QSWP!

J[EBOKF
DOGA\AJI Mus ta fa Mu je zi no vi}, pred sje dnik Vla de Fe de ra ci je BiH
INTERVJU
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3954 • SUBOTA 8. AVGUSTA 2009.
Ni sam
za do vo ljan
ra dom
mi nis ta ra
RA DNI CI
VO GO[]AN SKOG
"PRE TI SA"
STU PI LI U
GE NE RAL NI
[TRAJK
DE SET OD STO
MO RA BI TI
U[TE \E NO NA
PLA TA MA I
[TO PRI JE TO SVI
PRI HVA TE, BR@E
]E MO IZA ]I IZ
KRI ZE, TVRDI
MU JE ZI NO VI]
Tra `e pla te i po sao
str. 23
str. 8
Istra`ioci Specijalnog tu`ila{tva
Republike Srpske u {umi kod Ugljevika
prona{li 17 kilograma TNT-a
str. 3i 4
RA SPI SA NA
CRVE NA
ME \U NA RO DNA
PO TJER NI CA
ZA KA RA JEM
KA ME LOM
BIN ALI JEM,
BJE GUN CEM
IZ ZE NI ^KOG
ZA TVO RA
Za bi jeg
od go vor na
slu `ba
KPZ Ze ni ca
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno
naselje
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno
naselje
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno
naselje
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno
naselje
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno
naselje
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno
naselje
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno
naselje
str. 3!i 4
EKSPLOZIV
PRONA\EN
NA POSJEDU
BIV[EG
POLICAJCA
RADOMIRA
LUKI]A
F
O
T
O

G
.

[
U
R
L
A
N
2 tvcpub 8. 8. 2009.
Doga|aji
Sa na der
u bol ni ci
ZA GREB - Biv {i hrvat ski pre -
mi jer dr Ivo Sa na der zadr`an je
na li je ~e nju u Kli ni ci za plu }ne
bo les ti "Jor da no vac" na kon {to
mu je ju ~e uju tro di ja gnos ti ci ra -
na upa la plu }a, sa op{te no je ju ~e
iz Mi nis tar stva zdrav stva i so ci -
jal ne skrbi RH.
U sa op {te nju se na vo di da je
Ivo Sa na der zbog vi so ke tem pe -
ra tu re pre ksi no} pre gle dan u
Kli ni~ koj bol ni ci za za ra zne bo -
les ti "Dr Fran Mi ha lje vi}", gdje
mu je di ja gnos ti ci ra na upa la plu -
}a.
Odlu ~e no je da }e dalje li je -
~e nje biti nas ta vljeno u Kli ni ci
za plu }ne bo les ti "Jor da no -
vac". (Agen ci je)
Ne za do vo ljni
sma nje njem
be ne fi ci ra nih
pen zi ja
SA RA JE VO - Udru `e nje in va -
li dnih i hen di ke pi ra nih oso ba u
BiH pro tes tu je zbog naj no vi je
odlu ke Vla de FBiH o sma nje nju
be ne fi ci ra nih pen zi ja za de set
od sto i sma tra da je ti me pen zi ja
za oko 10.000 ra tnih voj nih in -
va li da i de mo bi li zi ra nih bo ra ca
sa da ma nja od mi ni mal ne.
Udru `e nje upo zo ra va da je ova
odlu ka u su pro tnos ti s Kon ven -
ci jom UN-a o pra vi ma in va li -
dnih oso ba.
"Ovom odlu kom oko 10.000
be ne fi ci ra nih pen zi one ra, me |u
ko ji ma naj vi {e ra tnih voj nih in -
va li da, do ve de no je u sta nje da
pri ma pen zi ju de set od sto ma -
nju od mi ni mal ne pen zi je u
FBiH, ta ko da je sa da{ nja pen -
zi ja ra tnog voj nog in va li da
266,70 KM", na ve de no je u sa -
op {te nju Udru `e nja in va li dnih i
hen di ke pi ra nih oso ba u BiH,
ko je je po tpi sao pred sje dnik
Aziz Ta fro. (Fe na)
Stop la `nim
bor ci ma
PE TRO VO - Bo ra ~ka or ga ni -
za ci ja op {ti ne Pe tro vo po zva la je
ju ~e sve ko ri sni ke bo ra ~kih pra -
va, ko man di re ra tnih je di ni ca
Voj ske RS i dru ge gra |a ne op -
{ti ne Pe tro vo da od po ne dje ljka
pre gle da ju spis ko ve ko ri sni ka
pra va po Za ko nu o pra vi ma bo -
ra ca, ra tnih voj nih in va li da i po -
gi nu lih bo ra ca u
od bram be no-ota d`bin skom ra tu
i uka `u na la `ne ko ri sni ke.
Spis ko ve su dos ta vi li Mi nis -
tar stvo ra da i bo ra ~ko-in va lid ske
za {ti te RS i Bo ra ~ka or ga ni za ci -
ja RS i izlo `e ni su u spo men-so -
bi ozren skih bri ga da u Pe tro vu.
Pre ma zva ni ~nim po da ci ma, u
ovoj op {ti ni ka te go ri san je 1.731
bo rac VRS. Od ovog bro ja
1.219 bo ra ca ka te go ri sa ni su kao
bor ci prve ka te go ri je.
Po ro di ~ne in va li dni ne u op {ti -
ni Pe tro vo pri ma 248, a li ~ne
386 ko ri sni ka. (Srna)
Ispu nja va nje je dne
od oba ve za EU
SA RA JE VO - Eko nom sko-so ci jal no vi je }e (ESV) BiH tre ba lo bi da
bu de osno va no do kra ja go di ne, a je dan od pri je dlo ga je da od pos to je -
}ih en ti tet skih vi je }a bude uspos ta vljeno dr`a vno, ka za li su pred sta vni -
ci sin di ka ta i po slo da va ca.
"Uspos ta va ESV-a na dr`a vnom ni vou je dna je od oba ve za iz Spo ra zu ma
o sta bi li za ci ji i pri dru `i va nju sa EU, ~i ju smo go di{ nji cu ne da vno sla vi li.
Go di na je pro {la, ni {ta ni je
ura |eno. Odr`an je prvi
sas ta nak s pred sta vni ci ma
Mi nis tar stva ci vil nih po slo -
va BiH i kre nu lo se u akti -
vnos ti uspos ta ve ESV-a",
re kao je Ali ja Rem zo Ba k{i}, di re ktor Aso ci ja ci je po slo da va ca BiH.
Ed hem Bi ber, pred sje dnik Sa ve za sa mos tal nih sin di ka ta (SSS) BiH i uje -
dno pred sje dnik Kon fe de ra ci je sin di ka ta BiH, ko ju ~i ne sin di kat iz RS i
Br~ko dis tri kta, tvrdi da o~e ku je od go vor od Mi nis tar stva ci vil nih po slo va
na pri je dlog da od en ti tet skih vi je }a bu de osno va no dr`a vno.
"^la no vi Kon fe de ra ci je sin di ka ta i Aso ci ja ci je po slo da va ca su ~la no vi en -
ti tet skih vi je }a, pa na ovaj na ~in mo `e biti osno va no dr`a vno", do dao je Bi -
ber. Ba k{i} je is ta kao da re re gis tra ci ja SSS BiH, od ko je je za vi si la
re gis tra ci ja Kon fe de ra ci je sin di ka ta BiH, ni ka da ni je bi la ra zlog za neu spos -
tav lja nje ESV BiH ve} sa mo iz go vor Vi je }a mi nis ta ra BiH.
"Po slo dav ci su for mi ra li aso ci ja ci ju na dr`a vnom ni vou. Mi ni smo ko ~ni -
~a ri osni va nja ESV-a, a ni je ni sin di kat. U raz go vo ri ma sa Svjet skom or ga -
ni za ci jom ra da do bi li smo ja san od go vor da pi ta nje re gis tra ci je ne mo `e bi ti
ra zlog", na gal sio je Ba k{i}.
Na dle `ne u Mi nis tar stvu ci vi lnih po slo va BiH ni smo us pje li do bi ti.
M.R.
SA RA JE VO - Sud BiH u po ne -
dje ljak, 10. avgus ta, do ni je }e
odlu ku o `al bi Tu `i la{ tva BiH na
rje {e nje ovog su da ko jim se pro -
gla sio ne na dle `nim za pro ce su -
ira nje \or |a @dra le (33) iz
Is to ~nog Sa ra je va.
@dra lu op tu `ni ca Tu `i la{ tva BiH,
po di gnu ta u po ne dje ljak, 3. augus ta,
te re ti za ubis tvo Lju bi {e Sa vi }a Ma -
uze ra, ne ka da{ njeg na ~el ni ka Upra -
ve po li ci je RS.
Iz Su da BiH ju ~e je obja{ nje no da
}e odlu ka o `al bi Tu `i la{ tva bi ti do -
ne se na u po ne dje ljak, ali ni su mo gli
pre ci zi ra ti da li }e is ti dan bi ti odlu -
~i va no o pro du`e nju pri tvo ra @dra li
ko ji is ti ~e 12. av gus ta.
Tu `i la{ tvo BiH @dra lu te re ti da je
7. ju na 2000. go di ne za je dno sa jo{
dvi je nje mu po zna te oso be Lju bi {u
Sa vi }a Ma uze ra ubio na auto bus koj
sta ni ci u Bi je lji ni. Osu mnji ~en je da
je pla ni rao i di rek tno u~es to vao u
ubis tvu Ma uze ra.
Pre ma op tu `ni ci, @dra le je u Ma -
uze rov auto ispa lio naj ma nje 10 hi -
ta ca iz auto mat skog oru `ja.
\or |e @dra le, ko ji je do vo |en u
ve zu s broj nim kri vi ~nim dje li ma
iz vr{e nim u BiH, u pri tvo ru Su da
BiH je od fe bru ara ove go di ne, na -
kon {to ga je Nje ma ~ka izru ~i la bh.
pra vo su dnim or ga ni ma.
Uko li ko Sud BiH os ta ne pri svo -
joj odlu ci da ni je na dle `an za nje go -
vo pro ce su ira nje, pre dmet pro tiv
\or |a @dra le mo gao bi, po na ja vi
nje go vog advo ka ta Dra gi {e Jo ki }a,
bi ti pro sli je |en su du u Bi je lji ni.
A.S.
U po ne dje ljak odlu ka
o slu ~a ju "@dra le"
S. VE LI], A. SOR GU^
SA RA JE VO - Slu `ba tre tma na i re so ci ja li za ci je KPZ
Ze ni ca na pra vi la je pro pust pri li kom pro cje ne ri zi ka i odo -
bra va nja do pus ta osu |e ni ku Ka ra ju Ka melu bin Ali ju, ko ji
je zva ni ~no u bjek stvu od 27. ju la i za ko jim je ju ~e In te prol
ra spi sao crve nu me |u na ro dnu po tjer ni cu.
Ta ko |er, ju ~er su na slo bo du pu {te na i dvo ji ca Ze ni ~a na
uha p{e na u sri je du na ve ~er u akci ji po tra ge za Bin Ali jem, po -
zna ti jim kao Abu Ham za. Fi kret Be kri} i Adnan Sma ji} iz Ze ni -
ce osu mnji ~e ni su da su Abu Ham zi po ma ga li u skri va nju na kon
bjek stva.
Ka raj Ka mel bin Ali, Tu ni `a nin ko jem je odu ze to
bh. dr`av ljan stvo, u bjek stvu je od 27. ju la. Ta da se sa odo bre -
nog odmo ra tre bao vra ti ti u Ka zne no-po pra vni za vod (KPZ) Ze -
ni ca gdje je iz dr`a vao vi {e go di{ nju za tvor sku ka znu, ali to ni je
ura dio. Od 3. av gus ta, po di fu znoj po tjer ni ci tra `en je na me |u -
na ro dnom ni vou, u svih 187 ze ma lja ~la ni ca In ter po la.
En to ni [e pe ri}, por tpa rol Mi nis tar stva prav de FBiH, re kao
je ju ~e da je in spe kcij ski na laz o odo bra va nju go di{ njeg odmo -
ra, odno sno van za vod skih po go dnos ti za Abu Ham zu pro sli je -
|en di re kto ru KPZ Ze ni ca Ni ha du Spa hi }u. Ka `e da je Spa hi }u
na lo `e no da po kre ne pos tu pak za ut vr|i va nje od go vor nos ti pro -
tiv slu `be ni ka i na mje {te ni ka KPZ-a ko ji su su dje lo va li u odo -
bra va nju po go dnos ti.
"Si gur no je da }e di re ktor KPZ-a is tra gu usre do to ~i ti na
Vatrogasci odr`ali
{trajk upozorenja
HAN PIJESAK - Teritorijalna
vatrogasna jedinica Han Pijesak
odr`ala je ju~e ujutro jedno~aso-
vni {trajk upozorenja zbog ne-
rije{enih zahtjeva upu}enih
Skup{tini te op{tine.
Radomir Ga{evi}, predsjednik Sin-
dikata ove vatrogasne jedinice, rekao
je da je Goran A{onja, na~elnik
op{tine, obe}ao da }e se sastati sa
~lanovima [trajka~kog odbora, ali
da ih ju~e do devet ~asova nije pri-
mio niko, pa su se vatrogasci razi{li.
Ga{evi} je najavio da }e, ukoliko
niko od op{tinskog rukovodstva ne
bude htio pregovarati, [trajka~ki
odbor preduzeti radikalnije mjere.
"Dug op{tine prema nama je oko
174.000 KM po osnovu neispla}enih
plata i doprinosa od decembra pro{le
do juna ove godine, neispla}enih to-
plih obroka od septembra pro{le do
juna ove godine, potra`ivanja po
osnovu nepla}enih ra~una za
izvr{ene usluge, neispla}ene repu-
bli~ke takse za vatrogastvo od 2007.
godine, te neispla}ene op{tinske
takse za isti period", rekao je
Ga{evi}.
Zaklju~ci donijeti na sastanku Te-
ritorijalne vatrogasne jedinice Han
Pijesak i na~elnika op{tine, koji je
odr`an 10. jula, na sjednici
Skup{tine op{tine nisu dobili potre-
bnu ve}inu, {to je i dovelo do
ju~era{njeg {trajka. (Srna)
O~e ku ju od go vor na
pri je dlog da od en ti tet skih
sa vje ta bu de osno van dr`a vni
Ra spi sa na crve na me |u na ro dna po tjer ni ca za Ka ra jem
Ka me lom bin Ali jem, bje gun cem iz ze ni ~kog za tvo ra
KPZ Ze n| ca |spo sto vao je za -
kon sku pro ce du ru pr| || kom odo bra va -
nja van za vod sk|h po qo dnos t| za
Ka ra ja Ka me |a. tvrd| d| re ktor ovoq za -
vo da N| had Spa h|c.
Üs ta nov |je no je da je pro b|em pro -
cje na r| z| ka. A|| r| z|k u ova kv|m s| tu ac| -
ja ma uv| jek pos to j|. Ka raj Ka me| u
po s|je dnj|h osam mje se c| se b|o pr| -
m| r|o. lako je rad do bro vo |jan. ra d|o je.
na osno vu •e qa je do b|o van za vod -
ske po qo dnos t|. |s ta kao je Spa h|c
do dav s| da ce pos tu p| t| po pre po ru -
ka ma M| n|s tar stva prav de FB|H.
On n| je ze ||o re c| ko je dao odo bre -
nje za do pust Abu Ham z|. a por tpa ro|
M| n|s tar stva prav de FB|H En to n| Se -
pe r|c tvrd| da odo bre nje o van za vod -
sk|m po qo dnos t| ma. na osno vu
pro cje ne dvadesetak |ju d|. po tp| su je
d| re ktor KPZ.
Za ka za li u
pro cje ni ri zi ka
Istra`ioci
Specijalnog
tu`ila{tva RS
u {umi kod
Ugljevika
prona{li 17
kilograma
TNT-a
Sve
podre|eno
jednom cilju
- kona~nom
otkrivanju
fabrike za
proizvodnju
ilegalnog
oru`ja u RS,
kazao
Glamo~anin
U Tu`ila{tvu ka`u da
uskoro o~ekuju nove
optu`nice u ovom slu~aju
FOTO G. [URLAN
3 Doga|aji 8. 8. 2009. tvcpub
Po ve }a ti
broj
po sla ni ka
u par la men tu
BiH
SA RA JE VO - Du {an ka Maj -
ki}, za mje ni ca pred sje da va ju }eg
Do ma na ro da Par la men tar ne
skup {ti ne BiH, upo zo ri la je da
po li ti ~ke par ti je ne mo gu pos ti }i
kon sen zus u vezi sa us ta vnim
pro mje nama i da je je di no mo -
gu} do go vor o po ve }a nju bro ja
po sla ni ka i de le ga ta u Par la -
men tar noj skup {ti ni BiH i se -
gmen tu po {to va nja ljud skih
pra va.
Ona sma tra da bi bi lo do bro
da se rje {e nje us ta vnih pro mje -
na sve de na ni vo in sti tu ci ja
BiH i da se do na re dnih izbo ra
bar pos ti gne do go vor o po ve -
}a nju bro ja po sla ni ka.
''U ovom mo men tu ma lo je
do go vo ra za ko je se mo `e
obez bije di ti kon sen zus i je di no
u vezi s ~im se sve par ti je sla -
`u je da bude po ve }an broj po -
sla ni ka i de le ga ta i da do|e do
po bolj {a nja u do me nu po {to -
va nja ljud skih pra va. Za sve
os ta lo o~i to da ne pos to ji vo lja
da se me |u po li ti ~kim par ti ja -
ma, bar vo de }im, na pra vi do -
go vor'', ka `e ona i do da je da je
u BiH te {ko pos ti }i spo ra zum
o kru pnim stva ri ma, a po se bno
ka da je u pi ta nju Us tav BiH.
Maj ki }e va je upo zo ri la da
par la men tar na ra dna gru pa za
pri pre mu pri je dlo ga re for me
Us ta va BiH, ko ja bi kra jem av -
gus ta tre ba lo po no vo da se sas -
ta ne, do sa da ni je ura di la
''go to vo ni {ta''.
"Bo{ nja ~ke par ti je su pro tiv
sve ga {to je kon stru kti vno, ta -
ko da je te {ko pos ti }i bi lo ka -
kav do go vor. Mi iz RS smo
pro tiv me |u na ro dne asis ten ci je
i po mo}, ako je po tre bno, tre ba
da pru `e do ma }i ek sper ti. O~i -
to je da tre ba da se de si ne {to
da lju di po ~nu da shva ta ju da
do go vor za vi si is klju ~i vo od
nas, a ne od ne kog dru gog",
kon sta to va la je ona.
V.P.
Vijesti
Slu `bu tre tma na i re so ci ja li za ci je bu du }i da ona, odno sno tim,
odlu ~u je o odo bre nju van za vod skih po go dnos ti", is ta kao je [e -
pe ri}.
Ka `e da su in spe kto ri za iz vr{e nje kri vi ~nih san -
kci ja pre gle da li li ~ni do sije Abu Ham ze i us ta no vi li ka ko je ispu -
nja vao za kon ske uvje te za ko ri {te nje van za vod skih po go dnos ti.
"Upra va je uze la u ob zir ~i nje ni cu da je Ka raj Ka mel ve}
de vet pu ta ko ris tio van za vod ske po go dnos ti. Sva ki put se ure -
dno jav ljao Po li cij skoj upra vi i sve si gur no sne agen ci je u BiH
bi le su re do vno oba vje {ta va ne o nje go vom kre ta nju pa je u tom
smi slu pro cje na si gur no snog ri zi ka bi la mi ni mal na", obja snio je
[e pe ri} is ta kav {i ka ko je pro cje na ri zi ka u ovom slu ~a ju bi la
pro ble ma ti ~na.
To kom is tra ge je ut vr|e no da su ne dos ta ja le slu `be ne in for -
ma ci je na osno vu ko jih bi KPZ mo gao za klju ~i ti da Abu Ham za
pred stav lja opa snost za na ci onal nu si gur nost. [e pe ri} tvrdi da to
ne amnes ti ra Upra vu KPZ od od go vor nos ti.
"Na lo `i li smo di tre kto ru da ot klo ni uo~e ne ne dos tat -
ke. U nje go voj je na dle `nos ti da pro ve de is tra gu u slu `ba ma
KPZ-a. Ka da kom ple ti ra mo po dat ke, ni ti je di na op ci ja ni je is -
klju ~e na", re kao je [e pe ri}.
Go vo re }i o ra zlo zi ma pu {ta nja na slo bo du Fi kre ta Be kri }a i
Ada na Sma ji }a, Se na da Ta ra bar, tu `i te lji ca Kan to nal nog tu `i la{ -
tva u Ze ni ci, re kla je ju ~e da ni je bi lo za kon skog osno va za pre -
dla ga nje pri tvo ra.
"Za kri vi ~no dje lo skri va nja bje gun ca za ko je su osu mnji ~e -
ni Be kri} i Sma ji} pre dvi |e na je ka zna do go di ne za tvo ra. Pri -
zna li su da su bi li u kon ta ktu s Ka ra jem Ka me lom bin Ali jem
dok je bio na go di{ njem, te da su pi li ka fu s njim i nje go vom `e -
nom. Vje ro va li su da }e se vra ti ti u KPZ, jer je slo bo dno {e tao
gra dom za vri je me odmo ra", is ta kla je tu`iteljica Ta ra bar.
Nikola MORA^A
BANJALUKA - Istra`ioci Spe-
cijalnog tu`ila{tva RS u nastavku
akcije "Barut", u ~etvrtak su u
{umi kod Ugljevika prona{li 17 ki-
lograma TNT - vojnog eksploziva
velike razorne mo}i.
Goran Glamo~anin, specijalni
tu`ilac, izjavio je ju~e na vanrednoj
pres-konferenciji da se TNT eksploziv
koji je prona|en u {umi u selu Gornje
Zabr|e, kod Ugljevika, mo`e koristiti
za rušenje ve}ih objekata, ali i izradu
improvizovanih mina.
"Sa ovolikom koli~inom
eksploziva mogu}e je sru{iti gotovo
jedno naselje u Banjaluci. S jednim
kilogramom ovog eksploziva mo`e se
izvesti ozbiljan teroristi~ki napad, a
pola kilograma TNT-a dovoljno je za
razornu auto-bombu", pojasnio je
Glamo~anin.
Kako nezvani~no saznajemo
eksploziv je prona|en na posjedu
biv{eg policajca Radomira Luki}a,
koji je uhap{en u akciji "Barut" u fe-
bruaru ove godine.
Glamo~anin je ujedno podsjetio
da su akciju u kojoj je prona|en
eksploziv izveli pripadnici Odjeljenja
za istrage i bezbjednost Specijalnog
tužilaštva RS, u saradnji s pripadni-
cima Centra javne bezbjednosti Bije-
ljina.
"U ovoj akciji niko nije
uhap{en, ali je uništen ogranak mreže
trgovine oružjem i minsko-eksplozi-
vnim sredstvima", kazao je
Glamo~anin i dodao da je na crnom
tržištu vrijednost jednog kilograma
prona|enog TNT vojnog eksploziva
oko 100 maraka.
Iz Specijalnog tu`ila{tva RS nisu
`eljeli da otkrivaju detalje o na~inu na
koji su do{li do informacije o skrive-
nom eksplozivu, ali su naveli da je sve
podre|eno jednom cilju - kona~nom
otkrivanju fabrike za proizvodnju ile-
galnog oru`ja u RS.
"Specijalno tužilaštvo nastavi}e
da preduzima mjere i radnje u cilju
potpunog otkrivanja mreže trgovine
oružjem na podru~ju RS, jer Tužila-
štvo vjeruje da se na podru~ju RS na-
lazi zna~ajna koli~ina vatrenog oružja,
municije i minsko-eksplozivnih sred-
stava koji su van kontrole državnih or-
gana'', rekao je Glamo~anin.
On je ujedno naveo kako
javnost mo`e o~ekivati da }e Speci-
jalno tu`ila{tvo u narednom periodu
podi}i optužnice protiv još nekih lica.
Okru`ni sud u Banjaluci je u
maju ove godine potvrdio optu`nice
Specijalnog tu`ila{tva RS protiv Ra-
domira Laki}a (45) iz Ugljevika,
Seada Kahrimana (44) iz Tuzle i
Mirze Me{ali}a, zvanog Tur~in (28),
iz Tuzle, koji su uhap{eni u februaru
ove godine u akciji "Barut".
Prvooptu`enog Rado-
mira Laki}a optu`nica tereti da je bio
organizator, a Me{ali}a i Kahrimana
da su bili pripadnici zlo~ina~kog
udru`enja koje se na teritoriji Repu-
Eksploziv
dovoljan
da raznese
jedno naselje
Za bi jeg od go vor na slu `ba KPZ Ze ni ca
Ka raj Ka me| b|n A||
bh. drzav |jan stvo je do b|o na
osno vu u•es ca u je d| n| c| E|-
Mu dza h|d Ar m| je B|H. a
oze njen je drzav |jan kom B|H.
M| n|s tar stvo s| qur nos t| B|H
pro q|a s| |o qa je opa sn|m po
na c| ona| nu s| qur nost zboq
ve za s te ro r|s t| •k|m or qa n| -
za c| ja ma. Ü tre nut ku b| je qa.
u Ze n| c| je |z drza vao ka znu
za ra zboj n|s tvo. pr| je tnje tu z| -
ocu | na s| |je u po ro d| c|. Pa n| -
je je |z drzao se dmo qo d|s nju
za tvor sku ka znu zboq ub|s -
tva Ara pa po zna toq kao Abu
ve ||d. Do vo den je | u ve zu s
po ku sa jem aten ta ta na pa pu
lva na Pa v|a Dru qoq to kom
nje qo ve po sje te Sa ra je vu
1997. qo d| ne.
Pri je tnje
tu `i ocu
Spa hi }u na lo `e no da po kre ne
pos tu pak za ut vr|i va nje
od go vor nos ti pro tiv slu `be ni ka
i na mje {te ni ka KPZ-a
blike Srpske od prolje}a 2008. do fe-
bruara ove godine bavilo nedozvo-
ljenom trgovinom oru`ja, municije i
eksploziva.
Laki}, Kahriman i Me{ali},
uhap{eni su u februaru ove godine
nakon zajedni~ke akcije koju su izveli
pripadnici Odjeljenja za istrage i bez-
bjednost Specijalnog tu`ila{tva u sara-
dnji sa Obavje{tajno-bezbjednosnom
agencijom (OBA) BiH, te MUP-
ovima RS i Tuzlanskog kantona.
Tokom akcije "Barut", 4.
februara ove godine obavljen je pre-
tres tri lokacije na podru~ju Tuzlan-
skog kantona i dvije lokacije na
podru~ju Ugljevika, a zatim i
hap{enje Laki}a, Kahrimana i
Me{ali}a.
Tokom pretresa prona|en je ve}i
broj potpuno novih pi{tolja izuzetno
dobrog kvaliteta, proizvedenih u taj-
noj fabrici u RS, a koji su na crnom
tr`i{tu dostizali vrijednost od 100 do
300 evra.
Dobro organizovana grupa
proizvo|a~a i trgovaca oru`jem razbi-
jena je nakon {to su u nju uba~ena
dvojica tajnih agenata, ~ija uloga je,
izme|u ostalog, bila da nabavljaju
oru`je i eksploziv od Laki}a.
Iako je isprva odbrana
optu`enih najavljivala da je u prego-
vorima sa Specijalnim tu`ila{tvom
RS oko priznanja krivice optu`enih,
do toga nije do{lo, jer optu`eni nisu
bili zadovoljni kaznama koje su im
bile ispisane u sporazumima.
Akciju
"Barut"
izveli
pripadnici
Specijalnog
tu`ila{tva
i CJB
Bijeljina
Kako
nezvani~no
saznajemo
eksploziv je
prona|en
na posjedu
biv{eg
policajca
Radomira
Luki}a
4 Doga|aji tvcpub!8. 8. 2009.
Bh.
dr`av lja nin
uha p{en zbog
kra |e ja hte
ZA DAR - Na gra ni ~nom pre -
la zu Ba ja ko vo po li caj ci su
uhap si li bh. dr`av lja ni na (40)
ko jeg su mnji ~e da je ukrao ja -
htu, sa op {ti la je Po li cij ska upra -
va za dar ska.
Na ime, mu {ka rac je 18. av -
gus ta pro {le go di ne u ma ri ni
Kor na ti, u Bio gra du, na kon {to
se do go vo rio sa dr`av lja ni nom
Slo ve ni je, ~i je predu ze }e je
ima lo ja htu du ga ~ku 12 me ta ra
u lizin gu, iznaj mio na rok od se -
dam da na za 6.000 evra. Taj no -
vac ~etrdesetogo di{ njak je
Slo ven cu is pla tio na ru ke.
No, mu {ka rac je na pra vio po -
pis ~la no va po sa de i pu tni ka te
je ja htu ukrao i odve zao u Crnu
Go ru.
Na kon za vr{e ne kri mi na lis ti -
~ke obra de, bh. dr`av lja ni na }e
po li caj ci, uz krivi~nu pri ja vu
zbog uta je, pri ves ti is tra`nom
su di ji @upa nij skog su da u Za -
dru. (Agen ci je)
Po gi nuo od
uda ra stru je
PE TRO VO - Ste van Ris ti}
(48) iz Ka ra nov ca, u op {ti ni Pe -
tro vo, po gi nuo je ju ~e u bli zi ni
svo je ku }e od, ka ko se pre tpos -
tav lja, uda ra stru je.
De `ur ni lje kar Dra ga na Pet ko -
vi} izja vi la je da je ro dbi na po -
gi nu log Ris ti }a re kla da je
Ste van ra dio elek tri ~nim apa ra -
tom za va re nje.
Hi tna po mo} ju ~e je oko
12.45 do ve zla Ris ti }e vo be `i vo -
tno ti je lo u Dom zdrav lja
"Ozren" u Pe tro vu, gdje je Pet -
ko vi }e va kon sta to va la smrt.
Pri pa dni ci Po li cij ske sta ni ce u
Pe tro vu ni su `e lje li da go vo re o
ovom slu ~a ju.
Pre tpos tav lja se da }e bi ti
obav lje na is tra ga ko ja }e ut vrdi -
ti pod ko jim okol nos ti ma je
stra dao Ris ti}. (Srna)
Si laj d`i}:
Bit ka na
Igma nu bi la
he roj ska
SA RA JE VO - Po la ga njem
cvi je }a na spo men-obi lje `ja,
u~e njem do ve i pri go dnim obra -
}a njem u~e sni ka bit ke ju ~e je na
Igma nu obi lje `e na ma ni fes ta ci -
ja "Od bra na BiH - Igman
2009".
"Ovo je bi la he roj ska bit ka.
Bi lo je te {ko od bra ni ti BiH u ta -
kvim uslo vi ma jer smo i u ra tu
ima li za bra nu da se bra ni mo, a s
dru ge stra ne smo ima li na dmo -
}nog ne pri ja te lja ko ji je imao
svu po tre bnu lo gis ti ku. Oni ko ji
su bra ni li BiH oru `jem za slu `u -
ju na {u za hval nost", ka zao je
Ha ris Si laj d`i}, ~lan Pred sje -
dni{ tva BiH.
Do dao je da po li ti ~ke sna ge
mo gu od bra ni ti BiH u mi ru kao
{to su to bor ci ~i ni li u ra tu je di -
no ako ra de slo `no i za je dno, ali
da to ni je uvi jek slu ~aj.
U okvi ru ma ni fes ta ci je "Od -
bra na BiH - Igman 2009" ju ~e
su na Igma nu odr`a ne voj ne po -
~as ti i po la ga nje cvi je }a na me -
zar ji ma na Ve li kom po lju,
Mra zi {tu i Bre zo va ~i. Vjer ski
pro gram odr`an je u ra tnoj d`a -
mi ji. (Fe na)
Vijesti
V. PO PO VI]
BA NJA LU KA - Odbor po ro di ca za -
ro blje nih, po gi nu lih bo ra ca i nes ta lih ci -
vi la Re pu bli ke Srpske za hti je va od
ru ko vod stva DNK la bo ra to ri je Me |u na -
ro dne ko mi si je za nes ta la li ca (IC MP)
po tpu no, stru ~no i obje kti vno obra zlo `e -
nje okol nos ti u ve zi s ne pra vo vre me nom
iden ti fi ka ci jom Av de Pa li }a, pu ko vni ka
Ar mi je BiH, te da bu du smi je nje ni od go -
vor ni ko ji su do ve li do ova kve si tu aci je.
''Amor Ma {o vi} i Fe de ral na ko mi si ja za
tra `e nje nes ta lih is klju ~i vo su od go vor ni za
ne pra vo vre me nu iden ti fi ka ci ju Av de Pa li }a,
re kao je na kon van re dne sje dni ce pred sje -
dnik Or ga ni za ci je po ro di ca za ro blje nih, po -
gi nu lih bo ra ca i nes ta lih ci vi la RS Ne de ljko
Mi tro vi}.
Fe de ral na ko mi si ja, ka zao je
on, osam go di na je zna la gdje je Pa li }e vo ti -
je lo, ali je "o~i to ne ko izre `i rao da taj slu ~aj
budr is ko ri {ten za do da tni pri ti sak na RS
pre ko me |u na ro dne za je dni ce".
"Od go vor nost za za ka{ nje lu iden ti fi ka -
ci ju mo `e 'i spos ta vi ti' la bo ra to ri ji za DNK
ana li zu IC MP-a u Tu zli i biv {oj Fe de ral noj
ko mi si ji za tra `e nje nes ta lih li ca, ko ja je mo -
ra la ima ti in for ma ci je gdje se na la zi Pa li }e vo
ti je lo", ka zao je Mi tro vi}.
U za klju ~ci ma s ju ~e ra{ nje sje dni -
ce Odbor je za tra `io da se sve mrtva ~ni ce,
odno sno ob du kci oni cen tri s po hra nje nim
pos mrtnim os ta ci ma u BiH za pe ~a te, te da se
iz vr{i pro vje ra svih ske le tnih os ta ta ka.
U za klju ~ci ma jo{ sto ji da bi ovaj po sao
tre ba lo da ura di ne za vi sna i stru ~na ko mi si ja
ko ju bi for mi rao Sa vjet mi nis ta ra BiH i da bi
tu ko mi si ju tre ba lo da ~i ne pred sta vni ci en ti -
tet skih vla da i po ro di ca nes ta lih.
Odbor tra `i da na sli ~an na ~in bu de iz -
vr{e na re vi zi ja iz vje {ta ja i po slo va nja In sti -
tu ta za nes ta la li ca BiH za pro {lu go di nu i za
prvih {est mje se ci ove go di ne.
Odbor je kon sta to vao da In sti tut za nes ta la
li ca BiH ni je oprav dao svo je pos to ja nje, {to
pot vr|u je "mi ni mum ek shu mi ra nih i iden ti -
fi ko va nih srpskih `rta va, te da ta kvim tem -
pom ra da po ro di ce iz RS tre ba da ~e ka ju
na re dnih 50 go di na da sa zna ju is ti nu o su -
dbi ni svo jih naj mi li jih".
Osim Mi tro vi }a i ~la no va Odbo -
ra, van re dnoj sje dni ci pri sus tvo va li su i di re -
ktor Za vo da za sud sku me di ci nu @e ljko
Ka ran, ~lan Ope ra ti vnog ti ma za tra `a nje
nes ta lih li ca RS Ivan Ivan ~e vi}, vr{i lac du -
`nos ti di re kto ra Cen tra za is tra `i va nje ra tnih
zlo ~i na Jan ko Ve li mi ro vi}.
Pa li }e vi pos mrtni os ta ci, ko ji su se na la -
zi li u mrtva ~ni ci u Vi so kom, iden ti fi ko va ni
su, a nje go vo ti je lo je ek shu mi ra no iz ma so -
vne gro bni ce u no vem bru 2001. go di ne u
Vra go lo vi ma kod Ro ga ti ce.
"Ma {o vi }a i fe de ral nu
ko mi si ju tre ba smi je ni ti"
Fe de ral na ko mi si ja je osam
go di na zna la gdje je Pa li }e vo
ti je lo, ka zao Mi tro vi}
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Na po slje dnjem kon kur su
ra spi sa nom za upra` nje na ra dna mjes ta u Mi -
nis tar stvu inos tra nih po slo va (MIP) pri mlje no
je 15 dr`a vnih slu `be ni ka od ko jih ni je dan ni je
Hrvat, tro je je srpske na ci onal nos ti, a 12 njih
su Bo{ nja ci.
Ovo su zva ni ~ni po da ci ne da vno objav lje ni na
veb stra ni ci Agen ci je za dr`a vnu slu `bu (ADS)
BiH, ko ja je pro ve la kon kur snu pro ce du ru, a na ci -
onal na stru ktu ra po je di nih bh. in sti tu ci ja ni je u
nji ho voj na dle `nos ti.
Pre ma aktu el noj sis te ma ti za ci ji ra dnih mjes ta
u MIP-u, na ci onal na stru ktu ra ni je izba lan si ra na ni
u sje di {tu Mi nis tar stva ni u di plo mat sko-kon zu lar -
noj (DKP) mre `i, pa je za po sle no oko 60 od sto
Bo{ nja ka, dok su os ta tak Srbi, Hrva ti i os ta li. Na
ru ko vo de }im po zi ci ja ma ne ma ni je dnog Hrva ta na
{ta je pro {le go di ne upo zo rio i @e ljko Ko m{i},
pred sje da va ju }i Pred sje dni{ tva BiH.
Sven Al ka laj, mi nis tar inos tra nih po slo -
va BiH, ju ~e ni je od go va rao na na {e te le fon ske
po zi ve ka ko bi obja snio da li mi sli us kla di ti na ci -
onal nu stru ktu ru u MIP-u s Us ta vom BiH.
Ana Tri {i}-Ba bi}, za mje ni ca mi nis tra inos tra -
nih po slo va BiH, sma tra da ka drov ska po li ti ka ko -
ju Al ka laj vo di ru {i sva ku ide ju o za je dni ~koj
dr`a vi ra vno pra vnih na ro da.
"Na ru ko vo de }im po zi ci ja ma u MIP-u
bi li su pred sta vni ci sva tri na ro da i 1998. go di ne
ka da je mi nis tar bio Ja dran ko Prli}. Ne tre bam go -
vo ri ti i da se to po {to va lo i po sli je ka da su mi nis tri
bi li Zlat ko La gu md`i ja i Mla den Iva ni}, ali ka da
je do {ao Al ka laj to je pos ta lo nei zvo dlji vo. Na to
du go upo zo ra vam, ali ni {ta ne mo gu da pro mi je -
Odbor po ro di ca
za ro blje nih,
po gi nu lih bo ra ca i
nes ta lih ci vi la RS
Za vr{e na kon kur sna
pro ce du ra za 15 ra dnih
mjes ta u Mi nis tar stvu
inos tra nih po slo va BiH
Od 15 ra dn|h mjes ta na po s|je dnjem kon kur su se dam
je pr| pa |o kan d| da t| ma ko j| vec ra de u MlP-u B|H. jer su b| || an -
qa zo va n| po uqo vo ru o ra du ||| dje |u sto se |a ko mo ze pro vje r| t|
u s|s te ma t| za c| j| ra dn|h mjes ta.
As|m Do ro v|c | Z|a tan Bur z|c. sa vje tn| c| m| n|s tra A| ka |a ja. dok
je tra ja |a kon kur sna pro ce du ra po |o z| || su ja vne |sp| te u Aqen c| j|
za drza vnu s|u zbu B|H. Ka sn| je su osvo j| || naj v| se bo do va na
stru •nom p| sme nom | usme nom |sp| tu. pa je Do ro v|c pos tao
prv| se kre tar u Od sje ku za ana || zu | p|a n| ra nje. a Bur z|c na •e| n|k
S|u zbe za |n íor m| sa nje MlP-a. Po na c| ona| noj stru ktu r| ovo
mjes to pr| pa da Srb| nu. jer je A| ka |aj svo je vo |jno sa te po z| c| je
pre mjes t|o Ne boj su Pe qo ju. Pat ko Ko va •e v|c. je d| n| | dru qo p|a -
s| ra n| kan d| dat za na •e| n| ke S|u zbe za |n íor m| sa nje MlP-a. za ||o
se Odbo ru za za| be na kon kur sne pro ce du re | od|u ka se •e ka.
Naj bo lji kan di da ti
oda vno ra de u MIP-u
U MIP-u
16 {e fo va
od sje ka
su Bo{ nja ci,
{est Srbi i
tri Hrva ti,
a je dno
mjes to je
upra` nje no
Na ci onal na stru ktu ra ni je izba lan si ra na
ni u sje di {tu Mi nis tar stva ni u DKP mre `i
Odbor za klju ~io da se mo ra ju
za pe ~a ti ti ob du kci oni cen tri i
pro vje ri ti svi ske le tni os ta ci
FO TO S. ILI]
F
O
T
O

N
N
Ana Tri{i} Babi} Ivo Miro Jovi}
R. [E GRT
BA NJA LU KA - Po li ti ~ke par ti je iz RS o{ tro su
osu di le izja ve re is-ul-ule me Mus ta fe Ce ri }a u ko ji -
ma ka `e da }e lo bi ra ti za pri zna va nje Ko so va u
islam skim ze mlja ma, dok bo{ nja ~ke par ti je ne vi de
ni {ta spor no u nje go vim izja va ma.
Mla den Iva ni}, pred sje dnik PDP-a, ka `e da je Ce -
ri }eva izja va ne pri hva tlji va, ne pri mje re na, ne po tre bna i
kon tra pro du kti vna, jer du bo ko dije li na ro de u BiH.
"O~i to je da to nje ga ne za ni ma, jer on o~i gle dno
`e li da na pra vi je dan ta kav am bi jent ko ji ni ko me ne ko -
ris ti", ocje nju je Iva ni}.
Iva ni} sma tra da Ce ri} ne ma ra zlo ga da se ba vi tim
pi ta njem, ali da je vi dlji vo da je "pot hra njen ilu zi jom
da je mo de ran i sa vre men ~o vjek, po {to je po vre me no
po zi van na Za pad, u`i vio se u ulo gu naj mo }ni jeg ~o ve -
ka u Islam skoj za je dni ci i ba vi se onim ~i me ne tre ba".
Dra go Ka la bi}, ~lan Iz vr{nog odbo ra
SNSD-a, ka `e da Ce ri} kad osje ti da bi mo glo do }i do
sta bi li za ci je odno sa u BiH po vla ~i po te ze "ko ji po tpa -
lju ju si tu aci ju".
"[ta }e se de si ti ako ne ko od vla di ka mo `da kod
pra vo sla vnih ze ma lja sad bu de lo bi rao za ne za vi snost
RS", pi ta se Ka la bi}, do da ju }i da ako "Ce ri} mi sli da
po tpa lji va njem va tre na Bal ka nu po `ar ne }e i nje ga za -
hva ti ti, on da je stvar no na ivan".
Pre ma nje go vim rije ~i ma, sve ~e{ }e mije {a nje Mu-
stafe Ce ri }a u po li ti ku pos ta je po tpu no kon trapro du kti -
vno za Bo{ nja ke i Islam sku za je dni cu.
Vu ko ta Go ve da ri ca iz SDS-a ka `e da je ovo sa mo
jo{ je dna u ni zu Ce ri }e vih izja va ko ja po ka zu ju da ova -
kva BiH ne mo `e op sta ti.
"Ce ri} je de fa kto na jo pa sni ji pro ti vnik Srba ko ji
`i vi u BiH", sma tra Go ve da ri ca, do da ju }i da se od nje -
ga ne mo `e dru go o~e ki va ti, jer on ~es to ima is tu pe ko ji
ni su u opi su po slo va vjer skog po gla va ra.
Ra miz Sal ki} iz SDA ne vi di ni {ta spor no u
Ce ri }e voj izja vi, po {to on ni je mi nis tar spo ljnih po slo -
va BiH ni ti slu `be nik dr`a vnih in sti tu ci ja.
"On ima po tpu nu slo bo du da go vo ri {ta ho }e", ka -
zao je Sal ki}, is ti ~u }i da on ni {ta ni je obe }ao u ime
dr`a ve BiH.
Mu ha rem Mur se lo vi} iz Stran ke za BiH ka `e da
izja ve vrho vnog vjer skog po gla va ra ne mo `e ko men ta -
ri sa ti, jer on kao po li ti ~ar ne ma pra vo da da je izja ve.
Ivo Mi ro Jo vi}, fun kci oner HDZ-a, ka `e da je za -
da tak vjer skih po gla va ra da uspos tav lja ju mir me |u lju -
di ma, {to u ovom slu ~a ju to ni ka ko ni je i to po go to vo
ako se po gle da ju snim ke i go vo ri Ce ri }a na Ko so vu.
"Po {tuj emo po tpu nu odvo je nost re li gi je i dr`a ve",
ka `e Jo vi}, do da ju }i da bi on to u~i nio i sa da, da umjes -
to da se re is upu {ta u po li ti ku po zi va na mo li tve re da
eti ~nos ti i mo ral nos ti.
5 Doga|aji
Po dr{ka
po bolj {a nju
po lo `a ja Ro ma
BA NJA LU KA - In sti tu ci ja
Om bud sma na u BiH sa op {ti la
je da po dr`a va akti vnos ti ko je
vo de po bolj {a nju po lo `a ja Ro -
ma pa ta ko i iz dva ja nje
220.000 KM za re ali za ci ju pro -
je kta po dr{ke za po{ lja va nju
Ro ma u RS, ko ji spro vo de Mi -
nis tar stvo za iz bje gli ce i ra se -
lje na li ca BiH i Za vod za
za po{ lja va nje RS.
"To je je dan ko rak na pu tu
obez bje |i va nja bo ljeg so ci jal -
nog po lo `a ja Ro ma u RS, jer je
ovim pro gra mom pre dvi |e no
za po{ lja va nje Ro ma ko ji se na -
la ze na evi den ci ji ne za po sle nih,
su fi nan si ra njem sa mo za po{ lja -
va nja i za po{ lja va nja", na vo di
se u sa op {te nju.
Iz ove in sti tu ci je pod sje }a ju
da su Ro mi u BiH naj broj ni ja
od 17 na ci onal nih ma nji na, ali
is to vre me no i na ju gro `e ni ja.
Om bud sman BiH je po hva lio
iz dva ja nje Kan to na Sa ra je vo od
mi li on KM za obez bje |i va nje
no vih stam be nih je di ni ca u Ha -
d`i }i ma, Ili d`i, Vo go{ }i, Ili ja {u
i Raj lov cu za rom ske po ro di ce
iz Bu tmi ra. (Srna)
Lo kal nim
za je dni ca ma
468.888 KM
BA NJA LU KA - Bo jan Go li},
vr{i lac du `nos ti di re kto ra In -
ves ti ci ono-ra zvoj ne ban ke
(IRB) RS i na ~el ni ci {est op {ti -
na po tpi sa li su ju ~e ugo vo re o
fi nan si ra nju se dam in fras tru -
ktur nih pro je ka ta, uku pne vri je -
dnos ti 468.888 KM.
Fi nan si ra ni pro je kti odno se se
na iz gra dnju i re kon stru kci ju
vo do vo da, ka na li za ci je i ja vne
ras vje te u Ro ga ti ci, Kos taj ni ci,
Ku pre su, Is to ~nom Drva ru, [i -
po vu i ^aj ni ~u, sa op {te no je iz
IRB RS.
Pro je kat za je dni ~ki fi nan si ra -
ju op {ti ne, gra |a ni, te RS pu -
tem sred sta va iz Ra zvoj nog
pro gra ma i kre di tom Svjet ske
ban ke.
Za im ple men ta ci ju pro je kta
za du `e na je IRB RS. (Srna)
Pred stav lje ne
mo gu }nos ti
do bi ja nja
po mo }i EU
BR^KO - Pred sta vni ci Agen -
ci je za re gi onal ni ra zvoj iz
Hrvat ske i Evrop ske ko mi si je u
BiH, te pred sta vni ci Di re kci je
za evrop ske in te gra ci je BiH
pre zen to va li su u Br~kom mo -
gu }nos ti pri jav lji va nja pro je ka -
ta za IPA pro gram pret pris tu pne
po mo }i EU.
To kom pre zen ta ci je broj ni za -
in te re so va ni pred sta vni ci ne vla -
di nih or ga ni za ci ja i udru `e nja
gra |a na upo zna ti su s pro ce du -
ra ma pri pre me pro jek tnih pri je -
dlo ga za pre ko gra ni ~nu
sa ra dnju u oblas ti ma tu ri zma i
pre du ze tni{ tva, te za {ti te `i vo -
tne sre di ne i po bolj {a nja dos tu -
pnos ti svih uslu ga u lo kal noj
za je dni ci po gra ni ~nih po dru ~ja.
Evrop ska uni ja ve }e pro je kte
}e fi nan si ra ti u izno su od
50.000 do 300.000 evra, a za pa -
`e ne ma nje pro je kte u izno su od
20.000 do 50.000 evra. (Srna)
Vijesti
8. 8. 2009. tvcpub
Za obno vu pu te va
14.096.297 maraka
An dan: Ma {o vi}
svje sno skri vao is ti nu
SA RA JE VO - Ja vno pre du ze -
}e "Di re kci ja ces ta FBiH" po -
tpi sa lo je se dam no vih ugo vo ra
za izvo |e nje ra do va na re ha bi li -
ta ci ji ma gis tral nih pu te va u
FBiH, u uku pnoj vri je dnos ti od
14.096.297 KM.
Ugo vo re ko ji su po tpi sa ni u
okvi ru pro gra ma ''Re ha bi li ta ci ja
ces ta FBiH' ' s pred sta vni ci ma
kom pa ni ja izvo |a ~a ra do va po tpi -
sao je Lju bo Prav di}, di re ktor JP
"Di re kci je ces ta FBiH".
''Ra do vi na svim di oni ca ma po -
~i nju za nekoliko da na i mo li mo
u~e sni ke u sao bra }a ju za strplje -
nje i ra zu mi je va nje. Ra di se o ra -
do vi ma ko ji uklju ~u ju asfal ti ra nje,
ko je se mo `e obav lja ti sa mo na
vi so kim tem pe ra tu ra ma i mo ra mo
ih izvo di ti u lje tnom pe ri odu'', re -
kao je Lju bo Prav di}.
Po tpi sa ni su ugo vo ri za re ha bi li -
ta ci ju ma gis tral ne ces te M4 Sta ni}
Ri je ka - Gra ~a ni ca i Gra ~a ni ca -
Do nja Ora ho vi ca s izvo |a ~em ra -
do va "Do boj pu te vi Do boj Jug", u
vri je dnos ti ugo vo ra 2.369.475
KM, zatim Gnoj ni ce - Dra ~e vo,
izvo |a~ ra do va HP "In ves ting
Mos tar", vri je dnost ugo vo ra
5.796.006 KM. Ugo vo ri su po tpi -
sa ni i za ma gis tral nu ces tu
M17'Stup 3 - Bla `uj 1, izvo |a~
"Sa ra je vo pu te vi", vri je dnost ugo -
vo ra 936.120 KM, te ma gis tral nu
ces tu M15 San ski Most 1 - San ski
Most 3, izvo |a~ ra do va KOV-
GRAD Bu `im, vri je dnost ra do va
894.653 KM. (Ze da)
SA RA JE VO - Zbog kra |e pri ro dnog ga sa u Zvor ni ku mje se ~ni
gu bi ci izno se oko 5.000 KM, re kao je ju ~e Pet ko Jo ki}, di re ktor
"Zvor nik sta na".
Kom pa ni je"BH gas" i "Zvor nik stan" sa op {ti le su u ~et vrtak da su po -
dni je le kri vi ~nu pri ja vu Okru `nom tu `i la{ tvu u Bi je lji ni pro tiv N.N. li ca
zbog su mnje u kra |u pri ro dnog ga sa na dis tri bu ti vnoj mre `i u Zvor ni ku.
"S ovim pro ble mom su sre }e mo se du `e vri je me, a dras ti ~no je izra `en
u lje tnim mje se ci ma. Mje se ~no bude ukra deno i do 10.000 ku bnih me ta -
ra ga sa, {to ni su be zna ~aj ne ko li ~i ne", ka zao je Jo ki}.
Ne vje ru je da je kra dlji vac me |u
ra dni ci ma pre du ze }a ko ji ra de na
in sta la ci ja ma. Su mnja da je ri je~ o
ne kom od po tro {a ~a u in dus trij skoj
zo ni u Ka ra ka ju, ko ji skri ve nim
baj pa som ne do zvo lje no kra de gas.
"Te hni ~ke eki pe 'BH ga sa' su ure |a ji ma za ot kri va nje ga sa pre gle da le
te ren i is klju ~i le mo gu }nost da gas ne gdje cu ri", obja snio je Jo ki}.
Do dao je da su u in dus trij skoj zo ni u Ka ra ka ju gu bi ci na dis tri bu ti vnoj
mre `i to kom zi me sve de ni na po dno{ ljiv ni vo, ali da u lje tnim mje se ci -
ma pre la ze do zvo lje nih pet pos to, {to je i bio si gnal za akci ju. Na jav lju je
da }e "Zvor nik stan" i u in dus trij skoj zo ni ugra di ti mje ra ~e pro to ka ga sa,
ka ko je to u~i nio po ~et kom 2008. go di ne u gra du Zvor ni ku, i ta ko ri je {i ti
sa da{ nje pro ble me.
B.S.
Mje se ~ni
gu bi ci 5.000 KM
Rea kci je na izja ve re is-ul-ule me
da }e lo bi ra ti za pri zna va nje Ko so va
Osu de iz RS, po dr{ka iz FBiH
Ni je
pri mljen
ni je dan
Hrvat
nim", re kla je ju ~e Tri {i}-Ba bi }e va.
Do da je da ADS vo di kon kur se, ali da se unu tar
MIP-a, kao i svih os ta lih bh. in sti tu ci ja mo ra po {to -
va ti na ci onal na stru ktu ra.
Ivo Mi ro Jo vi}, biv {i ~lan Pred sje dni{ tva BiH i
de le gat u Do mu na ro da bh. par la men ta, ogor ~en je
po slje dnjim re zul ta ti ma kon kur sa, ali i dvo go di{ -
njim vo |e njem MIP-a.
"Ne izne na |u ju me re zul ta ti tog na tje -
~a ja jer su op stru kci je po ~e le ~im je ra spi san. Na -
zo ~io sam ka da je je dan od mla dih i obra zo va nih
Hrva ta ko ji ispu nja va sve uvje te vra }en sa do ku -
men ta ci jom i re ~e no mu je da na tje ~aj ni je ni ra spi -
san. Sad }e re }i da ni je ni mo glo dru ga ~i je jer se
ni ko od Hrva ta ni je ja vio. Ni {ta me ne ~u di, jer je
`i vo tno opre dje lje nje Ha ri sa Si laj d`i }a i nje go vog
mi nis tra Al ka la ja da po ni {te Hrva te. Na `a lost, u to -
me im je po mo gao i Ko m{i} svo jom iner tno{ }u",
oci je nio je Jo vi}.
Od go vor iz Ko m{i }e vog ka bi ne ta ju ~e ni smo
do bi li.
Jo vi} tvrdi da u pret ho dnom sa zi vu
Pred sje dni{ tva BiH ni je bi lo si tu aci ja da se u am ba -
sa da ma ili sje di {tu MIP-a za obi |e je dan na rod.
"Dva put par la ment zbog Al ka la ja ski da to ~ku o
ra du MVP-a i sta nju u DKP mre `i, jer je dnom izvi -
je{ }e da je oso bno kao da je on in sti tu ci ja, a ne njen
pred sta vnik, a dru gi put se ni ne po ja vi", ka zao je
Jo vi} i do dao da u par la men tu o~e ku je od go vo re za
na go mi la ne pro pus te u MIP-u.
Pre ma sta tis ti ~kim po da ci ma MIP-a, na ~e lu
Mi nis tar stva ne ma Hrva ta, a u 11 sa mos tal nih or ga -
ni za ci onih je di ni ca na ~e lu su pet Bo{ nja ka i po tri
Srbi na i Hrva ta. Na dru gom ni vou uprav lja nja, 16
{e fo va od sje ka su Bo{ nja ci, {est Srbi i tri Hrva ti, a
je dno mjes to je upra` nje no. *
Sve ~e{ }e mije {a nje
Mustafe Ce ri }a u po li ti ku pos ta je
kon trapro du kti vno za Bo{ nja ke i IZ
BA NJA LU KA - Dra go mir An -
dan, ne ka da{ nji di re ktor po li ci je
RS, tvrdi da bi Amor Ma {o vi},
di re ktor In sti tu ta za nes ta le BiH,
da je bio u mo gu }nos ti, jo{ skri -
vao in for ma ci ju da je ot kri ve no
tije lo Av de Pa li }a, ali da je mo -
rao obje lo da ni ti is ti nu, jer je
"ona ne gdje pro cu ri la".
An dan, za vrije me ~i jeg su man -
da ta po kre ta ne op se `ne po tra ge za
tije lom Pa li }a, sma tra i da je Ma {o -
vi} svje sno pri kri vao in for ma ci ju
da se tije lo Pa li }a go di na ma na la zi
u mrtva ~ni ci u Vi so kom i to iz ra -
zlo ga da bi mo gao biti vr{en pri ti -
sak na RS ka ko ni je ko ope ra ti vna u
pro na las ku ubi je nih to kom ra ta.
Svo je uvje re nje da je in for ma ci ja
svje sno pri kri vana An dan obja{ -
nja va i ~i nje ni com {to je Pa li} na -
|en u uni for mi, te da je i na osno vu
to ga mo gao bi ti iden ti fi ko van is ti -
~u }i da ne mo `e da shva ti da je tek
sad ra |e na DNK ana li za.
Pre ma An da no vim rije ~i ma, pri -
ori tet pri iden ti fi ka ci ji ima ju oni
ko ji su na |e ni u uni for ma ma.
An dan je ka zao da on da nas kao
~o vek pra kti ~no ne pos to ji, jer su
mu odu ze ti svi do ku men ti i pra va,
a ra zlog za to su, izme |u os ta log,
bi le i op tu `be da skri va Pa li }e vo
tije lo.
Amor Ma {o vi} odba cio je sve
An da no ve op tu `be i s iro ni jom re -
kao da mu je `ao zbog nje go vog
da na{ njeg sta tu sa.
On i da lje tvrdi da je, i po red to -
ga {to je tije lo is ko pa no 2001. go -
di ne, An dan i da lje od go vo ran za
nje go vo skri va nje pu nih 14 go di na
i da se na da da }e se za je dno sa
Dra go mi rom Pe }an cem, osu mnji -
~e nim za ubis tvo, na }i na op tu `e ni -
~koj klu pi zbog skri va nja Pa li }a.
Me |u tim, Ma {o vi} ni je `e lio da
obja{ nja va za {to osam go di na ni je
mo glo da bude iden ti fi kovano Pa li -
}e vo tije lo, uz obra zlo `e nje da "on
ne ko men ta ri {e stru ~ne stva ri".
R.[
Mje se ~no bude
ukra deno i do 10.000
ku bnih me ta ra ga sa
@i vo tno opre dje lje nje Ha ri sa Si laj d`i }a i nje go vog
mi nis tra Al ka la ja je da po ni {te Hrva te, a u to me
im je po mo gao i @e ljko Ko m{i}, ka zao Ivo Mi ro Jo vi}
F
O
T
O

Z
E
D
A
6 Doga|aji
Sis tem vlas ti u BiH po tpu no je
ne ure |en i tre ba bi ti umje tnik i sna }i
se u toj {u mi na dle `nos ti, pro pi sa
i ra zli ~i tih in te re sa.
Ni ko LO ZAN ^I],
za mje nik pred sje dni ka HDZ BiH
Rekli su
Raj ko KU ZMA NO VI],
pred sje dnik RS
Us ta vne pro mje ne su su vi {e
ozbi ljno pi ta nje da bi se mo gle
spro vo di ti na brzi nu i kad god ko ja
stran ka to zah tije va.
tvcpub!8. 8. 2009.
U Tu zli u ju lu po tro {e no
oko 150.000 ku bnih
me ta ra vo de vi {e ne go
pret ho dni mje sec,
ka zao Grgi}
Bo ja na VU ^E NO VI]
SA RA JE VO, BA NJA LU KA - Iz lo kal nih
vo do vo da u po je di nim op {ti na ma u RS upo zo -
ra va ju da }e bi ti pri si lje ni da is klju ~u ju vo du
uko li ko gra |a ni nas ta ve da je ne ra ci onal no
tro {e za za li va nje ba {ti i pra nje plo ~ni ka,
usljed ~e ga do la zi do ne dos tat ka vo de u ba ze -
ni ma vo do vo da.
Je dan od sta no vni ka na se lja Ri pi {te, u Ko tor
Va ro {u, ka `e da to kom ~i ta ve go di ne ima ju pro -
ble ma s ne dos tat kom vo de i da je "vi {e ne ma ju
ne go {to ima ju", jer je po slje dnjih go di na na grad -
sku vo do vo dnu mre `u pri klju ~e no mno go vi {e
do ma }in sta va ne go {to pos to je }i vo do vod mo `e
da pri mi.
"Ne ma mo mi sa mo lje ti pro ble ma s
vo dom ne go i zi mi. Ka ko se u grad do se lja vao ve -
}i broj lju di, ta ko su pri klju ~i va ni na pos to je }i vo -
do vod, bez ob zi ra na to {to on ne ma to li ki
ka pa ci tet, pa sad svi ima mo slab pri ti sak ako uop -
{te ima vo de. Ali, nji ma je sa mo va `no da su od
lju di uze li no vac", na veo je ovaj mje {ta nin.
On je ka zao da je u nje go voj uli ci ra ni je bi lo
oko de set do ma }in sta va, a da ih sa da ima pre ko
60, i da sa mo taj po da tak go vo ri ko li ko se po ve -
}ao broj pri klju ~a ka, a ka pa ci tet vo do vo da ni je
pro {i ri van.
Je le na Ma ksi mo vi}, di re ktor Ko mu nal nog
pre du ze }a "Bo bas" iz Ko tor Va ro {a, ka za la je da
na po dru ~ju ko je po kri va grad ski vo do vod ina ~e
ima pro ble ma s vo dom zbog lo {eg kva li te ta izvo -
ri {ta.
"Ne do la zi ba{ do nes tan ka vo de, ali u vi {im
di je lo vi ma do |e do sma nje nja pri tis ka zbog po ve -
}a nje po tro{ nje lje ti. U pla nu je da se ra di sa na ci ja
izvo ri {ta, ko ju }e fi nan si ra ti op {ti na i to o~e ku je -
mo na je sen", na ve la je Ma ksi mo vi }e va.
Drvar sko Ja vno pre du ze }e "Ko mu na lac"
ape lo va lo je na sta no vni ke ove op {ti ne da ra ci -
onal no tro {e vo du iz grad skog vo do vo da da ne bi
bi li su o~e ni s re du kci ja ma.
Ste vi ca Lu ka~, pred sje dnik Op {tin -
skog vi je }a Drva ra, pot vrdio je da je po ve }a na
po tro{ nja vo de po slje di ca su {e i vi so kih tem pe ra -
tu ra, ali i pu ca nja do tra ja lih vo do vo dnih ci je vi na
ne ko li ko mjes ta, zbog ~e ga do la zi do ra si pa nja
vo de.
En ver Ha li ni}, ko or di na tor u "Vo do vo du i
ka na li za ci ji" Sa ra je vo, ka zao je da je po ve }a na
po tro{ nja vo de i da je dos ta vi {a ne go uobi ~a je no.
"Zbog po ve }a nja po tro{ nje, is pra zne se re zer -
vo ari pa po je di ni di je lo vi gra da os ta nu bez vo de
ili do |e do sma nje nja pri tis ka", ka zao je Ha li ni}.
Ti ho mil Grgi} iz "Vo do vo da i ka na li za ci je"
Tu zla pot vrdio je, ta ko |e, da je dras ti ~no po ve }a -
na po tro{ nja vo de i da je u ju lu po tro {e no oko
150.000 ku bnih me ta ra vo de vi {e ne go pret ho dni
mje sec.
Na po dru ~ju Bi je lji ne jo{ ne ma res tri kci ja i
ako sta no vni{ tvo bu de ra ci onal no tro {i lo vo du ne -
}e ih ni bi ti, ka zao je Mi loj ko To do ro vi}, iz vr{ni
di re ktor za eko nom ske i pra vne po slo ve u pre du -
ze }u "Vo do vod i ka na li za ci ja".
"Sa da ima mo ma ksi mal nu po tro{ nju vo -
de od 570 li ta ra u se kun di, a ona obi ~no izno si oko
350 li ta ra. Ina ~e i pro sje ~na po tro{ nja vo de je po ve -
}a na u ovoj go di ni u odno su na pro {lu go di nu za oko
ku bik i po po sta no vni ku", na veo je To do ro vi}.
An |el ka Vi len de ~i}, por tpa rol "Vo do vo da"
Ba nja lu ka, ka za la je da je po tro{ nja vo de u ovom
gra du u ju lu bi la ve }a za oko 40 li ta ra u se kun di u
odno su na pret ho dni mje sec i da tre nu tno izno si
950 li ta ra u se ku dni, {to, ka ko je po ru ~i la, ni je ne -
ko ve li ko po ve }a nje.
U Bi je lji ni
re kor dna
po tro{ nja
vo de
Po slje di ce
du gog
su {nog
pe ri oda i
dras ti ~nog
po ve }a nja
po tro{ nje
vo de
i res tri kci je vo de
Drasti~no
pove}ana
potro{nja
vode
FOTO NN
7 Doga|aji 8. 8. 2009. tvcpub
Iz da ta 15.343 pa so {a
D. [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Agen ci ja za iden ti fi ka ci ona
do ku men ta BiH (IDEEA) je do ju ~e u po dne za -
pri mi la 28.728 zah tje va za iz da va nje pu tnih is -
pra va po no vom bi omet rij skom sis te mu, a
od {tam pa no je 15.343 pa so {a, ka za la je ju ~e Ami -
la Opar di ja, slu `be nik za odno se s ja vno{ }u
Agen ci je.
Pre ma nje nim in for ma ci ja ma, do ju ~e u 11 ~a so -
va, u za kon skom ro ku od 30 da na ni je od {tam pa no,
odno sno iz vr{e na per so na li za ci ja 15 pa so {a za ko je
su po dne se ni zah tje vi na dle `nim MUP-ovi ma.
"Kod 11 od tih zah tje va ~e ka se na
pro vje ru iden ti te ta iz ma ti ~nog ure da, tri zah tje va su
do bi la na log za per so na li za ci ju od stra ne na dle `nog
MUP-a, a kod je dnog je iz vr{e na pro vje ra iden ti te ta
u ma ti ~nom ure du i ~e ka se elek tron ski na log od na -
dle `nog MUP-a za {tam pa nje", re kla je Ami la Opar -
di ja.
Kod 11 zah tje va kod ko jih se ~e ka pro vje ra iz
ma ti ~nih ure da, u RS ni je ri je {e no dva i to je dan u
Ba nja lu ci i je dan u Do bo ju, dok su os ta lih de vet ma -
ti ~nih ure da u fe de ral nim op {ti na ma Mos tar, ^i tluk,
Tu zla, Gra ~a ni ca, Sre bre nik i Sa ra je vo, ko je ni su ri -
je {i le po je dan zah tjev, te ^a plji na u ko joj nisu
ri je {e na tri zah tje va.
Mir na [o ja, por tpa rol MUP-a RS, ka `e da sis -
tem u RS fun kci oni {e do bro i da je u RS do 1. av -
gus ta iz da to 2.106 pa so {a po no vom bi ome trij skom
na ~i nu uno {e nja po da ta ka, te da dne vno u pro sje ku
bude obra |eno oko 300 zah tje va. [o jina is ti ~e da je
pro sjek ~e ka nja na pa so{ izme |u de set i 15 da na.
Ami la Opar di ja je is ta kla da su u sis tem
uve za ne 162 in sti tu ci je sa ra zli ~i tih ni voa, odno sno
sve op {ti ne, de set kan to nal nih MUP-ova, Ja vni re -
gis tar Br~ko dis tri kta, MUP RS i Mi nis tar stvo inos -
tra nih po slo va BiH sa di plo mat sko-kon zu lar nom
mre `om.
"Per so na li za ci ja pa so {a te~e u skla du sa di na mi -
kom ra da na dle`nih MUP-ova. ^im na dle`ni MUP
po {a lje elek tron ski na log za {tam pa nje pa so {a, pa so{
bude {tam pan u skla du s te hni ~kom di na mi kom", na -
ve la je Ami la Opar di ja. Ona je is ta kla da }e sis tem
bi ti s ma ksi mal nom fun kci onal no{ }u ka da po ~ne i
iz da va nje bi ome trij skih pa so {a.
Zo ri ca Rulj, por tpa rol Mi nis tar stva ci vil -
nih po slo va BiH, ta ko |e is ti ~e da su po te {ko }e u iz -
da va nju pa so {a po bi ome trij skom sis te mu u gla vnom
pre va zi |e ne i da je re al no da iz da va nje bi ome trij skih
pa so {a po ~ne ona ko ka ko je i pla ni ra no.
Ona je is ta kla da su u ten de ru pred sta vni ci Bun -
des dru ke ra ja, nje ma ~ke {tam pa ri je ko ja {tam pa bh.
bi ome trij ske pa so {e, na ve li kao kraj nji rok kraj de -
cem bra ove go di ne, ali da su re kli da je re al no o~e ki -
va ti da ro ko vi bu du i kra }i.
"Ka sni je su nam ja vi li da mo gu br`e
ura di ti i to je bio rok 15. okto bar. Poslije je mi nis tar
vanj skih po slo va Sven Al ka laj u pri va tnom raz go vo -
ru s je dnim od di re kto ra re kao da je do bio obe }a nje
da }e to bi ti i 15. sep tem bra", na ve la je Zo ri ca Rulj.
Pla ni ra no je da do kra ja go di ne Bun des dru ke raj
ispo ru ~i BiH 270.000 pa so {kih knji `i ca.
Ra dni ci vo go{ }an skog "Pre ti sa" stu pi li u ge ne ral ni {trajk
Tra `e pla te i po sao
Ra dni ci
"Vra ni ce"
pre ki nu li
{trajk
SA RA JE VO - Oko 460 ra -
dni ka sa ra jev ske "Vra ni ce"
ju ~e je do bi lo po 750 KM
je dno kra tne po mo }i, ~i me je
pre ki nut je dno mje se ~ni
{trajk.
"U po ne dje ljak }e svi bi ti
na po slu. S me na d`men tom
smo po tpi sa li spo ra zum. Te -
hno lo {kim vi {kom }e bi ti
pro gla {e no 150 ra dni ka. U
pen zi ju }e naj ma nje 80 ra -
dni ka. Pre ko vi ken da }e bi ti
ra |e na sa mo jo{ pro vje ra
do ku men ta ci je za PIO", re -
kao je ju ~e En ver \e li lo vi},
pred sje dnik [traj ka ~kog
odbo ra.
Do dao je da }e do sva kog
de se tog u mje se cu bi ti is pla -
}i va no po 500 KM ra dni ci -
ma, te da je do go vo re no da
}e 20 od sto od pro da je imo -
vi ne bi ti upla }i va no za do -
prin se ra dni ci ma.
"Ot pre mni ne za ove ko ji
idu bi }e is pla }i va ne u tri
mje se ca do kra ja go di ne",
ka zao je \e li lo vi}.
M.R.
BA NJA LU KA - U Ba nja lu ci su
ju ~e pot vr|e na jo{ dva no va slu ~a -
ja gri pa ti pa A, ~i me je uku pan
broj obo lje lih po ras tao na pet, pot -
vrdi la je Na ta {a Ale ksi}, por tpa rol
Mi nis tar stva zdrav lja i so ci jal ne
za {ti te RS.
Ona je do da la da je Mi nis tar stvo i
In sti tut za za {ti tu zdrav lja RS do bio
pot vrdu iz In sti tu ta za imu no lo gi ju i
vi ru so lo gi ju "Tor lak", iz Beo gra da,
da su na la zi pa ci je na ta po zi ti vni na
no vi grip ti pa A.
Ale ksi }e va je na ve la da su obo lje li
pa ci jen ti, ko ji su 30. ju la do pu to va li
iz inos tran stva, mla |e `i vo tne do bi.
"Na kon lje kar skog pre gle da na Kli -
ni ci za in fe kti ve bo les ti na Kli ni ~kom
cen tru u Ba nja lu ci, oba pa ci jen ta su
upu }e na na ku }nu izo la ci ju i nje gu,
uz sve po tre bne mje re i pre po ru ke, te
stal ni lje kar ski nad zor", na gla si la je
Ale ksi }e va.
Ona je do da la da ~la no vi po ro di ce
obo lje lih za sad ne po ka zu ju sim pto -
me bo les ti i da su pod sva ko dne vnim
zdrav stve nim nad zo rom.
Zlat ko Vu ~i na, di re ktor Za vo da za
ja vno zdrav stvo FBiH, ka zao je da u
ovom en ti te tu ni su za bi lje `e ni no vi
slu ~a je vi obo lje nja od gri pa ti pa A.
B.Vu. Per so na li za ci ja pa so {a te~e
u skla du sa di na mi kom ra da
na dle`nih MUP-ova
Dva no va slu ~a ja
no vog gri pa u RS
"U BiH pos to ja la
mno ga stra ti {ta"
PRI JE DOR - Na ~el nik op {ti ne Pri je dor Mar ko Pa vi} izja vio je ju ~e
da bi Ha ris Si laj d`i} kao ~lan Pred sje dni{ tva BiH mo rao zna ti da su u
ra tu u BiH pos to ja la mno ga stra ti {ta i po bri nu ti se da sva budu dos toj -
no obi lje `ena.
"Kada u BiH svi bu du je dna ko tre ti ra ni, ne }e bi ti pro ble ma da se i Omar -
ska obi lje `i, ali dok god ne ma go vo ra o to me u Tu zli i Sa ra je vu, ne ma go vo -
ra o to me ni u Pri je do ru", re kao je Pa vi}, re agu ju }i na Si laj d`i }e vu izja vu da
}e po dr`a ti iz gra dnju me mo ri jal nog cen tra u Omar skoj.
U Omar skoj je u ~et vrtak obi lje `e na 17. go di{ nji ca ra spu {ta nja lo go ra.
Pa vi} je ka zao da Si laj d`i} "kao da ne zna za Do bro vo lja ~ku uli cu, Tu zlan -
sku ko lo nu ili ka sar nu 'Vi ktor Bu banj', za ko je pos to je odlu ke i lo kal nih i
kan to nal nih i fe de ral nih vlas ti da se ne mo gu obi lje `i ti".
S.T.
Ma ja RE NER
SA RA JE VO - Ra dni ci fir me na mjen ske in -
dus tri je "Pre tis" Vo go{ }a stu pi li su ju ~e u ge ne -
ral ni {trajk ne za do vo ljni jer ni je ispu njen
do go vor o is pla ti je dne za os ta le pla te uz sva ku re -
do vnu.
Ovaj do go vor je pos ti gnut po ~et kom pro {log
mje se ca ka da je oko 250 ra dni ka pre ki nu lo je dno -
mje se ~ni {trajk.
Ni jaz Ne va lja lo vi}, pred sje dnik Sin -
di ka ta "Pre ti sa", is ta kao je da, osim pla ta, tra `e obez -
bje |e nje po sla i ut vr|i va nje od go vor nos ti me na -
d`men ta za sta nje u ko jem se fir ma na la zi. Do dao je
da su idu }e se dmi ce mo gu }i pro tes ti pred Vla dom
FBiH u Sa ra je vu.
"^e ti ri mje se ca smo bez upra ve. Tra `i li smo od
pre mi je ra Fe de ra ci je BiH Mus ta fe Mu je zi no vi }a da
nas pri mi, da ime nu je upra vu, da se upu ti Fi nan sij ska
po li ci ja u fir mu ~i ji do la zak spre ~a va Nad zor ni
odbor", ka zao je Ne va lja lo vi}.
Na po mi nje da je proi zvo dnja u "Pre ti -
su" sta la i da su za ova kvo sta nje od go vor ni Vla da
FBiH i Nad zor ni odbor.
Ra dnik Asim Pa {a li} is ta kao je da od ka da su
pre ki nu li {trajk ni {ta ni je ispu nje no od do go vo re nog.
"Do bi li smo kre dit Ra zvoj ne ban ke Fe de ra ci je
BiH, a ne ma proi zvo dnje. To nam ni je ja sno. Jo{ nam
je ban ka od dva mi li ona KM za ugo vor za Ma le zi ju
ski nu la oko 250.000 KM", re kao je Pa {a li}.
Vr{i lac du `nost di re kto ra "Pre ti sa"
Ke nan Ha san be go vi} o~e ku je da bi u idu }oj se dmi -
ci ra dni ci mo gli do bi ti je dnu pla tu od avan sa ko ji
tre ba da im pla ti par tner iz Egip ta. Is ti ~e da je rad
fir me ote `an zbog ra ni jih du go va, te da mu pro blem
pred stav lja i to {to ne ma iz vr{nih di re kto ra, a nje mu
man dat is ti ~e za mje sec da na.
"O~e ki va li smo pri ho de od po {i ljke za
Av ga nis tan, ali je ku pac, ko ji je za du `en da or ga ni -
zu je tran sport, ka snio. Po sla li smo po la ro be, a po la
jo{ sto ji ov dje i tek ka da sva ko li ~i ne ode mo `e mo
na pla ti ti. Tu tre ba da do bi je mo oko 330.000 do la ra i
od to ga smo mi sli li is pla ti ti pla tu. Za to }e mo od
avan sa od par tne ra iz Egip ta is pla ti ti pla tu. Avans je
tre ba lo da do bi je mo i ra ni je, ali je kod njih bi lo pro -
blem", ka zao je Ha san be go vi}.
Do dao je da je ope ra ti van i no vac za ugo vor s
Ma le zij ci ma i o~e ku je da vrlo brzo po ~nu opet ra di ti.
V.d. di re kto ra
"Pre ti sa"
o~e ku je da
bi u idu }oj
se dmi ci
ra dni ci mo gli
do bi ti je dnu
pla tu od
avan sa ko ji
tre ba da im
pla ti par tner
iz Egip ta
Od ka da su
pre ki nu li
{trajk
ni {ta ni je
ispu nje no
od do go -
vo re nog
Ra dni ci za
lo {e sta nje
od go vor nim
sma tra ju Nad zor ni
odbor fir me
i Vla du FBiH
FO TO S. PI NJA GI]
8 tvcpub!8. 8. 2009. Doga|aji
U FOKUSU
Pi {e: Da vud MU MI NO VI]
Ne di je le
pen zi je
zbog odmo ra
BA NJA LU KA - Pen zi one ri iz
Mo dri ~e, ko ji pen zi je pri ma ju
pu tem No ve ba nja lu ~ke ban ke,
po jul ske pen zi je mo ra ju i}i u
[a mac ili Do boj, jer ban ka ne
ra di zbog go di{ njeg odmo ra,
ka zao je Ra de Ra kulj, pred sje -
dnik Udru `e nja pen zi one ra RS.
''Pen zi one re iz Mo dri ~e u ~et -
vrtak je na vra ti ma ove ban ke
~e ka lo ne pri ja tno oba vje {te nje
da ban ka ne ra di zbog go di{ njih
odmo ra i da po pen zi je mo ra ju
pu to va ti u [a mac ili Do boj'', is -
ta kao je Ra kulj. On sma tra da je
to ''naj bla `e re ~e no, ne od go vor -
no i ne ko rek tno pre ma lju di ma
ko ji ne ma ju no vac ni za hljeb, a
ne za pu to va nje'', za pi tav {i se
{ta je s obe }a njem ban ke da }e
uvi jek bi ti dos tu pna svo jim ko -
ri sni ci ma. Ra kulj je re kao da je
za tra `io obja{ nje nje od {e fa mo -
dri ~ke No ve ba nja lu ~ke ban ke,
ko ji se na la zi u Bi je lji ni, i da je
do bio od go vor: ''[ta }e{, mo ra -
mo se i mi odmo ri ti.'' (Srna)
Vla da RS
po ma `e
obno vu {ko le
TE SLI] - Vla da RS po mo }i
}e obno vu Po dru ~ne osno vne
{ko le "Vuk Ka ra d`i}" u te sli -
}kom na se lju Ste njak, za {ta je
po tre bno 70.000 KM, izja vio je
An ton Ka si po vi}, mi nis tar pros -
vje te i kul tu re RS.
Ka si po vi} je re kao da }e sred -
sta va obez bije di ti op {ti na Te sli},
Mi nis tar stvo pros vje te, te da }e
dio sred sta va iz dvo ji ti Mi nis tar -
stvo po ljo pri vre de, {u mar stva i
vo do pri vre de i Mi nis tar stvo za
iz bje gli ce i ra se lje na li ca RS.
Pre dvi |e no je da ra do vi tra ju
do kra ja go di ne, te da 70 u~e ni -
ka te po dru ~ne {ko le u tom pe ri -
odu nas ta vu po ha |a u cen tral noj
{ko li u Te sli }u, za {ta }e im bi ti
obez bije |en pre voz.(Srna)
Vijesti
SA RA JE VO - Po mo} voj ni ka Oru `a nih
sna ga BiH ci vil nim or ga ni ma u slu ~a je vi ma ele -
men tar nih ne po go da bi la bi mno go efi ka sni ja da
pos to je ja sne pro ce du re u ko jim slu ~a je vi ma su
OS BiH i na ko ji na ~in du `ne pru `i ti po mo}.
"Sa ra dnja s Mi nis tar stvom od bra ne i Oru `a -
nim sna ga ma uvi jek je bi la ko rek tna. Ka d god je bi -
lo po tre bno da se voj ska uklju ~i, mi smo tu po tpo ru
i do bi li. Me |u tim, ne pos to je ja sne pro ce du re ko,
ka ko, gdje i u ko jim slu ~a je vi ma tre ba da po mo gne
ci vil nim stru ktu ra ma BiH. Do sa da je po mo} od
voj ske do la zi la na ba zi ljud skos ti", obja snio je Sa -
mir Agi}, po mo }nik mi nis tra si gur nos ti BiH iz Se -
kto ra za ci vil nu za {ti tu.
Agi} is ti ~e da zbog ne pos to ja nja ja snih pro ce -
du ra mno gi zo vu u po mo} voj sku umjes to da ra de
svoj po sao.
"Sa da ima mo slu ~a je ve da po -
je di ni va tro gas ci di rek tno zo vu ge ne ra le i mo le da
im da ju he li kop te re. To je ne pri hva tlji vo. Voj ska tre -
ba da bu de za dnja op ci ja u slu ~a ju pri ro dnih ka tas -
tro fa", ka zao je Agi}.
Voj ni ci i me ha ni za ci ja OS BiH naj ~e{ }e su ci -
vil nim or ga ni ma po ma ga li pri li kom ga {e nja po `a ra
i de mi ni ra nja te re na. Sa mo pro {le go di ne voj ni ci
OS BiH su za je dno s va tro gas ci ma ga si li po `a re u
Mos ta ru, ^a plji ni, To mi slav gra du, Ga be li i Ja bla ni -
ci. U ga {e nju ovih po `a ra u~es tvo va lo je 114 voj ni -
ka i ~e ti ri he li kop te ra, ko ji su u vi {e od 180 na le ta
ga si li va tru. De mi ne ri OS BiH o~is ti li su od mi na
20 od sto uku pnih de mi ni ra nih po vr{i na u BiH.
"Voj ska je ove go di ne po ma ga la pri li kom sa -
na ci je pu te va u Der ven ti i Vla se ni ci, te je dnog obje -
kta u Fo ~i. Ra di li smo i na de mi ni ra nju tra se
Ko ri do ra 5C u Od`a ku", re kla je Uma Si na no vi},
gla sno go vor nik Mi nis tar stva od bra ne BiH.
Is ta kla je da Oru `a ne sna ge od lo kal ne
za je dni ce do bi ju zah tjev za po mo} i on da se ljud -
stvo i in `e nje ri ja ra spo re de.
"Po mo} tra `e lo kal ne za je dni ce. Ne kog odre -
|e nog kri te ri ja za po mo} ne ma. Na {a po mo} ni je na
ko me r ci jal noj ba zi. Lo kal na za je dni ca even tu al no
obe zbi je di go ri vo i hra nu za voj ni ke", do da la je ona.
Ne ma ja snih pro ce du ra o po mo }i Oru `a nih sna ga BiH ci vil nim orga ni ma
Zo vu voj sku umjes to da ra de svoj po sao
Po ~e li "Da ni me da"
BI JE LJI NA - "Da ni me da" u
or ga ni za ci ji Udru `e nja p~e la ra
Sem be ri ja po ~e li su ju ~e u Bi je lji ni.
Plan Udru `e nja p~e la ra Sem be ri ja
je da "Da ni me da" pre ras tu u me |u -
na ro dnu ma ni fes ta ci ju.
"Ovo je pri li ka da se vi di i ku pi
pra vi med. Mo ja fa mi li ja se ba vi
proi zvo dnjom me da oko 30 go di na",
re kao je je dan od po zna tih proi zvo -
|a ~a me da Izet Ha d`i}.
Ne boj {a An dri} iz Ka ra nov ca s
Ozre na, ta ko |e po zna ti i vi {e pu ta
na gra |i vani proi zvo |a~ me da, je na -
gla sio da po sje du je 250 proi zvo dnih
ko {ni ca.
"Prva po lo vi na ove go di ne je bi la
do bra za p~e lar stvo, a za do bar med
je naj va` nije to da je iz ko {ni ca, da je
pri ro dan i bez pri mje sa ko je su {te -
tne", re kao je An dri} i is ta kao da se
on i su pru ga ba ve i proi zvo dnjom
ma ti ca vi {e od 20 go di na.
O.S.
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Zla ta Baj ra kta re vi} iz Sa ra je va
vi {e od 15 go di na be zus pje {no po ku {a va da do bi je
do na ci ju od vla da FBiH i Kan to na Sa ra je vo za
obno vu svog sta na u ko jem je u ra tu bi la smje {te na
ku hi nja za po tre be Ar mi je RBiH.
Baj ra kta re vi }e va tvrdi je odmah po ~et kom ra ta, od
ta da{ nje voj ske, do bi la na re |e nje da se ise li iz svog sta -
na u sa ra jev skom na se lju Do bri nja sa obra zlo `e njem da
ga mo ra ko ris ti ti voj ska.
"Pri hva ti la sam to na re |e nje i sa k}er kom se ise li la
u ko m{i jin stan u is toj zgra di, gdje smo `i vje li ~e ti ri go -
di ne. Moj stan voj ska je ko ris ti la kao voj nu ku hi nju.
Moj su prug i sin su bi li pri pa dni ci Ar mi je RBiH. Mu`
mi je po gi nuo kao bo rac, a sin je ra njen i do bio je sta tus
ra tnog voj nog in va li da", pri ~a Zla ta i do da je ka ko je iz
svog sta na us pje la sa mo gar de ro bu izni je ti.
"Kad je rat za vr{io, voj ska mi je vra ti la
stan. Na pra vi li su i za pi snik u ko jem su kon sta to va li da
su ko ris ti li mo je stva ri i da je stan, po ~ev {i od zi do va,
po do va, do in sta la ci ja 100 pos to de vas ti ran. Ta da su mi
Obno va 20 ku }a
GOR NJI VA KUF/US KO PLJE - Ugo vo ri o do na ci ji osno vnog gra |e -
vin skog ma te ri ja la za 20 ko ri sni ka s po dru ~ja op {ti ne Gor nji Va kuf/Us -
ko plje, za ~i je je pro vo |e nje sred stva obez bije di la Vla da Re pu bli ke
Hrvat ske, po tpi sa ni su ju ~e u ovoj op {ti ni.
Vri je dnost pro je kta je 470.000 KM, odno sno 1.779.444,20 ku na, a do na ci -
ja je na mi je nje na po vra tni ci ma Hrva ti ma i ugla vnom mla dim lju di ma ko ji
`e le os ta ti u BiH.
"Zna ~aj pro je kta je ogro man jer je do na to ra sve ma nje, a i sred stva ko ja su
na {oj op {ti ni odo bre na na dr`a vnom ni vou za tu na mje nu ni pri bli `no ne
mo gu za do vo lji ti po tre be po vra tni ~ke po pu la ci je", is ta kao je Ma rin ko Kra ji -
na, ko ji se u ime lo kal nih or ga na upra ve obra tio pri su tni ma. (Fe na)
PRNJA VOR - Na ~el nik op {ti ne
Prnja vor Dar ko To ma{ or ga ni zo -
vao je ju ~e pri jem za u~e ni ke ge ne -
ra ci je Gi mna zi je i Sre dnje
mje {o vi te {ko le i uru ~io im sim bo li -
~ne na gra de.
U~e nik ge ne ra ci je Gi mna zi je je Jo -
va na Ale ksi}, a u~e nik ge ne ra ci je
Sre dnje mje {o vi te {ko le je Di ja na [a -
ji no vi}.
"Naj ma nje {to op {ti na mo `e u~i ni ti
za ove mla de lju de jes te da im pru `i
po dr{ku. @e li mo po mo }i mla dim lju -
di ma, ta ko |e `e li mo da nam sa mi is -
ta knu pro ble me s ko ji ma se su sre }u,
ka ko bismo im mo gli po mo }i. Na {a
op {ti na ima po ten ci ja la, o to me go vo -
re us pje si na {ih u~e ni ka ge ne ra ci je.
Bi lo bi mi za do volj stvo da svo je us -
pje he i da lje nas ta ve u svom da ljem
{ko lo va nju", re kao je To ma{.
To ma{ je na veo da op {ti na tre nu tno
sti pen di {e oko 130 u~en ka, kao i da
svi u~e ni ci ge ne ra ci je do bi ja ju ~e tve -
ro go di{ nju sti pen di ju.
U~e ni ce ge ne ra ci je za hva li le su se
na ~el ni ku na or ga ni zo va nom pri je mu,
is ti ~u }i da }e sva ka ko nas to ja ti os tva -
ri ti us pje he i u budu}em {ko lo va nju.
T.Ro.
Med je pra vi
pri ro dni li jek za
imu no lo {ki sis tem
Na gra de za dvi je
naj bo lje u~e ni ce
Ima mo slu ~a je ve da
po je di ni va tro gas ci di rek tno
zo vu ge ne ra le i mo le da im da ju
he li kop te re. To je ne pri hva tlji vo,
re kao Sa mir Agi}
F
O
T
O

N
N
Be| ma Ad| |o v|c. se -
kre tar M| n|s tar stva za bo ra •ka
p| ta nja KS. ka ze da je do ku -
men ta c| ja Z|a te Baj ra kta re v|c
ure dna. a|| da ce do na c| ju za
po prav ke sta na zboq ma njka
nov ca u bu dze tu do b| t| naj vje -
ro va tn| je tek na re dne qo d| ne.
Prv| put kad je pre da |a zah -
tjev n| je b| |a dos ta v| |a pot vrdu
da je se h|d ska po ro d| ca. Sad
je dos ta v| |a do kaz | uvrste na je
na ||s tu. Sa ma je na ku cnoj ||s -
t|. pa ce joj to b| t| ote za va ju ca
oko| nost. Na ||s t| |ma mo |ju de
ko j| •e ka ju jos od pro s|e qo d| -
ne. ta ko da ce Baj ra kte re v| ce -
va na red do c| tek na re dne
qo d| ne. ka za |a je Ad| |o v| ce va.
na q|a s|v s| ka ko ce os|m ma te -
r| ja |a Z|a t| Baj ra kta re v|c b| t|
obe zb| je de n| | ra dn| c| za nje -
qo vu uqra dnju
Obe }a nje
iz Vla de KS
Sa raj ka Zla ta Baj ra kta re vi}
Sa ma
ko ji je
Kad je rat
za vr{io, voj ska
mi je vra ti la
stan, a u
za pi sni ku je
na ve de no da
je 100 pos to
de vas ti ran i da
}e ga vra ti ti
u prvo bi tno
sta nje, re kla
Baj ra kta re vi }e va
8. 8. 2009. tvcpub 9 Doga|aji
obe }a li da }e mi stan vra ti ti ona kav kakv su i uze li",
sje }a se Zla ta Baj ra kta re vi}.
Tvrdi da je u po tpu no nov stan use li la ne pu -
nu go di nu pri je po ~et ka pro te kog ra ta u BiH.
"Kad sam na kon ra ta u{la u stan, ni sam zna la {ta
da ra dim. Tri mje se ca sam ri ba la zi do ve i ~e ka la da mi
ne ko da kan tu kre ~a da ga okre ~im. Ho da la sam po po -
dru mi ma i ku pi la stva ri ko je su lju di ba ca li ka ko bih
opre mi la svoj stan. Tra `i la sam po mo} od ta da{ njeg
Mi nis tar stva od bra ne FBiH. Po sla li su ko mi si ju ko ja je
us ta no vi la da je stan uslo van za `iv lje nje, te mi, bez
pro cje ne {te te, ka za li da }e mi u ob ve zni ca ma, kad bu -
du di je lje ne, da ti 4.000 KM", na gla {a va Baj ra kta re vi -
}e va.
Po mo} je tra `i la i od Mi nis tar stva za bo -
ra ~ka pi ta nja KS, ali su joj re kli da ne mo `e do bi ti do -
na ci ju jer su nje nom si nu da li krov za sa na ci ju ku }e.
"Sin i ja smo dva do ma }in stva i stvar no mi ni je ja -
sno ka ko nas po sma tra ju kao je dan slu ~aj. Mo li la sam
ih da mi do zvo le da raz go va ram s Haj ru di nom Ibra hi -
mo vi }em, mi nis trom. Ali ni u to me ni sam us pje la. Tra -
`im po mo} da na ba vim sto la ri ju, par ket i sa ni ram
ku pa ti lo ko je je po tpu no de vas ti ra no", tvrdi Baj ra kta re -
vi }e va.
Iamet Tru mi}, se kre tar Vla de FBiH, ka `e ka ko
Zla ta Baj ra kta re vi} svo ja pra va mo `e tra `i ti je di no na
su du.
"Je di ni na ~in da do bi je od {te tu jes te da
tu `i Vla du FBiH. Uko li ko bu de tra `i la po mo}, bit }e
stav lje na na spi sak i sam bog zna kad }e do }i na red. A
sud ske pre su de auto mat ski bu du re ali zi ra ne. Ako ima
za pi snik i do ka ze, uo p}e ni je spor no da }e slu ~aj do bi ti
na su du", re kao je Tru mi}.
Mi nis tar zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS po sje tio bol ni cu u Do bo ju
Dom zdrav lja
za ra dio 70.000 KM
Dje ~ak se
opo rav lja od
uje da li si ce
TRE BI NJE - Dje ~ak iz Tre bi -
nja De jan Mar ko vi}, ko ga je pri -
je ne ko li ko da na uje la li si ca,
na la zi se na Odje lje nju hi rur gi je
Op {te bol ni ce u Tre bi nju i nje -
go vo zdrav stve no sta nje je do -
bro, pot vr|e no je u ovoj
zdrav stve noj us ta no vi.
Dje ~a ka je uje la li si ca dok je
sa dru ga ri ma na ri je ci lo vio ri bu.
Li si ca je is tr~a la iz obli` nje {u -
me, uje la ga za no gu i po bje gla.
"Dje ~ak je po tom smje {ten u
bol ni cu gdje mu je ra na na de -
snoj pot ko lje ni ci sa ni ra na, a do -
bio je inje kci ju pro tiv bje sni la",
pot vrdi la je Bi lja na Bo gda no vi},
por tpa rol Op {te bol ni ce.
Zasa d ni je ut vr|e no da li je li -
si ca bi la bi je sna. (Srna)
Bu du }i sta na ri
po sje ti li
gra di li {te
SRE BRE NI CA - Bu du }i sta -
na ri obi {li su ju ~e u Po to ~a ri ma,
kod Sre bre ni ce, dva obje kta sa
33 sta na i 11 po slo vnih pros to ra,
vri je dne 1.600.000 KM, ~i ja iz -
gra dnja tre ba da bu de za vr{e na
do 1. okto bra.
Od 33 sta na 23 su ve} do di je -
lje na ko ri sni ci ma. Obje kti su na -
mi je nje ni po ro di ca ma iz
ko le kti vnih cen ta ra u FBiH, kao
i mla dim ka dro vi ma i bra ~nim
pa ro vi ma, ko ji su po tre bni ovoj
op {ti ni. Sred stva za re ali za ci ju
ovog pro je kta, ko ji re ali zu je
ame ri ~ka hu ma ni tar na or ga ni za -
ci ja CRS, obe zbi je di li su ho lan -
dska vla da i en ti tet ska
mi nis tar sta va za iz bje gla i ra se -
lje na li ca. Sa ne la Ima mo vi}, me -
na d`er CRS-a, na gla si la je da }e
u okvi ru pro gra ma ove or ga ni za -
ci je, pod na zi vom "So ci jal no sta -
no va nje u BiH", na po dru ~ju
op {ti ne Sre be re ni ca bi ti iz gra |en
jo{ je dan sli ~an cen tar. Osman
Su lji}, na ~el nik sre bre ni ~ke op -
{ti ne, re kao je da ova lo kal na za -
je dni ca `e li da ra zvi ja sve
di je lo ve ra vno mjer no. (Srna)
Vijesti
Iz Vla de
FBiH
po ru ~i li
da mo `e
dobiti
no vac
sa mo
ako ih tu `i
S. ^A KA RE VI]
DO BOJ - Dom zdrav lja Do boj i po red ve li kih du -
go va nja iz pret ho dnih go di na, u prvih {est mje se ci ove
go di ne po slo vao je po zi ti vno i os tva rio do bit od oko
70.000 KM.
To je ju ~e izja vio Dra gan Ko va ~e vi}, di re ktor Do ma
zdrav lja, na kon sas tan ka s Ran kom [krbi }em, mi nis trom
zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS.
"U prvih {est mje se ci Dom zdrav lja os tva rio je do bit
od oko 70.000 KM, {to zna ~i da vi {e ne ide mo u du bi ozu,
ne stva ra mo ve }e gu bit ke. Me |u tim, mi nis tra sam upo -
znao da nam je ve oma te {ko da pos to je }a du go va nja iz
pret ho dnog pe ri oda izmi ru je mo, pa sam is ko ris tio pri li ku
da za tra `im fi nan sij sku po mo} od Mi nis tar stva zdrav lja i
so ci jal ne za {ti te i Vla de RS", re kao je Ko va ~e vi}.
On je is ta kao da upra va ove zdrav stve ne us ta no ve,
od ka da se on na la zi na nje nom ~e lu, nas to ji da sma nji
tro {ko ve po slo va nja Do ma zdrav lja, a da is to vre me no ne
bude ugro `eno pru `a nje zdrav stve ne za {ti te pa ci jen ti ma.
Mi nis tar [krbi} pod sje tio je da je do boj ski
Dom zdrav lja pri je vi {e od de ce ni je prvi kre nuo u re ali za -
ci ju pro je kta uvo |e nja sis te ma po ro di ~ne me di ci ne, po
~e mu je da nas je dan od vo de }ih u RS.
[krbi} je sa Du {kom Va si }em, di re kto rom Op {te
bol ni ce "Sve ti apos tol Lu ka" po sje tio lo ka li tet u do boj -
skom na se lju Uso ra, gdje se na ze mlji {tu ko je je Vla da
RS us tu pi la bol ni ci gra di cen tar za he mo di ja li zu.
Cen tar bi tre balo da po ~ne s ra dom do
kra ja ove go di ne.
"Pla no vi su nam da u toj oblas ti zna ~aj no stva ri una -
pri je di mo, naj vje ro va tni je }e mo i pre os ta la ~e ti ri cen tra
ko ja su u sas ta vu ja vnih zdrav stve nih us ta no va, odno sno
bol ni ca pre ves ti na ovaj sa vre me ni na ~in ra da", na veo je
[krbi}.
Cen tar za
he mo di ja li zu
bi tre balo da
po ~ne s ra dom do
kra ja ove go di ne
Sas ta nak mi nis tra s
ru ko vod stvom bol ni ce
FO TO NN
go di na ma ~e ka do na ci ju od vla da FBiH i KS
po prav lja stan
voj ska uni {ti la
10 tvcpub!8. 8. 2009.
Panorama
Osno van
Odbor
Dru{ tva
srpskih
do ma }i na
TRE BI NJE - Osni va ~ka sjed-
nica Skup {ti ne Dru{ tva srpskih
do ma }i na, Odbo ra za Her ce go -
vi nu, odr`a na je u ~et vrtak ve ~e
u Tre bi nju.
Za pred sje dni ka ovog dru{ tva
je iza bran Jo van Ko va ~e vi} iz
Gac ka, dok je za pred sje dni ka
Iz vr{nog odbo ra ime no van Tre -
bi njac Mi len ko Ku ku ri}.
Her ce go va ~ki odbor Dru{ tva
srpskih do ma }i na, ko je odra ni je
pos to ji u Srbi ji i srpskoj di ja -
spo ri, prvi je re gis tro va ni odbor
u Re pu bli ci Srpskoj, a oku plja
ugla vnom pri vre dni ke, te kul -
tur ne i ja vne ra dni ke iz ove re -
gi je.
Osni va ~koj sjednici Skup {ti ne
u Tre bi nju je pri sus tvo vao i Ni -
}i for Ani ~i}, pred sje dnik Dru{ -
tva srpskih do ma }i na, ko ji `i vi
u Ju `noa fri ~koj Re pu bli ci.
V.D.
Su tra
"Grme ~ka
ko ri da"
PRI JE DOR - Tra di ci onal na
"Grme ~ka ko ri da" bi }e odr`a -
na su tra na Po po vi }a brdu,
kod O{ tre Lu ke, na ko joj }e se
ove go di ne osam bi ko va ta -
kmi ~i ti sa mo u te {koj ka te go -
ri ji.
Naj bo lji bik na me gda nu
vla sni ku }e do ni je ti na gra du
od 3.000 KM, dru go pla si ra ni
1.500 KM, a tre }e pla si ra ni
500 KM.
Dre na Ku ri d`a, na ~el nik op -
{ti ne O{ tra Lu ka, izja vi la je da
}e 237. "Grme ~ka ko ri da" po -
~e ti u 15 ~a so va i za hva li la
Mi li Raj li }u iz Bat ko va ca, ko ji
je za po slje dnje dvi je ko ri de
da ro vao na gra dni fond.
Bor be bi ko va, ko je se sva ke
go di ne odr`a va ju prve ne dje -
lje iza Ilin da na, ra ni je su
odr`a va ne na Me |e |em brdu,
kod Sa ni ce, u fe de ral noj op {ti -
ni San ski Most. (Srna)
SRE BRE NI CA - Ja ka ki {a ko ja
je to kom no }i s ~et vrtka na pe tak
ne pre ki dno pa da la u Sre bre ni ci
iza zva la je po pla ve i ha va ri je u ne -
ko li ko sta no va u dvi je zgra de ko je
su pri je dva da na ot kri ve ne zbog
do tra ja lih kro vo va.
Ne ko li ko go di na je na jav lji va na sa -
na ci ja i spo ljno ure |e nje ovih zgra da
sred stvi ma Svjet ske ban ke, ali je ki {a
uni {ti la sta no ve zbog ~e ga }e sta na ri
bi ti pri nu |e ni da ih sa mi sa ni ra ju.
Umjes to bes pla tnog vanj skog ure -
|e nja i sa na ci je zgra da u ko ji ma `i ve,
sta na ri }e sa da mo ra ti re no vi ra ti vlas -
ti tim sred stvi ma svo je sta no ve da bi
mo gli u nji ma sta no va ti.
Ra dni ci pre du ze }a ''Po let Sre bre ni -
ca - Ili ja{'', ko je ra di spo ljnu sa na ci ju
ovih zgra da, u ~et vrtak su ot kri ve ne
zgra de za {ti ti li naj lon skom fo li jom,
ali je vo da pro {la i ci je lu no} na ta pa la
sta no ve.
Mi le na Cvje ti no vi}, sta nar ka sta re
zgra de u cen tru Sre bre ni ce, re kla je
da je pri nu |e na da na pus ti stan, jer je
pod vo dom, a uni {te ni su par ke ti, zi -
do vi, in sta la ci je i na mje {taj. (Srna)
KO ZAR SKA DU BI CA - Do da -
tna ge olo {ka i hi dro lo {ka is tra `i -
va nja izvo ri {ta Do nje po lje u
Ko mlen cu, u Ko zar skoj Du bi ci,
tre ba lo bi da re zul ti raju ela bo ra -
tom na osno vu ko jeg }e bi ti do ne -
se na ko na ~na odlu ka o
mo gu }nos ti iz gra dnje i uklju ~i va -
nja ovog izvo ri {ta u grad ski sis -
tem vo do snab di je va nja.
Ispi ti va nje izvo ri {ta u Ko mlen cu,
ko je se sas to ji od dva bu na ra iz gra -
|e na 2003. go di ne, na osno vu pret -
ho dno objav lje nog ja vnog ten de ra,
obav lja ju stru~ nja ci In sti tu ta za pri -
mi je nje nu ge olo gi ju i vo do in `e nje -
ring iz Bi je lji ne, ko ji bi tre ba lo da
pre ci zno ut vrde ma ksi mal ni ka pa ci -
tet ek splo ata ci je bu na ra i kva li tet
pod ze mnih vo da.
"Uko li ko kva li tet i kvan ti tet pod ze -
mnih vo da izvo ri {ta Ko mle nac bu de
za do vo lja va ju }i to kom ci je log hi dro -
lo {kog ci klu sa, uklju ~e njem no vog
izvo ri {ta u grad ski sis tem vo do snab -
di je va nja u zna ~aj noj mje ri bi bili ri -
je {eni pro ble mi vo do sna bdi je va nja",
pot vrdio je Mi lo{ ]i bi}, na ~el nik
Odje lje nja za pros tor no ure |e nje i
stam be no-ko mu nal ne po slo ve op {ti -
ne Ko zar ska Du bi ca. (Srna)
Ispi tu ju mo gu }nos ti
uklju ~i va nja izvo ri {ta
u grad ski sis tem
vo do snab di je va nja
Naj lje p{a
pe }i na na izvo ru
Mo kranj ske Mi ljac ke
BI JE LJINA - Pe }i na na izvo ru Mo kranj ske Mi ljac ke, ko ja se na la zi u
po dno `ju kre~ nja ~kog ma si va Gra di na, oko se dam ki lo me ta ra od Mo -
krog, naj du `a je i naj lje p{a u BiH, pot vrdi li su u~e sni ci Me |u na ro dnog
spe le olo {kog kam pa, odr`a nog kod ove pe }i ne.
Do sa da je is tra `e no i ucrta no vi {e od 6.800 me ta ra ka na la, pa je ta ko ova
pe }i na po du `i ni "pre te kla" Vje tre ni cu u Po po vom po lju, ko ja je du ga ~ka
6.700 me ta ra. U pe }i ni su pro na |e ne ne ke vrste ko je su, ka ko se pre tpos tav -
lja, po tpu no no ve za na uku, {to bi tre ba lo da pot vrde re zul ta ti da ljih nau ~nih
ispi ti va nja. Pe }i na na izvo ru Mo kranj ske Mi ljac ke pru `a mo gu }nos ti za ra -
zvoj ek stre mnog i avan tu ris ti ~kog tu ri zma, ko ji je sve po pu lar ni ji, a upra` -
nja va ju ga spe ci fi ~ne gru pa ci je tu ris ta svje snih u ka kve se ri zi ke upu {ta ju,
ka kva je opre ma po tre bna na ta ko te {kom te re nu i ko ji `e le da u`i va ju u pri -
ro dnim lje po ta ma bez de vas ta ci je oko li ne. (Srna)
Po pla ve
uni {ti le sta no ve
Din ka KO VA ^E VI]
PRI JE DOR - Lo kal na admi nis tra ci ja Pri je -
do ra je na pra vi la re gis tar ne vla di nih or ga ni za ci -
ja ko je akti vno dje lu ju na po dru ~ju op {ti ne i
ut vrdi la da ih ima uku pno 30.
"Mi do sa da ni smo ima li sre |en re gis tar NVO
se kto ra. Bi lo je mno go ne ja sno }a, kao i ne kih ne -
ure |e nih i ne us kla |e nih odno sa ko ji su za so bom
po vla ~i li i ra zne pri ~e, ali i spe ku la ci je o to me ko li -
ko za is ta ima ne vla di nih or ga ni za ci ja u Pri je do ru i
ko ja je nji ho va dje la tnost. Na kon sas tan ka ko ji smo
sa pred sta vni ci ma NVO u Pri je do ru or ga ni zo va li
pos ta lo je ja sno da na po dru ~ju na {e op {ti ne akti vno
dje lu je 30 ne vla di nih or ga ni za ci ja, ko je za svoj rad
tra`e i po dr{ku lo kal ne za je dni ce", ka za la je
Lji lja na Ba bi}, na ~el nik Odje lje nja za dru{ -
tve ne dje la tnos ti u Pri je do ru.
Ona je is ta kla da su ne vla di ne
or ga ni za ci je i for mi ra ne ka ko bi bi le
ko re ktor vlas ti, ali da je u Pri je do ru
ve} uspos tav ljen do bar par tner ski
odnos izme |u dva se kto ra.
"Pri je dor je
je dna od prvih
op {ti na u RS i
Lo kal na admi nis tra ci ja u Pri je do ru
Akti vno
ne vla di nih
Do da tna is tra `i va nja
izvo ri {ta Ko mle nac
Skup {ti na op {ti ne Mrko nji} Grad usvo ji la re ba lans bu d`e ta
Bu d`et sma njen
za 10 od sto
D. LE KI]
MRKO NJI] GRAD - Na sje dni ci Skup {ti ne op -
{ti ne u Mrko nji} Gra du, ko ja je ju ~e odr`a na, usvo -
jen je re ba lan sa bud`eta za ovu go di nu.
Bud`et ska sred stva pla ni ra na re ba lan som izno se
9.076.000 KM i ma nja su u odno su na plan bud`eta za
10 od sto ili 1.064.000 KM.
"Od uku pnih op {tin skih pri ho da i pri li va u izno su
9.076.000 za odre |e ne na mje ne je ra spo re |e no
7.541.100, za sred stva re zer vi je ra spo re |e no 150.000,
dok je za ka pi tal ne ras ho de i gran to ve na mi je nje no
1.384.900", obra zlo`ila je @e ljka Sto ji ~i}, na ~el ni ca
Odje lje nja za pri vre du i fi nan si je.
Po res ki pri ho di izno se 4.460.000 KM i ma nji su za
18 od sto u odno su na plan bud`eta za ovu go di nu, dok
su ne po res ki pri ho di 2.946.000 KM i ma nji su za 3 od -
sto u odno su na plan bud`eta.
Ka pi tal ni ras ho di su sma nje ni za 41 od sto i ka pi tal -
ni pro je kti, ~i ja re ali za ci ja ni je za po ~e la, bi }e od go |e ni
za pe ri od ka da ra spo lo`iva bud`et ska sred stva bu du do -
zvo lja va la iz vr{e nje is tih.
Odbor ni ci SDS-a su gla sa li pro tiv usva ja nja ove
odlu ke o re ba lan su bu d`e ta.
Na sje dni ci je usvo je na i in for ma ci ja o sta nju bez -
bje dnos ti na po dru ~ju op {ti ne za prvih {est mje se ci ove
go di ne.
Oci je nje no je da je sta nje ja vne bez bje dno sti bi lo
do bro na po dru ~ju Mrko nji} Gra da, te da ni je bi lo slu ~a -
je va na ru {a va nja ja vnog re da i mi ra u ve }em obi mu,
kao ni ek splo zi ja i po dme ta nja ek splo zi vnih na pra va,
odno sno ni je bi lo kri vi ~nih dje la ko ja zna ~aj no uti ~u na
po gor {a nje bez bje dno sne si tu aci je.
Bud`et ska sred stva pla ni ra na
re ba lan som izno se 9.076.000 KM
Za sje da nje
SO Mrko nji}
Grad
FO TO NN
I u ovim
kri znim
vre me ni ma
}e mo
nov ~a no
podr`ati
one ko ji
nas to je
da pru`e
po mo}
so ci jal no
na jo sje tlji vi jim
ka te go ri ja ma
sta no vni ka,
ka za la je
Ba bi }e va
Iz da jemo kan ce la rij ski po slo vni pros tor po tpu no ure|en, na mje {ten,
na prvom spra tu po slo vne zgra de na adre si Sve tog Sa ve 61, u
Ba njalu ci. Za vi{e in for ma ci ja, mo li mo vas da se obra ti te na te le fon
051/245-160, na mo bil ni telefon 065/400-228 ili pu tem e-ma ila:
aleksandar.kosic@bib.ba.
Bal kan In ves tment Bank AD
Ale ja sve tog Sa ve 61, Ba njalu ka
Te le fon: 051/245-000, faks: 051/245-145
SWIFT: BAL VBA 22
8. 8. 2009. tvcpub 11 Panorama
Vo da u
Bu {kom
je ze ru
ne is pra vna
LI VNO - Vo da u Bu {kom je -
ze ru ba kte ri olo {ki je ne is pra vna,
pa ku pa nje u nje mu ni je pre po -
ru~ lji vo, izja vi la je Di ja na Ma -
mi}, lje kar u Za vo du za ja vno
zdrav stvo Li vanj skog kan to na.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, la bo -
ra to rij ska ana li za uzo ra ka vo de
iz Bu {kog je ze ra na ku pa li {tu
Ma ri no vac po ka za la je izra zi tu
ba kte ri olo {ku za ga |e nost.
Ma mi }e va je na gla si la da Za -
vod za ja vno zdrav stvo ni je pre -
po ru ~io za bra nu ku pa nja u
Bu {kom je ze ru, ali je upo zo ri la
da oni ko ji se ipak odlu ~e na taj
ko rak to ~i ne na vlas ti tu od go -
vor nost.
"Oni ko ji ne mo gu odo lje ti ras -
hla |e nju u Bu {kom je ze ru, na kon
ku pa nja oba ve zno tre ba da se tu -
{i ra ju", ka `e Ma mi }e va. (Srna)
Iz gra dnja
ku }a za
vi {e ~la ne
po ro di ce
TRE BI NJE - U okvi ru akci je
stam be nog zbri nja va nja vi {e ~la -
nih po ro di ca, ko ju pro vo de Mi -
nis tar stvo za po ro di cu, omla di nu
i sport RS i op {ti na Tre bi nje, po -
~e la je re ali za ci ja dru ge fa ze iz -
gra dnje stam be nih obje ka ta za
pet vi {e ~la nih po ro di ca sa po -
dru ~ja op {ti ne Tre bi nje.
^e ti ri po ro di ~ne ku }e, ko je su
u izgra dnji u na se lju Dra `in Do,
i je dna u Pe tro vom Po lju, bi }e
do di je lje ne stam be no nez bri nu -
tim vi {e ~la nim po ro di ca ma ko je
je op {tin ska ko mi si ja oda bra la
sa lis te pri ori te ta, pot vr|e no je u
Ka bi ne tu na ~el ni ka op {ti ne Do -
bro sla va ]u ka.
Prvu fa zu gra dnje, ko ja obu -
hva ta do dje lu lo ka ci ja i izra du
gra |e vin ske do ku men ta ci je, iz -
gra dnju te me lja i obez bje |e nje
in fras tru ktur nih pri klju ~a ka, fi -
nan si ra la je op {ti na Tre bi nje.
Vri je dnost gra |e vin skih ra do va,
ko je je izvo di lo pre du ze }e "@e
Ge Pe`'', izno si oko 60.000 KM.
Fi nan si ra nje zi da nja obje ka ta,
ko je izno si oko 237.000 KM,
pre uze lo je Mi nis tar stvo za po -
ro di cu omla di nu i sport RS.
Ko ri sna po vr{i na obje ka ta, ko -
ji bi tre ba lo da budu za vr{e ni do
kra ja go di ne, bi }e oko 86 me ta ra
kva dra tnih po obje ktu. (Srna)
Di plo me za 80
ne za po sle nih
[I RO KI BRI JEG - Udru `e nje
za una pre |e nje in for ma cij skih
te hno lo gi ja "Upit" iz [i ro kog
Bri je ga za vr{i lo je pro jekat pod
na zi vom "Bes pla tna in for ma ti -
~ka obu ka za ne za po sle ne", u
ko jem je u~es tvo va lo oko 80 po -
la zni ka, ko ji ma su po za vr{et ku
obu ke sve ~a no uru ~e ne di plo -
me.
Pro jekat je uz po dr{ku Vla de
Re pu bli ke Hrvat ske pro vo |en u
Za pa dno her ce go va ~kom kan to -
nu u in for ma ti ~kim ka bi ne ti ma
sre dnjih {ko la.
U ovom pro je ktu iz vr{e na je
osno vna in for ma ti ~ka obu ka ne -
za po sle nih, ka ko bi im po mo gli
u pro na las ku po sla, a po dr{ku
pro je ktu dao je Za vod za za po{ -
lja va nje FBiH, kao i kan to na l ni
Za vod za za po{ lja va nje, te sre -
dnje {ko le. (Fe na)
Vijesti
BiH ko ja je i kroz lo kal ni bud`et us mje ri la dio sred -
stva za rad ne vla di nih i hu ma ni tar nih or ga ni za ci ja,
te udru`enja ko ja oku plja ju na ci onal ne ma nji ne",
do da la je Ba bi }e va.
Kroz re ba lans bud`eta za NVO je iz dvo je no
40.000 KM, a po ma `e se i kroz im ple men -
ta ci ju ne kih od pro je kta u NVO se -
kto ru.
"I u ovim kri znim vre -
me ni ma }e mo nov ~a no
podr`ati one ko ji nas to je da
pru`e po mo} so ci jal no na -
jo sje tlji vi jim ka te go ri ja -
ma sta no vni ka, po put
in va li dnih i bo le snih li -
ca, oso ba sa po se bnim
po tre ba ma, za je dni ca
na ci onal nih ma nji na,
mla dih ko ji ima ju do bre
pro je kte i ide je i sli ~no",
ka za la je Ba bi }e va,
do da ju }i da bi ne ke od ne vla di nih or ga ni za ci ja ko je
ima ju za je dni ~ke mi si je tre ba lo da se udru`e i apli -
ci ra ju za za je dni ~ke pro je kte.
Ma da je lo kal na za je dni ca pru`ila ru ku pred -
sta vni ci ma pri je dor skih ne vla di nih or ga ni za ci ja, jo{
se ne zna ko je pra vi fi nan si jer po je di nih udru`enja,
a jo{ ma nje ko li ko je nov ca za po je di ne pro je kte za -
vr{i lo u ne vla di nom se kto ru.
"To do sa da ni je bi lo tran spa re tno. Lo -
kal na za je dni ca ima na mje ru da i tu oblast fi nan si ra -
nja NVO se kto ra, da ta ko ka`em, u~i ni ja vnom i
tran spa ren tnom. Is ti na do {lo je i dru go vri je me ure -
|e nja ne vla di nog se kto ra, jer sa da stra ni do na to ri i
vla de po je di nih ze ma lja, uko li ko `ele da im ple men -
ti ra ju pro je kte NVO u lo kal nim za je dni ca ma, prvo
do la ze u op {ti nu i raz go va ra ju sa pred sta vni ci ma lo -
ka nih vlas ti ka ko bi NVO se ktor u~es tvo vao u odre -
|e nim pro je kti ma", obja{ nja va Ba bi }e va.
Ide ju o tran spa ren tnos ti svo jih pro je ka ta za go -
va ra ju i ne ke od ne vla di nih or ga ni za ci ja.
Em su da Mu ja gi}, pred sje dni ca NVO "Srcem
do mi ra" iz Ko zar ca, kod Pri je do ra, sma tra da je
dos ta vre me na pro {lo ot ka ko su se ne vla di ne or ga -
ni za ci je po ku {a va le izbo ri ti za svo je pos to ja nje i
ade kva tan tre tman u lo kal noj za je dni ci.
"'Srcem do mi ra' je udru`enje ko je je
for mi ra no jo{ u ra tu 1993. go di ne sa ci ljem da
po mo gne iz bje gli ca ma ko ji su bu kval no is tje ra ni
iz svo jih do mo va. Po po vrat ku smo ra di li na mir -
noj re in te gra ci ji po vra tni ka u sre di na ma u ko je
su se vra ti li na kon ra ta. Ta da je izos ta ja la po -
dr{ka lo kal ne za je dni ce NVO po put na {e. Me |u -
tim, vre me na su se va ljda pro mi je ni la. Sa da
ra di mo na za {ti ti ljud skih pra va osje tlji vih ka te go -
ri ja sta no vni ka i sma tra mo da su i u da na{ njem vre -
me nu ljud ska pra va ozbi ljno ugro`ena", ka za la je
Mu ja gi }e va.
On je na gla si la da ta kvu si tu aci ju tre ba is pra vi -
ti i da }e na tom in sis ti ra ti uz po mo} lo kal ne za je -
dni ce.
na pra vi la re gis tar za NVO se ktor
dje lu je 30
or ga ni za ci ja
Us pje la hu ma ni tar na akci ja za \or |a Mi li vo je vi }a iz Br~kog
Dje ~ak otpu to vao na ope ra ci ju u Be~
N. TA NA SI]
BR^KO - Dva na es to go di{ -
nji \or |e Mi l i vo je vi } i z
Br~kog, ko jem je pri je pet mje -
se ci u Beo gra du di ja gnos ti ko -
van te `ak obl i k l e uke mi je,
otpu to vao je s maj kom Sla vi -
com u Be~, gdje }e mu naj vje -
ro va tni je bi ti ura |e no
pre sa |i va nja ko {ta ne sr`i.
Epi log je to tro mje se ~ne hu -
ma ni tar ne akci je pri ku plja nja
sred sta va za ovaj skup za hvat,
ko ji su pri je svih po dr`a li Vla da
dis tri kta i Srpska pravo sla vna
crkva u Br~kom i Ka na di.
Hu ma nost je po ka zao i ve li -
ki broj po je di na ca, dru{ tve nih i
oml a di n ski h or ga ni za ci j a, t e
mno gi dru gi.
Tim lje ka ra u Beo gra du
je pre dla gao hi ru {ki za hvat u
Fran kfur tu ko ji ko {ta po la mi li -
ona ma ra ka.
Taj no vac ni je bi lo mo gu }e
obe zbi je di ti i po red {i ro ke hu ma -
ni tar ne akci je, ali je za hva lju ju }i
an ga `o va nju br~an skih lje ka ra,
na ~e lu s gra do na ~el ni kom dr
Dra ga nom Pa ji }em, do go vo ren
is ti tre tman u Be ~u, ko ji ko {ta
dvos tru ko ma nje.
"No vac je u c i j e l os t i
obe zbije |en, a na prvi po ziv po -
sli je za ka zi va nja ter mi na pu tu je -
mo s op ti mi zmom jer su lje ka ri
iz Be ~a, na osno vu dos tav ljenih
na la za i os ta le do ku men ta ci je u
ve zi s is to ri jom bo les ti, ubi je |e ni
da }e se na kon te ra pi ja, i u kraj -
njem slu ~a ju pre sa |i va nja ko {ta -
ne sr`i , moj si n vra t i t i
nor mal nom odras ta nju i zdra vom
`i vo tu", izja vi la je pred put u
Be~ maj ka Sla vi ca.
Ona i dje ~ak se za hva lju ju
svim lju di ma, us ta no va ma i or -
ga ni za ci ja ma ko je su na bi lo ko ji
na ~in po mo gle da se obe zbi je di
go t o vo po l o vi na od 120. 000
evra, ko li ko }e ko {ta ti li je ~e nje u
Be ~u, gdje }e njih dvo je os ta ti
naj ma nje tri mje se ca.
No vac je u
c ije los ti obe zbije |en
Dva na es t ogo di{ njak
bo lu je od le uke mi je
FO TO D. \UR KO VI]
Ü pr| je dor skoj adm| n|s tra c| j| sma tra ju da b|
se kroz rad sa ne v|a d| n|m or qa n| za c| ja ma mo q|o v| se
u•| n| t| na otva ra nju Pr| je do ra pre ma qra da n| ma ko j|
z|ve | ra de u |nos tran stvu.
Prv| put ze|| mo da |s ko r|s t| mo bo ra vak qra da na |z
d| ja spo re | da |m pred sta v| mo pro b|e me sa ko j| ma se
su o•a va mo u za je dn| c|. Na ovaj na •|n ce mo st| mu || -
sa t| | |n ves t| ra nje u za je dn| •ke pro je kte ko j| za c||j |ma -
ju brze | pro du kt| vn| je za pos |ja va nje Pr| je dor •a na |z
ka te qo r| ja po vra tn| ka. a|| | do m| c|| noq sta no vn|s tva. te
|z bje q|| ca | ra se |je n|h || ca. ka za |a je Lj| |ja na Ba b|c.
Ve za sa di ja spo rom
Em su da
Mu ja gi},
pred sje dni ca
NVO "Srcem
do mi ra"
Lji lja na Ba bi},
na ~el nik Odje lje nja
za dru{ tve ne dje la tnos ti
FO TO NN
"Srcem do mi ra" je udru`enje
ko je je for mi ra no jo{ u ra tu 1993. go di ne
Raz go va ra la: Ma ja RE NER
De set od sto mo ra bi ti u{te |e no na pla ta ma
i {to pri je to svi pri hva te, br`e }e mo iza }i iz kri -
ze, tvrdi pre mi jer FBiH Mus ta fa Mu je zi no vi} i
pri zna je da ni je za do vo ljan ra dom mi nis ta ra u
Vla di FBiH.
"Ne ki su izvan re dni, ne ki na `a lost, ne od -
go va ra ju zah tje vi ma, a ne ki su je dnos ta vno ne -
za po sle ni jer ne ma u toj oblas ti {ta da se bi tno
ra di ve za no za po slo ve ko ji su aktu el ni. Ne mo -
gu re }i ko. Mo gu to sa op {ti ti sa mo li de ri ma
stra na ka za nji ho ve mi nis tre", do da je Mu je zi no -
vi}.
NN: Po slje dnjih da na pod sje }a te mi nis -
tre u FBiH i ~el ni ke kan to na na nji ho ve oba -
ve ze. Ko li ko se ozbi ljno ra di na izlas ku iz
kri ze?
MU JE ZI NO VI]: U stal nom sam
kon ta ktu s po je di nim fe de ral nim mi nis -
tri ma. Na `a lost, ne ki su is klju ~i li mo bi -
te le, pa ih ne mo gu do bi ti. Prve odlu ke
do ni je }e mo ve} od 17. do 19. av gus ta,
ka da bu dem imao kvo rum za Vla du.
Dio po mo }ni ka i klju ~nih lju di u mi -
nis tar stvi ma je na po slu. Mi nis tar -
stva ra de i pri pre ma mo odre |e ne
pla no ve, re for me, odlu ke i za klju -
~ke. Sve fun kci oni {e, sa mo {to ne
mo `e mo do no si ti odlu ke. Za re do -
vnu sje dni cu Vla de pri pre mam {ta
mo gu. Bi }e za os ta le ta ~ke dne vnog
re da, a sva ka ko }e bi ti pi ta nje nas -
tav ka pri va ti za ci je, odre |e nih po -
tra `i va nja FBiH iz inos tran stva,
vje ro va tno i za kon o re vi zi ji.
Ka da je ri je~ o kan to ni ma, ne -
mam ma te ri jal ne do ka ze da su ispu -
ni li oba ve ze. Imam osje }aj da je
USK ura dio sve ka ko tre ba. ^i ni mi
se da je i SBK, uz ne ke ma le iz mje ne.
Za os ta le ne mam pot vrda da su usvo ji li
bu d`e te, po go to vo dru ge do ku men te
kao {to je odlu ka o za du `i va nju. Na `a -
lost, mo rao sam ih pod sje ti ti koj uslov tre ba
da ispu ne. Je dan od naj va `ni jih je da lju di
shva te da mo ra mo so li dar no u{te dje ti tih de set
od sto, ali ba{ na pla ta ma. Ako to ne ura di mo,
od sten dbaj aran `ma na sa MMF-om ne }e
bi ti mno go. Sa mo oni ko ji to za vr{e ima -
}e po mo} kroz te tran {e kre di ta. Oni
ko ji ne ispu ne oba ve ze, su o~i }e se s pro ble mi -
ma ko ji }e bi ti mno go te `i od ovih ko je mo gu
ri je {i ti.
NN: Kan ton Sa ra je vo ni je ispu nio tu
oba ve zu, Sin di kat dr`a vnih
slu `be ni ka tvrdi da ne
mo ra ju bi ti di ra ne
pla te ne go dru ge na -
kna de.
MU JE ZI NO -
VI]: To je ne mo gu -
}e. Ek spli ci tno je
po bro ja no: pla te de -
set od sto, u{te de na
re gre su 50 od sto, svo -
|e nje na je dan od sto
to plog obro ka i sma -
nje nje svih na kna da ko -
je ne ma ju ka ra kter pla ta.
Mno gi tvrde da su tro -
{i li enor mno,
de set
od sto pla ta na ko mi si je i sli ~no, ali ka da sa be re -
te, vi di te da to ni je to. Je dna od oba ve za jes te
sma nji ti te tro {ko ve na 50 od sto, a na pri je dlog
Sin di ka ta re ~e no je da se ko mi si je uop {te ne
pla }a ju, {to je stav lje no u za kon. Po red to ga,
kan to ni ni su oba ve zni da sma nje ko mi si je na
nu lu. Ako po {tu ju i pra te za kon, on da bi i oni to
tre ba lo da ura de. To su odvo je ne u{te de. Ne
mo `e se sas tav lja ti pla ta i na kna da ko ja ne ma
ka ra kter pla te. MMF je u me mo ran du mu ta ~no
ra zlu ~io gdje sve tre ba iz vr{i ti u{te de. Ovo je
pri vre me no i {to pri je pri hva ti mo, bu de mo so li -
dar ni i je dna ko po dne se mo te ret kri ze, br`e }e -
mo iz nje iza }i. Is to ta ko, ako osje ti mo
ve }e po ve }a nje pri ho da u bu d`e te,
on da }e mo mo }i re ago va ti i ovo
ko ri go va ti. Na `a lost, do sa da su i
FBiH i kan to ni za ovo tro {i li
mno go vi {e od do zvo lje nog ni -
voa.
NN: Obe }a li smo MMF-
u i da }e mo do kra ja go di ne
ima ti je din stve ni re gis tar,
ura di ti re vi zi ju ko ri sni ka
bo ra ~kih i so ci jal nih da va -
nja, uves ti imo vin ski
cen zus za sve. Su de }i
po izja vi mi nis tra za
bo ra ~ka pi ta nja, re vi -
zi ju ne }e mo sti }i. [ta
}e se de si ti ka da
MMF do |e u kon -
tro lu?
MU J E ZI NO -
VI]: Ne }e mo uves ti
imo vin ski cen zus za
bo ra ~ke po pu la ci je. U
na re dnom pe ri odu vi dje -
}e mo gdje imo vin ski
cen zus ima ulo gu, gdje
ne ma. Pos to je ne ke stva ri
pre ko ko jih se ne mo `e pre }i,
ali ima mo na ~i na da po ve }a nim
pri vre dnim akti vnos ti ma po ve -
}a va mo taj bu d`et i da sis tem
ure di mo no vim za ko ni ma ko ji }e
za {ti ti ti i da ti pri ori tet oni ma ko ji ma
tre ba, a da se us kra te sred stva oni ma ko ji ih
neo prav da no po vla ~e. Ne ki ima ju izu ze tno do -
bar ma te ri jal ni po lo `aj, a kan di du ju se za odre -
|e na da va nja. Ima mo slu ~a je va da su mno gi
ot ka za li pri va tnu trgo vin sku ra dnju, pre ba ci li je
na su pru gu da bi oti {li kao de mo bi li sa ni bor ci,
pos ta li ne za po sle ni i pri ma ju 150 KM. [to se ti -
~e re vi zi je, ima mo vre me na do No ve go di ne da
je ura di mo. Po tre bno je da u~i ni mo ko ra ke u
prav cu rje {a va nja odre |e nih na go mi la nih pro -
ble ma, a izme |u os ta log, je i ta re vi zi ja, ali za -
{to ne i re vi zi ja upo{ lja va nja i svrsis ho dnos ti
admi nis tra ci je.
NN: Ka da ste ime no va ni, re ~e no je da
ste tra `i li mje sec da sa gle da te sta nje i odlu ~i -
te o re kon stru kci ji Vla de. Ho }e te li bi ti re -
kon stru kci je?
MU JE ZI NO VI]: Ni sam tra `io re kon stru -
kci ju Vla de. Odmah sam re kao da to ovi si o po -
li ti ~kim stran ka ma ko je ~i ne ve }i nu u
par la men tu. Ja mo gu is ka za ti za do volj stvo ili
ne za do volj stvo ra dom mi nis ta ra, ali ja ni sam
man da tar.
FORUM PLUS
12 tvcpub!8. 8. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Da li bi iznosi pla ta
di re kto ra ja vnih pre du ze }a
tre ba lo da budu dos tu pni
ja vnos ti ili da se vo de kao
po slo vna taj na?
Ma ne po ma ze ko || ko
b| mo q|a. Za to b| po |jo -
pr| vre dn| c| tre ba |o da se
pre or| jen t| su na p|as te n| -
ke. a ne da za v| se od
vre men sk|h us|o va |
zdra vo. Ma sto da za v| se
od m| |os t| nje | ove drza -
vne | bo z| je.
Mar ko M.,
Pri je dor
Ma po |jo pr| vre dn| c| ne
ra de n| sta | sta| no ku ka ju
na drza vu. Jos n| sam
•uo da je ne ko od po |jo -
pr| vre dn| ka pre d|o z|o ne -
sto pa me tno | ko r| sno.
ta ko da |m je | ovo sto
do b| ja ju dos ta.
sa mir.ko zak
@yahoo.com
Ne po ma ze. za po |jo -
pr| vre dn| ka n| ko ne br| -
ne. Po |jo pr| vre dn|k je
pre pu sten sam se b|.
Oqro mne se pa re da ju
za od ste te. a|| n| ka da ne
st| qnu na pra vu adre su.
ne qo u dze po ve po je d| -
na ca ko j| ne ma ju ve ze s
po |jo pr| vre dom.
Jo van ka, Srbac
Ne po ma zu. s| qur no.
Nj| hov cje |o qo d|s nj| mu -
ko trpn| rad. u ko j| su u|o -
z| || sve pa re sto |ma ju.
mo ze b| t| un| sten za sa -
mo po |a sa ta ako |h za -
de s| po p|a va. |ed |
s|| •no. l on da n| ko me n| -
sta. a on nek qrca u z| -
vom b|a tu.
Mio drag,
^e li nac
Drza va daje kao ne ku
po moc za ste tu nas ta |u
od vre men sk|h ne po qo -
da. a|| to je ne sto s|m bo || -
•no | ne po dm| r| n| ma ||
d|o uku pne ste te. M| s||m
da b| po |jo pr| vre dn| c| tre -
ba |o od drza ve da do b| ju
sto ods to tnu od ste tu u s|u -
•a ju da |m |ed sve un| st|.
Ve sna,
Prnja vor
M| s||m da drza va da je
ne ku po moc. a|| da b| je
do b|o. se |jak mo ra da •e -
ka bar qo d| nu. Ko m| s| je
ko je ut vrdu ju ste tu s| qur -
no ne pro c|je ne re a| no.
ta ko da u sva kom s|u •a ju
po |jo pr| vre dn| c| mo qu sa -
mo da se na da ju da |h
vre men ske pr| || ke u to ku
qo d| ne po s|u ze.
Ran ko, La kta {i
Ni sam za do vo ljan
ra dom mi nis ta ra
Da li dr`a va
po ma `e
po ljo pri vre -
dni ci ma
~i ji rad i
ula ga nje
za vi se od
vre men skih
pri li ka?
NN: Sa mo u v|a d| n|m ure d| ma |
s|u zba ma |ma oko 680 upo s|e n|h. su de c|
po po da c| ma o |z dva ja nj| ma |z bu dze ta.
Na pr| mjer. u M| n|s tar stvu za bo ra •ka p| ta -
nja |ma |h du p|o v| se ne qo u |n spe kc| j|. Da
|| je stvar no po tre bno to || ko |ju d| u pu koj
adm| n|s tra c| j|?
MÜ JE Zl NO vlO: Ü bo ra •kom m| n|s tar -
stvu je do s|o do toq bro ja ta ko sto je ra -
síor m| ra no íe de ra| no m| n|s tar stvo
od bra ne. pa su sv| upo s|e n| c| ko j| su sje d| ||
u opc| na ma pre ba •e n| u ovo m| n|s tar stvo.
Sv| m| n|s tr| ce sa da na pra v| t| re v| z| ju u
sk|a du sa Za ko nom o drza vn|m s|u zbe n| -
c| ma | na mje ste n| c| ma | even tu a| no pro -
q|a s| t| pre ko broj nost.
O pre ko broj ni ma
na kon re vi zi je
Mus ta fa
Mu je zi no vi},
pred sje dnik
Vla de Fe de ra ci je
BiH
U stal nom sam kon ta ktu s po je di nim fe de ral nim
mi nis tri ma. Na `a lost, ne ki su is klju ~i li mo bi te le,
pa ih ne mo gu do bi ti, ka zao Mu je zi no vi}
Mu je zi no vi}:
Ne }e mo
uves ti imo vin ski
cen zus za bo ra ~ke
po pu la ci je
FO TO AR HI VA
Mo ra mo so li dar no u{te dje ti
tih de set od sto, ali ba{ na pla ta ma
8. 8. 2009.tvcpub 13
Ja vna pre du ze }a
Me na d`er ski ugo vo ri i pla te u upra va ma ja vnih pre du ze }a u RS
oba vi je ni su ve li kim obla kom taj ne.
Sa mo od su ve re ne vo lje ili even tu al nog do brog ra spo lo `e nja di re -
kto ra i naj vi {ih ~la no va upra ve za vi si da li }e ne ke od tih in for ma -
ci ja dos ta vi ti ja vnos ti. Ili ~ak Vla di.
Jer oni te in for ma ci je ne mo ra ju da va ti. To je po slo vna taj na.
Prav da ju to ti me da su u pi ta nju akci onar ska dru{ tva u ko ji ma ima
i udio pri va tni ka pi tal, pa ta kve in for ma ci je pred stav lja ju in ter nu
stvar pre du ze }a. Do bro, oni je su akci onar ska dru{ tva u ko ji ma dio
vla sni{ tva ima ju i pri va tni in ves ti to ri, ali oni su is to vre me no i ja -
vna pre du ze }a ko ja bi tre ba lo da od go va ra ju svo jim vla sni ci ma, a
to je dr`a va, ja vnost, to smo, va ljda, mi gra |a ni ko ji ma bi ta pre -
du ze }a tre ba lo da od go va -
ra ju.
Ali, ni je to ci je li pro blem.
Mno go ve }i pro blem pred -
stav lja ~i nje ni ca da pri ma -
nja ko ja do bi ja ju ni ka ko
ni su u sraz mje ri sa re zul ta -
ti ma ko je ta pre du ze }a pos ti `u. Ne ka im da ju pla te i 100.000 ma ra -
ka ako su po di gli za po sle nost, po bolj {a li po slo va nje, pri do bi li
no ve kli jen te...
Ali, re zul ta ta ne ma. Ja vna pre du ze }a, ~ast izu ze ci ma, ni bli zu
svo jim re zul ta ti ma ne oprav da va ju vi so ka pri ma nja, me na d`er ske
ugo vo re i pri vi le gi je ko je u`i va ju.
Me |u tim, mo `da je pra vi pro blem u pri ~i o ja vnim pre du ze }i ma
~i nje ni ca da gra |a ni sa mi ni su za in te re so va ni i ne pos tav lja ju pi ta -
nja o to me ka ko po slu ju i da li su nji ho ve pla te za slu `e ne. Ako to
ta ko i os ta ne, on da ne ma ra zlo ga da nam bi lo ko iz ja vnih pre du ze -
}a po la `e ra ~u ne o svom (ne)ra du.
STAV
Pi {e:
De jan [A JI NO VI]
Pri ma nja ko ja
do bi ja ju ni ka ko ni su
u sraz mje ri sa re zul ta ti ma
ko je ta pre du ze }a pos ti `u
Press
DAILY MAIL
Forum
SPECTATOR
Harmanova
pogubna za
L'EXPRESS
Ekstravagantni
gospodin
Miteran
Ho li vud ska le gen da To ni Ker tis
(84) tvrdi da je Meri lin Mon ro
ostala tru dna to kom nji ho ve krat -
ko traj ne ve ze.
On je re kao da je imao afe ru sa
Mon roovom dok su 1959. go di ne
sni ma li ko me di ju "Ne ki to vo le vru -
}e", uprkos to me {to su obo je bi li u
bra ku sa dru gim lju di ma.
Ker tis je do dao da je Meri lin os ta la
tru dna s njim, ali da je po sli je ima la
po ba ~aj. Ove ne vje ro va tne tvrdnje
glu mac je iznio u svo jim no vim me -
mo ari ma, "Sa sni ma nja 'Ne ki to vo le
vru }e'", ko ji }e se na ame ri ~kom
tr`i {tu po ja vi ti 28. sep tem bra.
"Ka da sam bio u kre ve tu s Mer ilin,
ni kad ni sam bio si gu ran - pri je, to -
kom ili po sli je, jer ni ka da ni sam
znao o ~e mu ra zmi{ lja", na pi sao je
Ker tis.
"Ona je bi la glu mi ca. Mo gla je da
od glu mi ulo gu. Mo gla je da od glu mi
ono {to je mi sli la da mu {ka rac `eli",
na pi sao je Ker tis.
"Ni kad ni sam tra`io vi {e. Ono {to
sam pro {ao s njom bi lo je ne za bo ra -
vno", do dao je glu mac.
Ker tis tvrdi da su on i Mer ilin prvi
put ima li afe ru 1950, da bi po no vo
bi li za je dno u sep tem bru 1958. go di -
ne, to kom sni ma nja fil ma "Ne ki to
vo le vru }e".
Meri lin je ta da bi la uda ta za pis ca
Ar tu ra Mi le ra, dok je Ker tis bio
o`enjen sa D`enet Li, ko ja je u to
vri je me bi la tru dna s nji ho vom dru -
gom k}er kom, glu mi com D`ej mi Li
Ker tis.
Le gen dar ni ho li vud ski glu mac
tvrdi da mu je Mon roova, ko ja je
umrla 1962. u 36. go di ni `ivo ta, re -
kla u okto bru da je tru dna, to kom
sva |e izme |u njih dvo je i Ar tu ra
Mi le ra. Pre ma knji zi, Mi ler je bio
ubije |en da je di je te nje go vo, ali su
Ker tis i Meri lin mi sli li dru ga ~i je.
Ker tis je re kao da se afe ra za vr{i la
kada i sni ma nje fil ma, a u de cem bru
te go di ne on je sa znao da je Mon -
roova ima la po ba ~aj.
Me ri lin Mon ro
po ba ci la Ker ti so vo
di je te
Ni kad ni sam
tra`io vi {e. Ono {to
sam pro {ao s njom
bi lo je ne za bo ra vno,
do dao je glu mac
Bezv(i)ezni re᥇im
Pi {e:
Ni ha da HA SI]
las ti ma u BiH u blis koj bu du -
}nos ti is ti ~e ne ko li ko bi tnih ro -
ko va, {to onih ko je su sa mi se bi
pos ta vi li, {to onih ko je su im za -
crta li iz in sti tu ci ja me |u na ro dne
za je dni ce. Ta ko bar ka `u na {i ri -
jet ki zva ni ~ni ci ko ji ni su is klju -
~i li svo je mo bi te le dok su na
go di{ njem odmo ru. Ve }i na ih je ne dos tu pna; i za
ko men tar ge ne ral nih {traj ko va u ja vnim pre du ze -
}i ma za ~i je su lo {e po slo va nje di rek tno od go -
vor ni i za gla sa nja o usva ja nju bu d`e ta bez ko jeg
}e im va tro gas ci po no vo blo ki ra ti gra do ve.
U Fe de ra ci ji BiH ni su za vr{i li oba ve ze bez
ko jih ne mo gu ko ris ti ti dvjes to ti nak mi li ona KM,
ko li ko su do sad do bi li od kre di ta Me |u na ro dnog
mo ne tar nog fon da. Ka sne sa mje ra ma ra ci ona li -
za ci je, jer im je sad se zo na odmo ra, a ra ni je je
bio pe ri od sis tem skog odbi ja nja svih pri je dlo ga
{te dnje u kan to nal nim i os ta lim bu d`e ti ma.
Dr`a vnu imo vi nu mo ra ju do kon ca sep tem -
bra po pi sa ti do ma }i stru~ nja ci. U su pro tnom }e
OHR pre uze ti stvar u svo je ru ke i na pra vi ti evi -
den ci ju ono ga ~i me ra spo la `e ova dr`a va i oko
~i jeg na kna dnog kr~mlje nja, na ra vno, ne ma fa -
mo znog kon sen zu sa. Po pis ono ga {to jo{ ima mo
na vo dno je sa mo te hni ~ko pi ta nje, a ne us pje {e
ga te hni ~ki ri je {i ti iako su o nje mu po ~e li vi je }a ti
pri je po vla ~e nja s ra dnih po lo `a ja ra di odlas ka na
ne za slu `e ni odmor.
Ga {e nje OHR-a po li ti ~ki je pri ori tet broj je -
dan za naj ma nje tre }i nu ov da{ njih po li ti ~kih par -
ti ja. Plan im je bio da se vi so kog pred sta vni ka i
nje go vih sa ra dni ka ri je {e do okto bra. Je dna od
si tni ca ko ju pri je to ga mo ra ju usa gla si ti je "pra -
vi ~na i na za ko nu za sno va na po dje la dr`a vne
imo vi ne". A zna mo ko li ko su na {i li de ri spo so bni
i spre mni da se do go vo re o to me {ta je za pra vo
svi ma pra ve dno i za ko ni to.
Pri je po ~et ka je se ni, obe }a li su iz Vi je }a mi -
nis ta ra BiH, mo ra ju bi ti ispu nje ni i pre os ta li
uslo vi ka ko bi dr`av lja ni BiH mo gli u}i u voz sa
dr`av lja ni ma Srbi je, Ma ke do ni je i Crne Go re ko -
ji na kon No ve go di ne mo gu bez vi za ho da ti po
Evro pi. Da bi nam Evrop ska ko mi si ja odo bri la li -
be ra li za ci ju vi znog re `i ma, ve }i na po slo va tre ba -
lo bi da bu de ura |e na u Mi nis tar stvu si gur nos ti
BiH, ko je si gur no do 2. sep tem bra i po vrat ka
par la men ta ra ca s lje to va nja ne }e do bi ti svog no -
vog prvog ~o vje ka. Sta rog je (tek) ne da vno smi -
je ni la nje go va SDA, ko ja ni je mo gla na }i
nez go dni ji i glu plji mo me nat da za klju ~i da Ta rik
Sa do vi} ni je spo so ban da obna {a fun kci ju mi nis -
tra si gur nos ti.
Ov dje se ne za vr{a va lis ta ro ko va i uslo va
{to za hti je va ju hi tnu i od go vor nu akci ju fun kci -
one ra ko ji bi od za vr{a va nja obe }a nog i ima li
naj vi {e ko ris ti. Oni {to ne ma ju sre }e da ko ris te
broj ne bla go de ti dr`a vnih bu d`e ta, ne go crka va ju
dok ih na pu ne i jo{ se be ne ka ko pre hra ne, zna ju
do bro da pro bi ja nje i ovih je se njih ro ko va nji ma
ne }e do ni je ti ni {ta epo hal no. Ta, bar u ovoj dr`a -
vi ne ma njka ci lje va, uslo va, oba ve za, pri ori te ta i
ne ri je {e nih pro ble ma. Bi lo ih je, ima ih i bi }e jo{
mno go, sa mo kri va ca za ne iz vr{e ne za da }e ni ka -
ko ne ma.
Uz izmi{ lja nje no vih i pro bi ja nje pos to je }ih
ro ko va, je dna od na {ih spe ci fi ~nos ti je i te {ko i
pre spo ro ut vr|i va nje kri vi ce onih ko je {ti ti bi lo
ka kva fun kci ja.
Kod nas, na pri mjer, pla ne tar no po zna ti kri -
mi na lac i te ro ris ta, na kon {to je va ljda sa mim ~u -
dom za vr{io u za tvo ru, od upra ve tog za tvo ra
do bi je go di{ nji odmor od 24 ra dna da na. Pra ksa
na gra |i va nja osu |e ni ka kao da su dr`a vu za du `i -
li ko pa njem mrkog uglja na hi lja du me ta ra pod
ze mljom nje gu je se go di na ma. No, ni je za bi lje `e -
no da je zbog to ga ne ki mi nis tar prav de po dnio
os tav ku pre uzi ma ju }i ta ko na se be bar mo ral nu
od go vor nost i kri vi cu. Kad je dan ta kav ro bi ja{, a
tre nu tno je po pu la ran slu ~aj Tu ni {a ni na i biv {eg
bh. dr`av lja ni na Ka ra ja Ka me la bin Ali ja, zlo -
upo tri je bi za tvor ski odmor, da ni ma se vi je }a ko
sve ni je kriv {to je na slo bo di ~o vjek ko jeg smo
sa mi pro gla si li opa sno{ }u za na ci onal nu si gur -
nost. Mo `da bi vi je }a nje br`e bi lo okon ~a no da
je mi nis tar prav de FBiH Fe liks Vi do vi} "zlo upo -
tri je bio" svoj go di{ nji po vrat kom na po sao i ka` -
nja va njem od go vor nih za Bin Ali jev bi jeg.
Sli ~no }e za vr{i ti i pri ~a s ot kri va njem od go -
vor nih za mor bi dni skan dal u ko jem je dna su pru -
ga go di na ma tra `i pos mrtne os tat ke svog
ubi je nog mu `a, for mi ra ne su ko mi si je i ko mi si je
ko je su pre tra `i va le vrle ti u is to ~noj Bo sni, a on -
da joj ka `u da je nje go vo ti je lo za dnjih osam go -
di na bi lo u Vi so kom. Da je bi lo od go vor nih,
Esma Pa li} sa svo jom dje com bi ve} 2001. go di -
ne sa hra ni la svog mu `a Av du. Iden ti ~ne tra ume
pri je nje pro {la je i Mir ja na Si ma ni}. Ona je kos ti
svog li kvi di ra nog su pru ga go di na ma tra `i la po
Sa ra je vu da bi joj na kna dno re kli da su one oda -
vno "sa hra nje ne" u kos tur ni ci u Is to ~nom Sa ra je -
vu, u nje nom ko m{i lu ku. Nji ma dvje ma, kao ni
ve }i ni po ro di ca hi lja da `rta va pro te klog ra ta, ni -
ko ne }e po {te no ljud ski po lo `i ti ra ~u ne. ^ak i
ako na su du bu de ut vr|e no ko je po ubi jao nji ho -
vu dje cu, ro di te lje, bra }u i mu `e ve, te {ko da }e
bi ti ot kri ve ni i even tu al no ka` nje ni kriv ci zbog
ko jih su ske le ti go di na ma bi li pod NN ozna ka ma
umjes to da bu du dos toj no sa hra nje ni i opla ki va ni
na gro blju. I kad pro |u ovi go di{ nji odmo ri, slu -
{a }e mo ne ra zu mlji va obja{ nje nja o kom pli ko va -
nim DNK ana li za ma, o mi ne ra li za ci ji i
de mi ne ra li za ci ji kos ti ju, o po du da ra nji ma i ne po -
du da ra nji ma uzo ra ka... Kao da ni su u pi ta nju
ljud ski `i vo ti ve} po pu lar ne fo ren zi ~ke TV se ri -
je. Po li ti ~a ri ma }e sve to odli ~no do }i da se jo{
ma lo sva |a ju i me |u so bno op tu `u ju za skri va nje
os ta ta ka nes ta lih oso ba i ne ka` nja va nje onih {to
su ih po ubi ja li pri je pe tna es tak go di na. On da }e
ih po mi ri ti po ko ja upra` nje na i be zo bra zno pla -
}e na fo te lja u ko je }e sklo ni ti svo je broj ne ka dro -
ve.
U ovoj ze mlji, kao i u pje smi "Hla dnog pi -
va", vi {e ni {ta ni je sve to, sve je bru to i ne to - sve
je za ra da, par don za ba va.
Slu {a mo
obja{ nje nja o
kom pli ko va nim
DNK ana li za ma,
o de mi ne ra li za ci ji
kos ti ju... Kao da
ni su u pi ta nju
ljud ski `i vo ti ve}
po pu lar ne
fo ren zi ~ke TV
se ri je
Te {ko da
}e bi ti ot kri ve ni
i even tu al no
ka` nje ni kriv ci
zbog ko jih su
ske le ti go di na ma
bi li pod NN
ozna ka ma
Uz izmi{ lja nje no vih i pro bi ja nje pos to je }ih ro ko va,
je dna od na {ih spe ci fi ~nos ti je i te {ko i pre spo ro
ut vr|i va nje kri vi ce onih ko je {ti ti bi lo ka kva fun kci ja
Kriv ci ne
sta nu ju u BiH
V
Al bi na SOR GU^
SA RA JE VO - Iako je ju ~e za vr{en uvi |aj ko -
ji je tra jao dva da na u Pi ja ~noj uli ci u Sa ra je vu,
jo{ ni je po znat uzrok po `a ra u ko jem je u sri je du
iz gor je lo ska di {te fir me "E}o kom pa ni", a ~e ti ri
pri va tne ku }e o{te }e ne.
Ovu in for ma ci ju sa op {ti la nam je Eme la Bu -
kvi}-Ta hmaz, tu `i te lji ca ko ja vo di is tra gu o ovom
ve li kom po `a ru.
Bu kvi}-Ta hma zo va je obja sni la da su vje {ta ci s
mjes ta po `a ra u sa ra jev skom na se lju Stup izu ze li do -
ka ze ko ji su po sla ti na ana li zu. Na gla si la je da }e tek
na kon ana li ze pre dme tnih tra go va bi ti po zna to {ta je
do ve lo do izbi ja nja po `a ra.
Ka ko sa zna je mo iz Kan to nal nog tu `i la{ -
tva u Sa ra je vu, uvi |aj su ju ~e vr{i la dvo ji ca vje {ta ka
za pro tiv po `ar nu za {ti tu, kao i vje {tak gra |e vin ske
stru ke ko ji }e ut vrdi ti ko li ka je ma te ri jal na {te ta
prou zro ko va na ovim po `a rom. Vje {ta ku gra |e vin ske
stru ke, pre ma in for ma ci ja ma iz Tu `i la{ tva, tre ba }e
od 10 do 15 da na ka ko bi ut vrdio o ko joj se ma te ri -
jal noj {te ti ra di.
S ob zi rom na to da je po `ar u sri je du po po dne u
Pi ja ~noj uli ci na Stu pu naj pri je izbio u skla di {tu fir -
me za proi zvo dnju i pro da ju na mje {ta ja "E}o kom -
pa ni", pa on da za hva tio i obli` nje ku }e, u ~et vrtak je
14 tvcpub!8. 8. 2009.
Bom ba {u
je dno mje se ~ni
pri tvor
KO TOR VA RO[ - Osno vni
sud u Ko tor Va ro {u odre dio je
je dno mje se ~ni pri tvor La za ru
Pa vlo vi }u (52) iz Obo dni ka
kod Ko tor Va ro {a, osu mnji ~e -
nom da je pro te kle se dmi ce
ba cio bom bu na {kol sko igra -
li {te u ovom mjes tu.
Okru `no tu `i la{ tvo u Ba nja -
lu ci, na ime, te re ti Pa vlo vi }a
za kri vi ~na dje la iza zi va nje
op {te opa snos ti i neo vla {te nog
po sje do va nja oru `ja i mu ni ci -
je.
Slu ~aj 'Pa vlo vi}' po ~eo je
jo{ pri je de se tak da na, ka da je
La zar prvo pu cao na svog
bra ta Zo ra na iz pu {ke.
Kul mi ni rao je 3. av gus ta
ove go di ne u po sli je po dne -
vnim ~a so vi ma, ka da je La zar
do {ao do ku }e svog bra ta Zo -
ra na, ko ja se na la zi uz sa mo
{kol sko igra li {te u Obo dni ku i
ba cio bom bu.
N.M.
Mla di}
uha p{en zbog
ma lo lje tni ce
LJU BI NJE - Pri pa dni ci Po li -
cij ske sta ni ce Lju bi nje uhap si li
su S.\. (22) iz ovog gra da
zbog pos to ja nja osno va su mnje
da je po ~i nio ne ko li ko kri vi -
~nih dje la nad ma lo lje tni com,
pot vr|e no je u CJB Tre bi nje.
U po li ci ji ni su `e lje li izno si -
ti vi {e de ta lja jer je u to ku do -
ku men to va nje tih dje la, ali se
su mnja da je u pi ta nju na no {e -
nje tje le snih po vre da, pro tiv -
pra vno li {ava nje slo bo de i
ugro `a va nje si gur nos ti ma lo -
lje tni ce.
V.D.
Hronika
Policijski
bilten
Po li ci ja na tra gu
ra zboj ni ci ma
IZ SUDSKE BILJEŽNICE
Pi{e: Al bi na SOR GU^
GO RA @DE - Op}in ski sud u Go ra -
`du osu dio je ju ~e Al di na So ko li }a na 18
mje se ci za tvo ra zbog bi je ga iz Odje lje nja
KPZ Sa ra je vo u Us ti ko li ni 10. mar ta ove
go di ne.
Dan ra ni je ovaj sud je zbog bjek sta iz
za tvo ra u Us ti ko li ni ~e tvo ri cu bje gu na ca
pra vo sna `no osu dio na uku pno 79 mje se ci
za tvo ra.
Dra gan ]o ri}, su di ja Op}in skog su da u
Go ra `du, ka zao je da je Al din So ko li} pra -
vo sna `no osu |en za bi jeg iz za tvo ra i za
odu zi ma nje vo zi la za tvor skih stra `a ra, a on
je prvi od uku pno dve to ri ce bje gu na ca iz
Us ti ko li ne ko ji je pri znao kri vi cu.
Ma hir Ku ra ho vi} osu |en je u
~et vrtak na dvi je go di ne za tvo ra, Al min Mu -
je zi no vi} na go di nu i se dam mje se ci, a Ve -
dad ^en gi} i Sa nel De mi rov ski osu |e ni su
na po go di nu i {est mje se ci za tvo ra. I oni su
ra ni je pri zna li kri vi cu.
Su |e nje pre os ta loj ~e tvo ri ci bje gu na ca
iz za tvo ra u Us ti ko li ni bi }e nas tav lje no 14.
av gus ta.
De ve to ri ca osu |e ni ka iz Odje lje nja u
Us ti ko li ni po bje gli su 10. mar ta na kon {to su
sa vla di li za tvor ske ~u va re i ukra li im slu `be -
na vo zi la.
Osam bje gu na ca je ne ko li ko sa ti
na kon bi je ga uha p{e no dok je Adnan Sma ji}
uha p{en ne ko li ko da na ka sni je.
Na kon ha p{e nja bje gun ci su op tu `e ni za
bjek stvo i kra |u vo zi la KPZ-a. Pe t osu |e ni -
ka do da tno je op tu `e no i za te {ku kra |u, dok
su dva op tu `e na i za o{te }e nje imo vi ne.
Zbog bi je ga osu |e ni ka izre ~e ne su dis -
ci plin ske mje re pe to ri ci slu `be ni ka KPZ-a
Sa ra je vo.
Osu |en i pe ti bje gu nac iz Odje lje nja KPZ Sa ra je vo u Us ti ko li ni
Al di nu So ko li }u 18 mje se ci za tvo ra
BA NJA LU KA - Po li ci ja iz
Gra di {ke na tra gu je ra zboj ni -
ci ma ko ji su u ~et vrtak uju tro
pro va li li, bru tal no pre tu kli i
oplja ~ka li po zna tu zla tar sku
po ro di cu u ovom gra du, jer je
pro na {la svje do kinju ko ja ih je
vi dje la ka ko bje `e, sa zna ju
"Ne za vi sne".
"Za pe ta ma smo im. Tre nu tno
ra di mo odre |e ne pro vje re i bli zu
smo rje {a va nja slu ~a ja", ka zao je
o izvor "Ne za vi snih".
Mas ki ra ni ra zboj ni ci, njih ~e -
tvo ri ca, u ~et vrtak oko 2.30 pro -
va li li su u po ro di ~nu ku }u Ta de ja
Vu ~a ja, zla ta ra iz Gra di {ke, oda -
kle su, na kon bru tal nog pre mla }i -
va nja uku }a na, odni je li no vac i
zla tni na kit u vri je dnos ti od
100.000 ma ra ka.
U oru `a noj plja ~ki zla tar ske po -
ro di ce ra zboj ni ci su za sa mo ne-
koliko mi nu ta pre tu kli vla sni ka
ku }e, nje go vu su pru gu Mi ru Kru -
ni}, 77-go di{ nju maj ku Ade la idu
Vu ~aj, dok su Vu ~a je vim ma lo lje -
tnim k}er ka ma sta vi li ke se na
gla vu.
Ra zboj ni ci su u ku }u, ko ja se
na la zi u Vi dov dan skoj uli ci u
cen tru Gra di {ke, a u sklo pu ko je
je i zla tar ska ra dnja 'Gold', pro va -
li li na kon {to su se uvje ri li da je
ve }i na uku }a na le gla da spa va.
"Sve se pre ma izja vi vla sni ka
odi gra lo mu nje vi tom brzi nom.
Ra zboj ni ci su upa li u ku }u, pro -
bu di li {o ki ra ne uku }a ne, sve za li
ih, izu da ra li, a za tim za tra `i li da
im pre da ju no vac. Na kon kra }e
pre me ta ~i ne, ra zboj ni ci su odni je -
li sef, a za tim po bje gli u ne po zna -
tom prav cu", is pri ~ao je ra ni je
izvor "Ne za vi snih" bli zak is tra zi.
N.M.
Uvi |aj
uzrok jo{
Pro na |e no
ti je lo nar ko ma na
TRE BI NJE - U tre binj skoj Uli ci Jo va na Ra {ko vi }a u na se lju Mo -
kri do lo vi pro na |e no je ti je lo Ve dra na Be go vi }a (25) iz ovog gra da
ko ji je pre mi nuo od po slje di ca pre do zi ra nja.
Iz CJB-a Tre bi nje pot vr|e no je da je de `ur noj slu `bi Po li cij ske sta ni ce
ju ~e oko 2.10 Slu `ba hi tne me di cin ske po mo }i pri ja vi la ovaj do ga |aj.
Bi lja na Bo gda no vi}, por tpa rol Op {te bol ni ce Tre bi nje, izja vi la je da je
Be go vi} u bol ni cu do ve zen mrtav, a da je uzrok smrti pre do zi ra nje.
Pre ma ne zva ni ~nim sa zna nji ma, Be go vi} je pro na |en na po li go nu u
Mo krim Ddo lo vi ma, a s njim je bio i Dra gan Lu go nja (47) ko ji je smje -
{ten na psi hi ja tri ju. (Srna)
Vje {ta ku gra |e vin ske
stru ke tre ba }e od 10 do 15
da na ka ko bi ut vrdio
ko li ka je ma te ri jal na
{te ta pri ~i nje na,
pot vr|e no iz Tu `i la{ tva
Su |e nje
pre os ta loj
~e tvo ri ci
bje gu na ca
iz za tvo ra
bi }e
nas tav lje no
14. av gus ta
O{te}ene ~etiri
privatne ku}e
FO TO AR HI VA
Odjeljenje KPZ
Sarajevo
u Ustikolini
FOTO NN
uvi |a ju pri sus tvo vao i vje {tak za {ti te na ra du.
"Vje {tak za {ti te na ra du ut vrdio je da ne ma pro -
pus ta iz nje go ve na dle `nos ti", re kao je na{ sa go vor -
nik bli zak is tra zi.
Po `ar u sa ra jev skom na se lju Stup
izbio je u sri je du oko 16 sa ti u skla di {te fir me "E}o
kom pa ni", a va tra se pro {i ri la na ~e ti ri pri va tne ku }e.
U po `a ru, na ~i jem ga {e nju je bi lo an ga `o va no oko
40 va tro ga sa ca sa 12 va tro ga snih vo zi la, o{te }e ne su
ku }e Osma na Po lja ka, Ver mi na Ha li lo vi }a, Sa ida
Sal ~i na i bra }e Mir sa da i Ta iba Miz dra ka.
U po `a ru ni je bi lo po vri je |e nih oso ba, a vla snik
fir me "E}o-kom pa ni" Su ad E}o oba vi jes tio je vla sni -
ke ku }a da }e nje go vo pre du ze }e sno si ti tro {ko ve hi -
tne sa na ci je o{te }e nih ku }a.
Sta no vni ci Pi ja ~ne uli ce ~i je su ku }e uni {te ne u
po `a ru tre nu tno bo ra ve kod ko m{i ja, a da nas bi tre -
ba lo da bu du smje {te ne u obje kat Pro fe si onal ne va -
tro ga sne bri ga de Kan to na Sa ra je vo na Stu pu.
Mus ta fa Ko va~, di re ktor Upra ve ci vil ne
za {ti te KS, ka `e da je tre ba lo da ove ~e ti ri po ro di ce
jo{ ra ni je bu du smje {te ne u taj obje kat, ali je zbog
kva ra na vo do vo dnoj mre `i, ko ji se ot kla nja, to pro -
lin gi ra no za da nas.
"Ni smo zna li za taj pro blem, pu kla je ci jev i
kvar se ot kla nja. Une sre }e nim su gra |a ni ma }e u tom
obje ktu bi ti osi gu ra na hra na, te os ta le po trep {ti ne ne -
op ho dne za nor ma lan `i vot, jer }e tu mo ra ti bo ra vi ti
du `e, dok ne bu du sa ni ra ne nji ho ve ku }e", obja snio
je Ko va~.
Iako stru ka ni je ut vrdi la uzrok po `a ra, sta no vni -
ci Pi ja ~ne uli ce sma tra ju da je po `ar iza zvan pa lje -
njem otpa da odlo `e nog u skla di {tu fir me "E}o
Kom pa ni", jer je po `ar izbio upra vo u tom obje ktu.
8. 8. 2009. tvcpub 15 Hronika
A. SOR GU^
SA RA JE VO - Kan to nal no tu `i la{ tvo u Sa ra je vu
pre dlo `i lo je odre |i va nje pri tvo ra Mir sa du Sma jil -
ho d`i }u (24) i Ha ri su Du ra ko vi }u (25) iz Sa ra je va,
osu mnji ~e nima za plja ~ka nje stra nih dr`av lja na na
po dru ~ju Kan to na Sa ra je vo.
Iz Tu `i la{ tva nam je ju ~er obja{ nje no da su su du
pre dlo `i li da Sma jil ho d`i }u i Du ra ko vi }u odre de pri tvor
zbog opa snos ti da bi pu {ta njem na slo bo du po ~i ni li no -
vo kri vi ~no dje lo i jer se ra di o oso ba ma ko je su ra ni je
osu |i va ne. Pri tvor je za tra `en od Ka nto nal nog su da u
Sa ra je vu, a u vri je me za klju ~i va nja ovog bro ja "Ne za vi -
snih", ju ~e po po dne, sud ni je bio do nio odlu ku.
Sma jilho d`i} i Du ra ko vi} uha p{e ni su
u ~et vrtak u sa ra jev skom na sel ju Vra ca na kon {to su
dan ra ni je u sa ra jev skoj op}i ni Sta ri grad oplja ~ka li
dr`av lja ne [pa ni je T.B.L. i P.M.L. Oni su [pan ce oplja -
~ka li uz pri je tnju no `em, a ukra li su im 300 eura, dva
mo bi te la i je dan di gi tal ni fo to apa rat. Pri li kom plja ~ke
la k{e je po vri je |en {pan ski dr`av lja nin T.B.L.
Osim [pa na ca, oni su u ra ni jem pe ri odu iz vr{i li jo{
{est ra zboj ni{ tava nad stra nim dr`av lja ni ma, a oplja ~ka li
su i je dnog dr`av lja ni na BiH.
Mir sad Sma jil ho d`i} i Ha ris Du ra ko vi}
bi li su uha p{e ni i u uto rak zbog su mnje da su u ne dje lju
na Tre be vi }u oplja ~a kli ita li jan sku dr`av ljan ku M.P., ali
su na kon sa slu {a nja pu {te ni.
Iz MUP-a Kan to na Sa ra je vo sa op {te no je da su
Sma jil ho d`i} i Du ra ko vi} vi {es tru ki po vra tni ci i sa iz -
vr{i oci u vr{e nju kri vi ~nih dje la ra zboj ni{ tva, ko ja su i
ra ni je izvo di li na "osa mlje nim mjes ti ma".
Na pa da li su stra ne dr`av lja ne, zbog ~e ga su ve} bi li
pra vo sna `no pre su |i va ni. Sma jil ho d`i} je iz dr`a va nje
po slje dnje za tvor ske ka zne za vr{io pri je tri mje se ca, a
Du ra ko vi} pri je vi {e od go di nu.
Is tra ga sa ra jev skog tu `i la{ tva
pro tiv Mir sa da Sma jil ho d`i }a i Ha ri sa Du ra ko vi }a
Pre dlo `e no odre |i va nje
pri tvo ra ra zboj ni ci ma
Uha p{e ni zbog
ra ~u nar ske pre va re
Po ku {ao
ubi ti bra ti }a
@I VI NI CE - Sa mir Bo ja gi} (21) iz Ba {i go va ca, kod @i vi ni ca, u `i -
vo tnoj je opa snos ti na kon {to ga je pre kju ~e oko 11.30 ra nio nje gov
stric Ri fet Bo ja gi} (49).
Ri fet Bo ja gi} je bra ti }a su sreo na lo kal nom pu tu, gdje je izme |u njih
do {lo do ver bal nog kon fli kta. Sva |a je kul mi ni ra la po te za njem pi {to lja
i Ri fet je iz bli zi ne pu cao u Sa mi ra. Je dan hi tac ga je po go dio u gru dni
ko{, u bli zi ni srca. "Pri mljen je kao vrlo te `ak i `i vo tno ugro `en pa ci -
jent. Tre nu tno je u sa li, a sve in for ma ci je }e mo pro sli je di ti MUP-u TK",
re kli su u UKC Tu zla.
Sa mi rov pri ja telj je bio svje dok po ku {a ja ubis tva. On je ra nje nog Bo -
ja gi }a i pre ve zao u Dom zdrav lja @i vi ni ce
Ri fet Bo ja gi} se uda ljio s li ca mjes ta, ali se ni je opi rao ha p{e nju. Do -
bro vo ljno je pre dao i pi {tolj mar ke CZ iz ko jeg je pu cao u bra ti }a.
Kan to nal ni tu `i lac Men sur To p~i} da nas }e sa slu {a ti osu mnji ~e nog
Bo ja gi }a.
Pre ma ne slu `be nim izja va ma, u po za di ni po ku {a ja ubis tva su po re -
me }e ni odno si izme |u Ri fe to ve po ro di ce i po ro di ce nje go vog bra ta.
J.[.
Iza re{etaka
ra zboj ni ci iz
BiH i Srbi je
BEO GRAD - Pri pa dni ci Kri -
mi na lis ti ~ke po li ci je MUP-a
Srbi je uhap si li su ju ~e uju tro
{est ~la no va or ga ni zo va ne ra -
zboj ni ~ke gru pe iz BiH i Srbi je
ko ja je u pro te klom pe ri odu po -
~i ni la ve }i broj oru `a nih plja ~ki,
pot vr|e no je u MUP-u Srbi je.
Gru pa je, ka ko ka `u u po li ci ji,
dje lo va la u Srbi ji i BiH, a me ta
na pa da bi li su po slo vni obje kti i
bo ga ta {i. Osu mnji ~e na {es tor ka
uha p{e na je na kon ve li kih ra ci ja
srbi jan ske po li ci je, u Beo gra du,
No vom Sa du, Lo zni ci i Ni {u.
To kom pre tre sa obje ka ta ko je
su ko ris ti li osu mnji ~e ni pro na -
|e na je ve }a ko li ~i na na oru `a -
nja, opre me i ek splo zi vnih
na pra va.
Ka ko sa zna je mo, ra zboj ni ci su
razotkriveni pri po ku {a ju plja -
~ke bi zni sme na iz Lo zni ce.
N.M.
Ukra de na
dva automobila
TREB I NJE - U Tre bi nju su u
no }i izme |u sri je de i ~et vrtka
ukra de na dva auto mo bi la, pot -
vr|e no je ju ~e iz po li ci je.
Oba slu ~a ja su pri jav lje na Po -
li cij skoj sta ni ci u Tre bi nju, a u
pi ta nju su pa sat, vla sni{ tvo L.P.,
i golf 4, vla sni{ tvo M.K.
Po li ci ja je sa op {ti la da je u to -
ku rad na ras vje tlja va nju dje la.
Pre ma sta tis ti ci po li ci je, kra |e
pu tni ~kih vo zi la u prvom po lu -
go di {tu ove go di ne su ma nje za
32 od sto u odno su na prvo po lu -
go di {te 2008. go di ne.
V.D.
za vr{en,
ut vr|u ju
Uha p{e ni u ~et vrtak, na kon {to
su dan ra ni je u sa ra jev skoj op{ti ni Sta ri
grad oplja ~ka li dr`av lja ne [pa ni je
SA RA JE VO - Fe de ral na po li -
ci ja uhap si la je O. M. (25) i
A.M. (25) zbog ra ~u nar ske pre -
va re i kri vo tvo re nja kre di tnih i
os ta lih kar ti ca bez go to vin skog
pla }a nja, sa op {te no je iz Fe de -
ral ne upra ve po li ci je.
Su mnja se da je O.M. ko ris te }i
li ~ni ra ~u nar, pro gra me i in for ma -
ti ~ka zna nja u pro te klom vre men -
skom pe ri odu pre va re vr{io
pu tem In ter ne ta. On je uspos tav -
ljao kon takt sa oso ba ma ko je su
bi le za in te re so va ne za ku po vi nu
po da ta ka kom pro mi to va nih vla -
sni ka kar ti ca.
Osu mnji ~e ni im je nu dio i pro -
da vao po dat ke ko je je pret ho dno
pre prav ljao, nas to je }i da ih u~i ni
vje ro dos toj nim, a kao osno vu je
ko ris tio po dat ke sa stvar nih ban -
ko vnih kar ti ca.
On je pu tem In ter ne ta pri ba vio
bro je ve kre di tnih kar ti ca sa na -
mje rom da ih pre ina ~i i upo tri je bi
ra di li ~ne nov ~a ne ko ris ti.
Po li ci ja su mnja da je `en ska
oso ba A.M. pri kri va la pre dme te
ko ri {te ne u iz vr{e nju kri vi ~nih
dje la. Ona je sa kri la USB me mo ri
stik na ko jem su se na la zi li po da -
ci kom pro mi to va nih vla sni ka kar -
ti ca.
Ona je ta ko |e po mo gla i u skri -
va nju ve }e su me nov ca u ra znim
va lu ta ma.
Na ve de ni su uha p{e ni su u ~et -
vrtak i na kon izja va uz slu `be ni
iz vje {taj pre da ti su na dle `nom tu -
`i la{ tvu. (Srna)
Tri da na na kon ve li kog po `a ra
u sa ra jev skom na se lju Stup
Sta no vni ci ~i je su ku }e uni {te ne
da nas bi tre ba lo da bu du smje {te ni
u obje kat Va tro ga sne bri ga de
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA Srebrenica, 07.08.2009. godine
JU DOM ZDRAVQA SREBRENICA Broj: 527/09.
Na osnovu ~lana 20 Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 18/99), ~lana 35
Statuta Doma zdravqa Srebrenica, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutra{woj organizaciji
rada i sistematizaciji poslova u Domu zdravqa Srebrenica broj 01-506/09. te Saglasnosti Ministarstva zdravqa
i socijalne za{tite broj 11/04-500.1-226-2/09. o raspisivawu konkursa za popunu radnog mjesta rukovodioca
Slu`be za pravne, ra~unovodstvene, administrativne i op{te poslove u Domu zdravqa Srebrenica od 30.07.2009.
godine, direktorica JU Dom zdravqa Srebrenica r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta
1. Rukovodilac slu`be za pravne, ra~unovodstvene, administrativne i op{te poslove - diplomirani ekonomi-
sta na neodre|eno vrijeme......1 izvr{ilac
2. Opis poslova
- rukovodi i organizuje rad u Slu`bi za pravne, ra~unovodstvene, administrativne i op{te poslove
- prati rad podre|enih slu`benika i daje smjernice istim za unapre|ewe slu`be
- predla`e direktoru metode za efikasnije djelovawe slu`be
- radi druge poslove po nalogu direktora kome odgovara za svoj rad
3. Op{ti uslovi za prijem u radni odnos
- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske
- da je stariji od 18 godina
- da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak
- da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH, kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije objave konkursa
- da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za ka`wiva
djela koja ih ~ini nepodobnim za obavqawe posla na upra`wenim pozicijama
- da ne slu`e kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda i da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred sudom
4. Posebni uslovi za radno mjesto
- VSS (VII stepen stru~ne spreme), diplomirani ekonomista - smjer javna uprava
- pet (5) godina radnog iskustva
- poznavawe rada na ra~unaru
5. Potrebni dokumenti
Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova konkursa:
- uvjerewe o dr`avqanstvu
- izvod iz mati~ne kwige ro|enih
- uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak
- ovjerenu fotokopiju diplome o stru~noj spremi
- dokaz o radnom sta`u
- dokaz o tra`enom poznavawu rada na ra~unaru
- biografiju o kretawu u slu`bi
- potpisanu i od strane nadle`nog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz podta~aka 4 i 6 u ta~ki 3 konkursa
- dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat po zavr{etku izborne procedure.
6. Rok za podno{ewe prijava
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.
Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu:
JU Dom zdravqa Srebrenica, Mar{ala Tita bb, 75430 Srebrenica s naznakom "Prijava na javni kokurs za popunu
radnog mjesta rukovodioca Slu`be za pravne, ra~unovodstvene, administrativne i op{te poslove".
DIREKTORICA
Qiqana dr Ivan~i}
POD GO RI CA - Osno vno dr`a -
vno tu `i la{ tvo Crne Go re po dni je -
lo je is tra `nom su di ji Osno vnog
su da zah tjev za spro vo |e nje is tra -
ge pro tiv Mi lja na Mu go {e, si na
gra do na ~el ni ka Pod go ri ce, kao i
pro tiv no vi na ra pod go ri ~kog dne -
vni ka "Vi jes ti" Mi ha ila Jo vo vi }a.
Jo vo vi} se su mnji ~i da je na nio te -
{ku tje le snu po vre du gra do na ~el ni -
ko vom vo za ~u Dra ga nu Ra do nji }u,
dok je Mi ljan Mu go {a osu mnji ~en
da je te {ko po vri je dio Jo vo vi }a, sa -
op {ti lo je Tu `i la{ tvo.
Pod go ri ~ke "Vi jes ti" obja vi le su da
su gra do na ~el nik Mi omir Mu go {a,
nje gov sin Mi ljan i vo za~ Ra do nji}
is tu kli no vi na ra Jo vo vi }a i fo to re por -
te ra Bo ri sa Pe jo vi }a. Do fi zi ~kog
obra ~u na je do {lo u no }i izme |u sri -
je de i ~et vrtka ne da le ko od ka fea
"Art" za ko ji se spe ku li {e da je u vla -
sni{ tvu grado na ~el ni ko vog si na.
Na vo di se i da Tu `i la{ tvo ni je na {lo
osnov za po kre ta nje kri vi ~nog pos -
tup ka pro tiv gra do na ~el ni ka Mu go -
{e, ali se do da je da }e se da lje ci je ni ti
da li ima osno va da se pro tiv nje ga
po kre ne pre kr{aj ni pos tu pak. Gra do -
na ~el nik Pod go ri ce ne gi rao je bi lo
ka kvu svo ju ili umije {a nost svog si -
na ili vo za ~a u na srtaj na Jo vo vi }a i
Pe jo vi }a.
Mi omir Mu go {a je is to vre me no
izra zio `a lje nje zbog po vre da ko je
je za do bio no vi nar Jo vo vi}, ko ji je
ope ri san u Ce ti nju, zbog o{te }e nja
bu bne opne, po nu div {i mu po -
mo}. (Agen ci je)
16 tvcpub!8. 8. 2009.
Region
Pi ra mi da na
pla ni ni Rtanj
BEO GPAD - Oen tar za |s tra z| -
va nje | eko |o q| ju |z Beo qra da za -
tra z|o je od v|a de Srb| je da mu
se omo qu c| íor m| ra nje |s tra z| va -
•koq cen tra na p|a n| n| Ptanj. jer
qeo qraí ska | ma qne tna mje re nja
uka zu ju da se |spod nje kr| je p| -
ra m| da.
Jos je Ar tur K|ark. autor ro ma -
na Od| se ja u sve m| ru 2010 na -
p| sao da Ptanj n| je p|a n| na. vec
da se |spod kr| je p| ra m| da.
Vla da Srbi je ne }e do zvo li ti for mi ra nje
etni ~kih re gi ona, uklju ~u ju }i i jug
Srbi je. Taj za htev Al ba na ca ni je
re alan, a u ovom mo men tu za to ne
pos to ji ni us ta vna pre tpos tav ka.
Mi lan MAR KO VI], mi nis tar
za dr`a vnu upra vu i lo kal nu
sa mou pra vu Srbi je
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92, 112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93, 112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94, 112
Hrvatska 94, 112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
Ubio se u
zgra di Vla de
SKO PLJE - Vo za~ za mje ni ka
ge ne ral nog se kre ta ra ma ke don ske
vla de Mo mir A. (56) pro na |en je
mrtav u ga ra `i zgra de Vla de.
Ma ke don ski me di ji na vo de da
je vje ro va tno ri je~ o sa mo ubis tvu,
jer je po red vo za ~a, ko ji je imao
pros trel nu ra nu na gla vi, pro na |en
pi {tolj, za ko ji je po li ci ja ut vrdi la
da je nje go vo vla sni{ tvo. Ka da je
pro na |en, Mo mir A. je po ka zi vao
zna ko ve `i vo ta zbog ~e ga je pre -
ba ~en u Ur gen tni cen tar u Sko -
plju, gdje je pre mi nuo. (Srna)
Spa si li
Fran cus ki nju
iz mo ra
ZA DAR - Dvo ji ca za dar skih po -
li ca ja ca dva pu ta su spa si la `ivot
mla doj Fran cus ki nji ko ja je ra no u
~et vrtak za vr{i la u mo ru u Ja zi na ma.
Za vri je me odr`ava nja "No }i pu nog
mi se ca" 19-go di{ nja Fran cus ki nja
je, iz jo{ ne ut vr|e nih ra zlo ga, s mos -
ta sko ~i la u mo re. Za njom su se
odmah ba ci la i dva po li caj ca ko ja su
je izvu kla iz vo de. Me |u tim, ka da je
do {la svi jes ti, dje voj ka se po no vno
po ku {a la ba ci ti u mo re, ali su je po -
li caj ci spri je ~i li. Po tom je po nju do -
{la Hi tna po mo} i odve zla je u
bol ni cu. Mla doj Fran cus ki nji ovo
na vo dno ni je bio prvi po ku {aj sa -
mo ubis tva. (Agen ci je)
Na pad na re `i se ra
Jir`ija Men cla
u Du bro vni ku
DU BRO VNIK - Sla vni ~e {ki fil -
mski re `i ser, os ka ro vac Jir `i
Men cl na pa dnut je i uda ren u
Du bro vni ku pri li kom sni ma nja
do ku men tar nog fil ma o Hrvat -
skoj.
Men cl je na gla vnoj du bro va ~koj
uli ci Stra dun sni mao ka dro ve svog
do ku men tar nog fil ma, ka da ga je
na pao per so nal obli` njeg res to ra na,
jer je to kom sni ma nja za klo nio nji -
ho vu re kla mu.
Re `i ser ni je uspio da ih uvje ri da
}e sni ma nje ka dra po tra ja ti sve ga
dva mi nu ta, pa je usli je di la sva |a
izme |u di je la fil mske eki pe i bra -
~nog pa ra, vla sni ka res to ra na.
U sva |u se po tom uklju ~io i sin
vla sni ka res to ra na ko ji je uda rio
Men cla.
Men cl je do sa da vi {e pu ta do la -
zio u Du bro vnik, a ta mo je pri li -
kom Du bro va ~kih lje tnih iga ra
re `i rao "Ha mle ta" i "Ne mo }ni ka u
pa me ti". (Agen ci je)
Na Stra du nu na
nje ga na srnu li vla sni ci
res to ra na ko ji ma je
za klo nio re kla mu
Za htjev za is tra gu
tu ~e u Pod go ri ci
Tu `i la{ tvo ni je
na {lo osnov za po kre ta nje
kri vi ~nog pos tup ka pro tiv
gra do na ~el ni ka Mu go {e
Po sla ni ka na pali ps i
BEO GRAD - Po sla nik u
Skup {ti ni Srbi je i por tpa rol De -
mo krat ske stran ke Je le na Tri van
opo rav lja se od uje da pa sa, na -
kon {to ju je ka sno u ~et vrtak, is -
pred Do ma Na ro dne skup {ti ne u
cen tru Beo gra da, na pao ~o por
pa sa lu ta li ca.
"Tri va no va je pri mlje na na
VMA u Beo gra du, gde joj je uka za -
na po mo}, jer je za do bi la vi {e uje -
dnih ra na na ek stre mi te ti ma",
pot vrdio je de`ur ni hi rurg VMA
Bra ti slav Tri fu no vi}.
Gra do na ~el nik Beo gra -
da Dra gan \i las izja vio je da je u
po slje dnjih ne ko li ko go di na sma njen
broj pa sa lu ta li ca u Beo gra du sa
7.500 na 4.500, ali da to ni je do vo -
ljno i da je po tre bno iz dvo ji ti vi {e
sred sta va za rje {a va nje tog pi ta nja.
"Stra te gi ju smo ima li ra ni je.
Ni smo je do vo ljno spro vo di li", re -
kao je \i las i obe }ao da }e idu }e
go di ne kroz azi le ko ji se gra de, pre -
uzi ma nje ve te ri nar ske sta ni ce i in -
ves ti ra nje nov ca za rje {a va nje tog
pro ble ma mo }i od Beo gra da da se
na pra vi pra vi evrop ski grad.
Po vo dom na pa da pa -
sa lu ta li ca na Je le nu Tri van, \i las je
re kao da ta kvi do ga |a ji uvi jek iza -
zo vu pa`nju ja vnos ti, ali to i "za -
slu`uju". (Agen ci je)
KO SOV SKA MI TRO VI CA - U na se lju Br|a -
ni u sje ver nom di je lu Ko sov ske Mi tro vi ce ju ~e su
opet po ve }a ne ten zi je jer su se Srbi i Al ban ci oku -
pi li na is tom mjes tu ka ko bi gra di li ku }e, odno sno
ra{ ~is ti li te ren za iz gra dnju.
U Br|a ni ma su od ju ~e uju tro pri mi je }e ne po ja -
~a ne sna ge Ko sov ske po li ci je, ali pri su tan je i ma nji
broj pri pa dni ka EULEKS po li ci je i KFOR-a.
In ci de na ta ni je bi lo ta ko da po li ci ja ni je
in ter ve ni sa la, kao {to je to bio slu ~aj u apri lu i ma ju
ka da su na Srbe, ko ji su po ku {a va li da pre |u li ni ju
raz dva ja nja, ba ca ne ve }e ko li ~i ne su zav ca. Pred sta -
vni ci UN MIK-a uru ~i li su ju ~e uju tro Srbi ma gra |e -
vin ske do zvo le za iz gra dnju pet ku }a u bli zi ni li ni je
raz dva ja nja, me |u tim na mjes tu pre dvi |e nom za gra -
dnju oku pi la se ve }a gru pa Al ba na ca u na mje ri da po -
~ne da ra{ }i{ }a va te ren za iz gra dnju 25 ku }a.
Na ~el nik ko sov sko mi tro va ~kog upra vnog okru ga
Ra den ko Ne de ljko vi} re kao je da je stav srpske za je -
dni ce ja san da tre ba po {to va ti za kon i da pra vi la za
obje stra ne mo ra ju bi ti is ta.
Ne de ljko vi} je pod sje tio da su Al ban ci bez do -
Ten zi je
Je le na Tri van
Za do bi la vi {e
uje dnih ra na na
ek stre mi te ti ma
In ci de na ta
ni je bi lo ta ko da
po li ci ja ni je
in ter ve ni sa la, {to
se do go di lo u
apri lu i ma ju ka da
su na Srbe, ko ji su
po ku {a va li da
pre |u li ni ju
raz dva ja nja,
ba ca ne ve }e
ko li ~i ne su zav ca
Oku plja nje Srba i Al ba na ca u
U Br|a ni ma su pri mi je }e ne
po ja ~a ne sna ge Ko sov ske
po li ci je, te ma nji broj
pri pa dni ka EULEKS-a i KFOR-a
Srbi do bi li do zvo lu za gra dnju
pet ku }a, a Al ban ci ra{ ~i{ }a va ju
te ren za iz gra dnju 25
8. 8. 2009. tvcpub 17 Region
\or|u Iva no vu
opa la
po pu lar nost
SKO PLJE - Ma ke don sk| pred -
sje dn|k Ðor de lva nov. ko j| je na
íun kc| ju |za bran pr| je •e t| r| mje se -
ca. uz| va po drsku qra da na ma nju
od je dan od sto.
Pre ma naj no v| jem |s tra z| va nju
ln st| tu ta za demo kra t| ju u Sko p|ju.
lva nov uz| va po drsku od 0.9 od -
sto an ke t| ra n|h u•e sn| ka. dok je
na |zbo r| ma u apr| |u osvo j|o 63.41
od sto q|a so va.
Pi vni ca
va gon za
{ar gan sku
osmi cu
ÜZl OE - Sar qan skom osm| com ce
us ko ro. u sk|o pu tu r|s t| •ke kom po z| -
c| je. sao bra ca t| pa no ram sk| va qon.
u ko jem ce pu tn| c| ma b| t| s|u ze no
p| vo ro man t| ka. En te r| jer va qo na. u
ko jem ce se na |a z| t| p|v sk| sank |
ma || sto |o v|. b| ce us k|a den s vre me -
nom ka da je sar qan skom osm| com
po •eo da sao bra ca voz us koq ko -
|o s| je ka.
Pre tu ~en
li der
Udru `e nja
bo ra ca ra ta
VA LJE VO - Pred sje dnik
Udru `e nja bo ra ca ra ta od
1990. go di ne u Va lje vu i pot -
pred sje dnik [traj ka ~kog
odbo ra ra tnih voj nih re zer vis -
ta Srbi je Lju bo mir Bra di}
izja vio je ju ~e da ga je ne po -
znati mla di} pre tu kao u spo -
men-so bi Udru `e nja.
Bra di} je re kao da mu je
na pa da~ na nio po sje ko ti ne na
li cu, a od uda ra ca ima ote kli -
ne i po dli ve po ti je lu te da je
za tim do `i vio i sr~a ni na pad.
On tu ma ~i ovaj na pad kao
po ku {aj da se sta ne na put
zah tje vi ma ra tnih re zer vis ta za
na pla tu ra tnih dne vni ca. (Srna)
Tra`e
da se
bo san ski
je zik u~i
u {ko li
BEO GRAD - Iz vr{ni odbor
Bo{ nja ~kog na ci onal nog vi -
je }a (BNV) dos ta vio je ju ~e
Mi nis tar stvu pro svje te Srbi je
zah tjev "za os tva re nje pra va
na obra zo va nje na ma ter njem
bo san skom je zi ku" pri pa dni -
ka ove na ci onal ne ma nji ne u
Srbi ji.
Bo{ nja ci tra `e da bo san ski
je zik, u op {ti na ma u ko ji ma
je u slu `be noj upo tre bi, pos -
ta ne oba ve zan nas ta vni pre -
dmet u osno vnim i sre dnjim
{ko la ma i da bu de zas tu -
pljen sa po dva ~a sa ne dje -
ljno, a u pred {kol skim
us ta no va ma u oba ve znim
akti vnos ti ma. (Ta njug)
Ma ke do ni ja u
di plo mat skim
odno si ma s
An do rom
SKO PLJE - Ma ke do ni ja je
pod us ta vnim ime nom uspos -
ta vi la di plo mat ske odno se s
An do rom.
Za je dni ~ki ko mi ni ke o
uspos tav lja nju di plo mat skih
odno sa po tpi sa li su mi nis tar
inos tra nih po slo va An do re
Ha vi er Espot i ma ke don ski
{ef di plo ma ti je An to nio Mi -
lo {os ki.
An do ra je 125 dr`a va ko ja
uspos tav lja di plo mat ske odno -
se s Ma ke do ni jom pod nje nim
us ta vnim ime nom. (Srna)
Vijesti
zvo le ve} obno vi li 18 ku }a u bli zi ni li ni je raz dva ja nja.
Admi nis tra tor UN MIK-a za sje ver nu
Ko sov sku Mi tro vi cu Ja ro slav Ko zak re kao je da Srbi
sad ima ju rje {e nja na osno vu ko jih mo gu da po ~nu iz -
gra dnju ku }a, a da Al ban ci ma za ra{ ~i{ }a va nje te re na
do zvo la ni je po tre bna.
Pred sta vnik Br|a na Dra go slav @iv ko vi} re kao je
da je ovo jo{ je dna u ni zu pro vo ka ci ja Al ba na ca i do -
dao da Srbi ne }e do zvo li ti Al ban ci ma da mi mo do go -
vo ra u tom na se lju po ~nu obno vu jo{ 25 ku }a.
Pred sje dnik op {ti ne Mi tro vi ca Baj ram Re d`e pi je
to kom obi las ka Br|a na re kao da su ten zi je ne po tre -
bne i da Al ban ci ni su za kon fli kte ve} za su `i vot sa
Srbi ma.
"Po {tu je mo pra vo sva kog po je din ca da se vra ti
na svo je ognji {te. Srbi ma ni ko ni je sme tao da gra de",
ka zao je Re d`e pi i do dao da za re kon stru kci ju sta rih
ku }a ni je po tre bna do zo vo la.
Re d`e pi je izra zio na du da }e oni "tem pe ra -
men tni ji" pri hva ti ti re al nost i da ne }e pra vi ti pro ble -
me jer sva ko ima pra vo da gra di i da se vra ti na svo je
ognji {te.
Do dao je da }e or ga ni re da pre du ze ti mje re uko li -
ko do |e do na si lja ka ko bi obe zbi je di li ne sme ta nu
gra dnju ko ja }e po ~e ti u po ne dje ljak.
Spo ra zum iz 2000. go di ne pre dvi |a da iz gra dnja
ku }a oko li ni je raz dva ja nja ko ja di je li Mi tro vi cu na
srpski i al ban ski dio gra da, a pro la zi i kroz Br|a ne, ni -
je mo gu }a bez sa gla snos ti obje stra ne.
Kra jem okto bra pro {le go di ne Al ban ci
su prvi put do {li u Br|a ne u na mje ri da obno ve ku }e
po ru {e ne 1999. go di ne. Ta da je ve} do {lo do su ko ba
pri ~e mu je po vri je |e no ne ko li ko Srba. (Agen ci je)
Vla di ni sta no vi pod lu pom
BEO GRAD - Pre mi jer Srbi je
Mir ko Cvet ko vi} iz dao je na log
Ge ne ral nom se kre ta ri ja tu Vla de
Srbi je da u ro ku od dvi je ne dje lje
u po tpu nos ti ra svi je tli afe ru u ve -
zi sa sta no vi ma ko ji su ra ni jih go -
di na do dje lji va ni za po sle ni ma u
Vla di, sa op {te no je ju ~e iz Vla de
Srbi je.
U sa op {te nju Vla de pre ci zi ra -
no je i da je Cvet ko vi} za tra`io da
se iz vr{i re vi zi ja svih pos tu pa ka i
ispi ta ju pra vne mo gu }nos ti ka ko bi
se ot klo ni le ne pra vil nos ti pri li kom
do dje le sta no va.
Cvet ko vi} je 5. av gus ta
iz dao na log da se ut vrde sve okol -
nos ti u ve zi sa do dje lom dr`a vnih
sta no va, a ge ne ral ni se kre tar nje go -
vog ka bi ne ta Ta ma ra Stoj ~e vi}
obja sni la je da je "ri je~ o oko 200
rje {e nja za sta no ve ko je je do di je li -
la ne ka od pret ho dnih vla da".
Stoj ~e vi }e va je izja vi la da je u
prvih ne ko li ko da na obav lje na re -
vi zi ja de se tak pos tu pa ka do dje le
dr`a vnih sta no va i da su je di ne ut -
vr|e ne ne pra vil nos ti ot kri ve ne u
ve zi s ci je nom nji ho vog ot ku pa.
Pre ma nje nim ri je ~i ma,
ra di se o sis tem skoj gre {ci, pa se
taj pro blem mo ra sis tem ski i ri je {i -
ti, jer, ka ko je na gla si la, tr`i {na ci -
je na ni je i po res ka.
"Sta no vi se ne pro da ju po ce ni
po ko joj po res ki or gan na svoj na ~in i
svo jim pra vi li ma ut vr|u je vre dnost
sta na", pre zi ci ra la je Stoj ~e vi }e va i
do da la da o~e ku je da se pos tu pak re -
vi zi je do dje le sta no va za vr{i za oko
dvi je se dmi ce i da }e za tim ti na la zi o
eve nu tal nim ne pra vil nos ti ma i gre -
{ka ma bi ti pre zen to va ni pre mi je ru.
Odlu ka Vla de, ka ko je
na ve la, bi }e u skla du s iz vje {ta jem
ti ma ko ji pre dvo di Ge ne ral ni se kre -
ta ri jat, a pos tup ci ko ji }e usli je di ti,
uko li ko se ne pra vil nos ti ut vrde, ne
mo gu da se pre ju di ci ra ju.
Pred sje dnik Srbi je Bo ris Ta di}
za tra`io je u ~et vrtak da se prei spi ta ju
odlu ke o do dje lji va nju i ot ku pu dr`a -
vnih sta no va po pri vi le go va nim uslo -
vi ma. (Agen ci je)
zbog gra dnje ku }a
Pre mi jer Mir ko
Cvet ko vi}
za tra `io re vi zi ju
svih pos tu pa ka
do dje le sta no va
Ge ne ral ni
se kre ta ri jat
Vla de Srbi je za
dvi je se dmi ce
tre ba da
ra svi je tli afe ru
Br|a ni ma na sje ve ru Ko sov ske Mi tro vi ce na go vi jes ti lo no ve ne mi re
Gra dnja bi
tre ba lo da
po ~ne za
dva da na
18 tvcpub!8. 8. 2009.
Ekonomija
Kotacija kompanija
Kotacija fondova
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Slu`beno berzansko tr`i{te - novo tr`i{te
Skro man
pro met,
in de ksi u plu su
BA NJA LU KA - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Ba nja lu ~koj ber zi os -
tva ren je pro met od 80.425,02 KM
kroz 31 tran sa kci ju.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i {tu
lis ta B naj ve}i pro met je os tva ren
akci ja ma "Elek tro dis tri bu ci je" Pa le
u izno su od 5.577 KM, po pro -
sje~noj ci je ni od 0,65 KM za 2,55
od sto ni `oj u odno su na pro {lo trgo -
va nje. Naj ve }i pro met na slo bo -
dnom ber zan skom tr`i {tu os tva ren
je akci ja ma Ri TE Gac ko u izno su
od 8.050 KM, po pro sje~noj ci je ni
od 0,161 KM za 0,62 od sto vi {oj u
odno su na pro {lo trgo va nje. Akci je
ovog pre du ze }a je di ne su ima le rast
ci je ne, a naj ve }i pad vri je dnos ti od
19,60 od sto na 0,201 KM ima le su
akci je gra di {kog "Pot ko zar ja".
Kod fon do va naj ve}i pro met je
os tva ren akci ja ma "Kris tal in vest
fon da" iz Ba nja lu ke u izno su od
240,76 KM, po pro sje~noj ci je ni od
4,63 KM za 0,43 od sto vi {oj u
odno su na pret ho dno trgo va nje.
Ovaj fond je di ni je imao rast ci je ne
akci ja, dok ni je dan fond ni je za vr{io
u mi nu su. Kod du `ni ~kih har ti ja od
vri je dnos ti naj vi {e je trgo va no ob -
ve zni ca ma RS - izmi re nje ra tne {te -
te 2 u vri je dnos ti od 40.070,82 KM
po pro sje~noj ci je ni od 38,82 KM
za 2,60 od sto vi {oj u odno su na
pret ho dno trgo va nje.
Vri je dnost BIRS se po ve}ala za
0,26 od sto na 963,83 po ena, FIRS je
vi {i za 0,05 od sto i izno si 1.673,61
po en, a ERS10 in deks je po ras tao za
1,5 od sto na 673,81 po en.
P.K.
Slab in te res
za di oni ce
HT Mos tar
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Sa ra jev skoj ber zi os -
tva ren je pro met od 236.394,99
KM, a u sklo pu 99 tran sa kci ja pro -
me to va no je 14.559 di oni ca.
Pro met na ko ta ci ji izno sio je
13.729,18 KM, a na ko ta ci ji kom -
pa ni ja trgo va no je u vri je dnos ti od
7.771,46 KM. Naj ve }i pro met na
ko ta ci ji kom pa ni ja os tva ren je di -
oni ca ma "Bo sna li je ka" iz Sa ra je va
u izno su od 7.771,46 KM po ci je ni
od 14,08 KM. Na pri mar nom slo -
bo dnom tr`i {tu os tva ren je pro met
od 221.570,81 KM, a naj vi {e je
trgo va no di oni ca ma "Elek tro pri vre -
de BiH" u izno su od 159.310,25
KM po ci je ni od 20,11 KM. Na se -
kun dar nom slo bo dnom tr`i {tu os -
tva ren je pro met od 1.095 KM, a
naj vi {e je trgo va no di oni ca ma HT
Mos tar u izno su od 600 KM po ci -
je ni od 12 KM. Na ko ta ci ji fon do va
os tva ren je pro met od 5.957,72
KM, a naj tra `e ni je bi le su di oni ce
"Big in ves ti ci one gru pe" iz Sa ra je -
va, ko ji am je trgo va no u izno su od
4.957,48 KM po ci je ni od 4,73 KM.
Naj ve}i rast vri je dnos ti na ju ~e -
ra{ njem trgo va nju od 7,70 od sto na
8,46 KM ima le su di oni ce "Ener go -
in ves ta" iz Sa ra je va, dok su naj ve }i
pad cij ne od 50 od sto na tri KM
ima le di oni ce sa ra jev skog pre du ze -
}a "Ma gros me tal".
Vri je dnost BIFX-a je po ra sla za
0,30 od sto na 1.829,91 po en,
SASX-10 in deks je oja ~ao za 1,55
od sto i izno si 972,03 po ena, a
SASX-30 in deks je po ras tao za 0,86
od sto na 1.122,01 po en.
P.K.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
0.328 6.84%
Pot ko zar je Gra d| ska 0.201 -19.60%
Ener qo |n vest Sa ra je vo
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
8.46 7.70%
Ma qros me ta| Sa ra je vo 3.00 -50.00%
SASE BLSE
+0,26%
BIRS
+0,30%
BIFX
+1,55%
SASX-10
+0,86%
SASX-30
+0,05%
FIRS
+1,05%
ERS10
Kretanje cijene akcija
HE na Trebi{njici Trebinje
Kretanje cijene akcija
RiTE Gacko
Kretanje cijene dionica
Fabrike duhana Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"Bosnalijeka" Sarajevo
H| dro e|ek tra ne na
Tre b|s nj| c| Tre b| nje
Ri TE
Gac ko na
berzanskoj
ko ta ci ji
BA NJA LU KA - Ko mi si -
ja za ko ta ci ju Ba nja lu ~ke
ber ze usvo ji la je ju ~e zah -
tjev Ru dni ka i ter mo elek -
tra ne (Ri TE) Gac ko za
uvr{te nje akci ja tog pre du -
ze }a na slu `be no ber zan -
sko tr`i {te - lis ta B.
Odlu~eno je da Ri TE
Gac ko ispu nja va uslo ve i
da je po dnio ne op ho dnu
do ku men ta ci ju u skla du s
pra vi li ma Ba nja lu~ke ber -
ze, te }e nje go ve akci je na
ko ta ci ju bi ti uvr{te ne 17.
av gus ta.
Pro spekt i Sta tut tog pre -
du ze }a, ka ko se na po mi -
nje, dos tu pni su na in ter net
stra ni ci Ba nja lu~ke ber ze.
P.K.
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Obveznice i ostale HOV
In dus trij ska zo na
za la k{e po slo va nje
PRI JE DOR - Pri je dor ski "Kon zos", proi zvo |a~ pa pir natih ke sa, je dna
je od tri fir me ko je usp je {no po slu ju u no voo sno va noj in dus trij skoj zo ni
"Cel pak" u ko joj je do sa da ure |e no oko 38 od uku pno 47 he kta ra ze -
mlji {ta.
Ova in dus trij ska zo na do sa da je pri vu kla 14 in ves ti to ra, ko ji su ku pi li po slo -
vne pros to re.
"Kon zos" za po{ lja va 30 ra dni ka i bez ob zi ra na eko nom sku kri zu pla ni ra da
po no vi pro {lo go di{ nji ni vo proi zvo dnje ka da je izra |e no re kor dnih 25 mi li ona
pa pir natih ke sa ili 44 od sto vi {e ne go pret ho dne go di ne. Iz vr{ni di re ktor pre -
du ze}a Ognjen Ra di} je is ta kao da je cje lo ku pna proi zvo dnja pla si ra na na
inos tra no tr`i {te, a os tva re ni pri hod je in ves ti ran.
"Sred stva smo in ves ti ra li u ku po vi nu ma {i na za pre ra du pa pir nate kon fe kci -
je, na bav ku vlas ti tog ka mi ona za pre voz ro be za Ve li ku Bri ta ni ju, ku po vi nu
zgra de za no vi proi zvo dni po gon od 5.000 me ta ra kva dra tnih, te adap ta ci ju i
ure|enje pros to ra", ka zao je Ra di}, na vo de }i da im je ola k{a no po slo va nje na -
kon osni va nja in dus trij ske zo ne.
Pri vre dni ke u in dus trij skoj zo ni ju ~e je obi {ao Mar ko Pa vi}, na ~el nik op {ti ne
Pri je dor, na vo de }i da je lo kal nom stra te gi jom ra zvo ja pre dvi|ena iz gra dnja
pet in dus trij skih zo na.
"Naj zna~aj ni ja je in dus trij ska zo na 'Cel pak', ko ja je i od stra ne Vla de RS i
~e {kih kon sul ta na ta pro gla {e na kao zo na od in te re sa za RS. Ov dje su se ste kli
svi uslo vi ka ko bi pri vu kli mno go in ves ti to ra", ka zao je Pa vi}. On je do dao da
je u to ku izra da stu di je izvo dlji vos ti za ovu zo nu i izra zio na du da }e ve} idu}e
go di ne u njoj bi ti jo{ ve}i broj pri vre dni ka, ko ji }e po nu di ti no va ra dna mjes ta.
S.T.
Pre drag KLIN COV
DO BOJ - "@e lje zni ce RS"
(@RS) ovog mje se ca pla ni ra ju
usvo ji ti odlu ku o po di za nju no -
vog kre di ta i to od 20 mi li ona
evra za ku po vi nu 200 te re tnih
va go na, ma {i na za nji ho vu obra -
du, te mo der ni za ci ju opre me za
odr`ava nje `elje zni~kih vo zi la.
Pri je dlog o kre di tnom za du `e -
nju kod Vla de Polj ske bi }e na dne -
vnom re du Skup {ti ne akci ona ra
@RS ko ja je za ka za na za 26. av -
gust.
Pet ko Sta no je vi}, ge ne ral ni di -
re ktor @RS, ka `e da je na bav ka no -
vih te re tnih va go na ne op ho dna, jer
je ve }i na pos to je }ih kom po zi ci ja za
pre voz ro be do tra ja la i za dvi je do
tri go di ne bi mo ra la bi ti is klju ~e na
iz sao bra }a ja.
"Na bav ka no vih vu -
~nih i vu ~e nih sred sta va je ur gen tna
ka ko ne bismo os ta li bez ko la", is ti -
~e Sta no je vi}.
Dru gi ra zlog za na bav ku je,
ka ko na vo di, pro cije nje no po ve }a -
nje obi ma te re tnog sao bra }a ja u na -
re dnim go di na ma, ko je se o~e ku je
No vo kre di tno za du `e nje
Ku pu ju
Na bav ka no vih te re tnih va go na
ne op ho dna, jer je ve }i na
pos to je }ih kom po zi ci ja za pre voz
ro be do tra ja la, ka `e Sta no je vi}
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
8. 8. 2009. tvcpub 19 Ekonomija
Energent Cijena Promjena
Nafta
Prirodni gas
71,41
3,77
-0,53
0,03
Metali Cijena Promjena
Zlato
Srebro
963,70
14,65
0,80
0,01
B. SI MI]
SA RA JE VO - Agen ci ja za ban kar stvo Fe -
de ra ci je BiH do pu ni la je odlu ku o pri vre me -
nom re pro gra mu kre di ta omo gu }a va ju }i
gra |a ni ma da pro du `e rok ot pla te kre di ta za
go di nu, sa zna je mo u ovoj in sti tu ci ji.
"Upra vni odbor Agen ci je je, na zah tjev ba -
na ka, do pu nio odlu ku o re pro gra mu kre di ta fi zi -
~kih li ca ~i me smo omo gu }i li ne sa mo re pro gram
uz grejs pe ri od od go di nu u ko jem se pla }a ka -
ma ta dok gla vni ca mi ru je, ne go i pro du `e nje ro ka
ot pla te kre di ta za go di nu da na", ka zao je Zlat ko
Bar{, di re ktor Agen ci je za ban kar stvo FBiH.
Is ta kao je da je do pu na iz vr{e na po naj vi {e
zbog pro ble ma ko ji su se ja vi li kod re pro gra ma
tek uze tih kre di ta.
"U po ~e tnom pe ri odu ot pla te
kre di ta ve }i je iznos gla vni ce ne go ka ma te i du -
`ni ci u slu ~a ju grejs pe ri oda pla }a ju zna tno vi {e
za ka ma te. Pro du `e njem ro ka ot pla te kre di ta
sma nju je se mje se ~na ra ta, a sa mim tim i ma nji
su izno si ka ma ta", po ja snio je Bar{.
Do dao je da Agen ci ja pri pre ma odlu ku o re -
pro gra mu kre di ta i za pra vna li ca, ali bu du }i da
ona izis ku je iz mje nu re gu la ti ve na gla {a va da je
za nju po tre bno pri ba vi ti sa gla snost Me |u na ro -
dnog mo ne tar nog fon da (MMF).
"De le ga ci ja MMF-a do }i }e u Sa ra je vo u
sep tem bru i o~e ku jem da }e mo o to me kon kre -
tni je raz go va ra ti. Do sa da smo ima li sa mo pre li -
mi nar ne raz go vo re", ka zao je Bar{.
Na gla sio je da }e re pro gram kre di ta
za pra vna li ca va `i ti za ta ko zva ne do bre kre di te,
odno sno kli jen te ko ji ure dno ot pla }u ju ra te, ali
zbog eko nom ske kri ze na ila ze na te {ko }e pri ser -
vi si ra nju kre di tnih oba ve za.
"Pre ma sa da{ njim pro pi si ma, ~im se ide na
re po gram to po dra zu mi je va da du `nik ima pro -
ble me u ot pla ti i taj se kre dit svrsta va u lo {u C
ka te go ri ju. Ban ke u tom slu ~a ju mo ra ju iz dvo ji ti
do da tna sred stva re zer vi od 16 do 40 pos to. Ra -
zmi{ lja mo da za kre di te A i B ka te go ri je, ko ji ~i -
ne 94 pos to kre di ta, odo b ri mo mo gu }nost
re pro gra ma uz za dr`a va nje kla si fi ka ci je kre di ta.
Na taj na ~in ban ke ne bi ima le do da tne tro {ko ve,
a kli jen ti bi do bi li mo gu }nost da u vri je me od go -
de kre di ta kon so li du ju po slo va nje", do dao je
Bar{.
Gra |a ni }e mo }i
da rok ot pla te kre di ta
pro du `e za go di nu da na
Fe de ral ne ob ve zni ce
Vla da Fe de ra ci je BiH ko na ~no se odlu ~i la da kre ne s emi si jom
ob ve zni ca ka ko bi izmi ri la dio unu tra{ njeg du ga po osno vu ra tnih
po tra `i va nja i sta re de vi zne {te dnje.
Prva tran {a za izmi re nje ra tnih po tra `i va nja pla ni ra na je u izno -
su od 190 mi li ona, a sta re de vi zne {te dnje 450 mi li ona KM. Ti me bi
ne ko li ko go di na na kon RS, ko ja je ve} re ali zo va la ne ko li ko emi si ja
ob ve zni ca, i FBiH kre nu la u is ko ri {ta va nje po ten ci ja la du `ni ~kih
har ti ja od vri je dnos ti.
Odlu ka fe de ral nih vlas ti vi {es tru ko je ko ri sna, jer }e i ovaj en ti tet
ko na ~no otvo ri ti pi ta nje ot pla te unu tra{ njeg du ga, ra tni po vje ri oci i
{te di {e po sli je to li ko go di na po -
~e }e da do bi ja ju svoj no vac, a
po zi ti van si gnal u vi du no vog
tr`i {nog ma te ri ja la bi }e upu }en i
in ves ti to ri ma na Sa ra jev skoj ber -
zi. Ima ju }i u vi du is kus tva sa Ba -
nja lu ~ke ber ze, gdje su ob ve zni ce
sta re de vi zne {te dnje me |u naj li -
kvi dni jim har ti ja ma od vri je dnos ti, ob ve zni ce bi tre ba lo da pred -
stav ljaju zna ~a jan im puls i za Sa ra jev sku ber zu, ko ja ta ko |e ku bu ri
s ma lim pro me tom zbog po vla ~e nja stra nih in ves ti to ra ko je je es ka -
li ra lo u vri je me glo bal ne fi nan sij ske kri ze.
Sa dru ge stra ne, pos tav lja se pi ta nje da li je iza bran pra vi tre nu -
tak za emi si ju fe de ral nih ob ve zni ca. Zna ju }i za ka tas tro fal no sta nje
u bu d`e tu FBiH, ko je }e sa mo pri vre me no za li je ~i ti no vac iz aran -
`ma na s MMF-om, mo`e se o~e ki va ti oprez in ves ti to ra pri ula ga nju
u har ti je od vri je dnos ti za ~i ju is pla tu ga ran tu je Vla da. Zbog to ga
je u ovu mi si ju tre ba lo kre nuti pri je ne ko li ko go di na ka da je bu d`et
bio ko li ko-to li ko sta bi lan.
BOJA NOVCA
Pi {e:
Dar ko GA VRI LO VI]
Pos tav lja se
pi ta nje da li je iza bran
pra vi tre nu tak za
emi si ju fe de ral nih
ob ve zni ca
Do da tna
mo gu }nost
za kli jen te
ba na ka
u FBiH
Gra |a ni ma du `i
rok ot pla te kre di ta
po okon ~a nju svjet ske eko nom ske
kri ze ko ja je za prvih {est mje se ci
ove go di ne sko ro pre po lo vi la pru -
`ni te re tni pro met u odno su na is ti
pe ri od la ni.
"@RS sa da ima ju 1.000
te re tnih ko la i to je za do vo lja va ju }i
broj za pos to je }i obim te re tnog
sao bra }a ja, ali se na re dnih go di na
o~e ku je po ve }a nje po tre ba", do da je
Sta no je vi}.
Skup {ti na akci ona ra @RS je u
mar tu ove go di ne usvo ji la odlu ku o
kre di tnom za du `e nju kod Vla de
[pa ni je u izno su od 32 mi li ona
evra za na bav ku ~e ti ri no ve gar ni -
tu re pu tni ~kih tal go vo zo va i re no -
vi ra nje ra di oni ce. Mi nis tar
sao bra }a ja i ve za RS Ne de ljko ^u -
bri lo vi} pot vrdio je ne da vno da }e
ugo vor sa {pan skom vla dom bi ti
po tpi san u sep tem bru izra `a va ju }i
o~e ki va nje da }e prva gar ni tu ra tal -
go vo zo va bi ti ispo ru ~e na do kra ja
2010. go di ne.
Sta no je vi} uka zu je
da }e ot pla tu oba kre di ta na se be
pre uze ti Vla da RS kao ve }in ski
akci onar @RS kroz pro ces do ka pi -
ta li za ci je tog pre du ze }a.
"Raz go va ra mo i o to me da
Vla da RS preu zme i kre di te ko je
je @RS po di za la kod Evrop ske
ban ke za obno vu i ra zvoj, te
Evrop ske in ves ti ci one ban ke, i
sraz mjer no to me po ve }a svoj
akci onar ski udio u pre du ze }u ko ji
sa da izno si 65 od sto", na gla sio je
Sta no je vi}.
Fir me iz BiH prvi put
na saj mu u Kel nu
SA RA JE VO - Agen ci ja za pro mo ci ju izvo za (BHE PA) i Spo ljno -
trgo vin ska ko mo ra (STK) BiH ove go di ne prvi put or ga ni zu ju za je -
dni ~ki nas tup bh. pre du ze }a na saj mu pre hram be ne in dus tri je
"Anu ga fi ne fo od" u nje ma ~kom gra du Kel nu od 10. do 14. okto bra.
U STK ka `u da su ve} za ku pi li pros tor od 50 me ta ra kva dra tnih za po -
tre be pred stav lja nja do ma }ih kom pa ni ja, na vo de }i da }e do da tni tro {ko vi
za ure |e nje {tan do va bi ti fi nan si ra ni iz nji ho vog bu d`e ta i sred sta va ko je
je Sa vjet mi nis ta ra BiH odo brio za pro mo ci ju bh. izvo za.
"Anu ga fi ne fo od" je je dan od naj ve }ih svjet skih saj mo va pre hram be ne
in dus tri je, a na nje mu se izla `u pre hram be ni proi zvo di, pi }a, mli je ~ni
proi zvo di, ri ba, smrznu ti proi zvo di, pe ci va, vo }e po vr}e, sla do le di i dru gi
proi zvo di. (Fe na)
"@e lje zni ca RS" za obno vu vo znog par ka
200 te re tnih va go na
Bar{: U pri pre mi
odlu ka o rep ro gra mu
kre di ta i za pra vna li ca
F
O
T
O

N
N
Na ten der za |z qra dnju prve d| on| ce brz|h pru -
qa u PS. na po te zu od Jo sav ke. kod Oe ||n ca. do Kos -
taj n| ce. pr| ja v| |o se v| se |nos tra n|h kom pa n| ja me du
ko j| ma su aus tr|j sk| q| qan t| POPP. A| p| ne | Sw|ete| -
sky. pot vrd| || su u Üpra v| ZPS.
Ame r| •k| 'Ge ne ra| E|ec tr|c'. ko j| je ra n| je na jav |j| vao
u•es ce na ten de ru. n| je se pr| ja v|o. ka zao je Pet ko Sta -
no je v|c. na vo de c| da mu n| su po zna t| ra z|o z| nj| ho voq
odus ta ja nja. Naj po vo |jn| j| po nu da• na tom ten de ru. ka -
ko je re kao. b| ce us ko ro |za bran. dok se obja va ja vnoq
po z| va za |z qra dnju dru qe d| on| ce brze pru qe. na d| je |u
prav ca od Do bo ja do Pr| je do ra. mo ze o•e k| va t| za dva
mje se ca. lz qra dnja brz|h pru qa omo qu c| ce sao bra ca -
nje vo zo va brz| nom do 160 k| |o me ta ra na •as.
Ten der za iz gra dnju
brzih pru ga
U @RS o~e ku ju
ve }i obim
pre vo za te re ta
po okon ~a nju
eko nom ske
kri ze
20 tvcpub!8. 8. 2009. Ekonomija
Sto pa ne za po s|e nos t| u
Svaj car skoj po ra s|a je u ju |u
na 3.7 od sto sa 3.6 pro ce na ta
pret ho dnoq mje se ca. Broj ne -
za po s|e n|h dos t| qao je
145.364. a v|as t| Svaj car ske
o•e ku ju da ce ne za po s|e nost
u 2009. po ras t| na 3.8 od sto
us|jed eko nom ske kr| ze.
Kom pa n| ja Euro íer r| es na -
ja v| |a je da ce kra jem mje se -
ca uspos ta v| t| brzu pu tn|•ku
tra jek tnu ve zu |zmedu Bo u|o -
nja na sje ve ru Fran cus ke |
Pam sqej ta u En q|es koj. L| n| -
ju s pet po |a za ka dne vno op -
s|uz|va ce brz| tra jekt ko j| ce
moc| pre ves t| 716 pu tn| ka. te
auto mo b| |e | auto bu se.
Osje tan rast
nje ma ~kog
izvo za
BER LIN - Nje ma ~ki izvoz
po ras tao je za se dam pro ce na ta
u ju nu, {to je naj ve }a sto pa ras ta
za sko ro tri go di ne, sa op {tio je
sa ve zni sta tis ti ~ki bi ro uz ocje nu
da je to jo{ je dan si gnal o po -
bolj {a nju iz gle da naj ve }e evrop -
ske eko no mi je, ko ja je od pro {le
go di ne u re ce si ji.
Jun ski rast, po slije skro mog
uspo na od 0,2 od sto u ma ju, naj -
ve }i je od sep tem bra 2006, ka da
je bio 7,3 od sto. Nje ma ~ki izvoz
vrije dio je u ju nu 68,5 mi li jar di
evra, ali je u odno su na is ti mje -
sec pro {le go di ne ma nji za ~ak
22,3 pro cen ta. (AP)
MMF o~e ku je
pad gr~ke
pri vre de
ATI NA - Me |u na ro dni mo ne -
tar ni fond (MMF) obja vio je ju -
~e pro gno zu da }e Gr~ka ove
go di ne ima ti ne ga ti vnu sto pu
pri vre dnog ras ta od 1,7 od sto,
uprkos na po ri ma Vla de u Ati ni i
o~e ki va nji ma mi ni mal nog ras ta.
"Gr~ka }e za bilje `i ti pad sa
izvje snim za ka{ nje njem. Gla vni
po ka za te lji za 2009. go di nu
uka zu ju na ma nje in ves ti ci je i
sla bi ji izvoz, kao i pad u li ~noj
po tro{ nji, {to uti ~e na pad po -
vje re nja i sma nje nje bro ja za po -
sle nih", na vo di se u ana li zi
MMF-a. MMF pre dvi |a da }e i
2010. gr~ka pri vre da za bi lje `i ti
pad od 0,4 od sto, s tim da kra -
jem go di ne o~e ku je bla gi opo -
ra vak. (AP)
"Guc ci" tu `io
kar ti ~a re
NJU JORK - Ame ri~ka po slo -
vni ca ita li jan ske mo dne ku }e
"Guc ci" tu`ila je ne ko li ko kar -
ti~ar skih kom pa ni ja zbog kr{e -
nja vla sni~kih pra va, jer su
do pu {ta le ku po vi nu la`nih
"Guc ci je vih" tor bi na In ter ne tu.
"Guc ci Ame ri ca" u tu`bi po -
dne se noj Okru`nom su du u
Nju jor ku na vo di da su kar ti ~ar -
ske kom pa ni je omo gu }a va njem
ku po vi ne la`nih pre dme ta te
kom pa ni je ne sa mo obe zbi je di le
tr`i {te za ta kve tran sa kci je, ne go
su i ra vno pra vni u~e sni ci u kri -
vo tvo re nju. Me |u tu `e nim su
"Fron tli ne Pro ces sing", Woo -
dfo rest na ti onal Bank, "Du ran -
go Mer chant Ser vi ces" i jo{
ne ko li ko ne ime no va nih kom pa -
ni ja. (Bu si ness)
Se nat
obra do vao
Ame ri kan ce
VA [IN GTON - Na kon Pred -
sta vni ~kog do ma ame ri ~kog
Kon gre sa i Se nat je po dr`ao
pro du `e tak pro grama Vla de
SAD "Ke{ za krnti je", odno sno
za mje nu sta rih za no ve auto -
mo bi le uz dr`a vne sub ven ci je u
vri je dnos ti od dvije mi li jar de
do la ra.
Ovim pro gra mom je omo gu -
}e na po vo ljna ku po vi na no vih
eko no mi ~nih auto mo bi la uko li -
ko vla sni ci vra te svo je sta re mo -
de le za ko je mo gu da do bi ju do
4.500 do la ra. Do da tne dvi je mi -
li jar de do la ra za ovaj pro gram
odo bre ne su na kon {to je pret ho -
dno mi li jar da do la ra utro {e na za
sa mo de set da na. To je pod sta klo
pro da ju oko 250.000 no vih
auto mo bi la u SAD. (AP)
BNP Pa ri bas s ras tom
kvar tal ne do bi ti
PA RIZ - Naj ve}a fran cus ka ban ka BNP Pa ri bas u dru gom tro mje -
se ~ju ove go di ne os tva ri la je rast pro fi ta ugla vnom za hva lju ju }i pre -
uzi ma nju di je la imo vi ne bel gij ske ban ke For tis i do brih re zul ta ta
odje ljenja za in ves ti ci ono ban kar stvo.
Ne to do bit fran cus kog ban kar skog di va je u dru gom kvar ta lu po ra sla za
6,6 od sto na 1,6 mi li jar di evra u odno su na 1,51 mi li jar du evra pro fi ta os -
tva re nog u is tom lanj skom raz do blju. Na ve de ni re zul ta ti na dma {i li su
o~eki va nja ana li ti~ara ko ji su o~eki va li da }e BNP Pa ri bas po slo va ti sa
do bi ti od 1,26 mi li jar di evra.
Fo rits, ko jeg je BNP Pa ri bas pre uzeo po ~et kom go di ne, os tva rio je u
dru gom kvar ta lu do bit od 261 mi li on evra. (Agen ci je)
REVIZOR
BER LIN - Pred sta vni ci vi {e
nje ma~kih par ti ja za tra`i li su hi -
tnu is tra gu po vo dom tvrdnji
Udru`e nja nje ma~kih kri mi no lo -
ga (BDK) da sta ri auto mo bi li ko -
je dr`a va ot ku plju je od gra |a na
po sis te mu "sta ro za no vo",
umjes to na otpa du, za vr{a va ju na
tr`i{ti ma is to~noe vrop skih i
afri~kih ze ma lja.
"Ca ri na, po li ci ja i dr`a vna slu`ba
za kon tro lu izvo za tre ba lo bi da
spro ve du po ja~a nu kon tro lu na
auto-otpa di ma ka ko bi bi le spri je ~e -
ne zlo upo tre be", izja vio je pred sta -
vnik Li be ral no-de mo krat ske stran ke
Pa trik De ring.
Mi nis tar fi nan si ja Nje ma ~ke Per
[taj nbrik je, pak, izja vio da nje gov
mi nis tar stvo jo{ od ma ja po ja~a no
ra di na ot kri va nju slu~a je va ma ni -
pu la ci je dr`a vnim sub ven ci ja ma za
ot kup sta rih i eko lo{ki ne pri hva tlji -
vih auto mo bi la, ko je su uve de ne 1.
ja nu ara s ci ljem da se pod sta kne
pro da ja no vih vo zi la i ti me sma nji
ne ga ti van uti caj svjet ske eko nom -
ske kri ze na nje ma~ku auto-
in dus tri ju. BDK je izra zio su mnju
da je vi{e od 50.000 auto mo bi la ko -
je je dr`a va u okvi ru akci je "sta ro za
no vo" ot ku pi la od vla sni ka za 2.500
evra, a ko ji su iz eko lo{kih ra zlo ga
bi li na mi je nje ni re ci kli ra nju, za vr{i -
lo na tr`i{tu po lo vnih auto mo bi la u
Is to~noj Evro pi i Afri ci. Pot pred sje -
dnik BDK Vin frid Al bis ha uzen je
obja snio da je Udru`e nje do{lo do
tog za klju~ka na osno vu ne na jav lje -
nih kon tro la bro do va ko ji su s po lo -
vnim auto mo bi li ma is plov lja va li iz
Ham bur ga ka Afri ci. (Bild)
"In fond Hol ding"
ne sol ven tan
LJU BLJA NA - Slo ve na ~ki "In -
fond Hol ding" obja vio je da je ne sol -
ven tan, odno sno da ne mo `e da
pla }a oba ve ze, zbog gu bit ka od 70
mi li ona evra nas ta log pro da jom
akci ja "Mer ca to ra" i "Pi vo va re ne
La {ko", ko je im je za pli je ni la No va
lju bljan ska ban ka (NLB) zbog ne -
vra }a nja kre di ta.
"In fond Hol ding" je pos tao ne sol -
ven tan po {to je NLB u srije du pro -
da la 10,75 od sto akci ja "Mer ca to ra" i
23,5 od sto akci ja "Pi vo var ne La {ko",
ko je mu je ban ka po lo vi nom ju na
za plije ni la zbog to ga {to ni je is pla tio
130 mi li ona evra kre di ta. "In fond
Hol ding" je te akci je za lo `io kao ga -
ran ci ju za kre dit. Vrije dnost "In fond
Hol din ga" se pro da jom za plije nje nih
akci ja sma nji la za po lo vi nu. (STA)
Ko le kti vni
odmor u
"Zas ta vi"
KRA GU JE VAC - Kra gu je va ~ka
fa bri ka auto mo bi la od po ne dje ljka
dvije se dmi ce ne }e skla pa ti pun to
za to {to ra dni ci idu na ko le kti vni
go di{ nji odmor, izja vio je ju ~e ge -
ne ral ni di re ktor "Zas ta va auto mo bi -
la Srbi ja" Zo ran Ra do je vi}.
On je na gla sio da }e za to vrije me
u fa bri ci ra di ti je di no ra dni ci na re -
mon tu opre me, {to je i re do van i ne -
op ho dan pro ces u proi zvo dnji
auto mo bi la.
"U za vi snos ti od pro ce sa re mon ta
i od to ga {ta }e sti }i iz FI AT-a od
no ve opre me, u sep tem bru bi tre ba -
lo, ka ko je i ra ni je na jav lje no, da se
mon ti ra 200 pun ta dne vno, {to je 80
vi {e ne go da nas", re kao je Ra do je -
vi}. (Ta njug)
i do dao da ne ma dvoj be u ve zi s po tre -
bom iz gra dnje "Ju `nog to ka".
"Ve oma je va `no da obe -
zbi je di mo ne sme ta nu dos ta vu ga sa ~i ta -
voj Evro pi i da da lje una pre |u je mo
sa ra dnju s Tur skom", re kao je rus ki pre -
mi jer.
Ana li ti ~a ri ocje nju ju da po tpi sa ni
spo ra zu mi Ru si je i Tur ske odra `a va ju
am bi ci je Tur ske da se na me tne kao stra -
te {ki ne za obi la zan ener get ski fa ktor u
re gi onu. Is to vre me no pro cje nju ju da je
to svo je vrsna po bje da Mos kve u na dme -
ta nju s pro je ktom "Na buc co". Po red
kon ku ren ci je "Ju `nog to ka", ve li ki pro -
AN KA RA - Tur ska je do zvo li la
Ru si ji da po kre ne is tra `i va nja ko ja
pret ho de gra dnji rus kog ga so vo da
"Ju `ni tok" ko ji }e po ve zi va ti Ru si ju
s Evro pom pre ko tur skih te ri to ri jal -
nih vo da Crnog mo ra.
Pre mi je ri Tur ske i Ru si je, Ta jip Er -
do an i Vla di mir Pu tin, po tpi sa li su u An -
ka ri niz do ku me na ta ko ji ma se otva ra
put ka sa ra dnji dvi je ze mlje na ve li kim
ener get skim pro je kti ma me |u ko ji ma je
naj zna ~aj ni ji "Ju `ni tok". Ce re mo ni ji je
pri sus tvo vao i pre mi jer Ita li je Sil vio
Ber lus ko ni, a nje gov do la zak obja{ nja va
po da tak da je ita li jan ska kom pa ni ja
"Eni" gla vni par tner rus kog "Gaz pro ma"
u iz gra dnji ga so vo da "Ju `ni tok". Pu tin
je sti gao u An ka ru upra vo s ci ljem da
do bi je odo bre nje Tur ske za po ~e tak ge -
olo {kih i po dvo dnih is tra `i va nja ko je }e
omo gu }i ti po kre ta nje iz gra dnje po me -
nu tog ga so vo da.
"Ju `ni tok" }e omo gu }i ti
Ru si ji izvoz ga sa pre ma Evro pi bez pre -
las ka pre ko Ukra ji ne s ko jom se ve} go -
di na ma spo ri u ve zi s ci je na ma. Ovaj
ga so vod pred stav lja di rek tnu kon ku ren -
ci ju ga so vo du "Na buc co" za ko ji je spo -
ra zum po tpi san pro {log mje se ca upra vo
u An ka ri. "Na buc co", ~i ju gra dnju sna -
`no po dr`a va Evrop ska uni ja, tre ba lo bi
da za obi la zi Ru si ju ka ko bi se sma nji la
za vi snost Evro pe od rus kog ga sa, a pre -
dvi |a tran sport tog ener gen ta iz Azi je
pre ko Tur ske u Evro pu.
Pu tin je na kon sas tan ka s Er do anom
re kao da }e pre go vo ri s Tur skom otvo ri ti
put no voj sa ra dnji u ener get skom se kto ru
BER LIN - Di re ktor sva ke tre }e
nje ma ~ke fir me, me |u oni ma i kom pa -
ni je ~i je akci je ~i ne "kor pu" eli tnog
ber zan skog in de ksa DAX, u pro te kloj
kri znoj go di ni imao je ve }u pla tu ne go
pret kri zne 2007. go di ne, uka za lo je nje -
ma ~ko Udru `e nje za za {ti tu in ves ti to ra.
"Ta ko ne {to je za nas ne pri hva tlji vo s
ob zi rom na te {ku si tu aci ju u pri vre di",
izja vio je pred sje dnik Udru `e nja Da ni el
Bauer.
On sma tra da ni je do vo ljno to {to je
pro sje ~na pla ta {e fo va u 30 fir mi ko je ula -
ze u DAX pro {le go di ne u pro sje ku sma -
nje na za pe ti nu na 3,8 mi li ona evra.
"Fir me su mo ra le pla te me na d`e ra da
dr`e na uz di mno go ~vr{}e", na vo di
Bauer.
Udru `e nju za za {ti tu in ves ti to ra se
po se bno ne do pa da ju mi li on ski bo nu si ko -
ji su is pla }e ni ~la no vi ma Upra vnog odbo -
ra De ut sche Pos tbank. Ona je pro {le go di -
ne bi la na gu bit ku 821 mi li on evra, ali je i
po red to ga Nad zor ni odbor odo brio de ve -
to ~la nom ru ko vod stvu bo nu se u uko pnom
izno su od 11,5 mi li ona evra. [ef te ban ke
Vol fgang Klajn je po slije ja vne kri ti ke
pro lje tos obe }ao da }e ove go di ne ra di ti za
sim bo li ~an je dan evro. Po {to ni je mo gao
da ispu ni obe }a nje, kra jem ju na je po dnio
os tav ku.
Me na d`e ri ko ji sje de u
upra vnim odbo ri ma 30 fir mi ko je ~i ne in -
deks DAX za je dno su pro {le go di ne pri mi li
441 mi li on evra. U po re |e nju sa 2007. go -
di nom, to je za ~et vrtinu ma nje. Do ta ko
osje tnog pa da je, pre ma Baueru, do {lo
zbog to ga {to su ne ke po zna te ban ke bi le
pri nu |e ne da uki nu pre mi je me na d`e ri ma,
bu du }i da su spa si le po slo va nje sa mo za -
hva lju ju }i nov cu ko ji im je da la dr`a va. Ta -
kav je slu ~aj je dru ga po ve li ~i ni nje ma ~ka
ban ka Com mer zbank, ~i ji je ~lan Upra -
vnog odbo ra u pro sje ku za ra dio, za nje ma -
~ke uslo ve "ja dnih", po la mi li ona evra.
[e fo vi De ut sche Bank su se, s ob zi -
rom na pro {lo go di{ nji gu bi tak od 3,8 mi li -
jar di evra, prvi put po slije vi {e od 50
go di na, odre kli bo nu sa. Njen pred sje dnik
Jo zef Aker man je ti me iz gu bio ti tu lu naj -
bo lje pla }e nog me na d`e ra me |u 30 fir mi
iz DAX in de ksa. Na vrhu ga je za mije nio
{ef "Si emen sa" Pe ter Le {er, ~i ji su pri ho di
po ve }a ni za pe ti nu, na 8,5 mi li ona evra.
Aker man se na {ao na ~e lu lis te onih ~i je
su pla te la ni naj vi {e pa le. Nje go vih 1,4 mi -
li ona evra pri ho da je 90 od sto ma nje ne go
{to je do bio 2007. go di ne. (Spi egel)
Ve li ki broj nje ma ~kih kom pa ni ja nije {te dio no vac
[e fo vi ma ve }e
pla te uprkos kri zi
Fir me su
mo ra le pla te
me na d`e ra
da dr`e na
uz di mno go
~vr{}e,
na vo di
Bauer
Umjes to na otpa du,
auto mo bi li pro dati
Ta jip Er do an i Vla di mir Pu tin
Tur ska uz
Ana li ti ~a ri
ocje nju ju
da je ovo
svo je vrsna
po bje da
Ru si je u
na dme ta nju
s pro je ktom
"Na buc co"
Pe ter Le {er
pro {le go di ne
bio naj bo lje
pla }en nje ma ~ki
me na d`er
FO TO NN
8. 8. 2009. tvcpub 21 Ekonomija
BER LIN - Pro je kat iz gra dnje
no ve nu kle ar ne elek tra ne "Be le -
ne" u Bu gar skoj ne }e bi ti re ali -
zo van zbog ne dos tat ka nov ca,
pot vrdi li su ne ime no va ni izvo ri.
Is ti izvor je is ta kao da je plan fi -
nan si ra nja pro pao i da bi Bu gar -
ska slje de }e se dmi ce tre ba lo da
obja vi da je na pu {ten pro je kat iz -
gra dnje dva nu kle ar na rea kto ra
uku pne sna ge 1.000 me ga va ta
vrije dan ~e ti ri mi li jar de evra. Bu -
gar ska vla da je u ma ju sa op {ti la
da pos to ji pro blem s fi nan si ra njem
iz gra dnje elek tra ne u gra du Be le -
ne i po ku {a la da ga ri je {i za tra `iv -
{i kre di te od Ru si je, Fran cus ke i
Nje ma ~ke. U nje ma ~koj ener get -
skoj kom pa ni ji RWE, ko ja je tre -
ba lo da u~es tvu je u iz gra dnji sa 49
od sto, ni ko ni je `e lio da ko men ta -
ri {e ove in for ma ci je. Na pu {ta nje
tog pro je kta bi lo bi ve li ki uda rac
za RWE, ko ji ima mno ge elek tra -
ne na ugalj i tre ba lo bi da po ve }a
udio dru gih izvo ra ener gi je da bi
sma njio emi si je ugljen-dio ksi da,
jer }e u su pro tnom mo ra ti da pla }a
pra va na emi si je ugljen-dio ksi da
kao ve li ki za ga |i va~.
Ho lan dski sud je za bra nio nje -
ma ~kom di vu da u~es tvu je u iz -
gra dnji je di ne nu kle ar ne elek tra ne
u Ho lan di ji.
Iz gra dnjom elek tra ne tre ba lo bi
da uprav lja ju rus ka kom pa ni ja
"Atom StroyExport", a za po di zvo -
|a ~a je iza bran fran cus ko-nje ma ~ki
kon zor ci jum u ko jem su "Are va" i
"Si emens". (Fi nan ci al Ti mes)
Bu gar ska ni je
mo gla da obe zbi je di
no vac za in ves ti ci ju
vri je dnu ~e ti ri
mi li jar de evra
NEZVANI^NO
Bu gar ska odus ta je od
iz gra dnje nu kle ar ke
blem za "Na buc co" je u to me {to je te -
{ko pro na }i gas ko ji bi pu nio nje go ve
cje vo vo de.
Osim do ku men ta o "Ju -
`nom to ku" po tpi san je i pro to kol o iz -
gra dnji naf to vo da "Sam sun Ceyhan", te
pro to kol o nu kle ar noj sa ra dnji. Ser gej
Ki ri jen ko, di re ktor rus ke kom pa ni je za
atom sku ener gi ju "Ro sa tom", izja vio je
da bi raz go vo ri o tro {ko vi ma iz gra dnje
prve tur ske nu kle ar ne elek tra ne mo gli
da bu du okon ~a ni do kra ja go di ne. On je
na veo da je kon zor ci jum sas tav ljen od
rus kih fir mi "AtmoS troyExport" i "In ter
RAO UES" i tur skog "Park Te kni ka" je -
di ni s ko jim Vla da Tur ske vo di pre go vo -
re u ve zi s ci je nom iz gra dnje nu kle ar ke.
"Raz go vo ri se vo de sa mo sa na -
ma", izja vio je Ki ri jen ko i do dao ka ko
o~e ku je da }e pre go vo ri bi ti okon ~a ni za
oko tri mje se ca.
Tre nu tno se tro {ko vi pro je kta za sni -
va ju na pre tpos tav ci da }e sva sred stva
bi ti obe zbi je |e na od ba na ka po go di{ -
njoj ka ma ti od de set od sto. Me |u tim,
ko na ~ni tro {ko vi bi mo gli da bu du ma -
nji ako bu du dos tu pni po vo ljni ji kre di ti.
Ki ri jen ko je is ta kao da je pro je kat iz gra -
dnje nu kle ar ne elek tra ne u Tur skoj od
ve li ke va `nos ti za kom pa ni ju "Ro sa -
tom" za to {to je to prvi put da }e rus ki
par tner mo `da ima ti ulo gu ne sa mo
izvo |a ~a ra do va, ne go i su vla sni ka. Na -
ime, pre dvi |e no je da Ru si ja u pro je ktu
ima udio od 51 od sto, a Tur skoj }e pri -
pas ti 49 od sto.
Ber lus ko ni je izja vio da
i Ita li ja `e li da s Ru si jom u~es tvu je u iz -
gra dnji nu kle ar ne elek tra ne u Tur skoj.
"An ka ra i Mos kva os tva ri le su na -
pre dak u skla pa nju spo ra zu ma o iz gra -
dnji nu kle ar ne elek tra ne i naf to vo da u
Tur skoj, ali mi smo za in te re so va ni za tu
te hno lo gi ju i pi ta li smo da li mo `e mo
da u~es tvu je mo s ener get skim kom pa -
ni ja ma 'Eni' ili 'Enel' sa 10 do 20 od sto",
ka zao je Ber lus ko ni i do dao da bi, ka da
je ri je~ o izvo ri ma ener gi je, tre ba lo gle -
da ti u bu du }nost, ka da }e se ener gi ja
proi zvo di ti za hva lju ju }i nu kle ar noj
ener gi ji, kao u Fran cus koj ko ja ve} sa da
proi zvo di 80 od sto stru je u nu kle ar ka -
ma. (Agen ci je)
Do go vo re na
i iz gra dnja
naf to vo da
i nu kle ar ne
elek tra ne
po tpi sa li niz ener get skih spo ra zu ma
"Ju `ni tok"
Pus k| v| ce pre m| jer lqor
Se •|n |zja v|o je da b| |z qra dnja
qa so vo da Ju zn| tok mo q|a
da po •ne u no vem bru na re -
dne qo d| ne.
Po •e tak qra dnje 'Ju znoq
to ka' u na ve de nom ter m| nu je
re a|an jer je Tur ska odo br| |a
obav |ja nje |s tra z| va •k|h ra do -
va na tra s| qa so vo da. a do
po •et ka no vem bra na re dne
qo d| ne tre ba |o b| | da do zvo ||
qra dnj u toq ener qet skoq
obje kta po tur skom po dvo -
dnom d|je |u Ornoq mo ra. re -
kao je Se •|n.
Ka pa c| tet qa so vo da Ju zn|
tok p|a n| ran je na 63 m| || jar de
ku bn|h me ta ra qo d|s nje. a tro -
sko v| qra dnje sa mo mor skoq
d|je |a pro c|je nje n| su na 8.6
m| || jar d| evra.
Üku pn| tro sko v| qra dnje Ju -
znoq to ka mo q|| b|. pre ma
ra z|| •| t|m ra •u n| ca ma ener -
qet sk|h ek spe ra ta. da bu du
dva do tr| pu ta ve c|.
Gra dnja
"Ju `nog to ka"
kra jem
2010. go di ne
Putin i Erdoan
nakon
potpisivanja
sporazuma
FO TO AFP
22 tvcpub!8. 8. 2009.
Reporta`a
EDIN BURG - Vi {e od 50.000 [ko ta i
onih ko ji su to po rije klom do {lo je iz svih
kra je va svije ta u Edin burg, gdje su u~es -
tvo va li u naj ve }em oku plja nju "kla no va"
svih vre me na. Po lja iza pa la te "Ho li rud"
u Edin bur gu od zva nja la su zvu ci ma gaj -
di dok su [ko ti i nji ho vi ro |a ci po ~e li da
se oku plja ju. Na je dnom mjes tu bilo je
mo gu}e vi djeti tar ta ne svih bo ja i ve li ~i -
na, kao i [ko te iz cije log svije ta.
Rije~ klan nas ta la je u [kot skoj od sta re
kel tske rije ~i ko ja zna ~i dje ca. Odno si se na
sta re po ro di ce ko je su na se li le ovaj dio os -
trva.
Lju di {kot skog po rije kla do pu to va li su
iz vi {e od 40 ze ma lja ka ko bi bi li dio naj ve -
}eg oku plja nja, na kojem se na {lo 140 dre -
vnih {kot skih za je dni ca. To je prvi put za
vi {e od 200 go di na da su se svi {kot ski kla -
no vi na {li na je dnom mjes tu.
^ak je i bri tan ski princ ^ar ls, oda ju }i
po ~ast svo jim {kot skim ko rije ni ma, otvo rio
ce re mo ni ju.
Je dan od ra zlo ga za ovo oku plja nje bio
je da se po mo gne gos ti ma da se osje }aju bli -
`i svo jim ko rije ni ma ili da kroz ra zne ba ze
po da ta ka, smje {te ne {i rom mjes ta oku plja -
nja, sa zna ju vi {e o svom po rije klu.
Prvi mi nis tar [kot ske Aleks Sel mond
ka `e da nje go va ze mlja poz drav lja sve po -
tom ke ko ji vo le i svo ju sa da{ nju, kao i do -
mo vi nu svo jih pre da ka.
"Oni mo gu bi ti lo jal ni Ame ri kan ci,
Aus tra li jan ci i Fi li pin ci i is to vre me no ima ti
po se bnu ve zu sa [kot skom", na veo je Sel -
mod, pre no si "Glas Ame ri ke".
Oku plja nje je bi lo ide ja lor da D`ej mi ja
Sem pi la ko ji sma tra da je upo zna va nje vla-
stitih ko rije na naj va `ni ji dio do ga |a ja.
"Ovo pred stav lja po no vno uspos tav lja -
nje ve ze sa na {im na slje |em i kul tu rom i
pred stav lja pri li ku da se i oni ma ko ji ima ju
su mnje po ka `e da oku plja nja ove vrsta ipak
ima ju smi sla", is ta kao je lord Sem pil.
Na cen tral noj po lja ni odr`a ne su spor -
tske igre gor {ta ka, a dis ci pli ne su bi le ba ca -
nje tru pa ca i ~e ki }a, kao i pre vla ~e nje
ko nop ca. (Ta njug)
Ce re mo ni ju
u Edin bur gu
otvo rio princ
^ar ls, ko ji
ima {kot ske
ko rije ne
[ko ti iz ci je log svije ta oku pi li se u Edin bur gu
Naj ve }e oku plja nje
"kla no va" u [kot skoj
Vi {e od 50.000 [ko ta
oku pi lo se u Edin bur gu
Taois ti ~k
za po koj
Pri re di la: Na ta {a TE [I]
u Ju hua brzo i bez na po ra si je ~e tan -
ke tra ke pa pi ra i li je pi ih na ve li ki
okvir od bam bu sa u obli ku ti je la `e -
ne. Umje tni ca ko ja ima oko 55 go -
di na u svo joj ra di oni ci na pra vi la je
kom plek sne mo de le mer ce des auto -
mo bi la, slu `av ke ko ja no si po slu `a -
vni ke s pi }em, tros pra tne vi le i po lo `i la ih uz zi do ve dok
ih ne dos ta vi kup ci ma. Vu je je dna od vla sni ca "Nam
Che ong Li mi ted", po ro di ~nog bi zni sa, ko ji se ba vi proi -
zvo dnjom na ru ~e nih pa pri natih skul ptu ra ko je se, pre ma
taoi zmu, spa lju ju kao po klo ni mrtvi ma u bo gat stvom op -
sje dun tom Sin ga pu ru.
"Ove fi gu re na mije nje ne su oni ma ko ji
su pre mi nu li, kao da vo ri o`a lo{ }e nih ~la no va po ro di ce
ka ko bi obez bije di li da po koj ni ku bu de udo bno po sli je
smrti", obja sni la je Vu.
Pre ma po pi su iz 2000. go di ne, bu dis ti i taois ti ~i ne
53,5 od sto ve }in ske ki nes ke po pu la ci je ovog azij skog
gra da dr`a ve. Pra ksa spa lji va nja po ti ~e iz taoi zma, ~i ji
U Sin ga pu ru sa ~u van ne obi ~ni obi ~aj
kao utje ha o`a lo { }enim po ro di ca ma
Pa pir nate fi gu re na
ne ki na ~in po ma `u
po ro di ca ma po koj ni ka
da ola k{a ju svoj bol,
one ih na ne ki na ~in
uvje ra va ju da }e
pre mi nu lom bi ti
do bro na kon smrti
V
Prav lje nje pa pir natih
fi gu ra po ro di ~ni bi znis
Set pre dme ta za po koj ni ka
ko {ta oko 730 evra
8. 8. 2009. tvcpub 23 Reporta`a
ki po klo ni
j ni ke
slje dbe ni ci vje ru ju da }e se pa pir nati obje kti, ka da iz go re,
trans cen den tal no pre ni je ti u svi jet mrtvih i obez bije di ti je -
dna ku udo bnost pre mi nu li ma kao {to bi ima li u stvar nom
svi je tu.
"Ovaj ani mi zam do la zi iz taois ti ~kih vje ro va nja",
izja vio je Ro ni Pin sler, nau ~nik ko ji pro u~a va vje ro va nja i
obi ~a je taoi zma po slje dnjih 40 go di na. "Po ti ~e iz ori gi nal -
nih i op {tih ljud skih vje ro va nja o pri ro dnim si la ma", do -
dao je Pin sler.
Obi ~aj se ra zvio to kom vre me na, re kao je u~i telj
Vei Ji, sve {te nik ko ji pri pa da Sin ga pur skoj taois ti ~koj
fe de ra ci ji.
"Auto mo bi li i ku }e od pa pi rapo ja vi li su
se tek u pro te kloj de ce ni ji. Da nas se pre dme ti ra zli ku ju i
pra te te hno lo gi ju, ali fun da men tal na ideja se ni je pro mije -
ni la", obja snio je on.
Ovo je do da lo no vi iza zov tvor ci ma fi gu ra po put Vu
Ju hue, ko ja je u ovom po slu od 15. go di ne.
"Stva ri ko je je naj te `e na pra vi ti su no vi pre dme ti po -
put ra ~u na ra", ka `e ona.
Vu pro da je svo je proi zvo de u pa ko va nji ma je dnos ta -
vnim za dos ta vu kup ci ma, kon cept sli ~an res to ra ni ma ko -
ji dos tav lja ju hra nu. Stan dar dni "set" uklju ~u je skul ptu ru
ku }e od pa pi ra, slu `av ku i auto mo bi l po izbo ru kup ca, a
ko {ta 1.500 sin ga pur skih do la ra, {to izno si oko 730 evra.
Kup ci ko ji `e le do da tne pre dme te mo gu da na ru ~e
spe ci fi ~ne fi gu re po put ja hti i ra ~u na ra ili pre dme ta ko ji
ima ju li ~no zna ~e nje po koj ni ku, a ko ji se do da ju u pa ko -
va nje.
"Na pra vi la sam ku glu za ku gla nje za pre mi nu log.
To kom `i vo ta za is ta je vo lio ku gla nje, ta ko da je ku gla
bi la ne ka vrsta ko me mo ra ci je za nje gov ho bi", obja sni -
la je Vu.
Ona stra hu je da bi po slo vi s prav lje njem fi gu ra za sa -
hra ne mo gli bi ti umje tnost ko ja izu mi re u Sin ga pu ru.
"Ni ko ne `e li da nas ta vi ovaj po sao, on po la ko nes ta -
je. Mno gi lju di vi {e ne vje ru ju u tra di ci ju", do da la je ona
tu `no.
Vu ta ko |e sma tra da je pre la zak vjer ni ka taoi zma na
bu di zam jo{ je dan ra zlog zbog ko jeg nje na umje tnost nes -
ta je. Pin sler vje ru je da se ra zli ka izme |u taoi zma i bu di -
zma iz gu bi la u ki nes kim zaj dni ca ma, a taois ti ~ke tra di ci je
pos ta le su dio po pu lar ne bu dis ti ~ke kul tu re.
Jeo Hang Teo, jo{ je dan izra |i va~ po gre -
bnih pre dme ta od pa pi ra, ko ji se spe ci ja li zo vao za prav -
lje nje fi gu ra bo go va i hra mo va pa go da za re li gio zne
obre de, re kao je ka ko ~ak i bu dis ti ~ki hra mo vi na ru ~u ju
od nje ga fi gu re za ce re mo ni je.
"Oni su tra `i li da im na pra vim pre dme te po put
bro do va sa zma je vi ma na pram cu i fi gu re Da [i Je",
izja vio je on.
Da [i Je je bu dis ti ~ki bog pod ze mlja i vjer -
ni ci mu se mo le to kom se dmog lu nar nog mje se ca ki nes -
kog ka len da ra, ko ji je po znat i kao mje sec "gla dnog du ha",
jer obi ~no pa da u av gus tu. Uprkos ra zli ~i tim re li gi ja ma,
svrha spa lji va nja fi gu ra os ta je is ta, do dao je Pin sler.
"Ako ne ko ga vo li te, ovo je na ~in ko jim po ka zu je te
sje }a nje na nje ga. To je pri mi ti van na ~in, ali ta ko ~u va te
uspo me nu na vo lje ne", obja snio je on.
Da li te oso be do bi ju auto mo bi le ili ku }u, ri je~ je u s -
tva ri o sje }a nju na oso be ko je su pre mi nu le. Vu je re kla
ka ko su fi gu re od pa pi ra is to ta ko ko ri sne i `i vi ma.
"Ove fi gu re na ne ki na ~in po ma`u po ro di ca ma po -
koj ni ka da ola k{a ju svoj bol, one ih ne ne ki na ~in uvje -
ra va ju da }e pre mi nu lom bi ti do bro na kon smrti",
do da la je Vu.
Stan dar dni "set" uklju ~u je
skul ptu ru ku }e od pa pi ra, slu `av ku
i auto mo bi l po izbo ru kup ca
Uprkos ra zli ~i tim re li gi ja ma,
svrha spa lji va nja fi gu ra os ta je is ta
Pa pir nati automobil
na ru ~u je po ro di ca
Pri pre mi la: Dra ga na RA DU [KI
BRI SEL - De vet oso ba iz gu bi lo je `ivot u
po`aru ko ji je izbio u ~et vrtak na ve ~e u sta ra ~kom
do mu u Me lu, gra di }u na sje ve ro za pa du Bel gi je.
"Po`ar je izbio u ~et vrtak oko 20 ~a so va po cen tral -
noe vrop skom vre me nu u do mu 'Ka na unik Tri est' i sa da
je pod kon tro lom", pot vrdio je ju ~e Da ni Ko te ni je, za -
mje nik gra do na ~el ni ka Me la, ko ji se na la zi oko 50 ki lo -
me ta ra za pa dno od Bri se la.
U vri je me izbi ja nja po `a ra, svi sta na ri su se na la zi li
u do mu.
Sve `rtve su sta no vni ci do ma. Oko 90
sta ri jih lju di, ko ji su ta ko |e {ti }e ni ci do ma, mo ra lo je da
bu de eva ku isa no po {to se po`ar brzo {i rio.
Svi eva ku isa ni pri vre me no su smje {te ni u je dnoj
24 tvcpub!8. 8. 2009.
Svijet
Pro sla va
ro |e nja ima ma
Ma hdi ja
KAP BA LA - S| |t ska mu s|| man -
ka drz| dv| je sv| je ce to kom mo || -
tve u hra mu sve toq |ra •koq
qra da Kar ba |e. uda |je noq 100
km od Ba qda da.
Ü lra ku je ju •e po •e |a pro s|a -
va ko jom se ob| |je za va ro de nje
12. po re du |ma ma Ma hd| ja. On
je nes tao u de ve tom v| je ku. a s| -
|t| vje ru ju da ce se po ja v| t| pr| je
kra ja vre me na da uspos ta v|
prav du | pra v| |s|am u sv| je tu.
Imi gran tska re for ma
v|a da SAD ce osno va t| Üpra vu za po || t| ku |
p|a n| ra nje pr| tva ra nja da b| uspos ta v| |a no v|
s|s tem za pr| tvor |m| qra na ta ko j| ma s|| je d| de -
por ta c| ja.
Ne efi ka sni pro tiv gri pa
Stru• nja c| po ru •u ju da za tva ra nje sko |a. za bra -
ne ve || k|h oku p|ja nja |ju d| | s|| •ne mje re ne ce
mno qo do pr| n| je t| spre •a va nju s| re nja qr| pa no -
voq t| pa A.
Na srtljiv cu
za pa li la
ge ni ta li je
ATI NA - Grki nja Ma ri na Fa -
no ura ki je za pa li la ge ni ta li je 20-
go di{ njeg Bri tan ca Stju ar ta
Fel tha ma, na kon {to je on, na -
kon ne ko li ko nje nih upo zo re -
nja, nas ta vio da je do di ru je po
ti je lu.
In ci dent se do go dio u no }nom
klu bu "Elek tra" u odma ra li {tu
Ma lija, ko je je ina ~e vrlo po pu -
lar no kod mla dih Bri ta na ca.
Grki nja je, ka ko je is pri ~a la,
upo zo ri la Bri tan ca, a na kon {to
je on ni je po slu {ao po li la ga je
li ke rom. Ka ko mla di} ni na kon
to ga ni je pres tao, ona je upa lja -
~em za pa li la pro li ve ni li ker. Ka -
sni je se sa ma pri ja vi la po li ci ji, a
mla di} se opo rav lja od ope ko ti -
na dru gog ste pe na. (Agen ci je)
Za pl je na
77 kg ha {i {a
AN KA RA - Tur ska po li ci ja je
ju ~e, u akci ji izve de noj u vi {e
di je lo va ze mlje za pli je ni la 77
ki lo gra ma ha {i {a i uhap si la dvi -
je oso be.
Po li ci ja je u auto bu su ko ji je
sao bra }ao na re la ci ji Van - Is -
tan bul ot kri la 10 ki lo gra ma ha -
{i {a. U jo{ dvi je odvo je ne akci je
u pro vin ci ji Sam sun za pli je nje -
no je 52 ki lo gra ma ha {i {a. Se -
dam ki lo gra ma is tog nar ko ti ka
za pli je nje no je u Odri nu, a
osam u Mar di ni. (Agen ci je)
Po li ci ja ubi la
14-go di{ nja ka
BE^ - Aus trij ska po li ci ja ola ko
po te `e oru `je, {to pot vr|u je ubis -
tvo14-go di{ nja ka Flo rij ana P., za -
te ~e nog na dje lu ka ko sa
dru ga ri ma obi ja je dnu trgo vi nu u
Krem su.
Slu ~aj je iza zvao bur nu dis ku si -
ju na po li ti ~koj sce ni o ovla{ }e -
nji ma po li ci je, ali i gnjev
lo kal nog sta no vni{ tva, ko je sma -
tra da su ~u va ri re da bez po tre be
po te gli oru `je. Po li ci ja je ispa li la
tri met ka, iz dva pi {to lja. Je dan od
njih us mrtio je Flo ri jana P., a dru -
gi ra nio nje go vog pri ja te lja Ro -
lan da T. (16). Oba dje ~a ka bi li su
ne na oru `a ni. (Ta njug)
Vijesti
PE KING - Vi {e od 20.000 oso ba
eva ku isa no je iz svo jih do mo va u
po kra ji ni Fud`i jan, na ju go is to ku
Ki ne zbog pri bli `a va nja taj fu na
"Mo ra kot".
Ki nes ka no vin ska agen ci ja Sin hua
je ja vi la da je svo je do mo ve mo ra lo
na pus ti ti 21.190 oso ba, jer se taj fun
o~e ku je ve} da nas.
Osim eva ku aci je sta no vni{ tva, go -
to vo 34.000 plo vi la u toj po kra ji ni je
pri mi lo po ziv da se sklo ni u lu ke,
do da je agen ci ja. Po kra jin ske vlas ti
su na ra zli ~i te na ~i ne nas to ja le da
upo zo re sta no vni{ tvo o na do la ze }oj
opa snos ti.
Ta ko su vlas ti, izme |u os ta log, po -
sla le 8,4 mi li ona po ru ka ko ri sni ci ma
mo bi te la ka ko bi ih upo zo ri li na do -
la zak taj fu na.
Talasi vi so ki {est me ta ra ju ~e su
za pljus ki va li oba lu, a me te oro lo {ka
slu `ba u po kra ji ni upo zo ra va da bi
mo gli do se gnu ti vi si nu do de vet me -
ta ra.
Na Taj va nu, gdje je i ju ~e du vao
sna `an vje tar, uz ja ke pljus ko ve,
zbog taj fu na je za tvo re na ber za, a ot -
ka za ni su i le to vi avi ona. (Agen ci je)
VAR [A VA - Polj ska po li ci ja ispi tu je `enu osu mnji ~e nu za tov lje nje i
kla nje pa sa zbog pro da je pse }eg sa la kao do dat ka pre hra ni.
Po li ci ja je to kom pre tra ge far me u ka ve zi ma pro na {la 28 do bro uhra nje nih
pa sa, uklju ~u ju }i ber nar din ce i {ten ce, te te gle sa sa lom. Po li ci ju je alar mi ra -
lo Udru `e nje za za {ti tu `ivo ti nja, na kon {to su nje go vi ~la no vi na far mi u
bli zi ni gra da ^es to ~o va, na ju gu Polj ske, od uha p{e ne ku pi li te glu pse }eg
sa la.
"Je dnu te glu mas ti od po la li tra pro da va la je po 37 evra", ka za la je Mi ze ra.
Akti vis tkinja Udru `e nja Re na -
ta Mi ze ra ka za la je da su na far -
mi `elje li ku pi ti {ten ce, a da im
je vla sni ca ta da "de ta ljno obja -
sni la do bro bi ti upo tre be pse }eg
sa la". Tvrdi la je i da je svo joj
k}er ki sva ku ve ~e u ve ~e ru do da va la ka {i ku "~a ro bne" mas ti.
"Ne ki od pa sa bi li su to li ko de be li da ni su mo gli ni ho da ti", tvrde u Udru -
`e nju.
Po li ci ja pro vje ra va da li je mast ko ju je pro na {la u fri`ide ru na far mi za is ta
na prav lje na od pa sa. Ako se ut vrdi da jeste, 37-go di{ nja Po lja ki nja mo gla bi
u za tvor na dvi je go di ne zbog okru tnos ti pre ma `ivo ti nja ma i pro da va nje
"ne si gur ne" sup stan ce. (Agen ci je)
Eva ku isa no 20.000
oso ba zbog taj fu na
To vi la i kla la pse,
a sa lo pro da va la
Svo joj k}er ki sva ku
ve ~e u ve ~e ru do da va la
ka {i ku "~a ro bne" mas ti
Na Taj va nu su ve}
ot ka za ni avi on ski le to vi
LON DON - Ro ni Bigs, je dan iz ban de ko ja je
izve la ve li ku plja ~ku po {tan skog vo za, bi }e pu {ten iz
za tvo ra iz sa mi los ti, sa op {tio je bri tan ski mi nis tar
prav de D`ek Stro.
Stro je obja snio da je Bigs bio oba vi je {ten o toj odlu -
ci ko ja je do nesena iz zdrav stve nih ra zlo ga. Stro je pro -
{log mje se ca odbio Bi gso vu mol bu da bu de pu {ten na
uslo vnu slo bo du. Mi nis tar je do dao da }e odlu ka stu pi ti
na sna gu tek da nas uju tru, po {to po tre bna do ku men ta bu -
du po tpi sa na.
Bigs, ko ji slje de }e se dmi ce pu ni 80 go di -
na, bio je je dan od 15 lju di ko ji su u av gus tu 1963. go di ne
oplja ~ka li po {tan ski voz ko ji iz Glaz go va ide u Lon don.
Iz vo za je ta da ukra de no 2,6 mi li ona fun ti.
Bigs je zbog to ga osu |en na 30 go di na za tvo ra, ali je
uspio da po bje gne iz za tvo ra "Van dsvort" u Lon do nu, ta -
ko {to je pres ko ~io zid vi sok 10 me ta ra i uvu kao se u ka -
mi on s na mje {ta jem.
U bjek stvu je bio vi {e od 30 go di na, kri ju }i se
u Aus tra li ji i Bra zi lu. U Bri ta ni ju se vra tio do bro vo ljno
2001. go di ne i pre dao se vlas ti ma, tra`e}i me di cin sku nje -
gu. Smje {ten je u za tvor "Bel mar{", s vi so kim obez bje |e -
njem, oda kle je pre ba ~en na spe ci jal no bol ni ~ko odje lje nje
za tvo ra Nor vi~, gdje se i da nas na la zi. Po slje dnjih mje sec
da na je na li je ~e nju za pa lje nja plu }a. Mi nis tar stvo prav de
je 2006, 2007. i pro {log mje se ca odbi lo nje go ve mol be o
pu {ta nju na slo bo du iz sa mi los ti. (Agen ci je)
Bio ~lan ban de ko ja je izve la
ve li ku plja ~ku po {tan skog vo za
Ro ni
Bigs
Plja ~ka{ na slo bo di
iz sa mi los ti
Devet osoba poginulo u gra di }u Me lo
Po `ar u
Oko 90 {ti }e ni ka do ma
je eva ku isa no i
pri vre me no su smje {te ni
u je dnoj obli` njoj
spor tskoj dvo ra ni
8. 8. 2009. tvcpub 25 Svijet
Po pla ve na
Fi li pi ni ma
MA Nl LA - Naj ma nje 12 oso -
ba. me du ko j| ma | tro je íran -
cus k|h tu r|s ta. po q| nu |o je na
sje ve ru F| || p| na ka da su ja ke k| -
se |za zva |e k|| z| sta | po p|a ve.
Naj teze je po qo de na ob|ast za -
pa dno od Ma n| |e. u po dnozju
vu| ka na P| na tu bo. qdje su za -
tvo re ne sko |e | pro q|a se no van -
re dno sta nje. Eva ku |s ano je
12.000 |ju d|. a tr| se |a su po -
p|av |je na.
Sru {io se
he li kop ter
MO Nl - va tro qas c| | po || caj c|
|s tra zu ju o|u p| nu he || kop te ra
ko j| se ju •e sru s|o u b|| z| n| se |a
Mo n|. za pa dno od L| ma so |a.
K| par.
Pred sta vn| c| k| par ske c| v|| ne
av| ja c| je sa op st| || su da je do
ude sa do s|o ka da je p| |ot po -
ku sa vao da |z bje qne da |e ko -
vod. lna •e | p| |ot | jos je dna
oso ba ko ja je b| |a u he || kop te -
ru za do b| || su ma nje po vre de.
Po gu bljen
di re ktor
zbog
ko rup ci je
PE KING - U Ki ni je ju ~e
po gu bljen biv {i di re ktor
aero dro ma u Pe kin gu, ko ji
je bio osu |en za ko rup ci ju,
ja vi la je agen ci ja Sin hua.
Li Pe jing (60) je pro gla -
{en kri vim u fe bru aru za
uzi ma nje sko ro ~e ti ri mi li -
ona do la ra mi ta i pro ne vje -
ru 12 mi li ona do la ra iz
ja vnih fon do va u po slje -
dnjih 14 go di na.
U iz vje {ta ju agen ci je se ne
na vo di na ko ji na ~in je iz vr{e -
na smrtna ka zna. (Agen ci je)
Stradali
ho do ~a sni ci
BA GDAD - Pet oso ba je
ju ~e po gi nu lo, a 19 ra nje no
ka da su mi ni bu se vi ko ji su
pre vo zi li {i it ske vjer ni ke na
ho do ~a{ }e na le tje li u Ba gda -
du na bom be na pu tu.
Dvi je bom be bi le su po -
dme tnu te u si ro ma {noj ba -
gdad skoj ~et vrti Sadr si ti,
nas ta nje noj pre te `no {i iti ma,
a tre }a u is to ~nom di je lu ira -
~ke pri jes to ni ce.
Ma da je ni vo na si lja u Ira -
ku opao u pro te klih go di nu i
po da na, su nit ski ek stre mis ti
i Al Ka ida i da lje izvo de na -
pa de. U bom ba {kim na pa di -
ma na pet {i it skih d`a mi ja
pro {le se dmi ce je ubi je na 31
oso ba. (Ta njug)
"Ru si ja
pla ni ra da
svrgne
Sa ka {vi li ja"
TBI LI SI - Voj ni ek spert
Pa vel Fel gen hauer upo zo rio
je da bi Ru si ja mo gla po kre -
nu ti voj nu akci ju, ~i ji je cilj
svrga va nje gru zij skog pred -
sje dni ka Mi ha ila Sa ka {vi li -
ja.
"Pos to je na zna ke da }e
do }i do rus kog na pa da na
stra te {ki va`an kom ples oko
aero dro ma is to ~no od gru -
zij skog gra da Ti fi li sa", tvrdi
Fel gen hauer u in ter vjuu za
aus trij ski dne vnik "Pre se".
"Pre se" pod sje }a da je
Fel gen hauer pre dvi dio i
pro {li rat u Gru zi ji, ali pre -
no si i izja vu rus kog za mje -
ni ka na ~el ni ka rus kog
ge ne ral {ta ba Ana to li ja No -
go vi zi na, ko ji de man tu je
ova kve pla no ve. (Agen ci je)
Vijesti
VA [IN GTON - Vo |a pa kis tan skih ta li ba na
Baj tu lah Me hsud ubi jen je u ame ri ~kom na pa du
pri je dva da na, izja vio je u ~et vrtak na ve ~e ame ri -
~ki zva ni ~nik ko ji je htio os ta ti ano ni man.
"Ima mo ra zlo ga da mi sli mo da je Me hsud mrtav,
ali to jo{ ne mo `e mo sa si gur no{ }u pot vrdi ti", re kao je
taj zva ni ~nik.
Pa kis tan ski mi nis tar unu tra{ njih po slo -
va Re hman Ma lik je ta ko |e ju ~e obja vio da je Me hsud
vje ro va tno smrtno stra dao u na pa du pri je dva da na. Ako
spor tskoj sa li, sa op {ti la je bel gij ska no vin ska agen ci ja
Bel ga.
Va tro gas ci iz Me la, ali i su sje dnih gra do va u~es tvo -
va li su u ga {e nju po`ara, a po ja ~a nja su sti gla i iz dru gih
oblas ti.
Va tro ga sne je di ni ce su u re kor dnom
vre me nu do {le na mjes to ne sre }e, ali je sa ma ~i nje ni ca
da se va tra brzo {i ri la bi la po gu bna za ne ke sta na re.
Tri sta na ra na la ze se u kri ti ~nom sta nju, a ~e ti ri pri pa -
dni ka va tro ga sne slu `be ko ji su ra di li na ga {e nju po `a ra
pre ba ~e na su u lo kal nu bol ni cu zbog udi sa nja di ma.
Je dna od me di cin skih ses ta ra za po sle na u sta ra ~kom
do mu je pre ni je la da je po `ar naj vje ro va tni je iza zvao
ven ti la tor ko ji se pre gri jao to kom ra da.
"Dio ven ti la to ra se pre gri jao i ve oma brzo gust dim
se pro {i rio ci je lim do mom", re kao je je dan od lo kal nih
zva ni ~ni ka i do dao da je va tri i di mu po go da va lo da se
brzo pro {i re to {to su vra ta na ve }i ni so ba bi la otvo re na
zbog to plog vre me na.
Me di cin ska ses tra je izja vi la da je va tra od pre gri ja -
nog ven ti la to ra brzo za hva ti la na mje {taj u je dnoj so bi.
Ina ~e, so ba gdje je izbio po `ar na la zi se na dru gom spra -
tu do ma.
Je dan is tra `i lac je re kao da je va tra ubrzo za hva ti la
te le vi zor ko ji je ek splo di rao, a za tim je za hva ti la i du {ek
na ka u~u.
"Vi dje la sam me di cin ske ses tre ka ko is tr~a va ju na
uli cu, tra `e }i po mo}", ka za la je je dna dva na es to go di{ nja
dje voj ~i ca, ko ja je pro la zi la po red zgra de do ma u mo -
men tu izbi ja nja po `a ra. Ona je po mo gla ses tra ma da ne -
ke sta na re do ma izne su iz kre ve ta.
"Bez ra zmi{ lja nja sam ule tje la u zgra du i po mo gla
ses tra ma ko je su iz vla ~i le sta na re. Stav lja li smo ih u in -
va lid ska ko li ca i izvo di li van. Da ni smo to ura di li, ve }i na
sta na ra bi os ta la za ro blje na u do mu", is pri ~a la je dje voj -
~i ca, ko ju su bel gij ski me di ji ve} pro zva li he ro inom.
Ve }i na sta na ra do ma spa va la je u tre nut ku izbi ja nja
po `a ra i na vri je me su ih us pje li spa si ti oni ko ji su bi li
bu dni u tre nut ku nje go vog izbi ja nja.
Va tro gas ci su sti gli do sta ra ~kog do ma u tre nut ku
ka da je po `ar za hva tio ve li ki dio zgra de i bi lo je ne mo -
gu }e spa si ti nas tra da le oso be. U mo men tu ka da su po ~e li
ga si ti po `ar, va tra se ve} mo gla vi dje ti kroz pro zo re. Po -
red nas tra da lih sta na ra, ho spi ta li zo va na su i dva bol ni ~a -
ra, zbog udi sa nja ugljen-mo no ksi da.
Po `ar je ju ~e u po po dne vnim ~a so vi ma stav ljen pod
kon tro lu.
U vri je me izbi ja nja po `a ra,
svi sta na ri su se na la zi li u do mu
Va tro gas ci su
ubrzo sti gli na
mjes to ne sre }e,
ali se po `ar
brzo {i rio, {to
je bi lo po gu bno
za ne ke sta na re
FO TO AFP
se in for ma ci ja pot vrdi, po gi bi ja Baj tu la ha Me hsu da zna -
~i }e po bje du za Va {in gton ko ji je za nje ga, `i va ili
mrtva, ra spi sao na gra du od pet mi li ona do la ra, a Isla ma -
bad je obe }ao 615.000 do la ra.
Ta li ban skog vo |u op tu `u ju da sto ji iza ve }i ne sa -
mo ubi la ~kih na pa da ko ji su se do go di li u ze mlji od ju la
2007. i u ko ji ma je `i vot iz gu bi lo oko 2.000 oso ba.
Ame ri kan ci za dnjih mje se ci re do -
vno bom bar du ju Ju `ni Va zi ris tan, upo ri {te Me hsu do -
vog Po kre ta pa kis tan skih ta li ba na, ko ji se sma tra ju
sa ve zni kom Al Ka ide na tom po luauto no mnom po dru -
~ju.
Ame ri ~ka te le vi zi ja ABC, pre no se }i izja ve ame ri -
~kih zva ni ~ni ka ko ji ni su htje li ot kri ti iden ti tet, obja vi la
je da za Me hsu do vu smrt ne ma ma te ri jal nih do ka za, ali
da pos to je "in di ci je". Zva ni ~ni ci se na da ju da }e iden ti -
tet po gi nu log mo }i ut vrdi ti DNK ana li zom, do da je te le -
vi zi ja.
Me hsud, ko jem je bi lo oko 35 go di na,
sin je su nit skog ima ma. Na kon obra zo va nja u vjer skoj
{ko li sre di nom de ve de se tih odla zi u Av ga nis tan gdje se
s ta li ba ni ma bo ri u gra |an skom ra tu. Do nje go vog po -
vrat ka u ze mlju ta li ba ne u Ju `nom Vzi ris ta nu pre dvo dio
je biv {i za to ~e nik u Gvan ta na mu Ab du lah Me hsud, ko ji
je po gi nuo u ju lu 2007. u voj noj ofan zi vi. (Agen ci je)
Bej tu lah
Me hsud,
na vo dno,
smrtno
stra dao u
ame ri ~kom
na pa du
Ra ni ji sni mak
Me hsu da dok
raz go va ra s
no vi na ri ma
na sje ve ro za pa du Bel gi je
sta ra ~kom do mu
Ne ko li ci na
oso ba je,
zbog
udi sa nja
di ma,
pre ba ~e na
u bol ni cu
Ubi jen vo |a pa kis tan skih ta li ba na
26 tvcpub!8. 8. 2009.
8. 8. 2009. tvcpub 27
e ro ni ka Kem bel-Bra un je ja maj -
kan ska sprin ter ka, pet pu ta osva -
ja~ica me da lja na OI. Na OI u
Pe kin gu 2008. tr~a la je 200 m sa
vre me nom 21.74 s, {to je naj bo lji
re zul tat de ce ni je, a pos ta la je dru -
ga `e na u is to ri ji ko ja je po bije di la
na 200 m na dvi je olimpijade za re -
dom, na kon Nje mi ce Bar bel Vo kel.
Kem bel-Bra unova ro |e na je od ro di te lja Se sil
Kem bel i Pa me le Bej li u Tre la vni.
Ima de vetoro bra }e i ses ta ra i i{la je u Ve re te hni -
~ku sre dnju {ko lu u Kla ren do nu pri je ne go {to je oti {la
u Ame ri ku i nas ta vi la {ko lo va nje.
Go di ne 1999. osvo ji la je dvi je zla tne me da lje na
100 m i 4x100 m na Svjet skom {am pi ona tu mla dih.
Slje de }e go di ne pos ta la je prva `e na ko ja je po bije -
di la u obje sprin ter ske dis ci pli ne.
Po bije di la je na 100 m sa 11.12 s i na 200 m sa
22.87 s. Na OI u Si dne ju 2000. osvo ji la je sre brnu me -
da lju na 4x100 m tr~e }i dru gu iz mje nu.
Je di na je atle ti ~ar ka ko ja je po bije di la i na 100 m i
200 m na is tom Svjet skom {am pi ona tu za mla de.
Ka da je pre {la u Ame ri ku i Bar ton Ka un ti ko mju ni -
ti ko led` u Kan za su pos ta vi la je ne ko li ko re kor da i
osvo ji la mno go ti tu la, uklju ~u ju }i ~e ti ri na ci onal ne ko -
led` ti tu le na 60, 100 i 200 me ta ra u dvo ra ni i na sta di -
onu.
Pos ta vi la je aktu el ni re kord ko le d`a na 100 i 200 m.
Ka sni je je i{la na Uni ver zi tet Ar kan zas, gdje je do -
bi la sti pen di ju kao sprin ter ska zvi jez da, iako je ko led`
bio po znat i do mi nan tan po trka ~i ma na du ge sta ze.
Na OI 2004. u Ati ni za uze la je tre }e mjes to na 100
m, a dva da na ka sni je po bije di la je na 200 m.
U fi na lu je bi la bo lja od Ali son Fe liks iz Ame ri ke.
Ka sni je je a Ale en Bej li, Ta njom Lo vrens i [e ron Sim -
pson osvo ji la i trku na 4x100 m.
U av gus tu 2005. osvo ji la je sre brnu me da lju na 100
m na SP, kao i sre brnu me da lju na 4x100 m.
Na SP 2007. osvo ji la je tri me da lje, zla to na 100 m,
sre bro na 200 m, iza Fe liksove i sre bro na 4x100 m.
Na ja maj kan skim olim pij skim kva li fi ka ci ja ma za
Pe king za vr{i la je kao ~et vrta na 100 m, ta ko da je pro -
pus ti la auto mat sku {an su da ode na OI.
Vra ti la se da tr~i na 200 m i pos ta vi la naj bo lji li ~ni
re zul tat 21.94 s. Ta ko se ta kmi ~i la sa mo na 200 m i u
{ta fe ti 4x100 m.
Na ce re mo ni ji otva ra nja no si la je zas ta vu Ja maj ke.
Us pje {no je od bra ni la zla tnu me da lju na 200 m naj bo -
ljim li ~nim re zul ta tom 21.74 s.
Fi na le {ta fe te Ja maj ka ni je za vr{i la zbog gre {ke kod
za mje ne {ta fe te.
Na kra ju se zo ne 2008. pro gla {e na je naj bo ljom
trka ~i com na 200 m na svi je tu i ~et vrtom na 100 m.
Kva li fi ko va la se za tre }e SP osvo jiv {i na ci onal nu ti tu lu
na 200 m.
Kem bel-Bra unova se 2007. uda la za Omar Bra una,
biv {eg ja maj kan skog sprin te ra.
Tre nu tno `i vi u Kler mo nut, na Flo ri di. Njen naj bo lji
re zul tat na 100 m od 10.85 s je {es ti re zul tat u Ja maj ci,
a na 200 m je me |u de set naj bo ljih svih vre me na.
Kra lji ca spor to va
(2)
Atle ti ka
je je dan
od
naj lje p{ih
spor to va,
ko ji
uklju ~u je
trka ~ke,
ba ca ~ke
i ska ka ~ke
dis ci pli ne.
Ni je
ni ~u do
da je
zo vu
kra lji com
spor to va.
Ove
go di ne
se u
Ber li nu
to kom
av gus ta
odr`a va
Svjet sko
prven stvo,
pa kao
ma lo
pod sje }a nje
odlu ~i li
smo da
pred sta vi mo
ne ke od
trka ~a,
ba ca ~a i
ska ka ~a
ko ji su
pos ta li
kra lje vi i
kra lji ce
atle ti ke
sa in St. Bolt je jama jkan ski sprin ter.
Vla snik je svjet skog i olim pij skog re -
kor da na 100 m sa 9.69 s, kao i na 200
m sa 19.30 s i na 4x100 m {ta fe ti sa
37.10 s. Svi re kor di su pos tav lje ni na
Lje tnim olim pij skim igra ma u Pe kin -
gu. Pos tao je prvi ~o vjek ko ji je po -
bije dio u sve tri sprin ter ske dis ci pli ne
poslije Karla Luisa 1984. i prvi ~o vjek u is to ri ji ko ji je pos ta -
vio svjet ski re kord u sve tri dis ci pli ne. Pri vu kao je pa` nju
trkom na 200 m i zla tnom me da ljom na Ju ni or skom svjet -
skom prven stvu 2002 pos tav {i naj mla |i osva ja~ me da lje.
Pos tao je prvi ju ni or sprin ter ko ji je tr~ao 200 m ispod
20 s sru {iv {i re kord Roja Mar ti na. Eli mi ni san je u prvoj run di
na 200 m na OI 2004, a 2007. je sru {io ja maj kan ski na ci -
onal ni re kord Dona Kva ri ja na 200 m sa 19.75 s. U ma ju
2008. je pos ta vio prvi svjet ski re kord na 100 m sa 9.72 s, a
po bolj {ao ga ka sni je. Do bio je "La ure us" na gra du spor tis te
go di ne 2009.
Odras tao je u ma lom gra du Tre la vni na Ja maj ci, od ro di -
te lja D`e ni fer i Ve le sli i ima bra ta Sa de eki i ses tu [e rin. Ro -
di te lji su mu dr`a li pro da vni cu u pred gra |u i Bolt je
pro vo dio vri je me igra ju }i fu dbal i kri ket na uli ci. U {ko li je
po ~eo da po ka zu je spor tski po ten ci jal, a do 12 go di ne pos tao
je naj br`i u~e nik na 100 m u {ko li. Na kon {to je kre nuo u
sre dnju {ko lu, nas ta vio je da se ba vi i dru gim spor to vi ma, ali
tre ner kri ke ta je pri mije tio nje go vu brzi nu i na go vo rio ga da
se oku {a u atle ti ci. Nje go va {ko la ima la je us pje ha u sprin tu
ra ni jih go di na. Bolt je osvo jio prvi sre dnjo {kol ski {am pi onat
2001. i uzeo dru go mjes to na 200 m.
Nas tu pa ju }i za Ja maj ku na Prven stvu Ka ri ba, na pra vio je
naj bo lji li ~ni re zul tat na 400 m sa 48.28 s. Prvi nas tup na me -
|u na ro dnoj sce ni imao je na Svjet skom prven stvu mla dih
2001. u De bre ce nu, u Ma |ar skoj. Ni je u to vri je me jo{ sma -
tran ozbi ljnim atle ti ~a rom. Biv {i pre mi jer P.J. Pa ter son pre po -
znao je nje gov ta le nat i ugo vo rio je da se pre se li u Kin gston
da mo `e bo lje da tre ni ra. Do 15 go di ne na ras tao je do 1.96 m.
Kao ~lan ja maj kan skog sprint ti ma na Ju ni or skom
prven stvu svi je ta 2002. uzeo je dva sre bra i sru {io na ci onal ni
re kord, dok je po bije dio na 200 m pos ta viv {i li ~ni re kord
20.61 s. Po pla va me da lja nas ta vljena je ka da je osvo jio zla to
2003. na Svjet skom prven stvu mla dih. Maj kl D`on son pre -
po znao je po ten ci jal u Ja maj ~a ni nu i re kao je da }e je dnog
da na bi ti naj bo lji sprin ter.
Ta da je Bolt bi lje `io re zul ta te ko je D`on son ni je imao
do 20. go di ne. U za vr{noj go di ni u sre dnjoj {ko li obo rio je
re kor de na 200 i 400 m. Nje go va po pu lar nost je ra sla. To je
uti ca lo na nje ga i po ~eo je da za ne ma ru je atle ti ku, jeo je brzu
hra nu, igrao ko {ar ku i za bav ljao se u klu bo vi ma. Ipak i ta da
je imao spo so bnost da po bije di pro ti vni ke na sta zi. Na `a lost,
ka da je tre balo da se vra ti na sta zu, po vrije dio se. Po ja vio se
na OI u Ati ni 2004, ali je eli mi ni san u prvoj run di na 200 m
zbog po vre de. Ame ri ~ki ko le d`i su mu po nu di li sti pen di je,
ali ih je sve odbio, `e le }i da os ta ne na Ja maj ci.
Iza brao je Uni ver zi tet te hno lo gi je na Ja maj ci. Pod patro-
natom tre ne ra Glena Mil sa za Bol ta je uslje dio no vi po ~e tak.
Spre mao se za Svjet sko prven stvo u Hel sin ki ju i u{ao u fi na -
le na 200 m, ali ga je po no vo po vre da spri je ~i la da pru `i naj -
bo lje. No vu po vre du do `i vio je u mar tu 2006.
