GASTRONOMS KI DNEVNIK

Vojislav Voki Kostić
GASTRONOMSKI DNEVNIK.................................................................................................................1

SUPE I ČORBE.........................................................................18 Francuska supa od crnog luka...............................................19 Čorba od sira.........................................................................19 Je re!ska "orba od sira..........................................................#$ %ali&erska supa od sira..........................................................#$ %ari!an'a ruske oro(ke...........................................................#1 )aspa"o "orba......................................................................#1 )aspa"o * +ndalu& "orba......................................................## ,ladna "orba od kras'a aca..................................................## Čorba od pasiranog po r-a....................................................## Parada!& "orba.......................................................................#. Čorba od so"i a.....................................................................#. Bela "orba od pirin"a.............................................................#/ )r"ka "orba sa !a!i0a............................................................#/ Čorba od !a!a.........................................................................#/ S'arinska supa sa sa i!a"o0 od d1igerice.............................#2 S'arinska supa sa al!u(ci0a od slanine...............................#2 S'arinska "orba od belog ina................................................#8 Ra'na "orba od rasola............................................................#8 Ra'na "orba sa 3r4a od i(an!a..............................................#9 Prole-na "orba.......................................................................#9 Čorba od spana-a sa knedla0a............................................5$ Supa Pa e&e.........................................................................5$ 6i0ska supa od crnog ina....................................................51 6i0ska "orba od kiselog kupusa sa kobasica0a...................51 3re0 "orba od kro0pira s !a!i0a...........................................51 3re0 "orba od celera.............................................................55 3re0 "orba od pe"uraka........................................................55 3re0 "orba od kar4iola...........................................................5. 3re0 "orba od spana-a.........................................................5. Obrok "orba...........................................................................5/ Pile-a "orba...........................................................................5/ 1

+ ganis'anska supa...............................................................57 )ula( "orba...........................................................................57 8ubo"a!ska "orba..................................................................52 Čorba od 0o&ga....................................................................52 Jagn!e"a "orba......................................................................58 3ro0 supa od dagn!i..............................................................58 3re0 "orba od s0u9a............................................................59 Supa od ra!ski: pe"uraka u 'es'u...........................................59 ,;+8<+ PRE8JE;+ ...............................................................1 Pa('e'a od pile-e d1igerice.....................................................# Pa('e'a od gu("i!e d1igerice .................................................# Pa('e'a od sardine..................................................................5 Pa('e'a od 'un!e ine...............................................................5 Pa('e'a od koko(ke =pile'a>.....................................................5 Jer0enska pa('e'a................................................................./ Sel!a"ka pa('e'a...................................................................../ Pa('e'a od sira........................................................................7 Pa('e'a od " araka.................................................................7 ?o&aik ekna..........................................................................7 Pun!ene ki4le...........................................................................2 Pun!eni parada!& sa 'un!e ino0..............................................2 Pun!eni s e1 parada!&.............................................................8 Pun!ene kisele paprike sa siro0.............................................8 Pun!ena !a!a pla i0 pa'lid1ano0............................................9 Posna sar0a...........................................................................9 ,ladna 'or'a od paprika........................................................../$ @arsko pred!elo....................................................................../$ Rola' sa (unko0..................................................................../1 Puding od (unke..................................................................../1 Rolnice od 'es'a pun!ene 'un!e ino0...................................../# Rolnice od 'es'a pun!ene pile-o0 d1igerico0......................./# Ruska sala'a........................................................................../5 Pik'i!e...................................................................................../5 Aik ice kao pred!elo.............................................................../5 Ae'ka S0il!ine 'ik ice.............................................................// Sar0a od (unke u aspiku......................................................// )ru&i!ski luk sa !a!i0a............................................................/7 ?arinirani 0o&ak.................................................................../7 %ekna od 'un!e ine................................................................/2 Pile'ina sa pe"urka0a............................................................/2 3ok'el od belog pile-eg 0esa................................................/2 Sala'a od pirin"a i ska0pa...................................................../8 AOP;+ PRE8JE;+.................................................................../9 #

Ja!a pe"ena u parada!&u........................................................7$ Ja!a pun!ena gorgon&olo0.....................................................7$ Parada!& pun!en ka!gano0....................................................7$ O0le' sa siro0 i parada!&o0.................................................7# O0le' sa pe"urka0a..............................................................7# O0le' sa 0o&go0..................................................................75 Rola' sa (unko0 u be(a0el sos............................................75 3i( ;oren................................................................................7. Rasko(ni ki(...........................................................................7. %olo an sa ska0pi0a............................................................7. %olo an sa 0o&go0..............................................................77 %olo an sa po"urka0a..........................................................77 Aor'a od spana-a sa (unko0.................................................78 Fondi od sira..........................................................................78 Pe"urke pun!ene 0o&go0.....................................................79 Bpargle u (la4roku..................................................................79 3roke'i od 'ik ica....................................................................79 3olu'o i sa siro0...................................................................21 Če(ke poga"ice od pala"inki.................................................21 Pe"ene pe"urke.....................................................................21 Pred!elo od perin"a................................................................2# Pe"en sir................................................................................2# Barena bli' a i cukini sa pr(u'o0...........................................2# JE;+ O8 ?ES+ .....................................................................2. Bpiko ana s in!ska ple-ka ....................................................2/ Jagn!e-e pe"en!e...................................................................2/ Aele-e pe"en!e......................................................................27 Prase pe"eno na ra1n!u.........................................................27 )ro"anski sa"........................................................................22 O "i!i bu' sa sardela0a..........................................................22 Jagn!e-a ple-ka sa kiseli0 0leko0.......................................29 Jagn!e'ina sa soko0 od parada!&a........................................29 Jagn!e-i kare=ko'le'i ucelo> sa 0aslinka0a...........................8$ Jagn!e-i kare sa bade0o0....................................................8$ Aele-e pe"en!e sa soso0 od ka i!ara....................................81 Bi4'ek sa 0o&go0..................................................................81 Bi4'ek u crno0 inu................................................................8# Bi4'ek sa pe"urka0a..............................................................8# %eneci!anski bi4'ek sa per0e&ano0......................................8# File %eling'on.........................................................................85 Ro&bi4.....................................................................................85 Ba'obri!an...............................................................................8. Pun!ene 'ele-e grudi..............................................................8. 5

S in!ske kr0enadle sa siro0.................................................8/ 81u0lek* -e ap &a %uka.......................................................8/ Cu e".....................................................................................87 3alu9erski kupus...................................................................87 Pr(ul!a....................................................................................88 Sekel!i gula(...........................................................................88 Segedinski gula(....................................................................89 S in!ski paprika( na pi arski na"in........................................89 )ro"anski -e ap....................................................................9$ )ro"anski ra1n!i-i..................................................................9$ Aele'ina u sosu .....................................................................9# Jagn!e'ina sa re&anci0a........................................................9# Francuski kola" od s in!skog 4ilea..........................................9# So'e S'rogano ......................................................................9. )o edina sa kon!ako0..........................................................9. Jagn!e-i rola'..........................................................................9/ Fondi od 0esa.......................................................................9/ Se"uanska go edina.............................................................97 Aele-i naresci u bra(nu sa sen4o0.......................................97 Aele-i naresci sa (unko0......................................................97 Aele-i naresci sa pe"urka0a.................................................98 Aele-i 0edal!oni sa pala"inka0a...........................................98 3olo1 arski ko'le'i .................................................................99 Francuski kupus =Bukru'>.......................................................99 Po:o ane s in!ske kr0enadle.............................................1$$ Pla a 'raka...........................................................................1$$ Aele-e rolne sa 1al4i!o0.......................................................1$$ @arlki naresci ......................................................................1$# <aresci sa !a!i0a.................................................................1$# )o e9i naresci u parada!&u.................................................1$# Rola' od s in!skog 0esa .....................................................1$. Be"ki nare&ak =po:o ani 'ele-i nare&ak>.............................1$. Pa('icada ............................................................................1$/ Pikan'na ro&bra'na...............................................................1$/ Ra0s'ek u biberu.................................................................1$7 Oso buko.............................................................................1$7 ;u!e i 'ele-i ko'le'i................................................................1$2 ?anas'irski naresci sa orasi0a............................................1$2 ?i(e i s kiselo0 pa lako0..................................................1$8 <aresci na ri0ski na"in........................................................1$8 %ali&erski nare&ak sa siro0.................................................1$9 ;a1ni &ec..............................................................................1$9 %oki!e 4ole .........................................................................11$ .

Pun!en kupus.......................................................................11$ Ras'resena sar0a od bli' e.................................................111 Aorinski u('ipci od 0esa .....................................................111 3u ana pi'a s 0eso0..........................................................111 Aa'arski bi4'ek......................................................................115 ?usaka od kiselog kupusa...................................................115 )r"ki kupus..........................................................................11. Pun!ena ba('a......................................................................11. ?usaka od kro0pira............................................................11/ Pun!en pla i pa'lid1an..........................................................11/ ?usaka od pla og pa'lid1ana..............................................117 Du4'e u be(a0el sosu..........................................................117 %al!u(ci sa kiseli0 0leko0 .................................................117 Aa('ina sar0a......................................................................118 +ndaloski sud1uk.................................................................118 Po:o ani 0o&ak..................................................................119 8ins'o an 0o&ak.................................................................119 ?o&ak na :olanlski na"in.....................................................119 ?usaka od pirin"a i kobasica...............................................1#$ Po:o an !e&ik......................................................................1#$ )ro"anska ka!gana .............................................................1#1 )r"ki 9u e"..........................................................................1#1 S'rasbur(ke kr a ice benedik'inskog reda..........................1## Jagn!e-a sar0ica u 0ara0ici..............................................1## 8ebreciner na "e(ki.............................................................1#5 June-a d1igerica u inu.......................................................1#5 JE;+ O8 EI%I<S3O) ?ES+ I 8I%;J+ČI...............................1#. Po:o ano pile......................................................................1#/ Pun!eno pile.........................................................................1#/ Pile sa pe"urka0a i par0e&ano0........................................1#7 Pile-e belo 0eso sa pe"urka0a .........................................1#7 Pile sa pe"urka0a...............................................................1#2 @ipl!ona 'abaka....................................................................1#2 3i!e lki ko'le'i.......................................................................1#8 Pile u kre0 sosu..................................................................1#8 Pile u li0unu .......................................................................1#9 Pile u ka!0aku.....................................................................1#9 Pile'ina u olo anu...............................................................15$ Pile-e belo 0eso sa bli' o0................................................15$ ?arinirano pile na 1aru........................................................15# Pile na 4lore'inski..................................................................15# Pile na gos'ioni"arski...........................................................155 Pile-i paprika( sa preli o0..................................................155 /

Pile-i 4ilei u sosu..................................................................15. Pile-i su i pa"rika(..............................................................15. Pile u prase'u.......................................................................15/ )ibanica od re&anaca sa pile'ino0......................................15/ 3 rgu(a................................................................................157 Pile-a pa('e'a sa kineski0 pe"urka0a................................157 Pila ....................................................................................152 Sla'ki kola" od pile-e d1igerice 'ri eka s'ar........................152 8ins'o ana pile-a srca.........................................................158 Pi!ano pile ...........................................................................158 Pi!ani pe'ao..........................................................................159 3oko( u brode'u...................................................................159 Durka na pariski...................................................................1.$ Po:o ana -ure'ina...............................................................1.$ Durka sa 0linci0a...............................................................1.1 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e..................................................1.1 Pa'ka <isoa&........................................................................1.# Pa'ka sa re&anci0a ............................................................1.# Pa'ka sa 0aslinka0a...........................................................1.5 Pa'ka sa pe"urka0a............................................................1.5 Pun!ena guska ....................................................................1.. 6ec u lo a"ko0 sosu...........................................................1.. 6ec pe"en............................................................................1.7 Fa&an sa kon!ako0..............................................................1.7 Fa&an pun!en slanino0........................................................1.2 Fa&an dins'o an..................................................................1.2 Fa&an sa pe"urka0a...........................................................1.8 <o ogodi(n!i 4ra'erski srne-i bu'..........................................1.8 Srne-a le9a..........................................................................1.9 Srne-i ko'le'i........................................................................1.9 Srne-i paprika(....................................................................1/$ Srne-e pe"en!e....................................................................1/$ JE;+ BE6 ?ES+.....................................................................1/1 Pirina" sa par0e&ano0.......................................................1/# Ri&i*bi&i................................................................................1/# Pirina" sa pe"urka0a..........................................................1/# Pirina" sa gorgon&olo0.......................................................1/. Pirina" sa %or"es'ero0 .......................................................1/. Pla i pa'lid1an pun!en pirin"o0...........................................1// Puding od spana-a..............................................................1// Puding od kar4iola................................................................1/7 Puding od kro0pira sa siro0...............................................1/7 Puding od kro0pira sa pe"urka0a......................................1/2 7

3iceli kras'a ci u be(a0el*sosu...........................................1/2 Police...................................................................................1/2 Pekarski kro0pir..................................................................1/9 Francuski kro0pir................................................................1/9 Prokel! =(prosle> sa !a!i0a....................................................17$ 3ar4iol sa !a!i0a...................................................................17$ Sel!a"ki kro0pir...................................................................171 )r"ka 0usaka be& 0esa.....................................................171 3ro0pir sa siro0 i " arci0a u 4oli!i......................................17# Pe"eni kel! na 0anas'irski...................................................17# 3ro0pir sa puno0asni0 siro0............................................175 3ro0pir sa o0le' 0aslina0a...............................................175 3ro0pir sa e0en'alero0 i pe"urka0a.................................17. B a!carski kro0pir =ros'i>.....................................................17. 3ro0pir 0a!ka*Bule.............................................................17. Po:o an kar4iol....................................................................177 Po:o an pla i pa'lid1an.......................................................177 Po:o ane paprike................................................................177 Pire od spana-a...................................................................172 3el! sa kro0piro0................................................................172 Čorbas' pasul! sa presni0 luko0.........................................172 Čorbas'o so"i o...................................................................179 Pr1ene paprike sa kapro0 i 0aslinka0a.............................179 Pr1eno po r-e......................................................................179 8al0a'inska !ani!a................................................................121 Aor'a od pla og pa'lid1ana...................................................121 Pe"urke sa par0e&ano0.....................................................12# Aik ice u sosu od !a!a...........................................................12# )ra'inirani kro0pir...............................................................125 6ape"ene 'ik ice..................................................................125 Pla i pa'lid1an pun!en siro0................................................12. Rola' od spana-a i sira........................................................12. Ja!a na li adi s e'og +ugus'ina............................................12/ Paprike pun!ene siro0.........................................................12/ Pasul! prebranac..................................................................127 Aik ice pun!ene siro0..........................................................127 ?us od pla og pa'lid1ana....................................................122 Pla i pa'lid1an pun!en po r-e0...........................................122 3ro0pir pire.........................................................................128 Res'o an kro0pir.................................................................128 ?arinirani kro0pir................................................................128 ?in:enski gra'inirani kro0pir...............................................129 S'rugane 'ik ice...................................................................129 2

.................................19$ Bpage'i sa sardelo0............................................................................................................................185 )ra(ak sa !a!i0a...........+<+ AESA+....197 )alu(ke sa spana-e0...........................18/ Parada!& sa siro0...................................19# Bpage'i sa ka i!aro0...................................192 <okle od spana-a i sira................................................... Bpage'i sa 0eso0........... Pun!eni kro0piri.................................................................................................................................................................................................................................. Bpage'i sa per(uno0 i 0iro9i!o0..........#$$ 8 ........195 Bpage'i sa ringlica0a........182 S.............................198 <okle sa ka!gano0..185 3ro0peri-i sa kiselo0 pa lako0....................................................19/ Bpage'i a la ?a'ri"ana.....................................................................................................................................................Be-ar paprika(..........189 Bpage'i sa sire i0a............................................................18# 3ineski kupus......................129 Aor'a od &eleni(a i& da nina................................................................................................................19# Bpage'i sa gorgon&olo0 =rok4or0>..187 Ra'a'u!...................................................189 Bpage'i sa li0uno0.............................................19# Bpage'i sa :ladni0 soso0........................................................................................................................................195 Bpage'i sa crni0 luko0..................19/ Bpage'i sa parada!&o0 i 0eso0....19..............................................................18.....18..........18/ Pun!en parada!&...................................189 Bpage'i @arbonara................................................................198 3nedle sa (unko0....................................188 Bpage'i a la Ro0ana.......................197 Pel!0eni po sibirski...............................................185 8ins'ane pe"urke.................................................................................................................192 <okle sa !a!i0a..181 Papula........181 Pod arak......................18...............19$ Bpage'i sa 'un!e ino0.. @eler po:o an u siru...................#$$ %oki!e i :ladni 0akaroni..............................192 <okle..................................................................................................18# )ra(ak sa 0iro9i!o0..................................................................................................................................................................................................................................19$ Bpage'i sa pe"urka0a...............................................................................................................................................19..................................................................................................................... )ra(ak sa pr(u'o0...198 3nedle od pile-e d1igerice..........................................................18# Baren kiseo kupus.........................................................187 Poa'u..................................................................................................................................................................................

....### Aes'o sa pra&iluko0..............................................................................................#$8 Aor'eline sa 0eso0....................................................................................... Airolske knedle.......... Re&anci sa li0uno0 i (unko0...................................a&an!e............................#$7 3aneloni sa 0o&go0.................................................... Slo ena"ke ('rukle...........................................#$8 ..............................................................................#12 Ruske piro(ke......................................#$5 Re&anci sa d1igerico0 i pe"urka0a................................................................#$7 )ra'inirano 'es'o =pu1i-i>............##5 9 ..............................................### Aes'o sa luko0....................................... ?a9arski re&anci sa siro0 i " arci0a......................#$..........................................................................#$9 Aa(ci sa 0o&go0.................#1.....................................................................................................................#$5 8o0a-i re&anci....................................................................#18 Aar' od sira.....................................................#$$ ?akaroni sa l!u'i0 papri"ic0a....................................................................#18 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e........................................................................................................................................................#1/ <!oki.............................................................................................................................................................................................................................##5 ..................#12 %al!u(ci od kisele pa lake...........#11 ?usaka od 4lekica..................................................................................... 6eleni re&anci...............#1.....................#1/ <!oki sa spana-e0...........................................................................#1# Flekice sa kiseli0 kupuso0............................................................................................#19 Pica na i'ali!anski na"in......#$2 Ra ioli sa 0o&go0.............#1# Flekice sa (unko0..............................................................#1/ <!oki sa o'oka 3rka...........................#$# )rkl!ani na sala'i.....................#$1 )rkl!ani sa siro0......#11 Papardele......#15 Flekice sa 0eso0 i siro0.......#$# )rkl!ani sa kobasica0a............................................................................##$ )ro"anska pica.......#$9 Aa(ci od sira.........................................................................#$..............................................................................##1 Aes'o sa 0eso0 na sel!a"ki na"in.....................................#19 8o0a-a pica...............................................#$1 ?akaroni sa buko a"o0...........................#$...................................................................................### Aes'o sa siro0.......................................................................................##$ Aes'o sa kiseli0 kupuso0...................................................................................................................................................##1 Aes'o sa spana-e0.............................#15 Bu4nudle......................................................?akaroni sa kobasica0a.o a"ke ka!&erice...

...........................................#55 Po:o ane pala"inke sa 0o&go0....................................................................#52 )ibanica na 0o! na"in.........................................#...............................................................................1 Pi'ice od sira i 0esa..............##7 Poga"ice od sira.......#52 Er1ikina pi'a od sira............##7 Poga"ice od " araka..........................................................................................#.........................................................................................................................##2 Ce reci.....9 1$ .........................................................................................................................../ 8o0a-i :leb...........................#57 Br&a pi'a od sira...............................................##....................................................................................................#5# )ra'inirane %oki!e e pala"inke........#5/ Po:o ane pala"inke sa pe"urka0a.........................................#5$ 3ri(ke :leba sa siro0............./ Bosanski burek..........................................#..............................................................#.......................... Bu'er*ki4le................#5/ Po:o ane pala"inke sa 0eso0............................................................................................................................................................#51 3roke'i od kro0pira................ Burek"i-i..........................#58 Pi'a od kiselog kupusa...2 +0eri"ki beli :leb...............................................................................#59 Po'rpu(a......5 Čordini pu1i-i ........................................................................#..............$ ?eksikanska pa!e'a.................................................................................##/ ?a9arske ki4lice......#................................................................................8 )ru&i!ski :leb sa siro0......................................................................................... 3i4lice sa (unko0.............................................................................................................................................. .......................##9 Jok(irski puding.................................................................................................#.....................................................................................##2 3a!&erice.......................................#55 Pala"inka od 0akarona....#58 3oso ska pi'a sa bli' o0.......................#5# Pi'ul!ice..##............#...........................................................en!a pi'a sa 0eso0....................#........................................#........................................5 Pu1e i od sira....#59 Ja!a"a...........................................................................................................................#51 ?anas'irske poga"ice.................................................# Uklup"ana pi'a od sira..............##2 %ukine slane ('angle...#57 Rasko(ne pala"inke................##/ 3ro0pir*ki4le sa (unko0.....................3i4lice sa siro0.#................#.......................##9 Perece....#...............................................................................................................................................9 ?aslino :leb.........#...................# Pra&na gu1 ara..#5$ )ospodar*Ao0ini u('ipci od pepela.........................................................................................

.................#7...............e(o =ku ana> riba..............#2$ Ri1o'o od ska0pa..........#/1 Srpska poga"a..........................................................#/...............................................#71 .........#7# Osli.............................................IAEAI I6 ?OR+.#21 11 ...................#7# ........................................................................................................................................#7/ Ribl!i 0arina'..................ercego a"ka poga"a................#/1 Poga"a sa slanino0............................#7$ ..............#// @ic ara.......................................................................................................#77 3ro0pir pun!en (krapino0................leb sa siro0 i slanino0...........................is' sa :olandski0 soso0....................................................................................#/...............................................................................................................................................................................................is' sa pe"urka0a........................ Rasko(na poga"a...............#/5 Bosanska poga"a.....................................................#/# Poga"a sa kiselo0 odo0...........................................#/8 ..#/9 Osli..............................................................#77 Aun!e ina na do0a-i na"in..#71 8i0l!eni losos 'a'ar..............................................................#7/ Parada!& pun!en 'un!e ino0......................................#/7 SPE@IJ+.............#/# .........................................................................................................is' sa pla i0 pa'lid1ano0.........#78 ........................#/5 Boga'a poga"a........... Puding od 4ilea lis'a sa soso0 od ina...................................................................................................................................#72 Rasko(ni 0orski kr(.................... S'arinska cic ara........................................osos ki(......................................................................................................#/8 Bkrapina na sala'i............#/..............................................................................................................................#/2 .#2$ Ska0pi sa pirin"e0......................................................................................................................................................................................e(o=ku ana> sarga...............................................................................................................#/7 Popara 0rsna......#// 6el!anik.....................................#78 Sku(e u 4oli!i...#72 ?orski kr(..................................................na i'ali!anski.............................. So0un...........................................................................................................................................#75 ..............................#21 O0le' od :rena sa kre e'a0a..................................................................................................................................................osos u pi u i& 1................#7$ Aun!e ina na 4rancuski................./5 godine....#78 3ok'el od ska0pa.............................ladan kola" od ribe.........#/5 Sel!a"ka poga"a.............................#// Pro!ara.. Bakalar na boke(ki na"in.........sa soso0 od ora:a..#75 .#/9 File'i od (krapine u 'es'u od pi a.......................................#7....

...........................................olandski sos...............................................................................................................................................................#8....................................#8.......#8/ Sos od ora:a......#8# Sos od kiseli: kras'a aca..........................#28 Sos od :rena.................#2# %ekna od pirin"a sa dagn!a0a..................#29 Sos od li0una...........................................................ign!e na sala'i.................#2............#88 <ade &a pile na drugi na"in...................................................#8/ Sos 0a!one&..................................................................................................................................................#81 Sos &a s'ruganu (argarepu.... Sos Bolon!e& &a (page'e...............................................#27 SOSO%IF ?+RI<+AIF <+8E%I...................#8/ 6eleni sos 0a!one&.................................................. Pikan'an sos &a pe"en!e.................................................................................................................................................................................................#8$ S0il!in sos od sen4a................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Sos od par0e&ana &a pirina"...............#81 Engleski preli &a sala'u.......................................................................#87 Sos od parada!&a.........................................#2/ Sala'a od dagn!i.....#87 Sos be(a0el....................................................................................#22 Sos kari.................................................................................... Preli &a n!oke..............................#8# Sos &a ribu..............................................#2.............................................................................................#2/ Ri&o'o od lign!i...................#88 <ade &a pile...................#29 %oki!e preli &a sala'u.. Ri&o'o od dagn!i.........................#8$ Sos od sardele............#8.......................#28 Sos +ndalu&..........................#28 Sos Bernes....................ladan preli od parada!&a........................................#2/ Pun!ene lign!e............#8......................................#88 ?arina' &a ros'bi4...............................................#81 .................................................................................................................................#8# Sos &a di l!a"......................................................#87 .................#8# Sos od 0ioro9i!e.........................................................#81 Sos 'a'ar........... 8agn!e na bu&aru.......#29 Sos od li0una &a (page'e.....................................................#87 Sos Re0ulad............................................................................................................................................................................................................................................................................................#2# Bkol!ke Sen Eak......................#27 ..#89 1# ......................................................................................................#28 Sos od sen4a.....................#8$ Sos od 'un!e ine........Ska0pi u pile-e0 0esu..........

....................5$# Aor'a od ka4e..............................................5$9 B arc aldska 'or'a...........................................................................#99 Sala'a od pe"eni: paprika...................................................<ade &a -urku.......................................................................#97 ?ona(ka sala'a od sla'kog kupusa sa " arci0a.......................................#92 Parada!& sala'a sa pe"eni0 paprika0a.............................................#89 S+.....................#9$ %oki!e a sala'a.......................................5$/ Aor'a od ora:a............................................................#98 6elena sala'a sa preli o0.........................5$2 Aor'a od !abuka.......#98 3isela sala'a...........................................................................#9# Jer0enska sala'a............................................................#9...................................................................+AE..................#91 Sala'a od bli' e...........#95 S'rugana (argarepa........................................5$9 +0eri"ka 'or'a..................#9# Aara'or*sala'a.................................................................................................................................5$8 Aor'a od pe"enog le(nika....................................................................5$5 ..........51$ 15 ...................................5$1 3ral!ica od Sabe.......................................#99 Sala'a od pe"uraka i kro0pira..............................................................#92 Sala'a 0i0o&a.............................#95 )ru&i!ska sala'a.....................................................#98 6elena sala'a sa " arci0a.................................................................................................................#9........................................................................................5$8 Aor'a od pe"eni: ora:a .............................#9...............#92 Sala'a od borani!e......................................5$$ S................................................................................................................................................................................................................................................ Sala'a od go e9eg 0esa.................................+A3IBI..................#99 Sala'a od parada!&a sa beli0 siro0.....................#9# 3ro0pir*sala'a........................................................#89 ?aslac &a (a'obri!an...........................................#89 ?aslac &a bi4'ek...... Sala'a od pile'ine......................................#9.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................#91 Sala'a od pirin"a i po r-a.............. Sala'a od luka....................................................................ulu*'or'a...................................#97 Boga'a sala'a.............................................................................................. Sala'a od debrecinera..5$# 3re0*'or'a..................5$5 Be&e 'or'a........................#95 Sala'a od celera.............................................................#98 @ ekla sala'a sa :reno0.....................5$7 Aor'a od !agoda..................................5$/ Pu(kino a 'or'a................................................

.......................................................................................................512 Čokoladni 0us.....................5#$ 3re0 od anile.......................................................................................... Sa:er 'or'a..518 3ara0el*ko: =Ro1a'a>.............51/ Sa:er*'or'a g9e )ligori!e i-......... Ae'a*?arina grili!a( 'or'a.............................5#8 3ola" od ka!si!a sa bade0o0...........................................................................................................51# Aor'a sa 'ri 4ila.........................................5#7 Babine 'a'il!e........51.......................................................................................................................................................Bade0*'or'a..................................5#2 S'arinski pru'i-i od ora:a....................................................518 Čokolad*kre0 u "a(a0a...............................................................................................................5#.........................................................................511 Aor'a od ka4e na drugi na"in...............5#2 %o-ni kola"............... Padobranci...........5#/ Aari Aa'en.............................................................................................. 3ola" od !abuka.........................................................................................................................................551 3ola" sa o-n!ako0.................555 1.............................................................................551 @iri(ke 4loren'ine............................55# 3ola" dok'orke Aan!e......................................................................................5#/ Eenska -ud...................512 Sredn!o eko ni kre0 od s in!ske kr i..51# ?oka 'or'a.................................5#8 Ra ani!a...........................................................................517 Ea:ar*'or'a...................................5#5 Francuski kola"...............51$ Pra(ka 'or'a................................................................................................5#1 Čokolad*puding sa bade0i0a.......................................55$ Au4a:i!e.........................5#$ Je re!ski kre0....................518 %o-ni kre0................................................................................................................................................... .......................5#1 @rni kola" sa i(n!a0a..................................................................................5#/ Aar' od !abuka....................................................................517 Eerbo* 'or'a....................................................................................................................................................55# 3ola" od bresaka........................................................................................................5#5 3rancle............................................................................................519 3re0 od !abuka...........................................................................51.........................................................................51/ Re4or0*'or'a......................5#...................................................................5#7 )rili!a( rola'.............55$ Floren'ine........................................511 Aor'a od le(nika i "okolade.................519 Penas'i kre0 od anile.............................................................................................................................5#8 %ukine sla'ke ('angle ................................................

............1 3i4lice od sala..........................5// Pala"inke na 0o! na"in...........5...........5 Francusko 'es'o = upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>........................................................$ Presburger ki4lice......................................................................................558 Čokolad*(ni'e...................................................................................................... Re&anci sla'ki i ku ano ino..........................................5 .....# Eu'i kola" i& G%II eka...................5..................................................................................................................................................................................8 Ba&elski keksi..5.........................................................................................................lep"i-i sa ci0e'o0.....5........................................................................................................................................559 Ringo Jan"i.....leb od banana i ora:a..............5/# Pi'a od "okolade......................................55/ ?a9arski polu0eseci.............# ?le"ni :leb =?ilc:bro'> Sla ski 3ola".......................................................................558 Pi(inger sa "okolado0........5/# Bosanska (l!i opi'a.5..............................5.........................................5...5/.............552 8 orske kro4ne.................................................................5..............................5.............$ 3o0isbro'.................................................Bpric*kro4ne........................................................................................................................5......................................................5................... Babu(kina pi'a od !abuka..........................................................................5/1 ............................................................557 So0borski kola" od belanaca....................................55/ 3la!s'erone................5......................1 ...............552 Čordin kola"..................9 %erina kre0pi'a.........................................................5/...............ondonske ('angle........................5// 3re0 pala"inke...............................................................8 Jednos'a ni keksi...................................................................................557 %anilin*ki4lice.................................... Bakina pi'a.............................en!a pi'a sa !abuka0a.........................ondoner*'es'o =upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>..............5/1 Pi'a od i(an!a..................555 3ola" od (l!i a.........557 ?a4i(i.........................5.........5.........555 3ola" od bade0a.........................................................................................................7 Aa(ci sa pek0e&o0.559 ?icikin kola" sa bade0o0.....5/7 Pala"inke Ro0ano4..............................5................../ )encona sa Čene!a......5/7 B edske pala"inke.............................................................5.5/$ ..........................7 ?icikine bu:'le..................................................................................................................5...................................................................................................5/2 1/ .................. ............................................................................/ ....en!a pi'a sa i(n!a0a.....................................................

..............................52......... 3u ana 'ele'ina.......................................................................579 Preli od "okolade..................52$ Preli od bade0a...............................................................................................57$ Fla0birane !abuke...............................................................................................................................................579 Bodo od ina................................................................52...........................................................525 Bu!on sa !a!e'o0................................................................................57........................................522 17 ................................................57# 3es'en*pire........................................................................................................................................527 Sar0a od kiselog kupusa.......................527 ?usaka od kiselog kupusa......edena pena sa 're(n!a0a...................5/8 )arnirane pala"inke sa orasi0a...............57$ Fla0birane banane....................................................572 .................................................................................................................................................... 3u ana go edina..........................................52/ Sala'a od go edine...................................................................................................57...........................................525 Čorba od pile'ine........................................................................................................................................................................................................................................................................52# Supa Pa e&e =di!e'alna>..52$ Preli od ka4e......................... Sladoled od ru1a...................................................................................579 )la&ura od "okolade........ 3u ana !agn!e'ina..........................................5/9 Bnenokle...........575 Ba!adere.............................................................................................................................575 3es'en rola'.....52..................572 Bola...........52/ Pl!eska ica..Fla0birane pala"inke HSi&e'H =@repe Su&e''e>........................................................522 81u0lek*-e ap..................................57# Čokoladne nokle...................57/ Praline...................................................................571 Pun!ene !abuke.....................525 Čorba od &el!a.............................................................................................571 %o-na sala'a.........................................57/ Sladoled sa 'opli0 preli o0....................................................521 )la&ura od ka4e.........................................................52$ Penas'i preli od "okolade............................................................ ?us od !agoda...522 )ula( od go edine.....................................................................................................................................................................................521 8IJEA+..............................................................................572 @arigradska bo&a..............57/ Pun!ena din!a....5/8 @arske 0r ice.........................................5/9 Boki&o deser'......................................................................................................52/ ?usaka od bli' e=&el!a>......................................

.............................585 O0le' od !a!a sa parada!&o0.59$ S'rugana !abuka sa li0uno0 i ci0e'o0................581 Pod arak posni......................................................................... Po(irana !a!a......................Aele-i naresci pe"eni be& 0asno-e....................................58$ Bargarepa s'rugana...........................................................588 Sala'a od ribe.....588 Pe"en pari&er od -ure'ine..............................529 Barena bli' a sa 'ik ica0a.........58/ 8ins'o ana 'ele-a d1igerica u inu...........................................................58/ 8ins'o an 0o&ak.....59$ Pe"ena !abuka.................................58# Prokel! =(prosle> sa !a!i0a..............................................................................................528 Pile dins'o ano.....58.................................................................................................................................................................................................................................................581 Sladak kupus sa kiseli0 0leko0...........................................................................................59$ 3u ana =le(o> riba............................................................................................58.............................................................................................................................................529 Pe"urke dins'o ane......591 12 ............58$ Pire od spana-a...................................................................................................................585 Ro'k ice sa !a!i0a...................................588 Sala'a od debrecinera.......................528 Belo pile-e 0eso pe"eno be& 0asno-e.........58..........................................................529 Pe"urke pe"ene.......................587 81igerica pe"ena be& 0asno-e......................58# 6elena sala'a sa preli o0......................................587 )o e9i !e&ik ku ani.... Pa('e'a od belog sira i !a!a.........................................................587 %ir(le ku ane ili pe"ene be& 0asno-e................................................................................... 8ins'o ana pile-a srca............................................................58# 3ar4iol sa !a!i0a...................................................588 Aun!e ina sa li0uno0...........................528 Pile-e pa('e'a................................................................581 3ras'a ac sa kiseli0 0leko0...............................................................58/ Pa('e'a od 'ele-e d1igerice...........................................58$ Jani!a od po r-a.............................................591 Pire od !abuka..................585 6elena sala'a sa !a!i0a i debrecineri0a...................................................................................................

SUPE I ČORBE 18 .

)ekši sir istisnite i stavite u !orbu da se kuva. l vode. pobiberite. "upu služite vrelu. %osolite.poja!ajte vatru da što pre provri.3#5 dl supe .veza peršuna %ropržite brašno na maslacu da ne potamni. propržite na maslacu dok ne porumeni. Čor a od s!ra 60 g maslaca .Francuska supa od crnog luka 300 g crnog luka .biber .60 g ribanog permezana.dodajte kiselu pavlaku pa sve i&ru!ite u &emljanu ili vatrostalnu posudu. "talno mešajući supu.60 g maslaca . )ešajući nalijte vruću !orbu i odmah poslužite. %osudu stavite u dobro &a'rejanu pećnicu i pecite dok sir ne porumeni. Kuvajte stalno mešajući dok se sirevi ne istope.so .4 kašike kisele pavlake . beli biber. stalno mešajući ru!nim mikserom.beli biber .6 kriški crnog ili polu crnog hleba Iseckajte crni luk na tanke listove. dodajte brašna i mešajte na tihoj vatri 3 minuta. U to dodajte 1. 19 .200 g kisele pavlake . ostavite da se kuva na tihoj vatri #$ minuta. %reko to'a stavite kriške ispe!eno' hleba.pospite istru'anim sirom.1 supena kašika brašna .1#5 dl belog vina .1 dl vode .4 komadasira za mazanje . (odajte vino. i&rendisan tvrdi sir i vodu.supena kašika brašna . "manjite vatru. (odajte supe i kuvajte oko minuta.150 g tvr eg sira!trapist" .200 g mekšeg sira . U posudu u kojoj ćete služiti umutite kiselu pavlaku sa iseckanim peršunom.

2 zelene babure .so . /uk isecite na kolutove i propržite na masnoći i& slanine."#$r#%ska &or a od s!ra 3 supene kašike maslaca . -stavite 1$ minuta da omekša.3 šolje vode . %rocedite 'a kro& sito.biber .1 kašika seckanog peršuna.leb secite u kocke i nalijte vrućim bujonom.šolja kisele pavlake .akav hleb ispirajte u mikseru.so . . so.1 glavica crnog luka . . #$ . +eposredno pred služenje umešajte kiselu pavlaku i i&'nje!eni kravlji sir i stavite na vatru samo toliko da se !orba dobro &a'reje.1 koren celera .oplu supu servirajte u tanjire i pospite sa lukom i slaninom.aleva paprika . (odajte vino i ostatak bujona i malo prokuvajte.3%4 i gove eg bujona . U vruću supu dodajte naribani sir. -dmah služite toplo. Uspijte vode i mleka. Val!'#rska supa od s!ra 200 g sira smentalera . "laninu iseckajte na kocke.vode %ropržite na maslacu sitno seckan luk. tako*e iseckajte celer i babure pa &ajedno pržite oko 1 minuta.1 veza vlašca . %osolite pobiberite i dodajte alevu papriku.100 g slanine . poklopite i i& tiha kuvajte 1 sat.200 g belog hleba !bajatog" .2 dcl belog vina .šolja sve$eg kravljeg sira mleka .propržite i i&vadite i& masnoće.biber . biber i &elene &a!ine. ali nikako da provri.2 glavice belog luka .

I&jutra rešetkastom kašikom skinite la'ano mast sa površine koja se ste'la.la'ano mutite i ostavite da provri.Var!%an(a rusk# oro)k# 2 kocke kokošije supe .2 kriške hleba .4 kašike paradajz pirea . U sudu u kojem ćete služiti !orbu umutite 10# l kiselo' mleka sa ohla*enom supom. "lužite hladno. krastavce. prašku šunku.1 l vode -d ulja i brašna upržite bla'u &apršku.biber.1%2 l vode . Gaspa&o &or a 2 supene kašike ulja . i pržen hleb. -stavite u loncu da prenoći u hladnjaku. mito*iju.ome dodajte na kocke iseckana tvrdo kuvana jaja.6 dcl jogurta .paradaj& 3be& sredine4. 1atim u posebne !inijice sitno seckano pripremite2 crni luk.3 ve&a paradajza .1 sve$ krastavac .babure.2 ljute papri'ice . . "ve &amutite i ostavite da stoji u hladnjaku još najmanje dva sata. #1 . 5orbu služiti hladnu a svaki 'ost po ukusu i naho*enju po !orbi posipa šta želi. tvrdo kuvana jaja.(odajte paradaj& pire.1%2 l kiselog mleka .soveza peršuna .3 jajeta .3 babure . (odajte hladnu vodu.3 kisela krastavca .150 g praške šunke .2 kašike brašna . i biber po ukusu. na re&ance iseckanu prašku šunku i isto tako iseckane krastavce. sitno se!en peršun.veza miro ije "kuvajte u 10# l vode kocke kokošije supe.2 glavice crnog luka . ljute paprike.3 jajeta 150 g praške šunke . posolite po ukusu. -hladite je.(odajte jo'urt i !orbu dobro ohladite u hladnjaku.

3 kašike seckanog peršuna I&mešajte sve sastojke i stavite u hladnjak da se ohlade.(odajte so.sirće.3 kriške hleba!propr$ene kocke" .4 dcl bujona 10 kapi tabaska .( dcl jogurta .2 glavice crnog luka . "lužite hladno.pola tube koncentrata od paradajza .-stavite !orbu u hladnjaku da se ohladi. tabasko i prepasirano povrće.3 šargarepe . biber i alevu papriku.Gaspa&o * Andalu' &or a 100 g krastavaca . U ohla*eni bujon stalno mešajući dodajte majone&. "lužite !orbu u& dodatke.300 g sve$ih paprika 2 glavice crnog luka .2 paštrnaka .paradaj& i luk.1 kriška kupusa .a 3 krompira .so . +ladna &or a od kras(a$aca 2 polje oljuštenih i sitno seckanih sve$ih krastavaca . koncentrat paradaj&a.2 kašike kapra -ljuštite krastavac.U svaku šolju stavite po jedan kolut neoljušteno' krastavca i po nekoliko listića peršuna.so .servirane u posebnim !inijicama.1 veza peršuna .1 kaši'ica aleve paprike .biber )odaci za 'orbu iseckani 3 jajete tvrdo kuvana .2 l vode . %re služenja ra&mutite !orbu žicom &a mu!enje belanaca i sipajte u rashla*ene šolje. "vako ih po svom naho*enju sipa po !orbi.200 g kisele pavlake ## .3 dcl mleka . Čor a od pas!ranog po$r.so biber .2 kašike sir&eta .(00 g paradajza .3 praziluka . (odajte paprike i propasirajte u mikseru.100 g majoneza .50 g maslaca .1 kašika seckanog mladog luka .

posolite i kuvajte istiha dok povrće ne omekša. "talno mešajući sipajte vruću !orbu. "lužite toplo. +alijte vodom. propasirajte nalijte vodom u kojoj se kuvalo i pustite da provri.%ovrće o!istite i sitno seckajte. Kada je kuvano ocedite. U sudu u kojem ćete služiti dobro umutite maslac i kiselu pavlaku. #5 .

so . #.Parada%' &or a 1 l kuvanog paradajza .2 lista bosiljka .%ospite !orbu peršunom.kuvajte povremeno skidajući penu.1%5 l vode .svako u tanjir može da stavi malo masla.1 'aša vina . Kada paradaj& prokuva dodajte so.2 par'eta suvih rebarca . Kada poslužite !orbu. .1alijte toplom vodom. I&vadite rebarca. &a!inite !orbu vinom. %ra&iluk isecite na tanke kolutove a šar'arepu na kockice. 5orbi možete da dodate neko teto ili pirina!. (odajte rebarca i isitnjene &elene &a!ine. i kuvajte 1 minuta.dodajte pra&iluk i šar'arepu.Kuvajte na tihoj vatri 1 sat.1 struk maj'ine dušice . solju i biberom.biber -2 kašike seckanog peršuna "o!ivo operite i ostavite 'a u vodi celu noć."vucite meso sa kostije isitnite 'a i ponovo stavite u !orbu.kaši'ica še&era . /uk i&dinstajte na maslacu. biber. bosiljak.50 g maslaca +a ulju propržite kašiku brašnai na to dodajte ukuvan paradaj&.1 kašika maslaca .so . proce*eno so!ivo i još malo dinstajte.biber . možete dodati tubu paradaj&6pirea sa 1 l tople vode. Ukoliko nemate ukuvan paradaj& u te!nom stanju.1 kašika brašna .1 praziluk 2 šargarepe .1 seckani luk . %ra&iluk i šar'arepu operite. Čor a od so&!$a 1*0 g so'iva .1 lovorov list . šećer.

1 kašeka rastopljenog maslaca . ne mno'o uprženu. %red služenje po !orbi pospite sitno se!en peršunov list.100 g mladog kajmaka %rvo jaja tvrdo skuvajte.100 g kisele pavlake .sitno se'en peršunov list "tavite supu na vatru da provri. skrobin i mleko u 'latku kašu i umešajte u vruću supu. da se kuva.3 dcl bistre supe . 1atim umutite kiselu pavlaku.2 $umanca .so .peršun U 10 l slane vrijuće vode staviti dobro opran pirina!.1%2 šolje pirin'a .biber .celo jaje i jedno žumance.20 g maslaca . Kuvajte još koji minut. (odajte bistre supe. Čor a od %a%a 4 jajeta . -dmah služite. -d maslaca i brašna napravite &apršku. mešajući dok se supa ne &'usne. stalno mešajući. #/ . 7a&mutite žumanca. -vako pripremljen pirina! nalijte vrelom bistrom supom. posolite i pospite peršunov list. dodajte predhodno opran pirina! i kuvajte pola sata dok pirina! ne omekša. pobiberite.Kada je pirina! dobro kuvan 3oko #$ minuta4.ome dodajte skuvan pirina! i dobro pobiberite.sok od 1 celog limuna .150 g pirin'a -2 jajeta .biber .B#la &or a od p!r!n&a 1 l bistre gove e ili pile&e supe . .da se !orba malo &akuva.2 dcl mleka . (a bi &rna pirin!a ostala cela nacedite u vodu sok od pola limuna.(odajte na kraju maslaca.so . Gr&ka &or a sa %a%!-a 1 litar bistre supe . pa postepeno uspite limunov sok da se !orba ne bi &'rušala.1 limun . 1atim po ukusu možete &akiseliti limunovim sokom.200 g kisele pavlake .1%2 šolje mleka .1%2 kašike skrobina!majcene" . "lužite toplo. procedite 'a.kašika brašna .biber .seckan peršunov list .

polako mešajući. #7 .posolite. +a kraju. i dodajte peršunov list. pobiberite. "lužite toplo.umućenu pavlaku i kajmak. toplo mleko.dodajte sitno seckana jaja.

-hladite i dodajte seckanu dži'ericu. "ecite par!iće debljine malo' prsta.so "kuvajte dži'ericu u slanoj vodi.ome dodajte uprženu slaninu i ki9lu. složite pljoštimice u podma&an pleh i pecite u srednje &a'rejanoj rerni.testo kao za savija'u ili rezance 1%2 kg tele&e ili jagnje'e d$igerice .1 jaje .biber .1 l bistre gove e supe . 8il je ovim &avršen.biber . 1atim umesite i ra&vucite tanko 3 u ju9ku4 testo kao &a re&ance ili savija!u.sitno iseckan peršunov list. biber.1akuvajte ih u supu i pred služenje spustite kajmaka. složite 'a u posudu i &alijte toplom supom.100 g maslaca .biber po ukusu.100 g mladog kajmaka .%remažite slojem mase od dži'erice. #2 . -stavite da se ohladi.1 $umance . jaja. 5vrsto uvijte kao rolat.(odajte malo maslaca i prstohvat brašna da valjuške budu !vrste. Kada je testo pe!eno. .2 $umanca .1 celo jaje. (obro umutite maslac.2 jajeta .so . sve dobro i&mešajte.&atim je sitno iseckajte.100 g maslaca . žumance. -dmah služite.prstohvat brašna "laninu i jednu ki9lu iseckajte na kocke i malo propržite dok malo ne požuti. U šerpi rastopite maslac. :elu ovu masu i&mešajte sa još jednom ki9lom predhodno natopljenom u mleku. "lužite toplo.2 ki+le .veza peršuna .od d.glavica crnog luka veza peršuna .S(ar!nska supa sa sa$!%a&o. so. S(ar!nska supa sa $al%u)c!-a od slan!n# 125 g slanine . žumance.dodajte sitno seckan luk i peršun i malo propržite i posolite.!g#r!c# 1 l bistre gove e supe .

!aša vode. stru'ana kora od limuna. cimet.prstohvat cimeta .50 g maslaca .malo maslinovog ulja . %reko ovo' nalijte mlak rasol. U sudu u kome !ete služiti dobro umutite žumanca sa kajmakom.-do&'o stavite malo seckano' peršuna. #8 .veza peršuna tucane suve paprike "tavite u lonac !ist ro&a rasol da se samo smla!i 3nikako da se suviše u'reje4. &atim posoljena i pobiberena 4.100 g kajmaka .200 g kiselog kupusa ribanca .5 $umanca .2 kocke še&era .voda "tavite da se kuva 1 sat 2 vino. Ra(na &or a od rasola 1 l rasola . "talno mešajući polako sipajte ukuvano vino.biber . šećer.S(ar!nska &or a od #log $!na ( dcl belog vina .+a kraju dodajte propržene na maslacu i pobiberene ki9le ise!ene na kocke. U tanjir svako' 'osta stavite malo ribanca i po dva krutona 3kruton2 na ulju propržena kriška 9rancusko' hleba.kora od 1 limuna .2 ki+le .pospete tucane paprike i &alijete sa malo maslinovo' ulja.nekoliko kriški +rancuskog hleba .

so . U !iniji &a služenje umutite kiselu pavlaku.soli i bibera. "lužite !orbu u& kocke od testa.ako*e odvojeno skuvajte i pirina!.nalijte vodom i prokuvajte. %osebno skuvajte pileće bubce sa &a!inom od sušeno' povrća.1 kašiku kisele pavlake. celer. bibera u &rnu3ako imate &eleni biber još bolje4 i posolite po ukusu.stavite u salvet i kuvajte u vriju!oj vodi #$ minuta.# cela jajeta.Ra(na &or a sa Kr/a od $!)an%a 1 kg sve$ih višanja ili cepanih iz tegle . .200g kisele pavlake .posebno predhodno &'otovljenu kaj'anu od 3 jajeta.50 g maslaca -perite sveže višnje.150 g pirin'a .200 g kisele pavlake .1 kašika brašna . #9 . stalno mešajući.kašika za'ina od sušenog povr&a Isecite na kolutove šar'arepe. koren peršuna.(odajte sitno seckane miro*ije i peršunovo' lista.biber .veza miro ije .2 $umanca . Kada su bubci skuvanu ocedite ih.5 jaja .veza peršuna biber . jaje.&atim 'a operite hladnom vodom i ocedite. %osebno umutite i kašiku maslaca. dve kašike tucane suve ki9le. i u& to celu 'lavicu crno' luka stavite u lonac malo propržite na ulju i nalijte toplom vodom.Kada je testo kuvano iseckajte na kocke.2 korena peršuna . dodajte pirina! i stalno mešajući sipajte toplu !orbu.2 ki+le .so .3 paštrnaka . o!istite od koštica 3mo'u u &amenu cepane i& te'le4.malo ulja .1 kašiku brašna.na &or a 4 šargarepe .10 pile&ih bubaca ."ve to &ajedno &amesite.1 glavica crna luka . Vruću !orbu sa višnjama nalijte na pavlaku i žumanca.U posebnoj !iniji pripremite #$$ ' kisele pavlake sa # žumanceta.(odajte šećer. Kada je !orba kuvana i&bacite 'lavicu luka.50 g še&era . Prol#.1 jaje . napravite deblju kobasicu.2 korena celera . paštrnak. iseckajte na kocke i dodajte ih u !orbu.

spanać ne treba du'o da se kuva da suviše ne omekša.%osolite i pobiberite po ukusu./upajte 'a varja!om dok se ne ujedna!i.isecite na kriške sredinu od belo' hleba.dolijte vode i ostavite da se kuva.200 g permezana . Knedle su kuvane kada isplivaju na površinu. 3%oširanje jaja2 "tavite da proklju!a 1 l vode sa 1 dcl sirćeta.koju ste predhodno posolili.reće.malo ulja "panać o!istiti i operite u nekoliko voda.3%4 l mleka .na nje'a prepržen hleb. 5$ .udite oba&rivi.-cedite ih i stavite ih u !orbu. malo je propržite &ajedno sa spanaćem.propržite 'a na vrelom ulju i pobiberite.4 jajeta .polako dodavajući brašna da se ne napravi suviše 'usto testo.%ospite dosta stru'ano' perme&ana i sitno seckano' peršuna.150 g brašna .4 krutona !propr$en hleb" .so .(odajte toplo mleko i ostavite samo da baci klju!. U vruću vodu polako spustite ra&bijena sirova jaja. &atim nalijte vrućom %aradaj& !orbom.a 4 osobe-1 1%2l paradajz 'orbe . polako rešetkastom kašikom vadite.o su krutoni4. Kada se jaje malo ste'ne 3belance4.2#5 dcl vode 1 jaje . (ru'o poširajte jaja. u&mite šolje &a supu i u svaku prvo stavite poširano jaje.. Kada ste sve ovo obavili.roj jaja &avisi od broja 'ostiju.biber .. %o osobi jedno jaje. U vriju!u vodu.Čor a od spana. . Supa Pa$#'# .150 g slanine .veza peršuna. 3.spuštajte supenom kašikom knedle u veli!ini koju želite.biber 1a ovu !orbu potrebno je obaviti nekoliko radnji.1atim iseckajte na sitne kocke slaninu. %rvo skuvajte paradaj& !orbu 3recept br 1$4. Kn#dl#0 Umutite jaje u& malo soli i ulja.a sa kn#dla-a 500 g spana&a .so .

2 kašike majorana .biber . dodajte lovorov list.1%2 kaši'ise kima . maslac.300 g kiselog kupusa ribanca -1 kaši'ica aleve paprike . cimet . Kuvajte oko 1 minuta. U !iniji u kojoj ćete služiti !orbu.po $elji cimeta .200 g kisele pavlake %ropržite na ulju sitno seckan crni luk. dodajte vruću !orbu. "maljite vatrui kuvajte na umerenoj topliti #$ min.1l bistre gove e supe . so.1!-ska supa od crnog $!na 1 1%2 l crnog vina . (osolite po potrebi.50 g maslaca . šećer.2 kriške hleba "tavite vino da provri i stavite majoran. Kr#.2 para suvih kobasica .+alijte kupus supom. U vrijuću !orbu spustite kobasice ise!ene na kolutove da se kuvaju < minuta. (obro i&'nje!ite. U !niji &a služenje supe umutiti # žumanceta i polako mešajući nalijte vruću supu. skuvajte i ocedite. limunove kore. 1!-ska &or a od k!s#log kupusa sa ko as!ca-a 1 kašika ulja . biber. 1ato vreme prepržite kockice hleba na ulju i pobiberite."pustite kupus i dinstajte 1 sat. umutite kiselu pavlaku i polako mešajući.lovorov list .1 glavica crnog luka . nalijte mleko.strugana kora od 1 limuna .so . -do&'o stavite kockice hleba.malo ulja .1%2 l vode .biber Krompir oljuštite.so . iseckajte na kocke.&or a od kro-p!ra s %a%!-a 1%2 kg krompira .po $elji še&era .2 jajeta .2 $umanceta . vodu.%redhodno ulupana 51 .(odajte alevu papriku mešajući koji minut.1%2 l mleka .dodajte kim i kuvajte istiha pola sata.

sem da umesto krompira koristite krompir pire od predhodno' dana.jaja polako sipajte u tankom mla&u. kao i ukus !orbe kada je 'otova.stalno mešajući vruću !orbu. 5# . %ostupak &a spravljanje je isti. -vu !orbu možete na isti na!in &'otoviti.

1 dcl mleka . %ropasirajte 'a.Kr#. U posudi u kojoj ćete služiti umešajte kiselu pavlaku. posolite i kuvajte na tihoj vatrijedan sat dok povrće ne omekša.100 g maslaca .kašu ra&redite s mlekom.biber ."tavite na vatru da provri.veza peršuna .1 jaje .200 g kisele pavlake .kockice hleba prepr$ene na maslacu %ropržite celer na maslacu i nalijte vodom.&or a od p#&uraka 300 g pe'uraka šampinjona . Kr#.2 l vode .&or a od c#l#ra 3 osrednja sitno se'ena celera ."pustite krompir.so . 55 . sitno seckan peršun i biber po ukusu. dodajte &a!in od sušeno' povrća.slatku pavlaku ka jajetom.3 $umanca .(instajte ih na malo ulja. U jedan litar dodajte i& kese Krem !orbu od 'ljiva i skuvajte prema uputstvu.1 kašika ulja .1 kesa 'orbe od gljiva .3 oljuštena krompira ise'ena na kocke . %red kraj kuvalja dodajte i&dinstane šampinjone. umešajte žumanca sa ra&mućena sa kiselom pavlakom i ostavite !orbu na vatri samo toliko da se dobro &a'reje.kašika za'ina od sušenog povr&a .1 l vode -perite i krupno isecite šampinjone. %olako mešajući dodajte ukvanu 5orbu od pe!uraka.100 g kisele pavlake .=otovu !orbu sipajte u !!iniju preko proprženih kockica hleba.2dcl slatke pavlake .

. Kada provri kuvajte 3 minuta mešajući.100 g krutona !sitne kocke propr$enog hleba -perite i procedite spanać.&or a od spana.Ispasirajte u mikseru."a!uvajte šolju vode u kojoj se kar9iol kuvao. operite 'a. muskat. stavite 'a u !iniju u kojoj ćete !orbu služiti i držite na toplom mestu.7astavite kar9iol na cvetiće.(odajte bober i nastru'an sir. dodajte šolju tople !orbe.so -beli biber .2 $umanseta .a 500 g spana&a .&or a od kar/!ola 1 glavica kar+iola .(odajte so.kriške ra$anog hleba premazane maslacem i posoljene -!istite kar9iol od korena i listova. biber.Kr#.3 kašike nastruganog starog ka'kavalja .=otovu !orbu sipajte u !iniju preko kar9iola. stavite u lonac. 5.4 kašike brašna 2 1%2 l bistre supe . +alijte bistrom supom i šoljom vode od kar9iola.so .-cedite 'a.6 kašika maslaca . Kr#.2 dcl slatke pavlake . 7a&mutite žumanca sa kašikom hladne vode.3 $umanca . U vrijuće mleko 'a stavite i kuvajte 1$ minuta. +alijtevrućom posoljenom vodom31 kašika soli na1 l vode4."ipajte postepeno u lonac i mešajte dok ne provri. "lužiti toplo sa kockama krutona. >umanca umutite sa predhodno u'rejanom slatkom pavlakom. U loncu napravite bledu &apršku od maslaca i brašna.1 l mleka. dok kar9iol ne omekša.Kuvajte istiha 3$ minuta."lužute sa ražanim hlebom i maslacem.prstohvat muskata . (odajte i&miksiran spanać sa mlekom.1 kašika hladne vode biber .

3 lista celera .so .2 paštrnaka .20 listova blitve .dodajte biber.2 krompira . %osebno skuvajte na kolutove ise!ene debrecinere pa dodajte u !orbu. lovorov list. paštrnak i ucelo 'lavicu luka. peršun. +alijte vrućom vodom. 5/ .Kuvajte oko jedan ipo sat. &a!in od sušeno' povrća.3 sve$e babure .+alijte toplom vodom. kao i povrće. U !iniju u kojoj ćete služiti !orbu umutite kiselu pavlaku sa jajetom i nalijte toplom !orbom stalno mešajući.so .I&bacite 'lavicu luka. Kada je meso skuvano ocedite supu.biber lovorov list .7a&mutite kiselu pavlaku. %osle ? minuta kuvanja stavite koren od blitve da se kuva.1 1%5 l vode %redhodno skuvajte suva rebra.malo ulja .200 g kisele pavlake . so. +a kodutove isecite babure.oljušten paradaj&. celer. šar''arepu paštrnak.200 g kisele pavlake . na kolutove šar'arepu.a &or a 1 pile .2 l vode .3 šargarepe .1 jaje .O rok &or a 1%2 kg suvih rebara .1 glavica crnog luka .3 šargarepe .-ljuštite krompir i isecite na kocke.4 paradajza .1 par debrecinera . pileće meso o!istite od kostiju i vratite u oce*enu supu.veza peršuna .biber u zrnu . P!l#.kašika za'ina od sušenog povr&a %ropržite na malo ulja ise!eno na komade pileće meso.+a 1$ minuta do kraja kuvanja dodajte list od blitve.2 paštrnaka . sve to propržite kratko na ulju pa dodajte suva rebra3kuvana4. i polako mešajući dodajte toplu !orbu.

A$gan!s(anska supa
500 g mlevonog june&eg mesa - 1 glavica crnog luka - 1 babura - 4 oljuštena paradajza - so - biber - 1%4 l vode - 150 g rezanaca - šolja skuvanog pasulja - šolja graška - 3 šargarepe - jogurt - maslac %ropržite meso i sitno se!en crni luk na maslacu.(odajte se!enu baburu, paradaj&,biber so i vodu.(obro promešajte i dinstajte u pećnici jedan sat na umerenoj vatri."kuvajte posebno re&ance, po mo'ućstvu u supi od mesa,dodajte pasulj,sitno se!enu šar'arepu i 'rašak."ve &ajedno kuvajte dok 'rašak ne omekša. Kad je supa 'otova dodajte jo'urt prema ukusu.

Gula) &or a
400 g gove eg mesa bez kostiju - 1 l bistre gove e supe 30 g suve slanine - pola tube paradajz pirea - 250 g krompira - *0 g brašna - 100 g luka - 1 jaje - 2 kašike ulja 1%2 dcl belog vina - peršun - aleva paprika - so - kašika za'ina od sušenog povr&a kim - majoran po ukusu - 200 g kisele pavlake )eso operite i iseckajte na sitne kocke. (odajte &a!in od sušeno' povrća. +a ulju propržite sitno seckan luk, dodajte se!eno meso i isitnjenu slaninu,posolite i dinstajte pola sata.)esu &atim dodajete alevu papriku,paradaj&6pire,vino i &alijte supom. 5orbu la'ano kuvati dok sve namirnice ne budu mekane. +a kraju dodajte peršun,biber, so, majoran.5orbu pustite da još jednom provri i sipajte u !iniju 'de je umućena kisela pavlaka.

57

Du o&a%ska &or a
500 gsuvih svinjskih rebara - 2 l vode - 3 zelene babure - 4 paradajza - 3 šargarepe - 2 krompira - 2 paštrnaka - 1#5 dcl ulja - 1 veza peršuna - 1 lovorov list - 1%2 kaši'ice origana 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake so -10 zrna bibera %rokuvajte rebra #$ minuta i bacite vodu. Isecite na kolutove babure, oljušten paradaj&,šar'arepu i paštrnak.Krompir oljuštite i iseckajte na kocke."ve prodinstajte na ulju.(odajte prokuvana rebra,peršun,biber,lovorov list ori'ano. +alijte u'rejanom vodom.Kuvajte ? minuta.(odajte isitnjen koren od blitve.Kuvajte još# minuta.1atim stavite list od blitve i kuvajte još1 minuta.%osebno skuvajte ise!ene kolutove debrecinera. (odajte u skuvanu !orbu. +alijte skuvanu !orbu na predhodno umućenu pavlaku.

Čor a od -o'ga
500 g mozga - 2 kašike ulja - 40 g maslaca - glavica crnog luka - peršun - malo brašna - so -100 g kisele pavlake - biber - 1 l bistre supe - sok od 1 limuna - kašika za'ina od sušenog povr&a )o&ak o!istite od spoljne opne, i&režite na kocke i stavite na ulje u kome ste predhodno propržili seckan luk. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1atim napravite bledu &aprškuk od maslaca i brašna,dolijte supom, kuvajte 3$ minuta.%osle kuvanja dodajte mo&ak i seckan peršun.%rokuvajte 1$ minuta..ome dodajte kiselu pavlaku,sok od limuna,maslac, biber i so. U& toplu !orbu služiti krutone 3prepe!en hleb4.

52

"agn%#&a &or a
600 g jagnje'eg mesa - 3 kisele paprike - 1 kiseo paradajz 3 šargarepe - 1 paštrnak - 3 krompira - biber - so - kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 1%2 l vode - 200 g kisele pavlake ili kiselo mleko - sok od 1 limuna ili vinsko sir&e malo ulja Iseckanu papriku,paradaj&,šar'arepu i paštrnak stavite na ulje i malo propržite.(odajte meso, &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplom vodom.Kada !orba provri, dodajte krompir seckan na kocke,biber i so po ukusu.Kuvajte na tihoj vatri dok meso ne omekša. U !iniju &a služenje umutite kiselu pavlaku3kiselo mleko4 i nalijte vrućom !orbom."vako po ukusu može dodati i limunov sok 3vinsko sirće4.

Kro- supa od dagn%!
500 g o'iš&enih dagnji - 1 veza miro ije - 4 dcl belog vina *00 g kisele pavlake - 4 dcl slatke pavlake - 6 šargarepe - 2 praziluka - so - kajenski biber - peraja od mladog luka U šerpi istopite maslac,dodajte seckanu miro*iju, &atim da'nje i prelijte belim vinom.@erpu poklopite i ostavite da kuva 1$ minuta. (odajte kiselu pavlaku i mešajući pustite da još jednom prokuva. -!išćenu i iseckanu šar'arepu i pra&iluk kuvajte dok omekšaju pa propasirajte. U supu od da'nji dodajte pire od povrća,ulupanu slatku pavlaku 3šla'4,so i po ukusu kajenski biber. .oplu krem supu sipajte u toplu posudu i pospite seckanim perajima od mlado' luka.

58

Kr#- &or a od s-u2a
1 kg smu a - 1 lovorov list - 2 kaši'ice bibera u zrnu - 2 glavice crnog luka - 100g praziluka - 1 limun - 2 dcl belog vina - 100g šargarepe - 100 g paštrnaka - 100 gcelera - 2 babure 100 g maslaca - 0#5 dcl ulja - 4 kašike brašna - 1 veza peršuna - 1 veza celerovog lista - 300 g kisele pavlake so - biber -!istite smu*a, operite 'a, stavite u lonac, dodajte &rna bibera, lovorov list,seckani luk i pra&iluk.-solite,dodajte sok od limuna, vino i # l vode. Kuvajte #$ minuta.I&vadite ribu ohladite,o!istite od kostiju i isitnite.-!iš!enu šar'arepu, paštrnak celer i papriku isecite na tanke re&ance i skuvajte u slanoj vodi.-cedite.U loncu na maslacu i ulju propržite brašno, dodajte proce*enu !orbu od ribe, povrće i riblje meso.%osolite, pobiberite i kuvajte još nekoliko minuta.1akiselite limunom i pospite seckan peršun i celer. Umutite kiselu pavlaku.

Supa od ra%sk!3 p#&uraka u (#s(u
,a jednu osobu - 50 g sve$ih pe'uraka !vragnja ili šampinjona " - 20 g guš'ije d$igerice - 60 g lisnatog testa 1%4 bistre $ivinske supe - 2 supene kašike kaše sastava-šargarepa# luk# celer # šampinjoni u istim koli'inama - maslac - so - biber U malu !iniju &a supu od vatrostalno' stakla 3 &a jednu osobu4 stavite kašu koju ste predhodno napravili na slede!i na!in 2 @ar'arepu, luk,celer, šampinjone sitno seckane i&dinstajte na maslacu. -d ove mase napravite kašu. 1atim dodajte šampinjone se!ene na kolutove,komadiće 'uš!ije dži'erice, koje ste tako*e prethodno na maslacu malo propržili.(odajte bistru živinsku supu. %okrijte !inijicu ra&vu!enim lisnatim testom, predhodno nama&anim žumancetom. +a ovaj na!in !inijica je hermeti!ki &atvorena kao nekim poklopcem. 5inijicu stavite u pećnicu na ##$ c %e!enje traje kratko, dok testo naraste i dobije &latnožutu

59

boju. "upa se jede pošto kašikom probušite poklopac od testa, koje u obliku mrvica upadne u supu.

.$

+4ADNA PRED"E4A

.1

Pa)(#(a od p!l#,# d.!g#r!c#
500 g pile&e s$igerice - 100 g suve slanine - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - 15 zelenih maslina - 3 jajeta - 3 kisela krastavca - 2 dcl belog vina - 1 kašika kapra - 2 kašike sem+a - 100 g kisele pavlake - 150 g maslaca - so - biber - malo soka od limuna %rodinstajte dži'ericu u vinu sa predhodno proprženom slaninom.(odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. (instajte 1 minuta. -hladite, sameljite na mašini &a meso dži'ericu sa slaninom,tvrdo kuvana jaja,krastavce,maslinke i kapar.)asu još jednom sameljite u mikseru.(odajte sem9, kiselu pavlaku,sok od limuna,istopljeni maslac,so i biber.(obro i&mešajte. -stavite paštetu u hladnjaku #? sata."lužite hladnu u& tost.

Pa)(#(a od gu)&!%# d.!g#r!c#
600 g guš'ije d$igerice - 150 g slanine - 150 g svinjskog mesa - 150 g tele&e d$igerice - 50 g šampinjona - 2 dcl belog vina - so - biber - peršun - miro ija - maj'ina dušica - lovorov list =uš!iju dži'ericu marinirajte 3preko noći4 konjakom,vinom i seckanim &a!inima. (ži'ericu, slaninu, meso i pe!urke iseckajte na kocke."laninu propržite.I&vadite. +a istoj masnoći propržite sve ostale sastojke.-hladite i i&mešajte sa &a!inima i& marinata. %osolite i pobiberite. "ve &ajedno sameljite dva puta kro& mašinu &a meso.(odajte konjak i vino i& marinata.(obro &amesite.,laditi u hladnjaku#? sata.

.#

Umutite sa i&'nje!enim tvrdo kuvanim jajema.150 g maslaca .1 tuba !*5 g" majoneza . jaja i kapar.200 g kisele pavlake . masline. maslacem.1 dcl slatke pavlake . Pa)(#(a od koko)k# 5p!l#(a6 1 koka ili pile . peršunom.sokom od limuna.biber Kokošku3pile4 obarite.1 kašika sem+a .3 tvrdo kuvana jajeta .1 kutija ringlica u ulju .2 kašike sen+a .%osolite i pobiberite.(obro umutite ru!nim mikserom piriranu masu sa .3 kisela krastavca . odstraniti kožicu i masne delove i !isto meso ohladite i sameljite u mašini &a meso. džina i nelupane slatke pavlake.100 g kisele pavlake .100 g suve slanine .o!istiti od kostiju.1 kašika seckanog peršuna .majone&a.sok od 1 limuna .100 g punomasnog sira .0#5 dcl d$ina .50 g maslaca .1 kašika kapra . U& to sameljite slaninu.so . "lužite hladno.(odajte paradaj& pirea."ve dobro promešajte i ostavite u hladnjaku.unjevinu i rin'lice ocedite i& uluja i pasirajte.sok od 1%2 limuna .-stavite da prenoći u hladnjaku.kiselom pavlakom.so . sirom. Pa)(#(a od (un%#$!n# 1 kutija tunjevine u ulju .%onovo celu masu sameljite 3pirirajte4 u mikseru. sen9om.biber -cedite sardine i i&'nje!ite.2 jajeta . krastavce.5 .15 zelenih maslina .2 kašike majoneza . "lužite hladno.2 kašike pirea od paradajza .Pa)(#(a od sard!n# 1 kutija sardina u ulju .

.majone&om. -stavite u hladnjaku #? sata.solju i biberom.od limuna. omekšalim maslacem. . "lužite hladnu u& tost.sokom. . sen9om.kiselom pavlakom.

(odajte i&'nje!eni sir &atim majone&.2 kašike sen+a .Kro& mašinu &a meso sameljite luk.2 veze peršuna .100 g kisele pavlake ."taviti masu u duboku &emljanu posudu.solju. .sem9.1 kapika kapra .kiselu pavlaku.oraš!ićem. konjakom."#r-#nska pa)(#(a 1 kutija sardina u ulju .dži'ericu.2 dcl konjaka 1%2 kaši'ice cimeta . S#l%a&ka pa)(#(a (00 g svinjskog mesa . kapar.so po ukusu Kro& mašinu &a meso dva puta sameljite meso.so . stavite na paštetu daš!icu manju od posude i odo&'o te' od # k' da se masa sabije. krastavac. -do&'o obložite listovima slanine i lovorovim listom. "lužite je hladnu u& kisele krastavce i toplu po'a!u.2 lista lovora ./ .1%4 kaši'ice morlkog oraš'i&a .500 g svinjske d$igerice . pe!urke.200 g crnog luka . "a te'om je ostavite u hladnjaku najmanje 3B sati.2 kašike majoneza .kašika za'ina od sušenog povr&a . I&vadite je i& pećnice.2 kašike kiselih pe'uraka 3 kisela krastavca .1 kašika kiselog luka ."laninu isecite na listove. crni luk i peršun.biber -cedite sardinu od ulja i i&'nje!ite.1 kašika ke'apa .500 g suve slanine .&a!inom od sušeno' povrća i biberom. ke!ap.bober po ukusu . -stavite u hladnjaku. so i biber.100 g ov'ijeg punomasnog sira ."amlevenu masu dobro i&mešajte sa cimetom."ve pomešajte dobro. "lužite hladno. %ecite u pećnici na #$$ : A$ minuta.

tvrdo kuvana jaja.Vekne uvijte u salvet i ostavite u hladnjaku #? sata.Pa)(#(a od s!ra 300 g punomasnog kravljeg sira .ome dodajte i polako i&mešajte kavijar. salamu. "lužite hladno.sok od pola limuna .%unite ih pripremljenim nadevom.50 g kavijara .3 sendvi' vekne (obro umutite maslac sa sardel pastom.200 g kisele pavlake .(odajte na kocke ise!ene krastavce.. sok od limuna.biber "ir dobro i&'nje!ite.(obro umutite.200 g tvrdog sira !trapist# ajdamer# ementaler" .2 kašike sen+a 5 kašika kisele pavlake . .3 jajeta .%red služenje secite na tanke režnjeve.2 glavice crnog luka . "lužite hladno.4 kisela krastavca .so i biber. kiselu pavlaku.7 . šunku.1 kaši'ica aleve paprike .2 kašike sardel paste . biber i so. Mo'a!k $#kna 420 g maslaca .kisele krastavce.so .sitno seckan crni luk. (obro 'a nabijte. Vekne presecite na pola i i&dubite. dodajte kiselu pavlaku.3 kisela krastavca 300 g šunke . "ve dobro i&mešajte. -dmah služiti. sir. Pa)(#(a od &$araka 250 g 'varaka . "tavite u !iniju &a služenje i u hladnjak.(odajte sen9.so po ukusu biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso !varke.100 g zimske salame .alevu papriku.

2 kašike majoneza . kiselu pavlaku.ss Uvijte ih u salvetu i ostavite #? !asa u hladnjaku. Pun%#n! parada%' sa (un%#$!no6 komada paradajza . -dmah služite.2 kašike seckanog peršuna .(obro ih i&'nje!iti. kisele krastavce.1 kutija sardina u ulju . majone&.dodajte sitno se!en crni luk. sok od limuna.2 dcl jogurta .1 kutija tunjevine u ulju .2 . peršun.1 glavica crnog luka . jo'urt..sok od pola limuna .2 kašike seckanog peršuna . so i biber. %red služenje secite ki9le na kolutove."ve dobro i&mešajte. .3 jajeta . Ki9le i&dubite i punite nadevom.so po ukusu .150 g sira trapista . i&'nje!ite je.-stavite u hladnjaku 3 sata. "lužite hladno kao predjelo.2 kašike majoneza .biber po ukusu 5vršće paradaj&e i&dubite i spremite &a punjenje.3 kisela krastavca . -vom masom nadevajte paradaj&e.250g šunke .Pun%#n# k!/l# * ki+li .1 kutija ringlica u ulju .so po ukusu .250 g maslaca .ome dodajte na kocke se!ene šunke.1 kašika sen+a . -cedite tunjevinu. majone&. dodajte sen9. "ve dobro i&mešajte.1 kašika kapra .sir i tvrdo kuvana jaja. %omešajte. so i biber.biber po ukusu Iscedite sardine i rin'lice.Umutiti maslac.4 kašike kisele pavlake .

Pun%#n! s$#. .so i biber po ukusu Isecite sir i dobro 'a umutite sa kiselom pavlakom.sen9. .1 kašika peršuna .8 .1 kašika sen+a . Pun%#n# k!s#l# papr!k# sa s!ro10 'vrstih paprika!duguljastih" . so. -krenite ih na i&dubljenu stranu da se ocede. masline i dve kaši!ice soka od i&dubljeno' parada&a "ve dobro i&mešati i punite paradaj&e ovim nadevom. biber.3 kašike seckanog peršuna . -stavite u hladnjaku do posluženja.* 'vrstih paradajza . peršun. majone&.2 kaši'ice seckanih maslinki .kapar.100 g slanog badema .solju i biberom.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e.3 ringlice ulja . I&'nje!ite tunjevinu u ulju 3nemojte cediti4. kiselu pavlaku.seckanim peršunom.ome dodajte sitno seckane bademe propržene sa solju. parada%' 1 kutija tunjevine u ulju .350 g punomasnog ov'ijeg sira 200 g kisele pavlake .sok od pola limuna . "lužiti hladne.3 kašike kesele pavlake . sok od limuna.)alo ih posolite i pobiberite. -vom masom punite predhodno o!išćene kisele paprike.1 kašika kapra .2 kašike majoneza . -staviti u hladnom do služenja. dodajte i&'nje!ene rin'lice.

otvorite ih i i&vucite unutrašnji mekan deo.mekan deo i& plavih patlidžana. "lužiti hladno a može i toplo.pola litre bistre supe .da se odvaja. Kada se kora dobro &ape!e. %relijte supom. %ore*ajte u vatrostalnu !iniju. %oklopite.-stavite da se ohladi.1 veza peršuna .9 . %ecite u pećnici 1 sat na#$$ stepeni.so i biber po ukusu %irina! propržite na ulju. sen9.1 veza peršuna .100g pirin'a .(odajte sitno seckan peršun./istove blitve poparite i odstranite korenje. Posna sar-a 30 listova blitve .I&vucite žumanca. majone&.2 glavice crnog luka . so i biber.ano1kg plavih patlid$ana .* jaja . i&'nje!ite.1 šolja majoneza . -stavite u hladnjaku do služenja.1 kašika sen+a .1#5 dcl ulja .Pun%#na %a%a pla$!."ve dobro umutite i punite jaja ovim nadevom. -barite jaja. %unite pirin!om i oblikujte manje sarme. %obiberite i posolite. seckan peršun. .svako presecete u&duž na pola.pa(l!d.so i biber po ukusu Ispecite na plotni plave patlidžane sa korom. dodajte sitno seckan crni luk.

-hladite. prepolovite i o!istite od semena. /$ .200 g šunke .isitnjenu šunku."ve dobro i&mešajte. -hladite i secite na tanke piroške. so.3 kisela krastavca .red nadeva. dodajte #$$ ' pavlake.(obro i&mešajte i podelite na B jednakih delova. -stavite tortu u hladnjaku nekoliko sati. krastavce.(odajte 1 jaje.5 jaja .so i biber po ukusu %otopite ki9lu u mleko.2 kašike brašna ."vako uvijeno jaje uvaljajte u brašno i pržite na vrelom ulju dok meso ne porumeni. "lužite toplo ili hladno. 7e*ajte red paprika.so biber %aprike isecite u&duž.-dvojte # žumanca.1 kaši'ica sen+a .-d svako' dela rastanjite po'a!u debljine 1 cm i njome umotajte tvrdo kuvano jaje. I&'nje!ite sir."vaku podovinu paprike umešajte u brašno jaja i pržite na ulju. %remažite tortu nadevom.1 ki+la .1 dcl mleka .1 dcl ulja . -cedite je i sameljite sa pe!enim svinjskim mesom na mašini &a meso.+ladna (or(a od papr!ka 1kg paprika .ulja Nadev: 0#5 kg belog sira .( jaja . %olako &amešajte žumanca i sne'.150 g majoneza .brašna . tvrdo kuvana jaja i majone&.2 jajeta .400 g kisele pavlake . od belanaca ulupajte sne'. 7arsko pr#d%#lo 300 g pe'enog svinjskog mesa . %remažite slojem pavlake. biber i sen9.

120 g brašna . Isecite na komade. %ospite perme&anom i služite toplo."ameljite šunku.50 g permezana .Istopite <$' maslaca i &alijte rolat.%red služenje i&ru!ite pudin' u !iniju i skinite 9oliju.)asu sipajte u kalup obložen aluminijumskom 9olijom. (odajte kiselu pavlaku.%omešajte sa bešamelom.%olako umutite i masu staviteu pleh podma&an maslacom.ali tako da oblik rolata ostane ucelo.6 jaja .50g kisele pavlake .(odajte jedno po jedno B žumanacai ulupani sne' od B belanaca.100 g kisele pavlake .-hladite. Pud!ng od )unk# 500g šunke . "tavite u hladnjak #? !asa.+amažite polovinu testa.2#5 dcl bešamel sosa .1%2 l mleka .3 jajeta . /1 .jaja so i biber.Kad je testo &a rolat pe!eno. %oklopite dru'om polovinom.Rola( sa )unko200 g maslaca .i&ru!ite 'a i isecite napola po dužini.so i biber po ukusu @unku sameljite na mašini &a meso.pire od paradaj&a. so i dosta bibera. "lužite hladno.2 kašike pirea od paradajza . dodajte kiselu pavlaku.250g šunke .dodajte brašno i mleko stalno mešajući. Kuvajte dok masa ne postane 'usta.so i biber po ukusu 1a'rejte 1#$ ' maslaca."ve dobro i&mešajte.

"lužite hladno.2 kašike majoneza . Iseckajte na sitne kockice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .%osolite i pobiberite.!g#r!co300 grolnica od lisnatog testa . Isitnite tvrdo kuvana jaja i kisele krastavce.100 g kisele pavlake .%okriti rolnice krpom i ostaviti da stoje #? sata na hladnom.3 jajeta .100 g maslaca .od.(50 g pile&e d$igerice . kiselu pavlaku."ve dobre i&mešajte i ostavite rolnice u hladnjaku da prenoće.100 g kisele pavlake . majone&.Roln!c# od (#s(a pun%#n# (un%#$!no300 g rolnica od lisnatog testa .1 kutija tunjevine u ulju . Roln!c# od (#s(a pun%#n# p!l#.(odajte i&'nje!en sir. "utradan rolnice nadevajte ovom masom i ostavite na hladnom #?sata.2 kašike seckanog peršuna .(odajte kiselu pavlaku.1 kašika ulja .so i biber po ukusu -cedite tunjevinu i i&'nje!ite. "utradan nadevati rolnice. "lužiti hladno.200 g kravljeg sira . +adev ostavite u hladnjaku da se ste'ne.3 kisela krastavca .so i biber po ukusu I&dinstajte dži'ericu na ulju sa &a!inom od seckano' povrća i seckanim peršunom. /# . Umutite maslac."talno muteći dodajte pripremljenu masu od tunjevine. so i biber. -hladite.

uvo.jaja.)eso odvojte od kostiju.Istružite hren. meso.)eso isitnite.4 kisela krastavca .sen+ . P!k(!%# 1%2 kg june&eg ribi&a .1 list lovora .Kuvano je kad voda postane lepljiva.1 glavica crnog luka ."kuvajte šar'arepu.krastavce.( listova nane . -stavite u hladnjaku do posluženja. šar'arepu.Ruska sala(a .lovor.2 krompira .krompir i dodajte umućen majone& sa kiselom pavlakom. krastavce.sok od pola limuna .2 jajeta . papke.+emojte staviti mno'o vode."ve polako i&mešajte i po ukusu dodajte limuna. U !inije u koje ćete ra&livati piktije prvo pore*ajte jaja. sen9a soli i bibera.so po ukusu /5 . Isecite na sitne kocke šunku.3 kisela krastavca .biber u zrnu 1ajedno skuvajte ribić. T!k$!c# kao pr#d%#lo 6 manjih tikvica . šar'arepu.1%2 kaši'ice origana ."ve &alijte vodom koja je želatirana.100 g praške šunke .jaja.krastavce.2 dcl ulja .1%2 korena hrena 3 jajeta .2 svinjska papka svinjski rep .1 kašika sir&eta . "lužite hladne u& ulje sirće i limun.-stavite da se piktije ste'nu.Isecite na kolutove šar'arepu.1 svinjsko uvo . -barite jaja. "kuvajte jaja.3 šargarepe .ajonez od 3 jajeta i 3 dcl ulja .6 šargarepa .so i biber po ukusu -barite krompir i šar'arepu.%ospite stru'ano' rena i bibera u &rnu.200 g kisele pavlake .so i biber po ukusu . rep.i biber u &rnu.

%ospite ori'ana i listove nane.-perite tikvice i isecite na tanke kriške. %ore*ajte ih u !iniju i& koje ćete služiti. -cedite. /. . "tavite pokrivene tikvice u hladnjak do služenja. "lužite hladno kao predjelo. Ispržite ih u ulju.

nalijte mlekom i stalno mešajte dok ne proklju!a.3 jajeta .1 kašika sen+a 1%2 l mleka ."lužiti hladno.sok od 1 limuna . Sar-a od )unk# u asp!ku 400 gpraške šunke .Iseckate dži'ericu i dodajte seckana tvrdo kuvana jaja.2 dcl vina .3 kašike brašna . U'rejte ulje. kiselu pavlaku.(odajte &a!in od sušeno' povrća. %ore*ajte ih u vatrostalnu plitku posudu i &alijte skuvanim aspikom.so i biber. -hladiti. so.so i biber po ukusu -!išćene tikvice isecite na!etvoro po dužini.so i biber po ukusu/ I&dinstajte na ulju i u vinu pileću dži'ericu. -vaj nadev uvaljajte u prašku šunku oblikujući male sarme.so i biber. -hladite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . dodajte žumanca.T#(ka S-!l%!n# (!k$!c# 6 tikvica . "lužite hladno.-hladite.seckan peršun. biber i sok od limuna.3 kisela krastavca .-hladite.dodajte brašno.1 kesica aspika u prahu .4 kašika ulja .3 $umanca .)ešajući.500 g pile&e d$igerice ."ve dobro i&mešajte.seckane krastavce.-barite ih u slanoj vodi.100 g kisele pavlake 0#5dcl ulja .Umutite sen9 i prelijte preko tikvica. // .

so i biber po ukusu -!istite i iseckajte na kolutove luk.1%2 l vode . "lužite hladno kao predjelo.1 limun . Mar!n!ran! -o'ak 500g tele&eg mozga . U !iniju i& koje ćete služiti stavite jaja &atim pospite miro*iju i peršun.200g kisele pavlake .%ržite 'a 3 minuta na vrelom ulju kao pom9rit.biber u &rnu.iseckan luk. "lužite hladno. "utradan ocedite mo&ak.6 jaja .Iseckajte peršun i miro*iju.3 dcl ulja 2 veze miro ije 1 veza peršuna . Kad proklju!a.-do&'o rasporedite crni luk.1 glavica crnog luka .so i biber po ukusu . limun ise!en na kriške.Gru'!%sk! luk sa %a%!-a 1kg krupnog crnog luka .sok od 1 limuna kašika za'ina od sušenog povr&a U vodu stavite da se kuva sirće.+ajbolje je da služite u& kavijar. &a!in od sušeno' povrća i so.lovorov list.1 list lovora ."kinite penu i ostavite mo&ak celu noć u marinatu.biber uzrnu .spustite mo&ak da se kuva 1 minuta.2 dcl vinskog sir&eta .prelijte 'a kiselom pavlakom predhodno i&mešanom sa sokom od limuna pobiberenom.3luk treba da je pržen4 -barite jaja i isecite na sitne kocke. /7 .Vadite 'a rešetkastom kašikom i stavljajte 'a odmah na mekan papir da upije masnoću.%osolite i pobiberite.

"utradan pred služenje isecite kriške.300g pe'uraka ."itno iseckajte piletinu. "lužite hladno. -blikujte kupu.2 jajeta .125 g maslaca .so i biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso tunjevinu. isecite na re&ance. -stali postupak isti kao kod Koktela od škampa.-hladite."tavite u kalup podma&an uljem i ostavite #? sata u hladnjaku. P!l#(!na sa p#&urka-a 1 manje pile .1 kašika sardel paste . /2 . pobiberite i i&dinstajte na vrućem ulju u& malo vode.%obiberite i posolite.V#kna od (un%#$!n# 300g tunjevine u ulju .rin'lice i kapar. "lužite hladno.6 ringlica .1 veza peršuna . )aslac dobro umutite sa sardel pastom.1 kašika kapra . %e!urke obarite u vodi. Kok(#l od #log p!l#. "lužiti hladno.#g -#sa 400g belog pile&eg mesa!+ileti".-cedite i ohladite. pe!urke.%remažite je ostatkom majone&a i ukrasite koturima tvrdo kuvanih jaja."ve polako i&mešajte. namažite sen9om.(odajte mlevenu masu i dobro i&mešajte.3 sardele iz ulja .-blikujte vek nu.uvaljajte u brašno.so i biber po ukusu %ile skuvajte.majonez od 3 jajeta . sardele.ostali sastojci sem škampa isti kao koktel od škampa !recept br/451" 8ilete malo i&lupajte.(odajte trećinu majone&a i seckan peršun.

200g pirin'a . +apunite belanca i rasporedite ih sa celim skampima preko pirin!ane salate.i&vadite meso i isitnite 'a. "ve dobro i&mešajte. "kuvajte i operite pirina!.so i biber po ukusu -barite skampe.1 kašika kapra .(obro i&mešajte. i&mešajte sa sardel pastom. "lužiti kao predjelo.posolite i pobiberite. sokom od limuna i biberom.2 kašike ulja . /8 . -barite jaja i oljuštite ih."tavite 'a u !iniju i& koje ćete služiti. kaprom.1 kaši'ica sen+a .i&vadite žumanca i napravite od njih nadev.-stale ras6 tvorite.150g tunjevine u ulju .sok od limuna.+ekoliko najvećih odvojte &a ukras.ulje.Sala(a od p!r!n&a ! ska-pa 1kg skampa .sok od 1 limuna .rasecite ih preko polovine. (odajte meso od skampa.I&'nje!ite žumance.oce*enom i i&'nje!enom tunjevinom.

TOP4A PRED"E4A /9 .

1 kašika brašna .so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e.+apunite belanca sa ovom masom.I&vadite žumanca i umutite sa 'or'on&olom.150g gorgonzole .vrdo kuvana jaja ohladite i oljuštite. )ožete služiti toplo i hladno.so .2 jajeta .50g slanine .I&vadite.1 veza peršuna . -statak bosiljka pospite po pe!enim jajima. perme&an i seckani peršun.so .dodajte paradaj& u kratko kuvajte.%ecite 1$ minuta."a%a p#&#na u parada%'u * 'vrstih paradajza iste veli'ine .. U paradaj& sos dodajte pavlaku.osiljak isecite na štapiće. +a maslacu kratko propržite brašno. "lužite toplo.kašika tvrdog sira .biber .%otom u svaki paradaj& stavite po jedno jaje.0#5 l paradajz soka .U svaki stavite malo maslaca i &apecite u pećnici.150g maslaca .so.umutite i &alijte punjena jaja pore*ana u vatrostalnoj posudi.* jaja .2 kašike maslaca . Parada%' pun%#n ka%gano4 ve&a tvrda paradajza . Caja isecite u&duž na polovine. "a%a pun%#na gorgon'olo* jaja .50g permezana .1a!inite.%osolite i ostavite da se ocede. +a istoj masnoći ispecite predhodno umućena jaja sa solju i biberom.%olovinu stavite u sos. propržite da bude reš.biber -dsecite 'ornji sloj paradaj&a i i&vadite i& nje'aDmesoD. biber.listovi bosiljka ."laninu isecite na re&ance.kaši'ica maslaca . U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 min na #$$ : .(odajte 7$ .1a!inite.100g kisele pavlake .

71 .%unite paradaj&e i poklopite njihovim poklopcem.dobro i&mešajte i dodajte slaninu. -dmah služite toplo.stru'ani sir.

2 paradajza . "lužite toplo.1 kaši'ica brašna . ali ne okrećite.%reklopite dru'im delim omleta.1 veza peršuna .so i biber po ukusu %redhodno i&dinstajte na 1 kaši!ici ulja sitno se!ene pe!urke. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom. %ospite &a!inom od sušeno' povrća.2 kašike kisele pavlake .! parada%'o3 jajeta . +a polovinu omleta pospite pe!urke.100g punomasnog sira .%osolite i pobiberite.1 kašika ulja .2 kašike mleka .2 kašike mleka .Kada je omlet 'otov.Kada je omlet pe!en i&ru!ite 'a u tanjir na pe!enu stranu.sitno seckanim peršunom i pobiberite. 7# .ali ne okrećite.1 kaši'ica brašna .%obiberite.%osolite ipobiberite.i&ru!ite jaja ne mešajući.kašika za'ina od sušenog povr&a .%ovremeno pomalo odižite ivice.+a polovinu omleta pospite i&'nje!en sir i paradaj&e ise!ene na kolutove.300g pe'uraka .1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice . %oklopite dru'im delom omleta.%obirete.2 kašike ulja . "lužite toplo. O-l#( sa p#&urka-a 3 jajeta . U'rejte ulje u ti'anju i i&ru!ite jaja ne mešajući.so i biber po ukusu (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom. i&ru!ite 'a na pe!enu stranu u tanjir. U ti'anju u'rejte ulje.O-l#( sa s!ro.

tako da rolat ostane ceo. "lužite toplo. 75 .%reklopite dru'im delom omleta.u #)a-#l sos 5 jaja.2 kašike kisele pavlake so i biber po ukusu (obro umutite mleko i brašno.so i biber po ukusu I&dinstajte mo&ak na jednoj kaši!ici ulja sa &a!inom od sušeno' povrća.Kuvajte dok se ne &'usne.%osolite i pobiberite.1 kaši'ica brašna .Kada je 'otov i&ru!ite 'a na tanjir na pe!enu stranu.3 kašike mleka .Umutite # jajeta.%osolite po ukusu.5 kašika brašna .isitnjenim peršunom i biberom."tavite u vatrostalni sud. I&ru!ite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.(odajte kiselu pavlaku.posolite i pobiberite. +adev stavite na pe!eno testo i uvite u rolat. +a polovinu omleta pospite mo&ak.2#5 dcl bešamel sosa 250g šunke . -hladite mešajući.1alijte bešamel sosom i pecite u pećnici na umerenoj toploti oko # minuta. Rola( sa )unko.100g suve slanine . "lužite toplo.250 g tele&eg mozga .2 kašike ulja .1 veza peršuna .1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice.-hladite.+e okrećite omlet.(odajte 3 žumancetai ulupani sne' od 3 belanceta. Nad#$0"itno isecite slaninu i šunku.i&ru!ite jaja ne mešajući.ali ne odvajajte. U'rejte ulje u ti'anju.%osolite.O-l#( sa -o'go3 jajeta .isecite na kriške.4 dcl mleka .%ropržite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

200g suve slanine .150g pe'uraka .1 jaje .i&dinstajte na maslacu i dodajte seckan peršun.-do&'o pospite isitnjenu slaninu.K!) 4or#n 1 paket lisnatog testa . 7astanjite testo. Rasko)n! k!) 1 paket lisnatog testa .400g kisele pavlake .2 dcl bešamel sosa 2 kašike kisele pavlake . "lužite toplo.%ecite u pećnici ? minuta na ##$ :.so i biber po ukusu +apravite od lisnato' testa i jajeta volovane na na!in opisan u sledećem receptu.1alijte Kiš i pobiberite.300g tvrdog sira .1alijte konjakom i dinstajte 1$ minuta. "lužite toplo.(odajte bešamel sos umućen 7. .+a maslacu propržite sitno se!ene pe!urke i meso od skampa.-do&'o stavite na tanke režnjeve ise!en sir.(odajte so i biber.so i biber po ukusu 7astanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju. Volo$an sa ska-p!-a 500g skampa .5 jaja .4 jajeta .400g kisele pavlake . %obiberite.(0g maslaca .2 dcl slatke pavlake .pospite seckanom šunkom i dinstanim šampinjonima.Umutiti kiselu i slatku pavlaku sa jajima.so .500g šampinjona .100g maslaca .300g šunke .0#5 dcl konjaka .1 paket lisnatog testa .1alijte umućenom kiselom pavlakom i jajima.biber @ampinjone isecite na tanke režnjeve.%ecite u pećnici na # $ :.-hladite.1 veza peršuna .stavite 'a u tepdiju.

7/ ."ve dobro i&mešajte i nadevajte volovane.sa kiselom pavlakom. "lužite toplo.

Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm. %ecite na umerenoj toploti. "lužite toplo.so i biber po ukusu 7atanjite testo.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten. iseckanim peršunom i biberom. )o&ak i&dinstajte na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.1 veza peršuna .2 kašike ulja .%ospite &a!in od sušeno' povrća.a koje pre pe!enja premažete žumancetom. +apunite volovane toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.)anjom modlom3pre!nika3cm4 i& svako' dru'o' kru'a i& sredine i&vadite manji kru'.2 $umanceta .so i biber po ukusu 7astanjite testo.koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice. %e!urke isitnite i dinstajte na ulju.100g kisele pavlake .1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a. 1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.dodajte seckani peršun i biber.)anjom modlom pre!nika 3 cm i& svako' dru'o' kru'a i&vadite i& sredine manji kru'.500g tele&eg mozga .500g pe'uraka .a koje pre pe!enja premažete žumancetom.Volo$an sa -o'go1 paket lisnatog testa . 77 . %ecite &ajedno sa malim kru'ovima koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.+a kraju umutite kiselu pavlaku.+a kraju umutite kiselu pavlaku.%ecite na umerenoj toploti.+apunite volovan toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .%ecite &ajedno sa malim kru'ovima.2 kašike ulja 2 $umanceta 3 kašike kisele pavlake . Volo$an sa po&urka-a 1 paket lisnatog testa .1 veza peršuna .kašika za'ina od sušenog povr&a .Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm.

"lužite toplo. 72 .

"ipajte u sir.1 dcl belog vina .Kada sir po!ne da se topi.250g sira gauda . &alijte u'rejanim 3 $'4 maslacem i 1$$' kisele pavlake.(odajte ulupani sne' od B belanaca.300g kisele pavlake .1 zemi'ka .(odajte $' maslaca. I&ru!ite u podma&an i brašnom posut kalup &a tortu.1dcl mleka ."ve dobro i&mešajte. Fond! od s!ra 250g sira emantalera . B žumanca i1$$' kisele pavlake.%osolite i pobiberite.100g maslaca . "vaki 'ost nabada na posebne du'a!ke viljuške kocke hleba i uma!e u sir. %oklopite tortu 'ornjim delom.so i biber po ukusu U posudu pribora &a 9ondi stavite i&re&an sir na kocke.600g šunke .Kada je 'otova.a sa )unko1kg spana&a .1 dcl konjaka .%ostavite posudu na poseban 'reja! &a 9ondi.prstohvat oraš&i&a .(odajte orašćić so i biber.6 jaja .1 kašika brašna . uspite vino stalno mešajući.1 kaši'ica gustina .+a donju polovinu omleta stavite iseckanu šunku pomešanu sa 1$$' kisele pavlake. 78 .hleb iseckan na kocke .još malo dopecite.so i biber po ukusu -perite i obarite spanać u slanoj vodi.U posebnoj posudi umutite 'ustin sa konjakom."ameljite 'a sa &emi!kom natopljenom u mleku i isce*enom.Tor(a od spana. Ispe!enu tortu presecite na pola. "lužite toplo.%ecite u pećnici 3$ minuta na ## : .

testo za pala'inke .100g kisele pavlake .2dcl ulja .spustite mo&ak da se kuva 1 min.1 glavica crnog luka .so i biber po ukusu 79 .4 dcl bešamel sosa . "lužite sa kriškom limuna.so i biber po ukusu @par'le kuvajte u slanoj vodi minuta.Kada provri.%ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.Ispecite na umerenoj toploti. &a!in od sušeno' povrća.1 lovorov list .1 limun .4 dcl ulja . sok od limuna.sokom od limuna.i&mešajte i napunite pe!urke.dodajte pavlaku.250g tele&eg mozga . "lužite toplo."kinite penu i ostalvite u hladnjaku 3 sata.+eposredno pred služenje svaku špar'lu umo!ite u testo &a pala!inke i pržite na vrelom ulju.P#&urk# pun%#n# -o'go20 vo&ih kapica mozga!šampinjona" .50g permezana .1 jaje .biber u zrnu .pospite perme&anom i pecite # min na# $ :.lovorov list.isecite 'a na kocke. Kapice pe!uraka posolite i pobiberite.1atim ih prelijte uljem.(obro ih ocedite.1 glavica crnog luka .sok od 1 limuna .100g punomasnog sira .so i biber po ukusu U pola litre vode dodajte seckan crni luk.50g maslaca . 8pargl# u )la/roku 2kg špargli .sok od 1 limuna .stavite listove maslaca.pobiberite i ostavite da odstoje 3$ minuta.dodajte # dcl bešamel sosa. biber u &rnu i soli. posolite.&alijte sa # dcl bešamel sosa.-cedite mo&ak. limun ise!en na kriške.kašika za'ina od sušenog povr&a . Krok#(! od (!k$!ca 4 tikvice .

%ržite ih na vrelom ulju. sitno seckan luk.(odajte i&'nje!en sir.so i biber. 2$ .jaje. "lužite tople.-!istite tikvice i istružite na rende.I&mešajte i pravite krokete.

"vaki kolut namažite sa jedne strane maslacem.1 glavica crnog luka . Č#)k# poga&!c# od pala&!nk! ( pala'inki .pospite perme&anom i pobiberite. 7e*ajte ih u pleh podma&an maslacom. %omešajte sa &emi!kama natopljenim mlekom i oce*enim. 1 jajetom. "lužite tople.posolite i dobro pobiberite.(odajte meso i i&dinstajte 'a.posolite i pobiberite.50g maslaca .1%2 kg mlevenog svinjskog mesa .7e*ajte pala!inke jednu na dru'u kao tortu.2 jajeta .50g permezana .%relijte umućenom kiselom pavlakom sa 1 jajetom i biberom.200g kisele pavlake .Kolu(o$! sa s!ro6ki+li .so i biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk.U svaku stavite 'rumen maslaca. P#&#n# p#&urk# 500g pe'uraka šampinjona . "lužite ih tople. %ecite u rerni # minuta na#$$ :.biber po ukusu Ki9le i&režite na kolutove debljine 1 cm.)odlom vadite po'a!ice.1 veza peršuna .125g maslaca . %ecite u pećnici na umerenoj toploti #$ minuta. "lužite ili hladno ili toplo.Upotrebite samo kapice.so i biber po ukusu -!istite šampinjone od drški.I&me*u nadevajte dinstanim mesom. %e!ene po'a!ice stavite u !iniju a okolo ukrasite pala!inkama i&re&anim u re&ance.%ospite ih perme&anom.%ecite u pećnici na umerenoj toploti.1dcl mleka .malo seckano' peršuna.2 kašike ulja . Kapice pore*ajte u pleh.2 zemi'ke .50g permezana .150g maslaca . 21 .

preko nje'a u komadu maslac.250g pršuta .posolite. +a kraju i&mešajte sa skuvanim pirin!em.prstohvat crvene aleve paprike . "vakome ponaosob u 9oliju stavite sir debljine # cm.*0 g maslaca . Umutite maslac sa 3 žumanceta.ocedite.Kad voda proklju!a sipajte ulje.1 ve&i krompir . +a svaki tanjir stavite poseban paketić.4 komada cukina !tanke zelene tikvice" .30g maslaca .6 kriška struganog tvrdog sira .so i biber po ukusu "kuvajte pirina! u slanoj vodi sa sokom od limuna.stru'ani sir.prstohvat bibera 1a svako' 'osta napravite poseban paketiću aluminijumskoj 9oliji.2 kašike maslinovog ulja .posolite i pobiberite.3 jajeta .biber i so.&alijte maslinovim uljem. 1atim stavite se!enu blitvu. P#&#n s!r za jednu osobu 60g punomasnog sira .-cedite 'a i ohladite. Upakujte i u pećnici pecite # minuta na #$$ :.dodajte ulupani sne' od 3 belanaca.so i biber po ukusu "tavite oljušten i na kocke ise!en krompir da se kuva u slanoj vodi.sok od 1 limuna . "ipajte u podma&ani vatrostalni sud i pecite u pećnici.prstohvat soli .pobiberite i pospite aleve paprike. Bar#na l!($a ! cuk!n! sa pr)u(o- 500g blitve .Kuvajte krompir 1$ minuta. "lužite toplo.Pr#d%#lo od p#r!n&a 125g pirin'a . 2# .cukine ise!ene na deblje kolutove i kuvajte još 1 minuta6 Kada je kuvano.

25 ."lužite u& tanko se!enu pršutu.

"E4A OD MESA 2. .

ka 2 kg svinjske ple'ke . "tavite u veći vatrostalni sud sa poklopcem.dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća i celu premažite sen9om. @pikujte plećku sa slanim bademom.1#5 dcl ulja .100g badema . %ecite u pećnici 3 sata.slaninom u biberu i kiselim krastavcima.150g suve slanine . "agn%#. vodom.3 kašike za'ina od sušenog povr&a . 2/ .250g suve slanine .1 glavica luka . .3 kašike za'ina od sušenog povr&a .1#5 dcl ulja .5 kašika sen+a .1 ve&a glavica crnog luka . Kada je plećka išpikovana.# p#&#n%# 1#5kg jagnje&eg mesa .1#5 dcl vode . Krastavce isecite na tanke režnjeve.8p!ko$ana s$!n%ska pl#.%osolite i pobiberite. )eso pecite u vatrostalnoj posudi sa poklopcem # sata u pećnici na ##$ :.so i biber po ukusu Isecite na štapiće 1$$' suve slanine i uvaljajte u krupno mleven biber.so i biber po ukusu -perite i prosušite meso. .i stavite 'lavicu luka ucelo.3 kašike sen+a .(obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća i sa svih strana 'a premažite sen9om.ankim listovima slanine obložite celo meso.-blepite je tankim listovima 1 $' suve slanine.ademe oljuštite od kožice i prepecite u pećnici sa solju.6 kiselih krastavaca .1alijte je uljem.1alijte 'a uljem. stalvite ucelo i nalijte vodu.2 dcl vode .

%rase treba peći najmanje 3 sata.100g bibera .1 glavica crnog luka .%osolite.4 kašike sen+a .200g suve slanine . +a deset minuta pre ne'o što ćete prase skinuti sa ražnja pospite 'a pivom i kukuru&num brašnom kako bi prase bilo reš po!eno.koju predhodno usolite i namažite uljem.:elo meso namažite sen9om. a pilići služite kao poseban specejalitet.150g soli ."talno 'a okrećite i povremeno mažite mešavinom ulja i bibera.1alijte 'a uljem.1 +laša piva .+ataknite prase na ražanj.utrljajte &a!in od sušeno' povrća.T#l#.Uobi!ajeno je da se na du'a!ak štap &aveže jedna !ista krpica kojom se maže prase kao !etkom.n%u 0'iš&eno prase od 6 do * kg . -ba pileta stavite u trbušnu duplju praseta.so i biber po ukusu -perite i prosušite meso. 27 .1#5 dcl ulja .3 kašike za'ina od sušenog povr&a . pobiberite 'a i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.-bložite 'a listovima slanine. %ecite meso u vatrostalnoj !iniji sa poklopcem # sata u poćnici na temperaturi ##$ :. Pras# p#&#no na ra.2 manja o'iš&ena pileta .# p#&#n%# 1#5kg tele&eg po&enja .1aka!ite žicom kožu na trbuhu da pilići ne bi ispali.5 dcl ulja . %rase prvo malo prohladite. pa 'a onda secete. %ileće tako*e operite i prosušite."tavite celu 'lavicu crno' luka i nalijte vode.200g suve slanine .100g kukuruznog brašna .:elo prase spolja premažite solju i uljem.1#5 dcl vode . +ajbolje je peći prase na suvoj vinovoj lo&i. pobiberite i posolite.U svako pile stavite po komad suve slanine od 1$$'.2 kašike za'ina od sušenog povr&a -perite i prosušite prase.

-ljuštite krompir i isecite na polovine.1#5 kg krompira . U velikoj tepsiji. 7asecite 'a preko polovine.epsiju stavite pod u'rejan sa!.2 kašike kapra .obrišite krpom.+amažite meso sen9om.1#5 dcl ulja .10 kašika za'ina od sušenog povr&a .100g slanih badema . a meso dobro i&lupajte. i&vadite kost.. I&vadite 'a.paradaj& i babure. pa u& slane bademe špikujte meso.na sredinu stavite špikovano meso.koju ćete staviti ispod saća. .50g krupno mlevenog bibera -v!iji but prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji #$ minuta.200 g suve slanine .6 babura .6 paradajza . koje dobro utrljate solju.1 kaši'ica soli .1atrpajte žarom i pocite # sata. )eso obložite listovima slanine.%ospite kapar.2 kutije sardela u ulju .%rženi luk rasporedite po tepsiji."ve &alijte uljem i sipajte vodu.12 kiselih krastavaca . O$&!%! u( sa sard#la-a 2 kg ov'ijeg buta .-do&'o pospite 'rumenje kajmaka. na nje'a stavite špikovan but da se prži na tihoj vatri dok ne 22 .so i biber po ukusu Išpikujte meso sa #$$' suve slanine ise!ene na štapiće i uvaljane u krupan biber..2 kg june&eg mesa ucelo .1%2 l bujona . luk."ardele složite po mesu.-kolo stavite krompir. uvaljajte u so i biber te sa njom išpikujte but.Gro&ansk! sa& 2kg svinjskog mesa ucelo .3 glavice crnog luka .babure i luk.200g kajmaka 2 dcl ulja .ako*e na polovine isecite paradaj&.500g suve slanine . pa skinite sa nje'a loj i žilice.3 dcl vode .5 glavica crnog luka .&a!inom od sušeno' povrća i biberom. -vako pripremljen but uvijte u rolnu i !vrsto uvežite."laninu i&režite na štapiće. "lužite u& toplu po'a!u.ako*e isecite na štapiće kisele krastavce.%osolite i pobiverite.a preko krompira stavite deblje se!enu slanunu. U šerpu stavite ulje i iseckan crni luk da se dobro uprži dok ne postane bledo žut.

isecite 'a na okru'lu par!ad.omekša. 28 .1a vreme pe!enja stalno 'a prelivajte. složite u !iniju i prelijte sokom. Kada je meso pe!eno. (odajte bujona.

6 pe'uraka . Umutite kiselo mleko."tavite u pećnicu da odmekne.4 lista kelja .a &elen i povrće pore*ajte okolo.25 g bibera .Kad pirina! nabubri.-l#ko2 kg jagnje&e ple&ke .1dcl ulja 4 dcl kiselog mleka !bolje ov'ijeg" .3 šargarepe .25 g soli )eso operite. pore*ajte u !iniju.u istom ulju ispržite luk.a u sos dodajte kiselu pavlaku i prokuvajte.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Ca'njeći but špikujte sa slaninom. (obro &apecite. %e!eno meso isecite na komade. "agn%#(!na sa soko.2 dcl soka od paradajza .od parada%'a 2 kg jagnje'eg buta .(odajte iseckanu &elen. biber i so."agn%#.(odajte sok od paradaj&a i ostavite meso da još kr!ka.)eso prelijte.3 paštrnaka .spustite meso.pe!urke i dinstajte dok ne omekša. &apecite na vrelom ulju s obe strane da se uhvati rumena korica.150 g slanine .ka sa k!s#l!.dodajte pirina! i propržite 'a.utrljajte &a!in od sušeno' povrća.4 šolje vode .25 g bibera . stavite u *uve! i prelijte vrelim uljem.+alijte vode da se kr!ka.%relijte pirina! i meso.a pl#. 29 .1 glavica crnog luka . jaja.100 g kar+iola .3 jajeta .200g kisele pavlake .25g soli . kar9iol. I&vadite meso.kelj.300g pirin'a .posolite.

3 kašike isitnjenog zelenog za'ina!ruzmarin# maj'ina dušica#origano#$al+ija"1 crni luk .-vom masom obložite meso.U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na #$$: ."agn%#.! kar#5ko(l#(! uc#lo6 sa -asl!nka-a 1%2 jagnje'eg karea .)asline isitnite satarom. "agn%#.150g o'iš&enih badema . "lužite toplo. .2 kašike ulja . %e!eno meso posolite i namažite debljim slojem masom badema.U mikseru 9uno isitnite badema.biber . "lužite toplo.)aslac umutite i i&mešajte sa isitnjenom masom.100g maslaca .sen+ -perite i o!istite ja'njetinu i sa mno'o bibera prepecete na ulju u pećnici.maj'ina dušica .-statak ulja i&mešajte sa svim sastojcima.)eso držite posle pe!enja 3$ minuta u alu6 9oliju. sredinu hleba i maj!inu dušicu.ademe propecite a na hlebu odstranite koru.4 kriške hleba .&a!inite isa 1 kašikom ulja kratko propržite u pećnici. 8$ .2 kašike sen+a .so .2 kašike maslinovog ulja 20 crnih maslina .! kar# sa ad#-o- 1%2 jagnje&eg karea .U u'rejanoj pećnici pecite dok se kora ne &ape!e.)alo prohladite.so .biber .2 kašike hlebnih mrvica -perite i o!istite ja'njetinu.1atim stavite meso na ži!anurešetku u plehu i u pećnici pecite # sata na <$ : 3pe!enje na niskoj temperaturi4.

2 veze peršuna .biber i sitno seckan peršun.25g sve$e samlevenog bibera . Kuvajte još deset minuta. %ovrće propasirajte.)eso povremeno okrećiteda porumeni sa svih strana i mešajte povrće da ne &a'ori.povrće.utrljano &a!inom od sušeno' povrća teleće meso i pržite na ja!oj vatri #$ minuta.so po ukusu .=otovo meso i&vadite na !iniju &a služenje.1 kašika vode .1dcl ulja 100g maslaca . B!/(#k sa -o'go1kg bi+teka . karam9ilić i koru od limuna. 81 .30g brašna .(odajte biber.ali 'a skupite da i&'leda kao da je u jednom komadu.vino i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri sat ipo.umešajte brašno sa malo vode i mešajte na tihoj vatri dok se sos ne &'usne. %onovo 'a propaserajte.1 celer sa liš&em .1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a 1 veza peršuna .1 glavica crnog luka .prelijte preko mesa i služite toplo.# p#&#n%# sa soso.2 dcl belog vina .+a ovo spustite špikovano3suvom slaninom4.od ka$!%ara 1kg teletine .iseckajte na jednake režnjeve.3 karan+ili&a .so . %relijte preko bi9teka.(odajte sok od limuna i vodu.sok od1%2 limuna .*0 g suve slanine .1%2 kg tele&eg ili june&eg mozga .kora od 1 limuna .mirisno bilje.Umešajte kavijar.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Uposudu stavite ise!enu suvu slaninu. )o&ak3 predhodno opran i o!išćen4 i&dinstajte na maslacu.2 lovorova lista .50g krupno mlevenog bibera Isecie be9tek na deblje komade i ispecete u ti'anju.T#l#.2 kašike crnog kavijara . (odajte &a!in od sušeno' povrća.

B!/(#k u crno.sen9 i so. B!/(#k sa p#&urka-a 1kg bi+teka . "lužite hladno.limun.sok od pola limuna .(odajte so.2 dcl crnog vina .pospite prelivom.100g maslaca 1 dcl ulja .$!nu 1kg bi+teka .kašika za'ina od sušenog povr&a .-stavite da prokuva # minuta.1 dcl ulja .1%2 kg pe'uraka ! šampinjona" .so . %relijte bi9tek i služite.so i biber po ukusu Isecite bi9tek na deblje komade i ispecite u ti'anju.2 glavice crnog luka ..+e bušite viljuškom da ne i&a*e sok.1 kaši'ica sen+a . dodajte so. šećer i vino. 7ežnjeve bi9teka pore*ajte na tanjir. %ecite preko bi9teka.peršun. Krupno ise!ene pe!urke i&dinstajte na maslacu. pobiberite a na sredini stavite komadiće perme&ana.1 veza peršuna .1 dcl ulja .20g soli Isecite bi9tek na deblje komade i pecite u ti'anju.%erme&anisecite na du'a!ke štapiće. 8# .biber.150g sira permezana .&a!in od sušeno' povrća.100g maslaca . %redhodno iseckajte luk i propržite 'a na ulju i maslacu. V#n#c!%ansk! !/(#k sa p#r-#'ano- 1%2kg bi+teka .biber (obro umutite ulje.i9tek3sirov4 isecite na tanke režnjeve kao salamu. biber.25g krupno samlevenog bibera prstohvat še&era .

0#5 dcl vinskog sir&eta )eso o!istite od žilica. %osle 1 minuta ponovo premažite 9ile žumancima.%remežite 9ile žumancima i stavite u predhodno &a'rejanu pećnicu da se pe!e. -d preostalo' testa napravite trake i ukrasite 9ile.%remažite 'a uljem i sen9om.so ."ecite tanke režnjeve. /isnato testo rastanjite.a spolja da je pe!en.da spolja porumeni a i&nutra ostane sirovo6-stavite 'a po strani da se ohladi.500g lisnatog testa . U pećnici &a'rejte ulje u plehu u kome ćete peći bi9tek.-hladite masu i i&mešajte sa jajima.%ecite da spolja bude pe!en.crni luk u prahu .1#5dcl ulja .2 jajeta .namažite masom od pe!uraka i stavite pripremljen 9ile. Ro' !/ 1#5 kg bi+teka ucelo . 7o&bi9 mora da ostane i&nutra krvav.2 kašike sen+a .U dobro &a'rejanoj pećnici &a'rejte ulje. na nje'a stavite meso i &alijte 'a sirćetom.150g sve$ih šampinjona .3 kašike sen+a . )ožete 'a služiti i tošlo' i hladno'.so i bober po ukusu Usolite i pobiberite bi9tek.F!l# V#l!ng(on 1 1%2kg govedine . "pustite na vrelo ulje pripremljeno meso i pecite okrećući 'a ne više od 1$ minuta.7ubove testa namažite žumancima i upakujte 9ile.kisele krastavce. a i&nutra ostane krvav. peršun i crne luk u prahu.1 veza peršuna .2 $umanceta .50g kiselih krastavaca 1 kašika kapra .+a'lo 'a ispržite sa svih strana.kapar.biber . 85 . %rodinstajte na ulju isitnjene pe!urke.

so po ukusu . Pun%#n# (#l#.1 glavica crnog luka .2 jajeta .prema&ujući 'a umućenim maslacem sa sitnim sackanim peršunom i biberom.-vim nadevom napunite teleće 'rudi i dobro &ašijte da nadev &a vreme pe!enja ne bi ispao.Kada je @atobrijan pe!en. prelijte vrelim uljem i stavite u pećnicu da se pe!e. -dmah služite. .1atim smanjite toplotu i istiha 'a dalje pržite.%ržite 'a na'lo sa jedne i sa dru'e strane.posolite i spustite na &a'rejano ulje meso. +adeveno meso stavite u vatrostalnu !iniju.25 g bibera .1 veza peršuna .(odajte &emi!ke.so i biber.8a(o r!%an 500g gove e pe'enice debljine 5cm .2 dcl ulja Ispržite na ulju sitno seckani luk i dodajte &emi!ke koje su prethodno natopljene u mleku.1 dcl mleka .2 zemi'ke . servirajte 'a tako šte ćete odo&'o staviti krišku umućeno' maslaca.1 kaši'ica bibera .so po ukusu I&lupajte.1 dcl ulja . 8.150g maslaca 1 veza peršuna .# grud! 1 kg tele&eg mesa od grudi . "lužite toplo.I&mešajte jaja.seckani peršun. i stalno prelivajte sokom od pe!enja.

%rohladite ih i ispendlujte ucelo i& kostiju 39ile4.Umutite kiselu pavlaku sa jajima i biberom. %ecite u predhodno &a'rejanoj pećnici ? minuta.1 celer .Kad ste lonac napinili. upotrebite i obi!an lonac.S$!n%sk# kr-#nadl# sa s!ro1kg svinjkih krmenadli .500 g crnog luka .biber =ove*e meso isecete na sitniju par!ad. U lonac stavite red mesa 3 obi!no treba da bude !etiri reda 4.(o pola visine &alijte bešamel sosom.4 srednja krompira .-stavite u hladnjaku 3 sata da se ste'ne. 8/ . )e*utim ako nemate &emljni lonac. 1alijte 9ile.2 jajeta . kao &a ražnjiće.4 korena šargarepe . D."tavite u du'uljasti pleh.sve &alijte !ašom vinsko' sirćeta.3 kašike sen+a 0/6 s1l bešamel sosa .200 g kisele pavlake .biber Kratko ispecite krmenale u pećnici.+a sredinu lonca stacete lovorev list i celu 'lavicu belo' luka.400g sira trapista .%ospite perme&anom.I&me*u krišaka mesa umetnite režnjeve trapista predhodno nama&ane sen9om.1 glavica belog luka . 7ed na kolutove ise!ene 3 po jedan koren4 šar'arepe i paštrnaka. Kuvajte na #$$ : oko 3 sata.4 korena paštrnaka .1 list lovora .%o ukusu svaki red solite i biberite.predhodno oljušten i na kolutove ise!en krompir.so .1 'aša vinskog sir&eta .u-l#k* . "lužite toplo. %rirodno da se (žumlek6 ćevap kuvao u &emljanom loncu.4 zelene paprike .#$ap 'a Vuka 2 kg gove eg mesa .dve6tri 'lavice crno' luka.so . stim da 'a dobro pokrijete aluminijumskom 9olijom da ne i&la&i para.%ovremeno lonac malo protresite.1 kašika permezana. 1asecite kriške skoro do kraja.dce kriške celera.+a svaki red stavite i po jednu celu papriku."lažite tako nai&meni!ne redove.

dcl vode i &a!in od sušeno' povrća. biber.1 šaka pirin'a .U litru vode i&mešajte so.200g 'varaka . -tklopite i pecite još #$ minuta.1 kg smrznutog povr&a !plavi patlid$an# šargarepa#boranija#paprika# paradajz " )eso isecite na kocke. ja'njeće' mesa .300 g jagnje&eg mesa . kobasice na kolutove.300g svinjskog mesa .1 veza peršuna . (odajte vode da o're&ne.Isitnite luk.juneće' mesa.400 g suve slanine .biber .2 glavice crnog luka .4 srednja krompira . kupusa. pa &alijte kupus. Ukupno $ minuta.+emojte meso mešati. !varaka. suvih rebara.(odajte meso. "uva rebra operite u mlakoj vodi.500g suvih rebara .-ljuštite i isecite na sitne kocke krompir.slanine.slaninu na štapiće. so i biber.so . Kalu2#rsk! kupus 4 kg kiselog kupusa . )eso isecite na manje komade i usolite 'a.kupusa. kupusa.pa red kupusa .kupusa. 1.ulje .slaninu i kobasicu.svinjsko' mesa.so i biber po ukusu . i alevu papriku. isitnjen peršun.Coš malo &ajedno i&dinstajte. U predhodno &a'rejanoj pećnici stavite poklopljen *uve! i pecite 3$ minuta. "lužite toplo.100g suve slanine 150 g sušene kobasice .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte krompir i pirina!.pa nekoliko celih listova kupusa. kobasica.300g june&eg mesa .9u$#& 600 g mesa ! popola june&e i svinjsko " . U'rejte ulje i i&dinstajte luk .2 kašike aleve paprike Isecite kupus na krupnije komade. (odajte povrće.300 g kobasica . U veći lonac 3ili &emljani sud 4 od litara stavite na dno nekoliko listova suve slanine. I dalje dinstajte.kupisa.1alijte vodom da o're&ne. 87 . kupusa.-do&'o opet stavete slaninu na listove se!enu.kupusa.

5inite to !etiri dana po dva sata."tavite kupus na umerenu toplotu da polako kr!ka. "lužite topao kupus u& vruću projaru. 82 .

88 .200 g kisele pavlake .500 g kiselog kupusa . 1atim isecite paradaj& na kriške. Kada kupus omekša.so i biber po ukusu Uveću &emljanu posudu u slojevima re*ajte2 maslac ise!en na režnjeve. (instajte dok meso ne omekša.1 1%2 kg sve$ih paprika . .1a'rejte ulje i dodajte na kolutove ise!en crni luk.(odajte malo vode i nastavete da dinstate. I&me*u svako' sloja stavite list lovora i po ukusu soli i bobera.1 kg paradajza .5 lovorova lista . %rvi sloj prepe!enih paprika 3 koje služi kao poklopac 4 i&bacite. S#k#l%! gula) 500 g svinjskog mesa .crni luk na kolutove.ome dodajte meso. alivu papriku i so.Pr)ul%a 500g maslaca .%ržite dok meso ne porumeni.1 kg crnog luka . meso na manje komade.0#5 dcl ulja .3 glavice crnog luka .1#5 kgmesa ! junetine# teletine ili jagnjetine " . pre služenja umutite i &alijte kiselom pavlakom.so po ukusu -!istite meso i isecite na manje komade. a paprike na polovine. %ecite otkriveno 3 sata. 1atim stavite seckan kiseo kupus.1 kašika aleve paprike .

umešajte kiselu pavlaku.biber .(odajte krompir i dinstajte još 1 minuta.biber )eso isecite na kocke.Elevu papriku umutite sa kiselom pavlakom .3 kašike blage aleve paprike .400 g kiselog kupusa ribanca .2 dcl bistre supe . 89 .S#g#d!nsk! gula) 500 g svinjskog mesa .(odajte seckan luk i još malo dinstajte."os sa svim sastojcima i&miksajte. vratite meso i služite toplo.1 kaši'ica seckanog ruzmarina .2 velika krompira se'ena na šestice .2 crna luka .so . ru&marin i pivo.brašno.%oklopljeno na tihoj vatri dinstajte ?$ minuta. &alijte supom i na tihoj vatri dinstajte $ minuta.2 kašike aleve paprike 200 g kisele pavlake . )ekano meso i&vadite i& sosa i ostavite 'a na toplom. alevu papriku. (odajte seckani luk i nastavite dinstanje.150 g kisele pavlake )eso &a!inite i propržite na maslacu.6 dcl piva 1 list lovora .sve &ajrdno dobro i&mešajte.1 kašika koncentrata od paradajza 1 kašika brašna . &a!inite 'a i propržite na maslacu. "lužite toplo.solju i biberom.2 kašike maslaca .biber.1atim dodajte koncetrat paradaj&a. S$!n%sk! papr!ka) na p!$arsk! na&!n 600 g svinjskog mesa u kockama .(instajte još1$ minuta.1 kašika maslaca .2 glavice crnog luka .so .(odajte prethodno kuvan kupus.

! 2 para debrecinera . premažitre lojem ili slaninom.100 g kukuruznog brašna .100g kajmaka 1%2 kg crnog luka .200 g suve slanine .2 kašike sen+a . "os poklopite i dobro promućkajte.2 kašike sitno seckanog peršuna -so i biber po ukusu .2 kašike sen+a . Gro&ansk! ra.Gro&ansk! .+a roštilju ispecite kriške slanine. koje je odležalo bar #? sata u &amr&iva!u i&vadite da polako na sobnoj temperaturi. %osolite. odmr&ne.5 glavica crnog luka ."tavite na vatru minuta da prodinsta. "ve to stavite u sud sa mesom i dodajte sitno ise!eno' peršuna.200 g sremskih suvih kobasica .4 dcl guš&eg testa za pala'inke . "lužite toplo u& solja!ku po'a!u. sir i crni luk isecite na komade &a ražnjiće.1 kašika aleve paprike . 9$ .sen9a. pre pe!enja.4 babure .2 dcl ulja so i biber po ukusu (ebrecinere i kobasice isecite na deblje koturove. namažite sen9om i pospite alevom paprikom.250 g suve slanine . +ai&meni!no nabodite na žice &a ražnjiće sve pripremljene sastojke.50 g aleve paprike . )eso pecite na la'anoj vatri i pri kraju posolite i pospite kukuru&nim brašnom 6 da bi bili reš.pobiberite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. 7oštilj. =otovo meso stavite u pripremljeni sud sa lukom.+a 1 sat pre pe!enja isecete 'a kao &a ražnjiće. U veći sud 3 u kome ćete služiti ćevap 4 pripremite iseckan crni luk.(obro 'a operite i ostavite da se ocedi. koji posolite i poboberite.300 g sira trapista .aleve paprike i kajmaka."laninu.prepolovljene babure i paradaj&.n%!.#$ap 1 kg svinjskog mesa .20 kocki bajatog hleba ! sredine " .kašika od sušenog povr&a "vinjsko meso bo& kostiju. poboberite.

91 .Umo!ite svaku žicu u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju.

re&anaca od 9ilea.T#l#(!na u sosu (00 g tele&eg mesa . %rocedite meso. spanaća i &avršite mlevenim mesom. %osolite. "agn%#(!na sa r#'anc!-a 1 kg jagnje&eg mesa . "lužite toplo.-tpatke od krajeva sameljite sa dži'ericom.2 $umanceta .maj!inom dušicim.300 g spana&a .7e&ance posebno obarite u slanoj vodi. U posudu stavite ulje i sitno iseckan crni luk.so i biber po ukusu Ca'njeće meso o!istite. -kru'li pleh pre!nika # cm obložite polovinom lisnato' testa.Kada se &a'reje.2 dcl belog vina . %oprašite brašnom. "ok i&mešajte sa mlevenim mesom i dže'ricom.isecite na kocke i stavite na ulje da se prži. Francusk! kola& od s$!n%skog /!l#a 1#5 kg svinjslog +ilea .1 kaši'ica maj'ine dušice ."tavite sloj mleveno' mesa.1 jaje .-stavite da stoji B sati. spanaća.žumanca i sok od limuna. "panać blanširajte. nalijte belim vinom i dinstajte na tihoj vatri.dodajte i&'nje!ene sardele.1 lovorov list .3 sardele .100g ulja .8ile isecite na re&ance.biber -!istite 9ile.1 kašika brašna .300 g pile&e d$igerice .2 dcl belog vina .sok od 1 limuna . dodajte meso sa biberom i pržite dok ne omekša. lovorovim listom.so .prstohvat majorana . majoranom. pobiberite.0#5 dcl ulja )eso operite. solju i biberom.250 g rezanaca .so i biber po ukusu .)arinirajte meso sa vinom.4 glavice crnog luka . ocedite i pomešajte sa mesom te stavite u pećnicu da se ukr!ka.operite i isecite na kocke. -do&'o stavite 9# .

U sredini napravite mali otvor. služite toplo. %ecite u predhodno u'rejanoj pećnici ? minuta. 95 . Ukrasite vencima od testa 3od krajeva4 i premažite žumancetom.poklopac od dru'e polovine lisnato' testa. "ecite na kriške.

1 šolja bistre supe .2 kisela krastavca .so i biber po ukusu/ 1 kašika brašna .200 g kisele pavlake .1 veza peršunovog lista )eso o!istite od žilica. ali samo da porumeni. Go$#d!na sa kon%ako500 g gove eg mesa !+ile" ."ok od mesa i maslaca stavite u posudu.Kada je 'otovo sipajte u posudu &a služenje i pospite sitno seckanim peršunovim listom.50 g maslaca .So(# S(rogano$ 500 g gove eg mesa ."ve te prodinstajte.1 glavica crnog luka .1 kašika sen+a ."klonite 'a sa vatre i sipajte u cediljku da se ocedi.so i biber po ukusu )eso isecite na štapiće i prepržite na vrelom maslacu da porumeni.1 kašika kapra . 7astopite maslac i na njemu propržitre meso.1atim soli i bibera po ukusu. ocedite i stavite u !iniju &a služenje. . 1a to vreme skuvajte makarone. dodajte iseckane kisele krasta!iće.100g maslaca .2 dcl konjaka . +a kraju dodajte meso i umućenu kiselu pavlaku i kr!kajte na tihoj vatri 1 minuta. %osolite. operite i isecite na štapiće.sen9. (instajte na tihoj vatri. pobiberite i stavite konjak.bistru supu. 9.te prelijte mesom i sokom od konjaka i ukrasite kaprom.luk3koji će se posle i&baciti4.250 g makarona .

3 kašike paradajza !iseckanog na kocke" .150 g šampinjona .1 manja zelena paprika ! iseckana" . U& to obave&no pripremite krokete od krompira3ima recept4.10 zrna zelenog bibera .biber .1 dcl rose vina ."vako pe!eno par!e solite i biberite po ukusu. paradaj& i vino i dalje dinstajte. Krajeve &alepite žumancetom.Ukrasite testo.! rola( 150 g jagnje&eg mesa ise'enog na kocke .3%4 l ulja .luk i papriku.1 glavica iseckanog luka . "lužite u& Kari. "lužite toplo. meso &a!inite i propržite 'a. &atim obložite dru'om trakom. 9/ .1 $umance . Fond! od -#sa *00 g june&eg bi+teka .(odajte isitnjene šampinjone.(odajte sir."tavite &eleni biber.peršun i pikantno &a!inite..1 kašika maslaca .ernes i Endalus 3recept ima4 sosove.*0 g tvrdog sira krupno izrendisanog . -do&'ostavite ohla*enu masu. I& istanjeno' lisnato' testa i&vadite široku traku kao &a rolat.1%2 paketa lisnatog testa U'rejte maslac. namažite žumancetom i u predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ :.%rohladite. 1a'rejte ulje u posebnoj posudi &a 9ondi."agn%#.so .+abadajte komadiće mesa i pecite 'a u ulju &a stolom.1 kašika peršuna .so i biber po ukusu 2osovi3ari#4ernes#5ndalus Isecite meso kao &a ražnjiće.1ajedno prodinstajte.

1 belance .&a!inom od sućeno' povrća. T#l#.0#5 dcl ulja .100 g kisele pavlake .so i biber po ukusu .malo aleve paprike i ukuvanim paradaj&om.50 g maslaca .eleće nareske posolite. stavite nareske da se prže sa obe strane.1 kaši'ica aleve paprike .so i biber po ukusu .150 g šargarepe .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .S#&uanska go$#d!na (00 g gove eg mesa .50 g brašna .4 dcl ulja .4 lista praške šunke .(instajte nekoliko minutta. sos0Umutite kiselu pavlaku sa brašnom i parme&anom.! nar#sc! u ra)nu sa s#n/o- 4 tele&a nareska .50 g korena peršuna . "lužite toplo. "tavite u mrežu &a prženje na ulju 3 9rite&u 4da se prepržu na vrijućem ulju.2 $umanca .3 kašike permazana .1 dcl ulja .1 kašika ukuvanog paradajza )eso isecite na re&ance i dodajte belance koje ste umutili sa malo majcene i ostavite da postoji. 97 .1 kaši'ica majcene .(odajte vode.200 g paprike!babure" .2 kašide sen+a . T#l#.1atim jednu stranu namažite žumancima i na tu stranu staavite šunku. Iseckajte na re&ance crni luk i sve povrće. 1a'rejte ulje. +apravite sos od tople vode sa majcenom.! nar#sc! sa )unko4 tele&a nareska .100 g crnog luka .poklopite. namažite dobro sen9om i uvaljajte u brašnno.%ere*ajte u pleh i prelijte sosom. biberom.100 g celera . -vim prelijte meso i povrće i prokuvajte ? minute.1 kašika brašna . "lužite odmah. pobiberite.eleće nareske propržite na ulju.1dcl vode .

92 .U pećnici &apecite 1 minuta. "lužite toplo.

%rodinstaje ih na ulju.* debljih pala'inki .(odajte &a!in od sušeno' povrća.300 grama pe'uraka !šampinjona" 1 kašika od sušenog povr&a . T#l#. "užite tople. "vaku pala!inku premažite po polovini. biber.&alijte ih umućenom pavlakom. Uvaljajte ih u brašno i propržite na vrelom ulju. Kada su pe!urke 'otove. +areske složite u !niju i& koje ćete služiti i &alijte ih pe!urkama.1 kašika brašna .1 veza peršuna .Isitnite pra&iluk.150 g šampinjona . %e!urke predhodno isecite na krupne komade.T#l#.100 g maslaca 200 g praziluka .1 kašika sen+a .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . %relijte kiselom pavlakom i ostalim ka!kavaljem.200g šunke .! -#dal%on! sa pala&!nka-a * tele&ih medaljona ."ve i&dinstajte na maslacu. %ecite u pećnici ? minuta.odo&'o stavite medaljon ipresavijte na dnoje.1 veza peršuna .sitno se!en peršun.biber Ispeci < dobljih pala!inki.200 g kisele pavlake .so . pe!urke.! nar#sc! sa p#&urka-a 4 tele$a nareska .200 g kisele pavlake . šunku. "lužite toplo.1#5 dcl ulja .(odajte &a!in od sušeno' povrća i 1$$ ' ribano' ka!kavalja. %ala!inke složite u vatrostalnu posudu. 98 .so ibiber po ukusu %osolite i pobiberite nareske.200 g ka'kavalja .

-do&'o stavite dru'u polovinu kupusa.%reko to'a stavite sastojke koje sam o&na!io prema želji.6 $umanca . %ecite u pećnici ? minuta. +a ulju propržite 'lavicu luka i dodajte oce*en kupus sa slaninom.kupus.2 dcl belog vina .250 g suve slanine .biber U sredini kupusa po želji: 2 para viršli . Umutitikiselu paavlaku.%osebno ispržite krmenadle. %ecite poklopljeno u pećnici # sata na ##$ :.1alijte meso i kupus.3 šargarepe . U vatrostalnu !iniju 3ili &mljanu posudu4 rešajte kao musaku. "lužiti toplo u& vruću po'a!u.vinom i bujonom.pobiberite i &alijte uljem. red kupusa.kobasica u komadu .red mleveno' mesa. %rodinstajte.suva šunka u debljim kriškama #d$igernja'a u komadu +a dno šerpe stavite kožice od slanine. Kobasice isecite na kolutove.Kolo.so i biber po ukusu "kuvajte u vodi kiseo kupus sa slaninom iseckanom na kocke.4 ko$ice od slanine .2 glavice crnog luka .1 kisela pavlaka .$arsk! ko(l#(! 2 kg kiselog kupusa !ribanca" . -dvojeno i&dinstajte sa lukom mleveno meso. Francusk! kupus 58ukru(6 1 kg kiselog kupusa !ribanca" . jaja i žumanca.300 g kobasica .150 g suve slanine . 99 .2 dcl bujona .kobasice i na kraju kupus.suve krmenadle .2 krompira 2 kapike ulja.10 svinjskih krmenadli .300 g mlevenog svinjskog mesa .* jaja .

peršunom.Uvaljajte ih prvo u brašno.Uvijte u rolne i &aka!ite !a!kalicom. %ropržite rolne na maslacu.*0 g izrendisanog parmezana .2 jajeta . &atim u jaja i na kraju u mrvice.I&mešajte sa žumancetom. %oželjno je da budu jednako' oblika.4 lista šunke .4 kriške limuna . %ore*ajte ih na &a'rejanu !iniju i ukrasite kriškama limuna.uvaljajte u brašno."tavite odo&'o list žal9ije.so i biber po ukusu .2 jajeta .4 kašike maslaca .100 g mrvica od hleba . I&vadite rolne i u sos umešajte maslac.4 lista sira trapista .50 g brašna .1 dcl belog vina . posolite i poboberite.+a svaku šniclu stavite list šunke. +a svaki dru'i stavite po list šunke i list sira.(instajte minuta.100 g tele&eg pe'enja .al/!%o600 g tele&ih šnicli .# roln# sa .U mikseru isitnite teleće pe!enje 3koje je ostalo4. ra&mućeno jaje i na kraju u mrvice.dodajte vino i supu.%reko lista šunke svaku šniclu namažite ovom masom. T#l#.so .50 g brašna .100 g mrvica .2 dcl bistre tele&e supe @nicle istucite.posolite i pobiberite po ukusu.16 listova $al+ije .%ržite ih u dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.2 dcl ulja "vinjske krmenadle i&lupajte.Po3o$an# s$!n%sk# kr-#nadl# 6 svinjskih krmenadli .100 g ulja . "lužite ih u toploj posudi.1 kašika sockanog peršuna .parme&anom i &a!inite.%oklopite sa preostalim narescima. 1$$ .so i biber po ukusu +areske i&lupajte.1 $umance .1alijte rolne. Pla$a (raka * tele&ih narezaka .biber .(obro utapkajte duple nareske. %ržite na dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.* listova šunke .

1$1 ."lužite toplo.

7arlk! nar#sc!
4 gove a ili tele&a nareska - 100 g slanine - 3 glavice crnog luka - 2 lovorova lista - 4 kašike limuna - 10 zrna bibera - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - so po ukusu +areske posolite, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i ostavite da odstoji. 1a to vreme na ulju ispržite iseckan crni luk."laninu isecite na re&ance.U vatrostalnu posudu pore*ajte meso,luk i odo&'o slaninu,nekoliko &rna bibera i lovorov list.%relijte belim vinom. Kuvajte na umerenoj vatri.

Nar#sc! sa %a%!-a
6 tele&ih ili june&ih narezaka - 100 g maslaca - 200 g kisele pavlake - 100 g mrvica od hleba - 4 jajeta - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite,posolite nareske.Uvaljajte u mrvice. U vatrostalnu posudu stavite maslac,pore*ajte nareske, &alijte jajima i pavlakom. %ecite u pećnici ? minuta. "lužite toplo.

Go$#2! nar#sc! u parada%'u
1 kg gove ih narezaka - 20 g sen+a - 1dcl ulja- 1%2 l kuvanog sosa od paradajza - 2 glavice crnog luka - 1 veza peršuna 30 g brašna - kašika za'ina od sušenog povr&a - so i biber po ukusu =ove*e nareske i&lupajte, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i posolite. "vaki nare&ak namažite sen9om i uvaljajte u brašno. %ore*ajte u vatrostalnu posudu, pospite sitno se!enim crnim lukom, peršunom i biberom.1a'rejanim uljem prelijte nareske.(odajte paradaj& 6 sos.

1$#

%ecite u pećnici na umerenoj toploti dok naresci ne omekšaju. "lužite toplo.

1$5

Rola( od s$!n%skog -#sa
1 kg svinjskog mesa !od buta" - 1 kašika od sušenog povr&a - 2 kašike sen+a - 50 g maslaca - 100g praziluka - 100 g suve slanine - 100 g pile&e d$igerice - 100 g pe'uraka - 100g pirin'a - 2 jajeta - 100g ka'kavalja - 1 veza peršuna - 1 dcl ulja - so - biber "vinjsko meso ra&režite u&duž i napravite veliki nare&ak. I&lupajte 'a, namažite &a!inom od sušeno' povrća, sen9om i pobiberite. %irina! prokuvajte u vodi 3al dente4.I&dinstajte na maslacu pra&iluk,slaninu,pileću dži'ericu,pe!urke i peršun.%rohladite. (odajte pirina!,jaja,i&ribani ka!kavalj,biber i so. (obro &amesite masu. )asom premažite šniclu i uvijte u !vrst pove&ani rolat.%ropržite na ulju.1atim pecite u pećnici 3 minuta na ##$ : povremeno prelivajući. "ecite na režnjeve. "lužite toplo ili hladno.

B#&k! nar#'ak 5po3o$an! (#l#,! nar#'ak6
4 tele&a nareska - 50 g mrvica od hleba - 1 dcl ulja - 2 jajeta - 2 kašike brašna - 4 kašike limuna - so i biber po ukusu .eleće nareske o!istite,i&lupajte,posolite,uvaljajte u brašno, &atim u ra&mućena jaja i na kraju u mrvice. %ržite ih na &a'rejanom ulju 3 minuta sa svake strane,dok ne porumene.+areske pore*ajte na &a'rejanu !iniju. +a svaki nare&ak stavite po krišku limuna.

1$.

Pa)(!cada
1 kg june&eg mesa - 100 g slanine - 2 glavice crnog luka - 4 ve&e šargarepe - 1 celer - 3 paštrnaka - 4 komada 6elatija !oljušten paradajz" - lovorov list - 3 lista bosiljka - 2 karan+ili&a - malo morskog oraš'i&a - 2 dcl crnog vina - 1 kaši'ica še&era - so i biber po ukusu Cuneće meso išpikujte slaninom i prepecite sa svih strana. Kada je meso pe!eno i&vadite 'a.+a isto ulje stavite iseckan crni luk, na kolutove ise!enu šar'arepu, celer, oljuštene paradaj&e 3pelatije4, lovorov list, bosiljak,karan9ilić, nastru'an morski oraš!ić, crno vino, šećer, so i biber. %rodinstajte.Vratite meso, nastavite da dinstate još oko 3 sata. Kada je 'otovo, i&vadite meso, a svu &elen propasirajte. %relijte. "lužite toplo.

P!kan(na ro' ra(na
1kg gove eg mesa !rozbratna" - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina 1 dcl konjaka - 200 g kisele pavlake - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - pola tube pirea od paradajza - 1 kašika sen+a - 2 kriške hleba - 1 kašika parmezana - so i biber po ukusu "tavite u ekspres lonac ulje i hleb.)eso dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća,sen9om, biberom i položite na hleb. Umutite kiselu pavlaku,paradaj& pire i parme&an. -vim prelivom &alijte meso.(odajte vino i konjak. (instajte u loncu ?$ minuta na tihoj vatri.

1$/

Ra-s(#k u

! #ru

1#5 kg ramsteka ucelo - za'in od sušenog povr&a - krupni crni#beli# zeleni #i kajenski biber - ulje -!istite ramstek od žilica.(obro utrljajte sa obe strana sve vrste bibera i &a!in od sušeno' povrća.-stavite da stoji ? sata.1a'rejte ulje u ti'anju i prepržite ramstek sa svake strane po minut. 1atim 'a stavite u du'uljastu posudu,&alijte 'a uljem u kome ste 'a propržili i sokom marinata.U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ##$ : da ostane krvav."ecite na tanke kriške. "lužite toplo ili hladno.

Oso

uko

2 tele&e kolenice - 100 g maslaca - 2 kašike kapra - 1 limun 20 g bibera!zeleni u zrnu" - 1%2 bujona - 2 dcl belog vina - 1 dcl ulja - 1 veza peršuna - 200 g kosele pavlake .eleće kolenice prepilite na komade debljine ? cm i stavite na vrelo ulje da se peku, okrećući ih na svaku stranu.-do&'o na srž stavite po komad maslaca.%onovo okrenite i ponovite postupak.Kada meso porumeni, dodate vino,bujon, biber,kapar i sok od limuna. %oklopite i dinstajte na tihoj vatri # sata. Kada je meso 'otovo,pažljivo 'a i&vadite na !iniju &a služenje, prelijte sokom od dinstanja u koji ste predhodno umutili kiselu pavlaku.%ospite iseckanim peršunom. "lužite toplo.

1$7

4u%#$! (#l#,! ko(l#(!
600 g tele&ih kotleta - 50 g mrvica od hleba - 6 lista pršute 250 g sira gorgonzole - 250 g pe'uraka !šampinjona" - 1 dcl ulja - 3 $umanceta - so i biber po ukusu .eleće kotlete i&lupajte posolite i pobiberite.Uvaljajte u ra&mućena žumanca &atim u mrvice od hleba i pržite na ulju. +a svaki kotlet stavite po list pršute, nekoliko režnjeva 'or'on&ole i nekoliko pe!uraka. .ako spremljene odreske pažljivo pore*ajte u vatrostalnu !iniju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "lužite toplo.

Manas(!rsk! nar#sc! sa oras!-a
6 tele&ih narezaka - 2 jajeta - 200 g brašna - 100 g oraha 100 g badema - 3 dcl ulja - so i biber po ukusu - 2 kašike sen+a "vki nare&ak posolite i pobiberite.+amažite sen9om. Uvaljajte u brašno, pa u umućena jaja i u mlevenu mešavinu oraha i badema. %ržite na vrelom ulju sa obe strane. "lužite tople.

1$2

M!)#$! s k!s#lo- pa$lako6 june'ih narezaka - 150 g pirin'a - 100 g suve slanine - 2 jajeta - 1 veza peršuna - 1 kašika sen+a - 200 g kisele pavlake - 1 dcl ulja - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite i posolite svaki nare&ak.+amažite s jedne strane sen9om. %rethodno i&dinstajte pirina! i pomešajte 'a sa sitno se!enom suvom slaninom,jajima, seckanim peršunom. -vu masu stavite preko svako' nareska, urolajte i &adenite !a!kalicom da se prilikom dinstanja ne rastvori. %ropržite na vrelom ulju."manjite toplotu.(instajte #$ minuta dok meso ne omekša.%relijte umućenom kiselom pavlakom. "lušite toplo.

Nar#sc! na r!-sk! na&!n
6 tele&ih narezaka - 6 listova pršute - 50 g maslaca - 50 g brašna - 1 dcl belog vina - 6 listova $al+ije - so i biber po ukusu "vaki nare&ak posolite i pobiberite. +a svaki stavite pršutu i žal9iju.Urolajte, uvaljajte u brašno i u!vrstite !a!kalicom da vam se prilikom prženja ne rastvori. %ržite ih na maslacu.5esto ih okrećite dok ne porumene. +areske i&vadite na !iniju &a služenje, a u preostali sos od maslaca dodajte brašno, vino, so i biber. Kada sos proklju!a,prelijte nareske. "lužite odmah.

1$8

Uprethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta na ##$ c .so i biber po ukusu )leveno meso i&mešajte sa 1$$ ' sitno seckane slanine. # jajeta. +a svaki nare&ak stavite list šunke.biberom i solju.so .1 kašika maslaca .Val!'#rsk! nar#'ak sa s!ro650 g svinjskog steka .U sredinu stavite 3 tvrdo kuvana jajeta. "lužite toplo.1a!inite i malo &apecite 3krvavo4 na maslacu.(obro &amesite i masu rastanjite. -statak slanine iseckajte na štapiće i probodite u veknu.200 g kisele pavlake .250 g suve slanine . 1$9 . 4a.%ore*ajte u vatrostalnu posudu.biber .-blikujte veknu.2 paradajza . %eršunom. %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi ?$ minuta.n! '#c 3%4 june&eg mesa .4 lista barene šunke .1 veza peršuna .4 kriške tvrdog sira "vinjetinu isecite na ? deblja nare&ka.# koluta paradaj&a i krišku sira.5 jaja .

&alijte pavlakom i prelijte mrvicama proprženim na maslacu. U lonac od litara sipajte 3 litra vode da proklju!a sa kockama supe. Krajeve vežite &a varja!u i &aka!ite na ivicu lonca. -vom nasom napunite kupus. pore*ajte probarenu i u&duž prepolovljenu šar'arepu. # jajeta. ise!enu na koske slaninu i sir. "lužite toplo.200 g kisele pavlake 100 g mrvica od hleba .50 g slanine . U klju!alu vodu spustite kupus uvijen u 'a&u.1apecite je u pećnici 1$ minuta.3 kocke supe .pirina!.2 kisela krastavca .3 šargarepe 200 g šanpinjona .1 paket lisnatog testa . %ecite ? minuta na ##$ c . )asu istanjite kao po'a!u.1 jaje .150 g tvrdog sira .1 veza peršuna .1 veza peršuna .(obro &amesite mleveno meso. 11$ . "lužite toplo. Pun%#n kupus 1 glavica sve$eg slatkog kupusa . I&dinstajte po!urke i&mešajte sa sitno se!enim krastavcima.&a!in od sušeno' povrća.%remažite 'a žumancetom.so biber .biber.%o sredini stavite ? tvrdo kuvana jajeta.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a .Upakujte 9ile. seckan peršun.* jaja .150 g suve slanine . Kuvajte 1 sat i ? minuta. Istanjite lisnato testo. -hladite. jaje.so i isitnjen peršun.1 kašika maslaca I&dinstajte seckane šampinjone na maslacu.-hladite.1%2 kg mlevenog june&eg mesa .-blikujte veknu.100 g pirin'a .so i biber po ukusu I&dubite kupus.1 kašika kapra . so. biber.premažite 'a sa masom od pe!uraka i po sredini stavite veknu od mesa.Vok!%#$ /ol# 1 kg mlevenog june&eg mesa . kaprom i 1 jajetom. Umesite mleveno meso. sitno seckanu slaninu.50 g maslaca . Iscedite 'a u !iniju.

so po ukusu %ropržite na vrelom ulju mleveno meso.200 g ka'kavalja .litvu dobro operite i poparite vrelom vodom.Ras(r#s#na sar-a od l!($# 1%2 kg blitve . Tor!nsk! u)(!pc! od -#sa 300 g june&eg mlevenog mesa . 1 jajeta."tavljati u posudu obloženu papirnom salvetom da upije masnoću.1%2 kg brašna .3 kašike brašna .2 kocke supe .1avijte testo kao štrudlu. 111 . seckan peršun.%reko mesa pore*ajte 3 tvrdo kuvana jajeta.vode i soli.30 g pirin'a .so i biber po ukusu 1amesite testo od brašna. krajeve vežite koncem."ve to pokrite tanjirom 3koji može da u*e u posudu4.4 jajeta .1 dcl ulja .ulje za pr$enje "ve sastojke dobro umutiti mikserom.te polovinu stavite u posudu.0#6 dcl vode .prelijte sa 10# l vode u koju ste prethodno rastopili # kocke supe.1%2 kaši'ice praška za pecivo prstohvat praška crnog luka . stavite u !istu krpu. Ku$ana p!(a s -#so1%2 kg mlevene junetine . pirina! i posolite po ukusu. spustite u klju!alu vodu. +a testo rasporedite meso koje ste prethodno prodinstali sa &a!inom od sušeno' povrća. Kuvajte #$ minuta. "lužite tople ili hladne.Vaditi kašikom manje uštipke i pržiti na ulju. sitno seckanu slaninu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .%oklopac stavite u vrelu pećnicu ?$ minuta.biber.7a&vucite ju9ku kao &a re&ance.so .1%2 kg mlevenog mesa .3 jajeta 3 kašike ulja .50 g slanine . .1 veza peršuna . &atim dodajte smesu od mesa i dru'u polovinu blitve. "lužite toplo u& kiselo mleko. solju i biberom.

11# . "lužite toplo.pore*ajte pljoštimice.Isecite na par!ad. pospite stru'anim ka!kavaljem.

ajvar.1 glavica crnog luka .sok od limuna.so.0#5 dcl ulja .so i biber po ukusu Kupus isitnite.1 dcl mleka . U vatrostalni sud pore*ajte trećinu proprženo' kupusa.ulje.1 kiseli krastavac .100 g slanine . so i biber.sitno seckan krastavac.200 g kisele pavlake .3 jajeta .jajima i mlekom.1 kašika sen+a . Musaka od k!s#log kupusa 2 kg kiselog kupusa . %osebno propržite na ulju 'lavicu luka.biber.%onovite postupak i &avršite sa kupusom. "lužite sa prepe!enim hlebom i maslom.so i biber po ukusu .1 kašika kapra .300 g mlevenog svinjskog mesa .10 g aleve paprike .300 g mlevenog june&eg mesa . polovinu mesa.0#5 dcl konjaka %resno meso od bi9teka prethodno sastružite nožem.sok od 1 limuna . -hladite i dodajte 1 jaje.12 veze peršuna . %ecite u pećnici 1 sat na ##$ c. "ve dobro i&mešajte. konjak.sen9.(odajte žumance.2 glavice crnog luka .meso. )usaku prelijte s umućenom kiselom pavlakom.Ta(arsk! !/(#k 3%4 bi+teka .1 dcl ulja .50 g ajvara 1 $umance .alevu papriku.propržite na ulju sa 'lavicom luka i sitno se!enom slaninom. 115 . kapar.

Umutite jaja.200 g kisele pavlake .Gr&k! kupus 1 kg kiselog kupusa ribanca .)apunite ih dinstovanim mesom.biber I&dinstajte kupus na ulju i isitnjenoj slanini.12 listova blitve .3 manja plava patlid$ana . &alijte uljem i pecite u pećnici ? minuta na #$$ c .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . .paradaj&. "lužite toplo.so i biber po ukusu )eso i&dinstajte sa slaninom. "lužite toplo u& kiselo mleko. pirin!em i &a!inom od sušeno' povrća.-d poparenih listova blitve napravite male sarme.kiselu i slatku pavlaku.tikvice i plavi patlidžan.meso i odo&'o dru'u polovinu kupusa. -!istite i i&dubite paprike.100 g suve slanine .1 veza peršuna .%osebno i&dinstajte meso. +alijte vodom da o're&ne.so .6 manjih tikvica .50 g pirin'a .3 srednja krompira . U prethodno &a'rejanoj rerni pecite otklopljeno 1 sat na ##$ c . Pun%#na a)(a 1%2 kg mlevenog mesa !june&eg" .400 g mlevenog june&eg mesa . U šerpu stavite pola kupusa.1 kašika ulja . %o tome pospite ostatke od i&dubljeno' povrća.200 g suve slanine . 11.3 jajeta .3 srednja paradajza .1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a . pobiberite i &alijte pripremljen kupus.1 dcl ulja .krompir.3 babure . &a!in od sušeno' povrća i isitnjen peršun."ve pore*ajte u vatrostalnu posudu.2 dcl slatke pavlake .

an 3 plava patlid$ana . ohladite i i&vadite kaši!icom sredinu.2 dcl mleka .%ropržite na &a'rejanom ulju.50 g maslaca .1 glavica crnog luka .Musaka od kro-p!ra 250 g mlevenog june&eg mesa .jaje i seckan peršun. stavite polovinu krompira. 7a&mutite jaja. 11/ .200g kisele pavlake . kiselu pavlaku i mleko.4 paradajza .250 g mlevenog svinjskog mesa .solju i biberom.1 jaje +eoljuštene patlidžane rasecite u&duž na pola.1 dcl ulja . &atim meso i opet krompir.1 kg krompira .300 g mlevenog june&eg mesa . %ecite u pećnici $ minuta na # $ c. I&dinstajte meso sa seckanim lukom.oljuštene parakajte. I&dinstajte meso sa seckanim crnim lukom. Pun%#n pla$! pa(l!d. I&mešajte.-cedite. %ecite na umerenoj toploti ? minuta. mrvice hleba.mleka i jaja.1 kašika mrvica od hleba . Vatrostalni sud namažlite uljem. dodajte sredinu od patlidžana.so i biber po ukusu Krompir skuvajte.oljuštite i isecite na kolutove. "ve prelijte &a'rejanim uljem i mešavinom pavlake.3 jajeta .1 veza peršuna .

ki9lu natopljenu u mleku pa dobro oce*enu.so i biber po ukusu . :u/(# u #)a-#l sosu 300g mlevenog june&eg mesa .4 dcl bešamel sosa )leveno meso.50 g parmezana .1 veza peršuna .biber po ukusu %atlidžan isecite na kolutove. %ecite u pećnici 3$ minuta na # $o:. -vaj postupak ponavljajte koliko imate materijala. %ravite male ku'lice.biber. iseckan crni luk.Musaka od pla$og pa(l!d.so po ukusu .%osolite ih i pore*ajte u vatrostalnu posudu. prelijte bešamel sosom.4 dcl sosa od paradajza .1 glavica crnog luka .ana 1kg plavog patlid$ana .poboberite.350g mlevenog june&eg mesa 1 dcl ulja .0#5 dcl ulja .2 kaši'ice natrunjenog suvog bosiljka .so )leveno meso posolite. pospite parme&anom i bosiljkom i prekrijte dinstovanim mlevenim mesom. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu. %ravite valjuške 3dobro je tom prilikom ruke posuti bršnom4. 117 .-l#ko1%2 kg june&eg mlevenog mesa .nama&anu maslinovim uljem.jaje.4 jajeta .1 ki+la . propržite na vrelom ulju s obe strane.50g parmezana !nastruganog" .ulje.stavite jaje i dobro i&mesite. pospite parme&anom i stavite u toplu pećnicu da se &apeku #$ minuta. Val%u)c! sa k!s#l!.1 dcl mleka .1 jaje .%relijte ih jednim delom sosa. seckan peršun. "lužite kao predjelo.so i biber dobro &amesite.3 kašike kiselog mleka .%ecite na toplom ulju sa svih strana.0#5 dcl maslinovog ulja .

"lužite toplo. 112 . U šolju sa kiselim mlekom umutite jaja i prelijte preko valjušaka.Valjuške prepržite na vrelom ulju dok ne porumene. koje ste prethodno stavili u vatrostalnu !iniju i &apecite u pećnici.

najkvirc .200 g suve kobasice . 118 . nalijte vodom i poklopite. desetak &rna bibera. "utradan napunite šivene DdžepoveD od !isto' belo' platna. na umerenu temperaturu da se pe!e oko sati.so . "tavite u pećnici.kimon . red seckane kobasice.biber . pirina!. -vaj recept je star više od jedno' veka.1%4 june&eg mesa . ra&mućenu kiselu pavlaku.Ta)(!na sar-a 2#5 kg kiselog kupusa . %oto!e i& ju'iuste!no' Kavka&a i Enadolije.3 jajeta .1%4 svinjskog mesa . &a!in od sušeno' povrća. -stavite u hladnjaku da prenoći. U o!išćene listove kupusa &avite male sarme.1%2 kg svinjskog mesa .4 lista lovora 1 veza peršuna .ponovo red sarme.200 g suve slanine .2 dcl kisele pavlake .6o ukusu. red mleveno' mesa i tako redom dok imate materijala.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . )ože i na roštilju ili u kaj'ani. "lužite tanko se!eno kao predjelo.2 dcl ulja . so .%resujte daskom do debljine # cm.*0 g pirin'a .biber. jaja.uk 1%2 kg ov'ijeg mesa . dodajte mleveno meso.1%2 kg june&eg mesa .+a dno posude prvo stavite sitno seckan kupus.tucana paprika tucan kim )eso sitno isecite i pomešajte sa svim &a!inima.D(žepoveD sušite na promaji 3 tavanu4 3 nedelje.soli po ukusu %ropržite na ulju sitno seckan crni luk. Andalosk! sud.200 g crnog luka . &atim red sarme.1 kašika aleve paprike . +a vrh posude stavite mekoliko listova lovora. alevu papriku i sitno seckanu slaninu. )asu sameljite dva puta na mašini &a mlevenje mesa.

2 jajeta . (odajte ? žumanca i ulupani sne' od ? belanca. %ropasitajte i dodajte umućen maslac i &emi!ke prethodno natopljene u mleku.pospite mrvicama i i&lijte masu u kalup.bibera po ukusu !treba više bibera" . U većim komadima uvaljajte 'a u brašno.soli po ukusu . %ržite 'a na vrelom ulju. so i biber. (instajte #$ minuta. 119 . Kuvajte ? minuta. "lužite toplo. %osolite i pobiberite po ukusu.operite i prosušite. seckan peršun i pobiberite. "ve dobro i&mešajte.pospite &a!in od sušeno' povrća. "lužite toplo.0#5 dcl mleka .Po3o$an! -o'ak 500 g tele&eg mozga .100g maslaca .so i biber po ukusu .4 jajeta .Kada je mo&ak 'otov na kraju 'a posolite. Mo'ak na 3olanlsk! na&!n 500 g tele&eg mozga .%ospite 'a &a!inom od sušeno' povrća.1 limun )o&ak operite i o!istite.1#5 dcl ullja/ )o&ak o!istite.50 g brašna .so i biber po ukusu )o&ak o!istite. operite i i&režite na krupnije par!iće. D!ns(o$an -o'ak 500 g tele&eg mozga . "lužite 'a sa tankim kolutovima limuna.2 zemi'ke 20 g mrvica od hleba . "tavite mo&ak u toplo ulje.50 g mrvica od hleba .2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 veze peršuna . "lužite toplo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . umućena jaja i u mrvice. Kalup &a pudin' namažite maslacem.

100 g kobasice .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .100 g mrvica od hleba .30 g parmezana %ropržite pirina! na ulju.1 dcl mleka . Po3o$an %#'!k 1 gove i jezik . %reostalu sredinu je&ika sameljite na mašini &a meso sa 'lavicom luka. %ropržite slaninu i kobasice. kiselu pavlaku.2 jajeta .-vom smesom namažete sa obe strane svaki list je&ika. kiselu pavlaku. dolijte vode da o're&ne i dodajte kocku supe.so i biber po ukusu "kuvajte sa kockama supe. umućena jaja i mrvice.1%2 zemi'ke . %oslažite red prepremljeno' pirin!a. pa opet red pirin!a &atim red slanine i kobasice i &avršite sa pirin!em %ospite parme&anom i komadi!ima maslaca. skinite kožicu i odsecite krajeve. -vako pripremljene listove je&ika uvaljajte u brašno.I&mešajte.1 dcl ulja .1 kocka supe .10 g maslaca . U ohla*eni pirina! dodajte 1 celo jaje.biber po ukusu . &a!in od sušeno' povrća i biber.4 jajeta . Vatrostalni sud namažite maslacem.Musaka od p!r!n&a ! ko as!ca 200g pirin'a . %ržite na vrelom ulju.50 g slanine . Kad omekša.1 veza peršuna . sitno seckan peršunov list.200 g kisele pavlake . (odajte žumance.&emi!ku prethodno potopljenu u mleko i isce*enu. %ecite ? minuta na temperaturi od #$$ c .1 glavica crnog luka 3 kocke supe . -vu masu prepržite na ulju. red na kolutove se!enih tvrdo kuvanih jaja.1 $umance .50 g ulja .100 g brašna .100 gkisele pavlake . 1#$ .1 veza peršuna .

%ecite u pećnici ? minuta.so i biber po ukusu %lave patlidžane operite i isecite na kockice. Kada su jaja skoro pe!ena.%rocedite. so i kiselu pavlaku. Vatrostalni sud podmažite uljem i pospite mrvicama. %ospite parne&anom.500 g viršli . %onovite postupak. krompir.500 g krompira . "ve dobro i&mešajte.3 glavice crnog luka .150 g suve slanine .4 babure . sitno se!en i be& semena. 7e*ajte plave patlidžane. masu od viršli.so po ukusu . -do&'o pospite sitno seckan peršun i biber. (odajte jaja.biber po ukusu Isecite babure na kocke i propržite na ulju. Gr&k! 2u$#& 4 plava patlid$ana . %repržite na ulju sitno seckan crni luk. "talno mešajte.150 g suve kobasice . na kolutove ise!ene viršle. 1#1 . (odajte propržene babure u prelijte dobro ulupanim jajima. "ve dinstajte 1 minut.1 dcl ulja .-barite.biber.200 g kisele pavlake .3 paradajza 250 g ov'ijeg sira .1 glavica crnog luka .30 g parmezana . %rocedite. dodajte paradaj&. Krompir oljuštite i isecite na kockice.3 jajeta 20 g mrvica od hleba .150 g suve šunke .1 dcl soka od paradajza . %osebno propržite isitnjenu slanunu. "lužite toplo u& po'a!u.Gro&anska ka%gana * jaja .0#5 dcl ulja . šunku i kobasice. "lužite toplo. -barite u vodi i soku od limuna. +a kraju u&mešajte prethodno i&'nje!en sir.sok od pola limuna . %relijte posoljenim i pošećerenim sokom od paradaj&a. (odajte iseckan crni luk.

1 veza peršuna .1 kaši'ica bibera "alo isecite na kocke.1alijte sa prethodno umućenom kiselom i slatkom pavlakom i 3 jajeta.pakujte sa mesom i re*ajte u vatrostalnu posudu. %obiberite. so i biber.S(ras ur)k# kr$a$!c# #n#d!k(!nskog r#da 1 kg sve$eg svinjslog sala . -hladite ih. "agn%#. ."laninu isitnite. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1 sat. 1## . Isecite maramicu u manje kvadrate.slatku neulupanu pavlaku i baren je&ik ise!en na kockice.@ar'arepu isitnite. koji se prži dok ne postane mekan.slaninu.šar'arepu.5 jaja .1dcl ulja .+ajukusnije su pe!ene.6 kaši'ica soli .200g kisele pavlake .a sar-!ca u -ara-!c! 1 ve'a jagnje&a maramica sa iznutricama .3%5 l sve$e svinjske krvi .4 šargarepe . %odvežete u male kobasice.400 g crnog luka . -vom masom nadevajte svinjska creva ali ne suviše tvrdo.opite 'a i kada je napola otopljeno.150g pirin'a . propržite.2 dcl slatke pavlake . &atim polako i&mešajte i&nutrice. U vrućij vodi 3koja ne klju!a4 poširajte #$ minuta kobasice.biber "kuvajte ja'njeće i&nutrice u dosta vode i &a!inu od sušeno' povrća.1%4 l slatke paprike .-hladite i isitnite na kocke. dodajte sitno seckan luk. (odajte krv.(obro promešajte.pirina!.5 kašika za'ina od sušenog povr&a . # jajeta.150g suve slanine .dodajte i&nutrice i kratko prodinstajte. @ar'arepu i pirina! posebno prokuvajte.so . "lužite toplo u& ov!ije kiselo mleko. peršun.1 svinjski jezik .

%ecite ih u pećnici #$ minuta. 1alijte vinom i dinstajte #$ minuta. 1#5 .ek kada je specijalitet 'otov posolite po ukusu.2 veze peršuna .1dcl ulja "vaki debreciner &asecite na krajevima u obliku krsta. "un#. "lužite toplo. "lužite toplo u& sen9 ili sos od rena.200 g suve slanine .%oslažite ih u pleh i &alijte uljem.so ibiber po ukusu . predhodno iseckanu na štapiće.2 kašike za'ina od suvog povr&a .%ospite biberom i sitno seckanim peršunom.2dcl belog vina Iseckajte slaninu na kocke i prepržite je na ulju. pa će i&'ledom pružati e9ektan oblik. "vi debrecineri će se na krajevima rastvoriti. dodajte slanini i odmah pospite &a!inom od sušeno' povrća. .0#5 dcl ulja .a d.!g#r!ca u $!nu 1kg june&e d$igerice .(ži'ericu.D# r#c!n#r na &#)k! 6 komada debrecinera .

."E4A OD .IVINSKOG MESA I DIV4"AČI 1#.

so i dosta bibera. U toku pe!enja nekoliko puta okrećite par!iće. %ecite poklopljeno u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.1 limun .so i biber po ukusu !krupnno mleven"/ Isitnite bupce i dinstajte ih na ulju minuta.seckan peršun. jaja. mrvice.3 dcl ulja . u jaje i na kraju u mrvice.150 g pile&ih bubaca .150 g brašna . Kada je piletina 'otova nemojte je stavljati u poklopljen sud. pobiberite i obložite 'a tankim listovima slanine.Po3o$ano p!l# 1pile . Pun%#no p!l# 1 pile .so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade.2 jajeta . 1#/ .-hladite. %ecite najpre na jakoj toploti.100 g kisele pavlake .1 veza peršuna . "ve i&mešajte i nadevajte pile. već odnah re*ajte na !iniju i& koje ćete služiti. I&mešajte piletinu.1 kašika ulja ."tavite u cediljku da se ocedi.2 jajeta . Ukrasite tankim kolutovima limuna.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . U šerpi od # litra u'rejte ulje. 1aka!ite !a!kalicom da nadev ne ispadne. "vako par!e uvaljajte u brašno. pa je smanjite. &a!in od sušeno' povrća. :elo pile spolja osolite. %osolite i pobiberite.50 g mrvica od hleba .150 g pile&e d$igerice .150g mrvica hleba .100 g suve slanine . "ve dinstajte 1 minuta. (odajte dži'ericu. i $ ' sitno se!ene slanine. (odajte kiselu pavlaku.

pobiberite i pospite polovinom ori'ana i aleve paprike.epsiju i&vadite i& pećnice i složite pile sa kožicom nadole.1 kašika maslaca .epsiju obložite 9olijom i u'rejte ulje na jakoj toploti 1$ minuta. biber i alevu papriku.100g kisele pavlake 150 g parmezana . alevom paprikom.so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade. 1#7 .2 dcl slatke pavlake . biberom. pospite solju. %ecite još1 minuta.so . )alo dinstajte.1 kaši'ica aleve paprike . . I&dinstajte meso poprašeno lukom.# #lo -#so sa p#&urka-a 0#5 kg belog mesa .300 g pe'uraka !šampinjona" . &alijte kiselom pavlakom i pospite parme&anom.ori'anom. . %ecite još 1 minuta. %ecite u pećnici 3$ minuta.P!l# sa p#&urka-a ! par-#'ano1 pile . (odajte slatku pavlaku. @ampinjone iseckajte na tanke liske i i&dinstajte na maslacu.1 kaši'ica aleve paprike . "lužite toplo.100g šampinjona . -krenite komade pileta. "lužite toplo u& testo.1 veza peršuna . P!l#.1#5 dcl ulja .1 kaši'ica crnog luka u prahu .biber -!istite meso od kostiju i kožice i iseckajte na re&ance. (odajte iseckane pe!urke. (odajte šampinjone i isitnjen peršun.1%4 kaši'ice origana . %osolite. "ve prokuvajte 3 minuta.

2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2 glavice crnog luka .2 kašike pirea od paradajza .P!l# sa p#&urka-a 1 pile . %ecite svaku stranu po minuta.(odajte so. %ecite 'a u dobro &a'rejanoj pećnici dok ne omekša i ne porumeni.biber i so.150 g maslaca . pobiberite i dobro namažite cilo pile maslacem. Umešajte u limunov sok.sok od 4 limuna . %rokuvajte dva minita pa prelijte piletinu i pe!urke.%iliće držite u ovom marinatu 3$ muinuta. "lužite odmah.1 veza peršuna 100 g kisele pavlake . 1#2 . %ile isecite na komade pore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti.1dcl ulja .1%2 kašikice sitnog duvana . U'rejte ne&amašćen pleh na jakoj toploti.luk stru'an na rendetu.500g pe'uraka !šampinjona" . biber i seckan peršun. 5im skinete sa vatre pospite malo duvana.so i biber po ukusu -perite posolite. 7!pl%ona (a aka 2 mlada pileta . %e!urke isecite na deblje par!iće i i&dinstajte sa &a!inom od sušeno' povrća na ulju.2 kašikice krupno mlevenog bibera -perite piliće i isecite ih u&duž popola. "tavite piliće i poklopite teškim predmetom 3 k'4 da se polovine spljeskaju. Usok od pe!eno' pileta umešajte sok od paradaj&a i kiselu pavlaku. "lužite toplo. -do&'o stavite dinstane pe!urke.

so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.1#5 dcl bešamel sosa .bla'o udarajući tu!kom. +a sredinu mesa. %ropržitre na maslacu. posolite i pobeberite. stavite # ' maslaca umućeno' sa sitnim peršunom i oblikovano' kao u&dužni kroket.500 g pe'uraka ! šampinjona" . 7astanjite meso. P!l# u kr#. -vim prelivom &alijte piletinu i služite odmah.K!%#$lk! ko(l#(! belo meso od 2 pileta .skinete meso sa koske. %e!urke dinstajte u pilećem soku. jaja i mrvice i pržite na toplom ulju.so i biber po ukusu Kotlet se pravi od pileće' belo' mesa od 'rudu i malo' belo' bataka.sosu 1pile .1dcl konjaka .150 g maslaca . "lužite toplo. (ržite je na toplom. (odajte pe!urke i $. uspravite da stoji pod u'lom od A$ stepeni. %oklopite meso prema sredini preko maslaca.2 jajeta . (instajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša. I&vadite piletinu.2 dcl ulja .100 g brašna . 1#8 . %osolite i pobiberite. Kotlet uvaljajte u brašno. (eo krilca. kiselu pavlaku i preostali konjak. mali batak.100g kisele pavlake kaši'ica aleve paprike . odakle je i&va*en 9ile. &a koji će se meso i &alepiti. 1atim i&vadite i& sredine mesa mali 9ile.koji se i sam lako odvaja. dcl konjaka.1 veza peršuna .100g maslaca . dodajte bešamel.100 g mrvica od hleba . i&mešajte sa alevom paprikom. %olovimu pilećih 'rudi sa krilcima položite na spoljnu stranu.

P!l# u l!-unu
1 pile od 1#5 kg - 2 limuna - so - biber- 1 limun za ukras - 2 kašike ulja - 1 kašika gustina - 1 dcl belog vina - 3 kašike maslaca - 2 veze peršuna - 1 glavica crnog luka -perite, osušite i &a!inite pile. 1alijte 'a uljem. -perite limune i oljuštite ih. /imunovu koru isecite na tanke re&ance. /imune iscedite a sok ostavite u manju posudu &a sos. %ile nadenite iseckanom limunovom korom i ve&om peršuna. "tavite 'a u posudu &a pe!enje, &alijte uljem, dodajte malo vode i 'lavicu luka. %obiberite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na ##$ c. "ok od limuna stavite na vatru da provri, dodajte vino i kuvajte < minuta. =ustin umutite u malo vode i dodajte sosu.%osolite i pobiberite,malo 'a prokuvajte. (odajte hladan maslac i seckan peršun. %ile istranžirajte na 1# komada &alijte sosom, ukrasite sa seckanom limunovom korom i& utrobe kao i kriškama limuna. "lužite toplo.

P!l# u ka%-aku
1 pile - 400g kajmaka - 3 dcl mleka - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - so i biber po ukusu %ile operite i nalijte vodom. %osolite 'a i kuvajte dok skoro ne odmekne. I&vadite pile, ostavite da se prohladi i isecite na komade. U'rejte mleko sa kajmakom, dodajte &a!in od sušeno' povrća. pobiberite i posolite. "pustite komade pileta i kuvajte dok ne omekša. "lužite toplo.

1#9

P!l#(!na u $olo$anu
1 paket sisnatog testa - 2 manja pileta - 2 kašike brašna 200 g maslaca - 1 l bistre supe - 1 veza peršuna - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 10 manjih glavica crnog luka - 4 $umanceta - 500 g kisele pavlake - sok od 1 limuna - so i biber po ukusu %iliće operite i isecite na komade. %osolite i poboberite. %repržite brašno na maslacu 3 da ostane svetlo4, spustite piletinu i pržite 1 minuta. +alijte supom, dodajte peršun, &a!in od sušeno' povrća i 'lavice luka 3 cele 'lavice predhodno poparite i ocedite4. %osolite i pobiberite. -stavite na tihoj vatri da kuva 3$ minuta. I&bacite peršun, umešajte žumanca i kiselu pavlaku. Ispecite volovan 3 recept br. <3 4 pre!nika 3$ cm.Ispunite 'a pile!im mesom i 'lavicama luka. 1alijte pripremljenim sosom. -dmah služite.

P!l#,#

#lo -#so sa

l!($o-

350 g pile&eg belog mesa - 600g blitve - so - biber - 1 kašika maldaca - 1 glavica crnog luka - 400 g paradajz 6elati !bez soka" - 1 kašika seckanog peršuna - 1 kaši'ica seckanog bosiljka - 2 jajeta - 150 g kisele pavlake - 150 g somborskog ili turijskog sira - 2 kašike ribanog parmezana - muskat aleva paprika - listovi maslaca ;litvu o!istite, operite, beli koren isecite u štapiće. %ola blitve 3list4 isecite u re&ance."ve skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite. )eso isecite u manje komadiće i propržite na maslacu. (odajte seckani luk i prodinstajte.%aradaj& isecite na !etvrtine,dodajte masu u prokuvajte.(odajte seckane &elene &a!ine.;litvu i &'otovljenu piletinu promešajte u posudu u koju ćete peći. I&mešajte jaja, kiselu pavlaku i somborski sir,promešajte sa blitvom i piletinom, pospite parme&an i stavite maslaca.

15$

c.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na ##$ "lužite toplo.

151

Mar!n!rano p!l# na .aru
1 pile - 2 dcl ulja - sok od 2 limuna - 2 kaši'ice krupno mlevenog bibera - so po ukusu %ile operite i isecite na komade.Ispendlujte meso, odnosno o!istite meso od kostiju. 7ukom oblikujte pileće nareske. Umutite ulje, limunov sok i biber.Komade pileta stavite u mešavunu ulja i limuna i posolite po ukusu.-stavite najmanje #? sata u hladnjaku. U'rejte ti'anj 3 najbolje te9lon4 na jakoj toploti be& masnoće. %ecite piletinu be& ulja. -dmah služite.

P!l# na /lor#(!nsk!
1 pile - 1 veza peršuna - sok od 1 limuna - 2 glavice crnog luka - 1 struk ruzmarina - 1 list lovora - 1 limun - 1#5 dcl ulja - 3 dcl testa za pala'inke !recept br 617" - so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.%osolite i pobiberite. Umešajte # kašike ulja, sok od limuna, seckan peršun, seckan ru&marin, seckan luk,lovorov list.-stavite piletinu u tom marinatu #? sata. Komade piletine uma!ite u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. "lužite u& tanke kolutove limuna.

15#

P!l# na gos(!on!&arsk!
2 pileta - 500 g pe'uraka !šampinjona" - 200 g maslaca 250 g mlevenog svinjskog mesa - 250 g suve slanine - 1%2 kaši'ice cimeta - 1%2 kaši'ice origana - 2 glavice crnog luka - 2 pile&e d$igerice - 1 veza peršuna - 2 jajeta - 1 dcl bistre supe - so i biber po ukusu %iliće operite, posolite i pobiberite. -dvojte drške od pe!uraka , sitno iseckajte.=lave pe!uraka isecite na !etvrtine i i&dinstajte na $ ' maslaca. "ameljite slaninu, dodajte meso, cimet, ori'ano, iseckan crni luk, pileću dži'ericu,drške od pe!uraka, iseckan peršun,jaja, so i biber."ve dobro i&mešajte i nadenite piliće. "ašijte ih koncem da nadev ne i&la&i. "tavite ih u vatrostalnu posudu i &alijte istopljenim preostalim maslacem. %ecite oko ? minuta na # $ c . (odajte propržene na maslacu 'lave od pe!uraka. =otove piliće i&vadite i isecite na komade. U preostali sok uspite supu i kuvajte dva minuta. +adev i pe!urke rasporedite ma*u komade piletine i &alijte ukuvanum sokom. "lužite toplo.

P!l#,! papr!ka) sa pr#l!$o1 pile - 5 glavica crnog luka - 1 kašika aleve paprike - 2 kašike ulja - 3 jajeta - 200g kisele pavlake - so i biber po ukusu I&dinstajte seckan luk na ulju. (odajte komade pileta, so i alevu papriku. (instajte poklopljeno 3$ minuta. (odajte malo vode, dalje dinstajte dok meso ne odmekne. Umutite 3 žumanceta, kiselu pavlaku i ulupan sne' od 3 belanceta."ipajte ne dinstovanu piletinu i pecite u pećnici dok ne porumeni. "lužite toplo.

155

P!l#,! /!l#! u sosu
0#5 kg belih pile&ih +ilea - 1#5 limun - 1 glavica crnog luka 100 g gorgonzole - 100 g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 1#5 supena -kašika brašna - 1 jaje - 1#5 dcl ulja 1#5 dcl pile&e bistre supe - miro ija - so - biber %ileće 9ilee istucajte i poprskajte sokom od limuna . /uk isitnite i pomešajte sa i&mrvljenim sirem, kašikom kisele pavlake i nastru'anom korom od limuna. 1a!inite solju, biberom i sokom od limuna . )eso posolite, pobiberite i polovinu svako' 9ilea namažite sirom. %oklopite dru'om polovonom i &aka!ite !a!kalicom. Uvaljajte u brašno i jaja. U dobro &a'rejanoj pećnici pecite da porumeni sa oba strane. Umutite supu sa slatkom pavlakom, ostatkom kisele pavlake, seckanom miro*ijom, biberom i sokom od limuna .Kratko prokuvajte. -vim sosom prelijte piletinu. "lužite toplo.

P!l#,! su$! pa&r!ka)
1 pile - 200 g crnog bibera - 1 paprika !babura" - 2 paradajza - 1%2 kaši'ice origana - 1%2 kaši'ice brašna - 1%2 kaši'ice aleve paprike - 1 dcl ulja - so i krupno mleven biber po ukusu (instajte seckan luk na ulju dok ne postane pro&iran. %ile operite i isecite na komade. "tavite piletinu na uprženi luk, dodajte papriku,oljuštene paradaj&e, ori'ano, biber i so. (instajte 1$ minuta. (odajte #dcl tople vode, alevu papriku i brašno. (instajte dok meso ne omekša. "lužite toplo.

15.

P!l# u pras#(u
2 pileta - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 2 kašike ulja 200 g suve slanine - so i biber po ukusu %iliće operite, dobro usolite, pobiberite, namažite &a!inom od sušeno' povrća i u utrobu od svako' pileta stavite po1$$ ' suve slanine se!ene na krupne komade. Kada pe!ete prase na ražnju, piliće stavite u preseću utrobu umesto pivske 9laše. Kada je prase pe!eno, i&vadite piliće i služite ih tople.

G! an!ca od r#'anaca sa p!l#(!no8esto za rezance !recept br 334" 6ile&i paprikaš sa prelivom ! recept 177" 150 g maslaca - 100 g kisele pavlake +apravite testo &a re&ance. 7a&vucite # ju9ke. Cednu ju9ku isecite na re&ance, a dru'u veli!ine pleha u kome ćete pe!i. +apravite paprikaš sa prelivom od 1 pileta. "kinite meso sa kostiju. )aslacem podmažite pleh, pa stavite koru od testa, "tavite nekoliko listova maslaca, &atim red re&anaca, red mesa, pa ponovite postupak dok budete imali materijala. -do&'o poslednji red treba da su re&anci, %reko re&anaca stavite listove maslaca i umućenu kiselu pavlaku. "tavite u pećnicu i pecite ? minuta na umerenoj toploti.

15/

2 kašike seckanih oraha . P!l#. "lužite hladno.1atim &alijte umućenom kiselom pavlakom s biberom pa pecite otkriveno 1 minuta. U prethodno &a'rejanoj pećnici poširajte u vodenoj kadici 3$ minuta na 1B c. 1a!inite. debljoj alu6 9oliji položite liske pra&iluka prave!i kalup deblje kobasice i nadenite sa masom.K$rgu)a 1pile . -hladite. -hladite i 1 dan ostavite u hladnjaku.biber5 g kineske suve pe'urke . %rocedite i ohladite.%osolite i pobiberite.200 g kisele pavlake .100g maslaca . %e!urke potopite u vodu 3$ minuta. 1amesite 'ušće testo &a pala!inke. (obro upakujte sa svih strana.1 struk debljeg praziluka (obro rashla*enu i iseckanu piletinu ispirirajte sa pavlakom u mikseru. %ra&iluk pažljivo rastavite na liske i prokuvajte u slanoj vodi. %ore*ajte komade piletine.a pa)(#(a sa k!n#sk!p#&urka-a 300 g belog pile&eg mesa .1%2 l guš&eg testa za pala'inke . %odmažite tepsiju i &alijte testom &a pala!inke 1 prst debljine. se!eno na kriške.so i biber po ukusu -perite i isecite na komade pile.so . %ecite u pećnici na # $ c 3$ minuta. 157 . "ve sastojke3 osim pra&iluka4 dobro promešajte i &a!inite po ukusu. %apriku i&blanširajte u slanoj vodi.1 crvena paprika . "lužite toplo.400 g kisele pavlake .9:-. U jakoj .<< . %rvih 1 minuta pecite pod aluminijumskom 9olijom. )alo ih prosušite i iseckajte na komade.2 kriške šunke .

1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte &a!in od sušeno' povrća.2 kašike soja-sosa .so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. U'rejte ostatak ulja. so i biber.1 veza peršuna .# d. 7astanjite testo. posolite i pobiberite.300 g pile&e d$igerice . posolite i poboberite. ucelo 'lavicu luka. &rna &eleno' bibera. Sla(k! kola& od p!l#.10 zrna zelenog bibera!madagaskarskog". (odajte ki9le prethodno u mleko potopljene i oce*ene.!g#r!c# (r! $#ka s(ar 1paket lisnatog testa .250 g maslaca . %ecite u pećnici 3$ minuta.1 kaši'ica kapra .1 glavica crnog luka .3 $umanceta .100 g parmezana . I&dinstajte piletinu na 1 kaši!ici ulja.2 ki+le .so i biber po ukusu (obro umutite maslac sa sitno ise!enim i tu!enim bademima.250 g badema . propržite pirina!.40 g še&era . 1atim premažite žumancetom i pecite još 3$ minuta na umerenoj toploti. (instajte na umerenoj toploti.2 dcl mleka .2 dcl ulja .žumanca.preklopite testo i odo&'o stavite ju9ku testa kao poklopac. "ve dobro i&mešajte.%ilav je 'otov kad ispari voda. kapar.P!la$ 1 pile . +alijte 10# l vruće vode. ali da krajevi testa prela&e strane pleha. dodajte meso.2 kocke supe .5 jaja .250 g pirin'a . I&drobite kocke supe."tavite nadev. 152 . "lužite toplo. "lužite toplo u& parme&an i soja6sos. seckan peršun.jaja. šećer. 1atim dodajte pileću dži'ericu. "tavite 'a u podma&an pleh.

158 . %ropržite na tanke listove slaninu. seckan peršun.D!ns(o$ana p!l#. isecite na komade i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna 2 dcl belog vina . (instajte još1 minuta. propržite sitno se!enu slaninu.&a!in od sušeno' povrća.150 g suve slanine .so i krupno mleven biber po ukusu %ile operite.1 dcl ulja . vino. kapar.1 veza peršuna .150 g suve slanine .1 kašika kapra .200 g kisele pavlake . P!%ano p!l# 1 pile .so i biber po ukusu -perite srca i prosušite. vino i konjak. "lužite toplo. %osolite i pobiberite. (odajte komade pileta i dinstajte #$ minuta.0#5 dcl konjaka . dodajte kiselu pavlaku umućenu sa biberom.a srca 1 kg pile&ih srca .2 dcl belog vina .kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a ."ve i&mešajte i dinstajte 3$ minuta na umerenoj toploti. (odajte srca. U'rejte ulje. ori'ano.1%2 kaši'ice origana .dodajte seckan peršun. so i biber. "lužite toplo. Kada je meso omekšalo.1#5 dcl ulja .

seckane masline i vino.1 lovorov list . seckan peršun.so i biber po ukusu %etla operite.100 g maslaca . Koko) u rod#(u 1 kokoška 2kg .veza peršuna .1%2 limuna .6 dcl belog vina .1 dcl belog vina biber u zrnu . (odajte seckan crni luk i šar'arepu.100 g brašna . ori'ano.(odajte mesu i kuvajte još #$ minuta.so i biber po ukusu -perite kokošku i isecite je na komade. pobiberite. (instajte 1$ minuta. %ropržite na ulju sitno seckan luk. ru&marin. "lužite toplo.1 glavica crnog luka . soli i bibera 3dosta bibera4. dodajte vino.kolutove limuna i komade kokoške sa marinatom.4 paradajza . seckan peršun.1 dcl maslinovog ulja .250 g pe'uraka . +a maslacu propržite seckane pe!urke i mladi crni luk sa karan9ilićem.1 struk ruzmarina . isecite na komade i prosušite. lovor.1%2 kaši'ice origana .2 lovorova lista . (odajte lovor. %osolite."vaki komad uvaljajte u mešavinu brašna.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .20 crnih maslinki * strukova mladog crnog luka . %ropržite 'a na ulju dok ne porumeni.-stavite kokošku da stoji dva sata u marinatu. 159 .1 veza peršuna . 1alijte sa # dcl tople vode i dinstajte dok meso ne omekša. paradaj&.Kuvajte posle klju!anja 1$ minuta.1 dcl ulja .2 karan+ili&a .3 šargarepe . pospite &a!in od sušeno' povrća i &alijte konjakom.P!%an! p#(ao 1 petao ! 2 kg" .1 dcl konjaka .2 glavice crnog luka . "lužite toplo.

+astružite ka!kavalj.so i biber po ukusu -d belo' ćureće' mesa isecite nareske.so i biber po ukusu -blikujte ćureće nareske srednje debljine.100 g brašna . %ržite na vrućem ulju.150 g mrvica od hleba . "lužite u& kolutove limuna. 1. Uvaljajte u brašno. Po3o$ana . Kada su naresci prženi.150 g pršute . )aslinke o!istite i iseckajte na sitne komadiće. (ru'om polovinom preklopite. I&mešajte mrvice. i mrvice. jaja. %osolite i pobiberite.2 jajeta .1 limun .200 g sira trapista . prelijte ih limunovim sokom.2 dcl ulja .$ . Istucite ih. maslinke i ka!kavalja. +areske uvaljajte u brašno jaje i mešavinu mrvica.*0 g mrvica od hleba .ur#(!na 500 g belog mesa od grudi . na polovinu nareska postavite list pršute i list trapiista. %ržite na vrućem ulju dok ne porumene. "lužite tople. posolite i pobiberite.2 dcl ulja .100g brašna .100 g zelenih maslinki .:urka na par!sk! 600 g belog &ure&eg mesa od grudi .3 jajeta . Umutite jaja.1 limun .100 g sira ka'kavalja . maslinke i ka!kavalj.

Furku pecite u pećnici na##$ c stalno je &alivajući sokom."polja je namažite sen9om. 1alijte sokom od pe!enja i služite toplo.4 dcl mleka .500g mlinaca krupnih . U utrobu ćurke stavite o!išćenu šar'arepu.2 kašike sen+a . %reko njih stavite komade ćurke i sve &alijte sokom od pe!enja. Isecite slaninu na deblje komade i stavite je u utrobu.Furku pecite u pećnici na umerenoj toploti stalno je &alivajući sokom od pe!enja. &a!inom od sušeno' povrća i namažite uljem. prosušute. I&lomite mlince na veće. Ml!nc!0 -d brašna jajeta. %e!enu ćurku i&vadite i& soka.1 celer .kašika za'ina od sušenog povr&a . prosušite ćurku. Isecite ćurku i okolo rasporedite mlince.2 dcl ulja .2 dcl ulja . 1.so po potrebi Furku operite.1 paštrnak . +apravite loptice od $ ' i ra&vucite ih u male ju9ke.mlake vode po potrebi .1alijte je uljem.:urka sa -l!nc!-a 1 'urka do 3 kg . Usolite je i pobiberite.%ecite na u'rejanoj plotni sa jedne i dru'e strane.1 jaje . utrljajte.mlake vode i soli &amesite polumeko testo kao &a re&ance. -stavite 1 minuta da omeknu i da se natope.1 .Utrljajte solju.biber po potrebi -perite. Ispe!ene mlince i&lomite na manje nepravilne komade i stavite u sok. dok se ne prosuši. %otopite minuta u vruće mleko. "lužite toplo. celer.so i biber po ukusu mlinci: 1 kg brašna . I&vadite ih i& mleka i stavite ih u !iniju i& koje ćete služiti. i paštrnak. To !s(o sa-o -alo druk&!%# 1 &urka .so po potrebi . "vakako pre pe!enja podlijte ćurku sa3 dcl vode.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . biberom i &a!inom od sušeno' povrća.200 g suve slanine .3 šargarepe . (olivajte mlakom vodom po potrebi. nepravilne komade.

(obro je premažite uljem. "tavite je poklopljenu u pećnicu da se sa # dcl bistre supe dinsta 1 sat. seckan peršun.1 glavica crnog luka . Isecite patku na komade.2 jajeta .# . Utrljajte so. "lužite toplo.200 g maslaca . %o potrebi možete i duže dok meso ne omekša. sitno ise!enu dži'ericu.2 dcl ulja . kuvana re&anca.200 g suve slanine ."ve i&mešajte.1 kg paradajza .+amažite je maslacem.1 veza peršuna . konjak. U ulju i&dinstajte seckan crni luk. vino i ostatak supe. Isecite patku na komade i okolo 'arnirajte prilo'.(odajte jaja.300 g maslinki . so i biber.1alijte sokom od pe!enja. -statak maslaca u komadima stavite pored nje u vatrostalnu posudu.1 veza peršuna . %ecite patku 3 sata na ##$ c.3 dcl bistre supe .bubac i srce. (odajte iseckane maslinke. biber.3 kašike $ivinske masti .1 dcl konjaka .useskan peršun. okolo stavite nadev i re&anca koji su ostali. Utrljajte solju.300 g rezanaca .so i biber po ukusu %atku dobro operite i prosušite. biberom i &a!inom od sušeno' povrća. kiselu pavlaku.250 g pe'uraka d$igerica# bubac# i srce od patke . a ostatak ostavite da se služi u& nju. U utrobu stavite slaninu u kriškama.so i biber po ukusu -perite i prosušite patku.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . Pa(ka sa r#'anc!-a 1 patka oko2#5 kg . 1.Pa(ka N!soa' 1 patka do2#5 kg .1 kaši'ica aleve paprike .2 dcl belog vina . "lužite toplo. alevu papriku i &a!in od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .+adenite patku. oljušten i ise!en paradaj&. "ve dinstajte još 1 sat.100 g kisele pavlake .

300g maslinki .1 veza peršuna . prelijte sosom i na kraju konjakom. Umutite vodu i brašno.2 kašike brašna .5 dcl bistre supe .5 .2 kašike pirea od paradajza .1 dcl ulja . Kada je patka ispe!ena. "lužite toplo.I&vadite patku i držite je toplom.4 glavice crnog luka .1 kašika paradajz-pirea . Pa(ka sa p#&urka-a 1patka 2 kg .200g pa'ije d$igerice .%ecite u pećnici 3 sata na##$ c. +a maslacu i&dinstajte luk. okolo ukrasite maslinkama.lovor.kašika za'ina od sušenog povr&a so i biber po ukusu -perite i prosušite patku.1 dcl vode 1 kaši'ica aleve paprike . &alijte dži'ericu i pe!urke. "pustite proprženu patku. U& pe!enu patku ovaj preliv služite posebno.1 dcl konjaka .biber.1 list lovora . -stavite u pećnici da se pe!e 3$ minuta na #$$ c.100g suve slanine .50 g maslaca . dodajte seckan peršun. paradaj&6pire i umutite sa supom. 1. (odajte biber i kuvajte dok se sos ne &'usne.2 kašike brašna .dodajte dži'ericu.ori'ano i maslac.1atim dodajte poparene maslinke i o!išćene od koštica. "pustite osoljenu o pobiberenu patku i pržite je sa svih strana 1 minuta da porumeni.pe!urke. alevu papriku i kuvajte1 minuta na umerenoj toploti.%ecite patku još ?$ minuta. &a!in od sušeno' povrća i namažite uljem.250 g pe'uraka . vino i paradaj&6pire. isecite je na komade.utrljajte so. U preostalu masnoću dodajte brašno.150 g maslaca .prstohvat origana .dodajte so.1#5 dcl belog vina .Pa(ka sa -asl!nka-a 1 patka 1#5 kg . biber.so i biber po ukusu U dubljoj vatrostalnoj posudi propržite isitjenu slaninu.

1 glavica crnog luka . 1#c u lo$a&ko.400 g tele&eg mesa .2 kašike soli U vodu stavite šar'arepu.5 šargarepa . 1eleniš i vodu u kojoj se dinstalo meso propasirajte i dodajte &apršci stalno mešajući. 1alijte je vinom i pecite još 1 sat. Kada je meso odstojalo.1 kašikabibera u zrnu . dcl vode i pecite u pećnici 3$ minuta.(instajte #$ minuta. mrvice.1 dcl vinskog sir&eta . U'rejte ulje.stavite 'a na u'rejano ulje . -hladite. dodajte brašno. šećer i napravite svetlu &apršku.2 zemi'ke ..1 jabuka .sosu 1zec .Kuvajte dok &elen ne omekša.2 jajeta .1 veza peršuna 3 glavice crnog luka .1 dcl ulja .so i biber po ukusu =usku operite i utrljajte so.3 dcl ulja. I&vadite meso./eti ostavite meso u pacu # dana. (odajte sirće. (odajte jaja."vaki dan prevrćite komade mesa. 1ašijte da ne ispadne nadev. )eso prekrijte &elenišem i kuvanom vodom. lovor. biber i so.1 kaši'ica brašna .1 kašika od sušenog povr&a . 1alijte 'a pacom.&emi!ke prethodno potopljene u mleku. "tavite 'usku u vatrostalnu !iniju. a &imi ? dana. )eso isitnite u komade kakve želite da služite. I&mešajte i nadevajte 'usku ovim nadevom. "osu dodajte limun ise!en na tanke 1.2 dcl belog vina . 1eca o!istite i isecite na veće komade.Pun%#na guska 1 guska do 2 kg . paštrnak.5 paštrnaka .4 kašike mrvica od hleba . so i biber.250 g kisele pavlake .2 lovorova lista . jabuku i luk. "lužite toplo sa nadevom. . +a mašini &a meso sameljite teletinu.biber i premažite je uljem. &a!in od sušeno' povrća.prekrijte &elenišem i prelijte vodom i& paca.1 kaši'ica še&era .2 dcl mleka . peršun. dodajte 1.1 limun . crni luk.so i biber po ukusu pac: 5 l vode .3 kašike brašna .

Vratite meso i kuvajte 1$ minuta./ . 1alijte kiselom pavlakom i služite odmah.kolutove. 1. U& ovaj specijalitet služite krokete ili tirolske knedle.

1#c p#&#n =e a i butovi od zeca . Umutite kiselu pavlaku sa hrenom i uspite u sok od 9a&ana. Fa'an sa kon%ako2 +azana .so i biber po ukusu -perite i presušite meso. 1.150 g suve slanine . utrljajte so. "lužite toplo. &alijte uljem.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . biber. %ecite još 1 minuta prelivajući sokom.1 glavica luka . U vatrostalni sud stavite meso.1#5 dcl konjaka .so i biber krupno mleven po ukusu U vatrostalnoj posudi u kojoj ćete peći 9a&ane u'rejte maslac i na njemu dinstajte luk minuta.3 dcl ulja . dodajte # dcl vode i pecite u pećnici 1 sat i 3$ minuta na umerenoj toploti. "pustite osoljene i poboberene 9a&ane.3 dcl bistre supe . "lužite toplo. &a!in od sušeno' povrća. supu.150 g suve slanine . 1atim dodajte konjak.100g hrena . 'lavicu luka. +amažite sen9om i obožite meso tankim listovima slanine. %rekrijte 9a&ane tankim listovima slanine i pecite u pećnici ? minuta na # $ c .3 glavice crnog luka .100 g maslaca .na'lo ih pržite sa svih strana da porumene.7 .2 kašike sen+a .300 g kisele pavlake . so i biber.

Umešajte 'a sa kiselom pavlakom.2 jajeta .so i biber po ukusu Iseckajte slaninu i luk i propržite na ulju.1 šargarepa .100 g kisele pavlake . %ecite 9a&ana u pećnici 1 sat na ##$ c.300 g suve slanine .1 glavica crnog luka ."tavite 9a&ana u vatrostalni sud 'rudima na dole. Fa'an d!ns(o$an 1 +azan .-blepite 'a listovima preostale slanine. (obro utrljajte so i biber. 1. jajima i 1 $ ' slanine seckane na kockice. &ašijte 'a da nadev ne i&a*e. +adevajte 9a&ana. (odajte 9a&ana ise!eno' na < komada. "lužite toplo.1 celer . "tavite komade 9a&ana na toplu !iniju i &alijte i&dinstovanim pe!urkama i povrćem.2 .1#5 dcl konjaka ."ipajte ulje i 1 dcl vode. 1alijte supom i dodajte seckane pe!urke. (odajte seckanu šar'arepu. "ipajte konjak i dinstajte ? minuta na umerenoj toploti. -barite pirina! u vodi.0#5 dcl ulja .veza peršuna .Fa'an pun%#n slan!no1 +azan .100 g suve slanine .1 dcl bistre supe .so i krupno mleven biber po ukusu -perite i prosušite 9a&ana. (odajte dosta bibera.1#5 dcl ulja .100 g pirin'a .150 g pe'uraka .prstohvat origana . celer i ori'ano. %osolite i pobiberite. (instajte minuta.

3 glavice crnog luka .200 g pe'uraka . %ržite ih na maslacu 1$ minuta sa obe strane.1 celer . iseckan crni luk. pa na istom maslacu pržite pe!urke 1$ minuta.1 koren od peršuna .1 dcl vode .1 dcl belog vina . "lužite toplo u& tirolske knedle.1 lovorov list .100 g maslaca .1 ve&a glavica crnog luka . (ržite 'a u pacu 3 dana. limun i kožice.1 limun .150 g maslaca . 1. (odajte o!išćeno povrće.Fa'an sa p#&urka-a 2 +azana . dodajte vino.1 bela repa .sok od 1 limuna . peršun.so i biber krupno mleven po ukusu Isecite 9a&ane popola 3u&duž4.1 crni luk .10 zrna zelenog bibera . sok od limuna.1 lovorov list . %ecite # sata.250 g ko$ica suve slanine pac: 1 l bistre supe . (odajte se!en limun u kolutovima. "vaki dan 'a okrećite. Išpikujte srneći but slaninom. iseckan luk.2 dcl belog vina . Vratite 9a&ane. "lužite toplo. Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. "talno 'a prelivajte sokom pd paca. posolite i pobiberite.so i biber po ukusu Kuvajte pac dok povrće ne omekša. %rocedite 'a i ispecite na maslacu okrećući 'a. %rivremeno ih i&vadite.! u( 1 srne&i but .1 veza peršuna .1 paštrnak .1%2 limuna .8 .250 g suve slanine . No$ogod!)n%! /ra(#rsk! srn#.1 šargarepa .-hladite.1 šargarepa .

2 dcl sosa za divlja'!recept 4*1" . pobiberite .Kriške hleba propržite na maslacu i pobiberite.16 krišaka hleba . stavite u vatrostalnu posudu i pecite na 1$$ ' maslaca u pećnici na # $ c.so i biber po ukusu Išpikujte slaniom o!išćena srneća le*a.%re ne'o što meso sasvim omekne posolite 'a. biber i $ ' maslaca.150 g maslaca . 1alijte sosom &a divlja!. I&vadite meso. utrljajte &a!in od sušeno' povrća i dodajte 'lavicu luka.! ko(l#(! 16 srne&ih kotleta od bubre$njaka . %ecite dalje. so.9 .200g suve slanine . "os ne sme da bude suviše tamne boje.(odajte kiselu pavlaku.1#5 dcl vinskog sir&eta kašika za'ina od sušenog povr&a . "lužite odmah. sos &a divlja!.6 glavica crnog luka . %otrebno je da meso u sredini ostane malo krvavo.Srn#.so i biber po ukusu!krupno mleven" Kotlete posolite i dobro pobiberite.2 dcl sosa za divlja'! recept br/4*1" .a l#2a =e a od 1 srnda&a .1 dcl ulja . 1. "ecite meso u komade i prelijte 'a sosom. %ore*ajte hleb na !iniju i& koje ćete služiti. ostavite 'a na toplom. U sok sipajte sirće i kuvajte. +a svaku krišku stavite kotlet. "lužite toplo.50 g maslaca .200 g kisele pavlake . Srn#.1 dcl ulja . +a'lo pržite na ulju.

1#5 dcl ulja .so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -dležalo srneće meso operite i prosušite.biber.2oo g suve slanine . 1alijte 'a uljem. 1atim nalijte vode da o're&ne. "tavite 'a u vatrostalni sud.Srn#. "talno 'a &alivajte sokom. Kada je paprikaš 'otov. 1/$ . U'rejte ulje i prodinstajte sitno seckan luk. (obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća.! papr!ka) 1 kg srne&eg mesa !od buta i rebara" .3 kašike sen+a .1 ve&a glavica crnog luka . dodajte 'lavicu luka ucelo i pecite na umerenoj toploti 1 sat.(odajte alevu papriku.1#5 dcl konjaka . +amažite meso sa svih strana sen9om i obložite listovima slanine.# p#&#n%# 2 kg srne&eg mesa u komadu . biber i spustite meso. "ipajte konjak i pecite dalje dok meso ne bude meko. posolite i kuvajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša. %o potrebi dodajte vode. "lužite toplo u& testo. "lužite toplo.2 dcl ulja .so i biber krupno mleven po ukusu -dležano meso operite isecite na manje komade. dodajte kajmak. Srn#. so.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .500 g crnog luka . %oklopljeno pržite 1$ minuta.

"E4A BE1 MESA 1/1 .

R!'!* !'! 250 g pirin'a / 2 dcl ulja . (odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu . (odajte obareni 'rašak i nalijte supom.sok od 1%2 limuna . so i biber.biber po ukusu Iseckajte pe!urke na !etvrtine.prltohvat origana . propržite pirina!.3 dcl ulja . dodajte pe!urke.biber po ukusu U &a'rejano ulje stavite pirina! i 'lavicu luka ucelo.150 g mladog graška !mo$i iz konzerve" . 7i&i6bi&i je 'otov kad ispari te!nost. ori'ano.biber po ukusu -perite pirina! i obarite 'a u # litra supe 3voda i kocke supe4. (obro umutite maslac.100 g parmezana . %obiberite i posolite.1 veza peršuna .1 glavica crnog luka .100 g maslaca .3 $umanseta . +a ovu masu sipajte vruć pirina! stalno mešajući. dinstajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. %obiberite i posolite.P!r!na& sa par-#'ano400 g pirin'a .( dcl bistre supe .200 g kisele pavlake .2 kocke supe . 1/# . umešajte kiselu pavlaku. Kada su pe!urke 'otove.(dcl bistre supe .300g pe'urki !šampinjona" . U'rejte # dcl ulja. (odajte muškatno' oraš!ića.prstohvat muškatnog oraš'i&a .so po ukusu . "lužite toplo u& soja sos. "lužite odmah.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +acedite limun kako bi &rna pirin!a ostala cela.%ropržite. (instajte ih na 1 dcl ulja. žumanca i parme&an. P!r!na& sa p#&urka-a 300 g pirin'a . i&mešajte i nalijte supom. (instajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući.so po ukusu .

"lužite toplo. 1/5 .%irina! je 'otov kad ispari te!nost.

predhodno u'rejanu.1#5 slatke paprike .200g gorgonzole .1#5 dcl slatke pavlake .Vor!ester.P!r!na& sa gorgon'olo400g pirin'a . +a to dodajte oce*en topao pirina!. "lužite odmah.2 kašike sosa >or'ester . "ve i&mešajte.so po ukusu . +a pari rastopite maslac i 'or'on&olu. posolite i pobiberite. so i biber. P!r!na& sa Vor&#s(#ro400g pirin'a .2 kocke supe .sok od 1 limuna . 1/.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna. "ve i&mešajte i polako prelijte preko toplo' oce*eno' pirin!a.3 kašike parmezana . "lužite odmah. dodajte pire od paradaj&a.sok od 1 limuna .150 g maslaca . slatku neulupanu papriku.(odajte slatku nelupanu pavlaku.100g maslaca .biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna. %olako i&mešajte. %ospite parme&ana. .2 kocke supe .so po ukusu . prethodno &a'rejanu. +a pari istopite maslac.100g pirea od paradajza .

%ropržite seckani luk na maslacu. propržite sa obe stuane na ulju. pospite parme&ana i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ c. so i biber.biber po ukusu %atlidžane rasecite u&duž na pola. -stavite na stranu. "lužite toplo. "lužite toplo. spanać.(50 g paradajza . hleb prethodno natopljen u mleku i oce*en.1 dcl ulja .1 veza peršuna . dodajte oce*en pirina!.so po ukusu .Pla$! pa(l!d.an pun%#n p!r!n&o6 maljih plavih patlid$ana . I&va*eno meso i&'nje!ite.so po ukusu .250 g kisele pavlake . %omešajte i nadevajte patlidžane.6 jaja . 1// . B žumanca. &alijte ostatkom paradaj&a.200 g belog hleba 100 g maslaca . o!istite seme i isecite na kriške. Pud!ng od spana. so.1%2 kašike še&era .100g pirin'a . (instajte 3$ minuta. -ljuštite paradaj&.50 g parmezana .50 g maslaca 1 glavica crnog luka . %ržene patlidžane i&dubite. koju ste prethodno nama&ali maslacem i posuli mrvicama hleba. kiselu pavlaku.biber po ukusu -barite i sameljite spanać. %olako sve i&mešajte i stavite u modlu &a pudin'. polovinu paradaj&a.a 300g spana&a . prelijte 'a istopljenim maslacem i uprženim mrvicama. (odajte šećer. Kad je pudin' 'otov. biber i ulupani sne' od B belanaca. Kuvajte na pari ? minuta.2 dcl mleka . Umutite $ ' maslaca. dodajte paradaj&. %irina! skuvajte u vodi.100g mrvica hleba . %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu podma&anu maslacem. seckan peršun.

seckanu šunku. Kuvajte na pari ?$ minuta. Kuvajte na pari ?$ minuta.(odajte krompir.100g mrvica hleba 4 jajeta .4 jajeta . "ve dobro i&mešajte.150 g ka'kavalja .biber po ukusu "kuvajte krompir.biber i ulupani sne' od ? belanca.1 dcl mleka . "ipajte u kalup &a pudin' podma&an i posut mrvicama.so po ukusu . pospite mrvicama i sipajte masu. "lužite toplo. Umutite 1$$ ' maslaca.100 g šunke .so po ukusu .100 g maslaca . so. so. Umutite <$ ' maslaca i ? žumanceta. oljuštite 'a i i&'nje!ite. &alijte 'a sa $ ' istopljeno' maslaca i uprženim mrvicama. ? žumanceta. Pud!ng od kro-p!ra sa s!ro400 g krompira . nastru'an sir.biber i sne' od ? belanceta.(odajte iseckani kar9iol i sve i&mešajte.Pud!ng od kar/!ola 1 kar+iol . mrvice natopljene u mleku. "lužite toplo. G$ ' mrvica. 1/7 .*0 g mrvica od hleba .150 g maslaca .biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. )odlu &a pudin' namažite maslacem. Kada je pudin' 'otov. -hladite 'a i iseckajte sitno.

oljuštite 'a i i&'nje!ite. "lužite odmah.so po ukusu . umutite kiselu pavlaku.0#5 dcl ulja .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka . pe!urke."ve dobro i&mešajte.4 jajeta .prstohvat origana . ori'ano.biber po ukusu "kuvajte krompir.2 dcl kisele pavlake . %obiberite. ? žumanceta. %e!urke isecite na !etvrtine i i&dinstajte na ulju.so po ukusu .i biber. seckan peršun. 1/2 .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . %resecite napola svaki krompir. dodajte krompir.1 dcl mleka . Umutite <$ ' maslaca. "vaki krompir posolite po ukusu.biber po ukusu! krupno mleven" Iseckajte kisele krastavce na sitnije komade i stavite u &a'rejanu !iniju. -dmah služite. Kuvajte ?$ minuta na pari. "ipajte u kalup &a pudin' podma&an maslacem i posut mrvicama.100 g maslaca .2#5 dcl bešamel sosa !recept br/472" . Pol!c# 1kg krompira jednake veli'ine . +apravite sos bešamel. pospite bosiljak.*0 g mrvica hleba .%ore*ajte u pleh da prese!eni deo bude 'ore. mrvice natopljene u mleku.Pud!ng od kro-p!ra sa p#&urka-a 400 g krompira .I&mešajte i pospite krastavce.so po ukusu -perite krompir. K!c#l! kras(a$c! u #)a-#l*sosu 20 komada kiselih krastavaca .so. biber i ulupan sne' od ? belanceta. dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna . so.250 g pe'uraka .

%ecite u pećnici na umerenoj temperaturi 1 sat i 3$ minuta. 1/8 . -dmah služite u& punomasni sir i kajmak.

%ostupak ponovite dok imate materijala. so!ena na kolutove. Umutite pavlaku sa biberom.5 jaja . pospite ulje. "lužite toplo. poboberite i odo&'o stavite slaninu ise!enu na listove.+alijte vodom.50 g maslaca so po ukusu . -barite jaja. I&mešajte 'a sa solju.biber po ukusu -ljuštite i na kolutove isecite krompir. -do&'o stavite listove maslaca. %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c. U vatrostalnu podma&anu posudu pore*ajte nai&meni!no krompir i jaja. Francusk! kro-p!r 1 kg krompira . U'rejte ulje.1#5 dcl ulja . %ecite u pećnici 1 sat na #$$c.biber po ukusu -barite i isecite na kolutove krompir.P#karsk! kro-p!r 2kg krompira .200 g kisele pavlake .1 dcl vode so po ukusu . "lužite toplo.1alijte umućenom pavlakom i vrelim uljem. 1/9 . "ipajte u pleh.300 g suve slanine .

"kuvajte jaja.so po ukusu .so po ukusu .150 g kobasica . U vatrostalnu !iniju pore*ajte jaja prese!ena. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c. U vatrostalnu posudu pore*ajte jaja prese!ena napola. procedite i rastavite na cvetove kar9iol.150 g praške šunke . šunku i prokelj.50 g maslaca .+apravite bešamel6sos. Isitnite šunku.50 g maslaca .4 jajeta .4 jajeta . posolite i rasporedite maslac se!en na listove.Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 500 g prokelja !šprosli" . posolite i pospite parme&anom.-do&'o stavite maslac i&re&an na listove.biber po ukusu -barite i procedite prokelj. 1alijte bešamel6sosom. +apravite bešamel6 sos.sosa . pobiberite. "juvajte jaja. pobiberite. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c.na polovine. Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol!1kg" . cvetove kar9iola i kobasice. "lužite toplo. "lužite toplo.1%2 l bešamel-sosa .Kobasice isecite na kolutove.1%2 bešamel. 17$ .biber po ukusu -barite. 1alijte bešamel6sosom.

(obro &amešajte. Iscedite.3 glavice crnog luka so po ukusu .biber po ukusu -perite krompir i i& svako' i&vadite po krišku 3 osmina krompira4.timian .sora.ulje .%olovinu patlidžana ispržite na ulju. Isitnite luk. U taj prostor stavite krišku slanine.60 g tvrdog sira .biber .3 babure .(odajte oljušten i na kocke ise!en paradaj&. 171 .200 g kisele pavlake .250 g suve slanine .1 veza peršuna . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na 1<$ c. paprike i kolut luka. U nedostatku o'njišta možete peći u pećnici. Gr&ka -usaka #' -#sa 1 kg plavog patlid$ana .2 paradajza . 1alijte dru'om polovinom mešavine sira i jaja. prohladite i ispirirajte u mikseru. %osoljene ih ostavite 3$ minuta. %olovini ove mešavine dodajte propasiranu masu i sve dobro i&mešajte. %osolite i pobiberite.S#l%a&k! kro-p!r 1 kg krompira jednake veli'ine .100 g sira +ete . pa pripremljenu masu i dru'u polovinu prženih patlidžana. naribajte sir. "vaki krompir umijte u aluminijumsku 9oliju i pecite u žaru od vinove lo&e. dodajte kiselu pavlaku i jaja.so .1 glavica crnog luka . I&'nje!ite 9etu. dru'u polovinu patlidžana i dodajte sve &a!ine.origano -perite patlidžane i isecite na koturove. %rodinstajte. U vatrostalnu posudu stavite polovinu prženih patlidžana.3 jajeta .200g punomasnog ov'ijeg sira .

-dsecite trećinu u&duž i i&dubibte svaki krompir.1 kašikaza'ina od sušenog povr&a .%ržite na u'rejanom ulju. %onovite postupak. jaja.100 g brašna 100g mrvica od hleba . %a&ite da ne bude suviše mekan. &a!in od sušeno' povrća.! &$arc!-a u /ol!%! 1 kg krompira .200 g kajmaka . %unite krompire nadevom. Iseckajte !varke. 1atim u vatrostalnoj !iniji slažite redom. jaje.150 g 'varaka . so i biber.so po ukusu . dodajte kiselu pavlaku. "lužite odmah. "lužite toplo. stavite kapice od krompira i svaki posebno uvijte u aluminijumsku 9oliju.pa red kajmaka. P#&#n! k#l% na -anas(!rsk! 2 glavice kelja !srednje veli'ine" . i&'nje!ite sir.1 kašika kisele pavlake . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c.200g punomasnog kravljeg sira .biber po ukusu!krupno mleven" -perite krompir. 7ed listova maslaca. "ve i&mešajte. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti. red prženo' kelja.biber po ukusu -barite 'lavice kelja u slanoj vodi.3 jajeta .150 g maslaca .Kro-p!r sa s!ro. "vaki komad uvaljajte brašno.2 dcl ulja . i mrvice."vaku 'lavicu isecite na B komada kao tortu.so po ukusu . 17# .

Ukrasite sa svežim bosiljkom.2 $umanca .3 kašike ulja. i&vadite sredinu i koru isecite na kocke.2 paradajza .so . "lužite toplo.%aradaj& oljuštite.1 dcl ulja . 1alijte krompir i pecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti. pa krompir.3%4 punomasnog kravljeg sira .1a!inite po ukusu. U'rejte ulje i umešajte u nje'a biber i so.1 glavica izribanog crnog luka ."laninu i&režite na tanke listove. (no vatrostalne posude obložite polovinom listova slanine. %ospite dru'u polovinu paradaj&a. 175 .U !iniji i&mešajte sa žumancima i i&ribanim lukom.Kro-p!r sa puno-asn!. "lužite toplo.dodajte iseckane masline i pecite manje omlete.koji obložite ostacima slanine.200g suve slanine .s!ro1kg krompira .sve$i listovi bosiljka ! za ukras" Krompir oljuštite i na krupno i&rendišite.100g crnih maslina . +a njih naslažite polovinu krompira.so po ukusu .krupni biber .biber po ukusu -barite oljuštite i isecite na kolutove krompir."ir i&'nje!ite.%olovinu paradaj&a pomešajte sa masom krompira. Kro-p!r sa o-l#( -asl!na-a *00 g krompira .1atim stavite i&'nje!en sir.

-do&'o stavite sir.Kada su obe strane reš pe!ene 3kao po'a!a4 služite toplo.300 g po'uraka šampinjona . so i biber.150 g tvrdog sira so .1#5 dcl ulja .200g suvih kobasica . Kro-p!r -a%ka*Bul# 3%4 kg krompira .! p#&urka-a 3%4 krompira .so po ukusu .1#5 dcl. %ecite prevrćući poklopljen ti'anj 1 minuta. 8$a%carsk! kro-p!r 5ros(!6 5 ve&ih krompira . "lužite toplo.%oklopite i pecite minuta. Vatrostalnu posudu namažite maslacem. U poseban ti'anj &a rosti3dva poklopljena ti'anja4 propržite na ulju iseckanu slaninu. 7!r!)ka $ar!%an(a 0 %otpuno isti postupak.biber 17. oljuštite i isecite na kolutove krompir.100g maslaca .150 g suve slanine . %osolite pobiberite i natrunite oraš!ić. pe!urke i kobasice."tavite krompir.300 g ementalera .%onavljajte dok imate materjala. a pe!urke na tanke listove. "tavite prvo red krompira. 1atim sir.ulja . samo pred kraj pe!enja 'ornju stranu pospite malo stru'anim tvrdim sirom i stavite # jajeta 3&adve osobe4.Kro-p!r sa #-#n(al#ro.biber po ukusu -barite. . 1alijte vrelim uljem i pecite u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.so biber -ljuštite krompir i i&rendišite 'a krupnije 3kao jabuke4. a preko nje'a listove maslaca. kobasice na kolutove. Hmentaler isecite na komadiće.1 dcl ulja 1%2 kaši'ice muškatnog oraš'i&a .(obro i&mešajte.4 jajeta .

posolite i pobiberite."tavite 'a na vrelo ulje u ti'anju.+a kraju odo&'o ra&bijte jaja i pospite stru'an sir. 17/ .Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove. Coš malo pecite poklopljeno i služite toplo. %romešajte. Krompir mora dobro da odmekne.

2 dcl ulja .Po3o$an kar/!ol 1 kar+iol . %osolite.2 dcl ulja . 177 .pobiberite i pospite ori'ana. pobiberite i pospite bosiljkom.3 jajeta .so po ukusu .100 g brašna . %osolite.I&vadite seme i peteljku. "lužite toplo.50 g parmezana .150 g brašna .-hladite i rastavite na cvetove. "lužite toplo.pobiberite i pržite na vrelom ulju. "lužite toplo. Isperite posoljene par!iće i iscedite ih. %ore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti i pospite parme&anom. Uvaljajte u brašno.2 jajeta . Uvaljajte u brašno i&mešano sa &a!inom od sušeno' povrća i jaja. Uvaljajte svaki komad u brašno i umućena jaja. Po3o$an pla$! pa(l!d.so po ukusu biber po ukusu Ispecite paprike na plotni i oljuštite ih.an 3 patlid$ana .150 g brašna .biber po ukusu -perite plave patlidžane i u&duž ih isecite na režnjeve debljine 1 cm.umućena jaja i pržite na vrelom ulju.%oklopite i pritisnite te'lom od # k'.2 dcl ulja prstohvat origana .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .%ore*ajte u ravnu posudu i svaki režanj posolite krupnom solju.biber po ukusu -barite u slanoj vodi kar9iol. Po3o$an# papr!k# 1 kg paprika .so po ukusu .posolite.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .2 jajeta .%ržite na vrelom ulju. -stavite # sata da miruje.

so po ukusu .sok od 1 limuna . lovor. paštrnak. K#l% sa kro-p!ro1 glavica kolja .(odajte brašno. i&re&annu slaninu na komade i kobasice na kolutove.šar'arepe.peršn.0#5 dcl ulja . &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplim mlekom stalno mešajući. -dmah služite.Kad proklju!a prvu vodu bacite.2 paštrnaka .3 dcl mleka . 172 .1 suva svinjska kolenica . stavite biber u &rnu i nalijte sa3 litra vode.200g suvih kobasica .Kuvajte 'a 1$ minuta. U veliki lonac stavite poluskuvan pasulj. 1 kolenicu prethodno opranoj u mlakoj vodi.so po ukusu .1#5 dcl ulja .Kuvajte dalje dok pasulj i meso ne omeknu. (odajte krupno se!en kelj.1 kaši'ica za'ina od sušenog povr&a . pobiberite i kuvajte minuta.300 g suvih svinjskih rebara . %osolite.Kuvajte još 1 minuta. %osolite.1 'lavicu ucelo crno' luka. 1alijte uljem i sokom od limuna.-cedite.1 kaši'ica aleve paprike -2 lista lovora .a 1 kg spana&a . %ospite biberom i posolite.P!r# od spana.beli biber po ukusu -ljuštite i isecite na kocke krompir.1 kaši'ica brašna .2 korena od peršuna .biber po ukusu !u zrnu" "tavite pasulj da se kuva.so po ukusu .4 šargarepe .150 g suve slanine .1 manji koren celera . celer.50 g maslaca . "lužite toplo.luko500 g $utog pasulja .biber po ukusu !krupno mleven" -barite i sameljite spanać.Upržite 'a na maslacu. rebarca. Čor as( pasul% sa pr#sn!.2 ve&a krompira .500g crnog luka .

%reko presno' luka sipajte pasulj."tavite svakom 'ostu u tanjir. "lužite u& toplu po'a!u.:rni luk i&režite na kolutove. 178 .

dodajte sitno se!ene krastavce. "utradan i&menite vodu.#no po$r. perlšun i sve prodinstajte. "ipajte !orbu u kojoj se kuvalo so!ivo.4 paradajza .biber "o!ivo potopite u hladnu vodu i ostavite da prenoći.2 tikvice .1 glavica crnog luka . iseckane maslinke i seckan peršun.prstohvat natrunjenog bosiljka .2 kašike kapra .! -asl!nka-a 1 kg paprika . :rni luk isecite na kolutove."lužite toplo.Umutite pavlaku sa brašnom i polako dodajte u vruće so!ivo. "lužite toplo.1 veza peršuna . posolite.1 lovorov list .200g crnih maslinki .so . %aradaj& oljuštite i o!istite od semena.Kuvajte još 1$ minuta.dodajte lovorov list i kuvajte dok so!ivo ne omekša.200g kisele pavlake 30 g brašna .so po ukusu .100g suve slanine .#n# papr!k# sa kapro.2 dcl maslinovog ulja .Čor as(o so&!$o 500g so'iva .so po ukusu biber po ukusu %aprike isecite u&duž na štapiće. Pr.1 kašika kapra .(odajte oce*eno so!ivo i dalje dinstajte.100g struganog parmezana .%ržite ih u vrelom uljlu. (odajte seckan luk.2 kisela krastavca . Pr.2 glavice crnog luka .1 glavica crnog luka . luk.# 3 crvene suga'ke paprike . %ospite prma želji parme&ana. "laninu isecite na re&ance. 179 . kapar. %ržite 1$ minuta.prstohvat origana .1 veza peršuna .2 dcl ulja .3 zelene duga'ke paprike .biber po ukusu Isecite paprike i tikvice na u&dužne tanke kriške.

"lužite odmah.%aradaj& dodajte na kraju.U'rejte ulje i pržite &ajedno povrće.pospite bosiljak i ori'ano. 12$ . Kada je povrće 'otovo. posolite i pobiberite.

pritisnite te'lom od # k' i ostavite # sata da odstoji. %ecite u pećnici $ minuta na ##$I:. %ospite kašiku &a!ina od sušeno' povrća.1 kg paprika . U podma&anu vatrostalnu !iniju stavite prvo paradaj&e. (instajte poklopljeno ne mešajući 1 sat. služite hladno.100 g parmezana . 121 . soli i bibera. posolite krupnom solju. ostavite da odstoji # sata.1 kg plavog patlid$ana 1 kg paradajza . -hladite .2 veze peršuna .Dal-a(!nska %an!%a 3 dclmaslinovog ulja . i dalje ne mešajući. &atim paprike se!ene na kolutove. %lavi patlidžan prethodno iseckajte na kockice. U'rejte ulje i propržite plavi patlidžan. -pet kašiku &a!ina od sušeno' povrća. posolite. (odajte ori'ana. iscedite i stavite 'a na paradaj& kao poslednji sloj.-tklopite. -vaj postupak ponavljajte dok ne istrošite materijal. -ljužtite i isecite na kriške paradaj& i kuvajte be& masnoće 1 sat. %aradaj& je 'otov kada uvri na polovinu.so po ukusu biber po ukusu %lavi patlidžan isecite na u&dužne kriške 1 cm debljine. kolutove topljeno' sira.3 kašike za'ina od sušenog povr&a .biber po ukusu U šerpu nalijte ulje. dinstajte još? minuta. malo bibera i seckan peršun. listove osiljka.so po ukusu . 1atim re*ajte plave patlidžane.ana 4 plava patlid$ana .pobiberite i natrunite peršun.200 g topljenog sira .2 jajeta . -ljušten i na kolutove ise!en pajadaj& stavite preko paprika. pospite 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća. biber i seckan peršun.1%2 kaši'ice origana . %osle 'a operite i iscedite.1 kg paradajza .1#5 dcl ulja . # kašike umućenih jaja i pspite parme&ana.20 listova sve$eg bosiljka . Tor(a od pla$og pa(l!d.

100 g maslaca . solju. -stavite na toplom.50g parmezana . "tavite tikvice u posudu i& koje ćete služiti.biber po ukusu -ljuštite tikvice i isecite na kolutove.200 parmezana u komadu 300 g kukuruznog brašna . Umutite maslac sa jajima. 12# . (odajte supu i sirće.so po ukusu . T!k$!c# u sosu od %a%a 500 g tikvica . posolite i pobiberite.%ropržite nekoliko minuta na maslacu. 1alijte uljem.1%2 kašike cimeta .3 jajeta . U vatrostalnu posudu stavite red ka!amaka. "lužite odmah. "lužite toplo. pospite parme&ana i &alijte sosom. %ecite u pećnici na umerenoj toploti ?$ minuta. -vaj postupak ponavljajte dok imate materijala.1 dcl bistre supe .so po ukusu . Kuvajte na pari. cimetom. %osolite i pobiberite 'a .P#&urk# sa par-#'ano500 g pe'uraka ! šampinjona " . stalno mešajući dok se sos ne &'usne. red tanko se!enih pe!uraka i ped tanko i&re&ano' parme&ana.biber po ukusu -d kukuru&no' brašna napravite ka!amak.2 dcl ulja .1 kašika sir&eta . %osolite i pobiberite.

50 g ementalera . %ecite u pećnici na umerenoj toploti # sata.biber po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kolutove. paradaj&.Gra(!n!ran! kro-p!r 2 kg krompira . Krompir stavite u &emljani *uve! predhodno nama&an maslacem. Vatrostalnu posudu namažite maslacem i re*ajte tikvice. "ve dobro i&mešajte.1%2 l bešamel sosa . 1ap#&#n# (!k$!c# 1 1%2 kg tikvica . 125 .6 jaja .* kašika maslinovog ulja . Isecite na režnjeve i propržite na # kašike ulja. %osebno propržite seckan luk na # kašike ulja.(50 g paradajza .50 g parmezana .100 g maslaca .3 glavice crnog luka .%osolite.ikvice i&režite na kolutove i propržite na ? kašike ulja.200 g mladog kajmaka . i odo&'o stavite tanke listove maslaca i kajmaka. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. "lužite toplo. pospite parme&anom i služite toplo.so po ukusu . pobiberite i pospite morskim oraš!ićem. -do&'o stavite listove preostalo' maslaca.biber po ukusu -ljuštite paradaj& i o!istite 'a od semena.so po ukusu . 1alijte 'a kuvanim hladnim mlekom. . U topao bešamel6sos umešajte jaja i stru'ani emantaler. Kada je 'otov. luk i sve prelijte sosom.1 l mleka .prstohvat morskog oraš'i&a .

"ve malo prokuvajte. 12. i&'nje!eno' sira.kajmaka.ome dodajte o!išćen spanać. %ecite u pećnici #$ minuta na #$$ I:.Pla$! pa(l!d. Rola( od spana. "lužite toplo ili hladno.150 g maslaca . biber i so.so po ukusu .. (odajte umućeno' maslaca. %ospite parme&anom i spustite u posudu na u'rejani maslac.a ! s!ra 125 g margarina -1 šolja brašna .so .biber U'rejte mar'arin. i&'nje!en sir i sne' od belanaca.0#5 kg presnog spana&a 500 g sira +ete .+adevajte ovom masom plave patlidžane.5 jaja . -hladite i i&dubite. -hladite.2 šolje mleka . "lužite toplo. "ve i&mešajte.biber po ukusu U&dužno isecite trećinu plavo' patlidžana i obarite u slanoj vodi.(odajte žumanca. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat i 1$ minuta na ##$I:. propržite na maslacu sa &a!inom od sušeno' povrća.100g kajmaka . )eso plavo' patlidžana i&'nje!ite.300g punomasnog kravljeg sira .50 g parmezana . .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . dodajte brašno i malo 'a propržite. mleko. +amažite alu6 9oliju maslacem i pospite brašnom. -hladite.%obiberite i posolite.)asu i&ru!ite i upakujte u obliku rolata.an pun%#n s!ro6plavih patlid$ana .

"lužite odmah.so i biber. 12/ .200g kisele pavlake . %ecite u pećnici 1 minuta na1<$I:."lužite hladno.4 jajeta .250 g punomasnog ov'ijeg sira . 'rubo 'a isecite."a%a na l!$ad! s$#(og Augus(!na 1 kg spana&a .4 zrna bibera . Kad je spanać omekšao.4 kašike maslinovog ulja .%ospite alevom paprikom. Umutite i&'nje!en sir jaja.so po ukusu .(odajte vode. U plitak vatrostalni sud prethodno podma&an uljem rasporedite spanać. %a&ite da žumanac ostane ceo i nje'a stavite &rno bibera.seckan peršun. posolite i pobiberite.kašika za'ina od sušenog povr&a .&a!in od sušeno' pvrća.250 g punomasnog kravljeg sira .%oklopite i dinstajte spanać u sopstvenom soku 1$ minuta. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.so po ukusu .3 jajeta .biber po ukusu -!istite i i&dubite paprike. %ore*ajte paprike u vatrostalnu podma&anu posudu.(alje pecite još 3$ minuta. pospite kiselom pavlakom i u svako udubljenje stavite po 1 jaje.luk.biber po ukusu -perite spanać i mokar stavite na vruće ulje u kojem se i&dinstao sitno se!eni luk. -hladite.2 glavice crnog luka .1atim &alijte kiselom pavlakom.+adevajte paprike. Papr!k# pun%#n# s!ro1 kg paprika .250 g kisele pavlake . Kašikom napravite ? udubljenja.1 veza peršuna . dok se jaja ne &apeku.1 kaši'ica aleve paprike .1dcl ulja .1 glavica crnog luka .

I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom. pospite 1 kaši!icu aleve paprike.4 dcl ulja 3 kaši'ice aleve paprike .-hladite i služite hladno. U &emljani *uve! re*ajte pasulj.&a!inom od sušeno' povrća. T!k$!c# pun%#n# s!ro1 kg tikvica manjih . 127 .biber po ukusu !krupno mleven" "tavite pasulj da se kuva.+adevajte tikvice.50 g parmezana .1 veza miro ije .1 dcl maslinovog ulja .2 kašike kapra . solju i bibierom.1 kašika za'ina od sušenog povr&a -so po ukusu . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$I:.300g punomasnog sira . +a # dcl ulja i&dinstajte seckan luk. "lužite hladno. pavlakom.2 kašike kisele pavlake . seckanom miro*ijom. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu. parme&anom.+a krajevima &asecite malo da bi tikvice mo'le da stoje uspravno kao !ašice.biber po ukusu %repolovite i i&dubite tikvice.Kada je pasulj 'otov. luk. &atim &alijte malo uljem.bibiera i soli. %onovite postupak dok imate materijala.so po ukusu . ocedite 'a i prohladite. &alijte uljem i pecite u pećnici 1 sat na #$$ I:. 1avršite sa pasuljem.1 kg crnog luka .Pasul% pr# ranac 600g krupnog palulja !tetovca" .

>elatinu istopite u toploj vodi. cukini. Veći deo patlidžana i&dubite i i&va*eno meso isitnite.manja crvena paprika . "lužite hladno.list bosiljka i paradaj& isecite na komadiće.Mus od pla$og pa(l!d.biber . /uk prodinstajte na ulju. &a!inite i pospite maslinovim uljem.1 dcl ulja .so .manji cukini . )ožete služiti toplo ili hladno. (odajte sitno se!en paradaj& be& semena.an pun%#n po$r. %reostalu masu rasporedite okolo patlidžana u vatrostalnoj posudi.seckan peršun i celer. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ c.-cedite ih i ohlladite. biber i prethodno obaren pirina!.1#5 dcl vode .1 dcl maslinovog ulja manja $uta paprika .1 kašika seckanog lista bosiljka . paradaj& i bosiljak i još dinstajte.biber po ukusu -barite plave patlidžane.120 g pirin'a . cukini.2 dcl slatke pavlake %lave patlidžane u&duž prepolovite. %resecite ih u&duž &a trećinu.1 paradajz .so po ukusu .%revrnite na tanjir i vadite modlom &a po'a!ice."ve i&mešajte sa masom. I&dinstano povrće ohladite. 122 . %ecite u pećnici 1 minuta na # $ I:. -vom masom nadevajte plave patlidžane i poklopite ih kapicama.4 glavice crnog luka . %aprike. +a 1 dcl ulja propržite seckan luk. (odajte ulupanu slatku pavlaku3šla'4. dodajte paprike. so.1 veza peršuna .1 kaši'ica $elatine .1 glavica narendisanog crnog luka .2 dcl ulja ."ve i&mešajte.)us sipajte u poudu i hladite u hladnjaku B sati. Pla$! pa(l!d. Ce&'ro plavo' patlidžana i&vadite i u mikseru i&pirirajte.1 veza celera .ana *00 g plavih patlid$ana .2 paradajza . meso plavo' patlidžana. Kašastu masu plavo' patlidžana i&mešajte sa povrćem.#4 plava patlid$ana .2 babure .

200 g crnog luka -1#5 dcl ulja .2 kaši'ice aleve paprike . %ospite alevu papriku. 128 .150 g brašna . "vaku krišku krompira uvaljajte u brašno. posolote i pobiberite. Kuvajte u slanoj vodi. mrvice i pržite na u'rejanom ulju. R#s(o$an kro-p!r 1 kg krompira . umućena jaja.3 jajeta . Kada pire postane buav kao krem posolite 'a i odmah služite.stalno mešajući. -dmah služite. 1atim postepeno sipajte vruće mleko ne prekidajući mućenje mikserom.3 glavice luka .so po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kocke. "lužite hladno.-stavite u marinatu #? sata. Kada je kuvan.1 dcl vinskog sir&eta -ljuštite krompir i isecite u&duž na B delova. so i promešejte na toploti.so po ukusu -barite oljuštite i i&'nje!ite krompir. Ispržene krompire re*ajte u vatrostalnu posudu. (odajte krompir.2dcl mleka . Mar!n!ran! kro-p!r 1kg krompira .125 g maslaca .3 dcl ulja . pospite seckanim lukom. sirćetom.Kro-p!r p!r# 1kg krompira . )utite ru!nim mikserom dodajući komade maslaca.prelijte uljem.100 g mrvica od hleba . ocedite 'a i i&'nje!ite. I&dinstajte luk na ulju samo da omekša.

1 kašika maslaca .200 g kisele pavlake . I&rendišite tikvice na krupno.100g suve slanine . S(rugan# (!k$!c# 1 kg tikvica . B#.&alijte bujonom i pavlakom.so .1 dcl ulja .M!n3#nsk! gra(!n!ran! kro-p!r 0#5 kg krompira .biber po ukusu 129 .1 veza peršuna .2 jajeta . %obiberite i dinstajte 3$ minuta. %ospite pra&iluk i slaninu u posudu u koju ćete služiti.so po ukusu .1 veza miro ije . Kada su tikvice 'otove. "lužite toplo.1 babura .1#5 dcl ulja .50 g tvrdog izrendisanog sira Iseckajte slaninu na komadiće.2 dcl bulona .200g kisele pavlake . %osolite i pobiberite. u&vadite miro*iju. Umutite kiselu pavlaku.(odajte cele naseckane ve&e miro*ije i peršuna kao i 'lavicu luka i baburu ucelo.500g paprika .%ospite sirom. peršun.biber po ukusu -ljuštite tikvice. %ecite ?$ minuta na #$$I:.1 glavica crnog .luka .biber .1 veza peršuna . presecite u&duž napola i i&bacite seme.1 glavica crnog luka .so po ukusu . -cedite i stavite na vrelo ulje. -ljušten i na tanke kolutove se!en krompir pore*ajte preko pra&iluka i slanine. luk i baburu. a pra&iluk na kolutove.1 struk praziluka .ar papr!ka) 1 kg paradajza . posolite i ostavite 1 sat da stoje. %ropržite na maslacu slaninu i pra&iluk.

%ropržite na ulju seckan crni luk i paprike.i&mešajte.(instajte 1 minuta. "lužite odmah. biber i so. (odajte oljušten i iseckan paradaj& seckan peršun. (alje dinstajte 1 minuta. (odajte # umućena jaja. 18$ .

so i biber. U'rejte ulje. "lužite hladno. dodajte alevu papriku. na krajevima 'a slepite i stavite u podma&anu tepsiju. solju i malo vode dok ne omekša.litvu isecite na re&ance.litvu dobro ocedite.1 dcl ulja .150g punomasnog kravljeg sira .100g ogrozda . +a jednu polovinu testa stavite ovaj nadev. %rvu vodu bacite i nalijte vrelom vodom.2 kaši'ice aleve paprike .biber po ukusu .so po ukusu .Tor(a od '#l#n!)a !' da$n!na 200g blitve .1 $umance . Išarajte viljuškom i premažite žumancetom.esto &a po'a!u rastanjite duplo od veli!ine tepsije.biber po ukusu %asulj kuvajte dok proklju!a. %ecite 1 sat na #$$I:.testo za poga'u!recept br/414" . solju i biberom. isitnite pomešajte sa lukom. %reklopite testo. uljem."ada spustite luk i kuvajte &ajedno dok pasulj ne omekša. propržite pasirani pasulj. seckanim o'ro&dom. Papula 500g pasulja . posolite i ostavite 3 sata da odstoji u& !esto mešanje.500g crvenog luka .2 struka bosiljka . 181 . i&'nje!enim sirom. . .200g svinjske kobasice . /uk isecite na kolutove i kuvajte sa bosiljkom. -cedite pasulj i propasitajte 'a.2 glavice crnog luka .2 dcl ulja .so po ukusu .

Bar#n k!s#o kupus 1 kg kiselog kupusa u glavici . pobiberite i služite toplo. (instajte # sata na umerenoj toploti povremeno mešajući. "lužite toplo.2 krompira .3 dcl ulja .biber po ukusu Isecite kupus na veće komade.so po ukusu . (odajte lovor. kim i oljuštene krompire. 18# .Pod$arak 2kg kiselog kupusa u glavicama .1 kaši'ica kima .50 g maslaca . Kuvajte 'a &ajedno sa slaninom iseckanom na kocke. K!n#sk! kupus 2 glavice kineskog kupusa .biber po ukusu Isecite kupus na re&ance3ne suviše tanke4. -cedite.so po ukusu . -barite 'a u slanoj vodi.%ropržite na ulju slaninu seckanu na kockice. sokom od limuna i umućenom kiselom pavlakom sa biberom.1 lovorov list . Kuvajte 1 sat.(odajte kupus. ocedite i stavite u !iniju i& koje ćete služiti. lovorov list i biber.biber po ukusu Isecite kupus na re&ance.sok od 1 limuna 200g kisele pavlake . %relijte 'a rastopljenim maslacem.1 lovorov list 200 g suve slanine .250 g suve slanine .

so i biber.2 kašike mrvica od hleba . "tavite na ulje pe!urke. Gra)ak sa %a%!-a 100g suve slanine . (odajte so. (odajte seckan luk i 'rašak.0#5 dcl ulja . 5im jaja po!nu da se &'rušavaju. "lužite toplo. so i biber.1dcl ulja . "lužite toplo.50 g parmezana .1 glavica crnog luka . I&vadite luk i ve&u peršuna.1 veza miro ije .(instajte na umerenoj toploti #$ minuta. "ipajte preko 'raška i la'ano i&mešajte. &a!in od sušeno' povrća i parme&an. biber i &alijte vrućim mlekom.so po ukusu .0#5 dcl uljla . seckan peršun. D!ns(an# p#&urk# 500 g pe'uraka!šampinjona" .1 veza peršuna .1 glavica crnog luka .200g kisele pavlake .1 veza peršuna . seckanom miro*ijom i ve&om peršuna 3 naseckano'4.biber po ukusu %ropržite na ulju slanunu seckanu na kocke. mrvice.so po ukusu biber po ukusu U'rejte ulje propržite 'rašak sa 'lavicom luka ucelo. (instajte dodajući supu. "lužite toplo. (instajte dok 'rašak omekša. (odajte 1 dcl tople vide i dinstajte 1$ minuta.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . &a!in od sušeno' povrća.Gra)ak sa -!ro2!%o500 g graška . Umešajte kiselu pavlaku.3 jajeta .so po ukusu .biber po ukusu -perite i isecite na !etvrtine pe!urke. 185 . jelo je 'otovo. Umutite jaja.1 kašikaza'ina od sušenog povr&a .500g graška .2 dcl mleka .1 dcl bistre supe .

* ringlica .100g punomasnog sira . "lužite toplo. Pun%#n! kro-p!r! * ve&ih krompira .%obiberite.biber po ukusu -perite krompir i obarite 'a.biber po ukusu -!istite i operite krompiriće.1 kaši'ica še&era .100g suve slanine .%ore*ajte u vatrostalnu posudu. -barite ih u slanoj vodi. -dsecite vrh krompira kao !ep. Gra)ak sa pr)u(o500g mladog graška .pa$lako1 kg mladih krompiri&a .1 manja glavica crnog luka . so. (instajte 3$ minuta dodajući supe. -stavite 'a u ljusci. "lužite toplo.so po ukusu .Kro-p#r!. -cedite i ohladite.1 dcl ulja . (odajte 'rašak. 18.2 dcl bistre supe .! sa k!s#lo. biber i šećer. U 'otov 'rašak dodajte tanko se!ene pršute na re&ance. &atvorite !epom od krompira. %ospite seckanim peršunom i služite.150 g pršute . Krompir i&dubite. . 1alijte umućenom kiselom pavlakom sa biberom i solju. "tavite 'rumen sira.200 g kisele pavlake .1 veza peršuna .* $umanaca . (instajte # minuta sa pršutom. opet 'rumen sira i rin'licu. %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi #$ minuta. -cedite.so po ukusu . žumance 3 pa&ite da se ne raspukne4.biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk i sitno se!enu slaninu.

60 g maslaca -perite celer. Ulupajte jaja. oljuštite 'a i isecite na listove dobljine 1 cm. :eler uvaljajte u ovu masu i pecite na naslacu. &a!in od sušeno' povrća. Pun%#n parada%' * 'vrstih paradajza jednake veli'ine .biber. meso paradaj&a.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 jajeta . iseckanu šunku. so i biber.7#l#r po3o$an u s!ru 1 celer !cca 450 g" . poprskajte uljem i pecite u vatrostalnom sudu u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. lešnik i isitnjen vlašac.1 veza peršuna . dodajte parme&an.2 kašike parmezana .1 glavica crnog luka 200g praške šunke . "lužite toplo.so po ukusu . "lužite toplo. U slanoj vodi sa sokom od limuna kratko 'a obarite.2 kašike brašna .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e. (odajte žumance i sve dobro i&mešajte.1 kašika vlašca .1 kašika izrendisanog lešnika . 1a!inite 'a i uvaljajte u brašno. 18/ . +a ulju propržite seckan luk.sok od 1 limuna .so .1 dcl ulja . (obro 'a ocedite i prosušite 'a papirnim salvetom. +adevajte paradaj&e. -hladite.1 $umance . seckan peršun.

4 paradajza . (odajte plave patlidžane.nastru'anim hrenom.300g punomasnog sira . seckan peršun.50 g parmezana .2 kašike kisele pavlake .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e.3 lista bosiljka . "lužite toplo.3 plava patlid$ana . lovor. paradaj&6pire. 187 .1%2l belog vina .1 veza peršuna . so i biber. "lužite toplo. bosiljak. vino. I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom.1#5 dcl ulja .2 kašike kapra . %ore*ajte ih u maslacem nama&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici na umerenoj toploti 3$ minuta. solju i biberom. dodajte na!etvoro ise!en paradaj&. maj!inu dušicu.seckanim peršunom.5 manjih tikvica .biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk. parme&anom.1 kašika paradajz-pirea . babure i tikvice ise!ene na kocke. +adevajte paradaj&e.Parada%' sa s!ro* 'vrstih paradajza jednake veli'ine . Kuvajte otkriveno na umerenoj toploti $ minuta dok povrće ne omekša.so po ukusu . Kuvajte dok ne proklju!a.1 veza peršuna .4 lista lovora .50 g maslaca . pavlakom.1 koren hrena .so po ukusu .2 babure .1 kaši'ica maj'ine dušice . Ra(a(u% 200 g crnog luka .

300g praziluka . 182 . )ožete služiti toplo ili hladno.4 jajeta .2 glavice crnog luka . -cedite i sve isecite na sitne komade i pomešajte.300g spana&a 150 g suve slanine . pra&iluk i spanać kuvajte odvojeno svako &a sebe. 1atim dodajte povrće i maslac.so po ukusu .300g blitve .250g kisele pavlake . (odajte seckan crni luk. +a ulju propržite iseckanu slanunu.50 g maslaca . dinstajte poklopljeno minuta. blitvu. "ve sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici 3$ minuta na #$$ I:. solju. biberom.oraš!ićem. %romešajte sa ulupanim jajima. kiselom pavlakom.1 %4 muškatnog oraš'i&a .Poa(u 300 g kupusa .biber po ukusu Kupus.

S4ANA TESTA 188 .

"laninu iseckajte na kocke. %osolite i pobiberite po ukusu.so po ukusu .dodajte mleko i pavlaku. 1alijte vruće špa'ete.so po ukusu .1 veza peršuna .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. %ospite pršutom ise!enom na re&ance.150 g pršute .4 $umanca .50 g maslaca .0#5 dcl ulja .so po ukusu .biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "ireve iseckajte na kocke i istopite u ulju i maslacu. )ešajte.4 dcl slatke pavlake .100g kisele pavlake . -dmah služite.100g parmezana . "lužite odmah. -dmah služite. 8pag#(! 7ar onara 500 g špageta .200g kisele pavlake . 8pag#(! sa s!r#$!-a 500 g špageta .1dcl mleka . 189 . oce*ene špa'ete stalno mešajući.0#5 dcl ulja .150 g suve slanine .%ropržite je na ulju.dodajte maslac i isitnjen peršun.Umutite maslac sa parme&anom. %reko toplih špa'eta prvo prelijte prženu slaninu pa mešavinu pavlake i žumanca.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "talno mešajući."talno mešajte. U'rejte ulje i maslac.2 dcl slatke pavlake . (odajte vruću neulupanu slatku pavlaku. (obro sve i&mešajte.(5g maslaca . %osolite i pobiberite.125 g maslaca .8pag#(! a la Ro-ana 500 g špageta . %osolite i pobiberite.slatku pavlaku i žumanca.Uspite vruće.250g raznih sireva za topljenje . %osebno umutite kiselu pavlaku.

so po ukusu . "ve dobro umutite pa i&mešajte sa vrućim špa'etama. -dmah služite.+a oce*enom ulju propržite sardele.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.1 veza peršuna .100g kisele pavlake . naribanu koru od limuna i sok od limuna.125 g maslaca .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.1 kašika natrunjenog bosiljka .1%2 tube paradajz-pirea . +a kraju ulijte umućenu pavlaku sa paradaj&6pireom. (odajte &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.400g pe'uraka !šampinjona" .1 kutija tunjevine u ulju . Umutite maslac da bude penast.1 kutija sardela u ulju .8pag#(! sa l!-uno500 g špageta . %osolite i pobiberite po ukusu.so bober i sitno seckan peršun. . Kada su 'otove. -cedite sardelu i tunjevinu.0#5 dcl ulja . 1alijte vruće špa'ete sa pe!urkama. (odajte paradaj& i kuvajte 1$ minuta. stalno mešajući. pomešajte sa umućenom pavlakom. biber.ome dodajte i&'nje!enu tunjevinu.sitno seckan peršun.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.4 oljuštena paradajza . %e!urke isecite na krupniju par!ad i dinstajte u ulju.200 g kisele pavlake .so po ukusu . (odajte so.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 19$ .bosiljak.sok od 2 limuna .1 veza peršuna . -dmah služite. 8pag#(! sa (un%#$!no500 g špageta .so po ukusu . 8pag#(! sa p#&urka-a 500 g špageta .1 veza peršuna .kora od pola limuna .

-dmah služite. 191 ."a ovim prelijte špa'ete.

biber po ukusu "kuvajte špa'ete.5rok/or-6 400 g špageta . -dmah služite. %osolite. +a kraju dodajte vino i prošek. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etama. 8pag#(! sa gorgon'olo.1%4 kaši'ice origana .1 kaši'ica istrunjenog bosiljka .1 kutija sardela u ulju . %osudu stavite na paru i u njoj istopite maslac i isitnjen sir. +a pari istopite maslac.6 kašika kavijara .1dcl prošeka .100 g maslaca . "eckan luk i peršun i&dinstajte na ulju.1 glavica crnog luka . %osolite po ukusu.2 lista kadulje . stalno mešajući. %romešajte na tihoj vatri.1#5 dcl slatke pavlake . dodajte kavijar i sok od limuna. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima.4 sve$a paradajza . -dmah služite.0#5 dcl maslinovog ulja . 19# .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.1 list lovora .8pag#(! sa sard#lo500 g špageta . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. %osolite i pobiberite po ukusu. (odajte slatku neulupanu pavlaku. 8pag#(! sa ka$!%aro500 g špageta .100 g maslaca .bosiljak.0#5 dcl belog vina .0#5 dcl crnog vina .so po ukusu "kuvajte špa'ete. -dmah služite.so po ukusu . ori'ano i isitnjene sardele. (odajte paradaj&.sok od 1%2 limuna .so po ukusu .2 veze peršuna . lovor. kadulju. %a&ite da se mno'o ne &'usne.200 g sira %rok+or ili gorgonzola% .

luko500 g špageta . %rilikom serviranja špa'ete pospite i&'nje!enim ov!ijim sirom. (odajte sitno seckan luk. 195 . U šerpi &a'rejte ulje i i&dinstajte na njemu seckan luk.so po ukusu .so po ukusu .1kg paradajza . -do&'o pospite bibera po ukusu.so i biber. prethodno i&'nje!ene i so prema potrebi. 8pag#(! sa crn!.4 glavice crnog luka .150 g ov'ijeg prevrelog sira . majone&.1 kutija ringlica u ulju .1 dcl ulja . sitno se!en kapar. sitno se!en peršun.biber po ukusu %aradaj& oljuštite i i&'nje!ite 'a u posudi. "kuvajte špa'ete.8pag#(! sa 3ladn!.100g zelenih maslinki . seckan peršun. -dmah služite. "vako sebi sipa hladan sos na vruće špa'ete. "ve dobro i&mešajte i ostavite u hladnjaku da prenoći.10 kašika maslinovog ulja .2 kašike kapra . "lužite odvojeno sos.1 tuba majoneza !*5g" 1 veza peršuna .soso500 g špageta . rin'lice. Vruće špa'ete stavite u šerpu i promešajte na vatri nekoliko puta. ulje.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.2 glavice crnog luka . sitno se!ene maslinke."utradan u& preliva i&bacite velike komade paradaj&a.1 veza peršuna .

2 glavice crnog luka . 8pag#(! sa p#r)uno. -dmah služite. peršun.8pag#(! sa r!ngl!ca-a 500 g špageta .so po ukusu .! -!ro2!%o500 g špageta .0#5 dcl ulja .pa odmah prelijte sos. %rvo ih i&mešajte sa maslacem i rin'licama. "kuvajte špa'ete i vruće pomešajte sa pripremljenom masom. "kuvajte špa'ete.so po ukusu .biber po ukusu I&mešajte maslac sa rin'licama da se masa i&jedna!i i postane buava.-stavite da se kuva 1$ minuta. "tavite na vatru ulje.2 veze miro ije .2 veze peršuna .100 g kisele pavlake . "ve dobro i&mešajte. seckan crni luk.1 kutija ringlica u ulju .100g maslaca . (odajte so. .300 g oljuštenog paradajza 1 veza peršuna . -dmah služite. malo i&dinstajte i dodajte paradaj& be& semena.biber po ukusu !krupno mleven" (obro umutite maslac. sitno se!enu miro*iju i peršun. biber. (odajte so i biber. kiselu pavlaku. 19.100g maslaca .

2 dcl bujona . &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.1dcl ulja . so i biber i dinstajte 1$ minuta.300g mlevenog june&eg mesa . (odajte proprženu šunku. -dmah služite.1 kaši'ica origana .2 kašike ulja .so po ukusu .200g oljuštenog paradajza . U dru'oj posudi na preostalom ulju i&dinstajte se!en crni luk. peršun. "kuvajte špa'ete i vruće umešajte da 'otovim prelivom -dmah služite. celer. šar'arepu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . I&mešajte dinstovano meso sa sosom od paradaj&a. pe!urke. 8pag#(! sa parada%'o.1 šargarepa . meso. -stavite 'a da baci klju!. +alijte bujon. ori'ano i paradaj&.! -#so500 g špageta . Kuvajte na umerenoj temperaturi #$ minuta. "kuvajte špa'ete i promešajte sa 'otovim prelivom od mesa i paradaj&a.8pag#(! sa -#so500 g špageta .50 g pe'uraka 1%2 glavice crnog luka . U posebnoj posudi stavite da se u'reje ulje i propržite brašno.1 celer .100 g praške šunke .biber po ukusu I&dinstajte na ulju meso. (odajte vino.1%2 tube pirea od paradajza .so po ukusu .1 dcl crnog vina . 19/ .1 veza peršuna .250 g mlevenog gove eg mesa . (odajte pire od paradaj&a i dobro i&mešajte.1 kašika brašna .biber po ukusu %ropržite seckanu šunku na ulju.1 veza peršuna .

3 kašike hladnog mleka . oljušten paradaj&.1 kaši'ica soli nadev: 150 g svinjskog mlevenog mesa . so.100 g mesnate slanine .so +a ulju propržite iseckanu na kocke slaninu. "lužite toplo.2 manje glavice crnog luka . 1amesite masu i s njom nadevajte taške. oce*ene peljmene prelijte umućenom kiselom pavlakom sa limunom i biberom. Kada su peljmeni oblikovani.8pag#(! a la Ma(r!&ana 400g špageta . tiho na vatri #$ minuta.1 ljuta papri'ica . ostavite ih nekoliko dana u &amr&iva!u 3&amena &a "ibir4.60 g parmezana . biber i mleko. %eljmene kuvajte u klju!aloj vodi kako je predve*eno u po'lavlju o kuvanju testa.biber po ukusu !krupno mleven" . Kuvati sos. (odajte so.Vadite modlom &a kru'ove ili kocke. promešajte sa sosom i stru'anim parme&anom.sok od 1 limuna .so po ukusu biber po ukusu preliv: 250 g kisele pavlake .0#5 kg paradajza .150 g mlevenog tele&eg mesa . ili torteline 3kao male ki9lice4 ili taške. "tavite nadev i oblikujte. P#l%-#n! po s! !rsk! testo: 250 g brašna . (odati seckani luk.150 g mlevenog june&eg mesa .2 jajeta .esto dobro &amesite i ostavite 1 minuta da odmori.ople. -dmah služite..3 dcl hladne vode . 197 . "kuvajte špa'ete.1 manja glavica crnog luka .4 kašike ulja . 7a&vijte 'a u tanku ju9ku kao &a re&ance.papri!icu. 1a nadev sameljite meso i luk.

%olako dodajte brašno stalno muteći. U'rejte ulje i promešajte nokle.prstohvat soli Umutite jaja.0#5 dcl ulja "ve sastojke dobro umutite. "lužite toplo. I&mešajte sa 'aluškama.so . -blikujte veli!inu po želji. 192 .2 jajeta .so bibier .2 jajeta .0#5 dcl ulja .1 kašika ulja . "lužite toplo.200g spana&a . U'rejte ulje i maslac.150 g tvrdog sira . Nokl# od spana.a ! s!ra 1 šolja krompir-pirea .biber "kuvajte 'aluške al dente. mleko.#300g galuške .Galu)k# sa spana..1 šolja belog sira . (obro ocedite. +okle su kuvane kada isplivaju na površinu.1%2 šolje obarenog i isitnjenog spana&a . Kuvajte u vrijućoj slanoj vodi. %omešajte sa toplom masnoćom./upajte testo varja!om 1 minuta.esto ne sme biti suviše tvrdo. dodajte prethodno obareni spanać i nariban sir. Nokl# 150 g brašna .1dcl ulja .50 g maslaca .(odajte so i biber. U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom. Kaši!icom oblikujte nokle.0#5 dcl mleka .brašno koliko popije .ulje i so. %rocedite nokle.

%ospite seckan peršun i parme&an. "lužite toplo. Nokl# sa ka%gano7 jaja . ocedite ih.0#5 dcl mleka . Kn#dl# sa )unko1%2 l mleka .1 kašika ulja .1 dcl ulja . 1apecite samo sa jedne strane ne mešajući.3 jajeta .150 g brašna 1 veza peršuna . jaja. %olako sipajte na nokle stalno mešajući. A kašika vode.so prema ukusu Umutite testo od 3 jajeta. . seckanu salamu. U'rejte ulje u šerpi.100 g mrvica od hleba . -blikujte veli!inu po želji. soli i brašna. seckanu šunku.4 jajeta . seckan peršun i biber.Kad nokle isplivaju. Kuvajte nokle u klju!aloj vodi.150 g brašna .so po ukusu Umešajte mleko.Nokl# sa %a%!-a 150 g brašna .bibier po ukusu Umutite # jajeta.prstohvat soli 2 jajeta .7 kašika vode . 198 . /upajte testo varja!om 1 minuta.50 g salame .1 veza peršuna .esto ne sme biti suviše tvrdo.100g maslaca . -blikujte knedle i obarite ih u slanoj klju!aloj vodi. mleko. "lužite toplo.( supenih kašika ulja . umešajte nokle. U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom. brašno.50 g parmezana . %olako dodajte brašno stalno mešajući.150 g šunke . Umutite ? jajeta. +okle su kuvane kada isplivaju na površinu. "pustite nokle na kaj'anu i promešajte samo jednom. ulje i so. +apravite kaj'anu od B jaja. B kašika ulja.

Istopite maslac.propržite mrvice.(obro ih ocedite. 199 .i i&mešajte sa knedlama. "lužite toplo.

-blikujte ih kaši!icom i kuvajte u vrijućoj supi ili vodi. %ospite sitno se!enom šunkom.1%2 tube pirea od paradajza . I&vadite meso i& creva &a kokobasice. #$$ . %eršun isitnite.1 kašikica bibera so po ukusu )akarone skuvajte.50 g parmezana . (odajte mleko.žumance.Kn#dl# od p!l#. "lužite toplo. Umutite sos majone& od 3 jajeta 3 recept br ?<G4.(obro umutite dži'ericu. Makaron! sa ko as!ca-a 500g kratkih makarona!grkljan'i&a" .3 dcl ulja .1 veza peršuna .bibier +ožem ispasirajte pileću dži'ericu.biber i mrvice da masa bude žitka. -perite u hladnoj vodi i ostavite da se ocede i ohlade.1 kašika brašna .250 g praške šunke .!g#r!c# 150 g pile&e d$igerice . I&mešajte sa makaronima i pospite parme&anom.1%4 mleka .# d.300 g sirovih kobasica za pr$enje . %re služenja i&ru!ite makarone na !iniju i oblikujte kupu. "lužite hladno.mrvice od ki+le !po potrebi" . (odajte sne' od 1 belanca.300g kisele pavlake .so. "tavite u duboku !iniju i ostavite u hladnjaku da prenoći.3 jajeta . %olako i&mešajte sa makaronama. U majone& umutite kiselu pavlaku.100g parmezana .so . brašno i napravite ujedna!en sos.100g maslaca . Vok!%#$! 3ladn! -akaron! 500g makarona ! grkljan'i&a" .a okolo napravite venac od naribano' trapista i parme&ana.so po ukusu "kuvajte makarone.pire od paradaj&a i biber.250 g trapista .1 jaje . %ropržite na maslacu.

300g pe'uraka bukova'e . (odajte sitno se!ene papri!ice.1 cukini !tikvica" .4 komada sira za mazanje preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira . iseckan paradaj& 3 oljušten4. -stavite da kuva 1 minuta.poslažite polovinu makarona. +a maslacu propržite luk i slaninu na sitne komade.so .2 kašike maslaca .biber .:ukin i paradaj& operite i isecite na tanke kolutove. preko njih kolutove cukina i paradaj&a.50 g maslaca . &alijte ostatkom preliva i listovima preostala # sira &a ma&anje.papr!&!c-a 500g makarona . Makaron! sa uko$a&o- 250g makarona . Vatrostalnu posudu namažite maslacem.&alijte polovinom preliva i stavite # sira ise!ena u listovima.1 veza seckanog peršuna . %e!urke o!istite.2 ljute papri'ice . %romešajte sa makaronima i služite toplo.pospite pe!urke.muškat )akarone skuvajte ad dente.1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka . bosiljak i so.1%2 kg paradajza ."astojke &a preliv dobro umutite i &a!inite. isecite i prodinstajte na maslacu. #$1 . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ c.so .2 glavice crnog luka .Makaron! sa l%u(!.1 dcl slatke pavlake .200g kisele pavlake .%ospite peršun.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte makarone.4 jajeta . "lužite toplo.0#5 dcl ulja .2 paradajza .150g suve slanine .1atim poslažite ostatak makarona.bibier .

1 glavica crnog luka .biber po ukusu %ropržite na ulju kobasice se!ene na kolutove. I&mešajte sir.2 $umanceta . #$# . %rvo 'rkljane i&mešajte sa sirom. pe!urke se!ene na listiće.3 kaške ulja .lovorov list i malo vode. "talno mešajte.200g kisele pavlake . Grkl%an! sa ko as!ca-a 500g grkljana . Umešajte sa sosom i stavite u vatrostalnu posudu.150 g belog sira masnijeg .1 lovorov list . "lužite toplo. so. &a!in od sušeno' povrća.-stavite da kr!ka na umerenoj toploti jedan sat.500 g svinjskih kobasica . %ospite parme&anom i peite 1$ minuta u pećnici na ## c. a &atim nalijte kiselu pavlaku.100g parmezana .(instajte #$ minuta. (odajte pire od paradaj&a.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . sitno seckan crni luk. I&'nje!ite bli sir i istružite trapist. "kuvajte 'kljane. "lužite odmah dok je toplo.150 g sira trapista . %osebno umutite kiselu pavlaku sa žumancima i biberom.1 tuba pirea od paradajza . biber.so po ukusu .500g sve$ih pe'uraka .Grkl%an! sa s!ro500 g grkljana .so po ukusu biber po ukusu "kuvajte 'rkljane.

Grkl%an! na sala(! 250 g sitnih grkljana .200g kisele pavlake .100g graška . "lužite hladno.!g#r!co.4 jajeta . "lužite toplo.muškat %reliv dobro umutite i ostavite da odstoji. konjak.bibier .@ar'arepu malo obarite u slanoj vodi kao i 'rašak. . #$5 . %ropržite na maslacu pileću dži'ericu i na listiće se!ene pe!urke. =rkljane skuvajte al dente. R#'anc! sa d. "ve dobro i&mešajte i dinstajte na umerenoj toploti 1$ minuta. sitno se!en peršun i bosiljak. =otovu masu u&ru!ite na re&ance u tepsiji.500g pile&e d$igerice . &alijte prelivom i pola'ano mešajte. =rkljane oprati u hladnoj vodi i dobro ocedite. mortadelu.1 veza peršuna . so. 'rašak. )ortadeu i šar'arepu isitnite.1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka .1 dcl konjaka . kapar. "tavite u podma&anu tepsiu i pospite stru'anim ka!kavaljem.1 kašika sitno seckanog celera . pospite mrvicama hleba i pecite u pećnici 1 minuta na # $ c.! p#&urka-a 500g rezanaca .3 koluta mortadele . (odajte celer. kukuru&.so .500g sve$ih pe'uraka . biber.100g sira ka'kavalja . šar'arepu.so po ukusu .ople i&mešajte sa $' maslaca. kiselu pavlaku. I&mešajte 'rkljane.50 g mrvica od hleba .100g kisele pavlake .100g kukuruza še&erca preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira .100g maslaca .1 kašika kapra .biber po ukusu "kuvajte re&ance.3 šargarepe .1 dcl slatke pavlake .

2 jajeta . I&radite 'a dobro i ostavite da stoji 3$ minuta. 9lekice4. dodajte stru'anu koru od limuna i sok od limuna.biber po ukusu Isecite šunku na tanke re&ance.! r#'anc! za 500g rezanaca.U maloj posudi ra&mutite jaja. -štrim nožem secite oblik koji želite 3re&anci. %repržite je na maslacu.kora od 1 limuna .2 dcl vode . R#'anc! sa l!-uno. Kuvajte kao svako testo.350 g brašna . 1#l#n! r#'anc! 150g krompira .vodu # kašike brašna i so. I&mešajte &ajedno sa re&ancima. "lužite toplo. skuvajte 'a i oljuštite.! )unko500g rezanaca .so po ukusu .Do-a.600g brašna .)alo ih prosušite i secite na re&ance.150g kisele pavlake 100g parmezana -perite krompir.200g praške šunke . kiselu pavlaku i parme&an. jaja.150 g maslaca .(obro &amesite. "kuvajte re&ance.(obro umutite retko testo i i&ru!ite u udubljenje.7astanjite okla'ijom 3 ju9ke. -stavite da se malo prosuše.1%2 kaši'ice soli "tavite brašno na dasku &a mešanje. .150g kuvanog i pasiranog spana&a .(odajte brašno.150g maslaca . "kuvajte &elene re&ance. #$. "ameljite na mašini &a meso. %olako &amesite testo. Umutite maslac. -dležano testo rastanjite na 3 ju9ke. "ve dobro i&mešajte. spanać i so.U sredinu napravite udubljenje.3 jajeta .

I&mešajte sa proprženom šunkom i limunom. "ervirajte sa kriškama limuna. #$/ . "lužite toplo.

$umanceta . &a!in od sušeno' povrća.200g kisele pavlake . seckan peršun. I&dinstajte luk na ulju.Ma2arsk! r#'anc! sa s!ro. so i biber. -hladite .1 glavica crnog luka . dodajte 1 jaje. -do&'o &alijte sa umućenim ostatkom pavlake i sira %ospite !varke koje ste prethodno u'rejali da budu topli.500g kravljeg sira 150 g sve$ih 'varaka "kuvajte re&ance.1 kašika ulja so po ukusu Ispecite pala!inke. "lužite toplo. Isecite 'a na manje komade.200g tele&eg mozga . -dmah služite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . +adenite pala!inke i pore*ajte ih u vatrostalni sud.(instajte još minuta.1 veza peršuna 2 jajeta . Umutite # $ ' sira sa #$$' kisele pavlake.! &$arc!-a 500g rezanaca . prelijte pala!inke i pecite u pećnici 3$ minuta. Kan#lon! sa -o'go6 slanih pala'inki . "ipajte u !iniju i& koje ćete služiti. #$7 . žumance i 1 jaje. Umutite kiselu pavlaku. Umešajte sa re&ancima.400g kisele pavlake . -perite u toploj vodi i o!istite mo&ak. dodajte mo&ak.

#$2 .bibier muškat . "laninu propržite. polovinom sira i sve i&mešajte sa testom.%ospite seckanim &elenim &a!inima. dru'om polovinom sira i listovima sira &a ma&anje. "lužite toplo.50g seckane slanine .procedite i pomešajte sa maslacem.!6 400g testa!pu$i&i 4arila-6ipe rigato" . &alijte prelivom.200g kisele pavlake .300g oljuštenog paradajza bosiljak . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3 minuta na #$$ c.Gra(!n!rano (#s(o 5pu.150 g šunke . paradaj&a i prodinstajte.200g sira edamera u komadi&ima .ruzmarin . :elu masu stavite u vatrostalnu posudu.1 sir za mazanje u listovima .10g maslaca .dodajte komadiće šunke.!.1 veza seckanog peršuna .maslac za podmazivanje preliv:4 jajeta .co .esto skuvajte al dente.

-cedite 'a iseckajte i spustite na crni seckan luk prepržen na maslacu. Tor(#l!n# sa -#so500g tortelina sa mesom !kupovnih" . (odajte iseckan spanać.so po ukusu .2 jajeta so po ukusu . 7ubove premažite ra&mućenim jajetom.100g parmezana .(obro 'a i&radite i podelite na podjednake loptice.1 kašika soli nadev: 250g tele&eg mozga . Nad#$0 )o&ak o!istite i stavite 1$ minuta u toplu vodu pomešanu sa sokom od limuna i solju. odo&'o stavite pra&nu ju9ku i slepite. pospite parme&amom i pecite u pećnici na umerenoj toploti. so i bibier.2 jajeta . skuvajte ih na uobi!ajeni na!in. (odajte maslac i i&mešajte.600g brašna . (instaje 1$ minuta stalno mešajući.1 veza peršuna . so i &amesite testo. jaja. -cedite i i&ru!ite u vatrostalnu !iniju.(odajte brašno. iseckanu šunku.Ra$!ol! sa -o'gotesto:200g krompira . oljuštite i propasirajte 'a.50 g maslaca . svaku lopticu rastanjite.1 jaje .sok od 1 limuna .100g obarenog spana&a . seckan peršun.200g kisele pavlake 3 $umanceta .1 glavica crnog luka . %relijte sosom od paradaj&a.biber po ukusu "kuvajte torteline. "lužite toplo. (odajte jaje i ohladite. (odajte oce*ene torteline i i&mešajte.biber po ukusu preliv: 150g maslaca . "lužite odmah.5 dcl sosa od paradajza !recept br/470" "kuvajte krompir. Kada ste oblikovali raviole sa mo&'om. #$8 . Umutite kiselu pavlaku sa žumancima i bibierom.+a svaku dru'u stavite po kaši!icu nadeva od mo&'a.100g praške šunke .

šar'arepu i celer.1 dcl ulja .(odajte &a!in od sušeno' povrća.sok od 1 limuna . +a ostatku maslaca &apržite koncentrat paradaj&a.2 šargarepe . o!istite i isecite mo&ak na komade. .2 $umanceta .origano .so . Kuvajte ih na uobi!ajen na!in.?A#. Kuvati dok ne proklju!a. 1avršite bešamelom koji treba lepo ra&ma&ati.350 g mlevenog june&eg mesa .1 veza peršuna preliv: 200g kisele pavlake . I&dinstajte na G ' maslaca slaninu. Umesite testo &a domaće re&ance. Ta)c! sa -o'go8esto kao za doma&e rezance!recept br/334" nadev: 300g tele&eg mozga . meso. osnovni preliv i bešamel. sitno se!en peršun i dosta bibera.biber bešamel preliv: 100g maslaca .bosiljak . Eko imate la&anje 3barila4 koje se ne kuvaju odmah ih slažite a ako imate domaće onda ih prethodno skuvajte al dente.(instajte 1 minuta.1 manji celer . pra&iluk.so Isitnite slaninu. biber. dodajte so. "lažite ? sloja po plo!ica la&anja. Kuvajte 1 sat na tihoj toploti.beli biber .ešamel posebno napravite prema receptu br. -blikujte taške sa nadevom od mo&'a.2 praziluka .0#5l mleka . pe!urke.3 dcl razre enog koncentrata paradajza . dodajte vino i vodu.3 kašike brašna .3 dcl vode .4a'an%# !25 plo'ica" osnovni preliv:100g mesnate slanine .100g maslaca . ori'ano i bosiljak. #$9 . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta.2dcl vina .pe!urke.1 kašika za'ina od sušenog povr&a ."pustite 'a na u'rejano ulje. "jedinite sos sa masom mesa.so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -perite.250 g šampinjona . Istružite šar'arepu i celer.

-cedite ih i i&mešajte sa umućenom kiselom pavlakom i žumancima.(odajte so i biber po ukusu. #1$ . "lužite toplo.

50 g mrvica od hleba I&'nje!ite sir.1%2 slatke pavlake .150 g praške šunke .50 g mladog graška ! iz konzerve" so po ukusu .pobiberite. "lužite toplo. Upržite seckanu šunku na maslacu.2 $umanca . (obro &amesite i rastanjite ju9ku.100g maslaca . #11 .Ta)c! od s!ra 1kg mladog kravljeg sira . %romešajte ih.biber po ukusu "kuvajte 9lekice.1 jaje . -dmah služite.žumancima i mladim 'raškom."ecite u obliku taški. "kuvajte na uobi!ejen na!in. U'rejte neulupanu slatku pavlaku. I&mešajte 9lekice sa šunkom. %osolite. -cedite taške i stavite na mrvice propržene na maslacu. Papard#l# 500g +lekica .10 kašika brašna .100g maslaca . dodajte brašno i jaje. pavlakom.

biber po ukusu "kuvjte 9lekice.9lekice. -do&'o pospite ostatkom mrvica i rasporedite isitnjenu slaninu.150 g ov'ijeg sira .150g praške šunke .sledeće slojeve2 red 9lekica.I&mešajte 9lekice sa ovom masom. i&'nje!en sir i na kraju 9lekice. %ecite u pećnici ?$ minuta na 1<$ I:.3 tvrdo kuvna jaja se!ena na kolutove. I&ru!ite 9lekice na ovu masu i i&mešajte. "lužite toplo.-do&'o narežite sitne kriške maslaca i pospite mrvicama hleba.1%4l mleka .50g mrvica od hleba .9lekice. pa sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu. #1# .350g doma&e obarene šunke .biber po ukusu "kuvajte 9lekice.5 jaja . 9lekice.100g maslaca . "lužite toplo. Umutite kiselu pavlaku sa # jajeta. %osolite i pobiberite.50 g mrvica od hleba .so po ukusu .1 dcl ulja . Fl#k!c# sa )unko500g +lekica .200g kisele pavlake . I&dinstajte na ulju mleveno meso. dinstovano meso.so po ukusu . mlekom i biberom. seckana šunka.250g kisele pavlake .Musaka od /l#k!ca 500g +lekica. -barenu domaću šunku isecite na sitne komadiće i umešajte sa kiselom pavlakom.1 veza peršuna . %ecite u pećnici ? minuta na 1<$ c.%osolite i pobiberite. (odajte &a!in od sušeno' povrća i se!eni peršun.1%2 kašike za'ina od sušenog povr&a .250 g june&eg mesa mlevenog .100g slanine . U vatrostalnu posudu prethodno nama&anu i posutu mrvicama re*ajte kao musaku.

&a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.(obro 'a pobiberite. "lužite toplo.100g maslaca . Umutite maslac sa jajetom i promešajte &ajedno sa masom od mesa."ve i&mešajte.1kg kiselog kupusa ."amo jednom promešajte.so po ukusu . Kupus i&mešajte sa 9lekicama.1 jaje . I&mešajte sa vrućim oce*enim 9lekicama. %ropržite slaninu na ulju i dodajte kupus.biber po ukusu "kuvajte 9lekice. "lužite toplo. Fl#k!c# sa -#so.200g suve slanine . "ipajte u podma&an vatrostalan sud. %ospite sa i&'nje!enim sirom.1 dcl ulja .! s!ro500 g +lekica .kupuso500g +lekica .50g mrvica od hleba . %ecite u pećnici ?$ minuta. Isecite kupus na sitne komade kao i slaninu.1 dcl ulja .Fl#k!c# sa k!s#l!. #15 . +a ulju i&dinstajte meso.1 veza peršuna .100g suve slanine .(odajte sitno seckanu slaninu.500g mlevenog tele&eg mesa . (instajte 3$ minuta.%ospite odo&'o mrvice i stavite nekoliko tankih listova slanine. %obiberite i posolite.150g ov'ijeg sira "kuvajte 9lekice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

jaja.1amesite tvrdo testo.I&radite 'a na dasci.2 jajeta . (odajte jaja.Krajeve vežite i stavite u klju!alu slanu vodu u& malo ulja.200g kisele pavlake so preliv: 150g maslaca .%ospite sa proprženim mrvicama na maslacu.mlake vode . so i kiselu vodu. "lužite toplo. -cedite ih i spustite na vrelo ulje i mrvice. Kuvajte #$ minuta.1 dcl kisele vode 1#5dcl ulja .prstohvat soli -perite i skuvajte u ljusci krompir.1amesite i ra&vijte ju9ke kao &a re&ance.-ljuštite 'a i sameljite na mašini &a meso. umutite jaja i kiselu pavlaku.malo ulja nadev: 0#5 kg mekog sira . Slo$#na&k# )(rukl# testo: 0#5 kg brašna .50g mrvica od hleba . -blikujte nudle i kuvajte na uobi!ajen na!in. -dvijte salvetu isecite na deblje par!iće.2 jajeta . #1.ulje i vodu. .8u/nudl# 1kg krompira . I&'nje!ite sir. +adevom namažite ju9ke.600g brašna .3 jajeta .100g hlebnih mrvica Umešajte brašno. Uvijajte u rolne i upakujte u !istu salvetu 3kvadratna salveta presavijena u trou'ao4.

i&vadite ih i ocedite.1%4 mleka .so po ukusu -ljuštite krompiri isecite 'a na !etvrtine. )okrim rukama oblikujte < velikih knedli.%relijte preko &emi!aka i ostavite 3$ minuta da omekšaju.1 manja glavica crnog luka ."laninu i kobasice se!ene na sitne kockice propržute na maslacu. brašnom i jajima. pa sve &ajedno umlutite sa omekšalim &emi!kama. brašno.3 kašike brašna .T!rolsk# kn#dl# 6 suvih zemi'ki . 1amesite spanać sa mrvicama. Umutite mleko sa jajima. #1/ .100g suve slanine 150 g suve kobasice .Kuvajte u slanoj vodi.so po ukusu biber po ukusu Isecite &emi!ke na kocke.1 dcl ulja 100g parmezana "kuvajte. -blikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in. "lužite toplo u& meso. (odajte seckan luk i dinstajte nekoliko minuta. so.300g mrvica od hleba .Kada isplivaju na površinu.3 jajeta .procedite i iseckajte spanać.%reko mase pospite brašno i &amesite testo koje treba da je !vrsto i da nije lepljivo. 1?G4.#1#5 kg spana&a .30g maslaca . -cedite i pospite parme&anom.100g parmezana .1 veza peršuna . N%ok! 1kg krompira . N%ok! sa spana. (obro 'a ohladite i propasirajte.3 kašike brašna .300g brašna .1 veza peršuna .100g maslaca .1 jaje . %ropržite 'a na maslacu &ajedno sa seckanim peršunom. +a kraju umešajte i seckan peršun. 1amesite mekše testo.3 jajeta . "lužite toplo u& %ašticadu 3recept br. (odajte jaje.

promešajte. #17 . spustite na u'rejano ulje. "lužite toplo. %ospite parme&anom. -cedite.)okrim rukama oblikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in.

propasirajte i ohladite.*0 g maslaca .1amesite krompir.-ljuštite 'a.sok od 1 limuna .1 $umance . Vadite skuvane njoke rešetkastom kašikom i služite u tanjirima 3da se ne bi raspale4. -cedite ih i &alijte umućenom preostalom pavlakom sa limunom i biberom.so po ukusu .so "kuvajte krompir u ljusci.brašno.-stavite testo 1$ minuta da odmori. #12 . žumanca i 3 $' kisele pavlake.1 jaje . "lužite toplo.-blikujte njoke i kuvajte u klju!aloj vodi3u& so i ulje4. žumance i so.1alijte ih prelivom &a njoke 3recept br.250g brašna . +emojte mešati.maslac. Val%u)c! od k!s#l# pa$lak# 500 g kisele pavlake .brašno po potrebi (obro umutite maslac. )esite kratko koliko da se spoji.40g maslaca .jaje.N%ok! sa o(oka Krka 1kg krompira .?< 4. "lužite toplo. U vrijućoj vodi kašikom oblikujte valjuške i kuvajte na uobi!ajen na!in.biber po ukusu . (odajte brašna po potrebi da testo bude kao &a nokle.3 $umanceta . da 'a vadite kašikom.

.1 glavica crnog luka .anjite 'a kao &a re&ance.0#5 dcl ulja so po ukusu . +apravite loptu i ostavite da prenoći u hladnjaku.1 veza miro ije .100g suve slanine . "ecite na kvadrate od A cm 3kao manje maramice4. %osolite i pobiberite po ukusu.300g samlevenog gove eg mesa . #18 . i&mešajte 'a sa pavlakom i jajetom.so po ukusu . Isti postupak pe!enja.esto pomalo vadite i& hladnjaka. "lužite toplo.2 'aše brašna nadev: 300g samlevenog svinjskog mesa . %obiberite i posolite po ukusu. %akujte ih da u'lovi maramica budu na donjoj strani."tavljajte po dve.biber po ukusu premaz: 2 $umanceta 1amesite kiselu pavlaku.Rusk# p!ro)k# testo:200g kisele pavlake . +a sredinu stavite kaši!icu nadeva.300g samlevenog tele&eg mesa .jednu na dru'u. (odajte seckanu muro*iju. . so i biber. To !s(o sa-o -alo druk&!%# testo: isto nadev 1: 500g kiselog kupusa . Isti postupak pe!enja. "lažite ih u pleh. +adevajte piroške na uobi!ajen na!in. +adevajte piroške na uobi!ajen na!in. maslac i brašno.200g maslaca . nadev 2: 300g starijeg ov'ijeg sira .250 g kisele pavlake 1 jaje I&'nje!ite sir.biber po ukusu I&dinstajte kupus na slanini. +a ulju i&dinstajte seckan luk i meso. premažite žumancima i pecite 3$ minuta na #$$o :.

50 g maslaca . iseckane masline.2 kašike kapra . U prethodno dobro &a'rejanu pešnicu pecite 1# minuta. )alo nabacajte brašna na kvasac. pospite istrunjenu tunjevinu.2 jajeta . +apravite loptu. ra&vucite i stavite u podma&anu tepsiju. 1a jednu picu u&mite polovinu testa.1 kaši'ica origana . dcl vode.3 kašike koncentrata !paradajza ili ke'ap" . Umutite maslac.Krajeve &'užvajte i napravite okolo venac.so nadev: 3 kaši'ice ulja . %ecite u pećnici 3 minuta na #$$o :. &atim paradaj&om 3ke!apom4.Tar( od s!ra 1paket lisnatog testa .10 g sve$eg kvasca . "ir isecite na kocke kao i pršutu. sipajte $.100g slanine .pokrijte alu69olijom i ostavite # sata u hladnjaku.i konzerva tunjevine u ulju . P!ca na !(al!%ansk! na&!n !pleh 34 cm" !mera za dve pice" testo: 250 g brašna .-stavite 1 sat da uskisne. iseckanu slaninu. -dmah poslužite. 1atim dodajte sve ostale sastojke &a testo i dobro &amesite. jaja i kiselu pavlaku.100g crnih maslina . "lužite toplo.1 kaši'ica bosiljka .100g kravljeg punomasnog sira . kapar. bosiljak. na listiće isitnjene šampinjome.100g kisele pavlake .poprašite je brašnom. ori'ano. krupno i&rendisan sir. U&mite polovinu od svako' sastojka &a nadev i stavljajte ta!nim redosledom.150 g šunke .100g pršute .biber po ukusu 7a&vucite lisnato testo i stavite 'a na tepsiju da krajevi pomalo prela&e sa strane. rastanjite 'a.+amažite uljem. #19 .200g šampinjona .so po ukusu . biber.1#5 dcl vode . iseckanu šunku.150g tvrdog sira ! ka'kavalj"/ Istrunite kvasac u sredinu brašna.

peršun. %ecite #$ minuta na ##$ o :.so po ukusu .100g suve šunke .1 kaši'ica strunjenog bosiljka .biber po ukusu .so po ukusu biber po ukusu . %osle 3$ minuta sa ostatkom vode. solju i brašnom &amesite testo. so i biber. %ospite odo&'o malo brašna.1%2 kaši'ice soli +a dasku stavite brašno. 7a&vucite testo i stavite 'a u podma&ani ti'anj.oljušten paradaj&. šunku.1 kašika maslinovog ulja "ir nastružite nakrupno i pospite preko testa. ##$ .1 veza peršuna .1 veza peršuna . &atim rasporedite seckanu slaninu.1atim stavite kolutove paradaj&a. %ecite u pećnici #$ minuta na ##$ o :.5 komada paradajza .6 komada sardela iz ulja .2 glavice crnog luka . so i biber. -stavite da uskisne.1%4 kaši'ice origana .a p!ca testo: 500g brašna .20 g kvasca . nadev: 200g sira !trapist# ka'kavalj" . kobasice. -do&'o pokapajte malo ulja.1%4 l mlake vode .5 komada paradajza . seckan peršun.)esite 'a dok ne postane 'latko. 7asporedite kapar. iseckane maslinke.Do-a. "lužite toplo.esto pripremite i pecite na isti na!in kao i prethodnu (omaću picu. Gro&anska p!ca testo: isto nadev: 200g ov'ijeg punomasnog sira . ori'ano. sardele. "lužite toplo. pa se!ene šunke. I&mrvite kvasac i sa vodom napravite kvas.100g suve slanine 100g suve kobasice . luk. pospite bosiljak. U sredini napravite udubljenje.200g šunke . I&'nje!ite sir i pospite po testu. +apravite loptu i ostavite u hladnjaku # sata.100g maslinki .1 kašika kapra .

##1 . (odajte vino. I&bodite 'a viljuškom.1 isitnjeni praziluk . %o testu pospite meso pa preliv.1 kašika maslaca .150 g suve slanine .pospite po testu.100g tvrdog sira ! emantalera" . T#s(o sa -#so.so . .2 dcl slatke pavlake .1 šargarepa u kockama . Kratko kuvajte. (odajte krupno i&rendisan sir.so biber .so . %ecite ? minuta na #$$ o :. -hladite.300g kiselog kupusa .muskat .na s#l%a&k! na&!n pleh 2( cm 200g testa za picu !recept br/360" . (obro umutite preliv i &alijte testo.maslac za podmazivanje preliv: 2 dcl mleka .1 glavica crnog luka . 1$ minuta dinstajte. -hladite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ o :.muskat .1 dcl kisele pavlake . Umutite preliv.kupusopleh 2( cm 200g testa za picu recept 360 .aleva paprika %rodinstajte na ulju meso.1 kaši'ica vlašca .manji celer u kockama ."laninu iseckajte i sa prethodno kuvanim kupusom ribancem prodinstajte na maslacu.biber .3 jajeta .epsiju namažite masacim istanjite i obložite tepsiju testom.(odajte isitnjen luk i povrće.origano .1 kašika ulja .300g mlevenog june&eg mesa . vlašac i peršun.T#s(o sa k!s#l!.aleva paprika Umešajte testo kao &a picu.2 dcl roze vina .1 kašika isitnjenog peršuna preliv: 2 jajeta .

pavlaku.so . biber i alevu papriku. so.biber .1 kašika brašna . "panać procedite.200g kisele pavlake . T#s(o sa lukopleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .1 kaši'ica vlašca I&mešajte sireve. Umutite kiselu i slatku pavlaku. jaja.100g kisele pavlake .muskat .2 jajeta .2 dcl slatke pavlake .aleva paprika . dodajte brašno. Umutite preliv i &alijte 'a.100g kisele pavlake so . )asu dodajte sirevima 6 umešano pospite po testu.1 dcl slatke pavlake .250 g iseckane slanine 250 g obarenog spana&a preliv: 2 jajeta .#pleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 . biberom i kimom. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.1 dcl mleka .1%2 kašikice kima . T#s(o sa s!ropleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 . mleko. isitnite i pospite preko slanine. &a!ine i vlašac. %ecite ? minuta na #$$ o :.%olovinu pospite po testu. %rodinstajte 'a &a!injeno' sa solju.200g ribane gaude .1 kg crnog luka .1 kašika ribane gaude /uk o!istite i isecite na tanke koturove. ### . Umutite jaja.so .200g ribanog emantalera . %ecite ?$ minuta na #$$ o :.muskat "laninu propržite. %ospite po testu ohla*eni luk.-do&'o pospite ostatak slanine.biber .4 jajeta .200g ribanog trapista . brašno.biber .aleva paprika .1 kašika brašna .T#s(o sa spana.1 kašika maslaca . preliv i ribani sir.

biber muskat i vermut.30 g soli . kašika brašna i 1 jaje dobro umućeno4.50g krupne morske soli 1amesite testo od brašna.2 ve&a struka praziluka 40g maslaca . &a!ine.1 manja veza miro ije . %re služenja ostavite testo da miruje 1 minuta.Ispreklapajte nekoliko puta./osos i miro*iju isitnite.krupno mleveni biber . +emojte du'o mesiti testo. -blikujte ku'lice 3G$'4 pa kaj&erice.10g kima . (obro umutite jaja. omekšalo' mar'arina soli i kvasca potopljeno' u malo mleka.so .T#s(o sa pra'!lukopleh 2(cm 200g testa za picu recept br 360 . &atim losos i miro*iju. . ##5 .150g sitno se'ene šunke .250g kisele pavlake . %ecite ?$ minuta na #$$ o :. (odajte kim i šećer.biber .esto ra&vucite na dasci i pospite šunkom.2 dcl mleka . (odajte so.100g margarina .150g dimljenog lososa .10g še&era . %ecite ih u prethodno &a'rejanoj pećnici na #$$ o : 3 minuta. -hladite. -stavite da odstoju 3$ minuta. %olovinu pra&iluka pospite po testu. pa dru'u polovinu pra&iluka. %rokuvajte na jakoj vatri dok ne ispari.30 g kvasca . vode.muskat .%reko kaj&erica pospite biber i morsku so. mleka.3 jajeta %ra&iluk isitnite na tanke kolutove i prodinstajte na maslacu. pavlaku. 4o$a&k# ka%'#r!c# 1 kg što sitnijeg brašna .1dcl vermuta . 1asecite žiletom krst i kaj&erice premažite mojim prelivom3# dcl hladne vode. "ve pospite po pra&iluku.

I&'nje!ite sir.2 jajeta .malo hladne vode . 7astanjite okru'lu ju9ku.150g kisele pavlake 1amesite tvr*e testo. nadev:250 g šunke .50g maslaca U brašno stavite kvasac.(odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo.200g kisele pavlake 0#5dcl sir&eta .+apravite ? lopte testa i ostavite u hladnjaku #? sata.1 kg margarina . .1%4l mleka . ##. "mr&nite u 9ri&u 3mo'u da stoje u 9ri&u 3$ dana4. (odajte šunku i biber. ki9lice premažite umućenim žumancetom.(obro umutite.K!/l!c# sa s!rotesto: 1 kg brašna . Istanjite opušteno testo u ju9ke.2 jajeta . "ecite kao par!iće torte. Ki9lice namažite jajetom. premaz: 1 $umance %re pe!enja. dodajte jaja i kiselu pavlaku. %rethodno &amr&nut mar'arin i&rendišite krupno na ju9ku.-vaj postupak ponavljajte pet puta. "lužite tople.U prethodno u'rejanu pećnicu pecite smr&nute ki9lice. Kad nadenete i &avijete lako ćete oblikovati ki9lice. I&radite 'a na dasci i ostavite da odstoji 1$ minuta. -stavite testo 1 minuta.1 jaje . 7a&vijte tanju ju9ku.1 kesica suvog kvasca . K!/l!c# sa )unkotesto:500g brašna . 7avnomerno presavijte testo. +adevajte i oblikujte ki9lice. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o :.biber po ukusu "itno iseckajte šunku i umutite jaja. pravite preklopljene tuou'love prethodno napunjene nadevom.jaje. )esite 'a 1$ minuta.1 jaje nadev: 0#5kg kravljeg sira .1 kaši'ica soli .

I&radite 'a na dasci. oblikujte ih i pržite na vrelom ulju. %remažite jajetom. . ##/ .2 dcl ulja U brašno stavite kvasac i jaje. namažite 'a mar'arinom.1 kaši'ica aleve paprike . mleko.1 kesica suvog kvasca . pa preklopite na !etvorostruko. šećer. -stavite u hladnjaku 1 sat. &atim preklopite na trostruko. nadev: 150g kiselog kupusa ribanca .40g brašna .1 jaje .biber po ukusu %ropržite slaninu i stavite da se dinsta kupus.200g margarina . Kad nadenete i &avijete.rašno.1 jaje Kvasac umutite u mlako mleko.15g soli .1%4l mleka .50g maslaca . so. Ma2arsk# k!/l!c# testo: 500g brašna . Istanjite testo.(5g suve slanine 1 glavica crnog luka . -blikujte ki9le i ponovo ostavite u hladnjaku 3$ minuta."ecite kao par!iće torte. I&radite testo da bude 'latko. crni luk.100g še&era .4 dcl mleka .so po ukusu .1 kesica vanilin še&era . vanilin šećer i 1$$' mar'arina &amesite &ajedno sa uskiselim kvascem. +adevajte ki9lice. -stavite da uskisne. lako ćete oblikovati ki9lice. 7astanjite okru'lu ju9ku.1 par srpskih kobasica . opet rastanjite. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. (odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo. sitno se!ene kobasice i aleva paprika. -stavite da odstoju 1$ minuta. ostavite na sobnoj temperaturi da malo narastu.Bu(#r*k!/l# 1 kg brašna . %osolite.

20g kvasca .1 dcl mleka . brašnom i kvascem rastopljenim u mleku. solju. 7a&vijte i oblikujte manje po'a!ice.Kro-p!r*k!/l# sa )unko200g krompira . ostavite ih na toplom jedan sat da narastu. mleka. .1*0 g brašna .200g maslaca .3 $umanceta . umešana sa kiselom pavlakom i biberom.secite na kvadrate i nadevajte pripremljenim nadevom2 isitnjena šunka. !varaka.1 jaje . %remažite žumancetom i pecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1$ minuta. ##7 . . # žumanceta.bibera i kisele pavlake. %resavijte testo i ostavite 3$ minuta da odstoji.1amesite sa jajetom. -blikujte ki9lice i pecite na umerenoj toploti. -vaj postupak ponavljajte tri puta.300g iseckanih sve$ih 'varaka . Poga&!c# od &$araka !cca170 komada" 500g brašna . (obro i&radite testo da bude 'latko. oljuštite i propasirajte krompir.esto ra&vucite.esto dobro i&radite da postane 'latko.150g kisele pavlake . Umutite maslac i podelite na tri dila.200g šunke 150g kisele pavlake .biber po ukusu "kuvajte.biber 1amesite polumeko testo od brašna.so po ukusu . 7a&vucite testo okla'ijom i premažite jednim delom maslaca. soli.so po ukusu . kvasca otopljeno' u mleku.40g kvasca 2#5 dcl mleka .

250 g brašna .Poga&!c# od s!ra 250g maslaca .250g punomasnog sira!ov'ijeg ili kravljeg" . "lužite tople.1%2l mleka . isecite žiletom krst. -vaj postupak ponavljati tri puta. soli.(obro 'a umesite da postane 'latko. 9#$r#c! 2dcl vode . +a krpu pospite susam. na sredini pobodite prst.1 jaje .1 kašika še&era . kvasca. pospite parme&anom i pecite na umerenoj toploti.1 $umance . %remažite žumancetom. sira i soli. -stavite 'a na toplom 1 sat da uskisne.so po ukusu U vodi rastopite kvasac i ostavite da uskisne.11 kašika ulja .ulja.so po ukusu (obro &amesite testo od maslaca. brašna. -stavite pola sata da naraste. već da ostanu bele.20g kvasca . +apravite loptice. %a&ite da po'a!ice ne porumene. brašna. -blikujte pljeskavice. jajeta.Vadite i ocedite ##2 .50g kvasca .150g susama brašno po potrebi . +apravite loptu i ostavite u hladnjaku da prenoći. Ka%'#r!c# 1 kg brašna .2 kašike ulja .šećera i soli. mleka.50g permezana . namažite jajetom i pecite na jakoj toploti. ulja. "utradan ra&vijte testo debljine 3 cm i vadite po'a!ice. 1amesite testo od kvasca. Vrtite 'a da se napravi *evrek.so po ukusu 1amesite testo od brašna.%olako spustite u klju!alu vodu i kuvajte # minuta.

##8 .*evreke i uvaljajte u susam.7e*ajte u pleh i pecite na umerenoj toploti.

%rekrijte sa malo brašna.25g kvasca . premažite 1 jajetom.prašak &a pecivo i brašno.250g punomasnog kravljeg sira .+amažite perece ra&mućenim žumancetom.50g maslaca .350g brašna . vadite perece specijalnom modlom i re*ajte u podma&an 3maslacem 4 pleh.pospite parme&anom. %rstom &amutite. "utradan 'a ra&vucite u ju9ku 3 cm debljine.-stavite da mallo kisne 3$ minuta.1%2 kaši'ice še&era . )ikserom umutite mara'arin da bude buav.%a&ite da testo ne bude suviše tvrdo. ##9 .i jajetom.1%2kesice praška za pecivo .1#5dcl mleka .rašno sobne temperature stavite u manju van'lu.2 kaši'ice soli .Vuk!n# slan# )(angl# 250g maslaca . i&'nje!en sir.1atim i&radite testo na dasci da bude 'latko. -stavite 'a da odstoji 3$ minuta. cm debljine. napravite ju9ke $. stavite šećer. "lužite tople. (odajte mar'arin.malo soli i sipajte malo mlako' mleka.secite štapiće i pecite na umerenoj toploti. U sredini napravite udubljenje.2 $umanca .50g parmezana (obro umutite maslac. P#r#c# !cca 100kimada" 0#5 kg brašna . Istrunite kvasac.1 jaje . 1amesite kvasac sa brašnom.2 jajeta . so i &amesite testo da se odvaja od posude. 1 jaje. isecite testo na ? dela.250g margarina . mlekom.(obro &amesite dok ne bide 'latko. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite G minuta na ##$o :.+apravite loptu i ostavite u hladnjaku #? sata.

-do&'o premažite masom. muskat. #5$ ."ok)!rsk! pud!ng 140 g brašna . kiselu pavlaku. biber. Kr!)k# 3l# a sa s!ro12 tanjih kriški hleba .muškat .1 praziluk I&dinstajte pra&iluk se!en na tanke kolutove i slaninu na kocke.4 dcl mleka .3 jaeta 250 g tvrdog sira .Kriške hleba na kratko umo!ite u vino.1#5 dcl belog vina . %ospite seckan vlašac.4 kašike kisele pavlake .vlašac . )alo prohladite. "ve dobro i&mešajte.so . -d 1 belanceta ulupajte !vrst sne'.bibier . "ve polako umutite i posolite. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$6# minuta ne otvarajući pećnicu. (odajte jaja. "lužite tople pudin'e u& meso.%ore*ajte u pleh prethodno mama&an maslacem. )asu nalijte u modlu &a manje pudin'e.# jajeta i 1 žumanceta.so U brašno sipajte mešavinu mleka. i&riban sir.100g mesnate slanine . so. "lužite toplo. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite #$ minuta na ##$ o :.3 jajeta .

(odajte ulupani sne' od 1$ belanaca i ako ustreba još malo brašna.%olako umutite testo. "utradan. cimet. "lužite toplo.1#5 dcl piva -perite.o!istite i prokuvajte spanać.so po ukusu %rosejte pepeo kro& sito.2 kaši'ice kapra .2#5 dcl ulja .1%4 kaši'ice cimeta .10 jaja brašna po potrebi .1%4 kaši'ice soli .iseckan kapar. #51 . U ced 3voda sa pepelom4 stavite 1$ žumanaca i brašna po potrebi da testo ne bude suviše 'usto. pa&eći da se ne u&muti.već kao &a pala!inke.oljušten i isitnjen badem.so.procedite kro& krpu. Vadite kašikom uštipke i pecite na vrelom ulju. "lužite tople u& mlad kajmak i punomasni sir.Gospodar*To-!n! u)(!pc! od p#p#la 1 1%2l vode . Manas(!rsk# poga&!c# 500g spana&a .1 šolja pepela od tvrdog drveta .20g mrvica od hleba . posolite 'a i ostavite da stoji # sata.biber.2 jajeta .100g badema . sipajte 'a u vodu i ostavite jedni noć da odstoji. -d brašna i piva umutite testo kao &a pala!inke. "vaku po'a!icu umo!ite u testo i pržite na vrelom ulju.1%4 kaši'ice bibera .2 dcl ulja testo: 100g brašna .-d ove mase oblikujte male po'a!ice.

kisele vode. "lažite na tanjir jednu na dru'u.2 kašike ulja .1#5 dcl mlake vode . -stavite jedan sat da odmori.1%2 kaši'ice soli . (odajte jaja. -blažite ih na !iniju sa mekim papirom da upije masnoću.2 kašike alkohola . I&radite 'a da bude 'latko.1dcl kisele vode . P!(ul%!c# !15-16 komada" 300 g brašna . %onovo 'a premesite.so po ukusu -barite krompir sa ljuskom.Krok#(! od kro-p!ra 1 kg krompira . alkohola i soli. 1amesite polutvrdo testo. "lužite toplo. %ržite pituljice na vrelom ulju.600g brašna . -blikujte nudle3krokete4 i pržite na vrelom ulju u 9rite&i 3 minuta. +apravite male loptice i ra&vla!ite ju9kice. "vaku &asecite po sredini.1#5 dcl ulja (obro &amesite polutvrdo testo. "lužite toplo u& meso. -ljuštite 'a i sameljite kro& mašinu &a meso. brašna.2#5dcl ulja .2 jajeta . #5# . "vaku predhodno psolite po ukusu.sosove i ribu.

2 jajeta .biber po ukusu III nadev: 200 g mlevenog june&eg mesa . žumanca.1 veza peršuna 1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 jajeta . -stavite da se ohladi.so po ukusu .50 g parmezana . %o 1$ pala!inki nadevajte ra&li!itim adevima.so po ukusu . Nad#$ III0 I&dinstajte mleveno meso na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća. biber i kiselu pavlaku. dodajte kajmak.200g ov'ijeg sira .1%2kg paradajza . (obro umutite.so po ukusu . jaja. ocedite ih i promešajte sa sosom od paradj&a.2 $umanceta .so. Nad#$ II0 I&'nje!ite sir. Nad#$ I0 Isitnite šunku. "kuvajte makarone. dodajte oljušten i i&'nje!en paradaj&.100 g kajmaka . dodajte i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. (odajte jaja i i&'nje!en sir. kisele pavlake. %akujte kao sarme.biber po ukusu II nadev: 150 g punomasnog sira .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .biber i šećer. "lušite u vatrostalnu posudu. "ve dobro i&mešajte.biber po ukusu 1kašika ulja Preliv: 1 jaje .4kašike maslinovog ulja . "lužite tople. Pala&!nka od -akarona 300g kratkih makarona . #55 .Kuvajte pola sata. +adeve pripremajte na sledeći na!in.2 jajeta . prelijte ih umućenim prelivom od jajeta.100 g kisele pavlake . (obro i&mešajte. so. iseckanim peršunom i biberom.200 g kisele pavlake .25 g mrvica od hleba Umutite i ispecite pala!inke.Gra(!n!ran# Vok!%#$# pala&!nk# 30 pala'inki !recept br/ 617" I nadev: 150 g šunke . bosiljak. so i biber.1%2kaši'ice še&era biber po ukusu U'rejte # kašike ulja. &atim pospite parme&anom i mrvicama i pecite ? minuta na ##$o:.

"lužite toplo.mlako i hladno.U veliki ti'anj na &a'rejane # kašike ulja i&ru!ite masu od makarona. #5. .I&ravnajte kao veliku pala!inku.(obro je ispecite da dobije koricu sa obe strane.

400g tele&eg mozga . #5/ .2 dcl ulja .2 jajeta . +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. "lužite toplo. pa u mrvice. "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.1 kašika ulja .1 kaši'ica bibera . Po3o$an# pala&!nk# sa -#so20 pala'inki .B1A4.seckan peršun i biber. -hladite.1 kaši'ica bibera .so po ukusu Ispecite pale!inke3recept br.+adevajte pala!inke i pakujte kao sarme.B1A4.350g mlevenog june&eg mesa .2 jajeta .(obro i&dinstajte. dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . biber i so. "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.Po3o$an# pala&!nk# sa -o'go20 pala'inki .-hladite. seckan peršun.2 dcl ulja Ispecite pala!inke 3recept br. "lužite toplo.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . pa u mrvice.150g mrvica od hleba .1 veza peršuna . %ecite ih na vrelom ulju. (odajte meso.100g suve slanine . +a ulju propržite sitno seckanu slaninu.150g mrvica od hleba .%ecite ih na vrelom ulju. &a!in od sušeno' povrća. I&dinstajte mo&ak na 1 kaši!ici ulja.

isitnjen paradaj& i peršun prodinstajte.(odajte seckan peršun.ulje preliv: 1%3 nadeva .Po3o$an# pala&!nk# sa p#&urka-a 20 pala'inkei . Uvaljajte ih u brašno. -vim prelivom prelivajte pohovane pala!inke. -hladite. Iseckajte pe!urke.150g šunke . +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. I&dinstajte na maslacu. pa u mrvice. #57 . "vaku upakuvanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.150g šampinjona . šampinjone na tanke listove.400g pe'urki .150g mrvica od hleba .%obiberite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .biber za pohovanje: 2 jajeta .1 kaši'ica bibera Ispecite pala!inke 3rcept br.1 veza peršuna . U'rejte ulje i i&dinstajte pe!urke.hlebne mrvice .%ala!inke nadevajte sa #03 nadeva. &a!in od sušeno' povrća i pobiberite.B1A4. "lužite toplo.4 oljuštena i isitnjena paradajza .2 dcl ulja .100g maslaca .1 kašika ulja .1 veza peršuna %ršut i šunku isitnite na re&ance.2 jajeta . Rasko)n# pala&!nk# 16 pala'inki nadev: 150g pršuta . 103 nadeva. jaja i mrvice i pržite na vrelom ulju.brašno .%ecite na vrelom ulju.

1atim koru pokoru i&'nje!enu uma!ite u masu od sira. %ecite na umerenoj toploti ? minuta 2 #$ minuta otkriveno. jajima.100g maslaca . odo&'o nasecite u liskama maslac. pa pokrijte jednom korom.so po ukusu . "lažite jednu do dru'e ne pritiskajući.so po ukusu I&'nje!ite sir i umutite 'a sa jajima. )aslacem premažite šerpu i obložite je dvema korama. #52 .solju i biberom. G! an!ca na -o% na&!n 1 kg sira .200g kisele pavlake . uljem soda6vodom i solju.7avnomerno stavite preko testa. "lužite toplo.#$ minuta pokriveno aluminijumskom 9olijom i minuta otkriveno. I&'nje!ite sir i i&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. Kada ste napunili celu šerpu.0#5 dlc ulja . kiselom pavlakom. %ecite # sata na umerenoj toploti.1 kg kore za gibanicu . "lužite toplo. %osle jedno' sata obave&no pokrijte 'ibanicu aluminijskom 9olijom da ne &a'ori.4 jajeta .300g punomasnog kravljeg sira 200g kisele pavlake .2jajeta .Br'a p!(a od s!ra 1 paket lisnatog testa .1 dcl soda vode ili kisele vode .biber po ukusu 7a&vucite testo u tepsiji.

Koso$ska p!(a sa l!($o- 1%2 kg kore za gibanicu . "lužite toplo.2 dcl kisele vode nadev: 500g blitve bez korena .Er.300 g punomasnog kravljeg sira . kvascem i i&mućenim maslacem. 7e*ajte 3 kore pa poprskajte uljem i kiselom vodom.2 jajeta (obro umutite maslac sa jajetom i solju. pa opet ponavljajte postupak dok imate materijala. (obro umutite pavlaku sa i&'nje!enim sirom i jajima.1 jaje .200g kisele pavlake . %ecite u pećnici na umerenoj toploti. U malo mleka ra&drobite kvasac i pospite 'a brašnom da uskisne. +adev rasporredite odo&'o na testo. "lužite toplo.2 dcl mleka 400 g brašna . %ecite na umerenoj toploti ? minuta.1 jaje .!k!na p!(a od s!ra Testo: 125 g maslaca .+a kraju odo&'o stavite kore. %obiberite i posolite.so po ukusu Nadev: 200 g kisele pavlake . so i biber. #58 . +amažite nadev. 1amesite testo sa brašnom. 7a&vucite 'a u podma&an pleh.20 kvasca . mlekom.biber po ukusu Iseckajte sirovu blitvu na re&ance 3be& korena4.1 dcl ulja . (odajte jaje kiselu pavlaku.so po ukusu . (obro i&mešajte.

1atim %otrpušu i&vadite i& pećnice i isecite par!iće.5 jaja . 1atim sve ? rolne &asecite do pola na par!iće debljine B cm i &alijte prethodno umućenom slatkom pavlakom.3%4 kg punomasnog sira . 1 jajeta i bibera. miro*iju i dosta bibera. -do&'o stavite koru kao poklopac. Po(rpu)a 3%4 kore za gibanicu . dodajte &a!in od sušeno' povrća.pobiberite i dinstajte na umerenoj toploti. seckan peršun.1 glavica crnog luka .1 veza peršuna . -hladite.so -biber Isitnite slaninu. pa pospite mešavinom sira.P!(a od k!s#log kupusa 3%4 kore za pitu .1 kg kiselog kupusa ribanca . %ecite još? minuta. (ve kore namažite uljem i slatkom pavlakom. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta. %ecite jedan sat na umerenoj toploti.jajima i solju.1atim ponovite postupak i prethodnu rolnu uvijte u novu rolnu. +a ovaj na!in napravie ? duple rolne.-vaj postupak ponovite još jedanput.1 dcl ulja 150g suve slanine . i&mešajte sa kupusom.biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. Ukupno pe!enje 3$ minuta. %osebno i&'nje!ite sir i umutite 'a sa ? jajeta. %ospite i&dinstan kupus.1%2 kg mlevenog june&eg mesa .&atim opet naborane kore.400g kisele pavlake . 1alijte odo&'o mešavinom od #$$' kisele pavlake.so po ukusu . %ecite još 1 minuta. "lužite toplo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 jajeta . "tavite jednu koru na podma&an pleh.1 kašika ulja . #$$ ' kisele pavlake i biberom. 1atim stavite red naborane kore. #59 .5vrsto uvijte rolnu.1 veza miro ije .2dcl slatke pavlake .pa dinstovano meso.

2#5 dcl mlake vode .(obro umutite sve sastojke predvi*ene &a nadev.nadev.%oslednju 'ornju ju9ku premažite samo uljem i i&bodite viljuškom.ulje.+amažite tepsiju uljem i re*ajte sledećim redom2 ju9ka.so nadev: 7 jaja . #.$ . 8ormirajte G ku'li i ostavite ih da miruju 1 minuta. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici ?$ minuta na ##$o:."a%a&a testo: 600g brašna . "lužite toplo.200g kravljeg sira . 7a&vucite G ju9ki veli!ine tepsije 3#G cm4.300g kajmaka .1#5 dcl ulja 1amesite testo.

7astanjite testo i premažite 'a maslacem. radlom isecite nekoliko traka. Caje i belo vino ulupajte žicom.so po ukusu nadev: 300g svinjskog mesa .1%2 dcl belog vina . %ospite 'a brašnom i ostavite u toplom da odstoji 3$ minuta. 1atim sitno iseckajte meso i šunku. (obro i&mešajte i nekoliko minuta i&dinstajte.5 kašika belog vina .2 glavice crnog luka .1 kašika pirea od paradajza .1 ljuta papri'ica !+e+eron" . Ivice testa vratite preko nadeva.3 kašike ulja . cm debljine.koje tako*e dinstate 1$ minuta.M#ks!kanska pa%#(a testo: 500g testa za doma&i hleb recept br/407 .1 .prstohvat ša+rana . -vu masu umešajte sa &'otovljenim mesom. Nad#$0 U'rejte polovinu ulja i u njemu i&dinstajte seckan crni luk i ljutu papri!icu. koje postavite na testo. Coš malo dinstajte.so po ukusu biber po ukusu T#s(o0 )aslac ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da omekša. -d testa odsecite !etvrtinu i &amesite sa mešavinom jajeta i vina . na kome prepržite sitno seckan paradaj&. . %reklopite 'a i dobro 'a i&radite da bude 'latko. #. ša9ran i pire od paradaj&a.1atim umešani deo testa &amesite sa ostalim testom. .1 jaje . so. I&bodite 'a viljuškom.-hladite celu mešavinu. -do&'o stavite deo testa6 poklopac. biber.2 paradajza . -stalo testo stavite u uljem podma&an pleh da krajevi prela&e ivice pleha.1(0g maslaca . Caje umutite sa mlekom i dobro natopite pajetu.200g šunke .0#5 dcl mleka . U dru'oj posudi u'rejte preostalo ulje.3 kašike brašna . (odajte vino.1 jaje . Isecite ta!no komad koji će poslužiti kao 'ornji sloj6poklopac.esto okla'ijom ra&vucite u ju9ku od $.ladan nadev rasporedite preko testa. %ecite ?$ minuta na ##$o:.

%o dija'onali uvijte u oblik male pite.2 dcl mleka .biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju.500g mlevenog gove eg mesa .200g kisele pavlake . seckan peršun.P!(!c# od s!ra ! -#sa 1kg kore za gibanicu .200g kisele pavlake . &atim celu premažite jednim od dva nadeva.so po ukusu . jaja. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. %osebno i&'nje!ite sir.500g mlevenog gove eg mesa . 1atim uvijenu pitu &avijete kao male puževe.2 dcl ulja .so po ukusu biber po ukusu I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja. %obiberite i posolite po ukusu. so i biber po ukusu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 jajeta . (odajte &a!in od sušeno' povrća.500g punomasnog sira .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 1atim svaku koru namažite sa malo ulja i mleka.2 jajeta .100g maslaca . (odajte &a!in od sušeno' povrća. seckan peršun. so i dosta bibera.1 veza peršuna .2dcl mleka .1 veza peršuna . +a svaku pitu stavite mali 'rumen maslaca. "vaku koru namažite uljem i mlekom. Upakujte pleh u aluminijumsku 9oliju i tako pecite u toploj pećnici 3$ minuta. %akujte male pitice kao sarme. Uklup&ana p!(a od s!ra 1 kga kora za gibanicu .# . "ložite ih u tepsiju i odo&'o rasporedite listove maslaca.1#5 dcl ulja . "lužite toplo. biber i sve dobro umutite. "lužite toplo. -dvojeno i&'nje!ite sir i umešajte 'a sa jajima i kiselom pavlakom. #. -vako uklup!ane pite slažite u.600g punomasnog sira . dodajte kiselu pavlaku. maslacem nama&an pleh.50g maslaca .

%ospite parme&anom i pecite u pećnici.Pra'na gu. #.1#5 dcl mleka . 1atim !vrsto savijte u oblik savija!e i oštrim nožem secite komade debljine 1 cm. U& pomoć !aršava. uvijajte u oblik pite. soli i vode da bude polutvrdo. . pospite nekoliko kapi vode. soli i bibera. "ložite je u podma&an pleh u ravne komade ili u tepsiju uvaljajte oblik veliko' puža. ulja.200g punomasnog kravljeg sira . Kada je pe!ena. %oložite ploštimice par!iće u podma&an pleh.hladna voda po potrebi . %okrijte !aršavom da provene. "lužite toplu u& mlak kajmak u punomasni sir. namažite ih uljem i ostavite 1 sat da odmore. Cednu po jednu koru rastežite rukama na stolnjaku da kora bude što tanja. %oprskajte malo uljem i pecite u pećnici.3 jajeta . poprskajte malo uljem i savijte im sva ? kraja.50g parmezana .#$! od s!ra 5 komada kora za gibanicu . # kašike pavlake. %okidajte krajeve.biber po ukusu %rvu koru namažite uljem i mlekom i preko nje slepite dru'u koru koju namažete ponovo uljem.4 kašike ulja .$ara 1kg brašna . =užvaru treba kidati rukama. )esite testo što duže da se sasvim odvaja od ruku i daske i da bude 'latko. !etvrte i pete kore ponovite postupak. a ne seći. koji treba da vu!ete stalno ka sebi.1#5 dcl ulja . Kod treće. # jajeta.so po ukusu 1amesite testo od brašna.so po ukusu . mlekom i mešavinom sira.5 .4 kašike kisele pavlake . Pu.esto podelite na tri ju9ke 3deblje4. +a svako par!e stavite kaši!icu mešavine jajeta i # kašike kisele pavlake.

%relijte je vrućom 31# ' 4kiselom pavlakom. "tavite odo&'o dru'u polovinmu testa. U sredinu svako' par!eta napravite malo udubljenje u koje stavite deo umućeno' jajeta. Upola 'a ispecite na umerenoj toploti. (odajte ulupani sne' od B belanaca. 4#n%a p!(a sa -#so500g nlevenog svinjskog mesa .250g kisele pavlake . %ecite u pećnici na umerenoj toploti. cm debljine.!. .so po ukusu .1#5dcl ulja "ir i&'nje!ite i i&mešajte sa # jajeta.so i biber. mleko.4 kašike brašna . &a!in od sušeno' povrća. %leh namažite maslacem i pospite brašnom. Umutite testo.300g punomasnog sira . "lužite toplo.seckanu 'lavicu luka i peršuna. I&dinstajte na ulju meso.! 400g kore za pitu . "lužite toplo.1 veza peršuna . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. (ebelu rolnu &amr&nite u dubokom &amr&iva!u.Čord!n! pu.brašno i so.1 kašika ulja . Isecite pitu na par!iće. U nje'a i&ru!ite polovinu testa i poravnajte. "ecite kolutove 1. -hla*en nadev stavite preko upola pe!eno' testa.3 jajeta . #. 1atim ponavljajte postupak 3rolnu u rolnu4 dok imate materijala.25g maslaca . Uvijte rolnu.1 kašika za'ina od sušenog povr&a ..biber po ukusu (obro umutite B žumancaca sa 1# ' kisele pavlake.1 glavica crnog luka .6 jaja . 7e*ajte u pleh pljoštimice. # kore namažite uljem i ra&mažite pripremljen nadev. %ospite stru'anim ka!kavaljem.2 dcl mleka 100g ka'kavalja . -hladite.

. #.ulje.vode po potrebi .2 glavice crnog luka . +apravite B lopti 3Bju9ki4.0#5 dcl ulja .0#5 kg mlevenog june&eg mesa . +a svaki stavite malo ulja.rašno &amesite s uljem. 1atim uvijajte testo prema sredini.so po ukusu . . 5vrsto priljubljene kore re*ajte u okru'lu tepsiju. Istopite maslac.100g maslaca . Kada ste došli do sredine po sredini &asecite testo da biste mo'li da napravite uvijeni kru'.1 dcl vode .! testo:1#25 kg brašna . solju i vodom da bude mekše testo. 1atim secite uvijene par!iće oko #$ cm dužine.biber po ukusu nadev II: *00g sira .Bur#k&!. Cednu koru namažete sa maslacem./ . dodajte so i biber i sve dobro &amesite sa mesom.3 dcl bistre supe .1 glavica crnog luka . +a kraju ju9ke po ivici stavite venac od nadeva. %ecite još1$ minuta.ri ju9ke ćete nadevati mesnim nadevom.3 kašike ulja . Uvijajte ih ipravite male burek!iće. Cu9ku namažite dobro uljem. Uvijte koru do kraja. %ecite u pećnici#$ minuta.so po ukusu nadev I: (50g mlevenog june&eg mesa .200g kisele pavlake I&dinstajte meso sa proprženom lukom. so i dosta bibera.esto lupati 1$ minuta. 7a&vucite okru'le ju9ke nešto deblje ne'o testo &a supu.so biber /uk i&rendišite. %osebno dobro umutite i&'nje!en sir sa kiselom pavlakom i jajima. +a kraju kore stavite u&duž sirovo meso i !vrsto uvijte koru do pola pa opet stavite sitovo meso. Bosansk! ur#k 3%4 kg kore za pitu . -stavite da testo odstoji 3$ minuta. -do&'o namažite maslacem. . a tri nadevom od sira. %ecite na umerenoj toploti %a&ite da ne bude suviše pe!eno.5 jaja . 1atim dobro poprskajte supom. u& vodu.

#.-stavite pokriven burek 3$ minuta.7 .

#. %okrijte vlažnom krpom i ostavite na toplom 1sat.maslac za podmazivanje pleha .25 g kvasca .uluma!omD.5 dcl mlake vode . -stavite u lon!etu da uskisne.%osipajte 'a brašnom i mesite oko 1 minuta da bude potpuno 'latko.uluma!D je pekarski na&iv &a prema& kojim pekari prema&uju testa. %ecite hleb u prethodno &a'rejanoj pećnici na ##$o: ? minuta. kontrolišete da li je hleb dovoljno pe!en. da ne &a'ori. -blikujte testo kao loptu.1 kaši'ica ulja (u'uljasti pleh 3 J 1# cm. pokrijte 'a vlažnom krpom i ostavite 'a na toplom # sata. Kucanjem da donjoj strani kore. Ispe!en hleb od&vanja.1 kaši'ica sir&eta . %osle prema&ivanja pecite hleb još pet minuta.%osle #$ minuta pokrijte 'a alu69olijom. 7astopite kvasac u malo mlake vode sa 1 kaši!icom šećera. %rohladite hleb na ži!anoj rešetki.! 3l# (50 g brašna .ostatak vode. malo soli i brašna.pospite 'a brašnom. &atim ulja i sirćeta. 1atim opet na dasci pospite testo brašnom i mesite 1 minuta. -blikujte du'uljast hleb i stavite 'a u maslacem podma&an pleh.Do-a. (obro &amesite testo.2 kaši'ice še&era .2 kaši'ice soli . 3D. šećera i soli.4 )oj .uluma! &a ovaj hleb2 1dcl hladne vode i jedna kašika brašna.+apravite u sredini brašna udubljenje i&lijte kvasac.. %et minuta pred kraj pe!enja podmažite hleb D.2 .esto treba da se udvostru!i.

"manjite toplotu na ##$o: i pecite 1 sat. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji # sata. %remažite hleb umućenim jajetom i kašikom mleka. stavite 'a u pleh.so uskisli kvasac i mešavinu mleka sa maslacem.1 kašika mleka Kvasac. U sredini brašna napravite udubljenje.15 g kvasca .1 kaši'ica soli . dodajte 1 kaši!icu šećera. )leko u'rejte i stavite B$ ' maslaca da se istopi.esto i&radite na dasci da bude 'latko. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji na toplom 1 sat.A-#r!&k! #l! 3l# 500g brašna . 1atim opet premesite na dasci pet minuta.1 jaje . +apravite loptu. #. %olako sve &amešajte. )esite 'a najmanje 1$ minuta.100g maslaca . "kinite vruće mleko i ostavite da se prohladi da bude mlako. -blikujte hleb.2#5 dcl mleka .2 kaši'ice še&era . uvijte 'a u !ist !aršav i ostavite 3$ minuta.1 kaši!icu šećera i malo mlake vode i&mešajte i ostavite da kvasac ukisne. Kad je hleb pe!en. .8 . %eci&e u u'rejanoj pećnici 1 minuta na # $o:.

"tavite testo u maslacem podma&an kalup. +a sredini napravite kao !vor.1 jaje . Masl!no$ 3l# 500g brašna .1#5dcl mleka . %ripremite nadev.1 dcl maslinovog ulja . %remežite kalup &a tortu."ve &amesite.25 g kvasca . %ecite $ minuta u pećnici prethodno u'rejanoj na #$$ o:. maslinovim uljemn i belim vinom.1 kaši'ica soli . seckan peršun. #.100g maslaca .rašno. U sredinu sipajte pripremljen nadev. pa 'a opet ostavite na toplom 1 sat.100g pršute!mesnate slanine" maslac za podmazivanje . i&'nje!eni sir.1 dcl belog vina . šećer i ostavite da uskisne. -stavite pripremljen hleb da stoji još #$ minuta.1 $umance .4 jajeta . (odajte isitnjene maline i šunku 3mesnatu slaninu4.-stavite nadev u hladnjak.+araslo testo okla'ijom istanjite da bude nešto veće od kalupa.30g naribanog parmezana .biber po ukusu !krupno mleven" I&mešajte ? kašike mleka.prašak &a pecivo. %okrijte testo i ostavite da odmara 1 sat. U van'lu &amesite testo sa umućenim jajima. pokrijte je vlažnom krpom i ostavite na toplom da stoji 1 sat.9 .1 kaši'ica praška za pecivo . kvasac.jaje.40g zelenih icrnih maslina !po 20g" .so po ukusu .-blikujte loptu. Umutite maslac.1 veza peršuna .1 $umance nadev: *00g punomasnog kravljeg sira . I&radite meso na dasci dok ne postane 'latko. %onovo premesite testo. %remažite 'a žumancetom.15 g kvasca . i&mrvljen kvasac i so dobro i&mešati.1 kašika maslinovog ulja .60g maslaca . U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate uskisli kvasac. tako da testo preko ivica ravnomerno visi.%rstima testo koje je visilo podi'nite i prekrijte nadev. žumance. istopljeni maslac i so.1%2 kaši'ice še&era .Gru'!%sk! 3l# sa s!ro- testo: 500g brašna . so i biber.mleko.

leb namažite maslinovim uem pospite parme&anom i pecite ?$ minuta na #$$ o:. #/$ .sipajte testo i opet ostavite da odmara.leb možete služiti topao u& aperitiv. . .(obro podmažite okru'li pleh &a tortu.

sode bikarbone i soli. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B$ minuta na #$$ o :. Coš jednom kratko mesite testo.rašno stavite u veću posudu i na sredini brašna napravite udubljenje. "tavite 'a u podma&anu tepsiju.1 kašika ulja .500g brašna . .esto pokrijte sa vlažnom krpom i ostavite da nado*e. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko. slaninu i sireve. 3pecite 3 otkriven hleb a # minuta pokriven sa alu6 9olijom4.so po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna. Srpska poga&a 1 kg brašna .2 dcl mleka 150g kisele pavlake .0#5 dcl mlake vode . 1amesite 'latko testo koje mesite cca 1 minuta.)alo brašna pospite preko kvasca.2 kaši'ice soli .! slan!no- 150 g seckane slanine .150g naribanog ementalera .50g naribanog parmezana . #/1 . ulja. .1%2 kaši'ice sode bikarbone . vode.+l# sa s!ro.(odajte brašno kao i pavlaku.50 g maslaca .1 $umance .maslac za podmazivanje .sipajte testo i ostavite još 1 mionuta da stoji. "lužite mlak hleb u& aperitiv. %remažite žumancetom i pecite na umerenoj toploti 1 sat 31<$ o:4.I&drobite kvasac i umešajte 'a sa mlakom vodom. -stavite testo da odmori #$ minuta.1 jaje I&dinstajte slaninu i ohladite.namažite 'a sa jajetom.25 g kvasca . Išarajte viljuškom.po potrrebi mlake vode . )aslac na toploti omekšajte i dodajte mleko. -kru'li pleh &a tortu namažite maslacem.

1 prašak za pecivo . sode bikarbone i soli. Kad je 'otova.$odo1kg brašna . "tavite je u podma&anu tepsiju. +a jednu polovinu pore*ajte listove slanine.Poga&a sa slan!no1 kg brašna . "lužite toplu u& kajmak i sir. +apravite loptu.so po ukusu .2jajeta . %remažite žumancetom. #/# .premažite žumancetom i pecite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti.1%2 kaši'ice sode bikarbone 150g suve slanine . Kad je 'otova. uvijte je u !aršav da odstoji. 7a&vucite testo da bude dvostruko veće od tepsije. Poga&a sa k!s#lo. vode. viljuškom napravite šare.biber po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna. Krajeve dobro spojite oblikujte okru'lu po'a!u.1l kisele vode . ulja. išarajte viljuškom. prašak &a pecivo.1 kašika ulja .1 $umance . %reklopite testo. "tavite u podma&an& tepsiju. %ecite u pećnici na 1<$ o: jedan sat. "lužite toplo. -stavite da odmori #$ minuta.1 $umance .so. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko. -blikujte po'a!u. "laninu isecite na tanke listove.%olako dodajući kiselu vodu &amesite testo.po potrebi mlake vode .so po ukusu U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate umućena jaja.uvijte je u !aršav da odmori 1 sat.%ospite preko slanine krupno mleven biber.

mleka. -stavite da odstoji #$ minuta.8ormirajte loptu i ostavite da odmara ?$ minuta. praška &a pecivo i soli.vodu i so. -vaj postupak ponovite tri puta.%remestite i 9ormirajte manje lopte od # $'.3 $umanceta .20g kvasca so po ukusu "tavite kvasac u malo mlake vode da uskisne.2 dcl mleka . Kidajte je na komade. .a rubove ostavite deblje. +amažite žumancetom i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ o:.ulja. "vaku na sredini rastanjite.1%2l kisele vode . 7astanjite testo i premažite 'a maslacem. Bosanska poga&a 1kg brašna .so po ukusu 1amesite testo od brašna. #/5 . Boga(a poga&a 1kg brašna . %remažite malo uljem i pecite ?$ minuta na ##$ o:.so po ukusu 1amesite brašno. i&bodete je viljuškom i ostavite je u podma&anom plehu 3$ minuta da nado*e.2#5 dcl ulja .150g maslaca .1 prašak za pecivo .+#rc#go$a&ka poga&a 1kg brašna .mlekom solju i vodom. %resavijte 'a na tri dela.1 dcl mlake vode . -blikujte po'a!u stavite je u podma&anu tepsiju. "lužite tople u& kajmak ili sir. # žumanceta. %ecite u pećnici #$ minuta na 3$$ o:.2 dlc kiselog mleka . I&radite !vršće testo dok ne bude 'latko. 1amesite brašno s uskislim kvascem.2#5 dcl mleka . 8ormirajte po'a!u. kiselim mlekom. -vu po'a!u sluite isklju!ivo toplu. %o'a!e odo&'o i&bodite viljuškom.esto treba da je polutvrdo. +apravite loptu i ostavite testo da odmara ?$ minuta.

%ore*ajte na !aršav da se ne &alepe i ostavite 3$ minuta da nado*u. . i stavite u pleh podma&an maslacem. testo mora da bude mekano &a ra&liku od testa &a po'a!e. I&radite testo da bude 'latko. %ecite u pećnici 1$ minuta na 3 $ o:. #/. "tavite testo u tepsiju 3#cm. Rasko)na poga&a 1kg brašna .%remestite.1/5 kaši'ica soli . %osle oblikujte manje lopte od # $'. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.3%4l mlake vode 16g soli Umešajte sa vodom kvasac da uskisne. -vaj postupak ponavljajte nekoliko puta dok ne utrošite maslac.8ormirajte loptu i ostavite da odmara 1 sat.S#l%a&ka poga&a (50g brašna .1 $umance . U prethodno u'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. i&bodite viljuškom.20g še&era .25 g sve$eg kvasca . +e treba ostavljati da uskisne. 1amesite testo sa brašnom.so po ukusu 1amesite brašno. .1%2l mleka . ukrasite sa viljuškom i premažite jajetom. premažite žumancetom.esto dobro i&radite da postane 'latko.20g kvasca .1 dcl ulja . mleko.25 g kvasca .i&mrvljen kvasac i so. So-un 1kg brašna .4 dcl vode !mlake" . %osle se samo pririsnu rukama i oblikuju somuni. Uobli!ite po'a!u. solju. kvascem.250g maslaca . šećerom i vodom. 7a&vucite 'a rukom i dobro namažite maslacem.1 jaje (obro &amesite testo da bude 'latko.

4 ka+ene šoljice mleka . Pro%ara 300g punomasnog kravljeg sira .10g soli (obro umutite 3 žumanceta. Kad voda i mleko proklju!aju i sir se istopi.ulje.so po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku sa brašnom da nema 'umuljica. 7!c$ara 500g kisele pavlake .300g kajmaka . "lužite toplo.so po ukusu I&'nje!ite sir i stavite sa vodom i mlekom da se kuva. sipajte smesu i pecite u pećnici $ minuta na ##$ o:. %osolite.S(ar!nska c!c$ara 3%4 kg punomasnog sira . "ve i&mešajte.2 dcl mleka .1%2 kesice praška za pecivo . uspite brašna da ne bude mno'o 'usto. %odmažite tepsiju. (odajte kajmaka i služite toplo.2 dcl vode . i&'nje!en sir. prašak &a pecivo i so.3 jajeta . #// . Coš minut6dva promutite na vatri. "tavite na vatru i stalno mešajte da se napravi masa. mleko.4 kašike brašna . (odajte ulupani sne' od 3 belanceta.3 šoljice pšeni'nog brašna .4 šoljicekukuruznog brašna . %red služenje umutite i i&'nje!en sir. brašno. malo ocedite mast.brašno po potrebi . Eko je suviše masna.300g punomasnog kravljeg sira .3 šoljice ulja .

Kukuru&no brašno poparite sa vrelom vodom. I&vadite i &asecite svaku projicu po sredini sa malim krstom.&alijte sa dobro umućenom kiselom pavlakom i 1 jajetom. posolite i ostavite da stoji 1 sat.200 g kajmaka .so . (obro umutite kajmak. sir.200g kukuruznog brašna .3#5 dcl vode -perite &elje. "tavite u prethodno u'rejanu pećnicu i pecie 3$ minuta na ##$o:. Kuvajte hleb dok se ne napravi popara stalno mešajući. #/7 .150g 'varaka . (odajte oce*eno &elje. iseckajte na re&ance. da se dobije ne mno'o žiitka masa. Popara -rsna 1l mleka .100g kisele pavlake .1 kg starog hleba .1 dcl ulja . %red služenje pospite !varcima.200g punomasnog sira .300g punomasnog sira . dodajte hleb. "lužite mlake projice. Kada proklju!a. stalno mešajući.so po ukusu "tari hleb isecite na kockice. %ecite još cca 3$ minuta.1#l%an!k 3 veze zelja !blitve" . "lužite toplo. "tavite mleko da se kuva. ulje i 3 jajeta. "jedinite sa prethodno pripremljenom smesom i stavite u kalup &a male proje 31B komada4.200g kajmaka . "ipajte kajmak i i&'nje!en sir.4jajeta .

SPE7I"A4ITETI I1 MORA #/2 .

1 limun ise!en na kolutove i vode da o're&ne. &aliti vodom i dodati šaku morske soli. "tavite u posudu ribu.1dcl maslinovog ulja .4#)o 5ku$ana6 r! a 1 .0#5dcl ulja .2 veze peršuna . -stavite da odstoji 3$ minuta.1 kaši'ica sve$e mlevenog bibera . Kada je riba 'otova.morska so po ukusu "ar'u o!istite i oljuštite.10 zrna bibera .1 veza peršuna . morsku so. 1 ve&u peršuna. luk. #/8 .2 lovorova lista . 4#)o5ku$ana6 sarga 1 kg robe !sarga" .sok od 1 limuna . Napo-#na0 Ukoliko je riba smr&nuta.morska so po ukusu -!istite ribu i posolite. Kuvajte na umerenoj toploti #$ minuta.1 glavica crnog luka .2 limuna . &alijte je maslinovim uljem i pospite seckanim peršunom.1#5 kg ribe!arbun# pauk#osli&#škrapina#ili kavala" -1#5 dcl maslinovog ulja . odmr&nite je tako što ćete u posudu staviti ribu. sveže mleveno' bibera i nekoliko kolutova limuna. 1alijte je maslinovim uljem. pripremite je prema receptu. lovor. Kada je riba kuvana. Kada se riba odmr&ne. dodajte maslinovo' ulja i pospite seckanim peršunom. Kuvajte je 1 sat otklopljeno na umerenoj toploti. ulje.1 limun . "ipajte vodu da o're&ne. biber.

1 kašika za'ina od sušenog povr&a . ru&marin. "lužite toplo.1dcl ulja 100g brašna .1 dcl maslinovog ulja .4 belanceta . Umutite majone& dodajte kiselu pavlaku i limunov sok. maslinovo ulje. "lužite hladno. na !(al!%ansk! 1 kg osli&a .100g maslinki . %olako i&mešajte sa komadima škrapine i seckanim tvrdo kuvanim belancima.1 struk ruzmarina .biber po ukusu -slića o!istite. dodajte seckan crni luk.sok od 1 limuna . %osebno propržite oljušteni paradaj&. posolite.1 glavica crnog luka . U vatrostalnu posudu pore*ajte komade oslića. -stavite u hladnjaku da prenoći. Osl!.1%2 kg paradajza . %obiberite i posolite. #/9 . uvaljajte u brašno i propržite na vrelom ulju. &a!in od sušeno' povrća. so i biber.so po ukusu . belo vino. Kuvajte sve #$ minuta. bla'o i&lupajte tu!kom.biber po ukusu "kuvajte škrapinu o!istite je i ohladite.so po ukusu .8krap!na na sala(! 1 1%5 kg škrapine .2 dcl belog vina .sos majoneza od 3 jajeta !recept br/ 4*(" .200g kisele pavlake . &alijte kuvanom smesom i pecite u pećnici na umerenoj toploti ? minuta. seckane masline be& koštica.

(instajte 1 minuta. &atim &amo!ite u testo i pržite na toplom ulju. 1atim propržite na maslacu seckan luk i pe!urke.brašno . "lužite toplo.elanca ulupajte u !vrst sne'.1%2l bešamel sosa ."tavite u pećnicu da se pe!e na umerenoj toploti 3$ minuta. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o:.rašno.beli biber .3 kašike pirea od paradajza . beli biber. . malo posolite i umešajte sa odmorenim testom.?GG4.100g maslaca .1%2 l belog vina .2 $umanca . %red služenje prepremite bešamel6sos sa sokom od limuna i paradaj&6pireom. #7$ . +a polu&'otovljenu tunjevinu stavite seckane maslinke. sa!inite 'latko testo i ostavite # sata da odmara.so po ukusu biber po ukusu %rvo tunjevinu blanširajte.100g maslinki 1 kašika kapra . I&vadite polu'otovu tunjevinu i ostavite na hladnom.sneg od 2 belanca ileti od škrapine: (00g +ileta .sok od 1 limuna . "lužite tople u& tatar sos 3recept br. pivo. prosušite i ostavite 3$ minuta u marinatu2 so. i seckan peršun. žumance i so dobro umutite.1 glavica crnog luka .3dcl piva .1kašika ulja . 7e*ajte na papirnu salvetu da upije masnoću. sok od limuna. %ore*ajte tunjevinu u vatrostalni sud.sok od 2 limuna .ulje .1 veza peršuna . kašiku ulja.200g pe'uraka!šampinjona" . prelijte pe!urkama i belim vinom. kapar.F!l#(! od )krap!n# u (#s(u od p!$a testo od piva: 200g brašna . Tun%#$!na na /rancusk! 6 narezaka tunjevine . 8ilete isperite u hladnoj vodi.so .1 veza peršuna .so . seckan peršun i &alijte pripremljenim bešamel 6 sosom. 8ilete uvaljajte u brašno.

so .1dcl vinskog sir&eta .2 kašike ulja (imljeni losos isecite na sitne komade.4osos u p!$u !' <=>? god!n# 5 narezaka lososa . seckani luk.biber . Kada je losos kuvan.1 12 piva .1 kašika seckanog vlašca .2 kašike kisele pavlake . ru&marin.prstohvat maj'ine dušice .1 kašika kapra .* tankih kriški hleba .1 dcl maslinovog ulja .1 manji kiseo luk . /osos tatar mažite na krutone. sirće i so.1%2 l vode . Kriške hleba propržite na ulju 3krutoni4 i pobiberite.100g maslinki . Kuvajte na umerenoj toploti 1$ minuta. prelijte 'a maslinovim uljem.1 veza peršuna 1 struk ruzmarina . vlašac dobro i&mešajte sa lososom. D!-l%#n! losos (a(ar 300g dimljenog lososa . dodajte peršun. %avlaku.so po ukusu "tavite nareske lososa da se kuvaju u pivu i vodi. #71 . pospite kapar i seckane maslinke. "lužite odmah. maj!inu dušicu. 1a!inite.

"ipajte ribu i pecite 1 sat na 1<$o:. +ladan kola& od r! # 1%2 kg osli&a bez kostiju .biber po ukusu 7ibu prosušite i propasirajte. -hladite.so po ukusu . #7# . seckan luk. 1alijte vinom i kuvajte na umerenoj toploti G minuta. (odajte jaja. I&vadite nareske i pore*ajte u vatrostalnu posudu.so po ukusu .300g kisele pavlake .2 dcl holandskog sosa .200g pe'uraka . . -vako dobijene nareske posolite i pobiberite.50g mrvica od hleba . so i biber.50g maslaca .2 glavice crnog luka .soso4 lista po 400g .4!s( sa 3olandsk!. oljušten i ise!en paradaj&. "ve i&mešajte i prelijte preko nare&aka ribe. rasecite popola. U posudu stavite maslac. "ve dobro unutite. i&vadite kost. "lužite hladno. kiselu pavlaku.4 paradajza .1 dcl belog vina . skinite kožu.biber po ukusu 7ibu o!istite.100g kisele pavlake .ome dodajte holandski sos i kiselu pavlaku. na listove ise!ene pe!urke i nareske ribe.3 dcl majonez sosa . %remažite kola! majone&om.4 jajeta . %odmažite maslacem u&dužni pleh &a rolat i pospite mrvice. "lužite toplo. %ovrće kuvajte i dalje dok ne uvri na trećinu. "tavite u pećnicu i pecite 1$ minuta na # $ o:.50g maslaca .

%osolite i pobiberite. /istove o!istite i isecite nareske. Vino i bujon sipajte u meso od patlidžana i dinstajte dok sos ne uvri.ano4 lista po 350g .1 glavica crnog luka . stavite maslac i pecite u pećnici #$ minuta na ## o:. %rocedite.1 limun .100g kisele pavlake .50g maslaca .biber po ukusu 7iblje nareske operite.4 paradajza .1#5 dcl ulja . %ospite mrvicama hleba.%ecite ih sa ljuskom u pećnici ?$ minuta.1 veza peršuna . vinom i kuvajte na umerenoj toploti 1 minuta. posolite i &akiselite limunom.biber po ukusu U&duž secite plave patlidžane napola. I&dubite ih.od ora3a (50 g narezaka osli&a .100g brašna . peraja.Osl!. I&vadite nareske rešetkastom kašikom. I&dubljene polutke nadevajte do polovine nadevom.1 dcl ribljeg bujona . I&va*eno meso od patlidžana sameljite &ajedno sa oljuštenim paradaj&om.1 dcl belog vina . %ržite na vrelom ulju. 1atim uvaljajte u brašno. na svaki nare&ak stavite po dva koluta tvrdo kuvano' jajeta i prelijte sosom od oraha.5 jaja . lukom i peršunom.so po ukusu . "lužite toplo.so po ukusu .100g mrvica od hleba . +alijte nareske 1 dcl bujonom.pa(l!d. -hladite. #75 . "lužite toplo. Umešajte kiselu pavlaku. sa soso.3 dcl sosa od oraha !recept br/ 4*7" . &atim stavite nare&ak od lista i odo&'o opet nadev. 4!s( sa pla$!.1 kaši'ica aleve paprike .50g mrvica od hleba .pa u dva umućena jajeta sa biberom i alevom paprikom i na kraju u mrvice. -d 'lava. kostiju i kože skuvajte bujon koji odmah procedite.4 plava patlid$ana .

#7.od $!na 400g +ilea o'iš&enih +ilea od lista .biber po ukusu /istove o!istite i odstranite kožu.sitno iseckan list bosiljka . -vim prelije ribu.so po ukusu . U posebnoj manjoj posudi skuvajte maslac. beli biber i so. vino. Sos0 Vino kuvajte sa sitno se!enim lukom. 1atim ih spustite u posudu podma&anu& maslacem.2 glavice crnog luka . %ecite dalje u pećnici #$ minuta. -vim sokom prelijte ribu i pecite u pećnici 3$ minuta.100g pe'uraka . sirće.4!s( sa p#&urka-a 4 lista . i&miksitani list. dodajte par!iće maslaca. peršun i &alijte limunovim sokom.1 kašika vinskog sir&eta . estra'on.so -!išćene 9ilee od lista i&miksirajte u mikseru. sen9. "lužite toplo. 1atim i&vadite polovinu soka i u njemu umutite žumanca i pe!urke.2#5 dcl belog vina . "lužite toplo sa sosom od vina.so sos: 0#5l roze vina . Kad luk sasvim omekša. pavlaku. )utite na vatri minuta. pospite mrvice.2 kašike paradajz-pirea . beli biber. (obro umutite jaja.beli biber . (obro umućenu masu ra&lijte u male modle nama&ane maslacem.1 veza peršuna .100g maslaca .1 glavica crnog luka .2 jajeta . luk i paradaj&.2 $umanceta . bosiljak i so.200g rashla enog maslaca .20g mrvica hleba . Kuvajte 3pecite4 u plehu sa vodom u prethodno &a'rejanoj pećnici ? minuta na ##$ o:.1 struk estragona . posolite ih i pobiberite spolja i i&nutra. .beli biber . %opite lukom i seckanim peršunom. Pud!ng od /!l#a l!s(a sa soso.1 kašika sen+a .sok od 1 limuna .2#5 dcl slatke pavlake .

2 lovorova lista .-cedite bakalar o!istite od kostiju. karan9ilić. posolite. maslinovo ulje i seckan peršun.2 dcl ulja 3 glavice crvenog luka .biber po ukusu . Kuvajte 1 sat. "ve dobro i&mešajte i slušite mlako. biber u &rnu i so. so. I&vadite ribu i stavite u vatrostalnu posudu. 1 'lavicom luka i 10# limuna u kolutove se!eno'.5 glavica crnog luka 1 limun . biber.so po ukusu -!istite. -vaj marinat prelijte preko pržene ribe.100g brašna .akalar potopite u mlaku vodu i ostavite da stoji # dana. -hladite. Kuvajte dalje dok bakalar ne omekša 3oko 3 sata4. u'rejte i ispecite ribu.3 lista lovora . I&mešajte ulja. dodajte seckan luk. Isecite 'a na kolutove kao &a salatu.2 struka ruzmarina . #7/ ."kuvajte i oljuštite krompir.2 dcl maslinovog ulja . "ve kuvajte 3 minuta. I&mešajte 'a sa bakalarom.Bakalar na ok#)k! na&!n 3%4kg suvog bakalara .2 limuna . nalijte vino.10 zrna bibera . "vako' dana dva puta menjajte mlaku vodu. "lužite hladno. pa dodajte soli po ukusu. +a &aostalom ulju ispržite luk. I&mrvite 'a.1 kg krompira . R! l%! -ar!na( 2 kg mešane morske ribe . pobiberite i uvaljajte ribu u brašno.2 dcl vinskog sir&eta .so po ukusu . površinski 'a o!istite i kuvajte sa biberom u &rnu.2 dcl belog vina . %oklopite i ostavite u hladnjaku dana.2 karan+ili&a . dodajte limun se!en na kolutove i kuvajte još # minuta. ru&marin.1#5 dcl maslinovog ulja . sirće.10 zrna bibera .1 veza peršuna . %osle # dana bakalar ponovo operite u mlakoj vodi. dodajte lovor.

+a kraju dodajte pe!urke i paradaj&.200g paradajza .! na&!n (50g narezaka od tunjevine .1 kutija tunjevine u ulju . biber i so. prelijte sosom i dinstajte $ minuta.biber %aradaj&e i&dubite i ostavite da se ocede. -cedite. istopljen maslac.100g kisele pavlake 100g maslaca .100g maslaca .200g pe'urki .so .1 glavica luka 70g majoneza . #77 . %repržite je na maslacu s obe strane.5 dcl belog vina . i stavite u hladnjak # sata.Parada%' pun%#n (un%#$!no6 komada paradajza .so po ukusu .sok od 1 limuna . %unite paradaj&e. &alijte vinom. brašno. I&vadite ribu i na maslacu pržite luk. %osebno na maslacu i&dinstajte pe!urke i oljušteni i od semenki o!išćeni paradaj&.200g sira +ete . pavlaku. "lužite toplo.2 glavice crvenog luka . # dcl vode i sokom od limuna. pireom od paradaj&a. majone&. dodajte proce*enu tunjevinu. "ir i&'nje!ite. U vatrostalni sud stavite tunjevinu.biber po ukusu . sitno ise!en luk.100g paradajz-pirea . Ukrasite.unjevinu kuvajte B minuta. Tun%#$!na na do-a.1 kašika brašna . "ve dobro umutite.

dodajte seckanu slaninu.500g o'iš&enih dagnji! ili skampa ili mešavine dagnji i skampa" . limunov sok i 10# ve&e peršuna. propasitajte. -do&'o stavite tanke režnjeve sira.100g maslaca . kaprom i &alijte umućenom pavlakom sa jajima.400g kisele pavlake . @krapinu stavite da se kuva.20g suve slanine .biber po ukusu Krompire operite i napola obarite.Kro-p!r pun%#n )krap!no10 krompira .sok od 1 limuna . "lužite toplo. %ospite da'njama 3skampima4.2 kašike kapra . dodajte biber u &rnu.400g škrapine . jaja. %obiberite.300g tvrdog sira . I&dubite ih. I&mešajte i punite krompire.biber 7atanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju 33?cm4. so i biber. seckan peršun. "lužite toplo.so .10 zrna bibera .2 jajeta .1 veza peršuna .so po ukusu . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. Kuvajte 1$ minuta.1 kašika kapra . 7ibu ocedite. Morsk! kr) 1 paket kisnatog testa . #72 . %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$ o:. %ore*ajte krompire u vatrostalni sud podma&an maslacem. kapar. +a svaki krompir stavite po 'rumen maslaca.4 jajeta .

300g tvrdog sira . 4osos k!) 1paket lisnatog testa .2 glavice crnog luka . %ospite luk.Rasko)n! -orsk! kr) 1 paket lisnatog testa .-do&'o stavite tanke režnjeve sira. "lužite toplo.400g kisele pavlake . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. Utrobu svake skuše napunite sa 3 ve&e &eleni prethodno o!išćene i oprane. %obiberite.300g tvrdog sira .morska so . %ospite luk. %obiberite. losos u komadima i &alijte umućenom pavlakom sa jajima.2 glavice crnog luka . i&'nje!ite i i&mešajte sokom od limuna. . Sku)# u /ol!%! 2 skuše po 600g . "vaku posebno upakujte u alu69olije koje su nama&ane debelim slojem maslaca. #78 .1 kutija kavijara !100g" .so . 7astanjite testo i stavite 'a u tepsiju 33? cm4.(5 g maslaca . "lužite toplo.biber .300g maslaca . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:.4 jajeta .1 limun .400g kisele pavlake .so . 7astanjite testo. kavijar. -do&'o stavite tanke režnjeve sira.4 veze miro ije .2 kutije tunjevine u ulju . %ecite u pećnici ? minuta na ##$ o:. tunjevinu.(5g maslaca Isitnite luk i prodinstajte 'a na maslacu.alu-+olije (obro operite i o!istite skuše.unjevinu procedite. &alijte umućenom pavlakom sa jajina.4 jajeta .biber Isitnjen luk propržite na maslacu.300g dimljenog lososa . stavite 'a u tepsiju 33?cm4.

#79 ."lužite toplo u& miro*iju kao ukras.

sen9 i sardel6pastu. -dvojite krupnije komade od trupa. +a dno !aše stavite isitnjen led. sen9om. "lužite hladno.so po ukusu . o!istite od semena i isitnite na manje kocke.100g maslinki . -vu mešavinu pomešajte sa pirin!em.biber po ukusu "kuvajte skampe i o!istite. "lužite hladno.ome dodajte i sitnije komade i repove skampa pa sve i&mešajte. solju i biberom. o!istie i isitnite. Ska-p! sa p!r!n&#1 kg skampa . -dvojite nekoliko listova &elene salate.1 limun . Umutite sos6majone& sa kiselom pavlakom. dva6tri krupnija komada skampa pa &alijte i&mešanom masom.3 kašike maslinovog ulja . kaprom. isitnjenim maslinkama. +ekoliko krupnijih ostavite &a ukras.Kok(#l od ska-pa 1 1%2 kg skampa . "kuvajte pirina!.250g pirin'a . Isitnjen paradaj& i salatu dodajte majone&u i i&mešajte.sos od majoneza od 3 jajeta recept br/4*( . -stavite nekoliko sati u hladnjaku. %aradaj& oljuštite.so po ukusu .biber po ukusu "kuvajte skampe. .1 kaši'ica sen+a .1 glavica zelene salate . ocedite 'a i operite u hladnoj vodi. #2$ . Ukrasite većim komadima skampa i limunom se!enim na kolutove.4 belanceta .1%2 kaši'ice sardel-paste .sok od 1 limuna .150g kisele pavlake .2 kašike pirea od paradajza .2 kašike kapra .1 kašika sen+a . &atim list &elene salate. paradaj& 6pireom. solju i biberom. sok od limuna. "ervirajte &a svako' 'osta koktel u posebnoj !aši.2 paradajza . skampima. -do&'o stavite kolut limuna. tvrdim belancima seckanim na kockice. (obro umutite ulje. a ostalo isecite na re&ance.

%irina! je 'otov kada te!nost ispari. biberom i uljem napraviti marinat u koji ćete umešati krevete i ostaviti da postoje 3$ minuta.1 veza peršuna . %ospite parme&anom. +a ulju propržite seckan luk da omekša.1 koren sve$eg hrena !dug 6 cm" . -!istite i isitnite skampe.o(o od ska-pa 1 kg skampa .1%2l supe od skampa . "lužite toplo.so po ukusu . #21 .sok od 2 limuna . hren.1 kašika brašna . U vrelom ulju pržite manje omlete i služite sa mariniranim krevetama.400g pirin'a . paradaj& i pitina!.100g kisele pavlake .300g kreveta .biber po ukusu "kampe skuvati. 1a!inite po ukusu. O-l#( od 3r#na sa kr#$#(a-a 1veza peršuna .ren oljuštite i i&rendišite na sitno.50 g parmezana . pavlaku i brašno sve dobro i&mešajte.1#5 dcl maslinovog ulja . "a!uvajte 10# litra vode u kojoj su se skampi kuvali. 1atim sipajte vodu od skampa. seckan peršun. Krompir.*00g krompira . (odajte skampe.2 $umanceta .1 kašika ulja .ulje za pr$enje %eršun isitniti i sa sokom od limuna.solju.1%2 kg paradajza . žumanca. .biber krupan . Krompir operite. so i biber. )alo prodinstajte. o!istite i i&rendišite na krupno.2 glavice crnog luka .R!.

Kuvajte 1 minuta. %ar!iće od krajeva ispirirajte u mikseru sa solju i kiselom pavlakom. Isecite nepravilne krajeve. -tpakujte i služite u debljim komadima.1 lovorov list .3 praziluka .100g parmezana . Kuvajte dok povrće ne omekša. "ipajte supu i mleko. "ipajte u vatrostalnu posudu ili &a svako' 'osta u po jednu školjku.1 kg školjki 2en ?ak ili dagnji . (odajte umućena žumanca i kiselu pavlaku. %rethodno obarene skampe pore*ajte na svaki prema&ani nare&ak. vino. #2# .ak 4 dcl pile&e supe .1 veza celera .sok od 1%2 limuna .#. dodajte brašno.100g kisele pavlake .4 dcl belog vina . "tavite na plotni stalno mešajući dok smesa ne postane 'usta i 'latka. -stavite da se ohladi u vodi. celer. -cedite i sipajte školjke i pe!urke u posudu i& koje ćete služiti.biber po ukusu Kuvajte supu.200g kisele pavlake . U oce*enu supu stavite školjke i pe!urke. (odajte obareni spanać. @koljke i pe!urke i&mešajte sa #03 sosa.4 ve&a skampa .2 kašike brašna . %akete poširajte u vodi ?$ minuta. +areske urolajte i &apakujte u prethodno dobro maslacem nama&anu alu69oliju.-#su 2 komada ve&ih pile&ih grudi . pra&iluk.1 dcl supe od školjki . :elu masu umutite i &a!inite.1 veza peršuna .2 dcl mleka 2 $umanceta .biber -d belo' pileće' mesa i&vadite nareske. 8kol%k# S#n . %ileće nareske namažite ovom masom. -d supe &adržite 1 dcl &a sos. -cedite. -do&'o nalijte ostatak sosa i pospite parme&anom.100g maslaca . %osolite. peršun. pobiberite i stavite limunov sok. lovor.10 zrna bibera so po ukusu Pariski sos: 150g maslaca . biber u &rnu.350g pe'uraka !šampinjona" .Ska-p! u p!l#. -vlaš istucite nareske.so po ukusu . Par!sk! sos0 U'rejte maslac.so . )utite ru!nim mikserom.100g kuvanog spana&a .

%ecite na umerenoj toploti #$ minuta. #25 . "lužite toplo.

1 veza miro ije . so i biber.V#kna od p!r!n&a sa dagn%a-a 300g dagnji iz konzervi .4 dcl belog vina .300g pirin'a . dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 dcl maslinovog ulja .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2 kašike >or'ester sosa .1 ljuta papri'ica . Kuvajte na umerenoj toploti. Iseckan luk propržite na maslacu. +alijte supom i dinstajte pirina! dok supa ne ispari. 1alijte Vor!ester6sosom.2 dcl maslinovog ulja .1 limun . Vratite da'nje u kuvajte još minuta.so po ukusu .2#5dcl belog vina . #2. so i biber. i&mešajte 'a sa maslinovim uljem i sokom od 1 limuna. .seckanu papri!icu i sok od 1 limuna. I&vadite da'nje. "lužite sa bujonom u kom su se kuvale.biber po ukusu (instajte da'nje. kiselu pavlaku. Kada je pirina! 'otov. limun u kriškama. seckanu miro*iju. dodajte pirina!.1 veza peršuna 10 zrna bibera (obro operite i istružite da'nje. Dagn%# na u'aru 1 kg dagnji . brašno.250g kisele pavlake . %romešajte.1 glavica crnog luka . ulje. crni luk. "tavite u veliki lonac i nalijte vino. Kuvajte # minuta. -blikujte veknu od pirin!a u posudi i& koje ćete služiti i &alijte pripremljenim da'njama.100g maslaca . "lužite toplo. a u sok stavite $' maslaca.sok od 2 limuna . +e sme da proklju!a. (a'nje su 'otove kada se otvore.3 dcl bistre supe . peršun i biber. vino.1 kašika brašna .

1alijte vinom i 1. solju i biberom.biber po ukusu (a'nje spremite na bu&aru.2 dcl belog vina .biber po ukusu !krupno mleven" /i'nje operite i o!istite. (obro i&mešajte i nadevajte li'nje ovim nadevom. $. mrvicama od hleba.2 dcl maslinova ulja . Sala(a od dagn%! 500g o'iš&enih dagnji . I&vadite ih i& školjki.so po ukusu . U'rejte ulje. %ipke od li'nji sitno iseckajte i i&mešajte sa seckanim peršunom. dcl ulja. "tavite ih u bujon u kome su se kuvale. ohladite.sok od 1%2 limuna .so po ukusu . #2/ . %ropržie pirina! i 'lavicu luka.1 kaši'ica kapra .100g mrvica od hleba .50 g parmezana .2 kašike kapra .300g pirin'a .1 glavica luka . %osolite i pobiberite.1 kaši'ica sen+a .so (a'nje prokuvajte 1 minuta. "av &eleniš isitnite. %ospite parme&anom i služite toplo.0#(5 dcl maslinovog ulja . I& svake li'nje i&vadite kost. Pun%#n# l!gn%# 1 1%2 kg lignji . 7e*ajte ih u podma&anu vatrostalnu posudu. %ržite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti.1 dcl maslinovog ulja .5 velikih maslinki . umutite sa uljem i limunovim sokom.2 veze peršuna . dcl ulja. (odajte da'nje i polako i&mešajte. +alijte da'njama i bujonom.R!'o(o od dagn%! 2 kg dagnji spremljenih na buzaru recept br/ 45* .1 manja glavica crnog luka .1 veza peršuna . dodajte kapra i dinstajte dok bujon ne ispari.

50 g maslaca . paradaj&6 pire. maslinovo ulje. #27 . 4!gn%# na sala(! 1 kg lignji .2 kašike pirea od paradajza . (odajte luka se!eno' na kolutove. "tavite vodu sa uljem i kuvajte 1 sat.4 glavice crvenog luka .50g parmezana 1 kašika kapra . %ospite parme&anom.biber po ukusu -perite i o!istite li'nje.1 dcl belog vina . "lužite hladno. Isecite ih na komade.0#5 dcl ulja .so po ukusu . riban celer.R!'o(o od l!gn%! 1kg lignji . (odajte pirina!.6 dcl bistre supe .2 kašike kapra . kapar i supu. so i biber. "lužite toplo. isecite ih na kolutove. -hladite. sok od limuna.100g maslinki . o!istite i i& svake i&vadite kost. dodajte seckan luk.1 celer . seckane maslinke. seckan peršun. %repržite ih na ulju.so po ukusu . "ve i&mešajte.1 veza peršuna . maslac. +alijte vinom i dinstajte dok li'nje ne omeknu. kapar.sok od 1 limuna .biber po ukusu /i'nje operite.2 glavice crvenog luka 350g pirin'a .1 dcl maslinovog ulja .1 dcl maslinovog ulja . so i biber. Kada su li'nje omekšale.

SOSOVI@ MARINATI@ NADEVI #22 .

Sos kar! 2dcl majonez-sosa .2 veze peršuna . i kapar.2 kašike ke'apa .2 korena hrena .200g kisele pavlake Umutite majone& sa kiselom pavlakom. dodajte seckani peršun i miro*iju. "lužite hladno u& meso. I&mešajte sa majone&om. Sos Andalu' 2 dcl majoneza . I&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. dodajte limunov sok.3 glavice crnog luka .sok od 1 limuna "itno iseckajte luk. ribu.2 veze miro ije . "lužite hladno. "ve dobro i&mešajte. Sos B#rn#s 2dcl majonez sosa . "lužite hladno.sok od 1 1%2 limuna so po ukusu Istružite hren. krokete. (odajte sok od limuna i so.2 kaši'ice aleve paprike . #28 .1%2 kaši'ice karija u prahu Umutite majone& sa ke!apom. Sos od 3r#na 300g kisele pavlake . "lužite hladno. "ve dobro i&mešajte. alevom paprikom i karijem.2 kašike kapra .

"lužite hladno. dodajte limunov sok.1 kašika še&era . "kuvajte kao sirup.so po ukusu .2 jajeta .sok od 1 limuna .1 dcl ulja .2 korena hrena .0#5 dcl belog vina . so i biber. &atim dodajte pavlaku i kratko prokuvajte. -ljuštene limune ocedite. %rocedite kro& sito i dobro i&mešajte sa hladnim maslacem.1 kašika maslaca .biber po ukusu (obro umutite maslac da bude buav. (odajte seckan peršun i bosiljak. Sos od l!-una 'a )pag#(# 2 limuna .200g kisele pavlake . "lužite toplo u& špa'ete.1 kašika sve$eg bosiljka kora od limuna . "ve dobro i&mešajte.biber po ukusu Umutite sen9 sa uljem dodavajući kap po kap. vino i limunovu koru. 1a!inite i dodajte =rand )arine da dobije aromu. (odajte kiselu pavlaku. i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja.2 dcl pileše bistre supe . (odajte supu i skuvajte na polovinu. "ve dobro umutite.Sos od s#n/a 200g sen+a . prohladite i osušite. +ikako belu kožu.sok od 2 limuna .so biber /imun operite i oljuštite. blanširajte.1 veza peršuna .200g kisele pavlake . stru'an hren. &atim ribanu koru od limuna. Sos od l!-una 125g maslaca . /imunovu koru isecite na tanke štapiće. "lužite hladno.so po ukusu . so i biber. @ećer u manjoj šerpici karameli&irajte. limunov sok. sok od limuna. #29 .

1 veza peršuna . %reliv i&mešajte sa &elenom salatom. Sos od (un%#$!n# 1 kutija sardele u ulju .0#5 dcl maslinovog ulja .2 kašike pira od paradajza .1 kutija tunjevine u ulju . #8$ . I&dinstajte seckan luk. "talno mešajte. lovor.biber po ukusu %ropržite sardele na njihovom ulju. pire od paradaj&a.Vok!%#$ pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl ulja . kadulju. dodajte so.1 mala tuba majoneza !*5 g" . "lužite hladno. (odajte oljušten paradaj& i kuvajte 1$ minuta.0#5 dcl prošeka .1 kapika kapra .1 glavica crnog luka . isitjene sardele. "lužite hladno. sok od limuna.2 lista kadulje !$al+ije" . kapar.3 paradajza .0#5 dcl belog vina U'rejte maslinovo ulje i ulje od sardela. seckan peršun.so po ukusu . seckan peršun i umućenu pavlaku sa pireom od para&a. bosiljak. "ve dobro i&mešajte. Sos od sard#l# 1 kutija sardela u ulju . (odajte prošek i vino.prstohvat origana .1 veza peršuna .1 list lovora . ori'ano. Kuvajte # minuta. Isecite i i&'nje!ite tunjevinu.sok od 1 limuna so po ukusu (obro umutite ulje. stavite u dinstan paradaj&. majone& i so.1 struk bosiljka . biber.

"lužite hladno. (odajte kiselu pavlaku.1 manja glavica crnog luka . Sos (a(ar 3 dck majoneza .3 kašike mlake vode .1 mala tuba majoneza !*5g" . Sos 'a s(ruganu )argar#pu 200g kisele pavlake .2 kisela krastavca .biber po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .sen9. so i biber.2 kašike kapra . #81 . luk. sen9.1 kašika meda .1 kašika sen+a . krastavce.S-!l%!n sos od s#n/a 100g sen+a . stru'an hren.biber po ukusu Umutite žumance.1 koren hrena .3 kašike ulja .2 kapike jabukovog sir&eta .1 dcl crnog vina .3 kašike sen+a . I&mešajte. I&'nje!itee tvrdo kuvano jaje i sve umešajte s majone&om.1 $umance .1 izrendisan crni luk "ve dobro i&mešajte i upotrebljavajte kao preliv &a salatu. -hladite. mlaku vodu i ulje.so po ukusu . Engl#sk! pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl maslinovog ulja .100g kisele pavlake . majone&.1 jaje "itno isecite kapar. "lužite u& stru'anu šar'arepu. "lužite hladno. Kuvajte stalno mešajući na pari dok ne po!ne da se &'ušnjava. so i biber.so po ukusu .

%ropržite seckan luk i brašno. Sos 'a d!$l%a& 40g maslaca .0#(5 dcl belog vina .so po ukusu .150g kisele pavlake . "lužite toplo ili hladno.5 dcl bistre supe .sok od 1 limuna .+olandsk! sos 4 $umanceta .so po ukusu #8# . (odajte krastavce i kuvajte 1$ minuta stalno mešajući. Uspite supu stalno mešajući.1 veza miro ije +apravite sos bešamel.4 dcl bistre supe . (obro umutite.2 kašike brašna .30g brašna . "lužite toplo ili hladno. %osolite. 1alijte sokom od limuna i slatkom pavlakom. pobiberite i kuvajte na pari dok ne &'usne.4 kašike sitno se'enih kiselih krastavaca U'rejte maslac.sok od 1 limuna . sitno iseckajte miro*iju i i&mepajte. (odajte list po list maslaca stalno mešajući.biber po ukusu Umutite žumanca sa vinom.1 dcl slatke pavlake .1 šargarepa . "lužite toplo. Sos od k!s#l!3 kras(a$aca *0g maslaca . Sos od -!oro2!%# 3dcl bešamel sosa .1 kaši'ica še&era .100g maslaca .1 paštrnak .2 glavice crnog luka .5 zrna bibera .1 celer .1 glavica crnog luka .

#85 . Kuvajte dok povrće ne omekša. I&mešajte. so.%ropržite na maslacu površe pa brašno. "ipajte supu i biber. (odajte sok od limuna. šećer i kiselu pavlaku. %asitejte.

1 glavica crnog luka .1 kaši'ica sen+a Umutite pavlaku.20g struganog parmezana .1 celer .so .beli biber ulje u kome se pr$ila riba 1a'rejte ulje. +a kraju dodajte parme&an.2 dcl vina .120g maslaca . -baren pirina! premešajte ovim sosom. #8.100g struganog trapista .Sos 'a r! u 1dcl vina . Sos od par-#'ana 'a p!r!na& 200g kisele pavlake . (odajte šar'arepu i celer.2 šargarepe . dodajte vino. %rokuvajte. "ve &ajedno umešajte i kuvajte na slaboj vatri 1 sat.1 $umance . dodajte so i biber. pavlaku i sve sireve. da baci klju!.biber . Pr#l!$ 'a n%ok# 50g maslaca .200g kisele pavlake . šar'arepu i celer i&rendišite.2 dcl slatke pavlake .40 g istruganog parmezana . Sos Bolon%#' 'a )pag#(# 250g mlevenog june&eg mesa . .3 kašike koncentrata paaradajza . %relijte tople njoke.1 kapika kapra . %aradaj& umutite sa vinom.3 kocke sira za mazanje U'rejte i kratko prokuvajte maslac.parmezan /uk isitnite. žumance i parme&an. isitnjen kapar i beli biber. sen9. kiselu pavlaku. )eso i&dinstaje na maslacu sa lukom. %rženu ili lešo ribu &alijte ovim sosom.

so po ukusu "tavite u mikser # žumanceta 3ne smeju biti hladna i& hladnjaka4. istrunjen ru&marin.50g zelene salate . #8/ . "lužite hladno.beli biber .200g kisele pavlake . dodajte sen9. salatu. Sos -a%on#' 3 $umanceta .3dcl majoneza . 1#l#n! sos -a%on#' 50g spana&a .1 veza peršuna .3 dcl ulja . "lužie hladno ili upotrebite &a dru'e sosove.suvi ruzmarin .sok od 1 limuna . Umešajte u majone&. sok od limuna i so. %rilikom služenja prelivajte ovim sokom.pola tube koncentrata paradajza . paradaj&.P!kan(an sos 'a p#&#n%# 1#5 dcl ulja .sok od 1 limuna . ispasirani luk. vodu.so po ukusu "kuvajte spanać.origano Umutite ulje. limun.1 manja glavica crnog luka . Kad je majone& umućen.30 g estragona . jedno natrunjeno tvrdo kuvano žumance i jednu kaši!icu soka od limuna. estra'on. )ešajte mikserom dodajući stalno ulje u tankom mla&u. peršun. dodajte bibera i soli.1 kašika sen+a .prstohvat kajenskog bibera .1 dcl vode . %e!enje. dok se pe!e mažite u nekoliko navrata. -cedite i dobro propasirajte. ori'ano i na kraju pobiberite.

+ladan pr#l!$ od parada%'a 1dcl ulja .beli biber po ukusu . so i biber.1 kaši'ica sen+a .1 krompir .1%2l mleka .1 glavica crnog luka .prstohvat bosiljka . Sos od parada%'a 1kg paradajza .1 kaši'ica še&era . biber i ulje.1 veza peršuna . "lužite toplo.2 kaši'ice paradajza . bisiljak. "lužite u& meso i ribu. (odajte šećer.Sos od ora3a 150g oraha .1dcl ulja . paradaj&.so po ukusu #87 . hren. "ve dobro umutite.1 kaši'ica brašna . iseckan luk. biber i isitnjeni peršun.sok od 1%2 limuna . sen9.1 dcl ulja .2 kašike brašna . so.biber Umutite ulje. Sos #)a-#l 100g maslaca .biber po ukusu -ljuštite i sameljite orahe i bademe. propržite 'a da ostane svetle boje.so .biber po ukusu -ljuštite paradaj& i propasirajte. U'rejte ulje. (odajte obaren i propasiran krompir.sok od 1%2 limuna .so po ukusu . sok od limuna.so po ukusu . dodajte brašno. nalijte paradaj& i kuvajte ?$ minuta na umerenoj toploti. "lužite hladno u& meso ili ribu.1%2 korena struganog hrena .50g badema . so.

biber i so. "lužite toplo ili upotrebite kao osnovu &a dru'e sosove.U'rejte maslac i propržite brašno da ostane svetle boje. (odajte vrijuće mleko. #82 . dodajte sok od limuna. "talno mešajući.

-stavite u hladnjaku 3$ minuta. Nad#$ 'a p!l# 250g pirin'a .1 glavica crnog luka . "ve i&mešajte. estra'on.1 veza peršuna . punite pile.so po ukusu biber po ukusu "itno iseckajte krastavce. kiselu pavlaku.1%2 kaši'ice sardel-paste . %ecite u pećnici normalno. pe!urke.1 veza peršuna . kapar.biber -barite pirina! al dente. %obiberite. (odajte isitnjen peršun. -hladite. kraj &atvorite !a!kalicom. sen9om i solju.3 kaši'ice sen+a .so . so.1 kaši'ica estragona . jaja.2 jajeta . dži'ericu i slaninu. %otopite ki9le u mleku 1$ minuta.2 kašike sitno ise'enih kiselih krastavaca .250g pile&e d$igerice .so .100g suve slanine . Nad#$ 'a p!l# na drug! na&!n 150g šampinjona .2 jajeta .1 veza peršuna . #88 .0#5 dcl ulja 100g kisele pavlake . "ve umutite s majone&om.2 dcl mleka . "itno iseckajte luk. jaja. biber. %ecite u pećnici normalno. peršun. %rodinstajte na ulju.1 kašika kapra . so i biber. ocedite ohladite. %unite pile.biber Isitnite pe!urke i peršun. "lužite hladno.Sos R#-ulad 3dcl majoneza . Umutite isce*ene ki9le.2 ki+le . peršun.

-stavite da stoji # sata.crni biber "ve sastojke i &a!ine dobro umutite.2 kaši'ice konjaka . Ki9le potopite u mleko 1$ minuta.2 kašike ulja. +amažite bi9tek mešavinom i uvijte 'a u providno6lepljivu 9oliju. konjak i biber.kora od pola limuna . sockan peršun. biber.3 ki+le .1 jaje .2 dcl mleka . Maslac 'a )a(o r!%an 100g maslaca .1 kašika sen+a . so. isitnjen luk.sok od pola limuna . jaje. +adevajte.2 kašike konjaka .kajenski biber . %ecite u pećnici normalno. ki9le.urku 300g pile&e d$igerice .1 veza peršuna . -cedite. #89 . -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne.so .1 crni luk .krupni biber (obro umutite maslac. &atvorite !a!akalicom.biber %ropasirajte dži'ericu. Maslac 'a !/(#k 100g maslaca . sen9.iseckan sve$i bosiljak .biber Umutite sve sastojke. "ecite na kolutove i stavljajte na topli bi9tek.Mar!na( 'a ros( !/ za bi tek od 1 k!: 1 kašika sen+a .so . "ecite na kolutove i stavljajte na tople šatobrijane. Nad#$ 'a .so . I&mešajte dži'ericu.

SA4ATE #9$ .

Isitnite na kocke babure. Sala(a od p!r!n&a ! po$r. punomasni sir.sok od 2 limuna .sok od 1 limuna .6 rotkvica 2 kisela krastavca .Vok!%#$a sala(a 3jajeta .100g kar+iola . -hladite i sve sitno iseckajte na kocke. babure i paradaj&.2 šargarepe .2 duga'ke paprike .2 babure .3 paradajza .1 veza peršuna 1 kutija ringlica u ulju . sok od limuna i so. trapist. boraniju i jaja.2 paradajza . maslinke. prethodno o!išćen od semena.biber po ukusu -barite 3tvr*e4 šar'arepu. sok od limuna.2 crvene babure . ocedite i operite hladnom vodom.2 zelene babure .2 kašike kapra 3 kisela krastavca . pa sitno iseckajte.3 šargarepe .100g punomasnog kravljeg sira . -do&'o pospite bibera i seckan peršun.0#5 dcl ulja . 'rašak. so i biber. kar9iol.biber po ukusu -barite pirina! u slanoj vodi. -barite šar'arepu da ne bude mekana. ulje. (u'a!ke paprike prethodno ispecite i tako*e sitno isecite. #91 .50g crnih maslinki . /a'ano promešajte. ulje. kao i rotkvice i krastavac. (odajte kapar. "ve polako i&mešajte sa pirin!em.100g sira trapista .2 kašike kapra 100g pirin'a .1 dcl ulja . (odajte kapar. šar'arepu.2 $ute babure . pirina!. 7in'lice ocedite.so po ukusu .a 250g pirin'a . (odajte sitno iseckanu šunku.so po ukusu . kisele krastavce i paradaj& be& semena.100g boranije . "lužite hladno.

dodajte tvrdo kuvana seckana jaja.biber po ukusu (obro umutite ulje.1 kašika sen+a . so i biber. -!istite i isecite &elenu salatu.sok od 1 limuna .1 dcl ulja . %obiberite.so po ukusu -barite blitvu u slanoj vodi i kaši!ici ulja. dok je topla. sok od limuna. sokom od limuna i solju. Kro-p!r*sala(a 1kg krompira . vodom.2 kašike majoneza . Isecite 'a na kolutove. I&mešajte sa prelivom. &alijte uljem.so po ukusu .sok od 1 limuna .1 dlc ulja . "lužite toplo ili hladno.250g crvenog luka .so po ukusu . kiselo mleko. -stavite da stoji 1 sat.2 dcl kiselog mleka . sen9.sok od 1 limuna .2 jajeta . i&mešajte sa lukom i dok je topao. #9# .1 dcl hladne vode . -barite i oljuštite krompir. -dmah. sokom od limuna i solju.biber po ukusu -!istite i na tanke kolutove isecite luk i posolite 'a. majone&. "#r-#nska sala(a 2 ve&e glavice zelene salata .Sala(a od l!($# 1 kg blitve .1 dcl maslinovog ulja .1 kašika ulja . i&mešajte s uljem.

ulje i kiselo mleko. %eraja od luka operite i iseckajte. Caja probarite i isecite sitno.so po ukusu -perite &elenu salatu i isecite na krupnije re&ance. -!istite i na sitne kocke isecite krastavce. -cedite krastavac. Sala(a od c#l#ra 5 celera . "lužite hladno.4 jajeta .5 kašika istrunjene sredine iz sve$eg hleba .Tara(or*sala(a 600g sve$ih krastavaca .1 veza peršuna .so po ukusu . Kuvajte 1$ minuta. so i biber. Gru'!%ska sala(a 2 glavice zelene salate . "ve dobro i&mešajte sa kiselom pavlakom i solju. dodajte natrunjeno' hleba. Iseckajte miro*iju i peršun.1 kaši'ica še&era . Coš ukusnije.2 veze rotkvica .sok od 1 limuna . Isecite na kolutove.0#5 dcl ulja .100g kisele pavlake .300g kisele pavlake . -!istite rotkvice i secite na tanke kolutove. dodajte sok od limuna. "lužite hladno. solju i šećerom. Napo-#na0 Umesto sredine hleba možete staviti <$' mlevenih oraha. %osolite 'a i ostavite 3 sata da stoji.4 veze peraja od mladog luka .biber po ukusu "tavite celer da se kuva sa sirćetom.1 veza miro ije .0#5 dcl ulja .so po ukusu . kiselu pavlaku.2 sve$a krastavca .3 dcl kiselog mleka . Koristite specijalno rende &a krastavac. (obro i&mešajte i pospite biberom. #95 .1 kašika vinskog sir&eta . -stavite u hladnjaku.biber po ukusu Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove. ulje.

2 kašike sen+a 2kašike kapra . +alijte ulje i sok od limuna i i&mešajte Sala(a od d# r#c!n#ra 4 debrecinera . %osolite i pobiberite.4 glavice crnog luka .2dcl sosa za struganu šargarepu recept br/ 4(6 -!istite i istružite na rende šar'arepu.3 kašike ulja .100g kisele pavlake . -stavite # sata da stoji.biber po ukusu Isecite na tanke kolutove debreciner i luk. "lužite hladno. kapar. :eler i jabuku oljuštite i i&rendišite krupnije.1 kisela jabuka .2 jajeta . ulje.so . "ve dobro i&mešajte. (odajte sen9. . Isitnite tvrdo kuvana jaja. %osolite i pobiberite.150g šunke . Umutite #9. Sala(a od p!l#(!n# 1 mlado pile .biber %ile ispecite u pećnici. sok od limuna. %relijte sosom i služite odmah.1 limun .1 dcl ulja .2 kaši'ice kapra .1 kašika sen+a . masline i kapar.3 kašike majoneza .so po ukusu .3 jajeta . pra&iluk na kolutove.15 maslina . ispendlujte koske i meso isitnite na kocke. Sala(a od luka /uk o!istite i isecite na tanke kolutove. +a sitne kocke isecite krastavce i tvrdo kuvana jaja.2 praziluka . -!istite od kožice.sok od 1 limuna .2 kisela krastavca .S(rugana )argar#pa 1 kg šargarepa .1 celer . @unku isitnite na re&ance.

ulje. sen9 i sok od limuna. "ve polako i&mešajte. dodajte so i biber. kiselu pavlaku.majone&. #9/ . "alatu ostavite u hladnjak. "lužite hladnu.

limunov sok.sok od 1 limuna . ulje. krompir i obarene viršle iseći na kolutove. sir. so i biber. i&dinstovano pileće meso i peršun.2 kapike kapra . rotkvice. -stavite u hladnjaku da se malo ohladi. %obiberite. I&vadite i ohladite 'a.200g belog pile&eg mesa . %ari&er isecite na re&ance. sok od limuna i so.5 paradajza . papriku.1 par viršli . kao ceo obrok u& tost. jaja. (odajte kukuru&.4 glavice crvenog luka . %olako i&mešajte salatu.1 zelena paprika . ulje.1 veza peršuna 150g parizera . %aradaj&.1 veza rotkvica .biber po ukusu "kuvajte 'ove*e meso kao &a supu.Sala(a od go$#2#g -#sa 600g gove eg mesa .so po ukusu . /uk isecite na tanke kolutove.2 glavice luka . #97 .ulje . Isitnite na kocke krastavce i meso.2 kašike sen+a .150g kukuruza še&erca . kapar.5 barena krompira .1 dcl ulja . "lužite hladno.so biber .150g tvrdog sira . (odajte sen9. -stavite u hladnjak. Boga(a sala(a 1 glavica zelene salate . Isitnite luk.3 tvrdo kuvana jajeta . "ve dobro promešajte. "lužite hladnu.2 kisela krastavca .sok od 1%2 limuna -prati i iseći &elenu salatu.

pa isto sirće i mast stavite da ponovo prokuvaju. -cedite.1 veza miro ije . -stavite da stoji 1 sat. (odajte seckanu miro*iju. "alatu o!istite i isecite. )alo procedite. "laninu isecite na kocke i propržite na vrućem ti'anju. %oklopite i ostavite da stoji minuta. %relijte kupus kao prvi put. sok od limuna i so.4 jajeta . %osolite. "ve i&mešajte.200g suve slanine .1#5l vinskog sir&eta so po ukusu . #92 . +a kraju pospite !varcima i odmah služite. Isecite na sitne kocke # tvrdo kuvana jajeta. -do&'o narendišite dva tvrdo kuvana jajeta.1 kašika majoneza . "ve dobro i&mešajte sa salatom. Sala(a -!-o'a 2 glavice zelene salate .Mona)ka sala(a od sla(kog kupusa sa &$arc!-a 1 glavica kupusa .biber po ukusu -!istite i na re&ance isecite kupus. ulje. I&vadite slaninu i na mast sipajte sirće. majone& i so.sok od 1 limuna .so po ukusu . Sala(a od oran!%# 500g boranije . sok od limuna.sok od 1 limuna . Coš jednom ponovite isti postupak.so po ukusu -barite jaja. %rokuvajte 'a pa &alijte kupus vrelom mašću i sirćetom. -cedite i isecite na manje komade.@#5 dcl ulja .oraniju skuvajte u slanoj vodi. Umutite ulje.1 dcl ulja .

sirće.3 kisela krastavca .3 kašike majoneza .1 dcl ulja Isecite na sitne komade paprike. &alijte uljem.so po ukusu -perite cveklu i kuvajte # sata.so po ukusu (obro umutite ulje. (odajte ulje.sok od 1 limuna . seckano' peršuna. (odajte kapar. 7e*ajte red paradaj&a. "ve dobro i&mešajte. red paprika.1 dcl ulja . %apriku ispecite. "tavite da se ohladi.4 kisela paradajza . majone& i so. K!s#la sala(a 4 kisele paprike . isecite i pomešajte sa prelivom.2 kašike kapra .1 koren hrena . #98 . oljuštite i isecite na re&ance.0#5 dcl ulja so po ukusu .1 veza peršuna . -ljuštite i secite na koture. paradaj& i krastavce. majone& i ulje. sok od limuna.1 dcl ulja . +astružite hren. i so. "alatu dobro operite. posolite i pobiberite. -hladite.2 kašike majoneza .6 paprika . 1#l#na sala(a sa pr#l!$o2 glavice zelene salate . 7$#kla sala(a sa 3r#no1kg cvekle . %omešajte sa cveklom.Parada%' sala(a sa p#&#n!papr!ka-a 500g paradajza .1 dcl vinskog sir&eta .biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kolutove.

oljuštite i isecite na re&ance. #99 .200g punomasnog kravljeg sira . &alijte uljem. %ropržite isitnjenu slaninu.so po ukusu .sok od 1 limuna . Umutite ulje.so po ukusu biber po ukusu Ispecite i oljuštie paprike.1 veza peršuna . paprike. %apriku ispecite. pospite sir. dodajte sok od limuna i so.so po ukusu -perite.6 paprika . Uma!ite svaku papriku u preliv. posolite. %relijte preko salate.biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kriške. %relijte ostatkom preliva.1#l#na sala(a sa &$arc!-a 2 glavice zelene salate .sok od 2 limuna .150g suve slanine . ocedite i isecite &elinu salatu. so i biber. peršun i pobiberite. Isitnite peršun. Sala(a od p#&#n!3 papr!ka 1 kg paprika . i&'nje!ite sir. U !iniju pore*ajte paradaj&. "ve dobro i&mešajte. "lažite u !iniju &a služenje. sok od limuna.s!ro- 500g paradajza .1#5 dcl ulja . Sala(a od parada%'a sa #l!. i&mešajte.0#5 dcl ulja .

1 glavica luka . %e!urke 3samo 'lave4 isecite na !etvrtine i skuvajte u slanoj vodi sa malo soka od limuna. Umutite sok od limuna.Sala(a od p#&uraka ! kro-p!ra 500g krompira .1#5dcl ulja sok od 2 limuna . %reliv i&mešajte sa krompirom i pe!urkama. -cedite i ohladite. I&mešajte limun na tanke kolutove i rasporedite odo&'o. oljuštite 'a i isecite na kolutove.so po ukusu biber po ukusu -barite krompir. 5$$ . so i biber. ulje.500g pe'uraka!šampinjona" . Kuvajte ih 3 minuta. narendisan luk.1 limun . %olako i&mešajte sa krompirom.

S4ATKI8I 5$1 .

ome dodajte maslac. "talno mešajte dok se masa ne ujedna!i i ne proviri. Nad#$0 Umutite 1$ žumanaca sa < kašika šećera i tome dodajte ohla*enu crnu ka9u.160g še&era .300g oraha . 3 od jedne mase i tri od dru'e mase. pola oraha u dru'i. %ojedina!no pecite B kora.250g maslaca . "ve kuvajte na pari stalno mešajući. "lužite s ulupanom slatkom pavlakom. žumanca.1%2 l slatke pavlake -mekšajte !okoladu i umutite je sa rastopljenim medom.250g maslaca .100g brašna . "ve dobro i&mešajte i stavite u kalup &a tortu pre!nika # cm. brašno i kvasac.1 kesica suvog kvasca . )ikserom umutite maslac i krem &ajedno. -stavite u hladnjaku da se ste'ne. +amažite okru'ao pleh maslacem.6 $umanceta 125g lešnika .Kral%!ca od Sa # 250g 'okolade . 5$# . )asu u& mešanje ohladite.5 štangli 'okolade . . %ola oraha u jedan sne' od belanaca. Ulupajte u # puta sne' od po belanaca i ? kašike šećera. kao i dve kašike instant ka9e. %ecite jedan sat na na 1<$o:.2 kašike instant ka+e "ameljite orahe.250g meda . mleveni lešnik.2 šoljice kuvane crne ka+e . 1alijte tortu. Gla'ura0 Istopite !okoladu sa malo mleka i malo maslaca. Tor(a od ka/# 10 jaja .

20 kocki še&era .Kr#-*(or(a 11jaja . (odajte rastopljenu !okoladu i ulupani sne' od G belanaca. #$$' šećera.ortu rasecite popola i nadenite nadevom. 3 žumanceta i B kašika crne ka9e dobro umutite. -stavite tortu 1 dan u hladnjaku.4 supene kešike brašna 200g 'okolade .1%2l slatke pavlake 1 kutija piškota . I& kalupa i&vadite trenutak pred služenje da piškote ne bi popadale.1 šoljica mleka %rethodno umesite patišpan. šećer u prahu i G žumanca. B kašika crne ka9e i 3 štan'le !okolade kuvajte dok ne &'usne.250g maslaca . Umutite 1$ žumanaca.3 kesice vanil-še&era . %ecite na umerenoj toploti. %olako i&mešajte i ravnomerno sipajte i&me*u piškota u sredini. Nad#$0 1$$' šećera. Kr#-0 Umutite maslac. (odajte sne' od 1$ belanaca i celu masu sipajte u kalup &a tortu. #$$' mlevenih oraha i pomešajte sa prethodnom masom.12 kašika kuvane crne ka+e .200g mlavenih oraha 220g maslaca . .(odajte sne' od ? belanaca. Kada je pe!en nemojte vaditi i& posude. 4ulu*(or(a 300g še&era . prethodno nama&an maslacem i posut mrvicama od biskvita.Ispecite u okru'lom kalupu &a tortu. "vaku piškotu umo!ite i re*ajte po ivici kalupa.2dcl ruma . ? žumanca dobro umutite sa ? kašike šećera u prahu i dve kašike brašna. (odajte 3 štan'le istopljena !okolade i prethodno umućenih #$$' maslaca.13 jaja . ne'o samo odvojte ivce da bi ste mo'li re*ati piškote kao o'radu.1 šoljica mleka (eset kocki šećera.250g še&era u prahu .4 supene kašike še&era u prahu . vanil šećer i supenu kašiku ruma. %red služenje preko krema &alijte ulupanu slatku pavlaku. -stavite masu da se ohladi. 5$5 . U tanjir sipajte rum i&mešan sa mlekom.10 štangli 'okolade .

5$.Gla'ura0 Istopite 1$ kocki šećera. . %relijte tortu i stavite u hladnjak. šoljicu mleka i ? štan'le !okolade.

(odajte seckan badem. %ecite u okru'lom plehu kore na 1$$o: po 3$ minuta. Umutite žumanca sa B kašika šećera. kora. Nad#$0 " kraja štednjaka mutite dok masa ne postane 'usta. 7e*ajte2 kora. 1atim masu ohladite i umutite sa 1<$' maslaca. 5$/ .250 g oraha . %o želji okolo ili odo&'o namažite šla'om. (odajte orahe i !vrst sne' od A belanaca. # cela jajeta. 1$$' šećera. .0#5 l mleka . # žumanceta i !okoladu.reba da se kore suše.250g maslaca .1*0g maslaca (obro umutite G žumanaca sa #$$' šećera. Kuvajte dok se masa ne &'usne.B#'# (or(a testo: 7 belanaca . %remažite kore i celu tortu spolja. kora. "latku pavlaku ulupajte u šla' u& prah šećer i kirš. Tor(a od ora3a 11 jaja .0#5 dcl kirša .4 dcl slatke pavlake 100g še&era u prahu . promešajte i prohladite. Umutite maslac i sjedinite 'a sa masom.13 kašika še&era . nadev.2 velike štangle 'okolade za mešenje . dodajte šećer i limunov sok. -d ove mase ispecite dve kore u kalupu &a tortu. Ukrasite.1 kašika gustina Ulupajte !vrsti sne' od belanaca.200g še&era . dodajte mleko i kuvajte na pari.450g še&era . (odajte 'ustin. nadev.sok od 1%2 limuna nadev: 7 $umanaca .200g badema ili lešnika .

* jaja .1 kutija piškota "uvo 'rož*e treba da odstoji 3 sata potopljeno u rumu. %re upotrebe dobro 'a ocedite. red krema. iseckajte na par!iće i u svemu postupajte kao sa piškotama.250g slatka od lubenice# trešanja i drugog vo&a . I&lomite na sitne komadiće želatin i skuvajte 'a u malo vode. Umutite < žumanaca sa < kašika šećera. -hladite. "ve i&mešajte i pecite na umerenoj toploti. @erpu od 3 litra namažite tankim slojem ulja. . . mleka i soka od slatka. (ok je masa topla i retka. red piškota. -d soka i& slatka.2 šolje mleka . "kuvajte sa šoljom mleka. %re služenja i&vrnite tortu na veliki okru'ao tanjir i premažite s 10# l ulupane slatke pavlake. Napo-#na0 Umesto piškota možete pripremiti testo. Kada je testo pe!eno. 1$ belanaca umutite sa # $' seckano' badema. -stavite jedan dan u hladnjaku. %iškote lomite napola i uma!ite u prethodno sa!injenu smešu ruma. 1$ kašika šećera i B kašika brašna. polako i&mešajte sa prethodnom masom.3 dcl ruma . Isitnite voće i& slatka i ostavite 'a u cediljci da se ocedi.4 table $elatina .ome dodajte 1 kesicu vanilin6šećera i koru od 1 limuna. red piškota i na kraju red krema. 5$7 .ome dodajte 10# l ulupane slatke pavlake.Pu)k!no$a (or(a 125 g suvog gro$ a . 1atim stavite trećenu mase. ruma i mleka napravite smešu u kojoj ćete natapati piškote. suvo 'rož*e i isitnjeno voće.

1 dcl vode .reću koru opet namažite tankim slojem pavlake pa tu stranu stavite preko ja'oda i opet bla'o pritisnite. -do&'o treću koru natopite ostatkom sirupa pa celu tortu namažite sa ostatkom slatke pavlake. %rvu koru natopite sirupom od šećera. -do&'o ukrasite celim krupnim ja'odama i špricanom slatkom pavlakom . "ve dobro i&mešajte. Ulijte masu u nama&an kalup &a torte i pecite na 1<$ o:. (ržite u hladnjaku do služenja. (eset najkrupnijih ja'oda ostavite &a ukras.koju prethodno obojite crvenom bojom. (ru'u koru namažite tanjim slojem pavlake pa nama&anom stranom stavite na raspore*ene ja'ode i bla'o pritisnite. Kuvajte dva minuta. 7asporedite polovinu ise!enih ja'oda. 250g prah še&era .125g maslaca 1 kesica vanilin-še&era @ećer i jaja stavite u dublju posudu i na bla'oj toploti mutite mikserom da se smla!i i dobro &apeni.6 kašika likera Arand .2 kecice vanilin-še&era U šerpu stavite vodu i 1$$' šećera da provri. evo recepta &a testo. brašno i prethodno isto!ljeni maslac.1 kutija biskvit-kore# za torte . namažite sloj džema i debeo sloj slatke pavlake.250g brašna . (odajte vanilin6šećer.600g sve$ih jagoda .Tor(a od %agoda 450g še&era .200g d$ema od malina ili ribizla . -hladite i isecite na tri kore. .ariner 1%2 l slatke pavlake . Ulupajte slatku pavlaku sa 1# ' šećera i 1 kesicom vanilin6šećera. %oslažite dru'u polovinu ise!enih ja'oda. namažite džemom i debljim slojem pavlake. =ornju stranu dru'e kore natopite sirupom. -hladite. (odajte liker. operite i isecite na !etvrtine ja'ode. Napo-#na0 Ukoliko ne želite da upotrebite 'otove biskvit6kore &a tortu. 5$2 . -!istite.6 jaja .

ali odmah.maslac za podmazivanje . -hladite.Tor(a od %a uka 5 kiselih jabuka . I&radite 'latko testo. < kašika šećera. "lužite toplu tortu. kako po!ne da se pe!e. -hladite.prah še&er Cabuke oljuštite i isecite na tanke listove. Tor(a od p#&#n!3 ora3a 250g maslaca . Umešejte orahe.1 paketi& vanilin-še&era . )utite dok se šećer ne istopi.1 limun . -dvojite malu šoljicu &a posipanje. vanilin šećer. brašno. "ipajte masu u prethodno podma&an i brašnom posut pleh veli!ine pećnice.250g oraha .brašno za pleh . +ajbolje je tortu pripremiti dva dana pre služenja.16 kašika še&era .1 ravna kaši'icas praška za pecivo . U &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na1<$ o:.100g brašna . prašak &a pecivo i mleko. . %leh &a tortu #Bcm namažite maslacem. -do&'o pore*ajte listove jabuke. +adenite tortu. šećer. Umutite maslac i dodajte mu ohla*eni krem.2 jajeta . Umutite sne' od A belanaca i < kašika šećera. +e stavljajte trake jednu na dru'u. +amažite spolja i pospite orasima. 1 kesice vanilin šećera.1dcl mleka . (ok je testo vruće. Kada se ohlade. %ecite na #$$o:. )asu kuvajte na pari dok se ne &'usne. u plehu isecite ? u&dužne trake i i&vadite.100g maslaca .1 kesica vanilin še&era Ispecite orahe u pećnici. 5$8 . koja se prethodno sle'la.200g še&era . iseckajte. Nad#$0 Umutite A žumanaca.esto teba da porumeni ali da se ne osuši.1 šolja skuvane crne ka+e . Umutite jaja. pospite brašno i sipajte testo. -dmah poprskajte sokom od limuna. smanjite na 1 $ o:. maslac.7 jaja . (odajte skuvanu crnu ka9u.

U kalupu &a tortu ispecite dve posebne kore &a tortu. 1atim pore*ajte višnje. "irupom premažite prvu koru. %ospite pe!en i samleven lešnik. tako*e &alijte sirupom pa &atim celu tortu premažite debljim slojem pavlake.200g še&era . %rethodno napravite sirup od malo 'ustina. -bave&no je do služenja držite u hladnjaku. Nad#$0 +a umerenoj toploti skuvajte 'ust krem od B žumanaca.250g kristal še&era . %ecite na umerenoj toploti ? minuta. (ru'i deo testa stavite preko pavlake.1 kašika kakaoa Ulupajte sne' od B belanaca. "ve pomešajte.50g kakaoa u prahu .kakao i sne' od < belanaca. +adenite tortu i premažite je nadevom. šećer i kašiku vode dok masa ne postane penasta.Tor(a od p#&#nog l#)n!ka ( jaja . 1 celo' jajeta. mrvice keksa. Umutite maslac i dodajte ohla*eni krem. mleka i soka od višanja. kristal šećera i !okolade.150g lešnika .60g naribanog badema .100g mrvica od keksa . 1 celo jaje. %reko njih namažite deblji sloj ulupane slatke pavlake.150g prah-še&era .50g 'okolade . 5$9 . %odelite masu na dve polovine. u koju ste stavili trešnjeva!u.ortu ukrasite stru'anom !okoladom i trešnjama i& slatka. )asu ohladite. . . Kad se testo ohladi presecite 'a na 3 dela.400g višanja bez koštica !najbolje višnje iz rakije tzv/ pijane višnje" Umutite < žumanaca. prethodno nama&an maslacem i posut brašnom. )asu sipajte u kalup &a tortu pre!nika # cm. 8$arc$aldska (or(a (#5 dcl slatke pavlake . (odajte prethodno pe!eni i samleveni lešnik.7 jaja .1 dcl trešnjeva&e . prah šećer i kakao.20g naribane 'okolade .ome dodajte nariban badem.250g maslaca .

Bad#-*(or(a 250g naribanih badema .150g 'okolade . (odajte mešavinu badema i !okolade.3 kašike kakaoa "kuvajte na pari dok ne &'usne mleko. 51$ .adem pomešajte sa !okoladom. %ecite u u'rejanoj pećnici na ##$ o:. bršno. Caja ra&dvojte. prašak &a pecivo i polako umešaje sne'. šećer. džem. +a toplo testo namažite ostatak 'la&ure.250g še&era .2 kašike d$ema !kajsije" .0#5 kg še&era . maslac.150g maslaca . "ve dobro i&mešajte sa pola mase &a 'la&uru.100g naribane gorke 'okolade .elanca sa ostatkom šećera ulupajte u !vrsti sne'.pola mase za glazuru "lazura: 2dcl mleka .A-#r!&ka (or(a testo: 4 jajeta . >umanca buavo umutite sa #$$' šećera i maslacem.5 jaja . -dvojte pola mase &a testo i pola &a 'la&uru. -dmah sve sjedinite. U prethodno nama&ani pleh &a tortu sipajte masu i pecite na 1 $ o: A$ minuta. Ulupajte sne' od ? belanaca. .6 kašika brašna kesica praška za pecivo . !okuladu i kakao. %osebno umutite ? žumanca.250g maslaca .

vanil6šećera.2 supene kašike mrvica od keksa . ? kašike šećera.kora od limuna . maraskino. )utite 'a dok se šećer ne otopi.2 kašike maraskina . u koji ste prethodno umešali # kašike mrvica prosejanih kro& cediljku &a !aj. %ospite sa mlevenim bademom. Tor(a od ka/# na drug! na&!n * jaja . Kad je 'otovo ostavite 1$ minuta u otvorenoj pećnici da se DodmoriD. %ecite 3$ minuta na ##$ o:.2 kašike ruma . &atim i&ru!ite nadev i prekrijte 'a ukrasnim trakama testa. Nad#$0 Umutite sne' od < belanaca sa ?$$' kristal šećera. Isecite na ? kore. Kasnije smanjite temperaturu. dodajte ohla*enu masu i dobro umutite dok se ne i&jedna!i. +e otvarajte pećnicu. -hladite.. ostatak ruma i koru od limuna.3 kašike brašna . (odajte # $ ' šećera i neoljušten samleven badem. %ospite vanilin6šećerom i kad se sasvim ohladi i&vadite tortu i& kalupa.200-250g brašna . 1 kašiku ruma i brašna toliko da se testo ne lepi &a ruke i dasku.ortu nadenite i spolja premažite.1 kesica vanil. Ukupno pecite 1 sat.250g badema . 511 .* jaja 400g badema . %rvo testom obložite dno i stranice kalupa pre!nika #Gcm.250g maslaca Ulupajte sne' od osam belanaca. crne ka9e i # male kašike brašna.Pra)ka (or(a 500g še&era . Umutite maslac.1 šolja skuvane crne ka+e . samleven badem. svinjsku mast. +amažite kalup &a tortu maslacem i pospite kašikom brašna. "ipajte masu i pecite dok ne porumeni.50g svinjske masti .350 g še&era . maslac.50g maslaca . Nad#$0 kuvajte dok se ne &'usne masa od ? žumanca.še&era T#s(o0 1amesite ? žumanca. (odjte oljušten sasušen.

"vaku koru presecite u&duž na dva dela.1 kapika prah-še&era !lazura: 150g gorke 'okolade . 1a 'la&uru !okoladu otopite.* štangli 'okolade za kuvanje .esto ostavite na rešetki da se prohladi.5 jaja !razdvojena" prstohvat soli . (odajte 1#$' umućeno' maslaca.Tor(a od l#)n!ka ! &okolad# testo: 150g gorke 'okolade . %ecite na umerenoj toploti u dva dela u du'uljastom plehu.15 jaja . Kuvajte na pari. Tor(a sa (r! /!la 350g oraha . 3 kašike mleka skuvajte na pari. Pr$! nad#$0 (obro umutite žumanaca. /ešnik pomešajte sa brašnom. 1$$' šećera. prohladite i umešajte sa šla'om. 1<$' šećera i sne' od 1 belanaca polako umutite. . 1$$' šećera. "ipajte masu i pecite u pećnici $ minuta na 1<$ o:.4*0 g še&era . >umanca buavo umutite sa šećerom a belanca ulupajte u !vrst sne'. "ve dobro umutite. ? štan'le istopljene !okolade.1(5g maslaca .6 kašika mleka T#s(o0 # $' mleveni' oraha.50g brašna .225g mlevenih lešnika . nadevajte 'la&urom. U sne' dodajte prah6šećer i so.(odajte 1$$' mlevenih oraha i 1#$ ' maslaca. sve &ajedno i&mešajte. )aslac umutite sa omekanom !okoladom. ka9e po ukusu i skuvajte na pari. 1#$' maslaca i 3 kašike mleka. Tr#. "ne' umutite sa !okoladom i maslacem. .1 šolja crne kuvane ka+e . %leh &a tortu namažite maslacem i pospite brašnom. 51# . poklopite i celu tortu obložite ostatkom 'la&ure.! nad#$0 žumanaca.esto presecite preko pola.3 dcl ulupane slatke pavlake !šlag" 5okoladu na pari omekšajte. )utite dok se nadev ne ujedna!i.460g maslaca . +a taj na!in ćete dobiti !etiri kore.100g še&era . 1$$' šećera. Drug! nad#$0 (obro umutite žumanaca.

+adenite tortu nai&meni!no ra&li!itim nadevima. (odajte 1$$' maslaca. 515 . Gla'ura0 :elu tortu &alijte 'la&urom. (va !asa pred služenje tortu i&vaditi i& hladnjaka. Istopite ? štan'le !okolade sa 3 kašike mleka.

Gla'ura0 U manjoj posudi rastopite 1<$' !okolade. tako*e mana&anom maslacem. %remažite je pekme&om i prelijte 'la&urom od !okolade.120 g maslaca . i pecite na umerenoj toploti. Kada je torta pe!ena. (odajte 'a postepeno u rastopljenu !okoladu.orta je bolja ako odstoji jedan dan. i br&o premažite celu tortu. %ospite mlevenim lešnikom. dodajte3jedno po jedno4 B žumanaca. "tavite kalup &a tortu. . obložite 'a 9olijom. +adenite tortu i spolja je premažite. 51. dcl vode.200g 'okolade . prema&an i posut brašnom. ohladite je i rasecite na dve polovine.40g brašna .200g še&era . kašiku po kašiku 1 $' rastopljene !okolade.1 šolja skuvane crne ka+e Umutite 1$ žumanaca.150g brašna .Moka (or(a 10 jaja . +a kraju dodajte $' maslaca. Sa3#r (or(a 200g maslaca . %ecite na umerenoj toploti 3#$$ o:4 jedan sat. šećer. #?$' šećera i crnu ka9u. Umutite maslac.6 jaja .150g lešnika . prethodno &asla*en.100g pekmeza od kajsija Umutite penasto maslac. +amažite kalup &a tortu.370g še&era . .stalno mešajući. !okoladu.330g 'okolade . sne' od 1$ belanaca i brašna. &atim dodajte pržene i tucane lešnike. 1 $' šećera. I&vadite tortu na !iniju i pažljivo odvojte 9oliju. brašno i ulupan sne' od B belanaca. U dru'oj posudi skuvajte sirup od $' šećera i 1. stalno mešajući.

kada se testo ohladi. šećer.3 kapike mleka Gr!l!%a)0 +a toploti istopite 1$$' šećera.300g oraha . isecite na polovine.25 g mrvica keksa . 1 celo jaje.1#5 dcl vode .100g ribane 'okolade . Kada je testo pe!eno.200g 'okolade . Kad se 'riljaž ohladi.3(0g maslaca . Sa3#r*(or(a g2# Gl!gor!%#$!.150g še&era . Kada se masa &'usne. dodajte krem i polako mešajte da se i&jedna!i.4 jajeta . ??4. . premažite 'a pekme&om i &alijte 'la&urom od !okolade.*0g brašna .50g še&era .3 žumanca. brašno i sne' od 1# belanaca. -do&'o pospite mlevenim orasima.50g maslaca (obro umutite maslac. . Nad#$0 celih jaja i&mešajte sa # $' šećera. mrvice keksa i neoljušten i tucan badem.ortu nadenite i spolja premažite. dodajte #$$' istopljene !okolade. ohladite.ome dodajte ulupani sne' od 3 belanca. 1atim umutite maslac.1( jaja . )asu sipajte u !etvrtast podma&ani pleh i pecite na umerenoj toploti.T#(a*Mar!na gr!l!%a) (or(a 510g še&era . dodajte 'riljaž. Kor#0 Umutite 1# žumanaca sa 1B$' šećera. mleko i kuvajte na pari. sameljite 'a. +a!in pripreme 'la&ure naveo sam kod "aher6torte 3recept br. (odajte 3$$' prethodno ispe!enih i samlevenih oraha.100g badema . !okoladu.100g pekmeza od kajsija "lazura: 1*0g 'okolade . %ecite masu na umerenoj toploti u šerpi od ? litra. 51/ . 150g maslaca .

500g umu&ene slatke pavlake !šlag" 1 %2 kg o'iš&enih višanja 5okoladu otopite u vodi. crnu ka9u.1#5 dcl vode .2 kašike skuvane crne ka+e !lazura: : 1*0g 'okolade .250g maslaca . -hladite. 517 .250g še&era . 1$$' šećera i ?$$' pe!eno' i samleveno' badema. 1atim dodaje istucan 'riljaž od 1$$' badema i 1$$' šećera.200g mlevenih oraha . isecite u&dužne trake po polovini. %resecite na pola. >umanca umutite sa šećerom. 1$$' šećera. %leh &a tortu namažite maslacem i brašnom. :elu tortu premažite šla'om. (odaje !okoladu u orahe. (obićete ? u&dužne kore. -d belanaca ulupajte sne' i sve &ajedno i&mešajet.1#6 dcl vode ."ve dobro i&jedna!ite.500g še&era . .200g gorke 'okolade . Kada je pe!ena.50g maslaca kor#0 Ulupajte sne' od 1$ belanaca. Nad#$0 (obro umutite 1$ žumanaca. %ecite 1 minuta na #$$o: i ? minuta na 1 $o:.R#/or-*(or(a 10jaja . -vu smesu dodajte prethodno umućenom naslacu. +adenite tortu i &alijte je 'la&urom od !okolade koju priprenate prema uputstvu i& prethodno' recepta. namažite šla'.500g badema . "ipajte masu. )asu pecite i& dva dela u plehu. %oklopit korom.a3ar*(or(a (jaja . pore*ajte višnje.50g še&era .

(odajte 1# kašika šećera i mlevene orahe.. Gr!l!%a)0 1$$' šećera ušpinujte i svaku koru premažite.od s$!n%sk# kr$! 50g maslaca .150g 'okolade . I F!l0 Istopite 1 $' !okolade. odmah uspite trešnjeva!u stalno mešajući.400g maslaca . Krem nikako ne sme da provri. %rohladite. dodajte šećer i brašno.100g še&era . "vaku koru premažite ovim nadevom. )ešajte dok se masa ne ujedna!i. Gla'ura0 Istopite !okoladu.100g brašna 1%2l svinjske krvi .24 kašike še&era .na napo-#na0 1a ovu poslasticu potrebna je sveža svinjska krv. 1alijte sa 'la&urom tortu. Sr#dn%o$#ko$n! kr#. Umutite sa # $' maslaca.1 'ašica trešnjeva&e Va.3(0g oraha . Umutite jaje.25g maslaca .200g 'okolade . 5im odmaknete krem sa toplote.1 jaje Kor#0 Ulupajte sne' od 1# belanaca. -hladite. umutite maslac. Krem ostavite kratko u hladnjaku i potom služite. "talno mešajući. 512 . -pet premažite sve kore. Kuvajte na pari. +a kraju dodajte svinjsku krv.#r o* (or(a 3 pleh #Gcm4 12jaja .250g še&era . U loncu opre&no rastopite maslac sa !okoladom. -hladite. dobro umutite sa 1 $' maslaca.( kašika crne ka+e "lazura: 4 štangle 'okolade . %ecite u 3 dela6 3 kore u podma&anom plehu. II F!l0 (obro umutite 1# žumanaca sa 1# kašika šećera i jakom skuvanom crnom ka9om.

dcl šla'a. %olako i&mešajte. umućene i ne&asla*ene. "ervirajte u !ašama i ukrasite sa $. %osebno umutite jaja sa < kašika šećera. +a kraju dodajte ulupan sne' od belanaca. Kara-#l*ko3 5Ro.om masom naliti karameli&irani šećer. Kuvati na pari ? minuta. mlekom i 'ri&6 brašnom. 518 . Čokolad*kr#.1 kašika griz-brašna U šerpu od # litra stavite 1 $' šećera da se proprži. karameli&ira.u &a)a-a *0g maslaca . dcl slatke pavlake. (odajte B žumanaca i rastopljenu !okoladu. )utite dok krem ne bude buav. I&ru!iti na !iniju i& koje ćete služiti i ostaviti u hladnjaku da se ohladi. )ože se služiti u& &asla*enu ulupanu slatku pavlaku.150g 'okolade (obro umutite maslac sa šećerom. "ipajte u staklenu !iniju i stavite u hladnjak. )utite ru!nom mikserom što duže.0#5 dcl mleka . .110g še&era u prahu . -vom dodajte 3.Čokoladn! -us 250g gorke 'okolade . dodajući nai&meni!no u kratkim ra&macina žumanca i po kašiku šećera.6 jaja .* kašika še&era . "ipajte u !aše i ostavite nekoliko sati u hladnjaku.a(a6 150g še&era .4 dcl slatke pavlake Istopite !okoladu s mlekom.* jaja .6 $umanaca .1 l mleka . %olako i&mešajte. "kinite sa vatre i nastavite da mutite mikserom.6 kašika še&era .

1 'ašica trešnjeva&e . vanilin šećer i malo vode. dodajte maslac.Vo. o!istite od semena pa isecite na osmine.50g maslaca . -statak jabuka oljuštite.150g še&era u prahu .100g meda . U ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku umešejte la'ano pire od jabuka. dok se ne &'usne4. Kuvajte dok se jabuke ne raskuvaju. %re služenja ukrasite ušećerenim kriškama jabuka i oljuštenim i iseckanim bademom. -do&'o 'a možete ukrasiti celim ja'odama ili malinama. o!istite od semena pa isecite na tanke listiće.2#5 dcl slatke pavlake . %reko njih rasporedite ribi&le i dru'u polovinu krema.5 dcl slatke pavlake -!istite. Umutite slatku pavlaku na kraju dodajući šećer u prahu. "ipajte u staklenu posudu u kojoj ćete služiti. "tavite na vatru. 1atim polako i&mešajte sa propasiranim voćem. U ovaj sirup spustite pripremljene jabuke i ostavite ih samo dva minuta. -stavite da se ohladi. -stavite u hladnjak.1 kesica vanilin-še&era . 1atim pore*ajte red piškota. "lužite hladno.50g badema ?$$' jabuka oljuštite. U posudu u kojoj ćete služiti 3trebalo bi da bude od provodno' stakla4 sipajte pola krema. da ostanu cele. 519 . operite i ispasirajte voće. (odajte med.300g še&era u prahu .n! kr#500g vo&a!jagode# breskve# naline# kajsije" . )ora se držati najmanje ? sata u hladnjaku. (odajte trešjeva!u. Ušpinujte malo šećera 3prokuvan šećer u vodi.1 'ašica trešnjeva'e .150g piškota .od %a uka 600g jabuka . Kr#. voda ne ispari i napravi se pire.200g sve$ih ribizli .

ali 'a i dalje mešajte žicom dok se ne ohladi. =otov krem mešajte dok se ne ohladi.25g maslaca Umutite penesto jaja.od $an!l# 4 jajeta .1(5 g še&era . sklonite 'a sa vatre.P#nas(! kr#.od $an!l# ( $umanaca . jaje i šećer. 5#$ . +a kraju mu dodajte vanilin šećer i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku.150g še&era .6 dcl slatke pavlake . (ržati na hladnom mestu. šećer i vanilin6šećer. I&ru!ite krem u staklenu !iniju u kojoj ćete služiti i stavite u hladnjak da se dobro ohladi.50 vanilin-še&era +a pari mešajte žicim dok se ne &'usnu žumanca.1 celo jaje . pa postepeno ulivajte u vrijuće mleko. %re služenja 'a ukrasite. Kad je krem 'otov. Kr#. "talno mešajte na umerenoj toploti.1%2 l mleka . (odajte 'ustin.30g gustina .1 kesica vanilin še&era . "tavite odo&'o komadiće masla da se ne uhvati skrama.

vanilin6šećera i mleka.u(! kr#"kuvajte 'ust krem od B žumanaca. . )odle stavite u pleh sa vodom i u pećnoci pecite na pari # minuta na 1<$o:. prethodno proprženim na ulju.1%2l mleka . (odajte ra&mekšanu !okoladu. brašna.20g mrvica od keksa Preliv: 150g gorke 'okolade . >uti krem stavite prema kalupu okolo ili u sredini. "ve dobro i&mešajte.*0g maslaca .50g badema B#l! kr#Ulupajte sne' od B belanaca i 1 $' šećera.2 kesice vanilinše&era . I nje'a tako*e ostavite u hladnjaku. Pr#l!$0 I&lomljenu !okoladu omekšajte na pari. -vu masu svetlosme*e boje i&ru!ite u kalup nama&an uljem. )asa treba da stoji u hladnjaku #? sata.1#5 dcl slatke pavlake T#s(o 5pud!ng60 I&lomite !okoladu i istopite na pari.*0g samlevenih badema .5 jaja . "lužite hladno. 7a&mekšani maslac buavo umutite sa polovinom šećera. %osebno ulupajte !vrsti sne' od belanaca sa dru'om polovinom šećera.350g še&era ."#$r#%sk! kr#6 jaja . (odajte samleven badem i mrvice od keksa. )odle prethodno namažite maslacem i pospite šećerom. %olako dodajte karamel3ušpinujte 1 $' šećera dok ne postane sme*e boje4. %rilikom služenja preliv mora biti topao. Čokolad*pud!ng sa ad#-!-a testo: *0g gorke 'okolade .1 kesica vanilin še&era . B kašika šećera. "talno muteći dodajte vanilin šećer i jedno po jedno žumance. %unite male modle &a pudin' u visini dve trećine. stalno mešajući žicom dok ne postane penast.2 male kašike brašna . (odajte neulupanu slatku pavlaku. I&ru!ite krem i& kalupa pa 'a ukrasite sitno i&rendisanim bademima. 5#1 .

5## .U& pudin' sa prelivom možete služiti i šla'.

50g še&era u prahu .2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake Umutite B žumanaca sa šećerom. cimetom. -do&'o pospite cepane višnje i& te'le. %ecite da porumene. %ecite na umerenoj toploti ? minuta. cm. U pleh pore*ajte pljoštimice. %remažite sa B$' maslaca. %ospite šećerom u prahu. +apravite !vrstu rolnu i secite na koture debljine $.7rn! kola& sa $!)n%a-a 6jaja .100g ribane 'okolade . ribanom !okoladom. %olako i&mešaje masu i sipajte u kalup &a tortu.50g še&era .1 $umance 1amesite brašno sa kvascem prethodno potopljenim u mleku.sok od pola limuna . namažete žumancetom i pospite na koture debljine $. pospite 1$$' kristal6šećera i suvo 'rož*e. cm. 5#5 . $' šećera i so.15g kvasca .esto dobro &amesite i rastanjite kao ju9ku &a re&ance. namažite žumancetom i pospite kristal6 šećerom.160g maslaca .140g še&era .(0g mlevenih oraha . Francusk! kola& 200g mekog brašna . "lužite hladno u& slatku pavlaku.cimet . . U pleh pore*ajte ploštimice.ome dodajte sne' od B belanaca.100g še&era u kristalu prstohvat soli . .100g suvog gro$ a .2 kašike mleka . sokom od limuna. orasima. mrvicama prethodno natopljenim rumom.1 'ašica ruma . (odajte 1$$' omekšalo' maslaca.200g cepanih višanja iz tegle .50g mrvica od keksa .

+a pari istopite !okoladu i maslac &a preliv. -!istite.sok od pola limuna .4 štangle 'okolade za kuvanje . +ajbolje je da odstoje dva dana pre služenja.150g oštrog brašna . Ispecite 1$$' šećera u prahu sa vanilin6šećerom i uvaljajte svaku kranclu.1 kašika mrvica od keksa nadev: 125g maslaca . orasima i brašnom. -stavite u hladnjaku da se malo ste'ne. (odajte jaje. šećer i jaje. %ecite 3$ minuta na 1$$o:.150g mekog brašna .2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa <$' šećera u prahu. 5#. %ravite male 'omilice na plehu. 7astanjite na dasci debljine $. sok od limuna i sve polako umešajte sa sne'om.5 kašika še&era u prahu .25g maslaca . cm. vadite modlom male koturove.1*0g še&era u prahu . Pado ranc! testo: 4 belanca . (obro umutite maslac.100g pekmeza od kajsija .210g še&era u prahu . . +adevajte padobrance.100g oraha . dodajte šećera.1 jaje preliv: 4 štangle 'okolade . propržite i sameljite lešnike.140g lešnika . "ve dobro &amesite. sve umutite i prelijte padobrance.Krancl# 250g maslaca .1 jaje Ulupajte !vrst sne' od belanaca. otopljenu !okoladu.

"ve dobro &amesite. brašno.350g jabuka Umutite maslac.150g še&era 1amesite testo od brašna.250g rastanjenog lisnatog testa %leh namažite maslacem i pospite šećerom.Kola& od %a uka 250g maslaca . %ore*ajte ih preko šećera i &alijte sokom od limuna.malo vode .( kašika mekog brašna 250g oraha .1 vanilin še&er . rastanjite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. -blikujte ku'lu i ostavite u hladnjaku # sata. %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$o:.( jaja . jabuke oljuštite i re*ajte tanke kolutove. mlevene orahe i oljuštene i i&rendisane jabuke. 5#/ . "lužite tople ili hladne kola!e.prstohvat soli . I&vadite tart i ostavite da miruje 3 minuta.2 kašike še&era . %revrnite 'a na tanjir &a tortu. soli i vode.5 nakiselih jabuka . "lužite toplo.5 jabuka!zlatni delišes" 2 kašike soka od limuna . pospite šećerom i na kraju stavite liske maslaca. "ecite na kocke i pospite prah6šećerom.( kašika še&era . jaja. %reko položite testo i i&bodite 'a viljuškom. Tar( od %a uka 300g brašna . vanilin šećer. #3$' maslaca. prašak &a pecivo. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ## o:. Cabuke oljuštite i isecite na liske. Tar! Ta(#n 3pleh #Bcm4 1 kašika maslaca .250g maslaca .1%2 ka+ene kaši'ice praška za pecivo . 7atanjite testo veli!ine tepsije. šećer.

1apecite 1 minuta i secite na manje kocke. ohladite 'a. "lužite hladno. (obro &amešeno testo rastanjite na pola prsta debljine. %rohladite i dodajte isitnjene orahe. -hladite.2*0g maslaca . šećer. I&mešajte sa 'rilijašom.4 $umanaca ..50g badema .160g oraha # $' šećera špinujte i sipajte na tanjir nama&an maslacem. preko kojih stavite trake testa u obliku rešetke.140g še&era . Gr!l!%a) rola( 410g še&era u kristalu .6 jaja 100g pekmeza od kajsija .ud 420g mekog brašna . U mikseru umutite žumanca sa 1B$' šećera.#nska . =rilijaš i&mrvite. stavite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.160g maslaca . 5#7 .prstohvat soli 1amesite na dasci brašno.* kašika še&era kora od limuna . 1atim na pari kuvajte sa maslacem da se masa odvaja od dna4. 1atim pospite oljuštene i sitno i&re&ane badema. %remažite pekme&om i odo&'o stavite ulupani sne' od B belanaca &asla*en sa < kašika šećera. maslac. so i koru od limuna. "ipajte u kalup i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. B žumanaca. Kada je pe!eno.

"ve kuvajte na tihoj vatru 1 sat.1 kg mešanog vo&a!cepane višnje# pomorand$e# breskve# ananas# banane# jabuke" . .1 šipka vanile )aslac i mast du'o mutite dok ne postanj buavi.1 kutija piškota . (odajte žumanca i jaje.1 limun . "vaku piškotu umo!ite u mešavinu mleka i re*ajte na du'uljastu !iniju.3 dcl mleka 1 dcl trešnjeva'e . 1atim red voća. %rohla*ene tatlije prelijte toplim sirupom.1 'aša !200g" kiselog mleka .atilje 9ormirajte na brdu.n! kola& 1l slatke pavlake .2 $umanca . "polja obložite pavlakom i odo&'o pospite !okladnim mrvicama.1 jaje . (o služenja držite u hladnjaku. %ravite male loptice. 7e*ajte tim redom dok imate voća i piškota.100g 'okoladnih mrvica Iseckajte voće na kocke i promešajte 'a. %ecite na umerenoj toploti 1G61A minuta.1 l i 1 dcl vode .250g svonjske masti . trešnjeva!e i soka od voća napravite smešu u kojoj ćete potapati piškote. "irup kuvajte pošto u vodu stavite šećer.150g še&era uprahu . -d mleka. 1atim kiselo mleko i brašno. sok od pola limuna. -stavite u plehu ili posudi da se ohlade i napiju sirupa.Ba !n# (a(!l%# 250g maslaca . pa red deblje' sloja pavlake. 5#2 . Vo. Umutite pavlaku i polako dodajte šećer. dalje mutite. 1amesite 'latko testo. dru'u polovinu u kriškam kao i šipku vanile.(50g brašna!500g oštrog i 250g mekog" še#erni sirup: 1 kg še&era .

100g brašna .100g pekmeza od kajsija . pospite 1$$' šećera i pospite usitnjenom masom od badema. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na 1<$ o:. Vuk!n# sla(k# )(angl# 6 jaja . -blikujte ju9ku deljine malo' prsta. +amažite testo i režite prutiće. oraha i belanaca. 5vrsti šla' pospite cimetom i služite u& kola!.2 dcl šlaga . 1 $' šećera. 3 kašike brašna.esto dobro &amesite od šećera. #$$' šećera.100g maslaca . brašno i bademe rastrljati i usitniti vrhovima prstiju.100g brašna . (u'o mešajte dok ne postane 'usto.250g mlevenih oraha .300g še&era . Gla'ura0 U !vrsti sne' od 1 belanca dodajte šećer i sok od limuna. mlevene orahe i sne' od # belanca.1 supena kašika sir&eta Umutite ? žumanaca.1 kesica vanilin še&era . maslac.350g še&era .1 belance !lazura: 1 belance .S(ar!nsk! pru(!. suvo 'rož*e.4 kašike še&era u prahu . vanilin šećer.maslac za podmazivanje Kajsije o!istite i isecite na tanke listove.3 kašike ribanog badema . "lažite na okrenutom plehu i sužite na slaboj toploti. premažite pekme&om. Kola& od ka%s!%a sa ad#-o- *00g zelenih kajsija ! breskve" . (obro umutite i stavite u podma&an pleh da se pe!e.sok od 1 limuna .150g suvog gro$ a 150g oraha .! od ora3a testo: 250g še&era u prahu . Kada je upola pe!eno. %leh 3##cm4 namažite maslacem. 5#8 .cimet .

#$$' šećera i sirćeta.1atim napravite sne' od ? belanca. 5#9 . %remažite preko pekme&a. pospite seckanim orasima i dopecite. "ecite na kocke. služite hladno.

-stavite 'a da se hladi i natopi špinovanim šećerom. %remažite pleh maslacem i pecite masu na umerenoj toploti.Ra$an!%a 1kg še&era . kuvajte dok ne omekšaju ali ne suviše. vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite da se ohlade.200g oraha .1 kg jabuka . /onac ne treba da je mno'o širok.10 supenih kašika še&era . pa o'uljene kriške limuna kuvajte sa šećerom oko 3$ minuta da se sirup &'usne. l hladne vode i dobro ukuvajte. Kada su kuvane. "talno probajte i'lom. ravnomerno 'a &alijte sirupom. polako spuštajte oljuštene i i&dubljene jabuke. U mlevene orahe i suvo 'rož*e dodajte malo sirupa i napravite kašu.1 limun 1 k' šećera ušpinujte u 1. %rethodno istružite kuru od limuna &a testo.20grašika griza . Kada je kola! pe!en. -stavite da se hladi. Kada proklju!a. Tu/a3!%# 1kg še&era . 55$ . "ecite krupnije kocke i služite. Caja dobro umutite s 1$ supenih kašika šećera i 'ri&a i limunovom korom. l vode.150g suvog gro$ a 2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake @ećer nalijte sa 1.10 jaja . "lužite hladne sa slatkom pavlakom.

"ecite na kocke.250g vo&a i kore od pomorand$e iz slatka .350g sezonskog vo&a po $elji !višnje#trešnje# kajsije# ribizle# jagode# maline# šljive" (obro umutite maslac. 551 . Kola& sa $o. jedno po jedno žumance. . +apravite masu.ista te$ina še&era u prahu . %leh tako*e. B? 4 i ostavite da se ohlade. +apravite loptice. seckano voće i& slatka dobro umutite i stavite da se prokuva.ome dodajte i&rendisan oljušteni badem. brašno i sne' od ? belanaca.Flor#n(!n# 1dcl slatke pavlake .ista te$ina maslaca .maslac. %ecite 1 minuta na 11 o:. med.brašna te$ine 3 jajeta .350g badema . šećer.120g meda +eulupanu slatku pavlaku. %relijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.350g še&era .120g maslaca .n%ako4 jajeta ! izmerite" . "ipajte u podma&an pleh i preko mase pore*ajte voće. %ecite na umerenoj toploti i pospite šećerom u prahu. +amažite ruke uljem. pore*ajte ih u pleh i pritisnite svaku dlanom da 9ormirate plo!ice.

(5g uše&erene kore od limuna . %rašak umešajte sa brašnom i dodajte masi maslaca.3 jajeta .200g še&era . %olovinu testa sipajte u dobro maslacem nama&an pleh.1 kašika meda . Umutite jedno po jedno jaje. bademe oljuštite i sve sitno iseckajte sa kandiranim voćem.15 kandiranih trešanja . Ušećerene kore od limuna i pomorandže isecite na tanke re&ance. $' maslaca.200g brašna .150g še&era . U plehu na back6papiru pravite 'omilice od pola kaši!ice.ladite kola! na rešetki.60g uše&erene kore od pomorand$e . brašno.7!r!)k# /lor#n(!n# 160g badema .20g maslaca . )ešejući kuvajte # minuta 2 slatku pavlaku. 3=la&ura2 na pari istopite !okoladu. .reskve. . dodajte maslac i na kraju umešajte jaje. med i cimet.4 Kola& od r#saka pleh #3cm *00g bresaka !kajcije" .30g brašna . -hladite 9lorentine na rešetki.2 dcl slatke pavlake . pore*ajte breskve 3polovine okrenute na 'ore4 i sipajte dru'u polovinu testa. Cednu stranu namažite !okolad6'la&urom. (odajte koru od limuna. "ve umutite. da dobije svetlobraon boju.izrendisana kora od 1 limuna -mekšali maslac buavo umutite sa šećerom. (odajte lešnik.200g maslaca .50g maslaca .1 kaši'ica praška za pecivo . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B6< minuta na # $ o :. badem. prethodno oprane i prepolovljene.1 jaje /ešnike ispecite.60g lešnika . -do&'o na svaku 'omilicu stavite po polovinu kandirane trešnje. 55# . kandirano voće i ušećerene kore .cimet . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na #$$ o:. prosušite. šećer.150g gorke 'okolade .30g kandiranog vo&a .

1 kesica vanilin še&era Kad mleko provri. $' šećera i soli. 1alijte !okoladnom 'la&urom 3recept br. dodajte brašno. Kad se &'usne.10 jaja Umutite maslac. Kola& od ad#-a 400g badema . kakaom i stru'anom korom od limuna. šećer. 8pr!c*kro/n# 1%4 l mleka .prstohvat soli . -ce*ene kro9ne pospite mešavinom šećera u prahu i naribane !okolade. dodajte maslac.200g 'okolade .4 belanca . dodajte jedno po jedno jaje.5 jaja .1 kg brašna . prethodno otopljenu !okoladu i sne' od 1$ belanaca.200g badema .400g maslaca . 1atim mešajući.50g še&era u prahu . I&mešajte sa šećerom.ome dodajte sok od limuna. jedno po jedno žumance. B? 4. "ipajte u podma&an kalup &a tortu pre!nika ##cm. %ecite 3 minuta na 1<$ o:.200g še&era .kora od limuna . %ecite dok ne porumene. )asu stavite u špric i cedite kro9ne u vrelo ulje. mleveni badem.400g še&era . 555 .50g še&era u prahu -ljuštite i sameljite badem. skinite sa vatre da se ohladi. . "ecite na kocke i služite hladno.100g 'okolade . Ulupajte sne' od belanaca i polako i&mešajte sa prethodnom masom. )asu rasporedite u nama&an pleh i pecite na umerenoj toploti. "talno mešajući.40g kakaoa .Kola& dok(ork# Tan%# 200g maslaca .50g še&era .sok od pola limuna .

pospite 'a šećerom u prahu.Kada je 'otov kola!. . 55.

3 jajeta . %rohladite i pospite kola! sa vanilin6šećerom. %ospite cimet.100g še&era u prahu . 55/ . %ecite još 1 minuta.2 $umanca .1%2l ulja . 1atim &alijte mešavinom2 jaja. I&bodite testo viljuškom. +apraviće se 'usta smeša. %re ne'o što provri.Kola& od )l%!$a 1paket lisnatog testa . %ecite 1 minuta na #$$ o:. &umanca i 1 $' šećera.350g še&era .cimet 7a&vucite testo i stavite u veliki pleh jednostruku ju9ku. Kla%s(#ron# 1%2kg brašna .1%2l vode . "tavite masu na mermernu plo!u prethodno nama&anu uljem. (obro mesite i stalno ra&vijajte testo okla'ijom dok ne postane meko i elasti!no. "lužite tople. @ljive o!istite od koš!ica i podelite na polovine koje re*ate po testu okrenute na 'ore. %ospite samleven lešnik. sipajte brašno stalno mešajući.200g lešnika . U'rejte ulje i pržite ven!iće da postanu hrskavi.1 kaši'ica cimeta "ipajte vodu da prokuva. "pojte uh u kru'ove. kada se pojave mehurići. Isecite štapiće debljine prsta i dužine #$cm. pa &atim #$$' šećera. (obro ih ocedite i uvaljajte u šećer u prahu pomešan sa cimetom.1 kg sve$ih krupnih šljiva .

jaje.1 jaje . kiselu pavlaku. mleka i cimeta napravite kašu. 557 . (odajte brašna. %ecite na umerenoj toploti i uvaljajte u šećer u prahu.100g badema . soli i šećera. šećer. -d mlevenih oraha.prstohvat soli 1amesite nešto mekše testo ne'o &a re&ance od brašna. Van!l!n*k!/l!c# 150g maslaca .100g še&era . -blikujte male ki9lice.150g še&era . mleka.1 jaje .prstohvat soli . Ma/!)! 300g brašna .150g oraha .250g kisele pavlake .1 dcl mleka . "vaku ju9kicu okla'ijom ra&vucite debljine $. Uvaljajte ih u vanilin6šećer. brašno. +a svaki deo stavite malo mase od oraha.kora od 1 limuna . %odelite na 1$ ju9kica i ostavite da stoji pola sata. "vaku ju9ku premažite maslacem i kaši!icom stavljajte male 'omilice belanaca. preklopite i oblikujte u polumesece.50g še&era .1 dcl mleka (obro umutite maslac.2 $umanca . %ecite na umerenoj toploti. jaja.(00g brašna . so i kvasac.20g kvasca .3 dcl ulja . %odelite na dva dela i od svako' ra&vucite po 3 ju9ke.50g maslaca .250g brašna 50g vanilin-še&era 1amesite na dasci maslac. "tavljajte ju9ke jednu preko dru'e. -cedite ma9iše u uvaljajte ih u šećer u prahu. žumanca. "ecite radlom na manje kvadrate i pržite na vrelom ulju.2 belanca .Ma2arsk! polu-#s#c! 250g maslaca . šećer i mlevene bademe. cm i isecite na < delova. 1amesite.

200g še&era .100g maslaca . dodajte istopljen maslac i na kraju iseckanu mešavinu.100g še&era u prahu U sredini brašna &amesite kvasac sa mlekom. otklopite posudu do kraja prženja. rastopljen maslac. sok od pomorandže. -stavite ovako 9ormirano testo na mlakom 1 sat da uskisne.esto ulupajte da se odvaja.( $umanaca . 7astanjite testo na 1 cm.orsk! kola& od #lanaca 5 belanaca . 552 . (obro u'rejte ulje. rum. )asu supajte u prethodno nama&ani du'uljasti kalup &a rolate i pecite na umerenoj toploti. (odajte žumance. Kro9ne treba da se utrostru!e.So.1 'ašica ruma . koru od limuna. pa sve &ajedno &amesite.2 kesice vanilinše&era .kora od 1 limuna .*0g maslaca 150g mešavine !iseckani na kockice lešnik# 'okolada# oljuštene jabuke# suve gro$ e" Ulupajte !vrsti sne' od belanaca postepeno dodajući šećer i brašno. D$orsk# kro/n# 1%2kg brašna .40g sve$eg kvasca . Kada kro9ne okrenete na dru'u stranu. . %ržene kro9ne ocedite i uvaljajte u šećer u prahu. "lužite tople. šećer. %onovo sa !ašom manje' pre!nika vadite kru'ove da bi se spojili. %ržite kro9ne. -bave&no prvu stranu pržite poklopljeno. prvo na suprotnoj strani na kojoj su stajale.50g še&era . 1atim stalno mešajući.1 dcl mleka .1%2 l ulja .sok od 1%2 pomorand$e . "a!ekajte da kvasac uskisne.100g brašna . vanilin šećer. 5ašom vadite kru'ove i stavljajte po dva poklopljena.

5 jaja .pola kesice praška za pecivo !lazura: 10 kašika še&era . "ve dobro &amesite i podelite na dva dela. prethodno samlevene orahe i otopljenu !okoladu sa vanilin šećerom.150g brašna (0g oraha . )ažite toplu 'la&uru na toplo testo. %ecite na umerenoj toploti. 558 . Kada je pe!eno. -hladite. Čokolad*)n!(# 250g maslaca .6 šoljica še&era . U podma&an pleh stavite prvu ju9ku. %rohladite. %ospite ukrasnu !okoladu. &atim dru'u ju9ku.3 šoljice mleka . kiselu pavlaku i brašno.4 štangle 'okolade za kuvanje . 1atim prokuvajte na pari šećer. !okoladu.5 šoljica mlevenih oraha . "ipajte u pleh srednje veli!ine. mleko i prašak &a pecivo. mlevene orahe.1 dcl kisele pavlake .6 kašika vode . brašno. Nad#$0 Umutite ? žumanca.1 kesica vanilin-še&era T#s(o0 Umutite maslac.2 šoljice mlevenih oraha .Čord!n kola& testo: 4 jajeta . ulje.2 šoljice ulja . +a kraju masi dodajte ulupan sne' od belanaca. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. šećer. "ecite na kocke. 1 $' še!era. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$ minuta na ##$ o:. vodu. maslac i orahe.3 šatngle 'okolade za mešanje . 1 kašiku šećera. 7astanjite dve ju9ke i ostavite da odstoje. pa nadev.6 šoljica brašna .B? 4.250g maslaca . 1 žumance.'okoladne mrvice za ukras 1a testo umutite jaja.

P!)!ng#r sa &okolado4 oblatne za pišinger - 1 dcl mleka - 3 $umanca - 140g 'okolade - 200g še&era - 200g maslaca - 100g lešnika - 100g oraha +a umerenoj toploti mešajte mleko, žumanca, !okoladu, šećer. )asa ne sme da vri. Kuvajte dok se ne &'usne. "kinite sa vatre stalno mešajući i dodajte maslac. +a kraju dodajte prethodno ispe!ene i samlevene lešnike i orahe. +adev mažite i&me*u oblandi. -do&'o prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.B? 4. "lužite hladno. "ecite na kocke.

R!ngo "an&!
testo: 4 jajeta - 4 kašike še&era - 1 kašika kakaoa - 3 kašike oštrog brašna nadev: 4dcl slatke pavlake - 1 kesica B3rem+iksaB - 1 vanilin še&er - 3 kaši'ice še&era - 3 kaši'ice kakaoa !lazura: 120g 'okolade - 40g maslaca - 1 jaje Umutite ? žumanca sa šećerom i kakaom. (odajte brašno i !vrsti sne' od ? belanaca. .esto pecite u pećnici 1 minuta na ##$ o:.-hladite. Isecite po dužini dve kore. 1a nadev ulupajte slatku pavlaku. +a pola dodajte kesicu Krem9iJa. U !vrsti šla' dodajte2 vanilin šećer, šećer i kakao. +apravite od alu69olije kalup. "tavite koru testa, debeo nadev i dru'u koru testa. +a pari omekšajte !okoladu, dodajte maslac, na kraju umućeno jaje. 1alijte.

559

M!c!k!n kola& sa

ad#-o-

3 jajeta !izmerite" - ista te$ina maslaca - ista te$ina še&era ista te$ina brašna - kora od limuna - 100g badema (u'o mutite maslac i šećer da masa postane buava. (odajte po jedno jaje. +a kraju pomešajte brašno i koru od limuna. )asu sipajte u podma&an pleh. %ospite o!išćenom i iseckanim bademom. %ecite na umerenoj toploti.

Ko-!s ro(
2šolje belanaca - 2 šolje še&era - 1 šolja istopljenog maslaca - 1 limun - 2 šolje brašna - 150g suvog gro$ a - 1#5dcl ruma - 100g oraha - 100g kandiranog vo&a - 100g 'okoladnih listi&a "uvo 'rož*e potopite u rum i ostavite 'a ? sata. Ulupajte !vrst sne' od belanaca. (odajte šećera, brašna, sok i stru'anu koru limuna i te!an maslac. "ve dobro i la'ano promešajte. (odajte sitno se!eno kandirano voće, orahe, !okoladu i suvo 'rož*e, prethodno uvaljano u malo brašna da ne potone na dno testa. I&lijte u kalup i pecite $ minuta na ##$ o:. %osle #$ minuta pokrijte alu69olijom. -hladite komisbrot na rešetki.

5.$

Pr#s urg#r k!/l!c#
1%2 kg brašna - 250g maslaca - 4 $umanca - 3 kašike še&era - 10g kvasca - 2 dcl mleka - 100g oraha - 1 kesica vanilin še&era - kora od limuna - prstohvat soli +a dasci &a mešanje natrite brašno o maslac. "kupite u 'omilu. +a sredini napravite udubljenje u koje stavite # žumanca, šećer, kvasac rastopljen u malo mleka i so. "ve dobro &amesite. (odajte još mleka da dobijete testo srednje tvrdoće. +apravite loptice veli!ine oraha. %okrijte !istom krpom i ostavite da odstoje dva sata. "vaku lopticu okla'ijom rastanjite, nadenite kašom 3mleveni orasi, mleko, vanilin šećer i kora od limuna4 i oblikujte ki9lice. %ore*ajte u nenemašćeni pleh. "vaku ki9licu premažite umućenim žumancima. Kada se osuši, još dva puta ponovite isti postupak. %ecite na umerenoj toploti dok ne porumene.

K!/l!c# od sala
1 kg brašna - 1%2 kg sala - 6 šumanaca - 4 dcl mleka - 20g kvasca - 200g še&era - 150g pekmeza od kajsija - prstohvat soli U 1 dcl mleka dodajte kaši!icu brašna, kašiku šećera i kvasac. -stavite na toplom da uskisne. 1atim &amesite brašno sa žumancima, 3 dcl mleka, šećerom i uskislim kvascem. )esite dok testo ne prestane da se lepi &a ruke. I&ru!ite 'a na dasku posutu brašnom, oblikujte ju9ku, namažite salom, preklopite i ostavite da odstoji 3$ minuta. +a kraju ra&vucite testo, oblikujte ki9lice nadevene pekme&om i pecite na umerenoj toploti. %osle pe!enja ki9lice uvaljajte u šećer u prahu.

5.1

4ondonsk# )(angl#
250g maslaca - 4 jajeta - 250g še&era - 300g brašna - 100g badema - 100g pekmeza od kajsija (obro umutite maslac, 3 žumanca, 1 jaje, šećer i brašno. 1amesite testo i ra&lijte u podma&an pleh. .esto ispecite napola. 1atim ulupajte sne' od 3 belanca, dodajte ? kašike šećera i $' seckanih badema. %olupe!eno testo premažite pekme&om i odo&'o stavite masu od belanaca. "ne' pospite sa $' seckanih badema. %ecite na umerenoj toploti. "ecite na kocke kada se kola! ohladi.

;u(! kola& !' AVII $#ka
250g še&era u prahu - 250g maslaca - 250g badema - 10 $umanaca - 4 jajeta (obro umutite maslac sa B tvrdo kuvanih i&'nje!enih žumanaca. (odajte ? jajeta, ? žumanca i šećer u prahu. +a kraju dodajte bademe. )utite i&u&etno du'o dok masa ne postane buava. )asu sipajte u du'uljast kalup &a rolat i pecite na umerenoj vatri.

5.#

Ml#&n! 3l#

5M!lc3 ro(6 Kola&

Sla$sk!

$a kvasac: 1dcl mleka - 40g kvasca - 3 kašike še&era - 3 kašike brašna - prstohvat soli $a testo: 1kg brašna - 4 $umanca - 125g maslaca - 4#25dcl zasla enog mleka - 150g suvog gro$ a - prstohvat soli U manju posudu istrunite kvasac, dodajte mlako mleko, šećer, brašno i so. -stavite na toplo da kvasac uskisne. 1a to vreme brašno stavite da se malo u'reje. 1amesite brašno sa 3 žumanca, uskislim kvascem, &asla*enim mlakim mlekom i solju. )esite majmanje 1 minuta. .esto treba da se odvaja od ruku i daske. -stavite testo na toplom da kisne 1 sat. %remestite testo dodajući mu suvo 'rož*e. -blikujte u velike pletenice i stavite u podma&an pleh. -pet ostavite 3$ minuta da testo odstoji. 3"lavski kola! oblikujte u dubljoj šerpi ili okru'loj modli.4 %red pe!enje namažite testo sa umućenim žumancetom. %ecite ?$ minuta na ##$ o:. 3"lavski kola! ukrasite sa norodnim ukrasima4.

4ondon#r*(#s(o 5upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
210g brašna - 140g maslaca - (0g še&era - 2 $umanca 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera i žumanaca. -stavite da malo odstoji. 7astanjite u okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pekme&, voće i &alijte želeom.

5.5

Francusko (#s(o 5 upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
250g maslaca - 500g brašna - 40g še&era - 2 dcl mleka prstohvat soli 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera, mleka i soli. -stavite da malo odstoji. 7astanjite okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pokme&, voće ili voćni žele.

R#'anc! sla(k! ! ku$ano $!no
rezanci: 500g rezanaca - 200g oraha - 150g še&era - 50g maslaca - 1 kaška cimeta "kuvajte re&ance. (odajte maslaca i dobro i&mešaje re&ance. "ameljite orahe i i&mešajte sa šećerom i cimetom. "lužite odvojeno re&ance i mešavinu oraha i šećera. "vako sipa po želji preko re&anaca. kuvano vino: 1#5 l vina !crno ili roze hamburg" - 200g suvih šljiva - 100g suvog gro$ a - 300g še&era - 4 zrna bibera - 3 karan+ili&a "uve šljive dobro operite u mlakoj vodi. 1atim stavite vino da se kuva sa svim navedenim sastojcima. Kuvajte 'a nepokopljeno 1 sat da dobro uvri. "lužite 'a toplo u& slatke re&ance.

5..

+l#

od

anana ! ora3a

250g brašna - 150g še&era - 1*0g oraha - 100g maslaca - 3 jajeta - 4 banane - 1%2 kesice praška za pecivo - 1%2 kaši'ice sode bikarbone - prstohvat soli Umutite šećer, maslac i jaja. Kada je masa umućena buavo dodajte i&'nje!ene banane. U tu smesu dodajte brašno, prašak &a pecivo, sodu bikarbonu i soli. +a kraju dodajte sitno seckane orahe. "ve dobro &amesite. )asu sipajte u podma&an pleh i pecite 1 sat na 1<$ o:. Kada je hleb pe!en, i&vadite 'a i ostavite da se ohladi. "lužite hladan.

+l#p&!,! sa c!-#(o125g še&era u kristalu - 125 g še&era u prahu - 250g brašna - 30g biljne masti - 1 jaje - 150g maslaca - 1 kaši'ica praška za pecivo - 1%4 kaši'ice oraš'i&a - 1 kaši'ica cimeta u prahu 1 dcl mleka - prstohvat soli Umutite B$' maslaca, biljnu mast, jaje i šećer u kristalu. )utite dok smeša ne bude penasta. U dru'oj !iniji i&mešaje brašno, prašak &a pecivo, oraš!ić, so i mleko. -vo prespite u prvu masu i sve dobro &amesite. U poseban pleh &a 1# hlep!ića 3s udubljenjima4 podma&an maslacem sipajte testo u svako udubljenje do dve trećine. %ecite # minuta na 1<$ o:. Kad su pe!eni, i&vadite i premažite sa A$' rastopljeno' maslaca. %ospite i&mešanim šećerom u prahu i cimetom.

5./

U me*uvremenu umutite ? žumanca sa ? kašike šećera.50g mrvica od keksa 100g še&era u prahu 1amesite tvrdo testo od brašna.100g maslaca .1 jaje .prstohvat soli .( kašika še&era . %ecite na umerenoj toploti. -pet premesite.2 kašike še&era za testo: 1 kg brašna . -dmah sklonite sa vatre i ostavite da se mleko prohladi.4 -stavite malo da odmori. 5. 3I&ra& Vojvo*ana &a deo testa. -dvojte dve polovine.7 . a dru'u !okoladom. mlake vode i soli. mleko i šećer da uskisnu. -stavite ih da se malo prosuše.100g pekmeza od kajsija .3 kašike masti . /eti B sati. )utite da postane penasto i sipajte u vrijuće mleko.4 jajta . dodajte ? belanca sa 3 kašike šećera. 7a&vucite i namažite svaku ob'u smesom od 3 kašike masti i # kašike brašna. 7a&vucite okla'ijom tanku ju9ku. %ospite šećerom u prahu.ob'e. Ta)c! sa p#k-#'o500g brašna . -stavite testo da odstoju u hladovini. a &imi celu noć.150g suvog gro$ a . (obro &amesite testo. "talno mešajući. %re pe!enja namažite žumancetom.100g strugane 'okolade i kakaoa "tavite kvasac. -stavite da odstoji 1 minuta. jednu pospite suvim 'rož*em. %letenice uvijte u veliki okru'ao pleh. ali da ne bude suviše tvrdo već polumeko.1%2l mleka . jajeta. (ru'om polovinom ju9ke pokrijte polovinu sa pekme&om. ra&vucite i pravite velike pletenice. "tavite jednu preko dru'e ob'e.2 dcl mleka . (odajte uskisli kvasac.G#ncona sa Č#n#%a za kuvanje: 20g sve$eg kvasca . +a jednoj polovini ju9ke re*ajte na istom rastojanju 'omilice pekme&a. 7adlom secite jednake taške. 1atim ra&vucite ob'e.2dcl mlake vode .

1alijte proprženim mrvicama na maslacu i pospite šećerom u prahu.Kuvajte ih u vrijućoj vodi u koju ste prethodno stavili malo soli i ulja. "lužite toplo. -cedite ih i složite u !iniju u kojoj ćete služiti. 5.2 .

25g kvasca .esto dobro &amesite i ostavite # sata da uskisne. 5vrsto ulupan sne' dodajte i ovlaš pomešajte. 7e*ajte u prethodno nama&an pleh.40g maslaca . 1atim 'a i&ru!ite na dasku i ra&vijte ju9ku debljine $. %red pećenje premažite umućenim žumancetom.250g ribanog badema . mleko i brašno da dobijete srednje mekano testo.100g 'okolade (obro i&mešajte šećer.prstohvat soli . Ispe!ene buhtle poslažite na !iniju i pospite šećerom u prahu.( $umanaca . šećer. -stavite B sati da se suše. cm. 5. "ecite kvadrate od cm.8 .2dcl mleka . U pleh postavite back6papir i preko nje'a pore*ajte kekse. %onovo ostavite buhtle da uskisnu 1 sat.2 belanca . B žumanaca. .kora od limuna . +a svaki stavite malo pekme&a i preklopite kvadrat kao knji'u.M!c!k!n# u3(l# (50g brašna . Ba'#lsk! k#ks! 250g še&era . brašno. . 5okoladu istopite i dodajte masi. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite minuta na # $ o:.cimet 2 kašike brašna .100g pekmeza od kajsija Umutite maslac. (odajte rastopljen kvasac u malo mleka.esto upakujte u 9oliju i ostavite # sata da miruje.40g še&era . so. +a dasci pospite šećer i preko nje'a rastanjite testo i modlom vadite ra&ne oblike keksa. %ecite na umerenoj toploti. cimet i badem. koru od limuna.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 13 minuta.0#5 kg margarina . "a modlama oblikujte ra&ne oblike keksa.5jaja .9 ."#dnos(a$n! k#ks! cca #?$ komada 1#2 kg brašna .2 šoljice mleka .brašno za posipanje "ve sastojke dobro umesite dok ne dobijete 'latko testo.kaši'ica limunovog soka . 5.450g še&era .1%2 kesice praška za pecivo .

a na sobnoj temperaturi kore. jer će kore postati žilave od vla'e.V#r!na kr#-p!(a 1 paket lisnatog testa !B=edoB" . +e valja da krempite prenoće u hladnjaku.1%2 l slatke pavlake /isnato testo rastanjite na dve ju9ke i pecite odvojeno donju i 'ornju koru. odo&'o stavite 'ornju koru i pospite prah6šećerom. dodajte hladno mleko. Kr#-0 %rašak &a pudin' i&mešajte sa vanilin6šećerom.ek na dan služenja 9ormirajte krempitu i držite dva sata u hladnjaku. šećerom i stalno mešajući. Napo-#na0 Krempite možete praviti i od lisnato' testa koje ćete sami pripremiti. =ornju koru pre pe!enja &asecite ovlaš po površini na kvadrate. nije potrebno ula'ati toliki trud. Ukoliko želite krempite da napravite dan ranije. (o služenja krempitu držite u hladnjaku da krem ne bi omekšao. dodajte ulupanu ne&asla*enu slatku pavlaku.2 kesice vanilin-še&era . 7asporedite krem preko donje kore. Kada se masa i&jedna!i i postane 'usta. .2 pakovanja praška za vanilin puding .1%2 l mleka . da lakše se!ete par!iće. preko noći ostavite odvojeno u hladnjaku krem. (onju koru pre pe!enja i&bodite viljuškom da vam se kora ne i&di'ne.100g še&era . %olako mešajte i ostavite u hladnjaku # sata. )e*utim kako je kupovno lisnato testo kvalitetno. 5/$ .

B žumanaca.esto dobro &amesite. (odajte brašno i ulupajte sne' od B belanaca.1 $umance . pospite mlevene orahe. 7astanjite prvi deo testa i stavite u pleh. -stavite da malo odmori. %remažite je ra&mućenim žumancetom.300g brašna .1%2 kesice cimeta . . "lužite hladno. %reko testa pore*ajte višnje. 4#n%a p!(a sa %a uka-a 150g maslaca . +ajbolje sutradan. B kašika šećera. U nama&anom plehu ra&vucite pola testa kao donju koru. šećer.150g še&era . I&rendišite oljuštene jabuke i propržite ih na maslacu. 3 žumanceta. cimet.100g suvog gro$ a .200g kisele pavlake . suvo 'rož*e.kora od limuna prstohvat soli Umutite maslac.4 $umanceta . 5/1 .150g še&era 1 kaši'ica cimeta . "ecite na kocke i pospite vanilin6šećerom. 1atim dodajte brašno. propržene jabuke. &atim pospite polovinu oraha. šećer i so.2 kesice vanilin-še&era . %remažite ra&mućenim žumancetom.1 kg o'i&enih višanja Umutite maslac. %ecite na umerenoj toploti. %leh manažite maslom i pospite brašnom. "lužite hladno.6 jaja . kiselu pavlaku i prašak &a pecivo. cimet i odo&'o stavite dru'i deo testa.4#n%a p!(a sa $!)n%a-a 250g maslaca .2*0g brašna . vanilin6šećer i dru'u koru. %odelite masu na dva dela. )ože i posle dva dana.1%2 kesice praška za pecivo . Vruću pitu pospite šećerom u prahu i secite na kocke.100g oraha . %ecite na umerenoj toploti.150g oraha 1 kg jabuka .

"vaku koru namažite rastopljenim maslacem. poslažite višnje i vanilin6šećer.250g mekog brašna . "tavite samo da proklju!a. %remestite testo i napravite dve ju9ke.100g maslaca . %rocedite i i&vadite koš!ice. -hladite preliv. 1atim pospite dru'u podovinu oraha.0#5 kg še&era u kristalu 1a preliv naspite na šećer vodu da o're&ne. 5/# .1 kašika kisele pavlake . 1amesite testo da bude 'latko. Uvijte tanku pitu. %ecite na #$$ o:. 7a&vijte ju9ku i presavijte kao knji'u. orahe i kirš. Kad je 'otova ostavite nekoliko minuta prekrivenu tepsiju da se prohladi. Bosanska )l%!$op!(a 0#5kg kore za pitu . stisnite malo krajeve i slažite u tepsiju.P!(a od $!)an%a 250g maslaca .1%2kg o'iš&enih višanja .1dcl kirša . (odajte kiselu pavlaku i brašno. %ecite još minuta.2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa 3 žumanceta i kristal6šećerom. "ecite na par!iće od < cm. +adev stavite na po!etak svake kore.100g oraha . %ecite 1 minuta na ##$ o:.0#5kg suvih šljiva 100g oraha . 7a&vucite donju ju9ku i stavite u podma&an pleh. "lužite hladno. +apravite kompaktnu masu. %ospite polovinom mlevenih oraha. Umešajte šljive.100g še&era u kristalu . 1atim poprskajte malo vodom i ostatkom maslaca. "uve šljive skuvajte.4 $umanceta . -do&'o stavite dru'u ju9ku i premažite je ra&mućenim žumancetom. %onavljajte isti postupak 3 puta s odmaranjem testa u hladnjaku od po #$ minuta. -rahe iseckajte u&dužno. -stavite testo u hladnjaku 1 sat.

%oklopite 9olijom i ostavite #? sata da se pita natopi. 5/5 ..oplu pitu &alijte sa hladnim prelivom od špinovano' šećera.

%ecite na umerenoj toploti. kiselu pavlaku i brašno. mlevene orahe.1 kesica vanilin-še&era .1(0g še&era . U podma&an pleh stavite donju koru. Kada je pita pe!ena. 5/. otopljenu !okoladu i vanilin šećer.kesice vanilin-še&era Umutite maslac. %ecite na umerenoj toploti.5 jaja . 1 žumance. U podma&ani pleh stavite prvo koru &atim nadev i dru'u koru odo&'o. Kada se ohladi.rašno i&drobite sa maslacem. -stavite da odstoji 1 sat. sok od limuna i ulupan sne' od B belanaca.6 jaja . ribanu !okoladu. B? 4. mleveni badem. =ornju koru i&bodite viljuškom da se ne i&di'ne. (odajte 1 žumance i ? kašike vode. šećer. vanilin6 šećer.140g 'okolade . (odajte ulupan sne' od belanaca. Bak!na p!(a 250g brašna . -stavite u hladnjaku # sata.sok od 1 limuna . 1atim podelite na dva jednaka dela &a dve kore.P!(a od &okolad# 250g maslaca .250g maslaca . (obro &amesite. .*0g badema . Nad#$0 Umutite žumanaca. Nad#$0 Umutite ? žumanceta.(0g oraha .100g 'okolade .100g kisele pavlake . &atim nadev i 'ornju koru. šećer.150g brašna . -hladite i secite na kocke. secite na kocke i pospite šećerom u prahu. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela.200g še&era . prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. 1 kašiku šećera.

"uvo 'rož*e stavite u rum da o're&ne # sata.1 kaši'ica ulja Umutite jaja.1 kg nakiselih jabuka . i polako dodajte brašno stalno mešajući.200g brašna . suvo 'rož*e.1 dcl ruma . %ecite 1$ minuta. ulje. jabuke. mleko.250g kristal-še&era .prstohvat soli prstohvat še&era .50g keksa Cabuke oljuštite. šećer. %o dve kore.Ba u)k!na p!(a od %a uka 0#5 kg kore za pitu . a ima i mno'ih koji vole pra&me pala!inke. +adevajte ih pekme&om od kajsija ili orasima i šećerom. 5// . Urolajte. isecite na male tanke kriške. šećer i cimet.150g oraha . +a po!etku kore stavite mešavinu oraha i keksa . %ecite pala!inke na ulju. +apravite B ju9ki. namažite maslacem pa još # minuta pecite sa 9olijom.100g maslaca cimet .1%2l mleka . ostavite 'a da odstoji 1 minuta. Pala&!nk# na -o% na&!n 2jajeta . svaku namažite rastopljenim maslacem i pospite šećerom. -rahe sameljite. so. Kada je testo dobro umućeno.150g suvog gro$ a .

50g brašna . %ala!inke slažite u veći tanjir jednu na dru'u.( jaja .2 $umanca . (odajte ulupani sne' od B belanaca.pala&!nk# 100g maslaca .100g brašna . "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom. B žumanaca. "ve i&mešajte. šećer.6 jaja .100g 'okolade )aslac umutite sa B žumanaca. (odajte mleko. &alijte ih kremom. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom.2dcl belog vina . Kr#-0 Ulupajte žicom na pari 1 jaje. brašnom i mlekom.Kr#. 8$#dsk# pala&!nk# 100g maslaca . %ecite pala!inke samo sa jedne strane. Vrućim kremom prelijte pala!inke i služite tople. # žumanca. 7e*ajte jednu na dru'u s nepe!enim stranama okrenutim na 'ore. (odajte ulupani sne' od B belanaca. +epe!ena strana treba da bude okrenuta na 'ore.150gše&era u prahu . "lužite tople.4 dcl mleka Umutite B$ ' maslaca. a secite kao kriške okru'le torte.100g 'okolade . ali samo sa jedne strane.120g še&era . brašnom i mlekom. "ve dobro i&mešajte i pecite pala!inke na maslacu. vino dok masa ne po!ne da se &'ušnjava. brašno i ulupan sne' od B belanaca. Kada ste sve pala!inke pore*ali. 5/7 . B kašika šećera.3 dcl mleka .

%ored pala!inki stavite po # ku'le sladoleda od vanile i sve prelije toplim prelivom od ja'oda.3 kašike še&era . Kuvajte na pari 1 minuta. ostavite na toplom u stranu. 5/2 . Krem kojim ćete 9ilovati pala!inke pripremite na sledeći na!in.1%2l mleka . trešnjevaću.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina .3 $umanca .1 kesica vanilinše&era . %ala!inke 7omano9 servitajte na sledeći na!in. U rashla*eno mleko dobro umutite žumanca i 3 kašike šećera.100g slatke pavlake Ispecite pala!inke prema receptu. dodajte prah6šećer. %ripremite topli preliv. U poseban tanjir &a svako' 'osta stavite po # pala!inke presavijene na!etvoro i nadevene kremom. )alo prohladite i dodajte ulupanu &asla*enu slatku pavlaku.150g prah še&era .B1A4 500g sladoleda od vanile .Pala&!nk# Ro-ano/ %o # pala!inke na svako' 'osta 3vidi recept br. "tavite na vatru. "ve polako promešajte. -dmah služite da se sladoled ne otopi pod toplim prelivom.1 dcl trešnjova&e . 5im proklju!a. Ispasirajte ja'ode.

brašno i ulupani sne' od belanaca. U vrijući sok spuštajte jednu po jednu pala!inku. "vaku pospite bademom. 7arsk# -r$!c# 60g maslaca .sok od 1 pomorand$e . %olako uspite sok od limuna i pomorandže. "lužite tople. I&ru!ite u !iniju i pospite šećerom u prahu. preklopite na !etvoro i ostavite pala!inke u soku. Eko je ve!e. stavite suvo 'rož*e.100g suvog gro$ a Umutite maslac.3 kašike še&era .0#5 dcl konjaka .1 dcl slatke pavlake . 5/8 . I&ru!ite u okru'li pleh u kojem je &a'rejano malo ulja. Kad se plamen u'asi.2 kašike seckanog badema . obave&no u'asite osvetlenje kako bi plamen imao pun e9ekat. pecite dok ne porumeni. šećer.sok od 1 limuna . Kada je skoro pe!eno.100g brašna .5 jaja .6 pala'inki manjih# pre'nika 12cm U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite maslac i šećer stalno mešajući dok maslac ne &apeni.Fla. pala!inke i&vadite u !iniju i& koje ćete služiti. malo prokuvajte i &alijte pala!inke. U preostali sok uspite slatku neulupanu pavlaku.100g še&era . %a&ite da šećer ne požuti. -stavite da prekuva. 1atim pala!inke prelijte maraskinom pa konjakom i &apalite. žumanaca. "talno mešajući.!ran# pala&!nk# BS!'#(B 57r#p# Su'#((#6 50g maslaca .2 dcl maraskina .

%ala!inke premažite malo nadevom. %o ohla*enom kremu pore*ajte nokle od sne'a preko kojih treba posuti seckano' badema i &aliti tankim mla&om karame6li&irano' šećera.1 kesica vanilin-še&era .1%2 l mleka . kirš6 rum.1 dcl kirš-ruma .250g še&era u prahu . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na ##$ o:. -hladite krem stalno mešajući. "lužite hladan. 5/9 . "ve dobro i&mešajte. dok se kuva. (odajte vrijuće mleko stalno mešajući. %a&ite da se krem &'usne. Bok!'o$ d#s#r( * jaja . Umutite slatku pavlaku.100g še&era u kristalu Umutite < žumanaca sa 1# ' šećera. oce*eno suvo 'rož*e.1 šipka vanile 100g badema . %osle # minuta kuvanja polako ih rešetkastom kašikom okrenete.0#5 dcl kirš-ruma . Kad su kuvane polako ih vadite i ohladite. -hladite. dodajte šećer. vanilin šećer i slatku pavlaku. (a bi sne' bio !vrst dodajte nekoliko kapi limuna. %olako dodajte 1# ' šećera u prahu da sne' ne bi spao.1dcl slatke pavlake .Garn!ran# pala&!nk# sa oras!-a 1# pala!inki Nadev: 250g oraha .0#5 dcl ruma Preliv: 2dcl slatke pavlake . "uvo 'rož*e potopite u rum da o're&ne i odstoji # sata.150g suvog gro$ a . "lužite toplo. U mleko prethodno.100g kristal še&era . +adevom punite pala!inke i slažite u vatrostalnu posudu. ali da ne provri. Ulupajte sne' od < belanaca. šećer i jaje i &alijte pala!inke.200g kristal še&era . stavite ra&lomljenu šipku vanile. "ameljite orahe. kirš6rum.1 jaje Ispecite pala!inke. U klju!alu vodu kašikom spuštajte oblikovane nokle od sne'a.

3-bave&no u'asite osvetljenje &bo' e9ekta 9lambiranja4. u belanca stavite nekoliko kapi limuna. "vakom 'ostu u tanjir stavite # ku'le sladoleda. (a bi bile nokle !vršće. Kada su nokle kuvane. 1atim dodajte maslac da se rastopi.50g še&era u kristalu . )leko rashladite i umutite jedno po jedno žumance. Kuvajte dok malo ne omeknu i ne požute. "pustite banane da se kuvaju. (obro mutite dok ne postane penasto. sa vanilom i stavite da se kuva. %relijte ih konjakom. 1atim kuvajte na pari 1 minuta.* loptica sladoleda od vanile .8n#nokl# 1l mleka . Kremom &alijte nokle i stavite u hladnjak da se rashlade.5 kašika še&era . pored njih banane.1#5 dcl konjaka .6 kašika še&era . -dmah sipajte liker.1/5 dcl slatke pavlake 1asladite mleko. &apalite i ostavite da plamen 'ori dok se ne u'asi. U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri.3 dcl preliva od 'okolade !recept br/ 644" 100g badema . )alo prohladite i polako umešajte 1 $' ulupane &asla*ene slatke pavlake. "lužite tople banane. %robadajte banane viljuškom da se natope soka. 57$ . %osebno ulupajte sne' od belanaca i kašikom vadite nokle i stavljajte u klju!alo mleko da se kuvaju.anane oljuštite i presecite u&duž na polovine.6 jaja .2 dcl likera B3irasoB . Fla. &alijte toplim sokom u kome su se kuvale. vadite ih rešetkastom kašikom i stavljajte u !iniju i& koje ćete služiti.!ran# anan# 4 banane .sok od 2 pomorand$e . "lužie hladno. preko to'a preliv od !okolade i naj&ad pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.60g maslaca .1 štangla vanile .

3U'asite osvetlenje &bo' e9ekta 9lambiranja4 "lužite tople jabuke.sok od 2 pomorand$e . "lužite toplo.!ran# %a uk# 1 kg jabuka . 1alijte sokom u kome su se jabuke kuvale.* loptica sladoleda od vanile .2 dcl trešnjeva'e .Fla. nadenite sa masom od lešnika. Pun%#n# %a uk# 4 jabuke . odsecite 'ornji deo 3kapicu4. +eka plamen 'ori dok se sam ne u'asi. &atvorite kapicom i pecite još 1$ minuta na 1<$ o:.1 limun .1#5 dcl konjaka .2dcl likera B3irasoB .elanca ulupajte sa kašikom šećera u !vrst sne'. i&dubite i nacedite po njima limuna.100g samlevenih lešnika . "vakom 'ostu u tanjir stavite nekoloko kriški jabuka preko # ku'le sladoleda. "pustite jabuke da se kuvaju. %otopite ih u trešnjeva!u da stoje # sata. %relijte !okoladom i pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.1 kesica vanilin-še&era . 571 .4 kašike še&era u prahu . . dodajte lešnik.50g še&era u kristalu Cabuke oljuštite. -dmah sipajte liker. i&vadite kaštice i& sredine i isecite ih na tanke kolutove. %olako sve &ajedno umutite.100g badema . 1atim dodajte maslac da se rastopi. U poseban ti'anj &a 9lembiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri. >umanca buavo umutite sa prah6šećerom i vanilin6šećerom.60g maslaca . %relijte jabuke konjakom i &apalite.3 jajeta .1 kašika še&era Cabuke oljuštite.5 kašika še&era . Cabuke pore*ajte u posudu i pecite ih #$ minuta. Kuvajte dok ne omeknu i ne požute. I&vadite ih i& pećnice.3 dcl preliv od 'okolade !recept br/ 644" .

50g še&era u kristalu . 1alijte nokle od sne'a. sok od limuna i trešnjeva!u. 7astanjite u hladnjaku i služite. (odajte suvo 'rož*e.Vo. 57# . %olako uspite 1$$' šećera u prahu u kakao.100g suvog gro$ a . Kada mleko proklju!a. Kada su kuvane. šećer u prahu.1 dcl trešnjeva&e . Kuvajte mleko sa !okoladom.50g kakaoa . -do&'o stavite ulupanu. /a'ano i&mešajte. -hladite 'a stalno mešajući. "lužite hladnu salatu. -hladite. Kuvajte krem dok malo ne &'usne.100g 'okolade .ademe iseckajte i propržite na kristal6šećeru. &asla*enu slatku pavlaku. kašikom vadite nokle od sne'a i kuvajte ih u mleku. Čokoladn# nokl# 250g še&era u prahu .6 jaja Ulupajte sne' od belanaca.-vu masu sipajte u vrijuće mleko neprestano mešajući. %osebno umutite žumanca sa 1#' šećera u prahu. %ažljivo promešajte da sne' ne splasne.100g badema . isitnite 'riliaš i pospite preko slatke pavlake. rešetkastom kašikom vadite nokle i re*ajte u !iniju i& koje ćete služiti.1 l mleka .100g še&era u prahu .1%4 l slatke pavlake -!istie vo!e i isitnite 'a na kockice. .na sala(a 1 kg mešanog vo&a !jabuke# pomorand$e# banane# grejp+urt" .sok od 1 limuna .

K#s(#n rola( 1kg kesten pirea .2 kesice vanilin-še&era .1 jaje 7astopite kesten6pire po !aršavu.240g maslaca .2 kesice vanilin-še&era 7astopite kesten6pire po !aršavu. 1atim la'ano prstima promešajte.300g še&era u kristalu . "ecite 'a na kriške 1. U posudama u kojima ćete služiti kro& presu &a krompir napravite crviće. U posudi &amesite kesten kao testo sa ##$' maslaca i rumom. -stavite da stoji još# minuta. stavite na sredinu !okoladnu kobasicu i oblikujte rolat.300g še&era u kristalu .5 kašika ruma . 1alijte rolat. (obro &amesite i oblikujte kao kobasicu. -stavite da stiji 3$ minuta.* štangli 'okolade .K#s(#n*p!r# 1 kg kesten pirea . -stavite rolat u hladnjaku #? sata. %ospite šećer i vanilin6šećer. -stavite da stoji 3$ minuta. 575 . Umesite masu kao testo. U& kesten6 pire obave&no služite sveže ulupan šla'. %ospite šećer i vanilin šećer. %rstima la'ano promešajte. -d ove mase u&mite # $' i njoj dodajte ? omekšale štan'le !okolade i kakao. -stavite da miruje još # minuta. 1a 'la&uru istopite ? štan'le !okolade i #$' maslaca na pari. cm debljine.1 kašika kakaoa . (odajte prethodno ulupano jaje. -d ostalo' kesten6testa oblikujte ju9ku.

prosušite i sa viljuškom i&'nje!ite.150g izmrvljenog keksa !petit 4eur" . Umešajte sa šećerom i ostavite #$ minuta da stoje. %rohladite. )asu podelite na dve polovine. "ve &ajedno polako promešajte. -d belanaca ulupajte !vrst sne'. +a dasci obložonoj alu69olijom ra&lijte prvo masu sa !okoladom pa odo&'o dru'u polovinu mase.200g še&era . (odjte krem od ja'oda i ostavite u hladnjaku 1 minuta. 57. I&mešajte sa orahom i keksom. "latku pavlaku ulupajte u !vrst šla'. . U mikseru i&pirirajte. U jednu dodajte istopljenu !okoladu. 1alijte sa !okolad6'la&urom.250g maslaca .2 dcl slatke pavlake Ca'ode dobro operite.4 belanaca . %rohladite i secite vlažnim nožem pravou'aone štan'le.3 štangle šokolade . -hladite. )us od ja'oda servirajte u !ašama i na svaku stavite po jednu lepu ja'odu. (obro umutite sa maslacem. (o služenja držite u hladnjaku.glazura od 'okolade recept br/ 645 Ukuvajte šećer sa vodom dok se ne pojave klobuci.Ba%ad#r# 400g še&era .* kašika vode .150g mlevenih oraha . Mus od %agoda (50g sve$ih zrelih jagoda .

1 dcl trešnjeva'e -prati ja'ode ili maline. dodati trešnjeva!u6 "vakom 'ostu servirati sladoled u posebnu šolju i &aliti vrućim prelivom od ja'oda. "pustite latice u vrijuće mleko. -stavite da preno!i u hladnjaku. 1atim procedite mleko. i ponovo stavite na toplotu stalno mešajući žicom dok ne proklju!a. "kinite mleko sa vatre i ohladite 'a. dodajte maslac i mutite &ajedno na pari 1$ minuta.300g še&era u prahu .( dcl mleka . %rocedite kro& sito. 1atim ulupajte žumanca jedno po jedno.250g še&era u prahu .pr#l!$o500g sladoleda od vanile . propasitati i kašu stavite sa šećerom da proklju!a.* $umanaca +aberite i operite dve pune šake latica od crvenih ruža.1%2 kaši'ice cimeta u prahu . (obro i&mešajte. Pral!n# 200g 'okolade . Sladol#d sa (opl!.a 2 šake latica od crvenih ru$a . %ustite nekoliko minuta da se latice kuvaju u mleku. (odajte šećer i cimet i ponovo stavite da se kuva dok se malo ne &'usne. (odajte žumance u ulupani sne' od belanceta.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina . stavite u kalup i u hladnjak da se sladoled ste'ne. -stavite dva minuta da klju!a.1 jaje -topite !okoladu. Uspite u dru'u !iniju i ohladite masu stalno mešajući. -hladite. -trebite svaku laticu da bude &drava.Sladol#d od ru. 57/ .100g maslaca .

"utradan pravite ku'lice i uvaljajte ih u !ololadne mrvice. 577 .

2#5 dcl slatke pavlake Umutite žumanca. poklopite i ostavite u hladnjaku da se hladi. %ošećerite. Iseckajte ja'ode i banane. %ospite šećerom i ostavite # sata da se šećer istopi.300g jagoda . vanilin6šećer i 1 $' šećera u prahu.300g banana . "ipajte u kalup prethodno obložen aluminijumskom 9olijom.2 dcl konjaka . Kašikom i&vadite koštice.1 dcl maraskina -!istite i iseckajte voće na kocke. %re služenja umo!ite kalup u vrelu vodu i i&ru!ite ledenu penu na !iniju i& koje ćete služiti. %olako i&mešajte. (odajte trešnjeva!u i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku. Bola 1 kg mešanog vo&a !pomorand$e# breskve# jabuke# banane# ananas" .150g še&era u prahu .250g še&era u prahu .1#5 dcl maraskina -drežie vrh dinje. -dmah služite. pokrijte kalup.500g še&era . 1atim kašikom vadite meso dinje u malim par!ićima.1 jaje .0#5dcl trešnjeva'e . tako*e. -vako priprenljenu voćnu salatu vratite u i&dubljenu dinju. konjakom i maraskinom. nalijte maraskinom i la'ano i&mešajte. -stavite u &amr&iva!u 3 sata. %relijte hladnim šampanjcem.1 kesica vanilin-še&era . 4#d#na p#na sa (r#)n%a-a ( $umanaca . kojom. jaje.Pun%#na d!n%a 1 dinja od 2 kg . 572 . (obro &amešajte i ohladite.2 l penušavog vina!šampanjca" .

"lužite u !ašama. 578 .

Gla'ura od &okolad# 125 g 'okolade . (odajte šećer.4 kašike še&era u prahu . ohladite. "ipajte vodu. Pr#l!$ od &okolad# 125 g 'okolade . 579 .25 g maslaca I&lomite !okoladu na manju par!ad. ne&asla*enu slatku pavlaku. vanilin6šećer i mešajte na umerenoj toploti #$ minuta. -stavite 1# sati da prirodno vri. Kuvati1$ minuta stalno mešajući. -cedite 3kro& 'a&u4 u 9laše i stavite u hladnjak. kvasac ra&mućen u malo skuvane te!nosti i limuntus.2 kaši'ice vanilin-še&era . premažite tortu ili kola!.4 kašike sirupa od še&era 7astopite !okoladu u mlakoj pećnici. )utite da preliv bude buav. (odajte maslac i neulupanu.2 dcl vode .10g limuntusa Umutite kukuru&no brašno u hladnoj vodi i ostavite da proklju!a na tihoj vatri. povremeno mešajući.7ar!gradska o'a 4l hladne vode .2 kašike slatke pavlake .150g kukuruznog brašna . (ok je 'la&ura još topla. -hladite potpuno.400g še&era 25 g sve$eg kvasca . I&maknite sa vatre i mešajući. Umešajte nai&meni!no šećer i sirup od šećera 3skuvana voda i šećer4.

stalno mešajući na pari dok se ne &apeni.3 jajeta . 52$ .8odo od $!na * $umanaca . Umutite jaja i šećer. %ostepeno uspite vino.2 dcl mleka .3 kašike še&era u prahu I&mešajte ka9u. -hladite i služite u& pudin' od pirin!a. U tom slu!aju lupajte 'a žicim dok se ne ohladi.1 dcl slatke pavlake . mleko i pavlaku. +a kraju dodajte trešnjeva!u ili maraskinu i odmah služite.2 kašike trešnjeva'e ili maraskina Umutite žumanca sa šećerom. -stavite da proklju!a. -vaj šodo možete služite kao preliv &a pudin'.300g še&era u prahu . šećer i o!išćen i samleven badem. pa sipajte u !aše. "lužite odmah. Pr#l!$ od ad#-a 120g maslaca . ali u letnje dane možete poslužiti i kao napitak.120g badema . +a kraju umešaje jaja i rum.3 jajeta .0#5 dcl ruma Umutite penasto maslac. )ešajte na pari dok preliv ne po!ne da se &'ušnjava. 1alijte vrijućom belom ka9om.120g še&era . %reliv je i&u&etan &a tortu. Pr#l!$ od ka/# 1dcl jake crne ka+e .6 dcl belog vina .

umešajte umućeni maslac i neulupanu slatku pavlaku. Kad se !okolada prohladi.2#5 dcl slatke pavlake U manjoj posudi rastopite !okoladu sa dve kašike vode. 521 . %relijte tortu ili kola!. Kad se staloži.P#nas(! pr#l!$ od &okolad# 250g 'okolade . Gla'ura od ka/# 1#5 dcl jake crne ka+e .še&era u prahu "kuvajte jaku crnu ka9u. Umešajte onoliko šećera koliko je potrebno da dobijete prili!no 'ustu masu. -dmah premažite tortu ili kola!. )utite dok masa ne postane buava. ocedite od soca.60g maslaca .

DI"ETA 52# .

1 jaje . +alijte vodom. "kinite pileće meso s kostiju.prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu.3%4 tople vode . +alijte bujonom.1 kašika sir&eta . o'ulite kožicu.1 jaje .1 kaši'ica brašna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte bosiljak i so.Supa Pa$#'# 5d!%#(alna6 3 kašike paradajz-pirea .1 glavica luka . 8anjir 'orbe sa mesom# šargarepom i paštrnakom je seo obrok/ 525 . "tavite poširano jaje u tanjir i nalijte paradaj&6supom. Isitnjeno meso vratite u !orbu.prstohvat soli "tavite presno jaje u tanjir. &a!in od sušeno' povrća i so.3 paštrnaka 1 veza peršuna . (odajte pile.prstohvat soli U'rejte ulje.3 šargarepe . %osolite.prstohvat bosiljka .1 kaši'ica ulja . 8anjir bujona sa jajetom je ceo obrok/ Čor a od p!l#(!n# 1 mlado pile .1 kašika ulja . Caje poširajte u sirćetu i vodi. Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. i&bacite luk i peršun. stavite brašno. paštrnak. peršun luk ucelo i propržite # minuta. dodajte ulje. paradaj&6pire i nalijte vodom. Kuvajte. 8anjir supe 6aveze je ceo obrok/ Bu%on sa %a%#(o3 dcl bistre supe .

Kuvajte dok meso ne postane meko. Kuvajte 1$ minuta. nalijte vodom. %oslednjih minuta dodajte viršle da se kuvaju u !orbi.4 šargarepe . luk ucelo i propržite # minuta.1 kašika ulja .2 kašike kiselog mleka prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu.1 par hrenviršli . peršun.2 kašike za'ina od sušenog povr&a )eso operite. 8anjir 'orbe od zelja uz 1 kašiku kiselog mleka i 1 viršle ise'ene na kolutove je ceo obrok Ku$ana go$#d!na 500g gove eg mesa !ne masnog" .4 paštrnaka . (odajte o!išćene šat'arepe.1 glavica luka .4 šargarepe . &a!in od sušeno' povrća i kuvajte #$ minuta. 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe#2 paštrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ 52.1 veza peršuna . sipajte &a!ina od sušeno' povrća i kuvajte dok ne postane meko. +alijte vode. paštrnak. %osolite. paštrnak i &a!in od sušeno' povrća.prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .4 paštrnaka .Čor a od '#l%a 500g zelja . . 250g kuvnog mesa uz 1 kaši'icu sen+a je ceo obrok/ Ku$ana (#l#(!na 500g telešeg mesa . dodajte ulje. "pustite seckano &elje.

prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom.2 kašike vode U mleveno meso stavite &a!in od sušeno' povrća. -blikujte dve pljeskavice. "ve dobro i&mešajte. krastavce.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .4 paštrnaka . ulje i vodu. (obro &amesite.2 kisela krastavca . šar'arepu. -hladite i ocedite. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća. -stavite da stoji # sata. 6ola koli'ine pripremljene cele salate je ceo obrok/ Pl%#ska$!ca 250g mlevenog mesa june&eg . 2 pljeskavice uz 2 kisela krastavca su celi obrok/ 52/ .1 kaši'ica ulja . Kuvajte dok meso ne postane meko.prstohvat soli )eso skuvajte sa šar'arepom.sok od 1 limuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . paprike.1 kaši'ica ulja . (odajte sen9a.4 šargarepe .4 paštrnaka . paštrnak i &a!in od sušeno' povrća. (odajte o!išćene šar'arepe.Ku$ana %agn%#(!na 500g jagnje'eg mesa . Isecite na manje komade meso.4 šargarepe . %osolite. ulja. %ecite ih be& masnoće na te9lonu.2 kisele paprike . 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe# 2 šaptrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ Sala(a od go$#d!n# 500g gove eg mesa !ne masnog" . paštrnak.1 kašika sen+a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . sok od limuna i so.

1 veza peršuna .1 veza peršuna . )eso i&dinstajte na 1 kašici ulja. +alijte toplom vodom da o're&me. odo&'o metnite aluminijumsku 9oliju i pecite u pećnici 1sat na umerenoj temperaturi. "tavite prevrnuti manji tanjir da pritisne. +alijte vodom da o're&ne. red mesa i kupus. "tavite red kupusa.300g mlevenog june&eg mesa . 6ola koli'ine musake od blitve uz 2 kašike kiselog mleka je ceo obrok/ Musaka od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa . %ecite u pećnici na umerenoj toploti.2 kašike ulja . sipajte ulje i pospite &a!in od sušeno' povrća. 8re&ina musake je ceo obrok/ 527 . I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja.prstohvat soli Isecite kupus na krupnije re&ance. (odajte 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća i seckan peršun.prstohvat soli . U vatrostalnu posudu stavite polovinu blitve.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . meso pa dru'u polovinu blitve. (odajte seckan peršun i so.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .400g mlevenog mesa .Musaka od l!($#5'#l%a6 600g blitve .litvu o!istite i operite u vrućoj vodi.3 kašike ulja .

prstohvat soli I&dinstajte meso na ulju.manja glavica crnog luka .1 kašika ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . vino i so.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Uvijte sarme i re*ajte u lonac.Sar-a od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa .1 paprika . 6olovina gulaša je ceo obrok/ D. &a!in od sušeno' povrća. dodajte meso.1 kašika ulja .400g mlevenog june&eg mesa . +alijte vodom da o're&ne i kuvajte 1 sat i 3$ minuta. 6 sarmi je ceo obrok/ Gula) od go$#d!n# 500g gove eg mesa . iseckanu papriku.#$ap 3 pune kutla'e d$umlek-&evapa!recept br/ 116"/ 0volika porcija d$umlek-&evapa je ceo obrok/ 522 .1 veza peršuna .1 dcl belog vina/ prstohvat soli/ )eso operite i isecite na manje komade. (instajte 1 sat.u-l#k*. (odjte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. I&dinstajte luk na ulju.

)va nareska od po 125g uz zelenu salatu je ceo obrok/ P!l# d!ns(o$ano 1 pile .1%2 kaši'ice ulja -perite i i&lupajte nareske. dcl vode. 1alijte preko nje'a ulje.1 glavica luka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .! nar#sc! p#&#n! #' -asno.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .# #' 250g belog pile&eg mesa .# 250g tele&ih narezaka . +amažite uljem i pospite &a!inom od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . -stavite 1 sat da stoji. %ecite nareske na te9lonu. "tavite 'a u vatrostalni sud sa poklopcem. %ecite na te9lonu be& masnoće. stavite celu 'lavicu luka. Utrljajte &a!in od sušeno' povrća.1 kaši'ica ulja .T#l#.so po ukusu %ile operite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. posolite i sipajte 1. namažite uljem i sen9om.# -#so p#&#no -asno. 6ile&i naresci uz 2 kisele paprike su ceo obrok/ 528 .1 kašika sen+a Isecite mareske od belo' pileće' mesa. %oklopite i pecite u pećnici 1 sat.1 kašika ulja . 8re&ina pileta uz struganu šargarepu je ceo obrok/ B#lo p!l#.

sok od 1 limuna . krastavce. -stavite u hladnjaku.prstohvat soli "kuvajte pile &ajedno sa šar'arepom.1 veza peršuna .P!l#. meso odvojte od kostiju i skinite kožicu sa mesa. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća. (instajte ih na ulju. šar'arepu.2 paštrnaka . jaja. "ve dobro umutite. soli i bibera.# pa)(#(a 1 pile . paštrnak i kapar.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika ulja .so po ukusu . Kro& mašinu &a meso sameljite pileće meso. 6olovina dinstanih pe'uraka je ceo obrok/ P#&urk# p#&#n# 250g šampinjona !samo kapice" . -cedite.1 kašika ulja . kap ulja. so i biber. 200g paštete je ceo obrok/ P#&urk# d!ns(o$an# 500g pe'uraka .so po ukusu .2 šargarepe . %ašteta može da stoji nekoliko dana.3 kisela krastavca .biber po ukusu Kapice od šampinjona operite i pore*ajte u pleh. -barite jaja. %ecite u pećnici #$ minuta na umerenoj toploti.1 veza peršuna . ohladite. 6e'ene pe'urke ovako pripremljene su ceo obrok/ 529 .1 kašika kisele pavlake .2 jajeta . (odajte kiselu pavlaku. U svaku pe!urku stavite malo seckano' peršuna.1 kašika kapra . sok od limuna.1 kašika za'ina od sušenog povr&a %e!urke operite i isecite na !etvrtine. (odajte &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.

(instajte 1$ minuta. 6olovina barenih tikvica je ceo obrok/ P!r# od spana. ori'ano.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . sok od limuna i posolite.1 dcl mleka .3 paradajza . %ospite ulje.1 kašika ulja .a 1 plavi patlid$an .prstohvat soli .prstohvat soli . Kuvajte još 1 minuta. (odajte &a!ina od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 paprike . Canija od povr&a je ceo obrok/ 58$ . "tavite 'a na toplo ulje. -cedite.so po ukusu . -cedite.prstohvat bibera -barite spanać u slanoj vodi.ikvice operite i isecite na deblje kolutove.arite u slanoj vodi 1 minuta.400g tikvica . 6ire od spana&a uz 1 jaje na oko pe'eno na te+lonu je ceo obrok/ "an!%a od po$r.1 paštrnak . toplo mleko.sok od 1 limuna . 1atim dodajte blitvu se!enu na deblje re&ance.2 šargarepe .Bar#na l!($a sa (!k$!ca-a 400g blitve . dodajte &a!in od sušeno' povrća. .a 300g spana&a . %ropasirajte 'a.prstohvat origana .biber po ukusu Isitnite povrće i sipajte 'a na toplo ulje.1 kaši'ica ulja . so i biber.1 kašika ulja . so i biber. (instajte 3$ minuta na umerenoj toploti. "lužite toplo ili hladno.

sok od 1 limuna .3 dcl kiselog mleka .so po ukusu ."tavite 'a na toplo ullje.-l#ko1 glavica kupusa .1%4 kaši'ice kima Kupus isecite na široke re&ance.8argar#pa s(rugana 400g šargarepe .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .prstohvat bibera I&rendišite kupus.1 lovorov list . (instajte ? minuta. dodajte ulje.sok od 1 limuna -perite. -cedite 'a. dodajte &a!in od sušeno' povrća. "ve i&mešajte. 6olovina posnog podvarka je ceo obrok/ Sladak kupus sa k!s#l!. 1alijte sokom od limuna. "tavite u hladnjak. posolite 'a i ostavite da odstoji # sata. )ože da stoji nekoliko dana 6o dve supene kašike kupusa slu$e za utoljavanje gladi/ 581 . 6olovina šargarepe uz još neku salatu ili meso na te+lonu 'ini ceo obrok/ Pod$arak posn! 600g kiselog kupusa . sok od 1 limuna i kiselo mleko.1 kašika ulja . lovor i kim.1 kašika ulja . o!istite i istružite šar'arepu.

dodajte ulje i kiselo mleko. -cedite 'a.1 kašika ulja .Kras(a$ac sa k!s#l!.sok od 1 limuna . rastavite u cvetove i r*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine.sok od 1 limuna so po ukusu 1elenu salatu operite i isecite. 6olovina krastavaca i 1 par viršli je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa pr#l!$o1 glavica zelene salate .2 dcl kiselog mleka . Umutite ulje. "lužete toplo ili hladno. sok od limuna i so umutite. (obro i&mešajte.1 kašika ulja . %osolite i ostavite 3 sata da stoje.-l#ko400g sve$eg krastavca . sok od 1 limuna i so.elena salata uz pe'ene nareske bez masno&e je ceo obrok/ Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol .so po ukusu Krastavce oljuštite i i&rendišite na tanke kolutove.1 kašika ulja .biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. %obiberite.2 jajeta . Ulje. -cedite. .so po ukusu . 6olovina kar+iola sa jajima je ceo obrok/ 58# . I&mešajte salatu sa prelivom. 1alijte kar9iol i jaja.

sok od 1 limuna so po ukusu . so i i&mešajte sa salatom.sok od 1 limuna . Isecite debreciner na kolutove. %osolite ii pobiberite.2 kašike ulja . sok od 1 limuna i so.1 par debrecinera . (odajte sitno seckana tvrdo kuvana jaja.3 jajeta . -stavite na hladnom.200g kisele pavlake . -barite jaja i debreciner. 1alijte prokelj i jaja. (odajte ulje. %obiberite. Umešajte kiselu pavlaku. "lužite toplo ili hladno. -cedite 'a i pore*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine. 6olovina prokelja sa jajima je ceo obrok/ Ro(k$!c# sa %a%!-a 3 veze rotkvica . Umutite ulje.1 kašika ulja . a jaja na kocke.so -perite i isecite &elenu salatu.so po ukusu . 6olovina ovako spremljene salate je ceo obrok/ 585 . sok od 1 limuna.biber po ukusu -barite prokelj u slanoj vodi.Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 400g prokelja .3 jajeta .biber po ukusu 7otkvice operite i i&rendišite na tanke kolutove.2 jajeta . 6olovina rotkvica sa jajima je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa %a%!-a ! d# r#c!n#r!-a 2glavice zelene salate .

seckan peršun. +e mešajte i ne okrećite. 0mlet od jaja sa paradajzom je ceo obrok/ Pa)(#(a od #log s!ra ! %a%a 300g mladog kravljeg sira . Kada proklju!a. -mlet sipajte u tanjir na &ape!enu stranu.2 jajeta .prstohvat bibera "ir i&'nje!ite i dodajte meko kuvana jaja. %ecite na vrućem ulju.prstohvat soli Kuvajte vodu sa sirćetom. I&vadite jaja rešetkastom kašikom. "ve dobro i&mešajte.2 paradajza .1 veza peršuna prstohvat soli . (ru'om polovinom preklopite. pažljivo spustite presna jaja da se ne raspadnu.1%2l vode . . (odajte so.1 kaši'ica ulja . 6olovina paštete uz struganu šargarepu je ceo obrok/ Po)!rana %a%a 2 jajeta .2 kašike mleka . 6oširana jaja uz salatu je ceo obrok/ 58. so i biber.so Caja dobro umutite sa mlekom. %aradaj& isecite na kolutove i pore*ajte na polovinu omleta.1 dcl vinskog sir&eta . Kuvajte 3$ sekundi. "lužite toplo. Ivice u toku pe!enja malo odižite.O-l#( od %a%a sa parada%'o2 jajeta .

6olovina dinstane d$igerice je ceo obrok/ D!ns(o$an -o'ak 500g tele&eg mozga .biber po ukusu -perite i ocedite dži'ericu i isecite na tanke kriške.so po ukusu .1 veza peršuna . seckan peršun.2 kašike ulja .a d.!g#r!ca u $!nu 500g tele&e d$igerice . "tavite na vruće ulje. (instajte na umerenoj toploti #$ minuta.2 kašike ulja .so po ukusu .so po ukusu .1#5dcl belog vina .1 veza peršuna . (odajte &a!in od sušeno' povrća. (instajte 3$ minuta. vino i biber. vino i biber.biber po ukusu -perite i ocedite srca. seckan peršun. seckan peršun. 6olovina dinstanih srca uz salatu je ceo obrok/ D!ns(o$ana (#l#. "tavite na vruće ulje.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . "pustite 'a na vruće ulje.2 kašike ulja . (instajte ? minuta.1#5 dcl belog vina .1 veza peršuna .D!ns(o$ana p!l#.a srca 500g pile&ih srca . "lužite toplo. Kad je dži'erica 'otova posolite. so i biber. dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . 6olovina mozga uz salatu je ceo obrok/ 58/ . (odajte &a!in od sušeno' povrća.biber po ukusu (obro operite i isecite na komade mo&ak.

krastavac. seckan peršun.1 veza peršuna . )$igerica uz salatu je ceo obrok/ Go$#2! %#'!k ku$an! 1 gove i jezik . Kad je dži'erica pe!ena.Pa)(#(a od (#l#.2 kašike kisele pavlake . so i biber.# d.so po ukusu . (instajte 3$ minuta. posolite. so i biber.2 jajeta 2 kisela krastavca . oljuštite 'a. %rosušite. +a mašini &a meso sameljite dži'ericu. (odajte &a!in od sušeno' povrća. sok od 1 limuna. -cedite 'a i. (obro i&mešajte.I&mešajte sa &a!inom od sušeno' povrća i pobiberite.biber po ukusu -perite i ispržite na vrelom ulju dži'ericu.2 kašike za'ina od sušenog povr&a =ove*i je&ik operite i stavite u vodu da se kuva. Kuvajte na umerenoj toploti # sata.2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 kašike ulja .!g#r!c# 1 kg tele&e d$igerice . (odajte &a!in od sušeno' povrća. %ecite na te9lonu be& masnoće.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 200g paštete je ceo obrok/ D. Vadite kriške po potrebi.1 kašika kapra . "tavite 'a u plitku vatrostalnu posudu i &alijte vodom u kojoj se kuvao. vino.biber po ukusu (ži'ericu operite i isecite na komade. dodajte kiselu pavlaku.!g#r!ca p#&#na #' -asno. Eko je pašteta suva. 587 . "ecite 'a na kriške od # cm debljine. dok je vruć.# 300g d$igerice !pile&e ili tele&e" .1 dcl belog vina .sok od 1 limuna .so po ukusu . tvrdo kuvana jaja i kapar. možete dodati malo soka od dinstanja. "lužite toplo ili hladno.

8ri kriške kuvanog jezika uz sen+ je ceo obrok/ 582 .

"ve i&mešajte. -hladite i isecite na kolutove.1 kašika sen+a .1 kašika ulja .# 2 para viršli !zanatskih" #' Viršle obarite ili isecite na kolutove i pecite u te9lonu be& masnoće. >iršle uz kupus salatu sa kiselim mlekom 'ine ceo obrok/ Sala(a od d# r#c!n#ra 1 par debrecinera . ulja.1 kisela paprika . so i biber. +a krajtevima ih &asecite da se ne bi kod pećenja uvijali.biber po ukusu -barite debreciner. 2alata od debrecinera je ceo obrok/ P#&#n par!'#r od .V!r)l# ku$an# !l! p#&#n# -asno. 6e'eni parizer je ceo obrok/ Tun%#$!na sa l!-uno1 kutija tunjevine u ulju . . %ecite 'a na podma&anom te9lonu.1 kaši'ica ulja -ljuštite i isecite na kolutove pari&er.sok od 1 limuna 588 .ur#(!n# 250g parizera od &uretine .so po ukusu . (odajte se!enu papriku i tvrdo kuvano jaje ise!eno na kockice.ome dodajte sen9a.1 jaje .

-cedite tunjevinu od ulja. 8unjevina sa limunom uz barenu blitvu je ceo obrok/ 589 . I&'nje!ite i i&mešajte sa sokom od limuna.

stavite je u posudu u& peršun. 6e'enu jabuku slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 59$ .Sala(a od r! # 300g škrapine .1 kaši'ica marmelade od višanja za dijabeti'are . lovor. %ospite cimet. biber.1 glavica luka . -cedite i o!istite od kostiju. luk.so po ukusu . ulje i so. %ecite 1 minuta na umerenoj toploti u pećnici.50g maslinki . sokom od limuna i posolite. Kuvajte 3$ minuta.1 lovorov list . limun ise!en na kolutove.biber po ukusu -perite i o!istie ribu.1 limun .sok od 1 limuna .1 veza peršuna . %relijte uljem.so po ukusu @krapinu obarite u slanoj vodi. (odajte kapra i seckane maslinke. %relijte sa malo soka u koma se kuvala riba.1 kašika kapra . 3uvana riba uz salatu je ceo obrok/ P#&#na %a uka 1jabuka . 2alata od ribe je ceo obrok/ Ku$ana 5l#)o6 r! a 1 morska riba od 300g !škrapina# list# osli&" .1 kašika ulja .1%4 kaši'ica cimeta I&dubite jabuku i stavite marmeladu.1 kašika ulja . +alijte vodom da o're&ne. -cedite i o!istite od kostiju.

6ire od jabuka slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 591 . sok od 1 limuna i cimet. (odajte sok od 1 limuna i vešta!ki šećer.sok od 1 limuna . I&mešajte i stavite u hladnjak.! c!-#(o3 jabuke .S(rugana %a uka sa l!-uno. I&mešajte.1%4 kaši'ice cimeta -ljuštite i i&rendišite jabuke. Kuvajte dok ne omekšaju. Ispasirajte. dodajte vešta!ki šećer.1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti .1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti .sok od 1 limuna . 1alijte vodom da o're&nu. %ospite cimetom.1%4 kaši'ice cimeta Cabuke oljuštite i isecite na sitne kocke. 2trugane jabuke slu$ite uz obrok kao slatkiš/ P!r# od %a uka 3 jabuke .

59# .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful