P. 1
Prokleta Avlija - Ivo Andric

Prokleta Avlija - Ivo Andric

|Views: 71|Likes:
Published by macskaanapon

More info:

Published by: macskaanapon on Nov 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

Sections

 • To je ĉitava varošica od zatvorenika i straţara koju Levantinci i mornari raznih
 • - Pa što ne ostade tamo?
 • Zaim tuţno njiše glavom kao da samo on zna kolika je to šteta
 • A mali ĉovek priĉa dalje kako je otišao ĉak u Trapezunt i tu se oţenio imućnom
 • - Ĉetiri ja zanata znam i jedanaest puta sam se ţenio
 • - Do viĊenja! Javite kad svrši priĉu
 • A onaj "nevini" sad zna da moţe da sedi još nedeljama a da ga KaraĊoz više ne
 • I uveravao ga je da ĉovek u nevolji treba više da jede i da bude snaţniji i
 • Po crvenkastoj svetlosti na nebu i na retkim vršcima kiparisa iza visokog zida
 • - Vi poznajete toga ... Ćamil efendiju?
 • Kadija je podigao glavu i pogledao ga oštro i prekorno
 • Ali se zahukatali ĉovek nije dao smesti i zaustaviti
 • - Pa to bi moglo ovde da se raspravi i rašĉisti
 • - Da vratiš pare! Ćuješ li?
 • Posle se opet javlja bas. Opet o ţenama i ţenskoj ljubavi. On ni o ĉem drugom
 • - To je ţena! - kaţe neko iz kruga povladujući
 • To je u novom i sveĉanom obliku drevna priĉa o dva brata
 • U trci za upraţnjenim prestolom Bajazit je bio brţi i veštiji. Dţem je imao više
 • U takvim uslovima pregovori nisu mogli doneti ploda. Dţem je traţio svoj deo
 • Karlo VIII naredio je da se Dţemovo telo balzamuje i poloţi u olovni kovĉeg
 • Haim sa svojim uvek istim uznemirenim ţalbama i strahovanjima o
 • - Jesu li vas saslušavali?
 • - Nisu. A šta ima?
 • - Pa baš to bismo i hteli da od vas ĉujemo
 • Iste noći Ćamila su izneli na jedan od kapidţika Proklete avlije
 • - Jeste - kaţe neko iz kruga - to se zna da Gruzijanke imaju divne oĉi
 • - Što da ne zna? Kao da si ti sam na svetu! - bune se neki glasovi
 • - Ne vidim - kaţe on oborene glave a glas mu se lomi
 • A meni ga doĊe ţao pa ne znam što bih uĉinio da mu pomognem. Oko nas sva
 • Nemimo je proveo taj dan i noć za njim. Po svemu je bilo jasno da je samo fra

PROKLETA AVLIJA

Zima je, sneg zameo sve do kućnih vrata i svemu oduzeo stvami oblik, a dao jednu boju i jedan vid. Pod tom belinom išĉezlo je i malo groblje na kom samo najviši krstovi vrhom vire iz dubokog snega. Jedino tu se vide tragovi uske staze kroz celac sneg; staza je proprćena juĉe za vreme fra-Petrovog pogreba. Na kraju te staze tanka pruga prtine širi se u nepravilan krug, a sneg oko nje ima rumenu boju raskvašene ilovaĉe, i sve to izgleda kao sveţa rana u opštoj belini koja se proteţe do unedogled i gubi neprimetno u sivoj pustinji neba još uvek punog snega. Sve se to vidi sa prozora fra-Petrove ćelije. Belina spoljnjeg sveta tu se meša sa dremljivom senkom koja vlada u ćeliji, a tišina dobro druguje sa tihim šumom njegovih mnogobrojnih ĉasovnika koji još rade, dok su se neki, nenavijeni, već zaustavili. Tišinu remeti jedino prigušena prepirka dvojice fratara koji u susednoj praznoj ćeliji sastavljaju inventar stvari koje su ostale iza fra-Petra. Stari fratar Mijo Josić gunĊa nešto nerazumljivo. To je odjek njegovih davnašnjih prepirki sa pokojnim fra-Petrom, koji je kao "ĉuven sahaĉija, puškar i mekanik" strasno sabirao svakakav alat, trošeći na njega manastirske novce, ljubomorno ga ĉuvao od svakoga. Zatim glasno grdi mladog fraRastislava, koji predlaţe da se naloţi peć i da se popis ne vrši u hladnoj sobi. - Jadna ti mladost! Svi ste vi mladi takvi, zimljivi kao hanumice. Treba ti topla soba! Kao da je malo loţeno i potrošeno ove zime! Tu se starac valjda priseti da time ĉini prekor pokojniku, nad kojim se još ni zemlja nije slegla, i zaćuta, ali odmah nastavi da kara mladića. - Kaţem ja uvjek: nisi ti Rastislav, nego Raspislav! Ni ime ti, bolan, na dobro ne sluti. Dok su se fratri zvali fra-Marko, fra-Mijo, fra-Ivo - i bio je dobri vakat, a vi sada uzimate neka imena iz romana, odakle li, te fra Rastislav, te fra Vojislav, te fra Branimir. Tako nam i jest. Mladi fratar odmahuje rukom na te dosetke i prekore koje je sto puta ĉuo i koje će morati još bogzna dokle slušati. A posao se nastavlja. Ljudi koji popisuju zaostavštinu iza pokojnika koji je još pre dva dana bio tu, ţiv kao što su i oni sada, imaju neki naroĉit izgled. Oni su predstavnici pobedniĉkog ţivota koji ide svojim putem, za svojim potrebama. Nisu to lepi pobednici. Sva im je zasluga u tom što su nadţiveli pokojnika. I kad ih ĉovek ovako sa strane posmatra, izgledaju mu pomalo kao otimaĉi, ali otimaĉi kojima je osigurana nekaţnjivost i koji znaju da se sopstvenik ne moţe vratiti ni iznenaditi ih na poslu. Nisu sasvim to, ali po neĉem na to podsećaju. - Piši dalje - ĉuje se opori glas starog fratra - piši:

"Jedna kliješta velika, kreševska. Jedna." I sve tako redom, alatka po alatka, a na kraju svake reĉenice zapisani predmet tupo jekne, baĉen na gomilu grubo ispreturanog alata, koji leţi na malom hrastovom strugu pokojnog fra-Petra. Kad ih ĉovek tako gleda i sluša, sve se u njemu i nehotice okreće od ţivota ka smrti, od onih koji broje i prisvajaju ka onom koji je sve izgubio i kome više ništa i ne treba, jer ni njega nema. Sve do pre tri dana na tom poširokom minderluku sa koga je već nestalo dušeka i prostirke a ostale samo gole daske, leţao je ili ĉak sedeo fra Petar i priĉao. I sada, dok gleda njegov grob u snegu, mladić u stvari misli na njegova priĉanja. I sve bi hteo, i po treći i po ĉetvrti put, da kaţe kako je lepo umeo da priĉa. Ali to se ne moţe kazati. Poslednjih nedelja mnogo i ĉesto je priĉao o svome nekadašnjem boravku u Carigradu. To je bilo davno. Zbog svojih teških i zamršenih poslova fratri su poslali u Stambol fra-Tadiju Ostojića, eksdefinitora, eksgvardijana ("Sav bijaše od nekih eksova!"), ĉoveka spora i dostojanstvena i zaljubljenog u tu svoju sporost i svoje dostojanstvo. Taj je znao da govori turski (sporo i dostojanstveno), ali ne i da ĉita i piše. Stoga su mu za pratioca dali fra -Petra kao ĉoveka vešta turskom pismu. Nepunu godinu dana su ostali u Carigradu, potrošili su sve što su poneli, još se zaduţili, i ništa svršili nisu. Sve zbog nezgode koja je zadesila fra-Petra ni kriva ni duţna, ludim sticajem okolnosti, u mutnom vremenu kad vlast prestane da razaznaje pravog od krivog. Nekako ubrzo po njihovom dolasku desilo se da je policija uhvatila neko pismo upućeno austrijskom internunciju u Carigradu. To je bila opšima predstavka o stanju crkve u Albaniji, o proganjanju sveštenika i vernika. Pismonoša je uspeo da pobegne. Kako u to vreme nije bilo drugih fratara koji su iz tih krajeva stigli u Carigrad, turska policija je po nekoj svojoj logici uhapsila fra-Petra. Dva meseca je ostao u zatvoru "pod istragom" a da ga niko nije ĉestito saslušao. O ta dva meseca, provedena u stambolskom istraţnom zatvoru, fra Petar je priĉao više i lepše nego o svemu ostalom. Priĉao je na prekide, u odlomcima, kako moţe da priĉa teško bolestan ĉovek koji se trudi da sabesedniku ne pokaţe ni svoje fiziĉke bolove ni svoju ĉestu misao na blisku smrt. Ti odlomc i se nisu uvek nastavljali taĉno i redovno jedan na drugi. Ĉesto bi, nastavljajući priĉanje, ponavljao ono što je već jednom rekao, a ĉesto bi opet otišao napred, preskoĉivši dobar deo vremena. Priĉao je kao ĉovek za kog vreme nema više znaĉenja i koji stoga ni u tuĊem ţivotu ne pridaje vremenu ni redovnom toku vremena neku vaţnost. Njegova priĉa mogla je da se prekida, nastavlja, ponavlja, da kazuje stvari unapred, da se vraća unazad, da se posle svršetka do-punjava, objašnjava i širi, bez obzira na mesto, vreme i stvarni, stvarno i zauvek utvrĊeni tok dogadaja.

Naravno da je pri takvom naĉinu priĉanja ostalo dosta praznina i neobjašnjenih mesta, a mladiću je bilo nezgodno da prekida priĉanje, da se vraća na njih i postavlja pitanja. Najbolje je ipak pustiti ĉoveka da priĉa slobodno. I

To je ĉitava varošica od zatvorenika i straţara koju Levantinci i mornari raznih narodnosti nazivaju Deposito, a koja je poznatija pod imenom Prokleta avlija, kako je zove narod a pogotovu svi oni koji sa njom imaju ma kakve veze. Tu dolazi i tuda prolazi sve što se svakodnevno pritvara i apsi u ovom prostranom i mnogoljudnom gradu, po krivici ili pod sumnjom krivice, a krivice ovde ima zaista mnogo i svakojake, i sumnja ide daleko i zahvata u širinu i u dubinu. Jer, carigradska policija se drţi osveštanog naĉela da je lakše nevina ĉoveka pustiti iz avlije nego za krivcem tragati po carigradskim budţacima. Tu se vrši veliko i sporo odabiranje poapšenih. Jedni se ispituju za suĊenje, drugi tu odleţe svoju kratkotrajnu kaznu ili, ako se baš vidi da nisu krivi, bivaju pušteni, treći se upućuju u progonstvo u udaljene krajeve. A to je i veliki rezervoar iz kog policija probira laţne svedoke, "mamce" i provokatore za svoje potrebe. - Tako Avlija neprestano rešeta šarenu gomilu svojih stanovnika, i, uvek puna, stalno se puni i prazni. Tu ima sitnih i krupnih prestupnika, od deĉaka koji je ukrao sa tezge grozd ili smokvu do svetskih varalica i opasnih obijaĉa; ima nevinih i nabeĊenih, maloumnih i izgubljenih, ili omaškom dovedenih ljudi iz Carigrada i iz cele zemlje. Preteţnu većinu saĉinjavaju carigradski apsenici, pravi izbor najgoreg od najgoreg što gamiţe po carigradskim pristaništima i trgovima ili se zavlaĉi po jazbinama na periferiji grada. Obijaĉi, secikese, kockari od zanata; krupne varalice i ucenjivaĉi; sirotinja koja krade i vara da bi ţivela; pijanice, vesela braća koja zaboravljaju da popijeno plate ili mehanski razbijaĉi i ukoljice; bledi i potuljeni jadnici koji od opojnih droga traţe ono što od ţivota nisu mogli da dobiju i zato uţivaju hašiš, puše ili jedu opijum, i ne zaustavljaju se ni pred ĉim, samo da bi došli do otrova bez kog ne mogu; nepopravljivi poroĉni starci i nepopravljivo porokom upropašćeni mladići; ljudi sa svakojakim izvitoperenim nagonima i navikama koje ne kriju i ne ulepšavaju nego ih ĉesto izlaţu svetu na vidik, a i kad ih kriju sakriti ih ne mogu, jer progovaraju na svakom koraku kroz njihova dela. Ima višestrukih ubica i takvih koji su već nekoliko puta beţali sa robije i zbog toga su okovani već ovde, pre suda, i osude, oni izazivaĉki zvekeću svojim okovima, psujući besno i gvoţde i onog ko je lance izumeo. Tu pristiţu i svi oni koji su upućeni po kazni, kao prognanici, iz zapadnih pokrajina, i ovde se rešava njihova sudbina: ili se, pomoću carigradskih veza i zaštitnika, oslobaĊaju i vraćaju kući ili bivaju upućeni u mesto svoga zatoĉenja u Maloj Aziji ili Africi. To su takozvani "prolaznici", obiĉno stariji, u svom kraju

ugledniji ljudi, predstavnici pojedinih vera ili grupa, zapleteni u trvenja i sukobe tamo negde u svojoj zemlji i optuţeni od vlasti ili oklevetani od svojih protivnika kao politiĉki krivci ili buntovnici. Oni donose pune sanduke i bisage odela i stvari, i s mukom se brane od carigradskih šatrovaca sa kojima moraju da dele ćeliju. Zabrinuti i povuĉeni, drţe se po strani koliko god mogu. Petnaestak prizemnih ili jednospratnih zgrada, graĊenih i dograĊivanih u toku mnogih godina, povezanih visokim zidom, zatvaraju ogromno, izduţeno i strmo dvorište posve nepravilna oblika. Samo ispred zgrade u kojoj su ĉuvari i kancelarije uprave ima malo kaldrme; sve ostalo je siva i tvrda ugaţena zemlja iz koje trava ne stiţe ni da nikne, toliko je ljudi od jutra do mraka gazi. A dva tri uboga i malokrvna drveta, rasturena samo sredinom dvorišta, uvek izranjavljena i oguljena, ţive muĉeniĉkim ţivotom, izvan godišnjih doba. To dţombasto i prostrano dvorište liĉi preko dana na vašarište raznih rasa i naroda. A noću se sva ta gomila sateruje u ćelije, sve po petnaest, dvadeset i trideset njih u jednu. I tu se produţuje buĉan i šarolik ţivot. Mirne noći su retke. Okorele carigradske propalice, koje se ne boje straţara i ne zarezuju nikog, pevaju bestidne pesme i dovikuju sramotne ponude svojim dilberima u susednim ćelijama. Nevidljivi ljudi se svaĊaju zbog mesta i loga; dozivaju u pomoć pokradeni. Neki škripe zubima u snu i uzdišu, neki krkljaju i hrĉu kao zaklani. Velika ćelija ţivi tada samo zvukom, kao dţungla u tami. Ĉas se javi neobiĉno kliktanje, ĉas uzdasi, ĉas, kao recitativ, dve-tri otegnute reĉi iz pesme, tuţna i jalova zamena svakojakih ĉulnih ţelja, ĉas nerazumljivi glasovi, grleni i teški. I spolja dopire lupa, jer dvostruka starinska kapija koja se otvara i zatvara sa škripom i grmljavinom prima ili istura noću Ijude pojedince ili u skupovima. Noću se odvode osuĊeni na izdrţavanje kazne ili u progonstvo. A ĉesto posle neke velike tuĉe u pristaništu dovode zapenušene, rašĉupane i okrvavljene Ijude, još vruće od gneva, od alkohola i od primljenih i datih udaraca. Oni reţe jedan na drugog, prete, i gledaju, ako mogu, da udare protivnika još jednom, izmeĊu uţurbanih straţara. A kad ih razdvoje i pozatvaraju, oni se još dugo ne smiruju, nego se iz ćelije u ćeliju dozivaju teškim pretnjama i psovkama. Kad svane dan, zdravom i ĉistom ĉoveku biva nešto lakše. Samo malo lakše. Sav taj svet povrvi iz zagušljivih ćelija na prostranu avliju i tu se, na suncu, trebi od gamadi, previja rane ili produţuje sa grubim šalama i beskonaĉnim, oštrim prepirkama i mraĉnim obraĉunavanjima. Stvaraju se tihi ili glasni krugovi. Svaki takav krug ima svoje središte. To je neka grupica kockara ili šaljivĉina, ili je to jedan jedini ĉovek koji tiho peva ili recituje masne i smešne pesmice, ili je neko naivno priĉalo ili zanesen manijak sa kojim oni iz kruga jevtino i drsko teraju šalu. Fra Petar priĊe ponekom od njih i sluša i gleda malo poizdalje. ("Sva je sreća te sam u civilu i niko ne zna ko sam i šta sam!")

Tu, pored njegove zgrade stvara se, u senci, svakog jutra tanak krug oko nekog Zaima. To je omalen i pognut ĉovek bojaţljiva izgleda, koji govori tiho ali sigumo i oduševljeno, a govori uvek o sebi i kazuje sve samo u krupnim potezima. Priĉa uvek o istoj stvari i toliko je uveliĉava i umnoţava da bi trebalo bar sto pedeset godina ţivota da jedan ĉovek sve to doţivi. Sunce se tek pomolilo, a razgovor već teĉe. - Bogami si ti video sveta, Zaimaga. - Jesam, ali šta mi to vredi kad sam, evo, postradao i kad su ljudi pogani i ne daju ţiveti ispravnom ĉoveku. A jesam prošao mnoga mesta i svuda mi je dobro bilo i ljudi me poštovali i priznavali, a i ja sam se vladao kako treba i sa svakim lepo i pošteno umeo. Gleda zatim ćutke preda se, kao da ĉita neki podsetnik, i poĉinje kao da nastavlja gde je prekinuo. - U Adapazaru sam zaimao i oţenio se. Dobru i pametnu sam ţenu imao. Ljudi su me mnogo poštovali i moja bojadţijska radnja bila je prva u varoši. - Pa što ne ostade tamo? - Eh, što! Đavo me nagovori te uzeh još jednu ţenu. I od tog dana sve krenu naopako. Jest me zadovoljila prvih dana. To moram da kaţem. Ali ćud što je imala! Ništa što se zavadila sa mojom prvom ţenom i što mi je od kuće napravila pakao, nego zade tako po varoši, pa što kaţu: u jednoj ruci slama a u drugoj vatra. Gde doĊe, tu svaĊu i omrazu stvara. Dva bi oka, što kaţu, u glavi zavadila. Braća moje prve ţene stadoše da me gone. Omrznu svet na mene. I ja, videvši da gubim ugled i mušteriju, i da ću i glavu izgubiti ako tako dalje poĊe, rasprodam potajno i budzašto ono robe i zlata pa krenem opet u svet. - Ih, brate! Šteta! - kaţe neko zabrinuto. Zaim tuţno njiše glavom kao da samo on zna kolika je to šteta. - E, moj beţanoviću, što ti nisi najurio tog svog otrova, nego ti da beţiš, pored tolikog svoga dobra! - kaţe promuklim glasom atletski razvijen ĉovek iz kruga. - ,,Najurio, najurio"! Nije to tako lako. Da ti znaš kakva je to ţena bila. Ne moţeš da se odlepiš od nje a vidiš da te nestaje. - Ah, šta! Najurio bih ja nju pa sve da joj je sunce meĊu nogama a mesec na trbuhu. To opet govori onaj atlet i ljutito odlazi iz kruga, odmahujući rukom. - Ah, šta tu ţena, ţena! Kad ugasiš sveću, svaka je jednaka.

. to nije prvi put da je pod takvom optuţbom. njena rodbina. on se odmah laća takvog posla ili nekog drugog krivotvorenja. . Radio sam svuda i svuda su me cenili i voleli zbog mojih zlatnih ruku. I lako bih se oslobodio potvore i izbavio odavde. . I tu se oţenio . . on upada mehaniĉki.Šta bi? Izvaraše me Ĉivuti. bio bih bogat ĉovek. .Ovo mu je osamnaesta. Neko pomene neku zemlju.. Dve godine smo lepo ţiveli. dugo. ako se stvar dokaţe.A mali ĉovek priĉa dalje kako je otišao ĉak u Trapezunt i tu se oţenio imućnom udovicom. Ali šta ćeš? Jednog dana . I kad mu se uĉini podesan trenutak. odmahujući rukom i ne štedeći jadnog Zaima. dok drugi odlaze već na poĉetku. prilazi drugom krugu. Sluša sve što se priĉa. Tu što sam poţiveo ĉetiri godine u svakom dobru! Ali. . gubi se brzo u zaglušnoj vici iz susedne gomile u . i opija se i zavarava laţima. a ja od ţalosti ne mognem tu ostati. Ĉim se raziĊe jedan krug. Zaim ga prekida sa gotovom priĉom. Sad strepi od teške kazne.Opet! . Ĉim se izvuĉe ispod jedne optuţbe ili odleţi robiju. razboli se i umre ţena.Ĉetiri ja zanata znam i jedanaest puta sam se ţenio. moja nesreća... nego opet rasprodam sve i krenem u svet. i pazila me. I ugled sam uţivao u graĊanstvu. Danas da naplatim samo polovinu onoga što mi duguju. koju jedni slušaju uz podrugljive upadice. . I opet dode neka priĉa o nekoj izmišljenoj zemlji i braĉnoj nezgodi. Do Soluna sam došao.Pazila me je kao oĉi u glavi. To je kod njega kao neka bolest. A pri tom ne prestaje da sanja (i laţe) o srećnoj ţenidbi i "ĉetiri svoja krasna zanata". i kako je nespretan. majka roĊena ne bi mogla bolje. Sa nekim pogrebnim i plaĉevnim izrazom na licu on sluša šale od kojih se drugi smeju gromko i neodoljivo. on lunja po dvorištu kao ukleta duša.pitaju iz kruga.Ah.Do viĊenja! Javite kad svrši priĉu. Bila je starija od mene. .Imao sam ja ţenu Misirku. ah! Pa šta bi? . skromno i strpljivo ĉeka priliku. polulaţima i poluistinama koje povazdan priĉa dokonim ljudima spremnim na podsmeh. A "potvora" je u tom što je optuţen da je rasturao laţan novac. Što je najgore. Ali ta priĉa manijaka i neizleĉivog falsifikatora Zaima koji mašta o mirnom ţivotu sa savršenom ţenom. odmah ga uhvate. na primer Egipat.

i tek poneki vršak nepoznate dţamije ili dţinovskog kiparisa iza zida. nastojeći da ga opiše. Tako ĉovek stranac ima stalno osećanje da je negde na nekom Ċavolskom ostrvu. odvojeni. i objašnjavaju se sa svojim nevidljivim protivnicima neĉujnim šapatom ili samo grimasama i slabim pokretima ruke i glave. da mu zalogaj grkne i ţivot omrzne. Uznemire se i psi i maĉke. I mirni ljudi se usplahire i poĉinju u nerazumljivoj razdraţenosti da se ljutito kreću. . Samo nebo. izgleda da sva zemlja koju je pritisla Prokleta avlija lagano truli i pušta neku vonju koja ĉoveka truje. koji donosi zadah morske truleţi. ide od sobe do sobe. sve ovo moglo poprskati i raspasti se. i tuĊe. Predmeti sami ispadaju iz ruku.) Iz Avlije se ne vidi ništa od grada ni od pristaništa i napuštenog arsenala na obali ispod nje. Sam poloţaj Proklete avlije bio je ĉudan. Izgledaju avetinjski. jednom zauvek. Ţivci se zateţu od bola ili naglo popuštaju u opasnim praskanjima i bezumnim postupcima. u njemu su. Iskrsavaju oštri. Njima se redovno pridruţe i druge ćelije svojom vikom. gradske neĉistoće i smrada iz nevidljivih pristaništa. onda ţivot u ćelijama i na dvorištu postaje zaista nepodnošljiv. Zaboravlja ono što je bilo i sve manje misli na ono što će biti. Na mahove se sve utiša od opšte. bezimeno. bezrazloţni sukobi. Muĉan zadah ne dolazi samo iz pristaništa nego udara iz svih zgrada i predmeta. U tim ĉasovima opšteg uzbuĊenja ludilo. kao zaraza i hitar plamen. od ĉoveka do ĉoveka. nastaju i za samu Prokletu avliju neobiĉni ispadi. izvan svega što je dotada znaĉilo za njega ţivot. a bez nade da će ga skoro ugledati. dotle drugi. Teški sami sebi. a kao da su sto konaka daleko od njega. Ljudi treskaju vratima i lupaju kašikama u limene sudove. A odmah zatim u nekim zatvorenim ćelijama. stariji i povuĉeni ljudi. Zbog svega toga Avlija brzo a neosetno savije ĉoveka i potĉini ga sebi. u daljini nešto malo od zelene azijske obale s druge strane nevidljivog mora. u bolesnoj nadi da bi. i ta prividna daljina muĉi ih isto kao stvama. negde na vrhuncu ove buke. Huji vetar i kao nevidljiva bolest pada po svima. A zatvorenici koji su iz Carigrada kaţnjeni su pored svih drugih nevolja još i time što ne vide i ne ĉuju ništa od svog grada. Tada izgleda da sve što u Prokletoj avliji ima glasa urla i viĉe svom snagom.kojoj je planula svaĊa sa psovkama kakvih nema meĊu ljudima u svetu izvan Avlije. kao sraĉunat na muĉenje i veće stradanje zatvorenika. traţeći kavge. Uĉestano i strelovito stanu da tkaju od zida do zida krupni pacovi. nastane takva opšta vika da sva avlija trepti i odjekuje. i prenosi se sa ljudi na ţivotinje i mrtve stvari. veliko i nemilosrdno u svojoj lepoti. tako da stane da se gubi. pa mu se i prošlost i budućnost slegnu u jednu jedinu sadašnjicu. I dok jedni tako besne i sukobljavaju se sa svakim. (I fra-Petar se ĉesto vraćao na to. Sve neodreĊeno. u neobiĉni i strašni ţivot Proklete avlije. ĉuĉe satima. i svršiti na neki naĉin. apsenici izazivaju svoje sapatnike ili straţare koji su u tim danima i sami razdraţljivi i kivni na sve. A kad se desi da se nebo naoblaĉi i stane da duva mlak i nezdrav juţni vetar. sa prvim mrakom. bolesne iznemoglosti.

Napustio je školu i poĉeo da se druţi sa kafanskim sviraĉima i maĊioniĉarima. sunce ograne i vazduh proĉisti. Ne moţe niko niĉeg da se seti. zvani KaraĊoz. Sam nije imao nekog naroĉitog dara za veštine. kao prezdraveli bolesnici ili spaseni brodolomnici. ali ga je privlaĉio taj svet i sve ono što se plete oko njega. Nego valja traţiti zavremena neko rešenje. dakle najbolje: da mladića koji je pošao zlim putem uzme u svoju sluţbu. Naglo se raskrupnjao i neprirodno ugojio. ĉak i fiziĉki. Otac ga je vadio nekoliko puta iz zatvora. Oni znaju dobro. obiĉnih sudbina. Njegove umne. A kad zdravi sevemi vetrovi zaista nadvladaju jugo i kad se malo razvedri. sve i da hoće. a njegova bistrina okrenula naopakim putem. pojaĉavaju straţe i . ni prave strasti za kocku ili piće. koristeći svoj ugled i svoja poznanstva sa ljudima na poloţaju. . pljaĉka trgovce i otima devojke?" . starim i dobrim školskim drugom. od mladog ĉoveka. koji je bio već zauzeo svoje mesto medu kockarima i gospodskim dangubama. a sve što je bilo za ona dva -tri luda dana predaje se lako zaboravu. grĉe se. ni devojke ne otima liĉno. jer i sami zaraţeni i nervozni.pitao se oĉajan otac. da bi svaki pokušaj da se "uspostavi red" bio i opasan i nemoguć. Da krade. ustaljenih navika i redovnih obaveza. Taj nadimak mu je odavno postao pravo ime i pod tim imenom je poznat ne samo ovde nego i daleko izvan zidova Proklete avlije. Do ĉetrnaeste godine deĉak je dobro uĉio i izgledalo je da će poći oĉevim stopama. ne krade baš. ljubitelj knjige i razmišljanja. apsenici se u gomilama raspu veselo po dvorištu. Nadzomik i njegovi ljudi znaju dobro to dejstvo trule i opasne jugovine. izbegavaju sukobe koliko god je mogućno. pijancima i pušaĉima opijuma. sunĉaju se i šale i smeju. sa kockarima. iz iskustva.U takvim ĉasovima cela ta Prokleta avlija jeĉi i trešti kao ogromna deĉja ĉegrtaljka u dţinovskoj ruci. moţeš biti siguran da ćeš i njega tu negde u blizini naći. muško. I ne jedanput. naroĉito sa upravnikom celokupne policije. I upravnik gradske policije našao je "rešenje". "Je li moguće da moj sin obija kuće. smeĊe oĉi stale su da igraju kao na zejtinu. jer nit' ima koga da to izvrši niti bi iko poslušao. Bujan i još neiskusan. mladić je brzo upao u sumnjive poslove i drske podvige svoga društva i došao u sukob sa zakonom. ali tada je njegova ţivost poĉela da se pretvara u bes. koje je smatrao kao jedino moguće. On je i svojim izgledom i svima svojim osobinama njeno oliĉenje.ĉekaju da jugo prestane. A stari iskusni upravnik mu je odgovarao mirno ali po istini. ali gde god se te stvari dešavaju. volelo je knjigu. a ljudi u njoj poigravaju. ni trgovce ne vara. I kao što biva. zagaziće i sam u prestup. sudaraju meĊu sobom i biju o zidove kao zma u toj ĉegrtaljci. Otac mu je bio nastavnik u nekoj vojnoj školi. oţenio se već u zrelim godinama i imao je svega jedno dete. tih ĉovek. ali naroĉito muziku i svaku igru. Dete je bilo ţivo i bistro. Upravnik ove ĉudne i strašne ustanove je Latifaga. isto kao što ga je odbijalo sve što je pripadalo svetu mirnih. ĉuvaju kapiju. postao je dobar i revnosan stambolijski policajac. A ako ga ovako ostavimo. Deĉak je brzo stao da se menja.

a ipak u samom susedstvu Avlije i nevidljivo vezan sa njom. sagradio lepu kuću. pored bogate ţive vode. ni otkud moţe odjednom iskrsnuti. A inaĉe. kaznama i strahom. pijance. Sve u kiparisima. A kad pojedinca i nije znao baš u glavu. Te stare veze pomogle su mu da proširi krug svo-ga rada. Već prve godine Latif je. on je sa dosta prava govorio da "zna kako diše Avlija". Kuća je imala veliko preimućstvo da je i vrlo udaljena od Proklete avlije i vrlo blizu njoj. Nadzirao je liĉno i zatvorenike i njihove ĉuvare. javne i skrivene osobine i sklonosti. obaveštaĉka mreţa se pojaĉava i širi. jer sitni prestupnici odaju krupne. Novi upravnik je celim svojim stavom i svim postup-cima stao odmah da primenjuje drugaĉiji naĉin. lepu oĉinsku kuću u Novoj mahali i kupio jedno zapušteno. a našao ga je tamo gde se najmanje moglo oĉekivati. to je bio drugi svet. tvrd i iskusan starac. nesrećnike i dokonjake iz tamnih kvartova Stambola. on je bio jedini koji ga je mogao zameniti. pravo od svoje kuće. jer se od tog dodira ništa dobro ni pametno ne moţe izroditi. sa poznavanjem te sredine kakvo je samo on mogao da ima. ali i ne dirati ih bez potrebe. klasiĉni naĉin upravljanja. meĊu starim drvetima. Radio je sa strašću.Nije to postao odjednom. njegovu prošlost i njegovu sadašnju krivicu. koja je gledala na protivnu stranu padine i tako bila zaštićena od juţnog vetra i nezdravog zadaha iz arsenala i pristaništa. Izuzetna revnost i uspesi u sluţbi doveli su ga posle desetak godina za pomoćnika upravnika ovog velikog "prihvatilišta". evo. U toku mnogih godina on je na Prokletu avliju i na sve što ţivi u njoj gledao kao na karantin a na njene stanovnike kao na opasne i teško izleĉive bolesnike koje raznim merama. A isto tako. poznavao je onu skitniĉku ili prestupniĉku dušu u njemu i u svakom trenutku mogao je stati pred njega i nastaviti razgovor o njegovoj ili tuĊoj krivici. (Tako se nikad nije taĉno moglo znati kad je tu a kad nije. Podaci o ljudima se gomilaju. Po celom izgledu. Za njega je bilo glavno da svet poroka i bezakonja u svojoj celini bude što jasnije obeleţen i što bolje odvojen od sveta reda i zakona. Raniji upravnik. I poznajući gotovo svakog od zatoĉenika. krijumĉare. secikese. . sa neobjašnjivom mrţnjom. neopaţeno ući u Avliju. na hiljadu milja odavde. Tu je. I traje. po miru i ĉistoći. poznavao je svakog ĉuvara i njegove dobre i rĊave. u svemu ih prepustiti same sebi. Od Proklete avlije bilo je odeljeno senovitom raslinom sa šumom plemenitih drveta i ĉitavim sistemom raznih ograda i visokih zidova. već dvadesetu godinu. kad mu je otac umro. imao je krut. samo njemu pristupaĉnim puteljcima KaraĊoz je mogao u svako doba dana. i još bolje. A kad je stari upravanik umro od srĉane kapi. ali i sa veštinom. Pojedinac i njegova krivica nisu ga mnogo zanimali. prodao veliku. Nemilosrdno se okomio na skitnice. veliko imanje iznad same Proklete avlije. u radu protiv svoga nekadašnjeg društva.) Upravnik se tom mogućnošću ĉesto koristio. Tada je poĉela njegova vladavina u Prokletoj avliji. Ne dati im da izaĊu iz svog kruga. Kolebao se prvih godina i tra-ţio svoje mesto. ono je liĉilo na zapušteno ostrvo ili starinsko groblje. fiziĉkom i moralnom izolacijom treba drţati što dalje od takozvanog zdravog i poštenog sveta. Sluţeći se prekim.

kad bi zatrebalo. Već prve godine on je stekao svoj nadimak KaraĊoz. zbunjivalo ţrtvu. prikivalo je u mestu i prodiralo u najskrovitije kutove njenih misli. Sa svih svojih sto oka teţine. on je rano i ostareo. moglo je da izade do neverovatne mere iz svoje duplje i da se isto tako brzo povuĉe u nju. Na tom licu tamno-maslinaste boje nije nikad niko video osmeh. ako je ikako moguće bilo. Ali je njegov izgled mogao da prevari ĉoveka. a njegovo teško i mlohavo telo razvijalo je u takvim trenucima bikovsku snagu. Jedni su tvrdili da ne vidi ništa na levo oko. ali se izmeĊu sastavljenih trepavica osećao paţljiv i kao seĉivo oštar pogled. menja i preobraţava. phi. I tako je celog veka ostao u najuţoj vezi sa svetom nereda i kriminala. on je. Od samog poĉetka KaraĊoz je "radio iznutra". bio ţiv i brz kao lasica. sa svakim osumnjiĉenim licem on je igrao naroĉitu igru. bar na izgled. Ni najstariji i najlukaviji gosti Proklete avlije nisu mogli uhvatiti kraja ni konca toj KaraĊozovoj igri. od izraza krajnjeg gnušanja i strašne pretnje do dubokog razumevanja i iskrenog sauĉešća. koji je u mladosti zauvek napustio. Iza pospanog i kao mrtvog lica i sklopljenih oĉiju krila se uvek budna paţnja i Ċavolski nemirna i dovitljiva misao. Ono je ţivelo samo za sebe i kretalo se kao neki reflektor. Upadao je u razno doba dana i noći i prilazio pojedincu ili ĉitavoj grupi apsenika. A desno oko bilo je širom otvoreno. krupno. izazivalo. i u isto vreme iznad njega i daleko od njega. ponekad bolji i ĉoveĉniji od ranijih upravnika. odeljen svojim poloţajem i svojim gustim baštama i za druge neprelaznim ţeleznim ogradama i vratnicama. U svakom pojedinom sluĉaju. Igra oĉiju u tom licu bila je jedna od velikih KaraĊozovih veština. i u izvesnom smislu. phi. Po tom svom neobiĉnom naĉinu rada on je bio i mnogo gori. bez stida i obzira. . Rano pregojen. drugi opet da baš na ono desno. govorili naroĉito mnogo i ĉesto o tim njegovim oĉima. Od toga je celo lice. vrlo ĉesto u protivnosti sa svim pravilima policijskog rada i postupanja i sa opštim društvenim obiĉajima i navikama. ali su uvek i svi strepeli od pogleda tih njegovih oĉiju i izbegavali ga. puna neoĉekivanih i smelih obrta i smicalica. Od beskrajnog i neshvatljivog preplitanja tih suprotnosti sastojao se njegov neobiĉni odnos prema Avliji i celom onom ljudstvu koje je kao spora. ni onda kad bi se celo Karadozovo telo treslo od teškog unutrašnjeg smeha. ne vidi.Tako je bar sam govorio i time se uvek hvalio. nakazno razroko. To lice je moglo da se steţe i rasteţe. pretresajući svaku pojedinost na njemu. bez poštovanja drugog ĉoveka i sebe sama. U svojim razgovorima o KaraĊozu apsenici su.* I zaista je ta Avlija i sve što je sa njom ţivelo i što se u njoj dešavalo bila velika pozomica i stalna gluma Karadozovog ţivota. teţi i opasniji. Niĉeg od teškog dostojanstva osmanlijskog visokog ĉinovnika nije bilo na KaraĊozu ni u njegovom govoru i kretanju. kosmat i tamne puti. I za dvadeset godina se nikad nisu mogli sloţiti u tome. Levo oko bilo je redovno gotovo potpuno zatvoreno. phiii! . Ono je napadalo. iskolaĉeno.Phi. kao po nekom nadahnuću. koja je bila potpuno liĉna. Radio je uvek neoĉekivano. nada i planova. mutna reka prolazilo kroz nju. dobivalo ĉas strašan ĉas smešan izgled groteskne maske.

pobogu ĉoveĉe. Da nisi sam rekao. jer kad bi svi krivi dospeli ovamo. Ja ljude znam. a uvek tako kao da se ĉudi i gnuša i nad tim ĉovekom i nad samim sobom i nad "stvari" koja je medu njima. nastavlja svoju igru. još bi nešto i moglo biti. phiii! Da si rekao da si kriv. taj je kriv. . Ako pritešnjen i izmuĉen ĉovek. Ali baš nam jedan nevin treba. Svaki. valja da sediš ovde dok ne pronaĊem negde nekog nevinog. Phi! Pustio sam ih dosta. samo nije svakom pisano da ovde hleb jede. jer krivih ovde ima mnogo. da. majka mu je. pa ma to bilo u snu. sa teškim pretnjama koje su ĉesto bile samo pretnje. svaki put drukĉije. ispod sve grubosti i velikog gnušanja prema svemu. stane da preklinje i da kroz iskren ili glumljen plaĉ uverava o svojoj nevinosti. kud mi to kaza baš sada. kad ga je nosila. sedi i ćuti! I KaraĊoz. viĉe da sve odjekuje. Ko ovde doĊe. U glasu mu. ali od kojih se svaka mogla tog istog ĉasa pretvoriti u strašnu stvarnost.Šta veliš ni kriv ni duţan nisi? Ih. Phi. ja još nisam našao da je neko bez razloga i bez neke krivice doveden. Ali kriv je bio svaki. nije on nevin. ili se makar oĉešao o krivca. Niko ovde nije sluĉajno. Svi su krivi. dabogme. Skrivio je nešto. kako je ono bilo? Tako je razgovor poĉinjao. phi. u pratnji nekolicine ĉuvara. takvog kao što si ti. I zato te ne mogu pustiti. ali i bezdušne lakrdije bez vidljivog smisla i cilja. Sad. sad već samo sebe radi. Mogla su to biti uporna.Neka mi samo niko ne kaţe za nekog: nevin je. Ali ima ih na hiljade krivih koji nisu ovde i nikad neće ni doći. ţeleći da se oslobodi bar za trenutak KaraĊozovog pritiska. i po naredbi i na svoju odgovornost. dok se ne pretvori u ludaĉku viku i psovanje svega što ova Avlija zatvara i što ţivi izvan nje. ali za toliko godina koliko sam ovde. postaje sve brţi i ţivlji. pomislila nešto rĊavo. Ovako. Je li prešao prag ove Avlije. opasna i neodoljiva nagovaranja. To je moglo biti dugo ispitivanje sa poznavanjem svih pojedinosti. ali se nikad nije moglo znati kakav će dalji njegov tok biti. i ne moţe da se zaustavi. .Izgovarao je te svoje slogove u razliĉitim visinama i intonacijama. kaţe da nije kriv. obilazeći dalje Avliju. ova bi Avlija morala biti od mora do mora. Malo-pomalo ceo taj monolog. Ako ništa drugo.Šta je? Ti još ovde ĉmaviš? Phi! Nego dede. da te smeni. Karadoz je mogao odjednom da promeni drţanje i da stane da se udara po ĉelu. još sam mogao da te pustim. . govoren u hodu. sada. Jer ovde nema nevinih. A onaj "nevini" sad zna da moţe da sedi još nedeljama a da ga KaraĊoz više ne pogleda. jedva ĉujno trepti nešto kao suzan grĉ i ţaljenje što je sve to tako. Ovde nevinog ĉoveka nema. . Samo to ne. krivi su svi.

On se odjednom sav izmeni. Priĉaju stvar meĊu prijateljima. ĉovek odjednom prikupi snagu i samo klisne iz Avlije. Takav je nov red. U prvi mah skamenjen od iznenadenja. Priznaj!" A kad postigne cilj. Ali KaraĊoz će moţda već sutradan. kao ljudi koji tvrdoglavo veruju da u KaraĊozu sedi i iz njega govori sam Ċavo. ali. Ali kad ste vi sami pred vlastima izjavili da nije ništa kriv. utanji glas. Ali ni tada ne zaboravlja i ne napušta onoga koji je priznao. u njegovu smirenu masku. tešku povredu ili ubistvo. sve naizmenice i sve sa istom iskrenošću i ubedljivošću. . Ali on ostaje neumoljiv ozbiljan. da urla ili šapuće. kao da se neĉeg prisetio. koji sleţu ramenima i odmahuju rukom. dokle ćeš ovde da smrdiš? Kao da nema dosta smrada i bez tebe. Jer baš sad hvataju nevine a puštaju krive. ostavljajući ono svojih sitnica da se ĉuvari i apsenici otimaju o njih. za silovanje. nagne se uĉtivo ka moliocima. izvuĉe priznanje i dobije podatke o sauĉesnicima ili o mestu na kom je skriven ukraden novac. I tako ih otpremi. jer videćeš da ćeš krepati na mukama. zbunjeni. A oni još dugo ne mogu da se priberu. da se benavi.Jesmo. jer ću narediti da te prebiju kao maĉku. . bio ga ili milovao. da mole KaraĊoza da ga pusti jer je nevin. . nego mu ĉesto svojim iskazom pomaţe i olakšava. Odmah da se gubiš odavde. Ljudi gledaju.E. tako da mu se lice oduţi i izmeni izraz.Desi se da za koju nedelju iza ovog sluĉaja doĊu u grupi ugledni roĊaci nekog bogatog mladića koji je uhvaćen zajedno sa svojim rĊavim društvom. jesi li ĉuo? Kupi pmje i da te moje oĉi više ne vide. phi. i to ne jedan. . Prići će mu naglo. da izigrava glupaka ili ostrvljenog krvnika ili ĉoveka od srca i razumevanja. . idu pa se ţale uticajnim poznanicima. zamisli se i uozbilji.Jeste li vi rekli onlma kojl su ga uhapsili da je nevin? . to ste pogrešili. on samo otare dlan o dlan. U svojoj "igri" Karadoz je mogao sate da provede sa ĉovekom optuţenim za neku kraĊu ili utaju. zbaci sve te maske odjednom kao izlišne i predaje stvar redovnom postupku. moraće da ostane ovde. phiii! To ne valja.Phi! Šta ti misliš. uneti mu se u lice gledajući kao da će ga proţdreti. I sami se pomalo smeškaju. jadi te ne znali! Priznaj. oba oka za trenutak sklopi. prelazeći avliju. oĉekujući da se Karadoz nasmeje i okrene stvar na šalu. Phi. kao ĉovek koji je najposle svršio prljav i neprijatan posao. presresti onog prvog "nevinog" i odjednom nastaviti razgovor od pre tri nedelje. dakako da smo rekli. Ponekad se rvao sa takvim ĉovekom ili grlio. i jednako mu se unosio u oĉi: "Priznaj. i spasi glavu. hladan i uĉtiv. .

ogovaranja. ali kao što se grdi voljeni ţivot i kleta sudbina. veziri su na Divanu raspravljali o njemu. Takav je Latifaga. kao neka vrsta veĉite lutrije i stalne neizvesnosti za apsenika. izbegavaju ga kad mogu i koliko god mogu. I kad već mora da postoji Prokleta avlija i u njoj upravnik. i izgubio dosta od nekadašnje revnosti i .Nerazumljiva je bila ta njegova beskonaĉna i ĉudna igra. ali njihov.) Svi oni. strepe od njega. on je bio njihov "krmak". ĉak se postavljalo pitanje njegovog smenjivanja. toliko je bila zamršena i izvitoperena. Ceo svet. mrţnje. i stoga mu je bilo potrebno priznanje kao jedina donekle stalna taĉka sa koje se moţe u ovom svetu. (Opsovati svakom prilikom KaraĊozu ćerku. u kom su svi krivi i dostojni osude. skitnica i degenerika svake vrste i drţao ih u svojoj Avliji u kakvomtakvom zaptu i redu. A na kraju. bila je uvek nova i rasla sama iz sebe. ali on. oni su postali jedno s njim i teško im je bilo zamisliti ţivot bez njega. On je deo njihovog prokletstva. ili bar izgleda tako. psovanja. i ne jednom. Grde ga. u stvari. Tu je KaraĊoz oduvek bio stalni predmet razgovora. Ta igra je izgleda u većini sluĉajeva izlišna i neshvatljiva i nedostojna. prate i tumaĉe svaki KaraĊozov korak i pogled. srodili se na svoj naĉin sa njim. cedio ga iz ĉoveka sa oĉajniĉkim naporom. ali su isto tako znali da nije lako naći ĉoveka koji bi se tako dan i noć nosio sa celim jednim svetom lopova. U njoj nije bilo ponavljanja ni rutine. tako da je zbunjivala i najiskusnije. postaje podnošljivije i lakše. Svi su znali da je KaraĊoz upravnik na svoju ruku. I KaraĊoz je ostajao i dalje na svom mestu. Sav taj prestoniĉki svet poroka i nereda smatrao je KaraĊoz svojim. Ceo svet je nalazio da je to najprirodnije rešenje. "pas i pasji sin". Ali ti isti ljudi govore o njemu sa nepriznavanim divljenjem i prepriĉavaju njegove podvige. "stenica i krvopija". I on je to priznanje traţio. U stalnoj strepnji i mrţnji. to je ustaljeni davnašnji obiĉaj u Avliji. ĉudan i samovoljan. sve je ipak ostajalo po starom. kao da se bori za svoj roĊeni ţivot i razmršava svoje nerazmršljive raĉune sa porokom i prestupom i lukavstvom i neredom. okorele i ĉeste goste Proklete avlije. Svi su oni navikli na KaraĊoza. jer i on je već priliĉno ostareo i oteţao. zvani KaraĊoz. pa i sam Karadoz. lovio. Od toga im sve. jer svi oni vole kocku i izbegavaju izvesnost koja je za njih uvek teška. Njegov naĉin rada ĉudovišan je i ponekad za pojedine starešine. onda je još najbolji ovaj i ovakav. O njoj su išle priĉe po Stambolu. odrţavati bar privid neke pravde i kakav-takav red. kao da nije verovao nikad nikome. Ponekad je postojala nerazumljiva i onima koji već godinama rade sa KaraĊozom. ali u tom naĉinu postoji uvek mogućnost iznenaĊenja. podsmeha. svaku reĉ. omaĊijani. u rĊavom ali i u povoljnom smislu. nekad i fiziĉkih napadanja. raĉunajući tu i svet iz Proklete avlije. ne samo okrivljenom ni svedoku nego ni samom sebi. da upravlja Prokletom avlijom na svoj naĉin. a ponekad opet neuraĉunljivo blagi i puni saţaljenja i obazrivosti. toliko su njegovi postupci izgledali ponekad neĉoveĉni i suludi. Moţda bi bolje bilo kazati da je takav bio. Zbog svega toga ţalbe na KaraĊoza bile su ĉeste i raz-novrsne. a u stvari je bila dobro i trezno sraĉunata i redovno postizavala svoj cilj.

bez uvoda: . da iznenaĊuje i zaprepašćuje Avliju svojom maštom i dovitljivošću. Sad više sedi tamo na zdravoj i lepoj strani ovog brega. pogubiti glave zbog vas. nevini ljudi. a zatim ĉitavu jednu bogatu i razgranatu jermensku trgovaĉku porodicu. prestareli. Niko ih nije dirao ni ispitivao. kao pre desetak-petnaest godina. Dovuĉene su ĉitave gomile nameštaja i prostirke. Kupovali ste kradeno budzašto. I kad je već izgledalo da će se cela stvar na tome i svršiti. Kad ga je sasvim saterao u kameni ugao. i solomonskim presudama. u jednoj udubini apsanskog zida. a ja vredim bar za tri Jermenina. Ali doklegod se pokradeno ne nade i ne vrati u carsku aznu. Ali vi ste jataci. jer će visoki ĉinovnici. Ti si Jermenin. sipljivi i pregojeni Kirkor sedeo u avliji. Od te brojke trgovcu se zamraĉio vid i javio ropac u grlu. donošena im je svakodnevno obilna hrana. odjednom se pojavio upravnik i seo pored njega na klupicu na kojoj je jedva bilo mesta za jednog. pohapšenih zbog pronevere u drţavnoj kovnici metalnog novca.zamorio se. on je celom svojom teţinom sve više pritiskivao uza zid Kirkora koji je i inaĉe teško disao. Osam muških odraslih ĉlanova te porodice dovedeno je u Prokletu avliju. Ono nekoliko uhvaćenih kradljivaca ljudi su od ništa. Jednog jutra. Nego hajde da to uĉinimo. Još moţete spasti glave i otkupiti se. nego neko od tvojih. spašće to meso sa tebe u mukama i neće ga ostati ni onoliko koliko ga ima na deĉaku od deset godina. . i on bi pred zadivljenom i sujeverno uplašenom Avlijom izvodio neki od svojih velikih podviga. ako kraĊe ne prestanu a krivci ne budu pronaĊeni i drţavi šteta naknaĊena. Sa ĉudnom mešavinom divljenja i ogorĉenja. Tada je uplašena vlast poapsila nekoliko neposrednih krivaca iz kovnice. jer su konci istrage vodili u njihove radnje. nije mogao da uhvati daha ni da kaţe reĉ. Samo s vremena na vreme javio bi se u njemu stari KaraĊoz. dok je glava te porodice. rekao mu je tihim ali strašnim glasom. KaraĊoz mu je šapatom govorio dalje. Pa hajde da nas ĉetvorica traţimo izlaz iz ove zapetljane i vrlo opasne guţve. Prvo je rekao ogromnu sumu koju porodica treba da plati drţavi. izgleda. dina mi i amana. na maloj klupici. Stari Jermenin. koji je u svom gnevu zapretio da će najteţim kaznama kazniti visoke ĉinovnike. pritešnjen. Ali Karadoz ga je i dalje pritiskivao uza zid. duhovitim i ćudljivim postupcima.Slušaj. Najposle. jer inaĉe. Tu su ti crnomanjasti i ugojeni ljudi udesili svoj ţivot kako bogati ljudi pod svim uslovima mogu i umeju da ga udese. Platiće glavom. Oni štetu naknaditi ne mogu. stvar je došla i do samog sultana. Znam da ti nisi kriv. stvar je krupna (carsko je u pitanju!) i ima da se reši odmah. Iz kovnice je polagano ali stalno nestajao dragocen metal. koja se i posle toliko godina osećala u tonu i reĉi fra Petar je opširno priĉao kako je "stari zlikovac" na njegove oĉi izvlaĉio priznanje iz nekih Jermena. kod svoje lepe kuće u kojoj je poţenio sinove i iz koje je poudavao kćeri. ti si taj. znaĉi lukav i pronicljiv. Ne govoreći ništa. ostareli KaraĊoz je izveo jedan od svojih podviga iz mladih godina.

a to je otprilike ĉetvrtina celokupnog pokretnog imetka. Tu ih se bar polovina moţe stvarno zaraziti i pomreti. gnušanja i neke vrste nehotiĉnog divljenja. ponavljajući sve sa pojedinostima koje su samo njih dvojica mogli da znaju. to je u stvari samo šesnaestina. biti zatvoreni u jermensku bolnicu za okuţene. bar za ĉetiri puta manje nego što jeste. koji se. A zatim. kako bi postala jasna i onome koji sluša i kako bi joj se i on ĉudio. da šišteći. A ne vratiš li . U toku idućih nekoliko dana pušteni su svi. Otud se jedno vreme mogla ĉuti prepirka i graja . ako nije i veća od toga.. Naći će se ljudi. od najmladeg do najstarijeg. Stari Kirkor je izmeĊu dvojice najstarijih sinova koji su ga pridrţavali otišao do nadzomika. Nedeljama je Avlija priĉala o tome kako je KaraĊoz isterao tešku globu od Kirkora. ali i sa ţeljom i potrebom da što bolje reĉima prikaţe sliku toga ĉudovišta. Tako stvar moţe da legne. koji će im za to vreme upadati u napuštene kuće i radnje i pokrasti i ono što se vidi i ono što je skriveno. kao uvek. nisu ništa od svega toga mogli da vide ili ĉuju. Treba to samo objaviti i svi će oni. kao da oseća da sa njim nije gotov. nastupiće sve ono dalje što biva sa okuţenim i njihovim kućama i imanjem. spolja ili iz posluge. koji ga je slušao sklopljenih oĉiju i ubrzana daha. da se dogovore o naĉinu isplate. ali KaraĊoz mu nije ostavljao ni jedno ni drugo. da bi promislio. Posle dugog išĉekivanja videli su kako upravnik odlazi u nadzornikovu kancelariju iznad kapije. I govoreći to pritiskivao je uza zid gotovo obeznanjenog Jermenina koji je pokušavao da nešto kaţe. Šteta je sigurno velika. Poslušaj me i vrati. ţalosnim. smešnim. . oni .Ništa. ništa. uvek sa pomešanim osećanjem ogorĉenja. poremećenim pojedincima ljudima u njoj. sve po dvojica-trojica odjednom. Mnogobrojni apsenici. U njihovim kućama javila su se poslednjih dana dva sluĉajna oboljenja. sa ĉudenjem koje ni samo sebe ne shvata. . Ali priĉao je isto tako ţivo i sa pojedinostima i o ţivotu Avlije kao celine i o zanimljivim. Ĉesto je fra Petar priĉao o KaraĊozu. a zatim je odjednom i to utihnulo.ogorĉeni i uzaludni otpor mlaĊih ĉlanova porodice. kolutajući oĉima traţi malo vremena i slobodna prostora. ponavljajući strašnim šapatom da sve mora biti rešeno u ovom trenutku i na ovoj klupici. Kako vi o svome imetku dajete uvek laţne podatke. da bi se dogovorio sa svojima. Osećali su samo da se izmeĊu starog Kirkora i KaraĊoza tamo u onom udubljenju vrši teţak obraĉun. ceo svoj Ċavolski plan. pred KaraĊozom bili povukli u svoje ćelije ili u najudaljenije uglove Avlije. a koje su apsenici na ĉudesan naĉin saznavali ili sami dodavali i kitili. KaraĊoz je tada izneo trgovcu. i kako Kirkor posrćući i zastajkujući u bunilu tetura put soba u kojima su bili njegovi. I stalno se bar ponekom ironiĉnom reĉi vraćao na njega. Sumnja se da bi mogla biti kuga.

nema ţivota. sve to kao da nije bilo najvaţnije ni zauzimalo najviše mesta u fra Petrovim sećanjima na Prokletu avliju o kojoj je. Naroĉito su noći bile nepodnošljive. a ţivot im je ostao tamo u Bugarskoj. nemi i bez pokreta. i pili samo vodu. dok bi drugi ostajao na asuri. Pa ipak. Fra-Petra su primili bez mnogo reĉi. Uvek opasani. i tu se sklonio sa ono malo stvari što je poneo sa sobom. fra Petar je izabrao jedan zabaĉen kut prostrane ćelije. Našao se još neko koga je privukao taj ugao urednih. i tako se i ponašaju.su mu bili bliţi i bolje poznati nego razbojnici. i to samo retko i na koji trenutak. takoĊe . ni kako je došao. Pogled nisu dizali bez potrebe. ali su pogaĊali da je "prolazni" kao i oni i da mu je teško kao i njima u ovoj ruţnoj i opasnoj guţvi. Takvi su svi "prolazni". Bili su briţni i uplašeni ali na njihovim licima nije se ni to videlo. ali dobro. Jeli su malo. svaĊa i ruţnih noćnih prizora. u poslednjim danima svoga ţivota. posle nekoliko dana dobili su gosta koji se odmah pretvorio u suseda. ako im uspe da se vrate. Da bi se koliko-toliko zaštitio od tuĉa. Svakako su bili zadovoljni da to mesto zauzme ovaj mirni graĊanski odeven ĉovek iz Bosne o kom nisu ništa drugo znali ni pitali. (Dok ovi carigradski sitni i krupni apsenici smatraju Prokletu avliju kao deo svog ţivota. iza velikog provaljenog odţaka. Ţiveće. kako ih poziv na polazak ne bi zatekao nespremne. I ne treba im. prvi dani u Prokletoj avliji bili su najgori i najteţi. fra Petar nije mogao nikako da se taĉno seti ni sata kad je došao. mnogo puta. bili ţrtve neke pobune koja je nastala u njihovom kraju zbog preteranih poreza i nameta i neĉoveĉnog njihovog naĉina uterivanja. oni su. II Kao uvek. mimih i povuĉenih ljudi "prolaznika". Tu su već bila dva graĊanina iz Bugarske. izgleda nam kao da smo ih vazda znali i . Ponajviše su sedeli ili leţali. Pa ipak. Oĉigledno imućni ljudi. dotle ova dvojica stvamo i ne ţive. Misleći o njemu. Ni s kim nisu razgovarali i ĉudili se i tiho negodovali što fra Petar prisustvuje u dvorištu apseniĉkim šalama i priĉanjima. traţeći malo mesta.Kod ljudi koji nam postanu bliski mi sve te pojedinosti prvog dodira sa njima obiĉno zaboravljamo. koliko se moglo razabrati. Sve je u njima i na njima bilo od uzdrţanosti i opreza. A svakako su traţili od njega da ne puši u mraku jer to privlaĉi neţeljene goste. . pa i to kriomice. Sad ĉekaju rešenje. obuveni i potpuno odeveni. pa i sam razgovara sa ponekim od njih. a dok su daleko od svoga i svojih..) Iz ćelije je izlazio uvek samo jedan od njih dvojice. nego samo tu borave i traju. ni šta je pri tom rekao. toliko priĉao mladiću pored sebe. Više kao neka vrsta talaca. Ali o svojoj krivici nisu govorili. u svakom zlu. ubojice i mraĉni zlikovci kojih se klonio koliko je mogao. Ništa. pored stvari.prolazni" i predodreĊeni za progonstvo. docnije. zakrećući se i pri tom u stranu.

u ţutu koţu povezana knjiga. Mladić je netremice. on ne bi znao ni mogao verovati da zaista postoje. Ne te. koji je u svom veku video mnogo bolesnika svake vrste. skupoceno krzno. U prvom sutonu nad njim je nagnuta silueta visokog. To je onaj sinoćnji. belo i bledo onim sobnim bledilom. ali na neki drugi naĉin. nešto od izgubljenog. raĊene koţe. dah mu se nije ĉuo. fra Petar bi po neĉem osetio da i "novi" pored njega ne spava. sjajne od vlage i vatre. ali knjiga je stajala na mestu i bila zaista . lepo ali nesigurno kao snoviĊenje. naslonjen na svoj kovĉeţić. doĊe odjednom sve to poznato. Pogled je išao dalje. Brzi. Lice mladića. Jako i toplo osećanje radosti prostrujalo mu je celim telom. koja je tamo napolju morala biti raskošna. kosi pogledi koje su dvojica Bugara izmenjali prvo izmeĊu sebe a zatim obojica sa fra-Petrom. bolesniĉki i poput uboja tamni koluti iz kojih su. Pored njega putniĉka torba od svetle. u skuĉenim granicama svojih posve skromnih potreba. smeĊim oĉima mirna pogleda. A kad god bi se te noći probudio (nema toga ko se ovde ĉesto i mnogo ne budi). Probudivši se u svitanje. Od svega toga u sećanju iskrsne ponekad samo neka nepovezana slika. To je bilo dovoljno fra-Petru da uvidi da Turĉin nije ohol ni odbojan kao što bi mogao da bude. malo podbulo. niti im je pridavao neku vaţnost. . Prvo što je ugledao bila je nevelika. Ima takvih ljudi koji se neĉeg plaše ili stide. Isticali su se veliki. Nikad nije video predmete obiĉne. Trepnuo je oĉima. krupnim. Razgovor je poĉeo sam od sebe. nešto svetlije brkove. pognutog. drukĉije od svega što se ovde moglo oĉekivati. ali takve oĉi on je već gledao. gotovo bez pokreta. gde je sinoć zanoćio Turĉin pridošlica. Lice tog ĉoveka bilo je novo iznenaĊenje. svakodnevne upotrebe tako vešto izraĊene i od tako fine materije. obraslo u riĊu. u ţelji da ga veţu za svoje oĉi i da mu tako ne dopuste da ide dalje i da razgleda i ispituje crte njihova lica ili delove tela ili odeću na njima. nešto ţele da sakriju. pahuljastu bradu od desetak dana i oborene. Najpre nešto kao pozdrav. I upravo zbog toga oni svojim pogledom stalno nastoje da privuku i zadrţe tuĊi pogled. i da je ostao u Bosni i da nije zlim sluĉajem zapao u ovu Avliju. pod njim mrko ćebe. Po svom poreklu i vaspitanju. Uzdrţljiv jeste. fra Petar nikad nije mnogo mislio o vrednosti i obliku stvari oko sebe. cmim brkovima i jako razmaknutim. meko. Strelovit ali nedvosmislen izraz negodovanja. retke neodreĊene reĉi koje se traţe i u dodiru ispituju. okrenuo pogled na desnu stranu. fra Petar je pri bledoj svetlosti zore. ispitivaĉki ali mirno gledao u fratrovo otvoreno. Fra-Petru.knjiga.kao da su oduvek sa nama bili. ali ovo nije mogao da ne primeti. gledale modre oĉi. Tek tada je pošao dalje pogledom i video da je ta knjiga na krilu ĉoveka koji samo napola leţi a napola sedi. na izgled mladog ĉoveka sa ćebetom preko jedne i sa koţnom torbom u drugoj ruci. široko lice sa gustim. opreza i odbojne solidamosti: Turĉin! Pridošlica se smestio bez nameštanja. sjajno i već na pogled toplo i meko kao tanko. A to su i najbolji razgovori. ljudskog i pravog sveta koji je ostao daleko iza ovih zidova.

Kazali su i svoja imena. Bio je srećan što je našao ovog sabesednika. Oko ruĉka su izgubili jedan drugog iz vida. Mladić se zvao Ćamil. Tek posle podne su nastavili razgovor. Izmenili su po koju reĉ i na tom jeziku. A kad je stalo da se mraĉi. Sam nije nijednu. to ih je nekako ograĊivalo od ovog sveta oko njih i pribliţavalo meĊu sobom.Da. da . nemoj zameriti. Naroĉito je uzdrţljiv bio mladi Turĉin. izgleda. Dvojica trgovaca gledala su ih sa skrivenim ĉuĊenjem i još bolje skrivenom sumnjom. Veĉerao je fra Petar. Nije trebalo poznavati ljude ni toliko koliko ih je on poznavao. Neposredan i otvoren. ali ni posle toga nije jeo više nego dotad.govorio je mladi Turĉin sa nekom pomalo zapadnjaĉkom uĉtivošću.Ćamil efendijo. ti razgovori su. ali je u sebi odmah pomislio: ja ovo razgovaram sa bolesnim ĉovekom. Utvrdili su da obojica ĉitaju italijanski.Tako su se to dopodne nekoliko puta sretali i razdvajali. Pa i takvi kakvi su. I uveravao ga je da ĉovek u nevolji treba više da jede i da bude snaţniji i vedriji nego kad je u dobru. Više kao u šali. a zatim se.Da. ţivlji i prirodniji. Takvi su tamniĉki razgovori. ţvaćući dugo i rasejano sve isti zalogaj. A ipak. Svojim tamnim i dubokim glasom i laganim klimanjem glave on je samo potvrĊivao ono što je fra Petar govorio. zatim o knjigama. ali ne valja ti što ne jedeš. bez razmišljanja. razgovor je zapeo. da bi se izveo taj zakljuĉak. prećutavši zvanje. Zastajao je ĉesto na sredini reĉenice. Sutradan su nastavili sa razgovorima koji su bili duţi. gase lako i brzo u nepoverljivom ćutanju u kom svaki od sabesednika ispituje i ono što je rekao i ono što je ĉuo. zbog toga su ih stalno obnavljali i posle svakog prekida nastavljali. Razgovarali su o raznim gradovima i krajevima sveta.odgovarao je mladić. da" potvrdivalo je više fra-Petru misao o njemu nego fra-Petrove izgovorene reĉi. mladi Turĉin i fra Petar su veĉerali zajedno. ali kako nisu ĉitali iste knjige. ali to "da. jer mladić nije jeo ništa. Inaĉe o sebi i o onom što ih je ovamo dovelo niko nije rekao ni reĉi. . ni najobiĉniju misao do kraja dorekao. da . Fra Petar je rekao svoje. ne nalazeći nove hrane. poĉinju sporo i sa oklevanjem. bili obojici zatvorenika prijatni i dragi kao neoĉekivani darovi neĉeg što ovde najviše nedostaje. A potvrĊivao je sve. Pogled mu je stalno beţao u daljinu. Sve se kretalo u zatvorenim krugovima i na površini ţivota. . Sa sumrakom razgovor je bivao . Fra Petar je razgovarao ţivlje. I svaki put bi izgovorili po nekoliko beznaĉajnih reĉi. Vreme je prolazilo lepše i brţe se primaklo veĉe. fra Petar mu je govorio: .

Po crvenkastoj svetlosti na nebu i na retkim vršcima kiparisa iza visokog zida videlo se da sunce naglo zalazi tamo negde na drugoj strani nevidljivog grada. Bilo je i vike i udaraca. . ali se samo osmehnuo i zanjihao glavom kao da pozdravlja iz daljine. brza i na zlo i na dobro. Videlo se da ide negde na bolje. U tom trenutku do ćelije pred kojom su još sedeli fratar i mladić dotrĉao je straţar viĉući mladićevo ime. Mladić je bez mnogo ĉudenja i bez pitanja primio tu neoĉekivanu paţnju kao nareĊenje. stari poznanici.da. I ono rasejano . i sve se više punilo senkom prvog sutona. Mladić se sve više uvlaĉio u sebe i samo spuštanjem i dizanjem teških oĉnih kapaka potvrĊivao sve. Govorio je samo fra Petar. Pre polaska okrenuo se svome sabesedniku kao da će mu kazati nešto sveĉano i prvi put jasno. Sa paţnjom koja je ovde retka obojica su pozvali mladića da odmah preĊe u drugu.sporiji i oskudniji. da" poĉelo je da izostaje. I bez reĉi oni su se oprostili kao dobri. ne uĉestvujući pravo ni u ĉem. U ovom sluĉaju moralo je biti dobro. ĉetvrtast sud. Tako je na svim ovakvim mestima ta sitna slušĉad brza kad iza nje stoji oštro naredenje viših.. Nikom se nije napuštao dan ni odlazilo u sparne sobe. viĉući isto. a oni su. Za njim je na nekoliko koraka trĉao drugi. Pomagali su mu da sakupi stvari. beţali ispred njih i sklanjali se u udaljene krajeve dvorišta. ali se brzo praznilo kao nagnut. već prema tome kakve je prirode nareĊenje. kao neposlušno i raštrkano stado. samo sa pojaĉanom revnošću. Jedno vreme i celo dvorište bilo je puno rumenog odsjaja. Straţari su ugonili apsenike u ćelije. za njega odreĊenu prostoriju.

i nije. kad bi se zaneo u polusan. Na mahove.com Te noći fra Petar je dugo mislio o neobiĉnom Turĉinu.Poverite cenu za svaki slucaj na http://www. Kao i jeste Turĉin. ali nesrećan ĉovek je sigurno. ĉinilo mu .faceyubook.

se da je tu pored njega. uvek bio dubok i tvrd. . Prazno mesto desno od sebe osećao je kao nelagodnost i naroĉitu muku u ovom ţivotu punom sitnih i krupnih muka i nelagodnosti.Em ĉoveka opljaĉkaju. Ali ĉim bi se u toku noći probudio. beli. dok je trajao. I videlo se da govori više zbog sebe. ne mogu. ali njegova potreba za govorom bila je veća i jaĉa od njegove nevolje i velikog straha. Spustio je svoj zembilj od pletenog rogoza i nešto tanka i stara odela. i prisiljen je da potraţi mirnije mesto. što ne moţe drukĉije. Zauzeo ga je mršav. slušajući već samo na jedno uho zamorno i grozniĉavo priĉanje ovog ĉudnog ĉoveka. nego zbog onog što govori i onih kojima govori. bez svesti o sebi i svetu oko sebe. javljalo se u njemu neko nejasno i davnašnje. Tuţno je izgledalo njegovo crno lice. ali nije prestajao da govori. to noćno talasanje snova i privida prestalo je. Opširni i ceremoniozni uvodi nisu ovde u obiĉaju. otkud mi spadamo ovamo sa ovim ološem? Ja se pitam. kad je morao da se rastaje sa dobrim drugovima i da ostane sa ravnodušnim tuĊim svetom sa kojim se po duţnosti ţivi i radi. bez snova. ali ne moţe da izdrţi neprijatnost onih meĊu kojima je dosad leţao. Levo od njega bila su dva trgovca. odmah. A kad je svanulo. krupne oĉi sa ţutom zakrvavljenom beonjaĉom. i nastavio da govori. ali bez razgovora.. Izvinjavao se govoreći brzo i mnogo. U isto vreme osećao je jasno da je otišao. A kad je uspeo da zaspi pravim snom. da ga nema. meĊu boljim ljudima. pokojnog fra-Rafu. koji je svakog mogao da sasluša i podnese. (A u sebi je mislio: ja sam pomalo na mog amidţu. Dvojica trgovaca još su se više povukli u se i zbili jedan uz drugog. molim vas. mislio je fra Petar u sebi. kaţe. ćutljivi i uvek na polazak spremni ljudi. Bio je Jevrejin iz Smirne. I bilo mu je ţao što je tako. on je fraPetru. em ga optuţe i zatvore! I. kao da je meĊu starim sigurnim poznanicima. sa svojom knjigom i svojim neobiĉnim. i u šali uvek govorio: "Ja bih bez hljeba još nekako i mogao. "Ova njegova govorljivost i dovela ga je ovamo". kad on pomenu Ćamil efendijino ime. crne. ali ţivo osećanje duboke ţalosti iz mladalaĉkih godina. koji je kod njega. i na belom danu ostala je prosta istina: suseda zaista nije bilo. potonuli su u tom snu i sused zdesna i misao na njega. neobrijan i sav zapušten. podsticao njegovu govorljivost.. ali ovaj je govorio o svemu. govorio ţivim polušapatom o sebi i svojim stradanjima. Tek što se razdanilo. Ne bi hteo nikom da smeta. kako se ĉinilo. Velik nos. . Ali fra Petar je i slušao i gledao ovog neobiĉnog ĉoveka i celim svojim drţanjem. I nabrajao je šta se sve pita. a pitao se svašta. to prazno mesto je popunjeno. kovrdţave kose. budan ali miran. dok su izlazili iz ćelije u dvorište. finim stvarima. tanak ĉovek. Pri tom se obzirao oko sebe bojaţljivo. i briţan i uplašen. Tuţan je izgledao ceo. Kao da nastavlja neki sinoćni razgovor.") Ĉovek je priĉao.

i to ĉesto i u one kojih ni sami nisu bili svesni. sve onako kako se od ovog Haima. I jeste. ali sa mnoţinom svakojakih pojedinosti. ovog. našli smo se. nije nikada mogao samo o jednom predmetu govoriti. naroĉito o stvarima koje ih se ne tiĉu neposredno.Vi poznajete toga . eto. a meni je to. pa i turskim porodicama iz Smirne. Fra Petar se prenu. Jedan od onih što celog ţivota vode neki svoj bezizgledan i unapred izgubljen spor sa ljudima i društvom iz kog su.Juĉe sam video da se bio sklonio kraj vas. Na taj naĉin Haim je ţustro i mnogo priĉao o velikim i bogatim jevrejskim. tamo kraj kapije.. Prizore koji su se odigrali izmeĊu dvoje ljudi... U svojoj strasti da sve kaţe i objasni. bila je jaĉa od svega.. Jer ovaj ĉovek. gotovo kliktanjem: . poĉinjalo je drugo priĉanje.Eto kakvih sve ima! A šta je moj ubogi ţivot i moj sluĉaj prema njima i njihovim zapletenim sudbinama!" A tu gde se završavalo jedno. oprostite. ţivo. a koje je on otkrivao. ali njegova potreba da priĉa o tuĊim ţivotima.. Iz viĊenja. ali njega. Ćamil efendiju? . Vas ne.. nešto ispušteno. tako se zvao ĉovek iz Smirne. Kraja nije bilo.E? A!". A svako takvo priĉanje završavao je ĉudnim povicima. što je trebalo da znaĉi otprilike: .. tuţno se mršteći.Ja? kako da ne! Vas ne poznajem. i da bude ĉas valija. molim vas. (Mi smo uvek manje ili više skloni da osudimo one koji mnogo govore. ne uvek jasno. Sve ispreturano i izlomljeno. šareno. Zar je onakav ĉovek za ovog .. zamislio se. kraj pristojnih ljudi. A imao je ĉudan dar da sa posve malom promenom u glasu oponaša govor lica o kome je reĉ.. on je išao mnogo dalje od onog što obiĉan. Sve se u Smirni zna. ĉas grĉka lepotica. Ali njemu su sada dali sobu u takozvanom belom ĉardaku. I nije samo opisivao ljude o kojima priĉa nego je ulazio u njihove pomisli i ţelje. moglo saznati. On je govorio iz njih. on je znao da ispriĉa do neverovatnih pojedinosti i sitnica. grĉkim. Zna ga cela Smirna. bez svedoka. gde spavaju ĉuvari i ĉinovnici i gde ugledniji zatvorenici imaju odvojene ćelije i naroĉitu hranu. Ne poznajem vas. ali vidim da ste ĉovek od reda i ĉasti.. pa i onom što ga je dovelo u ovu neobiĉnu kuću. njega da. Naravno. zadrţavajući se uvek na krupnim dogadajima i teškim stvarima. naroĉito o ţivotima onih koji su po društvenom poloţaju viši ili po svojoj sudbini izuzetni. a nešto opet po tri puta ponovljeno. koji je morao da govori. ĉas prosjak. kao da ga to i samog muĉi i kao da uviĊa da nije lepo što o svima. . zdrav ĉovek moţe da vidi i sazna.. Još u toku prvog dana fra Petar je saznao mnogo o mladom Turĉinu i njegovoj porodici. Zastao bi za nekoliko trenutaka. ĉak i da sa prezirom govorimo o tim . da sve greške i sva zlodela ljudska otkrije i da zle izobliĉi a dobrima oda priznanje. strašno. a posve neznatnim pokretima tela ili samo liĉnih mišića mogao je da prikaţe u potpunosti hod i drţanje jednog ĉoveka ili kretanje ţivotinja ili ĉak i izgled mrtvih predmeta. vrlo dobro. svašta i svuda govori.

ljudima kao o brbljivcima i dosadnim priĉalicama. izgovarajući ga kao što se izgovara ime neke opšte poznate dinastije.) Imali su svega jedno dete. More je bilo nemirno. U jedan je poloţen leš devojĉice i mornari su ga potajno spustili u more. zato imamo razum i iskustvo i moţemo da ih prosuĊujemo i uporeĊujemo jedne s drugima. A pri tom ne mislimo da ta judska. kom nije imao srca da se odupre. šta bismo mi znali o tuĊim dušama i mislima. bogat Grk je naprasno umro. Ţena se branila. Tako. pored sve svoje ţivahnosti i vatrene potrebe za govorom. kako bi znala bar za grob svoga deteta. Kad su stigli u Smirnu. teškog bogataša. Po propisima trebalo je da se leš devojĉice baci u more. Teško i dugo je ţalila svoje dete i svakodnevno obilazila njegov grob. do Smirne je bilo daleko. i strogog propisa. o drugim ljudima. poĉela bar donekle da zaboravlja svoj . Dao je da se naprave dva jednaka mrtvaĉka sanduka. jer duša pokojnika vuĉe brod na dno kao olovo. kao ĉovek koga mnogi gone i koji u sve sumnja. vrlo malo. Jer. s vremenom. od oca Turĉina i majke Grkinje. delimiĉno ili u celosti. ţensko. i što su s tim u vezi doţiveli ili mislili? Malo. o drugim sredinama i predelima koje nismo nikad videli niti ćemo imati prilike da ih vidimo. Izbezumljena od bola. priĉao je Haim. III Ćamil je ĉovek "mešane krvi". da spasava bar tamošnje nasleĊe. (Haim pomenu neko dugaĉko grĉko prezime. majka se tome oduprla. koji nije smeo da povredi. Smirna. toliko ljudska i tako ĉesta mana ima i svoje dobre strane. Kad je devojĉici bilo osam godina. Udali su je u sedamnaestoj godini za Grka. Jer. da ih primamo i odbacujemo. nešto od ljudske istine ostane uvek za one koji ih strpljivo slušaju ili ĉitaju. Majka mu je bila ĉuvena grĉka lepotica. nije videla takav stas. Kapetan broda imao je veliku muku s njom. brod plovio sporo. slušajući opširno i zaobilazno priĉanje Haimovo "o Ćamil efendiji i njegovoj sudbini". kapetan je sa prvim oficirom broda smislio jednu varku. Kad se vraćala brodom u Smirnu umrla joj je napreĉac ćerka. Zbog toga je putovala ĉak u Atinu. da nema takvih ljudi koji imaju potrebu da usmeno ili pismeno kazuju ono što su videli i ĉuli. Njegovi roĊaci su naskoĉili da prevare mladu udovicu i da zakinu što više od imetka. a drugi je. ona je iznela kovĉeg i sahranila ga na groblju. A što su njihova kazivanja nesavršena. koje je još više usporavao Haimov ĉudni oprez. Našavši se u teškom poloţaju izmeĊu majĉinog bola. takvo drţanje i takve plave oĉi. onako mlada i lepa.) Tako je mislio u sebi fra Petar. kao da je popustio njenim molbama. Uporno je zahtevala da joj se leš ostavi i da ga sahrani kad stigne u Smirnu. obojena liĉnim strastima i potrebama. kapeta n predao majci. A to su odluĉno zahtevali i mornari koji su po nekom drevnom mornarskom verovanju smatrali da leš na brodu donosi nesreću. pa prema tome i o sebi. ispunjen odgovarajućim teretom i tvrdo zakucan i zaliven. A kad je. on je povremeno sniţavao glas do nerazgovetnosti i bacao ispitivaĉke poglede oko sebe. ili ĉak netaĉna. grad lepih Grkinja.

rabina u Smirni. ali ona je sve redom odbijala.Devojka je blla kći malog grĉkog trgovca. bogat. A brak mlade Grkinje sa šezdesetogodišnjakom pašom bio je. ne samo srećan nego i plodan. taj Tahir-paša je ţiveo povuĉeno. saznala je od muţa tajnu o dobronamernoj prevari koju su izvršili na brodu sa telom umrle devojĉice. Deĉak. Sve se više predavao knjizi i nauci. Trĉala je na groblje. kopala noktima zemlju sa groba. U smrti i ove druge kćeri traţila je i nalazila prst nekih viših sila. jedne zime. Svima je izgledalo da im to Tahir paša i mrtav. prvo ćerka. Munjevita ljubav izmenila ga je potpuno. Za prve dve godine rodilo im se dvoje dece. sad po . omogućavao putovanja. A potpuno ozdravila nije nikad. nije postavljao nikakve uslove. Ţena prvog oficira sa broda na kom je dete umrlo. Majka. pa i na sve sunarodnike. A kad je. ali ćerka je bila slabunjava. Tek posle nekoliko godina udala se. koja ga je dva-tri puta videla. Devojka. Ali tog leta desilo se da je u prolazu. Na nerazumljiv i nerazumljivo svirep naĉin stvar je došla do majke. A druge godine smrt je došla kao izbavljenje. pala je sada u tešku i neizleĉivu melanholiju. našla je i naĉina da mu to poruĉi. Ĉak je i španski jezik uĉio kod jednog starog sefarda. Ali roditelji su bili odluĉno protiv toga da daju kćer za Turĉina. mladić je ostao sam. Ipak je ta udaja izazvala veliku uzbunu meĊu Grcima. To je bilo pravo ludilo. Ali vrlo rano stao je da zanemaruje igre svojih vršnjaka. Mnogo stariji od nje. pored svih kletvi grĉkih ţena i popova. sa znatnim imetkom. osećala se prokletom i nedostojnom. kroz ogradu jedne male i bujne bašte. pa sin. NuĊeno mu je da se spremi za drţavnu sluţbu. prvi plivaĉ medu drugovima i pobednik na svima rvanjima. Sva grĉka opština podrţavala ih je u tome. u svojoj gluposti i ţelji za osvetom. samo u muškom vidu) i pametan i dobro razvijen. ali on je odbijao. on se nikad nije otimao za ţene i ţensko društvo. Nesrećna ţena je tek sada izludela od ţalosti. koji se zvao Ćamil. Sušila se i topila naglo. posle dvodnevnog bolovanja. bio je lep (majĉina lepota. Trebalo je nekoliko godina da ţena prezdravi od svoje nove ţalosti. a zimi u svojoj velikoj kući u gradu. na opšte iznenaĊenje. Od svoje ţene nije traţio da promeni veru. Veliki ugled Tahir pašin bio mu je zaštita. . saopštila to drugima. Morali su silom da je odvode i da je zatvaraju. Lepu i nesrećnu udovicu prosili su mnogi Grci. ugledan i školovan ĉovek. a otac ga je u tom podrţavao. Mladić je bio rešen da je uzme isto onako kao što je nekad Tahir paša uzeo njegovu majku. desilo se nešto neoĉekivano i strašno. a u petoj godini umrla je od nepoznate bolesti. htela je svakako da pode za njega. ta drugarica je. Sin je bio snaţan i rastao dobro. ugledao devojku Grkinju. zanemarila je potpuno i muţa i sina. koji je u mlaĊim godinama zauzimao visoke poloţaje u drţavnoj sluţbi. samo se nije pokazivala na ulici otkrivena lica. koja se ni od one prve ţalosti nije nikad potpuno oporavila. Tu tajnu je jednom prilikom poverila svojoj najboljoj drugarici. Posle neke ţenske svaĊe. bez iskustva i bliţe rodbine. jer je htela da skoĉi u more za ćerkom. za jednog Turĉina. ogorĉena na svoje roĊake. nabavljao mu knjige i uĉitelje.gubitak. Za razliku od svojih vršnjaka. Nudio je sve. i to takvog koji je roĊen od majke Grkinje. leti na imanju kraj Smirne. umro i stari Tahir paša.

gluvo. u more poslati. ne propuštajući da istakne kakva je ta varoš Smirna koja nije samo njega. prate iz naraštaja u naraštaj. Neobiĉna sud-bina njegove porodice i njegov neobiĉan naĉin ţivota privlaĉili su . . nastavljao je Haim. odrţava ţivot sebi i svojima. da su glasovi stali da kruţe po Smimi. koja mi je jedinica. stao da veruje da je i sam neki nesuĊeni sultan. ali on se već ranije povukao sa primljenim udarcem. "preuĉio" i. pedesetak turskih i toliko grĉkih. ponašao se kao ĉovek koji je. ." I sve tako. Posle toga Ćamil je proveo dve godine na nekim studijama u Carigradu.I po ocu i po majci Ćamil je pripadao toj manjini. Izbegavao je one kojima je po imenu i društvenom poloţaju pripadao.E? A! . I volim ţivot svoj izgubiti i kćer. Haima. Otac devojĉin. A onih stotinak porodica. prouĉavajući istoriju turske carevine. Postao je ĉovek koji ţivi sa knjigama. eto. krijući mesto i dan odlaska. Vratio se u Smirnu izmenjen i mnogo stariji na izgled. Govorilo se da je. inaĉe ćiftica sitan rastom i duhom. Vršnjaci sa kojima je još pre nekoliko godina provodio vreme u igri i zabavi bili su već tuĊi i daleki kao da su ljudi drugog naraštaja. odjednom dobio nastup neke veliĉine. izgleda ti da nema kraja. posmatraju se. Sa dvadeset i ĉetiri godine to je bio mlad i bogat osobenjak koji nije znao gde šta ima ni kako se tim što ima raspolaţe i upravlja. svega hiljadu-dve duša. ne treba. Putovao je po maloazijskoj obali. a druţio se jedino sa ljudima od nauke. to je stotinak porodica. ako se uvek i ne druţe i ne viĊaju izmeĊu sebe. on je vikao pred svojim sunarodnicima: "Mali sam ĉovek i po ugledu i po imetku. I to je sve. I jeste prostrana. oklevetala i doterala u ovaj zatvor nego. A lanjske godine stali su po Smirni da kruţe ĉudni glasovi. nije ni slutio: šta sve moţe da deli ĉoveka od ţene koju voli. I tu se našao usamljen. mere. nego je dati za nevernika. Ali je odmah nastavio. uostalom. Trgovĉića iz strme ulice nije. znaju jedni o drugima sve. otima još jednu Grkinju. ali nisam mali po veri svojoj i po strahu boţjem. i uopšte ljude jedne od drugih. neodreĊeni i nejasni šapat da su Tahirpašinom sinu knjige udarile u glavu i da sa njim nije dobro i nije sve u redu. išao u Egipat i na ostrvo Rod. u ludilu. i koji su poĉeli da ga smatraju otuĊenim. i takve ugledne i neporoĉne ljude kao što je ovaj Ćamil efendija. bez svadbe. Kad kaţem. Šta je Smirna? Kad pogledaš odozgo sa one zaravni ispod Kadife Kale. Ali ako pravo uzmeš. bez obzira na to ko su i šta su po veri i poreklu. a ćerka sporedna. junaštva i ţelje za muĉeništvom. zamišljajući da je u njemu duh nekog nesrećnog princa. Od Grka ga je delilo sve a sa Turcima vezivalo malo šta. naravno misliti da se to odnosi na celu mnogoljudnu varoš. Bojali su se da je Ćamil ne otme. i ono malo više vlasti oko valije i komandanta pristaništa.drugi put. Mnogo kuća i mnogo naroda. Devojku su silom udali za Grka izvan Smirne. jer to odluĉuje o svemu i to nešto znaĉi. Tada je tek pravo i potpuno mogao da vidi ono što ranije. zanesen i mlad.Prekinuo je Haim svoje kazivanje za trenutak. Kao da su oni i ta njegova vera glavna stvar. a ono ostalo radi i tegli. Nije mu se ni pruţila prilika da postane muĉenik. to junaštvo mnogo stajalo. Šireći ruke kao da ga razapinju.

koji za poslednjih nekoliko godina nije uzimao uĉešće u ţivotu svojih vršnjaka. i upravo zbog te odsutnosti. I već ga bivši drugovi. i kako. posle svoje nesrećne ljubavi prema lepoj Grkinji. Posle toga su ga tadašnji hrišćanski vladari drţali godinama u zatoĉenju. a taj mladić im je objasnio da je to Bajazitov brat i protivnik. iskorišćavajući ga stalno protiv osmanlijske carevine i zakonitog sultana Bajazita. pobegao na Rod i predao se hrišćanskim vitezovima. naroĉito ţivot Dţem-sultana. u razgovorima. pa ma i iz davne prošlosti. kao svuda u svetu i još malo više od toga. Devojke su pitale ko je taj Dţem-sultan. a sultan Bajazit preneo je telo nesrećnog brata odmetnika i sahranio ga u Brusi. u njegovoj odsutnosti. i ko ga je izrekao. a pogotovu kakvi sporovi ili borbe u carskom domu. neki sa ĉuĊenjem. gde i danas stoji njegovo turbe. neki sa podsmehom. Tako se desilo da je nevina i skrovita Ćamilova strast kroz usta jednog ćalova i uho jednog dostavljaĉa došla i do praga izmirskog valije.oduvek paţnju i izazivali radoznalost. drugima. sa podsmehom i ţaljenjem. Jedan od njegovih drugova rekao je da Ćamil prouĉava do u sitnice vreme Bajazita II. Kad se tako pomene sultanovo ime. i u tome preteruje. još ĉešće. Govorilo se o njegovim istorijskim studijama.Ćamil se. O Ćamilu. gospodske i bogataške mladeţi. . u društvu u kom je pomenuto. jedan od onih što zbog bujne mašte i nepromišljenog govora ĉesto škode i sebi i. Tako se drţi i ponaša prema svemu i prima sve oko sebe. koji je podlegao u borbi oko prestola. Na jednoj terasi gde je desetak otmenih mladića pilo i pušilo sa isto toliko slobodnih devojaka iz pristaništa. gde je naišla na sasvim drugi prijem i dobila posve novo znaĉenje. na Rod i da se sprema sada ĉak u Italiju i Francusku. isto tako nesrećno zaljubio u istoriju koju prouĉava. Tamo je negde i umro. neko je pomenuo Ćamila. govorilo se dosta. A u Smirni se priĉa i prepriĉava i ogovara. Uvek se naĊe ptica koja odleti i dojavi caru ili carskim ljudima da je izreĉeno njegovo ime. . i ne nazivaju drugaĉije do Dţem-sultan. On je potajni Dţem. to nikad ne ostaje tu. Tad se u razgovor umešao jedan vetrenjast mladić. njegovu nesrećnu ljubav i njegov neobiĉni naĉin ţivota. i da je zbog toga putovao u Egipat.

Sam kadija. naroĉito oni iz uleme. izvršile premetaĉinu. Ta sliĉnost ga je uznemirila. da svojim naĉinom ţivota moţe posluţiti kao primer dobrog mladića i pravog . osetio liĉno pogoĊenim. stariji ĉovek i prijatelj Tahirpašin.) Prvo što je valija pomislio slušajući dostavu o Ćamilu. povodom nekih sumnji i nemira u evropskom delu Turske. iako o njoj niko nikad ne govori. valija se. koji je i u snu strepeo da mu ne promakne neka politiĉka nepravilnost.Valija izmirskog vilajeta bio je tada neki tvrd i revnostan ĉinovnik. Odneli su mu sve knjige i rukopise. Kad je valija ugledao gomilu knjiga. Zbog toga je izmirski kadija i rekao za njega da je ĉovek kratke pameti i dugih prstiju. upućeno iz Carigrada svima valijama oštro cirkularno pismo kojim se vlasti u celoj zemlji opominju i pozivaju da pripaze bolje na mnogobrojne smutljivce i agitatore koji nepozvani pretresaju drţavne poslove i usuĊuju se ĉak da i sultanovo ime blate. i još na raznim jezicima. izazivaju u njemu takvu mrţnju i toliki gne v. Sam sebi nije umeo da objasni zašto knjige. tupoglav i bolesno nepoverljiv ĉovek. Da je bez poroka. Ali mrţnja i gnev nisu ni traţili objašnjenja. a kako u vilajetu nema nijednog "sluĉaja". a što mladiću nije bilo n i na kraj pameti. Na vest o hapšenju Tahirpašinog sina uzbunili su se mnogi ugledni ljudi. Izneo mu je ceo Camilov sluĉaj. i mnoţinu rukopisa i beleţaka. Valija je bio uveren da nije pogrešio i da je udario po pravom mestu. to je ĉinjenica da i sadašnji sultan ima brata kog je proglasio maloumnim i kog drţi u zatoĉeništvu. uĉen. Izgledalo mu je jasno da ta opomena moţe samo na njegov vilajet da se odnosi. nego su se uzajamno podsticali i uzajamno rasli. zavera ili tako nešto. u Carigrad. to onda samo na Ćamilov "sluĉaj". on se toliko zaprepastio i tako naljutio da je rešio da na svoju odgovornost uapsi sopstvenika i pošalje ga. Stvar opšte poznata. zajedno sa knjigama i hartijama. kao i svaki rĊav ĉinovnik. naroĉito strane knjige i u ovolikom broju. liĉno je otišao do valije. A kad je upravo tih dana. Jedne noći zaptije su opkolile Ćamilovu kuću. a njega zatoĉile u njegovoj roĊenoj kući. (Ali sva ta strogost i revnost u "politiĉkim i drţavnim stvarima" nije ga spreĉavala da prima obilno mito od trgovaca i brodovlasnika.

nego da sluša ono što ovaj sadašnji zapoveda.Pa. ne znam. Cela stvar je oĉigledno jedan veliki nesporazum. Što ja da strepim zbog njega? U mom vilajetu svak treba da pazi šta radi i govori. pa nek tamo objašnjava sve što je proĉitao i napisao i što je svetu o tom kazivao. carske mi sluţbe. . ja mislim. to je istorija. To ĉim se on bavi. Nek oni lupaju giavu o tom. svi to branimo! Ali se zahukatali ĉovek nije dao smesti i zaustaviti. bilo i po njega da je ne zna ni on i da ne ispituje mnogo šta je koji sultan nekad radio. ĉini mi se. . ona se više ne zaustavlja. . Ja niti ĉitam knjige nit' hoću da mislim za drugog.Ali sve se to razbijalo o glupost i nepoverenje toga ĉinovnika. . nauka. pa ni u tu sumnjivu uĉenost ovog mladog efendije. Ja znam samo jedno: red i zakon. red i zakon. Ja zanoktice jedne ovde ne trpim. Ako je prav. . A ĉija glava strĉi iznad toga. a propis tako ne nareĊuje. nema šta da se boji. . nego ide dalje i usput raste i menja se. Nisam ja bio povod za te reĉi. O carevima i carskim poslovima je govorio. Kadija je podigao glavu i pogledao ga oštro i prekorno. da lupam glavu o tom. ne valjaju mu knjige. iznesu ĉesto na ĉoveka i što nije! . efendija. to su knjige! . . Eno mu Stambol. da na to treba gledati pre kao na bolest nego kao na neko rĊavo i zlonamerno delo. efendijo.Ako su ga nabedili i opanjakali. a od nauke ne moţe biti štete. i po društvo i pojedinca opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograniĉenosti neograniĉeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u taĉnost svakog svog suda i zakljuĉka. nego on. Propis je propis.Neću ja.Da. . znaĉi.E.Pa to bi moglo ovde da se raspravi i rašĉisti. . Ja istoriju. a kad reĉ poĊe jednom. i da zasluţuje obzir i saţaljenje a ne progon i kaznu. nek on i odgovara za njih. neka na carskom pragu i odgovara. Dţem-sultan! Pretendent! Otimanje o presto! Reĉ je pala. .Ama. ako je u tom moţda preterao. da je zbog nesrećne ljubavi pao u neki zanos i melanholiju i sav se predao nauci i knjizi.muslimana. Nek svak misli za sebe. . srubiću je. nego baš ovako.upao je ogorĉeno kadija koji je iz iskustva znao kako štetni. pa će se oprati. pa da je mog jedinca sina. on nek se pere.Za to je nauka.Ne. A bolje bi. ili kako se to zove.opet pokušava kadija da brani mladića.

Bezbrk. Fra Petar se nasmejao i odbio takvu pomisao. slabotinja i nemoćnik. Ali već posle dva-tri dana priznao je fra-Petru u poverenju da sumnja u onu dvojicu trgovaca da su špijuni. Stari kadija je gledao pred sobom toga valiju. zaobilazio ih je kao okuţene i nastojao da se svega što je "politiĉko".I to je bilo sve. gde je kako smo videli. Ĉim su to saznali. (To je bio jedini ustupak koji je valija uĉinio kadiji. a kad se. pod sigurnom ali diskretnom pratnjom. Najeţio bi se kad bi samo ĉuo za njih. Ćamila su već bili uputili Latif efendiji da ga do saslušanja zadrţi u pritvoru. još odvojenije. I kadiji je bilo jasno da ne vredi više govoriti sa ovim valijom.Pri tom se bolje zagledao u Haimovo mršavo lice i prvi put primetio na njemu ĉudan i ĉudno usredsreĊen izraz . i sve ono što je u vezi sa njima. I to je izvršeno. a toliko zla moţe da poĉini. otrese što pre. sitan i usukan ĉovek. od neĉeg uplaši. sve pod peĉatom. od dve mogućnosti sklon uvek onoj goroj. Kad je ĉovek stigao u Carigrad. i ne zna se pravo je li lud ili pametan. ulivali su KaraĊozu sujeveran strah i nagonsku odvratnost. kao da nešto traţi ili nekog oĉekuje. i sanduci knjiga i rukopisa idu uz njega. Uvek sumnjiĉav i kiseo. Trpeo ih je kod sebe. Tako je Ćamil zatvoren u jednu od zajedniĉkih ćelija. jer je tako moralo biti. S vremena na vreme prilazio mu je Haim. ili što pod tim imenom do njega dolazi. Kao razlog naveo je promaju. On je već bio napustio svoje mesto kraj fra-Petra i dvojice trgovaca i izabrao drugo. on postaje strašan. ovako. ali nikad nije hteo da se njima bavi. bez Haimovih ponavljanja i primedaba i mnogobrojnih "E? A!" IV KaraĊoz je vazda zazirao od politiĉkih okrivljenika. onako kako je Haim mogao da je zna i vidi. nego da treba traţiti druge puteve kako da se mladiću pomogne. Već drugog dana ĉovek koga je poslao kadija iz Smirne izradio je kod više vlasti da se Ćamil izdvoji i da mu se u Avliji da zasebna soba i pristojno izdrţavanje. I Ćamil je upućen u Carigrad. kadija i drugi prijatelji poslali su svog ĉoveka za njim. dok ne bude ispitan i dok se ne vidi u ĉemu je stvar. Više je voleo da se rve sa stotinom sitnih i krupnih prestupnika iz obiĉnog kriminala nego da ima posla sa jednim politiĉkim krivcem. kao "prolazne". Tako je izgledala Ćamil efendijina istorija. koji će uĉiniti što je naumio. (A ludaci. pet para hleba ne moţe stati u njega. da u Carigradu objasni stvar i pomogne nevinom mladiću.) A sa njim i njegove knjige i rukopisi. našao svoje mesto za prva dva dana. a kazana ovde ukratko. i jednako prelazio pogledom prozore i doksate na zgradama unaokolo. Idućih dana fra Petar je obilazio veliko dvorište sporim korakom. A kod ovog apsenika koga su doveli iz Smirne sve je ĉudno: iz ugledne turske porodice.) Ali odbiti ga nije mogao.

. . nego neki deseti? I pošto ni za jednog od njih ne znaš da li je to.Ostavi.kaţe fra Petar gubeći malko strpljenje. vere ti. pa ni meni. ja to samo vama. te besposlice . Hajmo. ali isto tako nisi siguran da nije. dobro! Dobro? — šapuće Haim sa nevericom i polako odlazi oborene glave i ukoĉena pogleda uprtog u zemlju. ali jeste drugi za koga i ne slutiš da je.mislio da jeste. Haim nije nikad ostajao duţan odgovora. . ali ne bi izdrţao dugo i prilazio bi opet fra-Petru i uveravo ga da samo u njega ima poverenje i nastavljao malopredašnji razgovor. već u rano jutro. sa mnogo novih i verodostojnih . ne! Vi ste. Haim bi se umirio za sat-dva.Ama. — Ama. Hajmo. pa mislite da je svak dobar. nastojeći uvek da razgovoru da šaljiv i bezazlen ton. uvaţeni prijatelju. nije taj za koga sam pogrešno . — ProĊi se. kao na ispovest.Dobro.kakav se vidi na licima ljudi koji se u sebi rvu sa svojim pogrešnim mislima i uobraţenim strahovima. . visoki? Zar ne vidiš bolan da je i sam polumrtav od straha i da mu nije ni do ĉega? To je ĉovek nevin kao jagnje. dodirujući svojim dugim. šiljastim nosom fra-Petrovo uho.Ama.recimo "pogrešno" . dobro. I kad bi se malo oslobodio svoga straha. . I to se ponovilo nekoliko puta.Ne. A koji je taj? Onaj što stoji pored kapije. Hajmo brate. on ipak nije mogao da miruje. koji? Je li onaj plavi. i opominjao ga da se ĉuva. Tada bi svojim ţivim i uvek zbog neĉeg razdraţenim govorom priĉao o nepravdi koja mu je uĉinjena i šteti koja mu je nanesena. toga i ne govori to nikome. gleda preda se i pravi se kao da ga ništa ne zanima? Onaj što drsko zagleda svakog od glave do pete? Onaj bezazleni i na izgled priglupi? Ili moţda nije nijedan od njih. I o stvarima o kojima je sve rekao on je mogao još da govori dugo i opšimo. — Znate. Svaki. misli dobro. O tom se ne govori. oborene glave. Fra Petar se već i navikao na to. A sutradan on je opet dolazio.Branio se fra Petar kome je Haimovo naglo i veliko poverenje bilo nelagodno.He. dobar ĉovek. Potapšao bi ga po ramenu i umirivao. šaputao o nekom drugom špijunu. pa će dobro biti. A fra Petar bi uvek iskoristio priliku i postavio mu poneko pitanje o Ćamil efendiji. a ti se bez potrebe plašiš i sumnjiĉiš ljude. Posle dva dana Haim je opet. . nemoj nikom. svaki od njih moţe to biti. . o ljudima i naravima u svom gradu.

poĉeće opet da ga puštaju na šetnju. fra Petar ga je ispraćao dugim. Ljudi su mraĉni. stizao odnekud sve da sazna ili bar da nasluti. MeĊu sobom rešavaju stari kockarski spor. fra Petar je sedeo na kamenu i. Haim odlazio. Diţu se glasovi negodovanja. a ovo je kao neki sud. .Eto kakav je! Još ranio ĉoveka.Neka ima! Ubiću ga ĉim izaĊem. Sve je to fra Petar slušao paţljivo. . Kad završe ispitivanje i upute celi predmet sudu.pojedinosti. a da za to vreme ne puštaju okrivljenika u dvorište. suv i tvrd.Ti. Koţa na tom ĉelu bila je tako zategnuta i tanka da se ispod nje nazirao svaki i najmanji prevoj i ceo sklop ĉeonih kostiju. a kosa koja je u ĉudnim ĉupercima okruţavala to ĉelo bila je nezdravo ukovrĉena i suva kao da je negde u korenu saţiţe nevidljiv plamen. sitan apsenik koga zovu Softa.Da vratiš pare! Ćuješ li? Graja koja dolazi iz kruga sa desna još je veća i na mahove potpuno suzbija onu sleva. i odmera desnom rukom od šake do lakta. Tu je i onaj Zaim i onaj govorljiv ĉovek atletskog uzrasta što grmi promuklim basom. da ne bi došao ni sa kim u dodir. posmatrajući Haimovo mršavo lice i visoko ĉelo. napola slušao ludu prepirku i graju koja je do njega dopirala sa dve strane i prelamala se i mešala u njegovom sluhu. koji je. Sve je znao i sve predviĊao (iako ne sve uvek taĉno) ovaj Haim iz Smirne.upadaju glasovi sa strane. a govor stvaran. Haim.A što da ga ne ubijem? . i umalo ga nije ubio . jak ĉovek zapaljenih oĉiju. i odleţaću ga na jednoj strani. i neki nov. da vratiš ĉoveku pare .Ovo ću mu vratiti! . pored svoje liĉne muke.viĉe ljutito onizak. Levo od njega stvorio se tanak i malen krug od nekoliko kockara. posle svojih priĉanja. Kao uvek. nepokolebljiv i pun pretnje. . ej! . . Toga jutra. objašnjavao je stvar tako da mladića sad sigurno ispituju. zamišljen. A kad bi.Ima robija. . Prošla su dva dana a Ćamil se nije javljao ni navraćao. saţaljivim pogledom. U ovom sluĉaju predvideo je dobro.kaţe tankim ali strašnim glasom jedan dugonja koji je oĉigledno neki kockarski starešina. . ispod kojih se jedva naslućuje glas visokog ĉoveka. pognut i briţan.

zemlja ili nebo nad njom. onda je imaš. To nema pamćenja i ne zna šta je razum ni duša ni milosrĊe.Trideset i jedna je meni.To? . Jermenke. valjda. On ni o ĉem drugom kao i da ne ume govoriti. novu priĉu. To se ne drţi kod ĉoveka. Napast koja se zalepi za ĉoveka. .Jermenka ti je takva.Eto vidiš. Ali ti. A Ĉerkeskinja? . a po glasu mu se vidi da pri tom sve poskakuje.Ama. ako baš hoćeš da znaš.negoduje bas. i uopšte si sve što je . Letnji dan. nije to. i kad si imao. ne valjam ni ja. Nije to kao ptica. nego si takav. a kad jednom plane.Šta Jermenke? Kakve Jermenke? I ti meni govoriš o jermenskim ţenama. to! . kao šumska vatra: teško se pali.kuluk. . I svaka je dlakava do oĉiju i saransaklija. Razumeš? Ti si maloletan. . kao što ĉine maleni ljudi. letnji dan. Sitni ĉovek viĉe. preliva se kao voda. A zakona joj uhvatiti ne moţeš. . tiii?! Promukli bas je tu rekao nešto. a reĉ mu se pretvara u neki kivan uzdah. .Jermenke. Pa opet ne pomaţe ništa. To i nije ţena nego . Prepirku vode atlet i Softa. pa ne znaš šta je lepše. i zato i ne valjam. dok se svi grohotom smeju. pa kada je uhvatiš. Jest. Zaim ne govori ništa i tek sprema. . a sve pošteno i zakonito. i maloletan ćeš biti i kad ti bude pedeset. Ali tu se treba dobro obuti. a ne ţena.) Jermenka je šest dana u nedelji neumivena a samo se praznikom pere. jednu jedinu i kratku reĉ. ni to nisi pogodio. Opet o ţenama i ţenskoj ljubavi. pa robuješ njoj i celoj njenoj porodici. (Svi oni boga za ortaka imaju.kaţe suvo i neduhovito sitni ĉovek. i samo pošteno i po boţjem zakonu. Nije stvar u godinama. . maloletan.izmeĊu njih je govor o ţenama. i malouman. kao da ništa nikad imao nisi.A ti si sve što je "mnogo" . to su ţene.kaţe neko iz kruga povladujući. I to ne samo ţivima nego i mrtvima i neroĊenima.previše. da bi onom što govore dali više vaţnosti.To je. Posle se opet javlja bas.malo. brajko. malokrvan i malodušan. niko je više ugasiti ne moţe. . Ja sam sve što je . Ti? Pa ti si maloletan. Pojedu te.To je ţena! . koju je prekrio opšti smeh. jer tu je i najbolji majstor kratak. .

I našoj radosti zbog ponovnog videnja treba tada vremena da se digne sa dna.Nisam . i sa prekidima. a pojavljuju se u nekom trenutku kad smo mislima najdalje od njih. brata Bajazita II? . ali odmah zastade iznenaĊen. Odelo na njemu malo zguţvano. Fra Petar se trţe iz misli i poĊe da sedne malo podalje..Vi niste nailazili u istoriji na ime Dţem-sultana. više je govorio fra Petar. gde je potisnuta.Eh. ili je izgledao tako.Niste . Oni koje ţelimo da vidimo ne dolaze u ĉasovima kad na njih mislimo i kad ih najviše oĉekujemo. I od tada pa do kraja nije više ni o ĉemu drugom ni govorio.I opet je pala neka kratka i nerazumljiva reĉ koja je izazvala gromki smeh. i pojavi na površini. . brzo i neoĉekivano kako samo u ovakvim izuzetnim prilikama moţe da bude. a sav ĉovek još više i na neki nov naĉin uzdrţan i bojaţljiv. Ćamil je upitao: . iako mu je glas i sad zvuĉao samo kao jeka neĉijeg ĉvršćeg i odredenijeg glasa. polako i neprimetno a stalno.. ali je i mladićevo uĉešće u razgovoru raslo. niste? . sa nekim tankim i lepršavim osmehom koji kao da ga obasjava odnekud spolja i daje mu izraz lake zbunjenosti. (Njegova radost je nalazila zadovoljstvo i u tom da izgleda manja nego što je.) Daleko i davno izgledalo je odjednom sve. Neobiĉno prijateljstvo izmedu gospodskog mladića. razvilo se i utvrdilo u ovoj ĉudnoj tamnici. i posle nekoliko prvih reĉi stalno prelazio u šapat. Tamni kolutovi oko oĉiju jaĉi. vidiš. a lice sitnije. A to je glavno. Sa zbunjenim i tihim pozdravom pred njega je stao Ćamil. kad su zatvorenici morali da odlaze svaki u svoju ćeliju. misleći sa uzbuĊenjem na Haimovo priĉanje i krijući svaki trag svoga uzbuĊenja. i stranca hrišćanina iz Bosne kao da je za ovih nekoliko dana dok se nisu viĊali stalno raslo. (O sebi nije niko ništa govorio. Tako obiĉno biva. kad bi Ćamil odlazio da klanja podne ili ićindiju. Nisu ni sada njihovi razgovori bili drugo do sporo prepriĉavanje onog što su nekad videli i proĉitali. kao isceĊen. kao u zabuni. Turĉina iz Smime. Povod je bio sluĉajan. Takvim glasom je jednog dana i trena (fra Petar i opet nije nikako mogao da se seti kad i kako!) dotle maloreĉivi Ćamil poĉeo da priĉa istoriju Dţem-sultana. Izmakli su se malo podalje od vike i smeha.) Ali ti razgovori su se razlikovali od svega što se oko njih moglo da ĉuje i vidi.odgovorio je mimo fra Petar.Rekao je fra Petar prvi i nekoliko puta. Diţe se. Kao i dotad. ponovio te dve reĉi dok su sedeli jedan pored drugog. Mladić je bio primetno smršao. U njima im je prolazio ceo dan od jutra do veĉeri. iako je prošlo svega nekoliko dana od njegovog poslednjeg viĊenja. kao da govori o posve obiĉnoj stvari. brada veća i zapuštena. Tiho. . vidiš! .

Otpoĉeli su pregovori. (Znalo se da je sultan Mehmed bio skloniji mlaĊem sinu i da je ţeleo da ga on nasledi. kad je 1481. kome su bile trideset i ĉetiri godine. plahovit i nemiran. V To je u novom i sveĉanom obliku drevna priĉa o dva brata. bliţi svetu i stvarnom ţivotu i svemu onom što većinu ljudi vezuje i pokreće. Dţem je imao više pristalica i na dvoru i u vojsci. i mlaĊi Dţem. stigla je do Bruse. a Dţem krupan. i zauzela je borbom. i radili su brţe. visok. otpoĉeo. iznenada umro sultan Mehmed II Osvajaĉ.Mladić je oĉigledno oklevao. jaĉi. Dva brata su se našla licem u lice. Dţemova vojska. na ratnom pohodu. da bi produţio svoj dan. iako još mlad. Dţem je. On je u sukobu sa starijim bratom. A onda je. i sam je pisao dobre sti-hove. odliĉan strelac u ratu. Bajazit je bio guverner Amasije. zle sreće i pogrešnog prvog koraka. drevnog središta osmanske vlasti. Bajazit je bio od onih ljudi o kojima se malo govori. mudriji. lepog zelenog grada na padinama visoke planine. godine. malo pognut. Odmah je stao da sprema vojsku na brata. Jedan od njih je stariji. on je ne samo kao stariji i iskusniji nego i po svojim sklonostima mnogo bolje poznavao veliku oĉevu carevinu. Drugi je sušta protivnost njegova. Znao je grĉki i ĉitao italijanski. a Dţem guvemer Karamanije. njene zakone i uredbe. Stariji brat Bajazit. Bajazit je stigao prvi u Stambol i preuzeo vlast. njene izvore prihoda i odnose sa ostalim svetom. U trci za upraţnjenim prestolom Bajazit je bio brţi i veštiji. Bio je jedan od onih koji se u svakom danom ĉasu bave samo jednom mišlju i jednim poslom. i neprestano se ponovo raĊaju i obnavljaju u svetu . koji u svakom ĉasu zna što treba a šta ne treba uĉiniti. koji je tek bio uzeo dvadeset i ĉetvrtu. koji se sa svojom vojskom nalazio na putu iz Karamanije prema Stambolu. Ĉovek kratka veka. Ali u ravnici stajala je Bajazitova vojska pod Ajas pašom. pod Kedik pašom. Pored toga bio je dobar plivaĉ. a sukob je neminovan. tako da mu je dan bio kratak i da je od noći i sna uzimao koliko god je mogao. Svaki od dvojice braće imao je dovoljno dokaza za svoje pravo i . sa sedištem na Crnom moru. jednog majskog dana. atlet i lovac. ĉovek kom sve polazi za rukom. gubi unapred bitku. šta se moţe a šta ne moţe traţiti od drugih i od sebe. bez mere u mislima i uţivanjima. u Koniji. Hladnokrvan i hrabar. sabran i ćutljiv. ĉovek ĉije teţnje stalno idu mimo ono što treba i iznad onog što se moţe. pesnika i muziĉara. Otkako je sveta i veka postoje. Bajazit je bio crnomanjast. "Bujna glava".dva brata-suparnika. stvorio na svom dvoru u Koniji krug Ijudi od nauke.) Ali Bajazitovi ljudi bili su bolje povezani i sa njim i izmeĊu sebe. i to onim koji je najpotrebniji i najkorisniji. plav i snaţan. posle nekoliko uvodnih reĉi koje je izgovarao sa usiljenom ravnodušnošću.

