Gastronomski dnevnik

GASTRONOMS KI DNEVNIK

Vojislav Voki Kostić
GASTRONOMSKI DNEVNIK.................................................................................................................1

SUPE I ČORBE.........................................................................18 Francuska supa od crnog luka...............................................19 Čorba od sira.........................................................................19 Je re!ska "orba od sira..........................................................#$ %ali&erska supa od sira..........................................................#$ %ari!an'a ruske oro(ke...........................................................#1 )aspa"o "orba......................................................................#1 )aspa"o * +ndalu& "orba......................................................## ,ladna "orba od kras'a aca..................................................## Čorba od pasiranog po r-a....................................................## Parada!& "orba.......................................................................#. Čorba od so"i a.....................................................................#. Bela "orba od pirin"a.............................................................#/ )r"ka "orba sa !a!i0a............................................................#/ Čorba od !a!a.........................................................................#/ S'arinska supa sa sa i!a"o0 od d1igerice.............................#2 S'arinska supa sa al!u(ci0a od slanine...............................#2 S'arinska "orba od belog ina................................................#8 Ra'na "orba od rasola............................................................#8 Ra'na "orba sa 3r4a od i(an!a..............................................#9 Prole-na "orba.......................................................................#9 Čorba od spana-a sa knedla0a............................................5$ Supa Pa e&e.........................................................................5$ 6i0ska supa od crnog ina....................................................51 6i0ska "orba od kiselog kupusa sa kobasica0a...................51 3re0 "orba od kro0pira s !a!i0a...........................................51 3re0 "orba od celera.............................................................55 3re0 "orba od pe"uraka........................................................55 3re0 "orba od kar4iola...........................................................5. 3re0 "orba od spana-a.........................................................5. Obrok "orba...........................................................................5/ Pile-a "orba...........................................................................5/ 1

+ ganis'anska supa...............................................................57 )ula( "orba...........................................................................57 8ubo"a!ska "orba..................................................................52 Čorba od 0o&ga....................................................................52 Jagn!e"a "orba......................................................................58 3ro0 supa od dagn!i..............................................................58 3re0 "orba od s0u9a............................................................59 Supa od ra!ski: pe"uraka u 'es'u...........................................59 ,;+8<+ PRE8JE;+ ...............................................................1 Pa('e'a od pile-e d1igerice.....................................................# Pa('e'a od gu("i!e d1igerice .................................................# Pa('e'a od sardine..................................................................5 Pa('e'a od 'un!e ine...............................................................5 Pa('e'a od koko(ke =pile'a>.....................................................5 Jer0enska pa('e'a................................................................./ Sel!a"ka pa('e'a...................................................................../ Pa('e'a od sira........................................................................7 Pa('e'a od " araka.................................................................7 ?o&aik ekna..........................................................................7 Pun!ene ki4le...........................................................................2 Pun!eni parada!& sa 'un!e ino0..............................................2 Pun!eni s e1 parada!&.............................................................8 Pun!ene kisele paprike sa siro0.............................................8 Pun!ena !a!a pla i0 pa'lid1ano0............................................9 Posna sar0a...........................................................................9 ,ladna 'or'a od paprika........................................................../$ @arsko pred!elo....................................................................../$ Rola' sa (unko0..................................................................../1 Puding od (unke..................................................................../1 Rolnice od 'es'a pun!ene 'un!e ino0...................................../# Rolnice od 'es'a pun!ene pile-o0 d1igerico0......................./# Ruska sala'a........................................................................../5 Pik'i!e...................................................................................../5 Aik ice kao pred!elo.............................................................../5 Ae'ka S0il!ine 'ik ice.............................................................// Sar0a od (unke u aspiku......................................................// )ru&i!ski luk sa !a!i0a............................................................/7 ?arinirani 0o&ak.................................................................../7 %ekna od 'un!e ine................................................................/2 Pile'ina sa pe"urka0a............................................................/2 3ok'el od belog pile-eg 0esa................................................/2 Sala'a od pirin"a i ska0pa...................................................../8 AOP;+ PRE8JE;+.................................................................../9 #

Ja!a pe"ena u parada!&u........................................................7$ Ja!a pun!ena gorgon&olo0.....................................................7$ Parada!& pun!en ka!gano0....................................................7$ O0le' sa siro0 i parada!&o0.................................................7# O0le' sa pe"urka0a..............................................................7# O0le' sa 0o&go0..................................................................75 Rola' sa (unko0 u be(a0el sos............................................75 3i( ;oren................................................................................7. Rasko(ni ki(...........................................................................7. %olo an sa ska0pi0a............................................................7. %olo an sa 0o&go0..............................................................77 %olo an sa po"urka0a..........................................................77 Aor'a od spana-a sa (unko0.................................................78 Fondi od sira..........................................................................78 Pe"urke pun!ene 0o&go0.....................................................79 Bpargle u (la4roku..................................................................79 3roke'i od 'ik ica....................................................................79 3olu'o i sa siro0...................................................................21 Če(ke poga"ice od pala"inki.................................................21 Pe"ene pe"urke.....................................................................21 Pred!elo od perin"a................................................................2# Pe"en sir................................................................................2# Barena bli' a i cukini sa pr(u'o0...........................................2# JE;+ O8 ?ES+ .....................................................................2. Bpiko ana s in!ska ple-ka ....................................................2/ Jagn!e-e pe"en!e...................................................................2/ Aele-e pe"en!e......................................................................27 Prase pe"eno na ra1n!u.........................................................27 )ro"anski sa"........................................................................22 O "i!i bu' sa sardela0a..........................................................22 Jagn!e-a ple-ka sa kiseli0 0leko0.......................................29 Jagn!e'ina sa soko0 od parada!&a........................................29 Jagn!e-i kare=ko'le'i ucelo> sa 0aslinka0a...........................8$ Jagn!e-i kare sa bade0o0....................................................8$ Aele-e pe"en!e sa soso0 od ka i!ara....................................81 Bi4'ek sa 0o&go0..................................................................81 Bi4'ek u crno0 inu................................................................8# Bi4'ek sa pe"urka0a..............................................................8# %eneci!anski bi4'ek sa per0e&ano0......................................8# File %eling'on.........................................................................85 Ro&bi4.....................................................................................85 Ba'obri!an...............................................................................8. Pun!ene 'ele-e grudi..............................................................8. 5

S in!ske kr0enadle sa siro0.................................................8/ 81u0lek* -e ap &a %uka.......................................................8/ Cu e".....................................................................................87 3alu9erski kupus...................................................................87 Pr(ul!a....................................................................................88 Sekel!i gula(...........................................................................88 Segedinski gula(....................................................................89 S in!ski paprika( na pi arski na"in........................................89 )ro"anski -e ap....................................................................9$ )ro"anski ra1n!i-i..................................................................9$ Aele'ina u sosu .....................................................................9# Jagn!e'ina sa re&anci0a........................................................9# Francuski kola" od s in!skog 4ilea..........................................9# So'e S'rogano ......................................................................9. )o edina sa kon!ako0..........................................................9. Jagn!e-i rola'..........................................................................9/ Fondi od 0esa.......................................................................9/ Se"uanska go edina.............................................................97 Aele-i naresci u bra(nu sa sen4o0.......................................97 Aele-i naresci sa (unko0......................................................97 Aele-i naresci sa pe"urka0a.................................................98 Aele-i 0edal!oni sa pala"inka0a...........................................98 3olo1 arski ko'le'i .................................................................99 Francuski kupus =Bukru'>.......................................................99 Po:o ane s in!ske kr0enadle.............................................1$$ Pla a 'raka...........................................................................1$$ Aele-e rolne sa 1al4i!o0.......................................................1$$ @arlki naresci ......................................................................1$# <aresci sa !a!i0a.................................................................1$# )o e9i naresci u parada!&u.................................................1$# Rola' od s in!skog 0esa .....................................................1$. Be"ki nare&ak =po:o ani 'ele-i nare&ak>.............................1$. Pa('icada ............................................................................1$/ Pikan'na ro&bra'na...............................................................1$/ Ra0s'ek u biberu.................................................................1$7 Oso buko.............................................................................1$7 ;u!e i 'ele-i ko'le'i................................................................1$2 ?anas'irski naresci sa orasi0a............................................1$2 ?i(e i s kiselo0 pa lako0..................................................1$8 <aresci na ri0ski na"in........................................................1$8 %ali&erski nare&ak sa siro0.................................................1$9 ;a1ni &ec..............................................................................1$9 %oki!e 4ole .........................................................................11$ .

Pun!en kupus.......................................................................11$ Ras'resena sar0a od bli' e.................................................111 Aorinski u('ipci od 0esa .....................................................111 3u ana pi'a s 0eso0..........................................................111 Aa'arski bi4'ek......................................................................115 ?usaka od kiselog kupusa...................................................115 )r"ki kupus..........................................................................11. Pun!ena ba('a......................................................................11. ?usaka od kro0pira............................................................11/ Pun!en pla i pa'lid1an..........................................................11/ ?usaka od pla og pa'lid1ana..............................................117 Du4'e u be(a0el sosu..........................................................117 %al!u(ci sa kiseli0 0leko0 .................................................117 Aa('ina sar0a......................................................................118 +ndaloski sud1uk.................................................................118 Po:o ani 0o&ak..................................................................119 8ins'o an 0o&ak.................................................................119 ?o&ak na :olanlski na"in.....................................................119 ?usaka od pirin"a i kobasica...............................................1#$ Po:o an !e&ik......................................................................1#$ )ro"anska ka!gana .............................................................1#1 )r"ki 9u e"..........................................................................1#1 S'rasbur(ke kr a ice benedik'inskog reda..........................1## Jagn!e-a sar0ica u 0ara0ici..............................................1## 8ebreciner na "e(ki.............................................................1#5 June-a d1igerica u inu.......................................................1#5 JE;+ O8 EI%I<S3O) ?ES+ I 8I%;J+ČI...............................1#. Po:o ano pile......................................................................1#/ Pun!eno pile.........................................................................1#/ Pile sa pe"urka0a i par0e&ano0........................................1#7 Pile-e belo 0eso sa pe"urka0a .........................................1#7 Pile sa pe"urka0a...............................................................1#2 @ipl!ona 'abaka....................................................................1#2 3i!e lki ko'le'i.......................................................................1#8 Pile u kre0 sosu..................................................................1#8 Pile u li0unu .......................................................................1#9 Pile u ka!0aku.....................................................................1#9 Pile'ina u olo anu...............................................................15$ Pile-e belo 0eso sa bli' o0................................................15$ ?arinirano pile na 1aru........................................................15# Pile na 4lore'inski..................................................................15# Pile na gos'ioni"arski...........................................................155 Pile-i paprika( sa preli o0..................................................155 /

Pile-i 4ilei u sosu..................................................................15. Pile-i su i pa"rika(..............................................................15. Pile u prase'u.......................................................................15/ )ibanica od re&anaca sa pile'ino0......................................15/ 3 rgu(a................................................................................157 Pile-a pa('e'a sa kineski0 pe"urka0a................................157 Pila ....................................................................................152 Sla'ki kola" od pile-e d1igerice 'ri eka s'ar........................152 8ins'o ana pile-a srca.........................................................158 Pi!ano pile ...........................................................................158 Pi!ani pe'ao..........................................................................159 3oko( u brode'u...................................................................159 Durka na pariski...................................................................1.$ Po:o ana -ure'ina...............................................................1.$ Durka sa 0linci0a...............................................................1.1 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e..................................................1.1 Pa'ka <isoa&........................................................................1.# Pa'ka sa re&anci0a ............................................................1.# Pa'ka sa 0aslinka0a...........................................................1.5 Pa'ka sa pe"urka0a............................................................1.5 Pun!ena guska ....................................................................1.. 6ec u lo a"ko0 sosu...........................................................1.. 6ec pe"en............................................................................1.7 Fa&an sa kon!ako0..............................................................1.7 Fa&an pun!en slanino0........................................................1.2 Fa&an dins'o an..................................................................1.2 Fa&an sa pe"urka0a...........................................................1.8 <o ogodi(n!i 4ra'erski srne-i bu'..........................................1.8 Srne-a le9a..........................................................................1.9 Srne-i ko'le'i........................................................................1.9 Srne-i paprika(....................................................................1/$ Srne-e pe"en!e....................................................................1/$ JE;+ BE6 ?ES+.....................................................................1/1 Pirina" sa par0e&ano0.......................................................1/# Ri&i*bi&i................................................................................1/# Pirina" sa pe"urka0a..........................................................1/# Pirina" sa gorgon&olo0.......................................................1/. Pirina" sa %or"es'ero0 .......................................................1/. Pla i pa'lid1an pun!en pirin"o0...........................................1// Puding od spana-a..............................................................1// Puding od kar4iola................................................................1/7 Puding od kro0pira sa siro0...............................................1/7 Puding od kro0pira sa pe"urka0a......................................1/2 7

3iceli kras'a ci u be(a0el*sosu...........................................1/2 Police...................................................................................1/2 Pekarski kro0pir..................................................................1/9 Francuski kro0pir................................................................1/9 Prokel! =(prosle> sa !a!i0a....................................................17$ 3ar4iol sa !a!i0a...................................................................17$ Sel!a"ki kro0pir...................................................................171 )r"ka 0usaka be& 0esa.....................................................171 3ro0pir sa siro0 i " arci0a u 4oli!i......................................17# Pe"eni kel! na 0anas'irski...................................................17# 3ro0pir sa puno0asni0 siro0............................................175 3ro0pir sa o0le' 0aslina0a...............................................175 3ro0pir sa e0en'alero0 i pe"urka0a.................................17. B a!carski kro0pir =ros'i>.....................................................17. 3ro0pir 0a!ka*Bule.............................................................17. Po:o an kar4iol....................................................................177 Po:o an pla i pa'lid1an.......................................................177 Po:o ane paprike................................................................177 Pire od spana-a...................................................................172 3el! sa kro0piro0................................................................172 Čorbas' pasul! sa presni0 luko0.........................................172 Čorbas'o so"i o...................................................................179 Pr1ene paprike sa kapro0 i 0aslinka0a.............................179 Pr1eno po r-e......................................................................179 8al0a'inska !ani!a................................................................121 Aor'a od pla og pa'lid1ana...................................................121 Pe"urke sa par0e&ano0.....................................................12# Aik ice u sosu od !a!a...........................................................12# )ra'inirani kro0pir...............................................................125 6ape"ene 'ik ice..................................................................125 Pla i pa'lid1an pun!en siro0................................................12. Rola' od spana-a i sira........................................................12. Ja!a na li adi s e'og +ugus'ina............................................12/ Paprike pun!ene siro0.........................................................12/ Pasul! prebranac..................................................................127 Aik ice pun!ene siro0..........................................................127 ?us od pla og pa'lid1ana....................................................122 Pla i pa'lid1an pun!en po r-e0...........................................122 3ro0pir pire.........................................................................128 Res'o an kro0pir.................................................................128 ?arinirani kro0pir................................................................128 ?in:enski gra'inirani kro0pir...............................................129 S'rugane 'ik ice...................................................................129 2

....................... Pun!eni kro0piri....19$ Bpage'i sa pe"urka0a......19/ Bpage'i sa parada!&o0 i 0eso0.................................185 8ins'ane pe"urke.................................... )ra(ak sa pr(u'o0..................................................................................................................................................................................................................................................181 Pod arak......18/ Pun!en parada!&........................18/ Parada!& sa siro0...........................................................................#$$ 8 ...................192 <okle od spana-a i sira.....................................................189 Bpage'i sa sire i0a...........................................................187 Ra'a'u!....19# Bpage'i sa :ladni0 soso0.........18.....................................................................................................................19$ Bpage'i sa sardelo0.... @eler po:o an u siru........182 S.....................................................18# 3ineski kupus................18# Baren kiseo kupus..................................................................................................................................................................................................................................................................189 Bpage'i sa li0uno0.......................................................................+<+ AESA+................181 Papula.......19# Bpage'i sa gorgon&olo0 =rok4or0>............................................................19# Bpage'i sa ka i!aro0...19.......................................................................129 Aor'a od &eleni(a i& da nina..........................................................................................................................................#$$ %oki!e i :ladni 0akaroni..........................18..............................................197 Pel!0eni po sibirski.........................................................18# )ra(ak sa 0iro9i!o0....................192 <okle..............................................19/ Bpage'i a la ?a'ri"ana...................................................................................................................................................................................................................................................189 Bpage'i @arbonara..........................................................................................192 <okle sa !a!i0a.....195 Bpage'i sa ringlica0a....................................198 <okle sa ka!gano0...18............................................................19$ Bpage'i sa 'un!e ino0............................................................................19.......................................................................................................198 3nedle sa (unko0............195 Bpage'i sa crni0 luko0...........................................198 3nedle od pile-e d1igerice..... Bpage'i sa per(uno0 i 0iro9i!o0..197 )alu(ke sa spana-e0....................................................187 Poa'u...........................................Be-ar paprika(...............................................185 )ra(ak sa !a!i0a...................... Bpage'i sa 0eso0.......................................................185 3ro0peri-i sa kiselo0 pa lako0....................................188 Bpage'i a la Ro0ana.........................................................................................................

.................................................................#11 ?usaka od 4lekica.......................#$9 Aa(ci od sira........................................................#$7 3aneloni sa 0o&go0...........a&an!e..................##$ )ro"anska pica.............................................................................................................................### Aes'o sa pra&iluko0..........#1.....#1/ <!oki.......##1 Aes'o sa spana-e0................................................?akaroni sa kobasica0a......................#12 %al!u(ci od kisele pa lake.................................#19 Pica na i'ali!anski na"in...............................................................................#$5 Re&anci sa d1igerico0 i pe"urka0a...............................................................................................................................................................................................................................................#1/ <!oki sa spana-e0...............................................................................#18 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e.................#$1 ?akaroni sa buko a"o0..................................................................#1# Flekice sa kiseli0 kupuso0.......................#$2 Ra ioli sa 0o&go0............#$7 )ra'inirano 'es'o =pu1i-i>.................................................................. Slo ena"ke ('rukle............#$....................................................................................................... Airolske knedle..........................................................#18 Aar' od sira..................................................................................................................................##5 .........#1..........................................................................#$$ ?akaroni sa l!u'i0 papri"ic0a................................................................................................................................................................#$# )rkl!ani sa kobasica0a...............................#$8 .....................#1/ <!oki sa o'oka 3rka............................................ ?a9arski re&anci sa siro0 i " arci0a........................ 6eleni re&anci..........................................#15 Flekice sa 0eso0 i siro0..............................................................................#$8 Aor'eline sa 0eso0....................................................................................o a"ke ka!&erice...................................................................##1 Aes'o sa 0eso0 na sel!a"ki na"in................................................#$9 Aa(ci sa 0o&go0.........................#1# Flekice sa (unko0.............#15 Bu4nudle........................................................................................................................................#$..................... Re&anci sa li0uno0 i (unko0....................### Aes'o sa luko0........#$.............................................................................................................................................................................### Aes'o sa siro0.#12 Ruske piro(ke...............#$1 )rkl!ani sa siro0...............................#$5 8o0a-i re&anci...........................##$ Aes'o sa kiseli0 kupuso0..........................................................................................................##5 9 ............#$# )rkl!ani na sala'i.........................#19 8o0a-a pica...................#11 Papardele...............

................................#57 Br&a pi'a od sira...........#5# )ra'inirane %oki!e e pala"inke............#55 Po:o ane pala"inke sa 0o&go0............................#51 3roke'i od kro0pira.................../ 8o0a-i :leb.........................8 )ru&i!ski :leb sa siro0.................................................................#.................................................................................................................................# Pra&na gu1 ara.......................................................................3i4lice sa siro0................./ Bosanski burek.................................................................................................#5# Pi'ul!ice..........................5 Čordini pu1i-i ....................................................................... Bu'er*ki4le....................................#....................#59 Ja!a"a.........................1 Pi'ice od sira i 0esa.......................##2 %ukine slane ('angle.....................................................#52 Er1ikina pi'a od sira..................................##..............................##.....#.....5 Pu1e i od sira.........................................#5/ Po:o ane pala"inke sa 0eso0...........#5$ 3ri(ke :leba sa siro0.##7 Poga"ice od " araka....... 3i4lice sa (unko0...................................................................#59 Po'rpu(a.......................##/ ?a9arske ki4lice........................#....................................................................................#.......#57 Rasko(ne pala"inke............ Burek"i-i..................................................................................................................................................................................................................................................................................................en!a pi'a sa 0eso0.................................................................#................#....#52 )ibanica na 0o! na"in...........................#..................................#58 Pi'a od kiselog kupusa.......................................................................................................#5$ )ospodar*Ao0ini u('ipci od pepela............................#..................................##2 3a!&erice........................9 ?aslino :leb..................##/ 3ro0pir*ki4le sa (unko0................................................................##2 Ce reci.......................#..........................................##9 Jok(irski puding...................................................................................................................#58 3oso ska pi'a sa bli' o0............................................................#.##7 Poga"ice od sira...................................................................#....................................#...... .....................................9 1$ ......................................#51 ?anas'irske poga"ice...............................................................................................#...........................................................................................##9 Perece...................2 +0eri"ki beli :leb.........................................$ ?eksikanska pa!e'a.................................................................................................................................................................................#55 Pala"inka od 0akarona.................# Uklup"ana pi'a od sira............................#5/ Po:o ane pala"inke sa pe"urka0a........................

...................................................#/...............#/................................... Bakalar na boke(ki na"in.................................................................................................................#71 8i0l!eni losos 'a'ar..................................#/5 Boga'a poga"a..............................................#7# Osli............................. S'arinska cic ara..#/9 File'i od (krapine u 'es'u od pi a........................#/9 Osli....................................#21 11 .................#2$ Ri1o'o od ska0pa.............. Puding od 4ilea lis'a sa soso0 od ina...#77 3ro0pir pun!en (krapino0..........#7/ Parada!& pun!en 'un!e ino0.........................................................................................................................osos u pi u i& 1............... So0un...............................#/1 Srpska poga"a........................................................................ercego a"ka poga"a...............................#21 O0le' od :rena sa kre e'a0a.............................................#78 3ok'el od ska0pa......................................................#/7 SPE@IJ+............ladan kola" od ribe.......................#7.........................osos ki(..................................e(o =ku ana> riba....#/5 Bosanska poga"a..#7# .......#75 ..................#/7 Popara 0rsna...................#78 ...........#/5 Sel!a"ka poga"a..........................................#/# Poga"a sa kiselo0 odo0...........is' sa pe"urka0a.........#/.IAEAI I6 ?OR+....................................................................................................................................................#7/ Ribl!i 0arina'...#// Pro!ara..................................................is' sa pla i0 pa'lid1ano0............................#72 Rasko(ni 0orski kr(...#78 Sku(e u 4oli!i..................................................................#/# ...#77 Aun!e ina na do0a-i na"in..................................#7$ .......................#71 ...................................e(o=ku ana> sarga........................................................................................................................................................................na i'ali!anski.....................................................leb sa siro0 i slanino0...................................................................................................................................................................#/8 Bkrapina na sala'i...........................................................................................#// @ic ara............................................#72 ?orski kr(............sa soso0 od ora:a.....................................................#// 6el!anik................#75 .................................................................................................................../5 godine.....#/8 ..........................................................................................................................................................................................#2$ Ska0pi sa pirin"e0............................ Rasko(na poga"a.................................................................................................................#/1 Poga"a sa slanino0....#7$ Aun!e ina na 4rancuski....................................................................................................................is' sa :olandski0 soso0...................#7...........................................................#/2 ....

.......................................................................#8$ S0il!in sos od sen4a.............................................................................#87 Sos Re0ulad..............#2# %ekna od pirin"a sa dagn!a0a........#88 ?arina' &a ros'bi4.............ladan preli od parada!&a.........................................................................................................................................................................................................#8.................................................................................................#8/ 6eleni sos 0a!one&.................................................................................................................................... Preli &a n!oke..............................................#29 Sos od li0una &a (page'e..........................#2/ Pun!ene lign!e...#28 Sos +ndalu&..............................................#29 %oki!e preli &a sala'u.............#8$ Sos od 'un!e ine....................................................................................................#81 Sos &a s'ruganu (argarepu..................................#2# Bkol!ke Sen Eak.....................................#8............#8# Sos od kiseli: kras'a aca................................................ 8agn!e na bu&aru.................................................................... Sos od par0e&ana &a pirina"............................................................................................................................#8$ Sos od sardele................#27 .......................#29 Sos od li0una......................#2........#88 <ade &a pile..............................#87 Sos be(a0el................#8/ Sos 0a!one&..................................................#8# Sos &a ribu................................................................................................................ Ri&o'o od dagn!i....... Sos Bolon!e& &a (page'e.........................................................................#2/ Ri&o'o od lign!i............................................................................#28 Sos od sen4a.......#81 Engleski preli &a sala'u.............#81 .........................#81 Sos 'a'ar.................#27 SOSO%IF ?+RI<+AIF <+8E%I.......ign!e na sala'i.........#87 Sos od parada!&a...............................................................................#2/ Sala'a od dagn!i................................................#2................................................................#8# Sos &a di l!a"....................................................#8...............................................................#89 1# ............................................................#8/ Sos od ora:a................................................................................................................................#28 Sos od :rena.................................................................................................. Pikan'an sos &a pe"en!e.................#28 Sos Bernes.#22 Sos kari....................................................olandski sos...........................................................Ska0pi u pile-e0 0esu............................................................................................................................#88 <ade &a pile na drugi na"in................................................................................................................#8# Sos od 0ioro9i!e..................................................................................#8.......#87 ................................

5$8 Aor'a od pe"enog le(nika.............................................................................................................................5$9 +0eri"ka 'or'a....................+A3IBI.............................................................................................#98 6elena sala'a sa preli o0........................#9...........................5$/ Aor'a od ora:a................................#9$ %oki!e a sala'a........................#92 Sala'a od borani!e............................................................................................................................5$/ Pu(kino a 'or'a....................................................................................................+AE..........................................................................................................................................................5$1 3ral!ica od Sabe................................................................................................#97 Boga'a sala'a......#9# 3ro0pir*sala'a................................................5$# Aor'a od ka4e..............................................................................................................................#95 Sala'a od celera...#99 Sala'a od pe"eni: paprika......................5$5 .................#99 Sala'a od pe"uraka i kro0pira....... Sala'a od go e9eg 0esa.............................................................................................5$8 Aor'a od pe"eni: ora:a .............................................................#92 Parada!& sala'a sa pe"eni0 paprika0a..........................ulu*'or'a...............51$ 15 ...................................................5$# 3re0*'or'a........................................................................................................................................ Sala'a od luka...........................................................5$$ S..................................................................................#95 )ru&i!ska sala'a.#9......#98 @ ekla sala'a sa :reno0.................................................................................#89 ?aslac &a (a'obri!an..#89 S+.......................#99 Sala'a od parada!&a sa beli0 siro0......................#9# Jer0enska sala'a...................................#91 Sala'a od pirin"a i po r-a........................... Sala'a od pile'ine......................................................................................................................<ade &a -urku...................................... Sala'a od debrecinera..................#98 3isela sala'a.......................................#97 ?ona(ka sala'a od sla'kog kupusa sa " arci0a...............................#9.............................................................................#91 Sala'a od bli' e...................#95 S'rugana (argarepa..........................................#89 ?aslac &a bi4'ek..................................5$5 Be&e 'or'a.......5$2 Aor'a od !abuka................................#9...................................................................................................................5$9 B arc aldska 'or'a.............................#98 6elena sala'a sa " arci0a..................................................................#9# Aara'or*sala'a..........................................................................................................5$7 Aor'a od !agoda................................................................................................................#92 Sala'a 0i0o&a................................................

........5#8 3ola" od ka!si!a sa bade0o0............518 3ara0el*ko: =Ro1a'a>.....................................519 3re0 od !abuka.............................551 3ola" sa o-n!ako0......................512 Čokoladni 0us.................................518 %o-ni kre0...................................5#..................................................................................55# 3ola" dok'orke Aan!e......................55$ Floren'ine.............................................519 Penas'i kre0 od anile..............................5#/ Aar' od !abuka.................................................555 1....................................51/ Re4or0*'or'a.............................................Bade0*'or'a..........518 Čokolad*kre0 u "a(a0a...............................................................512 Sredn!o eko ni kre0 od s in!ske kr i..........51# Aor'a sa 'ri 4ila..............................................5#8 %ukine sla'ke ('angle ..........................................................517 Eerbo* 'or'a..............................................................................................................................5#5 Francuski kola".............................................................5#$ Je re!ski kre0................................................................................................................................................................................................................... Ae'a*?arina grili!a( 'or'a...............................................................................51...............511 Aor'a od ka4e na drugi na"in.................................................................................................................5#7 )rili!a( rola'.......................................................................................................................................................5#8 Ra ani!a....................................................5#5 3rancle................55$ Au4a:i!e.......................................................................55# 3ola" od bresaka..................................................................................................................5#/ Aari Aa'en........................................................................................................................................................................................................................51$ Pra(ka 'or'a..... ..............................................................5#2 %o-ni kola"............5#1 Čokolad*puding sa bade0i0a..................................... 3ola" od !abuka...................................................................................51...................5#1 @rni kola" sa i(n!a0a.51/ Sa:er*'or'a g9e )ligori!e i-....5#$ 3re0 od anile................................................................................................................................................ Sa:er 'or'a......................................................................................................5#7 Babine 'a'il!e................................................................................................................................................... Padobranci.....551 @iri(ke 4loren'ine................511 Aor'a od le(nika i "okolade..........................5#............................51# ?oka 'or'a...............................................5#2 S'arinski pru'i-i od ora:a.........517 Ea:ar*'or'a......................................5#/ Eenska -ud.................................................................................................................................................

........................5/.....................................5......................................................55/ 3la!s'erone....................5..........................................................................................................................................................................5/$ ........................................................................................................5/2 1/ ................8 Jednos'a ni keksi...........................1 3i4lice od sala....559 Ringo Jan"i...................................................................559 ?icikin kola" sa bade0o0.....5/# Pi'a od "okolade.................................................................................................................................................................................................5/....................................5................................................................................................................................................5..........................................................................................................................ondonske ('angle...............................# ?le"ni :leb =?ilc:bro'> Sla ski 3ola".......................................557 %anilin*ki4lice.................9 %erina kre0pi'a............................5...5..5/7 Pala"inke Ro0ano4...1 .....................# Eu'i kola" i& G%II eka..........................5............................................................. ............lep"i-i sa ci0e'o0... Bakina pi'a....5............................en!a pi'a sa i(n!a0a...............7 Aa(ci sa pek0e&o0...............5/1 ....555 3ola" od (l!i a.....5.........................................................................55/ ?a9arski polu0eseci................................................8 Ba&elski keksi....................................5 ....558 Čokolad*(ni'e.............................../ )encona sa Čene!a....ondoner*'es'o =upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>......................$ Presburger ki4lice................558 Pi(inger sa "okolado0......................5// Pala"inke na 0o! na"in.....................................5...................................5 Francusko 'es'o = upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>..$ 3o0isbro'......5..........................................................................................................................................................5/# Bosanska (l!i opi'a..7 ?icikine bu:'le....................5...................................555 3ola" od bade0a...........................................................................................................................................................................en!a pi'a sa !abuka0a............................................5/7 B edske pala"inke..........................................................5............................5................................................ Babu(kina pi'a od !abuka.................557 ?a4i(i......................................5/1 Pi'a od i(an!a......5.......................................Bpric*kro4ne...../ .............5// 3re0 pala"inke..................................leb od banana i ora:a.......... Re&anci sla'ki i ku ano ino......................................................5...................................................................................................552 8 orske kro4ne....552 Čordin kola"...........................557 So0borski kola" od belanaca.....................................................5......................

........................................ Sladoled od ru1a....................57# 3es'en*pire....................................................................................................................................................5/8 )arnirane pala"inke sa orasi0a..........................................52# Supa Pa e&e =di!e'alna>..................................................................522 17 ....................................................571 %o-na sala'a...............................................................................................................................................572 .......................................................................................................................................52$ Preli od bade0a................................52..........525 Čorba od pile'ine.......edena pena sa 're(n!a0a.....57................................572 @arigradska bo&a...................................579 )la&ura od "okolade.........575 3es'en rola'.........................................................................57$ Fla0birane !abuke..............................................525 Čorba od &el!a....................................57/ Pun!ena din!a....................................52/ Pl!eska ica.................................................................57/ Praline............................................................................................................................................................................522 )ula( od go edine.............521 )la&ura od ka4e...........................................................57....................................575 Ba!adere..................................5/8 @arske 0r ice......................525 Bu!on sa !a!e'o0...............52................................................... ?us od !agoda...........57/ Sladoled sa 'opli0 preli o0........................................52/ ?usaka od bli' e=&el!a>...................522 81u0lek*-e ap..527 ?usaka od kiselog kupusa..............................................................57$ Fla0birane banane........... 3u ana 'ele'ina....571 Pun!ene !abuke...................................................572 Bola........................................................................579 Bodo od ina..................................................................................................................................52/ Sala'a od go edine............................................................................................................................... 3u ana go edina.....................527 Sar0a od kiselog kupusa.......................................52$ Preli od ka4e...5/9 Boki&o deser'.............................................................................................................................................................52$ Penas'i preli od "okolade..........521 8IJEA+............................................................................................................................................................................5/9 Bnenokle..............................................................57# Čokoladne nokle...........................................................................................................Fla0birane pala"inke HSi&e'H =@repe Su&e''e>...................................................................................................................................................................52..... 3u ana !agn!e'ina.....................579 Preli od "okolade..........................................................................

...58/ 8ins'o an 0o&ak................................................581 Pod arak posni....................................................................................................................................................................................588 Sala'a od debrecinera.......................................................................................................................................................................................................................................529 Barena bli' a sa 'ik ica0a.........................................................................Aele-i naresci pe"eni be& 0asno-e.58$ Pire od spana-a............587 81igerica pe"ena be& 0asno-e........................................................................528 Belo pile-e 0eso pe"eno be& 0asno-e.........................................................528 Pile-e pa('e'a.....................................58/ 8ins'o ana 'ele-a d1igerica u inu......................585 O0le' od !a!a sa parada!&o0.....................................................58$ Jani!a od po r-a.....581 Sladak kupus sa kiseli0 0leko0....................................588 Pe"en pari&er od -ure'ine...............................................591 Pire od !abuka... 8ins'o ana pile-a srca.......59$ 3u ana =le(o> riba......58.....................................................587 %ir(le ku ane ili pe"ene be& 0asno-e..................... Pa('e'a od belog sira i !a!a...............................................................58# 6elena sala'a sa preli o0........................................58............585 6elena sala'a sa !a!i0a i debrecineri0a.......58.......................................................................................................................................................529 Pe"urke pe"ene.......................................58/ Pa('e'a od 'ele-e d1igerice..................................................................588 Aun!e ina sa li0uno0....................................................................................................58$ Bargarepa s'rugana.................................. Po(irana !a!a................................................................................................................................59$ S'rugana !abuka sa li0uno0 i ci0e'o0.....................................................................................................58# Prokel! =(prosle> sa !a!i0a....529 Pe"urke dins'o ane...............581 3ras'a ac sa kiseli0 0leko0............................................................................................................................585 Ro'k ice sa !a!i0a.......59$ Pe"ena !abuka.......528 Pile dins'o ano...........58# 3ar4iol sa !a!i0a.........................591 12 ...................................588 Sala'a od ribe............................................587 )o e9i !e&ik ku ani................

SUPE I ČORBE 18 .

dodajte brašna i mešajte na tihoj vatri 3 minuta.poja!ajte vatru da što pre provri. %osolite.200 g kisele pavlake . beli biber.3#5 dl supe .150 g tvr eg sira!trapist" . i&rendisan tvrdi sir i vodu. Čor a od s!ra 60 g maslaca . l vode.1#5 dl belog vina .biber .veza peršuna %ropržite brašno na maslacu da ne potamni. %reko to'a stavite kriške ispe!eno' hleba.Francuska supa od crnog luka 300 g crnog luka .1 dl vode .dodajte kiselu pavlaku pa sve i&ru!ite u &emljanu ili vatrostalnu posudu. (odajte supe i kuvajte oko minuta. "manjite vatru. %osudu stavite u dobro &a'rejanu pećnicu i pecite dok sir ne porumeni. pobiberite.60 g ribanog permezana.4 komadasira za mazanje . (odajte vino. "talno mešajući supu. )ešajući nalijte vruću !orbu i odmah poslužite. U to dodajte 1.200 g mekšeg sira .beli biber .4 kašike kisele pavlake . Kuvajte stalno mešajući dok se sirevi ne istope.pospite istru'anim sirom.60 g maslaca . 19 .1 supena kašika brašna .6 kriški crnog ili polu crnog hleba Iseckajte crni luk na tanke listove. stalno mešajući ru!nim mikserom. U posudu u kojoj ćete služiti umutite kiselu pavlaku sa iseckanim peršunom.supena kašika brašna . )ekši sir istisnite i stavite u !orbu da se kuva. "upu služite vrelu. ostavite da se kuva na tihoj vatri #$ minuta. propržite na maslacu dok ne porumeni.so .

1 koren celera .100 g slanine .200 g belog hleba !bajatog" . -stavite 1$ minuta da omekša.biber . Uspijte vode i mleka.1 veza vlašca .1 glavica crnog luka . %osolite pobiberite i dodajte alevu papriku. +eposredno pred služenje umešajte kiselu pavlaku i i&'nje!eni kravlji sir i stavite na vatru samo toliko da se !orba dobro &a'reje.biber .2 glavice belog luka .šolja kisele pavlake .so . ali nikako da provri. poklopite i i& tiha kuvajte 1 sat.3 šolje vode .vode %ropržite na maslacu sitno seckan luk.so .oplu supu servirajte u tanjire i pospite sa lukom i slaninom.šolja sve$eg kravljeg sira mleka .leb secite u kocke i nalijte vrućim bujonom.aleva paprika . (odajte vino i ostatak bujona i malo prokuvajte.2 zelene babure .propržite i i&vadite i& masnoće. -dmah služite toplo. biber i &elene &a!ine. U vruću supu dodajte naribani sir. . /uk isecite na kolutove i propržite na masnoći i& slanine. %rocedite 'a kro& sito.3%4 i gove eg bujona .2 dcl belog vina . #$ . "laninu iseckajte na kocke. so.akav hleb ispirajte u mikseru. ."#$r#%ska &or a od s!ra 3 supene kašike maslaca . tako*e iseckajte celer i babure pa &ajedno pržite oko 1 minuta.1 kašika seckanog peršuna. Val!'#rska supa od s!ra 200 g sira smentalera .

-stavite u loncu da prenoći u hladnjaku.paradaj& 3be& sredine4.6 dcl jogurta .1%2 l vode . sitno se!en peršun. 5orbu služiti hladnu a svaki 'ost po ukusu i naho*enju po !orbi posipa šta želi.3 jajeta . #1 . tvrdo kuvana jaja. (odajte hladnu vodu. -hladite je.soveza peršuna .veza miro ije "kuvajte u 10# l vode kocke kokošije supe. i biber po ukusu.1 sve$ krastavac .2 glavice crnog luka .Var!%an(a rusk# oro)k# 2 kocke kokošije supe . "lužite hladno.3 babure .1 l vode -d ulja i brašna upržite bla'u &apršku. na re&ance iseckanu prašku šunku i isto tako iseckane krastavce.la'ano mutite i ostavite da provri. U sudu u kojem ćete služiti !orbu umutite 10# l kiselo' mleka sa ohla*enom supom.4 kašike paradajz pirea . mito*iju. krastavce.3 jajeta 150 g praške šunke .babure. "ve &amutite i ostavite da stoji u hladnjaku još najmanje dva sata. 1atim u posebne !inijice sitno seckano pripremite2 crni luk. Gaspa&o &or a 2 supene kašike ulja .biber.150 g praške šunke .1%2 l kiselog mleka .2 ljute papri'ice .3 kisela krastavca . I&jutra rešetkastom kašikom skinite la'ano mast sa površine koja se ste'la. . prašku šunku. i pržen hleb.ome dodajte na kocke iseckana tvrdo kuvana jaja. ljute paprike. posolite po ukusu.(odajte jo'urt i !orbu dobro ohladite u hladnjaku.2 kašike brašna .(odajte paradaj& pire.2 kriške hleba .3 ve&a paradajza .

2 glavice crnog luka . Čor a od pas!ranog po$r.100 g majoneza .3 kriške hleba!propr$ene kocke" .a 3 krompira . "vako ih po svom naho*enju sipa po !orbi. tabasko i prepasirano povrće. %re služenja ra&mutite !orbu žicom &a mu!enje belanaca i sipajte u rashla*ene šolje.so .2 kašike sir&eta . "lužite !orbu u& dodatke.so biber .300 g sve$ih paprika 2 glavice crnog luka .3 dcl mleka .3 kašike seckanog peršuna I&mešajte sve sastojke i stavite u hladnjak da se ohlade.-stavite !orbu u hladnjaku da se ohladi.2 kašike kapra -ljuštite krastavac.paradaj& i luk. (odajte paprike i propasirajte u mikseru.200 g kisele pavlake ## .(00 g paradajza .pola tube koncentrata od paradajza .3 šargarepe . U ohla*eni bujon stalno mešajući dodajte majone&. biber i alevu papriku.2 l vode . koncentrat paradaj&a.1 kriška kupusa .50 g maslaca .sirće.3 praziluka .U svaku šolju stavite po jedan kolut neoljušteno' krastavca i po nekoliko listića peršuna.( dcl jogurta .1 kašika seckanog mladog luka . "lužite hladno.2 paštrnaka .biber )odaci za 'orbu iseckani 3 jajete tvrdo kuvana .(odajte so. +ladna &or a od kras(a$aca 2 polje oljuštenih i sitno seckanih sve$ih krastavaca .1 kaši'ica aleve paprike .servirane u posebnim !inijicama.so .4 dcl bujona 10 kapi tabaska .Gaspa&o * Andalu' &or a 100 g krastavaca .1 veza peršuna .

#5 .%ovrće o!istite i sitno seckajte. posolite i kuvajte istiha dok povrće ne omekša. U sudu u kojem ćete služiti dobro umutite maslac i kiselu pavlaku. "talno mešajući sipajte vruću !orbu. "lužite toplo. propasirajte nalijte vodom u kojoj se kuvalo i pustite da provri. +alijte vodom. Kada je kuvano ocedite.

biber .biber -2 kašike seckanog peršuna "o!ivo operite i ostavite 'a u vodi celu noć. Ukoliko nemate ukuvan paradaj& u te!nom stanju.1 kašika brašna .1 'aša vina .2 par'eta suvih rebarca . /uk i&dinstajte na maslacu.1%5 l vode . Čor a od so&!$a 1*0 g so'iva . možete dodati tubu paradaj&6pirea sa 1 l tople vode. šećer.kuvajte povremeno skidajući penu.1 struk maj'ine dušice ."vucite meso sa kostije isitnite 'a i ponovo stavite u !orbu. #. (odajte rebarca i isitnjene &elene &a!ine. bosiljak.so . biber.2 lista bosiljka . solju i biberom.dodajte pra&iluk i šar'arepu. %ra&iluk i šar'arepu operite.1 kašika maslaca .svako u tanjir može da stavi malo masla. %ra&iluk isecite na tanke kolutove a šar'arepu na kockice.1 seckani luk . proce*eno so!ivo i još malo dinstajte.50 g maslaca +a ulju propržite kašiku brašnai na to dodajte ukuvan paradaj&. &a!inite !orbu vinom. Kada poslužite !orbu.Kuvajte na tihoj vatri 1 sat.Parada%' &or a 1 l kuvanog paradajza .%ospite !orbu peršunom.1 lovorov list .kaši'ica še&era .so .1alijte toplom vodom. Kada paradaj& prokuva dodajte so. 5orbi možete da dodate neko teto ili pirina!. I&vadite rebarca.1 praziluk 2 šargarepe . i kuvajte 1 minuta. .

sitno se'en peršunov list "tavite supu na vatru da provri. procedite 'a.so . Čor a od %a%a 4 jajeta . "lužite toplo.100 g mladog kajmaka %rvo jaja tvrdo skuvajte.2 $umanca . -dmah služite. Gr&ka &or a sa %a%!-a 1 litar bistre supe . stalno mešajući. %red služenje po !orbi pospite sitno se!en peršunov list.peršun U 10 l slane vrijuće vode staviti dobro opran pirina!.3 dcl bistre supe . (odajte bistre supe.so . ne mno'o uprženu. da se kuva.B#la &or a od p!r!n&a 1 l bistre gove e ili pile&e supe .2 dcl mleka .Kada je pirina! dobro kuvan 3oko #$ minuta4. pa postepeno uspite limunov sok da se !orba ne bi &'rušala.celo jaje i jedno žumance.1%2 šolje pirin'a .sok od 1 celog limuna . mešajući dok se supa ne &'usne.20 g maslaca .1%2 šolje mleka . 1atim umutite kiselu pavlaku.(odajte na kraju maslaca. pobiberite. 1atim po ukusu možete &akiseliti limunovim sokom.200 g kisele pavlake . Kuvajte još koji minut.1 kašeka rastopljenog maslaca . .biber .kašika brašna . posolite i pospite peršunov list.seckan peršunov list .ome dodajte skuvan pirina! i dobro pobiberite.1 limun . -vako pripremljen pirina! nalijte vrelom bistrom supom. 7a&mutite žumanca. dodajte predhodno opran pirina! i kuvajte pola sata dok pirina! ne omekša. #/ .da se !orba malo &akuva. skrobin i mleko u 'latku kašu i umešajte u vruću supu. (a bi &rna pirin!a ostala cela nacedite u vodu sok od pola limuna. -d maslaca i brašna napravite &apršku.100 g kisele pavlake .1%2 kašike skrobina!majcene" .biber .150 g pirin'a -2 jajeta .biber .

umućenu pavlaku i kajmak. i dodajte peršunov list. toplo mleko. pobiberite. #7 . +a kraju.posolite. "lužite toplo. polako mešajući.dodajte sitno seckana jaja.

1 jaje .1akuvajte ih u supu i pred služenje spustite kajmaka.100 g maslaca .(odajte malo maslaca i prstohvat brašna da valjuške budu !vrste.biber po ukusu.od d.biber .so . 8il je ovim &avršen.veza peršuna . jaja.glavica crnog luka veza peršuna .100 g mladog kajmaka .&atim je sitno iseckajte. sve dobro i&mešajte. žumance. U šerpi rastopite maslac. "ecite par!iće debljine malo' prsta.1 l bistre gove e supe . #2 . žumance. "lužite toplo.S(ar!nska supa sa sa$!%a&o.-hladite i dodajte seckanu dži'ericu. .1 $umance . -dmah služite.biber .testo kao za savija'u ili rezance 1%2 kg tele&e ili jagnje'e d$igerice . složite pljoštimice u podma&an pleh i pecite u srednje &a'rejanoj rerni.100 g maslaca . 5vrsto uvijte kao rolat.%remažite slojem mase od dži'erice.sitno iseckan peršunov list.2 $umanca . :elu ovu masu i&mešajte sa još jednom ki9lom predhodno natopljenom u mleku. -stavite da se ohladi.dodajte sitno seckan luk i peršun i malo propržite i posolite. so.ome dodajte uprženu slaninu i ki9lu.!g#r!c# 1 l bistre gove e supe . S(ar!nska supa sa $al%u)c!-a od slan!n# 125 g slanine .2 ki+le .so "kuvajte dži'ericu u slanoj vodi.1 celo jaje. složite 'a u posudu i &alijte toplom supom. Kada je testo pe!eno. 1atim umesite i ra&vucite tanko 3 u ju9ku4 testo kao &a re&ance ili savija!u. (obro umutite maslac.2 jajeta . biber.prstohvat brašna "laninu i jednu ki9lu iseckajte na kocke i malo propržite dok malo ne požuti.

U tanjir svako' 'osta stavite malo ribanca i po dva krutona 3kruton2 na ulju propržena kriška 9rancusko' hleba.50 g maslaca . stru'ana kora od limuna. !aša vode. %reko ovo' nalijte mlak rasol.malo maslinovog ulja .kora od 1 limuna . U sudu u kome !ete služiti dobro umutite žumanca sa kajmakom. cimet. &atim posoljena i pobiberena 4.2 ki+le .veza peršuna tucane suve paprike "tavite u lonac !ist ro&a rasol da se samo smla!i 3nikako da se suviše u'reje4. Ra(na &or a od rasola 1 l rasola .S(ar!nska &or a od #log $!na ( dcl belog vina .5 $umanca .100 g kajmaka .biber . #8 . šećer.nekoliko kriški +rancuskog hleba .+a kraju dodajte propržene na maslacu i pobiberene ki9le ise!ene na kocke.200 g kiselog kupusa ribanca . "talno mešajući polako sipajte ukuvano vino.-do&'o stavite malo seckano' peršuna.pospete tucane paprike i &alijete sa malo maslinovo' ulja.2 kocke še&era .voda "tavite da se kuva 1 sat 2 vino.prstohvat cimeta .

Kada je !orba kuvana i&bacite 'lavicu luka. Prol#. #9 .soli i bibera.malo ulja . napravite deblju kobasicu. %osebno skuvajte pileće bubce sa &a!inom od sušeno' povrća. U !iniji &a služenje umutite kiselu pavlaku.200 g kisele pavlake .2 $umanca .10 pile&ih bubaca . celer. Vruću !orbu sa višnjama nalijte na pavlaku i žumanca. paštrnak.kašika za'ina od sušenog povr&a Isecite na kolutove šar'arepe. stalno mešajući.Kada je testo kuvano iseckajte na kocke. i u& to celu 'lavicu crno' luka stavite u lonac malo propržite na ulju i nalijte toplom vodom. koren peršuna.# cela jajeta.1 kašika brašna . o!istite od koštica 3mo'u u &amenu cepane i& te'le4.2 korena celera .veza peršuna biber .(odajte sitno seckane miro*ije i peršunovo' lista.3 paštrnaka .2 korena peršuna .1 kašiku brašna.ako*e odvojeno skuvajte i pirina!. Kada su bubci skuvanu ocedite ih.Ra(na &or a sa Kr/a od $!)an%a 1 kg sve$ih višanja ili cepanih iz tegle . iseckajte na kocke i dodajte ih u !orbu.150 g pirin'a .1 glavica crna luka .so .nalijte vodom i prokuvajte.biber . "lužite !orbu u& kocke od testa.na &or a 4 šargarepe . dve kašike tucane suve ki9le. bibera u &rnu3ako imate &eleni biber još bolje4 i posolite po ukusu. .1 jaje . %osebno umutite i kašiku maslaca.200g kisele pavlake .2 ki+le .stavite u salvet i kuvajte u vriju!oj vodi #$ minuta. jaje.so .posebno predhodno &'otovljenu kaj'anu od 3 jajeta.(odajte šećer.50 g maslaca -perite sveže višnje.5 jaja . dodajte pirina! i stalno mešajući sipajte toplu !orbu.&atim 'a operite hladnom vodom i ocedite.1 kašiku kisele pavlake.50 g še&era .veza miro ije .U posebnoj !iniji pripremite #$$ ' kisele pavlake sa # žumanceta."ve to &ajedno &amesite.

-cedite ih i stavite ih u !orbu.200 g permezana . U vriju!u vodu. %o osobi jedno jaje.propržite 'a na vrelom ulju i pobiberite.2#5 dcl vode 1 jaje . malo je propržite &ajedno sa spanaćem.dolijte vode i ostavite da se kuva.1atim iseckajte na sitne kocke slaninu..3%4 l mleka .%ospite dosta stru'ano' perme&ana i sitno seckano' peršuna. &atim nalijte vrućom %aradaj& !orbom.a sa kn#dla-a 500 g spana&a .udite oba&rivi. (ru'o poširajte jaja.biber 1a ovu !orbu potrebno je obaviti nekoliko radnji. 5$ . spanać ne treba du'o da se kuva da suviše ne omekša.4 krutona !propr$en hleb" .veza peršuna. 3. .150 g slanine .reće. 3%oširanje jaja2 "tavite da proklju!a 1 l vode sa 1 dcl sirćeta.4 jajeta . %rvo skuvajte paradaj& !orbu 3recept br 1$4.so . Kada se jaje malo ste'ne 3belance4.a 4 osobe-1 1%2l paradajz 'orbe .isecite na kriške sredinu od belo' hleba./upajte 'a varja!om dok se ne ujedna!i. Supa Pa$#'# .biber . Kn#dl#0 Umutite jaje u& malo soli i ulja. Knedle su kuvane kada isplivaju na površinu..na nje'a prepržen hleb.spuštajte supenom kašikom knedle u veli!ini koju želite.polako dodavajući brašna da se ne napravi suviše 'usto testo. u&mite šolje &a supu i u svaku prvo stavite poširano jaje.o su krutoni4.so .150 g brašna . U vruću vodu polako spustite ra&bijena sirova jaja.%osolite i pobiberite po ukusu.malo ulja "panać o!istiti i operite u nekoliko voda. Kada ste sve ovo obavili.Čor a od spana.(odajte toplo mleko i ostavite samo da baci klju!. polako rešetkastom kašikom vadite.koju ste predhodno posolili.roj jaja &avisi od broja 'ostiju.

umutite kiselu pavlaku i polako mešajući.2 kašike majorana .%redhodno ulupana 51 .lovorov list . šećer.50 g maslaca . 1ato vreme prepržite kockice hleba na ulju i pobiberite. limunove kore. U !niji &a služenje supe umutiti # žumanceta i polako mešajući nalijte vruću supu. U vrijuću !orbu spustite kobasice ise!ene na kolutove da se kuvaju < minuta.200 g kisele pavlake %ropržite na ulju sitno seckan crni luk.2 para suvih kobasica .1!-ska supa od crnog $!na 1 1%2 l crnog vina .+alijte kupus supom.1%2 l vode . 1!-ska &or a od k!s#log kupusa sa ko as!ca-a 1 kašika ulja .1l bistre gove e supe .2 kriške hleba "tavite vino da provri i stavite majoran.biber .300 g kiselog kupusa ribanca -1 kaši'ica aleve paprike . skuvajte i ocedite. "maljite vatrui kuvajte na umerenoj topliti #$ min.po $elji cimeta .malo ulja .strugana kora od 1 limuna .dodajte kim i kuvajte istiha pola sata. (osolite po potrebi.2 jajeta .1 glavica crnog luka . -do&'o stavite kockice hleba.2 $umanceta . cimet . so.so . U !iniji u kojoj ćete služiti !orbu. dodajte lovorov list. dodajte vruću !orbu.so . nalijte mleko. Kr#."pustite kupus i dinstajte 1 sat.po $elji še&era .biber Krompir oljuštite. Kuvajte oko 1 minuta.1%2 l mleka . maslac. (obro i&'nje!ite.1%2 kaši'ise kima . iseckajte na kocke.(odajte alevu papriku mešajući koji minut. vodu. biber.&or a od kro-p!ra s %a%!-a 1%2 kg krompira .

sem da umesto krompira koristite krompir pire od predhodno' dana.stalno mešajući vruću !orbu. kao i ukus !orbe kada je 'otova.jaja polako sipajte u tankom mla&u. 5# . %ostupak &a spravljanje je isti. -vu !orbu možete na isti na!in &'otoviti.

2 l vode ."tavite na vatru da provri.&or a od p#&uraka 300 g pe'uraka šampinjona .so .1 l vode -perite i krupno isecite šampinjone. dodajte &a!in od sušeno' povrća. %red kraj kuvalja dodajte i&dinstane šampinjone.=otovu !orbu sipajte u !!iniju preko proprženih kockica hleba.2dcl slatke pavlake .200 g kisele pavlake .(instajte ih na malo ulja. posolite i kuvajte na tihoj vatrijedan sat dok povrće ne omekša.kašu ra&redite s mlekom. U jedan litar dodajte i& kese Krem !orbu od 'ljiva i skuvajte prema uputstvu.100 g maslaca . sitno seckan peršun i biber po ukusu.slatku pavlaku ka jajetom.&or a od c#l#ra 3 osrednja sitno se'ena celera .3 oljuštena krompira ise'ena na kocke .1 kašika ulja .3 $umanca .1 kesa 'orbe od gljiva . umešajte žumanca sa ra&mućena sa kiselom pavlakom i ostavite !orbu na vatri samo toliko da se dobro &a'reje.kockice hleba prepr$ene na maslacu %ropržite celer na maslacu i nalijte vodom.1 jaje ."pustite krompir.biber .veza peršuna .1 dcl mleka . %ropasirajte 'a. Kr#. U posudi u kojoj ćete služiti umešajte kiselu pavlaku. 55 . %olako mešajući dodajte ukvanu 5orbu od pe!uraka.100 g kisele pavlake .Kr#.kašika za'ina od sušenog povr&a .

"ipajte postepeno u lonac i mešajte dok ne provri.(odajte bober i nastru'an sir.Kuvajte istiha 3$ minuta."a!uvajte šolju vode u kojoj se kar9iol kuvao.-cedite 'a. U vrijuće mleko 'a stavite i kuvajte 1$ minuta.4 kašike brašna 2 1%2 l bistre supe . +alijtevrućom posoljenom vodom31 kašika soli na1 l vode4.3 $umanca .7astavite kar9iol na cvetiće. .2 $umanseta .so . Kr#. stavite u lonac. biber.&or a od spana.a 500 g spana&a . >umanca umutite sa predhodno u'rejanom slatkom pavlakom.so -beli biber .100 g krutona !sitne kocke propr$enog hleba -perite i procedite spanać. dodajte šolju tople !orbe.1 kašika hladne vode biber . +alijte bistrom supom i šoljom vode od kar9iola.2 dcl slatke pavlake . Kada provri kuvajte 3 minuta mešajući. (odajte i&miksiran spanać sa mlekom."lužute sa ražanim hlebom i maslacem. U loncu napravite bledu &apršku od maslaca i brašna. muskat.(odajte so.1 l mleka. 7a&mutite žumanca sa kašikom hladne vode.kriške ra$anog hleba premazane maslacem i posoljene -!istite kar9iol od korena i listova. "lužiti toplo sa kockama krutona.6 kašika maslaca .prstohvat muskata .Ispasirajte u mikseru.=otovu !orbu sipajte u !iniju preko kar9iola. operite 'a. 5.&or a od kar/!ola 1 glavica kar+iola . dok kar9iol ne omekša.3 kašike nastruganog starog ka'kavalja . stavite 'a u !iniju u kojoj ćete !orbu služiti i držite na toplom mestu.Kr#.

4 paradajza . kao i povrće. P!l#.2 paštrnaka .2 l vode .1 par debrecinera .kašika za'ina od sušenog povr&a %ropržite na malo ulja ise!eno na komade pileće meso.3 šargarepe .3 šargarepe .so . paštrnak i ucelo 'lavicu luka.+alijte toplom vodom.biber u zrnu .2 krompira . Kada je meso skuvano ocedite supu.200 g kisele pavlake .veza peršuna . šar''arepu paštrnak.oljušten paradaj&. na kolutove šar'arepu.1 1%5 l vode %redhodno skuvajte suva rebra.-ljuštite krompir i isecite na kocke.20 listova blitve .I&bacite 'lavicu luka.a &or a 1 pile .7a&mutite kiselu pavlaku.dodajte biber.1 jaje . U !iniju u kojoj ćete služiti !orbu umutite kiselu pavlaku sa jajetom i nalijte toplom !orbom stalno mešajući. 5/ . %osebno skuvajte na kolutove ise!ene debrecinere pa dodajte u !orbu.Kuvajte oko jedan ipo sat.3 lista celera .1 glavica crnog luka . lovorov list. %osle ? minuta kuvanja stavite koren od blitve da se kuva.biber lovorov list .so . so. pileće meso o!istite od kostiju i vratite u oce*enu supu.3 sve$e babure . i polako mešajući dodajte toplu !orbu.O rok &or a 1%2 kg suvih rebara . celer.200 g kisele pavlake . +alijte vrućom vodom. +a kodutove isecite babure.2 paštrnaka . sve to propržite kratko na ulju pa dodajte suva rebra3kuvana4. peršun.malo ulja . &a!in od sušeno' povrća.+a 1$ minuta do kraja kuvanja dodajte list od blitve.

A$gan!s(anska supa
500 g mlevonog june&eg mesa - 1 glavica crnog luka - 1 babura - 4 oljuštena paradajza - so - biber - 1%4 l vode - 150 g rezanaca - šolja skuvanog pasulja - šolja graška - 3 šargarepe - jogurt - maslac %ropržite meso i sitno se!en crni luk na maslacu.(odajte se!enu baburu, paradaj&,biber so i vodu.(obro promešajte i dinstajte u pećnici jedan sat na umerenoj vatri."kuvajte posebno re&ance, po mo'ućstvu u supi od mesa,dodajte pasulj,sitno se!enu šar'arepu i 'rašak."ve &ajedno kuvajte dok 'rašak ne omekša. Kad je supa 'otova dodajte jo'urt prema ukusu.

Gula) &or a
400 g gove eg mesa bez kostiju - 1 l bistre gove e supe 30 g suve slanine - pola tube paradajz pirea - 250 g krompira - *0 g brašna - 100 g luka - 1 jaje - 2 kašike ulja 1%2 dcl belog vina - peršun - aleva paprika - so - kašika za'ina od sušenog povr&a kim - majoran po ukusu - 200 g kisele pavlake )eso operite i iseckajte na sitne kocke. (odajte &a!in od sušeno' povrća. +a ulju propržite sitno seckan luk, dodajte se!eno meso i isitnjenu slaninu,posolite i dinstajte pola sata.)esu &atim dodajete alevu papriku,paradaj&6pire,vino i &alijte supom. 5orbu la'ano kuvati dok sve namirnice ne budu mekane. +a kraju dodajte peršun,biber, so, majoran.5orbu pustite da još jednom provri i sipajte u !iniju 'de je umućena kisela pavlaka.

57

Du o&a%ska &or a
500 gsuvih svinjskih rebara - 2 l vode - 3 zelene babure - 4 paradajza - 3 šargarepe - 2 krompira - 2 paštrnaka - 1#5 dcl ulja - 1 veza peršuna - 1 lovorov list - 1%2 kaši'ice origana 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake so -10 zrna bibera %rokuvajte rebra #$ minuta i bacite vodu. Isecite na kolutove babure, oljušten paradaj&,šar'arepu i paštrnak.Krompir oljuštite i iseckajte na kocke."ve prodinstajte na ulju.(odajte prokuvana rebra,peršun,biber,lovorov list ori'ano. +alijte u'rejanom vodom.Kuvajte ? minuta.(odajte isitnjen koren od blitve.Kuvajte još# minuta.1atim stavite list od blitve i kuvajte još1 minuta.%osebno skuvajte ise!ene kolutove debrecinera. (odajte u skuvanu !orbu. +alijte skuvanu !orbu na predhodno umućenu pavlaku.

Čor a od -o'ga
500 g mozga - 2 kašike ulja - 40 g maslaca - glavica crnog luka - peršun - malo brašna - so -100 g kisele pavlake - biber - 1 l bistre supe - sok od 1 limuna - kašika za'ina od sušenog povr&a )o&ak o!istite od spoljne opne, i&režite na kocke i stavite na ulje u kome ste predhodno propržili seckan luk. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1atim napravite bledu &aprškuk od maslaca i brašna,dolijte supom, kuvajte 3$ minuta.%osle kuvanja dodajte mo&ak i seckan peršun.%rokuvajte 1$ minuta..ome dodajte kiselu pavlaku,sok od limuna,maslac, biber i so. U& toplu !orbu služiti krutone 3prepe!en hleb4.

52

"agn%#&a &or a
600 g jagnje'eg mesa - 3 kisele paprike - 1 kiseo paradajz 3 šargarepe - 1 paštrnak - 3 krompira - biber - so - kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 1%2 l vode - 200 g kisele pavlake ili kiselo mleko - sok od 1 limuna ili vinsko sir&e malo ulja Iseckanu papriku,paradaj&,šar'arepu i paštrnak stavite na ulje i malo propržite.(odajte meso, &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplom vodom.Kada !orba provri, dodajte krompir seckan na kocke,biber i so po ukusu.Kuvajte na tihoj vatri dok meso ne omekša. U !iniju &a služenje umutite kiselu pavlaku3kiselo mleko4 i nalijte vrućom !orbom."vako po ukusu može dodati i limunov sok 3vinsko sirće4.

Kro- supa od dagn%!
500 g o'iš&enih dagnji - 1 veza miro ije - 4 dcl belog vina *00 g kisele pavlake - 4 dcl slatke pavlake - 6 šargarepe - 2 praziluka - so - kajenski biber - peraja od mladog luka U šerpi istopite maslac,dodajte seckanu miro*iju, &atim da'nje i prelijte belim vinom.@erpu poklopite i ostavite da kuva 1$ minuta. (odajte kiselu pavlaku i mešajući pustite da još jednom prokuva. -!išćenu i iseckanu šar'arepu i pra&iluk kuvajte dok omekšaju pa propasirajte. U supu od da'nji dodajte pire od povrća,ulupanu slatku pavlaku 3šla'4,so i po ukusu kajenski biber. .oplu krem supu sipajte u toplu posudu i pospite seckanim perajima od mlado' luka.

58

Kr#- &or a od s-u2a
1 kg smu a - 1 lovorov list - 2 kaši'ice bibera u zrnu - 2 glavice crnog luka - 100g praziluka - 1 limun - 2 dcl belog vina - 100g šargarepe - 100 g paštrnaka - 100 gcelera - 2 babure 100 g maslaca - 0#5 dcl ulja - 4 kašike brašna - 1 veza peršuna - 1 veza celerovog lista - 300 g kisele pavlake so - biber -!istite smu*a, operite 'a, stavite u lonac, dodajte &rna bibera, lovorov list,seckani luk i pra&iluk.-solite,dodajte sok od limuna, vino i # l vode. Kuvajte #$ minuta.I&vadite ribu ohladite,o!istite od kostiju i isitnite.-!iš!enu šar'arepu, paštrnak celer i papriku isecite na tanke re&ance i skuvajte u slanoj vodi.-cedite.U loncu na maslacu i ulju propržite brašno, dodajte proce*enu !orbu od ribe, povrće i riblje meso.%osolite, pobiberite i kuvajte još nekoliko minuta.1akiselite limunom i pospite seckan peršun i celer. Umutite kiselu pavlaku.

Supa od ra%sk!3 p#&uraka u (#s(u
,a jednu osobu - 50 g sve$ih pe'uraka !vragnja ili šampinjona " - 20 g guš'ije d$igerice - 60 g lisnatog testa 1%4 bistre $ivinske supe - 2 supene kašike kaše sastava-šargarepa# luk# celer # šampinjoni u istim koli'inama - maslac - so - biber U malu !iniju &a supu od vatrostalno' stakla 3 &a jednu osobu4 stavite kašu koju ste predhodno napravili na slede!i na!in 2 @ar'arepu, luk,celer, šampinjone sitno seckane i&dinstajte na maslacu. -d ove mase napravite kašu. 1atim dodajte šampinjone se!ene na kolutove,komadiće 'uš!ije dži'erice, koje ste tako*e prethodno na maslacu malo propržili.(odajte bistru živinsku supu. %okrijte !inijicu ra&vu!enim lisnatim testom, predhodno nama&anim žumancetom. +a ovaj na!in !inijica je hermeti!ki &atvorena kao nekim poklopcem. 5inijicu stavite u pećnicu na ##$ c %e!enje traje kratko, dok testo naraste i dobije &latnožutu

59

boju. "upa se jede pošto kašikom probušite poklopac od testa, koje u obliku mrvica upadne u supu.

.$

+4ADNA PRED"E4A

.1

Pa)(#(a od p!l#,# d.!g#r!c#
500 g pile&e s$igerice - 100 g suve slanine - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - 15 zelenih maslina - 3 jajeta - 3 kisela krastavca - 2 dcl belog vina - 1 kašika kapra - 2 kašike sem+a - 100 g kisele pavlake - 150 g maslaca - so - biber - malo soka od limuna %rodinstajte dži'ericu u vinu sa predhodno proprženom slaninom.(odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. (instajte 1 minuta. -hladite, sameljite na mašini &a meso dži'ericu sa slaninom,tvrdo kuvana jaja,krastavce,maslinke i kapar.)asu još jednom sameljite u mikseru.(odajte sem9, kiselu pavlaku,sok od limuna,istopljeni maslac,so i biber.(obro i&mešajte. -stavite paštetu u hladnjaku #? sata."lužite hladnu u& tost.

Pa)(#(a od gu)&!%# d.!g#r!c#
600 g guš'ije d$igerice - 150 g slanine - 150 g svinjskog mesa - 150 g tele&e d$igerice - 50 g šampinjona - 2 dcl belog vina - so - biber - peršun - miro ija - maj'ina dušica - lovorov list =uš!iju dži'ericu marinirajte 3preko noći4 konjakom,vinom i seckanim &a!inima. (ži'ericu, slaninu, meso i pe!urke iseckajte na kocke."laninu propržite.I&vadite. +a istoj masnoći propržite sve ostale sastojke.-hladite i i&mešajte sa &a!inima i& marinata. %osolite i pobiberite. "ve &ajedno sameljite dva puta kro& mašinu &a meso.(odajte konjak i vino i& marinata.(obro &amesite.,laditi u hladnjaku#? sata.

.#

1 kašika kapra . U& to sameljite slaninu.2 kašike sen+a . Pa)(#(a od koko)k# 5p!l#(a6 1 koka ili pile .unjevinu i rin'lice ocedite i& uluja i pasirajte.so .150 g maslaca . džina i nelupane slatke pavlake.1 tuba !*5 g" majoneza .3 kisela krastavca . odstraniti kožicu i masne delove i !isto meso ohladite i sameljite u mašini &a meso.1 kutija ringlica u ulju .100 g suve slanine .1 dcl slatke pavlake .1 kašika sem+a .200 g kisele pavlake .Pa)(#(a od sard!n# 1 kutija sardina u ulju ."ve dobro promešajte i ostavite u hladnjaku.kiselom pavlakom.biber Kokošku3pile4 obarite.50 g maslaca .(obro umutite ru!nim mikserom piriranu masu sa .5 .2 kašike pirea od paradajza . "lužite hladno.Umutite sa i&'nje!enim tvrdo kuvanim jajema.sok od 1%2 limuna .biber -cedite sardine i i&'nje!ite.0#5 dcl d$ina .15 zelenih maslina .1 kašika seckanog peršuna . maslacem.100 g punomasnog sira .3 tvrdo kuvana jajeta . peršunom.majone&a. Pa)(#(a od (un%#$!n# 1 kutija tunjevine u ulju .sokom od limuna.-stavite da prenoći u hladnjaku. sirom.%osolite i pobiberite.sok od 1 limuna . masline.2 kašike majoneza .so .o!istiti od kostiju.(odajte paradaj& pirea.2 jajeta . jaja i kapar.100 g kisele pavlake . krastavce.%onovo celu masu sameljite 3pirirajte4 u mikseru. "lužite hladno. sen9om.

omekšalim maslacem..od limuna. -stavite u hladnjaku #? sata. .majone&om.sokom. "lužite hladnu u& tost.solju i biberom.kiselom pavlakom. . sen9om.

2 kašike majoneza .dži'ericu.(odajte i&'nje!eni sir &atim majone&.1 kašika ke'apa . S#l%a&ka pa)(#(a (00 g svinjskog mesa .200 g crnog luka . crni luk i peršun.2 dcl konjaka 1%2 kaši'ice cimeta ."amlevenu masu dobro i&mešajte sa cimetom.2 lista lovora .biber -cedite sardinu od ulja i i&'nje!ite. %ecite u pećnici na #$$ : A$ minuta. krastavac. . -stavite u hladnjaku.100 g ov'ijeg punomasnog sira . I&vadite je i& pećnice. kapar.2 kašike sen+a ./ .Kro& mašinu &a meso sameljite luk. so i biber.500 g svinjske d$igerice .2 veze peršuna .1 kapika kapra .500 g suve slanine .1%4 kaši'ice morlkog oraš'i&a .so . "a te'om je ostavite u hladnjaku najmanje 3B sati.sem9. "lužite je hladnu u& kisele krastavce i toplu po'a!u.so po ukusu Kro& mašinu &a meso dva puta sameljite meso. pe!urke. stavite na paštetu daš!icu manju od posude i odo&'o te' od # k' da se masa sabije. ke!ap.&a!inom od sušeno' povrća i biberom.solju.1 kašika kiselog luka ."ve pomešajte dobro.2 kašike kiselih pe'uraka 3 kisela krastavca ."laninu isecite na listove.kašika za'ina od sušenog povr&a . -do&'o obložite listovima slanine i lovorovim listom."#r-#nska pa)(#(a 1 kutija sardina u ulju ."taviti masu u duboku &emljanu posudu. konjakom.oraš!ićem. "lužite hladno.kiselu pavlaku.bober po ukusu .100 g kisele pavlake .

%red služenje secite na tanke režnjeve.sok od pola limuna . "ve dobro i&mešajte.3 sendvi' vekne (obro umutite maslac sa sardel pastom. Mo'a!k $#kna 420 g maslaca .Pa)(#(a od s!ra 300 g punomasnog kravljeg sira .1 kaši'ica aleve paprike .biber "ir dobro i&'nje!ite.sitno seckan crni luk.Vekne uvijte u salvet i ostavite u hladnjaku #? sata. "lužite hladno. "lužite hladno.(odajte sen9.200 g kisele pavlake ..100 g zimske salame .7 .2 kašike sardel paste . sok od limuna.(obro umutite. sir. "tavite u !iniju &a služenje i u hladnjak. Vekne presecite na pola i i&dubite. Pa)(#(a od &$araka 250 g 'varaka . -dmah služiti.50 g kavijara .kisele krastavce.so po ukusu biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso !varke.4 kisela krastavca .3 jajeta .3 kisela krastavca 300 g šunke . salamu. (obro 'a nabijte. dodajte kiselu pavlaku. kiselu pavlaku.200 g tvrdog sira !trapist# ajdamer# ementaler" .(odajte na kocke ise!ene krastavce.%unite ih pripremljenim nadevom.alevu papriku.ome dodajte i polako i&mešajte kavijar. biber i so. .2 kašike sen+a 5 kašika kisele pavlake .2 glavice crnog luka . tvrdo kuvana jaja.so i biber. šunku.so .

.1 glavica crnog luka . majone&.ome dodajte na kocke se!ene šunke.1 kutija ringlica u ulju .250g šunke . -dmah služite.biber po ukusu 5vršće paradaj&e i&dubite i spremite &a punjenje.2 kašike majoneza . %red služenje secite ki9le na kolutove. so i biber.1 kašika sen+a . peršun."ve dobro i&mešajte.2 .so po ukusu .sir i tvrdo kuvana jaja. kiselu pavlaku. "ve dobro i&mešajte..1 kutija sardina u ulju .(obro ih i&'nje!iti.2 dcl jogurta . kisele krastavce. -cedite tunjevinu. %omešajte. sok od limuna.-stavite u hladnjaku 3 sata.3 kisela krastavca . -vom masom nadevajte paradaj&e.2 kašike seckanog peršuna .1 kutija tunjevine u ulju . dodajte sen9.ss Uvijte ih u salvetu i ostavite #? !asa u hladnjaku.2 kašike seckanog peršuna . majone&.150 g sira trapista . "lužite hladno kao predjelo.Umutiti maslac. Ki9le i&dubite i punite nadevom. i&'nje!ite je.3 jajeta .1 kašika kapra . jo'urt.4 kašike kisele pavlake .250 g maslaca . Pun%#n! parada%' sa (un%#$!no6 komada paradajza .so po ukusu .sok od pola limuna .dodajte sitno se!en crni luk.Pun%#n# k!/l# * ki+li . so i biber.2 kašike majoneza .biber po ukusu Iscedite sardine i rin'lice.

3 kašike seckanog peršuna .sen9.2 kaši'ice seckanih maslinki .kapar. masline i dve kaši!ice soka od i&dubljeno' parada&a "ve dobro i&mešati i punite paradaj&e ovim nadevom.ome dodajte sitno seckane bademe propržene sa solju. peršun.2 kašike majoneza .seckanim peršunom. so.1 kašika kapra . parada%' 1 kutija tunjevine u ulju .* 'vrstih paradajza . kiselu pavlaku. I&'nje!ite tunjevinu u ulju 3nemojte cediti4. majone&.350 g punomasnog ov'ijeg sira 200 g kisele pavlake .8 .so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e. .3 ringlice ulja .1 kašika peršuna .solju i biberom.100 g slanog badema .so i biber po ukusu Isecite sir i dobro 'a umutite sa kiselom pavlakom. -vom masom punite predhodno o!išćene kisele paprike. "lužiti hladne.sok od pola limuna . .)alo ih posolite i pobiberite.1 kašika sen+a . -stavite u hladnjaku do posluženja. -staviti u hladnom do služenja. dodajte i&'nje!ene rin'lice.3 kašike kesele pavlake . Pun%#n# k!s#l# papr!k# sa s!ro10 'vrstih paprika!duguljastih" .Pun%#n! s$#. -krenite ih na i&dubljenu stranu da se ocede. sok od limuna. biber.

svako presecete u&duž na pola. i&'nje!ite./istove blitve poparite i odstranite korenje.Pun%#na %a%a pla$!.mekan deo i& plavih patlidžana.so i biber po ukusu %irina! propržite na ulju.1#5 dcl ulja .1 šolja majoneza .1 kašika sen+a . .ano1kg plavih patlid$ana .pa(l!d. Posna sar-a 30 listova blitve . %ecite u pećnici 1 sat na#$$ stepeni.100g pirin'a .1 veza peršuna . so i biber.1 veza peršuna . seckan peršun. -barite jaja. %relijte supom. -stavite u hladnjaku do služenja. %unite pirin!om i oblikujte manje sarme. %ore*ajte u vatrostalnu !iniju. %obiberite i posolite.I&vucite žumanca.da se odvaja.9 .pola litre bistre supe .so i biber po ukusu Ispecite na plotni plave patlidžane sa korom.-stavite da se ohladi.otvorite ih i i&vucite unutrašnji mekan deo. Kada se kora dobro &ape!e.2 glavice crnog luka . "lužiti hladno a može i toplo.(odajte sitno seckan peršun. %oklopite. dodajte sitno seckan crni luk."ve dobro umutite i punite jaja ovim nadevom. sen9. majone&.* jaja .

-hladite.( jaja . "lužite toplo ili hladno.red nadeva.brašna . %remažite slojem pavlake.200 g šunke .so i biber po ukusu %otopite ki9lu u mleko."vako uvijeno jaje uvaljajte u brašno i pržite na vrelom ulju dok meso ne porumeni.1 kaši'ica sen+a .isitnjenu šunku. %remažite tortu nadevom.+ladna (or(a od papr!ka 1kg paprika .ulja Nadev: 0#5 kg belog sira . od belanaca ulupajte sne'.1 ki+la . -cedite je i sameljite sa pe!enim svinjskim mesom na mašini &a meso.1 dcl mleka . prepolovite i o!istite od semena. dodajte #$$ ' pavlake. so.2 kašike brašna .so biber %aprike isecite u&duž.5 jaja . biber i sen9."ve dobro i&mešajte. tvrdo kuvana jaja i majone&.-d svako' dela rastanjite po'a!u debljine 1 cm i njome umotajte tvrdo kuvano jaje. 7e*ajte red paprika. -hladite i secite na tanke piroške. /$ .3 kisela krastavca . -stavite tortu u hladnjaku nekoliko sati. I&'nje!ite sir.1 dcl ulja . %olako &amešajte žumanca i sne'."vaku podovinu paprike umešajte u brašno jaja i pržite na ulju. krastavce.150 g majoneza .(obro i&mešajte i podelite na B jednakih delova.-dvojte # žumanca. 7arsko pr#d%#lo 300 g pe'enog svinjskog mesa .2 jajeta .400 g kisele pavlake .(odajte 1 jaje.

so i biber po ukusu 1a'rejte 1#$ ' maslaca. "lužite hladno.1%2 l mleka .50 g permezana . dodajte kiselu pavlaku.(odajte jedno po jedno B žumanacai ulupani sne' od B belanaca. Kuvajte dok masa ne postane 'usta. "tavite u hladnjak #? !asa.2#5 dcl bešamel sosa . %ospite perme&anom i služite toplo.jaja so i biber.100 g kisele pavlake . Isecite na komade.2 kašike pirea od paradajza . %oklopite dru'om polovinom.6 jaja . so i dosta bibera."ve dobro i&mešajte.Kad je testo &a rolat pe!eno. /1 .50g kisele pavlake .250g šunke .so i biber po ukusu @unku sameljite na mašini &a meso.3 jajeta .%omešajte sa bešamelom.+amažite polovinu testa.ali tako da oblik rolata ostane ucelo.dodajte brašno i mleko stalno mešajući.-hladite. Pud!ng od )unk# 500g šunke .)asu sipajte u kalup obložen aluminijumskom 9olijom.i&ru!ite 'a i isecite napola po dužini. (odajte kiselu pavlaku.pire od paradaj&a.%red služenje i&ru!ite pudin' u !iniju i skinite 9oliju."ameljite šunku.Istopite <$' maslaca i &alijte rolat.Rola( sa )unko200 g maslaca .%olako umutite i masu staviteu pleh podma&an maslacom.120 g brašna .

1 kašika za'ina od sušenog povr&a .200 g kravljeg sira .3 jajeta . "lužite hladno.2 kašike seckanog peršuna . Umutite maslac.od.(odajte kiselu pavlaku. "utradan rolnice nadevajte ovom masom i ostavite na hladnom #?sata. majone&. -hladite.100 g maslaca .%okriti rolnice krpom i ostaviti da stoje #? sata na hladnom.so i biber po ukusu -cedite tunjevinu i i&'nje!ite.(50 g pile&e d$igerice .2 kašike majoneza .so i biber po ukusu I&dinstajte dži'ericu na ulju sa &a!inom od seckano' povrća i seckanim peršunom. Iseckajte na sitne kockice. +adev ostavite u hladnjaku da se ste'ne.(odajte i&'nje!en sir."ve dobre i&mešajte i ostavite rolnice u hladnjaku da prenoće.100 g kisele pavlake .100 g kisele pavlake . Roln!c# od (#s(a pun%#n# p!l#.1 kutija tunjevine u ulju . so i biber. Isitnite tvrdo kuvana jaja i kisele krastavce.Roln!c# od (#s(a pun%#n# (un%#$!no300 g rolnica od lisnatog testa . /# ."talno muteći dodajte pripremljenu masu od tunjevine. kiselu pavlaku. "lužiti hladno.%osolite i pobiberite. "utradan nadevati rolnice.3 kisela krastavca .!g#r!co300 grolnica od lisnatog testa .1 kašika ulja .

Kuvano je kad voda postane lepljiva. šar'arepu.sen+ .ajonez od 3 jajeta i 3 dcl ulja .i biber u &rnu.krompir i dodajte umućen majone& sa kiselom pavlakom. sen9a soli i bibera.2 jajeta .6 šargarepa . U !inije u koje ćete ra&livati piktije prvo pore*ajte jaja.)eso odvojte od kostiju.-stavite da se piktije ste'nu. krastavce. meso.2 krompira . Isecite na sitne kocke šunku.Isecite na kolutove šar'arepu.jaja.krastavce.so i biber po ukusu -barite krompir i šar'arepu.Ruska sala(a .+emojte staviti mno'o vode.100 g praške šunke .1 list lovora . šar'arepu. P!k(!%# 1%2 kg june&eg ribi&a .Istružite hren. T!k$!c# kao pr#d%#lo 6 manjih tikvica .1%2 korena hrena 3 jajeta .biber u zrnu 1ajedno skuvajte ribić."ve polako i&mešajte i po ukusu dodajte limuna.3 kisela krastavca .so po ukusu /5 .krastavce.%ospite stru'ano' rena i bibera u &rnu."ve &alijte vodom koja je želatirana.2 svinjska papka svinjski rep . -stavite u hladnjaku do posluženja. papke.sok od pola limuna .jaja. "lužite hladne u& ulje sirće i limun.4 kisela krastavca .so i biber po ukusu ."kuvajte šar'arepu.)eso isitnite.1 svinjsko uvo .lovor. -barite jaja.1%2 kaši'ice origana .3 šargarepe .1 kašika sir&eta . "kuvajte jaja.1 glavica crnog luka . rep.200 g kisele pavlake . uvo.2 dcl ulja .( listova nane .

/. . "lužite hladno kao predjelo.-perite tikvice i isecite na tanke kriške. %ore*ajte ih u !iniju i& koje ćete služiti. "tavite pokrivene tikvice u hladnjak do služenja. -cedite.%ospite ori'ana i listove nane. Ispržite ih u ulju.

"lužiti hladno.3 kašike brašna . biber i sok od limuna.Iseckate dži'ericu i dodajte seckana tvrdo kuvana jaja.Umutite sen9 i prelijte preko tikvica."ve dobro i&mešajte. -hladiti. "lužite hladno. dodajte žumanca.T#(ka S-!l%!n# (!k$!c# 6 tikvica .seckan peršun.-hladite.nalijte mlekom i stalno mešajte dok ne proklju!a.-hladite.1 kašika sen+a 1%2 l mleka .100 g kisele pavlake 0#5dcl ulja .so i biber po ukusu -!išćene tikvice isecite na!etvoro po dužini.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so i biber.so i biber po ukusu/ I&dinstajte na ulju i u vinu pileću dži'ericu. kiselu pavlaku.dodajte brašno. so.(odajte &a!in od sušeno' povrća. %ore*ajte ih u vatrostalnu plitku posudu i &alijte skuvanim aspikom.4 kašika ulja .500 g pile&e d$igerice .)ešajući.seckane krastavce. // .3 jajeta .3 kisela krastavca . -vaj nadev uvaljajte u prašku šunku oblikujući male sarme.2 dcl vina .so i biber.sok od 1 limuna .3 $umanca . Sar-a od )unk# u asp!ku 400 gpraške šunke .1 kesica aspika u prahu . -hladite. U'rejte ulje.-barite ih u slanoj vodi.

%osolite i pobiberite.biber u &rnu. Kad proklju!a. /7 . limun ise!en na kriške.Vadite 'a rešetkastom kašikom i stavljajte 'a odmah na mekan papir da upije masnoću.iseckan luk. U !iniju i& koje ćete služiti stavite jaja &atim pospite miro*iju i peršun.3luk treba da je pržen4 -barite jaja i isecite na sitne kocke.Iseckajte peršun i miro*iju.1 limun .1%2 l vode .Gru'!%sk! luk sa %a%!-a 1kg krupnog crnog luka ."kinite penu i ostavite mo&ak celu noć u marinatu. "lužite hladno.prelijte 'a kiselom pavlakom predhodno i&mešanom sa sokom od limuna pobiberenom.so i biber po ukusu -!istite i iseckajte na kolutove luk.-do&'o rasporedite crni luk.2 dcl vinskog sir&eta .spustite mo&ak da se kuva 1 minuta.+ajbolje je da služite u& kavijar.lovorov list.3 dcl ulja 2 veze miro ije 1 veza peršuna .so i biber po ukusu .200g kisele pavlake . "lužite hladno kao predjelo. Mar!n!ran! -o'ak 500g tele&eg mozga .6 jaja .sok od 1 limuna kašika za'ina od sušenog povr&a U vodu stavite da se kuva sirće. "utradan ocedite mo&ak.1 list lovora .%ržite 'a 3 minuta na vrelom ulju kao pom9rit. &a!in od sušeno' povrća i so.1 glavica crnog luka .biber uzrnu .

-hladite. isecite na re&ance. pe!urke."tavite u kalup podma&an uljem i ostavite #? sata u hladnjaku.1 kašika sardel paste .(odajte trećinu majone&a i seckan peršun. pobiberite i i&dinstajte na vrućem ulju u& malo vode.1 kašika kapra .so i biber po ukusu %ile skuvajte.-cedite i ohladite.2 jajeta .(odajte mlevenu masu i dobro i&mešajte.uvaljajte u brašno. Kok(#l od #log p!l#. namažite sen9om. %e!urke obarite u vodi.6 ringlica .majonez od 3 jajeta . "lužiti hladno. "utradan pred služenje isecite kriške. "lužite hladno.3 sardele iz ulja .so i biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso tunjevinu."itno iseckajte piletinu.%obiberite i posolite.#g -#sa 400g belog pile&eg mesa!+ileti". -blikujte kupu. P!l#(!na sa p#&urka-a 1 manje pile .300g pe'uraka . /2 .V#kna od (un%#$!n# 300g tunjevine u ulju .-blikujte vek nu. "lužite hladno.%remažite je ostatkom majone&a i ukrasite koturima tvrdo kuvanih jaja."ve polako i&mešajte.1 veza peršuna .ostali sastojci sem škampa isti kao koktel od škampa !recept br/451" 8ilete malo i&lupajte. sardele. )aslac dobro umutite sa sardel pastom.125 g maslaca .rin'lice i kapar. -stali postupak isti kao kod Koktela od škampa.

kaprom.2 kašike ulja .i&vadite žumanca i napravite od njih nadev.-stale ras6 tvorite. "ve dobro i&mešajte. "kuvajte i operite pirina!.1 kašika kapra . (odajte meso od skampa.+ekoliko najvećih odvojte &a ukras.so i biber po ukusu -barite skampe. i&mešajte sa sardel pastom. -barite jaja i oljuštite ih.Sala(a od p!r!n&a ! ska-pa 1kg skampa .posolite i pobiberite.oce*enom i i&'nje!enom tunjevinom."tavite 'a u !iniju i& koje ćete služiti. +apunite belanca i rasporedite ih sa celim skampima preko pirin!ane salate.I&'nje!ite žumance.i&vadite meso i isitnite 'a.ulje. sokom od limuna i biberom. /8 .1 kaši'ica sen+a . "lužiti kao predjelo.sok od 1 limuna .rasecite ih preko polovine.200g pirin'a .(obro i&mešajte.150g tunjevine u ulju .sok od limuna.

TOP4A PRED"E4A /9 .

(odajte 7$ .I&vadite žumanca i umutite sa 'or'on&olom.100g kisele pavlake .kaši'ica maslaca .50g permezana .biber .%otom u svaki paradaj& stavite po jedno jaje. U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 min na #$$ : .50g slanine . biber.listovi bosiljka .so . "a%a pun%#na gorgon'olo* jaja . "lužite toplo. +a maslacu kratko propržite brašno. Parada%' pun%#n ka%gano4 ve&a tvrda paradajza . propržite da bude reš.2 kašike maslaca . +a istoj masnoći ispecite predhodno umućena jaja sa solju i biberom.2 jajeta ..1a!inite.I&vadite.vrdo kuvana jaja ohladite i oljuštite.%ecite 1$ minuta. )ožete služiti toplo i hladno. Caja isecite u&duž na polovine.osiljak isecite na štapiće.150g gorgonzole .dodajte paradaj& u kratko kuvajte.biber -dsecite 'ornji sloj paradaj&a i i&vadite i& nje'aDmesoD.1 veza peršuna .0#5 l paradajz soka ."a%a p#&#na u parada%'u * 'vrstih paradajza iste veli'ine .umutite i &alijte punjena jaja pore*ana u vatrostalnoj posudi.so. perme&an i seckani peršun.* jaja .150g maslaca .1 kašika brašna ."laninu isecite na re&ance.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e.kašika tvrdog sira .+apunite belanca sa ovom masom.U svaki stavite malo maslaca i &apecite u pećnici.1a!inite. -statak bosiljka pospite po pe!enim jajima.so . U paradaj& sos dodajte pavlaku.%olovinu stavite u sos.%osolite i ostavite da se ocede.

71 . -dmah služite toplo.stru'ani sir.dobro i&mešajte i dodajte slaninu.%unite paradaj&e i poklopite njihovim poklopcem.

U ti'anju u'rejte ulje. ali ne okrećite. "lužite toplo.kašika za'ina od sušenog povr&a .so i biber po ukusu %redhodno i&dinstajte na 1 kaši!ici ulja sitno se!ene pe!urke.%osolite ipobiberite.%osolite i pobiberite. i&ru!ite 'a na pe!enu stranu u tanjir. +a polovinu omleta pospite pe!urke.%obirete.so i biber po ukusu (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.Kada je omlet 'otov.2 kašike ulja .! parada%'o3 jajeta .Kada je omlet pe!en i&ru!ite 'a u tanjir na pe!enu stranu.2 kašike mleka .1 kašika ulja .2 paradajza .+a polovinu omleta pospite i&'nje!en sir i paradaj&e ise!ene na kolutove.i&ru!ite jaja ne mešajući.2 kašike mleka .1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice .1 veza peršuna . %oklopite dru'im delom omleta.%reklopite dru'im delim omleta. 7# . U'rejte ulje u ti'anju i i&ru!ite jaja ne mešajući.2 kašike kisele pavlake . (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom. O-l#( sa p#&urka-a 3 jajeta .sitno seckanim peršunom i pobiberite.O-l#( sa s!ro.ali ne okrećite.%ovremeno pomalo odižite ivice.1 kaši'ica brašna .%obiberite. "lužite toplo.300g pe'uraka .100g punomasnog sira . %ospite &a!inom od sušeno' povrća.1 kaši'ica brašna .

i&ru!ite jaja ne mešajući. Nad#$0"itno isecite slaninu i šunku.(odajte 3 žumancetai ulupani sne' od 3 belanceta.-hladite. "lužite toplo.so i biber po ukusu I&dinstajte mo&ak na jednoj kaši!ici ulja sa &a!inom od sušeno' povrća. 75 .2#5 dcl bešamel sosa 250g šunke .%reklopite dru'im delom omleta."tavite u vatrostalni sud.tako da rolat ostane ceo.5 kašika brašna .isecite na kriške.Umutite # jajeta. I&ru!ite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.u #)a-#l sos 5 jaja.%osolite i pobiberite.Kada je 'otov i&ru!ite 'a na tanjir na pe!enu stranu.Kuvajte dok se ne &'usne.250 g tele&eg mozga .1 veza peršuna . +a polovinu omleta pospite mo&ak.ali ne odvajajte.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . U'rejte ulje u ti'anju.3 kašike mleka .1 kaši'ica brašna . "lužite toplo. Rola( sa )unko.O-l#( sa -o'go3 jajeta .2 kašike kisele pavlake so i biber po ukusu (obro umutite mleko i brašno.isitnjenim peršunom i biberom.1alijte bešamel sosom i pecite u pećnici na umerenoj toploti oko # minuta.1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice.2 kašike ulja .4 dcl mleka . -hladite mešajući.%osolite po ukusu.+e okrećite omlet. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.(odajte kiselu pavlaku.100g suve slanine .%osolite.%ropržite. +adev stavite na pe!eno testo i uvite u rolat.posolite i pobiberite.

biber @ampinjone isecite na tanke režnjeve.1alijte Kiš i pobiberite. Rasko)n! k!) 1 paket lisnatog testa .1alijte umućenom kiselom pavlakom i jajima.%ecite u pećnici na # $ :.i&dinstajte na maslacu i dodajte seckan peršun. "lužite toplo.(0g maslaca .500g šampinjona . Volo$an sa ska-p!-a 500g skampa . "lužite toplo.150g pe'uraka .400g kisele pavlake .300g šunke .-do&'o pospite isitnjenu slaninu.stavite 'a u tepdiju.-do&'o stavite na tanke režnjeve ise!en sir.2 dcl slatke pavlake .so i biber po ukusu 7astanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju.100g maslaca .so .5 jaja .so i biber po ukusu +apravite od lisnato' testa i jajeta volovane na na!in opisan u sledećem receptu.(odajte so i biber. 7astanjite testo.300g tvrdog sira .1 jaje .Umutiti kiselu i slatku pavlaku sa jajima.1alijte konjakom i dinstajte 1$ minuta.pospite seckanom šunkom i dinstanim šampinjonima.%ecite u pećnici ? minuta na ##$ :.0#5 dcl konjaka .200g suve slanine . .1 veza peršuna .2 dcl bešamel sosa 2 kašike kisele pavlake . %obiberite.K!) 4or#n 1 paket lisnatog testa .-hladite.+a maslacu propržite sitno se!ene pe!urke i meso od skampa.1 paket lisnatog testa .4 jajeta .(odajte bešamel sos umućen 7.400g kisele pavlake .

7/ .sa kiselom pavlakom."ve dobro i&mešajte i nadevajte volovane. "lužite toplo.

2 kašike za'ina od sušenog povr&a .500g pe'uraka .a koje pre pe!enja premažete žumancetom. %e!urke isitnite i dinstajte na ulju.Volo$an sa -o'go1 paket lisnatog testa .500g tele&eg mozga .Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.%ospite &a!in od sušeno' povrća. %ecite &ajedno sa malim kru'ovima koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.dodajte seckani peršun i biber.koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.so i biber po ukusu 7atanjite testo.)anjom modlom3pre!nika3cm4 i& svako' dru'o' kru'a i& sredine i&vadite manji kru'.a koje pre pe!enja premažete žumancetom.kašika za'ina od sušenog povr&a . Volo$an sa po&urka-a 1 paket lisnatog testa .%ecite &ajedno sa malim kru'ovima. iseckanim peršunom i biberom.100g kisele pavlake .1 veza peršuna .2 kašike ulja .Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.)anjom modlom pre!nika 3 cm i& svako' dru'o' kru'a i&vadite i& sredine manji kru'. 77 . %ecite na umerenoj toploti.1 veza peršuna .+a kraju umutite kiselu pavlaku.1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.+apunite volovan toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.%ecite na umerenoj toploti.Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm. +apunite volovane toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm. 1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.so i biber po ukusu 7astanjite testo.2 $umanceta . )o&ak i&dinstajte na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.2 kašike ulja 2 $umanceta 3 kašike kisele pavlake .+a kraju umutite kiselu pavlaku. "lužite toplo.

"lužite toplo. 72 .

hleb iseckan na kocke .6 jaja .1 zemi'ka .prstohvat oraš&i&a .a sa )unko1kg spana&a .Tor(a od spana.%osolite i pobiberite."ve dobro i&mešajte.1dcl mleka .1 dcl belog vina . Fond! od s!ra 250g sira emantalera .so i biber po ukusu -perite i obarite spanać u slanoj vodi.(odajte ulupani sne' od B belanaca.Kada je 'otova."ameljite 'a sa &emi!kom natopljenom u mleku i isce*enom.U posebnoj posudi umutite 'ustin sa konjakom. "vaki 'ost nabada na posebne du'a!ke viljuške kocke hleba i uma!e u sir.1 kaši'ica gustina . I&ru!ite u podma&an i brašnom posut kalup &a tortu.so i biber po ukusu U posudu pribora &a 9ondi stavite i&re&an sir na kocke.Kada sir po!ne da se topi.100g maslaca .+a donju polovinu omleta stavite iseckanu šunku pomešanu sa 1$$' kisele pavlake.još malo dopecite.1 dcl konjaka .(odajte $' maslaca.1 kašika brašna .300g kisele pavlake .(odajte orašćić so i biber. "lužite toplo.%ecite u pećnici 3$ minuta na ## : . %oklopite tortu 'ornjim delom. Ispe!enu tortu presecite na pola.600g šunke . &alijte u'rejanim 3 $'4 maslacem i 1$$' kisele pavlake. uspite vino stalno mešajući.250g sira gauda . B žumanca i1$$' kisele pavlake.%ostavite posudu na poseban 'reja! &a 9ondi. 78 ."ipajte u sir.

50g maslaca .so i biber po ukusu U pola litre vode dodajte seckan crni luk. limun ise!en na kriške.1 jaje .so i biber po ukusu 79 .+eposredno pred služenje svaku špar'lu umo!ite u testo &a pala!inke i pržite na vrelom ulju.(obro ih ocedite. Kapice pe!uraka posolite i pobiberite.%ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.dodajte # dcl bešamel sosa.biber u zrnu ."kinite penu i ostalvite u hladnjaku 3 sata.250g tele&eg mozga .4 dcl bešamel sosa .4 dcl ulja . posolite.&alijte sa # dcl bešamel sosa.lovorov list. biber u &rnu i soli.Kada provri.2dcl ulja .-cedite mo&ak.dodajte pavlaku.1 lovorov list .sokom od limuna.so i biber po ukusu @par'le kuvajte u slanoj vodi minuta.Ispecite na umerenoj toploti.1 glavica crnog luka .i&mešajte i napunite pe!urke.testo za pala'inke .pobiberite i ostavite da odstoje 3$ minuta.50g permezana .sok od 1 limuna . 8pargl# u )la/roku 2kg špargli . "lužite sa kriškom limuna. Krok#(! od (!k$!ca 4 tikvice .100g punomasnog sira .isecite 'a na kocke.1 limun . sok od limuna.1 glavica crnog luka . "lužite toplo.P#&urk# pun%#n# -o'go20 vo&ih kapica mozga!šampinjona" .spustite mo&ak da se kuva 1 min.pospite perme&anom i pecite # min na# $ :.100g kisele pavlake .kašika za'ina od sušenog povr&a .sok od 1 limuna . &a!in od sušeno' povrća.1atim ih prelijte uljem.stavite listove maslaca.

"lužite tople.I&mešajte i pravite krokete. sitno seckan luk.so i biber. 2$ .(odajte i&'nje!en sir.jaje.-!istite tikvice i istružite na rende.%ržite ih na vrelom ulju.

200g kisele pavlake .125g maslaca . Kapice pore*ajte u pleh.%ospite ih perme&anom. "lužite ih tople.I&me*u nadevajte dinstanim mesom.2 jajeta .2 kašike ulja .Kolu(o$! sa s!ro6ki+li .150g maslaca .1%2 kg mlevenog svinjskog mesa .biber po ukusu Ki9le i&režite na kolutove debljine 1 cm. 21 . %e!ene po'a!ice stavite u !iniju a okolo ukrasite pala!inkama i&re&anim u re&ance. 7e*ajte ih u pleh podma&an maslacom. "lužite ili hladno ili toplo.%relijte umućenom kiselom pavlakom sa 1 jajetom i biberom.1 veza peršuna .1dcl mleka .50g permezana .7e*ajte pala!inke jednu na dru'u kao tortu.Upotrebite samo kapice.50g maslaca . %omešajte sa &emi!kama natopljenim mlekom i oce*enim.so i biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk.pospite perme&anom i pobiberite.so i biber po ukusu -!istite šampinjone od drški.posolite i dobro pobiberite.%ecite u pećnici na umerenoj toploti.posolite i pobiberite. %ecite u rerni # minuta na#$$ :.(odajte meso i i&dinstajte 'a. P#&#n# p#&urk# 500g pe'uraka šampinjona .malo seckano' peršuna. Č#)k# poga&!c# od pala&!nk! ( pala'inki .2 zemi'ke . 1 jajetom.50g permezana .)odlom vadite po'a!ice. "lužite tople.U svaku stavite 'rumen maslaca. %ecite u pećnici na umerenoj toploti #$ minuta."vaki kolut namažite sa jedne strane maslacem.1 glavica crnog luka .

ocedite.2 kašike maslinovog ulja .6 kriška struganog tvrdog sira . "vakome ponaosob u 9oliju stavite sir debljine # cm.so i biber po ukusu "kuvajte pirina! u slanoj vodi sa sokom od limuna. +a kraju i&mešajte sa skuvanim pirin!em.biber i so.1 ve&i krompir . P#&#n s!r za jednu osobu 60g punomasnog sira .posolite.sok od 1 limuna .250g pršuta . "lužite toplo.Kad voda proklju!a sipajte ulje.cukine ise!ene na deblje kolutove i kuvajte još 1 minuta6 Kada je kuvano.30g maslaca .4 komada cukina !tanke zelene tikvice" .prstohvat soli .stru'ani sir.3 jajeta . Upakujte i u pećnici pecite # minuta na #$$ :.dodajte ulupani sne' od 3 belanaca.&alijte maslinovim uljem.pobiberite i pospite aleve paprike. +a svaki tanjir stavite poseban paketić. 2# .*0 g maslaca .-cedite 'a i ohladite.so i biber po ukusu "tavite oljušten i na kocke ise!en krompir da se kuva u slanoj vodi.prstohvat bibera 1a svako' 'osta napravite poseban paketiću aluminijumskoj 9oliji. Umutite maslac sa 3 žumanceta. Bar#na l!($a ! cuk!n! sa pr)u(o- 500g blitve .prstohvat crvene aleve paprike .Pr#d%#lo od p#r!n&a 125g pirin'a .posolite i pobiberite. "ipajte u podma&ani vatrostalni sud i pecite u pećnici. 1atim stavite se!enu blitvu.Kuvajte krompir 1$ minuta.preko nje'a u komadu maslac.

25 ."lužite u& tanko se!enu pršutu.

."E4A OD MESA 2.

.1#5 dcl vode .ankim listovima slanine obložite celo meso.so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.# p#&#n%# 1#5kg jagnje&eg mesa . %ecite u pećnici 3 sata. Kada je plećka išpikovana.i stavite 'lavicu luka ucelo.1#5 dcl ulja .ka 2 kg svinjske ple'ke .1alijte 'a uljem.100g badema . "tavite u veći vatrostalni sud sa poklopcem.3 kašike sen+a .%osolite i pobiberite.3 kašike za'ina od sušenog povr&a .slaninom u biberu i kiselim krastavcima.(obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća i sa svih strana 'a premažite sen9om. @pikujte plećku sa slanim bademom.1#5 dcl ulja .5 kašika sen+a .1alijte je uljem. Krastavce isecite na tanke režnjeve.1 glavica luka .3 kašike za'ina od sušenog povr&a . 2/ .8p!ko$ana s$!n%ska pl#.6 kiselih krastavaca .ademe oljuštite od kožice i prepecite u pećnici sa solju.150g suve slanine . stalvite ucelo i nalijte vodu.dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća i celu premažite sen9om.so i biber po ukusu Isecite na štapiće 1$$' suve slanine i uvaljajte u krupno mleven biber. .250g suve slanine . vodom.2 dcl vode . )eso pecite u vatrostalnoj posudi sa poklopcem # sata u pećnici na ##$ :. "agn%#.-blepite je tankim listovima 1 $' suve slanine.1 ve&a glavica crnog luka .

1 glavica crnog luka . pa 'a onda secete.1alijte 'a uljem.%rase treba peći najmanje 3 sata.# p#&#n%# 1#5kg tele&eg po&enja .Uobi!ajeno je da se na du'a!ak štap &aveže jedna !ista krpica kojom se maže prase kao !etkom.1#5 dcl vode .5 dcl ulja .100g kukuruznog brašna .T#l#.4 kašike sen+a . +ajbolje je peći prase na suvoj vinovoj lo&i.1aka!ite žicom kožu na trbuhu da pilići ne bi ispali.:elo prase spolja premažite solju i uljem. %ileće tako*e operite i prosušite. pobiberite i posolite.n%u 0'iš&eno prase od 6 do * kg .1#5 dcl ulja ."tavite celu 'lavicu crno' luka i nalijte vode. +a deset minuta pre ne'o što ćete prase skinuti sa ražnja pospite 'a pivom i kukuru&num brašnom kako bi prase bilo reš po!eno. -ba pileta stavite u trbušnu duplju praseta. 27 .2 manja o'iš&ena pileta .U svako pile stavite po komad suve slanine od 1$$'.2 kašike za'ina od sušenog povr&a -perite i prosušite prase.1 +laša piva .so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.150g soli ."talno 'a okrećite i povremeno mažite mešavinom ulja i bibera.:elo meso namažite sen9om.koju predhodno usolite i namažite uljem. %ecite meso u vatrostalnoj !iniji sa poklopcem # sata u poćnici na temperaturi ##$ :.%osolite.200g suve slanine . pobiberite 'a i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.utrljajte &a!in od sušeno' povrća.3 kašike za'ina od sušenog povr&a . Pras# p#&#no na ra. %rase prvo malo prohladite.-bložite 'a listovima slanine. a pilići služite kao poseban specejalitet.+ataknite prase na ražanj.100g bibera .200g suve slanine .

na nje'a stavite špikovan but da se prži na tihoj vatri dok ne 22 .1 kaši'ica soli . koje dobro utrljate solju.10 kašika za'ina od sušenog povr&a ."ve &alijte uljem i sipajte vodu."ardele složite po mesu.+amažite meso sen9om. i&vadite kost.ako*e isecite na štapiće kisele krastavce.200 g suve slanine . pa skinite sa nje'a loj i žilice."laninu i&režite na štapiće..2 kašike kapra .-kolo stavite krompir. U velikoj tepsiji. I&vadite 'a.3 dcl vode .so i biber po ukusu Išpikujte meso sa #$$' suve slanine ise!ene na štapiće i uvaljane u krupan biber.50g krupno mlevenog bibera -v!iji but prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji #$ minuta. "lužite u& toplu po'a!u.5 glavica crnog luka . O$&!%! u( sa sard#la-a 2 kg ov'ijeg buta . a meso dobro i&lupajte.obrišite krpom. 7asecite 'a preko polovine. pa u& slane bademe špikujte meso.3 glavice crnog luka .12 kiselih krastavaca .%osolite i pobiverite.1atrpajte žarom i pocite # sata. U šerpu stavite ulje i iseckan crni luk da se dobro uprži dok ne postane bledo žut.2 kg june&eg mesa ucelo .6 paradajza . luk.%rženi luk rasporedite po tepsiji. -ljuštite krompir i isecite na polovine.6 babura .200g kajmaka 2 dcl ulja .1#5 kg krompira .paradaj& i babure.ako*e na polovine isecite paradaj&.100g slanih badema . )eso obložite listovima slanine.1%2 l bujona . uvaljajte u so i biber te sa njom išpikujte but.%ospite kapar.epsiju stavite pod u'rejan sa!. .1#5 dcl ulja ..na sredinu stavite špikovano meso.a preko krompira stavite deblje se!enu slanunu.koju ćete staviti ispod saća.&a!inom od sušeno' povrća i biberom.babure i luk.Gro&ansk! sa& 2kg svinjskog mesa ucelo .500g suve slanine .2 kutije sardela u ulju . -vako pripremljen but uvijte u rolnu i !vrsto uvežite.-do&'o pospite 'rumenje kajmaka.

1a vreme pe!enja stalno 'a prelivajte. složite u !iniju i prelijte sokom. 28 .omekša.isecite 'a na okru'lu par!ad. (odajte bujona. Kada je meso pe!eno.

300g pirin'a .150 g slanine .a pl#. stavite u *uve! i prelijte vrelim uljem.a &elen i povrće pore*ajte okolo.1 glavica crnog luka .(odajte sok od paradaj&a i ostavite meso da još kr!ka.od parada%'a 2 kg jagnje'eg buta .pe!urke i dinstajte dok ne omekša.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Ca'njeći but špikujte sa slaninom.25g soli .Kad pirina! nabubri.100 g kar+iola .3 paštrnaka .a u sos dodajte kiselu pavlaku i prokuvajte.3 šargarepe . (obro &apecite. 29 . "agn%#(!na sa soko."tavite u pećnicu da odmekne. Umutite kiselo mleko.25 g bibera .posolite. kar9iol.utrljajte &a!in od sušeno' povrća.-l#ko2 kg jagnje&e ple&ke . &apecite na vrelom ulju s obe strane da se uhvati rumena korica. biber i so.2 dcl soka od paradajza . I&vadite meso.kelj.4 lista kelja .)eso prelijte.dodajte pirina! i propržite 'a.%relijte pirina! i meso.(odajte iseckanu &elen.4 šolje vode .spustite meso. %e!eno meso isecite na komade.1dcl ulja 4 dcl kiselog mleka !bolje ov'ijeg" . jaja.u istom ulju ispržite luk."agn%#.25 g soli )eso operite.6 pe'uraka . pore*ajte u !iniju.25 g bibera .3 jajeta .200g kisele pavlake .+alijte vode da se kr!ka.ka sa k!s#l!.

sredinu hleba i maj!inu dušicu.2 kašike ulja .so .U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na #$$: .&a!inite isa 1 kašikom ulja kratko propržite u pećnici.! kar# sa ad#-o- 1%2 jagnje&eg karea .so .4 kriške hleba .U u'rejanoj pećnici pecite dok se kora ne &ape!e.100g maslaca .biber .3 kašike isitnjenog zelenog za'ina!ruzmarin# maj'ina dušica#origano#$al+ija"1 crni luk . 8$ .2 kašike sen+a . .)alo prohladite.2 kašike maslinovog ulja 20 crnih maslina .-statak ulja i&mešajte sa svim sastojcima.U mikseru 9uno isitnite badema.biber .2 kašike hlebnih mrvica -perite i o!istite ja'njetinu. "lužite toplo.-vom masom obložite meso.)aslac umutite i i&mešajte sa isitnjenom masom. "agn%#.! kar#5ko(l#(! uc#lo6 sa -asl!nka-a 1%2 jagnje'eg karea . %e!eno meso posolite i namažite debljim slojem masom badema.1atim stavite meso na ži!anurešetku u plehu i u pećnici pecite # sata na <$ : 3pe!enje na niskoj temperaturi4.150g o'iš&enih badema .ademe propecite a na hlebu odstranite koru.sen+ -perite i o!istite ja'njetinu i sa mno'o bibera prepecete na ulju u pećnici.maj'ina dušica ."agn%#.)asline isitnite satarom. "lužite toplo.)eso držite posle pe!enja 3$ minuta u alu6 9oliju.

B!/(#k sa -o'go1kg bi+teka .1 celer sa liš&em .50g krupno mlevenog bibera Isecie be9tek na deblje komade i ispecete u ti'anju. karam9ilić i koru od limuna.1 glavica crnog luka . )o&ak3 predhodno opran i o!išćen4 i&dinstajte na maslacu.iseckajte na jednake režnjeve.vino i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri sat ipo.kora od 1 limuna .2 lovorova lista .2 dcl belog vina .sok od1%2 limuna .+a ovo spustite špikovano3suvom slaninom4.1%2 kg tele&eg ili june&eg mozga . Kuvajte još deset minuta.2 kašike crnog kavijara .1 kašika vode .)eso povremeno okrećiteda porumeni sa svih strana i mešajte povrće da ne &a'ori. 81 .=otovo meso i&vadite na !iniju &a služenje.1dcl ulja 100g maslaca .*0 g suve slanine .Umešajte kavijar. (odajte &a!in od sušeno' povrća.umešajte brašno sa malo vode i mešajte na tihoj vatri dok se sos ne &'usne.30g brašna .# p#&#n%# sa soso.so .biber i sitno seckan peršun.prelijte preko mesa i služite toplo.25g sve$e samlevenog bibera .utrljano &a!inom od sušeno' povrća teleće meso i pržite na ja!oj vatri #$ minuta.ali 'a skupite da i&'leda kao da je u jednom komadu.T#l#.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a 1 veza peršuna .od ka$!%ara 1kg teletine .(odajte sok od limuna i vodu.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Uposudu stavite ise!enu suvu slaninu. %onovo 'a propaserajte. %relijte preko bi9teka. %ovrće propasirajte.3 karan+ili&a .so po ukusu .mirisno bilje.povrće.(odajte biber.2 veze peršuna .

100g maslaca .150g sira permezana .$!nu 1kg bi+teka .&a!in od sušeno' povrća.(odajte so.limun.1 dcl ulja .kašika za'ina od sušenog povr&a . 7ežnjeve bi9teka pore*ajte na tanjir.1 veza peršuna .1 dcl ulja .20g soli Isecite bi9tek na deblje komade i pecite u ti'anju.-stavite da prokuva # minuta.biber (obro umutite ulje. pobiberite a na sredini stavite komadiće perme&ana. dodajte so.biber.so .100g maslaca 1 dcl ulja . Krupno ise!ene pe!urke i&dinstajte na maslacu.2 glavice crnog luka .2 dcl crnog vina . %relijte bi9tek i služite. V#n#c!%ansk! !/(#k sa p#r-#'ano- 1%2kg bi+teka .so i biber po ukusu Isecite bi9tek na deblje komade i ispecite u ti'anju.1 kaši'ica sen+a . 8# .i9tek3sirov4 isecite na tanke režnjeve kao salamu. B!/(#k sa p#&urka-a 1kg bi+teka .1%2 kg pe'uraka ! šampinjona" . %redhodno iseckajte luk i propržite 'a na ulju i maslacu.sok od pola limuna . biber.B!/(#k u crno. šećer i vino.%erme&anisecite na du'a!ke štapiće.25g krupno samlevenog bibera prstohvat še&era .sen9 i so. %ecite preko bi9teka. "lužite hladno.+e bušite viljuškom da ne i&a*e sok.pospite prelivom.peršun..

-d preostalo' testa napravite trake i ukrasite 9ile. a i&nutra ostane krvav.%remažite 'a uljem i sen9om.a spolja da je pe!en.%ecite da spolja bude pe!en. /isnato testo rastanjite.da spolja porumeni a i&nutra ostane sirovo6-stavite 'a po strani da se ohladi.2 $umanceta .3 kašike sen+a . "pustite na vrelo ulje pripremljeno meso i pecite okrećući 'a ne više od 1$ minuta. 7o&bi9 mora da ostane i&nutra krvav.kapar.2 kašike sen+a .biber .so i bober po ukusu Usolite i pobiberite bi9tek. peršun i crne luk u prahu.7ubove testa namažite žumancima i upakujte 9ile.150g sve$ih šampinjona .kisele krastavce.500g lisnatog testa .-hladite masu i i&mešajte sa jajima."ecite tanke režnjeve.2 jajeta . 85 .U dobro &a'rejanoj pećnici &a'rejte ulje. )ožete 'a služiti i tošlo' i hladno'.1 veza peršuna .0#5 dcl vinskog sir&eta )eso o!istite od žilica.%remežite 9ile žumancima i stavite u predhodno &a'rejanu pećnicu da se pe!e. %rodinstajte na ulju isitnjene pe!urke.F!l# V#l!ng(on 1 1%2kg govedine .so .+a'lo 'a ispržite sa svih strana. %osle 1 minuta ponovo premažite 9ile žumancima. U pećnici &a'rejte ulje u plehu u kome ćete peći bi9tek.namažite masom od pe!uraka i stavite pripremljen 9ile. Ro' !/ 1#5 kg bi+teka ucelo .1#5dcl ulja .crni luk u prahu .50g kiselih krastavaca 1 kašika kapra . na nje'a stavite meso i &alijte 'a sirćetom.

(odajte &emi!ke.2 dcl ulja Ispržite na ulju sitno seckani luk i dodajte &emi!ke koje su prethodno natopljene u mleku.prema&ujući 'a umućenim maslacem sa sitnim sackanim peršunom i biberom.1 veza peršuna .1 kaši'ica bibera . "lužite toplo.Kada je @atobrijan pe!en.so po ukusu .1 dcl ulja .25 g bibera . i stalno prelivajte sokom od pe!enja.8a(o r!%an 500g gove e pe'enice debljine 5cm .150g maslaca 1 veza peršuna .# grud! 1 kg tele&eg mesa od grudi . . -dmah služite.2 zemi'ke .1 dcl mleka .so i biber.I&mešajte jaja. servirajte 'a tako šte ćete odo&'o staviti krišku umućeno' maslaca. 8. +adeveno meso stavite u vatrostalnu !iniju. prelijte vrelim uljem i stavite u pećnicu da se pe!e.so po ukusu I&lupajte.1atim smanjite toplotu i istiha 'a dalje pržite.seckani peršun.%ržite 'a na'lo sa jedne i sa dru'e strane.posolite i spustite na &a'rejano ulje meso.1 glavica crnog luka . Pun%#n# (#l#.2 jajeta .-vim nadevom napunite teleće 'rudi i dobro &ašijte da nadev &a vreme pe!enja ne bi ispao.

dve6tri 'lavice crno' luka.500 g crnog luka .1 list lovora .%ovremeno lonac malo protresite. 1alijte 9ile. D.4 srednja krompira .%rohladite ih i ispendlujte ucelo i& kostiju 39ile4.4 korena šargarepe . %ecite u predhodno &a'rejanoj pećnici ? minuta.#$ap 'a Vuka 2 kg gove eg mesa .3 kašike sen+a 0/6 s1l bešamel sosa .Umutite kiselu pavlaku sa jajima i biberom.-stavite u hladnjaku 3 sata da se ste'ne.biber Kratko ispecite krmenale u pećnici.2 jajeta .1 celer .200 g kisele pavlake .1 'aša vinskog sir&eta ."lažite tako nai&meni!ne redove.%ospite perme&anom.biber =ove*e meso isecete na sitniju par!ad.u-l#k* . 8/ .dce kriške celera. kao &a ražnjiće.sve &alijte !ašom vinsko' sirćeta. U lonac stavite red mesa 3 obi!no treba da bude !etiri reda 4.%o ukusu svaki red solite i biberite.+a svaki red stavite i po jednu celu papriku. stim da 'a dobro pokrijete aluminijumskom 9olijom da ne i&la&i para.1 kašika permezana. upotrebite i obi!an lonac. Kuvajte na #$$ : oko 3 sata.1 glavica belog luka .+a sredinu lonca stacete lovorev list i celu 'lavicu belo' luka.S$!n%sk# kr-#nadl# sa s!ro1kg svinjkih krmenadli .(o pola visine &alijte bešamel sosom.4 korena paštrnaka . %rirodno da se (žumlek6 ćevap kuvao u &emljanom loncu. 1asecite kriške skoro do kraja.400g sira trapista .so .4 zelene paprike .Kad ste lonac napinili. "lužite toplo."tavite u du'uljasti pleh.I&me*u krišaka mesa umetnite režnjeve trapista predhodno nama&ane sen9om. 7ed na kolutove ise!ene 3 po jedan koren4 šar'arepe i paštrnaka.predhodno oljušten i na kolutove ise!en krompir.so . )e*utim ako nemate &emljni lonac.

isitnjen peršun. 1.9u$#& 600 g mesa ! popola june&e i svinjsko " . so i biber. ja'njeće' mesa .500g suvih rebara .pa red kupusa .kupusa.2 kašike aleve paprike Isecite kupus na krupnije komade.slaninu i kobasicu. kupusa. !varaka.100g suve slanine 150 g sušene kobasice .juneće' mesa.300g svinjskog mesa . -tklopite i pecite još #$ minuta.1 kg smrznutog povr&a !plavi patlid$an# šargarepa#boranija#paprika# paradajz " )eso isecite na kocke.slaninu na štapiće.svinjsko' mesa.pa nekoliko celih listova kupusa. pa &alijte kupus.biber . )eso isecite na manje komade i usolite 'a. (odajte vode da o're&ne. i alevu papriku. biber.2 glavice crnog luka .U litru vode i&mešajte so.1 šaka pirin'a . I dalje dinstajte.Coš malo &ajedno i&dinstajte.-do&'o opet stavete slaninu na listove se!enu. "lužite toplo.-ljuštite i isecite na sitne kocke krompir.slanine. kupusa. Ukupno $ minuta.ulje .300 g kobasica .+emojte meso mešati.kupusa.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .300g june&eg mesa .kupisa. U'rejte ulje i i&dinstajte luk . (odajte krompir i pirina!.400 g suve slanine .so i biber po ukusu .4 srednja krompira . "uva rebra operite u mlakoj vodi. U predhodno &a'rejanoj pećnici stavite poklopljen *uve! i pecite 3$ minuta.1alijte vodom da o're&ne. kobasica.(odajte meso.Isitnite luk. kobasice na kolutove. dcl vode i &a!in od sušeno' povrća. kupusa.kupusa. (odajte povrće.200g 'varaka . 87 . Kalu2#rsk! kupus 4 kg kiselog kupusa .so .1 veza peršuna . U veći lonac 3ili &emljani sud 4 od litara stavite na dno nekoliko listova suve slanine. suvih rebara.300 g jagnje&eg mesa .

82 .5inite to !etiri dana po dva sata."tavite kupus na umerenu toplotu da polako kr!ka. "lužite topao kupus u& vruću projaru.

meso na manje komade.so i biber po ukusu Uveću &emljanu posudu u slojevima re*ajte2 maslac ise!en na režnjeve.Pr)ul%a 500g maslaca .so po ukusu -!istite meso i isecite na manje komade.5 lovorova lista . 1atim stavite seckan kiseo kupus.1 1%2 kg sve$ih paprika .0#5 dcl ulja . I&me*u svako' sloja stavite list lovora i po ukusu soli i bobera.(odajte malo vode i nastavete da dinstate.500 g kiselog kupusa . alivu papriku i so.1 kg paradajza .1 kg crnog luka .crni luk na kolutove. %ecite otkriveno 3 sata.1 kašika aleve paprike .%ržite dok meso ne porumeni.ome dodajte meso.1#5 kgmesa ! junetine# teletine ili jagnjetine " .200 g kisele pavlake . %rvi sloj prepe!enih paprika 3 koje služi kao poklopac 4 i&bacite. 1atim isecite paradaj& na kriške. Kada kupus omekša. pre služenja umutite i &alijte kiselom pavlakom. a paprike na polovine. (instajte dok meso ne omekša. S#k#l%! gula) 500 g svinjskog mesa .3 glavice crnog luka . .1a'rejte ulje i dodajte na kolutove ise!en crni luk. 88 .

S$!n%sk! papr!ka) na p!$arsk! na&!n 600 g svinjskog mesa u kockama . &a!inite 'a i propržite na maslacu.(odajte krompir i dinstajte još 1 minuta.2 velika krompira se'ena na šestice .2 glavice crnog luka . ru&marin i pivo.so .umešajte kiselu pavlaku. (odajte seckani luk i nastavite dinstanje. vratite meso i služite toplo.150 g kisele pavlake )eso &a!inite i propržite na maslacu.so .S#g#d!nsk! gula) 500 g svinjskog mesa .1 kašika koncentrata od paradajza 1 kašika brašna .2 kašike aleve paprike 200 g kisele pavlake .biber . alevu papriku.2 kašike maslaca .6 dcl piva 1 list lovora . )ekano meso i&vadite i& sosa i ostavite 'a na toplom.brašno.1 kaši'ica seckanog ruzmarina .%oklopljeno na tihoj vatri dinstajte ?$ minuta.Elevu papriku umutite sa kiselom pavlakom .3 kašike blage aleve paprike ."os sa svim sastojcima i&miksajte.sve &ajrdno dobro i&mešajte.1atim dodajte koncetrat paradaj&a.1 kašika maslaca . &alijte supom i na tihoj vatri dinstajte $ minuta. 89 .biber )eso isecite na kocke.(odajte seckan luk i još malo dinstajte.(instajte još1$ minuta.2 dcl bistre supe .2 crna luka .(odajte prethodno kuvan kupus.solju i biberom.biber.400 g kiselog kupusa ribanca . "lužite toplo.

300 g sira trapista . =otovo meso stavite u pripremljeni sud sa lukom.4 dcl guš&eg testa za pala'inke . +ai&meni!no nabodite na žice &a ražnjiće sve pripremljene sastojke. "os poklopite i dobro promućkajte.250 g suve slanine ."laninu. premažitre lojem ili slaninom.aleve paprike i kajmaka. koje je odležalo bar #? sata u &amr&iva!u i&vadite da polako na sobnoj temperaturi. namažite sen9om i pospite alevom paprikom.100 g kukuruznog brašna .1 kašika aleve paprike .5 glavica crnog luka .200 g suve slanine . 9$ .n%!.+a roštilju ispecite kriške slanine. odmr&ne."tavite na vatru minuta da prodinsta.kašika od sušenog povr&a "vinjsko meso bo& kostiju. sir i crni luk isecite na komade &a ražnjiće.Gro&ansk! .2 dcl ulja so i biber po ukusu (ebrecinere i kobasice isecite na deblje koturove.! 2 para debrecinera . U veći sud 3 u kome ćete služiti ćevap 4 pripremite iseckan crni luk.sen9a.2 kašike sen+a .100g kajmaka 1%2 kg crnog luka .(obro 'a operite i ostavite da se ocedi. koji posolite i poboberite.2 kašike sitno seckanog peršuna -so i biber po ukusu .20 kocki bajatog hleba ! sredine " .2 kašike sen+a .#$ap 1 kg svinjskog mesa .200 g sremskih suvih kobasica . )eso pecite na la'anoj vatri i pri kraju posolite i pospite kukuru&nim brašnom 6 da bi bili reš. poboberite. "ve to stavite u sud sa mesom i dodajte sitno ise!eno' peršuna.+a 1 sat pre pe!enja isecete 'a kao &a ražnjiće. 7oštilj. Gro&ansk! ra. %osolite. "lužite toplo u& solja!ku po'a!u. pre pe!enja.pobiberite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.4 babure .prepolovljene babure i paradaj&.50 g aleve paprike .

91 .Umo!ite svaku žicu u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju.

"ok i&mešajte sa mlevenim mesom i dže'ricom. pobiberite.Kada se &a'reje.isecite na kocke i stavite na ulje da se prži."tavite sloj mleveno' mesa. %rocedite meso.7e&ance posebno obarite u slanoj vodi.2 $umanceta . spanaća i &avršite mlevenim mesom.0#5 dcl ulja )eso operite. ocedite i pomešajte sa mesom te stavite u pećnicu da se ukr!ka. U posudu stavite ulje i sitno iseckan crni luk.)arinirajte meso sa vinom. nalijte belim vinom i dinstajte na tihoj vatri.maj!inom dušicim.250 g rezanaca .biber -!istite 9ile.-stavite da stoji B sati.300 g pile&e d$igerice .1 kašika brašna .1 lovorov list .prstohvat majorana .4 glavice crnog luka .-tpatke od krajeva sameljite sa dži'ericom.operite i isecite na kocke.2 dcl belog vina . "panać blanširajte. majoranom.2 dcl belog vina .3 sardele . %osolite.žumanca i sok od limuna.sok od 1 limuna . dodajte meso sa biberom i pržite dok ne omekša. Francusk! kola& od s$!n%skog /!l#a 1#5 kg svinjslog +ilea .so .so i biber po ukusu . spanaća. "lužite toplo. lovorovim listom.8ile isecite na re&ance. -do&'o stavite 9# .300 g spana&a . solju i biberom.100g ulja .1 kaši'ica maj'ine dušice . re&anaca od 9ilea. %oprašite brašnom.so i biber po ukusu Ca'njeće meso o!istite.dodajte i&'nje!ene sardele. "agn%#(!na sa r#'anc!-a 1 kg jagnje&eg mesa .T#l#(!na u sosu (00 g tele&eg mesa .1 jaje . -kru'li pleh pre!nika # cm obložite polovinom lisnato' testa.

služite toplo. U sredini napravite mali otvor. Ukrasite vencima od testa 3od krajeva4 i premažite žumancetom.poklopac od dru'e polovine lisnato' testa. "ecite na kriške. 95 . %ecite u predhodno u'rejanoj pećnici ? minuta.

ocedite i stavite u !iniju &a služenje.50 g maslaca . +a kraju dodajte meso i umućenu kiselu pavlaku i kr!kajte na tihoj vatri 1 minuta. pobiberite i stavite konjak. ali samo da porumeni.So(# S(rogano$ 500 g gove eg mesa .Kada je 'otovo sipajte u posudu &a služenje i pospite sitno seckanim peršunovim listom.2 dcl konjaka . %osolite.1 kašika kapra . operite i isecite na štapiće."ve te prodinstajte. (instajte na tihoj vatri. dodajte iseckane kisele krasta!iće. .1 šolja bistre supe ."ok od mesa i maslaca stavite u posudu.bistru supu.1 veza peršunovog lista )eso o!istite od žilica.250 g makarona .so i biber po ukusu )eso isecite na štapiće i prepržite na vrelom maslacu da porumeni. 9."klonite 'a sa vatre i sipajte u cediljku da se ocedi. 7astopite maslac i na njemu propržitre meso. Go$#d!na sa kon%ako500 g gove eg mesa !+ile" .so i biber po ukusu/ 1 kašika brašna .sen9.1 kašika sen+a .200 g kisele pavlake . 1a to vreme skuvajte makarone.1 glavica crnog luka .2 kisela krastavca .1atim soli i bibera po ukusu.100g maslaca .luk3koji će se posle i&baciti4.te prelijte mesom i sokom od konjaka i ukrasite kaprom.

150 g šampinjona .so i biber po ukusu 2osovi3ari#4ernes#5ndalus Isecite meso kao &a ražnjiće.so . I& istanjeno' lisnato' testa i&vadite široku traku kao &a rolat.*0 g tvrdog sira krupno izrendisanog .1 dcl rose vina .biber ."agn%#.1 manja zelena paprika ! iseckana" . 9/ .1 $umance .ernes i Endalus 3recept ima4 sosove.3%4 l ulja .(odajte sir. Krajeve &alepite žumancetom.peršun i pikantno &a!inite. U& to obave&no pripremite krokete od krompira3ima recept4. 1a'rejte ulje u posebnoj posudi &a 9ondi.1ajedno prodinstajte. meso &a!inite i propržite 'a."tavite &eleni biber. -do&'ostavite ohla*enu masu. Fond! od -#sa *00 g june&eg bi+teka .! rola( 150 g jagnje&eg mesa ise'enog na kocke .3 kašike paradajza !iseckanog na kocke" .luk i papriku. paradaj& i vino i dalje dinstajte.+abadajte komadiće mesa i pecite 'a u ulju &a stolom.1 kašika peršuna . namažite žumancetom i u predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ :. &atim obložite dru'om trakom.1 kašika maslaca .10 zrna zelenog bibera ."vako pe!eno par!e solite i biberite po ukusu.(odajte isitnjene šampinjone.1%2 paketa lisnatog testa U'rejte maslac.%rohladite.. "lužite toplo. "lužite u& Kari.Ukrasite testo.1 glavica iseckanog luka .

&a!inom od sućeno' povrća.(instajte nekoliko minutta.4 lista praške šunke .100 g kisele pavlake .50 g brašna .(odajte vode.50 g korena peršuna .1 kaši'ica aleve paprike .eleće nareske propržite na ulju.so i biber po ukusu .1dcl vode .0#5 dcl ulja .malo aleve paprike i ukuvanim paradaj&om. sos0Umutite kiselu pavlaku sa brašnom i parme&anom. Iseckajte na re&ance crni luk i sve povrće.poklopite.eleće nareske posolite.1 kašika ukuvanog paradajza )eso isecite na re&ance i dodajte belance koje ste umutili sa malo majcene i ostavite da postoji.1 kaši'ica majcene .4 dcl ulja .1 dcl ulja . -vim prelijte meso i povrće i prokuvajte ? minute.1 belance . T#l#.%ere*ajte u pleh i prelijte sosom.3 kašike permazana .2 kašide sen+a . pobiberite. biberom.1 kašika brašna .S#&uanska go$#d!na (00 g gove eg mesa .150 g šargarepe . T#l#. "lužite odmah. 97 . "lužite toplo.100 g celera . 1a'rejte ulje. namažite dobro sen9om i uvaljajte u brašnno.200 g paprike!babure" .so i biber po ukusu .50 g maslaca .1atim jednu stranu namažite žumancima i na tu stranu staavite šunku.100 g crnog luka .! nar#sc! u ra)nu sa s#n/o- 4 tele&a nareska .! nar#sc! sa )unko4 tele&a nareska .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "tavite u mrežu &a prženje na ulju 3 9rite&u 4da se prepržu na vrijućem ulju.2 $umanca . stavite nareske da se prže sa obe strane. +apravite sos od tople vode sa majcenom.

92 .U pećnici &apecite 1 minuta. "lužite toplo.

&alijte ih umućenom pavlakom."ve i&dinstajte na maslacu. %ala!inke složite u vatrostalnu posudu.200g šunke .1#5 dcl ulja . šunku.(odajte &a!in od sušeno' povrća i 1$$ ' ribano' ka!kavalja.T#l#. %e!urke predhodno isecite na krupne komade. "užite tople. Kada su pe!urke 'otove.300 grama pe'uraka !šampinjona" 1 kašika od sušenog povr&a .200 g kisele pavlake .1 veza peršuna .1 veza peršuna . %relijte kiselom pavlakom i ostalim ka!kavaljem.%rodinstaje ih na ulju.biber Ispeci < dobljih pala!inki. "lužite toplo. Uvaljajte ih u brašno i propržite na vrelom ulju.sitno se!en peršun.200 g ka'kavalja .100 g maslaca 200 g praziluka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .Isitnite pra&iluk. %ecite u pećnici ? minuta.* debljih pala'inki .200 g kisele pavlake .(odajte &a!in od sušeno' povrća. "vaku pala!inku premažite po polovini.! -#dal%on! sa pala&!nka-a * tele&ih medaljona . biber.150 g šampinjona . 98 .odo&'o stavite medaljon ipresavijte na dnoje.1 kašika sen+a .so .1 kašika brašna . +areske složite u !niju i& koje ćete služiti i &alijte ih pe!urkama. pe!urke.! nar#sc! sa p#&urka-a 4 tele$a nareska . T#l#.so ibiber po ukusu %osolite i pobiberite nareske.

biber U sredini kupusa po želji: 2 para viršli .pobiberite i &alijte uljem. "lužiti toplo u& vruću po'a!u.2 krompira 2 kapike ulja.$arsk! ko(l#(! 2 kg kiselog kupusa !ribanca" . +a ulju propržite 'lavicu luka i dodajte oce*en kupus sa slaninom. red kupusa.kupus. Umutitikiselu paavlaku.-do&'o stavite dru'u polovinu kupusa.suva šunka u debljim kriškama #d$igernja'a u komadu +a dno šerpe stavite kožice od slanine. U vatrostalnu !iniju 3ili &mljanu posudu4 rešajte kao musaku.%reko to'a stavite sastojke koje sam o&na!io prema želji.Kolo. Francusk! kupus 58ukru(6 1 kg kiselog kupusa !ribanca" .10 svinjskih krmenadli .* jaja .red mleveno' mesa.suve krmenadle . jaja i žumanca. %ecite poklopljeno u pećnici # sata na ##$ :.2 dcl bujona . %ecite u pećnici ? minuta.300 g kobasica . %rodinstajte. -dvojeno i&dinstajte sa lukom mleveno meso. 99 .vinom i bujonom.4 ko$ice od slanine .3 šargarepe .kobasice i na kraju kupus.kobasica u komadu .6 $umanca .150 g suve slanine . Kobasice isecite na kolutove.250 g suve slanine .1 kisela pavlaka .2 glavice crnog luka .2 dcl belog vina .300 g mlevenog svinjskog mesa .so i biber po ukusu "kuvajte u vodi kiseo kupus sa slaninom iseckanom na kocke.1alijte meso i kupus.%osebno ispržite krmenadle.

(instajte minuta. %ore*ajte ih na &a'rejanu !iniju i ukrasite kriškama limuna. %ržite na dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene. %ropržite rolne na maslacu.100 g mrvica . ra&mućeno jaje i na kraju u mrvice.4 kriške limuna .Uvijte u rolne i &aka!ite !a!kalicom. posolite i poboberite.posolite i pobiberite po ukusu.2 dcl bistre tele&e supe @nicle istucite.%ržite ih u dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.parme&anom i &a!inite.so i biber po ukusu . "lužite ih u toploj posudi.*0 g izrendisanog parmezana .2 jajeta .50 g brašna .2 dcl ulja "vinjske krmenadle i&lupajte. +a svaki dru'i stavite po list šunke i list sira.1 $umance .4 lista sira trapista . %oželjno je da budu jednako' oblika.+a svaku šniclu stavite list šunke. Pla$a (raka * tele&ih narezaka .1alijte rolne."tavite odo&'o list žal9ije.# roln# sa .100 g tele&eg pe'enja .%oklopite sa preostalim narescima.(obro utapkajte duple nareske. T#l#.%reko lista šunke svaku šniclu namažite ovom masom.1 dcl belog vina .* listova šunke .al/!%o600 g tele&ih šnicli .so . 1$$ .4 lista šunke .4 kašike maslaca .Po3o$an# s$!n%sk# kr-#nadl# 6 svinjskih krmenadli . I&vadite rolne i u sos umešajte maslac. &atim u jaja i na kraju u mrvice. peršunom.50 g brašna .so i biber po ukusu +areske i&lupajte.100 g ulja .dodajte vino i supu.2 jajeta .I&mešajte sa žumancetom.U mikseru isitnite teleće pe!enje 3koje je ostalo4.Uvaljajte ih prvo u brašno.16 listova $al+ije .100 g mrvica od hleba .1 kašika sockanog peršuna .uvaljajte u brašno.biber .

"lužite toplo. 1$1 .

7arlk! nar#sc!
4 gove a ili tele&a nareska - 100 g slanine - 3 glavice crnog luka - 2 lovorova lista - 4 kašike limuna - 10 zrna bibera - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - so po ukusu +areske posolite, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i ostavite da odstoji. 1a to vreme na ulju ispržite iseckan crni luk."laninu isecite na re&ance.U vatrostalnu posudu pore*ajte meso,luk i odo&'o slaninu,nekoliko &rna bibera i lovorov list.%relijte belim vinom. Kuvajte na umerenoj vatri.

Nar#sc! sa %a%!-a
6 tele&ih ili june&ih narezaka - 100 g maslaca - 200 g kisele pavlake - 100 g mrvica od hleba - 4 jajeta - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite,posolite nareske.Uvaljajte u mrvice. U vatrostalnu posudu stavite maslac,pore*ajte nareske, &alijte jajima i pavlakom. %ecite u pećnici ? minuta. "lužite toplo.

Go$#2! nar#sc! u parada%'u
1 kg gove ih narezaka - 20 g sen+a - 1dcl ulja- 1%2 l kuvanog sosa od paradajza - 2 glavice crnog luka - 1 veza peršuna 30 g brašna - kašika za'ina od sušenog povr&a - so i biber po ukusu =ove*e nareske i&lupajte, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i posolite. "vaki nare&ak namažite sen9om i uvaljajte u brašno. %ore*ajte u vatrostalnu posudu, pospite sitno se!enim crnim lukom, peršunom i biberom.1a'rejanim uljem prelijte nareske.(odajte paradaj& 6 sos.

1$#

%ecite u pećnici na umerenoj toploti dok naresci ne omekšaju. "lužite toplo.

1$5

Rola( od s$!n%skog -#sa
1 kg svinjskog mesa !od buta" - 1 kašika od sušenog povr&a - 2 kašike sen+a - 50 g maslaca - 100g praziluka - 100 g suve slanine - 100 g pile&e d$igerice - 100 g pe'uraka - 100g pirin'a - 2 jajeta - 100g ka'kavalja - 1 veza peršuna - 1 dcl ulja - so - biber "vinjsko meso ra&režite u&duž i napravite veliki nare&ak. I&lupajte 'a, namažite &a!inom od sušeno' povrća, sen9om i pobiberite. %irina! prokuvajte u vodi 3al dente4.I&dinstajte na maslacu pra&iluk,slaninu,pileću dži'ericu,pe!urke i peršun.%rohladite. (odajte pirina!,jaja,i&ribani ka!kavalj,biber i so. (obro &amesite masu. )asom premažite šniclu i uvijte u !vrst pove&ani rolat.%ropržite na ulju.1atim pecite u pećnici 3 minuta na ##$ : povremeno prelivajući. "ecite na režnjeve. "lužite toplo ili hladno.

B#&k! nar#'ak 5po3o$an! (#l#,! nar#'ak6
4 tele&a nareska - 50 g mrvica od hleba - 1 dcl ulja - 2 jajeta - 2 kašike brašna - 4 kašike limuna - so i biber po ukusu .eleće nareske o!istite,i&lupajte,posolite,uvaljajte u brašno, &atim u ra&mućena jaja i na kraju u mrvice. %ržite ih na &a'rejanom ulju 3 minuta sa svake strane,dok ne porumene.+areske pore*ajte na &a'rejanu !iniju. +a svaki nare&ak stavite po krišku limuna.

1$.

Pa)(!cada
1 kg june&eg mesa - 100 g slanine - 2 glavice crnog luka - 4 ve&e šargarepe - 1 celer - 3 paštrnaka - 4 komada 6elatija !oljušten paradajz" - lovorov list - 3 lista bosiljka - 2 karan+ili&a - malo morskog oraš'i&a - 2 dcl crnog vina - 1 kaši'ica še&era - so i biber po ukusu Cuneće meso išpikujte slaninom i prepecite sa svih strana. Kada je meso pe!eno i&vadite 'a.+a isto ulje stavite iseckan crni luk, na kolutove ise!enu šar'arepu, celer, oljuštene paradaj&e 3pelatije4, lovorov list, bosiljak,karan9ilić, nastru'an morski oraš!ić, crno vino, šećer, so i biber. %rodinstajte.Vratite meso, nastavite da dinstate još oko 3 sata. Kada je 'otovo, i&vadite meso, a svu &elen propasirajte. %relijte. "lužite toplo.

P!kan(na ro' ra(na
1kg gove eg mesa !rozbratna" - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina 1 dcl konjaka - 200 g kisele pavlake - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - pola tube pirea od paradajza - 1 kašika sen+a - 2 kriške hleba - 1 kašika parmezana - so i biber po ukusu "tavite u ekspres lonac ulje i hleb.)eso dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća,sen9om, biberom i položite na hleb. Umutite kiselu pavlaku,paradaj& pire i parme&an. -vim prelivom &alijte meso.(odajte vino i konjak. (instajte u loncu ?$ minuta na tihoj vatri.

1$/

Ra-s(#k u

! #ru

1#5 kg ramsteka ucelo - za'in od sušenog povr&a - krupni crni#beli# zeleni #i kajenski biber - ulje -!istite ramstek od žilica.(obro utrljajte sa obe strana sve vrste bibera i &a!in od sušeno' povrća.-stavite da stoji ? sata.1a'rejte ulje u ti'anju i prepržite ramstek sa svake strane po minut. 1atim 'a stavite u du'uljastu posudu,&alijte 'a uljem u kome ste 'a propržili i sokom marinata.U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ##$ : da ostane krvav."ecite na tanke kriške. "lužite toplo ili hladno.

Oso

uko

2 tele&e kolenice - 100 g maslaca - 2 kašike kapra - 1 limun 20 g bibera!zeleni u zrnu" - 1%2 bujona - 2 dcl belog vina - 1 dcl ulja - 1 veza peršuna - 200 g kosele pavlake .eleće kolenice prepilite na komade debljine ? cm i stavite na vrelo ulje da se peku, okrećući ih na svaku stranu.-do&'o na srž stavite po komad maslaca.%onovo okrenite i ponovite postupak.Kada meso porumeni, dodate vino,bujon, biber,kapar i sok od limuna. %oklopite i dinstajte na tihoj vatri # sata. Kada je meso 'otovo,pažljivo 'a i&vadite na !iniju &a služenje, prelijte sokom od dinstanja u koji ste predhodno umutili kiselu pavlaku.%ospite iseckanim peršunom. "lužite toplo.

1$7

4u%#$! (#l#,! ko(l#(!
600 g tele&ih kotleta - 50 g mrvica od hleba - 6 lista pršute 250 g sira gorgonzole - 250 g pe'uraka !šampinjona" - 1 dcl ulja - 3 $umanceta - so i biber po ukusu .eleće kotlete i&lupajte posolite i pobiberite.Uvaljajte u ra&mućena žumanca &atim u mrvice od hleba i pržite na ulju. +a svaki kotlet stavite po list pršute, nekoliko režnjeva 'or'on&ole i nekoliko pe!uraka. .ako spremljene odreske pažljivo pore*ajte u vatrostalnu !iniju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "lužite toplo.

Manas(!rsk! nar#sc! sa oras!-a
6 tele&ih narezaka - 2 jajeta - 200 g brašna - 100 g oraha 100 g badema - 3 dcl ulja - so i biber po ukusu - 2 kašike sen+a "vki nare&ak posolite i pobiberite.+amažite sen9om. Uvaljajte u brašno, pa u umućena jaja i u mlevenu mešavinu oraha i badema. %ržite na vrelom ulju sa obe strane. "lužite tople.

1$2

M!)#$! s k!s#lo- pa$lako6 june'ih narezaka - 150 g pirin'a - 100 g suve slanine - 2 jajeta - 1 veza peršuna - 1 kašika sen+a - 200 g kisele pavlake - 1 dcl ulja - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite i posolite svaki nare&ak.+amažite s jedne strane sen9om. %rethodno i&dinstajte pirina! i pomešajte 'a sa sitno se!enom suvom slaninom,jajima, seckanim peršunom. -vu masu stavite preko svako' nareska, urolajte i &adenite !a!kalicom da se prilikom dinstanja ne rastvori. %ropržite na vrelom ulju."manjite toplotu.(instajte #$ minuta dok meso ne omekša.%relijte umućenom kiselom pavlakom. "lušite toplo.

Nar#sc! na r!-sk! na&!n
6 tele&ih narezaka - 6 listova pršute - 50 g maslaca - 50 g brašna - 1 dcl belog vina - 6 listova $al+ije - so i biber po ukusu "vaki nare&ak posolite i pobiberite. +a svaki stavite pršutu i žal9iju.Urolajte, uvaljajte u brašno i u!vrstite !a!kalicom da vam se prilikom prženja ne rastvori. %ržite ih na maslacu.5esto ih okrećite dok ne porumene. +areske i&vadite na !iniju &a služenje, a u preostali sos od maslaca dodajte brašno, vino, so i biber. Kada sos proklju!a,prelijte nareske. "lužite odmah.

1$8

Val!'#rsk! nar#'ak sa s!ro650 g svinjskog steka . "lužite toplo. %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi ?$ minuta. %eršunom.biber .n! '#c 3%4 june&eg mesa .(obro &amesite i masu rastanjite. -statak slanine iseckajte na štapiće i probodite u veknu.5 jaja .Uprethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta na ##$ c .%ore*ajte u vatrostalnu posudu.1 veza peršuna .-blikujte veknu.1 kašika maslaca . 4a. 1$9 .250 g suve slanine .4 lista barene šunke .so .so i biber po ukusu )leveno meso i&mešajte sa 1$$ ' sitno seckane slanine.# koluta paradaj&a i krišku sira.2 paradajza . +a svaki nare&ak stavite list šunke.1a!inite i malo &apecite 3krvavo4 na maslacu. # jajeta.biberom i solju.4 kriške tvrdog sira "vinjetinu isecite na ? deblja nare&ka.200 g kisele pavlake .U sredinu stavite 3 tvrdo kuvana jajeta.

Krajeve vežite &a varja!u i &aka!ite na ivicu lonca.1 kašika kapra .so i biber po ukusu I&dubite kupus.100 g pirin'a .1 jaje .pirina!.%remažite 'a žumancetom. Kuvajte 1 sat i ? minuta.1 paket lisnatog testa .%o sredini stavite ? tvrdo kuvana jajeta. %ecite ? minuta na ##$ c . -vom nasom napunite kupus.1 veza peršuna .1 veza peršuna . # jajeta.50 g slanine . U klju!alu vodu spustite kupus uvijen u 'a&u.(obro &amesite mleveno meso. Pun%#n kupus 1 glavica sve$eg slatkog kupusa .Upakujte 9ile. &alijte pavlakom i prelijte mrvicama proprženim na maslacu.1 kašika maslaca I&dinstajte seckane šampinjone na maslacu. biber.premažite 'a sa masom od pe!uraka i po sredini stavite veknu od mesa. jaje. kaprom i 1 jajetom.Vok!%#$ /ol# 1 kg mlevenog june&eg mesa . Istanjite lisnato testo. "lužite toplo. so.-hladite.biber. sitno seckanu slaninu. 11$ .so biber . Iscedite 'a u !iniju.150 g suve slanine .3 šargarepe 200 g šanpinjona . Umesite mleveno meso.-blikujte veknu. -hladite. "lužite toplo.3 kocke supe . )asu istanjite kao po'a!u. seckan peršun. pore*ajte probarenu i u&duž prepolovljenu šar'arepu. I&dinstajte po!urke i&mešajte sa sitno se!enim krastavcima.&a!in od sušeno' povrća. ise!enu na koske slaninu i sir.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a .so i isitnjen peršun.* jaja .150 g tvrdog sira .1apecite je u pećnici 1$ minuta.50 g maslaca . U lonac od litara sipajte 3 litra vode da proklju!a sa kockama supe.2 kisela krastavca .200 g kisele pavlake 100 g mrvica od hleba .1%2 kg mlevenog june&eg mesa .

"lužite tople ili hladne.50 g slanine .prelijte sa 10# l vode u koju ste prethodno rastopili # kocke supe. spustite u klju!alu vodu.%reko mesa pore*ajte 3 tvrdo kuvana jajeta. Kuvajte #$ minuta.1%2 kg mlevenog mesa .3 kašike brašna . 111 .4 jajeta .1 veza peršuna . seckan peršun. pirina! i posolite po ukusu.7a&vucite ju9ku kao &a re&ance. solju i biberom.Vaditi kašikom manje uštipke i pržiti na ulju.te polovinu stavite u posudu.Ras(r#s#na sar-a od l!($# 1%2 kg blitve .30 g pirin'a .so . .200 g ka'kavalja .1%2 kaši'ice praška za pecivo prstohvat praška crnog luka . &atim dodajte smesu od mesa i dru'u polovinu blitve. stavite u !istu krpu. "lužite toplo u& kiselo mleko.%oklopac stavite u vrelu pećnicu ?$ minuta.ulje za pr$enje "ve sastojke dobro umutiti mikserom.so i biber po ukusu 1amesite testo od brašna.1avijte testo kao štrudlu.0#6 dcl vode .3 jajeta 3 kašike ulja . Ku$ana p!(a s -#so1%2 kg mlevene junetine . Tor!nsk! u)(!pc! od -#sa 300 g june&eg mlevenog mesa . krajeve vežite koncem."ve to pokrite tanjirom 3koji može da u*e u posudu4.1%2 kg brašna ."tavljati u posudu obloženu papirnom salvetom da upije masnoću.so po ukusu %ropržite na vrelom ulju mleveno meso.vode i soli.2 kocke supe . sitno seckanu slaninu.biber.litvu dobro operite i poparite vrelom vodom. 1 jajeta.1 dcl ulja . +a testo rasporedite meso koje ste prethodno prodinstali sa &a!inom od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

"lužite toplo. pospite stru'anim ka!kavaljem.Isecite na par!ad. 11# .pore*ajte pljoštimice.

sitno seckan krastavac.3 jajeta . polovinu mesa.meso.%onovite postupak i &avršite sa kupusom.jajima i mlekom.sen9.1 kašika kapra . U vatrostalni sud pore*ajte trećinu proprženo' kupusa.1 kiseli krastavac . -hladite i dodajte 1 jaje.sok od limuna. "ve dobro i&mešajte.1 kašika sen+a . %ecite u pećnici 1 sat na ##$ c.2 glavice crnog luka .so i biber po ukusu Kupus isitnite.10 g aleve paprike .300 g mlevenog june&eg mesa .propržite na ulju sa 'lavicom luka i sitno se!enom slaninom.so.so i biber po ukusu . %osebno propržite na ulju 'lavicu luka.1 glavica crnog luka .300 g mlevenog svinjskog mesa .sok od 1 limuna . konjak.biber. 115 .12 veze peršuna .0#5 dcl ulja .ajvar.0#5 dcl konjaka %resno meso od bi9teka prethodno sastružite nožem.Ta(arsk! !/(#k 3%4 bi+teka . "lužite sa prepe!enim hlebom i maslom.1 dcl ulja .50 g ajvara 1 $umance .ulje. kapar. Musaka od k!s#log kupusa 2 kg kiselog kupusa .200 g kisele pavlake .(odajte žumance.alevu papriku. so i biber.1 dcl mleka . )usaku prelijte s umućenom kiselom pavlakom.100 g slanine .

12 listova blitve .meso i odo&'o dru'u polovinu kupusa.)apunite ih dinstovanim mesom.kiselu i slatku pavlaku.Gr&k! kupus 1 kg kiselog kupusa ribanca .Umutite jaja."ve pore*ajte u vatrostalnu posudu.krompir. 11.50 g pirin'a . -!istite i i&dubite paprike. &a!in od sušeno' povrća i isitnjen peršun. %o tome pospite ostatke od i&dubljeno' povrća.so . .%osebno i&dinstajte meso.-d poparenih listova blitve napravite male sarme.paradaj&. "lužite toplo.3 babure . &alijte uljem i pecite u pećnici ? minuta na #$$ c . Pun%#na a)(a 1%2 kg mlevenog mesa !june&eg" .100 g suve slanine .1 veza peršuna . "lužite toplo u& kiselo mleko.so i biber po ukusu )eso i&dinstajte sa slaninom. pobiberite i &alijte pripremljen kupus.400 g mlevenog june&eg mesa .3 srednja paradajza .3 manja plava patlid$ana . U prethodno &a'rejanoj rerni pecite otklopljeno 1 sat na ##$ c .1 kašika ulja .3 srednja krompira . pirin!em i &a!inom od sušeno' povrća.tikvice i plavi patlidžan.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +alijte vodom da o're&ne.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a .200 g kisele pavlake . U šerpu stavite pola kupusa.200 g suve slanine .1 dcl ulja .2 dcl slatke pavlake .6 manjih tikvica .3 jajeta .biber I&dinstajte kupus na ulju i isitnjenoj slanini.

so i biber po ukusu Krompir skuvajte. 11/ . 7a&mutite jaja. %ecite na umerenoj toploti ? minuta.%ropržite na &a'rejanom ulju.250 g mlevenog svinjskog mesa . Vatrostalni sud namažlite uljem.oljuštite i isecite na kolutove. I&mešajte. stavite polovinu krompira. ohladite i i&vadite kaši!icom sredinu.an 3 plava patlid$ana . %ecite u pećnici $ minuta na # $ c.4 paradajza .3 jajeta .solju i biberom.jaje i seckan peršun. dodajte sredinu od patlidžana. I&dinstajte meso sa seckanim crnim lukom.mleka i jaja.1 kg krompira .200g kisele pavlake . Pun%#n pla$! pa(l!d.Musaka od kro-p!ra 250 g mlevenog june&eg mesa . "ve prelijte &a'rejanim uljem i mešavinom pavlake. I&dinstajte meso sa seckanim lukom. kiselu pavlaku i mleko.oljuštene parakajte.2 dcl mleka .50 g maslaca .1 kašika mrvica od hleba . mrvice hleba.1 jaje +eoljuštene patlidžane rasecite u&duž na pola.-cedite.1 dcl ulja .1 veza peršuna .300 g mlevenog june&eg mesa .1 glavica crnog luka . &atim meso i opet krompir.

2 kaši'ice natrunjenog suvog bosiljka .50 g parmezana .0#5 dcl ulja .%ecite na toplom ulju sa svih strana.0#5 dcl maslinovog ulja .4 jajeta . pospite parme&anom i bosiljkom i prekrijte dinstovanim mlevenim mesom.1 dcl mleka . "lužite kao predjelo.1 glavica crnog luka .biber po ukusu %atlidžan isecite na kolutove.poboberite.jaje.so i biber dobro &amesite. ki9lu natopljenu u mleku pa dobro oce*enu.%osolite ih i pore*ajte u vatrostalnu posudu.so )leveno meso posolite.4 dcl bešamel sosa )leveno meso. 117 .1 ki+la .stavite jaje i dobro i&mesite.ulje.biber.1 jaje .ana 1kg plavog patlid$ana .350g mlevenog june&eg mesa 1 dcl ulja . %ravite valjuške 3dobro je tom prilikom ruke posuti bršnom4.1 veza peršuna . %ecite u pećnici 3$ minuta na # $o:.50g parmezana !nastruganog" .nama&anu maslinovim uljem.-l#ko1%2 kg june&eg mlevenog mesa . -vaj postupak ponavljajte koliko imate materijala. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu. %ravite male ku'lice.so i biber po ukusu . pospite parme&anom i stavite u toplu pećnicu da se &apeku #$ minuta. prelijte bešamel sosom.Musaka od pla$og pa(l!d. Val%u)c! sa k!s#l!. propržite na vrelom ulju s obe strane.4 dcl sosa od paradajza .3 kašike kiselog mleka . seckan peršun. iseckan crni luk.%relijte ih jednim delom sosa. :u/(# u #)a-#l sosu 300g mlevenog june&eg mesa .so po ukusu .

"lužite toplo.Valjuške prepržite na vrelom ulju dok ne porumene. U šolju sa kiselim mlekom umutite jaja i prelijte preko valjušaka. 112 . koje ste prethodno stavili u vatrostalnu !iniju i &apecite u pećnici.

dodajte mleveno meso.tucana paprika tucan kim )eso sitno isecite i pomešajte sa svim &a!inima. &atim red sarme.kimon .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .soli po ukusu %ropržite na ulju sitno seckan crni luk.200 g suve kobasice .*0 g pirin'a .200 g crnog luka . ra&mućenu kiselu pavlaku.ponovo red sarme.2 dcl kisele pavlake . nalijte vodom i poklopite.1 kašika aleve paprike . desetak &rna bibera.biber . "tavite u pećnici. red mleveno' mesa i tako redom dok imate materijala. )asu sameljite dva puta na mašini &a mlevenje mesa. Andalosk! sud. U o!išćene listove kupusa &avite male sarme. alevu papriku i sitno seckanu slaninu. so .najkvirc .1%2 kg svinjskog mesa . -stavite u hladnjaku da prenoći.1%4 svinjskog mesa . -vaj recept je star više od jedno' veka.Ta)(!na sar-a 2#5 kg kiselog kupusa .6o ukusu.+a dno posude prvo stavite sitno seckan kupus.%resujte daskom do debljine # cm.3 jajeta . &a!in od sušeno' povrća. "utradan napunite šivene DdžepoveD od !isto' belo' platna. %oto!e i& ju'iuste!no' Kavka&a i Enadolije. +a vrh posude stavite mekoliko listova lovora. na umerenu temperaturu da se pe!e oko sati.1%4 june&eg mesa .so . )ože i na roštilju ili u kaj'ani.uk 1%2 kg ov'ijeg mesa . pirina!. 118 . "lužite tanko se!eno kao predjelo.200 g suve slanine .2 dcl ulja .D(žepoveD sušite na promaji 3 tavanu4 3 nedelje. jaja.1%2 kg june&eg mesa .4 lista lovora 1 veza peršuna . red seckane kobasice.biber.

2 jajeta . umućena jaja i u mrvice. U većim komadima uvaljajte 'a u brašno.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . so i biber.2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 veze peršuna . "lužite 'a sa tankim kolutovima limuna. 119 . seckan peršun i pobiberite. (odajte ? žumanca i ulupani sne' od ? belanca. Kalup &a pudin' namažite maslacem.4 jajeta .1 limun )o&ak operite i o!istite.pospite &a!in od sušeno' povrća. "lužite toplo.pospite mrvicama i i&lijte masu u kalup.2 zemi'ke 20 g mrvica od hleba . "tavite mo&ak u toplo ulje.50 g brašna .Kada je mo&ak 'otov na kraju 'a posolite.so i biber po ukusu .50 g mrvica od hleba .0#5 dcl mleka .%ospite 'a &a!inom od sušeno' povrća. Kuvajte ? minuta. Mo'ak na 3olanlsk! na&!n 500 g tele&eg mozga . %ržite 'a na vrelom ulju.operite i prosušite. operite i i&režite na krupnije par!iće. "ve dobro i&mešajte.Po3o$an! -o'ak 500 g tele&eg mozga . (instajte #$ minuta. D!ns(o$an -o'ak 500 g tele&eg mozga .so i biber po ukusu )o&ak o!istite.100g maslaca . "lužite toplo.soli po ukusu . %ropasitajte i dodajte umućen maslac i &emi!ke prethodno natopljene u mleku.bibera po ukusu !treba više bibera" .1#5 dcl ullja/ )o&ak o!istite. %osolite i pobiberite po ukusu. "lužite toplo.

50 g ulja .4 jajeta .100 g brašna .100 g mrvica od hleba . U ohla*eni pirina! dodajte 1 celo jaje.10 g maslaca .1 dcl ulja . %ecite ? minuta na temperaturi od #$$ c . kiselu pavlaku.100 gkisele pavlake . %ržite na vrelom ulju. &a!in od sušeno' povrća i biber. dolijte vode da o're&ne i dodajte kocku supe.50 g slanine . umućena jaja i mrvice.1 dcl mleka . kiselu pavlaku.I&mešajte. sitno seckan peršunov list.so i biber po ukusu "kuvajte sa kockama supe.1 veza peršuna .1%2 zemi'ke .&emi!ku prethodno potopljenu u mleko i isce*enu.1 $umance . %oslažite red prepremljeno' pirin!a.1 veza peršuna . -vako pripremljene listove je&ika uvaljajte u brašno.2 jajeta . pa opet red pirin!a &atim red slanine i kobasice i &avršite sa pirin!em %ospite parme&anom i komadi!ima maslaca. -vu masu prepržite na ulju.100 g kobasice . red na kolutove se!enih tvrdo kuvanih jaja. %reostalu sredinu je&ika sameljite na mašini &a meso sa 'lavicom luka. Po3o$an %#'!k 1 gove i jezik .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .30 g parmezana %ropržite pirina! na ulju.biber po ukusu . (odajte žumance. %ropržite slaninu i kobasice. Kad omekša.-vom smesom namažete sa obe strane svaki list je&ika. 1#$ .1 kocka supe .1 glavica crnog luka 3 kocke supe .Musaka od p!r!n&a ! ko as!ca 200g pirin'a .200 g kisele pavlake . skinite kožicu i odsecite krajeve. Vatrostalni sud namažite maslacem.

"lužite toplo u& po'a!u. "lužite toplo.biber.150 g suve kobasice . 7e*ajte plave patlidžane. %osebno propržite isitnjenu slanunu. -do&'o pospite sitno seckan peršun i biber.3 glavice crnog luka .0#5 dcl ulja .500 g viršli .500 g krompira .Gro&anska ka%gana * jaja .1 dcl ulja . dodajte paradaj&. %ospite parne&anom.-barite. "talno mešajte. "ve dobro i&mešajte. (odajte propržene babure u prelijte dobro ulupanim jajima.%rocedite. sitno se!en i be& semena. (odajte iseckan crni luk. Gr&k! 2u$#& 4 plava patlid$ana .200 g kisele pavlake .1 glavica crnog luka . masu od viršli.30 g parmezana . %repržite na ulju sitno seckan crni luk.so i biber po ukusu %lave patlidžane operite i isecite na kockice. 1#1 .3 jajeta 20 g mrvica od hleba .4 babure . %relijte posoljenim i pošećerenim sokom od paradaj&a. %rocedite. "ve dinstajte 1 minut. Krompir oljuštite i isecite na kockice. +a kraju u&mešajte prethodno i&'nje!en sir. Kada su jaja skoro pe!ena. Vatrostalni sud podmažite uljem i pospite mrvicama. %ecite u pećnici ? minuta. -barite u vodi i soku od limuna. na kolutove ise!ene viršle.150 g suve slanine . krompir.1 dcl soka od paradajza . (odajte jaja. so i kiselu pavlaku.150 g suve šunke . %onovite postupak.biber po ukusu Isecite babure na kocke i propržite na ulju.so po ukusu .sok od pola limuna .3 paradajza 250 g ov'ijeg sira . šunku i kobasice.

Isecite maramicu u manje kvadrate. %obiberite.šar'arepu. %odvežete u male kobasice. &atim polako i&mešajte i&nutrice.400 g crnog luka .@ar'arepu isitnite.+ajukusnije su pe!ene. @ar'arepu i pirina! posebno prokuvajte.1 kaši'ica bibera "alo isecite na kocke.1dcl ulja .S(ras ur)k# kr$a$!c# #n#d!k(!nskog r#da 1 kg sve$eg svinjslog sala .1 svinjski jezik .slaninu.5 kašika za'ina od sušenog povr&a .1alijte sa prethodno umućenom kiselom i slatkom pavlakom i 3 jajeta. propržite.1%4 l slatke paprike .2 dcl slatke pavlake .pirina!.slatku neulupanu pavlaku i baren je&ik ise!en na kockice. koji se prži dok ne postane mekan.opite 'a i kada je napola otopljeno.5 jaja . so i biber. -vom masom nadevajte svinjska creva ali ne suviše tvrdo. "agn%#. -hladite ih. U vrućij vodi 3koja ne klju!a4 poširajte #$ minuta kobasice. (odajte krv. "lužite toplo u& ov!ije kiselo mleko.200g kisele pavlake .-hladite i isitnite na kocke.4 šargarepe . # jajeta.pakujte sa mesom i re*ajte u vatrostalnu posudu. peršun.150g pirin'a ."laninu isitnite.3%5 l sve$e svinjske krvi .(obro promešajte.150g suve slanine .biber "kuvajte ja'njeće i&nutrice u dosta vode i &a!inu od sušeno' povrća.6 kaši'ica soli . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1 sat.so . 1## . dodajte sitno seckan luk.1 veza peršuna .a sar-!ca u -ara-!c! 1 ve'a jagnje&a maramica sa iznutricama .dodajte i&nutrice i kratko prodinstajte. .

1alijte vinom i dinstajte #$ minuta. . predhodno iseckanu na štapiće.so ibiber po ukusu .2 veze peršuna . dodajte slanini i odmah pospite &a!inom od sušeno' povrća. "un#.!g#r!ca u $!nu 1kg june&e d$igerice .2 kašike za'ina od suvog povr&a .2dcl belog vina Iseckajte slaninu na kocke i prepržite je na ulju.a d.ek kada je specijalitet 'otov posolite po ukusu.200 g suve slanine .1dcl ulja "vaki debreciner &asecite na krajevima u obliku krsta.D# r#c!n#r na &#)k! 6 komada debrecinera . 1#5 . "vi debrecineri će se na krajevima rastvoriti. "lužite toplo.(ži'ericu.0#5 dcl ulja . pa će i&'ledom pružati e9ektan oblik. %ecite ih u pećnici #$ minuta. "lužite toplo u& sen9 ili sos od rena.%oslažite ih u pleh i &alijte uljem.%ospite biberom i sitno seckanim peršunom.

.IVINSKOG MESA I DIV4"AČI 1#."E4A OD .

1 kašika za'ina od sušenog povr&a . so i dosta bibera.1 kašika ulja . I&mešajte piletinu. i $ ' sitno se!ene slanine.50 g mrvica od hleba .2 jajeta . :elo pile spolja osolite.Po3o$ano p!l# 1pile .150 g pile&ih bubaca .100 g suve slanine .1 veza peršuna . "vako par!e uvaljajte u brašno. %osolite i pobiberite. 1#/ . U šerpi od # litra u'rejte ulje. &a!in od sušeno' povrća. Ukrasite tankim kolutovima limuna. U toku pe!enja nekoliko puta okrećite par!iće. mrvice. Kada je piletina 'otova nemojte je stavljati u poklopljen sud. u jaje i na kraju u mrvice. (odajte kiselu pavlaku. 1aka!ite !a!kalicom da nadev ne ispadne.150g mrvica hleba .3 dcl ulja . (odajte dži'ericu.2 jajeta . jaja.seckan peršun. "ve dinstajte 1 minuta. %ecite najpre na jakoj toploti. pobiberite i obložite 'a tankim listovima slanine. %ecite poklopljeno u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.1 limun .150 g brašna ."tavite u cediljku da se ocedi. Pun%#no p!l# 1 pile .-hladite. pa je smanjite. "ve i&mešajte i nadevajte pile.so i biber po ukusu !krupnno mleven"/ Isitnite bupce i dinstajte ih na ulju minuta. već odnah re*ajte na !iniju i& koje ćete služiti.so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade.150 g pile&e d$igerice .100 g kisele pavlake .

100g šampinjona .pobiberite i pospite polovinom ori'ana i aleve paprike. "ve prokuvajte 3 minuta. %osolite. alevom paprikom.1 kašika maslaca . @ampinjone iseckajte na tanke liske i i&dinstajte na maslacu. 1#7 . pospite solju.ori'anom.P!l# sa p#&urka-a ! par-#'ano1 pile .1 kaši'ica crnog luka u prahu .so . biberom.1 kaši'ica aleve paprike .2 dcl slatke pavlake .100g kisele pavlake 150 g parmezana . (odajte iseckane pe!urke. (odajte šampinjone i isitnjen peršun. %ecite u pećnici 3$ minuta.1 kaši'ica aleve paprike .epsiju obložite 9olijom i u'rejte ulje na jakoj toploti 1$ minuta.300 g pe'uraka !šampinjona" .epsiju i&vadite i& pećnice i složite pile sa kožicom nadole.1 veza peršuna . )alo dinstajte. %ecite još1 minuta.so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade. &alijte kiselom pavlakom i pospite parme&anom. I&dinstajte meso poprašeno lukom.# #lo -#so sa p#&urka-a 0#5 kg belog mesa . biber i alevu papriku. "lužite toplo.biber -!istite meso od kostiju i kožice i iseckajte na re&ance.1#5 dcl ulja . . (odajte slatku pavlaku. .1%4 kaši'ice origana . -krenite komade pileta. %ecite još 1 minuta. P!l#. "lužite toplo u& testo.

5im skinete sa vatre pospite malo duvana. U'rejte ne&amašćen pleh na jakoj toploti.2 glavice crnog luka . "lužite odmah.1%2 kašikice sitnog duvana .(odajte so. "lužite toplo.2 kašike pirea od paradajza .sok od 4 limuna .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .biber i so.1 veza peršuna 100 g kisele pavlake . %e!urke isecite na deblje par!iće i i&dinstajte sa &a!inom od sušeno' povrća na ulju. 1#2 . -do&'o stavite dinstane pe!urke. %ile isecite na komade pore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti.luk stru'an na rendetu. biber i seckan peršun.500g pe'uraka !šampinjona" . %ecite 'a u dobro &a'rejanoj pećnici dok ne omekša i ne porumeni.so i biber po ukusu -perite posolite.%iliće držite u ovom marinatu 3$ muinuta.P!l# sa p#&urka-a 1 pile . %ecite svaku stranu po minuta. "tavite piliće i poklopite teškim predmetom 3 k'4 da se polovine spljeskaju. %rokuvajte dva minita pa prelijte piletinu i pe!urke. pobiberite i dobro namažite cilo pile maslacem.1dcl ulja .150 g maslaca . 7!pl%ona (a aka 2 mlada pileta . Usok od pe!eno' pileta umešajte sok od paradaj&a i kiselu pavlaku.2 kašikice krupno mlevenog bibera -perite piliće i isecite ih u&duž popola. Umešajte u limunov sok.

1#8 . jaja i mrvice i pržite na toplom ulju.so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. (ržite je na toplom.skinete meso sa koske.bla'o udarajući tu!kom.500 g pe'uraka ! šampinjona" . "lužite toplo. uspravite da stoji pod u'lom od A$ stepeni. -vim prelivom &alijte piletinu i služite odmah. i&mešajte sa alevom paprikom. odakle je i&va*en 9ile. dodajte bešamel. P!l# u kr#. posolite i pobeberite. %ropržitre na maslacu. %osolite i pobiberite. mali batak. I&vadite piletinu. %olovimu pilećih 'rudi sa krilcima položite na spoljnu stranu.1 veza peršuna .so i biber po ukusu Kotlet se pravi od pileće' belo' mesa od 'rudu i malo' belo' bataka. kiselu pavlaku i preostali konjak.2 dcl ulja . (eo krilca. dcl konjaka.100 g mrvica od hleba .koji se i sam lako odvaja. (odajte pe!urke i $.100g kisele pavlake kaši'ica aleve paprike .2 jajeta . stavite # ' maslaca umućeno' sa sitnim peršunom i oblikovano' kao u&dužni kroket. &a koji će se meso i &alepiti.sosu 1pile .100 g brašna . %oklopite meso prema sredini preko maslaca.100g maslaca .1#5 dcl bešamel sosa .1dcl konjaka .150 g maslaca . 7astanjite meso. %e!urke dinstajte u pilećem soku. (instajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša. Kotlet uvaljajte u brašno. 1atim i&vadite i& sredine mesa mali 9ile. +a sredinu mesa.K!%#$lk! ko(l#(! belo meso od 2 pileta .

P!l# u l!-unu
1 pile od 1#5 kg - 2 limuna - so - biber- 1 limun za ukras - 2 kašike ulja - 1 kašika gustina - 1 dcl belog vina - 3 kašike maslaca - 2 veze peršuna - 1 glavica crnog luka -perite, osušite i &a!inite pile. 1alijte 'a uljem. -perite limune i oljuštite ih. /imunovu koru isecite na tanke re&ance. /imune iscedite a sok ostavite u manju posudu &a sos. %ile nadenite iseckanom limunovom korom i ve&om peršuna. "tavite 'a u posudu &a pe!enje, &alijte uljem, dodajte malo vode i 'lavicu luka. %obiberite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na ##$ c. "ok od limuna stavite na vatru da provri, dodajte vino i kuvajte < minuta. =ustin umutite u malo vode i dodajte sosu.%osolite i pobiberite,malo 'a prokuvajte. (odajte hladan maslac i seckan peršun. %ile istranžirajte na 1# komada &alijte sosom, ukrasite sa seckanom limunovom korom i& utrobe kao i kriškama limuna. "lužite toplo.

P!l# u ka%-aku
1 pile - 400g kajmaka - 3 dcl mleka - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - so i biber po ukusu %ile operite i nalijte vodom. %osolite 'a i kuvajte dok skoro ne odmekne. I&vadite pile, ostavite da se prohladi i isecite na komade. U'rejte mleko sa kajmakom, dodajte &a!in od sušeno' povrća. pobiberite i posolite. "pustite komade pileta i kuvajte dok ne omekša. "lužite toplo.

1#9

P!l#(!na u $olo$anu
1 paket sisnatog testa - 2 manja pileta - 2 kašike brašna 200 g maslaca - 1 l bistre supe - 1 veza peršuna - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 10 manjih glavica crnog luka - 4 $umanceta - 500 g kisele pavlake - sok od 1 limuna - so i biber po ukusu %iliće operite i isecite na komade. %osolite i poboberite. %repržite brašno na maslacu 3 da ostane svetlo4, spustite piletinu i pržite 1 minuta. +alijte supom, dodajte peršun, &a!in od sušeno' povrća i 'lavice luka 3 cele 'lavice predhodno poparite i ocedite4. %osolite i pobiberite. -stavite na tihoj vatri da kuva 3$ minuta. I&bacite peršun, umešajte žumanca i kiselu pavlaku. Ispecite volovan 3 recept br. <3 4 pre!nika 3$ cm.Ispunite 'a pile!im mesom i 'lavicama luka. 1alijte pripremljenim sosom. -dmah služite.

P!l#,#

#lo -#so sa

l!($o-

350 g pile&eg belog mesa - 600g blitve - so - biber - 1 kašika maldaca - 1 glavica crnog luka - 400 g paradajz 6elati !bez soka" - 1 kašika seckanog peršuna - 1 kaši'ica seckanog bosiljka - 2 jajeta - 150 g kisele pavlake - 150 g somborskog ili turijskog sira - 2 kašike ribanog parmezana - muskat aleva paprika - listovi maslaca ;litvu o!istite, operite, beli koren isecite u štapiće. %ola blitve 3list4 isecite u re&ance."ve skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite. )eso isecite u manje komadiće i propržite na maslacu. (odajte seckani luk i prodinstajte.%aradaj& isecite na !etvrtine,dodajte masu u prokuvajte.(odajte seckane &elene &a!ine.;litvu i &'otovljenu piletinu promešajte u posudu u koju ćete peći. I&mešajte jaja, kiselu pavlaku i somborski sir,promešajte sa blitvom i piletinom, pospite parme&an i stavite maslaca.

15$

c.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na ##$ "lužite toplo.

151

Mar!n!rano p!l# na .aru
1 pile - 2 dcl ulja - sok od 2 limuna - 2 kaši'ice krupno mlevenog bibera - so po ukusu %ile operite i isecite na komade.Ispendlujte meso, odnosno o!istite meso od kostiju. 7ukom oblikujte pileće nareske. Umutite ulje, limunov sok i biber.Komade pileta stavite u mešavunu ulja i limuna i posolite po ukusu.-stavite najmanje #? sata u hladnjaku. U'rejte ti'anj 3 najbolje te9lon4 na jakoj toploti be& masnoće. %ecite piletinu be& ulja. -dmah služite.

P!l# na /lor#(!nsk!
1 pile - 1 veza peršuna - sok od 1 limuna - 2 glavice crnog luka - 1 struk ruzmarina - 1 list lovora - 1 limun - 1#5 dcl ulja - 3 dcl testa za pala'inke !recept br 617" - so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.%osolite i pobiberite. Umešajte # kašike ulja, sok od limuna, seckan peršun, seckan ru&marin, seckan luk,lovorov list.-stavite piletinu u tom marinatu #? sata. Komade piletine uma!ite u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. "lužite u& tanke kolutove limuna.

15#

P!l# na gos(!on!&arsk!
2 pileta - 500 g pe'uraka !šampinjona" - 200 g maslaca 250 g mlevenog svinjskog mesa - 250 g suve slanine - 1%2 kaši'ice cimeta - 1%2 kaši'ice origana - 2 glavice crnog luka - 2 pile&e d$igerice - 1 veza peršuna - 2 jajeta - 1 dcl bistre supe - so i biber po ukusu %iliće operite, posolite i pobiberite. -dvojte drške od pe!uraka , sitno iseckajte.=lave pe!uraka isecite na !etvrtine i i&dinstajte na $ ' maslaca. "ameljite slaninu, dodajte meso, cimet, ori'ano, iseckan crni luk, pileću dži'ericu,drške od pe!uraka, iseckan peršun,jaja, so i biber."ve dobro i&mešajte i nadenite piliće. "ašijte ih koncem da nadev ne i&la&i. "tavite ih u vatrostalnu posudu i &alijte istopljenim preostalim maslacem. %ecite oko ? minuta na # $ c . (odajte propržene na maslacu 'lave od pe!uraka. =otove piliće i&vadite i isecite na komade. U preostali sok uspite supu i kuvajte dva minuta. +adev i pe!urke rasporedite ma*u komade piletine i &alijte ukuvanum sokom. "lužite toplo.

P!l#,! papr!ka) sa pr#l!$o1 pile - 5 glavica crnog luka - 1 kašika aleve paprike - 2 kašike ulja - 3 jajeta - 200g kisele pavlake - so i biber po ukusu I&dinstajte seckan luk na ulju. (odajte komade pileta, so i alevu papriku. (instajte poklopljeno 3$ minuta. (odajte malo vode, dalje dinstajte dok meso ne odmekne. Umutite 3 žumanceta, kiselu pavlaku i ulupan sne' od 3 belanceta."ipajte ne dinstovanu piletinu i pecite u pećnici dok ne porumeni. "lužite toplo.

155

P!l#,! /!l#! u sosu
0#5 kg belih pile&ih +ilea - 1#5 limun - 1 glavica crnog luka 100 g gorgonzole - 100 g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 1#5 supena -kašika brašna - 1 jaje - 1#5 dcl ulja 1#5 dcl pile&e bistre supe - miro ija - so - biber %ileće 9ilee istucajte i poprskajte sokom od limuna . /uk isitnite i pomešajte sa i&mrvljenim sirem, kašikom kisele pavlake i nastru'anom korom od limuna. 1a!inite solju, biberom i sokom od limuna . )eso posolite, pobiberite i polovinu svako' 9ilea namažite sirom. %oklopite dru'om polovonom i &aka!ite !a!kalicom. Uvaljajte u brašno i jaja. U dobro &a'rejanoj pećnici pecite da porumeni sa oba strane. Umutite supu sa slatkom pavlakom, ostatkom kisele pavlake, seckanom miro*ijom, biberom i sokom od limuna .Kratko prokuvajte. -vim sosom prelijte piletinu. "lužite toplo.

P!l#,! su$! pa&r!ka)
1 pile - 200 g crnog bibera - 1 paprika !babura" - 2 paradajza - 1%2 kaši'ice origana - 1%2 kaši'ice brašna - 1%2 kaši'ice aleve paprike - 1 dcl ulja - so i krupno mleven biber po ukusu (instajte seckan luk na ulju dok ne postane pro&iran. %ile operite i isecite na komade. "tavite piletinu na uprženi luk, dodajte papriku,oljuštene paradaj&e, ori'ano, biber i so. (instajte 1$ minuta. (odajte #dcl tople vode, alevu papriku i brašno. (instajte dok meso ne omekša. "lužite toplo.

15.

P!l# u pras#(u
2 pileta - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 2 kašike ulja 200 g suve slanine - so i biber po ukusu %iliće operite, dobro usolite, pobiberite, namažite &a!inom od sušeno' povrća i u utrobu od svako' pileta stavite po1$$ ' suve slanine se!ene na krupne komade. Kada pe!ete prase na ražnju, piliće stavite u preseću utrobu umesto pivske 9laše. Kada je prase pe!eno, i&vadite piliće i služite ih tople.

G! an!ca od r#'anaca sa p!l#(!no8esto za rezance !recept br 334" 6ile&i paprikaš sa prelivom ! recept 177" 150 g maslaca - 100 g kisele pavlake +apravite testo &a re&ance. 7a&vucite # ju9ke. Cednu ju9ku isecite na re&ance, a dru'u veli!ine pleha u kome ćete pe!i. +apravite paprikaš sa prelivom od 1 pileta. "kinite meso sa kostiju. )aslacem podmažite pleh, pa stavite koru od testa, "tavite nekoliko listova maslaca, &atim red re&anaca, red mesa, pa ponovite postupak dok budete imali materijala. -do&'o poslednji red treba da su re&anci, %reko re&anaca stavite listove maslaca i umućenu kiselu pavlaku. "tavite u pećnicu i pecite ? minuta na umerenoj toploti.

15/

400 g kisele pavlake . %apriku i&blanširajte u slanoj vodi.a pa)(#(a sa k!n#sk!p#&urka-a 300 g belog pile&eg mesa .%osolite i pobiberite. U jakoj . 1amesite 'ušće testo &a pala!inke.so .1 crvena paprika . %rocedite i ohladite. -hladite. U prethodno &a'rejanoj pećnici poširajte u vodenoj kadici 3$ minuta na 1B c.so i biber po ukusu -perite i isecite na komade pile. se!eno na kriške.200 g kisele pavlake . "lužite hladno. "ve sastojke3 osim pra&iluka4 dobro promešajte i &a!inite po ukusu. %ecite u pećnici na # $ c 3$ minuta.K$rgu)a 1pile . %e!urke potopite u vodu 3$ minuta. 157 . P!l#. %ra&iluk pažljivo rastavite na liske i prokuvajte u slanoj vodi.2 kašike seckanih oraha . -hladite i 1 dan ostavite u hladnjaku. (obro upakujte sa svih strana.2 kriške šunke . %ore*ajte komade piletine.1 struk debljeg praziluka (obro rashla*enu i iseckanu piletinu ispirirajte sa pavlakom u mikseru.100g maslaca . )alo ih prosušite i iseckajte na komade. 1a!inite.biber5 g kineske suve pe'urke .9:-.<< . debljoj alu6 9oliji položite liske pra&iluka prave!i kalup deblje kobasice i nadenite sa masom. %rvih 1 minuta pecite pod aluminijumskom 9olijom.1%2 l guš&eg testa za pala'inke .1atim &alijte umućenom kiselom pavlakom s biberom pa pecite otkriveno 1 minuta. %odmažite tepsiju i &alijte testom &a pala!inke 1 prst debljine. "lužite toplo.

I&dinstajte piletinu na 1 kaši!ici ulja.100 g parmezana . dodajte meso. (odajte ki9le prethodno u mleko potopljene i oce*ene. seckan peršun. I&drobite kocke supe. 7astanjite testo.2 dcl ulja . +alijte 10# l vruće vode.!g#r!c# (r! $#ka s(ar 1paket lisnatog testa .so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.300 g pile&e d$igerice .5 jaja .# d.%ilav je 'otov kad ispari voda. 1atim dodajte pileću dži'ericu. so i biber.2 kocke supe . U'rejte ostatak ulja. ali da krajevi testa prela&e strane pleha. (odajte &a!in od sušeno' povrća. posolite i poboberite."tavite nadev. ucelo 'lavicu luka.3 $umanceta . propržite pirina!. kapar. šećer.10 zrna zelenog bibera!madagaskarskog".40 g še&era .P!la$ 1 pile . 152 . &rna &eleno' bibera.250 g maslaca . %ecite u pećnici 3$ minuta.preklopite testo i odo&'o stavite ju9ku testa kao poklopac.1 kaši'ica kapra .2 kašike soja-sosa .1 veza peršuna .jaja. "tavite 'a u podma&an pleh.250 g badema .250 g pirin'a .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "lužite toplo.1 glavica crnog luka .žumanca. "lužite toplo u& parme&an i soja6sos.so i biber po ukusu (obro umutite maslac sa sitno ise!enim i tu!enim bademima. 1atim premažite žumancetom i pecite još 3$ minuta na umerenoj toploti. (instajte na umerenoj toploti.2 dcl mleka . Sla(k! kola& od p!l#.2 ki+le . "ve dobro i&mešajte. posolite i pobiberite.

(instajte još1 minuta.1 veza peršuna . P!%ano p!l# 1 pile ."ve i&mešajte i dinstajte 3$ minuta na umerenoj toploti. Kada je meso omekšalo.1 veza peršuna 2 dcl belog vina . ori'ano.1#5 dcl ulja . vino. so i biber.150 g suve slanine .a srca 1 kg pile&ih srca . isecite na komade i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. %osolite i pobiberite. %ropržite na tanke listove slaninu.150 g suve slanine . vino i konjak. kapar. U'rejte ulje.1 kašika kapra .D!ns(o$ana p!l#.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so i krupno mleven biber po ukusu %ile operite.&a!in od sušeno' povrća. seckan peršun.1%2 kaši'ice origana .200 g kisele pavlake . "lužite toplo.dodajte seckan peršun.2 dcl belog vina . (odajte srca. "lužite toplo. propržite sitno se!enu slaninu.0#5 dcl konjaka .1 dcl ulja . 158 .kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte komade pileta i dinstajte #$ minuta. dodajte kiselu pavlaku umućenu sa biberom.so i biber po ukusu -perite srca i prosušite.

veza peršuna . "lužite toplo.so i biber po ukusu %etla operite. lovor. pobiberite.-stavite kokošku da stoji dva sata u marinatu.6 dcl belog vina .1 glavica crnog luka .3 šargarepe . (instajte 1$ minuta.100 g maslaca .2 lovorova lista . dodajte vino. seckan peršun. soli i bibera 3dosta bibera4. ori'ano. Koko) u rod#(u 1 kokoška 2kg .so i biber po ukusu -perite kokošku i isecite je na komade.1 dcl ulja . (odajte seckan crni luk i šar'arepu.1 dcl konjaka .1 veza peršuna .100 g brašna . paradaj&.P!%an! p#(ao 1 petao ! 2 kg" . ru&marin.2 karan+ili&a .1 lovorov list . 1alijte sa # dcl tople vode i dinstajte dok meso ne omekša."vaki komad uvaljajte u mešavinu brašna. %ropržite na ulju sitno seckan luk. +a maslacu propržite seckane pe!urke i mladi crni luk sa karan9ilićem.2 glavice crnog luka .1 dcl belog vina biber u zrnu .1%2 kaši'ice origana .Kuvajte posle klju!anja 1$ minuta. pospite &a!in od sušeno' povrća i &alijte konjakom. %ropržite 'a na ulju dok ne porumeni.kolutove limuna i komade kokoške sa marinatom. isecite na komade i prosušite.1%2 limuna .20 crnih maslinki * strukova mladog crnog luka .1 dcl maslinovog ulja . 159 .4 paradajza . seckane masline i vino. seckan peršun.1 struk ruzmarina .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte lovor.250 g pe'uraka .(odajte mesu i kuvajte još #$ minuta. "lužite toplo. %osolite.

posolite i pobiberite.*0 g mrvica od hleba . prelijte ih limunovim sokom.200 g sira trapista . )aslinke o!istite i iseckajte na sitne komadiće.100 g sira ka'kavalja . %ržite na vrućem ulju.100 g brašna .1 limun . Umutite jaja.2 jajeta . +astružite ka!kavalj.:urka na par!sk! 600 g belog &ure&eg mesa od grudi . +areske uvaljajte u brašno jaje i mešavinu mrvica. Istucite ih. na polovinu nareska postavite list pršute i list trapiista.$ . jaja. %ržite na vrućem ulju dok ne porumene. %osolite i pobiberite. I&mešajte mrvice.100g brašna . i mrvice. Uvaljajte u brašno.so i biber po ukusu -d belo' ćureće' mesa isecite nareske. maslinke i ka!kavalja. "lužite u& kolutove limuna. Kada su naresci prženi.2 dcl ulja .2 dcl ulja . Po3o$ana . (ru'om polovinom preklopite.1 limun .so i biber po ukusu -blikujte ćureće nareske srednje debljine.3 jajeta . 1.150 g mrvica od hleba .150 g pršute .100 g zelenih maslinki . maslinke i ka!kavalj. "lužite tople.ur#(!na 500 g belog mesa od grudi .

-stavite 1 minuta da omeknu i da se natope.200 g suve slanine ."polja je namažite sen9om. &a!inom od sušeno' povrća i namažite uljem.500g mlinaca krupnih .1alijte je uljem.1 celer . utrljajte. U utrobu ćurke stavite o!išćenu šar'arepu.1 . prosušute. +apravite loptice od $ ' i ra&vucite ih u male ju9ke. i paštrnak.Utrljajte solju.so i biber po ukusu mlinci: 1 kg brašna .1 paštrnak .2 dcl ulja .so po potrebi .mlake vode i soli &amesite polumeko testo kao &a re&ance.mlake vode po potrebi . %reko njih stavite komade ćurke i sve &alijte sokom od pe!enja. prosušite ćurku. celer. (olivajte mlakom vodom po potrebi.3 šargarepe .1 jaje .%ecite na u'rejanoj plotni sa jedne i dru'e strane.biber po potrebi -perite. dok se ne prosuši.4 dcl mleka . Furku pecite u pećnici na##$ c stalno je &alivajući sokom. %e!enu ćurku i&vadite i& soka. To !s(o sa-o -alo druk&!%# 1 &urka .kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike sen+a . "lužite toplo.:urka sa -l!nc!-a 1 'urka do 3 kg . Usolite je i pobiberite.so po potrebi Furku operite. Ml!nc!0 -d brašna jajeta. nepravilne komade. Ispe!ene mlince i&lomite na manje nepravilne komade i stavite u sok. 1. Isecite ćurku i okolo rasporedite mlince.2 dcl ulja . I&vadite ih i& mleka i stavite ih u !iniju i& koje ćete služiti. "vakako pre pe!enja podlijte ćurku sa3 dcl vode. Isecite slaninu na deblje komade i stavite je u utrobu. I&lomite mlince na veće. %otopite minuta u vruće mleko.Furku pecite u pećnici na umerenoj toploti stalno je &alivajući sokom od pe!enja. biberom i &a!inom od sušeno' povrća. 1alijte sokom od pe!enja i služite toplo.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .

+amažite je maslacem. Isecite patku na komade i okolo 'arnirajte prilo'. so i biber.(odajte jaja.2 dcl ulja . kiselu pavlaku.1alijte sokom od pe!enja. Utrljajte so.# . seckan peršun.Pa(ka N!soa' 1 patka do2#5 kg . okolo stavite nadev i re&anca koji su ostali.2 jajeta .100 g kisele pavlake . oljušten i ise!en paradaj&. "tavite je poklopljenu u pećnicu da se sa # dcl bistre supe dinsta 1 sat.1 veza peršuna .2 dcl belog vina .3 kašike $ivinske masti .250 g pe'uraka d$igerica# bubac# i srce od patke . %o potrebi možete i duže dok meso ne omekša.+adenite patku.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .200 g suve slanine . Pa(ka sa r#'anc!-a 1 patka oko2#5 kg .1 veza peršuna .3 dcl bistre supe . kuvana re&anca. sitno ise!enu dži'ericu. "lužite toplo.300 g rezanaca . a ostatak ostavite da se služi u& nju. -statak maslaca u komadima stavite pored nje u vatrostalnu posudu.1 kaši'ica aleve paprike . vino i ostatak supe.1 glavica crnog luka .bubac i srce. (obro je premažite uljem. Utrljajte solju. U utrobu stavite slaninu u kriškama. konjak.useskan peršun.so i biber po ukusu -perite i prosušite patku. Isecite patku na komade.1 kg paradajza ."ve i&mešajte. U ulju i&dinstajte seckan crni luk.200 g maslaca . "ve dinstajte još 1 sat.1 dcl konjaka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 1.300 g maslinki . "lužite toplo. biberom i &a!inom od sušeno' povrća.so i biber po ukusu %atku dobro operite i prosušite. %ecite patku 3 sata na ##$ c. biber. alevu papriku i &a!in od sušeno' povrća. (odajte iseckane maslinke.

Umutite vodu i brašno.1 kašika paradajz-pirea .50 g maslaca .1 list lovora . alevu papriku i kuvajte1 minuta na umerenoj toploti.lovor.%ecite patku još ?$ minuta.100g suve slanine .1 dcl vode 1 kaši'ica aleve paprike .1atim dodajte poparene maslinke i o!išćene od koštica.biber. dodajte seckan peršun. Pa(ka sa p#&urka-a 1patka 2 kg . U& pe!enu patku ovaj preliv služite posebno. "pustite osoljenu o pobiberenu patku i pržite je sa svih strana 1 minuta da porumeni.200g pa'ije d$igerice . prelijte sosom i na kraju konjakom. 1.%ecite u pećnici 3 sata na##$ c.1 dcl konjaka .2 kašike pirea od paradajza .Pa(ka sa -asl!nka-a 1 patka 1#5 kg . +a maslacu i&dinstajte luk.1 veza peršuna .5 .dodajte dži'ericu.prstohvat origana . U preostalu masnoću dodajte brašno.250 g pe'uraka .1 dcl ulja . paradaj&6pire i umutite sa supom.2 kašike brašna . vino i paradaj&6pire. biber. Kada je patka ispe!ena.1#5 dcl belog vina .5 dcl bistre supe .150 g maslaca . okolo ukrasite maslinkama.4 glavice crnog luka . "lužite toplo.I&vadite patku i držite je toplom.pe!urke. &a!in od sušeno' povrća i namažite uljem. &alijte dži'ericu i pe!urke. "pustite proprženu patku.utrljajte so.so i biber po ukusu U dubljoj vatrostalnoj posudi propržite isitjenu slaninu.dodajte so. isecite je na komade.2 kašike brašna .kašika za'ina od sušenog povr&a so i biber po ukusu -perite i prosušite patku.ori'ano i maslac. (odajte biber i kuvajte dok se sos ne &'usne. -stavite u pećnici da se pe!e 3$ minuta na #$$ c.300g maslinki .

dodajte brašno.2 kašike soli U vodu stavite šar'arepu.2 lovorova lista .sosu 1zec .2 dcl belog vina .1 dcl vinskog sir&eta .1 glavica crnog luka . Kada je meso odstojalo. . +a mašini &a meso sameljite teletinu. &a!in od sušeno' povrća.1 kašika od sušenog povr&a .1 kaši'ica brašna .Kuvajte dok &elen ne omekša.1 limun .stavite 'a na u'rejano ulje . biber i so. lovor. 1alijte 'a pacom.400 g tele&eg mesa . 1#c u lo$a&ko. )eso isitnite u komade kakve želite da služite.2 jajeta . paštrnak."vaki dan prevrćite komade mesa. jabuku i luk.so i biber po ukusu =usku operite i utrljajte so. (odajte sirće.1 dcl ulja .4 kašike mrvica od hleba .prekrijte &elenišem i prelijte vodom i& paca.Pun%#na guska 1 guska do 2 kg . )eso prekrijte &elenišem i kuvanom vodom.1 kaši'ica še&era .1 kašikabibera u zrnu . crni luk.1 veza peršuna 3 glavice crnog luka . dcl vode i pecite u pećnici 3$ minuta. 1eleniš i vodu u kojoj se dinstalo meso propasirajte i dodajte &apršci stalno mešajući.3 kašike brašna .1 jabuka .. 1alijte je vinom i pecite još 1 sat. so i biber. "lužite toplo sa nadevom./eti ostavite meso u pacu # dana. "osu dodajte limun ise!en na tanke 1. I&vadite meso. "tavite 'usku u vatrostalnu !iniju. a &imi ? dana.5 šargarepa . peršun.2 zemi'ke . 1eca o!istite i isecite na veće komade.(instajte #$ minuta. I&mešajte i nadevajte 'usku ovim nadevom.&emi!ke prethodno potopljene u mleku. 1ašijte da ne ispadne nadev. -hladite.250 g kisele pavlake .2 dcl mleka . U'rejte ulje.3 dcl ulja.5 paštrnaka .so i biber po ukusu pac: 5 l vode . (odajte jaja.biber i premažite je uljem. mrvice. dodajte 1. šećer i napravite svetlu &apršku.

/ . Vratite meso i kuvajte 1$ minuta.kolutove. U& ovaj specijalitet služite krokete ili tirolske knedle. 1. 1alijte kiselom pavlakom i služite odmah.

1#c p#&#n =e a i butovi od zeca .150 g suve slanine .2 kašike sen+a . dodajte # dcl vode i pecite u pećnici 1 sat i 3$ minuta na umerenoj toploti. &a!in od sušeno' povrća.na'lo ih pržite sa svih strana da porumene. Umutite kiselu pavlaku sa hrenom i uspite u sok od 9a&ana.so i biber krupno mleven po ukusu U vatrostalnoj posudi u kojoj ćete peći 9a&ane u'rejte maslac i na njemu dinstajte luk minuta.300 g kisele pavlake . so i biber. %rekrijte 9a&ane tankim listovima slanine i pecite u pećnici ? minuta na # $ c .3 dcl bistre supe .7 . "pustite osoljene i poboberene 9a&ane. biber. supu.3 dcl ulja .so i biber po ukusu -perite i presušite meso. 1. 'lavicu luka. Fa'an sa kon%ako2 +azana .100 g maslaca .3 glavice crnog luka . &alijte uljem. U vatrostalni sud stavite meso.1#5 dcl konjaka . +amažite sen9om i obožite meso tankim listovima slanine.1 glavica luka . utrljajte so. "lužite toplo. "lužite toplo.150 g suve slanine . %ecite još 1 minuta prelivajući sokom. 1atim dodajte konjak.100g hrena .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .

-blepite 'a listovima preostale slanine. (odajte seckanu šar'arepu. Umešajte 'a sa kiselom pavlakom.1 šargarepa .1 glavica crnog luka . "ipajte konjak i dinstajte ? minuta na umerenoj toploti. "lužite toplo. %osolite i pobiberite."tavite 9a&ana u vatrostalni sud 'rudima na dole.100 g pirin'a . jajima i 1 $ ' slanine seckane na kockice.so i biber po ukusu Iseckajte slaninu i luk i propržite na ulju.so i krupno mleven biber po ukusu -perite i prosušite 9a&ana. (odajte 9a&ana ise!eno' na < komada. +adevajte 9a&ana.veza peršuna . -barite pirina! u vodi. "tavite komade 9a&ana na toplu !iniju i &alijte i&dinstovanim pe!urkama i povrćem.Fa'an pun%#n slan!no1 +azan .0#5 dcl ulja .100 g suve slanine ."ipajte ulje i 1 dcl vode. (instajte minuta.1#5 dcl ulja . 1alijte supom i dodajte seckane pe!urke. &ašijte 'a da nadev ne i&a*e.300 g suve slanine . Fa'an d!ns(o$an 1 +azan . (odajte dosta bibera. celer i ori'ano.prstohvat origana .2 . 1.150 g pe'uraka . (obro utrljajte so i biber.1 celer .100 g kisele pavlake . %ecite 9a&ana u pećnici 1 sat na ##$ c.1 dcl bistre supe .2 jajeta .1#5 dcl konjaka .

1 koren od peršuna . peršun. No$ogod!)n%! /ra(#rsk! srn#.1 lovorov list . 1.sok od 1 limuna . iseckan crni luk.1 dcl belog vina . %rivremeno ih i&vadite. iseckan luk.1 dcl vode .10 zrna zelenog bibera . Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat.250 g ko$ica suve slanine pac: 1 l bistre supe .1 ve&a glavica crnog luka .1 šargarepa . (ržite 'a u pacu 3 dana. Išpikujte srneći but slaninom.100 g maslaca . dodajte vino.1 crni luk . posolite i pobiberite. sok od limuna.1 veza peršuna .Fa'an sa p#&urka-a 2 +azana .1 limun . pa na istom maslacu pržite pe!urke 1$ minuta. limun i kožice.so i biber krupno mleven po ukusu Isecite 9a&ane popola 3u&duž4.1 lovorov list .-hladite. "talno 'a prelivajte sokom pd paca.1 paštrnak . (odajte o!išćeno povrće. %ecite # sata. %rocedite 'a i ispecite na maslacu okrećući 'a.3 glavice crnog luka .! u( 1 srne&i but .so i biber po ukusu Kuvajte pac dok povrće ne omekša.150 g maslaca .1 celer . %ržite ih na maslacu 1$ minuta sa obe strane.200 g pe'uraka .250 g suve slanine . (odajte se!en limun u kolutovima.1%2 limuna . "lužite toplo. Vratite 9a&ane.1 šargarepa .8 . "vaki dan 'a okrećite.2 dcl belog vina . "lužite toplo u& tirolske knedle.1 bela repa .

1#5 dcl vinskog sir&eta kašika za'ina od sušenog povr&a .Kriške hleba propržite na maslacu i pobiberite.2 dcl sosa za divlja'! recept br/4*1" . Srn#. pobiberite .16 krišaka hleba .(odajte kiselu pavlaku.1 dcl ulja . %otrebno je da meso u sredini ostane malo krvavo.6 glavica crnog luka . %ecite dalje. "lužite toplo.150 g maslaca . "ecite meso u komade i prelijte 'a sosom.200 g kisele pavlake . "os ne sme da bude suviše tamne boje. +a'lo pržite na ulju.Srn#.a l#2a =e a od 1 srnda&a . U sok sipajte sirće i kuvajte.so i biber po ukusu!krupno mleven" Kotlete posolite i dobro pobiberite.50 g maslaca .200g suve slanine . +a svaku krišku stavite kotlet.! ko(l#(! 16 srne&ih kotleta od bubre$njaka . "lužite odmah.9 . %ore*ajte hleb na !iniju i& koje ćete služiti.so i biber po ukusu Išpikujte slaniom o!išćena srneća le*a.2 dcl sosa za divlja'!recept 4*1" . stavite u vatrostalnu posudu i pecite na 1$$ ' maslaca u pećnici na # $ c.1 dcl ulja . utrljajte &a!in od sušeno' povrća i dodajte 'lavicu luka. I&vadite meso.%re ne'o što meso sasvim omekne posolite 'a. sos &a divlja!. so. ostavite 'a na toplom. 1. 1alijte sosom &a divlja!. biber i $ ' maslaca.

500 g crnog luka .2 dcl ulja . "lužite toplo. +amažite meso sa svih strana sen9om i obložite listovima slanine. "tavite 'a u vatrostalni sud.biber. biber i spustite meso. %oklopljeno pržite 1$ minuta. "ipajte konjak i pecite dalje dok meso ne bude meko.(odajte alevu papriku. Kada je paprikaš 'otov.1#5 dcl konjaka . dodajte kajmak.! papr!ka) 1 kg srne&eg mesa !od buta i rebara" .2oo g suve slanine .# p#&#n%# 2 kg srne&eg mesa u komadu .3 kašike sen+a . (obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća. so. 1/$ . "lužite toplo u& testo. 1atim nalijte vode da o're&ne. %o potrebi dodajte vode.Srn#.so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -dležalo srneće meso operite i prosušite.1 ve&a glavica crnog luka .1#5 dcl ulja . "talno 'a &alivajte sokom. dodajte 'lavicu luka ucelo i pecite na umerenoj toploti 1 sat.so i biber krupno mleven po ukusu -dležano meso operite isecite na manje komade. posolite i kuvajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša. Srn#.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . U'rejte ulje i prodinstajte sitno seckan luk. 1alijte 'a uljem.

"E4A BE1 MESA 1/1 .

(obro umutite maslac. R!'!* !'! 250 g pirin'a / 2 dcl ulja . propržite pirina!.biber po ukusu Iseckajte pe!urke na !etvrtine.1 glavica crnog luka . i&mešajte i nalijte supom.so po ukusu . U'rejte # dcl ulja. (odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća.(dcl bistre supe . Kada su pe!urke 'otove.3 $umanseta .1 veza peršuna .P!r!na& sa par-#'ano400 g pirin'a .prstohvat muškatnog oraš'i&a . 7i&i6bi&i je 'otov kad ispari te!nost. žumanca i parme&an.100 g maslaca .biber po ukusu U &a'rejano ulje stavite pirina! i 'lavicu luka ucelo.2 kocke supe .100 g parmezana .200 g kisele pavlake . 1/# . (odajte obareni 'rašak i nalijte supom.300g pe'urki !šampinjona" . umešajte kiselu pavlaku. ori'ano. (instajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. dodajte pe!urke.sok od 1%2 limuna .150 g mladog graška !mo$i iz konzerve" .prltohvat origana . "lužite toplo u& soja sos. (instajte ih na 1 dcl ulja. so i biber.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . %obiberite i posolite. (odajte muškatno' oraš!ića. "lužite odmah.so po ukusu .so po ukusu . dinstajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. P!r!na& sa p#&urka-a 300 g pirin'a . %obiberite i posolite.biber po ukusu -perite pirina! i obarite 'a u # litra supe 3voda i kocke supe4. +acedite limun kako bi &rna pirin!a ostala cela. +a ovu masu sipajte vruć pirina! stalno mešajući.( dcl bistre supe .%ropržite.3 dcl ulja .

%irina! je 'otov kad ispari te!nost. 1/5 . "lužite toplo.

2 kašike sosa >or'ester .3 kašike parmezana .(odajte slatku nelupanu pavlaku. "ve i&mešajte. %olako i&mešajte.2 kocke supe .biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna. . "lužite odmah. predhodno u'rejanu. slatku neulupanu papriku.100g pirea od paradajza .2 kocke supe .so po ukusu .Vor!ester. 1/.P!r!na& sa gorgon'olo400g pirin'a . +a pari rastopite maslac i 'or'on&olu. posolite i pobiberite. "ve i&mešajte i polako prelijte preko toplo' oce*eno' pirin!a.so po ukusu .200g gorgonzole .1#5 dcl slatke pavlake . +a to dodajte oce*en topao pirina!. "lužite odmah. so i biber.1#5 slatke paprike . prethodno &a'rejanu. +a pari istopite maslac.sok od 1 limuna .biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna.100g maslaca . %ospite parme&ana. P!r!na& sa Vor&#s(#ro400g pirin'a . dodajte pire od paradaj&a.150 g maslaca .sok od 1 limuna .

polovinu paradaj&a. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu podma&anu maslacem. B žumanca. kiselu pavlaku.100g pirin'a . propržite sa obe stuane na ulju.100g mrvica hleba . Umutite $ ' maslaca. pospite parme&ana i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ c. %omešajte i nadevajte patlidžane. -ljuštite paradaj&.a 300g spana&a . "lužite toplo. "lužite toplo. koju ste prethodno nama&ali maslacem i posuli mrvicama hleba.250 g kisele pavlake .1%2 kašike še&era .so po ukusu . &alijte ostatkom paradaj&a. 1// . %ržene patlidžane i&dubite. biber i ulupani sne' od B belanaca. %olako sve i&mešajte i stavite u modlu &a pudin'.so po ukusu .an pun%#n p!r!n&o6 maljih plavih patlid$ana . spanać.Pla$! pa(l!d. I&va*eno meso i&'nje!ite. %ropržite seckani luk na maslacu. o!istite seme i isecite na kriške.1 veza peršuna .(50 g paradajza . %irina! skuvajte u vodi. (instajte 3$ minuta. seckan peršun.1 dcl ulja . (odajte šećer.biber po ukusu -barite i sameljite spanać. -stavite na stranu. prelijte 'a istopljenim maslacem i uprženim mrvicama. Pud!ng od spana.50 g maslaca 1 glavica crnog luka .biber po ukusu %atlidžane rasecite u&duž na pola.2 dcl mleka .200 g belog hleba 100 g maslaca . dodajte oce*en pirina!. so. hleb prethodno natopljen u mleku i oce*en. so i biber. Kad je pudin' 'otov. dodajte paradaj&.50 g parmezana . Kuvajte na pari ? minuta.6 jaja .

so. Kuvajte na pari ?$ minuta. ? žumanceta. nastru'an sir.so po ukusu . 1/7 .Pud!ng od kar/!ola 1 kar+iol . G$ ' mrvica. Umutite <$ ' maslaca i ? žumanceta.(odajte iseckani kar9iol i sve i&mešajte. )odlu &a pudin' namažite maslacem.100g mrvica hleba 4 jajeta . -hladite 'a i iseckajte sitno. "lužite toplo.biber i ulupani sne' od ? belanca.(odajte krompir. mrvice natopljene u mleku. "lužite toplo. "ipajte u kalup &a pudin' podma&an i posut mrvicama.biber i sne' od ? belanceta. pospite mrvicama i sipajte masu. oljuštite 'a i i&'nje!ite.so po ukusu . Pud!ng od kro-p!ra sa s!ro400 g krompira . Umutite 1$$ ' maslaca. "ve dobro i&mešajte.150 g maslaca .4 jajeta . Kuvajte na pari ?$ minuta. &alijte 'a sa $ ' istopljeno' maslaca i uprženim mrvicama.biber po ukusu "kuvajte krompir.1 dcl mleka .100 g maslaca .100 g šunke .*0 g mrvica od hleba . Kada je pudin' 'otov. seckanu šunku.biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. so.150 g ka'kavalja .

i biber.0#5 dcl ulja .2 dcl kisele pavlake .Pud!ng od kro-p!ra sa p#&urka-a 400 g krompira . seckan peršun.1 veza peršuna . pe!urke. dodajte &a!in od sušeno' povrća.4 jajeta .prstohvat origana .so po ukusu -perite krompir. so. Umutite <$ ' maslaca. %e!urke isecite na !etvrtine i i&dinstajte na ulju. ? žumanceta.biber po ukusu "kuvajte krompir. %obiberite.biber po ukusu! krupno mleven" Iseckajte kisele krastavce na sitnije komade i stavite u &a'rejanu !iniju."ve dobro i&mešajte. umutite kiselu pavlaku.250 g pe'uraka .100 g maslaca . biber i ulupan sne' od ? belanceta. Pol!c# 1kg krompira jednake veli'ine .so po ukusu .so po ukusu . "lužite odmah. K!c#l! kras(a$c! u #)a-#l*sosu 20 komada kiselih krastavaca . %resecite napola svaki krompir. pospite bosiljak.2#5 dcl bešamel sosa !recept br/472" . dodajte krompir.I&mešajte i pospite krastavce.1 dcl mleka . "vaki krompir posolite po ukusu. Kuvajte ?$ minuta na pari.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .*0 g mrvica hleba . +apravite sos bešamel. mrvice natopljene u mleku. ori'ano. "ipajte u kalup &a pudin' podma&an maslacem i posut mrvicama.so.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . oljuštite 'a i i&'nje!ite.%ore*ajte u pleh da prese!eni deo bude 'ore. -dmah služite. 1/2 .

%ecite u pećnici na umerenoj temperaturi 1 sat i 3$ minuta. -dmah služite u& punomasni sir i kajmak. 1/8 .

U'rejte ulje. -barite jaja. U vatrostalnu podma&anu posudu pore*ajte nai&meni!no krompir i jaja. pospite ulje.1#5 dcl ulja .biber po ukusu -barite i isecite na kolutove krompir.5 jaja . so!ena na kolutove.+alijte vodom. 1/9 . I&mešajte 'a sa solju. Umutite pavlaku sa biberom.200 g kisele pavlake . poboberite i odo&'o stavite slaninu ise!enu na listove.biber po ukusu -ljuštite i na kolutove isecite krompir.1alijte umućenom pavlakom i vrelim uljem. "ipajte u pleh. %ostupak ponovite dok imate materijala.50 g maslaca so po ukusu . "lužite toplo. -do&'o stavite listove maslaca. "lužite toplo. %ecite u pećnici 1 sat na #$$c.P#karsk! kro-p!r 2kg krompira .1 dcl vode so po ukusu .300 g suve slanine . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c. Francusk! kro-p!r 1 kg krompira .

posolite i pospite parme&anom. "juvajte jaja. procedite i rastavite na cvetove kar9iol.Kobasice isecite na kolutove. cvetove kar9iola i kobasice.1%2 l bešamel-sosa . +apravite bešamel6 sos. 1alijte bešamel6sosom.4 jajeta . pobiberite. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c.so po ukusu .150 g kobasica .-do&'o stavite maslac i&re&an na listove. 17$ .Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 500 g prokelja !šprosli" .4 jajeta . U vatrostalnu posudu pore*ajte jaja prese!ena napola. posolite i rasporedite maslac se!en na listove.biber po ukusu -barite i procedite prokelj."kuvajte jaja.150 g praške šunke .sosa .1%2 bešamel. Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol!1kg" . U vatrostalnu !iniju pore*ajte jaja prese!ena. Isitnite šunku.+apravite bešamel6sos.so po ukusu . šunku i prokelj. "lužite toplo.50 g maslaca . 1alijte bešamel6sosom.na polovine. pobiberite.50 g maslaca . "lužite toplo. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c.biber po ukusu -barite.

200 g kisele pavlake . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na 1<$ c.1 veza peršuna .biber . pa pripremljenu masu i dru'u polovinu prženih patlidžana.200g punomasnog ov'ijeg sira .%olovinu patlidžana ispržite na ulju.(odajte oljušten i na kocke ise!en paradaj&.3 glavice crnog luka so po ukusu .250 g suve slanine . U taj prostor stavite krišku slanine. %rodinstajte.biber po ukusu -perite krompir i i& svako' i&vadite po krišku 3 osmina krompira4.100 g sira +ete . U vatrostalnu posudu stavite polovinu prženih patlidžana.2 paradajza . Gr&ka -usaka #' -#sa 1 kg plavog patlid$ana .S#l%a&k! kro-p!r 1 kg krompira jednake veli'ine .origano -perite patlidžane i isecite na koturove.sora. %osolite i pobiberite. dodajte kiselu pavlaku i jaja. U nedostatku o'njišta možete peći u pećnici.ulje . Iscedite. Isitnite luk. naribajte sir. I&'nje!ite 9etu. 1alijte dru'om polovinom mešavine sira i jaja.3 jajeta .timian . "vaki krompir umijte u aluminijumsku 9oliju i pecite u žaru od vinove lo&e.60 g tvrdog sira .1 glavica crnog luka . %olovini ove mešavine dodajte propasiranu masu i sve dobro i&mešajte.3 babure . paprike i kolut luka. prohladite i ispirirajte u mikseru. (obro &amešajte. %osoljene ih ostavite 3$ minuta. dru'u polovinu patlidžana i dodajte sve &a!ine. 171 .so .

2 dcl ulja . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c. red prženo' kelja.150 g 'varaka . "ve i&mešajte.so po ukusu .1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . %unite krompire nadevom.biber po ukusu!krupno mleven" -perite krompir. %onovite postupak. P#&#n! k#l% na -anas(!rsk! 2 glavice kelja !srednje veli'ine" .Kro-p!r sa s!ro.200 g kajmaka . "lužite toplo. 1atim u vatrostalnoj !iniji slažite redom. i mrvice. "vaki komad uvaljajte brašno. stavite kapice od krompira i svaki posebno uvijte u aluminijumsku 9oliju.3 jajeta . Iseckajte !varke. jaje.150 g maslaca . &a!in od sušeno' povrća. jaja. 17# . so i biber.%ržite na u'rejanom ulju. i&'nje!ite sir.biber po ukusu -barite 'lavice kelja u slanoj vodi. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.100 g brašna 100g mrvica od hleba .! &$arc!-a u /ol!%! 1 kg krompira .so po ukusu . -dsecite trećinu u&duž i i&dubibte svaki krompir. "lužite odmah. dodajte kiselu pavlaku. 7ed listova maslaca.pa red kajmaka.200g punomasnog kravljeg sira ."vaku 'lavicu isecite na B komada kao tortu. %a&ite da ne bude suviše mekan.1 kašika kisele pavlake .

Kro-p!r sa o-l#( -asl!na-a *00 g krompira . 1alijte krompir i pecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.2 $umanca .koji obložite ostacima slanine.so po ukusu .Kro-p!r sa puno-asn!. U'rejte ulje i umešajte u nje'a biber i so. pa krompir. +a njih naslažite polovinu krompira.1a!inite po ukusu.krupni biber . (no vatrostalne posude obložite polovinom listova slanine.biber po ukusu -barite oljuštite i isecite na kolutove krompir.3 kašike ulja.dodajte iseckane masline i pecite manje omlete.s!ro1kg krompira .1 dcl ulja ."laninu i&režite na tanke listove.U !iniji i&mešajte sa žumancima i i&ribanim lukom.3%4 punomasnog kravljeg sira .2 paradajza . "lužite toplo. 175 . "lužite toplo.100g crnih maslina .so .1atim stavite i&'nje!en sir. i&vadite sredinu i koru isecite na kocke.%aradaj& oljuštite. %ospite dru'u polovinu paradaj&a.200g suve slanine . Ukrasite sa svežim bosiljkom.1 glavica izribanog crnog luka ."ir i&'nje!ite.%olovinu paradaj&a pomešajte sa masom krompira.sve$i listovi bosiljka ! za ukras" Krompir oljuštite i na krupno i&rendišite.

1#5 dcl. Hmentaler isecite na komadiće.4 jajeta . -do&'o stavite sir. kobasice na kolutove.150 g suve slanine . a pe!urke na tanke listove.Kada su obe strane reš pe!ene 3kao po'a!a4 služite toplo. a preko nje'a listove maslaca. pe!urke i kobasice. U poseban ti'anj &a rosti3dva poklopljena ti'anja4 propržite na ulju iseckanu slaninu.so biber -ljuštite krompir i i&rendišite 'a krupnije 3kao jabuke4.1 dcl ulja 1%2 kaši'ice muškatnog oraš'i&a .100g maslaca . .biber po ukusu -barite.200g suvih kobasica . 1atim sir.ulja .so po ukusu . so i biber.! p#&urka-a 3%4 krompira . 8$a%carsk! kro-p!r 5ros(!6 5 ve&ih krompira .300 g po'uraka šampinjona .Kro-p!r sa #-#n(al#ro. "lužite toplo. Vatrostalnu posudu namažite maslacem.biber 17. samo pred kraj pe!enja 'ornju stranu pospite malo stru'anim tvrdim sirom i stavite # jajeta 3&adve osobe4.300 g ementalera .(obro i&mešajte. 1alijte vrelim uljem i pecite u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.1#5 dcl ulja . %osolite pobiberite i natrunite oraš!ić. "tavite prvo red krompira. oljuštite i isecite na kolutove krompir. 7!r!)ka $ar!%an(a 0 %otpuno isti postupak.%onavljajte dok imate materjala."tavite krompir. %ecite prevrćući poklopljen ti'anj 1 minuta.150 g tvrdog sira so . Kro-p!r -a%ka*Bul# 3%4 kg krompira .%oklopite i pecite minuta.

Coš malo pecite poklopljeno i služite toplo. Krompir mora dobro da odmekne. %romešajte.+a kraju odo&'o ra&bijte jaja i pospite stru'an sir.posolite i pobiberite. 17/ ."tavite 'a na vrelo ulje u ti'anju.Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove.

100 g brašna .pobiberite i pržite na vrelom ulju.2 jajeta . -stavite # sata da miruje.2 dcl ulja .an 3 patlid$ana .150 g brašna .%ore*ajte u ravnu posudu i svaki režanj posolite krupnom solju.%ržite na vrelom ulju.biber po ukusu -barite u slanoj vodi kar9iol. %osolite. 177 . Po3o$an# papr!k# 1 kg paprika .so po ukusu . Uvaljajte svaki komad u brašno i umućena jaja. Uvaljajte u brašno i&mešano sa &a!inom od sušeno' povrća i jaja. %osolite. "lužite toplo.2 dcl ulja .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .pobiberite i pospite ori'ana. %ore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti i pospite parme&anom.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu biber po ukusu Ispecite paprike na plotni i oljuštite ih.Po3o$an kar/!ol 1 kar+iol .50 g parmezana .I&vadite seme i peteljku. "lužite toplo. Isperite posoljene par!iće i iscedite ih. pobiberite i pospite bosiljkom.posolite.so po ukusu .%oklopite i pritisnite te'lom od # k'. Uvaljajte u brašno.150 g brašna .3 jajeta .umućena jaja i pržite na vrelom ulju.biber po ukusu -perite plave patlidžane i u&duž ih isecite na režnjeve debljine 1 cm.2 jajeta .-hladite i rastavite na cvetove.2 dcl ulja prstohvat origana . "lužite toplo. Po3o$an pla$! pa(l!d.

1 kaši'ica za'ina od sušenog povr&a .2 ve&a krompira . lovor.sok od 1 limuna .150 g suve slanine .a 1 kg spana&a .50 g maslaca .šar'arepe.1 manji koren celera .P!r# od spana. stavite biber u &rnu i nalijte sa3 litra vode. &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplim mlekom stalno mešajući. 1alijte uljem i sokom od limuna.-cedite.so po ukusu . %osolite. i&re&annu slaninu na komade i kobasice na kolutove. -dmah služite.4 šargarepe . Čor as( pasul% sa pr#sn!. %ospite biberom i posolite.2 korena od peršuna .Upržite 'a na maslacu.so po ukusu .luko500 g $utog pasulja . rebarca. celer.200g suvih kobasica .1 kaši'ica aleve paprike -2 lista lovora .500g crnog luka .peršn. K#l% sa kro-p!ro1 glavica kolja .biber po ukusu !krupno mleven" -barite i sameljite spanać. "lužite toplo.300 g suvih svinjskih rebara .2 paštrnaka .1 kaši'ica brašna .3 dcl mleka .beli biber po ukusu -ljuštite i isecite na kocke krompir.1 'lavicu ucelo crno' luka.Kuvajte još 1 minuta. %osolite.1 suva svinjska kolenica .so po ukusu .Kuvajte 'a 1$ minuta. pobiberite i kuvajte minuta. 172 . (odajte krupno se!en kelj.0#5 dcl ulja .Kuvajte dalje dok pasulj i meso ne omeknu.Kad proklju!a prvu vodu bacite. paštrnak.(odajte brašno.biber po ukusu !u zrnu" "tavite pasulj da se kuva. U veliki lonac stavite poluskuvan pasulj.1#5 dcl ulja . 1 kolenicu prethodno opranoj u mlakoj vodi.

:rni luk i&režite na kolutove. 178 ."tavite svakom 'ostu u tanjir. %reko presno' luka sipajte pasulj. "lužite u& toplu po'a!u.

Umutite pavlaku sa brašnom i polako dodajte u vruće so!ivo.biber "o!ivo potopite u hladnu vodu i ostavite da prenoći. posolite."lužite toplo.Čor as(o so&!$o 500g so'iva .1 glavica crnog luka .prstohvat natrunjenog bosiljka .2 tikvice . :rni luk isecite na kolutove. "ipajte !orbu u kojoj se kuvalo so!ivo.4 paradajza .100g suve slanine .2 glavice crnog luka .200g crnih maslinki .1 kašika kapra . (odajte seckan luk. Pr. %ospite prma želji parme&ana.#no po$r.1 veza peršuna .prstohvat origana . kapar. perlšun i sve prodinstajte. iseckane maslinke i seckan peršun.1 veza peršuna . "utradan i&menite vodu.dodajte sitno se!ene krastavce. "lužite toplo.biber po ukusu Isecite paprike i tikvice na u&dužne tanke kriške.so po ukusu . "laninu isecite na re&ance.#n# papr!k# sa kapro.so .1 lovorov list .3 zelene duga'ke paprike .dodajte lovorov list i kuvajte dok so!ivo ne omekša.200g kisele pavlake 30 g brašna .2 dcl ulja .! -asl!nka-a 1 kg paprika .1 glavica crnog luka . 179 . Pr. %ržite 1$ minuta.2 dcl maslinovog ulja .100g struganog parmezana .2 kašike kapra . luk.# 3 crvene suga'ke paprike .(odajte oce*eno so!ivo i dalje dinstajte.so po ukusu biber po ukusu %aprike isecite u&duž na štapiće.Kuvajte još 1$ minuta.%ržite ih u vrelom uljlu.2 kisela krastavca . %aradaj& oljuštite i o!istite od semena.

%aradaj& dodajte na kraju.pospite bosiljak i ori'ano. "lužite odmah. Kada je povrće 'otovo.U'rejte ulje i pržite &ajedno povrće. 12$ . posolite i pobiberite.

-pet kašiku &a!ina od sušeno' povrća. listove osiljka.1 kg plavog patlid$ana 1 kg paradajza . U'rejte ulje i propržite plavi patlidžan.100 g parmezana . -vaj postupak ponavljajte dok ne istrošite materijal. dinstajte još? minuta.2 veze peršuna .so po ukusu . %osle 'a operite i iscedite. -ljušten i na kolutove ise!en pajadaj& stavite preko paprika. %ecite u pećnici $ minuta na ##$I:. (odajte ori'ana.-tklopite. %lavi patlidžan prethodno iseckajte na kockice. -hladite .200 g topljenog sira . %ospite kašiku &a!ina od sušeno' povrća. pritisnite te'lom od # k' i ostavite # sata da odstoji.1 kg paradajza . kolutove topljeno' sira. &atim paprike se!ene na kolutove. iscedite i stavite 'a na paradaj& kao poslednji sloj.pobiberite i natrunite peršun. Tor(a od pla$og pa(l!d. i dalje ne mešajući. -ljužtite i isecite na kriške paradaj& i kuvajte be& masnoće 1 sat.1%2 kaši'ice origana . 1atim re*ajte plave patlidžane. (instajte poklopljeno ne mešajući 1 sat.so po ukusu biber po ukusu %lavi patlidžan isecite na u&dužne kriške 1 cm debljine.ana 4 plava patlid$ana . biber i seckan peršun. ostavite da odstoji # sata.3 kašike za'ina od sušenog povr&a .biber po ukusu U šerpu nalijte ulje.1 kg paprika . pospite 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća. 121 .2 jajeta .Dal-a(!nska %an!%a 3 dclmaslinovog ulja . posolite krupnom solju.1#5 dcl ulja . služite hladno. posolite. U podma&anu vatrostalnu !iniju stavite prvo paradaj&e. %aradaj& je 'otov kada uvri na polovinu.20 listova sve$eg bosiljka . # kašike umućenih jaja i pspite parme&ana. soli i bibera. malo bibera i seckan peršun.

biber po ukusu -d kukuru&no' brašna napravite ka!amak. (odajte supu i sirće.1 kašika sir&eta .200 parmezana u komadu 300 g kukuruznog brašna .3 jajeta . %ecite u pećnici na umerenoj toploti ?$ minuta. "lužite toplo. 1alijte uljem.50g parmezana .1 dcl bistre supe .%ropržite nekoliko minuta na maslacu. 12# . %osolite i pobiberite.biber po ukusu -ljuštite tikvice i isecite na kolutove.P#&urk# sa par-#'ano500 g pe'uraka ! šampinjona " . T!k$!c# u sosu od %a%a 500 g tikvica . %osolite i pobiberite 'a . solju. -stavite na toplom. posolite i pobiberite.2 dcl ulja . cimetom.so po ukusu .1%2 kašike cimeta . red tanko se!enih pe!uraka i ped tanko i&re&ano' parme&ana. Kuvajte na pari. pospite parme&ana i &alijte sosom. "tavite tikvice u posudu i& koje ćete služiti. "lužite odmah.100 g maslaca . stalno mešajući dok se sos ne &'usne.so po ukusu . U vatrostalnu posudu stavite red ka!amaka. -vaj postupak ponavljajte dok imate materijala. Umutite maslac sa jajima.

Gra(!n!ran! kro-p!r 2 kg krompira . Isecite na režnjeve i propržite na # kašike ulja.biber po ukusu -ljuštite paradaj& i o!istite 'a od semena.prstohvat morskog oraš'i&a . paradaj&. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ I:.* kašika maslinovog ulja .so po ukusu . pospite parme&anom i služite toplo.100 g maslaca .biber po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kolutove.1 l mleka . "lužite toplo.3 glavice crnog luka .50 g parmezana . Vatrostalnu posudu namažite maslacem i re*ajte tikvice. i odo&'o stavite tanke listove maslaca i kajmaka. 1alijte 'a kuvanim hladnim mlekom.(50 g paradajza . 125 . Kada je 'otov.so po ukusu . -do&'o stavite listove preostalo' maslaca. U topao bešamel6sos umešajte jaja i stru'ani emantaler. "ve dobro i&mešajte. luk i sve prelijte sosom.6 jaja . Krompir stavite u &emljani *uve! predhodno nama&an maslacem. %osebno propržite seckan luk na # kašike ulja. . 1ap#&#n# (!k$!c# 1 1%2 kg tikvica . %ecite u pećnici na umerenoj toploti # sata.ikvice i&režite na kolutove i propržite na ? kašike ulja.50 g ementalera . pobiberite i pospite morskim oraš!ićem.200 g mladog kajmaka .%osolite.1%2 l bešamel sosa .

kajmaka.a ! s!ra 125 g margarina -1 šolja brašna .300g punomasnog kravljeg sira . (odajte umućeno' maslaca.(odajte žumanca. propržite na maslacu sa &a!inom od sušeno' povrća. "ve i&mešajte. -hladite i i&dubite.biber U'rejte mar'arin. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat i 1$ minuta na ##$I:.so po ukusu .ome dodajte o!išćen spanać.biber po ukusu U&dužno isecite trećinu plavo' patlidžana i obarite u slanoj vodi.+adevajte ovom masom plave patlidžane.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .%obiberite i posolite. "lužite toplo ili hladno. %ospite parme&anom i spustite u posudu na u'rejani maslac.5 jaja . )eso plavo' patlidžana i&'nje!ite. Rola( od spana.. i&'nje!en sir i sne' od belanaca.an pun%#n s!ro6plavih patlid$ana . -hladite. "ve malo prokuvajte. mleko. %ecite u pećnici #$ minuta na #$$ I:.100g kajmaka .2 šolje mleka .50 g parmezana . "lužite toplo.0#5 kg presnog spana&a 500 g sira +ete . biber i so.so . i&'nje!eno' sira. 12.Pla$! pa(l!d. +amažite alu6 9oliju maslacem i pospite brašnom. -hladite. dodajte brašno i malo 'a propržite.)asu i&ru!ite i upakujte u obliku rolata. .150 g maslaca .

Papr!k# pun%#n# s!ro1 kg paprika .(alje pecite još 3$ minuta. Umutite i&'nje!en sir jaja.4 kašike maslinovog ulja . Kašikom napravite ? udubljenja. posolite i pobiberite.250 g kisele pavlake .4 zrna bibera .4 jajeta . 12/ . %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.3 jajeta . pospite kiselom pavlakom i u svako udubljenje stavite po 1 jaje.200g kisele pavlake .so po ukusu .so i biber. -hladite.%ospite alevom paprikom.+adevajte paprike. "lužite odmah.1 kaši'ica aleve paprike . U plitak vatrostalni sud prethodno podma&an uljem rasporedite spanać.1 veza peršuna . dok se jaja ne &apeku.250 g punomasnog ov'ijeg sira ."lužite hladno.1dcl ulja . %ecite u pećnici 1 minuta na1<$I:.1atim &alijte kiselom pavlakom.250 g punomasnog kravljeg sira .%oklopite i dinstajte spanać u sopstvenom soku 1$ minuta.seckan peršun.so po ukusu .&a!in od sušeno' pvrća. %ore*ajte paprike u vatrostalnu podma&anu posudu. 'rubo 'a isecite. %a&ite da žumanac ostane ceo i nje'a stavite &rno bibera.(odajte vode.kašika za'ina od sušenog povr&a ."a%a na l!$ad! s$#(og Augus(!na 1 kg spana&a .biber po ukusu -perite spanać i mokar stavite na vruće ulje u kojem se i&dinstao sitno se!eni luk.1 glavica crnog luka .2 glavice crnog luka .biber po ukusu -!istite i i&dubite paprike.luk. Kad je spanać omekšao.

Pasul% pr# ranac 600g krupnog palulja !tetovca" .1 kašika za'ina od sušenog povr&a -so po ukusu . pospite 1 kaši!icu aleve paprike.+a krajevima &asecite malo da bi tikvice mo'le da stoje uspravno kao !ašice. +a # dcl ulja i&dinstajte seckan luk.50 g parmezana . ocedite 'a i prohladite.+adevajte tikvice.-hladite i služite hladno. %onovite postupak dok imate materijala. U &emljani *uve! re*ajte pasulj.biber po ukusu !krupno mleven" "tavite pasulj da se kuva. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$I:.&a!inom od sušeno' povrća. luk.4 dcl ulja 3 kaši'ice aleve paprike .1 veza miro ije .300g punomasnog sira .bibiera i soli.Kada je pasulj 'otov. 1avršite sa pasuljem.2 kašike kapra . &alijte uljem i pecite u pećnici 1 sat na #$$ I:. T!k$!c# pun%#n# s!ro1 kg tikvica manjih . &atim &alijte malo uljem.2 kašike kisele pavlake . seckanom miro*ijom. "lužite hladno. pavlakom.1 dcl maslinovog ulja .so po ukusu . I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom. 127 .biber po ukusu %repolovite i i&dubite tikvice.1 kg crnog luka . parme&anom. solju i bibierom. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.

%ecite u pećnici 1 minuta na # $ I:.1 dcl ulja .2 dcl slatke pavlake %lave patlidžane u&duž prepolovite. (odajte sitno se!en paradaj& be& semena. %reostalu masu rasporedite okolo patlidžana u vatrostalnoj posudi. Veći deo patlidžana i&dubite i i&va*eno meso isitnite. paradaj& i bosiljak i još dinstajte. Kašastu masu plavo' patlidžana i&mešajte sa povrćem. -vom masom nadevajte plave patlidžane i poklopite ih kapicama.2 dcl ulja .2 babure .ana *00 g plavih patlid$ana .>elatinu istopite u toploj vodi. &a!inite i pospite maslinovim uljem. /uk prodinstajte na ulju. %aprike.manja crvena paprika . Pla$! pa(l!d.biber .1#5 dcl vode . )ožete služiti toplo ili hladno.1 kašika seckanog lista bosiljka . "lužite hladno.-cedite ih i ohlladite.so .)us sipajte u poudu i hladite u hladnjaku B sati. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ c.Mus od pla$og pa(l!d. cukini.an pun%#n po$r.seckan peršun i celer. 122 .1 dcl maslinovog ulja manja $uta paprika . Ce&'ro plavo' patlidžana i&vadite i u mikseru i&pirirajte.1 paradajz . biber i prethodno obaren pirina!.1 glavica narendisanog crnog luka ."ve i&mešajte.list bosiljka i paradaj& isecite na komadiće.120 g pirin'a .2 paradajza .1 kaši'ica $elatine .so po ukusu . (odajte ulupanu slatku pavlaku3šla'4. I&dinstano povrće ohladite.1 veza celera .#4 plava patlid$ana . cukini. +a 1 dcl ulja propržite seckan luk. meso plavo' patlidžana. so."ve i&mešajte sa masom. %resecite ih u&duž &a trećinu.manji cukini .1 veza peršuna .%revrnite na tanjir i vadite modlom &a po'a!ice.4 glavice crnog luka . dodajte paprike.biber po ukusu -barite plave patlidžane.

3 jajeta . pospite seckanim lukom. "vaku krišku krompira uvaljajte u brašno.2dcl mleka .3 dcl ulja .200 g crnog luka -1#5 dcl ulja .1 dcl vinskog sir&eta -ljuštite krompir i isecite u&duž na B delova. 1atim postepeno sipajte vruće mleko ne prekidajući mućenje mikserom. I&dinstajte luk na ulju samo da omekša.-stavite u marinatu #? sata. (odajte krompir. ocedite 'a i i&'nje!ite. Mar!n!ran! kro-p!r 1kg krompira . umućena jaja. R#s(o$an kro-p!r 1 kg krompira . mrvice i pržite na u'rejanom ulju. Kuvajte u slanoj vodi.100 g mrvica od hleba .125 g maslaca . )utite ru!nim mikserom dodajući komade maslaca. Kada je kuvan. sirćetom. 128 . "lužite hladno. Ispržene krompire re*ajte u vatrostalnu posudu.3 glavice luka . Kada pire postane buav kao krem posolite 'a i odmah služite.150 g brašna .stalno mešajući. -dmah služite.prelijte uljem. posolote i pobiberite.so po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kocke. so i promešejte na toploti.Kro-p!r p!r# 1kg krompira .so po ukusu -barite oljuštite i i&'nje!ite krompir.2 kaši'ice aleve paprike . %ospite alevu papriku.

a pra&iluk na kolutove. "lužite toplo. %ospite pra&iluk i slaninu u posudu u koju ćete služiti.%ospite sirom. S(rugan# (!k$!c# 1 kg tikvica . Kada su tikvice 'otove.(odajte cele naseckane ve&e miro*ije i peršuna kao i 'lavicu luka i baburu ucelo.so po ukusu .1 veza miro ije . posolite i ostavite 1 sat da stoje. u&vadite miro*iju. -cedite i stavite na vrelo ulje. peršun.50 g tvrdog izrendisanog sira Iseckajte slaninu na komadiće.500g paprika . I&rendišite tikvice na krupno.so po ukusu .200g kisele pavlake .100g suve slanine . -ljušten i na tanke kolutove se!en krompir pore*ajte preko pra&iluka i slanine.biber po ukusu 129 . presecite u&duž napola i i&bacite seme.&alijte bujonom i pavlakom. %osolite i pobiberite.luka . %obiberite i dinstajte 3$ minuta. Umutite kiselu pavlaku.1#5 dcl ulja . %ecite ?$ minuta na #$$I:.1 glavica crnog luka .1 kašika maslaca .ar papr!ka) 1 kg paradajza . luk i baburu.2 jajeta .biber po ukusu -ljuštite tikvice.2 dcl bulona .1 glavica crnog .biber .so . %ropržite na maslacu slaninu i pra&iluk.1 struk praziluka .M!n3#nsk! gra(!n!ran! kro-p!r 0#5 kg krompira .1 babura .1 veza peršuna .1 veza peršuna .1 dcl ulja . B#.200 g kisele pavlake .

(odajte # umućena jaja. 18$ . biber i so.(instajte 1 minuta.%ropržite na ulju seckan crni luk i paprike. (alje dinstajte 1 minuta.i&mešajte. (odajte oljušten i iseckan paradaj& seckan peršun. "lužite odmah.

so i biber.2 struka bosiljka . %ecite 1 sat na #$$I:. .500g crvenog luka . solju i malo vode dok ne omekša. +a jednu polovinu testa stavite ovaj nadev.biber po ukusu .biber po ukusu %asulj kuvajte dok proklju!a.so po ukusu . Papula 500g pasulja .100g ogrozda . "lužite hladno. 181 . uljem. i&'nje!enim sirom. seckanim o'ro&dom."ada spustite luk i kuvajte &ajedno dok pasulj ne omekša.200g svinjske kobasice . isitnite pomešajte sa lukom. %reklopite testo.2 glavice crnog luka .150g punomasnog kravljeg sira . -cedite pasulj i propasitajte 'a. Išarajte viljuškom i premažite žumancetom.1 dcl ulja .Tor(a od '#l#n!)a !' da$n!na 200g blitve . propržite pasirani pasulj.litvu isecite na re&ance. dodajte alevu papriku. /uk isecite na kolutove i kuvajte sa bosiljkom.litvu dobro ocedite.2 dcl ulja . .1 $umance . posolite i ostavite 3 sata da odstoji u& !esto mešanje. U'rejte ulje. na krajevima 'a slepite i stavite u podma&anu tepsiju.2 kaši'ice aleve paprike .so po ukusu .esto &a po'a!u rastanjite duplo od veli!ine tepsije. solju i biberom. %rvu vodu bacite i nalijte vrelom vodom.testo za poga'u!recept br/414" .

(instajte # sata na umerenoj toploti povremeno mešajući.50 g maslaca . -barite 'a u slanoj vodi.%ropržite na ulju slaninu seckanu na kockice. Bar#n k!s#o kupus 1 kg kiselog kupusa u glavici . sokom od limuna i umućenom kiselom pavlakom sa biberom.2 krompira . kim i oljuštene krompire.biber po ukusu Isecite kupus na veće komade.3 dcl ulja . Kuvajte 1 sat. 18# .so po ukusu .1 kaši'ica kima . -cedite. lovorov list i biber.(odajte kupus.Pod$arak 2kg kiselog kupusa u glavicama . K!n#sk! kupus 2 glavice kineskog kupusa .250 g suve slanine . pobiberite i služite toplo. "lužite toplo.biber po ukusu Isecite kupus na re&ance. %relijte 'a rastopljenim maslacem.sok od 1 limuna 200g kisele pavlake .1 lovorov list . Kuvajte 'a &ajedno sa slaninom iseckanom na kocke.so po ukusu .biber po ukusu Isecite kupus na re&ance3ne suviše tanke4.1 lovorov list 200 g suve slanine . ocedite i stavite u !iniju i& koje ćete služiti. (odajte lovor.

5im jaja po!nu da se &'rušavaju.1 veza peršuna . D!ns(an# p#&urk# 500 g pe'uraka!šampinjona" . (instajte dok 'rašak omekša.1 dcl bistre supe .Gra)ak sa -!ro2!%o500 g graška . (instajte dodajući supu. I&vadite luk i ve&u peršuna. &a!in od sušeno' povrća i parme&an. biber i &alijte vrućim mlekom.2 kašike mrvica od hleba . (odajte 1 dcl tople vide i dinstajte 1$ minuta. so i biber. jelo je 'otovo.50 g parmezana .1 veza peršuna .so po ukusu .1 glavica crnog luka . Umutite jaja.1 glavica crnog luka . Umešajte kiselu pavlaku. (odajte so.biber po ukusu %ropržite na ulju slanunu seckanu na kocke.500g graška . "lužite toplo. "lužite toplo. seckan peršun.200g kisele pavlake . Gra)ak sa %a%!-a 100g suve slanine .2 dcl mleka .1 kašikaza'ina od sušenog povr&a .so po ukusu biber po ukusu U'rejte ulje propržite 'rašak sa 'lavicom luka ucelo.0#5 dcl uljla . seckanom miro*ijom i ve&om peršuna 3 naseckano'4. (odajte seckan luk i 'rašak. so i biber. mrvice. "ipajte preko 'raška i la'ano i&mešajte.(instajte na umerenoj toploti #$ minuta.so po ukusu .1dcl ulja .biber po ukusu -perite i isecite na !etvrtine pe!urke. 185 . "tavite na ulje pe!urke.3 jajeta . "lužite toplo. &a!in od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza miro ije .0#5 dcl ulja .

-cedite.150 g pršute .100g punomasnog sira .1 dcl ulja . 18. "lužite toplo. &atvorite !epom od krompira.so po ukusu . "lužite toplo.2 dcl bistre supe .! sa k!s#lo. opet 'rumen sira i rin'licu. -stavite 'a u ljusci. %ospite seckanim peršunom i služite.* ringlica .Kro-p#r!.biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk i sitno se!enu slaninu.biber po ukusu -perite krompir i obarite 'a. Gra)ak sa pr)u(o500g mladog graška . žumance 3 pa&ite da se ne raspukne4.1 kaši'ica še&era .%obiberite. %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi #$ minuta. 1alijte umućenom kiselom pavlakom sa biberom i solju. "tavite 'rumen sira. (instajte 3$ minuta dodajući supe. (odajte 'rašak.biber po ukusu -!istite i operite krompiriće.* $umanaca .100g suve slanine . (instajte # minuta sa pršutom. Krompir i&dubite. biber i šećer. -cedite i ohladite.%ore*ajte u vatrostalnu posudu.1 veza peršuna . so.so po ukusu .1 manja glavica crnog luka . -barite ih u slanoj vodi. U 'otov 'rašak dodajte tanko se!ene pršute na re&ance. Pun%#n! kro-p!r! * ve&ih krompira .200 g kisele pavlake .pa$lako1 kg mladih krompiri&a . -dsecite vrh krompira kao !ep. .

(obro 'a ocedite i prosušite 'a papirnim salvetom. "lužite toplo. iseckanu šunku.1 kašika izrendisanog lešnika . oljuštite 'a i isecite na listove dobljine 1 cm.1 dcl ulja .2 kašike brašna .so .7#l#r po3o$an u s!ru 1 celer !cca 450 g" . Pun%#n parada%' * 'vrstih paradajza jednake veli'ine .60 g maslaca -perite celer. 18/ .2 jajeta .2 kašike parmezana . U slanoj vodi sa sokom od limuna kratko 'a obarite.1 $umance .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +adevajte paradaj&e.sok od 1 limuna . 1a!inite 'a i uvaljajte u brašno. dodajte parme&an. (odajte žumance i sve dobro i&mešajte. Ulupajte jaja. so i biber.1 kašika vlašca .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e.so po ukusu . poprskajte uljem i pecite u vatrostalnom sudu u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. meso paradaj&a. :eler uvaljajte u ovu masu i pecite na naslacu. seckan peršun.1 veza peršuna .1 glavica crnog luka 200g praške šunke . -hladite. &a!in od sušeno' povrća. +a ulju propržite seckan luk. "lužite toplo.biber. lešnik i isitnjen vlašac.

1 veza peršuna .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e. +adevajte paradaj&e.3 lista bosiljka .5 manjih tikvica .4 lista lovora . "lužite toplo.2 kašike kisele pavlake .1%2l belog vina . "lužite toplo. solju i biberom.50 g maslaca .1 kaši'ica maj'ine dušice . maj!inu dušicu. I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom.biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk. Kuvajte otkriveno na umerenoj toploti $ minuta dok povrće ne omekša. seckan peršun.Parada%' sa s!ro* 'vrstih paradajza jednake veli'ine . lovor. dodajte na!etvoro ise!en paradaj&.2 kašike kapra . Kuvajte dok ne proklju!a. parme&anom.1#5 dcl ulja .2 babure .seckanim peršunom.1 kašika paradajz-pirea . paradaj&6pire.1 koren hrena . so i biber. Ra(a(u% 200 g crnog luka .1 veza peršuna . vino.300g punomasnog sira .3 plava patlid$ana .50 g parmezana .so po ukusu . bosiljak. 187 .nastru'anim hrenom.4 paradajza .so po ukusu . babure i tikvice ise!ene na kocke. %ore*ajte ih u maslacem nama&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici na umerenoj toploti 3$ minuta. pavlakom. (odajte plave patlidžane.

300g praziluka .300g blitve .oraš!ićem. +a ulju propržite iseckanu slanunu. blitvu.4 jajeta .2 glavice crnog luka . pra&iluk i spanać kuvajte odvojeno svako &a sebe. 1atim dodajte povrće i maslac.Poa(u 300 g kupusa .50 g maslaca .biber po ukusu Kupus.1 %4 muškatnog oraš'i&a .so po ukusu .250g kisele pavlake . kiselom pavlakom. dinstajte poklopljeno minuta. "ve sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici 3$ minuta na #$$ I:. biberom. %romešajte sa ulupanim jajima. )ožete služiti toplo ili hladno. -cedite i sve isecite na sitne komade i pomešajte. solju. (odajte seckan crni luk.300g spana&a 150 g suve slanine . 182 .

S4ANA TESTA 188 .

"lužite odmah. (odajte vruću neulupanu slatku pavlaku.dodajte maslac i isitnjen peršun. "ireve iseckajte na kocke i istopite u ulju i maslacu. 1alijte vruće špa'ete.150 g suve slanine ."talno mešajte.0#5 dcl ulja .8pag#(! a la Ro-ana 500 g špageta .Umutite maslac sa parme&anom.1 veza peršuna .4 dcl slatke pavlake .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. %osolite i pobiberite. -dmah služite.%ropržite je na ulju.so po ukusu . 8pag#(! sa s!r#$!-a 500 g špageta .0#5 dcl ulja . oce*ene špa'ete stalno mešajući.so po ukusu .100g parmezana .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "talno mešajući. %reko toplih špa'eta prvo prelijte prženu slaninu pa mešavinu pavlake i žumanca. "laninu iseckajte na kocke.4 $umanca .200g kisele pavlake . %osolite i pobiberite. 189 .2 dcl slatke pavlake . 8pag#(! 7ar onara 500 g špageta .1dcl mleka . U'rejte ulje i maslac. %osolite i pobiberite po ukusu.(5g maslaca . (obro sve i&mešajte. %ospite pršutom ise!enom na re&ance. )ešajte.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.250g raznih sireva za topljenje . %osebno umutite kiselu pavlaku.150 g pršute .Uspite vruće.so po ukusu .125 g maslaca .slatku pavlaku i žumanca.50 g maslaca . -dmah služite.dodajte mleko i pavlaku.100g kisele pavlake .

1 veza peršuna . -dmah služite.1%2 tube paradajz-pirea .1 veza peršuna . (odajte so.1 veza peršuna . -dmah služite.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "ve dobro umutite pa i&mešajte sa vrućim špa'etama.so po ukusu .+a oce*enom ulju propržite sardele.sitno seckan peršun. 19$ . %e!urke isecite na krupniju par!ad i dinstajte u ulju. (odajte &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun. .125 g maslaca . 8pag#(! sa (un%#$!no500 g špageta .4 oljuštena paradajza . Kada su 'otove. 8pag#(! sa p#&urka-a 500 g špageta .so po ukusu .ome dodajte i&'nje!enu tunjevinu.100g kisele pavlake .1 kutija tunjevine u ulju . pomešajte sa umućenom pavlakom.8pag#(! sa l!-uno500 g špageta . -cedite sardelu i tunjevinu.400g pe'uraka !šampinjona" . 1alijte vruće špa'ete sa pe!urkama.0#5 dcl ulja . naribanu koru od limuna i sok od limuna.bosiljak.sok od 2 limuna .kora od pola limuna . +a kraju ulijte umućenu pavlaku sa paradaj&6pireom. Umutite maslac da bude penast.200 g kisele pavlake . stalno mešajući.so po ukusu .1 kutija sardela u ulju .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. %osolite i pobiberite po ukusu.so bober i sitno seckan peršun.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. (odajte paradaj& i kuvajte 1$ minuta. biber.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika natrunjenog bosiljka .

-dmah služite. 191 ."a ovim prelijte špa'ete.

1 glavica crnog luka .so po ukusu "kuvajte špa'ete.1dcl prošeka . %romešajte na tihoj vatri. stalno mešajući.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. (odajte slatku neulupanu pavlaku.2 lista kadulje .2 veze peršuna . lovor. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etama.so po ukusu . dodajte kavijar i sok od limuna. +a pari istopite maslac.1%4 kaši'ice origana .100 g maslaca .8pag#(! sa sard#lo500 g špageta .5rok/or-6 400 g špageta .sok od 1%2 limuna . %osolite po ukusu. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. %osolite. -dmah služite. %a&ite da se mno'o ne &'usne.0#5 dcl crnog vina . "eckan luk i peršun i&dinstajte na ulju. -dmah služite.0#5 dcl maslinovog ulja .100 g maslaca .bosiljak.4 sve$a paradajza . %osudu stavite na paru i u njoj istopite maslac i isitnjen sir. %osolite i pobiberite po ukusu. +a kraju dodajte vino i prošek.1 list lovora . (odajte paradaj&.1 kutija sardela u ulju . kadulju. ori'ano i isitnjene sardele.200 g sira %rok+or ili gorgonzola% .0#5 dcl belog vina . -dmah služite.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. 19# .6 kašika kavijara .1 kaši'ica istrunjenog bosiljka . 8pag#(! sa ka$!%aro500 g špageta .1#5 dcl slatke pavlake . 8pag#(! sa gorgon'olo.so po ukusu .

1 dcl ulja . U šerpi &a'rejte ulje i i&dinstajte na njemu seckan luk. majone&. Vruće špa'ete stavite u šerpu i promešajte na vatri nekoliko puta.2 kašike kapra .2 glavice crnog luka .10 kašika maslinovog ulja .soso500 g špageta . 195 . "kuvajte špa'ete. -do&'o pospite bibera po ukusu.luko500 g špageta .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "vako sebi sipa hladan sos na vruće špa'ete.1 kutija ringlica u ulju .so po ukusu . (odajte sitno seckan luk. sitno se!ene maslinke.so i biber. sitno se!en peršun. ulje."utradan u& preliva i&bacite velike komade paradaj&a. -dmah služite.1kg paradajza . prethodno i&'nje!ene i so prema potrebi. %rilikom serviranja špa'ete pospite i&'nje!enim ov!ijim sirom. sitno se!en kapar. 8pag#(! sa crn!.4 glavice crnog luka . "lužite odvojeno sos.8pag#(! sa 3ladn!.1 tuba majoneza !*5g" 1 veza peršuna .biber po ukusu %aradaj& oljuštite i i&'nje!ite 'a u posudi.so po ukusu . seckan peršun.1 veza peršuna . "ve dobro i&mešajte i ostavite u hladnjaku da prenoći. rin'lice.150 g ov'ijeg prevrelog sira .100g zelenih maslinki .

8pag#(! sa p#r)uno.300 g oljuštenog paradajza 1 veza peršuna .2 veze peršuna .1 kutija ringlica u ulju .2 veze miro ije . malo i&dinstajte i dodajte paradaj& be& semena. (odajte so.100g maslaca .100 g kisele pavlake .pa odmah prelijte sos. seckan crni luk. 19. peršun. %rvo ih i&mešajte sa maslacem i rin'licama.biber po ukusu I&mešajte maslac sa rin'licama da se masa i&jedna!i i postane buava.100g maslaca .biber po ukusu !krupno mleven" (obro umutite maslac.so po ukusu . .so po ukusu . "kuvajte špa'ete i vruće pomešajte sa pripremljenom masom.0#5 dcl ulja .2 glavice crnog luka . -dmah služite.! -!ro2!%o500 g špageta . "ve dobro i&mešajte. "kuvajte špa'ete.-stavite da se kuva 1$ minuta. sitno se!enu miro*iju i peršun. -dmah služite. (odajte so i biber.8pag#(! sa r!ngl!ca-a 500 g špageta . "tavite na vatru ulje. kiselu pavlaku. biber.

so po ukusu .1dcl ulja .1%2 tube pirea od paradajza . -stavite 'a da baci klju!. ori'ano i paradaj&. (odajte pire od paradaj&a i dobro i&mešajte.1 kašika brašna .so po ukusu . U dru'oj posudi na preostalom ulju i&dinstajte se!en crni luk. meso. 8pag#(! sa parada%'o. I&mešajte dinstovano meso sa sosom od paradaj&a. pe!urke.1 veza peršuna .2 kašike ulja .200g oljuštenog paradajza . (odajte proprženu šunku.1 dcl crnog vina . +alijte bujon.300g mlevenog june&eg mesa .1 veza peršuna . "kuvajte špa'ete i vruće umešajte da 'otovim prelivom -dmah služite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . celer. U posebnoj posudi stavite da se u'reje ulje i propržite brašno. šar'arepu.250 g mlevenog gove eg mesa .biber po ukusu %ropržite seckanu šunku na ulju.2 dcl bujona .100 g praške šunke . peršun.8pag#(! sa -#so500 g špageta .1 kaši'ica origana . (odajte vino. so i biber i dinstajte 1$ minuta. Kuvajte na umerenoj temperaturi #$ minuta. -dmah služite.biber po ukusu I&dinstajte na ulju meso.1 šargarepa .! -#so500 g špageta . 19/ . "kuvajte špa'ete i promešajte sa 'otovim prelivom od mesa i paradaj&a.1 celer .50 g pe'uraka 1%2 glavice crnog luka . &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.

"kuvajte špa'ete.1 ljuta papri'ica . -dmah služite.papri!icu.esto dobro &amesite i ostavite 1 minuta da odmori. (odajte so. so. P#l%-#n! po s! !rsk! testo: 250 g brašna .3 dcl hladne vode . 7a&vijte 'a u tanku ju9ku kao &a re&ance. 1a nadev sameljite meso i luk. %eljmene kuvajte u klju!aloj vodi kako je predve*eno u po'lavlju o kuvanju testa. Kuvati sos.biber po ukusu !krupno mleven" .2 jajeta .8pag#(! a la Ma(r!&ana 400g špageta .sok od 1 limuna .1 manja glavica crnog luka . oce*ene peljmene prelijte umućenom kiselom pavlakom sa limunom i biberom. "lužite toplo.Vadite modlom &a kru'ove ili kocke.1 kaši'ica soli nadev: 150 g svinjskog mlevenog mesa .3 kašike hladnog mleka . biber i mleko. promešajte sa sosom i stru'anim parme&anom. tiho na vatri #$ minuta. oljušten paradaj&. 197 .4 kašike ulja . Kada su peljmeni oblikovani.. "tavite nadev i oblikujte.so po ukusu biber po ukusu preliv: 250 g kisele pavlake .so +a ulju propržite iseckanu na kocke slaninu. 1amesite masu i s njom nadevajte taške.ople.100 g mesnate slanine .0#5 kg paradajza . ostavite ih nekoliko dana u &amr&iva!u 3&amena &a "ibir4.2 manje glavice crnog luka . ili torteline 3kao male ki9lice4 ili taške.60 g parmezana . (odati seckani luk.150 g mlevenog june&eg mesa .150 g mlevenog tele&eg mesa .

0#5 dcl ulja "ve sastojke dobro umutite.150 g tvrdog sira . I&mešajte sa 'aluškama.0#5 dcl mleka . +okle su kuvane kada isplivaju na površinu.2 jajeta .brašno koliko popije . %rocedite nokle.0#5 dcl ulja .200g spana&a . Kaši!icom oblikujte nokle.Galu)k# sa spana. U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom..1%2 šolje obarenog i isitnjenog spana&a . %olako dodajte brašno stalno muteći.#300g galuške . 192 ./upajte testo varja!om 1 minuta. Nokl# 150 g brašna .prstohvat soli Umutite jaja.1 kašika ulja .so .biber "kuvajte 'aluške al dente. (obro ocedite. U'rejte ulje i maslac. mleko. -blikujte veli!inu po želji.ulje i so.esto ne sme biti suviše tvrdo. Kuvajte u vrijućoj slanoj vodi. "lužite toplo.1dcl ulja .a ! s!ra 1 šolja krompir-pirea .2 jajeta .1 šolja belog sira . Nokl# od spana. %omešajte sa toplom masnoćom. dodajte prethodno obareni spanać i nariban sir. "lužite toplo.50 g maslaca .so bibier .(odajte so i biber. U'rejte ulje i promešajte nokle.

%olako dodajte brašno stalno mešajući. "lužite toplo. /upajte testo varja!om 1 minuta. ocedite ih. Kn#dl# sa )unko1%2 l mleka . "pustite nokle na kaj'anu i promešajte samo jednom. mleko. 1apecite samo sa jedne strane ne mešajući. -blikujte veli!inu po želji.150 g brašna . U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom.150 g šunke .esto ne sme biti suviše tvrdo.1 veza peršuna . . +apravite kaj'anu od B jaja. Kuvajte nokle u klju!aloj vodi.prstohvat soli 2 jajeta . umešajte nokle.150 g brašna 1 veza peršuna .Kad nokle isplivaju.( supenih kašika ulja .bibier po ukusu Umutite # jajeta.50 g salame . B kašika ulja.4 jajeta . jaja. seckan peršun i biber.so prema ukusu Umutite testo od 3 jajeta.so po ukusu Umešajte mleko.50 g parmezana . "lužite toplo.Nokl# sa %a%!-a 150 g brašna . %ospite seckan peršun i parme&an. ulje i so. %olako sipajte na nokle stalno mešajući. brašno.0#5 dcl mleka .100 g mrvica od hleba . Umutite ? jajeta. Nokl# sa ka%gano7 jaja .7 kašika vode .3 jajeta .1 kašika ulja .1 dcl ulja . U'rejte ulje u šerpi. -blikujte knedle i obarite ih u slanoj klju!aloj vodi. 198 .100g maslaca . seckanu salamu. +okle su kuvane kada isplivaju na površinu. soli i brašna. A kašika vode. seckanu šunku.

i i&mešajte sa knedlama.propržite mrvice. "lužite toplo. 199 .(obro ih ocedite. Istopite maslac.

I&mešajte sa makaronima i pospite parme&anom.1%2 tube pirea od paradajza .300g kisele pavlake .a okolo napravite venac od naribano' trapista i parme&ana.300 g sirovih kobasica za pr$enje . -perite u hladnoj vodi i ostavite da se ocede i ohlade.1 veza peršuna .# d.250 g praške šunke .100g parmezana . "tavite u duboku !iniju i ostavite u hladnjaku da prenoći.(obro umutite dži'ericu.Kn#dl# od p!l#. %ropržite na maslacu.-blikujte ih kaši!icom i kuvajte u vrijućoj supi ili vodi.1 kašikica bibera so po ukusu )akarone skuvajte. U majone& umutite kiselu pavlaku. I&vadite meso i& creva &a kokobasice. #$$ . (odajte mleko.1 jaje . %olako i&mešajte sa makaronama.50 g parmezana .100g maslaca .3 jajeta .so po ukusu "kuvajte makarone. %re služenja i&ru!ite makarone na !iniju i oblikujte kupu.so .mrvice od ki+le !po potrebi" .1 kašika brašna . "lužite toplo.žumance.biber i mrvice da masa bude žitka.250 g trapista .pire od paradaj&a i biber. Vok!%#$! 3ladn! -akaron! 500g makarona ! grkljan'i&a" . %ospite sitno se!enom šunkom. Umutite sos majone& od 3 jajeta 3 recept br ?<G4. brašno i napravite ujedna!en sos. %eršun isitnite.1%4 mleka .so.3 dcl ulja .bibier +ožem ispasirajte pileću dži'ericu. "lužite hladno. (odajte sne' od 1 belanca.!g#r!c# 150 g pile&e d$igerice . Makaron! sa ko as!ca-a 500g kratkih makarona!grkljan'i&a" .

1atim poslažite ostatak makarona. (odajte sitno se!ene papri!ice.1 cukini !tikvica" .1 veza seckanog peršuna .2 paradajza .0#5 dcl ulja .150g suve slanine . +a maslacu propržite luk i slaninu na sitne komade.pospite pe!urke.2 kašike maslaca .1 dcl slatke pavlake .papr!&!c-a 500g makarona . #$1 .&alijte polovinom preliva i stavite # sira ise!ena u listovima. Makaron! sa uko$a&o- 250g makarona .50 g maslaca .2 ljute papri'ice .:ukin i paradaj& operite i isecite na tanke kolutove. isecite i prodinstajte na maslacu.poslažite polovinu makarona. &alijte ostatkom preliva i listovima preostala # sira &a ma&anje.muškat )akarone skuvajte ad dente.Makaron! sa l%u(!.200g kisele pavlake .4 komada sira za mazanje preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira .biber . preko njih kolutove cukina i paradaj&a.%ospite peršun."astojke &a preliv dobro umutite i &a!inite. %e!urke o!istite. iseckan paradaj& 3 oljušten4.bibier . %romešajte sa makaronima i služite toplo.4 jajeta . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ c.so .1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka . bosiljak i so.1%2 kg paradajza . -stavite da kuva 1 minuta.2 glavice crnog luka . Vatrostalnu posudu namažite maslacem.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte makarone. "lužite toplo.so .300g pe'uraka bukova'e .

%ospite parme&anom i peite 1$ minuta u pećnici na ## c. &a!in od sušeno' povrća. biber.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .500g sve$ih pe'uraka . (odajte pire od paradaj&a. pe!urke se!ene na listiće. Grkl%an! sa ko as!ca-a 500g grkljana .1 glavica crnog luka . "kuvajte 'kljane. %osebno umutite kiselu pavlaku sa žumancima i biberom.lovorov list i malo vode.150 g sira trapista . a &atim nalijte kiselu pavlaku. Umešajte sa sosom i stavite u vatrostalnu posudu.1 tuba pirea od paradajza . "lužite toplo. so.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte 'rkljane.Grkl%an! sa s!ro500 g grkljana .3 kaške ulja .2 $umanceta . I&mešajte sir. "lužite odmah dok je toplo.500 g svinjskih kobasica .100g parmezana . #$# .biber po ukusu %ropržite na ulju kobasice se!ene na kolutove.so po ukusu . sitno seckan crni luk.150 g belog sira masnijeg .200g kisele pavlake . %rvo 'rkljane i&mešajte sa sirom.1 lovorov list . "talno mešajte. I&'nje!ite bli sir i istružite trapist.(instajte #$ minuta.-stavite da kr!ka na umerenoj toploti jedan sat.

"tavite u podma&anu tepsiu i pospite stru'anim ka!kavaljem. konjak.3 šargarepe . R#'anc! sa d.ople i&mešajte sa $' maslaca.4 jajeta . šar'arepu.1 veza peršuna . =otovu masu u&ru!ite na re&ance u tepsiji.muškat %reliv dobro umutite i ostavite da odstoji.1 dcl konjaka .100g kisele pavlake .3 koluta mortadele . pospite mrvicama hleba i pecite u pećnici 1 minuta na # $ c. (odajte celer.50 g mrvica od hleba .1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka . .! p#&urka-a 500g rezanaca .100g graška . =rkljane oprati u hladnoj vodi i dobro ocedite.biber po ukusu "kuvajte re&ance. kapar. "lužite hladno. =rkljane skuvajte al dente. "ve dobro i&mešajte i dinstajte na umerenoj toploti 1$ minuta. mortadelu. kukuru&.Grkl%an! na sala(! 250 g sitnih grkljana .1 kašika kapra . 'rašak.!g#r!co. so.so po ukusu . kiselu pavlaku.200g kisele pavlake .1 kašika sitno seckanog celera .bibier . %ropržite na maslacu pileću dži'ericu i na listiće se!ene pe!urke.@ar'arepu malo obarite u slanoj vodi kao i 'rašak.1 dcl slatke pavlake . "lužite toplo.100g maslaca . )ortadeu i šar'arepu isitnite. #$5 .so .100g kukuruza še&erca preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira . &alijte prelivom i pola'ano mešajte.500g sve$ih pe'uraka . I&mešajte 'rkljane. biber.500g pile&e d$igerice .100g sira ka'kavalja . sitno se!en peršun i bosiljak.

)alo ih prosušite i secite na re&ance. . skuvajte 'a i oljuštite. %olako &amesite testo. dodajte stru'anu koru od limuna i sok od limuna. "ameljite na mašini &a meso.1%2 kaši'ice soli "tavite brašno na dasku &a mešanje. R#'anc! sa l!-uno. -štrim nožem secite oblik koji želite 3re&anci.U maloj posudi ra&mutite jaja.150 g maslaca . spanać i so. jaja.(obro &amesite. 9lekice4. "kuvajte &elene re&ance.(obro umutite retko testo i i&ru!ite u udubljenje. #$. -stavite da se malo prosuše. "lužite toplo.150g maslaca .150g kuvanog i pasiranog spana&a .biber po ukusu Isecite šunku na tanke re&ance.! r#'anc! za 500g rezanaca.so po ukusu .350 g brašna .150g kisele pavlake 100g parmezana -perite krompir. I&radite 'a dobro i ostavite da stoji 3$ minuta.Do-a. %repržite je na maslacu. 1#l#n! r#'anc! 150g krompira .3 jajeta .! )unko500g rezanaca . "ve dobro i&mešajte.vodu # kašike brašna i so. I&mešajte &ajedno sa re&ancima.200g praške šunke .U sredinu napravite udubljenje. kiselu pavlaku i parme&an.7astanjite okla'ijom 3 ju9ke.(odajte brašno.2 dcl vode .kora od 1 limuna . Umutite maslac.2 jajeta . Kuvajte kao svako testo. -dležano testo rastanjite na 3 ju9ke.600g brašna . "kuvajte re&ance.

"lužite toplo.I&mešajte sa proprženom šunkom i limunom. "ervirajte sa kriškama limuna. #$/ .

$umanceta . -perite u toploj vodi i o!istite mo&ak. "ipajte u !iniju i& koje ćete služiti. prelijte pala!inke i pecite u pećnici 3$ minuta. +adenite pala!inke i pore*ajte ih u vatrostalni sud.1 veza peršuna 2 jajeta . so i biber. -do&'o &alijte sa umućenim ostatkom pavlake i sira %ospite !varke koje ste prethodno u'rejali da budu topli.1 kašika ulja so po ukusu Ispecite pala!inke.200g kisele pavlake . dodajte 1 jaje. I&dinstajte luk na ulju. Kan#lon! sa -o'go6 slanih pala'inki .500g kravljeg sira 150 g sve$ih 'varaka "kuvajte re&ance.400g kisele pavlake . Isecite 'a na manje komade.! &$arc!-a 500g rezanaca . Umešajte sa re&ancima. -dmah služite. -hladite . #$7 . "lužite toplo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .200g tele&eg mozga . seckan peršun. žumance i 1 jaje.1 glavica crnog luka .(instajte još minuta. &a!in od sušeno' povrća. dodajte mo&ak. Umutite kiselu pavlaku.Ma2arsk! r#'anc! sa s!ro. Umutite # $ ' sira sa #$$' kisele pavlake.

150 g šunke .!6 400g testa!pu$i&i 4arila-6ipe rigato" .200g sira edamera u komadi&ima .1 sir za mazanje u listovima . &alijte prelivom. :elu masu stavite u vatrostalnu posudu. paradaj&a i prodinstajte.bibier muškat . dru'om polovinom sira i listovima sira &a ma&anje.!.maslac za podmazivanje preliv:4 jajeta .procedite i pomešajte sa maslacem. polovinom sira i sve i&mešajte sa testom.co .300g oljuštenog paradajza bosiljak .esto skuvajte al dente.200g kisele pavlake .10g maslaca .%ospite seckanim &elenim &a!inima.1 veza seckanog peršuna . "lužite toplo.dodajte komadiće šunke. #$2 . "laninu propržite.ruzmarin . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3 minuta na #$$ c.Gra(!n!rano (#s(o 5pu.50g seckane slanine .

100g parmezana .200g kisele pavlake 3 $umanceta . svaku lopticu rastanjite. "lužite odmah. so i &amesite testo.(obro 'a i&radite i podelite na podjednake loptice. so i bibier. (odajte maslac i i&mešajte.Ra$!ol! sa -o'gotesto:200g krompira . Kada ste oblikovali raviole sa mo&'om. odo&'o stavite pra&nu ju9ku i slepite. jaja.1 jaje . skuvajte ih na uobi!ajeni na!in. -cedite i i&ru!ite u vatrostalnu !iniju.+a svaku dru'u stavite po kaši!icu nadeva od mo&'a. seckan peršun. iseckanu šunku. 7ubove premažite ra&mućenim jajetom.5 dcl sosa od paradajza !recept br/470" "kuvajte krompir.100g obarenog spana&a . pospite parme&amom i pecite u pećnici na umerenoj toploti.1 glavica crnog luka .biber po ukusu preliv: 150g maslaca . %relijte sosom od paradaj&a. (odajte oce*ene torteline i i&mešajte.600g brašna .2 jajeta . (odajte jaje i ohladite. (odajte iseckan spanać. -cedite 'a iseckajte i spustite na crni seckan luk prepržen na maslacu.(odajte brašno.sok od 1 limuna .so po ukusu .biber po ukusu "kuvajte torteline.1 veza peršuna . "lužite toplo. Umutite kiselu pavlaku sa žumancima i bibierom.1 kašika soli nadev: 250g tele&eg mozga . oljuštite i propasirajte 'a.50 g maslaca . Tor(#l!n# sa -#so500g tortelina sa mesom !kupovnih" . Nad#$0 )o&ak o!istite i stavite 1$ minuta u toplu vodu pomešanu sa sokom od limuna i solju.2 jajeta so po ukusu . (instaje 1$ minuta stalno mešajući.100g praške šunke . #$8 .

"pustite 'a na u'rejano ulje.350 g mlevenog june&eg mesa .ešamel posebno napravite prema receptu br.2 praziluka . ori'ano i bosiljak.bosiljak . Kuvajte ih na uobi!ajen na!in.origano .3 dcl razre enog koncentrata paradajza .2dcl vina .3 dcl vode .?A#.100g maslaca . "jedinite sos sa masom mesa.so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -perite.2 $umanceta . dodajte vino i vodu.beli biber . meso.sok od 1 limuna .(instajte 1 minuta. biber.so Isitnite slaninu.biber bešamel preliv: 100g maslaca .0#5l mleka .1 manji celer . dodajte so. šar'arepu i celer. sitno se!en peršun i dosta bibera. Kuvati dok ne proklju!a.2 šargarepe . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. I&dinstajte na G ' maslaca slaninu.(odajte &a!in od sušeno' povrća. #$9 . Eko imate la&anje 3barila4 koje se ne kuvaju odmah ih slažite a ako imate domaće onda ih prethodno skuvajte al dente. Kuvajte 1 sat na tihoj toploti.1 dcl ulja .so . "lažite ? sloja po plo!ica la&anja.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Ta)c! sa -o'go8esto kao za doma&e rezance!recept br/334" nadev: 300g tele&eg mozga . +a ostatku maslaca &apržite koncentrat paradaj&a.250 g šampinjona .pe!urke.4a'an%# !25 plo'ica" osnovni preliv:100g mesnate slanine . pra&iluk. . o!istite i isecite mo&ak na komade. Umesite testo &a domaće re&ance. osnovni preliv i bešamel. Istružite šar'arepu i celer.1 veza peršuna preliv: 200g kisele pavlake . pe!urke.3 kašike brašna . -blikujte taške sa nadevom od mo&'a. 1avršite bešamelom koji treba lepo ra&ma&ati.

"lužite toplo.-cedite ih i i&mešajte sa umućenom kiselom pavlakom i žumancima. #1$ .(odajte so i biber po ukusu.

U'rejte neulupanu slatku pavlaku.100g maslaca .10 kašika brašna .50 g mladog graška ! iz konzerve" so po ukusu . (obro &amesite i rastanjite ju9ku. Papard#l# 500g +lekica . %osolite. Upržite seckanu šunku na maslacu. I&mešajte 9lekice sa šunkom. pavlakom.Ta)c! od s!ra 1kg mladog kravljeg sira . -cedite taške i stavite na mrvice propržene na maslacu.150 g praške šunke . -dmah služite. #11 .pobiberite.žumancima i mladim 'raškom.2 $umanca . dodajte brašno i jaje.1 jaje .biber po ukusu "kuvajte 9lekice.1%2 slatke pavlake .100g maslaca . %romešajte ih.50 g mrvica od hleba I&'nje!ite sir. "kuvajte na uobi!ejen na!in."ecite u obliku taški. "lužite toplo.

9lekice.200g kisele pavlake . mlekom i biberom. dinstovano meso. Fl#k!c# sa )unko500g +lekica . 9lekice.350g doma&e obarene šunke . I&dinstajte na ulju mleveno meso. %ecite u pećnici ? minuta na 1<$ c. %osolite i pobiberite.-do&'o narežite sitne kriške maslaca i pospite mrvicama hleba. U vatrostalnu posudu prethodno nama&anu i posutu mrvicama re*ajte kao musaku.I&mešajte 9lekice sa ovom masom.5 jaja . seckana šunka.1%4l mleka .%osolite i pobiberite. "lužite toplo.100g slanine .1 dcl ulja .so po ukusu .biber po ukusu "kuvjte 9lekice.50 g mrvica od hleba . Umutite kiselu pavlaku sa # jajeta. "lužite toplo.3 tvrdo kuvna jaja se!ena na kolutove.150 g ov'ijeg sira .so po ukusu .250 g june&eg mesa mlevenog . I&ru!ite 9lekice na ovu masu i i&mešajte. pa sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu.1%2 kašike za'ina od sušenog povr&a . #1# .150g praške šunke .100g maslaca . (odajte &a!in od sušeno' povrća i se!eni peršun.sledeće slojeve2 red 9lekica.biber po ukusu "kuvajte 9lekice.50g mrvica od hleba .1 veza peršuna . -barenu domaću šunku isecite na sitne komadiće i umešajte sa kiselom pavlakom. -do&'o pospite ostatkom mrvica i rasporedite isitnjenu slaninu. %ecite u pećnici ?$ minuta na 1<$ I:.Musaka od /l#k!ca 500g +lekica.250g kisele pavlake .9lekice. i&'nje!en sir i na kraju 9lekice.

(instajte 3$ minuta. %obiberite i posolite."ve i&mešajte.Fl#k!c# sa k!s#l!. &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun. Umutite maslac sa jajetom i promešajte &ajedno sa masom od mesa.150g ov'ijeg sira "kuvajte 9lekice.%ospite odo&'o mrvice i stavite nekoliko tankih listova slanine.1kg kiselog kupusa .so po ukusu . %ecite u pećnici ?$ minuta.1 veza peršuna .! s!ro500 g +lekica .500g mlevenog tele&eg mesa . "ipajte u podma&an vatrostalan sud.1 dcl ulja .100g suve slanine .kupuso500g +lekica . Fl#k!c# sa -#so. "lužite toplo.(obro 'a pobiberite.200g suve slanine ."amo jednom promešajte.(odajte sitno seckanu slaninu. Kupus i&mešajte sa 9lekicama. +a ulju i&dinstajte meso.1 dcl ulja .1 jaje . %ospite sa i&'nje!enim sirom. Isecite kupus na sitne komade kao i slaninu. I&mešajte sa vrućim oce*enim 9lekicama. "lužite toplo.50g mrvica od hleba .biber po ukusu "kuvajte 9lekice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .100g maslaca . #15 . %ropržite slaninu na ulju i dodajte kupus.

#1.100g hlebnih mrvica Umešajte brašno. -cedite ih i spustite na vrelo ulje i mrvice. umutite jaja i kiselu pavlaku.8u/nudl# 1kg krompira .1amesite i ra&vijte ju9ke kao &a re&ance.malo ulja nadev: 0#5 kg mekog sira . Uvijajte u rolne i upakujte u !istu salvetu 3kvadratna salveta presavijena u trou'ao4.200g kisele pavlake so preliv: 150g maslaca . jaja.1 dcl kisele vode 1#5dcl ulja .600g brašna . (odajte jaja. +adevom namažite ju9ke.1amesite tvrdo testo.3 jajeta .mlake vode .I&radite 'a na dasci.2 jajeta . Kuvajte #$ minuta.2 jajeta . -blikujte nudle i kuvajte na uobi!ajen na!in.ulje i vodu. "lužite toplo. I&'nje!ite sir. so i kiselu vodu.prstohvat soli -perite i skuvajte u ljusci krompir.%ospite sa proprženim mrvicama na maslacu. -dvijte salvetu isecite na deblje par!iće.-ljuštite 'a i sameljite na mašini &a meso.Krajeve vežite i stavite u klju!alu slanu vodu u& malo ulja. Slo$#na&k# )(rukl# testo: 0#5 kg brašna . .50g mrvica od hleba .

100g suve slanine 150 g suve kobasice .1 manja glavica crnog luka .procedite i iseckajte spanać. N%ok! 1kg krompira .3 kašike brašna . so. "lužite toplo u& %ašticadu 3recept br.3 jajeta . Umutite mleko sa jajima. 1amesite mekše testo.1 jaje .Kada isplivaju na površinu.300g brašna . 1?G4.T!rolsk# kn#dl# 6 suvih zemi'ki .%relijte preko &emi!aka i ostavite 3$ minuta da omekšaju. %ropržite 'a na maslacu &ajedno sa seckanim peršunom. )okrim rukama oblikujte < velikih knedli. (odajte seckan luk i dinstajte nekoliko minuta. (odajte jaje. i&vadite ih i ocedite.1 veza peršuna .so po ukusu biber po ukusu Isecite &emi!ke na kocke.so po ukusu -ljuštite krompiri isecite 'a na !etvrtine.30g maslaca .#1#5 kg spana&a .100g maslaca . "lužite toplo u& meso.100g parmezana . +a kraju umešajte i seckan peršun. 1amesite spanać sa mrvicama. pa sve &ajedno umlutite sa omekšalim &emi!kama. (obro 'a ohladite i propasirajte. -cedite i pospite parme&anom.3 kašike brašna .1%4 mleka . N%ok! sa spana.Kuvajte u slanoj vodi.1 dcl ulja 100g parmezana "kuvajte. #1/ .300g mrvica od hleba .3 jajeta . brašno. -blikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in. brašnom i jajima.%reko mase pospite brašno i &amesite testo koje treba da je !vrsto i da nije lepljivo.1 veza peršuna ."laninu i kobasice se!ene na sitne kockice propržute na maslacu.

%ospite parme&anom. #17 . spustite na u'rejano ulje.)okrim rukama oblikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in. "lužite toplo. -cedite.promešajte.

U vrijućoj vodi kašikom oblikujte valjuške i kuvajte na uobi!ajen na!in. Val%u)c! od k!s#l# pa$lak# 500 g kisele pavlake .-ljuštite 'a.40g maslaca . -cedite ih i &alijte umućenom preostalom pavlakom sa limunom i biberom. (odajte brašna po potrebi da testo bude kao &a nokle.*0 g maslaca . "lužite toplo. #12 . "lužite toplo. +emojte mešati. žumanca i 3 $' kisele pavlake.biber po ukusu .-blikujte njoke i kuvajte u klju!aloj vodi3u& so i ulje4.3 $umanceta .brašno po potrebi (obro umutite maslac.sok od 1 limuna .1 jaje .1amesite krompir.250g brašna . Vadite skuvane njoke rešetkastom kašikom i služite u tanjirima 3da se ne bi raspale4.1alijte ih prelivom &a njoke 3recept br.1 $umance .N%ok! sa o(oka Krka 1kg krompira .propasirajte i ohladite. )esite kratko koliko da se spoji.brašno.maslac. da 'a vadite kašikom.-stavite testo 1$ minuta da odmori.jaje.so "kuvajte krompir u ljusci.so po ukusu .?< 4. žumance i so.

0#5 dcl ulja so po ukusu .1 glavica crnog luka . "ecite na kvadrate od A cm 3kao manje maramice4. To !s(o sa-o -alo druk&!%# testo: isto nadev 1: 500g kiselog kupusa . Isti postupak pe!enja. i&mešajte 'a sa pavlakom i jajetom.250 g kisele pavlake 1 jaje I&'nje!ite sir. "lužite toplo. .anjite 'a kao &a re&ance. %obiberite i posolite po ukusu.100g suve slanine . maslac i brašno. +a ulju i&dinstajte seckan luk i meso.300g samlevenog tele&eg mesa .2 'aše brašna nadev: 300g samlevenog svinjskog mesa . premažite žumancima i pecite 3$ minuta na #$$o :. #18 .200g maslaca .300g samlevenog gove eg mesa . "lažite ih u pleh.biber po ukusu I&dinstajte kupus na slanini. +adevajte piroške na uobi!ajen na!in.biber po ukusu premaz: 2 $umanceta 1amesite kiselu pavlaku.1 veza miro ije . nadev 2: 300g starijeg ov'ijeg sira . .so po ukusu . %akujte ih da u'lovi maramica budu na donjoj strani. so i biber.jednu na dru'u.esto pomalo vadite i& hladnjaka.Rusk# p!ro)k# testo:200g kisele pavlake . +a sredinu stavite kaši!icu nadeva. %osolite i pobiberite po ukusu."tavljajte po dve. +adevajte piroške na uobi!ajen na!in. (odajte seckanu muro*iju. +apravite loptu i ostavite da prenoći u hladnjaku. Isti postupak pe!enja.

U prethodno dobro &a'rejanu pešnicu pecite 1# minuta. Umutite maslac. jaja i kiselu pavlaku.so po ukusu . kapar.200g šampinjona .100g pršute .3 kašike koncentrata !paradajza ili ke'ap" .100g crnih maslina . -dmah poslužite. U&mite polovinu od svako' sastojka &a nadev i stavljajte ta!nim redosledom.Krajeve &'užvajte i napravite okolo venac.10 g sve$eg kvasca . %ecite u pećnici 3 minuta na #$$o :.2 kašike kapra .150 g šunke . ori'ano.poprašite je brašnom. "ir isecite na kocke kao i pršutu. biber.1 kaši'ica bosiljka . 1a jednu picu u&mite polovinu testa.-stavite 1 sat da uskisne. bosiljak.2 jajeta . dcl vode.100g kisele pavlake . 1atim dodajte sve ostale sastojke &a testo i dobro &amesite. pospite istrunjenu tunjevinu.1 kaši'ica origana .+amažite uljem. rastanjite 'a.so nadev: 3 kaši'ice ulja . krupno i&rendisan sir. +apravite loptu. iseckanu šunku. ra&vucite i stavite u podma&anu tepsiju. #19 . &atim paradaj&om 3ke!apom4.biber po ukusu 7a&vucite lisnato testo i stavite 'a na tepsiju da krajevi pomalo prela&e sa strane.100g slanine . P!ca na !(al!%ansk! na&!n !pleh 34 cm" !mera za dve pice" testo: 250 g brašna . iseckanu slaninu. sipajte $.Tar( od s!ra 1paket lisnatog testa .i konzerva tunjevine u ulju .100g kravljeg punomasnog sira .1#5 dcl vode . na listiće isitnjene šampinjome.50 g maslaca .pokrijte alu69olijom i ostavite # sata u hladnjaku. )alo nabacajte brašna na kvasac. iseckane masline.150g tvrdog sira ! ka'kavalj"/ Istrunite kvasac u sredinu brašna. "lužite toplo.

)esite 'a dok ne postane 'latko. so i biber.100g suve šunke . solju i brašnom &amesite testo.2 glavice crnog luka .a p!ca testo: 500g brašna .100g maslinki . "lužite toplo. Gro&anska p!ca testo: isto nadev: 200g ov'ijeg punomasnog sira . seckan peršun.6 komada sardela iz ulja .1 veza peršuna . kobasice. sardele. iseckane maslinke.oljušten paradaj&.esto pripremite i pecite na isti na!in kao i prethodnu (omaću picu.5 komada paradajza . I&'nje!ite sir i pospite po testu. %osle 3$ minuta sa ostatkom vode.so po ukusu biber po ukusu .1atim stavite kolutove paradaj&a. ##$ .200g šunke . -stavite da uskisne. U sredini napravite udubljenje. nadev: 200g sira !trapist# ka'kavalj" .1 kašika maslinovog ulja "ir nastružite nakrupno i pospite preko testa. %ecite u pećnici #$ minuta na ##$ o :.1 kašika kapra . pospite bosiljak. -do&'o pokapajte malo ulja. +apravite loptu i ostavite u hladnjaku # sata. &atim rasporedite seckanu slaninu. šunku. %ospite odo&'o malo brašna. I&mrvite kvasac i sa vodom napravite kvas.so po ukusu . 7a&vucite testo i stavite 'a u podma&ani ti'anj. %ecite #$ minuta na ##$ o :.5 komada paradajza .biber po ukusu . 7asporedite kapar.1 veza peršuna . so i biber.1%2 kaši'ice soli +a dasku stavite brašno.1 kaši'ica strunjenog bosiljka .1%4 kaši'ice origana . luk.Do-a.100g suve slanine 100g suve kobasice .20 g kvasca . peršun. ori'ano. "lužite toplo.1%4 l mlake vode . pa se!ene šunke.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ o :.1 kašika ulja .so . Kratko kuvajte.na s#l%a&k! na&!n pleh 2( cm 200g testa za picu !recept br/360" . (obro umutite preliv i &alijte testo.1 glavica crnog luka .epsiju namažite masacim istanjite i obložite tepsiju testom. I&bodite 'a viljuškom.biber .1 šargarepa u kockama . ##1 . T#s(o sa -#so.kupusopleh 2( cm 200g testa za picu recept 360 .1 kašika isitnjenog peršuna preliv: 2 jajeta .100g tvrdog sira ! emantalera" .pospite po testu.so . -hladite.1 kašika maslaca . (odajte krupno i&rendisan sir.1 isitnjeni praziluk .T#s(o sa k!s#l!. 1$ minuta dinstajte. -hladite."laninu iseckajte i sa prethodno kuvanim kupusom ribancem prodinstajte na maslacu. %ecite ? minuta na #$$ o :.origano .1 dcl kisele pavlake .3 jajeta .manji celer u kockama .muskat .2 dcl roze vina .so biber .maslac za podmazivanje preliv: 2 dcl mleka .(odajte isitnjen luk i povrće. Umutite preliv.muskat . vlašac i peršun. %o testu pospite meso pa preliv.aleva paprika %rodinstajte na ulju meso. (odajte vino.2 dcl slatke pavlake .aleva paprika Umešajte testo kao &a picu.300g mlevenog june&eg mesa . .300g kiselog kupusa .1 kaši'ica vlašca .150 g suve slanine .

Umutite jaja.muskat "laninu propržite. &a!ine i vlašac. "panać procedite.biber .100g kisele pavlake . T#s(o sa lukopleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 . ### .200g ribanog trapista .so .2 jajeta .%olovinu pospite po testu.aleva paprika . %ospite po testu ohla*eni luk.biber . Umutite preliv i &alijte 'a.1 dcl mleka .1 kg crnog luka .so . mleko. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.biber .1 dcl slatke pavlake . )asu dodajte sirevima 6 umešano pospite po testu.200g kisele pavlake . %ecite ?$ minuta na #$$ o :. pavlaku.100g kisele pavlake so .1 kašika brašna .1 kašika ribane gaude /uk o!istite i isecite na tanke koturove. so.1 kašika maslaca . T#s(o sa s!ropleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .#pleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 . %rodinstajte 'a &a!injeno' sa solju.2 dcl slatke pavlake .T#s(o sa spana.1 kašika brašna . jaja. brašno.200g ribanog emantalera .1 kaši'ica vlašca I&mešajte sireve.4 jajeta . %ecite ? minuta na #$$ o :. biberom i kimom.200g ribane gaude . isitnite i pospite preko slanine.-do&'o pospite ostatak slanine. biber i alevu papriku.250 g iseckane slanine 250 g obarenog spana&a preliv: 2 jajeta .1%2 kašikice kima .aleva paprika .muskat . Umutite kiselu i slatku pavlaku. preliv i ribani sir. dodajte brašno.

omekšalo' mar'arina soli i kvasca potopljeno' u malo mleka. -hladite.10g še&era ./osos i miro*iju isitnite.10g kima .2 ve&a struka praziluka 40g maslaca .2 dcl mleka . 4o$a&k# ka%'#r!c# 1 kg što sitnijeg brašna . %re služenja ostavite testo da miruje 1 minuta. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.muskat .esto ra&vucite na dasci i pospite šunkom. (obro umutite jaja.1 manja veza miro ije . +emojte du'o mesiti testo.Ispreklapajte nekoliko puta. -stavite da odstoju 3$ minuta. 1asecite žiletom krst i kaj&erice premažite mojim prelivom3# dcl hladne vode.%reko kaj&erica pospite biber i morsku so. &atim losos i miro*iju.250g kisele pavlake .1dcl vermuta .100g margarina . (odajte kim i šećer. (odajte so.biber .krupno mleveni biber . pa dru'u polovinu pra&iluka.150g dimljenog lososa .3 jajeta %ra&iluk isitnite na tanke kolutove i prodinstajte na maslacu. vode. %rokuvajte na jakoj vatri dok ne ispari. .150g sitno se'ene šunke . %ecite ih u prethodno &a'rejanoj pećnici na #$$ o : 3 minuta.so .30 g soli . "ve pospite po pra&iluku. &a!ine.T#s(o sa pra'!lukopleh 2(cm 200g testa za picu recept br 360 . mleka. ##5 . %olovinu pra&iluka pospite po testu. kašika brašna i 1 jaje dobro umućeno4. biber muskat i vermut.50g krupne morske soli 1amesite testo od brašna.30 g kvasca . -blikujte ku'lice 3G$'4 pa kaj&erice. pavlaku.

I&radite 'a na dasci i ostavite da odstoji 1$ minuta. nadev:250 g šunke . )esite 'a 1$ minuta. . Kad nadenete i &avijete lako ćete oblikovati ki9lice. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o :. premaz: 1 $umance %re pe!enja. I&'nje!ite sir.jaje.U prethodno u'rejanu pećnicu pecite smr&nute ki9lice.1 jaje .1 kg margarina . 7avnomerno presavijte testo.-vaj postupak ponavljajte pet puta.+apravite ? lopte testa i ostavite u hladnjaku #? sata.2 jajeta . ki9lice premažite umućenim žumancetom. ##. (odajte šunku i biber.1%4l mleka .1 kaši'ica soli . pravite preklopljene tuou'love prethodno napunjene nadevom.200g kisele pavlake 0#5dcl sir&eta . "lužite tople.150g kisele pavlake 1amesite tvr*e testo. "mr&nite u 9ri&u 3mo'u da stoje u 9ri&u 3$ dana4.1 jaje nadev: 0#5kg kravljeg sira .biber po ukusu "itno iseckajte šunku i umutite jaja. Istanjite opušteno testo u ju9ke.(obro umutite.K!/l!c# sa s!rotesto: 1 kg brašna .50g maslaca U brašno stavite kvasac. 7a&vijte tanju ju9ku. 7astanjite okru'lu ju9ku. "ecite kao par!iće torte. -stavite testo 1 minuta.2 jajeta .1 kesica suvog kvasca . %rethodno &amr&nut mar'arin i&rendišite krupno na ju9ku. +adevajte i oblikujte ki9lice.(odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo. Ki9lice namažite jajetom. dodajte jaja i kiselu pavlaku. K!/l!c# sa )unkotesto:500g brašna .malo hladne vode .

vanilin šećer i 1$$' mar'arina &amesite &ajedno sa uskiselim kvascem. %osolite.1 kaši'ica aleve paprike .(5g suve slanine 1 glavica crnog luka . so. +adevajte ki9lice.50g maslaca .1 kesica vanilin še&era . -blikujte ki9le i ponovo ostavite u hladnjaku 3$ minuta. nadev: 150g kiselog kupusa ribanca . I&radite 'a na dasci. crni luk. šećer. Kad nadenete i &avijete.1 jaje Kvasac umutite u mlako mleko. mleko. &atim preklopite na trostruko.200g margarina . lako ćete oblikovati ki9lice.Bu(#r*k!/l# 1 kg brašna . Istanjite testo.40g brašna .1 jaje . I&radite testo da bude 'latko. %remažite jajetom.1 par srpskih kobasica .1 kesica suvog kvasca .4 dcl mleka . 7astanjite okru'lu ju9ku. Ma2arsk# k!/l!c# testo: 500g brašna .biber po ukusu %ropržite slaninu i stavite da se dinsta kupus. (odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo. -stavite da uskisne."ecite kao par!iće torte. oblikujte ih i pržite na vrelom ulju.rašno. ostavite na sobnoj temperaturi da malo narastu. namažite 'a mar'arinom. pa preklopite na !etvorostruko. opet rastanjite. -stavite da odstoju 1$ minuta.2 dcl ulja U brašno stavite kvasac i jaje.15g soli .so po ukusu . -stavite u hladnjaku 1 sat. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. ##/ . .1%4l mleka . sitno se!ene kobasice i aleva paprika.100g še&era .

# žumanceta. kvasca otopljeno' u mleku. umešana sa kiselom pavlakom i biberom. .Kro-p!r*k!/l# sa )unko200g krompira .150g kisele pavlake . !varaka. oljuštite i propasirajte krompir.200g maslaca .secite na kvadrate i nadevajte pripremljenim nadevom2 isitnjena šunka.1 dcl mleka . 7a&vijte i oblikujte manje po'a!ice. Poga&!c# od &$araka !cca170 komada" 500g brašna .3 $umanceta . . brašnom i kvascem rastopljenim u mleku. solju.bibera i kisele pavlake. (obro i&radite testo da bude 'latko.200g šunke 150g kisele pavlake .biber 1amesite polumeko testo od brašna. 7a&vucite testo okla'ijom i premažite jednim delom maslaca.biber po ukusu "kuvajte.so po ukusu .1 jaje .esto dobro i&radite da postane 'latko.300g iseckanih sve$ih 'varaka .esto ra&vucite.1*0 g brašna . Umutite maslac i podelite na tri dila. ostavite ih na toplom jedan sat da narastu. soli.so po ukusu . mleka. -blikujte ki9lice i pecite na umerenoj toploti.40g kvasca 2#5 dcl mleka . %resavijte testo i ostavite 3$ minuta da odstoji. %remažite žumancetom i pecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1$ minuta. -vaj postupak ponavljajte tri puta.20g kvasca .1amesite sa jajetom. ##7 .

šećera i soli. isecite žiletom krst. već da ostanu bele. jajeta. %a&ite da po'a!ice ne porumene.so po ukusu 1amesite testo od brašna.11 kašika ulja .Vadite i ocedite ##2 .250g punomasnog sira!ov'ijeg ili kravljeg" .1 $umance .so po ukusu U vodi rastopite kvasac i ostavite da uskisne. soli. -blikujte pljeskavice. sira i soli.20g kvasca . -stavite pola sata da naraste. +apravite loptice.Poga&!c# od s!ra 250g maslaca . na sredini pobodite prst. brašna. mleka.(obro 'a umesite da postane 'latko. 1amesite testo od kvasca.%olako spustite u klju!alu vodu i kuvajte # minuta.250 g brašna . brašna.1%2l mleka . -stavite 'a na toplom 1 sat da uskisne. %remažite žumancetom. -vaj postupak ponavljati tri puta. Ka%'#r!c# 1 kg brašna .50g permezana .1 kašika še&era .1 jaje . +apravite loptu i ostavite u hladnjaku da prenoći. namažite jajetom i pecite na jakoj toploti.50g kvasca . "utradan ra&vijte testo debljine 3 cm i vadite po'a!ice. kvasca. pospite parme&anom i pecite na umerenoj toploti. "lužite tople. +a krpu pospite susam.so po ukusu (obro &amesite testo od maslaca.2 kašike ulja .ulja.150g susama brašno po potrebi . ulja. Vrtite 'a da se napravi *evrek. 9#$r#c! 2dcl vode .

7e*ajte u pleh i pecite na umerenoj toploti. ##8 .*evreke i uvaljajte u susam.

(obro &amesite dok ne bide 'latko. "utradan 'a ra&vucite u ju9ku 3 cm debljine.rašno sobne temperature stavite u manju van'lu. stavite šećer. i&'nje!en sir.50g parmezana (obro umutite maslac.2 $umanca .+apravite loptu i ostavite u hladnjaku #? sata. U sredini napravite udubljenje. )ikserom umutite mara'arin da bude buav.i jajetom. "lužite tople.250g margarina .-stavite da mallo kisne 3$ minuta.1 jaje .2 kaši'ice soli .%a&ite da testo ne bude suviše tvrdo. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite G minuta na ##$o :. 1 jaje.%rekrijte sa malo brašna. vadite perece specijalnom modlom i re*ajte u podma&an 3maslacem 4 pleh.2 jajeta . so i &amesite testo da se odvaja od posude. -stavite 'a da odstoji 3$ minuta. Istrunite kvasac. (odajte mar'arin.prašak &a pecivo i brašno.1%2 kaši'ice še&era .1atim i&radite testo na dasci da bude 'latko.1#5dcl mleka .secite štapiće i pecite na umerenoj toploti. P#r#c# !cca 100kimada" 0#5 kg brašna .350g brašna . isecite testo na ? dela.250g punomasnog kravljeg sira .+amažite perece ra&mućenim žumancetom.1%2kesice praška za pecivo . 1amesite kvasac sa brašnom. %rstom &amutite.malo soli i sipajte malo mlako' mleka. mlekom. cm debljine. premažite 1 jajetom.50g maslaca .pospite parme&anom. napravite ju9ke $.Vuk!n# slan# )(angl# 250g maslaca . ##9 .25g kvasca .

vlašac . so.4 dcl mleka . biber. "lužite toplo. #5$ ."ok)!rsk! pud!ng 140 g brašna .muškat . muskat. )alo prohladite.1 praziluk I&dinstajte pra&iluk se!en na tanke kolutove i slaninu na kocke. "lužite tople pudin'e u& meso. i&riban sir.3 jaeta 250 g tvrdog sira . U prethodno u'rejanoj pećnici pecite #$ minuta na ##$ o :. "ve polako umutite i posolite.# jajeta i 1 žumanceta. %ospite seckan vlašac.bibier .Kriške hleba na kratko umo!ite u vino. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$6# minuta ne otvarajući pećnicu.so .3 jajeta .1#5 dcl belog vina . (odajte jaja. Kr!)k# 3l# a sa s!ro12 tanjih kriški hleba .so U brašno sipajte mešavinu mleka.%ore*ajte u pleh prethodno mama&an maslacem.100g mesnate slanine . -do&'o premažite masom. )asu nalijte u modlu &a manje pudin'e. "ve dobro i&mešajte. kiselu pavlaku. -d 1 belanceta ulupajte !vrst sne'.4 kašike kisele pavlake .

so.o!istite i prokuvajte spanać. "utradan.1%4 kaši'ice bibera .2 dcl ulja testo: 100g brašna .1 šolja pepela od tvrdog drveta . "lužite tople u& mlad kajmak i punomasni sir.1%4 kaši'ice cimeta .1#5 dcl piva -perite. #51 .Gospodar*To-!n! u)(!pc! od p#p#la 1 1%2l vode . U ced 3voda sa pepelom4 stavite 1$ žumanaca i brašna po potrebi da testo ne bude suviše 'usto.procedite kro& krpu. Vadite kašikom uštipke i pecite na vrelom ulju. "lužite toplo.1%4 kaši'ice soli . (odajte ulupani sne' od 1$ belanaca i ako ustreba još malo brašna. Manas(!rsk# poga&!c# 500g spana&a .2 jajeta . "vaku po'a!icu umo!ite u testo i pržite na vrelom ulju.već kao &a pala!inke. cimet.-d ove mase oblikujte male po'a!ice.20g mrvica od hleba .oljušten i isitnjen badem.2 kaši'ice kapra .biber.2#5 dcl ulja .so po ukusu %rosejte pepeo kro& sito.100g badema . sipajte 'a u vodu i ostavite jedni noć da odstoji.10 jaja brašna po potrebi .%olako umutite testo. posolite 'a i ostavite da stoji # sata. pa&eći da se ne u&muti. -d brašna i piva umutite testo kao &a pala!inke.iseckan kapar.

#5# . kisele vode. "vaku &asecite po sredini. %ržite pituljice na vrelom ulju.1#5 dcl ulja (obro &amesite polutvrdo testo. %onovo 'a premesite. "lužite toplo.600g brašna . (odajte jaja. "lužite toplo u& meso.1dcl kisele vode . -ljuštite 'a i sameljite kro& mašinu &a meso.2 kašike alkohola . +apravite male loptice i ra&vla!ite ju9kice.1%2 kaši'ice soli .Krok#(! od kro-p!ra 1 kg krompira .2 kašike ulja . -blikujte nudle3krokete4 i pržite na vrelom ulju u 9rite&i 3 minuta.sosove i ribu.1#5 dcl mlake vode . alkohola i soli.so po ukusu -barite krompir sa ljuskom.2 jajeta . 1amesite polutvrdo testo.2#5dcl ulja . P!(ul%!c# !15-16 komada" 300 g brašna . "lažite na tanjir jednu na dru'u. -stavite jedan sat da odmori. brašna. "vaku predhodno psolite po ukusu. -blažite ih na !iniju sa mekim papirom da upije masnoću. I&radite 'a da bude 'latko.

2 $umanceta .1%2kaši'ice še&era biber po ukusu U'rejte # kašike ulja. ocedite ih i promešajte sa sosom od paradj&a.200g ov'ijeg sira . biber i kiselu pavlaku. kisele pavlake. %o 1$ pala!inki nadevajte ra&li!itim adevima.100 g kisele pavlake . prelijte ih umućenim prelivom od jajeta.so.4kašike maslinovog ulja . "ve dobro i&mešajte.200 g kisele pavlake .Kuvajte pola sata. Nad#$ II0 I&'nje!ite sir.2 jajeta . dodajte i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja.so po ukusu .1%2kg paradajza .so po ukusu . "lušite u vatrostalnu posudu. dodajte oljušten i i&'nje!en paradaj&.biber i šećer. +adeve pripremajte na sledeći na!in.50 g parmezana . %akujte kao sarme.Gra(!n!ran# Vok!%#$# pala&!nk# 30 pala'inki !recept br/ 617" I nadev: 150 g šunke . "lužite tople. Pala&!nka od -akarona 300g kratkih makarona . iseckanim peršunom i biberom. bosiljak.1 veza peršuna 1 kašika za'ina od sušenog povr&a .25 g mrvica od hleba Umutite i ispecite pala!inke.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .100 g kajmaka . Nad#$ I0 Isitnite šunku. (obro umutite.2 jajeta .so po ukusu . "kuvajte makarone. (obro i&mešajte.2 jajeta . &atim pospite parme&anom i mrvicama i pecite ? minuta na ##$o:. žumanca.biber po ukusu II nadev: 150 g punomasnog sira . (odajte jaja i i&'nje!en sir. #55 .biber po ukusu III nadev: 200 g mlevenog june&eg mesa . so. dodajte kajmak. Nad#$ III0 I&dinstajte mleveno meso na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.biber po ukusu 1kašika ulja Preliv: 1 jaje . jaja. so i biber. -stavite da se ohladi.

(obro je ispecite da dobije koricu sa obe strane. . #5.I&ravnajte kao veliku pala!inku.U veliki ti'anj na &a'rejane # kašike ulja i&ru!ite masu od makarona. "lužite toplo.mlako i hladno.

%ecite ih na vrelom ulju. pa u mrvice. Po3o$an# pala&!nk# sa -#so20 pala'inki .(obro i&dinstajte. biber i so. "lužite toplo. +a ulju propržite sitno seckanu slaninu. "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja. pa u mrvice.2 jajeta .100g suve slanine .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna . "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja. dodajte &a!in od sušeno' povrća.400g tele&eg mozga .so po ukusu Ispecite pale!inke3recept br. "lužite toplo.Po3o$an# pala&!nk# sa -o'go20 pala'inki . &a!in od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kaši'ica bibera . %ecite ih na vrelom ulju.-hladite. +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme.150g mrvica od hleba .1 kaši'ica bibera .+adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. -hladite.B1A4. I&dinstajte mo&ak na 1 kaši!ici ulja.2 jajeta .seckan peršun i biber.2 dcl ulja Ispecite pala!inke 3recept br.1 veza peršuna .1 kašika ulja .B1A4.2 dcl ulja . #5/ . (odajte meso. seckan peršun.150g mrvica od hleba .350g mlevenog june&eg mesa .

jaja i mrvice i pržite na vrelom ulju.1 kašika ulja . pa u mrvice.400g pe'urki .ulje preliv: 1%3 nadeva .brašno .1 kaši'ica bibera Ispecite pala!inke 3rcept br. I&dinstajte na maslacu.%obiberite. U'rejte ulje i i&dinstajte pe!urke.%ala!inke nadevajte sa #03 nadeva.%ecite na vrelom ulju. Uvaljajte ih u brašno.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna . +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. -hladite.hlebne mrvice . &a!in od sušeno' povrća i pobiberite.2 dcl ulja . Rasko)n# pala&!nk# 16 pala'inki nadev: 150g pršuta .4 oljuštena i isitnjena paradajza . "vaku upakuvanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.B1A4.Po3o$an# pala&!nk# sa p#&urka-a 20 pala'inkei . isitnjen paradaj& i peršun prodinstajte. "lužite toplo.(odajte seckan peršun.150g šampinjona .100g maslaca .1 veza peršuna %ršut i šunku isitnite na re&ance. -vim prelivom prelivajte pohovane pala!inke. #57 .150g mrvica od hleba . šampinjone na tanke listove.150g šunke . 103 nadeva.2 jajeta . Iseckajte pe!urke.biber za pohovanje: 2 jajeta .

so po ukusu I&'nje!ite sir i umutite 'a sa jajima.200g kisele pavlake . kiselom pavlakom. Kada ste napunili celu šerpu. %ecite # sata na umerenoj toploti.1 kg kore za gibanicu . #52 .so po ukusu .7avnomerno stavite preko testa. "lužite toplo. %osle jedno' sata obave&no pokrijte 'ibanicu aluminijskom 9olijom da ne &a'ori. uljem soda6vodom i solju.biber po ukusu 7a&vucite testo u tepsiji.#$ minuta pokriveno aluminijumskom 9olijom i minuta otkriveno.2jajeta . jajima.solju i biberom.1 dcl soda vode ili kisele vode . "lažite jednu do dru'e ne pritiskajući.300g punomasnog kravljeg sira 200g kisele pavlake . G! an!ca na -o% na&!n 1 kg sira . 1atim koru pokoru i&'nje!enu uma!ite u masu od sira.Br'a p!(a od s!ra 1 paket lisnatog testa .0#5 dlc ulja .4 jajeta . pa pokrijte jednom korom. %ecite na umerenoj toploti ? minuta 2 #$ minuta otkriveno. "lužite toplo. odo&'o nasecite u liskama maslac.100g maslaca . )aslacem premažite šerpu i obložite je dvema korama. I&'nje!ite sir i i&mešajte 'a sa kiselom pavlakom.

%obiberite i posolite.200g kisele pavlake .+a kraju odo&'o stavite kore.20 kvasca .300 g punomasnog kravljeg sira .so po ukusu Nadev: 200 g kisele pavlake . U malo mleka ra&drobite kvasac i pospite 'a brašnom da uskisne. "lužite toplo.1 jaje .1 jaje . mlekom.2 jajeta (obro umutite maslac sa jajetom i solju.so po ukusu . %ecite u pećnici na umerenoj toploti. (obro umutite pavlaku sa i&'nje!enim sirom i jajima. (odajte jaje kiselu pavlaku. pa opet ponavljajte postupak dok imate materijala. +adev rasporredite odo&'o na testo.!k!na p!(a od s!ra Testo: 125 g maslaca .2 dcl kisele vode nadev: 500g blitve bez korena . 7e*ajte 3 kore pa poprskajte uljem i kiselom vodom. +amažite nadev.1 dcl ulja . (obro i&mešajte.2 dcl mleka 400 g brašna .Er. #58 . 1amesite testo sa brašnom. kvascem i i&mućenim maslacem. so i biber.biber po ukusu Iseckajte sirovu blitvu na re&ance 3be& korena4. "lužite toplo. %ecite na umerenoj toploti ? minuta. Koso$ska p!(a sa l!($o- 1%2 kg kore za gibanicu . 7a&vucite 'a u podma&an pleh.

#$$ ' kisele pavlake i biberom.jajima i solju. 1alijte odo&'o mešavinom od #$$' kisele pavlake. Ukupno pe!enje 3$ minuta.so -biber Isitnite slaninu.1 dcl ulja 150g suve slanine . 1atim sve ? rolne &asecite do pola na par!iće debljine B cm i &alijte prethodno umućenom slatkom pavlakom.1 glavica crnog luka . 1 jajeta i bibera. -do&'o stavite koru kao poklopac. -hladite. "lužite toplo. dodajte &a!in od sušeno' povrća.&atim opet naborane kore.5 jaja .1%2 kg mlevenog june&eg mesa . i&mešajte sa kupusom. %ecite jedan sat na umerenoj toploti.1 veza peršuna . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta.1 kašika ulja . miro*iju i dosta bibera. +a ovaj na!in napravie ? duple rolne.so po ukusu .400g kisele pavlake . %ospite i&dinstan kupus.5vrsto uvijte rolnu.1 kg kiselog kupusa ribanca . 1atim %otrpušu i&vadite i& pećnice i isecite par!iće. seckan peršun.-vaj postupak ponovite još jedanput. %osebno i&'nje!ite sir i umutite 'a sa ? jajeta. #59 .P!(a od k!s#log kupusa 3%4 kore za pitu .biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. %ecite još 1 minuta.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (ve kore namažite uljem i slatkom pavlakom. Po(rpu)a 3%4 kore za gibanicu .pobiberite i dinstajte na umerenoj toploti.1 veza miro ije .3%4 kg punomasnog sira . pa pospite mešavinom sira. %ecite još? minuta.2 jajeta .pa dinstovano meso.2dcl slatke pavlake . "tavite jednu koru na podma&an pleh.1atim ponovite postupak i prethodnu rolnu uvijte u novu rolnu. 1atim stavite red naborane kore.

7a&vucite G ju9ki veli!ine tepsije 3#G cm4.2#5 dcl mlake vode .%oslednju 'ornju ju9ku premažite samo uljem i i&bodite viljuškom.200g kravljeg sira .(obro umutite sve sastojke predvi*ene &a nadev. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici ?$ minuta na ##$o:.$ .1#5 dcl ulja 1amesite testo.300g kajmaka . "lužite toplo.nadev.ulje. 8ormirajte G ku'li i ostavite ih da miruju 1 minuta."a%a&a testo: 600g brašna .so nadev: 7 jaja . #.+amažite tepsiju uljem i re*ajte sledećim redom2 ju9ka.

%ospite 'a brašnom i ostavite u toplom da odstoji 3$ minuta. Ivice testa vratite preko nadeva.3 kašike ulja .200g šunke . -stalo testo stavite u uljem podma&an pleh da krajevi prela&e ivice pleha. Caje umutite sa mlekom i dobro natopite pajetu. -d testa odsecite !etvrtinu i &amesite sa mešavinom jajeta i vina .esto okla'ijom ra&vucite u ju9ku od $.1 jaje .1 . koje postavite na testo. biber.0#5 dcl mleka .5 kašika belog vina .ladan nadev rasporedite preko testa. -vu masu umešajte sa &'otovljenim mesom. na kome prepržite sitno seckan paradaj&. Coš malo dinstajte.2 paradajza . #. (obro i&mešajte i nekoliko minuta i&dinstajte.1 jaje .koje tako*e dinstate 1$ minuta.-hladite celu mešavinu.1 ljuta papri'ica !+e+eron" . Nad#$0 U'rejte polovinu ulja i u njemu i&dinstajte seckan crni luk i ljutu papri!icu. 1atim sitno iseckajte meso i šunku. radlom isecite nekoliko traka. so.1atim umešani deo testa &amesite sa ostalim testom.1 kašika pirea od paradajza .7astanjite testo i premažite 'a maslacem. cm debljine.M#ks!kanska pa%#(a testo: 500g testa za doma&i hleb recept br/407 . -do&'o stavite deo testa6 poklopac. .so po ukusu nadev: 300g svinjskog mesa .2 glavice crnog luka .1%2 dcl belog vina .3 kašike brašna . Isecite ta!no komad koji će poslužiti kao 'ornji sloj6poklopac. %ecite ?$ minuta na ##$o:. ša9ran i pire od paradaj&a. Caje i belo vino ulupajte žicom.so po ukusu biber po ukusu T#s(o0 )aslac ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da omekša.prstohvat ša+rana .1(0g maslaca . I&bodite 'a viljuškom. %reklopite 'a i dobro 'a i&radite da bude 'latko. (odajte vino. . U dru'oj posudi u'rejte preostalo ulje.

biber i sve dobro umutite. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. %o dija'onali uvijte u oblik male pite.50g maslaca .200g kisele pavlake . %akujte male pitice kao sarme. "lužite toplo.500g punomasnog sira . seckan peršun.biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. Upakujte pleh u aluminijumsku 9oliju i tako pecite u toploj pećnici 3$ minuta. "ložite ih u tepsiju i odo&'o rasporedite listove maslaca. %osebno i&'nje!ite sir. so i biber po ukusu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . -vako uklup!ane pite slažite u.600g punomasnog sira . -dvojeno i&'nje!ite sir i umešajte 'a sa jajima i kiselom pavlakom.so po ukusu .2 dcl ulja .100g maslaca . (odajte &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna .so po ukusu biber po ukusu I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja. #. dodajte kiselu pavlaku. &atim celu premažite jednim od dva nadeva.P!(!c# od s!ra ! -#sa 1kg kore za gibanicu . Uklup&ana p!(a od s!ra 1 kga kora za gibanicu . %obiberite i posolite po ukusu. 1atim uvijenu pitu &avijete kao male puževe.1 veza peršuna . maslacem nama&an pleh.1#5 dcl ulja . "lužite toplo.500g mlevenog gove eg mesa . seckan peršun. "vaku koru namažite uljem i mlekom.2 jajeta . (odajte &a!in od sušeno' povrća.# .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 1atim svaku koru namažite sa malo ulja i mleka.2dcl mleka .500g mlevenog gove eg mesa .2 jajeta . +a svaku pitu stavite mali 'rumen maslaca.2 dcl mleka .200g kisele pavlake . so i dosta bibera. jaja.

)esite testo što duže da se sasvim odvaja od ruku i daske i da bude 'latko.4 kašike kisele pavlake . mlekom i mešavinom sira.biber po ukusu %rvu koru namažite uljem i mlekom i preko nje slepite dru'u koru koju namažete ponovo uljem. soli i bibera. a ne seći. Pu. 1atim !vrsto savijte u oblik savija!e i oštrim nožem secite komade debljine 1 cm. pospite nekoliko kapi vode. %okrijte !aršavom da provene. +a svako par!e stavite kaši!icu mešavine jajeta i # kašike kisele pavlake.#$! od s!ra 5 komada kora za gibanicu . =užvaru treba kidati rukama. %oprskajte malo uljem i pecite u pećnici.50g parmezana . . koji treba da vu!ete stalno ka sebi. # kašike pavlake. !etvrte i pete kore ponovite postupak. Kod treće.so po ukusu 1amesite testo od brašna.so po ukusu .1#5 dcl mleka . namažite ih uljem i ostavite 1 sat da odmore. #. uvijajte u oblik pite. soli i vode da bude polutvrdo.3 jajeta .5 . %ospite parme&anom i pecite u pećnici.Pra'na gu.$ara 1kg brašna . U& pomoć !aršava. "ložite je u podma&an pleh u ravne komade ili u tepsiju uvaljajte oblik veliko' puža. "lužite toplu u& mlak kajmak u punomasni sir.esto podelite na tri ju9ke 3deblje4. Cednu po jednu koru rastežite rukama na stolnjaku da kora bude što tanja.1#5 dcl ulja . %oložite ploštimice par!iće u podma&an pleh. %okidajte krajeve. # jajeta.hladna voda po potrebi . Kada je pe!ena. poprskajte malo uljem i savijte im sva ? kraja. ulja.200g punomasnog kravljeg sira .4 kašike ulja .

(odajte ulupani sne' od B belanaca. %leh namažite maslacem i pospite brašnom. U nje'a i&ru!ite polovinu testa i poravnajte. U sredinu svako' par!eta napravite malo udubljenje u koje stavite deo umućeno' jajeta. 7e*ajte u pleh pljoštimice. cm debljine.300g punomasnog sira . 1atim ponavljajte postupak 3rolnu u rolnu4 dok imate materijala.25g maslaca . mleko. "lužite toplo. "lužite toplo.2 dcl mleka 100g ka'kavalja . Upola 'a ispecite na umerenoj toploti.so po ukusu . #.250g kisele pavlake .seckanu 'lavicu luka i peršuna. # kore namažite uljem i ra&mažite pripremljen nadev. %ospite stru'anim ka!kavaljem. -hla*en nadev stavite preko upola pe!eno' testa.so i biber.4 kašike brašna . 4#n%a p!(a sa -#so500g nlevenog svinjskog mesa .Čord!n! pu.brašno i so.1 veza peršuna . %relijte je vrućom 31# ' 4kiselom pavlakom. "ecite kolutove 1. Isecite pitu na par!iće. Umutite testo.! 400g kore za pitu .!.3 jajeta . "tavite odo&'o dru'u polovinmu testa. -hladite. &a!in od sušeno' povrća.1 kašika ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . .1#5dcl ulja "ir i&'nje!ite i i&mešajte sa # jajeta. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta.1 glavica crnog luka .6 jaja . %ecite u pećnici na umerenoj toploti.. (ebelu rolnu &amr&nite u dubokom &amr&iva!u.biber po ukusu (obro umutite B žumancaca sa 1# ' kisele pavlake. Uvijte rolnu. I&dinstajte na ulju meso.

-do&'o namažite maslacem. +apravite B lopti 3Bju9ki4.3 dcl bistre supe .100g maslaca . Kada ste došli do sredine po sredini &asecite testo da biste mo'li da napravite uvijeni kru'. -stavite da testo odstoji 3$ minuta.5 jaja . 7a&vucite okru'le ju9ke nešto deblje ne'o testo &a supu. Uvijte koru do kraja. +a kraju ju9ke po ivici stavite venac od nadeva.200g kisele pavlake I&dinstajte meso sa proprženom lukom.so biber /uk i&rendišite.so po ukusu nadev I: (50g mlevenog june&eg mesa . #. a tri nadevom od sira.esto lupati 1$ minuta. solju i vodom da bude mekše testo. %osebno dobro umutite i&'nje!en sir sa kiselom pavlakom i jajima.3 kašike ulja . +a svaki stavite malo ulja. .Bur#k&!. Cu9ku namažite dobro uljem.0#5 dcl ulja . Bosansk! ur#k 3%4 kg kore za pitu . . +a kraju kore stavite u&duž sirovo meso i !vrsto uvijte koru do pola pa opet stavite sitovo meso.so po ukusu . 1atim dobro poprskajte supom. so i dosta bibera. Istopite maslac.! testo:1#25 kg brašna . u& vodu. . 1atim secite uvijene par!iće oko #$ cm dužine. 1atim uvijajte testo prema sredini. dodajte so i biber i sve dobro &amesite sa mesom.1 glavica crnog luka . %ecite još1$ minuta.ulje.1 dcl vode . %ecite u pećnici#$ minuta. %ecite na umerenoj toploti %a&ite da ne bude suviše pe!eno./ . 5vrsto priljubljene kore re*ajte u okru'lu tepsiju.ri ju9ke ćete nadevati mesnim nadevom.rašno &amesite s uljem. Cednu koru namažete sa maslacem.0#5 kg mlevenog june&eg mesa . Uvijajte ih ipravite male burek!iće.biber po ukusu nadev II: *00g sira .vode po potrebi .2 glavice crnog luka .

-stavite pokriven burek 3$ minuta.7 . #.

%rohladite hleb na ži!anoj rešetki. 1atim opet na dasci pospite testo brašnom i mesite 1 minuta. %okrijte vlažnom krpom i ostavite na toplom 1sat.1 kaši'ica sir&eta .2 kaši'ice še&era .5 dcl mlake vode .2 .+apravite u sredini brašna udubljenje i&lijte kvasac. %ecite hleb u prethodno &a'rejanoj pećnici na ##$o: ? minuta. (obro &amesite testo. -blikujte du'uljast hleb i stavite 'a u maslacem podma&an pleh. #. %et minuta pred kraj pe!enja podmažite hleb D.! 3l# (50 g brašna .25 g kvasca . -blikujte testo kao loptu. &atim ulja i sirćeta.maslac za podmazivanje pleha . 7astopite kvasac u malo mlake vode sa 1 kaši!icom šećera. Kucanjem da donjoj strani kore.1 kaši'ica ulja (u'uljasti pleh 3 J 1# cm. malo soli i brašna.esto treba da se udvostru!i. da ne &a'ori.Do-a.4 )oj .uluma!omD. Ispe!en hleb od&vanja.%osipajte 'a brašnom i mesite oko 1 minuta da bude potpuno 'latko. 3D.ostatak vode.uluma!D je pekarski na&iv &a prema& kojim pekari prema&uju testa. -stavite u lon!etu da uskisne.%osle #$ minuta pokrijte 'a alu69olijom.uluma! &a ovaj hleb2 1dcl hladne vode i jedna kašika brašna. šećera i soli.2 kaši'ice soli . pokrijte 'a vlažnom krpom i ostavite 'a na toplom # sata. %osle prema&ivanja pecite hleb još pet minuta.pospite 'a brašnom.. kontrolišete da li je hleb dovoljno pe!en.

%eci&e u u'rejanoj pećnici 1 minuta na # $o:.A-#r!&k! #l! 3l# 500g brašna . pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji # sata. %olako sve &amešajte.100g maslaca . -blikujte hleb. )leko u'rejte i stavite B$ ' maslaca da se istopi.1 jaje . .esto i&radite na dasci da bude 'latko. uvijte 'a u !ist !aršav i ostavite 3$ minuta. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji na toplom 1 sat. +apravite loptu. #. U sredini brašna napravite udubljenje.1 kaši'ica soli .2 kaši'ice še&era . "manjite toplotu na ##$o: i pecite 1 sat. dodajte 1 kaši!icu šećera.15 g kvasca . )esite 'a najmanje 1$ minuta.2#5 dcl mleka . Kad je hleb pe!en. 1atim opet premesite na dasci pet minuta. stavite 'a u pleh.1 kaši!icu šećera i malo mlake vode i&mešajte i ostavite da kvasac ukisne. %remažite hleb umućenim jajetom i kašikom mleka.1 kašika mleka Kvasac. "kinite vruće mleko i ostavite da se prohladi da bude mlako.so uskisli kvasac i mešavinu mleka sa maslacem.8 .

%remežite kalup &a tortu.1 kašika maslinovog ulja . Masl!no$ 3l# 500g brašna .1 $umance .prašak &a pecivo.15 g kvasca ."ve &amesite. pa 'a opet ostavite na toplom 1 sat. istopljeni maslac i so.1 jaje .100g pršute!mesnate slanine" maslac za podmazivanje .rašno.30g naribanog parmezana . U van'lu &amesite testo sa umućenim jajima. pokrijte je vlažnom krpom i ostavite na toplom da stoji 1 sat.mleko.1 kaši'ica soli .so po ukusu . i&mrvljen kvasac i so dobro i&mešati. i&'nje!eni sir.-blikujte loptu. "tavite testo u maslacem podma&an kalup. so i biber.9 .1 veza peršuna .Gru'!%sk! 3l# sa s!ro- testo: 500g brašna .biber po ukusu !krupno mleven" I&mešajte ? kašike mleka. %remažite 'a žumancetom. #.%rstima testo koje je visilo podi'nite i prekrijte nadev. %okrijte testo i ostavite da odmara 1 sat.1 dcl belog vina . +a sredini napravite kao !vor. žumance. (odajte isitnjene maline i šunku 3mesnatu slaninu4. U sredinu sipajte pripremljen nadev. šećer i ostavite da uskisne.jaje.4 jajeta .1 dcl maslinovog ulja . U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate uskisli kvasac. seckan peršun.25 g kvasca . I&radite meso na dasci dok ne postane 'latko. %onovo premesite testo.-stavite nadev u hladnjak.1 $umance nadev: *00g punomasnog kravljeg sira . Umutite maslac.40g zelenih icrnih maslina !po 20g" . tako da testo preko ivica ravnomerno visi.100g maslaca . %ecite $ minuta u pećnici prethodno u'rejanoj na #$$ o:. -stavite pripremljen hleb da stoji još #$ minuta. maslinovim uljemn i belim vinom.1%2 kaši'ice še&era . kvasac.60g maslaca .1 kaši'ica praška za pecivo . %ripremite nadev.1#5dcl mleka .+araslo testo okla'ijom istanjite da bude nešto veće od kalupa.

sipajte testo i opet ostavite da odmara. . .leb namažite maslinovim uem pospite parme&anom i pecite ?$ minuta na #$$ o:.leb možete služiti topao u& aperitiv. #/$ .(obro podmažite okru'li pleh &a tortu.

1 kašika ulja . )aslac na toploti omekšajte i dodajte mleko.500g brašna . #/1 .+l# sa s!ro.25 g kvasca . "tavite 'a u podma&anu tepsiju.I&drobite kvasac i umešajte 'a sa mlakom vodom. %remažite žumancetom i pecite na umerenoj toploti 1 sat 31<$ o:4. 1amesite 'latko testo koje mesite cca 1 minuta.50g naribanog parmezana . "lužite mlak hleb u& aperitiv.150g naribanog ementalera . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B$ minuta na #$$ o :.0#5 dcl mlake vode .(odajte brašno kao i pavlaku.1%2 kaši'ice sode bikarbone .namažite 'a sa jajetom. -kru'li pleh &a tortu namažite maslacem.sipajte testo i ostavite još 1 mionuta da stoji. sode bikarbone i soli. ulja. Coš jednom kratko mesite testo.1 jaje I&dinstajte slaninu i ohladite.rašno stavite u veću posudu i na sredini brašna napravite udubljenje.po potrrebi mlake vode . slaninu i sireve.2 dcl mleka 150g kisele pavlake . 3pecite 3 otkriven hleb a # minuta pokriven sa alu6 9olijom4.50 g maslaca .1 $umance . )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko. Srpska poga&a 1 kg brašna .2 kaši'ice soli .esto pokrijte sa vlažnom krpom i ostavite da nado*e. .maslac za podmazivanje . -stavite testo da odmori #$ minuta. . vode.! slan!no- 150 g seckane slanine .)alo brašna pospite preko kvasca.so po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna. Išarajte viljuškom.

"lužite toplo. Kad je 'otova. vode.biber po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna. Poga&a sa k!s#lo. +a jednu polovinu pore*ajte listove slanine. "laninu isecite na tanke listove. Krajeve dobro spojite oblikujte okru'lu po'a!u.uvijte je u !aršav da odmori 1 sat. viljuškom napravite šare.1 prašak za pecivo .so po ukusu . #/# . 7a&vucite testo da bude dvostruko veće od tepsije.1 $umance . prašak &a pecivo.1%2 kaši'ice sode bikarbone 150g suve slanine . -blikujte po'a!u. išarajte viljuškom.so. "lužite toplu u& kajmak i sir. "tavite u podma&an& tepsiju.%olako dodajući kiselu vodu &amesite testo.premažite žumancetom i pecite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko. ulja. %reklopite testo.%ospite preko slanine krupno mleven biber. sode bikarbone i soli. %ecite u pećnici na 1<$ o: jedan sat. Kad je 'otova.1 kašika ulja .2jajeta .1 $umance . uvijte je u !aršav da odstoji. -stavite da odmori #$ minuta.Poga&a sa slan!no1 kg brašna .so po ukusu U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate umućena jaja. %remažite žumancetom.1l kisele vode . +apravite loptu.$odo1kg brašna .po potrebi mlake vode . "tavite je u podma&anu tepsiju.

"vaku na sredini rastanjite. mleka.1 prašak za pecivo .8ormirajte loptu i ostavite da odmara ?$ minuta.so po ukusu 1amesite testo od brašna. "lužite tople u& kajmak ili sir. -blikujte po'a!u stavite je u podma&anu tepsiju. Kidajte je na komade. Bosanska poga&a 1kg brašna . 1amesite brašno s uskislim kvascem.150g maslaca . Boga(a poga&a 1kg brašna . +amažite žumancetom i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ o:. +apravite loptu i ostavite testo da odmara ?$ minuta.2 dcl mleka . i&bodete je viljuškom i ostavite je u podma&anom plehu 3$ minuta da nado*e.3 $umanceta . 8ormirajte po'a!u. #/5 .ulja. %ecite u pećnici #$ minuta na 3$$ o:. %o'a!e odo&'o i&bodite viljuškom.esto treba da je polutvrdo.a rubove ostavite deblje.20g kvasca so po ukusu "tavite kvasac u malo mlake vode da uskisne.2#5 dcl mleka . # žumanceta. -vaj postupak ponovite tri puta. %remažite malo uljem i pecite ?$ minuta na ##$ o:. 7astanjite testo i premažite 'a maslacem.mlekom solju i vodom.%remestite i 9ormirajte manje lopte od # $'.so po ukusu 1amesite brašno.1%2l kisele vode .1 dcl mlake vode . . %resavijte 'a na tri dela.2#5 dcl ulja .+#rc#go$a&ka poga&a 1kg brašna . kiselim mlekom. -vu po'a!u sluite isklju!ivo toplu. I&radite !vršće testo dok ne bude 'latko.vodu i so. praška &a pecivo i soli. -stavite da odstoji #$ minuta.2 dlc kiselog mleka .

1/5 kaši'ica soli .250g maslaca . %ecite u pećnici 1$ minuta na 3 $ o:.3%4l mlake vode 16g soli Umešajte sa vodom kvasac da uskisne. .1 dcl ulja .25 g kvasca . %osle oblikujte manje lopte od # $'.S#l%a&ka poga&a (50g brašna .1%2l mleka . 7a&vucite 'a rukom i dobro namažite maslacem. ukrasite sa viljuškom i premažite jajetom.1 jaje (obro &amesite testo da bude 'latko.%remestite.i&mrvljen kvasac i so. "tavite testo u tepsiju 3#cm. kvascem.25 g sve$eg kvasca . i&bodite viljuškom. šećerom i vodom. -vaj postupak ponavljajte nekoliko puta dok ne utrošite maslac. 1amesite testo sa brašnom.4 dcl vode !mlake" . %osle se samo pririsnu rukama i oblikuju somuni. So-un 1kg brašna . +e treba ostavljati da uskisne.20g še&era . Rasko)na poga&a 1kg brašna . #/. . solju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. mleko.8ormirajte loptu i ostavite da odmara 1 sat.so po ukusu 1amesite brašno. Uobli!ite po'a!u. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta.1 $umance . testo mora da bude mekano &a ra&liku od testa &a po'a!e. premažite žumancetom.esto dobro i&radite da postane 'latko.20g kvasca . I&radite testo da bude 'latko.%ore*ajte na !aršav da se ne &alepe i ostavite 3$ minuta da nado*u. i stavite u pleh podma&an maslacem.

2 dcl mleka . %red služenje umutite i i&'nje!en sir. mleko. %odmažite tepsiju.4 ka+ene šoljice mleka . (odajte kajmaka i služite toplo.brašno po potrebi . "lužite toplo.so po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku sa brašnom da nema 'umuljica.4 šoljicekukuruznog brašna . brašno. Kad voda i mleko proklju!aju i sir se istopi. "tavite na vatru i stalno mešajte da se napravi masa.3 šoljice pšeni'nog brašna . (odajte ulupani sne' od 3 belanceta.3 jajeta .so po ukusu I&'nje!ite sir i stavite sa vodom i mlekom da se kuva.300g punomasnog kravljeg sira . Pro%ara 300g punomasnog kravljeg sira .S(ar!nska c!c$ara 3%4 kg punomasnog sira . "ve i&mešajte. prašak &a pecivo i so.4 kašike brašna . malo ocedite mast.1%2 kesice praška za pecivo .2 dcl vode . %osolite. #// . sipajte smesu i pecite u pećnici $ minuta na ##$ o:.300g kajmaka . Eko je suviše masna.10g soli (obro umutite 3 žumanceta. Coš minut6dva promutite na vatri.ulje. i&'nje!en sir. 7!c$ara 500g kisele pavlake .3 šoljice ulja . uspite brašna da ne bude mno'o 'usto.

150g 'varaka . (obro umutite kajmak. ulje i 3 jajeta. iseckajte na re&ance. sir. Kuvajte hleb dok se ne napravi popara stalno mešajući. %ecite još cca 3$ minuta.200g kajmaka . Kada proklju!a.200 g kajmaka . (odajte oce*eno &elje. Popara -rsna 1l mleka .300g punomasnog sira . dodajte hleb.1 kg starog hleba .1 dcl ulja . "lužite mlake projice.200g punomasnog sira . "jedinite sa prethodno pripremljenom smesom i stavite u kalup &a male proje 31B komada4.100g kisele pavlake . "tavite u prethodno u'rejanu pećnicu i pecie 3$ minuta na ##$o:. Kukuru&no brašno poparite sa vrelom vodom.3#5 dcl vode -perite &elje. %red služenje pospite !varcima. #/7 .so . da se dobije ne mno'o žiitka masa. stalno mešajući. posolite i ostavite da stoji 1 sat. "tavite mleko da se kuva. "ipajte kajmak i i&'nje!en sir.200g kukuruznog brašna .1#l%an!k 3 veze zelja !blitve" . "lužite toplo.so po ukusu "tari hleb isecite na kockice.4jajeta . I&vadite i &asecite svaku projicu po sredini sa malim krstom.&alijte sa dobro umućenom kiselom pavlakom i 1 jajetom.

SPE7I"A4ITETI I1 MORA #/2 .

Kuvajte na umerenoj toploti #$ minuta.1 kaši'ica sve$e mlevenog bibera . 1 limun ise!en na kolutove i vode da o're&ne. #/8 . -stavite da odstoji 3$ minuta. "tavite u posudu ribu. Kada je riba 'otova. sveže mleveno' bibera i nekoliko kolutova limuna. odmr&nite je tako što ćete u posudu staviti ribu.sok od 1 limuna . Kada je riba kuvana.4#)o 5ku$ana6 r! a 1 .10 zrna bibera . Napo-#na0 Ukoliko je riba smr&nuta. &alijte je maslinovim uljem i pospite seckanim peršunom.0#5dcl ulja .morska so po ukusu -!istite ribu i posolite.1 glavica crnog luka . biber. Kuvajte je 1 sat otklopljeno na umerenoj toploti. 4#)o5ku$ana6 sarga 1 kg robe !sarga" . "ipajte vodu da o're&ne. lovor.2 lovorova lista .1 veza peršuna .2 limuna .1dcl maslinovog ulja .1 limun . 1 ve&u peršuna. Kada se riba odmr&ne.1#5 kg ribe!arbun# pauk#osli&#škrapina#ili kavala" -1#5 dcl maslinovog ulja . pripremite je prema receptu. morsku so. &aliti vodom i dodati šaku morske soli. luk.2 veze peršuna .morska so po ukusu "ar'u o!istite i oljuštite. 1alijte je maslinovim uljem. ulje. dodajte maslinovo' ulja i pospite seckanim peršunom.

seckane masline be& koštica.100g maslinki . maslinovo ulje. ru&marin. #/9 . &a!in od sušeno' povrća.1 glavica crnog luka . bla'o i&lupajte tu!kom. belo vino.1 struk ruzmarina .sok od 1 limuna . %obiberite i posolite.1 dcl maslinovog ulja .so po ukusu . uvaljajte u brašno i propržite na vrelom ulju.200g kisele pavlake .2 dcl belog vina . &alijte kuvanom smesom i pecite u pećnici na umerenoj toploti ? minuta. -stavite u hladnjaku da prenoći. %osebno propržite oljušteni paradaj&. "lužite hladno. Umutite majone& dodajte kiselu pavlaku i limunov sok.sos majoneza od 3 jajeta !recept br/ 4*(" .biber po ukusu -slića o!istite.biber po ukusu "kuvajte škrapinu o!istite je i ohladite.1%2 kg paradajza .8krap!na na sala(! 1 1%5 kg škrapine .4 belanceta .1dcl ulja 100g brašna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Kuvajte sve #$ minuta. "lužite toplo. dodajte seckan crni luk. na !(al!%ansk! 1 kg osli&a . Osl!. so i biber.so po ukusu . %olako i&mešajte sa komadima škrapine i seckanim tvrdo kuvanim belancima. posolite. U vatrostalnu posudu pore*ajte komade oslića.

1 glavica crnog luka . "lužite toplo.sok od 2 limuna . 8ilete uvaljajte u brašno. prosušite i ostavite 3$ minuta u marinatu2 so.rašno. sa!inite 'latko testo i ostavite # sata da odmara.1kašika ulja . .100g maslaca .sok od 1 limuna . 1atim propržite na maslacu seckan luk i pe!urke.100g maslinki 1 kašika kapra .sneg od 2 belanca ileti od škrapine: (00g +ileta . (instajte 1 minuta. kapar.200g pe'uraka!šampinjona" . sok od limuna. I&vadite polu'otovu tunjevinu i ostavite na hladnom.3dcl piva . kašiku ulja.F!l#(! od )krap!n# u (#s(u od p!$a testo od piva: 200g brašna ."tavite u pećnicu da se pe!e na umerenoj toploti 3$ minuta.3 kašike pirea od paradajza . %red služenje prepremite bešamel6sos sa sokom od limuna i paradaj&6pireom.so .brašno . prelijte pe!urkama i belim vinom.2 $umanca . 8ilete isperite u hladnoj vodi. žumance i so dobro umutite. #7$ .beli biber . %ore*ajte tunjevinu u vatrostalni sud. 7e*ajte na papirnu salvetu da upije masnoću.elanca ulupajte u !vrst sne'. &atim &amo!ite u testo i pržite na toplom ulju.?GG4. i seckan peršun. beli biber. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o:.so po ukusu biber po ukusu %rvo tunjevinu blanširajte. Tun%#$!na na /rancusk! 6 narezaka tunjevine . +a polu&'otovljenu tunjevinu stavite seckane maslinke. "lužite tople u& tatar sos 3recept br.so .ulje .1 veza peršuna .1 veza peršuna . seckan peršun i &alijte pripremljenim bešamel 6 sosom. pivo.1%2l bešamel sosa . malo posolite i umešajte sa odmorenim testom.1%2 l belog vina .

1dcl vinskog sir&eta . #71 .2 kašike ulja (imljeni losos isecite na sitne komade.so po ukusu "tavite nareske lososa da se kuvaju u pivu i vodi.1 kašika kapra .biber . Kada je losos kuvan.prstohvat maj'ine dušice . seckani luk. "lužite odmah. D!-l%#n! losos (a(ar 300g dimljenog lososa . prelijte 'a maslinovim uljem. 1a!inite. maj!inu dušicu. vlašac dobro i&mešajte sa lososom.1%2 l vode . Kuvajte na umerenoj toploti 1$ minuta. pospite kapar i seckane maslinke. %avlaku.2 kašike kisele pavlake . ru&marin.1 12 piva . /osos tatar mažite na krutone.1 kašika seckanog vlašca .100g maslinki . dodajte peršun.so . sirće i so.1 dcl maslinovog ulja .1 manji kiseo luk .* tankih kriški hleba .4osos u p!$u !' <=>? god!n# 5 narezaka lososa .1 veza peršuna 1 struk ruzmarina . Kriške hleba propržite na ulju 3krutoni4 i pobiberite.

"ipajte ribu i pecite 1 sat na 1<$o:.50g maslaca .50g mrvica od hleba . skinite kožu. (odajte jaja.so po ukusu .so po ukusu . +ladan kola& od r! # 1%2 kg osli&a bez kostiju . U posudu stavite maslac. %ovrće kuvajte i dalje dok ne uvri na trećinu.200g pe'uraka . i&vadite kost. "lužite hladno.soso4 lista po 400g .biber po ukusu 7ibu prosušite i propasirajte.2 glavice crnog luka . I&vadite nareske i pore*ajte u vatrostalnu posudu. rasecite popola.2 dcl holandskog sosa . #7# . 1alijte vinom i kuvajte na umerenoj toploti G minuta.1 dcl belog vina . so i biber.ome dodajte holandski sos i kiselu pavlaku. %remažite kola! majone&om. oljušten i ise!en paradaj&. "ve i&mešajte i prelijte preko nare&aka ribe.50g maslaca .300g kisele pavlake .4!s( sa 3olandsk!. .100g kisele pavlake . "ve dobro unutite. "tavite u pećnicu i pecite 1$ minuta na # $ o:.4 paradajza .4 jajeta .3 dcl majonez sosa . seckan luk. na listove ise!ene pe!urke i nareske ribe. kiselu pavlaku. -hladite. %odmažite maslacem u&dužni pleh &a rolat i pospite mrvice. "lužite toplo.biber po ukusu 7ibu o!istite. -vako dobijene nareske posolite i pobiberite.

1atim uvaljajte u brašno.100g mrvica od hleba .%ecite ih sa ljuskom u pećnici ?$ minuta. stavite maslac i pecite u pećnici #$ minuta na ## o:.1 kaši'ica aleve paprike .pa(l!d. "lužite toplo.so po ukusu .1 veza peršuna .biber po ukusu 7iblje nareske operite. posolite i &akiselite limunom.4 plava patlid$ana . Vino i bujon sipajte u meso od patlidžana i dinstajte dok sos ne uvri.pa u dva umućena jajeta sa biberom i alevom paprikom i na kraju u mrvice. I&dubite ih. %ospite mrvicama hleba. na svaki nare&ak stavite po dva koluta tvrdo kuvano' jajeta i prelijte sosom od oraha. I&va*eno meso od patlidžana sameljite &ajedno sa oljuštenim paradaj&om.100g brašna .5 jaja . sa soso.1 dcl ribljeg bujona . -d 'lava. lukom i peršunom.1#5 dcl ulja .1 glavica crnog luka . vinom i kuvajte na umerenoj toploti 1 minuta. %rocedite. -hladite.Osl!.biber po ukusu U&duž secite plave patlidžane napola.ano4 lista po 350g .1 dcl belog vina . 4!s( sa pla$!.4 paradajza .so po ukusu .100g kisele pavlake . &atim stavite nare&ak od lista i odo&'o opet nadev. peraja. I&dubljene polutke nadevajte do polovine nadevom.1 limun . %osolite i pobiberite.50g maslaca . +alijte nareske 1 dcl bujonom. /istove o!istite i isecite nareske. kostiju i kože skuvajte bujon koji odmah procedite. Umešajte kiselu pavlaku.od ora3a (50 g narezaka osli&a . #75 . I&vadite nareske rešetkastom kašikom. %ržite na vrelom ulju. "lužite toplo.50g mrvica od hleba .3 dcl sosa od oraha !recept br/ 4*7" .

(obro umutite jaja. (obro umućenu masu ra&lijte u male modle nama&ane maslacem.20g mrvica hleba . -vim sokom prelijte ribu i pecite u pećnici 3$ minuta. beli biber i so.od $!na 400g +ilea o'iš&enih +ilea od lista . sen9. "lužite toplo. Kuvajte 3pecite4 u plehu sa vodom u prethodno &a'rejanoj pećnici ? minuta na ##$ o:. sirće.1 glavica crnog luka . 1atim i&vadite polovinu soka i u njemu umutite žumanca i pe!urke. luk i paradaj&.100g pe'uraka .2#5 dcl slatke pavlake . %ecite dalje u pećnici #$ minuta. -vim prelije ribu. Pud!ng od /!l#a l!s(a sa soso. peršun i &alijte limunovim sokom. #7. bosiljak i so. posolite ih i pobiberite spolja i i&nutra.sok od 1 limuna .sitno iseckan list bosiljka .2#5 dcl belog vina .100g maslaca . "lužite toplo sa sosom od vina.2 $umanceta .1 kašika sen+a . i&miksitani list.200g rashla enog maslaca .2 glavice crnog luka .1 veza peršuna .1 kašika vinskog sir&eta .beli biber . Sos0 Vino kuvajte sa sitno se!enim lukom. Kad luk sasvim omekša.so sos: 0#5l roze vina .so -!išćene 9ilee od lista i&miksirajte u mikseru. )utite na vatri minuta.1 struk estragona .2 kašike paradajz-pirea . vino. dodajte par!iće maslaca. pavlaku. pospite mrvice. 1atim ih spustite u posudu podma&anu& maslacem. beli biber.beli biber . . U posebnoj manjoj posudi skuvajte maslac. %opite lukom i seckanim peršunom. estra'on.biber po ukusu /istove o!istite i odstranite kožu.so po ukusu .2 jajeta .4!s( sa p#&urka-a 4 lista .

biber u &rnu i so. "ve dobro i&mešajte i slušite mlako.2 limuna . %oklopite i ostavite u hladnjaku dana. "vako' dana dva puta menjajte mlaku vodu.5 glavica crnog luka 1 limun . 1 'lavicom luka i 10# limuna u kolutove se!eno'. sirće. dodajte lovor.Bakalar na ok#)k! na&!n 3%4kg suvog bakalara . karan9ilić. Kuvajte dalje dok bakalar ne omekša 3oko 3 sata4. +a &aostalom ulju ispržite luk. maslinovo ulje i seckan peršun.-cedite bakalar o!istite od kostiju. "ve kuvajte 3 minuta.2 karan+ili&a . %osle # dana bakalar ponovo operite u mlakoj vodi.biber po ukusu . pobiberite i uvaljajte ribu u brašno. -vaj marinat prelijte preko pržene ribe. u'rejte i ispecite ribu. I&mrvite 'a. ru&marin.1#5 dcl maslinovog ulja .100g brašna . posolite. so. Isecite 'a na kolutove kao &a salatu. nalijte vino.2 dcl vinskog sir&eta . R! l%! -ar!na( 2 kg mešane morske ribe . površinski 'a o!istite i kuvajte sa biberom u &rnu.10 zrna bibera . -hladite."kuvajte i oljuštite krompir.1 kg krompira .2 dcl belog vina .akalar potopite u mlaku vodu i ostavite da stoji # dana. I&mešajte ulja. I&vadite ribu i stavite u vatrostalnu posudu. dodajte limun se!en na kolutove i kuvajte još # minuta.2 struka ruzmarina .3 lista lovora .2 dcl ulja 3 glavice crvenog luka .1 veza peršuna . I&mešajte 'a sa bakalarom. Kuvajte 1 sat. #7/ .so po ukusu -!istite. "lužite hladno.10 zrna bibera . biber.so po ukusu . dodajte seckan luk.2 lovorova lista . pa dodajte soli po ukusu.2 dcl maslinovog ulja .

brašno. U vatrostalni sud stavite tunjevinu.100g kisele pavlake 100g maslaca . %repržite je na maslacu s obe strane. Ukrasite. #77 . &alijte vinom. i stavite u hladnjak # sata. %unite paradaj&e.so po ukusu . -cedite.sok od 1 limuna .1 glavica luka 70g majoneza .Parada%' pun%#n (un%#$!no6 komada paradajza . dodajte proce*enu tunjevinu.100g maslaca . "ir i&'nje!ite.biber po ukusu . biber i so.1 kašika brašna . I&vadite ribu i na maslacu pržite luk. prelijte sosom i dinstajte $ minuta. pireom od paradaj&a.! na&!n (50g narezaka od tunjevine .5 dcl belog vina .100g paradajz-pirea .biber %aradaj&e i&dubite i ostavite da se ocede. "lužite toplo. majone&. %osebno na maslacu i&dinstajte pe!urke i oljušteni i od semenki o!išćeni paradaj&.unjevinu kuvajte B minuta.200g paradajza .so .200g pe'urki . # dcl vode i sokom od limuna. +a kraju dodajte pe!urke i paradaj&. "ve dobro umutite.1 kutija tunjevine u ulju . sitno ise!en luk. istopljen maslac.2 glavice crvenog luka . pavlaku. Tun%#$!na na do-a.200g sira +ete .

biber po ukusu Krompire operite i napola obarite.400g škrapine . @krapinu stavite da se kuva. #72 . -do&'o stavite tanke režnjeve sira.400g kisele pavlake .sok od 1 limuna .100g maslaca . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. I&mešajte i punite krompire.Kro-p!r pun%#n )krap!no10 krompira .so po ukusu . %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$ o:. Kuvajte 1$ minuta.1 veza peršuna . "lužite toplo.20g suve slanine . Morsk! kr) 1 paket kisnatog testa . so i biber. dodajte seckanu slaninu. I&dubite ih.300g tvrdog sira . limunov sok i 10# ve&e peršuna. %obiberite.2 kašike kapra . +a svaki krompir stavite po 'rumen maslaca.500g o'iš&enih dagnji! ili skampa ili mešavine dagnji i skampa" .4 jajeta .so . %ore*ajte krompire u vatrostalni sud podma&an maslacem. kaprom i &alijte umućenom pavlakom sa jajima. 7ibu ocedite. propasitajte.1 kašika kapra . jaja.2 jajeta .biber 7atanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju 33?cm4. "lužite toplo. %ospite da'njama 3skampima4. seckan peršun.10 zrna bibera . dodajte biber u &rnu. kapar.

400g kisele pavlake . %ecite u pećnici ? minuta na ##$ o:.2 glavice crnog luka . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:.2 glavice crnog luka .300g dimljenog lososa .Rasko)n! -orsk! kr) 1 paket lisnatog testa . 7astanjite testo i stavite 'a u tepsiju 33? cm4.4 veze miro ije .2 kutije tunjevine u ulju .so . %obiberite.4 jajeta .(5g maslaca Isitnite luk i prodinstajte 'a na maslacu. tunjevinu. 7astanjite testo.4 jajeta .biber .400g kisele pavlake . losos u komadima i &alijte umućenom pavlakom sa jajima.biber Isitnjen luk propržite na maslacu.-do&'o stavite tanke režnjeve sira. #78 . %ospite luk. &alijte umućenom pavlakom sa jajina. -do&'o stavite tanke režnjeve sira.(5 g maslaca .morska so .300g maslaca . Sku)# u /ol!%! 2 skuše po 600g .alu-+olije (obro operite i o!istite skuše.1 limun .300g tvrdog sira . "lužite toplo. Utrobu svake skuše napunite sa 3 ve&e &eleni prethodno o!išćene i oprane. stavite 'a u tepsiju 33?cm4. %obiberite. kavijar. "vaku posebno upakujte u alu69olije koje su nama&ane debelim slojem maslaca. %ospite luk.300g tvrdog sira .unjevinu procedite. "lužite toplo. .so . i&'nje!ite i i&mešajte sokom od limuna.1 kutija kavijara !100g" . 4osos k!) 1paket lisnatog testa .

#79 ."lužite toplo u& miro*iju kao ukras.

3 kašike maslinovog ulja . dva6tri krupnija komada skampa pa &alijte i&mešanom masom. . ocedite 'a i operite u hladnoj vodi.1 kaši'ica sen+a . tvrdim belancima seckanim na kockice. "ervirajte &a svako' 'osta koktel u posebnoj !aši.1 limun . kaprom. %aradaj& oljuštite.sok od 1 limuna . &atim list &elene salate.100g maslinki .1%2 kaši'ice sardel-paste . Isitnjen paradaj& i salatu dodajte majone&u i i&mešajte.ome dodajte i sitnije komade i repove skampa pa sve i&mešajte.so po ukusu . Umutite sos6majone& sa kiselom pavlakom.sos od majoneza od 3 jajeta recept br/4*( .biber po ukusu "kuvajte skampe i o!istite. +ekoliko krupnijih ostavite &a ukras. "kuvajte pirina!. "lužite hladno.250g pirin'a . solju i biberom.2 kašike kapra . a ostalo isecite na re&ance. Ska-p! sa p!r!n&#1 kg skampa . paradaj& 6pireom. -vu mešavinu pomešajte sa pirin!em. #2$ . Ukrasite većim komadima skampa i limunom se!enim na kolutove.150g kisele pavlake . "lužite hladno. sen9om. -stavite nekoliko sati u hladnjaku.1 glavica zelene salate . sen9 i sardel6pastu.1 kašika sen+a .2 kašike pirea od paradajza . -dvojite krupnije komade od trupa. o!istite od semena i isitnite na manje kocke.so po ukusu .Kok(#l od ska-pa 1 1%2 kg skampa . +a dno !aše stavite isitnjen led.4 belanceta . (obro umutite ulje.biber po ukusu "kuvajte skampe. -do&'o stavite kolut limuna. o!istie i isitnite. solju i biberom. skampima. -dvojite nekoliko listova &elene salate. sok od limuna.2 paradajza . isitnjenim maslinkama.

1a!inite po ukusu.1%2 kg paradajza . "a!uvajte 10# litra vode u kojoj su se skampi kuvali.*00g krompira . %irina! je 'otov kada te!nost ispari. Krompir.so po ukusu .1 veza peršuna .2 glavice crnog luka . #21 .biber krupan .solju.100g kisele pavlake . biberom i uljem napraviti marinat u koji ćete umešati krevete i ostaviti da postoje 3$ minuta.1 kašika brašna .300g kreveta .400g pirin'a .sok od 2 limuna .1#5 dcl maslinovog ulja .2 $umanceta . )alo prodinstajte. Krompir operite. so i biber. žumanca.1 kašika ulja . -!istite i isitnite skampe. o!istite i i&rendišite na krupno. seckan peršun. hren. %ospite parme&anom.o(o od ska-pa 1 kg skampa . pavlaku i brašno sve dobro i&mešajte.ulje za pr$enje %eršun isitniti i sa sokom od limuna. "lužite toplo. 1atim sipajte vodu od skampa. (odajte skampe.biber po ukusu "kampe skuvati. O-l#( od 3r#na sa kr#$#(a-a 1veza peršuna .50 g parmezana . U vrelom ulju pržite manje omlete i služite sa mariniranim krevetama. +a ulju propržite seckan luk da omekša.ren oljuštite i i&rendišite na sitno.1%2l supe od skampa .R!. paradaj& i pitina!.1 koren sve$eg hrena !dug 6 cm" . .

1 kg školjki 2en ?ak ili dagnji . -do&'o nalijte ostatak sosa i pospite parme&anom. celer. -cedite.so po ukusu .sok od 1%2 limuna . dodajte brašno.100g kuvanog spana&a .biber po ukusu Kuvajte supu.10 zrna bibera so po ukusu Pariski sos: 150g maslaca .-#su 2 komada ve&ih pile&ih grudi . "ipajte u vatrostalnu posudu ili &a svako' 'osta u po jednu školjku. %ar!iće od krajeva ispirirajte u mikseru sa solju i kiselom pavlakom. -tpakujte i služite u debljim komadima.100g maslaca . (odajte obareni spanać.2 kašike brašna .1 veza celera . biber u &rnu. pra&iluk.1 veza peršuna . @koljke i pe!urke i&mešajte sa #03 sosa.200g kisele pavlake . )utite ru!nim mikserom.350g pe'uraka !šampinjona" .100g kisele pavlake .1 dcl supe od školjki .ak 4 dcl pile&e supe .1 lovorov list .biber -d belo' pileće' mesa i&vadite nareske. #2# .4 dcl belog vina . -cedite i sipajte školjke i pe!urke u posudu i& koje ćete služiti.4 ve&a skampa . :elu masu umutite i &a!inite.3 praziluka . -stavite da se ohladi u vodi. 8kol%k# S#n . -d supe &adržite 1 dcl &a sos.2 dcl mleka 2 $umanceta . Kuvajte 1 minuta. Par!sk! sos0 U'rejte maslac. vino. "tavite na plotni stalno mešajući dok smesa ne postane 'usta i 'latka.100g parmezana . %rethodno obarene skampe pore*ajte na svaki prema&ani nare&ak. lovor.Ska-p! u p!l#. %ileće nareske namažite ovom masom.so . U oce*enu supu stavite školjke i pe!urke. -vlaš istucite nareske. "ipajte supu i mleko. %osolite. +areske urolajte i &apakujte u prethodno dobro maslacem nama&anu alu69oliju. Kuvajte dok povrće ne omekša.#. %akete poširajte u vodi ?$ minuta. (odajte umućena žumanca i kiselu pavlaku. Isecite nepravilne krajeve. pobiberite i stavite limunov sok. peršun.

#25 . "lužite toplo.%ecite na umerenoj toploti #$ minuta.

1 ljuta papri'ica .biber po ukusu (instajte da'nje. Kuvajte # minuta. peršun i biber.3 dcl bistre supe . +e sme da proklju!a. . ulje. i&mešajte 'a sa maslinovim uljem i sokom od 1 limuna. %romešajte.1 kašika brašna .seckanu papri!icu i sok od 1 limuna.300g pirin'a .V#kna od p!r!n&a sa dagn%a-a 300g dagnji iz konzervi . crni luk. #2. a u sok stavite $' maslaca. dodajte &a!in od sušeno' povrća. Kuvajte na umerenoj toploti. "lužite sa bujonom u kom su se kuvale. Dagn%# na u'aru 1 kg dagnji .2#5dcl belog vina .2 dcl maslinovog ulja . dodajte pirina!. so i biber. Vratite da'nje u kuvajte još minuta. "lužite toplo. limun u kriškama. I&vadite da'nje. kiselu pavlaku. 1alijte Vor!ester6sosom. seckanu miro*iju.so po ukusu . +alijte supom i dinstajte pirina! dok supa ne ispari.1 veza miro ije . Kada je pirina! 'otov.1 limun . brašno.100g maslaca .250g kisele pavlake .sok od 2 limuna .1 glavica crnog luka .1 dcl maslinovog ulja .4 dcl belog vina . so i biber. Iseckan luk propržite na maslacu.2 kašike >or'ester sosa . "tavite u veliki lonac i nalijte vino.1 veza peršuna 10 zrna bibera (obro operite i istružite da'nje. (a'nje su 'otove kada se otvore.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . -blikujte veknu od pirin!a u posudi i& koje ćete služiti i &alijte pripremljenim da'njama. vino.

dcl ulja. dodajte kapra i dinstajte dok bujon ne ispari.so po ukusu .2 dcl belog vina . #2/ .R!'o(o od dagn%! 2 kg dagnji spremljenih na buzaru recept br/ 45* . I& svake li'nje i&vadite kost. %ipke od li'nji sitno iseckajte i i&mešajte sa seckanim peršunom.biber po ukusu !krupno mleven" /i'nje operite i o!istite.so (a'nje prokuvajte 1 minuta. 1alijte vinom i 1.2 kašike kapra .biber po ukusu (a'nje spremite na bu&aru. U'rejte ulje. 7e*ajte ih u podma&anu vatrostalnu posudu.sok od 1%2 limuna .0#(5 dcl maslinovog ulja . (odajte da'nje i polako i&mešajte.1 manja glavica crnog luka . %ropržie pirina! i 'lavicu luka. +alijte da'njama i bujonom.1 kaši'ica kapra .1 kaši'ica sen+a .2 dcl maslinova ulja . Pun%#n# l!gn%# 1 1%2 kg lignji . solju i biberom.1 dcl maslinovog ulja . ohladite.1 glavica luka .2 veze peršuna .1 veza peršuna . Sala(a od dagn%! 500g o'iš&enih dagnji .100g mrvica od hleba .50 g parmezana . umutite sa uljem i limunovim sokom.so po ukusu .300g pirin'a . %ržite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti. dcl ulja. $. mrvicama od hleba. "av &eleniš isitnite. %osolite i pobiberite.5 velikih maslinki . (obro i&mešajte i nadevajte li'nje ovim nadevom. %ospite parme&anom i služite toplo. "tavite ih u bujon u kome su se kuvale. I&vadite ih i& školjki.

2 kašike kapra . Kada su li'nje omekšale.2 glavice crvenog luka 350g pirin'a . (odajte luka se!eno' na kolutove. dodajte seckan luk. kapar. maslac. kapar i supu.50 g maslaca . #27 . %repržite ih na ulju. "tavite vodu sa uljem i kuvajte 1 sat.biber po ukusu /i'nje operite. +alijte vinom i dinstajte dok li'nje ne omeknu.biber po ukusu -perite i o!istite li'nje.1 veza peršuna . "lužite hladno.1 celer . (odajte pirina!. so i biber.6 dcl bistre supe . "ve i&mešajte.1 dcl maslinovog ulja . isecite ih na kolutove. 4!gn%# na sala(! 1 kg lignji .2 kašike pirea od paradajza . so i biber. sok od limuna.sok od 1 limuna .0#5 dcl ulja .R!'o(o od l!gn%! 1kg lignji .1 dcl belog vina .100g maslinki . seckane maslinke.50g parmezana 1 kašika kapra . -hladite.4 glavice crvenog luka . seckan peršun. %ospite parme&anom.so po ukusu . paradaj&6 pire. riban celer.1 dcl maslinovog ulja . maslinovo ulje.so po ukusu . "lužite toplo. Isecite ih na komade. o!istite i i& svake i&vadite kost.

SOSOVI@ MARINATI@ NADEVI #22 .

i kapar.3 glavice crnog luka .sok od 1 limuna "itno iseckajte luk.2 korena hrena .200g kisele pavlake Umutite majone& sa kiselom pavlakom.2 kašike kapra . "ve dobro i&mešajte. "lužite hladno. Sos Andalu' 2 dcl majoneza . "lužite hladno.1%2 kaši'ice karija u prahu Umutite majone& sa ke!apom.Sos kar! 2dcl majonez-sosa . dodajte seckani peršun i miro*iju.2 kaši'ice aleve paprike . Sos B#rn#s 2dcl majonez sosa . ribu. "lužite hladno u& meso. I&mešajte 'a sa kiselom pavlakom.sok od 1 1%2 limuna so po ukusu Istružite hren.2 kašike ke'apa . I&mešajte sa majone&om. #28 . "lužite hladno. alevom paprikom i karijem.2 veze miro ije . dodajte limunov sok. (odajte sok od limuna i so. "ve dobro i&mešajte. krokete. Sos od 3r#na 300g kisele pavlake .2 veze peršuna .

1 veza peršuna . #29 . "lužite toplo u& špa'ete.1 kašika še&era . Sos od l!-una 'a )pag#(# 2 limuna .so po ukusu .200g kisele pavlake . Sos od l!-una 125g maslaca . dodajte limunov sok. (odajte kiselu pavlaku.biber po ukusu Umutite sen9 sa uljem dodavajući kap po kap. @ećer u manjoj šerpici karameli&irajte.Sos od s#n/a 200g sen+a .2 dcl pileše bistre supe .so po ukusu .1 kašika sve$eg bosiljka kora od limuna .so biber /imun operite i oljuštite.2 korena hrena .2 jajeta . i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. "kuvajte kao sirup. so i biber. %rocedite kro& sito i dobro i&mešajte sa hladnim maslacem. sok od limuna. /imunovu koru isecite na tanke štapiće.sok od 2 limuna . +ikako belu kožu. limunov sok. "lužite hladno.0#5 dcl belog vina . &atim dodajte pavlaku i kratko prokuvajte. &atim ribanu koru od limuna.1 dcl ulja . (odajte supu i skuvajte na polovinu. prohladite i osušite. "ve dobro i&mešajte.biber po ukusu (obro umutite maslac da bude buav. so i biber.sok od 1 limuna . stru'an hren. -ljuštene limune ocedite.1 kašika maslaca . "ve dobro umutite. vino i limunovu koru. (odajte seckan peršun i bosiljak. blanširajte. "lužite hladno. 1a!inite i dodajte =rand )arine da dobije aromu.200g kisele pavlake .

"lužite hladno.1 kutija tunjevine u ulju .1 list lovora .1 veza peršuna . Sos od (un%#$!n# 1 kutija sardele u ulju . bosiljak. ori'ano.sok od 1 limuna so po ukusu (obro umutite ulje.1 kapika kapra . dodajte so. isitjene sardele. stavite u dinstan paradaj&.1 glavica crnog luka . pire od paradaj&a. I&dinstajte seckan luk. Isecite i i&'nje!ite tunjevinu.1 struk bosiljka .2 kašike pira od paradajza . seckan peršun. #8$ .so po ukusu . kadulju.0#5 dcl prošeka . (odajte oljušten paradaj& i kuvajte 1$ minuta.0#5 dcl belog vina U'rejte maslinovo ulje i ulje od sardela. majone& i so. biber. (odajte prošek i vino. "talno mešajte. kapar. sok od limuna.3 paradajza . seckan peršun i umućenu pavlaku sa pireom od para&a. "ve dobro i&mešajte.biber po ukusu %ropržite sardele na njihovom ulju.1 veza peršuna . Kuvajte # minuta.0#5 dcl maslinovog ulja . lovor.2 lista kadulje !$al+ije" . Sos od sard#l# 1 kutija sardela u ulju .1 mala tuba majoneza !*5 g" . "lužite hladno.prstohvat origana . %reliv i&mešajte sa &elenom salatom.Vok!%#$ pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl ulja .

Kuvajte stalno mešajući na pari dok ne po!ne da se &'ušnjava. "lužite u& stru'anu šar'arepu.2 kisela krastavca .3 kašike sen+a .so po ukusu .biber po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku. I&'nje!itee tvrdo kuvano jaje i sve umešajte s majone&om.2 kašike kapra .biber po ukusu Umutite žumance. Sos 'a s(ruganu )argar#pu 200g kisele pavlake . so i biber.so po ukusu .S-!l%!n sos od s#n/a 100g sen+a . -hladite. krastavce.2 kapike jabukovog sir&eta .3 kašike mlake vode .1 dcl crnog vina .1 izrendisan crni luk "ve dobro i&mešajte i upotrebljavajte kao preliv &a salatu.1 $umance . I&mešajte. majone&. so i biber. Sos (a(ar 3 dck majoneza . "lužite hladno.1 kašika meda . luk.100g kisele pavlake . Engl#sk! pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl maslinovog ulja . stru'an hren.3 kašike ulja .1 koren hrena . #81 .1 mala tuba majoneza !*5g" .sen9. mlaku vodu i ulje.1 jaje "itno isecite kapar.1 manja glavica crnog luka . sen9. "lužite hladno.1 kašika sen+a . (odajte kiselu pavlaku.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

Uspite supu stalno mešajući. pobiberite i kuvajte na pari dok ne &'usne.2 glavice crnog luka .2 kašike brašna .100g maslaca .1 glavica crnog luka . "lužite toplo.4 dcl bistre supe .+olandsk! sos 4 $umanceta . (obro umutite.1 celer . "lužite toplo ili hladno. (odajte krastavce i kuvajte 1$ minuta stalno mešajući.%ropržite seckan luk i brašno.5 dcl bistre supe . "lužite toplo ili hladno. sitno iseckajte miro*iju i i&mepajte.sok od 1 limuna .so po ukusu #8# .0#(5 dcl belog vina .150g kisele pavlake .1 šargarepa .biber po ukusu Umutite žumanca sa vinom.sok od 1 limuna . Sos od -!oro2!%# 3dcl bešamel sosa .1 kaši'ica še&era .5 zrna bibera . Sos 'a d!$l%a& 40g maslaca .so po ukusu . 1alijte sokom od limuna i slatkom pavlakom. Sos od k!s#l!3 kras(a$aca *0g maslaca .1 paštrnak .30g brašna . (odajte list po list maslaca stalno mešajući.4 kašike sitno se'enih kiselih krastavaca U'rejte maslac.1 veza miro ije +apravite sos bešamel. %osolite.1 dcl slatke pavlake .

Kuvajte dok povrće ne omekša. "ipajte supu i biber.%ropržite na maslacu površe pa brašno. %asitejte. šećer i kiselu pavlaku. (odajte sok od limuna. so. #85 . I&mešajte.

pavlaku i sve sireve. Pr#l!$ 'a n%ok# 50g maslaca .200g kisele pavlake . žumance i parme&an.1 $umance .parmezan /uk isitnite.1 kapika kapra . Sos Bolon%#' 'a )pag#(# 250g mlevenog june&eg mesa . (odajte šar'arepu i celer.3 kašike koncentrata paaradajza . dodajte vino.2 dcl vina .1 celer . #8. %rokuvajte.beli biber ulje u kome se pr$ila riba 1a'rejte ulje. -baren pirina! premešajte ovim sosom.120g maslaca .100g struganog trapista .Sos 'a r! u 1dcl vina .3 kocke sira za mazanje U'rejte i kratko prokuvajte maslac. +a kraju dodajte parme&an. )eso i&dinstaje na maslacu sa lukom.so . dodajte so i biber. šar'arepu i celer i&rendišite. "ve &ajedno umešajte i kuvajte na slaboj vatri 1 sat.1 glavica crnog luka . Sos od par-#'ana 'a p!r!na& 200g kisele pavlake . sen9. da baci klju!.20g struganog parmezana .2 dcl slatke pavlake . . %rženu ili lešo ribu &alijte ovim sosom. kiselu pavlaku. %relijte tople njoke.40 g istruganog parmezana . %aradaj& umutite sa vinom.2 šargarepe .biber . isitnjen kapar i beli biber.1 kaši'ica sen+a Umutite pavlaku.

Umešajte u majone&.beli biber .prstohvat kajenskog bibera .1 kašika sen+a . peršun. Sos -a%on#' 3 $umanceta . dodajte sen9. paradaj&.so po ukusu "kuvajte spanać. %rilikom služenja prelivajte ovim sokom.3dcl majoneza . salatu.origano Umutite ulje. ispasirani luk.P!kan(an sos 'a p#&#n%# 1#5 dcl ulja . %e!enje. 1#l#n! sos -a%on#' 50g spana&a . "lužite hladno.suvi ruzmarin .pola tube koncentrata paradajza . istrunjen ru&marin. "lužie hladno ili upotrebite &a dru'e sosove. Kad je majone& umućen.50g zelene salate .200g kisele pavlake .3 dcl ulja . )ešajte mikserom dodajući stalno ulje u tankom mla&u.30 g estragona . #8/ .sok od 1 limuna . sok od limuna i so.1 dcl vode . -cedite i dobro propasirajte. dok se pe!e mažite u nekoliko navrata. jedno natrunjeno tvrdo kuvano žumance i jednu kaši!icu soka od limuna.1 manja glavica crnog luka . vodu. dodajte bibera i soli.sok od 1 limuna .1 veza peršuna . limun. ori'ano i na kraju pobiberite. estra'on.so po ukusu "tavite u mikser # žumanceta 3ne smeju biti hladna i& hladnjaka4.

hren. Sos od parada%'a 1kg paradajza .sok od 1%2 limuna . nalijte paradaj& i kuvajte ?$ minuta na umerenoj toploti. so i biber.so po ukusu .prstohvat bosiljka . Sos #)a-#l 100g maslaca .1 kaši'ica še&era .Sos od ora3a 150g oraha . "ve dobro umutite. U'rejte ulje. "lužite hladno u& meso ili ribu. biber i ulje.1 kaši'ica brašna .so po ukusu .so . (odajte obaren i propasiran krompir. so.biber Umutite ulje.1 kaši'ica sen+a .1%2 korena struganog hrena . biber i isitnjeni peršun. dodajte brašno.biber po ukusu -ljuštite paradaj& i propasirajte.1 krompir .1dcl ulja .biber po ukusu -ljuštite i sameljite orahe i bademe.2 kašike brašna .2 kaši'ice paradajza . sok od limuna. sen9. "lužite u& meso i ribu.1%2l mleka .1 veza peršuna . "lužite toplo. propržite 'a da ostane svetle boje.so po ukusu #87 .beli biber po ukusu .1 glavica crnog luka . (odajte šećer.sok od 1%2 limuna .1 dcl ulja . iseckan luk.50g badema . bisiljak. so. paradaj&. +ladan pr#l!$ od parada%'a 1dcl ulja .

biber i so. "talno mešajući. (odajte vrijuće mleko.U'rejte maslac i propržite brašno da ostane svetle boje. dodajte sok od limuna. "lužite toplo ili upotrebite kao osnovu &a dru'e sosove. #82 .

jaja.3 kaši'ice sen+a .250g pile&e d$igerice . so i biber.biber -barite pirina! al dente.1 veza peršuna . Umutite isce*ene ki9le. kapar. estra'on. so. pe!urke. -hladite.1 veza peršuna .2 jajeta . %unite pile.Sos R#-ulad 3dcl majoneza .1 kaši'ica estragona . %rodinstajte na ulju. "itno iseckajte luk. "lužite hladno. %obiberite. %ecite u pećnici normalno. jaja.so . Nad#$ 'a p!l# na drug! na&!n 150g šampinjona .1 glavica crnog luka . dži'ericu i slaninu.1%2 kaši'ice sardel-paste .1 kašika kapra . sen9om i solju.so . kraj &atvorite !a!kalicom.1 veza peršuna .0#5 dcl ulja 100g kisele pavlake .2 kašike sitno ise'enih kiselih krastavaca . Nad#$ 'a p!l# 250g pirin'a . -stavite u hladnjaku 3$ minuta.2 dcl mleka . %ecite u pećnici normalno.2 ki+le . "ve umutite s majone&om. punite pile.so po ukusu biber po ukusu "itno iseckajte krastavce. %otopite ki9le u mleku 1$ minuta. kiselu pavlaku. "ve i&mešajte. biber.100g suve slanine . (odajte isitnjen peršun.2 jajeta . #88 . peršun.biber Isitnite pe!urke i peršun. ocedite ohladite. peršun.

ki9le.biber %ropasirajte dži'ericu.sok od pola limuna . I&mešajte dži'ericu.2 kaši'ice konjaka . +amažite bi9tek mešavinom i uvijte 'a u providno6lepljivu 9oliju. "ecite na kolutove i stavljajte na topli bi9tek.1 veza peršuna .so . sen9.Mar!na( 'a ros( !/ za bi tek od 1 k!: 1 kašika sen+a .2 kašike ulja. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne.3 ki+le .crni biber "ve sastojke i &a!ine dobro umutite. Maslac 'a !/(#k 100g maslaca . so. #89 . %ecite u pećnici normalno.kora od pola limuna .so . &atvorite !a!akalicom.2 kašike konjaka . isitnjen luk. +adevajte.1 kašika sen+a . konjak i biber. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. "ecite na kolutove i stavljajte na tople šatobrijane. biber.urku 300g pile&e d$igerice .biber Umutite sve sastojke.krupni biber (obro umutite maslac. Nad#$ 'a . sockan peršun. -stavite da stoji # sata. Ki9le potopite u mleko 1$ minuta.iseckan sve$i bosiljak . jaje.2 dcl mleka .kajenski biber . -cedite. Maslac 'a )a(o r!%an 100g maslaca .1 crni luk .so .1 jaje .

SA4ATE #9$ .

-do&'o pospite bibera i seckan peršun.so po ukusu . babure i paradaj&. (u'a!ke paprike prethodno ispecite i tako*e sitno isecite. 7in'lice ocedite. so i biber. pirina!.2 $ute babure .so po ukusu . (odajte kapar. (odajte kapar.sok od 1 limuna . kisele krastavce i paradaj& be& semena.1 dcl ulja . 'rašak. kao i rotkvice i krastavac.100g boranije . #91 . /a'ano promešajte.2 kašike kapra 100g pirin'a .2 duga'ke paprike . maslinke.100g sira trapista . -hladite i sve sitno iseckajte na kocke. boraniju i jaja.2 paradajza .3 paradajza .1 veza peršuna 1 kutija ringlica u ulju . (odajte sitno iseckanu šunku.100g kar+iola . Sala(a od p!r!n&a ! po$r. kar9iol.2 babure .sok od 2 limuna .100g punomasnog kravljeg sira .a 250g pirin'a . sok od limuna i so. pa sitno iseckajte.50g crnih maslinki .biber po ukusu -barite pirina! u slanoj vodi.2 zelene babure .Vok!%#$a sala(a 3jajeta . ulje. "ve polako i&mešajte sa pirin!em. trapist. šar'arepu.2 šargarepe . "lužite hladno. sok od limuna. Isitnite na kocke babure. prethodno o!išćen od semena.0#5 dcl ulja . punomasni sir.3 šargarepe . -barite šar'arepu da ne bude mekana. ulje.2 crvene babure .6 rotkvica 2 kisela krastavca .biber po ukusu -barite 3tvr*e4 šar'arepu. ocedite i operite hladnom vodom.2 kašike kapra 3 kisela krastavca .

Sala(a od l!($# 1 kg blitve . I&mešajte sa prelivom.sok od 1 limuna .so po ukusu .2 jajeta . sok od limuna. majone&.so po ukusu .2 kašike majoneza .250g crvenog luka . Kro-p!r*sala(a 1kg krompira . %obiberite.so po ukusu -barite blitvu u slanoj vodi i kaši!ici ulja.1 kašika ulja .1 dlc ulja . i&mešajte s uljem. &alijte uljem. "lužite toplo ili hladno.2 dcl kiselog mleka .1 dcl hladne vode . sokom od limuna i solju. -!istite i isecite &elenu salatu.biber po ukusu -!istite i na tanke kolutove isecite luk i posolite 'a. i&mešajte sa lukom i dok je topao.sok od 1 limuna . -barite i oljuštite krompir. #9# .1 kašika sen+a .1 dcl maslinovog ulja .sok od 1 limuna . dok je topla. -stavite da stoji 1 sat. sokom od limuna i solju. vodom. Isecite 'a na kolutove. -dmah. dodajte tvrdo kuvana seckana jaja.1 dcl ulja . sen9. so i biber.biber po ukusu (obro umutite ulje. "#r-#nska sala(a 2 ve&e glavice zelene salata . kiselo mleko.

%eraja od luka operite i iseckajte. -stavite u hladnjaku.so po ukusu .1 kašika vinskog sir&eta . Sala(a od c#l#ra 5 celera .biber po ukusu "tavite celer da se kuva sa sirćetom.1 kaši'ica še&era . Caja probarite i isecite sitno. %osolite 'a i ostavite 3 sata da stoji.sok od 1 limuna .4 jajeta . "lužite hladno. kiselu pavlaku. Gru'!%ska sala(a 2 glavice zelene salate . Iseckajte miro*iju i peršun.4 veze peraja od mladog luka .0#5 dcl ulja .1 veza miro ije . "lužite hladno. Koristite specijalno rende &a krastavac. solju i šećerom.2 veze rotkvica . -!istite i na sitne kocke isecite krastavce.1 veza peršuna . Kuvajte 1$ minuta.so po ukusu . ulje.Tara(or*sala(a 600g sve$ih krastavaca .biber po ukusu Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove. Napo-#na0 Umesto sredine hleba možete staviti <$' mlevenih oraha. dodajte sok od limuna.2 sve$a krastavca . -!istite rotkvice i secite na tanke kolutove. ulje i kiselo mleko. Coš ukusnije.100g kisele pavlake . (obro i&mešajte i pospite biberom. #95 . so i biber.5 kašika istrunjene sredine iz sve$eg hleba .0#5 dcl ulja .so po ukusu -perite &elenu salatu i isecite na krupnije re&ance.300g kisele pavlake . -cedite krastavac. "ve dobro i&mešajte sa kiselom pavlakom i solju.3 dcl kiselog mleka . Isecite na kolutove. dodajte natrunjeno' hleba.

:eler i jabuku oljuštite i i&rendišite krupnije. +a sitne kocke isecite krastavce i tvrdo kuvana jaja. "lužite hladno. ispendlujte koske i meso isitnite na kocke. masline i kapar.1 kašika sen+a .1 celer . Umutite #9.4 glavice crnog luka . %osolite i pobiberite.2 jajeta . pra&iluk na kolutove.3 jajeta . Isitnite tvrdo kuvana jaja.2 kaši'ice kapra .biber po ukusu Isecite na tanke kolutove debreciner i luk. +alijte ulje i sok od limuna i i&mešajte Sala(a od d# r#c!n#ra 4 debrecinera . ulje. "ve dobro i&mešajte.100g kisele pavlake . -!istite od kožice. -stavite # sata da stoji.2 kašike sen+a 2kašike kapra .150g šunke . %relijte sosom i služite odmah.biber %ile ispecite u pećnici.so po ukusu . sok od limuna. %osolite i pobiberite. Sala(a od luka /uk o!istite i isecite na tanke kolutove. . (odajte sen9.1 kisela jabuka .2dcl sosa za struganu šargarepu recept br/ 4(6 -!istite i istružite na rende šar'arepu. kapar.15 maslina .sok od 1 limuna .S(rugana )argar#pa 1 kg šargarepa .2 praziluka .so .2 kisela krastavca .1 dcl ulja .3 kašike ulja . @unku isitnite na re&ance.3 kašike majoneza .1 limun . Sala(a od p!l#(!n# 1 mlado pile .

ulje. kiselu pavlaku. dodajte so i biber. "lužite hladnu. sen9 i sok od limuna. "alatu ostavite u hladnjak.majone&. #9/ . "ve polako i&mešajte.

4 glavice crvenog luka . sok od limuna i so. sir.2 glavice luka .biber po ukusu "kuvajte 'ove*e meso kao &a supu. limunov sok.sok od 1 limuna .150g kukuruza še&erca . kao ceo obrok u& tost.5 paradajza . kapar.3 tvrdo kuvana jajeta . jaja.ulje . -stavite u hladnjaku da se malo ohladi. Isitnite na kocke krastavce i meso. i&dinstovano pileće meso i peršun.1 par viršli . %olako i&mešajte salatu. %aradaj&.1 veza rotkvica . -stavite u hladnjak.Sala(a od go$#2#g -#sa 600g gove eg mesa . (odajte kukuru&.5 barena krompira . %obiberite.200g belog pile&eg mesa . /uk isecite na tanke kolutove.2 kisela krastavca . papriku.2 kašike sen+a . ulje. "lužite hladno. krompir i obarene viršle iseći na kolutove.1 dcl ulja . (odajte sen9. #97 .150g tvrdog sira .so po ukusu . I&vadite i ohladite 'a. Isitnite luk. so i biber. rotkvice.2 kapike kapra . Boga(a sala(a 1 glavica zelene salate . "ve dobro promešajte. "lužite hladnu.so biber .1 veza peršuna 150g parizera . ulje.sok od 1%2 limuna -prati i iseći &elenu salatu. %ari&er isecite na re&ance.1 zelena paprika .

%oklopite i ostavite da stoji minuta. )alo procedite. "ve dobro i&mešajte sa salatom.1 veza miro ije . sok od limuna. %osolite.@#5 dcl ulja .1 dcl ulja .1#5l vinskog sir&eta so po ukusu .1 kašika majoneza .sok od 1 limuna . Umutite ulje. ulje. "ve i&mešajte. Sala(a -!-o'a 2 glavice zelene salate . Coš jednom ponovite isti postupak. pa isto sirće i mast stavite da ponovo prokuvaju. (odajte seckanu miro*iju. -cedite i isecite na manje komade. I&vadite slaninu i na mast sipajte sirće.biber po ukusu -!istite i na re&ance isecite kupus.so po ukusu . %rokuvajte 'a pa &alijte kupus vrelom mašću i sirćetom.4 jajeta . Isecite na sitne kocke # tvrdo kuvana jajeta. #92 . +a kraju pospite !varcima i odmah služite.Mona)ka sala(a od sla(kog kupusa sa &$arc!-a 1 glavica kupusa .oraniju skuvajte u slanoj vodi.200g suve slanine . %relijte kupus kao prvi put. majone& i so.so po ukusu -barite jaja. -do&'o narendišite dva tvrdo kuvana jajeta. -stavite da stoji 1 sat. "laninu isecite na kocke i propržite na vrućem ti'anju. Sala(a od oran!%# 500g boranije .sok od 1 limuna . -cedite. "alatu o!istite i isecite. sok od limuna i so.

1 koren hrena . "alatu dobro operite. 7e*ajte red paradaj&a. oljuštite i isecite na re&ance. isecite i pomešajte sa prelivom.3 kisela krastavca . -hladite.0#5 dcl ulja so po ukusu .3 kašike majoneza . +astružite hren. sirće. %apriku ispecite. 7$#kla sala(a sa 3r#no1kg cvekle .so po ukusu (obro umutite ulje. seckano' peršuna. &alijte uljem. sok od limuna.1 dcl vinskog sir&eta .6 paprika . paradaj& i krastavce. %omešajte sa cveklom.sok od 1 limuna .biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kolutove. K!s#la sala(a 4 kisele paprike .1 dcl ulja .2 kašike majoneza . (odajte kapar.Parada%' sala(a sa p#&#n!papr!ka-a 500g paradajza .1 dcl ulja Isecite na sitne komade paprike.1 dcl ulja .so po ukusu -perite cveklu i kuvajte # sata. "tavite da se ohladi.2 kašike kapra . (odajte ulje. "ve dobro i&mešajte. posolite i pobiberite.4 kisela paradajza . -ljuštite i secite na koture.1 veza peršuna . #98 . red paprika. i so. 1#l#na sala(a sa pr#l!$o2 glavice zelene salate . majone& i so. majone& i ulje.

1 veza peršuna . sok od limuna. %relijte ostatkom preliva. i&mešajte. %ropržite isitnjenu slaninu. Isitnite peršun. #99 .biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kriške.so po ukusu .6 paprika .150g suve slanine . "ve dobro i&mešajte. i&'nje!ite sir. Sala(a od parada%'a sa #l!. pospite sir. paprike. "lažite u !iniju &a služenje.sok od 1 limuna . peršun i pobiberite. &alijte uljem. posolite.0#5 dcl ulja . Umutite ulje.200g punomasnog kravljeg sira .sok od 2 limuna .so po ukusu -perite.1#l#na sala(a sa &$arc!-a 2 glavice zelene salate . so i biber. %relijte preko salate.so po ukusu biber po ukusu Ispecite i oljuštie paprike. Uma!ite svaku papriku u preliv. dodajte sok od limuna i so. oljuštite i isecite na re&ance. ocedite i isecite &elinu salatu. Sala(a od p#&#n!3 papr!ka 1 kg paprika .1#5 dcl ulja . %apriku ispecite.s!ro- 500g paradajza . U !iniju pore*ajte paradaj&.

%olako i&mešajte sa krompirom. I&mešajte limun na tanke kolutove i rasporedite odo&'o. ulje. %e!urke 3samo 'lave4 isecite na !etvrtine i skuvajte u slanoj vodi sa malo soka od limuna. Umutite sok od limuna. %reliv i&mešajte sa krompirom i pe!urkama.1#5dcl ulja sok od 2 limuna .Sala(a od p#&uraka ! kro-p!ra 500g krompira .500g pe'uraka!šampinjona" .1 glavica luka .so po ukusu biber po ukusu -barite krompir. narendisan luk. Kuvajte ih 3 minuta. so i biber. -cedite i ohladite. 5$$ . oljuštite 'a i isecite na kolutove.1 limun .

S4ATKI8I 5$1 .

2 kašike instant ka+e "ameljite orahe. mleveni lešnik.250g maslaca .250g meda .6 $umanceta 125g lešnika .2 šoljice kuvane crne ka+e .ome dodajte maslac. Nad#$0 Umutite 1$ žumanaca sa < kašika šećera i tome dodajte ohla*enu crnu ka9u.1 kesica suvog kvasca . žumanca. Ulupajte u # puta sne' od po belanaca i ? kašike šećera. brašno i kvasac.250g maslaca . . 1alijte tortu. )asu u& mešanje ohladite. +amažite okru'ao pleh maslacem. kao i dve kašike instant ka9e. -stavite u hladnjaku da se ste'ne.100g brašna . %ojedina!no pecite B kora. 5$# . "ve kuvajte na pari stalno mešajući. Gla'ura0 Istopite !okoladu sa malo mleka i malo maslaca. %ola oraha u jedan sne' od belanaca.5 štangli 'okolade .160g še&era . "talno mešajte dok se masa ne ujedna!i i ne proviri. pola oraha u dru'i. "lužite s ulupanom slatkom pavlakom. "ve dobro i&mešajte i stavite u kalup &a tortu pre!nika # cm. Tor(a od ka/# 10 jaja .Kral%!ca od Sa # 250g 'okolade . 3 od jedne mase i tri od dru'e mase. )ikserom umutite maslac i krem &ajedno. %ecite jedan sat na na 1<$o:.1%2 l slatke pavlake -mekšajte !okoladu i umutite je sa rastopljenim medom.300g oraha .

250g maslaca . Kr#-0 Umutite maslac.Kr#-*(or(a 11jaja . Kada je pe!en nemojte vaditi i& posude.20 kocki še&era . vanil šećer i supenu kašiku ruma.4 supene kašike še&era u prahu . šećer u prahu i G žumanca. -stavite tortu 1 dan u hladnjaku. Nad#$0 1$$' šećera. 3 žumanceta i B kašika crne ka9e dobro umutite. B kašika crne ka9e i 3 štan'le !okolade kuvajte dok ne &'usne.(odajte sne' od ? belanaca. I& kalupa i&vadite trenutak pred služenje da piškote ne bi popadale.1%2l slatke pavlake 1 kutija piškota . #$$' šećera.200g mlavenih oraha 220g maslaca .10 štangli 'okolade .2dcl ruma . #$$' mlevenih oraha i pomešajte sa prethodnom masom. %red služenje preko krema &alijte ulupanu slatku pavlaku. 4ulu*(or(a 300g še&era . %olako i&mešajte i ravnomerno sipajte i&me*u piškota u sredini.ortu rasecite popola i nadenite nadevom.12 kašika kuvane crne ka+e .3 kesice vanil-še&era .1 šoljica mleka %rethodno umesite patišpan. -stavite masu da se ohladi.Ispecite u okru'lom kalupu &a tortu. . U tanjir sipajte rum i&mešan sa mlekom.13 jaja . ? žumanca dobro umutite sa ? kašike šećera u prahu i dve kašike brašna. ne'o samo odvojte ivce da bi ste mo'li re*ati piškote kao o'radu. prethodno nama&an maslacem i posut mrvicama od biskvita. (odajte sne' od 1$ belanaca i celu masu sipajte u kalup &a tortu. (odajte rastopljenu !okoladu i ulupani sne' od G belanaca. "vaku piškotu umo!ite i re*ajte po ivici kalupa. (odajte 3 štan'le istopljena !okolade i prethodno umućenih #$$' maslaca.250g še&era u prahu . %ecite na umerenoj toploti. Umutite 1$ žumanaca.4 supene kešike brašna 200g 'okolade .1 šoljica mleka (eset kocki šećera. 5$5 .

. %relijte tortu i stavite u hladnjak. šoljicu mleka i ? štan'le !okolade. 5$.Gla'ura0 Istopite 1$ kocki šećera.

1 kašika gustina Ulupajte !vrsti sne' od belanaca. %ecite u okru'lom plehu kore na 1$$o: po 3$ minuta. 1$$' šećera. kora. 5$/ .200g še&era . %remažite kore i celu tortu spolja. Umutite maslac i sjedinite 'a sa masom. (odajte seckan badem. kora.0#5 dcl kirša .450g še&era .reba da se kore suše.1*0g maslaca (obro umutite G žumanaca sa #$$' šećera.250 g oraha . -d ove mase ispecite dve kore u kalupu &a tortu.13 kašika še&era . Tor(a od ora3a 11 jaja .B#'# (or(a testo: 7 belanaca . nadev. 1atim masu ohladite i umutite sa 1<$' maslaca. promešajte i prohladite. Ukrasite. # cela jajeta.200g badema ili lešnika . (odajte 'ustin. Nad#$0 " kraja štednjaka mutite dok masa ne postane 'usta. 7e*ajte2 kora.4 dcl slatke pavlake 100g še&era u prahu . %o želji okolo ili odo&'o namažite šla'om.250g maslaca . # žumanceta i !okoladu. Kuvajte dok se masa ne &'usne. nadev. dodajte šećer i limunov sok. "latku pavlaku ulupajte u šla' u& prah šećer i kirš. Umutite žumanca sa B kašika šećera. (odajte orahe i !vrst sne' od A belanaca. .2 velike štangle 'okolade za mešenje .0#5 l mleka . dodajte mleko i kuvajte na pari.sok od 1%2 limuna nadev: 7 $umanaca .

-d soka i& slatka. mleka i soka od slatka. polako i&mešajte sa prethodnom masom. iseckajte na par!iće i u svemu postupajte kao sa piškotama. -stavite jedan dan u hladnjaku.3 dcl ruma . Isitnite voće i& slatka i ostavite 'a u cediljci da se ocedi.Pu)k!no$a (or(a 125 g suvog gro$ a . %re upotrebe dobro 'a ocedite.1 kutija piškota "uvo 'rož*e treba da odstoji 3 sata potopljeno u rumu. %iškote lomite napola i uma!ite u prethodno sa!injenu smešu ruma.250g slatka od lubenice# trešanja i drugog vo&a .2 šolje mleka . ruma i mleka napravite smešu u kojoj ćete natapati piškote. . red piškota. . (ok je masa topla i retka. Umutite < žumanaca sa < kašika šećera.ome dodajte 1 kesicu vanilin6šećera i koru od 1 limuna.4 table $elatina . -hladite. "ve i&mešajte i pecite na umerenoj toploti. 5$7 . Napo-#na0 Umesto piškota možete pripremiti testo. Kada je testo pe!eno. red krema. I&lomite na sitne komadiće želatin i skuvajte 'a u malo vode. 1$ belanaca umutite sa # $' seckano' badema. red piškota i na kraju red krema.ome dodajte 10# l ulupane slatke pavlake. "kuvajte sa šoljom mleka. @erpu od 3 litra namažite tankim slojem ulja. %re služenja i&vrnite tortu na veliki okru'ao tanjir i premažite s 10# l ulupane slatke pavlake. suvo 'rož*e i isitnjeno voće. 1$ kašika šećera i B kašika brašna. 1atim stavite trećenu mase.* jaja .

2 kecice vanilin-še&era U šerpu stavite vodu i 1$$' šećera da provri.250g brašna . namažite sloj džema i debeo sloj slatke pavlake. -!istite. (odajte vanilin6šećer. (eset najkrupnijih ja'oda ostavite &a ukras.6 kašika likera Arand . brašno i prethodno isto!ljeni maslac.200g d$ema od malina ili ribizla .reću koru opet namažite tankim slojem pavlake pa tu stranu stavite preko ja'oda i opet bla'o pritisnite. -hladite. =ornju stranu dru'e kore natopite sirupom. %oslažite dru'u polovinu ise!enih ja'oda.1 kutija biskvit-kore# za torte . (odajte liker.koju prethodno obojite crvenom bojom.125g maslaca 1 kesica vanilin-še&era @ećer i jaja stavite u dublju posudu i na bla'oj toploti mutite mikserom da se smla!i i dobro &apeni. .600g sve$ih jagoda . Ulijte masu u nama&an kalup &a torte i pecite na 1<$ o:. namažite džemom i debljim slojem pavlake. 5$2 . Ulupajte slatku pavlaku sa 1# ' šećera i 1 kesicom vanilin6šećera. (ru'u koru namažite tanjim slojem pavlake pa nama&anom stranom stavite na raspore*ene ja'ode i bla'o pritisnite.1 dcl vode . Kuvajte dva minuta. -hladite i isecite na tri kore. Napo-#na0 Ukoliko ne želite da upotrebite 'otove biskvit6kore &a tortu. -do&'o ukrasite celim krupnim ja'odama i špricanom slatkom pavlakom . "ve dobro i&mešajte. (ržite u hladnjaku do služenja. -do&'o treću koru natopite ostatkom sirupa pa celu tortu namažite sa ostatkom slatke pavlake. 7asporedite polovinu ise!enih ja'oda.Tor(a od %agoda 450g še&era . 250g prah še&era .ariner 1%2 l slatke pavlake . %rvu koru natopite sirupom od šećera. operite i isecite na !etvrtine ja'ode.6 jaja . evo recepta &a testo.

prah še&er Cabuke oljuštite i isecite na tanke listove. Umutite jaja.esto teba da porumeni ali da se ne osuši.7 jaja . smanjite na 1 $ o:. Kada se ohlade. u plehu isecite ? u&dužne trake i i&vadite.100g maslaca .1dcl mleka . %ecite na #$$o:.maslac za podmazivanje . (odajte skuvanu crnu ka9u. )asu kuvajte na pari dok se ne &'usne. I&radite 'latko testo. koja se prethodno sle'la.1 paketi& vanilin-še&era . )utite dok se šećer ne istopi.16 kašika še&era .1 limun . Umutite sne' od A belanaca i < kašika šećera. maslac.Tor(a od %a uka 5 kiselih jabuka . . šećer.1 šolja skuvane crne ka+e . kako po!ne da se pe!e.2 jajeta . iseckajte.100g brašna . Tor(a od p#&#n!3 ora3a 250g maslaca . +ajbolje je tortu pripremiti dva dana pre služenja. ali odmah. 1 kesice vanilin šećera. (ok je testo vruće. pospite brašno i sipajte testo. brašno. %leh &a tortu #Bcm namažite maslacem. Umešejte orahe. -dvojite malu šoljicu &a posipanje. -hladite. prašak &a pecivo i mleko. +amažite spolja i pospite orasima.200g še&era .250g oraha . vanilin šećer. -do&'o pore*ajte listove jabuke. "ipajte masu u prethodno podma&an i brašnom posut pleh veli!ine pećnice. 5$8 .1 ravna kaši'icas praška za pecivo . Nad#$0 Umutite A žumanaca. U &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na1<$ o:. Umutite maslac i dodajte mu ohla*eni krem. -dmah poprskajte sokom od limuna. +e stavljajte trake jednu na dru'u. -hladite. +adenite tortu.1 kesica vanilin še&era Ispecite orahe u pećnici. < kašika šećera.brašno za pleh . "lužite toplu tortu.

%rethodno napravite sirup od malo 'ustina. +adenite tortu i premažite je nadevom. (odajte prethodno pe!eni i samleveni lešnik. mleka i soka od višanja.150g lešnika . (ru'i deo testa stavite preko pavlake. kristal šećera i !okolade. tako*e &alijte sirupom pa &atim celu tortu premažite debljim slojem pavlake.20g naribane 'okolade . Kad se testo ohladi presecite 'a na 3 dela. 1 celo jaje. -bave&no je do služenja držite u hladnjaku.200g še&era .250g maslaca . "ve pomešajte.150g prah-še&era . .50g kakaoa u prahu . mrvice keksa. 8$arc$aldska (or(a (#5 dcl slatke pavlake .kakao i sne' od < belanaca.Tor(a od p#&#nog l#)n!ka ( jaja .7 jaja . U kalupu &a tortu ispecite dve posebne kore &a tortu. 1 celo' jajeta. u koju ste stavili trešnjeva!u. )asu sipajte u kalup &a tortu pre!nika # cm. . 1atim pore*ajte višnje. Nad#$0 +a umerenoj toploti skuvajte 'ust krem od B žumanaca. "irupom premažite prvu koru. prah šećer i kakao. Umutite maslac i dodajte ohla*eni krem. )asu ohladite.1 dcl trešnjeva&e . %odelite masu na dve polovine.250g kristal še&era .100g mrvica od keksa .ome dodajte nariban badem. šećer i kašiku vode dok masa ne postane penasta. %ospite pe!en i samleven lešnik.60g naribanog badema . %reko njih namažite deblji sloj ulupane slatke pavlake.50g 'okolade . prethodno nama&an maslacem i posut brašnom.ortu ukrasite stru'anom !okoladom i trešnjama i& slatka. %ecite na umerenoj toploti ? minuta.1 kašika kakaoa Ulupajte sne' od B belanaca. 5$9 .400g višanja bez koštica !najbolje višnje iz rakije tzv/ pijane višnje" Umutite < žumanaca.

250g maslaca .100g naribane gorke 'okolade .3 kašike kakaoa "kuvajte na pari dok ne &'usne mleko.A-#r!&ka (or(a testo: 4 jajeta . (odajte mešavinu badema i !okolade. bršno. Caja ra&dvojte. +a toplo testo namažite ostatak 'la&ure. !okuladu i kakao. U prethodno nama&ani pleh &a tortu sipajte masu i pecite na 1 $ o: A$ minuta.5 jaja . %ecite u u'rejanoj pećnici na ##$ o:.250g še&era .pola mase za glazuru "lazura: 2dcl mleka .6 kašika brašna kesica praška za pecivo . šećer. -dvojte pola mase &a testo i pola &a 'la&uru. maslac.2 kašike d$ema !kajsije" .150g maslaca . "ve dobro i&mešajte sa pola mase &a 'la&uru. 51$ . Bad#-*(or(a 250g naribanih badema . %osebno umutite ? žumanca.150g 'okolade . .elanca sa ostatkom šećera ulupajte u !vrsti sne'.0#5 kg še&era . džem. -dmah sve sjedinite. Ulupajte sne' od ? belanaca. prašak &a pecivo i polako umešaje sne'.adem pomešajte sa !okoladom. >umanca buavo umutite sa #$$' šećera i maslacem.

crne ka9e i # male kašike brašna.1 kesica vanil. +e otvarajte pećnicu.350 g še&era .2 kašike ruma .200-250g brašna .250g maslaca Ulupajte sne' od osam belanaca. Tor(a od ka/# na drug! na&!n * jaja . +amažite kalup &a tortu maslacem i pospite kašikom brašna.250g badema . u koji ste prethodno umešali # kašike mrvica prosejanih kro& cediljku &a !aj. svinjsku mast. Umutite maslac. -hladite.. maraskino.ortu nadenite i spolja premažite. Nad#$0 kuvajte dok se ne &'usne masa od ? žumanca. ? kašike šećera. maslac. "ipajte masu i pecite dok ne porumeni. Isecite na ? kore.2 supene kašike mrvica od keksa .Pra)ka (or(a 500g še&era . ostatak ruma i koru od limuna. %ospite sa mlevenim bademom. )utite 'a dok se šećer ne otopi.še&era T#s(o0 1amesite ? žumanca. %ospite vanilin6šećerom i kad se sasvim ohladi i&vadite tortu i& kalupa. 1 kašiku ruma i brašna toliko da se testo ne lepi &a ruke i dasku.1 šolja skuvane crne ka+e .50g maslaca . Nad#$0 Umutite sne' od < belanaca sa ?$$' kristal šećera.3 kašike brašna . 511 . Kasnije smanjite temperaturu.* jaja 400g badema . (odajte # $ ' šećera i neoljušten samleven badem.2 kašike maraskina . %ecite 3$ minuta na ##$ o:.50g svinjske masti . dodajte ohla*enu masu i dobro umutite dok se ne i&jedna!i.kora od limuna . (odjte oljušten sasušen. Ukupno pecite 1 sat. &atim i&ru!ite nadev i prekrijte 'a ukrasnim trakama testa. vanil6šećera. samleven badem. %rvo testom obložite dno i stranice kalupa pre!nika #Gcm. Kad je 'otovo ostavite 1$ minuta u otvorenoj pećnici da se DodmoriD.

.225g mlevenih lešnika . Tor(a sa (r! /!la 350g oraha . prohladite i umešajte sa šla'om. "ne' umutite sa !okoladom i maslacem. Kuvajte na pari.esto presecite preko pola. 1$$' šećera.50g brašna . 1a 'la&uru !okoladu otopite. %ecite na umerenoj toploti u dva dela u du'uljastom plehu. %leh &a tortu namažite maslacem i pospite brašnom. (odajte 1#$' umućeno' maslaca.460g maslaca .1 kapika prah-še&era !lazura: 150g gorke 'okolade .15 jaja . 1#$' maslaca i 3 kašike mleka. +a taj na!in ćete dobiti !etiri kore.100g še&era . 3 kašike mleka skuvajte na pari. . 1$$' šećera.5 jaja !razdvojena" prstohvat soli . )aslac umutite sa omekanom !okoladom. 1<$' šećera i sne' od 1 belanaca polako umutite. nadevajte 'la&urom. poklopite i celu tortu obložite ostatkom 'la&ure. /ešnik pomešajte sa brašnom.1(5g maslaca . Pr$! nad#$0 (obro umutite žumanaca.4*0 g še&era . >umanca buavo umutite sa šećerom a belanca ulupajte u !vrst sne'. )utite dok se nadev ne ujedna!i. "vaku koru presecite u&duž na dva dela. 51# . Drug! nad#$0 (obro umutite žumanaca. Tr#. ka9e po ukusu i skuvajte na pari.! nad#$0 žumanaca. "ipajte masu i pecite u pećnici $ minuta na 1<$ o:.(odajte 1$$' mlevenih oraha i 1#$ ' maslaca. U sne' dodajte prah6šećer i so. "ve dobro umutite.6 kašika mleka T#s(o0 # $' mleveni' oraha.3 dcl ulupane slatke pavlake !šlag" 5okoladu na pari omekšajte. sve &ajedno i&mešajte. 1$$' šećera.* štangli 'okolade za kuvanje .Tor(a od l#)n!ka ! &okolad# testo: 150g gorke 'okolade .1 šolja crne kuvane ka+e .esto ostavite na rešetki da se prohladi. ? štan'le istopljene !okolade.

Istopite ? štan'le !okolade sa 3 kašike mleka. (va !asa pred služenje tortu i&vaditi i& hladnjaka. (odajte 1$$' maslaca.+adenite tortu nai&meni!no ra&li!itim nadevima. Gla'ura0 :elu tortu &alijte 'la&urom. 515 .

.40g brašna . ohladite je i rasecite na dve polovine. +a kraju dodajte $' maslaca. I&vadite tortu na !iniju i pažljivo odvojte 9oliju. (odajte 'a postepeno u rastopljenu !okoladu. Umutite maslac. dcl vode. stalno mešajući. dodajte3jedno po jedno4 B žumanaca.200g še&era .370g še&era . šećer.1 šolja skuvane crne ka+e Umutite 1$ žumanaca. prethodno &asla*en.200g 'okolade .330g 'okolade . i pecite na umerenoj toploti. tako*e mana&anom maslacem. "tavite kalup &a tortu. U dru'oj posudi skuvajte sirup od $' šećera i 1.100g pekmeza od kajsija Umutite penasto maslac. brašno i ulupan sne' od B belanaca. Gla'ura0 U manjoj posudi rastopite 1<$' !okolade. .stalno mešajući. #?$' šećera i crnu ka9u.Moka (or(a 10 jaja . Kada je torta pe!ena.150g brašna .6 jaja . %ecite na umerenoj toploti 3#$$ o:4 jedan sat. 51. kašiku po kašiku 1 $' rastopljene !okolade.orta je bolja ako odstoji jedan dan. sne' od 1$ belanaca i brašna. %ospite mlevenim lešnikom. obložite 'a 9olijom. +amažite kalup &a tortu. &atim dodajte pržene i tucane lešnike. i br&o premažite celu tortu. prema&an i posut brašnom. +adenite tortu i spolja je premažite.150g lešnika . !okoladu. Sa3#r (or(a 200g maslaca . %remažite je pekme&om i prelijte 'la&urom od !okolade.120 g maslaca . 1 $' šećera.

-do&'o pospite mlevenim orasima. brašno i sne' od 1# belanaca. . Nad#$0 celih jaja i&mešajte sa # $' šećera.ome dodajte ulupani sne' od 3 belanca. 1atim umutite maslac.3 kapike mleka Gr!l!%a)0 +a toploti istopite 1$$' šećera.1#5 dcl vode .25 g mrvica keksa . dodajte #$$' istopljene !okolade. isecite na polovine.T#(a*Mar!na gr!l!%a) (or(a 510g še&era . mrvice keksa i neoljušten i tucan badem. Kada je testo pe!eno. ohladite.50g še&era .300g oraha . +a!in pripreme 'la&ure naveo sam kod "aher6torte 3recept br.*0g brašna . sameljite 'a. Kor#0 Umutite 1# žumanaca sa 1B$' šećera.100g badema .200g 'okolade . šećer. 51/ . .150g še&era . (odajte 3$$' prethodno ispe!enih i samlevenih oraha. Kada se masa &'usne. premažite 'a pekme&om i &alijte 'la&urom od !okolade.4 jajeta . !okoladu. )asu sipajte u !etvrtast podma&ani pleh i pecite na umerenoj toploti.50g maslaca (obro umutite maslac.1( jaja . Sa3#r*(or(a g2# Gl!gor!%#$!. kada se testo ohladi. Kad se 'riljaž ohladi.3(0g maslaca . 1 celo jaje. %ecite masu na umerenoj toploti u šerpi od ? litra. dodajte krem i polako mešajte da se i&jedna!i. mleko i kuvajte na pari.100g ribane 'okolade .3 žumanca.100g pekmeza od kajsija "lazura: 1*0g 'okolade . 150g maslaca . ??4.ortu nadenite i spolja premažite. dodajte 'riljaž.

"ipajte masu.250g maslaca .500g badema .500g umu&ene slatke pavlake !šlag" 1 %2 kg o'iš&enih višanja 5okoladu otopite u vodi. )asu pecite i& dva dela u plehu. %oklopit korom.1#5 dcl vode .1#6 dcl vode ."ve dobro i&jedna!ite. . -hladite.2 kašike skuvane crne ka+e !lazura: : 1*0g 'okolade . (odaje !okoladu u orahe. :elu tortu premažite šla'om. Kada je pe!ena. (obićete ? u&dužne kore. 1atim dodaje istucan 'riljaž od 1$$' badema i 1$$' šećera.R#/or-*(or(a 10jaja . pore*ajte višnje. crnu ka9u.200g gorke 'okolade . %leh &a tortu namažite maslacem i brašnom.500g še&era . isecite u&dužne trake po polovini. namažite šla'. Nad#$0 (obro umutite 1$ žumanaca.250g še&era .50g še&era . >umanca umutite sa šećerom.50g maslaca kor#0 Ulupajte sne' od 1$ belanaca. 1$$' šećera i ?$$' pe!eno' i samleveno' badema. %resecite na pola. +adenite tortu i &alijte je 'la&urom od !okolade koju priprenate prema uputstvu i& prethodno' recepta. 517 . %ecite 1 minuta na #$$o: i ? minuta na 1 $o:.a3ar*(or(a (jaja . -d belanaca ulupajte sne' i sve &ajedno i&mešajet. 1$$' šećera. -vu smesu dodajte prethodno umućenom naslacu.200g mlevenih oraha .

(odajte 1# kašika šećera i mlevene orahe. Umutite sa # $' maslaca. Kuvajte na pari. dodajte šećer i brašno. %rohladite.na napo-#na0 1a ovu poslasticu potrebna je sveža svinjska krv.100g brašna 1%2l svinjske krvi . dobro umutite sa 1 $' maslaca. Sr#dn%o$#ko$n! kr#. +a kraju dodajte svinjsku krv. Gr!l!%a)0 1$$' šećera ušpinujte i svaku koru premažite. umutite maslac.1 jaje Kor#0 Ulupajte sne' od 1# belanaca.400g maslaca . -pet premažite sve kore. "vaku koru premažite ovim nadevom. 5im odmaknete krem sa toplote. U loncu opre&no rastopite maslac sa !okoladom.1 'ašica trešnjeva&e Va. Umutite jaje.#r o* (or(a 3 pleh #Gcm4 12jaja . Gla'ura0 Istopite !okoladu. -hladite. II F!l0 (obro umutite 1# žumanaca sa 1# kašika šećera i jakom skuvanom crnom ka9om. Krem ostavite kratko u hladnjaku i potom služite. 512 .150g 'okolade . )ešajte dok se masa ne ujedna!i. "talno mešajući.100g še&era .3(0g oraha .24 kašike še&era .od s$!n%sk# kr$! 50g maslaca . %ecite u 3 dela6 3 kore u podma&anom plehu. odmah uspite trešnjeva!u stalno mešajući.25g maslaca . I F!l0 Istopite 1 $' !okolade.( kašika crne ka+e "lazura: 4 štangle 'okolade . 1alijte sa 'la&urom tortu. Krem nikako ne sme da provri.250g še&era .. -hladite.200g 'okolade .

0#5 dcl mleka . mlekom i 'ri&6 brašnom.u &a)a-a *0g maslaca . "ipajte u !aše i ostavite nekoliko sati u hladnjaku. dodajući nai&meni!no u kratkim ra&macina žumanca i po kašiku šećera.a(a6 150g še&era . )utite dok krem ne bude buav.om masom naliti karameli&irani šećer. I&ru!iti na !iniju i& koje ćete služiti i ostaviti u hladnjaku da se ohladi. umućene i ne&asla*ene.* kašika še&era . . Kuvati na pari ? minuta.110g še&era u prahu . )utite ru!nom mikserom što duže. dcl šla'a.4 dcl slatke pavlake Istopite !okoladu s mlekom. +a kraju dodajte ulupan sne' od belanaca.1 kašika griz-brašna U šerpu od # litra stavite 1 $' šećera da se proprži. "ervirajte u !ašama i ukrasite sa $.Čokoladn! -us 250g gorke 'okolade . %olako i&mešajte. 518 . "kinite sa vatre i nastavite da mutite mikserom. -vom dodajte 3. %olako i&mešajte.* jaja . (odajte B žumanaca i rastopljenu !okoladu.150g 'okolade (obro umutite maslac sa šećerom. karameli&ira. "ipajte u staklenu !iniju i stavite u hladnjak.6 kašika še&era . Čokolad*kr#.1 l mleka . )ože se služiti u& &asla*enu ulupanu slatku pavlaku. %osebno umutite jaja sa < kašika šećera.6 $umanaca . dcl slatke pavlake.6 jaja . Kara-#l*ko3 5Ro.

150g še&era u prahu . (odajte trešjeva!u.50g maslaca . operite i ispasirajte voće. )ora se držati najmanje ? sata u hladnjaku. U ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku umešejte la'ano pire od jabuka.2#5 dcl slatke pavlake . dodajte maslac.300g še&era u prahu . 519 . (odajte med. da ostanu cele. "ipajte u staklenu posudu u kojoj ćete služiti. Umutite slatku pavlaku na kraju dodajući šećer u prahu. -stavite u hladnjak. %reko njih rasporedite ribi&le i dru'u polovinu krema.1 'ašica trešnjeva&e .1 'ašica trešnjeva'e .Vo.200g sve$ih ribizli .5 dcl slatke pavlake -!istite. 1atim polako i&mešajte sa propasiranim voćem. -statak jabuka oljuštite.150g piškota .n! kr#500g vo&a!jagode# breskve# naline# kajsije" . "lužite hladno. -stavite da se ohladi.1 kesica vanilin-še&era . voda ne ispari i napravi se pire. Kuvajte dok se jabuke ne raskuvaju. U posudu u kojoj ćete služiti 3trebalo bi da bude od provodno' stakla4 sipajte pola krema. Kr#. U ovaj sirup spustite pripremljene jabuke i ostavite ih samo dva minuta. %re služenja ukrasite ušećerenim kriškama jabuka i oljuštenim i iseckanim bademom. Ušpinujte malo šećera 3prokuvan šećer u vodi. o!istite od semena pa isecite na osmine. dok se ne &'usne4. "tavite na vatru.50g badema ?$$' jabuka oljuštite. vanilin šećer i malo vode. o!istite od semena pa isecite na tanke listiće. -do&'o 'a možete ukrasiti celim ja'odama ili malinama.od %a uka 600g jabuka . 1atim pore*ajte red piškota.100g meda .

25g maslaca Umutite penesto jaja. pa postepeno ulivajte u vrijuće mleko. +a kraju mu dodajte vanilin šećer i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku.150g še&era .od $an!l# ( $umanaca . =otov krem mešajte dok se ne ohladi. jaje i šećer. I&ru!ite krem u staklenu !iniju u kojoj ćete služiti i stavite u hladnjak da se dobro ohladi.6 dcl slatke pavlake . sklonite 'a sa vatre.30g gustina . Kad je krem 'otov. Kr#. "talno mešajte na umerenoj toploti. ali 'a i dalje mešajte žicom dok se ne ohladi. (odajte 'ustin.50 vanilin-še&era +a pari mešajte žicim dok se ne &'usnu žumanca. "tavite odo&'o komadiće masla da se ne uhvati skrama.1%2 l mleka . (ržati na hladnom mestu.1 celo jaje .1(5 g še&era . %re služenja 'a ukrasite.od $an!l# 4 jajeta .P#nas(! kr#.1 kesica vanilin še&era . 5#$ . šećer i vanilin6šećer.

1%2l mleka . %unite male modle &a pudin' u visini dve trećine.5 jaja .*0g maslaca . -vu masu svetlosme*e boje i&ru!ite u kalup nama&an uljem. (odajte samleven badem i mrvice od keksa.2 kesice vanilinše&era . Pr#l!$0 I&lomljenu !okoladu omekšajte na pari."#$r#%sk! kr#6 jaja . %osebno ulupajte !vrsti sne' od belanaca sa dru'om polovinom šećera. (odajte neulupanu slatku pavlaku. B kašika šećera. 5#1 . Čokolad*pud!ng sa ad#-!-a testo: *0g gorke 'okolade . (odajte ra&mekšanu !okoladu. )odle prethodno namažite maslacem i pospite šećerom. brašna.1#5 dcl slatke pavlake T#s(o 5pud!ng60 I&lomite !okoladu i istopite na pari. 7a&mekšani maslac buavo umutite sa polovinom šećera. vanilin6šećera i mleka.2 male kašike brašna . stalno mešajući žicom dok ne postane penast.*0g samlevenih badema . "lužite hladno. . prethodno proprženim na ulju. I&ru!ite krem i& kalupa pa 'a ukrasite sitno i&rendisanim bademima. %rilikom služenja preliv mora biti topao. I nje'a tako*e ostavite u hladnjaku. "ve dobro i&mešajte. %olako dodajte karamel3ušpinujte 1 $' šećera dok ne postane sme*e boje4. )asa treba da stoji u hladnjaku #? sata.20g mrvica od keksa Preliv: 150g gorke 'okolade .u(! kr#"kuvajte 'ust krem od B žumanaca.1 kesica vanilin še&era . "talno muteći dodajte vanilin šećer i jedno po jedno žumance.50g badema B#l! kr#Ulupajte sne' od B belanaca i 1 $' šećera. >uti krem stavite prema kalupu okolo ili u sredini.350g še&era . )odle stavite u pleh sa vodom i u pećnoci pecite na pari # minuta na 1<$o:.

5## .U& pudin' sa prelivom možete služiti i šla'.

%ecite na umerenoj toploti ? minuta. $' šećera i so.sok od pola limuna . namažite žumancetom i pospite kristal6 šećerom. %olako i&mešaje masu i sipajte u kalup &a tortu. %ecite da porumene.7rn! kola& sa $!)n%a-a 6jaja . %remažite sa B$' maslaca.2 kašike mleka . namažete žumancetom i pospite na koture debljine $.esto dobro &amesite i rastanjite kao ju9ku &a re&ance. . ribanom !okoladom.50g še&era u prahu .140g še&era . mrvicama prethodno natopljenim rumom. Francusk! kola& 200g mekog brašna .200g cepanih višanja iz tegle . sokom od limuna.1 $umance 1amesite brašno sa kvascem prethodno potopljenim u mleku.(0g mlevenih oraha .160g maslaca .1 'ašica ruma .15g kvasca . pospite 1$$' kristal6šećera i suvo 'rož*e. U pleh pore*ajte ploštimice. .100g suvog gro$ a . cm.100g ribane 'okolade .100g še&era u kristalu prstohvat soli . cimetom. cm.50g še&era .2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake Umutite B žumanaca sa šećerom. -do&'o pospite cepane višnje i& te'le. "lužite hladno u& slatku pavlaku. (odajte 1$$' omekšalo' maslaca. %ospite šećerom u prahu.cimet .50g mrvica od keksa . orasima. U pleh pore*ajte pljoštimice. +apravite !vrstu rolnu i secite na koture debljine $. 5#5 .ome dodajte sne' od B belanaca.

(obro umutite maslac. +ajbolje je da odstoje dva dana pre služenja. dodajte šećera.1*0g še&era u prahu .5 kašika še&era u prahu . "ve dobro &amesite.25g maslaca . Ispecite 1$$' šećera u prahu sa vanilin6šećerom i uvaljajte svaku kranclu.1 jaje Ulupajte !vrst sne' od belanaca.1 jaje preliv: 4 štangle 'okolade .150g oštrog brašna . Pado ranc! testo: 4 belanca .1 kašika mrvica od keksa nadev: 125g maslaca . 5#. %ravite male 'omilice na plehu.4 štangle 'okolade za kuvanje . vadite modlom male koturove. +a pari istopite !okoladu i maslac &a preliv. cm. -!istite. otopljenu !okoladu. . sve umutite i prelijte padobrance.210g še&era u prahu .2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa <$' šećera u prahu. +adevajte padobrance. orasima i brašnom. propržite i sameljite lešnike.100g oraha . %ecite 3$ minuta na 1$$o:.100g pekmeza od kajsija .150g mekog brašna .Krancl# 250g maslaca . šećer i jaje. (odajte jaje.140g lešnika .sok od pola limuna . -stavite u hladnjaku da se malo ste'ne. 7astanjite na dasci debljine $. sok od limuna i sve polako umešajte sa sne'om.

2 kašike še&era . Cabuke oljuštite i isecite na liske. vanilin šećer.Kola& od %a uka 250g maslaca .250g rastanjenog lisnatog testa %leh namažite maslacem i pospite šećerom. "lužite tople ili hladne kola!e.( kašika še&era . %reko položite testo i i&bodite 'a viljuškom. %ore*ajte ih preko šećera i &alijte sokom od limuna. Tar! Ta(#n 3pleh #Bcm4 1 kašika maslaca .1 vanilin še&er .350g jabuka Umutite maslac.1%2 ka+ene kaši'ice praška za pecivo . "ecite na kocke i pospite prah6šećerom. jabuke oljuštite i re*ajte tanke kolutove. rastanjite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. I&vadite tart i ostavite da miruje 3 minuta. "ve dobro &amesite. jaja. pospite šećerom i na kraju stavite liske maslaca. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ## o:.( kašika mekog brašna 250g oraha . 7atanjite testo veli!ine tepsije. %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$o:. prašak &a pecivo.( jaja . brašno.150g še&era 1amesite testo od brašna.250g maslaca . mlevene orahe i oljuštene i i&rendisane jabuke.malo vode . #3$' maslaca. -blikujte ku'lu i ostavite u hladnjaku # sata.5 jabuka!zlatni delišes" 2 kašike soka od limuna .5 nakiselih jabuka . soli i vode. 5#/ .prstohvat soli . %revrnite 'a na tanjir &a tortu. Tar( od %a uka 300g brašna . šećer. "lužite toplo.

160g oraha # $' šećera špinujte i sipajte na tanjir nama&an maslacem.50g badema . Kada je pe!eno. %rohladite i dodajte isitnjene orahe. maslac. (obro &amešeno testo rastanjite na pola prsta debljine.prstohvat soli 1amesite na dasci brašno. 1apecite 1 minuta i secite na manje kocke.2*0g maslaca . B žumanaca.ud 420g mekog brašna . U mikseru umutite žumanca sa 1B$' šećera.140g še&era .#nska . 1atim na pari kuvajte sa maslacem da se masa odvaja od dna4.4 $umanaca . preko kojih stavite trake testa u obliku rešetke. =rilijaš i&mrvite.. Gr!l!%a) rola( 410g še&era u kristalu . "lužite hladno. I&mešajte sa 'rilijašom. -hladite.160g maslaca . 1atim pospite oljuštene i sitno i&re&ane badema. "ipajte u kalup i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. šećer. ohladite 'a.* kašika še&era kora od limuna . %remažite pekme&om i odo&'o stavite ulupani sne' od B belanaca &asla*en sa < kašika šećera. so i koru od limuna. stavite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.6 jaja 100g pekmeza od kajsija . 5#7 .

1 šipka vanile )aslac i mast du'o mutite dok ne postanj buavi. 1amesite 'latko testo. . pa red deblje' sloja pavlake. %ravite male loptice.atilje 9ormirajte na brdu. dru'u polovinu u kriškam kao i šipku vanile. "ve kuvajte na tihoj vatru 1 sat. (o služenja držite u hladnjaku. -stavite u plehu ili posudi da se ohlade i napiju sirupa.1 'aša !200g" kiselog mleka . %ecite na umerenoj toploti 1G61A minuta.Ba !n# (a(!l%# 250g maslaca . "vaku piškotu umo!ite u mešavinu mleka i re*ajte na du'uljastu !iniju. dalje mutite.1 l i 1 dcl vode .(50g brašna!500g oštrog i 250g mekog" še#erni sirup: 1 kg še&era .100g 'okoladnih mrvica Iseckajte voće na kocke i promešajte 'a.1 jaje . "irup kuvajte pošto u vodu stavite šećer. 1atim kiselo mleko i brašno. 7e*ajte tim redom dok imate voća i piškota. 1atim red voća. sok od pola limuna. -d mleka. (odajte žumanca i jaje. "polja obložite pavlakom i odo&'o pospite !okladnim mrvicama. %rohla*ene tatlije prelijte toplim sirupom. trešnjeva!e i soka od voća napravite smešu u kojoj ćete potapati piškote. Vo. 5#2 .1 kg mešanog vo&a!cepane višnje# pomorand$e# breskve# ananas# banane# jabuke" .1 limun .3 dcl mleka 1 dcl trešnjeva'e .n! kola& 1l slatke pavlake . Umutite pavlaku i polako dodajte šećer.250g svonjske masti .150g še&era uprahu .1 kutija piškota .2 $umanca .

S(ar!nsk! pru(!.100g brašna .300g še&era . vanilin šećer. mlevene orahe i sne' od # belanca.150g suvog gro$ a 150g oraha .1 kesica vanilin še&era .100g brašna .1 belance !lazura: 1 belance . (u'o mešajte dok ne postane 'usto. Kola& od ka%s!%a sa ad#-o- *00g zelenih kajsija ! breskve" . brašno i bademe rastrljati i usitniti vrhovima prstiju. %leh 3##cm4 namažite maslacem.3 kašike ribanog badema . #$$' šećera. 5vrsti šla' pospite cimetom i služite u& kola!. Kada je upola pe!eno. oraha i belanaca. Vuk!n# sla(k# )(angl# 6 jaja .4 kašike še&era u prahu .100g pekmeza od kajsija . Gla'ura0 U !vrsti sne' od 1 belanca dodajte šećer i sok od limuna. maslac.cimet . -blikujte ju9ku deljine malo' prsta. premažite pekme&om.sok od 1 limuna .2 dcl šlaga .esto dobro &amesite od šećera.1 supena kašika sir&eta Umutite ? žumanaca.! od ora3a testo: 250g še&era u prahu . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na 1<$ o:.350g še&era . 5#8 . (obro umutite i stavite u podma&an pleh da se pe!e. 1 $' šećera.250g mlevenih oraha .100g maslaca . suvo 'rož*e. pospite 1$$' šećera i pospite usitnjenom masom od badema. 3 kašike brašna. "lažite na okrenutom plehu i sužite na slaboj toploti. +amažite testo i režite prutiće.maslac za podmazivanje Kajsije o!istite i isecite na tanke listove.

#$$' šećera i sirćeta. pospite seckanim orasima i dopecite. %remažite preko pekme&a. 5#9 .1atim napravite sne' od ? belanca. "ecite na kocke. služite hladno.

pa o'uljene kriške limuna kuvajte sa šećerom oko 3$ minuta da se sirup &'usne. kuvajte dok ne omekšaju ali ne suviše.Ra$an!%a 1kg še&era .150g suvog gro$ a 2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake @ećer nalijte sa 1. "talno probajte i'lom.200g oraha . Tu/a3!%# 1kg še&era . %remažite pleh maslacem i pecite masu na umerenoj toploti. /onac ne treba da je mno'o širok. "ecite krupnije kocke i služite.1 kg jabuka . Kada proklju!a. ravnomerno 'a &alijte sirupom. %rethodno istružite kuru od limuna &a testo. "lužite hladne sa slatkom pavlakom. Kada je kola! pe!en.10 jaja .1 limun 1 k' šećera ušpinujte u 1. l vode. Caja dobro umutite s 1$ supenih kašika šećera i 'ri&a i limunovom korom. 55$ . vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite da se ohlade. -stavite da se hladi. U mlevene orahe i suvo 'rož*e dodajte malo sirupa i napravite kašu. Kada su kuvane. l hladne vode i dobro ukuvajte. polako spuštajte oljuštene i i&dubljene jabuke.20grašika griza .10 supenih kašika še&era . -stavite 'a da se hladi i natopi špinovanim šećerom.

%relijte !okoladnom 'la&urom 3recept br. jedno po jedno žumance. pore*ajte ih u pleh i pritisnite svaku dlanom da 9ormirate plo!ice. B? 4 i ostavite da se ohlade. +apravite masu.350g sezonskog vo&a po $elji !višnje#trešnje# kajsije# ribizle# jagode# maline# šljive" (obro umutite maslac.brašna te$ine 3 jajeta . . %ecite na umerenoj toploti i pospite šećerom u prahu. %leh tako*e. %ecite 1 minuta na 11 o:.350g badema .120g meda +eulupanu slatku pavlaku.ome dodajte i&rendisan oljušteni badem. brašno i sne' od ? belanaca. "ipajte u podma&an pleh i preko mase pore*ajte voće. med.ista te$ina maslaca .maslac. seckano voće i& slatka dobro umutite i stavite da se prokuva.Flor#n(!n# 1dcl slatke pavlake .120g maslaca . "ecite na kocke. Kola& sa $o. šećer. +amažite ruke uljem.ista te$ina še&era u prahu .350g še&era .n%ako4 jajeta ! izmerite" .250g vo&a i kore od pomorand$e iz slatka . +apravite loptice. 551 .

%ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na #$$ o:. (odajte lešnik. %olovinu testa sipajte u dobro maslacem nama&an pleh.30g kandiranog vo&a . . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B6< minuta na # $ o :.200g brašna . prethodno oprane i prepolovljene. -hladite 9lorentine na rešetki. badem. %rašak umešajte sa brašnom i dodajte masi maslaca. Umutite jedno po jedno jaje.20g maslaca .reskve. U plehu na back6papiru pravite 'omilice od pola kaši!ice.30g brašna .15 kandiranih trešanja .200g še&era . (odajte koru od limuna. prosušite. pore*ajte breskve 3polovine okrenute na 'ore4 i sipajte dru'u polovinu testa. Ušećerene kore od limuna i pomorandže isecite na tanke re&ance. bademe oljuštite i sve sitno iseckajte sa kandiranim voćem.4 Kola& od r#saka pleh #3cm *00g bresaka !kajcije" .ladite kola! na rešetki. . )ešejući kuvajte # minuta 2 slatku pavlaku. kandirano voće i ušećerene kore .izrendisana kora od 1 limuna -mekšali maslac buavo umutite sa šećerom. dodajte maslac i na kraju umešajte jaje.1 kaši'ica praška za pecivo . Cednu stranu namažite !okolad6'la&urom. brašno.2 dcl slatke pavlake .60g lešnika . "ve umutite.cimet .7!r!)k# /lor#n(!n# 160g badema . -do&'o na svaku 'omilicu stavite po polovinu kandirane trešnje.50g maslaca .200g maslaca .1 jaje /ešnike ispecite. med i cimet.(5g uše&erene kore od limuna . $' maslaca.60g uše&erene kore od pomorand$e . da dobije svetlobraon boju.1 kašika meda . šećer. 3=la&ura2 na pari istopite !okoladu. 55# .150g še&era .3 jajeta .150g gorke 'okolade .

5 jaja .50g še&era u prahu .400g maslaca . "ipajte u podma&an kalup &a tortu pre!nika ##cm. šećer. I&mešajte sa šećerom. )asu rasporedite u nama&an pleh i pecite na umerenoj toploti. )asu stavite u špric i cedite kro9ne u vrelo ulje. 555 . %ecite dok ne porumene.Kola& dok(ork# Tan%# 200g maslaca . "ecite na kocke i služite hladno.100g 'okolade .200g badema . .200g 'okolade . prethodno otopljenu !okoladu i sne' od 1$ belanaca. Kola& od ad#-a 400g badema . kakaom i stru'anom korom od limuna. mleveni badem. "talno mešajući.ome dodajte sok od limuna. B? 4. dodajte jedno po jedno jaje. dodajte brašno.1 kesica vanilin še&era Kad mleko provri. dodajte maslac.50g še&era . 1atim mešajući. -ce*ene kro9ne pospite mešavinom šećera u prahu i naribane !okolade. $' šećera i soli. 1alijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.prstohvat soli . %ecite 3 minuta na 1<$ o:. skinite sa vatre da se ohladi.50g še&era u prahu -ljuštite i sameljite badem.400g še&era . 8pr!c*kro/n# 1%4 l mleka .kora od limuna .200g še&era .10 jaja Umutite maslac.1 kg brašna . Ulupajte sne' od belanaca i polako i&mešajte sa prethodnom masom.40g kakaoa . jedno po jedno žumance.4 belanca . Kad se &'usne.sok od pola limuna .

. pospite 'a šećerom u prahu. 55.Kada je 'otov kola!.

100g še&era u prahu .Kola& od )l%!$a 1paket lisnatog testa . "tavite masu na mermernu plo!u prethodno nama&anu uljem. (obro ih ocedite i uvaljajte u šećer u prahu pomešan sa cimetom.1 kg sve$ih krupnih šljiva .cimet 7a&vucite testo i stavite u veliki pleh jednostruku ju9ku. pa &atim #$$' šećera. 55/ .1 kaši'ica cimeta "ipajte vodu da prokuva. "pojte uh u kru'ove. @ljive o!istite od koš!ica i podelite na polovine koje re*ate po testu okrenute na 'ore. &umanca i 1 $' šećera. %rohladite i pospite kola! sa vanilin6šećerom.350g še&era . Kla%s(#ron# 1%2kg brašna . I&bodite testo viljuškom.1%2l ulja . kada se pojave mehurići. %ospite cimet. sipajte brašno stalno mešajući. +apraviće se 'usta smeša. (obro mesite i stalno ra&vijajte testo okla'ijom dok ne postane meko i elasti!no. 1atim &alijte mešavinom2 jaja.200g lešnika . %re ne'o što provri.2 $umanca .3 jajeta . "lužite tople. U'rejte ulje i pržite ven!iće da postanu hrskavi. %ecite 1 minuta na #$$ o:. Isecite štapiće debljine prsta i dužine #$cm.1%2l vode . %ecite još 1 minuta. %ospite samleven lešnik.

brašno. 1amesite.Ma2arsk! polu-#s#c! 250g maslaca .150g še&era .3 dcl ulja . %ecite na umerenoj toploti i uvaljajte u šećer u prahu. Ma/!)! 300g brašna .100g badema .100g še&era . (odajte brašna. "tavljajte ju9ke jednu preko dru'e. Uvaljajte ih u vanilin6šećer. Van!l!n*k!/l!c# 150g maslaca . %ecite na umerenoj toploti. šećer. -cedite ma9iše u uvaljajte ih u šećer u prahu. -blikujte male ki9lice.1 dcl mleka (obro umutite maslac.kora od 1 limuna . %odelite na 1$ ju9kica i ostavite da stoji pola sata. šećer i mlevene bademe. soli i šećera. kiselu pavlaku. mleka. so i kvasac. 557 . jaje. +a svaki deo stavite malo mase od oraha.50g maslaca .250g kisele pavlake . mleka i cimeta napravite kašu.(00g brašna . žumanca.2 belanca .1 jaje .150g oraha . -d mlevenih oraha. preklopite i oblikujte u polumesece.prstohvat soli 1amesite nešto mekše testo ne'o &a re&ance od brašna. "ecite radlom na manje kvadrate i pržite na vrelom ulju.50g še&era . cm i isecite na < delova. jaja.1 jaje .20g kvasca .1 dcl mleka . "vaku ju9kicu okla'ijom ra&vucite debljine $. %odelite na dva dela i od svako' ra&vucite po 3 ju9ke.250g brašna 50g vanilin-še&era 1amesite na dasci maslac.2 $umanca . "vaku ju9ku premažite maslacem i kaši!icom stavljajte male 'omilice belanaca.prstohvat soli .

. )asu supajte u prethodno nama&ani du'uljasti kalup &a rolate i pecite na umerenoj toploti. sok od pomorandže.*0g maslaca 150g mešavine !iseckani na kockice lešnik# 'okolada# oljuštene jabuke# suve gro$ e" Ulupajte !vrsti sne' od belanaca postepeno dodajući šećer i brašno. 7astanjite testo na 1 cm.kora od 1 limuna .100g še&era u prahu U sredini brašna &amesite kvasac sa mlekom. "lužite tople.40g sve$eg kvasca .( $umanaca .1 dcl mleka .2 kesice vanilinše&era . -bave&no prvu stranu pržite poklopljeno.sok od 1%2 pomorand$e .esto ulupajte da se odvaja. otklopite posudu do kraja prženja.orsk! kola& od #lanaca 5 belanaca . rastopljen maslac.50g še&era .1 'ašica ruma . (obro u'rejte ulje. Kro9ne treba da se utrostru!e.100g maslaca . 5ašom vadite kru'ove i stavljajte po dva poklopljena. pa sve &ajedno &amesite. %ržene kro9ne ocedite i uvaljajte u šećer u prahu. prvo na suprotnoj strani na kojoj su stajale. 1atim stalno mešajući. Kada kro9ne okrenete na dru'u stranu. 552 .1%2 l ulja .So. "a!ekajte da kvasac uskisne.200g še&era . %onovo sa !ašom manje' pre!nika vadite kru'ove da bi se spojili.100g brašna . koru od limuna. šećer. D$orsk# kro/n# 1%2kg brašna . vanilin šećer. -stavite ovako 9ormirano testo na mlakom 1 sat da uskisne. %ržite kro9ne. dodajte istopljen maslac i na kraju iseckanu mešavinu. (odajte žumance. rum.

'okoladne mrvice za ukras 1a testo umutite jaja. prethodno samlevene orahe i otopljenu !okoladu sa vanilin šećerom.B? 4. "ecite na kocke. 1 $' še!era.pola kesice praška za pecivo !lazura: 10 kašika še&era .6 šoljica brašna .4 štangle 'okolade za kuvanje . prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. 1 kašiku šećera.150g brašna (0g oraha .250g maslaca . Nad#$0 Umutite ? žumanca.1 kesica vanilin-še&era T#s(o0 Umutite maslac. šećer. &atim dru'u ju9ku. maslac i orahe. pa nadev. )ažite toplu 'la&uru na toplo testo. kiselu pavlaku i brašno.2 šoljice mlevenih oraha . %ecite na umerenoj toploti. 1atim prokuvajte na pari šećer.Čord!n kola& testo: 4 jajeta . brašno. U podma&an pleh stavite prvu ju9ku.6 kašika vode . ulje. 1 žumance. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$ minuta na ##$ o:.2 šoljice ulja . Kada je pe!eno.5 šoljica mlevenih oraha .3 šoljice mleka . mleko i prašak &a pecivo.6 šoljica še&era . +a kraju masi dodajte ulupan sne' od belanaca. 558 .5 jaja . %rohladite.1 dcl kisele pavlake . "ipajte u pleh srednje veli!ine. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela. Čokolad*)n!(# 250g maslaca . !okoladu.3 šatngle 'okolade za mešanje . %ospite ukrasnu !okoladu. vodu. 7astanjite dve ju9ke i ostavite da odstoje. -hladite. mlevene orahe.

P!)!ng#r sa &okolado4 oblatne za pišinger - 1 dcl mleka - 3 $umanca - 140g 'okolade - 200g še&era - 200g maslaca - 100g lešnika - 100g oraha +a umerenoj toploti mešajte mleko, žumanca, !okoladu, šećer. )asa ne sme da vri. Kuvajte dok se ne &'usne. "kinite sa vatre stalno mešajući i dodajte maslac. +a kraju dodajte prethodno ispe!ene i samlevene lešnike i orahe. +adev mažite i&me*u oblandi. -do&'o prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.B? 4. "lužite hladno. "ecite na kocke.

R!ngo "an&!
testo: 4 jajeta - 4 kašike še&era - 1 kašika kakaoa - 3 kašike oštrog brašna nadev: 4dcl slatke pavlake - 1 kesica B3rem+iksaB - 1 vanilin še&er - 3 kaši'ice še&era - 3 kaši'ice kakaoa !lazura: 120g 'okolade - 40g maslaca - 1 jaje Umutite ? žumanca sa šećerom i kakaom. (odajte brašno i !vrsti sne' od ? belanaca. .esto pecite u pećnici 1 minuta na ##$ o:.-hladite. Isecite po dužini dve kore. 1a nadev ulupajte slatku pavlaku. +a pola dodajte kesicu Krem9iJa. U !vrsti šla' dodajte2 vanilin šećer, šećer i kakao. +apravite od alu69olije kalup. "tavite koru testa, debeo nadev i dru'u koru testa. +a pari omekšajte !okoladu, dodajte maslac, na kraju umućeno jaje. 1alijte.

559

M!c!k!n kola& sa

ad#-o-

3 jajeta !izmerite" - ista te$ina maslaca - ista te$ina še&era ista te$ina brašna - kora od limuna - 100g badema (u'o mutite maslac i šećer da masa postane buava. (odajte po jedno jaje. +a kraju pomešajte brašno i koru od limuna. )asu sipajte u podma&an pleh. %ospite o!išćenom i iseckanim bademom. %ecite na umerenoj toploti.

Ko-!s ro(
2šolje belanaca - 2 šolje še&era - 1 šolja istopljenog maslaca - 1 limun - 2 šolje brašna - 150g suvog gro$ a - 1#5dcl ruma - 100g oraha - 100g kandiranog vo&a - 100g 'okoladnih listi&a "uvo 'rož*e potopite u rum i ostavite 'a ? sata. Ulupajte !vrst sne' od belanaca. (odajte šećera, brašna, sok i stru'anu koru limuna i te!an maslac. "ve dobro i la'ano promešajte. (odajte sitno se!eno kandirano voće, orahe, !okoladu i suvo 'rož*e, prethodno uvaljano u malo brašna da ne potone na dno testa. I&lijte u kalup i pecite $ minuta na ##$ o:. %osle #$ minuta pokrijte alu69olijom. -hladite komisbrot na rešetki.

5.$

Pr#s urg#r k!/l!c#
1%2 kg brašna - 250g maslaca - 4 $umanca - 3 kašike še&era - 10g kvasca - 2 dcl mleka - 100g oraha - 1 kesica vanilin še&era - kora od limuna - prstohvat soli +a dasci &a mešanje natrite brašno o maslac. "kupite u 'omilu. +a sredini napravite udubljenje u koje stavite # žumanca, šećer, kvasac rastopljen u malo mleka i so. "ve dobro &amesite. (odajte još mleka da dobijete testo srednje tvrdoće. +apravite loptice veli!ine oraha. %okrijte !istom krpom i ostavite da odstoje dva sata. "vaku lopticu okla'ijom rastanjite, nadenite kašom 3mleveni orasi, mleko, vanilin šećer i kora od limuna4 i oblikujte ki9lice. %ore*ajte u nenemašćeni pleh. "vaku ki9licu premažite umućenim žumancima. Kada se osuši, još dva puta ponovite isti postupak. %ecite na umerenoj toploti dok ne porumene.

K!/l!c# od sala
1 kg brašna - 1%2 kg sala - 6 šumanaca - 4 dcl mleka - 20g kvasca - 200g še&era - 150g pekmeza od kajsija - prstohvat soli U 1 dcl mleka dodajte kaši!icu brašna, kašiku šećera i kvasac. -stavite na toplom da uskisne. 1atim &amesite brašno sa žumancima, 3 dcl mleka, šećerom i uskislim kvascem. )esite dok testo ne prestane da se lepi &a ruke. I&ru!ite 'a na dasku posutu brašnom, oblikujte ju9ku, namažite salom, preklopite i ostavite da odstoji 3$ minuta. +a kraju ra&vucite testo, oblikujte ki9lice nadevene pekme&om i pecite na umerenoj toploti. %osle pe!enja ki9lice uvaljajte u šećer u prahu.

5.1

4ondonsk# )(angl#
250g maslaca - 4 jajeta - 250g še&era - 300g brašna - 100g badema - 100g pekmeza od kajsija (obro umutite maslac, 3 žumanca, 1 jaje, šećer i brašno. 1amesite testo i ra&lijte u podma&an pleh. .esto ispecite napola. 1atim ulupajte sne' od 3 belanca, dodajte ? kašike šećera i $' seckanih badema. %olupe!eno testo premažite pekme&om i odo&'o stavite masu od belanaca. "ne' pospite sa $' seckanih badema. %ecite na umerenoj toploti. "ecite na kocke kada se kola! ohladi.

;u(! kola& !' AVII $#ka
250g še&era u prahu - 250g maslaca - 250g badema - 10 $umanaca - 4 jajeta (obro umutite maslac sa B tvrdo kuvanih i&'nje!enih žumanaca. (odajte ? jajeta, ? žumanca i šećer u prahu. +a kraju dodajte bademe. )utite i&u&etno du'o dok masa ne postane buava. )asu sipajte u du'uljast kalup &a rolat i pecite na umerenoj vatri.

5.#

Ml#&n! 3l#

5M!lc3 ro(6 Kola&

Sla$sk!

$a kvasac: 1dcl mleka - 40g kvasca - 3 kašike še&era - 3 kašike brašna - prstohvat soli $a testo: 1kg brašna - 4 $umanca - 125g maslaca - 4#25dcl zasla enog mleka - 150g suvog gro$ a - prstohvat soli U manju posudu istrunite kvasac, dodajte mlako mleko, šećer, brašno i so. -stavite na toplo da kvasac uskisne. 1a to vreme brašno stavite da se malo u'reje. 1amesite brašno sa 3 žumanca, uskislim kvascem, &asla*enim mlakim mlekom i solju. )esite majmanje 1 minuta. .esto treba da se odvaja od ruku i daske. -stavite testo na toplom da kisne 1 sat. %remestite testo dodajući mu suvo 'rož*e. -blikujte u velike pletenice i stavite u podma&an pleh. -pet ostavite 3$ minuta da testo odstoji. 3"lavski kola! oblikujte u dubljoj šerpi ili okru'loj modli.4 %red pe!enje namažite testo sa umućenim žumancetom. %ecite ?$ minuta na ##$ o:. 3"lavski kola! ukrasite sa norodnim ukrasima4.

4ondon#r*(#s(o 5upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
210g brašna - 140g maslaca - (0g še&era - 2 $umanca 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera i žumanaca. -stavite da malo odstoji. 7astanjite u okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pekme&, voće i &alijte želeom.

5.5

Francusko (#s(o 5 upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
250g maslaca - 500g brašna - 40g še&era - 2 dcl mleka prstohvat soli 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera, mleka i soli. -stavite da malo odstoji. 7astanjite okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pokme&, voće ili voćni žele.

R#'anc! sla(k! ! ku$ano $!no
rezanci: 500g rezanaca - 200g oraha - 150g še&era - 50g maslaca - 1 kaška cimeta "kuvajte re&ance. (odajte maslaca i dobro i&mešaje re&ance. "ameljite orahe i i&mešajte sa šećerom i cimetom. "lužite odvojeno re&ance i mešavinu oraha i šećera. "vako sipa po želji preko re&anaca. kuvano vino: 1#5 l vina !crno ili roze hamburg" - 200g suvih šljiva - 100g suvog gro$ a - 300g še&era - 4 zrna bibera - 3 karan+ili&a "uve šljive dobro operite u mlakoj vodi. 1atim stavite vino da se kuva sa svim navedenim sastojcima. Kuvajte 'a nepokopljeno 1 sat da dobro uvri. "lužite 'a toplo u& slatke re&ance.

5..

+l#

od

anana ! ora3a

250g brašna - 150g še&era - 1*0g oraha - 100g maslaca - 3 jajeta - 4 banane - 1%2 kesice praška za pecivo - 1%2 kaši'ice sode bikarbone - prstohvat soli Umutite šećer, maslac i jaja. Kada je masa umućena buavo dodajte i&'nje!ene banane. U tu smesu dodajte brašno, prašak &a pecivo, sodu bikarbonu i soli. +a kraju dodajte sitno seckane orahe. "ve dobro &amesite. )asu sipajte u podma&an pleh i pecite 1 sat na 1<$ o:. Kada je hleb pe!en, i&vadite 'a i ostavite da se ohladi. "lužite hladan.

+l#p&!,! sa c!-#(o125g še&era u kristalu - 125 g še&era u prahu - 250g brašna - 30g biljne masti - 1 jaje - 150g maslaca - 1 kaši'ica praška za pecivo - 1%4 kaši'ice oraš'i&a - 1 kaši'ica cimeta u prahu 1 dcl mleka - prstohvat soli Umutite B$' maslaca, biljnu mast, jaje i šećer u kristalu. )utite dok smeša ne bude penasta. U dru'oj !iniji i&mešaje brašno, prašak &a pecivo, oraš!ić, so i mleko. -vo prespite u prvu masu i sve dobro &amesite. U poseban pleh &a 1# hlep!ića 3s udubljenjima4 podma&an maslacem sipajte testo u svako udubljenje do dve trećine. %ecite # minuta na 1<$ o:. Kad su pe!eni, i&vadite i premažite sa A$' rastopljeno' maslaca. %ospite i&mešanim šećerom u prahu i cimetom.

5./

2dcl mlake vode . -dvojte dve polovine. ali da ne bude suviše tvrdo već polumeko. )utite da postane penasto i sipajte u vrijuće mleko. 7adlom secite jednake taške.1%2l mleka . %letenice uvijte u veliki okru'ao pleh. 5.( kašika še&era . -stavite testo da odstoju u hladovini.100g maslaca . %re pe!enja namažite žumancetom. %ospite šećerom u prahu.150g suvog gro$ a . "talno mešajući. jajeta. +a jednoj polovini ju9ke re*ajte na istom rastojanju 'omilice pekme&a.50g mrvica od keksa 100g še&era u prahu 1amesite tvrdo testo od brašna.100g strugane 'okolade i kakaoa "tavite kvasac. a &imi celu noć. 3I&ra& Vojvo*ana &a deo testa. -dmah sklonite sa vatre i ostavite da se mleko prohladi.100g pekmeza od kajsija . ra&vucite i pravite velike pletenice. a dru'u !okoladom.3 kašike masti .G#ncona sa Č#n#%a za kuvanje: 20g sve$eg kvasca . Ta)c! sa p#k-#'o500g brašna . %ecite na umerenoj toploti.2 kašike še&era za testo: 1 kg brašna .2 dcl mleka . -stavite da odstoji 1 minuta. mleko i šećer da uskisnu. mlake vode i soli. "tavite jednu preko dru'e ob'e.prstohvat soli . /eti B sati. 7a&vucite okla'ijom tanku ju9ku. -stavite ih da se malo prosuše. jednu pospite suvim 'rož*em.4 -stavite malo da odmori. (odajte uskisli kvasac.ob'e.4 jajta . (obro &amesite testo.7 . U me*uvremenu umutite ? žumanca sa ? kašike šećera.1 jaje . -pet premesite. dodajte ? belanca sa 3 kašike šećera. 1atim ra&vucite ob'e. 7a&vucite i namažite svaku ob'u smesom od 3 kašike masti i # kašike brašna. (ru'om polovinom ju9ke pokrijte polovinu sa pekme&om.

Kuvajte ih u vrijućoj vodi u koju ste prethodno stavili malo soli i ulja. 5. -cedite ih i složite u !iniju u kojoj ćete služiti. 1alijte proprženim mrvicama na maslacu i pospite šećerom u prahu.2 . "lužite toplo.

7e*ajte u prethodno nama&an pleh. (odajte rastopljen kvasac u malo mleka.cimet 2 kašike brašna .M!c!k!n# u3(l# (50g brašna . -stavite B sati da se suše.100g 'okolade (obro i&mešajte šećer. +a dasci pospite šećer i preko nje'a rastanjite testo i modlom vadite ra&ne oblike keksa. Ba'#lsk! k#ks! 250g še&era .250g ribanog badema . mleko i brašno da dobijete srednje mekano testo. .2 belanca . %ecite na umerenoj toploti.esto dobro &amesite i ostavite # sata da uskisne. B žumanaca.esto upakujte u 9oliju i ostavite # sata da miruje. 5okoladu istopite i dodajte masi.100g pekmeza od kajsija Umutite maslac. %red pećenje premažite umućenim žumancetom. 1atim 'a i&ru!ite na dasku i ra&vijte ju9ku debljine $. . cimet i badem.25g kvasca . cm. +a svaki stavite malo pekme&a i preklopite kvadrat kao knji'u. 5vrsto ulupan sne' dodajte i ovlaš pomešajte. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite minuta na # $ o:.40g še&era . 5. %onovo ostavite buhtle da uskisnu 1 sat. šećer. so. Ispe!ene buhtle poslažite na !iniju i pospite šećerom u prahu. koru od limuna. U pleh postavite back6papir i preko nje'a pore*ajte kekse. "ecite kvadrate od cm.2dcl mleka . brašno.kora od limuna .prstohvat soli .8 .40g maslaca .( $umanaca .

2 šoljice mleka .5jaja .450g še&era .1%2 kesice praška za pecivo . "a modlama oblikujte ra&ne oblike keksa. 5.9 . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 13 minuta.0#5 kg margarina ."#dnos(a$n! k#ks! cca #?$ komada 1#2 kg brašna .brašno za posipanje "ve sastojke dobro umesite dok ne dobijete 'latko testo.kaši'ica limunovog soka .

2 pakovanja praška za vanilin puding . Napo-#na0 Krempite možete praviti i od lisnato' testa koje ćete sami pripremiti. 5/$ . nije potrebno ula'ati toliki trud. a na sobnoj temperaturi kore. 7asporedite krem preko donje kore. odo&'o stavite 'ornju koru i pospite prah6šećerom.ek na dan služenja 9ormirajte krempitu i držite dva sata u hladnjaku. (onju koru pre pe!enja i&bodite viljuškom da vam se kora ne i&di'ne. dodajte hladno mleko. Kada se masa i&jedna!i i postane 'usta. %olako mešajte i ostavite u hladnjaku # sata.100g še&era . jer će kore postati žilave od vla'e. da lakše se!ete par!iće. preko noći ostavite odvojeno u hladnjaku krem.V#r!na kr#-p!(a 1 paket lisnatog testa !B=edoB" . Kr#-0 %rašak &a pudin' i&mešajte sa vanilin6šećerom. šećerom i stalno mešajući. (o služenja krempitu držite u hladnjaku da krem ne bi omekšao. dodajte ulupanu ne&asla*enu slatku pavlaku.1%2 l slatke pavlake /isnato testo rastanjite na dve ju9ke i pecite odvojeno donju i 'ornju koru. . )e*utim kako je kupovno lisnato testo kvalitetno. +e valja da krempite prenoće u hladnjaku.2 kesice vanilin-še&era . =ornju koru pre pe!enja &asecite ovlaš po površini na kvadrate.1%2 l mleka . Ukoliko želite krempite da napravite dan ranije.

100g suvog gro$ a . propržene jabuke. cimet i odo&'o stavite dru'i deo testa.2 kesice vanilin-še&era .4 $umanceta .300g brašna . šećer.kora od limuna prstohvat soli Umutite maslac. I&rendišite oljuštene jabuke i propržite ih na maslacu. Vruću pitu pospite šećerom u prahu i secite na kocke.2*0g brašna . %odelite masu na dva dela.100g oraha . %remažite je ra&mućenim žumancetom. 1atim dodajte brašno.1 kg o'i&enih višanja Umutite maslac. "lužite hladno. kiselu pavlaku i prašak &a pecivo. %leh manažite maslom i pospite brašnom. cimet. %reko testa pore*ajte višnje. -stavite da malo odmori. vanilin6šećer i dru'u koru. +ajbolje sutradan.200g kisele pavlake . šećer i so.1 $umance .4#n%a p!(a sa $!)n%a-a 250g maslaca .6 jaja . %ecite na umerenoj toploti. %ecite na umerenoj toploti. "lužite hladno. &atim pospite polovinu oraha. B žumanaca.150g še&era 1 kaši'ica cimeta .150g oraha 1 kg jabuka . )ože i posle dva dana. (odajte brašno i ulupajte sne' od B belanaca.1%2 kesice cimeta . 3 žumanceta. 5/1 . %remažite ra&mućenim žumancetom. suvo 'rož*e. pospite mlevene orahe. . "ecite na kocke i pospite vanilin6šećerom. B kašika šećera.150g še&era .1%2 kesice praška za pecivo . 7astanjite prvi deo testa i stavite u pleh. 4#n%a p!(a sa %a uka-a 150g maslaca .esto dobro &amesite. U nama&anom plehu ra&vucite pola testa kao donju koru.

2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa 3 žumanceta i kristal6šećerom.100g še&era u kristalu . %rocedite i i&vadite koš!ice. 7a&vijte ju9ku i presavijte kao knji'u. +adev stavite na po!etak svake kore.P!(a od $!)an%a 250g maslaca .1dcl kirša . poslažite višnje i vanilin6šećer.0#5 kg še&era u kristalu 1a preliv naspite na šećer vodu da o're&ne. stisnite malo krajeve i slažite u tepsiju.250g mekog brašna . "ecite na par!iće od < cm. +apravite kompaktnu masu. %ecite 1 minuta na ##$ o:.100g maslaca . -stavite testo u hladnjaku 1 sat. -hladite preliv. 5/# . orahe i kirš. %remestite testo i napravite dve ju9ke. Uvijte tanku pitu. %ecite još minuta. 1atim poprskajte malo vodom i ostatkom maslaca. "tavite samo da proklju!a.1 kašika kisele pavlake . %onavljajte isti postupak 3 puta s odmaranjem testa u hladnjaku od po #$ minuta. Bosanska )l%!$op!(a 0#5kg kore za pitu . 1amesite testo da bude 'latko.100g oraha . %ecite na #$$ o:. 1atim pospite dru'u podovinu oraha. 7a&vucite donju ju9ku i stavite u podma&an pleh. "uve šljive skuvajte. (odajte kiselu pavlaku i brašno. Kad je 'otova ostavite nekoliko minuta prekrivenu tepsiju da se prohladi. "lužite hladno.1%2kg o'iš&enih višanja . Umešajte šljive.4 $umanceta . -do&'o stavite dru'u ju9ku i premažite je ra&mućenim žumancetom.0#5kg suvih šljiva 100g oraha . "vaku koru namažite rastopljenim maslacem. %ospite polovinom mlevenih oraha. -rahe iseckajte u&dužno.

. %oklopite 9olijom i ostavite #? sata da se pita natopi. 5/5 .oplu pitu &alijte sa hladnim prelivom od špinovano' šećera.

mleveni badem. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela.250g maslaca . %ecite na umerenoj toploti. secite na kocke i pospite šećerom u prahu. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.kesice vanilin-še&era Umutite maslac.1 kesica vanilin-še&era . (obro &amesite. Nad#$0 Umutite žumanaca.sok od 1 limuna . &atim nadev i 'ornju koru. 1atim podelite na dva jednaka dela &a dve kore.150g brašna . Bak!na p!(a 250g brašna . šećer. -stavite u hladnjaku # sata. %ecite na umerenoj toploti. . ribanu !okoladu. 1 žumance. (odajte 1 žumance i ? kašike vode. U podma&an pleh stavite donju koru. Kada je pita pe!ena. -hladite i secite na kocke. (odajte ulupan sne' od belanaca.(0g oraha . B? 4. otopljenu !okoladu i vanilin šećer.5 jaja .6 jaja . kiselu pavlaku i brašno. 1 kašiku šećera. 5/.100g kisele pavlake .*0g badema . =ornju koru i&bodite viljuškom da se ne i&di'ne.200g še&era . U podma&ani pleh stavite prvo koru &atim nadev i dru'u koru odo&'o.140g 'okolade . vanilin6 šećer. sok od limuna i ulupan sne' od B belanaca. Nad#$0 Umutite ? žumanceta. -stavite da odstoji 1 sat.rašno i&drobite sa maslacem. mlevene orahe. Kada se ohladi. šećer.P!(a od &okolad# 250g maslaca .100g 'okolade .1(0g še&era .

-rahe sameljite. %ecite 1$ minuta.1 kg nakiselih jabuka . šećer i cimet.150g suvog gro$ a . 5// . a ima i mno'ih koji vole pra&me pala!inke. %ecite pala!inke na ulju. Pala&!nk# na -o% na&!n 2jajeta .250g kristal-še&era .Ba u)k!na p!(a od %a uka 0#5 kg kore za pitu . mleko.150g oraha . Urolajte.50g keksa Cabuke oljuštite. ostavite 'a da odstoji 1 minuta. %o dve kore.1%2l mleka . ulje. jabuke. i polako dodajte brašno stalno mešajući. "uvo 'rož*e stavite u rum da o're&ne # sata.200g brašna . Kada je testo dobro umućeno.1 dcl ruma . isecite na male tanke kriške.prstohvat soli prstohvat še&era . šećer. namažite maslacem pa još # minuta pecite sa 9olijom.100g maslaca cimet . +adevajte ih pekme&om od kajsija ili orasima i šećerom. svaku namažite rastopljenim maslacem i pospite šećerom. so. +apravite B ju9ki.1 kaši'ica ulja Umutite jaja. suvo 'rož*e. +a po!etku kore stavite mešavinu oraha i keksa .

brašnom i mlekom. šećer.3 dcl mleka . 5/7 .100g 'okolade )aslac umutite sa B žumanaca. (odajte mleko.120g še&era . (odajte ulupani sne' od B belanaca. (odajte ulupani sne' od B belanaca. B kašika šećera.100g brašna .( jaja .2 $umanca . "lužite tople. "ve i&mešajte. 8$#dsk# pala&!nk# 100g maslaca . "ve dobro i&mešajte i pecite pala!inke na maslacu. ali samo sa jedne strane. Kr#-0 Ulupajte žicom na pari 1 jaje. +epe!ena strana treba da bude okrenuta na 'ore. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom. %ecite pala!inke samo sa jedne strane.2dcl belog vina .Kr#.6 jaja .150gše&era u prahu . brašnom i mlekom. 7e*ajte jednu na dru'u s nepe!enim stranama okrenutim na 'ore. Kada ste sve pala!inke pore*ali. B žumanaca.100g 'okolade . Vrućim kremom prelijte pala!inke i služite tople.4 dcl mleka Umutite B$ ' maslaca. brašno i ulupan sne' od B belanaca.50g brašna . "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom.pala&!nk# 100g maslaca . vino dok masa ne po!ne da se &'ušnjava. &alijte ih kremom. %ala!inke slažite u veći tanjir jednu na dru'u. a secite kao kriške okru'le torte. # žumanca.

100g slatke pavlake Ispecite pala!inke prema receptu. Ispasirajte ja'ode.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina . -dmah služite da se sladoled ne otopi pod toplim prelivom. trešnjevaću.B1A4 500g sladoleda od vanile . "tavite na vatru. 5im proklju!a.150g prah še&era . Kuvajte na pari 1 minuta. U rashla*eno mleko dobro umutite žumanca i 3 kašike šećera.3 $umanca . U poseban tanjir &a svako' 'osta stavite po # pala!inke presavijene na!etvoro i nadevene kremom.3 kašike še&era . %ala!inke 7omano9 servitajte na sledeći na!in. "ve polako promešajte. Krem kojim ćete 9ilovati pala!inke pripremite na sledeći na!in. %ripremite topli preliv.1 dcl trešnjova&e . 5/2 .1 kesica vanilinše&era . )alo prohladite i dodajte ulupanu &asla*enu slatku pavlaku. dodajte prah6šećer. ostavite na toplom u stranu.Pala&!nk# Ro-ano/ %o # pala!inke na svako' 'osta 3vidi recept br.1%2l mleka . %ored pala!inki stavite po # ku'le sladoleda od vanile i sve prelije toplim prelivom od ja'oda.

sok od 1 pomorand$e . U preostali sok uspite slatku neulupanu pavlaku. pecite dok ne porumeni. 7arsk# -r$!c# 60g maslaca .6 pala'inki manjih# pre'nika 12cm U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite maslac i šećer stalno mešajući dok maslac ne &apeni.1 dcl slatke pavlake . šećer. Kada je skoro pe!eno. -stavite da prekuva.!ran# pala&!nk# BS!'#(B 57r#p# Su'#((#6 50g maslaca . stavite suvo 'rož*e.100g suvog gro$ a Umutite maslac. I&ru!ite u okru'li pleh u kojem je &a'rejano malo ulja. 1atim pala!inke prelijte maraskinom pa konjakom i &apalite.2 kašike seckanog badema . Eko je ve!e.0#5 dcl konjaka .3 kašike še&era .Fla. malo prokuvajte i &alijte pala!inke. %a&ite da šećer ne požuti. pala!inke i&vadite u !iniju i& koje ćete služiti.sok od 1 limuna .5 jaja . 5/8 . U vrijući sok spuštajte jednu po jednu pala!inku. "lužite tople. brašno i ulupani sne' od belanaca.100g še&era . Kad se plamen u'asi.100g brašna . "talno mešajući. I&ru!ite u !iniju i pospite šećerom u prahu. "vaku pospite bademom. preklopite na !etvoro i ostavite pala!inke u soku. %olako uspite sok od limuna i pomorandže.2 dcl maraskina . obave&no u'asite osvetlenje kako bi plamen imao pun e9ekat. žumanaca.

250g še&era u prahu .1 dcl kirš-ruma . "ve dobro i&mešajte. %a&ite da se krem &'usne. Umutite slatku pavlaku.Garn!ran# pala&!nk# sa oras!-a 1# pala!inki Nadev: 250g oraha . %osle # minuta kuvanja polako ih rešetkastom kašikom okrenete. -hladite krem stalno mešajući.1 jaje Ispecite pala!inke. ali da ne provri. U klju!alu vodu kašikom spuštajte oblikovane nokle od sne'a.100g še&era u kristalu Umutite < žumanaca sa 1# ' šećera. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na ##$ o:.1dcl slatke pavlake .1 kesica vanilin-še&era . stavite ra&lomljenu šipku vanile. kirš6rum. %ala!inke premažite malo nadevom.150g suvog gro$ a . Ulupajte sne' od < belanaca.100g kristal še&era . 5/9 .1 šipka vanile 100g badema .1%2 l mleka . "uvo 'rož*e potopite u rum da o're&ne i odstoji # sata. "lužite toplo.0#5 dcl kirš-ruma . kirš6 rum. oce*eno suvo 'rož*e.200g kristal še&era . šećer i jaje i &alijte pala!inke. +adevom punite pala!inke i slažite u vatrostalnu posudu. (a bi sne' bio !vrst dodajte nekoliko kapi limuna. U mleko prethodno. %o ohla*enom kremu pore*ajte nokle od sne'a preko kojih treba posuti seckano' badema i &aliti tankim mla&om karame6li&irano' šećera.0#5 dcl ruma Preliv: 2dcl slatke pavlake . "ameljite orahe. dok se kuva. -hladite. %olako dodajte 1# ' šećera u prahu da sne' ne bi spao. Kad su kuvane polako ih vadite i ohladite. Bok!'o$ d#s#r( * jaja . (odajte vrijuće mleko stalno mešajući. vanilin šećer i slatku pavlaku. "lužite hladan. dodajte šećer.

Kuvajte dok malo ne omeknu i ne požute. &alijte toplim sokom u kome su se kuvale. vadite ih rešetkastom kašikom i stavljajte u !iniju i& koje ćete služiti.5 kašika še&era . preko to'a preliv od !okolade i naj&ad pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima. %relijte ih konjakom. u belanca stavite nekoliko kapi limuna. pored njih banane.1#5 dcl konjaka .60g maslaca . Fla. -dmah sipajte liker. %robadajte banane viljuškom da se natope soka. U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri.6 kašika še&era . )leko rashladite i umutite jedno po jedno žumance. sa vanilom i stavite da se kuva.50g še&era u kristalu .6 jaja . 57$ . 1atim kuvajte na pari 1 minuta.!ran# anan# 4 banane .8n#nokl# 1l mleka . Kremom &alijte nokle i stavite u hladnjak da se rashlade. %osebno ulupajte sne' od belanaca i kašikom vadite nokle i stavljajte u klju!alo mleko da se kuvaju. "pustite banane da se kuvaju. "lužite tople banane. (a bi bile nokle !vršće. (obro mutite dok ne postane penasto.2 dcl likera B3irasoB . )alo prohladite i polako umešajte 1 $' ulupane &asla*ene slatke pavlake.1/5 dcl slatke pavlake 1asladite mleko.sok od 2 pomorand$e . &apalite i ostavite da plamen 'ori dok se ne u'asi.anane oljuštite i presecite u&duž na polovine.1 štangla vanile . "lužie hladno. Kada su nokle kuvane. 3-bave&no u'asite osvetljenje &bo' e9ekta 9lambiranja4. 1atim dodajte maslac da se rastopi. "vakom 'ostu u tanjir stavite # ku'le sladoleda.* loptica sladoleda od vanile .3 dcl preliva od 'okolade !recept br/ 644" 100g badema .

4 kašike še&era u prahu .1 limun .100g samlevenih lešnika . +eka plamen 'ori dok se sam ne u'asi.1#5 dcl konjaka . "pustite jabuke da se kuvaju.* loptica sladoleda od vanile .3 dcl preliv od 'okolade !recept br/ 644" .!ran# %a uk# 1 kg jabuka . "lužite toplo. nadenite sa masom od lešnika. U poseban ti'anj &a 9lembiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri. %relijte jabuke konjakom i &apalite. i&dubite i nacedite po njima limuna.2 dcl trešnjeva'e . %olako sve &ajedno umutite. >umanca buavo umutite sa prah6šećerom i vanilin6šećerom.50g še&era u kristalu Cabuke oljuštite. &atvorite kapicom i pecite još 1$ minuta na 1<$ o:.3 jajeta .sok od 2 pomorand$e . -dmah sipajte liker.1 kašika še&era Cabuke oljuštite.elanca ulupajte sa kašikom šećera u !vrst sne'. "vakom 'ostu u tanjir stavite nekoloko kriški jabuka preko # ku'le sladoleda. dodajte lešnik. Kuvajte dok ne omeknu i ne požute. Cabuke pore*ajte u posudu i pecite ih #$ minuta.5 kašika še&era .2dcl likera B3irasoB . 1atim dodajte maslac da se rastopi. I&vadite ih i& pećnice.100g badema . 3U'asite osvetlenje &bo' e9ekta 9lambiranja4 "lužite tople jabuke. %relijte !okoladom i pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima. %otopite ih u trešnjeva!u da stoje # sata. odsecite 'ornji deo 3kapicu4.Fla. 571 . i&vadite kaštice i& sredine i isecite ih na tanke kolutove. 1alijte sokom u kome su se jabuke kuvale.60g maslaca . . Pun%#n# %a uk# 4 jabuke .1 kesica vanilin-še&era .

&asla*enu slatku pavlaku. sok od limuna i trešnjeva!u. isitnite 'riliaš i pospite preko slatke pavlake.ademe iseckajte i propržite na kristal6šećeru. /a'ano i&mešajte. šećer u prahu. rešetkastom kašikom vadite nokle i re*ajte u !iniju i& koje ćete služiti.-vu masu sipajte u vrijuće mleko neprestano mešajući.1 l mleka . %olako uspite 1$$' šećera u prahu u kakao.50g kakaoa .50g še&era u kristalu . 57# . . (odajte suvo 'rož*e.100g še&era u prahu .100g 'okolade . %ažljivo promešajte da sne' ne splasne.1 dcl trešnjeva&e . 1alijte nokle od sne'a.Vo. "lužite hladnu salatu. -hladite.6 jaja Ulupajte sne' od belanaca. Kada mleko proklju!a.na sala(a 1 kg mešanog vo&a !jabuke# pomorand$e# banane# grejp+urt" .100g suvog gro$ a . Kuvajte mleko sa !okoladom.sok od 1 limuna .100g badema . -do&'o stavite ulupanu. %osebno umutite žumanca sa 1#' šećera u prahu. -hladite 'a stalno mešajući. Čokoladn# nokl# 250g še&era u prahu . kašikom vadite nokle od sne'a i kuvajte ih u mleku. 7astanjite u hladnjaku i služite. Kada su kuvane. Kuvajte krem dok malo ne &'usne.1%4 l slatke pavlake -!istie vo!e i isitnite 'a na kockice.

1atim la'ano prstima promešajte.1 jaje 7astopite kesten6pire po !aršavu. 1a 'la&uru istopite ? štan'le !okolade i #$' maslaca na pari.2 kesice vanilin-še&era 7astopite kesten6pire po !aršavu. Umesite masu kao testo. %rstima la'ano promešajte.300g še&era u kristalu . -stavite da stiji 3$ minuta. U posudama u kojima ćete služiti kro& presu &a krompir napravite crviće.2 kesice vanilin-še&era .300g še&era u kristalu .1 kašika kakaoa .240g maslaca . %ospite šećer i vanilin6šećer. -d ostalo' kesten6testa oblikujte ju9ku. 575 . -stavite da miruje još # minuta. -stavite da stoji još# minuta.5 kašika ruma .K#s(#n*p!r# 1 kg kesten pirea . K#s(#n rola( 1kg kesten pirea . cm debljine. U& kesten6 pire obave&no služite sveže ulupan šla'. (obro &amesite i oblikujte kao kobasicu. -stavite da stoji 3$ minuta. U posudi &amesite kesten kao testo sa ##$' maslaca i rumom. 1alijte rolat. (odajte prethodno ulupano jaje. stavite na sredinu !okoladnu kobasicu i oblikujte rolat. -stavite rolat u hladnjaku #? sata. %ospite šećer i vanilin šećer. -d ove mase u&mite # $' i njoj dodajte ? omekšale štan'le !okolade i kakao.* štangli 'okolade . "ecite 'a na kriške 1.

)asu podelite na dve polovine.150g mlevenih oraha . -hladite.4 belanaca . (o služenja držite u hladnjaku. %rohladite. "latku pavlaku ulupajte u !vrst šla'. %rohladite i secite vlažnim nožem pravou'aone štan'le. I&mešajte sa orahom i keksom. (odjte krem od ja'oda i ostavite u hladnjaku 1 minuta.250g maslaca .3 štangle šokolade .200g še&era .glazura od 'okolade recept br/ 645 Ukuvajte šećer sa vodom dok se ne pojave klobuci. 1alijte sa !okolad6'la&urom. prosušite i sa viljuškom i&'nje!ite.* kašika vode . U jednu dodajte istopljenu !okoladu. +a dasci obložonoj alu69olijom ra&lijte prvo masu sa !okoladom pa odo&'o dru'u polovinu mase. "ve &ajedno polako promešajte. -d belanaca ulupajte !vrst sne'.Ba%ad#r# 400g še&era . (obro umutite sa maslacem. Mus od %agoda (50g sve$ih zrelih jagoda . .2 dcl slatke pavlake Ca'ode dobro operite. U mikseru i&pirirajte.150g izmrvljenog keksa !petit 4eur" . )us od ja'oda servirajte u !ašama i na svaku stavite po jednu lepu ja'odu. 57. Umešajte sa šećerom i ostavite #$ minuta da stoje.

1%2 kaši'ice cimeta u prahu . Pral!n# 200g 'okolade . -stavite dva minuta da klju!a. 57/ .* $umanaca +aberite i operite dve pune šake latica od crvenih ruža. %ustite nekoliko minuta da se latice kuvaju u mleku.a 2 šake latica od crvenih ru$a .1 dcl trešnjeva'e -prati ja'ode ili maline.100g maslaca . "kinite mleko sa vatre i ohladite 'a. (obro i&mešajte. Uspite u dru'u !iniju i ohladite masu stalno mešajući.Sladol#d od ru. -trebite svaku laticu da bude &drava. propasitati i kašu stavite sa šećerom da proklju!a. dodajte maslac i mutite &ajedno na pari 1$ minuta. 1atim ulupajte žumanca jedno po jedno. Sladol#d sa (opl!. -hladite. 1atim procedite mleko.300g še&era u prahu . %rocedite kro& sito. dodati trešnjeva!u6 "vakom 'ostu servirati sladoled u posebnu šolju i &aliti vrućim prelivom od ja'oda. (odajte žumance u ulupani sne' od belanceta.250g še&era u prahu . stavite u kalup i u hladnjak da se sladoled ste'ne. -stavite da preno!i u hladnjaku.pr#l!$o500g sladoleda od vanile . "pustite latice u vrijuće mleko.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina . i ponovo stavite na toplotu stalno mešajući žicom dok ne proklju!a. (odajte šećer i cimet i ponovo stavite da se kuva dok se malo ne &'usne.1 jaje -topite !okoladu.( dcl mleka .

577 ."utradan pravite ku'lice i uvaljajte ih u !ololadne mrvice.

150g še&era u prahu .1 kesica vanilin-še&era . -vako priprenljenu voćnu salatu vratite u i&dubljenu dinju.300g jagoda . (odajte trešnjeva!u i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku.2#5 dcl slatke pavlake Umutite žumanca.500g še&era . %ošećerite. %olako i&mešajte.1 jaje . "ipajte u kalup prethodno obložen aluminijumskom 9olijom. poklopite i ostavite u hladnjaku da se hladi. kojom. -stavite u &amr&iva!u 3 sata. %relijte hladnim šampanjcem. %ospite šećerom i ostavite # sata da se šećer istopi.1 dcl maraskina -!istite i iseckajte voće na kocke.2 l penušavog vina!šampanjca" . -dmah služite.1#5 dcl maraskina -drežie vrh dinje. Bola 1 kg mešanog vo&a !pomorand$e# breskve# jabuke# banane# ananas" . Iseckajte ja'ode i banane. Kašikom i&vadite koštice. konjakom i maraskinom. 4#d#na p#na sa (r#)n%a-a ( $umanaca .250g še&era u prahu .2 dcl konjaka . 1atim kašikom vadite meso dinje u malim par!ićima. pokrijte kalup. tako*e. jaje. vanilin6šećer i 1 $' šećera u prahu. (obro &amešajte i ohladite.Pun%#na d!n%a 1 dinja od 2 kg . nalijte maraskinom i la'ano i&mešajte. 572 .300g banana .0#5dcl trešnjeva'e . %re služenja umo!ite kalup u vrelu vodu i i&ru!ite ledenu penu na !iniju i& koje ćete služiti.

"lužite u !ašama. 578 .

-stavite 1# sati da prirodno vri.150g kukuruznog brašna . premažite tortu ili kola!. Umešajte nai&meni!no šećer i sirup od šećera 3skuvana voda i šećer4.4 kašike še&era u prahu .2 kaši'ice vanilin-še&era .2 dcl vode .10g limuntusa Umutite kukuru&no brašno u hladnoj vodi i ostavite da proklju!a na tihoj vatri.400g še&era 25 g sve$eg kvasca . "ipajte vodu.7ar!gradska o'a 4l hladne vode . povremeno mešajući. )utite da preliv bude buav. kvasac ra&mućen u malo skuvane te!nosti i limuntus.4 kašike sirupa od še&era 7astopite !okoladu u mlakoj pećnici. (odajte maslac i neulupanu. I&maknite sa vatre i mešajući. 579 . ohladite. -cedite 3kro& 'a&u4 u 9laše i stavite u hladnjak. (ok je 'la&ura još topla. Pr#l!$ od &okolad# 125 g 'okolade . Kuvati1$ minuta stalno mešajući.2 kašike slatke pavlake . Gla'ura od &okolad# 125 g 'okolade .25 g maslaca I&lomite !okoladu na manju par!ad. ne&asla*enu slatku pavlaku. -hladite potpuno. (odajte šećer. vanilin6šećer i mešajte na umerenoj toploti #$ minuta.

8odo od $!na * $umanaca . U tom slu!aju lupajte 'a žicim dok se ne ohladi. )ešajte na pari dok preliv ne po!ne da se &'ušnjava.2 dcl mleka . -stavite da proklju!a. %reliv je i&u&etan &a tortu. -vaj šodo možete služite kao preliv &a pudin'. "lužite odmah.1 dcl slatke pavlake . -hladite i služite u& pudin' od pirin!a.3 kašike še&era u prahu I&mešajte ka9u.0#5 dcl ruma Umutite penasto maslac. +a kraju umešaje jaja i rum. +a kraju dodajte trešnjeva!u ili maraskinu i odmah služite.120g badema .2 kašike trešnjeva'e ili maraskina Umutite žumanca sa šećerom. Pr#l!$ od ad#-a 120g maslaca . ali u letnje dane možete poslužiti i kao napitak. mleko i pavlaku. Umutite jaja i šećer.120g še&era . stalno mešajući na pari dok se ne &apeni.6 dcl belog vina . pa sipajte u !aše. 1alijte vrijućom belom ka9om.300g še&era u prahu . šećer i o!išćen i samleven badem. Pr#l!$ od ka/# 1dcl jake crne ka+e . 52$ . %ostepeno uspite vino.3 jajeta .3 jajeta .

Gla'ura od ka/# 1#5 dcl jake crne ka+e .P#nas(! pr#l!$ od &okolad# 250g 'okolade . Umešajte onoliko šećera koliko je potrebno da dobijete prili!no 'ustu masu. ocedite od soca. -dmah premažite tortu ili kola!.60g maslaca . Kad se staloži.2#5 dcl slatke pavlake U manjoj posudi rastopite !okoladu sa dve kašike vode. )utite dok masa ne postane buava. umešajte umućeni maslac i neulupanu slatku pavlaku. Kad se !okolada prohladi. %relijte tortu ili kola!. 521 .še&era u prahu "kuvajte jaku crnu ka9u.

DI"ETA 52# .

3 paštrnaka 1 veza peršuna . +alijte vodom.Supa Pa$#'# 5d!%#(alna6 3 kašike paradajz-pirea . "tavite poširano jaje u tanjir i nalijte paradaj&6supom. paštrnak.prstohvat bosiljka . 8anjir 'orbe sa mesom# šargarepom i paštrnakom je seo obrok/ 525 .1 jaje . Isitnjeno meso vratite u !orbu.1 jaje . Caje poširajte u sirćetu i vodi. %osolite. stavite brašno. &a!in od sušeno' povrća i so.1 kašika sir&eta . (odajte bosiljak i so. Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat.prstohvat soli "tavite presno jaje u tanjir.1 kaši'ica ulja . peršun luk ucelo i propržite # minuta. (odajte pile. Kuvajte. paradaj&6pire i nalijte vodom.3%4 tople vode .1 kašika ulja .prstohvat soli U'rejte ulje.prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu.1 kaši'ica brašna . dodajte ulje. 8anjir bujona sa jajetom je ceo obrok/ Čor a od p!l#(!n# 1 mlado pile . i&bacite luk i peršun. +alijte bujonom.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 glavica luka .3 šargarepe . 8anjir supe 6aveze je ceo obrok/ Bu%on sa %a%#(o3 dcl bistre supe . "kinite pileće meso s kostiju. o'ulite kožicu.

dodajte ulje. +alijte vode. Kuvajte 1$ minuta.1 kašika ulja . 250g kuvnog mesa uz 1 kaši'icu sen+a je ceo obrok/ Ku$ana (#l#(!na 500g telešeg mesa .1 par hrenviršli .2 kašike za'ina od sušenog povr&a )eso operite.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .4 paštrnaka .1 glavica luka . &a!in od sušeno' povrća i kuvajte #$ minuta.4 šargarepe . 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe#2 paštrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ 52. paštrnak i &a!in od sušeno' povrća. 8anjir 'orbe od zelja uz 1 kašiku kiselog mleka i 1 viršle ise'ene na kolutove je ceo obrok Ku$ana go$#d!na 500g gove eg mesa !ne masnog" .2 kašike kiselog mleka prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu.4 šargarepe . Kuvajte dok meso ne postane meko.prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom. .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . paštrnak. "pustite seckano &elje.Čor a od '#l%a 500g zelja .1 veza peršuna . (odajte o!išćene šat'arepe. luk ucelo i propržite # minuta.4 paštrnaka . %oslednjih minuta dodajte viršle da se kuvaju u !orbi. sipajte &a!ina od sušeno' povrća i kuvajte dok ne postane meko. peršun. %osolite. nalijte vodom.

-hladite i ocedite. 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe# 2 šaptrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ Sala(a od go$#d!n# 500g gove eg mesa !ne masnog" . 6ola koli'ine pripremljene cele salate je ceo obrok/ Pl%#ska$!ca 250g mlevenog mesa june&eg .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kaši'ica ulja . 2 pljeskavice uz 2 kisela krastavca su celi obrok/ 52/ .prstohvat soli )eso skuvajte sa šar'arepom.1 kašika sen+a . ulja.2 kisele paprike .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .4 šargarepe . krastavce.2 kisela krastavca . (obro &amesite. %ecite ih be& masnoće na te9lonu.sok od 1 limuna . paštrnak. (odajte sen9a. paštrnak i &a!in od sušeno' povrća.4 paštrnaka . (odajte o!išćene šar'arepe. Isecite na manje komade meso.1 kaši'ica ulja . -stavite da stoji # sata.prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom. -blikujte dve pljeskavice. paprike.4 šargarepe . %osolite. šar'arepu.Ku$ana %agn%#(!na 500g jagnje'eg mesa . ulje i vodu. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća.2 kašike vode U mleveno meso stavite &a!in od sušeno' povrća. sok od limuna i so.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . "ve dobro i&mešajte.4 paštrnaka . Kuvajte dok meso ne postane meko.

+alijte vodom da o're&ne. sipajte ulje i pospite &a!in od sušeno' povrća. "tavite red kupusa. 8re&ina musake je ceo obrok/ 527 . (odajte seckan peršun i so.2 kašike ulja . )eso i&dinstajte na 1 kašici ulja.prstohvat soli Isecite kupus na krupnije re&ance. I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja. odo&'o metnite aluminijumsku 9oliju i pecite u pećnici 1sat na umerenoj temperaturi. U vatrostalnu posudu stavite polovinu blitve.400g mlevenog mesa .1 veza peršuna . 6ola koli'ine musake od blitve uz 2 kašike kiselog mleka je ceo obrok/ Musaka od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa . red mesa i kupus. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .300g mlevenog june&eg mesa .3 kašike ulja .Musaka od l!($#5'#l%a6 600g blitve . (odajte 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća i seckan peršun. +alijte toplom vodom da o're&me. meso pa dru'u polovinu blitve.litvu o!istite i operite u vrućoj vodi.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna .prstohvat soli . "tavite prevrnuti manji tanjir da pritisne.

1 dcl belog vina/ prstohvat soli/ )eso operite i isecite na manje komade.Sar-a od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa .1 kašika ulja . (instajte 1 sat.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 paprika .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .manja glavica crnog luka . vino i so.#$ap 3 pune kutla'e d$umlek-&evapa!recept br/ 116"/ 0volika porcija d$umlek-&evapa je ceo obrok/ 522 . 6 sarmi je ceo obrok/ Gula) od go$#d!n# 500g gove eg mesa . Uvijte sarme i re*ajte u lonac. (odjte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. iseckanu papriku. +alijte vodom da o're&ne i kuvajte 1 sat i 3$ minuta. &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna . 6olovina gulaša je ceo obrok/ D. I&dinstajte luk na ulju.1 kašika ulja .u-l#k*.400g mlevenog june&eg mesa .prstohvat soli I&dinstajte meso na ulju. dodajte meso.

Utrljajte &a!in od sušeno' povrća. 6ile&i naresci uz 2 kisele paprike su ceo obrok/ 528 .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 1alijte preko nje'a ulje. namažite uljem i sen9om. posolite i sipajte 1. stavite celu 'lavicu luka. "tavite 'a u vatrostalni sud sa poklopcem. -stavite 1 sat da stoji. +amažite uljem i pospite &a!inom od sušeno' povrća.1 glavica luka .1 kaši'ica ulja . %oklopite i pecite u pećnici 1 sat. )va nareska od po 125g uz zelenu salatu je ceo obrok/ P!l# d!ns(o$ano 1 pile .1 kašika sen+a Isecite mareske od belo' pileće' mesa.# -#so p#&#no -asno. %ecite nareske na te9lonu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1%2 kaši'ice ulja -perite i i&lupajte nareske.1 kašika ulja .so po ukusu %ile operite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.# 250g tele&ih narezaka . %ecite na te9lonu be& masnoće.! nar#sc! p#&#n! #' -asno.# #' 250g belog pile&eg mesa .T#l#. 8re&ina pileta uz struganu šargarepu je ceo obrok/ B#lo p!l#. dcl vode.

Kro& mašinu &a meso sameljite pileće meso. 6olovina dinstanih pe'uraka je ceo obrok/ P#&urk# p#&#n# 250g šampinjona !samo kapice" . paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća. krastavce. 6e'ene pe'urke ovako pripremljene su ceo obrok/ 529 .prstohvat soli "kuvajte pile &ajedno sa šar'arepom.1 kašika kisele pavlake . sok od limuna. jaja. "ve dobro umutite. -cedite.2 paštrnaka . 200g paštete je ceo obrok/ P#&urk# d!ns(o$an# 500g pe'uraka . U svaku pe!urku stavite malo seckano' peršuna. paštrnak i kapar. kap ulja.1 kašika za'ina od sušenog povr&a %e!urke operite i isecite na !etvrtine.1 kašika ulja .sok od 1 limuna . (instajte ih na ulju. soli i bibera.so po ukusu . ohladite. -barite jaja. (odajte &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.1 kašika kapra . šar'arepu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . meso odvojte od kostiju i skinite kožicu sa mesa. %ecite u pećnici #$ minuta na umerenoj toploti. %ašteta može da stoji nekoliko dana. so i biber.1 veza peršuna .2 šargarepe .biber po ukusu Kapice od šampinjona operite i pore*ajte u pleh.2 jajeta .1 veza peršuna .P!l#.3 kisela krastavca . (odajte kiselu pavlaku.# pa)(#(a 1 pile . -stavite u hladnjaku.1 kašika ulja .so po ukusu .

3 paradajza . (instajte 3$ minuta na umerenoj toploti. %ropasirajte 'a. sok od limuna i posolite.1 kaši'ica ulja . %ospite ulje. Kuvajte još 1 minuta.prstohvat bibera -barite spanać u slanoj vodi.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .400g tikvica .prstohvat soli .prstohvat soli .sok od 1 limuna .1 kašika ulja . -cedite. 6ire od spana&a uz 1 jaje na oko pe'eno na te+lonu je ceo obrok/ "an!%a od po$r.2 šargarepe .a 300g spana&a .2 paprike . 1atim dodajte blitvu se!enu na deblje re&ance.1 paštrnak . (instajte 1$ minuta.biber po ukusu Isitnite povrće i sipajte 'a na toplo ulje. so i biber.ikvice operite i isecite na deblje kolutove. ori'ano.1 dcl mleka .a 1 plavi patlid$an . Canija od povr&a je ceo obrok/ 58$ . "tavite 'a na toplo ulje. 6olovina barenih tikvica je ceo obrok/ P!r# od spana.1 kašika ulja . so i biber.arite u slanoj vodi 1 minuta. (odajte &a!ina od sušeno' povrća.Bar#na l!($a sa (!k$!ca-a 400g blitve .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "lužite toplo ili hladno.so po ukusu . dodajte &a!in od sušeno' povrća. . -cedite.prstohvat origana . toplo mleko.

"tavite u hladnjak. "ve i&mešajte.-l#ko1 glavica kupusa . o!istite i istružite šar'arepu. lovor i kim. dodajte ulje. (instajte ? minuta.1 kašika ulja . )ože da stoji nekoliko dana 6o dve supene kašike kupusa slu$e za utoljavanje gladi/ 581 .sok od 1 limuna -perite. 1alijte sokom od limuna. dodajte &a!in od sušeno' povrća. posolite 'a i ostavite da odstoji # sata.8argar#pa s(rugana 400g šargarepe .sok od 1 limuna .1 lovorov list .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu . 6olovina posnog podvarka je ceo obrok/ Sladak kupus sa k!s#l!. sok od 1 limuna i kiselo mleko.1%4 kaši'ice kima Kupus isecite na široke re&ance.3 dcl kiselog mleka .prstohvat bibera I&rendišite kupus. 6olovina šargarepe uz još neku salatu ili meso na te+lonu 'ini ceo obrok/ Pod$arak posn! 600g kiselog kupusa .1 kašika ulja . -cedite 'a."tavite 'a na toplo ullje.

I&mešajte salatu sa prelivom.sok od 1 limuna .2 jajeta .so po ukusu .elena salata uz pe'ene nareske bez masno&e je ceo obrok/ Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol . Umutite ulje.1 kašika ulja . (obro i&mešajte. "lužete toplo ili hladno.1 kašika ulja . 6olovina krastavaca i 1 par viršli je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa pr#l!$o1 glavica zelene salate .-l#ko400g sve$eg krastavca . %osolite i ostavite 3 sata da stoje. -cedite 'a.1 kašika ulja .so po ukusu Krastavce oljuštite i i&rendišite na tanke kolutove.sok od 1 limuna so po ukusu 1elenu salatu operite i isecite. sok od limuna i so umutite. -cedite. dodajte ulje i kiselo mleko. %obiberite. 6olovina kar+iola sa jajima je ceo obrok/ 58# .2 dcl kiselog mleka . . rastavite u cvetove i r*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine.biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi.Kras(a$ac sa k!s#l!. sok od 1 limuna i so. Ulje. 1alijte kar9iol i jaja.

1 par debrecinera .3 jajeta . (odajte sitno seckana tvrdo kuvana jaja.3 jajeta . 6olovina prokelja sa jajima je ceo obrok/ Ro(k$!c# sa %a%!-a 3 veze rotkvica . a jaja na kocke. Isecite debreciner na kolutove. -barite jaja i debreciner. %obiberite.2 kašike ulja .sok od 1 limuna . -stavite na hladnom. so i i&mešajte sa salatom. 6olovina rotkvica sa jajima je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa %a%!-a ! d# r#c!n#r!-a 2glavice zelene salate . %osolite ii pobiberite. sok od 1 limuna i so.sok od 1 limuna so po ukusu . sok od 1 limuna.biber po ukusu -barite prokelj u slanoj vodi.Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 400g prokelja .200g kisele pavlake . 6olovina ovako spremljene salate je ceo obrok/ 585 . (odajte ulje. Umutite ulje. -cedite 'a i pore*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine.biber po ukusu 7otkvice operite i i&rendišite na tanke kolutove. Umešajte kiselu pavlaku.1 kašika ulja .2 jajeta .so po ukusu .so -perite i isecite &elenu salatu. 1alijte prokelj i jaja. "lužite toplo ili hladno.

I&vadite jaja rešetkastom kašikom.1%2l vode . Ivice u toku pe!enja malo odižite. 6olovina paštete uz struganu šargarepu je ceo obrok/ Po)!rana %a%a 2 jajeta . %ecite na vrućem ulju. 0mlet od jaja sa paradajzom je ceo obrok/ Pa)(#(a od #log s!ra ! %a%a 300g mladog kravljeg sira .1 veza peršuna prstohvat soli . so i biber.prstohvat soli Kuvajte vodu sa sirćetom. (ru'om polovinom preklopite. "lužite toplo. +e mešajte i ne okrećite.O-l#( od %a%a sa parada%'o2 jajeta . Kada proklju!a. seckan peršun. pažljivo spustite presna jaja da se ne raspadnu. "ve dobro i&mešajte. -mlet sipajte u tanjir na &ape!enu stranu.2 kašike mleka . (odajte so.1 dcl vinskog sir&eta .prstohvat bibera "ir i&'nje!ite i dodajte meko kuvana jaja. 6oširana jaja uz salatu je ceo obrok/ 58. %aradaj& isecite na kolutove i pore*ajte na polovinu omleta.2 jajeta .so Caja dobro umutite sa mlekom.1 kaši'ica ulja .2 paradajza . . Kuvajte 3$ sekundi.

seckan peršun. 6olovina dinstane d$igerice je ceo obrok/ D!ns(o$an -o'ak 500g tele&eg mozga . (odajte &a!in od sušeno' povrća. (instajte na umerenoj toploti #$ minuta. seckan peršun.biber po ukusu -perite i ocedite dži'ericu i isecite na tanke kriške. 6olovina mozga uz salatu je ceo obrok/ 58/ . vino i biber.1#5 dcl belog vina .biber po ukusu (obro operite i isecite na komade mo&ak. "lužite toplo. so i biber. "pustite 'a na vruće ulje.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike ulja . (instajte ? minuta.2 kašike ulja .D!ns(o$ana p!l#.1 veza peršuna .2 kašike ulja . (odajte &a!in od sušeno' povrća. dodajte &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu .so po ukusu . vino i biber.1 veza peršuna .a srca 500g pile&ih srca .biber po ukusu -perite i ocedite srca. Kad je dži'erica 'otova posolite.1#5dcl belog vina . "tavite na vruće ulje. 6olovina dinstanih srca uz salatu je ceo obrok/ D!ns(o$ana (#l#. seckan peršun.so po ukusu . "tavite na vruće ulje.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .!g#r!ca u $!nu 500g tele&e d$igerice .a d.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . (instajte 3$ minuta.1 veza peršuna .

2 kašike kisele pavlake . Vadite kriške po potrebi. seckan peršun.# d.biber po ukusu -perite i ispržite na vrelom ulju dži'ericu. )$igerica uz salatu je ceo obrok/ Go$#2! %#'!k ku$an! 1 gove i jezik .1 veza peršuna . krastavac. 200g paštete je ceo obrok/ D.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu . +a mašini &a meso sameljite dži'ericu. dodajte kiselu pavlaku. %rosušite. Kuvajte na umerenoj toploti # sata. vino. (odajte &a!in od sušeno' povrća. posolite. sok od 1 limuna. so i biber.1 kašika kapra . "tavite 'a u plitku vatrostalnu posudu i &alijte vodom u kojoj se kuvao. so i biber.# 300g d$igerice !pile&e ili tele&e" .!g#r!ca p#&#na #' -asno.2 jajeta 2 kisela krastavca .2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 kašike ulja . "ecite 'a na kriške od # cm debljine. -cedite 'a i.sok od 1 limuna .!g#r!c# 1 kg tele&e d$igerice . Eko je pašteta suva. dok je vruć.I&mešajte sa &a!inom od sušeno' povrća i pobiberite.so po ukusu . tvrdo kuvana jaja i kapar. (obro i&mešajte. (instajte 3$ minuta.biber po ukusu (ži'ericu operite i isecite na komade. Kad je dži'erica pe!ena. %ecite na te9lonu be& masnoće.2 kašike za'ina od sušenog povr&a =ove*i je&ik operite i stavite u vodu da se kuva. "lužite toplo ili hladno. 587 . (odajte &a!in od sušeno' povrća. možete dodati malo soka od dinstanja.1 dcl belog vina .Pa)(#(a od (#l#. oljuštite 'a.

8ri kriške kuvanog jezika uz sen+ je ceo obrok/ 582 .

-hladite i isecite na kolutove.1 kisela paprika .1 jaje . >iršle uz kupus salatu sa kiselim mlekom 'ine ceo obrok/ Sala(a od d# r#c!n#ra 1 par debrecinera .sok od 1 limuna 588 . ulja.1 kašika ulja . +a krajtevima ih &asecite da se ne bi kod pećenja uvijali.biber po ukusu -barite debreciner.V!r)l# ku$an# !l! p#&#n# -asno. (odajte se!enu papriku i tvrdo kuvano jaje ise!eno na kockice.ome dodajte sen9a.1 kašika sen+a . 6e'eni parizer je ceo obrok/ Tun%#$!na sa l!-uno1 kutija tunjevine u ulju . %ecite 'a na podma&anom te9lonu. "ve i&mešajte. .# 2 para viršli !zanatskih" #' Viršle obarite ili isecite na kolutove i pecite u te9lonu be& masnoće.ur#(!n# 250g parizera od &uretine .so po ukusu .1 kaši'ica ulja -ljuštite i isecite na kolutove pari&er. so i biber. 2alata od debrecinera je ceo obrok/ P#&#n par!'#r od .

-cedite tunjevinu od ulja. I&'nje!ite i i&mešajte sa sokom od limuna. 8unjevina sa limunom uz barenu blitvu je ceo obrok/ 589 .

%relijte sa malo soka u koma se kuvala riba.Sala(a od r! # 300g škrapine . 2alata od ribe je ceo obrok/ Ku$ana 5l#)o6 r! a 1 morska riba od 300g !škrapina# list# osli&" . +alijte vodom da o're&ne. Kuvajte 3$ minuta.1 limun .1 glavica luka .so po ukusu . limun ise!en na kolutove.biber po ukusu -perite i o!istie ribu. ulje i so. -cedite i o!istite od kostiju. sokom od limuna i posolite.sok od 1 limuna .1 veza peršuna . 6e'enu jabuku slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 59$ .1 kašika ulja .1 lovorov list . luk. %ecite 1 minuta na umerenoj toploti u pećnici. 3uvana riba uz salatu je ceo obrok/ P#&#na %a uka 1jabuka . %relijte uljem.1 kašika ulja . (odajte kapra i seckane maslinke. -cedite i o!istite od kostiju.50g maslinki . biber. stavite je u posudu u& peršun.so po ukusu @krapinu obarite u slanoj vodi. lovor.1 kašika kapra .1 kaši'ica marmelade od višanja za dijabeti'are . %ospite cimet.1%4 kaši'ica cimeta I&dubite jabuku i stavite marmeladu.

1alijte vodom da o're&nu. 6ire od jabuka slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 591 . dodajte vešta!ki šećer. %ospite cimetom. Kuvajte dok ne omekšaju.1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti . Ispasirajte. 2trugane jabuke slu$ite uz obrok kao slatkiš/ P!r# od %a uka 3 jabuke .sok od 1 limuna .1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti .1%4 kaši'ice cimeta -ljuštite i i&rendišite jabuke.1%4 kaši'ice cimeta Cabuke oljuštite i isecite na sitne kocke. (odajte sok od 1 limuna i vešta!ki šećer.S(rugana %a uka sa l!-uno. I&mešajte.! c!-#(o3 jabuke . sok od 1 limuna i cimet.sok od 1 limuna . I&mešajte i stavite u hladnjak.

59# .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful