P. 1
Otitis Media

Otitis Media

|Views: 25|Likes:
zapaljenje srednjeg uha
zapaljenje srednjeg uha

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Dusan Duća Stojanovic on Nov 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2014

pdf

text

original

Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

OTITIS

MEDIA

Nacionalni vodi~ za lekare u primarnoj zdravstvenoj za{titi

Novembar, 2004.
Projekat izrade Vodi~a za klini~ku praksu Finansira Evropska unija i rukovodi Evropska agencija za rekonstrukciju

OTITIS MEDIA Nacionalni vodi~ za lekare op{te prakse Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Izdava~: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu CIBID - Centar za izdava~ku, bibliote~ku i informacionu delatnost Za izdava~a: Dragan Panteli}, Direktor CIBID-a

Tehni~ka priprema: Aleksandar Mandi} [tampa: Valjevo print Tira`: 3500, I izdanje © Copyright Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu ISBN 86-7117-119-1

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 616.284-002. (083.1) OTITIS media / (priredila) Radna grupa za izradu vodi~a, rukovodilac Radomir Radulovi}). - 1. izd. - Beograd: Medicinski fakultet Univerziteta, CIBID,2004 (Valjevo: Valjevo print). - VII, 15str.; 21 cm. - (Nacionalni vodi~ za lekareu primarnoj zdravstvenoj praksi /Ministarstvo zdravlja Republike Srbije,Republi~ka stru~na komisija za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi) Tira` 3.000. - Bibliografija: str. 11-15. ISBN 86-7117-119-1 1. Srbija. Ministarstvo zdravlja. Republi~ka stru~na komisija za izradu iimplementaciju a) Uho - Bolesti- Uputstva COBISS. SR-ID 118981132

(ii)

Za tehni~ku pomo} u realizaciji ovog projekta. u zdravstvenoj za{titi celokupnog stanovnistva ili pojedinih njegovih grupa. pokrenuo pisanje vodi~a sa ciljem da standardizuje dijagnosti~ko-terapijske procedure. dr Vera Popovi} Profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (iii) . U njenom sastavu su profesori Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta. Prof. medicinskih udru`enja i drugih institucija sistema zdravstvene za{tite u Srbiji. Da bi definisala na~in svog rada ova komisija je izradila dokument Poslovnik o radu RSK za vodi~e." Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je. i da sve korisnike ohrabrim u primeni vodi~a. bolnica i Klini~kih centara). a zatim u zavr{noj formi prezentovan ispred odgovaraju}e sekcije SLD ili Udru`enja. Tim povodom je imenovana Republi~ka stru~na komisija za razvoj i implementaciju vodi~a klini~ke prakse. poznati {iroj stru~noj javnosti i predlo`eni od strane RSK. Svaki vodi~ je u svojoj radnoj verziji bio testiran u DZ Vo`dovac i DZ Zemun. Tek nakon ovoga RSK je bila u mogu}nosti da ozvani~ili Nacionalni vodi~. Teme su birane u skladu sa rezultatima studije "Optere}enje bolestima u Srbiji" i iz oblasti u kojima postoje velike varijacije u le~enju. Rukovodioci radnih grupa za izradu vodi~a su eksperti za odre|enu oblast. u `elji da stvori jedan moderan sistem zdravstvene za{tite u kome bi pacijenti bili le~eni na jednak i za sada najbolji dokazani na~in. Novembar 2004. Oni su bili u obavezi da formiraju multidisciplinarni tim. Predsednik RSK za izradu i implementaciju vodi~a u klini~koj praksi Beograd. predstavnici zdravstvenih ustanova (Domova zdravlja. koji su zatim dali svoje stru~no mi{ljenje u pismenoj formi. sve u cilju smanjenja stope morbiditeta i mortaliteta. @elim da se zahvalim svima koji su u~estvovali u ovom procesu.UVODNA RE^ "Medicina koja se zasniva na dokazima je ona koja koristi najbolje dokaze koji su nam na raspolaganju. anga`ovala Crown Agents. Evropska unija je preko Evropske agencije za rekonstrukciju. na entuzijazmu i velikom trudu.

dr Radomir Radulovi}. DZ Rakovica dr Nenad STojanovi}. Klinika za bolesti uva. grla i nosa. Beograd fax: 011/ 2643696 Sekretar: Doc. specijalista za ORL. Klini~ki centar Srbije.Radna grupa za izradu vodi~a Rukovodilac: Prof. ZC Kraljevo dr Mirjana Kne`evi}.yu ^lanovi: dr Dragan Plav{i}. specijalista za ORL. DZ Stari Grad (iv) . e-mail vlaskilj@ eunet. Klini~ki centar Novi Sad fax: 021/ 613-140. dr Ljiljana Vla{ki. specijalista za ORL. Institut za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju.

Svaka preporuka. najmanje jedne. dobro dizajnirane eksperimentalne studije. je stepenovana rimskim brojevima (I. III) u zavisnosti od toga koji nivo dokaza je poslu`io za klasifikaciju: Nivo dokaza A Dokazi iz meta analiza multicentri~nih. IIb. Randomizirane studije sa visoko la`no pozitivnim i/ili negativnim gre{kama (niska pouzdanost studije) Konsenzus eksperata B C Stepen preporuke I II Postoje dokazi da je odre|ena procedura ili terapija upotrebljiva ili korisna Stanja gde su mi{ljenja i dokazi suprotstavljeni IIa IIb III Procena stavova/dokaza je u korist upotrebljivosti Primenljivost je manje dokumentovana na osnovu dokaza Stanja za koje postoje dokazi ili generalno slaganje da procedura nije primenljiva i u nekim slu~ajevima mo`e biti {tetna Preporuka zasnovana na klini~kom iskustvu grupe koja je sa~inila vodi~ (v) . data u vodi~u.KLASIFIKACIJA PREPORUKA Ovaj vodi~ je zasnovan na dokazima sa ciljem da pomogne lekarima u dono{enju odluke o odgovarajucoj zdravstvenoj za{titi. IIa. Randomizirane studije sa niskim la`no pozitivnim i niskim la`no negativnim gre{kama (visoka pouzdanost studija) Dokazi iz. dobro dizajniranih kontrolisanih studija.

(vi) .

KLINI^KA SLIKA OTITIS MEDIA SECRETORIA (OMS) VI. KLINI^KA SLIKA OTITIS MEDIA ACUTA (OMA) V. TERAPIJA OTITIS MEDIA SECRETORIA Literatura (vii) . TERAPIJA OTITIS MEDIA ACUTA VII. DEFINICIJA I KLASIFIKACIJA III. U^ESTALOST 1 1 2 3 4 6 8 11 II.SADR@AJ I. DIJAGNOZA IV.

.

Po pravilu nastaje rinofarinksnim putem. U uzrastu do 2 godine 91. godine `ivota. ve} osoba sa bolesnim uvom). oko 25% kod Haemophilus influenze i oko 15% kod Moraxella catharralis. Prema razli~itim autorima najmanje jednu upalu srednjeg uha ima 20%-90% dece u uzrastu do 10. sporadi~ni proces. U uzrastu do 3 godine. Po u~estalosti je druga bolest u de~jem uzrastu. 1-2 epizode ima 40%. DEFINICIJA I KLASIFIKACIJA "OTITIS MEDIA" (OM) Otitis media acuta (OMA) OMA je naglo nastala upala sluznice srednjeg uva sa trajanjem upalnog procesa do 3 nedelje. u oko 20% OMA.Otitis media secretoria (u anglosaksonskoj literaturi . rhinovirus.000. koja se u ovom uzrastu izdvajaju kao deca sklona otitisu (otitis prone children)(2). U ^ E S TA LO S T Otitis media (OM) je zajedni~ki termin za upalni proces sluznice srednjeg uva. Prema ve}ini studija bakterijski uzro~nici se javljaju u dosta konstantnom procentu kod OMA(6) i to: oko 35% kod Streptococcus pneumoniae. II. 35% dece nema OM.1% dece ima najmanje jednu epizodu akutnog upalnog procesa srednjeg uva .I . a uzro~nici su virusi. a u polovini tih uzoraka sadr`aja srednjeg uva dokazana je bakterijsko/virusna koinfekcija {to obja{njava izostanak uspeha antibakterijske terapije kod ove dece(5). su respiratorni sincicijelni virus RSV. Ovo oboljenje se u praksi ispoljava kao akutni proces. Naj~e{ce izolovani virusni uzro~nici.Otitis media acuta (OMA) i/ili OME (Otitis media with effusion .000. kao i CMV. Klini~kom slikom dominiraju lokalni simptomi.OM sa sadr`ajem u srednjem uvu)(1). influenza i parainfluenza virus. a vi{e od 3 epizode ima 24% dece. iza upala gornjih respiratornih puteva. rekurentni i u hroni~noj formi . bakterije ili se radi o virusno/bakterijskoj koinfekciji. adenovirus. U 50% OMA dokazan je virusni uzro~nik. (1) . Prema najnovijim istra`ivanjima(4) u SAD godi{nji broj pregleda zbog OM je oko 31. dok su op{ti simptomi uglavnom blagi (pacijent nije bolesna osoba.Otitis media with effusion (OME)).

Recidivantni OMA Pojava tri epizode OMA unutar 6 meseci ili ~etiri epizode OMA u toku godinu dana (15-30% dece(7)) ukazuje na recidivantni OMA. s tim da je ovaj nivo senzitivnosti zna~ajno smanjen u pedijatrijskoj i op{te-medicinskoj praksi(9). Postavlja se na osnovu heteroanamnesti~kih i anamnesti~kih podataka. koja mo`e da uti~e na razvoj govora i razvoj kognitivnih funkcija. Nivo dokaza III. izmedu ponavljaju}ih egzacerbacija upalnog procesa(8). seromukoidan. Glavna karakteristika ovog oblika OM je dugotrajnost. Ovaj oblik OM podrazumeva zaostajanje sadr`aja u prostorima srednjeg uva (MEE midlle ear effusion). nagluvost sprovodnog tipa.Spo oradi~ ~ni OMA Podrazumeva pojavu vremenski udaljenih epizoda OMA (interval izme|u dve epizode OMA je ve}i od 3 meseca) bez zaostajanja sadr`aja u prostorima srednjeg uva. posebno u najranijem `ivotnom uzrastu mo`e biti te{ka.OME) Podrazumeva prisustvo sadr`aja u prostorima srednjeg uva (serozni. Senzitivnost otoskopije u rukama vi~nog otorinolaringologa u detekciji prisustva sadr`aja u srednjem uvu je oko 90%. Otitis media secreto oria .OMS (Otitis media with effusio on . mukoidan) bez znakova za inflamaciju. op{teg stanja deteta i otoskopskog pregleda sa uve}anjem (Otoskop). KLINI^KA DIJAGNOZA OM Dijagnoza patologije srednjeg uva i mogu}nost disti-nkcije OMA i OME. (2) . a mo`e biti i posledica OMA (permanentno zaostajanje sadr`aja u prostorima srednjeg uha du`e od 3 meseca). Stepen preporuke Zato pri sumnji na o{te}enje sluha i zaostajanje sadr`aja u srednjem uhu neophodno je dete uputiti ORL specijalisti.

pla~ljivost. Bol u uvu se ~esto opisuje kao specifi~an simptom za OMA. zamu}ena. Stepen preporuke Bol u uvu je pozitivan prediktor OMA. Mo`e se kao takav proceniti u uzrastu dece nakon navr{ene druge godine `ivota. pla~ljivosti. Bol u uvu. odbijanja hrane i bu|enja u toku sna.11.12). Bol u uvu se u ovom uzrastu procenjuje na osnovu uznemirenosti. ali ga je kao simptom te{ko proceniti u dece mla|e od dve godine. Povi{ena telesna temperatura nije dobar prediktor OMA. Bubna opna u po~etku bolesti izra`eno crvena du` strije malearis i rubnog dela bubne opne. Lokalni znaci (otoskopski nalaz): Spolja{nji u{ni kanal bez promena. kao simptom OMA. gubitak apetita uz znake rinofarinksne infekcije.Nivo dokaza IV. javlja se u 50-75% dece i ~e{ci je kod dece starije od dve godine `ivota(10. razdra`ljivost. Kod dece do godinu dana mo`e se javiti povra}anje i/ili proliv. a potom difuzno crvena. retko visoka. KLINI^KA SLIKA OTITIS MEDIA ACUTA (OMA) Dominira lokalna simptomatologija: bol u uvu i nagluvost. a od op{tih simptoma: lako do srednje povi{ena telesna temperatura. Istra`ivanja novijeg datuma poku{avaju da daju odgovor na pitanje da li je prate}a povi{ena telesna temperatura indikacija za momentalno zapo~injanje antibiotske terapije u pore|enju sa odlo`enim zapo~injanjem antibiotske terapije (nakon 72 h pra}enja deteta) u slu~aju afebrilnog deteta(13). `u}kaste boje sa napinjanjem ili prisutnom perforacijom i posledi~nom sekrecijom iz kavuma srednjeg uva (otoskopski nalaz zavisi od stadijuma bolesti srednjeg uva) (3) . ali odsustvo ovog simptoma ne isklju~uje bolest srednjeg uva.

pripadaju domenu rada otorinolaringologa-otologa. Bol u uvu se retko javlja.B Na osnovu simptoma i otoskopskog nalaza mogu se proceniti stepeni hitnosti za upu}ivanje deteta ORL specijalisti(5): 1. sem u slu~aju zapaljenske egzacerbacije u toku akutne rinofarinksne upale. OMA (visoka nepopu{tajuci 3. jer time pokre}e sekret u srednjem uvu. a ako je prisutan kratkotrajan je i spontano prestaje. vertigo. Nije za urgentno upu}ivanje: perforacija bubne opne sa perzistentnom supuracijom bez propratnih op{tih simptoma inflamacije Otogene komplikacije. naj~e{}e lakog do srednjeg stepena o{te}enja sluha. tako {to roditelji prime}uju da dete poja~ava zvuk televizora. De{ava se da dete dr`i glavu u pojedinim polo`ajima da bi bolje ~ulo.meningitis. Otkriva se po indirektnim znacima. facijalisa po perifernom tipu. V. Odlo`eno urgentno upu}ivanje neuspeh antibiotske terapije sa izra`enim znacima i simptomima telesna temperatura i/ili izra`eni. a ponekad se `ali i na "{um u glavi". infektologa i/ili neurohirurga. Urgentno upu}ivanje: svaka sumnja na razvijaju}u otogenu komplikaciju . bilo da su prete}e ili sa razvijenom klini~kom slikom. bol u uvu) IIa (2-3 dana): perzistentnim. posebno kada je okrenuto le|ima sagovorniku. ~esto je nezainteresovano. retroaurikularni otok sa crvenilom i anteponiranjem u{ne {koljke (mastoiditis) 2. KLINI^KA SLIKA OTITIS MEDIA SECRETORIA (OMS) Osnovni simptom je nagluvost sprovodnog tipa razli~itog stepena. pareza n. ili je u drugoj prostoriji. (4) . ne slu{a naredbe roditelja i ne odaziva se na pozive.

Stepen preporuke Dete sa pozitivnim heteroanamnesti~kim i/ili anamnesti~kim podacima o nagluvosti koja traje du`e od 2-3 meseca. nakon 4. a uobi~ajena govorna komunikacija se odvija na vi{em intenzitetu. nazna~ena radijalna vaskularna mre`a bubne opne. Bubna opna nejasnih detalja. godine `ivota). Otoskopski nalaz u postavljanju dijagnoze prisutnog sadr`aja u kavumu timpani ima senzitivnost 74% i specifi~nost 60%. jer se naj~e{}e radi o lakom stepenu o{tecenja sluha (do 40 dBnHL). bubna opna mo`e biti `u}kaste boje ili mrko-plavi~asta (uznapredovali stadijumi bolesti). nakon navr{ene 4. Nagluvost kod odoj~adi i uzrasno male dece (deca mla|a od 2-3 godine) ~esto se ne prepoznaje(14). zamu}ena. bez obzira na otoskopski nalaz. treba uputiti ORL specijalisti radi funkcionalne dijagnostike (impendancmetrija timpanometrija i tonalna liminarna audiometrija (za decu uzrasno kooperabilnu. (5) . autora. daljeg pra}enja i terapije.Nivo dokaza Lokalni nalaz Spolja{nji u{ni kanal bez promena. Sadr`aj u srednjem uvu mo`e biti prisutan i pored urednog otoskopskog nalaza uz dobro uo~avaju}e detalje na bubnoj opni tako da se definitivna potvrda sekretornog otitisa daje nakon sprovedenog funkcionalnog ispitivanja impendancmetrijom (timpanometrija) i tonalnom liminarnom audiometrijom (za decu uzrasno kooperabilnu. godine `ivota). re|e se kroz bubnu opnu vi|a jasan nivo te~nosti sa mehuri}ima vazduha nad nivoom sadr`aja. ili 5. prim.

randomizirana kontrolisana studija. TERAPIJA OMA Primarno. zaklju~ci randomiziranih kontrolisanih studija(19) su da rana primena antibiotika obezbe|uje ubla`enje simptoma nakon 24 h. vremenu zapo~injanja terapije. kako u frekventnosti primene. tako da pristup "watch and wait" (odlo`eno davanje antibiotika) umanjuje upotrebu istih za 76%. Multicentri~na. preporu~uje se primena lokalnih suvih toplih obloga na obolelo uvo. tako i u du`ini terapije. Farmakolo{ka analgezija: Paracetamol u odgovaraju}oj dozi za uzrast.Nivo dokaza VI. Tako da je raspon primene antibiotika od 31% u Holandiji do 98% u Australiji i SAD. a da je pove}ana incidenca proliva kod dece za 10%. Stepen preporuke A I Najve}i broj savremenih autora savetuje da se antibiotici ne uklju~uju u terapiju OMA u prvih 48 h-72 h bolesti. (6) . ve} da se dete prati jer su randomizirane kontrolisane studije(17. dokazala je statisti~ki zna~ajniju efikasnost upotrebe paracetamola u otklanjanju bola(15). dok samo 24% roditelja uklju~e preporu~eni antibiotik nakon 72 h pra}enja stanja svog deteta.u(16). Antibiotici Prisutne su {iroke varijacije u pogledu primene antibiotika u terapiji OMA. koja je uporedila ibuprofen sa paracetamolom i placebom. Dalje. a prema telesnoj masi deteta.18) pokazale da u 70%-90% dolazi do spontanog izle~enja unutar 7-14 dana za prvi put nastale OMA i sporadi~ne OMA. kada isti i spontano nestaju. u terapiji bola.

22) (nakon pra}enja deteta.36. a tek po izostanku efekta ove terapije preporu~uju se cefalosporinski preparati u parenteralnom obliku (ceftriakson). hranjenje deteta bo~icom isklju~ivo dok je dete u uspravnom. IIa (7) .26). jave se znaci povi{ene telesne temperature i/ili poja~anje bolova u uvu. curenje iz uva ili se lekar odlu~i da odmah zapo~ne antibiotsku terapiju) je amoksicilin u dozi 80-90 mg/kg TM podeljen u tri doze(7). izlo`enost deteta duvanskom dimu. sede}em polo`aju(32.37). B IIa B IIb A Za decu mla|u od dve godine se preporu~uje antibiotska terapija u trajanju 10 dana.33). I B IIa B Ukoliko se epizode OMA jave vi{e od tri puta za 6 meseci ili 4-6 puta u 12 meseci dete treba uputiti ORL specijalisti radi funkcionalnog pra}enja i eventualnog daljeg le~enja(34. Nakon svake epizode OMA.amoksicilin sa klavulanskom kiselinom.25. Kod izostanka efekta preporu~uje se druga linija antibiotika(27.Izbor antibiotika: Antibiotik prvog reda u terapiji OMA(20. Optimalna du`ina trajanja antibiotske terapije nije za sada decidirana i kre}e se prema preporukama autora od 5 do 10 dana(23.24. roditelje treba upozoriti na mogu}u ponovnu upalu srednjeg uva i ukazati im na potencijalne faktore rizika boravak deteta u pred{kolskom kolektivu. ukoliko ne do|e do pobolj{anja. po istom redosledu(30).28.29) .35.21.

odsustvo kontinuirane edukacije te spremnost kolega pedijatara i lekara op{te medicine za validnim sprovo|enjem otoskopskog pregleda) smatramo. Dekongestivi i antihistaminici se ne preporu~uju u terapiji OMA(38. da se za sada moramo prikloniti stavu rutinske upotrebe antibiotika u le~enju OMA od po~etka bolesti.5% tri puta na dan ili sl.). a prema napred navedenom. {to zna~ajno kompromituje disanje na nos. Lokalna primena kapi u cilju smanjenja bola se ne preporu~uje(41. ephedrini 0. pregleda deteta. posebno u dece mla|e od dve godine `ivota. kao i aspiracija sekreta iz nosa metodom po Proetzu. i organizaciju zdravstvene slu`be (opremljenost ambulanti.39. S obzirom na op{te stanje zdravlja na{e populacije. Komentar: OMA je gotovo po pravilu pra}en rinofarinksnom infekcijom. A I B IIa B (8) .42).40). Pobolj{anje disanja na nos svakako doprinosi boljoj drena`i i ventilaciji srednjeg uva i br`em izle~enju upalnog procesa.25% ili 0. tj. te smatramo da je kod dece sa OMA neophodna primena nazalnih dekongestiva (sol.

Sumnju. radnu dijagnozu.44) upu}uju na korisnost antibiotske terapije u jednomese~nom pra}enju dece. kratko nakon zavr{ene antibiotske terapije ili sa svakom narednom upalom gornjih respiratornih puteva. terapije. ne odaziva se na pozive. . deluje nezainteresovano . ali ne i nakon tog perioda. treba da postavi pedijatar ili lekar op{te medicine na osnovu slede}eg: . TERAPIJA OMS U na{im uslovima dijagnoza i terapija sekretornog otitisa pripada domenu otorinolaringologa. Analgetici: nepotrebni Antibiotici: postoje brojna istra`ivanja o zna~aju antibiotske terapije u tretmanu sekretornog otitisa sa nekoliko randomiziranih kontrolisanih studija (RCTs) koje se vi{e bave analizom me|usobnog efekta antibiotika.dete poja~ava izvore zvuka. (detaljnije opisano u okviru klini~ke slike).Nivo dokaza VII. Meta analiza 8 RCTs(45) negira efekat primene antibiotika u terapiji sekretornog otitisa. A IIa Antibiotici u tretmanu otitis media secretoria imaju efekat u kratkom vremenskom periodu i njihova primena nije neophodna. Dve ameri~ke RCTs(43. (9) .. nego samog efekta antibitika na bolesno stanje srednjeg uva.perzistiraju}a otoskopska slika "kao upalni proces". Stepen preporuke Terapija Modaliteti terapijskog pristupa variraju od du`evremenog pra}enja do aktivne.. hirur{ke.

50). Topi~ki (intranazalni) i sistemski kortikosteroidi: ne preporu~uju se.47.48) su bez efekta u le~enju sekretornog otitisa. Valsalva manevar): istra`ivanja na ovom polju su sa niskim nivoom zna~ajnosti s obzirom na neujedna~enost modaliteta ovog segmenta terapije. Mo`e imati efekat kod neke dece sa sekretornim otitisom(52).A Dekongestivi i antihistaminici: prema RCTs(46. I A Mukolitici: nije dokazana efikasnost primene mukolitika u terapiji sekretornog otitisa. IIb A IIa B IIb (10) . kao ni u smanjenju potrebe za hirur{kim le~enjem(49. Dokazan je samo kratkotrajni efekat u smislu br`eg oporavka stanja u srednjem uvu u slu~aju kombinovane primene kortikosteroida i antibiotika(51). Ostajemo u uverenju da dekongestivi svakako ne odma`u u le~enju. Autoinflacija (Politzer.

In Strategies for the prevention of recurrent Acute Otitis Media. Mc Ewen LN. Otitis media. Health System. Health Policy & Clinical Effectiveness Program. Evidence Based Clinical Practice Guideline Otitis media in children 2 months to 6 years of age. Increasing incidence of acute otitis media in the 1990s during the first 3 years of life.1 No2: 10-27. University of Michigen. 1997. Colborn DK. Otitis media in 2253 Pittsburg-area infants: prevalne and risk factors during the frst two years of life. 88 (5 Pt 2 Suppl 60): 13-28. respiratory sincytial virus and corona virus infections in acute otitis media by reverse transcriptase polymerase chain reaction. Hayden GF. Jounio-Ervasti K. Pitkaranta A. September 1998: 600. Virolainen A. Niemela M. 139: 721-3. Pediatrics. 2. 160(1): 83-94. Pediatrics 1998. Cantekin EI. Detection of rhinovirus. Foxman B. Farjo R.LITERATURA 1. Philadelphia: WB Saunders. Elizabet B. et al. Design factors in the characterization and indentification of otitis media and certain related conditions. 4. Medical and surgical strategies for prevention of recurrent otitis. 13: 765-8. 10. 9. Smith CG. 8. 11. 12(3): 213-9. Otitis media in infants and children. Block SL. Schwartz RH. Bluestone CD. Abstract MN-40. Abstract of the Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Hemotherapy. Pediatr Infect Dis J 1994. J Infect Dis 1989. Rockette HE. 3. Kurs-Lasky M. 102: 291-5. Epidemiology of otitis media during the first seven years of lifein children in greater Boston: A prospective. Am J Dis Chil 1985. Second Edition. & Janosky JE. Lck of specific symptomatology in children with otitis media. (11) . Paradise JL. Jero J. 2002. corchort study. Hrrison CJ. 7. Hendrick VA. 2002. Bernard BS. Antibiotic prescribing for otitis media: how well does it match published guidelines? Pharmacoepidemiol Drug Saf 2003 Apr-May. Rosner B. 99: 318-33. Richard L et al. et al. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1979. Characteristics of earchache among children with otitis media. 12. Gudelines for Clinical Care. Cinncinati Children's Hospital Medical Center. 1999. 6. Klein JO.1995. Stephen Pleatman et al. et al. 5. Klein JO. Bluestone CD. Uhari M. Vol. Teel DW.

Bain J. AHRQ Evidence report on management of acute otitis media 2001. Decker 1999. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Bauchner H. Bowers P . Pons G. d'Athis P . Williamson I. (12) . Little P . Rosenfeld RM. 17: 576-9. Dunleavey J. BMJ 2001. Jones R. 20. Marcy M et al. Fundam Clin Pharmacol 1996. Br Med J (Clin Res Ed) 1985. Acute otitis media: clinical course among children who received a short course of high dose antibiotic. Middle Ear Fluid concentrations of Amoxicillin after large dosages in children with acute otitis media. et al. Moore M. Issue 2. pragmatic randomized trial. BMJ 2002. Evidence-Based Otitis Media. Klassen TP . 25. Moore M. Sitar DS. Moffatt MEK. Wincott JL. Bain J. Short course antibiotics for acute otitis media (Cochrane Review). Seikel K. Murphy E. Shelton S. Pediatr Infect Dis J 1996. 15. Lasfarguaes G. 16. Grob P .In: The Cochrane Library. Culpepper L. et al. 291: 1243-6. Gould C. double-blind. Longstaffe SEA. 325: 22-5. Hoberman A. Acute otitis media: diagnosis and management in the year 2000. British National Formulary 44. Three day and seven day treatment in acute otitis media: double blind antibiotic trial. 14. Little P . Pediatr Ann 2000. 36(4): 201-5. et al. McCracken GH. Maudelonde C. Gould C.13. 21. 29: 609-20. 24. The Society. Predictors of poor outcome from antibiotics in children with otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998. Klein JO. 10: 387-92. Diagnosis and antibiotic treatment of acute otitis media: report from International Primary Care Network. Ross F. BMJ 1990. Warner G. Bluestone CD. 22. Bertin L. Froom J. Clin Pediatr (Phila) 1997 Apr. 23. London: The Association. 2002. B. 16: 710-1. A randomized. 322: 336-42. Duhamel JF. Treatment of acute otitis media in an era of increasing microbial resistence. 26. Bridges-Webb C. McCracken G. Pragmatic randomized controlled trial of two prescribing strategies for childhood acute otitis media. Bartelds A. 300: 582-6. Pradise JL. Oxford:Update Software. 36: 356-8. Hildes-Ripstein GE. 2002. British Medical Association. J R Coll Gen Pract 1986. 19. Parental issues in selection of antimicrobial agents for infants and children. 17.C. multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis media in children. Kozyrskyj AL. 18.

et al. 118: 4: 437-43. In: The Cochrane Library. Hoberman A. Bacteriologic and clinical efficacy of one day vs. 2002 Oxford: Update Software. Early identification and intervention for children who are hearing impaired. Saeed K. BluestoneCD. cefaclor. 101: 163-84. Deskin R. Dagan R. Greater Boston Otitis Media Study Group. 67(3): 221-30. et al. Uchida T. JAMA 2001. Otolaryngol Head Neck Surg 1998. Middle ear fluid histamine and leukotriene B4in acute otitis media: effect of antihistamine or corticosteroid treatment. Comparative efficacy of erytromycin-sulfisoxasole. McCormick DP . Teel DW. 30. 38. Schrag S. Ed. 35. Lett-Brown MA. Management of otitis media using Agency for Health Care Policy and Research guidelines. et al. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003.: Abnormal tympanopgraphy after supine bottle feeding. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children (Cochrane Review). Menyuk P . Giebink GS. Pediatrics 1998. 33. Bacteriologic and clinical efficacy of amoxicillin/clavulanate vs. 19: 1040-5. Pediatrics in Review 1998 May.126: 105-11. Rosner BA. J Pediatr 1995. 19: 95-104. Pediatr Infect Dis J 2000. amoxiccilin or placebo for otitis media with effusion in children. Klein JO. 34.27. 162(3):685-94. Bachmann KP . Br-Haim Y. high-dose amoxicillin therapy on resistent pneumococcal carriage. Nozza RJ. (13) . Tully SB. Pediatr Infect Dis J 1997. Ped Clin N Am 1996. Rockette HE. 29. Pediatr Infect Dis J 2000. 286: 49-55. Hedrick JA. Paradise JL. 32. Dowell SF. Leibovitz E. 36. Drehobl MA. Azythromycin in acute otitis media. 43(6): 1165-81. 28. Arvedson JC. Chase C. Equivalent efficacy and reduced occurence of diarrhea from a new formulation of amoxicillin/clavulanate potassium (Augmentin) for treatment of acute otitis media in children. Flynn CA. 31. Griffin G. Valinski WA. Hsu GS. Levine SC. 10: 899. Mandel EM. Three days intramuscular ceftriaxone for treatment of nonresponsive acute otitis media in children. Effect of short-course. Principles of judicious use of antimicrobial agents for pediatric upper respiratory tract infections. Baldwin CD. 37. Tudiver F. Otitis media in infancy and intellectual ability. school achievement. Burch DJ. The Agency for Health Care Policy and Research. Pediatr Infect Dis J 1991. Aronovitz GH. speech and language at age 7 years. Paradise JL. An evidence-based approach to treating Otitis Media. Apr. Bradley RL. Rogers JM. Issue 2. 19(5): 155-65. 16: 463-70. Heikkinen T. J Infect Dis 1990 Sept. Rosenfeld RM. Chonmaitree T. 39.

A meta-analytic attempt to resolve the brouhaha. Clinical Practice Guideline No 12. Chonmaitree T. McGuire TW. Oto Rhino Laryngologia Nova 1998. Haugeto OK. Efficacy of Auralgan for treating ear pain in children with acute otitis media. 1994. JAMA 1993. Bowlin SJ. Uchida T. Saeed K. Heikkinen T. Urkin J. 46. Sarrell EM. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1996. Antibiotics are not effective for otitis media with effusion: reanalyses of meta-analyses. Mandel EM. Mair IWS. 155: 796-9. Gallus G. oral decongestant and antihistamine. Arch Pediatr Adolesc Med 1997. Hoberman A. Smith G. Freeman DH Jr. et al. Rockville(MD): The Agency. (14) . 35: 231-41. Chalmers TC. 44. Otitis media with effusion and S-carboxymethilcysteine and/or its lysine salt: a critical overview. Cantekin EI. Koay BC. Pradise JL. 49. Secretory otitis media. 45. Clin Otolaryngol 2000. Use of antibiotics in preventing resurrent acute otitis media and in treating otitis media ith effusion. Cantekin EI. et al. Pignataro O. 270: 1344-51. Cohen HA. Williams RL. Mandelberg A. Steeman K. 151: 675-8. Schøder. Baldwin CD. AHCPR Publication No 94-0622. N Engl J Med 1983. J Otolaryngol 1981.40. Dusdieker LB. Stange KC. Calori G. 8: 214-22. Chalmers FT. 10: 359:62. 47. et al. placebo-controlled trial of the effect of antihistamine or corticosteroid treatment in acute otitis media. 50. 25: 274-9. Commins DJ. 24: 181-6. Booth BM. Lack efficacy of a decongestant-antihistamine combination for otitis media with effusion ("secretory" otitis media) in children: results of a double-blind. Moore RA. Agency for Health Care Policy and Research. Cordaro CI. Clin Pediatr 1985. The role of mucodyne in redicing the need for surgery in patients with persistent otitis media with effusion. McCormick DP. Mitchell B. US Department of Health and Human Services. 43. 308: 297-301.J Pediatr 2003. 42. Bluestone CD. The long term outcome of nonsuppurative otitis media with effusion. Efficacy of naturopathic extracts in the menagement of ear pain associated with acute otitis media. Reynolds EA. 143(3):377-85 41. 48. A randomized. randomized trial. Pignataro LD. Otitis media with effusion in young children. Bates GJ. Arch Pediatr Adolesc Med 2001.

Kori{}ene baze podataka i izvori literature Cochrane Library (http://www. Del Mar C.com) Medline (http://www. Issue 2. Oral or topical nasal steroids for hearing loss associated with otitis media with effusion (Cochrane Review) In: The Cochrane Library.Oxford: Update Software.51. van der Voort JH. 318: 1177. Glasziou PP .ovid.clinicalevidence.com) Pretra`ivanja preko Interneta prema klju~nim re~ima (15) . Reidpath DD. BMJ 1999. 2002.gov) Clinical Evidence (http://www.ovid. Systemic review of autoinflation for treatment of glue ear in children.AHRQ. 52. Butler CC.cochrane.org) Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) (http://www.com) Evidence-Based Medicine Reviews (http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->