Došlo je do borbe.) Pritešnjen. nalazio se u vlasti moćnog katoliĉkog reda joanita. gde je lepo primljen od egipatskog sultana kome je ovaj bratski razdor bio dobrodošao. ali je opet potuĉen. Dţem je traţio svoj deo carstva. u duši njemu namenio presto. (Majka i ţena mu. ostale su u Egiptu. na Rod. dok mu sreća ne pomogne da se vrati kao sultan u Tursku. Doveden u Francusku. jedva doĉekavši. i to od majke ropkinje. Još jednom je. poslali odmah na-roĉitu galiju koja je sa obale prebacila njega i celu njegovu pratnju. Pobegao je u Egipat. koji je još pre nekoliko godina Mehmed II uzalud opsedao. Dţem je pobeĊen i jedva je uspeo da iznese glavu. celokupnog hrišćanstva. oko tridesetak lica. sa nekoliko najodanijih ljudi. drţan zatoĉen u tvrdim gradovima koji su pripadali Redu jerusalimskih vitezova. znajući šta ga ĉeka ako bude uhvaćen. Dţem je roĊen kada je Mehmed II bio već sultan. Bajazit je bio stariji i srećniji. pravo azila. a bratu je nudio da se sa haremom povuĉe u Jerusalim i da tamo ţivi spokojno od velike sume novaca koju će mu on isplaćivati svake godine. Jovana. A D'Obison je otpoĉeo da radi na sve strane kako bi što bolje iskoristio ovog nesrećnog princa u interesu svog Reda. a majka mu je bila od kneţevskog roda iz Srbije. a Bajazit je mirno odgovarao da je carstvo jedno i nedeljivo i da sultan moţe biti samo jedan. Sam sultan Mehmed je za ţivota. pokazivao da mu je mladi sin bliţi i da je. i predstavljao je istaknutu utvrĊenu taĉku zapadnog hrišćanskog sveta. nego je. Veliki majstor je ponovo uveravao Dţema da mu garantuje slobodu. jerusalimskih vitezova reda sv. Njemu je bilo jasno kakav vaţan zalog drţi u rukama. sa troje nejake dece. Dţem je sa pratnjom upućen u Francusku. Bajazit je roĊen za vlade njihovog deda Murata II. vodio sa njima pregovore. Obratio im se sa molbom za utoĉište i oni su. pokušao sreću. i sporazumeo se sa njim da je najbolje da izabere Francusku kao zemlju u kojoj će ţiveti. ne govoreći ništa otvoreno. pomognut od egipatskog sultana. jer je. svih vitezova-redovnika i celokupnog stanovništva. . pa i u svom liĉnom interesu. Bajazit je već ranije uspeo da meĊu Dţemove savetnike ubaci svog ĉoveka. Odmetnik i pretendent na presto doĉekan je sa carskim poĉastima od velikog majstora viteškog reda D'Obisona (Pierre d'Aubusson). protivno datoj reĉi. u Aziji.preimućstvo. dok im je otac bio još samo naslednik prestola. Jakub-bega. vodeni iskrenom odanošću ili sebiĉnim ciljevima. Dţem je izranije poznavao vitezove. I kao što uvek biva. Dţem nije pušten na slobodu. Dţem je svoje pravo zasnivao na drugim dokazima. po naredbi svoga oca sultana. Rod. svaki od dvojice braće je nalazio za ono što ţeli i na što je već rešen dovoljno potvrde u svemu oko sebe dovoljno vere u svoje pravo i svoju silu. rešio se da pobegne na ostrvo Rod i da od tamnošnje vlasti zatraţi utoĉište. bez vojske. A jednog i drugog su podsticali moćni paše. Našao se na maloazijskoj obali. O tome Dţem nije hteo da ĉuje. U takvim uslovima pregovori nisu mogli doneti ploda. već primljen i priznat za vladara u Stambolu.

on odrţava stalno vezu sa Pjerom D'Obisonom i ĉini mu znatne ustupke svake vrste. ceo papski dvor. i papu. kod Dubrovĉana. Za sve to vreme Dţem je prevoĊen iz jednog francuskog utvrĊenog grada u drugi. Ali lukavi Pjer D'Obison zadrţava dragocenog roba u svojoj vlasti i pomoću njega na vrlo vešt naĉin ucenjuje na sve strane. D'Obisonu je stalo da zadrţi što duţe Dţema u svojoj vlasti i da pomoću njega ucenjuje pomalo ceo svet.a godina je 1488 diplomatska borba oko njegove liĉnosti dostiţe vrhunac.. U februaru mesecu 1489. papa i. U isto vreme ugarski kralj Matija Korvin šalje sjajno izaslanstvo i traţi sultanovog brata za sebe. A za to mu je potrebno da u svojoj vlasti ima sultanova brata odmetnika kao sredstvo. kako bi sa više izgleda na uspeh napao Bajazita. Osme godine Dţemovog boravka u Francuskoj . Bajazit mu plaća veliku sumu za Dţemovo izdrţavanje. šalje mu novac za Dţema.sultanovog brata" i spretna igra D'Obisonova trajali su osam godina. koja je ţivela u Egiptu i nije prestajala da radi na osloboĊenju svoga sina. I on i pratnja mu u slikovitoj istoĉnjaĉkoj nošnji. potpomagan od izaslanika napuljskog kralja. Na kraju mu je ostalo svega ĉetiri-pet vernih pratilaca. a ne na ĉelu neke vojske koja kreće protiv Turske. vitezovi ukrcaju Dţema sa malom pratnjom na svoju galiju u Tulonu. gde ih doĉekuje veliko izaslanstvo papino. i egipatskog sultana. Sultan Bajazit sa svoje strane ĉini sve da se oslobodi pritiska koji na njega vrši ceo hrišćanski svet pomoću zlosrećnog brata koji je postao sredstvo u rukama toga sveta. Bajazitov izaslanik. Sutradan je papa primio vrlo ljubazno toliko ţeljenog turskog princa u . i posle duge i teške voţnje stignu u Ćivitavekiju. U sjajnoj pratnji Dţem ulazi u Rim. a Bajazitu je glavno da se njegov brat-supamik nalazi u nekom sigumom zatvoru. daje darove na koje su dvorski ljudi i dvorske dame vrlo lakomi. sultan Bajazit sam. Ali veliki majstor sa ostrva Roda ide za svojim ciljem. Polazi mu za rukom da francuskom kralju nametne svoje mišljenje: da Dţema treba predati papi. Njihovi se interesi. kako bi se njime posluţili kao sredstvom u borbi protiv Turske i Bajazita II. u stvari zato da Dţema ne pušta i ne predaje drugom. On se obaveštava o svom bratu kod Mleĉana. iako star i bolestan. pored svega. gde mu u susret izlaze kardinali. Ĉak i nesrećna Dţemova majka. ne odustaje od svoje namere da pokrene hrišćanske vladare na krstaški rat protiv Turske. javno i tajno. uvek pod jakom straţom jerusalimskih vitezova. kod napuljskog kralja. u izvesnom smislu podudaraju. nudi vlast nad Jerusalimom. i Bajazita. To otimanje oko . nudi francuskom kralju i njegovim dvorjanima velike smne. Grk i hrišćanin Antonio Reriko. kad Bajazit pobedi egipatskog sultana i osvoji taj grad. kralj Ugarske i papa Inokentije VIII ţeleli su da im bude izruĉen Dţem. na dobrim konjima. Svi pokušaji da pobegne i da se spase iz šaka verolomnih jerusalimskih vitezova ostaju bez uspeha. U Francusku stiţu izaslanici sa svih strana i svi imaju za svoj glavni zadatak Dţemovu liĉnost.Oko "sultanovog brata" stvara se vrtlog spletaka i kombinacija u kojima uĉestvuju sve tadašnje evropske drţave. Papa mu obećava kardinalski ĉin ako mu izruĉi Dţema. naravno. ali novac ostaje kod velikog majstora. A najţivlje je izaslanstvo pape Inokentija VIII koji. zajedno sa diplomatskim predstavnicima. I Matija Korvin. Malo-pomalo lišavaju ga pratnje. Egipatski sultan mu daje znatne sume.

Izgledalo je da su za turskog carskog suţnja nastala bolja vremena. Bajazit. Pjer D'Obison je postao kardinal. i još šezdeset hiljada od strane Dţemove majke. Bajazitov izaslanik je pao niĉice pred Dţem-sultanom i predao pismo i darove koje mu šalje brat. Inokentije VIII ne prestaje da radi na stvaranju lige protiv Turske. Uz njega je bio jedan od kardinala. To je teţak udarac ideji opšteg hrišćanskog pohoda protiv Bajazita. Papa ga prima u audijenciju i tu se otkrivaju sve laţi i spletke D'Obisonove i izlaze na videlo sume novca koje je primao od Bajazita.000 dukata.sveĉanu audijenciju. i nudi otkup od šest stotina hiljada dukata. i ne pogledavši ih. a darove je. Godine 1490. Dţem pristaje da primi izaslanika. stvarne povlastice i koristi od pape. dao svojoj pratnji da ih razdeli izmeĊu sebe. U tom krstaškom pohodu Dţem treba da odigra vaţnu ulogu. a njegov Red je dobio ne samo priznanje nego i druge. Bajazit je traţio od pape da zadrţi Dţema kod sebe pod uslovima pod kojim su ga drţali i vitezovi sa Roda. To isto ĉini egipatski sultan. On se sprijateljio sa papinim sinovima. odreĊenu za tri godine. ali samo kao sultan. a Vatikan je za njega zlatna krletka. saznavši da je Dţem u papinoj vlasti. kretao se sa više slobode. uz potpun ceremonijal. U to umire i papa Inokentije VIII. ali je na reĉima sve i ostalo. On je tešio Dţema lepim reĉima. Dţem je govorio tako potresno da su papi udarile suze na oĉi. Da bi isplatio sumu od 120. Nekoliko dana docnije papa je primio Dţema u privatnu audijenciju. Dţem je odbio da se pokloni pred papom kao što to ĉine svi drugi. Pismo je proĉitano Dţemu na uho. Velika diplomatska igra oko Dţema nastavlja se i biva sve ţivlja. Matija Korvin traţi Dţema za svoj pohod protiv Turske. Tu su razgovarali otvorenije. U svemu tome Dţemova liĉnost igra veliku ulogu. šalje naroĉitog izaslanika u Rim. gde mu ţivi majka i porodica. okruţen svojom pratajom. Papa razvija svoju akciju za ostvarenje lige hrišćanskih vladara protiv Turske. Za vreme dok je vršen izbor novog pape. Sultan šalje papi "koplje kojim je proboden Hristos na krstu" i druge skupocene mošti. Molio je papu da ga pusti da ide u Egipat. Sedeo je prekrštenih nogu na naroĉitom prestolu. to jest uz izvesne politiĉke ustupke i 40. uĉestvovao u . A papa traţi od Bajazita da ne napada hrišćanske zemlje. AnĊela.000 dukata godišnje. i zagrlio se sa njim kao ravan sa ravnim i vladar sa vladarom. Dţem je zbog veće sigurnosti zatvoren u tvrĊavu sv. izaslanik je imao nalog da liĉno vidi Dţema i da se uveri da je ţiv i da je zaista tu. Za novog papu je izabran dosadašnji kardinal Rodrigo Bordţija. a Bajazit izvodi svoje planove protiv Ugarske i Venecije. traţeći od njega samo jedno: da drţi u zatoĉenju Dţema i da ga ne izruĉuje nikom drugom. u protivnom sluĉaju on će iskoristiti Dţema i staviti ga na ĉelo velikog pohoda protiv Turske. umire Matija Korvin. poznat kao papa pod imenom Aleksandar VI. Dţem je izjavio da su ga vitezovi sa Roda prevarili i sve dosad drţali u zatvoru.

papa ili francuski kralj.000 venecijanskih dukata za godišnje izdrţavanje Dţemovo. Kad je papa tu odluku saopštio Dţemu. Umro je u Kapui.000 dukata ako mu izruĉi Dţemov leš. Ali papa je traţio da mu kralj Francuske da garantiju da će mu. kardinala od Valencije. poveo je sa sobom i Dţema sa pratnjom i papinog sina Ĉezara. taman u licu. koji su proveli sa njim sve godine robovanja. naroĉito piću. on je izjavio da je rob i da mu je svejedno ko ga u ropstvu drţi. kojim i on namerava da se posluţi u borbi protiv Bajazita. kao taoca. Bajazit mu šalje ugovorenu sumu od 40. Bolovao je svega nekoliko dana. Isto tako papa je osigurao ugovorom da onih 40. kako tvrdi. jer u njemu traţi sna i zaborava. Pogodili su se da Karlo povede Dţema sa sobom u svom pohodu na Napulj i docnije na Tursku. ali koji izgleda kao da ima ĉetrdeset. Osvaja brzo grad za gradom i poslednjeg dana 1494. odatle povede vojske hrišćanske lige u krstaški rat protiv Turske. Venecijanski Senat poţurio se da odmah izvesti sultana Bajazita . sa levim oĉnim kapkom potpuno opuštenim. a Karlo VIII bio je paţljiv prema njemu i postupao sa njim kao sa vladaocem. Mladi francuski kralj Karlo VIII kreće sa vojskom u Italiju da zauzme Napuljsku kraljevinu na koju polaţe pravo. Karlo VIII prodire u Italiju. Izdiktirao je i pismo bratu Bajazitu u kom moli da dozvoli njegovoj porodici povratak u Stambol i da bude milostiv prema onima koji su bili njegovi verni pratioci u dugom ropstvu. a Dţem se razboleo. U to vreme nastaju medu zapadnim hrišćanskim vladarima novi veliki zapleti. Jedan od zahteva Karlovih bio je: da mu papa izruĉi "sultanova brata". Tu prepisku uhvatili su papini protivnici u Italiji i objavili je. Papa ĉini sve da njegov ulazak u Italiju spreĉi. i nemilosrdan prema posluzi. Kad je Karlo VIII krenuo dalje. Odmah se proneo glas da je papa otrovao Dţema ili da ga je već otrovana predao kralju. Papi ne ostaje ništa drugo nego da se sa mladim osvajaĉem sporazume. preporuĉio je da njegovo telo svakako prenesu u Tursku. po svršenom ratu. odan je uţivanjima. a u naroĉitom liĉnom pismu nudi mu 300. Ali na putu je lukavi Ĉezare pobegao. pre nego su stigli do Napulja. Karlo VIII naredio je da se Dţemovo telo balzamuje i poloţi u olovni kovĉeg. i da. Ugojen. U hronikama i pismima kao i na slikama savremenika Dţem je prikazan kao ĉovek od tridesetak godina. godine ulazi u Rim. kako se nevemici ne bi i njim mrtvim koristili. protiv napuljskog kralja. sa što manje štete i gubitka. vratiti dragocenog zatoĉenika. Svojim pratiocima.sveĉanostima. tako da izgleda "kao ĉovek koji nišani". Mraĉan je i plahovit. Papa je nastojao da lepim reĉima razuveri i umiri Dţema. U sveĉanoj audijenciji papa je predao pred mnogobrojnim svedocima francuskom kralju Dţema i njegovu brojem već sasvim neznatnu pratnju. U to vreme Aleksandar VI vodi pregovore sa Bajazitom i ĉak i od njega traţi podršku protiv francuskog kralja.000 dukata koje sultan redovno šalje i dalje pripadaju njemu.

careva. u ratu sa oba ta zaraćena sveta. prodaju i preprodaju. bilo je ono što je fra Petar ĉuo od svog novog prijatelja. šturo i kratko kazana. Bilo je i reĉi i mišljenja koja su ga zbunjivala i bunila. Pohod Karla VIII završio se bedno. To mrtvo telo posluţilo mu je da sklopi povoljan ugovor sa sultanom. Prvo izdan i poraţen. Tu se fra Petar naslušao stranih imena gradova i moćnih svetskih ljudi. car i sam po svom najdubljem uverenju i osećanju. Ĉesto je bivalo da slušajući izgubi nit mladićevog priĉanja i da ne zna više u toj priĉi ko je kome rod ni ko koga obmanjuje. papa. A bilo je u tom priĉanju i njemu potpuno nerazumljivih stvari. da ne izgubi svoj cilj ispred oĉiju i da ne popusti ni bratu-krvniku ni nevernicima koji ga podmuklo varaju. što nikad u svom veku nije. carev brat. On sva ta imena nije ni mogao zapamtiti i ponoviti. i sa drugim smislom govoreno. Njemu su Ijudi oduvek. Javio se i papa Aleksandar VI i traţio svoj deo. Telo Dţemovo ostalo je u vlasti napuljskog kralja. dva strašna sveta osuĊena na veĉiti rat u hiljadu oblika. kao što su Dţemovi stihovi o sudbini. knezova i kardinala. Ćamil ih je recitovao napamet i kao da su njegovi roĊeni. brzo se povezivali s njim i lako mu se poveravali. a celom svetu na vidiku. koji ga je sveĉano sahranio u turbetu u Brusi. gde leţe pokopani turski vladari. slobodno prilazili. jer mu je ţao ĉoveka kome je oĉigledno mnogo stalo da sve dokraja i potanko kaţe. Carev sin. kao što su oštri Dţemovi sudovi o papama i drugim crkvenim glavarima. a zatim prevaren i lišen slobode. Karlo se vratio u Francusku. Mnogo duţe i ţivlje i drukĉije. Ali fra-Petar je smatrao da ovo nije mesto ni trenutak da se sve to raspravi i istera na ĉistinu. Utoliko više što mu samom mnogo toga nije bilo jasno ni razumljivo. kupuje i prodaje. ucenjuju. Napuljski kralj je ucenjivao Bajazita. ţeleći da bude prvi koji moćnom sultanu javlja tu prijatnu vest. Ali napuljski kralj je izvukao svu korist za sebe. . ali sa gordom rešenošću u sebi da u tom poloţaju istraje i da ostane ono što je. o lepim deĉacima i devojkama. Uvek pa i sad. nego misli na svoju nevolju. doveden u tragiĉan procep. na svoj naĉin. gde je ubrzo i umro. kao na sramnom stubu. usamljen i odvojen od svojih i od prijatelja. o vinu i pijanstvu. i ono je tek u septembru 1499. svuda pa i ovde. kraljeva. I sve se svodilo na jedno: postoje dva sveta. VI Ovo je samo okosnica Ćamilove priĉe. prateći sve promene i pokrete u neobiĉnom ţivotu Dţem-sultana. izmeĊu kojih nema i ne moţe biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma. Treba ĉoveka pustiti da kaţe sve. Oko tog mrtvog tela vodila se duga prepiska.o Dţemovoj smrti. A on je to primao kao prirodnu i razumljivu stvar i trudio se samo da sve paţljivo sasluša. godine najposle predano Bajazitu. i u isto vreme najnesrećniji od svih ljudi. Ali i tada bi se pravio kao da sluša. A izmeĊu njih postoji jedan ĉovek koji je. pa ĉak i da prestane da prati priĉanje.

Sutradan bi se pojavio u tom istom raspoloţenju. Fra Petar se nije pravo ni sećao kad je u stvari poĉela ta priĉa bez reda i kraja. ĉiji su beli zidovi ispisani najlepšim surama iz Korana. On se satima zaboravljao potpuno. Strašna reĉ koja nas.da da!". jednom . Govorio je tiho. njegovi ponosni i gorki odgovori visokim liĉnostima u Francuskoj i Italiji. u kome je Ćamil jasno i prvi put sa posrednog priĉanja tuĊe sudbine prešao na ton liĉne ispovesti i stao da govori u prvom licu. razmišljanja za dugih nesanica i zamršeni snovi u kratkim ĉasovima spavanja. i odlazio. Fra Petar je primetio da mu Haim nikad ne prilazi za vreme tih razgovora. bez vremenskog reda. kao da se ispoveda. kao da se radi o neĉem što treba da bude kazano što pre. kobno i nepromenljivo. Tada bi Ćamil odjednom zaćutao i kao meseĉar. do svetlog. njegovi susreti i sukobi. u brzini. u toploj senci jedne nastrešnice. nego samo kad ga sretne samog. ljubavi. mrţnje i prijateljstva. koja u oĉima onih pred kojima je kazana odreĊuje naše mesto. sa slabina osmejkom koji sve briše i ništa ne kazuje i sa obiĉnim reĉima o posve obiĉnim stvarima. zaboravljajući. da prevede francuske i španske citate koje je govorio napamet. zatim se naglo i hladno opraštao beznaĉajnim reĉima. kao u prolazu. beţeći od sunĉeve ţege i glasnih i nasrtljivih apseniĉkih igara i svaĊa. Nizali su se Dţemovi srećni i nesrećni dani. i pokuša da uzgred ĉuje nešto od mladićevog šapata. govorio fra-Petru o Dţemu i njegovoj sudbini. U toku razgovora njegovo neraspoloţenje se neprimetno i za njega i za fra-Petra. menjalo. kaligrafski stilizovanim u obliku ĉudnih cvetova i kristala. muĉaljiv i sav u sebe povuĉen. gnevni monolozi u samoći i zatoĉenju. još ovog trena. teški i odluĉni trenutak. koja je bivala sve kraća.Teška reĉ. Ali se dešavalo da neki od apsenika priĊe.. priĉajući sudbinu Dţem-sultana. izgovoreni ne Ćamilovim nego drugim glasom. a nastavljali bi ga po drugim sklonitim mestima velike avlije. Bez uvoda i vidljive veze. jer sutra već moţe biti dockan. izvan naše volje i iznad naših snaga. nade i oĉajanja. Isto tako nije odmah ni pravo primetio trenutak. padao u tupo ćutanje. Razgovor bi poĉeo rano. Ne znajući kako ni otkud ni zašto. oborena pogleda. ne vodeći mnogo raĉuna da li ga njegov sabesednik sluša i da li moţe da ga prati. do tuţnog i sveĉanog kraja. (Ja! . Ali to bi trajalo kratko. Ali tada je poĉelo priĉanje izdvojenih prizora sa svim pojedinostima. dostojanstvenog turbeta u Brusi. pokušaji beţanja iz hrišćanskog ropstva. probuĊen iz svog opasnog zanosa. on bi se opet predavao svojoj strasti i tiho i ţivo. mladić bi poĉinjao da priĉa neki prizor iz sredine ili sa kraja Dţemovog zatoĉenja. isprekidano mehaniĉkim i neiskrenim . sa nejasnim tragovima nekih noćašnjih kajanja i odluka. ĉesto daleko ispred ili iza onog što mi o sebi znamo. Sluţio se ĉas turskim ĉas italijanskim jezikom.Ovo sa mladićem iz Smirne išlo je daleko i trajalo dugo. Već trećeg dana bila je ispriĉana cela istorija.

ĉinio je to slabo i neodluĉno. A i kad bi. Mislio je hladno o svojoj nesreći i gledao je jasno i nemilosrdno. neprestano oklevajući da ga prekine i dozove k sebi. . Izgledao ga je. Sauĉešće koje su mu ponekad pokazivali retki dobri i plemeniti ljudi za njega je samo mera njegove zle sreće i besprimemog . oĉigledno. govori brzo kao da ĉita.Stojeći uspravno.) U sve većoj nedoumici. Bilo mu ga je i suviše ţao. pre rastanka. kojom je inaĉe uvek mogao svakom sve da kaţe. On ga je slušao rasejano. kako mislimo samo u ĉasovima kad smo odvojeni od jednog boravišta a nismo stupili na drugo. U tim trenucima osećao se kao sukrivac u tom ludilu i rešavao se da ono što je dosada propustio uĉini svakako već sutradan. sa lakom jezom i dubokim sauĉešćem. u prvom podesnom trenutku. Priĉa o Dţem sultanu i njegovim stradanjima i podvizima izgledala je neiscrpna. on bi prebacivao sebi što ga jasno i odluĉno ne zustavi na putu koji oĉigledno ne vodi dobru. ţaljenjem. A šta moţe da oĉekuje od tih ljudi? Moţda saţaljenje? To je jedino što mu ne treba i što mu nikad nije trebalo. sećajući se sinoćne odluke koju je smatrao svojom duţnošću. na palubi broda koji je pristajao u Ćivitavekiji i posmatrajući šarenu i protokolarno poreĊanu gomilu papske vojske i crkvenih dostojanstvenika. bila je kao opijena i umrtvljena upornim mladićevim priĉanjem. u sjajnom sveĉanom odelu. Njegova uroĊena nesposobnost i prostosrdaĉnost. a u stvari smo. što ga ne prodrma i ne trgne iz njegove zablude. pokušao da skrene razgovor na drugi predmet ili da. Dvaput mu je toga dana prilazio Haim sa svojim uvek istim uznemirenim ţalbama i strahovanjima o nepravdama u Smirni i o uhodama i svakojakim zamkama ovde u Prokletoj avliji. što ne moţe i ne treba da bude bilo je jaĉe od onog što jeste i što postoji. sa zebnjom. već odavno jedno. Dţem je mislio ţivo i jasno. kao neka utvrĊena ceremonija. Ono što nije. Ĉinilo mu se da ga vidi i ĉuje kako sinoć. slušao mladićev strastveni šapat. onako kako ĉovek moţe da je sagleda samo kad je. ĉekao i nemirno hodao po svim odeljenjima Avlije. on bi ga opet slušao. I stvar se uvek završavala tako da bi fratar na kraju popustio i ćutke. Pa ipak. u sebi. kao sluĉajno. svuda ga doĉekuju strani ljudi kao ţivi zid njegove tamnice. Ali jednog jutra Ćamil se nije pojavio. fra Petar je i dalje slušao priĉu. Poĉinjalo je svakog jutra gotovo u isti sat. stvarno i jedino moguće. i teško prikrivenim nemirom. Eto. ĉuje iz tuĊih usta. Kad bi se uveĉe odvojio od Ćamila i razmišljao o njemu i njegovom sluĉaju (a nemoguće je bilo ne misliti na to). A pri tom je mislio na odsutnog Ćamila.izgovorena. A posle bi fra Petar opet prekorevao sebe što je i ovog puta popustio pred neodoljivim talasom ludila i što nije uĉinio veći napor da mladića vrati na put razuma. kad bi se sutradan ponovo našli i kad bi mladić opet pustio maha svojim nezdravim predstavama. uzgrednom primedbom odvoji Ćamila koji govori od mrtvog Dţem-sultana. skriven i neviĊen. zauvek vezuje i poistovećuje sa svim onim što smo zamislili i rekli i sa ĉim nikad nismo ni pomišljali da se poistovetimo. To je trajalo pet-šest dana. i trajalo je sa dva-tri kraća prekida sve do predveĉe. bez odobravanja ali i bez glasnog otpora.

nestao je u jednom od zavijutaka Proklete avlije. iako zbog toga propada. A oko podne došao je Haim i.) Posle uobiĉajenog krotkog pozdrava. plaćaju ĉitava bogatstva i sa jedne i sa druge strane da bi ostao rob i sredstvo i da se ne bi otkupio. rekao da se sa Ćamilom "desilo nešto što ne valja". Zato je on rob za kog nema više beţanja. (Da ne bi dopustio da ga straţari ugone u sobu kao i ostale. I nikog nije bilo ko u njemu nije video sultana i ko nije uviĊao da taj ĉovek ne moţe drugo biti. To je put i nada manjih i srećnijih od njega. ni za dlaku više jer više od toga nema.poniţenja. on moţe biti samo jedno: sultan. ali ona svojim nemoćnim naporima samo uvećava teret njegovog poniţenja. to je malo reĉeno. podeljen na dva tabora. To je ropstvo od kog beţanja nema ni posle smrti. I za pokojnike saţaljenje je teško i uvredljivo. Sultan. prosti rob kog vode na lancu od trga do trga. šta je Dţem Dţemšid? Rob. Više od toga nije ĉak ni on umeo da kaţe. A za njega ne postoji mogućnost bekstva. na kojoj se po zabaĉenim uglovima već hvatale prve senke sumraka. stvorenje nad stvorenjima. on je obiĉno sam polazio. i jedino u tom pravcu bi mogao biti njegov spas. A on je osuĊen da bude sultan. zarobljen ovde ili ţiv u Stambolu ili mrtav pod zemljom. a kako ga je tek snositi još zdrav i svestan svega.) Bekstvo? Teško beţi i bezimeni rob iz lanaca. . a sada je taj svet naĉinio od mene svoje sredstvo. divna ţena. Vaskoliki obitavani i poznati svet. netremice posmatrali stasitog ĉoveka sa belim. da bi u njima proĉitao samo jedno: saţaljenje? Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet. VII Mladić se nije pojavio ni drugog. A Dţem milosti niti moţe oĉekivati niti bi je mogao primiti sve i kad bi neko hteo da mu je da? Otkup? Za njega ne sakupljaju otkupe. tamo ili ovde. on uvek ima malo nade da će zavarati gonioce i da će se dokopati nekog svog sveta u kom će moći ţiveti kao slobodan i bezimen ĉovek meĊu slobodnim i bezimenim ljudima. ali uvek i samo sultan. Tišina je bila tolika da se i to ĉulo i kao laka jeka prošlo obalom sa koje su svi. i ništa za dlaku manje. zlatom izvezenim visokim kaukom na glavi. ali kad beţi. Jer. turski i hrišćanski. kako izdvojen. bacajući oprezno ispitivaĉke poglede svuda oko sebe. nego naprotiv. ima još uvek nade na milost dobrog gospodara ili na otkup ili na bekstvo. nešto malo pre odreĊenog vremena. nepokolebljiva. Rob. Brod je udario tupo bokobranom o kamenu obalu. ţiv gledati u oĉi ţivim ljudima. nema za njega pribeţišta. jer bi to znaĉilo isto što i ne biti. ni trećeg dana. Pobedniĉki ili poraţen. Da. ni u mislima ni u snovima. Dok je to priĉao Ćamil se i sam digao. na tri koraka ispred svoje pratnje stoji kao kip. od kardinala do konjušara. (Izuzetak je njegova majka. ţiv ili mrtav.

došao je sa već sklopljenom priĉom o Ćamilovom nestanku. glas i pokreti. sve je na njemu bilo oblo i mekano: njegov spoljni izgled.Nisu. i ostao tako nepomiĉan. ne podiţući glas. Izgledali su kao dva lica dvoliĉne sultanske pravde. Jedan od one dvojice bio je ugojen. A šta ima? Tada je Haim poĉeo da priĉa.Nisu . ali se malo-pomalo sve više zaboravljao i govorio sve ţivlje. pokrivena sahana hladila se već postavljena veĉera kakvu drugi apsenici nisu dobijali. Mrak je progutao bele zidove i predmete i stegao ćeliju oko budnog ĉoveka. obilazio prostor oko fra-Petra u širokim pa sve uţim i uţim krugovima i elipsama. moćni svet i u njemu su stali da se javljaju sitni. nestvarni glasovi i blesci od igre sluha u tami i nesanici.Tek dva dana docnije Haim. Haim je sve znao. Vrata su se stvamo otvorila i slaba svetlost se pojavila na njima. . U jednom takvom trenutku. on sam nije znao u kom. Iza njih je momak nosio malu uljanicu. U sobu su bez šuma ušla dva tamna ĉoveka. kom su Haimove "mere" poĉele da bivaju dosadne. Prvo je. i koji će odmah krenuti dalje. i video i ono što se nije moglo videti. Svetlost se rasporedila po svima. sav kost i mišić u mrkoj koţi. Šetnja iz ugla u ugao i oĉekivanje sna za koji se zna da neće doći. ne sluteći koliko su te njegove "mere predostroţnosti" uzaludne i providne. I poĉelo je. Sve je bilo kao i svako veĉe. Stvarao se nov. Kad se Ćamil sa prvim sumrakom povukao u svoju ćeliju.Jesu li vas saslušavali? . Kad se primaknuo blizu. podigao lampu. naravno. velikih oĉiju zaklonjenih senkom i krupnih. upitao je prigušeno: . smrknut i oborene glave. Ali to nije bila više varka sluha. Malo-pomalo umukli su i poslednji šumovi dole u avliji. A drugi je bio mršav. Iz poĉetka se još drţao kao ĉovek koji je zastao u prolazu. U dva svetla. On je odmah stao sa strane. koji za to vreme nije mirovao. ponovi odmah blaţe: . Ali nadajući se da je Haim saznao nešto o Ćamilu. bilo je još vidno u prostranoj sobi. U tom što je kazivao bilo je doduše pojedinih nejasnih i neobjašnjivih mesta. bacao ispod oka poglede oko sebe. i bacao kratke poglede oko sebe. ĉulo se kao da spolja kljuĉ traţi i nalazi kljuĉaonicu. koju je ĉuvar za njim zakljuĉao.odgovorio je glasno fra Petar. Samo prvi je nazvao uĉtivo (jezivom uĉtivošću) dobro veĉe. ali zato su neka druga bila ispriĉana sa takvim i tolikim pojedinostima kao da ih je svojim oĉima gledao. strahovitih šaka koje su iskakale na svetlosti. sluĉajno. trudeći se oĉigledno da svom razgovoru da izgled sluĉajnog susreta u prolazu i.

Za sebe. .Da.Cilja. Vi znate da reĉ ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu. Vi ste ĉovek uĉen. Sve ima veze sa svim. Udubio sam se . ne moţe ostati. ni za kog drugog. ali ni mi nismo potpune neznalice. Ćamil efendija. sa prizvukom ogorĉenja. da nam najposle kaţete za koga ste sakupljali podatke o Dţem-sultanu i do u sitnice razraĊivali naĉin na koji se ostvaruje plan o buni protiv zakonitog sultana i halife i kako se pronalaze sredstva i putevi za otimanje prestola pomoću neprijatelja iz inostranstva. Govorio je uvek samo onaj debeli. već sav u stavu odbrane. i razgovore.A kako to da od tolikih predmeta o kojima pišu knjige i nauka vi odaberete baš taj? Ćutanje. sedi na prestolu sultan i halifa (neka mu bog podari dug ţivot i svaki uspeh!) i da to nije dobar predmet ni za razmišljanje. Biće lakše za nas i bolje za vas. Ali na tom. . Prouĉavao sam ono što je poznato u našim istorijama.vi ste pametan i školovan ĉovek iz ugledne kuće.) . Vidite i sami da ste se u nezgodnu stvar upleli . uz nemirnu mimiku lica i pokrete ruku.nastavio je mirno i preterano sveĉano debeli ĉinovnik . kao i onda. Vi znate da i danas. . Ĉinovnik je tada napustio svoj sveĉano otmen stav i uzeo ton koji je za njega bio mnogo prirodniji: . što vi govorite nema veze sa mnom ni sa mojim mislima.jeknuo je tiho mladiĉ. Kakvog cilja? . Mladićev glas je zvuĉao iskreno. pisanje.Ĉekajte malo! Ne moţe biti da nema veze. a kamoli za prouĉavanje.ili vas je neko upleo. Nego objasnite nam stvar i kaţite sve. i odgovarao nejasno. A Ćamil je sve više razmišljao o onom što ĉuje od ovog ĉinovnika. za koga? . a pogotovu kad se napiše ili ĉak i drugima kaţe.Potrebno je..Sve. .Za koga? . kao što ste vi po Smirni pisali i govorili.Opasno mekim glasom debeli ĉinovnik je rekao da je prvo saslušanje bilo više formalne prirode i da su i odgovori bili takvi. samo kao jeka.. naravno. Ne preduzima se toliki posao sluĉajno ni bez nekog cilja.Slušajte . (Haim je bio već zaboravio na svoj oprez i govorio ţivo. . .

nego u tom da ĉoveka dovedu (ili da se sam dovede) u poloţaj da ga o tom ispituju.Dakle.Ajde. .Govorite! . ajde. . Mladić je ţmirkao od svetlosti i jednako bacao nemirne poglede u tamne uglove. Tako je to išlo i trajalo dugo.Dakle. upomo. ponajmanje u ovaj ĉas. brzo. došao u tesnac bez izlaza. Ćamil je priznao otvoreno i gordo da je istovetan sa Dţem-sultanom to jest sa ĉovekom koji je. ovde i ovako. . nesrećan kao niko. oslabljen i još manje sposoban da se brani.Ja sam to! .jednostavnije. da ne bude ono što je. na neki nov naĉin. . Misleći da ga je pokolebao. Ali odjednom primeti da mu je onaj mršavi prišao bliţe. molim vas! To je bilo reĉeno još tvrĊe i suvlje. da Ťe povisio ton i da mu govori ti.Recite sve. govori! Sva se njegova paţnja zaustavi na tom. sa prizvukom nestrpljenja i pretnje. debeli ĉovek nastavi samouvereno rasteţući slogove. a ćutao je.rekao je još jednom tihim ali tvrdim glasom kojim se kazuju presudna priznanja i spustio se na stolicu. Ali su govorila oba ĉinovnika (sad je progovorio i onaj mršavi). i još ovakvi ljudi . kad ste poĉeli. a koji nije hteo.. . unazaĊen. biće i za vas bolje i . sve objasnila i dokazala da tu nema cilja i da on o svemu tome niti treba niti moţe da polaţe raĉuna. Mladić je bacao poglede u tamne uglove oko sebe kao da iza kruga ove slabe svetlosti traţi nekog za svedoka. .hteo je da kaţe.Kaţite. nije mogao da se odreĉe sebe. sa kojim ciljem i za ĉiji raĉun? Zasuli su ga pitanjima.Pa baš to bismo i hteli da od vas ĉujemo. ne uspevajući da dobro razabere i odvoji pitanja. Negde u toku te noći izvan vremena koje sunce odmerava svojim izlascima i zalascima i izvan svih ljudskih odnosa. I mislio je da to govori. a ćutao je. . Oseti se osramoćen. Krivica i nesreća i nisu u nekom njegovom "cilju". Teško se snalazio. Mladić ne odgovori ništa. Mislio je da to i govori. naizmeniĉno. Mislio je kako da kaţe jednu jedinu reĉ ili reĉenicu koja bi razbila ovaj glupi nesporazum.

pa ĉak i na ovog nevinog Haima i njegovu veĉitu potrebu da sve saznaje. njegova priĉanja o sebi kao nasledniku prestola biti ono što su sve reĉi i razgovori ludaka. U guţvi je oboren i momak zajedno sa svetiljkom koju je drţao. A mladić ga je. ako je sukob bio teţi i ako je mladić u svom otporu i u svojoj borbi sa dvojicom otišao daleko i ranio nekog od njih (a izgleda da je tako. . a što se u Avliji prošapće to odmah dozna Haim. A takav grob. Ali onaj mršavi kao da nije osetio ništa od tog sveštenog uţasa pred ĉovekom koji se oĉigledno izgubio i tako se zauvek stavio izvan sveta i njegovih zakona. u svom uzbuĊenju. bezopasna bolesniĉka maštanja na koja se niko ne osvrće. on je istrĉao napolje i. nogu i udaraca. Tek kad je ispriĉao sve do kraja. ne govori ni o ĉemu. bacajući oko sebe ispitivaĉke poglede. U svojoj tupoj i kratkovidoj revnosti mršavi policajac se polakomio da iskoristi slobodno polje koje mu je njegov pametniji drug ostavio. kraj Sulejmanije. otišao dalje. Tu će. onda je moguće da su carski ljudi otišli još dalje. ogorĉen i zgaĊen valjda tom uvredljivom intimnošću. To ga je izazivalo i zavodilo da je postajao sve nestrpljiviji i bezobzirniji. gde se zatvaraju duševno oboleli. izgleda. oštro odgurnuo. uzbunio ceo ĉardak. jednu od one dve strašne šake na Ćamilovo rame. (Od tog momka i od probuĊenih apsenika i saznalo se u Avliji za noćni prizor sa mladićem iz Smirne. pa ni o carevima ni njihovim sporovima i borbama sa suparnicima. Ćamil se i branio i napadao snagom i ţesti-nom koju niko nije mogao oĉekivati. Ako je ţiv. na sve oko sebe. Umešao se i drugi policajac. A kad je uspeo da se izvuĉe iz ludog klupka od ruku. sa belim kamenom bez natpisa. Fra Petar je stezao zube od nekog gorkog gneva na svoju sudbinu. dok se u ćeliji vodila borba u mraku. Sedeći na niskoj stolici bez naslona. U tom sluĉaju nesrećni Tahir-pašin sin već je u grobu. samo pomislio. uostalom. a da niko o tom nikom ne mora da polaţe raĉuna. meĊu ludacima. Tada se u tren oka razvila prava tuĉa. nehotiĉnim pokretom. A Haim je već odgovarao i na ta pitanja. i zaćutao. Ćamil je izgledao iscrpen i sav utonuo u sebe. A takav poremećen i bolestan ĉovek. Postavljao je nova pitanja.) Iste noći Ćamila su izneli na jedan od kapidţika Proklete avlije. verovatno su ga preneli u Timarhanu.to je fra Petar. MeĊutim. U jednom trenutku on je poloţio. zajedno sa svojim nezdravim maštanjima. Njemu se ĉinilo sada da je pred njim telo bez volje i svesti sa kojim moţe da ĉini šta hoće. Haim se opet prisetio "opasnosti" koje ga okruţuju i bez opraštanja. jer su posle morali da peru sobu od krvavih tragova). jer udarci se ovde ne mere i lako idu preko onog što je potrebno. trudeći se da izgleda kao ĉovek koji bez cilja šeta po prostranoj avliji. Ţiva ili mrtva? Kuda su ga preneli? .Debeli ĉinovnik je ustuknuo naglim. i ne ţivi dugo nego nestaje lako i brzo sa sveta. Mršavi ĉinovnik je obigravao oko njega i unosio mu se u lice. sa namerom da izvuĉe iz mladića priznanje da je u Smirni ipak postojala neka zavera.

ako mu se dokaţe ono za što ga optuţuju. Najviše se ĉuje onaj atletski razvijeni ĉovek sa promuklim basovskim glasom.prenosi i raspreda do u tanĉine. samo melju. da vidi ljude. VIII Posle dva-tri dana bilo je jasno da ga neće ispitivati zbog dugih razgovora sa Ćamilom. gde su. Avlija ţivi sama za sebe. Nestalo je straha i išĉekivanja. Zaim se ţeni i razvodi još uvek sve sa novim neţnim ţenama. Krenuo je niz avliju put zaklonjenih uglova i senki. drugi dolaze na njihovo mesto. ma kakvi bili. Istina je da je ovaj Haim poremećen ĉovek i da vidi opasnosti i gde ih nema. Svi su sporedni i nevaţni. ali oseća u sebi da mu se više ne nada. i uvek ga jedni grubo uteruju u laţ a drugi slušaju. Ne zaboravlja ga. I ostali priĉaju o ţenama. tamnih priĉa iz Smirne. Kreću se za njom one dve puste polutine. utabanu zemlju i bele zidove pred sobom kao da ih prvi put vidi. zateţu i mrse izmeĊu sebe bolesnici sišli s uma i carski policajci bez duše i pameti. jadan i lud od straha i skrivene pomisli na kaznu koja ga ĉeka. a to se i ne primećuje. koji su daleko od ovih zamršenih. igri ili šalama. bez veze sa onim što govori. On je bled. Gledajući sa nesnalaţenjem sivu. Poĉelo je vreme bez Ćamila. brani je i gazda. Fra Petar zastane kod prvog. evo. grajale rasturene gomile apsenika. Naprotiv. sa stotinu promena. kao da boluje od ţutice. luta. Oseti silnu potrebu da promeni mesto. Galija. a u koju se i on ni kriv ni duţan. Tu je sve isto. Svakog jutra okupljaju se u senci isti ili sliĉni ţivi krugovi apsenika. Svak pruţa ruku i hvata gde moţe i koliko moţe. samo da su izvan ove bezumne mreţe koju pletu. Nosi grudi pred sobom kao dva jastuka. da vidi i ĉuje druge ljude. Da ga ne stanu ispitivati zbog razgovora sa Ćamilom i da ga tako i po drugi put ne uvuku nevina u besmislenu istragu. "komšijskog" kruga. u svaĊi. našao upleten. i uvek ista.Krupnijeg i ĉvršćeg ţenska nisam video. ali nije bilo ni lepše ni lakše. onaj . A pogled mu. Ona se brani. oseti kako mu celim telom ide hladan i tanak talas straha. Znaĉi da je sve svršeno i . Još je prava letnja vrelina. zelenkast i crn u licu. Teško saţaljenje koje se ne da podnositi ovako u nepomiĉnosti i potpunoj neizvesnosti.pokopano. U Avliji sve kao i uvek. ali sve moţe biti. . Stajao je jednako u mestu i brisao ostudeneo znoj sa ĉela. samo na drugi naĉin. Brzo zatim tu pomisao potisnu druga: šta se moglo desiti sa Ćamilom? Sad ga opet neka bolna vrelina ispuni svega. Jedne puštaju. Ali on je za trenutak ućutkan i sluša zajedno sa ostalima kako postariji momar priĉa o mladoj Grkinji koja je posluţivala u njihovoj krĉmi.

