Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Predavanje 5

mr.sc. Željko Smojver

1

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Tehnologija cestovnog prometa Kategorizacija cesta i čvorišta
 

CESTA: je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se obavlja promet JAVNA CESTA: je površina od općeg značenja za promet kojom se svatko može slobodno kretati uz uvjete određene Zakonom i koju nadležno tijelo proglasi javnom cestom. Javne ceste se dijele na:
  

Državne ceste (~8.000 km)

Županijske ceste (10266 km)
Lokalne ceste (8939 km)
2

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa

Tehnologija cestovnog prometa Kategorizacija cesta i čvorišta

Osnovni kriteriji koji se uzimaju u obzir pri izgradnji prometnog čvorišta:
    

sigurnost vožnje kapacitet

ekonomičnost izgradnje
estetski izgled uzajamni odnos s drugim infrastrukturnim objektima.

Geometrijska rješenja cestovnih/uličnih mreža (crtež 4) imaju veliki utjecaj na polju prometne eksploatacije, a u širem smislu i na izgled urbanih cjelina 3

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Crtež 1. Tipovi uličnih (gradskih mreža) .

prometa i okoliša 5 .. uređaji za nadzor i sigurnost...Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa  Javna cesta prema Zakonu o javnim cestama:        cestovna građevina građevine za odvodnju ceste zemljišni pojas oko ceste građevina na cestovnom zemljištu priključci na javnu cestu prometni znakovi. građevine i oprema za zaštitu ceste.

593 km cesta visoke razine usluga.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Republika Hrvatska danas raspolaže sa 28 123 km javnih cesta od čega na mrežu državnih cesta otpada 6 823 km Od 1970 godine do danas izgrađeno je ukupno: . od čega na autoceste otpada oko 500km i na brze ceste 104 km 6 .

o – koje se bave gospodarenjem nad državnim cestama i koordinacijom u odnosu na županijske i lokalne ceste te pripremu dokumentacije za autoceste do lokacijske dozvole  Hrvatske autoceste d.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Nadležnost za građenje i održavanje Gospodarenje javnim cestama Vlada RH povjerila je sljedećim pravnim subjektima:  Hrvatske ceste d. i Bina Istra d. – koje se bave gospodarenjem nad autocestama i popratnim objektima s naplatom  Županijska uprava za cestu – bave se gospodarenjem nad lokalnim i županijskim cestama  Koncesijska društva : Autocesta Zagreb-Rijeka d. 7 . Autocesta Zagreb-Macelj d.d..o.o.o.o.o.d.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Podjela cesta prema svrsi i prometnom značenju:        Europske ceste za daleki promet Ceste za daleki promet Ceste za brzi promet Zemaljske ceste Turističke ceste Ceste za specijalne svrhe Gradske ceste 8 .

ceste 1.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Tablica 1.000 < 1000 9 .000 – 3.000 3. razreda Ceste 5. > 2. razreda Ceste 3.000 – 7.000.PGDP Auto-ceste.000 1.000 TA > 12. Podjela cesta prema veličini motornog prometa Razred ceste Ukupan broj motornih vozila tijekom 24 sata (oba smjera) .000 7. razreda Ceste 4. razreda > 15. razreda Ceste 2.000 – 12.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Eksploatacijske značajke cestovne infrastrukture  analitički postupci utvrđivanja propusne moći (ponude) i stvarnog učinka (potražnje) u prometno-tehnološkom procesu propusna moć je osnova za sve intervencije i zahvate na prometnoj mreži  10 .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Graf 1. Dimenzioniranje kapaciteta (propusne moći) C prometnice na n-ti sat 11 .

tj. a usvojeni n-ti sat (u praksi se često uzima 30. grafička razdioba Q=f(t)  amplitude se poredaju po veličini. propusne moći (C)  amplitude koje prethode n-tom satu predstavljaju područje podkapacitiranost (Q>C):  skretanje roba i putnika na alternativne prometnice  supstitucija prometnog podsustava (npr.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa podaci o intenzitetu i strukturi prometnog toka za vrijeme godišnje eksploatacije preračunavaju se u PAJ. željeznicom)  desna strana određuje područje prekapacitiranja infrastrukture (Q<C):  prespor obrt investiranog kapitala 12  snižen standard održavanja ceste i pratećih objekata  . sat) određuje kritičnu točku (izjednačavanje) odnosa količine prometa (Q) i predviđenog kapaciteta.

prometni tok može biti homogen i heterogen. strukturi i pokazateljima vremenske neravnomjernosti.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Propusna moć (kapacitet) prometnice Teorija prometnog toka  Prema vrsti. prometni tok uvijek u svojem sastavu sadrži razne vrste vozila s isto tako raznim tehničkim značajkama. Realno.qpa = broj osobnih vozila u prometnom toku 13 . čija se heterogenost prikazuje postotnim udjelom pomoću jednadžbe:  PKV = .PKV = udio osobnih vozila[%] 𝒒−𝒒𝒑𝒂 ∗ 𝒒 100 [%] .∑q = zbroj svih vozila u prometnom toku .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Propusna moć (kapacitet) prometnice Gustoća (koncentracija) prometnog toka D predstavlja broj vozila N(t) koja se u određenom trenutku t nalaze na jedinici duljine M prometnice. tj.: D= 𝑵(𝒕) 𝑴 14 .

proći teorijski 1800 (voz/h).  Pri njezinu određivanju polazi se od propusne moći jedne prometne trake (C1) kroz koju može. u uvjetima tzv. idealnog prometnog toka (isključivo osobna vozila). prema obrascu: 15 . koja kroz promatrani presjek mogu proći u jedinici vremena. predstavljena je teorijskim i praktičnim iskazom maksimalnog broja vozila. odnosno čvorišta.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Opća metoda izračunavanja propusne moći  Propusna moć ceste.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa C1 =  𝟑𝟔𝟎𝟎 ∆𝐭 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝟐 = 1800 [ ] 𝐯𝐨𝐳 𝐡 ∆𝐭 = interval slijeda vozila. vremenski razmak između dva uzastopna vozila (sek) Propusna moć kreće se u granicama od 100 do 900 (voz/h) zbog brojnih limitirajućih graditeljskih i prometnih čimbenika 16  . tj.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Prema općoj metodi propusna moć jedne prometne trake iznosi: C1 = D*Vsr= 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒂𝒔𝒓 𝑉 [𝒗𝒐𝒛 ] 𝒉 D = gustoća prometnog toka (voz/km) Vsr = srednja brzina prometnog toka (km/h) asr = srednji razmak između prednjih rubova dva uzastopna vozila ai i ai+1 (m) 17 .

"trenja" između susjednih prometnih tokova reducira linearno povećanje propusne moći 18 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Ako za jedan smjer vožnje postoji veći broj prometnih traka. već relativno umanjena za stanoviti redukcijski koeficijent. ali ne razmjerno povećanju broja prometnih traka.  Propusna moć višetračne ceste računa se prema jednadžbi:  Cv = kvC1 Cv = propusna moć višetračne ceste kv = koeficijent višetračnosti koji zbog tzv. onda će propusna moć biti veća.

dvotračne ceste./h] dolazi do zagušenja prometnog toka Kritične brzine nalaze se najčešće u intervalu Vkrit = 48 ./h] i da pri gustoći gmaks = 150-160 [voz. gustoće D i brzine prometnog toka V  Ustanovljeno je da se kritična gustoća po jednom prometnom traku nalazi u intervalu 40-50 [voz.56 [km/h] Dokazano je propusna moć ovisi o vrsti ceste (autoceste.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Metoda HCS (Highway Capacity Software)  Praktična ispitivanja propusne moći pokazala su da postoji temeljna međuzavisnost između protoka Q. o načinu rješavanja križanja u istim ili različitim razinama)   19 .

tranzit. rampe. za dvosmjerni promet. raskrižja s/bez svjetlosne signalizacije. površine za pješake i biciklistički tokovi  Tako je moguće tzv. prema obrascu:  20 . Normanovom metodom izračunati propusnu moć ceste s dvije prometne trake.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Rezultati ispitivanja provedenih u SAD-u objavljeni su u studijama HCM (Highway Capacity Manual)  U tim studijama tretiraju se postupci analize praktičnoga kapaciteta svih dijelova mreže cestovnih prometnica kao što su: otvorena dionica. kružni tokovi. zone preplitanja.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa N1 = 2200 * n1 * K1 * K2 * K3 * K4 *  𝒗𝒐𝒛 k1 [ 𝒉 ] N1 = propusna moć u oba smjera na cesti s dvije prometne trake za dvosmjerni promet [voz/h]  n1 = broj prometnih traka u oba smjera  K1 = korekcijski čimbenik utjecaja širine prometnih traka  K2 = korekcijski čimbenik utjecaja tipa prometnice i prometnih traka  K3 = korekcijski čimbenik udaljenosti bočne smetnje  K4 = korekcijski čimbenik utjecaja veličine i duljine uzdužnog nagiba  k1 = korekcijski čimbenik utjecaja sastava prometnog toka 21 .

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Graf 2. Dijagram logaritamske koncentracije prometnog toka 22 .

Eksperimentalne brzine prometnog toka u domeni razina usluga prometnice 23 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Graf 3.

od A do F . prema HCM-u. definira se kao tzv. razina usluge prometnice/čvorišta Ona se sastoji od:         brzine vožnje vremena putovanja prekida u prometu slobode manevriranja sigurnosti vožnje udobnosti vožnje troškova eksploatacije vozila 24  Pri odvijanju prometnog toka može se pojaviti šest razina usluge.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa  Kvalitativna mjera kojom se očituje odnos količine prometa Q i kapaciteta prometa C.

gdje je gustoća bliska zagušenju. s malom gustoćom i punom slobodom manevriranja razina usluge B: uvjeti slobodnog prometnog toka. a protok je u rasponu od nule do vrijednosti koja je manja od propusne moći 25      . pa su mogući povremeni zastoji (V = 48 km/h) razina usluge F: usiljeni-prisilni prometni tok s brzinama koje su manje od kritičnih brzina (V < 48 km/h). a protok jednak propusnoj moći. velike gustoće s bitno ograničenim brzinama (V > 56 km/h) i malom mogućnošću manevriranja razina usluge E: stanje nestabilnog toka s vožnjom u nizu. s brzinama koje su samo djelomično ograničene gustoćom prometa (V > 80 km/h) razina usluge C: stanje stabilnoga prometnog toka. Gustoća je veća od kritične. s ograničenim brzinama (V > 64 km/h) i ograničenom mogućnošću manevriranja razina usluge D: stanje prometnog toka koje se približava nestabilnom području.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa  razina usluge A: uvjeti slobodnoga prometnog toka s velikim operativnim brzinama (V > 96 km/h).

vidljivost. 4. ekonomsko -gospodarskim potrebama važnosti i značenju ceste značajkama terena svrsi i jačini prometa perspektivnom razvoju prometa itd. 5. 3. 2. polumjer zavoja itd. 26 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Računska (projektna) brzina prometnice Računska brzina je najveća brzina vožnje što se može odrediti na određenoj cesti.) i povoljne uvjete iskorištenja snage motora Ovisi o: 1. uzevši u obzir sve uvjete sigurnosti (silu prijanjanja.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Kao računska brzina mogu se usvojiti:  prethodna brzina Vp. razreda Ceste 4. razreda Ceste 5. tj. Određivanje prethodne brzine prometnice Vrsta ceste Autoceste Ceste 1. razreda Prethodna brzina Vp [km/h] za predjel nizinski brežuljkasti brdoviti planinski 120 120 100 80 70 60 120-100 100 80 70 60 50 100-80 80 70 60 50 40 80 70 (60) 60(50) 50(40) 40(30) 40(30) 27 . polazna brzina za određivanje elemenata ceste prema (Tablica 7. razreda Ceste 3.). vrijednosti prethodne brzine u ovisnosti o veličini prometa i vrsti terena kojim cesta prolazi Tablica 2. razreda Ceste 2.

Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa  očekivana brzina Vo utvrđuje se temeljem značajki zavoja i širine kolnika. tzv. zakrivljenost α – kut skretanja (broj stupnjeva) Σαn – zbroj kutova skretanja svih zavoja na dijelu ceste na kojemu se predviđa konstantna brzina (broj stupnjeva) L – duljina dijela ceste (km) 28 . Značajka zavoja određuje se prema jednadžbi: Ʃαn Z= 𝑳 Z – značajka zavoja (broj stupnjeva/km).

29 2.cjeloviti poprečni presjek tipskog vozila. stupovi i sl. zajedno s teretom. rubne trake i zaustavne ili dodatne trake Slobodni profil . te širina prometne trake. Teretni (prometni) profil .širi okvir. . obuhvaća prometni profil rubne zaštitne širine i zaštitne visine.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Teretni (prometni) i slobodni profil Karakteristični profili u poprečnoj dispoziciji prometnice: 1. U slobodnom profilu ceste ne smiju se nalaziti određeni objekti.

s visokim sudjelovanjem teških teretnih vozila. Crtež 2.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa  posebni značaj kod specijalnog prijevoza  dimenzioniranje prometnice namijenjene za komercijalnu uporabu. mora se prilagoditi višim graditeljskim i ekološkim standardima. Detalj poprečnog presjeka ceste za teška vozila 30 . tj.

te procijenjene prosječne težine tereta kamiona (tablica 3) u smislu pokazatelja opterećenja što ga je primio kolnik u jedinici vremena Qs = N1Q1+N2Q2+N3Q3+…+NnQn  N1.Qn = prosječna bruto težina vozila srodnih skupina 31 . Q3. N2. putnika i vozila što se u jedinici vremena propušta kroz prometrani presjek.Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Kumulativno prometno opterećenje Qk  Kumulativno prometno izražena bruto težina robe.Nn = broj srodnih skupina vozila  Q1. N3.…. Q2.….

Prosječne težine vozila i tereta u odnosu na opterećenje kolnika Vrsta vozila Lako teretno vozilo Srednje teško teretno vozilo Teško teretno vozilo s jednom osovinom Teško teretno vozilo s dvostrukom osovinom Prikolica za teško teretno vozilo s jednom osovinom Prikolica za teško teretno vozilo s dvostrukom osovinom Nosivost (kn) <30 30-70 >70 >70 _ _ _ prazno puno prazno puno prazno puno prazno puno prazna puna prazna puna prazan pun Ukupna težina (kN) 15 45 35 90 45 150 70 220 30 140 50 230 70 110 32 Težina zadnje osovine (kN) 20 30 20 60 25 100 20+20 80+80 15 70 20+10 90+50 40 70 Autobus .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa Tablica 3.

autobusima itd.postotak udjela teretnih vozila u ukupnom bruto opterećenju n – odnos korisnog tereta teretnog vozila prema njegovoj bruto tonaži 33 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa Tehnologija cestovnog prometa   Procjenom broja putnika u osobnim automobilima. hipotetski se dobiju podaci o prosječnom broju prevezenih putnika Vrlo važan čimbenik pri projektiranju ceste radi utvrđivanja nezinih glavnih tehničkih elemenata  Mijenja se tijekom godine Odnos dnevnog srednjeg neto Qs (nett) i bruto opterećenja Qs (brtt) 𝒏𝒆𝒕𝒕 Qs ( )= 𝒈𝒐𝒅 A 𝒎% 𝟏𝟎𝟎∗𝒏 𝒃𝒓𝒕𝒕 Qs ( ) 𝒅𝒂𝒏 A – broj dana eksploatacije u godini m% .

11. HVALA NA PAŽNJI ! 34 .Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 7.2013.