Na kon opo rav ka prvo ve li ko ta kmi ~e nje i me da lja bi li
su u [tut gar tu i to bron za na 200 m. Po ~eo je uz ne go do va nje
da tr~i i 100 m. U Osa ki na SP osvo jio je sre brnu me da lju na
200 m sa vre me nom 19.91 s. Tideset prvog ma ja 2008. pos -
ta vio je no vi svjet ski re kord na 100 m vre me nom 9.72 s u
Nju jor ku. Vrhu nac us pje ha do {ao je na OI u Pe kin gu, gdje je
pos ta vio no vi re kord na 100 m sa 9.69 s i jo{ re kor de na 200
m i na 4x100 m. Za SP u Ber li nu ove go di ne na ja vio je no vo
ru {e nje re kor da.
Usa in Bolt
Na ce re mo ni ji otva ra nja u Pe kin gu
no si la je zas ta vu Ja maj ke. Us pje {no je
od bra ni la zla tnu me da lju na 200 m
naj bo ljim li ~nim re zul ta tom 21.74 s.
Fi na le {ta fe te Ja maj ka ni je za vr{i la
zbog gre {ke kod za mje ne {ta fe te
Ve ro ni ka Kem pbel-Bra un
Go di na i mjes to ro |e nja: 15. maj 1982. u
Tre |a vn|. Ja maj ka
Me da lje na OI: Tr| z|a ta (Pe k|nq 2008: 200 m. At| na
2004: 200 m | 4x100 m). sre bro (S| dnej 2000: 4x100 m) |
bron za (At| na 2004: 100 m).
Os ta le me da lje: Z|a to na SP (Osa ka 2007: 100 m).
•et|r| sre bra (Osa ka 2007: 200 m. 4x100 m. He| s|n k|
2005: 100 m | 4x100 m)
Go di na i mjes to ro |e nja: 21. av qust 1986.
u Tre |a vn|. Ja maj ka
Me da lje na OI: Tr| z|a ta (Pe k|nq 2008: 100 m. 200
m. 4x100 m)
Os ta le me da lje: Dva sre bra na SP (Osa ka 2007:
200 m | 4x100 m). z|a to na ju n| or skom SP (K|n qston
2002: 200 m) | dva sre bra (K|n qston 2002: 4x100 m |
4x400 m)
Svjet ski re kor di: 100 m - 9.69 s. 200 m - 19.30 s |
4x100 m - 37.10 s
V
U
Pos tao je prvi ~o vjek ko ji je
po bije dio u sve tri sprin ter ske dis ci pli ne
poslije Karla Luisa 1984. i prvi ~o vjek
u is to ri ji ko ji je pos ta vio svjet ski re kord
u sve tri dis ci pli ne
Uspje{ni ja maj~an ski
kratkopruga{i
28 tvcpub!8. 8. 2009.
Kultura
Otvo ren
fes ti val
"Na {a stvar"
TE SLI] - Na ~el nik op {ti ne Te -
sli} Sa vo Ka sa po vi} otvo rio je u
~et vrtak Prvi mu zi ~ki fes ti val pod
na zi vom "Na {a stvar - Te sli}
2009", na ko jem }e nas tu pi ti 25
ben do va iz RS, Srbi je, Aus tri je i
Slo ve ni je.
Otva ra ju }i ovu tro dne vnu ma -
ni fes ta ci ju, Ka sa po vi} je re kao da
je ovaj fes ti val ne {to no vo u Te sli -
}u, ali da }e si gur no ima ti svo ju
bu du }nost i da }e pre ras ti u tra di -
ci ju.
"Na dam se da }e ovaj do ga |aj
pre ras ti u tra di ci ju, a za to }emo
se svi za je dno po tru di ti, jer ovo je
ne {to no vo u te sli }koj kul tu ri", re -
kao je Ka sa po vi}.
On je na gla sio da mu zi ~ki fes ti -
val "Na {a stvar" mo `e ra ~u na ti na
po dr{ku lo kal ne vlas ti.
"A, su de }i pre ma in te re so va nju
i bro ju pri su tnih, vje ru jem da }e -
mo us pje ti", na gla sio je na ~el nik
op {ti ne Te sli}. (Agen ci je)
Otvo ren
mul ti pleks
"Ci ne ma City"
SA RA JE VO - "Ci ne ma City",
prvo mul ti pleks ki no u Sa ra je vu,
ko je je fi nan si ra la kom pa ni ja
"Fo rum", sve ~a no je otvo re no u
~et vrtak u pri sus tvu broj nih zva -
ni ca.
Enes Cvi ko, di re ktor "Fo ru ma",
is ta kao je da je Sa ra je vo ko na ~no
do bi lo je dan re pre zen ta ti van ki -
no-obje kat, ko ji }e gra |a ni ma Sa -
ra je va i gos ti ma bi ti na
ra spo la ga nju 365 da na.
Prvo mul ti pleks ki no zva ni ~no
je otvo rio pred sje da va ju }i Pred -
sje dni{ tva BiH @e ljko Ko m{i}.
Re ~e ni com da je "Ci ne ma
City" po klon gra |a ni ma Sa ra je va,
Ko mi {i} je i zva ni ~no pro gla sio
obje kat otvo re nim za bu du }e po -
sje ti oce i lju bi te lje fil ma.
Prvo mul ti pleks ki no se na la zi u
biv {em ki nu "Du bro vnik".
Iz gra dnja ci je log kom ple ksa
ko {ta la je osam mi li ona KM, a
pet dvo ra na i pro pra tni sa dr`a ji
za uzi ma ju 2.500 me ta ra kva dra -
tnih.
Za iz gra dnju ovog obje kta ni su
tro {e na bu d`et ska sred stva.
Ka pa ci tet svih dvo ra na je 730
mjes ta. (Agen ci je)
Pro mo vi sa ne
"Ve za ne ru ke"
BU GOJ NO - Knji ga "Ve za ne
ru ke" Ibra hi ma Mi la no vi }a Braj -
ke iz Bo ljkov ca pro mo vi sa na je u
~et vrtak u ma loj sa li Kul tur no-
spor tskog cen tra u Bu goj nu.
Ra di se o auto bio graf skom ro -
ma nu na pi sa nom po is ti ni tim do -
ga |a ji ma, a go vo ri o su sre tu,
za lju blji va nju i ras tan ku dvo je
mla dih lju di, ko je je su dbi na po -
no vo spo ji la na kon pro te klog ra ta.
Re cen zen ti i pro mo to ri knji ge
bi le su Ame la Ti hak i Ver ne sa
Ma nov. Le ktor je pro fe sor Ne -
d`ad Mi la no vi} a na slo vni cu je
ura dio Amel Uga rak. Iz da va~ je
Op {tin ska or ga ni za ci ja RVI Gor -
nji Va kuf. (Agen ci je)
O. STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - U Ga le ri ji "Mi -
len ko Atan cko vi}" u Bi je lji ni u
~et vrtak na ve ~e je odr`an kon cert
ozbi ljne mu zi ke u or ga ni za ci ji bi -
je ljin ske Mu zi ~ke {ko le "Ste van
Mo kra njac", a po vo dom sve ~a -
nos ti po sve }e nim sla vi ove op {ti ne.
Za hva lju ju }i mr El vi su Siv ~e vi -
}u iz Br~kog po sje ti oci, iako u ma -
lom bro ju, u`i va li su u zvu ci ma
akus ti ~ne gi ta re s ko je se mo gla ~u ti
mu zi ka J.S. Ba ha, Ale ksan dra Tan -
sma na, An to ni ja Ho sea i Ro lan da
Di en sa.
Ovaj kon cert je do pri nio du ho -
vnom i kul tur nom `i vo tu gra da.
El vis Siv ~e vi} je po ri je klom iz
Tu zle, gdje je za vr{io Sre dnju mu zi -
~ku {ko lu, Od sjek gi ta ra. On 2003.
go di ne za vr{a va aka de mi ju u Ro ter -
da mu, a 2005. go di ne sti ~e zva nje
ma gis tra gi ta re u Den Ha gu na Kra -
ljev skoj aka de mi ji.
Ina ~e je to kom {ko lo va nja
osvo jio broj ne pres ti `ne na gra de i
imao nas tu pe sa Ro ter dam skom fil -
har mo ni jom. Na kon kon cer ta akus -
tu ~ne gi ta re na Trgu kra lja Pe tra
Prvog Ka ra |or |e vi }a odr`an je kon -
cert do ma }ih fol klor nih gru pa u ko -
ji ma su u~es tvo va li
ku lur no-umje tni ~ka dru{ tva "Bat ko -
vi}", "Dvo ro vi" i Srpsko kul tur no-
umje tni ~ko dru{ tvo "Sem be ri ja".
Da vno za bo rav lje ni
fil mo vi o Sa ra je vu
Umro
ame ri ~ki
re `i ser
D`on
Hjuz
ASA gru pa ci ja
ek sklu zi vni
spon zor 15. SFF-a
SA RA JE VO - Ek sklu zi vno spon zor stvo ASA gru pa ci je 15. Sa ra je vo
film fes ti va la pred stav lje no je na kon fe ren ci ji za no vi na re, ko ja je odr`a -
na ju ~e u dvos pra tnom otvo re nom ASA auto bu su, ko ji }e uje dno bi ti i je -
dna od naj ve }ih atra kci ja to kom SFF-a.
Po tpi si va njem ugo vo ra zva ni ~no je pot vr|en nas ta vak us pje {ne du go go di{ -
nje sa ra dnje.
"Po no sni smo {to smo i ove go di ne
ek sklu zi vni spon zor pres ti `nog umje -
tni ~kog do ga |a ja ko ji je u~i nio da Sa -
ra je vo da ni ma vrvi od mla dos ti,
ta len ta, kre ati vnos ti, smi je ha, mu zi ke
i fil ma. Grad je ta da na pu njen po zi ti vnom ener gi jom oku plja ju }i lju de ra zli ~i te
bo je ko `e, vjer skih ubje |e nja, po la i go di na u lju ba vi pre ma `i vo tu i fil mu",
izja vio je Emir Ahme ta gi}, ~lan Upra ve ASA hol din ga.
Vi {e od o~e ki va nja bi }e sva ka ko i ASA bus, ko ji }e osi gu ra ti da se fil mske
zvi jez de fes ti va la upo zna ju sa bo ga tom is to ri jom i kul tu rom Sa ra je va, po sma -
tra ju }i ga iz je dnog sa svim dru ga ~i jeg aspe kta.
"ASA bus se ne }e sa mo vi dje ti, ve} }e se i ~u ti. To kom fes ti va la bi }e do ma -
}in DJ par ti ja do pri no se }i fes ti val skom ri tmu Sa ra je va", sa op {te no je iz ASA
gru pa ci je. (Agen ci je)
SA RA JE VO - Fon da ci ja "Kri te -
ri on" Sa ra je vo }e u sa ra dnji sa
fes ti va lom elek tron ske mu zi ke
"Uni ted Mo ves Fes ti val" 13. i 14.
augus ta 2009. od 22.45 do 23.15 na
pla tnu pos tav lje nom na zi du Is to -
rij skog mu ze ja BiH pri re di ti pro -
je kci ju da vno za bo rav lje nih
fil mo va o Sa ra je vu.
Pro je kci ja je otvo re na za sve po -
sje ti oce.
U atri ju mu Is to rij skog mu ze ja BiH
}e bi ti or ga ni zo van "Uni ted Mo ves
Fes ti val", fes ti val elek tron ske mu zi ke,
ko ji pos tav kom pro gra ma u ovaj am -
bi jent na mje ra va skre nu ti pa` nju na
lo {e sta nje u ko jem se mu zej na la zi.
Fes ti val }e ugos ti ti mno ge umje tni -
ke i umje tni ~ke pro gra me, ta ko da }e
po red par ti ja po sje ti oci mo }i po gle -
da ti i izlo `be mla dih bh. umje tni ka,
kao i fil mski pro gram ko ji je "Kri te -
ri on" pri re dio za njih. Me |u fil mo vi -
ma ko ji }e tom pri li kom biti
pri ka zani su: "Lju bav u Sa ra je vu",
"[e her Sa ra je vo", "Zbor Ju go slo ven -
ske ra di kal ne se lja ~ke de mo kra ti je u
Sa ra je vu" i "Mo ti vi Sa ra je va".
Kao dio sa dr`a ja "Uni ted Mo ves
Fes ti vala" na jav lje na je i izlo `ba pod
na zi vom BE UTI de CRI, bh. gra fi -
~ke di zaj ner ke Me ri me Smaj lo vi}, u
okvi ru ko je }e bi ti pred stav lje ni vi -
deo-rad i pla ka ti kao dio ori gi nal ne
pos tav ke nje ne sa mos tal ne izlo `be.
D.Z.
NJU JORK - Ame ri ~ki fil mski
re `i ser i sce na ris ta D`on Hjuz,
autor us pje {nih ko me di ja iz
osam de se tih i de ve de se tih go di na
pro {log vi je ka, umro je u 59. go di -
ni od po slje di ca sr~a nog uda ra u
Nju jor ku, izja vio je nje gov por -
tpa rol.
Hjuz je re `i rao fil mo ve po put "Fe -
ri sov slobo dan dan" i "Avi oni, vo zo -
vi i auto mo bi li" i na pi sao sce na rio
za os tva re nje "Sam u ku }i", pre no si
BBC. On se po vu kao s ho li vud ske
sce ne pri je 10 go di na i u me |u vre -
me nu `i vio kao far mer u Ili no isu.
U tre nut ku smrti bio je na Men he -
tnu, u po sje ti ~la no vi ma svo je po ro -
di ce.
Hjuz je us pje {no sa ra |i vao sa da -
nas po zna tim glum ci ma na po ~et ku
nji ho vih ka ri je ra, po put Me tjua Bro -
de ri ka i Emi li ja Es ta ve za.
Naj ve }i us pjeh pos ti gao je fil mom
"Sam u ku }i" 1990. go di ne, za ko ji
je na pi sao sce na rio i ura dio pro du -
kci ju, ali ga ni je re `i rao. Po tpi san je
i kao je dan od auto ra fil ma "Be to -
ven". (Agen ci je)
Naj vi {e se
pro sla vio sce na ri jem
za film "Sam u ku }i"
Kon cert je do pri nio
du ho vnom i
kul tur nom
`i vo tu gra da
Po vo dom ve li kog ju bi le ja, da nas
Sto go di na
U okvi ru fes ti va la
bi }e or ga ni zo va ne
izlo `be bh. umje tni ka
Ovaj do ga |aj
u~i nio da Sa ra je vo
da ni ma vrvi od mla dos ti
Naj sta ri ji pla kat je za film
"Ni no ~ka" Er nes ta Lu bi ~a,
iz 1939. go di ne, sa Gre tom
Gar bo u gla vnoj ulo zi
Svi rao Ba ha na
akus ti ~noj gi ta ri
8. 8. 2009. tvcpub 29 Kultura
Ot kri li tra go ve
na se lja
KNJA @E VAC - Na lo ka li te tu
Ba nji ca, ne da le ko od Knja `ev ca,
stru~ nja ci Ar he olo {kog in sti tu ta u
Beo gra du i Za vi ~aj nog mu ze ja
ot kri li su tra go ve na se lja iz do ba
pra is to ri je, an ti ke i sre dnjeg vi je -
ka.
Ar he olo zi su ot kri li i kul tni
kom pleks iz ra nog me tal nog do -
ba, re kli su no vi na ri ma ru ko vo di -
oci is tra `i va nja Mi lo rad Sto ji} sa
Ar he olo {kog in sti tu ta i kus tos ar -
he olog Za vi ~aj nog mu ze ja u
Knja `ev cu Bo ja na Ili ji}.
Ar he olo {ko na la zi {te Rgo {te
po zna to je stru~ nja ci ma od 1977.
go di ne.
Ta da su na je dnom ima nju pro -
na |e ni os ta ci sre dnjo vje ko vne ne -
kro po le, a 2006. go di ne ot kri ven je
i lo ka li tet Ba nji ca. Na po dru ~ju
Knja `ev ca pos to ji jo{ niz zna ~ja -
nih na la zi {ta, od ko jih su naj po -
zna ti ja Ra vna ili ne ka da{ nji
Ti ma cus mi nus i Ga bro vni ca, je di -
ni lo ka li tet kod nas sa do ku men to -
va nim pe }in skim sli kar stvom iz
pra is to ri je. (Agen ci je)
Fes ti val
no vog fil ma u
sep tem bru
SPLIT - ^e trna es ti me |u na ro -
dni fes ti val no vog fil ma u Spli tu
bi}e odr`a n od 12. do 19. sep tem -
bra, a na nje mu }e biti pri ka za no
vi {e od 80 fil mo va u ra znim se -
kci ja ma i pro gra mi ma, na ja vio je
Bran ko Ka ra ba ti}, di re ktor ovog
fes ti va la.
Pre ma Ka ra ba ti }e vim ri je ~i ma,
od po zna ti jih auto ra na ovo go di{ -
nje mu split skom fil mskom fes ti -
va lu bi }e upri li ~e na hrvat ska
pre mi je ra fil ma "Ta ta rak" An dre -
ja Vaj de, te fil mo vi Se li Po ter,
Kler De niz, Avi Ma gra bi, Ser ge ja
Lo zni ca i dru gih.
"Po se bnu na gra du fes ti va la za
ve li ki do pri nos umje tnos ti po kre -
tnih sli ka pre uze }e bri tan ska re di -
te ljka Se li Po ter, uz pro je kci ju
nje nog fil ma 'Or lan do' s Til dom
Svin ton u gla vnoj ulo zi", re kao je
Ka ra ba ti}. (Agen ci je)
Po bje dnik film
"Ni je kraj"
HER CEG NO VI - Hrvat ski
film "Ni je kraj" re di te lja Vin ka
Bre {a na, u pro du kci ji "In ter fil -
ma", HRT-a i VANS-a, pro gla {en
je naj bo ljim fil mom na Me |u na -
ro dnom fil mskom fes ti va lu u
Her ceg No vom, ko ji je odr`an od
1. do 7. av gus ta, sa op {te no je iz
"In ter fil ma".
U kon ku ren ci ji za na gra de na
fes ti va lu je u~es tvo va lo 12 fil mo -
va iz osam ze ma lja.
Na gra du za naj bo ljeg re di te lja
osvo jio je Pe ter Stri kland za ru -
mun ski film "Ka ta lin Var ga", na -
gra du za naj bo lju mu {ku ulo gu
Slav ko [ti mac za film "Bu ick Ri -
vi era" Go ra na Ru {i no vi }a, a na -
gra du za naj bo lju `en sku ulo gu
Je le na \o ki} za film "Tur ne ja"
Go ra na Mar ko vi }a.
Film "Ni je kraj", nas tao po mo -
ti vi ma dra ma Ma te Ma ti {i }a "@e -
na bez ti je la" i Si no vi umi ru
prvi", sni mljen je u hrvat sko-
srpskoj ko pro du kci ji. Na pro {lo -
go di{ njem Fil mskom fes ti va lu u
Pu li osvo jio je ~e ti ri "Zla tne are -
ne" i na gra du pu bli ke - "Zla tna
vra ta Pu le". Na fil mskom fes ti va -
lu u Kar lo vim Va ri ma `i ri me |u -
na ro dne fil mske kri ti ke do di je lio
mu je na gra du FI PRES CI za naj -
bo lji film. (Agen ci je)
V. DU KA
TRE BI NJE - Mos tar ski "Te atar mla -
dih", u sa ra dnji sa mla dim glum ci ma iz Tre bi -
nja, u ~et vrtak ve ~e je na pla tou is pred Mu ze ja
Her ce go vi ne u Tre bi nju izveo ko me di ju Vi li je -
ma [ek spi ra "Mno go vi ke ni za {to".
U pi ta nju je nas ta vak za je dni ~kog pro je kta
ko ji su pri je dvi je go di ne za po ~e li mla di glum ci
iz dva her ce go va ~ka gra da, odno sno sa obje
oba le gra da Mos ta ra, uz po dr{ku Me |u na ro dne
za je dni ce i stru~ nja ka za dram sku umje tnost iz
svjet ski po zna tih uni ver zi te ta.
Mla di glum ci su, na kon ne ko li ko ne -
dje lja za je dni ~kih pro bi i ui gra va nja, gdje su se
ko ris ti li i dram skim ra di oni ca ma i im pro vi za ci ja -
ma, po ka za li ne sa mo svoj ras ko {ni ta le nat i ener -
gi ju ve} i za je dni{ tvo i mul tie tni ~ku to le ran ci ju
ko ja se, ka ko ka `u, igrom naj bo lje pre va zi la zi.
"Ana li za ljud skih oso be nos ti ko ja pre la zi i
vre men ske i ra ci onal ne gra ni ce je ono {to nas je
po nu ka lo da pred sta vu ura di mo upra vo na
ovom pros to ru i upra vo sa ovim mla dim lju di -
vo li mo" 10.500, a u in dij skom fil mu "Bi dai" ("Ras ta -
nak") u`i va lo je 10.000 gle da la ca.
Sa vi} je na veo po da tak da su kon stan tno u bi -
os kop do la zi li Ro mi, jer je rom ska po pu la ci ja u
Bi je lji ni izu ze tno vo lje la film i pod sje tio je da
je je dnom pri li kom do {ao je dan Rom i za ku -
pio kom ple tnu sa lu, da kle 780 ula zni ca, ko je
je po klo nio svo jim pri ja te lji ma i ko m{i ja ma
za film "Bi dai".
"To je je bi la naj vjer ni ja i
naj bro ni ja pu bli ka bi je ljin skog bi os ko pa uz,
na ra vno, ogro man broj po je di na ~nih za lju blje -
ni ka u film", re kao je Sa vi}.
Du {an Pe tro vi}, di re ktor Cen tra za kul -
tu ru, u okvi ru ko jeg ra di i bi os kop,
re kao je da }e se i u 101. go di ni
bi je ljin skog bi os ko pa po tru di ti
da film os ta ne da `i vi u
ovom gra du i da }e nas to ja ti
da re vi ta li zu ju ki no-pro du -
kci ju.
"Nas to ja }e mo da or -
ga ni zu je mo re por du kci ju
sta rog fil ma i da na {im
gra |a ni ma, ko ji ci je ne fil -
msko pla tno, omo gu }i mo da ~ar bi os ko pa bu de nas tav -
lje na" re kao je Pe tro vi}.
Bi je ljin ski Mu zej Sem be ri ja je pri je tri go di ne pre -
uzeo od bi os ko pa ar hi vu sa 1.200 fil mskih pla ka ta, od
ko jih }e naj zna ~aj ni ji bi ti izlo `e ni u Mu ze ju da nas, po -
vo dom obi lje `av nja vi je ka bi os ko pa u Bi je lji ni, a u
okvi ru "Pan te lin skih sve ~a nos ti".
Naj sta ri ji pla kat je za film "Ni no ~ka" Er -
nes ta Lu bi ~a, iz 1939. go di ne, sa Gre tom Gar bo u gla -
vnoj ulo zi, a me |u ek spo na ti ma }e bi ti izlo `e ne i
fo to gra fi je ko je su svje do ci naj zna ~aj ni jih tre nu ta ka bi -
os kop skog `i vo ta.
U zbir ci se na la ze i pla kat fil ma "Ben
Hur", ko ji je osvo jio 11 "Os ka ra", po tom Hi ~ko ko vih
"Pti ca", Di zni je ve "Pe pe lju ge" i broj ni dru gi.
Po sje ti oci }e, ta ko |e, mo }i vi dje ti i sta re pro je kto -
re, ra zne ma {i ne za pri ka zi va nje fil mo va kao i bi os kop -
sku opre mu, a bi }e upri li ~e na i pro je kci ja fil ma
"Ra {o mon".
ma, a njih u ovoj pred sta vi, kroz glu mu, kos ti -
mo gra fi ju, mu zi ku i sli ~no, ima oko ~e trde se to -
ro", re kao je na kon pred sta ve re `i ser En drju
Ga rod.
Odu {ev ljen lje po ta ma ci je le ze mlje, a na -
ro ~i to her ce go va ~kim po dne bljem, Ga rod je i
ra ni jih go di na re `i rao [ek spi ra u izvo |e nju
mla dih glum aca is to ~ne i za pa dne Her ce go vi ne,
ka da je mla da pu tu ju }a tru pa da va la "Ro mea i
Ju li ju" i "San ivanj ske no }i".
On je obja snio da je ova pred sta va
po sve }e na sje }a nju na nje go vog ne da vno pre -
mi nu log bra ta ser Mar ti na Ga ro da, ko ji je, do -
{av {i sre di nom de ve de se tih go di na u svoj stvu
gla vnog pred sta vni ka Evrop ske uni je u Mos tar,
ta ko |e ja ko za vo lio ovaj grad i ci je lu BiH. On
do da je da su mla di Mos tar ci i Tre bi njci igra ma
mas ki u~i ni li je dan ve li ki is tra `i telj ski po mak,
ek spe ri men ti {u }i u igri. Na kon nas tu pa u Mos -
ta ru, Ni k{i }u i Tre bi nju, lju bi te lji po zo ri {ne
umje tnos ti ovu [ek spi ro vu ko me di ju mo gu da
po gle da ju u Jaj cu i Sto cu, a u sri je du, 12. av -
gus ta, pla ni ra ju je izves ti i u Tro gi ru.
otva ra nje izlo `be pla ka ta
fil ma u Bi je lji ni
Pred sta va kao sim bol to le ran ci je
Oli ve ra STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - Je dan od ri jet kih gra do va u BiH
u ko jem ki ne ma to gra fi ja bi lje `i 100 go di na je Bi je -
lji na, a po sli je Sa ra je va, prvi je grad ko ji je vi dio fil -
msku pred sta vu.
@e ljko Sa vi} je ra dnik bi os ko pa u Bi je lji ni od
1976. go di ne i re kao nam je da su Bi je ljin ci upo zna li
fil mo ve za hva lju ju }i su gra |a ni nu Mla de nu Gru ji }u,
ko ji je bo ra ve }i u Be ~u ku pio apa rat za pri ka zi va nje i
uz nje ga ne ko li ko fil mo va. Apa rat se zvao la ter na ma -
gi ka, u pre vo du ~a ro bna lam pa i u ta da{ njem va tro ga -
snom do mu u Bi je lji ni pri ka zi vao je pred sta ve
zna ti `e ljnoj pu bli ci.
Prvi bi os kop po ~eo je s ra dom 1909. go di -
ne, a prvi ja vni bi os kop otvo ren je za hva lju ju }i bra va ru
Haj nri hu Braj tvi ze ru. On je fil mo ve pri ka zi vao u ma -
ga zi, u sa da{ njoj Uli ci Jo va na Du ~i }a, u bli zi ni Vla di -
~an skog dvo ra u Bi je lji ni.
Na kon za vr{et ka Prvog svjet skog ra ta, bio je lo ci -
ran u cen tru gra da, u ta da{ njem ha nu bra }e Mu ra tbe go -
vi }a, a dr`a li su ga bra }a Ja kov i Aron Se mo. Prvi
pro fe si onal ni bi os kop za `i vio je 1937. go di ne za hva lju -
ju }i bi je ljin skom trgov cu Fra nji Ber di cu, ko ji je u Nje -
ma ~koj ku pio naj no vi je apa ra te.
To kom Dru gog svjet skog ra ta bi os -
kop je pre ki nuo svoj rad, a po tom je od 1946. do 1951.
go di ne nas ta vio da ra di.
Na kon tog pe ri oda iz gra |en je bi os kop na sa da{ -
njoj lo ka ci ji sa 150 sje di {ta, 1959. go di ne do la zi do
adap ta ci je zgra de i po ve }an je ka pa ci tet na 780 sje di -
{ta. Od 1981. go di ne ura |e na je jo{ je dna adap ta ci ja i
ku plje ni su no vi ki no-pro je kto ri, ozvu ~e nje i in ven tar
ko ji je i da nas u upo tre bi.
Sa vi} je re kao da su to bi la zla tna vre me na
i pod sje tio da je bi os kop bio naj po pu lar ni ji to -
kom se dam de se tih i osam de se tih go di na,
ka da su po sje ti oci bro ja ni na hi lja de, a
de {a va lo se da to kom go di ne or ga ni -
zu ju i po 200 fil mskih pred sta va,
ko je je po sje ti lo vi {e od 250.000
gle da la ca, te da ih ni ka da ni je bi -
lo ma nje od 200.000.
On je ka zao da je film
"Su tjes ka" gle da lo 18.500 lju -
di, po tom film "Haj de da se
U pred sta vi
igra 40 glu ma ca
iz Tre bi nja i Mos ta ra
FO TO NN
Glum ci su po ka za li svoj
ras ko {ni ta le nat i ener gi ju
Bi je ljin ci su upo zna li
fil mo ve za hva lju ju }i
su gra |a ni nu Mla de nu
Gru ji }u, ko ji je bo ra ve }i
u Be ~u ku pio apa rat
za pri ka zi va nje i uz nje ga
ne ko li ko fil mo va
Je dnom pri li kom je dan
Rom ku pio je sve ula zni ce
i po di je lio ih pri ja te lji ma
@e ljko Sa vi}
ra dnik bi os ko pa
u Bi je lji ni od
1976. go di ne
FO TO NN
Pu bli ka }e
ta ko |e vi dje ti
sta re ro le
fil mo va
30 tvcpub!8. 8. 2009.
Sarajevo
Da li pos to je ka zne za
bes pra vnu iz gra dnju obje ka ta?
Otva ra nje
no ve
am bu lan te
do sep tem bra
Do 1. sep tem bra ove go di ne bi -
}e otvo re na am bu lan ta po ro di ~ne
me di ci ne u na se lju Po dlu go vi, u
op {ti ni Ili ja{.
Sa nja Za go rac-Jo zi}, po mo }ni -
ca na ~el ni ka za dru{ tve ne dje la -
tnos ti op {ti ne Ili ja{, obja sni la je
da je za iz gra dnju ove am bu lan te
Mi nis tras tvo zdrav stva Kan to na
Sa ra je vo osi gu ra lo 80.000 KM.
"Za ovu am bu lan tu po ro di ~ne
me di ci ne op {ti na Ili ja{ obez bije -
di la je 100.000 KM. Bio je te hni -
~ki pri jem izve de nih ra do va i
iz da ta je upo tre bna do zvo la za
am bu lan tu. O to me smo oba vi jes -
ti li Ja vnu us ta no vu ' Do mo vi
zdrav lja Kan to na Sa ra je vo'", re -
kla je Za go rac-Jo zi}eva.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, JU
"Do mo vi zdrav lja KS" tre ba da
opre mi am bu la tu u Po dlu go vi ma
me di cin skom opre mom i ka drov -
ski je po pu ne. Za go rac-Jo zi}eva
pre ci zi ra la je da bi u ovoj am bu -
lan ti tre ba lo da ra de dva me di cin -
ska ti ma.
[.P.
Na bav ka
opre me za
Dom zdrav lja
Cen tar
Ra spi san je ten der za na bav ku
se to va za re ani ma ci ju i tra umu,
te re zer vnih kom ple ta sa ni tet -
skog ma te ri ja la u tor ba ma za
opre ma nje Slu `be za prvu po -
mo} pri Do mu zdrav lja Cen tar
u Vra zo voj.
Ovo je ju ~e pot vrdio Va hid
Be }i re vi}, stru ~ni sa ra dnik u
Slu `bi ci vil ne za {ti te op {ti ne
Cen tar.
"Set za re ani ma ci ju i tra umu u
tor bi je kom plet me di cin skih
sred stva ko ja se ko ris te u hi -
tnim in ter ven ci ja ma pri li kom
ele men tar nih ne sre }a. A re zer -
vni kom ple ta sa ni tet skog ma te -
ri jal u tor bi ~i ne: ste ril ni za voj
ra zli ~i tih du `i na i {i ri na, ga ze,
me di cin ski al ko hol, ana tom ska
pin ce ta i uni ver zal ne ma ka zi -
ce", obja snio je Be }i re vi}.
Na gla sio je da je za na bav ku
me di ci n ske opre me Do mu
zdrav lja u Vra zo voj obez bije |e -
no 50. 000 KM.
On do dao je da }e otva ra nje
pris ti glih po nu da bi ti or ga ni zo -
va no 18. av gus ta ove go di ne.
"O na bav ci ovih se to va i kom -
ple ta kon sul to va li smo se me di -
cin skim stru~ nja ci ma i oni su ih
odre di li", re kao je Be }i re vi}.
[.P.
Mir sa da PERVAN, pen zi oner ka
Pos to ji ka zna za bes pra vnu iz gra dnju i ona
je u okvi ru odlu ke o le ga li za ci ji de fin i sa na
kao po se bna na kna da. Nov ~a na ka zna se
de fi ni {e u odno su na ve li ~i nu obje kta.
^e do mir LUKI}
mi nis tar stam be ne po li ti ke KS
Ne go du ju {to ne ra de
pos tav lje ni se ma fo ri
Gra |a ni ne go du ju {to se ma fo ri
ko ji su da vno pos tav lje ni na ras -
krsni ci na Oto ci jo{ ni su pu {te ni u
fun kci ju.
Ova ras ksni ca spa da u na jpro me -
tni je na po dru ~ju ci je log gra da. U
nje noj ne po sre dnoj bli zi ni na la zi se
ze le na pi ja ca, tr`ni cen tar, auto bus -
ko i tro lej bus ko po la zi {te. Ras kra -
sni ca je sao bra }aj na spo na sa
ne ko li ko na se lja u op {ti ni No vi grad
i vi ken dom je naj pro me tni ja.
Mu ha rem Ala d`i ja ka `e da sva -
ko dne vno pro la zi kroz na se lje Oto -
ka i da zna ~e ka ti i po pet mi nu ta
ka ko bi pre {ao spor nu ras krsni cu.
"Izu ze tno je ri zi ~an pre la zak pre -
ko ove ras krsni ce i za is ta je ne op ho -
dno pu {ta nje u fun kci ju ovih se ma -
fo ra ko ji su da vno pos tav lje ni.
Ne ma si gur nos ti pri pre las ku jer je
ri je~ o sao bra }aj ni ci sa ~e ti ri sao -
bra }aj ne tra ke", obja{ nja va Ala d`i -
ja.
Sa raj ka Aze mi na [a ba no vi} ka `e
da sva ki dru gi dan po sje }u je ze le nu
pi ja cu na Oto ci i pri mo ra na je pre la -
zi ti ovu ras krsni cu bez se ma fo ra.
"Us ko ro }e po ~e ti i no va {kol ska
go di na. U bli zi ni ove ras krsni ce je
osno vna {ko la i po ha |a ju je dje ca iz
ne ko li ko na se lja op {ti ne No vi grad.
Vri je me je da ovaj se ma for ko na -
~no bu de stav ljen u fun kci ju gra |a -
na", is ta ka la je [a ba no vi }e va.
Ra zlo ge za {to se ma fo ri na Oto ci
jo{ ni su pro ra di li ni smo mo gli sa -
zna ti u Mi nis tar stvu sao bra }a ja
Kan to na Sa ra je vo. Mi nis tar sao bra -
}a ja Mi haj lo Krmpo ti} i nje go vi po -
mo }ni ci na go di{ njem su odmo ru.
[. P.
Na pu {te ni auto mo bi li go di nama
za uzi ma ju ja vna par ki ra li {ta u gra du
Vla sni ci du `ni
da uklo ne
olu pi ne
[ej la PER TEF
Na pu {te ni, o{te }e ni i ne re gis tro va ni auto mo bi li,
ili sa mo nji ho ve olu pi ne, za uzi ma ju pros tor na
mno gim ja vnim par kin zi ma u gra du.
Mu ha med Ga ~a no vi}, ru ko vo di lac Ra dne je di ni ce
sao bra }a ja u mi ro va nju Ja vnog pre uze }a "Rad",
tvrdi da olu pi nu vo zi la ili automobil ko ji ni je u vo -
znom sta nju vla snik mo ra uklo ni ti s par ki ra li {ta u
skla du sa Za ko nom o ko mu nal noj dje la tnos ti.
"Ako to ne u~i ni, sli je di san kci ja po Za ko nu
o ku mu nal noj djela tnos ti. Na dle `na ko mu nal na in -
spe kci ja iz da je rje {e nje o ukla nja nju ta kvih vo zi la.
Ta da mi pos tu pa mo po tom rje {e nju. De po nu je mo to
vo zi lo na 60 da na. Ve }i nom se vla snik ne ja vi i mi
to vo zi lo pre da mo na otpad", obja snio je Ga ~a no vi}.
Do dao je da su vlasnici obavezni s auto mo -
bi la ko ji ni je u vo znom sta nju ski nuti re gis tar ske ta -
bli ce.
"Vla snik je du `an da te ta bli ce odne se u MUP
Kan to na Sa ra je vo, te auto mo bil uklo ni s par ki ra li -
{ta. Ako vla snik mi sli da mo `e po pra vi ti svoj auto -
mo bil, mo ra ga par ki ra ti u vlas ti toj ili unaj mlje noj
ga ra `i. On odlu ~u je ho }e li vo zi lo uni {ti ti ili po pra -
vi ti", is ta kao je Ga ~a no vi}.
Ta ksis ta Mu ha med Agi} sma tra da ni je po {te no da
olu pi ne ili automobili ko ji ni su u vo znom sta nju za -
uzi ma ju par ki ra li {ta u Sa ra je vu.
"Ta kve vla sni ke bih ja stro go ka` nja vao, jer svi
zna mo da je nes ta {i ca bes pla tih par king mjes ta u
Sa ra je vu. Na kra ju kra je va, te olu pi ne mo gu pro da ti,
jer ima mno go lju di ko ji ot ku plju ju me tal", ka zao je
Agi}.
Sa ra jlija Esad Sma il ho d`i} tvrdi da ima slu ~a je va
da olu pi ne go di na ma za uzia mju ja vne po vr{i ne.
"Ne ki dan sam gle dao kroz pro zor svo ga
sta na ka ko lju di ot ki da ju di je lo ve s je dnog na pu {te -
nog auto mo bi la. Os tao je bez re tro vi zo ra, gu ma,
vra ta i ne pri mje re no je da sto ji na ja vnoj po vr{i ni.
Na dam se da }e na dle ` ne in spe kci je po du ze ti odre -
|e ne ko ra ke i po ~e ti ka` nja va ti vla sni ke ta kvih vo -
zi la", do dao je Sma il ho d`i}.
Ako vla snik mi sli da mo `e
po pra vi ti svoj auto mo bil,
mo ra ga par ki ra ti u
vlas ti toj ili unaj mlje noj
ga ra `i, re kao Mu ha med
Ga ~a no vi}
Za neu kla nja nje vo zi la
pre dvi |e ne ka zne
N
.

U
G
L
J
E
[
A
N
.

U
G
L
J
E
[
A
Mu ha rem Ala d`i ja
ka `e da zna ~e ka ti i
po pet mi nu ta ka ko
bi pre {ao spor nu
ras krsni cu
Se ma fo ri na ras krsni ci na Oto ci
da vno pos tav lje ni, ali ni su u fun kci ji
Gra |a ni ma No vog
Sa ra je va di je le
pro tiv po `ar ne
apa ra te
U to ku je po dje la 950 pro tiv po `ar nih apa ra ta vla sni ci ma ili ko ri sni ci -
ma sta no va u stam be nim zgra da ma na po dru ~ju op {ti ne No vo Sa ra je vo.
Re {ad Aj din, po mo }nik na ~el ni ka za Ci vil nu za {ti tu op {ti ne No vo Sa ra je -
vo, re kao je da pro tiv po `ar nu opre mu gra |a ni ma treba da daju pred sta vni ci
upra vi telj skih fir mi.
"Oni su du `ni, pre ma kri te ri ja ma odlu ke Op}in skog vi je }a No vo Sa ra je vo
o sub ven ci oni ra nju na bav ke apa ra ta, da ih po di je le vla sni ci ma ili ko ri sni ci ma
sta no va u zgra da ma ko le kti vnog sta no va nja", obja snio je Aj din.
Ka zao je da se ovom po dje lom za vr{a va tro go di{ nji ci klus na bav ke pri tiv -
po `ar nih apa ra ta za po dru ~je No vog Sa ra je va.
"Do sa da smo su fi nan si r ali na bav ku 4.750 pro tiv po `ar nih apa ra ta. Je di ni
nam je pro blem o~u va nje tih apa ra ta. Sa mi gra |a ni otu |u ju pro tiv po `ar ne
apa ra te, a nji ho va ci je na se kre }e oko 47 KM s po re zom na do da tnu vri je -
dnost, is ta kao je Aj din.
Do dao je da je na bav ka svih ovih apa ra ta ko {ta la 52.000 KM.
"Op {ti na No vo Sa ra je vo je u ovom pro je ktu u~es tvo va la sa 70 od sto sred -
stva, dok su os ta tak obez bije di li vla sni ci ili ko ri sni ci sta no va ko le kti vnog sta -
no va nja", re kao je Re {ad Aj din, po mo }nik na ~el ni ka za Ci vil nu za {ti tu
op {ti ne No vo Sa ra je vo.
[.P.
8. 8. 2009. tvcpub 31
Banjaluka
Rat ko MA TI], pen zi oner
Da li }e do }i do po ve }a nja
pen zi ja?
U ovoj go di ni i pe ri odu ko ji pred sto ji ni je
re al no o~e ki va ti po ve }a nje pen zi ja jer di -
na mi ka sred sta va ko ja do la ze u Fond ne
mo `e obe zbi je di ti re alan rast i po ve }a nje
pen zi ja.
Zo ran Mas ti lo, di re ktor Fon da
pen zij sko-in va lid skog osi gu ra nja RS
Pro je kat
pre ven ci je
pre no sa HIV-a
Udru `e nje gra |a na "Vi kto ri -
ja" }e u okvi ru ra da Sa vje to va -
li {ta za pre ven ci ju i tre tman
za vi snos ti im ple men ti ra ti proj -
ekat o po pu la ci ji tru dni ca i pre -
no su HIV-a s maj ke na di je te.
Osno vni ele ment sva ke pre -
ven ci je pre no sa ove opa sne in -
fkci je s maj ke na di je te je
sa vje to va nje i tes ti ra nje tru dni -
ca.
"Je dan od na ~i na pre no sa
HIV-a je 'ver ti kal na tran smi si -
ja', a to je pre no {e nje in fe kci je s
maj ke na di je te to kom tru dno -
}e, po ro da i do je nja", ka za la je
Sa nja Sta ni}, pot pred sje dni ca
Sa vje to va li {ta za pre ven ci ju i
tre tman za vi snos ti "Vi kto ri ja".
Pro je kat se za vr{a va kra jem
fe bru ara 2010. go di ne.
Fi nan sij sku po dr{ku UG "Vi -
kto ri ja" pru `i li su Fon da ci ja
"Par tner ship in He al th", kao i
sa gla snost, po dr{ku i rad ko je je
pru `io Kli ni ~ko-bol ni ~ki cen tar
Ba nja lu ka.
I.R.K.
Pra ve
okre ta li {te
za auto bu se
U to ku su ra do vi na ure |e nju
par king-pros to ra za okre ta nje
auto bu sa u mje snoj za je dni ci
Sa ra ~i ca.
Lo ka ci ju na ko joj }e bi ti iz -
gra |e no okre ta li {te sa sta ja li -
{tem obe zbi je dio je grad.
Vri je dnost ugo vo re nih ra do va
izno si 85.894,72 KM, a izvo -
|a~ je pre du ze }e "Gra |e nje
\u ri}".
Rok za za vr{e tak ra do va je 40
da na.
I.J.
Gra de
igra li {te u
No voj va ro {i
U na se lju No va va ro{, u Uli ci
Ta ra sa [ev ~en ka, u to ku su ra -
do vi na iz gra dnji ko {ar ka {kog
igra li {ta.
Po red iz gra dnje igra li {ta u to -
ku je iz gra dnja i pri la za, odno -
sno pla toa ula zi ma u zgra de
ko le kti vnog sta no va nja u na ve -
de noj uli ci.
Uku pna vri je dnost ugo vo re -
nih ra do va za igra li {te izno si
26.790 KM, dok je za pri la ze
49.998 KM. Izvo |a~ ra do va je
pre du ze }e "DVD In`enje ring".
Za vr{e tak ra do va je pla ni ran za
kraj av gus ta.
V.V.
Vijesti
Mati~ni ured
Ro |e ni
An dri ja Dra {ko vi}, sin Ne ma nje i San de; Ni ko li na Mar ja no vi}, k}i
Ra do va na i Sla vi ce; An drej Di ma~, sin Vla de i Du {ke; Ni k{a Je ~me -
ni ca, sin Ra do mi ra i Da ni je le; Jo van Ke se ro vi}, sin Dar ka i Da ni je le;
Le on Vu ja no vi}, sin Ma noj la i Na ta {e; Mar ko Po po vi}, sin Si ni {e i
Ma ri ja ne; Stra hi nja Je la ~a, sin Bran ka i Ta ma re; Zo ri ca \u ki}, k}i Zo -
ra na i Snje`ane; Ema Tu ~i}, k}i Da ri ja i Dra ga ne; Du nja Ba ji}, k}i Da -
vo ri na i Sa nje.
Umrli
Mir ko (Mi }o) Vu le ta, ro|. 1946. god; Gen ko (Jo sip) Ja lo vi, ro|. 1950.
god; Emil (Fra njo) Naj man, ro|. 1931. god; Dra gan (Do bre) Bje lo brk,
ro|. 1919. god.
Igor JAN KO VI]
U uli ca ma Te {a na Po dru go vi }a i Ar ~i bal da Raj -
sa u na se lju De be lja ci pro {le go di ne, pri li kom iz gra -
dnje vo do vo dne i ka na li za ci one mre `e, stvo ren je
ma ka dam ko ji ote `a va `i vot sta no vni ci ma u sva ko -
dne vnom sao bra }a ju.
Ra do vi na iz gra dnji u ovim uli ca ma su po ~e li 2008.
go di ne, a za vr{e ni po ~et kom ove go di ne. Sta no vni ci
tvrde da su uli ce u to li ko lo {em sta nju i ve oma us ke da
se auto mo bi li je dva mi mo ila ze.
Ka ko su is ta kli u Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da, u
ovim uli ca ma ni je ni pos to jao asfalt, odno sno one ni su
bi le u po tpu nos ti asfal ti ra ne.
"Iz gra dnjom ka na li za ci one i vo do vo dne mre `e na ra -
vno da su uli ce vra }e ne u sta nje da se mo gu ka ko-ta ko
ko ris ti ti, ali ni su u{le u pro gram za 2009. go di nu", re kao
je Mi len ko [a ji}, por tpa rol Admi nis tra ti vne slu `be gra da.
On do da je da se u to ku ovog mje se ca in ten zi vno
ra di na re do vnom odr`a va nju ma ka dam skih pu te va,
gdje }e bi ti uklju ~e ne i ove uli ce i is ti ~e:
"Pro gram za 2010. go di nu }e bi ti for mi ran kra jem
go di ne. Uko li ko ove uli ce bu du na lis ti pri ori te ta ove
za je dni ce, bi }e uze te u pro gram za ra zma tra nje bu d`e ta
za 2010. go di nu."
Svo je ne za do volj stvo ni su ni kri li mje {ta ni De be -
lja ka.
Pre ma ri je ~i ma sta no vni ka Uli ce Te {a na Po dru go -
vi }a, ko ji je htio os ta ti ano ni man, ovaj pro blem je go ru -
}i, ali ipak izra `a va svo je za do volj stvo zbog iz gra dnje
vo do vo dne i ka na li za ci one mre `e i do da je:
"Ov dje ni kad ni je ni {ta ura |e no i pra va je stvar {to
smo do bi li vo do vod i ka na li za ci ju. Bi lo bi do bro da se i
pu tna mre `a do ve de u pri ja{ nje sta nje."
Ne za do vo ljni su i sta na ri Uli ce Ar ~i bal da Raj sa.
"Ja ko sam ne za do vo ljna iz gle dom uli ce. Oni su tu
ra di li i ni su vra ti li uli cu u prvo bi tno sta nje. Po red to ga,
pro blem pred stav lja i pra {i na, a ka da pa da ki {a vo da se
izli je kod ku }a i stvo ri se po pla va", ka `e De sa Brdar i
do da je:
"Sve pla }am ure dno, i stru ju, i vo du, i sve, a ni ka -
na li za ci ja ni je u re du. Vo ljni smo pla }a ti pri klju ~ak za
ka na li za ci ju, ali me |u tim, iz 'Vo do vo da' nam to ne do -
zvo lja va ju. Pro blem nam pra vi i ne si gur nost i uop {te
bez bje dnost za pje {a ke i auto mo bi le ko ji ovu da pro la -
ze."
Uli ca Ar ~i bal da Raj sa, ko ja je ma ka dam ska, vra }e -
na je u pret ho dno sta nje. Do zas to ja ra do va je do {lo
zbog ne od go va ru ju }ih vre men skih uslo va pri li kom iz -
gra dnje vo do vo dne i ka na li za ci one mre `e.
Izvo |a~ ra do va je "Mi lo{ Im pex", a vri je dnost ra -
do va je 241.000 KM.
Sta no vni ci De be lja ka ne za do vo ljni
sta njem uli ca u na se lju
Sao bra }aj ni ce ni kad ni su
bi le u po tpu nos ti asfal ti ra ne
Ma ka dam
~e ka bo lje
da ne
Iz gra dnjom ka na li za ci one
i vo do vo dne mre `e uli ce
su vra }e ne u sta nje da se
mo gu ka ko-ta ko ko ris ti ti,
ka `e [a ji}
Sta no vni ci se bo je za
bez bje dnost pje {a ka
Uli ce su to li ko us ke da se
auto mo bi li je dva mi mo ila ze
F
O
T
O

N
N
Gra |a ni ma sme ta
mu zi ka iz no }nih
klu bo va
Sta no vni ci uli ca No vi ce Ce ro -
vi }a i Va se Glu {ca u na se lju Bo -
rik ve} du `e vri je me se
su o~a va ju s pro ble mom pre gla -
sne mu zi ke u ka snim no }nim ~a -
so vi ma, ko ja do la zi iz klu ba K4,
ko ji se na la zi u ne po sre dnoj bli -
zi ni. Gru pa gra |a na ovih uli ca
se sto ga obra ti la na dle `nim in sti -
tu ci ja ma i na da se sko rom rje {a -
va nju ovog pro ble ma.
"Mi smo ve }i nom ra dni lju di ko -
ji ma je ne op ho dan zdrav san, te
sma tra mo da je su lu do da bdi je mo
zbog je dnog klu ba ko ji o~i gle dno
ne ma ade kva tnu zvu ~nu izo la ci ju",
ovim ri je ~i ma za po mo} se obra ti la
gru pa gra |a na uli ca No vi ce Ce ro -
vi }a i Va se Glu {ca.
Oni ka `u da ra zu mi ju po tre bu za
pos to ja njem klu bo va u gra du, ali
da u vri je me spa va nja ne `e le da
slu {a ju bi lo ka kvu mu zi ku u svo -
jim do mo vi ma.
"Na ma ni je ja sno da od go vor ni u
klu bu, a ni u Ko mu nal noj po li ci ji
ne ra zu mi ju da klu bo vi ima ju pra -
vo da pu {ta ju mu zi ku, ali ona se ne
smi je ~u ti van obje kta", is ti ~u
ogor ~e ni sta no vni ci i sma tra ju da
klub tre ba da ima od go va ra ju }u
audio-izo la ci ju, ko ju, pre ma nji ho -
vim ri je ~i ma, klub K4 ne ma.
U Ko mu nal noj po li ci ji ka `u da
ima ju ~es te do ja ve gra |a na zbog
pre gla sne mu zi ke na po dru ~ju gra -
da i, pre ma nji ho vim ri je ~i ma, uvi -
jek iza |u na te ren, a vi {e pu ta su
izla zi li kada je u pi ta nju bio klub
K4.
"Vr{i li smo kon tro lu ovog klu ba
vi {e pu ta, iz da li ne ko li ko pre kr{aj -
nih na lo ga i on je bio za tvo ren je -
dno vri je me zbog po nav lja nja
pre kr{a ja, ali ka da smo u za dnje
vri je me izla zi li na te ren, ni smo ut -
vrdi li da je mu zi ka pre gla sna", ka -
`u u Ko mu nal noj po li ci ji i do da ju
da ovo odje lje nje po sje du je mjer ni
ure |aj ko jim vr{e mje re nje bu ke
ka da iza |u na te ren i pre ma nje mu
iz da ju pre kr{aj ne na lo ge.
N.S.
U Ko mu nal noj
po li ci ji tvrde da mu zi ka
iz K4 u za dnje vri je me
ni je pre gla sna
Dje ca otpu to va la
u Kum bor
Udru `e nje roditelja sa ~e tvo ro i vi {e dje ce or ga ni zo va lo je ju ~e odla zak
ma li {a na u Kum bor, gdje }e os ta ti do 15 av gus ta.
Obe zbi je |eni su im smje {taj, hra na, u~i te lji pli va nja i svi po tre bni va spi ta ~i da
bi se dje ca {to kva li te tni je so ci ja li zo va la.
Sred stva za pu to va nje obe zbi je dio je Ja vni fond dje ~je za {ti te RS.
Pre ma ri je ~i ma Jo va na Ra do va no vi }a, pred sje dni ka Udru `e nja, sad su u fa zi
pri ku plja nja knji ga za no vu {kol sku go di nu.
Od Mi nis tar stva za po ro di cu, omla di nu i sport RS do bi }e knji ge za odli ~ne
u~e ni ke ko jih na po dru ~ju RS ima 1.200, to su dje ca iz po ro di ca ko je ne ma ju
do vo ljno fi nan sij kih sred sta va za {ko lo va nje.
On je do dao da }e od sep tem bra sre dnjo {kol ci i stu den ti iz ovih po ro di ca po -
~e ti do bi ja ti sti pen di je "Pe tar Ko ~i}" od Admi nis tra ti vne slu `be gra da.
"Pri ku plja mo i po lo vnu gar de ro bu i igra ~ke za dje cu. Ro di te lji ove dje ce su
70 od sto ne za po sle ni", re kao je Ra do va no vi}.
I.R.K.
13.8.2009. go di ne na vr{a va se {est tu `nih mje se ci od pre ra ne smrti na {eg dra gog
GO RA NA KRNE TI ]A
U ne dje lju 9.8.2009. go di ne u 11 ~a so va po sje ti }e mo nje go vu vje ~nu ku }u na
Grad skom gro blju Ba ru no vac u Ru mi, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e.
Po zi va mo ro dbi nu, ku mo ve i pri ja te lje da nam se pri dru `e.
O`a lo{ }e na po ro di ca
000007 A-8 G
32 tvcpub!8. 8. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba nja -
lu ka, Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga ra `e,
je dno so ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81 m
2
,
700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne `i ci
(stru ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra ju -
}e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre |e nu ku }u na sprat 10x11 m s man sar -
dom, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
, Trn. Te le fon:
065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na pla cu 3.300 m
2
u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580,
065/761-497. BK
- Pro dajm ku }u na sprat u cen tru gra da. Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u (dva odvo je na sta na), dvo ri {na zgra -
da - lje tna ku hi nja i WC, dvo ri {te 1.000 m
2
i ga ra `a. Te -
le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u 280 m
2
i plac 3.300 m
2
, sve 1/1, Ja -
ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Pro da jem ku }u tri eta `e. Te le fon: 065/671-886,
052/663-040. BK
- Pro da jem ku }u 240 m
2
, oku }ni ca 1.000 m
2
u Ba nja -
lu ci. Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ima nje - ku }a, pra te }i obje kti, oku }ni ca
25 du nu ma, se lo Dra ge lji, Gra di {ka. Te le fon: 065/569-
294. BK
- Pro da jem ku }u u Ba nja lu ci, 700.000 KM. Te le fon:
065/549-687. BK
- Pro da jem ku }e u Ba nja lu ci od 40.000 do 1.000.000
KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ku }u i 3.500 m
2
ze mlje u Ra mi }i ma. Te le -
fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom
400 m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma
gla vnom pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi {i,
Ba nja lu ka. Te le fon: 065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
Tu `nim srcem oba vje {ta va mo ro dbi nu i pri ja te lje da je 6.8.2009. u 86. go di ni pre mi nuo na{ dra gi
SVE TO ZAR [E VA
Sa hra na }e se oba vi ti u su bo tu 8.8.2009. go di ne u 13 ~a so va na [ev skom gro blju u Do njoj Pis ka vi ci.
Po la zak pre ko pu ta spo me ni ka.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Ja nja, si no vi Mi ro slav i Zlat ko, sna he, unu ci, pra unu ci te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 6.8.2009. u 86. go di ni pre mi nuo na{ dra gi
DRA GO (Pe tra) MAN DI]
1923 - 2009.
Sa hra na }e se oba vi ti 8.8.2009. go di ne u 15 ~a so va na gro blju "Sve ti Pan te li ja" u Ba nja lu ci.
O`a lo{ }e ni: si no vi Sla vo ljub, Ro do ljub i Dra go ljub, sna ha, unu ke, pra unu ~e te os ta la mno go broj na ro dbi na,
ko m{i je i pri ja te lji.
B^
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i po zna ni cma da je 6.8.2009. u 79. go dini pre mi nu la
MI LI CA - BE BA
(ro|. [mit) OBRA DO VI]
Sa hra na }e se oba vi ti 8.8.2009. go di ne u 13 ~a so va na gro blju "Sve ti Pan te li ja" u Ba njalu ci.
O`a lo{ }e ni: k}er ka Ale ksan dra i unu ~ad An drej i Mi li ca.
B^
NEZAVISNE NOVINE
svojim ~itaocima daju mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje smrt najbli`ih (dimenzije 123x85 mm)
BESPLATNE ^ITULJE
Sve druge objave i formati se napla}uju po cjenovniku.
SLU@BA
^ITULJA
^itulje i male
oglase mo`ete
predati radnim
danom i nedjeljom
od 8 do 18 ~asova
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski
centar Hani{te)
051 223 210
14. av gus ta na vr{a va se tu`na go di na od ka da ni je vi {e sa na ma na {a dra ga i
ni kad pre`alje na
RA DMI LA (ro|. Za go rac) VA SI LJE VI]
iz Gra di {ke
Dra ga na {a Ra do, za uvi jek }e{ bi ti pri su tna u na {im srci ma i na {im mi sli ma, s
vje~nim sje}anjem na bla go dar nost i is kre nost tvo je du {e i na tvo ju do bro tu ko ju si
ima la pre ma svi ma na ma u to ku ~ita vog ovo ze malj skog tvo ga `ivo ta.
Tvo ji naj mi li ji: su prug Os to ja, bra}a Bo {ko i Bo ri slav, ses tre Mir ja na, Je le na i
Zdrav ka te dje ver Du {an i sva os ta la ro dbi na sa svo jom dje com i unu ci ma.
A8
10.8.2009. na vr{a va se go di na od smrti na {eg dra gog
RAJ KA (Vas krsi je) VRAN ^I]A
U ne dje lju u 11 ~a so va po sje ti }e mo nje gov grob i oda ti du `no po {to va nje.
Si no vi Dra gan i Dra `en, sna ha @a na, unuk Raj ko i nje go va Zo ra
000008 A-8 G
Tu`no sje}anje na je di nog bra ta
RAT KA
MI LJE VI]A
12.8.1993 - 12.8.2009.
Ses tra Lji lja
A1
Tu`no sje}anje na je di nog si na i bra ta
RAT KA
MI LJE VI]A
12.8.1993 - 12.8.2009.
Bol i tu ga nam os ta ju do kra ja `ivo ta.
U 10 ~asova 9.8.2009. po sje ti}emo
nje go vu vje~nu ku}u.
Maj ka Ne na, otac Mi}o i ses tra Lji lja
A2
- Pro da jem sa ni ra nu ku }u 50 m
2
, dvo ri {te 120 m
2
,
Uli ca Ga vri la Prin ci pa, hi tno. Te le fon: 065/636-545,
065/939-969. BK
- Pro da jem ku }u 120 m
2
u Uli ci G. Prin ci pa, oku }ni ca
500 m
2
, hi tno i po vo ljno, uz put. Te le fon: 065/636-545,
065/939-969. BK
- Pro da jem use lji vu ku }u na sprat (dva po slo vna
pros to ra, ga ra `a i oku }ni ca 500 m
2
) u Krfskoj uli ci, hi -
tno i po vo ljno, pa pi ri 1/1. Te le fon: 065/636-545,
065/939-969. BK
- Pro da jem dvi je sa ni ra ne ku }e, ga ra `a, ogra |e no,
plac 3.500 m
2
, bli zi na pe tlje, asfalt, stru ja, vo da, use lji -
vo, Uli ca Bla go ja Pa ro vi }a. Te le fon 065/636-545,
065/939-969. BK
- Pro da jem ku }u na sprat (dva sta na po 80 m
2
), dvo ri -
{te, ga ra `a, po ~e tak Uli ce J. Sa vi no vi }a, hi tno, po vo -
ljno. Te le fon: 065/636-545, 065/939-969. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 40 m
2
, 2. sprat, lift i gar so -
nje ru 28 m
2
na is tom spra tu, zgra da u iz gra dnji, Bo rik,
Kne `o polj ska uli ca. Te le fon: 065/518-567. BKM
- Pro da jem no vu ku }u 9,5x8,5 m, pra te }e obje kte i
~e ti ri du nu ma ze mlje bli zu sto ~ne pi ja ce u No voj To po -
li, 82.000 KM. Te le fon: 065/363-252. BKM
- Pro da jem sta ru use lji vu ku }u 127 m
2
i plac 480 m
2
kod Po ljo ka no vog par ka, 33.000 evra. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem dvi je ku }e na po ~et ku Po br|a. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u (po slo vni pros tor) i 4.000 m
2
ze mlje
u Ra mi }i ma, iza "Uni sa". Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ma nju ku }u (stru ja, vo da, ga ra `a, 3.000
m
2
oku }ni ce). Te le fon: 065/930-777. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni
pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon: 065/764-
079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu (P+S+P)
i 1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i
res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili mi -
je njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-901,
051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti -
vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba nja -
lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ tvo
1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla ce -
va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu
400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM. Te le -
fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De -
be lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e,
cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te le -
fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om i
gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti -
~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog pu ta,
spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni pros tor i je -
dno so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i ~e ti ri
pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam ba ra ku 75 m
2
(pre dvi |e na zgra da) u Ul.
kra lji ce Ma ri je 15, kod ka sar ne, za ma nji stan u Ba nja -
lu ci. Te le fon: 065/837-722. BKM
PO TRA@ NJA
- Po tre bna ve }a opre mlje na ku }a ili ve }i tro so ban na -
mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
- Po tre bna ku }a za sta no va nje i odr`a va nje bli zu {ko -
le uz pla }a nje po vo ljne sta na ri ne u Ba nja lu ci ili oko li ni.
Te le fon: 065/363-252. BKM
- Pro da jem po vo ljno vi ken di cu u Sla ti ni kod Ba nja lu -
ke, 1/1, stru ja, vo da, ogra da, asfalt, 1,5 du num pla ca,
vo} njak. Te le fon: 066/668-350, 061/493-396, 065/763-
941. BK
- Pro da jem po vo ljno vi {e vi ken di ca i pla ce va u Sla ti ni
i oko li ni. Te le fon: 065/964-929. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta. Te le -
fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan na Hi se ta ma, 1. sprat (ni {a,
trpe za ri ja, dvi je so be, dva bal ko na, dva ho dni ka, ku pa -
ti lo, {pajz, po drum, gle da na dvi je stra ne). Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 62 m
2
u Bo ri ku, 1. sprat.
Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem use ljiv, kli ma ti zo van stan 40 m
2
, cen tr.
gri ja nje, 1/1, po drum oko de vet m
2
. Te le fon: 065/355-
029, 066/782-684. BK
- Pro da jem stan 82 m
2
, Uli ca kra ji {kih bri ga da br. 3,
Star ~e vi ca. Zva ti od 16 do 20 ~a so va. Te le fon: 051/464-
801, Ga ro. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
u Bo ri ku ili mi je -
njam dva je dno so bna za dvo so ban u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 066/776-188. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba nja lu -
ke, zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem ili mi je njam stan 75 m
2
u Uli ci \u re \a -
ko vi }a za stan u Bo ri ku. Te le fon: 051/306-949. BK
- Pro da jem re no vi ran je dno so ban stan, vi so ko pri ze -
mlje, No va va ro{. Te le fon: 065/569-294. BK
- Pro da jem sta no ve 32, 38, 42, 48, 49, 50, 55, 79 i
110 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem stan u Bo ri ku (dva lif ta), hi tno i po vo ljno.
Te le fon: 065/636-545, 065/939-969. BK
- Pro da jem sre |en tro so ban stan 79 m
2
u No voj va ro -
{i (+ ga ra `a), Ma sa ri ko va uli ca, 1. sprat, hi tno i po vo -
ljno. Te le fon: 065/636-545, 065/939-969. BK
- Pro da jem kli ma ti zo van stan 105 m
2
, ha lo ge no os -
vje tlje nje, ame ri ~ki pla kar pet m, 2.000 KM/m
2
, hi tno,
Gun du li }e va uli ca. Te le fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 58 m
2
, Bu le var ca ra Du {a -
na ili mi je njam za ma nji, hi tno. Te le fon: 065/636-545.
BK
- Pro da jem tro so ban stan u Uli ci Re lje Kri la ti ce, Bo -
rik, hi tno i po vo ljno. Te le fon: 065/636-545. BK
- Pro da jem stan 87 m
2
u Ul. Si me [o la je br. 8. Te le -
fon: 065/516-037. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u na se lju An te Ja ki -
}a. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 69 m
2
kod "Tem pa", 2.
sprat, 2.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 80 m
2
, 3. sprat, cen tar, 2.200
KM/m
2
. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem sre |en dvo so ban stan 60 m
2
u Bo ri ku ili
mi je njam za je dno so ban. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem stan 36 m
2
u Tu zli, Li pni ca, 25.000 KM.
Te le fon: 061/616-901, 065/376-343. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 50 m
2
, 3. sprat, No va va -
ro{. Te le fon: 065/510-918. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom
(Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te -
le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use ljiv
dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban
stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je dno -
so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u
iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu -
ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a,
120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi }a.
Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no vi -
ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban stan
100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na za ma -
nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34 m
2
,
2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot". Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog
do ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+ {u -
pa 5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja. Te le -
fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu, Vil so no va uli ca, dvo so ban
stan 54 m
2
, VP. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te",
tro so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov, odmah use ljiv
stan 49 m
2
, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra dnji
41 m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
, 2. sprat.
Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red Vrba -
sa u Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem re no vi ran je dno so ban stan, 42 m
2
, 2.
sprat, Bo rik. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 31 m
2
, pri ze mlje, Obi li -
}e vo, Uli ca Ga vri la Prin ci pa. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju Sun ca, Uli ca maj ke Je vro si me,
tro so ban stan, 87 m
2
, 2. sprat. Te le fon: 065/371-611. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za
tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
- Mi je njam nov stan 53 m
2
na Mej da nu, u zgra di gdje
je "Maxi" za posl. pros tor u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/516-037. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-419.
Stanovi
Vikendice
8. 8. 2009. tvcpub 33
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi
IN MEMORIAM
NEZAVISNE NOVINE
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
051 223 210
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
- [tamparija NN Mahovljani bb
- Marketing
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a 83/A
051 331 864
^ELINAC:
- ^elina~ke novine
065 958 266
KOTOR VARO[:
051 785 266
IPC SARAJEVO:
- Ul. Zagreba~ka 20/3
(zgrada [umarskog
fakulteta)
033 653 953
ISTO^NO SARAJEVO:
- Iinternacional pres
(dvorana Slavija)
057 340 503
- Ermeks
057 318 323
- Knji`ara Internacional
press Pale
(Tr`ni centar Tom Pale)
057 225 880
DOBOJ:
- Glas Komuna
053 226 853
BRATUNAC:
056 410 418
065 890 830
BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va ~ke
crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Iz da jem je dno so ban pra zan stan u Bo ri ku. Te le fon:
066/626-017. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan (c. gri ja nje) kod
`e lje zni ~ke sta ni ce u Br~kom. Te le fon: 049/360-066,
065/394-527. BK
- Iz da jem na mje {ten stan (c. gri ja nje). Te le fon:
065/671-886, 052/663-040. BK
- Iz da jem re no vi ran tro so ban stan, 3. sprat, Uli ca Ra -
do ja Do ma no vi }a 21, Ba nja lu ka (c. gri ja nje). Te le fon:
051/466-234, 065/200-920. BK
- Iz da jem stan - gar so nje re i so be, na mje {te no. Te le -
fon: 065/636-195, 051/212-691. BK
- Iz da jem nov ne na mje {ten dvo so ban stan 40 m
2
, 2.
sprat, La u{. Te le fon: 065/569-294. BK
- Iz da jem na mje {ten stan 44 m
2
, cen tar, 500 KM mje -
se ~no. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem na mje {ten stan na du `i pe ri od kod Fi lo zof -
skog fa kul te ta, lift, c. gri ja nje, cen tar. Te le fon: 065/636-
545. BK
- Iz da jem je dno so ban na mje {ten stan, ve li ko dvo ri {te,
APE IRON fa kul tet, Pi onir ska 21. Te le fon: 065/809-
034. BK
- Iz da jem dvo so ban stan u cen tru (gri ja nje, in ter fon,
sa te lit ska, te le fon). Te le fon: 051/213-474. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska
TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va.
Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu (upo tre ba ku hi nje, po -
se ban ulaz), Bo rik. Te le fon: 051/350-473. BK
- Iz da jem mu {kar ci ma so bu (ku hi nja, ku pa ti lo), cen -
tar. Te le fon: 065/515-244, +41762060876. BKM
- Iz da jem apar tma ne bli zu mo ra. Te le fon: 063/350-
149. BK
- Ne um, po vo ljno iz da jem apar tma ne uz mo re. Te le -
fon: 036/884-169, 063/327-098. BKM
- Iz da jem apar tma ne za ~e ti ri oso be, bli zu pla `e, 40
evra, kod Za dra. Te le fon: 00385989570964. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje -
plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta
3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 70 m
2
u
cen tru Pri je do ra, 1. sprat, 1.990 KM/m
2
. Te le fon:
065/421-957. BK
- Pro da jem po slo vne pros tore 30, 43, 44, 68, 168,
216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m
2
. Te le fon: 065/549-687.
BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 28 m
2
, pri ze mlje, No va
va ro { i 67 m
2
u Mej da nu. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem stam be no-po slo vni obje kat u osno vi 200
m
2
, plac 1.650 m
2
u cen tru in dus trij ske zo ne, na vrhu
Tu nji ca, na pre vo ju. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem lo kal u ra du i du num ze mlje, ve li k par -
king, uz pu t Gra di {ka - Ba nja lu ka. Te le fon: 065/847-
957, 065/652-915. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra
^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba nja -
lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu ke,
UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka. Te le -
fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem lo kal 100 m
2
u u`em cen tru gra da, po go dan
za po slo vne pros to re i kan ce la ri je. Te le fon: 065/390-
929. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 400 m
2
,
par king 1.000 m
2
, te le fon, gri ja nje, uz gla vni put, La -
kta {i. Te le fon: 051/533-069. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke, vi {e
par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-916,
051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom
cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon: 065/450-
530. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro -
daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre `na
in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra 16 i 22
m
2
u Ul. \u re Ja k{i }a, Ba nja lu ka, pri ze mlje. Te le fon:
065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 35 m
2
i tri kan ce la ri je, Ja -
ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Iz da jem ili pro da jem po slo vni pros tor 2x250 m
2
-
2x300 m
2
s mo gu }no{ }u ko ri {te nja ko mo ra, par king
800 m
2
, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/404-644. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
kod crkve u Pri je ~a -
ni ma, po go dan za sve na mje ne. Te le fon: 065/517-895.
BK
- Iz da jem po slo vne pros to re 23, 48, 105, 155, 450 i
1.460 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem hi tno po slo vni pros tor 40-50 m
2
, po ~e tak
Uli ce N. Pi va {e vi }a, uz put, hi tno i po vo ljno. Te le fon:
065/636-545. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 18 m
2
, Ale ja sve tog Sa ve.
Te le fon: 065/639-083, 051/216-231. BK
- Iz da jem po slo vnu ha lu 300 m
2
uz pu t Ba nja lu ka -
Gra di {ka. Te le fon: 065/565-915. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 80 m
2
u cen tru Ba nja lu ke,
po go dan za admi nis tra ti vne po slo ve i or di na ci je. Te le -
fon: 065/565-915. BKM
- Iz da jem no vo iz gra |en pros tor (3+2 pros to ri je) na
naj pro me tni joj lo ka ci ji, cen tar Pri je do ra, 2.100 KM/m
2
.
Te le fon: 004636130376, +18082208285. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 150 m
2
+ kan ce la ri ja u
Trnu, uz gla vni put. Te le fon: 065/513-439, 051/585-
957. BKM
- Iz da jem po slo vni obje kat uz gla vni pu t na ula zu u
grad. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Iz da jem posl. pros tor 67 m
2
u no voj zgra di, kod Za -
gre ba ~ke ban ke, os ta va 10 m
2
, po vo ljno. Te le fon:
065/036-890. BKM
- Iz da jem lo kal 33 m
2
u sta rom za nat skom cen tru, Ul.
Ve se li na Ma sle {e. Zva ti od 16 do 21 ~as. Te le fon:
065/518-920. BKM
PO TRA@ NJA
- Potreban po slo vni pros tor do 50 m
2
u Go spod skoj
uli ci. Te le fon: 066/651-108. BK
- Ku pu jem ga ra `u pod Star ~e vi com ili na Star ~e vi ci,
vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/690-836. BK
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod auto-pra oni ce
"Da do". Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-
131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro ja
66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
065/227-475. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i vo -
da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra |. do zvo la) u La m in ci -
ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem 19 pla ce va (17 du nu ma), Ul. No va ka Pi -
va {e vi }a, Ba njalu ka, 2,5 km od gla vne po {te. Te le fon:
065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem plac 623 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te le -
fon: 065/978-775. BK
- Pro da jem dva pla ca na Kr~ma ri ca ma, UT uslo vi .
Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 30 du nu ma ze mlje i {u me u ko ma du na
Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve 1/1, Gor nje Mo ti ke, kod
mo te la "Brvna ra". Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje na ^o kor skim po lji -
ma. Te le fon: 051/467-243, 065/766-730. BK
- Pro da jem 2.000 m
2
ze mlje u Kru pi, iznad mli no va.
Te le fon: 051/216-067, 065/456-965, 065/487-926. BK
- Pro da jem plac u Trnu, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon:
065/251-263. BK
- Pro da jem 27 du nu ma ze mlje u Ma hov lja ni ma, La -
kta {i, uz gla vni put, po go dno za fir mu. Te le fon:
065/569-294. BK
- Pro da jem pla ce ve za ha le i stam be no-po slo vne
obje kte. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem 10 du nu ma ze mlje u [u{ nja ri ma (stru ja,
vo da, te le fon, asfalt). Te le fon: 051/216-140, 065/310-
057. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u De be lja ci ma, do zvo lje na
gra dnja i plac 4.000 m
2
kod "Ko smo sa", Uli ca @. Zgo -
nja ni na, ra vni ca, hi tno. Te le fon: 065/636-545, 065/939-
969. BK
- Prodajem plac 600 m
2
kod Beo gra da, Grmo vac, uz
autoput Zagreb - Beograd, 2.000 evra/ar. Te le fon:
065/687-913, 051/435-686. BK
- Pro da jem plac 454 m
2
na mo ru, Mil na, Bra~, put,
vo da, stru ja. Te le fon: 051/482-249, 066/286-594. BK
- Pro da jem pet du nu ma pla ca u Kla {ni ca ma, bli zu
auto pu ta, grad ska vo da. Te le fon: 065/471-036. BKM
- Pro da jem plac 3.143 m
2
u No voj To po li, 150 m od
gla vnog pu ta, iza ka to li ~ke crkve. Te le fon: 065/336-
869. BKM
- Pro da jem 6,5 du nu ma ze mlje uz no vi auto pu t u
Kla {ni ca ma, iza tu ne la. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem plac 6.500 m
2
uz "Ro bot" i 6.000 m
2
kod
"Kes te na", do odpa da. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem plac 656 m
2
u Ul. bra }e Ku kri ka br. 23,
kom ple tna in fras tru ktu rom. Do zvo lje na gra dnja ku }e
9x11 m (Po+P+S+M). Pa pi ri ure dni. Te le fon: 065/837-
722. BKM
- Pro da jem dva pla ca 600 i 700 m
2
na Tu nji ca ma, iza
"So ko mer ca", gra |e vin ska do zvo la za poslovno-stam -
be ni obje kat 10x10 m, tri-~e ti ri eta `e. Te le fon: 065/837-
722. BKM
- Pro da jem dva placa 600 i 1.700 m
2
u Ja ga ra ma, uz
Vrbas, vi {e "Par ta la". Te le fon: 065/837-722. BKM
- Po vo ljno pro da jem 18 du nu ma ze mlje uz ma gis tral -
ni put Pri je dor - Ba njalu ka. Te le fon: 065/170-879. BKM
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla -
mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u
Placevi
Poslovni prostori
Gara`e
Apartmani
Sobe
34 tvcpub!8. 8. 2009. Oglasi
Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa pi ri
ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu. Te -
le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja -
vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla ce -
vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-
203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e
Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-
393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon: 065/671-
420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420.
BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000
m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red asfal -
ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje
po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
066/358-920. BK
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je te -
le vi zo re (di gi tal, 100 Hz sli ka u sli ci...). Te le fon:
051/216-969. BK
- Pro da jem golf 4, 2000. go di {te, knji ga ser vi sa ili mi -
je njam za golf 5 ili pa sat uz do pla tu. Te le fon: 065/403-
491. BK
- Pro da jem opel as tru 1.7 di zel, g. p. de cem bar '94.
Te le fon: 065/543-656. BK
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju, re -
gis tro van do okto bra 2009. Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg. do av -
gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000 KM. Te le -
fon: 065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te le -
fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje tni i
zim ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon: 065/169-916. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.6 TDI, '91. g. p., re gis tro van
do ma ja 2010, al. fel ge, alarm, da ljin sko za klju ~a va nje,
ser vo, ABS, 6.000 KM. Te le fon: 066/122-144. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003, bije la
bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-306. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, re gis tro van
do juna 2009, 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di {te,
pre{ao 114.000 km, 63 kwW, no si vost 1.200 kg, opre -
ma se rij ska, 25.000 KM. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem re no aspa se '90. g. p., re gis to van, 4x4. Te -
le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis tro -
van do februara 2010. Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.6, g. p. '81, nere gis tro van.
Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem ford ori on gia 1.6 di zel, re gis tro van. Te le -
fon: 065/548-433. BK
- Pro da jem pa sa t 6 di zel, 2001. g. p., 130 KS, re gis -
tro van. Te le fon: 065/516-037. BKM
- Pro da jem re no kan go 1.9 di zel, 2003. go di {te, bh.
ta bli ce, is te kla re gis tra ci ja, 3.900 KM. Te le fon:
065/909-236. BKM
- Pro da jem la du ni vu 4x4, 2004. go di {te, 5.900 KM.
Te le fon: 065/909-236. BKM
- Pro da jem FI AT do blo, 2002. go di {te, pu tni ~ki, met.
si vi, re gis tro van, 6.900 KM. Te le fon: 065/909-236. BKM
- Prodajem mer ce des 190 E (stra nac) u di je lo vi ma.
Te le fon: 065/218-600. BK
- Prodajem mer ce des 124-200 di zel (stra nac) u di je -
lo vi ma. Te le fon: 065/218-600. BK
- Pri ro dna pla vu {a, nje `ne gra |e `e lje la bi da joj se ja -
vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke. Te -
le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va nje d je -
ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- Potrebni radnici gra |e vin ske stru ke - te sar, ar mi ra~,
bra var, ele tri ~ar, zi dar, mo ler, BA KAU, pla ta 3.300 do -
la ra, Bra co ili Mi {o Pa vi ~ar. Te le fon: +994124996320,
065/945-329, 065/375-848. BKM
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili nje go -
va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze -
mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno i
po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na mje -
{ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon: 051/281-
470, 065/562-149. BK
- Po prav ljam okvi re na o~ara svih vrsta, brzo i kva li te -
tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227. BK
- No vo! "No vi dom" nu di lu ksu zan smje {taj, is hra nu,
nje gu, me di cin ski nad zor sta ri jih, bo le snih i dru gih oso -
ba. Uli ca Mi la na Ste vi lo vi }a 47, Banjalu ka. Te le fon:
051/308-017, 051/308-022, 065/952-866. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon:
065/178-743, 065/785-769. BK
- In stru kci je iz he mi je i pri pre me za ispi te. Te le fon:
065/833-345. BKM
- Mo ler ski ra do vi: kre ~e nje, gle to va nje, ta pe te, unu -
tra{ nje fa sa de, izo la ci je, pos tav lja nje plo ~i ca i la mi na ta,
sa na ci ja i adap ta ci ja stam be nih i po slo vnih pros to ra.
Te le fon: 065/343-745. BKM
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon:
066/324-473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni
pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno.
Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno vne
{ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-705. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi -
zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700 mm,
g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le fon:
065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni ugalj,
bu kovi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja nje (bu -
kva i hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo `e i `i ral -
na upla ta. Te le fon: 065/894-241, 065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul tove s kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri na 1,20 m. Ka se
mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen trum" Za lu -
`a ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, '94. g. p., oca ri nje na,
udar na ko ~ni ca, no si vost 2.000 kg. Te le fon: 051/580-
004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-158. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var, mo gu -
}nost CO2 i ar gon sko va re nje, 220/380 vol ti, ga ran ci ja.
Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvije stil ske ko `ne gar ni tu re, bi vo lja ko `a,
si vi tik, drvo-ru ~ni rad. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, tr pe za rijs ki sto
na raz vla ~e nje i tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Do lu tao pas zla tni re tri ver s crnom ogrli com. Te le -
fon: 051/466-373, 062/905-127. BKM
- Pro na |en zu to-bi je li ma li ku }ni pas. Te le fon:
051/466-373, 062/905-127. BKM
- Mo bil ni te le fo ni, po lo vni, vi {e mo de la, o~u va ni, ba -
te ri je, dis ple ji, mas ke, di je lo vi, Banjalu ka. Te le fon:
066/838-979. BKM
- Pro da jem `en ku epa njel bre to na, sta ra go di nu, obu -
~e na za lov, mo gu }a pro ba. Te le fon: 065/909-236. BKM
- Pro da jem trgo va ~ku kru `nu va gu li be la, 150 KM.
Te le fon: 065/817-246, 065/519-217. BKM
- CA NE COR SO {te nad, crni, si vi i ti gras ti iz du go
o~e ki va nog le gla. Po tom ci ita li jan skih {am pi ona, izu -
ze tno kru pni, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/051-306. BKM
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra -
|e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber -
~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge ne -
ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne
ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra sta -
ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od
se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM. Te -
le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min.,
200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem 50 kg {um skog me da, 12 KM/kg. Te le -
fon: 065/267-961. BK
- Pro da jem te le vi zor 72 cm, kao nov, ci je na po vo ljna.
Te le fon: 066/122-144. BK
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
Automobili
TV i video tehnika
Oglasi 8. 8. 2009. tvcpub 35
36 tvcpub!8. 8. 2009.
MRE @A PLUS
10.00 Ju ra bje z| od ku ce. crta n| í||m.
15.00 FBl í| | es. dok. pro qram. 16.00
Aqent red. 17.30 Or ta c| .
21.00 Odmo r| se. za s|u z|o s|. se r| ja. 22.00
Üb|s tvo u Gr|n v| •u. 00.00 Sport
cen tar. 00.05 Tra va. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 09.05 FlLM Tren.
11.05 Foj |ov rat. se r| ja (r). 13.00 Na to -
•ko v| ma. 14.10 Auto- sop. 14.45 B| |ja na
za vas. 16.00 No vos t|. 16.25 Pra va stvar
(r). 17.30 Sv| jet na d|a nu. 18.15 P| sma |z
Her ceq No voq. 19.30 BN mo n| tor. 20.00
Sve •a na sje dn| ca SO BN. 21.00 v| ta íon.
zvuk ko j| || je •|. 21.35 Bu |e var. 22.10 Mu z| -
•k| |z|oq. 23.00 Su ro va prav da.
01.05 Dru qa stra na b| je sa. 02.45
G|a d| ja tor ke. 04.45 Bu |e var
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.05
Z| k| na sa re n| ca. 11.05 D| zn| na PTS. í|| -
msk| pro qram. 12.30 Moj ujak. se r| ja.
13.00 Dne vn|k. 13.14 For span. 13.15
Sport p|us. 13.30 Lud. zbu njen. nor ma -
|an. Sta ra s|| ka. se r| ja. 13.50 Lud. zbu -
nj en. nor ma| na: ku po pro da j a s| | ke |
ío| c| ke. se r| ja (r). 14.29 Ek sk|u z| vno: Ze na
bez ob| |je zja. zab. pro qram. 15.00 ves t|.
15.10 Tv || ca... Kao sav nor ma |an svet.
zab. pro qram. 16.03 Po zo r| ste u ku c|. se -
r| ja (r). 16.55 T| s| m| sve. 18.30
Kva dra tu ra kru qa. dok. pro qram. 19.00
S|a qa || ca. kv|z. 19.30 Dne vn|k 2. 20.10
Dru qa r| ca m| n|s tar ka. se r| ja. 21.00 Tv b|n -
qo. zab. pro qram. 22.00 Aqent
pod stre som. 23.45 ves t|. 23.50
Zbo qom Ba ía na. 01.50 Dru qa r| ca m| n|s -
tar ka: K|nq konq ju n| or. se r| ja (r). 02.00
ves t|. 02.30 Ek sk|u z| vno: ze na bez obe |e -
zja. zab. pro qram (r). 03.03 Tv || ca: Lj| |ja -
na Stje pa no v|c. zab. pro qram (r). 04.03
Le t|. |e t| pe smo mo ja m| |a. muz. pro qram
(r). 04.30 Kva dra tu ra kru qa. dok. pro qram
(r). 05.00 S|a qa || ca. kv|z. 05.48 ver sk| ka -
|en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 P| smo-q|a va. pu to -
p|s. 09.55 Orta n| í||m. 10.00 Na ro dna mu -
z| ka. 11.00 Z|a tn| m| nut. kv|z. 12.00
Pa d| o na Tv. 13.05 Sve zna | | ca. kv| z.
14.00 Te |e sop. 15.00 Sve zna || ca. kv|z.
15.55 Orta n| í||m. 16.00 Mjes ta. kra je v|.
za n| m|j| vos t|. re por ta za. 16.30 Kv|z zna -
nja. kv|z. 18.00 M|s te r|j pos ta nja. dok.
pro qram. 19.30 Dne vn|k PTS 2. 21.00 Da.
mo zda ne. po || t| •k| ma qa z|n. 22.00 Spa -
s|| da. re por ta za. 23.30 Kv|z. 00.00 Erot sk|
pro qram
TV HA JAT
08.00 v| kend j u tro. j u tar nj | pro qram.
10.00 Ju ra |z dzun q|e. crta n| í||m. 11.10
Auto- k|ub. 11.35 B|s tro B|H. 12.01
Srek ll. 13.35 Ho r| zon t|. 14.15 Do ku men -
tar n| pro qram. 15.00 FBl F| |es. dok. pro -
qram. 16.00 Aqent Ped. 17.30
Or ta c|. 19.00 v| jes t| u 7. 19.35 Ho r| -
zon t|. 20.00 Ko ms| ja pro t|v ko ms| je. zab.
pro qram. 21.00 Odmo r| se. za s|u z|o s|.
se r| ja. 22.00 Üb|s tvo | Gre enw|c hu.
23.45 Tra va. se r| ja. 00.20 Üb| je me
nje zno. 02.00 v| jes t|. 03.00 Ho r| zon t|.
03.30 Do ku men tar n| pro qram. 04.00
Auto -k|ub. 04.20 Ko ms| ja pro t|v ko ms| je.
zab. pro qram. 05.20 B|s tro B|H. 05.45
Mu z| •k| pro qram. ----- Pre q|ed pro qra ma
za ne dje |ju
TV SA RA JE VO
07.00 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja. 07.30
Andy P|c hter. se r| ja. 08.00 v| jes t|. 08.05
Pro qram za dje cu. 10.00 D|v |j| u srcu. se -
r| ja. 11.00 Mu z| •k| pro qram. 11.30 v| jes t|
za m|a de. 12.00 v| jes t|. 12.10 Auto- sop
ma qa z|n. 12.35 Taj na. se r| ja. 13.05 Tr| bu -
na|. 13.35 BH ve za. |ní. pro qram. 14.00
. 15.45 Me tro nom. 16.10 Z| vot |
zdrav |je. 17.00 v| jes t|. 17.05 B| zn|s ma qa -
z|n. 17.55 BH ve za. |ní. pro qram. 18.30
Dne vn|k. 19.05 Pro qram za dje cu. 20.00
Orne knj| qe. se r| ja. 20.30 Ja vn| aqent
033. za ba vn| pro qram. 21.00 v| j es t| .
21.10 G|o bus. po || t| •k| ma qa z|n. 21.40
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN GJMN
HBO 18.00
Mi smo Mar {al,
film
ls t| n| ta pr| •a o tra qe d| j|. na d| | us traj -
nos t| u centru je ove spor tske dra me.
Gra d|c Hun t|n qton sje d| ste je Ün| ver -
z| te ta Mar sa|. na ko jem je íu dba| na -
•|n z| vo ta. a|| je | qrad ko j| se na je sen
1970. mo rao su o•| t| s tra qe d| jom.
Pla net me so `de ra,
dok. pro gram
Po |ar na med vje d| ca B| ne krat koq
nor ve skoq pro |je ca utrku je se s vre -
me nom ka ko b| udvos tru •| |a svo ju
tez|nu pr| je po vrat ka ar kt| •ke z| me.
G|ad joj pr| je t| ka da se nje n uob| •a je -
n| p|| jen ne po ja v|.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00 Tu r| zam p|us. (r)
07.00 Dr| nom n| zvo dno.
dok. pro qram
07.30 Zdrav |je je || jek
08.00 v| jes t|
08.10
10.10 Sar qa rep ko.
crta na se r| ja
10.35 Skaj |den.
crta na se r| ja
11.30 Frej zer.
se r| ja
12.00 v| jes t|
12.15 Odje |je nje za |s tra qu.
se r| ja
13.10 Oa ro || ja.
se r| ja
14.00 Top FM 20.
muz. pro qram
15.00 Pa ro v| | par tne r|:
Sten Lo re|
| O|| ver Har d|.
dok. pro qram
15.25 M| n|-se r| ja
17.00 v| jes t|
17.05 Do kra ja sv| je ta:
Ku ba. 1. d|o.
re por ta za
17.35 Ka za Ma t| je
Be cko v| ca
18.00 Lje to p|s 2009.
19.00 Frej zer.
se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 Odje |je nje za |s tra qu.
se r| ja
21.00 Nac|ona|ana
bezbjednost
22.40 ln ío pro í||
23.00 Sa bor tru ba •a
Gu •a 2009.
po no cn| kon cert
02.00 Mjes to z|o •| na.
Ma ja m|.
se r| ja
02.45 Top FM 20
03.40 Sve t| orah.
se r| ja
04.05 Dne vn|k
04.30 Lje to p|s
05.25 Zdrav |je je || jek
------- Pre q|ed pro qra ma
za ne dje |ju
GJMN
GJMN
RT RS
08.00 Tu r| zam p|us. (r)
09.00 v| jes t|
09.05 Pro qram za dje cu
11.00 Oru soe.
|qra na se r| ja
12.00 v| jes t|
12.05 Mo za |k re || q| ja.
vjer sk| pro qram
12.30 Üred.
|qra na se r| ja
12.55 ÜKW do qa daj.
do ku men tar n|
ma qa z|n. r.
13.30 vr| je me je za be be.
do kum. re a||ty se r| ja|
14.10 ve •er sa Em| rom.
ta|k show
15.15 Zvjez da n| stu d|o.
mu z| •k| pro qram
16.00 Lju bav | rat.
1. d|o. (PP)
17.40 Juz nja •ka d| nas t| ja.
|qra na se r| ja
18.30 B|o qra í| je:
Taj ku n|.
do kum. pro qram
19.30 Dne vn|k
20.10 OSl M| am|.
|qra na se r| ja
21.00 Ta ks| 2 (PP)
22.40 v| jes t|
22.50 Kon cert:
Ha ||d Be s||c 2
23.55 Ma ma
u se sna es toj (PP)
01.35 Kon cert:
Bo jan Ma ro v|c
02.35 Pre q|ed pro qra ma
za ne dje |ju
GJMN
GJMN
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo on |ajn (r)
07.20 Mejd |n Ba nja |u ka (r)
07.30 Spor t| s| mo (r)
08.00 Na pu ste n| an deo.
se r| ja (r)
09.00 Ba| kan net.
ju tar nj| pro qram
10.30 D| ja man tska
zam ka
12.00 ln ío top
12.10 Sa ra je vo on |ajn
12.20 Ma de |n Ba nja|u ka
12.30 Pat u ku c|.
se r| ja
13.00 Da pre de mo na t|
13.30 Mo b|h
14.00 ln ío top
14.10 Go|d mu s|c
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n| an deo.
se r| ja
17.00 Sou tajm
18.30 ln ío top
18.50 BBl su mer re port
19.00 Smo| v||.
se r| ja
19.50 Bjek stvo.
se r| ja
20.45 L| c| t| raj-pro í| t| raj
21.00 Z| ve ra ne
23.00 Don Hu an
de Mar ko
01.00 Sa ra je vo on |ajn (r)
01.10 Mejd |n Ba nja|u ka (r)
01.20 Grand sou (r)
03.20 Z| ve ra ne (r)
05.20 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
23.00 21.00
Sa bor tru ba ~a
Gu ~a 2009,
di re ktan pre nos
PTPS po pra v| |u svo j|m
vjer n|m q|e da oc| ma pre no s|
sve sto se de sa va na tra d| c| -
ona| nom sa bo ru tru ba •a u
Gu •|. Po q|e daj te po no cn|
kon cert u d| rek tnom pre no su.
21.00
Sa satelita
- Pro qram za
dje cu | m|a de
08.01 Be Ha Te be be
08.06 Fren de r| u
qa |a ks| j| bro je va.
an| m|r. se r| ja (r)
08.14 Do bro do s||
u mo ju ze m|ju.
do kum. pro qram
08.27 Oa ro bne c| pe |e.
dra ma
08.42 Dje •| j| íes t| va ||
09.00 vjen •a nje.
do kum. í||m
09.15 Ne ma pro b|e ma
09.35 Me |a n|e
11.00 Jo s|p Pe ja ko v|c:
Ü |me na ro da. (r)
11.30 Svjet sko b|a qo:
Gr| n|• - B|en he |m
pa |a ta | park (r)
12.00 BHT v| jes t|
12.10 Sp| jun
14.10 D| no Mer ||n:
lspo •et ka.
kon cert
16.15 Tvrdo q|a vost
18.00 Zmaj ko j| nes ta je.
dok. pro qram
18.50 Oe |es t|n.
crta n| í||m
19.00 Dne vn|k
19.30 Spor tsk| pro qram
20.00 Ko sar ka (M):
Do da tne kva || í| ka c| je
za EP 2009:
B|H - Be| q| ja.
pr| je nos
22.00 BHT v| jes t|
22.15 Sve t| d|m
00.10 K|a s| •n| a| bu m|:
S|m p|y Ped
01.00 Sp| jun (r)
03.00 Pre q|ed pro qra ma
za ne dje |ju
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK BH 23.00
Don Hu an de Mar ko,
film
Ne po zna t| m|a d|c sto j| na |v| c| kro va je -
dne v| ses pra tn| ce u Nju jor ku. Mas k| ran.
•u dno obu •en. | uz d| qnu toq ma •a. uzv| -
ku je da je upra vo on Don Hu an naj ve c|
|ju ba vn|k na sv| je tu. •o vjek ko j| je za veo
h| |ja du zena.
22.15
Za uvi jek za je dno,
film
Bob | va|t su s| jam sk| b|| zan c|. spo -
je n| u bo ku. Otvo re n| | srda •n|. tru de
se da z| ve po tpu no nor ma| no. Nj| hov
ce odnos do c| na kus nju ka da se
va|t od|u •| pre se || t| u Ho || vud s|| je de c|
svoj san da pos ta ne í|| msk| q|u mac.
Ro bin Hud, princ
lo po va, film
Na kon sto su |h to kom krsta skoq
ra ta uhva t| || Tur c|. Po b|n od Lok s|| ja
| Ma or Az|m usp| je va ju po bje c| u
En q|es ku qdje se Az|m za k|| nje da
ce os ta t| dok se Po b| nu ne oduz|
sto mu je spa s|o z|vot.
N. Geographic 22.00
NOVA 20.00
RTL 21.25
Sve ti dim, film
Svo je q|a va aus tra| ska dje -
voj ka Put. na tu r|s t| •kom
pu to va nju ln d| jom. za pa da
u |o se drus tvo za pa dnja •k|h
Luí tbren ze ra ko j| tu ma ra ju
tom s| ro ma snom | pr|ja vom
ze m|jom u po tra z| za du ho -
vn|m pros vje t|je njem.
Ta ksi 2, film
Ja pan sk| am ba sa dor do -
|a z| u po sje tu Mar se ju ka ko
b| se upo znao s ra dom |o -
ka| ne po || c| je. Ot| ma qa ja -
pan ska ban da | nas ta je
po tje ra sa qo m| |om po || c|j -
sk|h auto mo b| |a | |s to to || ko
ne pre v| se b|s tr|h po || ca ja ca.
@i ve ra ne, film
N| ko ne zna ka ko je pe -
de set k| |o qra ma he ro |na
nes ta |o u pod ze m|ju oz|o -
q|a se noq d| je |a De tro |ta.
Kr| m| na| c|. ko rum p| ra n|
po || caj c| ||| ne ko tre c|.
moze pos ta t| bo qa t| j| za
pet m| || ona do |a ra.
8. 8. 2009. tvcpub 37 TV mre`a
. 23.10
RTV USK BI HA]
09.30 v| jes t|. 09.35 . 11.00 Pr| •e
s ju zn|h mo ra. 12.00 v| jes t|. 12.05
FlLM. 13.30 Do ku men tar n| pro qram.
14.00 v| jes t|. 14.15 Le qen da o v| || jam
Te| |u. 15.10 Sre d| nom. dok. pro qram
(r). 16.40 Auto-sop. em| s| ja o auto mo -
b| || zmu. 17.10 vra ta taj ne. se r| ja. 17.50
BH. ve za. po ||t. ma qa z|n. 18.20 S| no v|
P| ma. crta n| í||m. 19.00 Dne vn|k Tv
ÜSK. 19.30 Do kum. pro qram. 20.05
Ko kte| mju z|k. 21.30 v| jes t|. 21.35 Bo -
na ven tu ra. 22.00 SMS. poz dra v| | •es -
t|t ke. 23.40
TV TK TU ZLA
07.05 Orta n| í||m. 07.20 Brz| ku har.
zab. pro qram. 07.50 v| ta íon. zvuk ko j|
|| je •|. 08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja.
09.00 De n|s na past. dje • j| pro qram.
09.25 To mas | pr| ja te |j|. 09.30 G|as
Ame r| ke (r). 10.00 v| jes t|. 10.05 H| to v|
M|s ter Dz|r |a. 10.15 Frej zer. 10.45 Dje -
•j| sat. 11.45 En c| k|o pe d| ja zna nja.
dok. pro qram. 12.00 v| jes t|. 12.05 BH
ve za. |ní. pro qram. 12.35 H| to v| M|s ter
Dz|r |a. 12.45 Gra do v| sv| je ta. dok. pro -
qram. 13.25 S|| ka pr| || ka. dok. pro -
qram. 13.45 Tv en c| k|o pe d| ja zna nja.
14.00 v| jes t|. 14.05 Pres k|ub. |ní. pro -
qram. 14.50 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 15.00
Dje • je po po dne. 16.00 Dne vn|k 1.
16.15 Svje t|a po zor n| ce. zab. pro qram.
17.00 Bo na ven tu ra. ma qa z|n. 17.30
Pje smom o Bo sn|. ku| tur n| pro qram.
18.15 Moj dom. ma qa z|n. 18.45 Orta n|
í||m. 19.00 Dne vn|k 2. 19.30 Sv| vo |e
Pej mon da. se r| ja. 20.05 Tv re por ta za.
20.30 lz B| sa qa ve h| da Gu n| ca. dok.
pro qram. 21.00 . 22.30 Lje tne
kon cer tne ve •e r|. zab. pro qram. -----
Skr| ve na ka me ra. 23.50 Na kra ju da -
na. 00.00 G|ad. se r| ja. 00.30 .
02.00 Pre q|ed pro qra ma za ne dje |ju
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN GJMN
06.32 Orta n| í|| mo v| (r)
08.00 Ju tar nj| pro qram
09.55 v| jes t|
10.00 Ju ra |z dzun q|e.
crta n| í||m
11.30 Spor t|c.
dje •j| pro qram
11.55 v| jes t|
12.00 Dzo n|
| bom ba
13.30 Auto-sop ma qa z|n (r)
14.00 Kv|z | qrad
15.00 FBl í| |es.
dok. pro qram
16.00 Aqent red
17.30 Or ta c|
19.00 v| jes t| da na
19.03 v| jes t|
19.35 Sport
19.45 ATv mu s|c
20.00 Ora| no do ba:
Su za na Man •|c
21.00 Odmo r| se.
za s|u z|o s|.
se r| ja
22.00 Üb|s tvo
u Gr|n v| •u
00.00 Sport cen tar
00.05 Tra va.
se r| ja
00.45 Grad ska vre va.
se r| ja
01.35 Pre q|ed pro qra ma
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
ATV
08.00 Zv| jez de p|e su.
sou (r)
10.00 Go to vo
sa vrse na
p|ja •ka ban ke (r)
12.00 OBN Star Mo de| by
De ja na Po su |jas.
sou (r)
14.55 M| mo hod.
tok sou
15.55 Na po |e on | ja
18.00 ls tra z| va nja.
dok. em| s| ja
18.20 Odred za •|s to cu.
za ba vn| pro qram
18.55 OBN |n ío
19.15 Hej mju z|k.
muz. em| s| ja
20.00 PPM
22.00 BMH.
r| a|| t| sou (r)
00.00 PPM (r)
02.00 Go to vo
sa vrse na
p|ja •ka ban ke (r)
03.40 BMH.
r| a|| t| sou (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
07.20 Atom.
crta na se r| ja
07.45 v|n ks.
crta na se r| ja
08.10 Po coyo.
crta na se r| ja
08.30 Ezo Tv.
ta rot sou
09.30 No va |o va.
Tv |qra
10.20 Kra|j Kv|n sa.
se r| ja
11.15 Oa ro bn| ce.
se r| ja
12.15 Smo| v||.
se r| ja
13.15 lz vrsna
za po v| jed
14.55 Ne za bo ra v| st| ho ve.
kv|z
15.55 Nad || pom 35.
q|a zbe n| sou
16.55 v| jes t|
17.05 Kod Ane.
ku || nar sk| sou
17.45 Mr. B|n.
se r| ja
18.10 Lud. zbu njen.
nor ma |an.
se r| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Po b|n Hud:
Pr|nc |o po va
22.25 Gra n| ca
b| je qa
00.05 Su ze
bo qa sun ca
01.55 Se dm| znak
03.30 Gra n| ca
b| je qa
05.00 Oa ro bn| ce.
se r| ja
05.50 Kra|j Kv|n sa.
se r| ja
------ Pre q|ed pro qra ma
za ne dje |ju
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
07.20 D| zn| je v| crt| c|:
Le qen da o Tar za nu
07.40 D| zn| je v| crt| c|:
101 Da| ma t| nac
08.05 v| dr| c|
08.15 Na kra ju u|| ce: Ko ta•
08.40 D| no sa p| ens.
se r| ja
09.05 Po ku s| ko j| su
pro m| je n| || sv| jet
09.25 Spor tske |qre m|a d|h
09.40 Spe |e o|o sk| pu to p|s
10.05 Ek stre mne z| vo t| nje.
dok. se r| ja
10.35 lqraj mo se
10.50 Par |a on| ca: Pa |e ||
se m|a d| na zvu ke
tam bu r| ce?
11.45 v|p Mu s|c O|ub LP
13.45 G| mna z| ja.
se r| ja
14.40 KS auto -ma qa z|n
15.10 4 z| da
15.50 Put oko sv| je ta kroz
80 vrto va: ln d| ja.
dok. se r| ja
16.55 55 da na
u Pe k|n qu
19.25 Ga ra za: F|ayer
20.00 Pat za
qra do na •e| n| ka
21.50 B| tan qe | pr|n ce ze 2.
se r| ja
22.30 Ü2 Spe c| ja|
23.00 HP - qdje ste v|.
tu je | va sa po sta
23.05 Spor tske v| jes t|
23.15 Bez odu sev |je nja.
mo ||m 6.
se r| ja
23.45 Noc u ka za || stu:
Oa ro bna íru |a. ope ra
01.10 Pre q|ed pro qra ma
za ne dje |ju
GJMN
GJMN
HRT 2
07.45 Ek sp|o z|v.
ma qa z|n
08.35 Taj na •o ko |a de.
se r| ja
09.25 Ü|| ca Se za me.
crta na se r| ja
10.20 Ben 10.
crta na se r| ja
11.00 Je dna od de •k|.
se r| ja
11.30 P| tam srca.
se r| ja
12.20 Mo ja
dje voj ka
14.05 Jum p|n'
Jack F|ash
15.50 K|ju• od srca
17.30 Zv| jez de Ek stra:
Ho || vud ska
pro k|et stva (1. d|o)
18.30 v| jes t|
19.05 Ek sp|o z|v.
ma qa z|n
20.00 Oo vje •e.
qdje m| je auto?
21.25 Za uv| jek
za je dno
23.20 Lo va
do kro va
00.50 Zor ro GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
16.00 20.00
RPM, film
Luk. pro íe s| ona| n| kra d|j| -
vac auto mo b| |a. do b| je pr| -
ma m|j| vu po nu du za kra du
pro to t| pa su pe ra uto mo b| |a s
naj ve ce svjet ske |z|ozbe sta -
r|h | r| jet k|h mo de |a. Me du -
t|m. auto mo b|| ze || da ukra de
| nje qo va su par n| ca K|a ud| ja.
16.55
55 da na u Pe kin gu,
film
Ü K| n| |zb| ja us ta nak pro t|v
stra ne ek sp|o ata c| je. Oa r| ca
po maze us ta n| ke. a kad on|
na pa dnu po dru •je na ko jem
su smje ste na me du na ro dna
d| p|o mat ska pred sta vn|s tva.
do de do ve || ke b|t ke.
20.00 22.25
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz
dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 NES kla di oni ca
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut,
pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+,
spor tski pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum
ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+,
spor tski pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic
Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+,
spor tski pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum
ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic
Ma ga zi ne
18.00 90+,
spor tski pre gled
18.30 Showbizz caf fe
19.00 In fo Bri fing
- Bo jan
Dra gi {i}
20.00 Mu zi ~ki
no vi te ti
21.00 25 na 97,6,
stra na
top-lis ta
06.15 Tv ka |en dar
06.30 vr| je me je za Jazz
07.40 v| jes t|
07.55 Oo vjek ko j|
je ub|o L| ber t| ja
va |an cea
09.55 Oro at|a Os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.20 Ku cn| |ju b|m c|
10.55 Nor ma |an z| vot.
em| s| ja o oso ba ma
s |n va || d| te tom
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 Opre zno
sa an de |om. se r| ja
13.20 Pr| zma.
mu| t| na c| ona| n|
ma qa z|n
14.05 Du ho vn| |za zo v|
14.50 Pe por te r| - |zbor:
Nez qo de s Am| s| ma
15.45 Znan stve ne v| jes t|
15.55 A| pe-Du nav-Ja dran
16.25 v| jes t|
16.35 Hrvat ska ku| tur na
ba st| na: Grad sk|
mu zej va ra zd|n
16.50 v|a do Go to vac
- Moj s|u •aj. dok. í||m
18.10 Oro at|a Os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
18.15 L| je pom na som:
v| ro v| t| ca
19.15 Lo to 7/39
19.30 Dne vn|k
20.15 Tv B|n qo sou
21.00 Fes t| va| k|a pa
Om|s 2009.
í| na |e
22.35 Bur zo vno |z vjes ce
22.40 Dne vn|k 3
22.55 v| jes t| |z ku| tu re
23.05 Ho te| od
m| || jun do |a ra
01.00 lz pa k|a
03.05 La ka dje voj ka
04.40 Sk| ca za por tret
04.55 Ga ra za: F|ayer
05.25 Opre zno
sa an de |om.
se r| ja
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
23.05
Ho tel od mi li jun
do la ra, film
Ü ho te |u u ko jem z|ve pro -
pa || |ju d|. sa kro va zqra de ba -
c| se nar ko man lz|. Ot kr| va se
da je b|o s|n bo qa toq Z|do va.
a nje qov otac. ko j| ne vje ru je
da je r| je• o sa mo ub|s tvu.
po kre ce po || c|j sku |s tra qu.
^o vje ~e, gdje mi je
auto, film
Dze s| | Oes ter. ne raz dvoj -
n| pr| ja te |j| u po tra z| su za
autom ko jeq su ne qdje |z -
qu b| || to kom ne za bo ra vne
no c|. To ne b| b| |o ta ko stra -
sno da u autu n| su b| || po -
k|o n| za nj| ho ve dje voj ke.
Gra ni ca bi je ga, film
D|o |za me ks| •ke qra n| ce
pun je |u do odvazn|h |ju d|
ko j| qra n| cu po ku sa va ju
pr| je c| ka ko b| pro na s|| bo |j|
z|vot u SAD. Pro íe s| ona| n|
kr| ju m•ar Ma k|ov sk| po ku -
sa va da pre ko qra n| ce pre -
ve ze par rus k|h |m| qra na ta.
Agent Red, film
H|a dn| rat je za vrsen | rus -
ka v|a da od|u •u je da se r| -
je s| smrtno snoq b| o|o skoq
oruzja ta ko sto ce qa vra t| t|
Sje d| nje n|m Drzava ma. Oí| -
c|r Hen dr|ks |ma za da tak
da opa sn| v| rus u po dmor -
n| c| pre ne se u Ame r| ku.
38 tvcpub!8. 8. 2009.
Sport
^e lik na
po pra vnom
Gos to va nje u Pri je do ru na -
kon dva de se tak go di na ^e li ku
pa da u naj te `em tre nu tku. Po -
raz kod ku}e od @e lje zni ~a ra
na otva ra nju se zo ne ih je uz -
drmao, pa je po vo ljan re zul tat
u su sre tu s Ru da rom im pe ra tiv
za eki pu Ive I{tu ka.
"Tre ba nam do bra igra i je -
dan po vo ljan re zul tat ka ko
bismo vra ti li sa mo po uz da nje.
Ra di li smo pro te kle se dmi ce
na ot kla nja nju ne dos ta ta ka u
igri, vje ru je mo da }e to bi ti bo -
lje ne go u duelu sa @e lje zni ~a -
rom", ka `e Amir Ja pa ur,
po mo }ni tre ner ^e li ka.
Iz stru ~nog {ta ba na ja vi li su
da }e tim do `i vje ti odre |e ne
pro mje ne. Ka pi te na Ke na na
Ne me lja ko vi }a, ko ji je imao
smrtni slu ~aj u po ro di ci, na de -
snom bo ku za mi je ni }e Da ni jel
Ri zva no vi}. Ve li ki do bi tak za
od bra nu ^e li ka pred stav lja po -
vra tak u tim Bo ja na Mar ko vi -
}a. U kon ku ren ci ji za nas tup u
vrhu na pa da prvi put }e bi ti
no vaj li ja Bo jan Ra di} i ^e li -
kov ju ni or Ha ris Di la ver.
A.M.
Me {a no vi}
di re ktor
Upra vni odbor FK Slo bo da
ime no vao je Ene sa Me {a no vi -
}a, za no vog-sta rog spor tskog
di re kto ra klu ba. Me {a no vi} je
pri je dva mje se ca po dnio ne -
opo zi vu os tav ku, ali se u klub
vra tio zbog po vje re nja UO.
"U pro te kla dva mje se ca
ana li zi rao sam svoj rad. Bi lo je
do brih i lo {i stva ri. Nas to jat }u
da lo {e stva ri is pra vim", ka `e
Me {a no vi}, ko jem su po vje re -
ne i in ge ren ci je di re kto ra mar -
ke tin ga. Ka da je ri je~ o
os ta lim or ga ni za cij skim pro -
mje nama, u Upra vni odbor
klu ba uklju ~e ni su Ne dim ]u -
di} i Fi kret Sa raj li}, dok je uki -
nu ta fun kci ja di re kto ra {ko le
fu dba la, pa }e ubu du }e Mir za
Ha d`i} bi ti di re ktor za ra zvoj
omla din skog fu dba la.
D.S.
Umor
sa ve znik
"ulja ra"
Mo dri ~a Ma ksi ma `e li da na
svom te re nu tri jum fu je nad
Sa ra je vom.
"Na{ ri val imao je te `ak me~
u ~et vrtak i na ma do la ze
umor ni i is crplje ni. Ima mo
stra ho vit mo tiv za naj bo lji ko -
le ktiv BiH u ovom tre nut ku i
tim ko ji ku ca na vra ta Li ge
Evro pe. Uko li ko pru `i mo svoj
ma ksi mum, na dam se naj bo -
ljem. [te ta {to Ne ma nja Stje -
pa no vi} ne }e bi ti spre man ni
za ovu uta kmi cu, ali igra }e
mom ci ko ji tre ba da do ne su
tri jumf, osvo je bo do ve bo je
zla ta", ka `e Zo ran ]ur guz, tre -
ner Mo dri ~e.
S.J.
Vijesti
Na kon {to su u pro {lom prven -
stvu na stra ni iz gu bi li sve uta -
kmi ce, fu dba le ri Le ota ra
po ku {a }e u duelu sa Bor cem da
osvo je no ve bo do ve.
U Tre bi nju zna ju da }e bi ti te {ko,
jer je Bo rac po ka zao da je ve oma
jak i da je ozbi ljan kan di dat za vrh
ta be le. Ali, i Le otar ove se zo ne
ima vi so ke am bi ci je, ta ko da su
bo do vi sa gos to va nja ne op ho dni.
U du eli ma sta rih spor tskih ri va la
uvi jek su bi la mo gu }a izne na |e -
nja, pa se u Le ota ru na da ju da mo -
gu da na pra ve jo{ je dno.
Tre ner Le ota ra Sr|an Ba ji} ima
na ra spo la ga nju sve fu dba le re. Na -
kon po vre da, u tim se vra }a ju de -
fan zi vac Se mjon Mi lo {e vi}, ko ji je
stub od bra ne, i Zvez dan La zi}, bez
ko ga sre di na Le ota ra u prvom ko -
lu ni je ima la pra vu kre ati vnost i
ko ris tan za vr{ni pas.
"Do bro po zna je mo eki pu Bor ca.
I na pri pre ma ma su po ka za li da
ove se zo ne ima ju ozbi ljne am bi ci -
je. Mi ima mo za cilj da po ka `e mo
da smo dru ga eki pa u odno su na
gos to va nja iz pro {le se zo ne i da
smo pro mije ni li ka ra kter. Naj ve }a
opa snost nam pri je ti od Kaj ku ta,
is ku snog Lju bo je vi }a i mla dog
Bil bi je. Na njih }e mo obra ti ti naj -
vi {e pa` nju, ali ne }e mo odre |i va ti
po se bna za du `e nja za njih, jer ni -
sam pris ta li ca ta kve igre. Igra }e -
mo svo ju igru i na dam se da
mo `e mo da osvo ji mo bod, ko ji bi
bio ve li ki kao ku }a", re kao je Ba -
ji}.
^.M.
U tim se vra }a ju
Se mjon Mi lo {e vi} i
Zvez dan La zi}
Ba ji}: Igra }e mo
svo ju igru
Pre mi jer li ga BiH u fu dba lu, 2. ko lo
Ve dran RA DE NO VI], Da rio KNE ZO VI]
Na kri li ma po bje de u gostima, os tva re ne pro -
{log vi ken da u prvom ko lu Pre mi jer li ge Bo sne i
Her ce go vi ne nad ze ni ~kim ^e li kom (0:1), fu dba le ri
@e lje zni ~a ra u ne dje lju u der bi ju dru gog ko la do -
~e ku ju [i ro ki Bri jeg.
"Pla vi" su pri je se dam da na osvo ji li prva tri bo da
u gostima na kon 800 da na "pos ta", {to je umno go me
po di glo eufo ri ju me |u na vi ja ~i ma. Ipak, prvi stra teg ti -
ma sa "Grba vi ce" Amar Osim na da se da to ne }e uti -
ca ti na igru nje go vih iza bra ni ka u su tra{ njem me ~u.
"Si gur no je da smo u Ze ni ci na pra vi li ve li -
ki po sao. Po bje da nad ^e li kom iza zva la je ve li ku eufo -
ri ju, ali se ne smi je mo mnogo oba zi ra ti na to. Na dam
se da mo ji igra ~i u ne dje lju ne }e po dle }i pri tis ku i
eufo ri ji. O~e ku jem mir nu igru ka ko bismo os tva ri li {to
bo lji re zul tat", re kao je Osim.
Kao i uo~i gos to va nja na "Bi li nom po lju", ta ko ni
ju ~e tre ner @e lje zni ~a ra ni je `e lio pro gno zi ra ti is hod.
"Ni ka da ne }u re }i da }e mo po bi je di ti ni ti
da pri `e ljku jem re mi, pa ta ko ni sa da. Tru di }e mo se da
odi gra mo {to bo lje, a {ta }e na kra ju bi ti, os ta je da vi -
dimo. Naj bi tni je je da ne ma mo po vre da, izu zev ne kih
ma njih. Igra ~i su spre mni i su prot sta vi }e mo se [i ro ko -
bri je `a ni ma u go to vo iden ti ~nom sas ta vu kao i ^e li ku.
Ne ma po tre be da ne{to mi je nja mo", do dao je Osim.
Fu dba le ri [i ro kog Bri je ga na "Grba vi ci" po ~i nju
no vu se zo nu, s ob zi rom da je uta kmi ca 1. ko la sa Sla -
vi jom ot ka za na zbog nas tu pa ti ma iz Is to ~nog Sa ra je va
u pret kva li fi ka ci ja ma za Evrop sku li gu. Da li bor [i li},
ka pi ten klu ba s "Pe ca re", sma tra ka ko ni su mo gli po -
`e lje ti bo lju uta kmi cu na otva ra nju prven stva.
"Igra ~i i na vi ja ~i '@e lje' su u tran su na kon
po bje de nad ^e li kom. Znam da }e nas u Sa ra je vu do -
~e ka ti pa kle na atmo sfe ra i uvje ren sam u pra vi no go -
me tni spe ktakl. To je ono {to me ra du je. '@e ljo' igra
do bro i si gur no }e s je dnom ta kvom eki pom i na ma bi -
ti la k{e. Ne }e mo se bra ni ti. Pro ti vni ka ma ksi mal no re -
spe kti ra mo, ali u ne dje lju ide mo na sva tri bo da. U
europ skim uta kmi ca ma, po gla vi to sa [tur mom, po ka -
za li smo da mo `e mo i da vri je di mo. To nam je sa mo
mo tiv vi {e da pru `i mo do bru par ti ju. Ka `em, pra vi
am bi jent je za ja m~en, bit }e i TV pri je nos i sve go vo ri
da je pred na ma pra va no go me tna fe {ta", re kao je [i -
li}, ne ka da{ nji igra~ sa ra jev skih "pla vih", a da nas ka -
pi ten [i ro ko bri je `a na.
Tre ner Ivi ca Bar ba ri} u utakmici sa @e lje zni ~a rom
ne }e mo }i ra ~u na ti na De ja na Mar ti no vi }a ko ji od pro -
{le se zo ne odra |u je ka znu, dok su svi os ta li spre mni.
Zbog di rek tnog pre no sa na BHT 1, uta kmi ca @e lje zni -
~ar - [i ro ki Bri jeg bi}e igra na u ne dje lju od 20.10, a ne
ka ko je ra ni je pla ni ra no u su bo tu.
U Ze ni ci na pra vi li ve li ki
po sao. Po bje da nad
^e li kom iza zva la je ve li ku
eufo ri ju, ali se ne smi je mo
mnogo oba zi ra ti na to,
ka `e Amar Osim,
tre ner @e lje zni ~a ra
Uvje ren sam u pra vi no go me tni
spe ktakl, ka `e Da li bor [i li}
Su bo ta: TPA vNlK: Tra vn|k - Zr|nj sk|
(17.30). PPl JE DOP: Pu dar - Oe ||k (17.30). BA -
NJALÜ KA: Bo rac - Le otar (19.30). TÜ ZLA: S|o -
bo da - La kta s| (17.30). MOS TAP: ve |ez -
O||m p|k (17.30), ne dje |ja: lS TO ONO SA PA JE -
vO: S|a v| ja - Zv| jez da (17.30). MO DPl OA: Mo -
dr| •a Ma ks| ma - Sa ra je vo (17.30). SA PA JE vO:
Ze |je zn| •ar - S| ro k| Br| jeq (20.10).
PA RO VI
[i ro ki na
"Grba vi ci"
FK @e lje zni ~ar - NK [i ro ki Bri jeg
Sta d| on Grba v| ca u Sa ra je vu. Ka pa c| tet: 10.000.
Su d| ja: Po bert Zr| ||c (Ba nja |u ka).
ZE LJE ZNl OAP: Se h|c. Oo ||c. Pa do va no v|c. Oo ca ||c.
Me s|c. Mu ha re mo v|c. Ou |um. Be kr|c. Bu •an. Be s|| -
ja. Me sa no v|c. Tre ner: Amar Os|m.
Sl PO Kl BPl JEG: Ma r|c. D| oqo. Pe na to. To p|c. Ba r| -
s|c. va qner. lvan ko v|c. Mar t| nez. S| ||c. va rea | M| s|c.
Tre ner: lv| ca Bar ba r|c.
"Pla vi" na kri li ma po bje de
iz Ze ni ce do ~e ku ju [i ro ki:
Se ad Bu ~an (li je vo)
FO TO NN
Bo rac jo{
ofan zi vni ji
Po bje da u gos ti ma kod La kta {a pri ja tno je izne na di la sve
pris ta li ce Bor ca, ali ta tri bo da tre ba pot vrdi ti pred pra znim tri -
bi na ma Grad skog sta di ona.
"Uta kmi ca s Le ota rom no si po se bnu te `i nu, jer se igra pred pra -
znim tri bi na ma. Tru di }e mo se da po no vi mo igru iz La kta {a, ali }e -
mo da igra mo jo{ ofan zi vni je. Mo ra mo da ovje ri mo tri bo da, jer ne
bi bi lo do bro da sa da ki ksa mo", re kao je Ve li mir Stoj ni}, {ef stru -
~nog {ta ba FK Bo rac, i do -
dao da su igra ~i ima li odmor
pred ovaj me~:
"Odmo ri li smo igra ~e fi zi -
~ki i psi hi ~ki. Le otar je ozbi -
ljna eki pa, to ga smo svi
svje sni, i u du el mo ra mo u}i smi re ni. Na ra spo la ga nju ne ma mo sa -
mo Mar ka Ma ksi mo vi }a, ko ji odra |u je ka znu iz pro {le se zo ne. Bi }e
pro mje na u odno su na me~ s La kta {i ma, jer spre ma mo ofan zi vni ju
ta kti ku."
Atmo sfe ra me |u igra ~i ma je odli ~na i do bra par ti ja ne bi tre ba lo
da izos ta ne.
"Spre mi li smo se za ovaj me~ i ide mo na tri bo da. Pra zne tri bi ne
su jo{ je dan mo tiv vi {e da po bje dom obra du je mo na {e pris ta li ce",
izja vio je Dra gan Star ~e vi}, fu dba ler Bor ca.
Me~ je na pro gra mu ve ~e ras u 19.30 na Grad skom sta di onu u Ba -
nja lu ci.
V.G.
Odmo ri li smo
igra ~e fi zi ~ki i psi hi ~ki,
ka `e Stoj ni}
8. 8. 2009. tvcpub 39 Sport
Fu dba le ri Sla vi je od Evrop ske li ge opros ti li su se jo{ je dnim po ra -
zom od slo va ~kih Ko {i ca. Ovo ga pu ta u re van {u 3. ko la kva li fi ka ci -
ja za Evrop sku li gu tim iz Slo va ~ke je pred svo jim na vi ja ~i ma
sla vio sa 3:1. U prvom ogle du bi lo je 2:0 za Ko {i ce.
Me |u tim, pre vi {e tu ge u re do vi ma Sla vi je po sli je uta kmi ce ni je bi lo.
"Bi li smo re al ni u izja va ma pred su sret u Ko {i ca ma da }e bi ti ~u do
na do kna di ti dva go la mi nu sa iz prvog su sre ta. Me |u tim, to ni je bio
znak za pre da ju. Na pro tiv, bi li smo mo ti vi sa ni da odi gra mo do bru uta -
kmi cu. Ipak, de si lo se ono {to smo naj ma nje pri `e ljki va li da do ma }in
pos ti gne po go dak u ra noj fa -
zi su sre ta.
Taj gol ni je po re me tio na {e
re do ve i brzo smo sti gli do
po ra vna nja, {to je opet vra ti -
lo vje ru u do bar re zul tat. Uprkos po ra zu ni smo ra zo ~a ra li, po go to vo u
prvh 45 mi nuta, a naj bo lji sud o na {oj igri da lo je pre ko 8.000 lju di u
Ko {i ca ma ko ji su nas is pra ti li gro mo gla snim apla uzom", re kao je na kon
su sre ta Zo ran Er bez, tre ner Sla vi je.
Stra teg ti ma iz Is to ~nog Sa ra je va s ob zi rom da je go to vo evrop ska
pri ~a okre }e se iza zo vi ma na do ma }oj sce ni.
"Sa da se okre }e mo prven stve nim oba ve za ma. Ve} u ne dje lju ima mo
ne ugo dnog ri va la Zvi jez du iz Gra da ~ca ko ja nam na me gdan do la zi
oso ko lje na do brim otva ra njem se zo ne i po bje dom nad Zrinj skim.
Ova dva su sre ta pro tiv Ko {i ca po ka za la su da je na {a pas igra na pre -
do va la i po tre bno je sa mo da se po bolj {a re ali za ci ja. O~e ku jem to ve}
pro tiv ti ma iz Gra da ~ca i, na ra vno, vje ru jem u tri bo da", za klju ~io je
Er bez.
G. I.
Opro {taj Sla vi je
De jan MA KSI MO VI]
Fu dba le ri Sa ra je va u plej-ofu za ula zak u gru pnu
fa zu Evrop ske li ge igra }e pro tiv ru mun skog Klu `a.
Prvu uta kmi cu "bor do" tim }e igra ti pred svo jim na -
vi ja ~i ma 20. avgus ta, dok je re van{ se dam da na ka sni -
je u Ru mu ni ji.
Osim Klu `a na{ pred sta vnik je u ju ~e ra{ njem `ri je bu
mo gao do bi ti i ve li ka na ho lan dski Ajaks, [a htar Do njeck,
aktu el nog osva ja ~a Ku pa UEFA, te nje ma ~ku Her tu i
{pan ski Atle tik Bil bao. Me |u tim, su dbi na je htje la da se
Sa raj li je sas ta nu sa ru mun skim ti mom ko ji je kao {am pi on
svo je ze mlje pro {le se zo ne igrao u Li gi {am pi ona. No, ti -
tu lu ni su od bra ni li i za uze li su tek ~et vrto mjes to, ~i me su
osi gu ra li pla sman u po slje dnju run du kva li fi ka ci ja za
Evrop sku li gu. Ri je~ je o ti mu sas tav lje nom od ugla vnom
stra nih igra ~a, a pre dnja ~e fu dba le ri iz Ju `ne Ame ri ke,
Bra zi la i Ar gen ti ne.
"Ni je mo glo go re. Is kre no, naj vi {e bih vo lio
da smo do bi li Atle tik Bil bao ili Ajaks. Me |u tim, ne mo `e -
mo bi ra ti i os ta je nam da se {to bo lje upo zna mo s Klu `om
do prve uta kmi ce. Mi slim da je ri je~ o izu ze tno te {kom
pro ti vni ku. Sam po da tak da su u Li gi {am pi ona pro {le se -
zo ne po bi je di li Ro mu i igra li ne ri je {e no s ^elsi jem do vo -
ljno go vo ri. Na ra vno, oni su ap so lu tni fa vo ri ti po se bno
zbog to ga {to na ma tra di ci onal no ne le `i ru mu in ski fu dbal.
Ipak, si gu ran sam da se ne }e mo pre da ti. Na pro tiv, igra mo
do bro, ve} smo na pra vi li dva iznena |e nja, pa }e mo po ku -
{a ti i tre }e", re kao je Me hmed Ja njo{, {ef stru ~nog {ta ba
Sa ra je va.
Da bi sti gli do is to rij skog dvo me ~a za pla sman u gru -
pnu fa zu Evrop ske li ge, Sa ra je vo je na fe no me na lan na ~in
eli mi ni sa lo {ved ski Hel sin gborg u ~e vrtak uve ~er pred
svo jih 18.000 na vi ja ~a. [ved ski sas tav je iz prvog ogle da
do nio pre dnost od 2:1, a ve} u dru goj mi nu ti ko {ev skog
ogle da je po ve }ao za je dan gol, na kon {to je po go dio Jon -
son. Me |u tim, to "bor do" tim ni je po ko le ba lo i uz ve li ku
`elju i za la ga nje i dos ta sre }e us pje li su preo kre nu ti re zul -
tat. U uvo dnim mi nu ta ma Hel sin gborg je po go dio pre ~ku
i sta ti vu, a i Mu ha med Ala im je sjaj no in ter ve ni sao u dva
na vra ta. No, u 38. mi nu ti Da mir Ha d`i} je pro bu dio svo je
sai gra ~e i na vi ja ~e. Sjaj nim udar cem s 30 me ta ra za tre sao
je mre `u za 1:1 i erup ci ju odu {ev lje nja na "Ko {e vu".
U dru gih 45 mi nu ta na{ pred sta vnik je do -
mi ni rao i kon stan tno stva rao {an se, ma da su i igra ~i Hel sin -
gbor ga ima li svo je. Sjaj na igra Sa raj li ja is pla ti la se u 78.
mi nu ti. Odli ~nu akci ju Mir ze Ri zva no vi }a i Mi la na Mu mi -
no vi }a u gol je pre tvo rio Alen Av di} za izje dna ~e nje u uku -
pnom sko ru (3:3). Do {lo je do pro du `e ta ka, ko ji ni su
do ni je li pu no uzbu |e nja, jer su oba sas ta va bi la ve oma
opre zna. Usli je di li su pe na li u ko ji ma je Sa ra je vo ima lo vi {e
sre }e. Ala im je u dru goj se ri ji za us ta vio uda rac Ek stran da, a
Adis Ja ho vi}, Fa ruk Ihti ja re vi}, Ri zva no vi}, Ma ksu mi} i
Ham za gi} po ga |a ju za ve li ko slav lje na "Ko {e vu".
"Ve} u dru goj mi nu ti smo pri mi li
gol i to je zna ~i lo da mo ra mo pos ti }i naj ma nje dva. Na ra -
vno, to je bio ve li ki {ok za mo je mom ke, ali smo se us pje li
opo ra vi ti i ogro mnim na po ri ma do }i do pro la za. Ovo je
ve li ka po bje da u ko joj su pre su di li fan tas ti ~an ko le ktiv,
`e lja i hti je nje. Ka da se ta ko igra, ni {ta ni je ne mo gu }e", re -
kao je Ja njo{ o ogle du s Hel sin gbor gom.
"Ro |e ni"
opre zni
No go me ta {i Ve le `a u da -
na{ nju uta kmi cu s Olim pi -
kom ula ze s mno go
opre za. "Ro |e ni" su svje -
sni da bi kiks "vu ko va" u
prvom ko lu vrlo la ko mo -
gao bi ti sa mo slu ~aj nost,
te da je ova eki pa, ka da se
po gle da igra ~ki ka dar, je -
dna od naj bo ljih u Pre mi -
jer li gi.
"Ne tre ba se za va ra va ti,
Olim pik ima odli ~nu eki pu
i da nas }e mo ima ti te `ak
ispit. No, mi u uta kmi cu
ula zi mo pre pu ni sa mo po -
uz da nja i vje re u svo je
mo gu }nos ti. Po slje dnjih
da na odli ~no smo ra di li,
na da mo se pu nom sta di -
onu i ve li koj po dr{ci na vi -
ja ~a, pa vje ru jem da }e mo
osvo ji ti sva tri bo da i os ta -
ti u vrhu", ka zao je ju ~er
no vi na ri ma na re do vnoj
kon fe ren ci ji za no vi na re
Asim [ka lji}, sto per Mos -
ta ra ca ko ji je re do ve ovog
ti ma po ja ~ao ove zi me.
Ina ~e, u odno su na du el s
Tra vni kom tre ner Ibra ko -
vi} }e ima ti jo{ ve }u kon -
ku ren ci ju - eki pi se
pri dru `io i El vir ^o li} ko ji
je ri je {io pro ble me s pa pi -
ri ma i do bio no vu po su dbu
od ^e li ka. Edin [e ~i} opo -
ra vio se od ozlje de za do bi -
ve ne pro tiv Tra vni ~a na,
dok u ti mu ne }e bi ti ozli je -
|e nih Oba da i Ar me la
[ka lji }a.
S.I.
Vijesti
FK Sa ra je vo tri jum fom nad Hel sin gbor gom pla si rao se u plej-of Evrop ske li ge
Za gru pnu fa zu
pro tiv Klu `a
Po da tak da su u Li gi {am pi ona
pro {le se zo ne po bi je di li Ro mu
i igra li ne ri je {e no s ^el si jem
do vo ljno go vo ri, ka `e Me hmed
Ja njo{, tre ner "bor do" ti ma
Prva uta kmi ca u Sa ra je vu 20.
avgus ta, re van{ se dam da na ka sni je
Mu ha med Ala im
bra ni pe nal za
pro laz da lje
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
Bh. tim pre trpio i dru gi
po raz od slo va ~kih Ko {i ca
Str| je| c|: 0:1 Jon son u 2. 1:1 Ha dz|c u 38. 2:1 Av -
d|c u 78. m| nu t|. O||m p|j sk| sta d| on As|m Fer ha to -
v|c Ha se u Sa ra je vu. G|e da |a ca: 18.000. Su d| ja:
A|e ksej Ku| ba kov (Bje |o ru s| ja) 7. Zu t| kar to n|: Ma -
ksu m|c. Mu m| no v|c (Sa ra je vo). Ek strand. Tam bu -
ra (He| s|n qborq).
SA PA JE vO: A|a |m 8. P| zva no v|c 7. Be |o se v|c 7
(od 70. m| nu te Ja ho v|c 7). Du do 6.5 (od 58. m| -
nu te lht| ja re v|c 6.5). Tor |ak 8. Ma ksu m|c 7.5. Mu -
m| no v|c 7.5. Dza km|c 8. Av d|c 7. Ham za q|c 7.5.
Ha dz|c 7.5 (od 82. m| nu te Oo mor 7). Tre ner: Me -
hmed Ja njos.
HEL SlN GBOPG: Han son 7. Tam bu ra 7. Sven bak
6.5. Sun d|n 7. Ber qho|c 6.5 (od 107. m| nu te Ün -
ku r| -). Ho| qer son 6.5. Ma kon de |e 6.5. Jon son 7
(od 46. m| nu te Ma h|an qu 6.5). An der son 6.5 (od
105. m| nu te va| stet 6.5). N|| son 6.5. Ek strand 6.5.
Tre ner: Bo N|| sen.
Sa ra je vo 2
Hel sin gborg 1
Str| je| c|: 1:0 No vak u 2. 1:1 Ðer ma no v|c u 17. 2:1 Ba s|s ta u 55. 3:1
O| cman u 90. m| nu t|. Sta d| on Lo ko mo t| va u Ko s| ca ma. G|e da |a -
ca: 8.500. Su d| ja: Sta n| s|av Su k| na (Pu s| ja) 7. Zu t| kar to n|: Ba s|s ta
(Ko s| ce). Se s|| ja. Pe qo je (S|a v| ja).
KO Sl OE: Srenq 6.5. K|s 7. Smrek 6.5. Do b| as 7. M| ||n ko v|c 8 (od
84. m| nu te Se re •|n -). O| cman 6.5. vja zan ko 7 (od 81. m| nu te Ka -
ras -). Ja n|c 7. No vak 7.5 (od 76. m| nu te Ho van •|k -). Ba s|s ta 7.
Skut ka 6.5. Tre ner: Jan Ko zak.
SLA vl JA: Lu •|c 6.5. Pe qo je 7. S| m|c 5.5 (od 79. m| nu te N| ko ||c).
Ar se n| je v|c 7. Sce pa no v|c 6.5 (od 86. m| nu te To do ro v|c -). Se s|| ja
6. Ðer ma no v|c 7. Ku ta || ja 6.5. Stan ko v|c 6. vu ksa no v|c 6.5 (od 69.
m| nu te Pa do va no v|c -). Be no v|c 6.5. Tre ner: Zo ran Er bez.
lqra• uta km| ce: Mar ko M| ||n ko v|c (Ko s| ce) 8.
Ko {i ce 3
Sla vi ja 1
U Ni onu su ju ~e izvu ~e ni pa ro vi 4. ko la kva li fi ka -
ci ja za Li gu Evro pe i Li gu {am pi ona. Par ti zan i Crve -
na zvez da za ri va le su do bi li @i li nu odno sno Sla vi ju
Prag, dok }e se Di na mo sas ta ti s Har tsom.
Zvez da je sve izne na di la vi so kom po bje dom pro tiv
Di na ma iz Tbi li si ja si no} u re van {u 3. ko la (5:2), pa sa da
tre ba da pot vrdi kva li tet pro tiv Sla vi je iz Pra ga, ko ja je
ispa la iz kva li fi ka ci ja za Li gu {am pi ona. ^e {ki pred sta -
vnik ispao je od mol dav skog [e ri fa iako ni je iz gu bio. U
Mol da vi ji je bi lo 0:0, a u re van {u u Pra gu 1:1, pa je [e rif
pro {ao za hva lju ju }i go lu u gos ti ma.
"Ne mo gu da ka `emda sam ne za do vo ljan
{to smo do bi li Sla vi ju iz Pra ga. Si gur no je mno go bo lje
ne go da smo izvu kli {pan sku Va len si ju. Iuze tno ce nim ~e -
{ ki fu dbal. Ima ju ne ma ~ki ka ra kter, mno go tr~e. Igrao sam
~es to pro tiv ^e ha ka da sam nas tu pao za Aus tri ju, sve su to
{ko lo va ni igra ~i. Je dno je si gur no, ne }e bi ti la ko", re kao je
Ivan Ad`i}, spor tski di re ktor FK Crve na zvez da."
Naj za n| m|j| v| j| me• po s|je dnjeq ko |a
kva || í| ka c| ja za L| qu sam p| ona |qra se u G|az -
qo vu. qdje Se| t|k do •e ku je en q|es k| Ar se na|.
L| on bh. re pre zen ta t|v ca M| ra |e ma Pja n| ca
|qra ce sa An der |e htom dok ce Sa| cburq
Adm| ra v|a da v|ca ukrst| t| ko p|ja s Ma ka b| Ha -
|íom. Os ta || pa ro v| •et vrtoq ko |a kva || í| ka c| ja
za L| qu sam p| ona: Lev sk| - De bre cen. Ko pen -
ha qen - Apo e|. ven tsp||s - O| r|h. Se r|í - O||m p| -
ja kos. Se| t|k - Ar se na|. Tem|svar - Stut qart.
Spor t|nq - F| oren t| na. Pa na t| na |kos - At|e t| ko
Ma dr|d.
Prv| me •e v| su na pro qra mu 18. | 19. av qus -
ta a re van s| se dam da na ka sn| je (25. | 26).
Pja ni} pro tiv An der le hta
40 tvcpub!8. 8. 2009. Sport
Ini jes ta:
No vac ni je
bi tan
An dres Ini jes ta, fu dba ler
{pan skog {am pi ona Bar se lo ne,
izja vio je da je za do vo ljan svo -
jim ugo vo rom i da od ~el ni ka
klu ba ne }e tra `i ti po ve }a nje
pla te. Po vi {i cu bi tre bao do bi ti
Li onel Me si, dok je Ini jes ta, je -
dan od naj va `ni jih igra ~a ka ta -
lon ske eki pe, re kao da ga no vac
ne za ni ma pre vi {e.
"Pri je go di nu i po da na pro -
du `io sam ugo vor sa Bar se lo -
nom, ali ako ~el ni ci klu ba
odlu ~e da mi po nu de no vi ugo -
vor na osno vu mo jih za slu ga,
cije ni }u nji hov gest", izja vio je
Ini jes ta.
"Ni sam tra `io no vi, bo lji,
ugo vor. Ni ka da od klu ba ne bih
tra `io ni evro. Oni su mi uvijek
sla li po nu de i ja sam ih pri hva -
tao. Mo ram pri zna ti da sam za -
hva lan Bar se lo ni", do dao je on.
Ini jes ta je is ta kao da mu je
`e lja da os ta ne u Bar se lo ni do
kra ja igra ~ke ka ri je re.
"Sa zreo sam na li ~nom i pro -
fe si onal nom ni vou. Osje }am se
kom ple tno, pun sna ge i op ti mi -
zma. @e lim da igram jo{ do go u
Bar se lo ni, mo `da i do kra ja ka -
ri je re", re kao je Ini jes ta.
Kre }u i
Fran cu zi
Ovo ga vi ken da po ~i nje i fran -
cus ki fu dbal ski {am pi onat. Ti -
tu lu bra ni eki pa Bor doa ko ja je
po no vo je dan od kan di da ta za
ti tu lu, a na jo zbi ljni je ri va le
ima }e sva ka ko u eki pa ma
Olim pi ka iz Mar sel ja, odno sno
Li ona. Pla sma nu u vrhu ta be le
se na da ju jo{ Pa ri Sen @er men,
Lil i Ren. Bu kmej ke ri kao gla -
vne kan di da te za ispa da nje vi de
ti mo ve Va len si je na, za tim de bi -
tan ta Bu lo nja, odno sno Mon pe -
ljea i Gre no bla, ma da ne ma
su mnje da }e za svoj sta tus stra -
ho va ti i Le Man, Lo ri jen i jo{
po ne ki tim.
Pa ro vi 1. ko la, su bo ta: Okser
- So {o, Gre nobl - Olim pik Mar -
selj, Le Man - Olim pik Li on,
Mo na ko - Tu luz, Mon pe lje -
PS@, Ren - Bu lonj, Sent Etjen -
Ni ca, Va len si jen - Nan si (svi u
21), ne dje lja: Lil - Lo ri jen (17),
Bor do - Lans (21).
Za ne ti: Eto
se uklo pio
Ka pi ten fu dba le ra In te ra Ar -
gen ti nac Ha vi jer Za ne ti izja vio
je da se no vi igra~ tog mi lan -
skog klu ba Ka me ru nac Sa mju -
el Eto do bro uklo pio u eki pu.
"On je sja jan fu dba ler ko ji je
pro {le se zo ne pos ti gao mno go
go lo va u {pan skoj Pri me ri i Li -
gi {am pi ona i vrlo brzo se uklo -
pio u na{ tim", re kao je Za ne ti
no vi na ri ma u Pe kin gu, gdje }e
In ter u su bo tu igra ti me~ Su per -
ku pa Ita li je sa rim skim La ci -
jom.
"Ki nes ka ja vnost je po ka za la
ve li ko in te re so va nje za In ter.
Po ku {a }e mo da obra du je mo
na {e na vi ja ~e u Ki ni osva ja -
njem tro fe ja", do dao je ka pi ten
In te ra.
Eto je u lje tnom pre la znom
ro ku sti gao u In ter iz Bar se lo ne
u za mje nu za Zla ta na Ibra hi -
mo vi }a i Bra zil ca Mak sve la, a
"ne ro azu ri" su kao dio tog tran -
sfe ra do bi li jo{ 40 mi li ona evra.
Vijesti
Tre ner fu dba le ra Ar se na la Fran cuz Ar sen
Ven ger kri ti ko vao je Man ~es ter Si ti i Re al Ma -
dri d zbog pre tje ra nog tro {e nja nov ca na do vo |e -
nje po ja ~a nja.
"Mi slim da Si ti u ti mu ima kva li te tne igra ~e, ali
ka da ku pi te vi {e od tri fu dba le ra, po ma lo se koc ka te
s ta kti kom. Po ne ka da se svi brzo uklo pe, a ne ka da je
za to po tre bno i po ne ko li ko mje se ci. Ako se to ne
de si brzo, prve uta kmi ce mo gu da bu du ve oma nez -
go dne", oci je nio je Ven ger.
^el ni ci ma drid skog Re ala do sa da su na po ja ~a -
nja po tro {i li oko 250 mi li ona fun ti, dok je Upra va
Man ~es ter Si ti ja iz dvo ji la du plo ma nja fi nan sij ska
sred stva. Fran cus ki stru~ njak je is ta kao i da klu bo vi
nov cem ne mo gu da ku pe sla vu o ko joj sa nja ju. On
je re kao da Ar se nal ne tro {i mno go na po ja ~a nja jer
se ugla vnom osla nja na svo je igra ~e.
"Ar se nal `i vi od svo jih igra ~a i ka da
za ra |u je mo no vac, to je za to {to smo do bro ra di li i
do no si li is pra vne odlu ke. Me |u tim, te {ko je op sta ti
jer ne ki klu bo vi ko ris te fi nan sij ski do ping", re kao je
Ven ger.
"Vje ru jem da klu bo vi mo gu da bu du us pje {ni
uprkos ~i nje ni ci da dru gi ima ju mno go vi {e nov ca.
Te eki pe nas stav lja ju pod ve li ki pri ti sak jer po ve }a -
va ju pla te igra ~i ma. Si ti i Re al ima ju sli ~an fi nan sij -
ski po ten ci jal i am bi ci je. Na ra vno, is to ri ja je na
stra ni [pa na ca", do dao je tre ner Ar se na la.
Ven ger je oci je nio i da su, u po slje -
dnje vrije me, o~e ki va nja na vi ja ~a Ar se na la ne re al na.
"Za njih je pri hva tlji vo sa mo osva ja nje Li ge
{am pi ona i Pre mi jer li ge. Sve os ta lo iz gle da kao ka -
tas tro fa. U se zo ni 2007/2008. bi li smo bli zu osva ja -
nja {am pi on ske ti tu le, pro {le go di ne smo igra li u
po lu fi na lu Li ge {am pi ona i to je za njih bi lo lo {e",
re kao je on.
Ar se nal je u lje tnom pre la znom ro ku pro dao
Man ~es ter Si ti ju Ema nu ela Ade ba jo ra i Ko lo Tu rea,
ali jo{ ni je ulo `io no vac u no ve igra ~e. Je di no ve }e
po ja ~a nje za lon don ski tim bio je do la zak To ma sa
Ver ma le na iz Aja ksa za 10 mi li ona fun ti.
Arsen Venger
osuo po bogatim
Par ti zan }e utje hu na kon eli mi na ci je iz kva li fi ka ci ja
za Li gu {am pi ona po tra `i ti u Evrop skoj li gi. Za pro ti vni -
ka je do bi o slo va ~kog pred sta vni ka eki pu @i li ne. Slo va ci
su u pro {lom kva li fi ka ci onom ko lu po bije di li hrvat ski
Haj duk, uku pnim re zul ta tom 2:1.
@i li na po slje dnjih de set go di na bi lje `i sve
za pa `e ni je re zul ta te. Od 2000. osvo ji la je ~e ti ri ti tu le
prva ka dr`a ve, a naj ve }i us pjeh je pos ti gnut pro {le se zo ne
ulas kom u gru pnu fa zu Ku pa UEFA, gdje je igra la sa As -
ton Vi lom, HSV, Aja ksom i Sla vi jom iz Pra ga. @i li na je
ima la skor od je dne po bje de, je dnog ne ri je {e nog re zul ta ta
i dva po ra za.
"Ovo je za nas izu ze tno bi tna uta kmi ca. Pro ti vnik je
na ne ki na ~in sli ~an kao onaj ko ji nas je eli mi ni sao u kva -
li fi ka ci ja ma za Li gu {am pi ona, ne pre te ra no atra kti van,
ali mo `e da bu de opa san. To }e bi ti naj bi tni je uta kmi ce u
Evro pi ove se zo ne. @e li mo da po pra vi mo ne ke stva ri ko -
je smo po kva ri li na uta kmi ci pro tiv Apo ela i da obe zbe -
Ne ki klu bo vi ko ris te
fi nan sij ski do ping, re kao Ven ger
Arsen Venger
Zvezda na
Partizan sa
@ri jeb 4. ko la
kva li fi ka ci ja za Li gu
Evro pe i Li gu
{am pi ona u fu dba lu
Izuze tno
ce nim ~e {ki
fu dbal.
Ima ju
ne ma ~ki
ka ra kter,
mno go tr~e,
ka `e
spor tski
di re ktor
Zvez de
Ni je bi tno
da li
igra mo
prvu kod
ku }e ili
na stra ni,
ka `u iz
Par ti za na
Zvez da izne na di la
vi so kom po bje dom pro tiv
Di na ma iz Tbi li si ja
8. 8. 2009. tvcpub 41 Sport
Ra spu ca na
Ro ma
U ~et vrtak uve ~e su odi -
gra ni me ~e vi 3. ko la kva li -
fi ka ci ja za Evrop sku li gu a
pos ti gnu ti su ovi re zul ta ti:
Kri la So vje tov - Sent Pa -
triks 3:2 (prvi me~ 0:1),
Ka ra bah - Hon ka 2:1 (1:0),
^er no mo re - PSV 0:1
(0:1), Li be rec - Va duz 2:0
(1:0), Leh - Fre drik stad 1:2
(6:1), La hti - Bri` 1:1 (2:3),
Ha po el - Ge te borg 1:1
(3:1), Lil - Se voj no 2:0
(2:0), Sla ven Be lu po -
Trom so 0:2 (1:2), Apop -
Ra pid Be~ 2:2 (1:2), Aus -
tri ja - Voj vo di na 4:2 (1:1),
[turm - Pe tro vac 5:0 (2:1),
Ba zel - Rej kja vik 3:1 (2:2),
Jang Bojs - Bil bao 1:2
(1:0), Hon ved - Fe ner ba h~e
1:1 (1:5), De ri Si ti - CSKA
So fi ja 1:1 (0:1), El fsborg -
Bra ga 2:0 (2:1), Ga la ta sa raj
- Ma ka bi 6:0 (4:1), Le gi ja -
Bron dbi 2:2 (1:1), Me ta list
- Ri je ka 2:0 (2:1), Bre da -
Po lo ni ja 3:1 (1:0), In ter blok
- Me ta lurg 0:3 (0:2), Si gma
- Aber din 3:0 (5:1), Oden -
ze - Ra bo tni ~ki 3:0 (4:3),
Haj duk - @i li na 0:1 (1:1),
Gent - Ro ma 1:7 (1:3),
Ham bur ger - Ran ders 0:1
(4:0), Ma der vel - Steaua
1:3 (0:3), Pa ok - Va le ren ga
0:1 (2:1), Crve na zvez da -
Di na mo 5:2 (0:2), Fu lam -
Ve tra 3:0 (3:0), Fe re ira -
Bnei Je hu da 0:1 (0:1).
Ka li ni}
ope ri san
Tre ne ru Haj du ka iz Spli -
ta Ivi ci Ka li ni }u po zli lo je
to kom re van{ me ~a kva li -
fi ka ci ja za Li gu Evro pe
pro tiv @i li ne. Ka li ni} je
zbog ozbi ljnih sr~a nih
pro ble ma hi tno ope ri san u
split skom Kli ni ~ko-bol ni -
~kom cen tru. Hrvats ki
me di ji na vo de da je si tu -
aci ja bi la ve oma dra ma ti -
~na i da su se lje ka ri u
je dnom tre nut ku bo ri li za
tre ne rov `i vot.
Prvak
pred sta vio
po ja ~a nja
Zrinj ski, fu dbal ski {am -
pi on BiH, ju ~e je pred sta -
vio no va po ja ~a nja a ra di
se o na pa da ~u Ma ti Dra gi -
~e vi }u, ko ji ve} ne ko vri je -
me tre ni ra s Mos tar ci ma,
ali }e pra vo nas tu pa ima ti
tek u dan a{njem su sre tu
pro tiv Tra vni ka. Po red
Dra gi ~e vi }a, pred stav ljen i
Go ran Mar ko vi}, igra~ ko ji
mo `e igra ti na po zi ci ji za -
dnjeg ve znog i de snog bo -
~nog, a sti gao je iz
^u ka ri ~kog.
"Na dam se da }e mo sla -
vi ti u Tra vni ku i ta ko po ~e -
ti niz us pje {nih re zul ta ta",
re kao je Dra gi ~e vi}, ne ka -
da{ nji igra~ Haj du ka i Di -
na ma.
Zrinj ski bi u nas tav ku
se zo ne mo gao os ta ti bez
To ni ja [u nji }a, ko ji je bio
na pro bi u Kar lsru eu, a
nje gov an ga `man u ovom
klu bu za vi si od to ga ho }e
li Di no Drpi} pro na }i no -
vu sre di nu.
Vijesti
Fu dba le ri Ru dar Pri je do ra po
prvi put pred do ma }om pu bli kom
zai gra }e u Pre mi jer li gi BiH a da -
nas im u 2. ko lu do la zi ze ni ~ki ^e -
lik.
Uta kmi ca }e bi ti odi gra na na re no -
vi ranom Grad skom sta di onu u Pri je -
do ru. Mar ko Pa vi}, na ~el nik op {ti ne
Pri je dor, sa ru ko vod stvom klu ba
obi {ao je sta di on i re kao da }e op {ti -
na kao i do sa da po mo }i ovom klu bu
da os ta ne pre mi jer li ga{ i da igra zna -
~aj nu ulo gu u ovom ran gu ta kmi ~e -
nja, jer Pri je do ru tre ba por mo ci ja
pre ko spor ta. Op {ti na Pri je dor je iz -
dvo ji la sred stva u vi si ni od 300.000
KM. U prvoj fa zi re kon stru isa na je
cen tral na tri bi na sa 1.500 mjes ta za
sje de nje, ure |e ni VIP lo `a, svla ~i -
oni ce za igra ~e, ku pa ti la, pros to ri je
za su di je i de le ga te, pres-cen tar, iz -
dvo je na tri bi na za gos tu ju }e na vi ja ~e
i pro laz za igra ~e do te re na. Zi dnu
ogra du sta di ona osli ka li su ~la no vi
Li ko vnog udru `e nja ''Ta ~ka'' iz Pri je -
do ra `e le }i da da ju svoj do pri nos
obno vi ovog spor tskog obje kta i ur -
ba ni jem iz gle du ovog mjes ta ko je je
ve li ko oku plja li {te mla dih i lju bi te lja
spor ta. Bra ni slav Ro kvi}, pred sje -
dnik Upra vnog odbo ra FK Ru dar
Pri je dor, izra zio je za do volj stvo re -
no vi ra njem sta di ona.
"Vje ru jem da go vo rim i u ime
igra ~a ko ji su ve oma sre }ni {to prvu
uta kmi cu kao do ma }i ni igra mo na
svom tre nu i {to je akci ja ure |e nja
ovog spor tskog obje kta bi la us pje -
{na", ka zao je Ro kvi}.
S.T.
Sta di on Ru da ra
u no vom ru hu
di mo do da tnih {est me ~e va u Evro pi", re kao je Sla vi {a Jo -
ka no vi}, tre ner Par ti za na, i do dao da ni je bi tno gdje se igra
prva uta kmi ca.
Je di ni hrvat ski pred sta vnik za gre -
ba ~ki Di na mo za pro ti vni ka je do bio {kot ski Har ts. Di na -
mo je, kao po pra vi lu, ispao iz tre }eg ko la kva li fi ka ci ja za
Li gu {am pi ona od aus trij skog Red Bul Sal cbur ga uku -
pnim re zul ta tom 2:3. Crna tra di ci ja pro tiv ve li kih pro ti vni -
ka sa da ne tre ba da se o~e ku je jer Har ts ne bi tre bao da
bu de ve li ki za lo gaj za "mo dre".
@o ze Mu ri njo, tre ner In te ra, op tu `io je svoj
pret ho dni klub ^el si da mu ote `a va po sao oko an ga -
`o va nja Ri kar da Kar va lja i De ka.
Mu ri njo tvrdi da je ci je na Kar va lja i De ka odje -
dnom dras ti ~no sko ~i la ka da je Upra va "pla va ca" sa zna -
la da In ter `e li da ih do ve de u svo je re do ve.
"Iz gle da da ni je mo gu }e da do ve dem bi lo ko jeg fu -
dba le ra ^el si ja. Ka da po ka `em in te re so va nje za ne kog
od njih, sa ~e ka me izne na |e nje", re kao je Mu ri njo i do -
dao:
"Prvo smo ~u li da je De ko slo bo dan da
iza be re no vi klub. Dvi je se dmi ce ka sni je, ka da su ~u li
da smo za in te re so va ni da ga an ga `u je mo, nje go va ci je -
na je sko ~i la s nu le na pet mi li ona, a cijena Kar va lja s
pet na 15. Ot pri li ke je ta ko."
De ko i Kar va ljo bi li su igra ~i Mu ri njo vog Por ta,
ko ji je 2004. osvo jio Li gu {am pi ona, a Kar va ljo je bio
je dan od prvih igra ~a ko je je Mu ri njo do veo na "Stam -
ford Brid`", ka da je pre uzeo fun kci ju od Kla udi ja Ra ni -
je ri ja.
Stra teg "ne ro azu ra" do dao je da ne zna
ni {ta o `e lji Ar se na la i To ten he ma da do ve du Pa tri ka Vi -
je ru: "Ako ga `e le, mo ra li bi da nam to ja ve. Do sa da se
ni smo ~u li ni s je dni ma ni dru gi ma."
@oze Murinjo: ^elsi
mi ne da igra~e
Vi di} pres ka ~e ^el si
Po vre da sko ~nog zglo ba i da lje pred stav lja pro blem za Ne ma nju Vi -
di }a, fu dba le ra Man ~es ter ju naj te da.
Srpski re pre zen ta ti vac ne }e se na }i me |u u~e sni ci ma "Ko mju ni ti {il da",
uta kmi ce izme |u Man ~es ter ju naj te da i ^el si ja ko ja se na pro gra mu su tra na
"Vem bli ju". Uz Vi di }a, ni Ves Bra un ne }e bi ti na ra spo la ga nju prva ku En -
gles ke na otva ra nju no ve se zo ne, pa }e njih dvo ji cu u du elu s "plav ci ma" za -
mije ni ti D`o ni Evans i D`on O'[ej.
Vi di} ne }e ni u Ju `nu Afri ku
na pri ja telj ski me~ (12. av gusta)
za ko ji je se le ktor Srbi je Ra do -
mir An ti} ju ~e sa op {tio spi sak na
ko jem se na la ze: gol ma ni: Vla -
di mir Stoj ko vi} i @e ljko Brki},
od bra na: Bra ni slav Iva no vi}, Ne nad To mo vi}, Ne ven Su bo ti}, Ale ksan dar
Lu ko vi}, An to nio Ru ka vi na i Ivan Obra do vi}, ve zni red: Mi lo{ Nin ko vi},
Zdrav ko Ku zma no vi}, Goj ko Ka ~ar, Mi lo{ Kra si}, Ra do sav Pe tro vi}, Zo ran
To {i}, Mi lan Jo va no vi}, Mar ko Mi lin ko vi}, na pad: Ni ko la @i gi} i Dan ko
La zo vi}
Uta kmi com izme |u {am pi ona
Vol fsbur ga i [tut gar ta si no} je
po ~e la no va se zo na nje ma ~kog
fu dbal skog {am pi ona ta.
Pro {la se zo na je po mno go ~e mu
bi la in te re san tna pa se o~e ku je da i
ova do ne se dos ta uzbu |e nja i nei -
zvje snos ti. No va se zo na do no si i
no vi ne u ter mi ni ma odi gra va nja
me ~e va pa }e je dna uta kmi ca sva ke
su bo te bi ti igra na u ve ~er njem ter -
mi nu, a raz dvo je ne su i uta kmi ce
ko je }e se igra ti ne dje ljom.
Naj ve }e {an se za osva ja nje ti tu le
po pra vi lu se da ju Ba jer nu, a pre ma
tre nu tnim pro cje na ma na jo zbi ljni ji
ri va li min hen skom ti mu tre ba lo bi
da bu du Ver der, Ham bur ger, Vol -
fsburg, [tut gart i [al ke, dok iz dru -
gog pla na vre ba ju dor tmun dska
Bo ru si ja i Ba jer Le ver ku zen. Ka da
je o bor bi za op sta nak rije~, no vaj li -
je Maj nc i Fraj burg su prvi kan di da -
ti za po vra tak u "cvaj tu", a si gur no
je da }e stre pi ti i Aj ntraht, Bo hum,
Bo ru si ja iz Men hen gla dba ha i Nir -
nberg.
Pa ro vi 1. ko la, su bo ta: Bo ru si ja
Dor tmund - Keln, Her ta - Ha no ver,
Maj nc - Ba jer Le ver ku zen, Nor -
nberg - [al ke, Ver der - Aj ntraht (od
15.30), Ho fen hajm - Ba jern
(18.30), ne dje lja: Bo hum - Bo ru si ja
Men hen gla dbah (15.30), Fraj burg -
Ham bur ger (17.30). Si no} su igra li
Vol fsburg - [tut gart.
An ti} ju ~e sa op {tio
spi sak za me ~
s Ju `nom Afri kom
Ni je mo gu }e da do ve dem bi lo
ko jeg fu dba le ra "pla va ca"
@oze
Murinjo
Ba jern fa vo rit
Maj nc i Fraj burg
prvi kan di da ti za
po vra tak u "cvaj tu"
Op {ti na Pri je dor
iz dvo ji la sred stva u
vi si ni od 300.000 KM
Slaviju,
@ilinom
Pa ro v|: Pa ok - He ren ven. D| na mo Za qreb - Har ts. ver der - Akto be. Ever ton - S| qma. Ba te Bo r| -
sov - L| teks. Bre da - v| |ja re a|. Leh - Br|z. Fu |am - Am kar. Ga |a ta sa raj - Le va d| ja. Te p|| ce - Ha po e|. Me ta -
|urq - Aus tr| ja. Tven te - Ka ra bah. Po ma - Ko s| ce. D| na mo Mos kva - OSKA So í| ja. Genk - L||. PSv - Bne|
Je hu da. La c|o - E| ísborq. Trab zon - Tu |uz. Par t| zan - Z| || na. Ba ku - Ba ze|. Ajaks - S|o van. Sah tjor - S| va -
spor. Bron db| - Her ta. B|| bao - Trom so. Sa ra je vo - K|uz. Pa p|d Be• - As ton v| |a. Steaua - Sent Pa tr|ks.
Spar ta Praq - Ma r| bor. Ze n|t - Na c| ona|. Ðe no va - Oden ze. D| na mo Bu ku rest - L| be rec. Gen qan - Ham -
bur qer. S| on - Fe ner ba h•e. Sturm - Me ta ||st. S|a v| ja Praq - Orve na zvez da. Ben í| ka - vor sk|a. va s|uj -
AEK. Sta bek - va |en s| ja. Prv| me •e v| na pro qra mu su 20. av qus ta a re van s| se dam da na ka sn| je.
Sta bek bez sre }e
42 tvcpub!8. 8. 2009. Sport
Dis trikt
po kro vi telj
tur ni ra
Gra do na ~el nik Br~ko dis -
tri kta Dra gan Pa ji} pri hva tio
je da Vla da dis tri kta bu de
po kro vi telj tur ni ra odboj ka -
{kih klu bo va in va li da 12.
sep tem bar, na ko me su
u~e{ }e pot vrdi le eki pe iz
Beo gra da, Ki kin de, Sla von -
skog Bro da, Sis ka, Der ven -
ta, Bi je lji ne, Mos ta ra i
Br~kog.
Ru ko vod stvo Odboj ka -
{kog klu ba in va li da Br~ko
is ko ris ti lo je su sret s gra do -
na ~el ni kom i za po kre ta nje
ini ci ja ti ve za iz gra dnju na -
mjen skog spor tskog cen tra
za nji ho ve akti vnos ti.
"Pla ni ra mo da iz gra di mo
kul tur no-spor tski cen tar u
okvi ru ko ga bi smo mo gli
pro je kto va ti dio pros to ra za
spor tske akti vnos ti ove ka -
te go ri je na {ih su gra |a na.
Oko 2.000 in va li da na po -
dru ~ju dis tri kta za slu `u je
da o nji ma i nji ho vim po -
tre ba ma lo kal na za je dni ca
po ve de ra ~u na. Sve }e za -
vi si ti od eko nom skih mo -
gu }nos ti ko je u ovom
tre nut ku za hti je va ju ra ci -
onal no i do ma }in sko po na -
{a nje u tro {e nju sva ke
mar ke", re kao je Pa ji}.
N.T.
Ame ri ~ka pli va ~i ca D`e si ka Har -
di pos ta vi la je u pe tak no vi svjet ski
re kord na 50 me ta ra prsnim sti -
lom na Na ci onal nom prven tsvu
SAD.
Ame ri kan ka je do re kor da sti gla
po {to je ima la naj bo lje pro la zno vri -
je me na 50 me ta ra. Har di je va je re -
zul ta tom 29.95 se kun di po bolj {a la
pret ho dno vri je me Rus ki nje Ju li je
Efi mo ve za 14 sto tin ki. Rus ki nja je
ovaj re zul tat os tva ri la na ne da vno za -
vr{e nom SP u Ri mu. No va svjet ska
re kor der ka je u ju lu pro {le go di ne bi -
la je su spen do va na na dvije go di ne
zbog to ga {to je ko ris ti la ne do zvo lje -
no sred stvo klen bu te rol, zbog ~e ga je
pro pus ti la Olim pij ske igre u Pe kin gu.
U me |u vre me nu, Ame ri ~ki ar bi tra -
`ni sud sma njio je pli va ~i ci su spen zi -
ju na go di nu da na, a na ovu odlu ku
su se odmah `a li le Me |u na ro dna pli -
va ~ka fe de ra ci ja i Svjet ska an ti do -
ping agen ci ja, ta ko da os ta je da se
vi di da li }e FI NA pri zna ti njen re -
kord.
Ko {ar ka{ NBA li ga {a Or lan do Me d`i ka Ra {ard
Lu is (29) je pred kraj pro {le se zo ne ko ris tio ste ro ide
zbog ko jih je za ra dio ka znu od de set uta kmi ca su -
spen zi je, koju }e da odslu`i ka da bu de po ~e la na re -
dna se zo na.
Po red to ga, pro cen tu al nim uma nje njem za ga ran to -
va ne go di{ nje za ra de za de set uta kmi ca su spen zi je, bi }e
mu odbi je no 1,6 mi li ona od 18 mi li ona do la ra, pre dvi -
|e nih ugo vo rom sa Or lan dom u se zo ni 2008/2009.
"Prvo i iznad sve ga pre uzi mam pu nu
od go vor nost za ovu si tu aci ju i pri hva tam ka znu.
Izvi nja vam se na vi ja ~i ma Me d`i ka, sai gra ~i ma i
cije loj or ga ni za ci ji zbog to ga {to ni sam do vo ljno
pro ci je nio mo me nat ko ji je zah tije vao do bru odlu -
ku", re kao je Lu is.
Uzo rak je po ka zao da je ol-star igra~ bio po zi ti van
na ste ro id DHEA, ko ji je za bra njen od stra ne Na ci onal -
nog ko {ar ka {kog udru` nja igra ~a.
Ipak, ovaj ste ri od, ja vna je taj na u NBA, ~es to je
ko ri{ ten ka ko bi se ti je lo opo ra vi lo u lu dom ri tmu ko ji
je na me tnut igra ~i ma.
"Na dam se da }e sva ki spor tis ta na u~i -
ti iz mo je gre {ke sa sup stan ca ma, ko je, bez ob zi ra na
svoj sas tav, mo ra ju da bu du uze te uz kon sul ta ci ju s ek -
sper ti ma", do dao je Lu is.
Ka zna ko ja je izre ~e na Lu isu iza zva la je broj ne
po le mi ke, jer je po mi{ljenju mno gi h ovo "be zo bra zno
sla ba i smi je {na ka zna". Za sli ~ne pres tu pe atle ti ~a ri ili
bi ci klis ti do bi li bi naj ma nje dvije go di ne su spen zi je ako
ne i do `i vo tne za bra ne.
Lu isu 10 me ~e va ka zne
Je le na Ma ksi mo vi}, ko {ar ka {i ca
@e lje zni ~a ra iz Sa ra je va, pro du `i -
la je ugo vo r s aktu el nim prva kom
na {e ze mlje na jo{ go di nu da na.
Sa ra jev ska eki pa je pri pre me za
na re dnu se zo nu pla ni ra la 18. av -
gus ta, a do ta da o~e ku ju jo{ je dno
po ja ~a nje iz ma |ar ske li ge.
"Za do vo ljni smo ~i nje ni com da je
Ma ksi mo vi }e va pro du `i la sa ra dnju
s na {im klu bom i na dam se da }e mo
uz za la ga nje ci je le eki pe us pje ti od -
bra ni ti na slov prva ka. Iz Ko {ar ka -
{kog sa ve za BiH su nam ja vi li da
}e mo naj vje ro va tni je igra ti u FI BA
ku pu, {to bi nam, zbog is kus tva, bi lo
vrlo zna ~aj no. Ima mo u pla nu do -
ves tu jo{ je dnu ko {ar ka {i cu od ko je
~e ka mo od go vor na po nu du", re kao
je Ta rik Ke ~o, ge ne ral ni se kre tar
@KK @elj zni ~ar.
O.Z.
Maksimovi}eva ostaje
KK ^a plji na
na pri pre ma ma
Ko {ar ka {i ^a plji ne po ~e li su pri pre me za na re dnu se zo nu, u ko joj }e
igra ti u dru{ tvu naj bo ljih klu bo va na {e ze mlje.
Pri pre ma ma se pri klju ~io Jo zo Brki}, ne ka da{ nji ko {ar ka{ Tro gi ra i Du -
bro vni ka, ko ji }e za je dno sa os tat kom ti ma po ku {a ti za dr`a ti no vaj li je u naj -
ja ~oj bh. ko {ar ka {koj li gi. Eki pi ^a plji ne pri dru `i li su se Sa mir Le ri} i Ivan
Ba ko vi}. Le ri} je sti gao iz tu zlan ske Slo bo de, dok je Ba ko vi} na po zi ci ju
plej mej ke ra do {ao iz Vi te za.
O.Z.
Re kord Har di je ve
Ol-star igra~ bio po zi ti van
na zabranjeni ste ro id DHEA
Ra {ard Lu is
(de sno)
Te nis ki tur ni ri u Los An |e le su i Va {in gto nu
Ro di ko va 500. po bje da
Ame ri ka nac En di Ro dik pla si rao se u ~et -
vrtfi na le tur ni ra u Va {in gto nu po {to je sa vla -
dao ze mlja ka Se ma Kve ri ja rezultatom 7:6
(7:4), 6:4 i ovo je pe tom te ni se ru svi je ta 500.
po bje du u ka ri je ri.
On je pos tao 36. igra~ ko me je to po {lo za ru -
kom u Open eri (od 1968) i ~et vrti akti vni te ni ser
ko ji je pre {ao tu ma gi ~nu gra ni cu. Po red Ame ri -
kan ca, od akti vnih te ni se ra, to su us pje li [vaj ca rac
Ro d`er Fe de rer sa 657 po bje da, [pa nac Kar los
Mo ja sa 573 i Aus tra li ja nac Lej ton Hju it sa 511
tri jum fa.
"U{ao sam u ve oma ek sklu zi vno dru{ tvo,
ma lo njih je us pje lo da os tva ri ova ko ne {to, to je
eli tna gru pa. Ovo je pra vo pri zna nje mo joj kon -
stan tnos ti i do brim igra ma to kom mo je de ve to go -
di{ nje pro fe si onal ne ka ri je re", re kao je Ro dik.
Ame ri ka nac, ko ji }e kra jem mje -
se ca na pu ni ti 27 go di na, osvo jio je svo ju je di nu
grend slem ti tu lu 2003. na US Ope nu. Ro dik na
tur ni ru u Va {in gto nu po ku {a va da tri jum fu je ~et -
vrti put i osvo ji 29. ti tu lu u ka ri je ri.
"To je pre kre tni ca u ka ri je ri i je dno sjaj no is -
kus tvo. Ko zna, mo `da }u os tva ri ti jo{ 500 po bje -
da", do dao je on.
Hrvat ski te ni ser Ivo Kar lo vi} pla si rao se u
~et vrtfi na le ATP tur ni ra u Va {in gto nu na kon po -
bje de 7:5, 6:1 pro tiv In dij ca Som de va De var ma -
na. Na re dni me~ Kar lo vi} igra s Ame ri kan cem
En di jem Ro di kom.
Bra ni lac ti tu le Hu an Mar tin del Po tro po bije -
dio je Lej to na Hju ita rezultatom 2:1, po se to vi ma
4:6, 6:3, 7:6(2). Ar gen ti nac }e u ~et vrtfi na lu igra ti
s Ro bi nom So der lin gom, ko ji je u za dnja dva mje -
se ca iz gu bio sa mo tri me ~a.
ATP Va {in gton, osmi na fi na la: Kar lo vi} (11)
- De var man 7:5, 6:1, Ro dik (1) - Ku eri (16)
7:6(4), 6:4, Isner - De [a unak 6:2, 6:4, Ber dih (8)
- Pet ~ner 4:6, 6:3, 6:3, Has (10) - Fe re ro 7:5, 2:6,
6:1, Gon za lez (4) - Ode snik 6:2, 6:4, So der ling (2)
- @i kel 7:5, 5:7, 6:3, Del Po tro (2) - Hju it 4:6, 6:3,
7:6(2)
Srpska te ni ser ka Ana Iva no vi} iz -
gu bi la je u 3. ko lu tur ni ra u Los An |e le su od Aus -
tra li jan ke Sa man te Sto sur re zul ta tom 6:3, 6:2.
Sto su ro va, ko ja je pos tav lje na za 13. no si oca,
us pje la je da pobijedi po sli je ne {to vi {e od je dnog
~a sa igre i ta ko se re van {i ra Ani za ne da vni po raz
na Vim bldo nu. Sa da je uku pno 2:2 u me |u so bnim
du eli ma, a Sto su ro va se u ~et vrtfi na lu sas ta je sa Ji
Zeng, ko ja je po bije di la prvu te ni ser ku svi je ta Di -
na ru Sa fi nu (prvi no si lac) rezultatom 2:1, po se to -
vi ma 7:5, 4:6, 6:4.
@engova, 14. no si lac na tur ni ru,
vo di la je ve li ku bor bu to kon dva sa ta i de set mi -
nu ta, da bi na kra ju ipak uspe la da tri jum fu je. Ki -
nes ki nja je ta ko u pe tom me |u so bnom su sre tu sa
Rus ki njom us pje la da os tva ri prvu po bje du.
Vrlo ubje dlji ve par ti je nas tav lja da pru `a Ma -
ri ja [a ra po va, ko ja se pro bi ja do vrha svjet skog
te ni sa, na kon du ge pa uze uzro ko va ne po vre da ma
i ope ra ci jom ra me na. Na kon {to je iz gu bi la prvi
set 6:4 od Ukra jin ke Alo ne Bon da ren ko, [a ra po -
va je do kra ja me ~a pre pus ti la su par ni ci sa mo tri
ge ma.
Re zul ta ti 3. ko la tur ni ra u Los An |e -
le su: Zeng (14) - Sa fi na (1) 7:5, 4:6, 6:4, Sto sur
(13) - Iva no vi} (6) 6:3, 6:2, Kir stea - Li sic ki (17)
6:3, 1:0 pre da ja Li sic ki, A. Ra dvan ska (8) - ^e -
kve tad ze 6:3, 6:2, U. Ra dvan ska - Na Li (12) pre -
da ja Na Li, [a ra po va - A. Bon da ren ko 4:6, 6:0,
6:3, Pe ne ta (10) - Pe tro va (5) 6:3, 6:3, Zvo na re va
(2) - Vi kma jer 7:6(5), 4:6, 6:4.
U{ao sam u ve oma
ek sklu zi vno dru{ tvo,
ma lo njih je us pje lo
da os tva ri ova ko
ne {to, ka `e Ro dik
Sa man ta
Sto sur
izba ci la
Anu
Iva no vi}
En di Ro dik
FO TO AFP
8. 8. 2009. tvcpub 43 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
BIJELJINA
Umjereno
do prete`no
obla~no
Ü B|H pre v|a da va ce umje re -
no do pre tezno ob|a •no vr| je -
me. dok ce na ju qu b| t|
sun •a n| je. Mo qu ca je s|a ba k| -
sa u |s to •n|m po dru •j| ma. vje -
tar s|ab do umje ren. sje ver noq
| sje ve ro |s to •noq smje ra. Ju -
tar nja tem pe ra tu ra vazduha
uq|a vnom od 13 do 18. na ju -
qu do 25. a naj v| sa dne vna od
23 do 29. na ju qu do 33 ste -
pe n| Oe| z| ju sa.
Ponedjeljak
,41
p
D
,24
p
D
Max.
Min.
,39
p
D
,23
p
D
,41
p
D
,25
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Nedjelja
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+25
o
C
+29
o
C
+29
o
C
+28
o
C
+26
o
C
+31
o
C
+27
o
C
+31
o
C
Utorak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
SARAJEVO
TREBINJE
Da nas po vo ljne bi ome te oro lo {ke pri li ke,
ko je }e po zi ti vno uti ca ti na ve }i nu lju di,
pa bi tre ba lo da se osje }aju do bro i da
budu bo ljeg ra spo lo`enja. Te go be kod
hro ni ~nih bo le sni ka }e bi ti sla bi je
izra`ene.
Gor ~i} u
po lu fi na lu
Ismar Gor ~i}, te nis ki
re pre zen ta ti vac BiH,
pla si rao se u po lu fi na le
tur ni ra iz fju ~ers se ri je
ko ji se igra u ita li jan -
skom Ave za nu za na -
gra dni fond od 10.000
do l a ra. Gor ~i } j e do
svo je pe te uzas to pne
po bje de sti gao u ~et -
vrtfi na lu sla viv {i pro tiv
do ma }eg pred sta vni ka
Lu ke Va ni ja re zul ta tom
7:5, 7:6 (5). Na{ te ni ser
}e se za pro laz u fi na le
bo ri ti pro tiv jo{ je dnog
Ita li ja na Di ani je lea Gi -
or gi ni ja s ko jim je u
svo joj ka ri je ri igrao ve}
dva pu ta.
O.Z.
BiH se bo ri
za 5. mjes to
@en ska ka det ska re -
pre zen ta ci ja BiH bo ri }e
se za pla sman od pe tog
do osmog mj es t a na
Evrop skom prven stvu
Di vi zi j e B ko j e se
odr`a va u Ta li nu (Es to -
ni ja). Na {e su se ko {ar -
ka {i ce po ra zi ma od
Ho lan di je (49:83) i Por -
tu ga la (56:69) u Gru pi
F ~et vrtfi nal ne fa ze ta -
kmi ~e nja opros ti le od
pla sma na u po lu fi nal nu
run du prven stva. Prvu
uta kmi cu ra zi gra va nja
bh. ka det ki nje igra }e
ve ~e ras pro tiv Ru mu ni -
je.
O.Z.
Vijesti
Osman ZU KI]
Na kon po bje de nad Por tu ga lom u sri je du na ve ~er,
ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja BiH ve ~e ras }e se u Ze ni ci
sas ta ti sa Bel gi jom, dru gom pre pre kom do da tnih kva li fi -
ka ci ja za pla sman na "Euro bas ket 2009" u Polj skoj.
Iza bra ni ci se le kto ra Men su ra Baj ra mo vi }a do ~e ku ju
Bel gi jan ce ko ji su u prvom ko lu kva li fi ka ci ja bi li slo bo dna
eki pa i u slu ~a ju po bje de ima li bi iz gle dne {an se za pla sman
u ba ra`. Na {i su re pre zen ta tiv ci u me ~u pro tiv Por tu ga la pru -
`i li odli ~nu par ti ju u prvom di je lu uta kmi ce ka da su os tva ri li
pre dnost ko ju is ku sni do ma }i ni ni su mo gli sti }i na kon {to su
zai gra li zna tno bo lje i efi ka sni je.
"Bel gi ju }e bi ti te `e po bi je di ti od Por tu ga la. Ona
u svo jim re do vi ma ima ne ko li ko sjaj nih igra ~a. Nji hov prvi
cen tar igra u NBA li gi, dok os ta li nas tu pa ju u ja ~im evrop -
skim li ga ma {to ih ~i ni ve oma ja kim ti mom. Na {a je oba ve -
za da u sva ku uta kmi cu ula zi mo kao da je odlu ~u ju }a i da je
na naj bo lji mo gu }i na ~in is ko ris ti mo. Na ra vno da }e bi ti te -
{ko, {to ne zna }i da ne }e mo po bi je di ti. Ima mo pre dnost do -
ma }eg par ke ta i sa mim tim vi {e {an se", re kao je
Baj ra mo vi}.
U prvom me ~u na {a se le kci ja je po ka za la pad u
igri {to je proi zvod ne is kus tva kod igra ~a vanj ske li ni je. Sle -
ktor Baj ra mo vi} je obra tio pa` nju na taj mo me nat u igri pred
uta kmi cu u Ze ni ci.
"Po sve je nor mal no da igra ~i ko ji ne ma ju is kus tvo zna -
~aj nih uta kmi ca na pra ve gre {ku. To je tim mla dih ko {ar ka {a
ko ji ni su li de ri u svo jim klu bo vi ma {to prou zro ku je pad kon -
cen tra ci je u pre lo mnim mo men ti ma. Na ra vno da sam raz go -
va rao o to me i na dam se da ve ~e ras ne }e mo la ko pro su ti
po ene. Po bje dom pro tiv Bel gi je ste kli bi smo ve li ku pre dnost
i ta ko se bi ola k{a li put u ba ra`", do dao je Baj ra mo vi}.
Na kon pri pre mnih uta kmi ca i prvog me ~a do da tnih kva -
li fi ka ci ja na{ tim dje lu je si gur ni je u od bra ni {to }e bi ti je dan
od klju ~nih fa kto ra u "Are ni". Pre ma ri je ~i ma Er mi na Ja zvi -
na, cen tra na {eg naj bo ljeg ti ma, uz sna `nu od bra nu na do -
ma }em par ke tu na {a se le kci ja mo `e do tri jum fa.
"Do ma }i par ket jes te pre dnost, ali ne }e bi ti la ko
pro tiv do brih Bel gi ja na ca. O~e ku jem pri je sve ga do bro za la -
ga nje i do bru igru u od bra ni {to bi nas na kra ju do ve lo do ci -
lja. Mo ra mo odr`a ti kon cen tra ci ju jer }e gos ti zna ti
is ko ris ti ti sva ku pri li ku", re kao je Ja zvin.
Gos ti }e zna ti is ko ris ti ti
sva ku pri li ku, re kao Ja zvin
U sva ku
uta kmi cu
mo ra mo u}i
kao da je
odlu ~u ju }a
i da je na
naj bo lji
mo gu }i
na ~in
is ko ris ti mo,
re kao
Baj ra mo vi}
Bel gi ja
dru ga pre pre ka
Do da tne kva li fi ka ci je za
"Euro bas ket 2009" u Polj skoj
Uz ve li ko za la ga nje do
po bje de: Er min Ja zvin
sport
@an Ma ri Pfaf, biv {i gol man bel gij ske
fu dbal ske re pre zen ta ci je i min hen skog Ba -
jer na, op tu `en je, za je dno sa svo jom su pru -
gom, za iz bje ga va nje pla }a nja po re za.
Pfaf i nje go va su pru ga Kar men ta ko |e
su opu `e ni za pra nje nov ca i fal si fi ko va nje
~e ko va, obja vio je u pe tak bel gij ski list "De
Tijd". Sud u An tver pe nu po kre nuo je pos tu -
pak pro tiv Pfa fa zbog to ga {to po res kim or -
ga ni ma ni je pri ja vio ve }i dio nov ca ko ji je
za ra dio to kom ka ri je re.
Advo kat po ro di ce Pfaf je po ru ~io da se
nje go vi kli jen ti ne osje }a ju od go vor nim i
de man tu ju sve op tu `be.
Pfaf je, u pe ri odu od 1976. do 1987.
go di ne, 64 pu ta bra nio za bel gij sku re pre -
zen ta ci ju, dok je za Ba jern, od 1982. do
1988. go di ne, nas tu pio na 156 me ~e va.
@an Mari Pfaf nije pla}ao porez
Do sada ne za pa m}en fe no men
do ni je la su ovo lje tna gos to va nja naj -
bo ljih evrop skih klu bo va u Sje di -
nje nim Ame ri ~kim Dr`a va ma jer
je me ~e ve "Wor ld Foo tball Chal -
len gea" i "Gold Cu pa" pro sje ~no
gle da lo 41.300 gle da la ca.
Ovog lje ta u SAD su odi gra ne
33 uta kmi ce od ko jih je 31 odi gra -
na unu tar dva tur ni ra. Onaj naj ve }i
bio je "Gold Cup", kon ti nen tal no
prven stvo Sje ver ne i Sre dnje
Ame ri ke, ~i je je uta kmi ce, njih
uku pno 25 (18 po gru pa ma, ~e ti ri
~et vrtfi na la, dva po lu fi na la i fi na le)
od gle da lo 864.000 gle da la ca, {to da je
im pre si van pro sjek od 34.500 po uta kmi -
ci.
Naj vi {e je gle da la ca do la zi lo gle -
da ti ame ri ~ku i me ksi ~ku re pre zen ta ci ju,
ko ja je bi la pra vi hit dok je igra la u te ksa -
{kom Ar lin gto nu, na no vo sa gra |e nom sta -
di onu Da las Ka uboj sa (85.000 gle da la ca).
Osim to ga, sve su ula zni ce to kom
dvo bo ja u gru pa ma, ~et vrtfi na li ma i po lu fi na -
Najva`nija
sporedna stvar
popularna i
"preko bare"
groznica
trese SAD
1. Barse|ona - LA Ga|aks| 94.000
2. Meks|ko - Ha|t|.
Gvada|upa - Kostar|ka 85.000
3. Oe|s| - lnter 81.224
4. SAD - Meks|ko 79.156
5. Oe|s| - M||an 71.203
lu uklju ~i va le dvos tru ki pro gram, odno sno
dvi je uta kmi ce u is tom da nu, {to je ta ko |e po -
di glo pro sjek. Ipak, ispa da da su ~ak i uta kmi -
ce po gru pa ma ama ter skih sas ta va, po put
Gva da lu pe, Ha iti ja, Ni ka ra gve, Gva te ma le...,
gle da le hi lja de gle da la ca. Kon kre tno, na sta -
di oni ma to kom ta kmi ~e nja po gru pa ma sva ku
uta kmi cu pro sje ~no je po sam tra lo 24.500 lju -
di. Da le ko je bo lje re zul ta te dao "Wor ld Foo -
tball Chal len ge", tur nir ko ji su ove se zo ne
igra la tri evrop ska i je dan me ksi ~ki klub: In -
ter, Mi lan, ^el si i Klub Ame ri ka. [est uta -
kmi ca uku pno je od gle da lo 336.813 na vi ja ~a
s ku plje nim ula zni ca ma, {to da je fan tas ti ~an
pro sjek od 56.135 na vi ja ~a po uta kmi ci.
Re kor dna po sje ta na tom tur ni -
ru za bi lje `e na je na dvo bo ju ^el si ja i In te ra
(2:0 za En gle ze) na "Ro se Bowlu", sta di onu
u ka li for nij skoj Pa sa de ni.
Is ti sta di on bio je po pri {te pri ja telj skog
dvo bo ja evrop skog prva ka Bar se lo ne i LA
Ga la ksi ja. Tu je uta kmi cu po sma tra lo 94.000
lju di {to je broj ka prvi put pos ti gnu ta na je -
dnoj fu dbal skoj uta kmi ci u SAD od Svjet -
skog prven stva 1994. go di ne.
Bar se lo nu je u dru gom dvo bo ju, pro tiv
Sa un der sa u Si je tlu, gle da lo 66.800 lju di na
za tu pri li ku pro {i re nom ka pa ci te tu sta di ona.
"Bar su" ~e ka jo{ da na{ nja pri ja telj ska uta -
kmi ca pro tiv ^i va sa, dru gog klu ba iz Los
An |e le sa. Iz vje sno je sa mo da }e Ka ta lon ci
jo{ po bolj {a ti ovaj fan tas ti ~an re zul tat: 33 fu -
dbal ske uta kmi ce ovog lje ta u Ame ri ci, ne
ra ~u na ju }i one MLS li ge, gle da lo je uku pno
1.361.613 lju di, {to je pro sjek od 41.261 gle -
da la ca po uta kmi ci.
Po re |e nja ra di, me ~e vi na "Pe -
ace Cu pu" u [pa ni ji igra ni su pred po lu pra -
znim tri bi na ma. Pu bli ku je ko li ko-to li ko
za ni mao Re al s Kris ti ja nom Ro nal dom, dok
se fi na le As ton Vil le i Ju ven tu sa igra lo u Se -
vi lji pred po lu pra znim tri bi na ma "Olim pij -
skog sta di ona". Kon kre tno, 12 uta kmi ca u
~e ti ri gru pe "Pe ace Cu pa" pra ti lo je uku pno
102.600 na vi ja ~a ili 8.550 po uta kmi ci.
Ovog lje ta
u SAD su
odi gra ne
33 uta kmi ce
ko je je
od gle da lo
864.000
gle da la ca,
{to da je
im pre si van
pro sjek od
34.500 po
uta kmi ci
Me~evi u [paniji igrani
pred polupraznim tribinama
Tijeri Anri
(Barselona)
i D`on Kenedi
Hurtado (Sijetl)
FOTO AFP
Glavna
zvijezda LA
Galaksija
je Dejvid
Bekam
strana 4 strane 2 i 3
Glu mi ca NP RS
Mi ljka Br|a nin-Ba bi}
Ta nja [I KA NJI]
i ljka Br|a nin-Ba bi}, glu mi ca Na -
ro dnog po zo ri {ta RS, sma tra da
je osmi jeh naj ve }i adut `e ne, ko -
ja sa za no snim osmi je hom i li je -
pim iz gle dom mo `e da osva ja.
Ova po zna ta ba nja lu ~ka glu mi ca
mnogo pa` nje po sve }u je svom iz gle du, te vo li da
je uvi jek do tje ra na.
"Za is ta se tru dim da svom iz gle du uvi jek po -
sve tim pa` nju. Ka da iz gle da te li je po, ta da se lje -
p{e i osje }a te i za do vo ljni ji ste so bom. Obla ~e nju
po sve }u jem naj ve }u pa` nju ka da je iz gled u pi ta -
nju, a na ra vno vo lim i da se na {min kam. Ka da je
fri zu ra u pi ta nju, to za vi si od pri li ke i ra spo lo `e -
nja", ka za la je Br|a nin-Ba bi}eva.
M
NASTAVAK NA STRANI 9
Na tan Ko no li, gi ta ris ta "Snow Pa tro la" @e ljko [a {i}, folk pje va~
Iza zov je
nas tu pa ti u
ne po znatim
kra je vi ma
Na
es tra di
vla da
zbrka
Osmi jeh
je naj ve }i
adut `e ne
2 tvcpub!8. 8. 2009.
la di Sje ver no irac Na tan
Ko no li, gi ta ris ta rok ben da
"Snow Pa trol", pri je dva
kon se ku ti vna nas tu pa u
Za gre bu, ka da }e su tra i
pre ko su tra bi ti pred gru pa
U2, iznio je svo ja ve oma
skro mna vi |e nja o svi ra nju s je dnim od naj ve }ih
svjet skih ben do va, lju ba vi pre ma "Ra to vi ma zvi -
jez da" i po tre bi za us pje hom u Ame ri ci.
Na In ter ne tu se ~es to po jav lju je ne pot -
vr|e na in for ma ci ja o to me ka ko ste u po ~e ci -
ma sa "Snow Pa tro lom" ne go do va li o ulas ku
u bend i prei spi ti va li svo ju odlu ku. Da li je to
za is ta bi la is ti na?
KO NO LI: Oh ne, uop {te ni sam okli je vao.
Na pro tiv, bio sam vrlo sre }an i uzbu |en. Ne ko
me o~i gle dno po gre {no ra zu mio i in ter pre ti rao.
Do {li ste u bend ne tom pri je objav lji va nja
al bu ma "Fi nal Straw", ko jim ste se eta bli ra li
na svjet skoj rok sce ni i pos ti gli ve li ki us pjeh.
Ko li ko je Va {eg udje la u nje mu?
KO NO LI: Za pra vo se ra di lo o to me da je
al bum bio na pi san vi {e od go di nu da na pri je tre -
nut ka kad sam do {ao u bend. Pos to ja le su ve}
prve ver zi je i prvi snim ci, ali ka ko smo ve} ra ni je
ra zvi li do bar odnos, ka sni je je bi lo vrlo la ko po -
~e ti pi sa ti i pre dla ga ti svo je mi sli u pro ce su stva -
ra nja, po se bno pri sa mim nas tu pi ma ka da sam
mo gao odra di ti svo je di oni ce ka ko sam htio. Me -
|u tim, tek sa da sam za pra vo po tpu no u pi sa nju
na po slje dnjem al bu mu, iako mi je i da lje to no vo
is kus tvo.
Sma tra te li da je klju~ us pje ha za pra vo
us pje ti u Ame ri ci, kao {to je na ne ki na ~in bio
slu ~aj s Va ma?
KO NO LI: Ne znam da li je u po tpu nos ti ta -
ko, ali je vrlo va `no jer pos to je ten zi je izme |u
ze ma lja kao {to su Bri ta ni ja i Ame ri ka, a ko je
uspi je va{ ri je {i ti pro bi ja njem u Ame ri ci. To je
mjes to gdje je cen tar mu zi ~ke in dus tri je, {to ni ka -
ko ne zna ~i da ne ma do bre mu zi ke izvan nje.
Iako ni sam ne ra zu mi jem za {to je ta ko ka da se
ra di o us pje {nos ti, vje ro va tno je ta ko zbog ve li ~i -
ne i ~i nje ni ce da se on dje stva ra po pu lar na kul tu -
ra.
Ka ko je Va ma nas tu pa ti pre ko oke ana i
ov dje u Evro pi, s ob zi rom na ra zli ~i te ni voe
ek spo ni ra nos ti?
KO NO LI: Dru k~i ja su to is kus tva. Vo li mo
svi ra ti du` Bri ta ni je i Evro pe, ali pro ve li smo on -
dje pu no vre me na po slje dnje ~e ti ri go di ne na tur -
ne ja ma. Iza zov nam je nas tu pa ti u ne po zna tim
kra je vi ma.
Spo me nu li ste tur ne je, pa nas za ni ma ko -
ja je ra zli ka bi ti na tur ne ji s "Col dplayem" i
U2?
KO NO LI: Je di na pra va ra zli ka je o~i gle dno
u to me {to U2 ima ju ne vje ro va tno ve li ke tur ne je i
po zor ni ce, ali obje su bi le do sad ne vje ro va tne.
Ja ko do bro se sla `e mo s "Col dplayem", kao i s
na {im uzo ri ma - U2. Vo li mo oba ben da i sma tra -
Dru k~i ja su to is kus tva. Vo li mo svi ra ti du` Bri ta ni je i Evro pe, ali pro ve li smo on dje
pu no vre me na po slje dnje ~e ti ri go di ne na tur ne ja ma, re kao Ko no li
Na tan Ko no li,
gi ta ris ta rok
ben da "Snow
Pa trol", pred
kon cert
u Za gre bu
Ame ri ka je cen tar mu zi ~ke
in dus tri je, {to ne zna ~i da ne ma
do bre mu zi ke i van nje
M
U autor skim vo da ma
Mu zi ka
prva,
a film
dru ga
lju bav
3 8 . 8. 2009. tvcpub
Kej ti Prajs, bri tan ska star le ta im -
po zan tnog po prsja ko ja u po slje -
dnje vri je me pli je ni pa` nju me di ja
tur bu len tnim ra zvo dom, sa svo jim
no vim mom kom, kon tro ver znim
Ale ksom Ri dom, pla ni ra `es to ku
48-sa tnu akci ju je dan na je dan.
Kej ti, ne kad po zna ta i kao D`or -
dan, s no vim oda bra ni kom se pri je
ne ko li ko da na smjes ti la u vi lu u
{pan skom lje to va li {tu Mar be la, a
~i ni se da se sjaj no za bav lja ju jer
go to vo ne na pu {ta ju lu ksu znu re zi -
den ci ju.
Ipak, u ri jet kim tre nu ci ma kad
po tra `e os vje `e nje po red ba ze na,
Kej ti ne pro pu {ta pri li ku da po ka `e
svo je ras ko {ne obli ne, pa je na ra -
dost pri su tnih pa pa ra ca pro {e ta la
sa mo u os ku dnim tan ga ma.
"Kej ti i Aleks su lu di je dno za
dru gim i re kli su svim svo jim pri ja -
te lji ma da dva da na ne }e izla zi ti iz
kre ve ta. Ona je ot kri la da je seks s
Ale ksom ne vje ro va tan. Ne odva ja -
ju se je dno od dru gog. Obo je vo le
ek spe ri men ti sa ti i u`i va ju u se ksu", re kao je do bro upu }en pri ja telj pa ra.
Njen su prug Pi ter An dre je bi je san na Kej ti jer sma tra ka ko }e zbog
ras ka la {e nog po na {a nja nji ho va dje ca ima ti tra ume, do dav {i ka ko je dva
~e ka da se ra zvod okon ~a. Nje go vi pri ja te lji ka `u da Pi te ru ni je ja sno
ka ko se Kej ti mo `e ta ko po na {a ti s ob zi rom na to da je maj ka tro je dje -
ce: se dmo go di{ njeg Har vi ja, ~e tvo ro go di{ njeg D`u ni ora i dvo go di{ nje
Prin ses Ti ami.
Pre ma ne kim izvo ri ma, Praj so va i Aleks, ina ~e pro fe si onal ni tre ner
bo ri la ~kih vje {ti na, po zna ti ji po umje tni ~kom ime nu De to na tor, ubrzo bi
mo gli obja vi ti i vje ri dbu. Ale ksa Ri da je nje go va biv {a dje voj ka De ni jel
Sims opi sa la kao ne za si tnog lju ba vni ka sklo nom ek spe ri men ti sa nju i ra -
znim igri ca ma. De ni jel je odlu ~i la da pro go vo ri ka ko bi D`or dan upo zo -
ri la da njen no vi lju ba vnik ni je ni ma lo sli ~an nje `nom An dreu. Aleks,
za ra zli ku od nje ga, vo li gru bo.
De ni jel je ot kri la da ju je Aleks vo lio ve za ti i da vi ti za vri je me se ksu -
al nog odno sa, a tra `io je i da ga zo ve Mas ter (Go spo dar). (Agencije)
Obo je vo le
ek spe ri men ti sa ti i
u`i va ju u se ksu
Kej ti, ne kad po zna ta
i kao D`or dan, se pri je
ne ko li ko da na s
no vim oda bra ni kom
smjes ti la u vi lu
u {pan skom
lje to va li {tu Mar be la
D`ordan planira
seks maraton
mo da su nji ho vi kon cer ti ne vje ro va tno do bri, {to
mo `e pos vje do ~i ti ogro man broj po sje ti la ca pred
ko ji ma nas tu pa ju.
Kakav je osje }aj iza}i na ko lo sal nu binu,
po put ove po slje dnje, U2-a, za tur ne ju
"360°"?
KO NO LI: Odli ~no je. Po slje dnjih go di na
smo otva ra li kon cer te za is ta ve li kim ben do vi ma,
ali kad smo prvi put nas tu pa li s U2, bi li smo ja ko
upla {e ni ve li ~i nom bine. Sa da, ne ko li ko go di na
po sli je, pu no smo po uz da ni ji i spo so bni ji kao
bend, ta ko da ne ma tog stra ha iza }i na binu pred
de set ke hi lja da lju di. S vre me nom pos ta je mo ve -
}i i am bi cio zni ji i ne ma stra ha iza }i na je dnu od
naj ve }ih bina ika d.
Ako se ne va ram, ve li ki ste lju bi telj se ri ja -
la "Ra to vi zvi jez da", {to ne ri jet ko is ti ~e te u
in ter vju ima.
KO NO LI: Mi slim da je to je dna uobi ~a je na
fas ci na ci ja. Ipak, mu zi ka je mo ja prva op se si ja i
lju bav, {to }e uvi jek i os ta ti. Ti fil mo vi do la ze na
dru go mjes to jer su za is ta po se ban dio mog `i vo ta.
Kad smo se ve} do ta knu li fil mo va, po zna -
to je ka ko se po slje dnjih ne ko li ko go di na va {a
muzika mo gla ~u ti u TV se ri ja ma po put
"Uvo da u ana to mi ju" i u igri ca ma za Playsta -
ti on. Mi sli te li da je ta kva pro mo ci ja po tre -
bna?
KO NO LI: U ovom tre nut ku smo pu no le -
`er ni ji po tom pi ta nju ne go u po ~e ci ma, jer ta da to
ne bismo ni kad u~i ni li zbog skep ti ~nos ti i opre za
ka ko bi se na {a mu zi ka mo gla is ko ris ti ti. Da nas
smo svje sni ka ko se mu zi ka mo `e pred sta vi ti u je -
dnom sa svim dru k~i jem kon tek stu, jer se ra di o
mno go {i rim ma sa ma ko ji ma se da je uvid u nju.
Na po slje dnjem al bu mu "A Hun dred
Mil li on Suns" po no vo ste ra di li s po zna tim i
vrlo an ga `o va nim pro du cen tom Ga re tom
D`e knajfom Li jem.
KO NO LI: D`e knajf je na{ pro du cent odra -
ni je. Pro du ci ra nje ovog al bu ma bi la je sva ko dne -
vna sa ra dnja jer se ra di o pro du cen tu, ali i
pri ja te lju ko ji nas po zna je i zna u ko jem smje ru
`e li mo da na {a mu zi ka ide.
Na kraju, s U2 }e te nas tu pa ti dva da na
za re dom u Za gre bu. Da li ste ika da imali pri -
li ku bi ti u Hrvat skoj ili ~u ti {to god o njoj?
KO NO LI: Ne, ni smo nas tu pa li kao bend, a
ni do la zi li in di vi du al no. Uvi jek je za ni mlji vo po -
sje ti ti ze mlju u ko joj ni si bio i o ko joj ne zna{
pre vi {e. Tru dim se da is ko ris tim vri je me da je po -
ma lo is tra `im, ali ra spo red to ne do pu {ta uvi jek.
(mu zi ka.hr)
Aleks je sklon
bi ~e va nju, gu me nim
se ksi igra ~ki ca ma,
ve za nju i dav lje nju
Dvodnevna akcija
Odmor
uz bazen
Iza zov je
nas tu pa ti u
ne po zna tim
kra je vi ma
Snow Pa tro| je br| tan sk| a| ter na -
t| vn| rok sas tav |z skot skoq Dan d| ja.
Osno va n| su 1994. qo d| ne. a|| su ko -
mer c| ja| n| us pjeh do z| vje || tek 2003. qo d| -
ne a| bu mom F| na| Straw. Jos ve cu
po pu |ar nost do n|o |m je s|je de c| a| bum.
do ne k|e power pop zvu ka Eyes Open |z
2006. Pje sma Oha s|nq Oars s toq a| bu -
ma nj| hov je naj ve c| ma |n stre am h|t do
da nas. po dje dna ko us pje sna na br| tan -
skoj (broj 6) | ame r| •koj top-||s t| (broj 5).
Pje sma je 2007. no m| no va na za na qra -
du Gre m| u ka te qo r| j| naj bo |je rok pje -
sme.
Bend
Kad smo prvi put
nas tu pa li s U2, bi li smo ja ko
upla {e ni ve li ~i nom bine
Sti `e i do ru ~ak
u kre vet
Pi ter An dre
sa dje com
Na tur ne ji s
"Col dplayem"
i U2
Sve am bi cio zni ji nas tu pi
FO TO AR HI VA
4 tvcpub!8. 8. 2009.
Dra gan SLA DO JE VI]
"Ma li je ovo grad", kom po zi ci ja folk pje va -
~a @e ljka [a {i }a ne ko li ko mje se ci una zad je dna
je od naj slu {a ni jih nu me ra u dis ko te ka ma i na ra -
dio-sta ni ca ma u go to vo svim ze mlja ma biv {e Ju -
go sla vi je. Ri je~ je o je dnom od dva sin gla ko ji je
ovaj pje va~ sni mio pred izla zak no vog al bu ma,
ko ji bi tre ba lo da se po ja vi u okto bru.
[a {i} je ne da vno gos to vao u Mrko nji} Gra -
du, gdje je na Trgu srpske voj ske, pri li kom pro -
sla ve krsne sla ve Sve tog pro ro ka Ili je i Da na 11.
mrko nji }ke bri ga de, uve se lio ne ko li ko hi lja da
Mrko nji }a na. Pu bli ka je bi la odu {ev lje na in ter -
pre ta ci jom sva ke nu me re ovog pje va ~a. Bli ce vi
fo to apa ra ta si je va li su na sve stra ne, a ne ko li ko
de se ti na naj mla |ih Mrko nji }a na odva `i lo se i po -
pe lo tik u bi nu, ka ko bi sa {to ma nje uda lje nos ti
slu {a li i gle da li omi lje nog pje va ~a. Na kon nas tu -
pa usli je di lo je di je lje nje auto gra ma, na ko je je s
nes trplje njem ~e ka lo ne ko li ko de se ti na sta no vni -
ka tog gra da.
U in ter vjuu za "Ne za vi sne" go vo ri o nas tu -
pi ma, no vim pro je kti ma, folk mu zi ci i sve broj ni -
joj kon ku ren ci ji.
NN: Ko li ko je te {ko bi ti dio es tra de, ~es to
bi ti ne na spa van, nas tu pa ti, te na kra ju di je li ti
auto gra me?
[A [I]: Pa, te {ko je, tre ba se do bro umo ri ti,
ozno ja ti, is crpe ti, i na kra ju, pri ~a ti kao ja sa da s
Va ma. Uslo vi su ne ka da bo lji, a ne ka da lo {i ji.
Kon kre tno, ve ~e ras su bi li ma lo lo {i ji uslo vi - ni -
sam se do vo ljno do bro ~uo i bi lo mi je dos ta na -
por no. Me |u tim, su de }i po rea kci ja ma, sve je
pro te klo OK. Kada sve to pro |e, on da mi je i ne -
ka ko la k{e, ali u po je di nim mo men ti ma bu de za -
is ta i te {ko. Ali, do bro, kad se spo jim ne ka ko s
pu bli kom, tra `im i od njih po mo}, kao ono, "po -
mo} pri ja te lja", "ajd' pe vaj te ma lo".
NN: Niz pu ta uvje ri li smo se da je te {ko
bi ti dio "es tra dnog ne ba". Za {to on da, i up-
rkos to me, sve vi {e lju di `e li bi ti dio es tra de?
[A [I]: Kao {to vi di te, sva ko do la zi na to
svo je mes to na ra zli ~it na ~in. Ja kad sam do la zio
bio je ne ka ko dru ga ~i ji put. Sa da ne znam {ta
klin ci mi sle, da li je la ko ili ni je. Ni je la ko! I ne -
mam poj ma ko se na la zi ba{ na toj es tra di. Ona
kao stil `i vo ta i ni je ba{ ne {to spe ci jal no pre po ru -
~i va i ja se ni ka da ne {to spe ci jal no ni sam na la zio
me |u svim tim lju di ma, ta ko da sam iz gra dio ne -
ki svoj put u ce loj pri ~i. Ceo smi sao je za pra vo
os ta ti svoj, da ti li ~ni pe ~at, i on da mi slim da sve
to ima smi sla. A upo re |i va ti se sa svi ma ko ji sa -
da mi sle da su ne ko i ne {to, mi slim da je su lu do,
a on da ve ro va tno to krat ko i tra je.
NN: Ka ko Vi gle da te na tu sve broj ni ju
kon ku ren ci ju?
[A [I]: Ja ne gle dam na kon ku ren ci ju, ja
gle dam sa mo se be. Za is ta je ta ko.
NN: Ka ko bis te de fi ni sa li ovaj mu zi ~ki
`anr ko ji je da nas, mo glo bi se re }i, naj po pu -
lar ni ji na po dru ~ju ci je le biv {e Ju go sla vi je?
[A [I]: Folk, tur bo folk... Sve se to izme {a -
lo. Onim sta rim na ro dnim pe sma ma su do da te
pri me se no vog vre me na. Si gur no je da je taj zvuk
pri me ren no vim ge ne ra ci ja ma ko je svo ju ener gi -
ju mo ra ju ne gde da ispo lje. Kad se sve to po me -
{a, do bi je te je dnu ~i ta vu zbrku, ta ko da,
ugla vnom, to do bro pro la zi. Ja li ~no gle dam i da
se ne za bo ra ve ne ke do bre sta re pe sme ko je su
fa kti ~ki sa da ever grin ne kog vre me na, kad su se
pe sme na dru gi na ~in pra vi le. Sad se kra de u pra -
vom smi slu te re ~i. Ja ko ma lo ima kre ati vnog ra -
da, to jest bav lje nja mu zi kom, pe sma ma. Da ne
pri ~am o tek sto vi ma, od ko jih bih ja ne ke cen zu -
ri sao da je to ika ko mo gu }e, ali ne mo `e. Klin ci
to po nav lja ju. Ne ka `em da ih mo `da i ja ni sam
imao, ali, eto, ako je to ba{ oma sov lje no, on da ne
va lja.
NN: Da li u ovom pe ri odu mo gu nas ta ti
ne ke nu me re ko je }e se slu {a ti i za de ce ni ju ili
vi {e?
[A [I]: Mi slim da mo je pe sme ho }e, za to
{to ja nji ma ba{ stu dio zno pri la zim i ne gde ima ju
po tpo ru. Pi ta ju me lju di za "Ma li je ovo grad" da
li je auto bio graf ska. Mo ja sva ka pe sma sada }e
bi ti auto bio graf ska. Je dnos ta vno, ne gde iz `i vo ta
pro is te knu te ne ke pri ~e ko je se po sle ba ce na pa -
pir, na pra vi se me lo di ja i kad je ~o vek otpe va,
on da mu i ve ru ju.
NN: Spo me nu li ste nu me ru "Ma li je ovo
grad". Ri je~ je o je dnoj od naj slu {a ni jih folk
kom po zi ci ja ove go di ne. Da li ste vje ro va li u
njen us pjeh i pri je ne go {to ste je ot pje va li?
[A [I]: Bio sam, re ci mo, mo `da i vi {e ve -
zan za pe smu "Bra vo za nas", jer je ona iza {la
kao prvi sin gl po sle je dne du `e pa uze, a po sle to -
ga je usle dio "Ma li je ovo grad". Ne znam, ja ko
je te {ko 'po tre fi ti' je dan ge ne ral ni sen zi bi li tet.
Mo `da me ni po sen zi bi li te tu od go va ra vi {e "Bra -
vo za nas". "Ma li je ovo grad" ge ne ral no ima ne -
{to u se bi {to je za vrlo krat ko vre me do ta klo
mno ga srca bez ob zi ra na po dru ~je. Gde god sam
se "za vu kao", svi je zna ju. Je dnos ta vno, svi se
ne gde na |u. No vi al bum o~e ku jem u okto bru.
Bi }e za ni mljiv, mi slim da }e te svi bi ti za do vo ljni,
pri ja tno izne na |e ni, a i ja, sve za je dno s va ma.
NN: U po slje dnjih ne ko li ko mje se ci u~es -
tal o gos tu je te u BiH. Ka ko bis te oci je ni li bh.
pu bli ku, odno sno, {ta ka ra kte ri {e lju de s ovih
pros to ra?
[A [I]: Pa, lju di vo le ka fa nu ma nje-vi {e
kao i u Srbi ji, zva lo se to dis ko te ka ili ka ko god.
U ra zli ~i tim sam am bi jen ti ma pe vao. Pu bli ka je
ov de za is ta su per. Sve ove go di ne ne mo gu da
ka `em da sam se ne gde lo {e pro veo. Sve je bi lo
po zi ti vno.
NN: Pje va li ste, ka ko re kos te, u ra zli ~i tim
am bi jen ti ma. Da li Vam je dra `i otvo ren ili za -
tvo ren pros tor za kon cert?
[A [I]: Pre ko le ta je pri ja tni je na otvo re -
nom pros to ru. U dis ko te ka ma je stra {no kad je
gu `va; ne po ma `e ni ven ti la ci ja.
Es tra dom vla da zbrka
Ne mam poj ma ko se sve na la zi na
es tra di. Ona kao stil `i vo ta i ni je ba{
ne {to spe ci jal no pre po ru ~i va,
ka `e [a {i}
@e ljko [a {i}, folk pje va~,
o es tra di, nas tu pi ma i pla no vi ma
Tek sto ve ne kih pe sa ma bih
cen zu ri sao da je to ika ko mo gu }e
Va `an kon takt
s pu bli kom
[a {i}: Mo je pe sme bi }e auto bio graf ske
FO TO AR HI VA
8. 8. 2009. tvcpub 5
Dra gan SLA DO JE VI]
ok lik folk pje va ~i ce Le pe
\or |e vi} kra si bil bor de u Tu -
ni su, atra kti vna Srbi jan ka s
pri ja te lji ma lje tu je u Ni ci.
Pje va ~i ca je pri je ne ko li -
ko mje se ci sklo pi la ugo vor s
tu ni {kom kom pa ni jom "Te ri -
na Beauty", ko jim je pos ta la
je dno od nji ho vih za {ti tnih li ca za li ni ju ku pa }ih
kos ti ma i gar de ro be za pla `u.
Bil bor di su, na za do volj stvo mu {ke po pu la -
ci je, ve} pos tav lje ni u Tu ni su, i ne su mnja mo da
}e Tu ni {a ni, "sla bi" na atra kti vne pla vu {e, "pas ti"
na {arm srbi jan ske pje va ~i ce.
Od Tu ni sa je sve po ~e lo da ide uzla znom pu -
ta njom. Al bum ko ji je iz da la za "Gold" pro du -
kci ju iz Beo gra da "za vrtio" se u re kor dnom ro ku,
a na broj nim ra dio sta ni ca ma i u klu bo vi ma izu -
ze tno su slu {a ne nu me re "Na u~i je da pla ~e" i
"Skot".
Da su us pje si kre nu li pu tem ko ji ne ki "es tra -
dni ra dni ci" mo gu sa mo sa nja ti, svje do ~i i po da -
tak da se \or |e vi }e va ne da vno "po ~as ti la"
"Mer ce de so vim" ka bri ole tom. Sa zna je mo da tre -
nu tno krsta ri Azur nom oba lom i za nekoliko da -
na za vr{a va lje to va nje, jer ima do go vo re ne
nas tu pe.
Sni mi la je i spot za nu me ru "Na u~i je da
pla ~e", pro mi je ni la staj ling i mu nje vi tom brzi -
nom hrli ka es tra dnom tro nu.
"Ni sam ni ma lo po gre {i la {to sam oda bra la
ovaj tre nu tak da iz dam no vi al bum. Pe -
sme su se sjaj no za vrte le i sva ko -
dne vno do bi jam mej lo ve od
svo jih fa no va ko ji mi da ju ve li -
ku po dr{ku da idem da lje,
mno go bo lje i br`e. Pe sma
'Skot' i nje ni sti ho vi pos ta li
su svo je vrsna `en ska hi -
mna, jer sva ko od nas je
ba rem je dnom bio u ta -
kvoj emo ti vnoj si tu aci ji",
is pri ~a la nam je \or |e -
vi }e va.
Izvo ri blis ki pje va -
~i ci su is ta kli da je
fran cus ku oba lu oda -
bra la jer se ta mo osje }a
kao kod ku }e, po {to je
do bar dio `i vo ta pro ve la
u Fran cus koj.
"Na `a lost, ne }u uspe ti
da se mno go opus tim, jer me
ve} za nekoliko da na ~e ka ju no -
ve po slo vne oba ve ze, ali mo ji pri -
ja te lji s ko ji ma krsta rim su pu ni
ra zu me va nja i ne }e mi za me ri ti. Obi -
{li smo ~u ve ni mu zej 'Ne gres co' u
Ni ci, oda kle no sim pre di vne utis ke",
izja vi la je pje va ~i ca.
Ni je taj na da su SAD su o~e ne sa epi de mi jom
pro` drlji vos ti. Je dna od prvih stva ri ko je stran ci
uo~a va ju po do las ku u Ame ri ku je broj pre tje ra no
go ja znih lju di.
Po sli je se dam go di na is tra `i va nja o to me {ta
na vo di Ame ri kan ce da pre vi {e je du, biv {i di re ktor
ame ri ~ke fe de ral ne upra ve za hra nu i li je ko ve Dej -
vid Ke sler do {ao je do za klju ~ka da ni je ri je~ o ne -
dos tat ku vo lje i da Ame ri kan ci mo `da ni su sa mi
kri vi {to je du pre vi {e.
Svo je na la ze uo bli ~io je u knji zi pod na slo vom
"Kraj pre tje ra nog uzi ma nja hra ne" u ko joj je po {ao
od pi ta nja za {to su Ame ri kan ci da nas go ja zni ji ne go
ika da ra ni je i za {to lju di ne mo gu da odo le odre |e -
nim vrsta ma hra ne? I, ko na ~no - za {to nas tav lja ju
da je du iako su ve} si ti?
"Vi {e ne je de mo sa mo u vri je me obje da. Hra na
nam je dos tu pna 24 sa ta dne vno. Dru{ tve no je pri -
hva }e no da mo `e da se je de i ho da uli com, da se je -
de na po slo vnim sas tan ci ma. U su {ti ni, od hra ne
smo na pra vi li za ba vu", upo zo ra va Ke sler.
Pri pre ma ju }i ma te ri jal za knji gu Ke sler je raz -
go va rao sa na jis ta knu ti jim nau ~ni ci ma, lje ka ri ma i
stru~ nja ci ma in dus tri je hra ne. On ka `e da fa bri ke
pre ra |e ne hra ne i lan ci res to ra na upo tre blja va ju sas -
toj ke ko ji pod sti ~u ape tit.
Mas ti, {e }er i so mo gu da se na |u na sva kom
ko ra ku, ka `e on, a te sup stan ce mi je nja ju he mij ske
pro ce se u moz gu i pod sti ~u "uslov lje nu pro` drlji -
vost".
"Ni je rije~ sa mo o mas ti ma, {e }e ru i so li ve} o
an ti ci pa ci ji, o na go vje {ta ji ma za do volj stva ko ji nam
akti vi ra ju mo zak i pod sti ~u `e lju. Po {to nas ne pres -
ta no bom bar du ju tim pod sti ca ji ma, na{ mo zak je
ne pre ki dno akti van, u na ma se jav lja sna `na `e lja za
hra nom, pa` nja nam je us mje re na na to, pa uzi ma -
mo sve vi {e i vi {e", tvrdi Ke sler.
Ta ko |e na po mi nje da pos to ji sli ~nost izme |u
in dus tri je hra ne i du van ske in dus tri je. I je dna i dru -
ga ma ni pu li {u po na {a njem po tro {a ~a ka ko bi pro da -
va li svo je proi zvo de bez ob zi ra na zdrav stve ne po -
slje di ce.
Umjes to da za do vo lja va osje }aj gla di, in dus tri -
ja hra ne kre ira proi zvo de ta ko da pod sti ~u lju de da
je du vi {e ne go {to je po tre bno, vi {e ne go {to bi ina ~e
`e lje li.
Le pa \or |e vi} us ko ro za vr{a va s odmo rom
Ugo vo re ni nas tu pi
pre ki da ju lje to va nje
Epi de mi ja pro` drlji vos ti
Ka ko ukro ti ti
sop stve ni ape tit
D
"Ne ma su mnje da shva ta ju {ta je po tre bno da
se u~i ni da bi se lju di vra }a li po jo{ hra ne ko ju su,
svje sno, pre trpa li ogro mnim ko li ~i na ma mas ti, {e -
}e ra i so li", ka `e on.
Ti sas toj ci pod sti ~u mo zak da lu ~i do pa min,
sup stan cu ko ja je po ve za na sa osje }a jem pri ja tnos ti.
Ubrzo sa ma po mi sao na hra nu iza zi va `e lju za
njom. Ta ne pre ki dna sti mu la ci ja, uvje ren je Ke sler,
one mo gu }a va sva ki po ku {aj da se iz gu be ki lo gra mi.
"Di je te pres ta ju da dje lu ju ~im se mo zak pri la -
go di to me i ~im va {e po na {a nje pos ta ne uslov lje no i
pod sti ca no mas ti ma, {e }e rom i so lju. Ako bi vam
us kra ti li hra nu 30 ili 60 da na, vi bis te to iz dr`a li i iz -
gu bi li na te `i ni. Ali ~im bi vas vra ti li u sva ko dne vno
okru `e nje, uz sta re na vi ke "de po no va ne" u va {em
moz gu, brzo bis te obno vi li ra ni ju te `i nu", opo mi nje
Ke sler.
U svo joj knji zi Ke sler pre dla `e sta te gi ju za
okon ~a nje za vi snos ti od hra ne ko ja po ~i nje shva ta -
njem za {to lju di ima ju ne odo lji vu po tre bu za odre -
|e nim vrsta ma hra ne.
"Prva stvar ko ju tre ba ura di ti je ubla `i ti sti mu -
la ci ju. Mo ra te da {ti ti te svoj mo zak od pod sti ca ja, a
naj bo lji na ~in za to je pro mi je ni ti na ~in gle da nja na
hra nu", is ti ~e on. "Mo ra te da ra zvi je te odre |e na pra -
vi la. Ne ki lju di pos ta ju ve ge ta ri jan ci. Nji ma je la ko
jer oni ba ce po gled na `i vo tinj ske mas ti i pro te ine i
ka `u: Ne, to ni ka ko. Dru gi ne `e le pro ce so va nu hra -
nu, ve} sa mo onu iz zdra vih izvo ra. Ne ki se u`a sa -
va ju ve li kih por ci ja. Va `no je ra zvi ti ne ko pra vi lo i
re }i: To ne }u da je dem. To sma nju je akti vi ra nje
moz ga", sa vje tu je Ke sler. (B92)
Dru{ tve no je
pri hva }e no
da mo `e
da se je de i
ho da uli com
Pe sma "Skot"
i nje ni sti ho vi
pos ta li su
svo je vrsna
`en ska hi mna,
jer sva ko od nas
je ba rem je dnom
bio u ta kvoj
emo ti vnoj si tu aci ji,
pri ~a pje va ~i ca
\or |e vi }e va
tre nu tno
krsta ri
Azur nom
oba lom
Dio `i vo ta
pro ve la u
Fran cus koj
FO TO NN
"Po ~as ti la" se
"Mer ce de so vim"
ka bri ole tom
Od hra ne
na pra vi li
za ba vu
FO TO AR HI VA
^i{ }e nje
pli je sni
s plas ti ke
(zas to ra i
sli ~no)
Ako je pli je san za hva ti la ru bo ve plas ti ~nog zas to ra, vru }im
mli je kom pre lij te plje sni ve di je lo ve i os ta vi te dok se mli je ko ne
ohla di. Na kon to ga is trljaj te i ispe ri te ~is tom vo dom.
^i{ }e nje mrlja
od al ko ho la
Uko li ko je mrlja na drve nom na mje {ta ju, tre ba je uklo ni ti
odmah su vom krpom, a sta re mrlje pre krij te mje{avinom tal ka i
la ne nog ulja, os ta vi te da se osu {i, te pre bri {ite su vom krpom.
Mrlje na ta paci ra nom na mje {ta ju po suti so lju, a za tim i{ ~et ka ti
ne ko li ko mi nu ta na kon po si pa nja.
^i{ }e nje mrlja od
`va ka }e gu me
S k i n u t i
st ru ga nj em
{to se mo `e
vi {e, za tim
na to pi ti ra-
s t v o r o m
amo ni ja ka i
sir}eta, pa
opra ti de ter -
d`en tom.
@ v a k a } u
gu mu s ko se
na trlja ti koc -
ki com le da, te
la ga no izvu }i.
6 tvcpub!8. 8. 2009.
Je le na BA BI]
vog lje ta sa vje tu je mo vam ko ri -
{te nje pro zra ~nih par fe ma la kih
no ta, a pre po ru ~uje mo da svra ti -
te do obli` nje par fi me ri je ka ko
bis te tes ti ra li ne ke od "must ha -
ve" mi ri sa ove se zo ne. Mi ri sne
no te par fe ma pra te vas ci je log
da na i oko li ni oda ju po ne {to o va ma. Za to par fem
mo ra te bi ra ti je dna ko pa` lji vo kao odje }u.
Oda bra ti ide alan par fem ni je la ko. Mi ris ko ji
vam se svi dio na pri ja te lji ci ra zo ~a rao vas je kada ste
ga sta vi li na se be. U tren du su cvije tni mi ri si, ali vi ih
ne po dno si te? Uz ta kve pro ble me, stvar do da tno
kom pli ku je i bes ko na ~no ve li ka po nu da: sva ke go di -
ne na tr`i {te izla zi no vih tris to ti nak mi ri sa, {to zna ~i
je dan dne vno. Ono {to je naj va `ni je je to da se ra vna -
te po vlas ti tom uku su i in stin ktu, a ne pre ma tren do vi -
ma ili ko le gini ca ma. Ipak, pos to je i ne ka je dnos ta vna
pra vi la ko ja vam mo gu ola k{a ti izbor i us mje ri ti vas
pre ma va {em ide al nom mi ri su.
CK IN2U: Ova to ale tna vo da po ~i nje ci tru -
snim no ta ma ru `i ~as tog grej pfru ta, ber ga mo ta i li{ }a
crve ne ri bi zle. U srcu je so ~ni ka ktus i za ni mlji va no -
ta u{e }e re ne or hi de je. U ba zi je am ber, va ni li ja i crve -
na ke dro vi na.
Omnia Gre en Ja de: Na kon uzbu dlji vih
i `en stve nih iz da nja ku }e "Bvlga ri" lan si ran je jo{ je -
dan u ni zu dra gu lja, par fem Omnia Gre en Ja de, ko ji
}e se na tr`i {tu na }i od fe bru ara 2009. go di ne. Sim bol
har mo ni je i za vo |e nja, ze le ni `ad po sve }en je mla |oj
pop ula ci ji `e na. Ova mi ri sna vo da otva ra se svje `im
aro ma ma ze le ne man da ri ne i izvor ske vo de, na do ve -
zu ju }i u srcu bije li bo `ur, cvijet kru {ke i ja smin. Do -
nje no te uklju ~u ju pis ta }e, svi je tlo drvo i mo {us.
Em po rio Ar ma ni Di amon ds: Par -
fem je kre irao Ti je ri Va ser, a oka ra kte ri san je kao gur -
man ski cvi je tni. U gor njim no ta ma na la ze se li ~i i
ma li na, u sre dnjim- ru `a, fre zi ja i |ur |e vak, a u ba zi
ve ti ver, drvo ke dra, pa ~u li i va ni lija.
Mi ra cle fo re ver: Ovo je ma gi ja no }nog
gra da, ko ji pos ta je sve ~a ni ji i ro man ti ~ni ji ka da se
spu {ta mrak i pa le se nje go ve zvijez de na ne bu i na
ze mlji. Cvi je tno-vo }ne vi so ke no te od bo `u ra i ri bi zle
Ra vnaj te
se po
vlas ti tom
uku su i
in stin ktu
O
Ne ka sve bu de na pra vo m mjes tu: Naj v| se
su pod stre som ra dn| c| u pro| zvo dnj| | pre ra -
d| pre hram be n|h pro| zvo da (90%). a naj ma -
nje íar ma ce ut| (65%). te umje tn| c| | d| zaj ne r|
(70%). Ka ko se v| no s| te s po s|o vn|m |za zo -
v| ma? Sa vre me no |n dus tr|j sko drus tvo ne -
pres ta no na me ce osje caj da mo ra mo |ma t|
pre kra snu ku cu. bes pr| je kor no t| je |o. atra kt| -
van po sao. odno sno da bu de mo sa vrse n| u
sva kom po q|e du. Je dno je ame r| •ko |s -
traz|va nje po ka za |o da su v|a sn| c| no v|h || -
me n|h |ju b| ma ca zboq s| tne oqre bo t| ne na
|| mu spre mn| za m| je n| t| qa dru q|m. Mno q| |
od se be o•e ku ju ta kvo sa vrsen stvo. ls -
traz|va nje por ta |a Moj Po sao ot kr| |o je da su
naj v| se pod stre som ra dn| c| u pro| zvo dnj| |
pre ra d| pre hram be n|h pro| zvo da (90%). |z -
da va •koj dje |a tnos t| (88%). te í| nan s|j skoj
dje |a tnos t| (85%). Naj ma nje su stre su
|z|ozen| |sp| ta n| c| za po s|e n| u í|r ma ma •| ja je
pr| mar na dje |a tnost íar ma ce ut ska (65%). za -
t|m u drvnoj | pa p|r noj |n dus tr| j| (67%) te u
po dru •ju umje tnos t| | d| zaj na (70%).
Üz po moc tes ta pro vje r| te jes te || |z qu b| || z| -
vo tnu ra vno te zu
Rje {e nja
Ako ste ozna •| || v| se od je dne tvrdnje. vje ro va -
tno ze || te z| vje t| ame r| •k| san - b| t| naj bo |j|. ne
pres ta t| se bo r| t| | uv| jek za ra d| va t| v| se nov ca.
Sta| no sam pre za po s|e na.
Kat kad usp| jem u•| n| t| | v| se
od ono qa sto •o vjek za pra vo
mo ze.
N| kad m| n| je do sa dno.
ls crp|je nost m| po d| ze ra -
spo |o ze nje.
Moj ra spo red ta ko je po -
mno |s p|a n| ran da n| sta ne mo -
ze po c| po z|u.
Oes to osje cam bo |o ve u
vra tu. ra me n| ma ||| |e d| ma.
S vre me na na vr| je me za •u -
d|m se ka ko m| ne k| po sao |de
brzo | od ru ke.
Üz| vam u osje ca ju da sam
í| nan s| j sk| j a ko do bro
obezb|jedena.
Stres u brojkama
ls traz|va nje o stre su na po s|u ko je je pro veo Moj
Po sao 2008. qod|ne na uzor ku od oko 1.000 |sp| ta -
n| ka po ka za |o je da je pod stre som 81% zena | 74%
mu ska ra ca. Evo jos ne k|h za n| m|j| v|h pos to ta ka:
66% |sp| ta n| ka |zja v| |o je da naj ve c| stres proz|v |ja -
va zboq se ía
68&! |ma |o je pro b|e ma sa spa va njem. a 19% po -
•e |o je po no vno pu s| t|
51% mu ska ra ca sma tra da su pod pr| t|s kom zboq
pre krat k|h ro ko va
26% |sp| ta n| ka u pro te k||h qo d| nu da na je zboq
stre sa m| je nja |o po sao
38% ze|| s po s|a ot| c| na vr| je me. a ne os ta t| ra d| t|
pre ko vre me no
34% nj|h |zja v| |o je da su se to kom ra dnoq vre me -
na zna || ras p|a ka t|
Ti di vni
mi ri si
Oda be ri te
ide alan par fem za
Mi ri sne no te
par fe ma pra te vas
ci je log da na i oko li ni
oda ju po ne {to o
va ma, a gre {ke
ni su do pu {te ne
7 8. 8. 2009. tvcpub
Lje to je, sun ce, go di{ nji odmor upra vo vam tra je i do bro ste
ra spo lo `e ni. Ukrat ko, pra va je pri li ka da sebi po klo ni te no vi
par fem. @e li te ne {to po sve pri ro dno, os vje `a va ju }e i je dva pri -
mje tno? Ne obi ~an, po ma lo drzak i is kri ~av mla de na ~ki mi ris?
Ili mo `da ras ko {an mi ris na bi jen ero ti kom? [ta god `e li te re }i
o se bi ovog lje ta, re ci te to par fe mom...
Ka ko nam je ve} do {lo lje to, da me s par fe ma pre la ze na to -
ale tne vo de, zna ~i fresh va ri jan te ko je da ju svje `i nu i ~is to }u.
Po red ovih par fe ma ko je sam na veo, pos to je jo{ la k{e i bla `e
to ale tne vo di ce za ~i ta vo ti je lo, kao npr. od "Col lis ta ra" Esen si,
one ima ju aro ma te ra pi ju i mo gu se ko ris ti ti po ~i ta vom ti je lu i
po ko si.
Ne ki stru~ nja ci ka `u da par fem tra je du `e ako se na ne se na
vla `nu ko `u. Po ku {aj te stav lja ti par fem odmah po sli je tu {i ra -
nja. Na ne si te par fem na ru ~ne zglo bo ve, ali ih ne trljaj te je dan
o dru gi. Ti me }e te sa mo pro mije ni ti mi ris.
Stav ljaj te par fem na sva ona mjes ta gdje se osje }a puls, a to
su ru ~ni zglo bo vi, vrat,
pa ~ak i iza ko lje na.
"Uo kvi ri va nje" par fe -
ma je ide alan na ~in da
on tra je {to je du `e mo -
gu }e. Vje ro va tno ste pri -
mije ti li da se ~es to pro da ju ~i ta ve ko le kci je proi zvo da s is tom
mi ri snom no tom. Po ~ni te s ko ri {te njem sa pu na i pje ne za ku pa -
nje, on da na ne si te lo si on ili mli je ko za ti je lo i za vr{i te sa mim
par fe mom. Ti me ste uo kvi ri li par fem, tj. on je sa mo po ja ~ao
efekat i mi ris ko ji ste ve} stvo ri li os ta lim pre pa ra ti ma za nje gu
ti je la, a ko ji sa dr`e is tu mi ri snu no tu.
Za ma ksi mal ni efekat na ne si te sla bi je kon cen tri sa ne mi ri se
(Eau de To ilet te) na di je lo ve ti je la gdje se puls ne osje }a to li ko
ja ko kao na go re na ve de nim mjes ti ma.
Naj go re mo gu }e mjes to na ko je mo `e te sta vi ti par fem je, ne
bis te vje ro va li, iza u{i ju. Na tom mjes tu }e al ko hol sa mo isu {i ti
ko `u i uti ca ti na nje no pre brzo sta re nje.
Sa vje tnik,
Go ran La zi},
vi za `ista
Zen je me |u
20 naj bo ljih
pro da va nih
par fe ma
u svi je tu
Os ta vi te
pro la zni ke
bez da ha
s nje `no-za ~in skim do di rom ani sa vo de u cvije tno srce
gdje ca ru je ba de mov cvi jet. Na nje go vom dvo ru su:
|ur |e vak, he lio trop i ab so lut mi mo ze.
CK Eup ho ria: Mi ris je so ~an i blis tav kao
vo }e; ta jan stven i pri vla ~an kao ta mno egzo ti ~no cvi je -
}e; po zi va vas da u`i va te u `i vo tnim ra dos ti ma. Osno -
vne no te su {i pak, ja pan ska ja bu ka, ze le no li{ }e, lo tus,
crna or hi de ja, crve no drvo, crna lju bi ~i ca i am ber.
Zen: Tre }a ver zi ja par fe ma Zen na tr`i {tu je od
sep tem bra 2007. go di ne. Svje`, cvije tno-drve ni mi ris,
sa ~i ni njen od is kri ~a vih ljut kas tosvje `ih no ta grej pa,
slat kog ber ga mo ta, na ran d`e, ana na sa i pla ve ru `e.
Srce je ras ko {no cvije tno od akor da fre zi je, gar de ni je,
lju bi ~i ce, |ur |ev ka, zum bu la, ki nes ke ru `e, lo to sa i
crve ne ja bu ke. Ba za je to pla i za no sna uz pa ~u li, ke -
dar, sen zu al na uz mo {us i bi je li mo {us, ta mjan i am -
ber.
Ar ma ni Co de: Mi ris oba sja va ju i os vje `a -
va ju aro me ama ro na ran d`e, do ta knu te |um bi rom i so -
ko vi ma kru {ke. Bo ~i ca je in spi ri sa na pret ho dni ca ma, a
du {a "Le Par fum" iz da nja in ter pre ti ra na je u sa fir pla -
vim ni jan sa ma.
Jil San der Style: Stajl je je dnos ta vna ele -
gan tna kom po zi ci ja u fu tu ris ti ~koj bo ~i ci za mo der nu
`e nu, kvin te sen ci ja sti la od @ila San de ra. Kom po zi ci ju
otva ra svje `a no ta fre zi je uz vo }nu ni jan su man ga i za -
~in ske akor de kar da mo na i ru `i ~as tog bi be ra. Cvije tno
srce je ele gan tno, stro go (iris, ja smin) i nje `no za hva -
lju ju }i glat kim i `en stve nim no ta ma ma gno li je. U ba zi
su drve ne no te, va ni li ja, mo {us i am ber.
Za vri je me
ve li kih vru }i na
ko ris ti te to ale tne vo de
Prva crno pu ta ma ne ken ka ko ja se
kra jem {ez de se tih izbo ri la za na slo vni -
ce naj pres ti `ni jih svjet skih ~a so pi sa
pre mi nu la je ned avno od ra ka u 61. go -
di ni u svom do mu u Nju var ku.
Na omi Sims ro |e na je u Mi si si pi ju
30. mar ta 1948, a odra sla u Pit sbur gu u
Pen sil va ni ji. Go di ne 1966. do la zi u
Nju jork i upi su je ci je nje nu {ko lu Mo -
dni te hno lo {ki In sti tut. Ka ko bi se pre -
hra ni la, pri si lje na je za ra |i va ti, pa se
po ~i nje ba vi ti ma ne ken stvom, {to je u
to vri je me bi lo izu ze tno te {ko za crne
dje voj ke. Agen ci je ko ji ma se obra }a la
u po tra zi za po slom re dom su je odbi ja -
le, ugla vnom uz obja{ nje nje da joj je
ko `a je dnos ta vno pre ta mna. Ipak, upor -
nu Na omi to ni je obes hra bri lo, pa je
odlu ~i la sa ma se direktno obra ti ti fo to -
gra fi ma.
Na zva la je ta ko sla vnog mo dnog
fo to gra fa Gos tu Pe ter so na (po zna tog
po ra du s Twiggy) i ve} prvi su sret re -
zul to vao je ve li kim us pje hom, fo to gra -
fi jom na na slo vni ci mo dnog do dat ka
"New York Ti me sa". Na kon prve na -
slo vni ce Na omi je us ko ro po ~e la zna -
tno la k{e do la zi ti do po sla. Je dna za
dru gom ni za le su se i dru ge na slo vni ce
u pres ti `nim ~a so pi si ma. "La di es Ho -
me Jo ur nal" 1968. obja vio je Na omi nu
sli ku na na slo vni ci. Bi la je to prva ta -
mno pu ta oso ba na na slo vni ci `en skog
~a so pi sa, za tim sli je de "Li fe", "Vo gue",
"El le", re kla mna kam pa nja za ci ga re te
Vir gi nia slims.
Ipak, Na omi ni je du go iz dr`a la u
ma ne ken skom po slu. Po vu kla se ve}
na kon pet go di na, 1973, ka da je po kre -
nu la vlas ti ti po sao, proi zvo dnju pe ri ka i
li ni ju {min ke za crne `e ne, pri ~e mu joj
je u ve li koj mje ri po mo glo i is kus tvo
ko je je ste kla kao mo del. Na omi se, na -
ime, ugla vnom mo ra la sa ma {min ka ti i
ure |i va ti ko su bu du }i da ta da{ nji vi za -
`is ti ni su bi li vje {ti u {min ka nju ta mne
ko `e.
Osam de se tih godina svo ju vrlo us -
pje {nu bju ti li ni ju pro {i ri la je i na par -
fe me, ko zme ti ku i proi zvo de za
ko zme ti ~ke sa lo ne.
Na za la zu nje ne ma ne ken ske ka ri -
je re po nu |e na joj je fil mska ulo ga u
"Cle opa tra Jo nes", ko ju je ona odbi la
jer je, ka ko je obja sni la, bi la uvri je |e na
ra sis ti ~kim to nom ko jim su pri ka za ni
crnci.
Sves tra na Na omi na pi sa la je i ne -
ko li ko po pu lar nih knji ga o vje {ti ni po -
zi ra nja i sa vje ti ma za ulje p{a va nje
crnih `e na. Os ta }e za pa m}e na kao `e na
ko ja se ni je sus te za la ko ris ti ti svo ju ra -
su kao pre dnost. Pro bi la je led ra snih
pre dra su da u mo dnom svi je tu i utrla
put dru gim man ken ka ma.
Odlazak Na omi Sims, prve crne ma ne ken ke
lje to
M| r| sne esen c| je
nu de se na trz| stu u ne -
ko || ko osno vn|h va r| jan t|.
a|| n| su sve je dna ko pr| -
k|a dne za sva ko qo d|s -
nje do ba.
Par íem (|’eau de par -
íum) sa drz| 20 - 25 od -
sto m| r| sn|h mo |e ku |a. |
to je naj du qo traj n| ja |
na j|n ten z| vn| ja va r| jan ta
ko ja je uje dno pr| k|a dna
za z|m ske mje se ce. To -
a|e tna vo da (| eau de
to ||et te) sa drz| naj v| se
12 od sto m| r| sn|h mo |e -
ku |a | pr| k|a dna je za
pro |je ce | je sen. a m| r| -
sne vo d| ce ko je sa drze
sa mo pet od sto m| r| sn|h
mo |e ku |a naj bo |j| su
|zbor za ka sno pro |je ce |
|je to.
U skla du
s go di{ njim
do bi ma
8 tvcpub!8. 8. 2009.
Ci pe le za
sva ku pri li ku
Ove se zo ne se sve
vrti oko ci pe la: {to
zbog se ksi vrto gla vih
pe ta, {to zbog naj lu |ih
bo ja i mo dnih do da ta -
ka ko je mo `e mo za -
mi sli ti na no ga ma.
Pe te su ne obi ~nih obli ka, a de ta lji po `e ljni u {to ve }em bro ju, od
per li ca do per ja.
Tor be vi {e ni su centralna ta ~ka iz gle da, ove go di ne po ve }a lo se
pre se li lo ma lo ni `e, na ci pe le. Za pra vo, u prvom re du na {ti kle jer
bez vi so ke pe te kao da se ne izla zi ni da nju ni no }u, ba rem ne za
iole va `ni ju pri li ku. Po zna ti ul tra vi so ke pe te pro mo vi {u od ju tra do
su tra, a mi smo za du ge obi las ke mor skih gra do va i div ljih pla `a
ipak iza bra li i ne ko li ko mo dnih pri je dlo ga ci pe la ra vni jih pot pla ta.
Za ko vi ce, tra ki ce, re si ce, per li ce, {ljo ki ce, per je - {to vi {e na ni `e te
na ci pe le, to bo lje. Me ta lik zla tna, sre brna ili bron za na
uvi jek su po `e ljne, a la ki ra ni de ta lji u
svim bo ja ma vrlo su ~es ti, ugla vnom sa -
mo kao je dan od vi {e upa dlji vih ele me -
na ta na ovo lje tnim ci pe la ma. Do bre sta re
ja pan ke ne ka ta ko |e ima ju {to vi {e do da -
ta ka. Od os ta lih bo ja, po se bno za dne vni
iz gled kom bi nu ju se `u ta, na ran d`as ta, ja -
ka oke an pla va, dre ~a vo ze le na, a vi |a mo
i zmij ske i le opard uzor ke na
tra ki ca ma. Po ko ja ta ~ki -
ca vi |e na je i ove
go di ne na mo -
dnim pis ta ma, a
ne izos ta van su i dio
uli ~ne mo de.
Tren di tor bi ce
Zla tne go di ne
"Vo guea" i Kejt
Aus tral -
ijski "Vo -
g u e "
odlu ~io je
da pro sla -
vi svoj pe -
d e s e t i
ro |en dan
s l a v l j e -
njem na ci onal ne iko ne Kejt
Blan {et. Umje tni ~ki uti sak pos ti -
gnut je s ~e ti ri gra fi ~ke na slo vni -
ce i go li {a vim edi to ri ja lom.
Kad su sre dnje go di ne u pi ta -
nju, prva aso ci ja ci ja je kri za,
dru ga mu {kar ci, a tre }a ne ri jet -
ko, ne ka "bi je sna" ju ri li ca. Ipak
kad se ra di o "Vo gueu" i nje go -
vih 50 go di na, on da se sla vi uz
"bi je snu" na slo vni cu i edi to ri jal
za pa m}e nje. Upra vo je to na -
pra vio aus tral ijski "Vo gue" i kao
svo je sep tem bar sko li ce po ka zao
obo `a va nu Kejt Blan {et u ne je -
dnoj, ne go ~e ti ri ra zli ~i te na slo -
vni ce za ko je ju je na crtao
lon don ski ilus tra tor Dej vid Da -
un ta un. Za ovu pri liku 40-go di{ -
nja Kejt je obu kla Ba len si agu,
Me kvi na, Ar ma ni ja i Mar ti na
Gran ta. Je dna od na slo vni ca
ovog "Vo guea" pa ko va na je u
zla tnu ku ti ju kao dio li mi ti ra ne
ko le kci je ko ja }e se pro da va ti po
ci je ni od 12,95 aus tral ijskih do -
la ra. Na ro |en dan skoj za ba vi
ma ga zi na pred stav lje na je i knji -
ga "Vo gue: Fifty Years of Style"
ko ja }e se u pro da ji na }i 1. sep -
tem bra u iz da nju Har per Ko lin -
sa. Knji gu po tpi su je aus tralij sko
ure dni{ tvo ma ga zi na pre dvo |e -
no Kris ti Kle mens ko ja uje dno
sla vi i de set go di na za ure |i va -
~kim sto lom.
Nas tav lja se po tra ga za dje voj -
kom s naj bo ljim sti lom. Uli ce de -
vet gra do va u BiH po no vo }e bi ti
po pri {te naj za ni mlji vi jeg lo va
ika da - lo va na stil.
Mo dna sti lis ti ca Ga {a Mi la di no -
vi} ili "Style Hun ter", da la se u
po tra gu za naj hra bri jim i naj smje -
li jim mo dnim izra zom.
Ona }e na uli ca ma bh. gra do va,
to kom av gus ta, tra `i ti dje voj ke
ko je se ne bo je da po ka `u da nje -
gu ju je din stven stil obla ~e nja, ko -
je u`i va ju u svo joj pri ro dnos ti i
`en stve nos ti.
Uko li ko vas "Style Hun ter" pro -
na |e u Br~kom, Bi je lji ni, Bi ha }u,
Ba nja lu ci, Ze ni ci, Do bo ju, Tu zli,
Mos ta ru ili Ne umu, do bi }e te pri -
li ku da po ka `e te za {to je va{ stil
je din stven, ne po nov ljiv i ori gi na -
lan.
Fo to gra fi je dje vo ja ka s naj bo -
ljim sti lom bi }e pos tav lje ne na
www.style hunt.ba i po sje ti oci }e
sva ko dne vno mo }i gla sa ti i po -
mo }i pri oda bi ru po bje dni ce
"Style Hunt" akci je.
Dje voj ka s naj bo ljim sti lom }e
bi ti pro gla {e na 5. sep tem bra i si -
gur no }e du go pam ti ti "Style
Hunt" bu du }i da je o~e ku je na -
gra dno pu to va nje na Lon don Fas -
hi on Week sa "Style Hun te rom".
Bu di te hra bri i za ni mlji vi u
svom mo dnom izra zu i po tru dite
se da "Style Hun ter" pri mi je ti ba{
vas:
Bi ha}/Ba njalu ka - 10, 11, 12. i
13. av gus ta
Br~ko/Bi je lji na - 15, 16. i 17.
av gus ta
Do boj/Tu zla - 19, 20. i 21. av -
gus ta
Mos tar/Ne um - 23, 24. i 25. av -
gus ta
ve se zo ne sva ka mo dno osvi je {te -
na da ma svo ju ko le kci ju }e obo -
ga ti ti ne kom od tor bi ca izni mno
upa dlji ve bo je i sa ob ave -
znim do dat kom: lan ci ma,
na bo ri ma, re si ca ma ili
ma {ni ca ma.
Ve li ~i na ni je bi tna, ko {ta
vo li, nek' izvo li.
Di zaj ne ri tor bi ca
ma {to vi to su se poi -
gra li pro por ci ja ma,
bo ja ma i ma te ri ja -
li ma za ko le kci je
pro lje }e-lje to
2009. Bi lo da
ih no si te na
ra me nu, na -
oko ne mar no
u ru ci ili pod
ru kom, tor -
bi ce ovo ga
pro lje }a i lje ta
do no se naj bo lje od ja kih bo ja, pri vla ~nih kom bi -
na ci ja tek stu ra i naj ra zli ~i ti jih la na ca.
@ar ke bo je: Ja ke bo je, bo ja me da,
man da ri ne, sve ni jan se ko ra lja, te ko balt pla va
naj po `e ljni je su za ovo lje tne tor bi ce, no ne }e te
po gri je {i ti ni s lju bi ~as tom, ze le nom, `u tom pa
~ak ni ro zom.
Crno-bi je la kla si ka: La ga ne ko -
`ne tor be, crne, bi je le ili kom bi no va ne, bi }e izbor
kla si ~ar ki ko je }e se si gur no odu {e vi ti ko le ci jom
iz "Cha ne la" ili "Bad gley Mis chke". Odli ~ne kla -
si ~ne, ele gan tne, bez vre men ske tor bi ce za sva ku
pri liku.
Ra zli ~i te di men zi je: Ako u tor bu
`e li te strpa ti vi {e od ru `a za
usne, klju ~e va i mo bi te la,
odlu ~i te se za pre ve li ku tor -
bu, ko ja je jo{ in. "Guc ci"
se, na pri mje r, poi grao i s to -
tal no ot ka ~e nom ru ksak-
tor bi com bo je azur nog
mo ra pa i to uzmi te u ob -
zir kao je dnu
od ide ja.
Lan ci su
ob ave zni:
Mo gu bi ti
is pre ple te -
ni od ko `e,
plas ti ke ili ne kog dru gog
ma te ri ja la, a naj ~e{ }e su ipak u
zla tnoj ili sre brnoj me tal noj va ri jan ti.
Iako su pri su tni i na dne vnim tor bi ca ma, po -
se bno ma njim ve ~er njim pi smo tor bi ca ma, da ju
po se bnu do zu ele gan ci je. Lan ci ma na tor bi ca ma
poi gra li su se "Pra da", "Cha nel", "Mos chi no",
"Marc Ja cobs", "Lan vin" i "Fen di".
Re si ce: No }u i da nju, na sva koj tor bi ci
po `e ljne su re si ce. Ne mo ra ~i ta va tor bi ca bi ti u
re si ca ma, na ra vno, ali ma li pri -
vje sak na za tva ra ~u je naj ma nje {to
va lja no si ti. Ako ku pu je te tor bi cu svu
od re si ca, ku pi te sme |u, be`, si vu ili bi -
je lu, jer }e neu tral ne bo je bi ti traj ni ja in ves ti ci ja.
Ko ji god trend u odi je va nju pri grli li ovo ga lje ta,
tor bi ce su je dan od naj je dnos ta vni jih i na je fek tni -
jih na ~i na ka ko os vje `i ti gar de ro bu. In ves ti raj te u
do bru tor bu uz ko ju }e i sta re odje vne kom bi na -
ci je do bi ti no vi {arm.
O
"Style Hunt" na
uli ca ma bh. gra do va
Re si ce su
po `e ljne
na sva koj
tor bi ci
Di zaj ne ri
tor bi ca
ma {to vi to su
se poi gra li
pro por ci ja ma,
bo ja ma i
ma te ri ja li ma
za ko le kci je
pro lje }e-lje to
2009.
U mo di su lan ci,
na bo ri i re si ce
Fotografije
djevojaka
pogledajte na
www.stylehunt.ba
NN: Pre po zna tlji vi ste po ba kre no
crve noj ko si. Pla ni ra te li us ko ro ne ke
pro mje ne imi d`a?
MI LJKA: Pri ro dno sam ri |a. Du go
vre me na sam bi la pla vu {a, a na kon to ga sam
odlu ~i la da se po no vo vra tim crve noj bo ji,
ta ko da ve} ne kih go di nu da na far bam ko su
u crve no i mi slim da }u jo{ du go os ta ti pri
toj bo ji, jer mi se do pa da ka ko mi sto ji.
NN: Ko li ko je u Va {em po slu po tre -
bno ula ga ti u iz gled i {ta mi sli te o an ga -
`o va nju sti lis te?
MI LJKA: U na {em po slu je ve oma
bi tno ula ga ti u iz gled, jer se ba vi mo ja -
vnim po slom i izlo `e ni smo o~i ma ja -
vnos ti, ta ko da je ve oma va `no da se
po sve ti mo i svom ne kom au tfi tu, odno -
sno to me ka ko iz gle da mo i dje lu je mo na
dru ge. Mi slim da je osmi jeh naj ve }i adut
`e ne, ta ko da ona sa osmi je hom i li je pim iz -
gle dom mo `e da osva ja.
Ka da je u pi ta nju an ga `o va nje sti lis te, po {to
smo mi umje tni ci, sva ko od nas ima ne ki svoj na -
~in odi je va nja i po na {a nja, ta ko da smo mi na ne -
ki na ~in sa mi se bi sti lis ti. Za ne ke zna ~aj ni je
do ga |a je mi slim da ni je lo {e an ga `o va ti sti lis tu,
za to {to su to ipak lju di ko ji ma je u`e obra zo va nje
iz gled lju di i nji hov na ~in obla ~e nja.
NN: Va {e mi{ lje nje o es te tes koj hi rur gi ji,
traj noj {min ci i si li ko ni ma?
MI LJKA: Ne mam ni {ta pro tiv plas ti ~ne hi -
rur gi je iako za se be mi slim da se tre nu tno ne bih
odlu ~i la za ta kvu vrstu in ter ven ci je. To ni je ni ma -
lo je dnos ta vno, ni ti la ko, jer sva ka ope ra ci ja sa
so bom no si odre |e ne ri zi ke.
Sva ko ima pra vo na svoj iz gled, ta ko da ra -
zu mi jem i one lju de ko ji se pod vrga va ju plas ti -
~nim ope ra ci ja ma. O si li ko ni ma zasa d ne
ra zmi{ ljam, a ka da je u pi ta nju traj na {min ka,
pro ti vnik sam to ga. U na {em po slu je traj na {min -
ka po ma lo ne mo gu }a, jer od ulo ge ko ja se tu ma ~i
9 8. 8. 2009. tvcpub
Piletina i povrce
PNJMKFOJ
GJMN
"Cudesna sudbina
Amelije Pulen"
PNJMKFOB
LOJHB
Ejmi Vajnhaus
Ne mam ni {ta
pro tiv plas ti ~ne
hi rur gi je
PNJMKFOP!
KFMP
PNJMKFOB
QKFWB_JDB
"Mali princ"
^i zme pre ko ko lje na
^i zme pre ko ko lje na po -
~eo je upo tre ba lja va ti Luj
Vi to n na pa ri skim pis ta ma,
a trend je nas ta vi la Ma do -
na na crve nom te pi hu mo -
dne Me t ro po l i t a no ve
ve ~e ri za sla vne.
Ipak, tren du se mo ra mo
po ko ri ti, jer je i @an-Pol
Go ti je pre dlo `io sli ~no,
{to je ne da vno akcen to va -
no re kla mnom kam pa njom
za je sen sku ko le kci ju u
ko j oj Ra kel Zi mer man
glu mi mu {ku i `en sku ulo -
gu, te kao de ~ko no si vi so -
ke, mre `as te ~i zme bez
po tpe ti ce.
Na da lje, u hra mu svih ci -
pe la "Saks Fif th Ave nue" ovaj trend je ve} za ga zio, pa }e te prvo
pod po nu dom no vih ci pe la na i}i upra vo na vi so ke ~i zme naj po -
zna ti jih maj sto ra obu }e po je dna ko vi so kim ci je na ma.
Vrlo ne na me tljiv, "Cac ha rel" nu di `e na ma udo bnu i kva -
li te tnu odje }u ko ja }e na gla si ti nji ho vu nje `ni ju, ro man ti ~nu
stra nu. ^es to po su ta cvi je }em ili ka kvim re tro prin tom oda je
do jam mo dne le `er nos ti na mla dala ~ki so fis ti ci ran na ~in.
Na kon izbi va nja s pa ri ske mo dne ne dje lje i na kon tur bu -
len tnog pe ri oda smje ne di zaj ne ra, "Cac ha rel" se vra }a re do -
vnom pri ka zi va nju ko le kci je ve} u sep tem bru sklo pu Pa ris
Fas hi on Weeka.
Mo dni duo i bra ~ni par Kle men ts Ri be iro bio je na ~e lu
ovog bren da ne ko li ko se zo na sve do 2007. godine, ka da su ih
za mi je ni li Mark Eli i Va ka ko Ki {i mo to, ko ji su ra di li sve ga
dvi je se zo ne, ali i u te dvi je se zo ne ima li su ~ast pre zen tova ti
ko le kci ju ko jom je obi lje `e na pe de se ta go di{ nji ca sla vne ku }e.
Da nas "Cac ha rel" ne ma je dnog kre ati vnog di re kto ra na
~e lu, ve} ci je li di zaj ner ski tim ko ji pri pre ma pre zen ta ci ju naj -
no vi je ko le kci je.
Za da tak je za dr`a ti sve ono po zi ti vno, po put uzo ra ka ko ji
se `u jo{ u {ez de se te i se dam de se te, sve pri la go di ti da na{ njoj
kli jen te li i no vom odje }om na pu ni ti pos to je }e, ali i prodavnice
ko je su tek u pri pre mi, po put onih u To ki ju, Du baiju, Mi la nu...
"Cac ha rel" se vra }a
za vi si ka ko }e ti li ce iz gle da ti, iako su to sa mo po de -
blja ne crte na obrva ma, o~i ma i sli ~no. Ne mam ni {ta
pro tiv traj ne {min ke na dru gim lju di ma, jer ne ki to za -
is ta na se bi zna ju odli ~no da ura de, ma da ima o onih
ko ji se na taj na ~in upro pas te.
NN: Da li, kao i ve }i na `e na, vo li te da vri je me
pro vo di te u ku po vi ni odje }e?
MI LJKA: Vo lim da pro vo dim vri je me u {o pin gu,
pa me za za ju da sam {o pin gho li ~ar ka. To me li je ~i ka -
da sam ne ra spo lo `e na, kao i sva ku `e nu. U`i vam u ku -
po vi ni odje }e, a i ka da ne ku pu jem, vo lim da
raz gle dam bu ti ke. Mi slim da sva ka `e na vo li {o ping,
pa i ona ko ja ka `e da ne vo li, mi slim da ne go vo ri is ti -
nu.
NN: Da li dr`i te do to ga da ste u ja vnos ti uvi jek
do tje ra ni i na {min ka ni?
MI LJKA: Stvar no se tru dim da uvi jek iz gle dam
do tje ra no u ja vnos ti ko li ko mo gu i ko li ko mi do pu {ta
taj dan, mo je ra spo lo `e nje i sli ~no. Uju tru ka da us ta -
nem i ka da tre ba da idem u grad, vo lim da se na {min -
kam. Ni je bi tno da li je to ne ka dne vna {e tnja ili
ve ~er nji izla zak, vo lim da sam do tje ra na i da je to u
skla du sa do bom da na. Ni sam pris ta li ca to ga da tre ba
stal no da se pre tje ra no {min ka mo ili ku pujemo izu ze -
tno sku pu odje }u, jer mi slim da sa ma lo nov ca, uko li ko
zna te da oda bre te pra vu odje }u, mo `e te li je po da iz gle -
da te.
Ova
po zna ta
ba nja lu ~ka
glu mi ca
mnogo
pa` nje
po sve }u je
svom
iz gle du,
te vo li da
je uvi jek
do tje ra na
NASTAVAK SA STRANE 1
10 tvcpub!8. 8. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: KAPNEvAL,
OPGlJATl, STOTlNAK, METATl, OMl, SL, NlNA, GAD, ADAKClJA, UA,
PABAT, DOP, MO, lMENlK, KABlNET, ANlMATOP.
DOKUME-
NTARNI
FILM
IDEJA
VODILJA
IKONOBO-
RACA
VRSTA
BILJKE
RIJEKA U
SVAJCA-
RSKOJ
SEOSKO
PODRUCJE
VOLT
SPORO,
TROMO,
LAGANO
{MUZ.)
NEPRIJA-
TAN MIRIS,
VONJ
RENIJ
VLADAR
S NEOGRA-
NICENOM
VLASCU
VRTNJA,
ROTIRANJE
FABRIKA
KOKSA
MOSTI
SVETITE-
LJA,
SVETE
MOSTI
NASA
RIJEKA
SLOVA IZA
"P" I "C"
RASTAVITI
NA SITNE
DIJELOVE
RADIJUS
UMAN
GRAD U
KINI
{.. VU)
GRADIC U
KAMERUNU
UJAK
ODMILA
JAPANSKI
BOG
SRECE
{EB..U)
ILINIJ
RIJEKA U
BELGIJI
{.RT)
VRSTA
MJERILA
{MN.)
MEDITE-
RANSKA
BILJKA,
AKANT
VRHUNSKI
SPORTISTA
NEPER
JUNAK IZ
MAHAB-
HARATE
GOJENJE
SVINJA
KILO
-AMPER
BORAC U
PRVIM
REDOVIMA
NIS
MORSKI
GREBEN
UTJELOTV.
BOZA-
NSTVA
{HIND.)
JUG
METAR
STARA
MJERA ZA
DUZINU
{MN.)
MNOSTVO
Lu di spust niz slap
Taj ler Bradt je u ma ju
ove go di ne odlu ~io obo ri -
ti re kord u spu {ta nju ka -
ja kom niz sla po ve. Za
ta kav po du hvat za is ta je
po tre bno hra bros ti, ali i
sre }e.
Po gle daj te ka ko je iz -
gle dao nje gov spust niz
sla po ve i ra zmi sli te da li
ste u sta nju obo ri ti nje gov
re kord. Klip po gle daj te
na saj tu www.lu di hu -
mor.com.
Ne obi ~ne ma ~ke
Ne ki ku }ni lju bim ci za -
is ta us pije va ju na smi ja ti
svo je vla sni ke, ali ni ko to
ne ra di bo lje od ma ~a ka.
One za is ta je su ne {to vi {e
od ku }nih lju bi ma ca. Po -
gle daj te ka ko iz gle da ju
zgo de i nez go de iz ma ~i je
per spe kti ve i si gur no }e te
po `e lje ti na na ba vi te je -
dnu. Klip mo `e te po gle -
da ti ako u po lje pre tra ge
ku ca te "Funny cats" na
"YouTu beu.
Tu ~e spor tis ta
Svi vo li mo po gle da ti
do bru uta kmi cu, ali ako
se igra ~i po red to ga i po -
tu ku, to je dvos tru ko za -
do volj stvo za gle da oce.
Si gur no da ta ko ne mi sle
igra ~i ko ji u tu ~i izvu ku
de blji kraj, ali u sva kom
slu ~a ju, ako je uta kmi ca
do sa dna, on da je po tre -
bno za ba vi ti gle da oce na
dru gi na ~in. Tu ~e igra ~a
na te re nu mo `e te po gle -
da ti u kli pu pod na zi vom "Sport fig hts" na "YouTu beu".
[ta je ci to pla zma
Ci to pla zma je ho mo ge na, naj -
~e{ }e tran spa ren tna ma te ri ja u
obli ku `e la ti na, ko ja po pu nja va
unu tra{ njost }e li je. Sas to ji se od
ci to zo la i }e lij skih or ga ne la, osim
nu kle usa. Ci to zol se sas to ji od
vo de, so li, or gan skih mo le ku la i
mno gih en zi ma ko ji su ka ta li za -
to ri u odre |e nim rea kci ja ma. Ci -
to pla zma ima ve li ku ulo gu u }e li ja ma i slu `i kao mo le ku lar na
su pa, u ko joj su sve }e lij ske or ga ne le po top lje ne i ko je su
ogra ni ~e ne }e lij skom mem bra nom. Na la zi se izme |u pla zma
mem bra ne i nu kle ar ne ko ver te. Vo de ni sas tav ci to pla zme je
iz gra |en od jo na i ras tvor lji vih ma kro mo le ku la kao {to su en -
zi mi, kar bo hi dra ti, so li i pro te ini, kao i ve li ki broj RNK mo le -
ku la. Mo `e da bu de ili u obli ku `e la ti na ili u obli ku te ~nos ti, u
za vi snos ti u ko joj fa zi akti vnos ti se na la zi }e li ja.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Ro |en bi olog
Vi li jem Ba tes ton
En gles ki bi -
olog, je dan od
osni va ~a ge ne -
ti ke, Vi li jem
Ba te ston ro |en
je na da na{ nji
dan 1861. go di -
ne u Lon do nu.
Is tra `u ju }i tok
na slje |i va nja,
pot vrdio je
Men de lo vljeva
ot kri }a i pri mi je nio ih na `i vo ti nja ma. U
dje lu "Gra |a za izu ~a va nje va ri ja ci ja" is -
ta kao je ide ju o dis kon ti nu ite tu va ri ja ci ja.
Sma trao je da je ra zno li kost `i vih bi }a
po slje di ca ra{ ~la nji va nja ge no ti po va, pri
~e mu se gu be ge ni, ta ko da su prvo bi tni
or ga ni zmi ima li ve }e ra zvoj ne mo gu -
}nos ti od sa vre me nih. For mu li sao je no -
vu te ori ju o ra zvo ju ki ~me nja ka, a ri je~
gen prvi put je upo tri je bio 1906. go di ne.
Da li je Plu ton pla ne ta
Plu ton je sma tran za de -
ve tu pla ne tu u Sun ~e vom
sis te mu sve do 24. av gus ta
2006. go di ne, ka da mu je
sta tus pro mi je njen i od ta da
pri pa da no voj kla si obje ka -
ta, pa tu ljas tih pla ne ta. Uda -
ljen je 39,5 AJ ili
5.913.520.000 ki lo me ta ra
od Sun ca i ima pre ~nik od
2.274 ki lo me ta ra, te ma su
od 1,27×1.022 ki lo gra ma. Plu ton ima tri sa te li ta, od ko jih je
naj ve }i Ha ron, ko ji ima or bi tu od 19.640 ki lo me ta ra od Plu to -
no vog sre di {ta, pre ~nik od 1.172 ki lo me ta ra i ma su od
1,90×1.021 ki lo gra ma. S ob zi rom na ko efi ci jent pre ~ni ka
Plu to na i pre ~nik Ha ro na, Ha ron je naj ve }i sa te lit ko ji kru `i
oko je dne pla ne te u Sun ~e vom sis te mu.
Bit ka kod Ami je na
po ~e la je na da na{ nji
dan 1918. go di ne i
pred stav lja la je po ~e -
tak sa ve zni ~ke ofan zi -
ve na Za pa dnom
fron tu, ko ja }e pos ta ti
po zna ta pod na zi vom
"Ofan zi va od 100 da -
na", ko ja je do ve la do
ko na ~nog za vr{et ka Prvog svjet skog ra ta.
Sa ve zni ~ke sna ge su prvog da na na pre -
do va le pre ko 10 ki lo me ta ra, {to je pred -
stav ljalo je dan od naj ve }ih us pje ha u
do ta da{ njem to ku ra ta. Za pa dni front bio je
na zna ~aj ni je bo ji {te to kom Prvog svjet -
skog ra ta. Front je otvo ri la Nje ma ~ka in va -
zi jom na Lu ksem burg i Bel gi ju, pre ko
ko jih je pla ni ra la da uspos ta vi kon tro lu nad
in dus trij ski zna ~aj nim re gi oni ma u Fran -
cus koj. Nje ma ~ki za -
po vje dnik Erih Lu -
den dorf opi sao je prvi
dan ove bit ke kao crni
dan za nje ma ~ku voj -
sku. Ami jen je bi la je -
dna od prvih bi ta ka u
ko joj su ma so vni je
upo tre blja va na oklo -
pna vo zi la i ozna ~i la
je kraj ro vov skog ra to va nja na Za pa dnom
fron tu. Bor be su pos ta le di na mi ~ni je sve
do pri mir ja ko je je pos ti gnu to 11. no vem -
bra 1918. go di ne.
Fran cu zi ne ka da ozna ~a va ju ovu ofan zi -
vu kao ka nad skih 100 da na, alu di ra ju }i
pri tome na akti vno u~e{ }e ka nad skih tru -
pa u ovim ope ra ci ja ma. Ofan zi va je do ve la
do ko na ~ne de mo ra li za ci je i po vla ~e nja
nje ma ~kih tru pa.
Po ~e la bit ka kod Ami je na
Mars naj sli ~ni ji
Ze mlji po
ka ra kte ris ti ka ma
Mars, ko ji ima dva sa te li ta, Fo bos i
De imos, du go vre me na je pri vla ~io
pa` nju as tro no ma, za to {to se ne ka da
sma tra lo da go re `i ve in te li gen tne vrste
Ta nja [I KA NJI]
d svih pla ne ta u Sun ~e -
vom sis te mu, Mars je po
fi zi ~kim ka ra kte ris ti ka -
ma, kao {to su tem pe ra -
tu ra, vo da i atmo sfe ra,
naj sli ~ni ji Ze mlji. Uz to,
on je je dna od bli `ih pla -
ne ta, po go dan za po sma tra nje te les ko pom.
Ja ka crve na bo ja ove pla ne te na ve la je
lju de da je na zo vu po mi to lo {kom rim skom
bo gu ra ta. Mars, ko ji ima dva sa te li ta, Fo bos
(Strah) i De imos (U`as), du go vre me na je pri -
O
11 8. 8. 2009. qfubl
Los dan za Ovno ve jer
ste pre op te re ce n|. va ma
kao da je kraj se dm| ce
naj stre sn| j| ||| se na pros to
to || ko na ku p| te ner vo ze to kom da na da
pros to k| p| te. S| tu ac| ja je po vo |jn| ja za za -
|ju b|je ne Ovno ve. ko j| ma ba r na |ju ba -
vnom p|a nu cvje ta ju ru ze. Pr| ja tna
de sa va nja mo ze te o•e k| va t| u ve •er nj|m
•a so v| ma.
Ovan
v| se |s t|n sk| ra du je te jer
je su bo ta. dan za odmor.
| ma |o spo r| j| tem po vam
se sam po se b| na me ce.
lma te v| se vre me na za pr| ja te|j ske kon ta -
kte | za svo je b||z nje. vec ste |s p|a n| ra || v| -
kend | sad vam sa mo tre ba da se
opus t| te | uz| va te u va sem do mu. vo |je ||
b|s te da svo je do bro ra spo |o ze nje mo ze -
te da po d| je || te | sa dru q|m |ju d| ma.
Bik
Otvo re na vam je mo qu cnost
pu to va nja. pa ne b| b| |o |o se da
o njoj ra zm| s|| te. Osje ca || b|s te
se kao no v|. Kada je o po s|u r| -
je•. da nas ste za pe || da odra d| -
te d|o va s|h oba ve za ka ko b|s te
|s t|n sk| mo q|| uz| va t| u v| ken du
ko j| vam pred sto j|. To je. uz qred. | naj pa -
me tn| je sto mo ze te da ura d| te s ob z| rom
na ob|m po s|a s ko j|m se no s| te.
Bli zan ci
Ne k| od vas u da nas nj|
dan no se po ja •a no |n te -
re so va nje za po d| za nje |
s| re nje du ho vn|h vr| je -
dnos t|. lma te na q|a se nu po tre bu da se b|
obja sn| te ne ke od neo bjas nj| v|h stva r|.
Dru q|. ra c| ona| no or |jen t| sa n| pr| pa dn| c|
ovoq zna ka. |ma ce ve || ku po tre bu da pro -
s| re svo ja zna nja |z ne k|h nj| ma b| tn|h
ob|as t|. pa ce se okre nu t| •| ta nju ||| u•e nju.
Rak
La vo v| su da nas raz -
draz |j| v|. Osje ca te da
vas ne ko na mjer no
pec ka | spre mn| ste da bur no odre aqu je -
te. Da ste u sta nju da se sm| r| te | ma |o
paz nje usred sre d| te na po vod va se |ju -
tnje. uv| dje || b|s te da za nju stvar noq ra -
z|o qa | ne ma. Be spo tre bno se zes t| te. Ü
ve •er nj|m •a so v| ma do bar d|o pr| pa dn| ka
ovoq zna ka ce osje t| t| va| ne ra spo |o ze nja.
Lav
Dje v| ce ce da nas nas to ja t|
da ma ks| mum paz nje usred -
sre de na svo ju bo |ju po |o v| nu.
B| |o da ste u bra •n|m vo da ma
||| u |spu nje noj ve z|. va ma ce
da nas naj va zn| ja oso ba b| t|
upra vo par tner. Ka ko stva r| sto je u os ta ||m
z| vo tn|m ob|as t| ma. naj bo |je sto mo ze te
da u•| n| te jes te da mu se po sve t| te s pu -
nom paz njom.
Dje vi ca
Mo zda da nas mo ra te
ne sto da odra d| te ||| ste
od|u •| || da se an qa zu -
je te na ne kom do da -
tnom po s|u. B| |o ka ko b| |o. prva vam je
m| sao upra vo po sao | nje mu da nas po -
sve cu je te naj v| se svoq vre me na. Sto se
t| •e os ta ||h z| vo tn|h stva r|. da nas ce te se u
s|ob dnom vre me nu uq|a vnom po sve t| t|
pr| ja te |j| ma.
Va ga
Po pus t| || ste ma |o |
kao da ste pro d| sa ||.
Mo zda je za to za s|u -
zna ko || •| na |ju ba v| ko ju
u z| vo tu do b| ja te ||| ne ka po se bna oso ba.
v| ste da nas ra spo |o ze n| za spor tske ma -
n| íes ta c| je. lma te do vo |jno ener q| je | sna -
qe da se pre pus t| te ne kom ta km| •ar skom
|za zo vu. Ko na •no ste po pus t| || ste qe. pa
|ma te mo qu cnost da uz| va te.
[kor pi ja
v| se da nas odma ra -
te. vec ste us pje || da
oba v| te do bar d|o dne -
vn|h oba ve za. pa |ma -
te mo qu cnost da se
opus t| te | pre pus t| te ne k|m |a qa n| j|m stva -
r| ma. Odmo ru. na pr| mjer! Ne kad je po -
tre bno za |s ta mno qo da se u z| vo tu na de
pra va mje ra. v| ste to na u•| || s|u sa ju c| r| -
tam svoq t| je |a | sad mu se sa mo pr| |a qo -
da va te.
Stri je lac
l da|je vam je
otvo re na mo qu -
cnost pu to va nja.
Ze || te da se
odmo r| te | za
pro mje nu uz| va te u stva r| ma ko je vo || te.
lde ja vam je do bra. a|| kada je o re a|| za c| j|
r| je•. mo ra ce te se pos ta ra t| da |s k|ju •| te
svoj pe s| m| zam ma kar na ne ko || ko sa t|.
Sad ste u osje t|j| voj ía z| | va se ra spo |o ze -
nje vr|o |a ko m| je nja svoj tok.
Br| nu vas nov •a n| |z da c|.
Stvar je u to me da ko || ko
qod da za ra d| te. ne ka ko n| je
do vo |jno da po kr| je te sve tro -
sko ve. Kada je o par tne ru r| -
je•. obra t| te po se bnu paz nju
na s| qna |e ko je vam sa |je.
Tre ba vas. a v| mo ze te mu -
dro da |s ko r|s t| te tu nje qo vu po tre bu |
otvo re no s nj|m po raz qo v ara te | o onom
sto vas mu •| u va soj ve z|.
Ja rac Vo do li ja
Osje t|j| v| ste v| -
se ne qo |na •e.
pa je va sa |ona -
ko po mje re na
per cep c| ja ot| s|a u |ra c| ona| no. Je dan od
va s|h broj n|h sv je to va u ko j| ma ob| ta va te
je tre nu tno sa sv|m za tvo ren za b| |o ka kve
do qa da je spo |ja. pa vas |ju d| |z okru ze nja
do z|v |ja va ju kao po tpu no |z qu b|je nu oso -
bu. Naj b|a ze re•eno. v| to ve c| d|o vre me -
na za |s ta | jes te.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Das tin
Hof man
G l u -
mac Das -
t i n
Hof man
je ro |en
8. av gus -
ta 1937.
u Los An |e le su. Das tin
je dvos tru ki do bi tnik
"Os ka ra", do bi tnik
BAF TA pri zna nja i pe -
tos tru ki do bi tnik "Zla -
tnog Glo bu sa". Prvi
film "The Ti ger Ma kes
Out" 1967. obi lje `io je
nje gov pre la zak u fil -
mske vo de. U nje go voj
na tal noj kar ti se vi di
kon tra di ktor nst, jer je,
iako ro |en u zna ku La -
va, u pod zna ku Ja rac,
{to je u nje mu sje di ni lo
dvi je sa svim su pro tne
pri ro de. Je dnu va tre nu,
ek splo zi vnu, tem pe ra -
men tnu, sa dru gom ko ja
je "za le |e na", mi sa ona,
suz dr`a na, du bo ka.
Ipak, Ju pi ter na As cen -
de tu je obe }a vao uspjeh
i pri zna nja. Glu ma ~ki
kva li te ti se ogle da ju u
po lo `a ju Ve ne re, pla ne -
te umje tnos ti u nje go voj
{es toj ku }i, ku }i po sla.
Po red to ga, ste li jum pla -
ne ta u Dje vi ci do nio mu
je stu dio znost i oko za
de ta lje izu ze tno bi tne u
glu ma ~kim vo da ma.
Naj po zna ti ji je po ulo zi
u fil mu "Ki {ni ~o vjek"
iz 1988, za ko ju je do -
bio Os ka ra, te po ulo zi u
fil mu "Kra mer vs. Kra -
mer" iz 1979, za ko ju je
ta ko |e do bio "Os ka ra".
Crve na pla ne ta mo gu }i
no vi izvor `i vo ta
vla ~io pa` nju as tro no ma, za to {to se ne ka da
sma tra lo da go re `i ve in te li gen tne vrste. Ita li -
jan ski as tro nom \o va ni [a pa re li je, us mje riv {i
1877. go di ne svo je te les ko pe ka Mar su, uo~io
ne ko li ko ~u dnih ozna ka na nje go voj po vr{i ni.
Na zvao ih je "ca na li", ri je ~ju ko ja u ita li jan -
skom je zi ku ozna ~a va ka na le nas ta le pri ro dnim
pu tem. Ipak, ter min je po gre {no pre ve den kao
"ca na li", ko ji su sve sa mo ne pri ro dna tvo re vi -
na, pa su ne ki as tro no mi za klju ~i li ka ko je pla -
ne ta po kri ve na sis te mom ka na la ko je su
iz gra di li in te li gen tni Mar sov ci da bi pre no si li
vo du od po lar nih do su vih po dru ~ja oko ekva -
to ra. Ta ko se sma tra lo sve dok sve mir ske son de
ni su po sje ti le Crve nu pla ne tu i na Ze mlju oda -
sla le fo to gra fi je nje go ve po vr{i ne. Do pe de se tih
go di na ovog vi je ka ga ji la se i as tro bo ta ni ka
Mar sa. Ra zvi ja le su se mi{ lje nja o `i vo tu na
Mar su, ba zi ra na na opa `a nji ma za ko ja ni je bi lo
je din stve nih tu ma ~e nja. U krat koj as tro na ut skoj
eri sa zna to je o Mar su mno go vi {e ne go u svim
pret ho dnim vi je ko vi ma. Stva ran Mar sov re ljef
ot kri le su snim ke iz sve mir skih son di. Uzo rak
tla pla ne te Mars, ana li zi ran u auto mat skoj la bo -
ra to ri ji "Fe niks" pro {le go di ne, po ka zao je da na
ovoj pla ne ti pos to je uslo vi za `ivot. Po sve mu
su de }i, nau ~ni ci NA SA pro na {li su naj zad ono
{to su o~e ki va li ka da su is tra`iva ~ku son du "Fe -
niks" po sla li na Crve nu pla ne tu. Ka da je pri ku -
plje ni uzo rak tla ro bo ti zo va nom "ka {i kom,"
za gri jan na vi {e od 530 ste pe ni Cel zi ju sovih u
mi ni ja tur noj la bo ra to ri ji "Fe ni ksa", oslo bo |e na
je vo de na pa ra. Sem Ko va nis, gla vni he mi ~ar u
pro je ktu "Fe niks", je re kao da je to prva vla`na
he mij ska ana li za uzor ka tla s Mar sa i bi lo ko je
dru ge pla ne te po red Ze mlje, te da su za pa nje ni
do bi je nim re zul ta ti ma. Na izne na |e nje nau ~ni -
ka, po ka za lo se da ki se lost tla na Crve noj pla -
ne ti ni je ta ko vi so ka da u nje mu ne bi mo gao da
op sta ne `ivot. Po Ko va ni su, iz gle da da tlo Mar -
sa ~ak sadr`i do vo ljno mi ne ra la za rast bi lja ka
sa Ze mlje. Ka ko je is ta kao Ko va nis, pos to ji
mo gu }nost da su to kom ana li ze ot kri li hran lji ve
sas toj ke ko ji bi mo gli da podr`ava ju `ivot na
Mar su, u pro {los ti, sa da{ njos ti ili bu du }nos ti.
Nau ~ni ci su is ta kli da is ti sas tav ima al kal no ze -
mlji {te u ba {ti i u nje mu bi se mo gle sa svim do -
bro sa di ti {par gle, ali ne i ja go de. To je jo{ je dan
do kaz da je to ze mlji {te nas ta lo u ne koj akci ji
po ve za noj s te ku }om vo dom, u ne kom tre nut ku
is to ri je Mar sa. Za sa da, ka`u nau ~ni ci, mo gu }e
je sa mo he mij ski ana li zira ti tlo, ali ne i to da li
je na Mar su bi lo ili ima `ivih bi }a. S uda lje nos ti
Ze mlje, Mars je ve oma te `ak obje kat za opa `a -
nje. Ka ko sli ka ti tra, a ek spo zi ci je fo to gra fi ja
tra ju du `e od vre me na ko je oku tre ba za ra spo -
zna va nje de ta lja, pre vla da va la je vi zu el na de te -
kci ja.
Tlo
pla ne te
sadr`i
do vo ljno
mi ne ra la za
rast bi lja ka
sa Ze mlje
Uzo rak
tla pla ne te
Mars
po ka zao
je da na
ovoj
pla ne ti
pos to je
uslo vi
za `ivot
Bu bnjar "Pe per sa"
sni mio so lo al bum
Bu bnjar "Red
Hot Chi li Pep -
pers" ^ed Smit
obj a vi }e so l o
al bum, ko ji }e u
pro da ji u SAD
bi ti od 15. sep -
tem bra, pre no si
"New Mu si cal
Express -
NME".
Smit je kom -
po no vao nu me -
re s al bu ma pod
na zi vom "Chad
Smi t h' s Bom -
bas t i c Mea -
tbats: Me et the
Mea tbats", ko ji
je sni mio u svo -
joj ku }i u Ma li -
buu.
Al bum sa dr`i 10 in stru men ta la za ko je je bu bnjar, ka ko
je na veo u sa op {te nju, bio in spi ri san mu zi kom {ezdesetih
i sedamdesetih godina i gru pa ma ka kve su "Led Zep pe -
lin", "Cre am" i "De ep Pur ple".
KO DI NJI - U in dij skom se lu Ko di nji `ivi 204 pa ro va bli za na ca. Nau ~ni ci be zus pje {no po ku {a va ju
ri je {i ti taj nu se la Ko di nji na ju gu In di je, u ko je m u 2.000 po ro di ca `ivi naj ma nje 204 pa ro va bli -
za na ca. Po red bli za na ca, u se lu `i vi ne ko li ko po ro di ca ko je ima ju troj ke.
Zbog ne pre dvi |e nih lo gis ti ~kih po te {ko }a ot -
ka zan je Ma do nin kon cert ko ji je tre balo da bude
odr`a n 20. av gus ta na hi po dro mu "Sto `i ce" u Lju -
blja ni, u okvi ru tur ne je "Sticky&Sweet".
Ma do nin nas tupi u Min he -
nu 18. av gus ta i u Bu dim pe -
{ti 22. av gus ta, za je dno s
kon cer ti ma u Beo gra du,
Bu ku re {tu, So fi ji i Tel
Avi vu, bi}e odr`a ni pre ma pre dvi |e nom ra spo re -
du.
Svi kup ci ula zni ca mo }i }e os tva ri ti po vrat
nov ca od po ne dje ljka, 17. av gus ta, od de vet sa ti
na svim pro daj nim mjes ti ma "Even ti ma".
"Lu pa pro mo ci ja", or ga ni za tor kon cer ta, is -
pri ~a va se Ma do ni nim obo `a va oci ma zbog mo gu -
}ih pro ble ma uzro ko va nih ot ka zi va njem ovog
kon cer ta.
^ini
mi se da su djeca
ro|ena tokom ljetnog
raspusta malo uskra}ena,
jer ne mogu da
slave
ro|endane sa
svojim
vr{njacima.
Zdravko
^oli},
pjeva~
je va ~i ca, kre ator ka, `e na fu dba le ra i naj ve -
}a `rtva mo de pos ta }e i su di ja u ame ri -
~kom "Ido lu".
Na kon odlas ka Po le Ab dul iz naj po pu -
lar ni jeg {ou pro gra ma u Ame ri ci "Idol",
pro du cen ti i je dan od su di ja Saj mon Kauel
po nu di li su Be ka mo voj mjes to u ovoj te le -
vi zij skoj emi si ji.
Su pru ga Dej vi da Be ka ma gos to va }e zasa d u dvi je
epi zo de po pu lar nog {ou pro gra ma za ci fru od 155.000
do la ra.
Vi kto ri ja (35) }e se pri dru `i ti Saj mo nu Kauelu,
Ren di ju D`e kso nu u ocje ni ko od ta kmi ~a ra ima {an se
da na pra vi uspje {nu mu zi ~ku ka ri je ru, a ko je "ap so lu tni
pro ma {aj".
Ame ri ~ki ta blo idi po ~e li su ve} ne ga ti vno da ko -
men ta ri {u Po li nu "za mje nu" ri je ~i ma: "Ka ko ona da zna
ko je ta len to van ka da sa ma ne ma ni ma lo slu ha?"
"Ovo je naj ve }a ~ast ko ja je uka za na Vi kto ri ji otka -
ko bo ra vi u Ame ri ci i pre sre }na je {to }e pos ta ti dio
'Ido la'", re kao je ne ime no va ni izvor za "Da ily Ma il" i
do dao da je pro du cen ti {ou pro gra ma "`e le kao stal nog
~la na `i ri ja", kao i da Vi kto ri ja ra zmi{ lja o po nu di.
Ot ka zan Ma do nin kon cert u Lju blja ni
P
Su pru ga
Dej vi da Be ka ma
gos to va }e
u dvi je epi zo de
za 155.000 do la ra
Vi kto ri ja
Be kam u "Ido lu"