Njena baba je bila lepotica na glasu. .Ih. da govorim. Nije venula polako.bune se neki glasovi.To je takav soj ljudi. o tim poslovima? . . kô plast!" .Ih. A ona umrla od ţalosti. od te svoje babe nasledila je lepotu. Krupni ĉovek.krezubi Grk. I najposle.to se zna da Gruzijanke imaju divne oĉi.Ne prekidajte ĉoveka.buni se promukli bas. ali ko će mornarima vezati ruke. i plast bi razneli.. I po njoj se taj zaselak i danas zove "Sedam nosila". sklonio u svoju kuću i ĉuva za sebe. Oĉi! Šta je ovo . Sklonili su je kod roĊaka u jedan zaselak.Jeste . . Ceo Tiflis je poludeo za njom. da štipa ko stigne. podalje od Tiflisa. Eto. koja je ovde u Stambolu ĉuda poĉinila i mlada umrla. Nema te! Zar to samo . onakva ţena. .I kad mi ko ovako kaţe "Imala je divne oĉi". slepac. nego kao mrazom pokošena. oĉi. . Šta vredi priĉati ovome slepom kuĉetu? Ali svi navaljuju i na kraju ga. sa gnevnim pokretom ruke i sa grimasom gnušanja na licu. "Ali da je onako produţio. Kakve oĉi. more. Mangupi!" . I on nastavlja da priĉa nešto uzbudljivo i nejasno o nekoj ţeni izuzetne lepote. i kameniš se i topiš se. A nije. kakvi ste! Samo o tim kafanskim droljama umete da govorite! I samo o gadnim stvarima! Ih! Nastaje objašnjavanje. Malo-malo pa uštinu. morala je napustiti sluţbu. nego na dva nebeska polja od sunca i meseca senovita. stas. Jeste. ti i ne pomišljaš na ova dva vidjela što svaki od nas nosi u glavi. kakvih ĉuda ima na ta dva polja! Jadan adešu! Gledaš. . tako da nastavlja priĉu o ţeni iz Gruzije i njenim oĉima.Kô plast. iz kog bas izlazi kao pobednik: svi ućutkavaju mornara i traţe da bas nastavi neku priĉu koju je ranije bio zapoĉeo. nek priĉa! .dva oka"?! I ona. Grde ga momari i uzdišu: "Ih.Mrzi me. šta bi bilo? Slamka po slamka.Što da ne zna? Kao da si ti sam na svetu! . krupna glasa. rodom iz Gruzije. Tako bar gazda kaţe. ne znam kako. Jer zbog nje i njene lepote palo je za pola sata sedam mrtvih glava oko njene kuće. . i ne osvrći se na kojekoga. nekako umiruju. Tri se porodice u crno zavile. još uvek kivan. kô plast!" kaţe Grk više za sebe. kao uvek. gledaju.Šta se zna? Otkud se zna? Šta znaš ti.Priĉaj ti. Pobili se prosci i otmiĉari. ih. ... Prekonoć. šteta.traţe drugi. ćorav ti hodio! Kad pogledaš ta dva oka. adešu. Kakvih zvezda i oblaka.kaţe neko iz kruga . lisac. meni se lepo smrkne. nego je on. to im je poslednje. odbija. . a pre toga se zvao drukĉije. Ali ni umirući nije htela da kaţe koga je ona volela. ni da li je taj dotiĉni jedan od onih poginulih ili je meĊu ţivima. ali to je najmanje. dabogme.

fra Petar je osećao nekog iza sebe. Prateći malo poizdalje razgovor u krugu. Najposle ga njegovo nekadašnje društvo pustilo niz vodu. neprestano menja mesto. poznat u celoj Turskoj. kockar i pijanac i naroĉito ţenskar. A onda je opet nastala neka prepirka i smeh i zbrkan ţamor izukrštanih glasova i soĉnih psovki. Tako kao višestruki bankrot i varalica. oĉigledno. dok se opet neĉeg ne priseti i ne krene dalje.Taj ne moţe više da ne govori. nekako se istanjio i profinio. I tu je već sve znao: To je ĉovek niskog porekla koji je svojom velikom snagom i svojom umešnošću dospeo u društvo gospode. Ţene mu ispile mozak i oronuo snagom. Više ne razlikuje ono što jeste i što moţe biti od onog što ne biva. stalno uzbuĊena i tronuta. ili ne bi trebalo da se raĊaju na ovaj svet. Priĉanje mu je sve ţivlje i bogatije. pred njim je stajao Haim. Inaĉe. a lepo se vidi kako iz dana u dan sve više opada i kako mu ono malo pameti lapi. On odmah preduzima svoje "mere predostroţnosti". Tako je uhvatio neku bolest.malo oĉiju u glavi što nosimo i što nam pokazuju da potrefimo u vrata i da ne pronesemo kašiku mimo usta? A šta su ona dva ĉuda nebeska? Tu poreĊenja nema. Bio je vojni nabavljaĉ. I samo o ţenama govori. Gotov je! . Nikad nije bio ĉistih ruku ni razlikovao svoje od tuĊeg. grĉevitim prekidima koje on uzalud zataškava i maskira svojim izdiranjem na one koji ga okruţuju. znaĉajno trepćući oĉima. a nekad priĊe i razgovara slobodno. gonjen nemirom i sav ustreptao. ne bi mogao ni zamisliti da moţe negde biti ţenske ljubavi. pod istragom. Izdao ga glas. poĉeo da gubi svaki raĉun. Nekoliko godina bio je prvak u rvanju. I bolje je. Pomešao se sa najniţim kriminalcima. Pri susretima sa fra-Petrom nekad proĊe kao da ga ne poznaje. On. Iz kruga nije bilo reĉi ni primedbi. To je trajalo trenutak. A posle dan-dva napušta to mesto i traţi novi i sigurniji leţaj. ali nekako mu je prolazilo olako dok je bio u snazi i pameti. Njegova nekad ĉuvena glasina sad je promukla. na mestima sa suznim. Ĉovek odjednom zaćutao. Tek je drugi mesec da je tu. U poslednje vreme sve je osetljiviji. i dospeo ovamo. ljubavne strasti ili samo pomisli. . a da on ne uĉestvuje i njima. vlasnik kafana. Od nekadašnjeg siledţije i rasipnika nije ostalo gotovo ništa do ovo prazno prepiranje sa dokonjacima i stalna potreba za govorom i priĉanjem. To je bolest. Gde god doĊe sa svojim zaveţljajem stvari njegova sumnja u sve i svakog već ga ĉeka tu. Popustili obruĉi i vidite da curi na sve strane. Manje muke i ţalosti. Na svojim šetnjama po avliji on tako redovno nabasa na Haima koji. I topi se i nestaje kao parĉe šećera u vodi. Tako je i sad sam stao pored fra-Petra i sam poĉeo razgovor o ĉoveku sa promuklim basom. Takve oĉi ne bi trebalo da umiru kao i ostale. nekad ga samo pozdravi lakim pokretom glave. Kad se okrenuo da pode. Veliku je paru taj preko ruke preturio. To se jednom desilo na ovoj zemlji: jednom pa nikad više. pa posrednik u svakojakim poslovima. Ima dve-tri godine da je stao da pada sve niţe i niţe.

Sam ne znam zašto. pogledao kao probuĊen oko sebe. trpim i jedem se u sebi. i traţeći. I krivo mi je bilo više na sebe nego na njega. onda im niko ne moţe vjerovati. Gdje mi bi pamet? Kad Ijudi dopadnu ovog ĉega sam ja dopao. kako bi lakše odavde izišao. samo izlaza ne vidim. pitajući se ima li igde razumna ĉoveka i razgovora. na duge noći ili kišovite. Šta bilo. Sutradan on mi kaţe: . da se kuriše neki sahat. da se popravi kahveni mlin. a ubi me nerad i besposlica. Svašta mi iskaĉe pred oĉi. oborene glave. . nekako sam manje mislio na sebe i svoju nevolju. priĉao je Haim i dalje o svemu i svaĉemu. malo zaborava i razonode. gotovo veselo. a niti me ispituju niti mi ko spolja šta javlja. hladne dane. Ali se stišavam.. Molim ga da pita starješinu.Ono biva da neki nabavi krišom turpiju ili dlijeto. kao lek što se traţi. Ostao sam kao poliven. Htio sam da viĉem za njim. O tim danima fra Petar je priĉao dugo. ali za koji se zna da sa svakim danom biva za prst-dva uţi. od tog sam esnafa. Najgore mi je što znam da sam nevin. Jer. a teška misao. to ne biva. Duga noć. Od toga nailaze na apsenika kratke ali neodoljive panike pod kojima klone i najtvrĊi. ali strpljenje me izdaje. trepnuo sa oba oka. dajući tako sabesedniku tajanstven i nerazumljiv znak i bez pozdrava otišao dalje sporim korakom. Nisi to dobro smislio. Suze su mi navrle od neke sramote. Htio sam da se pravdam. oduljilo se ovo moje tamnovanje na pravdi boga. da sam nevin i da ni pomišljao nisam na bjeţanje. kao ĉovek koji traţi što nije izgubio. Kad to pomislim. dokon i briţan. A sad ne mogu da se odbranim od toga. I rekavši to. Opominjem sam sebe na strpljenje. Ali onda se odjednom trgnuo. govorio je sniţenim a jasnim glasom: "Vidim. Nigdje ĉovjeka da porazgovaram s njim. Javlja se strepnja od pomisli na jesen i zimu. i istina je. Poĉinje da se smrkava ranije. Podiţući se s vremena na vreme i nameštajući se na jastuku. Raspitivao sam se ima li kakva posla za mene. bar za koji trenutak. Ali menja se vreme i s vremenom slika ţivota pred svakim od nas. Ali kad sam malo razmislio. vidio sam da ĉovjek govori pravo. ĉekaj da proĊe dan i doĊe noć koja prolazi još sporije. I ţivot je pred fra-Petrom uvek isti. pljunuo je i otišao. Reĉeno je napred. A fra Petar produţuje svoju šetnju niz Avliju. A ja zaboravio gdje sam! I tako opet. još duţi dan.Sjedi s mirom i ne pominji to više!" I okrenu mi leĊa. i samo se pitam šta li me još ĉeka. povišenim glasom. ali kao neki uzan i sve slabije osvetljen hodnik koji se primetno ne menja. ali on se obazrije i odmjeri me ruţno. Dok sam ono deverao s jadnim Ćamilom i brinuo zbog njega. da se ţivot u Avliji stvamo ne menja nikad. .Sigurnim. udari mi krv u glavu pa obnevidim i doĊe mi da viĉem na sav glas. ali da ih mi sami nekom dajemo. zagledan u sneţnu daljinu i prateći sećanje u stopu. do nekog drugog kruga. Ali me ĉuvar gleda i rijeĉi ne govori.

kaţe jedan. Uzmi. jadan. . umijem se na ĉesmi. i jedva ĉekam da se vrata otvore. A kakvo je svitanje u Stambolu! Kazati se ne moţe. jer ja nisam bolestan.kaţe .Ajde. A meni ga doĊe ţao pa ne znam što bih uĉinio da mu pomognem. pa sjednem i uţivam. ako se naĊe. Dim oko mene. Daće bog. To nit' sam prije toga vidio nit' ću ikad više vidjeti. Uhvatim ga za ramena i prodrmam. kad ga napadne taedium vitae. ozdravićeš ti od te tvoje bolesti i još se u zdravlju i na slobodi svakog dobra i svake ljepote nagledati. I sve tako govori koješta. A on samo obara glavu. nego sam ovakav. Ćamil efendija. za sultana i za roba i apsenika. .kaţe on oborene glave a glas mu se lomi. ozdraviti.dobri ĉovjeĉe. nekako se i meni smraĉi jasno jutro. zamršeno i nejasno. .Jednog dana pustiše i onu dvojicu trgovaca iz Bugarske i umjesto u progonstvo oni krenuše svojim kućama. u samu zoru. . biće i svanuća. (Bog zar tako htio i dao svaku ljepotu dušmaninu!) Nebo porumeni pa siĊe na zemlju. suznih oĉiju. ali tuţno. IzaĊem iz onog smrada i one tjeskobe. Oko nas sva Prokleta avlija sjajem prelivena. A pravo govoreći.Ne vidim . . Dok god ima mraka. Vidiš li ti ovu ljepotu u boga? . onako kako bih razgovarao sa nekim mlaĊim od fratara iz mog manastira. Bez njih mi još teţe. ima ga za svakog. pa i tebe sunce da ogrije! A sve šapuće i zakreće glavu u stranu. a uza me se kao privije Dţem-Ćamil. za bogata i za siromaha. neispavan.Ama kako nema.Ne mogu ja . Nisu smjeli ni da se raduju. Po obiĉaju i radi sevapa pokloniše mi asuru na kojoj su leţali. kako nikad nisam mogao ni umio dok je bio tu i dok smo se viĊali. Hej! A on odmahuje glavom. I ja razgovaram s njim srdaĉno i prosto. najtvrĊeg ĉovjeka da rasplaĉe. . Sjedim tako i uţivam i pušim.Uranio. Otišli su k'o dvije sjenke. ne govori što ne treba i ne griješi duše. a od duhana sve mi se glava zanosi. a od sebe se ne moţe ozdraviti. Vadim duhan. Nema svanuća. Pa opet okrećem na šalu. A kraj sve svoje brige jednako mislim i na Ćamila i njegovo priĉanje i zlu sudbinu. Poĉinje da mi se priviĊa. zoru prevario! Svanulo. a vidi ono ĉega nema. sve isto. Poranim ja tako.Za mene je — kaţe — a ponoć a zora. dok još nije povrvio onaj narod iz svojih ćelija. Tješim ga uzalud. blijed. bolan brajko? Ne huli i ne govori budalaštine. Korim ga oĉinski što ne vidi ono što je oko njega.

Uzalud ga fra Petar svaki put pita da li je šta ĉuo o Ćamilu. A osjećam kako Avlija kao vodeni vrtlog vuĉe ĉovjeka na neko tamno dno. Glava mu je lako podrhtavala.. pa ih isto tako brzo zaboravlja. ali ko zna gdje je njegova misao. PriĊe Haim. nesretni Dţem. siromah. Prenem se. Branim se u sebi. On. i više ga to ne zanima. kao da je sve gledao i preţiveo. . sa crvenim i suznim oĉima. Ukratko. i straţari i apsenici i špijuni (a gotovo svi su špijuni!). osim vas i mene. On kao da se i ne seća mladića iz Smirne. više zbog mene . uvek jednako neobrijan. napreţem se da se sjetim ko sam i šta sam. Cigara mu se gasi. i zaboravi. a fra Petar se usiljava da bude veseo. tapše ga po ramenu. . kao da je dugo sedeo kraj nekog dimljiva ognjišta.Šta je.Slušajte. a glas je bio siktav i prigušen. KaraĊozu. Izgleda da vaskoliki svet nema za njega dovoljno crnih vesti i nepravdi i stradanja. Glas mu je drhtao. a ruka mi još ispruţena. U svakoj drugoj zemlji na svetu on bi bio odavno u ludnici. odakle sam i kako sam ovamo došao. Ništa ne zna. On priĊe svakog dana. U njemu sve vri od drugih. A puši kao mrtvim ustima i gleda me kroz suze. a ono nikog pored mene nema. Haim je bio još mršaviji. majka mu stara! Hoćemo li? . sve dublje tone u svoja mraĉna priĉanja i uobraţene strahove. da i ne govorim o najvećem ludaku. Sve ih on brzo u sebi preradi. ali meni se u poslednje vreme sve ĉešće navraća misao: da ovde i nema zdrava ĉoveka pri ĉistoj pameti. a dan ne donosi ni promene ni nade. ja ne znam da li ste vi mislili o tom. šta ima novo? Ali Haim ga gleda ukoĉenim pogledom svojih po poloţaju nejednakih zenica." Nije lako ni najtvrĊem ĉoveku provoditi dan i ĉekati sumrak sa takvim mislima. i nije zauvijek. razbibrigo moja. posle ĉitavog rituala od nekih "mera". Moja se cigara ugasila. kaţe tmulim glasom: . sedne pored "jedinog ĉoveka kome se ovde moţe verovati". i kao da nije ni ĉuo njegove reĉi. To prisili fra-Petra da podigne oĉi i da ga bolje pogleda. I trudim se da to ne zaboravim i da ostanem kod te misli. Jedino Haim ako priĊe. Ponavljam sam sebi da osim ove Avlije ima i drugog i drugaĉijeg svijeta.kaţe on.Hoćemo . Pa to sam ja sam sa sobom razgovarao! Uplašim se od ludila kao od zarazne bolesti i od pomisli da ovdje i najzdravijem ĉovjeku poĉinje s vremena da se muti i privida. Hajmo.Ajde da zapalimo po jednu i da tresnemo rĊom o zemlju. Verujte! Sve sam bolesnik i ludak. da ovo nije sve. Neko negdje vikne (to se dvojica pobila) i trgne me. novih strahota i optuţba koje priĉa isto onako ţustro i sa pojedinostima.hoćemo! I uzme da puši. I stanem da se otimam. ali sa njim ne moţe biti pravog razgovora. ispriĉa. sve ludo.

da Prokleta avlija zaista nema izlaza. nemom istoku. a što se sada moćno i izazovno propinje kao iskriĉav talas put nevidljivog neba. pa bismo se iskidali od smijeha kad bi ispred nas šetao i vikao: "Šta kaţeš. (Koliko je trebalo da se uţegu tolika svetla? Ko će ih ikad moći pogasiti?) Izgledalo mu je da tu nema nigde mesta za Prokletu avliju. Fra Petar je jedno vreme gledao to što je danju Stambol. za trenutak. baš takav nam jedan treba!" To je bio debeljušan ĉovjek.Sve sâm ludak. gde je trebalo da se prognanici iskupe pre polaska. na jednoj od onih malih tamnih površina. nalik na vatromet koji se zastao u poletu. po avliji. ka mraĉnom. Na hartiji je pisalo turski. i laku jezu uz potiljak. u beskrajnu noć. A pred njima se celom jednom stranom mraĉnog vidokruga dizao veĉemji Stambol. A sutradan je zaista došao ĉuvar i rekao mu da skupi svoje stvari i da se spremi za putovanje. kao uz ţiv zaklon. zbunjen i uplašen. i fra Petar oseti kako mu tutnu u ruke neku savijenu hartiju. ĉasti mi! Fra Petar oseti nelagodnost. Po svemu je bilo jasno da je samo fra Tadija mogao biti taj koji je poslao ovu vest. deĉaci gotovo. Te noći je fra Petar sa azijske obale. onako u trku. Ĉovek se osećao zbunjen i izgubljen meĊu dve desetine saputnika. Zamoren. Neki su već leţali. i posle toga. za vreme boravka u Akri. I pre nego je uspeo da se skloni od obesnih mladića. jure jedan drugog u trku. a krugovi su se sve više suţavali. nepoznatom rukom: "Perkan će biti pušten na slobodu za dan-dva. to je dobro. povuĉe u dno avlije. Nešto sam ti i priĉao. kao svakog jutra. i krivaca i. Mnogi su od njih proveli po nekoliko mjeseci u Prokletoj avliji i poznavali KaraĊoza. Predveĉe je izveden i otpremljen . do Akre. Bio je ramazan i na munarama svih dţamija goreli su kandilji trepćući kao pravilna sazveţda iznad bezbrojnih gradskih svetlosti. a on se. priljubi sasvim uz njega.. Dva mlada apsenika. ni kriv ni duţan nisi? E. on se najposle okrenuo na drugu stranu. Šeta. Vazduh je bio mlak i sladunjav. medu gusto razasutim svetiljkama. Bilo mu je nezgodno. Sve i da nije bio siguran da ceduljica potiĉe od fra-Tadije. Mladići produţiše svoju trku dalje od njega. a ipak ona je tamo negde. Uĉini mu se. A jedan mlad ĉovjek iz Libana uhvatio mu je i hod i glas. Tu sam dosta prognanih ljudi sreo. svake vjere i svakog naroda. nevinih. Većina osuĊenika je sedela oborene glave. širi nego duţi. velike obrijane glave sa naoĉarima .u progonstvo u Akru. Ona je pošla sa njim na put i pratiće ga na javi i snu. još više.I u Akri sam svašta video i doţiveo. jer taj nikad ništa u ţivotu nije taĉno predvideo. video prvi i poslednji put Carigrad u svoj njegovoj sili i lepoti. . sad bi se uverio. praveći krugove oko fra-Petra i zaklanjajući se za njega. A desilo se da je tog dana dobio prvu i radosnu vest spolja. jedan od njih se." Nemimo je proveo taj dan i noć za njim. Noć bez zvezda i meseca. a imalo bi da se priĉa još. ali i tu kao tamo na osvetljenom vidiku bila je misao o Prokletoj avliji.

koji diktira popis alata. da bi mogao biti. kog su za trenutak zanela sećanja na priĉu i osenila misao o smrti. To će ti najbolje kazati.od debelog stakla. i sav nekako od šale i smijeha. Nema više niĉeg. pa istom sjedne do mene i kaţe kroz smijeh: "Ah. a koliko zlikovaca i prestupnika na slobodi. Kao da nema ni sveta zbog kog vredi gledati. uvidio sam da je mnogo pametniji i opasniji nego što se pokazuje. I tu je kraj. do svesti mu sve jaĉe dopiru glasovi iz susedne sobe. Ali samo za trenutak. izgleda. A kad smo se malo bolje upoznali. šali. Šali se." Ja se ĉudim: "Kako dobar. hodati i disati. na uho: "Ako hoćeš da znaš kakva je neka drţava i njena uprava. i ja mu se rekao ko sam i odakle sam. ĉini mi se. Nema više ni priĉe ni priĉanja. Ni jadnog Haima. Politiĉar neki. nesrećni sultanov brat Dţem. u isto doba godine u koje je i krenuo iz nje godinu dana ranije. I tek tada je na zauzimanje svojih fratara i nekih uglednih Turaka pušten i vratio se u Bosnu. Nema Stambola ni Proklete avlije. Jedna! . i kakva im je budućnost. Ni crne Akre. onda kad je pomislio da je. to je pravi ĉovjek na pravom mjestu u današnje vrijeme" odgovara on.Dalje! Piši: jedna testera od ĉelika. ţiva ĉovjeka nije bilo tako ţao. zaostalog iza pokojnog Fra-Petra. ni nade i otpora koji ih uvek prate." . zajedno sa fra-Tadijom Ostojićem koji je za sve to vreme ostao u Carigradu i radio na sve strane da ga oslobodi. Ni ljudskih zala. Tako izgleda mladiću pored prozora. gledaj samo da saznaš koliko u toj zemlji ima ĉestitih i nevinih ljudi po zatvorima. Bio je kršćanin. ne. . A u toj šali i smijehu ja sam uvijek mislio na Ćamila i teško mi je bilo što nemam s kim da razgovaram o njemu. Osam meseci je ostao fra Petar u Akri. Jer nikad mi. Nema ni mladića iz Smirne koji je jednom umro još pre smrti. kao u sporom buĊenju. dobar je. jadna mu dobrota!" "Ne. pa se odmah diţe i s rukama u dţepovima šeta i viĉe kao KaraĊoz i sve nas nagoni na smijeh. Najpre slabo pa onda ţivlje. nejednak zvuk metalnih predmeta što tupo padaju na gomilu i tvrdi glas fraMije Josića. izgubljen poput pahuljice u visokom snegu što se širi kao okean i sve pretvara u hladnu pustinju bez imena i znaka. dobar KaraĊoz. Samo grob meĊu nevidljivim fratarskim grobovima.Sve mi to govori kao uzgred. I onda mi kaţe sasvim drugim glasom. Samo sneg i prosta ĉinjenica da se umire i odlazi pod zemlju. mala njemaĉka. Niĉeg nema.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->