GASTRONOMS KI DNEVNIK

Vojislav Voki Kostić
GASTRONOMSKI DNEVNIK.................................................................................................................1

SUPE I ČORBE.........................................................................18 Francuska supa od crnog luka...............................................19 Čorba od sira.........................................................................19 Je re!ska "orba od sira..........................................................#$ %ali&erska supa od sira..........................................................#$ %ari!an'a ruske oro(ke...........................................................#1 )aspa"o "orba......................................................................#1 )aspa"o * +ndalu& "orba......................................................## ,ladna "orba od kras'a aca..................................................## Čorba od pasiranog po r-a....................................................## Parada!& "orba.......................................................................#. Čorba od so"i a.....................................................................#. Bela "orba od pirin"a.............................................................#/ )r"ka "orba sa !a!i0a............................................................#/ Čorba od !a!a.........................................................................#/ S'arinska supa sa sa i!a"o0 od d1igerice.............................#2 S'arinska supa sa al!u(ci0a od slanine...............................#2 S'arinska "orba od belog ina................................................#8 Ra'na "orba od rasola............................................................#8 Ra'na "orba sa 3r4a od i(an!a..............................................#9 Prole-na "orba.......................................................................#9 Čorba od spana-a sa knedla0a............................................5$ Supa Pa e&e.........................................................................5$ 6i0ska supa od crnog ina....................................................51 6i0ska "orba od kiselog kupusa sa kobasica0a...................51 3re0 "orba od kro0pira s !a!i0a...........................................51 3re0 "orba od celera.............................................................55 3re0 "orba od pe"uraka........................................................55 3re0 "orba od kar4iola...........................................................5. 3re0 "orba od spana-a.........................................................5. Obrok "orba...........................................................................5/ Pile-a "orba...........................................................................5/ 1

+ ganis'anska supa...............................................................57 )ula( "orba...........................................................................57 8ubo"a!ska "orba..................................................................52 Čorba od 0o&ga....................................................................52 Jagn!e"a "orba......................................................................58 3ro0 supa od dagn!i..............................................................58 3re0 "orba od s0u9a............................................................59 Supa od ra!ski: pe"uraka u 'es'u...........................................59 ,;+8<+ PRE8JE;+ ...............................................................1 Pa('e'a od pile-e d1igerice.....................................................# Pa('e'a od gu("i!e d1igerice .................................................# Pa('e'a od sardine..................................................................5 Pa('e'a od 'un!e ine...............................................................5 Pa('e'a od koko(ke =pile'a>.....................................................5 Jer0enska pa('e'a................................................................./ Sel!a"ka pa('e'a...................................................................../ Pa('e'a od sira........................................................................7 Pa('e'a od " araka.................................................................7 ?o&aik ekna..........................................................................7 Pun!ene ki4le...........................................................................2 Pun!eni parada!& sa 'un!e ino0..............................................2 Pun!eni s e1 parada!&.............................................................8 Pun!ene kisele paprike sa siro0.............................................8 Pun!ena !a!a pla i0 pa'lid1ano0............................................9 Posna sar0a...........................................................................9 ,ladna 'or'a od paprika........................................................../$ @arsko pred!elo....................................................................../$ Rola' sa (unko0..................................................................../1 Puding od (unke..................................................................../1 Rolnice od 'es'a pun!ene 'un!e ino0...................................../# Rolnice od 'es'a pun!ene pile-o0 d1igerico0......................./# Ruska sala'a........................................................................../5 Pik'i!e...................................................................................../5 Aik ice kao pred!elo.............................................................../5 Ae'ka S0il!ine 'ik ice.............................................................// Sar0a od (unke u aspiku......................................................// )ru&i!ski luk sa !a!i0a............................................................/7 ?arinirani 0o&ak.................................................................../7 %ekna od 'un!e ine................................................................/2 Pile'ina sa pe"urka0a............................................................/2 3ok'el od belog pile-eg 0esa................................................/2 Sala'a od pirin"a i ska0pa...................................................../8 AOP;+ PRE8JE;+.................................................................../9 #

Ja!a pe"ena u parada!&u........................................................7$ Ja!a pun!ena gorgon&olo0.....................................................7$ Parada!& pun!en ka!gano0....................................................7$ O0le' sa siro0 i parada!&o0.................................................7# O0le' sa pe"urka0a..............................................................7# O0le' sa 0o&go0..................................................................75 Rola' sa (unko0 u be(a0el sos............................................75 3i( ;oren................................................................................7. Rasko(ni ki(...........................................................................7. %olo an sa ska0pi0a............................................................7. %olo an sa 0o&go0..............................................................77 %olo an sa po"urka0a..........................................................77 Aor'a od spana-a sa (unko0.................................................78 Fondi od sira..........................................................................78 Pe"urke pun!ene 0o&go0.....................................................79 Bpargle u (la4roku..................................................................79 3roke'i od 'ik ica....................................................................79 3olu'o i sa siro0...................................................................21 Če(ke poga"ice od pala"inki.................................................21 Pe"ene pe"urke.....................................................................21 Pred!elo od perin"a................................................................2# Pe"en sir................................................................................2# Barena bli' a i cukini sa pr(u'o0...........................................2# JE;+ O8 ?ES+ .....................................................................2. Bpiko ana s in!ska ple-ka ....................................................2/ Jagn!e-e pe"en!e...................................................................2/ Aele-e pe"en!e......................................................................27 Prase pe"eno na ra1n!u.........................................................27 )ro"anski sa"........................................................................22 O "i!i bu' sa sardela0a..........................................................22 Jagn!e-a ple-ka sa kiseli0 0leko0.......................................29 Jagn!e'ina sa soko0 od parada!&a........................................29 Jagn!e-i kare=ko'le'i ucelo> sa 0aslinka0a...........................8$ Jagn!e-i kare sa bade0o0....................................................8$ Aele-e pe"en!e sa soso0 od ka i!ara....................................81 Bi4'ek sa 0o&go0..................................................................81 Bi4'ek u crno0 inu................................................................8# Bi4'ek sa pe"urka0a..............................................................8# %eneci!anski bi4'ek sa per0e&ano0......................................8# File %eling'on.........................................................................85 Ro&bi4.....................................................................................85 Ba'obri!an...............................................................................8. Pun!ene 'ele-e grudi..............................................................8. 5

S in!ske kr0enadle sa siro0.................................................8/ 81u0lek* -e ap &a %uka.......................................................8/ Cu e".....................................................................................87 3alu9erski kupus...................................................................87 Pr(ul!a....................................................................................88 Sekel!i gula(...........................................................................88 Segedinski gula(....................................................................89 S in!ski paprika( na pi arski na"in........................................89 )ro"anski -e ap....................................................................9$ )ro"anski ra1n!i-i..................................................................9$ Aele'ina u sosu .....................................................................9# Jagn!e'ina sa re&anci0a........................................................9# Francuski kola" od s in!skog 4ilea..........................................9# So'e S'rogano ......................................................................9. )o edina sa kon!ako0..........................................................9. Jagn!e-i rola'..........................................................................9/ Fondi od 0esa.......................................................................9/ Se"uanska go edina.............................................................97 Aele-i naresci u bra(nu sa sen4o0.......................................97 Aele-i naresci sa (unko0......................................................97 Aele-i naresci sa pe"urka0a.................................................98 Aele-i 0edal!oni sa pala"inka0a...........................................98 3olo1 arski ko'le'i .................................................................99 Francuski kupus =Bukru'>.......................................................99 Po:o ane s in!ske kr0enadle.............................................1$$ Pla a 'raka...........................................................................1$$ Aele-e rolne sa 1al4i!o0.......................................................1$$ @arlki naresci ......................................................................1$# <aresci sa !a!i0a.................................................................1$# )o e9i naresci u parada!&u.................................................1$# Rola' od s in!skog 0esa .....................................................1$. Be"ki nare&ak =po:o ani 'ele-i nare&ak>.............................1$. Pa('icada ............................................................................1$/ Pikan'na ro&bra'na...............................................................1$/ Ra0s'ek u biberu.................................................................1$7 Oso buko.............................................................................1$7 ;u!e i 'ele-i ko'le'i................................................................1$2 ?anas'irski naresci sa orasi0a............................................1$2 ?i(e i s kiselo0 pa lako0..................................................1$8 <aresci na ri0ski na"in........................................................1$8 %ali&erski nare&ak sa siro0.................................................1$9 ;a1ni &ec..............................................................................1$9 %oki!e 4ole .........................................................................11$ .

Pun!en kupus.......................................................................11$ Ras'resena sar0a od bli' e.................................................111 Aorinski u('ipci od 0esa .....................................................111 3u ana pi'a s 0eso0..........................................................111 Aa'arski bi4'ek......................................................................115 ?usaka od kiselog kupusa...................................................115 )r"ki kupus..........................................................................11. Pun!ena ba('a......................................................................11. ?usaka od kro0pira............................................................11/ Pun!en pla i pa'lid1an..........................................................11/ ?usaka od pla og pa'lid1ana..............................................117 Du4'e u be(a0el sosu..........................................................117 %al!u(ci sa kiseli0 0leko0 .................................................117 Aa('ina sar0a......................................................................118 +ndaloski sud1uk.................................................................118 Po:o ani 0o&ak..................................................................119 8ins'o an 0o&ak.................................................................119 ?o&ak na :olanlski na"in.....................................................119 ?usaka od pirin"a i kobasica...............................................1#$ Po:o an !e&ik......................................................................1#$ )ro"anska ka!gana .............................................................1#1 )r"ki 9u e"..........................................................................1#1 S'rasbur(ke kr a ice benedik'inskog reda..........................1## Jagn!e-a sar0ica u 0ara0ici..............................................1## 8ebreciner na "e(ki.............................................................1#5 June-a d1igerica u inu.......................................................1#5 JE;+ O8 EI%I<S3O) ?ES+ I 8I%;J+ČI...............................1#. Po:o ano pile......................................................................1#/ Pun!eno pile.........................................................................1#/ Pile sa pe"urka0a i par0e&ano0........................................1#7 Pile-e belo 0eso sa pe"urka0a .........................................1#7 Pile sa pe"urka0a...............................................................1#2 @ipl!ona 'abaka....................................................................1#2 3i!e lki ko'le'i.......................................................................1#8 Pile u kre0 sosu..................................................................1#8 Pile u li0unu .......................................................................1#9 Pile u ka!0aku.....................................................................1#9 Pile'ina u olo anu...............................................................15$ Pile-e belo 0eso sa bli' o0................................................15$ ?arinirano pile na 1aru........................................................15# Pile na 4lore'inski..................................................................15# Pile na gos'ioni"arski...........................................................155 Pile-i paprika( sa preli o0..................................................155 /

Pile-i 4ilei u sosu..................................................................15. Pile-i su i pa"rika(..............................................................15. Pile u prase'u.......................................................................15/ )ibanica od re&anaca sa pile'ino0......................................15/ 3 rgu(a................................................................................157 Pile-a pa('e'a sa kineski0 pe"urka0a................................157 Pila ....................................................................................152 Sla'ki kola" od pile-e d1igerice 'ri eka s'ar........................152 8ins'o ana pile-a srca.........................................................158 Pi!ano pile ...........................................................................158 Pi!ani pe'ao..........................................................................159 3oko( u brode'u...................................................................159 Durka na pariski...................................................................1.$ Po:o ana -ure'ina...............................................................1.$ Durka sa 0linci0a...............................................................1.1 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e..................................................1.1 Pa'ka <isoa&........................................................................1.# Pa'ka sa re&anci0a ............................................................1.# Pa'ka sa 0aslinka0a...........................................................1.5 Pa'ka sa pe"urka0a............................................................1.5 Pun!ena guska ....................................................................1.. 6ec u lo a"ko0 sosu...........................................................1.. 6ec pe"en............................................................................1.7 Fa&an sa kon!ako0..............................................................1.7 Fa&an pun!en slanino0........................................................1.2 Fa&an dins'o an..................................................................1.2 Fa&an sa pe"urka0a...........................................................1.8 <o ogodi(n!i 4ra'erski srne-i bu'..........................................1.8 Srne-a le9a..........................................................................1.9 Srne-i ko'le'i........................................................................1.9 Srne-i paprika(....................................................................1/$ Srne-e pe"en!e....................................................................1/$ JE;+ BE6 ?ES+.....................................................................1/1 Pirina" sa par0e&ano0.......................................................1/# Ri&i*bi&i................................................................................1/# Pirina" sa pe"urka0a..........................................................1/# Pirina" sa gorgon&olo0.......................................................1/. Pirina" sa %or"es'ero0 .......................................................1/. Pla i pa'lid1an pun!en pirin"o0...........................................1// Puding od spana-a..............................................................1// Puding od kar4iola................................................................1/7 Puding od kro0pira sa siro0...............................................1/7 Puding od kro0pira sa pe"urka0a......................................1/2 7

3iceli kras'a ci u be(a0el*sosu...........................................1/2 Police...................................................................................1/2 Pekarski kro0pir..................................................................1/9 Francuski kro0pir................................................................1/9 Prokel! =(prosle> sa !a!i0a....................................................17$ 3ar4iol sa !a!i0a...................................................................17$ Sel!a"ki kro0pir...................................................................171 )r"ka 0usaka be& 0esa.....................................................171 3ro0pir sa siro0 i " arci0a u 4oli!i......................................17# Pe"eni kel! na 0anas'irski...................................................17# 3ro0pir sa puno0asni0 siro0............................................175 3ro0pir sa o0le' 0aslina0a...............................................175 3ro0pir sa e0en'alero0 i pe"urka0a.................................17. B a!carski kro0pir =ros'i>.....................................................17. 3ro0pir 0a!ka*Bule.............................................................17. Po:o an kar4iol....................................................................177 Po:o an pla i pa'lid1an.......................................................177 Po:o ane paprike................................................................177 Pire od spana-a...................................................................172 3el! sa kro0piro0................................................................172 Čorbas' pasul! sa presni0 luko0.........................................172 Čorbas'o so"i o...................................................................179 Pr1ene paprike sa kapro0 i 0aslinka0a.............................179 Pr1eno po r-e......................................................................179 8al0a'inska !ani!a................................................................121 Aor'a od pla og pa'lid1ana...................................................121 Pe"urke sa par0e&ano0.....................................................12# Aik ice u sosu od !a!a...........................................................12# )ra'inirani kro0pir...............................................................125 6ape"ene 'ik ice..................................................................125 Pla i pa'lid1an pun!en siro0................................................12. Rola' od spana-a i sira........................................................12. Ja!a na li adi s e'og +ugus'ina............................................12/ Paprike pun!ene siro0.........................................................12/ Pasul! prebranac..................................................................127 Aik ice pun!ene siro0..........................................................127 ?us od pla og pa'lid1ana....................................................122 Pla i pa'lid1an pun!en po r-e0...........................................122 3ro0pir pire.........................................................................128 Res'o an kro0pir.................................................................128 ?arinirani kro0pir................................................................128 ?in:enski gra'inirani kro0pir...............................................129 S'rugane 'ik ice...................................................................129 2

..................................................................................................................................................................................................................................189 Bpage'i @arbonara..................................................................181 Pod arak............................................................................................................................187 Poa'u.................129 Aor'a od &eleni(a i& da nina.........................................................Be-ar paprika(..............................................................................................................................................19/ Bpage'i a la ?a'ri"ana... Bpage'i sa 0eso0..............................................#$$ 8 ............................. Pun!eni kro0piri......................................................................18/ Parada!& sa siro0........................19# Bpage'i sa gorgon&olo0 =rok4or0>.......................................189 Bpage'i sa li0uno0...............197 )alu(ke sa spana-e0........... )ra(ak sa pr(u'o0..............195 Bpage'i sa crni0 luko0......................18/ Pun!en parada!&................................................................................................#$$ %oki!e i :ladni 0akaroni..............................................................................19$ Bpage'i sa 'un!e ino0.............................................192 <okle..........................................................................................................................................195 Bpage'i sa ringlica0a.........................................185 3ro0peri-i sa kiselo0 pa lako0.....192 <okle od spana-a i sira........................187 Ra'a'u!........................................19/ Bpage'i sa parada!&o0 i 0eso0....198 3nedle sa (unko0.....................................+<+ AESA+..19# Bpage'i sa :ladni0 soso0......................................................................... Bpage'i sa per(uno0 i 0iro9i!o0..............................................198 3nedle od pile-e d1igerice..............................................19# Bpage'i sa ka i!aro0.....................................................................18# )ra(ak sa 0iro9i!o0.....................19..........18................................................................................................................................................................................................... @eler po:o an u siru............19$ Bpage'i sa pe"urka0a...................198 <okle sa ka!gano0..............197 Pel!0eni po sibirski............................................................188 Bpage'i a la Ro0ana.....................................................................................18........................................189 Bpage'i sa sire i0a......................................................18......................................185 )ra(ak sa !a!i0a....................................19................................................................185 8ins'ane pe"urke....................18# 3ineski kupus.................................................192 <okle sa !a!i0a...........................................................................................181 Papula..................................182 S......................18# Baren kiseo kupus.......................19$ Bpage'i sa sardelo0................................................................................................................

.....................................##$ )ro"anska pica............................................................................................................................#18 Aar' od sira.......................................................... Slo ena"ke ('rukle...........................#$.....#11 ?usaka od 4lekica........#$7 )ra'inirano 'es'o =pu1i-i>............................##5 ...............................#$9 Aa(ci od sira.....................................................................................................................................#15 Bu4nudle..........................#1/ <!oki................##$ Aes'o sa kiseli0 kupuso0......................#$7 3aneloni sa 0o&go0...................................................##1 Aes'o sa spana-e0....#$1 ?akaroni sa buko a"o0.............#19 8o0a-a pica..... 6eleni re&anci................a&an!e...................................................................................................o a"ke ka!&erice.............................................................................................................................................#1/ <!oki sa spana-e0......#19 Pica na i'ali!anski na"in.......................#1/ <!oki sa o'oka 3rka....................................#$9 Aa(ci sa 0o&go0.....#1# Flekice sa kiseli0 kupuso0..................................#1# Flekice sa (unko0.....#1...................................................................................##5 9 ........#$...........#$8 ....................#15 Flekice sa 0eso0 i siro0.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................#12 %al!u(ci od kisele pa lake........#$8 Aor'eline sa 0eso0.......#$5 8o0a-i re&anci.....................................................................................................................................................................................................................................................### Aes'o sa pra&iluko0......#$# )rkl!ani na sala'i..........................#1..........................#$# )rkl!ani sa kobasica0a..............#11 Papardele.................................................................................##1 Aes'o sa 0eso0 na sel!a"ki na"in.............................................................................?akaroni sa kobasica0a...#$2 Ra ioli sa 0o&go0.....................................................................................................................................................................### Aes'o sa siro0..........................................................................................### Aes'o sa luko0.#18 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e............................................................#$5 Re&anci sa d1igerico0 i pe"urka0a.........................................................#12 Ruske piro(ke... ?a9arski re&anci sa siro0 i " arci0a..................................#$$ ?akaroni sa l!u'i0 papri"ic0a.......................................................................................... Airolske knedle....#$1 )rkl!ani sa siro0................................................................................................................... Re&anci sa li0uno0 i (unko0......................................................................................#$......................................................

.................................................................................................................#57 Rasko(ne pala"inke.....................................................................................##............................................................/ 8o0a-i :leb...##2 Ce reci.........5 Čordini pu1i-i ......................................................................................$ ?eksikanska pa!e'a..............#...... Bu'er*ki4le...........2 +0eri"ki beli :leb.......................................................................................................#......................................................................................##2 3a!&erice...........................##/ ?a9arske ki4lice.#52 Er1ikina pi'a od sira............##2 %ukine slane ('angle......................................................#.......#5$ )ospodar*Ao0ini u('ipci od pepela............................................................................... .........................................#..............................................................................# Pra&na gu1 ara....#.................#.............. Burek"i-i................................................................#................#5# Pi'ul!ice..............................................................#5# )ra'inirane %oki!e e pala"inke..........................................##/ 3ro0pir*ki4le sa (unko0..................#5/ Po:o ane pala"inke sa 0eso0...........................................#..........#58 3oso ska pi'a sa bli' o0..........................................................................................................................................................................................................................#57 Br&a pi'a od sira.........................................................................................# Uklup"ana pi'a od sira......................... 3i4lice sa (unko0........................................................................##.......#55 Po:o ane pala"inke sa 0o&go0..........................................#.....................................9 ?aslino :leb...........................#51 3roke'i od kro0pira............................................##7 Poga"ice od sira.##7 Poga"ice od " araka..........................................................3i4lice sa siro0...................#52 )ibanica na 0o! na"in.......................#58 Pi'a od kiselog kupusa..............9 1$ ......................................#59 Ja!a"a......................................................................1 Pi'ice od sira i 0esa..................................................................................................................................................8 )ru&i!ski :leb sa siro0.....................#55 Pala"inka od 0akarona..............#59 Po'rpu(a...................#................................................./ Bosanski burek....................................................................................#.......5 Pu1e i od sira.....................................en!a pi'a sa 0eso0.................................#.............................##9 Jok(irski puding......................................#...........................................................................................................................................#5/ Po:o ane pala"inke sa pe"urka0a....................................................................................................#5$ 3ri(ke :leba sa siro0...................#..........##9 Perece.................#51 ?anas'irske poga"ice........................

...................................#/5 Bosanska poga"a..... S'arinska cic ara.#/# Poga"a sa kiselo0 odo0.#78 ...........#7/ Ribl!i 0arina'...............................................................................................#/7 SPE@IJ+.....#/# .........IAEAI I6 ?OR+................................................................................#77 3ro0pir pun!en (krapino0................................................................................................................................................................osos ki(......................................................................#/1 Poga"a sa slanino0...................................#7.............e(o =ku ana> riba.........................osos u pi u i& 1......#7......... So0un........ercego a"ka poga"a.............#// Pro!ara.......................................................................................................ladan kola" od ribe...................#77 Aun!e ina na do0a-i na"in........leb sa siro0 i slanino0....................................#/..................................................#2$ Ska0pi sa pirin"e0............. Bakalar na boke(ki na"in......................................#78 3ok'el od ska0pa........#7$ ..........#/2 ..........................#/.............................................................................................is' sa :olandski0 soso0............................................................................#7# ...................................na i'ali!anski........#7/ Parada!& pun!en 'un!e ino0....................................................#2$ Ri1o'o od ska0pa.................#/5 Sel!a"ka poga"a.................#/9 File'i od (krapine u 'es'u od pi a...........................................................................................................#/7 Popara 0rsna.............................#21 11 ........#75 ..........................................................................................#/8 .......................................................................................#75 ...#/8 Bkrapina na sala'i...............................................................................#// @ic ara...........................................................sa soso0 od ora:a...............................................................#7# Osli.......#/.....................................................................................................................#/1 Srpska poga"a....................................................is' sa pe"urka0a...#72 Rasko(ni 0orski kr(..e(o=ku ana> sarga................ Rasko(na poga"a.............................................................#21 O0le' od :rena sa kre e'a0a.............................#71 .........................................................................................................................is' sa pla i0 pa'lid1ano0...........#7$ Aun!e ina na 4rancuski..................................................#/5 Boga'a poga"a..................................................................................#/9 Osli.............................................................................../5 godine.......................................................................................................................................................................#78 Sku(e u 4oli!i..............................#72 ?orski kr(.............................. Puding od 4ilea lis'a sa soso0 od ina....................#// 6el!anik....................#71 8i0l!eni losos 'a'ar..............................................

...................................#89 1# .................................................................#2..........................................................................................................................................................................................#87 Sos Re0ulad................................................................................................................................#28 Sos od sen4a.......................#27 ................................................#8$ Sos od 'un!e ine..................................#88 <ade &a pile.....................#87 Sos od parada!&a................................................#88 <ade &a pile na drugi na"in.........#8# Sos od 0ioro9i!e...#8# Sos &a ribu.#22 Sos kari...................#2# %ekna od pirin"a sa dagn!a0a......................................................#8$ Sos od sardele................................#2...............#8.................................................ign!e na sala'i............................................................#8# Sos od kiseli: kras'a aca........#8# Sos &a di l!a".............................................................................#28 Sos Bernes...........#28 Sos +ndalu&..................................................................... Ri&o'o od dagn!i......................................#29 Sos od li0una..................................#8..................................#2/ Ri&o'o od lign!i................................................................................................#2# Bkol!ke Sen Eak............olandski sos........ 8agn!e na bu&aru...................................................................................................................................#2/ Sala'a od dagn!i............#28 Sos od :rena..............................................................................................................................................#8..........................#87 ..#8$ S0il!in sos od sen4a....... Sos Bolon!e& &a (page'e........................................................................................ Pikan'an sos &a pe"en!e..........................................................................#81 Sos 'a'ar...................................................................#81 Engleski preli &a sala'u......................................................................................................................................... Preli &a n!oke..................#8/ Sos od ora:a.........................................................................#87 Sos be(a0el............#8/ Sos 0a!one&................#8/ 6eleni sos 0a!one&.......#8....................#29 Sos od li0una &a (page'e..................................................................................................................................................................#27 SOSO%IF ?+RI<+AIF <+8E%I........................................................................................................................................................Ska0pi u pile-e0 0esu.................................#2/ Pun!ene lign!e....#29 %oki!e preli &a sala'u.........................................................#88 ?arina' &a ros'bi4................#81 .....................ladan preli od parada!&a............................................................................ Sos od par0e&ana &a pirina"...................................................................................................................................................................#81 Sos &a s'ruganu (argarepu..........................

..#95 )ru&i!ska sala'a.........................................................#92 Parada!& sala'a sa pe"eni0 paprika0a...............................................................................................................................5$1 3ral!ica od Sabe... Sala'a od debrecinera....#99 Sala'a od pe"uraka i kro0pira..................................................#89 ?aslac &a bi4'ek.......................#95 Sala'a od celera..............................#9.......................................5$8 Aor'a od pe"enog le(nika...........................................#95 S'rugana (argarepa.........................................................................................#9# Jer0enska sala'a...........................5$7 Aor'a od !agoda.........#99 Sala'a od pe"eni: paprika......................................................................................... Sala'a od go e9eg 0esa................................................................#98 @ ekla sala'a sa :reno0................................................5$# Aor'a od ka4e..............................................................................................................................................................#97 ?ona(ka sala'a od sla'kog kupusa sa " arci0a........................................................................................................#97 Boga'a sala'a...5$5 Be&e 'or'a..................................#9$ %oki!e a sala'a..........................<ade &a -urku..............#9............................................#98 6elena sala'a sa " arci0a....................................................................#99 Sala'a od parada!&a sa beli0 siro0.....................................5$/ Pu(kino a 'or'a...................................................................#9.....+A3IBI....................................................................................................................51$ 15 ......................+AE....................................................................................................... Sala'a od luka......................................................................................................5$8 Aor'a od pe"eni: ora:a ........................................#98 3isela sala'a.............#92 Sala'a 0i0o&a.......................................5$2 Aor'a od !abuka.........................................5$9 B arc aldska 'or'a............................#9# Aara'or*sala'a............................................#89 ?aslac &a (a'obri!an.........................................................#92 Sala'a od borani!e....#9...........................................................................#89 S+.............................5$5 ......................................................................................#91 Sala'a od pirin"a i po r-a....#98 6elena sala'a sa preli o0....................................5$$ S.....................................................................5$# 3re0*'or'a......#9# 3ro0pir*sala'a....................................................5$/ Aor'a od ora:a.............................................................................................................................................. Sala'a od pile'ine...........................................................#91 Sala'a od bli' e......ulu*'or'a.....................................................................................5$9 +0eri"ka 'or'a.................................................................................................................................................................................

.......................................... Sa:er 'or'a................................................................55$ Au4a:i!e........................................5#7 )rili!a( rola'.........................................5#/ Aar' od !abuka.......................................512 Sredn!o eko ni kre0 od s in!ske kr i.................5#.......51...................................51/ Sa:er*'or'a g9e )ligori!e i-..........51/ Re4or0*'or'a.....................................51# Aor'a sa 'ri 4ila................................................................................................................................................................551 3ola" sa o-n!ako0....5#$ Je re!ski kre0.................................................................................51..............................................................................................................................................................................................5#/ Aari Aa'en......................................5#8 Ra ani!a.......................................................................................55$ Floren'ine................................................................................................517 Ea:ar*'or'a.......................518 3ara0el*ko: =Ro1a'a>.............................511 Aor'a od le(nika i "okolade.................................................................. Ae'a*?arina grili!a( 'or'a.................517 Eerbo* 'or'a.......................5#1 @rni kola" sa i(n!a0a...........................................................................................................................5#8 %ukine sla'ke ('angle ........................................................................................................................................................555 1................................................519 Penas'i kre0 od anile...................................................................................51$ Pra(ka 'or'a..................................512 Čokoladni 0us.....5#1 Čokolad*puding sa bade0i0a.5#$ 3re0 od anile.................................................................................................................. 3ola" od !abuka.................................................................................................................................................518 %o-ni kre0................................................................................................................................5#....5#2 S'arinski pru'i-i od ora:a.............................................................................................5#5 3rancle.........55# 3ola" od bresaka..............................................5#8 3ola" od ka!si!a sa bade0o0............................................55# 3ola" dok'orke Aan!e..................................511 Aor'a od ka4e na drugi na"in....................................................................51# ?oka 'or'a......5#/ Eenska -ud.................................................................................. Padobranci................................................................................................5#5 Francuski kola".....................519 3re0 od !abuka...........................................................................................................Bade0*'or'a.....................................................................................5#2 %o-ni kola"................................................................................................5#7 Babine 'a'il!e....551 @iri(ke 4loren'ine.......................... .......518 Čokolad*kre0 u "a(a0a....................

.........................................en!a pi'a sa i(n!a0a................................................. ..........5..........................555 3ola" od (l!i a.................leb od banana i ora:a........................559 Ringo Jan"i.................5............................5/........................5......................Bpric*kro4ne.........................................................5...............559 ?icikin kola" sa bade0o0..5/................................................................................................................................ondonske ('angle.......7 Aa(ci sa pek0e&o0.......................ondoner*'es'o =upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>................................558 Čokolad*(ni'e.....................1 ...............# ?le"ni :leb =?ilc:bro'> Sla ski 3ola".................................................................................................................5..........5.................................................5/# Pi'a od "okolade...............................................1 3i4lice od sala.......................................5...............lep"i-i sa ci0e'o0......................5.......5/$ ........................# Eu'i kola" i& G%II eka...7 ?icikine bu:'le............................................... Babu(kina pi'a od !abuka.....................................................8 Ba&elski keksi.............................5/7 Pala"inke Ro0ano4................................552 Čordin kola"........................................./ )encona sa Čene!a....................558 Pi(inger sa "okolado0.........................5 Francusko 'es'o = upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>........................ Bakina pi'a......................................................................5...............................................5.............5/2 1/ ..........................................5...........................................5........................................................................................................................................................$ Presburger ki4lice.................5/# Bosanska (l!i opi'a......................................................................5..................555 3ola" od bade0a.....................5..................5 .........................................................552 8 orske kro4ne.................................................................................................................................9 %erina kre0pi'a...............................................................................................................................5/1 ...................................557 ?a4i(i... Re&anci sla'ki i ku ano ino..........................................................................................557 So0borski kola" od belanaca........................5// 3re0 pala"inke..........................................................................................8 Jednos'a ni keksi................................5..5// Pala"inke na 0o! na"in........5/7 B edske pala"inke.......5/1 Pi'a od i(an!a................................................................5..........................................557 %anilin*ki4lice......55/ 3la!s'erone............../ .............................................55/ ?a9arski polu0eseci.........................................................................5.......$ 3o0isbro'..............................en!a pi'a sa !abuka0a.......................................................................................................

..............................................................................................52/ ?usaka od bli' e=&el!a>................................................................................579 Preli od "okolade........................................ 3u ana 'ele'ina..............571 Pun!ene !abuke................................................52............................57# Čokoladne nokle.....527 ?usaka od kiselog kupusa.........522 )ula( od go edine. 3u ana go edina.............52$ Preli od ka4e................57/ Sladoled sa 'opli0 preli o0..................................................................................................................................................5/8 @arske 0r ice............................................................................................52/ Sala'a od go edine.........................52................................................................................................................527 Sar0a od kiselog kupusa....................................................................................................575 Ba!adere.....................57/ Pun!ena din!a..........579 )la&ura od "okolade.............52.............................572 Bola..............................................................................521 )la&ura od ka4e..................57$ Fla0birane !abuke............................................................................................................52# Supa Pa e&e =di!e'alna>.........................................525 Čorba od &el!a..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?us od !agoda...........57/ Praline.................5/9 Boki&o deser'.............................................522 17 .....................................Fla0birane pala"inke HSi&e'H =@repe Su&e''e>...........572 @arigradska bo&a...................................................................................................... 3u ana !agn!e'ina.............525 Čorba od pile'ine........edena pena sa 're(n!a0a.......................................................................................................................................52$ Preli od bade0a.....................................................52/ Pl!eska ica..............................................................................................52$ Penas'i preli od "okolade........................5/8 )arnirane pala"inke sa orasi0a......522 81u0lek*-e ap............................................................................................................................................579 Bodo od ina...................................................................................................................................................................57.......................................................................................................................................................................521 8IJEA+.......................................525 Bu!on sa !a!e'o0........................57# 3es'en*pire.........................................................................57$ Fla0birane banane................................57....................571 %o-na sala'a.............572 ................5/9 Bnenokle..575 3es'en rola'................................................. Sladoled od ru1a.....

...........581 Sladak kupus sa kiseli0 0leko0............588 Pe"en pari&er od -ure'ine........................58............................................................................................................................................58# 3ar4iol sa !a!i0a..........................588 Sala'a od ribe.........................................................................................587 81igerica pe"ena be& 0asno-e...................59$ Pe"ena !abuka.......................................................................585 6elena sala'a sa !a!i0a i debrecineri0a..................... Po(irana !a!a.............................58# Prokel! =(prosle> sa !a!i0a.....................................................................591 12 .................................528 Pile dins'o ano......................588 Sala'a od debrecinera.................................591 Pire od !abuka.........................................................................585 O0le' od !a!a sa parada!&o0...................................528 Pile-e pa('e'a..................................................................................................................................58$ Pire od spana-a........................................................... 8ins'o ana pile-a srca.....................................581 Pod arak posni...........................................................................................................................529 Pe"urke dins'o ane.529 Pe"urke pe"ene.................................58/ 8ins'o ana 'ele-a d1igerica u inu........58$ Jani!a od po r-a...........................587 )o e9i !e&ik ku ani.......................528 Belo pile-e 0eso pe"eno be& 0asno-e..................................................................................................585 Ro'k ice sa !a!i0a................587 %ir(le ku ane ili pe"ene be& 0asno-e.........................58# 6elena sala'a sa preli o0..................................................58......529 Barena bli' a sa 'ik ica0a........................................................................................................................................ Pa('e'a od belog sira i !a!a...............................................................................................................59$ S'rugana !abuka sa li0uno0 i ci0e'o0........59$ 3u ana =le(o> riba...................58.............Aele-i naresci pe"eni be& 0asno-e...........................................................................58/ 8ins'o an 0o&ak.58/ Pa('e'a od 'ele-e d1igerice.......................58$ Bargarepa s'rugana..................................................................................................................................................................................................................................581 3ras'a ac sa kiseli0 0leko0...588 Aun!e ina sa li0uno0......................................

SUPE I ČORBE 18 .

supena kašika brašna . stalno mešajući ru!nim mikserom. (odajte supe i kuvajte oko minuta.beli biber .poja!ajte vatru da što pre provri.veza peršuna %ropržite brašno na maslacu da ne potamni.60 g ribanog permezana. Čor a od s!ra 60 g maslaca .Francuska supa od crnog luka 300 g crnog luka .pospite istru'anim sirom.biber .1#5 dl belog vina .so .dodajte kiselu pavlaku pa sve i&ru!ite u &emljanu ili vatrostalnu posudu. "upu služite vrelu.200 g mekšeg sira . %osolite. %osudu stavite u dobro &a'rejanu pećnicu i pecite dok sir ne porumeni. %reko to'a stavite kriške ispe!eno' hleba. )ešajući nalijte vruću !orbu i odmah poslužite. l vode. i&rendisan tvrdi sir i vodu. )ekši sir istisnite i stavite u !orbu da se kuva.200 g kisele pavlake . U to dodajte 1. propržite na maslacu dok ne porumeni.150 g tvr eg sira!trapist" . 19 . "manjite vatru. dodajte brašna i mešajte na tihoj vatri 3 minuta. beli biber. "talno mešajući supu. Kuvajte stalno mešajući dok se sirevi ne istope. U posudu u kojoj ćete služiti umutite kiselu pavlaku sa iseckanim peršunom.60 g maslaca . ostavite da se kuva na tihoj vatri #$ minuta. (odajte vino. pobiberite.3#5 dl supe .4 kašike kisele pavlake .4 komadasira za mazanje .6 kriški crnog ili polu crnog hleba Iseckajte crni luk na tanke listove.1 supena kašika brašna .1 dl vode .

leb secite u kocke i nalijte vrućim bujonom. /uk isecite na kolutove i propržite na masnoći i& slanine.biber .1 koren celera .vode %ropržite na maslacu sitno seckan luk. %osolite pobiberite i dodajte alevu papriku.3%4 i gove eg bujona . tako*e iseckajte celer i babure pa &ajedno pržite oko 1 minuta. poklopite i i& tiha kuvajte 1 sat.1 kašika seckanog peršuna.100 g slanine . Val!'#rska supa od s!ra 200 g sira smentalera . Uspijte vode i mleka.1 veza vlašca .oplu supu servirajte u tanjire i pospite sa lukom i slaninom.šolja kisele pavlake .3 šolje vode .biber . so. . %rocedite 'a kro& sito.so .akav hleb ispirajte u mikseru. (odajte vino i ostatak bujona i malo prokuvajte. -stavite 1$ minuta da omekša. . -dmah služite toplo.1 glavica crnog luka ."#$r#%ska &or a od s!ra 3 supene kašike maslaca .2 dcl belog vina .aleva paprika .2 glavice belog luka .šolja sve$eg kravljeg sira mleka .so . "laninu iseckajte na kocke. #$ . ali nikako da provri. +eposredno pred služenje umešajte kiselu pavlaku i i&'nje!eni kravlji sir i stavite na vatru samo toliko da se !orba dobro &a'reje.200 g belog hleba !bajatog" . U vruću supu dodajte naribani sir. biber i &elene &a!ine.2 zelene babure .propržite i i&vadite i& masnoće.

1atim u posebne !inijice sitno seckano pripremite2 crni luk.babure. I&jutra rešetkastom kašikom skinite la'ano mast sa površine koja se ste'la.soveza peršuna .1%2 l kiselog mleka . U sudu u kojem ćete služiti !orbu umutite 10# l kiselo' mleka sa ohla*enom supom. krastavce. "lužite hladno. prašku šunku. posolite po ukusu. -stavite u loncu da prenoći u hladnjaku.6 dcl jogurta . i pržen hleb.la'ano mutite i ostavite da provri.3 ve&a paradajza . Gaspa&o &or a 2 supene kašike ulja . ljute paprike.2 ljute papri'ice .(odajte jo'urt i !orbu dobro ohladite u hladnjaku.3 jajeta 150 g praške šunke . .4 kašike paradajz pirea . "ve &amutite i ostavite da stoji u hladnjaku još najmanje dva sata. na re&ance iseckanu prašku šunku i isto tako iseckane krastavce. mito*iju.2 kašike brašna .150 g praške šunke .1 sve$ krastavac . #1 .ome dodajte na kocke iseckana tvrdo kuvana jaja.3 babure .(odajte paradaj& pire. (odajte hladnu vodu.1 l vode -d ulja i brašna upržite bla'u &apršku. sitno se!en peršun.2 glavice crnog luka .1%2 l vode . 5orbu služiti hladnu a svaki 'ost po ukusu i naho*enju po !orbi posipa šta želi.biber.2 kriške hleba . i biber po ukusu.veza miro ije "kuvajte u 10# l vode kocke kokošije supe. tvrdo kuvana jaja.3 kisela krastavca .Var!%an(a rusk# oro)k# 2 kocke kokošije supe .3 jajeta .paradaj& 3be& sredine4. -hladite je.

50 g maslaca .so biber .3 kriške hleba!propr$ene kocke" .(00 g paradajza .200 g kisele pavlake ## .1 kašika seckanog mladog luka .4 dcl bujona 10 kapi tabaska .1 kriška kupusa .2 glavice crnog luka .pola tube koncentrata od paradajza .-stavite !orbu u hladnjaku da se ohladi. %re služenja ra&mutite !orbu žicom &a mu!enje belanaca i sipajte u rashla*ene šolje.3 šargarepe . koncentrat paradaj&a. +ladna &or a od kras(a$aca 2 polje oljuštenih i sitno seckanih sve$ih krastavaca .1 veza peršuna .300 g sve$ih paprika 2 glavice crnog luka .2 kašike sir&eta .Gaspa&o * Andalu' &or a 100 g krastavaca .2 paštrnaka .100 g majoneza . Čor a od pas!ranog po$r.biber )odaci za 'orbu iseckani 3 jajete tvrdo kuvana .3 kašike seckanog peršuna I&mešajte sve sastojke i stavite u hladnjak da se ohlade. "lužite !orbu u& dodatke.sirće.3 praziluka .so . (odajte paprike i propasirajte u mikseru. U ohla*eni bujon stalno mešajući dodajte majone&.2 kašike kapra -ljuštite krastavac.a 3 krompira .3 dcl mleka . tabasko i prepasirano povrće. biber i alevu papriku. "vako ih po svom naho*enju sipa po !orbi.1 kaši'ica aleve paprike .paradaj& i luk.2 l vode .(odajte so.U svaku šolju stavite po jedan kolut neoljušteno' krastavca i po nekoliko listića peršuna.servirane u posebnim !inijicama.so .( dcl jogurta . "lužite hladno.

posolite i kuvajte istiha dok povrće ne omekša. propasirajte nalijte vodom u kojoj se kuvalo i pustite da provri. "lužite toplo. Kada je kuvano ocedite. U sudu u kojem ćete služiti dobro umutite maslac i kiselu pavlaku. "talno mešajući sipajte vruću !orbu.%ovrće o!istite i sitno seckajte. +alijte vodom. #5 .

#.kaši'ica še&era .2 lista bosiljka .so . Kada paradaj& prokuva dodajte so.1 struk maj'ine dušice .2 par'eta suvih rebarca .biber -2 kašike seckanog peršuna "o!ivo operite i ostavite 'a u vodi celu noć. proce*eno so!ivo i još malo dinstajte. I&vadite rebarca. &a!inite !orbu vinom.1alijte toplom vodom.1 'aša vina .Kuvajte na tihoj vatri 1 sat.1 praziluk 2 šargarepe . Ukoliko nemate ukuvan paradaj& u te!nom stanju. . i kuvajte 1 minuta. šećer."vucite meso sa kostije isitnite 'a i ponovo stavite u !orbu. biber.kuvajte povremeno skidajući penu.1%5 l vode . možete dodati tubu paradaj&6pirea sa 1 l tople vode. bosiljak. Kada poslužite !orbu. %ra&iluk isecite na tanke kolutove a šar'arepu na kockice.50 g maslaca +a ulju propržite kašiku brašnai na to dodajte ukuvan paradaj&.%ospite !orbu peršunom.1 seckani luk . Čor a od so&!$a 1*0 g so'iva . solju i biberom. %ra&iluk i šar'arepu operite.1 kašika brašna .so .Parada%' &or a 1 l kuvanog paradajza .svako u tanjir može da stavi malo masla. 5orbi možete da dodate neko teto ili pirina!.1 kašika maslaca .dodajte pra&iluk i šar'arepu. /uk i&dinstajte na maslacu. (odajte rebarca i isitnjene &elene &a!ine.biber .1 lovorov list .

100 g mladog kajmaka %rvo jaja tvrdo skuvajte.200 g kisele pavlake .kašika brašna .1 limun .100 g kisele pavlake . Čor a od %a%a 4 jajeta . 1atim po ukusu možete &akiseliti limunovim sokom.sok od 1 celog limuna .biber .3 dcl bistre supe .20 g maslaca .peršun U 10 l slane vrijuće vode staviti dobro opran pirina!.1%2 šolje pirin'a .B#la &or a od p!r!n&a 1 l bistre gove e ili pile&e supe . ne mno'o uprženu. pobiberite.sitno se'en peršunov list "tavite supu na vatru da provri. 1atim umutite kiselu pavlaku.(odajte na kraju maslaca. %red služenje po !orbi pospite sitno se!en peršunov list. (odajte bistre supe. skrobin i mleko u 'latku kašu i umešajte u vruću supu.1%2 šolje mleka . -vako pripremljen pirina! nalijte vrelom bistrom supom.da se !orba malo &akuva. posolite i pospite peršunov list. . "lužite toplo.150 g pirin'a -2 jajeta . -d maslaca i brašna napravite &apršku.2 $umanca .so . #/ . da se kuva.celo jaje i jedno žumance.1%2 kašike skrobina!majcene" .biber . Gr&ka &or a sa %a%!-a 1 litar bistre supe .2 dcl mleka . -dmah služite. mešajući dok se supa ne &'usne. Kuvajte još koji minut. stalno mešajući.Kada je pirina! dobro kuvan 3oko #$ minuta4. (a bi &rna pirin!a ostala cela nacedite u vodu sok od pola limuna. pa postepeno uspite limunov sok da se !orba ne bi &'rušala.1 kašeka rastopljenog maslaca .biber .seckan peršunov list . procedite 'a. 7a&mutite žumanca.ome dodajte skuvan pirina! i dobro pobiberite. dodajte predhodno opran pirina! i kuvajte pola sata dok pirina! ne omekša.so .

polako mešajući. pobiberite. i dodajte peršunov list. toplo mleko.posolite. "lužite toplo.dodajte sitno seckana jaja.umućenu pavlaku i kajmak. +a kraju. #7 .

sve dobro i&mešajte.1 jaje .biber .ome dodajte uprženu slaninu i ki9lu. "ecite par!iće debljine malo' prsta. biber. so. #2 . jaja. (obro umutite maslac.2 ki+le .dodajte sitno seckan luk i peršun i malo propržite i posolite. složite 'a u posudu i &alijte toplom supom. -stavite da se ohladi. 8il je ovim &avršen.&atim je sitno iseckajte.%remažite slojem mase od dži'erice.biber . žumance. 1atim umesite i ra&vucite tanko 3 u ju9ku4 testo kao &a re&ance ili savija!u. :elu ovu masu i&mešajte sa još jednom ki9lom predhodno natopljenom u mleku.prstohvat brašna "laninu i jednu ki9lu iseckajte na kocke i malo propržite dok malo ne požuti.2 $umanca . . U šerpi rastopite maslac. Kada je testo pe!eno.sitno iseckan peršunov list.glavica crnog luka veza peršuna .(odajte malo maslaca i prstohvat brašna da valjuške budu !vrste.veza peršuna .so "kuvajte dži'ericu u slanoj vodi. 5vrsto uvijte kao rolat. "lužite toplo. žumance. S(ar!nska supa sa $al%u)c!-a od slan!n# 125 g slanine .100 g mladog kajmaka .1 l bistre gove e supe .testo kao za savija'u ili rezance 1%2 kg tele&e ili jagnje'e d$igerice . -dmah služite.so .S(ar!nska supa sa sa$!%a&o.od d.1 celo jaje. složite pljoštimice u podma&an pleh i pecite u srednje &a'rejanoj rerni.1 $umance .biber po ukusu.1akuvajte ih u supu i pred služenje spustite kajmaka.100 g maslaca .!g#r!c# 1 l bistre gove e supe .2 jajeta .-hladite i dodajte seckanu dži'ericu.100 g maslaca .

U tanjir svako' 'osta stavite malo ribanca i po dva krutona 3kruton2 na ulju propržena kriška 9rancusko' hleba. #8 .5 $umanca .S(ar!nska &or a od #log $!na ( dcl belog vina .malo maslinovog ulja .pospete tucane paprike i &alijete sa malo maslinovo' ulja. Ra(na &or a od rasola 1 l rasola .200 g kiselog kupusa ribanca . %reko ovo' nalijte mlak rasol.+a kraju dodajte propržene na maslacu i pobiberene ki9le ise!ene na kocke. U sudu u kome !ete služiti dobro umutite žumanca sa kajmakom. !aša vode.2 ki+le .100 g kajmaka . stru'ana kora od limuna.2 kocke še&era .biber . "talno mešajući polako sipajte ukuvano vino.voda "tavite da se kuva 1 sat 2 vino.50 g maslaca .prstohvat cimeta .nekoliko kriški +rancuskog hleba .-do&'o stavite malo seckano' peršuna. šećer.kora od 1 limuna . &atim posoljena i pobiberena 4.veza peršuna tucane suve paprike "tavite u lonac !ist ro&a rasol da se samo smla!i 3nikako da se suviše u'reje4. cimet.

Prol#. iseckajte na kocke i dodajte ih u !orbu.2 $umanca .2 korena celera .1 jaje .so . #9 .stavite u salvet i kuvajte u vriju!oj vodi #$ minuta.10 pile&ih bubaca ."ve to &ajedno &amesite.Ra(na &or a sa Kr/a od $!)an%a 1 kg sve$ih višanja ili cepanih iz tegle .posebno predhodno &'otovljenu kaj'anu od 3 jajeta.50 g še&era .Kada je testo kuvano iseckajte na kocke.&atim 'a operite hladnom vodom i ocedite.(odajte sitno seckane miro*ije i peršunovo' lista.1 kašika brašna .nalijte vodom i prokuvajte. Vruću !orbu sa višnjama nalijte na pavlaku i žumanca.200 g kisele pavlake . %osebno skuvajte pileće bubce sa &a!inom od sušeno' povrća.1 glavica crna luka .2 korena peršuna .# cela jajeta. dodajte pirina! i stalno mešajući sipajte toplu !orbu. o!istite od koštica 3mo'u u &amenu cepane i& te'le4. "lužite !orbu u& kocke od testa. dve kašike tucane suve ki9le.biber . jaje.U posebnoj !iniji pripremite #$$ ' kisele pavlake sa # žumanceta.50 g maslaca -perite sveže višnje. bibera u &rnu3ako imate &eleni biber još bolje4 i posolite po ukusu.5 jaja . . koren peršuna.veza peršuna biber .1 kašiku brašna.1 kašiku kisele pavlake. stalno mešajući.200g kisele pavlake .so .2 ki+le . Kada su bubci skuvanu ocedite ih. Kada je !orba kuvana i&bacite 'lavicu luka. celer. paštrnak. i u& to celu 'lavicu crno' luka stavite u lonac malo propržite na ulju i nalijte toplom vodom.veza miro ije .malo ulja .soli i bibera. %osebno umutite i kašiku maslaca.150 g pirin'a .(odajte šećer. U !iniji &a služenje umutite kiselu pavlaku. napravite deblju kobasicu.3 paštrnaka .kašika za'ina od sušenog povr&a Isecite na kolutove šar'arepe.ako*e odvojeno skuvajte i pirina!.na &or a 4 šargarepe .

Kada ste sve ovo obavili. %o osobi jedno jaje.spuštajte supenom kašikom knedle u veli!ini koju želite.150 g slanine .-cedite ih i stavite ih u !orbu. spanać ne treba du'o da se kuva da suviše ne omekša..propržite 'a na vrelom ulju i pobiberite. Supa Pa$#'# . %rvo skuvajte paradaj& !orbu 3recept br 1$4. 5$ . &atim nalijte vrućom %aradaj& !orbom.Čor a od spana.isecite na kriške sredinu od belo' hleba.koju ste predhodno posolili.udite oba&rivi.reće. Knedle su kuvane kada isplivaju na površinu.4 krutona !propr$en hleb" . u&mite šolje &a supu i u svaku prvo stavite poširano jaje. 3%oširanje jaja2 "tavite da proklju!a 1 l vode sa 1 dcl sirćeta. Kn#dl#0 Umutite jaje u& malo soli i ulja.so .biber 1a ovu !orbu potrebno je obaviti nekoliko radnji. malo je propržite &ajedno sa spanaćem..(odajte toplo mleko i ostavite samo da baci klju!.biber .%ospite dosta stru'ano' perme&ana i sitno seckano' peršuna.4 jajeta .veza peršuna. U vriju!u vodu.3%4 l mleka .so .malo ulja "panać o!istiti i operite u nekoliko voda.a sa kn#dla-a 500 g spana&a . (ru'o poširajte jaja./upajte 'a varja!om dok se ne ujedna!i.o su krutoni4.roj jaja &avisi od broja 'ostiju.a 4 osobe-1 1%2l paradajz 'orbe . Kada se jaje malo ste'ne 3belance4.2#5 dcl vode 1 jaje .na nje'a prepržen hleb.1atim iseckajte na sitne kocke slaninu. polako rešetkastom kašikom vadite. U vruću vodu polako spustite ra&bijena sirova jaja.dolijte vode i ostavite da se kuva.150 g brašna .%osolite i pobiberite po ukusu. . 3.polako dodavajući brašna da se ne napravi suviše 'usto testo.200 g permezana .

umutite kiselu pavlaku i polako mešajući. Kr#.dodajte kim i kuvajte istiha pola sata. -do&'o stavite kockice hleba. limunove kore. (obro i&'nje!ite. "maljite vatrui kuvajte na umerenoj topliti #$ min.(odajte alevu papriku mešajući koji minut. cimet .lovorov list .so .1%2 kaši'ise kima . U !niji &a služenje supe umutiti # žumanceta i polako mešajući nalijte vruću supu.so .2 $umanceta .1%2 l vode .strugana kora od 1 limuna . 1!-ska &or a od k!s#log kupusa sa ko as!ca-a 1 kašika ulja .200 g kisele pavlake %ropržite na ulju sitno seckan crni luk. U vrijuću !orbu spustite kobasice ise!ene na kolutove da se kuvaju < minuta.2 kašike majorana ."pustite kupus i dinstajte 1 sat. vodu. šećer. U !iniji u kojoj ćete služiti !orbu.1!-ska supa od crnog $!na 1 1%2 l crnog vina . dodajte vruću !orbu. (osolite po potrebi.%redhodno ulupana 51 . maslac.+alijte kupus supom.malo ulja .biber . nalijte mleko.2 para suvih kobasica . Kuvajte oko 1 minuta.2 jajeta .biber Krompir oljuštite.50 g maslaca . skuvajte i ocedite. biber.1l bistre gove e supe . 1ato vreme prepržite kockice hleba na ulju i pobiberite.1%2 l mleka .1 glavica crnog luka .2 kriške hleba "tavite vino da provri i stavite majoran.&or a od kro-p!ra s %a%!-a 1%2 kg krompira . so.po $elji še&era .300 g kiselog kupusa ribanca -1 kaši'ica aleve paprike . dodajte lovorov list. iseckajte na kocke.po $elji cimeta .

jaja polako sipajte u tankom mla&u.sem da umesto krompira koristite krompir pire od predhodno' dana. 5# . kao i ukus !orbe kada je 'otova. -vu !orbu možete na isti na!in &'otoviti.stalno mešajući vruću !orbu. %ostupak &a spravljanje je isti.

dodajte &a!in od sušeno' povrća.kašu ra&redite s mlekom."pustite krompir.100 g maslaca . U jedan litar dodajte i& kese Krem !orbu od 'ljiva i skuvajte prema uputstvu.biber .kockice hleba prepr$ene na maslacu %ropržite celer na maslacu i nalijte vodom."tavite na vatru da provri.100 g kisele pavlake .2 l vode . %olako mešajući dodajte ukvanu 5orbu od pe!uraka. %ropasirajte 'a.&or a od p#&uraka 300 g pe'uraka šampinjona .slatku pavlaku ka jajetom.3 $umanca .1 dcl mleka .kašika za'ina od sušenog povr&a .(instajte ih na malo ulja.Kr#.200 g kisele pavlake . posolite i kuvajte na tihoj vatrijedan sat dok povrće ne omekša. Kr#. %red kraj kuvalja dodajte i&dinstane šampinjone. U posudi u kojoj ćete služiti umešajte kiselu pavlaku.veza peršuna .1 kašika ulja . sitno seckan peršun i biber po ukusu.&or a od c#l#ra 3 osrednja sitno se'ena celera .so .1 kesa 'orbe od gljiva . 55 .3 oljuštena krompira ise'ena na kocke . umešajte žumanca sa ra&mućena sa kiselom pavlakom i ostavite !orbu na vatri samo toliko da se dobro &a'reje.2dcl slatke pavlake .1 jaje .1 l vode -perite i krupno isecite šampinjone.=otovu !orbu sipajte u !!iniju preko proprženih kockica hleba.

2 dcl slatke pavlake . (odajte i&miksiran spanać sa mlekom.so .3 kašike nastruganog starog ka'kavalja . stavite 'a u !iniju u kojoj ćete !orbu služiti i držite na toplom mestu."a!uvajte šolju vode u kojoj se kar9iol kuvao. Kada provri kuvajte 3 minuta mešajući.&or a od kar/!ola 1 glavica kar+iola .4 kašike brašna 2 1%2 l bistre supe . biber.prstohvat muskata .-cedite 'a.6 kašika maslaca . U loncu napravite bledu &apršku od maslaca i brašna. 7a&mutite žumanca sa kašikom hladne vode. Kr#.2 $umanseta .Kr#.&or a od spana. dodajte šolju tople !orbe.(odajte bober i nastru'an sir.a 500 g spana&a .1 kašika hladne vode biber . operite 'a.kriške ra$anog hleba premazane maslacem i posoljene -!istite kar9iol od korena i listova. stavite u lonac.7astavite kar9iol na cvetiće. U vrijuće mleko 'a stavite i kuvajte 1$ minuta. . dok kar9iol ne omekša.=otovu !orbu sipajte u !iniju preko kar9iola."ipajte postepeno u lonac i mešajte dok ne provri. +alijte bistrom supom i šoljom vode od kar9iola. >umanca umutite sa predhodno u'rejanom slatkom pavlakom. muskat.Kuvajte istiha 3$ minuta.3 $umanca .Ispasirajte u mikseru. 5. +alijtevrućom posoljenom vodom31 kašika soli na1 l vode4."lužute sa ražanim hlebom i maslacem.(odajte so.so -beli biber .100 g krutona !sitne kocke propr$enog hleba -perite i procedite spanać.1 l mleka. "lužiti toplo sa kockama krutona.

biber u zrnu .2 paštrnaka . pileće meso o!istite od kostiju i vratite u oce*enu supu.3 sve$e babure . +alijte vrućom vodom. kao i povrće.veza peršuna . +a kodutove isecite babure.2 krompira . so.-ljuštite krompir i isecite na kocke.2 l vode . paštrnak i ucelo 'lavicu luka.Kuvajte oko jedan ipo sat. Kada je meso skuvano ocedite supu. U !iniju u kojoj ćete služiti !orbu umutite kiselu pavlaku sa jajetom i nalijte toplom !orbom stalno mešajući.malo ulja .biber lovorov list .7a&mutite kiselu pavlaku. peršun. %osebno skuvajte na kolutove ise!ene debrecinere pa dodajte u !orbu.O rok &or a 1%2 kg suvih rebara . sve to propržite kratko na ulju pa dodajte suva rebra3kuvana4.20 listova blitve .1 1%5 l vode %redhodno skuvajte suva rebra.+a 1$ minuta do kraja kuvanja dodajte list od blitve.3 šargarepe .4 paradajza . 5/ . šar''arepu paštrnak. i polako mešajući dodajte toplu !orbu. P!l#.oljušten paradaj&. &a!in od sušeno' povrća.200 g kisele pavlake .1 par debrecinera .kašika za'ina od sušenog povr&a %ropržite na malo ulja ise!eno na komade pileće meso. lovorov list.1 glavica crnog luka . celer.dodajte biber.3 lista celera .+alijte toplom vodom.1 jaje .200 g kisele pavlake .3 šargarepe . na kolutove šar'arepu.2 paštrnaka .I&bacite 'lavicu luka.so .a &or a 1 pile .so . %osle ? minuta kuvanja stavite koren od blitve da se kuva.

A$gan!s(anska supa
500 g mlevonog june&eg mesa - 1 glavica crnog luka - 1 babura - 4 oljuštena paradajza - so - biber - 1%4 l vode - 150 g rezanaca - šolja skuvanog pasulja - šolja graška - 3 šargarepe - jogurt - maslac %ropržite meso i sitno se!en crni luk na maslacu.(odajte se!enu baburu, paradaj&,biber so i vodu.(obro promešajte i dinstajte u pećnici jedan sat na umerenoj vatri."kuvajte posebno re&ance, po mo'ućstvu u supi od mesa,dodajte pasulj,sitno se!enu šar'arepu i 'rašak."ve &ajedno kuvajte dok 'rašak ne omekša. Kad je supa 'otova dodajte jo'urt prema ukusu.

Gula) &or a
400 g gove eg mesa bez kostiju - 1 l bistre gove e supe 30 g suve slanine - pola tube paradajz pirea - 250 g krompira - *0 g brašna - 100 g luka - 1 jaje - 2 kašike ulja 1%2 dcl belog vina - peršun - aleva paprika - so - kašika za'ina od sušenog povr&a kim - majoran po ukusu - 200 g kisele pavlake )eso operite i iseckajte na sitne kocke. (odajte &a!in od sušeno' povrća. +a ulju propržite sitno seckan luk, dodajte se!eno meso i isitnjenu slaninu,posolite i dinstajte pola sata.)esu &atim dodajete alevu papriku,paradaj&6pire,vino i &alijte supom. 5orbu la'ano kuvati dok sve namirnice ne budu mekane. +a kraju dodajte peršun,biber, so, majoran.5orbu pustite da još jednom provri i sipajte u !iniju 'de je umućena kisela pavlaka.

57

Du o&a%ska &or a
500 gsuvih svinjskih rebara - 2 l vode - 3 zelene babure - 4 paradajza - 3 šargarepe - 2 krompira - 2 paštrnaka - 1#5 dcl ulja - 1 veza peršuna - 1 lovorov list - 1%2 kaši'ice origana 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake so -10 zrna bibera %rokuvajte rebra #$ minuta i bacite vodu. Isecite na kolutove babure, oljušten paradaj&,šar'arepu i paštrnak.Krompir oljuštite i iseckajte na kocke."ve prodinstajte na ulju.(odajte prokuvana rebra,peršun,biber,lovorov list ori'ano. +alijte u'rejanom vodom.Kuvajte ? minuta.(odajte isitnjen koren od blitve.Kuvajte još# minuta.1atim stavite list od blitve i kuvajte još1 minuta.%osebno skuvajte ise!ene kolutove debrecinera. (odajte u skuvanu !orbu. +alijte skuvanu !orbu na predhodno umućenu pavlaku.

Čor a od -o'ga
500 g mozga - 2 kašike ulja - 40 g maslaca - glavica crnog luka - peršun - malo brašna - so -100 g kisele pavlake - biber - 1 l bistre supe - sok od 1 limuna - kašika za'ina od sušenog povr&a )o&ak o!istite od spoljne opne, i&režite na kocke i stavite na ulje u kome ste predhodno propržili seckan luk. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1atim napravite bledu &aprškuk od maslaca i brašna,dolijte supom, kuvajte 3$ minuta.%osle kuvanja dodajte mo&ak i seckan peršun.%rokuvajte 1$ minuta..ome dodajte kiselu pavlaku,sok od limuna,maslac, biber i so. U& toplu !orbu služiti krutone 3prepe!en hleb4.

52

"agn%#&a &or a
600 g jagnje'eg mesa - 3 kisele paprike - 1 kiseo paradajz 3 šargarepe - 1 paštrnak - 3 krompira - biber - so - kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 1%2 l vode - 200 g kisele pavlake ili kiselo mleko - sok od 1 limuna ili vinsko sir&e malo ulja Iseckanu papriku,paradaj&,šar'arepu i paštrnak stavite na ulje i malo propržite.(odajte meso, &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplom vodom.Kada !orba provri, dodajte krompir seckan na kocke,biber i so po ukusu.Kuvajte na tihoj vatri dok meso ne omekša. U !iniju &a služenje umutite kiselu pavlaku3kiselo mleko4 i nalijte vrućom !orbom."vako po ukusu može dodati i limunov sok 3vinsko sirće4.

Kro- supa od dagn%!
500 g o'iš&enih dagnji - 1 veza miro ije - 4 dcl belog vina *00 g kisele pavlake - 4 dcl slatke pavlake - 6 šargarepe - 2 praziluka - so - kajenski biber - peraja od mladog luka U šerpi istopite maslac,dodajte seckanu miro*iju, &atim da'nje i prelijte belim vinom.@erpu poklopite i ostavite da kuva 1$ minuta. (odajte kiselu pavlaku i mešajući pustite da još jednom prokuva. -!išćenu i iseckanu šar'arepu i pra&iluk kuvajte dok omekšaju pa propasirajte. U supu od da'nji dodajte pire od povrća,ulupanu slatku pavlaku 3šla'4,so i po ukusu kajenski biber. .oplu krem supu sipajte u toplu posudu i pospite seckanim perajima od mlado' luka.

58

Kr#- &or a od s-u2a
1 kg smu a - 1 lovorov list - 2 kaši'ice bibera u zrnu - 2 glavice crnog luka - 100g praziluka - 1 limun - 2 dcl belog vina - 100g šargarepe - 100 g paštrnaka - 100 gcelera - 2 babure 100 g maslaca - 0#5 dcl ulja - 4 kašike brašna - 1 veza peršuna - 1 veza celerovog lista - 300 g kisele pavlake so - biber -!istite smu*a, operite 'a, stavite u lonac, dodajte &rna bibera, lovorov list,seckani luk i pra&iluk.-solite,dodajte sok od limuna, vino i # l vode. Kuvajte #$ minuta.I&vadite ribu ohladite,o!istite od kostiju i isitnite.-!iš!enu šar'arepu, paštrnak celer i papriku isecite na tanke re&ance i skuvajte u slanoj vodi.-cedite.U loncu na maslacu i ulju propržite brašno, dodajte proce*enu !orbu od ribe, povrće i riblje meso.%osolite, pobiberite i kuvajte još nekoliko minuta.1akiselite limunom i pospite seckan peršun i celer. Umutite kiselu pavlaku.

Supa od ra%sk!3 p#&uraka u (#s(u
,a jednu osobu - 50 g sve$ih pe'uraka !vragnja ili šampinjona " - 20 g guš'ije d$igerice - 60 g lisnatog testa 1%4 bistre $ivinske supe - 2 supene kašike kaše sastava-šargarepa# luk# celer # šampinjoni u istim koli'inama - maslac - so - biber U malu !iniju &a supu od vatrostalno' stakla 3 &a jednu osobu4 stavite kašu koju ste predhodno napravili na slede!i na!in 2 @ar'arepu, luk,celer, šampinjone sitno seckane i&dinstajte na maslacu. -d ove mase napravite kašu. 1atim dodajte šampinjone se!ene na kolutove,komadiće 'uš!ije dži'erice, koje ste tako*e prethodno na maslacu malo propržili.(odajte bistru živinsku supu. %okrijte !inijicu ra&vu!enim lisnatim testom, predhodno nama&anim žumancetom. +a ovaj na!in !inijica je hermeti!ki &atvorena kao nekim poklopcem. 5inijicu stavite u pećnicu na ##$ c %e!enje traje kratko, dok testo naraste i dobije &latnožutu

59

boju. "upa se jede pošto kašikom probušite poklopac od testa, koje u obliku mrvica upadne u supu.

.$

+4ADNA PRED"E4A

.1

Pa)(#(a od p!l#,# d.!g#r!c#
500 g pile&e s$igerice - 100 g suve slanine - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - 15 zelenih maslina - 3 jajeta - 3 kisela krastavca - 2 dcl belog vina - 1 kašika kapra - 2 kašike sem+a - 100 g kisele pavlake - 150 g maslaca - so - biber - malo soka od limuna %rodinstajte dži'ericu u vinu sa predhodno proprženom slaninom.(odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. (instajte 1 minuta. -hladite, sameljite na mašini &a meso dži'ericu sa slaninom,tvrdo kuvana jaja,krastavce,maslinke i kapar.)asu još jednom sameljite u mikseru.(odajte sem9, kiselu pavlaku,sok od limuna,istopljeni maslac,so i biber.(obro i&mešajte. -stavite paštetu u hladnjaku #? sata."lužite hladnu u& tost.

Pa)(#(a od gu)&!%# d.!g#r!c#
600 g guš'ije d$igerice - 150 g slanine - 150 g svinjskog mesa - 150 g tele&e d$igerice - 50 g šampinjona - 2 dcl belog vina - so - biber - peršun - miro ija - maj'ina dušica - lovorov list =uš!iju dži'ericu marinirajte 3preko noći4 konjakom,vinom i seckanim &a!inima. (ži'ericu, slaninu, meso i pe!urke iseckajte na kocke."laninu propržite.I&vadite. +a istoj masnoći propržite sve ostale sastojke.-hladite i i&mešajte sa &a!inima i& marinata. %osolite i pobiberite. "ve &ajedno sameljite dva puta kro& mašinu &a meso.(odajte konjak i vino i& marinata.(obro &amesite.,laditi u hladnjaku#? sata.

.#

so .0#5 dcl d$ina .(odajte paradaj& pirea.biber -cedite sardine i i&'nje!ite. Pa)(#(a od (un%#$!n# 1 kutija tunjevine u ulju .sok od 1%2 limuna .3 tvrdo kuvana jajeta ."ve dobro promešajte i ostavite u hladnjaku. sen9om.-stavite da prenoći u hladnjaku. krastavce.2 kašike majoneza .Pa)(#(a od sard!n# 1 kutija sardina u ulju .kiselom pavlakom.sokom od limuna. masline.100 g kisele pavlake .majone&a.1 kutija ringlica u ulju .1 kašika sem+a .so .biber Kokošku3pile4 obarite. "lužite hladno.2 jajeta .o!istiti od kostiju. jaja i kapar.%osolite i pobiberite.1 kašika seckanog peršuna .1 kašika kapra .150 g maslaca .sok od 1 limuna . maslacem.3 kisela krastavca . "lužite hladno.2 kašike pirea od paradajza . Pa)(#(a od koko)k# 5p!l#(a6 1 koka ili pile . džina i nelupane slatke pavlake.50 g maslaca .1 dcl slatke pavlake .%onovo celu masu sameljite 3pirirajte4 u mikseru.100 g punomasnog sira . sirom.200 g kisele pavlake .1 tuba !*5 g" majoneza .unjevinu i rin'lice ocedite i& uluja i pasirajte.100 g suve slanine .2 kašike sen+a .5 .(obro umutite ru!nim mikserom piriranu masu sa . odstraniti kožicu i masne delove i !isto meso ohladite i sameljite u mašini &a meso. peršunom.15 zelenih maslina . U& to sameljite slaninu.Umutite sa i&'nje!enim tvrdo kuvanim jajema.

.. "lužite hladnu u& tost. -stavite u hladnjaku #? sata.od limuna.majone&om.solju i biberom.kiselom pavlakom. omekšalim maslacem. sen9om.sokom. .

1 kašika ke'apa .100 g ov'ijeg punomasnog sira . ke!ap.biber -cedite sardinu od ulja i i&'nje!ite.solju."laninu isecite na listove."ve pomešajte dobro.2 kašike sen+a . S#l%a&ka pa)(#(a (00 g svinjskog mesa .sem9.500 g svinjske d$igerice .dži'ericu.100 g kisele pavlake .Kro& mašinu &a meso sameljite luk. I&vadite je i& pećnice. pe!urke. "lužite hladno. -do&'o obložite listovima slanine i lovorovim listom.1%4 kaši'ice morlkog oraš'i&a .kiselu pavlaku. -stavite u hladnjaku.&a!inom od sušeno' povrća i biberom. "a te'om je ostavite u hladnjaku najmanje 3B sati.1 kašika kiselog luka .2 lista lovora .2 dcl konjaka 1%2 kaši'ice cimeta . . "lužite je hladnu u& kisele krastavce i toplu po'a!u. konjakom."amlevenu masu dobro i&mešajte sa cimetom."taviti masu u duboku &emljanu posudu.kašika za'ina od sušenog povr&a .2 veze peršuna .oraš!ićem. %ecite u pećnici na #$$ : A$ minuta./ . krastavac. kapar."#r-#nska pa)(#(a 1 kutija sardina u ulju . so i biber.200 g crnog luka .so .bober po ukusu . crni luk i peršun.so po ukusu Kro& mašinu &a meso dva puta sameljite meso.2 kašike majoneza .(odajte i&'nje!eni sir &atim majone&.2 kašike kiselih pe'uraka 3 kisela krastavca .1 kapika kapra .500 g suve slanine . stavite na paštetu daš!icu manju od posude i odo&'o te' od # k' da se masa sabije.

3 sendvi' vekne (obro umutite maslac sa sardel pastom. šunku.(odajte na kocke ise!ene krastavce.so . dodajte kiselu pavlaku. -dmah služiti.3 jajeta .ome dodajte i polako i&mešajte kavijar.. (obro 'a nabijte.7 . sir.alevu papriku. "tavite u !iniju &a služenje i u hladnjak.50 g kavijara .200 g kisele pavlake . Mo'a!k $#kna 420 g maslaca .sitno seckan crni luk. "ve dobro i&mešajte. .1 kaši'ica aleve paprike . biber i so.2 kašike sen+a 5 kašika kisele pavlake .so i biber.2 glavice crnog luka .Vekne uvijte u salvet i ostavite u hladnjaku #? sata.4 kisela krastavca .100 g zimske salame .(obro umutite.kisele krastavce.so po ukusu biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso !varke. sok od limuna. Pa)(#(a od &$araka 250 g 'varaka .(odajte sen9.%red služenje secite na tanke režnjeve. salamu. Vekne presecite na pola i i&dubite. "lužite hladno. tvrdo kuvana jaja.200 g tvrdog sira !trapist# ajdamer# ementaler" . kiselu pavlaku.%unite ih pripremljenim nadevom.3 kisela krastavca 300 g šunke . "lužite hladno.biber "ir dobro i&'nje!ite.Pa)(#(a od s!ra 300 g punomasnog kravljeg sira .sok od pola limuna .2 kašike sardel paste .

3 kisela krastavca . jo'urt.1 kutija ringlica u ulju . sok od limuna.2 dcl jogurta .sok od pola limuna . so i biber.2 kašike majoneza . .Pun%#n# k!/l# * ki+li . Ki9le i&dubite i punite nadevom.4 kašike kisele pavlake . -dmah služite. %omešajte.2 ..150 g sira trapista . majone&.3 jajeta .-stavite u hladnjaku 3 sata.1 kašika sen+a .dodajte sitno se!en crni luk.1 kutija sardina u ulju .(obro ih i&'nje!iti. "lužite hladno kao predjelo.so po ukusu . i&'nje!ite je.2 kašike seckanog peršuna . kisele krastavce. -vom masom nadevajte paradaj&e.250 g maslaca .sir i tvrdo kuvana jaja.biber po ukusu 5vršće paradaj&e i&dubite i spremite &a punjenje."ve dobro i&mešajte.so po ukusu . -cedite tunjevinu. "ve dobro i&mešajte. kiselu pavlaku.2 kašike seckanog peršuna .ss Uvijte ih u salvetu i ostavite #? !asa u hladnjaku.1 glavica crnog luka .Umutiti maslac. %red služenje secite ki9le na kolutove.250g šunke . Pun%#n! parada%' sa (un%#$!no6 komada paradajza . so i biber. peršun.2 kašike majoneza .biber po ukusu Iscedite sardine i rin'lice. majone&.1 kašika kapra . dodajte sen9.1 kutija tunjevine u ulju .ome dodajte na kocke se!ene šunke.

so.1 kašika kapra .solju i biberom. parada%' 1 kutija tunjevine u ulju . dodajte i&'nje!ene rin'lice.8 . . -staviti u hladnom do služenja.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e. -krenite ih na i&dubljenu stranu da se ocede.seckanim peršunom. peršun.1 kašika peršuna . sok od limuna. "lužiti hladne. Pun%#n# k!s#l# papr!k# sa s!ro10 'vrstih paprika!duguljastih" .kapar.3 kašike seckanog peršuna .Pun%#n! s$#.so i biber po ukusu Isecite sir i dobro 'a umutite sa kiselom pavlakom. -vom masom punite predhodno o!išćene kisele paprike.3 ringlice ulja .* 'vrstih paradajza . kiselu pavlaku.ome dodajte sitno seckane bademe propržene sa solju.2 kaši'ice seckanih maslinki . masline i dve kaši!ice soka od i&dubljeno' parada&a "ve dobro i&mešati i punite paradaj&e ovim nadevom. majone&.sok od pola limuna .350 g punomasnog ov'ijeg sira 200 g kisele pavlake .100 g slanog badema .3 kašike kesele pavlake . I&'nje!ite tunjevinu u ulju 3nemojte cediti4. .2 kašike majoneza .1 kašika sen+a . -stavite u hladnjaku do posluženja.)alo ih posolite i pobiberite.sen9. biber.

%obiberite i posolite. -barite jaja. %relijte supom. %ore*ajte u vatrostalnu !iniju.2 glavice crnog luka .100g pirin'a .I&vucite žumanca.* jaja . so i biber. .1 veza peršuna . "lužiti hladno a može i toplo. i&'nje!ite.ano1kg plavih patlid$ana .so i biber po ukusu %irina! propržite na ulju./istove blitve poparite i odstranite korenje. majone&.(odajte sitno seckan peršun.1#5 dcl ulja .1 kašika sen+a . seckan peršun.svako presecete u&duž na pola.pola litre bistre supe . Posna sar-a 30 listova blitve . sen9."ve dobro umutite i punite jaja ovim nadevom.-stavite da se ohladi.1 veza peršuna .mekan deo i& plavih patlidžana.1 šolja majoneza . Kada se kora dobro &ape!e.da se odvaja. %unite pirin!om i oblikujte manje sarme.pa(l!d. %oklopite.so i biber po ukusu Ispecite na plotni plave patlidžane sa korom.9 . -stavite u hladnjaku do služenja.Pun%#na %a%a pla$!. dodajte sitno seckan crni luk. %ecite u pećnici 1 sat na#$$ stepeni.otvorite ih i i&vucite unutrašnji mekan deo.

2 jajeta . dodajte #$$ ' pavlake.(odajte 1 jaje.1 dcl ulja ."ve dobro i&mešajte.400 g kisele pavlake .-hladite."vaku podovinu paprike umešajte u brašno jaja i pržite na ulju. biber i sen9."vako uvijeno jaje uvaljajte u brašno i pržite na vrelom ulju dok meso ne porumeni. so. I&'nje!ite sir.1 ki+la .2 kašike brašna .3 kisela krastavca .1 dcl mleka .ulja Nadev: 0#5 kg belog sira . prepolovite i o!istite od semena.so biber %aprike isecite u&duž.( jaja . -cedite je i sameljite sa pe!enim svinjskim mesom na mašini &a meso.-d svako' dela rastanjite po'a!u debljine 1 cm i njome umotajte tvrdo kuvano jaje. %remažite slojem pavlake. "lužite toplo ili hladno.isitnjenu šunku.200 g šunke . od belanaca ulupajte sne'.+ladna (or(a od papr!ka 1kg paprika .(obro i&mešajte i podelite na B jednakih delova.5 jaja . tvrdo kuvana jaja i majone&. krastavce. -hladite i secite na tanke piroške.1 kaši'ica sen+a . -stavite tortu u hladnjaku nekoliko sati. /$ .red nadeva.-dvojte # žumanca.brašna . %remažite tortu nadevom. 7arsko pr#d%#lo 300 g pe'enog svinjskog mesa . 7e*ajte red paprika. %olako &amešajte žumanca i sne'.150 g majoneza .so i biber po ukusu %otopite ki9lu u mleko.

so i biber po ukusu @unku sameljite na mašini &a meso.i&ru!ite 'a i isecite napola po dužini.Istopite <$' maslaca i &alijte rolat.250g šunke .2#5 dcl bešamel sosa .3 jajeta .%red služenje i&ru!ite pudin' u !iniju i skinite 9oliju. Isecite na komade.%olako umutite i masu staviteu pleh podma&an maslacom.%omešajte sa bešamelom.jaja so i biber. %ospite perme&anom i služite toplo. "lužite hladno.+amažite polovinu testa."ve dobro i&mešajte. dodajte kiselu pavlaku. %oklopite dru'om polovinom. "tavite u hladnjak #? !asa.Rola( sa )unko200 g maslaca .50g kisele pavlake .50 g permezana .so i biber po ukusu 1a'rejte 1#$ ' maslaca. Pud!ng od )unk# 500g šunke .100 g kisele pavlake . (odajte kiselu pavlaku.-hladite.2 kašike pirea od paradajza . so i dosta bibera.)asu sipajte u kalup obložen aluminijumskom 9olijom."ameljite šunku.6 jaja . /1 .1%2 l mleka .120 g brašna .(odajte jedno po jedno B žumanacai ulupani sne' od B belanaca.ali tako da oblik rolata ostane ucelo.Kad je testo &a rolat pe!eno.dodajte brašno i mleko stalno mešajući.pire od paradaj&a. Kuvajte dok masa ne postane 'usta.

3 jajeta ."ve dobre i&mešajte i ostavite rolnice u hladnjaku da prenoće.2 kašike seckanog peršuna .(odajte i&'nje!en sir."talno muteći dodajte pripremljenu masu od tunjevine. -hladite. majone&.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .3 kisela krastavca .%osolite i pobiberite. "lužite hladno.1 kutija tunjevine u ulju . so i biber. "utradan rolnice nadevajte ovom masom i ostavite na hladnom #?sata.(odajte kiselu pavlaku.100 g kisele pavlake . Iseckajte na sitne kockice.100 g kisele pavlake .%okriti rolnice krpom i ostaviti da stoje #? sata na hladnom. "lužiti hladno.1 kašika ulja . Roln!c# od (#s(a pun%#n# p!l#.2 kašike majoneza .Roln!c# od (#s(a pun%#n# (un%#$!no300 g rolnica od lisnatog testa .(50 g pile&e d$igerice . "utradan nadevati rolnice.200 g kravljeg sira .so i biber po ukusu I&dinstajte dži'ericu na ulju sa &a!inom od seckano' povrća i seckanim peršunom.so i biber po ukusu -cedite tunjevinu i i&'nje!ite. Isitnite tvrdo kuvana jaja i kisele krastavce.100 g maslaca . kiselu pavlaku.od.!g#r!co300 grolnica od lisnatog testa . +adev ostavite u hladnjaku da se ste'ne. /# . Umutite maslac.

sok od pola limuna . "kuvajte jaja."kuvajte šar'arepu.1 glavica crnog luka .krompir i dodajte umućen majone& sa kiselom pavlakom.so po ukusu /5 .Ruska sala(a .1%2 korena hrena 3 jajeta ."ve &alijte vodom koja je želatirana. šar'arepu.so i biber po ukusu -barite krompir i šar'arepu. meso. -barite jaja. papke.2 krompira .6 šargarepa . T!k$!c# kao pr#d%#lo 6 manjih tikvica .)eso odvojte od kostiju.i biber u &rnu.100 g praške šunke . "lužite hladne u& ulje sirće i limun.( listova nane .krastavce.200 g kisele pavlake .1 kašika sir&eta .Isecite na kolutove šar'arepu.2 svinjska papka svinjski rep .%ospite stru'ano' rena i bibera u &rnu.1 list lovora .ajonez od 3 jajeta i 3 dcl ulja . rep.biber u zrnu 1ajedno skuvajte ribić. šar'arepu.jaja. P!k(!%# 1%2 kg june&eg ribi&a .1%2 kaši'ice origana .Istružite hren. uvo.2 dcl ulja .sen+ .jaja. Isecite na sitne kocke šunku.-stavite da se piktije ste'nu.lovor. -stavite u hladnjaku do posluženja.)eso isitnite. krastavce.4 kisela krastavca .Kuvano je kad voda postane lepljiva.so i biber po ukusu .3 šargarepe .krastavce."ve polako i&mešajte i po ukusu dodajte limuna.1 svinjsko uvo . U !inije u koje ćete ra&livati piktije prvo pore*ajte jaja.2 jajeta . sen9a soli i bibera.3 kisela krastavca .+emojte staviti mno'o vode.

/. -cedite. %ore*ajte ih u !iniju i& koje ćete služiti. .-perite tikvice i isecite na tanke kriške. "lužite hladno kao predjelo.%ospite ori'ana i listove nane. "tavite pokrivene tikvice u hladnjak do služenja. Ispržite ih u ulju.

so. dodajte žumanca. "lužite hladno."lužiti hladno.seckan peršun.100 g kisele pavlake 0#5dcl ulja .500 g pile&e d$igerice ."ve dobro i&mešajte.3 kisela krastavca .so i biber po ukusu -!išćene tikvice isecite na!etvoro po dužini.Iseckate dži'ericu i dodajte seckana tvrdo kuvana jaja. -vaj nadev uvaljajte u prašku šunku oblikujući male sarme.so i biber.-barite ih u slanoj vodi.sok od 1 limuna .Umutite sen9 i prelijte preko tikvica.1 kašika sen+a 1%2 l mleka .3 $umanca .1 kesica aspika u prahu .-hladite.3 jajeta .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .)ešajući. Sar-a od )unk# u asp!ku 400 gpraške šunke . U'rejte ulje.2 dcl vina .3 kašike brašna . kiselu pavlaku.nalijte mlekom i stalno mešajte dok ne proklju!a. // .(odajte &a!in od sušeno' povrća. biber i sok od limuna. %ore*ajte ih u vatrostalnu plitku posudu i &alijte skuvanim aspikom.seckane krastavce.so i biber po ukusu/ I&dinstajte na ulju i u vinu pileću dži'ericu.dodajte brašno.-hladite.4 kašika ulja .T#(ka S-!l%!n# (!k$!c# 6 tikvica .so i biber. -hladite. -hladiti.

6 jaja . Mar!n!ran! -o'ak 500g tele&eg mozga .Vadite 'a rešetkastom kašikom i stavljajte 'a odmah na mekan papir da upije masnoću.200g kisele pavlake .lovorov list. /7 . U !iniju i& koje ćete služiti stavite jaja &atim pospite miro*iju i peršun.biber uzrnu . "lužite hladno kao predjelo."kinite penu i ostavite mo&ak celu noć u marinatu.Iseckajte peršun i miro*iju.so i biber po ukusu -!istite i iseckajte na kolutove luk. limun ise!en na kriške.%osolite i pobiberite.so i biber po ukusu .iseckan luk. Kad proklju!a.1%2 l vode .1 limun . "utradan ocedite mo&ak. "lužite hladno.-do&'o rasporedite crni luk.3luk treba da je pržen4 -barite jaja i isecite na sitne kocke.sok od 1 limuna kašika za'ina od sušenog povr&a U vodu stavite da se kuva sirće.Gru'!%sk! luk sa %a%!-a 1kg krupnog crnog luka .spustite mo&ak da se kuva 1 minuta. &a!in od sušeno' povrća i so.biber u &rnu.%ržite 'a 3 minuta na vrelom ulju kao pom9rit.prelijte 'a kiselom pavlakom predhodno i&mešanom sa sokom od limuna pobiberenom.3 dcl ulja 2 veze miro ije 1 veza peršuna .1 list lovora .+ajbolje je da služite u& kavijar.1 glavica crnog luka .2 dcl vinskog sir&eta .

ostali sastojci sem škampa isti kao koktel od škampa !recept br/451" 8ilete malo i&lupajte.so i biber po ukusu %ile skuvajte.-cedite i ohladite. %e!urke obarite u vodi. "lužite hladno. )aslac dobro umutite sa sardel pastom.3 sardele iz ulja .6 ringlica .1 kašika sardel paste . isecite na re&ance."ve polako i&mešajte.-hladite. -stali postupak isti kao kod Koktela od škampa.(odajte trećinu majone&a i seckan peršun. sardele.so i biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso tunjevinu.%remažite je ostatkom majone&a i ukrasite koturima tvrdo kuvanih jaja.-blikujte vek nu.(odajte mlevenu masu i dobro i&mešajte. "utradan pred služenje isecite kriške. Kok(#l od #log p!l#.2 jajeta .#g -#sa 400g belog pile&eg mesa!+ileti".rin'lice i kapar.300g pe'uraka .%obiberite i posolite.1 kašika kapra .V#kna od (un%#$!n# 300g tunjevine u ulju . /2 ."itno iseckajte piletinu.125 g maslaca . P!l#(!na sa p#&urka-a 1 manje pile . -blikujte kupu. namažite sen9om.majonez od 3 jajeta . pe!urke."tavite u kalup podma&an uljem i ostavite #? sata u hladnjaku. "lužite hladno.1 veza peršuna . pobiberite i i&dinstajte na vrućem ulju u& malo vode. "lužiti hladno.uvaljajte u brašno.

rasecite ih preko polovine. "kuvajte i operite pirina!.so i biber po ukusu -barite skampe.sok od 1 limuna .-stale ras6 tvorite.sok od limuna.i&vadite meso i isitnite 'a.200g pirin'a . i&mešajte sa sardel pastom.i&vadite žumanca i napravite od njih nadev.(obro i&mešajte. +apunite belanca i rasporedite ih sa celim skampima preko pirin!ane salate.posolite i pobiberite.+ekoliko najvećih odvojte &a ukras. /8 .Sala(a od p!r!n&a ! ska-pa 1kg skampa .oce*enom i i&'nje!enom tunjevinom."tavite 'a u !iniju i& koje ćete služiti.2 kašike ulja . -barite jaja i oljuštite ih. (odajte meso od skampa.1 kašika kapra . "lužiti kao predjelo.150g tunjevine u ulju .I&'nje!ite žumance. sokom od limuna i biberom.1 kaši'ica sen+a .ulje. "ve dobro i&mešajte. kaprom.

TOP4A PRED"E4A /9 .

perme&an i seckani peršun. biber.biber .1a!inite.biber -dsecite 'ornji sloj paradaj&a i i&vadite i& nje'aDmesoD.osiljak isecite na štapiće."a%a p#&#na u parada%'u * 'vrstih paradajza iste veli'ine .1 kašika brašna .(odajte 7$ ."laninu isecite na re&ance.150g maslaca . +a maslacu kratko propržite brašno.50g slanine .so .%olovinu stavite u sos.so.50g permezana .umutite i &alijte punjena jaja pore*ana u vatrostalnoj posudi.kaši'ica maslaca .U svaki stavite malo maslaca i &apecite u pećnici. )ožete služiti toplo i hladno.100g kisele pavlake .0#5 l paradajz soka .listovi bosiljka .150g gorgonzole .%ecite 1$ minuta. Caja isecite u&duž na polovine.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e.+apunite belanca sa ovom masom.2 jajeta . propržite da bude reš. "lužite toplo.* jaja . -statak bosiljka pospite po pe!enim jajima.1 veza peršuna . +a istoj masnoći ispecite predhodno umućena jaja sa solju i biberom.2 kašike maslaca .kašika tvrdog sira . U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 min na #$$ : .so .%osolite i ostavite da se ocede.dodajte paradaj& u kratko kuvajte. "a%a pun%#na gorgon'olo* jaja .vrdo kuvana jaja ohladite i oljuštite..I&vadite. U paradaj& sos dodajte pavlaku. Parada%' pun%#n ka%gano4 ve&a tvrda paradajza .I&vadite žumanca i umutite sa 'or'on&olom.1a!inite.%otom u svaki paradaj& stavite po jedno jaje.

dobro i&mešajte i dodajte slaninu.%unite paradaj&e i poklopite njihovim poklopcem.stru'ani sir. 71 . -dmah služite toplo.

1 veza peršuna . %oklopite dru'im delom omleta. U ti'anju u'rejte ulje.1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice .i&ru!ite jaja ne mešajući. "lužite toplo.%ovremeno pomalo odižite ivice.%obiberite. i&ru!ite 'a na pe!enu stranu u tanjir.100g punomasnog sira .2 kašike ulja .so i biber po ukusu %redhodno i&dinstajte na 1 kaši!ici ulja sitno se!ene pe!urke.1 kaši'ica brašna . %ospite &a!inom od sušeno' povrća. +a polovinu omleta pospite pe!urke.2 kašike mleka . (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.+a polovinu omleta pospite i&'nje!en sir i paradaj&e ise!ene na kolutove. ali ne okrećite.ali ne okrećite.1 kašika ulja .%osolite i pobiberite. 7# . O-l#( sa p#&urka-a 3 jajeta .1 kaši'ica brašna . "lužite toplo.%reklopite dru'im delim omleta.%obirete.Kada je omlet 'otov.sitno seckanim peršunom i pobiberite.2 kašike kisele pavlake .%osolite ipobiberite.2 paradajza .O-l#( sa s!ro. U'rejte ulje u ti'anju i i&ru!ite jaja ne mešajući.300g pe'uraka .Kada je omlet pe!en i&ru!ite 'a u tanjir na pe!enu stranu.kašika za'ina od sušenog povr&a .! parada%'o3 jajeta .2 kašike mleka .so i biber po ukusu (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.

I&ru!ite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.isitnjenim peršunom i biberom.%ropržite.1alijte bešamel sosom i pecite u pećnici na umerenoj toploti oko # minuta.i&ru!ite jaja ne mešajući.tako da rolat ostane ceo. -hladite mešajući.(odajte kiselu pavlaku.%osolite.1 kaši'ica brašna . "lužite toplo."tavite u vatrostalni sud.%osolite po ukusu.2 kašike kisele pavlake so i biber po ukusu (obro umutite mleko i brašno.2 kašike ulja .Kada je 'otov i&ru!ite 'a na tanjir na pe!enu stranu.3 kašike mleka . +adev stavite na pe!eno testo i uvite u rolat.(odajte 3 žumancetai ulupani sne' od 3 belanceta. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.so i biber po ukusu I&dinstajte mo&ak na jednoj kaši!ici ulja sa &a!inom od sušeno' povrća.5 kašika brašna . Rola( sa )unko.4 dcl mleka .%osolite i pobiberite.-hladite. Nad#$0"itno isecite slaninu i šunku. U'rejte ulje u ti'anju. +a polovinu omleta pospite mo&ak.O-l#( sa -o'go3 jajeta .posolite i pobiberite.+e okrećite omlet. 75 .1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .Kuvajte dok se ne &'usne.1 veza peršuna .ali ne odvajajte. "lužite toplo.%reklopite dru'im delom omleta.250 g tele&eg mozga .100g suve slanine .2#5 dcl bešamel sosa 250g šunke .Umutite # jajeta.isecite na kriške.u #)a-#l sos 5 jaja.

so .400g kisele pavlake .300g šunke . Volo$an sa ska-p!-a 500g skampa .5 jaja . .-do&'o pospite isitnjenu slaninu. "lužite toplo.%ecite u pećnici ? minuta na ##$ :.%ecite u pećnici na # $ :.+a maslacu propržite sitno se!ene pe!urke i meso od skampa.2 dcl bešamel sosa 2 kašike kisele pavlake .(odajte so i biber.biber @ampinjone isecite na tanke režnjeve.i&dinstajte na maslacu i dodajte seckan peršun.-hladite.150g pe'uraka .1alijte umućenom kiselom pavlakom i jajima.Umutiti kiselu i slatku pavlaku sa jajima.400g kisele pavlake .2 dcl slatke pavlake .so i biber po ukusu +apravite od lisnato' testa i jajeta volovane na na!in opisan u sledećem receptu. "lužite toplo.(odajte bešamel sos umućen 7.K!) 4or#n 1 paket lisnatog testa . 7astanjite testo.pospite seckanom šunkom i dinstanim šampinjonima.300g tvrdog sira .1alijte Kiš i pobiberite.-do&'o stavite na tanke režnjeve ise!en sir.1 paket lisnatog testa .200g suve slanine .1 jaje .1 veza peršuna . %obiberite.stavite 'a u tepdiju. Rasko)n! k!) 1 paket lisnatog testa .100g maslaca .0#5 dcl konjaka .500g šampinjona .(0g maslaca .so i biber po ukusu 7astanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju.1alijte konjakom i dinstajte 1$ minuta.4 jajeta .

7/ ."ve dobro i&mešajte i nadevajte volovane. "lužite toplo.sa kiselom pavlakom.

)anjom modlom pre!nika 3 cm i& svako' dru'o' kru'a i&vadite i& sredine manji kru'.so i biber po ukusu 7atanjite testo. %ecite &ajedno sa malim kru'ovima koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.dodajte seckani peršun i biber.1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.1 veza peršuna .)anjom modlom3pre!nika3cm4 i& svako' dru'o' kru'a i& sredine i&vadite manji kru'. %ecite na umerenoj toploti.Volo$an sa -o'go1 paket lisnatog testa . 77 . )o&ak i&dinstajte na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.+a kraju umutite kiselu pavlaku.Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm.1 veza peršuna .%ospite &a!in od sušeno' povrća.2 kašike ulja 2 $umanceta 3 kašike kisele pavlake .2 kašike ulja . Volo$an sa po&urka-a 1 paket lisnatog testa . +apunite volovane toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a. "lužite toplo.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.%ecite &ajedno sa malim kru'ovima.500g pe'uraka .a koje pre pe!enja premažete žumancetom.2 $umanceta .100g kisele pavlake .500g tele&eg mozga .Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.a koje pre pe!enja premažete žumancetom.kašika za'ina od sušenog povr&a . %e!urke isitnite i dinstajte na ulju.+apunite volovan toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.%ecite na umerenoj toploti.+a kraju umutite kiselu pavlaku.koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.so i biber po ukusu 7astanjite testo. iseckanim peršunom i biberom.Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm.

72 ."lužite toplo.

78 .1dcl mleka .+a donju polovinu omleta stavite iseckanu šunku pomešanu sa 1$$' kisele pavlake.100g maslaca .prstohvat oraš&i&a .Kada sir po!ne da se topi.Tor(a od spana.1 zemi'ka .6 jaja .1 dcl belog vina .so i biber po ukusu -perite i obarite spanać u slanoj vodi.Kada je 'otova.%osolite i pobiberite.(odajte $' maslaca.još malo dopecite."ipajte u sir.a sa )unko1kg spana&a .%ecite u pećnici 3$ minuta na ## : .(odajte ulupani sne' od B belanaca. %oklopite tortu 'ornjim delom.(odajte orašćić so i biber.hleb iseckan na kocke .1 dcl konjaka . I&ru!ite u podma&an i brašnom posut kalup &a tortu. Ispe!enu tortu presecite na pola. "vaki 'ost nabada na posebne du'a!ke viljuške kocke hleba i uma!e u sir.250g sira gauda . uspite vino stalno mešajući.1 kaši'ica gustina .%ostavite posudu na poseban 'reja! &a 9ondi."ameljite 'a sa &emi!kom natopljenom u mleku i isce*enom. Fond! od s!ra 250g sira emantalera . "lužite toplo.600g šunke . B žumanca i1$$' kisele pavlake.1 kašika brašna .U posebnoj posudi umutite 'ustin sa konjakom."ve dobro i&mešajte. &alijte u'rejanim 3 $'4 maslacem i 1$$' kisele pavlake.300g kisele pavlake .so i biber po ukusu U posudu pribora &a 9ondi stavite i&re&an sir na kocke.

kašika za'ina od sušenog povr&a ."kinite penu i ostalvite u hladnjaku 3 sata.100g kisele pavlake .sok od 1 limuna . posolite.50g permezana . "lužite sa kriškom limuna.Ispecite na umerenoj toploti.biber u zrnu .50g maslaca .isecite 'a na kocke.sokom od limuna.1 limun .4 dcl ulja . "lužite toplo.dodajte pavlaku. biber u &rnu i soli.so i biber po ukusu U pola litre vode dodajte seckan crni luk.sok od 1 limuna .pospite perme&anom i pecite # min na# $ :.so i biber po ukusu @par'le kuvajte u slanoj vodi minuta.-cedite mo&ak. &a!in od sušeno' povrća.100g punomasnog sira . sok od limuna.stavite listove maslaca.2dcl ulja . 8pargl# u )la/roku 2kg špargli .&alijte sa # dcl bešamel sosa.1 jaje .so i biber po ukusu 79 .+eposredno pred služenje svaku špar'lu umo!ite u testo &a pala!inke i pržite na vrelom ulju. Kapice pe!uraka posolite i pobiberite.250g tele&eg mozga .testo za pala'inke .pobiberite i ostavite da odstoje 3$ minuta. Krok#(! od (!k$!ca 4 tikvice .4 dcl bešamel sosa .spustite mo&ak da se kuva 1 min.1 glavica crnog luka .%ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.dodajte # dcl bešamel sosa.1 lovorov list .lovorov list.(obro ih ocedite.1atim ih prelijte uljem.1 glavica crnog luka .Kada provri.P#&urk# pun%#n# -o'go20 vo&ih kapica mozga!šampinjona" . limun ise!en na kriške.i&mešajte i napunite pe!urke.

sitno seckan luk. "lužite tople.jaje.%ržite ih na vrelom ulju.-!istite tikvice i istružite na rende. 2$ .so i biber.(odajte i&'nje!en sir.I&mešajte i pravite krokete.

1 jajetom.malo seckano' peršuna.biber po ukusu Ki9le i&režite na kolutove debljine 1 cm.%ospite ih perme&anom.1dcl mleka .50g permezana .Kolu(o$! sa s!ro6ki+li .posolite i dobro pobiberite.I&me*u nadevajte dinstanim mesom.1 veza peršuna .50g maslaca .125g maslaca . 21 .)odlom vadite po'a!ice.2 zemi'ke . "lužite tople.so i biber po ukusu -!istite šampinjone od drški. Kapice pore*ajte u pleh.50g permezana .7e*ajte pala!inke jednu na dru'u kao tortu.%relijte umućenom kiselom pavlakom sa 1 jajetom i biberom.1 glavica crnog luka .U svaku stavite 'rumen maslaca.(odajte meso i i&dinstajte 'a. "lužite ili hladno ili toplo. "lužite ih tople.pospite perme&anom i pobiberite. %e!ene po'a!ice stavite u !iniju a okolo ukrasite pala!inkama i&re&anim u re&ance. %ecite u rerni # minuta na#$$ :.posolite i pobiberite.200g kisele pavlake .2 jajeta .2 kašike ulja . %ecite u pećnici na umerenoj toploti #$ minuta.1%2 kg mlevenog svinjskog mesa . Č#)k# poga&!c# od pala&!nk! ( pala'inki .so i biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk.%ecite u pećnici na umerenoj toploti. P#&#n# p#&urk# 500g pe'uraka šampinjona . 7e*ajte ih u pleh podma&an maslacom.150g maslaca . %omešajte sa &emi!kama natopljenim mlekom i oce*enim."vaki kolut namažite sa jedne strane maslacem.Upotrebite samo kapice.

prstohvat soli .-cedite 'a i ohladite.dodajte ulupani sne' od 3 belanaca.ocedite.prstohvat bibera 1a svako' 'osta napravite poseban paketiću aluminijumskoj 9oliji. "lužite toplo.posolite.6 kriška struganog tvrdog sira .1 ve&i krompir .2 kašike maslinovog ulja .prstohvat crvene aleve paprike .*0 g maslaca . 1atim stavite se!enu blitvu.Kuvajte krompir 1$ minuta.stru'ani sir.250g pršuta .Pr#d%#lo od p#r!n&a 125g pirin'a . "ipajte u podma&ani vatrostalni sud i pecite u pećnici.Kad voda proklju!a sipajte ulje.posolite i pobiberite.preko nje'a u komadu maslac.&alijte maslinovim uljem.so i biber po ukusu "tavite oljušten i na kocke ise!en krompir da se kuva u slanoj vodi. "vakome ponaosob u 9oliju stavite sir debljine # cm.biber i so. Upakujte i u pećnici pecite # minuta na #$$ :. 2# .cukine ise!ene na deblje kolutove i kuvajte još 1 minuta6 Kada je kuvano. +a svaki tanjir stavite poseban paketić. P#&#n s!r za jednu osobu 60g punomasnog sira .4 komada cukina !tanke zelene tikvice" .pobiberite i pospite aleve paprike.sok od 1 limuna .so i biber po ukusu "kuvajte pirina! u slanoj vodi sa sokom od limuna.30g maslaca . Bar#na l!($a ! cuk!n! sa pr)u(o- 500g blitve . Umutite maslac sa 3 žumanceta. +a kraju i&mešajte sa skuvanim pirin!em.3 jajeta .

25 ."lužite u& tanko se!enu pršutu.

."E4A OD MESA 2.

3 kašike za'ina od sušenog povr&a .6 kiselih krastavaca .dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća i celu premažite sen9om.i stavite 'lavicu luka ucelo.1alijte je uljem.# p#&#n%# 1#5kg jagnje&eg mesa . "agn%#.1alijte 'a uljem.ademe oljuštite od kožice i prepecite u pećnici sa solju.2 dcl vode . "tavite u veći vatrostalni sud sa poklopcem.1 ve&a glavica crnog luka .%osolite i pobiberite. Kada je plećka išpikovana. .so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.ankim listovima slanine obložite celo meso.8p!ko$ana s$!n%ska pl#.ka 2 kg svinjske ple'ke . %ecite u pećnici 3 sata.1#5 dcl ulja . @pikujte plećku sa slanim bademom. )eso pecite u vatrostalnoj posudi sa poklopcem # sata u pećnici na ##$ :.3 kašike sen+a .3 kašike za'ina od sušenog povr&a . 2/ . .100g badema .1 glavica luka .5 kašika sen+a .250g suve slanine .1#5 dcl ulja .(obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća i sa svih strana 'a premažite sen9om. Krastavce isecite na tanke režnjeve. stalvite ucelo i nalijte vodu.-blepite je tankim listovima 1 $' suve slanine. vodom.1#5 dcl vode .so i biber po ukusu Isecite na štapiće 1$$' suve slanine i uvaljajte u krupno mleven biber.slaninom u biberu i kiselim krastavcima.150g suve slanine .

1#5 dcl vode . -ba pileta stavite u trbušnu duplju praseta. pobiberite i posolite."talno 'a okrećite i povremeno mažite mešavinom ulja i bibera.1#5 dcl ulja .1aka!ite žicom kožu na trbuhu da pilići ne bi ispali."tavite celu 'lavicu crno' luka i nalijte vode. %ileće tako*e operite i prosušite. pobiberite 'a i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. Pras# p#&#no na ra.4 kašike sen+a . 27 .200g suve slanine . %rase prvo malo prohladite.1 +laša piva .n%u 0'iš&eno prase od 6 do * kg .200g suve slanine . +ajbolje je peći prase na suvoj vinovoj lo&i.# p#&#n%# 1#5kg tele&eg po&enja .-bložite 'a listovima slanine.3 kašike za'ina od sušenog povr&a .so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.U svako pile stavite po komad suve slanine od 1$$'.1 glavica crnog luka .T#l#.:elo prase spolja premažite solju i uljem.:elo meso namažite sen9om.Uobi!ajeno je da se na du'a!ak štap &aveže jedna !ista krpica kojom se maže prase kao !etkom.utrljajte &a!in od sušeno' povrća.150g soli . +a deset minuta pre ne'o što ćete prase skinuti sa ražnja pospite 'a pivom i kukuru&num brašnom kako bi prase bilo reš po!eno.100g kukuruznog brašna . a pilići služite kao poseban specejalitet.%osolite.1alijte 'a uljem. pa 'a onda secete.+ataknite prase na ražanj.100g bibera . %ecite meso u vatrostalnoj !iniji sa poklopcem # sata u poćnici na temperaturi ##$ :.%rase treba peći najmanje 3 sata.5 dcl ulja .koju predhodno usolite i namažite uljem.2 kašike za'ina od sušenog povr&a -perite i prosušite prase.2 manja o'iš&ena pileta .

i&vadite kost.6 babura . uvaljajte u so i biber te sa njom išpikujte but. pa skinite sa nje'a loj i žilice. pa u& slane bademe špikujte meso. )eso obložite listovima slanine."ardele složite po mesu. "lužite u& toplu po'a!u.so i biber po ukusu Išpikujte meso sa #$$' suve slanine ise!ene na štapiće i uvaljane u krupan biber.-do&'o pospite 'rumenje kajmaka.&a!inom od sušeno' povrća i biberom.12 kiselih krastavaca ."laninu i&režite na štapiće.ako*e isecite na štapiće kisele krastavce.Gro&ansk! sa& 2kg svinjskog mesa ucelo .na sredinu stavite špikovano meso.ako*e na polovine isecite paradaj&. a meso dobro i&lupajte. O$&!%! u( sa sard#la-a 2 kg ov'ijeg buta . koje dobro utrljate solju.200 g suve slanine .100g slanih badema .3 glavice crnog luka .+amažite meso sen9om. U šerpu stavite ulje i iseckan crni luk da se dobro uprži dok ne postane bledo žut.a preko krompira stavite deblje se!enu slanunu.1atrpajte žarom i pocite # sata.6 paradajza ..1#5 dcl ulja .paradaj& i babure. .1%2 l bujona .%ospite kapar.%osolite i pobiverite.500g suve slanine . 7asecite 'a preko polovine. luk. na nje'a stavite špikovan but da se prži na tihoj vatri dok ne 22 .2 kg june&eg mesa ucelo . -ljuštite krompir i isecite na polovine.epsiju stavite pod u'rejan sa!.obrišite krpom.3 dcl vode .babure i luk.koju ćete staviti ispod saća.5 glavica crnog luka .10 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kutije sardela u ulju . -vako pripremljen but uvijte u rolnu i !vrsto uvežite.1 kaši'ica soli .200g kajmaka 2 dcl ulja .. U velikoj tepsiji. I&vadite 'a.%rženi luk rasporedite po tepsiji.1#5 kg krompira .-kolo stavite krompir.2 kašike kapra .50g krupno mlevenog bibera -v!iji but prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji #$ minuta."ve &alijte uljem i sipajte vodu.

28 . Kada je meso pe!eno.isecite 'a na okru'lu par!ad.omekša.1a vreme pe!enja stalno 'a prelivajte. (odajte bujona. složite u !iniju i prelijte sokom.

+alijte vode da se kr!ka."tavite u pećnicu da odmekne. 29 .300g pirin'a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a Ca'njeći but špikujte sa slaninom.a &elen i povrće pore*ajte okolo.1dcl ulja 4 dcl kiselog mleka !bolje ov'ijeg" .150 g slanine . biber i so. kar9iol. (obro &apecite.25 g soli )eso operite.a u sos dodajte kiselu pavlaku i prokuvajte.(odajte sok od paradaj&a i ostavite meso da još kr!ka.dodajte pirina! i propržite 'a.1 glavica crnog luka . I&vadite meso. jaja.ka sa k!s#l!.3 šargarepe .25g soli .3 paštrnaka .utrljajte &a!in od sušeno' povrća.25 g bibera .od parada%'a 2 kg jagnje'eg buta .3 jajeta . &apecite na vrelom ulju s obe strane da se uhvati rumena korica.100 g kar+iola .4 šolje vode . Umutite kiselo mleko.2 dcl soka od paradajza .Kad pirina! nabubri.-l#ko2 kg jagnje&e ple&ke .a pl#.(odajte iseckanu &elen.200g kisele pavlake . stavite u *uve! i prelijte vrelim uljem.spustite meso.kelj.6 pe'uraka . %e!eno meso isecite na komade."agn%#.u istom ulju ispržite luk.pe!urke i dinstajte dok ne omekša.posolite. "agn%#(!na sa soko.25 g bibera . pore*ajte u !iniju.4 lista kelja .%relijte pirina! i meso.)eso prelijte.

ademe propecite a na hlebu odstranite koru.)eso držite posle pe!enja 3$ minuta u alu6 9oliju.so .maj'ina dušica .sen+ -perite i o!istite ja'njetinu i sa mno'o bibera prepecete na ulju u pećnici.U u'rejanoj pećnici pecite dok se kora ne &ape!e.biber .)asline isitnite satarom.U mikseru 9uno isitnite badema.so .-statak ulja i&mešajte sa svim sastojcima.! kar# sa ad#-o- 1%2 jagnje&eg karea .U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na #$$: . "lužite toplo.)alo prohladite. "agn%#. %e!eno meso posolite i namažite debljim slojem masom badema.150g o'iš&enih badema .&a!inite isa 1 kašikom ulja kratko propržite u pećnici.! kar#5ko(l#(! uc#lo6 sa -asl!nka-a 1%2 jagnje'eg karea .)aslac umutite i i&mešajte sa isitnjenom masom.2 kašike sen+a .4 kriške hleba .2 kašike ulja .2 kašike maslinovog ulja 20 crnih maslina .2 kašike hlebnih mrvica -perite i o!istite ja'njetinu. ."agn%#. "lužite toplo.3 kašike isitnjenog zelenog za'ina!ruzmarin# maj'ina dušica#origano#$al+ija"1 crni luk . sredinu hleba i maj!inu dušicu. 8$ .biber .100g maslaca .1atim stavite meso na ži!anurešetku u plehu i u pećnici pecite # sata na <$ : 3pe!enje na niskoj temperaturi4.-vom masom obložite meso.

%ovrće propasirajte. %onovo 'a propaserajte.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Uposudu stavite ise!enu suvu slaninu.=otovo meso i&vadite na !iniju &a služenje. karam9ilić i koru od limuna. )o&ak3 predhodno opran i o!išćen4 i&dinstajte na maslacu. B!/(#k sa -o'go1kg bi+teka .3 karan+ili&a .50g krupno mlevenog bibera Isecie be9tek na deblje komade i ispecete u ti'anju. Kuvajte još deset minuta.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a 1 veza peršuna . 81 .so po ukusu .(odajte biber.utrljano &a!inom od sušeno' povrća teleće meso i pržite na ja!oj vatri #$ minuta.2 veze peršuna .so .1dcl ulja 100g maslaca .)eso povremeno okrećiteda porumeni sa svih strana i mešajte povrće da ne &a'ori.1 celer sa liš&em .iseckajte na jednake režnjeve. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1 glavica crnog luka .2 lovorova lista .1%2 kg tele&eg ili june&eg mozga .# p#&#n%# sa soso.prelijte preko mesa i služite toplo.vino i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri sat ipo.30g brašna .25g sve$e samlevenog bibera .*0 g suve slanine .+a ovo spustite špikovano3suvom slaninom4.od ka$!%ara 1kg teletine . %relijte preko bi9teka.mirisno bilje.ali 'a skupite da i&'leda kao da je u jednom komadu.umešajte brašno sa malo vode i mešajte na tihoj vatri dok se sos ne &'usne.2 dcl belog vina .T#l#.1 kašika vode .Umešajte kavijar.(odajte sok od limuna i vodu.sok od1%2 limuna .2 kašike crnog kavijara .kora od 1 limuna .biber i sitno seckan peršun.povrće.

dodajte so. %redhodno iseckajte luk i propržite 'a na ulju i maslacu. pobiberite a na sredini stavite komadiće perme&ana.biber (obro umutite ulje.limun.(odajte so.so .peršun.i9tek3sirov4 isecite na tanke režnjeve kao salamu.. %ecite preko bi9teka.-stavite da prokuva # minuta. šećer i vino.25g krupno samlevenog bibera prstohvat še&era .1 kaši'ica sen+a . 7ežnjeve bi9teka pore*ajte na tanjir.pospite prelivom.kašika za'ina od sušenog povr&a .+e bušite viljuškom da ne i&a*e sok. B!/(#k sa p#&urka-a 1kg bi+teka .&a!in od sušeno' povrća.2 dcl crnog vina .biber.B!/(#k u crno.1 dcl ulja .1 dcl ulja . %relijte bi9tek i služite.sok od pola limuna .so i biber po ukusu Isecite bi9tek na deblje komade i ispecite u ti'anju. biber.1 veza peršuna .%erme&anisecite na du'a!ke štapiće. Krupno ise!ene pe!urke i&dinstajte na maslacu.100g maslaca .1%2 kg pe'uraka ! šampinjona" .sen9 i so. V#n#c!%ansk! !/(#k sa p#r-#'ano- 1%2kg bi+teka . "lužite hladno.20g soli Isecite bi9tek na deblje komade i pecite u ti'anju.100g maslaca 1 dcl ulja . 8# .2 glavice crnog luka .150g sira permezana .$!nu 1kg bi+teka .

Ro' !/ 1#5 kg bi+teka ucelo . -d preostalo' testa napravite trake i ukrasite 9ile.biber .1#5dcl ulja .crni luk u prahu .3 kašike sen+a .-hladite masu i i&mešajte sa jajima. U pećnici &a'rejte ulje u plehu u kome ćete peći bi9tek.so i bober po ukusu Usolite i pobiberite bi9tek.%remežite 9ile žumancima i stavite u predhodno &a'rejanu pećnicu da se pe!e.2 jajeta .a spolja da je pe!en.so .7ubove testa namažite žumancima i upakujte 9ile.%remažite 'a uljem i sen9om.da spolja porumeni a i&nutra ostane sirovo6-stavite 'a po strani da se ohladi.50g kiselih krastavaca 1 kašika kapra .kapar.2 kašike sen+a . 85 . peršun i crne luk u prahu."ecite tanke režnjeve. )ožete 'a služiti i tošlo' i hladno'.%ecite da spolja bude pe!en. 7o&bi9 mora da ostane i&nutra krvav.namažite masom od pe!uraka i stavite pripremljen 9ile.1 veza peršuna . na nje'a stavite meso i &alijte 'a sirćetom. a i&nutra ostane krvav. %osle 1 minuta ponovo premažite 9ile žumancima. %rodinstajte na ulju isitnjene pe!urke. /isnato testo rastanjite.2 $umanceta .F!l# V#l!ng(on 1 1%2kg govedine .150g sve$ih šampinjona .kisele krastavce.U dobro &a'rejanoj pećnici &a'rejte ulje.0#5 dcl vinskog sir&eta )eso o!istite od žilica.+a'lo 'a ispržite sa svih strana. "pustite na vrelo ulje pripremljeno meso i pecite okrećući 'a ne više od 1$ minuta.500g lisnatog testa .

1 veza peršuna .# grud! 1 kg tele&eg mesa od grudi .150g maslaca 1 veza peršuna .so po ukusu I&lupajte.(odajte &emi!ke.1 kaši'ica bibera . +adeveno meso stavite u vatrostalnu !iniju.8a(o r!%an 500g gove e pe'enice debljine 5cm . .so i biber.so po ukusu . servirajte 'a tako šte ćete odo&'o staviti krišku umućeno' maslaca.1 dcl mleka .seckani peršun. Pun%#n# (#l#. 8.I&mešajte jaja.-vim nadevom napunite teleće 'rudi i dobro &ašijte da nadev &a vreme pe!enja ne bi ispao.25 g bibera .2 zemi'ke .%ržite 'a na'lo sa jedne i sa dru'e strane.posolite i spustite na &a'rejano ulje meso. prelijte vrelim uljem i stavite u pećnicu da se pe!e.1 glavica crnog luka . "lužite toplo.1atim smanjite toplotu i istiha 'a dalje pržite. -dmah služite.2 jajeta .1 dcl ulja .prema&ujući 'a umućenim maslacem sa sitnim sackanim peršunom i biberom.Kada je @atobrijan pe!en. i stalno prelivajte sokom od pe!enja.2 dcl ulja Ispržite na ulju sitno seckani luk i dodajte &emi!ke koje su prethodno natopljene u mleku.

%o ukusu svaki red solite i biberite. kao &a ražnjiće.%rohladite ih i ispendlujte ucelo i& kostiju 39ile4. 7ed na kolutove ise!ene 3 po jedan koren4 šar'arepe i paštrnaka.1 kašika permezana.+a sredinu lonca stacete lovorev list i celu 'lavicu belo' luka.3 kašike sen+a 0/6 s1l bešamel sosa .+a svaki red stavite i po jednu celu papriku. %rirodno da se (žumlek6 ćevap kuvao u &emljanom loncu.%ovremeno lonac malo protresite. 8/ .-stavite u hladnjaku 3 sata da se ste'ne. U lonac stavite red mesa 3 obi!no treba da bude !etiri reda 4. Kuvajte na #$$ : oko 3 sata.1 glavica belog luka .so .biber =ove*e meso isecete na sitniju par!ad.1 list lovora .%ospite perme&anom.Kad ste lonac napinili. 1alijte 9ile. upotrebite i obi!an lonac.dce kriške celera.200 g kisele pavlake . 1asecite kriške skoro do kraja.#$ap 'a Vuka 2 kg gove eg mesa .400g sira trapista .u-l#k* .biber Kratko ispecite krmenale u pećnici.4 srednja krompira .sve &alijte !ašom vinsko' sirćeta.S$!n%sk# kr-#nadl# sa s!ro1kg svinjkih krmenadli .dve6tri 'lavice crno' luka. D.4 korena šargarepe .500 g crnog luka . stim da 'a dobro pokrijete aluminijumskom 9olijom da ne i&la&i para."lažite tako nai&meni!ne redove.I&me*u krišaka mesa umetnite režnjeve trapista predhodno nama&ane sen9om.1 celer .2 jajeta .4 korena paštrnaka . "lužite toplo.Umutite kiselu pavlaku sa jajima i biberom.(o pola visine &alijte bešamel sosom.1 'aša vinskog sir&eta . %ecite u predhodno &a'rejanoj pećnici ? minuta.predhodno oljušten i na kolutove ise!en krompir.so . )e*utim ako nemate &emljni lonac."tavite u du'uljasti pleh.4 zelene paprike .

200g 'varaka .pa red kupusa . Ukupno $ minuta.-do&'o opet stavete slaninu na listove se!enu.300g svinjskog mesa . kupusa.kupisa. U'rejte ulje i i&dinstajte luk . dcl vode i &a!in od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . so i biber.500g suvih rebara . suvih rebara. kupusa.400 g suve slanine .slaninu na štapiće. biber. 1. (odajte povrće. "lužite toplo.ulje . kupusa.kupusa. U veći lonac 3ili &emljani sud 4 od litara stavite na dno nekoliko listova suve slanine.1 šaka pirin'a .biber . Kalu2#rsk! kupus 4 kg kiselog kupusa . )eso isecite na manje komade i usolite 'a. -tklopite i pecite još #$ minuta.kupusa. isitnjen peršun.Isitnite luk. "uva rebra operite u mlakoj vodi. i alevu papriku.300 g jagnje&eg mesa .Coš malo &ajedno i&dinstajte.slanine.1alijte vodom da o're&ne. !varaka.so .1 kg smrznutog povr&a !plavi patlid$an# šargarepa#boranija#paprika# paradajz " )eso isecite na kocke.300 g kobasica . kobasice na kolutove.(odajte meso.2 kašike aleve paprike Isecite kupus na krupnije komade. U predhodno &a'rejanoj pećnici stavite poklopljen *uve! i pecite 3$ minuta.+emojte meso mešati. ja'njeće' mesa .slaninu i kobasicu. (odajte vode da o're&ne.1 veza peršuna .U litru vode i&mešajte so.pa nekoliko celih listova kupusa.-ljuštite i isecite na sitne kocke krompir.4 srednja krompira .100g suve slanine 150 g sušene kobasice . pa &alijte kupus.300g june&eg mesa .svinjsko' mesa.2 glavice crnog luka .juneće' mesa.9u$#& 600 g mesa ! popola june&e i svinjsko " . I dalje dinstajte.kupusa. (odajte krompir i pirina!. 87 . kobasica.so i biber po ukusu .

5inite to !etiri dana po dva sata."tavite kupus na umerenu toplotu da polako kr!ka. "lužite topao kupus u& vruću projaru. 82 .

500 g kiselog kupusa .1 kašika aleve paprike .%ržite dok meso ne porumeni. I&me*u svako' sloja stavite list lovora i po ukusu soli i bobera.1 kg paradajza .1#5 kgmesa ! junetine# teletine ili jagnjetine " .so po ukusu -!istite meso i isecite na manje komade. (instajte dok meso ne omekša. Kada kupus omekša. alivu papriku i so.ome dodajte meso.1a'rejte ulje i dodajte na kolutove ise!en crni luk. 88 .200 g kisele pavlake . pre služenja umutite i &alijte kiselom pavlakom. 1atim stavite seckan kiseo kupus.5 lovorova lista .3 glavice crnog luka .crni luk na kolutove. . S#k#l%! gula) 500 g svinjskog mesa . %ecite otkriveno 3 sata.so i biber po ukusu Uveću &emljanu posudu u slojevima re*ajte2 maslac ise!en na režnjeve.(odajte malo vode i nastavete da dinstate.1 kg crnog luka . 1atim isecite paradaj& na kriške. meso na manje komade.0#5 dcl ulja .1 1%2 kg sve$ih paprika .Pr)ul%a 500g maslaca . a paprike na polovine. %rvi sloj prepe!enih paprika 3 koje služi kao poklopac 4 i&bacite.

S$!n%sk! papr!ka) na p!$arsk! na&!n 600 g svinjskog mesa u kockama .3 kašike blage aleve paprike .(odajte krompir i dinstajte još 1 minuta.(odajte prethodno kuvan kupus.2 velika krompira se'ena na šestice . (odajte seckani luk i nastavite dinstanje.2 glavice crnog luka .1 kašika koncentrata od paradajza 1 kašika brašna .2 kašike maslaca . alevu papriku.Elevu papriku umutite sa kiselom pavlakom .S#g#d!nsk! gula) 500 g svinjskog mesa .biber )eso isecite na kocke.umešajte kiselu pavlaku.6 dcl piva 1 list lovora .brašno.solju i biberom.sve &ajrdno dobro i&mešajte.biber. )ekano meso i&vadite i& sosa i ostavite 'a na toplom.so .%oklopljeno na tihoj vatri dinstajte ?$ minuta. &alijte supom i na tihoj vatri dinstajte $ minuta.2 kašike aleve paprike 200 g kisele pavlake .150 g kisele pavlake )eso &a!inite i propržite na maslacu. "lužite toplo. vratite meso i služite toplo.400 g kiselog kupusa ribanca . &a!inite 'a i propržite na maslacu.(odajte seckan luk i još malo dinstajte.2 dcl bistre supe .2 crna luka . ru&marin i pivo."os sa svim sastojcima i&miksajte.1atim dodajte koncetrat paradaj&a.biber . 89 .(instajte još1$ minuta.1 kašika maslaca .1 kaši'ica seckanog ruzmarina .so .

9$ .Gro&ansk! . odmr&ne.#$ap 1 kg svinjskog mesa . %osolite. "ve to stavite u sud sa mesom i dodajte sitno ise!eno' peršuna.2 kašike sen+a .300 g sira trapista . koje je odležalo bar #? sata u &amr&iva!u i&vadite da polako na sobnoj temperaturi.100 g kukuruznog brašna . U veći sud 3 u kome ćete služiti ćevap 4 pripremite iseckan crni luk.250 g suve slanine .5 glavica crnog luka .n%!.4 dcl guš&eg testa za pala'inke . koji posolite i poboberite. 7oštilj. )eso pecite na la'anoj vatri i pri kraju posolite i pospite kukuru&nim brašnom 6 da bi bili reš.(obro 'a operite i ostavite da se ocedi.kašika od sušenog povr&a "vinjsko meso bo& kostiju.20 kocki bajatog hleba ! sredine " . "os poklopite i dobro promućkajte.1 kašika aleve paprike .+a 1 sat pre pe!enja isecete 'a kao &a ražnjiće.! 2 para debrecinera .200 g suve slanine . sir i crni luk isecite na komade &a ražnjiće.+a roštilju ispecite kriške slanine.pobiberite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.200 g sremskih suvih kobasica .4 babure . +ai&meni!no nabodite na žice &a ražnjiće sve pripremljene sastojke. pre pe!enja.sen9a.prepolovljene babure i paradaj&.2 kašike sen+a .2 dcl ulja so i biber po ukusu (ebrecinere i kobasice isecite na deblje koturove."laninu. "lužite toplo u& solja!ku po'a!u. =otovo meso stavite u pripremljeni sud sa lukom.2 kašike sitno seckanog peršuna -so i biber po ukusu ."tavite na vatru minuta da prodinsta.50 g aleve paprike . poboberite. namažite sen9om i pospite alevom paprikom. Gro&ansk! ra.100g kajmaka 1%2 kg crnog luka . premažitre lojem ili slaninom.aleve paprike i kajmaka.

Umo!ite svaku žicu u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. 91 .

majoranom. solju i biberom.0#5 dcl ulja )eso operite. %osolite. %rocedite meso. "agn%#(!na sa r#'anc!-a 1 kg jagnje&eg mesa .prstohvat majorana . -kru'li pleh pre!nika # cm obložite polovinom lisnato' testa.dodajte i&'nje!ene sardele.Kada se &a'reje.2 dcl belog vina .100g ulja .so .2 dcl belog vina .4 glavice crnog luka .T#l#(!na u sosu (00 g tele&eg mesa . ocedite i pomešajte sa mesom te stavite u pećnicu da se ukr!ka. Francusk! kola& od s$!n%skog /!l#a 1#5 kg svinjslog +ilea .250 g rezanaca .1 kašika brašna .biber -!istite 9ile. pobiberite.1 kaši'ica maj'ine dušice .1 lovorov list .300 g pile&e d$igerice .2 $umanceta .7e&ance posebno obarite u slanoj vodi.so i biber po ukusu Ca'njeće meso o!istite.maj!inom dušicim.300 g spana&a . spanaća i &avršite mlevenim mesom. lovorovim listom.3 sardele .-tpatke od krajeva sameljite sa dži'ericom.1 jaje . re&anaca od 9ilea.so i biber po ukusu .sok od 1 limuna .)arinirajte meso sa vinom.8ile isecite na re&ance. dodajte meso sa biberom i pržite dok ne omekša. -do&'o stavite 9# .-stavite da stoji B sati. spanaća. U posudu stavite ulje i sitno iseckan crni luk. nalijte belim vinom i dinstajte na tihoj vatri.žumanca i sok od limuna. "lužite toplo. %oprašite brašnom. "panać blanširajte.isecite na kocke i stavite na ulje da se prži."tavite sloj mleveno' mesa. "ok i&mešajte sa mlevenim mesom i dže'ricom.operite i isecite na kocke.

služite toplo. 95 . U sredini napravite mali otvor. Ukrasite vencima od testa 3od krajeva4 i premažite žumancetom. "ecite na kriške. %ecite u predhodno u'rejanoj pećnici ? minuta.poklopac od dru'e polovine lisnato' testa.

pobiberite i stavite konjak.te prelijte mesom i sokom od konjaka i ukrasite kaprom. . operite i isecite na štapiće.sen9."ok od mesa i maslaca stavite u posudu. +a kraju dodajte meso i umućenu kiselu pavlaku i kr!kajte na tihoj vatri 1 minuta. ali samo da porumeni.100g maslaca .200 g kisele pavlake .luk3koji će se posle i&baciti4."klonite 'a sa vatre i sipajte u cediljku da se ocedi. 1a to vreme skuvajte makarone.250 g makarona ."ve te prodinstajte. ocedite i stavite u !iniju &a služenje. %osolite.50 g maslaca .Kada je 'otovo sipajte u posudu &a služenje i pospite sitno seckanim peršunovim listom.1atim soli i bibera po ukusu.bistru supu.so i biber po ukusu )eso isecite na štapiće i prepržite na vrelom maslacu da porumeni.1 veza peršunovog lista )eso o!istite od žilica.1 šolja bistre supe .2 dcl konjaka .So(# S(rogano$ 500 g gove eg mesa . 9. 7astopite maslac i na njemu propržitre meso.1 kašika sen+a .2 kisela krastavca .so i biber po ukusu/ 1 kašika brašna . (instajte na tihoj vatri. Go$#d!na sa kon%ako500 g gove eg mesa !+ile" .1 kašika kapra . dodajte iseckane kisele krasta!iće.1 glavica crnog luka .

3 kašike paradajza !iseckanog na kocke" .1 manja zelena paprika ! iseckana" .1 kašika peršuna .(odajte sir.peršun i pikantno &a!inite. &atim obložite dru'om trakom.(odajte isitnjene šampinjone. 1a'rejte ulje u posebnoj posudi &a 9ondi.1 dcl rose vina .1 glavica iseckanog luka .*0 g tvrdog sira krupno izrendisanog .1 $umance .so .10 zrna zelenog bibera ."tavite &eleni biber. -do&'ostavite ohla*enu masu.so i biber po ukusu 2osovi3ari#4ernes#5ndalus Isecite meso kao &a ražnjiće.1ajedno prodinstajte.biber ."agn%#.ernes i Endalus 3recept ima4 sosove. namažite žumancetom i u predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ :.+abadajte komadiće mesa i pecite 'a u ulju &a stolom. Krajeve &alepite žumancetom. "lužite u& Kari. I& istanjeno' lisnato' testa i&vadite široku traku kao &a rolat. meso &a!inite i propržite 'a. U& to obave&no pripremite krokete od krompira3ima recept4.Ukrasite testo. "lužite toplo.150 g šampinjona .luk i papriku.! rola( 150 g jagnje&eg mesa ise'enog na kocke ..1 kašika maslaca ."vako pe!eno par!e solite i biberite po ukusu.%rohladite.3%4 l ulja . Fond! od -#sa *00 g june&eg bi+teka . 9/ . paradaj& i vino i dalje dinstajte.1%2 paketa lisnatog testa U'rejte maslac.

1 belance .1 kaši'ica aleve paprike .2 kašide sen+a .4 dcl ulja .1 kašika brašna .50 g korena peršuna .200 g paprike!babure" .&a!inom od sućeno' povrća.100 g crnog luka .2 $umanca . +apravite sos od tople vode sa majcenom. "lužite toplo.! nar#sc! u ra)nu sa s#n/o- 4 tele&a nareska .50 g maslaca .1 kaši'ica majcene .! nar#sc! sa )unko4 tele&a nareska .1atim jednu stranu namažite žumancima i na tu stranu staavite šunku.eleće nareske posolite.so i biber po ukusu .50 g brašna . T#l#. stavite nareske da se prže sa obe strane.(odajte vode. 1a'rejte ulje.0#5 dcl ulja .4 lista praške šunke .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . namažite dobro sen9om i uvaljajte u brašnno.150 g šargarepe .1 dcl ulja . "lužite odmah.1 kašika ukuvanog paradajza )eso isecite na re&ance i dodajte belance koje ste umutili sa malo majcene i ostavite da postoji.S#&uanska go$#d!na (00 g gove eg mesa . pobiberite. "tavite u mrežu &a prženje na ulju 3 9rite&u 4da se prepržu na vrijućem ulju.poklopite. Iseckajte na re&ance crni luk i sve povrće.eleće nareske propržite na ulju.1dcl vode . sos0Umutite kiselu pavlaku sa brašnom i parme&anom. -vim prelijte meso i povrće i prokuvajte ? minute.so i biber po ukusu . biberom.malo aleve paprike i ukuvanim paradaj&om.3 kašike permazana .100 g celera . 97 .(instajte nekoliko minutta.100 g kisele pavlake . T#l#.%ere*ajte u pleh i prelijte sosom.

92 .U pećnici &apecite 1 minuta. "lužite toplo.

! -#dal%on! sa pala&!nka-a * tele&ih medaljona . biber. %ala!inke složite u vatrostalnu posudu. pe!urke.200 g ka'kavalja .so ibiber po ukusu %osolite i pobiberite nareske.150 g šampinjona . Uvaljajte ih u brašno i propržite na vrelom ulju.200 g kisele pavlake .200g šunke .(odajte &a!in od sušeno' povrća. 98 .T#l#.300 grama pe'uraka !šampinjona" 1 kašika od sušenog povr&a .1 veza peršuna . Kada su pe!urke 'otove.1 veza peršuna ."ve i&dinstajte na maslacu. T#l#.200 g kisele pavlake .biber Ispeci < dobljih pala!inki.! nar#sc! sa p#&urka-a 4 tele$a nareska .100 g maslaca 200 g praziluka . šunku.&alijte ih umućenom pavlakom.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .Isitnite pra&iluk.so .(odajte &a!in od sušeno' povrća i 1$$ ' ribano' ka!kavalja. %ecite u pećnici ? minuta.* debljih pala'inki .1 kašika sen+a . %e!urke predhodno isecite na krupne komade.1 kašika brašna . +areske složite u !niju i& koje ćete služiti i &alijte ih pe!urkama. "lužite toplo.1#5 dcl ulja . "užite tople.odo&'o stavite medaljon ipresavijte na dnoje. %relijte kiselom pavlakom i ostalim ka!kavaljem.sitno se!en peršun. "vaku pala!inku premažite po polovini.%rodinstaje ih na ulju.

vinom i bujonom.%reko to'a stavite sastojke koje sam o&na!io prema želji.Kolo. U vatrostalnu !iniju 3ili &mljanu posudu4 rešajte kao musaku.300 g kobasica .6 $umanca .red mleveno' mesa. +a ulju propržite 'lavicu luka i dodajte oce*en kupus sa slaninom. %ecite poklopljeno u pećnici # sata na ##$ :. Kobasice isecite na kolutove.3 šargarepe . 99 .pobiberite i &alijte uljem.2 dcl belog vina .150 g suve slanine .kobasice i na kraju kupus.4 ko$ice od slanine .kobasica u komadu .* jaja . %rodinstajte.2 krompira 2 kapike ulja.biber U sredini kupusa po želji: 2 para viršli .so i biber po ukusu "kuvajte u vodi kiseo kupus sa slaninom iseckanom na kocke.2 glavice crnog luka . red kupusa.2 dcl bujona . -dvojeno i&dinstajte sa lukom mleveno meso.250 g suve slanine .suve krmenadle . Francusk! kupus 58ukru(6 1 kg kiselog kupusa !ribanca" .10 svinjskih krmenadli . %ecite u pećnici ? minuta.$arsk! ko(l#(! 2 kg kiselog kupusa !ribanca" .-do&'o stavite dru'u polovinu kupusa.kupus. "lužiti toplo u& vruću po'a!u.300 g mlevenog svinjskog mesa .%osebno ispržite krmenadle.1 kisela pavlaka .1alijte meso i kupus. Umutitikiselu paavlaku. jaja i žumanca.suva šunka u debljim kriškama #d$igernja'a u komadu +a dno šerpe stavite kožice od slanine.

U mikseru isitnite teleće pe!enje 3koje je ostalo4. %oželjno je da budu jednako' oblika.(instajte minuta.2 dcl bistre tele&e supe @nicle istucite. Pla$a (raka * tele&ih narezaka .%ržite ih u dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.+a svaku šniclu stavite list šunke.(obro utapkajte duple nareske. T#l#.* listova šunke ."tavite odo&'o list žal9ije.dodajte vino i supu.4 lista šunke . %ropržite rolne na maslacu.so i biber po ukusu .1 dcl belog vina . %ržite na dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.50 g brašna .2 jajeta . "lužite ih u toploj posudi. 1$$ .*0 g izrendisanog parmezana .100 g mrvica . I&vadite rolne i u sos umešajte maslac.100 g mrvica od hleba .I&mešajte sa žumancetom.1alijte rolne.4 kašike maslaca . %ore*ajte ih na &a'rejanu !iniju i ukrasite kriškama limuna. posolite i poboberite.biber .16 listova $al+ije .1 $umance . peršunom.# roln# sa .uvaljajte u brašno.2 jajeta .Uvaljajte ih prvo u brašno.100 g tele&eg pe'enja .al/!%o600 g tele&ih šnicli . +a svaki dru'i stavite po list šunke i list sira.1 kašika sockanog peršuna .4 kriške limuna .4 lista sira trapista .posolite i pobiberite po ukusu.%oklopite sa preostalim narescima.100 g ulja .50 g brašna . &atim u jaja i na kraju u mrvice.so i biber po ukusu +areske i&lupajte.%reko lista šunke svaku šniclu namažite ovom masom.Uvijte u rolne i &aka!ite !a!kalicom.so .2 dcl ulja "vinjske krmenadle i&lupajte. ra&mućeno jaje i na kraju u mrvice.parme&anom i &a!inite.Po3o$an# s$!n%sk# kr-#nadl# 6 svinjskih krmenadli .

1$1 ."lužite toplo.

7arlk! nar#sc!
4 gove a ili tele&a nareska - 100 g slanine - 3 glavice crnog luka - 2 lovorova lista - 4 kašike limuna - 10 zrna bibera - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - so po ukusu +areske posolite, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i ostavite da odstoji. 1a to vreme na ulju ispržite iseckan crni luk."laninu isecite na re&ance.U vatrostalnu posudu pore*ajte meso,luk i odo&'o slaninu,nekoliko &rna bibera i lovorov list.%relijte belim vinom. Kuvajte na umerenoj vatri.

Nar#sc! sa %a%!-a
6 tele&ih ili june&ih narezaka - 100 g maslaca - 200 g kisele pavlake - 100 g mrvica od hleba - 4 jajeta - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite,posolite nareske.Uvaljajte u mrvice. U vatrostalnu posudu stavite maslac,pore*ajte nareske, &alijte jajima i pavlakom. %ecite u pećnici ? minuta. "lužite toplo.

Go$#2! nar#sc! u parada%'u
1 kg gove ih narezaka - 20 g sen+a - 1dcl ulja- 1%2 l kuvanog sosa od paradajza - 2 glavice crnog luka - 1 veza peršuna 30 g brašna - kašika za'ina od sušenog povr&a - so i biber po ukusu =ove*e nareske i&lupajte, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i posolite. "vaki nare&ak namažite sen9om i uvaljajte u brašno. %ore*ajte u vatrostalnu posudu, pospite sitno se!enim crnim lukom, peršunom i biberom.1a'rejanim uljem prelijte nareske.(odajte paradaj& 6 sos.

1$#

%ecite u pećnici na umerenoj toploti dok naresci ne omekšaju. "lužite toplo.

1$5

Rola( od s$!n%skog -#sa
1 kg svinjskog mesa !od buta" - 1 kašika od sušenog povr&a - 2 kašike sen+a - 50 g maslaca - 100g praziluka - 100 g suve slanine - 100 g pile&e d$igerice - 100 g pe'uraka - 100g pirin'a - 2 jajeta - 100g ka'kavalja - 1 veza peršuna - 1 dcl ulja - so - biber "vinjsko meso ra&režite u&duž i napravite veliki nare&ak. I&lupajte 'a, namažite &a!inom od sušeno' povrća, sen9om i pobiberite. %irina! prokuvajte u vodi 3al dente4.I&dinstajte na maslacu pra&iluk,slaninu,pileću dži'ericu,pe!urke i peršun.%rohladite. (odajte pirina!,jaja,i&ribani ka!kavalj,biber i so. (obro &amesite masu. )asom premažite šniclu i uvijte u !vrst pove&ani rolat.%ropržite na ulju.1atim pecite u pećnici 3 minuta na ##$ : povremeno prelivajući. "ecite na režnjeve. "lužite toplo ili hladno.

B#&k! nar#'ak 5po3o$an! (#l#,! nar#'ak6
4 tele&a nareska - 50 g mrvica od hleba - 1 dcl ulja - 2 jajeta - 2 kašike brašna - 4 kašike limuna - so i biber po ukusu .eleće nareske o!istite,i&lupajte,posolite,uvaljajte u brašno, &atim u ra&mućena jaja i na kraju u mrvice. %ržite ih na &a'rejanom ulju 3 minuta sa svake strane,dok ne porumene.+areske pore*ajte na &a'rejanu !iniju. +a svaki nare&ak stavite po krišku limuna.

1$.

Pa)(!cada
1 kg june&eg mesa - 100 g slanine - 2 glavice crnog luka - 4 ve&e šargarepe - 1 celer - 3 paštrnaka - 4 komada 6elatija !oljušten paradajz" - lovorov list - 3 lista bosiljka - 2 karan+ili&a - malo morskog oraš'i&a - 2 dcl crnog vina - 1 kaši'ica še&era - so i biber po ukusu Cuneće meso išpikujte slaninom i prepecite sa svih strana. Kada je meso pe!eno i&vadite 'a.+a isto ulje stavite iseckan crni luk, na kolutove ise!enu šar'arepu, celer, oljuštene paradaj&e 3pelatije4, lovorov list, bosiljak,karan9ilić, nastru'an morski oraš!ić, crno vino, šećer, so i biber. %rodinstajte.Vratite meso, nastavite da dinstate još oko 3 sata. Kada je 'otovo, i&vadite meso, a svu &elen propasirajte. %relijte. "lužite toplo.

P!kan(na ro' ra(na
1kg gove eg mesa !rozbratna" - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina 1 dcl konjaka - 200 g kisele pavlake - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - pola tube pirea od paradajza - 1 kašika sen+a - 2 kriške hleba - 1 kašika parmezana - so i biber po ukusu "tavite u ekspres lonac ulje i hleb.)eso dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća,sen9om, biberom i položite na hleb. Umutite kiselu pavlaku,paradaj& pire i parme&an. -vim prelivom &alijte meso.(odajte vino i konjak. (instajte u loncu ?$ minuta na tihoj vatri.

1$/

Ra-s(#k u

! #ru

1#5 kg ramsteka ucelo - za'in od sušenog povr&a - krupni crni#beli# zeleni #i kajenski biber - ulje -!istite ramstek od žilica.(obro utrljajte sa obe strana sve vrste bibera i &a!in od sušeno' povrća.-stavite da stoji ? sata.1a'rejte ulje u ti'anju i prepržite ramstek sa svake strane po minut. 1atim 'a stavite u du'uljastu posudu,&alijte 'a uljem u kome ste 'a propržili i sokom marinata.U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ##$ : da ostane krvav."ecite na tanke kriške. "lužite toplo ili hladno.

Oso

uko

2 tele&e kolenice - 100 g maslaca - 2 kašike kapra - 1 limun 20 g bibera!zeleni u zrnu" - 1%2 bujona - 2 dcl belog vina - 1 dcl ulja - 1 veza peršuna - 200 g kosele pavlake .eleće kolenice prepilite na komade debljine ? cm i stavite na vrelo ulje da se peku, okrećući ih na svaku stranu.-do&'o na srž stavite po komad maslaca.%onovo okrenite i ponovite postupak.Kada meso porumeni, dodate vino,bujon, biber,kapar i sok od limuna. %oklopite i dinstajte na tihoj vatri # sata. Kada je meso 'otovo,pažljivo 'a i&vadite na !iniju &a služenje, prelijte sokom od dinstanja u koji ste predhodno umutili kiselu pavlaku.%ospite iseckanim peršunom. "lužite toplo.

1$7

4u%#$! (#l#,! ko(l#(!
600 g tele&ih kotleta - 50 g mrvica od hleba - 6 lista pršute 250 g sira gorgonzole - 250 g pe'uraka !šampinjona" - 1 dcl ulja - 3 $umanceta - so i biber po ukusu .eleće kotlete i&lupajte posolite i pobiberite.Uvaljajte u ra&mućena žumanca &atim u mrvice od hleba i pržite na ulju. +a svaki kotlet stavite po list pršute, nekoliko režnjeva 'or'on&ole i nekoliko pe!uraka. .ako spremljene odreske pažljivo pore*ajte u vatrostalnu !iniju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "lužite toplo.

Manas(!rsk! nar#sc! sa oras!-a
6 tele&ih narezaka - 2 jajeta - 200 g brašna - 100 g oraha 100 g badema - 3 dcl ulja - so i biber po ukusu - 2 kašike sen+a "vki nare&ak posolite i pobiberite.+amažite sen9om. Uvaljajte u brašno, pa u umućena jaja i u mlevenu mešavinu oraha i badema. %ržite na vrelom ulju sa obe strane. "lužite tople.

1$2

M!)#$! s k!s#lo- pa$lako6 june'ih narezaka - 150 g pirin'a - 100 g suve slanine - 2 jajeta - 1 veza peršuna - 1 kašika sen+a - 200 g kisele pavlake - 1 dcl ulja - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite i posolite svaki nare&ak.+amažite s jedne strane sen9om. %rethodno i&dinstajte pirina! i pomešajte 'a sa sitno se!enom suvom slaninom,jajima, seckanim peršunom. -vu masu stavite preko svako' nareska, urolajte i &adenite !a!kalicom da se prilikom dinstanja ne rastvori. %ropržite na vrelom ulju."manjite toplotu.(instajte #$ minuta dok meso ne omekša.%relijte umućenom kiselom pavlakom. "lušite toplo.

Nar#sc! na r!-sk! na&!n
6 tele&ih narezaka - 6 listova pršute - 50 g maslaca - 50 g brašna - 1 dcl belog vina - 6 listova $al+ije - so i biber po ukusu "vaki nare&ak posolite i pobiberite. +a svaki stavite pršutu i žal9iju.Urolajte, uvaljajte u brašno i u!vrstite !a!kalicom da vam se prilikom prženja ne rastvori. %ržite ih na maslacu.5esto ih okrećite dok ne porumene. +areske i&vadite na !iniju &a služenje, a u preostali sos od maslaca dodajte brašno, vino, so i biber. Kada sos proklju!a,prelijte nareske. "lužite odmah.

1$8

so i biber po ukusu )leveno meso i&mešajte sa 1$$ ' sitno seckane slanine.n! '#c 3%4 june&eg mesa .U sredinu stavite 3 tvrdo kuvana jajeta.(obro &amesite i masu rastanjite.2 paradajza .5 jaja .%ore*ajte u vatrostalnu posudu.1 kašika maslaca . %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi ?$ minuta. +a svaki nare&ak stavite list šunke.-blikujte veknu.Uprethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta na ##$ c .200 g kisele pavlake .biber .so .4 kriške tvrdog sira "vinjetinu isecite na ? deblja nare&ka.250 g suve slanine . 1$9 .4 lista barene šunke .1 veza peršuna . # jajeta.Val!'#rsk! nar#'ak sa s!ro650 g svinjskog steka . -statak slanine iseckajte na štapiće i probodite u veknu. "lužite toplo.biberom i solju. 4a.# koluta paradaj&a i krišku sira. %eršunom.1a!inite i malo &apecite 3krvavo4 na maslacu.

)asu istanjite kao po'a!u. biber.1 veza peršuna . # jajeta.200 g kisele pavlake 100 g mrvica od hleba .-blikujte veknu.1%2 kg mlevenog june&eg mesa . -vom nasom napunite kupus.(obro &amesite mleveno meso.&a!in od sušeno' povrća. kaprom i 1 jajetom. %ecite ? minuta na ##$ c .3 kocke supe .premažite 'a sa masom od pe!uraka i po sredini stavite veknu od mesa.150 g tvrdog sira . Umesite mleveno meso.biber. 11$ .pirina!. seckan peršun. Istanjite lisnato testo. U lonac od litara sipajte 3 litra vode da proklju!a sa kockama supe.1 kašika kapra .%remažite 'a žumancetom. -hladite. I&dinstajte po!urke i&mešajte sa sitno se!enim krastavcima. Pun%#n kupus 1 glavica sve$eg slatkog kupusa .150 g suve slanine .3 šargarepe 200 g šanpinjona .1 kašika maslaca I&dinstajte seckane šampinjone na maslacu.50 g slanine .1 paket lisnatog testa . sitno seckanu slaninu. Kuvajte 1 sat i ? minuta. "lužite toplo.1 jaje .* jaja . &alijte pavlakom i prelijte mrvicama proprženim na maslacu. so.1 veza peršuna . Iscedite 'a u !iniju.so i isitnjen peršun. jaje.so i biber po ukusu I&dubite kupus. "lužite toplo.-hladite.%o sredini stavite ? tvrdo kuvana jajeta.Upakujte 9ile.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a .50 g maslaca .100 g pirin'a . pore*ajte probarenu i u&duž prepolovljenu šar'arepu. U klju!alu vodu spustite kupus uvijen u 'a&u.Vok!%#$ /ol# 1 kg mlevenog june&eg mesa .1apecite je u pećnici 1$ minuta.so biber .2 kisela krastavca . ise!enu na koske slaninu i sir. Krajeve vežite &a varja!u i &aka!ite na ivicu lonca.

+a testo rasporedite meso koje ste prethodno prodinstali sa &a!inom od sušeno' povrća. solju i biberom.so i biber po ukusu 1amesite testo od brašna. Kuvajte #$ minuta.1 dcl ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna ."ve to pokrite tanjirom 3koji može da u*e u posudu4.30 g pirin'a .litvu dobro operite i poparite vrelom vodom. Tor!nsk! u)(!pc! od -#sa 300 g june&eg mlevenog mesa .50 g slanine . "lužite toplo u& kiselo mleko.te polovinu stavite u posudu. Ku$ana p!(a s -#so1%2 kg mlevene junetine .200 g ka'kavalja .1%2 kg mlevenog mesa . seckan peršun. stavite u !istu krpu.1%2 kaši'ice praška za pecivo prstohvat praška crnog luka .%reko mesa pore*ajte 3 tvrdo kuvana jajeta. &atim dodajte smesu od mesa i dru'u polovinu blitve.so po ukusu %ropržite na vrelom ulju mleveno meso.4 jajeta .3 kašike brašna .0#6 dcl vode . sitno seckanu slaninu. 1 jajeta. krajeve vežite koncem.Vaditi kašikom manje uštipke i pržiti na ulju. pirina! i posolite po ukusu.1%2 kg brašna .biber.7a&vucite ju9ku kao &a re&ance.ulje za pr$enje "ve sastojke dobro umutiti mikserom.%oklopac stavite u vrelu pećnicu ?$ minuta. "lužite tople ili hladne. . spustite u klju!alu vodu.prelijte sa 10# l vode u koju ste prethodno rastopili # kocke supe.Ras(r#s#na sar-a od l!($# 1%2 kg blitve ."tavljati u posudu obloženu papirnom salvetom da upije masnoću.vode i soli.3 jajeta 3 kašike ulja .so .1avijte testo kao štrudlu.2 kocke supe . 111 .

11# . "lužite toplo.pore*ajte pljoštimice.Isecite na par!ad. pospite stru'anim ka!kavaljem.

-hladite i dodajte 1 jaje.1 dcl mleka .0#5 dcl konjaka %resno meso od bi9teka prethodno sastružite nožem.Ta(arsk! !/(#k 3%4 bi+teka .50 g ajvara 1 $umance .1 kašika kapra . U vatrostalni sud pore*ajte trećinu proprženo' kupusa.3 jajeta .alevu papriku.1 glavica crnog luka .%onovite postupak i &avršite sa kupusom.sen9.ajvar.1 kiseli krastavac .so.200 g kisele pavlake .ulje. %ecite u pećnici 1 sat na ##$ c.12 veze peršuna .10 g aleve paprike .so i biber po ukusu Kupus isitnite.0#5 dcl ulja .propržite na ulju sa 'lavicom luka i sitno se!enom slaninom.(odajte žumance.so i biber po ukusu . polovinu mesa.300 g mlevenog svinjskog mesa . konjak. "lužite sa prepe!enim hlebom i maslom.1 kašika sen+a . Musaka od k!s#log kupusa 2 kg kiselog kupusa .sitno seckan krastavac.300 g mlevenog june&eg mesa .jajima i mlekom.2 glavice crnog luka .sok od limuna. kapar.100 g slanine . 115 .biber.sok od 1 limuna . so i biber. )usaku prelijte s umućenom kiselom pavlakom.1 dcl ulja .meso. "ve dobro i&mešajte. %osebno propržite na ulju 'lavicu luka.

kiselu i slatku pavlaku. %o tome pospite ostatke od i&dubljeno' povrća.200 g suve slanine .1 veza peršuna .12 listova blitve . Pun%#na a)(a 1%2 kg mlevenog mesa !june&eg" . pobiberite i &alijte pripremljen kupus.biber I&dinstajte kupus na ulju i isitnjenoj slanini.Umutite jaja.6 manjih tikvica . "lužite toplo u& kiselo mleko.2 dcl slatke pavlake .200 g kisele pavlake .1 kašika ulja . -!istite i i&dubite paprike. "lužite toplo. &alijte uljem i pecite u pećnici ? minuta na #$$ c .-d poparenih listova blitve napravite male sarme.)apunite ih dinstovanim mesom.3 srednja krompira .100 g suve slanine .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .krompir. .paradaj&.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a ."ve pore*ajte u vatrostalnu posudu.meso i odo&'o dru'u polovinu kupusa.so .3 srednja paradajza . pirin!em i &a!inom od sušeno' povrća. U prethodno &a'rejanoj rerni pecite otklopljeno 1 sat na ##$ c . 11.3 manja plava patlid$ana . U šerpu stavite pola kupusa.3 babure .50 g pirin'a .%osebno i&dinstajte meso.400 g mlevenog june&eg mesa .Gr&k! kupus 1 kg kiselog kupusa ribanca . +alijte vodom da o're&ne.tikvice i plavi patlidžan.so i biber po ukusu )eso i&dinstajte sa slaninom. &a!in od sušeno' povrća i isitnjen peršun.3 jajeta .1 dcl ulja .

oljuštite i isecite na kolutove.%ropržite na &a'rejanom ulju.4 paradajza . Vatrostalni sud namažlite uljem. 7a&mutite jaja.250 g mlevenog svinjskog mesa . I&dinstajte meso sa seckanim lukom.-cedite.300 g mlevenog june&eg mesa . %ecite u pećnici $ minuta na # $ c.1 kašika mrvica od hleba .mleka i jaja.jaje i seckan peršun. kiselu pavlaku i mleko.50 g maslaca .solju i biberom.an 3 plava patlid$ana .oljuštene parakajte. I&dinstajte meso sa seckanim crnim lukom. ohladite i i&vadite kaši!icom sredinu.3 jajeta . I&mešajte.Musaka od kro-p!ra 250 g mlevenog june&eg mesa . dodajte sredinu od patlidžana.1 dcl ulja . mrvice hleba.1 kg krompira .1 veza peršuna .so i biber po ukusu Krompir skuvajte. %ecite na umerenoj toploti ? minuta. Pun%#n pla$! pa(l!d.2 dcl mleka . "ve prelijte &a'rejanim uljem i mešavinom pavlake.200g kisele pavlake .1 jaje +eoljuštene patlidžane rasecite u&duž na pola. stavite polovinu krompira. 11/ .1 glavica crnog luka . &atim meso i opet krompir.

nama&anu maslinovim uljem.1 ki+la .0#5 dcl maslinovog ulja .so i biber dobro &amesite. propržite na vrelom ulju s obe strane. 117 .3 kašike kiselog mleka .Musaka od pla$og pa(l!d. %ecite u pećnici 3$ minuta na # $o:.4 dcl sosa od paradajza .poboberite.%relijte ih jednim delom sosa.ana 1kg plavog patlid$ana . iseckan crni luk.so )leveno meso posolite. seckan peršun. %ravite valjuške 3dobro je tom prilikom ruke posuti bršnom4. Val%u)c! sa k!s#l!.so i biber po ukusu . -vaj postupak ponavljajte koliko imate materijala.biber.%ecite na toplom ulju sa svih strana.1 jaje .1 veza peršuna .ulje.0#5 dcl ulja .1 dcl mleka . ki9lu natopljenu u mleku pa dobro oce*enu.4 dcl bešamel sosa )leveno meso. %ravite male ku'lice.50g parmezana !nastruganog" . prelijte bešamel sosom. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.stavite jaje i dobro i&mesite.1 glavica crnog luka . :u/(# u #)a-#l sosu 300g mlevenog june&eg mesa .2 kaši'ice natrunjenog suvog bosiljka .biber po ukusu %atlidžan isecite na kolutove.%osolite ih i pore*ajte u vatrostalnu posudu. "lužite kao predjelo.50 g parmezana .-l#ko1%2 kg june&eg mlevenog mesa . pospite parme&anom i stavite u toplu pećnicu da se &apeku #$ minuta.350g mlevenog june&eg mesa 1 dcl ulja .so po ukusu .4 jajeta . pospite parme&anom i bosiljkom i prekrijte dinstovanim mlevenim mesom.jaje.

U šolju sa kiselim mlekom umutite jaja i prelijte preko valjušaka.Valjuške prepržite na vrelom ulju dok ne porumene. "lužite toplo. 112 . koje ste prethodno stavili u vatrostalnu !iniju i &apecite u pećnici.

Andalosk! sud.1 kašika aleve paprike .4 lista lovora 1 veza peršuna .najkvirc .uk 1%2 kg ov'ijeg mesa . )asu sameljite dva puta na mašini &a mlevenje mesa. &a!in od sušeno' povrća. %oto!e i& ju'iuste!no' Kavka&a i Enadolije.1%4 svinjskog mesa . &atim red sarme.200 g suve slanine .6o ukusu. nalijte vodom i poklopite. "utradan napunite šivene DdžepoveD od !isto' belo' platna.*0 g pirin'a . na umerenu temperaturu da se pe!e oko sati.3 jajeta .Ta)(!na sar-a 2#5 kg kiselog kupusa .biber .so . so .tucana paprika tucan kim )eso sitno isecite i pomešajte sa svim &a!inima.2 dcl ulja . jaja.1%2 kg svinjskog mesa . U o!išćene listove kupusa &avite male sarme.kimon .+a dno posude prvo stavite sitno seckan kupus. ra&mućenu kiselu pavlaku. -stavite u hladnjaku da prenoći.1%4 june&eg mesa .soli po ukusu %ropržite na ulju sitno seckan crni luk.1%2 kg june&eg mesa .%resujte daskom do debljine # cm. 118 . +a vrh posude stavite mekoliko listova lovora. red mleveno' mesa i tako redom dok imate materijala.ponovo red sarme.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 dcl kisele pavlake . -vaj recept je star više od jedno' veka. pirina!. alevu papriku i sitno seckanu slaninu.biber. "tavite u pećnici. desetak &rna bibera. dodajte mleveno meso. "lužite tanko se!eno kao predjelo. )ože i na roštilju ili u kaj'ani.D(žepoveD sušite na promaji 3 tavanu4 3 nedelje.200 g crnog luka .200 g suve kobasice . red seckane kobasice.

(odajte ? žumanca i ulupani sne' od ? belanca. operite i i&režite na krupnije par!iće. seckan peršun i pobiberite.100g maslaca . umućena jaja i u mrvice. Mo'ak na 3olanlsk! na&!n 500 g tele&eg mozga .2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 veze peršuna .so i biber po ukusu .2 jajeta . Kalup &a pudin' namažite maslacem. "ve dobro i&mešajte.Po3o$an! -o'ak 500 g tele&eg mozga . "lužite toplo. (instajte #$ minuta. %osolite i pobiberite po ukusu. 119 .operite i prosušite.soli po ukusu . Kuvajte ? minuta.50 g mrvica od hleba . %ropasitajte i dodajte umućen maslac i &emi!ke prethodno natopljene u mleku. %ržite 'a na vrelom ulju.Kada je mo&ak 'otov na kraju 'a posolite.4 jajeta .so i biber po ukusu )o&ak o!istite. U većim komadima uvaljajte 'a u brašno. "lužite toplo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1#5 dcl ullja/ )o&ak o!istite.50 g brašna . so i biber.pospite mrvicama i i&lijte masu u kalup.0#5 dcl mleka .bibera po ukusu !treba više bibera" . D!ns(o$an -o'ak 500 g tele&eg mozga . "tavite mo&ak u toplo ulje.%ospite 'a &a!inom od sušeno' povrća.1 limun )o&ak operite i o!istite.pospite &a!in od sušeno' povrća. "lužite 'a sa tankim kolutovima limuna. "lužite toplo.2 zemi'ke 20 g mrvica od hleba .

1 $umance .biber po ukusu . skinite kožicu i odsecite krajeve. kiselu pavlaku. %oslažite red prepremljeno' pirin!a.1 dcl mleka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kocka supe .50 g ulja .1 glavica crnog luka 3 kocke supe . red na kolutove se!enih tvrdo kuvanih jaja. Vatrostalni sud namažite maslacem. pa opet red pirin!a &atim red slanine i kobasice i &avršite sa pirin!em %ospite parme&anom i komadi!ima maslaca. sitno seckan peršunov list.I&mešajte.Musaka od p!r!n&a ! ko as!ca 200g pirin'a . kiselu pavlaku.2 jajeta . (odajte žumance. %ropržite slaninu i kobasice.4 jajeta . umućena jaja i mrvice.10 g maslaca .1 dcl ulja .100 g mrvica od hleba . -vako pripremljene listove je&ika uvaljajte u brašno. %reostalu sredinu je&ika sameljite na mašini &a meso sa 'lavicom luka.1%2 zemi'ke . Kad omekša. 1#$ .1 veza peršuna . %ecite ? minuta na temperaturi od #$$ c .100 g brašna .100 gkisele pavlake . U ohla*eni pirina! dodajte 1 celo jaje.so i biber po ukusu "kuvajte sa kockama supe.30 g parmezana %ropržite pirina! na ulju.50 g slanine . -vu masu prepržite na ulju.-vom smesom namažete sa obe strane svaki list je&ika.100 g kobasice .1 veza peršuna .&emi!ku prethodno potopljenu u mleko i isce*enu. &a!in od sušeno' povrća i biber. Po3o$an %#'!k 1 gove i jezik . dolijte vode da o're&ne i dodajte kocku supe.200 g kisele pavlake . %ržite na vrelom ulju.

Krompir oljuštite i isecite na kockice. -do&'o pospite sitno seckan peršun i biber. Gr&k! 2u$#& 4 plava patlid$ana . %osebno propržite isitnjenu slanunu. krompir. 1#1 . šunku i kobasice.150 g suve slanine . "ve dinstajte 1 minut.1 glavica crnog luka . "talno mešajte. Kada su jaja skoro pe!ena.150 g suve šunke .3 paradajza 250 g ov'ijeg sira . "lužite toplo.500 g viršli .-barite.500 g krompira . "ve dobro i&mešajte. sitno se!en i be& semena. na kolutove ise!ene viršle.%rocedite.Gro&anska ka%gana * jaja . 7e*ajte plave patlidžane. %onovite postupak.0#5 dcl ulja .1 dcl ulja .200 g kisele pavlake . so i kiselu pavlaku. %ospite parne&anom. masu od viršli.30 g parmezana . (odajte propržene babure u prelijte dobro ulupanim jajima. %relijte posoljenim i pošećerenim sokom od paradaj&a.150 g suve kobasice .so i biber po ukusu %lave patlidžane operite i isecite na kockice.sok od pola limuna . (odajte jaja.3 glavice crnog luka .1 dcl soka od paradajza . +a kraju u&mešajte prethodno i&'nje!en sir. (odajte iseckan crni luk. Vatrostalni sud podmažite uljem i pospite mrvicama. %rocedite. dodajte paradaj&.so po ukusu .biber po ukusu Isecite babure na kocke i propržite na ulju.3 jajeta 20 g mrvica od hleba . -barite u vodi i soku od limuna. %repržite na ulju sitno seckan crni luk. %ecite u pećnici ? minuta.4 babure .biber. "lužite toplo u& po'a!u.

dodajte i&nutrice i kratko prodinstajte.5 kašika za'ina od sušenog povr&a .pakujte sa mesom i re*ajte u vatrostalnu posudu.1dcl ulja .šar'arepu. %obiberite. so i biber.200g kisele pavlake .6 kaši'ica soli .S(ras ur)k# kr$a$!c# #n#d!k(!nskog r#da 1 kg sve$eg svinjslog sala .3%5 l sve$e svinjske krvi . "agn%#."laninu isitnite. koji se prži dok ne postane mekan. (odajte krv. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1 sat.5 jaja .1alijte sa prethodno umućenom kiselom i slatkom pavlakom i 3 jajeta. -hladite ih. "lužite toplo u& ov!ije kiselo mleko.2 dcl slatke pavlake .@ar'arepu isitnite. .(obro promešajte. Isecite maramicu u manje kvadrate. 1## . dodajte sitno seckan luk.biber "kuvajte ja'njeće i&nutrice u dosta vode i &a!inu od sušeno' povrća.1%4 l slatke paprike .150g pirin'a .a sar-!ca u -ara-!c! 1 ve'a jagnje&a maramica sa iznutricama .pirina!. -vom masom nadevajte svinjska creva ali ne suviše tvrdo. propržite.1 veza peršuna .+ajukusnije su pe!ene. %odvežete u male kobasice.slatku neulupanu pavlaku i baren je&ik ise!en na kockice. peršun.4 šargarepe . # jajeta.150g suve slanine .1 svinjski jezik .so .-hladite i isitnite na kocke. U vrućij vodi 3koja ne klju!a4 poširajte #$ minuta kobasice.slaninu.opite 'a i kada je napola otopljeno. &atim polako i&mešajte i&nutrice.1 kaši'ica bibera "alo isecite na kocke. @ar'arepu i pirina! posebno prokuvajte.400 g crnog luka .

so ibiber po ukusu . 1alijte vinom i dinstajte #$ minuta.!g#r!ca u $!nu 1kg june&e d$igerice .2 kašike za'ina od suvog povr&a . %ecite ih u pećnici #$ minuta. "un#.ek kada je specijalitet 'otov posolite po ukusu.D# r#c!n#r na &#)k! 6 komada debrecinera .(ži'ericu. 1#5 .1dcl ulja "vaki debreciner &asecite na krajevima u obliku krsta.%ospite biberom i sitno seckanim peršunom. "vi debrecineri će se na krajevima rastvoriti. "lužite toplo u& sen9 ili sos od rena.%oslažite ih u pleh i &alijte uljem. pa će i&'ledom pružati e9ektan oblik. predhodno iseckanu na štapiće.2dcl belog vina Iseckajte slaninu na kocke i prepržite je na ulju.0#5 dcl ulja . "lužite toplo.200 g suve slanine .2 veze peršuna . .a d. dodajte slanini i odmah pospite &a!inom od sušeno' povrća.

."E4A OD .IVINSKOG MESA I DIV4"AČI 1#.

1 limun . I&mešajte piletinu. Ukrasite tankim kolutovima limuna. "ve dinstajte 1 minuta. :elo pile spolja osolite.Po3o$ano p!l# 1pile .150 g pile&e d$igerice . 1#/ . &a!in od sušeno' povrća. %osolite i pobiberite.1 veza peršuna .50 g mrvica od hleba .1 kašika ulja . Pun%#no p!l# 1 pile .-hladite. U toku pe!enja nekoliko puta okrećite par!iće.150 g pile&ih bubaca . (odajte kiselu pavlaku. so i dosta bibera.100 g suve slanine . (odajte dži'ericu. mrvice. Kada je piletina 'otova nemojte je stavljati u poklopljen sud.150g mrvica hleba . u jaje i na kraju u mrvice. 1aka!ite !a!kalicom da nadev ne ispadne.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . već odnah re*ajte na !iniju i& koje ćete služiti. %ecite najpre na jakoj toploti.2 jajeta . U šerpi od # litra u'rejte ulje. i $ ' sitno se!ene slanine. "ve i&mešajte i nadevajte pile. "vako par!e uvaljajte u brašno.so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade. jaja. pa je smanjite.seckan peršun.3 dcl ulja ."tavite u cediljku da se ocedi. %ecite poklopljeno u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.150 g brašna . pobiberite i obložite 'a tankim listovima slanine.100 g kisele pavlake .so i biber po ukusu !krupnno mleven"/ Isitnite bupce i dinstajte ih na ulju minuta.2 jajeta .

"lužite toplo u& testo.ori'anom.1 kaši'ica aleve paprike .so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade. %ecite još 1 minuta.1#5 dcl ulja . (odajte iseckane pe!urke. biberom.1 kaši'ica crnog luka u prahu .1 veza peršuna . biber i alevu papriku. P!l#. )alo dinstajte.so .100g kisele pavlake 150 g parmezana . "lužite toplo.2 dcl slatke pavlake .1 kašika maslaca . &alijte kiselom pavlakom i pospite parme&anom.300 g pe'uraka !šampinjona" . . I&dinstajte meso poprašeno lukom.epsiju i&vadite i& pećnice i složite pile sa kožicom nadole.biber -!istite meso od kostiju i kožice i iseckajte na re&ance. pospite solju. alevom paprikom.1 kaši'ica aleve paprike . "ve prokuvajte 3 minuta. (odajte slatku pavlaku. -krenite komade pileta.P!l# sa p#&urka-a ! par-#'ano1 pile . (odajte šampinjone i isitnjen peršun.pobiberite i pospite polovinom ori'ana i aleve paprike.epsiju obložite 9olijom i u'rejte ulje na jakoj toploti 1$ minuta. %ecite još1 minuta.1%4 kaši'ice origana . . 1#7 . %ecite u pećnici 3$ minuta.# #lo -#so sa p#&urka-a 0#5 kg belog mesa . @ampinjone iseckajte na tanke liske i i&dinstajte na maslacu.100g šampinjona . %osolite.

biber i seckan peršun.1%2 kašikice sitnog duvana . %ecite 'a u dobro &a'rejanoj pećnici dok ne omekša i ne porumeni.2 kašike pirea od paradajza . pobiberite i dobro namažite cilo pile maslacem.1 veza peršuna 100 g kisele pavlake .%iliće držite u ovom marinatu 3$ muinuta.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 5im skinete sa vatre pospite malo duvana. U'rejte ne&amašćen pleh na jakoj toploti. "lužite odmah. "tavite piliće i poklopite teškim predmetom 3 k'4 da se polovine spljeskaju.150 g maslaca . %e!urke isecite na deblje par!iće i i&dinstajte sa &a!inom od sušeno' povrća na ulju. -do&'o stavite dinstane pe!urke.(odajte so.2 kašikice krupno mlevenog bibera -perite piliće i isecite ih u&duž popola.500g pe'uraka !šampinjona" .sok od 4 limuna .2 glavice crnog luka . %rokuvajte dva minita pa prelijte piletinu i pe!urke. %ile isecite na komade pore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti. 7!pl%ona (a aka 2 mlada pileta . 1#2 .biber i so.so i biber po ukusu -perite posolite. Umešajte u limunov sok. %ecite svaku stranu po minuta.luk stru'an na rendetu. Usok od pe!eno' pileta umešajte sok od paradaj&a i kiselu pavlaku. "lužite toplo.1dcl ulja .P!l# sa p#&urka-a 1 pile .

so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. stavite # ' maslaca umućeno' sa sitnim peršunom i oblikovano' kao u&dužni kroket.K!%#$lk! ko(l#(! belo meso od 2 pileta .100 g brašna . %olovimu pilećih 'rudi sa krilcima položite na spoljnu stranu. (instajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša. I&vadite piletinu. %osolite i pobiberite. kiselu pavlaku i preostali konjak. -vim prelivom &alijte piletinu i služite odmah. P!l# u kr#. 1#8 . mali batak. Kotlet uvaljajte u brašno. +a sredinu mesa. "lužite toplo. (ržite je na toplom.1 veza peršuna .1dcl konjaka . %oklopite meso prema sredini preko maslaca. (odajte pe!urke i $.500 g pe'uraka ! šampinjona" .sosu 1pile .1#5 dcl bešamel sosa . (eo krilca. dcl konjaka. 7astanjite meso.skinete meso sa koske.100g kisele pavlake kaši'ica aleve paprike . uspravite da stoji pod u'lom od A$ stepeni. posolite i pobeberite. jaja i mrvice i pržite na toplom ulju.150 g maslaca .koji se i sam lako odvaja. %e!urke dinstajte u pilećem soku. &a koji će se meso i &alepiti.bla'o udarajući tu!kom.so i biber po ukusu Kotlet se pravi od pileće' belo' mesa od 'rudu i malo' belo' bataka. odakle je i&va*en 9ile. %ropržitre na maslacu.2 jajeta . dodajte bešamel.2 dcl ulja . i&mešajte sa alevom paprikom. 1atim i&vadite i& sredine mesa mali 9ile.100 g mrvica od hleba .100g maslaca .

P!l# u l!-unu
1 pile od 1#5 kg - 2 limuna - so - biber- 1 limun za ukras - 2 kašike ulja - 1 kašika gustina - 1 dcl belog vina - 3 kašike maslaca - 2 veze peršuna - 1 glavica crnog luka -perite, osušite i &a!inite pile. 1alijte 'a uljem. -perite limune i oljuštite ih. /imunovu koru isecite na tanke re&ance. /imune iscedite a sok ostavite u manju posudu &a sos. %ile nadenite iseckanom limunovom korom i ve&om peršuna. "tavite 'a u posudu &a pe!enje, &alijte uljem, dodajte malo vode i 'lavicu luka. %obiberite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na ##$ c. "ok od limuna stavite na vatru da provri, dodajte vino i kuvajte < minuta. =ustin umutite u malo vode i dodajte sosu.%osolite i pobiberite,malo 'a prokuvajte. (odajte hladan maslac i seckan peršun. %ile istranžirajte na 1# komada &alijte sosom, ukrasite sa seckanom limunovom korom i& utrobe kao i kriškama limuna. "lužite toplo.

P!l# u ka%-aku
1 pile - 400g kajmaka - 3 dcl mleka - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - so i biber po ukusu %ile operite i nalijte vodom. %osolite 'a i kuvajte dok skoro ne odmekne. I&vadite pile, ostavite da se prohladi i isecite na komade. U'rejte mleko sa kajmakom, dodajte &a!in od sušeno' povrća. pobiberite i posolite. "pustite komade pileta i kuvajte dok ne omekša. "lužite toplo.

1#9

P!l#(!na u $olo$anu
1 paket sisnatog testa - 2 manja pileta - 2 kašike brašna 200 g maslaca - 1 l bistre supe - 1 veza peršuna - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 10 manjih glavica crnog luka - 4 $umanceta - 500 g kisele pavlake - sok od 1 limuna - so i biber po ukusu %iliće operite i isecite na komade. %osolite i poboberite. %repržite brašno na maslacu 3 da ostane svetlo4, spustite piletinu i pržite 1 minuta. +alijte supom, dodajte peršun, &a!in od sušeno' povrća i 'lavice luka 3 cele 'lavice predhodno poparite i ocedite4. %osolite i pobiberite. -stavite na tihoj vatri da kuva 3$ minuta. I&bacite peršun, umešajte žumanca i kiselu pavlaku. Ispecite volovan 3 recept br. <3 4 pre!nika 3$ cm.Ispunite 'a pile!im mesom i 'lavicama luka. 1alijte pripremljenim sosom. -dmah služite.

P!l#,#

#lo -#so sa

l!($o-

350 g pile&eg belog mesa - 600g blitve - so - biber - 1 kašika maldaca - 1 glavica crnog luka - 400 g paradajz 6elati !bez soka" - 1 kašika seckanog peršuna - 1 kaši'ica seckanog bosiljka - 2 jajeta - 150 g kisele pavlake - 150 g somborskog ili turijskog sira - 2 kašike ribanog parmezana - muskat aleva paprika - listovi maslaca ;litvu o!istite, operite, beli koren isecite u štapiće. %ola blitve 3list4 isecite u re&ance."ve skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite. )eso isecite u manje komadiće i propržite na maslacu. (odajte seckani luk i prodinstajte.%aradaj& isecite na !etvrtine,dodajte masu u prokuvajte.(odajte seckane &elene &a!ine.;litvu i &'otovljenu piletinu promešajte u posudu u koju ćete peći. I&mešajte jaja, kiselu pavlaku i somborski sir,promešajte sa blitvom i piletinom, pospite parme&an i stavite maslaca.

15$

c.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na ##$ "lužite toplo.

151

Mar!n!rano p!l# na .aru
1 pile - 2 dcl ulja - sok od 2 limuna - 2 kaši'ice krupno mlevenog bibera - so po ukusu %ile operite i isecite na komade.Ispendlujte meso, odnosno o!istite meso od kostiju. 7ukom oblikujte pileće nareske. Umutite ulje, limunov sok i biber.Komade pileta stavite u mešavunu ulja i limuna i posolite po ukusu.-stavite najmanje #? sata u hladnjaku. U'rejte ti'anj 3 najbolje te9lon4 na jakoj toploti be& masnoće. %ecite piletinu be& ulja. -dmah služite.

P!l# na /lor#(!nsk!
1 pile - 1 veza peršuna - sok od 1 limuna - 2 glavice crnog luka - 1 struk ruzmarina - 1 list lovora - 1 limun - 1#5 dcl ulja - 3 dcl testa za pala'inke !recept br 617" - so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.%osolite i pobiberite. Umešajte # kašike ulja, sok od limuna, seckan peršun, seckan ru&marin, seckan luk,lovorov list.-stavite piletinu u tom marinatu #? sata. Komade piletine uma!ite u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. "lužite u& tanke kolutove limuna.

15#

P!l# na gos(!on!&arsk!
2 pileta - 500 g pe'uraka !šampinjona" - 200 g maslaca 250 g mlevenog svinjskog mesa - 250 g suve slanine - 1%2 kaši'ice cimeta - 1%2 kaši'ice origana - 2 glavice crnog luka - 2 pile&e d$igerice - 1 veza peršuna - 2 jajeta - 1 dcl bistre supe - so i biber po ukusu %iliće operite, posolite i pobiberite. -dvojte drške od pe!uraka , sitno iseckajte.=lave pe!uraka isecite na !etvrtine i i&dinstajte na $ ' maslaca. "ameljite slaninu, dodajte meso, cimet, ori'ano, iseckan crni luk, pileću dži'ericu,drške od pe!uraka, iseckan peršun,jaja, so i biber."ve dobro i&mešajte i nadenite piliće. "ašijte ih koncem da nadev ne i&la&i. "tavite ih u vatrostalnu posudu i &alijte istopljenim preostalim maslacem. %ecite oko ? minuta na # $ c . (odajte propržene na maslacu 'lave od pe!uraka. =otove piliće i&vadite i isecite na komade. U preostali sok uspite supu i kuvajte dva minuta. +adev i pe!urke rasporedite ma*u komade piletine i &alijte ukuvanum sokom. "lužite toplo.

P!l#,! papr!ka) sa pr#l!$o1 pile - 5 glavica crnog luka - 1 kašika aleve paprike - 2 kašike ulja - 3 jajeta - 200g kisele pavlake - so i biber po ukusu I&dinstajte seckan luk na ulju. (odajte komade pileta, so i alevu papriku. (instajte poklopljeno 3$ minuta. (odajte malo vode, dalje dinstajte dok meso ne odmekne. Umutite 3 žumanceta, kiselu pavlaku i ulupan sne' od 3 belanceta."ipajte ne dinstovanu piletinu i pecite u pećnici dok ne porumeni. "lužite toplo.

155

P!l#,! /!l#! u sosu
0#5 kg belih pile&ih +ilea - 1#5 limun - 1 glavica crnog luka 100 g gorgonzole - 100 g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 1#5 supena -kašika brašna - 1 jaje - 1#5 dcl ulja 1#5 dcl pile&e bistre supe - miro ija - so - biber %ileće 9ilee istucajte i poprskajte sokom od limuna . /uk isitnite i pomešajte sa i&mrvljenim sirem, kašikom kisele pavlake i nastru'anom korom od limuna. 1a!inite solju, biberom i sokom od limuna . )eso posolite, pobiberite i polovinu svako' 9ilea namažite sirom. %oklopite dru'om polovonom i &aka!ite !a!kalicom. Uvaljajte u brašno i jaja. U dobro &a'rejanoj pećnici pecite da porumeni sa oba strane. Umutite supu sa slatkom pavlakom, ostatkom kisele pavlake, seckanom miro*ijom, biberom i sokom od limuna .Kratko prokuvajte. -vim sosom prelijte piletinu. "lužite toplo.

P!l#,! su$! pa&r!ka)
1 pile - 200 g crnog bibera - 1 paprika !babura" - 2 paradajza - 1%2 kaši'ice origana - 1%2 kaši'ice brašna - 1%2 kaši'ice aleve paprike - 1 dcl ulja - so i krupno mleven biber po ukusu (instajte seckan luk na ulju dok ne postane pro&iran. %ile operite i isecite na komade. "tavite piletinu na uprženi luk, dodajte papriku,oljuštene paradaj&e, ori'ano, biber i so. (instajte 1$ minuta. (odajte #dcl tople vode, alevu papriku i brašno. (instajte dok meso ne omekša. "lužite toplo.

15.

P!l# u pras#(u
2 pileta - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 2 kašike ulja 200 g suve slanine - so i biber po ukusu %iliće operite, dobro usolite, pobiberite, namažite &a!inom od sušeno' povrća i u utrobu od svako' pileta stavite po1$$ ' suve slanine se!ene na krupne komade. Kada pe!ete prase na ražnju, piliće stavite u preseću utrobu umesto pivske 9laše. Kada je prase pe!eno, i&vadite piliće i služite ih tople.

G! an!ca od r#'anaca sa p!l#(!no8esto za rezance !recept br 334" 6ile&i paprikaš sa prelivom ! recept 177" 150 g maslaca - 100 g kisele pavlake +apravite testo &a re&ance. 7a&vucite # ju9ke. Cednu ju9ku isecite na re&ance, a dru'u veli!ine pleha u kome ćete pe!i. +apravite paprikaš sa prelivom od 1 pileta. "kinite meso sa kostiju. )aslacem podmažite pleh, pa stavite koru od testa, "tavite nekoliko listova maslaca, &atim red re&anaca, red mesa, pa ponovite postupak dok budete imali materijala. -do&'o poslednji red treba da su re&anci, %reko re&anaca stavite listove maslaca i umućenu kiselu pavlaku. "tavite u pećnicu i pecite ? minuta na umerenoj toploti.

15/

)alo ih prosušite i iseckajte na komade. %rocedite i ohladite. "ve sastojke3 osim pra&iluka4 dobro promešajte i &a!inite po ukusu.1%2 l guš&eg testa za pala'inke . -hladite i 1 dan ostavite u hladnjaku.biber5 g kineske suve pe'urke . %ra&iluk pažljivo rastavite na liske i prokuvajte u slanoj vodi.2 kriške šunke .2 kašike seckanih oraha .200 g kisele pavlake . -hladite. U prethodno &a'rejanoj pećnici poširajte u vodenoj kadici 3$ minuta na 1B c. %e!urke potopite u vodu 3$ minuta.1 crvena paprika . debljoj alu6 9oliji položite liske pra&iluka prave!i kalup deblje kobasice i nadenite sa masom. se!eno na kriške.400 g kisele pavlake . 157 . %ecite u pećnici na # $ c 3$ minuta.so i biber po ukusu -perite i isecite na komade pile.K$rgu)a 1pile . "lužite hladno.<< . "lužite toplo. %ore*ajte komade piletine.1 struk debljeg praziluka (obro rashla*enu i iseckanu piletinu ispirirajte sa pavlakom u mikseru. 1a!inite.100g maslaca . (obro upakujte sa svih strana. %rvih 1 minuta pecite pod aluminijumskom 9olijom. P!l#. U jakoj .a pa)(#(a sa k!n#sk!p#&urka-a 300 g belog pile&eg mesa .1atim &alijte umućenom kiselom pavlakom s biberom pa pecite otkriveno 1 minuta. 1amesite 'ušće testo &a pala!inke.so .%osolite i pobiberite. %odmažite tepsiju i &alijte testom &a pala!inke 1 prst debljine.9:-. %apriku i&blanširajte u slanoj vodi.

250 g badema . Sla(k! kola& od p!l#."tavite nadev.40 g še&era . 1atim dodajte pileću dži'ericu.5 jaja .preklopite testo i odo&'o stavite ju9ku testa kao poklopac.so i biber po ukusu (obro umutite maslac sa sitno ise!enim i tu!enim bademima.1 kaši'ica kapra .so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. šećer.10 zrna zelenog bibera!madagaskarskog". posolite i poboberite.2 kocke supe . seckan peršun. ali da krajevi testa prela&e strane pleha. so i biber.250 g maslaca .2 ki+le . U'rejte ostatak ulja. "lužite toplo.100 g parmezana . I&drobite kocke supe. kapar. +alijte 10# l vruće vode. "tavite 'a u podma&an pleh. propržite pirina!. ucelo 'lavicu luka.2 kašike soja-sosa .2 dcl ulja .250 g pirin'a .!g#r!c# (r! $#ka s(ar 1paket lisnatog testa .# d. posolite i pobiberite.%ilav je 'otov kad ispari voda. "ve dobro i&mešajte. 152 .žumanca. &rna &eleno' bibera. 1atim premažite žumancetom i pecite još 3$ minuta na umerenoj toploti.2 dcl mleka . dodajte meso.P!la$ 1 pile . "lužite toplo u& parme&an i soja6sos.1 veza peršuna . (odajte &a!in od sušeno' povrća. %ecite u pećnici 3$ minuta. I&dinstajte piletinu na 1 kaši!ici ulja.300 g pile&e d$igerice .jaja.3 $umanceta . (odajte ki9le prethodno u mleko potopljene i oce*ene.1 glavica crnog luka . 7astanjite testo. (instajte na umerenoj toploti.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

%ropržite na tanke listove slaninu.1 kašika kapra ."ve i&mešajte i dinstajte 3$ minuta na umerenoj toploti. vino i konjak.150 g suve slanine . "lužite toplo. propržite sitno se!enu slaninu. seckan peršun.a srca 1 kg pile&ih srca .2 dcl belog vina . (odajte komade pileta i dinstajte #$ minuta. (instajte još1 minuta.1 dcl ulja . Kada je meso omekšalo.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .kašika za'ina od sušenog povr&a .1%2 kaši'ice origana . 158 . P!%ano p!l# 1 pile . %osolite i pobiberite. U'rejte ulje.1 veza peršuna . so i biber. ori'ano. (odajte srca.dodajte seckan peršun. dodajte kiselu pavlaku umućenu sa biberom.1 veza peršuna 2 dcl belog vina .200 g kisele pavlake .so i biber po ukusu -perite srca i prosušite.0#5 dcl konjaka .150 g suve slanine . isecite na komade i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. kapar.so i krupno mleven biber po ukusu %ile operite. vino.1#5 dcl ulja .&a!in od sušeno' povrća. "lužite toplo.D!ns(o$ana p!l#.

159 .so i biber po ukusu %etla operite.(odajte mesu i kuvajte još #$ minuta. "lužite toplo.2 lovorova lista .veza peršuna .4 paradajza ."vaki komad uvaljajte u mešavinu brašna.20 crnih maslinki * strukova mladog crnog luka . Koko) u rod#(u 1 kokoška 2kg .1 struk ruzmarina . isecite na komade i prosušite. (odajte lovor. pobiberite. (instajte 1$ minuta.1 lovorov list . %osolite.100 g maslaca . "lužite toplo.3 šargarepe .250 g pe'uraka . 1alijte sa # dcl tople vode i dinstajte dok meso ne omekša. ori'ano.so i biber po ukusu -perite kokošku i isecite je na komade. seckane masline i vino.2 glavice crnog luka .1%2 kaši'ice origana . ru&marin.1 dcl ulja .1 dcl maslinovog ulja .1 glavica crnog luka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna . paradaj&.-stavite kokošku da stoji dva sata u marinatu. lovor. +a maslacu propržite seckane pe!urke i mladi crni luk sa karan9ilićem.1 dcl konjaka . %ropržite na ulju sitno seckan luk.1 dcl belog vina biber u zrnu . (odajte seckan crni luk i šar'arepu. %ropržite 'a na ulju dok ne porumeni. dodajte vino. seckan peršun.100 g brašna .P!%an! p#(ao 1 petao ! 2 kg" .1%2 limuna . seckan peršun.Kuvajte posle klju!anja 1$ minuta.6 dcl belog vina .kolutove limuna i komade kokoške sa marinatom.2 karan+ili&a . soli i bibera 3dosta bibera4. pospite &a!in od sušeno' povrća i &alijte konjakom.

i mrvice. maslinke i ka!kavalj.2 dcl ulja . %ržite na vrućem ulju.so i biber po ukusu -d belo' ćureće' mesa isecite nareske. posolite i pobiberite.100 g brašna . )aslinke o!istite i iseckajte na sitne komadiće.200 g sira trapista . maslinke i ka!kavalja. (ru'om polovinom preklopite.2 dcl ulja .150 g mrvica od hleba .1 limun . Uvaljajte u brašno. Istucite ih. +astružite ka!kavalj. Kada su naresci prženi. +areske uvaljajte u brašno jaje i mešavinu mrvica. jaja.150 g pršute . %ržite na vrućem ulju dok ne porumene.2 jajeta . na polovinu nareska postavite list pršute i list trapiista.:urka na par!sk! 600 g belog &ure&eg mesa od grudi . "lužite tople.so i biber po ukusu -blikujte ćureće nareske srednje debljine. "lužite u& kolutove limuna.*0 g mrvica od hleba .1 limun .3 jajeta . Po3o$ana .100 g sira ka'kavalja . prelijte ih limunovim sokom.100g brašna . 1.ur#(!na 500 g belog mesa od grudi . %osolite i pobiberite.100 g zelenih maslinki . Umutite jaja.$ . I&mešajte mrvice.

biber po potrebi -perite.so po potrebi . I&lomite mlince na veće.500g mlinaca krupnih . dok se ne prosuši.2 dcl ulja . Usolite je i pobiberite.1alijte je uljem. "lužite toplo."polja je namažite sen9om. (olivajte mlakom vodom po potrebi. Ml!nc!0 -d brašna jajeta.Utrljajte solju. Isecite ćurku i okolo rasporedite mlince. 1alijte sokom od pe!enja i služite toplo. prosušute.kašika za'ina od sušenog povr&a . nepravilne komade.2 kašike sen+a . To !s(o sa-o -alo druk&!%# 1 &urka .1 . +apravite loptice od $ ' i ra&vucite ih u male ju9ke. -stavite 1 minuta da omeknu i da se natope. i paštrnak.so i biber po ukusu mlinci: 1 kg brašna . Furku pecite u pećnici na##$ c stalno je &alivajući sokom. &a!inom od sušeno' povrća i namažite uljem.mlake vode po potrebi .200 g suve slanine . prosušite ćurku. %e!enu ćurku i&vadite i& soka.%ecite na u'rejanoj plotni sa jedne i dru'e strane. Isecite slaninu na deblje komade i stavite je u utrobu.2 dcl ulja . biberom i &a!inom od sušeno' povrća. I&vadite ih i& mleka i stavite ih u !iniju i& koje ćete služiti.:urka sa -l!nc!-a 1 'urka do 3 kg .Furku pecite u pećnici na umerenoj toploti stalno je &alivajući sokom od pe!enja. Ispe!ene mlince i&lomite na manje nepravilne komade i stavite u sok. U utrobu ćurke stavite o!išćenu šar'arepu.4 dcl mleka .3 šargarepe . %reko njih stavite komade ćurke i sve &alijte sokom od pe!enja. celer.1 celer . %otopite minuta u vruće mleko. "vakako pre pe!enja podlijte ćurku sa3 dcl vode.so po potrebi Furku operite.1 paštrnak . utrljajte.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 jaje . 1.mlake vode i soli &amesite polumeko testo kao &a re&ance.

U utrobu stavite slaninu u kriškama.2 jajeta . Isecite patku na komade. oljušten i ise!en paradaj&. sitno ise!enu dži'ericu.useskan peršun.1 dcl konjaka .3 kašike $ivinske masti .so i biber po ukusu %atku dobro operite i prosušite. "ve dinstajte još 1 sat.(odajte jaja.1 glavica crnog luka . kiselu pavlaku.1 kaši'ica aleve paprike . vino i ostatak supe.+adenite patku.300 g maslinki .2 dcl belog vina .# . U ulju i&dinstajte seckan crni luk. a ostatak ostavite da se služi u& nju. -statak maslaca u komadima stavite pored nje u vatrostalnu posudu. 1. konjak. "lužite toplo. kuvana re&anca.250 g pe'uraka d$igerica# bubac# i srce od patke .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so i biber po ukusu -perite i prosušite patku. biber.100 g kisele pavlake .bubac i srce.1 veza peršuna . so i biber.2 dcl ulja .1 kg paradajza .Pa(ka N!soa' 1 patka do2#5 kg .1alijte sokom od pe!enja. "tavite je poklopljenu u pećnicu da se sa # dcl bistre supe dinsta 1 sat. Utrljajte so. Isecite patku na komade i okolo 'arnirajte prilo'.3 dcl bistre supe .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Pa(ka sa r#'anc!-a 1 patka oko2#5 kg . Utrljajte solju.200 g suve slanine . (obro je premažite uljem.300 g rezanaca . "lužite toplo. okolo stavite nadev i re&anca koji su ostali.1 veza peršuna . (odajte iseckane maslinke."ve i&mešajte. seckan peršun. alevu papriku i &a!in od sušeno' povrća.+amažite je maslacem. biberom i &a!inom od sušeno' povrća. %ecite patku 3 sata na ##$ c.200 g maslaca . %o potrebi možete i duže dok meso ne omekša.

pe!urke. &a!in od sušeno' povrća i namažite uljem. 1. biber.1 veza peršuna . Umutite vodu i brašno. U preostalu masnoću dodajte brašno.1 dcl konjaka .1 kašika paradajz-pirea .biber. prelijte sosom i na kraju konjakom.5 dcl bistre supe . isecite je na komade.50 g maslaca . vino i paradaj&6pire. dodajte seckan peršun. paradaj&6pire i umutite sa supom.250 g pe'uraka .200g pa'ije d$igerice . "pustite osoljenu o pobiberenu patku i pržite je sa svih strana 1 minuta da porumeni.2 kašike pirea od paradajza . &alijte dži'ericu i pe!urke.%ecite u pećnici 3 sata na##$ c.2 kašike brašna . "pustite proprženu patku. -stavite u pećnici da se pe!e 3$ minuta na #$$ c.4 glavice crnog luka .I&vadite patku i držite je toplom.dodajte dži'ericu. U& pe!enu patku ovaj preliv služite posebno.dodajte so.1 list lovora .1 dcl ulja .1 dcl vode 1 kaši'ica aleve paprike .utrljajte so.lovor.300g maslinki . (odajte biber i kuvajte dok se sos ne &'usne.ori'ano i maslac.100g suve slanine .%ecite patku još ?$ minuta.kašika za'ina od sušenog povr&a so i biber po ukusu -perite i prosušite patku.1#5 dcl belog vina .2 kašike brašna . okolo ukrasite maslinkama. "lužite toplo.150 g maslaca .prstohvat origana . alevu papriku i kuvajte1 minuta na umerenoj toploti.so i biber po ukusu U dubljoj vatrostalnoj posudi propržite isitjenu slaninu.5 . +a maslacu i&dinstajte luk.1atim dodajte poparene maslinke i o!išćene od koštica. Pa(ka sa p#&urka-a 1patka 2 kg .Pa(ka sa -asl!nka-a 1 patka 1#5 kg . Kada je patka ispe!ena.

1 limun . jabuku i luk.1 veza peršuna 3 glavice crnog luka . 1#c u lo$a&ko. dcl vode i pecite u pećnici 3$ minuta. "tavite 'usku u vatrostalnu !iniju. (odajte sirće.(instajte #$ minuta. I&mešajte i nadevajte 'usku ovim nadevom. 1alijte je vinom i pecite još 1 sat.5 šargarepa . 1eleniš i vodu u kojoj se dinstalo meso propasirajte i dodajte &apršci stalno mešajući. )eso prekrijte &elenišem i kuvanom vodom.3 dcl ulja.1 jabuka .2 dcl mleka .Kuvajte dok &elen ne omekša.sosu 1zec .2 zemi'ke . šećer i napravite svetlu &apršku. &a!in od sušeno' povrća. paštrnak. )eso isitnite u komade kakve želite da služite.. peršun.1 kaši'ica brašna . mrvice.3 kašike brašna .prekrijte &elenišem i prelijte vodom i& paca.1 kašika od sušenog povr&a ./eti ostavite meso u pacu # dana.stavite 'a na u'rejano ulje .1 kaši'ica še&era .2 lovorova lista .so i biber po ukusu pac: 5 l vode .250 g kisele pavlake .Pun%#na guska 1 guska do 2 kg .2 kašike soli U vodu stavite šar'arepu.1 dcl vinskog sir&eta .2 jajeta .1 dcl ulja . lovor.5 paštrnaka . 1alijte 'a pacom.2 dcl belog vina . -hladite. a &imi ? dana. "osu dodajte limun ise!en na tanke 1.1 glavica crnog luka . so i biber.&emi!ke prethodno potopljene u mleku.biber i premažite je uljem. biber i so. (odajte jaja. 1ašijte da ne ispadne nadev. I&vadite meso. dodajte brašno."vaki dan prevrćite komade mesa. dodajte 1. Kada je meso odstojalo. . crni luk.so i biber po ukusu =usku operite i utrljajte so.1 kašikabibera u zrnu . U'rejte ulje. 1eca o!istite i isecite na veće komade. "lužite toplo sa nadevom.4 kašike mrvica od hleba . +a mašini &a meso sameljite teletinu.400 g tele&eg mesa .

kolutove. U& ovaj specijalitet služite krokete ili tirolske knedle. Vratite meso i kuvajte 1$ minuta. 1. 1alijte kiselom pavlakom i služite odmah./ .

so i biber.1#5 dcl konjaka . "lužite toplo. Umutite kiselu pavlaku sa hrenom i uspite u sok od 9a&ana. 'lavicu luka.100 g maslaca .7 .1#c p#&#n =e a i butovi od zeca . "lužite toplo.3 dcl bistre supe . 1atim dodajte konjak. +amažite sen9om i obožite meso tankim listovima slanine. &a!in od sušeno' povrća.3 glavice crnog luka .so i biber krupno mleven po ukusu U vatrostalnoj posudi u kojoj ćete peći 9a&ane u'rejte maslac i na njemu dinstajte luk minuta.2 kašike sen+a .150 g suve slanine . "pustite osoljene i poboberene 9a&ane. %rekrijte 9a&ane tankim listovima slanine i pecite u pećnici ? minuta na # $ c . dodajte # dcl vode i pecite u pećnici 1 sat i 3$ minuta na umerenoj toploti. &alijte uljem. supu. %ecite još 1 minuta prelivajući sokom. Fa'an sa kon%ako2 +azana .3 dcl ulja .1 glavica luka . utrljajte so.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 1.300 g kisele pavlake .na'lo ih pržite sa svih strana da porumene. U vatrostalni sud stavite meso.150 g suve slanine .100g hrena . biber.so i biber po ukusu -perite i presušite meso.

"tavite komade 9a&ana na toplu !iniju i &alijte i&dinstovanim pe!urkama i povrćem. 1alijte supom i dodajte seckane pe!urke.100 g suve slanine .so i krupno mleven biber po ukusu -perite i prosušite 9a&ana. (obro utrljajte so i biber."ipajte ulje i 1 dcl vode. %osolite i pobiberite. (instajte minuta.300 g suve slanine . Umešajte 'a sa kiselom pavlakom. "lužite toplo.1 šargarepa . Fa'an d!ns(o$an 1 +azan . -barite pirina! u vodi.2 .100 g kisele pavlake .1 dcl bistre supe .veza peršuna .1 glavica crnog luka .1#5 dcl ulja . (odajte seckanu šar'arepu. %ecite 9a&ana u pećnici 1 sat na ##$ c. &ašijte 'a da nadev ne i&a*e."tavite 9a&ana u vatrostalni sud 'rudima na dole.prstohvat origana .Fa'an pun%#n slan!no1 +azan .1 celer .150 g pe'uraka . celer i ori'ano. (odajte dosta bibera. 1. (odajte 9a&ana ise!eno' na < komada.1#5 dcl konjaka .so i biber po ukusu Iseckajte slaninu i luk i propržite na ulju.0#5 dcl ulja . "ipajte konjak i dinstajte ? minuta na umerenoj toploti. +adevajte 9a&ana.2 jajeta . jajima i 1 $ ' slanine seckane na kockice.100 g pirin'a .-blepite 'a listovima preostale slanine.

(odajte o!išćeno povrće.1 celer . Išpikujte srneći but slaninom.150 g maslaca . "talno 'a prelivajte sokom pd paca. sok od limuna.1 dcl vode .2 dcl belog vina . iseckan luk. No$ogod!)n%! /ra(#rsk! srn#.10 zrna zelenog bibera . Vratite 9a&ane.250 g ko$ica suve slanine pac: 1 l bistre supe . 1.3 glavice crnog luka .1 šargarepa .1 limun . "lužite toplo.100 g maslaca .1 lovorov list .so i biber po ukusu Kuvajte pac dok povrće ne omekša. peršun.1 koren od peršuna .1 paštrnak . "lužite toplo u& tirolske knedle. %ržite ih na maslacu 1$ minuta sa obe strane.so i biber krupno mleven po ukusu Isecite 9a&ane popola 3u&duž4.1 bela repa . limun i kožice.250 g suve slanine .1 lovorov list .sok od 1 limuna .1 šargarepa .1 ve&a glavica crnog luka .! u( 1 srne&i but . %ecite # sata.1 crni luk . posolite i pobiberite. dodajte vino. pa na istom maslacu pržite pe!urke 1$ minuta. (odajte se!en limun u kolutovima. iseckan crni luk.200 g pe'uraka . "vaki dan 'a okrećite.8 .-hladite. (ržite 'a u pacu 3 dana.1 dcl belog vina . %rivremeno ih i&vadite. %rocedite 'a i ispecite na maslacu okrećući 'a.1%2 limuna .1 veza peršuna .Fa'an sa p#&urka-a 2 +azana . Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat.

6 glavica crnog luka .1 dcl ulja .! ko(l#(! 16 srne&ih kotleta od bubre$njaka .200g suve slanine . so.9 .so i biber po ukusu Išpikujte slaniom o!išćena srneća le*a.a l#2a =e a od 1 srnda&a . pobiberite .so i biber po ukusu!krupno mleven" Kotlete posolite i dobro pobiberite. "lužite toplo. utrljajte &a!in od sušeno' povrća i dodajte 'lavicu luka.50 g maslaca . +a svaku krišku stavite kotlet.1#5 dcl vinskog sir&eta kašika za'ina od sušenog povr&a .16 krišaka hleba . %ecite dalje. biber i $ ' maslaca. +a'lo pržite na ulju.200 g kisele pavlake . "os ne sme da bude suviše tamne boje.(odajte kiselu pavlaku.%re ne'o što meso sasvim omekne posolite 'a. "lužite odmah.150 g maslaca . 1. 1alijte sosom &a divlja!. Srn#.Kriške hleba propržite na maslacu i pobiberite. U sok sipajte sirće i kuvajte. ostavite 'a na toplom. "ecite meso u komade i prelijte 'a sosom.2 dcl sosa za divlja'! recept br/4*1" .1 dcl ulja .Srn#. %otrebno je da meso u sredini ostane malo krvavo. stavite u vatrostalnu posudu i pecite na 1$$ ' maslaca u pećnici na # $ c.2 dcl sosa za divlja'!recept 4*1" . I&vadite meso. %ore*ajte hleb na !iniju i& koje ćete služiti. sos &a divlja!.

1atim nalijte vode da o're&ne.biber.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 1alijte 'a uljem.3 kašike sen+a .1#5 dcl ulja .# p#&#n%# 2 kg srne&eg mesa u komadu . %oklopljeno pržite 1$ minuta. "tavite 'a u vatrostalni sud. Srn#. dodajte kajmak. (obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća.! papr!ka) 1 kg srne&eg mesa !od buta i rebara" . Kada je paprikaš 'otov. 1/$ . +amažite meso sa svih strana sen9om i obložite listovima slanine.2oo g suve slanine .Srn#. posolite i kuvajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša. so.2 dcl ulja . "lužite toplo.so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -dležalo srneće meso operite i prosušite.so i biber krupno mleven po ukusu -dležano meso operite isecite na manje komade.1 ve&a glavica crnog luka . dodajte 'lavicu luka ucelo i pecite na umerenoj toploti 1 sat. %o potrebi dodajte vode.(odajte alevu papriku. "ipajte konjak i pecite dalje dok meso ne bude meko.1#5 dcl konjaka . "lužite toplo u& testo. biber i spustite meso. "talno 'a &alivajte sokom.500 g crnog luka . U'rejte ulje i prodinstajte sitno seckan luk.

"E4A BE1 MESA 1/1 .

žumanca i parme&an.2 kocke supe . (odajte muškatno' oraš!ića.prstohvat muškatnog oraš'i&a .100 g maslaca . (obro umutite maslac. 7i&i6bi&i je 'otov kad ispari te!nost. P!r!na& sa p#&urka-a 300 g pirin'a . U'rejte # dcl ulja.1 veza peršuna . so i biber. 1/# . %obiberite i posolite. (odajte obareni 'rašak i nalijte supom.3 $umanseta . +acedite limun kako bi &rna pirin!a ostala cela.biber po ukusu U &a'rejano ulje stavite pirina! i 'lavicu luka ucelo. Kada su pe!urke 'otove.P!r!na& sa par-#'ano400 g pirin'a .1 glavica crnog luka .( dcl bistre supe .200 g kisele pavlake . dodajte pe!urke. umešajte kiselu pavlaku. (odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. (instajte ih na 1 dcl ulja.150 g mladog graška !mo$i iz konzerve" .100 g parmezana .(dcl bistre supe . i&mešajte i nalijte supom. propržite pirina!.biber po ukusu Iseckajte pe!urke na !etvrtine.sok od 1%2 limuna .%ropržite.3 dcl ulja . "lužite toplo u& soja sos.300g pe'urki !šampinjona" . (instajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući.so po ukusu .so po ukusu . %obiberite i posolite. ori'ano.prltohvat origana .so po ukusu . +a ovu masu sipajte vruć pirina! stalno mešajući. dinstajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "lužite odmah.biber po ukusu -perite pirina! i obarite 'a u # litra supe 3voda i kocke supe4. R!'!* !'! 250 g pirin'a / 2 dcl ulja .

"lužite toplo.%irina! je 'otov kad ispari te!nost. 1/5 .

slatku neulupanu papriku. "lužite odmah. P!r!na& sa Vor&#s(#ro400g pirin'a .2 kocke supe . predhodno u'rejanu. dodajte pire od paradaj&a.so po ukusu . .3 kašike parmezana .sok od 1 limuna .Vor!ester.(odajte slatku nelupanu pavlaku.150 g maslaca . 1/. "lužite odmah. so i biber.2 kocke supe .100g maslaca .1#5 slatke paprike . +a pari istopite maslac.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna.sok od 1 limuna . prethodno &a'rejanu.1#5 dcl slatke pavlake . %ospite parme&ana. "ve i&mešajte i polako prelijte preko toplo' oce*eno' pirin!a. +a to dodajte oce*en topao pirina!. +a pari rastopite maslac i 'or'on&olu.so po ukusu .200g gorgonzole .P!r!na& sa gorgon'olo400g pirin'a . %olako i&mešajte.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna. "ve i&mešajte.2 kašike sosa >or'ester .100g pirea od paradajza . posolite i pobiberite.

6 jaja . Kuvajte na pari ? minuta.a 300g spana&a .1%2 kašike še&era . %olako sve i&mešajte i stavite u modlu &a pudin'. koju ste prethodno nama&ali maslacem i posuli mrvicama hleba. spanać.250 g kisele pavlake .so po ukusu . "lužite toplo. dodajte oce*en pirina!. hleb prethodno natopljen u mleku i oce*en.an pun%#n p!r!n&o6 maljih plavih patlid$ana . propržite sa obe stuane na ulju.biber po ukusu %atlidžane rasecite u&duž na pola.Pla$! pa(l!d. kiselu pavlaku. &alijte ostatkom paradaj&a. -ljuštite paradaj&. %omešajte i nadevajte patlidžane. %ržene patlidžane i&dubite. 1// . prelijte 'a istopljenim maslacem i uprženim mrvicama. %irina! skuvajte u vodi. Umutite $ ' maslaca.1 dcl ulja . -stavite na stranu. biber i ulupani sne' od B belanaca.200 g belog hleba 100 g maslaca . Pud!ng od spana.1 veza peršuna . pospite parme&ana i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ c. (odajte šećer. polovinu paradaj&a. seckan peršun. (instajte 3$ minuta.50 g maslaca 1 glavica crnog luka . I&va*eno meso i&'nje!ite. dodajte paradaj&. so i biber. so.biber po ukusu -barite i sameljite spanać.(50 g paradajza .100g mrvica hleba .2 dcl mleka . %ropržite seckani luk na maslacu. Kad je pudin' 'otov.50 g parmezana .so po ukusu . o!istite seme i isecite na kriške. B žumanca. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu podma&anu maslacem.100g pirin'a . "lužite toplo.

Kuvajte na pari ?$ minuta. mrvice natopljene u mleku. G$ ' mrvica.so po ukusu . seckanu šunku. "ve dobro i&mešajte.150 g maslaca .150 g ka'kavalja . -hladite 'a i iseckajte sitno.Pud!ng od kar/!ola 1 kar+iol . Umutite 1$$ ' maslaca. nastru'an sir.biber i ulupani sne' od ? belanca. so. &alijte 'a sa $ ' istopljeno' maslaca i uprženim mrvicama.(odajte krompir.100g mrvica hleba 4 jajeta .biber po ukusu "kuvajte krompir. Kada je pudin' 'otov. "lužite toplo. )odlu &a pudin' namažite maslacem.(odajte iseckani kar9iol i sve i&mešajte. ? žumanceta. Pud!ng od kro-p!ra sa s!ro400 g krompira . Kuvajte na pari ?$ minuta. oljuštite 'a i i&'nje!ite.4 jajeta .100 g šunke . "ipajte u kalup &a pudin' podma&an i posut mrvicama. so.biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi.100 g maslaca . 1/7 . "lužite toplo.1 dcl mleka . pospite mrvicama i sipajte masu. Umutite <$ ' maslaca i ? žumanceta.*0 g mrvica od hleba .so po ukusu .biber i sne' od ? belanceta.

Pud!ng od kro-p!ra sa p#&urka-a 400 g krompira . mrvice natopljene u mleku.so po ukusu -perite krompir.2#5 dcl bešamel sosa !recept br/472" . "ipajte u kalup &a pudin' podma&an maslacem i posut mrvicama. biber i ulupan sne' od ? belanceta. ? žumanceta. K!c#l! kras(a$c! u #)a-#l*sosu 20 komada kiselih krastavaca . %obiberite. -dmah služite.so po ukusu . %e!urke isecite na !etvrtine i i&dinstajte na ulju.2 dcl kisele pavlake . Pol!c# 1kg krompira jednake veli'ine . "lužite odmah.i biber.so po ukusu .I&mešajte i pospite krastavce. %resecite napola svaki krompir. seckan peršun. Umutite <$ ' maslaca."ve dobro i&mešajte. Kuvajte ?$ minuta na pari. dodajte krompir. +apravite sos bešamel.100 g maslaca . 1/2 . ori'ano.biber po ukusu! krupno mleven" Iseckajte kisele krastavce na sitnije komade i stavite u &a'rejanu !iniju. dodajte &a!in od sušeno' povrća. "vaki krompir posolite po ukusu.1 dcl mleka .so.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .4 jajeta . so. pe!urke. oljuštite 'a i i&'nje!ite.0#5 dcl ulja . umutite kiselu pavlaku.%ore*ajte u pleh da prese!eni deo bude 'ore. pospite bosiljak.*0 g mrvica hleba .prstohvat origana .biber po ukusu "kuvajte krompir.1 veza peršuna .250 g pe'uraka .

1/8 .%ecite u pećnici na umerenoj temperaturi 1 sat i 3$ minuta. -dmah služite u& punomasni sir i kajmak.

U'rejte ulje.300 g suve slanine .5 jaja . 1/9 . "lužite toplo. U vatrostalnu podma&anu posudu pore*ajte nai&meni!no krompir i jaja. pospite ulje.1#5 dcl ulja . -barite jaja.200 g kisele pavlake .1alijte umućenom pavlakom i vrelim uljem. so!ena na kolutove. Umutite pavlaku sa biberom.P#karsk! kro-p!r 2kg krompira . %ecite u pećnici 1 sat na #$$c. Francusk! kro-p!r 1 kg krompira .50 g maslaca so po ukusu . poboberite i odo&'o stavite slaninu ise!enu na listove.1 dcl vode so po ukusu . "lužite toplo. %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c.+alijte vodom. -do&'o stavite listove maslaca.biber po ukusu -barite i isecite na kolutove krompir. "ipajte u pleh. I&mešajte 'a sa solju.biber po ukusu -ljuštite i na kolutove isecite krompir. %ostupak ponovite dok imate materijala.

50 g maslaca . +apravite bešamel6 sos. U vatrostalnu !iniju pore*ajte jaja prese!ena.150 g praške šunke . 17$ .na polovine. pobiberite.+apravite bešamel6sos. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c. U vatrostalnu posudu pore*ajte jaja prese!ena napola. procedite i rastavite na cvetove kar9iol.Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 500 g prokelja !šprosli" . Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol!1kg" .150 g kobasica . 1alijte bešamel6sosom. "lužite toplo.1%2 l bešamel-sosa . "juvajte jaja. cvetove kar9iola i kobasice.1%2 bešamel.4 jajeta . Isitnite šunku.so po ukusu . šunku i prokelj.biber po ukusu -barite i procedite prokelj.-do&'o stavite maslac i&re&an na listove. pobiberite. "lužite toplo. posolite i pospite parme&anom.sosa .50 g maslaca . posolite i rasporedite maslac se!en na listove. 1alijte bešamel6sosom. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c."kuvajte jaja.4 jajeta .Kobasice isecite na kolutove.so po ukusu .biber po ukusu -barite.

171 .1 glavica crnog luka . Gr&ka -usaka #' -#sa 1 kg plavog patlid$ana .200g punomasnog ov'ijeg sira .origano -perite patlidžane i isecite na koturove. %rodinstajte. U vatrostalnu posudu stavite polovinu prženih patlidžana. pa pripremljenu masu i dru'u polovinu prženih patlidžana. Isitnite luk.S#l%a&k! kro-p!r 1 kg krompira jednake veli'ine . I&'nje!ite 9etu.%olovinu patlidžana ispržite na ulju. prohladite i ispirirajte u mikseru. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na 1<$ c.200 g kisele pavlake .timian . "vaki krompir umijte u aluminijumsku 9oliju i pecite u žaru od vinove lo&e. %osoljene ih ostavite 3$ minuta.biber po ukusu -perite krompir i i& svako' i&vadite po krišku 3 osmina krompira4.60 g tvrdog sira .250 g suve slanine .1 veza peršuna .so . naribajte sir. U nedostatku o'njišta možete peći u pećnici.ulje . dru'u polovinu patlidžana i dodajte sve &a!ine. paprike i kolut luka.3 babure . %osolite i pobiberite.3 jajeta .3 glavice crnog luka so po ukusu . Iscedite. 1alijte dru'om polovinom mešavine sira i jaja.biber . %olovini ove mešavine dodajte propasiranu masu i sve dobro i&mešajte.2 paradajza .100 g sira +ete .(odajte oljušten i na kocke ise!en paradaj&. dodajte kiselu pavlaku i jaja.sora. (obro &amešajte. U taj prostor stavite krišku slanine.

150 g 'varaka . %unite krompire nadevom. -dsecite trećinu u&duž i i&dubibte svaki krompir.150 g maslaca . jaja. &a!in od sušeno' povrća. stavite kapice od krompira i svaki posebno uvijte u aluminijumsku 9oliju.pa red kajmaka. dodajte kiselu pavlaku. "vaki komad uvaljajte brašno.%ržite na u'rejanom ulju. "lužite odmah.so po ukusu . red prženo' kelja. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti. i mrvice."vaku 'lavicu isecite na B komada kao tortu.! &$arc!-a u /ol!%! 1 kg krompira . "ve i&mešajte.biber po ukusu!krupno mleven" -perite krompir.2 dcl ulja . so i biber. %a&ite da ne bude suviše mekan.200g punomasnog kravljeg sira .Kro-p!r sa s!ro. jaje. Iseckajte !varke. "lužite toplo.3 jajeta . P#&#n! k#l% na -anas(!rsk! 2 glavice kelja !srednje veli'ine" .1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c. 1atim u vatrostalnoj !iniji slažite redom.200 g kajmaka .biber po ukusu -barite 'lavice kelja u slanoj vodi.100 g brašna 100g mrvica od hleba .so po ukusu . 7ed listova maslaca. 17# . %onovite postupak.1 kašika kisele pavlake . i&'nje!ite sir.

1a!inite po ukusu. %ospite dru'u polovinu paradaj&a."laninu i&režite na tanke listove.%aradaj& oljuštite. +a njih naslažite polovinu krompira. Kro-p!r sa o-l#( -asl!na-a *00 g krompira . 175 .1 glavica izribanog crnog luka .3 kašike ulja. 1alijte krompir i pecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.koji obložite ostacima slanine.krupni biber . U'rejte ulje i umešajte u nje'a biber i so.Kro-p!r sa puno-asn!.s!ro1kg krompira .dodajte iseckane masline i pecite manje omlete.U !iniji i&mešajte sa žumancima i i&ribanim lukom. (no vatrostalne posude obložite polovinom listova slanine. "lužite toplo.%olovinu paradaj&a pomešajte sa masom krompira. Ukrasite sa svežim bosiljkom.1 dcl ulja .2 paradajza .2 $umanca . i&vadite sredinu i koru isecite na kocke. "lužite toplo.sve$i listovi bosiljka ! za ukras" Krompir oljuštite i na krupno i&rendišite.3%4 punomasnog kravljeg sira ."ir i&'nje!ite.biber po ukusu -barite oljuštite i isecite na kolutove krompir.200g suve slanine .1atim stavite i&'nje!en sir.100g crnih maslina .so po ukusu .so . pa krompir.

U poseban ti'anj &a rosti3dva poklopljena ti'anja4 propržite na ulju iseckanu slaninu. Vatrostalnu posudu namažite maslacem. %ecite prevrćući poklopljen ti'anj 1 minuta.300 g po'uraka šampinjona . 1alijte vrelim uljem i pecite u pećnici na umerenoj toploti 1 sat. 7!r!)ka $ar!%an(a 0 %otpuno isti postupak.150 g suve slanine .4 jajeta ."tavite krompir.%oklopite i pecite minuta. "tavite prvo red krompira. pe!urke i kobasice.Kada su obe strane reš pe!ene 3kao po'a!a4 služite toplo. %osolite pobiberite i natrunite oraš!ić.biber po ukusu -barite.biber 17.1#5 dcl.so biber -ljuštite krompir i i&rendišite 'a krupnije 3kao jabuke4. samo pred kraj pe!enja 'ornju stranu pospite malo stru'anim tvrdim sirom i stavite # jajeta 3&adve osobe4. kobasice na kolutove. .200g suvih kobasica . a preko nje'a listove maslaca.so po ukusu .1#5 dcl ulja . a pe!urke na tanke listove.%onavljajte dok imate materjala. "lužite toplo.(obro i&mešajte. Hmentaler isecite na komadiće. -do&'o stavite sir.Kro-p!r sa #-#n(al#ro. 1atim sir. Kro-p!r -a%ka*Bul# 3%4 kg krompira .! p#&urka-a 3%4 krompira . oljuštite i isecite na kolutove krompir.100g maslaca .ulja .1 dcl ulja 1%2 kaši'ice muškatnog oraš'i&a .150 g tvrdog sira so . so i biber. 8$a%carsk! kro-p!r 5ros(!6 5 ve&ih krompira .300 g ementalera .

+a kraju odo&'o ra&bijte jaja i pospite stru'an sir. %romešajte."tavite 'a na vrelo ulje u ti'anju. Krompir mora dobro da odmekne.Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove.posolite i pobiberite. Coš malo pecite poklopljeno i služite toplo. 17/ .

%oklopite i pritisnite te'lom od # k'. %osolite. Uvaljajte u brašno i&mešano sa &a!inom od sušeno' povrća i jaja.so po ukusu .2 dcl ulja prstohvat origana . "lužite toplo.2 jajeta .150 g brašna .50 g parmezana .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka . Po3o$an pla$! pa(l!d.2 dcl ulja .%ore*ajte u ravnu posudu i svaki režanj posolite krupnom solju.pobiberite i pržite na vrelom ulju.Po3o$an kar/!ol 1 kar+iol . Uvaljajte svaki komad u brašno i umućena jaja. "lužite toplo.I&vadite seme i peteljku.biber po ukusu -perite plave patlidžane i u&duž ih isecite na režnjeve debljine 1 cm. -stavite # sata da miruje. "lužite toplo. 177 .2 jajeta . %ore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti i pospite parme&anom.biber po ukusu -barite u slanoj vodi kar9iol.3 jajeta .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu biber po ukusu Ispecite paprike na plotni i oljuštite ih.pobiberite i pospite ori'ana.so po ukusu .150 g brašna .100 g brašna . %osolite. Isperite posoljene par!iće i iscedite ih. Uvaljajte u brašno.2 dcl ulja .an 3 patlid$ana . Po3o$an# papr!k# 1 kg paprika .%ržite na vrelom ulju.posolite. pobiberite i pospite bosiljkom.umućena jaja i pržite na vrelom ulju.-hladite i rastavite na cvetove.

rebarca.1 'lavicu ucelo crno' luka.200g suvih kobasica . -dmah služite.beli biber po ukusu -ljuštite i isecite na kocke krompir.biber po ukusu !krupno mleven" -barite i sameljite spanać.P!r# od spana.2 paštrnaka .-cedite.1 suva svinjska kolenica .so po ukusu . U veliki lonac stavite poluskuvan pasulj.300 g suvih svinjskih rebara .so po ukusu .peršn. paštrnak. lovor.1 kaši'ica aleve paprike -2 lista lovora . celer.Upržite 'a na maslacu. &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplim mlekom stalno mešajući. stavite biber u &rnu i nalijte sa3 litra vode. 1alijte uljem i sokom od limuna.luko500 g $utog pasulja .1 kaši'ica brašna . %osolite. "lužite toplo.0#5 dcl ulja .so po ukusu . 1 kolenicu prethodno opranoj u mlakoj vodi.2 korena od peršuna .(odajte brašno.4 šargarepe . pobiberite i kuvajte minuta.1 kaši'ica za'ina od sušenog povr&a .Kuvajte dalje dok pasulj i meso ne omeknu. K#l% sa kro-p!ro1 glavica kolja . (odajte krupno se!en kelj. %osolite.500g crnog luka .Kuvajte još 1 minuta. Čor as( pasul% sa pr#sn!. i&re&annu slaninu na komade i kobasice na kolutove.2 ve&a krompira .biber po ukusu !u zrnu" "tavite pasulj da se kuva.1#5 dcl ulja .Kad proklju!a prvu vodu bacite.3 dcl mleka .sok od 1 limuna .50 g maslaca . 172 .Kuvajte 'a 1$ minuta. %ospite biberom i posolite.1 manji koren celera .a 1 kg spana&a .150 g suve slanine .šar'arepe.

"tavite svakom 'ostu u tanjir. %reko presno' luka sipajte pasulj. "lužite u& toplu po'a!u. 178 .:rni luk i&režite na kolutove.

Umutite pavlaku sa brašnom i polako dodajte u vruće so!ivo.200g crnih maslinki .3 zelene duga'ke paprike .so po ukusu .Čor as(o so&!$o 500g so'iva . "utradan i&menite vodu.100g suve slanine .so .200g kisele pavlake 30 g brašna .2 glavice crnog luka . %ržite 1$ minuta. posolite.prstohvat origana . "lužite toplo. luk.# 3 crvene suga'ke paprike . :rni luk isecite na kolutove. (odajte seckan luk. %ospite prma želji parme&ana.#n# papr!k# sa kapro. "laninu isecite na re&ance.%ržite ih u vrelom uljlu. %aradaj& oljuštite i o!istite od semena.4 paradajza .2 tikvice . 179 .dodajte sitno se!ene krastavce. perlšun i sve prodinstajte.1 glavica crnog luka .Kuvajte još 1$ minuta.biber po ukusu Isecite paprike i tikvice na u&dužne tanke kriške.1 veza peršuna .biber "o!ivo potopite u hladnu vodu i ostavite da prenoći.so po ukusu biber po ukusu %aprike isecite u&duž na štapiće. iseckane maslinke i seckan peršun.prstohvat natrunjenog bosiljka .#no po$r.2 dcl ulja . kapar. Pr.2 dcl maslinovog ulja . "ipajte !orbu u kojoj se kuvalo so!ivo.1 veza peršuna .! -asl!nka-a 1 kg paprika .2 kisela krastavca .1 kašika kapra .1 lovorov list ."lužite toplo. Pr.(odajte oce*eno so!ivo i dalje dinstajte.dodajte lovorov list i kuvajte dok so!ivo ne omekša.1 glavica crnog luka .100g struganog parmezana .2 kašike kapra .

Kada je povrće 'otovo.%aradaj& dodajte na kraju.U'rejte ulje i pržite &ajedno povrće. 12$ .pospite bosiljak i ori'ano. posolite i pobiberite. "lužite odmah.

%ospite kašiku &a!ina od sušeno' povrća. služite hladno. 121 .2 jajeta . -ljužtite i isecite na kriške paradaj& i kuvajte be& masnoće 1 sat. posolite. U'rejte ulje i propržite plavi patlidžan. (instajte poklopljeno ne mešajući 1 sat. listove osiljka. %ecite u pećnici $ minuta na ##$I:.1 kg paprika . 1atim re*ajte plave patlidžane.1%2 kaši'ice origana .pobiberite i natrunite peršun. posolite krupnom solju. -ljušten i na kolutove ise!en pajadaj& stavite preko paprika. kolutove topljeno' sira. &atim paprike se!ene na kolutove. %lavi patlidžan prethodno iseckajte na kockice. ostavite da odstoji # sata.1 kg plavog patlid$ana 1 kg paradajza .2 veze peršuna .100 g parmezana . %osle 'a operite i iscedite.1 kg paradajza . i dalje ne mešajući.3 kašike za'ina od sušenog povr&a . # kašike umućenih jaja i pspite parme&ana. Tor(a od pla$og pa(l!d.20 listova sve$eg bosiljka . malo bibera i seckan peršun. biber i seckan peršun. %aradaj& je 'otov kada uvri na polovinu.Dal-a(!nska %an!%a 3 dclmaslinovog ulja .ana 4 plava patlid$ana . -hladite . -vaj postupak ponavljajte dok ne istrošite materijal. U podma&anu vatrostalnu !iniju stavite prvo paradaj&e.-tklopite.so po ukusu . pospite 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća.200 g topljenog sira .so po ukusu biber po ukusu %lavi patlidžan isecite na u&dužne kriške 1 cm debljine. soli i bibera. -pet kašiku &a!ina od sušeno' povrća.1#5 dcl ulja . pritisnite te'lom od # k' i ostavite # sata da odstoji. dinstajte još? minuta. (odajte ori'ana.biber po ukusu U šerpu nalijte ulje. iscedite i stavite 'a na paradaj& kao poslednji sloj.

P#&urk# sa par-#'ano500 g pe'uraka ! šampinjona " .so po ukusu . -vaj postupak ponavljajte dok imate materijala. "tavite tikvice u posudu i& koje ćete služiti.100 g maslaca . pospite parme&ana i &alijte sosom. stalno mešajući dok se sos ne &'usne. %osolite i pobiberite. U vatrostalnu posudu stavite red ka!amaka.biber po ukusu -ljuštite tikvice i isecite na kolutove. 1alijte uljem. -stavite na toplom. %osolite i pobiberite 'a .%ropržite nekoliko minuta na maslacu. 12# .biber po ukusu -d kukuru&no' brašna napravite ka!amak. "lužite odmah.3 jajeta . solju. Umutite maslac sa jajima.1 kašika sir&eta . (odajte supu i sirće.1%2 kašike cimeta . red tanko se!enih pe!uraka i ped tanko i&re&ano' parme&ana.50g parmezana . posolite i pobiberite. "lužite toplo. T!k$!c# u sosu od %a%a 500 g tikvica . %ecite u pećnici na umerenoj toploti ?$ minuta.200 parmezana u komadu 300 g kukuruznog brašna . Kuvajte na pari.2 dcl ulja .so po ukusu .1 dcl bistre supe . cimetom.

biber po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kolutove. 1ap#&#n# (!k$!c# 1 1%2 kg tikvica .so po ukusu .1%2 l bešamel sosa .ikvice i&režite na kolutove i propržite na ? kašike ulja.* kašika maslinovog ulja .50 g ementalera .biber po ukusu -ljuštite paradaj& i o!istite 'a od semena. 1alijte 'a kuvanim hladnim mlekom. Vatrostalnu posudu namažite maslacem i re*ajte tikvice. 125 .(50 g paradajza . "ve dobro i&mešajte.200 g mladog kajmaka . pospite parme&anom i služite toplo. %osebno propržite seckan luk na # kašike ulja.prstohvat morskog oraš'i&a . U topao bešamel6sos umešajte jaja i stru'ani emantaler. . luk i sve prelijte sosom. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. paradaj&.3 glavice crnog luka .%osolite.6 jaja .50 g parmezana . "lužite toplo. Kada je 'otov.so po ukusu . Isecite na režnjeve i propržite na # kašike ulja.1 l mleka .Gra(!n!ran! kro-p!r 2 kg krompira . Krompir stavite u &emljani *uve! predhodno nama&an maslacem. -do&'o stavite listove preostalo' maslaca. i odo&'o stavite tanke listove maslaca i kajmaka.100 g maslaca . %ecite u pećnici na umerenoj toploti # sata. pobiberite i pospite morskim oraš!ićem.

12. dodajte brašno i malo 'a propržite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat i 1$ minuta na ##$I:. +amažite alu6 9oliju maslacem i pospite brašnom. %ospite parme&anom i spustite u posudu na u'rejani maslac. "lužite toplo.+adevajte ovom masom plave patlidžane. Rola( od spana. -hladite. %ecite u pećnici #$ minuta na #$$ I:. -hladite.biber U'rejte mar'arin.(odajte žumanca. . mleko.so . -hladite i i&dubite.a ! s!ra 125 g margarina -1 šolja brašna .50 g parmezana . i&'nje!eno' sira. biber i so.0#5 kg presnog spana&a 500 g sira +ete .%obiberite i posolite.)asu i&ru!ite i upakujte u obliku rolata.an pun%#n s!ro6plavih patlid$ana . i&'nje!en sir i sne' od belanaca.150 g maslaca . "lužite toplo ili hladno.kajmaka. "ve malo prokuvajte.Pla$! pa(l!d. (odajte umućeno' maslaca.ome dodajte o!išćen spanać.100g kajmaka .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . "ve i&mešajte.so po ukusu .300g punomasnog kravljeg sira . propržite na maslacu sa &a!inom od sušeno' povrća. )eso plavo' patlidžana i&'nje!ite.5 jaja .biber po ukusu U&dužno isecite trećinu plavo' patlidžana i obarite u slanoj vodi.2 šolje mleka ..

250 g punomasnog ov'ijeg sira . %ecite u pećnici 1 minuta na1<$I:.1dcl ulja .4 jajeta ."lužite hladno. pospite kiselom pavlakom i u svako udubljenje stavite po 1 jaje.1 glavica crnog luka .4 kašike maslinovog ulja .4 zrna bibera .200g kisele pavlake .1atim &alijte kiselom pavlakom. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.kašika za'ina od sušenog povr&a .&a!in od sušeno' pvrća.%oklopite i dinstajte spanać u sopstvenom soku 1$ minuta. Umutite i&'nje!en sir jaja."a%a na l!$ad! s$#(og Augus(!na 1 kg spana&a .+adevajte paprike.(alje pecite još 3$ minuta. Papr!k# pun%#n# s!ro1 kg paprika .so po ukusu .so i biber. 12/ . %ore*ajte paprike u vatrostalnu podma&anu posudu.3 jajeta .biber po ukusu -perite spanać i mokar stavite na vruće ulje u kojem se i&dinstao sitno se!eni luk. "lužite odmah. dok se jaja ne &apeku.so po ukusu .2 glavice crnog luka .biber po ukusu -!istite i i&dubite paprike. U plitak vatrostalni sud prethodno podma&an uljem rasporedite spanać. posolite i pobiberite. Kad je spanać omekšao. 'rubo 'a isecite.seckan peršun. -hladite.(odajte vode. Kašikom napravite ? udubljenja.luk.1 veza peršuna . %a&ite da žumanac ostane ceo i nje'a stavite &rno bibera.1 kaši'ica aleve paprike .250 g kisele pavlake .%ospite alevom paprikom.250 g punomasnog kravljeg sira .

1 veza miro ije .biber po ukusu !krupno mleven" "tavite pasulj da se kuva. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu. T!k$!c# pun%#n# s!ro1 kg tikvica manjih .Pasul% pr# ranac 600g krupnog palulja !tetovca" . seckanom miro*ijom.+a krajevima &asecite malo da bi tikvice mo'le da stoje uspravno kao !ašice.&a!inom od sušeno' povrća.so po ukusu .2 kašike kisele pavlake .Kada je pasulj 'otov. "lužite hladno. &atim &alijte malo uljem.1 kašika za'ina od sušenog povr&a -so po ukusu .2 kašike kapra . luk. pavlakom. %onovite postupak dok imate materijala.biber po ukusu %repolovite i i&dubite tikvice. solju i bibierom. U &emljani *uve! re*ajte pasulj.300g punomasnog sira . 127 .-hladite i služite hladno. parme&anom.50 g parmezana .1 dcl maslinovog ulja .bibiera i soli. I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom. pospite 1 kaši!icu aleve paprike. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$I:.+adevajte tikvice.4 dcl ulja 3 kaši'ice aleve paprike . +a # dcl ulja i&dinstajte seckan luk.1 kg crnog luka . ocedite 'a i prohladite. 1avršite sa pasuljem. &alijte uljem i pecite u pećnici 1 sat na #$$ I:.

1 veza celera .Mus od pla$og pa(l!d.1#5 dcl vode .1 dcl ulja .1 dcl maslinovog ulja manja $uta paprika .ana *00 g plavih patlid$ana .)us sipajte u poudu i hladite u hladnjaku B sati.an pun%#n po$r. Pla$! pa(l!d. +a 1 dcl ulja propržite seckan luk. cukini. -vom masom nadevajte plave patlidžane i poklopite ih kapicama.manji cukini . cukini.-cedite ih i ohlladite. &a!inite i pospite maslinovim uljem.1 paradajz .1 kaši'ica $elatine . paradaj& i bosiljak i još dinstajte. /uk prodinstajte na ulju.seckan peršun i celer.2 dcl ulja .120 g pirin'a . Ce&'ro plavo' patlidžana i&vadite i u mikseru i&pirirajte.%revrnite na tanjir i vadite modlom &a po'a!ice.so po ukusu . (odajte ulupanu slatku pavlaku3šla'4.biber po ukusu -barite plave patlidžane.4 glavice crnog luka . Veći deo patlidžana i&dubite i i&va*eno meso isitnite. so.2 paradajza .#4 plava patlid$ana .1 kašika seckanog lista bosiljka . %aprike. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ c. %resecite ih u&duž &a trećinu.1 glavica narendisanog crnog luka . dodajte paprike. "lužite hladno. biber i prethodno obaren pirina!.manja crvena paprika . )ožete služiti toplo ili hladno. %reostalu masu rasporedite okolo patlidžana u vatrostalnoj posudi.1 veza peršuna .biber . I&dinstano povrće ohladite. 122 .2 dcl slatke pavlake %lave patlidžane u&duž prepolovite. meso plavo' patlidžana. Kašastu masu plavo' patlidžana i&mešajte sa povrćem.list bosiljka i paradaj& isecite na komadiće.2 babure ."ve i&mešajte sa masom. %ecite u pećnici 1 minuta na # $ I:.so ."ve i&mešajte. (odajte sitno se!en paradaj& be& semena.>elatinu istopite u toploj vodi.

I&dinstajte luk na ulju samo da omekša. Ispržene krompire re*ajte u vatrostalnu posudu.100 g mrvica od hleba .Kro-p!r p!r# 1kg krompira . )utite ru!nim mikserom dodajući komade maslaca. (odajte krompir. %ospite alevu papriku.200 g crnog luka -1#5 dcl ulja . 128 . 1atim postepeno sipajte vruće mleko ne prekidajući mućenje mikserom. Kuvajte u slanoj vodi. R#s(o$an kro-p!r 1 kg krompira .prelijte uljem.-stavite u marinatu #? sata.150 g brašna .so po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kocke.3 jajeta .1 dcl vinskog sir&eta -ljuštite krompir i isecite u&duž na B delova. umućena jaja. Mar!n!ran! kro-p!r 1kg krompira .3 dcl ulja .125 g maslaca .2dcl mleka . posolote i pobiberite. so i promešejte na toploti.so po ukusu -barite oljuštite i i&'nje!ite krompir. Kada pire postane buav kao krem posolite 'a i odmah služite.stalno mešajući. mrvice i pržite na u'rejanom ulju. sirćetom.3 glavice luka . Kada je kuvan. ocedite 'a i i&'nje!ite. pospite seckanim lukom.2 kaši'ice aleve paprike . -dmah služite. "vaku krišku krompira uvaljajte u brašno. "lužite hladno.

1 kašika maslaca .2 dcl bulona . S(rugan# (!k$!c# 1 kg tikvica . peršun.1 veza peršuna .so po ukusu .luka .1#5 dcl ulja .biber . posolite i ostavite 1 sat da stoje.1 glavica crnog luka .ar papr!ka) 1 kg paradajza .M!n3#nsk! gra(!n!ran! kro-p!r 0#5 kg krompira .1 dcl ulja .1 veza peršuna . %osolite i pobiberite.biber po ukusu -ljuštite tikvice.500g paprika .%ospite sirom.1 veza miro ije .100g suve slanine . I&rendišite tikvice na krupno. -cedite i stavite na vrelo ulje. presecite u&duž napola i i&bacite seme.so . %ospite pra&iluk i slaninu u posudu u koju ćete služiti. %ropržite na maslacu slaninu i pra&iluk.1 babura . "lužite toplo.(odajte cele naseckane ve&e miro*ije i peršuna kao i 'lavicu luka i baburu ucelo. %obiberite i dinstajte 3$ minuta.1 glavica crnog .2 jajeta . %ecite ?$ minuta na #$$I:.200g kisele pavlake .&alijte bujonom i pavlakom.50 g tvrdog izrendisanog sira Iseckajte slaninu na komadiće. a pra&iluk na kolutove.200 g kisele pavlake . -ljušten i na tanke kolutove se!en krompir pore*ajte preko pra&iluka i slanine.1 struk praziluka . B#.so po ukusu . Kada su tikvice 'otove. Umutite kiselu pavlaku. u&vadite miro*iju. luk i baburu.biber po ukusu 129 .

biber i so. (odajte # umućena jaja. 18$ .%ropržite na ulju seckan crni luk i paprike.(instajte 1 minuta. (odajte oljušten i iseckan paradaj& seckan peršun. (alje dinstajte 1 minuta. "lužite odmah.i&mešajte.

i&'nje!enim sirom. .2 dcl ulja .150g punomasnog kravljeg sira . solju i malo vode dok ne omekša. na krajevima 'a slepite i stavite u podma&anu tepsiju.biber po ukusu %asulj kuvajte dok proklju!a.Tor(a od '#l#n!)a !' da$n!na 200g blitve . dodajte alevu papriku. posolite i ostavite 3 sata da odstoji u& !esto mešanje. so i biber. %ecite 1 sat na #$$I:.200g svinjske kobasice .2 kaši'ice aleve paprike .100g ogrozda .testo za poga'u!recept br/414" .biber po ukusu . -cedite pasulj i propasitajte 'a. Papula 500g pasulja . /uk isecite na kolutove i kuvajte sa bosiljkom. . Išarajte viljuškom i premažite žumancetom. isitnite pomešajte sa lukom.esto &a po'a!u rastanjite duplo od veli!ine tepsije. U'rejte ulje. seckanim o'ro&dom. 181 .litvu dobro ocedite.2 struka bosiljka . +a jednu polovinu testa stavite ovaj nadev. %rvu vodu bacite i nalijte vrelom vodom. uljem.2 glavice crnog luka . %reklopite testo. propržite pasirani pasulj.500g crvenog luka .litvu isecite na re&ance. solju i biberom.so po ukusu .1 $umance .so po ukusu . "lužite hladno."ada spustite luk i kuvajte &ajedno dok pasulj ne omekša.1 dcl ulja .

K!n#sk! kupus 2 glavice kineskog kupusa . %relijte 'a rastopljenim maslacem.%ropržite na ulju slaninu seckanu na kockice.250 g suve slanine .biber po ukusu Isecite kupus na re&ance. Kuvajte 1 sat.so po ukusu .so po ukusu .3 dcl ulja .sok od 1 limuna 200g kisele pavlake .1 lovorov list .(odajte kupus. 18# . ocedite i stavite u !iniju i& koje ćete služiti.biber po ukusu Isecite kupus na re&ance3ne suviše tanke4. pobiberite i služite toplo. sokom od limuna i umućenom kiselom pavlakom sa biberom. Kuvajte 'a &ajedno sa slaninom iseckanom na kocke.1 lovorov list 200 g suve slanine . (instajte # sata na umerenoj toploti povremeno mešajući.2 krompira . Bar#n k!s#o kupus 1 kg kiselog kupusa u glavici . lovorov list i biber.50 g maslaca .Pod$arak 2kg kiselog kupusa u glavicama .1 kaši'ica kima . -barite 'a u slanoj vodi. "lužite toplo. -cedite. (odajte lovor.biber po ukusu Isecite kupus na veće komade. kim i oljuštene krompire.

so po ukusu .Gra)ak sa -!ro2!%o500 g graška .50 g parmezana . (odajte seckan luk i 'rašak.1 glavica crnog luka . biber i &alijte vrućim mlekom. so i biber.1 veza peršuna .1 glavica crnog luka . (instajte dok 'rašak omekša.biber po ukusu -perite i isecite na !etvrtine pe!urke. &a!in od sušeno' povrća i parme&an. jelo je 'otovo.0#5 dcl uljla .1dcl ulja .so po ukusu biber po ukusu U'rejte ulje propržite 'rašak sa 'lavicom luka ucelo. I&vadite luk i ve&u peršuna. "tavite na ulje pe!urke. (odajte 1 dcl tople vide i dinstajte 1$ minuta. "lužite toplo. &a!in od sušeno' povrća. mrvice. "ipajte preko 'raška i la'ano i&mešajte. 185 . D!ns(an# p#&urk# 500 g pe'uraka!šampinjona" . (odajte so. seckanom miro*ijom i ve&om peršuna 3 naseckano'4.1 veza peršuna .500g graška . so i biber.biber po ukusu %ropržite na ulju slanunu seckanu na kocke.200g kisele pavlake .so po ukusu . (instajte dodajući supu.1 kašikaza'ina od sušenog povr&a .0#5 dcl ulja . seckan peršun.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike mrvica od hleba .(instajte na umerenoj toploti #$ minuta. "lužite toplo.2 dcl mleka . "lužite toplo. Umešajte kiselu pavlaku. Umutite jaja. Gra)ak sa %a%!-a 100g suve slanine .1 veza miro ije .1 dcl bistre supe .3 jajeta . 5im jaja po!nu da se &'rušavaju.

U 'otov 'rašak dodajte tanko se!ene pršute na re&ance. (odajte 'rašak. 18.biber po ukusu -perite krompir i obarite 'a.150 g pršute .200 g kisele pavlake . so. -stavite 'a u ljusci. &atvorite !epom od krompira. Krompir i&dubite. -cedite. "lužite toplo. (instajte 3$ minuta dodajući supe. biber i šećer.1 veza peršuna .Kro-p#r!. Pun%#n! kro-p!r! * ve&ih krompira .100g suve slanine .* $umanaca .%obiberite. 1alijte umućenom kiselom pavlakom sa biberom i solju. Gra)ak sa pr)u(o500g mladog graška . opet 'rumen sira i rin'licu.so po ukusu .! sa k!s#lo. (instajte # minuta sa pršutom.1 manja glavica crnog luka .2 dcl bistre supe . "lužite toplo. . "tavite 'rumen sira.100g punomasnog sira . %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi #$ minuta. -cedite i ohladite.1 dcl ulja . %ospite seckanim peršunom i služite.%ore*ajte u vatrostalnu posudu.pa$lako1 kg mladih krompiri&a .so po ukusu . -dsecite vrh krompira kao !ep.1 kaši'ica še&era . žumance 3 pa&ite da se ne raspukne4.biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk i sitno se!enu slaninu.biber po ukusu -!istite i operite krompiriće. -barite ih u slanoj vodi.* ringlica .

dodajte parme&an. U slanoj vodi sa sokom od limuna kratko 'a obarite. meso paradaj&a.1 kašika izrendisanog lešnika . (obro 'a ocedite i prosušite 'a papirnim salvetom. 1a!inite 'a i uvaljajte u brašno.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna . "lužite toplo.biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e. seckan peršun.biber. poprskajte uljem i pecite u vatrostalnom sudu u pećnici 3$ minuta na ##$ I:.2 kašike brašna . :eler uvaljajte u ovu masu i pecite na naslacu.1 dcl ulja .2 jajeta . 18/ . iseckanu šunku.60 g maslaca -perite celer. so i biber. -hladite. (odajte žumance i sve dobro i&mešajte.1 glavica crnog luka 200g praške šunke .7#l#r po3o$an u s!ru 1 celer !cca 450 g" . &a!in od sušeno' povrća.2 kašike parmezana . oljuštite 'a i isecite na listove dobljine 1 cm. "lužite toplo.1 $umance .so . Ulupajte jaja. +adevajte paradaj&e. lešnik i isitnjen vlašac. +a ulju propržite seckan luk.sok od 1 limuna . Pun%#n parada%' * 'vrstih paradajza jednake veli'ine .1 kašika vlašca .so po ukusu .

3 lista bosiljka . pavlakom.3 plava patlid$ana . Ra(a(u% 200 g crnog luka .1#5 dcl ulja .50 g parmezana . bosiljak. 187 . lovor.5 manjih tikvica .1 veza peršuna .seckanim peršunom. paradaj&6pire. %ore*ajte ih u maslacem nama&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici na umerenoj toploti 3$ minuta.nastru'anim hrenom.so po ukusu . Kuvajte otkriveno na umerenoj toploti $ minuta dok povrće ne omekša.2 kašike kisele pavlake .1%2l belog vina .300g punomasnog sira . babure i tikvice ise!ene na kocke.4 lista lovora .Parada%' sa s!ro* 'vrstih paradajza jednake veli'ine . I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom. "lužite toplo. parme&anom. (odajte plave patlidžane. so i biber. "lužite toplo.4 paradajza . solju i biberom.biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk.2 babure .so po ukusu . seckan peršun. +adevajte paradaj&e. vino. Kuvajte dok ne proklju!a.1 veza peršuna .2 kašike kapra . maj!inu dušicu.1 kaši'ica maj'ine dušice .50 g maslaca .1 kašika paradajz-pirea .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e.1 koren hrena . dodajte na!etvoro ise!en paradaj&.

)ožete služiti toplo ili hladno.so po ukusu .50 g maslaca .300g blitve . %romešajte sa ulupanim jajima. dinstajte poklopljeno minuta.2 glavice crnog luka . 1atim dodajte povrće i maslac. "ve sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici 3$ minuta na #$$ I:. blitvu. -cedite i sve isecite na sitne komade i pomešajte.4 jajeta .300g praziluka . +a ulju propržite iseckanu slanunu. solju.oraš!ićem. 182 .1 %4 muškatnog oraš'i&a . pra&iluk i spanać kuvajte odvojeno svako &a sebe.300g spana&a 150 g suve slanine .250g kisele pavlake . (odajte seckan crni luk.Poa(u 300 g kupusa . biberom.biber po ukusu Kupus. kiselom pavlakom.

S4ANA TESTA 188 .

(odajte vruću neulupanu slatku pavlaku.8pag#(! a la Ro-ana 500 g špageta . 189 . oce*ene špa'ete stalno mešajući.125 g maslaca . %reko toplih špa'eta prvo prelijte prženu slaninu pa mešavinu pavlake i žumanca.150 g suve slanine . %osolite i pobiberite po ukusu.0#5 dcl ulja .100g parmezana .so po ukusu .slatku pavlaku i žumanca.dodajte maslac i isitnjen peršun.biber po ukusu "kuvajte špa'ete."talno mešajte.0#5 dcl ulja . )ešajte.4 dcl slatke pavlake . %osebno umutite kiselu pavlaku. 1alijte vruće špa'ete. "talno mešajući.so po ukusu .%ropržite je na ulju. -dmah služite.1dcl mleka . "ireve iseckajte na kocke i istopite u ulju i maslacu.4 $umanca .(5g maslaca .Umutite maslac sa parme&anom. -dmah služite. %osolite i pobiberite.100g kisele pavlake . "lužite odmah.200g kisele pavlake .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.50 g maslaca . %ospite pršutom ise!enom na re&ance.2 dcl slatke pavlake . %osolite i pobiberite.Uspite vruće.150 g pršute . "laninu iseckajte na kocke.250g raznih sireva za topljenje . 8pag#(! 7ar onara 500 g špageta .1 veza peršuna . (obro sve i&mešajte.so po ukusu . U'rejte ulje i maslac.dodajte mleko i pavlaku.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. 8pag#(! sa s!r#$!-a 500 g špageta .

+a oce*enom ulju propržite sardele. (odajte so.so bober i sitno seckan peršun.kora od pola limuna .200 g kisele pavlake . (odajte &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.0#5 dcl ulja . %osolite i pobiberite po ukusu. +a kraju ulijte umućenu pavlaku sa paradaj&6pireom.125 g maslaca . 8pag#(! sa (un%#$!no500 g špageta . . stalno mešajući.so po ukusu .1 kašika natrunjenog bosiljka .1%2 tube paradajz-pirea . Umutite maslac da bude penast.bosiljak.1 veza peršuna . Kada su 'otove. 1alijte vruće špa'ete sa pe!urkama.4 oljuštena paradajza .sok od 2 limuna .so po ukusu . pomešajte sa umućenom pavlakom. -cedite sardelu i tunjevinu. 8pag#(! sa p#&urka-a 500 g špageta .8pag#(! sa l!-uno500 g špageta .100g kisele pavlake .1 kutija sardela u ulju . (odajte paradaj& i kuvajte 1$ minuta.1 kutija tunjevine u ulju . "ve dobro umutite pa i&mešajte sa vrućim špa'etama.400g pe'uraka !šampinjona" .1 veza peršuna .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. -dmah služite. biber.ome dodajte i&'nje!enu tunjevinu.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. %e!urke isecite na krupniju par!ad i dinstajte u ulju.sitno seckan peršun. 19$ . -dmah služite.so po ukusu . naribanu koru od limuna i sok od limuna.

191 . -dmah služite."a ovim prelijte špa'ete.

dodajte kavijar i sok od limuna.100 g maslaca .1 kaši'ica istrunjenog bosiljka .1 list lovora . %romešajte na tihoj vatri.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. 19# . +a pari istopite maslac.sok od 1%2 limuna . kadulju.4 sve$a paradajza .0#5 dcl belog vina .so po ukusu .1%4 kaši'ice origana . %osolite po ukusu.8pag#(! sa sard#lo500 g špageta .2 veze peršuna . +a kraju dodajte vino i prošek. -dmah služite.1dcl prošeka .5rok/or-6 400 g špageta .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "eckan luk i peršun i&dinstajte na ulju. (odajte paradaj&. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etama. %osolite.100 g maslaca .so po ukusu "kuvajte špa'ete. 8pag#(! sa gorgon'olo. (odajte slatku neulupanu pavlaku.6 kašika kavijara . -dmah služite.2 lista kadulje . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. -dmah služite.0#5 dcl crnog vina . %osolite i pobiberite po ukusu.so po ukusu .1#5 dcl slatke pavlake .1 glavica crnog luka .1 kutija sardela u ulju . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. %osudu stavite na paru i u njoj istopite maslac i isitnjen sir. stalno mešajući.200 g sira %rok+or ili gorgonzola% . lovor. ori'ano i isitnjene sardele. 8pag#(! sa ka$!%aro500 g špageta .0#5 dcl maslinovog ulja .bosiljak. %a&ite da se mno'o ne &'usne.

8pag#(! sa crn!.2 kašike kapra .so po ukusu . 195 . rin'lice. "kuvajte špa'ete. Vruće špa'ete stavite u šerpu i promešajte na vatri nekoliko puta. majone&.luko500 g špageta . -dmah služite. "lužite odvojeno sos.so i biber. prethodno i&'nje!ene i so prema potrebi.so po ukusu . -do&'o pospite bibera po ukusu. sitno se!en peršun. (odajte sitno seckan luk.1 veza peršuna .biber po ukusu %aradaj& oljuštite i i&'nje!ite 'a u posudi.150 g ov'ijeg prevrelog sira . sitno se!ene maslinke. "ve dobro i&mešajte i ostavite u hladnjaku da prenoći. ulje.1 tuba majoneza !*5g" 1 veza peršuna . %rilikom serviranja špa'ete pospite i&'nje!enim ov!ijim sirom.1 kutija ringlica u ulju .10 kašika maslinovog ulja . seckan peršun."utradan u& preliva i&bacite velike komade paradaj&a.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.2 glavice crnog luka .1kg paradajza .1 dcl ulja .soso500 g špageta .4 glavice crnog luka . sitno se!en kapar.100g zelenih maslinki .8pag#(! sa 3ladn!. "vako sebi sipa hladan sos na vruće špa'ete. U šerpi &a'rejte ulje i i&dinstajte na njemu seckan luk.

8pag#(! sa r!ngl!ca-a 500 g špageta .100 g kisele pavlake . (odajte so.1 kutija ringlica u ulju . sitno se!enu miro*iju i peršun. "kuvajte špa'ete i vruće pomešajte sa pripremljenom masom. "ve dobro i&mešajte.-stavite da se kuva 1$ minuta.300 g oljuštenog paradajza 1 veza peršuna .2 glavice crnog luka . (odajte so i biber. 19. kiselu pavlaku.biber po ukusu !krupno mleven" (obro umutite maslac.2 veze miro ije .so po ukusu . biber. %rvo ih i&mešajte sa maslacem i rin'licama. seckan crni luk. "tavite na vatru ulje. -dmah služite.biber po ukusu I&mešajte maslac sa rin'licama da se masa i&jedna!i i postane buava. malo i&dinstajte i dodajte paradaj& be& semena.! -!ro2!%o500 g špageta .0#5 dcl ulja . -dmah služite. 8pag#(! sa p#r)uno.pa odmah prelijte sos.100g maslaca .100g maslaca .so po ukusu .2 veze peršuna . "kuvajte špa'ete. peršun. .

1 kaši'ica origana . celer.biber po ukusu I&dinstajte na ulju meso.300g mlevenog june&eg mesa . U posebnoj posudi stavite da se u'reje ulje i propržite brašno. &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.! -#so500 g špageta .1 kašika brašna . -dmah služite.1 veza peršuna . "kuvajte špa'ete i promešajte sa 'otovim prelivom od mesa i paradaj&a.1 dcl crnog vina . (odajte proprženu šunku.100 g praške šunke . I&mešajte dinstovano meso sa sosom od paradaj&a. Kuvajte na umerenoj temperaturi #$ minuta.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1%2 tube pirea od paradajza .8pag#(! sa -#so500 g špageta .200g oljuštenog paradajza . (odajte pire od paradaj&a i dobro i&mešajte. +alijte bujon.2 kašike ulja . (odajte vino. pe!urke.250 g mlevenog gove eg mesa .1 veza peršuna . 8pag#(! sa parada%'o. so i biber i dinstajte 1$ minuta.50 g pe'uraka 1%2 glavice crnog luka .1 šargarepa .1dcl ulja . 19/ .2 dcl bujona . šar'arepu. "kuvajte špa'ete i vruće umešajte da 'otovim prelivom -dmah služite.1 celer . meso.biber po ukusu %ropržite seckanu šunku na ulju.so po ukusu .so po ukusu . U dru'oj posudi na preostalom ulju i&dinstajte se!en crni luk. peršun. ori'ano i paradaj&. -stavite 'a da baci klju!.

100 g mesnate slanine .0#5 kg paradajza .8pag#(! a la Ma(r!&ana 400g špageta . Kuvati sos.3 kašike hladnog mleka .1 manja glavica crnog luka .biber po ukusu !krupno mleven" . 1amesite masu i s njom nadevajte taške.4 kašike ulja .Vadite modlom &a kru'ove ili kocke. "tavite nadev i oblikujte..150 g mlevenog tele&eg mesa .so +a ulju propržite iseckanu na kocke slaninu. so. ili torteline 3kao male ki9lice4 ili taške.papri!icu. 1a nadev sameljite meso i luk. oljušten paradaj&.150 g mlevenog june&eg mesa .esto dobro &amesite i ostavite 1 minuta da odmori.1 kaši'ica soli nadev: 150 g svinjskog mlevenog mesa . 197 . "lužite toplo. tiho na vatri #$ minuta. 7a&vijte 'a u tanku ju9ku kao &a re&ance. -dmah služite.so po ukusu biber po ukusu preliv: 250 g kisele pavlake . ostavite ih nekoliko dana u &amr&iva!u 3&amena &a "ibir4. promešajte sa sosom i stru'anim parme&anom. Kada su peljmeni oblikovani.3 dcl hladne vode .2 manje glavice crnog luka . (odajte so.ople.1 ljuta papri'ica .sok od 1 limuna . (odati seckani luk. oce*ene peljmene prelijte umućenom kiselom pavlakom sa limunom i biberom.2 jajeta . "kuvajte špa'ete. P#l%-#n! po s! !rsk! testo: 250 g brašna . %eljmene kuvajte u klju!aloj vodi kako je predve*eno u po'lavlju o kuvanju testa.60 g parmezana . biber i mleko.

U'rejte ulje i maslac. +okle su kuvane kada isplivaju na površinu.a ! s!ra 1 šolja krompir-pirea . "lužite toplo. (obro ocedite.1dcl ulja . Nokl# 150 g brašna . I&mešajte sa 'aluškama.#300g galuške . dodajte prethodno obareni spanać i nariban sir. U'rejte ulje i promešajte nokle.brašno koliko popije . Kaši!icom oblikujte nokle.2 jajeta .(odajte so i biber.prstohvat soli Umutite jaja.1 šolja belog sira ./upajte testo varja!om 1 minuta.1%2 šolje obarenog i isitnjenog spana&a . %rocedite nokle.biber "kuvajte 'aluške al dente.2 jajeta . %olako dodajte brašno stalno muteći.0#5 dcl ulja "ve sastojke dobro umutite.0#5 dcl ulja . "lužite toplo.so bibier .so . mleko.150 g tvrdog sira .esto ne sme biti suviše tvrdo. Nokl# od spana.50 g maslaca . -blikujte veli!inu po želji. 192 .0#5 dcl mleka ..Galu)k# sa spana. %omešajte sa toplom masnoćom. Kuvajte u vrijućoj slanoj vodi.1 kašika ulja .ulje i so.200g spana&a . U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom.

U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom.so po ukusu Umešajte mleko.4 jajeta .0#5 dcl mleka . %ospite seckan peršun i parme&an. "lužite toplo. seckanu šunku. Kn#dl# sa )unko1%2 l mleka .so prema ukusu Umutite testo od 3 jajeta.prstohvat soli 2 jajeta .50 g parmezana . .150 g šunke . Nokl# sa ka%gano7 jaja . Umutite ? jajeta.esto ne sme biti suviše tvrdo.Kad nokle isplivaju. +apravite kaj'anu od B jaja. A kašika vode. %olako dodajte brašno stalno mešajući.150 g brašna . 1apecite samo sa jedne strane ne mešajući. mleko.( supenih kašika ulja . -blikujte knedle i obarite ih u slanoj klju!aloj vodi.7 kašika vode . soli i brašna.1 veza peršuna . U'rejte ulje u šerpi.Nokl# sa %a%!-a 150 g brašna .50 g salame .100 g mrvica od hleba . brašno. seckan peršun i biber.bibier po ukusu Umutite # jajeta. jaja. %olako sipajte na nokle stalno mešajući.150 g brašna 1 veza peršuna . B kašika ulja.1 dcl ulja . /upajte testo varja!om 1 minuta. ocedite ih. -blikujte veli!inu po želji. umešajte nokle.3 jajeta . seckanu salamu. ulje i so. "pustite nokle na kaj'anu i promešajte samo jednom. Kuvajte nokle u klju!aloj vodi. "lužite toplo.1 kašika ulja . +okle su kuvane kada isplivaju na površinu.100g maslaca . 198 .

propržite mrvice.i i&mešajte sa knedlama. 199 . "lužite toplo. Istopite maslac.(obro ih ocedite.

1 jaje . "lužite toplo. Vok!%#$! 3ladn! -akaron! 500g makarona ! grkljan'i&a" .3 jajeta . brašno i napravite ujedna!en sos.(obro umutite dži'ericu.3 dcl ulja .so.250 g praške šunke .mrvice od ki+le !po potrebi" . -perite u hladnoj vodi i ostavite da se ocede i ohlade. U majone& umutite kiselu pavlaku.1%4 mleka .50 g parmezana .so po ukusu "kuvajte makarone. %olako i&mešajte sa makaronama.Kn#dl# od p!l#.žumance.1%2 tube pirea od paradajza . I&vadite meso i& creva &a kokobasice. "tavite u duboku !iniju i ostavite u hladnjaku da prenoći.250 g trapista . (odajte sne' od 1 belanca.a okolo napravite venac od naribano' trapista i parme&ana.!g#r!c# 150 g pile&e d$igerice . I&mešajte sa makaronima i pospite parme&anom. %eršun isitnite.# d.-blikujte ih kaši!icom i kuvajte u vrijućoj supi ili vodi.so .1 veza peršuna .100g parmezana . "lužite hladno.300g kisele pavlake . (odajte mleko.pire od paradaj&a i biber.bibier +ožem ispasirajte pileću dži'ericu. Makaron! sa ko as!ca-a 500g kratkih makarona!grkljan'i&a" .100g maslaca . %re služenja i&ru!ite makarone na !iniju i oblikujte kupu.biber i mrvice da masa bude žitka.300 g sirovih kobasica za pr$enje . Umutite sos majone& od 3 jajeta 3 recept br ?<G4. #$$ . %ospite sitno se!enom šunkom. %ropržite na maslacu.1 kašika brašna .1 kašikica bibera so po ukusu )akarone skuvajte.

200g kisele pavlake .0#5 dcl ulja . "lužite toplo. %romešajte sa makaronima i služite toplo. preko njih kolutove cukina i paradaj&a.2 kašike maslaca . iseckan paradaj& 3 oljušten4.1 cukini !tikvica" . isecite i prodinstajte na maslacu. #$1 .poslažite polovinu makarona. -stavite da kuva 1 minuta.1 dcl slatke pavlake .4 komada sira za mazanje preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira .2 ljute papri'ice .so .pospite pe!urke. +a maslacu propržite luk i slaninu na sitne komade. &alijte ostatkom preliva i listovima preostala # sira &a ma&anje.300g pe'uraka bukova'e .:ukin i paradaj& operite i isecite na tanke kolutove.Makaron! sa l%u(!.1%2 kg paradajza .1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka .papr!&!c-a 500g makarona .&alijte polovinom preliva i stavite # sira ise!ena u listovima.biber .bibier . bosiljak i so.1 veza seckanog peršuna .4 jajeta . Vatrostalnu posudu namažite maslacem.50 g maslaca .150g suve slanine . Makaron! sa uko$a&o- 250g makarona . (odajte sitno se!ene papri!ice.2 paradajza ."astojke &a preliv dobro umutite i &a!inite.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte makarone.muškat )akarone skuvajte ad dente.so .1atim poslažite ostatak makarona.%ospite peršun.2 glavice crnog luka . %e!urke o!istite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ c.

1 kašika za'ina od sušenog povr&a .-stavite da kr!ka na umerenoj toploti jedan sat. biber. so.1 lovorov list . "lužite odmah dok je toplo.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte 'rkljane. Umešajte sa sosom i stavite u vatrostalnu posudu.1 glavica crnog luka . %rvo 'rkljane i&mešajte sa sirom.lovorov list i malo vode.so po ukusu . %osebno umutite kiselu pavlaku sa žumancima i biberom.150 g belog sira masnijeg . "lužite toplo.500g sve$ih pe'uraka .(instajte #$ minuta. I&mešajte sir.100g parmezana . %ospite parme&anom i peite 1$ minuta u pećnici na ## c. pe!urke se!ene na listiće.150 g sira trapista . a &atim nalijte kiselu pavlaku.500 g svinjskih kobasica . "kuvajte 'kljane. Grkl%an! sa ko as!ca-a 500g grkljana . (odajte pire od paradaj&a. sitno seckan crni luk. &a!in od sušeno' povrća.200g kisele pavlake .3 kaške ulja . "talno mešajte.Grkl%an! sa s!ro500 g grkljana .1 tuba pirea od paradajza .biber po ukusu %ropržite na ulju kobasice se!ene na kolutove. I&'nje!ite bli sir i istružite trapist.2 $umanceta . #$# .

bibier .500g sve$ih pe'uraka . %ropržite na maslacu pileću dži'ericu i na listiće se!ene pe!urke.500g pile&e d$igerice .1 kašika sitno seckanog celera .!g#r!co. mortadelu.1 kašika kapra .ople i&mešajte sa $' maslaca.100g kukuruza še&erca preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira . "tavite u podma&anu tepsiu i pospite stru'anim ka!kavaljem. &alijte prelivom i pola'ano mešajte.Grkl%an! na sala(! 250 g sitnih grkljana .1 dcl konjaka .@ar'arepu malo obarite u slanoj vodi kao i 'rašak.so po ukusu . šar'arepu.100g graška .100g sira ka'kavalja .biber po ukusu "kuvajte re&ance. (odajte celer.1 dcl slatke pavlake .4 jajeta . 'rašak. pospite mrvicama hleba i pecite u pećnici 1 minuta na # $ c. R#'anc! sa d. =otovu masu u&ru!ite na re&ance u tepsiji.3 koluta mortadele . biber. kukuru&.100g maslaca .200g kisele pavlake . )ortadeu i šar'arepu isitnite.muškat %reliv dobro umutite i ostavite da odstoji. kapar.! p#&urka-a 500g rezanaca . konjak. "lužite toplo. =rkljane skuvajte al dente. kiselu pavlaku. I&mešajte 'rkljane. so.1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka . "ve dobro i&mešajte i dinstajte na umerenoj toploti 1$ minuta.3 šargarepe .1 veza peršuna .100g kisele pavlake . =rkljane oprati u hladnoj vodi i dobro ocedite. "lužite hladno.50 g mrvica od hleba . #$5 . sitno se!en peršun i bosiljak. .so .

7astanjite okla'ijom 3 ju9ke. dodajte stru'anu koru od limuna i sok od limuna.2 jajeta . kiselu pavlaku i parme&an. R#'anc! sa l!-uno. .U sredinu napravite udubljenje. spanać i so. 9lekice4.150 g maslaca .200g praške šunke .1%2 kaši'ice soli "tavite brašno na dasku &a mešanje.Do-a.600g brašna . Kuvajte kao svako testo. %olako &amesite testo. I&radite 'a dobro i ostavite da stoji 3$ minuta.)alo ih prosušite i secite na re&ance. "lužite toplo.150g kuvanog i pasiranog spana&a . %repržite je na maslacu.U maloj posudi ra&mutite jaja. I&mešajte &ajedno sa re&ancima.! r#'anc! za 500g rezanaca.vodu # kašike brašna i so.(odajte brašno. "kuvajte re&ance. skuvajte 'a i oljuštite.150g kisele pavlake 100g parmezana -perite krompir.kora od 1 limuna .biber po ukusu Isecite šunku na tanke re&ance. 1#l#n! r#'anc! 150g krompira . jaja. #$.3 jajeta .! )unko500g rezanaca . -stavite da se malo prosuše. -dležano testo rastanjite na 3 ju9ke.2 dcl vode . "kuvajte &elene re&ance. Umutite maslac. "ve dobro i&mešajte.(obro &amesite. -štrim nožem secite oblik koji želite 3re&anci. "ameljite na mašini &a meso.150g maslaca .350 g brašna .(obro umutite retko testo i i&ru!ite u udubljenje.so po ukusu .

"ervirajte sa kriškama limuna. "lužite toplo. #$/ .I&mešajte sa proprženom šunkom i limunom.

"lužite toplo.200g tele&eg mozga . #$7 . Isecite 'a na manje komade.200g kisele pavlake . &a!in od sušeno' povrća. seckan peršun. Umutite kiselu pavlaku.1 glavica crnog luka .! &$arc!-a 500g rezanaca . +adenite pala!inke i pore*ajte ih u vatrostalni sud.Ma2arsk! r#'anc! sa s!ro.400g kisele pavlake .1 kašika ulja so po ukusu Ispecite pala!inke. -do&'o &alijte sa umućenim ostatkom pavlake i sira %ospite !varke koje ste prethodno u'rejali da budu topli. dodajte mo&ak. prelijte pala!inke i pecite u pećnici 3$ minuta.500g kravljeg sira 150 g sve$ih 'varaka "kuvajte re&ance. Kan#lon! sa -o'go6 slanih pala'inki .1 veza peršuna 2 jajeta .$umanceta .(instajte još minuta. so i biber. -dmah služite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . -hladite . "ipajte u !iniju i& koje ćete služiti. Umutite # $ ' sira sa #$$' kisele pavlake. dodajte 1 jaje. I&dinstajte luk na ulju. -perite u toploj vodi i o!istite mo&ak. Umešajte sa re&ancima. žumance i 1 jaje.

#$2 . paradaj&a i prodinstajte. "lužite toplo. :elu masu stavite u vatrostalnu posudu.!6 400g testa!pu$i&i 4arila-6ipe rigato" .50g seckane slanine . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3 minuta na #$$ c.150 g šunke .!. "laninu propržite.1 veza seckanog peršuna .co .10g maslaca .dodajte komadiće šunke.ruzmarin .Gra(!n!rano (#s(o 5pu.200g sira edamera u komadi&ima . polovinom sira i sve i&mešajte sa testom.procedite i pomešajte sa maslacem.1 sir za mazanje u listovima .esto skuvajte al dente.maslac za podmazivanje preliv:4 jajeta . &alijte prelivom.300g oljuštenog paradajza bosiljak .200g kisele pavlake .bibier muškat . dru'om polovinom sira i listovima sira &a ma&anje.%ospite seckanim &elenim &a!inima.

50 g maslaca .600g brašna . (odajte jaje i ohladite. jaja. odo&'o stavite pra&nu ju9ku i slepite. seckan peršun. Umutite kiselu pavlaku sa žumancima i bibierom.2 jajeta . pospite parme&amom i pecite u pećnici na umerenoj toploti.1 jaje . Nad#$0 )o&ak o!istite i stavite 1$ minuta u toplu vodu pomešanu sa sokom od limuna i solju.sok od 1 limuna .1 veza peršuna . (odajte maslac i i&mešajte. (instaje 1$ minuta stalno mešajući. so i bibier.100g praške šunke . %relijte sosom od paradaj&a. Kada ste oblikovali raviole sa mo&'om.5 dcl sosa od paradajza !recept br/470" "kuvajte krompir. Tor(#l!n# sa -#so500g tortelina sa mesom !kupovnih" .(obro 'a i&radite i podelite na podjednake loptice.1 kašika soli nadev: 250g tele&eg mozga .100g parmezana . svaku lopticu rastanjite. so i &amesite testo.biber po ukusu preliv: 150g maslaca .Ra$!ol! sa -o'gotesto:200g krompira .2 jajeta so po ukusu . -cedite 'a iseckajte i spustite na crni seckan luk prepržen na maslacu.+a svaku dru'u stavite po kaši!icu nadeva od mo&'a.so po ukusu . "lužite odmah.1 glavica crnog luka . skuvajte ih na uobi!ajeni na!in. -cedite i i&ru!ite u vatrostalnu !iniju.100g obarenog spana&a .(odajte brašno. (odajte oce*ene torteline i i&mešajte. iseckanu šunku. #$8 . (odajte iseckan spanać. 7ubove premažite ra&mućenim jajetom.biber po ukusu "kuvajte torteline. oljuštite i propasirajte 'a.200g kisele pavlake 3 $umanceta . "lužite toplo.

Umesite testo &a domaće re&ance. -blikujte taške sa nadevom od mo&'a.beli biber .250 g šampinjona .1 dcl ulja . pra&iluk. sitno se!en peršun i dosta bibera.2dcl vina . dodajte so. biber.?A#.so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -perite.4a'an%# !25 plo'ica" osnovni preliv:100g mesnate slanine . Eko imate la&anje 3barila4 koje se ne kuvaju odmah ih slažite a ako imate domaće onda ih prethodno skuvajte al dente.1 veza peršuna preliv: 200g kisele pavlake . "lažite ? sloja po plo!ica la&anja. I&dinstajte na G ' maslaca slaninu.0#5l mleka .3 dcl razre enog koncentrata paradajza .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .ešamel posebno napravite prema receptu br. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. "jedinite sos sa masom mesa. šar'arepu i celer.2 šargarepe .biber bešamel preliv: 100g maslaca .pe!urke. meso.so Isitnite slaninu. dodajte vino i vodu.3 kašike brašna . #$9 .(instajte 1 minuta.so .100g maslaca . Ta)c! sa -o'go8esto kao za doma&e rezance!recept br/334" nadev: 300g tele&eg mozga . .2 praziluka .2 $umanceta ."pustite 'a na u'rejano ulje.bosiljak .origano .(odajte &a!in od sušeno' povrća. 1avršite bešamelom koji treba lepo ra&ma&ati.350 g mlevenog june&eg mesa .sok od 1 limuna . Kuvati dok ne proklju!a. Kuvajte ih na uobi!ajen na!in. Istružite šar'arepu i celer. Kuvajte 1 sat na tihoj toploti.3 dcl vode . pe!urke. ori'ano i bosiljak. o!istite i isecite mo&ak na komade. osnovni preliv i bešamel. +a ostatku maslaca &apržite koncentrat paradaj&a.1 manji celer .

(odajte so i biber po ukusu. "lužite toplo. #1$ .-cedite ih i i&mešajte sa umućenom kiselom pavlakom i žumancima.

žumancima i mladim 'raškom.10 kašika brašna . #11 .150 g praške šunke .1%2 slatke pavlake . -dmah služite. "lužite toplo.pobiberite.biber po ukusu "kuvajte 9lekice. %romešajte ih.Ta)c! od s!ra 1kg mladog kravljeg sira . "kuvajte na uobi!ejen na!in. I&mešajte 9lekice sa šunkom. pavlakom.100g maslaca . U'rejte neulupanu slatku pavlaku.2 $umanca . -cedite taške i stavite na mrvice propržene na maslacu.50 g mrvica od hleba I&'nje!ite sir. Upržite seckanu šunku na maslacu.100g maslaca .1 jaje . Papard#l# 500g +lekica . (obro &amesite i rastanjite ju9ku. %osolite.50 g mladog graška ! iz konzerve" so po ukusu ."ecite u obliku taški. dodajte brašno i jaje.

#1# . pa sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu.50g mrvica od hleba .5 jaja . I&dinstajte na ulju mleveno meso. i&'nje!en sir i na kraju 9lekice. mlekom i biberom. I&ru!ite 9lekice na ovu masu i i&mešajte.so po ukusu .100g maslaca . dinstovano meso.100g slanine .9lekice. Fl#k!c# sa )unko500g +lekica .350g doma&e obarene šunke . (odajte &a!in od sušeno' povrća i se!eni peršun.150g praške šunke .so po ukusu . "lužite toplo. %osolite i pobiberite.-do&'o narežite sitne kriške maslaca i pospite mrvicama hleba.150 g ov'ijeg sira . %ecite u pećnici ? minuta na 1<$ c.9lekice.250 g june&eg mesa mlevenog . U vatrostalnu posudu prethodno nama&anu i posutu mrvicama re*ajte kao musaku.1 veza peršuna .biber po ukusu "kuvajte 9lekice. %ecite u pećnici ?$ minuta na 1<$ I:.1%2 kašike za'ina od sušenog povr&a .sledeće slojeve2 red 9lekica.200g kisele pavlake .50 g mrvica od hleba .%osolite i pobiberite. -barenu domaću šunku isecite na sitne komadiće i umešajte sa kiselom pavlakom. 9lekice.1 dcl ulja .I&mešajte 9lekice sa ovom masom. Umutite kiselu pavlaku sa # jajeta.250g kisele pavlake . seckana šunka.Musaka od /l#k!ca 500g +lekica. -do&'o pospite ostatkom mrvica i rasporedite isitnjenu slaninu.biber po ukusu "kuvjte 9lekice.1%4l mleka .3 tvrdo kuvna jaja se!ena na kolutove. "lužite toplo.

"ve i&mešajte. %ecite u pećnici ?$ minuta.1 dcl ulja .1kg kiselog kupusa . (instajte 3$ minuta. %ospite sa i&'nje!enim sirom. I&mešajte sa vrućim oce*enim 9lekicama.150g ov'ijeg sira "kuvajte 9lekice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .50g mrvica od hleba . Kupus i&mešajte sa 9lekicama.kupuso500g +lekica .Fl#k!c# sa k!s#l!.100g suve slanine .%ospite odo&'o mrvice i stavite nekoliko tankih listova slanine. Fl#k!c# sa -#so.100g maslaca .200g suve slanine .! s!ro500 g +lekica . Isecite kupus na sitne komade kao i slaninu. &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun. +a ulju i&dinstajte meso.1 veza peršuna .(odajte sitno seckanu slaninu.1 jaje . %obiberite i posolite. "lužite toplo. "lužite toplo. Umutite maslac sa jajetom i promešajte &ajedno sa masom od mesa.biber po ukusu "kuvajte 9lekice."amo jednom promešajte. #15 .1 dcl ulja .(obro 'a pobiberite.500g mlevenog tele&eg mesa . %ropržite slaninu na ulju i dodajte kupus.so po ukusu . "ipajte u podma&an vatrostalan sud.

"lužite toplo.50g mrvica od hleba .2 jajeta . .mlake vode .malo ulja nadev: 0#5 kg mekog sira .100g hlebnih mrvica Umešajte brašno.ulje i vodu. umutite jaja i kiselu pavlaku. Slo$#na&k# )(rukl# testo: 0#5 kg brašna .1amesite tvrdo testo.Krajeve vežite i stavite u klju!alu slanu vodu u& malo ulja. Kuvajte #$ minuta. -dvijte salvetu isecite na deblje par!iće. -cedite ih i spustite na vrelo ulje i mrvice. jaja.2 jajeta .600g brašna .-ljuštite 'a i sameljite na mašini &a meso. +adevom namažite ju9ke. Uvijajte u rolne i upakujte u !istu salvetu 3kvadratna salveta presavijena u trou'ao4.%ospite sa proprženim mrvicama na maslacu.prstohvat soli -perite i skuvajte u ljusci krompir. (odajte jaja.200g kisele pavlake so preliv: 150g maslaca . so i kiselu vodu.3 jajeta . -blikujte nudle i kuvajte na uobi!ajen na!in.I&radite 'a na dasci.8u/nudl# 1kg krompira .1 dcl kisele vode 1#5dcl ulja .1amesite i ra&vijte ju9ke kao &a re&ance. I&'nje!ite sir. #1.

(odajte seckan luk i dinstajte nekoliko minuta. brašnom i jajima.1 veza peršuna .%relijte preko &emi!aka i ostavite 3$ minuta da omekšaju.300g mrvica od hleba . )okrim rukama oblikujte < velikih knedli. N%ok! sa spana. +a kraju umešajte i seckan peršun. i&vadite ih i ocedite. pa sve &ajedno umlutite sa omekšalim &emi!kama.Kada isplivaju na površinu. 1amesite spanać sa mrvicama. brašno.100g parmezana . so.300g brašna . 1amesite mekše testo. -cedite i pospite parme&anom.3 jajeta .100g maslaca . (obro 'a ohladite i propasirajte.30g maslaca . (odajte jaje.%reko mase pospite brašno i &amesite testo koje treba da je !vrsto i da nije lepljivo.100g suve slanine 150 g suve kobasice . #1/ .1 dcl ulja 100g parmezana "kuvajte.1%4 mleka .1 manja glavica crnog luka . -blikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in.1 veza peršuna .procedite i iseckajte spanać. N%ok! 1kg krompira .#1#5 kg spana&a .Kuvajte u slanoj vodi."laninu i kobasice se!ene na sitne kockice propržute na maslacu.T!rolsk# kn#dl# 6 suvih zemi'ki .3 kašike brašna . "lužite toplo u& %ašticadu 3recept br.so po ukusu biber po ukusu Isecite &emi!ke na kocke.3 kašike brašna . 1?G4. "lužite toplo u& meso.3 jajeta .so po ukusu -ljuštite krompiri isecite 'a na !etvrtine. Umutite mleko sa jajima.1 jaje . %ropržite 'a na maslacu &ajedno sa seckanim peršunom.

#17 . -cedite.promešajte. %ospite parme&anom. "lužite toplo. spustite na u'rejano ulje.)okrim rukama oblikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in.

biber po ukusu .-blikujte njoke i kuvajte u klju!aloj vodi3u& so i ulje4.-ljuštite 'a.propasirajte i ohladite.maslac. "lužite toplo.*0 g maslaca .brašno po potrebi (obro umutite maslac.3 $umanceta . Val%u)c! od k!s#l# pa$lak# 500 g kisele pavlake . da 'a vadite kašikom.250g brašna .40g maslaca . žumanca i 3 $' kisele pavlake.brašno. žumance i so. -cedite ih i &alijte umućenom preostalom pavlakom sa limunom i biberom.-stavite testo 1$ minuta da odmori.so "kuvajte krompir u ljusci. "lužite toplo.1 $umance .jaje. +emojte mešati.1 jaje .sok od 1 limuna . U vrijućoj vodi kašikom oblikujte valjuške i kuvajte na uobi!ajen na!in.?< 4. Vadite skuvane njoke rešetkastom kašikom i služite u tanjirima 3da se ne bi raspale4.so po ukusu . #12 .1alijte ih prelivom &a njoke 3recept br. )esite kratko koliko da se spoji.1amesite krompir. (odajte brašna po potrebi da testo bude kao &a nokle.N%ok! sa o(oka Krka 1kg krompira .

Isti postupak pe!enja. nadev 2: 300g starijeg ov'ijeg sira . +adevajte piroške na uobi!ajen na!in.0#5 dcl ulja so po ukusu .100g suve slanine . so i biber. "ecite na kvadrate od A cm 3kao manje maramice4.300g samlevenog gove eg mesa . %akujte ih da u'lovi maramica budu na donjoj strani.so po ukusu ."tavljajte po dve. To !s(o sa-o -alo druk&!%# testo: isto nadev 1: 500g kiselog kupusa . i&mešajte 'a sa pavlakom i jajetom. Isti postupak pe!enja. +a ulju i&dinstajte seckan luk i meso. +a sredinu stavite kaši!icu nadeva. %obiberite i posolite po ukusu.Rusk# p!ro)k# testo:200g kisele pavlake . "lažite ih u pleh. %osolite i pobiberite po ukusu. #18 . (odajte seckanu muro*iju. maslac i brašno. .anjite 'a kao &a re&ance. .1 veza miro ije . +apravite loptu i ostavite da prenoći u hladnjaku.jednu na dru'u.200g maslaca . "lužite toplo. +adevajte piroške na uobi!ajen na!in.1 glavica crnog luka .2 'aše brašna nadev: 300g samlevenog svinjskog mesa .esto pomalo vadite i& hladnjaka.biber po ukusu I&dinstajte kupus na slanini.biber po ukusu premaz: 2 $umanceta 1amesite kiselu pavlaku. premažite žumancima i pecite 3$ minuta na #$$o :.300g samlevenog tele&eg mesa .250 g kisele pavlake 1 jaje I&'nje!ite sir.

1 kaši'ica bosiljka . bosiljak. -dmah poslužite.2 kašike kapra . "ir isecite na kocke kao i pršutu. krupno i&rendisan sir.biber po ukusu 7a&vucite lisnato testo i stavite 'a na tepsiju da krajevi pomalo prela&e sa strane.1 kaši'ica origana . na listiće isitnjene šampinjome. 1a jednu picu u&mite polovinu testa. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$o :. ori'ano. dcl vode.150g tvrdog sira ! ka'kavalj"/ Istrunite kvasac u sredinu brašna.200g šampinjona . #19 . iseckane masline. U prethodno dobro &a'rejanu pešnicu pecite 1# minuta.2 jajeta . iseckanu šunku.150 g šunke .10 g sve$eg kvasca . rastanjite 'a. P!ca na !(al!%ansk! na&!n !pleh 34 cm" !mera za dve pice" testo: 250 g brašna . Umutite maslac. )alo nabacajte brašna na kvasac.100g kisele pavlake .+amažite uljem.100g pršute .50 g maslaca .3 kašike koncentrata !paradajza ili ke'ap" . ra&vucite i stavite u podma&anu tepsiju.so po ukusu . +apravite loptu. jaja i kiselu pavlaku. 1atim dodajte sve ostale sastojke &a testo i dobro &amesite.pokrijte alu69olijom i ostavite # sata u hladnjaku.1#5 dcl vode . biber.i konzerva tunjevine u ulju . pospite istrunjenu tunjevinu.100g crnih maslina .100g slanine . iseckanu slaninu. kapar. sipajte $. U&mite polovinu od svako' sastojka &a nadev i stavljajte ta!nim redosledom.100g kravljeg punomasnog sira .Tar( od s!ra 1paket lisnatog testa . &atim paradaj&om 3ke!apom4.-stavite 1 sat da uskisne.so nadev: 3 kaši'ice ulja .Krajeve &'užvajte i napravite okolo venac.poprašite je brašnom. "lužite toplo.

so i biber.so po ukusu . %ecite u pećnici #$ minuta na ##$ o :. "lužite toplo.1 veza peršuna . seckan peršun.20 g kvasca .6 komada sardela iz ulja .100g suve slanine 100g suve kobasice . Gro&anska p!ca testo: isto nadev: 200g ov'ijeg punomasnog sira . +apravite loptu i ostavite u hladnjaku # sata.1%4 kaši'ice origana .)esite 'a dok ne postane 'latko.so po ukusu biber po ukusu . pa se!ene šunke. I&'nje!ite sir i pospite po testu. so i biber. solju i brašnom &amesite testo.1 kašika maslinovog ulja "ir nastružite nakrupno i pospite preko testa. ori'ano.100g suve šunke .1%2 kaši'ice soli +a dasku stavite brašno.Do-a. 7asporedite kapar. peršun. luk.a p!ca testo: 500g brašna . iseckane maslinke. ##$ .100g maslinki . %osle 3$ minuta sa ostatkom vode. kobasice. &atim rasporedite seckanu slaninu.1 veza peršuna . sardele.5 komada paradajza . 7a&vucite testo i stavite 'a u podma&ani ti'anj. šunku.1atim stavite kolutove paradaj&a.esto pripremite i pecite na isti na!in kao i prethodnu (omaću picu.biber po ukusu .1%4 l mlake vode .1 kaši'ica strunjenog bosiljka . nadev: 200g sira !trapist# ka'kavalj" . I&mrvite kvasac i sa vodom napravite kvas. %ospite odo&'o malo brašna.200g šunke . -stavite da uskisne.oljušten paradaj&. pospite bosiljak. %ecite #$ minuta na ##$ o :. "lužite toplo.5 komada paradajza . -do&'o pokapajte malo ulja.2 glavice crnog luka . U sredini napravite udubljenje.1 kašika kapra .

epsiju namažite masacim istanjite i obložite tepsiju testom.maslac za podmazivanje preliv: 2 dcl mleka .manji celer u kockama .biber .1 kašika maslaca .muskat .2 dcl roze vina . -hladite.pospite po testu.muskat . (odajte krupno i&rendisan sir. %ecite ? minuta na #$$ o :.300g mlevenog june&eg mesa . Umutite preliv. Kratko kuvajte.origano . .aleva paprika Umešajte testo kao &a picu.100g tvrdog sira ! emantalera" .so . (odajte vino.2 dcl slatke pavlake . ##1 . T#s(o sa -#so.1 šargarepa u kockama .(odajte isitnjen luk i povrće.so biber .1 glavica crnog luka .1 kašika isitnjenog peršuna preliv: 2 jajeta . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ o :.300g kiselog kupusa ."laninu iseckajte i sa prethodno kuvanim kupusom ribancem prodinstajte na maslacu.1 dcl kisele pavlake . %o testu pospite meso pa preliv. -hladite.kupusopleh 2( cm 200g testa za picu recept 360 .150 g suve slanine .1 isitnjeni praziluk . I&bodite 'a viljuškom. 1$ minuta dinstajte. vlašac i peršun.so .1 kaši'ica vlašca .na s#l%a&k! na&!n pleh 2( cm 200g testa za picu !recept br/360" .T#s(o sa k!s#l!.aleva paprika %rodinstajte na ulju meso. (obro umutite preliv i &alijte testo.3 jajeta .1 kašika ulja .

1 dcl slatke pavlake . %rodinstajte 'a &a!injeno' sa solju.aleva paprika . biberom i kimom.biber . T#s(o sa lukopleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .1 kg crnog luka . pavlaku.%olovinu pospite po testu. jaja.so . %ecite ?$ minuta na #$$ o :.2 dcl slatke pavlake .1 kašika brašna .biber .muskat "laninu propržite. &a!ine i vlašac.1 dcl mleka .4 jajeta .200g ribane gaude .aleva paprika . brašno. preliv i ribani sir. Umutite kiselu i slatku pavlaku.biber . %ospite po testu ohla*eni luk. dodajte brašno. "panać procedite. )asu dodajte sirevima 6 umešano pospite po testu.200g ribanog emantalera . T#s(o sa s!ropleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .1%2 kašikice kima . mleko.T#s(o sa spana.muskat .100g kisele pavlake so .2 jajeta .so . Umutite jaja. biber i alevu papriku.200g ribanog trapista .100g kisele pavlake . Umutite preliv i &alijte 'a.1 kašika ribane gaude /uk o!istite i isecite na tanke koturove.200g kisele pavlake .1 kaši'ica vlašca I&mešajte sireve. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.1 kašika brašna .1 kašika maslaca . isitnite i pospite preko slanine.-do&'o pospite ostatak slanine.#pleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .250 g iseckane slanine 250 g obarenog spana&a preliv: 2 jajeta . %ecite ? minuta na #$$ o :. so. ### .

50g krupne morske soli 1amesite testo od brašna.1 manja veza miro ije .%reko kaj&erica pospite biber i morsku so. %olovinu pra&iluka pospite po testu. -hladite. %ecite ih u prethodno &a'rejanoj pećnici na #$$ o : 3 minuta.250g kisele pavlake . -blikujte ku'lice 3G$'4 pa kaj&erice. %re služenja ostavite testo da miruje 1 minuta. &a!ine. . pavlaku.3 jajeta %ra&iluk isitnite na tanke kolutove i prodinstajte na maslacu.1dcl vermuta . 4o$a&k# ka%'#r!c# 1 kg što sitnijeg brašna .2 dcl mleka .10g kima .krupno mleveni biber . (odajte kim i šećer./osos i miro*iju isitnite. vode.T#s(o sa pra'!lukopleh 2(cm 200g testa za picu recept br 360 .muskat .2 ve&a struka praziluka 40g maslaca . (obro umutite jaja. ##5 . -stavite da odstoju 3$ minuta.biber . +emojte du'o mesiti testo. omekšalo' mar'arina soli i kvasca potopljeno' u malo mleka. (odajte so. "ve pospite po pra&iluku. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.10g še&era .30 g kvasca . 1asecite žiletom krst i kaj&erice premažite mojim prelivom3# dcl hladne vode. mleka. %rokuvajte na jakoj vatri dok ne ispari.so . biber muskat i vermut.esto ra&vucite na dasci i pospite šunkom.150g dimljenog lososa . &atim losos i miro*iju.150g sitno se'ene šunke . kašika brašna i 1 jaje dobro umućeno4.100g margarina .30 g soli . pa dru'u polovinu pra&iluka.Ispreklapajte nekoliko puta.

7astanjite okru'lu ju9ku.1 kg margarina .(obro umutite.1 kesica suvog kvasca . Kad nadenete i &avijete lako ćete oblikovati ki9lice.malo hladne vode .1%4l mleka . "ecite kao par!iće torte.1 jaje nadev: 0#5kg kravljeg sira . pravite preklopljene tuou'love prethodno napunjene nadevom. . 7a&vijte tanju ju9ku. Ki9lice namažite jajetom. -stavite testo 1 minuta.2 jajeta . (odajte šunku i biber. 7avnomerno presavijte testo. I&'nje!ite sir.200g kisele pavlake 0#5dcl sir&eta .2 jajeta .K!/l!c# sa s!rotesto: 1 kg brašna .-vaj postupak ponavljajte pet puta. ##.50g maslaca U brašno stavite kvasac. "mr&nite u 9ri&u 3mo'u da stoje u 9ri&u 3$ dana4. )esite 'a 1$ minuta. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o :.1 jaje . K!/l!c# sa )unkotesto:500g brašna .jaje. I&radite 'a na dasci i ostavite da odstoji 1$ minuta.U prethodno u'rejanu pećnicu pecite smr&nute ki9lice.1 kaši'ica soli .biber po ukusu "itno iseckajte šunku i umutite jaja. dodajte jaja i kiselu pavlaku. +adevajte i oblikujte ki9lice. nadev:250 g šunke .(odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo.+apravite ? lopte testa i ostavite u hladnjaku #? sata. ki9lice premažite umućenim žumancetom.150g kisele pavlake 1amesite tvr*e testo. %rethodno &amr&nut mar'arin i&rendišite krupno na ju9ku. premaz: 1 $umance %re pe!enja. "lužite tople. Istanjite opušteno testo u ju9ke.

-stavite da uskisne. +adevajte ki9lice. mleko. namažite 'a mar'arinom. -stavite u hladnjaku 1 sat.1 jaje .1 kesica suvog kvasca . %osolite.1 jaje Kvasac umutite u mlako mleko. oblikujte ih i pržite na vrelom ulju. I&radite testo da bude 'latko. Ma2arsk# k!/l!c# testo: 500g brašna . . opet rastanjite.40g brašna .Bu(#r*k!/l# 1 kg brašna . %remažite jajetom.rašno. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.1 par srpskih kobasica . I&radite 'a na dasci.biber po ukusu %ropržite slaninu i stavite da se dinsta kupus.2 dcl ulja U brašno stavite kvasac i jaje. &atim preklopite na trostruko.(5g suve slanine 1 glavica crnog luka . crni luk. Kad nadenete i &avijete.4 dcl mleka . Istanjite testo. so.so po ukusu . 7astanjite okru'lu ju9ku. lako ćete oblikovati ki9lice. ##/ ."ecite kao par!iće torte. vanilin šećer i 1$$' mar'arina &amesite &ajedno sa uskiselim kvascem.1%4l mleka .100g še&era .1 kesica vanilin še&era . -blikujte ki9le i ponovo ostavite u hladnjaku 3$ minuta. pa preklopite na !etvorostruko. -stavite da odstoju 1$ minuta.50g maslaca . šećer. nadev: 150g kiselog kupusa ribanca .200g margarina . (odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo.1 kaši'ica aleve paprike . ostavite na sobnoj temperaturi da malo narastu. sitno se!ene kobasice i aleva paprika.15g soli .

!varaka.esto ra&vucite. solju. .20g kvasca . umešana sa kiselom pavlakom i biberom.40g kvasca 2#5 dcl mleka . oljuštite i propasirajte krompir. Poga&!c# od &$araka !cca170 komada" 500g brašna .Kro-p!r*k!/l# sa )unko200g krompira . ##7 . # žumanceta.so po ukusu .esto dobro i&radite da postane 'latko. -vaj postupak ponavljajte tri puta. Umutite maslac i podelite na tri dila. %remažite žumancetom i pecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1$ minuta.1*0 g brašna . ostavite ih na toplom jedan sat da narastu.1amesite sa jajetom. mleka.so po ukusu . 7a&vijte i oblikujte manje po'a!ice.1 dcl mleka . kvasca otopljeno' u mleku. 7a&vucite testo okla'ijom i premažite jednim delom maslaca.300g iseckanih sve$ih 'varaka .200g maslaca . . -blikujte ki9lice i pecite na umerenoj toploti.biber po ukusu "kuvajte. brašnom i kvascem rastopljenim u mleku.bibera i kisele pavlake.3 $umanceta .150g kisele pavlake . (obro i&radite testo da bude 'latko.1 jaje . %resavijte testo i ostavite 3$ minuta da odstoji. soli.200g šunke 150g kisele pavlake .secite na kvadrate i nadevajte pripremljenim nadevom2 isitnjena šunka.biber 1amesite polumeko testo od brašna.

brašna.50g kvasca .250g punomasnog sira!ov'ijeg ili kravljeg" .so po ukusu 1amesite testo od brašna. 1amesite testo od kvasca.1 $umance . sira i soli. -stavite pola sata da naraste. Ka%'#r!c# 1 kg brašna .50g permezana . brašna. "utradan ra&vijte testo debljine 3 cm i vadite po'a!ice. ulja.so po ukusu (obro &amesite testo od maslaca. -stavite 'a na toplom 1 sat da uskisne. +a krpu pospite susam.1 kašika še&era . "lužite tople. %a&ite da po'a!ice ne porumene. -vaj postupak ponavljati tri puta.ulja.150g susama brašno po potrebi .250 g brašna . Vrtite 'a da se napravi *evrek. 9#$r#c! 2dcl vode .Poga&!c# od s!ra 250g maslaca . pospite parme&anom i pecite na umerenoj toploti.20g kvasca .11 kašika ulja .1 jaje . +apravite loptu i ostavite u hladnjaku da prenoći. %remažite žumancetom. kvasca.%olako spustite u klju!alu vodu i kuvajte # minuta.(obro 'a umesite da postane 'latko. +apravite loptice.1%2l mleka . -blikujte pljeskavice. isecite žiletom krst. namažite jajetom i pecite na jakoj toploti.so po ukusu U vodi rastopite kvasac i ostavite da uskisne.šećera i soli. jajeta. soli. na sredini pobodite prst. već da ostanu bele. mleka.2 kašike ulja .Vadite i ocedite ##2 .

##8 .*evreke i uvaljajte u susam.7e*ajte u pleh i pecite na umerenoj toploti.

Istrunite kvasac.25g kvasca .1atim i&radite testo na dasci da bude 'latko.rašno sobne temperature stavite u manju van'lu.Vuk!n# slan# )(angl# 250g maslaca .pospite parme&anom.250g margarina . cm debljine.1%2kesice praška za pecivo .250g punomasnog kravljeg sira . premažite 1 jajetom. "lužite tople.350g brašna .1 jaje . i&'nje!en sir. U sredini napravite udubljenje. napravite ju9ke $.%rekrijte sa malo brašna.malo soli i sipajte malo mlako' mleka. stavite šećer. 1 jaje. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite G minuta na ##$o :. mlekom. ##9 . "utradan 'a ra&vucite u ju9ku 3 cm debljine. P#r#c# !cca 100kimada" 0#5 kg brašna .1%2 kaši'ice še&era . )ikserom umutite mara'arin da bude buav.50g parmezana (obro umutite maslac.+apravite loptu i ostavite u hladnjaku #? sata.2 jajeta .1#5dcl mleka .50g maslaca .prašak &a pecivo i brašno. -stavite 'a da odstoji 3$ minuta.+amažite perece ra&mućenim žumancetom.(obro &amesite dok ne bide 'latko. %rstom &amutite. vadite perece specijalnom modlom i re*ajte u podma&an 3maslacem 4 pleh.i jajetom.-stavite da mallo kisne 3$ minuta.secite štapiće i pecite na umerenoj toploti. (odajte mar'arin. isecite testo na ? dela.2 $umanca . 1amesite kvasac sa brašnom.%a&ite da testo ne bude suviše tvrdo.2 kaši'ice soli . so i &amesite testo da se odvaja od posude.

kiselu pavlaku. i&riban sir.so . %ospite seckan vlašac.%ore*ajte u pleh prethodno mama&an maslacem.muškat . (odajte jaja.vlašac . muskat.3 jaeta 250 g tvrdog sira . )alo prohladite.so U brašno sipajte mešavinu mleka. -do&'o premažite masom.bibier .Kriške hleba na kratko umo!ite u vino."ok)!rsk! pud!ng 140 g brašna .1#5 dcl belog vina . #5$ . "ve polako umutite i posolite.100g mesnate slanine . %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$6# minuta ne otvarajući pećnicu. -d 1 belanceta ulupajte !vrst sne'. Kr!)k# 3l# a sa s!ro12 tanjih kriški hleba . )asu nalijte u modlu &a manje pudin'e. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite #$ minuta na ##$ o :.1 praziluk I&dinstajte pra&iluk se!en na tanke kolutove i slaninu na kocke.4 kašike kisele pavlake . so.3 jajeta . biber.# jajeta i 1 žumanceta. "lužite tople pudin'e u& meso.4 dcl mleka . "lužite toplo. "ve dobro i&mešajte.

oljušten i isitnjen badem.1%4 kaši'ice soli . "lužite toplo. Manas(!rsk# poga&!c# 500g spana&a .so. #51 . "utradan.iseckan kapar.2 kaši'ice kapra .biber.2 dcl ulja testo: 100g brašna .već kao &a pala!inke. U ced 3voda sa pepelom4 stavite 1$ žumanaca i brašna po potrebi da testo ne bude suviše 'usto. "vaku po'a!icu umo!ite u testo i pržite na vrelom ulju.1%4 kaši'ice cimeta . "lužite tople u& mlad kajmak i punomasni sir. posolite 'a i ostavite da stoji # sata.%olako umutite testo. sipajte 'a u vodu i ostavite jedni noć da odstoji.o!istite i prokuvajte spanać. (odajte ulupani sne' od 1$ belanaca i ako ustreba još malo brašna. cimet.1 šolja pepela od tvrdog drveta .1%4 kaši'ice bibera . pa&eći da se ne u&muti. -d brašna i piva umutite testo kao &a pala!inke.1#5 dcl piva -perite. Vadite kašikom uštipke i pecite na vrelom ulju.Gospodar*To-!n! u)(!pc! od p#p#la 1 1%2l vode .so po ukusu %rosejte pepeo kro& sito.20g mrvica od hleba .2 jajeta .100g badema .2#5 dcl ulja .-d ove mase oblikujte male po'a!ice.10 jaja brašna po potrebi .procedite kro& krpu.

"lažite na tanjir jednu na dru'u.2 jajeta . alkohola i soli.1dcl kisele vode . P!(ul%!c# !15-16 komada" 300 g brašna . +apravite male loptice i ra&vla!ite ju9kice.so po ukusu -barite krompir sa ljuskom.1#5 dcl ulja (obro &amesite polutvrdo testo. kisele vode. %onovo 'a premesite. "lužite toplo u& meso. "vaku predhodno psolite po ukusu.Krok#(! od kro-p!ra 1 kg krompira .1#5 dcl mlake vode . "lužite toplo. "vaku &asecite po sredini.1%2 kaši'ice soli . I&radite 'a da bude 'latko. brašna. -blažite ih na !iniju sa mekim papirom da upije masnoću. -blikujte nudle3krokete4 i pržite na vrelom ulju u 9rite&i 3 minuta. -stavite jedan sat da odmori.600g brašna . %ržite pituljice na vrelom ulju. #5# . -ljuštite 'a i sameljite kro& mašinu &a meso.2 kašike alkohola . 1amesite polutvrdo testo.2#5dcl ulja . (odajte jaja.sosove i ribu.2 kašike ulja .

"ve dobro i&mešajte.Kuvajte pola sata. ocedite ih i promešajte sa sosom od paradj&a.25 g mrvica od hleba Umutite i ispecite pala!inke.biber po ukusu 1kašika ulja Preliv: 1 jaje . žumanca. "lužite tople. dodajte oljušten i i&'nje!en paradaj&. (obro i&mešajte.2 jajeta .so po ukusu . Pala&!nka od -akarona 300g kratkih makarona . (odajte jaja i i&'nje!en sir.200g ov'ijeg sira .1%2kg paradajza . (obro umutite. "kuvajte makarone. %o 1$ pala!inki nadevajte ra&li!itim adevima.100 g kisele pavlake . jaja. -stavite da se ohladi.2 $umanceta .2 jajeta .50 g parmezana .so po ukusu .4kašike maslinovog ulja . iseckanim peršunom i biberom. &atim pospite parme&anom i mrvicama i pecite ? minuta na ##$o:. Nad#$ I0 Isitnite šunku.so.Gra(!n!ran# Vok!%#$# pala&!nk# 30 pala'inki !recept br/ 617" I nadev: 150 g šunke . bosiljak. #55 . prelijte ih umućenim prelivom od jajeta. so i biber. +adeve pripremajte na sledeći na!in.1%2kaši'ice še&era biber po ukusu U'rejte # kašike ulja.1 veza peršuna 1 kašika za'ina od sušenog povr&a . biber i kiselu pavlaku.biber po ukusu III nadev: 200 g mlevenog june&eg mesa .so po ukusu .biber po ukusu II nadev: 150 g punomasnog sira . Nad#$ III0 I&dinstajte mleveno meso na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.2 jajeta .biber i šećer. "lušite u vatrostalnu posudu. kisele pavlake. dodajte i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja.200 g kisele pavlake .100 g kajmaka . dodajte kajmak. so.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka . Nad#$ II0 I&'nje!ite sir. %akujte kao sarme.

"lužite toplo.U veliki ti'anj na &a'rejane # kašike ulja i&ru!ite masu od makarona.I&ravnajte kao veliku pala!inku. .mlako i hladno.(obro je ispecite da dobije koricu sa obe strane. #5.

so po ukusu Ispecite pale!inke3recept br.2 dcl ulja Ispecite pala!inke 3recept br. "lužite toplo.B1A4.350g mlevenog june&eg mesa . +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. %ecite ih na vrelom ulju. pa u mrvice. Po3o$an# pala&!nk# sa -#so20 pala'inki .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna . biber i so.2 jajeta . seckan peršun.1 kaši'ica bibera . "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.(obro i&dinstajte.150g mrvica od hleba .+adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.-hladite.1 veza peršuna . dodajte &a!in od sušeno' povrća. -hladite.100g suve slanine .B1A4.150g mrvica od hleba . #5/ .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .%ecite ih na vrelom ulju. I&dinstajte mo&ak na 1 kaši!ici ulja.1 kašika ulja .400g tele&eg mozga . +a ulju propržite sitno seckanu slaninu. pa u mrvice. (odajte meso.2 dcl ulja .2 jajeta .1 kaši'ica bibera . "lužite toplo. &a!in od sušeno' povrća.Po3o$an# pala&!nk# sa -o'go20 pala'inki .seckan peršun i biber.

1 kašika ulja . Rasko)n# pala&!nk# 16 pala'inki nadev: 150g pršuta .2 dcl ulja .150g šunke .biber za pohovanje: 2 jajeta .brašno .hlebne mrvice .2 jajeta .100g maslaca . U'rejte ulje i i&dinstajte pe!urke. &a!in od sušeno' povrća i pobiberite. -vim prelivom prelivajte pohovane pala!inke. pa u mrvice. isitnjen paradaj& i peršun prodinstajte. +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. Uvaljajte ih u brašno. #57 . 103 nadeva.1 kaši'ica bibera Ispecite pala!inke 3rcept br.%ecite na vrelom ulju.%ala!inke nadevajte sa #03 nadeva.ulje preliv: 1%3 nadeva . Iseckajte pe!urke. jaja i mrvice i pržite na vrelom ulju.400g pe'urki .150g šampinjona .(odajte seckan peršun. -hladite.1 veza peršuna %ršut i šunku isitnite na re&ance.Po3o$an# pala&!nk# sa p#&urka-a 20 pala'inkei .4 oljuštena i isitnjena paradajza .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "lužite toplo.1 veza peršuna . "vaku upakuvanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.%obiberite.150g mrvica od hleba . I&dinstajte na maslacu.B1A4. šampinjone na tanke listove.

100g maslaca .2jajeta . "lužite toplo. jajima. pa pokrijte jednom korom.200g kisele pavlake . )aslacem premažite šerpu i obložite je dvema korama. odo&'o nasecite u liskama maslac.7avnomerno stavite preko testa. G! an!ca na -o% na&!n 1 kg sira . 1atim koru pokoru i&'nje!enu uma!ite u masu od sira. uljem soda6vodom i solju.Br'a p!(a od s!ra 1 paket lisnatog testa .0#5 dlc ulja .#$ minuta pokriveno aluminijumskom 9olijom i minuta otkriveno.so po ukusu I&'nje!ite sir i umutite 'a sa jajima. #52 .4 jajeta . %osle jedno' sata obave&no pokrijte 'ibanicu aluminijskom 9olijom da ne &a'ori.so po ukusu .1 dcl soda vode ili kisele vode . %ecite na umerenoj toploti ? minuta 2 #$ minuta otkriveno. "lažite jednu do dru'e ne pritiskajući. I&'nje!ite sir i i&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. "lužite toplo.300g punomasnog kravljeg sira 200g kisele pavlake . %ecite # sata na umerenoj toploti.1 kg kore za gibanicu . Kada ste napunili celu šerpu. kiselom pavlakom.solju i biberom.biber po ukusu 7a&vucite testo u tepsiji.

300 g punomasnog kravljeg sira . +adev rasporredite odo&'o na testo.2 jajeta (obro umutite maslac sa jajetom i solju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. 7a&vucite 'a u podma&an pleh.+a kraju odo&'o stavite kore.20 kvasca .so po ukusu Nadev: 200 g kisele pavlake .200g kisele pavlake .2 dcl kisele vode nadev: 500g blitve bez korena .Er.biber po ukusu Iseckajte sirovu blitvu na re&ance 3be& korena4. (obro umutite pavlaku sa i&'nje!enim sirom i jajima. "lužite toplo.!k!na p!(a od s!ra Testo: 125 g maslaca . kvascem i i&mućenim maslacem. +amažite nadev.2 dcl mleka 400 g brašna . #58 . U malo mleka ra&drobite kvasac i pospite 'a brašnom da uskisne. "lužite toplo. 7e*ajte 3 kore pa poprskajte uljem i kiselom vodom. 1amesite testo sa brašnom. pa opet ponavljajte postupak dok imate materijala. Koso$ska p!(a sa l!($o- 1%2 kg kore za gibanicu . %ecite na umerenoj toploti ? minuta.so po ukusu .1 jaje .1 dcl ulja . %obiberite i posolite. (odajte jaje kiselu pavlaku. (obro i&mešajte. mlekom. so i biber.1 jaje .

so -biber Isitnite slaninu.1 kašika ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +a ovaj na!in napravie ? duple rolne.3%4 kg punomasnog sira .5vrsto uvijte rolnu. %ecite jedan sat na umerenoj toploti. (ve kore namažite uljem i slatkom pavlakom. "lužite toplo.2 jajeta . -hladite. %ecite još 1 minuta. Po(rpu)a 3%4 kore za gibanicu . dodajte &a!in od sušeno' povrća. 1atim %otrpušu i&vadite i& pećnice i isecite par!iće. #$$ ' kisele pavlake i biberom. Ukupno pe!enje 3$ minuta. i&mešajte sa kupusom. 1atim sve ? rolne &asecite do pola na par!iće debljine B cm i &alijte prethodno umućenom slatkom pavlakom.1 veza miro ije . 1alijte odo&'o mešavinom od #$$' kisele pavlake.-vaj postupak ponovite još jedanput.5 jaja . %ecite još? minuta.1 dcl ulja 150g suve slanine . %osebno i&'nje!ite sir i umutite 'a sa ? jajeta. "tavite jednu koru na podma&an pleh. miro*iju i dosta bibera.jajima i solju.pobiberite i dinstajte na umerenoj toploti.400g kisele pavlake . seckan peršun.so po ukusu .biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta.pa dinstovano meso.P!(a od k!s#log kupusa 3%4 kore za pitu . 1 jajeta i bibera. #59 . 1atim stavite red naborane kore.2dcl slatke pavlake .1%2 kg mlevenog june&eg mesa . pa pospite mešavinom sira.1atim ponovite postupak i prethodnu rolnu uvijte u novu rolnu. %ospite i&dinstan kupus.1 kg kiselog kupusa ribanca .1 glavica crnog luka .1 veza peršuna .&atim opet naborane kore. -do&'o stavite koru kao poklopac.

300g kajmaka . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici ?$ minuta na ##$o:."a%a&a testo: 600g brašna . 7a&vucite G ju9ki veli!ine tepsije 3#G cm4. "lužite toplo.%oslednju 'ornju ju9ku premažite samo uljem i i&bodite viljuškom.$ . #.(obro umutite sve sastojke predvi*ene &a nadev. 8ormirajte G ku'li i ostavite ih da miruju 1 minuta.2#5 dcl mlake vode .so nadev: 7 jaja .200g kravljeg sira .+amažite tepsiju uljem i re*ajte sledećim redom2 ju9ka.1#5 dcl ulja 1amesite testo.ulje.nadev.

ša9ran i pire od paradaj&a.koje tako*e dinstate 1$ minuta.2 glavice crnog luka . U dru'oj posudi u'rejte preostalo ulje.1(0g maslaca . Coš malo dinstajte.200g šunke . Isecite ta!no komad koji će poslužiti kao 'ornji sloj6poklopac.7astanjite testo i premažite 'a maslacem. so.1 jaje .3 kašike brašna . koje postavite na testo.so po ukusu nadev: 300g svinjskog mesa . 1atim sitno iseckajte meso i šunku.esto okla'ijom ra&vucite u ju9ku od $. .ladan nadev rasporedite preko testa. I&bodite 'a viljuškom.M#ks!kanska pa%#(a testo: 500g testa za doma&i hleb recept br/407 . Caje i belo vino ulupajte žicom.2 paradajza .1%2 dcl belog vina .1 ljuta papri'ica !+e+eron" . -d testa odsecite !etvrtinu i &amesite sa mešavinom jajeta i vina .1 .3 kašike ulja . (obro i&mešajte i nekoliko minuta i&dinstajte.5 kašika belog vina . #. cm debljine.1atim umešani deo testa &amesite sa ostalim testom.0#5 dcl mleka . %ecite ?$ minuta na ##$o:. . Nad#$0 U'rejte polovinu ulja i u njemu i&dinstajte seckan crni luk i ljutu papri!icu. (odajte vino.prstohvat ša+rana . %reklopite 'a i dobro 'a i&radite da bude 'latko. -do&'o stavite deo testa6 poklopac. -stalo testo stavite u uljem podma&an pleh da krajevi prela&e ivice pleha. %ospite 'a brašnom i ostavite u toplom da odstoji 3$ minuta. radlom isecite nekoliko traka.-hladite celu mešavinu.so po ukusu biber po ukusu T#s(o0 )aslac ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da omekša. biber. -vu masu umešajte sa &'otovljenim mesom. Caje umutite sa mlekom i dobro natopite pajetu. na kome prepržite sitno seckan paradaj&.1 jaje . Ivice testa vratite preko nadeva.1 kašika pirea od paradajza .

so i biber po ukusu.2 jajeta . "lužite toplo. (odajte &a!in od sušeno' povrća.2 dcl ulja . "lužite toplo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .100g maslaca . %osebno i&'nje!ite sir. seckan peršun. &atim celu premažite jednim od dva nadeva.500g mlevenog gove eg mesa . Upakujte pleh u aluminijumsku 9oliju i tako pecite u toploj pećnici 3$ minuta.600g punomasnog sira . jaja. maslacem nama&an pleh.biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju.500g punomasnog sira .200g kisele pavlake . so i dosta bibera. dodajte kiselu pavlaku.so po ukusu .so po ukusu biber po ukusu I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja.# . %obiberite i posolite po ukusu. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.2 jajeta .500g mlevenog gove eg mesa . Uklup&ana p!(a od s!ra 1 kga kora za gibanicu .P!(!c# od s!ra ! -#sa 1kg kore za gibanicu .2dcl mleka .2 dcl mleka . seckan peršun.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .50g maslaca . +a svaku pitu stavite mali 'rumen maslaca.1 veza peršuna . 1atim svaku koru namažite sa malo ulja i mleka. "vaku koru namažite uljem i mlekom. "ložite ih u tepsiju i odo&'o rasporedite listove maslaca. #. %akujte male pitice kao sarme. 1atim uvijenu pitu &avijete kao male puževe. (odajte &a!in od sušeno' povrća. -dvojeno i&'nje!ite sir i umešajte 'a sa jajima i kiselom pavlakom.1 veza peršuna .200g kisele pavlake . %o dija'onali uvijte u oblik male pite. biber i sve dobro umutite. -vako uklup!ane pite slažite u.1#5 dcl ulja .

5 . )esite testo što duže da se sasvim odvaja od ruku i daske i da bude 'latko. #. soli i bibera. "lužite toplu u& mlak kajmak u punomasni sir. ulja. 1atim !vrsto savijte u oblik savija!e i oštrim nožem secite komade debljine 1 cm.esto podelite na tri ju9ke 3deblje4. %ospite parme&anom i pecite u pećnici.50g parmezana .so po ukusu .200g punomasnog kravljeg sira . koji treba da vu!ete stalno ka sebi.hladna voda po potrebi . mlekom i mešavinom sira. a ne seći. Kada je pe!ena.1#5 dcl mleka . =užvaru treba kidati rukama. %oprskajte malo uljem i pecite u pećnici. %okrijte !aršavom da provene. "ložite je u podma&an pleh u ravne komade ili u tepsiju uvaljajte oblik veliko' puža. +a svako par!e stavite kaši!icu mešavine jajeta i # kašike kisele pavlake. poprskajte malo uljem i savijte im sva ? kraja.4 kašike kisele pavlake .biber po ukusu %rvu koru namažite uljem i mlekom i preko nje slepite dru'u koru koju namažete ponovo uljem. namažite ih uljem i ostavite 1 sat da odmore. U& pomoć !aršava. # jajeta. . # kašike pavlake.4 kašike ulja . pospite nekoliko kapi vode. %oložite ploštimice par!iće u podma&an pleh.Pra'na gu. soli i vode da bude polutvrdo. uvijajte u oblik pite.$ara 1kg brašna . Pu.1#5 dcl ulja .so po ukusu 1amesite testo od brašna. !etvrte i pete kore ponovite postupak.3 jajeta .#$! od s!ra 5 komada kora za gibanicu . Cednu po jednu koru rastežite rukama na stolnjaku da kora bude što tanja. Kod treće. %okidajte krajeve.

25g maslaca .so i biber. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. -hla*en nadev stavite preko upola pe!eno' testa.1#5dcl ulja "ir i&'nje!ite i i&mešajte sa # jajeta.1 veza peršuna . Isecite pitu na par!iće. 4#n%a p!(a sa -#so500g nlevenog svinjskog mesa . # kore namažite uljem i ra&mažite pripremljen nadev..!. %ospite stru'anim ka!kavaljem. %relijte je vrućom 31# ' 4kiselom pavlakom. -hladite. Umutite testo.6 jaja . "tavite odo&'o dru'u polovinmu testa. %leh namažite maslacem i pospite brašnom. mleko. . "lužite toplo.4 kašike brašna . (ebelu rolnu &amr&nite u dubokom &amr&iva!u. "lužite toplo.1 kašika ulja .3 jajeta . %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "ecite kolutove 1.biber po ukusu (obro umutite B žumancaca sa 1# ' kisele pavlake. I&dinstajte na ulju meso.brašno i so. (odajte ulupani sne' od B belanaca.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Uvijte rolnu.250g kisele pavlake .so po ukusu .! 400g kore za pitu .1 glavica crnog luka . #. 1atim ponavljajte postupak 3rolnu u rolnu4 dok imate materijala. 7e*ajte u pleh pljoštimice. U sredinu svako' par!eta napravite malo udubljenje u koje stavite deo umućeno' jajeta.seckanu 'lavicu luka i peršuna.2 dcl mleka 100g ka'kavalja . cm debljine.300g punomasnog sira .Čord!n! pu. Upola 'a ispecite na umerenoj toploti. U nje'a i&ru!ite polovinu testa i poravnajte. &a!in od sušeno' povrća.

/ . solju i vodom da bude mekše testo. . -do&'o namažite maslacem. +apravite B lopti 3Bju9ki4. #. %ecite još1$ minuta. Uvijajte ih ipravite male burek!iće. 1atim uvijajte testo prema sredini.1 dcl vode .Bur#k&!.esto lupati 1$ minuta. 7a&vucite okru'le ju9ke nešto deblje ne'o testo &a supu.so biber /uk i&rendišite. %osebno dobro umutite i&'nje!en sir sa kiselom pavlakom i jajima. dodajte so i biber i sve dobro &amesite sa mesom.so po ukusu . Uvijte koru do kraja. u& vodu.biber po ukusu nadev II: *00g sira . +a kraju kore stavite u&duž sirovo meso i !vrsto uvijte koru do pola pa opet stavite sitovo meso.0#5 dcl ulja .vode po potrebi . Kada ste došli do sredine po sredini &asecite testo da biste mo'li da napravite uvijeni kru'.100g maslaca .ri ju9ke ćete nadevati mesnim nadevom.1 glavica crnog luka . %ecite na umerenoj toploti %a&ite da ne bude suviše pe!eno. so i dosta bibera. %ecite u pećnici#$ minuta.so po ukusu nadev I: (50g mlevenog june&eg mesa .rašno &amesite s uljem. Bosansk! ur#k 3%4 kg kore za pitu . Cednu koru namažete sa maslacem. +a kraju ju9ke po ivici stavite venac od nadeva.5 jaja .3 dcl bistre supe . .2 glavice crnog luka . 5vrsto priljubljene kore re*ajte u okru'lu tepsiju. 1atim dobro poprskajte supom.0#5 kg mlevenog june&eg mesa .3 kašike ulja . 1atim secite uvijene par!iće oko #$ cm dužine. a tri nadevom od sira.ulje.200g kisele pavlake I&dinstajte meso sa proprženom lukom. -stavite da testo odstoji 3$ minuta. .! testo:1#25 kg brašna . Cu9ku namažite dobro uljem. +a svaki stavite malo ulja. Istopite maslac.

#.-stavite pokriven burek 3$ minuta.7 .

1 kaši'ica sir&eta . (obro &amesite testo. %osle prema&ivanja pecite hleb još pet minuta.pospite 'a brašnom.uluma! &a ovaj hleb2 1dcl hladne vode i jedna kašika brašna.maslac za podmazivanje pleha .5 dcl mlake vode . -blikujte testo kao loptu.+apravite u sredini brašna udubljenje i&lijte kvasac.esto treba da se udvostru!i. da ne &a'ori.ostatak vode. &atim ulja i sirćeta. -blikujte du'uljast hleb i stavite 'a u maslacem podma&an pleh.%osle #$ minuta pokrijte 'a alu69olijom. -stavite u lon!etu da uskisne.Do-a. malo soli i brašna. šećera i soli. Kucanjem da donjoj strani kore. %rohladite hleb na ži!anoj rešetki.2 kaši'ice še&era .uluma!D je pekarski na&iv &a prema& kojim pekari prema&uju testa. %okrijte vlažnom krpom i ostavite na toplom 1sat.! 3l# (50 g brašna . %ecite hleb u prethodno &a'rejanoj pećnici na ##$o: ? minuta. 7astopite kvasac u malo mlake vode sa 1 kaši!icom šećera.. Ispe!en hleb od&vanja.%osipajte 'a brašnom i mesite oko 1 minuta da bude potpuno 'latko.4 )oj . #.2 kaši'ice soli .uluma!omD. 1atim opet na dasci pospite testo brašnom i mesite 1 minuta.1 kaši'ica ulja (u'uljasti pleh 3 J 1# cm.2 . %et minuta pred kraj pe!enja podmažite hleb D. kontrolišete da li je hleb dovoljno pe!en. pokrijte 'a vlažnom krpom i ostavite 'a na toplom # sata. 3D.25 g kvasca .

1 kaši!icu šećera i malo mlake vode i&mešajte i ostavite da kvasac ukisne. "kinite vruće mleko i ostavite da se prohladi da bude mlako.100g maslaca .2#5 dcl mleka .1 kaši'ica soli . )leko u'rejte i stavite B$ ' maslaca da se istopi.1 jaje . "manjite toplotu na ##$o: i pecite 1 sat.2 kaši'ice še&era .so uskisli kvasac i mešavinu mleka sa maslacem. %olako sve &amešajte. )esite 'a najmanje 1$ minuta. #.8 .A-#r!&k! #l! 3l# 500g brašna . -blikujte hleb. Kad je hleb pe!en. U sredini brašna napravite udubljenje.esto i&radite na dasci da bude 'latko.15 g kvasca . dodajte 1 kaši!icu šećera. . %eci&e u u'rejanoj pećnici 1 minuta na # $o:.1 kašika mleka Kvasac. 1atim opet premesite na dasci pet minuta. +apravite loptu. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji # sata. stavite 'a u pleh. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji na toplom 1 sat. %remažite hleb umućenim jajetom i kašikom mleka. uvijte 'a u !ist !aršav i ostavite 3$ minuta.

%onovo premesite testo. istopljeni maslac i so. pa 'a opet ostavite na toplom 1 sat.1 veza peršuna . pokrijte je vlažnom krpom i ostavite na toplom da stoji 1 sat. I&radite meso na dasci dok ne postane 'latko. tako da testo preko ivica ravnomerno visi. seckan peršun.Gru'!%sk! 3l# sa s!ro- testo: 500g brašna .1 dcl maslinovog ulja . maslinovim uljemn i belim vinom. %ecite $ minuta u pećnici prethodno u'rejanoj na #$$ o:. %remežite kalup &a tortu.+araslo testo okla'ijom istanjite da bude nešto veće od kalupa.biber po ukusu !krupno mleven" I&mešajte ? kašike mleka. kvasac.rašno.jaje.1 dcl belog vina . (odajte isitnjene maline i šunku 3mesnatu slaninu4. U van'lu &amesite testo sa umućenim jajima. i&mrvljen kvasac i so dobro i&mešati. Masl!no$ 3l# 500g brašna . žumance. šećer i ostavite da uskisne.100g maslaca .1 $umance .1#5dcl mleka .1 kaši'ica soli .mleko. +a sredini napravite kao !vor.4 jajeta .-blikujte loptu.40g zelenih icrnih maslina !po 20g" .100g pršute!mesnate slanine" maslac za podmazivanje .so po ukusu .-stavite nadev u hladnjak. U sredinu sipajte pripremljen nadev.1 kaši'ica praška za pecivo . %okrijte testo i ostavite da odmara 1 sat.1 $umance nadev: *00g punomasnog kravljeg sira .%rstima testo koje je visilo podi'nite i prekrijte nadev. %ripremite nadev.25 g kvasca . Umutite maslac. %remažite 'a žumancetom. i&'nje!eni sir."ve &amesite. #.9 .30g naribanog parmezana .15 g kvasca .prašak &a pecivo. "tavite testo u maslacem podma&an kalup.60g maslaca . -stavite pripremljen hleb da stoji još #$ minuta.1%2 kaši'ice še&era . U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate uskisli kvasac.1 kašika maslinovog ulja . so i biber.1 jaje .

leb možete služiti topao u& aperitiv. #/$ . .(obro podmažite okru'li pleh &a tortu.sipajte testo i opet ostavite da odmara.leb namažite maslinovim uem pospite parme&anom i pecite ?$ minuta na #$$ o:. .

+l# sa s!ro.so po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna.500g brašna . -kru'li pleh &a tortu namažite maslacem.1 $umance .namažite 'a sa jajetom. -stavite testo da odmori #$ minuta. .0#5 dcl mlake vode .(odajte brašno kao i pavlaku.2 kaši'ice soli . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B$ minuta na #$$ o :.)alo brašna pospite preko kvasca.25 g kvasca . sode bikarbone i soli.rašno stavite u veću posudu i na sredini brašna napravite udubljenje. ulja.50g naribanog parmezana . %remažite žumancetom i pecite na umerenoj toploti 1 sat 31<$ o:4.1%2 kaši'ice sode bikarbone . Srpska poga&a 1 kg brašna . "tavite 'a u podma&anu tepsiju. slaninu i sireve.50 g maslaca . Coš jednom kratko mesite testo. "lužite mlak hleb u& aperitiv.2 dcl mleka 150g kisele pavlake .sipajte testo i ostavite još 1 mionuta da stoji. vode. )aslac na toploti omekšajte i dodajte mleko.po potrrebi mlake vode .1 kašika ulja .maslac za podmazivanje .I&drobite kvasac i umešajte 'a sa mlakom vodom. . 3pecite 3 otkriven hleb a # minuta pokriven sa alu6 9olijom4. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko.! slan!no- 150 g seckane slanine .esto pokrijte sa vlažnom krpom i ostavite da nado*e.1 jaje I&dinstajte slaninu i ohladite. #/1 .150g naribanog ementalera . Išarajte viljuškom. 1amesite 'latko testo koje mesite cca 1 minuta.

"lužite toplu u& kajmak i sir.po potrebi mlake vode .Poga&a sa slan!no1 kg brašna . -stavite da odmori #$ minuta.1 kašika ulja .1%2 kaši'ice sode bikarbone 150g suve slanine . sode bikarbone i soli. Kad je 'otova. uvijte je u !aršav da odstoji. vode.1l kisele vode .1 prašak za pecivo .1 $umance .1 $umance .so.2jajeta .%olako dodajući kiselu vodu &amesite testo. prašak &a pecivo. %remažite žumancetom. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko. "lužite toplo. #/# . išarajte viljuškom. viljuškom napravite šare.uvijte je u !aršav da odmori 1 sat.so po ukusu . %ecite u pećnici na 1<$ o: jedan sat. Krajeve dobro spojite oblikujte okru'lu po'a!u.%ospite preko slanine krupno mleven biber. -blikujte po'a!u.biber po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna.premažite žumancetom i pecite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti.$odo1kg brašna . ulja. "tavite je u podma&anu tepsiju. 7a&vucite testo da bude dvostruko veće od tepsije. "laninu isecite na tanke listove. +apravite loptu. "tavite u podma&an& tepsiju. +a jednu polovinu pore*ajte listove slanine.so po ukusu U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate umućena jaja. Poga&a sa k!s#lo. %reklopite testo. Kad je 'otova.

%resavijte 'a na tri dela.2#5 dcl ulja . i&bodete je viljuškom i ostavite je u podma&anom plehu 3$ minuta da nado*e.150g maslaca . -blikujte po'a!u stavite je u podma&anu tepsiju.2 dcl mleka . %ecite u pećnici #$ minuta na 3$$ o:.1 prašak za pecivo .so po ukusu 1amesite testo od brašna. 1amesite brašno s uskislim kvascem.esto treba da je polutvrdo.8ormirajte loptu i ostavite da odmara ?$ minuta. #/5 .+#rc#go$a&ka poga&a 1kg brašna . "lužite tople u& kajmak ili sir.1 dcl mlake vode . mleka. Bosanska poga&a 1kg brašna . -vu po'a!u sluite isklju!ivo toplu. Boga(a poga&a 1kg brašna . 7astanjite testo i premažite 'a maslacem.vodu i so.20g kvasca so po ukusu "tavite kvasac u malo mlake vode da uskisne. praška &a pecivo i soli.ulja.2 dlc kiselog mleka .%remestite i 9ormirajte manje lopte od # $'. 8ormirajte po'a!u. # žumanceta.2#5 dcl mleka . %o'a!e odo&'o i&bodite viljuškom. +amažite žumancetom i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ o:. -vaj postupak ponovite tri puta.1%2l kisele vode .a rubove ostavite deblje. kiselim mlekom. %remažite malo uljem i pecite ?$ minuta na ##$ o:.so po ukusu 1amesite brašno. . +apravite loptu i ostavite testo da odmara ?$ minuta. -stavite da odstoji #$ minuta.mlekom solju i vodom. "vaku na sredini rastanjite. Kidajte je na komade.3 $umanceta . I&radite !vršće testo dok ne bude 'latko.

I&radite testo da bude 'latko. i&bodite viljuškom. i stavite u pleh podma&an maslacem. kvascem. %osle oblikujte manje lopte od # $'.1 $umance .1%2l mleka . mleko. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. %ecite u pećnici 1$ minuta na 3 $ o:. #/. 1amesite testo sa brašnom. +e treba ostavljati da uskisne.%ore*ajte na !aršav da se ne &alepe i ostavite 3$ minuta da nado*u.1/5 kaši'ica soli . 7a&vucite 'a rukom i dobro namažite maslacem. šećerom i vodom. solju.S#l%a&ka poga&a (50g brašna . -vaj postupak ponavljajte nekoliko puta dok ne utrošite maslac. ukrasite sa viljuškom i premažite jajetom.esto dobro i&radite da postane 'latko. So-un 1kg brašna .i&mrvljen kvasac i so.1 dcl ulja . %osle se samo pririsnu rukama i oblikuju somuni. testo mora da bude mekano &a ra&liku od testa &a po'a!e.20g kvasca .1 jaje (obro &amesite testo da bude 'latko.20g še&era .25 g kvasca . premažite žumancetom. Uobli!ite po'a!u.4 dcl vode !mlake" .%remestite.25 g sve$eg kvasca .8ormirajte loptu i ostavite da odmara 1 sat. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.so po ukusu 1amesite brašno. . Rasko)na poga&a 1kg brašna . "tavite testo u tepsiju 3#cm.250g maslaca . .3%4l mlake vode 16g soli Umešajte sa vodom kvasac da uskisne.

uspite brašna da ne bude mno'o 'usto. prašak &a pecivo i so.300g punomasnog kravljeg sira .ulje.so po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku sa brašnom da nema 'umuljica.3 jajeta . %odmažite tepsiju.so po ukusu I&'nje!ite sir i stavite sa vodom i mlekom da se kuva. (odajte kajmaka i služite toplo.S(ar!nska c!c$ara 3%4 kg punomasnog sira . %osolite.300g kajmaka .2 dcl vode . "tavite na vatru i stalno mešajte da se napravi masa. mleko.1%2 kesice praška za pecivo . sipajte smesu i pecite u pećnici $ minuta na ##$ o:. "lužite toplo.4 kašike brašna .2 dcl mleka .brašno po potrebi . %red služenje umutite i i&'nje!en sir. Coš minut6dva promutite na vatri. Pro%ara 300g punomasnog kravljeg sira .3 šoljice ulja . Kad voda i mleko proklju!aju i sir se istopi.10g soli (obro umutite 3 žumanceta. 7!c$ara 500g kisele pavlake . (odajte ulupani sne' od 3 belanceta. Eko je suviše masna.3 šoljice pšeni'nog brašna . brašno.4 šoljicekukuruznog brašna .4 ka+ene šoljice mleka . "ve i&mešajte. i&'nje!en sir. #// . malo ocedite mast.

"ipajte kajmak i i&'nje!en sir.200g kukuruznog brašna .4jajeta .100g kisele pavlake . %red služenje pospite !varcima. "lužite toplo. sir.300g punomasnog sira .1 kg starog hleba . Kukuru&no brašno poparite sa vrelom vodom. da se dobije ne mno'o žiitka masa. (obro umutite kajmak. posolite i ostavite da stoji 1 sat.1 dcl ulja . #/7 . "jedinite sa prethodno pripremljenom smesom i stavite u kalup &a male proje 31B komada4.so po ukusu "tari hleb isecite na kockice. stalno mešajući. "tavite mleko da se kuva. I&vadite i &asecite svaku projicu po sredini sa malim krstom.&alijte sa dobro umućenom kiselom pavlakom i 1 jajetom. iseckajte na re&ance. %ecite još cca 3$ minuta.so . "lužite mlake projice.200g kajmaka . ulje i 3 jajeta. Popara -rsna 1l mleka .1#l%an!k 3 veze zelja !blitve" .150g 'varaka . dodajte hleb.3#5 dcl vode -perite &elje.200 g kajmaka . Kada proklju!a.200g punomasnog sira . "tavite u prethodno u'rejanu pećnicu i pecie 3$ minuta na ##$o:. (odajte oce*eno &elje. Kuvajte hleb dok se ne napravi popara stalno mešajući.

SPE7I"A4ITETI I1 MORA #/2 .

1 glavica crnog luka .10 zrna bibera .2 lovorova lista . "ipajte vodu da o're&ne.1dcl maslinovog ulja . &aliti vodom i dodati šaku morske soli. Kuvajte na umerenoj toploti #$ minuta. odmr&nite je tako što ćete u posudu staviti ribu. ulje.1 limun . morsku so. 1 ve&u peršuna.sok od 1 limuna . Kada se riba odmr&ne. luk.2 veze peršuna . Kuvajte je 1 sat otklopljeno na umerenoj toploti. Kada je riba 'otova. 1 limun ise!en na kolutove i vode da o're&ne.0#5dcl ulja . 4#)o5ku$ana6 sarga 1 kg robe !sarga" . Napo-#na0 Ukoliko je riba smr&nuta.1 veza peršuna .1 kaši'ica sve$e mlevenog bibera .morska so po ukusu "ar'u o!istite i oljuštite. biber. #/8 .1#5 kg ribe!arbun# pauk#osli&#škrapina#ili kavala" -1#5 dcl maslinovog ulja . pripremite je prema receptu. dodajte maslinovo' ulja i pospite seckanim peršunom. -stavite da odstoji 3$ minuta.4#)o 5ku$ana6 r! a 1 .morska so po ukusu -!istite ribu i posolite.2 limuna . lovor. sveže mleveno' bibera i nekoliko kolutova limuna. "tavite u posudu ribu. 1alijte je maslinovim uljem. &alijte je maslinovim uljem i pospite seckanim peršunom. Kada je riba kuvana.

biber po ukusu -slića o!istite.200g kisele pavlake .4 belanceta . uvaljajte u brašno i propržite na vrelom ulju.1%2 kg paradajza .1 struk ruzmarina .8krap!na na sala(! 1 1%5 kg škrapine . Kuvajte sve #$ minuta.2 dcl belog vina .100g maslinki . bla'o i&lupajte tu!kom. #/9 .biber po ukusu "kuvajte škrapinu o!istite je i ohladite. so i biber. %obiberite i posolite. Osl!. ru&marin. -stavite u hladnjaku da prenoći.so po ukusu . na !(al!%ansk! 1 kg osli&a .1 glavica crnog luka .so po ukusu . belo vino. maslinovo ulje.1dcl ulja 100g brašna . posolite. &alijte kuvanom smesom i pecite u pećnici na umerenoj toploti ? minuta. %osebno propržite oljušteni paradaj&.sok od 1 limuna . %olako i&mešajte sa komadima škrapine i seckanim tvrdo kuvanim belancima. &a!in od sušeno' povrća. Umutite majone& dodajte kiselu pavlaku i limunov sok. "lužite hladno. seckane masline be& koštica. "lužite toplo. U vatrostalnu posudu pore*ajte komade oslića. dodajte seckan crni luk.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 dcl maslinovog ulja .sos majoneza od 3 jajeta !recept br/ 4*(" .

beli biber. 8ilete isperite u hladnoj vodi.2 $umanca . (instajte 1 minuta. 8ilete uvaljajte u brašno.rašno.1 veza peršuna . +a polu&'otovljenu tunjevinu stavite seckane maslinke.so po ukusu biber po ukusu %rvo tunjevinu blanširajte. pivo.1 veza peršuna .sneg od 2 belanca ileti od škrapine: (00g +ileta . sa!inite 'latko testo i ostavite # sata da odmara. sok od limuna. . seckan peršun i &alijte pripremljenim bešamel 6 sosom.3 kašike pirea od paradajza . Tun%#$!na na /rancusk! 6 narezaka tunjevine .brašno .so . i seckan peršun.1%2 l belog vina . kašiku ulja.200g pe'uraka!šampinjona" .so . kapar. "lužite tople u& tatar sos 3recept br. prelijte pe!urkama i belim vinom. "lužite toplo.sok od 1 limuna . &atim &amo!ite u testo i pržite na toplom ulju. prosušite i ostavite 3$ minuta u marinatu2 so.?GG4. #7$ .ulje . žumance i so dobro umutite.F!l#(! od )krap!n# u (#s(u od p!$a testo od piva: 200g brašna .3dcl piva .1 glavica crnog luka .100g maslinki 1 kašika kapra .elanca ulupajte u !vrst sne'.beli biber .1kašika ulja . %red služenje prepremite bešamel6sos sa sokom od limuna i paradaj&6pireom.1%2l bešamel sosa .100g maslaca ."tavite u pećnicu da se pe!e na umerenoj toploti 3$ minuta. 7e*ajte na papirnu salvetu da upije masnoću.sok od 2 limuna . malo posolite i umešajte sa odmorenim testom. 1atim propržite na maslacu seckan luk i pe!urke. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o:. I&vadite polu'otovu tunjevinu i ostavite na hladnom. %ore*ajte tunjevinu u vatrostalni sud.

#71 .prstohvat maj'ine dušice . Kriške hleba propržite na ulju 3krutoni4 i pobiberite. prelijte 'a maslinovim uljem.1 veza peršuna 1 struk ruzmarina . "lužite odmah.100g maslinki .* tankih kriški hleba . D!-l%#n! losos (a(ar 300g dimljenog lososa .so . dodajte peršun.1 dcl maslinovog ulja . 1a!inite. %avlaku.1 kašika kapra .1 manji kiseo luk . vlašac dobro i&mešajte sa lososom.so po ukusu "tavite nareske lososa da se kuvaju u pivu i vodi. ru&marin.2 kašike kisele pavlake . Kuvajte na umerenoj toploti 1$ minuta. /osos tatar mažite na krutone.1dcl vinskog sir&eta .2 kašike ulja (imljeni losos isecite na sitne komade.1 kašika seckanog vlašca . Kada je losos kuvan. seckani luk. pospite kapar i seckane maslinke.1 12 piva .1%2 l vode . sirće i so. maj!inu dušicu.biber .4osos u p!$u !' <=>? god!n# 5 narezaka lososa .

"lužite toplo. -vako dobijene nareske posolite i pobiberite. U posudu stavite maslac.50g maslaca . "ve dobro unutite.50g mrvica od hleba . "ve i&mešajte i prelijte preko nare&aka ribe. +ladan kola& od r! # 1%2 kg osli&a bez kostiju .4 paradajza . i&vadite kost.100g kisele pavlake .ome dodajte holandski sos i kiselu pavlaku. %ovrće kuvajte i dalje dok ne uvri na trećinu. "ipajte ribu i pecite 1 sat na 1<$o:.200g pe'uraka . skinite kožu. rasecite popola.so po ukusu . (odajte jaja.1 dcl belog vina .soso4 lista po 400g . so i biber. -hladite.biber po ukusu 7ibu prosušite i propasirajte.so po ukusu .4!s( sa 3olandsk!. %remažite kola! majone&om. %odmažite maslacem u&dužni pleh &a rolat i pospite mrvice.2 dcl holandskog sosa .3 dcl majonez sosa . #7# . seckan luk. .biber po ukusu 7ibu o!istite. "tavite u pećnicu i pecite 1$ minuta na # $ o:.300g kisele pavlake . kiselu pavlaku. oljušten i ise!en paradaj&.2 glavice crnog luka . I&vadite nareske i pore*ajte u vatrostalnu posudu. "lužite hladno. na listove ise!ene pe!urke i nareske ribe.4 jajeta .50g maslaca . 1alijte vinom i kuvajte na umerenoj toploti G minuta.

1 veza peršuna . %osolite i pobiberite. stavite maslac i pecite u pećnici #$ minuta na ## o:. %ospite mrvicama hleba.od ora3a (50 g narezaka osli&a . I&dubite ih. 1atim uvaljajte u brašno.1 kaši'ica aleve paprike . posolite i &akiselite limunom. I&vadite nareske rešetkastom kašikom.pa(l!d.Osl!.100g kisele pavlake . peraja. -d 'lava. I&va*eno meso od patlidžana sameljite &ajedno sa oljuštenim paradaj&om.biber po ukusu 7iblje nareske operite. +alijte nareske 1 dcl bujonom.1 glavica crnog luka . kostiju i kože skuvajte bujon koji odmah procedite.3 dcl sosa od oraha !recept br/ 4*7" . -hladite. I&dubljene polutke nadevajte do polovine nadevom. 4!s( sa pla$!.so po ukusu .pa u dva umućena jajeta sa biberom i alevom paprikom i na kraju u mrvice.100g brašna .4 plava patlid$ana .1 dcl belog vina . Vino i bujon sipajte u meso od patlidžana i dinstajte dok sos ne uvri.100g mrvica od hleba . %rocedite.1 dcl ribljeg bujona . &atim stavite nare&ak od lista i odo&'o opet nadev.5 jaja . /istove o!istite i isecite nareske.biber po ukusu U&duž secite plave patlidžane napola. "lužite toplo. #75 . "lužite toplo.4 paradajza .so po ukusu . Umešajte kiselu pavlaku.1#5 dcl ulja . na svaki nare&ak stavite po dva koluta tvrdo kuvano' jajeta i prelijte sosom od oraha. vinom i kuvajte na umerenoj toploti 1 minuta.%ecite ih sa ljuskom u pećnici ?$ minuta. sa soso. lukom i peršunom.50g maslaca .ano4 lista po 350g . %ržite na vrelom ulju.1 limun .50g mrvica od hleba .

2#5 dcl belog vina . luk i paradaj&. beli biber i so.od $!na 400g +ilea o'iš&enih +ilea od lista . U posebnoj manjoj posudi skuvajte maslac.so -!išćene 9ilee od lista i&miksirajte u mikseru.2 jajeta . Kad luk sasvim omekša. )utite na vatri minuta.so sos: 0#5l roze vina .so po ukusu . 1atim i&vadite polovinu soka i u njemu umutite žumanca i pe!urke. bosiljak i so. beli biber. estra'on.1 struk estragona . Sos0 Vino kuvajte sa sitno se!enim lukom. "lužite toplo sa sosom od vina. i&miksitani list.100g maslaca . pospite mrvice. . -vim sokom prelijte ribu i pecite u pećnici 3$ minuta.2 kašike paradajz-pirea . sen9. vino. %ecite dalje u pećnici #$ minuta. "lužite toplo. Kuvajte 3pecite4 u plehu sa vodom u prethodno &a'rejanoj pećnici ? minuta na ##$ o:.beli biber . dodajte par!iće maslaca. posolite ih i pobiberite spolja i i&nutra.1 glavica crnog luka .1 kašika sen+a .sok od 1 limuna .2 glavice crnog luka .sitno iseckan list bosiljka .biber po ukusu /istove o!istite i odstranite kožu. (obro umućenu masu ra&lijte u male modle nama&ane maslacem. sirće. peršun i &alijte limunovim sokom.200g rashla enog maslaca . -vim prelije ribu. 1atim ih spustite u posudu podma&anu& maslacem.1 kašika vinskog sir&eta . %opite lukom i seckanim peršunom. #7. (obro umutite jaja. Pud!ng od /!l#a l!s(a sa soso.2 $umanceta . pavlaku.2#5 dcl slatke pavlake .20g mrvica hleba .100g pe'uraka .1 veza peršuna .beli biber .4!s( sa p#&urka-a 4 lista .

biber u &rnu i so."kuvajte i oljuštite krompir. ru&marin. dodajte limun se!en na kolutove i kuvajte još # minuta. -hladite. +a &aostalom ulju ispržite luk. "ve dobro i&mešajte i slušite mlako.-cedite bakalar o!istite od kostiju. so.10 zrna bibera .2 dcl vinskog sir&eta . -vaj marinat prelijte preko pržene ribe. pobiberite i uvaljajte ribu u brašno.5 glavica crnog luka 1 limun . Isecite 'a na kolutove kao &a salatu. Kuvajte dalje dok bakalar ne omekša 3oko 3 sata4. nalijte vino. dodajte lovor. karan9ilić. posolite. "ve kuvajte 3 minuta.2 lovorova lista .2 karan+ili&a . pa dodajte soli po ukusu.1 kg krompira .2 struka ruzmarina . #7/ .so po ukusu .akalar potopite u mlaku vodu i ostavite da stoji # dana. biber. sirće. R! l%! -ar!na( 2 kg mešane morske ribe . I&mešajte 'a sa bakalarom. I&mrvite 'a.1 veza peršuna .100g brašna . površinski 'a o!istite i kuvajte sa biberom u &rnu. I&mešajte ulja.2 dcl maslinovog ulja .10 zrna bibera .2 dcl ulja 3 glavice crvenog luka . %oklopite i ostavite u hladnjaku dana.Bakalar na ok#)k! na&!n 3%4kg suvog bakalara . "vako' dana dva puta menjajte mlaku vodu. dodajte seckan luk.3 lista lovora . %osle # dana bakalar ponovo operite u mlakoj vodi.2 limuna . 1 'lavicom luka i 10# limuna u kolutove se!eno'.biber po ukusu . "lužite hladno. Kuvajte 1 sat. I&vadite ribu i stavite u vatrostalnu posudu. u'rejte i ispecite ribu.1#5 dcl maslinovog ulja .so po ukusu -!istite. maslinovo ulje i seckan peršun.2 dcl belog vina .

"ir i&'nje!ite.2 glavice crvenog luka . U vatrostalni sud stavite tunjevinu. majone&.unjevinu kuvajte B minuta.! na&!n (50g narezaka od tunjevine .1 kutija tunjevine u ulju .sok od 1 limuna .so . #77 . pavlaku.biber po ukusu . sitno ise!en luk. # dcl vode i sokom od limuna. Tun%#$!na na do-a.1 kašika brašna . -cedite. pireom od paradaj&a.200g pe'urki . istopljen maslac.200g paradajza . %repržite je na maslacu s obe strane.so po ukusu .100g paradajz-pirea . Ukrasite. "lužite toplo. dodajte proce*enu tunjevinu. "ve dobro umutite. I&vadite ribu i na maslacu pržite luk.100g maslaca .100g kisele pavlake 100g maslaca . biber i so. %unite paradaj&e. brašno. i stavite u hladnjak # sata.biber %aradaj&e i&dubite i ostavite da se ocede.Parada%' pun%#n (un%#$!no6 komada paradajza . &alijte vinom.5 dcl belog vina . %osebno na maslacu i&dinstajte pe!urke i oljušteni i od semenki o!išćeni paradaj&. +a kraju dodajte pe!urke i paradaj&.1 glavica luka 70g majoneza . prelijte sosom i dinstajte $ minuta.200g sira +ete .

propasitajte.2 kašike kapra .biber po ukusu Krompire operite i napola obarite.400g kisele pavlake . %ore*ajte krompire u vatrostalni sud podma&an maslacem.500g o'iš&enih dagnji! ili skampa ili mešavine dagnji i skampa" .1 kašika kapra . %ospite da'njama 3skampima4. 7ibu ocedite. %obiberite. I&dubite ih.sok od 1 limuna .10 zrna bibera .20g suve slanine .1 veza peršuna . so i biber. #72 .100g maslaca . "lužite toplo. "lužite toplo. seckan peršun. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:.4 jajeta . Morsk! kr) 1 paket kisnatog testa .2 jajeta . -do&'o stavite tanke režnjeve sira. dodajte biber u &rnu.so po ukusu . kaprom i &alijte umućenom pavlakom sa jajima. dodajte seckanu slaninu.400g škrapine . +a svaki krompir stavite po 'rumen maslaca. kapar. limunov sok i 10# ve&e peršuna.so . %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$ o:.300g tvrdog sira . jaja. I&mešajte i punite krompire.Kro-p!r pun%#n )krap!no10 krompira . Kuvajte 1$ minuta.biber 7atanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju 33?cm4. @krapinu stavite da se kuva.

"lužite toplo. kavijar. tunjevinu.300g tvrdog sira .so . i&'nje!ite i i&mešajte sokom od limuna. #78 . "vaku posebno upakujte u alu69olije koje su nama&ane debelim slojem maslaca. &alijte umućenom pavlakom sa jajina.2 kutije tunjevine u ulju .so .2 glavice crnog luka .300g maslaca .4 jajeta .biber Isitnjen luk propržite na maslacu.1 limun . %obiberite. %ecite u pećnici ? minuta na ##$ o:. %obiberite. %ospite luk.400g kisele pavlake . Sku)# u /ol!%! 2 skuše po 600g .300g tvrdog sira . stavite 'a u tepsiju 33?cm4.biber .300g dimljenog lososa .400g kisele pavlake .1 kutija kavijara !100g" . .(5 g maslaca . 7astanjite testo i stavite 'a u tepsiju 33? cm4. 7astanjite testo.4 veze miro ije .alu-+olije (obro operite i o!istite skuše.4 jajeta .2 glavice crnog luka . "lužite toplo.morska so .(5g maslaca Isitnite luk i prodinstajte 'a na maslacu.unjevinu procedite. 4osos k!) 1paket lisnatog testa . losos u komadima i &alijte umućenom pavlakom sa jajima.-do&'o stavite tanke režnjeve sira. %ospite luk. -do&'o stavite tanke režnjeve sira. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. Utrobu svake skuše napunite sa 3 ve&e &eleni prethodno o!išćene i oprane.Rasko)n! -orsk! kr) 1 paket lisnatog testa .

#79 ."lužite toplo u& miro*iju kao ukras.

+ekoliko krupnijih ostavite &a ukras.sok od 1 limuna .4 belanceta . Ska-p! sa p!r!n&#1 kg skampa . sok od limuna.1 kaši'ica sen+a .sos od majoneza od 3 jajeta recept br/4*( . isitnjenim maslinkama. dva6tri krupnija komada skampa pa &alijte i&mešanom masom. -dvojite nekoliko listova &elene salate. tvrdim belancima seckanim na kockice.150g kisele pavlake . . solju i biberom. solju i biberom. o!istie i isitnite.Kok(#l od ska-pa 1 1%2 kg skampa . "kuvajte pirina!. sen9om. &atim list &elene salate. kaprom.1 glavica zelene salate . (obro umutite ulje.so po ukusu . -do&'o stavite kolut limuna. -stavite nekoliko sati u hladnjaku. "ervirajte &a svako' 'osta koktel u posebnoj !aši. a ostalo isecite na re&ance.1 kašika sen+a .1%2 kaši'ice sardel-paste . %aradaj& oljuštite. +a dno !aše stavite isitnjen led. #2$ .so po ukusu . -dvojite krupnije komade od trupa.250g pirin'a .2 paradajza .ome dodajte i sitnije komade i repove skampa pa sve i&mešajte. sen9 i sardel6pastu. -vu mešavinu pomešajte sa pirin!em. ocedite 'a i operite u hladnoj vodi.biber po ukusu "kuvajte skampe i o!istite. Isitnjen paradaj& i salatu dodajte majone&u i i&mešajte.3 kašike maslinovog ulja .1 limun . "lužite hladno. o!istite od semena i isitnite na manje kocke.2 kašike pirea od paradajza . "lužite hladno.100g maslinki .biber po ukusu "kuvajte skampe. paradaj& 6pireom. Ukrasite većim komadima skampa i limunom se!enim na kolutove.2 kašike kapra . skampima. Umutite sos6majone& sa kiselom pavlakom.

"lužite toplo. Krompir operite.ulje za pr$enje %eršun isitniti i sa sokom od limuna. pavlaku i brašno sve dobro i&mešajte.R!. hren.1 koren sve$eg hrena !dug 6 cm" .100g kisele pavlake . so i biber. paradaj& i pitina!. .1 kašika ulja . %irina! je 'otov kada te!nost ispari.1#5 dcl maslinovog ulja . seckan peršun.1 veza peršuna .*00g krompira . #21 . 1a!inite po ukusu.1%2 kg paradajza .biber po ukusu "kampe skuvati.400g pirin'a .solju.1 kašika brašna .2 $umanceta . biberom i uljem napraviti marinat u koji ćete umešati krevete i ostaviti da postoje 3$ minuta. U vrelom ulju pržite manje omlete i služite sa mariniranim krevetama.2 glavice crnog luka . (odajte skampe.biber krupan . %ospite parme&anom.so po ukusu . -!istite i isitnite skampe.1%2l supe od skampa .sok od 2 limuna . )alo prodinstajte. "a!uvajte 10# litra vode u kojoj su se skampi kuvali.300g kreveta .ren oljuštite i i&rendišite na sitno. 1atim sipajte vodu od skampa. Krompir.50 g parmezana . žumanca. o!istite i i&rendišite na krupno.o(o od ska-pa 1 kg skampa . +a ulju propržite seckan luk da omekša. O-l#( od 3r#na sa kr#$#(a-a 1veza peršuna .

+areske urolajte i &apakujte u prethodno dobro maslacem nama&anu alu69oliju.3 praziluka .1 veza celera .sok od 1%2 limuna . U oce*enu supu stavite školjke i pe!urke.4 dcl belog vina .#.2 kašike brašna . Kuvajte dok povrće ne omekša. -cedite i sipajte školjke i pe!urke u posudu i& koje ćete služiti.100g maslaca . Par!sk! sos0 U'rejte maslac.1 lovorov list . %rethodno obarene skampe pore*ajte na svaki prema&ani nare&ak. -d supe &adržite 1 dcl &a sos.ak 4 dcl pile&e supe .10 zrna bibera so po ukusu Pariski sos: 150g maslaca .biber -d belo' pileće' mesa i&vadite nareske.so .200g kisele pavlake .100g parmezana .1 dcl supe od školjki .1 kg školjki 2en ?ak ili dagnji . peršun.1 veza peršuna . vino. "ipajte supu i mleko.so po ukusu . dodajte brašno. "ipajte u vatrostalnu posudu ili &a svako' 'osta u po jednu školjku. -do&'o nalijte ostatak sosa i pospite parme&anom.-#su 2 komada ve&ih pile&ih grudi . -cedite. celer.100g kuvanog spana&a . %osolite. (odajte umućena žumanca i kiselu pavlaku. %ar!iće od krajeva ispirirajte u mikseru sa solju i kiselom pavlakom. -tpakujte i služite u debljim komadima.Ska-p! u p!l#.350g pe'uraka !šampinjona" . "tavite na plotni stalno mešajući dok smesa ne postane 'usta i 'latka. pobiberite i stavite limunov sok.4 ve&a skampa . lovor. :elu masu umutite i &a!inite. -stavite da se ohladi u vodi. %ileće nareske namažite ovom masom. (odajte obareni spanać.100g kisele pavlake . Kuvajte 1 minuta. Isecite nepravilne krajeve. 8kol%k# S#n . pra&iluk. @koljke i pe!urke i&mešajte sa #03 sosa.2 dcl mleka 2 $umanceta . %akete poširajte u vodi ?$ minuta. #2# . )utite ru!nim mikserom. -vlaš istucite nareske.biber po ukusu Kuvajte supu. biber u &rnu.

"lužite toplo. #25 .%ecite na umerenoj toploti #$ minuta.

Vratite da'nje u kuvajte još minuta.3 dcl bistre supe . 1alijte Vor!ester6sosom. a u sok stavite $' maslaca.4 dcl belog vina . so i biber. "lužite sa bujonom u kom su se kuvale. dodajte pirina!.100g maslaca .seckanu papri!icu i sok od 1 limuna. .sok od 2 limuna .2 dcl maslinovog ulja . kiselu pavlaku.1 veza peršuna 10 zrna bibera (obro operite i istružite da'nje. (a'nje su 'otove kada se otvore.1 dcl maslinovog ulja . Kada je pirina! 'otov.1 glavica crnog luka . +e sme da proklju!a.V#kna od p!r!n&a sa dagn%a-a 300g dagnji iz konzervi . Kuvajte na umerenoj toploti.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2 kašike >or'ester sosa . vino.1 veza miro ije . %romešajte. Dagn%# na u'aru 1 kg dagnji .1 limun . -blikujte veknu od pirin!a u posudi i& koje ćete služiti i &alijte pripremljenim da'njama. I&vadite da'nje.2#5dcl belog vina . ulje. brašno. crni luk. limun u kriškama.1 ljuta papri'ica . i&mešajte 'a sa maslinovim uljem i sokom od 1 limuna. #2. "tavite u veliki lonac i nalijte vino. Iseckan luk propržite na maslacu. seckanu miro*iju. "lužite toplo.1 kašika brašna . dodajte &a!in od sušeno' povrća.250g kisele pavlake . Kuvajte # minuta. so i biber. peršun i biber.300g pirin'a . +alijte supom i dinstajte pirina! dok supa ne ispari.biber po ukusu (instajte da'nje.so po ukusu .

50 g parmezana .1 veza peršuna . %ropržie pirina! i 'lavicu luka.1 dcl maslinovog ulja . "av &eleniš isitnite.so po ukusu .2 veze peršuna . 1alijte vinom i 1. %ržite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti.5 velikih maslinki .biber po ukusu (a'nje spremite na bu&aru. mrvicama od hleba.R!'o(o od dagn%! 2 kg dagnji spremljenih na buzaru recept br/ 45* . $. I&vadite ih i& školjki.2 kašike kapra .so po ukusu . U'rejte ulje.2 dcl belog vina .biber po ukusu !krupno mleven" /i'nje operite i o!istite.100g mrvica od hleba . %ospite parme&anom i služite toplo.2 dcl maslinova ulja .sok od 1%2 limuna . dcl ulja. %osolite i pobiberite. "tavite ih u bujon u kome su se kuvale.so (a'nje prokuvajte 1 minuta. dcl ulja. (obro i&mešajte i nadevajte li'nje ovim nadevom. ohladite. #2/ . +alijte da'njama i bujonom. %ipke od li'nji sitno iseckajte i i&mešajte sa seckanim peršunom.1 kaši'ica sen+a .0#(5 dcl maslinovog ulja .1 kaši'ica kapra . I& svake li'nje i&vadite kost.1 manja glavica crnog luka .300g pirin'a . umutite sa uljem i limunovim sokom. solju i biberom. 7e*ajte ih u podma&anu vatrostalnu posudu. Pun%#n# l!gn%# 1 1%2 kg lignji . (odajte da'nje i polako i&mešajte.1 glavica luka . Sala(a od dagn%! 500g o'iš&enih dagnji . dodajte kapra i dinstajte dok bujon ne ispari.

sok od limuna. -hladite. "ve i&mešajte. (odajte pirina!. so i biber. "lužite toplo.so po ukusu .4 glavice crvenog luka . kapar.100g maslinki . maslac.1 dcl maslinovog ulja .so po ukusu . 4!gn%# na sala(! 1 kg lignji .R!'o(o od l!gn%! 1kg lignji . +alijte vinom i dinstajte dok li'nje ne omeknu. Isecite ih na komade. (odajte luka se!eno' na kolutove. isecite ih na kolutove. %repržite ih na ulju.50g parmezana 1 kašika kapra .2 glavice crvenog luka 350g pirin'a .biber po ukusu -perite i o!istite li'nje.biber po ukusu /i'nje operite. seckane maslinke.1 dcl maslinovog ulja . maslinovo ulje.1 celer . %ospite parme&anom.1 dcl belog vina . "lužite hladno.sok od 1 limuna . riban celer.2 kašike kapra .50 g maslaca . paradaj&6 pire. kapar i supu. o!istite i i& svake i&vadite kost.1 veza peršuna .2 kašike pirea od paradajza . so i biber.6 dcl bistre supe . Kada su li'nje omekšale. seckan peršun.0#5 dcl ulja . "tavite vodu sa uljem i kuvajte 1 sat. #27 . dodajte seckan luk.

SOSOVI@ MARINATI@ NADEVI #22 .

3 glavice crnog luka .2 kašike ke'apa . "ve dobro i&mešajte. alevom paprikom i karijem.2 korena hrena . Sos B#rn#s 2dcl majonez sosa .1%2 kaši'ice karija u prahu Umutite majone& sa ke!apom. I&mešajte sa majone&om. krokete. dodajte limunov sok. "lužite hladno.sok od 1 limuna "itno iseckajte luk. (odajte sok od limuna i so.Sos kar! 2dcl majonez-sosa .2 kašike kapra . Sos od 3r#na 300g kisele pavlake . "ve dobro i&mešajte. ribu. "lužite hladno.2 kaši'ice aleve paprike . #28 . "lužite hladno u& meso. dodajte seckani peršun i miro*iju.200g kisele pavlake Umutite majone& sa kiselom pavlakom.2 veze miro ije .sok od 1 1%2 limuna so po ukusu Istružite hren. "lužite hladno. i kapar.2 veze peršuna . I&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. Sos Andalu' 2 dcl majoneza .

sok od 2 limuna .200g kisele pavlake .2 korena hrena . /imunovu koru isecite na tanke štapiće. prohladite i osušite.so biber /imun operite i oljuštite. &atim ribanu koru od limuna. (odajte kiselu pavlaku. @ećer u manjoj šerpici karameli&irajte. dodajte limunov sok. "ve dobro umutite. blanširajte. %rocedite kro& sito i dobro i&mešajte sa hladnim maslacem.2 jajeta . "lužite hladno. vino i limunovu koru. "kuvajte kao sirup.1 kašika sve$eg bosiljka kora od limuna . 1a!inite i dodajte =rand )arine da dobije aromu.1 kašika še&era .1 dcl ulja . "lužite hladno. "lužite toplo u& špa'ete. &atim dodajte pavlaku i kratko prokuvajte. so i biber.0#5 dcl belog vina .biber po ukusu (obro umutite maslac da bude buav.Sos od s#n/a 200g sen+a .so po ukusu . limunov sok. Sos od l!-una 'a )pag#(# 2 limuna .200g kisele pavlake . (odajte seckan peršun i bosiljak. #29 .2 dcl pileše bistre supe .biber po ukusu Umutite sen9 sa uljem dodavajući kap po kap. so i biber. sok od limuna. +ikako belu kožu. -ljuštene limune ocedite. i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. "ve dobro i&mešajte.1 veza peršuna . stru'an hren.sok od 1 limuna .1 kašika maslaca .so po ukusu . (odajte supu i skuvajte na polovinu. Sos od l!-una 125g maslaca .

1 veza peršuna . kapar.biber po ukusu %ropržite sardele na njihovom ulju.Vok!%#$ pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl ulja . (odajte prošek i vino. lovor.sok od 1 limuna so po ukusu (obro umutite ulje.1 list lovora .0#5 dcl prošeka . bosiljak.1 mala tuba majoneza !*5 g" . stavite u dinstan paradaj&. Sos od (un%#$!n# 1 kutija sardele u ulju .so po ukusu .1 glavica crnog luka . "ve dobro i&mešajte. kadulju. dodajte so. ori'ano. biber. #8$ .0#5 dcl belog vina U'rejte maslinovo ulje i ulje od sardela.1 kapika kapra .2 kašike pira od paradajza .3 paradajza .0#5 dcl maslinovog ulja . %reliv i&mešajte sa &elenom salatom. "talno mešajte. seckan peršun. "lužite hladno.1 veza peršuna .2 lista kadulje !$al+ije" . Sos od sard#l# 1 kutija sardela u ulju . pire od paradaj&a. Isecite i i&'nje!ite tunjevinu. I&dinstajte seckan luk. seckan peršun i umućenu pavlaku sa pireom od para&a. majone& i so. Kuvajte # minuta. "lužite hladno.prstohvat origana .1 struk bosiljka . sok od limuna.1 kutija tunjevine u ulju . isitjene sardele. (odajte oljušten paradaj& i kuvajte 1$ minuta.

I&mešajte.1 kašika sen+a . mlaku vodu i ulje.1 izrendisan crni luk "ve dobro i&mešajte i upotrebljavajte kao preliv &a salatu.1 kašika meda . krastavce.3 kašike sen+a .2 kapike jabukovog sir&eta . #81 . "lužite u& stru'anu šar'arepu.sen9.1 manja glavica crnog luka . so i biber. Sos (a(ar 3 dck majoneza .1 dcl crnog vina . Sos 'a s(ruganu )argar#pu 200g kisele pavlake .3 kašike ulja .S-!l%!n sos od s#n/a 100g sen+a .biber po ukusu Umutite žumance.so po ukusu . I&'nje!itee tvrdo kuvano jaje i sve umešajte s majone&om.2 kisela krastavca . sen9.2 kašike kapra . -hladite.1 koren hrena .biber po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku.100g kisele pavlake .3 kašike mlake vode . (odajte kiselu pavlaku. "lužite hladno. stru'an hren. majone&. luk. "lužite hladno.1 mala tuba majoneza !*5g" . Kuvajte stalno mešajući na pari dok ne po!ne da se &'ušnjava.1 $umance . Engl#sk! pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl maslinovog ulja . so i biber.1 jaje "itno isecite kapar.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu .

0#(5 dcl belog vina .4 kašike sitno se'enih kiselih krastavaca U'rejte maslac. pobiberite i kuvajte na pari dok ne &'usne. (odajte list po list maslaca stalno mešajući. (odajte krastavce i kuvajte 1$ minuta stalno mešajući.so po ukusu .1 veza miro ije +apravite sos bešamel.1 paštrnak .2 kašike brašna . (obro umutite.5 zrna bibera .5 dcl bistre supe .%ropržite seckan luk i brašno. "lužite toplo ili hladno.+olandsk! sos 4 $umanceta . Uspite supu stalno mešajući.100g maslaca . Sos od k!s#l!3 kras(a$aca *0g maslaca .4 dcl bistre supe .1 celer . Sos 'a d!$l%a& 40g maslaca .so po ukusu #8# . 1alijte sokom od limuna i slatkom pavlakom.sok od 1 limuna . "lužite toplo ili hladno.1 glavica crnog luka .1 šargarepa . %osolite.1 dcl slatke pavlake .30g brašna .biber po ukusu Umutite žumanca sa vinom.150g kisele pavlake .2 glavice crnog luka . sitno iseckajte miro*iju i i&mepajte. Sos od -!oro2!%# 3dcl bešamel sosa .1 kaši'ica še&era .sok od 1 limuna . "lužite toplo.

%ropržite na maslacu površe pa brašno. so. šećer i kiselu pavlaku. #85 . %asitejte. Kuvajte dok povrće ne omekša. I&mešajte. "ipajte supu i biber. (odajte sok od limuna.

žumance i parme&an.Sos 'a r! u 1dcl vina .1 kaši'ica sen+a Umutite pavlaku.2 dcl vina . . #8.2 dcl slatke pavlake . Sos Bolon%#' 'a )pag#(# 250g mlevenog june&eg mesa . "ve &ajedno umešajte i kuvajte na slaboj vatri 1 sat. %rokuvajte. dodajte so i biber. (odajte šar'arepu i celer.3 kašike koncentrata paaradajza .120g maslaca . %rženu ili lešo ribu &alijte ovim sosom.beli biber ulje u kome se pr$ila riba 1a'rejte ulje. +a kraju dodajte parme&an. isitnjen kapar i beli biber. šar'arepu i celer i&rendišite.1 $umance .1 kapika kapra .3 kocke sira za mazanje U'rejte i kratko prokuvajte maslac. da baci klju!.1 glavica crnog luka .1 celer . Sos od par-#'ana 'a p!r!na& 200g kisele pavlake .20g struganog parmezana .so . kiselu pavlaku.2 šargarepe . Pr#l!$ 'a n%ok# 50g maslaca . %relijte tople njoke. -baren pirina! premešajte ovim sosom.biber . %aradaj& umutite sa vinom.40 g istruganog parmezana . )eso i&dinstaje na maslacu sa lukom. sen9.parmezan /uk isitnite.100g struganog trapista . pavlaku i sve sireve.200g kisele pavlake . dodajte vino.

sok od 1 limuna .so po ukusu "tavite u mikser # žumanceta 3ne smeju biti hladna i& hladnjaka4.1 veza peršuna . -cedite i dobro propasirajte. "lužite hladno.3 dcl ulja . "lužie hladno ili upotrebite &a dru'e sosove.30 g estragona .1 kašika sen+a . Kad je majone& umućen. peršun. #8/ . jedno natrunjeno tvrdo kuvano žumance i jednu kaši!icu soka od limuna. dodajte sen9.1 dcl vode .beli biber .200g kisele pavlake .sok od 1 limuna . estra'on. dok se pe!e mažite u nekoliko navrata.50g zelene salate .prstohvat kajenskog bibera .suvi ruzmarin .P!kan(an sos 'a p#&#n%# 1#5 dcl ulja .origano Umutite ulje. )ešajte mikserom dodajući stalno ulje u tankom mla&u. %rilikom služenja prelivajte ovim sokom. sok od limuna i so. 1#l#n! sos -a%on#' 50g spana&a .3dcl majoneza . Sos -a%on#' 3 $umanceta . limun. vodu. istrunjen ru&marin. %e!enje. ispasirani luk. Umešajte u majone&.1 manja glavica crnog luka . paradaj&. ori'ano i na kraju pobiberite.pola tube koncentrata paradajza . salatu. dodajte bibera i soli.so po ukusu "kuvajte spanać.

"lužite u& meso i ribu.so po ukusu #87 .sok od 1%2 limuna . Sos od parada%'a 1kg paradajza . so. so.1 dcl ulja . hren. "ve dobro umutite. dodajte brašno.50g badema .so . (odajte obaren i propasiran krompir. sok od limuna. "lužite hladno u& meso ili ribu. biber i ulje. U'rejte ulje.sok od 1%2 limuna .1%2 korena struganog hrena .biber po ukusu -ljuštite i sameljite orahe i bademe.1 kaši'ica sen+a . paradaj&.biber Umutite ulje. sen9.beli biber po ukusu .1dcl ulja .biber po ukusu -ljuštite paradaj& i propasirajte.1 kaši'ica še&era . Sos #)a-#l 100g maslaca .Sos od ora3a 150g oraha . propržite 'a da ostane svetle boje. iseckan luk.1 veza peršuna .so po ukusu .2 kašike brašna . +ladan pr#l!$ od parada%'a 1dcl ulja . nalijte paradaj& i kuvajte ?$ minuta na umerenoj toploti.1 glavica crnog luka .1 krompir .prstohvat bosiljka .2 kaši'ice paradajza . biber i isitnjeni peršun. so i biber. (odajte šećer. bisiljak. "lužite toplo.so po ukusu .1%2l mleka .1 kaši'ica brašna .

"lužite toplo ili upotrebite kao osnovu &a dru'e sosove. dodajte sok od limuna. biber i so. "talno mešajući. #82 . (odajte vrijuće mleko.U'rejte maslac i propržite brašno da ostane svetle boje.

100g suve slanine .2 kašike sitno ise'enih kiselih krastavaca .1 veza peršuna .2 jajeta . peršun.1 veza peršuna . sen9om i solju. biber. Umutite isce*ene ki9le. %otopite ki9le u mleku 1$ minuta.so po ukusu biber po ukusu "itno iseckajte krastavce. estra'on. so. %obiberite.2 ki+le . ocedite ohladite. "lužite hladno. %unite pile. kraj &atvorite !a!kalicom. Nad#$ 'a p!l# na drug! na&!n 150g šampinjona . so i biber.0#5 dcl ulja 100g kisele pavlake . dži'ericu i slaninu.biber -barite pirina! al dente.2 jajeta .1 glavica crnog luka . -stavite u hladnjaku 3$ minuta.1 kaši'ica estragona .1 veza peršuna . "ve i&mešajte. pe!urke. jaja. %rodinstajte na ulju. "ve umutite s majone&om. "itno iseckajte luk.1 kašika kapra . (odajte isitnjen peršun. punite pile. #88 .250g pile&e d$igerice . %ecite u pećnici normalno.biber Isitnite pe!urke i peršun. kiselu pavlaku. jaja.2 dcl mleka . kapar.3 kaši'ice sen+a . %ecite u pećnici normalno.1%2 kaši'ice sardel-paste . Nad#$ 'a p!l# 250g pirin'a . -hladite. peršun.Sos R#-ulad 3dcl majoneza .so .so .

1 crni luk . #89 .2 kašike ulja. biber. "ecite na kolutove i stavljajte na topli bi9tek.crni biber "ve sastojke i &a!ine dobro umutite. +amažite bi9tek mešavinom i uvijte 'a u providno6lepljivu 9oliju.1 jaje .2 kašike konjaka . Ki9le potopite u mleko 1$ minuta. -stavite da stoji # sata. +adevajte.1 veza peršuna .urku 300g pile&e d$igerice . so. jaje. Maslac 'a !/(#k 100g maslaca . I&mešajte dži'ericu. -cedite.sok od pola limuna . Nad#$ 'a .3 ki+le . "ecite na kolutove i stavljajte na tople šatobrijane. isitnjen luk.iseckan sve$i bosiljak . Maslac 'a )a(o r!%an 100g maslaca . ki9le. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. &atvorite !a!akalicom. konjak i biber.1 kašika sen+a .krupni biber (obro umutite maslac.so .2 dcl mleka .Mar!na( 'a ros( !/ za bi tek od 1 k!: 1 kašika sen+a .so .kora od pola limuna .so .kajenski biber .biber %ropasirajte dži'ericu. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne.2 kaši'ice konjaka . %ecite u pećnici normalno. sockan peršun. sen9.biber Umutite sve sastojke.

SA4ATE #9$ .

biber po ukusu -barite 3tvr*e4 šar'arepu. -do&'o pospite bibera i seckan peršun.3 šargarepe .2 kašike kapra 3 kisela krastavca . trapist.so po ukusu . pa sitno iseckajte. kar9iol.100g punomasnog kravljeg sira . ulje. babure i paradaj&.0#5 dcl ulja .so po ukusu .2 zelene babure .2 duga'ke paprike . ulje.6 rotkvica 2 kisela krastavca . sok od limuna. "lužite hladno. 7in'lice ocedite. kao i rotkvice i krastavac.2 babure . maslinke. punomasni sir. Isitnite na kocke babure.100g kar+iola . so i biber.biber po ukusu -barite pirina! u slanoj vodi.2 crvene babure .1 veza peršuna 1 kutija ringlica u ulju . šar'arepu. kisele krastavce i paradaj& be& semena.Vok!%#$a sala(a 3jajeta . sok od limuna i so.50g crnih maslinki . boraniju i jaja. Sala(a od p!r!n&a ! po$r.2 šargarepe . (odajte kapar. pirina!. -hladite i sve sitno iseckajte na kocke.3 paradajza . "ve polako i&mešajte sa pirin!em.sok od 1 limuna .100g boranije .2 kašike kapra 100g pirin'a .sok od 2 limuna . (odajte kapar.2 $ute babure .2 paradajza . 'rašak. ocedite i operite hladnom vodom. #91 .100g sira trapista . -barite šar'arepu da ne bude mekana. prethodno o!išćen od semena.1 dcl ulja . (u'a!ke paprike prethodno ispecite i tako*e sitno isecite.a 250g pirin'a . /a'ano promešajte. (odajte sitno iseckanu šunku.

sok od 1 limuna .biber po ukusu (obro umutite ulje.1 dcl maslinovog ulja . sok od limuna. -!istite i isecite &elenu salatu.so po ukusu -barite blitvu u slanoj vodi i kaši!ici ulja. &alijte uljem. #9# . sokom od limuna i solju.biber po ukusu -!istite i na tanke kolutove isecite luk i posolite 'a. Kro-p!r*sala(a 1kg krompira .1 dcl ulja .sok od 1 limuna .1 dlc ulja . kiselo mleko.sok od 1 limuna . -stavite da stoji 1 sat. dodajte tvrdo kuvana seckana jaja. sen9.1 dcl hladne vode .2 jajeta .so po ukusu . %obiberite.2 kašike majoneza . "lužite toplo ili hladno. Isecite 'a na kolutove. dok je topla. sokom od limuna i solju.1 kašika ulja . majone&.2 dcl kiselog mleka . i&mešajte s uljem. -barite i oljuštite krompir. I&mešajte sa prelivom.so po ukusu .1 kašika sen+a .250g crvenog luka . i&mešajte sa lukom i dok je topao. -dmah. vodom. "#r-#nska sala(a 2 ve&e glavice zelene salata . so i biber.Sala(a od l!($# 1 kg blitve .

ulje.1 kaši'ica še&era .biber po ukusu "tavite celer da se kuva sa sirćetom. dodajte sok od limuna.0#5 dcl ulja . %osolite 'a i ostavite 3 sata da stoji. ulje i kiselo mleko.5 kašika istrunjene sredine iz sve$eg hleba . Iseckajte miro*iju i peršun.Tara(or*sala(a 600g sve$ih krastavaca . %eraja od luka operite i iseckajte. "lužite hladno.1 kašika vinskog sir&eta . solju i šećerom.100g kisele pavlake .4 jajeta . Isecite na kolutove. Kuvajte 1$ minuta. so i biber.biber po ukusu Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove. Sala(a od c#l#ra 5 celera .sok od 1 limuna .4 veze peraja od mladog luka .1 veza miro ije . kiselu pavlaku.2 sve$a krastavca . Napo-#na0 Umesto sredine hleba možete staviti <$' mlevenih oraha. -!istite rotkvice i secite na tanke kolutove.so po ukusu .so po ukusu .3 dcl kiselog mleka .0#5 dcl ulja .300g kisele pavlake . Caja probarite i isecite sitno. -!istite i na sitne kocke isecite krastavce. -stavite u hladnjaku. "lužite hladno.2 veze rotkvica . (obro i&mešajte i pospite biberom. Coš ukusnije. Koristite specijalno rende &a krastavac.1 veza peršuna . #95 .so po ukusu -perite &elenu salatu i isecite na krupnije re&ance. -cedite krastavac. dodajte natrunjeno' hleba. "ve dobro i&mešajte sa kiselom pavlakom i solju. Gru'!%ska sala(a 2 glavice zelene salate .

.2 jajeta . "ve dobro i&mešajte.15 maslina . masline i kapar.4 glavice crnog luka . ulje.1 kisela jabuka .2 kisela krastavca . (odajte sen9. kapar. Isitnite tvrdo kuvana jaja.1 dcl ulja . %osolite i pobiberite. -!istite od kožice. +alijte ulje i sok od limuna i i&mešajte Sala(a od d# r#c!n#ra 4 debrecinera .150g šunke . sok od limuna. %relijte sosom i služite odmah. -stavite # sata da stoji. @unku isitnite na re&ance. +a sitne kocke isecite krastavce i tvrdo kuvana jaja.S(rugana )argar#pa 1 kg šargarepa .2 praziluka .biber po ukusu Isecite na tanke kolutove debreciner i luk.2dcl sosa za struganu šargarepu recept br/ 4(6 -!istite i istružite na rende šar'arepu. pra&iluk na kolutove.2 kašike sen+a 2kašike kapra . Umutite #9.biber %ile ispecite u pećnici.100g kisele pavlake .1 kašika sen+a .3 kašike ulja .so po ukusu . ispendlujte koske i meso isitnite na kocke. %osolite i pobiberite. Sala(a od p!l#(!n# 1 mlado pile .so . Sala(a od luka /uk o!istite i isecite na tanke kolutove.1 limun .2 kaši'ice kapra .3 jajeta . "lužite hladno.3 kašike majoneza .1 celer . :eler i jabuku oljuštite i i&rendišite krupnije.sok od 1 limuna .

kiselu pavlaku. "ve polako i&mešajte. dodajte so i biber. ulje. "lužite hladnu.majone&. sen9 i sok od limuna. #9/ . "alatu ostavite u hladnjak.

I&vadite i ohladite 'a. %aradaj&.1 veza peršuna 150g parizera .3 tvrdo kuvana jajeta .Sala(a od go$#2#g -#sa 600g gove eg mesa .2 kašike sen+a . limunov sok. -stavite u hladnjak. Isitnite na kocke krastavce i meso.4 glavice crvenog luka . %olako i&mešajte salatu. sir. sok od limuna i so. #97 . "lužite hladnu.so biber . ulje. so i biber.1 zelena paprika .1 par viršli . %obiberite.so po ukusu .5 barena krompira . %ari&er isecite na re&ance.2 kapike kapra . (odajte sen9. "lužite hladno.1 veza rotkvica .1 dcl ulja . papriku. krompir i obarene viršle iseći na kolutove. /uk isecite na tanke kolutove. i&dinstovano pileće meso i peršun. (odajte kukuru&. jaja.150g tvrdog sira .5 paradajza .2 kisela krastavca . kapar.ulje . rotkvice.150g kukuruza še&erca .sok od 1 limuna .biber po ukusu "kuvajte 'ove*e meso kao &a supu. Isitnite luk. kao ceo obrok u& tost. -stavite u hladnjaku da se malo ohladi. Boga(a sala(a 1 glavica zelene salate . "ve dobro promešajte.sok od 1%2 limuna -prati i iseći &elenu salatu.2 glavice luka .200g belog pile&eg mesa . ulje.

%relijte kupus kao prvi put. -cedite i isecite na manje komade. +a kraju pospite !varcima i odmah služite. %osolite. sok od limuna i so. Sala(a od oran!%# 500g boranije . ulje. majone& i so.1 veza miro ije .@#5 dcl ulja . -cedite.sok od 1 limuna .200g suve slanine . I&vadite slaninu i na mast sipajte sirće.so po ukusu -barite jaja. "ve i&mešajte. "laninu isecite na kocke i propržite na vrućem ti'anju. Sala(a -!-o'a 2 glavice zelene salate . Umutite ulje. %oklopite i ostavite da stoji minuta. Coš jednom ponovite isti postupak. "alatu o!istite i isecite. )alo procedite.1#5l vinskog sir&eta so po ukusu .sok od 1 limuna .1 dcl ulja .4 jajeta . sok od limuna.oraniju skuvajte u slanoj vodi.Mona)ka sala(a od sla(kog kupusa sa &$arc!-a 1 glavica kupusa . #92 . %rokuvajte 'a pa &alijte kupus vrelom mašću i sirćetom. pa isto sirće i mast stavite da ponovo prokuvaju. Isecite na sitne kocke # tvrdo kuvana jajeta.1 kašika majoneza .so po ukusu . -do&'o narendišite dva tvrdo kuvana jajeta. (odajte seckanu miro*iju. -stavite da stoji 1 sat.biber po ukusu -!istite i na re&ance isecite kupus. "ve dobro i&mešajte sa salatom.

seckano' peršuna.1 veza peršuna .3 kašike majoneza . (odajte ulje.sok od 1 limuna . "alatu dobro operite.so po ukusu (obro umutite ulje. #98 . +astružite hren. majone& i so. "tavite da se ohladi.4 kisela paradajza . majone& i ulje.0#5 dcl ulja so po ukusu .6 paprika . sirće. isecite i pomešajte sa prelivom. %omešajte sa cveklom. "ve dobro i&mešajte. 1#l#na sala(a sa pr#l!$o2 glavice zelene salate . 7$#kla sala(a sa 3r#no1kg cvekle .2 kašike kapra . i so.1 dcl ulja . -ljuštite i secite na koture.3 kisela krastavca . sok od limuna. &alijte uljem. oljuštite i isecite na re&ance. paradaj& i krastavce. %apriku ispecite. (odajte kapar.1 dcl ulja .1 dcl ulja Isecite na sitne komade paprike. 7e*ajte red paradaj&a.so po ukusu -perite cveklu i kuvajte # sata. posolite i pobiberite. -hladite.1 dcl vinskog sir&eta . red paprika.1 koren hrena .2 kašike majoneza . K!s#la sala(a 4 kisele paprike .biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kolutove.Parada%' sala(a sa p#&#n!papr!ka-a 500g paradajza .

sok od limuna. dodajte sok od limuna i so.so po ukusu biber po ukusu Ispecite i oljuštie paprike. U !iniju pore*ajte paradaj&.so po ukusu -perite. oljuštite i isecite na re&ance.sok od 2 limuna .sok od 1 limuna . i&'nje!ite sir.1#5 dcl ulja . i&mešajte.so po ukusu .150g suve slanine . pospite sir.0#5 dcl ulja . "lažite u !iniju &a služenje. paprike. Isitnite peršun. %apriku ispecite. Sala(a od p#&#n!3 papr!ka 1 kg paprika .1 veza peršuna . peršun i pobiberite.biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kriške. &alijte uljem. %relijte preko salate. Uma!ite svaku papriku u preliv. posolite.s!ro- 500g paradajza . %relijte ostatkom preliva. #99 . %ropržite isitnjenu slaninu. "ve dobro i&mešajte. Umutite ulje.6 paprika .1#l#na sala(a sa &$arc!-a 2 glavice zelene salate . so i biber. Sala(a od parada%'a sa #l!. ocedite i isecite &elinu salatu.200g punomasnog kravljeg sira .

Sala(a od p#&uraka ! kro-p!ra 500g krompira . -cedite i ohladite. %olako i&mešajte sa krompirom. so i biber. Kuvajte ih 3 minuta.1#5dcl ulja sok od 2 limuna . %e!urke 3samo 'lave4 isecite na !etvrtine i skuvajte u slanoj vodi sa malo soka od limuna.500g pe'uraka!šampinjona" .so po ukusu biber po ukusu -barite krompir. narendisan luk. 5$$ . Umutite sok od limuna. oljuštite 'a i isecite na kolutove. I&mešajte limun na tanke kolutove i rasporedite odo&'o. ulje.1 glavica luka .1 limun . %reliv i&mešajte sa krompirom i pe!urkama.

S4ATKI8I 5$1 .

+amažite okru'ao pleh maslacem. 3 od jedne mase i tri od dru'e mase.100g brašna . "ve kuvajte na pari stalno mešajući. Tor(a od ka/# 10 jaja . . Nad#$0 Umutite 1$ žumanaca sa < kašika šećera i tome dodajte ohla*enu crnu ka9u.5 štangli 'okolade . -stavite u hladnjaku da se ste'ne. Ulupajte u # puta sne' od po belanaca i ? kašike šećera.6 $umanceta 125g lešnika . )ikserom umutite maslac i krem &ajedno. %ojedina!no pecite B kora. )asu u& mešanje ohladite.250g maslaca .2 kašike instant ka+e "ameljite orahe. 1alijte tortu. "lužite s ulupanom slatkom pavlakom. kao i dve kašike instant ka9e.250g maslaca . žumanca. "talno mešajte dok se masa ne ujedna!i i ne proviri.Kral%!ca od Sa # 250g 'okolade . mleveni lešnik. %ecite jedan sat na na 1<$o:.ome dodajte maslac. %ola oraha u jedan sne' od belanaca.300g oraha . pola oraha u dru'i. 5$# .2 šoljice kuvane crne ka+e .1 kesica suvog kvasca .160g še&era . Gla'ura0 Istopite !okoladu sa malo mleka i malo maslaca. brašno i kvasac.250g meda .1%2 l slatke pavlake -mekšajte !okoladu i umutite je sa rastopljenim medom. "ve dobro i&mešajte i stavite u kalup &a tortu pre!nika # cm.

3 žumanceta i B kašika crne ka9e dobro umutite.4 supene kašike še&era u prahu . -stavite tortu 1 dan u hladnjaku. 5$5 . Umutite 1$ žumanaca.1 šoljica mleka (eset kocki šećera. (odajte 3 štan'le istopljena !okolade i prethodno umućenih #$$' maslaca. %olako i&mešajte i ravnomerno sipajte i&me*u piškota u sredini.ortu rasecite popola i nadenite nadevom. U tanjir sipajte rum i&mešan sa mlekom.1 šoljica mleka %rethodno umesite patišpan.250g še&era u prahu . ne'o samo odvojte ivce da bi ste mo'li re*ati piškote kao o'radu. %red služenje preko krema &alijte ulupanu slatku pavlaku.Ispecite u okru'lom kalupu &a tortu.200g mlavenih oraha 220g maslaca . Kada je pe!en nemojte vaditi i& posude.250g maslaca .1%2l slatke pavlake 1 kutija piškota .Kr#-*(or(a 11jaja .4 supene kešike brašna 200g 'okolade . (odajte rastopljenu !okoladu i ulupani sne' od G belanaca.12 kašika kuvane crne ka+e . "vaku piškotu umo!ite i re*ajte po ivici kalupa.13 jaja . Nad#$0 1$$' šećera. B kašika crne ka9e i 3 štan'le !okolade kuvajte dok ne &'usne.20 kocki še&era . 4ulu*(or(a 300g še&era . I& kalupa i&vadite trenutak pred služenje da piškote ne bi popadale. vanil šećer i supenu kašiku ruma. šećer u prahu i G žumanca.2dcl ruma . ? žumanca dobro umutite sa ? kašike šećera u prahu i dve kašike brašna. Kr#-0 Umutite maslac. %ecite na umerenoj toploti. #$$' mlevenih oraha i pomešajte sa prethodnom masom. prethodno nama&an maslacem i posut mrvicama od biskvita. #$$' šećera. (odajte sne' od 1$ belanaca i celu masu sipajte u kalup &a tortu. . -stavite masu da se ohladi.3 kesice vanil-še&era .(odajte sne' od ? belanaca.10 štangli 'okolade .

šoljicu mleka i ? štan'le !okolade.Gla'ura0 Istopite 1$ kocki šećera. %relijte tortu i stavite u hladnjak. . 5$.

(odajte seckan badem. dodajte šećer i limunov sok. %remažite kore i celu tortu spolja. nadev.200g še&era . # žumanceta i !okoladu.0#5 l mleka .250g maslaca . Tor(a od ora3a 11 jaja . Nad#$0 " kraja štednjaka mutite dok masa ne postane 'usta.4 dcl slatke pavlake 100g še&era u prahu . (odajte orahe i !vrst sne' od A belanaca. Umutite maslac i sjedinite 'a sa masom. 5$/ .13 kašika še&era . %ecite u okru'lom plehu kore na 1$$o: po 3$ minuta. kora. 1$$' šećera.0#5 dcl kirša .1*0g maslaca (obro umutite G žumanaca sa #$$' šećera.450g še&era . "latku pavlaku ulupajte u šla' u& prah šećer i kirš.reba da se kore suše. promešajte i prohladite.250 g oraha . Umutite žumanca sa B kašika šećera.1 kašika gustina Ulupajte !vrsti sne' od belanaca.sok od 1%2 limuna nadev: 7 $umanaca .2 velike štangle 'okolade za mešenje . . kora. 7e*ajte2 kora. # cela jajeta. Ukrasite. (odajte 'ustin. -d ove mase ispecite dve kore u kalupu &a tortu.200g badema ili lešnika . %o želji okolo ili odo&'o namažite šla'om. 1atim masu ohladite i umutite sa 1<$' maslaca.B#'# (or(a testo: 7 belanaca . dodajte mleko i kuvajte na pari. Kuvajte dok se masa ne &'usne. nadev.

%re služenja i&vrnite tortu na veliki okru'ao tanjir i premažite s 10# l ulupane slatke pavlake.4 table $elatina . Kada je testo pe!eno. @erpu od 3 litra namažite tankim slojem ulja. %iškote lomite napola i uma!ite u prethodno sa!injenu smešu ruma. -d soka i& slatka. -stavite jedan dan u hladnjaku.* jaja .1 kutija piškota "uvo 'rož*e treba da odstoji 3 sata potopljeno u rumu. ruma i mleka napravite smešu u kojoj ćete natapati piškote. Napo-#na0 Umesto piškota možete pripremiti testo. 1atim stavite trećenu mase.ome dodajte 1 kesicu vanilin6šećera i koru od 1 limuna. . "kuvajte sa šoljom mleka. Umutite < žumanaca sa < kašika šećera. Isitnite voće i& slatka i ostavite 'a u cediljci da se ocedi. . -hladite.3 dcl ruma . 1$ kašika šećera i B kašika brašna. %re upotrebe dobro 'a ocedite. 5$7 . red krema.ome dodajte 10# l ulupane slatke pavlake. mleka i soka od slatka. I&lomite na sitne komadiće želatin i skuvajte 'a u malo vode. red piškota i na kraju red krema.250g slatka od lubenice# trešanja i drugog vo&a . "ve i&mešajte i pecite na umerenoj toploti. 1$ belanaca umutite sa # $' seckano' badema. red piškota.Pu)k!no$a (or(a 125 g suvog gro$ a . suvo 'rož*e i isitnjeno voće.2 šolje mleka . polako i&mešajte sa prethodnom masom. iseckajte na par!iće i u svemu postupajte kao sa piškotama. (ok je masa topla i retka.

1 kutija biskvit-kore# za torte . Ulupajte slatku pavlaku sa 1# ' šećera i 1 kesicom vanilin6šećera. . (odajte liker. %rvu koru natopite sirupom od šećera. evo recepta &a testo.600g sve$ih jagoda . (odajte vanilin6šećer. (eset najkrupnijih ja'oda ostavite &a ukras. Ulijte masu u nama&an kalup &a torte i pecite na 1<$ o:.1 dcl vode . -!istite. "ve dobro i&mešajte. -hladite i isecite na tri kore.200g d$ema od malina ili ribizla . -do&'o treću koru natopite ostatkom sirupa pa celu tortu namažite sa ostatkom slatke pavlake. (ru'u koru namažite tanjim slojem pavlake pa nama&anom stranom stavite na raspore*ene ja'ode i bla'o pritisnite. 5$2 . %oslažite dru'u polovinu ise!enih ja'oda. namažite sloj džema i debeo sloj slatke pavlake. Kuvajte dva minuta. brašno i prethodno isto!ljeni maslac.250g brašna . =ornju stranu dru'e kore natopite sirupom. Napo-#na0 Ukoliko ne želite da upotrebite 'otove biskvit6kore &a tortu. 7asporedite polovinu ise!enih ja'oda. 250g prah še&era .6 kašika likera Arand . namažite džemom i debljim slojem pavlake. operite i isecite na !etvrtine ja'ode.2 kecice vanilin-še&era U šerpu stavite vodu i 1$$' šećera da provri.6 jaja . (ržite u hladnjaku do služenja.ariner 1%2 l slatke pavlake .Tor(a od %agoda 450g še&era . -hladite. -do&'o ukrasite celim krupnim ja'odama i špricanom slatkom pavlakom .koju prethodno obojite crvenom bojom.125g maslaca 1 kesica vanilin-še&era @ećer i jaja stavite u dublju posudu i na bla'oj toploti mutite mikserom da se smla!i i dobro &apeni.reću koru opet namažite tankim slojem pavlake pa tu stranu stavite preko ja'oda i opet bla'o pritisnite.

200g še&era . Umutite sne' od A belanaca i < kašika šećera.16 kašika še&era . -do&'o pore*ajte listove jabuke.1 ravna kaši'icas praška za pecivo . pospite brašno i sipajte testo. -hladite. %leh &a tortu #Bcm namažite maslacem.1 paketi& vanilin-še&era .1 kesica vanilin še&era Ispecite orahe u pećnici. -dmah poprskajte sokom od limuna. (ok je testo vruće.100g maslaca . -hladite. Umutite maslac i dodajte mu ohla*eni krem. iseckajte.2 jajeta . vanilin šećer. Nad#$0 Umutite A žumanaca. < kašika šećera. brašno.esto teba da porumeni ali da se ne osuši.1 šolja skuvane crne ka+e . +amažite spolja i pospite orasima.250g oraha .prah še&er Cabuke oljuštite i isecite na tanke listove.Tor(a od %a uka 5 kiselih jabuka .brašno za pleh . )asu kuvajte na pari dok se ne &'usne. +e stavljajte trake jednu na dru'u. Kada se ohlade. U &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na1<$ o:. . maslac. "ipajte masu u prethodno podma&an i brašnom posut pleh veli!ine pećnice. prašak &a pecivo i mleko. +adenite tortu.100g brašna . )utite dok se šećer ne istopi. Umešejte orahe. ali odmah.1 limun . %ecite na #$$o:. Tor(a od p#&#n!3 ora3a 250g maslaca .7 jaja . koja se prethodno sle'la. Umutite jaja. šećer. (odajte skuvanu crnu ka9u.1dcl mleka . 5$8 . smanjite na 1 $ o:. I&radite 'latko testo.maslac za podmazivanje . "lužite toplu tortu. 1 kesice vanilin šećera. u plehu isecite ? u&dužne trake i i&vadite. +ajbolje je tortu pripremiti dva dana pre služenja. -dvojite malu šoljicu &a posipanje. kako po!ne da se pe!e.

50g kakaoa u prahu . %odelite masu na dve polovine.ortu ukrasite stru'anom !okoladom i trešnjama i& slatka.250g maslaca . %rethodno napravite sirup od malo 'ustina. kristal šećera i !okolade. mrvice keksa.150g prah-še&era . Kad se testo ohladi presecite 'a na 3 dela. .60g naribanog badema . %ecite na umerenoj toploti ? minuta. %ospite pe!en i samleven lešnik.1 kašika kakaoa Ulupajte sne' od B belanaca. 1 celo' jajeta. šećer i kašiku vode dok masa ne postane penasta. (ru'i deo testa stavite preko pavlake. )asu sipajte u kalup &a tortu pre!nika # cm. %reko njih namažite deblji sloj ulupane slatke pavlake. 1atim pore*ajte višnje. "ve pomešajte. u koju ste stavili trešnjeva!u.Tor(a od p#&#nog l#)n!ka ( jaja . prethodno nama&an maslacem i posut brašnom. U kalupu &a tortu ispecite dve posebne kore &a tortu.50g 'okolade .7 jaja . (odajte prethodno pe!eni i samleveni lešnik. 5$9 . +adenite tortu i premažite je nadevom.1 dcl trešnjeva&e .400g višanja bez koštica !najbolje višnje iz rakije tzv/ pijane višnje" Umutite < žumanaca.150g lešnika .200g še&era . 1 celo jaje.100g mrvica od keksa .20g naribane 'okolade . Umutite maslac i dodajte ohla*eni krem.ome dodajte nariban badem.kakao i sne' od < belanaca.250g kristal še&era . "irupom premažite prvu koru. mleka i soka od višanja. )asu ohladite. . 8$arc$aldska (or(a (#5 dcl slatke pavlake . -bave&no je do služenja držite u hladnjaku. Nad#$0 +a umerenoj toploti skuvajte 'ust krem od B žumanaca. prah šećer i kakao. tako*e &alijte sirupom pa &atim celu tortu premažite debljim slojem pavlake.

6 kašika brašna kesica praška za pecivo . >umanca buavo umutite sa #$$' šećera i maslacem. U prethodno nama&ani pleh &a tortu sipajte masu i pecite na 1 $ o: A$ minuta.2 kašike d$ema !kajsije" .150g 'okolade .250g maslaca .250g še&era . bršno. džem. +a toplo testo namažite ostatak 'la&ure.adem pomešajte sa !okoladom.pola mase za glazuru "lazura: 2dcl mleka . šećer. 51$ . -dmah sve sjedinite. maslac. "ve dobro i&mešajte sa pola mase &a 'la&uru. Caja ra&dvojte. prašak &a pecivo i polako umešaje sne'. .150g maslaca . Ulupajte sne' od ? belanaca.elanca sa ostatkom šećera ulupajte u !vrsti sne'. %osebno umutite ? žumanca.100g naribane gorke 'okolade . Bad#-*(or(a 250g naribanih badema . %ecite u u'rejanoj pećnici na ##$ o:. -dvojte pola mase &a testo i pola &a 'la&uru.0#5 kg še&era .5 jaja . !okuladu i kakao.3 kašike kakaoa "kuvajte na pari dok ne &'usne mleko.A-#r!&ka (or(a testo: 4 jajeta . (odajte mešavinu badema i !okolade.

+amažite kalup &a tortu maslacem i pospite kašikom brašna. Tor(a od ka/# na drug! na&!n * jaja . %ospite sa mlevenim bademom. u koji ste prethodno umešali # kašike mrvica prosejanih kro& cediljku &a !aj.2 supene kašike mrvica od keksa . ? kašike šećera.še&era T#s(o0 1amesite ? žumanca. &atim i&ru!ite nadev i prekrijte 'a ukrasnim trakama testa.Pra)ka (or(a 500g še&era .ortu nadenite i spolja premažite.3 kašike brašna . crne ka9e i # male kašike brašna. Umutite maslac.250g badema . %ecite 3$ minuta na ##$ o:. maraskino. samleven badem..* jaja 400g badema . Kad je 'otovo ostavite 1$ minuta u otvorenoj pećnici da se DodmoriD. 1 kašiku ruma i brašna toliko da se testo ne lepi &a ruke i dasku. Isecite na ? kore.1 šolja skuvane crne ka+e . (odajte # $ ' šećera i neoljušten samleven badem. Nad#$0 kuvajte dok se ne &'usne masa od ? žumanca. ostatak ruma i koru od limuna.350 g še&era . maslac.250g maslaca Ulupajte sne' od osam belanaca. dodajte ohla*enu masu i dobro umutite dok se ne i&jedna!i. 511 . (odjte oljušten sasušen.kora od limuna . -hladite. Nad#$0 Umutite sne' od < belanaca sa ?$$' kristal šećera.2 kašike ruma . Ukupno pecite 1 sat. Kasnije smanjite temperaturu.200-250g brašna . %rvo testom obložite dno i stranice kalupa pre!nika #Gcm. %ospite vanilin6šećerom i kad se sasvim ohladi i&vadite tortu i& kalupa. +e otvarajte pećnicu. )utite 'a dok se šećer ne otopi.2 kašike maraskina .50g svinjske masti .1 kesica vanil. svinjsku mast. "ipajte masu i pecite dok ne porumeni. vanil6šećera.50g maslaca .

ka9e po ukusu i skuvajte na pari.3 dcl ulupane slatke pavlake !šlag" 5okoladu na pari omekšajte. 1$$' šećera. nadevajte 'la&urom.1 šolja crne kuvane ka+e . 1$$' šećera. %leh &a tortu namažite maslacem i pospite brašnom.225g mlevenih lešnika .esto presecite preko pola.4*0 g še&era . prohladite i umešajte sa šla'om. 1<$' šećera i sne' od 1 belanaca polako umutite.1(5g maslaca . (odajte 1#$' umućeno' maslaca.100g še&era . >umanca buavo umutite sa šećerom a belanca ulupajte u !vrst sne'. ? štan'le istopljene !okolade.50g brašna . "ne' umutite sa !okoladom i maslacem. +a taj na!in ćete dobiti !etiri kore. . /ešnik pomešajte sa brašnom.460g maslaca . Tor(a sa (r! /!la 350g oraha . 3 kašike mleka skuvajte na pari.1 kapika prah-še&era !lazura: 150g gorke 'okolade . "ipajte masu i pecite u pećnici $ minuta na 1<$ o:. 1a 'la&uru !okoladu otopite. %ecite na umerenoj toploti u dva dela u du'uljastom plehu.(odajte 1$$' mlevenih oraha i 1#$ ' maslaca. . sve &ajedno i&mešajte. Drug! nad#$0 (obro umutite žumanaca. )utite dok se nadev ne ujedna!i. )aslac umutite sa omekanom !okoladom. Tr#.6 kašika mleka T#s(o0 # $' mleveni' oraha. "vaku koru presecite u&duž na dva dela.! nad#$0 žumanaca. poklopite i celu tortu obložite ostatkom 'la&ure.esto ostavite na rešetki da se prohladi. Kuvajte na pari. "ve dobro umutite.15 jaja .* štangli 'okolade za kuvanje . 1$$' šećera. U sne' dodajte prah6šećer i so.5 jaja !razdvojena" prstohvat soli . 51# .Tor(a od l#)n!ka ! &okolad# testo: 150g gorke 'okolade . 1#$' maslaca i 3 kašike mleka. Pr$! nad#$0 (obro umutite žumanaca.

Gla'ura0 :elu tortu &alijte 'la&urom. (va !asa pred služenje tortu i&vaditi i& hladnjaka. 515 .+adenite tortu nai&meni!no ra&li!itim nadevima. Istopite ? štan'le !okolade sa 3 kašike mleka. (odajte 1$$' maslaca.

%ospite mlevenim lešnikom. . "tavite kalup &a tortu.1 šolja skuvane crne ka+e Umutite 1$ žumanaca. ohladite je i rasecite na dve polovine. stalno mešajući.100g pekmeza od kajsija Umutite penasto maslac.330g 'okolade . prethodno &asla*en.orta je bolja ako odstoji jedan dan. obložite 'a 9olijom. i br&o premažite celu tortu. 51.200g še&era . Umutite maslac. Gla'ura0 U manjoj posudi rastopite 1<$' !okolade.6 jaja . #?$' šećera i crnu ka9u. +a kraju dodajte $' maslaca. +adenite tortu i spolja je premažite. brašno i ulupan sne' od B belanaca.150g lešnika . kašiku po kašiku 1 $' rastopljene !okolade. U dru'oj posudi skuvajte sirup od $' šećera i 1. +amažite kalup &a tortu. 1 $' šećera. !okoladu. dcl vode. prema&an i posut brašnom. %ecite na umerenoj toploti 3#$$ o:4 jedan sat.200g 'okolade . I&vadite tortu na !iniju i pažljivo odvojte 9oliju. Kada je torta pe!ena.370g še&era . . (odajte 'a postepeno u rastopljenu !okoladu. &atim dodajte pržene i tucane lešnike.120 g maslaca .stalno mešajući.150g brašna .40g brašna . sne' od 1$ belanaca i brašna. %remažite je pekme&om i prelijte 'la&urom od !okolade. Sa3#r (or(a 200g maslaca . šećer. tako*e mana&anom maslacem.Moka (or(a 10 jaja . dodajte3jedno po jedno4 B žumanaca. i pecite na umerenoj toploti.

dodajte #$$' istopljene !okolade.1( jaja . kada se testo ohladi.ortu nadenite i spolja premažite. .25 g mrvica keksa . 1atim umutite maslac. %ecite masu na umerenoj toploti u šerpi od ? litra. 51/ . ohladite. isecite na polovine. Kad se 'riljaž ohladi. -do&'o pospite mlevenim orasima.*0g brašna .200g 'okolade .T#(a*Mar!na gr!l!%a) (or(a 510g še&era . +a!in pripreme 'la&ure naveo sam kod "aher6torte 3recept br. Sa3#r*(or(a g2# Gl!gor!%#$!.100g ribane 'okolade . (odajte 3$$' prethodno ispe!enih i samlevenih oraha. !okoladu. dodajte 'riljaž. mleko i kuvajte na pari.1#5 dcl vode . )asu sipajte u !etvrtast podma&ani pleh i pecite na umerenoj toploti.100g pekmeza od kajsija "lazura: 1*0g 'okolade . dodajte krem i polako mešajte da se i&jedna!i.50g maslaca (obro umutite maslac. Nad#$0 celih jaja i&mešajte sa # $' šećera.300g oraha . brašno i sne' od 1# belanaca. šećer.3(0g maslaca . 150g maslaca . Kor#0 Umutite 1# žumanaca sa 1B$' šećera. sameljite 'a.4 jajeta .100g badema .3 žumanca.ome dodajte ulupani sne' od 3 belanca. ??4. .150g še&era . Kada se masa &'usne. premažite 'a pekme&om i &alijte 'la&urom od !okolade. Kada je testo pe!eno.3 kapike mleka Gr!l!%a)0 +a toploti istopite 1$$' šećera.50g še&era . 1 celo jaje. mrvice keksa i neoljušten i tucan badem.

200g mlevenih oraha .200g gorke 'okolade . 1$$' šećera. %oklopit korom. 1$$' šećera i ?$$' pe!eno' i samleveno' badema. +adenite tortu i &alijte je 'la&urom od !okolade koju priprenate prema uputstvu i& prethodno' recepta. -hladite.50g še&era . %leh &a tortu namažite maslacem i brašnom. Kada je pe!ena. namažite šla'.500g badema . >umanca umutite sa šećerom.500g umu&ene slatke pavlake !šlag" 1 %2 kg o'iš&enih višanja 5okoladu otopite u vodi.250g maslaca . crnu ka9u. 1atim dodaje istucan 'riljaž od 1$$' badema i 1$$' šećera. Nad#$0 (obro umutite 1$ žumanaca. :elu tortu premažite šla'om. .1#6 dcl vode .500g še&era . isecite u&dužne trake po polovini. pore*ajte višnje. %resecite na pola. 517 .R#/or-*(or(a 10jaja ."ve dobro i&jedna!ite.1#5 dcl vode .a3ar*(or(a (jaja . -vu smesu dodajte prethodno umućenom naslacu.250g še&era . (obićete ? u&dužne kore.2 kašike skuvane crne ka+e !lazura: : 1*0g 'okolade . (odaje !okoladu u orahe. %ecite 1 minuta na #$$o: i ? minuta na 1 $o:.50g maslaca kor#0 Ulupajte sne' od 1$ belanaca. )asu pecite i& dva dela u plehu. -d belanaca ulupajte sne' i sve &ajedno i&mešajet. "ipajte masu.

100g brašna 1%2l svinjske krvi . Gr!l!%a)0 1$$' šećera ušpinujte i svaku koru premažite. -hladite. Gla'ura0 Istopite !okoladu. 1alijte sa 'la&urom tortu.1 jaje Kor#0 Ulupajte sne' od 1# belanaca. %rohladite. Sr#dn%o$#ko$n! kr#.na napo-#na0 1a ovu poslasticu potrebna je sveža svinjska krv. -pet premažite sve kore. Umutite sa # $' maslaca.3(0g oraha . 512 . Kuvajte na pari.250g še&era .100g še&era . "talno mešajući. II F!l0 (obro umutite 1# žumanaca sa 1# kašika šećera i jakom skuvanom crnom ka9om.24 kašike še&era . %ecite u 3 dela6 3 kore u podma&anom plehu. (odajte 1# kašika šećera i mlevene orahe. Krem nikako ne sme da provri. odmah uspite trešnjeva!u stalno mešajući. U loncu opre&no rastopite maslac sa !okoladom.400g maslaca .25g maslaca .#r o* (or(a 3 pleh #Gcm4 12jaja .. Krem ostavite kratko u hladnjaku i potom služite. "vaku koru premažite ovim nadevom. dobro umutite sa 1 $' maslaca.( kašika crne ka+e "lazura: 4 štangle 'okolade . +a kraju dodajte svinjsku krv. )ešajte dok se masa ne ujedna!i. 5im odmaknete krem sa toplote.150g 'okolade . -hladite.200g 'okolade . umutite maslac. I F!l0 Istopite 1 $' !okolade.1 'ašica trešnjeva&e Va.od s$!n%sk# kr$! 50g maslaca . dodajte šećer i brašno. Umutite jaje.

dcl slatke pavlake.4 dcl slatke pavlake Istopite !okoladu s mlekom.6 jaja .6 $umanaca .6 kašika še&era . . )ože se služiti u& &asla*enu ulupanu slatku pavlaku. dodajući nai&meni!no u kratkim ra&macina žumanca i po kašiku šećera. )utite ru!nom mikserom što duže. %osebno umutite jaja sa < kašika šećera. (odajte B žumanaca i rastopljenu !okoladu. +a kraju dodajte ulupan sne' od belanaca. %olako i&mešajte. "ipajte u !aše i ostavite nekoliko sati u hladnjaku. 518 .150g 'okolade (obro umutite maslac sa šećerom.* kašika še&era . Čokolad*kr#. "ipajte u staklenu !iniju i stavite u hladnjak. mlekom i 'ri&6 brašnom. I&ru!iti na !iniju i& koje ćete služiti i ostaviti u hladnjaku da se ohladi. Kara-#l*ko3 5Ro. "kinite sa vatre i nastavite da mutite mikserom.Čokoladn! -us 250g gorke 'okolade . karameli&ira.a(a6 150g še&era . "ervirajte u !ašama i ukrasite sa $.110g še&era u prahu .om masom naliti karameli&irani šećer.u &a)a-a *0g maslaca .1 kašika griz-brašna U šerpu od # litra stavite 1 $' šećera da se proprži.1 l mleka . )utite dok krem ne bude buav. -vom dodajte 3. %olako i&mešajte. dcl šla'a.* jaja . umućene i ne&asla*ene. Kuvati na pari ? minuta.0#5 dcl mleka .

%re služenja ukrasite ušećerenim kriškama jabuka i oljuštenim i iseckanim bademom. voda ne ispari i napravi se pire. vanilin šećer i malo vode.200g sve$ih ribizli . U posudu u kojoj ćete služiti 3trebalo bi da bude od provodno' stakla4 sipajte pola krema. operite i ispasirajte voće. "lužite hladno.50g maslaca . "tavite na vatru.100g meda . )ora se držati najmanje ? sata u hladnjaku. -do&'o 'a možete ukrasiti celim ja'odama ili malinama. -stavite u hladnjak. o!istite od semena pa isecite na osmine. (odajte med. 1atim polako i&mešajte sa propasiranim voćem.od %a uka 600g jabuka . Kr#. U ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku umešejte la'ano pire od jabuka.n! kr#500g vo&a!jagode# breskve# naline# kajsije" . da ostanu cele. dok se ne &'usne4.1 'ašica trešnjeva'e . dodajte maslac.1 kesica vanilin-še&era . 519 .300g še&era u prahu . Kuvajte dok se jabuke ne raskuvaju. Ušpinujte malo šećera 3prokuvan šećer u vodi.2#5 dcl slatke pavlake .50g badema ?$$' jabuka oljuštite. o!istite od semena pa isecite na tanke listiće. 1atim pore*ajte red piškota. (odajte trešjeva!u. %reko njih rasporedite ribi&le i dru'u polovinu krema.Vo.150g piškota . -statak jabuka oljuštite. Umutite slatku pavlaku na kraju dodajući šećer u prahu.1 'ašica trešnjeva&e . U ovaj sirup spustite pripremljene jabuke i ostavite ih samo dva minuta. -stavite da se ohladi.150g še&era u prahu .5 dcl slatke pavlake -!istite. "ipajte u staklenu posudu u kojoj ćete služiti.

5#$ .30g gustina . "talno mešajte na umerenoj toploti.P#nas(! kr#.1%2 l mleka . "tavite odo&'o komadiće masla da se ne uhvati skrama. =otov krem mešajte dok se ne ohladi. (ržati na hladnom mestu. Kr#. I&ru!ite krem u staklenu !iniju u kojoj ćete služiti i stavite u hladnjak da se dobro ohladi. (odajte 'ustin.6 dcl slatke pavlake .1 kesica vanilin še&era . jaje i šećer.od $an!l# ( $umanaca . %re služenja 'a ukrasite. pa postepeno ulivajte u vrijuće mleko.1(5 g še&era .150g še&era .od $an!l# 4 jajeta . ali 'a i dalje mešajte žicom dok se ne ohladi.25g maslaca Umutite penesto jaja. +a kraju mu dodajte vanilin šećer i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku. šećer i vanilin6šećer. Kad je krem 'otov.1 celo jaje . sklonite 'a sa vatre.50 vanilin-še&era +a pari mešajte žicim dok se ne &'usnu žumanca.

5 jaja . (odajte neulupanu slatku pavlaku. "ve dobro i&mešajte. 7a&mekšani maslac buavo umutite sa polovinom šećera. %rilikom služenja preliv mora biti topao. "lužite hladno. %osebno ulupajte !vrsti sne' od belanaca sa dru'om polovinom šećera. . -vu masu svetlosme*e boje i&ru!ite u kalup nama&an uljem. "talno muteći dodajte vanilin šećer i jedno po jedno žumance. )odle prethodno namažite maslacem i pospite šećerom. prethodno proprženim na ulju."#$r#%sk! kr#6 jaja .2 kesice vanilinše&era . )odle stavite u pleh sa vodom i u pećnoci pecite na pari # minuta na 1<$o:. %olako dodajte karamel3ušpinujte 1 $' šećera dok ne postane sme*e boje4. >uti krem stavite prema kalupu okolo ili u sredini. I&ru!ite krem i& kalupa pa 'a ukrasite sitno i&rendisanim bademima. %unite male modle &a pudin' u visini dve trećine. )asa treba da stoji u hladnjaku #? sata. stalno mešajući žicom dok ne postane penast.1 kesica vanilin še&era .1#5 dcl slatke pavlake T#s(o 5pud!ng60 I&lomite !okoladu i istopite na pari.20g mrvica od keksa Preliv: 150g gorke 'okolade . vanilin6šećera i mleka.1%2l mleka . B kašika šećera.u(! kr#"kuvajte 'ust krem od B žumanaca. brašna.350g še&era .50g badema B#l! kr#Ulupajte sne' od B belanaca i 1 $' šećera. Čokolad*pud!ng sa ad#-!-a testo: *0g gorke 'okolade .2 male kašike brašna . I nje'a tako*e ostavite u hladnjaku. (odajte samleven badem i mrvice od keksa.*0g maslaca .*0g samlevenih badema . Pr#l!$0 I&lomljenu !okoladu omekšajte na pari. 5#1 . (odajte ra&mekšanu !okoladu.

5## .U& pudin' sa prelivom možete služiti i šla'.

160g maslaca . $' šećera i so. namažete žumancetom i pospite na koture debljine $.2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake Umutite B žumanaca sa šećerom. (odajte 1$$' omekšalo' maslaca. %ecite na umerenoj toploti ? minuta. .100g suvog gro$ a . namažite žumancetom i pospite kristal6 šećerom.50g še&era . Francusk! kola& 200g mekog brašna . cimetom. orasima. 5#5 . cm.1 $umance 1amesite brašno sa kvascem prethodno potopljenim u mleku. . cm. %remažite sa B$' maslaca.50g še&era u prahu .sok od pola limuna . U pleh pore*ajte pljoštimice. mrvicama prethodno natopljenim rumom.140g še&era .cimet .esto dobro &amesite i rastanjite kao ju9ku &a re&ance. %ospite šećerom u prahu. -do&'o pospite cepane višnje i& te'le.200g cepanih višanja iz tegle .2 kašike mleka . ribanom !okoladom.7rn! kola& sa $!)n%a-a 6jaja . U pleh pore*ajte ploštimice. %ecite da porumene. "lužite hladno u& slatku pavlaku. pospite 1$$' kristal6šećera i suvo 'rož*e. %olako i&mešaje masu i sipajte u kalup &a tortu.100g ribane 'okolade . sokom od limuna.1 'ašica ruma . +apravite !vrstu rolnu i secite na koture debljine $.50g mrvica od keksa .15g kvasca .ome dodajte sne' od B belanaca.(0g mlevenih oraha .100g še&era u kristalu prstohvat soli .

+a pari istopite !okoladu i maslac &a preliv. Ispecite 1$$' šećera u prahu sa vanilin6šećerom i uvaljajte svaku kranclu. 7astanjite na dasci debljine $. "ve dobro &amesite. otopljenu !okoladu. dodajte šećera. sve umutite i prelijte padobrance. +adevajte padobrance. 5#.sok od pola limuna .1*0g še&era u prahu .150g mekog brašna . Pado ranc! testo: 4 belanca .100g oraha .1 kašika mrvica od keksa nadev: 125g maslaca . . sok od limuna i sve polako umešajte sa sne'om.210g še&era u prahu . vadite modlom male koturove. orasima i brašnom.150g oštrog brašna .1 jaje Ulupajte !vrst sne' od belanaca. šećer i jaje. cm.1 jaje preliv: 4 štangle 'okolade .2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa <$' šećera u prahu. %ecite 3$ minuta na 1$$o:. %ravite male 'omilice na plehu.140g lešnika . (odajte jaje.25g maslaca . -!istite. -stavite u hladnjaku da se malo ste'ne.Krancl# 250g maslaca .4 štangle 'okolade za kuvanje . +ajbolje je da odstoje dva dana pre služenja. propržite i sameljite lešnike.5 kašika še&era u prahu . (obro umutite maslac.100g pekmeza od kajsija .

%ecite u pećnici 3$ minuta na #$$o:.2 kašike še&era . rastanjite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.5 jabuka!zlatni delišes" 2 kašike soka od limuna . pospite šećerom i na kraju stavite liske maslaca. mlevene orahe i oljuštene i i&rendisane jabuke. -blikujte ku'lu i ostavite u hladnjaku # sata. %ore*ajte ih preko šećera i &alijte sokom od limuna. "lužite toplo.350g jabuka Umutite maslac. brašno. prašak &a pecivo.5 nakiselih jabuka . I&vadite tart i ostavite da miruje 3 minuta. jaja. vanilin šećer. "lužite tople ili hladne kola!e. "ve dobro &amesite.Kola& od %a uka 250g maslaca .( kašika mekog brašna 250g oraha .250g maslaca . jabuke oljuštite i re*ajte tanke kolutove. Tar( od %a uka 300g brašna . šećer. soli i vode.( kašika še&era . 5#/ . %reko položite testo i i&bodite 'a viljuškom.250g rastanjenog lisnatog testa %leh namažite maslacem i pospite šećerom.malo vode .1 vanilin še&er .prstohvat soli .1%2 ka+ene kaši'ice praška za pecivo .150g še&era 1amesite testo od brašna. "ecite na kocke i pospite prah6šećerom. 7atanjite testo veli!ine tepsije. Cabuke oljuštite i isecite na liske. #3$' maslaca.( jaja . Tar! Ta(#n 3pleh #Bcm4 1 kašika maslaca . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ## o:. %revrnite 'a na tanjir &a tortu.

1atim pospite oljuštene i sitno i&re&ane badema.. preko kojih stavite trake testa u obliku rešetke. ohladite 'a.160g oraha # $' šećera špinujte i sipajte na tanjir nama&an maslacem. Kada je pe!eno.140g še&era .* kašika še&era kora od limuna .6 jaja 100g pekmeza od kajsija . %remažite pekme&om i odo&'o stavite ulupani sne' od B belanaca &asla*en sa < kašika šećera.50g badema . 1atim na pari kuvajte sa maslacem da se masa odvaja od dna4. 1apecite 1 minuta i secite na manje kocke. I&mešajte sa 'rilijašom. Gr!l!%a) rola( 410g še&era u kristalu . B žumanaca. (obro &amešeno testo rastanjite na pola prsta debljine. šećer.prstohvat soli 1amesite na dasci brašno. %rohladite i dodajte isitnjene orahe. stavite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. U mikseru umutite žumanca sa 1B$' šećera.160g maslaca .4 $umanaca . "ipajte u kalup i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. -hladite. maslac.2*0g maslaca . =rilijaš i&mrvite. "lužite hladno.#nska . 5#7 . so i koru od limuna.ud 420g mekog brašna .

"polja obložite pavlakom i odo&'o pospite !okladnim mrvicama. dru'u polovinu u kriškam kao i šipku vanile.1 l i 1 dcl vode . 1amesite 'latko testo.1 jaje . 1atim kiselo mleko i brašno. trešnjeva!e i soka od voća napravite smešu u kojoj ćete potapati piškote.3 dcl mleka 1 dcl trešnjeva'e . %rohla*ene tatlije prelijte toplim sirupom. sok od pola limuna. %ravite male loptice.100g 'okoladnih mrvica Iseckajte voće na kocke i promešajte 'a. "irup kuvajte pošto u vodu stavite šećer. (odajte žumanca i jaje.150g še&era uprahu .Ba !n# (a(!l%# 250g maslaca . 1atim red voća. Vo. "vaku piškotu umo!ite u mešavinu mleka i re*ajte na du'uljastu !iniju.1 šipka vanile )aslac i mast du'o mutite dok ne postanj buavi.1 'aša !200g" kiselog mleka . 7e*ajte tim redom dok imate voća i piškota. %ecite na umerenoj toploti 1G61A minuta.1 kutija piškota .250g svonjske masti . "ve kuvajte na tihoj vatru 1 sat.(50g brašna!500g oštrog i 250g mekog" še#erni sirup: 1 kg še&era . (o služenja držite u hladnjaku.1 kg mešanog vo&a!cepane višnje# pomorand$e# breskve# ananas# banane# jabuke" . .1 limun .2 $umanca .atilje 9ormirajte na brdu. Umutite pavlaku i polako dodajte šećer. -stavite u plehu ili posudi da se ohlade i napiju sirupa. pa red deblje' sloja pavlake. -d mleka. dalje mutite. 5#2 .n! kola& 1l slatke pavlake .

100g brašna . Vuk!n# sla(k# )(angl# 6 jaja . +amažite testo i režite prutiće. 3 kašike brašna. -blikujte ju9ku deljine malo' prsta.sok od 1 limuna . %leh 3##cm4 namažite maslacem.! od ora3a testo: 250g še&era u prahu . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na 1<$ o:. Kola& od ka%s!%a sa ad#-o- *00g zelenih kajsija ! breskve" .100g brašna . "lažite na okrenutom plehu i sužite na slaboj toploti. pospite 1$$' šećera i pospite usitnjenom masom od badema.100g pekmeza od kajsija .100g maslaca .350g še&era . Kada je upola pe!eno.1 belance !lazura: 1 belance .300g še&era . 1 $' šećera.1 kesica vanilin še&era .esto dobro &amesite od šećera. suvo 'rož*e. Gla'ura0 U !vrsti sne' od 1 belanca dodajte šećer i sok od limuna.cimet . brašno i bademe rastrljati i usitniti vrhovima prstiju. vanilin šećer.S(ar!nsk! pru(!. #$$' šećera. mlevene orahe i sne' od # belanca. 5vrsti šla' pospite cimetom i služite u& kola!.1 supena kašika sir&eta Umutite ? žumanaca. maslac. oraha i belanaca.250g mlevenih oraha .3 kašike ribanog badema .maslac za podmazivanje Kajsije o!istite i isecite na tanke listove.4 kašike še&era u prahu .2 dcl šlaga . (u'o mešajte dok ne postane 'usto.150g suvog gro$ a 150g oraha . 5#8 . (obro umutite i stavite u podma&an pleh da se pe!e. premažite pekme&om.

"ecite na kocke. služite hladno. %remažite preko pekme&a. 5#9 . pospite seckanim orasima i dopecite.1atim napravite sne' od ? belanca. #$$' šećera i sirćeta.

55$ . /onac ne treba da je mno'o širok. "ecite krupnije kocke i služite.20grašika griza .Ra$an!%a 1kg še&era . Kada proklju!a.150g suvog gro$ a 2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake @ećer nalijte sa 1. Kada je kola! pe!en. "talno probajte i'lom. Caja dobro umutite s 1$ supenih kašika šećera i 'ri&a i limunovom korom.200g oraha . l hladne vode i dobro ukuvajte. Kada su kuvane. U mlevene orahe i suvo 'rož*e dodajte malo sirupa i napravite kašu. vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite da se ohlade. pa o'uljene kriške limuna kuvajte sa šećerom oko 3$ minuta da se sirup &'usne. Tu/a3!%# 1kg še&era . kuvajte dok ne omekšaju ali ne suviše.1 kg jabuka . -stavite 'a da se hladi i natopi špinovanim šećerom. l vode. %remažite pleh maslacem i pecite masu na umerenoj toploti. %rethodno istružite kuru od limuna &a testo. -stavite da se hladi.1 limun 1 k' šećera ušpinujte u 1. "lužite hladne sa slatkom pavlakom. ravnomerno 'a &alijte sirupom.10 supenih kašika še&era . polako spuštajte oljuštene i i&dubljene jabuke.10 jaja .

+apravite masu. %leh tako*e.ista te$ina še&era u prahu .350g sezonskog vo&a po $elji !višnje#trešnje# kajsije# ribizle# jagode# maline# šljive" (obro umutite maslac. seckano voće i& slatka dobro umutite i stavite da se prokuva. %ecite 1 minuta na 11 o:. pore*ajte ih u pleh i pritisnite svaku dlanom da 9ormirate plo!ice.120g maslaca . Kola& sa $o. %relijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.maslac.250g vo&a i kore od pomorand$e iz slatka . med. 551 . +amažite ruke uljem. "ipajte u podma&an pleh i preko mase pore*ajte voće.ista te$ina maslaca . jedno po jedno žumance.350g badema . +apravite loptice.120g meda +eulupanu slatku pavlaku. "ecite na kocke. brašno i sne' od ? belanaca. B? 4 i ostavite da se ohlade.brašna te$ine 3 jajeta .Flor#n(!n# 1dcl slatke pavlake .350g še&era . .ome dodajte i&rendisan oljušteni badem. šećer.n%ako4 jajeta ! izmerite" . %ecite na umerenoj toploti i pospite šećerom u prahu.

Cednu stranu namažite !okolad6'la&urom.20g maslaca .30g brašna . U plehu na back6papiru pravite 'omilice od pola kaši!ice. kandirano voće i ušećerene kore .ladite kola! na rešetki. 3=la&ura2 na pari istopite !okoladu. bademe oljuštite i sve sitno iseckajte sa kandiranim voćem.3 jajeta . badem.cimet .150g gorke 'okolade .30g kandiranog vo&a . med i cimet. pore*ajte breskve 3polovine okrenute na 'ore4 i sipajte dru'u polovinu testa.1 jaje /ešnike ispecite.200g maslaca . %rašak umešajte sa brašnom i dodajte masi maslaca. $' maslaca. %olovinu testa sipajte u dobro maslacem nama&an pleh.200g brašna . da dobije svetlobraon boju.reskve.4 Kola& od r#saka pleh #3cm *00g bresaka !kajcije" .60g lešnika . .150g še&era . . 55# . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na #$$ o:. (odajte lešnik. prethodno oprane i prepolovljene.1 kaši'ica praška za pecivo . "ve umutite. -hladite 9lorentine na rešetki. -do&'o na svaku 'omilicu stavite po polovinu kandirane trešnje.2 dcl slatke pavlake .200g še&era . prosušite. Umutite jedno po jedno jaje.(5g uše&erene kore od limuna . (odajte koru od limuna.1 kašika meda . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B6< minuta na # $ o :. dodajte maslac i na kraju umešajte jaje.izrendisana kora od 1 limuna -mekšali maslac buavo umutite sa šećerom.15 kandiranih trešanja .60g uše&erene kore od pomorand$e . brašno. šećer.7!r!)k# /lor#n(!n# 160g badema . )ešejući kuvajte # minuta 2 slatku pavlaku.50g maslaca . Ušećerene kore od limuna i pomorandže isecite na tanke re&ance.

)asu stavite u špric i cedite kro9ne u vrelo ulje.10 jaja Umutite maslac. 1atim mešajući. dodajte maslac. -ce*ene kro9ne pospite mešavinom šećera u prahu i naribane !okolade. 1alijte !okoladnom 'la&urom 3recept br. šećer. .4 belanca . B? 4. %ecite dok ne porumene. Kad se &'usne. )asu rasporedite u nama&an pleh i pecite na umerenoj toploti.200g 'okolade . kakaom i stru'anom korom od limuna.100g 'okolade .50g še&era u prahu -ljuštite i sameljite badem.40g kakaoa . skinite sa vatre da se ohladi. "ipajte u podma&an kalup &a tortu pre!nika ##cm. "talno mešajući.ome dodajte sok od limuna.1 kesica vanilin še&era Kad mleko provri.200g badema . mleveni badem. 8pr!c*kro/n# 1%4 l mleka . 555 .50g še&era u prahu .kora od limuna . Kola& od ad#-a 400g badema .400g še&era . dodajte brašno.400g maslaca . %ecite 3 minuta na 1<$ o:.5 jaja . "ecite na kocke i služite hladno. jedno po jedno žumance.sok od pola limuna .50g še&era .1 kg brašna . prethodno otopljenu !okoladu i sne' od 1$ belanaca. $' šećera i soli.200g še&era .Kola& dok(ork# Tan%# 200g maslaca .prstohvat soli . dodajte jedno po jedno jaje. Ulupajte sne' od belanaca i polako i&mešajte sa prethodnom masom. I&mešajte sa šećerom.

. pospite 'a šećerom u prahu.Kada je 'otov kola!. 55.

%rohladite i pospite kola! sa vanilin6šećerom.Kola& od )l%!$a 1paket lisnatog testa . (obro ih ocedite i uvaljajte u šećer u prahu pomešan sa cimetom.3 jajeta . @ljive o!istite od koš!ica i podelite na polovine koje re*ate po testu okrenute na 'ore. I&bodite testo viljuškom. Isecite štapiće debljine prsta i dužine #$cm. %ospite cimet. "tavite masu na mermernu plo!u prethodno nama&anu uljem. %ospite samleven lešnik.350g še&era . 1atim &alijte mešavinom2 jaja. %ecite 1 minuta na #$$ o:.2 $umanca . U'rejte ulje i pržite ven!iće da postanu hrskavi. pa &atim #$$' šećera. Kla%s(#ron# 1%2kg brašna . sipajte brašno stalno mešajući. "lužite tople.100g še&era u prahu .1 kaši'ica cimeta "ipajte vodu da prokuva. "pojte uh u kru'ove.200g lešnika . +apraviće se 'usta smeša. %re ne'o što provri.cimet 7a&vucite testo i stavite u veliki pleh jednostruku ju9ku.1%2l ulja . %ecite još 1 minuta.1 kg sve$ih krupnih šljiva .1%2l vode . &umanca i 1 $' šećera. 55/ . kada se pojave mehurići. (obro mesite i stalno ra&vijajte testo okla'ijom dok ne postane meko i elasti!no.

"tavljajte ju9ke jednu preko dru'e.Ma2arsk! polu-#s#c! 250g maslaca . "vaku ju9ku premažite maslacem i kaši!icom stavljajte male 'omilice belanaca.prstohvat soli . kiselu pavlaku.kora od 1 limuna . mleka.1 jaje . preklopite i oblikujte u polumesece. 1amesite. Van!l!n*k!/l!c# 150g maslaca . 557 . -d mlevenih oraha. +a svaki deo stavite malo mase od oraha. %ecite na umerenoj toploti. so i kvasac. %odelite na dva dela i od svako' ra&vucite po 3 ju9ke.50g maslaca .1 dcl mleka . -cedite ma9iše u uvaljajte ih u šećer u prahu. %ecite na umerenoj toploti i uvaljajte u šećer u prahu. (odajte brašna. -blikujte male ki9lice. cm i isecite na < delova. "vaku ju9kicu okla'ijom ra&vucite debljine $. "ecite radlom na manje kvadrate i pržite na vrelom ulju.prstohvat soli 1amesite nešto mekše testo ne'o &a re&ance od brašna.1 dcl mleka (obro umutite maslac.1 jaje . brašno.20g kvasca .150g še&era .(00g brašna .50g še&era .100g badema . jaja. soli i šećera.100g še&era .3 dcl ulja . Uvaljajte ih u vanilin6šećer.150g oraha .2 $umanca . šećer. mleka i cimeta napravite kašu. Ma/!)! 300g brašna . šećer i mlevene bademe. jaje. žumanca.250g brašna 50g vanilin-še&era 1amesite na dasci maslac.2 belanca . %odelite na 1$ ju9kica i ostavite da stoji pola sata.250g kisele pavlake .

orsk! kola& od #lanaca 5 belanaca .kora od 1 limuna . šećer. prvo na suprotnoj strani na kojoj su stajale. . vanilin šećer. "a!ekajte da kvasac uskisne.100g maslaca . 5ašom vadite kru'ove i stavljajte po dva poklopljena.( $umanaca .esto ulupajte da se odvaja. %ržite kro9ne. 7astanjite testo na 1 cm.So. )asu supajte u prethodno nama&ani du'uljasti kalup &a rolate i pecite na umerenoj toploti.1%2 l ulja . (obro u'rejte ulje.*0g maslaca 150g mešavine !iseckani na kockice lešnik# 'okolada# oljuštene jabuke# suve gro$ e" Ulupajte !vrsti sne' od belanaca postepeno dodajući šećer i brašno. 552 .1 dcl mleka .100g brašna . rum.100g še&era u prahu U sredini brašna &amesite kvasac sa mlekom. D$orsk# kro/n# 1%2kg brašna . -bave&no prvu stranu pržite poklopljeno. (odajte žumance. "lužite tople.sok od 1%2 pomorand$e . sok od pomorandže.40g sve$eg kvasca . -stavite ovako 9ormirano testo na mlakom 1 sat da uskisne. otklopite posudu do kraja prženja. dodajte istopljen maslac i na kraju iseckanu mešavinu. pa sve &ajedno &amesite. 1atim stalno mešajući. %onovo sa !ašom manje' pre!nika vadite kru'ove da bi se spojili. rastopljen maslac.1 'ašica ruma .2 kesice vanilinše&era . Kro9ne treba da se utrostru!e. koru od limuna. Kada kro9ne okrenete na dru'u stranu. %ržene kro9ne ocedite i uvaljajte u šećer u prahu.50g še&era .200g še&era .

mlevene orahe. %rohladite.250g maslaca .2 šoljice mlevenih oraha . )ažite toplu 'la&uru na toplo testo.6 kašika vode .'okoladne mrvice za ukras 1a testo umutite jaja. Kada je pe!eno.2 šoljice ulja . prethodno samlevene orahe i otopljenu !okoladu sa vanilin šećerom. Čokolad*)n!(# 250g maslaca . 7astanjite dve ju9ke i ostavite da odstoje.4 štangle 'okolade za kuvanje .6 šoljica brašna . "ve dobro &amesite i podelite na dva dela. šećer. U podma&an pleh stavite prvu ju9ku. 1 $' še!era. 558 .1 kesica vanilin-še&era T#s(o0 Umutite maslac. !okoladu. brašno. "ipajte u pleh srednje veli!ine. ulje. 1 žumance. -hladite. +a kraju masi dodajte ulupan sne' od belanaca. maslac i orahe.150g brašna (0g oraha . pa nadev.3 šoljice mleka . "ecite na kocke. kiselu pavlaku i brašno.5 jaja .6 šoljica še&era . %ospite ukrasnu !okoladu. vodu.3 šatngle 'okolade za mešanje .Čord!n kola& testo: 4 jajeta . 1atim prokuvajte na pari šećer. 1 kašiku šećera. &atim dru'u ju9ku. Nad#$0 Umutite ? žumanca. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$ minuta na ##$ o:.pola kesice praška za pecivo !lazura: 10 kašika še&era . prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. mleko i prašak &a pecivo.5 šoljica mlevenih oraha .B? 4. %ecite na umerenoj toploti.1 dcl kisele pavlake .

P!)!ng#r sa &okolado4 oblatne za pišinger - 1 dcl mleka - 3 $umanca - 140g 'okolade - 200g še&era - 200g maslaca - 100g lešnika - 100g oraha +a umerenoj toploti mešajte mleko, žumanca, !okoladu, šećer. )asa ne sme da vri. Kuvajte dok se ne &'usne. "kinite sa vatre stalno mešajući i dodajte maslac. +a kraju dodajte prethodno ispe!ene i samlevene lešnike i orahe. +adev mažite i&me*u oblandi. -do&'o prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.B? 4. "lužite hladno. "ecite na kocke.

R!ngo "an&!
testo: 4 jajeta - 4 kašike še&era - 1 kašika kakaoa - 3 kašike oštrog brašna nadev: 4dcl slatke pavlake - 1 kesica B3rem+iksaB - 1 vanilin še&er - 3 kaši'ice še&era - 3 kaši'ice kakaoa !lazura: 120g 'okolade - 40g maslaca - 1 jaje Umutite ? žumanca sa šećerom i kakaom. (odajte brašno i !vrsti sne' od ? belanaca. .esto pecite u pećnici 1 minuta na ##$ o:.-hladite. Isecite po dužini dve kore. 1a nadev ulupajte slatku pavlaku. +a pola dodajte kesicu Krem9iJa. U !vrsti šla' dodajte2 vanilin šećer, šećer i kakao. +apravite od alu69olije kalup. "tavite koru testa, debeo nadev i dru'u koru testa. +a pari omekšajte !okoladu, dodajte maslac, na kraju umućeno jaje. 1alijte.

559

M!c!k!n kola& sa

ad#-o-

3 jajeta !izmerite" - ista te$ina maslaca - ista te$ina še&era ista te$ina brašna - kora od limuna - 100g badema (u'o mutite maslac i šećer da masa postane buava. (odajte po jedno jaje. +a kraju pomešajte brašno i koru od limuna. )asu sipajte u podma&an pleh. %ospite o!išćenom i iseckanim bademom. %ecite na umerenoj toploti.

Ko-!s ro(
2šolje belanaca - 2 šolje še&era - 1 šolja istopljenog maslaca - 1 limun - 2 šolje brašna - 150g suvog gro$ a - 1#5dcl ruma - 100g oraha - 100g kandiranog vo&a - 100g 'okoladnih listi&a "uvo 'rož*e potopite u rum i ostavite 'a ? sata. Ulupajte !vrst sne' od belanaca. (odajte šećera, brašna, sok i stru'anu koru limuna i te!an maslac. "ve dobro i la'ano promešajte. (odajte sitno se!eno kandirano voće, orahe, !okoladu i suvo 'rož*e, prethodno uvaljano u malo brašna da ne potone na dno testa. I&lijte u kalup i pecite $ minuta na ##$ o:. %osle #$ minuta pokrijte alu69olijom. -hladite komisbrot na rešetki.

5.$

Pr#s urg#r k!/l!c#
1%2 kg brašna - 250g maslaca - 4 $umanca - 3 kašike še&era - 10g kvasca - 2 dcl mleka - 100g oraha - 1 kesica vanilin še&era - kora od limuna - prstohvat soli +a dasci &a mešanje natrite brašno o maslac. "kupite u 'omilu. +a sredini napravite udubljenje u koje stavite # žumanca, šećer, kvasac rastopljen u malo mleka i so. "ve dobro &amesite. (odajte još mleka da dobijete testo srednje tvrdoće. +apravite loptice veli!ine oraha. %okrijte !istom krpom i ostavite da odstoje dva sata. "vaku lopticu okla'ijom rastanjite, nadenite kašom 3mleveni orasi, mleko, vanilin šećer i kora od limuna4 i oblikujte ki9lice. %ore*ajte u nenemašćeni pleh. "vaku ki9licu premažite umućenim žumancima. Kada se osuši, još dva puta ponovite isti postupak. %ecite na umerenoj toploti dok ne porumene.

K!/l!c# od sala
1 kg brašna - 1%2 kg sala - 6 šumanaca - 4 dcl mleka - 20g kvasca - 200g še&era - 150g pekmeza od kajsija - prstohvat soli U 1 dcl mleka dodajte kaši!icu brašna, kašiku šećera i kvasac. -stavite na toplom da uskisne. 1atim &amesite brašno sa žumancima, 3 dcl mleka, šećerom i uskislim kvascem. )esite dok testo ne prestane da se lepi &a ruke. I&ru!ite 'a na dasku posutu brašnom, oblikujte ju9ku, namažite salom, preklopite i ostavite da odstoji 3$ minuta. +a kraju ra&vucite testo, oblikujte ki9lice nadevene pekme&om i pecite na umerenoj toploti. %osle pe!enja ki9lice uvaljajte u šećer u prahu.

5.1

4ondonsk# )(angl#
250g maslaca - 4 jajeta - 250g še&era - 300g brašna - 100g badema - 100g pekmeza od kajsija (obro umutite maslac, 3 žumanca, 1 jaje, šećer i brašno. 1amesite testo i ra&lijte u podma&an pleh. .esto ispecite napola. 1atim ulupajte sne' od 3 belanca, dodajte ? kašike šećera i $' seckanih badema. %olupe!eno testo premažite pekme&om i odo&'o stavite masu od belanaca. "ne' pospite sa $' seckanih badema. %ecite na umerenoj toploti. "ecite na kocke kada se kola! ohladi.

;u(! kola& !' AVII $#ka
250g še&era u prahu - 250g maslaca - 250g badema - 10 $umanaca - 4 jajeta (obro umutite maslac sa B tvrdo kuvanih i&'nje!enih žumanaca. (odajte ? jajeta, ? žumanca i šećer u prahu. +a kraju dodajte bademe. )utite i&u&etno du'o dok masa ne postane buava. )asu sipajte u du'uljast kalup &a rolat i pecite na umerenoj vatri.

5.#

Ml#&n! 3l#

5M!lc3 ro(6 Kola&

Sla$sk!

$a kvasac: 1dcl mleka - 40g kvasca - 3 kašike še&era - 3 kašike brašna - prstohvat soli $a testo: 1kg brašna - 4 $umanca - 125g maslaca - 4#25dcl zasla enog mleka - 150g suvog gro$ a - prstohvat soli U manju posudu istrunite kvasac, dodajte mlako mleko, šećer, brašno i so. -stavite na toplo da kvasac uskisne. 1a to vreme brašno stavite da se malo u'reje. 1amesite brašno sa 3 žumanca, uskislim kvascem, &asla*enim mlakim mlekom i solju. )esite majmanje 1 minuta. .esto treba da se odvaja od ruku i daske. -stavite testo na toplom da kisne 1 sat. %remestite testo dodajući mu suvo 'rož*e. -blikujte u velike pletenice i stavite u podma&an pleh. -pet ostavite 3$ minuta da testo odstoji. 3"lavski kola! oblikujte u dubljoj šerpi ili okru'loj modli.4 %red pe!enje namažite testo sa umućenim žumancetom. %ecite ?$ minuta na ##$ o:. 3"lavski kola! ukrasite sa norodnim ukrasima4.

4ondon#r*(#s(o 5upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
210g brašna - 140g maslaca - (0g še&era - 2 $umanca 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera i žumanaca. -stavite da malo odstoji. 7astanjite u okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pekme&, voće i &alijte želeom.

5.5

Francusko (#s(o 5 upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
250g maslaca - 500g brašna - 40g še&era - 2 dcl mleka prstohvat soli 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera, mleka i soli. -stavite da malo odstoji. 7astanjite okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pokme&, voće ili voćni žele.

R#'anc! sla(k! ! ku$ano $!no
rezanci: 500g rezanaca - 200g oraha - 150g še&era - 50g maslaca - 1 kaška cimeta "kuvajte re&ance. (odajte maslaca i dobro i&mešaje re&ance. "ameljite orahe i i&mešajte sa šećerom i cimetom. "lužite odvojeno re&ance i mešavinu oraha i šećera. "vako sipa po želji preko re&anaca. kuvano vino: 1#5 l vina !crno ili roze hamburg" - 200g suvih šljiva - 100g suvog gro$ a - 300g še&era - 4 zrna bibera - 3 karan+ili&a "uve šljive dobro operite u mlakoj vodi. 1atim stavite vino da se kuva sa svim navedenim sastojcima. Kuvajte 'a nepokopljeno 1 sat da dobro uvri. "lužite 'a toplo u& slatke re&ance.

5..

+l#

od

anana ! ora3a

250g brašna - 150g še&era - 1*0g oraha - 100g maslaca - 3 jajeta - 4 banane - 1%2 kesice praška za pecivo - 1%2 kaši'ice sode bikarbone - prstohvat soli Umutite šećer, maslac i jaja. Kada je masa umućena buavo dodajte i&'nje!ene banane. U tu smesu dodajte brašno, prašak &a pecivo, sodu bikarbonu i soli. +a kraju dodajte sitno seckane orahe. "ve dobro &amesite. )asu sipajte u podma&an pleh i pecite 1 sat na 1<$ o:. Kada je hleb pe!en, i&vadite 'a i ostavite da se ohladi. "lužite hladan.

+l#p&!,! sa c!-#(o125g še&era u kristalu - 125 g še&era u prahu - 250g brašna - 30g biljne masti - 1 jaje - 150g maslaca - 1 kaši'ica praška za pecivo - 1%4 kaši'ice oraš'i&a - 1 kaši'ica cimeta u prahu 1 dcl mleka - prstohvat soli Umutite B$' maslaca, biljnu mast, jaje i šećer u kristalu. )utite dok smeša ne bude penasta. U dru'oj !iniji i&mešaje brašno, prašak &a pecivo, oraš!ić, so i mleko. -vo prespite u prvu masu i sve dobro &amesite. U poseban pleh &a 1# hlep!ića 3s udubljenjima4 podma&an maslacem sipajte testo u svako udubljenje do dve trećine. %ecite # minuta na 1<$ o:. Kad su pe!eni, i&vadite i premažite sa A$' rastopljeno' maslaca. %ospite i&mešanim šećerom u prahu i cimetom.

5./

%re pe!enja namažite žumancetom. -stavite testo da odstoju u hladovini. %letenice uvijte u veliki okru'ao pleh. %ecite na umerenoj toploti.2 kašike še&era za testo: 1 kg brašna .2dcl mlake vode . 1atim ra&vucite ob'e. 7a&vucite okla'ijom tanku ju9ku. 5.100g strugane 'okolade i kakaoa "tavite kvasac.2 dcl mleka . dodajte ? belanca sa 3 kašike šećera. -dvojte dve polovine. a &imi celu noć. %ospite šećerom u prahu. (ru'om polovinom ju9ke pokrijte polovinu sa pekme&om. 7adlom secite jednake taške.1 jaje .50g mrvica od keksa 100g še&era u prahu 1amesite tvrdo testo od brašna.ob'e. -dmah sklonite sa vatre i ostavite da se mleko prohladi. jajeta.G#ncona sa Č#n#%a za kuvanje: 20g sve$eg kvasca .4 jajta .3 kašike masti . (obro &amesite testo. +a jednoj polovini ju9ke re*ajte na istom rastojanju 'omilice pekme&a.prstohvat soli . 7a&vucite i namažite svaku ob'u smesom od 3 kašike masti i # kašike brašna.100g maslaca .7 . mleko i šećer da uskisnu. -stavite ih da se malo prosuše.4 -stavite malo da odmori. ra&vucite i pravite velike pletenice. )utite da postane penasto i sipajte u vrijuće mleko. mlake vode i soli. U me*uvremenu umutite ? žumanca sa ? kašike šećera. "tavite jednu preko dru'e ob'e. Ta)c! sa p#k-#'o500g brašna . 3I&ra& Vojvo*ana &a deo testa. a dru'u !okoladom. "talno mešajući. ali da ne bude suviše tvrdo već polumeko. (odajte uskisli kvasac.1%2l mleka . jednu pospite suvim 'rož*em.( kašika še&era .100g pekmeza od kajsija . /eti B sati. -stavite da odstoji 1 minuta. -pet premesite.150g suvog gro$ a .

1alijte proprženim mrvicama na maslacu i pospite šećerom u prahu. -cedite ih i složite u !iniju u kojoj ćete služiti. 5.2 .Kuvajte ih u vrijućoj vodi u koju ste prethodno stavili malo soli i ulja. "lužite toplo.

M!c!k!n# u3(l# (50g brašna . "ecite kvadrate od cm. 5vrsto ulupan sne' dodajte i ovlaš pomešajte.prstohvat soli . Ba'#lsk! k#ks! 250g še&era . B žumanaca.( $umanaca .kora od limuna . mleko i brašno da dobijete srednje mekano testo. %onovo ostavite buhtle da uskisnu 1 sat.2dcl mleka . 7e*ajte u prethodno nama&an pleh. +a dasci pospite šećer i preko nje'a rastanjite testo i modlom vadite ra&ne oblike keksa. %red pećenje premažite umućenim žumancetom. (odajte rastopljen kvasac u malo mleka.25g kvasca . . 5okoladu istopite i dodajte masi.40g maslaca .100g pekmeza od kajsija Umutite maslac.250g ribanog badema . 5. Ispe!ene buhtle poslažite na !iniju i pospite šećerom u prahu. koru od limuna.cimet 2 kašike brašna . so.esto dobro &amesite i ostavite # sata da uskisne. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite minuta na # $ o:. cimet i badem. šećer. cm.40g še&era . . 1atim 'a i&ru!ite na dasku i ra&vijte ju9ku debljine $. brašno.2 belanca .100g 'okolade (obro i&mešajte šećer.esto upakujte u 9oliju i ostavite # sata da miruje. U pleh postavite back6papir i preko nje'a pore*ajte kekse. -stavite B sati da se suše. %ecite na umerenoj toploti.8 . +a svaki stavite malo pekme&a i preklopite kvadrat kao knji'u.

5jaja . 5.kaši'ica limunovog soka .450g še&era .0#5 kg margarina .brašno za posipanje "ve sastojke dobro umesite dok ne dobijete 'latko testo. "a modlama oblikujte ra&ne oblike keksa. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 13 minuta."#dnos(a$n! k#ks! cca #?$ komada 1#2 kg brašna .9 .1%2 kesice praška za pecivo .2 šoljice mleka .

1%2 l mleka . jer će kore postati žilave od vla'e. +e valja da krempite prenoće u hladnjaku.1%2 l slatke pavlake /isnato testo rastanjite na dve ju9ke i pecite odvojeno donju i 'ornju koru. %olako mešajte i ostavite u hladnjaku # sata. =ornju koru pre pe!enja &asecite ovlaš po površini na kvadrate.2 pakovanja praška za vanilin puding .2 kesice vanilin-še&era .V#r!na kr#-p!(a 1 paket lisnatog testa !B=edoB" .100g še&era . Ukoliko želite krempite da napravite dan ranije.ek na dan služenja 9ormirajte krempitu i držite dva sata u hladnjaku. a na sobnoj temperaturi kore. da lakše se!ete par!iće. Kada se masa i&jedna!i i postane 'usta. Kr#-0 %rašak &a pudin' i&mešajte sa vanilin6šećerom. 5/$ . odo&'o stavite 'ornju koru i pospite prah6šećerom. Napo-#na0 Krempite možete praviti i od lisnato' testa koje ćete sami pripremiti. 7asporedite krem preko donje kore. . (o služenja krempitu držite u hladnjaku da krem ne bi omekšao. nije potrebno ula'ati toliki trud. )e*utim kako je kupovno lisnato testo kvalitetno. šećerom i stalno mešajući. dodajte hladno mleko. dodajte ulupanu ne&asla*enu slatku pavlaku. preko noći ostavite odvojeno u hladnjaku krem. (onju koru pre pe!enja i&bodite viljuškom da vam se kora ne i&di'ne.

1%2 kesice praška za pecivo . (odajte brašno i ulupajte sne' od B belanaca.100g oraha .2 kesice vanilin-še&era . 1atim dodajte brašno. Vruću pitu pospite šećerom u prahu i secite na kocke.2*0g brašna . suvo 'rož*e. %leh manažite maslom i pospite brašnom.150g še&era . vanilin6šećer i dru'u koru. B kašika šećera. 3 žumanceta. )ože i posle dva dana. %ecite na umerenoj toploti. B žumanaca. kiselu pavlaku i prašak &a pecivo.1%2 kesice cimeta . %ecite na umerenoj toploti.200g kisele pavlake . &atim pospite polovinu oraha. I&rendišite oljuštene jabuke i propržite ih na maslacu. šećer. šećer i so.6 jaja .1 $umance . 7astanjite prvi deo testa i stavite u pleh. cimet i odo&'o stavite dru'i deo testa.kora od limuna prstohvat soli Umutite maslac. cimet. %remažite ra&mućenim žumancetom.150g oraha 1 kg jabuka . "lužite hladno.100g suvog gro$ a . %odelite masu na dva dela. pospite mlevene orahe.1 kg o'i&enih višanja Umutite maslac. %remažite je ra&mućenim žumancetom. propržene jabuke.esto dobro &amesite. %reko testa pore*ajte višnje.4 $umanceta . "ecite na kocke i pospite vanilin6šećerom. "lužite hladno.150g še&era 1 kaši'ica cimeta . -stavite da malo odmori. . +ajbolje sutradan. U nama&anom plehu ra&vucite pola testa kao donju koru. 4#n%a p!(a sa %a uka-a 150g maslaca .4#n%a p!(a sa $!)n%a-a 250g maslaca . 5/1 .300g brašna .

"ecite na par!iće od < cm.0#5kg suvih šljiva 100g oraha . Kad je 'otova ostavite nekoliko minuta prekrivenu tepsiju da se prohladi. Uvijte tanku pitu.4 $umanceta . %ospite polovinom mlevenih oraha.250g mekog brašna . "tavite samo da proklju!a. -rahe iseckajte u&dužno. +apravite kompaktnu masu. -hladite preliv. stisnite malo krajeve i slažite u tepsiju. 1atim poprskajte malo vodom i ostatkom maslaca. %remestite testo i napravite dve ju9ke. "uve šljive skuvajte.P!(a od $!)an%a 250g maslaca . %onavljajte isti postupak 3 puta s odmaranjem testa u hladnjaku od po #$ minuta. 1amesite testo da bude 'latko.1dcl kirša . 5/# . 7a&vucite donju ju9ku i stavite u podma&an pleh.1%2kg o'iš&enih višanja . "lužite hladno.2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa 3 žumanceta i kristal6šećerom. Bosanska )l%!$op!(a 0#5kg kore za pitu . poslažite višnje i vanilin6šećer. 7a&vijte ju9ku i presavijte kao knji'u.100g maslaca . "vaku koru namažite rastopljenim maslacem. -do&'o stavite dru'u ju9ku i premažite je ra&mućenim žumancetom. 1atim pospite dru'u podovinu oraha. %ecite još minuta. %rocedite i i&vadite koš!ice. +adev stavite na po!etak svake kore.100g oraha .1 kašika kisele pavlake .0#5 kg še&era u kristalu 1a preliv naspite na šećer vodu da o're&ne.100g še&era u kristalu . %ecite na #$$ o:. (odajte kiselu pavlaku i brašno. %ecite 1 minuta na ##$ o:. Umešajte šljive. orahe i kirš. -stavite testo u hladnjaku 1 sat.

5/5 .. %oklopite 9olijom i ostavite #? sata da se pita natopi.oplu pitu &alijte sa hladnim prelivom od špinovano' šećera.

"ve dobro &amesite i podelite na dva dela. %ecite na umerenoj toploti. U podma&an pleh stavite donju koru. -hladite i secite na kocke. Bak!na p!(a 250g brašna . šećer. =ornju koru i&bodite viljuškom da se ne i&di'ne.100g 'okolade . vanilin6 šećer. 1atim podelite na dva jednaka dela &a dve kore. B? 4. Kada se ohladi. mlevene orahe. Nad#$0 Umutite žumanaca.250g maslaca .5 jaja .1(0g še&era . 5/. .150g brašna . %ecite na umerenoj toploti.sok od 1 limuna .(0g oraha .rašno i&drobite sa maslacem. &atim nadev i 'ornju koru. secite na kocke i pospite šećerom u prahu. (obro &amesite.*0g badema . ribanu !okoladu. sok od limuna i ulupan sne' od B belanaca. mleveni badem.kesice vanilin-še&era Umutite maslac.140g 'okolade .200g še&era . (odajte ulupan sne' od belanaca. otopljenu !okoladu i vanilin šećer. kiselu pavlaku i brašno. šećer. -stavite u hladnjaku # sata. 1 žumance. Kada je pita pe!ena.1 kesica vanilin-še&era .6 jaja .100g kisele pavlake . -stavite da odstoji 1 sat. (odajte 1 žumance i ? kašike vode. U podma&ani pleh stavite prvo koru &atim nadev i dru'u koru odo&'o. Nad#$0 Umutite ? žumanceta.P!(a od &okolad# 250g maslaca . 1 kašiku šećera. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.

suvo 'rož*e.250g kristal-še&era . so. Pala&!nk# na -o% na&!n 2jajeta . šećer. a ima i mno'ih koji vole pra&me pala!inke. +a po!etku kore stavite mešavinu oraha i keksa .1%2l mleka . šećer i cimet. Kada je testo dobro umućeno.1 dcl ruma .150g suvog gro$ a . isecite na male tanke kriške. svaku namažite rastopljenim maslacem i pospite šećerom. +apravite B ju9ki. ulje. "uvo 'rož*e stavite u rum da o're&ne # sata. i polako dodajte brašno stalno mešajući. namažite maslacem pa još # minuta pecite sa 9olijom.100g maslaca cimet .1 kaši'ica ulja Umutite jaja.200g brašna . +adevajte ih pekme&om od kajsija ili orasima i šećerom. -rahe sameljite. %ecite pala!inke na ulju.150g oraha . %ecite 1$ minuta.50g keksa Cabuke oljuštite.Ba u)k!na p!(a od %a uka 0#5 kg kore za pitu .1 kg nakiselih jabuka . 5// . ostavite 'a da odstoji 1 minuta. %o dve kore. Urolajte. mleko.prstohvat soli prstohvat še&era . jabuke.

brašnom i mlekom.2dcl belog vina . %ecite pala!inke samo sa jedne strane. (odajte ulupani sne' od B belanaca. "lužite tople.100g 'okolade )aslac umutite sa B žumanaca. # žumanca. B žumanaca. B kašika šećera.6 jaja . (odajte ulupani sne' od B belanaca. Kada ste sve pala!inke pore*ali.100g brašna . 5/7 . brašno i ulupan sne' od B belanaca. 7e*ajte jednu na dru'u s nepe!enim stranama okrenutim na 'ore. 8$#dsk# pala&!nk# 100g maslaca . &alijte ih kremom.50g brašna . +epe!ena strana treba da bude okrenuta na 'ore.pala&!nk# 100g maslaca . (odajte mleko. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom.120g še&era . %ala!inke slažite u veći tanjir jednu na dru'u. "ve i&mešajte. šećer. brašnom i mlekom.3 dcl mleka . a secite kao kriške okru'le torte. Kr#-0 Ulupajte žicom na pari 1 jaje. vino dok masa ne po!ne da se &'ušnjava.2 $umanca .( jaja .100g 'okolade . "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom.4 dcl mleka Umutite B$ ' maslaca.150gše&era u prahu . ali samo sa jedne strane. "ve dobro i&mešajte i pecite pala!inke na maslacu. Vrućim kremom prelijte pala!inke i služite tople.Kr#.

%ripremite topli preliv.1 kesica vanilinše&era . "tavite na vatru. Kuvajte na pari 1 minuta.100g slatke pavlake Ispecite pala!inke prema receptu. U rashla*eno mleko dobro umutite žumanca i 3 kašike šećera. "ve polako promešajte. 5im proklju!a. %ored pala!inki stavite po # ku'le sladoleda od vanile i sve prelije toplim prelivom od ja'oda. U poseban tanjir &a svako' 'osta stavite po # pala!inke presavijene na!etvoro i nadevene kremom. ostavite na toplom u stranu.3 kašike še&era .1%2l mleka . )alo prohladite i dodajte ulupanu &asla*enu slatku pavlaku.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina .3 $umanca . Krem kojim ćete 9ilovati pala!inke pripremite na sledeći na!in. -dmah služite da se sladoled ne otopi pod toplim prelivom. %ala!inke 7omano9 servitajte na sledeći na!in.Pala&!nk# Ro-ano/ %o # pala!inke na svako' 'osta 3vidi recept br.150g prah še&era . dodajte prah6šećer. trešnjevaću.B1A4 500g sladoleda od vanile .1 dcl trešnjova&e . 5/2 . Ispasirajte ja'ode.

sok od 1 pomorand$e . 5/8 . -stavite da prekuva. I&ru!ite u !iniju i pospite šećerom u prahu.0#5 dcl konjaka . šećer. pala!inke i&vadite u !iniju i& koje ćete služiti. Eko je ve!e. %olako uspite sok od limuna i pomorandže. "vaku pospite bademom.3 kašike še&era .2 kašike seckanog badema . preklopite na !etvoro i ostavite pala!inke u soku. pecite dok ne porumeni.5 jaja . U vrijući sok spuštajte jednu po jednu pala!inku.2 dcl maraskina . "lužite tople. Kad se plamen u'asi. malo prokuvajte i &alijte pala!inke.1 dcl slatke pavlake . Kada je skoro pe!eno. stavite suvo 'rož*e.100g suvog gro$ a Umutite maslac. "talno mešajući. 1atim pala!inke prelijte maraskinom pa konjakom i &apalite. obave&no u'asite osvetlenje kako bi plamen imao pun e9ekat. U preostali sok uspite slatku neulupanu pavlaku.6 pala'inki manjih# pre'nika 12cm U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite maslac i šećer stalno mešajući dok maslac ne &apeni.100g še&era . %a&ite da šećer ne požuti. brašno i ulupani sne' od belanaca.!ran# pala&!nk# BS!'#(B 57r#p# Su'#((#6 50g maslaca .100g brašna .Fla. I&ru!ite u okru'li pleh u kojem je &a'rejano malo ulja.sok od 1 limuna . žumanaca. 7arsk# -r$!c# 60g maslaca .

-hladite krem stalno mešajući. kirš6 rum.1 šipka vanile 100g badema . %ala!inke premažite malo nadevom. %osle # minuta kuvanja polako ih rešetkastom kašikom okrenete.100g še&era u kristalu Umutite < žumanaca sa 1# ' šećera. Bok!'o$ d#s#r( * jaja . %olako dodajte 1# ' šećera u prahu da sne' ne bi spao. stavite ra&lomljenu šipku vanile. oce*eno suvo 'rož*e. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na ##$ o:. "lužite hladan. Kad su kuvane polako ih vadite i ohladite. dodajte šećer. Ulupajte sne' od < belanaca. "ameljite orahe.0#5 dcl ruma Preliv: 2dcl slatke pavlake .1 jaje Ispecite pala!inke.100g kristal še&era . U klju!alu vodu kašikom spuštajte oblikovane nokle od sne'a. U mleko prethodno. dok se kuva. (a bi sne' bio !vrst dodajte nekoliko kapi limuna. %a&ite da se krem &'usne. "ve dobro i&mešajte. (odajte vrijuće mleko stalno mešajući.200g kristal še&era .Garn!ran# pala&!nk# sa oras!-a 1# pala!inki Nadev: 250g oraha . vanilin šećer i slatku pavlaku. +adevom punite pala!inke i slažite u vatrostalnu posudu.1 kesica vanilin-še&era .1dcl slatke pavlake . -hladite. "lužite toplo. kirš6rum. "uvo 'rož*e potopite u rum da o're&ne i odstoji # sata.150g suvog gro$ a . %o ohla*enom kremu pore*ajte nokle od sne'a preko kojih treba posuti seckano' badema i &aliti tankim mla&om karame6li&irano' šećera.0#5 dcl kirš-ruma .1%2 l mleka . ali da ne provri. šećer i jaje i &alijte pala!inke.1 dcl kirš-ruma .250g še&era u prahu . 5/9 . Umutite slatku pavlaku.

"lužie hladno. "lužite tople banane. preko to'a preliv od !okolade i naj&ad pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.sok od 2 pomorand$e .60g maslaca . Kremom &alijte nokle i stavite u hladnjak da se rashlade.1 štangla vanile . "vakom 'ostu u tanjir stavite # ku'le sladoleda.2 dcl likera B3irasoB .50g še&era u kristalu . (obro mutite dok ne postane penasto. %robadajte banane viljuškom da se natope soka. "pustite banane da se kuvaju. Fla.6 jaja . 57$ .1#5 dcl konjaka . %relijte ih konjakom. Kada su nokle kuvane. vadite ih rešetkastom kašikom i stavljajte u !iniju i& koje ćete služiti. pored njih banane. (a bi bile nokle !vršće. -dmah sipajte liker.!ran# anan# 4 banane .8n#nokl# 1l mleka . U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri. )alo prohladite i polako umešajte 1 $' ulupane &asla*ene slatke pavlake.anane oljuštite i presecite u&duž na polovine.1/5 dcl slatke pavlake 1asladite mleko. &alijte toplim sokom u kome su se kuvale.6 kašika še&era . Kuvajte dok malo ne omeknu i ne požute. sa vanilom i stavite da se kuva. u belanca stavite nekoliko kapi limuna. %osebno ulupajte sne' od belanaca i kašikom vadite nokle i stavljajte u klju!alo mleko da se kuvaju.3 dcl preliva od 'okolade !recept br/ 644" 100g badema .* loptica sladoleda od vanile .5 kašika še&era . 1atim kuvajte na pari 1 minuta. 1atim dodajte maslac da se rastopi. 3-bave&no u'asite osvetljenje &bo' e9ekta 9lambiranja4. &apalite i ostavite da plamen 'ori dok se ne u'asi. )leko rashladite i umutite jedno po jedno žumance.

!ran# %a uk# 1 kg jabuka . Kuvajte dok ne omeknu i ne požute. 1alijte sokom u kome su se jabuke kuvale.100g badema . -dmah sipajte liker.* loptica sladoleda od vanile . . %relijte !okoladom i pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.3 jajeta . 3U'asite osvetlenje &bo' e9ekta 9lambiranja4 "lužite tople jabuke. "pustite jabuke da se kuvaju. 1atim dodajte maslac da se rastopi.60g maslaca .3 dcl preliv od 'okolade !recept br/ 644" . i&vadite kaštice i& sredine i isecite ih na tanke kolutove. dodajte lešnik.sok od 2 pomorand$e . %olako sve &ajedno umutite.1 kesica vanilin-še&era . 571 . nadenite sa masom od lešnika. >umanca buavo umutite sa prah6šećerom i vanilin6šećerom.1 kašika še&era Cabuke oljuštite. %relijte jabuke konjakom i &apalite.1 limun .Fla. "lužite toplo.4 kašike še&era u prahu . I&vadite ih i& pećnice. odsecite 'ornji deo 3kapicu4. Cabuke pore*ajte u posudu i pecite ih #$ minuta. i&dubite i nacedite po njima limuna.1#5 dcl konjaka .50g še&era u kristalu Cabuke oljuštite. Pun%#n# %a uk# 4 jabuke .elanca ulupajte sa kašikom šećera u !vrst sne'.2dcl likera B3irasoB .5 kašika še&era . +eka plamen 'ori dok se sam ne u'asi. "vakom 'ostu u tanjir stavite nekoloko kriški jabuka preko # ku'le sladoleda. %otopite ih u trešnjeva!u da stoje # sata.2 dcl trešnjeva'e . &atvorite kapicom i pecite još 1$ minuta na 1<$ o:. U poseban ti'anj &a 9lembiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri.100g samlevenih lešnika .

1 dcl trešnjeva&e .100g suvog gro$ a .sok od 1 limuna . -hladite. sok od limuna i trešnjeva!u. kašikom vadite nokle od sne'a i kuvajte ih u mleku. rešetkastom kašikom vadite nokle i re*ajte u !iniju i& koje ćete služiti.Vo. Kuvajte krem dok malo ne &'usne. 1alijte nokle od sne'a. %olako uspite 1$$' šećera u prahu u kakao.100g 'okolade . 7astanjite u hladnjaku i služite. isitnite 'riliaš i pospite preko slatke pavlake.100g badema .-vu masu sipajte u vrijuće mleko neprestano mešajući. -hladite 'a stalno mešajući.50g še&era u kristalu . . šećer u prahu. %ažljivo promešajte da sne' ne splasne.na sala(a 1 kg mešanog vo&a !jabuke# pomorand$e# banane# grejp+urt" .1%4 l slatke pavlake -!istie vo!e i isitnite 'a na kockice. Kada su kuvane. Kada mleko proklju!a. "lužite hladnu salatu. Čokoladn# nokl# 250g še&era u prahu .1 l mleka .50g kakaoa . Kuvajte mleko sa !okoladom. -do&'o stavite ulupanu. (odajte suvo 'rož*e.ademe iseckajte i propržite na kristal6šećeru. &asla*enu slatku pavlaku. /a'ano i&mešajte.100g še&era u prahu .6 jaja Ulupajte sne' od belanaca. %osebno umutite žumanca sa 1#' šećera u prahu. 57# .

1a 'la&uru istopite ? štan'le !okolade i #$' maslaca na pari. 575 . "ecite 'a na kriške 1. 1alijte rolat. U posudama u kojima ćete služiti kro& presu &a krompir napravite crviće.1 jaje 7astopite kesten6pire po !aršavu. -stavite rolat u hladnjaku #? sata. Umesite masu kao testo. %ospite šećer i vanilin6šećer.5 kašika ruma . U posudi &amesite kesten kao testo sa ##$' maslaca i rumom.240g maslaca . 1atim la'ano prstima promešajte. -stavite da miruje još # minuta. %rstima la'ano promešajte. (odajte prethodno ulupano jaje.300g še&era u kristalu . %ospite šećer i vanilin šećer.300g še&era u kristalu . U& kesten6 pire obave&no služite sveže ulupan šla'. -d ove mase u&mite # $' i njoj dodajte ? omekšale štan'le !okolade i kakao.* štangli 'okolade .K#s(#n*p!r# 1 kg kesten pirea .2 kesice vanilin-še&era . -stavite da stoji još# minuta. cm debljine. -stavite da stiji 3$ minuta. -stavite da stoji 3$ minuta. stavite na sredinu !okoladnu kobasicu i oblikujte rolat.1 kašika kakaoa . -d ostalo' kesten6testa oblikujte ju9ku. K#s(#n rola( 1kg kesten pirea . (obro &amesite i oblikujte kao kobasicu.2 kesice vanilin-še&era 7astopite kesten6pire po !aršavu.

(odjte krem od ja'oda i ostavite u hladnjaku 1 minuta.4 belanaca .3 štangle šokolade . +a dasci obložonoj alu69olijom ra&lijte prvo masu sa !okoladom pa odo&'o dru'u polovinu mase. -hladite. prosušite i sa viljuškom i&'nje!ite.glazura od 'okolade recept br/ 645 Ukuvajte šećer sa vodom dok se ne pojave klobuci. )us od ja'oda servirajte u !ašama i na svaku stavite po jednu lepu ja'odu. Umešajte sa šećerom i ostavite #$ minuta da stoje. %rohladite i secite vlažnim nožem pravou'aone štan'le. "ve &ajedno polako promešajte. -d belanaca ulupajte !vrst sne'. %rohladite.2 dcl slatke pavlake Ca'ode dobro operite. "latku pavlaku ulupajte u !vrst šla'. U mikseru i&pirirajte.150g mlevenih oraha . (obro umutite sa maslacem.250g maslaca .200g še&era .Ba%ad#r# 400g še&era . Mus od %agoda (50g sve$ih zrelih jagoda . U jednu dodajte istopljenu !okoladu. I&mešajte sa orahom i keksom.150g izmrvljenog keksa !petit 4eur" . 57. )asu podelite na dve polovine. 1alijte sa !okolad6'la&urom.* kašika vode . . (o služenja držite u hladnjaku.

"pustite latice u vrijuće mleko. 1atim ulupajte žumanca jedno po jedno. (odajte šećer i cimet i ponovo stavite da se kuva dok se malo ne &'usne. %rocedite kro& sito. Sladol#d sa (opl!. (odajte žumance u ulupani sne' od belanceta. propasitati i kašu stavite sa šećerom da proklju!a. (obro i&mešajte.Sladol#d od ru.100g maslaca . -stavite dva minuta da klju!a. -hladite. stavite u kalup i u hladnjak da se sladoled ste'ne.250g še&era u prahu .( dcl mleka .500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina .* $umanaca +aberite i operite dve pune šake latica od crvenih ruža.300g še&era u prahu . dodajte maslac i mutite &ajedno na pari 1$ minuta.a 2 šake latica od crvenih ru$a .pr#l!$o500g sladoleda od vanile .1 dcl trešnjeva'e -prati ja'ode ili maline. %ustite nekoliko minuta da se latice kuvaju u mleku. -stavite da preno!i u hladnjaku. dodati trešnjeva!u6 "vakom 'ostu servirati sladoled u posebnu šolju i &aliti vrućim prelivom od ja'oda. 1atim procedite mleko. 57/ . "kinite mleko sa vatre i ohladite 'a. Pral!n# 200g 'okolade .1 jaje -topite !okoladu. -trebite svaku laticu da bude &drava. Uspite u dru'u !iniju i ohladite masu stalno mešajući. i ponovo stavite na toplotu stalno mešajući žicom dok ne proklju!a.1%2 kaši'ice cimeta u prahu .

"utradan pravite ku'lice i uvaljajte ih u !ololadne mrvice. 577 .

%ošećerite. 4#d#na p#na sa (r#)n%a-a ( $umanaca . konjakom i maraskinom.500g še&era . %ospite šećerom i ostavite # sata da se šećer istopi. (odajte trešnjeva!u i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku.2 dcl konjaka .1 jaje .300g banana .1 dcl maraskina -!istite i iseckajte voće na kocke. "ipajte u kalup prethodno obložen aluminijumskom 9olijom. %relijte hladnim šampanjcem. 572 . (obro &amešajte i ohladite. pokrijte kalup.Pun%#na d!n%a 1 dinja od 2 kg . nalijte maraskinom i la'ano i&mešajte.1 kesica vanilin-še&era . vanilin6šećer i 1 $' šećera u prahu.0#5dcl trešnjeva'e .2 l penušavog vina!šampanjca" . Bola 1 kg mešanog vo&a !pomorand$e# breskve# jabuke# banane# ananas" . poklopite i ostavite u hladnjaku da se hladi. %olako i&mešajte. jaje.250g še&era u prahu .300g jagoda .1#5 dcl maraskina -drežie vrh dinje. kojom. -vako priprenljenu voćnu salatu vratite u i&dubljenu dinju. %re služenja umo!ite kalup u vrelu vodu i i&ru!ite ledenu penu na !iniju i& koje ćete služiti. -stavite u &amr&iva!u 3 sata. 1atim kašikom vadite meso dinje u malim par!ićima.150g še&era u prahu . Iseckajte ja'ode i banane. tako*e. Kašikom i&vadite koštice. -dmah služite.2#5 dcl slatke pavlake Umutite žumanca.

578 ."lužite u !ašama.

400g še&era 25 g sve$eg kvasca . "ipajte vodu.2 kaši'ice vanilin-še&era . -cedite 3kro& 'a&u4 u 9laše i stavite u hladnjak. Umešajte nai&meni!no šećer i sirup od šećera 3skuvana voda i šećer4.2 kašike slatke pavlake .2 dcl vode . ohladite. Gla'ura od &okolad# 125 g 'okolade . premažite tortu ili kola!. -hladite potpuno. (odajte maslac i neulupanu. povremeno mešajući. )utite da preliv bude buav. kvasac ra&mućen u malo skuvane te!nosti i limuntus. (ok je 'la&ura još topla. I&maknite sa vatre i mešajući.4 kašike sirupa od še&era 7astopite !okoladu u mlakoj pećnici. Kuvati1$ minuta stalno mešajući. ne&asla*enu slatku pavlaku.7ar!gradska o'a 4l hladne vode . -stavite 1# sati da prirodno vri.10g limuntusa Umutite kukuru&no brašno u hladnoj vodi i ostavite da proklju!a na tihoj vatri.150g kukuruznog brašna . (odajte šećer. Pr#l!$ od &okolad# 125 g 'okolade .25 g maslaca I&lomite !okoladu na manju par!ad.4 kašike še&era u prahu . 579 . vanilin6šećer i mešajte na umerenoj toploti #$ minuta.

6 dcl belog vina . šećer i o!išćen i samleven badem.3 jajeta . Umutite jaja i šećer.3 kašike še&era u prahu I&mešajte ka9u.2 dcl mleka . +a kraju dodajte trešnjeva!u ili maraskinu i odmah služite. Pr#l!$ od ka/# 1dcl jake crne ka+e . -stavite da proklju!a.0#5 dcl ruma Umutite penasto maslac. 52$ . Pr#l!$ od ad#-a 120g maslaca . )ešajte na pari dok preliv ne po!ne da se &'ušnjava. pa sipajte u !aše. %ostepeno uspite vino. ali u letnje dane možete poslužiti i kao napitak. +a kraju umešaje jaja i rum. -hladite i služite u& pudin' od pirin!a.2 kašike trešnjeva'e ili maraskina Umutite žumanca sa šećerom. %reliv je i&u&etan &a tortu.3 jajeta . 1alijte vrijućom belom ka9om. "lužite odmah.1 dcl slatke pavlake . -vaj šodo možete služite kao preliv &a pudin'.300g še&era u prahu . U tom slu!aju lupajte 'a žicim dok se ne ohladi.120g še&era . stalno mešajući na pari dok se ne &apeni.8odo od $!na * $umanaca . mleko i pavlaku.120g badema .

-dmah premažite tortu ili kola!. Kad se staloži. Kad se !okolada prohladi.2#5 dcl slatke pavlake U manjoj posudi rastopite !okoladu sa dve kašike vode. Umešajte onoliko šećera koliko je potrebno da dobijete prili!no 'ustu masu. umešajte umućeni maslac i neulupanu slatku pavlaku. 521 . )utite dok masa ne postane buava. Gla'ura od ka/# 1#5 dcl jake crne ka+e . %relijte tortu ili kola!.še&era u prahu "kuvajte jaku crnu ka9u.P#nas(! pr#l!$ od &okolad# 250g 'okolade .60g maslaca . ocedite od soca.

DI"ETA 52# .

(odajte pile. o'ulite kožicu. 8anjir supe 6aveze je ceo obrok/ Bu%on sa %a%#(o3 dcl bistre supe . dodajte ulje.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika ulja . Kuvajte.Supa Pa$#'# 5d!%#(alna6 3 kašike paradajz-pirea .1 jaje .prstohvat soli "tavite presno jaje u tanjir. (odajte bosiljak i so.1 glavica luka .1 kašika sir&eta . stavite brašno. paštrnak. peršun luk ucelo i propržite # minuta.prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu. +alijte bujonom.3 paštrnaka 1 veza peršuna . i&bacite luk i peršun.prstohvat bosiljka . Isitnjeno meso vratite u !orbu. Caje poširajte u sirćetu i vodi.3%4 tople vode . &a!in od sušeno' povrća i so. %osolite.1 kaši'ica ulja .1 jaje .1 kaši'ica brašna . 8anjir bujona sa jajetom je ceo obrok/ Čor a od p!l#(!n# 1 mlado pile . +alijte vodom.3 šargarepe . paradaj&6pire i nalijte vodom. 8anjir 'orbe sa mesom# šargarepom i paštrnakom je seo obrok/ 525 . "kinite pileće meso s kostiju.prstohvat soli U'rejte ulje. Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. "tavite poširano jaje u tanjir i nalijte paradaj&6supom.

paštrnak i &a!in od sušeno' povrća. +alijte vode.Čor a od '#l%a 500g zelja . %oslednjih minuta dodajte viršle da se kuvaju u !orbi. sipajte &a!ina od sušeno' povrća i kuvajte dok ne postane meko. peršun.1 glavica luka .2 kašike za'ina od sušenog povr&a )eso operite. "pustite seckano &elje. 8anjir 'orbe od zelja uz 1 kašiku kiselog mleka i 1 viršle ise'ene na kolutove je ceo obrok Ku$ana go$#d!na 500g gove eg mesa !ne masnog" .1 par hrenviršli .1 veza peršuna .1 kašika ulja .2 kašike kiselog mleka prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu.4 šargarepe . 250g kuvnog mesa uz 1 kaši'icu sen+a je ceo obrok/ Ku$ana (#l#(!na 500g telešeg mesa . Kuvajte dok meso ne postane meko. . (odajte o!išćene šat'arepe. paštrnak.4 paštrnaka . Kuvajte 1$ minuta.prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . luk ucelo i propržite # minuta. %osolite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe#2 paštrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ 52. dodajte ulje. nalijte vodom.4 šargarepe .4 paštrnaka . &a!in od sušeno' povrća i kuvajte #$ minuta.

6ola koli'ine pripremljene cele salate je ceo obrok/ Pl%#ska$!ca 250g mlevenog mesa june&eg .1 kaši'ica ulja .prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom. paštrnak i &a!in od sušeno' povrća. %ecite ih be& masnoće na te9lonu. Isecite na manje komade meso. ulja. šar'arepu.prstohvat soli )eso skuvajte sa šar'arepom. ulje i vodu.4 šargarepe .1 kašika sen+a .1 kaši'ica ulja .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .4 paštrnaka . krastavce.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kisele paprike . (odajte sen9a. 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe# 2 šaptrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ Sala(a od go$#d!n# 500g gove eg mesa !ne masnog" . 2 pljeskavice uz 2 kisela krastavca su celi obrok/ 52/ . paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća. -blikujte dve pljeskavice.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .4 paštrnaka .Ku$ana %agn%#(!na 500g jagnje'eg mesa .2 kisela krastavca . %osolite. -stavite da stoji # sata. (odajte o!išćene šar'arepe. paprike.2 kašike vode U mleveno meso stavite &a!in od sušeno' povrća. Kuvajte dok meso ne postane meko. (obro &amesite.sok od 1 limuna . paštrnak.4 šargarepe . -hladite i ocedite. "ve dobro i&mešajte. sok od limuna i so.

meso pa dru'u polovinu blitve.3 kašike ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte seckan peršun i so. odo&'o metnite aluminijumsku 9oliju i pecite u pećnici 1sat na umerenoj temperaturi.1 veza peršuna .Musaka od l!($#5'#l%a6 600g blitve . (odajte 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća i seckan peršun. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja.prstohvat soli Isecite kupus na krupnije re&ance. +alijte vodom da o're&ne. )eso i&dinstajte na 1 kašici ulja. "tavite prevrnuti manji tanjir da pritisne. 6ola koli'ine musake od blitve uz 2 kašike kiselog mleka je ceo obrok/ Musaka od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa . "tavite red kupusa. 8re&ina musake je ceo obrok/ 527 .1 veza peršuna . +alijte toplom vodom da o're&me. red mesa i kupus.2 kašike ulja . sipajte ulje i pospite &a!in od sušeno' povrća.prstohvat soli .400g mlevenog mesa .litvu o!istite i operite u vrućoj vodi.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . U vatrostalnu posudu stavite polovinu blitve.300g mlevenog june&eg mesa .

400g mlevenog june&eg mesa .1 veza peršuna . (odjte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća.u-l#k*.#$ap 3 pune kutla'e d$umlek-&evapa!recept br/ 116"/ 0volika porcija d$umlek-&evapa je ceo obrok/ 522 . 6olovina gulaša je ceo obrok/ D. (instajte 1 sat. &a!in od sušeno' povrća. I&dinstajte luk na ulju.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika ulja . dodajte meso.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +alijte vodom da o're&ne i kuvajte 1 sat i 3$ minuta.1 kašika ulja .Sar-a od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa . Uvijte sarme i re*ajte u lonac.prstohvat soli I&dinstajte meso na ulju. 6 sarmi je ceo obrok/ Gula) od go$#d!n# 500g gove eg mesa . vino i so. iseckanu papriku.manja glavica crnog luka .1 paprika .1 dcl belog vina/ prstohvat soli/ )eso operite i isecite na manje komade.

posolite i sipajte 1.1 glavica luka . Utrljajte &a!in od sušeno' povrća. %ecite nareske na te9lonu. "tavite 'a u vatrostalni sud sa poklopcem.# -#so p#&#no -asno.1 kašika sen+a Isecite mareske od belo' pileće' mesa.# 250g tele&ih narezaka . 6ile&i naresci uz 2 kisele paprike su ceo obrok/ 528 . %ecite na te9lonu be& masnoće. %oklopite i pecite u pećnici 1 sat.1 kašika ulja .so po ukusu %ile operite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. 1alijte preko nje'a ulje.T#l#. -stavite 1 sat da stoji.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . stavite celu 'lavicu luka. dcl vode. )va nareska od po 125g uz zelenu salatu je ceo obrok/ P!l# d!ns(o$ano 1 pile .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . namažite uljem i sen9om. +amažite uljem i pospite &a!inom od sušeno' povrća.1 kaši'ica ulja .1%2 kaši'ice ulja -perite i i&lupajte nareske.# #' 250g belog pile&eg mesa . 8re&ina pileta uz struganu šargarepu je ceo obrok/ B#lo p!l#.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .! nar#sc! p#&#n! #' -asno.

2 jajeta . 6e'ene pe'urke ovako pripremljene su ceo obrok/ 529 . (odajte kiselu pavlaku.biber po ukusu Kapice od šampinjona operite i pore*ajte u pleh. -stavite u hladnjaku. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.so po ukusu . krastavce.2 paštrnaka .# pa)(#(a 1 pile .prstohvat soli "kuvajte pile &ajedno sa šar'arepom. "ve dobro umutite. 200g paštete je ceo obrok/ P#&urk# d!ns(o$an# 500g pe'uraka . kap ulja.1 kašika kisele pavlake .so po ukusu . -barite jaja. soli i bibera. -cedite. so i biber.1 kašika kapra .P!l#.1 kašika ulja .1 veza peršuna . (instajte ih na ulju. šar'arepu. %ašteta može da stoji nekoliko dana. ohladite.2 šargarepe . paštrnak i kapar.1 kašika ulja .1 veza peršuna . sok od limuna. meso odvojte od kostiju i skinite kožicu sa mesa. jaja. 6olovina dinstanih pe'uraka je ceo obrok/ P#&urk# p#&#n# 250g šampinjona !samo kapice" .3 kisela krastavca . Kro& mašinu &a meso sameljite pileće meso. U svaku pe!urku stavite malo seckano' peršuna.1 kašika za'ina od sušenog povr&a %e!urke operite i isecite na !etvrtine. %ecite u pećnici #$ minuta na umerenoj toploti.sok od 1 limuna .

400g tikvica .1 kašika ulja . -cedite. "tavite 'a na toplo ulje.arite u slanoj vodi 1 minuta. (odajte &a!ina od sušeno' povrća. so i biber.biber po ukusu Isitnite povrće i sipajte 'a na toplo ulje. (instajte 1$ minuta. ori'ano. sok od limuna i posolite.1 dcl mleka .3 paradajza .2 šargarepe . Canija od povr&a je ceo obrok/ 58$ .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .Bar#na l!($a sa (!k$!ca-a 400g blitve .prstohvat origana . toplo mleko.ikvice operite i isecite na deblje kolutove.1 kaši'ica ulja . so i biber.sok od 1 limuna . . Kuvajte još 1 minuta.prstohvat bibera -barite spanać u slanoj vodi.1 kašika ulja . dodajte &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu . 6ire od spana&a uz 1 jaje na oko pe'eno na te+lonu je ceo obrok/ "an!%a od po$r. %ospite ulje. -cedite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 paštrnak . "lužite toplo ili hladno.prstohvat soli . 1atim dodajte blitvu se!enu na deblje re&ance.2 paprike .prstohvat soli .a 300g spana&a .a 1 plavi patlid$an . %ropasirajte 'a. 6olovina barenih tikvica je ceo obrok/ P!r# od spana. (instajte 3$ minuta na umerenoj toploti.

"tavite u hladnjak. 6olovina šargarepe uz još neku salatu ili meso na te+lonu 'ini ceo obrok/ Pod$arak posn! 600g kiselog kupusa .1%4 kaši'ice kima Kupus isecite na široke re&ance. sok od 1 limuna i kiselo mleko.1 kašika ulja . lovor i kim.1 lovorov list .sok od 1 limuna . posolite 'a i ostavite da odstoji # sata. "ve i&mešajte.sok od 1 limuna -perite.so po ukusu .1 kašika ulja . dodajte ulje."tavite 'a na toplo ullje. 6olovina posnog podvarka je ceo obrok/ Sladak kupus sa k!s#l!.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (instajte ? minuta. 1alijte sokom od limuna. o!istite i istružite šar'arepu. )ože da stoji nekoliko dana 6o dve supene kašike kupusa slu$e za utoljavanje gladi/ 581 .3 dcl kiselog mleka .prstohvat bibera I&rendišite kupus. -cedite 'a. dodajte &a!in od sušeno' povrća.8argar#pa s(rugana 400g šargarepe .-l#ko1 glavica kupusa .

rastavite u cvetove i r*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine.so po ukusu .Kras(a$ac sa k!s#l!.1 kašika ulja .-l#ko400g sve$eg krastavca . dodajte ulje i kiselo mleko.1 kašika ulja . Umutite ulje. 1alijte kar9iol i jaja. "lužete toplo ili hladno.2 dcl kiselog mleka . -cedite. -cedite 'a. 6olovina kar+iola sa jajima je ceo obrok/ 58# .so po ukusu Krastavce oljuštite i i&rendišite na tanke kolutove. Ulje. sok od 1 limuna i so.2 jajeta . %osolite i ostavite 3 sata da stoje. 6olovina krastavaca i 1 par viršli je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa pr#l!$o1 glavica zelene salate .1 kašika ulja .sok od 1 limuna so po ukusu 1elenu salatu operite i isecite. I&mešajte salatu sa prelivom. %obiberite. (obro i&mešajte.biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. . sok od limuna i so umutite.sok od 1 limuna .elena salata uz pe'ene nareske bez masno&e je ceo obrok/ Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol .

sok od 1 limuna . sok od 1 limuna. Isecite debreciner na kolutove. sok od 1 limuna i so.so -perite i isecite &elenu salatu. (odajte sitno seckana tvrdo kuvana jaja.biber po ukusu 7otkvice operite i i&rendišite na tanke kolutove.2 kašike ulja . -barite jaja i debreciner. %obiberite.biber po ukusu -barite prokelj u slanoj vodi. "lužite toplo ili hladno. %osolite ii pobiberite.so po ukusu . -stavite na hladnom. 6olovina rotkvica sa jajima je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa %a%!-a ! d# r#c!n#r!-a 2glavice zelene salate .200g kisele pavlake . so i i&mešajte sa salatom.Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 400g prokelja .2 jajeta .1 kašika ulja . a jaja na kocke. 6olovina ovako spremljene salate je ceo obrok/ 585 .sok od 1 limuna so po ukusu .3 jajeta . Umutite ulje. 6olovina prokelja sa jajima je ceo obrok/ Ro(k$!c# sa %a%!-a 3 veze rotkvica .3 jajeta .1 par debrecinera . (odajte ulje. -cedite 'a i pore*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine. 1alijte prokelj i jaja. Umešajte kiselu pavlaku.

prstohvat soli Kuvajte vodu sa sirćetom. 6oširana jaja uz salatu je ceo obrok/ 58. "ve dobro i&mešajte. (ru'om polovinom preklopite. Kuvajte 3$ sekundi.1 dcl vinskog sir&eta .O-l#( od %a%a sa parada%'o2 jajeta . so i biber.2 kašike mleka . 6olovina paštete uz struganu šargarepu je ceo obrok/ Po)!rana %a%a 2 jajeta . %ecite na vrućem ulju. -mlet sipajte u tanjir na &ape!enu stranu.1%2l vode . I&vadite jaja rešetkastom kašikom. "lužite toplo. (odajte so. Ivice u toku pe!enja malo odižite. +e mešajte i ne okrećite. pažljivo spustite presna jaja da se ne raspadnu. %aradaj& isecite na kolutove i pore*ajte na polovinu omleta.prstohvat bibera "ir i&'nje!ite i dodajte meko kuvana jaja. seckan peršun. .2 paradajza . Kada proklju!a. 0mlet od jaja sa paradajzom je ceo obrok/ Pa)(#(a od #log s!ra ! %a%a 300g mladog kravljeg sira .1 veza peršuna prstohvat soli .1 kaši'ica ulja .2 jajeta .so Caja dobro umutite sa mlekom.

2 kašike ulja .2 kašike ulja . (odajte &a!in od sušeno' povrća. 6olovina dinstane d$igerice je ceo obrok/ D!ns(o$an -o'ak 500g tele&eg mozga .D!ns(o$ana p!l#.1#5 dcl belog vina . (instajte na umerenoj toploti #$ minuta. (instajte ? minuta. 6olovina mozga uz salatu je ceo obrok/ 58/ . "lužite toplo.1 veza peršuna . vino i biber. seckan peršun.a d.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . seckan peršun. "pustite 'a na vruće ulje.1#5dcl belog vina . 6olovina dinstanih srca uz salatu je ceo obrok/ D!ns(o$ana (#l#.a srca 500g pile&ih srca . Kad je dži'erica 'otova posolite. "tavite na vruće ulje.biber po ukusu -perite i ocedite dži'ericu i isecite na tanke kriške. "tavite na vruće ulje.!g#r!ca u $!nu 500g tele&e d$igerice .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . dodajte &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu .2 kašike ulja .so po ukusu .1 veza peršuna . (instajte 3$ minuta.biber po ukusu (obro operite i isecite na komade mo&ak. seckan peršun.1 veza peršuna . vino i biber. so i biber.biber po ukusu -perite i ocedite srca. (odajte &a!in od sušeno' povrća.

%rosušite. dodajte kiselu pavlaku.I&mešajte sa &a!inom od sušeno' povrća i pobiberite. (obro i&mešajte.so po ukusu . Kad je dži'erica pe!ena. sok od 1 limuna.# 300g d$igerice !pile&e ili tele&e" . "tavite 'a u plitku vatrostalnu posudu i &alijte vodom u kojoj se kuvao. -cedite 'a i.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu . možete dodati malo soka od dinstanja. krastavac.# d. )$igerica uz salatu je ceo obrok/ Go$#2! %#'!k ku$an! 1 gove i jezik . seckan peršun. Kuvajte na umerenoj toploti # sata. 200g paštete je ceo obrok/ D.biber po ukusu -perite i ispržite na vrelom ulju dži'ericu. so i biber. +a mašini &a meso sameljite dži'ericu.2 kašike kisele pavlake .2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 kašike ulja .2 jajeta 2 kisela krastavca .1 veza peršuna . Eko je pašteta suva.biber po ukusu (ži'ericu operite i isecite na komade. "lužite toplo ili hladno.2 kašike za'ina od sušenog povr&a =ove*i je&ik operite i stavite u vodu da se kuva. (instajte 3$ minuta. 587 .sok od 1 limuna . "ecite 'a na kriške od # cm debljine. (odajte &a!in od sušeno' povrća. posolite.!g#r!c# 1 kg tele&e d$igerice . oljuštite 'a. (odajte &a!in od sušeno' povrća.!g#r!ca p#&#na #' -asno.1 kašika kapra . vino. dok je vruć. tvrdo kuvana jaja i kapar. so i biber. %ecite na te9lonu be& masnoće.Pa)(#(a od (#l#. Vadite kriške po potrebi.1 dcl belog vina .

8ri kriške kuvanog jezika uz sen+ je ceo obrok/ 582 .

1 kašika sen+a . "ve i&mešajte.V!r)l# ku$an# !l! p#&#n# -asno.sok od 1 limuna 588 . >iršle uz kupus salatu sa kiselim mlekom 'ine ceo obrok/ Sala(a od d# r#c!n#ra 1 par debrecinera . ulja.biber po ukusu -barite debreciner.# 2 para viršli !zanatskih" #' Viršle obarite ili isecite na kolutove i pecite u te9lonu be& masnoće. (odajte se!enu papriku i tvrdo kuvano jaje ise!eno na kockice. 2alata od debrecinera je ceo obrok/ P#&#n par!'#r od .1 kaši'ica ulja -ljuštite i isecite na kolutove pari&er. 6e'eni parizer je ceo obrok/ Tun%#$!na sa l!-uno1 kutija tunjevine u ulju .1 jaje . . +a krajtevima ih &asecite da se ne bi kod pećenja uvijali. so i biber.1 kisela paprika .ome dodajte sen9a.so po ukusu . %ecite 'a na podma&anom te9lonu.1 kašika ulja . -hladite i isecite na kolutove.ur#(!n# 250g parizera od &uretine .

8unjevina sa limunom uz barenu blitvu je ceo obrok/ 589 .-cedite tunjevinu od ulja. I&'nje!ite i i&mešajte sa sokom od limuna.

lovor.1 veza peršuna .1%4 kaši'ica cimeta I&dubite jabuku i stavite marmeladu.1 lovorov list . Kuvajte 3$ minuta.1 glavica luka . -cedite i o!istite od kostiju.1 kašika ulja .sok od 1 limuna . +alijte vodom da o're&ne. (odajte kapra i seckane maslinke. sokom od limuna i posolite.so po ukusu .1 kašika kapra . -cedite i o!istite od kostiju. ulje i so. 2alata od ribe je ceo obrok/ Ku$ana 5l#)o6 r! a 1 morska riba od 300g !škrapina# list# osli&" . 3uvana riba uz salatu je ceo obrok/ P#&#na %a uka 1jabuka .Sala(a od r! # 300g škrapine .biber po ukusu -perite i o!istie ribu. %relijte sa malo soka u koma se kuvala riba. %relijte uljem.50g maslinki . stavite je u posudu u& peršun. %ospite cimet. luk.1 limun . limun ise!en na kolutove. 6e'enu jabuku slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 59$ .1 kaši'ica marmelade od višanja za dijabeti'are . %ecite 1 minuta na umerenoj toploti u pećnici. biber.1 kašika ulja .so po ukusu @krapinu obarite u slanoj vodi.

1alijte vodom da o're&nu. dodajte vešta!ki šećer. 2trugane jabuke slu$ite uz obrok kao slatkiš/ P!r# od %a uka 3 jabuke .1%4 kaši'ice cimeta -ljuštite i i&rendišite jabuke.1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti . %ospite cimetom. I&mešajte.1%4 kaši'ice cimeta Cabuke oljuštite i isecite na sitne kocke.S(rugana %a uka sa l!-uno. Ispasirajte.sok od 1 limuna .1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti . sok od 1 limuna i cimet. I&mešajte i stavite u hladnjak.! c!-#(o3 jabuke .sok od 1 limuna . 6ire od jabuka slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 591 . (odajte sok od 1 limuna i vešta!ki šećer. Kuvajte dok ne omekšaju.

59# .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful