P. 1
Uputstvo Za Rad IV-5

Uputstvo Za Rad IV-5

|Views: 2|Likes:
Published by Milos Smiljanic
Spojnice kao masinski elementi
koje mogu pomoci ucenicima koji pohadjaju nastavu srednjih masinskih skola
Spojnice kao masinski elementi
koje mogu pomoci ucenicima koji pohadjaju nastavu srednjih masinskih skola

More info:

Categories:Topics
Published by: Milos Smiljanic on Nov 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

Pred Vama je uputstvo za formiranje krojnih listi za CNC, mašinsku obradu panela.

Molimo Vas da detaljno proučite ovo uputstvo. FORMAT CRTEŽA I OSNOVNE SMERNICE ZA NJEGOVU IZRADU

Poželjno je da crtež fajl bude !.d"#. !.d$f ekstenzije.

%

Delovi crteža koji predstavljaju putanje kretanja različitih alata (glodala) kao i različiti pomoćni elementi kojima se daju potpunije informacije o šemama na crtežu crtaju se u zase nim lejerima (layer-ima)

prikaz broj 1: iz#led tablice lejera u C&' pro#ramu %.

(

) !lementi koji karakterišu sečenje i prosecanje predstavljaju se zatvorenom (closed) polilinijom (pol"line). #ugestija$ za formiranje ovih linija koristiti komande %&'(')*! i %!D)+ u ,-D programu. .od svih figur a poželjno je da proverite da li je polilinija zatvorena.

) .ontura sečenja (polilinija) se crta ez tehnološkog dodatka za glodanje (realna mera gotovog komada/ 0,-12 softver automatski koriguje putanju glodala za njegov prečnik 3 najčešće * mm+.

) 4koliko se vrši krojenje jedne ili više kontura (zatvorenih polilinija) koje su jedna unutar druge (na primer kod isecanja slova 5/ -/ D/ 6/ 7/ &/ %/ 8)/ o avezno o ratiti pažnju na to šta je u kom lejeru jer u lejeru )#!,-*9! glodalo iseca po spoljašnjost i konture, a u lejeru ,-.C&N/. ,0N123& po unutrašnjosti konture 4rupe npr.+.

5

2. USECANJE 90

) Crta se u posebnim lejerima6 Layer - USECANJE 90; Linetype ) default7 Lineweight ) default7 Color ) b8 la8er 4blue9 za :;<+.

)

Na crtežu se linijom prikazuje osna putanja #lodala.

)

=lodalo za usecanje može biti6

*

) :;< ) za savijanje panela pod u#lom od :;< ) 5>;<,

KOTE I TEKST

) 0a ovo se koristi poseban lejer6 Layer - KOTE I TEKST; Linetype ) default7 Lineweight ) default7 Color ) b8 la8er 4red+.

) ?vi delovi crteža moraju biti na posebnom la8er)u kako bi se lako izolovali od elemenata koji se koriste za putanje #lodala.

@

) Aoristi za sve napomene, informacije i pojašnjenja koja su krajnje poželjna u cilju o jašnjenja specifičnosti o rade.

) .otiranje nije o avezno jer se podrazumeva da je crtež u razmeri :$:. +o praktično znači da jedna jedinica (unit) u ,-D crtežu predstavlja :mm u realnosti (pošto je reč o mašinskom crtežu+.

)

TABLA

) Crta se u posebnom lejeru6 Layer - TABLA; Linetype ) default7 Lineweight ) default7 Color ) b8 la8er 4"hite+.

>

) %reporučeni tip linije za ovaj lejer je pravougaona (rectangle) ili ilo koja zatvorena polilinija koja odgovara geometriji ploče koja se o ra;uje.

) Voditi računa o dimenzijama ta li table su *;;;$%(@; mm

prikaz broj 3: prim r ! "# pr$%& 'r$!# (i%& ).

* OSTALE NA+OMENE

,. VAŽNO!!! - Za sve crteže (ukoliko nije drugačije napomenuto) podra umeva sa da su crtani sa pole!ine ta"le jer je najče#$e to povr#ina koja se žlje"uje!!!

(.

Binije u lejeru -.C.N/. ne smeju se preklapatiC

D

5.

4 crtežu nisu poželjne tačke (nodes < dots < points)=

*.

Voditi računa o veličini sitnih krojenih detalja z og prečnika glodala=

@. &ptimizaciju ta li i dizajn krojenih elemenata odre;ujete isključivo i samo Vi

>.

Aontura table panela 4pripremka+ na kome se vrši obrada, se obavezno iscrtavaC

E

D. Voditi računa o naznačenom smeru na krojnoj listi. &n operaterima na mašini govori kako da polože panel na radni sto. %anel poseduje strelicu koja označava smer proizvodnje i ta orijentacija je ista na svim panelima iz iste šarže/ istog datuma proizvodnje). %ri montaži/ svi iskrojeni elementi tre alo i da se uvek orijentišu u istom smeru (naročito ako se postavljaju u istoj ravni). 4koliko se ovo ne ispoštuje može doći do neželjenog vizuelnog efekta koji može da naruši likovni aspekt cele fasadeC

E. !lemente koji se isecaju re;ati od donjeg levog ugla ta le i to tako što će se ivice elementa poklapati sa ivicom ta le (ako se ne radi o ortogonalnim elementima ovo naravno ne mora da ude pravilo). %oželjno je da razmak izme;u krojenih elemenata na istoj šemi ude izme;u >/?:mm i @mm z og rže i lakše manipuilacije elementima pri o radi.

:.

r n

& a a je

isečenih ivica pod uglom od >AB na crtežu se prikazuje kao linija u lejeru 4#!,-*9! C? koja je za :mm (za standardno glodalo prečnika >mm) udaljena od ivice koja želi da se o ori i to ka spoljašnjosti isečene konture ili jednog njenog dela. +o se praktično vrši dodatnim usecanjem pored izvršenog isecanja.

:

%;. Fušenje rupe se označava krugom minimalnog prečnika od >/?:mm. +o je ujedno i dimenzija najmanjeg detalja koju naš o radni centar može da iseče.

%%. %reporučljivo je da svaki krojeni element na crtežu o eležite nekom oznakom pozicije jer će to olakšati dalji rad sa istim.

#ve naj olje i srećan rad=

%;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->