GASTRONOMS KI DNEVNIK

Vojislav Voki Kostić
GASTRONOMSKI DNEVNIK.................................................................................................................1

SUPE I ČORBE.........................................................................18 Francuska supa od crnog luka...............................................19 Čorba od sira.........................................................................19 Je re!ska "orba od sira..........................................................#$ %ali&erska supa od sira..........................................................#$ %ari!an'a ruske oro(ke...........................................................#1 )aspa"o "orba......................................................................#1 )aspa"o * +ndalu& "orba......................................................## ,ladna "orba od kras'a aca..................................................## Čorba od pasiranog po r-a....................................................## Parada!& "orba.......................................................................#. Čorba od so"i a.....................................................................#. Bela "orba od pirin"a.............................................................#/ )r"ka "orba sa !a!i0a............................................................#/ Čorba od !a!a.........................................................................#/ S'arinska supa sa sa i!a"o0 od d1igerice.............................#2 S'arinska supa sa al!u(ci0a od slanine...............................#2 S'arinska "orba od belog ina................................................#8 Ra'na "orba od rasola............................................................#8 Ra'na "orba sa 3r4a od i(an!a..............................................#9 Prole-na "orba.......................................................................#9 Čorba od spana-a sa knedla0a............................................5$ Supa Pa e&e.........................................................................5$ 6i0ska supa od crnog ina....................................................51 6i0ska "orba od kiselog kupusa sa kobasica0a...................51 3re0 "orba od kro0pira s !a!i0a...........................................51 3re0 "orba od celera.............................................................55 3re0 "orba od pe"uraka........................................................55 3re0 "orba od kar4iola...........................................................5. 3re0 "orba od spana-a.........................................................5. Obrok "orba...........................................................................5/ Pile-a "orba...........................................................................5/ 1

+ ganis'anska supa...............................................................57 )ula( "orba...........................................................................57 8ubo"a!ska "orba..................................................................52 Čorba od 0o&ga....................................................................52 Jagn!e"a "orba......................................................................58 3ro0 supa od dagn!i..............................................................58 3re0 "orba od s0u9a............................................................59 Supa od ra!ski: pe"uraka u 'es'u...........................................59 ,;+8<+ PRE8JE;+ ...............................................................1 Pa('e'a od pile-e d1igerice.....................................................# Pa('e'a od gu("i!e d1igerice .................................................# Pa('e'a od sardine..................................................................5 Pa('e'a od 'un!e ine...............................................................5 Pa('e'a od koko(ke =pile'a>.....................................................5 Jer0enska pa('e'a................................................................./ Sel!a"ka pa('e'a...................................................................../ Pa('e'a od sira........................................................................7 Pa('e'a od " araka.................................................................7 ?o&aik ekna..........................................................................7 Pun!ene ki4le...........................................................................2 Pun!eni parada!& sa 'un!e ino0..............................................2 Pun!eni s e1 parada!&.............................................................8 Pun!ene kisele paprike sa siro0.............................................8 Pun!ena !a!a pla i0 pa'lid1ano0............................................9 Posna sar0a...........................................................................9 ,ladna 'or'a od paprika........................................................../$ @arsko pred!elo....................................................................../$ Rola' sa (unko0..................................................................../1 Puding od (unke..................................................................../1 Rolnice od 'es'a pun!ene 'un!e ino0...................................../# Rolnice od 'es'a pun!ene pile-o0 d1igerico0......................./# Ruska sala'a........................................................................../5 Pik'i!e...................................................................................../5 Aik ice kao pred!elo.............................................................../5 Ae'ka S0il!ine 'ik ice.............................................................// Sar0a od (unke u aspiku......................................................// )ru&i!ski luk sa !a!i0a............................................................/7 ?arinirani 0o&ak.................................................................../7 %ekna od 'un!e ine................................................................/2 Pile'ina sa pe"urka0a............................................................/2 3ok'el od belog pile-eg 0esa................................................/2 Sala'a od pirin"a i ska0pa...................................................../8 AOP;+ PRE8JE;+.................................................................../9 #

Ja!a pe"ena u parada!&u........................................................7$ Ja!a pun!ena gorgon&olo0.....................................................7$ Parada!& pun!en ka!gano0....................................................7$ O0le' sa siro0 i parada!&o0.................................................7# O0le' sa pe"urka0a..............................................................7# O0le' sa 0o&go0..................................................................75 Rola' sa (unko0 u be(a0el sos............................................75 3i( ;oren................................................................................7. Rasko(ni ki(...........................................................................7. %olo an sa ska0pi0a............................................................7. %olo an sa 0o&go0..............................................................77 %olo an sa po"urka0a..........................................................77 Aor'a od spana-a sa (unko0.................................................78 Fondi od sira..........................................................................78 Pe"urke pun!ene 0o&go0.....................................................79 Bpargle u (la4roku..................................................................79 3roke'i od 'ik ica....................................................................79 3olu'o i sa siro0...................................................................21 Če(ke poga"ice od pala"inki.................................................21 Pe"ene pe"urke.....................................................................21 Pred!elo od perin"a................................................................2# Pe"en sir................................................................................2# Barena bli' a i cukini sa pr(u'o0...........................................2# JE;+ O8 ?ES+ .....................................................................2. Bpiko ana s in!ska ple-ka ....................................................2/ Jagn!e-e pe"en!e...................................................................2/ Aele-e pe"en!e......................................................................27 Prase pe"eno na ra1n!u.........................................................27 )ro"anski sa"........................................................................22 O "i!i bu' sa sardela0a..........................................................22 Jagn!e-a ple-ka sa kiseli0 0leko0.......................................29 Jagn!e'ina sa soko0 od parada!&a........................................29 Jagn!e-i kare=ko'le'i ucelo> sa 0aslinka0a...........................8$ Jagn!e-i kare sa bade0o0....................................................8$ Aele-e pe"en!e sa soso0 od ka i!ara....................................81 Bi4'ek sa 0o&go0..................................................................81 Bi4'ek u crno0 inu................................................................8# Bi4'ek sa pe"urka0a..............................................................8# %eneci!anski bi4'ek sa per0e&ano0......................................8# File %eling'on.........................................................................85 Ro&bi4.....................................................................................85 Ba'obri!an...............................................................................8. Pun!ene 'ele-e grudi..............................................................8. 5

S in!ske kr0enadle sa siro0.................................................8/ 81u0lek* -e ap &a %uka.......................................................8/ Cu e".....................................................................................87 3alu9erski kupus...................................................................87 Pr(ul!a....................................................................................88 Sekel!i gula(...........................................................................88 Segedinski gula(....................................................................89 S in!ski paprika( na pi arski na"in........................................89 )ro"anski -e ap....................................................................9$ )ro"anski ra1n!i-i..................................................................9$ Aele'ina u sosu .....................................................................9# Jagn!e'ina sa re&anci0a........................................................9# Francuski kola" od s in!skog 4ilea..........................................9# So'e S'rogano ......................................................................9. )o edina sa kon!ako0..........................................................9. Jagn!e-i rola'..........................................................................9/ Fondi od 0esa.......................................................................9/ Se"uanska go edina.............................................................97 Aele-i naresci u bra(nu sa sen4o0.......................................97 Aele-i naresci sa (unko0......................................................97 Aele-i naresci sa pe"urka0a.................................................98 Aele-i 0edal!oni sa pala"inka0a...........................................98 3olo1 arski ko'le'i .................................................................99 Francuski kupus =Bukru'>.......................................................99 Po:o ane s in!ske kr0enadle.............................................1$$ Pla a 'raka...........................................................................1$$ Aele-e rolne sa 1al4i!o0.......................................................1$$ @arlki naresci ......................................................................1$# <aresci sa !a!i0a.................................................................1$# )o e9i naresci u parada!&u.................................................1$# Rola' od s in!skog 0esa .....................................................1$. Be"ki nare&ak =po:o ani 'ele-i nare&ak>.............................1$. Pa('icada ............................................................................1$/ Pikan'na ro&bra'na...............................................................1$/ Ra0s'ek u biberu.................................................................1$7 Oso buko.............................................................................1$7 ;u!e i 'ele-i ko'le'i................................................................1$2 ?anas'irski naresci sa orasi0a............................................1$2 ?i(e i s kiselo0 pa lako0..................................................1$8 <aresci na ri0ski na"in........................................................1$8 %ali&erski nare&ak sa siro0.................................................1$9 ;a1ni &ec..............................................................................1$9 %oki!e 4ole .........................................................................11$ .

Pun!en kupus.......................................................................11$ Ras'resena sar0a od bli' e.................................................111 Aorinski u('ipci od 0esa .....................................................111 3u ana pi'a s 0eso0..........................................................111 Aa'arski bi4'ek......................................................................115 ?usaka od kiselog kupusa...................................................115 )r"ki kupus..........................................................................11. Pun!ena ba('a......................................................................11. ?usaka od kro0pira............................................................11/ Pun!en pla i pa'lid1an..........................................................11/ ?usaka od pla og pa'lid1ana..............................................117 Du4'e u be(a0el sosu..........................................................117 %al!u(ci sa kiseli0 0leko0 .................................................117 Aa('ina sar0a......................................................................118 +ndaloski sud1uk.................................................................118 Po:o ani 0o&ak..................................................................119 8ins'o an 0o&ak.................................................................119 ?o&ak na :olanlski na"in.....................................................119 ?usaka od pirin"a i kobasica...............................................1#$ Po:o an !e&ik......................................................................1#$ )ro"anska ka!gana .............................................................1#1 )r"ki 9u e"..........................................................................1#1 S'rasbur(ke kr a ice benedik'inskog reda..........................1## Jagn!e-a sar0ica u 0ara0ici..............................................1## 8ebreciner na "e(ki.............................................................1#5 June-a d1igerica u inu.......................................................1#5 JE;+ O8 EI%I<S3O) ?ES+ I 8I%;J+ČI...............................1#. Po:o ano pile......................................................................1#/ Pun!eno pile.........................................................................1#/ Pile sa pe"urka0a i par0e&ano0........................................1#7 Pile-e belo 0eso sa pe"urka0a .........................................1#7 Pile sa pe"urka0a...............................................................1#2 @ipl!ona 'abaka....................................................................1#2 3i!e lki ko'le'i.......................................................................1#8 Pile u kre0 sosu..................................................................1#8 Pile u li0unu .......................................................................1#9 Pile u ka!0aku.....................................................................1#9 Pile'ina u olo anu...............................................................15$ Pile-e belo 0eso sa bli' o0................................................15$ ?arinirano pile na 1aru........................................................15# Pile na 4lore'inski..................................................................15# Pile na gos'ioni"arski...........................................................155 Pile-i paprika( sa preli o0..................................................155 /

Pile-i 4ilei u sosu..................................................................15. Pile-i su i pa"rika(..............................................................15. Pile u prase'u.......................................................................15/ )ibanica od re&anaca sa pile'ino0......................................15/ 3 rgu(a................................................................................157 Pile-a pa('e'a sa kineski0 pe"urka0a................................157 Pila ....................................................................................152 Sla'ki kola" od pile-e d1igerice 'ri eka s'ar........................152 8ins'o ana pile-a srca.........................................................158 Pi!ano pile ...........................................................................158 Pi!ani pe'ao..........................................................................159 3oko( u brode'u...................................................................159 Durka na pariski...................................................................1.$ Po:o ana -ure'ina...............................................................1.$ Durka sa 0linci0a...............................................................1.1 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e..................................................1.1 Pa'ka <isoa&........................................................................1.# Pa'ka sa re&anci0a ............................................................1.# Pa'ka sa 0aslinka0a...........................................................1.5 Pa'ka sa pe"urka0a............................................................1.5 Pun!ena guska ....................................................................1.. 6ec u lo a"ko0 sosu...........................................................1.. 6ec pe"en............................................................................1.7 Fa&an sa kon!ako0..............................................................1.7 Fa&an pun!en slanino0........................................................1.2 Fa&an dins'o an..................................................................1.2 Fa&an sa pe"urka0a...........................................................1.8 <o ogodi(n!i 4ra'erski srne-i bu'..........................................1.8 Srne-a le9a..........................................................................1.9 Srne-i ko'le'i........................................................................1.9 Srne-i paprika(....................................................................1/$ Srne-e pe"en!e....................................................................1/$ JE;+ BE6 ?ES+.....................................................................1/1 Pirina" sa par0e&ano0.......................................................1/# Ri&i*bi&i................................................................................1/# Pirina" sa pe"urka0a..........................................................1/# Pirina" sa gorgon&olo0.......................................................1/. Pirina" sa %or"es'ero0 .......................................................1/. Pla i pa'lid1an pun!en pirin"o0...........................................1// Puding od spana-a..............................................................1// Puding od kar4iola................................................................1/7 Puding od kro0pira sa siro0...............................................1/7 Puding od kro0pira sa pe"urka0a......................................1/2 7

3iceli kras'a ci u be(a0el*sosu...........................................1/2 Police...................................................................................1/2 Pekarski kro0pir..................................................................1/9 Francuski kro0pir................................................................1/9 Prokel! =(prosle> sa !a!i0a....................................................17$ 3ar4iol sa !a!i0a...................................................................17$ Sel!a"ki kro0pir...................................................................171 )r"ka 0usaka be& 0esa.....................................................171 3ro0pir sa siro0 i " arci0a u 4oli!i......................................17# Pe"eni kel! na 0anas'irski...................................................17# 3ro0pir sa puno0asni0 siro0............................................175 3ro0pir sa o0le' 0aslina0a...............................................175 3ro0pir sa e0en'alero0 i pe"urka0a.................................17. B a!carski kro0pir =ros'i>.....................................................17. 3ro0pir 0a!ka*Bule.............................................................17. Po:o an kar4iol....................................................................177 Po:o an pla i pa'lid1an.......................................................177 Po:o ane paprike................................................................177 Pire od spana-a...................................................................172 3el! sa kro0piro0................................................................172 Čorbas' pasul! sa presni0 luko0.........................................172 Čorbas'o so"i o...................................................................179 Pr1ene paprike sa kapro0 i 0aslinka0a.............................179 Pr1eno po r-e......................................................................179 8al0a'inska !ani!a................................................................121 Aor'a od pla og pa'lid1ana...................................................121 Pe"urke sa par0e&ano0.....................................................12# Aik ice u sosu od !a!a...........................................................12# )ra'inirani kro0pir...............................................................125 6ape"ene 'ik ice..................................................................125 Pla i pa'lid1an pun!en siro0................................................12. Rola' od spana-a i sira........................................................12. Ja!a na li adi s e'og +ugus'ina............................................12/ Paprike pun!ene siro0.........................................................12/ Pasul! prebranac..................................................................127 Aik ice pun!ene siro0..........................................................127 ?us od pla og pa'lid1ana....................................................122 Pla i pa'lid1an pun!en po r-e0...........................................122 3ro0pir pire.........................................................................128 Res'o an kro0pir.................................................................128 ?arinirani kro0pir................................................................128 ?in:enski gra'inirani kro0pir...............................................129 S'rugane 'ik ice...................................................................129 2

.........................19# Bpage'i sa gorgon&olo0 =rok4or0>.............................198 3nedle od pile-e d1igerice.....181 Pod arak...............198 <okle sa ka!gano0..........................................................................................................19.................................... Bpage'i sa per(uno0 i 0iro9i!o0.......................................................................197 )alu(ke sa spana-e0..18.......181 Papula.................................................198 3nedle sa (unko0.................197 Pel!0eni po sibirski...............+<+ AESA+......................................................................................#$$ 8 ...................................195 Bpage'i sa ringlica0a.........................................................................................................................................................................................................19# Bpage'i sa :ladni0 soso0...................................................................18/ Pun!en parada!&....................................................................................18/ Parada!& sa siro0.............................................................................................................................185 3ro0peri-i sa kiselo0 pa lako0....................................................................................................................................................................................................................19$ Bpage'i sa pe"urka0a..........................................................................................19/ Bpage'i a la ?a'ri"ana.....................................................18# 3ineski kupus...189 Bpage'i sa li0uno0........................192 <okle sa !a!i0a..........................................................18.................................................................................... Pun!eni kro0piri..............................................................Be-ar paprika(.........................................129 Aor'a od &eleni(a i& da nina.................................#$$ %oki!e i :ladni 0akaroni.................................................................................................... Bpage'i sa 0eso0.......................187 Ra'a'u!....189 Bpage'i sa sire i0a...............................................187 Poa'u........... )ra(ak sa pr(u'o0...........192 <okle od spana-a i sira.19..................18...................................................................................189 Bpage'i @arbonara......................192 <okle............185 8ins'ane pe"urke...............................................................19# Bpage'i sa ka i!aro0........................................................19$ Bpage'i sa sardelo0...................................................19$ Bpage'i sa 'un!e ino0..................................18# )ra(ak sa 0iro9i!o0...................195 Bpage'i sa crni0 luko0.................................................................182 S............................. @eler po:o an u siru...................................................................................................................18# Baren kiseo kupus..........................................................................................................................................................................................19/ Bpage'i sa parada!&o0 i 0eso0....................................................188 Bpage'i a la Ro0ana..........185 )ra(ak sa !a!i0a.

.....................................................................#$7 )ra'inirano 'es'o =pu1i-i>...........................................................................................### Aes'o sa luko0............................... ?a9arski re&anci sa siro0 i " arci0a................................................#1# Flekice sa kiseli0 kupuso0.......................................#$9 Aa(ci sa 0o&go0..... Airolske knedle......?akaroni sa kobasica0a......o a"ke ka!&erice.....................................................................................................................#19 Pica na i'ali!anski na"in....................#1.........#$8 Aor'eline sa 0eso0..................#$7 3aneloni sa 0o&go0............................................. 6eleni re&anci...................................................#19 8o0a-a pica.................................................................................................................a&an!e..............................................................................................................#$8 .....#12 Ruske piro(ke................................................##5 9 ......#$# )rkl!ani sa kobasica0a..............................................#15 Flekice sa 0eso0 i siro0......#1/ <!oki.................#$$ ?akaroni sa l!u'i0 papri"ic0a........................................................................................................................................... Slo ena"ke ('rukle................................................#1/ <!oki sa spana-e0......................................................................................................................##1 Aes'o sa 0eso0 na sel!a"ki na"in..........................................#15 Bu4nudle............................................### Aes'o sa pra&iluko0...........................................................................................#$1 )rkl!ani sa siro0...................................#$9 Aa(ci od sira.......................#$5 8o0a-i re&anci..........................#$...............................................................#1/ <!oki sa o'oka 3rka................................................#$....#1# Flekice sa (unko0............................................##$ )ro"anska pica......#12 %al!u(ci od kisele pa lake....................................................................................................................... Re&anci sa li0uno0 i (unko0...................................##5 ..............................##$ Aes'o sa kiseli0 kupuso0.............#18 Aar' od sira...................................................................................................................................#$2 Ra ioli sa 0o&go0.............##1 Aes'o sa spana-e0.....................................................................#$5 Re&anci sa d1igerico0 i pe"urka0a.#$............................................#18 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e...............................#11 Papardele....................### Aes'o sa siro0.................................................#1.....................................................#11 ?usaka od 4lekica......................................................................................................................................................................................................................................................................#$1 ?akaroni sa buko a"o0...........................#$# )rkl!ani na sala'i......................................................................................................

.............#.....................................##. Burek"i-i.............. Bu'er*ki4le.....................2 +0eri"ki beli :leb..............................................#51 3roke'i od kro0pira......9 ?aslino :leb.....................................................................................................................#5# )ra'inirane %oki!e e pala"inke........................................................................... ......................................................#55 Po:o ane pala"inke sa 0o&go0..............................#5$ 3ri(ke :leba sa siro0..............................................................................................................#...................................................................................#52 )ibanica na 0o! na"in.....................................................................................................................................................................................##2 3a!&erice................5 Pu1e i od sira....................................................#.....................................#.......................................................#57 Rasko(ne pala"inke...........................................................8 )ru&i!ski :leb sa siro0............#5$ )ospodar*Ao0ini u('ipci od pepela..................................................$ ?eksikanska pa!e'a..##/ 3ro0pir*ki4le sa (unko0..............................................................................................................................................................................#.....................9 1$ ..... 3i4lice sa (unko0..............##7 Poga"ice od " araka............................................/ Bosanski burek...............#.........##2 Ce reci........................................................................................................................................................1 Pi'ice od sira i 0esa............................#59 Ja!a"a............................................................................#.................................................................................................................................#.......................................................................................................................................#51 ?anas'irske poga"ice...................#................................##9 Jok(irski puding...................................#55 Pala"inka od 0akarona.......................................#.......................................................................#58 3oso ska pi'a sa bli' o0.#52 Er1ikina pi'a od sira..5 Čordini pu1i-i ......................en!a pi'a sa 0eso0......................................................##9 Perece.....#5# Pi'ul!ice....#....................................../ 8o0a-i :leb...#5/ Po:o ane pala"inke sa 0eso0.............##2 %ukine slane ('angle..............##.....................................##7 Poga"ice od sira.....................................................................................................#.......................#57 Br&a pi'a od sira.....................................................# Uklup"ana pi'a od sira.................#58 Pi'a od kiselog kupusa.....................................#.................##/ ?a9arske ki4lice.................#................................................3i4lice sa siro0................................#5/ Po:o ane pala"inke sa pe"urka0a......................# Pra&na gu1 ara.......................................................#59 Po'rpu(a...................................................

....................................................................................#/1 Srpska poga"a.....................................................#// Pro!ara...........#/...................................#/5 Sel!a"ka poga"a...................#7/ Parada!& pun!en 'un!e ino0..............................................na i'ali!anski.............leb sa siro0 i slanino0.....................................#/1 Poga"a sa slanino0...................................................................................................................................... S'arinska cic ara.......................................................#72 Rasko(ni 0orski kr(...............................................................................................................................................................................................#2$ Ri1o'o od ska0pa...........#78 3ok'el od ska0pa........#/7 Popara 0rsna.#/8 Bkrapina na sala'i........................................................./5 godine..............#7$ ..........................................................................................#78 Sku(e u 4oli!i......................................osos ki(...............................................................#// @ic ara......................#7.........................................................................................................#/2 ...............................................................................................#/7 SPE@IJ+......#/9 File'i od (krapine u 'es'u od pi a...........#// 6el!anik...................................is' sa pe"urka0a.............................#7# Osli.....................................#71 .....................................................................................#77 Aun!e ina na do0a-i na"in..................................................................................................#72 ?orski kr(.......#7/ Ribl!i 0arina'.......................................ercego a"ka poga"a.......................................................#/........................#/....#75 .........................................#7$ Aun!e ina na 4rancuski.......................................IAEAI I6 ?OR+...........................#21 O0le' od :rena sa kre e'a0a..........................................osos u pi u i& 1.............................................................................................#/8 ...................#/5 Boga'a poga"a..e(o=ku ana> sarga..#/9 Osli.............................................................#/# ....................... Puding od 4ilea lis'a sa soso0 od ina..........................#7.........#71 8i0l!eni losos 'a'ar.............................................................#78 ....................................... Rasko(na poga"a...................................e(o =ku ana> riba..............................#21 11 ...................#2$ Ska0pi sa pirin"e0...............................................................................................................................ladan kola" od ribe.......................................................sa soso0 od ora:a..........................#/# Poga"a sa kiselo0 odo0.............................................. So0un......................................................#7# ........... Bakalar na boke(ki na"in......................................................#77 3ro0pir pun!en (krapino0............#75 .......#/5 Bosanska poga"a...............is' sa pla i0 pa'lid1ano0............is' sa :olandski0 soso0...........................................................

.............................#87 Sos be(a0el....#29 %oki!e preli &a sala'u.......................................................................................#27 .....#81 Engleski preli &a sala'u............................................................................... 8agn!e na bu&aru......................................................................#81 Sos 'a'ar.....#87 .........ladan preli od parada!&a...................#8# Sos &a ribu.#8# Sos &a di l!a".............................................#8$ Sos od sardele................................................................olandski sos.........................#8# Sos od 0ioro9i!e........................................................................................#29 Sos od li0una.....................#2# Bkol!ke Sen Eak....................................................#81 Sos &a s'ruganu (argarepu..............#28 Sos od sen4a.......#8...............................#89 1# ..............................#2/ Ri&o'o od lign!i......Ska0pi u pile-e0 0esu......................................................................................................................................................................................................... Sos Bolon!e& &a (page'e..................................................#88 <ade &a pile..............................................................#27 SOSO%IF ?+RI<+AIF <+8E%I................................#8....#88 ?arina' &a ros'bi4..................................#8.........................................................#28 Sos +ndalu&...........................................#8/ Sos 0a!one&.........................................................................#2......................................................................................................................................#8/ 6eleni sos 0a!one&................................................ign!e na sala'i........#8# Sos od kiseli: kras'a aca..........#81 .................................................................................#29 Sos od li0una &a (page'e..........#8/ Sos od ora:a.............. Ri&o'o od dagn!i............................#2.................................................................................#88 <ade &a pile na drugi na"in.................................................................................................................................................................................................#22 Sos kari..............................#28 Sos od :rena................................................................................................#2/ Sala'a od dagn!i................................................................................................................#87 Sos od parada!&a..............................................................................................................................#2# %ekna od pirin"a sa dagn!a0a........................#28 Sos Bernes.........................................................................#8$ Sos od 'un!e ine..............................................................................#8$ S0il!in sos od sen4a..........................................................................................................#87 Sos Re0ulad.......................#2/ Pun!ene lign!e........................................................................................................................................ Sos od par0e&ana &a pirina"...................................... Preli &a n!oke.....................................#8. Pikan'an sos &a pe"en!e.........................

.................... Sala'a od pile'ine................................#99 Sala'a od parada!&a sa beli0 siro0..............................5$/ Aor'a od ora:a........................................#97 ?ona(ka sala'a od sla'kog kupusa sa " arci0a........................ulu*'or'a..............#91 Sala'a od pirin"a i po r-a...................................................................................#95 S'rugana (argarepa........................................5$# Aor'a od ka4e...........#9...................................................5$5 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5$# 3re0*'or'a..........#9# 3ro0pir*sala'a.............................................................................................................................5$2 Aor'a od !abuka.................#99 Sala'a od pe"eni: paprika.........................................................................#99 Sala'a od pe"uraka i kro0pira..................................................................................................................5$7 Aor'a od !agoda..5$9 B arc aldska 'or'a........5$9 +0eri"ka 'or'a...................................#9. Sala'a od debrecinera.................................................5$1 3ral!ica od Sabe..........5$8 Aor'a od pe"eni: ora:a ....................................................................................................................................#91 Sala'a od bli' e.................#89 ?aslac &a bi4'ek......................................................................................................<ade &a -urku.......#95 Sala'a od celera....................................................5$$ S............................................................................................................................................#95 )ru&i!ska sala'a..............................................................#89 S+....#97 Boga'a sala'a..........................................5$/ Pu(kino a 'or'a..............5$5 Be&e 'or'a.............................................................................................+A3IBI....................................................................................................................5$8 Aor'a od pe"enog le(nika..................................................................................................... Sala'a od luka........................................#98 6elena sala'a sa preli o0.....................................#98 3isela sala'a................#9$ %oki!e a sala'a..................#9................#98 6elena sala'a sa " arci0a...................................51$ 15 ......................................#9# Aara'or*sala'a.....#9.............................................................................................#89 ?aslac &a (a'obri!an........#98 @ ekla sala'a sa :reno0................#92 Sala'a od borani!e..............................................................................+AE..........................................................#92 Parada!& sala'a sa pe"eni0 paprika0a...............#9# Jer0enska sala'a.............. Sala'a od go e9eg 0esa......................................................................................................................................#92 Sala'a 0i0o&a..............................................................................

..518 3ara0el*ko: =Ro1a'a>...........................................................................................................................................5#7 Babine 'a'il!e..................................................................512 Čokoladni 0us......................................................................................555 1...........................519 Penas'i kre0 od anile............................................................517 Ea:ar*'or'a...................................................................................................................................................................51/ Sa:er*'or'a g9e )ligori!e i-..................51..517 Eerbo* 'or'a.........................................................................................55# 3ola" dok'orke Aan!e.........................5#8 %ukine sla'ke ('angle ........................................................................5#8 Ra ani!a...................................................................................................................................................................................................................................................512 Sredn!o eko ni kre0 od s in!ske kr i............................5#$ Je re!ski kre0................................................................................551 3ola" sa o-n!ako0............................5#....................55# 3ola" od bresaka..................................5#/ Aar' od !abuka.........................................5#1 Čokolad*puding sa bade0i0a............................................................................................................................................................5#$ 3re0 od anile....................................................................................................................................................................................................................5#5 Francuski kola".55$ Floren'ine...55$ Au4a:i!e....5#8 3ola" od ka!si!a sa bade0o0.5#2 %o-ni kola"....518 %o-ni kre0..............................................................................................................551 @iri(ke 4loren'ine.........................................................................51/ Re4or0*'or'a.......................................................................................................................................................5#1 @rni kola" sa i(n!a0a...................5#.......................................................................... .........................................................................................5#5 3rancle................5#7 )rili!a( rola'............Bade0*'or'a.............................................511 Aor'a od le(nika i "okolade......................................................................................... 3ola" od !abuka............511 Aor'a od ka4e na drugi na"in.............................................5#2 S'arinski pru'i-i od ora:a.....................................................................................................................51# Aor'a sa 'ri 4ila...........51$ Pra(ka 'or'a...51.................... Sa:er 'or'a...........................................................................................................................................5#/ Aari Aa'en.............................................518 Čokolad*kre0 u "a(a0a.................................5#/ Eenska -ud. Padobranci.............................................................................519 3re0 od !abuka........ Ae'a*?arina grili!a( 'or'a...............................51# ?oka 'or'a...

................................................................................8 Ba&elski keksi.....................................................................5/1 Pi'a od i(an!a.......5...................................................ondonske ('angle.......557 So0borski kola" od belanaca........./ ...................5....5// Pala"inke na 0o! na"in............................5.....5.....................................lep"i-i sa ci0e'o0.......................................................# ?le"ni :leb =?ilc:bro'> Sla ski 3ola"...................................................................../ )encona sa Čene!a.558 Čokolad*(ni'e......557 %anilin*ki4lice................................................5/$ .................................................................552 8 orske kro4ne.....................................................5// 3re0 pala"inke.....................................557 ?a4i(i......5/....................................................................1 3i4lice od sala...........................................................................................................................................................5/7 B edske pala"inke....$ 3o0isbro'..5/# Bosanska (l!i opi'a.....................................en!a pi'a sa i(n!a0a........................................5...................................................................................55/ 3la!s'erone.............5/7 Pala"inke Ro0ano4..55/ ?a9arski polu0eseci.......552 Čordin kola"..................5.............................555 3ola" od (l!i a.............................................5/# Pi'a od "okolade...........................................5.................7 Aa(ci sa pek0e&o0..................5..................5...................................8 Jednos'a ni keksi...........................................................5..............................# Eu'i kola" i& G%II eka...........5...............5................................5..5......................................................................5...........................................555 3ola" od bade0a....................5... ....................................................................558 Pi(inger sa "okolado0................5/2 1/ ..................................................................................................................559 Ringo Jan"i..... Babu(kina pi'a od !abuka.................................................................................ondoner*'es'o =upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>...........................................leb od banana i ora:a................................................................................................................................................ Re&anci sla'ki i ku ano ino................................................................................en!a pi'a sa !abuka0a.....................5 ..............................5/1 ..559 ?icikin kola" sa bade0o0................................1 .....................................................................................5 Francusko 'es'o = upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>..5......9 %erina kre0pi'a......................................................................................................................................................................$ Presburger ki4lice...........................Bpric*kro4ne......................................................7 ?icikine bu:'le......................................................................................5/......... Bakina pi'a...........

.............................................................................52$ Preli od bade0a.........................57# Čokoladne nokle........................................522 17 ............................................57/ Pun!ena din!a.......................... Sladoled od ru1a.............................................52/ Sala'a od go edine...................................................................................571 %o-na sala'a................................................575 Ba!adere.............................................................................57..................572 .......52/ Pl!eska ica..................................................................................................................52$ Penas'i preli od "okolade..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................52.........579 Preli od "okolade..................................................................................................525 Čorba od &el!a.................. ?us od !agoda..................edena pena sa 're(n!a0a..................................52$ Preli od ka4e............57/ Sladoled sa 'opli0 preli o0.................................................522 81u0lek*-e ap....57/ Praline......................521 8IJEA+...........................5/8 @arske 0r ice..................... 3u ana go edina............................525 Čorba od pile'ine............................................................Fla0birane pala"inke HSi&e'H =@repe Su&e''e>........................5/8 )arnirane pala"inke sa orasi0a...........57$ Fla0birane !abuke............................................525 Bu!on sa !a!e'o0.........527 ?usaka od kiselog kupusa................................................................572 Bola.....................................................................................................................................................................5/9 Boki&o deser'...................................................................................................................522 )ula( od go edine.............................................................................................52......................571 Pun!ene !abuke....................................................................521 )la&ura od ka4e........................................................52# Supa Pa e&e =di!e'alna>...............................................................................................................................................................................................................................................................................57# 3es'en*pire......52/ ?usaka od bli' e=&el!a>................52........................5/9 Bnenokle...............................................................................................572 @arigradska bo&a...................................................................................................579 Bodo od ina............. 3u ana !agn!e'ina....................................575 3es'en rola'.............................57..527 Sar0a od kiselog kupusa............................................................................................................ 3u ana 'ele'ina..........................................................579 )la&ura od "okolade.........................57$ Fla0birane banane..........

......581 3ras'a ac sa kiseli0 0leko0................................................................................58/ 8ins'o an 0o&ak....................................................................58$ Jani!a od po r-a.....................................................528 Belo pile-e 0eso pe"eno be& 0asno-e...........58/ Pa('e'a od 'ele-e d1igerice........................................................................................528 Pile-e pa('e'a..............................................585 Ro'k ice sa !a!i0a..................................................................................................................587 81igerica pe"ena be& 0asno-e....................591 Pire od !abuka.................528 Pile dins'o ano................................................................................58# 6elena sala'a sa preli o0.529 Pe"urke dins'o ane...............................................................58.......................... 8ins'o ana pile-a srca.........588 Sala'a od debrecinera.......................................59$ Pe"ena !abuka...................588 Sala'a od ribe...........58/ 8ins'o ana 'ele-a d1igerica u inu.................................................................... Pa('e'a od belog sira i !a!a...58# 3ar4iol sa !a!i0a...............................................................................................585 6elena sala'a sa !a!i0a i debrecineri0a............529 Pe"urke pe"ene.......................................................................................................................................................................................581 Pod arak posni.......585 O0le' od !a!a sa parada!&o0........................................................................................................................................ Po(irana !a!a.................................................................................................................................58$ Pire od spana-a..............................................................58# Prokel! =(prosle> sa !a!i0a..............................................................................................................................................58$ Bargarepa s'rugana.......................................................................591 12 ...................529 Barena bli' a sa 'ik ica0a...........................587 %ir(le ku ane ili pe"ene be& 0asno-e....58................................................................587 )o e9i !e&ik ku ani.........58..................................59$ 3u ana =le(o> riba.59$ S'rugana !abuka sa li0uno0 i ci0e'o0......................................................................581 Sladak kupus sa kiseli0 0leko0.........588 Aun!e ina sa li0uno0....................588 Pe"en pari&er od -ure'ine......................................................Aele-i naresci pe"eni be& 0asno-e..........................

SUPE I ČORBE 18 .

supena kašika brašna . i&rendisan tvrdi sir i vodu.dodajte kiselu pavlaku pa sve i&ru!ite u &emljanu ili vatrostalnu posudu.poja!ajte vatru da što pre provri.6 kriški crnog ili polu crnog hleba Iseckajte crni luk na tanke listove.3#5 dl supe . l vode.veza peršuna %ropržite brašno na maslacu da ne potamni. 19 . beli biber.beli biber .200 g mekšeg sira .so . stalno mešajući ru!nim mikserom. U to dodajte 1. )ekši sir istisnite i stavite u !orbu da se kuva. %reko to'a stavite kriške ispe!eno' hleba.60 g maslaca . Kuvajte stalno mešajući dok se sirevi ne istope. U posudu u kojoj ćete služiti umutite kiselu pavlaku sa iseckanim peršunom. "upu služite vrelu. "manjite vatru.200 g kisele pavlake . propržite na maslacu dok ne porumeni.1 dl vode .150 g tvr eg sira!trapist" .pospite istru'anim sirom.60 g ribanog permezana. (odajte supe i kuvajte oko minuta. "talno mešajući supu.4 komadasira za mazanje .Francuska supa od crnog luka 300 g crnog luka . )ešajući nalijte vruću !orbu i odmah poslužite.1#5 dl belog vina .1 supena kašika brašna . Čor a od s!ra 60 g maslaca . (odajte vino. %osolite. pobiberite.biber . ostavite da se kuva na tihoj vatri #$ minuta.4 kašike kisele pavlake . dodajte brašna i mešajte na tihoj vatri 3 minuta. %osudu stavite u dobro &a'rejanu pećnicu i pecite dok sir ne porumeni.

so .biber .leb secite u kocke i nalijte vrućim bujonom. -stavite 1$ minuta da omekša.vode %ropržite na maslacu sitno seckan luk.3%4 i gove eg bujona . -dmah služite toplo."#$r#%ska &or a od s!ra 3 supene kašike maslaca . Uspijte vode i mleka.1 koren celera .akav hleb ispirajte u mikseru. biber i &elene &a!ine. %rocedite 'a kro& sito.aleva paprika . U vruću supu dodajte naribani sir.2 dcl belog vina .200 g belog hleba !bajatog" .propržite i i&vadite i& masnoće.šolja sve$eg kravljeg sira mleka . +eposredno pred služenje umešajte kiselu pavlaku i i&'nje!eni kravlji sir i stavite na vatru samo toliko da se !orba dobro &a'reje.100 g slanine . Val!'#rska supa od s!ra 200 g sira smentalera . /uk isecite na kolutove i propržite na masnoći i& slanine. poklopite i i& tiha kuvajte 1 sat. (odajte vino i ostatak bujona i malo prokuvajte.1 kašika seckanog peršuna. so.oplu supu servirajte u tanjire i pospite sa lukom i slaninom.3 šolje vode .1 glavica crnog luka .2 zelene babure . tako*e iseckajte celer i babure pa &ajedno pržite oko 1 minuta.šolja kisele pavlake . "laninu iseckajte na kocke.1 veza vlašca . ali nikako da provri. . %osolite pobiberite i dodajte alevu papriku. . #$ .so .biber .2 glavice belog luka .

(odajte hladnu vodu. "ve &amutite i ostavite da stoji u hladnjaku još najmanje dva sata. krastavce. prašku šunku. posolite po ukusu. "lužite hladno.2 kriške hleba .3 jajeta 150 g praške šunke . I&jutra rešetkastom kašikom skinite la'ano mast sa površine koja se ste'la. na re&ance iseckanu prašku šunku i isto tako iseckane krastavce.2 ljute papri'ice .1 sve$ krastavac .veza miro ije "kuvajte u 10# l vode kocke kokošije supe.Var!%an(a rusk# oro)k# 2 kocke kokošije supe . U sudu u kojem ćete služiti !orbu umutite 10# l kiselo' mleka sa ohla*enom supom.3 babure .paradaj& 3be& sredine4. Gaspa&o &or a 2 supene kašike ulja .2 kašike brašna .soveza peršuna . tvrdo kuvana jaja.3 jajeta .2 glavice crnog luka . 5orbu služiti hladnu a svaki 'ost po ukusu i naho*enju po !orbi posipa šta želi.1%2 l vode .1%2 l kiselog mleka .1 l vode -d ulja i brašna upržite bla'u &apršku. i biber po ukusu. #1 .3 ve&a paradajza .babure. 1atim u posebne !inijice sitno seckano pripremite2 crni luk. i pržen hleb.la'ano mutite i ostavite da provri.150 g praške šunke . ljute paprike.6 dcl jogurta .3 kisela krastavca . mito*iju. .(odajte paradaj& pire. -stavite u loncu da prenoći u hladnjaku.4 kašike paradajz pirea .ome dodajte na kocke iseckana tvrdo kuvana jaja. -hladite je. sitno se!en peršun.(odajte jo'urt i !orbu dobro ohladite u hladnjaku.biber.

200 g kisele pavlake ## .1 veza peršuna .Gaspa&o * Andalu' &or a 100 g krastavaca .pola tube koncentrata od paradajza . koncentrat paradaj&a. U ohla*eni bujon stalno mešajući dodajte majone&.so .100 g majoneza . "lužite hladno.so .U svaku šolju stavite po jedan kolut neoljušteno' krastavca i po nekoliko listića peršuna.2 glavice crnog luka .3 dcl mleka .50 g maslaca .3 šargarepe .( dcl jogurta .(odajte so.2 l vode .paradaj& i luk. biber i alevu papriku.2 paštrnaka .sirće.biber )odaci za 'orbu iseckani 3 jajete tvrdo kuvana .1 kašika seckanog mladog luka .-stavite !orbu u hladnjaku da se ohladi.(00 g paradajza .1 kriška kupusa .300 g sve$ih paprika 2 glavice crnog luka .3 praziluka .2 kašike sir&eta . "lužite !orbu u& dodatke. (odajte paprike i propasirajte u mikseru.a 3 krompira .3 kašike seckanog peršuna I&mešajte sve sastojke i stavite u hladnjak da se ohlade.so biber . tabasko i prepasirano povrće.2 kašike kapra -ljuštite krastavac. Čor a od pas!ranog po$r.1 kaši'ica aleve paprike . "vako ih po svom naho*enju sipa po !orbi. %re služenja ra&mutite !orbu žicom &a mu!enje belanaca i sipajte u rashla*ene šolje.servirane u posebnim !inijicama.4 dcl bujona 10 kapi tabaska . +ladna &or a od kras(a$aca 2 polje oljuštenih i sitno seckanih sve$ih krastavaca .3 kriške hleba!propr$ene kocke" .

"talno mešajući sipajte vruću !orbu. #5 . propasirajte nalijte vodom u kojoj se kuvalo i pustite da provri. Kada je kuvano ocedite.%ovrće o!istite i sitno seckajte. "lužite toplo. posolite i kuvajte istiha dok povrće ne omekša. U sudu u kojem ćete služiti dobro umutite maslac i kiselu pavlaku. +alijte vodom.

biber .1 kašika maslaca .Parada%' &or a 1 l kuvanog paradajza . I&vadite rebarca. biber.1 lovorov list .1alijte toplom vodom. (odajte rebarca i isitnjene &elene &a!ine. . Čor a od so&!$a 1*0 g so'iva . solju i biberom.Kuvajte na tihoj vatri 1 sat.1 struk maj'ine dušice . Ukoliko nemate ukuvan paradaj& u te!nom stanju. bosiljak.1 kašika brašna .1%5 l vode . proce*eno so!ivo i još malo dinstajte.biber -2 kašike seckanog peršuna "o!ivo operite i ostavite 'a u vodi celu noć.kuvajte povremeno skidajući penu.50 g maslaca +a ulju propržite kašiku brašnai na to dodajte ukuvan paradaj&. /uk i&dinstajte na maslacu.1 'aša vina .so .so .1 seckani luk . %ra&iluk i šar'arepu operite.1 praziluk 2 šargarepe . &a!inite !orbu vinom.dodajte pra&iluk i šar'arepu. #.svako u tanjir može da stavi malo masla. 5orbi možete da dodate neko teto ili pirina!.2 lista bosiljka . Kada paradaj& prokuva dodajte so."vucite meso sa kostije isitnite 'a i ponovo stavite u !orbu. i kuvajte 1 minuta. možete dodati tubu paradaj&6pirea sa 1 l tople vode.kaši'ica še&era . šećer.%ospite !orbu peršunom. %ra&iluk isecite na tanke kolutove a šar'arepu na kockice.2 par'eta suvih rebarca . Kada poslužite !orbu.

Kada je pirina! dobro kuvan 3oko #$ minuta4. (odajte bistre supe.20 g maslaca . Gr&ka &or a sa %a%!-a 1 litar bistre supe .2 $umanca .1%2 šolje pirin'a .100 g mladog kajmaka %rvo jaja tvrdo skuvajte. Kuvajte još koji minut.so . stalno mešajući.da se !orba malo &akuva. -d maslaca i brašna napravite &apršku. -vako pripremljen pirina! nalijte vrelom bistrom supom.100 g kisele pavlake .celo jaje i jedno žumance.2 dcl mleka .1 kašeka rastopljenog maslaca .biber . procedite 'a. posolite i pospite peršunov list.1%2 šolje mleka .so . -dmah služite. mešajući dok se supa ne &'usne.200 g kisele pavlake . %red služenje po !orbi pospite sitno se!en peršunov list. 7a&mutite žumanca. Čor a od %a%a 4 jajeta . . #/ . ne mno'o uprženu.sitno se'en peršunov list "tavite supu na vatru da provri. 1atim umutite kiselu pavlaku. "lužite toplo.peršun U 10 l slane vrijuće vode staviti dobro opran pirina!.biber .1%2 kašike skrobina!majcene" .B#la &or a od p!r!n&a 1 l bistre gove e ili pile&e supe . pa postepeno uspite limunov sok da se !orba ne bi &'rušala.sok od 1 celog limuna . pobiberite.150 g pirin'a -2 jajeta . skrobin i mleko u 'latku kašu i umešajte u vruću supu.3 dcl bistre supe .biber .(odajte na kraju maslaca. dodajte predhodno opran pirina! i kuvajte pola sata dok pirina! ne omekša.seckan peršunov list . (a bi &rna pirin!a ostala cela nacedite u vodu sok od pola limuna.1 limun .ome dodajte skuvan pirina! i dobro pobiberite.kašika brašna . 1atim po ukusu možete &akiseliti limunovim sokom. da se kuva.

umućenu pavlaku i kajmak. #7 . pobiberite. polako mešajući.dodajte sitno seckana jaja. "lužite toplo. toplo mleko. +a kraju. i dodajte peršunov list.posolite.

-stavite da se ohladi. biber.1akuvajte ih u supu i pred služenje spustite kajmaka.biber .100 g mladog kajmaka .1 celo jaje.prstohvat brašna "laninu i jednu ki9lu iseckajte na kocke i malo propržite dok malo ne požuti. U šerpi rastopite maslac. Kada je testo pe!eno.1 l bistre gove e supe . 8il je ovim &avršen.1 $umance .od d. so. žumance.2 jajeta .ome dodajte uprženu slaninu i ki9lu.100 g maslaca .sitno iseckan peršunov list. #2 . "lužite toplo. sve dobro i&mešajte.(odajte malo maslaca i prstohvat brašna da valjuške budu !vrste. 1atim umesite i ra&vucite tanko 3 u ju9ku4 testo kao &a re&ance ili savija!u.testo kao za savija'u ili rezance 1%2 kg tele&e ili jagnje'e d$igerice .biber po ukusu.biber . 5vrsto uvijte kao rolat.2 $umanca . -dmah služite.&atim je sitno iseckajte.1 jaje .glavica crnog luka veza peršuna .so . .so "kuvajte dži'ericu u slanoj vodi. složite 'a u posudu i &alijte toplom supom.!g#r!c# 1 l bistre gove e supe . (obro umutite maslac.dodajte sitno seckan luk i peršun i malo propržite i posolite.veza peršuna . žumance.-hladite i dodajte seckanu dži'ericu.2 ki+le . jaja. :elu ovu masu i&mešajte sa još jednom ki9lom predhodno natopljenom u mleku. složite pljoštimice u podma&an pleh i pecite u srednje &a'rejanoj rerni. "ecite par!iće debljine malo' prsta.%remažite slojem mase od dži'erice. S(ar!nska supa sa $al%u)c!-a od slan!n# 125 g slanine .S(ar!nska supa sa sa$!%a&o.100 g maslaca .

cimet.S(ar!nska &or a od #log $!na ( dcl belog vina .nekoliko kriški +rancuskog hleba . Ra(na &or a od rasola 1 l rasola .biber .veza peršuna tucane suve paprike "tavite u lonac !ist ro&a rasol da se samo smla!i 3nikako da se suviše u'reje4.2 kocke še&era .+a kraju dodajte propržene na maslacu i pobiberene ki9le ise!ene na kocke. stru'ana kora od limuna. šećer.voda "tavite da se kuva 1 sat 2 vino.200 g kiselog kupusa ribanca .prstohvat cimeta . U sudu u kome !ete služiti dobro umutite žumanca sa kajmakom.2 ki+le . "talno mešajući polako sipajte ukuvano vino.5 $umanca . U tanjir svako' 'osta stavite malo ribanca i po dva krutona 3kruton2 na ulju propržena kriška 9rancusko' hleba.pospete tucane paprike i &alijete sa malo maslinovo' ulja.kora od 1 limuna . &atim posoljena i pobiberena 4. %reko ovo' nalijte mlak rasol.50 g maslaca .malo maslinovog ulja .-do&'o stavite malo seckano' peršuna. #8 .100 g kajmaka . !aša vode.

200 g kisele pavlake .2 korena celera .150 g pirin'a . i u& to celu 'lavicu crno' luka stavite u lonac malo propržite na ulju i nalijte toplom vodom. bibera u &rnu3ako imate &eleni biber još bolje4 i posolite po ukusu.50 g maslaca -perite sveže višnje.U posebnoj !iniji pripremite #$$ ' kisele pavlake sa # žumanceta.so .soli i bibera.posebno predhodno &'otovljenu kaj'anu od 3 jajeta.veza miro ije . Kada su bubci skuvanu ocedite ih. "lužite !orbu u& kocke od testa. stalno mešajući. Prol#.ako*e odvojeno skuvajte i pirina!.&atim 'a operite hladnom vodom i ocedite.(odajte šećer.nalijte vodom i prokuvajte. .2 korena peršuna .2 $umanca . paštrnak. iseckajte na kocke i dodajte ih u !orbu.Ra(na &or a sa Kr/a od $!)an%a 1 kg sve$ih višanja ili cepanih iz tegle . %osebno skuvajte pileće bubce sa &a!inom od sušeno' povrća.biber .na &or a 4 šargarepe ."ve to &ajedno &amesite. Kada je !orba kuvana i&bacite 'lavicu luka.veza peršuna biber .Kada je testo kuvano iseckajte na kocke. #9 .3 paštrnaka .stavite u salvet i kuvajte u vriju!oj vodi #$ minuta. %osebno umutite i kašiku maslaca.1 kašika brašna . celer.10 pile&ih bubaca .1 kašiku brašna.1 glavica crna luka .malo ulja . dve kašike tucane suve ki9le.5 jaja . dodajte pirina! i stalno mešajući sipajte toplu !orbu. jaje.(odajte sitno seckane miro*ije i peršunovo' lista.50 g še&era . U !iniji &a služenje umutite kiselu pavlaku. koren peršuna.200g kisele pavlake .so .kašika za'ina od sušenog povr&a Isecite na kolutove šar'arepe. o!istite od koštica 3mo'u u &amenu cepane i& te'le4. napravite deblju kobasicu.2 ki+le .# cela jajeta. Vruću !orbu sa višnjama nalijte na pavlaku i žumanca.1 kašiku kisele pavlake.1 jaje .

roj jaja &avisi od broja 'ostiju.dolijte vode i ostavite da se kuva. 3. U vruću vodu polako spustite ra&bijena sirova jaja. 5$ .malo ulja "panać o!istiti i operite u nekoliko voda.koju ste predhodno posolili.so . u&mite šolje &a supu i u svaku prvo stavite poširano jaje..1atim iseckajte na sitne kocke slaninu.Čor a od spana.3%4 l mleka .reće. .4 jajeta .a sa kn#dla-a 500 g spana&a . Supa Pa$#'# .4 krutona !propr$en hleb" .polako dodavajući brašna da se ne napravi suviše 'usto testo. polako rešetkastom kašikom vadite.spuštajte supenom kašikom knedle u veli!ini koju želite.a 4 osobe-1 1%2l paradajz 'orbe . spanać ne treba du'o da se kuva da suviše ne omekša.o su krutoni4.propržite 'a na vrelom ulju i pobiberite.-cedite ih i stavite ih u !orbu. Knedle su kuvane kada isplivaju na površinu.udite oba&rivi. &atim nalijte vrućom %aradaj& !orbom.. 3%oširanje jaja2 "tavite da proklju!a 1 l vode sa 1 dcl sirćeta. Kada ste sve ovo obavili.150 g slanine .150 g brašna .biber . (ru'o poširajte jaja./upajte 'a varja!om dok se ne ujedna!i.so .2#5 dcl vode 1 jaje .veza peršuna. %o osobi jedno jaje.na nje'a prepržen hleb.biber 1a ovu !orbu potrebno je obaviti nekoliko radnji.200 g permezana . Kn#dl#0 Umutite jaje u& malo soli i ulja. %rvo skuvajte paradaj& !orbu 3recept br 1$4.isecite na kriške sredinu od belo' hleba.(odajte toplo mleko i ostavite samo da baci klju!.%osolite i pobiberite po ukusu. malo je propržite &ajedno sa spanaćem. U vriju!u vodu.%ospite dosta stru'ano' perme&ana i sitno seckano' peršuna. Kada se jaje malo ste'ne 3belance4.

dodajte vruću !orbu. maslac. U !niji &a služenje supe umutiti # žumanceta i polako mešajući nalijte vruću supu.lovorov list .50 g maslaca .(odajte alevu papriku mešajući koji minut. vodu. "maljite vatrui kuvajte na umerenoj topliti #$ min. U !iniji u kojoj ćete služiti !orbu.&or a od kro-p!ra s %a%!-a 1%2 kg krompira . so."pustite kupus i dinstajte 1 sat.so . iseckajte na kocke.po $elji še&era . limunove kore. skuvajte i ocedite. U vrijuću !orbu spustite kobasice ise!ene na kolutove da se kuvaju < minuta.biber . dodajte lovorov list.biber Krompir oljuštite.+alijte kupus supom.po $elji cimeta . cimet . (obro i&'nje!ite.1%2 l vode . Kr#.2 para suvih kobasica . šećer. 1!-ska &or a od k!s#log kupusa sa ko as!ca-a 1 kašika ulja .200 g kisele pavlake %ropržite na ulju sitno seckan crni luk.1l bistre gove e supe . 1ato vreme prepržite kockice hleba na ulju i pobiberite.300 g kiselog kupusa ribanca -1 kaši'ica aleve paprike .1 glavica crnog luka . biber.%redhodno ulupana 51 .dodajte kim i kuvajte istiha pola sata. -do&'o stavite kockice hleba.2 $umanceta .1%2 l mleka .1%2 kaši'ise kima . umutite kiselu pavlaku i polako mešajući.2 kašike majorana .strugana kora od 1 limuna .2 jajeta .so .malo ulja .2 kriške hleba "tavite vino da provri i stavite majoran. Kuvajte oko 1 minuta.1!-ska supa od crnog $!na 1 1%2 l crnog vina . nalijte mleko. (osolite po potrebi.

-vu !orbu možete na isti na!in &'otoviti. %ostupak &a spravljanje je isti. kao i ukus !orbe kada je 'otova.jaja polako sipajte u tankom mla&u. 5# .stalno mešajući vruću !orbu.sem da umesto krompira koristite krompir pire od predhodno' dana.

2dcl slatke pavlake .100 g kisele pavlake .(instajte ih na malo ulja.3 oljuštena krompira ise'ena na kocke .1 kesa 'orbe od gljiva .kašika za'ina od sušenog povr&a .=otovu !orbu sipajte u !!iniju preko proprženih kockica hleba. dodajte &a!in od sušeno' povrća. U jedan litar dodajte i& kese Krem !orbu od 'ljiva i skuvajte prema uputstvu.so .1 dcl mleka .Kr#.biber .1 kašika ulja .&or a od p#&uraka 300 g pe'uraka šampinjona ."pustite krompir.1 l vode -perite i krupno isecite šampinjone.200 g kisele pavlake .&or a od c#l#ra 3 osrednja sitno se'ena celera . 55 . %olako mešajući dodajte ukvanu 5orbu od pe!uraka. U posudi u kojoj ćete služiti umešajte kiselu pavlaku.100 g maslaca .2 l vode . %red kraj kuvalja dodajte i&dinstane šampinjone.1 jaje . sitno seckan peršun i biber po ukusu. umešajte žumanca sa ra&mućena sa kiselom pavlakom i ostavite !orbu na vatri samo toliko da se dobro &a'reje. %ropasirajte 'a. Kr#."tavite na vatru da provri. posolite i kuvajte na tihoj vatrijedan sat dok povrće ne omekša.slatku pavlaku ka jajetom.veza peršuna .kockice hleba prepr$ene na maslacu %ropržite celer na maslacu i nalijte vodom.3 $umanca .kašu ra&redite s mlekom.

dok kar9iol ne omekša. >umanca umutite sa predhodno u'rejanom slatkom pavlakom.4 kašike brašna 2 1%2 l bistre supe ."lužute sa ražanim hlebom i maslacem. stavite u lonac. 7a&mutite žumanca sa kašikom hladne vode."ipajte postepeno u lonac i mešajte dok ne provri.a 500 g spana&a . (odajte i&miksiran spanać sa mlekom.7astavite kar9iol na cvetiće.(odajte bober i nastru'an sir. dodajte šolju tople !orbe. U loncu napravite bledu &apršku od maslaca i brašna. stavite 'a u !iniju u kojoj ćete !orbu služiti i držite na toplom mestu.2 dcl slatke pavlake .so -beli biber . Kada provri kuvajte 3 minuta mešajući."a!uvajte šolju vode u kojoj se kar9iol kuvao.&or a od spana. 5.3 $umanca . . Kr#. U vrijuće mleko 'a stavite i kuvajte 1$ minuta.6 kašika maslaca .so .=otovu !orbu sipajte u !iniju preko kar9iola.&or a od kar/!ola 1 glavica kar+iola . "lužiti toplo sa kockama krutona.(odajte so.1 l mleka.Kuvajte istiha 3$ minuta.prstohvat muskata .kriške ra$anog hleba premazane maslacem i posoljene -!istite kar9iol od korena i listova.1 kašika hladne vode biber .Kr#. muskat. +alijtevrućom posoljenom vodom31 kašika soli na1 l vode4. operite 'a.3 kašike nastruganog starog ka'kavalja .-cedite 'a. +alijte bistrom supom i šoljom vode od kar9iola.Ispasirajte u mikseru.100 g krutona !sitne kocke propr$enog hleba -perite i procedite spanać.2 $umanseta . biber.

peršun.7a&mutite kiselu pavlaku.1 glavica crnog luka . pileće meso o!istite od kostiju i vratite u oce*enu supu.-ljuštite krompir i isecite na kocke.2 paštrnaka . +a kodutove isecite babure. +alijte vrućom vodom.3 šargarepe .1 1%5 l vode %redhodno skuvajte suva rebra. Kada je meso skuvano ocedite supu. %osebno skuvajte na kolutove ise!ene debrecinere pa dodajte u !orbu.veza peršuna .3 šargarepe . celer.200 g kisele pavlake .+a 1$ minuta do kraja kuvanja dodajte list od blitve.200 g kisele pavlake .20 listova blitve .O rok &or a 1%2 kg suvih rebara . so.Kuvajte oko jedan ipo sat.3 lista celera . i polako mešajući dodajte toplu !orbu. P!l#.biber lovorov list . na kolutove šar'arepu. U !iniju u kojoj ćete služiti !orbu umutite kiselu pavlaku sa jajetom i nalijte toplom !orbom stalno mešajući. 5/ .biber u zrnu .so .1 par debrecinera .4 paradajza . paštrnak i ucelo 'lavicu luka. &a!in od sušeno' povrća.2 paštrnaka .2 krompira . šar''arepu paštrnak.so .1 jaje .+alijte toplom vodom.2 l vode .oljušten paradaj&. %osle ? minuta kuvanja stavite koren od blitve da se kuva.kašika za'ina od sušenog povr&a %ropržite na malo ulja ise!eno na komade pileće meso.a &or a 1 pile . kao i povrće.malo ulja .I&bacite 'lavicu luka. lovorov list. sve to propržite kratko na ulju pa dodajte suva rebra3kuvana4.dodajte biber.3 sve$e babure .

A$gan!s(anska supa
500 g mlevonog june&eg mesa - 1 glavica crnog luka - 1 babura - 4 oljuštena paradajza - so - biber - 1%4 l vode - 150 g rezanaca - šolja skuvanog pasulja - šolja graška - 3 šargarepe - jogurt - maslac %ropržite meso i sitno se!en crni luk na maslacu.(odajte se!enu baburu, paradaj&,biber so i vodu.(obro promešajte i dinstajte u pećnici jedan sat na umerenoj vatri."kuvajte posebno re&ance, po mo'ućstvu u supi od mesa,dodajte pasulj,sitno se!enu šar'arepu i 'rašak."ve &ajedno kuvajte dok 'rašak ne omekša. Kad je supa 'otova dodajte jo'urt prema ukusu.

Gula) &or a
400 g gove eg mesa bez kostiju - 1 l bistre gove e supe 30 g suve slanine - pola tube paradajz pirea - 250 g krompira - *0 g brašna - 100 g luka - 1 jaje - 2 kašike ulja 1%2 dcl belog vina - peršun - aleva paprika - so - kašika za'ina od sušenog povr&a kim - majoran po ukusu - 200 g kisele pavlake )eso operite i iseckajte na sitne kocke. (odajte &a!in od sušeno' povrća. +a ulju propržite sitno seckan luk, dodajte se!eno meso i isitnjenu slaninu,posolite i dinstajte pola sata.)esu &atim dodajete alevu papriku,paradaj&6pire,vino i &alijte supom. 5orbu la'ano kuvati dok sve namirnice ne budu mekane. +a kraju dodajte peršun,biber, so, majoran.5orbu pustite da još jednom provri i sipajte u !iniju 'de je umućena kisela pavlaka.

57

Du o&a%ska &or a
500 gsuvih svinjskih rebara - 2 l vode - 3 zelene babure - 4 paradajza - 3 šargarepe - 2 krompira - 2 paštrnaka - 1#5 dcl ulja - 1 veza peršuna - 1 lovorov list - 1%2 kaši'ice origana 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake so -10 zrna bibera %rokuvajte rebra #$ minuta i bacite vodu. Isecite na kolutove babure, oljušten paradaj&,šar'arepu i paštrnak.Krompir oljuštite i iseckajte na kocke."ve prodinstajte na ulju.(odajte prokuvana rebra,peršun,biber,lovorov list ori'ano. +alijte u'rejanom vodom.Kuvajte ? minuta.(odajte isitnjen koren od blitve.Kuvajte još# minuta.1atim stavite list od blitve i kuvajte još1 minuta.%osebno skuvajte ise!ene kolutove debrecinera. (odajte u skuvanu !orbu. +alijte skuvanu !orbu na predhodno umućenu pavlaku.

Čor a od -o'ga
500 g mozga - 2 kašike ulja - 40 g maslaca - glavica crnog luka - peršun - malo brašna - so -100 g kisele pavlake - biber - 1 l bistre supe - sok od 1 limuna - kašika za'ina od sušenog povr&a )o&ak o!istite od spoljne opne, i&režite na kocke i stavite na ulje u kome ste predhodno propržili seckan luk. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1atim napravite bledu &aprškuk od maslaca i brašna,dolijte supom, kuvajte 3$ minuta.%osle kuvanja dodajte mo&ak i seckan peršun.%rokuvajte 1$ minuta..ome dodajte kiselu pavlaku,sok od limuna,maslac, biber i so. U& toplu !orbu služiti krutone 3prepe!en hleb4.

52

"agn%#&a &or a
600 g jagnje'eg mesa - 3 kisele paprike - 1 kiseo paradajz 3 šargarepe - 1 paštrnak - 3 krompira - biber - so - kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 1%2 l vode - 200 g kisele pavlake ili kiselo mleko - sok od 1 limuna ili vinsko sir&e malo ulja Iseckanu papriku,paradaj&,šar'arepu i paštrnak stavite na ulje i malo propržite.(odajte meso, &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplom vodom.Kada !orba provri, dodajte krompir seckan na kocke,biber i so po ukusu.Kuvajte na tihoj vatri dok meso ne omekša. U !iniju &a služenje umutite kiselu pavlaku3kiselo mleko4 i nalijte vrućom !orbom."vako po ukusu može dodati i limunov sok 3vinsko sirće4.

Kro- supa od dagn%!
500 g o'iš&enih dagnji - 1 veza miro ije - 4 dcl belog vina *00 g kisele pavlake - 4 dcl slatke pavlake - 6 šargarepe - 2 praziluka - so - kajenski biber - peraja od mladog luka U šerpi istopite maslac,dodajte seckanu miro*iju, &atim da'nje i prelijte belim vinom.@erpu poklopite i ostavite da kuva 1$ minuta. (odajte kiselu pavlaku i mešajući pustite da još jednom prokuva. -!išćenu i iseckanu šar'arepu i pra&iluk kuvajte dok omekšaju pa propasirajte. U supu od da'nji dodajte pire od povrća,ulupanu slatku pavlaku 3šla'4,so i po ukusu kajenski biber. .oplu krem supu sipajte u toplu posudu i pospite seckanim perajima od mlado' luka.

58

Kr#- &or a od s-u2a
1 kg smu a - 1 lovorov list - 2 kaši'ice bibera u zrnu - 2 glavice crnog luka - 100g praziluka - 1 limun - 2 dcl belog vina - 100g šargarepe - 100 g paštrnaka - 100 gcelera - 2 babure 100 g maslaca - 0#5 dcl ulja - 4 kašike brašna - 1 veza peršuna - 1 veza celerovog lista - 300 g kisele pavlake so - biber -!istite smu*a, operite 'a, stavite u lonac, dodajte &rna bibera, lovorov list,seckani luk i pra&iluk.-solite,dodajte sok od limuna, vino i # l vode. Kuvajte #$ minuta.I&vadite ribu ohladite,o!istite od kostiju i isitnite.-!iš!enu šar'arepu, paštrnak celer i papriku isecite na tanke re&ance i skuvajte u slanoj vodi.-cedite.U loncu na maslacu i ulju propržite brašno, dodajte proce*enu !orbu od ribe, povrće i riblje meso.%osolite, pobiberite i kuvajte još nekoliko minuta.1akiselite limunom i pospite seckan peršun i celer. Umutite kiselu pavlaku.

Supa od ra%sk!3 p#&uraka u (#s(u
,a jednu osobu - 50 g sve$ih pe'uraka !vragnja ili šampinjona " - 20 g guš'ije d$igerice - 60 g lisnatog testa 1%4 bistre $ivinske supe - 2 supene kašike kaše sastava-šargarepa# luk# celer # šampinjoni u istim koli'inama - maslac - so - biber U malu !iniju &a supu od vatrostalno' stakla 3 &a jednu osobu4 stavite kašu koju ste predhodno napravili na slede!i na!in 2 @ar'arepu, luk,celer, šampinjone sitno seckane i&dinstajte na maslacu. -d ove mase napravite kašu. 1atim dodajte šampinjone se!ene na kolutove,komadiće 'uš!ije dži'erice, koje ste tako*e prethodno na maslacu malo propržili.(odajte bistru živinsku supu. %okrijte !inijicu ra&vu!enim lisnatim testom, predhodno nama&anim žumancetom. +a ovaj na!in !inijica je hermeti!ki &atvorena kao nekim poklopcem. 5inijicu stavite u pećnicu na ##$ c %e!enje traje kratko, dok testo naraste i dobije &latnožutu

59

boju. "upa se jede pošto kašikom probušite poklopac od testa, koje u obliku mrvica upadne u supu.

.$

+4ADNA PRED"E4A

.1

Pa)(#(a od p!l#,# d.!g#r!c#
500 g pile&e s$igerice - 100 g suve slanine - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - 15 zelenih maslina - 3 jajeta - 3 kisela krastavca - 2 dcl belog vina - 1 kašika kapra - 2 kašike sem+a - 100 g kisele pavlake - 150 g maslaca - so - biber - malo soka od limuna %rodinstajte dži'ericu u vinu sa predhodno proprženom slaninom.(odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. (instajte 1 minuta. -hladite, sameljite na mašini &a meso dži'ericu sa slaninom,tvrdo kuvana jaja,krastavce,maslinke i kapar.)asu još jednom sameljite u mikseru.(odajte sem9, kiselu pavlaku,sok od limuna,istopljeni maslac,so i biber.(obro i&mešajte. -stavite paštetu u hladnjaku #? sata."lužite hladnu u& tost.

Pa)(#(a od gu)&!%# d.!g#r!c#
600 g guš'ije d$igerice - 150 g slanine - 150 g svinjskog mesa - 150 g tele&e d$igerice - 50 g šampinjona - 2 dcl belog vina - so - biber - peršun - miro ija - maj'ina dušica - lovorov list =uš!iju dži'ericu marinirajte 3preko noći4 konjakom,vinom i seckanim &a!inima. (ži'ericu, slaninu, meso i pe!urke iseckajte na kocke."laninu propržite.I&vadite. +a istoj masnoći propržite sve ostale sastojke.-hladite i i&mešajte sa &a!inima i& marinata. %osolite i pobiberite. "ve &ajedno sameljite dva puta kro& mašinu &a meso.(odajte konjak i vino i& marinata.(obro &amesite.,laditi u hladnjaku#? sata.

.#

U& to sameljite slaninu.2 kašike pirea od paradajza . jaja i kapar.2 kašike sen+a . Pa)(#(a od koko)k# 5p!l#(a6 1 koka ili pile .150 g maslaca . masline. "lužite hladno.15 zelenih maslina .sok od 1 limuna .biber Kokošku3pile4 obarite.1 kašika kapra .Pa)(#(a od sard!n# 1 kutija sardina u ulju . odstraniti kožicu i masne delove i !isto meso ohladite i sameljite u mašini &a meso.majone&a.100 g suve slanine .sok od 1%2 limuna .sokom od limuna.%osolite i pobiberite.50 g maslaca .Umutite sa i&'nje!enim tvrdo kuvanim jajema.(obro umutite ru!nim mikserom piriranu masu sa . maslacem.1 kašika sem+a .200 g kisele pavlake . peršunom.1 dcl slatke pavlake .100 g punomasnog sira .-stavite da prenoći u hladnjaku. sen9om.0#5 dcl d$ina .so .1 tuba !*5 g" majoneza .o!istiti od kostiju.biber -cedite sardine i i&'nje!ite.1 kutija ringlica u ulju .3 kisela krastavca .2 kašike majoneza .3 tvrdo kuvana jajeta ."ve dobro promešajte i ostavite u hladnjaku. "lužite hladno.kiselom pavlakom.1 kašika seckanog peršuna .%onovo celu masu sameljite 3pirirajte4 u mikseru.(odajte paradaj& pirea. krastavce. Pa)(#(a od (un%#$!n# 1 kutija tunjevine u ulju .5 .100 g kisele pavlake .unjevinu i rin'lice ocedite i& uluja i pasirajte.2 jajeta . džina i nelupane slatke pavlake.so . sirom.

solju i biberom.od limuna.kiselom pavlakom. omekšalim maslacem. . .. "lužite hladnu u& tost. -stavite u hladnjaku #? sata. sen9om.majone&om.sokom.

2 lista lovora .500 g svinjske d$igerice . -do&'o obložite listovima slanine i lovorovim listom.1 kapika kapra . "lužite hladno.kiselu pavlaku.biber -cedite sardinu od ulja i i&'nje!ite.2 kašike sen+a . ke!ap.200 g crnog luka . kapar. pe!urke.bober po ukusu .2 kašike kiselih pe'uraka 3 kisela krastavca . .sem9.100 g ov'ijeg punomasnog sira .Kro& mašinu &a meso sameljite luk.100 g kisele pavlake .so .1 kašika ke'apa .500 g suve slanine . %ecite u pećnici na #$$ : A$ minuta. "a te'om je ostavite u hladnjaku najmanje 3B sati."amlevenu masu dobro i&mešajte sa cimetom.solju.(odajte i&'nje!eni sir &atim majone&. krastavac./ .2 dcl konjaka 1%2 kaši'ice cimeta . konjakom.so po ukusu Kro& mašinu &a meso dva puta sameljite meso. "lužite je hladnu u& kisele krastavce i toplu po'a!u. crni luk i peršun."#r-#nska pa)(#(a 1 kutija sardina u ulju . stavite na paštetu daš!icu manju od posude i odo&'o te' od # k' da se masa sabije.2 veze peršuna . -stavite u hladnjaku.dži'ericu."laninu isecite na listove. S#l%a&ka pa)(#(a (00 g svinjskog mesa ."ve pomešajte dobro.oraš!ićem.kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike majoneza . so i biber.&a!inom od sušeno' povrća i biberom.1 kašika kiselog luka .1%4 kaši'ice morlkog oraš'i&a . I&vadite je i& pećnice."taviti masu u duboku &emljanu posudu.

(obro 'a nabijte.200 g kisele pavlake .50 g kavijara . šunku.Pa)(#(a od s!ra 300 g punomasnog kravljeg sira .2 kašike sardel paste . "ve dobro i&mešajte.biber "ir dobro i&'nje!ite. "lužite hladno.2 glavice crnog luka .kisele krastavce.%unite ih pripremljenim nadevom.so i biber.(obro umutite. .(odajte na kocke ise!ene krastavce.1 kaši'ica aleve paprike .3 jajeta .%red služenje secite na tanke režnjeve.2 kašike sen+a 5 kašika kisele pavlake . Vekne presecite na pola i i&dubite.4 kisela krastavca . biber i so. "tavite u !iniju &a služenje i u hladnjak..sok od pola limuna . kiselu pavlaku. salamu. Pa)(#(a od &$araka 250 g 'varaka . -dmah služiti.ome dodajte i polako i&mešajte kavijar. "lužite hladno.so .200 g tvrdog sira !trapist# ajdamer# ementaler" .(odajte sen9.so po ukusu biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso !varke. dodajte kiselu pavlaku.7 .sitno seckan crni luk.3 kisela krastavca 300 g šunke . sok od limuna.Vekne uvijte u salvet i ostavite u hladnjaku #? sata. tvrdo kuvana jaja. Mo'a!k $#kna 420 g maslaca .3 sendvi' vekne (obro umutite maslac sa sardel pastom.100 g zimske salame .alevu papriku. sir.

Pun%#n# k!/l# * ki+li .1 kutija ringlica u ulju . -vom masom nadevajte paradaj&e.sir i tvrdo kuvana jaja. majone&.(obro ih i&'nje!iti.2 kašike seckanog peršuna . -dmah služite.ome dodajte na kocke se!ene šunke. majone&.biber po ukusu 5vršće paradaj&e i&dubite i spremite &a punjenje.3 kisela krastavca .250g šunke . so i biber.ss Uvijte ih u salvetu i ostavite #? !asa u hladnjaku.Umutiti maslac. so i biber.so po ukusu .150 g sira trapista .sok od pola limuna .2 kašike majoneza .so po ukusu .biber po ukusu Iscedite sardine i rin'lice.2 kašike seckanog peršuna .1 kašika kapra .. jo'urt.2 dcl jogurta . sok od limuna. kiselu pavlaku. -cedite tunjevinu.2 . %red služenje secite ki9le na kolutove.3 jajeta ."ve dobro i&mešajte. "ve dobro i&mešajte. i&'nje!ite je. . peršun.dodajte sitno se!en crni luk. Pun%#n! parada%' sa (un%#$!no6 komada paradajza .1 kutija sardina u ulju .250 g maslaca .1 kašika sen+a . Ki9le i&dubite i punite nadevom. dodajte sen9.1 kutija tunjevine u ulju . kisele krastavce. "lužite hladno kao predjelo.-stavite u hladnjaku 3 sata.2 kašike majoneza .4 kašike kisele pavlake . %omešajte.1 glavica crnog luka .

sok od pola limuna .kapar. so. -vom masom punite predhodno o!išćene kisele paprike.3 kašike seckanog peršuna . parada%' 1 kutija tunjevine u ulju . masline i dve kaši!ice soka od i&dubljeno' parada&a "ve dobro i&mešati i punite paradaj&e ovim nadevom. peršun. -krenite ih na i&dubljenu stranu da se ocede. "lužiti hladne.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e.8 .100 g slanog badema .2 kašike majoneza .3 kašike kesele pavlake .sen9.ome dodajte sitno seckane bademe propržene sa solju. -staviti u hladnom do služenja.so i biber po ukusu Isecite sir i dobro 'a umutite sa kiselom pavlakom.solju i biberom. -stavite u hladnjaku do posluženja. majone&. sok od limuna. kiselu pavlaku.)alo ih posolite i pobiberite.* 'vrstih paradajza .Pun%#n! s$#. biber. dodajte i&'nje!ene rin'lice. Pun%#n# k!s#l# papr!k# sa s!ro10 'vrstih paprika!duguljastih" . I&'nje!ite tunjevinu u ulju 3nemojte cediti4.2 kaši'ice seckanih maslinki .350 g punomasnog ov'ijeg sira 200 g kisele pavlake . . .1 kašika kapra .1 kašika peršuna .1 kašika sen+a .3 ringlice ulja .seckanim peršunom.

%oklopite./istove blitve poparite i odstranite korenje.otvorite ih i i&vucite unutrašnji mekan deo.1 kašika sen+a .da se odvaja. %unite pirin!om i oblikujte manje sarme.ano1kg plavih patlid$ana . -stavite u hladnjaku do služenja.100g pirin'a .so i biber po ukusu Ispecite na plotni plave patlidžane sa korom.pola litre bistre supe . i&'nje!ite.1 šolja majoneza .(odajte sitno seckan peršun. -barite jaja.mekan deo i& plavih patlidžana.I&vucite žumanca.1#5 dcl ulja .* jaja .pa(l!d. .-stavite da se ohladi. so i biber.2 glavice crnog luka .Pun%#na %a%a pla$!. %obiberite i posolite. seckan peršun. dodajte sitno seckan crni luk. %relijte supom.1 veza peršuna .so i biber po ukusu %irina! propržite na ulju.svako presecete u&duž na pola. Posna sar-a 30 listova blitve .9 .1 veza peršuna . %ecite u pećnici 1 sat na#$$ stepeni."ve dobro umutite i punite jaja ovim nadevom. Kada se kora dobro &ape!e. majone&. %ore*ajte u vatrostalnu !iniju. "lužiti hladno a može i toplo. sen9.

%remažite slojem pavlake.brašna . 7e*ajte red paprika.150 g majoneza .1 dcl mleka .(odajte 1 jaje. "lužite toplo ili hladno."vako uvijeno jaje uvaljajte u brašno i pržite na vrelom ulju dok meso ne porumeni."vaku podovinu paprike umešajte u brašno jaja i pržite na ulju. /$ .1 kaši'ica sen+a .ulja Nadev: 0#5 kg belog sira . so. -stavite tortu u hladnjaku nekoliko sati. biber i sen9. tvrdo kuvana jaja i majone&.2 kašike brašna .5 jaja . dodajte #$$ ' pavlake. krastavce. %remažite tortu nadevom. -cedite je i sameljite sa pe!enim svinjskim mesom na mašini &a meso.1 ki+la .1 dcl ulja .+ladna (or(a od papr!ka 1kg paprika .400 g kisele pavlake .so biber %aprike isecite u&duž.isitnjenu šunku. prepolovite i o!istite od semena."ve dobro i&mešajte.200 g šunke . I&'nje!ite sir.(obro i&mešajte i podelite na B jednakih delova. od belanaca ulupajte sne'.2 jajeta .red nadeva.-hladite. %olako &amešajte žumanca i sne'.( jaja .3 kisela krastavca . 7arsko pr#d%#lo 300 g pe'enog svinjskog mesa . -hladite i secite na tanke piroške.-d svako' dela rastanjite po'a!u debljine 1 cm i njome umotajte tvrdo kuvano jaje.so i biber po ukusu %otopite ki9lu u mleko.-dvojte # žumanca.

%oklopite dru'om polovinom.+amažite polovinu testa. Kuvajte dok masa ne postane 'usta.Kad je testo &a rolat pe!eno."ve dobro i&mešajte. (odajte kiselu pavlaku. Pud!ng od )unk# 500g šunke .6 jaja .2#5 dcl bešamel sosa .so i biber po ukusu @unku sameljite na mašini &a meso.2 kašike pirea od paradajza .Rola( sa )unko200 g maslaca . Isecite na komade.so i biber po ukusu 1a'rejte 1#$ ' maslaca. "tavite u hladnjak #? !asa.3 jajeta .50 g permezana .-hladite."ameljite šunku.100 g kisele pavlake .Istopite <$' maslaca i &alijte rolat.dodajte brašno i mleko stalno mešajući.250g šunke .1%2 l mleka .%red služenje i&ru!ite pudin' u !iniju i skinite 9oliju.%omešajte sa bešamelom. "lužite hladno.i&ru!ite 'a i isecite napola po dužini.jaja so i biber.)asu sipajte u kalup obložen aluminijumskom 9olijom.50g kisele pavlake .120 g brašna .ali tako da oblik rolata ostane ucelo.%olako umutite i masu staviteu pleh podma&an maslacom. dodajte kiselu pavlaku.(odajte jedno po jedno B žumanacai ulupani sne' od B belanaca. so i dosta bibera.pire od paradaj&a. %ospite perme&anom i služite toplo. /1 .

"talno muteći dodajte pripremljenu masu od tunjevine."ve dobre i&mešajte i ostavite rolnice u hladnjaku da prenoće.1 kašika ulja .3 jajeta .2 kašike seckanog peršuna . "lužite hladno. "utradan nadevati rolnice.!g#r!co300 grolnica od lisnatog testa .Roln!c# od (#s(a pun%#n# (un%#$!no300 g rolnica od lisnatog testa . so i biber. /# .so i biber po ukusu -cedite tunjevinu i i&'nje!ite. Umutite maslac.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .(odajte i&'nje!en sir.100 g kisele pavlake .1 kutija tunjevine u ulju .%okriti rolnice krpom i ostaviti da stoje #? sata na hladnom. -hladite. majone&.2 kašike majoneza .100 g kisele pavlake . "lužiti hladno. kiselu pavlaku. Isitnite tvrdo kuvana jaja i kisele krastavce.200 g kravljeg sira .(50 g pile&e d$igerice .(odajte kiselu pavlaku. Roln!c# od (#s(a pun%#n# p!l#.3 kisela krastavca . Iseckajte na sitne kockice.%osolite i pobiberite.od.so i biber po ukusu I&dinstajte dži'ericu na ulju sa &a!inom od seckano' povrća i seckanim peršunom. +adev ostavite u hladnjaku da se ste'ne.100 g maslaca . "utradan rolnice nadevajte ovom masom i ostavite na hladnom #?sata.

)eso odvojte od kostiju.1 kašika sir&eta . U !inije u koje ćete ra&livati piktije prvo pore*ajte jaja.so i biber po ukusu -barite krompir i šar'arepu. T!k$!c# kao pr#d%#lo 6 manjih tikvica .-stavite da se piktije ste'nu.sok od pola limuna . papke. -barite jaja.2 svinjska papka svinjski rep .100 g praške šunke . "kuvajte jaja. -stavite u hladnjaku do posluženja.jaja.ajonez od 3 jajeta i 3 dcl ulja .so i biber po ukusu .200 g kisele pavlake . meso.i biber u &rnu. Isecite na sitne kocke šunku.lovor.1 glavica crnog luka .krastavce.1 svinjsko uvo .2 jajeta .1%2 korena hrena 3 jajeta .%ospite stru'ano' rena i bibera u &rnu. uvo.3 šargarepe .krastavce.Istružite hren. krastavce.so po ukusu /5 . sen9a soli i bibera.1%2 kaši'ice origana .3 kisela krastavca .1 list lovora .6 šargarepa .Ruska sala(a . šar'arepu. rep.)eso isitnite.( listova nane .sen+ . šar'arepu. "lužite hladne u& ulje sirće i limun.jaja.Kuvano je kad voda postane lepljiva.4 kisela krastavca ."ve &alijte vodom koja je želatirana.Isecite na kolutove šar'arepu.krompir i dodajte umućen majone& sa kiselom pavlakom. P!k(!%# 1%2 kg june&eg ribi&a .2 dcl ulja ."ve polako i&mešajte i po ukusu dodajte limuna.2 krompira .+emojte staviti mno'o vode.biber u zrnu 1ajedno skuvajte ribić."kuvajte šar'arepu.

/. "lužite hladno kao predjelo. .%ospite ori'ana i listove nane. "tavite pokrivene tikvice u hladnjak do služenja. -cedite.-perite tikvice i isecite na tanke kriške. Ispržite ih u ulju. %ore*ajte ih u !iniju i& koje ćete služiti.

1 kašika sen+a 1%2 l mleka . kiselu pavlaku.Iseckate dži'ericu i dodajte seckana tvrdo kuvana jaja. // .-hladite.-barite ih u slanoj vodi.3 $umanca .nalijte mlekom i stalno mešajte dok ne proklju!a.)ešajući.(odajte &a!in od sušeno' povrća. -hladite.seckan peršun."lužiti hladno.so i biber po ukusu -!išćene tikvice isecite na!etvoro po dužini.so i biber. -vaj nadev uvaljajte u prašku šunku oblikujući male sarme. %ore*ajte ih u vatrostalnu plitku posudu i &alijte skuvanim aspikom. U'rejte ulje. -hladiti. "lužite hladno. Sar-a od )unk# u asp!ku 400 gpraške šunke . dodajte žumanca.so i biber. so.-hladite.2 dcl vina .so i biber po ukusu/ I&dinstajte na ulju i u vinu pileću dži'ericu.Umutite sen9 i prelijte preko tikvica.3 kisela krastavca . biber i sok od limuna."ve dobro i&mešajte.seckane krastavce.dodajte brašno.sok od 1 limuna .500 g pile&e d$igerice .1 kesica aspika u prahu .3 kašike brašna .4 kašika ulja .100 g kisele pavlake 0#5dcl ulja .T#(ka S-!l%!n# (!k$!c# 6 tikvica .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .3 jajeta .

/7 . Mar!n!ran! -o'ak 500g tele&eg mozga .6 jaja .biber u &rnu.Gru'!%sk! luk sa %a%!-a 1kg krupnog crnog luka .-do&'o rasporedite crni luk.iseckan luk.200g kisele pavlake .+ajbolje je da služite u& kavijar. limun ise!en na kriške.3luk treba da je pržen4 -barite jaja i isecite na sitne kocke.sok od 1 limuna kašika za'ina od sušenog povr&a U vodu stavite da se kuva sirće. "lužite hladno. Kad proklju!a.1 list lovora .Vadite 'a rešetkastom kašikom i stavljajte 'a odmah na mekan papir da upije masnoću."kinite penu i ostavite mo&ak celu noć u marinatu. &a!in od sušeno' povrća i so.1%2 l vode .2 dcl vinskog sir&eta .spustite mo&ak da se kuva 1 minuta.3 dcl ulja 2 veze miro ije 1 veza peršuna .1 limun .lovorov list.so i biber po ukusu . "utradan ocedite mo&ak.prelijte 'a kiselom pavlakom predhodno i&mešanom sa sokom od limuna pobiberenom.Iseckajte peršun i miro*iju. "lužite hladno kao predjelo.biber uzrnu .so i biber po ukusu -!istite i iseckajte na kolutove luk.%osolite i pobiberite. U !iniju i& koje ćete služiti stavite jaja &atim pospite miro*iju i peršun.%ržite 'a 3 minuta na vrelom ulju kao pom9rit.1 glavica crnog luka .

majonez od 3 jajeta .-hladite.V#kna od (un%#$!n# 300g tunjevine u ulju . namažite sen9om.rin'lice i kapar.1 kašika sardel paste . "lužite hladno.300g pe'uraka .3 sardele iz ulja ."ve polako i&mešajte.1 veza peršuna ."tavite u kalup podma&an uljem i ostavite #? sata u hladnjaku.(odajte mlevenu masu i dobro i&mešajte. /2 .125 g maslaca ."itno iseckajte piletinu. -stali postupak isti kao kod Koktela od škampa. P!l#(!na sa p#&urka-a 1 manje pile . pobiberite i i&dinstajte na vrućem ulju u& malo vode. isecite na re&ance.6 ringlica . %e!urke obarite u vodi. )aslac dobro umutite sa sardel pastom.(odajte trećinu majone&a i seckan peršun.1 kašika kapra .%remažite je ostatkom majone&a i ukrasite koturima tvrdo kuvanih jaja. pe!urke.-blikujte vek nu.%obiberite i posolite. sardele.2 jajeta .uvaljajte u brašno. "utradan pred služenje isecite kriške.-cedite i ohladite. Kok(#l od #log p!l#.so i biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso tunjevinu. "lužite hladno.so i biber po ukusu %ile skuvajte.ostali sastojci sem škampa isti kao koktel od škampa !recept br/451" 8ilete malo i&lupajte.#g -#sa 400g belog pile&eg mesa!+ileti". -blikujte kupu. "lužiti hladno.

-barite jaja i oljuštite ih. /8 . kaprom.so i biber po ukusu -barite skampe.150g tunjevine u ulju .Sala(a od p!r!n&a ! ska-pa 1kg skampa .sok od limuna.i&vadite žumanca i napravite od njih nadev.rasecite ih preko polovine.sok od 1 limuna .ulje.+ekoliko najvećih odvojte &a ukras.200g pirin'a . i&mešajte sa sardel pastom.2 kašike ulja .oce*enom i i&'nje!enom tunjevinom.1 kašika kapra .1 kaši'ica sen+a . "lužiti kao predjelo.-stale ras6 tvorite. "kuvajte i operite pirina!. (odajte meso od skampa.(obro i&mešajte.i&vadite meso i isitnite 'a."tavite 'a u !iniju i& koje ćete služiti. "ve dobro i&mešajte.posolite i pobiberite. +apunite belanca i rasporedite ih sa celim skampima preko pirin!ane salate.I&'nje!ite žumance. sokom od limuna i biberom.

TOP4A PRED"E4A /9 .

%otom u svaki paradaj& stavite po jedno jaje. +a istoj masnoći ispecite predhodno umućena jaja sa solju i biberom. U paradaj& sos dodajte pavlaku.dodajte paradaj& u kratko kuvajte."a%a p#&#na u parada%'u * 'vrstih paradajza iste veli'ine .150g maslaca .%olovinu stavite u sos.0#5 l paradajz soka .biber -dsecite 'ornji sloj paradaj&a i i&vadite i& nje'aDmesoD.+apunite belanca sa ovom masom. -statak bosiljka pospite po pe!enim jajima.osiljak isecite na štapiće.1a!inite.. propržite da bude reš. )ožete služiti toplo i hladno.kašika tvrdog sira .50g slanine . perme&an i seckani peršun.50g permezana .2 jajeta . Parada%' pun%#n ka%gano4 ve&a tvrda paradajza .umutite i &alijte punjena jaja pore*ana u vatrostalnoj posudi.2 kašike maslaca .vrdo kuvana jaja ohladite i oljuštite.biber .1 veza peršuna .so .listovi bosiljka .so.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e. +a maslacu kratko propržite brašno. Caja isecite u&duž na polovine. "a%a pun%#na gorgon'olo* jaja .I&vadite.* jaja .%ecite 1$ minuta. "lužite toplo."laninu isecite na re&ance.%osolite i ostavite da se ocede.1 kašika brašna . biber.150g gorgonzole .I&vadite žumanca i umutite sa 'or'on&olom.1a!inite.U svaki stavite malo maslaca i &apecite u pećnici.kaši'ica maslaca .(odajte 7$ .100g kisele pavlake . U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 min na #$$ : .so .

71 .%unite paradaj&e i poklopite njihovim poklopcem.stru'ani sir. -dmah služite toplo.dobro i&mešajte i dodajte slaninu.

300g pe'uraka . "lužite toplo.%osolite ipobiberite.Kada je omlet pe!en i&ru!ite 'a u tanjir na pe!enu stranu.%reklopite dru'im delim omleta. %ospite &a!inom od sušeno' povrća.2 paradajza .O-l#( sa s!ro.kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike mleka . U'rejte ulje u ti'anju i i&ru!ite jaja ne mešajući.%ovremeno pomalo odižite ivice. ali ne okrećite.Kada je omlet 'otov.1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice .2 kašike mleka . %oklopite dru'im delom omleta.ali ne okrećite.! parada%'o3 jajeta .%osolite i pobiberite.100g punomasnog sira . U ti'anju u'rejte ulje.1 kaši'ica brašna .1 veza peršuna .1 kaši'ica brašna . +a polovinu omleta pospite pe!urke.%obirete. i&ru!ite 'a na pe!enu stranu u tanjir. "lužite toplo.2 kašike ulja .%obiberite. 7# .so i biber po ukusu %redhodno i&dinstajte na 1 kaši!ici ulja sitno se!ene pe!urke.sitno seckanim peršunom i pobiberite. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.+a polovinu omleta pospite i&'nje!en sir i paradaj&e ise!ene na kolutove.1 kašika ulja .so i biber po ukusu (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom. O-l#( sa p#&urka-a 3 jajeta .i&ru!ite jaja ne mešajući.2 kašike kisele pavlake .

3 kašike mleka .(odajte 3 žumancetai ulupani sne' od 3 belanceta.%ropržite.%osolite. +adev stavite na pe!eno testo i uvite u rolat.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .Kada je 'otov i&ru!ite 'a na tanjir na pe!enu stranu.Kuvajte dok se ne &'usne. U'rejte ulje u ti'anju.-hladite. Nad#$0"itno isecite slaninu i šunku.%reklopite dru'im delom omleta.ali ne odvajajte.2 kašike kisele pavlake so i biber po ukusu (obro umutite mleko i brašno.(odajte kiselu pavlaku.2 kašike ulja .O-l#( sa -o'go3 jajeta .1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice. 75 .%osolite i pobiberite. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom. +a polovinu omleta pospite mo&ak.%osolite po ukusu.5 kašika brašna .i&ru!ite jaja ne mešajući.2#5 dcl bešamel sosa 250g šunke ."tavite u vatrostalni sud. "lužite toplo.4 dcl mleka .1 kaši'ica brašna . Rola( sa )unko.+e okrećite omlet.1 veza peršuna .isitnjenim peršunom i biberom.1alijte bešamel sosom i pecite u pećnici na umerenoj toploti oko # minuta.posolite i pobiberite.so i biber po ukusu I&dinstajte mo&ak na jednoj kaši!ici ulja sa &a!inom od sušeno' povrća. "lužite toplo.100g suve slanine .Umutite # jajeta.250 g tele&eg mozga . I&ru!ite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. -hladite mešajući.u #)a-#l sos 5 jaja.tako da rolat ostane ceo.isecite na kriške.

Rasko)n! k!) 1 paket lisnatog testa .%ecite u pećnici na # $ :.300g tvrdog sira .1 paket lisnatog testa .150g pe'uraka .-hladite.(0g maslaca .1alijte Kiš i pobiberite.300g šunke .5 jaja .Umutiti kiselu i slatku pavlaku sa jajima.+a maslacu propržite sitno se!ene pe!urke i meso od skampa.100g maslaca .2 dcl bešamel sosa 2 kašike kisele pavlake .so .(odajte bešamel sos umućen 7.400g kisele pavlake .400g kisele pavlake .%ecite u pećnici ? minuta na ##$ :.-do&'o stavite na tanke režnjeve ise!en sir.0#5 dcl konjaka .4 jajeta .so i biber po ukusu +apravite od lisnato' testa i jajeta volovane na na!in opisan u sledećem receptu. "lužite toplo.1 veza peršuna . Volo$an sa ska-p!-a 500g skampa . "lužite toplo. 7astanjite testo. %obiberite.so i biber po ukusu 7astanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju.500g šampinjona .K!) 4or#n 1 paket lisnatog testa .stavite 'a u tepdiju.200g suve slanine . .2 dcl slatke pavlake .1 jaje .1alijte konjakom i dinstajte 1$ minuta.1alijte umućenom kiselom pavlakom i jajima.-do&'o pospite isitnjenu slaninu.biber @ampinjone isecite na tanke režnjeve.i&dinstajte na maslacu i dodajte seckan peršun.(odajte so i biber.pospite seckanom šunkom i dinstanim šampinjonima.

"lužite toplo.sa kiselom pavlakom. 7/ ."ve dobro i&mešajte i nadevajte volovane.

"lužite toplo.+apunite volovan toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.500g pe'uraka .dodajte seckani peršun i biber. 77 .Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm.Volo$an sa -o'go1 paket lisnatog testa . iseckanim peršunom i biberom.)anjom modlom3pre!nika3cm4 i& svako' dru'o' kru'a i& sredine i&vadite manji kru'.%ospite &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna .+a kraju umutite kiselu pavlaku.)anjom modlom pre!nika 3 cm i& svako' dru'o' kru'a i&vadite i& sredine manji kru'.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.2 $umanceta . %ecite na umerenoj toploti.100g kisele pavlake .a koje pre pe!enja premažete žumancetom. %ecite &ajedno sa malim kru'ovima koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.1 veza peršuna .1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.2 kašike ulja 2 $umanceta 3 kašike kisele pavlake .kašika za'ina od sušenog povr&a .so i biber po ukusu 7astanjite testo. %e!urke isitnite i dinstajte na ulju.%ecite &ajedno sa malim kru'ovima.%ecite na umerenoj toploti.Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm. )o&ak i&dinstajte na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.a koje pre pe!enja premažete žumancetom.+a kraju umutite kiselu pavlaku. Volo$an sa po&urka-a 1 paket lisnatog testa .2 kašike ulja . 1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.so i biber po ukusu 7atanjite testo. +apunite volovane toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .500g tele&eg mozga .

"lužite toplo. 72 .

&alijte u'rejanim 3 $'4 maslacem i 1$$' kisele pavlake. %oklopite tortu 'ornjim delom. Fond! od s!ra 250g sira emantalera . Ispe!enu tortu presecite na pola.so i biber po ukusu U posudu pribora &a 9ondi stavite i&re&an sir na kocke.%osolite i pobiberite. "lužite toplo. B žumanca i1$$' kisele pavlake.1 kašika brašna .1 zemi'ka .250g sira gauda .%ostavite posudu na poseban 'reja! &a 9ondi. I&ru!ite u podma&an i brašnom posut kalup &a tortu.U posebnoj posudi umutite 'ustin sa konjakom.1 dcl konjaka .300g kisele pavlake .6 jaja .(odajte ulupani sne' od B belanaca.još malo dopecite.so i biber po ukusu -perite i obarite spanać u slanoj vodi."ipajte u sir.Kada je 'otova.1 kaši'ica gustina .hleb iseckan na kocke .1dcl mleka .prstohvat oraš&i&a . "vaki 'ost nabada na posebne du'a!ke viljuške kocke hleba i uma!e u sir.a sa )unko1kg spana&a .+a donju polovinu omleta stavite iseckanu šunku pomešanu sa 1$$' kisele pavlake. 78 .1 dcl belog vina .Kada sir po!ne da se topi.600g šunke ."ve dobro i&mešajte."ameljite 'a sa &emi!kom natopljenom u mleku i isce*enom.(odajte orašćić so i biber.Tor(a od spana. uspite vino stalno mešajući.%ecite u pećnici 3$ minuta na ## : .100g maslaca .(odajte $' maslaca.

lovorov list. 8pargl# u )la/roku 2kg špargli .pospite perme&anom i pecite # min na# $ :. limun ise!en na kriške.sok od 1 limuna .isecite 'a na kocke.sokom od limuna.4 dcl ulja .(obro ih ocedite. Krok#(! od (!k$!ca 4 tikvice .spustite mo&ak da se kuva 1 min. biber u &rnu i soli.1 limun . sok od limuna.1atim ih prelijte uljem. posolite."kinite penu i ostalvite u hladnjaku 3 sata.sok od 1 limuna .pobiberite i ostavite da odstoje 3$ minuta.1 glavica crnog luka .so i biber po ukusu U pola litre vode dodajte seckan crni luk.biber u zrnu .Ispecite na umerenoj toploti.100g kisele pavlake .50g permezana .P#&urk# pun%#n# -o'go20 vo&ih kapica mozga!šampinjona" .i&mešajte i napunite pe!urke.1 jaje .1 glavica crnog luka . &a!in od sušeno' povrća.+eposredno pred služenje svaku špar'lu umo!ite u testo &a pala!inke i pržite na vrelom ulju.50g maslaca .so i biber po ukusu @par'le kuvajte u slanoj vodi minuta.so i biber po ukusu 79 . "lužite sa kriškom limuna. "lužite toplo.&alijte sa # dcl bešamel sosa. Kapice pe!uraka posolite i pobiberite.Kada provri.testo za pala'inke .kašika za'ina od sušenog povr&a .dodajte pavlaku.-cedite mo&ak.%ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.2dcl ulja .stavite listove maslaca.250g tele&eg mozga .dodajte # dcl bešamel sosa.4 dcl bešamel sosa .100g punomasnog sira .1 lovorov list .

(odajte i&'nje!en sir. 2$ . "lužite tople. sitno seckan luk.I&mešajte i pravite krokete.-!istite tikvice i istružite na rende.so i biber.jaje.%ržite ih na vrelom ulju.

7e*ajte ih u pleh podma&an maslacom.2 jajeta .1 glavica crnog luka .malo seckano' peršuna.biber po ukusu Ki9le i&režite na kolutove debljine 1 cm.1dcl mleka .200g kisele pavlake .150g maslaca .50g permezana .pospite perme&anom i pobiberite. %omešajte sa &emi!kama natopljenim mlekom i oce*enim.%ospite ih perme&anom.so i biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk.Upotrebite samo kapice.posolite i dobro pobiberite."vaki kolut namažite sa jedne strane maslacem.so i biber po ukusu -!istite šampinjone od drški.7e*ajte pala!inke jednu na dru'u kao tortu.2 zemi'ke .%ecite u pećnici na umerenoj toploti.1 veza peršuna .Kolu(o$! sa s!ro6ki+li . P#&#n# p#&urk# 500g pe'uraka šampinjona . Č#)k# poga&!c# od pala&!nk! ( pala'inki .posolite i pobiberite. "lužite tople.)odlom vadite po'a!ice. %ecite u pećnici na umerenoj toploti #$ minuta. %ecite u rerni # minuta na#$$ :. "lužite ih tople. "lužite ili hladno ili toplo.I&me*u nadevajte dinstanim mesom.125g maslaca .(odajte meso i i&dinstajte 'a. Kapice pore*ajte u pleh.50g maslaca . %e!ene po'a!ice stavite u !iniju a okolo ukrasite pala!inkama i&re&anim u re&ance.%relijte umućenom kiselom pavlakom sa 1 jajetom i biberom. 21 .2 kašike ulja . 1 jajetom.50g permezana .1%2 kg mlevenog svinjskog mesa .U svaku stavite 'rumen maslaca.

P#&#n s!r za jednu osobu 60g punomasnog sira .pobiberite i pospite aleve paprike.sok od 1 limuna .Kuvajte krompir 1$ minuta.dodajte ulupani sne' od 3 belanaca. +a svaki tanjir stavite poseban paketić.prstohvat bibera 1a svako' 'osta napravite poseban paketiću aluminijumskoj 9oliji.Pr#d%#lo od p#r!n&a 125g pirin'a .so i biber po ukusu "tavite oljušten i na kocke ise!en krompir da se kuva u slanoj vodi. Umutite maslac sa 3 žumanceta. 2# .2 kašike maslinovog ulja . Upakujte i u pećnici pecite # minuta na #$$ :.posolite i pobiberite.preko nje'a u komadu maslac.*0 g maslaca .stru'ani sir.so i biber po ukusu "kuvajte pirina! u slanoj vodi sa sokom od limuna.3 jajeta .30g maslaca .&alijte maslinovim uljem. "ipajte u podma&ani vatrostalni sud i pecite u pećnici. 1atim stavite se!enu blitvu.4 komada cukina !tanke zelene tikvice" .1 ve&i krompir .prstohvat crvene aleve paprike .6 kriška struganog tvrdog sira .cukine ise!ene na deblje kolutove i kuvajte još 1 minuta6 Kada je kuvano.Kad voda proklju!a sipajte ulje. +a kraju i&mešajte sa skuvanim pirin!em.prstohvat soli .-cedite 'a i ohladite. "lužite toplo.ocedite. Bar#na l!($a ! cuk!n! sa pr)u(o- 500g blitve .posolite.250g pršuta . "vakome ponaosob u 9oliju stavite sir debljine # cm.biber i so.

"lužite u& tanko se!enu pršutu. 25 .

"E4A OD MESA 2. .

3 kašike za'ina od sušenog povr&a .100g badema .250g suve slanine .-blepite je tankim listovima 1 $' suve slanine.dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća i celu premažite sen9om. 2/ .1#5 dcl ulja . stalvite ucelo i nalijte vodu.1 glavica luka . Krastavce isecite na tanke režnjeve.ka 2 kg svinjske ple'ke . "tavite u veći vatrostalni sud sa poklopcem.# p#&#n%# 1#5kg jagnje&eg mesa .i stavite 'lavicu luka ucelo.3 kašike sen+a .(obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća i sa svih strana 'a premažite sen9om. vodom.1alijte 'a uljem.slaninom u biberu i kiselim krastavcima.5 kašika sen+a . .ankim listovima slanine obložite celo meso.%osolite i pobiberite. %ecite u pećnici 3 sata.2 dcl vode . @pikujte plećku sa slanim bademom. .1#5 dcl ulja .so i biber po ukusu -perite i prosušite meso. )eso pecite u vatrostalnoj posudi sa poklopcem # sata u pećnici na ##$ :.so i biber po ukusu Isecite na štapiće 1$$' suve slanine i uvaljajte u krupno mleven biber.ademe oljuštite od kožice i prepecite u pećnici sa solju. Kada je plećka išpikovana.150g suve slanine .8p!ko$ana s$!n%ska pl#.1 ve&a glavica crnog luka .3 kašike za'ina od sušenog povr&a .6 kiselih krastavaca . "agn%#.1alijte je uljem.1#5 dcl vode .

200g suve slanine . pobiberite i posolite.n%u 0'iš&eno prase od 6 do * kg .utrljajte &a!in od sušeno' povrća. Pras# p#&#no na ra. %rase prvo malo prohladite.%rase treba peći najmanje 3 sata.4 kašike sen+a .1 glavica crnog luka . 27 .Uobi!ajeno je da se na du'a!ak štap &aveže jedna !ista krpica kojom se maže prase kao !etkom."tavite celu 'lavicu crno' luka i nalijte vode.-bložite 'a listovima slanine.100g kukuruznog brašna .+ataknite prase na ražanj. pa 'a onda secete.1#5 dcl ulja .3 kašike za'ina od sušenog povr&a .5 dcl ulja . -ba pileta stavite u trbušnu duplju praseta.:elo prase spolja premažite solju i uljem."talno 'a okrećite i povremeno mažite mešavinom ulja i bibera.2 manja o'iš&ena pileta . a pilići služite kao poseban specejalitet.1alijte 'a uljem.:elo meso namažite sen9om.2 kašike za'ina od sušenog povr&a -perite i prosušite prase.T#l#. %ecite meso u vatrostalnoj !iniji sa poklopcem # sata u poćnici na temperaturi ##$ :.U svako pile stavite po komad suve slanine od 1$$'.150g soli . pobiberite 'a i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.1aka!ite žicom kožu na trbuhu da pilići ne bi ispali.so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.1 +laša piva . +ajbolje je peći prase na suvoj vinovoj lo&i.%osolite.100g bibera .1#5 dcl vode .200g suve slanine .koju predhodno usolite i namažite uljem.# p#&#n%# 1#5kg tele&eg po&enja . +a deset minuta pre ne'o što ćete prase skinuti sa ražnja pospite 'a pivom i kukuru&num brašnom kako bi prase bilo reš po!eno. %ileće tako*e operite i prosušite.

1 kaši'ica soli . -vako pripremljen but uvijte u rolnu i !vrsto uvežite. -ljuštite krompir i isecite na polovine."ardele složite po mesu. )eso obložite listovima slanine.5 glavica crnog luka .%ospite kapar.ako*e isecite na štapiće kisele krastavce. U šerpu stavite ulje i iseckan crni luk da se dobro uprži dok ne postane bledo žut.-kolo stavite krompir.ako*e na polovine isecite paradaj&.200 g suve slanine .1#5 dcl ulja .epsiju stavite pod u'rejan sa!.paradaj& i babure.3 glavice crnog luka . luk. O$&!%! u( sa sard#la-a 2 kg ov'ijeg buta .Gro&ansk! sa& 2kg svinjskog mesa ucelo .obrišite krpom.+amažite meso sen9om.1#5 kg krompira . pa skinite sa nje'a loj i žilice. U velikoj tepsiji.6 babura .a preko krompira stavite deblje se!enu slanunu. na nje'a stavite špikovan but da se prži na tihoj vatri dok ne 22 . i&vadite kost.10 kašika za'ina od sušenog povr&a .&a!inom od sušeno' povrća i biberom.%osolite i pobiverite. uvaljajte u so i biber te sa njom išpikujte but.2 kutije sardela u ulju ."ve &alijte uljem i sipajte vodu.3 dcl vode ..na sredinu stavite špikovano meso. .2 kašike kapra . pa u& slane bademe špikujte meso.500g suve slanine . I&vadite 'a. 7asecite 'a preko polovine. koje dobro utrljate solju.so i biber po ukusu Išpikujte meso sa #$$' suve slanine ise!ene na štapiće i uvaljane u krupan biber.koju ćete staviti ispod saća.50g krupno mlevenog bibera -v!iji but prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji #$ minuta. "lužite u& toplu po'a!u.200g kajmaka 2 dcl ulja .2 kg june&eg mesa ucelo .100g slanih badema ."laninu i&režite na štapiće.1%2 l bujona .1atrpajte žarom i pocite # sata.. a meso dobro i&lupajte.babure i luk.%rženi luk rasporedite po tepsiji.6 paradajza .-do&'o pospite 'rumenje kajmaka.12 kiselih krastavaca .

složite u !iniju i prelijte sokom. 28 .omekša.isecite 'a na okru'lu par!ad. Kada je meso pe!eno.1a vreme pe!enja stalno 'a prelivajte. (odajte bujona.

I&vadite meso.(odajte iseckanu &elen.3 šargarepe .200g kisele pavlake .%relijte pirina! i meso.posolite.25 g bibera . "agn%#(!na sa soko.-l#ko2 kg jagnje&e ple&ke . Umutite kiselo mleko.+alijte vode da se kr!ka.25 g soli )eso operite.150 g slanine .pe!urke i dinstajte dok ne omekša.2 dcl soka od paradajza .Kad pirina! nabubri. stavite u *uve! i prelijte vrelim uljem."tavite u pećnicu da odmekne. 29 . &apecite na vrelom ulju s obe strane da se uhvati rumena korica.(odajte sok od paradaj&a i ostavite meso da još kr!ka.a &elen i povrće pore*ajte okolo.u istom ulju ispržite luk.spustite meso.1 glavica crnog luka .4 šolje vode .ka sa k!s#l!.25 g bibera .3 jajeta .3 paštrnaka .6 pe'uraka . kar9iol.od parada%'a 2 kg jagnje'eg buta .)eso prelijte.300g pirin'a . biber i so.kelj. %e!eno meso isecite na komade.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Ca'njeći but špikujte sa slaninom.25g soli .dodajte pirina! i propržite 'a.a u sos dodajte kiselu pavlaku i prokuvajte.utrljajte &a!in od sušeno' povrća. jaja."agn%#.1dcl ulja 4 dcl kiselog mleka !bolje ov'ijeg" .100 g kar+iola . pore*ajte u !iniju.4 lista kelja . (obro &apecite.a pl#.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na #$$: . %e!eno meso posolite i namažite debljim slojem masom badema.)eso držite posle pe!enja 3$ minuta u alu6 9oliju. sredinu hleba i maj!inu dušicu.1atim stavite meso na ži!anurešetku u plehu i u pećnici pecite # sata na <$ : 3pe!enje na niskoj temperaturi4.4 kriške hleba .-vom masom obložite meso.2 kašike sen+a .biber .maj'ina dušica .biber .)alo prohladite.100g maslaca . 8$ . .2 kašike hlebnih mrvica -perite i o!istite ja'njetinu.2 kašike ulja .so .sen+ -perite i o!istite ja'njetinu i sa mno'o bibera prepecete na ulju u pećnici.3 kašike isitnjenog zelenog za'ina!ruzmarin# maj'ina dušica#origano#$al+ija"1 crni luk .U mikseru 9uno isitnite badema."agn%#.U u'rejanoj pećnici pecite dok se kora ne &ape!e. "agn%#.)aslac umutite i i&mešajte sa isitnjenom masom.&a!inite isa 1 kašikom ulja kratko propržite u pećnici.2 kašike maslinovog ulja 20 crnih maslina .ademe propecite a na hlebu odstranite koru. "lužite toplo.)asline isitnite satarom.! kar# sa ad#-o- 1%2 jagnje&eg karea .! kar#5ko(l#(! uc#lo6 sa -asl!nka-a 1%2 jagnje'eg karea . "lužite toplo.so .-statak ulja i&mešajte sa svim sastojcima.150g o'iš&enih badema .

50g krupno mlevenog bibera Isecie be9tek na deblje komade i ispecete u ti'anju.1 glavica crnog luka .)eso povremeno okrećiteda porumeni sa svih strana i mešajte povrće da ne &a'ori.umešajte brašno sa malo vode i mešajte na tihoj vatri dok se sos ne &'usne.1 celer sa liš&em .*0 g suve slanine .so . B!/(#k sa -o'go1kg bi+teka .prelijte preko mesa i služite toplo.=otovo meso i&vadite na !iniju &a služenje.so po ukusu .25g sve$e samlevenog bibera .mirisno bilje.2 lovorova lista .2 kašike crnog kavijara . %relijte preko bi9teka. Kuvajte još deset minuta.(odajte sok od limuna i vodu.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a 1 veza peršuna .3 karan+ili&a . (odajte &a!in od sušeno' povrća.sok od1%2 limuna .2 veze peršuna . %ovrće propasirajte. 81 .# p#&#n%# sa soso.2 dcl belog vina .povrće.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Uposudu stavite ise!enu suvu slaninu.vino i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri sat ipo.utrljano &a!inom od sušeno' povrća teleće meso i pržite na ja!oj vatri #$ minuta.+a ovo spustite špikovano3suvom slaninom4.1dcl ulja 100g maslaca .(odajte biber.kora od 1 limuna .T#l#.1%2 kg tele&eg ili june&eg mozga .30g brašna .ali 'a skupite da i&'leda kao da je u jednom komadu. %onovo 'a propaserajte.biber i sitno seckan peršun.1 kašika vode .iseckajte na jednake režnjeve.Umešajte kavijar. karam9ilić i koru od limuna.od ka$!%ara 1kg teletine . )o&ak3 predhodno opran i o!išćen4 i&dinstajte na maslacu.

1 dcl ulja .(odajte so. B!/(#k sa p#&urka-a 1kg bi+teka .pospite prelivom.so i biber po ukusu Isecite bi9tek na deblje komade i ispecite u ti'anju.1 kaši'ica sen+a . dodajte so. 8# .biber (obro umutite ulje.$!nu 1kg bi+teka . %redhodno iseckajte luk i propržite 'a na ulju i maslacu.sok od pola limuna .1 veza peršuna .. biber.%erme&anisecite na du'a!ke štapiće.2 dcl crnog vina .100g maslaca .100g maslaca 1 dcl ulja . %relijte bi9tek i služite.biber.so .1%2 kg pe'uraka ! šampinjona" . pobiberite a na sredini stavite komadiće perme&ana.1 dcl ulja .150g sira permezana .+e bušite viljuškom da ne i&a*e sok.sen9 i so.&a!in od sušeno' povrća. šećer i vino. %ecite preko bi9teka.kašika za'ina od sušenog povr&a . 7ežnjeve bi9teka pore*ajte na tanjir.B!/(#k u crno. Krupno ise!ene pe!urke i&dinstajte na maslacu.2 glavice crnog luka . V#n#c!%ansk! !/(#k sa p#r-#'ano- 1%2kg bi+teka . "lužite hladno.limun.peršun.20g soli Isecite bi9tek na deblje komade i pecite u ti'anju.25g krupno samlevenog bibera prstohvat še&era .-stavite da prokuva # minuta.i9tek3sirov4 isecite na tanke režnjeve kao salamu.

a spolja da je pe!en. "pustite na vrelo ulje pripremljeno meso i pecite okrećući 'a ne više od 1$ minuta.1 veza peršuna .%ecite da spolja bude pe!en.kapar.0#5 dcl vinskog sir&eta )eso o!istite od žilica.%remažite 'a uljem i sen9om.biber .F!l# V#l!ng(on 1 1%2kg govedine .U dobro &a'rejanoj pećnici &a'rejte ulje. %osle 1 minuta ponovo premažite 9ile žumancima. %rodinstajte na ulju isitnjene pe!urke.2 jajeta .da spolja porumeni a i&nutra ostane sirovo6-stavite 'a po strani da se ohladi. a i&nutra ostane krvav. peršun i crne luk u prahu."ecite tanke režnjeve. 7o&bi9 mora da ostane i&nutra krvav.500g lisnatog testa . -d preostalo' testa napravite trake i ukrasite 9ile.2 $umanceta .kisele krastavce.7ubove testa namažite žumancima i upakujte 9ile.2 kašike sen+a . )ožete 'a služiti i tošlo' i hladno'.so i bober po ukusu Usolite i pobiberite bi9tek. U pećnici &a'rejte ulje u plehu u kome ćete peći bi9tek.50g kiselih krastavaca 1 kašika kapra . /isnato testo rastanjite.-hladite masu i i&mešajte sa jajima.so . Ro' !/ 1#5 kg bi+teka ucelo .3 kašike sen+a .1#5dcl ulja .150g sve$ih šampinjona . na nje'a stavite meso i &alijte 'a sirćetom.%remežite 9ile žumancima i stavite u predhodno &a'rejanu pećnicu da se pe!e. 85 .namažite masom od pe!uraka i stavite pripremljen 9ile.+a'lo 'a ispržite sa svih strana.crni luk u prahu .

2 jajeta .# grud! 1 kg tele&eg mesa od grudi . 8. prelijte vrelim uljem i stavite u pećnicu da se pe!e. .seckani peršun.%ržite 'a na'lo sa jedne i sa dru'e strane.(odajte &emi!ke.I&mešajte jaja.prema&ujući 'a umućenim maslacem sa sitnim sackanim peršunom i biberom.so po ukusu .Kada je @atobrijan pe!en. Pun%#n# (#l#.1 dcl mleka .so i biber.8a(o r!%an 500g gove e pe'enice debljine 5cm .1atim smanjite toplotu i istiha 'a dalje pržite. -dmah služite. servirajte 'a tako šte ćete odo&'o staviti krišku umućeno' maslaca. "lužite toplo.1 kaši'ica bibera .2 zemi'ke .posolite i spustite na &a'rejano ulje meso.150g maslaca 1 veza peršuna .1 dcl ulja .25 g bibera . i stalno prelivajte sokom od pe!enja.2 dcl ulja Ispržite na ulju sitno seckani luk i dodajte &emi!ke koje su prethodno natopljene u mleku.1 veza peršuna .1 glavica crnog luka .-vim nadevom napunite teleće 'rudi i dobro &ašijte da nadev &a vreme pe!enja ne bi ispao. +adeveno meso stavite u vatrostalnu !iniju.so po ukusu I&lupajte.

)e*utim ako nemate &emljni lonac.S$!n%sk# kr-#nadl# sa s!ro1kg svinjkih krmenadli . "lužite toplo.dce kriške celera.+a svaki red stavite i po jednu celu papriku.1 'aša vinskog sir&eta .1 glavica belog luka .%o ukusu svaki red solite i biberite.4 zelene paprike .%ospite perme&anom.biber Kratko ispecite krmenale u pećnici.sve &alijte !ašom vinsko' sirćeta.%ovremeno lonac malo protresite."tavite u du'uljasti pleh.biber =ove*e meso isecete na sitniju par!ad.I&me*u krišaka mesa umetnite režnjeve trapista predhodno nama&ane sen9om.1 list lovora .500 g crnog luka .%rohladite ih i ispendlujte ucelo i& kostiju 39ile4. 1alijte 9ile. %rirodno da se (žumlek6 ćevap kuvao u &emljanom loncu.predhodno oljušten i na kolutove ise!en krompir. 7ed na kolutove ise!ene 3 po jedan koren4 šar'arepe i paštrnaka.Kad ste lonac napinili.3 kašike sen+a 0/6 s1l bešamel sosa .1 celer .dve6tri 'lavice crno' luka.#$ap 'a Vuka 2 kg gove eg mesa . stim da 'a dobro pokrijete aluminijumskom 9olijom da ne i&la&i para.200 g kisele pavlake .4 korena šargarepe . D. upotrebite i obi!an lonac. 8/ .4 srednja krompira . %ecite u predhodno &a'rejanoj pećnici ? minuta."lažite tako nai&meni!ne redove.1 kašika permezana.u-l#k* .Umutite kiselu pavlaku sa jajima i biberom. U lonac stavite red mesa 3 obi!no treba da bude !etiri reda 4.400g sira trapista .so . 1asecite kriške skoro do kraja.+a sredinu lonca stacete lovorev list i celu 'lavicu belo' luka.(o pola visine &alijte bešamel sosom. kao &a ražnjiće.so .-stavite u hladnjaku 3 sata da se ste'ne. Kuvajte na #$$ : oko 3 sata.2 jajeta .4 korena paštrnaka .

so i biber po ukusu .kupusa.-do&'o opet stavete slaninu na listove se!enu. i alevu papriku. U'rejte ulje i i&dinstajte luk . kupusa. kupusa. isitnjen peršun.Coš malo &ajedno i&dinstajte.biber .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .pa nekoliko celih listova kupusa.so .U litru vode i&mešajte so.ulje .2 glavice crnog luka . Ukupno $ minuta.(odajte meso.+emojte meso mešati. 87 . biber. "uva rebra operite u mlakoj vodi.300 g jagnje&eg mesa .slanine. ja'njeće' mesa .1alijte vodom da o're&ne. suvih rebara. pa &alijte kupus.kupusa.-ljuštite i isecite na sitne kocke krompir.svinjsko' mesa.kupusa. so i biber. U predhodno &a'rejanoj pećnici stavite poklopljen *uve! i pecite 3$ minuta. Kalu2#rsk! kupus 4 kg kiselog kupusa .1 kg smrznutog povr&a !plavi patlid$an# šargarepa#boranija#paprika# paradajz " )eso isecite na kocke.juneće' mesa.300g june&eg mesa . 1.Isitnite luk.kupisa. U veći lonac 3ili &emljani sud 4 od litara stavite na dno nekoliko listova suve slanine. -tklopite i pecite još #$ minuta.300 g kobasica .100g suve slanine 150 g sušene kobasice .500g suvih rebara .slaninu i kobasicu. I dalje dinstajte. (odajte vode da o're&ne.200g 'varaka . (odajte povrće. dcl vode i &a!in od sušeno' povrća.pa red kupusa .2 kašike aleve paprike Isecite kupus na krupnije komade.300g svinjskog mesa . kobasice na kolutove. (odajte krompir i pirina!.slaninu na štapiće. "lužite toplo. kobasica. !varaka.400 g suve slanine . )eso isecite na manje komade i usolite 'a.1 šaka pirin'a .9u$#& 600 g mesa ! popola june&e i svinjsko " .4 srednja krompira . kupusa.1 veza peršuna .

5inite to !etiri dana po dva sata."tavite kupus na umerenu toplotu da polako kr!ka. 82 . "lužite topao kupus u& vruću projaru.

I&me*u svako' sloja stavite list lovora i po ukusu soli i bobera.so i biber po ukusu Uveću &emljanu posudu u slojevima re*ajte2 maslac ise!en na režnjeve. pre služenja umutite i &alijte kiselom pavlakom. alivu papriku i so. Kada kupus omekša. 1atim isecite paradaj& na kriške.200 g kisele pavlake .so po ukusu -!istite meso i isecite na manje komade.5 lovorova lista . S#k#l%! gula) 500 g svinjskog mesa .(odajte malo vode i nastavete da dinstate. %rvi sloj prepe!enih paprika 3 koje služi kao poklopac 4 i&bacite.1 kg paradajza . 88 .1 kg crnog luka .ome dodajte meso. %ecite otkriveno 3 sata.0#5 dcl ulja . a paprike na polovine.Pr)ul%a 500g maslaca .%ržite dok meso ne porumeni.3 glavice crnog luka .1 1%2 kg sve$ih paprika . 1atim stavite seckan kiseo kupus.crni luk na kolutove.1#5 kgmesa ! junetine# teletine ili jagnjetine " . (instajte dok meso ne omekša. meso na manje komade.1 kašika aleve paprike .1a'rejte ulje i dodajte na kolutove ise!en crni luk.500 g kiselog kupusa . .

2 kašike maslaca .1 kašika maslaca .3 kašike blage aleve paprike .so ."os sa svim sastojcima i&miksajte.6 dcl piva 1 list lovora .biber )eso isecite na kocke.S#g#d!nsk! gula) 500 g svinjskog mesa .1atim dodajte koncetrat paradaj&a. alevu papriku. 89 .biber .1 kašika koncentrata od paradajza 1 kašika brašna . S$!n%sk! papr!ka) na p!$arsk! na&!n 600 g svinjskog mesa u kockama .1 kaši'ica seckanog ruzmarina .2 velika krompira se'ena na šestice . "lužite toplo.2 crna luka .biber. (odajte seckani luk i nastavite dinstanje.brašno.(odajte prethodno kuvan kupus. &a!inite 'a i propržite na maslacu.sve &ajrdno dobro i&mešajte. )ekano meso i&vadite i& sosa i ostavite 'a na toplom.umešajte kiselu pavlaku.2 glavice crnog luka .(instajte još1$ minuta.so .2 kašike aleve paprike 200 g kisele pavlake .solju i biberom.(odajte krompir i dinstajte još 1 minuta. ru&marin i pivo. &alijte supom i na tihoj vatri dinstajte $ minuta.Elevu papriku umutite sa kiselom pavlakom .2 dcl bistre supe . vratite meso i služite toplo.150 g kisele pavlake )eso &a!inite i propržite na maslacu.%oklopljeno na tihoj vatri dinstajte ?$ minuta.(odajte seckan luk i još malo dinstajte.400 g kiselog kupusa ribanca .

Gro&ansk! ra. premažitre lojem ili slaninom.! 2 para debrecinera .sen9a.prepolovljene babure i paradaj&. +ai&meni!no nabodite na žice &a ražnjiće sve pripremljene sastojke.1 kašika aleve paprike .#$ap 1 kg svinjskog mesa .2 kašike sen+a . %osolite.50 g aleve paprike . odmr&ne. U veći sud 3 u kome ćete služiti ćevap 4 pripremite iseckan crni luk. 9$ .100 g kukuruznog brašna . poboberite.+a roštilju ispecite kriške slanine.pobiberite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.(obro 'a operite i ostavite da se ocedi. =otovo meso stavite u pripremljeni sud sa lukom.aleve paprike i kajmaka. sir i crni luk isecite na komade &a ražnjiće.4 dcl guš&eg testa za pala'inke .2 kašike sen+a . 7oštilj.20 kocki bajatog hleba ! sredine " . )eso pecite na la'anoj vatri i pri kraju posolite i pospite kukuru&nim brašnom 6 da bi bili reš.2 kašike sitno seckanog peršuna -so i biber po ukusu . koje je odležalo bar #? sata u &amr&iva!u i&vadite da polako na sobnoj temperaturi.5 glavica crnog luka . pre pe!enja. namažite sen9om i pospite alevom paprikom.100g kajmaka 1%2 kg crnog luka .kašika od sušenog povr&a "vinjsko meso bo& kostiju.200 g suve slanine . "os poklopite i dobro promućkajte.300 g sira trapista .2 dcl ulja so i biber po ukusu (ebrecinere i kobasice isecite na deblje koturove.n%!.250 g suve slanine .+a 1 sat pre pe!enja isecete 'a kao &a ražnjiće."tavite na vatru minuta da prodinsta."laninu. "lužite toplo u& solja!ku po'a!u.Gro&ansk! . "ve to stavite u sud sa mesom i dodajte sitno ise!eno' peršuna.4 babure .200 g sremskih suvih kobasica . koji posolite i poboberite.

Umo!ite svaku žicu u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. 91 .

-kru'li pleh pre!nika # cm obložite polovinom lisnato' testa. "agn%#(!na sa r#'anc!-a 1 kg jagnje&eg mesa . %rocedite meso.-tpatke od krajeva sameljite sa dži'ericom. lovorovim listom. %oprašite brašnom.2 $umanceta .100g ulja .1 kaši'ica maj'ine dušice .so i biber po ukusu .3 sardele . solju i biberom. -do&'o stavite 9# .4 glavice crnog luka .300 g pile&e d$igerice .1 lovorov list . dodajte meso sa biberom i pržite dok ne omekša. majoranom.dodajte i&'nje!ene sardele. pobiberite. re&anaca od 9ilea. "ok i&mešajte sa mlevenim mesom i dže'ricom.1 jaje .-stavite da stoji B sati.0#5 dcl ulja )eso operite. U posudu stavite ulje i sitno iseckan crni luk.2 dcl belog vina .7e&ance posebno obarite u slanoj vodi. nalijte belim vinom i dinstajte na tihoj vatri.T#l#(!na u sosu (00 g tele&eg mesa .300 g spana&a .8ile isecite na re&ance.operite i isecite na kocke.Kada se &a'reje.biber -!istite 9ile.)arinirajte meso sa vinom.maj!inom dušicim.so .250 g rezanaca . Francusk! kola& od s$!n%skog /!l#a 1#5 kg svinjslog +ilea . "panać blanširajte. ocedite i pomešajte sa mesom te stavite u pećnicu da se ukr!ka.sok od 1 limuna .1 kašika brašna .so i biber po ukusu Ca'njeće meso o!istite.žumanca i sok od limuna. %osolite. spanaća. spanaća i &avršite mlevenim mesom.2 dcl belog vina .prstohvat majorana . "lužite toplo."tavite sloj mleveno' mesa.isecite na kocke i stavite na ulje da se prži.

95 . %ecite u predhodno u'rejanoj pećnici ? minuta. "ecite na kriške. Ukrasite vencima od testa 3od krajeva4 i premažite žumancetom. služite toplo. U sredini napravite mali otvor.poklopac od dru'e polovine lisnato' testa.

1atim soli i bibera po ukusu.luk3koji će se posle i&baciti4. %osolite.200 g kisele pavlake .so i biber po ukusu )eso isecite na štapiće i prepržite na vrelom maslacu da porumeni.2 dcl konjaka . (instajte na tihoj vatri.1 kašika kapra .2 kisela krastavca ."ok od mesa i maslaca stavite u posudu.Kada je 'otovo sipajte u posudu &a služenje i pospite sitno seckanim peršunovim listom. pobiberite i stavite konjak.50 g maslaca ."ve te prodinstajte.so i biber po ukusu/ 1 kašika brašna . 9.1 veza peršunovog lista )eso o!istite od žilica.te prelijte mesom i sokom od konjaka i ukrasite kaprom.sen9. Go$#d!na sa kon%ako500 g gove eg mesa !+ile" .1 glavica crnog luka .So(# S(rogano$ 500 g gove eg mesa .250 g makarona . dodajte iseckane kisele krasta!iće. 1a to vreme skuvajte makarone."klonite 'a sa vatre i sipajte u cediljku da se ocedi. ali samo da porumeni. ocedite i stavite u !iniju &a služenje. +a kraju dodajte meso i umućenu kiselu pavlaku i kr!kajte na tihoj vatri 1 minuta.1 kašika sen+a .100g maslaca . . 7astopite maslac i na njemu propržitre meso. operite i isecite na štapiće.bistru supu.1 šolja bistre supe .

meso &a!inite i propržite 'a. namažite žumancetom i u predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ :. paradaj& i vino i dalje dinstajte.ernes i Endalus 3recept ima4 sosove. U& to obave&no pripremite krokete od krompira3ima recept4.3 kašike paradajza !iseckanog na kocke" .1 kašika maslaca . 9/ .! rola( 150 g jagnje&eg mesa ise'enog na kocke . "lužite u& Kari.3%4 l ulja .1ajedno prodinstajte.*0 g tvrdog sira krupno izrendisanog . I& istanjeno' lisnato' testa i&vadite široku traku kao &a rolat.1 $umance ."tavite &eleni biber. &atim obložite dru'om trakom.luk i papriku. Krajeve &alepite žumancetom.peršun i pikantno &a!inite. 1a'rejte ulje u posebnoj posudi &a 9ondi.%rohladite.150 g šampinjona .1 dcl rose vina ."agn%#."vako pe!eno par!e solite i biberite po ukusu.(odajte isitnjene šampinjone. "lužite toplo.biber .1 manja zelena paprika ! iseckana" .1 glavica iseckanog luka .Ukrasite testo.(odajte sir.so i biber po ukusu 2osovi3ari#4ernes#5ndalus Isecite meso kao &a ražnjiće.1%2 paketa lisnatog testa U'rejte maslac. Fond! od -#sa *00 g june&eg bi+teka .10 zrna zelenog bibera ..1 kašika peršuna .+abadajte komadiće mesa i pecite 'a u ulju &a stolom.so . -do&'ostavite ohla*enu masu.

1a'rejte ulje.malo aleve paprike i ukuvanim paradaj&om.100 g kisele pavlake .1 kaši'ica aleve paprike . sos0Umutite kiselu pavlaku sa brašnom i parme&anom. "tavite u mrežu &a prženje na ulju 3 9rite&u 4da se prepržu na vrijućem ulju.0#5 dcl ulja .(instajte nekoliko minutta.50 g maslaca .&a!inom od sućeno' povrća.S#&uanska go$#d!na (00 g gove eg mesa .! nar#sc! sa )unko4 tele&a nareska .poklopite.%ere*ajte u pleh i prelijte sosom.eleće nareske propržite na ulju.100 g celera .1 kašika ukuvanog paradajza )eso isecite na re&ance i dodajte belance koje ste umutili sa malo majcene i ostavite da postoji.! nar#sc! u ra)nu sa s#n/o- 4 tele&a nareska .100 g crnog luka .3 kašike permazana . "lužite odmah.1atim jednu stranu namažite žumancima i na tu stranu staavite šunku. T#l#. 97 .200 g paprike!babure" . namažite dobro sen9om i uvaljajte u brašnno. -vim prelijte meso i povrće i prokuvajte ? minute. T#l#.1 belance . stavite nareske da se prže sa obe strane. Iseckajte na re&ance crni luk i sve povrće.4 lista praške šunke . +apravite sos od tople vode sa majcenom.1dcl vode .so i biber po ukusu .2 kašide sen+a .1 kaši'ica majcene . pobiberite.50 g korena peršuna . "lužite toplo.eleće nareske posolite. biberom.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 dcl ulja .4 dcl ulja .2 $umanca .50 g brašna .(odajte vode.so i biber po ukusu .150 g šargarepe .1 kašika brašna .

"lužite toplo.U pećnici &apecite 1 minuta. 92 .

300 grama pe'uraka !šampinjona" 1 kašika od sušenog povr&a .1 kašika brašna ."ve i&dinstajte na maslacu.200 g kisele pavlake .sitno se!en peršun. %relijte kiselom pavlakom i ostalim ka!kavaljem.1 veza peršuna . %ala!inke složite u vatrostalnu posudu. "vaku pala!inku premažite po polovini. biber.200 g kisele pavlake . T#l#. šunku.! -#dal%on! sa pala&!nka-a * tele&ih medaljona .T#l#.so . %e!urke predhodno isecite na krupne komade.1#5 dcl ulja .Isitnite pra&iluk. "užite tople. +areske složite u !niju i& koje ćete služiti i &alijte ih pe!urkama.200g šunke .200 g ka'kavalja .(odajte &a!in od sušeno' povrća.* debljih pala'inki . Uvaljajte ih u brašno i propržite na vrelom ulju.so ibiber po ukusu %osolite i pobiberite nareske.(odajte &a!in od sušeno' povrća i 1$$ ' ribano' ka!kavalja.odo&'o stavite medaljon ipresavijte na dnoje.1 veza peršuna . Kada su pe!urke 'otove. %ecite u pećnici ? minuta.&alijte ih umućenom pavlakom.! nar#sc! sa p#&urka-a 4 tele$a nareska . 98 .1 kašika sen+a .%rodinstaje ih na ulju.biber Ispeci < dobljih pala!inki. "lužite toplo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .150 g šampinjona . pe!urke.100 g maslaca 200 g praziluka .

so i biber po ukusu "kuvajte u vodi kiseo kupus sa slaninom iseckanom na kocke.2 dcl bujona .%osebno ispržite krmenadle.2 krompira 2 kapike ulja. %ecite poklopljeno u pećnici # sata na ##$ :. %ecite u pećnici ? minuta.6 $umanca .250 g suve slanine .kobasice i na kraju kupus.1 kisela pavlaka .kobasica u komadu .vinom i bujonom.10 svinjskih krmenadli . U vatrostalnu !iniju 3ili &mljanu posudu4 rešajte kao musaku.300 g mlevenog svinjskog mesa .biber U sredini kupusa po želji: 2 para viršli . Umutitikiselu paavlaku. red kupusa.150 g suve slanine .1alijte meso i kupus.2 glavice crnog luka .3 šargarepe .pobiberite i &alijte uljem. jaja i žumanca.%reko to'a stavite sastojke koje sam o&na!io prema želji.red mleveno' mesa.$arsk! ko(l#(! 2 kg kiselog kupusa !ribanca" .2 dcl belog vina . -dvojeno i&dinstajte sa lukom mleveno meso.300 g kobasica .* jaja .-do&'o stavite dru'u polovinu kupusa. +a ulju propržite 'lavicu luka i dodajte oce*en kupus sa slaninom. Kobasice isecite na kolutove.suva šunka u debljim kriškama #d$igernja'a u komadu +a dno šerpe stavite kožice od slanine. 99 . "lužiti toplo u& vruću po'a!u. %rodinstajte. Francusk! kupus 58ukru(6 1 kg kiselog kupusa !ribanca" .suve krmenadle .4 ko$ice od slanine .Kolo.kupus.

# roln# sa . peršunom.1 $umance .100 g mrvica .+a svaku šniclu stavite list šunke."tavite odo&'o list žal9ije.50 g brašna .100 g tele&eg pe'enja .(instajte minuta. posolite i poboberite.4 lista šunke .biber .*0 g izrendisanog parmezana . %ore*ajte ih na &a'rejanu !iniju i ukrasite kriškama limuna.Po3o$an# s$!n%sk# kr-#nadl# 6 svinjskih krmenadli .so .%reko lista šunke svaku šniclu namažite ovom masom.1 kašika sockanog peršuna .U mikseru isitnite teleće pe!enje 3koje je ostalo4. "lužite ih u toploj posudi.2 jajeta . +a svaki dru'i stavite po list šunke i list sira. %ropržite rolne na maslacu.so i biber po ukusu +areske i&lupajte.so i biber po ukusu .parme&anom i &a!inite. T#l#.2 dcl ulja "vinjske krmenadle i&lupajte. &atim u jaja i na kraju u mrvice.(obro utapkajte duple nareske.100 g mrvica od hleba .100 g ulja .16 listova $al+ije .2 dcl bistre tele&e supe @nicle istucite.%oklopite sa preostalim narescima. ra&mućeno jaje i na kraju u mrvice.1alijte rolne.Uvijte u rolne i &aka!ite !a!kalicom. I&vadite rolne i u sos umešajte maslac.posolite i pobiberite po ukusu.2 jajeta . %ržite na dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.4 lista sira trapista . %oželjno je da budu jednako' oblika.%ržite ih u dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene. 1$$ . Pla$a (raka * tele&ih narezaka .50 g brašna .1 dcl belog vina .4 kriške limuna .4 kašike maslaca .uvaljajte u brašno.al/!%o600 g tele&ih šnicli .* listova šunke .I&mešajte sa žumancetom.dodajte vino i supu.Uvaljajte ih prvo u brašno.

"lužite toplo. 1$1 .

7arlk! nar#sc!
4 gove a ili tele&a nareska - 100 g slanine - 3 glavice crnog luka - 2 lovorova lista - 4 kašike limuna - 10 zrna bibera - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - so po ukusu +areske posolite, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i ostavite da odstoji. 1a to vreme na ulju ispržite iseckan crni luk."laninu isecite na re&ance.U vatrostalnu posudu pore*ajte meso,luk i odo&'o slaninu,nekoliko &rna bibera i lovorov list.%relijte belim vinom. Kuvajte na umerenoj vatri.

Nar#sc! sa %a%!-a
6 tele&ih ili june&ih narezaka - 100 g maslaca - 200 g kisele pavlake - 100 g mrvica od hleba - 4 jajeta - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite,posolite nareske.Uvaljajte u mrvice. U vatrostalnu posudu stavite maslac,pore*ajte nareske, &alijte jajima i pavlakom. %ecite u pećnici ? minuta. "lužite toplo.

Go$#2! nar#sc! u parada%'u
1 kg gove ih narezaka - 20 g sen+a - 1dcl ulja- 1%2 l kuvanog sosa od paradajza - 2 glavice crnog luka - 1 veza peršuna 30 g brašna - kašika za'ina od sušenog povr&a - so i biber po ukusu =ove*e nareske i&lupajte, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i posolite. "vaki nare&ak namažite sen9om i uvaljajte u brašno. %ore*ajte u vatrostalnu posudu, pospite sitno se!enim crnim lukom, peršunom i biberom.1a'rejanim uljem prelijte nareske.(odajte paradaj& 6 sos.

1$#

%ecite u pećnici na umerenoj toploti dok naresci ne omekšaju. "lužite toplo.

1$5

Rola( od s$!n%skog -#sa
1 kg svinjskog mesa !od buta" - 1 kašika od sušenog povr&a - 2 kašike sen+a - 50 g maslaca - 100g praziluka - 100 g suve slanine - 100 g pile&e d$igerice - 100 g pe'uraka - 100g pirin'a - 2 jajeta - 100g ka'kavalja - 1 veza peršuna - 1 dcl ulja - so - biber "vinjsko meso ra&režite u&duž i napravite veliki nare&ak. I&lupajte 'a, namažite &a!inom od sušeno' povrća, sen9om i pobiberite. %irina! prokuvajte u vodi 3al dente4.I&dinstajte na maslacu pra&iluk,slaninu,pileću dži'ericu,pe!urke i peršun.%rohladite. (odajte pirina!,jaja,i&ribani ka!kavalj,biber i so. (obro &amesite masu. )asom premažite šniclu i uvijte u !vrst pove&ani rolat.%ropržite na ulju.1atim pecite u pećnici 3 minuta na ##$ : povremeno prelivajući. "ecite na režnjeve. "lužite toplo ili hladno.

B#&k! nar#'ak 5po3o$an! (#l#,! nar#'ak6
4 tele&a nareska - 50 g mrvica od hleba - 1 dcl ulja - 2 jajeta - 2 kašike brašna - 4 kašike limuna - so i biber po ukusu .eleće nareske o!istite,i&lupajte,posolite,uvaljajte u brašno, &atim u ra&mućena jaja i na kraju u mrvice. %ržite ih na &a'rejanom ulju 3 minuta sa svake strane,dok ne porumene.+areske pore*ajte na &a'rejanu !iniju. +a svaki nare&ak stavite po krišku limuna.

1$.

Pa)(!cada
1 kg june&eg mesa - 100 g slanine - 2 glavice crnog luka - 4 ve&e šargarepe - 1 celer - 3 paštrnaka - 4 komada 6elatija !oljušten paradajz" - lovorov list - 3 lista bosiljka - 2 karan+ili&a - malo morskog oraš'i&a - 2 dcl crnog vina - 1 kaši'ica še&era - so i biber po ukusu Cuneće meso išpikujte slaninom i prepecite sa svih strana. Kada je meso pe!eno i&vadite 'a.+a isto ulje stavite iseckan crni luk, na kolutove ise!enu šar'arepu, celer, oljuštene paradaj&e 3pelatije4, lovorov list, bosiljak,karan9ilić, nastru'an morski oraš!ić, crno vino, šećer, so i biber. %rodinstajte.Vratite meso, nastavite da dinstate još oko 3 sata. Kada je 'otovo, i&vadite meso, a svu &elen propasirajte. %relijte. "lužite toplo.

P!kan(na ro' ra(na
1kg gove eg mesa !rozbratna" - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina 1 dcl konjaka - 200 g kisele pavlake - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - pola tube pirea od paradajza - 1 kašika sen+a - 2 kriške hleba - 1 kašika parmezana - so i biber po ukusu "tavite u ekspres lonac ulje i hleb.)eso dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća,sen9om, biberom i položite na hleb. Umutite kiselu pavlaku,paradaj& pire i parme&an. -vim prelivom &alijte meso.(odajte vino i konjak. (instajte u loncu ?$ minuta na tihoj vatri.

1$/

Ra-s(#k u

! #ru

1#5 kg ramsteka ucelo - za'in od sušenog povr&a - krupni crni#beli# zeleni #i kajenski biber - ulje -!istite ramstek od žilica.(obro utrljajte sa obe strana sve vrste bibera i &a!in od sušeno' povrća.-stavite da stoji ? sata.1a'rejte ulje u ti'anju i prepržite ramstek sa svake strane po minut. 1atim 'a stavite u du'uljastu posudu,&alijte 'a uljem u kome ste 'a propržili i sokom marinata.U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ##$ : da ostane krvav."ecite na tanke kriške. "lužite toplo ili hladno.

Oso

uko

2 tele&e kolenice - 100 g maslaca - 2 kašike kapra - 1 limun 20 g bibera!zeleni u zrnu" - 1%2 bujona - 2 dcl belog vina - 1 dcl ulja - 1 veza peršuna - 200 g kosele pavlake .eleće kolenice prepilite na komade debljine ? cm i stavite na vrelo ulje da se peku, okrećući ih na svaku stranu.-do&'o na srž stavite po komad maslaca.%onovo okrenite i ponovite postupak.Kada meso porumeni, dodate vino,bujon, biber,kapar i sok od limuna. %oklopite i dinstajte na tihoj vatri # sata. Kada je meso 'otovo,pažljivo 'a i&vadite na !iniju &a služenje, prelijte sokom od dinstanja u koji ste predhodno umutili kiselu pavlaku.%ospite iseckanim peršunom. "lužite toplo.

1$7

4u%#$! (#l#,! ko(l#(!
600 g tele&ih kotleta - 50 g mrvica od hleba - 6 lista pršute 250 g sira gorgonzole - 250 g pe'uraka !šampinjona" - 1 dcl ulja - 3 $umanceta - so i biber po ukusu .eleće kotlete i&lupajte posolite i pobiberite.Uvaljajte u ra&mućena žumanca &atim u mrvice od hleba i pržite na ulju. +a svaki kotlet stavite po list pršute, nekoliko režnjeva 'or'on&ole i nekoliko pe!uraka. .ako spremljene odreske pažljivo pore*ajte u vatrostalnu !iniju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "lužite toplo.

Manas(!rsk! nar#sc! sa oras!-a
6 tele&ih narezaka - 2 jajeta - 200 g brašna - 100 g oraha 100 g badema - 3 dcl ulja - so i biber po ukusu - 2 kašike sen+a "vki nare&ak posolite i pobiberite.+amažite sen9om. Uvaljajte u brašno, pa u umućena jaja i u mlevenu mešavinu oraha i badema. %ržite na vrelom ulju sa obe strane. "lužite tople.

1$2

M!)#$! s k!s#lo- pa$lako6 june'ih narezaka - 150 g pirin'a - 100 g suve slanine - 2 jajeta - 1 veza peršuna - 1 kašika sen+a - 200 g kisele pavlake - 1 dcl ulja - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite i posolite svaki nare&ak.+amažite s jedne strane sen9om. %rethodno i&dinstajte pirina! i pomešajte 'a sa sitno se!enom suvom slaninom,jajima, seckanim peršunom. -vu masu stavite preko svako' nareska, urolajte i &adenite !a!kalicom da se prilikom dinstanja ne rastvori. %ropržite na vrelom ulju."manjite toplotu.(instajte #$ minuta dok meso ne omekša.%relijte umućenom kiselom pavlakom. "lušite toplo.

Nar#sc! na r!-sk! na&!n
6 tele&ih narezaka - 6 listova pršute - 50 g maslaca - 50 g brašna - 1 dcl belog vina - 6 listova $al+ije - so i biber po ukusu "vaki nare&ak posolite i pobiberite. +a svaki stavite pršutu i žal9iju.Urolajte, uvaljajte u brašno i u!vrstite !a!kalicom da vam se prilikom prženja ne rastvori. %ržite ih na maslacu.5esto ih okrećite dok ne porumene. +areske i&vadite na !iniju &a služenje, a u preostali sos od maslaca dodajte brašno, vino, so i biber. Kada sos proklju!a,prelijte nareske. "lužite odmah.

1$8

1a!inite i malo &apecite 3krvavo4 na maslacu.n! '#c 3%4 june&eg mesa .so .1 kašika maslaca .Val!'#rsk! nar#'ak sa s!ro650 g svinjskog steka .250 g suve slanine .%ore*ajte u vatrostalnu posudu.-blikujte veknu.1 veza peršuna .U sredinu stavite 3 tvrdo kuvana jajeta.4 lista barene šunke .so i biber po ukusu )leveno meso i&mešajte sa 1$$ ' sitno seckane slanine.biberom i solju. 1$9 . 4a. "lužite toplo.# koluta paradaj&a i krišku sira.4 kriške tvrdog sira "vinjetinu isecite na ? deblja nare&ka. +a svaki nare&ak stavite list šunke. -statak slanine iseckajte na štapiće i probodite u veknu. %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi ?$ minuta.2 paradajza . # jajeta.Uprethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta na ##$ c .5 jaja .(obro &amesite i masu rastanjite.biber . %eršunom.200 g kisele pavlake .

50 g slanine . seckan peršun.150 g tvrdog sira .-blikujte veknu. Umesite mleveno meso. Pun%#n kupus 1 glavica sve$eg slatkog kupusa . 11$ . # jajeta.1 paket lisnatog testa . ise!enu na koske slaninu i sir.1 jaje . Istanjite lisnato testo. so.150 g suve slanine .1apecite je u pećnici 1$ minuta. Krajeve vežite &a varja!u i &aka!ite na ivicu lonca. pore*ajte probarenu i u&duž prepolovljenu šar'arepu. "lužite toplo.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a . jaje.pirina!.so i isitnjen peršun. &alijte pavlakom i prelijte mrvicama proprženim na maslacu.1 kašika kapra .%remažite 'a žumancetom. "lužite toplo.(obro &amesite mleveno meso. )asu istanjite kao po'a!u.1 kašika maslaca I&dinstajte seckane šampinjone na maslacu.biber.Upakujte 9ile.3 šargarepe 200 g šanpinjona .100 g pirin'a .&a!in od sušeno' povrća. U klju!alu vodu spustite kupus uvijen u 'a&u.1 veza peršuna .premažite 'a sa masom od pe!uraka i po sredini stavite veknu od mesa. sitno seckanu slaninu.2 kisela krastavca . Iscedite 'a u !iniju.1%2 kg mlevenog june&eg mesa . Kuvajte 1 sat i ? minuta.1 veza peršuna .so i biber po ukusu I&dubite kupus. I&dinstajte po!urke i&mešajte sa sitno se!enim krastavcima.3 kocke supe . %ecite ? minuta na ##$ c .Vok!%#$ /ol# 1 kg mlevenog june&eg mesa . kaprom i 1 jajetom.%o sredini stavite ? tvrdo kuvana jajeta.so biber .200 g kisele pavlake 100 g mrvica od hleba .* jaja . -vom nasom napunite kupus. -hladite. U lonac od litara sipajte 3 litra vode da proklju!a sa kockama supe. biber.-hladite.50 g maslaca .

te polovinu stavite u posudu. pirina! i posolite po ukusu. solju i biberom. seckan peršun. 1 jajeta.1%2 kg mlevenog mesa . .biber."ve to pokrite tanjirom 3koji može da u*e u posudu4.50 g slanine .Ras(r#s#na sar-a od l!($# 1%2 kg blitve . 111 . stavite u !istu krpu.prelijte sa 10# l vode u koju ste prethodno rastopili # kocke supe. +a testo rasporedite meso koje ste prethodno prodinstali sa &a!inom od sušeno' povrća. "lužite toplo u& kiselo mleko.litvu dobro operite i poparite vrelom vodom.4 jajeta .1%2 kaši'ice praška za pecivo prstohvat praška crnog luka .0#6 dcl vode ."tavljati u posudu obloženu papirnom salvetom da upije masnoću. Kuvajte #$ minuta.30 g pirin'a . "lužite tople ili hladne. krajeve vežite koncem.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .200 g ka'kavalja .vode i soli.ulje za pr$enje "ve sastojke dobro umutiti mikserom.1avijte testo kao štrudlu.1%2 kg brašna . Tor!nsk! u)(!pc! od -#sa 300 g june&eg mlevenog mesa .1 veza peršuna .2 kocke supe .%oklopac stavite u vrelu pećnicu ?$ minuta.so . sitno seckanu slaninu.1 dcl ulja .7a&vucite ju9ku kao &a re&ance.%reko mesa pore*ajte 3 tvrdo kuvana jajeta. &atim dodajte smesu od mesa i dru'u polovinu blitve.Vaditi kašikom manje uštipke i pržiti na ulju.3 jajeta 3 kašike ulja . Ku$ana p!(a s -#so1%2 kg mlevene junetine . spustite u klju!alu vodu.so po ukusu %ropržite na vrelom ulju mleveno meso.3 kašike brašna .so i biber po ukusu 1amesite testo od brašna.

11# .pore*ajte pljoštimice. pospite stru'anim ka!kavaljem. "lužite toplo.Isecite na par!ad.

U vatrostalni sud pore*ajte trećinu proprženo' kupusa.alevu papriku. -hladite i dodajte 1 jaje.200 g kisele pavlake .1 glavica crnog luka .so i biber po ukusu Kupus isitnite. kapar.12 veze peršuna .(odajte žumance. so i biber. polovinu mesa.0#5 dcl ulja .sok od 1 limuna .so i biber po ukusu .sitno seckan krastavac.10 g aleve paprike .propržite na ulju sa 'lavicom luka i sitno se!enom slaninom. "ve dobro i&mešajte.1 kašika sen+a .50 g ajvara 1 $umance .1 dcl ulja . Musaka od k!s#log kupusa 2 kg kiselog kupusa . "lužite sa prepe!enim hlebom i maslom.100 g slanine . %osebno propržite na ulju 'lavicu luka. )usaku prelijte s umućenom kiselom pavlakom.1 kašika kapra . %ecite u pećnici 1 sat na ##$ c. 115 .300 g mlevenog june&eg mesa .3 jajeta .2 glavice crnog luka .300 g mlevenog svinjskog mesa .%onovite postupak i &avršite sa kupusom.sen9.meso.ulje.Ta(arsk! !/(#k 3%4 bi+teka .jajima i mlekom. konjak.so.ajvar.biber.1 dcl mleka .0#5 dcl konjaka %resno meso od bi9teka prethodno sastružite nožem.1 kiseli krastavac .sok od limuna.

meso i odo&'o dru'u polovinu kupusa. -!istite i i&dubite paprike. Pun%#na a)(a 1%2 kg mlevenog mesa !june&eg" . &alijte uljem i pecite u pećnici ? minuta na #$$ c ."ve pore*ajte u vatrostalnu posudu. pirin!em i &a!inom od sušeno' povrća.%osebno i&dinstajte meso. .1 dcl ulja .-d poparenih listova blitve napravite male sarme.biber I&dinstajte kupus na ulju i isitnjenoj slanini.3 jajeta . "lužite toplo.6 manjih tikvica .3 srednja krompira .200 g kisele pavlake . pobiberite i &alijte pripremljen kupus.3 srednja paradajza . 11.tikvice i plavi patlidžan. U prethodno &a'rejanoj rerni pecite otklopljeno 1 sat na ##$ c .400 g mlevenog june&eg mesa .100 g suve slanine . &a!in od sušeno' povrća i isitnjen peršun.3 manja plava patlid$ana .Umutite jaja.1 veza peršuna .so .200 g suve slanine . "lužite toplo u& kiselo mleko.1 kašika ulja . +alijte vodom da o're&ne.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a .Gr&k! kupus 1 kg kiselog kupusa ribanca . U šerpu stavite pola kupusa.3 babure .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .)apunite ih dinstovanim mesom.so i biber po ukusu )eso i&dinstajte sa slaninom.2 dcl slatke pavlake .krompir.paradaj&. %o tome pospite ostatke od i&dubljeno' povrća.kiselu i slatku pavlaku.12 listova blitve .50 g pirin'a .

4 paradajza .250 g mlevenog svinjskog mesa .1 veza peršuna .50 g maslaca . Pun%#n pla$! pa(l!d. I&dinstajte meso sa seckanim lukom.200g kisele pavlake .1 kg krompira .3 jajeta .solju i biberom. &atim meso i opet krompir. Vatrostalni sud namažlite uljem.1 glavica crnog luka . dodajte sredinu od patlidžana.oljuštite i isecite na kolutove. 7a&mutite jaja.jaje i seckan peršun. I&dinstajte meso sa seckanim crnim lukom.%ropržite na &a'rejanom ulju. "ve prelijte &a'rejanim uljem i mešavinom pavlake. %ecite na umerenoj toploti ? minuta.an 3 plava patlid$ana . ohladite i i&vadite kaši!icom sredinu.Musaka od kro-p!ra 250 g mlevenog june&eg mesa . stavite polovinu krompira. 11/ . kiselu pavlaku i mleko.1 kašika mrvica od hleba .-cedite. %ecite u pećnici $ minuta na # $ c.oljuštene parakajte.2 dcl mleka . I&mešajte. mrvice hleba.1 jaje +eoljuštene patlidžane rasecite u&duž na pola.mleka i jaja.1 dcl ulja .so i biber po ukusu Krompir skuvajte.300 g mlevenog june&eg mesa .

:u/(# u #)a-#l sosu 300g mlevenog june&eg mesa . "lužite kao predjelo. iseckan crni luk.biber.so po ukusu .%osolite ih i pore*ajte u vatrostalnu posudu.0#5 dcl maslinovog ulja . %ecite u pećnici 3$ minuta na # $o:. seckan peršun.50g parmezana !nastruganog" .3 kašike kiselog mleka . ki9lu natopljenu u mleku pa dobro oce*enu. -vaj postupak ponavljajte koliko imate materijala. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.350g mlevenog june&eg mesa 1 dcl ulja .biber po ukusu %atlidžan isecite na kolutove.nama&anu maslinovim uljem. pospite parme&anom i bosiljkom i prekrijte dinstovanim mlevenim mesom.1 ki+la .so i biber po ukusu .1 dcl mleka .1 veza peršuna .1 jaje . pospite parme&anom i stavite u toplu pećnicu da se &apeku #$ minuta.jaje.4 dcl sosa od paradajza . %ravite male ku'lice.ulje. 117 .%ecite na toplom ulju sa svih strana.so )leveno meso posolite.50 g parmezana .4 dcl bešamel sosa )leveno meso.poboberite.4 jajeta . %ravite valjuške 3dobro je tom prilikom ruke posuti bršnom4. propržite na vrelom ulju s obe strane.-l#ko1%2 kg june&eg mlevenog mesa .0#5 dcl ulja .stavite jaje i dobro i&mesite. prelijte bešamel sosom.Musaka od pla$og pa(l!d.ana 1kg plavog patlid$ana .%relijte ih jednim delom sosa.2 kaši'ice natrunjenog suvog bosiljka .1 glavica crnog luka .so i biber dobro &amesite. Val%u)c! sa k!s#l!.

112 .Valjuške prepržite na vrelom ulju dok ne porumene. "lužite toplo. U šolju sa kiselim mlekom umutite jaja i prelijte preko valjušaka. koje ste prethodno stavili u vatrostalnu !iniju i &apecite u pećnici.

3 jajeta . desetak &rna bibera. -vaj recept je star više od jedno' veka. jaja. %oto!e i& ju'iuste!no' Kavka&a i Enadolije. so .6o ukusu. &a!in od sušeno' povrća. "tavite u pećnici.2 dcl ulja .biber.kimon .biber . ra&mućenu kiselu pavlaku.so .200 g suve slanine . alevu papriku i sitno seckanu slaninu. nalijte vodom i poklopite.soli po ukusu %ropržite na ulju sitno seckan crni luk. -stavite u hladnjaku da prenoći. 118 .1 kašika aleve paprike .2 dcl kisele pavlake .uk 1%2 kg ov'ijeg mesa .200 g suve kobasice . na umerenu temperaturu da se pe!e oko sati.1%2 kg june&eg mesa . red mleveno' mesa i tako redom dok imate materijala.%resujte daskom do debljine # cm. pirina!.200 g crnog luka .ponovo red sarme. "utradan napunite šivene DdžepoveD od !isto' belo' platna.tucana paprika tucan kim )eso sitno isecite i pomešajte sa svim &a!inima.*0 g pirin'a . )ože i na roštilju ili u kaj'ani. )asu sameljite dva puta na mašini &a mlevenje mesa. &atim red sarme.1%4 june&eg mesa . red seckane kobasice.1%2 kg svinjskog mesa .4 lista lovora 1 veza peršuna . U o!išćene listove kupusa &avite male sarme.1%4 svinjskog mesa . "lužite tanko se!eno kao predjelo.najkvirc . Andalosk! sud.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .+a dno posude prvo stavite sitno seckan kupus. dodajte mleveno meso.Ta)(!na sar-a 2#5 kg kiselog kupusa .D(žepoveD sušite na promaji 3 tavanu4 3 nedelje. +a vrh posude stavite mekoliko listova lovora.

2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 veze peršuna . "tavite mo&ak u toplo ulje.Po3o$an! -o'ak 500 g tele&eg mozga .so i biber po ukusu )o&ak o!istite.0#5 dcl mleka . Kuvajte ? minuta.pospite &a!in od sušeno' povrća. "lužite toplo.bibera po ukusu !treba više bibera" . 119 . seckan peršun i pobiberite. Kalup &a pudin' namažite maslacem.100g maslaca .%ospite 'a &a!inom od sušeno' povrća. %ržite 'a na vrelom ulju. so i biber. "lužite toplo.operite i prosušite.2 jajeta . operite i i&režite na krupnije par!iće. (odajte ? žumanca i ulupani sne' od ? belanca. Mo'ak na 3olanlsk! na&!n 500 g tele&eg mozga .pospite mrvicama i i&lijte masu u kalup. D!ns(o$an -o'ak 500 g tele&eg mozga .soli po ukusu . %ropasitajte i dodajte umućen maslac i &emi!ke prethodno natopljene u mleku. %osolite i pobiberite po ukusu.50 g brašna .so i biber po ukusu .50 g mrvica od hleba .1#5 dcl ullja/ )o&ak o!istite. "lužite 'a sa tankim kolutovima limuna.2 zemi'ke 20 g mrvica od hleba . "ve dobro i&mešajte.4 jajeta . umućena jaja i u mrvice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 limun )o&ak operite i o!istite. (instajte #$ minuta.Kada je mo&ak 'otov na kraju 'a posolite. "lužite toplo. U većim komadima uvaljajte 'a u brašno.

200 g kisele pavlake . -vu masu prepržite na ulju.30 g parmezana %ropržite pirina! na ulju. &a!in od sušeno' povrća i biber.100 g kobasice . %ropržite slaninu i kobasice.1 glavica crnog luka 3 kocke supe . Po3o$an %#'!k 1 gove i jezik . 1#$ .Musaka od p!r!n&a ! ko as!ca 200g pirin'a . %reostalu sredinu je&ika sameljite na mašini &a meso sa 'lavicom luka. dolijte vode da o're&ne i dodajte kocku supe.2 jajeta .&emi!ku prethodno potopljenu u mleko i isce*enu.10 g maslaca .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .I&mešajte. red na kolutove se!enih tvrdo kuvanih jaja.4 jajeta .50 g ulja .-vom smesom namažete sa obe strane svaki list je&ika. %ržite na vrelom ulju.1%2 zemi'ke .1 veza peršuna .1 veza peršuna . kiselu pavlaku.so i biber po ukusu "kuvajte sa kockama supe. %ecite ? minuta na temperaturi od #$$ c . sitno seckan peršunov list.1 dcl ulja . %oslažite red prepremljeno' pirin!a. U ohla*eni pirina! dodajte 1 celo jaje. (odajte žumance. -vako pripremljene listove je&ika uvaljajte u brašno. kiselu pavlaku. Vatrostalni sud namažite maslacem.100 g brašna .1 kocka supe .1 dcl mleka . umućena jaja i mrvice. Kad omekša. skinite kožicu i odsecite krajeve.biber po ukusu .50 g slanine .100 gkisele pavlake . pa opet red pirin!a &atim red slanine i kobasice i &avršite sa pirin!em %ospite parme&anom i komadi!ima maslaca.1 $umance .100 g mrvica od hleba .

500 g krompira . (odajte iseckan crni luk.so po ukusu .-barite. so i kiselu pavlaku. %relijte posoljenim i pošećerenim sokom od paradaj&a. Krompir oljuštite i isecite na kockice.150 g suve slanine . na kolutove ise!ene viršle.200 g kisele pavlake .30 g parmezana . "lužite toplo.1 dcl ulja . masu od viršli.biber. šunku i kobasice.3 glavice crnog luka .sok od pola limuna . "ve dinstajte 1 minut.0#5 dcl ulja .500 g viršli .biber po ukusu Isecite babure na kocke i propržite na ulju. "talno mešajte. dodajte paradaj&. %onovite postupak.so i biber po ukusu %lave patlidžane operite i isecite na kockice. Vatrostalni sud podmažite uljem i pospite mrvicama.4 babure . %ecite u pećnici ? minuta.3 jajeta 20 g mrvica od hleba .%rocedite.Gro&anska ka%gana * jaja . krompir. Kada su jaja skoro pe!ena. 1#1 . (odajte jaja. -do&'o pospite sitno seckan peršun i biber. 7e*ajte plave patlidžane.1 dcl soka od paradajza . "lužite toplo u& po'a!u. Gr&k! 2u$#& 4 plava patlid$ana .1 glavica crnog luka . %ospite parne&anom. %repržite na ulju sitno seckan crni luk. sitno se!en i be& semena.150 g suve šunke . %rocedite. "ve dobro i&mešajte. (odajte propržene babure u prelijte dobro ulupanim jajima.3 paradajza 250 g ov'ijeg sira . %osebno propržite isitnjenu slanunu. -barite u vodi i soku od limuna. +a kraju u&mešajte prethodno i&'nje!en sir.150 g suve kobasice .

"agn%#.šar'arepu.pirina!. -hladite ih."laninu isitnite.a sar-!ca u -ara-!c! 1 ve'a jagnje&a maramica sa iznutricama .so .1%4 l slatke paprike .200g kisele pavlake . (odajte krv.6 kaši'ica soli .pakujte sa mesom i re*ajte u vatrostalnu posudu. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1 sat. U vrućij vodi 3koja ne klju!a4 poširajte #$ minuta kobasice.1 veza peršuna . %obiberite.slatku neulupanu pavlaku i baren je&ik ise!en na kockice.1dcl ulja .slaninu. 1## . peršun.(obro promešajte. "lužite toplo u& ov!ije kiselo mleko.150g suve slanine .3%5 l sve$e svinjske krvi . dodajte sitno seckan luk. # jajeta. . &atim polako i&mešajte i&nutrice.150g pirin'a .1 kaši'ica bibera "alo isecite na kocke.400 g crnog luka .1 svinjski jezik . @ar'arepu i pirina! posebno prokuvajte. -vom masom nadevajte svinjska creva ali ne suviše tvrdo.1alijte sa prethodno umućenom kiselom i slatkom pavlakom i 3 jajeta. %odvežete u male kobasice. Isecite maramicu u manje kvadrate.+ajukusnije su pe!ene. koji se prži dok ne postane mekan.5 kašika za'ina od sušenog povr&a .dodajte i&nutrice i kratko prodinstajte.opite 'a i kada je napola otopljeno.-hladite i isitnite na kocke.5 jaja .2 dcl slatke pavlake .@ar'arepu isitnite. propržite.S(ras ur)k# kr$a$!c# #n#d!k(!nskog r#da 1 kg sve$eg svinjslog sala .biber "kuvajte ja'njeće i&nutrice u dosta vode i &a!inu od sušeno' povrća. so i biber.4 šargarepe .

dodajte slanini i odmah pospite &a!inom od sušeno' povrća. "un#.0#5 dcl ulja .%ospite biberom i sitno seckanim peršunom.2 kašike za'ina od suvog povr&a .D# r#c!n#r na &#)k! 6 komada debrecinera .2 veze peršuna . pa će i&'ledom pružati e9ektan oblik.%oslažite ih u pleh i &alijte uljem. predhodno iseckanu na štapiće. "lužite toplo.ek kada je specijalitet 'otov posolite po ukusu. 1alijte vinom i dinstajte #$ minuta.so ibiber po ukusu . "vi debrecineri će se na krajevima rastvoriti.2dcl belog vina Iseckajte slaninu na kocke i prepržite je na ulju.!g#r!ca u $!nu 1kg june&e d$igerice . .(ži'ericu. "lužite toplo u& sen9 ili sos od rena.1dcl ulja "vaki debreciner &asecite na krajevima u obliku krsta.200 g suve slanine .a d. %ecite ih u pećnici #$ minuta. 1#5 .

IVINSKOG MESA I DIV4"AČI 1#."E4A OD . .

so i biber po ukusu !krupnno mleven"/ Isitnite bupce i dinstajte ih na ulju minuta.-hladite. U šerpi od # litra u'rejte ulje. I&mešajte piletinu. Kada je piletina 'otova nemojte je stavljati u poklopljen sud. pobiberite i obložite 'a tankim listovima slanine. U toku pe!enja nekoliko puta okrećite par!iće."tavite u cediljku da se ocedi.150 g pile&ih bubaca . %ecite najpre na jakoj toploti.100 g kisele pavlake .50 g mrvica od hleba .seckan peršun.1 kašika ulja . (odajte kiselu pavlaku. %osolite i pobiberite.150 g pile&e d$igerice .150 g brašna .2 jajeta . Ukrasite tankim kolutovima limuna.1 limun .so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade. 1#/ .3 dcl ulja . "ve i&mešajte i nadevajte pile. :elo pile spolja osolite. u jaje i na kraju u mrvice.2 jajeta .1 veza peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . i $ ' sitno se!ene slanine. mrvice. "ve dinstajte 1 minuta. 1aka!ite !a!kalicom da nadev ne ispadne.100 g suve slanine . pa je smanjite. "vako par!e uvaljajte u brašno. so i dosta bibera. jaja. (odajte dži'ericu. &a!in od sušeno' povrća.Po3o$ano p!l# 1pile . Pun%#no p!l# 1 pile . već odnah re*ajte na !iniju i& koje ćete služiti. %ecite poklopljeno u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.150g mrvica hleba .

. (odajte slatku pavlaku.epsiju obložite 9olijom i u'rejte ulje na jakoj toploti 1$ minuta. -krenite komade pileta. )alo dinstajte.300 g pe'uraka !šampinjona" . %osolite.1 veza peršuna . (odajte iseckane pe!urke.1 kaši'ica aleve paprike .pobiberite i pospite polovinom ori'ana i aleve paprike.1 kaši'ica crnog luka u prahu .biber -!istite meso od kostiju i kožice i iseckajte na re&ance. %ecite u pećnici 3$ minuta. biber i alevu papriku.so .100g kisele pavlake 150 g parmezana . (odajte šampinjone i isitnjen peršun. %ecite još 1 minuta. "lužite toplo. . "lužite toplo u& testo.# #lo -#so sa p#&urka-a 0#5 kg belog mesa . 1#7 .1#5 dcl ulja .1%4 kaši'ice origana .ori'anom. pospite solju. %ecite još1 minuta.epsiju i&vadite i& pećnice i složite pile sa kožicom nadole.2 dcl slatke pavlake .1 kaši'ica aleve paprike .100g šampinjona . alevom paprikom. &alijte kiselom pavlakom i pospite parme&anom. "ve prokuvajte 3 minuta.1 kašika maslaca . I&dinstajte meso poprašeno lukom. P!l#. @ampinjone iseckajte na tanke liske i i&dinstajte na maslacu. biberom.P!l# sa p#&urka-a ! par-#'ano1 pile .so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade.

P!l# sa p#&urka-a 1 pile . Usok od pe!eno' pileta umešajte sok od paradaj&a i kiselu pavlaku. %rokuvajte dva minita pa prelijte piletinu i pe!urke.sok od 4 limuna . biber i seckan peršun.1dcl ulja .150 g maslaca .2 kašike pirea od paradajza . pobiberite i dobro namažite cilo pile maslacem. Umešajte u limunov sok. 5im skinete sa vatre pospite malo duvana. "lužite toplo. "lužite odmah. %ecite svaku stranu po minuta.luk stru'an na rendetu. "tavite piliće i poklopite teškim predmetom 3 k'4 da se polovine spljeskaju. %e!urke isecite na deblje par!iće i i&dinstajte sa &a!inom od sušeno' povrća na ulju.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2 kašikice krupno mlevenog bibera -perite piliće i isecite ih u&duž popola.so i biber po ukusu -perite posolite. -do&'o stavite dinstane pe!urke. 1#2 .1%2 kašikice sitnog duvana .2 glavice crnog luka . U'rejte ne&amašćen pleh na jakoj toploti.(odajte so. 7!pl%ona (a aka 2 mlada pileta .%iliće držite u ovom marinatu 3$ muinuta. %ecite 'a u dobro &a'rejanoj pećnici dok ne omekša i ne porumeni.500g pe'uraka !šampinjona" .1 veza peršuna 100 g kisele pavlake .biber i so. %ile isecite na komade pore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti.

%oklopite meso prema sredini preko maslaca. %osolite i pobiberite. -vim prelivom &alijte piletinu i služite odmah.so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.skinete meso sa koske.1#5 dcl bešamel sosa .sosu 1pile . dodajte bešamel.150 g maslaca .K!%#$lk! ko(l#(! belo meso od 2 pileta . I&vadite piletinu. &a koji će se meso i &alepiti. (ržite je na toplom.2 jajeta . (eo krilca. 1atim i&vadite i& sredine mesa mali 9ile. +a sredinu mesa. jaja i mrvice i pržite na toplom ulju. Kotlet uvaljajte u brašno. mali batak.100 g mrvica od hleba .100g kisele pavlake kaši'ica aleve paprike .2 dcl ulja .500 g pe'uraka ! šampinjona" .1 veza peršuna . (instajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša.bla'o udarajući tu!kom. %e!urke dinstajte u pilećem soku. 1#8 .100 g brašna . odakle je i&va*en 9ile.koji se i sam lako odvaja. i&mešajte sa alevom paprikom. kiselu pavlaku i preostali konjak. P!l# u kr#. posolite i pobeberite.1dcl konjaka .so i biber po ukusu Kotlet se pravi od pileće' belo' mesa od 'rudu i malo' belo' bataka. %olovimu pilećih 'rudi sa krilcima položite na spoljnu stranu. "lužite toplo. stavite # ' maslaca umućeno' sa sitnim peršunom i oblikovano' kao u&dužni kroket. uspravite da stoji pod u'lom od A$ stepeni. 7astanjite meso. %ropržitre na maslacu.100g maslaca . dcl konjaka. (odajte pe!urke i $.

P!l# u l!-unu
1 pile od 1#5 kg - 2 limuna - so - biber- 1 limun za ukras - 2 kašike ulja - 1 kašika gustina - 1 dcl belog vina - 3 kašike maslaca - 2 veze peršuna - 1 glavica crnog luka -perite, osušite i &a!inite pile. 1alijte 'a uljem. -perite limune i oljuštite ih. /imunovu koru isecite na tanke re&ance. /imune iscedite a sok ostavite u manju posudu &a sos. %ile nadenite iseckanom limunovom korom i ve&om peršuna. "tavite 'a u posudu &a pe!enje, &alijte uljem, dodajte malo vode i 'lavicu luka. %obiberite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na ##$ c. "ok od limuna stavite na vatru da provri, dodajte vino i kuvajte < minuta. =ustin umutite u malo vode i dodajte sosu.%osolite i pobiberite,malo 'a prokuvajte. (odajte hladan maslac i seckan peršun. %ile istranžirajte na 1# komada &alijte sosom, ukrasite sa seckanom limunovom korom i& utrobe kao i kriškama limuna. "lužite toplo.

P!l# u ka%-aku
1 pile - 400g kajmaka - 3 dcl mleka - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - so i biber po ukusu %ile operite i nalijte vodom. %osolite 'a i kuvajte dok skoro ne odmekne. I&vadite pile, ostavite da se prohladi i isecite na komade. U'rejte mleko sa kajmakom, dodajte &a!in od sušeno' povrća. pobiberite i posolite. "pustite komade pileta i kuvajte dok ne omekša. "lužite toplo.

1#9

P!l#(!na u $olo$anu
1 paket sisnatog testa - 2 manja pileta - 2 kašike brašna 200 g maslaca - 1 l bistre supe - 1 veza peršuna - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 10 manjih glavica crnog luka - 4 $umanceta - 500 g kisele pavlake - sok od 1 limuna - so i biber po ukusu %iliće operite i isecite na komade. %osolite i poboberite. %repržite brašno na maslacu 3 da ostane svetlo4, spustite piletinu i pržite 1 minuta. +alijte supom, dodajte peršun, &a!in od sušeno' povrća i 'lavice luka 3 cele 'lavice predhodno poparite i ocedite4. %osolite i pobiberite. -stavite na tihoj vatri da kuva 3$ minuta. I&bacite peršun, umešajte žumanca i kiselu pavlaku. Ispecite volovan 3 recept br. <3 4 pre!nika 3$ cm.Ispunite 'a pile!im mesom i 'lavicama luka. 1alijte pripremljenim sosom. -dmah služite.

P!l#,#

#lo -#so sa

l!($o-

350 g pile&eg belog mesa - 600g blitve - so - biber - 1 kašika maldaca - 1 glavica crnog luka - 400 g paradajz 6elati !bez soka" - 1 kašika seckanog peršuna - 1 kaši'ica seckanog bosiljka - 2 jajeta - 150 g kisele pavlake - 150 g somborskog ili turijskog sira - 2 kašike ribanog parmezana - muskat aleva paprika - listovi maslaca ;litvu o!istite, operite, beli koren isecite u štapiće. %ola blitve 3list4 isecite u re&ance."ve skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite. )eso isecite u manje komadiće i propržite na maslacu. (odajte seckani luk i prodinstajte.%aradaj& isecite na !etvrtine,dodajte masu u prokuvajte.(odajte seckane &elene &a!ine.;litvu i &'otovljenu piletinu promešajte u posudu u koju ćete peći. I&mešajte jaja, kiselu pavlaku i somborski sir,promešajte sa blitvom i piletinom, pospite parme&an i stavite maslaca.

15$

c.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na ##$ "lužite toplo.

151

Mar!n!rano p!l# na .aru
1 pile - 2 dcl ulja - sok od 2 limuna - 2 kaši'ice krupno mlevenog bibera - so po ukusu %ile operite i isecite na komade.Ispendlujte meso, odnosno o!istite meso od kostiju. 7ukom oblikujte pileće nareske. Umutite ulje, limunov sok i biber.Komade pileta stavite u mešavunu ulja i limuna i posolite po ukusu.-stavite najmanje #? sata u hladnjaku. U'rejte ti'anj 3 najbolje te9lon4 na jakoj toploti be& masnoće. %ecite piletinu be& ulja. -dmah služite.

P!l# na /lor#(!nsk!
1 pile - 1 veza peršuna - sok od 1 limuna - 2 glavice crnog luka - 1 struk ruzmarina - 1 list lovora - 1 limun - 1#5 dcl ulja - 3 dcl testa za pala'inke !recept br 617" - so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.%osolite i pobiberite. Umešajte # kašike ulja, sok od limuna, seckan peršun, seckan ru&marin, seckan luk,lovorov list.-stavite piletinu u tom marinatu #? sata. Komade piletine uma!ite u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. "lužite u& tanke kolutove limuna.

15#

P!l# na gos(!on!&arsk!
2 pileta - 500 g pe'uraka !šampinjona" - 200 g maslaca 250 g mlevenog svinjskog mesa - 250 g suve slanine - 1%2 kaši'ice cimeta - 1%2 kaši'ice origana - 2 glavice crnog luka - 2 pile&e d$igerice - 1 veza peršuna - 2 jajeta - 1 dcl bistre supe - so i biber po ukusu %iliće operite, posolite i pobiberite. -dvojte drške od pe!uraka , sitno iseckajte.=lave pe!uraka isecite na !etvrtine i i&dinstajte na $ ' maslaca. "ameljite slaninu, dodajte meso, cimet, ori'ano, iseckan crni luk, pileću dži'ericu,drške od pe!uraka, iseckan peršun,jaja, so i biber."ve dobro i&mešajte i nadenite piliće. "ašijte ih koncem da nadev ne i&la&i. "tavite ih u vatrostalnu posudu i &alijte istopljenim preostalim maslacem. %ecite oko ? minuta na # $ c . (odajte propržene na maslacu 'lave od pe!uraka. =otove piliće i&vadite i isecite na komade. U preostali sok uspite supu i kuvajte dva minuta. +adev i pe!urke rasporedite ma*u komade piletine i &alijte ukuvanum sokom. "lužite toplo.

P!l#,! papr!ka) sa pr#l!$o1 pile - 5 glavica crnog luka - 1 kašika aleve paprike - 2 kašike ulja - 3 jajeta - 200g kisele pavlake - so i biber po ukusu I&dinstajte seckan luk na ulju. (odajte komade pileta, so i alevu papriku. (instajte poklopljeno 3$ minuta. (odajte malo vode, dalje dinstajte dok meso ne odmekne. Umutite 3 žumanceta, kiselu pavlaku i ulupan sne' od 3 belanceta."ipajte ne dinstovanu piletinu i pecite u pećnici dok ne porumeni. "lužite toplo.

155

P!l#,! /!l#! u sosu
0#5 kg belih pile&ih +ilea - 1#5 limun - 1 glavica crnog luka 100 g gorgonzole - 100 g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 1#5 supena -kašika brašna - 1 jaje - 1#5 dcl ulja 1#5 dcl pile&e bistre supe - miro ija - so - biber %ileće 9ilee istucajte i poprskajte sokom od limuna . /uk isitnite i pomešajte sa i&mrvljenim sirem, kašikom kisele pavlake i nastru'anom korom od limuna. 1a!inite solju, biberom i sokom od limuna . )eso posolite, pobiberite i polovinu svako' 9ilea namažite sirom. %oklopite dru'om polovonom i &aka!ite !a!kalicom. Uvaljajte u brašno i jaja. U dobro &a'rejanoj pećnici pecite da porumeni sa oba strane. Umutite supu sa slatkom pavlakom, ostatkom kisele pavlake, seckanom miro*ijom, biberom i sokom od limuna .Kratko prokuvajte. -vim sosom prelijte piletinu. "lužite toplo.

P!l#,! su$! pa&r!ka)
1 pile - 200 g crnog bibera - 1 paprika !babura" - 2 paradajza - 1%2 kaši'ice origana - 1%2 kaši'ice brašna - 1%2 kaši'ice aleve paprike - 1 dcl ulja - so i krupno mleven biber po ukusu (instajte seckan luk na ulju dok ne postane pro&iran. %ile operite i isecite na komade. "tavite piletinu na uprženi luk, dodajte papriku,oljuštene paradaj&e, ori'ano, biber i so. (instajte 1$ minuta. (odajte #dcl tople vode, alevu papriku i brašno. (instajte dok meso ne omekša. "lužite toplo.

15.

P!l# u pras#(u
2 pileta - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 2 kašike ulja 200 g suve slanine - so i biber po ukusu %iliće operite, dobro usolite, pobiberite, namažite &a!inom od sušeno' povrća i u utrobu od svako' pileta stavite po1$$ ' suve slanine se!ene na krupne komade. Kada pe!ete prase na ražnju, piliće stavite u preseću utrobu umesto pivske 9laše. Kada je prase pe!eno, i&vadite piliće i služite ih tople.

G! an!ca od r#'anaca sa p!l#(!no8esto za rezance !recept br 334" 6ile&i paprikaš sa prelivom ! recept 177" 150 g maslaca - 100 g kisele pavlake +apravite testo &a re&ance. 7a&vucite # ju9ke. Cednu ju9ku isecite na re&ance, a dru'u veli!ine pleha u kome ćete pe!i. +apravite paprikaš sa prelivom od 1 pileta. "kinite meso sa kostiju. )aslacem podmažite pleh, pa stavite koru od testa, "tavite nekoliko listova maslaca, &atim red re&anaca, red mesa, pa ponovite postupak dok budete imali materijala. -do&'o poslednji red treba da su re&anci, %reko re&anaca stavite listove maslaca i umućenu kiselu pavlaku. "tavite u pećnicu i pecite ? minuta na umerenoj toploti.

15/

<< . 1a!inite. 157 . -hladite i 1 dan ostavite u hladnjaku. se!eno na kriške. %ecite u pećnici na # $ c 3$ minuta.100g maslaca .K$rgu)a 1pile .2 kriške šunke . U prethodno &a'rejanoj pećnici poširajte u vodenoj kadici 3$ minuta na 1B c. %ore*ajte komade piletine. U jakoj . P!l#.9:-. "lužite toplo.1 crvena paprika .so . %odmažite tepsiju i &alijte testom &a pala!inke 1 prst debljine.so i biber po ukusu -perite i isecite na komade pile.400 g kisele pavlake . %rocedite i ohladite. %rvih 1 minuta pecite pod aluminijumskom 9olijom. -hladite.1atim &alijte umućenom kiselom pavlakom s biberom pa pecite otkriveno 1 minuta.biber5 g kineske suve pe'urke .a pa)(#(a sa k!n#sk!p#&urka-a 300 g belog pile&eg mesa . %e!urke potopite u vodu 3$ minuta. (obro upakujte sa svih strana.1%2 l guš&eg testa za pala'inke . debljoj alu6 9oliji položite liske pra&iluka prave!i kalup deblje kobasice i nadenite sa masom. %ra&iluk pažljivo rastavite na liske i prokuvajte u slanoj vodi. 1amesite 'ušće testo &a pala!inke. %apriku i&blanširajte u slanoj vodi.200 g kisele pavlake . )alo ih prosušite i iseckajte na komade.2 kašike seckanih oraha .%osolite i pobiberite. "lužite hladno.1 struk debljeg praziluka (obro rashla*enu i iseckanu piletinu ispirirajte sa pavlakom u mikseru. "ve sastojke3 osim pra&iluka4 dobro promešajte i &a!inite po ukusu.

2 dcl ulja .1 glavica crnog luka . &rna &eleno' bibera."tavite nadev. +alijte 10# l vruće vode. 7astanjite testo.5 jaja . posolite i pobiberite.so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. 1atim premažite žumancetom i pecite još 3$ minuta na umerenoj toploti. šećer.250 g pirin'a .40 g še&era .!g#r!c# (r! $#ka s(ar 1paket lisnatog testa . dodajte meso.jaja.3 $umanceta . I&dinstajte piletinu na 1 kaši!ici ulja.# d.2 dcl mleka .10 zrna zelenog bibera!madagaskarskog".2 ki+le .preklopite testo i odo&'o stavite ju9ku testa kao poklopac.300 g pile&e d$igerice .2 kocke supe . ali da krajevi testa prela&e strane pleha.250 g badema . kapar.250 g maslaca .1 veza peršuna . "ve dobro i&mešajte. U'rejte ostatak ulja. I&drobite kocke supe. "lužite toplo. 152 . 1atim dodajte pileću dži'ericu.1 kaši'ica kapra . (odajte ki9le prethodno u mleko potopljene i oce*ene. posolite i poboberite. "tavite 'a u podma&an pleh. so i biber. (odajte &a!in od sušeno' povrća.so i biber po ukusu (obro umutite maslac sa sitno ise!enim i tu!enim bademima. "lužite toplo u& parme&an i soja6sos.žumanca. ucelo 'lavicu luka.2 kašike soja-sosa . propržite pirina!.100 g parmezana . seckan peršun.%ilav je 'otov kad ispari voda.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . %ecite u pećnici 3$ minuta. (instajte na umerenoj toploti.P!la$ 1 pile . Sla(k! kola& od p!l#.

150 g suve slanine . (odajte srca. vino.D!ns(o$ana p!l#.0#5 dcl konjaka . seckan peršun. %osolite i pobiberite. kapar.1%2 kaši'ice origana . dodajte kiselu pavlaku umućenu sa biberom. "lužite toplo. U'rejte ulje. Kada je meso omekšalo. %ropržite na tanke listove slaninu. isecite na komade i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. 158 .150 g suve slanine .so i krupno mleven biber po ukusu %ile operite. ori'ano. vino i konjak. "lužite toplo. so i biber.kašika za'ina od sušenog povr&a . P!%ano p!l# 1 pile .a srca 1 kg pile&ih srca .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .&a!in od sušeno' povrća.dodajte seckan peršun.200 g kisele pavlake . (odajte komade pileta i dinstajte #$ minuta."ve i&mešajte i dinstajte 3$ minuta na umerenoj toploti.1 veza peršuna 2 dcl belog vina .1#5 dcl ulja . propržite sitno se!enu slaninu.1 kašika kapra .1 veza peršuna . (instajte još1 minuta.2 dcl belog vina .1 dcl ulja .so i biber po ukusu -perite srca i prosušite.

1%2 limuna .1 dcl ulja . Koko) u rod#(u 1 kokoška 2kg ."vaki komad uvaljajte u mešavinu brašna.3 šargarepe . pospite &a!in od sušeno' povrća i &alijte konjakom. %osolite.2 karan+ili&a .4 paradajza .1 dcl belog vina biber u zrnu . seckan peršun. "lužite toplo. %ropržite na ulju sitno seckan luk.100 g maslaca .1 lovorov list .Kuvajte posle klju!anja 1$ minuta.1 struk ruzmarina . +a maslacu propržite seckane pe!urke i mladi crni luk sa karan9ilićem.250 g pe'uraka . paradaj&. %ropržite 'a na ulju dok ne porumeni. 159 . dodajte vino.veza peršuna .6 dcl belog vina . isecite na komade i prosušite. lovor.kolutove limuna i komade kokoške sa marinatom. (odajte lovor. 1alijte sa # dcl tople vode i dinstajte dok meso ne omekša.20 crnih maslinki * strukova mladog crnog luka .1%2 kaši'ice origana .1 veza peršuna .P!%an! p#(ao 1 petao ! 2 kg" .2 glavice crnog luka .so i biber po ukusu -perite kokošku i isecite je na komade. pobiberite. ori'ano. (instajte 1$ minuta.100 g brašna . (odajte seckan crni luk i šar'arepu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .(odajte mesu i kuvajte još #$ minuta.1 dcl konjaka .so i biber po ukusu %etla operite.1 glavica crnog luka .1 dcl maslinovog ulja . seckane masline i vino. seckan peršun.-stavite kokošku da stoji dva sata u marinatu. ru&marin. soli i bibera 3dosta bibera4.2 lovorova lista . "lužite toplo.

1 limun .3 jajeta .2 dcl ulja .100 g zelenih maslinki . "lužite u& kolutove limuna.200 g sira trapista . maslinke i ka!kavalj. maslinke i ka!kavalja. Po3o$ana . +astružite ka!kavalj. Kada su naresci prženi. Istucite ih.100 g sira ka'kavalja .so i biber po ukusu -d belo' ćureće' mesa isecite nareske. 1. )aslinke o!istite i iseckajte na sitne komadiće. na polovinu nareska postavite list pršute i list trapiista. posolite i pobiberite. prelijte ih limunovim sokom.150 g mrvica od hleba . i mrvice.ur#(!na 500 g belog mesa od grudi .150 g pršute . I&mešajte mrvice. jaja.100g brašna .:urka na par!sk! 600 g belog &ure&eg mesa od grudi . %ržite na vrućem ulju. %ržite na vrućem ulju dok ne porumene.2 jajeta .1 limun .$ .*0 g mrvica od hleba . %osolite i pobiberite. +areske uvaljajte u brašno jaje i mešavinu mrvica. Umutite jaja.2 dcl ulja .100 g brašna . (ru'om polovinom preklopite.so i biber po ukusu -blikujte ćureće nareske srednje debljine. Uvaljajte u brašno. "lužite tople.

mlake vode i soli &amesite polumeko testo kao &a re&ance.1 celer . %e!enu ćurku i&vadite i& soka. %otopite minuta u vruće mleko.1 paštrnak .Furku pecite u pećnici na umerenoj toploti stalno je &alivajući sokom od pe!enja.biber po potrebi -perite. i paštrnak. -stavite 1 minuta da omeknu i da se natope. utrljajte. Isecite slaninu na deblje komade i stavite je u utrobu. I&lomite mlince na veće. "vakako pre pe!enja podlijte ćurku sa3 dcl vode. nepravilne komade.1alijte je uljem.Utrljajte solju. I&vadite ih i& mleka i stavite ih u !iniju i& koje ćete služiti.:urka sa -l!nc!-a 1 'urka do 3 kg . 1alijte sokom od pe!enja i služite toplo.1 jaje .200 g suve slanine . U utrobu ćurke stavite o!išćenu šar'arepu.so po potrebi Furku operite."polja je namažite sen9om.%ecite na u'rejanoj plotni sa jedne i dru'e strane.1 . %reko njih stavite komade ćurke i sve &alijte sokom od pe!enja. Usolite je i pobiberite. "lužite toplo. biberom i &a!inom od sušeno' povrća. Isecite ćurku i okolo rasporedite mlince.so po potrebi .2 dcl ulja . +apravite loptice od $ ' i ra&vucite ih u male ju9ke.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . &a!inom od sušeno' povrća i namažite uljem. (olivajte mlakom vodom po potrebi.mlake vode po potrebi . dok se ne prosuši.4 dcl mleka . 1.500g mlinaca krupnih . Ispe!ene mlince i&lomite na manje nepravilne komade i stavite u sok. prosušite ćurku.2 kašike sen+a . Ml!nc!0 -d brašna jajeta.kašika za'ina od sušenog povr&a .so i biber po ukusu mlinci: 1 kg brašna . celer.2 dcl ulja . To !s(o sa-o -alo druk&!%# 1 &urka . prosušute. Furku pecite u pećnici na##$ c stalno je &alivajući sokom.3 šargarepe .

U utrobu stavite slaninu u kriškama.so i biber po ukusu %atku dobro operite i prosušite.300 g rezanaca .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte iseckane maslinke. oljušten i ise!en paradaj&.1 veza peršuna . (obro je premažite uljem.1 glavica crnog luka .+amažite je maslacem.useskan peršun."ve i&mešajte. seckan peršun. %ecite patku 3 sata na ##$ c. Isecite patku na komade. vino i ostatak supe. so i biber.# .+adenite patku.Pa(ka N!soa' 1 patka do2#5 kg .1 veza peršuna . okolo stavite nadev i re&anca koji su ostali. 1. Pa(ka sa r#'anc!-a 1 patka oko2#5 kg . Utrljajte solju. alevu papriku i &a!in od sušeno' povrća.1 dcl konjaka . "lužite toplo. "ve dinstajte još 1 sat.1 kaši'ica aleve paprike .2 dcl ulja . kuvana re&anca.100 g kisele pavlake . Isecite patku na komade i okolo 'arnirajte prilo'. "tavite je poklopljenu u pećnicu da se sa # dcl bistre supe dinsta 1 sat.1alijte sokom od pe!enja. Utrljajte so.2 jajeta .2 dcl belog vina .200 g maslaca . biber. a ostatak ostavite da se služi u& nju.so i biber po ukusu -perite i prosušite patku.300 g maslinki .200 g suve slanine .1 kg paradajza . %o potrebi možete i duže dok meso ne omekša. U ulju i&dinstajte seckan crni luk.3 dcl bistre supe . "lužite toplo. konjak.bubac i srce. -statak maslaca u komadima stavite pored nje u vatrostalnu posudu.(odajte jaja.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .3 kašike $ivinske masti .250 g pe'uraka d$igerica# bubac# i srce od patke . kiselu pavlaku. sitno ise!enu dži'ericu. biberom i &a!inom od sušeno' povrća.

pe!urke.1 dcl vode 1 kaši'ica aleve paprike .2 kašike brašna .prstohvat origana .2 kašike brašna . dodajte seckan peršun.2 kašike pirea od paradajza . (odajte biber i kuvajte dok se sos ne &'usne.%ecite u pećnici 3 sata na##$ c.dodajte so. "lužite toplo. &a!in od sušeno' povrća i namažite uljem.100g suve slanine .utrljajte so. prelijte sosom i na kraju konjakom.4 glavice crnog luka . vino i paradaj&6pire.5 .Pa(ka sa -asl!nka-a 1 patka 1#5 kg .1 dcl ulja . "pustite osoljenu o pobiberenu patku i pržite je sa svih strana 1 minuta da porumeni.I&vadite patku i držite je toplom.1#5 dcl belog vina .50 g maslaca .1 dcl konjaka . 1. &alijte dži'ericu i pe!urke. +a maslacu i&dinstajte luk. alevu papriku i kuvajte1 minuta na umerenoj toploti.%ecite patku još ?$ minuta.biber. paradaj&6pire i umutite sa supom. isecite je na komade.1 kašika paradajz-pirea .kašika za'ina od sušenog povr&a so i biber po ukusu -perite i prosušite patku.1 list lovora .1 veza peršuna .150 g maslaca .250 g pe'uraka .ori'ano i maslac.300g maslinki . Kada je patka ispe!ena. "pustite proprženu patku.5 dcl bistre supe . Umutite vodu i brašno. okolo ukrasite maslinkama.so i biber po ukusu U dubljoj vatrostalnoj posudi propržite isitjenu slaninu.dodajte dži'ericu.lovor. U& pe!enu patku ovaj preliv služite posebno.1atim dodajte poparene maslinke i o!išćene od koštica. biber.200g pa'ije d$igerice . U preostalu masnoću dodajte brašno. Pa(ka sa p#&urka-a 1patka 2 kg . -stavite u pećnici da se pe!e 3$ minuta na #$$ c.

lovor.&emi!ke prethodno potopljene u mleku.2 jajeta . I&mešajte i nadevajte 'usku ovim nadevom.1 jabuka . )eso isitnite u komade kakve želite da služite.250 g kisele pavlake . dodajte brašno. 1eleniš i vodu u kojoj se dinstalo meso propasirajte i dodajte &apršci stalno mešajući. "tavite 'usku u vatrostalnu !iniju.biber i premažite je uljem.1 dcl ulja . mrvice. (odajte sirće. šećer i napravite svetlu &apršku.5 šargarepa .so i biber po ukusu pac: 5 l vode . (odajte jaja./eti ostavite meso u pacu # dana. -hladite. +a mašini &a meso sameljite teletinu. )eso prekrijte &elenišem i kuvanom vodom.5 paštrnaka .1 veza peršuna 3 glavice crnog luka .stavite 'a na u'rejano ulje .sosu 1zec . a &imi ? dana.(instajte #$ minuta. jabuku i luk.3 dcl ulja. biber i so. .2 zemi'ke . 1#c u lo$a&ko. 1ašijte da ne ispadne nadev.2 lovorova lista .so i biber po ukusu =usku operite i utrljajte so.1 kašika od sušenog povr&a . 1alijte je vinom i pecite još 1 sat.3 kašike brašna .2 dcl mleka . paštrnak.. Kada je meso odstojalo.4 kašike mrvica od hleba . "osu dodajte limun ise!en na tanke 1."vaki dan prevrćite komade mesa.1 dcl vinskog sir&eta .1 kašikabibera u zrnu .2 kašike soli U vodu stavite šar'arepu.2 dcl belog vina . dodajte 1. dcl vode i pecite u pećnici 3$ minuta. U'rejte ulje.400 g tele&eg mesa .1 kaši'ica brašna . crni luk.Kuvajte dok &elen ne omekša.1 glavica crnog luka . 1alijte 'a pacom.Pun%#na guska 1 guska do 2 kg . peršun. &a!in od sušeno' povrća. 1eca o!istite i isecite na veće komade.1 kaši'ica še&era .prekrijte &elenišem i prelijte vodom i& paca. "lužite toplo sa nadevom. I&vadite meso. so i biber.1 limun .

1.kolutove. Vratite meso i kuvajte 1$ minuta. 1alijte kiselom pavlakom i služite odmah. U& ovaj specijalitet služite krokete ili tirolske knedle./ .

"pustite osoljene i poboberene 9a&ane.so i biber krupno mleven po ukusu U vatrostalnoj posudi u kojoj ćete peći 9a&ane u'rejte maslac i na njemu dinstajte luk minuta.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 glavica luka . dodajte # dcl vode i pecite u pećnici 1 sat i 3$ minuta na umerenoj toploti.150 g suve slanine .so i biber po ukusu -perite i presušite meso.150 g suve slanine . &alijte uljem. U vatrostalni sud stavite meso. Umutite kiselu pavlaku sa hrenom i uspite u sok od 9a&ana.100g hrena . 'lavicu luka. 1.100 g maslaca . biber. 1atim dodajte konjak. %rekrijte 9a&ane tankim listovima slanine i pecite u pećnici ? minuta na # $ c .3 glavice crnog luka . supu.1#c p#&#n =e a i butovi od zeca . so i biber.3 dcl bistre supe . +amažite sen9om i obožite meso tankim listovima slanine. "lužite toplo. %ecite još 1 minuta prelivajući sokom. Fa'an sa kon%ako2 +azana .na'lo ih pržite sa svih strana da porumene. "lužite toplo.7 . utrljajte so.3 dcl ulja . &a!in od sušeno' povrća.1#5 dcl konjaka .300 g kisele pavlake .2 kašike sen+a .

Umešajte 'a sa kiselom pavlakom. (odajte dosta bibera.so i biber po ukusu Iseckajte slaninu i luk i propržite na ulju.100 g pirin'a .1#5 dcl konjaka .2 jajeta .Fa'an pun%#n slan!no1 +azan . %osolite i pobiberite. +adevajte 9a&ana.300 g suve slanine .150 g pe'uraka .prstohvat origana .1 glavica crnog luka .100 g suve slanine .1#5 dcl ulja .-blepite 'a listovima preostale slanine. Fa'an d!ns(o$an 1 +azan .1 dcl bistre supe .2 ."ipajte ulje i 1 dcl vode. (odajte seckanu šar'arepu.veza peršuna . (instajte minuta.0#5 dcl ulja . 1. &ašijte 'a da nadev ne i&a*e. (odajte 9a&ana ise!eno' na < komada."tavite 9a&ana u vatrostalni sud 'rudima na dole. -barite pirina! u vodi. "ipajte konjak i dinstajte ? minuta na umerenoj toploti. %ecite 9a&ana u pećnici 1 sat na ##$ c. 1alijte supom i dodajte seckane pe!urke.100 g kisele pavlake . "tavite komade 9a&ana na toplu !iniju i &alijte i&dinstovanim pe!urkama i povrćem. jajima i 1 $ ' slanine seckane na kockice.so i krupno mleven biber po ukusu -perite i prosušite 9a&ana. "lužite toplo.1 celer . (obro utrljajte so i biber.1 šargarepa . celer i ori'ano.

Vratite 9a&ane.1 celer .250 g suve slanine . peršun.150 g maslaca . posolite i pobiberite.so i biber po ukusu Kuvajte pac dok povrće ne omekša. (ržite 'a u pacu 3 dana. %ecite # sata. Išpikujte srneći but slaninom.1%2 limuna .1 lovorov list .1 paštrnak . dodajte vino.8 .1 dcl belog vina . %ržite ih na maslacu 1$ minuta sa obe strane.1 šargarepa . "talno 'a prelivajte sokom pd paca.-hladite.200 g pe'uraka . iseckan crni luk.10 zrna zelenog bibera . limun i kožice.100 g maslaca .1 koren od peršuna .! u( 1 srne&i but . "lužite toplo u& tirolske knedle.1 crni luk .3 glavice crnog luka . "vaki dan 'a okrećite.sok od 1 limuna . No$ogod!)n%! /ra(#rsk! srn#. 1. Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. sok od limuna. (odajte se!en limun u kolutovima.1 limun .1 bela repa .2 dcl belog vina . %rocedite 'a i ispecite na maslacu okrećući 'a. (odajte o!išćeno povrće.Fa'an sa p#&urka-a 2 +azana .1 ve&a glavica crnog luka . pa na istom maslacu pržite pe!urke 1$ minuta.1 šargarepa .250 g ko$ica suve slanine pac: 1 l bistre supe .1 dcl vode .1 lovorov list . "lužite toplo.1 veza peršuna . iseckan luk. %rivremeno ih i&vadite.so i biber krupno mleven po ukusu Isecite 9a&ane popola 3u&duž4.

+a'lo pržite na ulju.a l#2a =e a od 1 srnda&a . %ecite dalje.200g suve slanine . U sok sipajte sirće i kuvajte.150 g maslaca .Kriške hleba propržite na maslacu i pobiberite.so i biber po ukusu Išpikujte slaniom o!išćena srneća le*a. "os ne sme da bude suviše tamne boje.2 dcl sosa za divlja'! recept br/4*1" . utrljajte &a!in od sušeno' povrća i dodajte 'lavicu luka.so i biber po ukusu!krupno mleven" Kotlete posolite i dobro pobiberite.1 dcl ulja . %otrebno je da meso u sredini ostane malo krvavo. I&vadite meso. pobiberite . stavite u vatrostalnu posudu i pecite na 1$$ ' maslaca u pećnici na # $ c.! ko(l#(! 16 srne&ih kotleta od bubre$njaka . "ecite meso u komade i prelijte 'a sosom. so. %ore*ajte hleb na !iniju i& koje ćete služiti. "lužite toplo.6 glavica crnog luka . Srn#. biber i $ ' maslaca. 1alijte sosom &a divlja!. "lužite odmah. ostavite 'a na toplom. 1. sos &a divlja!.2 dcl sosa za divlja'!recept 4*1" .16 krišaka hleba .%re ne'o što meso sasvim omekne posolite 'a.Srn#.(odajte kiselu pavlaku.50 g maslaca .200 g kisele pavlake .1#5 dcl vinskog sir&eta kašika za'ina od sušenog povr&a .9 .1 dcl ulja . +a svaku krišku stavite kotlet.

! papr!ka) 1 kg srne&eg mesa !od buta i rebara" .so i biber krupno mleven po ukusu -dležano meso operite isecite na manje komade. so.1#5 dcl konjaka . "ipajte konjak i pecite dalje dok meso ne bude meko. "lužite toplo.# p#&#n%# 2 kg srne&eg mesa u komadu .so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -dležalo srneće meso operite i prosušite.2 dcl ulja .Srn#. "talno 'a &alivajte sokom. dodajte 'lavicu luka ucelo i pecite na umerenoj toploti 1 sat. "tavite 'a u vatrostalni sud.500 g crnog luka . %o potrebi dodajte vode. %oklopljeno pržite 1$ minuta. biber i spustite meso. 1alijte 'a uljem.3 kašike sen+a . (obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća.1#5 dcl ulja .biber. dodajte kajmak. +amažite meso sa svih strana sen9om i obložite listovima slanine. 1atim nalijte vode da o're&ne. 1/$ . Kada je paprikaš 'otov. posolite i kuvajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša. Srn#.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2oo g suve slanine .1 ve&a glavica crnog luka . "lužite toplo u& testo.(odajte alevu papriku. U'rejte ulje i prodinstajte sitno seckan luk.

"E4A BE1 MESA 1/1 .

biber po ukusu -perite pirina! i obarite 'a u # litra supe 3voda i kocke supe4.2 kocke supe . 7i&i6bi&i je 'otov kad ispari te!nost.300g pe'urki !šampinjona" .3 dcl ulja .100 g parmezana .150 g mladog graška !mo$i iz konzerve" . (instajte ih na 1 dcl ulja. (obro umutite maslac. Kada su pe!urke 'otove.biber po ukusu Iseckajte pe!urke na !etvrtine. +a ovu masu sipajte vruć pirina! stalno mešajući.sok od 1%2 limuna . propržite pirina!. %obiberite i posolite. U'rejte # dcl ulja. ori'ano. P!r!na& sa p#&urka-a 300 g pirin'a . i&mešajte i nalijte supom. 1/# .( dcl bistre supe .biber po ukusu U &a'rejano ulje stavite pirina! i 'lavicu luka ucelo.so po ukusu . (odajte muškatno' oraš!ića. R!'!* !'! 250 g pirin'a / 2 dcl ulja . %obiberite i posolite.so po ukusu . "lužite toplo u& soja sos. dodajte pe!urke.(dcl bistre supe .100 g maslaca . (odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu .prltohvat origana .3 $umanseta .prstohvat muškatnog oraš'i&a . žumanca i parme&an.1 glavica crnog luka . (instajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. "lužite odmah.%ropržite. (odajte obareni 'rašak i nalijte supom.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . umešajte kiselu pavlaku.P!r!na& sa par-#'ano400 g pirin'a .1 veza peršuna . +acedite limun kako bi &rna pirin!a ostala cela.200 g kisele pavlake . dinstajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. so i biber.

"lužite toplo.%irina! je 'otov kad ispari te!nost. 1/5 .

"lužite odmah.1#5 dcl slatke pavlake . prethodno &a'rejanu. %olako i&mešajte.100g maslaca .biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna. posolite i pobiberite. predhodno u'rejanu. dodajte pire od paradaj&a.2 kocke supe . %ospite parme&ana. P!r!na& sa Vor&#s(#ro400g pirin'a . "ve i&mešajte. "lužite odmah.sok od 1 limuna .(odajte slatku nelupanu pavlaku.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna.2 kocke supe .150 g maslaca .200g gorgonzole .so po ukusu . "ve i&mešajte i polako prelijte preko toplo' oce*eno' pirin!a.sok od 1 limuna . . +a pari rastopite maslac i 'or'on&olu.P!r!na& sa gorgon'olo400g pirin'a . slatku neulupanu papriku.so po ukusu .3 kašike parmezana .100g pirea od paradajza . +a to dodajte oce*en topao pirina!. so i biber.2 kašike sosa >or'ester .1#5 slatke paprike . +a pari istopite maslac.Vor!ester. 1/.

spanać. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu podma&anu maslacem.50 g maslaca 1 glavica crnog luka . %ropržite seckani luk na maslacu. propržite sa obe stuane na ulju. hleb prethodno natopljen u mleku i oce*en. %olako sve i&mešajte i stavite u modlu &a pudin'.6 jaja . biber i ulupani sne' od B belanaca. seckan peršun. koju ste prethodno nama&ali maslacem i posuli mrvicama hleba.a 300g spana&a . Umutite $ ' maslaca.Pla$! pa(l!d. kiselu pavlaku.an pun%#n p!r!n&o6 maljih plavih patlid$ana .1 veza peršuna . B žumanca.biber po ukusu -barite i sameljite spanać.200 g belog hleba 100 g maslaca . -ljuštite paradaj&. %omešajte i nadevajte patlidžane. Kad je pudin' 'otov. (odajte šećer.1 dcl ulja . pospite parme&ana i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ c. dodajte oce*en pirina!. -stavite na stranu. %ržene patlidžane i&dubite. so. I&va*eno meso i&'nje!ite.2 dcl mleka . Kuvajte na pari ? minuta. prelijte 'a istopljenim maslacem i uprženim mrvicama.50 g parmezana . 1// .so po ukusu .250 g kisele pavlake .100g pirin'a . so i biber. %irina! skuvajte u vodi. dodajte paradaj&.so po ukusu .1%2 kašike še&era . Pud!ng od spana. (instajte 3$ minuta. o!istite seme i isecite na kriške.100g mrvica hleba . "lužite toplo. "lužite toplo.(50 g paradajza . polovinu paradaj&a. &alijte ostatkom paradaj&a.biber po ukusu %atlidžane rasecite u&duž na pola.

&alijte 'a sa $ ' istopljeno' maslaca i uprženim mrvicama. mrvice natopljene u mleku.Pud!ng od kar/!ola 1 kar+iol . so. G$ ' mrvica. ? žumanceta. "lužite toplo. Umutite 1$$ ' maslaca. "ve dobro i&mešajte. seckanu šunku. Kuvajte na pari ?$ minuta.100 g šunke . "lužite toplo.biber i sne' od ? belanceta.biber po ukusu "kuvajte krompir. 1/7 .100 g maslaca . nastru'an sir. Kuvajte na pari ?$ minuta. so. Umutite <$ ' maslaca i ? žumanceta.150 g maslaca . )odlu &a pudin' namažite maslacem.*0 g mrvica od hleba . Pud!ng od kro-p!ra sa s!ro400 g krompira .1 dcl mleka .so po ukusu . pospite mrvicama i sipajte masu.150 g ka'kavalja . -hladite 'a i iseckajte sitno.(odajte iseckani kar9iol i sve i&mešajte. Kada je pudin' 'otov.100g mrvica hleba 4 jajeta . "ipajte u kalup &a pudin' podma&an i posut mrvicama.biber i ulupani sne' od ? belanca.4 jajeta .biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi.(odajte krompir.so po ukusu . oljuštite 'a i i&'nje!ite.

*0 g mrvica hleba . umutite kiselu pavlaku.1 veza peršuna . pospite bosiljak.I&mešajte i pospite krastavce.biber po ukusu! krupno mleven" Iseckajte kisele krastavce na sitnije komade i stavite u &a'rejanu !iniju.Pud!ng od kro-p!ra sa p#&urka-a 400 g krompira . +apravite sos bešamel.2#5 dcl bešamel sosa !recept br/472" ."ve dobro i&mešajte. dodajte &a!in od sušeno' povrća. dodajte krompir. K!c#l! kras(a$c! u #)a-#l*sosu 20 komada kiselih krastavaca .250 g pe'uraka . so. Umutite <$ ' maslaca.4 jajeta . biber i ulupan sne' od ? belanceta.1 dcl mleka . "ipajte u kalup &a pudin' podma&an maslacem i posut mrvicama. 1/2 . -dmah služite. seckan peršun.so. ori'ano. oljuštite 'a i i&'nje!ite. "vaki krompir posolite po ukusu.prstohvat origana .so po ukusu .2 dcl kisele pavlake . ? žumanceta.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .0#5 dcl ulja .biber po ukusu "kuvajte krompir.%ore*ajte u pleh da prese!eni deo bude 'ore. %resecite napola svaki krompir.100 g maslaca . pe!urke. Pol!c# 1kg krompira jednake veli'ine . mrvice natopljene u mleku. %e!urke isecite na !etvrtine i i&dinstajte na ulju. Kuvajte ?$ minuta na pari.so po ukusu -perite krompir. "lužite odmah.i biber. %obiberite.so po ukusu .

1/8 . -dmah služite u& punomasni sir i kajmak.%ecite u pećnici na umerenoj temperaturi 1 sat i 3$ minuta.

-do&'o stavite listove maslaca. "lužite toplo. 1/9 . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c.300 g suve slanine . %ecite u pećnici 1 sat na #$$c. so!ena na kolutove. U vatrostalnu podma&anu posudu pore*ajte nai&meni!no krompir i jaja. I&mešajte 'a sa solju. Umutite pavlaku sa biberom. "ipajte u pleh.50 g maslaca so po ukusu . pospite ulje.biber po ukusu -barite i isecite na kolutove krompir.200 g kisele pavlake .biber po ukusu -ljuštite i na kolutove isecite krompir.5 jaja .+alijte vodom.1alijte umućenom pavlakom i vrelim uljem. poboberite i odo&'o stavite slaninu ise!enu na listove. Francusk! kro-p!r 1 kg krompira . U'rejte ulje.P#karsk! kro-p!r 2kg krompira . -barite jaja. %ostupak ponovite dok imate materijala. "lužite toplo.1 dcl vode so po ukusu .1#5 dcl ulja .

sosa ."kuvajte jaja.50 g maslaca . Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol!1kg" . "lužite toplo. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c.1%2 bešamel. +apravite bešamel6 sos.na polovine. cvetove kar9iola i kobasice.so po ukusu . posolite i rasporedite maslac se!en na listove. procedite i rastavite na cvetove kar9iol.+apravite bešamel6sos. "lužite toplo. 1alijte bešamel6sosom. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c.150 g praške šunke .4 jajeta . 1alijte bešamel6sosom. Isitnite šunku.150 g kobasica . pobiberite. posolite i pospite parme&anom. šunku i prokelj.4 jajeta .-do&'o stavite maslac i&re&an na listove. 17$ .so po ukusu . "juvajte jaja.50 g maslaca .1%2 l bešamel-sosa . U vatrostalnu posudu pore*ajte jaja prese!ena napola.biber po ukusu -barite. pobiberite.Kobasice isecite na kolutove.Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 500 g prokelja !šprosli" .biber po ukusu -barite i procedite prokelj. U vatrostalnu !iniju pore*ajte jaja prese!ena.

%olovini ove mešavine dodajte propasiranu masu i sve dobro i&mešajte. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na 1<$ c. "vaki krompir umijte u aluminijumsku 9oliju i pecite u žaru od vinove lo&e. paprike i kolut luka.biber po ukusu -perite krompir i i& svako' i&vadite po krišku 3 osmina krompira4. prohladite i ispirirajte u mikseru.origano -perite patlidžane i isecite na koturove.biber . %osoljene ih ostavite 3$ minuta.timian .sora. 1alijte dru'om polovinom mešavine sira i jaja. Isitnite luk. 171 .2 paradajza .(odajte oljušten i na kocke ise!en paradaj&. naribajte sir.100 g sira +ete .ulje .1 veza peršuna .200 g kisele pavlake . dru'u polovinu patlidžana i dodajte sve &a!ine.250 g suve slanine . U nedostatku o'njišta možete peći u pećnici. dodajte kiselu pavlaku i jaja.so . I&'nje!ite 9etu.3 glavice crnog luka so po ukusu .3 babure .200g punomasnog ov'ijeg sira . %osolite i pobiberite.60 g tvrdog sira . (obro &amešajte. Gr&ka -usaka #' -#sa 1 kg plavog patlid$ana . %rodinstajte.3 jajeta . U vatrostalnu posudu stavite polovinu prženih patlidžana. Iscedite.S#l%a&k! kro-p!r 1 kg krompira jednake veli'ine .%olovinu patlidžana ispržite na ulju.1 glavica crnog luka . U taj prostor stavite krišku slanine. pa pripremljenu masu i dru'u polovinu prženih patlidžana.

1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . red prženo' kelja.150 g 'varaka . %a&ite da ne bude suviše mekan.pa red kajmaka. &a!in od sušeno' povrća.2 dcl ulja . P#&#n! k#l% na -anas(!rsk! 2 glavice kelja !srednje veli'ine" . 7ed listova maslaca.150 g maslaca .Kro-p!r sa s!ro.1 kašika kisele pavlake . jaje. 1atim u vatrostalnoj !iniji slažite redom. -dsecite trećinu u&duž i i&dubibte svaki krompir. so i biber.so po ukusu . i mrvice.biber po ukusu!krupno mleven" -perite krompir. dodajte kiselu pavlaku. 17# . Iseckajte !varke.200 g kajmaka . %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.so po ukusu .%ržite na u'rejanom ulju. "vaki komad uvaljajte brašno. i&'nje!ite sir.100 g brašna 100g mrvica od hleba . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c. %unite krompire nadevom. jaja.3 jajeta .200g punomasnog kravljeg sira ."vaku 'lavicu isecite na B komada kao tortu. "lužite odmah. %onovite postupak. stavite kapice od krompira i svaki posebno uvijte u aluminijumsku 9oliju. "lužite toplo.biber po ukusu -barite 'lavice kelja u slanoj vodi. "ve i&mešajte.! &$arc!-a u /ol!%! 1 kg krompira .

1 dcl ulja . "lužite toplo.dodajte iseckane masline i pecite manje omlete.200g suve slanine .1 glavica izribanog crnog luka .%aradaj& oljuštite.so po ukusu .3%4 punomasnog kravljeg sira .Kro-p!r sa puno-asn!. 175 .biber po ukusu -barite oljuštite i isecite na kolutove krompir. +a njih naslažite polovinu krompira. Kro-p!r sa o-l#( -asl!na-a *00 g krompira .s!ro1kg krompira .2 $umanca .krupni biber . Ukrasite sa svežim bosiljkom. U'rejte ulje i umešajte u nje'a biber i so.1atim stavite i&'nje!en sir.koji obložite ostacima slanine.so .sve$i listovi bosiljka ! za ukras" Krompir oljuštite i na krupno i&rendišite.100g crnih maslina .1a!inite po ukusu.%olovinu paradaj&a pomešajte sa masom krompira.3 kašike ulja.U !iniji i&mešajte sa žumancima i i&ribanim lukom. (no vatrostalne posude obložite polovinom listova slanine. i&vadite sredinu i koru isecite na kocke."ir i&'nje!ite."laninu i&režite na tanke listove. pa krompir. %ospite dru'u polovinu paradaj&a. 1alijte krompir i pecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.2 paradajza . "lužite toplo.

1#5 dcl ulja . a preko nje'a listove maslaca. "lužite toplo.so biber -ljuštite krompir i i&rendišite 'a krupnije 3kao jabuke4. Kro-p!r -a%ka*Bul# 3%4 kg krompira .ulja .! p#&urka-a 3%4 krompira . a pe!urke na tanke listove. %osolite pobiberite i natrunite oraš!ić. U poseban ti'anj &a rosti3dva poklopljena ti'anja4 propržite na ulju iseckanu slaninu.(obro i&mešajte.Kro-p!r sa #-#n(al#ro.%onavljajte dok imate materjala. samo pred kraj pe!enja 'ornju stranu pospite malo stru'anim tvrdim sirom i stavite # jajeta 3&adve osobe4.150 g tvrdog sira so . -do&'o stavite sir.biber 17. %ecite prevrćući poklopljen ti'anj 1 minuta.%oklopite i pecite minuta.150 g suve slanine . 1alijte vrelim uljem i pecite u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.300 g po'uraka šampinjona .1#5 dcl."tavite krompir. oljuštite i isecite na kolutove krompir. "tavite prvo red krompira. 1atim sir.so po ukusu . . kobasice na kolutove.4 jajeta . pe!urke i kobasice.300 g ementalera .1 dcl ulja 1%2 kaši'ice muškatnog oraš'i&a . 8$a%carsk! kro-p!r 5ros(!6 5 ve&ih krompira .Kada su obe strane reš pe!ene 3kao po'a!a4 služite toplo. Hmentaler isecite na komadiće.biber po ukusu -barite.200g suvih kobasica .100g maslaca . 7!r!)ka $ar!%an(a 0 %otpuno isti postupak. so i biber. Vatrostalnu posudu namažite maslacem.

Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove.posolite i pobiberite."tavite 'a na vrelo ulje u ti'anju. %romešajte. Coš malo pecite poklopljeno i služite toplo.+a kraju odo&'o ra&bijte jaja i pospite stru'an sir. 17/ . Krompir mora dobro da odmekne.

2 jajeta . Po3o$an pla$! pa(l!d.-hladite i rastavite na cvetove. Isperite posoljene par!iće i iscedite ih.150 g brašna . Uvaljajte u brašno i&mešano sa &a!inom od sušeno' povrća i jaja.2 dcl ulja . "lužite toplo.50 g parmezana .100 g brašna . %osolite. %ore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti i pospite parme&anom. pobiberite i pospite bosiljkom.Po3o$an kar/!ol 1 kar+iol .biber po ukusu -perite plave patlidžane i u&duž ih isecite na režnjeve debljine 1 cm.so po ukusu .2 jajeta .3 jajeta . Po3o$an# papr!k# 1 kg paprika .so po ukusu biber po ukusu Ispecite paprike na plotni i oljuštite ih. "lužite toplo.I&vadite seme i peteljku.%oklopite i pritisnite te'lom od # k'.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .pobiberite i pržite na vrelom ulju.2 dcl ulja . 177 . Uvaljajte u brašno.an 3 patlid$ana .so po ukusu .biber po ukusu -barite u slanoj vodi kar9iol.%ore*ajte u ravnu posudu i svaki režanj posolite krupnom solju.pobiberite i pospite ori'ana.150 g brašna . Uvaljajte svaki komad u brašno i umućena jaja. %osolite. "lužite toplo.%ržite na vrelom ulju.umućena jaja i pržite na vrelom ulju.posolite. -stavite # sata da miruje.2 dcl ulja prstohvat origana .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .

K#l% sa kro-p!ro1 glavica kolja . (odajte krupno se!en kelj.a 1 kg spana&a .so po ukusu .3 dcl mleka .300 g suvih svinjskih rebara .biber po ukusu !u zrnu" "tavite pasulj da se kuva.50 g maslaca .šar'arepe. i&re&annu slaninu na komade i kobasice na kolutove.so po ukusu .1#5 dcl ulja .P!r# od spana.1 kaši'ica aleve paprike -2 lista lovora . %osolite.2 paštrnaka . lovor. rebarca.4 šargarepe .1 manji koren celera .peršn.2 ve&a krompira . paštrnak.biber po ukusu !krupno mleven" -barite i sameljite spanać.1 kaši'ica brašna .so po ukusu .1 kaši'ica za'ina od sušenog povr&a .beli biber po ukusu -ljuštite i isecite na kocke krompir. pobiberite i kuvajte minuta. 1 kolenicu prethodno opranoj u mlakoj vodi. U veliki lonac stavite poluskuvan pasulj.-cedite.Upržite 'a na maslacu. %ospite biberom i posolite.150 g suve slanine .2 korena od peršuna .luko500 g $utog pasulja . &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplim mlekom stalno mešajući.500g crnog luka . Čor as( pasul% sa pr#sn!.0#5 dcl ulja .1 suva svinjska kolenica .Kuvajte dalje dok pasulj i meso ne omeknu.(odajte brašno.sok od 1 limuna .Kuvajte 'a 1$ minuta.1 'lavicu ucelo crno' luka. %osolite. celer. 1alijte uljem i sokom od limuna. -dmah služite.Kad proklju!a prvu vodu bacite. 172 .200g suvih kobasica . "lužite toplo.Kuvajte još 1 minuta. stavite biber u &rnu i nalijte sa3 litra vode.

:rni luk i&režite na kolutove. %reko presno' luka sipajte pasulj. 178 . "lužite u& toplu po'a!u."tavite svakom 'ostu u tanjir.

dodajte sitno se!ene krastavce.#n# papr!k# sa kapro.2 dcl ulja .biber "o!ivo potopite u hladnu vodu i ostavite da prenoći.100g suve slanine .so po ukusu biber po ukusu %aprike isecite u&duž na štapiće.4 paradajza . "utradan i&menite vodu.Kuvajte još 1$ minuta. (odajte seckan luk.2 kisela krastavca .so . %ospite prma želji parme&ana. perlšun i sve prodinstajte.2 glavice crnog luka . posolite.2 tikvice . %aradaj& oljuštite i o!istite od semena. "ipajte !orbu u kojoj se kuvalo so!ivo. %ržite 1$ minuta.(odajte oce*eno so!ivo i dalje dinstajte.3 zelene duga'ke paprike .1 veza peršuna .so po ukusu . 179 . iseckane maslinke i seckan peršun.biber po ukusu Isecite paprike i tikvice na u&dužne tanke kriške.1 glavica crnog luka ."lužite toplo. Pr.2 dcl maslinovog ulja .100g struganog parmezana . :rni luk isecite na kolutove.200g kisele pavlake 30 g brašna .#no po$r. Pr.1 veza peršuna .2 kašike kapra . luk.Čor as(o so&!$o 500g so'iva .1 lovorov list .1 kašika kapra .Umutite pavlaku sa brašnom i polako dodajte u vruće so!ivo.dodajte lovorov list i kuvajte dok so!ivo ne omekša.! -asl!nka-a 1 kg paprika .1 glavica crnog luka . "laninu isecite na re&ance. "lužite toplo.# 3 crvene suga'ke paprike .%ržite ih u vrelom uljlu.prstohvat origana . kapar.prstohvat natrunjenog bosiljka .200g crnih maslinki .

%aradaj& dodajte na kraju. Kada je povrće 'otovo. "lužite odmah.pospite bosiljak i ori'ano.U'rejte ulje i pržite &ajedno povrće. posolite i pobiberite. 12$ .

1%2 kaši'ice origana .100 g parmezana .so po ukusu biber po ukusu %lavi patlidžan isecite na u&dužne kriške 1 cm debljine. pritisnite te'lom od # k' i ostavite # sata da odstoji. U'rejte ulje i propržite plavi patlidžan.1 kg plavog patlid$ana 1 kg paradajza .20 listova sve$eg bosiljka . %aradaj& je 'otov kada uvri na polovinu. -ljužtite i isecite na kriške paradaj& i kuvajte be& masnoće 1 sat.3 kašike za'ina od sušenog povr&a .biber po ukusu U šerpu nalijte ulje.1 kg paradajza .ana 4 plava patlid$ana . -ljušten i na kolutove ise!en pajadaj& stavite preko paprika.200 g topljenog sira . %lavi patlidžan prethodno iseckajte na kockice. %ecite u pećnici $ minuta na ##$I:. ostavite da odstoji # sata. pospite 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća. posolite.Dal-a(!nska %an!%a 3 dclmaslinovog ulja . 121 . listove osiljka. kolutove topljeno' sira. %osle 'a operite i iscedite. (odajte ori'ana. # kašike umućenih jaja i pspite parme&ana.-tklopite. U podma&anu vatrostalnu !iniju stavite prvo paradaj&e.2 jajeta .pobiberite i natrunite peršun. biber i seckan peršun. iscedite i stavite 'a na paradaj& kao poslednji sloj. 1atim re*ajte plave patlidžane. -pet kašiku &a!ina od sušeno' povrća. -hladite .so po ukusu . (instajte poklopljeno ne mešajući 1 sat. Tor(a od pla$og pa(l!d. soli i bibera.1 kg paprika .1#5 dcl ulja . %ospite kašiku &a!ina od sušeno' povrća. &atim paprike se!ene na kolutove. -vaj postupak ponavljajte dok ne istrošite materijal. služite hladno.2 veze peršuna . posolite krupnom solju. i dalje ne mešajući. malo bibera i seckan peršun. dinstajte još? minuta.

U vatrostalnu posudu stavite red ka!amaka. stalno mešajući dok se sos ne &'usne.biber po ukusu -ljuštite tikvice i isecite na kolutove.biber po ukusu -d kukuru&no' brašna napravite ka!amak. %osolite i pobiberite 'a . T!k$!c# u sosu od %a%a 500 g tikvica .so po ukusu .%ropržite nekoliko minuta na maslacu.200 parmezana u komadu 300 g kukuruznog brašna .1 kašika sir&eta . -vaj postupak ponavljajte dok imate materijala.1%2 kašike cimeta .3 jajeta . Umutite maslac sa jajima. cimetom. "lužite toplo. pospite parme&ana i &alijte sosom. 1alijte uljem. %ecite u pećnici na umerenoj toploti ?$ minuta. solju. posolite i pobiberite.50g parmezana .2 dcl ulja .100 g maslaca .so po ukusu . Kuvajte na pari.P#&urk# sa par-#'ano500 g pe'uraka ! šampinjona " . (odajte supu i sirće. -stavite na toplom.1 dcl bistre supe . %osolite i pobiberite. red tanko se!enih pe!uraka i ped tanko i&re&ano' parme&ana. "lužite odmah. 12# . "tavite tikvice u posudu i& koje ćete služiti.

luk i sve prelijte sosom.(50 g paradajza .* kašika maslinovog ulja . 1alijte 'a kuvanim hladnim mlekom. Vatrostalnu posudu namažite maslacem i re*ajte tikvice. "lužite toplo. . 1ap#&#n# (!k$!c# 1 1%2 kg tikvica . Isecite na režnjeve i propržite na # kašike ulja.Gra(!n!ran! kro-p!r 2 kg krompira .50 g ementalera .so po ukusu .biber po ukusu -ljuštite paradaj& i o!istite 'a od semena.1 l mleka . i odo&'o stavite tanke listove maslaca i kajmaka. %osebno propržite seckan luk na # kašike ulja. 125 .so po ukusu . "ve dobro i&mešajte.50 g parmezana . Krompir stavite u &emljani *uve! predhodno nama&an maslacem. paradaj&.ikvice i&režite na kolutove i propržite na ? kašike ulja. pospite parme&anom i služite toplo.1%2 l bešamel sosa . %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ I:.prstohvat morskog oraš'i&a . U topao bešamel6sos umešajte jaja i stru'ani emantaler.100 g maslaca .%osolite.biber po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kolutove.6 jaja . -do&'o stavite listove preostalo' maslaca.3 glavice crnog luka . pobiberite i pospite morskim oraš!ićem. %ecite u pećnici na umerenoj toploti # sata. Kada je 'otov.200 g mladog kajmaka .

%ospite parme&anom i spustite u posudu na u'rejani maslac.150 g maslaca . "ve i&mešajte. mleko. -hladite. +amažite alu6 9oliju maslacem i pospite brašnom..a ! s!ra 125 g margarina -1 šolja brašna . -hladite i i&dubite. biber i so. -hladite. i&'nje!eno' sira.an pun%#n s!ro6plavih patlid$ana .100g kajmaka . )eso plavo' patlidžana i&'nje!ite.%obiberite i posolite. i&'nje!en sir i sne' od belanaca.2 šolje mleka . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat i 1$ minuta na ##$I:.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . "ve malo prokuvajte.5 jaja .ome dodajte o!išćen spanać.biber po ukusu U&dužno isecite trećinu plavo' patlidžana i obarite u slanoj vodi. (odajte umućeno' maslaca.)asu i&ru!ite i upakujte u obliku rolata. "lužite toplo. Rola( od spana. %ecite u pećnici #$ minuta na #$$ I:.300g punomasnog kravljeg sira .(odajte žumanca.so po ukusu . dodajte brašno i malo 'a propržite. .so .kajmaka. "lužite toplo ili hladno.Pla$! pa(l!d. 12.50 g parmezana . propržite na maslacu sa &a!inom od sušeno' povrća.+adevajte ovom masom plave patlidžane.biber U'rejte mar'arin.0#5 kg presnog spana&a 500 g sira +ete .

+adevajte paprike. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.4 jajeta . Papr!k# pun%#n# s!ro1 kg paprika . Kašikom napravite ? udubljenja.so i biber.seckan peršun.4 zrna bibera .1atim &alijte kiselom pavlakom.kašika za'ina od sušenog povr&a . 12/ .(odajte vode.biber po ukusu -perite spanać i mokar stavite na vruće ulje u kojem se i&dinstao sitno se!eni luk.1 kaši'ica aleve paprike . U plitak vatrostalni sud prethodno podma&an uljem rasporedite spanać. 'rubo 'a isecite. -hladite.biber po ukusu -!istite i i&dubite paprike.(alje pecite još 3$ minuta.so po ukusu .1 glavica crnog luka .2 glavice crnog luka .%ospite alevom paprikom. Kad je spanać omekšao.200g kisele pavlake . posolite i pobiberite.so po ukusu . %a&ite da žumanac ostane ceo i nje'a stavite &rno bibera.250 g kisele pavlake .3 jajeta .250 g punomasnog ov'ijeg sira .&a!in od sušeno' pvrća. %ecite u pećnici 1 minuta na1<$I:."lužite hladno.1 veza peršuna . pospite kiselom pavlakom i u svako udubljenje stavite po 1 jaje. %ore*ajte paprike u vatrostalnu podma&anu posudu. "lužite odmah. Umutite i&'nje!en sir jaja.luk.4 kašike maslinovog ulja ."a%a na l!$ad! s$#(og Augus(!na 1 kg spana&a .1dcl ulja . dok se jaja ne &apeku.%oklopite i dinstajte spanać u sopstvenom soku 1$ minuta.250 g punomasnog kravljeg sira .

Pasul% pr# ranac 600g krupnog palulja !tetovca" . 1avršite sa pasuljem. +a # dcl ulja i&dinstajte seckan luk.1 kg crnog luka . 127 . seckanom miro*ijom. ocedite 'a i prohladite.4 dcl ulja 3 kaši'ice aleve paprike . "lužite hladno. pospite 1 kaši!icu aleve paprike. U &emljani *uve! re*ajte pasulj. solju i bibierom.biber po ukusu %repolovite i i&dubite tikvice.+a krajevima &asecite malo da bi tikvice mo'le da stoje uspravno kao !ašice. %onovite postupak dok imate materijala. &atim &alijte malo uljem.biber po ukusu !krupno mleven" "tavite pasulj da se kuva.bibiera i soli.-hladite i služite hladno.+adevajte tikvice. T!k$!c# pun%#n# s!ro1 kg tikvica manjih . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$I:. luk.300g punomasnog sira . %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.Kada je pasulj 'otov.1 kašika za'ina od sušenog povr&a -so po ukusu .2 kašike kapra . pavlakom.so po ukusu . I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom. &alijte uljem i pecite u pećnici 1 sat na #$$ I:. parme&anom.2 kašike kisele pavlake .1 veza miro ije .1 dcl maslinovog ulja .&a!inom od sušeno' povrća.50 g parmezana .

Mus od pla$og pa(l!d. 122 .1 kaši'ica $elatine . Veći deo patlidžana i&dubite i i&va*eno meso isitnite.ana *00 g plavih patlid$ana .1 kašika seckanog lista bosiljka .2 paradajza . (odajte sitno se!en paradaj& be& semena.#4 plava patlid$ana . %ecite u pećnici 1 minuta na # $ I:.1 dcl maslinovog ulja manja $uta paprika .manji cukini . "lužite hladno.)us sipajte u poudu i hladite u hladnjaku B sati.2 dcl ulja . dodajte paprike. -vom masom nadevajte plave patlidžane i poklopite ih kapicama.so . +a 1 dcl ulja propržite seckan luk. I&dinstano povrće ohladite.1 glavica narendisanog crnog luka . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ c.2 dcl slatke pavlake %lave patlidžane u&duž prepolovite. meso plavo' patlidžana. )ožete služiti toplo ili hladno. %reostalu masu rasporedite okolo patlidžana u vatrostalnoj posudi.1 dcl ulja .-cedite ih i ohlladite.1 paradajz . &a!inite i pospite maslinovim uljem. Kašastu masu plavo' patlidžana i&mešajte sa povrćem. so.1 veza celera . Ce&'ro plavo' patlidžana i&vadite i u mikseru i&pirirajte."ve i&mešajte sa masom.4 glavice crnog luka .biber .120 g pirin'a .2 babure .biber po ukusu -barite plave patlidžane.so po ukusu .list bosiljka i paradaj& isecite na komadiće. cukini. (odajte ulupanu slatku pavlaku3šla'4.>elatinu istopite u toploj vodi. %resecite ih u&duž &a trećinu.an pun%#n po$r. Pla$! pa(l!d.%revrnite na tanjir i vadite modlom &a po'a!ice. biber i prethodno obaren pirina!. /uk prodinstajte na ulju."ve i&mešajte.1#5 dcl vode . %aprike. paradaj& i bosiljak i još dinstajte.1 veza peršuna .seckan peršun i celer. cukini.manja crvena paprika .

128 . posolote i pobiberite.150 g brašna . "vaku krišku krompira uvaljajte u brašno. Mar!n!ran! kro-p!r 1kg krompira . Kuvajte u slanoj vodi.so po ukusu -barite oljuštite i i&'nje!ite krompir. )utite ru!nim mikserom dodajući komade maslaca.2dcl mleka . ocedite 'a i i&'nje!ite. (odajte krompir.125 g maslaca . sirćetom.3 jajeta . "lužite hladno.-stavite u marinatu #? sata.so po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kocke.100 g mrvica od hleba . umućena jaja. pospite seckanim lukom.1 dcl vinskog sir&eta -ljuštite krompir i isecite u&duž na B delova. I&dinstajte luk na ulju samo da omekša. 1atim postepeno sipajte vruće mleko ne prekidajući mućenje mikserom.3 glavice luka .Kro-p!r p!r# 1kg krompira . Ispržene krompire re*ajte u vatrostalnu posudu. Kada je kuvan. %ospite alevu papriku.stalno mešajući. -dmah služite. mrvice i pržite na u'rejanom ulju.200 g crnog luka -1#5 dcl ulja . Kada pire postane buav kao krem posolite 'a i odmah služite.3 dcl ulja . R#s(o$an kro-p!r 1 kg krompira .prelijte uljem.2 kaši'ice aleve paprike . so i promešejte na toploti.

2 jajeta . luk i baburu.biber .biber po ukusu -ljuštite tikvice. S(rugan# (!k$!c# 1 kg tikvica . %osolite i pobiberite.luka .1 kašika maslaca .so po ukusu . Kada su tikvice 'otove.M!n3#nsk! gra(!n!ran! kro-p!r 0#5 kg krompira .%ospite sirom. posolite i ostavite 1 sat da stoje.500g paprika .1 glavica crnog . %ospite pra&iluk i slaninu u posudu u koju ćete služiti. -cedite i stavite na vrelo ulje.1 veza miro ije . %ecite ?$ minuta na #$$I:.50 g tvrdog izrendisanog sira Iseckajte slaninu na komadiće. presecite u&duž napola i i&bacite seme. u&vadite miro*iju.so po ukusu .&alijte bujonom i pavlakom. a pra&iluk na kolutove. B#.1 struk praziluka . I&rendišite tikvice na krupno.2 dcl bulona .200 g kisele pavlake . -ljušten i na tanke kolutove se!en krompir pore*ajte preko pra&iluka i slanine.200g kisele pavlake .1 veza peršuna .1#5 dcl ulja .1 dcl ulja . peršun.ar papr!ka) 1 kg paradajza .1 glavica crnog luka .so .(odajte cele naseckane ve&e miro*ije i peršuna kao i 'lavicu luka i baburu ucelo. "lužite toplo. %ropržite na maslacu slaninu i pra&iluk.100g suve slanine .1 veza peršuna . %obiberite i dinstajte 3$ minuta.1 babura . Umutite kiselu pavlaku.biber po ukusu 129 .

(odajte # umućena jaja.%ropržite na ulju seckan crni luk i paprike.i&mešajte. (alje dinstajte 1 minuta. (odajte oljušten i iseckan paradaj& seckan peršun. "lužite odmah. 18$ . biber i so.(instajte 1 minuta.

uljem. so i biber. +a jednu polovinu testa stavite ovaj nadev. %rvu vodu bacite i nalijte vrelom vodom. U'rejte ulje. Papula 500g pasulja .so po ukusu . posolite i ostavite 3 sata da odstoji u& !esto mešanje.esto &a po'a!u rastanjite duplo od veli!ine tepsije.Tor(a od '#l#n!)a !' da$n!na 200g blitve . .so po ukusu . propržite pasirani pasulj.litvu dobro ocedite.2 dcl ulja .500g crvenog luka . . solju i biberom. na krajevima 'a slepite i stavite u podma&anu tepsiju.biber po ukusu .1 dcl ulja . 181 .testo za poga'u!recept br/414" . Išarajte viljuškom i premažite žumancetom. isitnite pomešajte sa lukom.150g punomasnog kravljeg sira . -cedite pasulj i propasitajte 'a.1 $umance .2 glavice crnog luka .2 struka bosiljka .2 kaši'ice aleve paprike .biber po ukusu %asulj kuvajte dok proklju!a."ada spustite luk i kuvajte &ajedno dok pasulj ne omekša. %reklopite testo.100g ogrozda . "lužite hladno. /uk isecite na kolutove i kuvajte sa bosiljkom. dodajte alevu papriku.200g svinjske kobasice . solju i malo vode dok ne omekša. seckanim o'ro&dom. i&'nje!enim sirom. %ecite 1 sat na #$$I:.litvu isecite na re&ance.

%ropržite na ulju slaninu seckanu na kockice.3 dcl ulja .so po ukusu .50 g maslaca .250 g suve slanine . ocedite i stavite u !iniju i& koje ćete služiti. -cedite.so po ukusu . Kuvajte 1 sat. Kuvajte 'a &ajedno sa slaninom iseckanom na kocke. K!n#sk! kupus 2 glavice kineskog kupusa .2 krompira .1 lovorov list .(odajte kupus. (odajte lovor. (instajte # sata na umerenoj toploti povremeno mešajući. pobiberite i služite toplo.1 kaši'ica kima .biber po ukusu Isecite kupus na veće komade. 18# . lovorov list i biber. Bar#n k!s#o kupus 1 kg kiselog kupusa u glavici . "lužite toplo. -barite 'a u slanoj vodi.biber po ukusu Isecite kupus na re&ance3ne suviše tanke4.1 lovorov list 200 g suve slanine .sok od 1 limuna 200g kisele pavlake . sokom od limuna i umućenom kiselom pavlakom sa biberom. kim i oljuštene krompire.Pod$arak 2kg kiselog kupusa u glavicama . %relijte 'a rastopljenim maslacem.biber po ukusu Isecite kupus na re&ance.

(instajte dodajući supu. mrvice. "lužite toplo. Gra)ak sa %a%!-a 100g suve slanine .1 veza miro ije . biber i &alijte vrućim mlekom.1 veza peršuna .200g kisele pavlake .1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . seckan peršun.biber po ukusu -perite i isecite na !etvrtine pe!urke. 185 .0#5 dcl uljla .(instajte na umerenoj toploti #$ minuta. (odajte so.1 veza peršuna .so po ukusu biber po ukusu U'rejte ulje propržite 'rašak sa 'lavicom luka ucelo. (odajte seckan luk i 'rašak. (odajte 1 dcl tople vide i dinstajte 1$ minuta.1dcl ulja .1 glavica crnog luka . "lužite toplo.1 glavica crnog luka .2 dcl mleka .1 dcl bistre supe . I&vadite luk i ve&u peršuna. so i biber. Umutite jaja.2 kašike mrvica od hleba . so i biber. &a!in od sušeno' povrća i parme&an.biber po ukusu %ropržite na ulju slanunu seckanu na kocke.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "ipajte preko 'raška i la'ano i&mešajte. &a!in od sušeno' povrća. D!ns(an# p#&urk# 500 g pe'uraka!šampinjona" .Gra)ak sa -!ro2!%o500 g graška . jelo je 'otovo. "lužite toplo. "tavite na ulje pe!urke. 5im jaja po!nu da se &'rušavaju.so po ukusu .so po ukusu .500g graška . Umešajte kiselu pavlaku. seckanom miro*ijom i ve&om peršuna 3 naseckano'4.0#5 dcl ulja .50 g parmezana .3 jajeta . (instajte dok 'rašak omekša.

Krompir i&dubite. so.2 dcl bistre supe .so po ukusu .biber po ukusu -!istite i operite krompiriće. "tavite 'rumen sira.100g punomasnog sira .biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk i sitno se!enu slaninu.pa$lako1 kg mladih krompiri&a . %ospite seckanim peršunom i služite.* ringlica . opet 'rumen sira i rin'licu. -stavite 'a u ljusci. Pun%#n! kro-p!r! * ve&ih krompira . biber i šećer. -dsecite vrh krompira kao !ep. žumance 3 pa&ite da se ne raspukne4.1 manja glavica crnog luka . -cedite. "lužite toplo.%ore*ajte u vatrostalnu posudu. (instajte 3$ minuta dodajući supe. -barite ih u slanoj vodi. &atvorite !epom od krompira. U 'otov 'rašak dodajte tanko se!ene pršute na re&ance. 18.1 dcl ulja . (instajte # minuta sa pršutom. Gra)ak sa pr)u(o500g mladog graška .biber po ukusu -perite krompir i obarite 'a.Kro-p#r!.200 g kisele pavlake . %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi #$ minuta. 1alijte umućenom kiselom pavlakom sa biberom i solju.* $umanaca .so po ukusu . -cedite i ohladite.100g suve slanine .1 veza peršuna . (odajte 'rašak. "lužite toplo.%obiberite.! sa k!s#lo. .1 kaši'ica še&era .150 g pršute .

"lužite toplo. U slanoj vodi sa sokom od limuna kratko 'a obarite.2 jajeta . :eler uvaljajte u ovu masu i pecite na naslacu.so po ukusu . lešnik i isitnjen vlašac. (odajte žumance i sve dobro i&mešajte.1 glavica crnog luka 200g praške šunke .1 dcl ulja . oljuštite 'a i isecite na listove dobljine 1 cm.2 kašike parmezana . so i biber. 1a!inite 'a i uvaljajte u brašno.7#l#r po3o$an u s!ru 1 celer !cca 450 g" . seckan peršun. poprskajte uljem i pecite u vatrostalnom sudu u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. meso paradaj&a. (obro 'a ocedite i prosušite 'a papirnim salvetom. +a ulju propržite seckan luk.sok od 1 limuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . dodajte parme&an. Pun%#n parada%' * 'vrstih paradajza jednake veli'ine . iseckanu šunku.biber.biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e.1 $umance . -hladite. +adevajte paradaj&e. &a!in od sušeno' povrća.so .2 kašike brašna . Ulupajte jaja. 18/ .1 kašika vlašca .60 g maslaca -perite celer.1 veza peršuna .1 kašika izrendisanog lešnika . "lužite toplo.

biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk. "lužite toplo.1 kaši'ica maj'ine dušice .nastru'anim hrenom. dodajte na!etvoro ise!en paradaj&.300g punomasnog sira .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e. Ra(a(u% 200 g crnog luka .1 veza peršuna .2 babure .3 lista bosiljka . bosiljak.1%2l belog vina . "lužite toplo. +adevajte paradaj&e. lovor.1#5 dcl ulja .so po ukusu .4 paradajza . vino.2 kašike kisele pavlake . I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom. parme&anom.2 kašike kapra .1 veza peršuna .seckanim peršunom. 187 . paradaj&6pire.1 koren hrena .4 lista lovora . (odajte plave patlidžane. seckan peršun. Kuvajte otkriveno na umerenoj toploti $ minuta dok povrće ne omekša. pavlakom. solju i biberom. %ore*ajte ih u maslacem nama&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici na umerenoj toploti 3$ minuta. Kuvajte dok ne proklju!a.5 manjih tikvica . maj!inu dušicu.Parada%' sa s!ro* 'vrstih paradajza jednake veli'ine . babure i tikvice ise!ene na kocke.50 g parmezana .50 g maslaca . so i biber.so po ukusu .3 plava patlid$ana .1 kašika paradajz-pirea .

"ve sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici 3$ minuta na #$$ I:.Poa(u 300 g kupusa . 1atim dodajte povrće i maslac.300g praziluka .1 %4 muškatnog oraš'i&a .50 g maslaca .oraš!ićem.300g blitve . -cedite i sve isecite na sitne komade i pomešajte. )ožete služiti toplo ili hladno. +a ulju propržite iseckanu slanunu.4 jajeta . kiselom pavlakom. biberom.2 glavice crnog luka .300g spana&a 150 g suve slanine . (odajte seckan crni luk.250g kisele pavlake . solju. pra&iluk i spanać kuvajte odvojeno svako &a sebe. blitvu.biber po ukusu Kupus. 182 .so po ukusu . %romešajte sa ulupanim jajima. dinstajte poklopljeno minuta.

S4ANA TESTA 188 .

0#5 dcl ulja . %osolite i pobiberite po ukusu.100g kisele pavlake . -dmah služite.250g raznih sireva za topljenje .1 veza peršuna . )ešajte.150 g suve slanine .4 dcl slatke pavlake .150 g pršute .so po ukusu .Umutite maslac sa parme&anom. 8pag#(! sa s!r#$!-a 500 g špageta . %osebno umutite kiselu pavlaku. %osolite i pobiberite.0#5 dcl ulja .Uspite vruće.%ropržite je na ulju.dodajte maslac i isitnjen peršun. "laninu iseckajte na kocke. 189 .8pag#(! a la Ro-ana 500 g špageta .100g parmezana .dodajte mleko i pavlaku. "lužite odmah.1dcl mleka .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. (obro sve i&mešajte. %osolite i pobiberite. "talno mešajući. 8pag#(! 7ar onara 500 g špageta . 1alijte vruće špa'ete.125 g maslaca .200g kisele pavlake .4 $umanca ."talno mešajte.so po ukusu .so po ukusu . %ospite pršutom ise!enom na re&ance.slatku pavlaku i žumanca. %reko toplih špa'eta prvo prelijte prženu slaninu pa mešavinu pavlake i žumanca. "ireve iseckajte na kocke i istopite u ulju i maslacu. U'rejte ulje i maslac.2 dcl slatke pavlake . (odajte vruću neulupanu slatku pavlaku.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. -dmah služite.50 g maslaca . oce*ene špa'ete stalno mešajući.(5g maslaca .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.

-dmah služite.sok od 2 limuna .1%2 tube paradajz-pirea .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. Umutite maslac da bude penast.4 oljuštena paradajza .1 veza peršuna .1 veza peršuna .1 veza peršuna .so bober i sitno seckan peršun.400g pe'uraka !šampinjona" .so po ukusu . . (odajte paradaj& i kuvajte 1$ minuta.1 kutija tunjevine u ulju .125 g maslaca . biber. pomešajte sa umućenom pavlakom. -dmah služite. (odajte &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.so po ukusu . 8pag#(! sa (un%#$!no500 g špageta .so po ukusu .100g kisele pavlake . 19$ . (odajte so. -cedite sardelu i tunjevinu.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.sitno seckan peršun. Kada su 'otove. 8pag#(! sa p#&urka-a 500 g špageta . %osolite i pobiberite po ukusu.kora od pola limuna .200 g kisele pavlake .ome dodajte i&'nje!enu tunjevinu. 1alijte vruće špa'ete sa pe!urkama. stalno mešajući.bosiljak.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika natrunjenog bosiljka . naribanu koru od limuna i sok od limuna. +a kraju ulijte umućenu pavlaku sa paradaj&6pireom.1 kutija sardela u ulju .8pag#(! sa l!-uno500 g špageta .+a oce*enom ulju propržite sardele. "ve dobro umutite pa i&mešajte sa vrućim špa'etama.0#5 dcl ulja . %e!urke isecite na krupniju par!ad i dinstajte u ulju.

191 . -dmah služite."a ovim prelijte špa'ete.

0#5 dcl maslinovog ulja . (odajte paradaj&. %osolite po ukusu.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.0#5 dcl crnog vina . +a pari istopite maslac.4 sve$a paradajza .100 g maslaca .1dcl prošeka .5rok/or-6 400 g špageta . stalno mešajući. (odajte slatku neulupanu pavlaku. %osudu stavite na paru i u njoj istopite maslac i isitnjen sir.1 kutija sardela u ulju . 8pag#(! sa ka$!%aro500 g špageta .1 list lovora .2 veze peršuna .6 kašika kavijara .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.1#5 dcl slatke pavlake . ori'ano i isitnjene sardele.200 g sira %rok+or ili gorgonzola% .so po ukusu "kuvajte špa'ete. lovor.so po ukusu .1 glavica crnog luka . kadulju.sok od 1%2 limuna .1%4 kaši'ice origana .8pag#(! sa sard#lo500 g špageta .1 kaši'ica istrunjenog bosiljka . %romešajte na tihoj vatri.bosiljak.100 g maslaca . +a kraju dodajte vino i prošek. %a&ite da se mno'o ne &'usne. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. %osolite.0#5 dcl belog vina . dodajte kavijar i sok od limuna. -dmah služite.2 lista kadulje . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etama.so po ukusu . %osolite i pobiberite po ukusu. "eckan luk i peršun i&dinstajte na ulju. 19# . -dmah služite. -dmah služite. 8pag#(! sa gorgon'olo.

so po ukusu .luko500 g špageta . Vruće špa'ete stavite u šerpu i promešajte na vatri nekoliko puta.4 glavice crnog luka .so i biber.1 kutija ringlica u ulju .100g zelenih maslinki .2 kašike kapra . "ve dobro i&mešajte i ostavite u hladnjaku da prenoći.1 dcl ulja . sitno se!en kapar.8pag#(! sa 3ladn!.2 glavice crnog luka .soso500 g špageta . sitno se!en peršun."utradan u& preliva i&bacite velike komade paradaj&a. "kuvajte špa'ete.1kg paradajza . 8pag#(! sa crn!.1 tuba majoneza !*5g" 1 veza peršuna .biber po ukusu %aradaj& oljuštite i i&'nje!ite 'a u posudi. U šerpi &a'rejte ulje i i&dinstajte na njemu seckan luk. prethodno i&'nje!ene i so prema potrebi.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. majone&.1 veza peršuna .150 g ov'ijeg prevrelog sira . seckan peršun. -dmah služite.10 kašika maslinovog ulja . sitno se!ene maslinke. 195 . (odajte sitno seckan luk. rin'lice. %rilikom serviranja špa'ete pospite i&'nje!enim ov!ijim sirom. "lužite odvojeno sos. "vako sebi sipa hladan sos na vruće špa'ete.so po ukusu . ulje. -do&'o pospite bibera po ukusu.

0#5 dcl ulja .100 g kisele pavlake . .2 veze peršuna . malo i&dinstajte i dodajte paradaj& be& semena. 8pag#(! sa p#r)uno. 19.2 veze miro ije . -dmah služite.100g maslaca .biber po ukusu !krupno mleven" (obro umutite maslac. seckan crni luk.pa odmah prelijte sos. biber.so po ukusu .! -!ro2!%o500 g špageta . "kuvajte špa'ete i vruće pomešajte sa pripremljenom masom. "kuvajte špa'ete. sitno se!enu miro*iju i peršun. peršun.100g maslaca . %rvo ih i&mešajte sa maslacem i rin'licama.1 kutija ringlica u ulju . kiselu pavlaku. (odajte so. -dmah služite.so po ukusu . (odajte so i biber.2 glavice crnog luka . "tavite na vatru ulje.-stavite da se kuva 1$ minuta.300 g oljuštenog paradajza 1 veza peršuna .biber po ukusu I&mešajte maslac sa rin'licama da se masa i&jedna!i i postane buava.8pag#(! sa r!ngl!ca-a 500 g špageta . "ve dobro i&mešajte.

U dru'oj posudi na preostalom ulju i&dinstajte se!en crni luk.1 veza peršuna .so po ukusu . ori'ano i paradaj&. "kuvajte špa'ete i promešajte sa 'otovim prelivom od mesa i paradaj&a. pe!urke. 8pag#(! sa parada%'o. (odajte proprženu šunku. &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun. "kuvajte špa'ete i vruće umešajte da 'otovim prelivom -dmah služite.1 veza peršuna . -dmah služite.1 dcl crnog vina . U posebnoj posudi stavite da se u'reje ulje i propržite brašno. (odajte vino.1%2 tube pirea od paradajza .so po ukusu . I&mešajte dinstovano meso sa sosom od paradaj&a.250 g mlevenog gove eg mesa . -stavite 'a da baci klju!.! -#so500 g špageta . peršun.1 celer .2 dcl bujona .50 g pe'uraka 1%2 glavice crnog luka .1 kaši'ica origana .8pag#(! sa -#so500 g špageta . celer.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .300g mlevenog june&eg mesa . 19/ . (odajte pire od paradaj&a i dobro i&mešajte. šar'arepu. Kuvajte na umerenoj temperaturi #$ minuta. +alijte bujon. meso.biber po ukusu %ropržite seckanu šunku na ulju.1dcl ulja .1 kašika brašna .2 kašike ulja . so i biber i dinstajte 1$ minuta.1 šargarepa .biber po ukusu I&dinstajte na ulju meso.200g oljuštenog paradajza .100 g praške šunke .

1 manja glavica crnog luka .so +a ulju propržite iseckanu na kocke slaninu. P#l%-#n! po s! !rsk! testo: 250 g brašna . tiho na vatri #$ minuta.papri!icu. Kada su peljmeni oblikovani.2 manje glavice crnog luka . 197 . promešajte sa sosom i stru'anim parme&anom. ostavite ih nekoliko dana u &amr&iva!u 3&amena &a "ibir4. (odajte so.2 jajeta .150 g mlevenog tele&eg mesa . 1a nadev sameljite meso i luk. Kuvati sos.3 kašike hladnog mleka . 1amesite masu i s njom nadevajte taške. "tavite nadev i oblikujte.sok od 1 limuna .. "kuvajte špa'ete. (odati seckani luk.150 g mlevenog june&eg mesa .esto dobro &amesite i ostavite 1 minuta da odmori. %eljmene kuvajte u klju!aloj vodi kako je predve*eno u po'lavlju o kuvanju testa. "lužite toplo.3 dcl hladne vode . 7a&vijte 'a u tanku ju9ku kao &a re&ance.biber po ukusu !krupno mleven" .1 ljuta papri'ica . so. ili torteline 3kao male ki9lice4 ili taške. biber i mleko.Vadite modlom &a kru'ove ili kocke.4 kašike ulja .100 g mesnate slanine .ople.so po ukusu biber po ukusu preliv: 250 g kisele pavlake . oljušten paradaj&. -dmah služite. oce*ene peljmene prelijte umućenom kiselom pavlakom sa limunom i biberom.8pag#(! a la Ma(r!&ana 400g špageta .1 kaši'ica soli nadev: 150 g svinjskog mlevenog mesa .60 g parmezana .0#5 kg paradajza .

1%2 šolje obarenog i isitnjenog spana&a . (obro ocedite.so . U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom. -blikujte veli!inu po želji. Kuvajte u vrijućoj slanoj vodi. U'rejte ulje i promešajte nokle.150 g tvrdog sira .1 šolja belog sira .200g spana&a . %omešajte sa toplom masnoćom. dodajte prethodno obareni spanać i nariban sir.(odajte so i biber. 192 . U'rejte ulje i maslac.2 jajeta . %olako dodajte brašno stalno muteći.biber "kuvajte 'aluške al dente. mleko.brašno koliko popije . +okle su kuvane kada isplivaju na površinu.esto ne sme biti suviše tvrdo.so bibier . "lužite toplo. Kaši!icom oblikujte nokle.1dcl ulja .0#5 dcl ulja "ve sastojke dobro umutite.#300g galuške .a ! s!ra 1 šolja krompir-pirea .0#5 dcl ulja . Nokl# 150 g brašna .50 g maslaca . I&mešajte sa 'aluškama.1 kašika ulja .2 jajeta . Nokl# od spana../upajte testo varja!om 1 minuta.0#5 dcl mleka .Galu)k# sa spana.prstohvat soli Umutite jaja. %rocedite nokle.ulje i so. "lužite toplo.

1 kašika ulja . ocedite ih. soli i brašna. A kašika vode.prstohvat soli 2 jajeta . -blikujte knedle i obarite ih u slanoj klju!aloj vodi. U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom. seckan peršun i biber. U'rejte ulje u šerpi. +okle su kuvane kada isplivaju na površinu. umešajte nokle. 198 .bibier po ukusu Umutite # jajeta.0#5 dcl mleka . seckanu šunku.3 jajeta . Kn#dl# sa )unko1%2 l mleka .4 jajeta . Nokl# sa ka%gano7 jaja . mleko. %olako sipajte na nokle stalno mešajući.so po ukusu Umešajte mleko. B kašika ulja.so prema ukusu Umutite testo od 3 jajeta.Kad nokle isplivaju. "lužite toplo.100 g mrvica od hleba . Kuvajte nokle u klju!aloj vodi. 1apecite samo sa jedne strane ne mešajući. +apravite kaj'anu od B jaja. /upajte testo varja!om 1 minuta. ulje i so. brašno.Nokl# sa %a%!-a 150 g brašna .1 veza peršuna . .esto ne sme biti suviše tvrdo. jaja. %olako dodajte brašno stalno mešajući. %ospite seckan peršun i parme&an.150 g brašna .( supenih kašika ulja . "lužite toplo. seckanu salamu.100g maslaca .7 kašika vode .150 g šunke .50 g parmezana .50 g salame .150 g brašna 1 veza peršuna . "pustite nokle na kaj'anu i promešajte samo jednom. -blikujte veli!inu po želji.1 dcl ulja . Umutite ? jajeta.

199 . "lužite toplo. Istopite maslac.propržite mrvice.(obro ih ocedite.i i&mešajte sa knedlama.

100g maslaca .žumance. %ropržite na maslacu.250 g praške šunke .300g kisele pavlake .bibier +ožem ispasirajte pileću dži'ericu. %re služenja i&ru!ite makarone na !iniju i oblikujte kupu. Vok!%#$! 3ladn! -akaron! 500g makarona ! grkljan'i&a" . U majone& umutite kiselu pavlaku. brašno i napravite ujedna!en sos. %olako i&mešajte sa makaronama. %ospite sitno se!enom šunkom. "lužite toplo.50 g parmezana .!g#r!c# 150 g pile&e d$igerice .so. Makaron! sa ko as!ca-a 500g kratkih makarona!grkljan'i&a" .3 jajeta .1 kašikica bibera so po ukusu )akarone skuvajte.1%4 mleka .pire od paradaj&a i biber. Umutite sos majone& od 3 jajeta 3 recept br ?<G4.so .300 g sirovih kobasica za pr$enje .250 g trapista . %eršun isitnite. #$$ .biber i mrvice da masa bude žitka.# d.so po ukusu "kuvajte makarone.(obro umutite dži'ericu. -perite u hladnoj vodi i ostavite da se ocede i ohlade. "lužite hladno.Kn#dl# od p!l#.1 jaje .1%2 tube pirea od paradajza . I&mešajte sa makaronima i pospite parme&anom.1 kašika brašna .-blikujte ih kaši!icom i kuvajte u vrijućoj supi ili vodi.3 dcl ulja .100g parmezana . (odajte sne' od 1 belanca. (odajte mleko. "tavite u duboku !iniju i ostavite u hladnjaku da prenoći.1 veza peršuna . I&vadite meso i& creva &a kokobasice.mrvice od ki+le !po potrebi" .a okolo napravite venac od naribano' trapista i parme&ana.

300g pe'uraka bukova'e .%ospite peršun. (odajte sitno se!ene papri!ice.bibier . preko njih kolutove cukina i paradaj&a.2 kašike maslaca .&alijte polovinom preliva i stavite # sira ise!ena u listovima. isecite i prodinstajte na maslacu. %romešajte sa makaronima i služite toplo.2 glavice crnog luka .4 komada sira za mazanje preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira . bosiljak i so.so . Makaron! sa uko$a&o- 250g makarona .150g suve slanine . &alijte ostatkom preliva i listovima preostala # sira &a ma&anje."astojke &a preliv dobro umutite i &a!inite.:ukin i paradaj& operite i isecite na tanke kolutove.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte makarone. Vatrostalnu posudu namažite maslacem. "lužite toplo.1 veza seckanog peršuna .1 dcl slatke pavlake .biber . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ c.200g kisele pavlake .Makaron! sa l%u(!. #$1 .1 cukini !tikvica" . %e!urke o!istite.2 ljute papri'ice .50 g maslaca . -stavite da kuva 1 minuta.0#5 dcl ulja . +a maslacu propržite luk i slaninu na sitne komade.poslažite polovinu makarona.4 jajeta .papr!&!c-a 500g makarona .1%2 kg paradajza .so . iseckan paradaj& 3 oljušten4.pospite pe!urke.2 paradajza .1atim poslažite ostatak makarona.1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka .muškat )akarone skuvajte ad dente.

%osebno umutite kiselu pavlaku sa žumancima i biberom.biber po ukusu %ropržite na ulju kobasice se!ene na kolutove. %rvo 'rkljane i&mešajte sa sirom.1 tuba pirea od paradajza . (odajte pire od paradaj&a.1 glavica crnog luka . "talno mešajte. &a!in od sušeno' povrća.150 g sira trapista .-stavite da kr!ka na umerenoj toploti jedan sat.500g sve$ih pe'uraka .200g kisele pavlake . "kuvajte 'kljane.500 g svinjskih kobasica . "lužite odmah dok je toplo. Umešajte sa sosom i stavite u vatrostalnu posudu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . sitno seckan crni luk.lovorov list i malo vode. Grkl%an! sa ko as!ca-a 500g grkljana . biber.3 kaške ulja . so.Grkl%an! sa s!ro500 g grkljana . a &atim nalijte kiselu pavlaku. I&mešajte sir.so po ukusu .1 lovorov list .100g parmezana . pe!urke se!ene na listiće.2 $umanceta . %ospite parme&anom i peite 1$ minuta u pećnici na ## c. "lužite toplo. I&'nje!ite bli sir i istružite trapist. #$# .150 g belog sira masnijeg .so po ukusu biber po ukusu "kuvajte 'rkljane.(instajte #$ minuta.

100g kukuruza še&erca preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira . konjak. R#'anc! sa d.ople i&mešajte sa $' maslaca. šar'arepu.so . 'rašak.4 jajeta .3 koluta mortadele .! p#&urka-a 500g rezanaca . %ropržite na maslacu pileću dži'ericu i na listiće se!ene pe!urke.50 g mrvica od hleba . mortadelu.@ar'arepu malo obarite u slanoj vodi kao i 'rašak.bibier .so po ukusu . (odajte celer. biber. )ortadeu i šar'arepu isitnite.1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka . sitno se!en peršun i bosiljak. kiselu pavlaku. "tavite u podma&anu tepsiu i pospite stru'anim ka!kavaljem.100g kisele pavlake . "lužite hladno.1 kašika kapra .biber po ukusu "kuvajte re&ance.!g#r!co.100g graška .500g pile&e d$igerice .500g sve$ih pe'uraka . kapar. =rkljane oprati u hladnoj vodi i dobro ocedite. "lužite toplo. &alijte prelivom i pola'ano mešajte. kukuru&. "ve dobro i&mešajte i dinstajte na umerenoj toploti 1$ minuta. pospite mrvicama hleba i pecite u pećnici 1 minuta na # $ c. =otovu masu u&ru!ite na re&ance u tepsiji.1 kašika sitno seckanog celera . #$5 . =rkljane skuvajte al dente.muškat %reliv dobro umutite i ostavite da odstoji. .1 dcl slatke pavlake .1 dcl konjaka . I&mešajte 'rkljane.100g sira ka'kavalja .200g kisele pavlake .100g maslaca .3 šargarepe .1 veza peršuna . so.Grkl%an! na sala(! 250 g sitnih grkljana .

vodu # kašike brašna i so. -dležano testo rastanjite na 3 ju9ke. -stavite da se malo prosuše.! )unko500g rezanaca . Kuvajte kao svako testo. "ameljite na mašini &a meso.3 jajeta . 1#l#n! r#'anc! 150g krompira . #$. kiselu pavlaku i parme&an. jaja.U sredinu napravite udubljenje.(obro &amesite. "ve dobro i&mešajte.150g maslaca . I&mešajte &ajedno sa re&ancima.Do-a.350 g brašna . spanać i so.2 dcl vode . dodajte stru'anu koru od limuna i sok od limuna.150 g maslaca . "kuvajte re&ance.(obro umutite retko testo i i&ru!ite u udubljenje.! r#'anc! za 500g rezanaca. R#'anc! sa l!-uno.kora od 1 limuna .so po ukusu . .)alo ih prosušite i secite na re&ance. Umutite maslac. "lužite toplo.600g brašna .150g kuvanog i pasiranog spana&a . -štrim nožem secite oblik koji želite 3re&anci.biber po ukusu Isecite šunku na tanke re&ance.(odajte brašno. %repržite je na maslacu.200g praške šunke .2 jajeta . 9lekice4. I&radite 'a dobro i ostavite da stoji 3$ minuta. "kuvajte &elene re&ance.7astanjite okla'ijom 3 ju9ke. %olako &amesite testo.U maloj posudi ra&mutite jaja.150g kisele pavlake 100g parmezana -perite krompir. skuvajte 'a i oljuštite.1%2 kaši'ice soli "tavite brašno na dasku &a mešanje.

I&mešajte sa proprženom šunkom i limunom. #$/ . "lužite toplo. "ervirajte sa kriškama limuna.

Ma2arsk! r#'anc! sa s!ro.(instajte još minuta. Umešajte sa re&ancima.1 kašika ulja so po ukusu Ispecite pala!inke. dodajte mo&ak. Kan#lon! sa -o'go6 slanih pala'inki . Umutite # $ ' sira sa #$$' kisele pavlake. -dmah služite. Umutite kiselu pavlaku. "lužite toplo. dodajte 1 jaje. so i biber. I&dinstajte luk na ulju.! &$arc!-a 500g rezanaca . +adenite pala!inke i pore*ajte ih u vatrostalni sud. "ipajte u !iniju i& koje ćete služiti.1 glavica crnog luka .200g tele&eg mozga .1 veza peršuna 2 jajeta . seckan peršun.200g kisele pavlake . -perite u toploj vodi i o!istite mo&ak. -do&'o &alijte sa umućenim ostatkom pavlake i sira %ospite !varke koje ste prethodno u'rejali da budu topli.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .$umanceta .500g kravljeg sira 150 g sve$ih 'varaka "kuvajte re&ance. prelijte pala!inke i pecite u pećnici 3$ minuta. -hladite . &a!in od sušeno' povrća.400g kisele pavlake . žumance i 1 jaje. Isecite 'a na manje komade. #$7 .

:elu masu stavite u vatrostalnu posudu.!6 400g testa!pu$i&i 4arila-6ipe rigato" . paradaj&a i prodinstajte.50g seckane slanine .200g sira edamera u komadi&ima .1 veza seckanog peršuna .dodajte komadiće šunke.300g oljuštenog paradajza bosiljak . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3 minuta na #$$ c.1 sir za mazanje u listovima .bibier muškat . &alijte prelivom.ruzmarin .esto skuvajte al dente. polovinom sira i sve i&mešajte sa testom.co .Gra(!n!rano (#s(o 5pu. #$2 .maslac za podmazivanje preliv:4 jajeta .procedite i pomešajte sa maslacem.150 g šunke .%ospite seckanim &elenim &a!inima.!. dru'om polovinom sira i listovima sira &a ma&anje. "lužite toplo. "laninu propržite.200g kisele pavlake .10g maslaca .

(odajte jaje i ohladite.2 jajeta . (odajte maslac i i&mešajte.100g praške šunke .(obro 'a i&radite i podelite na podjednake loptice. jaja.biber po ukusu preliv: 150g maslaca .1 kašika soli nadev: 250g tele&eg mozga . -cedite 'a iseckajte i spustite na crni seckan luk prepržen na maslacu.600g brašna . "lužite toplo. #$8 . Umutite kiselu pavlaku sa žumancima i bibierom. %relijte sosom od paradaj&a.so po ukusu .1 veza peršuna . svaku lopticu rastanjite. (odajte oce*ene torteline i i&mešajte. so i &amesite testo. 7ubove premažite ra&mućenim jajetom. (odajte iseckan spanać. Kada ste oblikovali raviole sa mo&'om. -cedite i i&ru!ite u vatrostalnu !iniju.200g kisele pavlake 3 $umanceta .2 jajeta so po ukusu . skuvajte ih na uobi!ajeni na!in.sok od 1 limuna .100g obarenog spana&a . Tor(#l!n# sa -#so500g tortelina sa mesom !kupovnih" .1 jaje . seckan peršun. oljuštite i propasirajte 'a. Nad#$0 )o&ak o!istite i stavite 1$ minuta u toplu vodu pomešanu sa sokom od limuna i solju.(odajte brašno. "lužite odmah.5 dcl sosa od paradajza !recept br/470" "kuvajte krompir.50 g maslaca .Ra$!ol! sa -o'gotesto:200g krompira .biber po ukusu "kuvajte torteline. so i bibier.1 glavica crnog luka . iseckanu šunku. odo&'o stavite pra&nu ju9ku i slepite.+a svaku dru'u stavite po kaši!icu nadeva od mo&'a. pospite parme&amom i pecite u pećnici na umerenoj toploti.100g parmezana . (instaje 1$ minuta stalno mešajući.

so .3 dcl razre enog koncentrata paradajza .biber bešamel preliv: 100g maslaca .so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -perite. "lažite ? sloja po plo!ica la&anja.3 dcl vode .(instajte 1 minuta. Kuvajte 1 sat na tihoj toploti. osnovni preliv i bešamel. o!istite i isecite mo&ak na komade.origano . #$9 .250 g šampinjona .pe!urke.sok od 1 limuna .2 $umanceta .1 dcl ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Istružite šar'arepu i celer.ešamel posebno napravite prema receptu br. "jedinite sos sa masom mesa.bosiljak . Kuvati dok ne proklju!a.1 veza peršuna preliv: 200g kisele pavlake . dodajte so. I&dinstajte na G ' maslaca slaninu. Umesite testo &a domaće re&ance. sitno se!en peršun i dosta bibera.2dcl vina .(odajte &a!in od sušeno' povrća.100g maslaca .?A#. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. Eko imate la&anje 3barila4 koje se ne kuvaju odmah ih slažite a ako imate domaće onda ih prethodno skuvajte al dente. šar'arepu i celer. dodajte vino i vodu. meso. pe!urke.3 kašike brašna .1 manji celer . pra&iluk.2 praziluka .beli biber .350 g mlevenog june&eg mesa . Ta)c! sa -o'go8esto kao za doma&e rezance!recept br/334" nadev: 300g tele&eg mozga . +a ostatku maslaca &apržite koncentrat paradaj&a.so Isitnite slaninu.4a'an%# !25 plo'ica" osnovni preliv:100g mesnate slanine ."pustite 'a na u'rejano ulje. biber. Kuvajte ih na uobi!ajen na!in.2 šargarepe . 1avršite bešamelom koji treba lepo ra&ma&ati. ori'ano i bosiljak.0#5l mleka . -blikujte taške sa nadevom od mo&'a. .

(odajte so i biber po ukusu.-cedite ih i i&mešajte sa umućenom kiselom pavlakom i žumancima. "lužite toplo. #1$ .

pavlakom. -dmah služite. Papard#l# 500g +lekica .50 g mrvica od hleba I&'nje!ite sir.10 kašika brašna .žumancima i mladim 'raškom. U'rejte neulupanu slatku pavlaku."ecite u obliku taški.1%2 slatke pavlake . #11 . %romešajte ih. "lužite toplo. dodajte brašno i jaje.2 $umanca .150 g praške šunke . Upržite seckanu šunku na maslacu.100g maslaca .biber po ukusu "kuvajte 9lekice.50 g mladog graška ! iz konzerve" so po ukusu .100g maslaca . "kuvajte na uobi!ejen na!in. %osolite.Ta)c! od s!ra 1kg mladog kravljeg sira . -cedite taške i stavite na mrvice propržene na maslacu.1 jaje .pobiberite. I&mešajte 9lekice sa šunkom. (obro &amesite i rastanjite ju9ku.

mlekom i biberom. (odajte &a!in od sušeno' povrća i se!eni peršun.150 g ov'ijeg sira .biber po ukusu "kuvajte 9lekice. %ecite u pećnici ?$ minuta na 1<$ I:.250 g june&eg mesa mlevenog . "lužite toplo.biber po ukusu "kuvjte 9lekice.3 tvrdo kuvna jaja se!ena na kolutove.-do&'o narežite sitne kriške maslaca i pospite mrvicama hleba.150g praške šunke .Musaka od /l#k!ca 500g +lekica. Fl#k!c# sa )unko500g +lekica . -do&'o pospite ostatkom mrvica i rasporedite isitnjenu slaninu. %ecite u pećnici ? minuta na 1<$ c.50 g mrvica od hleba .250g kisele pavlake .5 jaja .200g kisele pavlake .1 veza peršuna . pa sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu.9lekice.%osolite i pobiberite. Umutite kiselu pavlaku sa # jajeta. 9lekice. seckana šunka.1%2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu .1 dcl ulja . U vatrostalnu posudu prethodno nama&anu i posutu mrvicama re*ajte kao musaku. %osolite i pobiberite.100g slanine .sledeće slojeve2 red 9lekica.1%4l mleka . "lužite toplo. -barenu domaću šunku isecite na sitne komadiće i umešajte sa kiselom pavlakom. I&ru!ite 9lekice na ovu masu i i&mešajte. #1# .I&mešajte 9lekice sa ovom masom.so po ukusu . I&dinstajte na ulju mleveno meso. i&'nje!en sir i na kraju 9lekice.100g maslaca . dinstovano meso.50g mrvica od hleba .9lekice.350g doma&e obarene šunke .

+a ulju i&dinstajte meso.200g suve slanine . #15 .(odajte sitno seckanu slaninu.50g mrvica od hleba .150g ov'ijeg sira "kuvajte 9lekice.500g mlevenog tele&eg mesa .so po ukusu .1 veza peršuna . %ropržite slaninu na ulju i dodajte kupus.kupuso500g +lekica . Umutite maslac sa jajetom i promešajte &ajedno sa masom od mesa.100g maslaca ."amo jednom promešajte. %ospite sa i&'nje!enim sirom. (instajte 3$ minuta. "lužite toplo. Fl#k!c# sa -#so.1 dcl ulja ."ve i&mešajte. Kupus i&mešajte sa 9lekicama.100g suve slanine .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .%ospite odo&'o mrvice i stavite nekoliko tankih listova slanine.1 dcl ulja . I&mešajte sa vrućim oce*enim 9lekicama.Fl#k!c# sa k!s#l!. %ecite u pećnici ?$ minuta. "lužite toplo. %obiberite i posolite. "ipajte u podma&an vatrostalan sud.! s!ro500 g +lekica .biber po ukusu "kuvajte 9lekice.(obro 'a pobiberite. Isecite kupus na sitne komade kao i slaninu. &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.1kg kiselog kupusa .1 jaje .

3 jajeta . .200g kisele pavlake so preliv: 150g maslaca .prstohvat soli -perite i skuvajte u ljusci krompir. +adevom namažite ju9ke.50g mrvica od hleba . Uvijajte u rolne i upakujte u !istu salvetu 3kvadratna salveta presavijena u trou'ao4.Krajeve vežite i stavite u klju!alu slanu vodu u& malo ulja.malo ulja nadev: 0#5 kg mekog sira .600g brašna .mlake vode . Slo$#na&k# )(rukl# testo: 0#5 kg brašna . (odajte jaja. so i kiselu vodu. Kuvajte #$ minuta. "lužite toplo. -cedite ih i spustite na vrelo ulje i mrvice. jaja.%ospite sa proprženim mrvicama na maslacu.2 jajeta .2 jajeta .1amesite i ra&vijte ju9ke kao &a re&ance.1amesite tvrdo testo.100g hlebnih mrvica Umešajte brašno. umutite jaja i kiselu pavlaku.1 dcl kisele vode 1#5dcl ulja .ulje i vodu. -dvijte salvetu isecite na deblje par!iće. -blikujte nudle i kuvajte na uobi!ajen na!in. I&'nje!ite sir.8u/nudl# 1kg krompira .-ljuštite 'a i sameljite na mašini &a meso.I&radite 'a na dasci. #1.

)okrim rukama oblikujte < velikih knedli.300g mrvica od hleba .%reko mase pospite brašno i &amesite testo koje treba da je !vrsto i da nije lepljivo.1 jaje . #1/ . 1amesite mekše testo.1%4 mleka . N%ok! sa spana.1 dcl ulja 100g parmezana "kuvajte. so. Umutite mleko sa jajima. N%ok! 1kg krompira .100g suve slanine 150 g suve kobasice . -cedite i pospite parme&anom.3 kašike brašna .1 veza peršuna .so po ukusu -ljuštite krompiri isecite 'a na !etvrtine.Kada isplivaju na površinu. "lužite toplo u& meso. brašno.1 manja glavica crnog luka . i&vadite ih i ocedite. (odajte seckan luk i dinstajte nekoliko minuta. (odajte jaje.Kuvajte u slanoj vodi. %ropržite 'a na maslacu &ajedno sa seckanim peršunom. "lužite toplo u& %ašticadu 3recept br.so po ukusu biber po ukusu Isecite &emi!ke na kocke.300g brašna . 1?G4.%relijte preko &emi!aka i ostavite 3$ minuta da omekšaju. 1amesite spanać sa mrvicama. +a kraju umešajte i seckan peršun.T!rolsk# kn#dl# 6 suvih zemi'ki .3 jajeta . -blikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in.3 kašike brašna . (obro 'a ohladite i propasirajte."laninu i kobasice se!ene na sitne kockice propržute na maslacu.100g maslaca .3 jajeta . brašnom i jajima.procedite i iseckajte spanać.1 veza peršuna .30g maslaca . pa sve &ajedno umlutite sa omekšalim &emi!kama.100g parmezana .#1#5 kg spana&a .

%ospite parme&anom. spustite na u'rejano ulje. -cedite.)okrim rukama oblikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in. #17 .promešajte. "lužite toplo.

-stavite testo 1$ minuta da odmori. )esite kratko koliko da se spoji. žumance i so. "lužite toplo. Vadite skuvane njoke rešetkastom kašikom i služite u tanjirima 3da se ne bi raspale4. U vrijućoj vodi kašikom oblikujte valjuške i kuvajte na uobi!ajen na!in. #12 .3 $umanceta .propasirajte i ohladite. žumanca i 3 $' kisele pavlake.250g brašna .1 jaje . -cedite ih i &alijte umućenom preostalom pavlakom sa limunom i biberom.brašno.biber po ukusu .1amesite krompir. (odajte brašna po potrebi da testo bude kao &a nokle. Val%u)c! od k!s#l# pa$lak# 500 g kisele pavlake .brašno po potrebi (obro umutite maslac.sok od 1 limuna .maslac.-ljuštite 'a.*0 g maslaca . da 'a vadite kašikom.so po ukusu . "lužite toplo.40g maslaca .1 $umance .-blikujte njoke i kuvajte u klju!aloj vodi3u& so i ulje4.1alijte ih prelivom &a njoke 3recept br.so "kuvajte krompir u ljusci.?< 4.jaje. +emojte mešati.N%ok! sa o(oka Krka 1kg krompira .

.anjite 'a kao &a re&ance. i&mešajte 'a sa pavlakom i jajetom. +a ulju i&dinstajte seckan luk i meso.2 'aše brašna nadev: 300g samlevenog svinjskog mesa .biber po ukusu premaz: 2 $umanceta 1amesite kiselu pavlaku. Isti postupak pe!enja.200g maslaca . %obiberite i posolite po ukusu.1 glavica crnog luka . "lužite toplo. Isti postupak pe!enja. To !s(o sa-o -alo druk&!%# testo: isto nadev 1: 500g kiselog kupusa .biber po ukusu I&dinstajte kupus na slanini. (odajte seckanu muro*iju.Rusk# p!ro)k# testo:200g kisele pavlake . +adevajte piroške na uobi!ajen na!in. so i biber. #18 . premažite žumancima i pecite 3$ minuta na #$$o :.0#5 dcl ulja so po ukusu .250 g kisele pavlake 1 jaje I&'nje!ite sir. nadev 2: 300g starijeg ov'ijeg sira . "ecite na kvadrate od A cm 3kao manje maramice4. maslac i brašno.1 veza miro ije . . +a sredinu stavite kaši!icu nadeva. "lažite ih u pleh. %osolite i pobiberite po ukusu."tavljajte po dve.esto pomalo vadite i& hladnjaka.jednu na dru'u. +apravite loptu i ostavite da prenoći u hladnjaku.100g suve slanine . %akujte ih da u'lovi maramica budu na donjoj strani.so po ukusu . +adevajte piroške na uobi!ajen na!in.300g samlevenog tele&eg mesa .300g samlevenog gove eg mesa .

150g tvrdog sira ! ka'kavalj"/ Istrunite kvasac u sredinu brašna.100g kisele pavlake . "lužite toplo. iseckanu šunku. P!ca na !(al!%ansk! na&!n !pleh 34 cm" !mera za dve pice" testo: 250 g brašna . "ir isecite na kocke kao i pršutu.+amažite uljem.100g kravljeg punomasnog sira .1 kaši'ica origana .10 g sve$eg kvasca . kapar.50 g maslaca . ra&vucite i stavite u podma&anu tepsiju. )alo nabacajte brašna na kvasac. bosiljak.2 jajeta .150 g šunke .100g pršute . na listiće isitnjene šampinjome. ori'ano. iseckane masline.1 kaši'ica bosiljka . U&mite polovinu od svako' sastojka &a nadev i stavljajte ta!nim redosledom. U prethodno dobro &a'rejanu pešnicu pecite 1# minuta. rastanjite 'a. #19 . -dmah poslužite.2 kašike kapra .-stavite 1 sat da uskisne.poprašite je brašnom.100g crnih maslina . jaja i kiselu pavlaku. krupno i&rendisan sir. iseckanu slaninu.i konzerva tunjevine u ulju . &atim paradaj&om 3ke!apom4. biber. dcl vode.pokrijte alu69olijom i ostavite # sata u hladnjaku. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$o :.Tar( od s!ra 1paket lisnatog testa .so nadev: 3 kaši'ice ulja . 1a jednu picu u&mite polovinu testa.100g slanine . +apravite loptu. pospite istrunjenu tunjevinu.1#5 dcl vode .Krajeve &'užvajte i napravite okolo venac.200g šampinjona . sipajte $.3 kašike koncentrata !paradajza ili ke'ap" .so po ukusu . 1atim dodajte sve ostale sastojke &a testo i dobro &amesite.biber po ukusu 7a&vucite lisnato testo i stavite 'a na tepsiju da krajevi pomalo prela&e sa strane. Umutite maslac.

1atim stavite kolutove paradaj&a. pospite bosiljak.oljušten paradaj&.esto pripremite i pecite na isti na!in kao i prethodnu (omaću picu. +apravite loptu i ostavite u hladnjaku # sata. ##$ . "lužite toplo.100g suve šunke .1%2 kaši'ice soli +a dasku stavite brašno.a p!ca testo: 500g brašna .1%4 kaši'ice origana . solju i brašnom &amesite testo.200g šunke . ori'ano.20 g kvasca . I&'nje!ite sir i pospite po testu. %ospite odo&'o malo brašna.5 komada paradajza . -do&'o pokapajte malo ulja.1 veza peršuna .Do-a.1%4 l mlake vode . %osle 3$ minuta sa ostatkom vode.2 glavice crnog luka .so po ukusu . 7asporedite kapar.1 kašika kapra .5 komada paradajza . kobasice. U sredini napravite udubljenje.1 veza peršuna . so i biber. 7a&vucite testo i stavite 'a u podma&ani ti'anj. iseckane maslinke. šunku.100g maslinki . Gro&anska p!ca testo: isto nadev: 200g ov'ijeg punomasnog sira . %ecite #$ minuta na ##$ o :. sardele.100g suve slanine 100g suve kobasice .6 komada sardela iz ulja . peršun. "lužite toplo. nadev: 200g sira !trapist# ka'kavalj" . &atim rasporedite seckanu slaninu. I&mrvite kvasac i sa vodom napravite kvas. luk.1 kaši'ica strunjenog bosiljka . seckan peršun. pa se!ene šunke. so i biber. %ecite u pećnici #$ minuta na ##$ o :.biber po ukusu .so po ukusu biber po ukusu . -stavite da uskisne.)esite 'a dok ne postane 'latko.1 kašika maslinovog ulja "ir nastružite nakrupno i pospite preko testa.

I&bodite 'a viljuškom.kupusopleh 2( cm 200g testa za picu recept 360 .1 šargarepa u kockama .150 g suve slanine .2 dcl roze vina . Kratko kuvajte. (obro umutite preliv i &alijte testo. ##1 .3 jajeta . T#s(o sa -#so. %o testu pospite meso pa preliv.aleva paprika Umešajte testo kao &a picu. -hladite.so .aleva paprika %rodinstajte na ulju meso. 1$ minuta dinstajte.so . Umutite preliv.1 glavica crnog luka . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ o :.1 kašika ulja .muskat ."laninu iseckajte i sa prethodno kuvanim kupusom ribancem prodinstajte na maslacu.epsiju namažite masacim istanjite i obložite tepsiju testom.biber .100g tvrdog sira ! emantalera" .so biber .300g kiselog kupusa .na s#l%a&k! na&!n pleh 2( cm 200g testa za picu !recept br/360" .origano . -hladite.1 kašika isitnjenog peršuna preliv: 2 jajeta . (odajte krupno i&rendisan sir.1 dcl kisele pavlake .manji celer u kockama .1 isitnjeni praziluk .2 dcl slatke pavlake .300g mlevenog june&eg mesa . (odajte vino. vlašac i peršun. .(odajte isitnjen luk i povrće.1 kašika maslaca .pospite po testu.1 kaši'ica vlašca .T#s(o sa k!s#l!. %ecite ? minuta na #$$ o :.muskat .maslac za podmazivanje preliv: 2 dcl mleka .

100g kisele pavlake so .1 kašika brašna .1 kašika maslaca . biberom i kimom. Umutite preliv i &alijte 'a. "panać procedite. dodajte brašno. mleko.4 jajeta .muskat "laninu propržite.100g kisele pavlake .#pleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .aleva paprika . %ecite ? minuta na #$$ o :. pavlaku.1 dcl mleka . %ecite ?$ minuta na #$$ o :.200g ribane gaude .2 dcl slatke pavlake .1 kašika ribane gaude /uk o!istite i isecite na tanke koturove.T#s(o sa spana.so . &a!ine i vlašac.200g ribanog trapista .aleva paprika . so.250 g iseckane slanine 250 g obarenog spana&a preliv: 2 jajeta .biber .200g ribanog emantalera . T#s(o sa s!ropleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .%olovinu pospite po testu. biber i alevu papriku. brašno.-do&'o pospite ostatak slanine.1 dcl slatke pavlake .biber . %ecite ?$ minuta na #$$ o :. )asu dodajte sirevima 6 umešano pospite po testu. %rodinstajte 'a &a!injeno' sa solju.1 kaši'ica vlašca I&mešajte sireve. Umutite jaja.biber . ### .1 kašika brašna .so . T#s(o sa lukopleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .1%2 kašikice kima . %ospite po testu ohla*eni luk. Umutite kiselu i slatku pavlaku. isitnite i pospite preko slanine.muskat . jaja. preliv i ribani sir.2 jajeta .1 kg crnog luka .200g kisele pavlake .

&a!ine. -blikujte ku'lice 3G$'4 pa kaj&erice.krupno mleveni biber .1 manja veza miro ije . (obro umutite jaja.30 g soli .50g krupne morske soli 1amesite testo od brašna.250g kisele pavlake . %olovinu pra&iluka pospite po testu.150g dimljenog lososa . kašika brašna i 1 jaje dobro umućeno4. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.1dcl vermuta .30 g kvasca .T#s(o sa pra'!lukopleh 2(cm 200g testa za picu recept br 360 .2 dcl mleka . +emojte du'o mesiti testo.2 ve&a struka praziluka 40g maslaca .3 jajeta %ra&iluk isitnite na tanke kolutove i prodinstajte na maslacu. biber muskat i vermut.100g margarina . 4o$a&k# ka%'#r!c# 1 kg što sitnijeg brašna .biber . %re služenja ostavite testo da miruje 1 minuta. vode./osos i miro*iju isitnite.esto ra&vucite na dasci i pospite šunkom. pa dru'u polovinu pra&iluka. -hladite. omekšalo' mar'arina soli i kvasca potopljeno' u malo mleka.muskat . &atim losos i miro*iju. mleka.10g še&era . "ve pospite po pra&iluku. (odajte kim i šećer.10g kima . -stavite da odstoju 3$ minuta.150g sitno se'ene šunke . %rokuvajte na jakoj vatri dok ne ispari. pavlaku. 1asecite žiletom krst i kaj&erice premažite mojim prelivom3# dcl hladne vode.%reko kaj&erica pospite biber i morsku so. ##5 . . (odajte so. %ecite ih u prethodno &a'rejanoj pećnici na #$$ o : 3 minuta.so .Ispreklapajte nekoliko puta.

1%4l mleka . Kad nadenete i &avijete lako ćete oblikovati ki9lice. 7astanjite okru'lu ju9ku. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o :.U prethodno u'rejanu pećnicu pecite smr&nute ki9lice. )esite 'a 1$ minuta. I&radite 'a na dasci i ostavite da odstoji 1$ minuta. %rethodno &amr&nut mar'arin i&rendišite krupno na ju9ku.+apravite ? lopte testa i ostavite u hladnjaku #? sata.1 jaje . +adevajte i oblikujte ki9lice.biber po ukusu "itno iseckajte šunku i umutite jaja.1 kesica suvog kvasca . ##. 7avnomerno presavijte testo.(obro umutite.150g kisele pavlake 1amesite tvr*e testo.50g maslaca U brašno stavite kvasac.2 jajeta .-vaj postupak ponavljajte pet puta. Ki9lice namažite jajetom. "ecite kao par!iće torte.1 kg margarina . premaz: 1 $umance %re pe!enja. ki9lice premažite umućenim žumancetom. .K!/l!c# sa s!rotesto: 1 kg brašna .(odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo. 7a&vijte tanju ju9ku.malo hladne vode . pravite preklopljene tuou'love prethodno napunjene nadevom. Istanjite opušteno testo u ju9ke. "lužite tople. "mr&nite u 9ri&u 3mo'u da stoje u 9ri&u 3$ dana4. (odajte šunku i biber.1 kaši'ica soli . K!/l!c# sa )unkotesto:500g brašna .2 jajeta . -stavite testo 1 minuta.200g kisele pavlake 0#5dcl sir&eta .jaje.1 jaje nadev: 0#5kg kravljeg sira . dodajte jaja i kiselu pavlaku. nadev:250 g šunke . I&'nje!ite sir.

oblikujte ih i pržite na vrelom ulju. ##/ . %ecite u pećnici na umerenoj toploti.2 dcl ulja U brašno stavite kvasac i jaje.1 kaši'ica aleve paprike . sitno se!ene kobasice i aleva paprika. Istanjite testo. so. %osolite.so po ukusu . %remažite jajetom. +adevajte ki9lice.Bu(#r*k!/l# 1 kg brašna . lako ćete oblikovati ki9lice. ostavite na sobnoj temperaturi da malo narastu. opet rastanjite. namažite 'a mar'arinom. 7astanjite okru'lu ju9ku.biber po ukusu %ropržite slaninu i stavite da se dinsta kupus.100g še&era .1 kesica suvog kvasca .15g soli . Kad nadenete i &avijete. -stavite u hladnjaku 1 sat.1 jaje Kvasac umutite u mlako mleko. šećer. . &atim preklopite na trostruko. vanilin šećer i 1$$' mar'arina &amesite &ajedno sa uskiselim kvascem. -blikujte ki9le i ponovo ostavite u hladnjaku 3$ minuta. I&radite 'a na dasci. pa preklopite na !etvorostruko."ecite kao par!iće torte. nadev: 150g kiselog kupusa ribanca .(5g suve slanine 1 glavica crnog luka . I&radite testo da bude 'latko. crni luk.1%4l mleka .200g margarina . -stavite da uskisne. mleko. -stavite da odstoju 1$ minuta.1 kesica vanilin še&era . Ma2arsk# k!/l!c# testo: 500g brašna .50g maslaca .1 jaje .4 dcl mleka .40g brašna .rašno.1 par srpskih kobasica . (odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo.

mleka. !varaka.300g iseckanih sve$ih 'varaka . %remažite žumancetom i pecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1$ minuta. %resavijte testo i ostavite 3$ minuta da odstoji.1*0 g brašna .3 $umanceta .so po ukusu . 7a&vijte i oblikujte manje po'a!ice. kvasca otopljeno' u mleku. umešana sa kiselom pavlakom i biberom.esto ra&vucite.200g maslaca .Kro-p!r*k!/l# sa )unko200g krompira .so po ukusu . soli. -vaj postupak ponavljajte tri puta. oljuštite i propasirajte krompir. -blikujte ki9lice i pecite na umerenoj toploti.1amesite sa jajetom.1 jaje .40g kvasca 2#5 dcl mleka .esto dobro i&radite da postane 'latko. . brašnom i kvascem rastopljenim u mleku. ostavite ih na toplom jedan sat da narastu.20g kvasca . 7a&vucite testo okla'ijom i premažite jednim delom maslaca.150g kisele pavlake . Umutite maslac i podelite na tri dila. # žumanceta.biber po ukusu "kuvajte. (obro i&radite testo da bude 'latko. . ##7 .biber 1amesite polumeko testo od brašna. solju.200g šunke 150g kisele pavlake . Poga&!c# od &$araka !cca170 komada" 500g brašna .1 dcl mleka .secite na kvadrate i nadevajte pripremljenim nadevom2 isitnjena šunka.bibera i kisele pavlake.

+apravite loptu i ostavite u hladnjaku da prenoći.1 kašika še&era .1 jaje . kvasca.1 $umance .(obro 'a umesite da postane 'latko. jajeta. isecite žiletom krst. "utradan ra&vijte testo debljine 3 cm i vadite po'a!ice. 1amesite testo od kvasca.50g permezana . već da ostanu bele. Ka%'#r!c# 1 kg brašna .so po ukusu 1amesite testo od brašna. na sredini pobodite prst.Vadite i ocedite ##2 .2 kašike ulja .20g kvasca .Poga&!c# od s!ra 250g maslaca . +a krpu pospite susam.50g kvasca . -vaj postupak ponavljati tri puta.so po ukusu U vodi rastopite kvasac i ostavite da uskisne. mleka.ulja. brašna. brašna. -stavite 'a na toplom 1 sat da uskisne. soli. pospite parme&anom i pecite na umerenoj toploti.250g punomasnog sira!ov'ijeg ili kravljeg" .so po ukusu (obro &amesite testo od maslaca. 9#$r#c! 2dcl vode .1%2l mleka . -stavite pola sata da naraste.250 g brašna . sira i soli. namažite jajetom i pecite na jakoj toploti. %a&ite da po'a!ice ne porumene.11 kašika ulja . %remažite žumancetom.150g susama brašno po potrebi . ulja.%olako spustite u klju!alu vodu i kuvajte # minuta. -blikujte pljeskavice.šećera i soli. Vrtite 'a da se napravi *evrek. "lužite tople. +apravite loptice.

##8 .*evreke i uvaljajte u susam.7e*ajte u pleh i pecite na umerenoj toploti.

+apravite loptu i ostavite u hladnjaku #? sata. )ikserom umutite mara'arin da bude buav. so i &amesite testo da se odvaja od posude. isecite testo na ? dela.2 jajeta . U sredini napravite udubljenje. mlekom.malo soli i sipajte malo mlako' mleka. stavite šećer. ##9 .2 $umanca . Istrunite kvasac. "utradan 'a ra&vucite u ju9ku 3 cm debljine.1#5dcl mleka .-stavite da mallo kisne 3$ minuta.250g punomasnog kravljeg sira . 1 jaje. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite G minuta na ##$o :.i jajetom. i&'nje!en sir.prašak &a pecivo i brašno.50g maslaca . premažite 1 jajetom.pospite parme&anom.1%2kesice praška za pecivo . napravite ju9ke $. (odajte mar'arin.1atim i&radite testo na dasci da bude 'latko.%a&ite da testo ne bude suviše tvrdo.%rekrijte sa malo brašna. %rstom &amutite.1%2 kaši'ice še&era .250g margarina .rašno sobne temperature stavite u manju van'lu. "lužite tople. cm debljine.(obro &amesite dok ne bide 'latko.350g brašna .2 kaši'ice soli .1 jaje .50g parmezana (obro umutite maslac.+amažite perece ra&mućenim žumancetom. P#r#c# !cca 100kimada" 0#5 kg brašna .25g kvasca .secite štapiće i pecite na umerenoj toploti. vadite perece specijalnom modlom i re*ajte u podma&an 3maslacem 4 pleh. -stavite 'a da odstoji 3$ minuta.Vuk!n# slan# )(angl# 250g maslaca . 1amesite kvasac sa brašnom.

"ve polako umutite i posolite. muskat. kiselu pavlaku.1 praziluk I&dinstajte pra&iluk se!en na tanke kolutove i slaninu na kocke.100g mesnate slanine .1#5 dcl belog vina . "lužite toplo. "lužite tople pudin'e u& meso.4 dcl mleka .# jajeta i 1 žumanceta. #5$ . so."ok)!rsk! pud!ng 140 g brašna . U prethodno u'rejanoj pećnici pecite #$ minuta na ##$ o :. %ospite seckan vlašac.so .Kriške hleba na kratko umo!ite u vino.4 kašike kisele pavlake .3 jaeta 250 g tvrdog sira . biber. )asu nalijte u modlu &a manje pudin'e.bibier .muškat .%ore*ajte u pleh prethodno mama&an maslacem.3 jajeta . (odajte jaja.vlašac . i&riban sir. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$6# minuta ne otvarajući pećnicu. )alo prohladite. -d 1 belanceta ulupajte !vrst sne'. Kr!)k# 3l# a sa s!ro12 tanjih kriški hleba .so U brašno sipajte mešavinu mleka. -do&'o premažite masom. "ve dobro i&mešajte.

2 dcl ulja testo: 100g brašna .so po ukusu %rosejte pepeo kro& sito. posolite 'a i ostavite da stoji # sata.oljušten i isitnjen badem.-d ove mase oblikujte male po'a!ice. "lužite toplo.1 šolja pepela od tvrdog drveta . U ced 3voda sa pepelom4 stavite 1$ žumanaca i brašna po potrebi da testo ne bude suviše 'usto.2#5 dcl ulja .1%4 kaši'ice bibera .biber.procedite kro& krpu.100g badema .1%4 kaši'ice soli . Vadite kašikom uštipke i pecite na vrelom ulju.1#5 dcl piva -perite. "lužite tople u& mlad kajmak i punomasni sir.so.10 jaja brašna po potrebi . pa&eći da se ne u&muti.2 kaši'ice kapra . cimet.već kao &a pala!inke.iseckan kapar. "vaku po'a!icu umo!ite u testo i pržite na vrelom ulju. "utradan.%olako umutite testo. #51 . -d brašna i piva umutite testo kao &a pala!inke. (odajte ulupani sne' od 1$ belanaca i ako ustreba još malo brašna. Manas(!rsk# poga&!c# 500g spana&a .2 jajeta . sipajte 'a u vodu i ostavite jedni noć da odstoji.1%4 kaši'ice cimeta .20g mrvica od hleba .o!istite i prokuvajte spanać.Gospodar*To-!n! u)(!pc! od p#p#la 1 1%2l vode .

(odajte jaja. %ržite pituljice na vrelom ulju.2 kašike alkohola . #5# .2 kašike ulja .so po ukusu -barite krompir sa ljuskom. -stavite jedan sat da odmori.1#5 dcl ulja (obro &amesite polutvrdo testo.Krok#(! od kro-p!ra 1 kg krompira .sosove i ribu. "lužite toplo. "lažite na tanjir jednu na dru'u. brašna. P!(ul%!c# !15-16 komada" 300 g brašna . "lužite toplo u& meso. kisele vode. -blikujte nudle3krokete4 i pržite na vrelom ulju u 9rite&i 3 minuta. -blažite ih na !iniju sa mekim papirom da upije masnoću. 1amesite polutvrdo testo. alkohola i soli. +apravite male loptice i ra&vla!ite ju9kice.2#5dcl ulja . -ljuštite 'a i sameljite kro& mašinu &a meso. "vaku predhodno psolite po ukusu. %onovo 'a premesite. "vaku &asecite po sredini.1#5 dcl mlake vode .2 jajeta .1%2 kaši'ice soli . I&radite 'a da bude 'latko.1dcl kisele vode .600g brašna .

biber po ukusu III nadev: 200 g mlevenog june&eg mesa . so i biber. "ve dobro i&mešajte.25 g mrvica od hleba Umutite i ispecite pala!inke.2 jajeta .100 g kajmaka . jaja.Gra(!n!ran# Vok!%#$# pala&!nk# 30 pala'inki !recept br/ 617" I nadev: 150 g šunke . Pala&!nka od -akarona 300g kratkih makarona .200g ov'ijeg sira .1%2kaši'ice še&era biber po ukusu U'rejte # kašike ulja. "lužite tople. "lušite u vatrostalnu posudu. "kuvajte makarone.2 $umanceta .biber po ukusu 1kašika ulja Preliv: 1 jaje . biber i kiselu pavlaku. prelijte ih umućenim prelivom od jajeta.so. -stavite da se ohladi.Kuvajte pola sata. Nad#$ III0 I&dinstajte mleveno meso na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.100 g kisele pavlake . %o 1$ pala!inki nadevajte ra&li!itim adevima. (obro i&mešajte. kisele pavlake. dodajte i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. iseckanim peršunom i biberom. dodajte kajmak. %akujte kao sarme.4kašike maslinovog ulja .so po ukusu .1%2kg paradajza . žumanca. +adeve pripremajte na sledeći na!in.2 jajeta .50 g parmezana . Nad#$ II0 I&'nje!ite sir.1 veza peršuna 1 kašika za'ina od sušenog povr&a . bosiljak.biber i šećer. (obro umutite. Nad#$ I0 Isitnite šunku.biber po ukusu II nadev: 150 g punomasnog sira . so. #55 .2 jajeta .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .so po ukusu . ocedite ih i promešajte sa sosom od paradj&a. dodajte oljušten i i&'nje!en paradaj&.200 g kisele pavlake . &atim pospite parme&anom i mrvicama i pecite ? minuta na ##$o:. (odajte jaja i i&'nje!en sir.so po ukusu .

"lužite toplo. .mlako i hladno. #5.U veliki ti'anj na &a'rejane # kašike ulja i&ru!ite masu od makarona.I&ravnajte kao veliku pala!inku.(obro je ispecite da dobije koricu sa obe strane.

1 kaši'ica bibera .100g suve slanine . pa u mrvice. "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja. seckan peršun.Po3o$an# pala&!nk# sa -o'go20 pala'inki . (odajte meso.150g mrvica od hleba . "lužite toplo.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .seckan peršun i biber. #5/ . Po3o$an# pala&!nk# sa -#so20 pala'inki .2 jajeta . +a ulju propržite sitno seckanu slaninu.1 veza peršuna .1 kašika ulja .1 kaši'ica bibera .+adevajte pala!inke i pakujte kao sarme.350g mlevenog june&eg mesa .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .B1A4.2 jajeta . %ecite ih na vrelom ulju.1 veza peršuna . "lužite toplo. &a!in od sušeno' povrća.400g tele&eg mozga . "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.(obro i&dinstajte.so po ukusu Ispecite pale!inke3recept br.2 dcl ulja Ispecite pala!inke 3recept br.2 dcl ulja .-hladite. +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. I&dinstajte mo&ak na 1 kaši!ici ulja.%ecite ih na vrelom ulju.150g mrvica od hleba . biber i so.B1A4. pa u mrvice. -hladite. dodajte &a!in od sušeno' povrća.

B1A4.2 jajeta .1 kašika ulja .%ala!inke nadevajte sa #03 nadeva.400g pe'urki .4 oljuštena i isitnjena paradajza .%ecite na vrelom ulju. &a!in od sušeno' povrća i pobiberite. -vim prelivom prelivajte pohovane pala!inke. +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme.2 dcl ulja .brašno . "lužite toplo.biber za pohovanje: 2 jajeta .150g šampinjona .1 veza peršuna %ršut i šunku isitnite na re&ance. I&dinstajte na maslacu. jaja i mrvice i pržite na vrelom ulju. šampinjone na tanke listove. pa u mrvice.ulje preliv: 1%3 nadeva .100g maslaca .150g šunke . Iseckajte pe!urke.150g mrvica od hleba . -hladite.Po3o$an# pala&!nk# sa p#&urka-a 20 pala'inkei . Rasko)n# pala&!nk# 16 pala'inki nadev: 150g pršuta . 103 nadeva. #57 .%obiberite.(odajte seckan peršun. "vaku upakuvanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.hlebne mrvice . U'rejte ulje i i&dinstajte pe!urke.1 kaši'ica bibera Ispecite pala!inke 3rcept br.1 veza peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . isitnjen paradaj& i peršun prodinstajte. Uvaljajte ih u brašno.

uljem soda6vodom i solju.7avnomerno stavite preko testa.#$ minuta pokriveno aluminijumskom 9olijom i minuta otkriveno.100g maslaca . I&'nje!ite sir i i&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. "lužite toplo. pa pokrijte jednom korom. "lužite toplo. odo&'o nasecite u liskama maslac. %ecite na umerenoj toploti ? minuta 2 #$ minuta otkriveno.2jajeta . %ecite # sata na umerenoj toploti.0#5 dlc ulja .so po ukusu .200g kisele pavlake .solju i biberom.300g punomasnog kravljeg sira 200g kisele pavlake .biber po ukusu 7a&vucite testo u tepsiji. "lažite jednu do dru'e ne pritiskajući.4 jajeta .so po ukusu I&'nje!ite sir i umutite 'a sa jajima. G! an!ca na -o% na&!n 1 kg sira . kiselom pavlakom. )aslacem premažite šerpu i obložite je dvema korama. %osle jedno' sata obave&no pokrijte 'ibanicu aluminijskom 9olijom da ne &a'ori. Kada ste napunili celu šerpu. jajima.1 dcl soda vode ili kisele vode .Br'a p!(a od s!ra 1 paket lisnatog testa . #52 . 1atim koru pokoru i&'nje!enu uma!ite u masu od sira.1 kg kore za gibanicu .

2 dcl mleka 400 g brašna .1 jaje .so po ukusu Nadev: 200 g kisele pavlake .biber po ukusu Iseckajte sirovu blitvu na re&ance 3be& korena4.200g kisele pavlake . Koso$ska p!(a sa l!($o- 1%2 kg kore za gibanicu . %ecite na umerenoj toploti ? minuta.300 g punomasnog kravljeg sira . (obro i&mešajte.20 kvasca . "lužite toplo. +adev rasporredite odo&'o na testo.+a kraju odo&'o stavite kore. 7e*ajte 3 kore pa poprskajte uljem i kiselom vodom. #58 . +amažite nadev. 1amesite testo sa brašnom.so po ukusu .2 jajeta (obro umutite maslac sa jajetom i solju.1 dcl ulja . mlekom. kvascem i i&mućenim maslacem.!k!na p!(a od s!ra Testo: 125 g maslaca . %ecite u pećnici na umerenoj toploti. %obiberite i posolite. "lužite toplo.Er. (obro umutite pavlaku sa i&'nje!enim sirom i jajima. pa opet ponavljajte postupak dok imate materijala.1 jaje . so i biber. (odajte jaje kiselu pavlaku. 7a&vucite 'a u podma&an pleh. U malo mleka ra&drobite kvasac i pospite 'a brašnom da uskisne.2 dcl kisele vode nadev: 500g blitve bez korena .

(ve kore namažite uljem i slatkom pavlakom. %ecite jedan sat na umerenoj toploti.1 kašika ulja . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta.&atim opet naborane kore.2 jajeta . 1atim sve ? rolne &asecite do pola na par!iće debljine B cm i &alijte prethodno umućenom slatkom pavlakom. 1atim %otrpušu i&vadite i& pećnice i isecite par!iće.1 dcl ulja 150g suve slanine . %ospite i&dinstan kupus. #$$ ' kisele pavlake i biberom.so po ukusu . 1atim stavite red naborane kore.jajima i solju.P!(a od k!s#log kupusa 3%4 kore za pitu . seckan peršun. 1 jajeta i bibera.1 kg kiselog kupusa ribanca . Po(rpu)a 3%4 kore za gibanicu . miro*iju i dosta bibera.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 glavica crnog luka . +a ovaj na!in napravie ? duple rolne.pa dinstovano meso.so -biber Isitnite slaninu. "tavite jednu koru na podma&an pleh.5vrsto uvijte rolnu.pobiberite i dinstajte na umerenoj toploti. -do&'o stavite koru kao poklopac. %ecite još 1 minuta. i&mešajte sa kupusom. 1alijte odo&'o mešavinom od #$$' kisele pavlake.1atim ponovite postupak i prethodnu rolnu uvijte u novu rolnu. #59 . dodajte &a!in od sušeno' povrća.3%4 kg punomasnog sira . pa pospite mešavinom sira. "lužite toplo. %ecite još? minuta.5 jaja .400g kisele pavlake .1%2 kg mlevenog june&eg mesa .1 veza miro ije .1 veza peršuna . -hladite. %osebno i&'nje!ite sir i umutite 'a sa ? jajeta.-vaj postupak ponovite još jedanput.2dcl slatke pavlake .biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. Ukupno pe!enje 3$ minuta.

1#5 dcl ulja 1amesite testo. 7a&vucite G ju9ki veli!ine tepsije 3#G cm4.so nadev: 7 jaja .200g kravljeg sira ."a%a&a testo: 600g brašna .$ .(obro umutite sve sastojke predvi*ene &a nadev.+amažite tepsiju uljem i re*ajte sledećim redom2 ju9ka. #.ulje.nadev. 8ormirajte G ku'li i ostavite ih da miruju 1 minuta.2#5 dcl mlake vode . "lužite toplo.300g kajmaka .%oslednju 'ornju ju9ku premažite samo uljem i i&bodite viljuškom. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici ?$ minuta na ##$o:.

so po ukusu nadev: 300g svinjskog mesa . cm debljine. Coš malo dinstajte. #. koje postavite na testo.1 kašika pirea od paradajza . (obro i&mešajte i nekoliko minuta i&dinstajte. Isecite ta!no komad koji će poslužiti kao 'ornji sloj6poklopac.0#5 dcl mleka . .1 jaje .-hladite celu mešavinu. (odajte vino.ladan nadev rasporedite preko testa. 1atim sitno iseckajte meso i šunku. -d testa odsecite !etvrtinu i &amesite sa mešavinom jajeta i vina . biber. ša9ran i pire od paradaj&a.1 ljuta papri'ica !+e+eron" . Ivice testa vratite preko nadeva.1(0g maslaca . -stalo testo stavite u uljem podma&an pleh da krajevi prela&e ivice pleha.koje tako*e dinstate 1$ minuta.prstohvat ša+rana .5 kašika belog vina .7astanjite testo i premažite 'a maslacem.3 kašike brašna .2 glavice crnog luka . Caje umutite sa mlekom i dobro natopite pajetu. %reklopite 'a i dobro 'a i&radite da bude 'latko. %ecite ?$ minuta na ##$o:. na kome prepržite sitno seckan paradaj&.200g šunke . radlom isecite nekoliko traka.M#ks!kanska pa%#(a testo: 500g testa za doma&i hleb recept br/407 .so po ukusu biber po ukusu T#s(o0 )aslac ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da omekša. Nad#$0 U'rejte polovinu ulja i u njemu i&dinstajte seckan crni luk i ljutu papri!icu.1 jaje . . -do&'o stavite deo testa6 poklopac.1 . Caje i belo vino ulupajte žicom.1atim umešani deo testa &amesite sa ostalim testom.esto okla'ijom ra&vucite u ju9ku od $. %ospite 'a brašnom i ostavite u toplom da odstoji 3$ minuta.3 kašike ulja .2 paradajza .1%2 dcl belog vina . U dru'oj posudi u'rejte preostalo ulje. I&bodite 'a viljuškom. so. -vu masu umešajte sa &'otovljenim mesom.

%osebno i&'nje!ite sir. "lužite toplo.2dcl mleka . "vaku koru namažite uljem i mlekom.100g maslaca .2 jajeta . (odajte &a!in od sušeno' povrća. so i dosta bibera. %akujte male pitice kao sarme.so po ukusu .P!(!c# od s!ra ! -#sa 1kg kore za gibanicu .50g maslaca . seckan peršun. Uklup&ana p!(a od s!ra 1 kga kora za gibanicu . jaja. #.500g punomasnog sira . Upakujte pleh u aluminijumsku 9oliju i tako pecite u toploj pećnici 3$ minuta. -dvojeno i&'nje!ite sir i umešajte 'a sa jajima i kiselom pavlakom. %obiberite i posolite po ukusu.# .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .500g mlevenog gove eg mesa .so po ukusu biber po ukusu I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja. &atim celu premažite jednim od dva nadeva. biber i sve dobro umutite. "lužite toplo.2 dcl ulja . dodajte kiselu pavlaku.2 jajeta . %ecite u pećnici na umerenoj toploti. 1atim svaku koru namažite sa malo ulja i mleka. seckan peršun. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna . so i biber po ukusu.200g kisele pavlake .200g kisele pavlake .500g mlevenog gove eg mesa .1 veza peršuna . maslacem nama&an pleh.1#5 dcl ulja .biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. %o dija'onali uvijte u oblik male pite.600g punomasnog sira . 1atim uvijenu pitu &avijete kao male puževe. +a svaku pitu stavite mali 'rumen maslaca. -vako uklup!ane pite slažite u. "ložite ih u tepsiju i odo&'o rasporedite listove maslaca.2 dcl mleka .

200g punomasnog kravljeg sira . )esite testo što duže da se sasvim odvaja od ruku i daske i da bude 'latko.5 . poprskajte malo uljem i savijte im sva ? kraja. uvijajte u oblik pite. soli i vode da bude polutvrdo.$ara 1kg brašna .4 kašike kisele pavlake . .1#5 dcl ulja .biber po ukusu %rvu koru namažite uljem i mlekom i preko nje slepite dru'u koru koju namažete ponovo uljem. # jajeta. Pu. Cednu po jednu koru rastežite rukama na stolnjaku da kora bude što tanja. "ložite je u podma&an pleh u ravne komade ili u tepsiju uvaljajte oblik veliko' puža.#$! od s!ra 5 komada kora za gibanicu . "lužite toplu u& mlak kajmak u punomasni sir. namažite ih uljem i ostavite 1 sat da odmore. !etvrte i pete kore ponovite postupak. koji treba da vu!ete stalno ka sebi. 1atim !vrsto savijte u oblik savija!e i oštrim nožem secite komade debljine 1 cm. %oprskajte malo uljem i pecite u pećnici. mlekom i mešavinom sira. Kod treće.so po ukusu .esto podelite na tri ju9ke 3deblje4.1#5 dcl mleka . # kašike pavlake. %okidajte krajeve. U& pomoć !aršava. #. soli i bibera. Kada je pe!ena.hladna voda po potrebi .4 kašike ulja . =užvaru treba kidati rukama.50g parmezana . ulja. a ne seći.3 jajeta . %oložite ploštimice par!iće u podma&an pleh. +a svako par!e stavite kaši!icu mešavine jajeta i # kašike kisele pavlake.so po ukusu 1amesite testo od brašna.Pra'na gu. %ospite parme&anom i pecite u pećnici. %okrijte !aršavom da provene. pospite nekoliko kapi vode.

%ospite stru'anim ka!kavaljem.!. cm debljine. . #.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 dcl mleka 100g ka'kavalja .300g punomasnog sira . # kore namažite uljem i ra&mažite pripremljen nadev.. Upola 'a ispecite na umerenoj toploti. -hladite. Isecite pitu na par!iće. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta.1 kašika ulja .! 400g kore za pitu .so i biber.so po ukusu . %leh namažite maslacem i pospite brašnom.1 glavica crnog luka . -hla*en nadev stavite preko upola pe!eno' testa. "lužite toplo. "ecite kolutove 1. 1atim ponavljajte postupak 3rolnu u rolnu4 dok imate materijala. Umutite testo.1#5dcl ulja "ir i&'nje!ite i i&mešajte sa # jajeta. "lužite toplo.Čord!n! pu. U sredinu svako' par!eta napravite malo udubljenje u koje stavite deo umućeno' jajeta.250g kisele pavlake . "tavite odo&'o dru'u polovinmu testa. &a!in od sušeno' povrća.3 jajeta .biber po ukusu (obro umutite B žumancaca sa 1# ' kisele pavlake.seckanu 'lavicu luka i peršuna. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. (odajte ulupani sne' od B belanaca. I&dinstajte na ulju meso. U nje'a i&ru!ite polovinu testa i poravnajte. %relijte je vrućom 31# ' 4kiselom pavlakom.6 jaja . (ebelu rolnu &amr&nite u dubokom &amr&iva!u.4 kašike brašna . mleko.1 veza peršuna . 7e*ajte u pleh pljoštimice. 4#n%a p!(a sa -#so500g nlevenog svinjskog mesa .brašno i so. Uvijte rolnu.25g maslaca .

.0#5 kg mlevenog june&eg mesa .so po ukusu . Cednu koru namažete sa maslacem. Kada ste došli do sredine po sredini &asecite testo da biste mo'li da napravite uvijeni kru'. %osebno dobro umutite i&'nje!en sir sa kiselom pavlakom i jajima.rašno &amesite s uljem.esto lupati 1$ minuta. -do&'o namažite maslacem. Uvijte koru do kraja. 1atim uvijajte testo prema sredini. so i dosta bibera. %ecite još1$ minuta.3 dcl bistre supe . %ecite u pećnici#$ minuta. Cu9ku namažite dobro uljem.so biber /uk i&rendišite.so po ukusu nadev I: (50g mlevenog june&eg mesa ./ . Bosansk! ur#k 3%4 kg kore za pitu . dodajte so i biber i sve dobro &amesite sa mesom.5 jaja .100g maslaca . .Bur#k&!. 5vrsto priljubljene kore re*ajte u okru'lu tepsiju. 1atim secite uvijene par!iće oko #$ cm dužine. 1atim dobro poprskajte supom. solju i vodom da bude mekše testo. 7a&vucite okru'le ju9ke nešto deblje ne'o testo &a supu. Uvijajte ih ipravite male burek!iće. +a kraju ju9ke po ivici stavite venac od nadeva.biber po ukusu nadev II: *00g sira . a tri nadevom od sira. +apravite B lopti 3Bju9ki4. +a kraju kore stavite u&duž sirovo meso i !vrsto uvijte koru do pola pa opet stavite sitovo meso.3 kašike ulja .vode po potrebi . Istopite maslac. -stavite da testo odstoji 3$ minuta. u& vodu.2 glavice crnog luka .200g kisele pavlake I&dinstajte meso sa proprženom lukom. +a svaki stavite malo ulja. #.ulje. .0#5 dcl ulja .! testo:1#25 kg brašna .1 glavica crnog luka .1 dcl vode .ri ju9ke ćete nadevati mesnim nadevom. %ecite na umerenoj toploti %a&ite da ne bude suviše pe!eno.

-stavite pokriven burek 3$ minuta.7 . #.

+apravite u sredini brašna udubljenje i&lijte kvasac.uluma!omD.ostatak vode. %rohladite hleb na ži!anoj rešetki. kontrolišete da li je hleb dovoljno pe!en. da ne &a'ori.esto treba da se udvostru!i. #. %et minuta pred kraj pe!enja podmažite hleb D.2 kaši'ice še&era .2 kaši'ice soli .. Ispe!en hleb od&vanja. %okrijte vlažnom krpom i ostavite na toplom 1sat.1 kaši'ica sir&eta . 3D.5 dcl mlake vode .uluma!D je pekarski na&iv &a prema& kojim pekari prema&uju testa. -blikujte du'uljast hleb i stavite 'a u maslacem podma&an pleh. Kucanjem da donjoj strani kore.maslac za podmazivanje pleha . 7astopite kvasac u malo mlake vode sa 1 kaši!icom šećera. %osle prema&ivanja pecite hleb još pet minuta. &atim ulja i sirćeta.! 3l# (50 g brašna . 1atim opet na dasci pospite testo brašnom i mesite 1 minuta.2 .pospite 'a brašnom.%osle #$ minuta pokrijte 'a alu69olijom. šećera i soli.1 kaši'ica ulja (u'uljasti pleh 3 J 1# cm.uluma! &a ovaj hleb2 1dcl hladne vode i jedna kašika brašna. -stavite u lon!etu da uskisne.4 )oj . -blikujte testo kao loptu. pokrijte 'a vlažnom krpom i ostavite 'a na toplom # sata. malo soli i brašna.%osipajte 'a brašnom i mesite oko 1 minuta da bude potpuno 'latko.25 g kvasca . (obro &amesite testo.Do-a. %ecite hleb u prethodno &a'rejanoj pećnici na ##$o: ? minuta.

#.8 . +apravite loptu.15 g kvasca . dodajte 1 kaši!icu šećera. "manjite toplotu na ##$o: i pecite 1 sat. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji # sata. %eci&e u u'rejanoj pećnici 1 minuta na # $o:. U sredini brašna napravite udubljenje. %olako sve &amešajte. Kad je hleb pe!en.so uskisli kvasac i mešavinu mleka sa maslacem.1 jaje . .1 kaši!icu šećera i malo mlake vode i&mešajte i ostavite da kvasac ukisne. uvijte 'a u !ist !aršav i ostavite 3$ minuta. stavite 'a u pleh.100g maslaca .2#5 dcl mleka . -blikujte hleb.1 kašika mleka Kvasac.2 kaši'ice še&era .esto i&radite na dasci da bude 'latko.1 kaši'ica soli . pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji na toplom 1 sat.A-#r!&k! #l! 3l# 500g brašna . )esite 'a najmanje 1$ minuta. "kinite vruće mleko i ostavite da se prohladi da bude mlako. 1atim opet premesite na dasci pet minuta. )leko u'rejte i stavite B$ ' maslaca da se istopi. %remažite hleb umućenim jajetom i kašikom mleka.

%ripremite nadev.-blikujte loptu.mleko.60g maslaca .jaje.15 g kvasca .1#5dcl mleka .1%2 kaši'ice še&era . #. %okrijte testo i ostavite da odmara 1 sat. %onovo premesite testo."ve &amesite.1 dcl belog vina . Masl!no$ 3l# 500g brašna . %remažite 'a žumancetom. (odajte isitnjene maline i šunku 3mesnatu slaninu4.40g zelenih icrnih maslina !po 20g" . maslinovim uljemn i belim vinom.1 veza peršuna . U sredinu sipajte pripremljen nadev.so po ukusu .4 jajeta . -stavite pripremljen hleb da stoji još #$ minuta.100g pršute!mesnate slanine" maslac za podmazivanje .1 dcl maslinovog ulja . pa 'a opet ostavite na toplom 1 sat. U van'lu &amesite testo sa umućenim jajima. žumance.25 g kvasca . kvasac. šećer i ostavite da uskisne. U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate uskisli kvasac.+araslo testo okla'ijom istanjite da bude nešto veće od kalupa.prašak &a pecivo.rašno.1 $umance nadev: *00g punomasnog kravljeg sira .biber po ukusu !krupno mleven" I&mešajte ? kašike mleka. istopljeni maslac i so. tako da testo preko ivica ravnomerno visi. %ecite $ minuta u pećnici prethodno u'rejanoj na #$$ o:. I&radite meso na dasci dok ne postane 'latko.100g maslaca . +a sredini napravite kao !vor. Umutite maslac. i&mrvljen kvasac i so dobro i&mešati.%rstima testo koje je visilo podi'nite i prekrijte nadev. seckan peršun.-stavite nadev u hladnjak.1 kaši'ica praška za pecivo . "tavite testo u maslacem podma&an kalup. %remežite kalup &a tortu.1 kaši'ica soli . so i biber.1 $umance . i&'nje!eni sir.30g naribanog parmezana .Gru'!%sk! 3l# sa s!ro- testo: 500g brašna .1 jaje .9 .1 kašika maslinovog ulja . pokrijte je vlažnom krpom i ostavite na toplom da stoji 1 sat.

leb možete služiti topao u& aperitiv. . .leb namažite maslinovim uem pospite parme&anom i pecite ?$ minuta na #$$ o:. #/$ .(obro podmažite okru'li pleh &a tortu.sipajte testo i opet ostavite da odmara.

25 g kvasca .(odajte brašno kao i pavlaku. Išarajte viljuškom.po potrrebi mlake vode .150g naribanog ementalera .0#5 dcl mlake vode .esto pokrijte sa vlažnom krpom i ostavite da nado*e.2 dcl mleka 150g kisele pavlake . Coš jednom kratko mesite testo. 3pecite 3 otkriven hleb a # minuta pokriven sa alu6 9olijom4. -stavite testo da odmori #$ minuta.1 $umance . )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko.rašno stavite u veću posudu i na sredini brašna napravite udubljenje.so po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B$ minuta na #$$ o :.1 kašika ulja . Srpska poga&a 1 kg brašna .500g brašna . 1amesite 'latko testo koje mesite cca 1 minuta. . slaninu i sireve.namažite 'a sa jajetom. ulja. #/1 .+l# sa s!ro. "lužite mlak hleb u& aperitiv. -kru'li pleh &a tortu namažite maslacem.)alo brašna pospite preko kvasca.maslac za podmazivanje .sipajte testo i ostavite još 1 mionuta da stoji.2 kaši'ice soli . sode bikarbone i soli.I&drobite kvasac i umešajte 'a sa mlakom vodom.1%2 kaši'ice sode bikarbone . "tavite 'a u podma&anu tepsiju.1 jaje I&dinstajte slaninu i ohladite. %remažite žumancetom i pecite na umerenoj toploti 1 sat 31<$ o:4. vode. . )aslac na toploti omekšajte i dodajte mleko.50 g maslaca .50g naribanog parmezana .! slan!no- 150 g seckane slanine .

%remažite žumancetom. sode bikarbone i soli. 7a&vucite testo da bude dvostruko veće od tepsije.%olako dodajući kiselu vodu &amesite testo. išarajte viljuškom.1 $umance . vode. "laninu isecite na tanke listove. ulja.po potrebi mlake vode .1 prašak za pecivo .$odo1kg brašna . "lužite toplo.%ospite preko slanine krupno mleven biber. %reklopite testo.2jajeta .1l kisele vode . uvijte je u !aršav da odstoji. #/# .so po ukusu . -blikujte po'a!u. Kad je 'otova. +a jednu polovinu pore*ajte listove slanine.uvijte je u !aršav da odmori 1 sat. Krajeve dobro spojite oblikujte okru'lu po'a!u.biber po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna. Kad je 'otova.1%2 kaši'ice sode bikarbone 150g suve slanine . prašak &a pecivo.Poga&a sa slan!no1 kg brašna . +apravite loptu. "tavite je u podma&anu tepsiju. viljuškom napravite šare.premažite žumancetom i pecite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti. Poga&a sa k!s#lo.1 $umance . "lužite toplu u& kajmak i sir. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko.so. -stavite da odmori #$ minuta. "tavite u podma&an& tepsiju.so po ukusu U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate umućena jaja. %ecite u pećnici na 1<$ o: jedan sat.1 kašika ulja .

1%2l kisele vode . Bosanska poga&a 1kg brašna .ulja.a rubove ostavite deblje. #/5 .vodu i so. %ecite u pećnici #$ minuta na 3$$ o:.1 dcl mlake vode .2 dcl mleka . 7astanjite testo i premažite 'a maslacem.+#rc#go$a&ka poga&a 1kg brašna .2 dlc kiselog mleka . -vu po'a!u sluite isklju!ivo toplu. kiselim mlekom. -stavite da odstoji #$ minuta. praška &a pecivo i soli. %resavijte 'a na tri dela. -blikujte po'a!u stavite je u podma&anu tepsiju. mleka. +amažite žumancetom i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ o:. 8ormirajte po'a!u.so po ukusu 1amesite brašno. Boga(a poga&a 1kg brašna . i&bodete je viljuškom i ostavite je u podma&anom plehu 3$ minuta da nado*e. +apravite loptu i ostavite testo da odmara ?$ minuta.1 prašak za pecivo .20g kvasca so po ukusu "tavite kvasac u malo mlake vode da uskisne. I&radite !vršće testo dok ne bude 'latko. "lužite tople u& kajmak ili sir.mlekom solju i vodom.so po ukusu 1amesite testo od brašna. "vaku na sredini rastanjite. . -vaj postupak ponovite tri puta. Kidajte je na komade. # žumanceta.2#5 dcl mleka .8ormirajte loptu i ostavite da odmara ?$ minuta.%remestite i 9ormirajte manje lopte od # $'.2#5 dcl ulja .esto treba da je polutvrdo.150g maslaca .3 $umanceta . %remažite malo uljem i pecite ?$ minuta na ##$ o:. %o'a!e odo&'o i&bodite viljuškom. 1amesite brašno s uskislim kvascem.

testo mora da bude mekano &a ra&liku od testa &a po'a!e.25 g sve$eg kvasca . solju.1 jaje (obro &amesite testo da bude 'latko. ukrasite sa viljuškom i premažite jajetom.%remestite.8ormirajte loptu i ostavite da odmara 1 sat. +e treba ostavljati da uskisne. 7a&vucite 'a rukom i dobro namažite maslacem.1 dcl ulja .1 $umance . šećerom i vodom.i&mrvljen kvasac i so. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. "tavite testo u tepsiju 3#cm. So-un 1kg brašna . premažite žumancetom. 1amesite testo sa brašnom. I&radite testo da bude 'latko.1/5 kaši'ica soli .S#l%a&ka poga&a (50g brašna . Uobli!ite po'a!u. i&bodite viljuškom.3%4l mlake vode 16g soli Umešajte sa vodom kvasac da uskisne.%ore*ajte na !aršav da se ne &alepe i ostavite 3$ minuta da nado*u. Rasko)na poga&a 1kg brašna . .so po ukusu 1amesite brašno.25 g kvasca . kvascem. .20g kvasca .1%2l mleka .esto dobro i&radite da postane 'latko.20g še&era .250g maslaca . %osle oblikujte manje lopte od # $'. i stavite u pleh podma&an maslacem. %osle se samo pririsnu rukama i oblikuju somuni. -vaj postupak ponavljajte nekoliko puta dok ne utrošite maslac. #/. mleko. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.4 dcl vode !mlake" . %ecite u pećnici 1$ minuta na 3 $ o:.

S(ar!nska c!c$ara 3%4 kg punomasnog sira . mleko. Pro%ara 300g punomasnog kravljeg sira . brašno.3 šoljice pšeni'nog brašna . Coš minut6dva promutite na vatri. #// .4 ka+ene šoljice mleka .1%2 kesice praška za pecivo .300g kajmaka .4 šoljicekukuruznog brašna . %odmažite tepsiju. prašak &a pecivo i so. "lužite toplo.3 jajeta . malo ocedite mast.so po ukusu I&'nje!ite sir i stavite sa vodom i mlekom da se kuva.brašno po potrebi . uspite brašna da ne bude mno'o 'usto.10g soli (obro umutite 3 žumanceta. sipajte smesu i pecite u pećnici $ minuta na ##$ o:. (odajte kajmaka i služite toplo.4 kašike brašna . (odajte ulupani sne' od 3 belanceta. %osolite. i&'nje!en sir.so po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku sa brašnom da nema 'umuljica.ulje. %red služenje umutite i i&'nje!en sir.2 dcl mleka . 7!c$ara 500g kisele pavlake . Kad voda i mleko proklju!aju i sir se istopi. Eko je suviše masna. "ve i&mešajte.300g punomasnog kravljeg sira . "tavite na vatru i stalno mešajte da se napravi masa.3 šoljice ulja .2 dcl vode .

"lužite mlake projice.100g kisele pavlake .150g 'varaka . #/7 . "jedinite sa prethodno pripremljenom smesom i stavite u kalup &a male proje 31B komada4. "tavite mleko da se kuva. stalno mešajući. (obro umutite kajmak. %red služenje pospite !varcima.4jajeta . posolite i ostavite da stoji 1 sat.1 kg starog hleba . da se dobije ne mno'o žiitka masa. %ecite još cca 3$ minuta. dodajte hleb.200g kukuruznog brašna . Kuvajte hleb dok se ne napravi popara stalno mešajući.1#l%an!k 3 veze zelja !blitve" .300g punomasnog sira . I&vadite i &asecite svaku projicu po sredini sa malim krstom.200 g kajmaka . Kada proklju!a. "ipajte kajmak i i&'nje!en sir.3#5 dcl vode -perite &elje. iseckajte na re&ance. ulje i 3 jajeta.&alijte sa dobro umućenom kiselom pavlakom i 1 jajetom. "lužite toplo. Kukuru&no brašno poparite sa vrelom vodom.1 dcl ulja .so . (odajte oce*eno &elje.so po ukusu "tari hleb isecite na kockice. "tavite u prethodno u'rejanu pećnicu i pecie 3$ minuta na ##$o:. sir. Popara -rsna 1l mleka .200g punomasnog sira .200g kajmaka .

SPE7I"A4ITETI I1 MORA #/2 .

Kada je riba kuvana.2 limuna . &alijte je maslinovim uljem i pospite seckanim peršunom. biber. Napo-#na0 Ukoliko je riba smr&nuta. 1 ve&u peršuna.1dcl maslinovog ulja . 1 limun ise!en na kolutove i vode da o're&ne. odmr&nite je tako što ćete u posudu staviti ribu.4#)o 5ku$ana6 r! a 1 . morsku so.morska so po ukusu "ar'u o!istite i oljuštite.1#5 kg ribe!arbun# pauk#osli&#škrapina#ili kavala" -1#5 dcl maslinovog ulja .1 glavica crnog luka . luk. sveže mleveno' bibera i nekoliko kolutova limuna.2 lovorova lista . lovor.0#5dcl ulja . "tavite u posudu ribu. ulje. Kuvajte na umerenoj toploti #$ minuta. #/8 .1 limun . "ipajte vodu da o're&ne.2 veze peršuna .sok od 1 limuna . Kada se riba odmr&ne. 1alijte je maslinovim uljem. pripremite je prema receptu.1 veza peršuna . Kuvajte je 1 sat otklopljeno na umerenoj toploti. &aliti vodom i dodati šaku morske soli.morska so po ukusu -!istite ribu i posolite. Kada je riba 'otova. 4#)o5ku$ana6 sarga 1 kg robe !sarga" .1 kaši'ica sve$e mlevenog bibera . dodajte maslinovo' ulja i pospite seckanim peršunom. -stavite da odstoji 3$ minuta.10 zrna bibera .

sok od 1 limuna .2 dcl belog vina . seckane masline be& koštica.8krap!na na sala(! 1 1%5 kg škrapine . posolite. #/9 . bla'o i&lupajte tu!kom. &alijte kuvanom smesom i pecite u pećnici na umerenoj toploti ? minuta. so i biber.so po ukusu .100g maslinki .1dcl ulja 100g brašna . %olako i&mešajte sa komadima škrapine i seckanim tvrdo kuvanim belancima.biber po ukusu -slića o!istite. dodajte seckan crni luk. Osl!. &a!in od sušeno' povrća. U vatrostalnu posudu pore*ajte komade oslića.1 glavica crnog luka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . ru&marin. %osebno propržite oljušteni paradaj&.1%2 kg paradajza . maslinovo ulje. -stavite u hladnjaku da prenoći. "lužite toplo. na !(al!%ansk! 1 kg osli&a . Umutite majone& dodajte kiselu pavlaku i limunov sok.1 struk ruzmarina . uvaljajte u brašno i propržite na vrelom ulju. %obiberite i posolite.200g kisele pavlake .1 dcl maslinovog ulja .biber po ukusu "kuvajte škrapinu o!istite je i ohladite. belo vino.sos majoneza od 3 jajeta !recept br/ 4*(" .so po ukusu . Kuvajte sve #$ minuta.4 belanceta . "lužite hladno.

I&vadite polu'otovu tunjevinu i ostavite na hladnom.ulje . beli biber. sa!inite 'latko testo i ostavite # sata da odmara. sok od limuna.so .elanca ulupajte u !vrst sne'. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o:. "lužite toplo. 8ilete uvaljajte u brašno. %red služenje prepremite bešamel6sos sa sokom od limuna i paradaj&6pireom. +a polu&'otovljenu tunjevinu stavite seckane maslinke.so po ukusu biber po ukusu %rvo tunjevinu blanširajte.1kašika ulja . seckan peršun i &alijte pripremljenim bešamel 6 sosom. pivo.1 veza peršuna .2 $umanca .1%2l bešamel sosa .brašno .beli biber . i seckan peršun.sneg od 2 belanca ileti od škrapine: (00g +ileta . 7e*ajte na papirnu salvetu da upije masnoću. 8ilete isperite u hladnoj vodi. kašiku ulja.1%2 l belog vina .1 veza peršuna . Tun%#$!na na /rancusk! 6 narezaka tunjevine . #7$ .F!l#(! od )krap!n# u (#s(u od p!$a testo od piva: 200g brašna . "lužite tople u& tatar sos 3recept br. (instajte 1 minuta.100g maslinki 1 kašika kapra . %ore*ajte tunjevinu u vatrostalni sud.1 glavica crnog luka . žumance i so dobro umutite. 1atim propržite na maslacu seckan luk i pe!urke.3 kašike pirea od paradajza . kapar. prosušite i ostavite 3$ minuta u marinatu2 so.sok od 1 limuna .so . .100g maslaca .3dcl piva .rašno. prelijte pe!urkama i belim vinom. &atim &amo!ite u testo i pržite na toplom ulju.200g pe'uraka!šampinjona" . malo posolite i umešajte sa odmorenim testom.?GG4.sok od 2 limuna ."tavite u pećnicu da se pe!e na umerenoj toploti 3$ minuta.

#71 .1 kašika seckanog vlašca . seckani luk. vlašac dobro i&mešajte sa lososom. Kuvajte na umerenoj toploti 1$ minuta.1dcl vinskog sir&eta .1 kašika kapra .so po ukusu "tavite nareske lososa da se kuvaju u pivu i vodi.1 manji kiseo luk .1%2 l vode .4osos u p!$u !' <=>? god!n# 5 narezaka lososa .2 kašike ulja (imljeni losos isecite na sitne komade.biber .1 12 piva . dodajte peršun. sirće i so. maj!inu dušicu. Kada je losos kuvan. "lužite odmah.100g maslinki . %avlaku. D!-l%#n! losos (a(ar 300g dimljenog lososa .1 veza peršuna 1 struk ruzmarina . 1a!inite. /osos tatar mažite na krutone. ru&marin.2 kašike kisele pavlake .so .1 dcl maslinovog ulja . prelijte 'a maslinovim uljem.prstohvat maj'ine dušice . Kriške hleba propržite na ulju 3krutoni4 i pobiberite.* tankih kriški hleba . pospite kapar i seckane maslinke.

. seckan luk. +ladan kola& od r! # 1%2 kg osli&a bez kostiju .biber po ukusu 7ibu o!istite. %odmažite maslacem u&dužni pleh &a rolat i pospite mrvice. na listove ise!ene pe!urke i nareske ribe. I&vadite nareske i pore*ajte u vatrostalnu posudu. %ovrće kuvajte i dalje dok ne uvri na trećinu. "ve dobro unutite.1 dcl belog vina .soso4 lista po 400g .4 paradajza . (odajte jaja.50g maslaca . "lužite hladno. "ipajte ribu i pecite 1 sat na 1<$o:. %remažite kola! majone&om.50g maslaca . oljušten i ise!en paradaj&.2 dcl holandskog sosa . "ve i&mešajte i prelijte preko nare&aka ribe.300g kisele pavlake .ome dodajte holandski sos i kiselu pavlaku. so i biber. rasecite popola.3 dcl majonez sosa .so po ukusu . "tavite u pećnicu i pecite 1$ minuta na # $ o:.200g pe'uraka .biber po ukusu 7ibu prosušite i propasirajte. skinite kožu.100g kisele pavlake .4!s( sa 3olandsk!.50g mrvica od hleba . kiselu pavlaku. U posudu stavite maslac.2 glavice crnog luka .4 jajeta .so po ukusu . i&vadite kost. -vako dobijene nareske posolite i pobiberite. #7# . -hladite. 1alijte vinom i kuvajte na umerenoj toploti G minuta. "lužite toplo.

1 dcl ribljeg bujona . na svaki nare&ak stavite po dva koluta tvrdo kuvano' jajeta i prelijte sosom od oraha.pa u dva umućena jajeta sa biberom i alevom paprikom i na kraju u mrvice.biber po ukusu 7iblje nareske operite. Umešajte kiselu pavlaku.1#5 dcl ulja . &atim stavite nare&ak od lista i odo&'o opet nadev.1 glavica crnog luka .100g mrvica od hleba .4 plava patlid$ana . %ospite mrvicama hleba. peraja. I&dubite ih. sa soso.so po ukusu . Vino i bujon sipajte u meso od patlidžana i dinstajte dok sos ne uvri.1 kaši'ica aleve paprike . %ržite na vrelom ulju. /istove o!istite i isecite nareske. -hladite.1 dcl belog vina .Osl!. #75 . "lužite toplo. I&dubljene polutke nadevajte do polovine nadevom. 1atim uvaljajte u brašno. lukom i peršunom.5 jaja . I&vadite nareske rešetkastom kašikom. %osolite i pobiberite. -d 'lava. 4!s( sa pla$!.100g kisele pavlake .50g mrvica od hleba .4 paradajza .so po ukusu .ano4 lista po 350g .od ora3a (50 g narezaka osli&a .50g maslaca . %rocedite.100g brašna .1 limun . stavite maslac i pecite u pećnici #$ minuta na ## o:.3 dcl sosa od oraha !recept br/ 4*7" .%ecite ih sa ljuskom u pećnici ?$ minuta. "lužite toplo.pa(l!d. vinom i kuvajte na umerenoj toploti 1 minuta. +alijte nareske 1 dcl bujonom. I&va*eno meso od patlidžana sameljite &ajedno sa oljuštenim paradaj&om.1 veza peršuna .biber po ukusu U&duž secite plave patlidžane napola. kostiju i kože skuvajte bujon koji odmah procedite. posolite i &akiselite limunom.

sen9.1 kašika sen+a .beli biber .sitno iseckan list bosiljka . Pud!ng od /!l#a l!s(a sa soso. Sos0 Vino kuvajte sa sitno se!enim lukom. peršun i &alijte limunovim sokom. "lužite toplo sa sosom od vina.100g pe'uraka . 1atim i&vadite polovinu soka i u njemu umutite žumanca i pe!urke. vino. dodajte par!iće maslaca. pavlaku.1 glavica crnog luka . estra'on. pospite mrvice. sirće. posolite ih i pobiberite spolja i i&nutra.2#5 dcl slatke pavlake .200g rashla enog maslaca . beli biber.so -!išćene 9ilee od lista i&miksirajte u mikseru.100g maslaca .1 struk estragona . luk i paradaj&.so sos: 0#5l roze vina .so po ukusu .sok od 1 limuna .2 jajeta . -vim prelije ribu. U posebnoj manjoj posudi skuvajte maslac. . -vim sokom prelijte ribu i pecite u pećnici 3$ minuta. bosiljak i so.1 kašika vinskog sir&eta . #7.2#5 dcl belog vina .1 veza peršuna .biber po ukusu /istove o!istite i odstranite kožu.beli biber . "lužite toplo.4!s( sa p#&urka-a 4 lista . Kad luk sasvim omekša. i&miksitani list. %opite lukom i seckanim peršunom. (obro umućenu masu ra&lijte u male modle nama&ane maslacem. (obro umutite jaja.2 $umanceta .20g mrvica hleba .2 glavice crnog luka . )utite na vatri minuta. 1atim ih spustite u posudu podma&anu& maslacem.2 kašike paradajz-pirea . Kuvajte 3pecite4 u plehu sa vodom u prethodno &a'rejanoj pećnici ? minuta na ##$ o:. beli biber i so.od $!na 400g +ilea o'iš&enih +ilea od lista . %ecite dalje u pećnici #$ minuta.

100g brašna .2 dcl ulja 3 glavice crvenog luka . maslinovo ulje i seckan peršun. ru&marin.3 lista lovora . biber.so po ukusu -!istite. biber u &rnu i so. -vaj marinat prelijte preko pržene ribe. dodajte lovor. "ve kuvajte 3 minuta. pa dodajte soli po ukusu. "vako' dana dva puta menjajte mlaku vodu.10 zrna bibera . -hladite.2 struka ruzmarina . Kuvajte 1 sat.Bakalar na ok#)k! na&!n 3%4kg suvog bakalara .akalar potopite u mlaku vodu i ostavite da stoji # dana. "ve dobro i&mešajte i slušite mlako. nalijte vino. #7/ .so po ukusu . sirće."kuvajte i oljuštite krompir. posolite. I&mešajte ulja.2 limuna . I&mešajte 'a sa bakalarom. površinski 'a o!istite i kuvajte sa biberom u &rnu. %oklopite i ostavite u hladnjaku dana.5 glavica crnog luka 1 limun .1 kg krompira . karan9ilić. +a &aostalom ulju ispržite luk.2 dcl belog vina . pobiberite i uvaljajte ribu u brašno. 1 'lavicom luka i 10# limuna u kolutove se!eno'. so. I&mrvite 'a.2 dcl maslinovog ulja . %osle # dana bakalar ponovo operite u mlakoj vodi.2 dcl vinskog sir&eta . Kuvajte dalje dok bakalar ne omekša 3oko 3 sata4.biber po ukusu . "lužite hladno.2 lovorova lista .10 zrna bibera .-cedite bakalar o!istite od kostiju.1 veza peršuna . dodajte limun se!en na kolutove i kuvajte još # minuta. I&vadite ribu i stavite u vatrostalnu posudu. u'rejte i ispecite ribu.1#5 dcl maslinovog ulja . dodajte seckan luk. Isecite 'a na kolutove kao &a salatu. R! l%! -ar!na( 2 kg mešane morske ribe .2 karan+ili&a .

i stavite u hladnjak # sata.1 glavica luka 70g majoneza . "ve dobro umutite. #77 . -cedite. "ir i&'nje!ite. # dcl vode i sokom od limuna. dodajte proce*enu tunjevinu. sitno ise!en luk. pireom od paradaj&a. Tun%#$!na na do-a. +a kraju dodajte pe!urke i paradaj&.! na&!n (50g narezaka od tunjevine .100g kisele pavlake 100g maslaca .100g maslaca .1 kašika brašna .1 kutija tunjevine u ulju .200g paradajza .so po ukusu . %unite paradaj&e.unjevinu kuvajte B minuta. majone&.5 dcl belog vina .so . &alijte vinom.sok od 1 limuna .200g pe'urki . pavlaku.biber po ukusu . Ukrasite. %repržite je na maslacu s obe strane.100g paradajz-pirea . prelijte sosom i dinstajte $ minuta.2 glavice crvenog luka .biber %aradaj&e i&dubite i ostavite da se ocede. U vatrostalni sud stavite tunjevinu. "lužite toplo. biber i so. brašno.200g sira +ete . istopljen maslac.Parada%' pun%#n (un%#$!no6 komada paradajza . I&vadite ribu i na maslacu pržite luk. %osebno na maslacu i&dinstajte pe!urke i oljušteni i od semenki o!išćeni paradaj&.

%ospite da'njama 3skampima4. "lužite toplo.Kro-p!r pun%#n )krap!no10 krompira .so po ukusu . propasitajte. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. I&mešajte i punite krompire.10 zrna bibera . @krapinu stavite da se kuva.100g maslaca .300g tvrdog sira . kapar. Kuvajte 1$ minuta. 7ibu ocedite.1 veza peršuna .2 jajeta . %obiberite.20g suve slanine .4 jajeta . Morsk! kr) 1 paket kisnatog testa . %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$ o:. so i biber. kaprom i &alijte umućenom pavlakom sa jajima. jaja.biber 7atanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju 33?cm4.1 kašika kapra . seckan peršun.400g škrapine .so . dodajte seckanu slaninu.biber po ukusu Krompire operite i napola obarite. -do&'o stavite tanke režnjeve sira. limunov sok i 10# ve&e peršuna. +a svaki krompir stavite po 'rumen maslaca. I&dubite ih.2 kašike kapra . "lužite toplo. #72 . dodajte biber u &rnu.400g kisele pavlake .500g o'iš&enih dagnji! ili skampa ili mešavine dagnji i skampa" . %ore*ajte krompire u vatrostalni sud podma&an maslacem.sok od 1 limuna .

1 limun .(5 g maslaca .Rasko)n! -orsk! kr) 1 paket lisnatog testa .4 jajeta . %ecite u pećnici ? minuta na ##$ o:.2 glavice crnog luka . losos u komadima i &alijte umućenom pavlakom sa jajima.-do&'o stavite tanke režnjeve sira. Sku)# u /ol!%! 2 skuše po 600g . kavijar.unjevinu procedite.300g tvrdog sira . %obiberite.alu-+olije (obro operite i o!istite skuše. %ospite luk.4 jajeta . .1 kutija kavijara !100g" . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. 7astanjite testo. stavite 'a u tepsiju 33?cm4. "vaku posebno upakujte u alu69olije koje su nama&ane debelim slojem maslaca. %ospite luk.biber .300g dimljenog lososa . 7astanjite testo i stavite 'a u tepsiju 33? cm4. Utrobu svake skuše napunite sa 3 ve&e &eleni prethodno o!išćene i oprane.so .morska so . -do&'o stavite tanke režnjeve sira. tunjevinu.4 veze miro ije .biber Isitnjen luk propržite na maslacu.2 kutije tunjevine u ulju . 4osos k!) 1paket lisnatog testa .(5g maslaca Isitnite luk i prodinstajte 'a na maslacu. "lužite toplo.300g maslaca .400g kisele pavlake .400g kisele pavlake .2 glavice crnog luka . "lužite toplo.300g tvrdog sira . i&'nje!ite i i&mešajte sokom od limuna. &alijte umućenom pavlakom sa jajina. %obiberite.so . #78 .

#79 ."lužite toplo u& miro*iju kao ukras.

1 limun .ome dodajte i sitnije komade i repove skampa pa sve i&mešajte.so po ukusu . Ukrasite većim komadima skampa i limunom se!enim na kolutove. Ska-p! sa p!r!n&#1 kg skampa .1 kaši'ica sen+a . -do&'o stavite kolut limuna. %aradaj& oljuštite. solju i biberom. "lužite hladno. o!istite od semena i isitnite na manje kocke. -vu mešavinu pomešajte sa pirin!em. skampima. -dvojite nekoliko listova &elene salate. sen9om. &atim list &elene salate.250g pirin'a . "ervirajte &a svako' 'osta koktel u posebnoj !aši. (obro umutite ulje.4 belanceta . ocedite 'a i operite u hladnoj vodi. -stavite nekoliko sati u hladnjaku. Umutite sos6majone& sa kiselom pavlakom.Kok(#l od ska-pa 1 1%2 kg skampa . paradaj& 6pireom. sok od limuna. . o!istie i isitnite.100g maslinki . "kuvajte pirina!.sok od 1 limuna .1 glavica zelene salate .2 kašike pirea od paradajza . dva6tri krupnija komada skampa pa &alijte i&mešanom masom. #2$ . a ostalo isecite na re&ance. Isitnjen paradaj& i salatu dodajte majone&u i i&mešajte. sen9 i sardel6pastu. isitnjenim maslinkama. -dvojite krupnije komade od trupa. +ekoliko krupnijih ostavite &a ukras.biber po ukusu "kuvajte skampe i o!istite.2 paradajza . kaprom.150g kisele pavlake .1%2 kaši'ice sardel-paste . solju i biberom. tvrdim belancima seckanim na kockice.1 kašika sen+a .sos od majoneza od 3 jajeta recept br/4*( . +a dno !aše stavite isitnjen led.2 kašike kapra .3 kašike maslinovog ulja . "lužite hladno.biber po ukusu "kuvajte skampe.so po ukusu .

Krompir.1 kašika brašna .50 g parmezana . 1atim sipajte vodu od skampa. #21 . paradaj& i pitina!. so i biber.sok od 2 limuna .2 $umanceta . )alo prodinstajte. Krompir operite. hren. . %irina! je 'otov kada te!nost ispari.1 koren sve$eg hrena !dug 6 cm" .so po ukusu .100g kisele pavlake . U vrelom ulju pržite manje omlete i služite sa mariniranim krevetama.ren oljuštite i i&rendišite na sitno.solju.1 veza peršuna . pavlaku i brašno sve dobro i&mešajte.1%2l supe od skampa .*00g krompira .ulje za pr$enje %eršun isitniti i sa sokom od limuna. seckan peršun. +a ulju propržite seckan luk da omekša. 1a!inite po ukusu. o!istite i i&rendišite na krupno. "a!uvajte 10# litra vode u kojoj su se skampi kuvali.300g kreveta .biber po ukusu "kampe skuvati. biberom i uljem napraviti marinat u koji ćete umešati krevete i ostaviti da postoje 3$ minuta.1%2 kg paradajza .400g pirin'a .1#5 dcl maslinovog ulja .2 glavice crnog luka . -!istite i isitnite skampe. %ospite parme&anom. O-l#( od 3r#na sa kr#$#(a-a 1veza peršuna . žumanca. (odajte skampe. "lužite toplo.o(o od ska-pa 1 kg skampa .1 kašika ulja .R!.biber krupan .

1 lovorov list .10 zrna bibera so po ukusu Pariski sos: 150g maslaca . -cedite. -cedite i sipajte školjke i pe!urke u posudu i& koje ćete služiti.Ska-p! u p!l#.ak 4 dcl pile&e supe .200g kisele pavlake .biber -d belo' pileće' mesa i&vadite nareske.#.1 dcl supe od školjki .sok od 1%2 limuna .biber po ukusu Kuvajte supu.so po ukusu . dodajte brašno. %ar!iće od krajeva ispirirajte u mikseru sa solju i kiselom pavlakom.350g pe'uraka !šampinjona" . #2# . peršun. -tpakujte i služite u debljim komadima. vino.1 veza celera . (odajte obareni spanać. -stavite da se ohladi u vodi. pra&iluk.2 dcl mleka 2 $umanceta . Par!sk! sos0 U'rejte maslac.4 ve&a skampa .100g kisele pavlake . Kuvajte 1 minuta. celer. -do&'o nalijte ostatak sosa i pospite parme&anom.2 kašike brašna . %osolite.3 praziluka . "ipajte u vatrostalnu posudu ili &a svako' 'osta u po jednu školjku. +areske urolajte i &apakujte u prethodno dobro maslacem nama&anu alu69oliju. -vlaš istucite nareske. Kuvajte dok povrće ne omekša.1 veza peršuna . "tavite na plotni stalno mešajući dok smesa ne postane 'usta i 'latka. 8kol%k# S#n . Isecite nepravilne krajeve.100g maslaca . lovor.4 dcl belog vina .-#su 2 komada ve&ih pile&ih grudi . %rethodno obarene skampe pore*ajte na svaki prema&ani nare&ak. %ileće nareske namažite ovom masom. U oce*enu supu stavite školjke i pe!urke. )utite ru!nim mikserom.1 kg školjki 2en ?ak ili dagnji . "ipajte supu i mleko.100g parmezana .so . @koljke i pe!urke i&mešajte sa #03 sosa.100g kuvanog spana&a . (odajte umućena žumanca i kiselu pavlaku. -d supe &adržite 1 dcl &a sos. pobiberite i stavite limunov sok. biber u &rnu. %akete poširajte u vodi ?$ minuta. :elu masu umutite i &a!inite.

%ecite na umerenoj toploti #$ minuta. #25 . "lužite toplo.

250g kisele pavlake .2 dcl maslinovog ulja .1 veza peršuna 10 zrna bibera (obro operite i istružite da'nje. I&vadite da'nje.so po ukusu . "lužite sa bujonom u kom su se kuvale. kiselu pavlaku. dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 ljuta papri'ica . seckanu miro*iju. +alijte supom i dinstajte pirina! dok supa ne ispari. Kuvajte # minuta. %romešajte. so i biber.2#5dcl belog vina . vino. #2.3 dcl bistre supe . Iseckan luk propržite na maslacu. dodajte pirina!. crni luk. (a'nje su 'otove kada se otvore. "lužite toplo.V#kna od p!r!n&a sa dagn%a-a 300g dagnji iz konzervi .1 veza miro ije . ulje.sok od 2 limuna . so i biber. a u sok stavite $' maslaca.100g maslaca .1 limun . limun u kriškama.1 dcl maslinovog ulja .1 kašika brašna .biber po ukusu (instajte da'nje. i&mešajte 'a sa maslinovim uljem i sokom od 1 limuna.300g pirin'a . . Kada je pirina! 'otov. 1alijte Vor!ester6sosom. brašno.seckanu papri!icu i sok od 1 limuna.2 kašike >or'ester sosa . peršun i biber. Kuvajte na umerenoj toploti. -blikujte veknu od pirin!a u posudi i& koje ćete služiti i &alijte pripremljenim da'njama.4 dcl belog vina . +e sme da proklju!a. Dagn%# na u'aru 1 kg dagnji . "tavite u veliki lonac i nalijte vino. Vratite da'nje u kuvajte još minuta.1 glavica crnog luka .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .

1 manja glavica crnog luka . mrvicama od hleba. dodajte kapra i dinstajte dok bujon ne ispari. %ropržie pirina! i 'lavicu luka.1 kaši'ica kapra . %osolite i pobiberite.50 g parmezana . I&vadite ih i& školjki.biber po ukusu (a'nje spremite na bu&aru.sok od 1%2 limuna . (odajte da'nje i polako i&mešajte.100g mrvica od hleba . solju i biberom.so po ukusu .2 dcl belog vina .so (a'nje prokuvajte 1 minuta.R!'o(o od dagn%! 2 kg dagnji spremljenih na buzaru recept br/ 45* .biber po ukusu !krupno mleven" /i'nje operite i o!istite. #2/ .300g pirin'a . umutite sa uljem i limunovim sokom. %ospite parme&anom i služite toplo.0#(5 dcl maslinovog ulja .1 dcl maslinovog ulja . I& svake li'nje i&vadite kost.1 kaši'ica sen+a .so po ukusu .5 velikih maslinki . "av &eleniš isitnite.2 dcl maslinova ulja . $. 7e*ajte ih u podma&anu vatrostalnu posudu. dcl ulja. %ipke od li'nji sitno iseckajte i i&mešajte sa seckanim peršunom. U'rejte ulje.1 glavica luka . ohladite. Pun%#n# l!gn%# 1 1%2 kg lignji . +alijte da'njama i bujonom. dcl ulja. 1alijte vinom i 1.2 kašike kapra . %ržite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti. (obro i&mešajte i nadevajte li'nje ovim nadevom. Sala(a od dagn%! 500g o'iš&enih dagnji .2 veze peršuna .1 veza peršuna . "tavite ih u bujon u kome su se kuvale.

biber po ukusu /i'nje operite. dodajte seckan luk.biber po ukusu -perite i o!istite li'nje. maslac.sok od 1 limuna . 4!gn%# na sala(! 1 kg lignji . (odajte luka se!eno' na kolutove. seckan peršun.1 dcl maslinovog ulja . %ospite parme&anom.1 dcl maslinovog ulja .2 glavice crvenog luka 350g pirin'a . isecite ih na kolutove. paradaj&6 pire.4 glavice crvenog luka .0#5 dcl ulja .2 kašike kapra . +alijte vinom i dinstajte dok li'nje ne omeknu. Kada su li'nje omekšale.1 dcl belog vina .so po ukusu . "ve i&mešajte. "lužite hladno.1 veza peršuna . Isecite ih na komade. kapar i supu.50g parmezana 1 kašika kapra . so i biber. -hladite. "lužite toplo. "tavite vodu sa uljem i kuvajte 1 sat. #27 . o!istite i i& svake i&vadite kost.R!'o(o od l!gn%! 1kg lignji . kapar.so po ukusu .2 kašike pirea od paradajza . maslinovo ulje. (odajte pirina!.50 g maslaca .6 dcl bistre supe . sok od limuna. %repržite ih na ulju. riban celer. seckane maslinke.1 celer . so i biber.100g maslinki .

SOSOVI@ MARINATI@ NADEVI #22 .

alevom paprikom i karijem. I&mešajte sa majone&om. Sos B#rn#s 2dcl majonez sosa . "lužite hladno. Sos Andalu' 2 dcl majoneza .3 glavice crnog luka .2 kaši'ice aleve paprike .2 veze peršuna .Sos kar! 2dcl majonez-sosa . "lužite hladno. "lužite hladno u& meso. "lužite hladno.2 korena hrena . (odajte sok od limuna i so.sok od 1 limuna "itno iseckajte luk.200g kisele pavlake Umutite majone& sa kiselom pavlakom.2 veze miro ije . i kapar.2 kašike kapra . "ve dobro i&mešajte.2 kašike ke'apa . I&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. dodajte seckani peršun i miro*iju. ribu. "ve dobro i&mešajte. #28 .1%2 kaši'ice karija u prahu Umutite majone& sa ke!apom. Sos od 3r#na 300g kisele pavlake .sok od 1 1%2 limuna so po ukusu Istružite hren. krokete. dodajte limunov sok.

vino i limunovu koru.1 kašika še&era . blanširajte. (odajte seckan peršun i bosiljak.1 kašika maslaca .sok od 1 limuna . dodajte limunov sok. -ljuštene limune ocedite. %rocedite kro& sito i dobro i&mešajte sa hladnim maslacem.2 dcl pileše bistre supe . "kuvajte kao sirup. so i biber. @ećer u manjoj šerpici karameli&irajte. #29 .so biber /imun operite i oljuštite.Sos od s#n/a 200g sen+a . Sos od l!-una 125g maslaca .1 kašika sve$eg bosiljka kora od limuna . +ikako belu kožu. Sos od l!-una 'a )pag#(# 2 limuna . 1a!inite i dodajte =rand )arine da dobije aromu. so i biber.2 korena hrena . "lužite hladno.200g kisele pavlake .1 veza peršuna .200g kisele pavlake .biber po ukusu Umutite sen9 sa uljem dodavajući kap po kap. "ve dobro i&mešajte.sok od 2 limuna .0#5 dcl belog vina . /imunovu koru isecite na tanke štapiće. i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. prohladite i osušite. "lužite toplo u& špa'ete.so po ukusu . &atim dodajte pavlaku i kratko prokuvajte. &atim ribanu koru od limuna. (odajte kiselu pavlaku.2 jajeta .biber po ukusu (obro umutite maslac da bude buav.1 dcl ulja . "ve dobro umutite.so po ukusu . limunov sok. sok od limuna. stru'an hren. (odajte supu i skuvajte na polovinu. "lužite hladno.

2 kašike pira od paradajza . (odajte oljušten paradaj& i kuvajte 1$ minuta.1 glavica crnog luka .1 veza peršuna .Vok!%#$ pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl ulja . kapar. %reliv i&mešajte sa &elenom salatom.1 veza peršuna .so po ukusu . bosiljak. I&dinstajte seckan luk.1 list lovora . (odajte prošek i vino. stavite u dinstan paradaj&. lovor. "lužite hladno.1 struk bosiljka . seckan peršun. Kuvajte # minuta.1 kapika kapra . pire od paradaj&a.sok od 1 limuna so po ukusu (obro umutite ulje. Sos od (un%#$!n# 1 kutija sardele u ulju .1 kutija tunjevine u ulju .0#5 dcl prošeka . biber.0#5 dcl maslinovog ulja . "lužite hladno. dodajte so. seckan peršun i umućenu pavlaku sa pireom od para&a.prstohvat origana .1 mala tuba majoneza !*5 g" .biber po ukusu %ropržite sardele na njihovom ulju. Isecite i i&'nje!ite tunjevinu.2 lista kadulje !$al+ije" . ori'ano. majone& i so. "ve dobro i&mešajte. isitjene sardele. #8$ . Sos od sard#l# 1 kutija sardela u ulju . "talno mešajte. sok od limuna.0#5 dcl belog vina U'rejte maslinovo ulje i ulje od sardela. kadulju.3 paradajza .

2 kisela krastavca .1 koren hrena . I&'nje!itee tvrdo kuvano jaje i sve umešajte s majone&om.2 kašike kapra .1 $umance .2 kapike jabukovog sir&eta .sen9. Sos 'a s(ruganu )argar#pu 200g kisele pavlake .3 kašike sen+a .1 mala tuba majoneza !*5g" . I&mešajte. luk. #81 .1 kašika sen+a . Sos (a(ar 3 dck majoneza . so i biber. majone&.so po ukusu .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . krastavce. (odajte kiselu pavlaku. mlaku vodu i ulje.biber po ukusu Umutite žumance.1 jaje "itno isecite kapar. stru'an hren.1 kašika meda . "lužite hladno. Engl#sk! pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl maslinovog ulja . Kuvajte stalno mešajući na pari dok ne po!ne da se &'ušnjava.biber po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku.3 kašike mlake vode . "lužite hladno.1 manja glavica crnog luka .S-!l%!n sos od s#n/a 100g sen+a . so i biber.so po ukusu . "lužite u& stru'anu šar'arepu. sen9. -hladite.1 dcl crnog vina .3 kašike ulja .100g kisele pavlake .1 izrendisan crni luk "ve dobro i&mešajte i upotrebljavajte kao preliv &a salatu.

1 paštrnak .0#(5 dcl belog vina . "lužite toplo. Sos od k!s#l!3 kras(a$aca *0g maslaca .4 kašike sitno se'enih kiselih krastavaca U'rejte maslac. "lužite toplo ili hladno.so po ukusu .1 celer .1 dcl slatke pavlake .biber po ukusu Umutite žumanca sa vinom.sok od 1 limuna .1 šargarepa . Uspite supu stalno mešajući.2 kašike brašna . Sos 'a d!$l%a& 40g maslaca . pobiberite i kuvajte na pari dok ne &'usne.150g kisele pavlake . (odajte krastavce i kuvajte 1$ minuta stalno mešajući.sok od 1 limuna .2 glavice crnog luka . "lužite toplo ili hladno.5 zrna bibera .so po ukusu #8# .1 kaši'ica še&era .5 dcl bistre supe . 1alijte sokom od limuna i slatkom pavlakom. (obro umutite.%ropržite seckan luk i brašno.1 glavica crnog luka .4 dcl bistre supe .100g maslaca . Sos od -!oro2!%# 3dcl bešamel sosa .30g brašna .+olandsk! sos 4 $umanceta . (odajte list po list maslaca stalno mešajući. %osolite. sitno iseckajte miro*iju i i&mepajte.1 veza miro ije +apravite sos bešamel.

#85 . (odajte sok od limuna. šećer i kiselu pavlaku. so. Kuvajte dok povrće ne omekša. "ipajte supu i biber. I&mešajte. %asitejte.%ropržite na maslacu površe pa brašno.

%relijte tople njoke. (odajte šar'arepu i celer. dodajte so i biber. #8.Sos 'a r! u 1dcl vina .1 glavica crnog luka . %rženu ili lešo ribu &alijte ovim sosom. žumance i parme&an.3 kocke sira za mazanje U'rejte i kratko prokuvajte maslac.beli biber ulje u kome se pr$ila riba 1a'rejte ulje.3 kašike koncentrata paaradajza . +a kraju dodajte parme&an. %rokuvajte.so . dodajte vino. .20g struganog parmezana . pavlaku i sve sireve. "ve &ajedno umešajte i kuvajte na slaboj vatri 1 sat.1 $umance . šar'arepu i celer i&rendišite. -baren pirina! premešajte ovim sosom. da baci klju!. %aradaj& umutite sa vinom. )eso i&dinstaje na maslacu sa lukom. kiselu pavlaku. isitnjen kapar i beli biber.2 dcl vina .200g kisele pavlake . Pr#l!$ 'a n%ok# 50g maslaca .120g maslaca .1 celer .1 kapika kapra .2 šargarepe . Sos od par-#'ana 'a p!r!na& 200g kisele pavlake .biber . sen9.2 dcl slatke pavlake .40 g istruganog parmezana . Sos Bolon%#' 'a )pag#(# 250g mlevenog june&eg mesa .1 kaši'ica sen+a Umutite pavlaku.100g struganog trapista .parmezan /uk isitnite.

Umešajte u majone&.P!kan(an sos 'a p#&#n%# 1#5 dcl ulja . %e!enje.1 kašika sen+a . Kad je majone& umućen. vodu. "lužie hladno ili upotrebite &a dru'e sosove. istrunjen ru&marin. #8/ . Sos -a%on#' 3 $umanceta .origano Umutite ulje. ispasirani luk. dodajte sen9.prstohvat kajenskog bibera .suvi ruzmarin .30 g estragona . peršun. %rilikom služenja prelivajte ovim sokom. dodajte bibera i soli.1 manja glavica crnog luka .sok od 1 limuna . limun. paradaj&.3 dcl ulja . sok od limuna i so.50g zelene salate . jedno natrunjeno tvrdo kuvano žumance i jednu kaši!icu soka od limuna. "lužite hladno. -cedite i dobro propasirajte.beli biber . dok se pe!e mažite u nekoliko navrata. ori'ano i na kraju pobiberite. estra'on. )ešajte mikserom dodajući stalno ulje u tankom mla&u.so po ukusu "kuvajte spanać.sok od 1 limuna .pola tube koncentrata paradajza .1 dcl vode .1 veza peršuna .200g kisele pavlake . salatu.3dcl majoneza .so po ukusu "tavite u mikser # žumanceta 3ne smeju biti hladna i& hladnjaka4. 1#l#n! sos -a%on#' 50g spana&a .

so po ukusu . sen9. biber i isitnjeni peršun. iseckan luk. (odajte šećer.sok od 1%2 limuna .1 veza peršuna . "lužite u& meso i ribu. nalijte paradaj& i kuvajte ?$ minuta na umerenoj toploti. so.1%2l mleka .so .biber Umutite ulje. "lužite toplo.1 kaši'ica sen+a .2 kašike brašna .1%2 korena struganog hrena .1 dcl ulja . "ve dobro umutite.50g badema .so po ukusu #87 . +ladan pr#l!$ od parada%'a 1dcl ulja . bisiljak. sok od limuna.1dcl ulja .1 glavica crnog luka . (odajte obaren i propasiran krompir. hren. Sos od parada%'a 1kg paradajza . dodajte brašno. Sos #)a-#l 100g maslaca .beli biber po ukusu . propržite 'a da ostane svetle boje. biber i ulje. "lužite hladno u& meso ili ribu.biber po ukusu -ljuštite paradaj& i propasirajte.1 kaši'ica še&era .biber po ukusu -ljuštite i sameljite orahe i bademe.2 kaši'ice paradajza .so po ukusu .1 krompir . so. so i biber.sok od 1%2 limuna .prstohvat bosiljka . paradaj&.1 kaši'ica brašna . U'rejte ulje.Sos od ora3a 150g oraha .

biber i so. dodajte sok od limuna. "lužite toplo ili upotrebite kao osnovu &a dru'e sosove. (odajte vrijuće mleko. #82 .U'rejte maslac i propržite brašno da ostane svetle boje. "talno mešajući.

250g pile&e d$igerice . sen9om i solju. "lužite hladno.0#5 dcl ulja 100g kisele pavlake . biber. #88 .1 veza peršuna .1 kaši'ica estragona . kiselu pavlaku.Sos R#-ulad 3dcl majoneza .1 veza peršuna .2 jajeta . %obiberite.so . %otopite ki9le u mleku 1$ minuta.2 jajeta . kraj &atvorite !a!kalicom. ocedite ohladite.1 veza peršuna .1 kašika kapra . pe!urke. kapar.3 kaši'ice sen+a .100g suve slanine . -hladite.2 kašike sitno ise'enih kiselih krastavaca .so po ukusu biber po ukusu "itno iseckajte krastavce. Nad#$ 'a p!l# 250g pirin'a . estra'on.2 ki+le . dži'ericu i slaninu. "ve umutite s majone&om. "itno iseckajte luk. peršun. Nad#$ 'a p!l# na drug! na&!n 150g šampinjona . %unite pile. peršun. %ecite u pećnici normalno.biber -barite pirina! al dente. so i biber. %ecite u pećnici normalno. Umutite isce*ene ki9le.2 dcl mleka . jaja. punite pile. jaja. %rodinstajte na ulju. "ve i&mešajte. -stavite u hladnjaku 3$ minuta.1 glavica crnog luka . (odajte isitnjen peršun.biber Isitnite pe!urke i peršun.1%2 kaši'ice sardel-paste .so . so.

1 kašika sen+a .so . Maslac 'a !/(#k 100g maslaca . jaje.biber Umutite sve sastojke.3 ki+le . sockan peršun. "ecite na kolutove i stavljajte na topli bi9tek.2 dcl mleka . ki9le. Maslac 'a )a(o r!%an 100g maslaca . -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne.iseckan sve$i bosiljak .kora od pola limuna .1 jaje . Ki9le potopite u mleko 1$ minuta.2 kaši'ice konjaka . +amažite bi9tek mešavinom i uvijte 'a u providno6lepljivu 9oliju.crni biber "ve sastojke i &a!ine dobro umutite. %ecite u pećnici normalno. I&mešajte dži'ericu.kajenski biber . #89 . biber.Mar!na( 'a ros( !/ za bi tek od 1 k!: 1 kašika sen+a .biber %ropasirajte dži'ericu.urku 300g pile&e d$igerice .krupni biber (obro umutite maslac.2 kašike konjaka . so.sok od pola limuna . -stavite da stoji # sata. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne.1 veza peršuna . sen9.2 kašike ulja. -cedite.1 crni luk . +adevajte. "ecite na kolutove i stavljajte na tople šatobrijane.so .so . &atvorite !a!akalicom. Nad#$ 'a . isitnjen luk. konjak i biber.

SA4ATE #9$ .

sok od 1 limuna . kisele krastavce i paradaj& be& semena.2 paradajza .2 $ute babure . "ve polako i&mešajte sa pirin!em. (odajte sitno iseckanu šunku. ulje. 'rašak. /a'ano promešajte. (odajte kapar. -barite šar'arepu da ne bude mekana. ulje.3 paradajza .so po ukusu .1 veza peršuna 1 kutija ringlica u ulju . sok od limuna. pirina!.50g crnih maslinki .1 dcl ulja . (u'a!ke paprike prethodno ispecite i tako*e sitno isecite.100g kar+iola .100g sira trapista .0#5 dcl ulja .2 šargarepe . punomasni sir. (odajte kapar. ocedite i operite hladnom vodom.6 rotkvica 2 kisela krastavca . sok od limuna i so. trapist.2 kašike kapra 100g pirin'a . boraniju i jaja.2 zelene babure . maslinke. kar9iol.100g punomasnog kravljeg sira . kao i rotkvice i krastavac.so po ukusu .3 šargarepe .2 crvene babure .100g boranije . Sala(a od p!r!n&a ! po$r.biber po ukusu -barite pirina! u slanoj vodi.2 babure . babure i paradaj&. "lužite hladno.Vok!%#$a sala(a 3jajeta . šar'arepu. 7in'lice ocedite.biber po ukusu -barite 3tvr*e4 šar'arepu. -hladite i sve sitno iseckajte na kocke.sok od 2 limuna . pa sitno iseckajte. Isitnite na kocke babure.2 kašike kapra 3 kisela krastavca .a 250g pirin'a . #91 . so i biber. prethodno o!išćen od semena. -do&'o pospite bibera i seckan peršun.2 duga'ke paprike .

i&mešajte sa lukom i dok je topao.250g crvenog luka . -dmah.sok od 1 limuna . -!istite i isecite &elenu salatu.so po ukusu . Isecite 'a na kolutove.biber po ukusu (obro umutite ulje. dok je topla. #9# . sokom od limuna i solju.1 dcl hladne vode .1 dlc ulja .1 kašika sen+a . so i biber. i&mešajte s uljem.2 jajeta .Sala(a od l!($# 1 kg blitve .1 dcl ulja .1 kašika ulja . sokom od limuna i solju. "lužite toplo ili hladno. I&mešajte sa prelivom.sok od 1 limuna . vodom. %obiberite.2 dcl kiselog mleka .biber po ukusu -!istite i na tanke kolutove isecite luk i posolite 'a.sok od 1 limuna . kiselo mleko. majone&. "#r-#nska sala(a 2 ve&e glavice zelene salata . sen9. sok od limuna.2 kašike majoneza .so po ukusu -barite blitvu u slanoj vodi i kaši!ici ulja.1 dcl maslinovog ulja . -barite i oljuštite krompir. Kro-p!r*sala(a 1kg krompira . &alijte uljem. dodajte tvrdo kuvana seckana jaja.so po ukusu . -stavite da stoji 1 sat.

1 kaši'ica še&era . -stavite u hladnjaku. -cedite krastavac.3 dcl kiselog mleka . -!istite rotkvice i secite na tanke kolutove.so po ukusu .4 jajeta . "lužite hladno.1 veza miro ije . "lužite hladno. Kuvajte 1$ minuta.100g kisele pavlake . dodajte natrunjeno' hleba. kiselu pavlaku. Napo-#na0 Umesto sredine hleba možete staviti <$' mlevenih oraha. "ve dobro i&mešajte sa kiselom pavlakom i solju. (obro i&mešajte i pospite biberom. %osolite 'a i ostavite 3 sata da stoji. Isecite na kolutove.2 veze rotkvica .0#5 dcl ulja .sok od 1 limuna . ulje. ulje i kiselo mleko.0#5 dcl ulja .1 veza peršuna .5 kašika istrunjene sredine iz sve$eg hleba . so i biber.300g kisele pavlake .4 veze peraja od mladog luka . Coš ukusnije. %eraja od luka operite i iseckajte. Gru'!%ska sala(a 2 glavice zelene salate . #95 .biber po ukusu "tavite celer da se kuva sa sirćetom. dodajte sok od limuna.1 kašika vinskog sir&eta . Koristite specijalno rende &a krastavac.2 sve$a krastavca . solju i šećerom. Iseckajte miro*iju i peršun.so po ukusu -perite &elenu salatu i isecite na krupnije re&ance.biber po ukusu Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove.so po ukusu .Tara(or*sala(a 600g sve$ih krastavaca . Caja probarite i isecite sitno. Sala(a od c#l#ra 5 celera . -!istite i na sitne kocke isecite krastavce.

+a sitne kocke isecite krastavce i tvrdo kuvana jaja.3 kašike majoneza .sok od 1 limuna .1 celer .1 limun .150g šunke .biber %ile ispecite u pećnici.biber po ukusu Isecite na tanke kolutove debreciner i luk.1 kašika sen+a . "lužite hladno.2dcl sosa za struganu šargarepu recept br/ 4(6 -!istite i istružite na rende šar'arepu.2 kisela krastavca . Sala(a od luka /uk o!istite i isecite na tanke kolutove.so .15 maslina . -stavite # sata da stoji. %osolite i pobiberite. kapar. masline i kapar. %relijte sosom i služite odmah. -!istite od kožice. Umutite #9. @unku isitnite na re&ance.3 jajeta . +alijte ulje i sok od limuna i i&mešajte Sala(a od d# r#c!n#ra 4 debrecinera .1 kisela jabuka .1 dcl ulja . :eler i jabuku oljuštite i i&rendišite krupnije.3 kašike ulja . pra&iluk na kolutove.S(rugana )argar#pa 1 kg šargarepa . Sala(a od p!l#(!n# 1 mlado pile .so po ukusu .100g kisele pavlake .2 praziluka . ulje.2 kaši'ice kapra . %osolite i pobiberite. "ve dobro i&mešajte.4 glavice crnog luka . Isitnite tvrdo kuvana jaja. sok od limuna. ispendlujte koske i meso isitnite na kocke. .2 jajeta . (odajte sen9.2 kašike sen+a 2kašike kapra .

majone&. "lužite hladnu. "alatu ostavite u hladnjak. ulje. "ve polako i&mešajte. #9/ . sen9 i sok od limuna. kiselu pavlaku. dodajte so i biber.

150g kukuruza še&erca .150g tvrdog sira .1 dcl ulja . kapar. rotkvice.2 kisela krastavca . limunov sok.sok od 1 limuna .2 kašike sen+a .Sala(a od go$#2#g -#sa 600g gove eg mesa . i&dinstovano pileće meso i peršun. krompir i obarene viršle iseći na kolutove.200g belog pile&eg mesa . I&vadite i ohladite 'a.4 glavice crvenog luka . "lužite hladnu. -stavite u hladnjak.5 paradajza . %obiberite.2 glavice luka . %aradaj&. (odajte kukuru&.5 barena krompira . %ari&er isecite na re&ance. jaja.3 tvrdo kuvana jajeta .so biber .1 zelena paprika .ulje . #97 . "lužite hladno. Isitnite luk.so po ukusu . Isitnite na kocke krastavce i meso. "ve dobro promešajte.biber po ukusu "kuvajte 'ove*e meso kao &a supu.1 veza peršuna 150g parizera .1 par viršli . /uk isecite na tanke kolutove. kao ceo obrok u& tost. ulje. papriku. sok od limuna i so. sir. %olako i&mešajte salatu.2 kapike kapra . ulje.sok od 1%2 limuna -prati i iseći &elenu salatu. (odajte sen9. so i biber. -stavite u hladnjaku da se malo ohladi.1 veza rotkvica . Boga(a sala(a 1 glavica zelene salate .

%rokuvajte 'a pa &alijte kupus vrelom mašću i sirćetom.so po ukusu .sok od 1 limuna .1#5l vinskog sir&eta so po ukusu . ulje. %oklopite i ostavite da stoji minuta. Sala(a od oran!%# 500g boranije . Coš jednom ponovite isti postupak. sok od limuna.200g suve slanine .Mona)ka sala(a od sla(kog kupusa sa &$arc!-a 1 glavica kupusa . "laninu isecite na kocke i propržite na vrućem ti'anju.oraniju skuvajte u slanoj vodi. pa isto sirće i mast stavite da ponovo prokuvaju. %relijte kupus kao prvi put. Umutite ulje. -do&'o narendišite dva tvrdo kuvana jajeta. %osolite. #92 . "alatu o!istite i isecite.biber po ukusu -!istite i na re&ance isecite kupus. Sala(a -!-o'a 2 glavice zelene salate . sok od limuna i so. +a kraju pospite !varcima i odmah služite. Isecite na sitne kocke # tvrdo kuvana jajeta.so po ukusu -barite jaja.1 dcl ulja . majone& i so. "ve i&mešajte. "ve dobro i&mešajte sa salatom. I&vadite slaninu i na mast sipajte sirće. )alo procedite. -stavite da stoji 1 sat. -cedite i isecite na manje komade.1 veza miro ije .1 kašika majoneza . (odajte seckanu miro*iju. -cedite.4 jajeta .sok od 1 limuna .@#5 dcl ulja .

-ljuštite i secite na koture.0#5 dcl ulja so po ukusu .Parada%' sala(a sa p#&#n!papr!ka-a 500g paradajza .3 kašike majoneza . +astružite hren.1 dcl ulja . #98 . red paprika. 1#l#na sala(a sa pr#l!$o2 glavice zelene salate . 7$#kla sala(a sa 3r#no1kg cvekle . 7e*ajte red paradaj&a.sok od 1 limuna .2 kašike kapra .6 paprika . i so. posolite i pobiberite. sok od limuna. majone& i so.so po ukusu -perite cveklu i kuvajte # sata.1 dcl ulja Isecite na sitne komade paprike. "tavite da se ohladi. seckano' peršuna.1 koren hrena . "ve dobro i&mešajte. &alijte uljem.4 kisela paradajza .1 veza peršuna .1 dcl ulja . isecite i pomešajte sa prelivom. majone& i ulje. (odajte kapar. paradaj& i krastavce. oljuštite i isecite na re&ance. -hladite. (odajte ulje.biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kolutove.1 dcl vinskog sir&eta . sirće. K!s#la sala(a 4 kisele paprike . %omešajte sa cveklom.so po ukusu (obro umutite ulje. %apriku ispecite.3 kisela krastavca . "alatu dobro operite.2 kašike majoneza .

biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kriške.s!ro- 500g paradajza . Umutite ulje. pospite sir.1#l#na sala(a sa &$arc!-a 2 glavice zelene salate . %relijte preko salate.so po ukusu -perite.6 paprika .0#5 dcl ulja .so po ukusu biber po ukusu Ispecite i oljuštie paprike.1 veza peršuna . i&mešajte.200g punomasnog kravljeg sira . paprike. Sala(a od parada%'a sa #l!.150g suve slanine . %relijte ostatkom preliva. "ve dobro i&mešajte. #99 . peršun i pobiberite.so po ukusu . %ropržite isitnjenu slaninu. i&'nje!ite sir. U !iniju pore*ajte paradaj&. "lažite u !iniju &a služenje. Uma!ite svaku papriku u preliv. oljuštite i isecite na re&ance. %apriku ispecite. dodajte sok od limuna i so. so i biber.1#5 dcl ulja . &alijte uljem.sok od 2 limuna . posolite. Isitnite peršun. ocedite i isecite &elinu salatu. sok od limuna. Sala(a od p#&#n!3 papr!ka 1 kg paprika .sok od 1 limuna .

1#5dcl ulja sok od 2 limuna . %reliv i&mešajte sa krompirom i pe!urkama.so po ukusu biber po ukusu -barite krompir. I&mešajte limun na tanke kolutove i rasporedite odo&'o.1 glavica luka .500g pe'uraka!šampinjona" .Sala(a od p#&uraka ! kro-p!ra 500g krompira . 5$$ . ulje. Umutite sok od limuna. oljuštite 'a i isecite na kolutove.1 limun . so i biber. %olako i&mešajte sa krompirom. narendisan luk. -cedite i ohladite. Kuvajte ih 3 minuta. %e!urke 3samo 'lave4 isecite na !etvrtine i skuvajte u slanoj vodi sa malo soka od limuna.

S4ATKI8I 5$1 .

"talno mešajte dok se masa ne ujedna!i i ne proviri.5 štangli 'okolade . 3 od jedne mase i tri od dru'e mase.250g maslaca . pola oraha u dru'i. kao i dve kašike instant ka9e. %ecite jedan sat na na 1<$o:.250g maslaca . "ve kuvajte na pari stalno mešajući.6 $umanceta 125g lešnika . mleveni lešnik. Gla'ura0 Istopite !okoladu sa malo mleka i malo maslaca. +amažite okru'ao pleh maslacem.2 kašike instant ka+e "ameljite orahe.100g brašna .1 kesica suvog kvasca . "ve dobro i&mešajte i stavite u kalup &a tortu pre!nika # cm. )ikserom umutite maslac i krem &ajedno. Tor(a od ka/# 10 jaja . . -stavite u hladnjaku da se ste'ne. žumanca.ome dodajte maslac.250g meda .Kral%!ca od Sa # 250g 'okolade .2 šoljice kuvane crne ka+e . Ulupajte u # puta sne' od po belanaca i ? kašike šećera.160g še&era . 5$# . 1alijte tortu. %ola oraha u jedan sne' od belanaca. Nad#$0 Umutite 1$ žumanaca sa < kašika šećera i tome dodajte ohla*enu crnu ka9u.1%2 l slatke pavlake -mekšajte !okoladu i umutite je sa rastopljenim medom. brašno i kvasac. %ojedina!no pecite B kora.300g oraha . "lužite s ulupanom slatkom pavlakom. )asu u& mešanje ohladite.

13 jaja . I& kalupa i&vadite trenutak pred služenje da piškote ne bi popadale. prethodno nama&an maslacem i posut mrvicama od biskvita. vanil šećer i supenu kašiku ruma. B kašika crne ka9e i 3 štan'le !okolade kuvajte dok ne &'usne.250g še&era u prahu . -stavite tortu 1 dan u hladnjaku.10 štangli 'okolade .1%2l slatke pavlake 1 kutija piškota .(odajte sne' od ? belanaca. Kr#-0 Umutite maslac.12 kašika kuvane crne ka+e .4 supene kešike brašna 200g 'okolade . %red služenje preko krema &alijte ulupanu slatku pavlaku.1 šoljica mleka (eset kocki šećera. (odajte sne' od 1$ belanaca i celu masu sipajte u kalup &a tortu. Umutite 1$ žumanaca. 3 žumanceta i B kašika crne ka9e dobro umutite. %ecite na umerenoj toploti. U tanjir sipajte rum i&mešan sa mlekom. ? žumanca dobro umutite sa ? kašike šećera u prahu i dve kašike brašna.250g maslaca . (odajte 3 štan'le istopljena !okolade i prethodno umućenih #$$' maslaca. 5$5 .Ispecite u okru'lom kalupu &a tortu. -stavite masu da se ohladi. Kada je pe!en nemojte vaditi i& posude. ne'o samo odvojte ivce da bi ste mo'li re*ati piškote kao o'radu.2dcl ruma . (odajte rastopljenu !okoladu i ulupani sne' od G belanaca. %olako i&mešajte i ravnomerno sipajte i&me*u piškota u sredini.ortu rasecite popola i nadenite nadevom. #$$' mlevenih oraha i pomešajte sa prethodnom masom. šećer u prahu i G žumanca. #$$' šećera.3 kesice vanil-še&era .Kr#-*(or(a 11jaja . . "vaku piškotu umo!ite i re*ajte po ivici kalupa.4 supene kašike še&era u prahu .200g mlavenih oraha 220g maslaca . Nad#$0 1$$' šećera.1 šoljica mleka %rethodno umesite patišpan.20 kocki še&era . 4ulu*(or(a 300g še&era .

5$. .Gla'ura0 Istopite 1$ kocki šećera. %relijte tortu i stavite u hladnjak. šoljicu mleka i ? štan'le !okolade.

(odajte 'ustin.13 kašika še&era . Nad#$0 " kraja štednjaka mutite dok masa ne postane 'usta. Ukrasite. (odajte orahe i !vrst sne' od A belanaca.250g maslaca .reba da se kore suše. Umutite maslac i sjedinite 'a sa masom.0#5 dcl kirša . dodajte mleko i kuvajte na pari. # žumanceta i !okoladu.4 dcl slatke pavlake 100g še&era u prahu . # cela jajeta.450g še&era . %ecite u okru'lom plehu kore na 1$$o: po 3$ minuta.sok od 1%2 limuna nadev: 7 $umanaca .200g še&era . 1$$' šećera. Tor(a od ora3a 11 jaja . "latku pavlaku ulupajte u šla' u& prah šećer i kirš.B#'# (or(a testo: 7 belanaca . nadev.0#5 l mleka . 7e*ajte2 kora. kora. promešajte i prohladite. %o želji okolo ili odo&'o namažite šla'om. Kuvajte dok se masa ne &'usne.1*0g maslaca (obro umutite G žumanaca sa #$$' šećera. nadev. 1atim masu ohladite i umutite sa 1<$' maslaca.2 velike štangle 'okolade za mešenje . -d ove mase ispecite dve kore u kalupu &a tortu.200g badema ili lešnika .1 kašika gustina Ulupajte !vrsti sne' od belanaca.250 g oraha . dodajte šećer i limunov sok. Umutite žumanca sa B kašika šećera. kora. 5$/ . (odajte seckan badem. %remažite kore i celu tortu spolja. .

iseckajte na par!iće i u svemu postupajte kao sa piškotama. -stavite jedan dan u hladnjaku.ome dodajte 10# l ulupane slatke pavlake. (ok je masa topla i retka. suvo 'rož*e i isitnjeno voće. -d soka i& slatka.ome dodajte 1 kesicu vanilin6šećera i koru od 1 limuna. red piškota i na kraju red krema. I&lomite na sitne komadiće želatin i skuvajte 'a u malo vode. @erpu od 3 litra namažite tankim slojem ulja. Isitnite voće i& slatka i ostavite 'a u cediljci da se ocedi. "kuvajte sa šoljom mleka. -hladite. 1$ belanaca umutite sa # $' seckano' badema. "ve i&mešajte i pecite na umerenoj toploti.Pu)k!no$a (or(a 125 g suvog gro$ a .1 kutija piškota "uvo 'rož*e treba da odstoji 3 sata potopljeno u rumu. 1$ kašika šećera i B kašika brašna. polako i&mešajte sa prethodnom masom. red krema.* jaja . 1atim stavite trećenu mase. %iškote lomite napola i uma!ite u prethodno sa!injenu smešu ruma. Kada je testo pe!eno. red piškota. %re upotrebe dobro 'a ocedite.3 dcl ruma . 5$7 . Umutite < žumanaca sa < kašika šećera. %re služenja i&vrnite tortu na veliki okru'ao tanjir i premažite s 10# l ulupane slatke pavlake. . mleka i soka od slatka. ruma i mleka napravite smešu u kojoj ćete natapati piškote.2 šolje mleka . Napo-#na0 Umesto piškota možete pripremiti testo.250g slatka od lubenice# trešanja i drugog vo&a .4 table $elatina . .

5$2 . Ulupajte slatku pavlaku sa 1# ' šećera i 1 kesicom vanilin6šećera. %oslažite dru'u polovinu ise!enih ja'oda.2 kecice vanilin-še&era U šerpu stavite vodu i 1$$' šećera da provri.1 dcl vode . =ornju stranu dru'e kore natopite sirupom.Tor(a od %agoda 450g še&era . (eset najkrupnijih ja'oda ostavite &a ukras. %rvu koru natopite sirupom od šećera. 7asporedite polovinu ise!enih ja'oda. brašno i prethodno isto!ljeni maslac.ariner 1%2 l slatke pavlake . namažite džemom i debljim slojem pavlake. (odajte liker.600g sve$ih jagoda . Kuvajte dva minuta.koju prethodno obojite crvenom bojom. Ulijte masu u nama&an kalup &a torte i pecite na 1<$ o:. -do&'o ukrasite celim krupnim ja'odama i špricanom slatkom pavlakom . -!istite.200g d$ema od malina ili ribizla . Napo-#na0 Ukoliko ne želite da upotrebite 'otove biskvit6kore &a tortu.1 kutija biskvit-kore# za torte . -do&'o treću koru natopite ostatkom sirupa pa celu tortu namažite sa ostatkom slatke pavlake.6 kašika likera Arand . -hladite i isecite na tri kore.250g brašna . (ru'u koru namažite tanjim slojem pavlake pa nama&anom stranom stavite na raspore*ene ja'ode i bla'o pritisnite. (odajte vanilin6šećer. 250g prah še&era .reću koru opet namažite tankim slojem pavlake pa tu stranu stavite preko ja'oda i opet bla'o pritisnite. . (ržite u hladnjaku do služenja.6 jaja . namažite sloj džema i debeo sloj slatke pavlake. operite i isecite na !etvrtine ja'ode.125g maslaca 1 kesica vanilin-še&era @ećer i jaja stavite u dublju posudu i na bla'oj toploti mutite mikserom da se smla!i i dobro &apeni. -hladite. "ve dobro i&mešajte. evo recepta &a testo.

esto teba da porumeni ali da se ne osuši. (odajte skuvanu crnu ka9u.1 paketi& vanilin-še&era . Umutite sne' od A belanaca i < kašika šećera. vanilin šećer.1 ravna kaši'icas praška za pecivo .250g oraha . 5$8 . "lužite toplu tortu. -hladite.200g še&era . -dmah poprskajte sokom od limuna. Nad#$0 Umutite A žumanaca. šećer. +ajbolje je tortu pripremiti dva dana pre služenja. u plehu isecite ? u&dužne trake i i&vadite. iseckajte. brašno.100g maslaca . -hladite.7 jaja .1 šolja skuvane crne ka+e . +e stavljajte trake jednu na dru'u. )utite dok se šećer ne istopi. smanjite na 1 $ o:. I&radite 'latko testo.2 jajeta . koja se prethodno sle'la.prah še&er Cabuke oljuštite i isecite na tanke listove. maslac.1dcl mleka . prašak &a pecivo i mleko. "ipajte masu u prethodno podma&an i brašnom posut pleh veli!ine pećnice. U &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na1<$ o:.brašno za pleh . kako po!ne da se pe!e.maslac za podmazivanje . -do&'o pore*ajte listove jabuke. pospite brašno i sipajte testo. Umešejte orahe. ali odmah. Tor(a od p#&#n!3 ora3a 250g maslaca . < kašika šećera. Umutite jaja. Umutite maslac i dodajte mu ohla*eni krem.1 kesica vanilin še&era Ispecite orahe u pećnici.100g brašna . Kada se ohlade. .1 limun .16 kašika še&era . (ok je testo vruće.Tor(a od %a uka 5 kiselih jabuka . +amažite spolja i pospite orasima. )asu kuvajte na pari dok se ne &'usne. 1 kesice vanilin šećera. %ecite na #$$o:. -dvojite malu šoljicu &a posipanje. +adenite tortu. %leh &a tortu #Bcm namažite maslacem.

Kad se testo ohladi presecite 'a na 3 dela. "ve pomešajte.250g maslaca . Umutite maslac i dodajte ohla*eni krem. %reko njih namažite deblji sloj ulupane slatke pavlake. 5$9 .Tor(a od p#&#nog l#)n!ka ( jaja . %ecite na umerenoj toploti ? minuta.50g 'okolade . prah šećer i kakao.ome dodajte nariban badem.1 kašika kakaoa Ulupajte sne' od B belanaca. +adenite tortu i premažite je nadevom. tako*e &alijte sirupom pa &atim celu tortu premažite debljim slojem pavlake.1 dcl trešnjeva&e . mrvice keksa.20g naribane 'okolade . %odelite masu na dve polovine. Nad#$0 +a umerenoj toploti skuvajte 'ust krem od B žumanaca. -bave&no je do služenja držite u hladnjaku.150g lešnika .200g še&era . . prethodno nama&an maslacem i posut brašnom. )asu sipajte u kalup &a tortu pre!nika # cm.250g kristal še&era .400g višanja bez koštica !najbolje višnje iz rakije tzv/ pijane višnje" Umutite < žumanaca. šećer i kašiku vode dok masa ne postane penasta. U kalupu &a tortu ispecite dve posebne kore &a tortu. kristal šećera i !okolade. .7 jaja .60g naribanog badema . 8$arc$aldska (or(a (#5 dcl slatke pavlake . )asu ohladite. mleka i soka od višanja.kakao i sne' od < belanaca. 1 celo' jajeta. %rethodno napravite sirup od malo 'ustina.100g mrvica od keksa . 1atim pore*ajte višnje. (ru'i deo testa stavite preko pavlake. %ospite pe!en i samleven lešnik. 1 celo jaje.ortu ukrasite stru'anom !okoladom i trešnjama i& slatka. u koju ste stavili trešnjeva!u.50g kakaoa u prahu . "irupom premažite prvu koru. (odajte prethodno pe!eni i samleveni lešnik.150g prah-še&era .

adem pomešajte sa !okoladom. >umanca buavo umutite sa #$$' šećera i maslacem. "ve dobro i&mešajte sa pola mase &a 'la&uru. džem.5 jaja . -dmah sve sjedinite.0#5 kg še&era . (odajte mešavinu badema i !okolade.A-#r!&ka (or(a testo: 4 jajeta . Bad#-*(or(a 250g naribanih badema . 51$ .100g naribane gorke 'okolade . Ulupajte sne' od ? belanaca.150g 'okolade . -dvojte pola mase &a testo i pola &a 'la&uru.3 kašike kakaoa "kuvajte na pari dok ne &'usne mleko. %ecite u u'rejanoj pećnici na ##$ o:. . U prethodno nama&ani pleh &a tortu sipajte masu i pecite na 1 $ o: A$ minuta. %osebno umutite ? žumanca.elanca sa ostatkom šećera ulupajte u !vrsti sne'.pola mase za glazuru "lazura: 2dcl mleka . maslac. Caja ra&dvojte. prašak &a pecivo i polako umešaje sne'. !okuladu i kakao. bršno. šećer.2 kašike d$ema !kajsije" .150g maslaca .6 kašika brašna kesica praška za pecivo . +a toplo testo namažite ostatak 'la&ure.250g še&era .250g maslaca .

Nad#$0 kuvajte dok se ne &'usne masa od ? žumanca. %ospite sa mlevenim bademom. ? kašike šećera. (odajte # $ ' šećera i neoljušten samleven badem. -hladite. +e otvarajte pećnicu.* jaja 400g badema .50g svinjske masti . vanil6šećera.2 supene kašike mrvica od keksa . Kad je 'otovo ostavite 1$ minuta u otvorenoj pećnici da se DodmoriD.1 kesica vanil.2 kašike ruma . u koji ste prethodno umešali # kašike mrvica prosejanih kro& cediljku &a !aj. Isecite na ? kore. crne ka9e i # male kašike brašna. Kasnije smanjite temperaturu. +amažite kalup &a tortu maslacem i pospite kašikom brašna.kora od limuna .250g badema . (odjte oljušten sasušen.še&era T#s(o0 1amesite ? žumanca.. maslac.2 kašike maraskina . Umutite maslac. 1 kašiku ruma i brašna toliko da se testo ne lepi &a ruke i dasku. 511 . maraskino. svinjsku mast.1 šolja skuvane crne ka+e . samleven badem.250g maslaca Ulupajte sne' od osam belanaca. Nad#$0 Umutite sne' od < belanaca sa ?$$' kristal šećera. %ecite 3$ minuta na ##$ o:. "ipajte masu i pecite dok ne porumeni.50g maslaca . &atim i&ru!ite nadev i prekrijte 'a ukrasnim trakama testa. dodajte ohla*enu masu i dobro umutite dok se ne i&jedna!i.3 kašike brašna . %ospite vanilin6šećerom i kad se sasvim ohladi i&vadite tortu i& kalupa.Pra)ka (or(a 500g še&era . Tor(a od ka/# na drug! na&!n * jaja . )utite 'a dok se šećer ne otopi.200-250g brašna .ortu nadenite i spolja premažite. Ukupno pecite 1 sat. ostatak ruma i koru od limuna.350 g še&era . %rvo testom obložite dno i stranice kalupa pre!nika #Gcm.

+a taj na!in ćete dobiti !etiri kore. >umanca buavo umutite sa šećerom a belanca ulupajte u !vrst sne'. 1a 'la&uru !okoladu otopite.5 jaja !razdvojena" prstohvat soli . 1$$' šećera. Kuvajte na pari. ? štan'le istopljene !okolade. sve &ajedno i&mešajte.4*0 g še&era . "ve dobro umutite.6 kašika mleka T#s(o0 # $' mleveni' oraha. nadevajte 'la&urom. Drug! nad#$0 (obro umutite žumanaca.460g maslaca .100g še&era .esto ostavite na rešetki da se prohladi. U sne' dodajte prah6šećer i so. )utite dok se nadev ne ujedna!i.1 šolja crne kuvane ka+e .1 kapika prah-še&era !lazura: 150g gorke 'okolade . 1<$' šećera i sne' od 1 belanaca polako umutite. Tor(a sa (r! /!la 350g oraha . "vaku koru presecite u&duž na dva dela.(odajte 1$$' mlevenih oraha i 1#$ ' maslaca. .15 jaja .50g brašna . prohladite i umešajte sa šla'om.225g mlevenih lešnika . 1$$' šećera. /ešnik pomešajte sa brašnom. "ipajte masu i pecite u pećnici $ minuta na 1<$ o:. poklopite i celu tortu obložite ostatkom 'la&ure. Tr#. ka9e po ukusu i skuvajte na pari. "ne' umutite sa !okoladom i maslacem. (odajte 1#$' umućeno' maslaca.3 dcl ulupane slatke pavlake !šlag" 5okoladu na pari omekšajte. %ecite na umerenoj toploti u dva dela u du'uljastom plehu.! nad#$0 žumanaca. Pr$! nad#$0 (obro umutite žumanaca. 51# .esto presecite preko pola.Tor(a od l#)n!ka ! &okolad# testo: 150g gorke 'okolade . %leh &a tortu namažite maslacem i pospite brašnom. . 1$$' šećera. )aslac umutite sa omekanom !okoladom. 1#$' maslaca i 3 kašike mleka.* štangli 'okolade za kuvanje .1(5g maslaca . 3 kašike mleka skuvajte na pari.

515 . (va !asa pred služenje tortu i&vaditi i& hladnjaka.+adenite tortu nai&meni!no ra&li!itim nadevima. (odajte 1$$' maslaca. Gla'ura0 :elu tortu &alijte 'la&urom. Istopite ? štan'le !okolade sa 3 kašike mleka.

i br&o premažite celu tortu. %remažite je pekme&om i prelijte 'la&urom od !okolade.Moka (or(a 10 jaja .orta je bolja ako odstoji jedan dan. %ospite mlevenim lešnikom. +a kraju dodajte $' maslaca. .200g še&era . I&vadite tortu na !iniju i pažljivo odvojte 9oliju. stalno mešajući.200g 'okolade . . Gla'ura0 U manjoj posudi rastopite 1<$' !okolade.100g pekmeza od kajsija Umutite penasto maslac. kašiku po kašiku 1 $' rastopljene !okolade. 51.stalno mešajući. prethodno &asla*en. +adenite tortu i spolja je premažite. i pecite na umerenoj toploti. "tavite kalup &a tortu. prema&an i posut brašnom. #?$' šećera i crnu ka9u. +amažite kalup &a tortu. dodajte3jedno po jedno4 B žumanaca. obložite 'a 9olijom. !okoladu. (odajte 'a postepeno u rastopljenu !okoladu.40g brašna . Umutite maslac. &atim dodajte pržene i tucane lešnike. 1 $' šećera.150g brašna .6 jaja . brašno i ulupan sne' od B belanaca. %ecite na umerenoj toploti 3#$$ o:4 jedan sat. U dru'oj posudi skuvajte sirup od $' šećera i 1.1 šolja skuvane crne ka+e Umutite 1$ žumanaca.120 g maslaca . Kada je torta pe!ena.150g lešnika . šećer. Sa3#r (or(a 200g maslaca . tako*e mana&anom maslacem. ohladite je i rasecite na dve polovine. dcl vode.370g še&era .330g 'okolade . sne' od 1$ belanaca i brašna.

1( jaja .50g še&era . šećer. Sa3#r*(or(a g2# Gl!gor!%#$!.3 kapike mleka Gr!l!%a)0 +a toploti istopite 1$$' šećera. mleko i kuvajte na pari. 1 celo jaje.100g pekmeza od kajsija "lazura: 1*0g 'okolade . +a!in pripreme 'la&ure naveo sam kod "aher6torte 3recept br.100g ribane 'okolade . dodajte #$$' istopljene !okolade.4 jajeta .50g maslaca (obro umutite maslac. 150g maslaca .ortu nadenite i spolja premažite.3(0g maslaca . isecite na polovine. dodajte 'riljaž. 1atim umutite maslac. %ecite masu na umerenoj toploti u šerpi od ? litra.3 žumanca.ome dodajte ulupani sne' od 3 belanca. dodajte krem i polako mešajte da se i&jedna!i.25 g mrvica keksa . )asu sipajte u !etvrtast podma&ani pleh i pecite na umerenoj toploti. Kada se masa &'usne. (odajte 3$$' prethodno ispe!enih i samlevenih oraha. premažite 'a pekme&om i &alijte 'la&urom od !okolade. sameljite 'a. ??4.1#5 dcl vode . kada se testo ohladi. 51/ .*0g brašna . -do&'o pospite mlevenim orasima.300g oraha . Kor#0 Umutite 1# žumanaca sa 1B$' šećera. Kad se 'riljaž ohladi. brašno i sne' od 1# belanaca. .150g še&era . .T#(a*Mar!na gr!l!%a) (or(a 510g še&era . Nad#$0 celih jaja i&mešajte sa # $' šećera. ohladite. Kada je testo pe!eno. mrvice keksa i neoljušten i tucan badem.100g badema .200g 'okolade . !okoladu.

"ipajte masu.50g še&era .50g maslaca kor#0 Ulupajte sne' od 1$ belanaca."ve dobro i&jedna!ite. 1$$' šećera i ?$$' pe!eno' i samleveno' badema.200g mlevenih oraha .250g še&era . %resecite na pola. %ecite 1 minuta na #$$o: i ? minuta na 1 $o:. 1atim dodaje istucan 'riljaž od 1$$' badema i 1$$' šećera.500g še&era . pore*ajte višnje. isecite u&dužne trake po polovini. 1$$' šećera. )asu pecite i& dva dela u plehu.2 kašike skuvane crne ka+e !lazura: : 1*0g 'okolade . -hladite.200g gorke 'okolade . namažite šla'. crnu ka9u.1#5 dcl vode . %leh &a tortu namažite maslacem i brašnom. . +adenite tortu i &alijte je 'la&urom od !okolade koju priprenate prema uputstvu i& prethodno' recepta. :elu tortu premažite šla'om. Nad#$0 (obro umutite 1$ žumanaca. -vu smesu dodajte prethodno umućenom naslacu.1#6 dcl vode . (obićete ? u&dužne kore.R#/or-*(or(a 10jaja . >umanca umutite sa šećerom. Kada je pe!ena. (odaje !okoladu u orahe.500g umu&ene slatke pavlake !šlag" 1 %2 kg o'iš&enih višanja 5okoladu otopite u vodi. -d belanaca ulupajte sne' i sve &ajedno i&mešajet. 517 .a3ar*(or(a (jaja . %oklopit korom.500g badema .250g maslaca .

(odajte 1# kašika šećera i mlevene orahe. %ecite u 3 dela6 3 kore u podma&anom plehu.100g še&era . )ešajte dok se masa ne ujedna!i..( kašika crne ka+e "lazura: 4 štangle 'okolade . Krem nikako ne sme da provri. "talno mešajući.25g maslaca . %rohladite.na napo-#na0 1a ovu poslasticu potrebna je sveža svinjska krv. 1alijte sa 'la&urom tortu.400g maslaca . "vaku koru premažite ovim nadevom. -pet premažite sve kore.100g brašna 1%2l svinjske krvi . Krem ostavite kratko u hladnjaku i potom služite. +a kraju dodajte svinjsku krv. Umutite sa # $' maslaca. dodajte šećer i brašno. -hladite. U loncu opre&no rastopite maslac sa !okoladom. I F!l0 Istopite 1 $' !okolade. odmah uspite trešnjeva!u stalno mešajući. II F!l0 (obro umutite 1# žumanaca sa 1# kašika šećera i jakom skuvanom crnom ka9om. Kuvajte na pari. -hladite.od s$!n%sk# kr$! 50g maslaca .200g 'okolade . umutite maslac.24 kašike še&era . Umutite jaje.250g še&era . Sr#dn%o$#ko$n! kr#. 5im odmaknete krem sa toplote.1 jaje Kor#0 Ulupajte sne' od 1# belanaca. 512 .1 'ašica trešnjeva&e Va.3(0g oraha .#r o* (or(a 3 pleh #Gcm4 12jaja . Gla'ura0 Istopite !okoladu.150g 'okolade . Gr!l!%a)0 1$$' šećera ušpinujte i svaku koru premažite. dobro umutite sa 1 $' maslaca.

)ože se služiti u& &asla*enu ulupanu slatku pavlaku.110g še&era u prahu . umućene i ne&asla*ene. )utite ru!nom mikserom što duže. )utite dok krem ne bude buav. %osebno umutite jaja sa < kašika šećera.1 l mleka .u &a)a-a *0g maslaca . "ipajte u staklenu !iniju i stavite u hladnjak.a(a6 150g še&era .0#5 dcl mleka .* jaja .6 jaja . karameli&ira. I&ru!iti na !iniju i& koje ćete služiti i ostaviti u hladnjaku da se ohladi.150g 'okolade (obro umutite maslac sa šećerom. Kara-#l*ko3 5Ro.1 kašika griz-brašna U šerpu od # litra stavite 1 $' šećera da se proprži.* kašika še&era . %olako i&mešajte.Čokoladn! -us 250g gorke 'okolade . dcl šla'a.om masom naliti karameli&irani šećer. dodajući nai&meni!no u kratkim ra&macina žumanca i po kašiku šećera. %olako i&mešajte.6 kašika še&era . (odajte B žumanaca i rastopljenu !okoladu. mlekom i 'ri&6 brašnom. 518 . Čokolad*kr#. dcl slatke pavlake.6 $umanaca . "ervirajte u !ašama i ukrasite sa $. -vom dodajte 3. +a kraju dodajte ulupan sne' od belanaca. "ipajte u !aše i ostavite nekoliko sati u hladnjaku. "kinite sa vatre i nastavite da mutite mikserom.4 dcl slatke pavlake Istopite !okoladu s mlekom. Kuvati na pari ? minuta. .

150g še&era u prahu . -stavite u hladnjak.2#5 dcl slatke pavlake . o!istite od semena pa isecite na tanke listiće. -do&'o 'a možete ukrasiti celim ja'odama ili malinama. -statak jabuka oljuštite. 1atim pore*ajte red piškota. o!istite od semena pa isecite na osmine. 1atim polako i&mešajte sa propasiranim voćem. vanilin šećer i malo vode.300g še&era u prahu . 519 . %re služenja ukrasite ušećerenim kriškama jabuka i oljuštenim i iseckanim bademom. "lužite hladno. Kuvajte dok se jabuke ne raskuvaju. "tavite na vatru.150g piškota .od %a uka 600g jabuka . Umutite slatku pavlaku na kraju dodajući šećer u prahu. U ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku umešejte la'ano pire od jabuka.1 'ašica trešnjeva&e . "ipajte u staklenu posudu u kojoj ćete služiti. (odajte med. U posudu u kojoj ćete služiti 3trebalo bi da bude od provodno' stakla4 sipajte pola krema. U ovaj sirup spustite pripremljene jabuke i ostavite ih samo dva minuta. operite i ispasirajte voće.50g badema ?$$' jabuka oljuštite. -stavite da se ohladi. Ušpinujte malo šećera 3prokuvan šećer u vodi.Vo. dok se ne &'usne4.n! kr#500g vo&a!jagode# breskve# naline# kajsije" .5 dcl slatke pavlake -!istite.1 'ašica trešnjeva'e . Kr#. voda ne ispari i napravi se pire.100g meda . da ostanu cele.1 kesica vanilin-še&era . dodajte maslac.50g maslaca . %reko njih rasporedite ribi&le i dru'u polovinu krema.200g sve$ih ribizli . (odajte trešjeva!u. )ora se držati najmanje ? sata u hladnjaku.

150g še&era .1 celo jaje . +a kraju mu dodajte vanilin šećer i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku.50 vanilin-še&era +a pari mešajte žicim dok se ne &'usnu žumanca. 5#$ .1 kesica vanilin še&era . =otov krem mešajte dok se ne ohladi. sklonite 'a sa vatre.1(5 g še&era . Kr#. ali 'a i dalje mešajte žicom dok se ne ohladi.6 dcl slatke pavlake . (ržati na hladnom mestu. (odajte 'ustin. šećer i vanilin6šećer. I&ru!ite krem u staklenu !iniju u kojoj ćete služiti i stavite u hladnjak da se dobro ohladi. "tavite odo&'o komadiće masla da se ne uhvati skrama.25g maslaca Umutite penesto jaja. pa postepeno ulivajte u vrijuće mleko.30g gustina .1%2 l mleka .od $an!l# ( $umanaca .od $an!l# 4 jajeta . "talno mešajte na umerenoj toploti. jaje i šećer. %re služenja 'a ukrasite. Kad je krem 'otov.P#nas(! kr#.

*0g maslaca . prethodno proprženim na ulju. stalno mešajući žicom dok ne postane penast. -vu masu svetlosme*e boje i&ru!ite u kalup nama&an uljem. "talno muteći dodajte vanilin šećer i jedno po jedno žumance. Čokolad*pud!ng sa ad#-!-a testo: *0g gorke 'okolade . (odajte ra&mekšanu !okoladu.5 jaja . (odajte samleven badem i mrvice od keksa. Pr#l!$0 I&lomljenu !okoladu omekšajte na pari.50g badema B#l! kr#Ulupajte sne' od B belanaca i 1 $' šećera. %unite male modle &a pudin' u visini dve trećine.u(! kr#"kuvajte 'ust krem od B žumanaca. "lužite hladno. I&ru!ite krem i& kalupa pa 'a ukrasite sitno i&rendisanim bademima. %osebno ulupajte !vrsti sne' od belanaca sa dru'om polovinom šećera. )asa treba da stoji u hladnjaku #? sata. >uti krem stavite prema kalupu okolo ili u sredini.1#5 dcl slatke pavlake T#s(o 5pud!ng60 I&lomite !okoladu i istopite na pari. (odajte neulupanu slatku pavlaku. %rilikom služenja preliv mora biti topao. vanilin6šećera i mleka. . brašna. B kašika šećera.1%2l mleka . 7a&mekšani maslac buavo umutite sa polovinom šećera.350g še&era . %olako dodajte karamel3ušpinujte 1 $' šećera dok ne postane sme*e boje4.2 male kašike brašna .*0g samlevenih badema . "ve dobro i&mešajte. )odle prethodno namažite maslacem i pospite šećerom. 5#1 . I nje'a tako*e ostavite u hladnjaku.20g mrvica od keksa Preliv: 150g gorke 'okolade . )odle stavite u pleh sa vodom i u pećnoci pecite na pari # minuta na 1<$o:.1 kesica vanilin še&era ."#$r#%sk! kr#6 jaja .2 kesice vanilinše&era .

5## .U& pudin' sa prelivom možete služiti i šla'.

ome dodajte sne' od B belanaca. (odajte 1$$' omekšalo' maslaca. $' šećera i so. 5#5 .200g cepanih višanja iz tegle .50g še&era .7rn! kola& sa $!)n%a-a 6jaja . %ospite šećerom u prahu. .100g še&era u kristalu prstohvat soli .1 'ašica ruma . %ecite da porumene.(0g mlevenih oraha .esto dobro &amesite i rastanjite kao ju9ku &a re&ance. +apravite !vrstu rolnu i secite na koture debljine $. .1 $umance 1amesite brašno sa kvascem prethodno potopljenim u mleku. Francusk! kola& 200g mekog brašna . %remažite sa B$' maslaca. pospite 1$$' kristal6šećera i suvo 'rož*e. "lužite hladno u& slatku pavlaku. U pleh pore*ajte pljoštimice.160g maslaca . namažite žumancetom i pospite kristal6 šećerom. cm. orasima. mrvicama prethodno natopljenim rumom. -do&'o pospite cepane višnje i& te'le.15g kvasca .50g še&era u prahu . cimetom.2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake Umutite B žumanaca sa šećerom.sok od pola limuna .2 kašike mleka .140g še&era .cimet . U pleh pore*ajte ploštimice. sokom od limuna. namažete žumancetom i pospite na koture debljine $.100g ribane 'okolade . ribanom !okoladom. cm. %olako i&mešaje masu i sipajte u kalup &a tortu.100g suvog gro$ a . %ecite na umerenoj toploti ? minuta.50g mrvica od keksa .

1 kašika mrvica od keksa nadev: 125g maslaca . propržite i sameljite lešnike.150g mekog brašna . vadite modlom male koturove.5 kašika še&era u prahu .25g maslaca . Pado ranc! testo: 4 belanca . 5#. +adevajte padobrance. -!istite.2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa <$' šećera u prahu. šećer i jaje. (odajte jaje. orasima i brašnom.140g lešnika . -stavite u hladnjaku da se malo ste'ne.1 jaje preliv: 4 štangle 'okolade .4 štangle 'okolade za kuvanje .1 jaje Ulupajte !vrst sne' od belanaca.sok od pola limuna . sok od limuna i sve polako umešajte sa sne'om.100g oraha .Krancl# 250g maslaca . Ispecite 1$$' šećera u prahu sa vanilin6šećerom i uvaljajte svaku kranclu. %ecite 3$ minuta na 1$$o:. sve umutite i prelijte padobrance.150g oštrog brašna .100g pekmeza od kajsija . %ravite male 'omilice na plehu. dodajte šećera. 7astanjite na dasci debljine $.1*0g še&era u prahu . "ve dobro &amesite. +ajbolje je da odstoje dva dana pre služenja. +a pari istopite !okoladu i maslac &a preliv. . (obro umutite maslac. otopljenu !okoladu. cm.210g še&era u prahu .

prstohvat soli . mlevene orahe i oljuštene i i&rendisane jabuke.5 nakiselih jabuka . rastanjite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. jabuke oljuštite i re*ajte tanke kolutove.( jaja .250g rastanjenog lisnatog testa %leh namažite maslacem i pospite šećerom. šećer. prašak &a pecivo.250g maslaca .1 vanilin še&er .( kašika mekog brašna 250g oraha . Cabuke oljuštite i isecite na liske. %reko položite testo i i&bodite 'a viljuškom.350g jabuka Umutite maslac. %ore*ajte ih preko šećera i &alijte sokom od limuna. "ve dobro &amesite. 7atanjite testo veli!ine tepsije.1%2 ka+ene kaši'ice praška za pecivo . jaja. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ## o:. %revrnite 'a na tanjir &a tortu.5 jabuka!zlatni delišes" 2 kašike soka od limuna . %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$o:. Tar! Ta(#n 3pleh #Bcm4 1 kašika maslaca .2 kašike še&era . soli i vode. "ecite na kocke i pospite prah6šećerom.( kašika še&era . #3$' maslaca. "lužite tople ili hladne kola!e.Kola& od %a uka 250g maslaca . 5#/ .150g še&era 1amesite testo od brašna. "lužite toplo.malo vode . I&vadite tart i ostavite da miruje 3 minuta. pospite šećerom i na kraju stavite liske maslaca. brašno. Tar( od %a uka 300g brašna . vanilin šećer. -blikujte ku'lu i ostavite u hladnjaku # sata.

Gr!l!%a) rola( 410g še&era u kristalu . stavite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.6 jaja 100g pekmeza od kajsija .prstohvat soli 1amesite na dasci brašno. (obro &amešeno testo rastanjite na pola prsta debljine. ohladite 'a. B žumanaca.* kašika še&era kora od limuna . =rilijaš i&mrvite.140g še&era . %rohladite i dodajte isitnjene orahe. 1atim pospite oljuštene i sitno i&re&ane badema. so i koru od limuna. %remažite pekme&om i odo&'o stavite ulupani sne' od B belanaca &asla*en sa < kašika šećera. 1apecite 1 minuta i secite na manje kocke. 5#7 .50g badema .160g maslaca .ud 420g mekog brašna . U mikseru umutite žumanca sa 1B$' šećera.4 $umanaca . maslac. preko kojih stavite trake testa u obliku rešetke.. 1atim na pari kuvajte sa maslacem da se masa odvaja od dna4. -hladite. Kada je pe!eno. "ipajte u kalup i ostavite u hladnjaku da se ste'ne.160g oraha # $' šećera špinujte i sipajte na tanjir nama&an maslacem.2*0g maslaca . I&mešajte sa 'rilijašom.#nska . šećer. "lužite hladno.

1amesite 'latko testo. "vaku piškotu umo!ite u mešavinu mleka i re*ajte na du'uljastu !iniju. 5#2 .2 $umanca . %ecite na umerenoj toploti 1G61A minuta.1 limun .1 l i 1 dcl vode .100g 'okoladnih mrvica Iseckajte voće na kocke i promešajte 'a. dru'u polovinu u kriškam kao i šipku vanile.n! kola& 1l slatke pavlake .1 šipka vanile )aslac i mast du'o mutite dok ne postanj buavi. "irup kuvajte pošto u vodu stavite šećer. (odajte žumanca i jaje.3 dcl mleka 1 dcl trešnjeva'e . %rohla*ene tatlije prelijte toplim sirupom. pa red deblje' sloja pavlake. %ravite male loptice. 1atim kiselo mleko i brašno. -stavite u plehu ili posudi da se ohlade i napiju sirupa. Vo.150g še&era uprahu . 1atim red voća. (o služenja držite u hladnjaku. trešnjeva!e i soka od voća napravite smešu u kojoj ćete potapati piškote. . 7e*ajte tim redom dok imate voća i piškota. "polja obložite pavlakom i odo&'o pospite !okladnim mrvicama. dalje mutite.1 kg mešanog vo&a!cepane višnje# pomorand$e# breskve# ananas# banane# jabuke" .Ba !n# (a(!l%# 250g maslaca .(50g brašna!500g oštrog i 250g mekog" še#erni sirup: 1 kg še&era .atilje 9ormirajte na brdu. "ve kuvajte na tihoj vatru 1 sat. sok od pola limuna. -d mleka.1 'aša !200g" kiselog mleka .250g svonjske masti .1 kutija piškota . Umutite pavlaku i polako dodajte šećer.1 jaje .

1 kesica vanilin še&era . vanilin šećer.! od ora3a testo: 250g še&era u prahu .100g maslaca . brašno i bademe rastrljati i usitniti vrhovima prstiju.150g suvog gro$ a 150g oraha . Gla'ura0 U !vrsti sne' od 1 belanca dodajte šećer i sok od limuna.300g še&era . "lažite na okrenutom plehu i sužite na slaboj toploti.350g še&era . maslac.maslac za podmazivanje Kajsije o!istite i isecite na tanke listove. 5vrsti šla' pospite cimetom i služite u& kola!.3 kašike ribanog badema . pospite 1$$' šećera i pospite usitnjenom masom od badema. #$$' šećera. %leh 3##cm4 namažite maslacem. mlevene orahe i sne' od # belanca.100g pekmeza od kajsija .2 dcl šlaga . Kola& od ka%s!%a sa ad#-o- *00g zelenih kajsija ! breskve" .esto dobro &amesite od šećera. 1 $' šećera. Kada je upola pe!eno. Vuk!n# sla(k# )(angl# 6 jaja .S(ar!nsk! pru(!.100g brašna . (u'o mešajte dok ne postane 'usto. oraha i belanaca.1 belance !lazura: 1 belance . premažite pekme&om. 5#8 . suvo 'rož*e. -blikujte ju9ku deljine malo' prsta.sok od 1 limuna . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na 1<$ o:.4 kašike še&era u prahu .100g brašna . +amažite testo i režite prutiće.cimet .250g mlevenih oraha . 3 kašike brašna. (obro umutite i stavite u podma&an pleh da se pe!e.1 supena kašika sir&eta Umutite ? žumanaca.

5#9 . %remažite preko pekme&a.1atim napravite sne' od ? belanca. pospite seckanim orasima i dopecite. služite hladno. "ecite na kocke. #$$' šećera i sirćeta.

10 supenih kašika še&era . l hladne vode i dobro ukuvajte. %rethodno istružite kuru od limuna &a testo. %remažite pleh maslacem i pecite masu na umerenoj toploti. polako spuštajte oljuštene i i&dubljene jabuke. "lužite hladne sa slatkom pavlakom. -stavite da se hladi. Kada proklju!a. pa o'uljene kriške limuna kuvajte sa šećerom oko 3$ minuta da se sirup &'usne. Kada je kola! pe!en. "ecite krupnije kocke i služite.1 limun 1 k' šećera ušpinujte u 1. -stavite 'a da se hladi i natopi špinovanim šećerom.Ra$an!%a 1kg še&era . vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite da se ohlade.1 kg jabuka . ravnomerno 'a &alijte sirupom. "talno probajte i'lom.10 jaja . /onac ne treba da je mno'o širok.200g oraha . Kada su kuvane. Caja dobro umutite s 1$ supenih kašika šećera i 'ri&a i limunovom korom.150g suvog gro$ a 2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake @ećer nalijte sa 1. kuvajte dok ne omekšaju ali ne suviše. l vode.20grašika griza . U mlevene orahe i suvo 'rož*e dodajte malo sirupa i napravite kašu. Tu/a3!%# 1kg še&era . 55$ .

. brašno i sne' od ? belanaca. %ecite 1 minuta na 11 o:. "ipajte u podma&an pleh i preko mase pore*ajte voće.maslac. "ecite na kocke.brašna te$ine 3 jajeta . 551 .350g še&era .ome dodajte i&rendisan oljušteni badem. šećer. %relijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.350g sezonskog vo&a po $elji !višnje#trešnje# kajsije# ribizle# jagode# maline# šljive" (obro umutite maslac. %leh tako*e.350g badema . +apravite loptice.n%ako4 jajeta ! izmerite" . +amažite ruke uljem.250g vo&a i kore od pomorand$e iz slatka . +apravite masu.120g maslaca . jedno po jedno žumance.ista te$ina maslaca .ista te$ina še&era u prahu .120g meda +eulupanu slatku pavlaku. Kola& sa $o. med. B? 4 i ostavite da se ohlade.Flor#n(!n# 1dcl slatke pavlake . %ecite na umerenoj toploti i pospite šećerom u prahu. seckano voće i& slatka dobro umutite i stavite da se prokuva. pore*ajte ih u pleh i pritisnite svaku dlanom da 9ormirate plo!ice.

-hladite 9lorentine na rešetki.2 dcl slatke pavlake .200g maslaca .150g še&era . Umutite jedno po jedno jaje. prethodno oprane i prepolovljene. šećer. %olovinu testa sipajte u dobro maslacem nama&an pleh.4 Kola& od r#saka pleh #3cm *00g bresaka !kajcije" . prosušite. (odajte lešnik. Cednu stranu namažite !okolad6'la&urom. dodajte maslac i na kraju umešajte jaje. Ušećerene kore od limuna i pomorandže isecite na tanke re&ance. kandirano voće i ušećerene kore .60g lešnika .7!r!)k# /lor#n(!n# 160g badema .15 kandiranih trešanja .20g maslaca . brašno.30g brašna . $' maslaca. med i cimet.200g brašna . (odajte koru od limuna. 3=la&ura2 na pari istopite !okoladu. badem.izrendisana kora od 1 limuna -mekšali maslac buavo umutite sa šećerom.(5g uše&erene kore od limuna . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B6< minuta na # $ o :.ladite kola! na rešetki. bademe oljuštite i sve sitno iseckajte sa kandiranim voćem.150g gorke 'okolade . 55# . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na #$$ o:. %rašak umešajte sa brašnom i dodajte masi maslaca.reskve. da dobije svetlobraon boju.1 kašika meda . pore*ajte breskve 3polovine okrenute na 'ore4 i sipajte dru'u polovinu testa. . U plehu na back6papiru pravite 'omilice od pola kaši!ice. .200g še&era .60g uše&erene kore od pomorand$e . -do&'o na svaku 'omilicu stavite po polovinu kandirane trešnje. )ešejući kuvajte # minuta 2 slatku pavlaku.1 jaje /ešnike ispecite. "ve umutite.cimet .50g maslaca .3 jajeta .1 kaši'ica praška za pecivo .30g kandiranog vo&a .

kora od limuna . mleveni badem.5 jaja . 1alijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.400g še&era .200g badema . dodajte brašno.50g še&era . jedno po jedno žumance. %ecite 3 minuta na 1<$ o:.4 belanca . B? 4. $' šećera i soli. Kad se &'usne.Kola& dok(ork# Tan%# 200g maslaca . )asu stavite u špric i cedite kro9ne u vrelo ulje. "talno mešajući. )asu rasporedite u nama&an pleh i pecite na umerenoj toploti.1 kesica vanilin še&era Kad mleko provri.ome dodajte sok od limuna. 8pr!c*kro/n# 1%4 l mleka . I&mešajte sa šećerom.50g še&era u prahu -ljuštite i sameljite badem.100g 'okolade .sok od pola limuna .200g še&era . prethodno otopljenu !okoladu i sne' od 1$ belanaca. 1atim mešajući. -ce*ene kro9ne pospite mešavinom šećera u prahu i naribane !okolade. Ulupajte sne' od belanaca i polako i&mešajte sa prethodnom masom. "ecite na kocke i služite hladno. šećer.40g kakaoa . "ipajte u podma&an kalup &a tortu pre!nika ##cm. kakaom i stru'anom korom od limuna.400g maslaca .200g 'okolade . dodajte maslac. dodajte jedno po jedno jaje. %ecite dok ne porumene. skinite sa vatre da se ohladi.1 kg brašna .prstohvat soli . .50g še&era u prahu . 555 . Kola& od ad#-a 400g badema .10 jaja Umutite maslac.

Kada je 'otov kola!. . pospite 'a šećerom u prahu. 55.

"lužite tople. %ospite samleven lešnik. %ospite cimet.3 jajeta . pa &atim #$$' šećera. (obro mesite i stalno ra&vijajte testo okla'ijom dok ne postane meko i elasti!no.350g še&era .1%2l ulja . %rohladite i pospite kola! sa vanilin6šećerom.2 $umanca . U'rejte ulje i pržite ven!iće da postanu hrskavi. "pojte uh u kru'ove. sipajte brašno stalno mešajući.Kola& od )l%!$a 1paket lisnatog testa . Kla%s(#ron# 1%2kg brašna . %ecite 1 minuta na #$$ o:. Isecite štapiće debljine prsta i dužine #$cm. @ljive o!istite od koš!ica i podelite na polovine koje re*ate po testu okrenute na 'ore. "tavite masu na mermernu plo!u prethodno nama&anu uljem. I&bodite testo viljuškom. &umanca i 1 $' šećera. %re ne'o što provri. 1atim &alijte mešavinom2 jaja.1%2l vode . %ecite još 1 minuta. kada se pojave mehurići. +apraviće se 'usta smeša. 55/ .cimet 7a&vucite testo i stavite u veliki pleh jednostruku ju9ku.1 kg sve$ih krupnih šljiva .1 kaši'ica cimeta "ipajte vodu da prokuva.100g še&era u prahu .200g lešnika . (obro ih ocedite i uvaljajte u šećer u prahu pomešan sa cimetom.

kiselu pavlaku.1 jaje .(00g brašna . jaje. "ecite radlom na manje kvadrate i pržite na vrelom ulju. (odajte brašna. 1amesite. mleka i cimeta napravite kašu.2 belanca .20g kvasca . Ma/!)! 300g brašna . 557 . šećer.50g še&era . -cedite ma9iše u uvaljajte ih u šećer u prahu. soli i šećera. "vaku ju9kicu okla'ijom ra&vucite debljine $. %odelite na 1$ ju9kica i ostavite da stoji pola sata.250g brašna 50g vanilin-še&era 1amesite na dasci maslac. %odelite na dva dela i od svako' ra&vucite po 3 ju9ke. "tavljajte ju9ke jednu preko dru'e. "vaku ju9ku premažite maslacem i kaši!icom stavljajte male 'omilice belanaca.150g še&era .150g oraha .100g še&era . %ecite na umerenoj toploti. cm i isecite na < delova.100g badema . jaja. -d mlevenih oraha. +a svaki deo stavite malo mase od oraha. brašno.2 $umanca . šećer i mlevene bademe. mleka.Ma2arsk! polu-#s#c! 250g maslaca .50g maslaca .kora od 1 limuna . žumanca. so i kvasac.1 dcl mleka .3 dcl ulja .prstohvat soli .1 dcl mleka (obro umutite maslac.250g kisele pavlake . -blikujte male ki9lice.prstohvat soli 1amesite nešto mekše testo ne'o &a re&ance od brašna. %ecite na umerenoj toploti i uvaljajte u šećer u prahu. Van!l!n*k!/l!c# 150g maslaca . Uvaljajte ih u vanilin6šećer. preklopite i oblikujte u polumesece.1 jaje .

1 dcl mleka . sok od pomorandže. -bave&no prvu stranu pržite poklopljeno.orsk! kola& od #lanaca 5 belanaca . Kada kro9ne okrenete na dru'u stranu. rum. vanilin šećer. -stavite ovako 9ormirano testo na mlakom 1 sat da uskisne. D$orsk# kro/n# 1%2kg brašna . pa sve &ajedno &amesite. dodajte istopljen maslac i na kraju iseckanu mešavinu. otklopite posudu do kraja prženja.*0g maslaca 150g mešavine !iseckani na kockice lešnik# 'okolada# oljuštene jabuke# suve gro$ e" Ulupajte !vrsti sne' od belanaca postepeno dodajući šećer i brašno.100g še&era u prahu U sredini brašna &amesite kvasac sa mlekom.200g še&era . (obro u'rejte ulje.kora od 1 limuna . 1atim stalno mešajući. Kro9ne treba da se utrostru!e. šećer.2 kesice vanilinše&era .esto ulupajte da se odvaja. rastopljen maslac. . 552 . 7astanjite testo na 1 cm.50g še&era . "lužite tople.So. )asu supajte u prethodno nama&ani du'uljasti kalup &a rolate i pecite na umerenoj toploti. (odajte žumance.( $umanaca .1%2 l ulja .100g maslaca .1 'ašica ruma .40g sve$eg kvasca . %onovo sa !ašom manje' pre!nika vadite kru'ove da bi se spojili. 5ašom vadite kru'ove i stavljajte po dva poklopljena. %ržene kro9ne ocedite i uvaljajte u šećer u prahu. prvo na suprotnoj strani na kojoj su stajale.sok od 1%2 pomorand$e .100g brašna . %ržite kro9ne. koru od limuna. "a!ekajte da kvasac uskisne.

%rohladite. maslac i orahe. "ipajte u pleh srednje veli!ine. mleko i prašak &a pecivo. !okoladu. 1 kašiku šećera. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela.6 kašika vode . vodu.pola kesice praška za pecivo !lazura: 10 kašika še&era .250g maslaca .4 štangle 'okolade za kuvanje . 558 . kiselu pavlaku i brašno. Kada je pe!eno. )ažite toplu 'la&uru na toplo testo. 1 $' še!era. "ecite na kocke. Nad#$0 Umutite ? žumanca.2 šoljice ulja .150g brašna (0g oraha .1 kesica vanilin-še&era T#s(o0 Umutite maslac.6 šoljica brašna . 7astanjite dve ju9ke i ostavite da odstoje. Čokolad*)n!(# 250g maslaca . 1 žumance. ulje.5 jaja .'okoladne mrvice za ukras 1a testo umutite jaja. šećer.1 dcl kisele pavlake . prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. +a kraju masi dodajte ulupan sne' od belanaca.3 šatngle 'okolade za mešanje . %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$ minuta na ##$ o:.B? 4.2 šoljice mlevenih oraha . brašno.3 šoljice mleka . %ecite na umerenoj toploti. %ospite ukrasnu !okoladu. prethodno samlevene orahe i otopljenu !okoladu sa vanilin šećerom. U podma&an pleh stavite prvu ju9ku.Čord!n kola& testo: 4 jajeta . 1atim prokuvajte na pari šećer.6 šoljica še&era . pa nadev. -hladite.5 šoljica mlevenih oraha . &atim dru'u ju9ku. mlevene orahe.

P!)!ng#r sa &okolado4 oblatne za pišinger - 1 dcl mleka - 3 $umanca - 140g 'okolade - 200g še&era - 200g maslaca - 100g lešnika - 100g oraha +a umerenoj toploti mešajte mleko, žumanca, !okoladu, šećer. )asa ne sme da vri. Kuvajte dok se ne &'usne. "kinite sa vatre stalno mešajući i dodajte maslac. +a kraju dodajte prethodno ispe!ene i samlevene lešnike i orahe. +adev mažite i&me*u oblandi. -do&'o prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.B? 4. "lužite hladno. "ecite na kocke.

R!ngo "an&!
testo: 4 jajeta - 4 kašike še&era - 1 kašika kakaoa - 3 kašike oštrog brašna nadev: 4dcl slatke pavlake - 1 kesica B3rem+iksaB - 1 vanilin še&er - 3 kaši'ice še&era - 3 kaši'ice kakaoa !lazura: 120g 'okolade - 40g maslaca - 1 jaje Umutite ? žumanca sa šećerom i kakaom. (odajte brašno i !vrsti sne' od ? belanaca. .esto pecite u pećnici 1 minuta na ##$ o:.-hladite. Isecite po dužini dve kore. 1a nadev ulupajte slatku pavlaku. +a pola dodajte kesicu Krem9iJa. U !vrsti šla' dodajte2 vanilin šećer, šećer i kakao. +apravite od alu69olije kalup. "tavite koru testa, debeo nadev i dru'u koru testa. +a pari omekšajte !okoladu, dodajte maslac, na kraju umućeno jaje. 1alijte.

559

M!c!k!n kola& sa

ad#-o-

3 jajeta !izmerite" - ista te$ina maslaca - ista te$ina še&era ista te$ina brašna - kora od limuna - 100g badema (u'o mutite maslac i šećer da masa postane buava. (odajte po jedno jaje. +a kraju pomešajte brašno i koru od limuna. )asu sipajte u podma&an pleh. %ospite o!išćenom i iseckanim bademom. %ecite na umerenoj toploti.

Ko-!s ro(
2šolje belanaca - 2 šolje še&era - 1 šolja istopljenog maslaca - 1 limun - 2 šolje brašna - 150g suvog gro$ a - 1#5dcl ruma - 100g oraha - 100g kandiranog vo&a - 100g 'okoladnih listi&a "uvo 'rož*e potopite u rum i ostavite 'a ? sata. Ulupajte !vrst sne' od belanaca. (odajte šećera, brašna, sok i stru'anu koru limuna i te!an maslac. "ve dobro i la'ano promešajte. (odajte sitno se!eno kandirano voće, orahe, !okoladu i suvo 'rož*e, prethodno uvaljano u malo brašna da ne potone na dno testa. I&lijte u kalup i pecite $ minuta na ##$ o:. %osle #$ minuta pokrijte alu69olijom. -hladite komisbrot na rešetki.

5.$

Pr#s urg#r k!/l!c#
1%2 kg brašna - 250g maslaca - 4 $umanca - 3 kašike še&era - 10g kvasca - 2 dcl mleka - 100g oraha - 1 kesica vanilin še&era - kora od limuna - prstohvat soli +a dasci &a mešanje natrite brašno o maslac. "kupite u 'omilu. +a sredini napravite udubljenje u koje stavite # žumanca, šećer, kvasac rastopljen u malo mleka i so. "ve dobro &amesite. (odajte još mleka da dobijete testo srednje tvrdoće. +apravite loptice veli!ine oraha. %okrijte !istom krpom i ostavite da odstoje dva sata. "vaku lopticu okla'ijom rastanjite, nadenite kašom 3mleveni orasi, mleko, vanilin šećer i kora od limuna4 i oblikujte ki9lice. %ore*ajte u nenemašćeni pleh. "vaku ki9licu premažite umućenim žumancima. Kada se osuši, još dva puta ponovite isti postupak. %ecite na umerenoj toploti dok ne porumene.

K!/l!c# od sala
1 kg brašna - 1%2 kg sala - 6 šumanaca - 4 dcl mleka - 20g kvasca - 200g še&era - 150g pekmeza od kajsija - prstohvat soli U 1 dcl mleka dodajte kaši!icu brašna, kašiku šećera i kvasac. -stavite na toplom da uskisne. 1atim &amesite brašno sa žumancima, 3 dcl mleka, šećerom i uskislim kvascem. )esite dok testo ne prestane da se lepi &a ruke. I&ru!ite 'a na dasku posutu brašnom, oblikujte ju9ku, namažite salom, preklopite i ostavite da odstoji 3$ minuta. +a kraju ra&vucite testo, oblikujte ki9lice nadevene pekme&om i pecite na umerenoj toploti. %osle pe!enja ki9lice uvaljajte u šećer u prahu.

5.1

4ondonsk# )(angl#
250g maslaca - 4 jajeta - 250g še&era - 300g brašna - 100g badema - 100g pekmeza od kajsija (obro umutite maslac, 3 žumanca, 1 jaje, šećer i brašno. 1amesite testo i ra&lijte u podma&an pleh. .esto ispecite napola. 1atim ulupajte sne' od 3 belanca, dodajte ? kašike šećera i $' seckanih badema. %olupe!eno testo premažite pekme&om i odo&'o stavite masu od belanaca. "ne' pospite sa $' seckanih badema. %ecite na umerenoj toploti. "ecite na kocke kada se kola! ohladi.

;u(! kola& !' AVII $#ka
250g še&era u prahu - 250g maslaca - 250g badema - 10 $umanaca - 4 jajeta (obro umutite maslac sa B tvrdo kuvanih i&'nje!enih žumanaca. (odajte ? jajeta, ? žumanca i šećer u prahu. +a kraju dodajte bademe. )utite i&u&etno du'o dok masa ne postane buava. )asu sipajte u du'uljast kalup &a rolat i pecite na umerenoj vatri.

5.#

Ml#&n! 3l#

5M!lc3 ro(6 Kola&

Sla$sk!

$a kvasac: 1dcl mleka - 40g kvasca - 3 kašike še&era - 3 kašike brašna - prstohvat soli $a testo: 1kg brašna - 4 $umanca - 125g maslaca - 4#25dcl zasla enog mleka - 150g suvog gro$ a - prstohvat soli U manju posudu istrunite kvasac, dodajte mlako mleko, šećer, brašno i so. -stavite na toplo da kvasac uskisne. 1a to vreme brašno stavite da se malo u'reje. 1amesite brašno sa 3 žumanca, uskislim kvascem, &asla*enim mlakim mlekom i solju. )esite majmanje 1 minuta. .esto treba da se odvaja od ruku i daske. -stavite testo na toplom da kisne 1 sat. %remestite testo dodajući mu suvo 'rož*e. -blikujte u velike pletenice i stavite u podma&an pleh. -pet ostavite 3$ minuta da testo odstoji. 3"lavski kola! oblikujte u dubljoj šerpi ili okru'loj modli.4 %red pe!enje namažite testo sa umućenim žumancetom. %ecite ?$ minuta na ##$ o:. 3"lavski kola! ukrasite sa norodnim ukrasima4.

4ondon#r*(#s(o 5upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
210g brašna - 140g maslaca - (0g še&era - 2 $umanca 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera i žumanaca. -stavite da malo odstoji. 7astanjite u okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pekme&, voće i &alijte želeom.

5.5

Francusko (#s(o 5 upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
250g maslaca - 500g brašna - 40g še&era - 2 dcl mleka prstohvat soli 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera, mleka i soli. -stavite da malo odstoji. 7astanjite okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pokme&, voće ili voćni žele.

R#'anc! sla(k! ! ku$ano $!no
rezanci: 500g rezanaca - 200g oraha - 150g še&era - 50g maslaca - 1 kaška cimeta "kuvajte re&ance. (odajte maslaca i dobro i&mešaje re&ance. "ameljite orahe i i&mešajte sa šećerom i cimetom. "lužite odvojeno re&ance i mešavinu oraha i šećera. "vako sipa po želji preko re&anaca. kuvano vino: 1#5 l vina !crno ili roze hamburg" - 200g suvih šljiva - 100g suvog gro$ a - 300g še&era - 4 zrna bibera - 3 karan+ili&a "uve šljive dobro operite u mlakoj vodi. 1atim stavite vino da se kuva sa svim navedenim sastojcima. Kuvajte 'a nepokopljeno 1 sat da dobro uvri. "lužite 'a toplo u& slatke re&ance.

5..

+l#

od

anana ! ora3a

250g brašna - 150g še&era - 1*0g oraha - 100g maslaca - 3 jajeta - 4 banane - 1%2 kesice praška za pecivo - 1%2 kaši'ice sode bikarbone - prstohvat soli Umutite šećer, maslac i jaja. Kada je masa umućena buavo dodajte i&'nje!ene banane. U tu smesu dodajte brašno, prašak &a pecivo, sodu bikarbonu i soli. +a kraju dodajte sitno seckane orahe. "ve dobro &amesite. )asu sipajte u podma&an pleh i pecite 1 sat na 1<$ o:. Kada je hleb pe!en, i&vadite 'a i ostavite da se ohladi. "lužite hladan.

+l#p&!,! sa c!-#(o125g še&era u kristalu - 125 g še&era u prahu - 250g brašna - 30g biljne masti - 1 jaje - 150g maslaca - 1 kaši'ica praška za pecivo - 1%4 kaši'ice oraš'i&a - 1 kaši'ica cimeta u prahu 1 dcl mleka - prstohvat soli Umutite B$' maslaca, biljnu mast, jaje i šećer u kristalu. )utite dok smeša ne bude penasta. U dru'oj !iniji i&mešaje brašno, prašak &a pecivo, oraš!ić, so i mleko. -vo prespite u prvu masu i sve dobro &amesite. U poseban pleh &a 1# hlep!ića 3s udubljenjima4 podma&an maslacem sipajte testo u svako udubljenje do dve trećine. %ecite # minuta na 1<$ o:. Kad su pe!eni, i&vadite i premažite sa A$' rastopljeno' maslaca. %ospite i&mešanim šećerom u prahu i cimetom.

5./

50g mrvica od keksa 100g še&era u prahu 1amesite tvrdo testo od brašna.100g maslaca . -pet premesite.3 kašike masti .4 jajta . (odajte uskisli kvasac. %letenice uvijte u veliki okru'ao pleh. 3I&ra& Vojvo*ana &a deo testa. -stavite ih da se malo prosuše. 1atim ra&vucite ob'e.2 kašike še&era za testo: 1 kg brašna . jajeta. a dru'u !okoladom. ra&vucite i pravite velike pletenice.100g strugane 'okolade i kakaoa "tavite kvasac. (ru'om polovinom ju9ke pokrijte polovinu sa pekme&om. 5. 7adlom secite jednake taške. jednu pospite suvim 'rož*em. 7a&vucite okla'ijom tanku ju9ku. -stavite testo da odstoju u hladovini. -dvojte dve polovine. "tavite jednu preko dru'e ob'e. %ecite na umerenoj toploti. )utite da postane penasto i sipajte u vrijuće mleko. (obro &amesite testo. -dmah sklonite sa vatre i ostavite da se mleko prohladi. "talno mešajući.( kašika še&era . /eti B sati. %ospite šećerom u prahu.1 jaje .G#ncona sa Č#n#%a za kuvanje: 20g sve$eg kvasca . %re pe!enja namažite žumancetom. dodajte ? belanca sa 3 kašike šećera.7 .1%2l mleka . +a jednoj polovini ju9ke re*ajte na istom rastojanju 'omilice pekme&a. U me*uvremenu umutite ? žumanca sa ? kašike šećera. -stavite da odstoji 1 minuta. 7a&vucite i namažite svaku ob'u smesom od 3 kašike masti i # kašike brašna. Ta)c! sa p#k-#'o500g brašna .ob'e. ali da ne bude suviše tvrdo već polumeko.4 -stavite malo da odmori.prstohvat soli .2 dcl mleka .100g pekmeza od kajsija .2dcl mlake vode . mleko i šećer da uskisnu. a &imi celu noć.150g suvog gro$ a . mlake vode i soli.

"lužite toplo. 5.2 .Kuvajte ih u vrijućoj vodi u koju ste prethodno stavili malo soli i ulja. 1alijte proprženim mrvicama na maslacu i pospite šećerom u prahu. -cedite ih i složite u !iniju u kojoj ćete služiti.

U pleh postavite back6papir i preko nje'a pore*ajte kekse. so.esto dobro &amesite i ostavite # sata da uskisne.esto upakujte u 9oliju i ostavite # sata da miruje. . cm.prstohvat soli . cimet i badem. %red pećenje premažite umućenim žumancetom. (odajte rastopljen kvasac u malo mleka. mleko i brašno da dobijete srednje mekano testo. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite minuta na # $ o:.cimet 2 kašike brašna .100g pekmeza od kajsija Umutite maslac.kora od limuna . koru od limuna.250g ribanog badema .2 belanca . 7e*ajte u prethodno nama&an pleh.2dcl mleka . 5okoladu istopite i dodajte masi.100g 'okolade (obro i&mešajte šećer. brašno. 1atim 'a i&ru!ite na dasku i ra&vijte ju9ku debljine $. -stavite B sati da se suše. %ecite na umerenoj toploti. šećer.40g še&era .M!c!k!n# u3(l# (50g brašna .( $umanaca . Ba'#lsk! k#ks! 250g še&era . Ispe!ene buhtle poslažite na !iniju i pospite šećerom u prahu. 5vrsto ulupan sne' dodajte i ovlaš pomešajte. B žumanaca. %onovo ostavite buhtle da uskisnu 1 sat.40g maslaca . .8 . +a svaki stavite malo pekme&a i preklopite kvadrat kao knji'u. +a dasci pospite šećer i preko nje'a rastanjite testo i modlom vadite ra&ne oblike keksa. "ecite kvadrate od cm.25g kvasca . 5.

1%2 kesice praška za pecivo ."#dnos(a$n! k#ks! cca #?$ komada 1#2 kg brašna . 5.9 . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 13 minuta.0#5 kg margarina .2 šoljice mleka .brašno za posipanje "ve sastojke dobro umesite dok ne dobijete 'latko testo.5jaja . "a modlama oblikujte ra&ne oblike keksa.kaši'ica limunovog soka .450g še&era .

da lakše se!ete par!iće.V#r!na kr#-p!(a 1 paket lisnatog testa !B=edoB" .ek na dan služenja 9ormirajte krempitu i držite dva sata u hladnjaku. 7asporedite krem preko donje kore. odo&'o stavite 'ornju koru i pospite prah6šećerom.2 kesice vanilin-še&era . Kada se masa i&jedna!i i postane 'usta.1%2 l mleka . Kr#-0 %rašak &a pudin' i&mešajte sa vanilin6šećerom. 5/$ . (onju koru pre pe!enja i&bodite viljuškom da vam se kora ne i&di'ne. )e*utim kako je kupovno lisnato testo kvalitetno. nije potrebno ula'ati toliki trud. a na sobnoj temperaturi kore. Ukoliko želite krempite da napravite dan ranije.2 pakovanja praška za vanilin puding . preko noći ostavite odvojeno u hladnjaku krem.1%2 l slatke pavlake /isnato testo rastanjite na dve ju9ke i pecite odvojeno donju i 'ornju koru. dodajte hladno mleko. šećerom i stalno mešajući. +e valja da krempite prenoće u hladnjaku. Napo-#na0 Krempite možete praviti i od lisnato' testa koje ćete sami pripremiti. jer će kore postati žilave od vla'e. . %olako mešajte i ostavite u hladnjaku # sata. =ornju koru pre pe!enja &asecite ovlaš po površini na kvadrate. (o služenja krempitu držite u hladnjaku da krem ne bi omekšao. dodajte ulupanu ne&asla*enu slatku pavlaku.100g še&era .

"lužite hladno. %remažite ra&mućenim žumancetom. cimet. šećer.1 kg o'i&enih višanja Umutite maslac.1 $umance . 3 žumanceta. -stavite da malo odmori. %ecite na umerenoj toploti.1%2 kesice praška za pecivo .esto dobro &amesite. %reko testa pore*ajte višnje.6 jaja .150g še&era 1 kaši'ica cimeta . propržene jabuke. %remažite je ra&mućenim žumancetom. B žumanaca. %leh manažite maslom i pospite brašnom.kora od limuna prstohvat soli Umutite maslac. "ecite na kocke i pospite vanilin6šećerom.100g oraha . 7astanjite prvi deo testa i stavite u pleh. pospite mlevene orahe. "lužite hladno. (odajte brašno i ulupajte sne' od B belanaca.4#n%a p!(a sa $!)n%a-a 250g maslaca . cimet i odo&'o stavite dru'i deo testa.2 kesice vanilin-še&era .200g kisele pavlake . šećer i so.2*0g brašna . kiselu pavlaku i prašak &a pecivo.100g suvog gro$ a . )ože i posle dva dana. vanilin6šećer i dru'u koru. suvo 'rož*e. 4#n%a p!(a sa %a uka-a 150g maslaca . .150g oraha 1 kg jabuka . U nama&anom plehu ra&vucite pola testa kao donju koru. 5/1 .300g brašna . I&rendišite oljuštene jabuke i propržite ih na maslacu. %odelite masu na dva dela.150g še&era . %ecite na umerenoj toploti. 1atim dodajte brašno.1%2 kesice cimeta . &atim pospite polovinu oraha. Vruću pitu pospite šećerom u prahu i secite na kocke. B kašika šećera.4 $umanceta . +ajbolje sutradan.

250g mekog brašna . 7a&vijte ju9ku i presavijte kao knji'u. Bosanska )l%!$op!(a 0#5kg kore za pitu .2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa 3 žumanceta i kristal6šećerom. +apravite kompaktnu masu.100g maslaca . 1atim pospite dru'u podovinu oraha. %ecite na #$$ o:. -hladite preliv. -do&'o stavite dru'u ju9ku i premažite je ra&mućenim žumancetom. %ospite polovinom mlevenih oraha. orahe i kirš.1%2kg o'iš&enih višanja .1 kašika kisele pavlake . "lužite hladno. "ecite na par!iće od < cm. -stavite testo u hladnjaku 1 sat. %onavljajte isti postupak 3 puta s odmaranjem testa u hladnjaku od po #$ minuta.100g še&era u kristalu . 1amesite testo da bude 'latko. %ecite još minuta.0#5 kg še&era u kristalu 1a preliv naspite na šećer vodu da o're&ne. %ecite 1 minuta na ##$ o:. +adev stavite na po!etak svake kore. Uvijte tanku pitu.0#5kg suvih šljiva 100g oraha . %rocedite i i&vadite koš!ice.1dcl kirša . 1atim poprskajte malo vodom i ostatkom maslaca.100g oraha . stisnite malo krajeve i slažite u tepsiju. "tavite samo da proklju!a.4 $umanceta . poslažite višnje i vanilin6šećer. Kad je 'otova ostavite nekoliko minuta prekrivenu tepsiju da se prohladi. 5/# . (odajte kiselu pavlaku i brašno.P!(a od $!)an%a 250g maslaca . -rahe iseckajte u&dužno. 7a&vucite donju ju9ku i stavite u podma&an pleh. "uve šljive skuvajte. "vaku koru namažite rastopljenim maslacem. %remestite testo i napravite dve ju9ke. Umešajte šljive.

oplu pitu &alijte sa hladnim prelivom od špinovano' šećera.. %oklopite 9olijom i ostavite #? sata da se pita natopi. 5/5 .

*0g badema .1(0g še&era . Kada se ohladi. 1 kašiku šećera. Nad#$0 Umutite ? žumanceta. Bak!na p!(a 250g brašna . B? 4. mlevene orahe. (odajte 1 žumance i ? kašike vode.1 kesica vanilin-še&era .P!(a od &okolad# 250g maslaca . U podma&ani pleh stavite prvo koru &atim nadev i dru'u koru odo&'o. kiselu pavlaku i brašno.100g kisele pavlake . U podma&an pleh stavite donju koru.rašno i&drobite sa maslacem.6 jaja . &atim nadev i 'ornju koru. secite na kocke i pospite šećerom u prahu. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.250g maslaca . otopljenu !okoladu i vanilin šećer. =ornju koru i&bodite viljuškom da se ne i&di'ne. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela.sok od 1 limuna . %ecite na umerenoj toploti.(0g oraha . mleveni badem. šećer. 1atim podelite na dva jednaka dela &a dve kore.5 jaja .100g 'okolade . -stavite da odstoji 1 sat. -hladite i secite na kocke.kesice vanilin-še&era Umutite maslac. %ecite na umerenoj toploti. vanilin6 šećer.200g še&era . Nad#$0 Umutite žumanaca. ribanu !okoladu. Kada je pita pe!ena. . -stavite u hladnjaku # sata. 1 žumance. (odajte ulupan sne' od belanaca.140g 'okolade . (obro &amesite. 5/.150g brašna . šećer. sok od limuna i ulupan sne' od B belanaca.

Pala&!nk# na -o% na&!n 2jajeta . Kada je testo dobro umućeno. ostavite 'a da odstoji 1 minuta.150g suvog gro$ a . +apravite B ju9ki.50g keksa Cabuke oljuštite.100g maslaca cimet . svaku namažite rastopljenim maslacem i pospite šećerom.1 dcl ruma .1 kaši'ica ulja Umutite jaja. šećer.1%2l mleka . %ecite pala!inke na ulju.200g brašna . namažite maslacem pa još # minuta pecite sa 9olijom. %ecite 1$ minuta.250g kristal-še&era . +a po!etku kore stavite mešavinu oraha i keksa . 5// . i polako dodajte brašno stalno mešajući. Urolajte.prstohvat soli prstohvat še&era . ulje.Ba u)k!na p!(a od %a uka 0#5 kg kore za pitu . šećer i cimet. "uvo 'rož*e stavite u rum da o're&ne # sata. -rahe sameljite. mleko. +adevajte ih pekme&om od kajsija ili orasima i šećerom. %o dve kore. so. a ima i mno'ih koji vole pra&me pala!inke.1 kg nakiselih jabuka . jabuke. suvo 'rož*e. isecite na male tanke kriške.150g oraha .

100g 'okolade . "lužite tople. ali samo sa jedne strane.4 dcl mleka Umutite B$ ' maslaca. šećer. (odajte mleko. "ve i&mešajte. %ala!inke slažite u veći tanjir jednu na dru'u. B kašika šećera. vino dok masa ne po!ne da se &'ušnjava. (odajte ulupani sne' od B belanaca. brašnom i mlekom.Kr#. +epe!ena strana treba da bude okrenuta na 'ore.pala&!nk# 100g maslaca .100g brašna .2dcl belog vina . a secite kao kriške okru'le torte.( jaja . &alijte ih kremom.50g brašna . %ecite pala!inke samo sa jedne strane. 7e*ajte jednu na dru'u s nepe!enim stranama okrenutim na 'ore. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom. # žumanca. Kada ste sve pala!inke pore*ali. Kr#-0 Ulupajte žicom na pari 1 jaje. brašnom i mlekom. B žumanaca.150gše&era u prahu . 5/7 . Vrućim kremom prelijte pala!inke i služite tople. "ve dobro i&mešajte i pecite pala!inke na maslacu.2 $umanca .6 jaja . 8$#dsk# pala&!nk# 100g maslaca . "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom. (odajte ulupani sne' od B belanaca. brašno i ulupan sne' od B belanaca.120g še&era .3 dcl mleka .100g 'okolade )aslac umutite sa B žumanaca.

)alo prohladite i dodajte ulupanu &asla*enu slatku pavlaku. U poseban tanjir &a svako' 'osta stavite po # pala!inke presavijene na!etvoro i nadevene kremom. dodajte prah6šećer. %ripremite topli preliv. 5/2 .1%2l mleka .Pala&!nk# Ro-ano/ %o # pala!inke na svako' 'osta 3vidi recept br. "ve polako promešajte.B1A4 500g sladoleda od vanile .3 kašike še&era . Ispasirajte ja'ode. -dmah služite da se sladoled ne otopi pod toplim prelivom.1 kesica vanilinše&era . trešnjevaću. 5im proklju!a.150g prah še&era . Krem kojim ćete 9ilovati pala!inke pripremite na sledeći na!in.3 $umanca .1 dcl trešnjova&e . %ored pala!inki stavite po # ku'le sladoleda od vanile i sve prelije toplim prelivom od ja'oda. Kuvajte na pari 1 minuta. "tavite na vatru.100g slatke pavlake Ispecite pala!inke prema receptu. U rashla*eno mleko dobro umutite žumanca i 3 kašike šećera. ostavite na toplom u stranu.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina . %ala!inke 7omano9 servitajte na sledeći na!in.

Kada je skoro pe!eno. obave&no u'asite osvetlenje kako bi plamen imao pun e9ekat.5 jaja . "lužite tople.2 dcl maraskina . stavite suvo 'rož*e. I&ru!ite u !iniju i pospite šećerom u prahu. pala!inke i&vadite u !iniju i& koje ćete služiti. "talno mešajući.100g brašna . Kad se plamen u'asi. -stavite da prekuva.2 kašike seckanog badema .0#5 dcl konjaka . malo prokuvajte i &alijte pala!inke. U vrijući sok spuštajte jednu po jednu pala!inku. žumanaca.!ran# pala&!nk# BS!'#(B 57r#p# Su'#((#6 50g maslaca .1 dcl slatke pavlake . preklopite na !etvoro i ostavite pala!inke u soku. I&ru!ite u okru'li pleh u kojem je &a'rejano malo ulja.3 kašike še&era . 1atim pala!inke prelijte maraskinom pa konjakom i &apalite.100g še&era .100g suvog gro$ a Umutite maslac. %a&ite da šećer ne požuti.6 pala'inki manjih# pre'nika 12cm U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite maslac i šećer stalno mešajući dok maslac ne &apeni.Fla. %olako uspite sok od limuna i pomorandže. "vaku pospite bademom. šećer.sok od 1 limuna . 5/8 . 7arsk# -r$!c# 60g maslaca . brašno i ulupani sne' od belanaca. U preostali sok uspite slatku neulupanu pavlaku. pecite dok ne porumeni.sok od 1 pomorand$e . Eko je ve!e.

Kad su kuvane polako ih vadite i ohladite. ali da ne provri. U klju!alu vodu kašikom spuštajte oblikovane nokle od sne'a.150g suvog gro$ a .1 jaje Ispecite pala!inke. šećer i jaje i &alijte pala!inke. "uvo 'rož*e potopite u rum da o're&ne i odstoji # sata.Garn!ran# pala&!nk# sa oras!-a 1# pala!inki Nadev: 250g oraha . dodajte šećer.200g kristal še&era .1%2 l mleka . stavite ra&lomljenu šipku vanile. %olako dodajte 1# ' šećera u prahu da sne' ne bi spao.0#5 dcl ruma Preliv: 2dcl slatke pavlake .1 dcl kirš-ruma . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na ##$ o:.100g kristal še&era . "lužite toplo. "ve dobro i&mešajte. %a&ite da se krem &'usne. kirš6 rum. U mleko prethodno. (a bi sne' bio !vrst dodajte nekoliko kapi limuna.0#5 dcl kirš-ruma .250g še&era u prahu . Umutite slatku pavlaku. 5/9 .100g še&era u kristalu Umutite < žumanaca sa 1# ' šećera. dok se kuva. oce*eno suvo 'rož*e. %o ohla*enom kremu pore*ajte nokle od sne'a preko kojih treba posuti seckano' badema i &aliti tankim mla&om karame6li&irano' šećera. "lužite hladan.1 šipka vanile 100g badema . (odajte vrijuće mleko stalno mešajući. -hladite. %osle # minuta kuvanja polako ih rešetkastom kašikom okrenete.1dcl slatke pavlake . vanilin šećer i slatku pavlaku. %ala!inke premažite malo nadevom. kirš6rum. +adevom punite pala!inke i slažite u vatrostalnu posudu.1 kesica vanilin-še&era . "ameljite orahe. -hladite krem stalno mešajući. Bok!'o$ d#s#r( * jaja . Ulupajte sne' od < belanaca.

U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri.1#5 dcl konjaka .1 štangla vanile . "pustite banane da se kuvaju. sa vanilom i stavite da se kuva.anane oljuštite i presecite u&duž na polovine. 57$ .6 kašika še&era . )alo prohladite i polako umešajte 1 $' ulupane &asla*ene slatke pavlake. preko to'a preliv od !okolade i naj&ad pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.1/5 dcl slatke pavlake 1asladite mleko. Kuvajte dok malo ne omeknu i ne požute. Kremom &alijte nokle i stavite u hladnjak da se rashlade.60g maslaca . 3-bave&no u'asite osvetljenje &bo' e9ekta 9lambiranja4.5 kašika še&era . "lužie hladno. vadite ih rešetkastom kašikom i stavljajte u !iniju i& koje ćete služiti.sok od 2 pomorand$e . Kada su nokle kuvane. %robadajte banane viljuškom da se natope soka.2 dcl likera B3irasoB .6 jaja . )leko rashladite i umutite jedno po jedno žumance. Fla. -dmah sipajte liker. pored njih banane.* loptica sladoleda od vanile . &apalite i ostavite da plamen 'ori dok se ne u'asi. 1atim dodajte maslac da se rastopi.3 dcl preliva od 'okolade !recept br/ 644" 100g badema .50g še&era u kristalu . "lužite tople banane. (a bi bile nokle !vršće. &alijte toplim sokom u kome su se kuvale. "vakom 'ostu u tanjir stavite # ku'le sladoleda.8n#nokl# 1l mleka . %osebno ulupajte sne' od belanaca i kašikom vadite nokle i stavljajte u klju!alo mleko da se kuvaju. %relijte ih konjakom. u belanca stavite nekoliko kapi limuna. (obro mutite dok ne postane penasto. 1atim kuvajte na pari 1 minuta.!ran# anan# 4 banane .

Kuvajte dok ne omeknu i ne požute.2 dcl trešnjeva'e . %relijte !okoladom i pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima. . dodajte lešnik.5 kašika še&era .3 jajeta .1 kašika še&era Cabuke oljuštite.4 kašike še&era u prahu . "vakom 'ostu u tanjir stavite nekoloko kriški jabuka preko # ku'le sladoleda.Fla. %otopite ih u trešnjeva!u da stoje # sata. >umanca buavo umutite sa prah6šećerom i vanilin6šećerom. &atvorite kapicom i pecite još 1$ minuta na 1<$ o:.2dcl likera B3irasoB . Cabuke pore*ajte u posudu i pecite ih #$ minuta.100g badema . odsecite 'ornji deo 3kapicu4.1#5 dcl konjaka .sok od 2 pomorand$e . i&vadite kaštice i& sredine i isecite ih na tanke kolutove.60g maslaca . 3U'asite osvetlenje &bo' e9ekta 9lambiranja4 "lužite tople jabuke.elanca ulupajte sa kašikom šećera u !vrst sne'. 1atim dodajte maslac da se rastopi. 1alijte sokom u kome su se jabuke kuvale. 571 . "pustite jabuke da se kuvaju.1 limun .3 dcl preliv od 'okolade !recept br/ 644" .* loptica sladoleda od vanile . %olako sve &ajedno umutite.1 kesica vanilin-še&era . Pun%#n# %a uk# 4 jabuke . %relijte jabuke konjakom i &apalite. i&dubite i nacedite po njima limuna. -dmah sipajte liker.50g še&era u kristalu Cabuke oljuštite. I&vadite ih i& pećnice.!ran# %a uk# 1 kg jabuka . nadenite sa masom od lešnika. +eka plamen 'ori dok se sam ne u'asi. "lužite toplo. U poseban ti'anj &a 9lembiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri.100g samlevenih lešnika .

na sala(a 1 kg mešanog vo&a !jabuke# pomorand$e# banane# grejp+urt" .1%4 l slatke pavlake -!istie vo!e i isitnite 'a na kockice. sok od limuna i trešnjeva!u.1 l mleka .50g kakaoa . 57# . Čokoladn# nokl# 250g še&era u prahu . . Kuvajte krem dok malo ne &'usne.sok od 1 limuna . isitnite 'riliaš i pospite preko slatke pavlake.Vo. %ažljivo promešajte da sne' ne splasne. Kada mleko proklju!a. %osebno umutite žumanca sa 1#' šećera u prahu.100g še&era u prahu .-vu masu sipajte u vrijuće mleko neprestano mešajući. 7astanjite u hladnjaku i služite. -do&'o stavite ulupanu. -hladite 'a stalno mešajući. kašikom vadite nokle od sne'a i kuvajte ih u mleku. %olako uspite 1$$' šećera u prahu u kakao. Kada su kuvane. šećer u prahu. 1alijte nokle od sne'a. rešetkastom kašikom vadite nokle i re*ajte u !iniju i& koje ćete služiti.50g še&era u kristalu . /a'ano i&mešajte.ademe iseckajte i propržite na kristal6šećeru.6 jaja Ulupajte sne' od belanaca.100g badema . Kuvajte mleko sa !okoladom. &asla*enu slatku pavlaku.100g suvog gro$ a . (odajte suvo 'rož*e.100g 'okolade .1 dcl trešnjeva&e . -hladite. "lužite hladnu salatu.

-stavite da stoji 3$ minuta.300g še&era u kristalu . -stavite da stoji još# minuta.5 kašika ruma . 1a 'la&uru istopite ? štan'le !okolade i #$' maslaca na pari. %rstima la'ano promešajte. K#s(#n rola( 1kg kesten pirea .K#s(#n*p!r# 1 kg kesten pirea . %ospite šećer i vanilin šećer. -d ostalo' kesten6testa oblikujte ju9ku. "ecite 'a na kriške 1.1 kašika kakaoa .2 kesice vanilin-še&era .240g maslaca . -stavite da miruje još # minuta. (odajte prethodno ulupano jaje. -d ove mase u&mite # $' i njoj dodajte ? omekšale štan'le !okolade i kakao.* štangli 'okolade .2 kesice vanilin-še&era 7astopite kesten6pire po !aršavu. 1atim la'ano prstima promešajte.300g še&era u kristalu . -stavite da stiji 3$ minuta. 575 . stavite na sredinu !okoladnu kobasicu i oblikujte rolat.1 jaje 7astopite kesten6pire po !aršavu. -stavite rolat u hladnjaku #? sata. (obro &amesite i oblikujte kao kobasicu. Umesite masu kao testo. cm debljine. 1alijte rolat. U posudama u kojima ćete služiti kro& presu &a krompir napravite crviće. %ospite šećer i vanilin6šećer. U posudi &amesite kesten kao testo sa ##$' maslaca i rumom. U& kesten6 pire obave&no služite sveže ulupan šla'.

Mus od %agoda (50g sve$ih zrelih jagoda .3 štangle šokolade . 1alijte sa !okolad6'la&urom. (odjte krem od ja'oda i ostavite u hladnjaku 1 minuta.250g maslaca .4 belanaca . .200g še&era . I&mešajte sa orahom i keksom. -hladite. U jednu dodajte istopljenu !okoladu. +a dasci obložonoj alu69olijom ra&lijte prvo masu sa !okoladom pa odo&'o dru'u polovinu mase. (obro umutite sa maslacem.glazura od 'okolade recept br/ 645 Ukuvajte šećer sa vodom dok se ne pojave klobuci. U mikseru i&pirirajte. 57. "latku pavlaku ulupajte u !vrst šla'. %rohladite.150g mlevenih oraha . (o služenja držite u hladnjaku.* kašika vode .2 dcl slatke pavlake Ca'ode dobro operite. -d belanaca ulupajte !vrst sne'. prosušite i sa viljuškom i&'nje!ite. )asu podelite na dve polovine. Umešajte sa šećerom i ostavite #$ minuta da stoje. %rohladite i secite vlažnim nožem pravou'aone štan'le. )us od ja'oda servirajte u !ašama i na svaku stavite po jednu lepu ja'odu. "ve &ajedno polako promešajte.150g izmrvljenog keksa !petit 4eur" .Ba%ad#r# 400g še&era .

i ponovo stavite na toplotu stalno mešajući žicom dok ne proklju!a. dodati trešnjeva!u6 "vakom 'ostu servirati sladoled u posebnu šolju i &aliti vrućim prelivom od ja'oda. Pral!n# 200g 'okolade .Sladol#d od ru.100g maslaca .1%2 kaši'ice cimeta u prahu .1 jaje -topite !okoladu. -stavite dva minuta da klju!a.250g še&era u prahu . -stavite da preno!i u hladnjaku.pr#l!$o500g sladoleda od vanile . 1atim ulupajte žumanca jedno po jedno.* $umanaca +aberite i operite dve pune šake latica od crvenih ruža. 1atim procedite mleko.300g še&era u prahu . Sladol#d sa (opl!. (odajte šećer i cimet i ponovo stavite da se kuva dok se malo ne &'usne. "kinite mleko sa vatre i ohladite 'a.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina .a 2 šake latica od crvenih ru$a . %ustite nekoliko minuta da se latice kuvaju u mleku. propasitati i kašu stavite sa šećerom da proklju!a. Uspite u dru'u !iniju i ohladite masu stalno mešajući. %rocedite kro& sito.1 dcl trešnjeva'e -prati ja'ode ili maline. 57/ . -hladite. stavite u kalup i u hladnjak da se sladoled ste'ne. (odajte žumance u ulupani sne' od belanceta. -trebite svaku laticu da bude &drava. dodajte maslac i mutite &ajedno na pari 1$ minuta.( dcl mleka . (obro i&mešajte. "pustite latice u vrijuće mleko.

"utradan pravite ku'lice i uvaljajte ih u !ololadne mrvice. 577 .

-stavite u &amr&iva!u 3 sata. %ošećerite. Kašikom i&vadite koštice. tako*e.1 dcl maraskina -!istite i iseckajte voće na kocke. Iseckajte ja'ode i banane.150g še&era u prahu . %ospite šećerom i ostavite # sata da se šećer istopi.300g banana . konjakom i maraskinom. 4#d#na p#na sa (r#)n%a-a ( $umanaca . 1atim kašikom vadite meso dinje u malim par!ićima. kojom. pokrijte kalup.2 dcl konjaka . -vako priprenljenu voćnu salatu vratite u i&dubljenu dinju. %relijte hladnim šampanjcem. -dmah služite. %olako i&mešajte.250g še&era u prahu . poklopite i ostavite u hladnjaku da se hladi.0#5dcl trešnjeva'e .2 l penušavog vina!šampanjca" . (odajte trešnjeva!u i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku. (obro &amešajte i ohladite.1 kesica vanilin-še&era . "ipajte u kalup prethodno obložen aluminijumskom 9olijom.Pun%#na d!n%a 1 dinja od 2 kg .2#5 dcl slatke pavlake Umutite žumanca. nalijte maraskinom i la'ano i&mešajte. %re služenja umo!ite kalup u vrelu vodu i i&ru!ite ledenu penu na !iniju i& koje ćete služiti. vanilin6šećer i 1 $' šećera u prahu.500g še&era . jaje.300g jagoda .1#5 dcl maraskina -drežie vrh dinje. Bola 1 kg mešanog vo&a !pomorand$e# breskve# jabuke# banane# ananas" . 572 .1 jaje .

"lužite u !ašama. 578 .

Gla'ura od &okolad# 125 g 'okolade . -hladite potpuno. Kuvati1$ minuta stalno mešajući.25 g maslaca I&lomite !okoladu na manju par!ad.400g še&era 25 g sve$eg kvasca . ne&asla*enu slatku pavlaku.2 dcl vode .150g kukuruznog brašna . "ipajte vodu. vanilin6šećer i mešajte na umerenoj toploti #$ minuta. (ok je 'la&ura još topla. premažite tortu ili kola!. (odajte maslac i neulupanu.2 kašike slatke pavlake . Umešajte nai&meni!no šećer i sirup od šećera 3skuvana voda i šećer4. 579 . -stavite 1# sati da prirodno vri. I&maknite sa vatre i mešajući. povremeno mešajući.2 kaši'ice vanilin-še&era . ohladite. (odajte šećer.4 kašike sirupa od še&era 7astopite !okoladu u mlakoj pećnici. Pr#l!$ od &okolad# 125 g 'okolade .4 kašike še&era u prahu . kvasac ra&mućen u malo skuvane te!nosti i limuntus. )utite da preliv bude buav.10g limuntusa Umutite kukuru&no brašno u hladnoj vodi i ostavite da proklju!a na tihoj vatri.7ar!gradska o'a 4l hladne vode . -cedite 3kro& 'a&u4 u 9laše i stavite u hladnjak.

120g še&era .6 dcl belog vina .0#5 dcl ruma Umutite penasto maslac. 1alijte vrijućom belom ka9om. )ešajte na pari dok preliv ne po!ne da se &'ušnjava. %ostepeno uspite vino. šećer i o!išćen i samleven badem. -stavite da proklju!a. Pr#l!$ od ad#-a 120g maslaca . -vaj šodo možete služite kao preliv &a pudin'.3 kašike še&era u prahu I&mešajte ka9u. +a kraju dodajte trešnjeva!u ili maraskinu i odmah služite. ali u letnje dane možete poslužiti i kao napitak.8odo od $!na * $umanaca .120g badema . Umutite jaja i šećer.3 jajeta .2 dcl mleka . +a kraju umešaje jaja i rum. -hladite i služite u& pudin' od pirin!a. Pr#l!$ od ka/# 1dcl jake crne ka+e .2 kašike trešnjeva'e ili maraskina Umutite žumanca sa šećerom. %reliv je i&u&etan &a tortu. pa sipajte u !aše. 52$ . mleko i pavlaku.3 jajeta . U tom slu!aju lupajte 'a žicim dok se ne ohladi. stalno mešajući na pari dok se ne &apeni.300g še&era u prahu .1 dcl slatke pavlake . "lužite odmah.

2#5 dcl slatke pavlake U manjoj posudi rastopite !okoladu sa dve kašike vode. Umešajte onoliko šećera koliko je potrebno da dobijete prili!no 'ustu masu.P#nas(! pr#l!$ od &okolad# 250g 'okolade . umešajte umućeni maslac i neulupanu slatku pavlaku. Kad se staloži.60g maslaca . Kad se !okolada prohladi. %relijte tortu ili kola!. )utite dok masa ne postane buava. -dmah premažite tortu ili kola!. Gla'ura od ka/# 1#5 dcl jake crne ka+e .še&era u prahu "kuvajte jaku crnu ka9u. 521 . ocedite od soca.

DI"ETA 52# .

Caje poširajte u sirćetu i vodi. 8anjir supe 6aveze je ceo obrok/ Bu%on sa %a%#(o3 dcl bistre supe . stavite brašno.3 šargarepe .3 paštrnaka 1 veza peršuna . Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. (odajte bosiljak i so. 8anjir bujona sa jajetom je ceo obrok/ Čor a od p!l#(!n# 1 mlado pile .Supa Pa$#'# 5d!%#(alna6 3 kašike paradajz-pirea .1 kaši'ica ulja . 8anjir 'orbe sa mesom# šargarepom i paštrnakom je seo obrok/ 525 .1 kašika sir&eta . &a!in od sušeno' povrća i so. +alijte bujonom. o'ulite kožicu.1 kaši'ica brašna . dodajte ulje. (odajte pile. Isitnjeno meso vratite u !orbu. peršun luk ucelo i propržite # minuta. Kuvajte.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika ulja .prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu. +alijte vodom.prstohvat soli U'rejte ulje.prstohvat bosiljka .1 jaje . i&bacite luk i peršun. "tavite poširano jaje u tanjir i nalijte paradaj&6supom.1 glavica luka . paradaj&6pire i nalijte vodom.3%4 tople vode . paštrnak.prstohvat soli "tavite presno jaje u tanjir. "kinite pileće meso s kostiju. %osolite.1 jaje .

sipajte &a!ina od sušeno' povrća i kuvajte dok ne postane meko.4 paštrnaka . (odajte o!išćene šat'arepe. nalijte vodom.1 par hrenviršli .prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom. +alijte vode.4 šargarepe .2 kašike kiselog mleka prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu.1 glavica luka .1 veza peršuna . 250g kuvnog mesa uz 1 kaši'icu sen+a je ceo obrok/ Ku$ana (#l#(!na 500g telešeg mesa .Čor a od '#l%a 500g zelja . Kuvajte dok meso ne postane meko. . luk ucelo i propržite # minuta. &a!in od sušeno' povrća i kuvajte #$ minuta.4 šargarepe . %osolite. 8anjir 'orbe od zelja uz 1 kašiku kiselog mleka i 1 viršle ise'ene na kolutove je ceo obrok Ku$ana go$#d!na 500g gove eg mesa !ne masnog" . dodajte ulje. "pustite seckano &elje. Kuvajte 1$ minuta. paštrnak i &a!in od sušeno' povrća.2 kašike za'ina od sušenog povr&a )eso operite.1 kašika ulja . 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe#2 paštrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ 52. paštrnak.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . peršun.4 paštrnaka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . %oslednjih minuta dodajte viršle da se kuvaju u !orbi.

2 kisela krastavca . (obro &amesite. ulja.prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom. paštrnak. 2 pljeskavice uz 2 kisela krastavca su celi obrok/ 52/ .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . Kuvajte dok meso ne postane meko.4 paštrnaka . "ve dobro i&mešajte. -stavite da stoji # sata.Ku$ana %agn%#(!na 500g jagnje'eg mesa . 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe# 2 šaptrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ Sala(a od go$#d!n# 500g gove eg mesa !ne masnog" .1 kašika sen+a . 6ola koli'ine pripremljene cele salate je ceo obrok/ Pl%#ska$!ca 250g mlevenog mesa june&eg . ulje i vodu. -hladite i ocedite.2 kašike vode U mleveno meso stavite &a!in od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kisele paprike . (odajte sen9a.1 kaši'ica ulja .sok od 1 limuna . krastavce.prstohvat soli )eso skuvajte sa šar'arepom. %osolite. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća. paprike. Isecite na manje komade meso. (odajte o!išćene šar'arepe. šar'arepu.4 šargarepe .4 šargarepe .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . -blikujte dve pljeskavice. paštrnak i &a!in od sušeno' povrća. sok od limuna i so.1 kaši'ica ulja . %ecite ih be& masnoće na te9lonu.4 paštrnaka .

sipajte ulje i pospite &a!in od sušeno' povrća. "tavite prevrnuti manji tanjir da pritisne.3 kašike ulja .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .300g mlevenog june&eg mesa . +alijte vodom da o're&ne. 6ola koli'ine musake od blitve uz 2 kašike kiselog mleka je ceo obrok/ Musaka od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa . 8re&ina musake je ceo obrok/ 527 .1 veza peršuna . red mesa i kupus. "tavite red kupusa. (odajte seckan peršun i so. +alijte toplom vodom da o're&me. odo&'o metnite aluminijumsku 9oliju i pecite u pećnici 1sat na umerenoj temperaturi.2 kašike ulja . )eso i&dinstajte na 1 kašici ulja. U vatrostalnu posudu stavite polovinu blitve.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .prstohvat soli Isecite kupus na krupnije re&ance. (odajte 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća i seckan peršun.litvu o!istite i operite u vrućoj vodi.Musaka od l!($#5'#l%a6 600g blitve . %ecite u pećnici na umerenoj toploti.1 veza peršuna . meso pa dru'u polovinu blitve.400g mlevenog mesa . I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja.prstohvat soli .

6olovina gulaša je ceo obrok/ D. (instajte 1 sat. 6 sarmi je ceo obrok/ Gula) od go$#d!n# 500g gove eg mesa .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Uvijte sarme i re*ajte u lonac. iseckanu papriku. dodajte meso.1 kašika ulja .prstohvat soli I&dinstajte meso na ulju.1 dcl belog vina/ prstohvat soli/ )eso operite i isecite na manje komade. I&dinstajte luk na ulju. +alijte vodom da o're&ne i kuvajte 1 sat i 3$ minuta.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna .1 kašika ulja . &a!in od sušeno' povrća.Sar-a od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa .manja glavica crnog luka .1 paprika . (odjte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. vino i so.u-l#k*.400g mlevenog june&eg mesa .#$ap 3 pune kutla'e d$umlek-&evapa!recept br/ 116"/ 0volika porcija d$umlek-&evapa je ceo obrok/ 522 .

1%2 kaši'ice ulja -perite i i&lupajte nareske.# #' 250g belog pile&eg mesa .1 kaši'ica ulja .1 kašika ulja . "tavite 'a u vatrostalni sud sa poklopcem. %ecite na te9lonu be& masnoće. %oklopite i pecite u pećnici 1 sat. posolite i sipajte 1. stavite celu 'lavicu luka. dcl vode.T#l#. 1alijte preko nje'a ulje. )va nareska od po 125g uz zelenu salatu je ceo obrok/ P!l# d!ns(o$ano 1 pile . %ecite nareske na te9lonu.# 250g tele&ih narezaka . Utrljajte &a!in od sušeno' povrća. -stavite 1 sat da stoji. namažite uljem i sen9om.1 kašika sen+a Isecite mareske od belo' pileće' mesa.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +amažite uljem i pospite &a!inom od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 8re&ina pileta uz struganu šargarepu je ceo obrok/ B#lo p!l#.1 glavica luka . 6ile&i naresci uz 2 kisele paprike su ceo obrok/ 528 .# -#so p#&#no -asno.! nar#sc! p#&#n! #' -asno.so po ukusu %ile operite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

Kro& mašinu &a meso sameljite pileće meso. so i biber.1 kašika kapra . -cedite. kap ulja. šar'arepu. soli i bibera. %ecite u pećnici #$ minuta na umerenoj toploti.# pa)(#(a 1 pile . meso odvojte od kostiju i skinite kožicu sa mesa. U svaku pe!urku stavite malo seckano' peršuna.so po ukusu . 200g paštete je ceo obrok/ P#&urk# d!ns(o$an# 500g pe'uraka .1 veza peršuna . (instajte ih na ulju. jaja.1 kašika ulja . -barite jaja. paštrnak i kapar.1 kašika za'ina od sušenog povr&a %e!urke operite i isecite na !etvrtine. (odajte &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.2 šargarepe . ohladite.3 kisela krastavca .2 jajeta . krastavce.sok od 1 limuna .1 kašika ulja . %ašteta može da stoji nekoliko dana.so po ukusu . "ve dobro umutite. 6olovina dinstanih pe'uraka je ceo obrok/ P#&urk# p#&#n# 250g šampinjona !samo kapice" . -stavite u hladnjaku.1 veza peršuna .biber po ukusu Kapice od šampinjona operite i pore*ajte u pleh. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća.prstohvat soli "kuvajte pile &ajedno sa šar'arepom.1 kašika kisele pavlake .2 paštrnaka . 6e'ene pe'urke ovako pripremljene su ceo obrok/ 529 .P!l#. sok od limuna. (odajte kiselu pavlaku.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

400g tikvica .prstohvat soli .a 300g spana&a . toplo mleko.2 paprike . "lužite toplo ili hladno.sok od 1 limuna .1 dcl mleka .Bar#na l!($a sa (!k$!ca-a 400g blitve .a 1 plavi patlid$an .ikvice operite i isecite na deblje kolutove. (odajte &a!ina od sušeno' povrća. -cedite.biber po ukusu Isitnite povrće i sipajte 'a na toplo ulje.1 kašika ulja .1 kašika ulja .1 paštrnak .prstohvat origana .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "tavite 'a na toplo ulje.2 šargarepe . -cedite. 6olovina barenih tikvica je ceo obrok/ P!r# od spana. Canija od povr&a je ceo obrok/ 58$ .arite u slanoj vodi 1 minuta. so i biber.1 kaši'ica ulja . dodajte &a!in od sušeno' povrća. (instajte 3$ minuta na umerenoj toploti. (instajte 1$ minuta. %ospite ulje. so i biber. sok od limuna i posolite.prstohvat soli .prstohvat bibera -barite spanać u slanoj vodi. 6ire od spana&a uz 1 jaje na oko pe'eno na te+lonu je ceo obrok/ "an!%a od po$r.3 paradajza .so po ukusu . %ropasirajte 'a. Kuvajte još 1 minuta.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . ori'ano. . 1atim dodajte blitvu se!enu na deblje re&ance.

sok od 1 limuna -perite.1%4 kaši'ice kima Kupus isecite na široke re&ance. 6olovina posnog podvarka je ceo obrok/ Sladak kupus sa k!s#l!.1 lovorov list .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . lovor i kim.8argar#pa s(rugana 400g šargarepe . 6olovina šargarepe uz još neku salatu ili meso na te+lonu 'ini ceo obrok/ Pod$arak posn! 600g kiselog kupusa . dodajte ulje.so po ukusu .prstohvat bibera I&rendišite kupus. sok od 1 limuna i kiselo mleko.1 kašika ulja . "ve i&mešajte.3 dcl kiselog mleka . posolite 'a i ostavite da odstoji # sata. 1alijte sokom od limuna. "tavite u hladnjak. -cedite 'a. dodajte &a!in od sušeno' povrća.sok od 1 limuna . )ože da stoji nekoliko dana 6o dve supene kašike kupusa slu$e za utoljavanje gladi/ 581 .-l#ko1 glavica kupusa .1 kašika ulja . (instajte ? minuta. o!istite i istružite šar'arepu."tavite 'a na toplo ullje.

Umutite ulje.Kras(a$ac sa k!s#l!.1 kašika ulja .elena salata uz pe'ene nareske bez masno&e je ceo obrok/ Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol . (obro i&mešajte. sok od 1 limuna i so.2 jajeta . dodajte ulje i kiselo mleko. 1alijte kar9iol i jaja. -cedite. "lužete toplo ili hladno. .biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. -cedite 'a.-l#ko400g sve$eg krastavca . Ulje.1 kašika ulja .2 dcl kiselog mleka .sok od 1 limuna so po ukusu 1elenu salatu operite i isecite. 6olovina krastavaca i 1 par viršli je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa pr#l!$o1 glavica zelene salate . I&mešajte salatu sa prelivom.so po ukusu . 6olovina kar+iola sa jajima je ceo obrok/ 58# . sok od limuna i so umutite. %osolite i ostavite 3 sata da stoje.1 kašika ulja .so po ukusu Krastavce oljuštite i i&rendišite na tanke kolutove. %obiberite. rastavite u cvetove i r*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine.sok od 1 limuna .

biber po ukusu 7otkvice operite i i&rendišite na tanke kolutove.sok od 1 limuna so po ukusu . "lužite toplo ili hladno.2 jajeta . 6olovina ovako spremljene salate je ceo obrok/ 585 . sok od 1 limuna i so.sok od 1 limuna .Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 400g prokelja .biber po ukusu -barite prokelj u slanoj vodi. so i i&mešajte sa salatom.2 kašike ulja .1 kašika ulja . Isecite debreciner na kolutove. 1alijte prokelj i jaja. -stavite na hladnom. %obiberite.3 jajeta .200g kisele pavlake . Umešajte kiselu pavlaku.so -perite i isecite &elenu salatu. -barite jaja i debreciner. (odajte sitno seckana tvrdo kuvana jaja.so po ukusu . -cedite 'a i pore*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine. sok od 1 limuna.3 jajeta .1 par debrecinera . Umutite ulje. a jaja na kocke. 6olovina prokelja sa jajima je ceo obrok/ Ro(k$!c# sa %a%!-a 3 veze rotkvica . %osolite ii pobiberite. (odajte ulje. 6olovina rotkvica sa jajima je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa %a%!-a ! d# r#c!n#r!-a 2glavice zelene salate .

1 veza peršuna prstohvat soli . pažljivo spustite presna jaja da se ne raspadnu. (ru'om polovinom preklopite. -mlet sipajte u tanjir na &ape!enu stranu. 6olovina paštete uz struganu šargarepu je ceo obrok/ Po)!rana %a%a 2 jajeta . +e mešajte i ne okrećite. 6oširana jaja uz salatu je ceo obrok/ 58. "ve dobro i&mešajte.O-l#( od %a%a sa parada%'o2 jajeta . I&vadite jaja rešetkastom kašikom.1 dcl vinskog sir&eta .1 kaši'ica ulja . Ivice u toku pe!enja malo odižite. 0mlet od jaja sa paradajzom je ceo obrok/ Pa)(#(a od #log s!ra ! %a%a 300g mladog kravljeg sira . %aradaj& isecite na kolutove i pore*ajte na polovinu omleta. . (odajte so. "lužite toplo.2 jajeta . Kuvajte 3$ sekundi.1%2l vode .prstohvat soli Kuvajte vodu sa sirćetom. seckan peršun. Kada proklju!a.2 kašike mleka . %ecite na vrućem ulju.2 paradajza .prstohvat bibera "ir i&'nje!ite i dodajte meko kuvana jaja. so i biber.so Caja dobro umutite sa mlekom.

D!ns(o$ana p!l#.2 kašike ulja .a srca 500g pile&ih srca . dodajte &a!in od sušeno' povrća. (instajte na umerenoj toploti #$ minuta.1 veza peršuna . (instajte ? minuta. Kad je dži'erica 'otova posolite. 6olovina dinstane d$igerice je ceo obrok/ D!ns(o$an -o'ak 500g tele&eg mozga . seckan peršun.a d. "tavite na vruće ulje. vino i biber. seckan peršun.1#5 dcl belog vina . seckan peršun. (odajte &a!in od sušeno' povrća. so i biber.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .biber po ukusu -perite i ocedite srca.2 kašike ulja .biber po ukusu (obro operite i isecite na komade mo&ak.so po ukusu . 6olovina dinstanih srca uz salatu je ceo obrok/ D!ns(o$ana (#l#. "tavite na vruće ulje.biber po ukusu -perite i ocedite dži'ericu i isecite na tanke kriške. (odajte &a!in od sušeno' povrća.2 kašike ulja .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu . "lužite toplo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 6olovina mozga uz salatu je ceo obrok/ 58/ .!g#r!ca u $!nu 500g tele&e d$igerice .1 veza peršuna .1 veza peršuna . "pustite 'a na vruće ulje.so po ukusu . vino i biber. (instajte 3$ minuta.1#5dcl belog vina .

%ecite na te9lonu be& masnoće. "tavite 'a u plitku vatrostalnu posudu i &alijte vodom u kojoj se kuvao. vino.so po ukusu . (odajte &a!in od sušeno' povrća. (obro i&mešajte. krastavac. oljuštite 'a. so i biber.1 veza peršuna .!g#r!c# 1 kg tele&e d$igerice .Pa)(#(a od (#l#.!g#r!ca p#&#na #' -asno. sok od 1 limuna. Eko je pašteta suva. dok je vruć.2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 kašike ulja . Kuvajte na umerenoj toploti # sata. (odajte &a!in od sušeno' povrća. 200g paštete je ceo obrok/ D. Vadite kriške po potrebi. dodajte kiselu pavlaku.2 jajeta 2 kisela krastavca . možete dodati malo soka od dinstanja.1 kašika kapra . posolite. tvrdo kuvana jaja i kapar. %rosušite.2 kašike kisele pavlake . Kad je dži'erica pe!ena.sok od 1 limuna .I&mešajte sa &a!inom od sušeno' povrća i pobiberite.so po ukusu .biber po ukusu (ži'ericu operite i isecite na komade. )$igerica uz salatu je ceo obrok/ Go$#2! %#'!k ku$an! 1 gove i jezik . so i biber. "ecite 'a na kriške od # cm debljine. 587 . seckan peršun.1 dcl belog vina . "lužite toplo ili hladno. -cedite 'a i. +a mašini &a meso sameljite dži'ericu.2 kašike za'ina od sušenog povr&a =ove*i je&ik operite i stavite u vodu da se kuva.biber po ukusu -perite i ispržite na vrelom ulju dži'ericu.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .# d.# 300g d$igerice !pile&e ili tele&e" . (instajte 3$ minuta.

8ri kriške kuvanog jezika uz sen+ je ceo obrok/ 582 .

+a krajtevima ih &asecite da se ne bi kod pećenja uvijali. 6e'eni parizer je ceo obrok/ Tun%#$!na sa l!-uno1 kutija tunjevine u ulju .so po ukusu .# 2 para viršli !zanatskih" #' Viršle obarite ili isecite na kolutove i pecite u te9lonu be& masnoće.1 kašika sen+a . (odajte se!enu papriku i tvrdo kuvano jaje ise!eno na kockice. "ve i&mešajte.1 kašika ulja . so i biber. .ome dodajte sen9a.1 kisela paprika . %ecite 'a na podma&anom te9lonu.sok od 1 limuna 588 .V!r)l# ku$an# !l! p#&#n# -asno. ulja.1 jaje . 2alata od debrecinera je ceo obrok/ P#&#n par!'#r od .1 kaši'ica ulja -ljuštite i isecite na kolutove pari&er.biber po ukusu -barite debreciner. -hladite i isecite na kolutove.ur#(!n# 250g parizera od &uretine . >iršle uz kupus salatu sa kiselim mlekom 'ine ceo obrok/ Sala(a od d# r#c!n#ra 1 par debrecinera .

I&'nje!ite i i&mešajte sa sokom od limuna.-cedite tunjevinu od ulja. 8unjevina sa limunom uz barenu blitvu je ceo obrok/ 589 .

3uvana riba uz salatu je ceo obrok/ P#&#na %a uka 1jabuka . ulje i so. 6e'enu jabuku slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 59$ .1%4 kaši'ica cimeta I&dubite jabuku i stavite marmeladu.50g maslinki . (odajte kapra i seckane maslinke. -cedite i o!istite od kostiju. stavite je u posudu u& peršun.so po ukusu @krapinu obarite u slanoj vodi. limun ise!en na kolutove. lovor.1 lovorov list . %ecite 1 minuta na umerenoj toploti u pećnici. %relijte sa malo soka u koma se kuvala riba. -cedite i o!istite od kostiju.Sala(a od r! # 300g škrapine .biber po ukusu -perite i o!istie ribu. %ospite cimet.1 veza peršuna . sokom od limuna i posolite.1 glavica luka . biber. %relijte uljem. 2alata od ribe je ceo obrok/ Ku$ana 5l#)o6 r! a 1 morska riba od 300g !škrapina# list# osli&" .1 kašika ulja . +alijte vodom da o're&ne.so po ukusu .1 kašika kapra .1 kašika ulja .1 kaši'ica marmelade od višanja za dijabeti'are . Kuvajte 3$ minuta.sok od 1 limuna . luk.1 limun .

(odajte sok od 1 limuna i vešta!ki šećer. I&mešajte i stavite u hladnjak.sok od 1 limuna . 2trugane jabuke slu$ite uz obrok kao slatkiš/ P!r# od %a uka 3 jabuke . I&mešajte. %ospite cimetom.! c!-#(o3 jabuke . 6ire od jabuka slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 591 . sok od 1 limuna i cimet. Kuvajte dok ne omekšaju. Ispasirajte.1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti .1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti .1%4 kaši'ice cimeta -ljuštite i i&rendišite jabuke.1%4 kaši'ice cimeta Cabuke oljuštite i isecite na sitne kocke. dodajte vešta!ki šećer. 1alijte vodom da o're&nu.S(rugana %a uka sa l!-uno.sok od 1 limuna .

59# .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful