GASTRONOMS KI DNEVNIK

Vojislav Voki Kostić
GASTRONOMSKI DNEVNIK.................................................................................................................1

SUPE I ČORBE.........................................................................18 Francuska supa od crnog luka...............................................19 Čorba od sira.........................................................................19 Je re!ska "orba od sira..........................................................#$ %ali&erska supa od sira..........................................................#$ %ari!an'a ruske oro(ke...........................................................#1 )aspa"o "orba......................................................................#1 )aspa"o * +ndalu& "orba......................................................## ,ladna "orba od kras'a aca..................................................## Čorba od pasiranog po r-a....................................................## Parada!& "orba.......................................................................#. Čorba od so"i a.....................................................................#. Bela "orba od pirin"a.............................................................#/ )r"ka "orba sa !a!i0a............................................................#/ Čorba od !a!a.........................................................................#/ S'arinska supa sa sa i!a"o0 od d1igerice.............................#2 S'arinska supa sa al!u(ci0a od slanine...............................#2 S'arinska "orba od belog ina................................................#8 Ra'na "orba od rasola............................................................#8 Ra'na "orba sa 3r4a od i(an!a..............................................#9 Prole-na "orba.......................................................................#9 Čorba od spana-a sa knedla0a............................................5$ Supa Pa e&e.........................................................................5$ 6i0ska supa od crnog ina....................................................51 6i0ska "orba od kiselog kupusa sa kobasica0a...................51 3re0 "orba od kro0pira s !a!i0a...........................................51 3re0 "orba od celera.............................................................55 3re0 "orba od pe"uraka........................................................55 3re0 "orba od kar4iola...........................................................5. 3re0 "orba od spana-a.........................................................5. Obrok "orba...........................................................................5/ Pile-a "orba...........................................................................5/ 1

+ ganis'anska supa...............................................................57 )ula( "orba...........................................................................57 8ubo"a!ska "orba..................................................................52 Čorba od 0o&ga....................................................................52 Jagn!e"a "orba......................................................................58 3ro0 supa od dagn!i..............................................................58 3re0 "orba od s0u9a............................................................59 Supa od ra!ski: pe"uraka u 'es'u...........................................59 ,;+8<+ PRE8JE;+ ...............................................................1 Pa('e'a od pile-e d1igerice.....................................................# Pa('e'a od gu("i!e d1igerice .................................................# Pa('e'a od sardine..................................................................5 Pa('e'a od 'un!e ine...............................................................5 Pa('e'a od koko(ke =pile'a>.....................................................5 Jer0enska pa('e'a................................................................./ Sel!a"ka pa('e'a...................................................................../ Pa('e'a od sira........................................................................7 Pa('e'a od " araka.................................................................7 ?o&aik ekna..........................................................................7 Pun!ene ki4le...........................................................................2 Pun!eni parada!& sa 'un!e ino0..............................................2 Pun!eni s e1 parada!&.............................................................8 Pun!ene kisele paprike sa siro0.............................................8 Pun!ena !a!a pla i0 pa'lid1ano0............................................9 Posna sar0a...........................................................................9 ,ladna 'or'a od paprika........................................................../$ @arsko pred!elo....................................................................../$ Rola' sa (unko0..................................................................../1 Puding od (unke..................................................................../1 Rolnice od 'es'a pun!ene 'un!e ino0...................................../# Rolnice od 'es'a pun!ene pile-o0 d1igerico0......................./# Ruska sala'a........................................................................../5 Pik'i!e...................................................................................../5 Aik ice kao pred!elo.............................................................../5 Ae'ka S0il!ine 'ik ice.............................................................// Sar0a od (unke u aspiku......................................................// )ru&i!ski luk sa !a!i0a............................................................/7 ?arinirani 0o&ak.................................................................../7 %ekna od 'un!e ine................................................................/2 Pile'ina sa pe"urka0a............................................................/2 3ok'el od belog pile-eg 0esa................................................/2 Sala'a od pirin"a i ska0pa...................................................../8 AOP;+ PRE8JE;+.................................................................../9 #

Ja!a pe"ena u parada!&u........................................................7$ Ja!a pun!ena gorgon&olo0.....................................................7$ Parada!& pun!en ka!gano0....................................................7$ O0le' sa siro0 i parada!&o0.................................................7# O0le' sa pe"urka0a..............................................................7# O0le' sa 0o&go0..................................................................75 Rola' sa (unko0 u be(a0el sos............................................75 3i( ;oren................................................................................7. Rasko(ni ki(...........................................................................7. %olo an sa ska0pi0a............................................................7. %olo an sa 0o&go0..............................................................77 %olo an sa po"urka0a..........................................................77 Aor'a od spana-a sa (unko0.................................................78 Fondi od sira..........................................................................78 Pe"urke pun!ene 0o&go0.....................................................79 Bpargle u (la4roku..................................................................79 3roke'i od 'ik ica....................................................................79 3olu'o i sa siro0...................................................................21 Če(ke poga"ice od pala"inki.................................................21 Pe"ene pe"urke.....................................................................21 Pred!elo od perin"a................................................................2# Pe"en sir................................................................................2# Barena bli' a i cukini sa pr(u'o0...........................................2# JE;+ O8 ?ES+ .....................................................................2. Bpiko ana s in!ska ple-ka ....................................................2/ Jagn!e-e pe"en!e...................................................................2/ Aele-e pe"en!e......................................................................27 Prase pe"eno na ra1n!u.........................................................27 )ro"anski sa"........................................................................22 O "i!i bu' sa sardela0a..........................................................22 Jagn!e-a ple-ka sa kiseli0 0leko0.......................................29 Jagn!e'ina sa soko0 od parada!&a........................................29 Jagn!e-i kare=ko'le'i ucelo> sa 0aslinka0a...........................8$ Jagn!e-i kare sa bade0o0....................................................8$ Aele-e pe"en!e sa soso0 od ka i!ara....................................81 Bi4'ek sa 0o&go0..................................................................81 Bi4'ek u crno0 inu................................................................8# Bi4'ek sa pe"urka0a..............................................................8# %eneci!anski bi4'ek sa per0e&ano0......................................8# File %eling'on.........................................................................85 Ro&bi4.....................................................................................85 Ba'obri!an...............................................................................8. Pun!ene 'ele-e grudi..............................................................8. 5

S in!ske kr0enadle sa siro0.................................................8/ 81u0lek* -e ap &a %uka.......................................................8/ Cu e".....................................................................................87 3alu9erski kupus...................................................................87 Pr(ul!a....................................................................................88 Sekel!i gula(...........................................................................88 Segedinski gula(....................................................................89 S in!ski paprika( na pi arski na"in........................................89 )ro"anski -e ap....................................................................9$ )ro"anski ra1n!i-i..................................................................9$ Aele'ina u sosu .....................................................................9# Jagn!e'ina sa re&anci0a........................................................9# Francuski kola" od s in!skog 4ilea..........................................9# So'e S'rogano ......................................................................9. )o edina sa kon!ako0..........................................................9. Jagn!e-i rola'..........................................................................9/ Fondi od 0esa.......................................................................9/ Se"uanska go edina.............................................................97 Aele-i naresci u bra(nu sa sen4o0.......................................97 Aele-i naresci sa (unko0......................................................97 Aele-i naresci sa pe"urka0a.................................................98 Aele-i 0edal!oni sa pala"inka0a...........................................98 3olo1 arski ko'le'i .................................................................99 Francuski kupus =Bukru'>.......................................................99 Po:o ane s in!ske kr0enadle.............................................1$$ Pla a 'raka...........................................................................1$$ Aele-e rolne sa 1al4i!o0.......................................................1$$ @arlki naresci ......................................................................1$# <aresci sa !a!i0a.................................................................1$# )o e9i naresci u parada!&u.................................................1$# Rola' od s in!skog 0esa .....................................................1$. Be"ki nare&ak =po:o ani 'ele-i nare&ak>.............................1$. Pa('icada ............................................................................1$/ Pikan'na ro&bra'na...............................................................1$/ Ra0s'ek u biberu.................................................................1$7 Oso buko.............................................................................1$7 ;u!e i 'ele-i ko'le'i................................................................1$2 ?anas'irski naresci sa orasi0a............................................1$2 ?i(e i s kiselo0 pa lako0..................................................1$8 <aresci na ri0ski na"in........................................................1$8 %ali&erski nare&ak sa siro0.................................................1$9 ;a1ni &ec..............................................................................1$9 %oki!e 4ole .........................................................................11$ .

Pun!en kupus.......................................................................11$ Ras'resena sar0a od bli' e.................................................111 Aorinski u('ipci od 0esa .....................................................111 3u ana pi'a s 0eso0..........................................................111 Aa'arski bi4'ek......................................................................115 ?usaka od kiselog kupusa...................................................115 )r"ki kupus..........................................................................11. Pun!ena ba('a......................................................................11. ?usaka od kro0pira............................................................11/ Pun!en pla i pa'lid1an..........................................................11/ ?usaka od pla og pa'lid1ana..............................................117 Du4'e u be(a0el sosu..........................................................117 %al!u(ci sa kiseli0 0leko0 .................................................117 Aa('ina sar0a......................................................................118 +ndaloski sud1uk.................................................................118 Po:o ani 0o&ak..................................................................119 8ins'o an 0o&ak.................................................................119 ?o&ak na :olanlski na"in.....................................................119 ?usaka od pirin"a i kobasica...............................................1#$ Po:o an !e&ik......................................................................1#$ )ro"anska ka!gana .............................................................1#1 )r"ki 9u e"..........................................................................1#1 S'rasbur(ke kr a ice benedik'inskog reda..........................1## Jagn!e-a sar0ica u 0ara0ici..............................................1## 8ebreciner na "e(ki.............................................................1#5 June-a d1igerica u inu.......................................................1#5 JE;+ O8 EI%I<S3O) ?ES+ I 8I%;J+ČI...............................1#. Po:o ano pile......................................................................1#/ Pun!eno pile.........................................................................1#/ Pile sa pe"urka0a i par0e&ano0........................................1#7 Pile-e belo 0eso sa pe"urka0a .........................................1#7 Pile sa pe"urka0a...............................................................1#2 @ipl!ona 'abaka....................................................................1#2 3i!e lki ko'le'i.......................................................................1#8 Pile u kre0 sosu..................................................................1#8 Pile u li0unu .......................................................................1#9 Pile u ka!0aku.....................................................................1#9 Pile'ina u olo anu...............................................................15$ Pile-e belo 0eso sa bli' o0................................................15$ ?arinirano pile na 1aru........................................................15# Pile na 4lore'inski..................................................................15# Pile na gos'ioni"arski...........................................................155 Pile-i paprika( sa preli o0..................................................155 /

Pile-i 4ilei u sosu..................................................................15. Pile-i su i pa"rika(..............................................................15. Pile u prase'u.......................................................................15/ )ibanica od re&anaca sa pile'ino0......................................15/ 3 rgu(a................................................................................157 Pile-a pa('e'a sa kineski0 pe"urka0a................................157 Pila ....................................................................................152 Sla'ki kola" od pile-e d1igerice 'ri eka s'ar........................152 8ins'o ana pile-a srca.........................................................158 Pi!ano pile ...........................................................................158 Pi!ani pe'ao..........................................................................159 3oko( u brode'u...................................................................159 Durka na pariski...................................................................1.$ Po:o ana -ure'ina...............................................................1.$ Durka sa 0linci0a...............................................................1.1 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e..................................................1.1 Pa'ka <isoa&........................................................................1.# Pa'ka sa re&anci0a ............................................................1.# Pa'ka sa 0aslinka0a...........................................................1.5 Pa'ka sa pe"urka0a............................................................1.5 Pun!ena guska ....................................................................1.. 6ec u lo a"ko0 sosu...........................................................1.. 6ec pe"en............................................................................1.7 Fa&an sa kon!ako0..............................................................1.7 Fa&an pun!en slanino0........................................................1.2 Fa&an dins'o an..................................................................1.2 Fa&an sa pe"urka0a...........................................................1.8 <o ogodi(n!i 4ra'erski srne-i bu'..........................................1.8 Srne-a le9a..........................................................................1.9 Srne-i ko'le'i........................................................................1.9 Srne-i paprika(....................................................................1/$ Srne-e pe"en!e....................................................................1/$ JE;+ BE6 ?ES+.....................................................................1/1 Pirina" sa par0e&ano0.......................................................1/# Ri&i*bi&i................................................................................1/# Pirina" sa pe"urka0a..........................................................1/# Pirina" sa gorgon&olo0.......................................................1/. Pirina" sa %or"es'ero0 .......................................................1/. Pla i pa'lid1an pun!en pirin"o0...........................................1// Puding od spana-a..............................................................1// Puding od kar4iola................................................................1/7 Puding od kro0pira sa siro0...............................................1/7 Puding od kro0pira sa pe"urka0a......................................1/2 7

3iceli kras'a ci u be(a0el*sosu...........................................1/2 Police...................................................................................1/2 Pekarski kro0pir..................................................................1/9 Francuski kro0pir................................................................1/9 Prokel! =(prosle> sa !a!i0a....................................................17$ 3ar4iol sa !a!i0a...................................................................17$ Sel!a"ki kro0pir...................................................................171 )r"ka 0usaka be& 0esa.....................................................171 3ro0pir sa siro0 i " arci0a u 4oli!i......................................17# Pe"eni kel! na 0anas'irski...................................................17# 3ro0pir sa puno0asni0 siro0............................................175 3ro0pir sa o0le' 0aslina0a...............................................175 3ro0pir sa e0en'alero0 i pe"urka0a.................................17. B a!carski kro0pir =ros'i>.....................................................17. 3ro0pir 0a!ka*Bule.............................................................17. Po:o an kar4iol....................................................................177 Po:o an pla i pa'lid1an.......................................................177 Po:o ane paprike................................................................177 Pire od spana-a...................................................................172 3el! sa kro0piro0................................................................172 Čorbas' pasul! sa presni0 luko0.........................................172 Čorbas'o so"i o...................................................................179 Pr1ene paprike sa kapro0 i 0aslinka0a.............................179 Pr1eno po r-e......................................................................179 8al0a'inska !ani!a................................................................121 Aor'a od pla og pa'lid1ana...................................................121 Pe"urke sa par0e&ano0.....................................................12# Aik ice u sosu od !a!a...........................................................12# )ra'inirani kro0pir...............................................................125 6ape"ene 'ik ice..................................................................125 Pla i pa'lid1an pun!en siro0................................................12. Rola' od spana-a i sira........................................................12. Ja!a na li adi s e'og +ugus'ina............................................12/ Paprike pun!ene siro0.........................................................12/ Pasul! prebranac..................................................................127 Aik ice pun!ene siro0..........................................................127 ?us od pla og pa'lid1ana....................................................122 Pla i pa'lid1an pun!en po r-e0...........................................122 3ro0pir pire.........................................................................128 Res'o an kro0pir.................................................................128 ?arinirani kro0pir................................................................128 ?in:enski gra'inirani kro0pir...............................................129 S'rugane 'ik ice...................................................................129 2

...........................................................................................18/ Pun!en parada!&.....189 Bpage'i sa li0uno0.............................185 3ro0peri-i sa kiselo0 pa lako0..................................................................................#$$ 8 ....................................................................................................................................................#$$ %oki!e i :ladni 0akaroni............18# )ra(ak sa 0iro9i!o0....................................................................................185 8ins'ane pe"urke........................................................................ )ra(ak sa pr(u'o0..........................................................................................................................................192 <okle od spana-a i sira.........................................................182 S..................................................19# Bpage'i sa ka i!aro0...........................................................................................192 <okle sa !a!i0a..................... @eler po:o an u siru..185 )ra(ak sa !a!i0a................18.........................................19/ Bpage'i a la ?a'ri"ana................188 Bpage'i a la Ro0ana.................198 <okle sa ka!gano0.......................................................................18# Baren kiseo kupus......................................................................192 <okle.............................................................................18..............189 Bpage'i sa sire i0a............................................................Be-ar paprika(..............................................19$ Bpage'i sa sardelo0.....................198 3nedle od pile-e d1igerice...............................................................................................................................19$ Bpage'i sa 'un!e ino0............................................................................................18# 3ineski kupus...............................................................19# Bpage'i sa :ladni0 soso0...189 Bpage'i @arbonara...........19# Bpage'i sa gorgon&olo0 =rok4or0>.....................198 3nedle sa (unko0.......187 Poa'u....................................195 Bpage'i sa crni0 luko0................................19..............................................................................................................................18/ Parada!& sa siro0.........181 Papula........................................................19/ Bpage'i sa parada!&o0 i 0eso0..............................................+<+ AESA+..............19.................. Pun!eni kro0piri.......................................................................................................................18......................................................................181 Pod arak.................................197 )alu(ke sa spana-e0.......................19$ Bpage'i sa pe"urka0a.....129 Aor'a od &eleni(a i& da nina..................................................................................................................................195 Bpage'i sa ringlica0a...................................................................197 Pel!0eni po sibirski........................................187 Ra'a'u!........................................................................... Bpage'i sa 0eso0....................... Bpage'i sa per(uno0 i 0iro9i!o0.......................................................................

.................#12 Ruske piro(ke.....................................................................................................................................#1/ <!oki sa spana-e0.....................................................### Aes'o sa luko0...#1...............................#15 Flekice sa 0eso0 i siro0..............#18 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e..........o a"ke ka!&erice...........a&an!e............................................................................................................#$..................................................##1 Aes'o sa 0eso0 na sel!a"ki na"in.................................................................................................#1.......................................................#$5 Re&anci sa d1igerico0 i pe"urka0a.......................................................#$7 3aneloni sa 0o&go0.......................................................................................................................#19 8o0a-a pica...........................................................................#15 Bu4nudle........................##1 Aes'o sa spana-e0..........#$9 Aa(ci sa 0o&go0......#$5 8o0a-i re&anci.........................................................................................................................................................#11 Papardele..........................?akaroni sa kobasica0a..............................................................................................................................................#$$ ?akaroni sa l!u'i0 papri"ic0a........................### Aes'o sa pra&iluko0........... Airolske knedle................................#$............................#11 ?usaka od 4lekica............................................ ?a9arski re&anci sa siro0 i " arci0a..........................................................................................##$ Aes'o sa kiseli0 kupuso0......................................................... Slo ena"ke ('rukle......................................................................#$1 ?akaroni sa buko a"o0............................................................ 6eleni re&anci..............#1/ <!oki sa o'oka 3rka..............................### Aes'o sa siro0.....#$..............................................................................#$1 )rkl!ani sa siro0............#$2 Ra ioli sa 0o&go0...#$9 Aa(ci od sira............#$# )rkl!ani na sala'i....... Re&anci sa li0uno0 i (unko0......................................#12 %al!u(ci od kisele pa lake.................##5 9 ............................................##$ )ro"anska pica..................#$8 .......................................................................#1# Flekice sa (unko0..........................................................................................................#$7 )ra'inirano 'es'o =pu1i-i>..........................................................................................................................................#$8 Aor'eline sa 0eso0........................................................................#1/ <!oki..............#$# )rkl!ani sa kobasica0a......................................#18 Aar' od sira......##5 ...............................#19 Pica na i'ali!anski na"in.............................................................................................................................................................................................................................................#1# Flekice sa kiseli0 kupuso0.....................................

...............................................2 +0eri"ki beli :leb..............5 Čordini pu1i-i ..................#..........................................................................................................................# Pra&na gu1 ara........................................................................................................................8 )ru&i!ski :leb sa siro0.................................................................#......#58 3oso ska pi'a sa bli' o0.................... .......................................................#57 Br&a pi'a od sira......................................##7 Poga"ice od " araka........................................................................................................... 3i4lice sa (unko0.................##9 Jok(irski puding..........................................................................##............................9 1$ ..............................#.......................#......................#51 3roke'i od kro0pira..........................................##7 Poga"ice od sira......................#5/ Po:o ane pala"inke sa pe"urka0a.........#..........................................#.................##...##2 Ce reci......................................##9 Perece............................................#59 Po'rpu(a........5 Pu1e i od sira..#..................................#.................................................................#5# )ra'inirane %oki!e e pala"inke.............. Bu'er*ki4le.....................................................................................#55 Po:o ane pala"inke sa 0o&go0.......##2 3a!&erice....................................$ ?eksikanska pa!e'a..............................................................................................................1 Pi'ice od sira i 0esa.........................................................................................#55 Pala"inka od 0akarona.....3i4lice sa siro0.........#51 ?anas'irske poga"ice.........................................#......................................................................................................................................................................#52 )ibanica na 0o! na"in..............................................#................................................# Uklup"ana pi'a od sira................................#..................................en!a pi'a sa 0eso0....................#.....#59 Ja!a"a........................#58 Pi'a od kiselog kupusa.................................................#5/ Po:o ane pala"inke sa 0eso0.............................................................................#52 Er1ikina pi'a od sira......................................................#.......#5# Pi'ul!ice...................................................................9 ?aslino :leb.............#5$ )ospodar*Ao0ini u('ipci od pepela......./ 8o0a-i :leb...........................#57 Rasko(ne pala"inke................................................................................................................................................................................................................................... Burek"i-i.........................#5$ 3ri(ke :leba sa siro0.......................................................##2 %ukine slane ('angle...##/ ?a9arske ki4lice..............................##/ 3ro0pir*ki4le sa (unko0....................................................................................................#....................................................................................../ Bosanski burek.....

....#/.........................................................................#/# ....................................................................................#/8 .............................................................#7/ Ribl!i 0arina'............#7/ Parada!& pun!en 'un!e ino0........................#/1 Poga"a sa slanino0...............#/# Poga"a sa kiselo0 odo0..........................#75 ............ Puding od 4ilea lis'a sa soso0 od ina............ So0un........#75 ...........................................na i'ali!anski.............................................#71 8i0l!eni losos 'a'ar...................................................e(o =ku ana> riba........................................................................#72 Rasko(ni 0orski kr(........................................................................#78 Sku(e u 4oli!i.........................................................#7$ ............ladan kola" od ribe.................................................#/...................................................#/7 SPE@IJ+....#// Pro!ara...................................is' sa :olandski0 soso0....................................................................................................osos u pi u i& 1............#7# Osli....................................................ercego a"ka poga"a...#/2 ............#/1 Srpska poga"a..........................................................................................................................IAEAI I6 ?OR+......................................... S'arinska cic ara...............................................................................................................................................................#21 11 ...........................................is' sa pe"urka0a.....................osos ki(..................................................................#// 6el!anik...............................#7.........................................................................................................................#77 Aun!e ina na do0a-i na"in........#// @ic ara......................................................................................................................sa soso0 od ora:a................................................#2$ Ska0pi sa pirin"e0........#/8 Bkrapina na sala'i........#/5 Boga'a poga"a........#77 3ro0pir pun!en (krapino0.....................................#/............./5 godine...................................................................................................................#7# ..........................................is' sa pla i0 pa'lid1ano0........................................................................... Rasko(na poga"a.e(o=ku ana> sarga.......................leb sa siro0 i slanino0..............................................#/9 File'i od (krapine u 'es'u od pi a.................#7$ Aun!e ina na 4rancuski......#7............#/5 Bosanska poga"a...................................#21 O0le' od :rena sa kre e'a0a...............#/5 Sel!a"ka poga"a..........................................................................#2$ Ri1o'o od ska0pa.........................................#78 3ok'el od ska0pa. Bakalar na boke(ki na"in.......................#72 ?orski kr(...................................................................................................................................#71 .................#/7 Popara 0rsna.....................................................#78 ..................................................#/9 Osli............................

.....#8# Sos &a di l!a"...................................................#2/ Sala'a od dagn!i....#87 Sos be(a0el........................................................................................................................#8$ Sos od 'un!e ine..............#29 Sos od li0una...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................#89 1# ..............................................................#88 <ade &a pile..............#2/ Ri&o'o od lign!i....#81 Sos 'a'ar..................................................................#28 Sos +ndalu&.......#8$ S0il!in sos od sen4a..................................................................................................................................................................................................#8...........................................................................................#2.....................................................#22 Sos kari...................................#8$ Sos od sardele............. Pikan'an sos &a pe"en!e..........................................................................#87 Sos od parada!&a.ign!e na sala'i..........................................#8.................ladan preli od parada!&a..................#28 Sos Bernes.................#2# Bkol!ke Sen Eak.......................................................................................................... Sos Bolon!e& &a (page'e..............................................................................................................................................#28 Sos od sen4a......................#8............................#2# %ekna od pirin"a sa dagn!a0a................................#8# Sos od kiseli: kras'a aca....................................... Sos od par0e&ana &a pirina"...#81 Sos &a s'ruganu (argarepu............................................................................................................................................................................................#28 Sos od :rena.#2/ Pun!ene lign!e......................................... 8agn!e na bu&aru................................................#88 <ade &a pile na drugi na"in..................#29 Sos od li0una &a (page'e................................................#29 %oki!e preli &a sala'u.............................#8# Sos od 0ioro9i!e..............................Ska0pi u pile-e0 0esu.........#8/ Sos od ora:a..................#2....#88 ?arina' &a ros'bi4...............................................................................................................................................................olandski sos............... Ri&o'o od dagn!i......................................#87 Sos Re0ulad.......................................#8# Sos &a ribu..........................................................................................#27 .............#27 SOSO%IF ?+RI<+AIF <+8E%I.............#8/ 6eleni sos 0a!one&......................................#81 .#81 Engleski preli &a sala'u................................................................................#8/ Sos 0a!one&...........................................................................#8...........................................#87 ..................... Preli &a n!oke...........

...........................................#97 ?ona(ka sala'a od sla'kog kupusa sa " arci0a..........5$/ Aor'a od ora:a..............#98 6elena sala'a sa " arci0a.......................................................................................5$9 +0eri"ka 'or'a......................................................................................................................................#92 Sala'a 0i0o&a...5$8 Aor'a od pe"eni: ora:a ...................................................................................#9................................................................................................................................5$5 ....................................#91 Sala'a od bli' e....#9......#95 Sala'a od celera.........#9..............5$1 3ral!ica od Sabe......................#95 )ru&i!ska sala'a.........................5$5 Be&e 'or'a......#9# 3ro0pir*sala'a.................................................................................................................................#99 Sala'a od pe"eni: paprika.............................#99 Sala'a od parada!&a sa beli0 siro0................................#9# Aara'or*sala'a................................................................................................................................................ Sala'a od pile'ine.............................................................................................#97 Boga'a sala'a....................................................................................5$$ S.............................................. Sala'a od go e9eg 0esa.. Sala'a od luka.5$7 Aor'a od !agoda.............................................+A3IBI.................................5$# 3re0*'or'a.................................5$/ Pu(kino a 'or'a....................................................5$2 Aor'a od !abuka.................. Sala'a od debrecinera...#98 6elena sala'a sa preli o0.....#92 Sala'a od borani!e........#89 ?aslac &a bi4'ek..........................................................................................................................................................#99 Sala'a od pe"uraka i kro0pira...................................................................<ade &a -urku...........................#92 Parada!& sala'a sa pe"eni0 paprika0a...........................+AE..........................................................................................................#9.....................................................5$# Aor'a od ka4e......................................................................................................................................#98 3isela sala'a..........................................................................................................................................................................#9# Jer0enska sala'a........................................................................5$9 B arc aldska 'or'a..........#9$ %oki!e a sala'a..................................................................................................#89 S+............#91 Sala'a od pirin"a i po r-a.................................................#98 @ ekla sala'a sa :reno0...............................................................#89 ?aslac &a (a'obri!an...........................51$ 15 ..................#95 S'rugana (argarepa..............................................................................5$8 Aor'a od pe"enog le(nika.........................................................................ulu*'or'a................................................................................

.......................................... Padobranci.......................51...............................................................................................................................5#5 3rancle......................................................................5#8 %ukine sla'ke ('angle ....55# 3ola" dok'orke Aan!e...........................................551 @iri(ke 4loren'ine.......51# Aor'a sa 'ri 4ila..................................................................................................518 %o-ni kre0........5#.....................................518 3ara0el*ko: =Ro1a'a>...................................................5#8 Ra ani!a....................................................................................5#5 Francuski kola"...............................................................................................5#/ Aar' od !abuka...............................................................519 Penas'i kre0 od anile.................................................5#$ Je re!ski kre0.5#...................................................................551 3ola" sa o-n!ako0.................517 Eerbo* 'or'a.................................55$ Floren'ine................517 Ea:ar*'or'a....................................55# 3ola" od bresaka............................................................................................................ 3ola" od !abuka..........................................5#7 )rili!a( rola'........................................5#2 S'arinski pru'i-i od ora:a....................................................................................5#7 Babine 'a'il!e.......................5#8 3ola" od ka!si!a sa bade0o0...........................................51/ Re4or0*'or'a........5#$ 3re0 od anile.............................................................................................................................................................................51# ?oka 'or'a...................511 Aor'a od ka4e na drugi na"in..................................5#1 @rni kola" sa i(n!a0a..........................................................................................................51/ Sa:er*'or'a g9e )ligori!e i-......................................................5#/ Aari Aa'en................................................................Bade0*'or'a..................................................................................................... Ae'a*?arina grili!a( 'or'a....................................................................................................511 Aor'a od le(nika i "okolade. Sa:er 'or'a......................................................................51$ Pra(ka 'or'a..........................................................................................................555 1.............512 Čokoladni 0us............................................................. ..............................................................5#1 Čokolad*puding sa bade0i0a.....................................................................................................................................................................................512 Sredn!o eko ni kre0 od s in!ske kr i.............51..........................55$ Au4a:i!e...................................................................................................5#2 %o-ni kola".................................................................5#/ Eenska -ud..............................................................................................................................519 3re0 od !abuka......518 Čokolad*kre0 u "a(a0a............................

...........................................................................5/7 B edske pala"inke.......................5/....552 8 orske kro4ne............1 .8 Jednos'a ni keksi.................../ ..........................5..........................................7 Aa(ci sa pek0e&o0.....................5....................5/$ ..............557 So0borski kola" od belanaca...................$ Presburger ki4lice....... Babu(kina pi'a od !abuka....................5/1 Pi'a od i(an!a..5............5.....5...............552 Čordin kola".......................................55/ 3la!s'erone............5/# Pi'a od "okolade...........................................................................................5........................................5/# Bosanska (l!i opi'a..........................en!a pi'a sa !abuka0a....................................5.................5.................5...........................................leb od banana i ora:a..........................................5// Pala"inke na 0o! na"in.........................Bpric*kro4ne................................................5. Bakina pi'a..................ondonske ('angle......................................................................................................................8 Ba&elski keksi.................................................558 Čokolad*(ni'e..................................................5// 3re0 pala"inke.......................557 ?a4i(i................5.....................................................................................................................................................9 %erina kre0pi'a........55/ ?a9arski polu0eseci....5...................................$ 3o0isbro'.....5/1 .........................................................................................................# ?le"ni :leb =?ilc:bro'> Sla ski 3ola"...ondoner*'es'o =upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>.................7 ?icikine bu:'le..5 Francusko 'es'o = upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>.................................../ )encona sa Čene!a............................1 3i4lice od sala...... Re&anci sla'ki i ku ano ino..........................................................................................................................................# Eu'i kola" i& G%II eka......559 Ringo Jan"i....................................................en!a pi'a sa i(n!a0a.....555 3ola" od bade0a........5 ........................................................................................5...............................................................................................................................................................................................................................................................5...............559 ?icikin kola" sa bade0o0................................................5...................................................558 Pi(inger sa "okolado0..................................................................................555 3ola" od (l!i a..................... ...........................................5.......................557 %anilin*ki4lice........................................................................5.......................................................................................................5/7 Pala"inke Ro0ano4...................5/..................................................................lep"i-i sa ci0e'o0......................................................5/2 1/ ...............................................................

........521 )la&ura od ka4e........575 3es'en rola'..............................521 8IJEA+................................................................................................................. Sladoled od ru1a......52/ Sala'a od go edine.............................................................................................57...........575 Ba!adere..............................................................................................................................................................................................Fla0birane pala"inke HSi&e'H =@repe Su&e''e>.............................525 Čorba od pile'ine.......57/ Praline..............................................................................................................525 Bu!on sa !a!e'o0............572 @arigradska bo&a........................................................................................ 3u ana 'ele'ina.......571 %o-na sala'a.......................5/9 Bnenokle................................................57# Čokoladne nokle.................................. ?us od !agoda....................................................522 )ula( od go edine...............................................................................................................................52/ Pl!eska ica................................................................52/ ?usaka od bli' e=&el!a>..........................................................52# Supa Pa e&e =di!e'alna>.............................. 3u ana go edina.......................52.........................................572 ..............................................................................................................5/8 @arske 0r ice..............................................................................................571 Pun!ene !abuke...........................52$ Penas'i preli od "okolade...........................................................................................................................................57/ Sladoled sa 'opli0 preli o0........................................................................................................................................................................................................................................................................................................52$ Preli od bade0a.................................................................................57$ Fla0birane !abuke...................................................579 )la&ura od "okolade...................................52$ Preli od ka4e........57/ Pun!ena din!a........................................................57# 3es'en*pire...579 Bodo od ina........................................................................................527 Sar0a od kiselog kupusa.......................................................................................................................................................579 Preli od "okolade............5/8 )arnirane pala"inke sa orasi0a..............522 17 .............................5/9 Boki&o deser'................................................edena pena sa 're(n!a0a...525 Čorba od &el!a..................................57$ Fla0birane banane..52........................................572 Bola.. 3u ana !agn!e'ina..............................................................................527 ?usaka od kiselog kupusa.................................57..................................................................................52................................................................522 81u0lek*-e ap.....

.......... Po(irana !a!a.................................................................58/ 8ins'o an 0o&ak.........591 12 .......59$ Pe"ena !abuka.....................58$ Pire od spana-a.....................................................587 %ir(le ku ane ili pe"ene be& 0asno-e.....................................................585 Ro'k ice sa !a!i0a...................................581 Sladak kupus sa kiseli0 0leko0................................................................58/ Pa('e'a od 'ele-e d1igerice......................................................................58# 6elena sala'a sa preli o0.......................529 Pe"urke pe"ene.....587 )o e9i !e&ik ku ani...58............................................................................................................................59$ 3u ana =le(o> riba............................................................58/ 8ins'o ana 'ele-a d1igerica u inu...........................................................588 Aun!e ina sa li0uno0............................................58$ Jani!a od po r-a.........528 Belo pile-e 0eso pe"eno be& 0asno-e.........................528 Pile-e pa('e'a....................................................................................................................58# Prokel! =(prosle> sa !a!i0a............................................................................................................................................................................585 6elena sala'a sa !a!i0a i debrecineri0a.....................529 Barena bli' a sa 'ik ica0a...................................................................................................................................529 Pe"urke dins'o ane..........588 Sala'a od ribe......58# 3ar4iol sa !a!i0a..................58.................................................................58.......................................588 Sala'a od debrecinera.........................................................................................................................588 Pe"en pari&er od -ure'ine....................................Aele-i naresci pe"eni be& 0asno-e..............581 3ras'a ac sa kiseli0 0leko0..........59$ S'rugana !abuka sa li0uno0 i ci0e'o0....581 Pod arak posni................................................................................591 Pire od !abuka................ Pa('e'a od belog sira i !a!a.............587 81igerica pe"ena be& 0asno-e................58$ Bargarepa s'rugana.............585 O0le' od !a!a sa parada!&o0............................................................................................................................... 8ins'o ana pile-a srca........................................................................................................................................................................................528 Pile dins'o ano.............................................

SUPE I ČORBE 18 .

veza peršuna %ropržite brašno na maslacu da ne potamni. U posudu u kojoj ćete služiti umutite kiselu pavlaku sa iseckanim peršunom.1 supena kašika brašna .4 komadasira za mazanje .supena kašika brašna . "manjite vatru. (odajte supe i kuvajte oko minuta.6 kriški crnog ili polu crnog hleba Iseckajte crni luk na tanke listove. )ešajući nalijte vruću !orbu i odmah poslužite.poja!ajte vatru da što pre provri.1#5 dl belog vina .biber . %osolite.Francuska supa od crnog luka 300 g crnog luka .so .60 g ribanog permezana. i&rendisan tvrdi sir i vodu.pospite istru'anim sirom.200 g mekšeg sira . "upu služite vrelu. pobiberite. Čor a od s!ra 60 g maslaca .beli biber .3#5 dl supe . stalno mešajući ru!nim mikserom. (odajte vino.200 g kisele pavlake . l vode. propržite na maslacu dok ne porumeni. "talno mešajući supu.dodajte kiselu pavlaku pa sve i&ru!ite u &emljanu ili vatrostalnu posudu. %reko to'a stavite kriške ispe!eno' hleba.4 kašike kisele pavlake . beli biber.60 g maslaca . Kuvajte stalno mešajući dok se sirevi ne istope.1 dl vode .150 g tvr eg sira!trapist" . ostavite da se kuva na tihoj vatri #$ minuta. dodajte brašna i mešajte na tihoj vatri 3 minuta. )ekši sir istisnite i stavite u !orbu da se kuva. 19 . %osudu stavite u dobro &a'rejanu pećnicu i pecite dok sir ne porumeni. U to dodajte 1.

+eposredno pred služenje umešajte kiselu pavlaku i i&'nje!eni kravlji sir i stavite na vatru samo toliko da se !orba dobro &a'reje.1 veza vlašca .leb secite u kocke i nalijte vrućim bujonom. (odajte vino i ostatak bujona i malo prokuvajte.so . U vruću supu dodajte naribani sir."#$r#%ska &or a od s!ra 3 supene kašike maslaca . ali nikako da provri.biber . %rocedite 'a kro& sito. %osolite pobiberite i dodajte alevu papriku.200 g belog hleba !bajatog" .2 zelene babure .1 kašika seckanog peršuna.2 glavice belog luka .šolja sve$eg kravljeg sira mleka .100 g slanine .1 glavica crnog luka .3 šolje vode . #$ .propržite i i&vadite i& masnoće.so .aleva paprika . -dmah služite toplo.1 koren celera . poklopite i i& tiha kuvajte 1 sat.akav hleb ispirajte u mikseru. biber i &elene &a!ine.vode %ropržite na maslacu sitno seckan luk. tako*e iseckajte celer i babure pa &ajedno pržite oko 1 minuta. Uspijte vode i mleka. /uk isecite na kolutove i propržite na masnoći i& slanine.šolja kisele pavlake . so.2 dcl belog vina .biber . "laninu iseckajte na kocke. . -stavite 1$ minuta da omekša.oplu supu servirajte u tanjire i pospite sa lukom i slaninom. Val!'#rska supa od s!ra 200 g sira smentalera . .3%4 i gove eg bujona .

3 babure . 1atim u posebne !inijice sitno seckano pripremite2 crni luk. -hladite je.3 ve&a paradajza . tvrdo kuvana jaja.2 glavice crnog luka . I&jutra rešetkastom kašikom skinite la'ano mast sa površine koja se ste'la. .soveza peršuna . Gaspa&o &or a 2 supene kašike ulja . sitno se!en peršun.(odajte paradaj& pire. U sudu u kojem ćete služiti !orbu umutite 10# l kiselo' mleka sa ohla*enom supom.la'ano mutite i ostavite da provri. posolite po ukusu. 5orbu služiti hladnu a svaki 'ost po ukusu i naho*enju po !orbi posipa šta želi. i biber po ukusu.2 kriške hleba . (odajte hladnu vodu.3 jajeta 150 g praške šunke .3 kisela krastavca .babure.Var!%an(a rusk# oro)k# 2 kocke kokošije supe .ome dodajte na kocke iseckana tvrdo kuvana jaja. ljute paprike. "ve &amutite i ostavite da stoji u hladnjaku još najmanje dva sata. -stavite u loncu da prenoći u hladnjaku.4 kašike paradajz pirea .3 jajeta . "lužite hladno.1 l vode -d ulja i brašna upržite bla'u &apršku.1 sve$ krastavac .150 g praške šunke . na re&ance iseckanu prašku šunku i isto tako iseckane krastavce. #1 . krastavce. i pržen hleb. mito*iju.1%2 l kiselog mleka . prašku šunku.biber.veza miro ije "kuvajte u 10# l vode kocke kokošije supe.1%2 l vode .(odajte jo'urt i !orbu dobro ohladite u hladnjaku.2 kašike brašna .6 dcl jogurta .2 ljute papri'ice .paradaj& 3be& sredine4.

1 kašika seckanog mladog luka .(00 g paradajza .3 praziluka .( dcl jogurta .sirće.pola tube koncentrata od paradajza .2 kašike kapra -ljuštite krastavac.2 l vode .-stavite !orbu u hladnjaku da se ohladi. +ladna &or a od kras(a$aca 2 polje oljuštenih i sitno seckanih sve$ih krastavaca .paradaj& i luk.200 g kisele pavlake ## .4 dcl bujona 10 kapi tabaska .100 g majoneza .2 kašike sir&eta .U svaku šolju stavite po jedan kolut neoljušteno' krastavca i po nekoliko listića peršuna.so . "lužite hladno.3 kašike seckanog peršuna I&mešajte sve sastojke i stavite u hladnjak da se ohlade.3 kriške hleba!propr$ene kocke" . (odajte paprike i propasirajte u mikseru.(odajte so.so biber .50 g maslaca . %re služenja ra&mutite !orbu žicom &a mu!enje belanaca i sipajte u rashla*ene šolje.2 glavice crnog luka .3 dcl mleka .Gaspa&o * Andalu' &or a 100 g krastavaca .servirane u posebnim !inijicama. U ohla*eni bujon stalno mešajući dodajte majone&.biber )odaci za 'orbu iseckani 3 jajete tvrdo kuvana . "vako ih po svom naho*enju sipa po !orbi. tabasko i prepasirano povrće.2 paštrnaka .so .3 šargarepe . "lužite !orbu u& dodatke. koncentrat paradaj&a.a 3 krompira . Čor a od pas!ranog po$r.300 g sve$ih paprika 2 glavice crnog luka . biber i alevu papriku.1 veza peršuna .1 kriška kupusa .1 kaši'ica aleve paprike .

posolite i kuvajte istiha dok povrće ne omekša. "talno mešajući sipajte vruću !orbu. propasirajte nalijte vodom u kojoj se kuvalo i pustite da provri. U sudu u kojem ćete služiti dobro umutite maslac i kiselu pavlaku. +alijte vodom. "lužite toplo. Kada je kuvano ocedite. #5 .%ovrće o!istite i sitno seckajte.

proce*eno so!ivo i još malo dinstajte. #.1 struk maj'ine dušice .1 lovorov list .1%5 l vode . &a!inite !orbu vinom. %ra&iluk i šar'arepu operite. Čor a od so&!$a 1*0 g so'iva .biber -2 kašike seckanog peršuna "o!ivo operite i ostavite 'a u vodi celu noć.Kuvajte na tihoj vatri 1 sat. Kada paradaj& prokuva dodajte so.svako u tanjir može da stavi malo masla. . /uk i&dinstajte na maslacu.1alijte toplom vodom.biber .1 kašika maslaca .1 praziluk 2 šargarepe .dodajte pra&iluk i šar'arepu.so .1 kašika brašna . %ra&iluk isecite na tanke kolutove a šar'arepu na kockice.2 lista bosiljka . I&vadite rebarca.%ospite !orbu peršunom. možete dodati tubu paradaj&6pirea sa 1 l tople vode. solju i biberom.2 par'eta suvih rebarca ."vucite meso sa kostije isitnite 'a i ponovo stavite u !orbu.1 seckani luk . bosiljak. Kada poslužite !orbu. i kuvajte 1 minuta. 5orbi možete da dodate neko teto ili pirina!.1 'aša vina .Parada%' &or a 1 l kuvanog paradajza .50 g maslaca +a ulju propržite kašiku brašnai na to dodajte ukuvan paradaj&. šećer. (odajte rebarca i isitnjene &elene &a!ine.kaši'ica še&era . Ukoliko nemate ukuvan paradaj& u te!nom stanju.kuvajte povremeno skidajući penu.so . biber.

1atim po ukusu možete &akiseliti limunovim sokom. -vako pripremljen pirina! nalijte vrelom bistrom supom. %red služenje po !orbi pospite sitno se!en peršunov list.20 g maslaca .biber . 7a&mutite žumanca.kašika brašna . pa postepeno uspite limunov sok da se !orba ne bi &'rušala.1%2 šolje mleka .(odajte na kraju maslaca. Gr&ka &or a sa %a%!-a 1 litar bistre supe .seckan peršunov list .150 g pirin'a -2 jajeta . mešajući dok se supa ne &'usne. (odajte bistre supe.1%2 šolje pirin'a . #/ .1 limun .2 dcl mleka . posolite i pospite peršunov list. pobiberite.sok od 1 celog limuna . skrobin i mleko u 'latku kašu i umešajte u vruću supu.Kada je pirina! dobro kuvan 3oko #$ minuta4. . -dmah služite.1 kašeka rastopljenog maslaca .3 dcl bistre supe .da se !orba malo &akuva. dodajte predhodno opran pirina! i kuvajte pola sata dok pirina! ne omekša.so . Čor a od %a%a 4 jajeta .biber . (a bi &rna pirin!a ostala cela nacedite u vodu sok od pola limuna.biber . procedite 'a.100 g mladog kajmaka %rvo jaja tvrdo skuvajte.200 g kisele pavlake .B#la &or a od p!r!n&a 1 l bistre gove e ili pile&e supe .sitno se'en peršunov list "tavite supu na vatru da provri.ome dodajte skuvan pirina! i dobro pobiberite.2 $umanca . stalno mešajući. 1atim umutite kiselu pavlaku. Kuvajte još koji minut.100 g kisele pavlake . ne mno'o uprženu.1%2 kašike skrobina!majcene" .so . da se kuva.peršun U 10 l slane vrijuće vode staviti dobro opran pirina!. "lužite toplo. -d maslaca i brašna napravite &apršku.celo jaje i jedno žumance.

pobiberite. "lužite toplo. +a kraju. polako mešajući. #7 . i dodajte peršunov list.posolite. toplo mleko.dodajte sitno seckana jaja.umućenu pavlaku i kajmak.

prstohvat brašna "laninu i jednu ki9lu iseckajte na kocke i malo propržite dok malo ne požuti.biber po ukusu.testo kao za savija'u ili rezance 1%2 kg tele&e ili jagnje'e d$igerice .100 g mladog kajmaka . žumance. složite 'a u posudu i &alijte toplom supom.veza peršuna .%remažite slojem mase od dži'erice.sitno iseckan peršunov list. "lužite toplo.od d.dodajte sitno seckan luk i peršun i malo propržite i posolite.2 ki+le . 8il je ovim &avršen.!g#r!c# 1 l bistre gove e supe . 5vrsto uvijte kao rolat. sve dobro i&mešajte.-hladite i dodajte seckanu dži'ericu.biber . žumance.&atim je sitno iseckajte.(odajte malo maslaca i prstohvat brašna da valjuške budu !vrste. so. -dmah služite.glavica crnog luka veza peršuna .biber .so "kuvajte dži'ericu u slanoj vodi.2 jajeta .so . (obro umutite maslac. "ecite par!iće debljine malo' prsta. :elu ovu masu i&mešajte sa još jednom ki9lom predhodno natopljenom u mleku. jaja.1 l bistre gove e supe .S(ar!nska supa sa sa$!%a&o.2 $umanca . složite pljoštimice u podma&an pleh i pecite u srednje &a'rejanoj rerni.1 jaje . . 1atim umesite i ra&vucite tanko 3 u ju9ku4 testo kao &a re&ance ili savija!u.100 g maslaca .ome dodajte uprženu slaninu i ki9lu. -stavite da se ohladi.100 g maslaca .1 celo jaje. Kada je testo pe!eno. S(ar!nska supa sa $al%u)c!-a od slan!n# 125 g slanine . biber.1akuvajte ih u supu i pred služenje spustite kajmaka. U šerpi rastopite maslac. #2 .1 $umance .

Ra(na &or a od rasola 1 l rasola .50 g maslaca . "talno mešajući polako sipajte ukuvano vino.voda "tavite da se kuva 1 sat 2 vino. %reko ovo' nalijte mlak rasol. U sudu u kome !ete služiti dobro umutite žumanca sa kajmakom.S(ar!nska &or a od #log $!na ( dcl belog vina .malo maslinovog ulja .5 $umanca .prstohvat cimeta .2 ki+le .pospete tucane paprike i &alijete sa malo maslinovo' ulja.veza peršuna tucane suve paprike "tavite u lonac !ist ro&a rasol da se samo smla!i 3nikako da se suviše u'reje4. šećer. U tanjir svako' 'osta stavite malo ribanca i po dva krutona 3kruton2 na ulju propržena kriška 9rancusko' hleba. #8 .biber . cimet.-do&'o stavite malo seckano' peršuna.100 g kajmaka .2 kocke še&era .kora od 1 limuna .+a kraju dodajte propržene na maslacu i pobiberene ki9le ise!ene na kocke.nekoliko kriški +rancuskog hleba . stru'ana kora od limuna. &atim posoljena i pobiberena 4. !aša vode.200 g kiselog kupusa ribanca .

%osebno umutite i kašiku maslaca.posebno predhodno &'otovljenu kaj'anu od 3 jajeta.1 kašiku brašna. Prol#. #9 .3 paštrnaka .soli i bibera.2 ki+le . koren peršuna.50 g še&era .50 g maslaca -perite sveže višnje. .150 g pirin'a . napravite deblju kobasicu.stavite u salvet i kuvajte u vriju!oj vodi #$ minuta. celer.so .1 kašika brašna .(odajte šećer.200g kisele pavlake . jaje."ve to &ajedno &amesite. %osebno skuvajte pileće bubce sa &a!inom od sušeno' povrća.10 pile&ih bubaca . Kada su bubci skuvanu ocedite ih.malo ulja .2 $umanca . bibera u &rnu3ako imate &eleni biber još bolje4 i posolite po ukusu.5 jaja . iseckajte na kocke i dodajte ih u !orbu.Ra(na &or a sa Kr/a od $!)an%a 1 kg sve$ih višanja ili cepanih iz tegle .so .veza miro ije .1 kašiku kisele pavlake.2 korena peršuna . dodajte pirina! i stalno mešajući sipajte toplu !orbu. Vruću !orbu sa višnjama nalijte na pavlaku i žumanca.1 glavica crna luka .biber . stalno mešajući. U !iniji &a služenje umutite kiselu pavlaku.200 g kisele pavlake .veza peršuna biber . Kada je !orba kuvana i&bacite 'lavicu luka. i u& to celu 'lavicu crno' luka stavite u lonac malo propržite na ulju i nalijte toplom vodom.1 jaje . dve kašike tucane suve ki9le. "lužite !orbu u& kocke od testa.# cela jajeta.kašika za'ina od sušenog povr&a Isecite na kolutove šar'arepe. paštrnak.(odajte sitno seckane miro*ije i peršunovo' lista.&atim 'a operite hladnom vodom i ocedite.nalijte vodom i prokuvajte. o!istite od koštica 3mo'u u &amenu cepane i& te'le4.U posebnoj !iniji pripremite #$$ ' kisele pavlake sa # žumanceta.ako*e odvojeno skuvajte i pirina!.Kada je testo kuvano iseckajte na kocke.2 korena celera .na &or a 4 šargarepe .

reće. Kada ste sve ovo obavili.%ospite dosta stru'ano' perme&ana i sitno seckano' peršuna. 3.veza peršuna.Čor a od spana.4 krutona !propr$en hleb" .(odajte toplo mleko i ostavite samo da baci klju!.biber .spuštajte supenom kašikom knedle u veli!ini koju želite. (ru'o poširajte jaja. Kn#dl#0 Umutite jaje u& malo soli i ulja. %o osobi jedno jaje.na nje'a prepržen hleb. 3%oširanje jaja2 "tavite da proklju!a 1 l vode sa 1 dcl sirćeta.propržite 'a na vrelom ulju i pobiberite.2#5 dcl vode 1 jaje . u&mite šolje &a supu i u svaku prvo stavite poširano jaje. Kada se jaje malo ste'ne 3belance4.150 g slanine .a sa kn#dla-a 500 g spana&a .o su krutoni4..koju ste predhodno posolili.isecite na kriške sredinu od belo' hleba.so .150 g brašna . Supa Pa$#'# ./upajte 'a varja!om dok se ne ujedna!i. &atim nalijte vrućom %aradaj& !orbom. U vriju!u vodu.a 4 osobe-1 1%2l paradajz 'orbe . .dolijte vode i ostavite da se kuva. malo je propržite &ajedno sa spanaćem. spanać ne treba du'o da se kuva da suviše ne omekša.%osolite i pobiberite po ukusu.udite oba&rivi.roj jaja &avisi od broja 'ostiju. 5$ .so . U vruću vodu polako spustite ra&bijena sirova jaja. polako rešetkastom kašikom vadite.biber 1a ovu !orbu potrebno je obaviti nekoliko radnji.1atim iseckajte na sitne kocke slaninu. %rvo skuvajte paradaj& !orbu 3recept br 1$4.polako dodavajući brašna da se ne napravi suviše 'usto testo.4 jajeta ..-cedite ih i stavite ih u !orbu. Knedle su kuvane kada isplivaju na površinu.malo ulja "panać o!istiti i operite u nekoliko voda.200 g permezana .3%4 l mleka .

biber. 1!-ska &or a od k!s#log kupusa sa ko as!ca-a 1 kašika ulja . vodu.dodajte kim i kuvajte istiha pola sata. (obro i&'nje!ite. U !iniji u kojoj ćete služiti !orbu. maslac. "maljite vatrui kuvajte na umerenoj topliti #$ min.2 kašike majorana . U vrijuću !orbu spustite kobasice ise!ene na kolutove da se kuvaju < minuta.so . Kuvajte oko 1 minuta.1%2 l vode .300 g kiselog kupusa ribanca -1 kaši'ica aleve paprike .1!-ska supa od crnog $!na 1 1%2 l crnog vina .200 g kisele pavlake %ropržite na ulju sitno seckan crni luk.1 glavica crnog luka . dodajte lovorov list. skuvajte i ocedite. U !niji &a služenje supe umutiti # žumanceta i polako mešajući nalijte vruću supu. nalijte mleko.&or a od kro-p!ra s %a%!-a 1%2 kg krompira .+alijte kupus supom. 1ato vreme prepržite kockice hleba na ulju i pobiberite. (osolite po potrebi.2 $umanceta .po $elji še&era .so .biber Krompir oljuštite.50 g maslaca .2 jajeta .po $elji cimeta .biber . limunove kore.%redhodno ulupana 51 . šećer.2 para suvih kobasica . cimet .1l bistre gove e supe ."pustite kupus i dinstajte 1 sat.2 kriške hleba "tavite vino da provri i stavite majoran. umutite kiselu pavlaku i polako mešajući.(odajte alevu papriku mešajući koji minut.strugana kora od 1 limuna . dodajte vruću !orbu.1%2 kaši'ise kima . Kr#.1%2 l mleka .malo ulja . iseckajte na kocke. -do&'o stavite kockice hleba.lovorov list . so.

kao i ukus !orbe kada je 'otova. 5# .jaja polako sipajte u tankom mla&u. -vu !orbu možete na isti na!in &'otoviti.stalno mešajući vruću !orbu.sem da umesto krompira koristite krompir pire od predhodno' dana. %ostupak &a spravljanje je isti.

1 l vode -perite i krupno isecite šampinjone. Kr#.slatku pavlaku ka jajetom. dodajte &a!in od sušeno' povrća.biber ."pustite krompir.&or a od c#l#ra 3 osrednja sitno se'ena celera . 55 .3 oljuštena krompira ise'ena na kocke .(instajte ih na malo ulja. %red kraj kuvalja dodajte i&dinstane šampinjone.kašika za'ina od sušenog povr&a .200 g kisele pavlake . %ropasirajte 'a.=otovu !orbu sipajte u !!iniju preko proprženih kockica hleba.kockice hleba prepr$ene na maslacu %ropržite celer na maslacu i nalijte vodom. umešajte žumanca sa ra&mućena sa kiselom pavlakom i ostavite !orbu na vatri samo toliko da se dobro &a'reje.1 jaje . U posudi u kojoj ćete služiti umešajte kiselu pavlaku.2dcl slatke pavlake .1 dcl mleka . %olako mešajući dodajte ukvanu 5orbu od pe!uraka.so . sitno seckan peršun i biber po ukusu.1 kašika ulja .&or a od p#&uraka 300 g pe'uraka šampinjona .kašu ra&redite s mlekom.2 l vode .1 kesa 'orbe od gljiva .100 g kisele pavlake .3 $umanca ."tavite na vatru da provri.Kr#.veza peršuna .100 g maslaca . U jedan litar dodajte i& kese Krem !orbu od 'ljiva i skuvajte prema uputstvu. posolite i kuvajte na tihoj vatrijedan sat dok povrće ne omekša.

(odajte i&miksiran spanać sa mlekom.so -beli biber . >umanca umutite sa predhodno u'rejanom slatkom pavlakom.3 kašike nastruganog starog ka'kavalja . dodajte šolju tople !orbe. . +alijtevrućom posoljenom vodom31 kašika soli na1 l vode4. Kada provri kuvajte 3 minuta mešajući.prstohvat muskata .kriške ra$anog hleba premazane maslacem i posoljene -!istite kar9iol od korena i listova.Kr#. +alijte bistrom supom i šoljom vode od kar9iola. U vrijuće mleko 'a stavite i kuvajte 1$ minuta. dok kar9iol ne omekša. operite 'a."lužute sa ražanim hlebom i maslacem.1 l mleka.100 g krutona !sitne kocke propr$enog hleba -perite i procedite spanać. U loncu napravite bledu &apršku od maslaca i brašna. Kr#.7astavite kar9iol na cvetiće.Ispasirajte u mikseru. stavite 'a u !iniju u kojoj ćete !orbu služiti i držite na toplom mestu.Kuvajte istiha 3$ minuta.2 dcl slatke pavlake .&or a od spana. "lužiti toplo sa kockama krutona. 5."a!uvajte šolju vode u kojoj se kar9iol kuvao.a 500 g spana&a . 7a&mutite žumanca sa kašikom hladne vode."ipajte postepeno u lonac i mešajte dok ne provri.1 kašika hladne vode biber . muskat. stavite u lonac.(odajte bober i nastru'an sir.so . biber.&or a od kar/!ola 1 glavica kar+iola .=otovu !orbu sipajte u !iniju preko kar9iola.3 $umanca .2 $umanseta .-cedite 'a.4 kašike brašna 2 1%2 l bistre supe .6 kašika maslaca .(odajte so.

1 jaje . 5/ . +a kodutove isecite babure.1 glavica crnog luka .-ljuštite krompir i isecite na kocke.2 paštrnaka .3 šargarepe .1 par debrecinera .malo ulja .dodajte biber. kao i povrće. so.biber u zrnu .kašika za'ina od sušenog povr&a %ropržite na malo ulja ise!eno na komade pileće meso.so .a &or a 1 pile . %osle ? minuta kuvanja stavite koren od blitve da se kuva.200 g kisele pavlake .2 paštrnaka . pileće meso o!istite od kostiju i vratite u oce*enu supu.3 šargarepe .2 krompira . paštrnak i ucelo 'lavicu luka.200 g kisele pavlake . U !iniju u kojoj ćete služiti !orbu umutite kiselu pavlaku sa jajetom i nalijte toplom !orbom stalno mešajući. peršun. sve to propržite kratko na ulju pa dodajte suva rebra3kuvana4.so .4 paradajza . +alijte vrućom vodom.2 l vode .O rok &or a 1%2 kg suvih rebara .+alijte toplom vodom.biber lovorov list .3 sve$e babure .veza peršuna . &a!in od sušeno' povrća. i polako mešajući dodajte toplu !orbu. šar''arepu paštrnak. lovorov list. na kolutove šar'arepu.3 lista celera . Kada je meso skuvano ocedite supu.Kuvajte oko jedan ipo sat.7a&mutite kiselu pavlaku.I&bacite 'lavicu luka. celer.20 listova blitve .+a 1$ minuta do kraja kuvanja dodajte list od blitve.1 1%5 l vode %redhodno skuvajte suva rebra. P!l#.oljušten paradaj&. %osebno skuvajte na kolutove ise!ene debrecinere pa dodajte u !orbu.

A$gan!s(anska supa
500 g mlevonog june&eg mesa - 1 glavica crnog luka - 1 babura - 4 oljuštena paradajza - so - biber - 1%4 l vode - 150 g rezanaca - šolja skuvanog pasulja - šolja graška - 3 šargarepe - jogurt - maslac %ropržite meso i sitno se!en crni luk na maslacu.(odajte se!enu baburu, paradaj&,biber so i vodu.(obro promešajte i dinstajte u pećnici jedan sat na umerenoj vatri."kuvajte posebno re&ance, po mo'ućstvu u supi od mesa,dodajte pasulj,sitno se!enu šar'arepu i 'rašak."ve &ajedno kuvajte dok 'rašak ne omekša. Kad je supa 'otova dodajte jo'urt prema ukusu.

Gula) &or a
400 g gove eg mesa bez kostiju - 1 l bistre gove e supe 30 g suve slanine - pola tube paradajz pirea - 250 g krompira - *0 g brašna - 100 g luka - 1 jaje - 2 kašike ulja 1%2 dcl belog vina - peršun - aleva paprika - so - kašika za'ina od sušenog povr&a kim - majoran po ukusu - 200 g kisele pavlake )eso operite i iseckajte na sitne kocke. (odajte &a!in od sušeno' povrća. +a ulju propržite sitno seckan luk, dodajte se!eno meso i isitnjenu slaninu,posolite i dinstajte pola sata.)esu &atim dodajete alevu papriku,paradaj&6pire,vino i &alijte supom. 5orbu la'ano kuvati dok sve namirnice ne budu mekane. +a kraju dodajte peršun,biber, so, majoran.5orbu pustite da još jednom provri i sipajte u !iniju 'de je umućena kisela pavlaka.

57

Du o&a%ska &or a
500 gsuvih svinjskih rebara - 2 l vode - 3 zelene babure - 4 paradajza - 3 šargarepe - 2 krompira - 2 paštrnaka - 1#5 dcl ulja - 1 veza peršuna - 1 lovorov list - 1%2 kaši'ice origana 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake so -10 zrna bibera %rokuvajte rebra #$ minuta i bacite vodu. Isecite na kolutove babure, oljušten paradaj&,šar'arepu i paštrnak.Krompir oljuštite i iseckajte na kocke."ve prodinstajte na ulju.(odajte prokuvana rebra,peršun,biber,lovorov list ori'ano. +alijte u'rejanom vodom.Kuvajte ? minuta.(odajte isitnjen koren od blitve.Kuvajte još# minuta.1atim stavite list od blitve i kuvajte još1 minuta.%osebno skuvajte ise!ene kolutove debrecinera. (odajte u skuvanu !orbu. +alijte skuvanu !orbu na predhodno umućenu pavlaku.

Čor a od -o'ga
500 g mozga - 2 kašike ulja - 40 g maslaca - glavica crnog luka - peršun - malo brašna - so -100 g kisele pavlake - biber - 1 l bistre supe - sok od 1 limuna - kašika za'ina od sušenog povr&a )o&ak o!istite od spoljne opne, i&režite na kocke i stavite na ulje u kome ste predhodno propržili seckan luk. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1atim napravite bledu &aprškuk od maslaca i brašna,dolijte supom, kuvajte 3$ minuta.%osle kuvanja dodajte mo&ak i seckan peršun.%rokuvajte 1$ minuta..ome dodajte kiselu pavlaku,sok od limuna,maslac, biber i so. U& toplu !orbu služiti krutone 3prepe!en hleb4.

52

"agn%#&a &or a
600 g jagnje'eg mesa - 3 kisele paprike - 1 kiseo paradajz 3 šargarepe - 1 paštrnak - 3 krompira - biber - so - kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 1%2 l vode - 200 g kisele pavlake ili kiselo mleko - sok od 1 limuna ili vinsko sir&e malo ulja Iseckanu papriku,paradaj&,šar'arepu i paštrnak stavite na ulje i malo propržite.(odajte meso, &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplom vodom.Kada !orba provri, dodajte krompir seckan na kocke,biber i so po ukusu.Kuvajte na tihoj vatri dok meso ne omekša. U !iniju &a služenje umutite kiselu pavlaku3kiselo mleko4 i nalijte vrućom !orbom."vako po ukusu može dodati i limunov sok 3vinsko sirće4.

Kro- supa od dagn%!
500 g o'iš&enih dagnji - 1 veza miro ije - 4 dcl belog vina *00 g kisele pavlake - 4 dcl slatke pavlake - 6 šargarepe - 2 praziluka - so - kajenski biber - peraja od mladog luka U šerpi istopite maslac,dodajte seckanu miro*iju, &atim da'nje i prelijte belim vinom.@erpu poklopite i ostavite da kuva 1$ minuta. (odajte kiselu pavlaku i mešajući pustite da još jednom prokuva. -!išćenu i iseckanu šar'arepu i pra&iluk kuvajte dok omekšaju pa propasirajte. U supu od da'nji dodajte pire od povrća,ulupanu slatku pavlaku 3šla'4,so i po ukusu kajenski biber. .oplu krem supu sipajte u toplu posudu i pospite seckanim perajima od mlado' luka.

58

Kr#- &or a od s-u2a
1 kg smu a - 1 lovorov list - 2 kaši'ice bibera u zrnu - 2 glavice crnog luka - 100g praziluka - 1 limun - 2 dcl belog vina - 100g šargarepe - 100 g paštrnaka - 100 gcelera - 2 babure 100 g maslaca - 0#5 dcl ulja - 4 kašike brašna - 1 veza peršuna - 1 veza celerovog lista - 300 g kisele pavlake so - biber -!istite smu*a, operite 'a, stavite u lonac, dodajte &rna bibera, lovorov list,seckani luk i pra&iluk.-solite,dodajte sok od limuna, vino i # l vode. Kuvajte #$ minuta.I&vadite ribu ohladite,o!istite od kostiju i isitnite.-!iš!enu šar'arepu, paštrnak celer i papriku isecite na tanke re&ance i skuvajte u slanoj vodi.-cedite.U loncu na maslacu i ulju propržite brašno, dodajte proce*enu !orbu od ribe, povrće i riblje meso.%osolite, pobiberite i kuvajte još nekoliko minuta.1akiselite limunom i pospite seckan peršun i celer. Umutite kiselu pavlaku.

Supa od ra%sk!3 p#&uraka u (#s(u
,a jednu osobu - 50 g sve$ih pe'uraka !vragnja ili šampinjona " - 20 g guš'ije d$igerice - 60 g lisnatog testa 1%4 bistre $ivinske supe - 2 supene kašike kaše sastava-šargarepa# luk# celer # šampinjoni u istim koli'inama - maslac - so - biber U malu !iniju &a supu od vatrostalno' stakla 3 &a jednu osobu4 stavite kašu koju ste predhodno napravili na slede!i na!in 2 @ar'arepu, luk,celer, šampinjone sitno seckane i&dinstajte na maslacu. -d ove mase napravite kašu. 1atim dodajte šampinjone se!ene na kolutove,komadiće 'uš!ije dži'erice, koje ste tako*e prethodno na maslacu malo propržili.(odajte bistru živinsku supu. %okrijte !inijicu ra&vu!enim lisnatim testom, predhodno nama&anim žumancetom. +a ovaj na!in !inijica je hermeti!ki &atvorena kao nekim poklopcem. 5inijicu stavite u pećnicu na ##$ c %e!enje traje kratko, dok testo naraste i dobije &latnožutu

59

boju. "upa se jede pošto kašikom probušite poklopac od testa, koje u obliku mrvica upadne u supu.

.$

+4ADNA PRED"E4A

.1

Pa)(#(a od p!l#,# d.!g#r!c#
500 g pile&e s$igerice - 100 g suve slanine - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - 15 zelenih maslina - 3 jajeta - 3 kisela krastavca - 2 dcl belog vina - 1 kašika kapra - 2 kašike sem+a - 100 g kisele pavlake - 150 g maslaca - so - biber - malo soka od limuna %rodinstajte dži'ericu u vinu sa predhodno proprženom slaninom.(odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. (instajte 1 minuta. -hladite, sameljite na mašini &a meso dži'ericu sa slaninom,tvrdo kuvana jaja,krastavce,maslinke i kapar.)asu još jednom sameljite u mikseru.(odajte sem9, kiselu pavlaku,sok od limuna,istopljeni maslac,so i biber.(obro i&mešajte. -stavite paštetu u hladnjaku #? sata."lužite hladnu u& tost.

Pa)(#(a od gu)&!%# d.!g#r!c#
600 g guš'ije d$igerice - 150 g slanine - 150 g svinjskog mesa - 150 g tele&e d$igerice - 50 g šampinjona - 2 dcl belog vina - so - biber - peršun - miro ija - maj'ina dušica - lovorov list =uš!iju dži'ericu marinirajte 3preko noći4 konjakom,vinom i seckanim &a!inima. (ži'ericu, slaninu, meso i pe!urke iseckajte na kocke."laninu propržite.I&vadite. +a istoj masnoći propržite sve ostale sastojke.-hladite i i&mešajte sa &a!inima i& marinata. %osolite i pobiberite. "ve &ajedno sameljite dva puta kro& mašinu &a meso.(odajte konjak i vino i& marinata.(obro &amesite.,laditi u hladnjaku#? sata.

.#

"lužite hladno.100 g kisele pavlake . peršunom.so .so . U& to sameljite slaninu.1 kašika sem+a .50 g maslaca . Pa)(#(a od koko)k# 5p!l#(a6 1 koka ili pile .3 tvrdo kuvana jajeta .1 dcl slatke pavlake .5 .majone&a.sok od 1 limuna .kiselom pavlakom.2 kašike majoneza .2 jajeta .100 g punomasnog sira .15 zelenih maslina .1 tuba !*5 g" majoneza . odstraniti kožicu i masne delove i !isto meso ohladite i sameljite u mašini &a meso.sok od 1%2 limuna .100 g suve slanine . sirom.(odajte paradaj& pirea.1 kašika kapra .%onovo celu masu sameljite 3pirirajte4 u mikseru. jaja i kapar.1 kašika seckanog peršuna .Pa)(#(a od sard!n# 1 kutija sardina u ulju . Pa)(#(a od (un%#$!n# 1 kutija tunjevine u ulju . džina i nelupane slatke pavlake.3 kisela krastavca .150 g maslaca .0#5 dcl d$ina .%osolite i pobiberite.1 kutija ringlica u ulju .2 kašike pirea od paradajza .biber Kokošku3pile4 obarite.(obro umutite ru!nim mikserom piriranu masu sa ."ve dobro promešajte i ostavite u hladnjaku. "lužite hladno. maslacem.2 kašike sen+a . masline.sokom od limuna. krastavce.Umutite sa i&'nje!enim tvrdo kuvanim jajema. sen9om.o!istiti od kostiju.200 g kisele pavlake .biber -cedite sardine i i&'nje!ite.unjevinu i rin'lice ocedite i& uluja i pasirajte.-stavite da prenoći u hladnjaku.

. sen9om.sokom. . "lužite hladnu u& tost.solju i biberom.. omekšalim maslacem.kiselom pavlakom. -stavite u hladnjaku #? sata.od limuna.majone&om.

oraš!ićem. I&vadite je i& pećnice.2 veze peršuna .&a!inom od sušeno' povrća i biberom.solju.bober po ukusu . %ecite u pećnici na #$$ : A$ minuta. kapar. konjakom.kiselu pavlaku.200 g crnog luka ./ . ke!ap.biber -cedite sardinu od ulja i i&'nje!ite. S#l%a&ka pa)(#(a (00 g svinjskog mesa . "lužite je hladnu u& kisele krastavce i toplu po'a!u.dži'ericu.500 g suve slanine ."amlevenu masu dobro i&mešajte sa cimetom. .1 kašika ke'apa .kašika za'ina od sušenog povr&a .2 lista lovora ."ve pomešajte dobro. pe!urke. -do&'o obložite listovima slanine i lovorovim listom.so po ukusu Kro& mašinu &a meso dva puta sameljite meso.100 g ov'ijeg punomasnog sira .2 kašike sen+a .(odajte i&'nje!eni sir &atim majone&.1%4 kaši'ice morlkog oraš'i&a .2 dcl konjaka 1%2 kaši'ice cimeta . crni luk i peršun.100 g kisele pavlake . "lužite hladno. "a te'om je ostavite u hladnjaku najmanje 3B sati.2 kašike kiselih pe'uraka 3 kisela krastavca .1 kapika kapra .2 kašike majoneza .so .500 g svinjske d$igerice . -stavite u hladnjaku.sem9."laninu isecite na listove.1 kašika kiselog luka .Kro& mašinu &a meso sameljite luk. krastavac."#r-#nska pa)(#(a 1 kutija sardina u ulju . so i biber. stavite na paštetu daš!icu manju od posude i odo&'o te' od # k' da se masa sabije."taviti masu u duboku &emljanu posudu.

sitno seckan crni luk. salamu. "tavite u !iniju &a služenje i u hladnjak.3 sendvi' vekne (obro umutite maslac sa sardel pastom..(obro umutite.sok od pola limuna .so po ukusu biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso !varke. Vekne presecite na pola i i&dubite.4 kisela krastavca .%unite ih pripremljenim nadevom.kisele krastavce.so .200 g kisele pavlake .3 kisela krastavca 300 g šunke .2 glavice crnog luka . sok od limuna.so i biber. tvrdo kuvana jaja. (obro 'a nabijte.(odajte sen9. Pa)(#(a od &$araka 250 g 'varaka . sir.50 g kavijara .1 kaši'ica aleve paprike . biber i so. -dmah služiti.3 jajeta .100 g zimske salame .2 kašike sardel paste .200 g tvrdog sira !trapist# ajdamer# ementaler" . šunku. dodajte kiselu pavlaku. "ve dobro i&mešajte.Pa)(#(a od s!ra 300 g punomasnog kravljeg sira . Mo'a!k $#kna 420 g maslaca . "lužite hladno.biber "ir dobro i&'nje!ite. kiselu pavlaku.ome dodajte i polako i&mešajte kavijar.alevu papriku. "lužite hladno.(odajte na kocke ise!ene krastavce. .%red služenje secite na tanke režnjeve.Vekne uvijte u salvet i ostavite u hladnjaku #? sata.7 .2 kašike sen+a 5 kašika kisele pavlake .

so i biber. so i biber.1 kutija ringlica u ulju .so po ukusu .1 kutija tunjevine u ulju . kisele krastavce. i&'nje!ite je..biber po ukusu 5vršće paradaj&e i&dubite i spremite &a punjenje.ome dodajte na kocke se!ene šunke.2 kašike majoneza .sok od pola limuna .Pun%#n# k!/l# * ki+li .2 kašike seckanog peršuna . "ve dobro i&mešajte. majone&.250g šunke .2 dcl jogurta .250 g maslaca .1 kašika kapra . %red služenje secite ki9le na kolutove. "lužite hladno kao predjelo.Umutiti maslac.150 g sira trapista . majone&.sir i tvrdo kuvana jaja.2 kašike majoneza ."ve dobro i&mešajte.3 kisela krastavca . -vom masom nadevajte paradaj&e. kiselu pavlaku. sok od limuna.dodajte sitno se!en crni luk.4 kašike kisele pavlake .2 kašike seckanog peršuna .1 glavica crnog luka .3 jajeta . .1 kutija sardina u ulju . jo'urt.-stavite u hladnjaku 3 sata. -dmah služite.ss Uvijte ih u salvetu i ostavite #? !asa u hladnjaku.biber po ukusu Iscedite sardine i rin'lice.(obro ih i&'nje!iti. dodajte sen9.1 kašika sen+a . Pun%#n! parada%' sa (un%#$!no6 komada paradajza . Ki9le i&dubite i punite nadevom. -cedite tunjevinu.so po ukusu . peršun. %omešajte.2 .

masline i dve kaši!ice soka od i&dubljeno' parada&a "ve dobro i&mešati i punite paradaj&e ovim nadevom. sok od limuna.so i biber po ukusu Isecite sir i dobro 'a umutite sa kiselom pavlakom.8 . dodajte i&'nje!ene rin'lice.350 g punomasnog ov'ijeg sira 200 g kisele pavlake .sok od pola limuna . Pun%#n# k!s#l# papr!k# sa s!ro10 'vrstih paprika!duguljastih" . majone&. kiselu pavlaku.Pun%#n! s$#.kapar. .3 kašike seckanog peršuna .seckanim peršunom. so.solju i biberom. -krenite ih na i&dubljenu stranu da se ocede. I&'nje!ite tunjevinu u ulju 3nemojte cediti4. .2 kašike majoneza .sen9.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e. peršun.3 ringlice ulja . "lužiti hladne.)alo ih posolite i pobiberite.1 kašika kapra . -stavite u hladnjaku do posluženja.100 g slanog badema . parada%' 1 kutija tunjevine u ulju .3 kašike kesele pavlake .* 'vrstih paradajza . -staviti u hladnom do služenja. -vom masom punite predhodno o!išćene kisele paprike.1 kašika peršuna . biber.2 kaši'ice seckanih maslinki .ome dodajte sitno seckane bademe propržene sa solju.1 kašika sen+a .

"ve dobro umutite i punite jaja ovim nadevom. %obiberite i posolite. %ore*ajte u vatrostalnu !iniju.1 veza peršuna . sen9. %unite pirin!om i oblikujte manje sarme.(odajte sitno seckan peršun.so i biber po ukusu Ispecite na plotni plave patlidžane sa korom.Pun%#na %a%a pla$!.I&vucite žumanca. . so i biber. dodajte sitno seckan crni luk. -barite jaja.pa(l!d.1 šolja majoneza .* jaja .mekan deo i& plavih patlidžana.ano1kg plavih patlid$ana .-stavite da se ohladi.1#5 dcl ulja .otvorite ih i i&vucite unutrašnji mekan deo.da se odvaja. Posna sar-a 30 listova blitve . %ecite u pećnici 1 sat na#$$ stepeni.1 kašika sen+a . %oklopite. -stavite u hladnjaku do služenja.2 glavice crnog luka .9 . "lužiti hladno a može i toplo.pola litre bistre supe . majone&.svako presecete u&duž na pola.100g pirin'a ./istove blitve poparite i odstranite korenje. seckan peršun. Kada se kora dobro &ape!e.so i biber po ukusu %irina! propržite na ulju.1 veza peršuna . i&'nje!ite. %relijte supom.

brašna .-dvojte # žumanca. -cedite je i sameljite sa pe!enim svinjskim mesom na mašini &a meso.so i biber po ukusu %otopite ki9lu u mleko.1 ki+la .3 kisela krastavca .2 jajeta .ulja Nadev: 0#5 kg belog sira . -hladite i secite na tanke piroške. 7e*ajte red paprika.-d svako' dela rastanjite po'a!u debljine 1 cm i njome umotajte tvrdo kuvano jaje.(odajte 1 jaje. tvrdo kuvana jaja i majone&."ve dobro i&mešajte. %olako &amešajte žumanca i sne'. od belanaca ulupajte sne'.+ladna (or(a od papr!ka 1kg paprika . 7arsko pr#d%#lo 300 g pe'enog svinjskog mesa .1 dcl mleka . prepolovite i o!istite od semena.1 dcl ulja . -stavite tortu u hladnjaku nekoliko sati.5 jaja .200 g šunke . krastavce.( jaja .2 kašike brašna . dodajte #$$ ' pavlake."vaku podovinu paprike umešajte u brašno jaja i pržite na ulju. biber i sen9.400 g kisele pavlake . "lužite toplo ili hladno. I&'nje!ite sir.1 kaši'ica sen+a . so.so biber %aprike isecite u&duž. %remažite slojem pavlake."vako uvijeno jaje uvaljajte u brašno i pržite na vrelom ulju dok meso ne porumeni.150 g majoneza .-hladite.red nadeva. /$ .isitnjenu šunku. %remažite tortu nadevom.(obro i&mešajte i podelite na B jednakih delova.

)asu sipajte u kalup obložen aluminijumskom 9olijom.2 kašike pirea od paradajza .120 g brašna .so i biber po ukusu 1a'rejte 1#$ ' maslaca.ali tako da oblik rolata ostane ucelo. %oklopite dru'om polovinom.so i biber po ukusu @unku sameljite na mašini &a meso.Kad je testo &a rolat pe!eno.i&ru!ite 'a i isecite napola po dužini.250g šunke .Istopite <$' maslaca i &alijte rolat.50g kisele pavlake .%olako umutite i masu staviteu pleh podma&an maslacom.1%2 l mleka . %ospite perme&anom i služite toplo.100 g kisele pavlake . so i dosta bibera. (odajte kiselu pavlaku.jaja so i biber.%omešajte sa bešamelom.(odajte jedno po jedno B žumanacai ulupani sne' od B belanaca.pire od paradaj&a.Rola( sa )unko200 g maslaca . dodajte kiselu pavlaku. /1 .50 g permezana . Pud!ng od )unk# 500g šunke .%red služenje i&ru!ite pudin' u !iniju i skinite 9oliju. "tavite u hladnjak #? !asa.6 jaja .-hladite. "lužite hladno.+amažite polovinu testa.2#5 dcl bešamel sosa . Isecite na komade."ameljite šunku."ve dobro i&mešajte.dodajte brašno i mleko stalno mešajući. Kuvajte dok masa ne postane 'usta.3 jajeta .

Iseckajte na sitne kockice. "lužiti hladno.od.1 kutija tunjevine u ulju . "lužite hladno. -hladite.so i biber po ukusu I&dinstajte dži'ericu na ulju sa &a!inom od seckano' povrća i seckanim peršunom.3 jajeta .(odajte i&'nje!en sir.2 kašike seckanog peršuna .%okriti rolnice krpom i ostaviti da stoje #? sata na hladnom.2 kašike majoneza . "utradan rolnice nadevajte ovom masom i ostavite na hladnom #?sata. majone&. Umutite maslac."ve dobre i&mešajte i ostavite rolnice u hladnjaku da prenoće. /# .3 kisela krastavca .Roln!c# od (#s(a pun%#n# (un%#$!no300 g rolnica od lisnatog testa .200 g kravljeg sira .(50 g pile&e d$igerice . Roln!c# od (#s(a pun%#n# p!l#.100 g kisele pavlake .so i biber po ukusu -cedite tunjevinu i i&'nje!ite.100 g maslaca ."talno muteći dodajte pripremljenu masu od tunjevine.%osolite i pobiberite. +adev ostavite u hladnjaku da se ste'ne. kiselu pavlaku.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Isitnite tvrdo kuvana jaja i kisele krastavce.100 g kisele pavlake . "utradan nadevati rolnice.(odajte kiselu pavlaku. so i biber.!g#r!co300 grolnica od lisnatog testa .1 kašika ulja .

2 jajeta .1 svinjsko uvo .Kuvano je kad voda postane lepljiva.sen+ .2 dcl ulja . U !inije u koje ćete ra&livati piktije prvo pore*ajte jaja.so po ukusu /5 .-stavite da se piktije ste'nu.1%2 kaši'ice origana .100 g praške šunke .Ruska sala(a .4 kisela krastavca .)eso isitnite.i biber u &rnu. P!k(!%# 1%2 kg june&eg ribi&a . šar'arepu. -barite jaja.krastavce. "kuvajte jaja.jaja.3 kisela krastavca .sok od pola limuna . T!k$!c# kao pr#d%#lo 6 manjih tikvica .so i biber po ukusu . -stavite u hladnjaku do posluženja.2 svinjska papka svinjski rep .biber u zrnu 1ajedno skuvajte ribić.so i biber po ukusu -barite krompir i šar'arepu.200 g kisele pavlake .%ospite stru'ano' rena i bibera u &rnu.lovor.1 list lovora . šar'arepu.krompir i dodajte umućen majone& sa kiselom pavlakom.1 kašika sir&eta .3 šargarepe .1%2 korena hrena 3 jajeta .+emojte staviti mno'o vode.Istružite hren.ajonez od 3 jajeta i 3 dcl ulja .( listova nane . rep. Isecite na sitne kocke šunku.6 šargarepa ."ve polako i&mešajte i po ukusu dodajte limuna.Isecite na kolutove šar'arepu."kuvajte šar'arepu. papke. "lužite hladne u& ulje sirće i limun.jaja.)eso odvojte od kostiju. meso."ve &alijte vodom koja je želatirana.krastavce. krastavce. uvo. sen9a soli i bibera.2 krompira .1 glavica crnog luka .

-perite tikvice i isecite na tanke kriške. "lužite hladno kao predjelo.%ospite ori'ana i listove nane. %ore*ajte ih u !iniju i& koje ćete služiti. /. -cedite. "tavite pokrivene tikvice u hladnjak do služenja. Ispržite ih u ulju. .

4 kašika ulja .-barite ih u slanoj vodi. biber i sok od limuna. -hladite.3 $umanca . // . U'rejte ulje.nalijte mlekom i stalno mešajte dok ne proklju!a.seckane krastavce.so i biber. -vaj nadev uvaljajte u prašku šunku oblikujući male sarme.3 jajeta .seckan peršun.500 g pile&e d$igerice .dodajte brašno. so.-hladite.so i biber. -hladiti.2 dcl vina .3 kisela krastavca .3 kašike brašna .Umutite sen9 i prelijte preko tikvica.so i biber po ukusu -!išćene tikvice isecite na!etvoro po dužini.T#(ka S-!l%!n# (!k$!c# 6 tikvica ."lužiti hladno.sok od 1 limuna . Sar-a od )unk# u asp!ku 400 gpraške šunke .1 kašika sen+a 1%2 l mleka . %ore*ajte ih u vatrostalnu plitku posudu i &alijte skuvanim aspikom.(odajte &a!in od sušeno' povrća. dodajte žumanca.so i biber po ukusu/ I&dinstajte na ulju i u vinu pileću dži'ericu.-hladite. kiselu pavlaku. "lužite hladno."ve dobro i&mešajte.Iseckate dži'ericu i dodajte seckana tvrdo kuvana jaja.100 g kisele pavlake 0#5dcl ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kesica aspika u prahu .)ešajući.

limun ise!en na kriške.so i biber po ukusu -!istite i iseckajte na kolutove luk."kinite penu i ostavite mo&ak celu noć u marinatu.%osolite i pobiberite.so i biber po ukusu .2 dcl vinskog sir&eta . "utradan ocedite mo&ak.200g kisele pavlake .Vadite 'a rešetkastom kašikom i stavljajte 'a odmah na mekan papir da upije masnoću. "lužite hladno kao predjelo. /7 . U !iniju i& koje ćete služiti stavite jaja &atim pospite miro*iju i peršun.1 list lovora .3luk treba da je pržen4 -barite jaja i isecite na sitne kocke.prelijte 'a kiselom pavlakom predhodno i&mešanom sa sokom od limuna pobiberenom. &a!in od sušeno' povrća i so. Kad proklju!a. "lužite hladno.+ajbolje je da služite u& kavijar.lovorov list.biber u &rnu.1%2 l vode .1 limun . Mar!n!ran! -o'ak 500g tele&eg mozga .6 jaja .Iseckajte peršun i miro*iju.biber uzrnu .iseckan luk.sok od 1 limuna kašika za'ina od sušenog povr&a U vodu stavite da se kuva sirće.Gru'!%sk! luk sa %a%!-a 1kg krupnog crnog luka .-do&'o rasporedite crni luk.3 dcl ulja 2 veze miro ije 1 veza peršuna .%ržite 'a 3 minuta na vrelom ulju kao pom9rit.1 glavica crnog luka .spustite mo&ak da se kuva 1 minuta.

/2 . )aslac dobro umutite sa sardel pastom.ostali sastojci sem škampa isti kao koktel od škampa !recept br/451" 8ilete malo i&lupajte."ve polako i&mešajte.%remažite je ostatkom majone&a i ukrasite koturima tvrdo kuvanih jaja.-blikujte vek nu. %e!urke obarite u vodi.-hladite.majonez od 3 jajeta .125 g maslaca . "lužite hladno.so i biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso tunjevinu.1 kašika sardel paste . "lužiti hladno.rin'lice i kapar.(odajte mlevenu masu i dobro i&mešajte.1 kašika kapra . Kok(#l od #log p!l#.2 jajeta .6 ringlica .V#kna od (un%#$!n# 300g tunjevine u ulju . namažite sen9om.300g pe'uraka . isecite na re&ance.1 veza peršuna . pe!urke. P!l#(!na sa p#&urka-a 1 manje pile ."tavite u kalup podma&an uljem i ostavite #? sata u hladnjaku. -stali postupak isti kao kod Koktela od škampa.-cedite i ohladite.so i biber po ukusu %ile skuvajte. sardele."itno iseckajte piletinu.3 sardele iz ulja .(odajte trećinu majone&a i seckan peršun.%obiberite i posolite. pobiberite i i&dinstajte na vrućem ulju u& malo vode.uvaljajte u brašno. "lužite hladno. "utradan pred služenje isecite kriške.#g -#sa 400g belog pile&eg mesa!+ileti". -blikujte kupu.

sokom od limuna i biberom."tavite 'a u !iniju i& koje ćete služiti.sok od 1 limuna .sok od limuna.ulje. "kuvajte i operite pirina!.I&'nje!ite žumance.oce*enom i i&'nje!enom tunjevinom.-stale ras6 tvorite. "ve dobro i&mešajte. -barite jaja i oljuštite ih.i&vadite meso i isitnite 'a. kaprom.1 kašika kapra . "lužiti kao predjelo.+ekoliko najvećih odvojte &a ukras.so i biber po ukusu -barite skampe. (odajte meso od skampa.Sala(a od p!r!n&a ! ska-pa 1kg skampa .150g tunjevine u ulju .1 kaši'ica sen+a . /8 .posolite i pobiberite.rasecite ih preko polovine.(obro i&mešajte. +apunite belanca i rasporedite ih sa celim skampima preko pirin!ane salate. i&mešajte sa sardel pastom.2 kašike ulja .200g pirin'a .i&vadite žumanca i napravite od njih nadev.

TOP4A PRED"E4A /9 .

Caja isecite u&duž na polovine.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e.+apunite belanca sa ovom masom.%ecite 1$ minuta."laninu isecite na re&ance.150g maslaca . propržite da bude reš.150g gorgonzole . +a istoj masnoći ispecite predhodno umućena jaja sa solju i biberom.kašika tvrdog sira .1 kašika brašna .biber -dsecite 'ornji sloj paradaj&a i i&vadite i& nje'aDmesoD.1a!inite.1 veza peršuna .so .I&vadite. Parada%' pun%#n ka%gano4 ve&a tvrda paradajza .%olovinu stavite u sos.* jaja .dodajte paradaj& u kratko kuvajte. )ožete služiti toplo i hladno.vrdo kuvana jaja ohladite i oljuštite.50g permezana . perme&an i seckani peršun.so . U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 min na #$$ : .listovi bosiljka . +a maslacu kratko propržite brašno.2 jajeta . "a%a pun%#na gorgon'olo* jaja .osiljak isecite na štapiće.(odajte 7$ .1a!inite.I&vadite žumanca i umutite sa 'or'on&olom.2 kašike maslaca . U paradaj& sos dodajte pavlaku. -statak bosiljka pospite po pe!enim jajima.so.100g kisele pavlake .biber .umutite i &alijte punjena jaja pore*ana u vatrostalnoj posudi.50g slanine .%osolite i ostavite da se ocede.0#5 l paradajz soka . biber.kaši'ica maslaca . "lužite toplo.%otom u svaki paradaj& stavite po jedno jaje."a%a p#&#na u parada%'u * 'vrstih paradajza iste veli'ine .U svaki stavite malo maslaca i &apecite u pećnici..

71 . -dmah služite toplo.%unite paradaj&e i poklopite njihovim poklopcem.stru'ani sir.dobro i&mešajte i dodajte slaninu.

i&ru!ite 'a na pe!enu stranu u tanjir.Kada je omlet pe!en i&ru!ite 'a u tanjir na pe!enu stranu.%osolite ipobiberite.+a polovinu omleta pospite i&'nje!en sir i paradaj&e ise!ene na kolutove.2 kašike mleka . U'rejte ulje u ti'anju i i&ru!ite jaja ne mešajući. ali ne okrećite. "lužite toplo.sitno seckanim peršunom i pobiberite. %oklopite dru'im delom omleta. O-l#( sa p#&urka-a 3 jajeta .i&ru!ite jaja ne mešajući.1 kašika ulja .1 kaši'ica brašna .ali ne okrećite.100g punomasnog sira . U ti'anju u'rejte ulje.%osolite i pobiberite. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom. %ospite &a!inom od sušeno' povrća.1 veza peršuna .! parada%'o3 jajeta . "lužite toplo.Kada je omlet 'otov.1 kaši'ica brašna .%reklopite dru'im delim omleta.kašika za'ina od sušenog povr&a .%obirete.300g pe'uraka .so i biber po ukusu (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice .O-l#( sa s!ro.2 kašike ulja .%obiberite.2 kašike kisele pavlake .2 paradajza . +a polovinu omleta pospite pe!urke. 7# .so i biber po ukusu %redhodno i&dinstajte na 1 kaši!ici ulja sitno se!ene pe!urke.2 kašike mleka .%ovremeno pomalo odižite ivice.

isecite na kriške.%ropržite.ali ne odvajajte.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . I&ru!ite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.%osolite po ukusu.250 g tele&eg mozga .isitnjenim peršunom i biberom.1 kaši'ica brašna .2 kašike ulja .u #)a-#l sos 5 jaja.100g suve slanine .tako da rolat ostane ceo. "lužite toplo.+e okrećite omlet. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom. -hladite mešajući.2#5 dcl bešamel sosa 250g šunke .so i biber po ukusu I&dinstajte mo&ak na jednoj kaši!ici ulja sa &a!inom od sušeno' povrća.3 kašike mleka ."tavite u vatrostalni sud.posolite i pobiberite.%osolite.1 veza peršuna .Kada je 'otov i&ru!ite 'a na tanjir na pe!enu stranu. U'rejte ulje u ti'anju.1alijte bešamel sosom i pecite u pećnici na umerenoj toploti oko # minuta.%reklopite dru'im delom omleta. +adev stavite na pe!eno testo i uvite u rolat.%osolite i pobiberite.Kuvajte dok se ne &'usne.O-l#( sa -o'go3 jajeta .1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice. Nad#$0"itno isecite slaninu i šunku.(odajte kiselu pavlaku.2 kašike kisele pavlake so i biber po ukusu (obro umutite mleko i brašno.4 dcl mleka .5 kašika brašna .-hladite. "lužite toplo.Umutite # jajeta. +a polovinu omleta pospite mo&ak.i&ru!ite jaja ne mešajući. Rola( sa )unko.(odajte 3 žumancetai ulupani sne' od 3 belanceta. 75 .

0#5 dcl konjaka .150g pe'uraka .(odajte so i biber.1 paket lisnatog testa .2 dcl slatke pavlake .5 jaja .300g šunke .200g suve slanine .so i biber po ukusu 7astanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju.(odajte bešamel sos umućen 7.4 jajeta .100g maslaca .so .1 veza peršuna .-do&'o stavite na tanke režnjeve ise!en sir.300g tvrdog sira . "lužite toplo.biber @ampinjone isecite na tanke režnjeve.%ecite u pećnici na # $ :. 7astanjite testo.1alijte Kiš i pobiberite. "lužite toplo.-hladite.(0g maslaca .%ecite u pećnici ? minuta na ##$ :.2 dcl bešamel sosa 2 kašike kisele pavlake .stavite 'a u tepdiju. .+a maslacu propržite sitno se!ene pe!urke i meso od skampa.1 jaje . Volo$an sa ska-p!-a 500g skampa .500g šampinjona .400g kisele pavlake . %obiberite.1alijte konjakom i dinstajte 1$ minuta.-do&'o pospite isitnjenu slaninu.1alijte umućenom kiselom pavlakom i jajima.400g kisele pavlake .i&dinstajte na maslacu i dodajte seckan peršun. Rasko)n! k!) 1 paket lisnatog testa .Umutiti kiselu i slatku pavlaku sa jajima.pospite seckanom šunkom i dinstanim šampinjonima.K!) 4or#n 1 paket lisnatog testa .so i biber po ukusu +apravite od lisnato' testa i jajeta volovane na na!in opisan u sledećem receptu.

sa kiselom pavlakom. 7/ ."ve dobro i&mešajte i nadevajte volovane. "lužite toplo.

1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten. iseckanim peršunom i biberom.2 $umanceta .so i biber po ukusu 7astanjite testo.+a kraju umutite kiselu pavlaku.a koje pre pe!enja premažete žumancetom.%ospite &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna .+apunite volovan toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten. Volo$an sa po&urka-a 1 paket lisnatog testa .100g kisele pavlake .500g pe'uraka .Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm.500g tele&eg mozga . +apunite volovane toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.%ecite &ajedno sa malim kru'ovima.%ecite na umerenoj toploti.2 kašike ulja .)anjom modlom3pre!nika3cm4 i& svako' dru'o' kru'a i& sredine i&vadite manji kru'. %e!urke isitnite i dinstajte na ulju.1 veza peršuna .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 77 . "lužite toplo.2 kašike ulja 2 $umanceta 3 kašike kisele pavlake .Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm.so i biber po ukusu 7atanjite testo.kašika za'ina od sušenog povr&a .)anjom modlom pre!nika 3 cm i& svako' dru'o' kru'a i&vadite i& sredine manji kru'. )o&ak i&dinstajte na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.a koje pre pe!enja premažete žumancetom. %ecite &ajedno sa malim kru'ovima koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.+a kraju umutite kiselu pavlaku. %ecite na umerenoj toploti.Volo$an sa -o'go1 paket lisnatog testa .dodajte seckani peršun i biber. 1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.

72 ."lužite toplo.

Kada je 'otova. Fond! od s!ra 250g sira emantalera ."ve dobro i&mešajte.250g sira gauda .(odajte ulupani sne' od B belanaca. I&ru!ite u podma&an i brašnom posut kalup &a tortu.a sa )unko1kg spana&a .hleb iseckan na kocke .prstohvat oraš&i&a .so i biber po ukusu U posudu pribora &a 9ondi stavite i&re&an sir na kocke."ameljite 'a sa &emi!kom natopljenom u mleku i isce*enom. "lužite toplo."ipajte u sir.+a donju polovinu omleta stavite iseckanu šunku pomešanu sa 1$$' kisele pavlake.još malo dopecite. B žumanca i1$$' kisele pavlake.%ecite u pećnici 3$ minuta na ## : .1 dcl konjaka . &alijte u'rejanim 3 $'4 maslacem i 1$$' kisele pavlake. "vaki 'ost nabada na posebne du'a!ke viljuške kocke hleba i uma!e u sir.so i biber po ukusu -perite i obarite spanać u slanoj vodi.1 kaši'ica gustina .300g kisele pavlake .1dcl mleka .Kada sir po!ne da se topi.600g šunke .(odajte $' maslaca. 78 .Tor(a od spana.%osolite i pobiberite. uspite vino stalno mešajući. Ispe!enu tortu presecite na pola.%ostavite posudu na poseban 'reja! &a 9ondi.1 dcl belog vina .6 jaja .U posebnoj posudi umutite 'ustin sa konjakom.100g maslaca .1 zemi'ka .(odajte orašćić so i biber. %oklopite tortu 'ornjim delom.1 kašika brašna .

pospite perme&anom i pecite # min na# $ :.1atim ih prelijte uljem."kinite penu i ostalvite u hladnjaku 3 sata.P#&urk# pun%#n# -o'go20 vo&ih kapica mozga!šampinjona" .sokom od limuna.-cedite mo&ak. posolite.Ispecite na umerenoj toploti. 8pargl# u )la/roku 2kg špargli .biber u zrnu .Kada provri.lovorov list.stavite listove maslaca.dodajte # dcl bešamel sosa.4 dcl ulja . biber u &rnu i soli.100g kisele pavlake .so i biber po ukusu 79 . Krok#(! od (!k$!ca 4 tikvice .&alijte sa # dcl bešamel sosa.4 dcl bešamel sosa .sok od 1 limuna .testo za pala'inke .+eposredno pred služenje svaku špar'lu umo!ite u testo &a pala!inke i pržite na vrelom ulju.100g punomasnog sira .spustite mo&ak da se kuva 1 min. "lužite toplo. &a!in od sušeno' povrća.(obro ih ocedite.sok od 1 limuna .1 jaje .1 glavica crnog luka . "lužite sa kriškom limuna.2dcl ulja .1 glavica crnog luka .i&mešajte i napunite pe!urke.50g maslaca .1 limun . sok od limuna.pobiberite i ostavite da odstoje 3$ minuta. limun ise!en na kriške.dodajte pavlaku.kašika za'ina od sušenog povr&a . Kapice pe!uraka posolite i pobiberite.so i biber po ukusu @par'le kuvajte u slanoj vodi minuta.%ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.isecite 'a na kocke.50g permezana .250g tele&eg mozga .1 lovorov list .so i biber po ukusu U pola litre vode dodajte seckan crni luk.

jaje. sitno seckan luk.(odajte i&'nje!en sir.I&mešajte i pravite krokete.-!istite tikvice i istružite na rende.so i biber.%ržite ih na vrelom ulju. "lužite tople. 2$ .

2 kašike ulja .%ecite u pećnici na umerenoj toploti.Upotrebite samo kapice.2 zemi'ke .%ospite ih perme&anom. "lužite ili hladno ili toplo.50g permezana . Č#)k# poga&!c# od pala&!nk! ( pala'inki ."vaki kolut namažite sa jedne strane maslacem. "lužite tople.posolite i dobro pobiberite.1dcl mleka . 1 jajetom.150g maslaca .)odlom vadite po'a!ice.2 jajeta . %omešajte sa &emi!kama natopljenim mlekom i oce*enim.biber po ukusu Ki9le i&režite na kolutove debljine 1 cm. %e!ene po'a!ice stavite u !iniju a okolo ukrasite pala!inkama i&re&anim u re&ance.I&me*u nadevajte dinstanim mesom.pospite perme&anom i pobiberite.so i biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk.50g permezana .(odajte meso i i&dinstajte 'a.Kolu(o$! sa s!ro6ki+li .1 glavica crnog luka .125g maslaca .200g kisele pavlake . 7e*ajte ih u pleh podma&an maslacom. %ecite u rerni # minuta na#$$ :. %ecite u pećnici na umerenoj toploti #$ minuta.7e*ajte pala!inke jednu na dru'u kao tortu. "lužite ih tople.1%2 kg mlevenog svinjskog mesa . P#&#n# p#&urk# 500g pe'uraka šampinjona . 21 .1 veza peršuna .50g maslaca . Kapice pore*ajte u pleh.so i biber po ukusu -!istite šampinjone od drški.malo seckano' peršuna.posolite i pobiberite.U svaku stavite 'rumen maslaca.%relijte umućenom kiselom pavlakom sa 1 jajetom i biberom.

1atim stavite se!enu blitvu.-cedite 'a i ohladite.posolite i pobiberite.30g maslaca .ocedite.biber i so.250g pršuta .6 kriška struganog tvrdog sira . Upakujte i u pećnici pecite # minuta na #$$ :.prstohvat soli . "ipajte u podma&ani vatrostalni sud i pecite u pećnici.prstohvat crvene aleve paprike . P#&#n s!r za jednu osobu 60g punomasnog sira .2 kašike maslinovog ulja .3 jajeta .sok od 1 limuna . +a svaki tanjir stavite poseban paketić.Pr#d%#lo od p#r!n&a 125g pirin'a .posolite. Bar#na l!($a ! cuk!n! sa pr)u(o- 500g blitve .prstohvat bibera 1a svako' 'osta napravite poseban paketiću aluminijumskoj 9oliji.so i biber po ukusu "tavite oljušten i na kocke ise!en krompir da se kuva u slanoj vodi.1 ve&i krompir . Umutite maslac sa 3 žumanceta. "lužite toplo.dodajte ulupani sne' od 3 belanaca. +a kraju i&mešajte sa skuvanim pirin!em.pobiberite i pospite aleve paprike.so i biber po ukusu "kuvajte pirina! u slanoj vodi sa sokom od limuna.4 komada cukina !tanke zelene tikvice" .Kuvajte krompir 1$ minuta. 2# .*0 g maslaca .preko nje'a u komadu maslac. "vakome ponaosob u 9oliju stavite sir debljine # cm.&alijte maslinovim uljem.cukine ise!ene na deblje kolutove i kuvajte još 1 minuta6 Kada je kuvano.Kad voda proklju!a sipajte ulje.stru'ani sir.

25 ."lužite u& tanko se!enu pršutu.

"E4A OD MESA 2. .

2 dcl vode .1alijte je uljem.i stavite 'lavicu luka ucelo. Krastavce isecite na tanke režnjeve. "agn%#.1 glavica luka .ankim listovima slanine obložite celo meso. @pikujte plećku sa slanim bademom.-blepite je tankim listovima 1 $' suve slanine.1 ve&a glavica crnog luka . Kada je plećka išpikovana.dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća i celu premažite sen9om.150g suve slanine .1#5 dcl vode . "tavite u veći vatrostalni sud sa poklopcem. stalvite ucelo i nalijte vodu.1alijte 'a uljem.ka 2 kg svinjske ple'ke .slaninom u biberu i kiselim krastavcima.%osolite i pobiberite. )eso pecite u vatrostalnoj posudi sa poklopcem # sata u pećnici na ##$ :.(obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća i sa svih strana 'a premažite sen9om.3 kašike za'ina od sušenog povr&a . .1#5 dcl ulja .so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.3 kašike sen+a .# p#&#n%# 1#5kg jagnje&eg mesa . %ecite u pećnici 3 sata.100g badema .250g suve slanine .3 kašike za'ina od sušenog povr&a .5 kašika sen+a . 2/ . vodom.so i biber po ukusu Isecite na štapiće 1$$' suve slanine i uvaljajte u krupno mleven biber.6 kiselih krastavaca .ademe oljuštite od kožice i prepecite u pećnici sa solju.8p!ko$ana s$!n%ska pl#. .1#5 dcl ulja .

2 kašike za'ina od sušenog povr&a -perite i prosušite prase. %ileće tako*e operite i prosušite. -ba pileta stavite u trbušnu duplju praseta.# p#&#n%# 1#5kg tele&eg po&enja .150g soli . pobiberite 'a i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. 27 . +ajbolje je peći prase na suvoj vinovoj lo&i.200g suve slanine . %ecite meso u vatrostalnoj !iniji sa poklopcem # sata u poćnici na temperaturi ##$ :.Uobi!ajeno je da se na du'a!ak štap &aveže jedna !ista krpica kojom se maže prase kao !etkom. +a deset minuta pre ne'o što ćete prase skinuti sa ražnja pospite 'a pivom i kukuru&num brašnom kako bi prase bilo reš po!eno.1aka!ite žicom kožu na trbuhu da pilići ne bi ispali.200g suve slanine . a pilići služite kao poseban specejalitet.5 dcl ulja .1alijte 'a uljem.:elo prase spolja premažite solju i uljem.utrljajte &a!in od sušeno' povrća.3 kašike za'ina od sušenog povr&a .4 kašike sen+a .100g bibera . %rase prvo malo prohladite. Pras# p#&#no na ra."tavite celu 'lavicu crno' luka i nalijte vode.%rase treba peći najmanje 3 sata.+ataknite prase na ražanj.%osolite. pa 'a onda secete.:elo meso namažite sen9om.1 +laša piva .so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.1 glavica crnog luka .U svako pile stavite po komad suve slanine od 1$$'. pobiberite i posolite.n%u 0'iš&eno prase od 6 do * kg .-bložite 'a listovima slanine.koju predhodno usolite i namažite uljem.1#5 dcl ulja .2 manja o'iš&ena pileta .1#5 dcl vode .100g kukuruznog brašna ."talno 'a okrećite i povremeno mažite mešavinom ulja i bibera.T#l#.

200g kajmaka 2 dcl ulja .na sredinu stavite špikovano meso. U velikoj tepsiji.1%2 l bujona .%rženi luk rasporedite po tepsiji.12 kiselih krastavaca . luk.koju ćete staviti ispod saća.so i biber po ukusu Išpikujte meso sa #$$' suve slanine ise!ene na štapiće i uvaljane u krupan biber. I&vadite 'a.%ospite kapar.6 babura .1#5 dcl ulja .10 kašika za'ina od sušenog povr&a .1atrpajte žarom i pocite # sata.1#5 kg krompira .Gro&ansk! sa& 2kg svinjskog mesa ucelo .-kolo stavite krompir.3 dcl vode .1 kaši'ica soli .. -vako pripremljen but uvijte u rolnu i !vrsto uvežite.500g suve slanine ."laninu i&režite na štapiće.a preko krompira stavite deblje se!enu slanunu.2 kašike kapra . )eso obložite listovima slanine. uvaljajte u so i biber te sa njom išpikujte but.ako*e isecite na štapiće kisele krastavce. na nje'a stavite špikovan but da se prži na tihoj vatri dok ne 22 . 7asecite 'a preko polovine.3 glavice crnog luka ."ve &alijte uljem i sipajte vodu.5 glavica crnog luka ."ardele složite po mesu.obrišite krpom.200 g suve slanine .2 kg june&eg mesa ucelo .-do&'o pospite 'rumenje kajmaka.paradaj& i babure.%osolite i pobiverite. -ljuštite krompir i isecite na polovine. a meso dobro i&lupajte. pa skinite sa nje'a loj i žilice. koje dobro utrljate solju. U šerpu stavite ulje i iseckan crni luk da se dobro uprži dok ne postane bledo žut.. O$&!%! u( sa sard#la-a 2 kg ov'ijeg buta . "lužite u& toplu po'a!u. .100g slanih badema . i&vadite kost.&a!inom od sušeno' povrća i biberom.6 paradajza .50g krupno mlevenog bibera -v!iji but prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji #$ minuta.babure i luk.epsiju stavite pod u'rejan sa!.2 kutije sardela u ulju . pa u& slane bademe špikujte meso.ako*e na polovine isecite paradaj&.+amažite meso sen9om.

složite u !iniju i prelijte sokom.isecite 'a na okru'lu par!ad.1a vreme pe!enja stalno 'a prelivajte.omekša. (odajte bujona. Kada je meso pe!eno. 28 .

(odajte sok od paradaj&a i ostavite meso da još kr!ka.300g pirin'a .+alijte vode da se kr!ka.(odajte iseckanu &elen. Umutite kiselo mleko.1dcl ulja 4 dcl kiselog mleka !bolje ov'ijeg" .-l#ko2 kg jagnje&e ple&ke .od parada%'a 2 kg jagnje'eg buta . jaja. &apecite na vrelom ulju s obe strane da se uhvati rumena korica.a pl#.a u sos dodajte kiselu pavlaku i prokuvajte.25 g bibera . pore*ajte u !iniju.ka sa k!s#l!.1 glavica crnog luka .150 g slanine .a &elen i povrće pore*ajte okolo.25g soli .3 šargarepe . (obro &apecite.u istom ulju ispržite luk.4 šolje vode . kar9iol.3 paštrnaka . biber i so.25 g bibera . I&vadite meso.200g kisele pavlake .4 lista kelja ."tavite u pećnicu da odmekne. %e!eno meso isecite na komade.kelj.100 g kar+iola .utrljajte &a!in od sušeno' povrća.%relijte pirina! i meso.pe!urke i dinstajte dok ne omekša.Kad pirina! nabubri.spustite meso.25 g soli )eso operite.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Ca'njeći but špikujte sa slaninom. stavite u *uve! i prelijte vrelim uljem.2 dcl soka od paradajza . 29 .)eso prelijte."agn%#.posolite. "agn%#(!na sa soko.3 jajeta .6 pe'uraka .dodajte pirina! i propržite 'a.

sen+ -perite i o!istite ja'njetinu i sa mno'o bibera prepecete na ulju u pećnici.150g o'iš&enih badema .4 kriške hleba . %e!eno meso posolite i namažite debljim slojem masom badema. "agn%#.)asline isitnite satarom. 8$ .so .2 kašike sen+a .ademe propecite a na hlebu odstranite koru.! kar# sa ad#-o- 1%2 jagnje&eg karea .)alo prohladite.U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na #$$: .-statak ulja i&mešajte sa svim sastojcima.U u'rejanoj pećnici pecite dok se kora ne &ape!e.biber .maj'ina dušica .2 kašike ulja . "lužite toplo.biber . sredinu hleba i maj!inu dušicu.100g maslaca .! kar#5ko(l#(! uc#lo6 sa -asl!nka-a 1%2 jagnje'eg karea ."agn%#.-vom masom obložite meso.&a!inite isa 1 kašikom ulja kratko propržite u pećnici.3 kašike isitnjenog zelenog za'ina!ruzmarin# maj'ina dušica#origano#$al+ija"1 crni luk .2 kašike maslinovog ulja 20 crnih maslina .)aslac umutite i i&mešajte sa isitnjenom masom. . "lužite toplo.1atim stavite meso na ži!anurešetku u plehu i u pećnici pecite # sata na <$ : 3pe!enje na niskoj temperaturi4.so .U mikseru 9uno isitnite badema.)eso držite posle pe!enja 3$ minuta u alu6 9oliju.2 kašike hlebnih mrvica -perite i o!istite ja'njetinu.

2 kašike crnog kavijara .1 celer sa liš&em .50g krupno mlevenog bibera Isecie be9tek na deblje komade i ispecete u ti'anju.1%2 kg tele&eg ili june&eg mozga .2 lovorova lista . )o&ak3 predhodno opran i o!išćen4 i&dinstajte na maslacu.povrće.=otovo meso i&vadite na !iniju &a služenje.ali 'a skupite da i&'leda kao da je u jednom komadu.1 kašika vode . %ovrće propasirajte.30g brašna .(odajte sok od limuna i vodu.(odajte biber.umešajte brašno sa malo vode i mešajte na tihoj vatri dok se sos ne &'usne.+a ovo spustite špikovano3suvom slaninom4.2 dcl belog vina .2 kašike za'ina od sušenog povr&a Uposudu stavite ise!enu suvu slaninu.T#l#.*0 g suve slanine .biber i sitno seckan peršun.mirisno bilje.3 karan+ili&a .iseckajte na jednake režnjeve. 81 .so .so po ukusu . karam9ilić i koru od limuna.25g sve$e samlevenog bibera .kora od 1 limuna .1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a 1 veza peršuna .sok od1%2 limuna .Umešajte kavijar. B!/(#k sa -o'go1kg bi+teka . Kuvajte još deset minuta.utrljano &a!inom od sušeno' povrća teleće meso i pržite na ja!oj vatri #$ minuta.vino i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri sat ipo.# p#&#n%# sa soso. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1dcl ulja 100g maslaca .prelijte preko mesa i služite toplo.)eso povremeno okrećiteda porumeni sa svih strana i mešajte povrće da ne &a'ori. %relijte preko bi9teka.1 glavica crnog luka .2 veze peršuna .od ka$!%ara 1kg teletine . %onovo 'a propaserajte.

7ežnjeve bi9teka pore*ajte na tanjir.&a!in od sušeno' povrća.pospite prelivom.sen9 i so.i9tek3sirov4 isecite na tanke režnjeve kao salamu.2 dcl crnog vina .2 glavice crnog luka .1 dcl ulja .150g sira permezana .%erme&anisecite na du'a!ke štapiće. biber.biber.. pobiberite a na sredini stavite komadiće perme&ana.peršun. 8# . %ecite preko bi9teka.sok od pola limuna . "lužite hladno.kašika za'ina od sušenog povr&a .1%2 kg pe'uraka ! šampinjona" .so i biber po ukusu Isecite bi9tek na deblje komade i ispecite u ti'anju. Krupno ise!ene pe!urke i&dinstajte na maslacu. %relijte bi9tek i služite.(odajte so.so .20g soli Isecite bi9tek na deblje komade i pecite u ti'anju. V#n#c!%ansk! !/(#k sa p#r-#'ano- 1%2kg bi+teka .B!/(#k u crno.$!nu 1kg bi+teka .100g maslaca .+e bušite viljuškom da ne i&a*e sok. dodajte so. šećer i vino.biber (obro umutite ulje.100g maslaca 1 dcl ulja .25g krupno samlevenog bibera prstohvat še&era .-stavite da prokuva # minuta. B!/(#k sa p#&urka-a 1kg bi+teka . %redhodno iseckajte luk i propržite 'a na ulju i maslacu.1 kaši'ica sen+a .1 dcl ulja .limun.1 veza peršuna .

%rodinstajte na ulju isitnjene pe!urke.7ubove testa namažite žumancima i upakujte 9ile.U dobro &a'rejanoj pećnici &a'rejte ulje.2 jajeta .kapar."ecite tanke režnjeve. peršun i crne luk u prahu.+a'lo 'a ispržite sa svih strana. /isnato testo rastanjite. U pećnici &a'rejte ulje u plehu u kome ćete peći bi9tek.kisele krastavce.a spolja da je pe!en.da spolja porumeni a i&nutra ostane sirovo6-stavite 'a po strani da se ohladi. )ožete 'a služiti i tošlo' i hladno'.namažite masom od pe!uraka i stavite pripremljen 9ile.biber .%ecite da spolja bude pe!en. %osle 1 minuta ponovo premažite 9ile žumancima. "pustite na vrelo ulje pripremljeno meso i pecite okrećući 'a ne više od 1$ minuta.50g kiselih krastavaca 1 kašika kapra .500g lisnatog testa . Ro' !/ 1#5 kg bi+teka ucelo .so . na nje'a stavite meso i &alijte 'a sirćetom.so i bober po ukusu Usolite i pobiberite bi9tek. -d preostalo' testa napravite trake i ukrasite 9ile.-hladite masu i i&mešajte sa jajima. 85 .2 kašike sen+a .150g sve$ih šampinjona .0#5 dcl vinskog sir&eta )eso o!istite od žilica.3 kašike sen+a .1#5dcl ulja . 7o&bi9 mora da ostane i&nutra krvav.%remežite 9ile žumancima i stavite u predhodno &a'rejanu pećnicu da se pe!e.crni luk u prahu .%remažite 'a uljem i sen9om.2 $umanceta .1 veza peršuna . a i&nutra ostane krvav.F!l# V#l!ng(on 1 1%2kg govedine .

i stalno prelivajte sokom od pe!enja.so po ukusu .150g maslaca 1 veza peršuna .1 dcl ulja . servirajte 'a tako šte ćete odo&'o staviti krišku umućeno' maslaca.posolite i spustite na &a'rejano ulje meso. .(odajte &emi!ke.prema&ujući 'a umućenim maslacem sa sitnim sackanim peršunom i biberom.so i biber.1 dcl mleka .%ržite 'a na'lo sa jedne i sa dru'e strane.seckani peršun. Pun%#n# (#l#.2 dcl ulja Ispržite na ulju sitno seckani luk i dodajte &emi!ke koje su prethodno natopljene u mleku.Kada je @atobrijan pe!en. "lužite toplo.2 zemi'ke .1 glavica crnog luka . 8.1 kaši'ica bibera .I&mešajte jaja. -dmah služite.8a(o r!%an 500g gove e pe'enice debljine 5cm .2 jajeta . +adeveno meso stavite u vatrostalnu !iniju. prelijte vrelim uljem i stavite u pećnicu da se pe!e.1atim smanjite toplotu i istiha 'a dalje pržite.so po ukusu I&lupajte.1 veza peršuna .25 g bibera .-vim nadevom napunite teleće 'rudi i dobro &ašijte da nadev &a vreme pe!enja ne bi ispao.# grud! 1 kg tele&eg mesa od grudi .

biber Kratko ispecite krmenale u pećnici.#$ap 'a Vuka 2 kg gove eg mesa . 7ed na kolutove ise!ene 3 po jedan koren4 šar'arepe i paštrnaka.400g sira trapista .3 kašike sen+a 0/6 s1l bešamel sosa .500 g crnog luka . 8/ .4 srednja krompira .so .1 glavica belog luka . D.1 'aša vinskog sir&eta .sve &alijte !ašom vinsko' sirćeta.%o ukusu svaki red solite i biberite.biber =ove*e meso isecete na sitniju par!ad.%rohladite ih i ispendlujte ucelo i& kostiju 39ile4.Kad ste lonac napinili. U lonac stavite red mesa 3 obi!no treba da bude !etiri reda 4. %ecite u predhodno &a'rejanoj pećnici ? minuta.1 list lovora .(o pola visine &alijte bešamel sosom.S$!n%sk# kr-#nadl# sa s!ro1kg svinjkih krmenadli . %rirodno da se (žumlek6 ćevap kuvao u &emljanom loncu.+a sredinu lonca stacete lovorev list i celu 'lavicu belo' luka."lažite tako nai&meni!ne redove. )e*utim ako nemate &emljni lonac.4 korena šargarepe .u-l#k* .1 kašika permezana.predhodno oljušten i na kolutove ise!en krompir.dce kriške celera."tavite u du'uljasti pleh. stim da 'a dobro pokrijete aluminijumskom 9olijom da ne i&la&i para.+a svaki red stavite i po jednu celu papriku.4 korena paštrnaka . Kuvajte na #$$ : oko 3 sata. "lužite toplo.so .4 zelene paprike .I&me*u krišaka mesa umetnite režnjeve trapista predhodno nama&ane sen9om. 1asecite kriške skoro do kraja.dve6tri 'lavice crno' luka.%ospite perme&anom.-stavite u hladnjaku 3 sata da se ste'ne.Umutite kiselu pavlaku sa jajima i biberom.1 celer . kao &a ražnjiće.2 jajeta . 1alijte 9ile.200 g kisele pavlake . upotrebite i obi!an lonac.%ovremeno lonac malo protresite.

slaninu i kobasicu. so i biber. Kalu2#rsk! kupus 4 kg kiselog kupusa .300g svinjskog mesa . 1. kupusa. "uva rebra operite u mlakoj vodi.pa red kupusa . (odajte krompir i pirina!.biber . dcl vode i &a!in od sušeno' povrća.so .300 g jagnje&eg mesa .kupusa. 87 . pa &alijte kupus.1alijte vodom da o're&ne.100g suve slanine 150 g sušene kobasice .-do&'o opet stavete slaninu na listove se!enu. ja'njeće' mesa . -tklopite i pecite još #$ minuta. biber.300 g kobasica .200g 'varaka .-ljuštite i isecite na sitne kocke krompir.ulje . )eso isecite na manje komade i usolite 'a.pa nekoliko celih listova kupusa.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . U'rejte ulje i i&dinstajte luk . kupusa.+emojte meso mešati.4 srednja krompira .slaninu na štapiće. kobasica.so i biber po ukusu . i alevu papriku.9u$#& 600 g mesa ! popola june&e i svinjsko " .slanine.Coš malo &ajedno i&dinstajte.2 kašike aleve paprike Isecite kupus na krupnije komade.400 g suve slanine .U litru vode i&mešajte so. U veći lonac 3ili &emljani sud 4 od litara stavite na dno nekoliko listova suve slanine.Isitnite luk.300g june&eg mesa . U predhodno &a'rejanoj pećnici stavite poklopljen *uve! i pecite 3$ minuta. (odajte povrće.kupusa.svinjsko' mesa.juneće' mesa. Ukupno $ minuta.500g suvih rebara . "lužite toplo. isitnjen peršun.1 veza peršuna . I dalje dinstajte.kupusa. !varaka.2 glavice crnog luka .kupisa.(odajte meso.1 kg smrznutog povr&a !plavi patlid$an# šargarepa#boranija#paprika# paradajz " )eso isecite na kocke. kupusa. (odajte vode da o're&ne. kobasice na kolutove.1 šaka pirin'a . suvih rebara.

"tavite kupus na umerenu toplotu da polako kr!ka.5inite to !etiri dana po dva sata. "lužite topao kupus u& vruću projaru. 82 .

200 g kisele pavlake . Kada kupus omekša. %rvi sloj prepe!enih paprika 3 koje služi kao poklopac 4 i&bacite.500 g kiselog kupusa . 1atim isecite paradaj& na kriške.0#5 dcl ulja .1 1%2 kg sve$ih paprika .3 glavice crnog luka . .1#5 kgmesa ! junetine# teletine ili jagnjetine " . 1atim stavite seckan kiseo kupus. (instajte dok meso ne omekša. pre služenja umutite i &alijte kiselom pavlakom. meso na manje komade.(odajte malo vode i nastavete da dinstate.%ržite dok meso ne porumeni.1 kg crnog luka .so po ukusu -!istite meso i isecite na manje komade. %ecite otkriveno 3 sata.5 lovorova lista .so i biber po ukusu Uveću &emljanu posudu u slojevima re*ajte2 maslac ise!en na režnjeve.crni luk na kolutove.1a'rejte ulje i dodajte na kolutove ise!en crni luk. I&me*u svako' sloja stavite list lovora i po ukusu soli i bobera.Pr)ul%a 500g maslaca . alivu papriku i so. 88 .1 kašika aleve paprike . S#k#l%! gula) 500 g svinjskog mesa .1 kg paradajza . a paprike na polovine.ome dodajte meso.

umešajte kiselu pavlaku.(odajte prethodno kuvan kupus.1atim dodajte koncetrat paradaj&a.(odajte krompir i dinstajte još 1 minuta.(instajte još1$ minuta.biber .1 kaši'ica seckanog ruzmarina .sve &ajrdno dobro i&mešajte.3 kašike blage aleve paprike .so .solju i biberom. ru&marin i pivo. vratite meso i služite toplo. 89 .brašno.2 crna luka .2 glavice crnog luka .1 kašika koncentrata od paradajza 1 kašika brašna .400 g kiselog kupusa ribanca . (odajte seckani luk i nastavite dinstanje. &alijte supom i na tihoj vatri dinstajte $ minuta.2 kašike aleve paprike 200 g kisele pavlake .2 kašike maslaca .biber.S#g#d!nsk! gula) 500 g svinjskog mesa .1 kašika maslaca . )ekano meso i&vadite i& sosa i ostavite 'a na toplom. "lužite toplo.Elevu papriku umutite sa kiselom pavlakom . alevu papriku.6 dcl piva 1 list lovora ."os sa svim sastojcima i&miksajte.so .150 g kisele pavlake )eso &a!inite i propržite na maslacu.(odajte seckan luk i još malo dinstajte. &a!inite 'a i propržite na maslacu.2 dcl bistre supe .biber )eso isecite na kocke.%oklopljeno na tihoj vatri dinstajte ?$ minuta. S$!n%sk! papr!ka) na p!$arsk! na&!n 600 g svinjskog mesa u kockama .2 velika krompira se'ena na šestice .

2 kašike sen+a . sir i crni luk isecite na komade &a ražnjiće. U veći sud 3 u kome ćete služiti ćevap 4 pripremite iseckan crni luk."tavite na vatru minuta da prodinsta. Gro&ansk! ra. namažite sen9om i pospite alevom paprikom.! 2 para debrecinera . koje je odležalo bar #? sata u &amr&iva!u i&vadite da polako na sobnoj temperaturi. "ve to stavite u sud sa mesom i dodajte sitno ise!eno' peršuna.100 g kukuruznog brašna . odmr&ne.20 kocki bajatog hleba ! sredine " .2 dcl ulja so i biber po ukusu (ebrecinere i kobasice isecite na deblje koturove.n%!. +ai&meni!no nabodite na žice &a ražnjiće sve pripremljene sastojke."laninu.pobiberite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.200 g suve slanine .+a 1 sat pre pe!enja isecete 'a kao &a ražnjiće.2 kašike sen+a .4 babure .aleve paprike i kajmaka.300 g sira trapista .1 kašika aleve paprike .(obro 'a operite i ostavite da se ocedi.#$ap 1 kg svinjskog mesa .prepolovljene babure i paradaj&.100g kajmaka 1%2 kg crnog luka . %osolite. )eso pecite na la'anoj vatri i pri kraju posolite i pospite kukuru&nim brašnom 6 da bi bili reš.sen9a. 9$ .4 dcl guš&eg testa za pala'inke . "lužite toplo u& solja!ku po'a!u. poboberite. premažitre lojem ili slaninom. =otovo meso stavite u pripremljeni sud sa lukom.2 kašike sitno seckanog peršuna -so i biber po ukusu . "os poklopite i dobro promućkajte. pre pe!enja.kašika od sušenog povr&a "vinjsko meso bo& kostiju. koji posolite i poboberite.200 g sremskih suvih kobasica .50 g aleve paprike . 7oštilj.250 g suve slanine .5 glavica crnog luka .Gro&ansk! .+a roštilju ispecite kriške slanine.

Umo!ite svaku žicu u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. 91 .

250 g rezanaca .1 kašika brašna . %oprašite brašnom.300 g spana&a . dodajte meso sa biberom i pržite dok ne omekša. solju i biberom.isecite na kocke i stavite na ulje da se prži.-stavite da stoji B sati.300 g pile&e d$igerice . -kru'li pleh pre!nika # cm obložite polovinom lisnato' testa. re&anaca od 9ilea.2 $umanceta .3 sardele .2 dcl belog vina .100g ulja .sok od 1 limuna .T#l#(!na u sosu (00 g tele&eg mesa . "ok i&mešajte sa mlevenim mesom i dže'ricom. -do&'o stavite 9# . U posudu stavite ulje i sitno iseckan crni luk.7e&ance posebno obarite u slanoj vodi.so i biber po ukusu .1 kaši'ica maj'ine dušice . spanaća i &avršite mlevenim mesom. "agn%#(!na sa r#'anc!-a 1 kg jagnje&eg mesa .0#5 dcl ulja )eso operite. nalijte belim vinom i dinstajte na tihoj vatri.8ile isecite na re&ance. "panać blanširajte. %osolite. %rocedite meso. "lužite toplo.operite i isecite na kocke.so . Francusk! kola& od s$!n%skog /!l#a 1#5 kg svinjslog +ilea . lovorovim listom. pobiberite.)arinirajte meso sa vinom.žumanca i sok od limuna.biber -!istite 9ile.so i biber po ukusu Ca'njeće meso o!istite.prstohvat majorana .-tpatke od krajeva sameljite sa dži'ericom. majoranom.dodajte i&'nje!ene sardele.maj!inom dušicim.2 dcl belog vina . spanaća.4 glavice crnog luka . ocedite i pomešajte sa mesom te stavite u pećnicu da se ukr!ka."tavite sloj mleveno' mesa.Kada se &a'reje.1 lovorov list .1 jaje .

U sredini napravite mali otvor. služite toplo. %ecite u predhodno u'rejanoj pećnici ? minuta. Ukrasite vencima od testa 3od krajeva4 i premažite žumancetom. 95 .poklopac od dru'e polovine lisnato' testa. "ecite na kriške.

"ok od mesa i maslaca stavite u posudu.1atim soli i bibera po ukusu. %osolite.2 kisela krastavca .1 glavica crnog luka .1 šolja bistre supe .2 dcl konjaka .sen9. 7astopite maslac i na njemu propržitre meso. .so i biber po ukusu/ 1 kašika brašna . 9.bistru supu.so i biber po ukusu )eso isecite na štapiće i prepržite na vrelom maslacu da porumeni. dodajte iseckane kisele krasta!iće. ocedite i stavite u !iniju &a služenje.200 g kisele pavlake .Kada je 'otovo sipajte u posudu &a služenje i pospite sitno seckanim peršunovim listom. ali samo da porumeni.1 kašika sen+a . (instajte na tihoj vatri.te prelijte mesom i sokom od konjaka i ukrasite kaprom."ve te prodinstajte.luk3koji će se posle i&baciti4. pobiberite i stavite konjak.1 kašika kapra .50 g maslaca .100g maslaca . Go$#d!na sa kon%ako500 g gove eg mesa !+ile" . 1a to vreme skuvajte makarone."klonite 'a sa vatre i sipajte u cediljku da se ocedi.So(# S(rogano$ 500 g gove eg mesa .1 veza peršunovog lista )eso o!istite od žilica.250 g makarona . +a kraju dodajte meso i umućenu kiselu pavlaku i kr!kajte na tihoj vatri 1 minuta. operite i isecite na štapiće.

Krajeve &alepite žumancetom. U& to obave&no pripremite krokete od krompira3ima recept4.1 kašika maslaca . &atim obložite dru'om trakom.1ajedno prodinstajte."agn%#. "lužite toplo.(odajte sir."tavite &eleni biber.+abadajte komadiće mesa i pecite 'a u ulju &a stolom.10 zrna zelenog bibera ."vako pe!eno par!e solite i biberite po ukusu.luk i papriku.1 kašika peršuna . namažite žumancetom i u predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ :.Ukrasite testo.so ..biber . Fond! od -#sa *00 g june&eg bi+teka .(odajte isitnjene šampinjone.3%4 l ulja .so i biber po ukusu 2osovi3ari#4ernes#5ndalus Isecite meso kao &a ražnjiće. meso &a!inite i propržite 'a. I& istanjeno' lisnato' testa i&vadite široku traku kao &a rolat.peršun i pikantno &a!inite. 1a'rejte ulje u posebnoj posudi &a 9ondi.1%2 paketa lisnatog testa U'rejte maslac.%rohladite. "lužite u& Kari.1 dcl rose vina .! rola( 150 g jagnje&eg mesa ise'enog na kocke .ernes i Endalus 3recept ima4 sosove.1 $umance . paradaj& i vino i dalje dinstajte. 9/ .*0 g tvrdog sira krupno izrendisanog .150 g šampinjona .3 kašike paradajza !iseckanog na kocke" .1 glavica iseckanog luka . -do&'ostavite ohla*enu masu.1 manja zelena paprika ! iseckana" .

"tavite u mrežu &a prženje na ulju 3 9rite&u 4da se prepržu na vrijućem ulju.%ere*ajte u pleh i prelijte sosom. biberom.1 kašika brašna .100 g crnog luka .eleće nareske propržite na ulju.! nar#sc! u ra)nu sa s#n/o- 4 tele&a nareska .3 kašike permazana .1 kaši'ica majcene .poklopite.4 dcl ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .4 lista praške šunke .100 g celera .1 kašika ukuvanog paradajza )eso isecite na re&ance i dodajte belance koje ste umutili sa malo majcene i ostavite da postoji. -vim prelijte meso i povrće i prokuvajte ? minute.100 g kisele pavlake . +apravite sos od tople vode sa majcenom. namažite dobro sen9om i uvaljajte u brašnno.eleće nareske posolite.so i biber po ukusu .S#&uanska go$#d!na (00 g gove eg mesa .! nar#sc! sa )unko4 tele&a nareska .malo aleve paprike i ukuvanim paradaj&om.1 kaši'ica aleve paprike .1 dcl ulja . sos0Umutite kiselu pavlaku sa brašnom i parme&anom. pobiberite.1 belance . Iseckajte na re&ance crni luk i sve povrće.(odajte vode. T#l#.&a!inom od sućeno' povrća.50 g brašna . "lužite toplo.2 $umanca .so i biber po ukusu .50 g maslaca .1atim jednu stranu namažite žumancima i na tu stranu staavite šunku. stavite nareske da se prže sa obe strane.150 g šargarepe .200 g paprike!babure" .0#5 dcl ulja .2 kašide sen+a . 97 .50 g korena peršuna . T#l#.1dcl vode . 1a'rejte ulje.(instajte nekoliko minutta. "lužite odmah.

"lužite toplo. 92 .U pećnici &apecite 1 minuta.

(odajte &a!in od sušeno' povrća.1#5 dcl ulja .* debljih pala'inki .&alijte ih umućenom pavlakom.(odajte &a!in od sušeno' povrća i 1$$ ' ribano' ka!kavalja.1 veza peršuna .100 g maslaca 200 g praziluka . %ecite u pećnici ? minuta.300 grama pe'uraka !šampinjona" 1 kašika od sušenog povr&a .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .biber Ispeci < dobljih pala!inki. "vaku pala!inku premažite po polovini.! nar#sc! sa p#&urka-a 4 tele$a nareska .so ibiber po ukusu %osolite i pobiberite nareske. biber. +areske složite u !niju i& koje ćete služiti i &alijte ih pe!urkama. Uvaljajte ih u brašno i propržite na vrelom ulju.150 g šampinjona . 98 .T#l#.Isitnite pra&iluk.200 g kisele pavlake . "užite tople.1 kašika brašna .1 veza peršuna . %relijte kiselom pavlakom i ostalim ka!kavaljem. šunku."ve i&dinstajte na maslacu. Kada su pe!urke 'otove.! -#dal%on! sa pala&!nka-a * tele&ih medaljona . %e!urke predhodno isecite na krupne komade. pe!urke.200 g kisele pavlake . "lužite toplo.200 g ka'kavalja .sitno se!en peršun.200g šunke .so .%rodinstaje ih na ulju.1 kašika sen+a .odo&'o stavite medaljon ipresavijte na dnoje. T#l#. %ala!inke složite u vatrostalnu posudu.

150 g suve slanine .kupus. Francusk! kupus 58ukru(6 1 kg kiselog kupusa !ribanca" . jaja i žumanca.300 g kobasica .$arsk! ko(l#(! 2 kg kiselog kupusa !ribanca" .biber U sredini kupusa po želji: 2 para viršli .3 šargarepe .2 dcl bujona . Umutitikiselu paavlaku.pobiberite i &alijte uljem.kobasice i na kraju kupus. U vatrostalnu !iniju 3ili &mljanu posudu4 rešajte kao musaku.kobasica u komadu .2 krompira 2 kapike ulja.suve krmenadle .1alijte meso i kupus.%reko to'a stavite sastojke koje sam o&na!io prema želji. 99 . -dvojeno i&dinstajte sa lukom mleveno meso.red mleveno' mesa.%osebno ispržite krmenadle.6 $umanca .suva šunka u debljim kriškama #d$igernja'a u komadu +a dno šerpe stavite kožice od slanine.250 g suve slanine .2 glavice crnog luka . "lužiti toplo u& vruću po'a!u.1 kisela pavlaka . %ecite u pećnici ? minuta. +a ulju propržite 'lavicu luka i dodajte oce*en kupus sa slaninom.* jaja . %rodinstajte. %ecite poklopljeno u pećnici # sata na ##$ :.300 g mlevenog svinjskog mesa .2 dcl belog vina .so i biber po ukusu "kuvajte u vodi kiseo kupus sa slaninom iseckanom na kocke.10 svinjskih krmenadli .4 ko$ice od slanine .Kolo. red kupusa.vinom i bujonom.-do&'o stavite dru'u polovinu kupusa. Kobasice isecite na kolutove.

T#l#.Uvijte u rolne i &aka!ite !a!kalicom. Pla$a (raka * tele&ih narezaka .biber .dodajte vino i supu.2 jajeta .*0 g izrendisanog parmezana . peršunom.100 g mrvica od hleba .(obro utapkajte duple nareske.%oklopite sa preostalim narescima. I&vadite rolne i u sos umešajte maslac.%reko lista šunke svaku šniclu namažite ovom masom. %ropržite rolne na maslacu. ra&mućeno jaje i na kraju u mrvice.4 kašike maslaca .so . +a svaki dru'i stavite po list šunke i list sira.(instajte minuta. &atim u jaja i na kraju u mrvice.# roln# sa .uvaljajte u brašno.4 lista šunke ."tavite odo&'o list žal9ije. 1$$ .so i biber po ukusu .1alijte rolne.I&mešajte sa žumancetom.parme&anom i &a!inite.Uvaljajte ih prvo u brašno.100 g tele&eg pe'enja .2 dcl bistre tele&e supe @nicle istucite.al/!%o600 g tele&ih šnicli .* listova šunke . %oželjno je da budu jednako' oblika.4 lista sira trapista . "lužite ih u toploj posudi. %ore*ajte ih na &a'rejanu !iniju i ukrasite kriškama limuna.U mikseru isitnite teleće pe!enje 3koje je ostalo4.50 g brašna .100 g mrvica .+a svaku šniclu stavite list šunke. posolite i poboberite.1 kašika sockanog peršuna .50 g brašna .posolite i pobiberite po ukusu.2 dcl ulja "vinjske krmenadle i&lupajte.4 kriške limuna .1 dcl belog vina .%ržite ih u dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.Po3o$an# s$!n%sk# kr-#nadl# 6 svinjskih krmenadli .16 listova $al+ije .1 $umance .100 g ulja .so i biber po ukusu +areske i&lupajte.2 jajeta . %ržite na dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.

1$1 ."lužite toplo.

7arlk! nar#sc!
4 gove a ili tele&a nareska - 100 g slanine - 3 glavice crnog luka - 2 lovorova lista - 4 kašike limuna - 10 zrna bibera - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - so po ukusu +areske posolite, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i ostavite da odstoji. 1a to vreme na ulju ispržite iseckan crni luk."laninu isecite na re&ance.U vatrostalnu posudu pore*ajte meso,luk i odo&'o slaninu,nekoliko &rna bibera i lovorov list.%relijte belim vinom. Kuvajte na umerenoj vatri.

Nar#sc! sa %a%!-a
6 tele&ih ili june&ih narezaka - 100 g maslaca - 200 g kisele pavlake - 100 g mrvica od hleba - 4 jajeta - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite,posolite nareske.Uvaljajte u mrvice. U vatrostalnu posudu stavite maslac,pore*ajte nareske, &alijte jajima i pavlakom. %ecite u pećnici ? minuta. "lužite toplo.

Go$#2! nar#sc! u parada%'u
1 kg gove ih narezaka - 20 g sen+a - 1dcl ulja- 1%2 l kuvanog sosa od paradajza - 2 glavice crnog luka - 1 veza peršuna 30 g brašna - kašika za'ina od sušenog povr&a - so i biber po ukusu =ove*e nareske i&lupajte, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i posolite. "vaki nare&ak namažite sen9om i uvaljajte u brašno. %ore*ajte u vatrostalnu posudu, pospite sitno se!enim crnim lukom, peršunom i biberom.1a'rejanim uljem prelijte nareske.(odajte paradaj& 6 sos.

1$#

%ecite u pećnici na umerenoj toploti dok naresci ne omekšaju. "lužite toplo.

1$5

Rola( od s$!n%skog -#sa
1 kg svinjskog mesa !od buta" - 1 kašika od sušenog povr&a - 2 kašike sen+a - 50 g maslaca - 100g praziluka - 100 g suve slanine - 100 g pile&e d$igerice - 100 g pe'uraka - 100g pirin'a - 2 jajeta - 100g ka'kavalja - 1 veza peršuna - 1 dcl ulja - so - biber "vinjsko meso ra&režite u&duž i napravite veliki nare&ak. I&lupajte 'a, namažite &a!inom od sušeno' povrća, sen9om i pobiberite. %irina! prokuvajte u vodi 3al dente4.I&dinstajte na maslacu pra&iluk,slaninu,pileću dži'ericu,pe!urke i peršun.%rohladite. (odajte pirina!,jaja,i&ribani ka!kavalj,biber i so. (obro &amesite masu. )asom premažite šniclu i uvijte u !vrst pove&ani rolat.%ropržite na ulju.1atim pecite u pećnici 3 minuta na ##$ : povremeno prelivajući. "ecite na režnjeve. "lužite toplo ili hladno.

B#&k! nar#'ak 5po3o$an! (#l#,! nar#'ak6
4 tele&a nareska - 50 g mrvica od hleba - 1 dcl ulja - 2 jajeta - 2 kašike brašna - 4 kašike limuna - so i biber po ukusu .eleće nareske o!istite,i&lupajte,posolite,uvaljajte u brašno, &atim u ra&mućena jaja i na kraju u mrvice. %ržite ih na &a'rejanom ulju 3 minuta sa svake strane,dok ne porumene.+areske pore*ajte na &a'rejanu !iniju. +a svaki nare&ak stavite po krišku limuna.

1$.

Pa)(!cada
1 kg june&eg mesa - 100 g slanine - 2 glavice crnog luka - 4 ve&e šargarepe - 1 celer - 3 paštrnaka - 4 komada 6elatija !oljušten paradajz" - lovorov list - 3 lista bosiljka - 2 karan+ili&a - malo morskog oraš'i&a - 2 dcl crnog vina - 1 kaši'ica še&era - so i biber po ukusu Cuneće meso išpikujte slaninom i prepecite sa svih strana. Kada je meso pe!eno i&vadite 'a.+a isto ulje stavite iseckan crni luk, na kolutove ise!enu šar'arepu, celer, oljuštene paradaj&e 3pelatije4, lovorov list, bosiljak,karan9ilić, nastru'an morski oraš!ić, crno vino, šećer, so i biber. %rodinstajte.Vratite meso, nastavite da dinstate još oko 3 sata. Kada je 'otovo, i&vadite meso, a svu &elen propasirajte. %relijte. "lužite toplo.

P!kan(na ro' ra(na
1kg gove eg mesa !rozbratna" - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina 1 dcl konjaka - 200 g kisele pavlake - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - pola tube pirea od paradajza - 1 kašika sen+a - 2 kriške hleba - 1 kašika parmezana - so i biber po ukusu "tavite u ekspres lonac ulje i hleb.)eso dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća,sen9om, biberom i položite na hleb. Umutite kiselu pavlaku,paradaj& pire i parme&an. -vim prelivom &alijte meso.(odajte vino i konjak. (instajte u loncu ?$ minuta na tihoj vatri.

1$/

Ra-s(#k u

! #ru

1#5 kg ramsteka ucelo - za'in od sušenog povr&a - krupni crni#beli# zeleni #i kajenski biber - ulje -!istite ramstek od žilica.(obro utrljajte sa obe strana sve vrste bibera i &a!in od sušeno' povrća.-stavite da stoji ? sata.1a'rejte ulje u ti'anju i prepržite ramstek sa svake strane po minut. 1atim 'a stavite u du'uljastu posudu,&alijte 'a uljem u kome ste 'a propržili i sokom marinata.U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ##$ : da ostane krvav."ecite na tanke kriške. "lužite toplo ili hladno.

Oso

uko

2 tele&e kolenice - 100 g maslaca - 2 kašike kapra - 1 limun 20 g bibera!zeleni u zrnu" - 1%2 bujona - 2 dcl belog vina - 1 dcl ulja - 1 veza peršuna - 200 g kosele pavlake .eleće kolenice prepilite na komade debljine ? cm i stavite na vrelo ulje da se peku, okrećući ih na svaku stranu.-do&'o na srž stavite po komad maslaca.%onovo okrenite i ponovite postupak.Kada meso porumeni, dodate vino,bujon, biber,kapar i sok od limuna. %oklopite i dinstajte na tihoj vatri # sata. Kada je meso 'otovo,pažljivo 'a i&vadite na !iniju &a služenje, prelijte sokom od dinstanja u koji ste predhodno umutili kiselu pavlaku.%ospite iseckanim peršunom. "lužite toplo.

1$7

4u%#$! (#l#,! ko(l#(!
600 g tele&ih kotleta - 50 g mrvica od hleba - 6 lista pršute 250 g sira gorgonzole - 250 g pe'uraka !šampinjona" - 1 dcl ulja - 3 $umanceta - so i biber po ukusu .eleće kotlete i&lupajte posolite i pobiberite.Uvaljajte u ra&mućena žumanca &atim u mrvice od hleba i pržite na ulju. +a svaki kotlet stavite po list pršute, nekoliko režnjeva 'or'on&ole i nekoliko pe!uraka. .ako spremljene odreske pažljivo pore*ajte u vatrostalnu !iniju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "lužite toplo.

Manas(!rsk! nar#sc! sa oras!-a
6 tele&ih narezaka - 2 jajeta - 200 g brašna - 100 g oraha 100 g badema - 3 dcl ulja - so i biber po ukusu - 2 kašike sen+a "vki nare&ak posolite i pobiberite.+amažite sen9om. Uvaljajte u brašno, pa u umućena jaja i u mlevenu mešavinu oraha i badema. %ržite na vrelom ulju sa obe strane. "lužite tople.

1$2

M!)#$! s k!s#lo- pa$lako6 june'ih narezaka - 150 g pirin'a - 100 g suve slanine - 2 jajeta - 1 veza peršuna - 1 kašika sen+a - 200 g kisele pavlake - 1 dcl ulja - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite i posolite svaki nare&ak.+amažite s jedne strane sen9om. %rethodno i&dinstajte pirina! i pomešajte 'a sa sitno se!enom suvom slaninom,jajima, seckanim peršunom. -vu masu stavite preko svako' nareska, urolajte i &adenite !a!kalicom da se prilikom dinstanja ne rastvori. %ropržite na vrelom ulju."manjite toplotu.(instajte #$ minuta dok meso ne omekša.%relijte umućenom kiselom pavlakom. "lušite toplo.

Nar#sc! na r!-sk! na&!n
6 tele&ih narezaka - 6 listova pršute - 50 g maslaca - 50 g brašna - 1 dcl belog vina - 6 listova $al+ije - so i biber po ukusu "vaki nare&ak posolite i pobiberite. +a svaki stavite pršutu i žal9iju.Urolajte, uvaljajte u brašno i u!vrstite !a!kalicom da vam se prilikom prženja ne rastvori. %ržite ih na maslacu.5esto ih okrećite dok ne porumene. +areske i&vadite na !iniju &a služenje, a u preostali sos od maslaca dodajte brašno, vino, so i biber. Kada sos proklju!a,prelijte nareske. "lužite odmah.

1$8

%ecite u pećnici na umerenoj temperaturi ?$ minuta. +a svaki nare&ak stavite list šunke.Uprethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta na ##$ c .250 g suve slanine . -statak slanine iseckajte na štapiće i probodite u veknu.2 paradajza .1 kašika maslaca .biberom i solju. "lužite toplo.(obro &amesite i masu rastanjite.4 kriške tvrdog sira "vinjetinu isecite na ? deblja nare&ka.so i biber po ukusu )leveno meso i&mešajte sa 1$$ ' sitno seckane slanine.Val!'#rsk! nar#'ak sa s!ro650 g svinjskog steka . %eršunom. 1$9 .5 jaja .U sredinu stavite 3 tvrdo kuvana jajeta.# koluta paradaj&a i krišku sira.-blikujte veknu.1 veza peršuna .so .n! '#c 3%4 june&eg mesa .4 lista barene šunke .1a!inite i malo &apecite 3krvavo4 na maslacu.200 g kisele pavlake .%ore*ajte u vatrostalnu posudu. 4a. # jajeta.biber .

&alijte pavlakom i prelijte mrvicama proprženim na maslacu.Upakujte 9ile. seckan peršun.so i biber po ukusu I&dubite kupus.-blikujte veknu. Umesite mleveno meso.Vok!%#$ /ol# 1 kg mlevenog june&eg mesa . "lužite toplo. -hladite.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a . ise!enu na koske slaninu i sir.(obro &amesite mleveno meso. kaprom i 1 jajetom.1 paket lisnatog testa .150 g tvrdog sira .%remažite 'a žumancetom.so i isitnjen peršun.50 g slanine . "lužite toplo.biber.1 veza peršuna . # jajeta. I&dinstajte po!urke i&mešajte sa sitno se!enim krastavcima.* jaja . Krajeve vežite &a varja!u i &aka!ite na ivicu lonca. U lonac od litara sipajte 3 litra vode da proklju!a sa kockama supe. Iscedite 'a u !iniju.&a!in od sušeno' povrća.50 g maslaca . Kuvajte 1 sat i ? minuta.2 kisela krastavca .%o sredini stavite ? tvrdo kuvana jajeta. )asu istanjite kao po'a!u.150 g suve slanine .-hladite.so biber .1 kašika maslaca I&dinstajte seckane šampinjone na maslacu.1%2 kg mlevenog june&eg mesa .200 g kisele pavlake 100 g mrvica od hleba .pirina!. pore*ajte probarenu i u&duž prepolovljenu šar'arepu. 11$ .1 jaje .3 kocke supe . Istanjite lisnato testo.1 veza peršuna .100 g pirin'a .1 kašika kapra . -vom nasom napunite kupus.premažite 'a sa masom od pe!uraka i po sredini stavite veknu od mesa. Pun%#n kupus 1 glavica sve$eg slatkog kupusa . sitno seckanu slaninu.3 šargarepe 200 g šanpinjona . %ecite ? minuta na ##$ c . biber. U klju!alu vodu spustite kupus uvijen u 'a&u. jaje. so.1apecite je u pećnici 1$ minuta.

1%2 kg mlevenog mesa . 1 jajeta.Vaditi kašikom manje uštipke i pržiti na ulju. spustite u klju!alu vodu.litvu dobro operite i poparite vrelom vodom. 111 .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .4 jajeta . solju i biberom.1avijte testo kao štrudlu.%reko mesa pore*ajte 3 tvrdo kuvana jajeta. &atim dodajte smesu od mesa i dru'u polovinu blitve. krajeve vežite koncem.biber.so . sitno seckanu slaninu. Ku$ana p!(a s -#so1%2 kg mlevene junetine . "lužite tople ili hladne.Ras(r#s#na sar-a od l!($# 1%2 kg blitve . seckan peršun."ve to pokrite tanjirom 3koji može da u*e u posudu4."tavljati u posudu obloženu papirnom salvetom da upije masnoću.1 veza peršuna .200 g ka'kavalja .%oklopac stavite u vrelu pećnicu ?$ minuta.te polovinu stavite u posudu.1%2 kg brašna . "lužite toplo u& kiselo mleko. Kuvajte #$ minuta.3 kašike brašna .3 jajeta 3 kašike ulja . +a testo rasporedite meso koje ste prethodno prodinstali sa &a!inom od sušeno' povrća.1 dcl ulja . Tor!nsk! u)(!pc! od -#sa 300 g june&eg mlevenog mesa .7a&vucite ju9ku kao &a re&ance. pirina! i posolite po ukusu.so i biber po ukusu 1amesite testo od brašna.50 g slanine .ulje za pr$enje "ve sastojke dobro umutiti mikserom. stavite u !istu krpu.prelijte sa 10# l vode u koju ste prethodno rastopili # kocke supe.so po ukusu %ropržite na vrelom ulju mleveno meso. .30 g pirin'a .0#6 dcl vode .2 kocke supe .vode i soli.1%2 kaši'ice praška za pecivo prstohvat praška crnog luka .

pore*ajte pljoštimice.Isecite na par!ad. "lužite toplo. 11# . pospite stru'anim ka!kavaljem.

sitno seckan krastavac.300 g mlevenog june&eg mesa .1 dcl mleka .so i biber po ukusu Kupus isitnite.1 kašika sen+a .sen9.meso.so.2 glavice crnog luka . polovinu mesa.sok od limuna.propržite na ulju sa 'lavicom luka i sitno se!enom slaninom. %osebno propržite na ulju 'lavicu luka.%onovite postupak i &avršite sa kupusom.200 g kisele pavlake . "ve dobro i&mešajte. konjak.1 kiseli krastavac .100 g slanine .12 veze peršuna . -hladite i dodajte 1 jaje.ulje.0#5 dcl konjaka %resno meso od bi9teka prethodno sastružite nožem.0#5 dcl ulja . Musaka od k!s#log kupusa 2 kg kiselog kupusa . %ecite u pećnici 1 sat na ##$ c.biber.Ta(arsk! !/(#k 3%4 bi+teka .1 dcl ulja .10 g aleve paprike .50 g ajvara 1 $umance . U vatrostalni sud pore*ajte trećinu proprženo' kupusa. kapar.1 glavica crnog luka . )usaku prelijte s umućenom kiselom pavlakom.3 jajeta .alevu papriku.(odajte žumance.sok od 1 limuna .ajvar. 115 .so i biber po ukusu . "lužite sa prepe!enim hlebom i maslom.1 kašika kapra .jajima i mlekom.300 g mlevenog svinjskog mesa . so i biber.

1 dcl ulja .kiselu i slatku pavlaku.)apunite ih dinstovanim mesom.200 g kisele pavlake . %o tome pospite ostatke od i&dubljeno' povrća.3 srednja krompira .2 dcl slatke pavlake .12 listova blitve .-d poparenih listova blitve napravite male sarme. 11.Umutite jaja.1 kašika ulja .tikvice i plavi patlidžan. pobiberite i &alijte pripremljen kupus.1 veza peršuna .3 manja plava patlid$ana .meso i odo&'o dru'u polovinu kupusa.3 jajeta .so .krompir. "lužite toplo u& kiselo mleko.Gr&k! kupus 1 kg kiselog kupusa ribanca .6 manjih tikvica . pirin!em i &a!inom od sušeno' povrća.so i biber po ukusu )eso i&dinstajte sa slaninom.biber I&dinstajte kupus na ulju i isitnjenoj slanini.200 g suve slanine . U šerpu stavite pola kupusa.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .50 g pirin'a ."ve pore*ajte u vatrostalnu posudu. -!istite i i&dubite paprike. Pun%#na a)(a 1%2 kg mlevenog mesa !june&eg" .%osebno i&dinstajte meso.100 g suve slanine . &alijte uljem i pecite u pećnici ? minuta na #$$ c .1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a .3 babure . "lužite toplo. +alijte vodom da o're&ne.paradaj&. &a!in od sušeno' povrća i isitnjen peršun.400 g mlevenog june&eg mesa .3 srednja paradajza . U prethodno &a'rejanoj rerni pecite otklopljeno 1 sat na ##$ c . .

4 paradajza . dodajte sredinu od patlidžana.3 jajeta .jaje i seckan peršun. ohladite i i&vadite kaši!icom sredinu.Musaka od kro-p!ra 250 g mlevenog june&eg mesa .mleka i jaja. "ve prelijte &a'rejanim uljem i mešavinom pavlake.1 glavica crnog luka .oljuštene parakajte. 11/ . 7a&mutite jaja.oljuštite i isecite na kolutove. %ecite u pećnici $ minuta na # $ c.solju i biberom.-cedite. kiselu pavlaku i mleko. Pun%#n pla$! pa(l!d. &atim meso i opet krompir.50 g maslaca . I&dinstajte meso sa seckanim crnim lukom.300 g mlevenog june&eg mesa . mrvice hleba.1 dcl ulja .1 kašika mrvica od hleba . %ecite na umerenoj toploti ? minuta. I&dinstajte meso sa seckanim lukom.so i biber po ukusu Krompir skuvajte. stavite polovinu krompira.2 dcl mleka .1 kg krompira . Vatrostalni sud namažlite uljem. I&mešajte.1 veza peršuna .%ropržite na &a'rejanom ulju.1 jaje +eoljuštene patlidžane rasecite u&duž na pola.250 g mlevenog svinjskog mesa .an 3 plava patlid$ana .200g kisele pavlake .

:u/(# u #)a-#l sosu 300g mlevenog june&eg mesa .1 glavica crnog luka . %ravite valjuške 3dobro je tom prilikom ruke posuti bršnom4.Musaka od pla$og pa(l!d.1 dcl mleka .biber.nama&anu maslinovim uljem. %ravite male ku'lice.so )leveno meso posolite. pospite parme&anom i bosiljkom i prekrijte dinstovanim mlevenim mesom.so po ukusu . iseckan crni luk. 117 .so i biber dobro &amesite.poboberite. prelijte bešamel sosom. -vaj postupak ponavljajte koliko imate materijala.4 jajeta .0#5 dcl ulja . pospite parme&anom i stavite u toplu pećnicu da se &apeku #$ minuta. %ecite u pećnici 3$ minuta na # $o:.ana 1kg plavog patlid$ana . "lužite kao predjelo.%ecite na toplom ulju sa svih strana. seckan peršun.jaje.350g mlevenog june&eg mesa 1 dcl ulja .3 kašike kiselog mleka .stavite jaje i dobro i&mesite. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.ulje.1 veza peršuna .4 dcl sosa od paradajza .%osolite ih i pore*ajte u vatrostalnu posudu.%relijte ih jednim delom sosa.4 dcl bešamel sosa )leveno meso.1 jaje .1 ki+la .-l#ko1%2 kg june&eg mlevenog mesa .50 g parmezana . ki9lu natopljenu u mleku pa dobro oce*enu. Val%u)c! sa k!s#l!.0#5 dcl maslinovog ulja . propržite na vrelom ulju s obe strane.2 kaši'ice natrunjenog suvog bosiljka .50g parmezana !nastruganog" .so i biber po ukusu .biber po ukusu %atlidžan isecite na kolutove.

Valjuške prepržite na vrelom ulju dok ne porumene. "lužite toplo. 112 . koje ste prethodno stavili u vatrostalnu !iniju i &apecite u pećnici. U šolju sa kiselim mlekom umutite jaja i prelijte preko valjušaka.

biber . "lužite tanko se!eno kao predjelo. +a vrh posude stavite mekoliko listova lovora.1%2 kg svinjskog mesa .2 dcl kisele pavlake .kimon . pirina!. na umerenu temperaturu da se pe!e oko sati.6o ukusu. &a!in od sušeno' povrća.soli po ukusu %ropržite na ulju sitno seckan crni luk. &atim red sarme. )asu sameljite dva puta na mašini &a mlevenje mesa. "tavite u pećnici. -vaj recept je star više od jedno' veka. U o!išćene listove kupusa &avite male sarme. -stavite u hladnjaku da prenoći. ra&mućenu kiselu pavlaku. nalijte vodom i poklopite. )ože i na roštilju ili u kaj'ani.200 g suve slanine .Ta)(!na sar-a 2#5 kg kiselog kupusa .+a dno posude prvo stavite sitno seckan kupus.1%4 svinjskog mesa . desetak &rna bibera.4 lista lovora 1 veza peršuna .D(žepoveD sušite na promaji 3 tavanu4 3 nedelje.200 g crnog luka . alevu papriku i sitno seckanu slaninu. jaja.1%4 june&eg mesa .1 kašika aleve paprike . red seckane kobasice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .uk 1%2 kg ov'ijeg mesa . dodajte mleveno meso.so . red mleveno' mesa i tako redom dok imate materijala. 118 .*0 g pirin'a .1%2 kg june&eg mesa . "utradan napunite šivene DdžepoveD od !isto' belo' platna.3 jajeta .%resujte daskom do debljine # cm.najkvirc .2 dcl ulja .200 g suve kobasice . Andalosk! sud.ponovo red sarme. %oto!e i& ju'iuste!no' Kavka&a i Enadolije.biber.tucana paprika tucan kim )eso sitno isecite i pomešajte sa svim &a!inima. so .

seckan peršun i pobiberite.2 zemi'ke 20 g mrvica od hleba .Kada je mo&ak 'otov na kraju 'a posolite. so i biber. operite i i&režite na krupnije par!iće.2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 veze peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Kuvajte ? minuta.4 jajeta . "lužite 'a sa tankim kolutovima limuna. %osolite i pobiberite po ukusu. %ropasitajte i dodajte umućen maslac i &emi!ke prethodno natopljene u mleku. D!ns(o$an -o'ak 500 g tele&eg mozga . umućena jaja i u mrvice. Mo'ak na 3olanlsk! na&!n 500 g tele&eg mozga .%ospite 'a &a!inom od sušeno' povrća.1 limun )o&ak operite i o!istite. 119 .pospite mrvicama i i&lijte masu u kalup. %ržite 'a na vrelom ulju.50 g brašna .1#5 dcl ullja/ )o&ak o!istite. Kalup &a pudin' namažite maslacem.0#5 dcl mleka .soli po ukusu .2 jajeta .so i biber po ukusu )o&ak o!istite. "lužite toplo.pospite &a!in od sušeno' povrća.50 g mrvica od hleba .Po3o$an! -o'ak 500 g tele&eg mozga . (odajte ? žumanca i ulupani sne' od ? belanca.100g maslaca . "ve dobro i&mešajte. "tavite mo&ak u toplo ulje.so i biber po ukusu . "lužite toplo. "lužite toplo. (instajte #$ minuta.operite i prosušite.bibera po ukusu !treba više bibera" . U većim komadima uvaljajte 'a u brašno.

skinite kožicu i odsecite krajeve.1 glavica crnog luka 3 kocke supe .1 veza peršuna . dolijte vode da o're&ne i dodajte kocku supe. red na kolutove se!enih tvrdo kuvanih jaja. kiselu pavlaku.100 g kobasice .-vom smesom namažete sa obe strane svaki list je&ika. %reostalu sredinu je&ika sameljite na mašini &a meso sa 'lavicom luka. &a!in od sušeno' povrća i biber.50 g slanine .100 gkisele pavlake .1 kocka supe .&emi!ku prethodno potopljenu u mleko i isce*enu.1 dcl mleka .2 jajeta . (odajte žumance.4 jajeta .1 veza peršuna .100 g mrvica od hleba .I&mešajte. Po3o$an %#'!k 1 gove i jezik .1 dcl ulja .so i biber po ukusu "kuvajte sa kockama supe. umućena jaja i mrvice.1%2 zemi'ke .biber po ukusu .Musaka od p!r!n&a ! ko as!ca 200g pirin'a . Vatrostalni sud namažite maslacem. -vu masu prepržite na ulju.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .30 g parmezana %ropržite pirina! na ulju.200 g kisele pavlake . U ohla*eni pirina! dodajte 1 celo jaje.100 g brašna .10 g maslaca .1 $umance . %ržite na vrelom ulju. -vako pripremljene listove je&ika uvaljajte u brašno. %ropržite slaninu i kobasice. %ecite ? minuta na temperaturi od #$$ c . Kad omekša. 1#$ . pa opet red pirin!a &atim red slanine i kobasice i &avršite sa pirin!em %ospite parme&anom i komadi!ima maslaca. %oslažite red prepremljeno' pirin!a. kiselu pavlaku.50 g ulja . sitno seckan peršunov list.

30 g parmezana .0#5 dcl ulja . na kolutove ise!ene viršle.Gro&anska ka%gana * jaja . dodajte paradaj&.150 g suve kobasice . "talno mešajte.sok od pola limuna . %osebno propržite isitnjenu slanunu.1 glavica crnog luka . 7e*ajte plave patlidžane.-barite.1 dcl soka od paradajza . (odajte iseckan crni luk.500 g viršli . so i kiselu pavlaku.biber. masu od viršli. Gr&k! 2u$#& 4 plava patlid$ana .4 babure . Krompir oljuštite i isecite na kockice.3 jajeta 20 g mrvica od hleba . "ve dobro i&mešajte.200 g kisele pavlake . 1#1 . Vatrostalni sud podmažite uljem i pospite mrvicama. sitno se!en i be& semena.150 g suve šunke . "lužite toplo.%rocedite.so i biber po ukusu %lave patlidžane operite i isecite na kockice. "ve dinstajte 1 minut. %relijte posoljenim i pošećerenim sokom od paradaj&a. šunku i kobasice. %ospite parne&anom.so po ukusu . (odajte propržene babure u prelijte dobro ulupanim jajima. +a kraju u&mešajte prethodno i&'nje!en sir. krompir. (odajte jaja. %onovite postupak. %ecite u pećnici ? minuta.500 g krompira . "lužite toplo u& po'a!u. %rocedite.3 paradajza 250 g ov'ijeg sira . Kada su jaja skoro pe!ena.1 dcl ulja . %repržite na ulju sitno seckan crni luk.3 glavice crnog luka .150 g suve slanine . -barite u vodi i soku od limuna. -do&'o pospite sitno seckan peršun i biber.biber po ukusu Isecite babure na kocke i propržite na ulju.

so i biber."laninu isitnite.slaninu.1%4 l slatke paprike . . # jajeta.(obro promešajte. propržite. %odvežete u male kobasice.-hladite i isitnite na kocke.šar'arepu. 1## .5 jaja . -vom masom nadevajte svinjska creva ali ne suviše tvrdo.@ar'arepu isitnite.1 veza peršuna .200g kisele pavlake .150g suve slanine .slatku neulupanu pavlaku i baren je&ik ise!en na kockice. @ar'arepu i pirina! posebno prokuvajte. -hladite ih.5 kašika za'ina od sušenog povr&a .400 g crnog luka .pakujte sa mesom i re*ajte u vatrostalnu posudu.1 svinjski jezik . &atim polako i&mešajte i&nutrice.1 kaši'ica bibera "alo isecite na kocke. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1 sat.2 dcl slatke pavlake . "agn%#.1dcl ulja .opite 'a i kada je napola otopljeno.3%5 l sve$e svinjske krvi . dodajte sitno seckan luk.a sar-!ca u -ara-!c! 1 ve'a jagnje&a maramica sa iznutricama .150g pirin'a .6 kaši'ica soli .+ajukusnije su pe!ene.so .dodajte i&nutrice i kratko prodinstajte.S(ras ur)k# kr$a$!c# #n#d!k(!nskog r#da 1 kg sve$eg svinjslog sala .1alijte sa prethodno umućenom kiselom i slatkom pavlakom i 3 jajeta.pirina!. peršun. "lužite toplo u& ov!ije kiselo mleko. %obiberite. Isecite maramicu u manje kvadrate. koji se prži dok ne postane mekan. U vrućij vodi 3koja ne klju!a4 poširajte #$ minuta kobasice. (odajte krv.4 šargarepe .biber "kuvajte ja'njeće i&nutrice u dosta vode i &a!inu od sušeno' povrća.

(ži'ericu. 1#5 .%oslažite ih u pleh i &alijte uljem.2 kašike za'ina od suvog povr&a . "lužite toplo u& sen9 ili sos od rena.200 g suve slanine .ek kada je specijalitet 'otov posolite po ukusu.0#5 dcl ulja . "lužite toplo. "vi debrecineri će se na krajevima rastvoriti.so ibiber po ukusu .1dcl ulja "vaki debreciner &asecite na krajevima u obliku krsta. "un#.2 veze peršuna . predhodno iseckanu na štapiće. 1alijte vinom i dinstajte #$ minuta.%ospite biberom i sitno seckanim peršunom. .!g#r!ca u $!nu 1kg june&e d$igerice . dodajte slanini i odmah pospite &a!inom od sušeno' povrća.2dcl belog vina Iseckajte slaninu na kocke i prepržite je na ulju. %ecite ih u pećnici #$ minuta.D# r#c!n#r na &#)k! 6 komada debrecinera . pa će i&'ledom pružati e9ektan oblik.a d.

."E4A OD .IVINSKOG MESA I DIV4"AČI 1#.

u jaje i na kraju u mrvice. Kada je piletina 'otova nemojte je stavljati u poklopljen sud. (odajte dži'ericu. U toku pe!enja nekoliko puta okrećite par!iće. 1aka!ite !a!kalicom da nadev ne ispadne. pobiberite i obložite 'a tankim listovima slanine.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . :elo pile spolja osolite.so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade. "ve dinstajte 1 minuta.2 jajeta .1 veza peršuna . %ecite poklopljeno u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.1 limun .so i biber po ukusu !krupnno mleven"/ Isitnite bupce i dinstajte ih na ulju minuta.Po3o$ano p!l# 1pile . pa je smanjite. Ukrasite tankim kolutovima limuna. so i dosta bibera. (odajte kiselu pavlaku. i $ ' sitno se!ene slanine.1 kašika ulja .2 jajeta . 1#/ .100 g suve slanine . Pun%#no p!l# 1 pile .150g mrvica hleba . I&mešajte piletinu. već odnah re*ajte na !iniju i& koje ćete služiti. &a!in od sušeno' povrća. jaja.3 dcl ulja .100 g kisele pavlake ."tavite u cediljku da se ocedi.seckan peršun.-hladite. U šerpi od # litra u'rejte ulje.150 g pile&e d$igerice .150 g pile&ih bubaca . "ve i&mešajte i nadevajte pile. %osolite i pobiberite.150 g brašna .50 g mrvica od hleba . mrvice. "vako par!e uvaljajte u brašno. %ecite najpre na jakoj toploti.

%osolite.so . )alo dinstajte. 1#7 . (odajte šampinjone i isitnjen peršun.epsiju obložite 9olijom i u'rejte ulje na jakoj toploti 1$ minuta. %ecite još 1 minuta. alevom paprikom.1 kaši'ica aleve paprike . %ecite u pećnici 3$ minuta.P!l# sa p#&urka-a ! par-#'ano1 pile . . I&dinstajte meso poprašeno lukom. pospite solju.ori'anom. (odajte slatku pavlaku.1 kaši'ica crnog luka u prahu . &alijte kiselom pavlakom i pospite parme&anom. "lužite toplo u& testo.1%4 kaši'ice origana .100g šampinjona .300 g pe'uraka !šampinjona" .# #lo -#so sa p#&urka-a 0#5 kg belog mesa . biberom.1 kaši'ica aleve paprike . @ampinjone iseckajte na tanke liske i i&dinstajte na maslacu. %ecite još1 minuta. -krenite komade pileta. P!l#.so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade.1#5 dcl ulja .biber -!istite meso od kostiju i kožice i iseckajte na re&ance. "lužite toplo.2 dcl slatke pavlake .epsiju i&vadite i& pećnice i složite pile sa kožicom nadole.100g kisele pavlake 150 g parmezana .1 veza peršuna . "ve prokuvajte 3 minuta. . biber i alevu papriku. (odajte iseckane pe!urke.1 kašika maslaca .pobiberite i pospite polovinom ori'ana i aleve paprike.

%ile isecite na komade pore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti.1dcl ulja .P!l# sa p#&urka-a 1 pile . Usok od pe!eno' pileta umešajte sok od paradaj&a i kiselu pavlaku.luk stru'an na rendetu. %e!urke isecite na deblje par!iće i i&dinstajte sa &a!inom od sušeno' povrća na ulju. %rokuvajte dva minita pa prelijte piletinu i pe!urke.biber i so. 7!pl%ona (a aka 2 mlada pileta .2 glavice crnog luka .1%2 kašikice sitnog duvana . pobiberite i dobro namažite cilo pile maslacem.so i biber po ukusu -perite posolite.2 kašikice krupno mlevenog bibera -perite piliće i isecite ih u&duž popola. Umešajte u limunov sok. U'rejte ne&amašćen pleh na jakoj toploti.150 g maslaca .(odajte so. 5im skinete sa vatre pospite malo duvana.500g pe'uraka !šampinjona" .sok od 4 limuna . -do&'o stavite dinstane pe!urke. 1#2 . biber i seckan peršun. "lužite odmah.1 veza peršuna 100 g kisele pavlake . %ecite 'a u dobro &a'rejanoj pećnici dok ne omekša i ne porumeni.2 kašike pirea od paradajza . %ecite svaku stranu po minuta.%iliće držite u ovom marinatu 3$ muinuta. "tavite piliće i poklopite teškim predmetom 3 k'4 da se polovine spljeskaju. "lužite toplo.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .

%oklopite meso prema sredini preko maslaca. dodajte bešamel. posolite i pobeberite. I&vadite piletinu.100 g brašna . (instajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša.100g maslaca .500 g pe'uraka ! šampinjona" .skinete meso sa koske.bla'o udarajući tu!kom. 7astanjite meso.100g kisele pavlake kaši'ica aleve paprike . (eo krilca. Kotlet uvaljajte u brašno. P!l# u kr#.1dcl konjaka . odakle je i&va*en 9ile. kiselu pavlaku i preostali konjak.1 veza peršuna .so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. i&mešajte sa alevom paprikom.so i biber po ukusu Kotlet se pravi od pileće' belo' mesa od 'rudu i malo' belo' bataka. +a sredinu mesa. "lužite toplo. mali batak.koji se i sam lako odvaja. -vim prelivom &alijte piletinu i služite odmah.1#5 dcl bešamel sosa . %e!urke dinstajte u pilećem soku.2 jajeta . 1#8 . stavite # ' maslaca umućeno' sa sitnim peršunom i oblikovano' kao u&dužni kroket. jaja i mrvice i pržite na toplom ulju.K!%#$lk! ko(l#(! belo meso od 2 pileta . (ržite je na toplom.2 dcl ulja . %olovimu pilećih 'rudi sa krilcima položite na spoljnu stranu.150 g maslaca . 1atim i&vadite i& sredine mesa mali 9ile.100 g mrvica od hleba . uspravite da stoji pod u'lom od A$ stepeni. &a koji će se meso i &alepiti. (odajte pe!urke i $. dcl konjaka.sosu 1pile . %osolite i pobiberite. %ropržitre na maslacu.

P!l# u l!-unu
1 pile od 1#5 kg - 2 limuna - so - biber- 1 limun za ukras - 2 kašike ulja - 1 kašika gustina - 1 dcl belog vina - 3 kašike maslaca - 2 veze peršuna - 1 glavica crnog luka -perite, osušite i &a!inite pile. 1alijte 'a uljem. -perite limune i oljuštite ih. /imunovu koru isecite na tanke re&ance. /imune iscedite a sok ostavite u manju posudu &a sos. %ile nadenite iseckanom limunovom korom i ve&om peršuna. "tavite 'a u posudu &a pe!enje, &alijte uljem, dodajte malo vode i 'lavicu luka. %obiberite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na ##$ c. "ok od limuna stavite na vatru da provri, dodajte vino i kuvajte < minuta. =ustin umutite u malo vode i dodajte sosu.%osolite i pobiberite,malo 'a prokuvajte. (odajte hladan maslac i seckan peršun. %ile istranžirajte na 1# komada &alijte sosom, ukrasite sa seckanom limunovom korom i& utrobe kao i kriškama limuna. "lužite toplo.

P!l# u ka%-aku
1 pile - 400g kajmaka - 3 dcl mleka - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - so i biber po ukusu %ile operite i nalijte vodom. %osolite 'a i kuvajte dok skoro ne odmekne. I&vadite pile, ostavite da se prohladi i isecite na komade. U'rejte mleko sa kajmakom, dodajte &a!in od sušeno' povrća. pobiberite i posolite. "pustite komade pileta i kuvajte dok ne omekša. "lužite toplo.

1#9

P!l#(!na u $olo$anu
1 paket sisnatog testa - 2 manja pileta - 2 kašike brašna 200 g maslaca - 1 l bistre supe - 1 veza peršuna - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 10 manjih glavica crnog luka - 4 $umanceta - 500 g kisele pavlake - sok od 1 limuna - so i biber po ukusu %iliće operite i isecite na komade. %osolite i poboberite. %repržite brašno na maslacu 3 da ostane svetlo4, spustite piletinu i pržite 1 minuta. +alijte supom, dodajte peršun, &a!in od sušeno' povrća i 'lavice luka 3 cele 'lavice predhodno poparite i ocedite4. %osolite i pobiberite. -stavite na tihoj vatri da kuva 3$ minuta. I&bacite peršun, umešajte žumanca i kiselu pavlaku. Ispecite volovan 3 recept br. <3 4 pre!nika 3$ cm.Ispunite 'a pile!im mesom i 'lavicama luka. 1alijte pripremljenim sosom. -dmah služite.

P!l#,#

#lo -#so sa

l!($o-

350 g pile&eg belog mesa - 600g blitve - so - biber - 1 kašika maldaca - 1 glavica crnog luka - 400 g paradajz 6elati !bez soka" - 1 kašika seckanog peršuna - 1 kaši'ica seckanog bosiljka - 2 jajeta - 150 g kisele pavlake - 150 g somborskog ili turijskog sira - 2 kašike ribanog parmezana - muskat aleva paprika - listovi maslaca ;litvu o!istite, operite, beli koren isecite u štapiće. %ola blitve 3list4 isecite u re&ance."ve skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite. )eso isecite u manje komadiće i propržite na maslacu. (odajte seckani luk i prodinstajte.%aradaj& isecite na !etvrtine,dodajte masu u prokuvajte.(odajte seckane &elene &a!ine.;litvu i &'otovljenu piletinu promešajte u posudu u koju ćete peći. I&mešajte jaja, kiselu pavlaku i somborski sir,promešajte sa blitvom i piletinom, pospite parme&an i stavite maslaca.

15$

c.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na ##$ "lužite toplo.

151

Mar!n!rano p!l# na .aru
1 pile - 2 dcl ulja - sok od 2 limuna - 2 kaši'ice krupno mlevenog bibera - so po ukusu %ile operite i isecite na komade.Ispendlujte meso, odnosno o!istite meso od kostiju. 7ukom oblikujte pileće nareske. Umutite ulje, limunov sok i biber.Komade pileta stavite u mešavunu ulja i limuna i posolite po ukusu.-stavite najmanje #? sata u hladnjaku. U'rejte ti'anj 3 najbolje te9lon4 na jakoj toploti be& masnoće. %ecite piletinu be& ulja. -dmah služite.

P!l# na /lor#(!nsk!
1 pile - 1 veza peršuna - sok od 1 limuna - 2 glavice crnog luka - 1 struk ruzmarina - 1 list lovora - 1 limun - 1#5 dcl ulja - 3 dcl testa za pala'inke !recept br 617" - so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.%osolite i pobiberite. Umešajte # kašike ulja, sok od limuna, seckan peršun, seckan ru&marin, seckan luk,lovorov list.-stavite piletinu u tom marinatu #? sata. Komade piletine uma!ite u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. "lužite u& tanke kolutove limuna.

15#

P!l# na gos(!on!&arsk!
2 pileta - 500 g pe'uraka !šampinjona" - 200 g maslaca 250 g mlevenog svinjskog mesa - 250 g suve slanine - 1%2 kaši'ice cimeta - 1%2 kaši'ice origana - 2 glavice crnog luka - 2 pile&e d$igerice - 1 veza peršuna - 2 jajeta - 1 dcl bistre supe - so i biber po ukusu %iliće operite, posolite i pobiberite. -dvojte drške od pe!uraka , sitno iseckajte.=lave pe!uraka isecite na !etvrtine i i&dinstajte na $ ' maslaca. "ameljite slaninu, dodajte meso, cimet, ori'ano, iseckan crni luk, pileću dži'ericu,drške od pe!uraka, iseckan peršun,jaja, so i biber."ve dobro i&mešajte i nadenite piliće. "ašijte ih koncem da nadev ne i&la&i. "tavite ih u vatrostalnu posudu i &alijte istopljenim preostalim maslacem. %ecite oko ? minuta na # $ c . (odajte propržene na maslacu 'lave od pe!uraka. =otove piliće i&vadite i isecite na komade. U preostali sok uspite supu i kuvajte dva minuta. +adev i pe!urke rasporedite ma*u komade piletine i &alijte ukuvanum sokom. "lužite toplo.

P!l#,! papr!ka) sa pr#l!$o1 pile - 5 glavica crnog luka - 1 kašika aleve paprike - 2 kašike ulja - 3 jajeta - 200g kisele pavlake - so i biber po ukusu I&dinstajte seckan luk na ulju. (odajte komade pileta, so i alevu papriku. (instajte poklopljeno 3$ minuta. (odajte malo vode, dalje dinstajte dok meso ne odmekne. Umutite 3 žumanceta, kiselu pavlaku i ulupan sne' od 3 belanceta."ipajte ne dinstovanu piletinu i pecite u pećnici dok ne porumeni. "lužite toplo.

155

P!l#,! /!l#! u sosu
0#5 kg belih pile&ih +ilea - 1#5 limun - 1 glavica crnog luka 100 g gorgonzole - 100 g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 1#5 supena -kašika brašna - 1 jaje - 1#5 dcl ulja 1#5 dcl pile&e bistre supe - miro ija - so - biber %ileće 9ilee istucajte i poprskajte sokom od limuna . /uk isitnite i pomešajte sa i&mrvljenim sirem, kašikom kisele pavlake i nastru'anom korom od limuna. 1a!inite solju, biberom i sokom od limuna . )eso posolite, pobiberite i polovinu svako' 9ilea namažite sirom. %oklopite dru'om polovonom i &aka!ite !a!kalicom. Uvaljajte u brašno i jaja. U dobro &a'rejanoj pećnici pecite da porumeni sa oba strane. Umutite supu sa slatkom pavlakom, ostatkom kisele pavlake, seckanom miro*ijom, biberom i sokom od limuna .Kratko prokuvajte. -vim sosom prelijte piletinu. "lužite toplo.

P!l#,! su$! pa&r!ka)
1 pile - 200 g crnog bibera - 1 paprika !babura" - 2 paradajza - 1%2 kaši'ice origana - 1%2 kaši'ice brašna - 1%2 kaši'ice aleve paprike - 1 dcl ulja - so i krupno mleven biber po ukusu (instajte seckan luk na ulju dok ne postane pro&iran. %ile operite i isecite na komade. "tavite piletinu na uprženi luk, dodajte papriku,oljuštene paradaj&e, ori'ano, biber i so. (instajte 1$ minuta. (odajte #dcl tople vode, alevu papriku i brašno. (instajte dok meso ne omekša. "lužite toplo.

15.

P!l# u pras#(u
2 pileta - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 2 kašike ulja 200 g suve slanine - so i biber po ukusu %iliće operite, dobro usolite, pobiberite, namažite &a!inom od sušeno' povrća i u utrobu od svako' pileta stavite po1$$ ' suve slanine se!ene na krupne komade. Kada pe!ete prase na ražnju, piliće stavite u preseću utrobu umesto pivske 9laše. Kada je prase pe!eno, i&vadite piliće i služite ih tople.

G! an!ca od r#'anaca sa p!l#(!no8esto za rezance !recept br 334" 6ile&i paprikaš sa prelivom ! recept 177" 150 g maslaca - 100 g kisele pavlake +apravite testo &a re&ance. 7a&vucite # ju9ke. Cednu ju9ku isecite na re&ance, a dru'u veli!ine pleha u kome ćete pe!i. +apravite paprikaš sa prelivom od 1 pileta. "kinite meso sa kostiju. )aslacem podmažite pleh, pa stavite koru od testa, "tavite nekoliko listova maslaca, &atim red re&anaca, red mesa, pa ponovite postupak dok budete imali materijala. -do&'o poslednji red treba da su re&anci, %reko re&anaca stavite listove maslaca i umućenu kiselu pavlaku. "tavite u pećnicu i pecite ? minuta na umerenoj toploti.

15/

<< .2 kašike seckanih oraha . debljoj alu6 9oliji položite liske pra&iluka prave!i kalup deblje kobasice i nadenite sa masom. %rocedite i ohladite.%osolite i pobiberite.2 kriške šunke . -hladite. %ecite u pećnici na # $ c 3$ minuta. %rvih 1 minuta pecite pod aluminijumskom 9olijom. 1amesite 'ušće testo &a pala!inke. "lužite toplo.a pa)(#(a sa k!n#sk!p#&urka-a 300 g belog pile&eg mesa . (obro upakujte sa svih strana. )alo ih prosušite i iseckajte na komade.100g maslaca .1atim &alijte umućenom kiselom pavlakom s biberom pa pecite otkriveno 1 minuta.so . %apriku i&blanširajte u slanoj vodi.1 crvena paprika .biber5 g kineske suve pe'urke .K$rgu)a 1pile . P!l#. -hladite i 1 dan ostavite u hladnjaku. U prethodno &a'rejanoj pećnici poširajte u vodenoj kadici 3$ minuta na 1B c.9:-. 157 .1 struk debljeg praziluka (obro rashla*enu i iseckanu piletinu ispirirajte sa pavlakom u mikseru. %ore*ajte komade piletine.1%2 l guš&eg testa za pala'inke . %e!urke potopite u vodu 3$ minuta. "lužite hladno. se!eno na kriške. %ra&iluk pažljivo rastavite na liske i prokuvajte u slanoj vodi. 1a!inite. U jakoj . %odmažite tepsiju i &alijte testom &a pala!inke 1 prst debljine. "ve sastojke3 osim pra&iluka4 dobro promešajte i &a!inite po ukusu.200 g kisele pavlake .so i biber po ukusu -perite i isecite na komade pile.400 g kisele pavlake .

žumanca. seckan peršun. dodajte meso.%ilav je 'otov kad ispari voda.1 kaši'ica kapra .!g#r!c# (r! $#ka s(ar 1paket lisnatog testa .5 jaja .2 kašike soja-sosa .100 g parmezana . (odajte ki9le prethodno u mleko potopljene i oce*ene. so i biber.1 veza peršuna .preklopite testo i odo&'o stavite ju9ku testa kao poklopac. 7astanjite testo. &rna &eleno' bibera. 1atim dodajte pileću dži'ericu. Sla(k! kola& od p!l#. %ecite u pećnici 3$ minuta. ucelo 'lavicu luka.3 $umanceta .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .10 zrna zelenog bibera!madagaskarskog". šećer.250 g badema . posolite i poboberite. kapar.# d. I&dinstajte piletinu na 1 kaši!ici ulja.P!la$ 1 pile . "lužite toplo u& parme&an i soja6sos."tavite nadev. "ve dobro i&mešajte.2 ki+le .2 dcl ulja . "tavite 'a u podma&an pleh.300 g pile&e d$igerice . posolite i pobiberite. "lužite toplo.2 kocke supe . U'rejte ostatak ulja. 1atim premažite žumancetom i pecite još 3$ minuta na umerenoj toploti.250 g pirin'a .2 dcl mleka .1 glavica crnog luka .250 g maslaca .jaja. ali da krajevi testa prela&e strane pleha.40 g še&era .so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. +alijte 10# l vruće vode. (odajte &a!in od sušeno' povrća. 152 . I&drobite kocke supe. (instajte na umerenoj toploti.so i biber po ukusu (obro umutite maslac sa sitno ise!enim i tu!enim bademima. propržite pirina!.

%osolite i pobiberite. Kada je meso omekšalo. P!%ano p!l# 1 pile . seckan peršun. 158 . vino i konjak.&a!in od sušeno' povrća. (odajte komade pileta i dinstajte #$ minuta.150 g suve slanine .1#5 dcl ulja .dodajte seckan peršun. vino.2 dcl belog vina . (odajte srca.0#5 dcl konjaka .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . kapar. "lužite toplo.kašika za'ina od sušenog povr&a . propržite sitno se!enu slaninu. ori'ano.so i krupno mleven biber po ukusu %ile operite. isecite na komade i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna .150 g suve slanine .1%2 kaši'ice origana . dodajte kiselu pavlaku umućenu sa biberom."ve i&mešajte i dinstajte 3$ minuta na umerenoj toploti.a srca 1 kg pile&ih srca .D!ns(o$ana p!l#. so i biber. "lužite toplo.1 dcl ulja .so i biber po ukusu -perite srca i prosušite.1 veza peršuna 2 dcl belog vina . %ropržite na tanke listove slaninu.1 kašika kapra . (instajte još1 minuta. U'rejte ulje.200 g kisele pavlake .

100 g brašna .250 g pe'uraka .-stavite kokošku da stoji dva sata u marinatu. Koko) u rod#(u 1 kokoška 2kg . (odajte lovor.3 šargarepe . (odajte seckan crni luk i šar'arepu. pobiberite. pospite &a!in od sušeno' povrća i &alijte konjakom.veza peršuna . (instajte 1$ minuta.P!%an! p#(ao 1 petao ! 2 kg" .6 dcl belog vina .4 paradajza . dodajte vino.1 struk ruzmarina . +a maslacu propržite seckane pe!urke i mladi crni luk sa karan9ilićem.so i biber po ukusu %etla operite.kolutove limuna i komade kokoške sa marinatom. isecite na komade i prosušite.1 glavica crnog luka .2 glavice crnog luka . %osolite. %ropržite na ulju sitno seckan luk. 159 .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . seckane masline i vino. "lužite toplo.1 dcl konjaka . seckan peršun. seckan peršun. %ropržite 'a na ulju dok ne porumeni. paradaj&. ru&marin.so i biber po ukusu -perite kokošku i isecite je na komade.2 lovorova lista .1 dcl ulja . "lužite toplo. ori'ano. 1alijte sa # dcl tople vode i dinstajte dok meso ne omekša. lovor.1 veza peršuna .1%2 limuna .2 karan+ili&a .1 dcl maslinovog ulja ."vaki komad uvaljajte u mešavinu brašna.100 g maslaca .20 crnih maslinki * strukova mladog crnog luka .Kuvajte posle klju!anja 1$ minuta.1 lovorov list .(odajte mesu i kuvajte još #$ minuta.1%2 kaši'ice origana . soli i bibera 3dosta bibera4.1 dcl belog vina biber u zrnu .

i mrvice.so i biber po ukusu -blikujte ćureće nareske srednje debljine. +astružite ka!kavalj. maslinke i ka!kavalja.100 g zelenih maslinki .2 dcl ulja . Umutite jaja. I&mešajte mrvice.so i biber po ukusu -d belo' ćureće' mesa isecite nareske.2 dcl ulja . "lužite u& kolutove limuna. "lužite tople. %ržite na vrućem ulju. %osolite i pobiberite.2 jajeta .ur#(!na 500 g belog mesa od grudi . jaja.100 g brašna . Uvaljajte u brašno.1 limun . 1. maslinke i ka!kavalj. na polovinu nareska postavite list pršute i list trapiista.100 g sira ka'kavalja . Istucite ih. prelijte ih limunovim sokom.100g brašna .:urka na par!sk! 600 g belog &ure&eg mesa od grudi .200 g sira trapista .3 jajeta .150 g pršute . %ržite na vrućem ulju dok ne porumene. Po3o$ana . (ru'om polovinom preklopite. Kada su naresci prženi.$ . posolite i pobiberite. )aslinke o!istite i iseckajte na sitne komadiće.*0 g mrvica od hleba . +areske uvaljajte u brašno jaje i mešavinu mrvica.1 limun .150 g mrvica od hleba .

so po potrebi Furku operite. 1. Ml!nc!0 -d brašna jajeta.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 celer . prosušute.2 kašike sen+a . Usolite je i pobiberite. nepravilne komade.4 dcl mleka .Furku pecite u pećnici na umerenoj toploti stalno je &alivajući sokom od pe!enja. Isecite slaninu na deblje komade i stavite je u utrobu. Ispe!ene mlince i&lomite na manje nepravilne komade i stavite u sok. celer.so i biber po ukusu mlinci: 1 kg brašna .kašika za'ina od sušenog povr&a .2 dcl ulja .1 jaje . Furku pecite u pećnici na##$ c stalno je &alivajući sokom. i paštrnak. U utrobu ćurke stavite o!išćenu šar'arepu. +apravite loptice od $ ' i ra&vucite ih u male ju9ke. %reko njih stavite komade ćurke i sve &alijte sokom od pe!enja. %otopite minuta u vruće mleko. (olivajte mlakom vodom po potrebi. "lužite toplo.mlake vode po potrebi .1 paštrnak .500g mlinaca krupnih . biberom i &a!inom od sušeno' povrća. -stavite 1 minuta da omeknu i da se natope. I&vadite ih i& mleka i stavite ih u !iniju i& koje ćete služiti. dok se ne prosuši. 1alijte sokom od pe!enja i služite toplo.3 šargarepe .2 dcl ulja .200 g suve slanine . utrljajte.so po potrebi . To !s(o sa-o -alo druk&!%# 1 &urka .1alijte je uljem. %e!enu ćurku i&vadite i& soka. "vakako pre pe!enja podlijte ćurku sa3 dcl vode.biber po potrebi -perite.mlake vode i soli &amesite polumeko testo kao &a re&ance.%ecite na u'rejanoj plotni sa jedne i dru'e strane.Utrljajte solju. I&lomite mlince na veće. Isecite ćurku i okolo rasporedite mlince. prosušite ćurku.:urka sa -l!nc!-a 1 'urka do 3 kg ."polja je namažite sen9om. &a!inom od sušeno' povrća i namažite uljem.1 .

"ve dinstajte još 1 sat.1 veza peršuna ."ve i&mešajte.2 jajeta .3 dcl bistre supe . seckan peršun. a ostatak ostavite da se služi u& nju. U utrobu stavite slaninu u kriškama.+adenite patku.so i biber po ukusu -perite i prosušite patku. -statak maslaca u komadima stavite pored nje u vatrostalnu posudu. U ulju i&dinstajte seckan crni luk. (obro je premažite uljem.200 g suve slanine . kiselu pavlaku.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .300 g rezanaca . kuvana re&anca.+amažite je maslacem. biberom i &a!inom od sušeno' povrća.1alijte sokom od pe!enja.100 g kisele pavlake .300 g maslinki . "lužite toplo. okolo stavite nadev i re&anca koji su ostali. Pa(ka sa r#'anc!-a 1 patka oko2#5 kg . Isecite patku na komade.(odajte jaja. sitno ise!enu dži'ericu.1 kg paradajza . "tavite je poklopljenu u pećnicu da se sa # dcl bistre supe dinsta 1 sat. biber.1 glavica crnog luka .2 dcl belog vina . "lužite toplo.1 kaši'ica aleve paprike .3 kašike $ivinske masti .# . Utrljajte so. (odajte iseckane maslinke. vino i ostatak supe. alevu papriku i &a!in od sušeno' povrća. so i biber. %o potrebi možete i duže dok meso ne omekša.1 veza peršuna . oljušten i ise!en paradaj&. %ecite patku 3 sata na ##$ c.so i biber po ukusu %atku dobro operite i prosušite.1 dcl konjaka .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . Utrljajte solju.250 g pe'uraka d$igerica# bubac# i srce od patke .200 g maslaca .Pa(ka N!soa' 1 patka do2#5 kg .useskan peršun. 1.2 dcl ulja . Isecite patku na komade i okolo 'arnirajte prilo'.bubac i srce. konjak.

isecite je na komade. U& pe!enu patku ovaj preliv služite posebno.1 kašika paradajz-pirea .ori'ano i maslac.5 .lovor.so i biber po ukusu U dubljoj vatrostalnoj posudi propržite isitjenu slaninu.150 g maslaca .dodajte dži'ericu.1 veza peršuna .1 dcl ulja .200g pa'ije d$igerice . vino i paradaj&6pire.1 list lovora .250 g pe'uraka .100g suve slanine . prelijte sosom i na kraju konjakom.dodajte so.5 dcl bistre supe .300g maslinki .1#5 dcl belog vina . okolo ukrasite maslinkama. Pa(ka sa p#&urka-a 1patka 2 kg .1 dcl vode 1 kaši'ica aleve paprike . -stavite u pećnici da se pe!e 3$ minuta na #$$ c.2 kašike brašna . "lužite toplo.1atim dodajte poparene maslinke i o!išćene od koštica.50 g maslaca . (odajte biber i kuvajte dok se sos ne &'usne. U preostalu masnoću dodajte brašno.kašika za'ina od sušenog povr&a so i biber po ukusu -perite i prosušite patku. paradaj&6pire i umutite sa supom.2 kašike brašna .4 glavice crnog luka . +a maslacu i&dinstajte luk.Pa(ka sa -asl!nka-a 1 patka 1#5 kg . "pustite osoljenu o pobiberenu patku i pržite je sa svih strana 1 minuta da porumeni. &a!in od sušeno' povrća i namažite uljem.2 kašike pirea od paradajza .pe!urke.utrljajte so. Kada je patka ispe!ena.1 dcl konjaka . dodajte seckan peršun. "pustite proprženu patku. &alijte dži'ericu i pe!urke. biber.%ecite patku još ?$ minuta. 1.biber.prstohvat origana . alevu papriku i kuvajte1 minuta na umerenoj toploti. Umutite vodu i brašno.%ecite u pećnici 3 sata na##$ c.I&vadite patku i držite je toplom.

1alijte 'a pacom. "osu dodajte limun ise!en na tanke 1. jabuku i luk.1 kašika od sušenog povr&a . U'rejte ulje. (odajte sirće.so i biber po ukusu =usku operite i utrljajte so.400 g tele&eg mesa .5 šargarepa . 1#c u lo$a&ko.2 lovorova lista .1 veza peršuna 3 glavice crnog luka .1 dcl vinskog sir&eta .1 jabuka . 1ašijte da ne ispadne nadev. mrvice. I&vadite meso.250 g kisele pavlake . šećer i napravite svetlu &apršku.2 dcl mleka . (odajte jaja.2 dcl belog vina . lovor.1 kaši'ica brašna .1 limun . Kada je meso odstojalo. )eso prekrijte &elenišem i kuvanom vodom.Pun%#na guska 1 guska do 2 kg . dodajte 1.3 kašike brašna . )eso isitnite u komade kakve želite da služite.prekrijte &elenišem i prelijte vodom i& paca.2 jajeta ./eti ostavite meso u pacu # dana."vaki dan prevrćite komade mesa. -hladite. dodajte brašno. a &imi ? dana.&emi!ke prethodno potopljene u mleku.biber i premažite je uljem.1 dcl ulja . dcl vode i pecite u pećnici 3$ minuta. &a!in od sušeno' povrća. . biber i so. paštrnak.1 glavica crnog luka .4 kašike mrvica od hleba . 1eleniš i vodu u kojoj se dinstalo meso propasirajte i dodajte &apršci stalno mešajući.1 kaši'ica še&era . crni luk. 1alijte je vinom i pecite još 1 sat. I&mešajte i nadevajte 'usku ovim nadevom.3 dcl ulja. 1eca o!istite i isecite na veće komade.so i biber po ukusu pac: 5 l vode .(instajte #$ minuta.. +a mašini &a meso sameljite teletinu.5 paštrnaka .2 zemi'ke . so i biber. "lužite toplo sa nadevom.stavite 'a na u'rejano ulje . peršun.sosu 1zec . "tavite 'usku u vatrostalnu !iniju.2 kašike soli U vodu stavite šar'arepu.1 kašikabibera u zrnu .Kuvajte dok &elen ne omekša.

/ . 1.kolutove. U& ovaj specijalitet služite krokete ili tirolske knedle. 1alijte kiselom pavlakom i služite odmah. Vratite meso i kuvajte 1$ minuta.

7 . U vatrostalni sud stavite meso.na'lo ih pržite sa svih strana da porumene. 1atim dodajte konjak. 1.1 glavica luka .3 glavice crnog luka .150 g suve slanine .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . +amažite sen9om i obožite meso tankim listovima slanine. biber. Umutite kiselu pavlaku sa hrenom i uspite u sok od 9a&ana.3 dcl ulja .so i biber krupno mleven po ukusu U vatrostalnoj posudi u kojoj ćete peći 9a&ane u'rejte maslac i na njemu dinstajte luk minuta.3 dcl bistre supe .300 g kisele pavlake .1#c p#&#n =e a i butovi od zeca . %rekrijte 9a&ane tankim listovima slanine i pecite u pećnici ? minuta na # $ c . so i biber.so i biber po ukusu -perite i presušite meso. supu. "lužite toplo. utrljajte so. Fa'an sa kon%ako2 +azana . &a!in od sušeno' povrća.100 g maslaca . %ecite još 1 minuta prelivajući sokom.1#5 dcl konjaka . &alijte uljem. "pustite osoljene i poboberene 9a&ane.100g hrena . "lužite toplo. dodajte # dcl vode i pecite u pećnici 1 sat i 3$ minuta na umerenoj toploti.2 kašike sen+a . 'lavicu luka.150 g suve slanine .

-barite pirina! u vodi. "tavite komade 9a&ana na toplu !iniju i &alijte i&dinstovanim pe!urkama i povrćem.so i krupno mleven biber po ukusu -perite i prosušite 9a&ana. (obro utrljajte so i biber. celer i ori'ano.1#5 dcl ulja . (odajte seckanu šar'arepu.300 g suve slanine .100 g kisele pavlake .1 celer .Fa'an pun%#n slan!no1 +azan .prstohvat origana ."ipajte ulje i 1 dcl vode.150 g pe'uraka .so i biber po ukusu Iseckajte slaninu i luk i propržite na ulju.0#5 dcl ulja .1 dcl bistre supe .2 .veza peršuna . (instajte minuta.1 šargarepa . &ašijte 'a da nadev ne i&a*e.100 g suve slanine . Umešajte 'a sa kiselom pavlakom. jajima i 1 $ ' slanine seckane na kockice. (odajte dosta bibera. (odajte 9a&ana ise!eno' na < komada. 1alijte supom i dodajte seckane pe!urke. Fa'an d!ns(o$an 1 +azan . 1. %ecite 9a&ana u pećnici 1 sat na ##$ c.-blepite 'a listovima preostale slanine.2 jajeta .1#5 dcl konjaka . "ipajte konjak i dinstajte ? minuta na umerenoj toploti.100 g pirin'a . +adevajte 9a&ana."tavite 9a&ana u vatrostalni sud 'rudima na dole.1 glavica crnog luka . "lužite toplo. %osolite i pobiberite.

1 dcl vode . %ecite # sata.1 crni luk .Fa'an sa p#&urka-a 2 +azana .so i biber po ukusu Kuvajte pac dok povrće ne omekša. Išpikujte srneći but slaninom. Vratite 9a&ane.200 g pe'uraka .8 .250 g ko$ica suve slanine pac: 1 l bistre supe .1 lovorov list .1 limun .1 šargarepa .1 bela repa . "lužite toplo. (odajte se!en limun u kolutovima. "vaki dan 'a okrećite.1%2 limuna .150 g maslaca . iseckan luk.3 glavice crnog luka .1 koren od peršuna . %ržite ih na maslacu 1$ minuta sa obe strane.2 dcl belog vina .so i biber krupno mleven po ukusu Isecite 9a&ane popola 3u&duž4. peršun.sok od 1 limuna . dodajte vino. %rocedite 'a i ispecite na maslacu okrećući 'a. sok od limuna.1 ve&a glavica crnog luka . posolite i pobiberite. 1.100 g maslaca .1 paštrnak . Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. %rivremeno ih i&vadite.! u( 1 srne&i but . (ržite 'a u pacu 3 dana.1 celer .1 dcl belog vina .10 zrna zelenog bibera . iseckan crni luk.-hladite. (odajte o!išćeno povrće. limun i kožice.1 lovorov list .1 veza peršuna .250 g suve slanine . No$ogod!)n%! /ra(#rsk! srn#. "talno 'a prelivajte sokom pd paca.1 šargarepa . pa na istom maslacu pržite pe!urke 1$ minuta. "lužite toplo u& tirolske knedle.

"os ne sme da bude suviše tamne boje. +a svaku krišku stavite kotlet.150 g maslaca . "lužite toplo. U sok sipajte sirće i kuvajte. so. "ecite meso u komade i prelijte 'a sosom.2 dcl sosa za divlja'! recept br/4*1" . pobiberite .16 krišaka hleba .a l#2a =e a od 1 srnda&a .Srn#. Srn#. stavite u vatrostalnu posudu i pecite na 1$$ ' maslaca u pećnici na # $ c. I&vadite meso.1#5 dcl vinskog sir&eta kašika za'ina od sušenog povr&a . 1.6 glavica crnog luka . sos &a divlja!. biber i $ ' maslaca.2 dcl sosa za divlja'!recept 4*1" .so i biber po ukusu Išpikujte slaniom o!išćena srneća le*a. "lužite odmah.200 g kisele pavlake .Kriške hleba propržite na maslacu i pobiberite.(odajte kiselu pavlaku. ostavite 'a na toplom.9 . %otrebno je da meso u sredini ostane malo krvavo. utrljajte &a!in od sušeno' povrća i dodajte 'lavicu luka.50 g maslaca .200g suve slanine . +a'lo pržite na ulju. %ecite dalje. 1alijte sosom &a divlja!.%re ne'o što meso sasvim omekne posolite 'a. %ore*ajte hleb na !iniju i& koje ćete služiti.! ko(l#(! 16 srne&ih kotleta od bubre$njaka .1 dcl ulja .so i biber po ukusu!krupno mleven" Kotlete posolite i dobro pobiberite.1 dcl ulja .

(odajte alevu papriku. posolite i kuvajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša.3 kašike sen+a . U'rejte ulje i prodinstajte sitno seckan luk.so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -dležalo srneće meso operite i prosušite. dodajte 'lavicu luka ucelo i pecite na umerenoj toploti 1 sat. %oklopljeno pržite 1$ minuta.Srn#. "lužite toplo u& testo. 1/$ . 1atim nalijte vode da o're&ne.1#5 dcl ulja . +amažite meso sa svih strana sen9om i obložite listovima slanine. "lužite toplo.so i biber krupno mleven po ukusu -dležano meso operite isecite na manje komade. "tavite 'a u vatrostalni sud.500 g crnog luka .2 dcl ulja .biber.# p#&#n%# 2 kg srne&eg mesa u komadu .2oo g suve slanine .! papr!ka) 1 kg srne&eg mesa !od buta i rebara" . Srn#. (obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća.1#5 dcl konjaka . "talno 'a &alivajte sokom. Kada je paprikaš 'otov.1 ve&a glavica crnog luka . so. biber i spustite meso. 1alijte 'a uljem. dodajte kajmak.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . "ipajte konjak i pecite dalje dok meso ne bude meko. %o potrebi dodajte vode.

"E4A BE1 MESA 1/1 .

so i biber.biber po ukusu U &a'rejano ulje stavite pirina! i 'lavicu luka ucelo.biber po ukusu -perite pirina! i obarite 'a u # litra supe 3voda i kocke supe4.P!r!na& sa par-#'ano400 g pirin'a . %obiberite i posolite.(dcl bistre supe . dodajte pe!urke. (odajte muškatno' oraš!ića.so po ukusu .biber po ukusu Iseckajte pe!urke na !etvrtine.prstohvat muškatnog oraš'i&a .so po ukusu .3 $umanseta .%ropržite. 7i&i6bi&i je 'otov kad ispari te!nost. +acedite limun kako bi &rna pirin!a ostala cela. (instajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. ori'ano. (odajte obareni 'rašak i nalijte supom. Kada su pe!urke 'otove. (odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća.150 g mladog graška !mo$i iz konzerve" . P!r!na& sa p#&urka-a 300 g pirin'a .so po ukusu .100 g maslaca . %obiberite i posolite.prltohvat origana .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . propržite pirina!.300g pe'urki !šampinjona" .2 kocke supe .100 g parmezana . R!'!* !'! 250 g pirin'a / 2 dcl ulja . "lužite odmah. umešajte kiselu pavlaku. dinstajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. 1/# . žumanca i parme&an.( dcl bistre supe . i&mešajte i nalijte supom. U'rejte # dcl ulja. (instajte ih na 1 dcl ulja.sok od 1%2 limuna . (obro umutite maslac. "lužite toplo u& soja sos.200 g kisele pavlake .1 veza peršuna .3 dcl ulja .1 glavica crnog luka . +a ovu masu sipajte vruć pirina! stalno mešajući.

1/5 . "lužite toplo.%irina! je 'otov kad ispari te!nost.

so po ukusu . 1/. prethodno &a'rejanu. slatku neulupanu papriku.100g maslaca .P!r!na& sa gorgon'olo400g pirin'a . predhodno u'rejanu.2 kocke supe .2 kašike sosa >or'ester . +a to dodajte oce*en topao pirina!.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna.(odajte slatku nelupanu pavlaku.150 g maslaca .100g pirea od paradajza .so po ukusu . . posolite i pobiberite. P!r!na& sa Vor&#s(#ro400g pirin'a .200g gorgonzole . "lužite odmah.Vor!ester. "ve i&mešajte.2 kocke supe . +a pari rastopite maslac i 'or'on&olu.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna.1#5 slatke paprike .3 kašike parmezana . +a pari istopite maslac. dodajte pire od paradaj&a.1#5 dcl slatke pavlake .sok od 1 limuna . %ospite parme&ana. so i biber.sok od 1 limuna . "lužite odmah. %olako i&mešajte. "ve i&mešajte i polako prelijte preko toplo' oce*eno' pirin!a.

1 veza peršuna .biber po ukusu -barite i sameljite spanać. %omešajte i nadevajte patlidžane. so.200 g belog hleba 100 g maslaca .100g pirin'a . -ljuštite paradaj&.(50 g paradajza . I&va*eno meso i&'nje!ite.a 300g spana&a . Pud!ng od spana. "lužite toplo. seckan peršun. Kuvajte na pari ? minuta. kiselu pavlaku. o!istite seme i isecite na kriške. B žumanca. %irina! skuvajte u vodi. polovinu paradaj&a. spanać. -stavite na stranu. (instajte 3$ minuta.50 g parmezana .100g mrvica hleba . so i biber. hleb prethodno natopljen u mleku i oce*en. %ržene patlidžane i&dubite.so po ukusu .250 g kisele pavlake .1%2 kašike še&era . dodajte paradaj&.an pun%#n p!r!n&o6 maljih plavih patlid$ana .Pla$! pa(l!d. "lužite toplo. &alijte ostatkom paradaj&a. biber i ulupani sne' od B belanaca.1 dcl ulja . prelijte 'a istopljenim maslacem i uprženim mrvicama. 1// . %ropržite seckani luk na maslacu.so po ukusu .biber po ukusu %atlidžane rasecite u&duž na pola. dodajte oce*en pirina!. pospite parme&ana i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ c.2 dcl mleka . Kad je pudin' 'otov. koju ste prethodno nama&ali maslacem i posuli mrvicama hleba.6 jaja . %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu podma&anu maslacem. Umutite $ ' maslaca. %olako sve i&mešajte i stavite u modlu &a pudin'.50 g maslaca 1 glavica crnog luka . propržite sa obe stuane na ulju. (odajte šećer.

1 dcl mleka . 1/7 .so po ukusu . "ve dobro i&mešajte.biber i ulupani sne' od ? belanca.150 g ka'kavalja . &alijte 'a sa $ ' istopljeno' maslaca i uprženim mrvicama. Kada je pudin' 'otov.4 jajeta .biber po ukusu "kuvajte krompir. so. Pud!ng od kro-p!ra sa s!ro400 g krompira .100 g šunke .150 g maslaca . "lužite toplo.100 g maslaca . Kuvajte na pari ?$ minuta. mrvice natopljene u mleku. Umutite 1$$ ' maslaca. Kuvajte na pari ?$ minuta.100g mrvica hleba 4 jajeta . seckanu šunku. oljuštite 'a i i&'nje!ite. "lužite toplo.*0 g mrvica od hleba .biber i sne' od ? belanceta.so po ukusu . G$ ' mrvica.(odajte iseckani kar9iol i sve i&mešajte.Pud!ng od kar/!ola 1 kar+iol .(odajte krompir.biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. so. ? žumanceta. Umutite <$ ' maslaca i ? žumanceta. -hladite 'a i iseckajte sitno. pospite mrvicama i sipajte masu. "ipajte u kalup &a pudin' podma&an i posut mrvicama. nastru'an sir. )odlu &a pudin' namažite maslacem.

+apravite sos bešamel. 1/2 . %resecite napola svaki krompir. "ipajte u kalup &a pudin' podma&an maslacem i posut mrvicama.so.so po ukusu -perite krompir. so. "vaki krompir posolite po ukusu.i biber.prstohvat origana .4 jajeta . mrvice natopljene u mleku. seckan peršun.2#5 dcl bešamel sosa !recept br/472" ."ve dobro i&mešajte.I&mešajte i pospite krastavce. Pol!c# 1kg krompira jednake veli'ine .1 veza peršuna .0#5 dcl ulja .biber po ukusu "kuvajte krompir.so po ukusu . "lužite odmah.biber po ukusu! krupno mleven" Iseckajte kisele krastavce na sitnije komade i stavite u &a'rejanu !iniju. -dmah služite. dodajte &a!in od sušeno' povrća. ori'ano.100 g maslaca .2 dcl kisele pavlake . pe!urke. ? žumanceta.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka . dodajte krompir.1 dcl mleka .so po ukusu . %obiberite.%ore*ajte u pleh da prese!eni deo bude 'ore. oljuštite 'a i i&'nje!ite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . pospite bosiljak. biber i ulupan sne' od ? belanceta. umutite kiselu pavlaku.*0 g mrvica hleba . %e!urke isecite na !etvrtine i i&dinstajte na ulju. Kuvajte ?$ minuta na pari.Pud!ng od kro-p!ra sa p#&urka-a 400 g krompira .250 g pe'uraka . K!c#l! kras(a$c! u #)a-#l*sosu 20 komada kiselih krastavaca . Umutite <$ ' maslaca.

-dmah služite u& punomasni sir i kajmak.%ecite u pećnici na umerenoj temperaturi 1 sat i 3$ minuta. 1/8 .

biber po ukusu -barite i isecite na kolutove krompir. so!ena na kolutove. %ostupak ponovite dok imate materijala. poboberite i odo&'o stavite slaninu ise!enu na listove. %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c.P#karsk! kro-p!r 2kg krompira . "lužite toplo.biber po ukusu -ljuštite i na kolutove isecite krompir. U vatrostalnu podma&anu posudu pore*ajte nai&meni!no krompir i jaja.1 dcl vode so po ukusu .1alijte umućenom pavlakom i vrelim uljem. Francusk! kro-p!r 1 kg krompira . -barite jaja. pospite ulje. 1/9 . "ipajte u pleh.300 g suve slanine .200 g kisele pavlake . Umutite pavlaku sa biberom.+alijte vodom. -do&'o stavite listove maslaca. U'rejte ulje. I&mešajte 'a sa solju.1#5 dcl ulja .50 g maslaca so po ukusu .5 jaja . "lužite toplo. %ecite u pećnici 1 sat na #$$c.

so po ukusu . procedite i rastavite na cvetove kar9iol.1%2 bešamel.so po ukusu .50 g maslaca . %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c."kuvajte jaja.4 jajeta .50 g maslaca .150 g kobasica . Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol!1kg" .150 g praške šunke . 1alijte bešamel6sosom. šunku i prokelj. "juvajte jaja. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c. 17$ .sosa . "lužite toplo. 1alijte bešamel6sosom.na polovine.1%2 l bešamel-sosa .Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 500 g prokelja !šprosli" .biber po ukusu -barite. pobiberite. "lužite toplo.biber po ukusu -barite i procedite prokelj.-do&'o stavite maslac i&re&an na listove. posolite i pospite parme&anom.4 jajeta . pobiberite.+apravite bešamel6sos. Isitnite šunku. cvetove kar9iola i kobasice. +apravite bešamel6 sos.Kobasice isecite na kolutove. U vatrostalnu !iniju pore*ajte jaja prese!ena. posolite i rasporedite maslac se!en na listove. U vatrostalnu posudu pore*ajte jaja prese!ena napola.

100 g sira +ete .biber . Iscedite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na 1<$ c.1 glavica crnog luka . Gr&ka -usaka #' -#sa 1 kg plavog patlid$ana . Isitnite luk.so .origano -perite patlidžane i isecite na koturove. %osolite i pobiberite. dodajte kiselu pavlaku i jaja.3 glavice crnog luka so po ukusu .(odajte oljušten i na kocke ise!en paradaj&. paprike i kolut luka. "vaki krompir umijte u aluminijumsku 9oliju i pecite u žaru od vinove lo&e.timian .1 veza peršuna .2 paradajza . (obro &amešajte.3 babure . %rodinstajte. 171 .250 g suve slanine . U nedostatku o'njišta možete peći u pećnici.sora. prohladite i ispirirajte u mikseru.ulje . pa pripremljenu masu i dru'u polovinu prženih patlidžana. U taj prostor stavite krišku slanine.S#l%a&k! kro-p!r 1 kg krompira jednake veli'ine . I&'nje!ite 9etu. %olovini ove mešavine dodajte propasiranu masu i sve dobro i&mešajte. dru'u polovinu patlidžana i dodajte sve &a!ine. 1alijte dru'om polovinom mešavine sira i jaja.biber po ukusu -perite krompir i i& svako' i&vadite po krišku 3 osmina krompira4.3 jajeta . %osoljene ih ostavite 3$ minuta.%olovinu patlidžana ispržite na ulju. U vatrostalnu posudu stavite polovinu prženih patlidžana.200 g kisele pavlake . naribajte sir.60 g tvrdog sira .200g punomasnog ov'ijeg sira .

dodajte kiselu pavlaku. stavite kapice od krompira i svaki posebno uvijte u aluminijumsku 9oliju. "ve i&mešajte. jaja.150 g 'varaka . 1atim u vatrostalnoj !iniji slažite redom.2 dcl ulja . jaje. P#&#n! k#l% na -anas(!rsk! 2 glavice kelja !srednje veli'ine" . i mrvice.so po ukusu .! &$arc!-a u /ol!%! 1 kg krompira .1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c. &a!in od sušeno' povrća. so i biber. %unite krompire nadevom.200g punomasnog kravljeg sira .biber po ukusu -barite 'lavice kelja u slanoj vodi. red prženo' kelja. "lužite odmah. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti. Iseckajte !varke.3 jajeta .pa red kajmaka.Kro-p!r sa s!ro.%ržite na u'rejanom ulju.1 kašika kisele pavlake . %a&ite da ne bude suviše mekan. "vaki komad uvaljajte brašno. %onovite postupak.100 g brašna 100g mrvica od hleba .200 g kajmaka . 17# .150 g maslaca . -dsecite trećinu u&duž i i&dubibte svaki krompir. 7ed listova maslaca.so po ukusu . i&'nje!ite sir."vaku 'lavicu isecite na B komada kao tortu. "lužite toplo.biber po ukusu!krupno mleven" -perite krompir.

175 . Ukrasite sa svežim bosiljkom.biber po ukusu -barite oljuštite i isecite na kolutove krompir.200g suve slanine .100g crnih maslina .sve$i listovi bosiljka ! za ukras" Krompir oljuštite i na krupno i&rendišite.2 paradajza . (no vatrostalne posude obložite polovinom listova slanine.krupni biber .1 glavica izribanog crnog luka .so .Kro-p!r sa puno-asn!. "lužite toplo.1 dcl ulja . pa krompir."laninu i&režite na tanke listove. Kro-p!r sa o-l#( -asl!na-a *00 g krompira . U'rejte ulje i umešajte u nje'a biber i so. 1alijte krompir i pecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti. +a njih naslažite polovinu krompira.1a!inite po ukusu.koji obložite ostacima slanine.3%4 punomasnog kravljeg sira .U !iniji i&mešajte sa žumancima i i&ribanim lukom.%olovinu paradaj&a pomešajte sa masom krompira.2 $umanca .s!ro1kg krompira . %ospite dru'u polovinu paradaj&a.dodajte iseckane masline i pecite manje omlete."ir i&'nje!ite.so po ukusu . "lužite toplo.1atim stavite i&'nje!en sir. i&vadite sredinu i koru isecite na kocke.3 kašike ulja.%aradaj& oljuštite.

so po ukusu . Hmentaler isecite na komadiće.Kada su obe strane reš pe!ene 3kao po'a!a4 služite toplo. oljuštite i isecite na kolutove krompir.1#5 dcl. 1atim sir.Kro-p!r sa #-#n(al#ro.ulja ."tavite krompir.%oklopite i pecite minuta.200g suvih kobasica . 8$a%carsk! kro-p!r 5ros(!6 5 ve&ih krompira . . pe!urke i kobasice. "lužite toplo.150 g tvrdog sira so . %osolite pobiberite i natrunite oraš!ić.biber 17.100g maslaca . so i biber. a preko nje'a listove maslaca.%onavljajte dok imate materjala. 1alijte vrelim uljem i pecite u pećnici na umerenoj toploti 1 sat. U poseban ti'anj &a rosti3dva poklopljena ti'anja4 propržite na ulju iseckanu slaninu. a pe!urke na tanke listove. "tavite prvo red krompira. 7!r!)ka $ar!%an(a 0 %otpuno isti postupak.300 g ementalera . samo pred kraj pe!enja 'ornju stranu pospite malo stru'anim tvrdim sirom i stavite # jajeta 3&adve osobe4. kobasice na kolutove.300 g po'uraka šampinjona .(obro i&mešajte. Vatrostalnu posudu namažite maslacem. %ecite prevrćući poklopljen ti'anj 1 minuta.! p#&urka-a 3%4 krompira .1 dcl ulja 1%2 kaši'ice muškatnog oraš'i&a .4 jajeta . Kro-p!r -a%ka*Bul# 3%4 kg krompira .so biber -ljuštite krompir i i&rendišite 'a krupnije 3kao jabuke4.biber po ukusu -barite.150 g suve slanine . -do&'o stavite sir.1#5 dcl ulja .

17/ ."tavite 'a na vrelo ulje u ti'anju. %romešajte. Krompir mora dobro da odmekne. Coš malo pecite poklopljeno i služite toplo.Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove.+a kraju odo&'o ra&bijte jaja i pospite stru'an sir.posolite i pobiberite.

2 dcl ulja . Uvaljajte u brašno.150 g brašna .pobiberite i pospite ori'ana. Uvaljajte u brašno i&mešano sa &a!inom od sušeno' povrća i jaja. pobiberite i pospite bosiljkom. "lužite toplo.so po ukusu .150 g brašna .%ržite na vrelom ulju.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .100 g brašna . -stavite # sata da miruje.umućena jaja i pržite na vrelom ulju.an 3 patlid$ana .-hladite i rastavite na cvetove.posolite.biber po ukusu -barite u slanoj vodi kar9iol.%ore*ajte u ravnu posudu i svaki režanj posolite krupnom solju. %osolite.so po ukusu .2 dcl ulja prstohvat origana .3 jajeta .biber po ukusu -perite plave patlidžane i u&duž ih isecite na režnjeve debljine 1 cm. Po3o$an pla$! pa(l!d. Uvaljajte svaki komad u brašno i umućena jaja. %osolite. %ore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti i pospite parme&anom. "lužite toplo.Po3o$an kar/!ol 1 kar+iol .2 jajeta . Isperite posoljene par!iće i iscedite ih. "lužite toplo.2 dcl ulja .%oklopite i pritisnite te'lom od # k'.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .I&vadite seme i peteljku.pobiberite i pržite na vrelom ulju.2 jajeta .50 g parmezana . 177 . Po3o$an# papr!k# 1 kg paprika .so po ukusu biber po ukusu Ispecite paprike na plotni i oljuštite ih.

biber po ukusu !krupno mleven" -barite i sameljite spanać. celer. 1 kolenicu prethodno opranoj u mlakoj vodi.Kad proklju!a prvu vodu bacite.1 'lavicu ucelo crno' luka.Kuvajte još 1 minuta. %ospite biberom i posolite. lovor.3 dcl mleka .1 manji koren celera . -dmah služite. %osolite.so po ukusu . &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplim mlekom stalno mešajući.biber po ukusu !u zrnu" "tavite pasulj da se kuva.0#5 dcl ulja . 172 . %osolite.1 kaši'ica za'ina od sušenog povr&a .4 šargarepe .P!r# od spana.1 kaši'ica aleve paprike -2 lista lovora .so po ukusu .Upržite 'a na maslacu.1 kaši'ica brašna .300 g suvih svinjskih rebara . U veliki lonac stavite poluskuvan pasulj.so po ukusu . pobiberite i kuvajte minuta. "lužite toplo.sok od 1 limuna . Čor as( pasul% sa pr#sn!.(odajte brašno.beli biber po ukusu -ljuštite i isecite na kocke krompir.-cedite.2 ve&a krompira . K#l% sa kro-p!ro1 glavica kolja .1#5 dcl ulja .Kuvajte 'a 1$ minuta.Kuvajte dalje dok pasulj i meso ne omeknu.peršn. i&re&annu slaninu na komade i kobasice na kolutove. rebarca.500g crnog luka .50 g maslaca .2 paštrnaka .150 g suve slanine . stavite biber u &rnu i nalijte sa3 litra vode.a 1 kg spana&a . 1alijte uljem i sokom od limuna.2 korena od peršuna .200g suvih kobasica .1 suva svinjska kolenica .šar'arepe.luko500 g $utog pasulja . (odajte krupno se!en kelj. paštrnak.

178 . "lužite u& toplu po'a!u. %reko presno' luka sipajte pasulj."tavite svakom 'ostu u tanjir.:rni luk i&režite na kolutove.

Čor as(o so&!$o 500g so'iva . "ipajte !orbu u kojoj se kuvalo so!ivo.#no po$r. %ržite 1$ minuta.2 kisela krastavca .2 tikvice . (odajte seckan luk.1 glavica crnog luka .1 veza peršuna .200g crnih maslinki .#n# papr!k# sa kapro. %aradaj& oljuštite i o!istite od semena.biber "o!ivo potopite u hladnu vodu i ostavite da prenoći.(odajte oce*eno so!ivo i dalje dinstajte."lužite toplo. "laninu isecite na re&ance. 179 .3 zelene duga'ke paprike .1 lovorov list .prstohvat natrunjenog bosiljka .2 kašike kapra . perlšun i sve prodinstajte.Kuvajte još 1$ minuta.200g kisele pavlake 30 g brašna .so po ukusu .4 paradajza . :rni luk isecite na kolutove. kapar.! -asl!nka-a 1 kg paprika .Umutite pavlaku sa brašnom i polako dodajte u vruće so!ivo.# 3 crvene suga'ke paprike .2 dcl ulja .biber po ukusu Isecite paprike i tikvice na u&dužne tanke kriške.1 kašika kapra .100g struganog parmezana .dodajte lovorov list i kuvajte dok so!ivo ne omekša.1 veza peršuna . iseckane maslinke i seckan peršun. "utradan i&menite vodu.dodajte sitno se!ene krastavce. luk.so po ukusu biber po ukusu %aprike isecite u&duž na štapiće.so .1 glavica crnog luka . Pr. %ospite prma želji parme&ana. "lužite toplo.100g suve slanine .2 dcl maslinovog ulja .%ržite ih u vrelom uljlu.prstohvat origana .2 glavice crnog luka . Pr. posolite.

pospite bosiljak i ori'ano.U'rejte ulje i pržite &ajedno povrće. Kada je povrće 'otovo. "lužite odmah. posolite i pobiberite. 12$ .%aradaj& dodajte na kraju.

so po ukusu biber po ukusu %lavi patlidžan isecite na u&dužne kriške 1 cm debljine.2 jajeta . posolite. %ospite kašiku &a!ina od sušeno' povrća.so po ukusu . biber i seckan peršun. Tor(a od pla$og pa(l!d.biber po ukusu U šerpu nalijte ulje.pobiberite i natrunite peršun. # kašike umućenih jaja i pspite parme&ana. ostavite da odstoji # sata.Dal-a(!nska %an!%a 3 dclmaslinovog ulja .200 g topljenog sira . dinstajte još? minuta.1 kg plavog patlid$ana 1 kg paradajza . 1atim re*ajte plave patlidžane. %ecite u pećnici $ minuta na ##$I:. -ljužtite i isecite na kriške paradaj& i kuvajte be& masnoće 1 sat. pospite 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća.-tklopite.1#5 dcl ulja .100 g parmezana .1 kg paradajza . -hladite . kolutove topljeno' sira. %osle 'a operite i iscedite. 121 . posolite krupnom solju. (odajte ori'ana.ana 4 plava patlid$ana . %aradaj& je 'otov kada uvri na polovinu. -vaj postupak ponavljajte dok ne istrošite materijal. %lavi patlidžan prethodno iseckajte na kockice. (instajte poklopljeno ne mešajući 1 sat. U'rejte ulje i propržite plavi patlidžan. U podma&anu vatrostalnu !iniju stavite prvo paradaj&e.1 kg paprika .3 kašike za'ina od sušenog povr&a . -ljušten i na kolutove ise!en pajadaj& stavite preko paprika. &atim paprike se!ene na kolutove. malo bibera i seckan peršun. pritisnite te'lom od # k' i ostavite # sata da odstoji. -pet kašiku &a!ina od sušeno' povrća. i dalje ne mešajući.1%2 kaši'ice origana . listove osiljka. služite hladno.20 listova sve$eg bosiljka . soli i bibera.2 veze peršuna . iscedite i stavite 'a na paradaj& kao poslednji sloj.

-stavite na toplom. cimetom. %osolite i pobiberite 'a .P#&urk# sa par-#'ano500 g pe'uraka ! šampinjona " . T!k$!c# u sosu od %a%a 500 g tikvica . Kuvajte na pari.2 dcl ulja . U vatrostalnu posudu stavite red ka!amaka.100 g maslaca .1%2 kašike cimeta . 1alijte uljem.so po ukusu .biber po ukusu -d kukuru&no' brašna napravite ka!amak. (odajte supu i sirće. solju. posolite i pobiberite. "lužite toplo. pospite parme&ana i &alijte sosom. "tavite tikvice u posudu i& koje ćete služiti.3 jajeta .biber po ukusu -ljuštite tikvice i isecite na kolutove.1 dcl bistre supe .%ropržite nekoliko minuta na maslacu.200 parmezana u komadu 300 g kukuruznog brašna . stalno mešajući dok se sos ne &'usne. -vaj postupak ponavljajte dok imate materijala.50g parmezana . "lužite odmah.1 kašika sir&eta . %ecite u pećnici na umerenoj toploti ?$ minuta. red tanko se!enih pe!uraka i ped tanko i&re&ano' parme&ana.so po ukusu . 12# . %osolite i pobiberite. Umutite maslac sa jajima.

1alijte 'a kuvanim hladnim mlekom. %ecite u pećnici na umerenoj toploti # sata.%osolite.so po ukusu .50 g parmezana .prstohvat morskog oraš'i&a . 125 . pospite parme&anom i služite toplo.(50 g paradajza . -do&'o stavite listove preostalo' maslaca. %osebno propržite seckan luk na # kašike ulja. Krompir stavite u &emljani *uve! predhodno nama&an maslacem.1 l mleka . %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ I:.ikvice i&režite na kolutove i propržite na ? kašike ulja. Vatrostalnu posudu namažite maslacem i re*ajte tikvice. 1ap#&#n# (!k$!c# 1 1%2 kg tikvica .so po ukusu . pobiberite i pospite morskim oraš!ićem.200 g mladog kajmaka . luk i sve prelijte sosom.100 g maslaca .Gra(!n!ran! kro-p!r 2 kg krompira .biber po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kolutove. . paradaj&.biber po ukusu -ljuštite paradaj& i o!istite 'a od semena. Kada je 'otov.3 glavice crnog luka .1%2 l bešamel sosa . U topao bešamel6sos umešajte jaja i stru'ani emantaler.* kašika maslinovog ulja . "lužite toplo.50 g ementalera . i odo&'o stavite tanke listove maslaca i kajmaka. "ve dobro i&mešajte.6 jaja . Isecite na režnjeve i propržite na # kašike ulja.

5 jaja . 12. "ve malo prokuvajte. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat i 1$ minuta na ##$I:. )eso plavo' patlidžana i&'nje!ite. i&'nje!en sir i sne' od belanaca.100g kajmaka .Pla$! pa(l!d. +amažite alu6 9oliju maslacem i pospite brašnom.biber U'rejte mar'arin. "lužite toplo ili hladno.so po ukusu .50 g parmezana .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .%obiberite i posolite. "ve i&mešajte.)asu i&ru!ite i upakujte u obliku rolata. "lužite toplo.an pun%#n s!ro6plavih patlid$ana ..biber po ukusu U&dužno isecite trećinu plavo' patlidžana i obarite u slanoj vodi.so . biber i so. i&'nje!eno' sira.ome dodajte o!išćen spanać. -hladite i i&dubite. %ecite u pećnici #$ minuta na #$$ I:. (odajte umućeno' maslaca. mleko.kajmaka. dodajte brašno i malo 'a propržite. .2 šolje mleka .300g punomasnog kravljeg sira .150 g maslaca . %ospite parme&anom i spustite u posudu na u'rejani maslac. -hladite.0#5 kg presnog spana&a 500 g sira +ete .(odajte žumanca. propržite na maslacu sa &a!inom od sušeno' povrća.a ! s!ra 125 g margarina -1 šolja brašna . Rola( od spana.+adevajte ovom masom plave patlidžane. -hladite.

1 veza peršuna . %ecite u pećnici 1 minuta na1<$I:.seckan peršun.so i biber.4 kašike maslinovog ulja .4 zrna bibera .1 glavica crnog luka . "lužite odmah.+adevajte paprike. %a&ite da žumanac ostane ceo i nje'a stavite &rno bibera. 12/ .biber po ukusu -perite spanać i mokar stavite na vruće ulje u kojem se i&dinstao sitno se!eni luk. posolite i pobiberite.250 g kisele pavlake .so po ukusu .1dcl ulja . Umutite i&'nje!en sir jaja. pospite kiselom pavlakom i u svako udubljenje stavite po 1 jaje. %ore*ajte paprike u vatrostalnu podma&anu posudu.2 glavice crnog luka .luk.&a!in od sušeno' pvrća.3 jajeta .1 kaši'ica aleve paprike . Papr!k# pun%#n# s!ro1 kg paprika .250 g punomasnog kravljeg sira ."lužite hladno. 'rubo 'a isecite.kašika za'ina od sušenog povr&a .%oklopite i dinstajte spanać u sopstvenom soku 1$ minuta. -hladite. dok se jaja ne &apeku.(odajte vode. Kad je spanać omekšao.4 jajeta .(alje pecite još 3$ minuta.1atim &alijte kiselom pavlakom.%ospite alevom paprikom.250 g punomasnog ov'ijeg sira ."a%a na l!$ad! s$#(og Augus(!na 1 kg spana&a . Kašikom napravite ? udubljenja.biber po ukusu -!istite i i&dubite paprike.so po ukusu . U plitak vatrostalni sud prethodno podma&an uljem rasporedite spanać.200g kisele pavlake . %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.

so po ukusu . +a # dcl ulja i&dinstajte seckan luk.1 kašika za'ina od sušenog povr&a -so po ukusu .biber po ukusu !krupno mleven" "tavite pasulj da se kuva.1 veza miro ije . pavlakom.Kada je pasulj 'otov.50 g parmezana .300g punomasnog sira . T!k$!c# pun%#n# s!ro1 kg tikvica manjih . luk.1 kg crnog luka . solju i bibierom.-hladite i služite hladno.bibiera i soli. parme&anom. 127 . %onovite postupak dok imate materijala. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$I:.2 kašike kapra .4 dcl ulja 3 kaši'ice aleve paprike . U &emljani *uve! re*ajte pasulj. seckanom miro*ijom. "lužite hladno. &atim &alijte malo uljem. I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom.biber po ukusu %repolovite i i&dubite tikvice.1 dcl maslinovog ulja . pospite 1 kaši!icu aleve paprike.&a!inom od sušeno' povrća. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.2 kašike kisele pavlake . &alijte uljem i pecite u pećnici 1 sat na #$$ I:.+a krajevima &asecite malo da bi tikvice mo'le da stoje uspravno kao !ašice.Pasul% pr# ranac 600g krupnog palulja !tetovca" . ocedite 'a i prohladite.+adevajte tikvice. 1avršite sa pasuljem.

manji cukini .so ."ve i&mešajte.Mus od pla$og pa(l!d.)us sipajte u poudu i hladite u hladnjaku B sati. Veći deo patlidžana i&dubite i i&va*eno meso isitnite.4 glavice crnog luka .2 paradajza .biber .2 babure .ana *00 g plavih patlid$ana . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ c. "lužite hladno.1 paradajz . %ecite u pećnici 1 minuta na # $ I:.%revrnite na tanjir i vadite modlom &a po'a!ice.1 glavica narendisanog crnog luka . I&dinstano povrće ohladite. Kašastu masu plavo' patlidžana i&mešajte sa povrćem.1 kašika seckanog lista bosiljka .manja crvena paprika . /uk prodinstajte na ulju.120 g pirin'a . %reostalu masu rasporedite okolo patlidžana u vatrostalnoj posudi.1 kaši'ica $elatine .1 veza peršuna . paradaj& i bosiljak i još dinstajte. )ožete služiti toplo ili hladno."ve i&mešajte sa masom. (odajte sitno se!en paradaj& be& semena. biber i prethodno obaren pirina!.biber po ukusu -barite plave patlidžane. Pla$! pa(l!d.1 dcl ulja .1 dcl maslinovog ulja manja $uta paprika . (odajte ulupanu slatku pavlaku3šla'4. dodajte paprike. meso plavo' patlidžana.1#5 dcl vode .seckan peršun i celer. Ce&'ro plavo' patlidžana i&vadite i u mikseru i&pirirajte.2 dcl ulja .>elatinu istopite u toploj vodi. so. 122 .an pun%#n po$r. &a!inite i pospite maslinovim uljem. cukini. +a 1 dcl ulja propržite seckan luk. %resecite ih u&duž &a trećinu. cukini.-cedite ih i ohlladite. %aprike.list bosiljka i paradaj& isecite na komadiće.1 veza celera .#4 plava patlid$ana . -vom masom nadevajte plave patlidžane i poklopite ih kapicama.so po ukusu .2 dcl slatke pavlake %lave patlidžane u&duž prepolovite.

(odajte krompir.3 dcl ulja . %ospite alevu papriku. Mar!n!ran! kro-p!r 1kg krompira . "lužite hladno. 1atim postepeno sipajte vruće mleko ne prekidajući mućenje mikserom. Ispržene krompire re*ajte u vatrostalnu posudu.Kro-p!r p!r# 1kg krompira .1 dcl vinskog sir&eta -ljuštite krompir i isecite u&duž na B delova.125 g maslaca . R#s(o$an kro-p!r 1 kg krompira . 128 .150 g brašna . pospite seckanim lukom. Kuvajte u slanoj vodi. mrvice i pržite na u'rejanom ulju.so po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kocke.2 kaši'ice aleve paprike . sirćetom. so i promešejte na toploti.3 jajeta .100 g mrvica od hleba . -dmah služite. ocedite 'a i i&'nje!ite.3 glavice luka .so po ukusu -barite oljuštite i i&'nje!ite krompir. posolote i pobiberite. I&dinstajte luk na ulju samo da omekša. "vaku krišku krompira uvaljajte u brašno. Kada je kuvan.-stavite u marinatu #? sata.200 g crnog luka -1#5 dcl ulja . )utite ru!nim mikserom dodajući komade maslaca. umućena jaja.2dcl mleka .prelijte uljem.stalno mešajući. Kada pire postane buav kao krem posolite 'a i odmah služite.

Kada su tikvice 'otove.1 kašika maslaca . %obiberite i dinstajte 3$ minuta. I&rendišite tikvice na krupno.2 jajeta . posolite i ostavite 1 sat da stoje.100g suve slanine .1 babura . presecite u&duž napola i i&bacite seme.1 glavica crnog .1 dcl ulja .1 veza miro ije .1 veza peršuna . %ropržite na maslacu slaninu i pra&iluk.ar papr!ka) 1 kg paradajza .500g paprika .biber .&alijte bujonom i pavlakom.50 g tvrdog izrendisanog sira Iseckajte slaninu na komadiće.biber po ukusu -ljuštite tikvice.(odajte cele naseckane ve&e miro*ije i peršuna kao i 'lavicu luka i baburu ucelo. "lužite toplo. -cedite i stavite na vrelo ulje.so po ukusu .200g kisele pavlake . Umutite kiselu pavlaku. %osolite i pobiberite.1 glavica crnog luka . %ospite pra&iluk i slaninu u posudu u koju ćete služiti.luka .1 struk praziluka .1#5 dcl ulja .200 g kisele pavlake . u&vadite miro*iju. %ecite ?$ minuta na #$$I:. S(rugan# (!k$!c# 1 kg tikvica . -ljušten i na tanke kolutove se!en krompir pore*ajte preko pra&iluka i slanine. B#.1 veza peršuna .so po ukusu .biber po ukusu 129 .so . luk i baburu. peršun.M!n3#nsk! gra(!n!ran! kro-p!r 0#5 kg krompira . a pra&iluk na kolutove.%ospite sirom.2 dcl bulona .

(instajte 1 minuta. 18$ . (odajte oljušten i iseckan paradaj& seckan peršun. biber i so. "lužite odmah.i&mešajte.%ropržite na ulju seckan crni luk i paprike. (odajte # umućena jaja. (alje dinstajte 1 minuta.

biber po ukusu . na krajevima 'a slepite i stavite u podma&anu tepsiju.esto &a po'a!u rastanjite duplo od veli!ine tepsije. solju i malo vode dok ne omekša. Išarajte viljuškom i premažite žumancetom.1 dcl ulja . %reklopite testo. /uk isecite na kolutove i kuvajte sa bosiljkom. propržite pasirani pasulj. . -cedite pasulj i propasitajte 'a.1 $umance . so i biber.100g ogrozda .2 glavice crnog luka . i&'nje!enim sirom. . solju i biberom.biber po ukusu %asulj kuvajte dok proklju!a.Tor(a od '#l#n!)a !' da$n!na 200g blitve . uljem.200g svinjske kobasice .500g crvenog luka .150g punomasnog kravljeg sira . "lužite hladno.litvu dobro ocedite. dodajte alevu papriku.testo za poga'u!recept br/414" . U'rejte ulje. +a jednu polovinu testa stavite ovaj nadev.2 dcl ulja . Papula 500g pasulja .2 kaši'ice aleve paprike ."ada spustite luk i kuvajte &ajedno dok pasulj ne omekša. posolite i ostavite 3 sata da odstoji u& !esto mešanje.litvu isecite na re&ance. %ecite 1 sat na #$$I:. %rvu vodu bacite i nalijte vrelom vodom. 181 .so po ukusu .2 struka bosiljka . isitnite pomešajte sa lukom.so po ukusu . seckanim o'ro&dom.

so po ukusu . -barite 'a u slanoj vodi. lovorov list i biber.(odajte kupus.1 lovorov list 200 g suve slanine .2 krompira . (instajte # sata na umerenoj toploti povremeno mešajući. 18# . %relijte 'a rastopljenim maslacem.so po ukusu . Bar#n k!s#o kupus 1 kg kiselog kupusa u glavici .sok od 1 limuna 200g kisele pavlake .biber po ukusu Isecite kupus na re&ance.1 kaši'ica kima . pobiberite i služite toplo. Kuvajte 1 sat. sokom od limuna i umućenom kiselom pavlakom sa biberom.Pod$arak 2kg kiselog kupusa u glavicama . "lužite toplo. ocedite i stavite u !iniju i& koje ćete služiti.3 dcl ulja .1 lovorov list .50 g maslaca . (odajte lovor. K!n#sk! kupus 2 glavice kineskog kupusa . Kuvajte 'a &ajedno sa slaninom iseckanom na kocke.biber po ukusu Isecite kupus na veće komade.250 g suve slanine . kim i oljuštene krompire. -cedite.%ropržite na ulju slaninu seckanu na kockice.biber po ukusu Isecite kupus na re&ance3ne suviše tanke4.

jelo je 'otovo.2 kašike mrvica od hleba .Gra)ak sa -!ro2!%o500 g graška . "lužite toplo.so po ukusu biber po ukusu U'rejte ulje propržite 'rašak sa 'lavicom luka ucelo. Umutite jaja. seckanom miro*ijom i ve&om peršuna 3 naseckano'4. "lužite toplo.0#5 dcl ulja .1dcl ulja . Umešajte kiselu pavlaku.biber po ukusu %ropržite na ulju slanunu seckanu na kocke. (odajte 1 dcl tople vide i dinstajte 1$ minuta.200g kisele pavlake .1 veza peršuna . &a!in od sušeno' povrća.500g graška .50 g parmezana . so i biber. "lužite toplo.so po ukusu . (odajte seckan luk i 'rašak.1 glavica crnog luka . (instajte dodajući supu.1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . (odajte so. D!ns(an# p#&urk# 500 g pe'uraka!šampinjona" . biber i &alijte vrućim mlekom. I&vadite luk i ve&u peršuna. Gra)ak sa %a%!-a 100g suve slanine .1 glavica crnog luka .1 veza peršuna .1 dcl bistre supe . &a!in od sušeno' povrća i parme&an. mrvice.so po ukusu .2 dcl mleka .1 veza miro ije .(instajte na umerenoj toploti #$ minuta. 185 . (instajte dok 'rašak omekša.0#5 dcl uljla . "tavite na ulje pe!urke.3 jajeta . 5im jaja po!nu da se &'rušavaju. seckan peršun.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "ipajte preko 'raška i la'ano i&mešajte.biber po ukusu -perite i isecite na !etvrtine pe!urke. so i biber.

-stavite 'a u ljusci. U 'otov 'rašak dodajte tanko se!ene pršute na re&ance.biber po ukusu -!istite i operite krompiriće.1 manja glavica crnog luka . opet 'rumen sira i rin'licu.1 kaši'ica še&era . Gra)ak sa pr)u(o500g mladog graška . "lužite toplo. Krompir i&dubite.100g suve slanine .2 dcl bistre supe .! sa k!s#lo. 1alijte umućenom kiselom pavlakom sa biberom i solju.so po ukusu . (instajte # minuta sa pršutom.biber po ukusu -perite krompir i obarite 'a. so. (odajte 'rašak.* $umanaca .100g punomasnog sira . "lužite toplo.Kro-p#r!. -cedite. žumance 3 pa&ite da se ne raspukne4.* ringlica . biber i šećer. .biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk i sitno se!enu slaninu. &atvorite !epom od krompira. -cedite i ohladite. (instajte 3$ minuta dodajući supe. Pun%#n! kro-p!r! * ve&ih krompira .%ore*ajte u vatrostalnu posudu. 18.%obiberite.1 dcl ulja . "tavite 'rumen sira.150 g pršute .pa$lako1 kg mladih krompiri&a . %ospite seckanim peršunom i služite.200 g kisele pavlake . -barite ih u slanoj vodi.so po ukusu . %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi #$ minuta. -dsecite vrh krompira kao !ep.1 veza peršuna .

so po ukusu . "lužite toplo. "lužite toplo.so . +a ulju propržite seckan luk. Pun%#n parada%' * 'vrstih paradajza jednake veli'ine . iseckanu šunku. U slanoj vodi sa sokom od limuna kratko 'a obarite.7#l#r po3o$an u s!ru 1 celer !cca 450 g" .1 dcl ulja .1 glavica crnog luka 200g praške šunke . lešnik i isitnjen vlašac.1 kašika vlašca .2 kašike brašna . :eler uvaljajte u ovu masu i pecite na naslacu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . &a!in od sušeno' povrća. (odajte žumance i sve dobro i&mešajte.biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e. oljuštite 'a i isecite na listove dobljine 1 cm. 18/ . Ulupajte jaja.60 g maslaca -perite celer. 1a!inite 'a i uvaljajte u brašno. dodajte parme&an.sok od 1 limuna .biber. so i biber.1 $umance .2 kašike parmezana .1 kašika izrendisanog lešnika . poprskajte uljem i pecite u vatrostalnom sudu u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. (obro 'a ocedite i prosušite 'a papirnim salvetom.2 jajeta . meso paradaj&a. seckan peršun. +adevajte paradaj&e. -hladite.1 veza peršuna .

4 lista lovora .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e. Kuvajte dok ne proklju!a. Kuvajte otkriveno na umerenoj toploti $ minuta dok povrće ne omekša. I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom.2 kašike kapra . 187 . paradaj&6pire. vino.Parada%' sa s!ro* 'vrstih paradajza jednake veli'ine .2 babure .1%2l belog vina . dodajte na!etvoro ise!en paradaj&. lovor. +adevajte paradaj&e. "lužite toplo. bosiljak.1 kašika paradajz-pirea . (odajte plave patlidžane. so i biber.5 manjih tikvica . babure i tikvice ise!ene na kocke.50 g parmezana . solju i biberom. %ore*ajte ih u maslacem nama&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici na umerenoj toploti 3$ minuta.1 kaši'ica maj'ine dušice . pavlakom.300g punomasnog sira .4 paradajza . parme&anom.so po ukusu .3 lista bosiljka .3 plava patlid$ana .50 g maslaca . maj!inu dušicu. seckan peršun. "lužite toplo. Ra(a(u% 200 g crnog luka .seckanim peršunom.biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk.1 koren hrena .1#5 dcl ulja .1 veza peršuna .1 veza peršuna .so po ukusu .nastru'anim hrenom.2 kašike kisele pavlake .

pra&iluk i spanać kuvajte odvojeno svako &a sebe.4 jajeta . +a ulju propržite iseckanu slanunu.50 g maslaca . biberom. kiselom pavlakom.300g praziluka . blitvu.300g blitve . 182 . solju.2 glavice crnog luka .300g spana&a 150 g suve slanine . )ožete služiti toplo ili hladno.1 %4 muškatnog oraš'i&a . (odajte seckan crni luk. 1atim dodajte povrće i maslac. "ve sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici 3$ minuta na #$$ I:.biber po ukusu Kupus. -cedite i sve isecite na sitne komade i pomešajte.so po ukusu .250g kisele pavlake . %romešajte sa ulupanim jajima. dinstajte poklopljeno minuta.Poa(u 300 g kupusa .oraš!ićem.

S4ANA TESTA 188 .

4 dcl slatke pavlake .1dcl mleka .so po ukusu .so po ukusu . %osolite i pobiberite. -dmah služite. 8pag#(! sa s!r#$!-a 500 g špageta .100g parmezana .0#5 dcl ulja .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. oce*ene špa'ete stalno mešajući.200g kisele pavlake . %osolite i pobiberite po ukusu. -dmah služite. %reko toplih špa'eta prvo prelijte prženu slaninu pa mešavinu pavlake i žumanca.2 dcl slatke pavlake . 189 . 1alijte vruće špa'ete.Uspite vruće. %ospite pršutom ise!enom na re&ance. "talno mešajući. (obro sve i&mešajte. "laninu iseckajte na kocke.dodajte mleko i pavlaku. U'rejte ulje i maslac.Umutite maslac sa parme&anom.0#5 dcl ulja .so po ukusu .%ropržite je na ulju. %osolite i pobiberite.250g raznih sireva za topljenje .150 g pršute ."talno mešajte. (odajte vruću neulupanu slatku pavlaku.slatku pavlaku i žumanca. "lužite odmah.8pag#(! a la Ro-ana 500 g špageta .50 g maslaca .125 g maslaca .100g kisele pavlake .(5g maslaca . %osebno umutite kiselu pavlaku. 8pag#(! 7ar onara 500 g špageta .150 g suve slanine .1 veza peršuna .dodajte maslac i isitnjen peršun. "ireve iseckajte na kocke i istopite u ulju i maslacu.4 $umanca .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. )ešajte.

bosiljak.1 kutija sardela u ulju .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . stalno mešajući. Umutite maslac da bude penast. 8pag#(! sa p#&urka-a 500 g špageta .so po ukusu .1 veza peršuna .kora od pola limuna . . 1alijte vruće špa'ete sa pe!urkama.1%2 tube paradajz-pirea .1 veza peršuna .0#5 dcl ulja .ome dodajte i&'nje!enu tunjevinu.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. %e!urke isecite na krupniju par!ad i dinstajte u ulju.400g pe'uraka !šampinjona" . +a kraju ulijte umućenu pavlaku sa paradaj&6pireom.sok od 2 limuna . pomešajte sa umućenom pavlakom. (odajte &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.100g kisele pavlake .sitno seckan peršun. 8pag#(! sa (un%#$!no500 g špageta .1 veza peršuna .8pag#(! sa l!-uno500 g špageta . (odajte paradaj& i kuvajte 1$ minuta. Kada su 'otove.1 kutija tunjevine u ulju . -dmah služite. %osolite i pobiberite po ukusu. "ve dobro umutite pa i&mešajte sa vrućim špa'etama. -dmah služite. 19$ .so po ukusu .125 g maslaca .200 g kisele pavlake .+a oce*enom ulju propržite sardele. naribanu koru od limuna i sok od limuna. (odajte so.4 oljuštena paradajza . -cedite sardelu i tunjevinu.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.so po ukusu .so bober i sitno seckan peršun.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.1 kašika natrunjenog bosiljka . biber.

"a ovim prelijte špa'ete. 191 . -dmah služite.

8pag#(! sa ka$!%aro500 g špageta .1 kutija sardela u ulju . kadulju.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.0#5 dcl maslinovog ulja . (odajte slatku neulupanu pavlaku. +a pari istopite maslac. 8pag#(! sa gorgon'olo.2 veze peršuna .4 sve$a paradajza . %osolite i pobiberite po ukusu.1#5 dcl slatke pavlake .100 g maslaca .so po ukusu . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.0#5 dcl belog vina . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etama. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. "eckan luk i peršun i&dinstajte na ulju. %a&ite da se mno'o ne &'usne.1dcl prošeka .so po ukusu . %romešajte na tihoj vatri. %osolite po ukusu.1 list lovora . +a kraju dodajte vino i prošek.100 g maslaca .1 kaši'ica istrunjenog bosiljka .2 lista kadulje .6 kašika kavijara . ori'ano i isitnjene sardele. dodajte kavijar i sok od limuna. %osudu stavite na paru i u njoj istopite maslac i isitnjen sir.8pag#(! sa sard#lo500 g špageta .5rok/or-6 400 g špageta .so po ukusu "kuvajte špa'ete. -dmah služite. -dmah služite. lovor. 19# .bosiljak.sok od 1%2 limuna . -dmah služite.200 g sira %rok+or ili gorgonzola% . (odajte paradaj&. stalno mešajući.0#5 dcl crnog vina .1%4 kaši'ice origana . %osolite.1 glavica crnog luka .

so po ukusu . "kuvajte špa'ete.4 glavice crnog luka . -dmah služite. prethodno i&'nje!ene i so prema potrebi.1 veza peršuna . 195 . ulje.so i biber.10 kašika maslinovog ulja .1 kutija ringlica u ulju . U šerpi &a'rejte ulje i i&dinstajte na njemu seckan luk. Vruće špa'ete stavite u šerpu i promešajte na vatri nekoliko puta."utradan u& preliva i&bacite velike komade paradaj&a.2 kašike kapra . (odajte sitno seckan luk.biber po ukusu %aradaj& oljuštite i i&'nje!ite 'a u posudi. majone&. rin'lice.1 dcl ulja .so po ukusu .soso500 g špageta .1kg paradajza . sitno se!ene maslinke. 8pag#(! sa crn!.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.luko500 g špageta . "lužite odvojeno sos. seckan peršun. -do&'o pospite bibera po ukusu. sitno se!en kapar. "ve dobro i&mešajte i ostavite u hladnjaku da prenoći. "vako sebi sipa hladan sos na vruće špa'ete.100g zelenih maslinki .150 g ov'ijeg prevrelog sira . sitno se!en peršun.2 glavice crnog luka .1 tuba majoneza !*5g" 1 veza peršuna .8pag#(! sa 3ladn!. %rilikom serviranja špa'ete pospite i&'nje!enim ov!ijim sirom.

peršun. (odajte so. -dmah služite.2 veze miro ije .100g maslaca . sitno se!enu miro*iju i peršun. seckan crni luk.2 glavice crnog luka . "tavite na vatru ulje. biber. "ve dobro i&mešajte. %rvo ih i&mešajte sa maslacem i rin'licama.pa odmah prelijte sos.biber po ukusu !krupno mleven" (obro umutite maslac.8pag#(! sa r!ngl!ca-a 500 g špageta . malo i&dinstajte i dodajte paradaj& be& semena. 8pag#(! sa p#r)uno.1 kutija ringlica u ulju .100g maslaca .-stavite da se kuva 1$ minuta. kiselu pavlaku.so po ukusu . "kuvajte špa'ete i vruće pomešajte sa pripremljenom masom. "kuvajte špa'ete.300 g oljuštenog paradajza 1 veza peršuna .0#5 dcl ulja . . -dmah služite. (odajte so i biber.! -!ro2!%o500 g špageta .biber po ukusu I&mešajte maslac sa rin'licama da se masa i&jedna!i i postane buava.100 g kisele pavlake .2 veze peršuna . 19.so po ukusu .

meso.8pag#(! sa -#so500 g špageta .biber po ukusu %ropržite seckanu šunku na ulju. -dmah služite.1 veza peršuna . (odajte vino.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .! -#so500 g špageta .2 kašike ulja .biber po ukusu I&dinstajte na ulju meso.1 kaši'ica origana . celer. 19/ . ori'ano i paradaj&.2 dcl bujona .200g oljuštenog paradajza . peršun. I&mešajte dinstovano meso sa sosom od paradaj&a.1 celer .1 dcl crnog vina . Kuvajte na umerenoj temperaturi #$ minuta. U posebnoj posudi stavite da se u'reje ulje i propržite brašno. &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.1%2 tube pirea od paradajza . (odajte pire od paradaj&a i dobro i&mešajte.1dcl ulja . U dru'oj posudi na preostalom ulju i&dinstajte se!en crni luk.50 g pe'uraka 1%2 glavice crnog luka .300g mlevenog june&eg mesa . "kuvajte špa'ete i vruće umešajte da 'otovim prelivom -dmah služite.1 veza peršuna . +alijte bujon. "kuvajte špa'ete i promešajte sa 'otovim prelivom od mesa i paradaj&a. 8pag#(! sa parada%'o. šar'arepu. (odajte proprženu šunku.250 g mlevenog gove eg mesa .1 šargarepa .100 g praške šunke . -stavite 'a da baci klju!.so po ukusu . pe!urke.so po ukusu . so i biber i dinstajte 1$ minuta.1 kašika brašna .

so po ukusu biber po ukusu preliv: 250 g kisele pavlake .sok od 1 limuna . 1amesite masu i s njom nadevajte taške. Kuvati sos.ople.biber po ukusu !krupno mleven" . (odajte so.4 kašike ulja . (odati seckani luk.. promešajte sa sosom i stru'anim parme&anom. oce*ene peljmene prelijte umućenom kiselom pavlakom sa limunom i biberom. 1a nadev sameljite meso i luk.so +a ulju propržite iseckanu na kocke slaninu. oljušten paradaj&. ili torteline 3kao male ki9lice4 ili taške.3 dcl hladne vode . -dmah služite. P#l%-#n! po s! !rsk! testo: 250 g brašna .2 manje glavice crnog luka .60 g parmezana .8pag#(! a la Ma(r!&ana 400g špageta .150 g mlevenog june&eg mesa .1 manja glavica crnog luka .3 kašike hladnog mleka . ostavite ih nekoliko dana u &amr&iva!u 3&amena &a "ibir4.2 jajeta .Vadite modlom &a kru'ove ili kocke. Kada su peljmeni oblikovani.papri!icu.150 g mlevenog tele&eg mesa . "lužite toplo. %eljmene kuvajte u klju!aloj vodi kako je predve*eno u po'lavlju o kuvanju testa. 7a&vijte 'a u tanku ju9ku kao &a re&ance.esto dobro &amesite i ostavite 1 minuta da odmori. biber i mleko.1 ljuta papri'ica .1 kaši'ica soli nadev: 150 g svinjskog mlevenog mesa . 197 . tiho na vatri #$ minuta.0#5 kg paradajza . so. "kuvajte špa'ete.100 g mesnate slanine . "tavite nadev i oblikujte.

1dcl ulja . dodajte prethodno obareni spanać i nariban sir. %rocedite nokle.brašno koliko popije . U'rejte ulje i maslac.150 g tvrdog sira . Nokl# od spana.0#5 dcl ulja . (obro ocedite.2 jajeta . %omešajte sa toplom masnoćom. Nokl# 150 g brašna . -blikujte veli!inu po želji./upajte testo varja!om 1 minuta.so .1 šolja belog sira . Kaši!icom oblikujte nokle.Galu)k# sa spana.#300g galuške .esto ne sme biti suviše tvrdo.biber "kuvajte 'aluške al dente.1%2 šolje obarenog i isitnjenog spana&a . +okle su kuvane kada isplivaju na površinu.2 jajeta . Kuvajte u vrijućoj slanoj vodi. "lužite toplo.1 kašika ulja . U'rejte ulje i promešajte nokle. I&mešajte sa 'aluškama.50 g maslaca .a ! s!ra 1 šolja krompir-pirea .0#5 dcl mleka . mleko.200g spana&a . "lužite toplo.(odajte so i biber. U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom.ulje i so. 192 .0#5 dcl ulja "ve sastojke dobro umutite. %olako dodajte brašno stalno muteći.so bibier .prstohvat soli Umutite jaja..

Nokl# sa ka%gano7 jaja . Kuvajte nokle u klju!aloj vodi. %ospite seckan peršun i parme&an.4 jajeta .1 dcl ulja . U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom. 1apecite samo sa jedne strane ne mešajući. A kašika vode. umešajte nokle. Kn#dl# sa )unko1%2 l mleka . %olako dodajte brašno stalno mešajući.so po ukusu Umešajte mleko.bibier po ukusu Umutite # jajeta.150 g brašna .Nokl# sa %a%!-a 150 g brašna . Umutite ? jajeta. 198 . mleko.0#5 dcl mleka . seckanu šunku. soli i brašna. "lužite toplo. "lužite toplo. jaja.prstohvat soli 2 jajeta . -blikujte knedle i obarite ih u slanoj klju!aloj vodi. %olako sipajte na nokle stalno mešajući.1 kašika ulja .so prema ukusu Umutite testo od 3 jajeta. /upajte testo varja!om 1 minuta.1 veza peršuna .150 g brašna 1 veza peršuna . -blikujte veli!inu po želji. seckanu salamu.50 g parmezana .100 g mrvica od hleba .3 jajeta . "pustite nokle na kaj'anu i promešajte samo jednom.100g maslaca .Kad nokle isplivaju. seckan peršun i biber.50 g salame .esto ne sme biti suviše tvrdo. ocedite ih. brašno. U'rejte ulje u šerpi. +okle su kuvane kada isplivaju na površinu.7 kašika vode . ulje i so. . B kašika ulja.150 g šunke . +apravite kaj'anu od B jaja.( supenih kašika ulja .

"lužite toplo. Istopite maslac.i i&mešajte sa knedlama.propržite mrvice.(obro ih ocedite. 199 .

brašno i napravite ujedna!en sos.pire od paradaj&a i biber.so.1%4 mleka .1 jaje .1 kašika brašna .250 g trapista .300 g sirovih kobasica za pr$enje .1 kašikica bibera so po ukusu )akarone skuvajte.250 g praške šunke . %olako i&mešajte sa makaronama. Makaron! sa ko as!ca-a 500g kratkih makarona!grkljan'i&a" . U majone& umutite kiselu pavlaku.100g parmezana . I&vadite meso i& creva &a kokobasice. "lužite hladno. "tavite u duboku !iniju i ostavite u hladnjaku da prenoći.1 veza peršuna .300g kisele pavlake .3 jajeta .# d.mrvice od ki+le !po potrebi" .3 dcl ulja .žumance.Kn#dl# od p!l#. Umutite sos majone& od 3 jajeta 3 recept br ?<G4.!g#r!c# 150 g pile&e d$igerice .50 g parmezana .100g maslaca . Vok!%#$! 3ladn! -akaron! 500g makarona ! grkljan'i&a" .-blikujte ih kaši!icom i kuvajte u vrijućoj supi ili vodi. -perite u hladnoj vodi i ostavite da se ocede i ohlade.so po ukusu "kuvajte makarone. %eršun isitnite.so . (odajte mleko.biber i mrvice da masa bude žitka. %ropržite na maslacu.(obro umutite dži'ericu.a okolo napravite venac od naribano' trapista i parme&ana. "lužite toplo. I&mešajte sa makaronima i pospite parme&anom. (odajte sne' od 1 belanca.1%2 tube pirea od paradajza . #$$ . %re služenja i&ru!ite makarone na !iniju i oblikujte kupu. %ospite sitno se!enom šunkom.bibier +ožem ispasirajte pileću dži'ericu.

1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka . iseckan paradaj& 3 oljušten4.pospite pe!urke.biber . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ c. (odajte sitno se!ene papri!ice.&alijte polovinom preliva i stavite # sira ise!ena u listovima.150g suve slanine .1atim poslažite ostatak makarona. bosiljak i so.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte makarone. isecite i prodinstajte na maslacu.4 komada sira za mazanje preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira .2 kašike maslaca .1 cukini !tikvica" .1%2 kg paradajza . +a maslacu propržite luk i slaninu na sitne komade. %romešajte sa makaronima i služite toplo.300g pe'uraka bukova'e .Makaron! sa l%u(!.200g kisele pavlake .1 dcl slatke pavlake .papr!&!c-a 500g makarona .%ospite peršun. #$1 . preko njih kolutove cukina i paradaj&a.poslažite polovinu makarona. &alijte ostatkom preliva i listovima preostala # sira &a ma&anje.muškat )akarone skuvajte ad dente.1 veza seckanog peršuna .2 glavice crnog luka ."astojke &a preliv dobro umutite i &a!inite.so .:ukin i paradaj& operite i isecite na tanke kolutove.so . Makaron! sa uko$a&o- 250g makarona .50 g maslaca . Vatrostalnu posudu namažite maslacem.4 jajeta . "lužite toplo.2 ljute papri'ice .0#5 dcl ulja .bibier .2 paradajza . %e!urke o!istite. -stavite da kuva 1 minuta.

lovorov list i malo vode. so.150 g sira trapista .150 g belog sira masnijeg .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .biber po ukusu %ropržite na ulju kobasice se!ene na kolutove. I&'nje!ite bli sir i istružite trapist. I&mešajte sir.100g parmezana . Umešajte sa sosom i stavite u vatrostalnu posudu.1 glavica crnog luka . #$# .-stavite da kr!ka na umerenoj toploti jedan sat. sitno seckan crni luk.500 g svinjskih kobasica . "lužite toplo. %rvo 'rkljane i&mešajte sa sirom. %osebno umutite kiselu pavlaku sa žumancima i biberom.200g kisele pavlake .3 kaške ulja . "kuvajte 'kljane.1 tuba pirea od paradajza .Grkl%an! sa s!ro500 g grkljana . biber.500g sve$ih pe'uraka .2 $umanceta .1 lovorov list . (odajte pire od paradaj&a. "talno mešajte. "lužite odmah dok je toplo. %ospite parme&anom i peite 1$ minuta u pećnici na ## c. &a!in od sušeno' povrća. a &atim nalijte kiselu pavlaku. Grkl%an! sa ko as!ca-a 500g grkljana . pe!urke se!ene na listiće.so po ukusu .so po ukusu biber po ukusu "kuvajte 'rkljane.(instajte #$ minuta.

sitno se!en peršun i bosiljak.500g pile&e d$igerice . &alijte prelivom i pola'ano mešajte.! p#&urka-a 500g rezanaca .3 koluta mortadele .4 jajeta . kiselu pavlaku. šar'arepu. "ve dobro i&mešajte i dinstajte na umerenoj toploti 1$ minuta. #$5 .50 g mrvica od hleba . so.100g kukuruza še&erca preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira . pospite mrvicama hleba i pecite u pećnici 1 minuta na # $ c.!g#r!co.100g graška .200g kisele pavlake . "tavite u podma&anu tepsiu i pospite stru'anim ka!kavaljem.so . kukuru&.1 kašika sitno seckanog celera .bibier . mortadelu.biber po ukusu "kuvajte re&ance.ople i&mešajte sa $' maslaca. konjak.100g maslaca .1 dcl konjaka .500g sve$ih pe'uraka . kapar.100g kisele pavlake .@ar'arepu malo obarite u slanoj vodi kao i 'rašak.1 kašika kapra .1 veza peršuna . =rkljane skuvajte al dente. "lužite toplo. biber.100g sira ka'kavalja . "lužite hladno. . I&mešajte 'rkljane. R#'anc! sa d. (odajte celer.so po ukusu . %ropržite na maslacu pileću dži'ericu i na listiće se!ene pe!urke. 'rašak.1 dcl slatke pavlake .Grkl%an! na sala(! 250 g sitnih grkljana . )ortadeu i šar'arepu isitnite.3 šargarepe .1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka .muškat %reliv dobro umutite i ostavite da odstoji. =otovu masu u&ru!ite na re&ance u tepsiji. =rkljane oprati u hladnoj vodi i dobro ocedite.

so po ukusu .kora od 1 limuna . 9lekice4. I&radite 'a dobro i ostavite da stoji 3$ minuta.150g kuvanog i pasiranog spana&a .(odajte brašno. %repržite je na maslacu.U maloj posudi ra&mutite jaja. .2 dcl vode . "kuvajte &elene re&ance.)alo ih prosušite i secite na re&ance. R#'anc! sa l!-uno.biber po ukusu Isecite šunku na tanke re&ance. Umutite maslac. 1#l#n! r#'anc! 150g krompira . -štrim nožem secite oblik koji želite 3re&anci.200g praške šunke .vodu # kašike brašna i so.U sredinu napravite udubljenje.2 jajeta .(obro umutite retko testo i i&ru!ite u udubljenje.150g kisele pavlake 100g parmezana -perite krompir. dodajte stru'anu koru od limuna i sok od limuna.150g maslaca . "lužite toplo. %olako &amesite testo. -dležano testo rastanjite na 3 ju9ke. "kuvajte re&ance. Kuvajte kao svako testo. spanać i so.(obro &amesite.! )unko500g rezanaca .7astanjite okla'ijom 3 ju9ke. #$.150 g maslaca . -stavite da se malo prosuše.! r#'anc! za 500g rezanaca.600g brašna . "ve dobro i&mešajte. skuvajte 'a i oljuštite. I&mešajte &ajedno sa re&ancima.1%2 kaši'ice soli "tavite brašno na dasku &a mešanje. "ameljite na mašini &a meso.350 g brašna . kiselu pavlaku i parme&an.3 jajeta . jaja.Do-a.

#$/ .I&mešajte sa proprženom šunkom i limunom. "ervirajte sa kriškama limuna. "lužite toplo.

Umutite kiselu pavlaku.Ma2arsk! r#'anc! sa s!ro. Umutite # $ ' sira sa #$$' kisele pavlake. prelijte pala!inke i pecite u pećnici 3$ minuta. "lužite toplo.200g kisele pavlake . "ipajte u !iniju i& koje ćete služiti. -perite u toploj vodi i o!istite mo&ak. I&dinstajte luk na ulju.! &$arc!-a 500g rezanaca .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Isecite 'a na manje komade.1 glavica crnog luka . -do&'o &alijte sa umućenim ostatkom pavlake i sira %ospite !varke koje ste prethodno u'rejali da budu topli.200g tele&eg mozga . dodajte mo&ak. -hladite . &a!in od sušeno' povrća.$umanceta . Umešajte sa re&ancima.400g kisele pavlake .1 veza peršuna 2 jajeta .1 kašika ulja so po ukusu Ispecite pala!inke. dodajte 1 jaje. #$7 . -dmah služite.(instajte još minuta. so i biber. žumance i 1 jaje. Kan#lon! sa -o'go6 slanih pala'inki .500g kravljeg sira 150 g sve$ih 'varaka "kuvajte re&ance. +adenite pala!inke i pore*ajte ih u vatrostalni sud. seckan peršun.

"lužite toplo.dodajte komadiće šunke. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3 minuta na #$$ c. :elu masu stavite u vatrostalnu posudu.50g seckane slanine .bibier muškat .10g maslaca .!6 400g testa!pu$i&i 4arila-6ipe rigato" . polovinom sira i sve i&mešajte sa testom. #$2 .1 veza seckanog peršuna .1 sir za mazanje u listovima .ruzmarin .200g sira edamera u komadi&ima .200g kisele pavlake .procedite i pomešajte sa maslacem. paradaj&a i prodinstajte.!. &alijte prelivom.150 g šunke .Gra(!n!rano (#s(o 5pu.300g oljuštenog paradajza bosiljak . "laninu propržite.maslac za podmazivanje preliv:4 jajeta .co . dru'om polovinom sira i listovima sira &a ma&anje.esto skuvajte al dente.%ospite seckanim &elenim &a!inima.

oljuštite i propasirajte 'a. skuvajte ih na uobi!ajeni na!in. jaja.200g kisele pavlake 3 $umanceta . iseckanu šunku.sok od 1 limuna . svaku lopticu rastanjite. (odajte maslac i i&mešajte.1 glavica crnog luka .5 dcl sosa od paradajza !recept br/470" "kuvajte krompir.+a svaku dru'u stavite po kaši!icu nadeva od mo&'a. so i bibier. "lužite odmah.1 jaje .Ra$!ol! sa -o'gotesto:200g krompira .(odajte brašno. odo&'o stavite pra&nu ju9ku i slepite. "lužite toplo. Umutite kiselu pavlaku sa žumancima i bibierom.2 jajeta so po ukusu . so i &amesite testo. (odajte iseckan spanać. 7ubove premažite ra&mućenim jajetom.(obro 'a i&radite i podelite na podjednake loptice.100g praške šunke .so po ukusu .1 kašika soli nadev: 250g tele&eg mozga .100g parmezana .biber po ukusu preliv: 150g maslaca . Kada ste oblikovali raviole sa mo&'om. seckan peršun.600g brašna . (odajte oce*ene torteline i i&mešajte. #$8 .biber po ukusu "kuvajte torteline. Nad#$0 )o&ak o!istite i stavite 1$ minuta u toplu vodu pomešanu sa sokom od limuna i solju.50 g maslaca . -cedite i i&ru!ite u vatrostalnu !iniju.100g obarenog spana&a . Tor(#l!n# sa -#so500g tortelina sa mesom !kupovnih" .2 jajeta . (odajte jaje i ohladite. -cedite 'a iseckajte i spustite na crni seckan luk prepržen na maslacu. pospite parme&amom i pecite u pećnici na umerenoj toploti.1 veza peršuna . %relijte sosom od paradaj&a. (instaje 1$ minuta stalno mešajući.

250 g šampinjona . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. osnovni preliv i bešamel. Eko imate la&anje 3barila4 koje se ne kuvaju odmah ih slažite a ako imate domaće onda ih prethodno skuvajte al dente.3 kašike brašna . I&dinstajte na G ' maslaca slaninu. pe!urke.so .biber bešamel preliv: 100g maslaca . Kuvajte ih na uobi!ajen na!in. Ta)c! sa -o'go8esto kao za doma&e rezance!recept br/334" nadev: 300g tele&eg mozga . ori'ano i bosiljak. šar'arepu i celer. Istružite šar'arepu i celer."pustite 'a na u'rejano ulje.origano . meso. sitno se!en peršun i dosta bibera.0#5l mleka . "lažite ? sloja po plo!ica la&anja. Umesite testo &a domaće re&ance. "jedinite sos sa masom mesa.(odajte &a!in od sušeno' povrća.2 šargarepe . .ešamel posebno napravite prema receptu br. +a ostatku maslaca &apržite koncentrat paradaj&a.2 praziluka .3 dcl razre enog koncentrata paradajza .2dcl vina .pe!urke. #$9 . o!istite i isecite mo&ak na komade. dodajte so.350 g mlevenog june&eg mesa .1 manji celer . biber.(instajte 1 minuta.beli biber . Kuvajte 1 sat na tihoj toploti.100g maslaca .sok od 1 limuna .1 dcl ulja .so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -perite. Kuvati dok ne proklju!a. dodajte vino i vodu.2 $umanceta . pra&iluk.1 veza peršuna preliv: 200g kisele pavlake .bosiljak .so Isitnite slaninu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .4a'an%# !25 plo'ica" osnovni preliv:100g mesnate slanine . -blikujte taške sa nadevom od mo&'a.?A#. 1avršite bešamelom koji treba lepo ra&ma&ati.3 dcl vode .

"lužite toplo. #1$ .(odajte so i biber po ukusu.-cedite ih i i&mešajte sa umućenom kiselom pavlakom i žumancima.

1%2 slatke pavlake .pobiberite.žumancima i mladim 'raškom.biber po ukusu "kuvajte 9lekice."ecite u obliku taški. U'rejte neulupanu slatku pavlaku. Upržite seckanu šunku na maslacu. -cedite taške i stavite na mrvice propržene na maslacu. pavlakom.50 g mladog graška ! iz konzerve" so po ukusu . (obro &amesite i rastanjite ju9ku. "kuvajte na uobi!ejen na!in.50 g mrvica od hleba I&'nje!ite sir.100g maslaca . %osolite.Ta)c! od s!ra 1kg mladog kravljeg sira . -dmah služite. Papard#l# 500g +lekica . "lužite toplo.150 g praške šunke .10 kašika brašna . %romešajte ih.1 jaje . I&mešajte 9lekice sa šunkom.2 $umanca .100g maslaca . #11 . dodajte brašno i jaje.

i&'nje!en sir i na kraju 9lekice. "lužite toplo. %osolite i pobiberite.100g slanine . (odajte &a!in od sušeno' povrća i se!eni peršun.50 g mrvica od hleba .9lekice. I&ru!ite 9lekice na ovu masu i i&mešajte. "lužite toplo. dinstovano meso.%osolite i pobiberite.1%2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu .1 dcl ulja . U vatrostalnu posudu prethodno nama&anu i posutu mrvicama re*ajte kao musaku.biber po ukusu "kuvajte 9lekice. #1# .1%4l mleka . %ecite u pećnici ? minuta na 1<$ c.350g doma&e obarene šunke . 9lekice.100g maslaca . %ecite u pećnici ?$ minuta na 1<$ I:.I&mešajte 9lekice sa ovom masom.1 veza peršuna .-do&'o narežite sitne kriške maslaca i pospite mrvicama hleba.3 tvrdo kuvna jaja se!ena na kolutove.150g praške šunke .250g kisele pavlake . I&dinstajte na ulju mleveno meso.biber po ukusu "kuvjte 9lekice. -barenu domaću šunku isecite na sitne komadiće i umešajte sa kiselom pavlakom.so po ukusu .200g kisele pavlake . pa sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu.sledeće slojeve2 red 9lekica.5 jaja .Musaka od /l#k!ca 500g +lekica. Umutite kiselu pavlaku sa # jajeta. mlekom i biberom. seckana šunka. Fl#k!c# sa )unko500g +lekica .50g mrvica od hleba .250 g june&eg mesa mlevenog .9lekice. -do&'o pospite ostatkom mrvica i rasporedite isitnjenu slaninu.150 g ov'ijeg sira .

(obro 'a pobiberite.100g maslaca . %obiberite i posolite.500g mlevenog tele&eg mesa ."amo jednom promešajte.biber po ukusu "kuvajte 9lekice.so po ukusu .1 dcl ulja .1kg kiselog kupusa . %ropržite slaninu na ulju i dodajte kupus.100g suve slanine ."ve i&mešajte. &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.! s!ro500 g +lekica .1 jaje .200g suve slanine .Fl#k!c# sa k!s#l!.50g mrvica od hleba . I&mešajte sa vrućim oce*enim 9lekicama.1 dcl ulja . "lužite toplo.%ospite odo&'o mrvice i stavite nekoliko tankih listova slanine. Kupus i&mešajte sa 9lekicama. #15 . +a ulju i&dinstajte meso.kupuso500g +lekica . (instajte 3$ minuta.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Isecite kupus na sitne komade kao i slaninu. "ipajte u podma&an vatrostalan sud. %ecite u pećnici ?$ minuta. %ospite sa i&'nje!enim sirom.1 veza peršuna . Fl#k!c# sa -#so.(odajte sitno seckanu slaninu. "lužite toplo.150g ov'ijeg sira "kuvajte 9lekice. Umutite maslac sa jajetom i promešajte &ajedno sa masom od mesa.

Krajeve vežite i stavite u klju!alu slanu vodu u& malo ulja.malo ulja nadev: 0#5 kg mekog sira . (odajte jaja.2 jajeta .-ljuštite 'a i sameljite na mašini &a meso. -cedite ih i spustite na vrelo ulje i mrvice. Uvijajte u rolne i upakujte u !istu salvetu 3kvadratna salveta presavijena u trou'ao4.I&radite 'a na dasci.3 jajeta . I&'nje!ite sir. .mlake vode .600g brašna . #1.2 jajeta . "lužite toplo.200g kisele pavlake so preliv: 150g maslaca .ulje i vodu. Slo$#na&k# )(rukl# testo: 0#5 kg brašna .8u/nudl# 1kg krompira . +adevom namažite ju9ke.50g mrvica od hleba . umutite jaja i kiselu pavlaku. -dvijte salvetu isecite na deblje par!iće. jaja.%ospite sa proprženim mrvicama na maslacu. Kuvajte #$ minuta.1 dcl kisele vode 1#5dcl ulja .1amesite tvrdo testo.prstohvat soli -perite i skuvajte u ljusci krompir.100g hlebnih mrvica Umešajte brašno.1amesite i ra&vijte ju9ke kao &a re&ance. -blikujte nudle i kuvajte na uobi!ajen na!in. so i kiselu vodu.

3 jajeta .1 veza peršuna . 1amesite spanać sa mrvicama.3 kašike brašna . +a kraju umešajte i seckan peršun.procedite i iseckajte spanać. "lužite toplo u& meso."laninu i kobasice se!ene na sitne kockice propržute na maslacu.300g brašna . #1/ . (odajte jaje.%relijte preko &emi!aka i ostavite 3$ minuta da omekšaju. brašnom i jajima. )okrim rukama oblikujte < velikih knedli. 1amesite mekše testo.1 dcl ulja 100g parmezana "kuvajte.%reko mase pospite brašno i &amesite testo koje treba da je !vrsto i da nije lepljivo.Kada isplivaju na površinu.100g parmezana .1 jaje .#1#5 kg spana&a . i&vadite ih i ocedite. "lužite toplo u& %ašticadu 3recept br.100g suve slanine 150 g suve kobasice .3 kašike brašna .1%4 mleka .1 manja glavica crnog luka .100g maslaca .1 veza peršuna .Kuvajte u slanoj vodi.30g maslaca . brašno. %ropržite 'a na maslacu &ajedno sa seckanim peršunom.3 jajeta . N%ok! sa spana. (obro 'a ohladite i propasirajte. (odajte seckan luk i dinstajte nekoliko minuta. pa sve &ajedno umlutite sa omekšalim &emi!kama.so po ukusu -ljuštite krompiri isecite 'a na !etvrtine. N%ok! 1kg krompira . so. -blikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in. Umutite mleko sa jajima. -cedite i pospite parme&anom.300g mrvica od hleba .T!rolsk# kn#dl# 6 suvih zemi'ki .so po ukusu biber po ukusu Isecite &emi!ke na kocke. 1?G4.

-cedite. #17 . "lužite toplo. %ospite parme&anom.)okrim rukama oblikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in. spustite na u'rejano ulje.promešajte.

1alijte ih prelivom &a njoke 3recept br.-ljuštite 'a. Vadite skuvane njoke rešetkastom kašikom i služite u tanjirima 3da se ne bi raspale4. +emojte mešati.-stavite testo 1$ minuta da odmori. (odajte brašna po potrebi da testo bude kao &a nokle.biber po ukusu . -cedite ih i &alijte umućenom preostalom pavlakom sa limunom i biberom. U vrijućoj vodi kašikom oblikujte valjuške i kuvajte na uobi!ajen na!in.brašno po potrebi (obro umutite maslac.3 $umanceta . žumanca i 3 $' kisele pavlake. #12 .maslac.propasirajte i ohladite. Val%u)c! od k!s#l# pa$lak# 500 g kisele pavlake .so "kuvajte krompir u ljusci.1amesite krompir. žumance i so.1 jaje .N%ok! sa o(oka Krka 1kg krompira .1 $umance .?< 4.40g maslaca .-blikujte njoke i kuvajte u klju!aloj vodi3u& so i ulje4.sok od 1 limuna .so po ukusu . da 'a vadite kašikom.*0 g maslaca .250g brašna .jaje. "lužite toplo. "lužite toplo. )esite kratko koliko da se spoji.brašno.

"lužite toplo.2 'aše brašna nadev: 300g samlevenog svinjskog mesa . To !s(o sa-o -alo druk&!%# testo: isto nadev 1: 500g kiselog kupusa .200g maslaca . nadev 2: 300g starijeg ov'ijeg sira . %obiberite i posolite po ukusu. +adevajte piroške na uobi!ajen na!in. %osolite i pobiberite po ukusu. maslac i brašno. +apravite loptu i ostavite da prenoći u hladnjaku. %akujte ih da u'lovi maramica budu na donjoj strani.300g samlevenog gove eg mesa .250 g kisele pavlake 1 jaje I&'nje!ite sir."tavljajte po dve. (odajte seckanu muro*iju.1 glavica crnog luka .biber po ukusu premaz: 2 $umanceta 1amesite kiselu pavlaku. +a ulju i&dinstajte seckan luk i meso. premažite žumancima i pecite 3$ minuta na #$$o :.1 veza miro ije .jednu na dru'u. "lažite ih u pleh. #18 .biber po ukusu I&dinstajte kupus na slanini. i&mešajte 'a sa pavlakom i jajetom. Isti postupak pe!enja.100g suve slanine . so i biber.300g samlevenog tele&eg mesa .Rusk# p!ro)k# testo:200g kisele pavlake .0#5 dcl ulja so po ukusu . +a sredinu stavite kaši!icu nadeva.anjite 'a kao &a re&ance. .esto pomalo vadite i& hladnjaka. . +adevajte piroške na uobi!ajen na!in. "ecite na kvadrate od A cm 3kao manje maramice4.so po ukusu . Isti postupak pe!enja.

iseckanu šunku. sipajte $. dcl vode. ra&vucite i stavite u podma&anu tepsiju.so po ukusu .10 g sve$eg kvasca .200g šampinjona . )alo nabacajte brašna na kvasac.1#5 dcl vode .Krajeve &'užvajte i napravite okolo venac.100g kisele pavlake . jaja i kiselu pavlaku. iseckanu slaninu. &atim paradaj&om 3ke!apom4. "lužite toplo. rastanjite 'a.50 g maslaca . "ir isecite na kocke kao i pršutu. iseckane masline. pospite istrunjenu tunjevinu. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$o :.2 kašike kapra . U prethodno dobro &a'rejanu pešnicu pecite 1# minuta. ori'ano.100g crnih maslina .2 jajeta . kapar.+amažite uljem.i konzerva tunjevine u ulju .100g slanine .150 g šunke .3 kašike koncentrata !paradajza ili ke'ap" .100g pršute . -dmah poslužite. krupno i&rendisan sir.poprašite je brašnom. na listiće isitnjene šampinjome.100g kravljeg punomasnog sira . U&mite polovinu od svako' sastojka &a nadev i stavljajte ta!nim redosledom.so nadev: 3 kaši'ice ulja . 1a jednu picu u&mite polovinu testa.pokrijte alu69olijom i ostavite # sata u hladnjaku.150g tvrdog sira ! ka'kavalj"/ Istrunite kvasac u sredinu brašna.-stavite 1 sat da uskisne. Umutite maslac. biber.1 kaši'ica origana . 1atim dodajte sve ostale sastojke &a testo i dobro &amesite.1 kaši'ica bosiljka .Tar( od s!ra 1paket lisnatog testa .biber po ukusu 7a&vucite lisnato testo i stavite 'a na tepsiju da krajevi pomalo prela&e sa strane. bosiljak. P!ca na !(al!%ansk! na&!n !pleh 34 cm" !mera za dve pice" testo: 250 g brašna . #19 . +apravite loptu.

1 kašika kapra . seckan peršun.1 kašika maslinovog ulja "ir nastružite nakrupno i pospite preko testa. 7asporedite kapar. %ecite #$ minuta na ##$ o :. %ospite odo&'o malo brašna.100g maslinki . Gro&anska p!ca testo: isto nadev: 200g ov'ijeg punomasnog sira . %ecite u pećnici #$ minuta na ##$ o :.1atim stavite kolutove paradaj&a.esto pripremite i pecite na isti na!in kao i prethodnu (omaću picu. ori'ano. "lužite toplo.1 veza peršuna .1%4 kaši'ice origana .so po ukusu biber po ukusu .1%2 kaši'ice soli +a dasku stavite brašno. pa se!ene šunke.1 veza peršuna .5 komada paradajza .1 kaši'ica strunjenog bosiljka . I&'nje!ite sir i pospite po testu. kobasice. so i biber. I&mrvite kvasac i sa vodom napravite kvas. -do&'o pokapajte malo ulja. luk.5 komada paradajza .6 komada sardela iz ulja .Do-a. +apravite loptu i ostavite u hladnjaku # sata.so po ukusu .2 glavice crnog luka .)esite 'a dok ne postane 'latko. ##$ . pospite bosiljak. "lužite toplo. sardele.20 g kvasca .100g suve slanine 100g suve kobasice . 7a&vucite testo i stavite 'a u podma&ani ti'anj.biber po ukusu . šunku.100g suve šunke . so i biber. iseckane maslinke. U sredini napravite udubljenje. peršun.200g šunke . -stavite da uskisne. solju i brašnom &amesite testo.oljušten paradaj&. %osle 3$ minuta sa ostatkom vode.1%4 l mlake vode . nadev: 200g sira !trapist# ka'kavalj" .a p!ca testo: 500g brašna . &atim rasporedite seckanu slaninu.

%ecite ? minuta na #$$ o :. (odajte vino. Kratko kuvajte.2 dcl slatke pavlake .kupusopleh 2( cm 200g testa za picu recept 360 .1 kašika ulja .origano . vlašac i peršun. ##1 . %o testu pospite meso pa preliv.so .300g mlevenog june&eg mesa . T#s(o sa -#so.muskat .aleva paprika %rodinstajte na ulju meso.1 dcl kisele pavlake .150 g suve slanine .(odajte isitnjen luk i povrće.1 glavica crnog luka .3 jajeta . -hladite.aleva paprika Umešajte testo kao &a picu.T#s(o sa k!s#l!. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ o :.2 dcl roze vina .maslac za podmazivanje preliv: 2 dcl mleka . (obro umutite preliv i &alijte testo. .pospite po testu.1 kašika isitnjenog peršuna preliv: 2 jajeta .manji celer u kockama .1 isitnjeni praziluk .na s#l%a&k! na&!n pleh 2( cm 200g testa za picu !recept br/360" ."laninu iseckajte i sa prethodno kuvanim kupusom ribancem prodinstajte na maslacu.so biber .300g kiselog kupusa . -hladite. 1$ minuta dinstajte.muskat .biber .1 kašika maslaca . (odajte krupno i&rendisan sir. I&bodite 'a viljuškom.1 šargarepa u kockama . Umutite preliv.so .1 kaši'ica vlašca .epsiju namažite masacim istanjite i obložite tepsiju testom.100g tvrdog sira ! emantalera" .

200g ribanog emantalera . mleko.2 jajeta .T#s(o sa spana. so.2 dcl slatke pavlake .4 jajeta .200g ribanog trapista .-do&'o pospite ostatak slanine.biber . T#s(o sa lukopleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .200g ribane gaude . T#s(o sa s!ropleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 . brašno.aleva paprika . jaja.muskat "laninu propržite. pavlaku. %ecite ?$ minuta na #$$ o :. %rodinstajte 'a &a!injeno' sa solju. %ecite ?$ minuta na #$$ o :. Umutite jaja. isitnite i pospite preko slanine. &a!ine i vlašac.#pleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .muskat .so .%olovinu pospite po testu. Umutite kiselu i slatku pavlaku.200g kisele pavlake .1 dcl slatke pavlake .1%2 kašikice kima .1 kg crnog luka . biberom i kimom.biber .250 g iseckane slanine 250 g obarenog spana&a preliv: 2 jajeta .100g kisele pavlake .1 kašika brašna .aleva paprika . %ospite po testu ohla*eni luk. "panać procedite. )asu dodajte sirevima 6 umešano pospite po testu.biber . %ecite ? minuta na #$$ o :.1 kašika brašna .1 dcl mleka . Umutite preliv i &alijte 'a.1 kaši'ica vlašca I&mešajte sireve. biber i alevu papriku. dodajte brašno.100g kisele pavlake so .1 kašika maslaca . ### .so . preliv i ribani sir.1 kašika ribane gaude /uk o!istite i isecite na tanke koturove.

(obro umutite jaja. 1asecite žiletom krst i kaj&erice premažite mojim prelivom3# dcl hladne vode.3 jajeta %ra&iluk isitnite na tanke kolutove i prodinstajte na maslacu. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.1 manja veza miro ije .150g dimljenog lososa . biber muskat i vermut.1dcl vermuta . %olovinu pra&iluka pospite po testu. omekšalo' mar'arina soli i kvasca potopljeno' u malo mleka.krupno mleveni biber . pavlaku. pa dru'u polovinu pra&iluka.biber . "ve pospite po pra&iluku. vode.2 ve&a struka praziluka 40g maslaca .2 dcl mleka . %re služenja ostavite testo da miruje 1 minuta. (odajte so.esto ra&vucite na dasci i pospite šunkom. . -stavite da odstoju 3$ minuta.so . ##5 .250g kisele pavlake .30 g kvasca . %ecite ih u prethodno &a'rejanoj pećnici na #$$ o : 3 minuta./osos i miro*iju isitnite.Ispreklapajte nekoliko puta. 4o$a&k# ka%'#r!c# 1 kg što sitnijeg brašna .100g margarina . -hladite.150g sitno se'ene šunke .10g kima .50g krupne morske soli 1amesite testo od brašna. mleka.30 g soli . kašika brašna i 1 jaje dobro umućeno4. +emojte du'o mesiti testo.T#s(o sa pra'!lukopleh 2(cm 200g testa za picu recept br 360 .muskat .10g še&era . &atim losos i miro*iju. -blikujte ku'lice 3G$'4 pa kaj&erice.%reko kaj&erica pospite biber i morsku so. %rokuvajte na jakoj vatri dok ne ispari. (odajte kim i šećer. &a!ine.

"ecite kao par!iće torte. . Istanjite opušteno testo u ju9ke.(obro umutite.200g kisele pavlake 0#5dcl sir&eta . dodajte jaja i kiselu pavlaku. "mr&nite u 9ri&u 3mo'u da stoje u 9ri&u 3$ dana4. I&radite 'a na dasci i ostavite da odstoji 1$ minuta.1 jaje nadev: 0#5kg kravljeg sira . 7avnomerno presavijte testo. nadev:250 g šunke .1 kg margarina . %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o :.+apravite ? lopte testa i ostavite u hladnjaku #? sata. Ki9lice namažite jajetom. 7a&vijte tanju ju9ku.2 jajeta . premaz: 1 $umance %re pe!enja. +adevajte i oblikujte ki9lice.biber po ukusu "itno iseckajte šunku i umutite jaja.U prethodno u'rejanu pećnicu pecite smr&nute ki9lice.1 kaši'ica soli . -stavite testo 1 minuta.2 jajeta . Kad nadenete i &avijete lako ćete oblikovati ki9lice.(odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo.1 kesica suvog kvasca . (odajte šunku i biber.50g maslaca U brašno stavite kvasac. pravite preklopljene tuou'love prethodno napunjene nadevom.150g kisele pavlake 1amesite tvr*e testo. I&'nje!ite sir.-vaj postupak ponavljajte pet puta. )esite 'a 1$ minuta.malo hladne vode .K!/l!c# sa s!rotesto: 1 kg brašna .1 jaje . 7astanjite okru'lu ju9ku. %rethodno &amr&nut mar'arin i&rendišite krupno na ju9ku. ##. ki9lice premažite umućenim žumancetom. "lužite tople.1%4l mleka . K!/l!c# sa )unkotesto:500g brašna .jaje.

vanilin šećer i 1$$' mar'arina &amesite &ajedno sa uskiselim kvascem.15g soli . oblikujte ih i pržite na vrelom ulju.100g še&era .40g brašna . nadev: 150g kiselog kupusa ribanca .biber po ukusu %ropržite slaninu i stavite da se dinsta kupus. ##/ .so po ukusu .1 par srpskih kobasica . lako ćete oblikovati ki9lice.1 jaje Kvasac umutite u mlako mleko.1%4l mleka . Ma2arsk# k!/l!c# testo: 500g brašna . sitno se!ene kobasice i aleva paprika. &atim preklopite na trostruko. -stavite da odstoju 1$ minuta. so.1 kesica vanilin še&era . -stavite u hladnjaku 1 sat. I&radite testo da bude 'latko. . crni luk. %remažite jajetom.1 kaši'ica aleve paprike . namažite 'a mar'arinom. -stavite da uskisne. 7astanjite okru'lu ju9ku.rašno.Bu(#r*k!/l# 1 kg brašna . (odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo. mleko.(5g suve slanine 1 glavica crnog luka . pa preklopite na !etvorostruko.50g maslaca . ostavite na sobnoj temperaturi da malo narastu. Kad nadenete i &avijete.2 dcl ulja U brašno stavite kvasac i jaje. opet rastanjite. -blikujte ki9le i ponovo ostavite u hladnjaku 3$ minuta. Istanjite testo.1 kesica suvog kvasca .4 dcl mleka . +adevajte ki9lice.1 jaje . %ecite u pećnici na umerenoj toploti.200g margarina . %osolite."ecite kao par!iće torte. I&radite 'a na dasci. šećer.

so po ukusu .biber po ukusu "kuvajte. oljuštite i propasirajte krompir. ostavite ih na toplom jedan sat da narastu. brašnom i kvascem rastopljenim u mleku.bibera i kisele pavlake. solju. !varaka. -vaj postupak ponavljajte tri puta.20g kvasca .1amesite sa jajetom. kvasca otopljeno' u mleku. %remažite žumancetom i pecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1$ minuta. 7a&vijte i oblikujte manje po'a!ice.biber 1amesite polumeko testo od brašna.esto ra&vucite.40g kvasca 2#5 dcl mleka .secite na kvadrate i nadevajte pripremljenim nadevom2 isitnjena šunka. .150g kisele pavlake .1*0 g brašna .200g šunke 150g kisele pavlake .200g maslaca . -blikujte ki9lice i pecite na umerenoj toploti.3 $umanceta . (obro i&radite testo da bude 'latko. mleka.1 dcl mleka . ##7 . %resavijte testo i ostavite 3$ minuta da odstoji.so po ukusu . 7a&vucite testo okla'ijom i premažite jednim delom maslaca. umešana sa kiselom pavlakom i biberom.esto dobro i&radite da postane 'latko.1 jaje . Umutite maslac i podelite na tri dila. # žumanceta. . Poga&!c# od &$araka !cca170 komada" 500g brašna .Kro-p!r*k!/l# sa )unko200g krompira .300g iseckanih sve$ih 'varaka . soli.

Vadite i ocedite ##2 .2 kašike ulja .ulja. sira i soli. "utradan ra&vijte testo debljine 3 cm i vadite po'a!ice. soli. -stavite pola sata da naraste. brašna.1 jaje .so po ukusu (obro &amesite testo od maslaca. ulja. već da ostanu bele.250 g brašna .1%2l mleka .11 kašika ulja .so po ukusu 1amesite testo od brašna.so po ukusu U vodi rastopite kvasac i ostavite da uskisne.šećera i soli.50g permezana . -stavite 'a na toplom 1 sat da uskisne.1 kašika še&era . -blikujte pljeskavice. "lužite tople. jajeta. brašna. 9#$r#c! 2dcl vode . -vaj postupak ponavljati tri puta. mleka. isecite žiletom krst.20g kvasca . Ka%'#r!c# 1 kg brašna . %a&ite da po'a!ice ne porumene. 1amesite testo od kvasca.1 $umance . na sredini pobodite prst.50g kvasca . +apravite loptice. +a krpu pospite susam.%olako spustite u klju!alu vodu i kuvajte # minuta. pospite parme&anom i pecite na umerenoj toploti.(obro 'a umesite da postane 'latko. Vrtite 'a da se napravi *evrek. %remažite žumancetom.Poga&!c# od s!ra 250g maslaca . +apravite loptu i ostavite u hladnjaku da prenoći. kvasca.250g punomasnog sira!ov'ijeg ili kravljeg" .150g susama brašno po potrebi . namažite jajetom i pecite na jakoj toploti.

*evreke i uvaljajte u susam. ##8 .7e*ajte u pleh i pecite na umerenoj toploti.

prašak &a pecivo i brašno.1atim i&radite testo na dasci da bude 'latko. mlekom.pospite parme&anom.250g punomasnog kravljeg sira . %rstom &amutite.(obro &amesite dok ne bide 'latko.rašno sobne temperature stavite u manju van'lu.2 kaši'ice soli . 1 jaje. stavite šećer.1%2 kaši'ice še&era .50g parmezana (obro umutite maslac.Vuk!n# slan# )(angl# 250g maslaca .+apravite loptu i ostavite u hladnjaku #? sata. (odajte mar'arin.250g margarina . ##9 . isecite testo na ? dela. 1amesite kvasac sa brašnom. P#r#c# !cca 100kimada" 0#5 kg brašna . vadite perece specijalnom modlom i re*ajte u podma&an 3maslacem 4 pleh.25g kvasca . Istrunite kvasac.secite štapiće i pecite na umerenoj toploti. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite G minuta na ##$o :.350g brašna . )ikserom umutite mara'arin da bude buav.+amažite perece ra&mućenim žumancetom.%rekrijte sa malo brašna.1#5dcl mleka . napravite ju9ke $.50g maslaca .%a&ite da testo ne bude suviše tvrdo.-stavite da mallo kisne 3$ minuta.malo soli i sipajte malo mlako' mleka. "utradan 'a ra&vucite u ju9ku 3 cm debljine. cm debljine. premažite 1 jajetom. so i &amesite testo da se odvaja od posude.1 jaje . -stavite 'a da odstoji 3$ minuta.2 jajeta . "lužite tople.i jajetom. i&'nje!en sir.1%2kesice praška za pecivo . U sredini napravite udubljenje.2 $umanca .

3 jajeta .1#5 dcl belog vina .bibier . Kr!)k# 3l# a sa s!ro12 tanjih kriški hleba . "lužite tople pudin'e u& meso.4 kašike kisele pavlake . %ospite seckan vlašac.%ore*ajte u pleh prethodno mama&an maslacem.# jajeta i 1 žumanceta. "ve dobro i&mešajte. so.so U brašno sipajte mešavinu mleka.4 dcl mleka ."ok)!rsk! pud!ng 140 g brašna . i&riban sir. (odajte jaja. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite #$ minuta na ##$ o :. biber. "ve polako umutite i posolite.3 jaeta 250 g tvrdog sira .1 praziluk I&dinstajte pra&iluk se!en na tanke kolutove i slaninu na kocke.Kriške hleba na kratko umo!ite u vino. muskat. #5$ .muškat . )alo prohladite. )asu nalijte u modlu &a manje pudin'e.vlašac .100g mesnate slanine . "lužite toplo. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$6# minuta ne otvarajući pećnicu. -d 1 belanceta ulupajte !vrst sne'. -do&'o premažite masom.so . kiselu pavlaku.

2 jajeta .2 kaši'ice kapra . "vaku po'a!icu umo!ite u testo i pržite na vrelom ulju. sipajte 'a u vodu i ostavite jedni noć da odstoji.iseckan kapar.100g badema .2#5 dcl ulja .20g mrvica od hleba . #51 . "utradan.10 jaja brašna po potrebi .oljušten i isitnjen badem. cimet.već kao &a pala!inke.1#5 dcl piva -perite.procedite kro& krpu.2 dcl ulja testo: 100g brašna .so.%olako umutite testo.so po ukusu %rosejte pepeo kro& sito.1%4 kaši'ice soli .biber. posolite 'a i ostavite da stoji # sata.-d ove mase oblikujte male po'a!ice.1%4 kaši'ice bibera . -d brašna i piva umutite testo kao &a pala!inke. pa&eći da se ne u&muti. "lužite tople u& mlad kajmak i punomasni sir.1%4 kaši'ice cimeta .Gospodar*To-!n! u)(!pc! od p#p#la 1 1%2l vode .1 šolja pepela od tvrdog drveta . U ced 3voda sa pepelom4 stavite 1$ žumanaca i brašna po potrebi da testo ne bude suviše 'usto. Manas(!rsk# poga&!c# 500g spana&a . "lužite toplo.o!istite i prokuvajte spanać. (odajte ulupani sne' od 1$ belanaca i ako ustreba još malo brašna. Vadite kašikom uštipke i pecite na vrelom ulju.

1dcl kisele vode . I&radite 'a da bude 'latko. #5# .Krok#(! od kro-p!ra 1 kg krompira . %ržite pituljice na vrelom ulju. +apravite male loptice i ra&vla!ite ju9kice. "lužite toplo.2 kašike ulja . brašna. -stavite jedan sat da odmori.so po ukusu -barite krompir sa ljuskom.2 jajeta .sosove i ribu. "vaku &asecite po sredini.2#5dcl ulja . -ljuštite 'a i sameljite kro& mašinu &a meso. "lužite toplo u& meso. kisele vode. (odajte jaja. %onovo 'a premesite. -blažite ih na !iniju sa mekim papirom da upije masnoću.1#5 dcl mlake vode . P!(ul%!c# !15-16 komada" 300 g brašna . 1amesite polutvrdo testo. "vaku predhodno psolite po ukusu. -blikujte nudle3krokete4 i pržite na vrelom ulju u 9rite&i 3 minuta. "lažite na tanjir jednu na dru'u.600g brašna . alkohola i soli.1%2 kaši'ice soli .1#5 dcl ulja (obro &amesite polutvrdo testo.2 kašike alkohola .

(obro umutite. žumanca.2 $umanceta .1 veza peršuna 1 kašika za'ina od sušenog povr&a .200g ov'ijeg sira .so.200 g kisele pavlake . +adeve pripremajte na sledeći na!in. %o 1$ pala!inki nadevajte ra&li!itim adevima.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .biber po ukusu 1kašika ulja Preliv: 1 jaje . Nad#$ III0 I&dinstajte mleveno meso na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća. iseckanim peršunom i biberom.2 jajeta . prelijte ih umućenim prelivom od jajeta.biber po ukusu III nadev: 200 g mlevenog june&eg mesa .1%2kaši'ice še&era biber po ukusu U'rejte # kašike ulja.Kuvajte pola sata. "ve dobro i&mešajte.100 g kisele pavlake .1%2kg paradajza .2 jajeta .Gra(!n!ran# Vok!%#$# pala&!nk# 30 pala'inki !recept br/ 617" I nadev: 150 g šunke . biber i kiselu pavlaku. dodajte i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. &atim pospite parme&anom i mrvicama i pecite ? minuta na ##$o:. Pala&!nka od -akarona 300g kratkih makarona .so po ukusu . Nad#$ I0 Isitnite šunku. ocedite ih i promešajte sa sosom od paradj&a. (obro i&mešajte. "kuvajte makarone. so.so po ukusu . -stavite da se ohladi. #55 .biber i šećer. Nad#$ II0 I&'nje!ite sir. (odajte jaja i i&'nje!en sir. bosiljak. %akujte kao sarme. so i biber.100 g kajmaka .50 g parmezana . dodajte kajmak. jaja.25 g mrvica od hleba Umutite i ispecite pala!inke.4kašike maslinovog ulja .2 jajeta . "lušite u vatrostalnu posudu. dodajte oljušten i i&'nje!en paradaj&. kisele pavlake. "lužite tople.so po ukusu .biber po ukusu II nadev: 150 g punomasnog sira .

U veliki ti'anj na &a'rejane # kašike ulja i&ru!ite masu od makarona. "lužite toplo.I&ravnajte kao veliku pala!inku. #5. .mlako i hladno.(obro je ispecite da dobije koricu sa obe strane.

%ecite ih na vrelom ulju. %ecite ih na vrelom ulju.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .seckan peršun i biber.100g suve slanine . &a!in od sušeno' povrća. pa u mrvice. pa u mrvice.150g mrvica od hleba . I&dinstajte mo&ak na 1 kaši!ici ulja. "lužite toplo. #5/ .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .150g mrvica od hleba . biber i so. Po3o$an# pala&!nk# sa -#so20 pala'inki .1 kaši'ica bibera .+adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. "lužite toplo.1 veza peršuna .1 veza peršuna . "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.2 jajeta .(obro i&dinstajte.B1A4.B1A4.2 jajeta .400g tele&eg mozga . "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.Po3o$an# pala&!nk# sa -o'go20 pala'inki . +a ulju propržite sitno seckanu slaninu. (odajte meso. seckan peršun.1 kaši'ica bibera . +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. dodajte &a!in od sušeno' povrća. -hladite.1 kašika ulja .-hladite.2 dcl ulja .so po ukusu Ispecite pale!inke3recept br.350g mlevenog june&eg mesa .2 dcl ulja Ispecite pala!inke 3recept br.

isitnjen paradaj& i peršun prodinstajte.hlebne mrvice .150g mrvica od hleba . -vim prelivom prelivajte pohovane pala!inke. #57 .1 veza peršuna .brašno .%ecite na vrelom ulju. -hladite.100g maslaca . pa u mrvice. jaja i mrvice i pržite na vrelom ulju.150g šampinjona .%obiberite.1 kašika ulja . Iseckajte pe!urke.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .150g šunke .%ala!inke nadevajte sa #03 nadeva.ulje preliv: 1%3 nadeva .B1A4. U'rejte ulje i i&dinstajte pe!urke. &a!in od sušeno' povrća i pobiberite.400g pe'urki .1 kaši'ica bibera Ispecite pala!inke 3rcept br.4 oljuštena i isitnjena paradajza .Po3o$an# pala&!nk# sa p#&urka-a 20 pala'inkei . Rasko)n# pala&!nk# 16 pala'inki nadev: 150g pršuta . šampinjone na tanke listove.2 jajeta . "lužite toplo. 103 nadeva.1 veza peršuna %ršut i šunku isitnite na re&ance.2 dcl ulja . "vaku upakuvanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.biber za pohovanje: 2 jajeta . I&dinstajte na maslacu. +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme.(odajte seckan peršun. Uvaljajte ih u brašno.

so po ukusu .1 kg kore za gibanicu .4 jajeta .Br'a p!(a od s!ra 1 paket lisnatog testa .solju i biberom. "lažite jednu do dru'e ne pritiskajući. uljem soda6vodom i solju.100g maslaca . Kada ste napunili celu šerpu.biber po ukusu 7a&vucite testo u tepsiji. "lužite toplo.0#5 dlc ulja . )aslacem premažite šerpu i obložite je dvema korama.so po ukusu I&'nje!ite sir i umutite 'a sa jajima.7avnomerno stavite preko testa. pa pokrijte jednom korom. I&'nje!ite sir i i&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. %osle jedno' sata obave&no pokrijte 'ibanicu aluminijskom 9olijom da ne &a'ori. 1atim koru pokoru i&'nje!enu uma!ite u masu od sira. "lužite toplo. G! an!ca na -o% na&!n 1 kg sira .1 dcl soda vode ili kisele vode . kiselom pavlakom. #52 .300g punomasnog kravljeg sira 200g kisele pavlake . jajima. odo&'o nasecite u liskama maslac.2jajeta . %ecite # sata na umerenoj toploti.200g kisele pavlake .#$ minuta pokriveno aluminijumskom 9olijom i minuta otkriveno. %ecite na umerenoj toploti ? minuta 2 #$ minuta otkriveno.

2 dcl kisele vode nadev: 500g blitve bez korena .20 kvasca . "lužite toplo. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. kvascem i i&mućenim maslacem.+a kraju odo&'o stavite kore. %ecite na umerenoj toploti ? minuta.biber po ukusu Iseckajte sirovu blitvu na re&ance 3be& korena4. so i biber.1 jaje . (obro i&mešajte. %obiberite i posolite.300 g punomasnog kravljeg sira . mlekom. Koso$ska p!(a sa l!($o- 1%2 kg kore za gibanicu .2 jajeta (obro umutite maslac sa jajetom i solju. #58 .so po ukusu . (odajte jaje kiselu pavlaku.1 jaje .1 dcl ulja .2 dcl mleka 400 g brašna . U malo mleka ra&drobite kvasac i pospite 'a brašnom da uskisne. 7a&vucite 'a u podma&an pleh.Er.!k!na p!(a od s!ra Testo: 125 g maslaca .so po ukusu Nadev: 200 g kisele pavlake . 1amesite testo sa brašnom.200g kisele pavlake . 7e*ajte 3 kore pa poprskajte uljem i kiselom vodom. pa opet ponavljajte postupak dok imate materijala. (obro umutite pavlaku sa i&'nje!enim sirom i jajima. "lužite toplo. +adev rasporredite odo&'o na testo. +amažite nadev.

P!(a od k!s#log kupusa 3%4 kore za pitu .pa dinstovano meso.2 jajeta .1 dcl ulja 150g suve slanine . 1atim stavite red naborane kore. %ecite još? minuta. miro*iju i dosta bibera. #$$ ' kisele pavlake i biberom.&atim opet naborane kore. %osebno i&'nje!ite sir i umutite 'a sa ? jajeta. 1atim %otrpušu i&vadite i& pećnice i isecite par!iće.so po ukusu .jajima i solju.3%4 kg punomasnog sira . i&mešajte sa kupusom. %ospite i&dinstan kupus. 1alijte odo&'o mešavinom od #$$' kisele pavlake. seckan peršun.so -biber Isitnite slaninu. %ecite jedan sat na umerenoj toploti. -hladite. Po(rpu)a 3%4 kore za gibanicu .400g kisele pavlake .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .pobiberite i dinstajte na umerenoj toploti.5 jaja . "tavite jednu koru na podma&an pleh. -do&'o stavite koru kao poklopac. Ukupno pe!enje 3$ minuta. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta. (ve kore namažite uljem i slatkom pavlakom.1 glavica crnog luka .1 kg kiselog kupusa ribanca .1 kašika ulja . 1 jajeta i bibera.-vaj postupak ponovite još jedanput.biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. #59 .2dcl slatke pavlake .1 veza peršuna . +a ovaj na!in napravie ? duple rolne. 1atim sve ? rolne &asecite do pola na par!iće debljine B cm i &alijte prethodno umućenom slatkom pavlakom. %ecite još 1 minuta. dodajte &a!in od sušeno' povrća.1%2 kg mlevenog june&eg mesa . "lužite toplo.1atim ponovite postupak i prethodnu rolnu uvijte u novu rolnu.5vrsto uvijte rolnu. pa pospite mešavinom sira.1 veza miro ije .

so nadev: 7 jaja .300g kajmaka . 7a&vucite G ju9ki veli!ine tepsije 3#G cm4. "lužite toplo.200g kravljeg sira .$ .ulje. #.1#5 dcl ulja 1amesite testo.2#5 dcl mlake vode . 8ormirajte G ku'li i ostavite ih da miruju 1 minuta.%oslednju 'ornju ju9ku premažite samo uljem i i&bodite viljuškom.+amažite tepsiju uljem i re*ajte sledećim redom2 ju9ka.(obro umutite sve sastojke predvi*ene &a nadev.nadev. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici ?$ minuta na ##$o:."a%a&a testo: 600g brašna .

5 kašika belog vina .200g šunke .1 ljuta papri'ica !+e+eron" . . %reklopite 'a i dobro 'a i&radite da bude 'latko. Coš malo dinstajte. -stalo testo stavite u uljem podma&an pleh da krajevi prela&e ivice pleha.1 jaje .1atim umešani deo testa &amesite sa ostalim testom.prstohvat ša+rana . Nad#$0 U'rejte polovinu ulja i u njemu i&dinstajte seckan crni luk i ljutu papri!icu.-hladite celu mešavinu.2 glavice crnog luka .3 kašike brašna . (odajte vino. na kome prepržite sitno seckan paradaj&.1%2 dcl belog vina . biber. 1atim sitno iseckajte meso i šunku. -do&'o stavite deo testa6 poklopac. (obro i&mešajte i nekoliko minuta i&dinstajte. #. radlom isecite nekoliko traka. Ivice testa vratite preko nadeva.ladan nadev rasporedite preko testa. . cm debljine.1 kašika pirea od paradajza . koje postavite na testo.0#5 dcl mleka . Caje i belo vino ulupajte žicom.1 jaje . so.1 . ša9ran i pire od paradaj&a.so po ukusu biber po ukusu T#s(o0 )aslac ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da omekša. -d testa odsecite !etvrtinu i &amesite sa mešavinom jajeta i vina . %ospite 'a brašnom i ostavite u toplom da odstoji 3$ minuta.esto okla'ijom ra&vucite u ju9ku od $.M#ks!kanska pa%#(a testo: 500g testa za doma&i hleb recept br/407 . %ecite ?$ minuta na ##$o:. Isecite ta!no komad koji će poslužiti kao 'ornji sloj6poklopac.7astanjite testo i premažite 'a maslacem.2 paradajza . -vu masu umešajte sa &'otovljenim mesom.3 kašike ulja . U dru'oj posudi u'rejte preostalo ulje.koje tako*e dinstate 1$ minuta. I&bodite 'a viljuškom. Caje umutite sa mlekom i dobro natopite pajetu.1(0g maslaca .so po ukusu nadev: 300g svinjskog mesa .

2 dcl mleka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu .2 jajeta . so i dosta bibera.100g maslaca . "lužite toplo. Upakujte pleh u aluminijumsku 9oliju i tako pecite u toploj pećnici 3$ minuta. 1atim uvijenu pitu &avijete kao male puževe. 1atim svaku koru namažite sa malo ulja i mleka.50g maslaca . %o dija'onali uvijte u oblik male pite. -dvojeno i&'nje!ite sir i umešajte 'a sa jajima i kiselom pavlakom. %osebno i&'nje!ite sir. +a svaku pitu stavite mali 'rumen maslaca.1#5 dcl ulja . %akujte male pitice kao sarme. jaja. &atim celu premažite jednim od dva nadeva. (odajte &a!in od sušeno' povrća. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.500g mlevenog gove eg mesa . Uklup&ana p!(a od s!ra 1 kga kora za gibanicu .biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju.200g kisele pavlake .200g kisele pavlake .1 veza peršuna .500g mlevenog gove eg mesa .600g punomasnog sira . "lužite toplo.1 veza peršuna . %obiberite i posolite po ukusu. maslacem nama&an pleh. "vaku koru namažite uljem i mlekom. dodajte kiselu pavlaku. seckan peršun.2dcl mleka .# .P!(!c# od s!ra ! -#sa 1kg kore za gibanicu . seckan peršun.500g punomasnog sira . biber i sve dobro umutite. -vako uklup!ane pite slažite u. "ložite ih u tepsiju i odo&'o rasporedite listove maslaca.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . so i biber po ukusu.2 dcl ulja .so po ukusu biber po ukusu I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja. (odajte &a!in od sušeno' povrća.2 jajeta . #.

Kod treće. #. # jajeta.esto podelite na tri ju9ke 3deblje4. soli i vode da bude polutvrdo. !etvrte i pete kore ponovite postupak. uvijajte u oblik pite.5 . +a svako par!e stavite kaši!icu mešavine jajeta i # kašike kisele pavlake. %ospite parme&anom i pecite u pećnici.biber po ukusu %rvu koru namažite uljem i mlekom i preko nje slepite dru'u koru koju namažete ponovo uljem.200g punomasnog kravljeg sira .4 kašike ulja . Cednu po jednu koru rastežite rukama na stolnjaku da kora bude što tanja.so po ukusu 1amesite testo od brašna.50g parmezana . poprskajte malo uljem i savijte im sva ? kraja. koji treba da vu!ete stalno ka sebi. pospite nekoliko kapi vode.hladna voda po potrebi . )esite testo što duže da se sasvim odvaja od ruku i daske i da bude 'latko. "lužite toplu u& mlak kajmak u punomasni sir. %oprskajte malo uljem i pecite u pećnici. . # kašike pavlake. soli i bibera. mlekom i mešavinom sira. Pu. %okidajte krajeve. Kada je pe!ena. U& pomoć !aršava. a ne seći. %oložite ploštimice par!iće u podma&an pleh. namažite ih uljem i ostavite 1 sat da odmore.Pra'na gu.1#5 dcl ulja .1#5 dcl mleka . "ložite je u podma&an pleh u ravne komade ili u tepsiju uvaljajte oblik veliko' puža.3 jajeta .$ara 1kg brašna . =užvaru treba kidati rukama. %okrijte !aršavom da provene. 1atim !vrsto savijte u oblik savija!e i oštrim nožem secite komade debljine 1 cm.so po ukusu .4 kašike kisele pavlake .#$! od s!ra 5 komada kora za gibanicu . ulja.

! 400g kore za pitu .250g kisele pavlake . "tavite odo&'o dru'u polovinmu testa. Isecite pitu na par!iće. "lužite toplo.300g punomasnog sira .!. 1atim ponavljajte postupak 3rolnu u rolnu4 dok imate materijala.so i biber.4 kašike brašna . (ebelu rolnu &amr&nite u dubokom &amr&iva!u..brašno i so. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.biber po ukusu (obro umutite B žumancaca sa 1# ' kisele pavlake.1 glavica crnog luka . I&dinstajte na ulju meso. %relijte je vrućom 31# ' 4kiselom pavlakom.2 dcl mleka 100g ka'kavalja .1 veza peršuna . Umutite testo. &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu . -hla*en nadev stavite preko upola pe!eno' testa.3 jajeta . # kore namažite uljem i ra&mažite pripremljen nadev. Uvijte rolnu. -hladite. "lužite toplo. U sredinu svako' par!eta napravite malo udubljenje u koje stavite deo umućeno' jajeta. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. 7e*ajte u pleh pljoštimice. 4#n%a p!(a sa -#so500g nlevenog svinjskog mesa .25g maslaca .6 jaja .seckanu 'lavicu luka i peršuna. %ospite stru'anim ka!kavaljem. (odajte ulupani sne' od B belanaca.Čord!n! pu. Upola 'a ispecite na umerenoj toploti.1#5dcl ulja "ir i&'nje!ite i i&mešajte sa # jajeta. #. mleko. %leh namažite maslacem i pospite brašnom.1 kašika ulja . cm debljine.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . U nje'a i&ru!ite polovinu testa i poravnajte. "ecite kolutove 1. .

7a&vucite okru'le ju9ke nešto deblje ne'o testo &a supu. . .ri ju9ke ćete nadevati mesnim nadevom. +a svaki stavite malo ulja.esto lupati 1$ minuta. Kada ste došli do sredine po sredini &asecite testo da biste mo'li da napravite uvijeni kru'. 1atim uvijajte testo prema sredini.! testo:1#25 kg brašna . %ecite u pećnici#$ minuta.5 jaja .200g kisele pavlake I&dinstajte meso sa proprženom lukom. Istopite maslac. Bosansk! ur#k 3%4 kg kore za pitu .100g maslaca . solju i vodom da bude mekše testo. +apravite B lopti 3Bju9ki4. 1atim secite uvijene par!iće oko #$ cm dužine. 1atim dobro poprskajte supom. Uvijajte ih ipravite male burek!iće. Cu9ku namažite dobro uljem.so biber /uk i&rendišite.ulje. .1 dcl vode .1 glavica crnog luka ./ .3 dcl bistre supe .biber po ukusu nadev II: *00g sira . %osebno dobro umutite i&'nje!en sir sa kiselom pavlakom i jajima.so po ukusu nadev I: (50g mlevenog june&eg mesa . %ecite na umerenoj toploti %a&ite da ne bude suviše pe!eno. dodajte so i biber i sve dobro &amesite sa mesom.so po ukusu . %ecite još1$ minuta.Bur#k&!. #. so i dosta bibera. +a kraju kore stavite u&duž sirovo meso i !vrsto uvijte koru do pola pa opet stavite sitovo meso. +a kraju ju9ke po ivici stavite venac od nadeva. -stavite da testo odstoji 3$ minuta.rašno &amesite s uljem. -do&'o namažite maslacem. u& vodu.2 glavice crnog luka . Cednu koru namažete sa maslacem.0#5 dcl ulja .3 kašike ulja . a tri nadevom od sira.vode po potrebi .0#5 kg mlevenog june&eg mesa . 5vrsto priljubljene kore re*ajte u okru'lu tepsiju. Uvijte koru do kraja.

-stavite pokriven burek 3$ minuta. #.7 .

ostatak vode.2 .uluma! &a ovaj hleb2 1dcl hladne vode i jedna kašika brašna. #.Do-a. (obro &amesite testo.+apravite u sredini brašna udubljenje i&lijte kvasac. Kucanjem da donjoj strani kore. kontrolišete da li je hleb dovoljno pe!en.%osipajte 'a brašnom i mesite oko 1 minuta da bude potpuno 'latko. 7astopite kvasac u malo mlake vode sa 1 kaši!icom šećera.maslac za podmazivanje pleha . 3D.1 kaši'ica ulja (u'uljasti pleh 3 J 1# cm.! 3l# (50 g brašna .uluma!D je pekarski na&iv &a prema& kojim pekari prema&uju testa. 1atim opet na dasci pospite testo brašnom i mesite 1 minuta.pospite 'a brašnom. da ne &a'ori. -stavite u lon!etu da uskisne. %et minuta pred kraj pe!enja podmažite hleb D.2 kaši'ice soli .4 )oj .%osle #$ minuta pokrijte 'a alu69olijom. -blikujte du'uljast hleb i stavite 'a u maslacem podma&an pleh.25 g kvasca . pokrijte 'a vlažnom krpom i ostavite 'a na toplom # sata. %ecite hleb u prethodno &a'rejanoj pećnici na ##$o: ? minuta. &atim ulja i sirćeta. šećera i soli.. %rohladite hleb na ži!anoj rešetki.uluma!omD.5 dcl mlake vode . %okrijte vlažnom krpom i ostavite na toplom 1sat. Ispe!en hleb od&vanja.2 kaši'ice še&era .esto treba da se udvostru!i.1 kaši'ica sir&eta . %osle prema&ivanja pecite hleb još pet minuta. -blikujte testo kao loptu. malo soli i brašna.

%olako sve &amešajte.15 g kvasca . #. -blikujte hleb.2 kaši'ice še&era .A-#r!&k! #l! 3l# 500g brašna . "manjite toplotu na ##$o: i pecite 1 sat. 1atim opet premesite na dasci pet minuta.100g maslaca .1 kaši!icu šećera i malo mlake vode i&mešajte i ostavite da kvasac ukisne. U sredini brašna napravite udubljenje. stavite 'a u pleh. %eci&e u u'rejanoj pećnici 1 minuta na # $o:.esto i&radite na dasci da bude 'latko. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji na toplom 1 sat. Kad je hleb pe!en. . )leko u'rejte i stavite B$ ' maslaca da se istopi. )esite 'a najmanje 1$ minuta. dodajte 1 kaši!icu šećera.2#5 dcl mleka . "kinite vruće mleko i ostavite da se prohladi da bude mlako. %remažite hleb umućenim jajetom i kašikom mleka.so uskisli kvasac i mešavinu mleka sa maslacem. uvijte 'a u !ist !aršav i ostavite 3$ minuta. +apravite loptu.1 kašika mleka Kvasac.1 kaši'ica soli .8 . pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji # sata.1 jaje .

rašno.1 kašika maslinovog ulja . %okrijte testo i ostavite da odmara 1 sat.1#5dcl mleka . Umutite maslac. #.9 . i&mrvljen kvasac i so dobro i&mešati.%rstima testo koje je visilo podi'nite i prekrijte nadev. %onovo premesite testo.1 $umance nadev: *00g punomasnog kravljeg sira ."ve &amesite.biber po ukusu !krupno mleven" I&mešajte ? kašike mleka. istopljeni maslac i so. tako da testo preko ivica ravnomerno visi. Masl!no$ 3l# 500g brašna . U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate uskisli kvasac. kvasac.60g maslaca . "tavite testo u maslacem podma&an kalup.1 veza peršuna .100g pršute!mesnate slanine" maslac za podmazivanje .1 jaje . %ripremite nadev. U van'lu &amesite testo sa umućenim jajima.-stavite nadev u hladnjak.40g zelenih icrnih maslina !po 20g" .mleko. pokrijte je vlažnom krpom i ostavite na toplom da stoji 1 sat.-blikujte loptu.1 $umance . U sredinu sipajte pripremljen nadev.1 kaši'ica soli . %ecite $ minuta u pećnici prethodno u'rejanoj na #$$ o:. maslinovim uljemn i belim vinom.1 dcl belog vina .jaje.so po ukusu .100g maslaca . žumance. (odajte isitnjene maline i šunku 3mesnatu slaninu4. +a sredini napravite kao !vor. so i biber.prašak &a pecivo. I&radite meso na dasci dok ne postane 'latko.30g naribanog parmezana . šećer i ostavite da uskisne. %remežite kalup &a tortu.15 g kvasca .+araslo testo okla'ijom istanjite da bude nešto veće od kalupa.4 jajeta .25 g kvasca . %remažite 'a žumancetom.1 dcl maslinovog ulja . pa 'a opet ostavite na toplom 1 sat. i&'nje!eni sir. -stavite pripremljen hleb da stoji još #$ minuta.1%2 kaši'ice še&era . seckan peršun.Gru'!%sk! 3l# sa s!ro- testo: 500g brašna .1 kaši'ica praška za pecivo .

. #/$ .leb možete služiti topao u& aperitiv. .leb namažite maslinovim uem pospite parme&anom i pecite ?$ minuta na #$$ o:.(obro podmažite okru'li pleh &a tortu.sipajte testo i opet ostavite da odmara.

2 kaši'ice soli .sipajte testo i ostavite još 1 mionuta da stoji.esto pokrijte sa vlažnom krpom i ostavite da nado*e.(odajte brašno kao i pavlaku.! slan!no- 150 g seckane slanine .namažite 'a sa jajetom.1%2 kaši'ice sode bikarbone . sode bikarbone i soli. "tavite 'a u podma&anu tepsiju. vode. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B$ minuta na #$$ o :.1 kašika ulja . ulja. slaninu i sireve. . -kru'li pleh &a tortu namažite maslacem.150g naribanog ementalera .0#5 dcl mlake vode . 3pecite 3 otkriven hleb a # minuta pokriven sa alu6 9olijom4. Išarajte viljuškom.50g naribanog parmezana .25 g kvasca . Coš jednom kratko mesite testo.500g brašna .rašno stavite u veću posudu i na sredini brašna napravite udubljenje. Srpska poga&a 1 kg brašna . .)alo brašna pospite preko kvasca.maslac za podmazivanje . 1amesite 'latko testo koje mesite cca 1 minuta. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko.2 dcl mleka 150g kisele pavlake .1 jaje I&dinstajte slaninu i ohladite. )aslac na toploti omekšajte i dodajte mleko. #/1 . "lužite mlak hleb u& aperitiv.50 g maslaca .1 $umance .+l# sa s!ro. -stavite testo da odmori #$ minuta. %remažite žumancetom i pecite na umerenoj toploti 1 sat 31<$ o:4.po potrrebi mlake vode .I&drobite kvasac i umešajte 'a sa mlakom vodom.so po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna.

+a jednu polovinu pore*ajte listove slanine. "laninu isecite na tanke listove. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko.so. "tavite je u podma&anu tepsiju. sode bikarbone i soli. "lužite toplo.so po ukusu .%ospite preko slanine krupno mleven biber. -blikujte po'a!u. %reklopite testo. prašak &a pecivo. %ecite u pećnici na 1<$ o: jedan sat.1 prašak za pecivo . Kad je 'otova.1 kašika ulja . %remažite žumancetom. +apravite loptu. Kad je 'otova. #/# .1%2 kaši'ice sode bikarbone 150g suve slanine . viljuškom napravite šare.biber po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna.1 $umance .$odo1kg brašna .Poga&a sa slan!no1 kg brašna . išarajte viljuškom. Krajeve dobro spojite oblikujte okru'lu po'a!u. vode.2jajeta .1l kisele vode .premažite žumancetom i pecite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti. Poga&a sa k!s#lo.so po ukusu U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate umućena jaja.1 $umance . "tavite u podma&an& tepsiju. ulja. "lužite toplu u& kajmak i sir.po potrebi mlake vode . -stavite da odmori #$ minuta.%olako dodajući kiselu vodu &amesite testo. 7a&vucite testo da bude dvostruko veće od tepsije. uvijte je u !aršav da odstoji.uvijte je u !aršav da odmori 1 sat.

2 dcl mleka . . kiselim mlekom. # žumanceta.2 dlc kiselog mleka . mleka.20g kvasca so po ukusu "tavite kvasac u malo mlake vode da uskisne. -stavite da odstoji #$ minuta. 8ormirajte po'a!u. "vaku na sredini rastanjite.%remestite i 9ormirajte manje lopte od # $'.1 dcl mlake vode . 7astanjite testo i premažite 'a maslacem. "lužite tople u& kajmak ili sir. -blikujte po'a!u stavite je u podma&anu tepsiju. Kidajte je na komade.vodu i so.ulja. Boga(a poga&a 1kg brašna . -vaj postupak ponovite tri puta. %ecite u pećnici #$ minuta na 3$$ o:.esto treba da je polutvrdo. %o'a!e odo&'o i&bodite viljuškom. praška &a pecivo i soli.1 prašak za pecivo . 1amesite brašno s uskislim kvascem.8ormirajte loptu i ostavite da odmara ?$ minuta.3 $umanceta .1%2l kisele vode . -vu po'a!u sluite isklju!ivo toplu. %resavijte 'a na tri dela.so po ukusu 1amesite testo od brašna.mlekom solju i vodom.so po ukusu 1amesite brašno.150g maslaca . I&radite !vršće testo dok ne bude 'latko. +amažite žumancetom i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ o:. i&bodete je viljuškom i ostavite je u podma&anom plehu 3$ minuta da nado*e. %remažite malo uljem i pecite ?$ minuta na ##$ o:.2#5 dcl ulja .+#rc#go$a&ka poga&a 1kg brašna . Bosanska poga&a 1kg brašna . #/5 .2#5 dcl mleka .a rubove ostavite deblje. +apravite loptu i ostavite testo da odmara ?$ minuta.

4 dcl vode !mlake" . %osle se samo pririsnu rukama i oblikuju somuni.S#l%a&ka poga&a (50g brašna . premažite žumancetom. i stavite u pleh podma&an maslacem. šećerom i vodom.1 dcl ulja . kvascem. mleko. ukrasite sa viljuškom i premažite jajetom. I&radite testo da bude 'latko.%ore*ajte na !aršav da se ne &alepe i ostavite 3$ minuta da nado*u. +e treba ostavljati da uskisne. So-un 1kg brašna . %osle oblikujte manje lopte od # $'.1/5 kaši'ica soli . Uobli!ite po'a!u. "tavite testo u tepsiju 3#cm.8ormirajte loptu i ostavite da odmara 1 sat.1%2l mleka .1 $umance . i&bodite viljuškom.1 jaje (obro &amesite testo da bude 'latko.20g kvasca .%remestite. .250g maslaca . testo mora da bude mekano &a ra&liku od testa &a po'a!e. .20g še&era .25 g kvasca .so po ukusu 1amesite brašno.25 g sve$eg kvasca .3%4l mlake vode 16g soli Umešajte sa vodom kvasac da uskisne. Rasko)na poga&a 1kg brašna . %ecite u pećnici 1$ minuta na 3 $ o:. 1amesite testo sa brašnom. #/. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. solju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.esto dobro i&radite da postane 'latko.i&mrvljen kvasac i so. -vaj postupak ponavljajte nekoliko puta dok ne utrošite maslac. 7a&vucite 'a rukom i dobro namažite maslacem.

so po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku sa brašnom da nema 'umuljica. Eko je suviše masna.4 šoljicekukuruznog brašna . 7!c$ara 500g kisele pavlake . i&'nje!en sir.300g kajmaka . (odajte ulupani sne' od 3 belanceta. prašak &a pecivo i so. %odmažite tepsiju. %osolite. Pro%ara 300g punomasnog kravljeg sira .3 šoljice pšeni'nog brašna . %red služenje umutite i i&'nje!en sir. Coš minut6dva promutite na vatri. "ve i&mešajte. brašno. #// .S(ar!nska c!c$ara 3%4 kg punomasnog sira .2 dcl vode .300g punomasnog kravljeg sira . (odajte kajmaka i služite toplo. Kad voda i mleko proklju!aju i sir se istopi. "lužite toplo.3 šoljice ulja .10g soli (obro umutite 3 žumanceta. malo ocedite mast. "tavite na vatru i stalno mešajte da se napravi masa.ulje.1%2 kesice praška za pecivo .so po ukusu I&'nje!ite sir i stavite sa vodom i mlekom da se kuva. uspite brašna da ne bude mno'o 'usto. mleko.4 ka+ene šoljice mleka .3 jajeta .brašno po potrebi .2 dcl mleka .4 kašike brašna . sipajte smesu i pecite u pećnici $ minuta na ##$ o:.

(odajte oce*eno &elje. sir. "lužite toplo. Popara -rsna 1l mleka .200 g kajmaka . stalno mešajući. dodajte hleb.4jajeta . Kuvajte hleb dok se ne napravi popara stalno mešajući.so po ukusu "tari hleb isecite na kockice. ulje i 3 jajeta. da se dobije ne mno'o žiitka masa. "ipajte kajmak i i&'nje!en sir. Kukuru&no brašno poparite sa vrelom vodom. iseckajte na re&ance. #/7 .so .300g punomasnog sira .1 kg starog hleba .100g kisele pavlake . "tavite u prethodno u'rejanu pećnicu i pecie 3$ minuta na ##$o:.200g punomasnog sira . I&vadite i &asecite svaku projicu po sredini sa malim krstom. "lužite mlake projice.1#l%an!k 3 veze zelja !blitve" .3#5 dcl vode -perite &elje. %ecite još cca 3$ minuta. "jedinite sa prethodno pripremljenom smesom i stavite u kalup &a male proje 31B komada4. %red služenje pospite !varcima. (obro umutite kajmak. "tavite mleko da se kuva.1 dcl ulja . posolite i ostavite da stoji 1 sat.150g 'varaka .200g kajmaka .200g kukuruznog brašna .&alijte sa dobro umućenom kiselom pavlakom i 1 jajetom. Kada proklju!a.

SPE7I"A4ITETI I1 MORA #/2 .

1#5 kg ribe!arbun# pauk#osli&#škrapina#ili kavala" -1#5 dcl maslinovog ulja .morska so po ukusu -!istite ribu i posolite. Kada se riba odmr&ne. Kuvajte na umerenoj toploti #$ minuta. biber. #/8 . luk. Kuvajte je 1 sat otklopljeno na umerenoj toploti.2 veze peršuna . sveže mleveno' bibera i nekoliko kolutova limuna. ulje.4#)o 5ku$ana6 r! a 1 .1 limun . "ipajte vodu da o're&ne. 1alijte je maslinovim uljem.1dcl maslinovog ulja . odmr&nite je tako što ćete u posudu staviti ribu.1 glavica crnog luka .sok od 1 limuna .0#5dcl ulja . pripremite je prema receptu.2 lovorova lista . -stavite da odstoji 3$ minuta. "tavite u posudu ribu. Kada je riba 'otova. 1 limun ise!en na kolutove i vode da o're&ne. &alijte je maslinovim uljem i pospite seckanim peršunom. Kada je riba kuvana. dodajte maslinovo' ulja i pospite seckanim peršunom. 4#)o5ku$ana6 sarga 1 kg robe !sarga" . &aliti vodom i dodati šaku morske soli. Napo-#na0 Ukoliko je riba smr&nuta.10 zrna bibera .morska so po ukusu "ar'u o!istite i oljuštite. morsku so.1 kaši'ica sve$e mlevenog bibera . 1 ve&u peršuna.2 limuna . lovor.1 veza peršuna .

%osebno propržite oljušteni paradaj&. #/9 .100g maslinki . Osl!. na !(al!%ansk! 1 kg osli&a . seckane masline be& koštica.8krap!na na sala(! 1 1%5 kg škrapine .1 glavica crnog luka . maslinovo ulje.1%2 kg paradajza .biber po ukusu "kuvajte škrapinu o!istite je i ohladite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .biber po ukusu -slića o!istite.200g kisele pavlake . so i biber.4 belanceta .2 dcl belog vina . Kuvajte sve #$ minuta. -stavite u hladnjaku da prenoći.1 struk ruzmarina . "lužite hladno.so po ukusu .1 dcl maslinovog ulja . U vatrostalnu posudu pore*ajte komade oslića. %obiberite i posolite.sok od 1 limuna .sos majoneza od 3 jajeta !recept br/ 4*(" . dodajte seckan crni luk. &alijte kuvanom smesom i pecite u pećnici na umerenoj toploti ? minuta. ru&marin. %olako i&mešajte sa komadima škrapine i seckanim tvrdo kuvanim belancima. posolite.1dcl ulja 100g brašna . uvaljajte u brašno i propržite na vrelom ulju. bla'o i&lupajte tu!kom.so po ukusu . Umutite majone& dodajte kiselu pavlaku i limunov sok. &a!in od sušeno' povrća. "lužite toplo. belo vino.

1atim propržite na maslacu seckan luk i pe!urke. 7e*ajte na papirnu salvetu da upije masnoću. 8ilete isperite u hladnoj vodi. kašiku ulja.1%2l bešamel sosa .sok od 1 limuna . kapar.elanca ulupajte u !vrst sne'.1 veza peršuna .brašno . "lužite tople u& tatar sos 3recept br.F!l#(! od )krap!n# u (#s(u od p!$a testo od piva: 200g brašna . %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o:. pivo.sneg od 2 belanca ileti od škrapine: (00g +ileta .1 veza peršuna . "lužite toplo. beli biber. I&vadite polu'otovu tunjevinu i ostavite na hladnom. sa!inite 'latko testo i ostavite # sata da odmara.1kašika ulja . prosušite i ostavite 3$ minuta u marinatu2 so. +a polu&'otovljenu tunjevinu stavite seckane maslinke. i seckan peršun.1%2 l belog vina .beli biber . žumance i so dobro umutite.so . %ore*ajte tunjevinu u vatrostalni sud. seckan peršun i &alijte pripremljenim bešamel 6 sosom.?GG4. 8ilete uvaljajte u brašno. .100g maslaca .100g maslinki 1 kašika kapra .so po ukusu biber po ukusu %rvo tunjevinu blanširajte. (instajte 1 minuta.ulje .3dcl piva .so .2 $umanca . malo posolite i umešajte sa odmorenim testom. #7$ . Tun%#$!na na /rancusk! 6 narezaka tunjevine . prelijte pe!urkama i belim vinom.1 glavica crnog luka . sok od limuna.200g pe'uraka!šampinjona" .rašno.sok od 2 limuna ."tavite u pećnicu da se pe!e na umerenoj toploti 3$ minuta. &atim &amo!ite u testo i pržite na toplom ulju.3 kašike pirea od paradajza . %red služenje prepremite bešamel6sos sa sokom od limuna i paradaj&6pireom.

ru&marin. dodajte peršun.1 kašika seckanog vlašca . maj!inu dušicu. #71 . 1a!inite.1 kašika kapra .biber . "lužite odmah.prstohvat maj'ine dušice .4osos u p!$u !' <=>? god!n# 5 narezaka lososa .1%2 l vode .* tankih kriški hleba . Kuvajte na umerenoj toploti 1$ minuta.1dcl vinskog sir&eta . Kada je losos kuvan. vlašac dobro i&mešajte sa lososom. sirće i so.2 kašike ulja (imljeni losos isecite na sitne komade. D!-l%#n! losos (a(ar 300g dimljenog lososa .1 manji kiseo luk .so . pospite kapar i seckane maslinke. %avlaku.1 dcl maslinovog ulja . /osos tatar mažite na krutone. seckani luk.so po ukusu "tavite nareske lososa da se kuvaju u pivu i vodi.100g maslinki .1 veza peršuna 1 struk ruzmarina .1 12 piva . Kriške hleba propržite na ulju 3krutoni4 i pobiberite. prelijte 'a maslinovim uljem.2 kašike kisele pavlake .

i&vadite kost.300g kisele pavlake .soso4 lista po 400g .2 dcl holandskog sosa . (odajte jaja.2 glavice crnog luka . kiselu pavlaku.3 dcl majonez sosa . na listove ise!ene pe!urke i nareske ribe.200g pe'uraka . 1alijte vinom i kuvajte na umerenoj toploti G minuta.4 paradajza . seckan luk. "ve dobro unutite. %ovrće kuvajte i dalje dok ne uvri na trećinu.biber po ukusu 7ibu o!istite.50g maslaca . #7# . rasecite popola. "lužite hladno. +ladan kola& od r! # 1%2 kg osli&a bez kostiju . "ve i&mešajte i prelijte preko nare&aka ribe.so po ukusu . "lužite toplo.4 jajeta . oljušten i ise!en paradaj&. %remažite kola! majone&om. %odmažite maslacem u&dužni pleh &a rolat i pospite mrvice.1 dcl belog vina .ome dodajte holandski sos i kiselu pavlaku. I&vadite nareske i pore*ajte u vatrostalnu posudu. -hladite. "tavite u pećnicu i pecite 1$ minuta na # $ o:.50g mrvica od hleba .biber po ukusu 7ibu prosušite i propasirajte. U posudu stavite maslac. "ipajte ribu i pecite 1 sat na 1<$o:. so i biber. skinite kožu.50g maslaca .100g kisele pavlake . -vako dobijene nareske posolite i pobiberite.4!s( sa 3olandsk!.so po ukusu . .

100g kisele pavlake .od ora3a (50 g narezaka osli&a . +alijte nareske 1 dcl bujonom. %rocedite. posolite i &akiselite limunom. I&vadite nareske rešetkastom kašikom.%ecite ih sa ljuskom u pećnici ?$ minuta.pa u dva umućena jajeta sa biberom i alevom paprikom i na kraju u mrvice.4 plava patlid$ana .4 paradajza .100g brašna . 4!s( sa pla$!.1 kaši'ica aleve paprike . stavite maslac i pecite u pećnici #$ minuta na ## o:.1 veza peršuna . I&dubite ih.biber po ukusu 7iblje nareske operite. %ržite na vrelom ulju.so po ukusu . -hladite. na svaki nare&ak stavite po dva koluta tvrdo kuvano' jajeta i prelijte sosom od oraha. kostiju i kože skuvajte bujon koji odmah procedite.Osl!. #75 .5 jaja .ano4 lista po 350g .50g mrvica od hleba . "lužite toplo. "lužite toplo.1 dcl belog vina .so po ukusu .pa(l!d.100g mrvica od hleba . lukom i peršunom.1#5 dcl ulja . peraja. /istove o!istite i isecite nareske. -d 'lava.1 dcl ribljeg bujona .biber po ukusu U&duž secite plave patlidžane napola. %osolite i pobiberite.50g maslaca . %ospite mrvicama hleba. I&dubljene polutke nadevajte do polovine nadevom. I&va*eno meso od patlidžana sameljite &ajedno sa oljuštenim paradaj&om. 1atim uvaljajte u brašno. sa soso.3 dcl sosa od oraha !recept br/ 4*7" .1 glavica crnog luka . Umešajte kiselu pavlaku.1 limun . vinom i kuvajte na umerenoj toploti 1 minuta. Vino i bujon sipajte u meso od patlidžana i dinstajte dok sos ne uvri. &atim stavite nare&ak od lista i odo&'o opet nadev.

sen9.biber po ukusu /istove o!istite i odstranite kožu. luk i paradaj&. beli biber. )utite na vatri minuta. . Sos0 Vino kuvajte sa sitno se!enim lukom. %opite lukom i seckanim peršunom.od $!na 400g +ilea o'iš&enih +ilea od lista . -vim prelije ribu. bosiljak i so. "lužite toplo sa sosom od vina.1 struk estragona .1 glavica crnog luka .2 glavice crnog luka . estra'on. beli biber i so. 1atim ih spustite u posudu podma&anu& maslacem.200g rashla enog maslaca .so po ukusu .so sos: 0#5l roze vina .4!s( sa p#&urka-a 4 lista . i&miksitani list. -vim sokom prelijte ribu i pecite u pećnici 3$ minuta.sok od 1 limuna . sirće. peršun i &alijte limunovim sokom.20g mrvica hleba . (obro umutite jaja. Kuvajte 3pecite4 u plehu sa vodom u prethodno &a'rejanoj pećnici ? minuta na ##$ o:.1 veza peršuna . %ecite dalje u pećnici #$ minuta. Kad luk sasvim omekša.beli biber .100g maslaca . #7.2#5 dcl slatke pavlake .2#5 dcl belog vina . vino.2 kašike paradajz-pirea .so -!išćene 9ilee od lista i&miksirajte u mikseru. dodajte par!iće maslaca.2 $umanceta . posolite ih i pobiberite spolja i i&nutra.1 kašika sen+a . U posebnoj manjoj posudi skuvajte maslac.100g pe'uraka . (obro umućenu masu ra&lijte u male modle nama&ane maslacem.1 kašika vinskog sir&eta . 1atim i&vadite polovinu soka i u njemu umutite žumanca i pe!urke.2 jajeta . pavlaku. "lužite toplo.sitno iseckan list bosiljka . pospite mrvice. Pud!ng od /!l#a l!s(a sa soso.beli biber .

10 zrna bibera . so. Kuvajte 1 sat. posolite. "ve dobro i&mešajte i slušite mlako. I&mešajte ulja. #7/ .-cedite bakalar o!istite od kostiju. maslinovo ulje i seckan peršun. dodajte lovor. pobiberite i uvaljajte ribu u brašno.2 struka ruzmarina .2 dcl belog vina . "ve kuvajte 3 minuta. biber u &rnu i so.100g brašna . %oklopite i ostavite u hladnjaku dana. -hladite.so po ukusu -!istite. Kuvajte dalje dok bakalar ne omekša 3oko 3 sata4."kuvajte i oljuštite krompir.2 limuna . R! l%! -ar!na( 2 kg mešane morske ribe .so po ukusu . karan9ilić.Bakalar na ok#)k! na&!n 3%4kg suvog bakalara .2 dcl ulja 3 glavice crvenog luka . %osle # dana bakalar ponovo operite u mlakoj vodi. 1 'lavicom luka i 10# limuna u kolutove se!eno'. sirće.10 zrna bibera . "vako' dana dva puta menjajte mlaku vodu.2 dcl maslinovog ulja .biber po ukusu . +a &aostalom ulju ispržite luk. dodajte seckan luk.3 lista lovora .2 dcl vinskog sir&eta . I&mešajte 'a sa bakalarom. I&mrvite 'a.5 glavica crnog luka 1 limun . ru&marin. -vaj marinat prelijte preko pržene ribe.2 karan+ili&a . "lužite hladno. površinski 'a o!istite i kuvajte sa biberom u &rnu. biber.1 veza peršuna .akalar potopite u mlaku vodu i ostavite da stoji # dana.1 kg krompira . dodajte limun se!en na kolutove i kuvajte još # minuta.2 lovorova lista . Isecite 'a na kolutove kao &a salatu. I&vadite ribu i stavite u vatrostalnu posudu. u'rejte i ispecite ribu.1#5 dcl maslinovog ulja . pa dodajte soli po ukusu. nalijte vino.

&alijte vinom. "ir i&'nje!ite. %unite paradaj&e. -cedite. biber i so.biber po ukusu . sitno ise!en luk.! na&!n (50g narezaka od tunjevine .1 glavica luka 70g majoneza .biber %aradaj&e i&dubite i ostavite da se ocede.200g paradajza . Ukrasite. majone&. U vatrostalni sud stavite tunjevinu. Tun%#$!na na do-a.5 dcl belog vina . I&vadite ribu i na maslacu pržite luk. "lužite toplo. pavlaku.200g pe'urki .unjevinu kuvajte B minuta. i stavite u hladnjak # sata.100g maslaca . "ve dobro umutite.so po ukusu .100g kisele pavlake 100g maslaca . pireom od paradaj&a.100g paradajz-pirea . # dcl vode i sokom od limuna. #77 .sok od 1 limuna .2 glavice crvenog luka . %osebno na maslacu i&dinstajte pe!urke i oljušteni i od semenki o!išćeni paradaj&. brašno.200g sira +ete .1 kutija tunjevine u ulju . %repržite je na maslacu s obe strane.1 kašika brašna .so .Parada%' pun%#n (un%#$!no6 komada paradajza . dodajte proce*enu tunjevinu. +a kraju dodajte pe!urke i paradaj&. istopljen maslac. prelijte sosom i dinstajte $ minuta.

Kro-p!r pun%#n )krap!no10 krompira .sok od 1 limuna . @krapinu stavite da se kuva. #72 .400g kisele pavlake .100g maslaca . %ore*ajte krompire u vatrostalni sud podma&an maslacem. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:.2 kašike kapra . dodajte seckanu slaninu.400g škrapine .biber 7atanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju 33?cm4.biber po ukusu Krompire operite i napola obarite.20g suve slanine .10 zrna bibera .1 kašika kapra .2 jajeta .so . kaprom i &alijte umućenom pavlakom sa jajima.so po ukusu . so i biber. %ospite da'njama 3skampima4. %obiberite. %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$ o:.500g o'iš&enih dagnji! ili skampa ili mešavine dagnji i skampa" . Morsk! kr) 1 paket kisnatog testa .300g tvrdog sira . limunov sok i 10# ve&e peršuna. propasitajte. "lužite toplo. dodajte biber u &rnu. seckan peršun. I&mešajte i punite krompire. I&dubite ih. Kuvajte 1$ minuta. kapar. -do&'o stavite tanke režnjeve sira.1 veza peršuna . 7ibu ocedite. jaja.4 jajeta . +a svaki krompir stavite po 'rumen maslaca. "lužite toplo.

7astanjite testo i stavite 'a u tepsiju 33? cm4.400g kisele pavlake .400g kisele pavlake .unjevinu procedite. 7astanjite testo. "lužite toplo.morska so . "lužite toplo.2 glavice crnog luka . %obiberite.1 kutija kavijara !100g" . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:.2 glavice crnog luka .(5g maslaca Isitnite luk i prodinstajte 'a na maslacu. %obiberite.300g maslaca . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. %ospite luk. Sku)# u /ol!%! 2 skuše po 600g .4 jajeta . stavite 'a u tepsiju 33?cm4.300g tvrdog sira . Utrobu svake skuše napunite sa 3 ve&e &eleni prethodno o!išćene i oprane.1 limun .Rasko)n! -orsk! kr) 1 paket lisnatog testa .300g dimljenog lososa .-do&'o stavite tanke režnjeve sira.4 veze miro ije . #78 . %ecite u pećnici ? minuta na ##$ o:. . "vaku posebno upakujte u alu69olije koje su nama&ane debelim slojem maslaca. &alijte umućenom pavlakom sa jajina. %ospite luk. 4osos k!) 1paket lisnatog testa .biber Isitnjen luk propržite na maslacu. kavijar.alu-+olije (obro operite i o!istite skuše.so .2 kutije tunjevine u ulju .300g tvrdog sira . losos u komadima i &alijte umućenom pavlakom sa jajima. i&'nje!ite i i&mešajte sokom od limuna.biber .4 jajeta .so . tunjevinu.(5 g maslaca . -do&'o stavite tanke režnjeve sira.

#79 ."lužite toplo u& miro*iju kao ukras.

"lužite hladno.150g kisele pavlake . Isitnjen paradaj& i salatu dodajte majone&u i i&mešajte. sen9om. -stavite nekoliko sati u hladnjaku.sok od 1 limuna .so po ukusu . o!istie i isitnite.Kok(#l od ska-pa 1 1%2 kg skampa . tvrdim belancima seckanim na kockice.1%2 kaši'ice sardel-paste . a ostalo isecite na re&ance.250g pirin'a . o!istite od semena i isitnite na manje kocke. ocedite 'a i operite u hladnoj vodi.3 kašike maslinovog ulja .1 kašika sen+a . isitnjenim maslinkama. &atim list &elene salate.1 glavica zelene salate . "ervirajte &a svako' 'osta koktel u posebnoj !aši. solju i biberom.sos od majoneza od 3 jajeta recept br/4*( . solju i biberom. %aradaj& oljuštite. #2$ .biber po ukusu "kuvajte skampe i o!istite. "kuvajte pirina!.ome dodajte i sitnije komade i repove skampa pa sve i&mešajte.2 paradajza . +ekoliko krupnijih ostavite &a ukras.100g maslinki . Ukrasite većim komadima skampa i limunom se!enim na kolutove. +a dno !aše stavite isitnjen led. paradaj& 6pireom.so po ukusu . (obro umutite ulje. skampima. sok od limuna. kaprom. Ska-p! sa p!r!n&#1 kg skampa . . -do&'o stavite kolut limuna. -dvojite nekoliko listova &elene salate. dva6tri krupnija komada skampa pa &alijte i&mešanom masom.2 kašike kapra .4 belanceta .1 limun . sen9 i sardel6pastu.1 kaši'ica sen+a . "lužite hladno. -vu mešavinu pomešajte sa pirin!em. -dvojite krupnije komade od trupa.biber po ukusu "kuvajte skampe. Umutite sos6majone& sa kiselom pavlakom.2 kašike pirea od paradajza .

R!.ulje za pr$enje %eršun isitniti i sa sokom od limuna. . žumanca.o(o od ska-pa 1 kg skampa . seckan peršun.400g pirin'a .1%2 kg paradajza .biber krupan . U vrelom ulju pržite manje omlete i služite sa mariniranim krevetama.300g kreveta . (odajte skampe. so i biber. %ospite parme&anom.ren oljuštite i i&rendišite na sitno. "a!uvajte 10# litra vode u kojoj su se skampi kuvali. paradaj& i pitina!.50 g parmezana . Krompir operite. #21 .1 koren sve$eg hrena !dug 6 cm" . )alo prodinstajte.1 veza peršuna .1%2l supe od skampa .100g kisele pavlake .solju.1 kašika ulja . hren. 1a!inite po ukusu. %irina! je 'otov kada te!nost ispari.2 glavice crnog luka . biberom i uljem napraviti marinat u koji ćete umešati krevete i ostaviti da postoje 3$ minuta.*00g krompira . +a ulju propržite seckan luk da omekša. -!istite i isitnite skampe. Krompir. o!istite i i&rendišite na krupno.so po ukusu . O-l#( od 3r#na sa kr#$#(a-a 1veza peršuna . pavlaku i brašno sve dobro i&mešajte.2 $umanceta .biber po ukusu "kampe skuvati. 1atim sipajte vodu od skampa. "lužite toplo.1 kašika brašna .sok od 2 limuna .1#5 dcl maslinovog ulja .

#2# .biber -d belo' pileće' mesa i&vadite nareske. @koljke i pe!urke i&mešajte sa #03 sosa.ak 4 dcl pile&e supe .so po ukusu . -d supe &adržite 1 dcl &a sos. pobiberite i stavite limunov sok. U oce*enu supu stavite školjke i pe!urke. %ar!iće od krajeva ispirirajte u mikseru sa solju i kiselom pavlakom. peršun. pra&iluk. "ipajte supu i mleko.#. 8kol%k# S#n .100g maslaca . -cedite i sipajte školjke i pe!urke u posudu i& koje ćete služiti. Par!sk! sos0 U'rejte maslac.350g pe'uraka !šampinjona" .1 veza celera . (odajte umućena žumanca i kiselu pavlaku. (odajte obareni spanać.1 dcl supe od školjki . )utite ru!nim mikserom.100g kisele pavlake . -stavite da se ohladi u vodi.2 kašike brašna .2 dcl mleka 2 $umanceta . biber u &rnu. lovor. Kuvajte 1 minuta.so . Isecite nepravilne krajeve. "tavite na plotni stalno mešajući dok smesa ne postane 'usta i 'latka. dodajte brašno. :elu masu umutite i &a!inite. "ipajte u vatrostalnu posudu ili &a svako' 'osta u po jednu školjku.1 veza peršuna .200g kisele pavlake . %akete poširajte u vodi ?$ minuta. vino. -vlaš istucite nareske. %rethodno obarene skampe pore*ajte na svaki prema&ani nare&ak.1 kg školjki 2en ?ak ili dagnji . celer.Ska-p! u p!l#.3 praziluka . %ileće nareske namažite ovom masom.1 lovorov list .sok od 1%2 limuna . -tpakujte i služite u debljim komadima.4 dcl belog vina . -cedite. -do&'o nalijte ostatak sosa i pospite parme&anom.100g kuvanog spana&a . +areske urolajte i &apakujte u prethodno dobro maslacem nama&anu alu69oliju.4 ve&a skampa .-#su 2 komada ve&ih pile&ih grudi .biber po ukusu Kuvajte supu. %osolite.100g parmezana . Kuvajte dok povrće ne omekša.10 zrna bibera so po ukusu Pariski sos: 150g maslaca .

"lužite toplo.%ecite na umerenoj toploti #$ minuta. #25 .

"lužite sa bujonom u kom su se kuvale. -blikujte veknu od pirin!a u posudi i& koje ćete služiti i &alijte pripremljenim da'njama.250g kisele pavlake . . ulje. limun u kriškama.2 dcl maslinovog ulja .2 kašike >or'ester sosa . vino. a u sok stavite $' maslaca.2#5dcl belog vina .100g maslaca . crni luk.sok od 2 limuna . so i biber. Vratite da'nje u kuvajte još minuta.1 ljuta papri'ica .1 veza miro ije . kiselu pavlaku.seckanu papri!icu i sok od 1 limuna.1 glavica crnog luka . +e sme da proklju!a.so po ukusu .1 veza peršuna 10 zrna bibera (obro operite i istružite da'nje.4 dcl belog vina . brašno.V#kna od p!r!n&a sa dagn%a-a 300g dagnji iz konzervi . Dagn%# na u'aru 1 kg dagnji . "lužite toplo.1 dcl maslinovog ulja .1 kašika brašna . peršun i biber. +alijte supom i dinstajte pirina! dok supa ne ispari. Kuvajte na umerenoj toploti. I&vadite da'nje. Kuvajte # minuta. dodajte &a!in od sušeno' povrća. (a'nje su 'otove kada se otvore.300g pirin'a . Iseckan luk propržite na maslacu. "tavite u veliki lonac i nalijte vino.1 limun . seckanu miro*iju. #2.biber po ukusu (instajte da'nje. Kada je pirina! 'otov. i&mešajte 'a sa maslinovim uljem i sokom od 1 limuna. so i biber. 1alijte Vor!ester6sosom.3 dcl bistre supe . %romešajte. dodajte pirina!.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .

I& svake li'nje i&vadite kost.so (a'nje prokuvajte 1 minuta. dodajte kapra i dinstajte dok bujon ne ispari.1 dcl maslinovog ulja . dcl ulja.1 kaši'ica kapra .R!'o(o od dagn%! 2 kg dagnji spremljenih na buzaru recept br/ 45* . 1alijte vinom i 1. 7e*ajte ih u podma&anu vatrostalnu posudu. %ipke od li'nji sitno iseckajte i i&mešajte sa seckanim peršunom.so po ukusu . %ržite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti. umutite sa uljem i limunovim sokom.1 kaši'ica sen+a . dcl ulja.biber po ukusu !krupno mleven" /i'nje operite i o!istite. Sala(a od dagn%! 500g o'iš&enih dagnji .1 manja glavica crnog luka .5 velikih maslinki . (obro i&mešajte i nadevajte li'nje ovim nadevom. %ropržie pirina! i 'lavicu luka.2 dcl belog vina . I&vadite ih i& školjki.300g pirin'a . "tavite ih u bujon u kome su se kuvale.0#(5 dcl maslinovog ulja . U'rejte ulje.50 g parmezana .1 veza peršuna . %osolite i pobiberite.2 dcl maslinova ulja . +alijte da'njama i bujonom. #2/ . "av &eleniš isitnite. %ospite parme&anom i služite toplo. ohladite. $. solju i biberom.2 kašike kapra .biber po ukusu (a'nje spremite na bu&aru.2 veze peršuna . Pun%#n# l!gn%# 1 1%2 kg lignji .so po ukusu .sok od 1%2 limuna . mrvicama od hleba.100g mrvica od hleba . (odajte da'nje i polako i&mešajte.1 glavica luka .

%repržite ih na ulju. kapar i supu. %ospite parme&anom. "tavite vodu sa uljem i kuvajte 1 sat. maslinovo ulje.biber po ukusu -perite i o!istite li'nje. paradaj&6 pire.1 dcl maslinovog ulja .50g parmezana 1 kašika kapra . so i biber.2 kašike kapra .2 kašike pirea od paradajza . (odajte luka se!eno' na kolutove.1 dcl maslinovog ulja . Kada su li'nje omekšale.1 dcl belog vina .so po ukusu . "ve i&mešajte.sok od 1 limuna . -hladite.biber po ukusu /i'nje operite. isecite ih na kolutove.1 veza peršuna . maslac.1 celer . sok od limuna. seckan peršun. kapar. so i biber.0#5 dcl ulja .R!'o(o od l!gn%! 1kg lignji . seckane maslinke. "lužite hladno.so po ukusu . dodajte seckan luk.100g maslinki . 4!gn%# na sala(! 1 kg lignji .2 glavice crvenog luka 350g pirin'a . #27 . riban celer. +alijte vinom i dinstajte dok li'nje ne omeknu. (odajte pirina!. o!istite i i& svake i&vadite kost. "lužite toplo.6 dcl bistre supe . Isecite ih na komade.50 g maslaca .4 glavice crvenog luka .

SOSOVI@ MARINATI@ NADEVI #22 .

sok od 1 1%2 limuna so po ukusu Istružite hren.sok od 1 limuna "itno iseckajte luk. alevom paprikom i karijem. "lužite hladno.3 glavice crnog luka .1%2 kaši'ice karija u prahu Umutite majone& sa ke!apom. dodajte limunov sok.2 kašike kapra .2 korena hrena .200g kisele pavlake Umutite majone& sa kiselom pavlakom. "lužite hladno. i kapar. Sos od 3r#na 300g kisele pavlake . "lužite hladno. Sos Andalu' 2 dcl majoneza . "ve dobro i&mešajte.2 kaši'ice aleve paprike . Sos B#rn#s 2dcl majonez sosa . "ve dobro i&mešajte. I&mešajte sa majone&om.2 veze miro ije . dodajte seckani peršun i miro*iju. "lužite hladno u& meso.Sos kar! 2dcl majonez-sosa . #28 . (odajte sok od limuna i so.2 veze peršuna . I&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. ribu.2 kašike ke'apa . krokete.

vino i limunovu koru. +ikako belu kožu. /imunovu koru isecite na tanke štapiće. so i biber. "lužite toplo u& špa'ete. "kuvajte kao sirup. so i biber. &atim ribanu koru od limuna.so po ukusu . limunov sok.2 jajeta .1 dcl ulja . i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. @ećer u manjoj šerpici karameli&irajte. #29 . Sos od l!-una 125g maslaca .1 veza peršuna . "ve dobro umutite.200g kisele pavlake .1 kašika sve$eg bosiljka kora od limuna . "ve dobro i&mešajte.200g kisele pavlake .0#5 dcl belog vina . (odajte seckan peršun i bosiljak.2 dcl pileše bistre supe . "lužite hladno.so po ukusu . (odajte supu i skuvajte na polovinu.biber po ukusu Umutite sen9 sa uljem dodavajući kap po kap. Sos od l!-una 'a )pag#(# 2 limuna . stru'an hren. blanširajte.2 korena hrena . %rocedite kro& sito i dobro i&mešajte sa hladnim maslacem. 1a!inite i dodajte =rand )arine da dobije aromu.1 kašika maslaca . sok od limuna. &atim dodajte pavlaku i kratko prokuvajte.Sos od s#n/a 200g sen+a . "lužite hladno.biber po ukusu (obro umutite maslac da bude buav. -ljuštene limune ocedite. dodajte limunov sok.1 kašika še&era .so biber /imun operite i oljuštite. prohladite i osušite.sok od 1 limuna .sok od 2 limuna . (odajte kiselu pavlaku.

lovor. %reliv i&mešajte sa &elenom salatom. seckan peršun.0#5 dcl maslinovog ulja . isitjene sardele.1 veza peršuna . kadulju. Sos od (un%#$!n# 1 kutija sardele u ulju . #8$ .1 veza peršuna . pire od paradaj&a.0#5 dcl belog vina U'rejte maslinovo ulje i ulje od sardela. "lužite hladno. Sos od sard#l# 1 kutija sardela u ulju . Isecite i i&'nje!ite tunjevinu. dodajte so. "ve dobro i&mešajte. (odajte prošek i vino. ori'ano. "talno mešajte.0#5 dcl prošeka .2 kašike pira od paradajza .3 paradajza .1 kutija tunjevine u ulju .1 mala tuba majoneza !*5 g" .sok od 1 limuna so po ukusu (obro umutite ulje.2 lista kadulje !$al+ije" .biber po ukusu %ropržite sardele na njihovom ulju. kapar.so po ukusu .1 kapika kapra . (odajte oljušten paradaj& i kuvajte 1$ minuta.1 list lovora .prstohvat origana .Vok!%#$ pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl ulja . seckan peršun i umućenu pavlaku sa pireom od para&a. "lužite hladno. majone& i so.1 glavica crnog luka . biber.1 struk bosiljka . Kuvajte # minuta. bosiljak. stavite u dinstan paradaj&. I&dinstajte seckan luk. sok od limuna.

biber po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku.1 kašika sen+a .so po ukusu .2 kašike kapra .sen9.100g kisele pavlake . I&mešajte. "lužite hladno.3 kašike mlake vode . Sos 'a s(ruganu )argar#pu 200g kisele pavlake .1 $umance . I&'nje!itee tvrdo kuvano jaje i sve umešajte s majone&om.biber po ukusu Umutite žumance. so i biber. so i biber. majone&. "lužite hladno. luk. (odajte kiselu pavlaku. -hladite.1 dcl crnog vina .1 koren hrena .3 kašike sen+a . sen9.2 kisela krastavca . Kuvajte stalno mešajući na pari dok ne po!ne da se &'ušnjava.so po ukusu . Sos (a(ar 3 dck majoneza .3 kašike ulja . "lužite u& stru'anu šar'arepu.1 kašika meda . stru'an hren.2 kapike jabukovog sir&eta . mlaku vodu i ulje.1 jaje "itno isecite kapar.1 mala tuba majoneza !*5g" .1 izrendisan crni luk "ve dobro i&mešajte i upotrebljavajte kao preliv &a salatu.1 manja glavica crnog luka .S-!l%!n sos od s#n/a 100g sen+a . #81 . Engl#sk! pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl maslinovog ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . krastavce.

(obro umutite.4 kašike sitno se'enih kiselih krastavaca U'rejte maslac. Uspite supu stalno mešajući.4 dcl bistre supe .+olandsk! sos 4 $umanceta .30g brašna . pobiberite i kuvajte na pari dok ne &'usne.0#(5 dcl belog vina .%ropržite seckan luk i brašno.1 dcl slatke pavlake .100g maslaca . 1alijte sokom od limuna i slatkom pavlakom.1 celer . Sos od -!oro2!%# 3dcl bešamel sosa .biber po ukusu Umutite žumanca sa vinom.sok od 1 limuna . (odajte list po list maslaca stalno mešajući.2 kašike brašna . "lužite toplo ili hladno.2 glavice crnog luka .so po ukusu .1 kaši'ica še&era .5 dcl bistre supe .1 paštrnak .1 veza miro ije +apravite sos bešamel.5 zrna bibera . "lužite toplo. (odajte krastavce i kuvajte 1$ minuta stalno mešajući. sitno iseckajte miro*iju i i&mepajte.so po ukusu #8# .1 šargarepa . "lužite toplo ili hladno.sok od 1 limuna .150g kisele pavlake . Sos od k!s#l!3 kras(a$aca *0g maslaca . Sos 'a d!$l%a& 40g maslaca .1 glavica crnog luka . %osolite.

#85 . %asitejte. "ipajte supu i biber.%ropržite na maslacu površe pa brašno. so. I&mešajte. šećer i kiselu pavlaku. (odajte sok od limuna. Kuvajte dok povrće ne omekša.

2 dcl vina . %aradaj& umutite sa vinom. +a kraju dodajte parme&an. (odajte šar'arepu i celer.1 kapika kapra .2 dcl slatke pavlake .100g struganog trapista . sen9. dodajte vino. %rokuvajte.Sos 'a r! u 1dcl vina . da baci klju!. dodajte so i biber.1 kaši'ica sen+a Umutite pavlaku.1 $umance .biber .1 celer . isitnjen kapar i beli biber. . žumance i parme&an. %relijte tople njoke.120g maslaca .20g struganog parmezana .so . )eso i&dinstaje na maslacu sa lukom. -baren pirina! premešajte ovim sosom. Sos od par-#'ana 'a p!r!na& 200g kisele pavlake .200g kisele pavlake .parmezan /uk isitnite. šar'arepu i celer i&rendišite. #8.2 šargarepe .1 glavica crnog luka . "ve &ajedno umešajte i kuvajte na slaboj vatri 1 sat. Sos Bolon%#' 'a )pag#(# 250g mlevenog june&eg mesa . Pr#l!$ 'a n%ok# 50g maslaca . %rženu ili lešo ribu &alijte ovim sosom.40 g istruganog parmezana .3 kocke sira za mazanje U'rejte i kratko prokuvajte maslac. kiselu pavlaku.3 kašike koncentrata paaradajza .beli biber ulje u kome se pr$ila riba 1a'rejte ulje. pavlaku i sve sireve.

%rilikom služenja prelivajte ovim sokom.pola tube koncentrata paradajza .3 dcl ulja .1 manja glavica crnog luka .so po ukusu "kuvajte spanać. ori'ano i na kraju pobiberite.1 dcl vode . ispasirani luk. salatu. estra'on. peršun. Sos -a%on#' 3 $umanceta . sok od limuna i so. dok se pe!e mažite u nekoliko navrata. vodu. )ešajte mikserom dodajući stalno ulje u tankom mla&u.sok od 1 limuna .suvi ruzmarin . "lužie hladno ili upotrebite &a dru'e sosove.prstohvat kajenskog bibera . Umešajte u majone&. %e!enje. "lužite hladno. limun.3dcl majoneza .200g kisele pavlake . 1#l#n! sos -a%on#' 50g spana&a .sok od 1 limuna . dodajte bibera i soli. Kad je majone& umućen.P!kan(an sos 'a p#&#n%# 1#5 dcl ulja . -cedite i dobro propasirajte. jedno natrunjeno tvrdo kuvano žumance i jednu kaši!icu soka od limuna.beli biber . #8/ .so po ukusu "tavite u mikser # žumanceta 3ne smeju biti hladna i& hladnjaka4. dodajte sen9.30 g estragona .1 veza peršuna .1 kašika sen+a .50g zelene salate .origano Umutite ulje. paradaj&. istrunjen ru&marin.

so po ukusu #87 . biber i ulje.2 kašike brašna . so.so . hren.so po ukusu .1 kaši'ica sen+a . bisiljak.sok od 1%2 limuna . "lužite u& meso i ribu.1 dcl ulja .biber po ukusu -ljuštite paradaj& i propasirajte. nalijte paradaj& i kuvajte ?$ minuta na umerenoj toploti. "lužite toplo. "ve dobro umutite. propržite 'a da ostane svetle boje. sok od limuna.so po ukusu .1 kaši'ica še&era . (odajte šećer.1 glavica crnog luka . so.biber po ukusu -ljuštite i sameljite orahe i bademe. biber i isitnjeni peršun. +ladan pr#l!$ od parada%'a 1dcl ulja .1 veza peršuna .beli biber po ukusu .1%2 korena struganog hrena . Sos #)a-#l 100g maslaca .sok od 1%2 limuna . U'rejte ulje.50g badema . dodajte brašno.2 kaši'ice paradajza . iseckan luk.biber Umutite ulje. paradaj&.1%2l mleka . "lužite hladno u& meso ili ribu. sen9.Sos od ora3a 150g oraha .1 krompir .prstohvat bosiljka . (odajte obaren i propasiran krompir. Sos od parada%'a 1kg paradajza .1dcl ulja .1 kaši'ica brašna . so i biber.

U'rejte maslac i propržite brašno da ostane svetle boje. "talno mešajući. biber i so. #82 . dodajte sok od limuna. (odajte vrijuće mleko. "lužite toplo ili upotrebite kao osnovu &a dru'e sosove.

2 dcl mleka . (odajte isitnjen peršun. estra'on. sen9om i solju.2 kašike sitno ise'enih kiselih krastavaca . dži'ericu i slaninu. kapar.so . "itno iseckajte luk.3 kaši'ice sen+a . so. -hladite.1%2 kaši'ice sardel-paste . pe!urke. %unite pile.1 kašika kapra . Nad#$ 'a p!l# 250g pirin'a . jaja.250g pile&e d$igerice . %ecite u pećnici normalno. "ve umutite s majone&om.1 veza peršuna . %ecite u pećnici normalno.2 jajeta . Nad#$ 'a p!l# na drug! na&!n 150g šampinjona .so po ukusu biber po ukusu "itno iseckajte krastavce.1 glavica crnog luka .biber -barite pirina! al dente.0#5 dcl ulja 100g kisele pavlake . jaja. biber.2 ki+le . "ve i&mešajte.1 veza peršuna . #88 . peršun.100g suve slanine . Umutite isce*ene ki9le. "lužite hladno.1 kaši'ica estragona . kraj &atvorite !a!kalicom. punite pile.so .Sos R#-ulad 3dcl majoneza .biber Isitnite pe!urke i peršun. kiselu pavlaku. %rodinstajte na ulju. so i biber. ocedite ohladite.2 jajeta . peršun. %obiberite. -stavite u hladnjaku 3$ minuta.1 veza peršuna . %otopite ki9le u mleku 1$ minuta.

isitnjen luk.kora od pola limuna .urku 300g pile&e d$igerice .biber Umutite sve sastojke. I&mešajte dži'ericu. &atvorite !a!akalicom. -stavite da stoji # sata. #89 .iseckan sve$i bosiljak .2 dcl mleka . -cedite.sok od pola limuna . +amažite bi9tek mešavinom i uvijte 'a u providno6lepljivu 9oliju. sen9. "ecite na kolutove i stavljajte na tople šatobrijane.2 kašike konjaka . so. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. Ki9le potopite u mleko 1$ minuta.1 crni luk . -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. sockan peršun. Maslac 'a !/(#k 100g maslaca .1 veza peršuna .krupni biber (obro umutite maslac. Nad#$ 'a .2 kaši'ice konjaka .1 kašika sen+a .1 jaje . biber.so . ki9le.crni biber "ve sastojke i &a!ine dobro umutite. jaje. %ecite u pećnici normalno.Mar!na( 'a ros( !/ za bi tek od 1 k!: 1 kašika sen+a .so .so .kajenski biber .2 kašike ulja. Maslac 'a )a(o r!%an 100g maslaca . "ecite na kolutove i stavljajte na topli bi9tek.biber %ropasirajte dži'ericu. +adevajte.3 ki+le . konjak i biber.

SA4ATE #9$ .

so po ukusu . maslinke.2 duga'ke paprike . babure i paradaj&.Vok!%#$a sala(a 3jajeta .2 šargarepe .so po ukusu .1 veza peršuna 1 kutija ringlica u ulju . šar'arepu. -barite šar'arepu da ne bude mekana.2 paradajza . trapist.2 babure .3 paradajza . "lužite hladno.biber po ukusu -barite pirina! u slanoj vodi. pirina!. "ve polako i&mešajte sa pirin!em. ocedite i operite hladnom vodom. 'rašak. ulje.100g punomasnog kravljeg sira . so i biber.sok od 2 limuna .biber po ukusu -barite 3tvr*e4 šar'arepu. prethodno o!išćen od semena.sok od 1 limuna .3 šargarepe . boraniju i jaja.50g crnih maslinki . punomasni sir.1 dcl ulja . sok od limuna. kisele krastavce i paradaj& be& semena. (u'a!ke paprike prethodno ispecite i tako*e sitno isecite.6 rotkvica 2 kisela krastavca .2 zelene babure .100g sira trapista . ulje. -hladite i sve sitno iseckajte na kocke.100g kar+iola . Isitnite na kocke babure. Sala(a od p!r!n&a ! po$r.2 kašike kapra 3 kisela krastavca . sok od limuna i so.a 250g pirin'a . 7in'lice ocedite. /a'ano promešajte.2 crvene babure . kar9iol. (odajte sitno iseckanu šunku.0#5 dcl ulja . pa sitno iseckajte. (odajte kapar. -do&'o pospite bibera i seckan peršun. #91 .100g boranije .2 $ute babure . (odajte kapar. kao i rotkvice i krastavac.2 kašike kapra 100g pirin'a .

so po ukusu .1 dcl ulja . sokom od limuna i solju. vodom.sok od 1 limuna .sok od 1 limuna . %obiberite. -dmah. "#r-#nska sala(a 2 ve&e glavice zelene salata . dok je topla.Sala(a od l!($# 1 kg blitve . -barite i oljuštite krompir.1 dcl maslinovog ulja .2 dcl kiselog mleka . Isecite 'a na kolutove. &alijte uljem.1 dcl hladne vode . i&mešajte sa lukom i dok je topao. #9# .2 kašike majoneza .biber po ukusu (obro umutite ulje. i&mešajte s uljem. kiselo mleko. I&mešajte sa prelivom. "lužite toplo ili hladno. dodajte tvrdo kuvana seckana jaja. Kro-p!r*sala(a 1kg krompira . sok od limuna.1 kašika ulja . sen9.so po ukusu .2 jajeta .1 kašika sen+a . -stavite da stoji 1 sat. so i biber.sok od 1 limuna .biber po ukusu -!istite i na tanke kolutove isecite luk i posolite 'a. -!istite i isecite &elenu salatu.1 dlc ulja .so po ukusu -barite blitvu u slanoj vodi i kaši!ici ulja.250g crvenog luka . sokom od limuna i solju. majone&.

so po ukusu .2 veze rotkvica .biber po ukusu Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove.0#5 dcl ulja . Caja probarite i isecite sitno.300g kisele pavlake . Coš ukusnije.1 veza miro ije .0#5 dcl ulja . kiselu pavlaku.4 veze peraja od mladog luka . solju i šećerom. "ve dobro i&mešajte sa kiselom pavlakom i solju.biber po ukusu "tavite celer da se kuva sa sirćetom. Napo-#na0 Umesto sredine hleba možete staviti <$' mlevenih oraha. %eraja od luka operite i iseckajte. ulje i kiselo mleko.2 sve$a krastavca .Tara(or*sala(a 600g sve$ih krastavaca .5 kašika istrunjene sredine iz sve$eg hleba . -!istite rotkvice i secite na tanke kolutove. Isecite na kolutove. so i biber. (obro i&mešajte i pospite biberom.1 veza peršuna . -cedite krastavac. "lužite hladno. Kuvajte 1$ minuta. Koristite specijalno rende &a krastavac.1 kaši'ica še&era .so po ukusu . ulje. %osolite 'a i ostavite 3 sata da stoji. Sala(a od c#l#ra 5 celera . -!istite i na sitne kocke isecite krastavce.so po ukusu -perite &elenu salatu i isecite na krupnije re&ance.1 kašika vinskog sir&eta . dodajte natrunjeno' hleba. dodajte sok od limuna.4 jajeta .sok od 1 limuna . Gru'!%ska sala(a 2 glavice zelene salate . "lužite hladno.100g kisele pavlake . Iseckajte miro*iju i peršun. -stavite u hladnjaku.3 dcl kiselog mleka . #95 .

+alijte ulje i sok od limuna i i&mešajte Sala(a od d# r#c!n#ra 4 debrecinera .15 maslina . -stavite # sata da stoji. :eler i jabuku oljuštite i i&rendišite krupnije. ulje. (odajte sen9. pra&iluk na kolutove.3 kašike majoneza . -!istite od kožice. +a sitne kocke isecite krastavce i tvrdo kuvana jaja.3 kašike ulja .1 dcl ulja .2 jajeta .2dcl sosa za struganu šargarepu recept br/ 4(6 -!istite i istružite na rende šar'arepu.3 jajeta . @unku isitnite na re&ance. "lužite hladno.4 glavice crnog luka .S(rugana )argar#pa 1 kg šargarepa .2 kašike sen+a 2kašike kapra . %osolite i pobiberite.1 celer .1 kisela jabuka . Sala(a od luka /uk o!istite i isecite na tanke kolutove.biber %ile ispecite u pećnici. masline i kapar. %relijte sosom i služite odmah.sok od 1 limuna . Isitnite tvrdo kuvana jaja. ispendlujte koske i meso isitnite na kocke.1 limun . %osolite i pobiberite. Umutite #9. .biber po ukusu Isecite na tanke kolutove debreciner i luk.2 praziluka . Sala(a od p!l#(!n# 1 mlado pile . kapar.150g šunke .1 kašika sen+a . sok od limuna.100g kisele pavlake .2 kaši'ice kapra .2 kisela krastavca . "ve dobro i&mešajte.so .so po ukusu .

#9/ . "lužite hladnu. kiselu pavlaku. dodajte so i biber. ulje.majone&. "ve polako i&mešajte. "alatu ostavite u hladnjak. sen9 i sok od limuna.

(odajte kukuru&. %obiberite. rotkvice. I&vadite i ohladite 'a. "lužite hladnu.3 tvrdo kuvana jajeta .1 par viršli .1 veza peršuna 150g parizera .1 zelena paprika .1 dcl ulja .biber po ukusu "kuvajte 'ove*e meso kao &a supu.so po ukusu .2 kisela krastavca . /uk isecite na tanke kolutove.Sala(a od go$#2#g -#sa 600g gove eg mesa . kao ceo obrok u& tost. sok od limuna i so. Isitnite luk. krompir i obarene viršle iseći na kolutove.ulje . limunov sok.5 paradajza .2 kapike kapra . (odajte sen9.so biber . %aradaj&.4 glavice crvenog luka . so i biber. %olako i&mešajte salatu.150g kukuruza še&erca . kapar. i&dinstovano pileće meso i peršun. #97 . ulje. -stavite u hladnjak. "lužite hladno. papriku. %ari&er isecite na re&ance.5 barena krompira .150g tvrdog sira .1 veza rotkvica . jaja. "ve dobro promešajte. Boga(a sala(a 1 glavica zelene salate . sir.200g belog pile&eg mesa . Isitnite na kocke krastavce i meso.sok od 1 limuna .sok od 1%2 limuna -prati i iseći &elenu salatu. -stavite u hladnjaku da se malo ohladi. ulje.2 kašike sen+a .2 glavice luka .

4 jajeta . ulje. %oklopite i ostavite da stoji minuta.@#5 dcl ulja . pa isto sirće i mast stavite da ponovo prokuvaju. (odajte seckanu miro*iju.1 kašika majoneza . I&vadite slaninu i na mast sipajte sirće.1 dcl ulja .1 veza miro ije . -stavite da stoji 1 sat. "ve dobro i&mešajte sa salatom. "laninu isecite na kocke i propržite na vrućem ti'anju. Isecite na sitne kocke # tvrdo kuvana jajeta. "alatu o!istite i isecite.1#5l vinskog sir&eta so po ukusu . -cedite. -do&'o narendišite dva tvrdo kuvana jajeta. Sala(a -!-o'a 2 glavice zelene salate .so po ukusu . -cedite i isecite na manje komade. Umutite ulje.Mona)ka sala(a od sla(kog kupusa sa &$arc!-a 1 glavica kupusa . %relijte kupus kao prvi put.oraniju skuvajte u slanoj vodi. %rokuvajte 'a pa &alijte kupus vrelom mašću i sirćetom. majone& i so. Sala(a od oran!%# 500g boranije . Coš jednom ponovite isti postupak.biber po ukusu -!istite i na re&ance isecite kupus. #92 .so po ukusu -barite jaja.sok od 1 limuna . %osolite. )alo procedite. "ve i&mešajte. +a kraju pospite !varcima i odmah služite. sok od limuna i so.sok od 1 limuna . sok od limuna.200g suve slanine .

majone& i so. -hladite.Parada%' sala(a sa p#&#n!papr!ka-a 500g paradajza .so po ukusu (obro umutite ulje. &alijte uljem.1 dcl ulja .so po ukusu -perite cveklu i kuvajte # sata. "alatu dobro operite. +astružite hren. sok od limuna.1 dcl ulja Isecite na sitne komade paprike. seckano' peršuna.biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kolutove.2 kašike majoneza . K!s#la sala(a 4 kisele paprike . majone& i ulje. oljuštite i isecite na re&ance.4 kisela paradajza .6 paprika . isecite i pomešajte sa prelivom. -ljuštite i secite na koture.2 kašike kapra . %apriku ispecite. (odajte kapar. %omešajte sa cveklom.3 kisela krastavca . (odajte ulje. i so. sirće.0#5 dcl ulja so po ukusu .1 veza peršuna .3 kašike majoneza . "ve dobro i&mešajte.sok od 1 limuna .1 dcl ulja . 7e*ajte red paradaj&a.1 dcl vinskog sir&eta .1 koren hrena . 1#l#na sala(a sa pr#l!$o2 glavice zelene salate . #98 . red paprika. posolite i pobiberite. paradaj& i krastavce. "tavite da se ohladi. 7$#kla sala(a sa 3r#no1kg cvekle .

so po ukusu biber po ukusu Ispecite i oljuštie paprike. pospite sir. Sala(a od p#&#n!3 papr!ka 1 kg paprika . U !iniju pore*ajte paradaj&. paprike.150g suve slanine . %relijte ostatkom preliva.6 paprika . #99 . "lažite u !iniju &a služenje. peršun i pobiberite. Sala(a od parada%'a sa #l!. sok od limuna. i&'nje!ite sir. &alijte uljem. Umutite ulje.sok od 2 limuna . %ropržite isitnjenu slaninu. ocedite i isecite &elinu salatu.0#5 dcl ulja .s!ro- 500g paradajza .200g punomasnog kravljeg sira . "ve dobro i&mešajte. so i biber.1 veza peršuna .sok od 1 limuna .biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kriške. Uma!ite svaku papriku u preliv.1#5 dcl ulja .so po ukusu . dodajte sok od limuna i so. Isitnite peršun. %apriku ispecite. %relijte preko salate.so po ukusu -perite.1#l#na sala(a sa &$arc!-a 2 glavice zelene salate . posolite. i&mešajte. oljuštite i isecite na re&ance.

so po ukusu biber po ukusu -barite krompir. %e!urke 3samo 'lave4 isecite na !etvrtine i skuvajte u slanoj vodi sa malo soka od limuna. I&mešajte limun na tanke kolutove i rasporedite odo&'o. -cedite i ohladite. oljuštite 'a i isecite na kolutove. ulje.Sala(a od p#&uraka ! kro-p!ra 500g krompira .500g pe'uraka!šampinjona" . 5$$ . %reliv i&mešajte sa krompirom i pe!urkama. narendisan luk. Umutite sok od limuna.1 limun .1 glavica luka .1#5dcl ulja sok od 2 limuna . %olako i&mešajte sa krompirom. Kuvajte ih 3 minuta. so i biber.

S4ATKI8I 5$1 .

mleveni lešnik.2 kašike instant ka+e "ameljite orahe.250g maslaca .1 kesica suvog kvasca . %ecite jedan sat na na 1<$o:.ome dodajte maslac.1%2 l slatke pavlake -mekšajte !okoladu i umutite je sa rastopljenim medom. žumanca.250g meda . Tor(a od ka/# 10 jaja . 5$# .300g oraha . %ola oraha u jedan sne' od belanaca. "ve kuvajte na pari stalno mešajući. kao i dve kašike instant ka9e. "ve dobro i&mešajte i stavite u kalup &a tortu pre!nika # cm. 3 od jedne mase i tri od dru'e mase. brašno i kvasac.5 štangli 'okolade .Kral%!ca od Sa # 250g 'okolade . "talno mešajte dok se masa ne ujedna!i i ne proviri. Nad#$0 Umutite 1$ žumanaca sa < kašika šećera i tome dodajte ohla*enu crnu ka9u. +amažite okru'ao pleh maslacem.250g maslaca . )asu u& mešanje ohladite. Ulupajte u # puta sne' od po belanaca i ? kašike šećera.160g še&era . -stavite u hladnjaku da se ste'ne.6 $umanceta 125g lešnika . %ojedina!no pecite B kora. )ikserom umutite maslac i krem &ajedno. 1alijte tortu. Gla'ura0 Istopite !okoladu sa malo mleka i malo maslaca. pola oraha u dru'i. "lužite s ulupanom slatkom pavlakom.100g brašna . .2 šoljice kuvane crne ka+e .

-stavite masu da se ohladi.10 štangli 'okolade .4 supene kašike še&era u prahu . (odajte 3 štan'le istopljena !okolade i prethodno umućenih #$$' maslaca. U tanjir sipajte rum i&mešan sa mlekom.13 jaja . "vaku piškotu umo!ite i re*ajte po ivici kalupa. Umutite 1$ žumanaca.200g mlavenih oraha 220g maslaca .1 šoljica mleka %rethodno umesite patišpan.250g maslaca .3 kesice vanil-še&era . Nad#$0 1$$' šećera. vanil šećer i supenu kašiku ruma.12 kašika kuvane crne ka+e .1%2l slatke pavlake 1 kutija piškota . ? žumanca dobro umutite sa ? kašike šećera u prahu i dve kašike brašna. %ecite na umerenoj toploti.2dcl ruma . (odajte sne' od 1$ belanaca i celu masu sipajte u kalup &a tortu.1 šoljica mleka (eset kocki šećera. šećer u prahu i G žumanca. -stavite tortu 1 dan u hladnjaku. 4ulu*(or(a 300g še&era . I& kalupa i&vadite trenutak pred služenje da piškote ne bi popadale. Kada je pe!en nemojte vaditi i& posude.4 supene kešike brašna 200g 'okolade . Kr#-0 Umutite maslac. #$$' šećera. #$$' mlevenih oraha i pomešajte sa prethodnom masom. 5$5 .250g še&era u prahu . B kašika crne ka9e i 3 štan'le !okolade kuvajte dok ne &'usne. 3 žumanceta i B kašika crne ka9e dobro umutite.ortu rasecite popola i nadenite nadevom. %red služenje preko krema &alijte ulupanu slatku pavlaku. (odajte rastopljenu !okoladu i ulupani sne' od G belanaca. %olako i&mešajte i ravnomerno sipajte i&me*u piškota u sredini.(odajte sne' od ? belanaca. . prethodno nama&an maslacem i posut mrvicama od biskvita.20 kocki še&era .Ispecite u okru'lom kalupu &a tortu. ne'o samo odvojte ivce da bi ste mo'li re*ati piškote kao o'radu.Kr#-*(or(a 11jaja .

. %relijte tortu i stavite u hladnjak. 5$.Gla'ura0 Istopite 1$ kocki šećera. šoljicu mleka i ? štan'le !okolade.

0#5 dcl kirša . nadev. %o želji okolo ili odo&'o namažite šla'om. 5$/ . nadev.reba da se kore suše. Ukrasite. (odajte 'ustin.250g maslaca .1*0g maslaca (obro umutite G žumanaca sa #$$' šećera. dodajte šećer i limunov sok. 1atim masu ohladite i umutite sa 1<$' maslaca.13 kašika še&era . -d ove mase ispecite dve kore u kalupu &a tortu. Umutite žumanca sa B kašika šećera.200g še&era . Umutite maslac i sjedinite 'a sa masom. 7e*ajte2 kora.1 kašika gustina Ulupajte !vrsti sne' od belanaca. kora.4 dcl slatke pavlake 100g še&era u prahu .B#'# (or(a testo: 7 belanaca .0#5 l mleka .250 g oraha . %remažite kore i celu tortu spolja. (odajte orahe i !vrst sne' od A belanaca. dodajte mleko i kuvajte na pari. "latku pavlaku ulupajte u šla' u& prah šećer i kirš. # cela jajeta. kora. Tor(a od ora3a 11 jaja .450g še&era . %ecite u okru'lom plehu kore na 1$$o: po 3$ minuta. . # žumanceta i !okoladu. (odajte seckan badem. promešajte i prohladite. Kuvajte dok se masa ne &'usne. 1$$' šećera.200g badema ili lešnika .2 velike štangle 'okolade za mešenje . Nad#$0 " kraja štednjaka mutite dok masa ne postane 'usta.sok od 1%2 limuna nadev: 7 $umanaca .

1atim stavite trećenu mase.ome dodajte 10# l ulupane slatke pavlake. -d soka i& slatka. %re upotrebe dobro 'a ocedite.4 table $elatina .Pu)k!no$a (or(a 125 g suvog gro$ a . suvo 'rož*e i isitnjeno voće. Kada je testo pe!eno. (ok je masa topla i retka. 5$7 . 1$ kašika šećera i B kašika brašna. %re služenja i&vrnite tortu na veliki okru'ao tanjir i premažite s 10# l ulupane slatke pavlake.* jaja .1 kutija piškota "uvo 'rož*e treba da odstoji 3 sata potopljeno u rumu. iseckajte na par!iće i u svemu postupajte kao sa piškotama. Umutite < žumanaca sa < kašika šećera. "ve i&mešajte i pecite na umerenoj toploti. -stavite jedan dan u hladnjaku. 1$ belanaca umutite sa # $' seckano' badema. . Isitnite voće i& slatka i ostavite 'a u cediljci da se ocedi. "kuvajte sa šoljom mleka. red piškota. @erpu od 3 litra namažite tankim slojem ulja.3 dcl ruma . red krema. ruma i mleka napravite smešu u kojoj ćete natapati piškote. polako i&mešajte sa prethodnom masom. %iškote lomite napola i uma!ite u prethodno sa!injenu smešu ruma. . red piškota i na kraju red krema.250g slatka od lubenice# trešanja i drugog vo&a . mleka i soka od slatka.2 šolje mleka . -hladite. Napo-#na0 Umesto piškota možete pripremiti testo. I&lomite na sitne komadiće želatin i skuvajte 'a u malo vode.ome dodajte 1 kesicu vanilin6šećera i koru od 1 limuna.

1 dcl vode . Kuvajte dva minuta. =ornju stranu dru'e kore natopite sirupom. . 7asporedite polovinu ise!enih ja'oda.reću koru opet namažite tankim slojem pavlake pa tu stranu stavite preko ja'oda i opet bla'o pritisnite. 5$2 . %rvu koru natopite sirupom od šećera. namažite džemom i debljim slojem pavlake.Tor(a od %agoda 450g še&era . -!istite. (ržite u hladnjaku do služenja.2 kecice vanilin-še&era U šerpu stavite vodu i 1$$' šećera da provri. Ulupajte slatku pavlaku sa 1# ' šećera i 1 kesicom vanilin6šećera. (odajte vanilin6šećer. Napo-#na0 Ukoliko ne želite da upotrebite 'otove biskvit6kore &a tortu. evo recepta &a testo.6 kašika likera Arand . (ru'u koru namažite tanjim slojem pavlake pa nama&anom stranom stavite na raspore*ene ja'ode i bla'o pritisnite. -hladite.125g maslaca 1 kesica vanilin-še&era @ećer i jaja stavite u dublju posudu i na bla'oj toploti mutite mikserom da se smla!i i dobro &apeni. Ulijte masu u nama&an kalup &a torte i pecite na 1<$ o:. (odajte liker.200g d$ema od malina ili ribizla .250g brašna . -do&'o ukrasite celim krupnim ja'odama i špricanom slatkom pavlakom .6 jaja . (eset najkrupnijih ja'oda ostavite &a ukras. -hladite i isecite na tri kore. namažite sloj džema i debeo sloj slatke pavlake. brašno i prethodno isto!ljeni maslac.1 kutija biskvit-kore# za torte . 250g prah še&era . operite i isecite na !etvrtine ja'ode.koju prethodno obojite crvenom bojom.ariner 1%2 l slatke pavlake .600g sve$ih jagoda . %oslažite dru'u polovinu ise!enih ja'oda. -do&'o treću koru natopite ostatkom sirupa pa celu tortu namažite sa ostatkom slatke pavlake. "ve dobro i&mešajte.

)asu kuvajte na pari dok se ne &'usne. I&radite 'latko testo. -dmah poprskajte sokom od limuna. %leh &a tortu #Bcm namažite maslacem.100g maslaca . "ipajte masu u prethodno podma&an i brašnom posut pleh veli!ine pećnice.prah še&er Cabuke oljuštite i isecite na tanke listove.1 ravna kaši'icas praška za pecivo . -hladite.brašno za pleh . vanilin šećer.1 kesica vanilin še&era Ispecite orahe u pećnici. pospite brašno i sipajte testo. 5$8 .1dcl mleka . prašak &a pecivo i mleko. šećer.100g brašna . ali odmah. (odajte skuvanu crnu ka9u. Tor(a od p#&#n!3 ora3a 250g maslaca . Umutite jaja. Umešejte orahe. maslac. -hladite.1 limun . Umutite maslac i dodajte mu ohla*eni krem. Nad#$0 Umutite A žumanaca. "lužite toplu tortu.Tor(a od %a uka 5 kiselih jabuka . +adenite tortu. .16 kašika še&era . +amažite spolja i pospite orasima. +ajbolje je tortu pripremiti dva dana pre služenja. +e stavljajte trake jednu na dru'u.maslac za podmazivanje . brašno. < kašika šećera. )utite dok se šećer ne istopi. -do&'o pore*ajte listove jabuke. kako po!ne da se pe!e.esto teba da porumeni ali da se ne osuši. -dvojite malu šoljicu &a posipanje. Umutite sne' od A belanaca i < kašika šećera. iseckajte. u plehu isecite ? u&dužne trake i i&vadite.7 jaja . 1 kesice vanilin šećera. %ecite na #$$o:.1 paketi& vanilin-še&era . U &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na1<$ o:. koja se prethodno sle'la.1 šolja skuvane crne ka+e .200g še&era .2 jajeta . (ok je testo vruće. smanjite na 1 $ o:. Kada se ohlade.250g oraha .

%odelite masu na dve polovine.50g kakaoa u prahu .ortu ukrasite stru'anom !okoladom i trešnjama i& slatka. %ospite pe!en i samleven lešnik.100g mrvica od keksa . )asu sipajte u kalup &a tortu pre!nika # cm. u koju ste stavili trešnjeva!u. .50g 'okolade . mrvice keksa. kristal šećera i !okolade. . prethodno nama&an maslacem i posut brašnom. +adenite tortu i premažite je nadevom. 8$arc$aldska (or(a (#5 dcl slatke pavlake . U kalupu &a tortu ispecite dve posebne kore &a tortu. (odajte prethodno pe!eni i samleveni lešnik.150g prah-še&era . %reko njih namažite deblji sloj ulupane slatke pavlake.1 dcl trešnjeva&e .250g kristal še&era . 5$9 . 1 celo' jajeta. tako*e &alijte sirupom pa &atim celu tortu premažite debljim slojem pavlake.200g še&era . "irupom premažite prvu koru. Kad se testo ohladi presecite 'a na 3 dela.250g maslaca .60g naribanog badema .7 jaja .150g lešnika . -bave&no je do služenja držite u hladnjaku.1 kašika kakaoa Ulupajte sne' od B belanaca. prah šećer i kakao.400g višanja bez koštica !najbolje višnje iz rakije tzv/ pijane višnje" Umutite < žumanaca. (ru'i deo testa stavite preko pavlake. Nad#$0 +a umerenoj toploti skuvajte 'ust krem od B žumanaca. %ecite na umerenoj toploti ? minuta. šećer i kašiku vode dok masa ne postane penasta. Umutite maslac i dodajte ohla*eni krem.kakao i sne' od < belanaca.Tor(a od p#&#nog l#)n!ka ( jaja . "ve pomešajte. mleka i soka od višanja.ome dodajte nariban badem. 1 celo jaje.20g naribane 'okolade . 1atim pore*ajte višnje. %rethodno napravite sirup od malo 'ustina. )asu ohladite.

bršno. šećer.A-#r!&ka (or(a testo: 4 jajeta .5 jaja . džem.2 kašike d$ema !kajsije" .adem pomešajte sa !okoladom. . -dmah sve sjedinite.100g naribane gorke 'okolade .elanca sa ostatkom šećera ulupajte u !vrsti sne'. maslac.250g maslaca .250g še&era .6 kašika brašna kesica praška za pecivo . prašak &a pecivo i polako umešaje sne'. U prethodno nama&ani pleh &a tortu sipajte masu i pecite na 1 $ o: A$ minuta. "ve dobro i&mešajte sa pola mase &a 'la&uru. %osebno umutite ? žumanca. +a toplo testo namažite ostatak 'la&ure. Bad#-*(or(a 250g naribanih badema . %ecite u u'rejanoj pećnici na ##$ o:. (odajte mešavinu badema i !okolade. Ulupajte sne' od ? belanaca.pola mase za glazuru "lazura: 2dcl mleka .150g maslaca .3 kašike kakaoa "kuvajte na pari dok ne &'usne mleko.0#5 kg še&era . Caja ra&dvojte.150g 'okolade . >umanca buavo umutite sa #$$' šećera i maslacem. 51$ . -dvojte pola mase &a testo i pola &a 'la&uru. !okuladu i kakao.

%ospite sa mlevenim bademom. Nad#$0 Umutite sne' od < belanaca sa ?$$' kristal šećera. Isecite na ? kore. ostatak ruma i koru od limuna. -hladite.kora od limuna . ? kašike šećera.2 kašike ruma . Nad#$0 kuvajte dok se ne &'usne masa od ? žumanca. Ukupno pecite 1 sat. %ecite 3$ minuta na ##$ o:. dodajte ohla*enu masu i dobro umutite dok se ne i&jedna!i. (odajte # $ ' šećera i neoljušten samleven badem.50g maslaca .250g maslaca Ulupajte sne' od osam belanaca. svinjsku mast.250g badema . samleven badem. u koji ste prethodno umešali # kašike mrvica prosejanih kro& cediljku &a !aj.1 kesica vanil. &atim i&ru!ite nadev i prekrijte 'a ukrasnim trakama testa. "ipajte masu i pecite dok ne porumeni. +amažite kalup &a tortu maslacem i pospite kašikom brašna. %ospite vanilin6šećerom i kad se sasvim ohladi i&vadite tortu i& kalupa.še&era T#s(o0 1amesite ? žumanca. +e otvarajte pećnicu.50g svinjske masti .3 kašike brašna . Kad je 'otovo ostavite 1$ minuta u otvorenoj pećnici da se DodmoriD. 511 . Tor(a od ka/# na drug! na&!n * jaja .2 supene kašike mrvica od keksa . crne ka9e i # male kašike brašna. (odjte oljušten sasušen.200-250g brašna . )utite 'a dok se šećer ne otopi. maslac. maraskino.2 kašike maraskina . 1 kašiku ruma i brašna toliko da se testo ne lepi &a ruke i dasku.ortu nadenite i spolja premažite. Umutite maslac. %rvo testom obložite dno i stranice kalupa pre!nika #Gcm.350 g še&era . vanil6šećera.1 šolja skuvane crne ka+e .* jaja 400g badema .Pra)ka (or(a 500g še&era . Kasnije smanjite temperaturu..

5 jaja !razdvojena" prstohvat soli . . )aslac umutite sa omekanom !okoladom. U sne' dodajte prah6šećer i so. >umanca buavo umutite sa šećerom a belanca ulupajte u !vrst sne'. ? štan'le istopljene !okolade. Tor(a sa (r! /!la 350g oraha . )utite dok se nadev ne ujedna!i. 51# .15 jaja .esto presecite preko pola. 3 kašike mleka skuvajte na pari. Pr$! nad#$0 (obro umutite žumanaca.1 šolja crne kuvane ka+e . 1$$' šećera. Tr#. %ecite na umerenoj toploti u dva dela u du'uljastom plehu. "ve dobro umutite. sve &ajedno i&mešajte. "vaku koru presecite u&duž na dva dela.50g brašna .* štangli 'okolade za kuvanje .esto ostavite na rešetki da se prohladi. /ešnik pomešajte sa brašnom.460g maslaca .1(5g maslaca .1 kapika prah-še&era !lazura: 150g gorke 'okolade .(odajte 1$$' mlevenih oraha i 1#$ ' maslaca. (odajte 1#$' umućeno' maslaca. poklopite i celu tortu obložite ostatkom 'la&ure. "ipajte masu i pecite u pećnici $ minuta na 1<$ o:. 1a 'la&uru !okoladu otopite. . prohladite i umešajte sa šla'om. 1#$' maslaca i 3 kašike mleka.225g mlevenih lešnika . nadevajte 'la&urom.6 kašika mleka T#s(o0 # $' mleveni' oraha. 1$$' šećera. Kuvajte na pari. "ne' umutite sa !okoladom i maslacem.3 dcl ulupane slatke pavlake !šlag" 5okoladu na pari omekšajte. ka9e po ukusu i skuvajte na pari. 1<$' šećera i sne' od 1 belanaca polako umutite.Tor(a od l#)n!ka ! &okolad# testo: 150g gorke 'okolade .100g še&era .! nad#$0 žumanaca. 1$$' šećera. Drug! nad#$0 (obro umutite žumanaca. +a taj na!in ćete dobiti !etiri kore. %leh &a tortu namažite maslacem i pospite brašnom.4*0 g še&era .

(va !asa pred služenje tortu i&vaditi i& hladnjaka. Gla'ura0 :elu tortu &alijte 'la&urom. 515 . (odajte 1$$' maslaca.+adenite tortu nai&meni!no ra&li!itim nadevima. Istopite ? štan'le !okolade sa 3 kašike mleka.

tako*e mana&anom maslacem. 1 $' šećera. %ospite mlevenim lešnikom. dodajte3jedno po jedno4 B žumanaca.Moka (or(a 10 jaja . (odajte 'a postepeno u rastopljenu !okoladu.200g še&era . !okoladu.orta je bolja ako odstoji jedan dan.40g brašna . +amažite kalup &a tortu. I&vadite tortu na !iniju i pažljivo odvojte 9oliju.stalno mešajući. brašno i ulupan sne' od B belanaca. +adenite tortu i spolja je premažite. %ecite na umerenoj toploti 3#$$ o:4 jedan sat. i br&o premažite celu tortu. i pecite na umerenoj toploti. obložite 'a 9olijom. stalno mešajući.6 jaja . "tavite kalup &a tortu. ohladite je i rasecite na dve polovine.150g lešnika . Gla'ura0 U manjoj posudi rastopite 1<$' !okolade. šećer. %remažite je pekme&om i prelijte 'la&urom od !okolade. &atim dodajte pržene i tucane lešnike.200g 'okolade . sne' od 1$ belanaca i brašna.150g brašna . dcl vode. prema&an i posut brašnom. Umutite maslac. U dru'oj posudi skuvajte sirup od $' šećera i 1. Sa3#r (or(a 200g maslaca . . #?$' šećera i crnu ka9u. prethodno &asla*en. +a kraju dodajte $' maslaca. Kada je torta pe!ena.1 šolja skuvane crne ka+e Umutite 1$ žumanaca.120 g maslaca .330g 'okolade . kašiku po kašiku 1 $' rastopljene !okolade. 51. .100g pekmeza od kajsija Umutite penasto maslac.370g še&era .

100g badema . mleko i kuvajte na pari. dodajte krem i polako mešajte da se i&jedna!i. Kor#0 Umutite 1# žumanaca sa 1B$' šećera. . 51/ .3 kapike mleka Gr!l!%a)0 +a toploti istopite 1$$' šećera. Kada se masa &'usne. brašno i sne' od 1# belanaca. Kad se 'riljaž ohladi. isecite na polovine. %ecite masu na umerenoj toploti u šerpi od ? litra.150g še&era .100g ribane 'okolade . ??4. .50g še&era . 150g maslaca .50g maslaca (obro umutite maslac.3 žumanca.100g pekmeza od kajsija "lazura: 1*0g 'okolade .ome dodajte ulupani sne' od 3 belanca. dodajte 'riljaž.*0g brašna . +a!in pripreme 'la&ure naveo sam kod "aher6torte 3recept br.300g oraha . Kada je testo pe!eno. !okoladu. sameljite 'a.1( jaja .ortu nadenite i spolja premažite. Sa3#r*(or(a g2# Gl!gor!%#$!. 1atim umutite maslac.4 jajeta . -do&'o pospite mlevenim orasima.200g 'okolade .25 g mrvica keksa . mrvice keksa i neoljušten i tucan badem. 1 celo jaje. kada se testo ohladi. šećer. (odajte 3$$' prethodno ispe!enih i samlevenih oraha.1#5 dcl vode . dodajte #$$' istopljene !okolade. )asu sipajte u !etvrtast podma&ani pleh i pecite na umerenoj toploti. premažite 'a pekme&om i &alijte 'la&urom od !okolade.T#(a*Mar!na gr!l!%a) (or(a 510g še&era . ohladite. Nad#$0 celih jaja i&mešajte sa # $' šećera.3(0g maslaca .

)asu pecite i& dva dela u plehu.200g gorke 'okolade .500g umu&ene slatke pavlake !šlag" 1 %2 kg o'iš&enih višanja 5okoladu otopite u vodi.1#5 dcl vode . %resecite na pola. -vu smesu dodajte prethodno umućenom naslacu. 517 . -hladite.a3ar*(or(a (jaja . Nad#$0 (obro umutite 1$ žumanaca. +adenite tortu i &alijte je 'la&urom od !okolade koju priprenate prema uputstvu i& prethodno' recepta. 1atim dodaje istucan 'riljaž od 1$$' badema i 1$$' šećera.1#6 dcl vode . isecite u&dužne trake po polovini. .2 kašike skuvane crne ka+e !lazura: : 1*0g 'okolade .50g maslaca kor#0 Ulupajte sne' od 1$ belanaca. -d belanaca ulupajte sne' i sve &ajedno i&mešajet. crnu ka9u.500g badema . %leh &a tortu namažite maslacem i brašnom.500g še&era . %oklopit korom. (odaje !okoladu u orahe. :elu tortu premažite šla'om. namažite šla'.200g mlevenih oraha .250g še&era . 1$$' šećera i ?$$' pe!eno' i samleveno' badema."ve dobro i&jedna!ite.R#/or-*(or(a 10jaja . >umanca umutite sa šećerom. "ipajte masu.250g maslaca . (obićete ? u&dužne kore. Kada je pe!ena. pore*ajte višnje. %ecite 1 minuta na #$$o: i ? minuta na 1 $o:.50g še&era . 1$$' šećera.

1alijte sa 'la&urom tortu. -hladite. U loncu opre&no rastopite maslac sa !okoladom.200g 'okolade . Sr#dn%o$#ko$n! kr#. Umutite sa # $' maslaca. Krem nikako ne sme da provri.#r o* (or(a 3 pleh #Gcm4 12jaja . "vaku koru premažite ovim nadevom.100g še&era .100g brašna 1%2l svinjske krvi . 512 . -hladite. II F!l0 (obro umutite 1# žumanaca sa 1# kašika šećera i jakom skuvanom crnom ka9om. dodajte šećer i brašno. %ecite u 3 dela6 3 kore u podma&anom plehu.3(0g oraha .250g še&era . Umutite jaje..1 jaje Kor#0 Ulupajte sne' od 1# belanaca.( kašika crne ka+e "lazura: 4 štangle 'okolade . +a kraju dodajte svinjsku krv. 5im odmaknete krem sa toplote. "talno mešajući.25g maslaca .24 kašike še&era . Gla'ura0 Istopite !okoladu.400g maslaca .od s$!n%sk# kr$! 50g maslaca .na napo-#na0 1a ovu poslasticu potrebna je sveža svinjska krv. umutite maslac.1 'ašica trešnjeva&e Va. -pet premažite sve kore. %rohladite. Gr!l!%a)0 1$$' šećera ušpinujte i svaku koru premažite. odmah uspite trešnjeva!u stalno mešajući.150g 'okolade . dobro umutite sa 1 $' maslaca. )ešajte dok se masa ne ujedna!i. Kuvajte na pari. (odajte 1# kašika šećera i mlevene orahe. I F!l0 Istopite 1 $' !okolade. Krem ostavite kratko u hladnjaku i potom služite.

"ipajte u staklenu !iniju i stavite u hladnjak. karameli&ira.6 jaja . +a kraju dodajte ulupan sne' od belanaca.a(a6 150g še&era .6 kašika še&era .* kašika še&era . -vom dodajte 3. 518 . )ože se služiti u& &asla*enu ulupanu slatku pavlaku. %olako i&mešajte. mlekom i 'ri&6 brašnom. umućene i ne&asla*ene. (odajte B žumanaca i rastopljenu !okoladu. )utite ru!nom mikserom što duže. dodajući nai&meni!no u kratkim ra&macina žumanca i po kašiku šećera. %osebno umutite jaja sa < kašika šećera.110g še&era u prahu .4 dcl slatke pavlake Istopite !okoladu s mlekom. )utite dok krem ne bude buav. %olako i&mešajte.Čokoladn! -us 250g gorke 'okolade .u &a)a-a *0g maslaca .6 $umanaca .150g 'okolade (obro umutite maslac sa šećerom.1 kašika griz-brašna U šerpu od # litra stavite 1 $' šećera da se proprži.* jaja .0#5 dcl mleka . I&ru!iti na !iniju i& koje ćete služiti i ostaviti u hladnjaku da se ohladi. Čokolad*kr#. . dcl slatke pavlake. dcl šla'a. Kuvati na pari ? minuta.1 l mleka . Kara-#l*ko3 5Ro. "ervirajte u !ašama i ukrasite sa $. "ipajte u !aše i ostavite nekoliko sati u hladnjaku. "kinite sa vatre i nastavite da mutite mikserom.om masom naliti karameli&irani šećer.

(odajte trešjeva!u.1 'ašica trešnjeva&e .100g meda .od %a uka 600g jabuka . "ipajte u staklenu posudu u kojoj ćete služiti. Kr#. o!istite od semena pa isecite na tanke listiće. U ovaj sirup spustite pripremljene jabuke i ostavite ih samo dva minuta. %reko njih rasporedite ribi&le i dru'u polovinu krema. )ora se držati najmanje ? sata u hladnjaku. dok se ne &'usne4.150g piškota . (odajte med.Vo. Kuvajte dok se jabuke ne raskuvaju. o!istite od semena pa isecite na osmine.200g sve$ih ribizli . -stavite u hladnjak. 1atim polako i&mešajte sa propasiranim voćem. U ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku umešejte la'ano pire od jabuka. 1atim pore*ajte red piškota. -stavite da se ohladi. -do&'o 'a možete ukrasiti celim ja'odama ili malinama.50g maslaca . -statak jabuka oljuštite. da ostanu cele. dodajte maslac. Ušpinujte malo šećera 3prokuvan šećer u vodi.300g še&era u prahu . operite i ispasirajte voće. "tavite na vatru. U posudu u kojoj ćete služiti 3trebalo bi da bude od provodno' stakla4 sipajte pola krema. "lužite hladno. Umutite slatku pavlaku na kraju dodajući šećer u prahu. voda ne ispari i napravi se pire.2#5 dcl slatke pavlake . vanilin šećer i malo vode.5 dcl slatke pavlake -!istite.n! kr#500g vo&a!jagode# breskve# naline# kajsije" . %re služenja ukrasite ušećerenim kriškama jabuka i oljuštenim i iseckanim bademom.1 'ašica trešnjeva'e .150g še&era u prahu .1 kesica vanilin-še&era . 519 .50g badema ?$$' jabuka oljuštite.

1(5 g še&era . šećer i vanilin6šećer.1%2 l mleka . Kr#. pa postepeno ulivajte u vrijuće mleko. ali 'a i dalje mešajte žicom dok se ne ohladi. jaje i šećer. Kad je krem 'otov. "talno mešajte na umerenoj toploti.1 celo jaje . +a kraju mu dodajte vanilin šećer i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku. I&ru!ite krem u staklenu !iniju u kojoj ćete služiti i stavite u hladnjak da se dobro ohladi. "tavite odo&'o komadiće masla da se ne uhvati skrama. sklonite 'a sa vatre. =otov krem mešajte dok se ne ohladi.50 vanilin-še&era +a pari mešajte žicim dok se ne &'usnu žumanca.6 dcl slatke pavlake .150g še&era .25g maslaca Umutite penesto jaja. (ržati na hladnom mestu.od $an!l# ( $umanaca .30g gustina .1 kesica vanilin še&era .P#nas(! kr#.od $an!l# 4 jajeta . 5#$ . %re služenja 'a ukrasite. (odajte 'ustin.

1#5 dcl slatke pavlake T#s(o 5pud!ng60 I&lomite !okoladu i istopite na pari.1%2l mleka . )odle prethodno namažite maslacem i pospite šećerom. 5#1 . )asa treba da stoji u hladnjaku #? sata. I&ru!ite krem i& kalupa pa 'a ukrasite sitno i&rendisanim bademima.u(! kr#"kuvajte 'ust krem od B žumanaca.5 jaja . vanilin6šećera i mleka.2 kesice vanilinše&era . %osebno ulupajte !vrsti sne' od belanaca sa dru'om polovinom šećera. -vu masu svetlosme*e boje i&ru!ite u kalup nama&an uljem.1 kesica vanilin še&era .*0g maslaca . B kašika šećera.350g še&era . (odajte neulupanu slatku pavlaku. 7a&mekšani maslac buavo umutite sa polovinom šećera. >uti krem stavite prema kalupu okolo ili u sredini. . "lužite hladno. %rilikom služenja preliv mora biti topao.*0g samlevenih badema ."#$r#%sk! kr#6 jaja . Čokolad*pud!ng sa ad#-!-a testo: *0g gorke 'okolade .20g mrvica od keksa Preliv: 150g gorke 'okolade .50g badema B#l! kr#Ulupajte sne' od B belanaca i 1 $' šećera. I nje'a tako*e ostavite u hladnjaku. stalno mešajući žicom dok ne postane penast. Pr#l!$0 I&lomljenu !okoladu omekšajte na pari. (odajte ra&mekšanu !okoladu. prethodno proprženim na ulju. "ve dobro i&mešajte. (odajte samleven badem i mrvice od keksa. brašna. %olako dodajte karamel3ušpinujte 1 $' šećera dok ne postane sme*e boje4. "talno muteći dodajte vanilin šećer i jedno po jedno žumance. %unite male modle &a pudin' u visini dve trećine.2 male kašike brašna . )odle stavite u pleh sa vodom i u pećnoci pecite na pari # minuta na 1<$o:.

5## .U& pudin' sa prelivom možete služiti i šla'.

%ecite da porumene. pospite 1$$' kristal6šećera i suvo 'rož*e. namažite žumancetom i pospite kristal6 šećerom. 5#5 . . %ospite šećerom u prahu.7rn! kola& sa $!)n%a-a 6jaja .1 'ašica ruma . U pleh pore*ajte pljoštimice. %remažite sa B$' maslaca.esto dobro &amesite i rastanjite kao ju9ku &a re&ance.sok od pola limuna . (odajte 1$$' omekšalo' maslaca.100g še&era u kristalu prstohvat soli . $' šećera i so. "lužite hladno u& slatku pavlaku.2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake Umutite B žumanaca sa šećerom.160g maslaca .2 kašike mleka . mrvicama prethodno natopljenim rumom. orasima. Francusk! kola& 200g mekog brašna . sokom od limuna. . -do&'o pospite cepane višnje i& te'le. %ecite na umerenoj toploti ? minuta.100g ribane 'okolade .ome dodajte sne' od B belanaca.140g še&era .100g suvog gro$ a . namažete žumancetom i pospite na koture debljine $.50g še&era . cm.15g kvasca . %olako i&mešaje masu i sipajte u kalup &a tortu.(0g mlevenih oraha . ribanom !okoladom.50g še&era u prahu . cimetom.1 $umance 1amesite brašno sa kvascem prethodno potopljenim u mleku.200g cepanih višanja iz tegle . cm.50g mrvica od keksa .cimet . +apravite !vrstu rolnu i secite na koture debljine $. U pleh pore*ajte ploštimice.

100g pekmeza od kajsija .150g mekog brašna . dodajte šećera. šećer i jaje. Pado ranc! testo: 4 belanca .140g lešnika . sok od limuna i sve polako umešajte sa sne'om.150g oštrog brašna .100g oraha . "ve dobro &amesite.1 kašika mrvica od keksa nadev: 125g maslaca . otopljenu !okoladu.1 jaje Ulupajte !vrst sne' od belanaca. vadite modlom male koturove.sok od pola limuna .2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa <$' šećera u prahu. -!istite. +a pari istopite !okoladu i maslac &a preliv. %ravite male 'omilice na plehu. (odajte jaje.1*0g še&era u prahu . Ispecite 1$$' šećera u prahu sa vanilin6šećerom i uvaljajte svaku kranclu. +ajbolje je da odstoje dva dana pre služenja. cm.25g maslaca . -stavite u hladnjaku da se malo ste'ne. orasima i brašnom.Krancl# 250g maslaca . %ecite 3$ minuta na 1$$o:. (obro umutite maslac.4 štangle 'okolade za kuvanje . . +adevajte padobrance. 5#.210g še&era u prahu . 7astanjite na dasci debljine $. sve umutite i prelijte padobrance.1 jaje preliv: 4 štangle 'okolade . propržite i sameljite lešnike.5 kašika še&era u prahu .

vanilin šećer. "lužite tople ili hladne kola!e. prašak &a pecivo.Kola& od %a uka 250g maslaca .5 jabuka!zlatni delišes" 2 kašike soka od limuna . jaja.prstohvat soli . mlevene orahe i oljuštene i i&rendisane jabuke. %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$o:. -blikujte ku'lu i ostavite u hladnjaku # sata. brašno.250g maslaca .( kašika mekog brašna 250g oraha . soli i vode. jabuke oljuštite i re*ajte tanke kolutove.( jaja .( kašika še&era . 5#/ .5 nakiselih jabuka .1 vanilin še&er .350g jabuka Umutite maslac. %reko položite testo i i&bodite 'a viljuškom.malo vode . "ecite na kocke i pospite prah6šećerom. pospite šećerom i na kraju stavite liske maslaca. Tar! Ta(#n 3pleh #Bcm4 1 kašika maslaca . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ## o:. "ve dobro &amesite. "lužite toplo. #3$' maslaca. rastanjite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. %revrnite 'a na tanjir &a tortu.1%2 ka+ene kaši'ice praška za pecivo . Cabuke oljuštite i isecite na liske. Tar( od %a uka 300g brašna .250g rastanjenog lisnatog testa %leh namažite maslacem i pospite šećerom.2 kašike še&era .150g še&era 1amesite testo od brašna. I&vadite tart i ostavite da miruje 3 minuta. %ore*ajte ih preko šećera i &alijte sokom od limuna. šećer. 7atanjite testo veli!ine tepsije.

2*0g maslaca . preko kojih stavite trake testa u obliku rešetke. 1apecite 1 minuta i secite na manje kocke. maslac.50g badema . "ipajte u kalup i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. "lužite hladno. 1atim na pari kuvajte sa maslacem da se masa odvaja od dna4.ud 420g mekog brašna . U mikseru umutite žumanca sa 1B$' šećera. I&mešajte sa 'rilijašom. šećer. ohladite 'a.160g oraha # $' šećera špinujte i sipajte na tanjir nama&an maslacem. (obro &amešeno testo rastanjite na pola prsta debljine.* kašika še&era kora od limuna . -hladite.6 jaja 100g pekmeza od kajsija .. =rilijaš i&mrvite. so i koru od limuna.prstohvat soli 1amesite na dasci brašno. %remažite pekme&om i odo&'o stavite ulupani sne' od B belanaca &asla*en sa < kašika šećera. Kada je pe!eno. stavite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.#nska . Gr!l!%a) rola( 410g še&era u kristalu .4 $umanaca .140g še&era . 5#7 .160g maslaca . 1atim pospite oljuštene i sitno i&re&ane badema. B žumanaca. %rohladite i dodajte isitnjene orahe.

. "ve kuvajte na tihoj vatru 1 sat. 1atim red voća.3 dcl mleka 1 dcl trešnjeva'e .atilje 9ormirajte na brdu. dru'u polovinu u kriškam kao i šipku vanile.n! kola& 1l slatke pavlake .Ba !n# (a(!l%# 250g maslaca . (o služenja držite u hladnjaku. Vo. dalje mutite.250g svonjske masti . %ravite male loptice. "vaku piškotu umo!ite u mešavinu mleka i re*ajte na du'uljastu !iniju.1 l i 1 dcl vode . 1atim kiselo mleko i brašno. %rohla*ene tatlije prelijte toplim sirupom.(50g brašna!500g oštrog i 250g mekog" še#erni sirup: 1 kg še&era . "polja obložite pavlakom i odo&'o pospite !okladnim mrvicama. trešnjeva!e i soka od voća napravite smešu u kojoj ćete potapati piškote.1 kutija piškota .1 kg mešanog vo&a!cepane višnje# pomorand$e# breskve# ananas# banane# jabuke" .2 $umanca . pa red deblje' sloja pavlake.1 limun .100g 'okoladnih mrvica Iseckajte voće na kocke i promešajte 'a.150g še&era uprahu . "irup kuvajte pošto u vodu stavite šećer. %ecite na umerenoj toploti 1G61A minuta. 5#2 . (odajte žumanca i jaje. 7e*ajte tim redom dok imate voća i piškota. -d mleka. Umutite pavlaku i polako dodajte šećer.1 jaje . 1amesite 'latko testo.1 šipka vanile )aslac i mast du'o mutite dok ne postanj buavi.1 'aša !200g" kiselog mleka . -stavite u plehu ili posudi da se ohlade i napiju sirupa. sok od pola limuna.

5vrsti šla' pospite cimetom i služite u& kola!.100g maslaca .! od ora3a testo: 250g še&era u prahu .cimet .100g brašna .1 kesica vanilin še&era .250g mlevenih oraha . -blikujte ju9ku deljine malo' prsta.esto dobro &amesite od šećera. Vuk!n# sla(k# )(angl# 6 jaja .4 kašike še&era u prahu . pospite 1$$' šećera i pospite usitnjenom masom od badema.3 kašike ribanog badema .300g še&era . suvo 'rož*e. #$$' šećera. premažite pekme&om. maslac. +amažite testo i režite prutiće. (obro umutite i stavite u podma&an pleh da se pe!e.100g pekmeza od kajsija . oraha i belanaca.100g brašna .1 belance !lazura: 1 belance . brašno i bademe rastrljati i usitniti vrhovima prstiju.150g suvog gro$ a 150g oraha . vanilin šećer.maslac za podmazivanje Kajsije o!istite i isecite na tanke listove. 1 $' šećera.350g še&era .S(ar!nsk! pru(!.2 dcl šlaga . Gla'ura0 U !vrsti sne' od 1 belanca dodajte šećer i sok od limuna.sok od 1 limuna . 3 kašike brašna.1 supena kašika sir&eta Umutite ? žumanaca. Kada je upola pe!eno. %leh 3##cm4 namažite maslacem. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na 1<$ o:. "lažite na okrenutom plehu i sužite na slaboj toploti. Kola& od ka%s!%a sa ad#-o- *00g zelenih kajsija ! breskve" . mlevene orahe i sne' od # belanca. 5#8 . (u'o mešajte dok ne postane 'usto.

služite hladno. 5#9 . "ecite na kocke.1atim napravite sne' od ? belanca. %remažite preko pekme&a. #$$' šećera i sirćeta. pospite seckanim orasima i dopecite.

10 jaja .200g oraha . "ecite krupnije kocke i služite.Ra$an!%a 1kg še&era . polako spuštajte oljuštene i i&dubljene jabuke. U mlevene orahe i suvo 'rož*e dodajte malo sirupa i napravite kašu. -stavite da se hladi.1 limun 1 k' šećera ušpinujte u 1. l hladne vode i dobro ukuvajte.20grašika griza . vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite da se ohlade.1 kg jabuka . "lužite hladne sa slatkom pavlakom. l vode. %remažite pleh maslacem i pecite masu na umerenoj toploti. Kada su kuvane. Tu/a3!%# 1kg še&era .150g suvog gro$ a 2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake @ećer nalijte sa 1. Kada je kola! pe!en.10 supenih kašika še&era . kuvajte dok ne omekšaju ali ne suviše. 55$ . Caja dobro umutite s 1$ supenih kašika šećera i 'ri&a i limunovom korom. ravnomerno 'a &alijte sirupom. Kada proklju!a. %rethodno istružite kuru od limuna &a testo. "talno probajte i'lom. /onac ne treba da je mno'o širok. pa o'uljene kriške limuna kuvajte sa šećerom oko 3$ minuta da se sirup &'usne. -stavite 'a da se hladi i natopi špinovanim šećerom.

n%ako4 jajeta ! izmerite" .120g maslaca .350g sezonskog vo&a po $elji !višnje#trešnje# kajsije# ribizle# jagode# maline# šljive" (obro umutite maslac. seckano voće i& slatka dobro umutite i stavite da se prokuva.maslac.brašna te$ine 3 jajeta . 551 . +apravite loptice.350g še&era . Kola& sa $o. +amažite ruke uljem.ista te$ina maslaca . "ecite na kocke. %leh tako*e. %relijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.ista te$ina še&era u prahu . . šećer. pore*ajte ih u pleh i pritisnite svaku dlanom da 9ormirate plo!ice.Flor#n(!n# 1dcl slatke pavlake .250g vo&a i kore od pomorand$e iz slatka . jedno po jedno žumance. "ipajte u podma&an pleh i preko mase pore*ajte voće. %ecite na umerenoj toploti i pospite šećerom u prahu.350g badema .120g meda +eulupanu slatku pavlaku. med. B? 4 i ostavite da se ohlade. +apravite masu.ome dodajte i&rendisan oljušteni badem. brašno i sne' od ? belanaca. %ecite 1 minuta na 11 o:.

(5g uše&erene kore od limuna . . pore*ajte breskve 3polovine okrenute na 'ore4 i sipajte dru'u polovinu testa. prosušite.ladite kola! na rešetki.30g brašna . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B6< minuta na # $ o :. badem. šećer. med i cimet.4 Kola& od r#saka pleh #3cm *00g bresaka !kajcije" . Cednu stranu namažite !okolad6'la&urom.150g še&era .200g brašna . )ešejući kuvajte # minuta 2 slatku pavlaku.60g uše&erene kore od pomorand$e . (odajte koru od limuna. -hladite 9lorentine na rešetki. . Umutite jedno po jedno jaje. 3=la&ura2 na pari istopite !okoladu. dodajte maslac i na kraju umešajte jaje.60g lešnika . %rašak umešajte sa brašnom i dodajte masi maslaca. "ve umutite. 55# . %olovinu testa sipajte u dobro maslacem nama&an pleh.2 dcl slatke pavlake . prethodno oprane i prepolovljene. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na #$$ o:.3 jajeta .7!r!)k# /lor#n(!n# 160g badema .30g kandiranog vo&a . da dobije svetlobraon boju.reskve.1 kaši'ica praška za pecivo .15 kandiranih trešanja . -do&'o na svaku 'omilicu stavite po polovinu kandirane trešnje. Ušećerene kore od limuna i pomorandže isecite na tanke re&ance. kandirano voće i ušećerene kore . bademe oljuštite i sve sitno iseckajte sa kandiranim voćem. (odajte lešnik.200g maslaca .50g maslaca . U plehu na back6papiru pravite 'omilice od pola kaši!ice.150g gorke 'okolade .1 jaje /ešnike ispecite.200g še&era . $' maslaca. brašno.1 kašika meda .20g maslaca .cimet .izrendisana kora od 1 limuna -mekšali maslac buavo umutite sa šećerom.

"talno mešajući. dodajte maslac. Ulupajte sne' od belanaca i polako i&mešajte sa prethodnom masom. )asu rasporedite u nama&an pleh i pecite na umerenoj toploti. jedno po jedno žumance.50g še&era u prahu .kora od limuna . 1atim mešajući.Kola& dok(ork# Tan%# 200g maslaca .4 belanca .40g kakaoa .50g še&era . skinite sa vatre da se ohladi.200g še&era . $' šećera i soli. šećer. dodajte brašno. Kola& od ad#-a 400g badema . Kad se &'usne.10 jaja Umutite maslac.sok od pola limuna . .1 kg brašna .1 kesica vanilin še&era Kad mleko provri. prethodno otopljenu !okoladu i sne' od 1$ belanaca.50g še&era u prahu -ljuštite i sameljite badem. 1alijte !okoladnom 'la&urom 3recept br. kakaom i stru'anom korom od limuna.200g badema . )asu stavite u špric i cedite kro9ne u vrelo ulje.ome dodajte sok od limuna.400g še&era .400g maslaca . "ecite na kocke i služite hladno.prstohvat soli . B? 4. "ipajte u podma&an kalup &a tortu pre!nika ##cm. %ecite dok ne porumene.100g 'okolade . -ce*ene kro9ne pospite mešavinom šećera u prahu i naribane !okolade. 8pr!c*kro/n# 1%4 l mleka .5 jaja . 555 .200g 'okolade . %ecite 3 minuta na 1<$ o:. dodajte jedno po jedno jaje. I&mešajte sa šećerom. mleveni badem.

pospite 'a šećerom u prahu. 55.Kada je 'otov kola!. .

sipajte brašno stalno mešajući.1%2l ulja . pa &atim #$$' šećera. %ecite još 1 minuta.Kola& od )l%!$a 1paket lisnatog testa . @ljive o!istite od koš!ica i podelite na polovine koje re*ate po testu okrenute na 'ore.1 kg sve$ih krupnih šljiva . Isecite štapiće debljine prsta i dužine #$cm. %re ne'o što provri. +apraviće se 'usta smeša.350g še&era . Kla%s(#ron# 1%2kg brašna .3 jajeta .1%2l vode .100g še&era u prahu . I&bodite testo viljuškom.2 $umanca .cimet 7a&vucite testo i stavite u veliki pleh jednostruku ju9ku. %ecite 1 minuta na #$$ o:. (obro mesite i stalno ra&vijajte testo okla'ijom dok ne postane meko i elasti!no. "pojte uh u kru'ove. "tavite masu na mermernu plo!u prethodno nama&anu uljem. kada se pojave mehurići. %ospite cimet. "lužite tople. (obro ih ocedite i uvaljajte u šećer u prahu pomešan sa cimetom. %ospite samleven lešnik.1 kaši'ica cimeta "ipajte vodu da prokuva. 55/ . &umanca i 1 $' šećera.200g lešnika . U'rejte ulje i pržite ven!iće da postanu hrskavi. %rohladite i pospite kola! sa vanilin6šećerom. 1atim &alijte mešavinom2 jaja.

1 jaje . "vaku ju9ku premažite maslacem i kaši!icom stavljajte male 'omilice belanaca. 557 . Uvaljajte ih u vanilin6šećer. kiselu pavlaku. "vaku ju9kicu okla'ijom ra&vucite debljine $. jaje.50g maslaca . so i kvasac. brašno.250g brašna 50g vanilin-še&era 1amesite na dasci maslac.50g še&era . mleka.250g kisele pavlake .100g badema .1 dcl mleka (obro umutite maslac. 1amesite. -d mlevenih oraha.kora od 1 limuna .(00g brašna . jaja. (odajte brašna. preklopite i oblikujte u polumesece. -blikujte male ki9lice. Ma/!)! 300g brašna .1 jaje . %odelite na 1$ ju9kica i ostavite da stoji pola sata. soli i šećera.150g še&era . cm i isecite na < delova.prstohvat soli . šećer. -cedite ma9iše u uvaljajte ih u šećer u prahu.150g oraha .3 dcl ulja . "ecite radlom na manje kvadrate i pržite na vrelom ulju. %ecite na umerenoj toploti i uvaljajte u šećer u prahu. +a svaki deo stavite malo mase od oraha.100g še&era .2 belanca .1 dcl mleka . žumanca.Ma2arsk! polu-#s#c! 250g maslaca . Van!l!n*k!/l!c# 150g maslaca .prstohvat soli 1amesite nešto mekše testo ne'o &a re&ance od brašna. mleka i cimeta napravite kašu. "tavljajte ju9ke jednu preko dru'e. šećer i mlevene bademe.20g kvasca . %ecite na umerenoj toploti.2 $umanca . %odelite na dva dela i od svako' ra&vucite po 3 ju9ke.

Kada kro9ne okrenete na dru'u stranu.40g sve$eg kvasca . rum. šećer. 5ašom vadite kru'ove i stavljajte po dva poklopljena. %onovo sa !ašom manje' pre!nika vadite kru'ove da bi se spojili.1 dcl mleka .*0g maslaca 150g mešavine !iseckani na kockice lešnik# 'okolada# oljuštene jabuke# suve gro$ e" Ulupajte !vrsti sne' od belanaca postepeno dodajući šećer i brašno.1 'ašica ruma .200g še&era . vanilin šećer.100g še&era u prahu U sredini brašna &amesite kvasac sa mlekom. "a!ekajte da kvasac uskisne.2 kesice vanilinše&era . %ržene kro9ne ocedite i uvaljajte u šećer u prahu.1%2 l ulja . prvo na suprotnoj strani na kojoj su stajale.kora od 1 limuna . . rastopljen maslac.100g maslaca . pa sve &ajedno &amesite. 1atim stalno mešajući. "lužite tople. (obro u'rejte ulje.( $umanaca . -bave&no prvu stranu pržite poklopljeno.50g še&era . dodajte istopljen maslac i na kraju iseckanu mešavinu. otklopite posudu do kraja prženja. )asu supajte u prethodno nama&ani du'uljasti kalup &a rolate i pecite na umerenoj toploti. Kro9ne treba da se utrostru!e.orsk! kola& od #lanaca 5 belanaca . sok od pomorandže.So. -stavite ovako 9ormirano testo na mlakom 1 sat da uskisne. D$orsk# kro/n# 1%2kg brašna . 552 .esto ulupajte da se odvaja. (odajte žumance.100g brašna . 7astanjite testo na 1 cm. %ržite kro9ne. koru od limuna.sok od 1%2 pomorand$e .

vodu.2 šoljice mlevenih oraha . 7astanjite dve ju9ke i ostavite da odstoje.250g maslaca . !okoladu.6 šoljica brašna .2 šoljice ulja . )ažite toplu 'la&uru na toplo testo. šećer. 1 kašiku šećera. 558 .4 štangle 'okolade za kuvanje . U podma&an pleh stavite prvu ju9ku. mlevene orahe. prethodno samlevene orahe i otopljenu !okoladu sa vanilin šećerom. %rohladite.pola kesice praška za pecivo !lazura: 10 kašika še&era . 1 $' še!era. %ecite na umerenoj toploti. brašno.3 šatngle 'okolade za mešanje . Čokolad*)n!(# 250g maslaca . 1 žumance. pa nadev. maslac i orahe. +a kraju masi dodajte ulupan sne' od belanaca. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela. &atim dru'u ju9ku. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.'okoladne mrvice za ukras 1a testo umutite jaja. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$ minuta na ##$ o:.6 kašika vode .6 šoljica še&era .1 dcl kisele pavlake .B? 4.1 kesica vanilin-še&era T#s(o0 Umutite maslac. -hladite. "ipajte u pleh srednje veli!ine. "ecite na kocke.5 jaja .5 šoljica mlevenih oraha . Nad#$0 Umutite ? žumanca. kiselu pavlaku i brašno. %ospite ukrasnu !okoladu. Kada je pe!eno. mleko i prašak &a pecivo.150g brašna (0g oraha .3 šoljice mleka . ulje. 1atim prokuvajte na pari šećer.Čord!n kola& testo: 4 jajeta .

P!)!ng#r sa &okolado4 oblatne za pišinger - 1 dcl mleka - 3 $umanca - 140g 'okolade - 200g še&era - 200g maslaca - 100g lešnika - 100g oraha +a umerenoj toploti mešajte mleko, žumanca, !okoladu, šećer. )asa ne sme da vri. Kuvajte dok se ne &'usne. "kinite sa vatre stalno mešajući i dodajte maslac. +a kraju dodajte prethodno ispe!ene i samlevene lešnike i orahe. +adev mažite i&me*u oblandi. -do&'o prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.B? 4. "lužite hladno. "ecite na kocke.

R!ngo "an&!
testo: 4 jajeta - 4 kašike še&era - 1 kašika kakaoa - 3 kašike oštrog brašna nadev: 4dcl slatke pavlake - 1 kesica B3rem+iksaB - 1 vanilin še&er - 3 kaši'ice še&era - 3 kaši'ice kakaoa !lazura: 120g 'okolade - 40g maslaca - 1 jaje Umutite ? žumanca sa šećerom i kakaom. (odajte brašno i !vrsti sne' od ? belanaca. .esto pecite u pećnici 1 minuta na ##$ o:.-hladite. Isecite po dužini dve kore. 1a nadev ulupajte slatku pavlaku. +a pola dodajte kesicu Krem9iJa. U !vrsti šla' dodajte2 vanilin šećer, šećer i kakao. +apravite od alu69olije kalup. "tavite koru testa, debeo nadev i dru'u koru testa. +a pari omekšajte !okoladu, dodajte maslac, na kraju umućeno jaje. 1alijte.

559

M!c!k!n kola& sa

ad#-o-

3 jajeta !izmerite" - ista te$ina maslaca - ista te$ina še&era ista te$ina brašna - kora od limuna - 100g badema (u'o mutite maslac i šećer da masa postane buava. (odajte po jedno jaje. +a kraju pomešajte brašno i koru od limuna. )asu sipajte u podma&an pleh. %ospite o!išćenom i iseckanim bademom. %ecite na umerenoj toploti.

Ko-!s ro(
2šolje belanaca - 2 šolje še&era - 1 šolja istopljenog maslaca - 1 limun - 2 šolje brašna - 150g suvog gro$ a - 1#5dcl ruma - 100g oraha - 100g kandiranog vo&a - 100g 'okoladnih listi&a "uvo 'rož*e potopite u rum i ostavite 'a ? sata. Ulupajte !vrst sne' od belanaca. (odajte šećera, brašna, sok i stru'anu koru limuna i te!an maslac. "ve dobro i la'ano promešajte. (odajte sitno se!eno kandirano voće, orahe, !okoladu i suvo 'rož*e, prethodno uvaljano u malo brašna da ne potone na dno testa. I&lijte u kalup i pecite $ minuta na ##$ o:. %osle #$ minuta pokrijte alu69olijom. -hladite komisbrot na rešetki.

5.$

Pr#s urg#r k!/l!c#
1%2 kg brašna - 250g maslaca - 4 $umanca - 3 kašike še&era - 10g kvasca - 2 dcl mleka - 100g oraha - 1 kesica vanilin še&era - kora od limuna - prstohvat soli +a dasci &a mešanje natrite brašno o maslac. "kupite u 'omilu. +a sredini napravite udubljenje u koje stavite # žumanca, šećer, kvasac rastopljen u malo mleka i so. "ve dobro &amesite. (odajte još mleka da dobijete testo srednje tvrdoće. +apravite loptice veli!ine oraha. %okrijte !istom krpom i ostavite da odstoje dva sata. "vaku lopticu okla'ijom rastanjite, nadenite kašom 3mleveni orasi, mleko, vanilin šećer i kora od limuna4 i oblikujte ki9lice. %ore*ajte u nenemašćeni pleh. "vaku ki9licu premažite umućenim žumancima. Kada se osuši, još dva puta ponovite isti postupak. %ecite na umerenoj toploti dok ne porumene.

K!/l!c# od sala
1 kg brašna - 1%2 kg sala - 6 šumanaca - 4 dcl mleka - 20g kvasca - 200g še&era - 150g pekmeza od kajsija - prstohvat soli U 1 dcl mleka dodajte kaši!icu brašna, kašiku šećera i kvasac. -stavite na toplom da uskisne. 1atim &amesite brašno sa žumancima, 3 dcl mleka, šećerom i uskislim kvascem. )esite dok testo ne prestane da se lepi &a ruke. I&ru!ite 'a na dasku posutu brašnom, oblikujte ju9ku, namažite salom, preklopite i ostavite da odstoji 3$ minuta. +a kraju ra&vucite testo, oblikujte ki9lice nadevene pekme&om i pecite na umerenoj toploti. %osle pe!enja ki9lice uvaljajte u šećer u prahu.

5.1

4ondonsk# )(angl#
250g maslaca - 4 jajeta - 250g še&era - 300g brašna - 100g badema - 100g pekmeza od kajsija (obro umutite maslac, 3 žumanca, 1 jaje, šećer i brašno. 1amesite testo i ra&lijte u podma&an pleh. .esto ispecite napola. 1atim ulupajte sne' od 3 belanca, dodajte ? kašike šećera i $' seckanih badema. %olupe!eno testo premažite pekme&om i odo&'o stavite masu od belanaca. "ne' pospite sa $' seckanih badema. %ecite na umerenoj toploti. "ecite na kocke kada se kola! ohladi.

;u(! kola& !' AVII $#ka
250g še&era u prahu - 250g maslaca - 250g badema - 10 $umanaca - 4 jajeta (obro umutite maslac sa B tvrdo kuvanih i&'nje!enih žumanaca. (odajte ? jajeta, ? žumanca i šećer u prahu. +a kraju dodajte bademe. )utite i&u&etno du'o dok masa ne postane buava. )asu sipajte u du'uljast kalup &a rolat i pecite na umerenoj vatri.

5.#

Ml#&n! 3l#

5M!lc3 ro(6 Kola&

Sla$sk!

$a kvasac: 1dcl mleka - 40g kvasca - 3 kašike še&era - 3 kašike brašna - prstohvat soli $a testo: 1kg brašna - 4 $umanca - 125g maslaca - 4#25dcl zasla enog mleka - 150g suvog gro$ a - prstohvat soli U manju posudu istrunite kvasac, dodajte mlako mleko, šećer, brašno i so. -stavite na toplo da kvasac uskisne. 1a to vreme brašno stavite da se malo u'reje. 1amesite brašno sa 3 žumanca, uskislim kvascem, &asla*enim mlakim mlekom i solju. )esite majmanje 1 minuta. .esto treba da se odvaja od ruku i daske. -stavite testo na toplom da kisne 1 sat. %remestite testo dodajući mu suvo 'rož*e. -blikujte u velike pletenice i stavite u podma&an pleh. -pet ostavite 3$ minuta da testo odstoji. 3"lavski kola! oblikujte u dubljoj šerpi ili okru'loj modli.4 %red pe!enje namažite testo sa umućenim žumancetom. %ecite ?$ minuta na ##$ o:. 3"lavski kola! ukrasite sa norodnim ukrasima4.

4ondon#r*(#s(o 5upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
210g brašna - 140g maslaca - (0g še&era - 2 $umanca 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera i žumanaca. -stavite da malo odstoji. 7astanjite u okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pekme&, voće i &alijte želeom.

5.5

Francusko (#s(o 5 upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
250g maslaca - 500g brašna - 40g še&era - 2 dcl mleka prstohvat soli 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera, mleka i soli. -stavite da malo odstoji. 7astanjite okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pokme&, voće ili voćni žele.

R#'anc! sla(k! ! ku$ano $!no
rezanci: 500g rezanaca - 200g oraha - 150g še&era - 50g maslaca - 1 kaška cimeta "kuvajte re&ance. (odajte maslaca i dobro i&mešaje re&ance. "ameljite orahe i i&mešajte sa šećerom i cimetom. "lužite odvojeno re&ance i mešavinu oraha i šećera. "vako sipa po želji preko re&anaca. kuvano vino: 1#5 l vina !crno ili roze hamburg" - 200g suvih šljiva - 100g suvog gro$ a - 300g še&era - 4 zrna bibera - 3 karan+ili&a "uve šljive dobro operite u mlakoj vodi. 1atim stavite vino da se kuva sa svim navedenim sastojcima. Kuvajte 'a nepokopljeno 1 sat da dobro uvri. "lužite 'a toplo u& slatke re&ance.

5..

+l#

od

anana ! ora3a

250g brašna - 150g še&era - 1*0g oraha - 100g maslaca - 3 jajeta - 4 banane - 1%2 kesice praška za pecivo - 1%2 kaši'ice sode bikarbone - prstohvat soli Umutite šećer, maslac i jaja. Kada je masa umućena buavo dodajte i&'nje!ene banane. U tu smesu dodajte brašno, prašak &a pecivo, sodu bikarbonu i soli. +a kraju dodajte sitno seckane orahe. "ve dobro &amesite. )asu sipajte u podma&an pleh i pecite 1 sat na 1<$ o:. Kada je hleb pe!en, i&vadite 'a i ostavite da se ohladi. "lužite hladan.

+l#p&!,! sa c!-#(o125g še&era u kristalu - 125 g še&era u prahu - 250g brašna - 30g biljne masti - 1 jaje - 150g maslaca - 1 kaši'ica praška za pecivo - 1%4 kaši'ice oraš'i&a - 1 kaši'ica cimeta u prahu 1 dcl mleka - prstohvat soli Umutite B$' maslaca, biljnu mast, jaje i šećer u kristalu. )utite dok smeša ne bude penasta. U dru'oj !iniji i&mešaje brašno, prašak &a pecivo, oraš!ić, so i mleko. -vo prespite u prvu masu i sve dobro &amesite. U poseban pleh &a 1# hlep!ića 3s udubljenjima4 podma&an maslacem sipajte testo u svako udubljenje do dve trećine. %ecite # minuta na 1<$ o:. Kad su pe!eni, i&vadite i premažite sa A$' rastopljeno' maslaca. %ospite i&mešanim šećerom u prahu i cimetom.

5./

7a&vucite i namažite svaku ob'u smesom od 3 kašike masti i # kašike brašna. -pet premesite. -stavite da odstoji 1 minuta. -stavite ih da se malo prosuše. -stavite testo da odstoju u hladovini. (obro &amesite testo. "tavite jednu preko dru'e ob'e. %letenice uvijte u veliki okru'ao pleh.100g pekmeza od kajsija . 7adlom secite jednake taške.100g maslaca .150g suvog gro$ a . %ecite na umerenoj toploti.( kašika še&era .2dcl mlake vode . 1atim ra&vucite ob'e.prstohvat soli .2 kašike še&era za testo: 1 kg brašna . 7a&vucite okla'ijom tanku ju9ku. dodajte ? belanca sa 3 kašike šećera.3 kašike masti .G#ncona sa Č#n#%a za kuvanje: 20g sve$eg kvasca .4 -stavite malo da odmori.1%2l mleka . (odajte uskisli kvasac. Ta)c! sa p#k-#'o500g brašna . "talno mešajući. -dmah sklonite sa vatre i ostavite da se mleko prohladi.100g strugane 'okolade i kakaoa "tavite kvasac. 3I&ra& Vojvo*ana &a deo testa. ali da ne bude suviše tvrdo već polumeko.7 . jajeta. jednu pospite suvim 'rož*em. mlake vode i soli. U me*uvremenu umutite ? žumanca sa ? kašike šećera.2 dcl mleka . ra&vucite i pravite velike pletenice. mleko i šećer da uskisnu. %re pe!enja namažite žumancetom.ob'e. a dru'u !okoladom.1 jaje . (ru'om polovinom ju9ke pokrijte polovinu sa pekme&om. )utite da postane penasto i sipajte u vrijuće mleko. %ospite šećerom u prahu.4 jajta . /eti B sati. +a jednoj polovini ju9ke re*ajte na istom rastojanju 'omilice pekme&a. 5. -dvojte dve polovine. a &imi celu noć.50g mrvica od keksa 100g še&era u prahu 1amesite tvrdo testo od brašna.

1alijte proprženim mrvicama na maslacu i pospite šećerom u prahu.Kuvajte ih u vrijućoj vodi u koju ste prethodno stavili malo soli i ulja.2 . 5. -cedite ih i složite u !iniju u kojoj ćete služiti. "lužite toplo.

"ecite kvadrate od cm.40g maslaca .100g pekmeza od kajsija Umutite maslac. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite minuta na # $ o:.8 . Ba'#lsk! k#ks! 250g še&era .kora od limuna .prstohvat soli .250g ribanog badema .esto upakujte u 9oliju i ostavite # sata da miruje. . . U pleh postavite back6papir i preko nje'a pore*ajte kekse. koru od limuna. %ecite na umerenoj toploti. 1atim 'a i&ru!ite na dasku i ra&vijte ju9ku debljine $. (odajte rastopljen kvasac u malo mleka. cimet i badem. %red pećenje premažite umućenim žumancetom.100g 'okolade (obro i&mešajte šećer. 7e*ajte u prethodno nama&an pleh. brašno. šećer. 5vrsto ulupan sne' dodajte i ovlaš pomešajte. Ispe!ene buhtle poslažite na !iniju i pospite šećerom u prahu. -stavite B sati da se suše. 5.cimet 2 kašike brašna .2 belanca .25g kvasca . B žumanaca. 5okoladu istopite i dodajte masi.40g še&era . %onovo ostavite buhtle da uskisnu 1 sat. so.esto dobro &amesite i ostavite # sata da uskisne.2dcl mleka . mleko i brašno da dobijete srednje mekano testo. cm.( $umanaca . +a dasci pospite šećer i preko nje'a rastanjite testo i modlom vadite ra&ne oblike keksa. +a svaki stavite malo pekme&a i preklopite kvadrat kao knji'u.M!c!k!n# u3(l# (50g brašna .

"a modlama oblikujte ra&ne oblike keksa.0#5 kg margarina . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 13 minuta.1%2 kesice praška za pecivo .9 .450g še&era .brašno za posipanje "ve sastojke dobro umesite dok ne dobijete 'latko testo."#dnos(a$n! k#ks! cca #?$ komada 1#2 kg brašna . 5.2 šoljice mleka .kaši'ica limunovog soka .5jaja .

preko noći ostavite odvojeno u hladnjaku krem.V#r!na kr#-p!(a 1 paket lisnatog testa !B=edoB" . 5/$ . . =ornju koru pre pe!enja &asecite ovlaš po površini na kvadrate. Ukoliko želite krempite da napravite dan ranije.1%2 l mleka . )e*utim kako je kupovno lisnato testo kvalitetno.ek na dan služenja 9ormirajte krempitu i držite dva sata u hladnjaku. nije potrebno ula'ati toliki trud.100g še&era . (onju koru pre pe!enja i&bodite viljuškom da vam se kora ne i&di'ne. (o služenja krempitu držite u hladnjaku da krem ne bi omekšao. 7asporedite krem preko donje kore.2 pakovanja praška za vanilin puding . dodajte hladno mleko. Kr#-0 %rašak &a pudin' i&mešajte sa vanilin6šećerom. da lakše se!ete par!iće. +e valja da krempite prenoće u hladnjaku.1%2 l slatke pavlake /isnato testo rastanjite na dve ju9ke i pecite odvojeno donju i 'ornju koru.2 kesice vanilin-še&era . Napo-#na0 Krempite možete praviti i od lisnato' testa koje ćete sami pripremiti. šećerom i stalno mešajući. a na sobnoj temperaturi kore. %olako mešajte i ostavite u hladnjaku # sata. jer će kore postati žilave od vla'e. Kada se masa i&jedna!i i postane 'usta. dodajte ulupanu ne&asla*enu slatku pavlaku. odo&'o stavite 'ornju koru i pospite prah6šećerom.

U nama&anom plehu ra&vucite pola testa kao donju koru.150g še&era 1 kaši'ica cimeta . B kašika šećera. "lužite hladno. cimet i odo&'o stavite dru'i deo testa.2*0g brašna . 1atim dodajte brašno. (odajte brašno i ulupajte sne' od B belanaca. 3 žumanceta. 7astanjite prvi deo testa i stavite u pleh.1%2 kesice cimeta . "lužite hladno. %remažite je ra&mućenim žumancetom. %odelite masu na dva dela.kora od limuna prstohvat soli Umutite maslac. %leh manažite maslom i pospite brašnom. propržene jabuke.4 $umanceta .100g suvog gro$ a . -stavite da malo odmori. cimet.1 kg o'i&enih višanja Umutite maslac. Vruću pitu pospite šećerom u prahu i secite na kocke.150g še&era .6 jaja . I&rendišite oljuštene jabuke i propržite ih na maslacu. šećer i so. 4#n%a p!(a sa %a uka-a 150g maslaca . %reko testa pore*ajte višnje. pospite mlevene orahe.4#n%a p!(a sa $!)n%a-a 250g maslaca . %ecite na umerenoj toploti. +ajbolje sutradan.300g brašna .150g oraha 1 kg jabuka . )ože i posle dva dana. vanilin6šećer i dru'u koru.100g oraha . "ecite na kocke i pospite vanilin6šećerom.esto dobro &amesite. kiselu pavlaku i prašak &a pecivo.2 kesice vanilin-še&era .1 $umance . &atim pospite polovinu oraha. 5/1 . . B žumanaca. %ecite na umerenoj toploti. suvo 'rož*e.1%2 kesice praška za pecivo .200g kisele pavlake . šećer. %remažite ra&mućenim žumancetom.

-rahe iseckajte u&dužno. -stavite testo u hladnjaku 1 sat.1 kašika kisele pavlake .1dcl kirša .0#5kg suvih šljiva 100g oraha . Bosanska )l%!$op!(a 0#5kg kore za pitu . %ecite na #$$ o:.2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa 3 žumanceta i kristal6šećerom.0#5 kg še&era u kristalu 1a preliv naspite na šećer vodu da o're&ne. 1atim pospite dru'u podovinu oraha. "uve šljive skuvajte.100g oraha . orahe i kirš.100g maslaca .250g mekog brašna . %onavljajte isti postupak 3 puta s odmaranjem testa u hladnjaku od po #$ minuta. 1atim poprskajte malo vodom i ostatkom maslaca. "lužite hladno.P!(a od $!)an%a 250g maslaca . (odajte kiselu pavlaku i brašno.1%2kg o'iš&enih višanja . poslažite višnje i vanilin6šećer.4 $umanceta . %ecite 1 minuta na ##$ o:. -do&'o stavite dru'u ju9ku i premažite je ra&mućenim žumancetom. %rocedite i i&vadite koš!ice. "ecite na par!iće od < cm. 7a&vucite donju ju9ku i stavite u podma&an pleh. 1amesite testo da bude 'latko.100g še&era u kristalu . "vaku koru namažite rastopljenim maslacem. %remestite testo i napravite dve ju9ke. +adev stavite na po!etak svake kore. Uvijte tanku pitu. 5/# . %ospite polovinom mlevenih oraha. Kad je 'otova ostavite nekoliko minuta prekrivenu tepsiju da se prohladi. +apravite kompaktnu masu. 7a&vijte ju9ku i presavijte kao knji'u. stisnite malo krajeve i slažite u tepsiju. "tavite samo da proklju!a. -hladite preliv. Umešajte šljive. %ecite još minuta.

5/5 .oplu pitu &alijte sa hladnim prelivom od špinovano' šećera. %oklopite 9olijom i ostavite #? sata da se pita natopi..

B? 4.100g kisele pavlake . sok od limuna i ulupan sne' od B belanaca.150g brašna . =ornju koru i&bodite viljuškom da se ne i&di'ne. -stavite da odstoji 1 sat.6 jaja . &atim nadev i 'ornju koru.5 jaja . šećer.1 kesica vanilin-še&era . mlevene orahe.(0g oraha . -stavite u hladnjaku # sata. %ecite na umerenoj toploti. vanilin6 šećer. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. . Kada se ohladi. Kada je pita pe!ena. secite na kocke i pospite šećerom u prahu. 5/. Bak!na p!(a 250g brašna .*0g badema .250g maslaca .1(0g še&era . (obro &amesite. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela. mleveni badem.sok od 1 limuna . kiselu pavlaku i brašno.100g 'okolade . ribanu !okoladu.rašno i&drobite sa maslacem.P!(a od &okolad# 250g maslaca . (odajte ulupan sne' od belanaca. U podma&an pleh stavite donju koru.200g še&era . U podma&ani pleh stavite prvo koru &atim nadev i dru'u koru odo&'o. 1atim podelite na dva jednaka dela &a dve kore. otopljenu !okoladu i vanilin šećer.kesice vanilin-še&era Umutite maslac. Nad#$0 Umutite žumanaca.140g 'okolade . Nad#$0 Umutite ? žumanceta. -hladite i secite na kocke. šećer. 1 žumance. 1 kašiku šećera. (odajte 1 žumance i ? kašike vode. %ecite na umerenoj toploti.

100g maslaca cimet . isecite na male tanke kriške.1%2l mleka .200g brašna . šećer. Urolajte. ulje.1 kaši'ica ulja Umutite jaja. šećer i cimet. %ecite 1$ minuta.150g oraha . ostavite 'a da odstoji 1 minuta. +apravite B ju9ki. +adevajte ih pekme&om od kajsija ili orasima i šećerom. so. a ima i mno'ih koji vole pra&me pala!inke. +a po!etku kore stavite mešavinu oraha i keksa . namažite maslacem pa još # minuta pecite sa 9olijom.50g keksa Cabuke oljuštite.prstohvat soli prstohvat še&era . mleko. i polako dodajte brašno stalno mešajući. svaku namažite rastopljenim maslacem i pospite šećerom. suvo 'rož*e. Pala&!nk# na -o% na&!n 2jajeta . "uvo 'rož*e stavite u rum da o're&ne # sata. Kada je testo dobro umućeno. jabuke.250g kristal-še&era .1 dcl ruma . 5// .Ba u)k!na p!(a od %a uka 0#5 kg kore za pitu .1 kg nakiselih jabuka . -rahe sameljite.150g suvog gro$ a . %o dve kore. %ecite pala!inke na ulju.

B kašika šećera.100g brašna . (odajte ulupani sne' od B belanaca.3 dcl mleka . Kada ste sve pala!inke pore*ali. (odajte mleko. B žumanaca. 5/7 .Kr#. a secite kao kriške okru'le torte. "lužite tople.6 jaja . +epe!ena strana treba da bude okrenuta na 'ore. ali samo sa jedne strane. šećer. %ala!inke slažite u veći tanjir jednu na dru'u.50g brašna .100g 'okolade . brašno i ulupan sne' od B belanaca. # žumanca. 7e*ajte jednu na dru'u s nepe!enim stranama okrenutim na 'ore. (odajte ulupani sne' od B belanaca. 8$#dsk# pala&!nk# 100g maslaca .100g 'okolade )aslac umutite sa B žumanaca. brašnom i mlekom. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom.pala&!nk# 100g maslaca .( jaja . Vrućim kremom prelijte pala!inke i služite tople. brašnom i mlekom.150gše&era u prahu .2 $umanca . "ve dobro i&mešajte i pecite pala!inke na maslacu. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom.2dcl belog vina . &alijte ih kremom.120g še&era . Kr#-0 Ulupajte žicom na pari 1 jaje. %ecite pala!inke samo sa jedne strane. vino dok masa ne po!ne da se &'ušnjava. "ve i&mešajte.4 dcl mleka Umutite B$ ' maslaca.

Krem kojim ćete 9ilovati pala!inke pripremite na sledeći na!in. %ripremite topli preliv. %ala!inke 7omano9 servitajte na sledeći na!in. U poseban tanjir &a svako' 'osta stavite po # pala!inke presavijene na!etvoro i nadevene kremom.3 kašike še&era . dodajte prah6šećer. U rashla*eno mleko dobro umutite žumanca i 3 kašike šećera. Kuvajte na pari 1 minuta.100g slatke pavlake Ispecite pala!inke prema receptu. ostavite na toplom u stranu. -dmah služite da se sladoled ne otopi pod toplim prelivom. 5im proklju!a. "ve polako promešajte.1 dcl trešnjova&e . Ispasirajte ja'ode. "tavite na vatru.B1A4 500g sladoleda od vanile . )alo prohladite i dodajte ulupanu &asla*enu slatku pavlaku. %ored pala!inki stavite po # ku'le sladoleda od vanile i sve prelije toplim prelivom od ja'oda. 5/2 . trešnjevaću.3 $umanca .150g prah še&era .1 kesica vanilinše&era .1%2l mleka .Pala&!nk# Ro-ano/ %o # pala!inke na svako' 'osta 3vidi recept br.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina .

Eko je ve!e.100g brašna .sok od 1 limuna .1 dcl slatke pavlake . preklopite na !etvoro i ostavite pala!inke u soku.Fla. šećer. U preostali sok uspite slatku neulupanu pavlaku.5 jaja . stavite suvo 'rož*e. U vrijući sok spuštajte jednu po jednu pala!inku. -stavite da prekuva. pecite dok ne porumeni. %a&ite da šećer ne požuti. "vaku pospite bademom. "lužite tople. 7arsk# -r$!c# 60g maslaca . 5/8 .100g suvog gro$ a Umutite maslac.100g še&era . I&ru!ite u okru'li pleh u kojem je &a'rejano malo ulja.0#5 dcl konjaka . Kad se plamen u'asi. 1atim pala!inke prelijte maraskinom pa konjakom i &apalite. obave&no u'asite osvetlenje kako bi plamen imao pun e9ekat. Kada je skoro pe!eno.2 kašike seckanog badema . pala!inke i&vadite u !iniju i& koje ćete služiti. brašno i ulupani sne' od belanaca. "talno mešajući.sok od 1 pomorand$e . I&ru!ite u !iniju i pospite šećerom u prahu. malo prokuvajte i &alijte pala!inke.6 pala'inki manjih# pre'nika 12cm U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite maslac i šećer stalno mešajući dok maslac ne &apeni.2 dcl maraskina . %olako uspite sok od limuna i pomorandže.!ran# pala&!nk# BS!'#(B 57r#p# Su'#((#6 50g maslaca .3 kašike še&era . žumanaca.

100g še&era u kristalu Umutite < žumanaca sa 1# ' šećera.250g še&era u prahu . šećer i jaje i &alijte pala!inke.1dcl slatke pavlake . 5/9 . "ameljite orahe. dok se kuva. U mleko prethodno.Garn!ran# pala&!nk# sa oras!-a 1# pala!inki Nadev: 250g oraha . "uvo 'rož*e potopite u rum da o're&ne i odstoji # sata.0#5 dcl kirš-ruma . -hladite. %ala!inke premažite malo nadevom.1 jaje Ispecite pala!inke. oce*eno suvo 'rož*e. dodajte šećer.200g kristal še&era . %o ohla*enom kremu pore*ajte nokle od sne'a preko kojih treba posuti seckano' badema i &aliti tankim mla&om karame6li&irano' šećera. -hladite krem stalno mešajući. Ulupajte sne' od < belanaca. U klju!alu vodu kašikom spuštajte oblikovane nokle od sne'a. kirš6rum.1 kesica vanilin-še&era . %olako dodajte 1# ' šećera u prahu da sne' ne bi spao.100g kristal še&era . (a bi sne' bio !vrst dodajte nekoliko kapi limuna. Kad su kuvane polako ih vadite i ohladite. stavite ra&lomljenu šipku vanile. +adevom punite pala!inke i slažite u vatrostalnu posudu. Bok!'o$ d#s#r( * jaja . ali da ne provri.1 šipka vanile 100g badema .1 dcl kirš-ruma . kirš6 rum. (odajte vrijuće mleko stalno mešajući.0#5 dcl ruma Preliv: 2dcl slatke pavlake . %a&ite da se krem &'usne. %osle # minuta kuvanja polako ih rešetkastom kašikom okrenete. vanilin šećer i slatku pavlaku. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na ##$ o:. "lužite toplo. "lužite hladan.1%2 l mleka .150g suvog gro$ a . Umutite slatku pavlaku. "ve dobro i&mešajte.

1atim kuvajte na pari 1 minuta. %robadajte banane viljuškom da se natope soka.50g še&era u kristalu .6 kašika še&era .6 jaja . sa vanilom i stavite da se kuva. (obro mutite dok ne postane penasto. "vakom 'ostu u tanjir stavite # ku'le sladoleda.5 kašika še&era .2 dcl likera B3irasoB .60g maslaca . preko to'a preliv od !okolade i naj&ad pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.1#5 dcl konjaka . Kremom &alijte nokle i stavite u hladnjak da se rashlade. -dmah sipajte liker. 57$ . &apalite i ostavite da plamen 'ori dok se ne u'asi. (a bi bile nokle !vršće. 3-bave&no u'asite osvetljenje &bo' e9ekta 9lambiranja4. %relijte ih konjakom. Kuvajte dok malo ne omeknu i ne požute. Fla.3 dcl preliva od 'okolade !recept br/ 644" 100g badema .1 štangla vanile .* loptica sladoleda od vanile . &alijte toplim sokom u kome su se kuvale. "pustite banane da se kuvaju. pored njih banane. 1atim dodajte maslac da se rastopi. %osebno ulupajte sne' od belanaca i kašikom vadite nokle i stavljajte u klju!alo mleko da se kuvaju. )alo prohladite i polako umešajte 1 $' ulupane &asla*ene slatke pavlake. vadite ih rešetkastom kašikom i stavljajte u !iniju i& koje ćete služiti.anane oljuštite i presecite u&duž na polovine. "lužite tople banane.!ran# anan# 4 banane . "lužie hladno. U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri. u belanca stavite nekoliko kapi limuna.1/5 dcl slatke pavlake 1asladite mleko.sok od 2 pomorand$e . Kada su nokle kuvane.8n#nokl# 1l mleka . )leko rashladite i umutite jedno po jedno žumance.

100g samlevenih lešnika .sok od 2 pomorand$e .3 dcl preliv od 'okolade !recept br/ 644" .elanca ulupajte sa kašikom šećera u !vrst sne'. %relijte jabuke konjakom i &apalite.4 kašike še&era u prahu .60g maslaca . U poseban ti'anj &a 9lembiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri.1 kesica vanilin-še&era . %otopite ih u trešnjeva!u da stoje # sata. Pun%#n# %a uk# 4 jabuke .!ran# %a uk# 1 kg jabuka .1 kašika še&era Cabuke oljuštite. Cabuke pore*ajte u posudu i pecite ih #$ minuta. odsecite 'ornji deo 3kapicu4.Fla. "pustite jabuke da se kuvaju. 1alijte sokom u kome su se jabuke kuvale. i&dubite i nacedite po njima limuna. . 3U'asite osvetlenje &bo' e9ekta 9lambiranja4 "lužite tople jabuke. "vakom 'ostu u tanjir stavite nekoloko kriški jabuka preko # ku'le sladoleda. %olako sve &ajedno umutite.3 jajeta . nadenite sa masom od lešnika.100g badema . dodajte lešnik.5 kašika še&era . +eka plamen 'ori dok se sam ne u'asi. Kuvajte dok ne omeknu i ne požute. "lužite toplo. i&vadite kaštice i& sredine i isecite ih na tanke kolutove. >umanca buavo umutite sa prah6šećerom i vanilin6šećerom. -dmah sipajte liker. &atvorite kapicom i pecite još 1$ minuta na 1<$ o:.* loptica sladoleda od vanile .1#5 dcl konjaka .2dcl likera B3irasoB .2 dcl trešnjeva'e . 1atim dodajte maslac da se rastopi. 571 . %relijte !okoladom i pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.1 limun . I&vadite ih i& pećnice.50g še&era u kristalu Cabuke oljuštite.

100g badema . /a'ano i&mešajte.ademe iseckajte i propržite na kristal6šećeru.100g suvog gro$ a .50g še&era u kristalu . 7astanjite u hladnjaku i služite. -hladite. šećer u prahu. sok od limuna i trešnjeva!u.sok od 1 limuna . kašikom vadite nokle od sne'a i kuvajte ih u mleku. &asla*enu slatku pavlaku. (odajte suvo 'rož*e. %osebno umutite žumanca sa 1#' šećera u prahu.Vo.1 l mleka . Kuvajte krem dok malo ne &'usne.-vu masu sipajte u vrijuće mleko neprestano mešajući.100g še&era u prahu . 57# . Čokoladn# nokl# 250g še&era u prahu . Kada su kuvane. rešetkastom kašikom vadite nokle i re*ajte u !iniju i& koje ćete služiti. Kuvajte mleko sa !okoladom.50g kakaoa . 1alijte nokle od sne'a. isitnite 'riliaš i pospite preko slatke pavlake. %olako uspite 1$$' šećera u prahu u kakao.6 jaja Ulupajte sne' od belanaca.1%4 l slatke pavlake -!istie vo!e i isitnite 'a na kockice. -do&'o stavite ulupanu.100g 'okolade . "lužite hladnu salatu. -hladite 'a stalno mešajući.na sala(a 1 kg mešanog vo&a !jabuke# pomorand$e# banane# grejp+urt" . Kada mleko proklju!a. . %ažljivo promešajte da sne' ne splasne.1 dcl trešnjeva&e .

Umesite masu kao testo. 575 . U& kesten6 pire obave&no služite sveže ulupan šla'.* štangli 'okolade . K#s(#n rola( 1kg kesten pirea . stavite na sredinu !okoladnu kobasicu i oblikujte rolat. 1a 'la&uru istopite ? štan'le !okolade i #$' maslaca na pari. U posudama u kojima ćete služiti kro& presu &a krompir napravite crviće.2 kesice vanilin-še&era 7astopite kesten6pire po !aršavu.5 kašika ruma . -stavite da stoji još# minuta.1 jaje 7astopite kesten6pire po !aršavu. -d ostalo' kesten6testa oblikujte ju9ku. -stavite da stiji 3$ minuta. -stavite da miruje još # minuta. cm debljine.1 kašika kakaoa . %ospite šećer i vanilin šećer.K#s(#n*p!r# 1 kg kesten pirea . %rstima la'ano promešajte. -d ove mase u&mite # $' i njoj dodajte ? omekšale štan'le !okolade i kakao. (obro &amesite i oblikujte kao kobasicu. %ospite šećer i vanilin6šećer. -stavite da stoji 3$ minuta.2 kesice vanilin-še&era . -stavite rolat u hladnjaku #? sata. (odajte prethodno ulupano jaje.300g še&era u kristalu .300g še&era u kristalu . 1alijte rolat.240g maslaca . 1atim la'ano prstima promešajte. "ecite 'a na kriške 1. U posudi &amesite kesten kao testo sa ##$' maslaca i rumom.

Ba%ad#r# 400g še&era . )asu podelite na dve polovine. U jednu dodajte istopljenu !okoladu. "ve &ajedno polako promešajte.* kašika vode . 1alijte sa !okolad6'la&urom. prosušite i sa viljuškom i&'nje!ite. U mikseru i&pirirajte. (o služenja držite u hladnjaku. (odjte krem od ja'oda i ostavite u hladnjaku 1 minuta. +a dasci obložonoj alu69olijom ra&lijte prvo masu sa !okoladom pa odo&'o dru'u polovinu mase. )us od ja'oda servirajte u !ašama i na svaku stavite po jednu lepu ja'odu.4 belanaca .150g izmrvljenog keksa !petit 4eur" . I&mešajte sa orahom i keksom. (obro umutite sa maslacem. Umešajte sa šećerom i ostavite #$ minuta da stoje. .glazura od 'okolade recept br/ 645 Ukuvajte šećer sa vodom dok se ne pojave klobuci. "latku pavlaku ulupajte u !vrst šla'.200g še&era . %rohladite i secite vlažnim nožem pravou'aone štan'le. -d belanaca ulupajte !vrst sne'. -hladite. %rohladite.2 dcl slatke pavlake Ca'ode dobro operite. 57. Mus od %agoda (50g sve$ih zrelih jagoda .150g mlevenih oraha .3 štangle šokolade .250g maslaca .

* $umanaca +aberite i operite dve pune šake latica od crvenih ruža. dodajte maslac i mutite &ajedno na pari 1$ minuta. stavite u kalup i u hladnjak da se sladoled ste'ne. -trebite svaku laticu da bude &drava.1 dcl trešnjeva'e -prati ja'ode ili maline. -hladite. (obro i&mešajte. 1atim ulupajte žumanca jedno po jedno. "kinite mleko sa vatre i ohladite 'a.300g še&era u prahu . "pustite latice u vrijuće mleko.1 jaje -topite !okoladu.a 2 šake latica od crvenih ru$a .Sladol#d od ru. i ponovo stavite na toplotu stalno mešajući žicom dok ne proklju!a. (odajte šećer i cimet i ponovo stavite da se kuva dok se malo ne &'usne. -stavite da preno!i u hladnjaku.100g maslaca .500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina . %rocedite kro& sito. (odajte žumance u ulupani sne' od belanceta.1%2 kaši'ice cimeta u prahu . Pral!n# 200g 'okolade .( dcl mleka . -stavite dva minuta da klju!a. %ustite nekoliko minuta da se latice kuvaju u mleku. propasitati i kašu stavite sa šećerom da proklju!a. dodati trešnjeva!u6 "vakom 'ostu servirati sladoled u posebnu šolju i &aliti vrućim prelivom od ja'oda.250g še&era u prahu . Sladol#d sa (opl!. 1atim procedite mleko.pr#l!$o500g sladoleda od vanile . Uspite u dru'u !iniju i ohladite masu stalno mešajući. 57/ .

577 ."utradan pravite ku'lice i uvaljajte ih u !ololadne mrvice.

0#5dcl trešnjeva'e . Kašikom i&vadite koštice. nalijte maraskinom i la'ano i&mešajte. jaje.1#5 dcl maraskina -drežie vrh dinje. vanilin6šećer i 1 $' šećera u prahu. kojom.300g banana .300g jagoda . Bola 1 kg mešanog vo&a !pomorand$e# breskve# jabuke# banane# ananas" . (obro &amešajte i ohladite. 1atim kašikom vadite meso dinje u malim par!ićima. 4#d#na p#na sa (r#)n%a-a ( $umanaca .2 dcl konjaka .500g še&era . -stavite u &amr&iva!u 3 sata.1 jaje .2 l penušavog vina!šampanjca" . pokrijte kalup. %ospite šećerom i ostavite # sata da se šećer istopi. "ipajte u kalup prethodno obložen aluminijumskom 9olijom. -dmah služite.150g še&era u prahu . tako*e.1 dcl maraskina -!istite i iseckajte voće na kocke. 572 . poklopite i ostavite u hladnjaku da se hladi.Pun%#na d!n%a 1 dinja od 2 kg . (odajte trešnjeva!u i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku. -vako priprenljenu voćnu salatu vratite u i&dubljenu dinju. %relijte hladnim šampanjcem.2#5 dcl slatke pavlake Umutite žumanca. %re služenja umo!ite kalup u vrelu vodu i i&ru!ite ledenu penu na !iniju i& koje ćete služiti. Iseckajte ja'ode i banane.250g še&era u prahu . %olako i&mešajte. konjakom i maraskinom.1 kesica vanilin-še&era . %ošećerite.

578 ."lužite u !ašama.

Gla'ura od &okolad# 125 g 'okolade .10g limuntusa Umutite kukuru&no brašno u hladnoj vodi i ostavite da proklju!a na tihoj vatri. -cedite 3kro& 'a&u4 u 9laše i stavite u hladnjak. Umešajte nai&meni!no šećer i sirup od šećera 3skuvana voda i šećer4.4 kašike sirupa od še&era 7astopite !okoladu u mlakoj pećnici. premažite tortu ili kola!.150g kukuruznog brašna . I&maknite sa vatre i mešajući. 579 . (odajte šećer. "ipajte vodu. )utite da preliv bude buav. ne&asla*enu slatku pavlaku. (ok je 'la&ura još topla. Kuvati1$ minuta stalno mešajući. (odajte maslac i neulupanu. ohladite.4 kašike še&era u prahu . Pr#l!$ od &okolad# 125 g 'okolade .7ar!gradska o'a 4l hladne vode .2 dcl vode . povremeno mešajući. -stavite 1# sati da prirodno vri.2 kaši'ice vanilin-še&era .2 kašike slatke pavlake .400g še&era 25 g sve$eg kvasca . -hladite potpuno. kvasac ra&mućen u malo skuvane te!nosti i limuntus.25 g maslaca I&lomite !okoladu na manju par!ad. vanilin6šećer i mešajte na umerenoj toploti #$ minuta.

1alijte vrijućom belom ka9om. mleko i pavlaku. pa sipajte u !aše. ali u letnje dane možete poslužiti i kao napitak.3 kašike še&era u prahu I&mešajte ka9u. -stavite da proklju!a. Pr#l!$ od ad#-a 120g maslaca . %reliv je i&u&etan &a tortu. -vaj šodo možete služite kao preliv &a pudin'. Umutite jaja i šećer. %ostepeno uspite vino. Pr#l!$ od ka/# 1dcl jake crne ka+e .0#5 dcl ruma Umutite penasto maslac. +a kraju dodajte trešnjeva!u ili maraskinu i odmah služite.1 dcl slatke pavlake . U tom slu!aju lupajte 'a žicim dok se ne ohladi.6 dcl belog vina . stalno mešajući na pari dok se ne &apeni. "lužite odmah. 52$ .3 jajeta . +a kraju umešaje jaja i rum.120g badema .2 kašike trešnjeva'e ili maraskina Umutite žumanca sa šećerom.120g še&era .300g še&era u prahu . )ešajte na pari dok preliv ne po!ne da se &'ušnjava. -hladite i služite u& pudin' od pirin!a. šećer i o!išćen i samleven badem.3 jajeta .2 dcl mleka .8odo od $!na * $umanaca .

še&era u prahu "kuvajte jaku crnu ka9u.P#nas(! pr#l!$ od &okolad# 250g 'okolade .2#5 dcl slatke pavlake U manjoj posudi rastopite !okoladu sa dve kašike vode. -dmah premažite tortu ili kola!. Umešajte onoliko šećera koliko je potrebno da dobijete prili!no 'ustu masu. umešajte umućeni maslac i neulupanu slatku pavlaku. Gla'ura od ka/# 1#5 dcl jake crne ka+e . 521 . Kad se !okolada prohladi.60g maslaca . )utite dok masa ne postane buava. %relijte tortu ili kola!. Kad se staloži. ocedite od soca.

DI"ETA 52# .

+alijte bujonom. "kinite pileće meso s kostiju.1 kaši'ica ulja .prstohvat soli "tavite presno jaje u tanjir.1 kašika sir&eta . Kuvajte.3%4 tople vode . 8anjir supe 6aveze je ceo obrok/ Bu%on sa %a%#(o3 dcl bistre supe .1 kaši'ica brašna .prstohvat bosiljka .3 paštrnaka 1 veza peršuna . Caje poširajte u sirćetu i vodi. stavite brašno.1 jaje .Supa Pa$#'# 5d!%#(alna6 3 kašike paradajz-pirea . 8anjir bujona sa jajetom je ceo obrok/ Čor a od p!l#(!n# 1 mlado pile . paštrnak. paradaj&6pire i nalijte vodom.prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu.3 šargarepe . Isitnjeno meso vratite u !orbu.1 glavica luka . (odajte pile. %osolite. (odajte bosiljak i so. 8anjir 'orbe sa mesom# šargarepom i paštrnakom je seo obrok/ 525 . peršun luk ucelo i propržite # minuta. dodajte ulje. o'ulite kožicu.1 jaje . &a!in od sušeno' povrća i so. Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. "tavite poširano jaje u tanjir i nalijte paradaj&6supom.prstohvat soli U'rejte ulje.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika ulja . i&bacite luk i peršun. +alijte vodom.

2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 8anjir 'orbe od zelja uz 1 kašiku kiselog mleka i 1 viršle ise'ene na kolutove je ceo obrok Ku$ana go$#d!na 500g gove eg mesa !ne masnog" . 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe#2 paštrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ 52.prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom. %osolite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . paštrnak i &a!in od sušeno' povrća.1 par hrenviršli . dodajte ulje.1 glavica luka . nalijte vodom. sipajte &a!ina od sušeno' povrća i kuvajte dok ne postane meko. paštrnak.1 veza peršuna . "pustite seckano &elje. . Kuvajte 1$ minuta.4 šargarepe .4 šargarepe . Kuvajte dok meso ne postane meko.2 kašike kiselog mleka prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu. (odajte o!išćene šat'arepe. 250g kuvnog mesa uz 1 kaši'icu sen+a je ceo obrok/ Ku$ana (#l#(!na 500g telešeg mesa . %oslednjih minuta dodajte viršle da se kuvaju u !orbi. peršun.2 kašike za'ina od sušenog povr&a )eso operite. luk ucelo i propržite # minuta.Čor a od '#l%a 500g zelja . +alijte vode.4 paštrnaka . &a!in od sušeno' povrća i kuvajte #$ minuta.1 kašika ulja .4 paštrnaka .

2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 kaši'ica ulja .4 paštrnaka .sok od 1 limuna . šar'arepu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . paštrnak i &a!in od sušeno' povrća. Isecite na manje komade meso.4 paštrnaka .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 6ola koli'ine pripremljene cele salate je ceo obrok/ Pl%#ska$!ca 250g mlevenog mesa june&eg .prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom.prstohvat soli )eso skuvajte sa šar'arepom.4 šargarepe .1 kaši'ica ulja . paprike.4 šargarepe . -blikujte dve pljeskavice. 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe# 2 šaptrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ Sala(a od go$#d!n# 500g gove eg mesa !ne masnog" . %ecite ih be& masnoće na te9lonu. 2 pljeskavice uz 2 kisela krastavca su celi obrok/ 52/ .2 kisela krastavca .2 kašike vode U mleveno meso stavite &a!in od sušeno' povrća. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća. -hladite i ocedite. (odajte sen9a. ulje i vodu. paštrnak. -stavite da stoji # sata. ulja.2 kisele paprike .1 kašika sen+a . (obro &amesite. Kuvajte dok meso ne postane meko. krastavce. "ve dobro i&mešajte. (odajte o!išćene šar'arepe. sok od limuna i so. %osolite.Ku$ana %agn%#(!na 500g jagnje'eg mesa .

"tavite prevrnuti manji tanjir da pritisne.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte seckan peršun i so.400g mlevenog mesa . +alijte vodom da o're&ne. (odajte 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća i seckan peršun. U vatrostalnu posudu stavite polovinu blitve.3 kašike ulja . sipajte ulje i pospite &a!in od sušeno' povrća. I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .litvu o!istite i operite u vrućoj vodi. meso pa dru'u polovinu blitve.2 kašike ulja . odo&'o metnite aluminijumsku 9oliju i pecite u pećnici 1sat na umerenoj temperaturi.1 veza peršuna . 6ola koli'ine musake od blitve uz 2 kašike kiselog mleka je ceo obrok/ Musaka od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa .prstohvat soli . %ecite u pećnici na umerenoj toploti. +alijte toplom vodom da o're&me. 8re&ina musake je ceo obrok/ 527 . )eso i&dinstajte na 1 kašici ulja.1 veza peršuna .Musaka od l!($#5'#l%a6 600g blitve . "tavite red kupusa.300g mlevenog june&eg mesa .prstohvat soli Isecite kupus na krupnije re&ance. red mesa i kupus.

I&dinstajte luk na ulju.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika ulja .1 dcl belog vina/ prstohvat soli/ )eso operite i isecite na manje komade.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +alijte vodom da o're&ne i kuvajte 1 sat i 3$ minuta. 6 sarmi je ceo obrok/ Gula) od go$#d!n# 500g gove eg mesa . vino i so.1 veza peršuna .#$ap 3 pune kutla'e d$umlek-&evapa!recept br/ 116"/ 0volika porcija d$umlek-&evapa je ceo obrok/ 522 . (odjte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća.u-l#k*. 6olovina gulaša je ceo obrok/ D. iseckanu papriku. dodajte meso.1 kašika ulja .prstohvat soli I&dinstajte meso na ulju. Uvijte sarme i re*ajte u lonac.manja glavica crnog luka .400g mlevenog june&eg mesa .1 paprika . (instajte 1 sat. &a!in od sušeno' povrća.Sar-a od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa .

posolite i sipajte 1. 1alijte preko nje'a ulje.T#l#. dcl vode. %ecite nareske na te9lonu. %oklopite i pecite u pećnici 1 sat. 8re&ina pileta uz struganu šargarepu je ceo obrok/ B#lo p!l#.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 glavica luka .# -#so p#&#no -asno. "tavite 'a u vatrostalni sud sa poklopcem.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .! nar#sc! p#&#n! #' -asno. Utrljajte &a!in od sušeno' povrća. +amažite uljem i pospite &a!inom od sušeno' povrća.so po ukusu %ile operite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. namažite uljem i sen9om. )va nareska od po 125g uz zelenu salatu je ceo obrok/ P!l# d!ns(o$ano 1 pile .1 kaši'ica ulja .1 kašika sen+a Isecite mareske od belo' pileće' mesa.1 kašika ulja . 6ile&i naresci uz 2 kisele paprike su ceo obrok/ 528 . -stavite 1 sat da stoji. stavite celu 'lavicu luka.1%2 kaši'ice ulja -perite i i&lupajte nareske.# 250g tele&ih narezaka . %ecite na te9lonu be& masnoće.# #' 250g belog pile&eg mesa .

%ecite u pećnici #$ minuta na umerenoj toploti. krastavce. 200g paštete je ceo obrok/ P#&urk# d!ns(o$an# 500g pe'uraka . so i biber. Kro& mašinu &a meso sameljite pileće meso.# pa)(#(a 1 pile .2 jajeta .sok od 1 limuna .biber po ukusu Kapice od šampinjona operite i pore*ajte u pleh. soli i bibera.1 kašika kisele pavlake .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . U svaku pe!urku stavite malo seckano' peršuna.so po ukusu . kap ulja. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a %e!urke operite i isecite na !etvrtine. -cedite.so po ukusu .1 veza peršuna . (odajte kiselu pavlaku. (instajte ih na ulju.3 kisela krastavca .1 kašika ulja . %ašteta može da stoji nekoliko dana.2 šargarepe . (odajte &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun. ohladite.1 kašika kapra . paštrnak i kapar. šar'arepu. -stavite u hladnjaku. jaja.1 kašika ulja .1 veza peršuna . sok od limuna. 6e'ene pe'urke ovako pripremljene su ceo obrok/ 529 . -barite jaja. "ve dobro umutite.prstohvat soli "kuvajte pile &ajedno sa šar'arepom.2 paštrnaka . 6olovina dinstanih pe'uraka je ceo obrok/ P#&urk# p#&#n# 250g šampinjona !samo kapice" . meso odvojte od kostiju i skinite kožicu sa mesa.P!l#.

prstohvat origana .prstohvat soli . "lužite toplo ili hladno. 6ire od spana&a uz 1 jaje na oko pe'eno na te+lonu je ceo obrok/ "an!%a od po$r.so po ukusu .prstohvat soli .2 šargarepe . dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 kašika ulja . ori'ano.prstohvat bibera -barite spanać u slanoj vodi. (odajte &a!ina od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . sok od limuna i posolite.a 300g spana&a . %ropasirajte 'a. Canija od povr&a je ceo obrok/ 58$ .biber po ukusu Isitnite povrće i sipajte 'a na toplo ulje.ikvice operite i isecite na deblje kolutove. "tavite 'a na toplo ulje.1 kaši'ica ulja . Kuvajte još 1 minuta.3 paradajza . (instajte 3$ minuta na umerenoj toploti. 1atim dodajte blitvu se!enu na deblje re&ance.2 paprike . %ospite ulje.arite u slanoj vodi 1 minuta.1 paštrnak .1 kašika ulja . toplo mleko.Bar#na l!($a sa (!k$!ca-a 400g blitve .sok od 1 limuna . 6olovina barenih tikvica je ceo obrok/ P!r# od spana.a 1 plavi patlid$an . so i biber. . (instajte 1$ minuta. -cedite.1 dcl mleka . -cedite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . so i biber.400g tikvica .

-l#ko1 glavica kupusa . (instajte ? minuta. lovor i kim.sok od 1 limuna . 6olovina šargarepe uz još neku salatu ili meso na te+lonu 'ini ceo obrok/ Pod$arak posn! 600g kiselog kupusa .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 lovorov list .8argar#pa s(rugana 400g šargarepe .sok od 1 limuna -perite.1%4 kaši'ice kima Kupus isecite na široke re&ance. sok od 1 limuna i kiselo mleko.so po ukusu . "ve i&mešajte.1 kašika ulja . dodajte ulje.3 dcl kiselog mleka . posolite 'a i ostavite da odstoji # sata.1 kašika ulja . 1alijte sokom od limuna. 6olovina posnog podvarka je ceo obrok/ Sladak kupus sa k!s#l!.prstohvat bibera I&rendišite kupus. -cedite 'a. "tavite u hladnjak. o!istite i istružite šar'arepu. dodajte &a!in od sušeno' povrća."tavite 'a na toplo ullje. )ože da stoji nekoliko dana 6o dve supene kašike kupusa slu$e za utoljavanje gladi/ 581 .

1 kašika ulja . .2 dcl kiselog mleka . 6olovina krastavaca i 1 par viršli je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa pr#l!$o1 glavica zelene salate . "lužete toplo ili hladno. -cedite.sok od 1 limuna so po ukusu 1elenu salatu operite i isecite.elena salata uz pe'ene nareske bez masno&e je ceo obrok/ Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol . rastavite u cvetove i r*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine.1 kašika ulja .1 kašika ulja .sok od 1 limuna . Umutite ulje.Kras(a$ac sa k!s#l!. sok od 1 limuna i so.biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. -cedite 'a. Ulje. 6olovina kar+iola sa jajima je ceo obrok/ 58# .2 jajeta . dodajte ulje i kiselo mleko. sok od limuna i so umutite. %obiberite. I&mešajte salatu sa prelivom. 1alijte kar9iol i jaja. %osolite i ostavite 3 sata da stoje.so po ukusu Krastavce oljuštite i i&rendišite na tanke kolutove.so po ukusu . (obro i&mešajte.-l#ko400g sve$eg krastavca .

%osolite ii pobiberite. sok od 1 limuna.1 kašika ulja . (odajte ulje.so -perite i isecite &elenu salatu. 6olovina ovako spremljene salate je ceo obrok/ 585 .2 jajeta .biber po ukusu 7otkvice operite i i&rendišite na tanke kolutove.Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 400g prokelja . -cedite 'a i pore*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine. %obiberite. sok od 1 limuna i so. -stavite na hladnom. -barite jaja i debreciner. so i i&mešajte sa salatom.2 kašike ulja .so po ukusu .3 jajeta .1 par debrecinera . Isecite debreciner na kolutove. (odajte sitno seckana tvrdo kuvana jaja. 1alijte prokelj i jaja.biber po ukusu -barite prokelj u slanoj vodi.200g kisele pavlake . a jaja na kocke. Umutite ulje.sok od 1 limuna so po ukusu . 6olovina prokelja sa jajima je ceo obrok/ Ro(k$!c# sa %a%!-a 3 veze rotkvica .sok od 1 limuna . 6olovina rotkvica sa jajima je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa %a%!-a ! d# r#c!n#r!-a 2glavice zelene salate .3 jajeta . Umešajte kiselu pavlaku. "lužite toplo ili hladno.

(ru'om polovinom preklopite. %aradaj& isecite na kolutove i pore*ajte na polovinu omleta. "ve dobro i&mešajte. pažljivo spustite presna jaja da se ne raspadnu.2 jajeta .prstohvat soli Kuvajte vodu sa sirćetom.O-l#( od %a%a sa parada%'o2 jajeta . %ecite na vrućem ulju. 0mlet od jaja sa paradajzom je ceo obrok/ Pa)(#(a od #log s!ra ! %a%a 300g mladog kravljeg sira . "lužite toplo.2 paradajza . seckan peršun. -mlet sipajte u tanjir na &ape!enu stranu.1%2l vode . +e mešajte i ne okrećite. .prstohvat bibera "ir i&'nje!ite i dodajte meko kuvana jaja. Ivice u toku pe!enja malo odižite. Kuvajte 3$ sekundi. Kada proklju!a.1 veza peršuna prstohvat soli .1 kaši'ica ulja . I&vadite jaja rešetkastom kašikom. 6oširana jaja uz salatu je ceo obrok/ 58.so Caja dobro umutite sa mlekom. (odajte so.2 kašike mleka . so i biber. 6olovina paštete uz struganu šargarepu je ceo obrok/ Po)!rana %a%a 2 jajeta .1 dcl vinskog sir&eta .

D!ns(o$ana p!l#. (odajte &a!in od sušeno' povrća. 6olovina dinstane d$igerice je ceo obrok/ D!ns(o$an -o'ak 500g tele&eg mozga .!g#r!ca u $!nu 500g tele&e d$igerice .1 veza peršuna . "tavite na vruće ulje.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2 kašike ulja . vino i biber.1#5dcl belog vina . so i biber.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . "tavite na vruće ulje.a srca 500g pile&ih srca .biber po ukusu (obro operite i isecite na komade mo&ak. "pustite 'a na vruće ulje. seckan peršun.biber po ukusu -perite i ocedite dži'ericu i isecite na tanke kriške. seckan peršun.2 kašike ulja . 6olovina dinstanih srca uz salatu je ceo obrok/ D!ns(o$ana (#l#. dodajte &a!in od sušeno' povrća. (instajte 3$ minuta. (odajte &a!in od sušeno' povrća.2 kašike ulja . vino i biber. seckan peršun.a d.1#5 dcl belog vina .so po ukusu .1 veza peršuna .so po ukusu . Kad je dži'erica 'otova posolite.biber po ukusu -perite i ocedite srca.1 veza peršuna .so po ukusu . (instajte ? minuta. 6olovina mozga uz salatu je ceo obrok/ 58/ . "lužite toplo. (instajte na umerenoj toploti #$ minuta.

so po ukusu . Eko je pašteta suva. oljuštite 'a.2 kašike za'ina od sušenog povr&a =ove*i je&ik operite i stavite u vodu da se kuva. %rosušite.# 300g d$igerice !pile&e ili tele&e" . so i biber.I&mešajte sa &a!inom od sušeno' povrća i pobiberite.# d. Vadite kriške po potrebi. %ecite na te9lonu be& masnoće.so po ukusu . Kad je dži'erica pe!ena. +a mašini &a meso sameljite dži'ericu. možete dodati malo soka od dinstanja. "tavite 'a u plitku vatrostalnu posudu i &alijte vodom u kojoj se kuvao. dok je vruć. posolite. so i biber. sok od 1 limuna.1 veza peršuna . dodajte kiselu pavlaku. (odajte &a!in od sušeno' povrća. krastavac. 200g paštete je ceo obrok/ D.1 kašika kapra .2 jajeta 2 kisela krastavca . (instajte 3$ minuta.!g#r!ca p#&#na #' -asno. seckan peršun. -cedite 'a i. tvrdo kuvana jaja i kapar. 587 .!g#r!c# 1 kg tele&e d$igerice .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 dcl belog vina .2 kašike kisele pavlake .sok od 1 limuna . )$igerica uz salatu je ceo obrok/ Go$#2! %#'!k ku$an! 1 gove i jezik .biber po ukusu (ži'ericu operite i isecite na komade.Pa)(#(a od (#l#. "ecite 'a na kriške od # cm debljine. vino. "lužite toplo ili hladno. Kuvajte na umerenoj toploti # sata. (odajte &a!in od sušeno' povrća.biber po ukusu -perite i ispržite na vrelom ulju dži'ericu. (obro i&mešajte.2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 kašike ulja .

8ri kriške kuvanog jezika uz sen+ je ceo obrok/ 582 .

(odajte se!enu papriku i tvrdo kuvano jaje ise!eno na kockice. ulja. >iršle uz kupus salatu sa kiselim mlekom 'ine ceo obrok/ Sala(a od d# r#c!n#ra 1 par debrecinera .sok od 1 limuna 588 .1 kaši'ica ulja -ljuštite i isecite na kolutove pari&er. 6e'eni parizer je ceo obrok/ Tun%#$!na sa l!-uno1 kutija tunjevine u ulju . . 2alata od debrecinera je ceo obrok/ P#&#n par!'#r od .biber po ukusu -barite debreciner. -hladite i isecite na kolutove.1 kašika sen+a . so i biber.# 2 para viršli !zanatskih" #' Viršle obarite ili isecite na kolutove i pecite u te9lonu be& masnoće.1 kašika ulja . %ecite 'a na podma&anom te9lonu. +a krajtevima ih &asecite da se ne bi kod pećenja uvijali.ur#(!n# 250g parizera od &uretine .ome dodajte sen9a.1 jaje .so po ukusu .1 kisela paprika . "ve i&mešajte.V!r)l# ku$an# !l! p#&#n# -asno.

8unjevina sa limunom uz barenu blitvu je ceo obrok/ 589 .-cedite tunjevinu od ulja. I&'nje!ite i i&mešajte sa sokom od limuna.

1 kašika kapra .so po ukusu @krapinu obarite u slanoj vodi.50g maslinki .1 lovorov list . 6e'enu jabuku slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 59$ . luk.Sala(a od r! # 300g škrapine . stavite je u posudu u& peršun. limun ise!en na kolutove.1 veza peršuna . (odajte kapra i seckane maslinke. %relijte uljem. 2alata od ribe je ceo obrok/ Ku$ana 5l#)o6 r! a 1 morska riba od 300g !škrapina# list# osli&" . biber.1 kaši'ica marmelade od višanja za dijabeti'are .1 kašika ulja .1 glavica luka . sokom od limuna i posolite. -cedite i o!istite od kostiju.so po ukusu .1 limun . %ospite cimet.1 kašika ulja . +alijte vodom da o're&ne. lovor.1%4 kaši'ica cimeta I&dubite jabuku i stavite marmeladu. %ecite 1 minuta na umerenoj toploti u pećnici.biber po ukusu -perite i o!istie ribu.sok od 1 limuna . -cedite i o!istite od kostiju. 3uvana riba uz salatu je ceo obrok/ P#&#na %a uka 1jabuka . %relijte sa malo soka u koma se kuvala riba. ulje i so. Kuvajte 3$ minuta.

Kuvajte dok ne omekšaju.1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti . 1alijte vodom da o're&nu. sok od 1 limuna i cimet.S(rugana %a uka sa l!-uno. %ospite cimetom. 2trugane jabuke slu$ite uz obrok kao slatkiš/ P!r# od %a uka 3 jabuke .sok od 1 limuna .1%4 kaši'ice cimeta -ljuštite i i&rendišite jabuke. I&mešajte i stavite u hladnjak.! c!-#(o3 jabuke . Ispasirajte.sok od 1 limuna . I&mešajte.1%4 kaši'ice cimeta Cabuke oljuštite i isecite na sitne kocke.1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti . (odajte sok od 1 limuna i vešta!ki šećer. dodajte vešta!ki šećer. 6ire od jabuka slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 591 .

59# .