Pred Vama je uputstvo za formiranje krojnih listi za CNC, mašinsku obradu panela.

Molimo Vas da detaljno proučite ovo uputstvo. FORMAT CRTEŽA I OSNOVNE SMERNICE ZA NJEGOVU IZRADU

Poželjno je da crtež fajl bude !.d"#. !.d$f ekstenzije.

%

Delovi crteža koji predstavljaju putanje kretanja različitih alata (glodala) kao i različiti pomoćni elementi kojima se daju potpunije informacije o šemama na crtežu crtaju se u zase nim lejerima (layer-ima)

prikaz broj 1: iz#led tablice lejera u C&' pro#ramu %.

(

) !lementi koji karakterišu sečenje i prosecanje predstavljaju se zatvorenom (closed) polilinijom (pol"line). #ugestija$ za formiranje ovih linija koristiti komande %&'(')*! i %!D)+ u ,-D programu. .od svih figur a poželjno je da proverite da li je polilinija zatvorena.

) .ontura sečenja (polilinija) se crta ez tehnološkog dodatka za glodanje (realna mera gotovog komada/ 0,-12 softver automatski koriguje putanju glodala za njegov prečnik 3 najčešće * mm+.

) 4koliko se vrši krojenje jedne ili više kontura (zatvorenih polilinija) koje su jedna unutar druge (na primer kod isecanja slova 5/ -/ D/ 6/ 7/ &/ %/ 8)/ o avezno o ratiti pažnju na to šta je u kom lejeru jer u lejeru )#!,-*9! glodalo iseca po spoljašnjost i konture, a u lejeru ,-.C&N/. ,0N123& po unutrašnjosti konture 4rupe npr.+.

5

2. USECANJE 90

) Crta se u posebnim lejerima6 Layer - USECANJE 90; Linetype ) default7 Lineweight ) default7 Color ) b8 la8er 4blue9 za :;<+.

)

Na crtežu se linijom prikazuje osna putanja #lodala.

)

=lodalo za usecanje može biti6

*

) :;< ) za savijanje panela pod u#lom od :;< ) 5>;<,

KOTE I TEKST

) 0a ovo se koristi poseban lejer6 Layer - KOTE I TEKST; Linetype ) default7 Lineweight ) default7 Color ) b8 la8er 4red+.

) ?vi delovi crteža moraju biti na posebnom la8er)u kako bi se lako izolovali od elemenata koji se koriste za putanje #lodala.

@

) Aoristi za sve napomene, informacije i pojašnjenja koja su krajnje poželjna u cilju o jašnjenja specifičnosti o rade.

) .otiranje nije o avezno jer se podrazumeva da je crtež u razmeri :$:. +o praktično znači da jedna jedinica (unit) u ,-D crtežu predstavlja :mm u realnosti (pošto je reč o mašinskom crtežu+.

)

TABLA

) Crta se u posebnom lejeru6 Layer - TABLA; Linetype ) default7 Lineweight ) default7 Color ) b8 la8er 4"hite+.

>

) %reporučeni tip linije za ovaj lejer je pravougaona (rectangle) ili ilo koja zatvorena polilinija koja odgovara geometriji ploče koja se o ra;uje.

) Voditi računa o dimenzijama ta li table su *;;;$%(@; mm

prikaz broj 3: prim r ! "# pr$%& 'r$!# (i%& ).

* OSTALE NA+OMENE

,. VAŽNO!!! - Za sve crteže (ukoliko nije drugačije napomenuto) podra umeva sa da su crtani sa pole!ine ta"le jer je najče#$e to povr#ina koja se žlje"uje!!!

(.

Binije u lejeru -.C.N/. ne smeju se preklapatiC

D

5.

4 crtežu nisu poželjne tačke (nodes < dots < points)=

*.

Voditi računa o veličini sitnih krojenih detalja z og prečnika glodala=

@. &ptimizaciju ta li i dizajn krojenih elemenata odre;ujete isključivo i samo Vi

>.

Aontura table panela 4pripremka+ na kome se vrši obrada, se obavezno iscrtavaC

E

D. Voditi računa o naznačenom smeru na krojnoj listi. &n operaterima na mašini govori kako da polože panel na radni sto. %anel poseduje strelicu koja označava smer proizvodnje i ta orijentacija je ista na svim panelima iz iste šarže/ istog datuma proizvodnje). %ri montaži/ svi iskrojeni elementi tre alo i da se uvek orijentišu u istom smeru (naročito ako se postavljaju u istoj ravni). 4koliko se ovo ne ispoštuje može doći do neželjenog vizuelnog efekta koji može da naruši likovni aspekt cele fasadeC

E. !lemente koji se isecaju re;ati od donjeg levog ugla ta le i to tako što će se ivice elementa poklapati sa ivicom ta le (ako se ne radi o ortogonalnim elementima ovo naravno ne mora da ude pravilo). %oželjno je da razmak izme;u krojenih elemenata na istoj šemi ude izme;u >/?:mm i @mm z og rže i lakše manipuilacije elementima pri o radi.

:.

r n

& a a je

isečenih ivica pod uglom od >AB na crtežu se prikazuje kao linija u lejeru 4#!,-*9! C? koja je za :mm (za standardno glodalo prečnika >mm) udaljena od ivice koja želi da se o ori i to ka spoljašnjosti isečene konture ili jednog njenog dela. +o se praktično vrši dodatnim usecanjem pored izvršenog isecanja.

:

%;. Fušenje rupe se označava krugom minimalnog prečnika od >/?:mm. +o je ujedno i dimenzija najmanjeg detalja koju naš o radni centar može da iseče.

%%. %reporučljivo je da svaki krojeni element na crtežu o eležite nekom oznakom pozicije jer će to olakšati dalji rad sa istim.

#ve naj olje i srećan rad=

%;