GASTRONOMS KI DNEVNIK

Vojislav Voki Kostić
GASTRONOMSKI DNEVNIK.................................................................................................................1

SUPE I ČORBE.........................................................................18 Francuska supa od crnog luka...............................................19 Čorba od sira.........................................................................19 Je re!ska "orba od sira..........................................................#$ %ali&erska supa od sira..........................................................#$ %ari!an'a ruske oro(ke...........................................................#1 )aspa"o "orba......................................................................#1 )aspa"o * +ndalu& "orba......................................................## ,ladna "orba od kras'a aca..................................................## Čorba od pasiranog po r-a....................................................## Parada!& "orba.......................................................................#. Čorba od so"i a.....................................................................#. Bela "orba od pirin"a.............................................................#/ )r"ka "orba sa !a!i0a............................................................#/ Čorba od !a!a.........................................................................#/ S'arinska supa sa sa i!a"o0 od d1igerice.............................#2 S'arinska supa sa al!u(ci0a od slanine...............................#2 S'arinska "orba od belog ina................................................#8 Ra'na "orba od rasola............................................................#8 Ra'na "orba sa 3r4a od i(an!a..............................................#9 Prole-na "orba.......................................................................#9 Čorba od spana-a sa knedla0a............................................5$ Supa Pa e&e.........................................................................5$ 6i0ska supa od crnog ina....................................................51 6i0ska "orba od kiselog kupusa sa kobasica0a...................51 3re0 "orba od kro0pira s !a!i0a...........................................51 3re0 "orba od celera.............................................................55 3re0 "orba od pe"uraka........................................................55 3re0 "orba od kar4iola...........................................................5. 3re0 "orba od spana-a.........................................................5. Obrok "orba...........................................................................5/ Pile-a "orba...........................................................................5/ 1

+ ganis'anska supa...............................................................57 )ula( "orba...........................................................................57 8ubo"a!ska "orba..................................................................52 Čorba od 0o&ga....................................................................52 Jagn!e"a "orba......................................................................58 3ro0 supa od dagn!i..............................................................58 3re0 "orba od s0u9a............................................................59 Supa od ra!ski: pe"uraka u 'es'u...........................................59 ,;+8<+ PRE8JE;+ ...............................................................1 Pa('e'a od pile-e d1igerice.....................................................# Pa('e'a od gu("i!e d1igerice .................................................# Pa('e'a od sardine..................................................................5 Pa('e'a od 'un!e ine...............................................................5 Pa('e'a od koko(ke =pile'a>.....................................................5 Jer0enska pa('e'a................................................................./ Sel!a"ka pa('e'a...................................................................../ Pa('e'a od sira........................................................................7 Pa('e'a od " araka.................................................................7 ?o&aik ekna..........................................................................7 Pun!ene ki4le...........................................................................2 Pun!eni parada!& sa 'un!e ino0..............................................2 Pun!eni s e1 parada!&.............................................................8 Pun!ene kisele paprike sa siro0.............................................8 Pun!ena !a!a pla i0 pa'lid1ano0............................................9 Posna sar0a...........................................................................9 ,ladna 'or'a od paprika........................................................../$ @arsko pred!elo....................................................................../$ Rola' sa (unko0..................................................................../1 Puding od (unke..................................................................../1 Rolnice od 'es'a pun!ene 'un!e ino0...................................../# Rolnice od 'es'a pun!ene pile-o0 d1igerico0......................./# Ruska sala'a........................................................................../5 Pik'i!e...................................................................................../5 Aik ice kao pred!elo.............................................................../5 Ae'ka S0il!ine 'ik ice.............................................................// Sar0a od (unke u aspiku......................................................// )ru&i!ski luk sa !a!i0a............................................................/7 ?arinirani 0o&ak.................................................................../7 %ekna od 'un!e ine................................................................/2 Pile'ina sa pe"urka0a............................................................/2 3ok'el od belog pile-eg 0esa................................................/2 Sala'a od pirin"a i ska0pa...................................................../8 AOP;+ PRE8JE;+.................................................................../9 #

Ja!a pe"ena u parada!&u........................................................7$ Ja!a pun!ena gorgon&olo0.....................................................7$ Parada!& pun!en ka!gano0....................................................7$ O0le' sa siro0 i parada!&o0.................................................7# O0le' sa pe"urka0a..............................................................7# O0le' sa 0o&go0..................................................................75 Rola' sa (unko0 u be(a0el sos............................................75 3i( ;oren................................................................................7. Rasko(ni ki(...........................................................................7. %olo an sa ska0pi0a............................................................7. %olo an sa 0o&go0..............................................................77 %olo an sa po"urka0a..........................................................77 Aor'a od spana-a sa (unko0.................................................78 Fondi od sira..........................................................................78 Pe"urke pun!ene 0o&go0.....................................................79 Bpargle u (la4roku..................................................................79 3roke'i od 'ik ica....................................................................79 3olu'o i sa siro0...................................................................21 Če(ke poga"ice od pala"inki.................................................21 Pe"ene pe"urke.....................................................................21 Pred!elo od perin"a................................................................2# Pe"en sir................................................................................2# Barena bli' a i cukini sa pr(u'o0...........................................2# JE;+ O8 ?ES+ .....................................................................2. Bpiko ana s in!ska ple-ka ....................................................2/ Jagn!e-e pe"en!e...................................................................2/ Aele-e pe"en!e......................................................................27 Prase pe"eno na ra1n!u.........................................................27 )ro"anski sa"........................................................................22 O "i!i bu' sa sardela0a..........................................................22 Jagn!e-a ple-ka sa kiseli0 0leko0.......................................29 Jagn!e'ina sa soko0 od parada!&a........................................29 Jagn!e-i kare=ko'le'i ucelo> sa 0aslinka0a...........................8$ Jagn!e-i kare sa bade0o0....................................................8$ Aele-e pe"en!e sa soso0 od ka i!ara....................................81 Bi4'ek sa 0o&go0..................................................................81 Bi4'ek u crno0 inu................................................................8# Bi4'ek sa pe"urka0a..............................................................8# %eneci!anski bi4'ek sa per0e&ano0......................................8# File %eling'on.........................................................................85 Ro&bi4.....................................................................................85 Ba'obri!an...............................................................................8. Pun!ene 'ele-e grudi..............................................................8. 5

S in!ske kr0enadle sa siro0.................................................8/ 81u0lek* -e ap &a %uka.......................................................8/ Cu e".....................................................................................87 3alu9erski kupus...................................................................87 Pr(ul!a....................................................................................88 Sekel!i gula(...........................................................................88 Segedinski gula(....................................................................89 S in!ski paprika( na pi arski na"in........................................89 )ro"anski -e ap....................................................................9$ )ro"anski ra1n!i-i..................................................................9$ Aele'ina u sosu .....................................................................9# Jagn!e'ina sa re&anci0a........................................................9# Francuski kola" od s in!skog 4ilea..........................................9# So'e S'rogano ......................................................................9. )o edina sa kon!ako0..........................................................9. Jagn!e-i rola'..........................................................................9/ Fondi od 0esa.......................................................................9/ Se"uanska go edina.............................................................97 Aele-i naresci u bra(nu sa sen4o0.......................................97 Aele-i naresci sa (unko0......................................................97 Aele-i naresci sa pe"urka0a.................................................98 Aele-i 0edal!oni sa pala"inka0a...........................................98 3olo1 arski ko'le'i .................................................................99 Francuski kupus =Bukru'>.......................................................99 Po:o ane s in!ske kr0enadle.............................................1$$ Pla a 'raka...........................................................................1$$ Aele-e rolne sa 1al4i!o0.......................................................1$$ @arlki naresci ......................................................................1$# <aresci sa !a!i0a.................................................................1$# )o e9i naresci u parada!&u.................................................1$# Rola' od s in!skog 0esa .....................................................1$. Be"ki nare&ak =po:o ani 'ele-i nare&ak>.............................1$. Pa('icada ............................................................................1$/ Pikan'na ro&bra'na...............................................................1$/ Ra0s'ek u biberu.................................................................1$7 Oso buko.............................................................................1$7 ;u!e i 'ele-i ko'le'i................................................................1$2 ?anas'irski naresci sa orasi0a............................................1$2 ?i(e i s kiselo0 pa lako0..................................................1$8 <aresci na ri0ski na"in........................................................1$8 %ali&erski nare&ak sa siro0.................................................1$9 ;a1ni &ec..............................................................................1$9 %oki!e 4ole .........................................................................11$ .

Pun!en kupus.......................................................................11$ Ras'resena sar0a od bli' e.................................................111 Aorinski u('ipci od 0esa .....................................................111 3u ana pi'a s 0eso0..........................................................111 Aa'arski bi4'ek......................................................................115 ?usaka od kiselog kupusa...................................................115 )r"ki kupus..........................................................................11. Pun!ena ba('a......................................................................11. ?usaka od kro0pira............................................................11/ Pun!en pla i pa'lid1an..........................................................11/ ?usaka od pla og pa'lid1ana..............................................117 Du4'e u be(a0el sosu..........................................................117 %al!u(ci sa kiseli0 0leko0 .................................................117 Aa('ina sar0a......................................................................118 +ndaloski sud1uk.................................................................118 Po:o ani 0o&ak..................................................................119 8ins'o an 0o&ak.................................................................119 ?o&ak na :olanlski na"in.....................................................119 ?usaka od pirin"a i kobasica...............................................1#$ Po:o an !e&ik......................................................................1#$ )ro"anska ka!gana .............................................................1#1 )r"ki 9u e"..........................................................................1#1 S'rasbur(ke kr a ice benedik'inskog reda..........................1## Jagn!e-a sar0ica u 0ara0ici..............................................1## 8ebreciner na "e(ki.............................................................1#5 June-a d1igerica u inu.......................................................1#5 JE;+ O8 EI%I<S3O) ?ES+ I 8I%;J+ČI...............................1#. Po:o ano pile......................................................................1#/ Pun!eno pile.........................................................................1#/ Pile sa pe"urka0a i par0e&ano0........................................1#7 Pile-e belo 0eso sa pe"urka0a .........................................1#7 Pile sa pe"urka0a...............................................................1#2 @ipl!ona 'abaka....................................................................1#2 3i!e lki ko'le'i.......................................................................1#8 Pile u kre0 sosu..................................................................1#8 Pile u li0unu .......................................................................1#9 Pile u ka!0aku.....................................................................1#9 Pile'ina u olo anu...............................................................15$ Pile-e belo 0eso sa bli' o0................................................15$ ?arinirano pile na 1aru........................................................15# Pile na 4lore'inski..................................................................15# Pile na gos'ioni"arski...........................................................155 Pile-i paprika( sa preli o0..................................................155 /

Pile-i 4ilei u sosu..................................................................15. Pile-i su i pa"rika(..............................................................15. Pile u prase'u.......................................................................15/ )ibanica od re&anaca sa pile'ino0......................................15/ 3 rgu(a................................................................................157 Pile-a pa('e'a sa kineski0 pe"urka0a................................157 Pila ....................................................................................152 Sla'ki kola" od pile-e d1igerice 'ri eka s'ar........................152 8ins'o ana pile-a srca.........................................................158 Pi!ano pile ...........................................................................158 Pi!ani pe'ao..........................................................................159 3oko( u brode'u...................................................................159 Durka na pariski...................................................................1.$ Po:o ana -ure'ina...............................................................1.$ Durka sa 0linci0a...............................................................1.1 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e..................................................1.1 Pa'ka <isoa&........................................................................1.# Pa'ka sa re&anci0a ............................................................1.# Pa'ka sa 0aslinka0a...........................................................1.5 Pa'ka sa pe"urka0a............................................................1.5 Pun!ena guska ....................................................................1.. 6ec u lo a"ko0 sosu...........................................................1.. 6ec pe"en............................................................................1.7 Fa&an sa kon!ako0..............................................................1.7 Fa&an pun!en slanino0........................................................1.2 Fa&an dins'o an..................................................................1.2 Fa&an sa pe"urka0a...........................................................1.8 <o ogodi(n!i 4ra'erski srne-i bu'..........................................1.8 Srne-a le9a..........................................................................1.9 Srne-i ko'le'i........................................................................1.9 Srne-i paprika(....................................................................1/$ Srne-e pe"en!e....................................................................1/$ JE;+ BE6 ?ES+.....................................................................1/1 Pirina" sa par0e&ano0.......................................................1/# Ri&i*bi&i................................................................................1/# Pirina" sa pe"urka0a..........................................................1/# Pirina" sa gorgon&olo0.......................................................1/. Pirina" sa %or"es'ero0 .......................................................1/. Pla i pa'lid1an pun!en pirin"o0...........................................1// Puding od spana-a..............................................................1// Puding od kar4iola................................................................1/7 Puding od kro0pira sa siro0...............................................1/7 Puding od kro0pira sa pe"urka0a......................................1/2 7

3iceli kras'a ci u be(a0el*sosu...........................................1/2 Police...................................................................................1/2 Pekarski kro0pir..................................................................1/9 Francuski kro0pir................................................................1/9 Prokel! =(prosle> sa !a!i0a....................................................17$ 3ar4iol sa !a!i0a...................................................................17$ Sel!a"ki kro0pir...................................................................171 )r"ka 0usaka be& 0esa.....................................................171 3ro0pir sa siro0 i " arci0a u 4oli!i......................................17# Pe"eni kel! na 0anas'irski...................................................17# 3ro0pir sa puno0asni0 siro0............................................175 3ro0pir sa o0le' 0aslina0a...............................................175 3ro0pir sa e0en'alero0 i pe"urka0a.................................17. B a!carski kro0pir =ros'i>.....................................................17. 3ro0pir 0a!ka*Bule.............................................................17. Po:o an kar4iol....................................................................177 Po:o an pla i pa'lid1an.......................................................177 Po:o ane paprike................................................................177 Pire od spana-a...................................................................172 3el! sa kro0piro0................................................................172 Čorbas' pasul! sa presni0 luko0.........................................172 Čorbas'o so"i o...................................................................179 Pr1ene paprike sa kapro0 i 0aslinka0a.............................179 Pr1eno po r-e......................................................................179 8al0a'inska !ani!a................................................................121 Aor'a od pla og pa'lid1ana...................................................121 Pe"urke sa par0e&ano0.....................................................12# Aik ice u sosu od !a!a...........................................................12# )ra'inirani kro0pir...............................................................125 6ape"ene 'ik ice..................................................................125 Pla i pa'lid1an pun!en siro0................................................12. Rola' od spana-a i sira........................................................12. Ja!a na li adi s e'og +ugus'ina............................................12/ Paprike pun!ene siro0.........................................................12/ Pasul! prebranac..................................................................127 Aik ice pun!ene siro0..........................................................127 ?us od pla og pa'lid1ana....................................................122 Pla i pa'lid1an pun!en po r-e0...........................................122 3ro0pir pire.........................................................................128 Res'o an kro0pir.................................................................128 ?arinirani kro0pir................................................................128 ?in:enski gra'inirani kro0pir...............................................129 S'rugane 'ik ice...................................................................129 2

..........185 )ra(ak sa !a!i0a............#$$ 8 .......................................................................................................................................18# Baren kiseo kupus..............+<+ AESA+........................................19.........................................................................................182 S...................................................................185 8ins'ane pe"urke......................................................................195 Bpage'i sa ringlica0a......................................................................................................198 <okle sa ka!gano0...........................................................................................................................18.......................192 <okle........19$ Bpage'i sa 'un!e ino0...........18...................................................197 )alu(ke sa spana-e0.............................185 3ro0peri-i sa kiselo0 pa lako0......................................................................19/ Bpage'i sa parada!&o0 i 0eso0.....................................................................................19/ Bpage'i a la ?a'ri"ana........................................................... Bpage'i sa per(uno0 i 0iro9i!o0.........198 3nedle sa (unko0............................................................................................................................................................18# )ra(ak sa 0iro9i!o0.......................................................................................................... )ra(ak sa pr(u'o0..19$ Bpage'i sa pe"urka0a.......187 Poa'u................................................197 Pel!0eni po sibirski..................................187 Ra'a'u!..........................................195 Bpage'i sa crni0 luko0................18..................................................................................................................188 Bpage'i a la Ro0ana.............................189 Bpage'i sa li0uno0................................189 Bpage'i sa sire i0a.........129 Aor'a od &eleni(a i& da nina............................................19# Bpage'i sa ka i!aro0..................192 <okle od spana-a i sira......................................................................................... Pun!eni kro0piri........................................................................................18/ Pun!en parada!&.......................................................................................................................18/ Parada!& sa siro0........................198 3nedle od pile-e d1igerice.................#$$ %oki!e i :ladni 0akaroni......................................181 Papula.....................................................................................................181 Pod arak....................................Be-ar paprika(...........................................................................................................................18# 3ineski kupus..........................189 Bpage'i @arbonara......19$ Bpage'i sa sardelo0.......................192 <okle sa !a!i0a..................................19# Bpage'i sa gorgon&olo0 =rok4or0>............................................... @eler po:o an u siru..............................................................................19# Bpage'i sa :ladni0 soso0..................19........................................................................................ Bpage'i sa 0eso0.............................

................................................................#$9 Aa(ci sa 0o&go0..................................................#$9 Aa(ci od sira......................................................................#$8 Aor'eline sa 0eso0................................................................................................................##1 Aes'o sa 0eso0 na sel!a"ki na"in..............................................................................................................................................................................................................................#11 Papardele.............................................................................................................................................................................#$# )rkl!ani na sala'i....................................................#1# Flekice sa kiseli0 kupuso0..............................................................................##$ Aes'o sa kiseli0 kupuso0...............................#$2 Ra ioli sa 0o&go0............................................................................................................................................................................................ 6eleni re&anci...........#1/ <!oki..?akaroni sa kobasica0a........................................ Slo ena"ke ('rukle.................#$............##5 9 .........#15 Bu4nudle.........................................................................#12 Ruske piro(ke........### Aes'o sa luko0............................................................................................................................................................................#12 %al!u(ci od kisele pa lake...o a"ke ka!&erice............................##1 Aes'o sa spana-e0...................................#18 Ao is'o sa0o 0alo druk"i!e.................#$$ ?akaroni sa l!u'i0 papri"ic0a........................................................................#$.............................................................................................................................................................#$# )rkl!ani sa kobasica0a....### Aes'o sa siro0...............................................................................................#11 ?usaka od 4lekica........................ Airolske knedle.........................................#$1 )rkl!ani sa siro0.......................#$7 )ra'inirano 'es'o =pu1i-i>..................................................................#$1 ?akaroni sa buko a"o0.....................#$5 Re&anci sa d1igerico0 i pe"urka0a.....#1........................................................................ ?a9arski re&anci sa siro0 i " arci0a..........................................#19 Pica na i'ali!anski na"in..................#$8 .........................................................................#18 Aar' od sira...................#1# Flekice sa (unko0.....................#15 Flekice sa 0eso0 i siro0..............##$ )ro"anska pica............................#1/ <!oki sa o'oka 3rka................................#1.................................................................#$........................ Re&anci sa li0uno0 i (unko0...........................### Aes'o sa pra&iluko0.............................................................................................#$7 3aneloni sa 0o&go0...............................a&an!e.........##5 ...#$5 8o0a-i re&anci.................................................#19 8o0a-a pica............#1/ <!oki sa spana-e0.............................

....................................#...........................................#51 ?anas'irske poga"ice...........................................................##7 Poga"ice od sira.................#........................................#52 Er1ikina pi'a od sira..............................................................3i4lice sa siro0................................................................................................................................................./ Bosanski burek......#.........................................# Pra&na gu1 ara...................#55 Po:o ane pala"inke sa 0o&go0..........................##7 Poga"ice od " araka.....................................................##................8 )ru&i!ski :leb sa siro0.............#........................#5$ 3ri(ke :leba sa siro0................#59 Po'rpu(a........................................... Burek"i-i..... ...........#58 Pi'a od kiselog kupusa.....................en!a pi'a sa 0eso0........#...#5# )ra'inirane %oki!e e pala"inke................5 Čordini pu1i-i ............................................5 Pu1e i od sira................#51 3roke'i od kro0pira...#58 3oso ska pi'a sa bli' o0...................................##2 %ukine slane ('angle................................................##2 3a!&erice.....................................................................................................#.......................1 Pi'ice od sira i 0esa...........................##9 Perece..........................................2 +0eri"ki beli :leb......................................................................#................................................................................#57 Rasko(ne pala"inke......................................................................./ 8o0a-i :leb............# Uklup"ana pi'a od sira...............................................................................................................................................................................................................................#5$ )ospodar*Ao0ini u('ipci od pepela.............................................................................#..............#5/ Po:o ane pala"inke sa 0eso0............9 1$ ...............................................#....................................................................#55 Pala"inka od 0akarona....................................................................................................................................................##9 Jok(irski puding.............................................................#5/ Po:o ane pala"inke sa pe"urka0a...........#59 Ja!a"a......................................#...............................#..............#..........................................................................................................$ ?eksikanska pa!e'a............................##2 Ce reci............................................................................................................................... Bu'er*ki4le..............9 ?aslino :leb..................... 3i4lice sa (unko0.............................................#52 )ibanica na 0o! na"in................#57 Br&a pi'a od sira................................................##/ 3ro0pir*ki4le sa (unko0..................................................................................................................................#...##.#5# Pi'ul!ice...............................##/ ?a9arske ki4lice............................................................................................#..................................

..........................................#// 6el!anik.........................is' sa :olandski0 soso0...............#72 ?orski kr(.../5 godine..#// @ic ara...........#// Pro!ara........................................................#78 Sku(e u 4oli!i..............................................................................#21 O0le' od :rena sa kre e'a0a.......................................................................................................#77 3ro0pir pun!en (krapino0.........................na i'ali!anski......................................................#77 Aun!e ina na do0a-i na"in......................#71 8i0l!eni losos 'a'ar.........................................................................................................sa soso0 od ora:a.............................................................#7/ Parada!& pun!en 'un!e ino0..................... Rasko(na poga"a.............................................is' sa pe"urka0a.......................................................................................................#75 ....................................................................................#/8 ...........................................................#2$ Ska0pi sa pirin"e0...#2$ Ri1o'o od ska0pa...............#/.....................................................................#/2 .......................IAEAI I6 ?OR+............................. So0un..................................#/5 Sel!a"ka poga"a.........................#/1 Srpska poga"a..........................................................................#/5 Bosanska poga"a.................................................................ercego a"ka poga"a.........................................#/..........................................................................#/9 Osli............................................#/1 Poga"a sa slanino0.........#/7 Popara 0rsna......................#7$ Aun!e ina na 4rancuski.......#/5 Boga'a poga"a................................................................................ Bakalar na boke(ki na"in.............#/# ............osos ki(......................leb sa siro0 i slanino0............................................................................#75 ............................................................................ S'arinska cic ara.................................................#7......#/9 File'i od (krapine u 'es'u od pi a...................................................................................................................#/8 Bkrapina na sala'i..................................#78 .......................#78 3ok'el od ska0pa...........................................................................................#7$ ..........................#/.........................................e(o =ku ana> riba............................................................#21 11 ................................... Puding od 4ilea lis'a sa soso0 od ina.#7/ Ribl!i 0arina'.............................................................ladan kola" od ribe......................................................................#7# Osli..................................................#71 ......................#7# ..................................................................is' sa pla i0 pa'lid1ano0...................................#/7 SPE@IJ+..#/# Poga"a sa kiselo0 odo0..e(o=ku ana> sarga..osos u pi u i& 1..........................#72 Rasko(ni 0orski kr(....................................................................................#7..............................

............................#87 Sos be(a0el...............................................................#81 Engleski preli &a sala'u............................................................................................................................................................ladan preli od parada!&a.........................................................................................................................#28 Sos Bernes.................................................#8...........................................................................................................................................................................#87 Sos Re0ulad.....#28 Sos od sen4a................................................ 8agn!e na bu&aru......................................#27 .......#8# Sos od kiseli: kras'a aca..........#2/ Pun!ene lign!e.........................................#8# Sos od 0ioro9i!e.......................................................#28 Sos +ndalu&.....................olandski sos......................................................................................................................................................... Ri&o'o od dagn!i................................#81 Sos 'a'ar...........................................................................................................................#81 ....................................................................................................................................................................#28 Sos od :rena..................#8...................#2/ Ri&o'o od lign!i................#29 %oki!e preli &a sala'u........................................................#8.................#87 Sos od parada!&a..................................................................................................................................#8$ Sos od sardele.................................................................................................................#8$ Sos od 'un!e ine................................................... Sos od par0e&ana &a pirina".#29 Sos od li0una.......#2# %ekna od pirin"a sa dagn!a0a......................................................#88 <ade &a pile na drugi na"in...............................#29 Sos od li0una &a (page'e.................................#8$ S0il!in sos od sen4a...................#8.............................................................................................................. Preli &a n!oke..............#88 ?arina' &a ros'bi4....................................#89 1# ......................................................#2..................................................................#8# Sos &a di l!a"............................#2# Bkol!ke Sen Eak.....................................................................................#87 .......ign!e na sala'i.............#8/ Sos 0a!one&.. Sos Bolon!e& &a (page'e....................................#8/ Sos od ora:a.........#2/ Sala'a od dagn!i............................... Pikan'an sos &a pe"en!e..................#88 <ade &a pile..............#2...................#22 Sos kari..........................#81 Sos &a s'ruganu (argarepu...................................#8# Sos &a ribu..........Ska0pi u pile-e0 0esu...........................................................................................................#27 SOSO%IF ?+RI<+AIF <+8E%I..............................................................................................................#8/ 6eleni sos 0a!one&...............................................................................

..#9# Jer0enska sala'a...............................................................#95 )ru&i!ska sala'a.......................................................ulu*'or'a...............................#89 ?aslac &a (a'obri!an.5$5 Be&e 'or'a........... Sala'a od debrecinera...................5$9 +0eri"ka 'or'a.......................5$8 Aor'a od pe"eni: ora:a ...............................................................................5$2 Aor'a od !abuka....................................................................................................................#97 ?ona(ka sala'a od sla'kog kupusa sa " arci0a...........................................................................................................................+A3IBI............................................................................................................................#98 6elena sala'a sa " arci0a...................................................51$ 15 ......................#95 S'rugana (argarepa....................................5$5 .............................#92 Sala'a od borani!e................................................................................5$/ Pu(kino a 'or'a....................5$9 B arc aldska 'or'a...............................#99 Sala'a od parada!&a sa beli0 siro0................................#9$ %oki!e a sala'a.......#98 @ ekla sala'a sa :reno0.....................+AE...................5$/ Aor'a od ora:a................#91 Sala'a od bli' e......................................................#92 Sala'a 0i0o&a..................................#91 Sala'a od pirin"a i po r-a......................................#99 Sala'a od pe"uraka i kro0pira..................................................................#92 Parada!& sala'a sa pe"eni0 paprika0a...............................#98 3isela sala'a..............................................................................#9# Aara'or*sala'a.....................................................................................................................................#9...........................#98 6elena sala'a sa preli o0....................................................................................... Sala'a od luka.....................................................#89 S+............................................................................................................................................................................................... Sala'a od go e9eg 0esa........................................................................................... Sala'a od pile'ine...........................................................................................#97 Boga'a sala'a......................................................................5$1 3ral!ica od Sabe...........................................5$8 Aor'a od pe"enog le(nika.#9...............<ade &a -urku....#9..........................................5$# Aor'a od ka4e.......................................................................#89 ?aslac &a bi4'ek....................................................................................................#9.................................................5$$ S................................5$7 Aor'a od !agoda..............................................................................................#9# 3ro0pir*sala'a......#99 Sala'a od pe"eni: paprika.................................................................................................................................#95 Sala'a od celera........................5$# 3re0*'or'a..................................

...............................................51...5#$ Je re!ski kre0...................................512 Čokoladni 0us................................................................................................... ..............................518 3ara0el*ko: =Ro1a'a>......................................................................................................................................................................................................5#1 Čokolad*puding sa bade0i0a.........................................55# 3ola" od bresaka...............................................51# ?oka 'or'a...............................5#8 %ukine sla'ke ('angle ...5#8 3ola" od ka!si!a sa bade0o0...................................................................................................51$ Pra(ka 'or'a.....................................................................................................5#/ Aari Aa'en.....519 3re0 od !abuka..........5#7 )rili!a( rola'..................................................................5#/ Aar' od !abuka......................................................................................5#......................................................................................................................55$ Floren'ine...............518 %o-ni kre0...............5#7 Babine 'a'il!e..........................517 Ea:ar*'or'a......... 3ola" od !abuka.55$ Au4a:i!e.........................................Bade0*'or'a.........................51.......................5#5 Francuski kola".....................................................5#5 3rancle...................................... Ae'a*?arina grili!a( 'or'a......................................................................................................................................................551 3ola" sa o-n!ako0......................................................................................................5#2 %o-ni kola"...............................................................................................................................517 Eerbo* 'or'a.........555 1........................................... Sa:er 'or'a...................................................................................................51/ Sa:er*'or'a g9e )ligori!e i-..................................511 Aor'a od le(nika i "okolade..5#..............5#$ 3re0 od anile.....512 Sredn!o eko ni kre0 od s in!ske kr i..........................................................................511 Aor'a od ka4e na drugi na"in..................................... Padobranci..........................................................................................................................................................................55# 3ola" dok'orke Aan!e.........................................................................................519 Penas'i kre0 od anile...................................................5#/ Eenska -ud....................................................................................................51/ Re4or0*'or'a..............................................................51# Aor'a sa 'ri 4ila................................................................................551 @iri(ke 4loren'ine............................................................................................5#1 @rni kola" sa i(n!a0a.....................................................................................................................................5#2 S'arinski pru'i-i od ora:a...............518 Čokolad*kre0 u "a(a0a....................................................5#8 Ra ani!a......................

...............5.............................................................5....................................................................................................................................................................... Bakina pi'a.........................5/# Pi'a od "okolade.......................1 ..................................................................................................................................................................................8 Ba&elski keksi....557 So0borski kola" od belanaca....5 Francusko 'es'o = upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>.....5/# Bosanska (l!i opi'a................8 Jednos'a ni keksi.................5.....................$ Presburger ki4lice..$ 3o0isbro'............................5// 3re0 pala"inke....................................................5/1 .........5..................Bpric*kro4ne...558 Pi(inger sa "okolado0........lep"i-i sa ci0e'o0....................................5/1 Pi'a od i(an!a.............................................# ?le"ni :leb =?ilc:bro'> Sla ski 3ola"........7 ?icikine bu:'le...........................# Eu'i kola" i& G%II eka..............................................................5/$ ...............................................559 Ringo Jan"i.....................................................................en!a pi'a sa !abuka0a...........5// Pala"inke na 0o! na"in................................................................555 3ola" od (l!i a...557 ?a4i(i................................................................................ondoner*'es'o =upo'rebl!a a se &a H'ar'o eH>..........5....558 Čokolad*(ni'e...................559 ?icikin kola" sa bade0o0...................................................................................................................................55/ 3la!s'erone.........552 Čordin kola".. Re&anci sla'ki i ku ano ino........................................5/.....................................................................................5................5 .................5..........................................55/ ?a9arski polu0eseci.......................................................................................................................557 %anilin*ki4lice..................................5/7 B edske pala"inke....................................................../ ..................................5.............................................. .............................leb od banana i ora:a...................................................................9 %erina kre0pi'a.........................................................en!a pi'a sa i(n!a0a.................................................................7 Aa(ci sa pek0e&o0............................................1 3i4lice od sala........552 8 orske kro4ne.........................5....................................5/2 1/ ......................................................5/7 Pala"inke Ro0ano4...............5..........................................5.......................5......................555 3ola" od bade0a.......................................5......5..............................................5/................................5..................................ondonske ('angle...................................5................................................................5........./ )encona sa Čene!a.................................................................... Babu(kina pi'a od !abuka...................................................................

...52/ ?usaka od bli' e=&el!a>.....................................................522 81u0lek*-e ap.......................................................................................................................................................57/ Praline........................571 %o-na sala'a..............................................527 Sar0a od kiselog kupusa..............................52/ Pl!eska ica....................................52$ Penas'i preli od "okolade.........................................................................................................................579 Preli od "okolade........................................................................5/8 @arske 0r ice............................52...................................... ?us od !agoda..............................................................................525 Čorba od pile'ine.572 Bola......57/ Pun!ena din!a.. 3u ana go edina................................................5/9 Boki&o deser'....................................................................57# 3es'en*pire...................527 ?usaka od kiselog kupusa........52$ Preli od ka4e....................................................................................522 )ula( od go edine.............................................579 )la&ura od "okolade.........................57........52........... 3u ana !agn!e'ina.....................57..............................................52...........52$ Preli od bade0a..........525 Čorba od &el!a..................................521 )la&ura od ka4e.........52# Supa Pa e&e =di!e'alna>..........................................................................................................................................................................................................................................................................................522 17 ..............................................................................Fla0birane pala"inke HSi&e'H =@repe Su&e''e>......................................................................................................................................57# Čokoladne nokle.............................................................................................................................................................................................edena pena sa 're(n!a0a.....................................................................525 Bu!on sa !a!e'o0....................57$ Fla0birane banane..........................................................57/ Sladoled sa 'opli0 preli o0.......................................................................572 .............................................................................................................5/9 Bnenokle.........................575 3es'en rola'.............................................................5/8 )arnirane pala"inke sa orasi0a.....................................................57$ Fla0birane !abuke.................................................572 @arigradska bo&a.................575 Ba!adere..............................................579 Bodo od ina......................................571 Pun!ene !abuke.................................................................. Sladoled od ru1a..................52/ Sala'a od go edine..................................................................................................................................................... 3u ana 'ele'ina..............................521 8IJEA+...................................................................................................

.................58# Prokel! =(prosle> sa !a!i0a.......................529 Barena bli' a sa 'ik ica0a........................................................................................................529 Pe"urke pe"ene..................58/ Pa('e'a od 'ele-e d1igerice................................585 Ro'k ice sa !a!i0a.........................529 Pe"urke dins'o ane.......................................................................................588 Pe"en pari&er od -ure'ine..............581 Sladak kupus sa kiseli0 0leko0.......59$ Pe"ena !abuka..........................................59$ S'rugana !abuka sa li0uno0 i ci0e'o0.....................58$ Jani!a od po r-a..............58/ 8ins'o ana 'ele-a d1igerica u inu..............591 12 ....................587 81igerica pe"ena be& 0asno-e........ Po(irana !a!a.............................................588 Aun!e ina sa li0uno0........................58# 6elena sala'a sa preli o0..................................................................585 6elena sala'a sa !a!i0a i debrecineri0a......................................................................................................................585 O0le' od !a!a sa parada!&o0....581 3ras'a ac sa kiseli0 0leko0..528 Pile-e pa('e'a...............................................................................................58$ Pire od spana-a..................................................................................................................................................588 Sala'a od debrecinera.........................................................58$ Bargarepa s'rugana........................................................58...................................................................................................................................................................................................................58.............................................................................................................581 Pod arak posni....................................................................587 )o e9i !e&ik ku ani..........Aele-i naresci pe"eni be& 0asno-e................................................528 Belo pile-e 0eso pe"eno be& 0asno-e......................................................591 Pire od !abuka.......................59$ 3u ana =le(o> riba..... 8ins'o ana pile-a srca................................................ Pa('e'a od belog sira i !a!a.................................58............................................588 Sala'a od ribe..58/ 8ins'o an 0o&ak.528 Pile dins'o ano.......................................58# 3ar4iol sa !a!i0a......................................................................................................................................................................................................587 %ir(le ku ane ili pe"ene be& 0asno-e............................................

SUPE I ČORBE 18 .

200 g kisele pavlake .150 g tvr eg sira!trapist" . %osolite.pospite istru'anim sirom.1 supena kašika brašna . )ešajući nalijte vruću !orbu i odmah poslužite.beli biber . i&rendisan tvrdi sir i vodu. U to dodajte 1. propržite na maslacu dok ne porumeni.6 kriški crnog ili polu crnog hleba Iseckajte crni luk na tanke listove.biber .200 g mekšeg sira .veza peršuna %ropržite brašno na maslacu da ne potamni. )ekši sir istisnite i stavite u !orbu da se kuva.60 g ribanog permezana.dodajte kiselu pavlaku pa sve i&ru!ite u &emljanu ili vatrostalnu posudu. U posudu u kojoj ćete služiti umutite kiselu pavlaku sa iseckanim peršunom. "talno mešajući supu.poja!ajte vatru da što pre provri.supena kašika brašna . l vode. Čor a od s!ra 60 g maslaca .60 g maslaca . ostavite da se kuva na tihoj vatri #$ minuta.4 komadasira za mazanje .3#5 dl supe . stalno mešajući ru!nim mikserom. (odajte supe i kuvajte oko minuta.1#5 dl belog vina . dodajte brašna i mešajte na tihoj vatri 3 minuta. (odajte vino. %reko to'a stavite kriške ispe!eno' hleba. pobiberite. %osudu stavite u dobro &a'rejanu pećnicu i pecite dok sir ne porumeni.4 kašike kisele pavlake .1 dl vode . "upu služite vrelu. 19 .so .Francuska supa od crnog luka 300 g crnog luka . beli biber. "manjite vatru. Kuvajte stalno mešajući dok se sirevi ne istope.

biber . "laninu iseckajte na kocke. %rocedite 'a kro& sito.3 šolje vode .propržite i i&vadite i& masnoće. poklopite i i& tiha kuvajte 1 sat.1 koren celera . .2 dcl belog vina .200 g belog hleba !bajatog" . #$ .1 kašika seckanog peršuna. Uspijte vode i mleka.oplu supu servirajte u tanjire i pospite sa lukom i slaninom.biber .2 glavice belog luka .3%4 i gove eg bujona .akav hleb ispirajte u mikseru.šolja sve$eg kravljeg sira mleka . -dmah služite toplo."#$r#%ska &or a od s!ra 3 supene kašike maslaca . /uk isecite na kolutove i propržite na masnoći i& slanine.aleva paprika . U vruću supu dodajte naribani sir.vode %ropržite na maslacu sitno seckan luk. +eposredno pred služenje umešajte kiselu pavlaku i i&'nje!eni kravlji sir i stavite na vatru samo toliko da se !orba dobro &a'reje. so.so . . -stavite 1$ minuta da omekša.1 veza vlašca . %osolite pobiberite i dodajte alevu papriku. Val!'#rska supa od s!ra 200 g sira smentalera . ali nikako da provri.leb secite u kocke i nalijte vrućim bujonom.so .100 g slanine .šolja kisele pavlake . (odajte vino i ostatak bujona i malo prokuvajte. biber i &elene &a!ine.2 zelene babure .1 glavica crnog luka . tako*e iseckajte celer i babure pa &ajedno pržite oko 1 minuta.

krastavce.la'ano mutite i ostavite da provri.150 g praške šunke . i biber po ukusu.1 sve$ krastavac .biber.2 kriške hleba .(odajte paradaj& pire.3 kisela krastavca . 1atim u posebne !inijice sitno seckano pripremite2 crni luk. mito*iju.3 jajeta 150 g praške šunke .3 ve&a paradajza . Gaspa&o &or a 2 supene kašike ulja . prašku šunku. na re&ance iseckanu prašku šunku i isto tako iseckane krastavce. "lužite hladno.2 ljute papri'ice . -hladite je.soveza peršuna .Var!%an(a rusk# oro)k# 2 kocke kokošije supe .1 l vode -d ulja i brašna upržite bla'u &apršku. i pržen hleb.6 dcl jogurta . I&jutra rešetkastom kašikom skinite la'ano mast sa površine koja se ste'la. .3 jajeta . posolite po ukusu. sitno se!en peršun. -stavite u loncu da prenoći u hladnjaku.1%2 l kiselog mleka . ljute paprike.2 glavice crnog luka .veza miro ije "kuvajte u 10# l vode kocke kokošije supe.2 kašike brašna . tvrdo kuvana jaja.3 babure .paradaj& 3be& sredine4.4 kašike paradajz pirea . "ve &amutite i ostavite da stoji u hladnjaku još najmanje dva sata. #1 . U sudu u kojem ćete služiti !orbu umutite 10# l kiselo' mleka sa ohla*enom supom.ome dodajte na kocke iseckana tvrdo kuvana jaja. 5orbu služiti hladnu a svaki 'ost po ukusu i naho*enju po !orbi posipa šta želi. (odajte hladnu vodu.1%2 l vode .(odajte jo'urt i !orbu dobro ohladite u hladnjaku.babure.

+ladna &or a od kras(a$aca 2 polje oljuštenih i sitno seckanih sve$ih krastavaca .-stavite !orbu u hladnjaku da se ohladi. U ohla*eni bujon stalno mešajući dodajte majone&.1 kašika seckanog mladog luka .3 dcl mleka .3 šargarepe .1 kriška kupusa . "lužite !orbu u& dodatke.so .2 kašike sir&eta . Čor a od pas!ranog po$r.4 dcl bujona 10 kapi tabaska .Gaspa&o * Andalu' &or a 100 g krastavaca .100 g majoneza .50 g maslaca .(odajte so.2 paštrnaka . "vako ih po svom naho*enju sipa po !orbi. tabasko i prepasirano povrće.a 3 krompira .2 l vode .sirće. koncentrat paradaj&a.3 kašike seckanog peršuna I&mešajte sve sastojke i stavite u hladnjak da se ohlade.biber )odaci za 'orbu iseckani 3 jajete tvrdo kuvana .2 glavice crnog luka . biber i alevu papriku.( dcl jogurta .pola tube koncentrata od paradajza . %re služenja ra&mutite !orbu žicom &a mu!enje belanaca i sipajte u rashla*ene šolje.servirane u posebnim !inijicama.300 g sve$ih paprika 2 glavice crnog luka .(00 g paradajza .U svaku šolju stavite po jedan kolut neoljušteno' krastavca i po nekoliko listića peršuna.200 g kisele pavlake ## .2 kašike kapra -ljuštite krastavac.3 kriške hleba!propr$ene kocke" . "lužite hladno.1 kaši'ica aleve paprike .paradaj& i luk. (odajte paprike i propasirajte u mikseru.so .so biber .3 praziluka .1 veza peršuna .

U sudu u kojem ćete služiti dobro umutite maslac i kiselu pavlaku. "talno mešajući sipajte vruću !orbu. "lužite toplo. Kada je kuvano ocedite. #5 .%ovrće o!istite i sitno seckajte. propasirajte nalijte vodom u kojoj se kuvalo i pustite da provri. +alijte vodom. posolite i kuvajte istiha dok povrće ne omekša.

Ukoliko nemate ukuvan paradaj& u te!nom stanju. biber.svako u tanjir može da stavi malo masla. bosiljak. Kada paradaj& prokuva dodajte so.1 kašika maslaca . %ra&iluk i šar'arepu operite. %ra&iluk isecite na tanke kolutove a šar'arepu na kockice.biber -2 kašike seckanog peršuna "o!ivo operite i ostavite 'a u vodi celu noć.1 lovorov list . I&vadite rebarca. šećer.2 par'eta suvih rebarca .Kuvajte na tihoj vatri 1 sat.1 kašika brašna .so . i kuvajte 1 minuta.2 lista bosiljka .%ospite !orbu peršunom. (odajte rebarca i isitnjene &elene &a!ine.50 g maslaca +a ulju propržite kašiku brašnai na to dodajte ukuvan paradaj&.1%5 l vode . možete dodati tubu paradaj&6pirea sa 1 l tople vode.Parada%' &or a 1 l kuvanog paradajza .1 'aša vina . /uk i&dinstajte na maslacu.1 praziluk 2 šargarepe . #. proce*eno so!ivo i još malo dinstajte.kuvajte povremeno skidajući penu. Kada poslužite !orbu. Čor a od so&!$a 1*0 g so'iva . &a!inite !orbu vinom.dodajte pra&iluk i šar'arepu.biber ."vucite meso sa kostije isitnite 'a i ponovo stavite u !orbu.1 struk maj'ine dušice .so .kaši'ica še&era . solju i biberom. . 5orbi možete da dodate neko teto ili pirina!.1 seckani luk .1alijte toplom vodom.

sitno se'en peršunov list "tavite supu na vatru da provri.1%2 šolje pirin'a .kašika brašna . Čor a od %a%a 4 jajeta .100 g kisele pavlake .(odajte na kraju maslaca. Kuvajte još koji minut.100 g mladog kajmaka %rvo jaja tvrdo skuvajte.2 dcl mleka . "lužite toplo.sok od 1 celog limuna . %red služenje po !orbi pospite sitno se!en peršunov list. ne mno'o uprženu.2 $umanca .B#la &or a od p!r!n&a 1 l bistre gove e ili pile&e supe .1%2 šolje mleka . posolite i pospite peršunov list. -vako pripremljen pirina! nalijte vrelom bistrom supom. 1atim po ukusu možete &akiseliti limunovim sokom. (a bi &rna pirin!a ostala cela nacedite u vodu sok od pola limuna.3 dcl bistre supe . da se kuva. pa postepeno uspite limunov sok da se !orba ne bi &'rušala. . dodajte predhodno opran pirina! i kuvajte pola sata dok pirina! ne omekša.20 g maslaca .seckan peršunov list .1%2 kašike skrobina!majcene" .so . pobiberite.biber . Gr&ka &or a sa %a%!-a 1 litar bistre supe .Kada je pirina! dobro kuvan 3oko #$ minuta4.so .150 g pirin'a -2 jajeta .biber . 7a&mutite žumanca.da se !orba malo &akuva.peršun U 10 l slane vrijuće vode staviti dobro opran pirina!.1 kašeka rastopljenog maslaca .biber .200 g kisele pavlake . (odajte bistre supe. 1atim umutite kiselu pavlaku.1 limun .celo jaje i jedno žumance.ome dodajte skuvan pirina! i dobro pobiberite. #/ . mešajući dok se supa ne &'usne. skrobin i mleko u 'latku kašu i umešajte u vruću supu. procedite 'a. stalno mešajući. -dmah služite. -d maslaca i brašna napravite &apršku.

pobiberite. #7 .posolite.umućenu pavlaku i kajmak. toplo mleko. "lužite toplo. i dodajte peršunov list.dodajte sitno seckana jaja. +a kraju. polako mešajući.

-dmah služite.glavica crnog luka veza peršuna .dodajte sitno seckan luk i peršun i malo propržite i posolite. biber.biber po ukusu.100 g maslaca . Kada je testo pe!eno. U šerpi rastopite maslac.S(ar!nska supa sa sa$!%a&o.-hladite i dodajte seckanu dži'ericu.!g#r!c# 1 l bistre gove e supe . (obro umutite maslac.biber . 1atim umesite i ra&vucite tanko 3 u ju9ku4 testo kao &a re&ance ili savija!u.100 g maslaca . -stavite da se ohladi. složite 'a u posudu i &alijte toplom supom. složite pljoštimice u podma&an pleh i pecite u srednje &a'rejanoj rerni. 5vrsto uvijte kao rolat. žumance.2 ki+le .biber .2 $umanca . "lužite toplo. žumance.1 jaje .(odajte malo maslaca i prstohvat brašna da valjuške budu !vrste.1akuvajte ih u supu i pred služenje spustite kajmaka.1 l bistre gove e supe .sitno iseckan peršunov list. 8il je ovim &avršen. jaja. "ecite par!iće debljine malo' prsta.veza peršuna .1 celo jaje.%remažite slojem mase od dži'erice. sve dobro i&mešajte.prstohvat brašna "laninu i jednu ki9lu iseckajte na kocke i malo propržite dok malo ne požuti. .testo kao za savija'u ili rezance 1%2 kg tele&e ili jagnje'e d$igerice .2 jajeta . so.so "kuvajte dži'ericu u slanoj vodi. #2 .od d.ome dodajte uprženu slaninu i ki9lu.1 $umance .so . :elu ovu masu i&mešajte sa još jednom ki9lom predhodno natopljenom u mleku.100 g mladog kajmaka .&atim je sitno iseckajte. S(ar!nska supa sa $al%u)c!-a od slan!n# 125 g slanine .

"talno mešajući polako sipajte ukuvano vino. stru'ana kora od limuna.-do&'o stavite malo seckano' peršuna.5 $umanca .pospete tucane paprike i &alijete sa malo maslinovo' ulja.50 g maslaca . šećer. &atim posoljena i pobiberena 4.veza peršuna tucane suve paprike "tavite u lonac !ist ro&a rasol da se samo smla!i 3nikako da se suviše u'reje4.kora od 1 limuna . cimet.voda "tavite da se kuva 1 sat 2 vino.2 ki+le .100 g kajmaka .malo maslinovog ulja .biber . !aša vode. #8 .prstohvat cimeta .nekoliko kriški +rancuskog hleba .+a kraju dodajte propržene na maslacu i pobiberene ki9le ise!ene na kocke. Ra(na &or a od rasola 1 l rasola . U tanjir svako' 'osta stavite malo ribanca i po dva krutona 3kruton2 na ulju propržena kriška 9rancusko' hleba.S(ar!nska &or a od #log $!na ( dcl belog vina . U sudu u kome !ete služiti dobro umutite žumanca sa kajmakom.2 kocke še&era .200 g kiselog kupusa ribanca . %reko ovo' nalijte mlak rasol.

soli i bibera.stavite u salvet i kuvajte u vriju!oj vodi #$ minuta.so .50 g maslaca -perite sveže višnje. iseckajte na kocke i dodajte ih u !orbu.veza miro ije .2 korena peršuna .(odajte sitno seckane miro*ije i peršunovo' lista.Kada je testo kuvano iseckajte na kocke. o!istite od koštica 3mo'u u &amenu cepane i& te'le4.(odajte šećer. jaje.&atim 'a operite hladnom vodom i ocedite.# cela jajeta.2 ki+le .1 jaje .5 jaja ."ve to &ajedno &amesite.200 g kisele pavlake .na &or a 4 šargarepe . dve kašike tucane suve ki9le. koren peršuna.U posebnoj !iniji pripremite #$$ ' kisele pavlake sa # žumanceta. Kada su bubci skuvanu ocedite ih. . paštrnak.ako*e odvojeno skuvajte i pirina!.1 kašiku kisele pavlake.2 korena celera .150 g pirin'a . stalno mešajući.1 kašika brašna . Vruću !orbu sa višnjama nalijte na pavlaku i žumanca.veza peršuna biber . Kada je !orba kuvana i&bacite 'lavicu luka.Ra(na &or a sa Kr/a od $!)an%a 1 kg sve$ih višanja ili cepanih iz tegle .posebno predhodno &'otovljenu kaj'anu od 3 jajeta. celer.so .malo ulja . "lužite !orbu u& kocke od testa. %osebno skuvajte pileće bubce sa &a!inom od sušeno' povrća.50 g še&era .kašika za'ina od sušenog povr&a Isecite na kolutove šar'arepe.2 $umanca .200g kisele pavlake . Prol#.nalijte vodom i prokuvajte. napravite deblju kobasicu.3 paštrnaka . bibera u &rnu3ako imate &eleni biber još bolje4 i posolite po ukusu.biber . %osebno umutite i kašiku maslaca.1 glavica crna luka .1 kašiku brašna.10 pile&ih bubaca . dodajte pirina! i stalno mešajući sipajte toplu !orbu. U !iniji &a služenje umutite kiselu pavlaku. i u& to celu 'lavicu crno' luka stavite u lonac malo propržite na ulju i nalijte toplom vodom. #9 .

propržite 'a na vrelom ulju i pobiberite.a sa kn#dla-a 500 g spana&a . Kada se jaje malo ste'ne 3belance4. polako rešetkastom kašikom vadite.isecite na kriške sredinu od belo' hleba. &atim nalijte vrućom %aradaj& !orbom. (ru'o poširajte jaja.so .koju ste predhodno posolili. malo je propržite &ajedno sa spanaćem.malo ulja "panać o!istiti i operite u nekoliko voda.o su krutoni4. Kn#dl#0 Umutite jaje u& malo soli i ulja.a 4 osobe-1 1%2l paradajz 'orbe . Knedle su kuvane kada isplivaju na površinu.na nje'a prepržen hleb.spuštajte supenom kašikom knedle u veli!ini koju želite.150 g slanine . U vriju!u vodu.roj jaja &avisi od broja 'ostiju. %o osobi jedno jaje.(odajte toplo mleko i ostavite samo da baci klju!.dolijte vode i ostavite da se kuva.200 g permezana .1atim iseckajte na sitne kocke slaninu.Čor a od spana.-cedite ih i stavite ih u !orbu. 3%oširanje jaja2 "tavite da proklju!a 1 l vode sa 1 dcl sirćeta. Supa Pa$#'# . 3.. u&mite šolje &a supu i u svaku prvo stavite poširano jaje.biber . 5$ . spanać ne treba du'o da se kuva da suviše ne omekša.. .4 krutona !propr$en hleb" . %rvo skuvajte paradaj& !orbu 3recept br 1$4.3%4 l mleka .so . Kada ste sve ovo obavili.udite oba&rivi.2#5 dcl vode 1 jaje . U vruću vodu polako spustite ra&bijena sirova jaja.4 jajeta .%ospite dosta stru'ano' perme&ana i sitno seckano' peršuna.150 g brašna .polako dodavajući brašna da se ne napravi suviše 'usto testo./upajte 'a varja!om dok se ne ujedna!i.veza peršuna.%osolite i pobiberite po ukusu.reće.biber 1a ovu !orbu potrebno je obaviti nekoliko radnji.

1%2 l vode .lovorov list .1!-ska supa od crnog $!na 1 1%2 l crnog vina .2 kašike majorana . iseckajte na kocke.po $elji cimeta .50 g maslaca .&or a od kro-p!ra s %a%!-a 1%2 kg krompira . skuvajte i ocedite.dodajte kim i kuvajte istiha pola sata. -do&'o stavite kockice hleba.so . maslac. 1!-ska &or a od k!s#log kupusa sa ko as!ca-a 1 kašika ulja . vodu.200 g kisele pavlake %ropržite na ulju sitno seckan crni luk.2 kriške hleba "tavite vino da provri i stavite majoran. U !niji &a služenje supe umutiti # žumanceta i polako mešajući nalijte vruću supu.(odajte alevu papriku mešajući koji minut.1l bistre gove e supe .2 para suvih kobasica .1%2 kaši'ise kima . dodajte vruću !orbu. nalijte mleko. U vrijuću !orbu spustite kobasice ise!ene na kolutove da se kuvaju < minuta. limunove kore. U !iniji u kojoj ćete služiti !orbu. 1ato vreme prepržite kockice hleba na ulju i pobiberite.biber Krompir oljuštite.%redhodno ulupana 51 . dodajte lovorov list.+alijte kupus supom. "maljite vatrui kuvajte na umerenoj topliti #$ min. so. Kr#."pustite kupus i dinstajte 1 sat.strugana kora od 1 limuna . umutite kiselu pavlaku i polako mešajući.300 g kiselog kupusa ribanca -1 kaši'ica aleve paprike .po $elji še&era .1%2 l mleka . cimet .1 glavica crnog luka .malo ulja . Kuvajte oko 1 minuta. šećer. (obro i&'nje!ite.so . (osolite po potrebi.2 $umanceta .biber .2 jajeta . biber.

5# .stalno mešajući vruću !orbu. kao i ukus !orbe kada je 'otova.sem da umesto krompira koristite krompir pire od predhodno' dana. %ostupak &a spravljanje je isti.jaja polako sipajte u tankom mla&u. -vu !orbu možete na isti na!in &'otoviti.

1 kašika ulja . %olako mešajući dodajte ukvanu 5orbu od pe!uraka."tavite na vatru da provri.3 oljuštena krompira ise'ena na kocke .Kr#. U posudi u kojoj ćete služiti umešajte kiselu pavlaku.kockice hleba prepr$ene na maslacu %ropržite celer na maslacu i nalijte vodom.3 $umanca .=otovu !orbu sipajte u !!iniju preko proprženih kockica hleba.kašu ra&redite s mlekom.200 g kisele pavlake . %red kraj kuvalja dodajte i&dinstane šampinjone.2 l vode . posolite i kuvajte na tihoj vatrijedan sat dok povrće ne omekša. Kr#.veza peršuna . %ropasirajte 'a.kašika za'ina od sušenog povr&a .slatku pavlaku ka jajetom.1 dcl mleka .&or a od p#&uraka 300 g pe'uraka šampinjona .1 jaje . sitno seckan peršun i biber po ukusu.2dcl slatke pavlake .100 g kisele pavlake .biber .(instajte ih na malo ulja. U jedan litar dodajte i& kese Krem !orbu od 'ljiva i skuvajte prema uputstvu."pustite krompir. dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 kesa 'orbe od gljiva .100 g maslaca . umešajte žumanca sa ra&mućena sa kiselom pavlakom i ostavite !orbu na vatri samo toliko da se dobro &a'reje.&or a od c#l#ra 3 osrednja sitno se'ena celera . 55 .so .1 l vode -perite i krupno isecite šampinjone.

=otovu !orbu sipajte u !iniju preko kar9iola. Kr#."ipajte postepeno u lonac i mešajte dok ne provri. "lužiti toplo sa kockama krutona.&or a od kar/!ola 1 glavica kar+iola .100 g krutona !sitne kocke propr$enog hleba -perite i procedite spanać.Kr#.3 kašike nastruganog starog ka'kavalja .1 l mleka.Kuvajte istiha 3$ minuta.prstohvat muskata . Kada provri kuvajte 3 minuta mešajući.Ispasirajte u mikseru. dok kar9iol ne omekša.6 kašika maslaca . dodajte šolju tople !orbe. biber. stavite 'a u !iniju u kojoj ćete !orbu služiti i držite na toplom mestu.so ."lužute sa ražanim hlebom i maslacem. operite 'a.4 kašike brašna 2 1%2 l bistre supe . U vrijuće mleko 'a stavite i kuvajte 1$ minuta.2 dcl slatke pavlake . stavite u lonac.7astavite kar9iol na cvetiće.(odajte bober i nastru'an sir. 7a&mutite žumanca sa kašikom hladne vode.kriške ra$anog hleba premazane maslacem i posoljene -!istite kar9iol od korena i listova.&or a od spana. U loncu napravite bledu &apršku od maslaca i brašna.a 500 g spana&a .2 $umanseta . >umanca umutite sa predhodno u'rejanom slatkom pavlakom. +alijte bistrom supom i šoljom vode od kar9iola.so -beli biber ."a!uvajte šolju vode u kojoj se kar9iol kuvao. +alijtevrućom posoljenom vodom31 kašika soli na1 l vode4.1 kašika hladne vode biber .-cedite 'a.3 $umanca . (odajte i&miksiran spanać sa mlekom. muskat.(odajte so. 5. .

+alijte toplom vodom. U !iniju u kojoj ćete služiti !orbu umutite kiselu pavlaku sa jajetom i nalijte toplom !orbom stalno mešajući. +a kodutove isecite babure.I&bacite 'lavicu luka.biber u zrnu . sve to propržite kratko na ulju pa dodajte suva rebra3kuvana4.1 jaje . paštrnak i ucelo 'lavicu luka. peršun. %osebno skuvajte na kolutove ise!ene debrecinere pa dodajte u !orbu.so .dodajte biber.3 lista celera .Kuvajte oko jedan ipo sat.2 paštrnaka .2 paštrnaka .3 šargarepe .3 sve$e babure .20 listova blitve .oljušten paradaj&. %osle ? minuta kuvanja stavite koren od blitve da se kuva.3 šargarepe . celer.2 l vode .200 g kisele pavlake . +alijte vrućom vodom.1 par debrecinera . P!l#.1 1%5 l vode %redhodno skuvajte suva rebra.4 paradajza .veza peršuna .a &or a 1 pile . &a!in od sušeno' povrća. 5/ .7a&mutite kiselu pavlaku. i polako mešajući dodajte toplu !orbu.O rok &or a 1%2 kg suvih rebara . na kolutove šar'arepu.kašika za'ina od sušenog povr&a %ropržite na malo ulja ise!eno na komade pileće meso. pileće meso o!istite od kostiju i vratite u oce*enu supu. lovorov list.-ljuštite krompir i isecite na kocke.so . Kada je meso skuvano ocedite supu.malo ulja .2 krompira . kao i povrće.+a 1$ minuta do kraja kuvanja dodajte list od blitve. so.1 glavica crnog luka . šar''arepu paštrnak.200 g kisele pavlake .biber lovorov list .

A$gan!s(anska supa
500 g mlevonog june&eg mesa - 1 glavica crnog luka - 1 babura - 4 oljuštena paradajza - so - biber - 1%4 l vode - 150 g rezanaca - šolja skuvanog pasulja - šolja graška - 3 šargarepe - jogurt - maslac %ropržite meso i sitno se!en crni luk na maslacu.(odajte se!enu baburu, paradaj&,biber so i vodu.(obro promešajte i dinstajte u pećnici jedan sat na umerenoj vatri."kuvajte posebno re&ance, po mo'ućstvu u supi od mesa,dodajte pasulj,sitno se!enu šar'arepu i 'rašak."ve &ajedno kuvajte dok 'rašak ne omekša. Kad je supa 'otova dodajte jo'urt prema ukusu.

Gula) &or a
400 g gove eg mesa bez kostiju - 1 l bistre gove e supe 30 g suve slanine - pola tube paradajz pirea - 250 g krompira - *0 g brašna - 100 g luka - 1 jaje - 2 kašike ulja 1%2 dcl belog vina - peršun - aleva paprika - so - kašika za'ina od sušenog povr&a kim - majoran po ukusu - 200 g kisele pavlake )eso operite i iseckajte na sitne kocke. (odajte &a!in od sušeno' povrća. +a ulju propržite sitno seckan luk, dodajte se!eno meso i isitnjenu slaninu,posolite i dinstajte pola sata.)esu &atim dodajete alevu papriku,paradaj&6pire,vino i &alijte supom. 5orbu la'ano kuvati dok sve namirnice ne budu mekane. +a kraju dodajte peršun,biber, so, majoran.5orbu pustite da još jednom provri i sipajte u !iniju 'de je umućena kisela pavlaka.

57

Du o&a%ska &or a
500 gsuvih svinjskih rebara - 2 l vode - 3 zelene babure - 4 paradajza - 3 šargarepe - 2 krompira - 2 paštrnaka - 1#5 dcl ulja - 1 veza peršuna - 1 lovorov list - 1%2 kaši'ice origana 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake so -10 zrna bibera %rokuvajte rebra #$ minuta i bacite vodu. Isecite na kolutove babure, oljušten paradaj&,šar'arepu i paštrnak.Krompir oljuštite i iseckajte na kocke."ve prodinstajte na ulju.(odajte prokuvana rebra,peršun,biber,lovorov list ori'ano. +alijte u'rejanom vodom.Kuvajte ? minuta.(odajte isitnjen koren od blitve.Kuvajte još# minuta.1atim stavite list od blitve i kuvajte još1 minuta.%osebno skuvajte ise!ene kolutove debrecinera. (odajte u skuvanu !orbu. +alijte skuvanu !orbu na predhodno umućenu pavlaku.

Čor a od -o'ga
500 g mozga - 2 kašike ulja - 40 g maslaca - glavica crnog luka - peršun - malo brašna - so -100 g kisele pavlake - biber - 1 l bistre supe - sok od 1 limuna - kašika za'ina od sušenog povr&a )o&ak o!istite od spoljne opne, i&režite na kocke i stavite na ulje u kome ste predhodno propržili seckan luk. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1atim napravite bledu &aprškuk od maslaca i brašna,dolijte supom, kuvajte 3$ minuta.%osle kuvanja dodajte mo&ak i seckan peršun.%rokuvajte 1$ minuta..ome dodajte kiselu pavlaku,sok od limuna,maslac, biber i so. U& toplu !orbu služiti krutone 3prepe!en hleb4.

52

"agn%#&a &or a
600 g jagnje'eg mesa - 3 kisele paprike - 1 kiseo paradajz 3 šargarepe - 1 paštrnak - 3 krompira - biber - so - kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 1%2 l vode - 200 g kisele pavlake ili kiselo mleko - sok od 1 limuna ili vinsko sir&e malo ulja Iseckanu papriku,paradaj&,šar'arepu i paštrnak stavite na ulje i malo propržite.(odajte meso, &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplom vodom.Kada !orba provri, dodajte krompir seckan na kocke,biber i so po ukusu.Kuvajte na tihoj vatri dok meso ne omekša. U !iniju &a služenje umutite kiselu pavlaku3kiselo mleko4 i nalijte vrućom !orbom."vako po ukusu može dodati i limunov sok 3vinsko sirće4.

Kro- supa od dagn%!
500 g o'iš&enih dagnji - 1 veza miro ije - 4 dcl belog vina *00 g kisele pavlake - 4 dcl slatke pavlake - 6 šargarepe - 2 praziluka - so - kajenski biber - peraja od mladog luka U šerpi istopite maslac,dodajte seckanu miro*iju, &atim da'nje i prelijte belim vinom.@erpu poklopite i ostavite da kuva 1$ minuta. (odajte kiselu pavlaku i mešajući pustite da još jednom prokuva. -!išćenu i iseckanu šar'arepu i pra&iluk kuvajte dok omekšaju pa propasirajte. U supu od da'nji dodajte pire od povrća,ulupanu slatku pavlaku 3šla'4,so i po ukusu kajenski biber. .oplu krem supu sipajte u toplu posudu i pospite seckanim perajima od mlado' luka.

58

Kr#- &or a od s-u2a
1 kg smu a - 1 lovorov list - 2 kaši'ice bibera u zrnu - 2 glavice crnog luka - 100g praziluka - 1 limun - 2 dcl belog vina - 100g šargarepe - 100 g paštrnaka - 100 gcelera - 2 babure 100 g maslaca - 0#5 dcl ulja - 4 kašike brašna - 1 veza peršuna - 1 veza celerovog lista - 300 g kisele pavlake so - biber -!istite smu*a, operite 'a, stavite u lonac, dodajte &rna bibera, lovorov list,seckani luk i pra&iluk.-solite,dodajte sok od limuna, vino i # l vode. Kuvajte #$ minuta.I&vadite ribu ohladite,o!istite od kostiju i isitnite.-!iš!enu šar'arepu, paštrnak celer i papriku isecite na tanke re&ance i skuvajte u slanoj vodi.-cedite.U loncu na maslacu i ulju propržite brašno, dodajte proce*enu !orbu od ribe, povrće i riblje meso.%osolite, pobiberite i kuvajte još nekoliko minuta.1akiselite limunom i pospite seckan peršun i celer. Umutite kiselu pavlaku.

Supa od ra%sk!3 p#&uraka u (#s(u
,a jednu osobu - 50 g sve$ih pe'uraka !vragnja ili šampinjona " - 20 g guš'ije d$igerice - 60 g lisnatog testa 1%4 bistre $ivinske supe - 2 supene kašike kaše sastava-šargarepa# luk# celer # šampinjoni u istim koli'inama - maslac - so - biber U malu !iniju &a supu od vatrostalno' stakla 3 &a jednu osobu4 stavite kašu koju ste predhodno napravili na slede!i na!in 2 @ar'arepu, luk,celer, šampinjone sitno seckane i&dinstajte na maslacu. -d ove mase napravite kašu. 1atim dodajte šampinjone se!ene na kolutove,komadiće 'uš!ije dži'erice, koje ste tako*e prethodno na maslacu malo propržili.(odajte bistru živinsku supu. %okrijte !inijicu ra&vu!enim lisnatim testom, predhodno nama&anim žumancetom. +a ovaj na!in !inijica je hermeti!ki &atvorena kao nekim poklopcem. 5inijicu stavite u pećnicu na ##$ c %e!enje traje kratko, dok testo naraste i dobije &latnožutu

59

boju. "upa se jede pošto kašikom probušite poklopac od testa, koje u obliku mrvica upadne u supu.

.$

+4ADNA PRED"E4A

.1

Pa)(#(a od p!l#,# d.!g#r!c#
500 g pile&e s$igerice - 100 g suve slanine - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - 15 zelenih maslina - 3 jajeta - 3 kisela krastavca - 2 dcl belog vina - 1 kašika kapra - 2 kašike sem+a - 100 g kisele pavlake - 150 g maslaca - so - biber - malo soka od limuna %rodinstajte dži'ericu u vinu sa predhodno proprženom slaninom.(odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. (instajte 1 minuta. -hladite, sameljite na mašini &a meso dži'ericu sa slaninom,tvrdo kuvana jaja,krastavce,maslinke i kapar.)asu još jednom sameljite u mikseru.(odajte sem9, kiselu pavlaku,sok od limuna,istopljeni maslac,so i biber.(obro i&mešajte. -stavite paštetu u hladnjaku #? sata."lužite hladnu u& tost.

Pa)(#(a od gu)&!%# d.!g#r!c#
600 g guš'ije d$igerice - 150 g slanine - 150 g svinjskog mesa - 150 g tele&e d$igerice - 50 g šampinjona - 2 dcl belog vina - so - biber - peršun - miro ija - maj'ina dušica - lovorov list =uš!iju dži'ericu marinirajte 3preko noći4 konjakom,vinom i seckanim &a!inima. (ži'ericu, slaninu, meso i pe!urke iseckajte na kocke."laninu propržite.I&vadite. +a istoj masnoći propržite sve ostale sastojke.-hladite i i&mešajte sa &a!inima i& marinata. %osolite i pobiberite. "ve &ajedno sameljite dva puta kro& mašinu &a meso.(odajte konjak i vino i& marinata.(obro &amesite.,laditi u hladnjaku#? sata.

.#

masline.sokom od limuna. Pa)(#(a od koko)k# 5p!l#(a6 1 koka ili pile .%onovo celu masu sameljite 3pirirajte4 u mikseru.2 kašike majoneza .sok od 1 limuna .15 zelenih maslina .kiselom pavlakom.2 jajeta .sok od 1%2 limuna .5 .so .1 kašika kapra .o!istiti od kostiju.100 g suve slanine .100 g punomasnog sira .1 kašika sem+a .1 dcl slatke pavlake .(obro umutite ru!nim mikserom piriranu masu sa . U& to sameljite slaninu.biber -cedite sardine i i&'nje!ite. odstraniti kožicu i masne delove i !isto meso ohladite i sameljite u mašini &a meso. "lužite hladno.unjevinu i rin'lice ocedite i& uluja i pasirajte.(odajte paradaj& pirea.50 g maslaca .3 tvrdo kuvana jajeta .so .Umutite sa i&'nje!enim tvrdo kuvanim jajema. "lužite hladno. džina i nelupane slatke pavlake.100 g kisele pavlake .2 kašike sen+a . maslacem. krastavce.1 kašika seckanog peršuna .-stavite da prenoći u hladnjaku.majone&a.3 kisela krastavca . sirom."ve dobro promešajte i ostavite u hladnjaku.200 g kisele pavlake .2 kašike pirea od paradajza . sen9om.0#5 dcl d$ina .150 g maslaca . peršunom.1 kutija ringlica u ulju .biber Kokošku3pile4 obarite.1 tuba !*5 g" majoneza .Pa)(#(a od sard!n# 1 kutija sardina u ulju . Pa)(#(a od (un%#$!n# 1 kutija tunjevine u ulju .%osolite i pobiberite. jaja i kapar.

.solju i biberom. -stavite u hladnjaku #? sata.kiselom pavlakom. "lužite hladnu u& tost.sokom. omekšalim maslacem.od limuna..majone&om. . sen9om.

krastavac.solju. ke!ap.sem9.biber -cedite sardinu od ulja i i&'nje!ite. "lužite je hladnu u& kisele krastavce i toplu po'a!u. kapar.2 dcl konjaka 1%2 kaši'ice cimeta .100 g kisele pavlake .1%4 kaši'ice morlkog oraš'i&a .1 kašika kiselog luka .kašika za'ina od sušenog povr&a ."laninu isecite na listove.200 g crnog luka . I&vadite je i& pećnice."amlevenu masu dobro i&mešajte sa cimetom."taviti masu u duboku &emljanu posudu. S#l%a&ka pa)(#(a (00 g svinjskog mesa .bober po ukusu ."#r-#nska pa)(#(a 1 kutija sardina u ulju . crni luk i peršun.&a!inom od sušeno' povrća i biberom. -do&'o obložite listovima slanine i lovorovim listom.so po ukusu Kro& mašinu &a meso dva puta sameljite meso.500 g suve slanine .dži'ericu.2 kašike sen+a . "lužite hladno.2 lista lovora . "a te'om je ostavite u hladnjaku najmanje 3B sati.2 kašike kiselih pe'uraka 3 kisela krastavca .Kro& mašinu &a meso sameljite luk.(odajte i&'nje!eni sir &atim majone&. stavite na paštetu daš!icu manju od posude i odo&'o te' od # k' da se masa sabije.500 g svinjske d$igerice . ./ .1 kapika kapra . pe!urke.100 g ov'ijeg punomasnog sira .kiselu pavlaku. %ecite u pećnici na #$$ : A$ minuta. konjakom.so .oraš!ićem.1 kašika ke'apa ."ve pomešajte dobro.2 veze peršuna . -stavite u hladnjaku.2 kašike majoneza . so i biber.

"lužite hladno. sir.2 glavice crnog luka .Vekne uvijte u salvet i ostavite u hladnjaku #? sata.%unite ih pripremljenim nadevom. Vekne presecite na pola i i&dubite. dodajte kiselu pavlaku. . biber i so.sitno seckan crni luk.3 kisela krastavca 300 g šunke .1 kaši'ica aleve paprike .4 kisela krastavca .200 g tvrdog sira !trapist# ajdamer# ementaler" .50 g kavijara .Pa)(#(a od s!ra 300 g punomasnog kravljeg sira . "tavite u !iniju &a služenje i u hladnjak. (obro 'a nabijte.7 . šunku. "ve dobro i&mešajte.kisele krastavce..alevu papriku.(obro umutite. "lužite hladno.%red služenje secite na tanke režnjeve.3 jajeta . sok od limuna.100 g zimske salame .sok od pola limuna .so . tvrdo kuvana jaja.(odajte na kocke ise!ene krastavce. Pa)(#(a od &$araka 250 g 'varaka .3 sendvi' vekne (obro umutite maslac sa sardel pastom.ome dodajte i polako i&mešajte kavijar.2 kašike sen+a 5 kašika kisele pavlake . Mo'a!k $#kna 420 g maslaca . kiselu pavlaku.so po ukusu biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso !varke.biber "ir dobro i&'nje!ite.2 kašike sardel paste .(odajte sen9. -dmah služiti.so i biber. salamu.200 g kisele pavlake .

Ki9le i&dubite i punite nadevom.2 kašike majoneza .ome dodajte na kocke se!ene šunke.4 kašike kisele pavlake . .1 kutija sardina u ulju .3 jajeta .sok od pola limuna .250 g maslaca .1 kašika kapra . -vom masom nadevajte paradaj&e. %omešajte. so i biber. i&'nje!ite je.1 kutija tunjevine u ulju .so po ukusu .(obro ih i&'nje!iti. majone&.ss Uvijte ih u salvetu i ostavite #? !asa u hladnjaku. sok od limuna.biber po ukusu 5vršće paradaj&e i&dubite i spremite &a punjenje. so i biber.1 kašika sen+a . dodajte sen9. jo'urt. "ve dobro i&mešajte.sir i tvrdo kuvana jaja.1 glavica crnog luka .. kisele krastavce.2 . Pun%#n! parada%' sa (un%#$!no6 komada paradajza .Pun%#n# k!/l# * ki+li .3 kisela krastavca . peršun.1 kutija ringlica u ulju .dodajte sitno se!en crni luk.biber po ukusu Iscedite sardine i rin'lice.Umutiti maslac.150 g sira trapista .2 dcl jogurta . -cedite tunjevinu.2 kašike majoneza . %red služenje secite ki9le na kolutove.250g šunke .so po ukusu .-stavite u hladnjaku 3 sata. -dmah služite.2 kašike seckanog peršuna .2 kašike seckanog peršuna ."ve dobro i&mešajte. kiselu pavlaku. majone&. "lužite hladno kao predjelo.

8 .3 kašike seckanog peršuna .2 kašike majoneza .2 kaši'ice seckanih maslinki . -krenite ih na i&dubljenu stranu da se ocede. .3 kašike kesele pavlake .sen9.1 kašika sen+a . masline i dve kaši!ice soka od i&dubljeno' parada&a "ve dobro i&mešati i punite paradaj&e ovim nadevom. . -vom masom punite predhodno o!išćene kisele paprike. sok od limuna.3 ringlice ulja .sok od pola limuna . dodajte i&'nje!ene rin'lice.1 kašika peršuna . majone&.100 g slanog badema .ome dodajte sitno seckane bademe propržene sa solju. so.1 kašika kapra .)alo ih posolite i pobiberite.kapar.* 'vrstih paradajza .so i biber po ukusu Isecite sir i dobro 'a umutite sa kiselom pavlakom. "lužiti hladne. I&'nje!ite tunjevinu u ulju 3nemojte cediti4.so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e. peršun. -stavite u hladnjaku do posluženja. biber.solju i biberom.Pun%#n! s$#. Pun%#n# k!s#l# papr!k# sa s!ro10 'vrstih paprika!duguljastih" .seckanim peršunom. -staviti u hladnom do služenja. parada%' 1 kutija tunjevine u ulju . kiselu pavlaku.350 g punomasnog ov'ijeg sira 200 g kisele pavlake .

1 veza peršuna .1#5 dcl ulja . .1 veza peršuna .100g pirin'a .svako presecete u&duž na pola.mekan deo i& plavih patlidžana. dodajte sitno seckan crni luk. sen9. -barite jaja.pa(l!d. Kada se kora dobro &ape!e. Posna sar-a 30 listova blitve .ano1kg plavih patlid$ana . %unite pirin!om i oblikujte manje sarme. "lužiti hladno a može i toplo. seckan peršun. %oklopite. %relijte supom. majone&.otvorite ih i i&vucite unutrašnji mekan deo.pola litre bistre supe .(odajte sitno seckan peršun. so i biber. %ore*ajte u vatrostalnu !iniju. -stavite u hladnjaku do služenja.Pun%#na %a%a pla$!. %obiberite i posolite.1 kašika sen+a .I&vucite žumanca.* jaja ."ve dobro umutite i punite jaja ovim nadevom.9 .so i biber po ukusu Ispecite na plotni plave patlidžane sa korom./istove blitve poparite i odstranite korenje. %ecite u pećnici 1 sat na#$$ stepeni.2 glavice crnog luka .so i biber po ukusu %irina! propržite na ulju.-stavite da se ohladi. i&'nje!ite.da se odvaja.1 šolja majoneza .

%remažite tortu nadevom.ulja Nadev: 0#5 kg belog sira . -cedite je i sameljite sa pe!enim svinjskim mesom na mašini &a meso.5 jaja .so i biber po ukusu %otopite ki9lu u mleko.2 jajeta . tvrdo kuvana jaja i majone&.( jaja .1 ki+la . biber i sen9.so biber %aprike isecite u&duž.-d svako' dela rastanjite po'a!u debljine 1 cm i njome umotajte tvrdo kuvano jaje. 7e*ajte red paprika. -hladite i secite na tanke piroške.1 dcl ulja .150 g majoneza . dodajte #$$ ' pavlake."vaku podovinu paprike umešajte u brašno jaja i pržite na ulju. %olako &amešajte žumanca i sne'.isitnjenu šunku.3 kisela krastavca ."vako uvijeno jaje uvaljajte u brašno i pržite na vrelom ulju dok meso ne porumeni. prepolovite i o!istite od semena.-hladite. /$ . %remažite slojem pavlake. "lužite toplo ili hladno. -stavite tortu u hladnjaku nekoliko sati. od belanaca ulupajte sne'. so.(obro i&mešajte i podelite na B jednakih delova.1 kaši'ica sen+a .1 dcl mleka ."ve dobro i&mešajte.red nadeva.400 g kisele pavlake . 7arsko pr#d%#lo 300 g pe'enog svinjskog mesa . krastavce.+ladna (or(a od papr!ka 1kg paprika .(odajte 1 jaje.brašna .-dvojte # žumanca. I&'nje!ite sir.2 kašike brašna .200 g šunke .

jaja so i biber."ameljite šunku.250g šunke .6 jaja .%red služenje i&ru!ite pudin' u !iniju i skinite 9oliju. %oklopite dru'om polovinom.%olako umutite i masu staviteu pleh podma&an maslacom.Rola( sa )unko200 g maslaca .1%2 l mleka .(odajte jedno po jedno B žumanacai ulupani sne' od B belanaca."ve dobro i&mešajte.i&ru!ite 'a i isecite napola po dužini.)asu sipajte u kalup obložen aluminijumskom 9olijom.120 g brašna .-hladite.2 kašike pirea od paradajza . (odajte kiselu pavlaku.ali tako da oblik rolata ostane ucelo.3 jajeta .50 g permezana . "tavite u hladnjak #? !asa. so i dosta bibera. "lužite hladno. Isecite na komade.so i biber po ukusu @unku sameljite na mašini &a meso.so i biber po ukusu 1a'rejte 1#$ ' maslaca. %ospite perme&anom i služite toplo.50g kisele pavlake . Kuvajte dok masa ne postane 'usta. dodajte kiselu pavlaku.+amažite polovinu testa.100 g kisele pavlake .Istopite <$' maslaca i &alijte rolat.Kad je testo &a rolat pe!eno.dodajte brašno i mleko stalno mešajući.pire od paradaj&a.%omešajte sa bešamelom.2#5 dcl bešamel sosa . Pud!ng od )unk# 500g šunke . /1 .

-hladite. majone&. so i biber.so i biber po ukusu I&dinstajte dži'ericu na ulju sa &a!inom od seckano' povrća i seckanim peršunom.1 kutija tunjevine u ulju .3 jajeta .(odajte i&'nje!en sir. kiselu pavlaku.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Isitnite tvrdo kuvana jaja i kisele krastavce. Roln!c# od (#s(a pun%#n# p!l#.3 kisela krastavca .(odajte kiselu pavlaku.%osolite i pobiberite.(50 g pile&e d$igerice . "lužite hladno. Umutite maslac.100 g maslaca .!g#r!co300 grolnica od lisnatog testa . "utradan nadevati rolnice.1 kašika ulja .2 kašike majoneza . Iseckajte na sitne kockice.100 g kisele pavlake . "lužiti hladno.200 g kravljeg sira .2 kašike seckanog peršuna .%okriti rolnice krpom i ostaviti da stoje #? sata na hladnom."talno muteći dodajte pripremljenu masu od tunjevine.od.Roln!c# od (#s(a pun%#n# (un%#$!no300 g rolnica od lisnatog testa .so i biber po ukusu -cedite tunjevinu i i&'nje!ite."ve dobre i&mešajte i ostavite rolnice u hladnjaku da prenoće. "utradan rolnice nadevajte ovom masom i ostavite na hladnom #?sata. /# . +adev ostavite u hladnjaku da se ste'ne.100 g kisele pavlake .

1 glavica crnog luka .1 kašika sir&eta . "lužite hladne u& ulje sirće i limun. sen9a soli i bibera.( listova nane .jaja.Istružite hren.biber u zrnu 1ajedno skuvajte ribić. U !inije u koje ćete ra&livati piktije prvo pore*ajte jaja.6 šargarepa .so i biber po ukusu .so po ukusu /5 .)eso odvojte od kostiju.2 krompira . meso.i biber u &rnu.2 jajeta .1%2 korena hrena 3 jajeta . papke.Isecite na kolutove šar'arepu.krastavce."ve polako i&mešajte i po ukusu dodajte limuna. -barite jaja.3 kisela krastavca .jaja.sok od pola limuna .lovor.so i biber po ukusu -barite krompir i šar'arepu. P!k(!%# 1%2 kg june&eg ribi&a . uvo.2 dcl ulja .sen+ .-stavite da se piktije ste'nu.krompir i dodajte umućen majone& sa kiselom pavlakom. šar'arepu. krastavce.Ruska sala(a .ajonez od 3 jajeta i 3 dcl ulja .100 g praške šunke .)eso isitnite. Isecite na sitne kocke šunku. T!k$!c# kao pr#d%#lo 6 manjih tikvica .200 g kisele pavlake . rep.krastavce.3 šargarepe .Kuvano je kad voda postane lepljiva.2 svinjska papka svinjski rep .1 list lovora . "kuvajte jaja. -stavite u hladnjaku do posluženja. šar'arepu.+emojte staviti mno'o vode.1 svinjsko uvo .4 kisela krastavca ."ve &alijte vodom koja je želatirana.%ospite stru'ano' rena i bibera u &rnu.1%2 kaši'ice origana ."kuvajte šar'arepu.

"tavite pokrivene tikvice u hladnjak do služenja. . %ore*ajte ih u !iniju i& koje ćete služiti.-perite tikvice i isecite na tanke kriške.%ospite ori'ana i listove nane. /. "lužite hladno kao predjelo. Ispržite ih u ulju. -cedite.

seckan peršun.so i biber po ukusu/ I&dinstajte na ulju i u vinu pileću dži'ericu. U'rejte ulje. -hladiti. so.-barite ih u slanoj vodi.-hladite.1 kašika sen+a 1%2 l mleka . kiselu pavlaku. Sar-a od )unk# u asp!ku 400 gpraške šunke . dodajte žumanca."lužiti hladno.1 kesica aspika u prahu .Iseckate dži'ericu i dodajte seckana tvrdo kuvana jaja.3 kisela krastavca . biber i sok od limuna.seckane krastavce.-hladite.so i biber po ukusu -!išćene tikvice isecite na!etvoro po dužini.500 g pile&e d$igerice .100 g kisele pavlake 0#5dcl ulja . %ore*ajte ih u vatrostalnu plitku posudu i &alijte skuvanim aspikom.3 jajeta .3 $umanca .dodajte brašno. -hladite.(odajte &a!in od sušeno' povrća.2 dcl vina .so i biber.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .3 kašike brašna .T#(ka S-!l%!n# (!k$!c# 6 tikvica .nalijte mlekom i stalno mešajte dok ne proklju!a. -vaj nadev uvaljajte u prašku šunku oblikujući male sarme. // . "lužite hladno."ve dobro i&mešajte.so i biber.sok od 1 limuna .Umutite sen9 i prelijte preko tikvica.)ešajući.4 kašika ulja .

biber uzrnu . U !iniju i& koje ćete služiti stavite jaja &atim pospite miro*iju i peršun.biber u &rnu.iseckan luk.%osolite i pobiberite.3 dcl ulja 2 veze miro ije 1 veza peršuna .Iseckajte peršun i miro*iju.1 limun . Kad proklju!a. "lužite hladno kao predjelo. "utradan ocedite mo&ak.lovorov list.2 dcl vinskog sir&eta .sok od 1 limuna kašika za'ina od sušenog povr&a U vodu stavite da se kuva sirće.%ržite 'a 3 minuta na vrelom ulju kao pom9rit. "lužite hladno.spustite mo&ak da se kuva 1 minuta.so i biber po ukusu .1%2 l vode .1 glavica crnog luka .-do&'o rasporedite crni luk. &a!in od sušeno' povrća i so.1 list lovora . limun ise!en na kriške."kinite penu i ostavite mo&ak celu noć u marinatu. Mar!n!ran! -o'ak 500g tele&eg mozga .Vadite 'a rešetkastom kašikom i stavljajte 'a odmah na mekan papir da upije masnoću.3luk treba da je pržen4 -barite jaja i isecite na sitne kocke.so i biber po ukusu -!istite i iseckajte na kolutove luk.6 jaja .Gru'!%sk! luk sa %a%!-a 1kg krupnog crnog luka .+ajbolje je da služite u& kavijar.prelijte 'a kiselom pavlakom predhodno i&mešanom sa sokom od limuna pobiberenom.200g kisele pavlake . /7 .

#g -#sa 400g belog pile&eg mesa!+ileti".%obiberite i posolite.uvaljajte u brašno.-hladite.-blikujte vek nu. P!l#(!na sa p#&urka-a 1 manje pile .6 ringlica . "lužite hladno. pobiberite i i&dinstajte na vrućem ulju u& malo vode. -stali postupak isti kao kod Koktela od škampa.1 kašika sardel paste . namažite sen9om. -blikujte kupu. sardele.(odajte mlevenu masu i dobro i&mešajte.V#kna od (un%#$!n# 300g tunjevine u ulju .1 veza peršuna . )aslac dobro umutite sa sardel pastom.majonez od 3 jajeta .ostali sastojci sem škampa isti kao koktel od škampa !recept br/451" 8ilete malo i&lupajte.3 sardele iz ulja .2 jajeta .%remažite je ostatkom majone&a i ukrasite koturima tvrdo kuvanih jaja.so i biber po ukusu "ameljite na mašini &a meso tunjevinu.1 kašika kapra .300g pe'uraka .(odajte trećinu majone&a i seckan peršun. /2 . pe!urke.-cedite i ohladite. "utradan pred služenje isecite kriške.125 g maslaca . isecite na re&ance.rin'lice i kapar. "lužite hladno. "lužiti hladno.so i biber po ukusu %ile skuvajte."ve polako i&mešajte."tavite u kalup podma&an uljem i ostavite #? sata u hladnjaku. Kok(#l od #log p!l#."itno iseckajte piletinu. %e!urke obarite u vodi.

"kuvajte i operite pirina!.sok od 1 limuna .1 kaši'ica sen+a ."tavite 'a u !iniju i& koje ćete služiti. kaprom.sok od limuna.so i biber po ukusu -barite skampe. "ve dobro i&mešajte.I&'nje!ite žumance.150g tunjevine u ulju .posolite i pobiberite.rasecite ih preko polovine. (odajte meso od skampa.ulje.i&vadite žumanca i napravite od njih nadev. i&mešajte sa sardel pastom.Sala(a od p!r!n&a ! ska-pa 1kg skampa .(obro i&mešajte. sokom od limuna i biberom.-stale ras6 tvorite.2 kašike ulja .+ekoliko najvećih odvojte &a ukras.1 kašika kapra . /8 .200g pirin'a . -barite jaja i oljuštite ih.oce*enom i i&'nje!enom tunjevinom.i&vadite meso i isitnite 'a. "lužiti kao predjelo. +apunite belanca i rasporedite ih sa celim skampima preko pirin!ane salate.

TOP4A PRED"E4A /9 .

so .. Caja isecite u&duž na polovine.osiljak isecite na štapiće.50g slanine .I&vadite.biber -dsecite 'ornji sloj paradaj&a i i&vadite i& nje'aDmesoD.umutite i &alijte punjena jaja pore*ana u vatrostalnoj posudi.vrdo kuvana jaja ohladite i oljuštite.kašika tvrdog sira .150g maslaca .so i biber po ukusu I&dubite paradaj&e.2 kašike maslaca .2 jajeta .I&vadite žumanca i umutite sa 'or'on&olom.%ecite 1$ minuta. U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 min na #$$ : .150g gorgonzole . Parada%' pun%#n ka%gano4 ve&a tvrda paradajza ."laninu isecite na re&ance.50g permezana .(odajte 7$ . +a maslacu kratko propržite brašno. -statak bosiljka pospite po pe!enim jajima.%osolite i ostavite da se ocede.so . )ožete služiti toplo i hladno.100g kisele pavlake .0#5 l paradajz soka . "lužite toplo. biber.%otom u svaki paradaj& stavite po jedno jaje.1a!inite.so. "a%a pun%#na gorgon'olo* jaja .dodajte paradaj& u kratko kuvajte.1a!inite. U paradaj& sos dodajte pavlaku.1 veza peršuna .kaši'ica maslaca ."a%a p#&#na u parada%'u * 'vrstih paradajza iste veli'ine .listovi bosiljka . +a istoj masnoći ispecite predhodno umućena jaja sa solju i biberom. perme&an i seckani peršun.U svaki stavite malo maslaca i &apecite u pećnici.1 kašika brašna .* jaja .+apunite belanca sa ovom masom.%olovinu stavite u sos.biber . propržite da bude reš.

stru'ani sir. -dmah služite toplo.dobro i&mešajte i dodajte slaninu. 71 .%unite paradaj&e i poklopite njihovim poklopcem.

ali ne okrećite.%ovremeno pomalo odižite ivice.%reklopite dru'im delim omleta.2 kašike ulja .300g pe'uraka . %ospite &a!inom od sušeno' povrća.1 kaši'ica brašna .1 kaši'ica brašna .1 veza peršuna . U'rejte ulje u ti'anju i i&ru!ite jaja ne mešajući.%osolite i pobiberite.2 kašike kisele pavlake .1 kašika ulja .so i biber po ukusu (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.sitno seckanim peršunom i pobiberite.2 kašike mleka . "lužite toplo. i&ru!ite 'a na pe!enu stranu u tanjir.%osolite ipobiberite.2 paradajza .O-l#( sa s!ro. ali ne okrećite.1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice . U ti'anju u'rejte ulje.+a polovinu omleta pospite i&'nje!en sir i paradaj&e ise!ene na kolutove. 7# .kašika za'ina od sušenog povr&a .100g punomasnog sira .2 kašike mleka .%obirete.%obiberite.Kada je omlet 'otov. +a polovinu omleta pospite pe!urke.Kada je omlet pe!en i&ru!ite 'a u tanjir na pe!enu stranu. %oklopite dru'im delom omleta. "lužite toplo.i&ru!ite jaja ne mešajući. O-l#( sa p#&urka-a 3 jajeta . (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.so i biber po ukusu %redhodno i&dinstajte na 1 kaši!ici ulja sitno se!ene pe!urke.! parada%'o3 jajeta .

isitnjenim peršunom i biberom.4 dcl mleka . Rola( sa )unko. +adev stavite na pe!eno testo i uvite u rolat. I&ru!ite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. "lužite toplo.Kuvajte dok se ne &'usne.(odajte kiselu pavlaku.so i biber po ukusu I&dinstajte mo&ak na jednoj kaši!ici ulja sa &a!inom od sušeno' povrća.1 kaši'ica brašna .5 kašika brašna . Nad#$0"itno isecite slaninu i šunku.250 g tele&eg mozga . -hladite mešajući.1alijte bešamel sosom i pecite u pećnici na umerenoj toploti oko # minuta.u #)a-#l sos 5 jaja.1a vreme pe!enja povremeno odižite ivice.tako da rolat ostane ceo.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .3 kašike mleka .Umutite # jajeta.2 kašike ulja .i&ru!ite jaja ne mešajući.2 kašike kisele pavlake so i biber po ukusu (obro umutite mleko i brašno.(odajte 3 žumancetai ulupani sne' od 3 belanceta.%osolite po ukusu. U'rejte ulje u ti'anju.%osolite i pobiberite.isecite na kriške.100g suve slanine .ali ne odvajajte. "lužite toplo. +a polovinu omleta pospite mo&ak.%ropržite. 75 .Kada je 'otov i&ru!ite 'a na tanjir na pe!enu stranu.+e okrećite omlet.%osolite.%reklopite dru'im delom omleta.O-l#( sa -o'go3 jajeta ."tavite u vatrostalni sud.2#5 dcl bešamel sosa 250g šunke .-hladite.posolite i pobiberite. (obro umutite jaja sa mlekom i brašnom.1 veza peršuna .

400g kisele pavlake .500g šampinjona .%ecite u pećnici na # $ :.stavite 'a u tepdiju.200g suve slanine .300g šunke .1 paket lisnatog testa .1alijte konjakom i dinstajte 1$ minuta.5 jaja .2 dcl bešamel sosa 2 kašike kisele pavlake . 7astanjite testo.i&dinstajte na maslacu i dodajte seckan peršun.1 veza peršuna .so .150g pe'uraka .so i biber po ukusu 7astanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju. "lužite toplo.400g kisele pavlake .biber @ampinjone isecite na tanke režnjeve.pospite seckanom šunkom i dinstanim šampinjonima.(odajte bešamel sos umućen 7.K!) 4or#n 1 paket lisnatog testa .-hladite. Volo$an sa ska-p!-a 500g skampa .1 jaje .100g maslaca .(odajte so i biber. %obiberite.2 dcl slatke pavlake .-do&'o pospite isitnjenu slaninu.1alijte umućenom kiselom pavlakom i jajima. "lužite toplo.%ecite u pećnici ? minuta na ##$ :.300g tvrdog sira . Rasko)n! k!) 1 paket lisnatog testa .-do&'o stavite na tanke režnjeve ise!en sir.so i biber po ukusu +apravite od lisnato' testa i jajeta volovane na na!in opisan u sledećem receptu.+a maslacu propržite sitno se!ene pe!urke i meso od skampa.4 jajeta .Umutiti kiselu i slatku pavlaku sa jajima.1alijte Kiš i pobiberite.0#5 dcl konjaka . .(0g maslaca .

"ve dobro i&mešajte i nadevajte volovane. 7/ . "lužite toplo.sa kiselom pavlakom.

so i biber po ukusu 7atanjite testo. iseckanim peršunom i biberom.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.1 veza peršuna . %e!urke isitnite i dinstajte na ulju. 1a svaki volovan upotrebite po dva kru'a.kašika za'ina od sušenog povr&a . 77 .500g tele&eg mozga .100g kisele pavlake .a koje pre pe!enja premažete žumancetom.+a kraju umutite kiselu pavlaku.%ospite &a!in od sušeno' povrća.)anjom modlom3pre!nika3cm4 i& svako' dru'o' kru'a i& sredine i&vadite manji kru'.dodajte seckani peršun i biber.+apunite volovan toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm.a koje pre pe!enja premažete žumancetom.Ivice puno' kru'a namažite žumancetom i odo&'o &alepite prsten.500g pe'uraka .2 kašike ulja . Volo$an sa po&urka-a 1 paket lisnatog testa .koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice.)anjom modlom pre!nika 3 cm i& svako' dru'o' kru'a i&vadite i& sredine manji kru'.%ecite na umerenoj toploti. )o&ak i&dinstajte na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.2 $umanceta . "lužite toplo.Vadite modlom kru'ove pre!nika B cm. +apunite volovane toplim nadevom i odo&'o stavite kapicu.1 veza peršuna .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so i biber po ukusu 7astanjite testo.2 kašike ulja 2 $umanceta 3 kašike kisele pavlake .+a kraju umutite kiselu pavlaku. %ecite &ajedno sa malim kru'ovima koje ste i&vadili i koji će vam služiti kao kapice. %ecite na umerenoj toploti.%ecite &ajedno sa malim kru'ovima.Volo$an sa -o'go1 paket lisnatog testa .

"lužite toplo. 72 .

1 zemi'ka .%ecite u pećnici 3$ minuta na ## : .6 jaja . %oklopite tortu 'ornjim delom.1 kaši'ica gustina .1 dcl belog vina .1dcl mleka . 78 .(odajte orašćić so i biber.a sa )unko1kg spana&a . Fond! od s!ra 250g sira emantalera .%osolite i pobiberite."ve dobro i&mešajte.prstohvat oraš&i&a .Tor(a od spana."ipajte u sir.%ostavite posudu na poseban 'reja! &a 9ondi. Ispe!enu tortu presecite na pola. B žumanca i1$$' kisele pavlake."ameljite 'a sa &emi!kom natopljenom u mleku i isce*enom.Kada je 'otova.1 dcl konjaka . uspite vino stalno mešajući.so i biber po ukusu U posudu pribora &a 9ondi stavite i&re&an sir na kocke.600g šunke .250g sira gauda .hleb iseckan na kocke .još malo dopecite.(odajte ulupani sne' od B belanaca. I&ru!ite u podma&an i brašnom posut kalup &a tortu. "vaki 'ost nabada na posebne du'a!ke viljuške kocke hleba i uma!e u sir.300g kisele pavlake .Kada sir po!ne da se topi.100g maslaca .so i biber po ukusu -perite i obarite spanać u slanoj vodi. "lužite toplo.+a donju polovinu omleta stavite iseckanu šunku pomešanu sa 1$$' kisele pavlake.1 kašika brašna .(odajte $' maslaca. &alijte u'rejanim 3 $'4 maslacem i 1$$' kisele pavlake.U posebnoj posudi umutite 'ustin sa konjakom.

%ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.so i biber po ukusu 79 . "lužite sa kriškom limuna.i&mešajte i napunite pe!urke.pospite perme&anom i pecite # min na# $ :.50g maslaca . 8pargl# u )la/roku 2kg špargli .dodajte pavlaku.so i biber po ukusu U pola litre vode dodajte seckan crni luk.1 lovorov list .Kada provri.sok od 1 limuna .sok od 1 limuna . "lužite toplo.P#&urk# pun%#n# -o'go20 vo&ih kapica mozga!šampinjona" .Ispecite na umerenoj toploti.-cedite mo&ak."kinite penu i ostalvite u hladnjaku 3 sata.100g kisele pavlake . Krok#(! od (!k$!ca 4 tikvice .testo za pala'inke .1 jaje .&alijte sa # dcl bešamel sosa. Kapice pe!uraka posolite i pobiberite.250g tele&eg mozga . biber u &rnu i soli.sokom od limuna.100g punomasnog sira . &a!in od sušeno' povrća. posolite. sok od limuna.4 dcl bešamel sosa .1 glavica crnog luka .biber u zrnu .50g permezana .so i biber po ukusu @par'le kuvajte u slanoj vodi minuta.1atim ih prelijte uljem.2dcl ulja .+eposredno pred služenje svaku špar'lu umo!ite u testo &a pala!inke i pržite na vrelom ulju.pobiberite i ostavite da odstoje 3$ minuta.spustite mo&ak da se kuva 1 min.lovorov list.1 limun .kašika za'ina od sušenog povr&a .1 glavica crnog luka .dodajte # dcl bešamel sosa. limun ise!en na kriške.(obro ih ocedite.stavite listove maslaca.isecite 'a na kocke.4 dcl ulja .

sitno seckan luk. 2$ .(odajte i&'nje!en sir. "lužite tople.I&mešajte i pravite krokete.jaje.-!istite tikvice i istružite na rende.%ržite ih na vrelom ulju.so i biber.

7e*ajte pala!inke jednu na dru'u kao tortu.1 veza peršuna .Kolu(o$! sa s!ro6ki+li .so i biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk. %ecite u rerni # minuta na#$$ :.%relijte umućenom kiselom pavlakom sa 1 jajetom i biberom."vaki kolut namažite sa jedne strane maslacem.125g maslaca . "lužite tople.Upotrebite samo kapice.150g maslaca .I&me*u nadevajte dinstanim mesom.biber po ukusu Ki9le i&režite na kolutove debljine 1 cm.posolite i pobiberite. 1 jajetom. "lužite ih tople. "lužite ili hladno ili toplo.200g kisele pavlake .pospite perme&anom i pobiberite.2 kašike ulja . P#&#n# p#&urk# 500g pe'uraka šampinjona . %ecite u pećnici na umerenoj toploti #$ minuta.%ecite u pećnici na umerenoj toploti.)odlom vadite po'a!ice.1dcl mleka .1 glavica crnog luka .(odajte meso i i&dinstajte 'a.1%2 kg mlevenog svinjskog mesa .50g permezana .%ospite ih perme&anom.malo seckano' peršuna.posolite i dobro pobiberite.50g maslaca . %e!ene po'a!ice stavite u !iniju a okolo ukrasite pala!inkama i&re&anim u re&ance. 21 . Kapice pore*ajte u pleh.2 zemi'ke .U svaku stavite 'rumen maslaca.50g permezana . Č#)k# poga&!c# od pala&!nk! ( pala'inki . %omešajte sa &emi!kama natopljenim mlekom i oce*enim.so i biber po ukusu -!istite šampinjone od drški. 7e*ajte ih u pleh podma&an maslacom.2 jajeta .

*0 g maslaca . P#&#n s!r za jednu osobu 60g punomasnog sira .3 jajeta .dodajte ulupani sne' od 3 belanaca. +a svaki tanjir stavite poseban paketić.preko nje'a u komadu maslac.6 kriška struganog tvrdog sira .so i biber po ukusu "kuvajte pirina! u slanoj vodi sa sokom od limuna.30g maslaca . Bar#na l!($a ! cuk!n! sa pr)u(o- 500g blitve .Kad voda proklju!a sipajte ulje.250g pršuta .posolite.prstohvat crvene aleve paprike .prstohvat bibera 1a svako' 'osta napravite poseban paketiću aluminijumskoj 9oliji.Kuvajte krompir 1$ minuta.1 ve&i krompir .posolite i pobiberite.cukine ise!ene na deblje kolutove i kuvajte još 1 minuta6 Kada je kuvano.-cedite 'a i ohladite. "vakome ponaosob u 9oliju stavite sir debljine # cm.so i biber po ukusu "tavite oljušten i na kocke ise!en krompir da se kuva u slanoj vodi. "ipajte u podma&ani vatrostalni sud i pecite u pećnici.4 komada cukina !tanke zelene tikvice" . Umutite maslac sa 3 žumanceta.Pr#d%#lo od p#r!n&a 125g pirin'a .ocedite.prstohvat soli .stru'ani sir.2 kašike maslinovog ulja . 1atim stavite se!enu blitvu.biber i so.sok od 1 limuna .pobiberite i pospite aleve paprike. Upakujte i u pećnici pecite # minuta na #$$ :.&alijte maslinovim uljem. "lužite toplo. 2# . +a kraju i&mešajte sa skuvanim pirin!em.

25 ."lužite u& tanko se!enu pršutu.

."E4A OD MESA 2.

1#5 dcl ulja .slaninom u biberu i kiselim krastavcima.-blepite je tankim listovima 1 $' suve slanine.(obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća i sa svih strana 'a premažite sen9om.150g suve slanine . 2/ .2 dcl vode .so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.%osolite i pobiberite.8p!ko$ana s$!n%ska pl#.5 kašika sen+a .6 kiselih krastavaca .1#5 dcl vode .3 kašike sen+a . Krastavce isecite na tanke režnjeve.ademe oljuštite od kožice i prepecite u pećnici sa solju.1 glavica luka .250g suve slanine . %ecite u pećnici 3 sata. .ka 2 kg svinjske ple'ke .1#5 dcl ulja . Kada je plećka išpikovana. vodom. "agn%#.1 ve&a glavica crnog luka . "tavite u veći vatrostalni sud sa poklopcem.i stavite 'lavicu luka ucelo.1alijte je uljem.so i biber po ukusu Isecite na štapiće 1$$' suve slanine i uvaljajte u krupno mleven biber. @pikujte plećku sa slanim bademom. )eso pecite u vatrostalnoj posudi sa poklopcem # sata u pećnici na ##$ :.# p#&#n%# 1#5kg jagnje&eg mesa .dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća i celu premažite sen9om.100g badema . . stalvite ucelo i nalijte vodu.ankim listovima slanine obložite celo meso.3 kašike za'ina od sušenog povr&a .3 kašike za'ina od sušenog povr&a .1alijte 'a uljem.

"talno 'a okrećite i povremeno mažite mešavinom ulja i bibera.2 kašike za'ina od sušenog povr&a -perite i prosušite prase.Uobi!ajeno je da se na du'a!ak štap &aveže jedna !ista krpica kojom se maže prase kao !etkom.%rase treba peći najmanje 3 sata.:elo prase spolja premažite solju i uljem. +a deset minuta pre ne'o što ćete prase skinuti sa ražnja pospite 'a pivom i kukuru&num brašnom kako bi prase bilo reš po!eno.so i biber po ukusu -perite i prosušite meso.:elo meso namažite sen9om. %ecite meso u vatrostalnoj !iniji sa poklopcem # sata u poćnici na temperaturi ##$ :.1#5 dcl vode . %ileće tako*e operite i prosušite.1 +laša piva .+ataknite prase na ražanj.100g kukuruznog brašna .%osolite.200g suve slanine .U svako pile stavite po komad suve slanine od 1$$'.1 glavica crnog luka . pobiberite 'a i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.200g suve slanine . a pilići služite kao poseban specejalitet. -ba pileta stavite u trbušnu duplju praseta.5 dcl ulja . 27 .1alijte 'a uljem.koju predhodno usolite i namažite uljem.-bložite 'a listovima slanine. pobiberite i posolite.100g bibera . Pras# p#&#no na ra. +ajbolje je peći prase na suvoj vinovoj lo&i.# p#&#n%# 1#5kg tele&eg po&enja .150g soli .T#l#.1#5 dcl ulja ."tavite celu 'lavicu crno' luka i nalijte vode.n%u 0'iš&eno prase od 6 do * kg .3 kašike za'ina od sušenog povr&a . pa 'a onda secete.2 manja o'iš&ena pileta .1aka!ite žicom kožu na trbuhu da pilići ne bi ispali.4 kašike sen+a . %rase prvo malo prohladite.utrljajte &a!in od sušeno' povrća.

.1atrpajte žarom i pocite # sata.so i biber po ukusu Išpikujte meso sa #$$' suve slanine ise!ene na štapiće i uvaljane u krupan biber. luk.6 paradajza . pa skinite sa nje'a loj i žilice.200g kajmaka 2 dcl ulja ."ve &alijte uljem i sipajte vodu.epsiju stavite pod u'rejan sa!.ako*e na polovine isecite paradaj&.10 kašika za'ina od sušenog povr&a . i&vadite kost.2 kašike kapra .a preko krompira stavite deblje se!enu slanunu.koju ćete staviti ispod saća.2 kutije sardela u ulju .%osolite i pobiverite.50g krupno mlevenog bibera -v!iji but prelijte vrelom vodom i ostavite da stoji #$ minuta.paradaj& i babure.6 babura .-kolo stavite krompir.-do&'o pospite 'rumenje kajmaka.500g suve slanine .100g slanih badema .2 kg june&eg mesa ucelo .babure i luk.3 glavice crnog luka .1#5 kg krompira .+amažite meso sen9om.ako*e isecite na štapiće kisele krastavce.Gro&ansk! sa& 2kg svinjskog mesa ucelo .obrišite krpom.1%2 l bujona ."laninu i&režite na štapiće.%ospite kapar.200 g suve slanine .&a!inom od sušeno' povrća i biberom.na sredinu stavite špikovano meso. U šerpu stavite ulje i iseckan crni luk da se dobro uprži dok ne postane bledo žut.12 kiselih krastavaca ."ardele složite po mesu.1#5 dcl ulja . )eso obložite listovima slanine.%rženi luk rasporedite po tepsiji. na nje'a stavite špikovan but da se prži na tihoj vatri dok ne 22 . pa u& slane bademe špikujte meso. -vako pripremljen but uvijte u rolnu i !vrsto uvežite. I&vadite 'a.5 glavica crnog luka .. uvaljajte u so i biber te sa njom išpikujte but.. 7asecite 'a preko polovine. -ljuštite krompir i isecite na polovine. koje dobro utrljate solju. U velikoj tepsiji. "lužite u& toplu po'a!u.1 kaši'ica soli . a meso dobro i&lupajte. O$&!%! u( sa sard#la-a 2 kg ov'ijeg buta .3 dcl vode .

omekša.isecite 'a na okru'lu par!ad. (odajte bujona. 28 .1a vreme pe!enja stalno 'a prelivajte. složite u !iniju i prelijte sokom. Kada je meso pe!eno.

-l#ko2 kg jagnje&e ple&ke . %e!eno meso isecite na komade.)eso prelijte.posolite.3 jajeta .dodajte pirina! i propržite 'a.1dcl ulja 4 dcl kiselog mleka !bolje ov'ijeg" .pe!urke i dinstajte dok ne omekša.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Ca'njeći but špikujte sa slaninom.spustite meso.3 paštrnaka . Umutite kiselo mleko. pore*ajte u !iniju.6 pe'uraka .utrljajte &a!in od sušeno' povrća.3 šargarepe .u istom ulju ispržite luk.4 lista kelja .150 g slanine . "agn%#(!na sa soko.4 šolje vode . 29 . jaja. kar9iol. &apecite na vrelom ulju s obe strane da se uhvati rumena korica.+alijte vode da se kr!ka.Kad pirina! nabubri. (obro &apecite.a pl#.25 g bibera ."tavite u pećnicu da odmekne.25g soli ."agn%#.300g pirin'a . I&vadite meso.(odajte iseckanu &elen.kelj.25 g bibera .100 g kar+iola .%relijte pirina! i meso.a &elen i povrće pore*ajte okolo.od parada%'a 2 kg jagnje'eg buta . biber i so.200g kisele pavlake .(odajte sok od paradaj&a i ostavite meso da još kr!ka.ka sa k!s#l!.2 dcl soka od paradajza .25 g soli )eso operite.1 glavica crnog luka .a u sos dodajte kiselu pavlaku i prokuvajte. stavite u *uve! i prelijte vrelim uljem.

%e!eno meso posolite i namažite debljim slojem masom badema.150g o'iš&enih badema .maj'ina dušica .&a!inite isa 1 kašikom ulja kratko propržite u pećnici.)eso držite posle pe!enja 3$ minuta u alu6 9oliju.100g maslaca .! kar#5ko(l#(! uc#lo6 sa -asl!nka-a 1%2 jagnje'eg karea .)asline isitnite satarom.biber . "agn%#.so .U u'rejanoj pećnici pecite dok se kora ne &ape!e."agn%#. "lužite toplo.3 kašike isitnjenog zelenog za'ina!ruzmarin# maj'ina dušica#origano#$al+ija"1 crni luk .ademe propecite a na hlebu odstranite koru. .-vom masom obložite meso.U mikseru 9uno isitnite badema.so .-statak ulja i&mešajte sa svim sastojcima.2 kašike sen+a . 8$ .sen+ -perite i o!istite ja'njetinu i sa mno'o bibera prepecete na ulju u pećnici.2 kašike maslinovog ulja 20 crnih maslina .)alo prohladite.)aslac umutite i i&mešajte sa isitnjenom masom.2 kašike ulja .! kar# sa ad#-o- 1%2 jagnje&eg karea .4 kriške hleba .U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na #$$: . "lužite toplo.1atim stavite meso na ži!anurešetku u plehu i u pećnici pecite # sata na <$ : 3pe!enje na niskoj temperaturi4. sredinu hleba i maj!inu dušicu.biber .2 kašike hlebnih mrvica -perite i o!istite ja'njetinu.

=otovo meso i&vadite na !iniju &a služenje. %onovo 'a propaserajte.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a 1 veza peršuna .50g krupno mlevenog bibera Isecie be9tek na deblje komade i ispecete u ti'anju.1 glavica crnog luka .prelijte preko mesa i služite toplo.2 kašike za'ina od sušenog povr&a Uposudu stavite ise!enu suvu slaninu. %ovrće propasirajte.1 kašika vode .(odajte sok od limuna i vodu. Kuvajte još deset minuta. (odajte &a!in od sušeno' povrća.utrljano &a!inom od sušeno' povrća teleće meso i pržite na ja!oj vatri #$ minuta.umešajte brašno sa malo vode i mešajte na tihoj vatri dok se sos ne &'usne. karam9ilić i koru od limuna.mirisno bilje.(odajte biber.iseckajte na jednake režnjeve.povrće.25g sve$e samlevenog bibera .ali 'a skupite da i&'leda kao da je u jednom komadu.2 veze peršuna . 81 . )o&ak3 predhodno opran i o!išćen4 i&dinstajte na maslacu.1%2 kg tele&eg ili june&eg mozga .sok od1%2 limuna .1dcl ulja 100g maslaca .Umešajte kavijar.2 dcl belog vina .2 lovorova lista . B!/(#k sa -o'go1kg bi+teka .so po ukusu .so .# p#&#n%# sa soso.)eso povremeno okrećiteda porumeni sa svih strana i mešajte povrće da ne &a'ori.1 celer sa liš&em .biber i sitno seckan peršun. %relijte preko bi9teka.30g brašna .kora od 1 limuna .T#l#.+a ovo spustite špikovano3suvom slaninom4.3 karan+ili&a .2 kašike crnog kavijara .vino i kuvajte poklopljeno na tihoj vatri sat ipo.*0 g suve slanine .od ka$!%ara 1kg teletine .

&a!in od sušeno' povrća.limun.pospite prelivom. Krupno ise!ene pe!urke i&dinstajte na maslacu. šećer i vino. %relijte bi9tek i služite.+e bušite viljuškom da ne i&a*e sok. dodajte so.25g krupno samlevenog bibera prstohvat še&era .150g sira permezana . "lužite hladno. B!/(#k sa p#&urka-a 1kg bi+teka .sen9 i so.2 glavice crnog luka .100g maslaca 1 dcl ulja . biber.peršun.1 kaši'ica sen+a . %ecite preko bi9teka.biber.1 dcl ulja . V#n#c!%ansk! !/(#k sa p#r-#'ano- 1%2kg bi+teka .B!/(#k u crno. pobiberite a na sredini stavite komadiće perme&ana.sok od pola limuna .biber (obro umutite ulje.$!nu 1kg bi+teka . 7ežnjeve bi9teka pore*ajte na tanjir.so .100g maslaca .2 dcl crnog vina ..1%2 kg pe'uraka ! šampinjona" .(odajte so.i9tek3sirov4 isecite na tanke režnjeve kao salamu.20g soli Isecite bi9tek na deblje komade i pecite u ti'anju.%erme&anisecite na du'a!ke štapiće.kašika za'ina od sušenog povr&a .so i biber po ukusu Isecite bi9tek na deblje komade i ispecite u ti'anju.-stavite da prokuva # minuta. 8# .1 veza peršuna .1 dcl ulja . %redhodno iseckajte luk i propržite 'a na ulju i maslacu.

a spolja da je pe!en.0#5 dcl vinskog sir&eta )eso o!istite od žilica. na nje'a stavite meso i &alijte 'a sirćetom.%remežite 9ile žumancima i stavite u predhodno &a'rejanu pećnicu da se pe!e.50g kiselih krastavaca 1 kašika kapra .2 $umanceta .3 kašike sen+a . -d preostalo' testa napravite trake i ukrasite 9ile.U dobro &a'rejanoj pećnici &a'rejte ulje.kisele krastavce.namažite masom od pe!uraka i stavite pripremljen 9ile. a i&nutra ostane krvav."ecite tanke režnjeve.%remažite 'a uljem i sen9om.crni luk u prahu . )ožete 'a služiti i tošlo' i hladno'.1#5dcl ulja .1 veza peršuna .-hladite masu i i&mešajte sa jajima.7ubove testa namažite žumancima i upakujte 9ile. U pećnici &a'rejte ulje u plehu u kome ćete peći bi9tek. 7o&bi9 mora da ostane i&nutra krvav. 85 .150g sve$ih šampinjona .2 jajeta . Ro' !/ 1#5 kg bi+teka ucelo .biber .%ecite da spolja bude pe!en.+a'lo 'a ispržite sa svih strana. "pustite na vrelo ulje pripremljeno meso i pecite okrećući 'a ne više od 1$ minuta.F!l# V#l!ng(on 1 1%2kg govedine .2 kašike sen+a .kapar.so i bober po ukusu Usolite i pobiberite bi9tek.500g lisnatog testa .da spolja porumeni a i&nutra ostane sirovo6-stavite 'a po strani da se ohladi. peršun i crne luk u prahu. %rodinstajte na ulju isitnjene pe!urke.so . /isnato testo rastanjite. %osle 1 minuta ponovo premažite 9ile žumancima.

so po ukusu . prelijte vrelim uljem i stavite u pećnicu da se pe!e. +adeveno meso stavite u vatrostalnu !iniju.2 dcl ulja Ispržite na ulju sitno seckani luk i dodajte &emi!ke koje su prethodno natopljene u mleku.prema&ujući 'a umućenim maslacem sa sitnim sackanim peršunom i biberom.1 kaši'ica bibera .seckani peršun. i stalno prelivajte sokom od pe!enja.Kada je @atobrijan pe!en.(odajte &emi!ke.-vim nadevom napunite teleće 'rudi i dobro &ašijte da nadev &a vreme pe!enja ne bi ispao. "lužite toplo. 8.posolite i spustite na &a'rejano ulje meso.%ržite 'a na'lo sa jedne i sa dru'e strane.1 dcl ulja .2 jajeta .1 dcl mleka .1atim smanjite toplotu i istiha 'a dalje pržite.so po ukusu I&lupajte.I&mešajte jaja.25 g bibera .1 veza peršuna . -dmah služite.# grud! 1 kg tele&eg mesa od grudi . .2 zemi'ke .8a(o r!%an 500g gove e pe'enice debljine 5cm . servirajte 'a tako šte ćete odo&'o staviti krišku umućeno' maslaca.150g maslaca 1 veza peršuna . Pun%#n# (#l#.1 glavica crnog luka .so i biber.

3 kašike sen+a 0/6 s1l bešamel sosa . Kuvajte na #$$ : oko 3 sata.#$ap 'a Vuka 2 kg gove eg mesa .1 celer .%o ukusu svaki red solite i biberite.4 korena paštrnaka . "lužite toplo.%rohladite ih i ispendlujte ucelo i& kostiju 39ile4.predhodno oljušten i na kolutove ise!en krompir.u-l#k* .(o pola visine &alijte bešamel sosom.4 zelene paprike .I&me*u krišaka mesa umetnite režnjeve trapista predhodno nama&ane sen9om.1 'aša vinskog sir&eta . 1asecite kriške skoro do kraja.so . 7ed na kolutove ise!ene 3 po jedan koren4 šar'arepe i paštrnaka.200 g kisele pavlake .1 glavica belog luka . U lonac stavite red mesa 3 obi!no treba da bude !etiri reda 4. 1alijte 9ile. %rirodno da se (žumlek6 ćevap kuvao u &emljanom loncu.-stavite u hladnjaku 3 sata da se ste'ne.dce kriške celera.+a svaki red stavite i po jednu celu papriku.500 g crnog luka .Kad ste lonac napinili.biber =ove*e meso isecete na sitniju par!ad.sve &alijte !ašom vinsko' sirćeta. stim da 'a dobro pokrijete aluminijumskom 9olijom da ne i&la&i para.1 kašika permezana.4 srednja krompira .2 jajeta .4 korena šargarepe .1 list lovora .400g sira trapista . upotrebite i obi!an lonac.Umutite kiselu pavlaku sa jajima i biberom."lažite tako nai&meni!ne redove.dve6tri 'lavice crno' luka. kao &a ražnjiće."tavite u du'uljasti pleh. )e*utim ako nemate &emljni lonac.+a sredinu lonca stacete lovorev list i celu 'lavicu belo' luka.%ospite perme&anom.biber Kratko ispecite krmenale u pećnici. 8/ .%ovremeno lonac malo protresite. %ecite u predhodno &a'rejanoj pećnici ? minuta. D.S$!n%sk# kr-#nadl# sa s!ro1kg svinjkih krmenadli .so .

I dalje dinstajte. U'rejte ulje i i&dinstajte luk .kupusa. kupusa.-do&'o opet stavete slaninu na listove se!enu. U predhodno &a'rejanoj pećnici stavite poklopljen *uve! i pecite 3$ minuta.kupusa.2 glavice crnog luka . kobasica. i alevu papriku. Kalu2#rsk! kupus 4 kg kiselog kupusa .kupisa. 1.Isitnite luk.100g suve slanine 150 g sušene kobasice .ulje .2 kašike aleve paprike Isecite kupus na krupnije komade.slaninu i kobasicu.U litru vode i&mešajte so. dcl vode i &a!in od sušeno' povrća.1 šaka pirin'a . kupusa.Coš malo &ajedno i&dinstajte.svinjsko' mesa.200g 'varaka . kobasice na kolutove. suvih rebara.1alijte vodom da o're&ne.400 g suve slanine . "lužite toplo.500g suvih rebara . Ukupno $ minuta.+emojte meso mešati. -tklopite i pecite još #$ minuta.300g svinjskog mesa .kupusa.juneće' mesa.-ljuštite i isecite na sitne kocke krompir. so i biber.1 veza peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .300 g kobasica . ja'njeće' mesa . )eso isecite na manje komade i usolite 'a. kupusa.4 srednja krompira .slaninu na štapiće. biber.so . pa &alijte kupus. "uva rebra operite u mlakoj vodi.slanine. (odajte krompir i pirina!.1 kg smrznutog povr&a !plavi patlid$an# šargarepa#boranija#paprika# paradajz " )eso isecite na kocke.300 g jagnje&eg mesa . U veći lonac 3ili &emljani sud 4 od litara stavite na dno nekoliko listova suve slanine.so i biber po ukusu . 87 . !varaka. (odajte povrće.biber .(odajte meso.pa nekoliko celih listova kupusa.300g june&eg mesa .pa red kupusa . (odajte vode da o're&ne. isitnjen peršun.9u$#& 600 g mesa ! popola june&e i svinjsko " .

"tavite kupus na umerenu toplotu da polako kr!ka.5inite to !etiri dana po dva sata. "lužite topao kupus u& vruću projaru. 82 .

pre služenja umutite i &alijte kiselom pavlakom. 1atim stavite seckan kiseo kupus.1a'rejte ulje i dodajte na kolutove ise!en crni luk. I&me*u svako' sloja stavite list lovora i po ukusu soli i bobera. %ecite otkriveno 3 sata.0#5 dcl ulja .Pr)ul%a 500g maslaca .3 glavice crnog luka .so i biber po ukusu Uveću &emljanu posudu u slojevima re*ajte2 maslac ise!en na režnjeve. a paprike na polovine.200 g kisele pavlake . 88 . Kada kupus omekša. %rvi sloj prepe!enih paprika 3 koje služi kao poklopac 4 i&bacite.1 kg crnog luka .1 kg paradajza . meso na manje komade.1 1%2 kg sve$ih paprika .500 g kiselog kupusa .5 lovorova lista .(odajte malo vode i nastavete da dinstate.1#5 kgmesa ! junetine# teletine ili jagnjetine " .%ržite dok meso ne porumeni. (instajte dok meso ne omekša. 1atim isecite paradaj& na kriške.crni luk na kolutove.1 kašika aleve paprike . . alivu papriku i so. S#k#l%! gula) 500 g svinjskog mesa .so po ukusu -!istite meso i isecite na manje komade.ome dodajte meso.

solju i biberom.150 g kisele pavlake )eso &a!inite i propržite na maslacu.biber )eso isecite na kocke.biber .2 kašike aleve paprike 200 g kisele pavlake .S#g#d!nsk! gula) 500 g svinjskog mesa .biber. (odajte seckani luk i nastavite dinstanje. 89 .2 dcl bistre supe . &a!inite 'a i propržite na maslacu. &alijte supom i na tihoj vatri dinstajte $ minuta.3 kašike blage aleve paprike .1 kašika koncentrata od paradajza 1 kašika brašna .400 g kiselog kupusa ribanca .1atim dodajte koncetrat paradaj&a.1 kaši'ica seckanog ruzmarina .(odajte prethodno kuvan kupus.(odajte krompir i dinstajte još 1 minuta.%oklopljeno na tihoj vatri dinstajte ?$ minuta. )ekano meso i&vadite i& sosa i ostavite 'a na toplom.so .2 glavice crnog luka .2 kašike maslaca ."os sa svim sastojcima i&miksajte.umešajte kiselu pavlaku.brašno. S$!n%sk! papr!ka) na p!$arsk! na&!n 600 g svinjskog mesa u kockama .(instajte još1$ minuta.1 kašika maslaca .(odajte seckan luk i još malo dinstajte. vratite meso i služite toplo. alevu papriku.6 dcl piva 1 list lovora . ru&marin i pivo.2 crna luka .Elevu papriku umutite sa kiselom pavlakom .so . "lužite toplo.sve &ajrdno dobro i&mešajte.2 velika krompira se'ena na šestice .

premažitre lojem ili slaninom. pre pe!enja.Gro&ansk! . 9$ . sir i crni luk isecite na komade &a ražnjiće.prepolovljene babure i paradaj&.50 g aleve paprike .pobiberite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.+a 1 sat pre pe!enja isecete 'a kao &a ražnjiće."tavite na vatru minuta da prodinsta.200 g sremskih suvih kobasica . koje je odležalo bar #? sata u &amr&iva!u i&vadite da polako na sobnoj temperaturi. koji posolite i poboberite. +ai&meni!no nabodite na žice &a ražnjiće sve pripremljene sastojke.#$ap 1 kg svinjskog mesa .2 kašike sitno seckanog peršuna -so i biber po ukusu . 7oštilj.100g kajmaka 1%2 kg crnog luka .(obro 'a operite i ostavite da se ocedi.4 babure . =otovo meso stavite u pripremljeni sud sa lukom. namažite sen9om i pospite alevom paprikom.4 dcl guš&eg testa za pala'inke .sen9a.2 dcl ulja so i biber po ukusu (ebrecinere i kobasice isecite na deblje koturove.2 kašike sen+a .aleve paprike i kajmaka."laninu. %osolite.! 2 para debrecinera .n%!.250 g suve slanine . odmr&ne. "os poklopite i dobro promućkajte. )eso pecite na la'anoj vatri i pri kraju posolite i pospite kukuru&nim brašnom 6 da bi bili reš. Gro&ansk! ra.+a roštilju ispecite kriške slanine.20 kocki bajatog hleba ! sredine " .1 kašika aleve paprike . U veći sud 3 u kome ćete služiti ćevap 4 pripremite iseckan crni luk. "ve to stavite u sud sa mesom i dodajte sitno ise!eno' peršuna.kašika od sušenog povr&a "vinjsko meso bo& kostiju.100 g kukuruznog brašna . poboberite.5 glavica crnog luka .300 g sira trapista .2 kašike sen+a . "lužite toplo u& solja!ku po'a!u.200 g suve slanine .

Umo!ite svaku žicu u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. 91 .

1 lovorov list . "panać blanširajte.1 kašika brašna ."tavite sloj mleveno' mesa.isecite na kocke i stavite na ulje da se prži.-tpatke od krajeva sameljite sa dži'ericom.300 g pile&e d$igerice .100g ulja .1 kaši'ica maj'ine dušice .1 jaje .dodajte i&'nje!ene sardele. pobiberite.operite i isecite na kocke.4 glavice crnog luka .so i biber po ukusu . %oprašite brašnom.prstohvat majorana . "lužite toplo. nalijte belim vinom i dinstajte na tihoj vatri. spanaća i &avršite mlevenim mesom.so . majoranom. solju i biberom.žumanca i sok od limuna. U posudu stavite ulje i sitno iseckan crni luk.2 $umanceta .-stavite da stoji B sati.3 sardele .Kada se &a'reje. Francusk! kola& od s$!n%skog /!l#a 1#5 kg svinjslog +ilea . -kru'li pleh pre!nika # cm obložite polovinom lisnato' testa. -do&'o stavite 9# . "ok i&mešajte sa mlevenim mesom i dže'ricom.T#l#(!na u sosu (00 g tele&eg mesa .)arinirajte meso sa vinom. re&anaca od 9ilea.7e&ance posebno obarite u slanoj vodi. lovorovim listom.2 dcl belog vina .8ile isecite na re&ance.2 dcl belog vina . "agn%#(!na sa r#'anc!-a 1 kg jagnje&eg mesa . spanaća.maj!inom dušicim.sok od 1 limuna .so i biber po ukusu Ca'njeće meso o!istite. %rocedite meso.250 g rezanaca .300 g spana&a .biber -!istite 9ile. dodajte meso sa biberom i pržite dok ne omekša. %osolite.0#5 dcl ulja )eso operite. ocedite i pomešajte sa mesom te stavite u pećnicu da se ukr!ka.

Ukrasite vencima od testa 3od krajeva4 i premažite žumancetom. "ecite na kriške. %ecite u predhodno u'rejanoj pećnici ? minuta. 95 .poklopac od dru'e polovine lisnato' testa. služite toplo. U sredini napravite mali otvor.

1 veza peršunovog lista )eso o!istite od žilica.1 šolja bistre supe . +a kraju dodajte meso i umućenu kiselu pavlaku i kr!kajte na tihoj vatri 1 minuta. 9. 1a to vreme skuvajte makarone. dodajte iseckane kisele krasta!iće.luk3koji će se posle i&baciti4.250 g makarona . (instajte na tihoj vatri.200 g kisele pavlake .2 dcl konjaka .bistru supu.sen9. %osolite.Kada je 'otovo sipajte u posudu &a služenje i pospite sitno seckanim peršunovim listom.so i biber po ukusu/ 1 kašika brašna ."ve te prodinstajte.50 g maslaca .1 kašika kapra .2 kisela krastavca . operite i isecite na štapiće. 7astopite maslac i na njemu propržitre meso. ali samo da porumeni.1 glavica crnog luka ."ok od mesa i maslaca stavite u posudu. Go$#d!na sa kon%ako500 g gove eg mesa !+ile" .1 kašika sen+a .100g maslaca . .te prelijte mesom i sokom od konjaka i ukrasite kaprom.So(# S(rogano$ 500 g gove eg mesa . pobiberite i stavite konjak.1atim soli i bibera po ukusu.so i biber po ukusu )eso isecite na štapiće i prepržite na vrelom maslacu da porumeni."klonite 'a sa vatre i sipajte u cediljku da se ocedi. ocedite i stavite u !iniju &a služenje.

paradaj& i vino i dalje dinstajte.1 manja zelena paprika ! iseckana" .10 zrna zelenog bibera . 1a'rejte ulje u posebnoj posudi &a 9ondi. U& to obave&no pripremite krokete od krompira3ima recept4."tavite &eleni biber.%rohladite. &atim obložite dru'om trakom. meso &a!inite i propržite 'a.1 kašika maslaca .1ajedno prodinstajte.ernes i Endalus 3recept ima4 sosove.150 g šampinjona .(odajte sir. Fond! od -#sa *00 g june&eg bi+teka .! rola( 150 g jagnje&eg mesa ise'enog na kocke . Krajeve &alepite žumancetom.1 kašika peršuna .1 $umance . -do&'ostavite ohla*enu masu. "lužite u& Kari.so .(odajte isitnjene šampinjone. "lužite toplo.1 glavica iseckanog luka .3 kašike paradajza !iseckanog na kocke" ..1 dcl rose vina .Ukrasite testo.luk i papriku. I& istanjeno' lisnato' testa i&vadite široku traku kao &a rolat.so i biber po ukusu 2osovi3ari#4ernes#5ndalus Isecite meso kao &a ražnjiće. 9/ ."vako pe!eno par!e solite i biberite po ukusu.+abadajte komadiće mesa i pecite 'a u ulju &a stolom.peršun i pikantno &a!inite.1%2 paketa lisnatog testa U'rejte maslac.biber . namažite žumancetom i u predhodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ :."agn%#.3%4 l ulja .*0 g tvrdog sira krupno izrendisanog .

"tavite u mrežu &a prženje na ulju 3 9rite&u 4da se prepržu na vrijućem ulju. "lužite odmah. biberom.0#5 dcl ulja .2 kašide sen+a .&a!inom od sućeno' povrća.1 belance .1 kaši'ica majcene . 1a'rejte ulje.50 g maslaca .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . T#l#.1 kašika ukuvanog paradajza )eso isecite na re&ance i dodajte belance koje ste umutili sa malo majcene i ostavite da postoji.1 kaši'ica aleve paprike . T#l#.3 kašike permazana .4 dcl ulja .poklopite.eleće nareske posolite.1dcl vode . stavite nareske da se prže sa obe strane.2 $umanca .so i biber po ukusu .100 g celera .1 kašika brašna .%ere*ajte u pleh i prelijte sosom.eleće nareske propržite na ulju.200 g paprike!babure" .1atim jednu stranu namažite žumancima i na tu stranu staavite šunku. Iseckajte na re&ance crni luk i sve povrće.S#&uanska go$#d!na (00 g gove eg mesa .malo aleve paprike i ukuvanim paradaj&om.(instajte nekoliko minutta. +apravite sos od tople vode sa majcenom. sos0Umutite kiselu pavlaku sa brašnom i parme&anom.50 g korena peršuna .50 g brašna .4 lista praške šunke . "lužite toplo.100 g crnog luka .! nar#sc! sa )unko4 tele&a nareska . 97 . -vim prelijte meso i povrće i prokuvajte ? minute.! nar#sc! u ra)nu sa s#n/o- 4 tele&a nareska . namažite dobro sen9om i uvaljajte u brašnno.1 dcl ulja . pobiberite.100 g kisele pavlake .150 g šargarepe .so i biber po ukusu .(odajte vode.

"lužite toplo. 92 .U pećnici &apecite 1 minuta.

"lužite toplo.1#5 dcl ulja .200 g ka'kavalja .&alijte ih umućenom pavlakom. T#l#.! -#dal%on! sa pala&!nka-a * tele&ih medaljona .Isitnite pra&iluk.so ibiber po ukusu %osolite i pobiberite nareske.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .sitno se!en peršun. šunku.(odajte &a!in od sušeno' povrća i 1$$ ' ribano' ka!kavalja.200 g kisele pavlake . %relijte kiselom pavlakom i ostalim ka!kavaljem. Kada su pe!urke 'otove.(odajte &a!in od sušeno' povrća.1 kašika sen+a .T#l#.1 veza peršuna .! nar#sc! sa p#&urka-a 4 tele$a nareska .200 g kisele pavlake .* debljih pala'inki . %ecite u pećnici ? minuta. "užite tople. %e!urke predhodno isecite na krupne komade.1 veza peršuna . pe!urke. "vaku pala!inku premažite po polovini.1 kašika brašna . biber.300 grama pe'uraka !šampinjona" 1 kašika od sušenog povr&a .biber Ispeci < dobljih pala!inki."ve i&dinstajte na maslacu. +areske složite u !niju i& koje ćete služiti i &alijte ih pe!urkama. %ala!inke složite u vatrostalnu posudu.200g šunke . 98 .%rodinstaje ih na ulju.so . Uvaljajte ih u brašno i propržite na vrelom ulju.150 g šampinjona .100 g maslaca 200 g praziluka .odo&'o stavite medaljon ipresavijte na dnoje.

so i biber po ukusu "kuvajte u vodi kiseo kupus sa slaninom iseckanom na kocke. red kupusa.kupus.4 ko$ice od slanine . %rodinstajte. %ecite poklopljeno u pećnici # sata na ##$ :.pobiberite i &alijte uljem.2 dcl belog vina .red mleveno' mesa.250 g suve slanine . U vatrostalnu !iniju 3ili &mljanu posudu4 rešajte kao musaku.-do&'o stavite dru'u polovinu kupusa.2 glavice crnog luka .%reko to'a stavite sastojke koje sam o&na!io prema želji. 99 .1 kisela pavlaka . +a ulju propržite 'lavicu luka i dodajte oce*en kupus sa slaninom.suve krmenadle .3 šargarepe . %ecite u pećnici ? minuta.%osebno ispržite krmenadle.1alijte meso i kupus.300 g mlevenog svinjskog mesa .150 g suve slanine .vinom i bujonom.6 $umanca .biber U sredini kupusa po želji: 2 para viršli . Umutitikiselu paavlaku.kobasice i na kraju kupus.suva šunka u debljim kriškama #d$igernja'a u komadu +a dno šerpe stavite kožice od slanine.10 svinjskih krmenadli .300 g kobasica .* jaja . jaja i žumanca. "lužiti toplo u& vruću po'a!u. Kobasice isecite na kolutove.Kolo. Francusk! kupus 58ukru(6 1 kg kiselog kupusa !ribanca" .$arsk! ko(l#(! 2 kg kiselog kupusa !ribanca" .2 krompira 2 kapike ulja. -dvojeno i&dinstajte sa lukom mleveno meso.kobasica u komadu .2 dcl bujona .

%oklopite sa preostalim narescima. %ore*ajte ih na &a'rejanu !iniju i ukrasite kriškama limuna.parme&anom i &a!inite.100 g mrvica .dodajte vino i supu.%ržite ih u dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.Uvijte u rolne i &aka!ite !a!kalicom.so . "lužite ih u toploj posudi.Po3o$an# s$!n%sk# kr-#nadl# 6 svinjskih krmenadli .2 dcl ulja "vinjske krmenadle i&lupajte.U mikseru isitnite teleće pe!enje 3koje je ostalo4. T#l#.(instajte minuta.2 jajeta .1 dcl belog vina .100 g ulja . 1$$ .Uvaljajte ih prvo u brašno. peršunom.16 listova $al+ije . ra&mućeno jaje i na kraju u mrvice.2 dcl bistre tele&e supe @nicle istucite. &atim u jaja i na kraju u mrvice. posolite i poboberite.posolite i pobiberite po ukusu.4 lista šunke .4 lista sira trapista .* listova šunke .+a svaku šniclu stavite list šunke. I&vadite rolne i u sos umešajte maslac.100 g mrvica od hleba .so i biber po ukusu +areske i&lupajte.al/!%o600 g tele&ih šnicli .100 g tele&eg pe'enja .1alijte rolne.# roln# sa .so i biber po ukusu .uvaljajte u brašno.1 $umance .1 kašika sockanog peršuna . %ropržite rolne na maslacu. %oželjno je da budu jednako' oblika. Pla$a (raka * tele&ih narezaka .biber .4 kašike maslaca .4 kriške limuna ."tavite odo&'o list žal9ije.*0 g izrendisanog parmezana .I&mešajte sa žumancetom.(obro utapkajte duple nareske. %ržite na dobro &a'rejanom ulju sa obe strane dok ne porumene.50 g brašna .%reko lista šunke svaku šniclu namažite ovom masom.50 g brašna .2 jajeta . +a svaki dru'i stavite po list šunke i list sira.

1$1 ."lužite toplo.

7arlk! nar#sc!
4 gove a ili tele&a nareska - 100 g slanine - 3 glavice crnog luka - 2 lovorova lista - 4 kašike limuna - 10 zrna bibera - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - so po ukusu +areske posolite, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i ostavite da odstoji. 1a to vreme na ulju ispržite iseckan crni luk."laninu isecite na re&ance.U vatrostalnu posudu pore*ajte meso,luk i odo&'o slaninu,nekoliko &rna bibera i lovorov list.%relijte belim vinom. Kuvajte na umerenoj vatri.

Nar#sc! sa %a%!-a
6 tele&ih ili june&ih narezaka - 100 g maslaca - 200 g kisele pavlake - 100 g mrvica od hleba - 4 jajeta - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite,posolite nareske.Uvaljajte u mrvice. U vatrostalnu posudu stavite maslac,pore*ajte nareske, &alijte jajima i pavlakom. %ecite u pećnici ? minuta. "lužite toplo.

Go$#2! nar#sc! u parada%'u
1 kg gove ih narezaka - 20 g sen+a - 1dcl ulja- 1%2 l kuvanog sosa od paradajza - 2 glavice crnog luka - 1 veza peršuna 30 g brašna - kašika za'ina od sušenog povr&a - so i biber po ukusu =ove*e nareske i&lupajte, utrljajte &a!in od sušeno' povrća i posolite. "vaki nare&ak namažite sen9om i uvaljajte u brašno. %ore*ajte u vatrostalnu posudu, pospite sitno se!enim crnim lukom, peršunom i biberom.1a'rejanim uljem prelijte nareske.(odajte paradaj& 6 sos.

1$#

%ecite u pećnici na umerenoj toploti dok naresci ne omekšaju. "lužite toplo.

1$5

Rola( od s$!n%skog -#sa
1 kg svinjskog mesa !od buta" - 1 kašika od sušenog povr&a - 2 kašike sen+a - 50 g maslaca - 100g praziluka - 100 g suve slanine - 100 g pile&e d$igerice - 100 g pe'uraka - 100g pirin'a - 2 jajeta - 100g ka'kavalja - 1 veza peršuna - 1 dcl ulja - so - biber "vinjsko meso ra&režite u&duž i napravite veliki nare&ak. I&lupajte 'a, namažite &a!inom od sušeno' povrća, sen9om i pobiberite. %irina! prokuvajte u vodi 3al dente4.I&dinstajte na maslacu pra&iluk,slaninu,pileću dži'ericu,pe!urke i peršun.%rohladite. (odajte pirina!,jaja,i&ribani ka!kavalj,biber i so. (obro &amesite masu. )asom premažite šniclu i uvijte u !vrst pove&ani rolat.%ropržite na ulju.1atim pecite u pećnici 3 minuta na ##$ : povremeno prelivajući. "ecite na režnjeve. "lužite toplo ili hladno.

B#&k! nar#'ak 5po3o$an! (#l#,! nar#'ak6
4 tele&a nareska - 50 g mrvica od hleba - 1 dcl ulja - 2 jajeta - 2 kašike brašna - 4 kašike limuna - so i biber po ukusu .eleće nareske o!istite,i&lupajte,posolite,uvaljajte u brašno, &atim u ra&mućena jaja i na kraju u mrvice. %ržite ih na &a'rejanom ulju 3 minuta sa svake strane,dok ne porumene.+areske pore*ajte na &a'rejanu !iniju. +a svaki nare&ak stavite po krišku limuna.

1$.

Pa)(!cada
1 kg june&eg mesa - 100 g slanine - 2 glavice crnog luka - 4 ve&e šargarepe - 1 celer - 3 paštrnaka - 4 komada 6elatija !oljušten paradajz" - lovorov list - 3 lista bosiljka - 2 karan+ili&a - malo morskog oraš'i&a - 2 dcl crnog vina - 1 kaši'ica še&era - so i biber po ukusu Cuneće meso išpikujte slaninom i prepecite sa svih strana. Kada je meso pe!eno i&vadite 'a.+a isto ulje stavite iseckan crni luk, na kolutove ise!enu šar'arepu, celer, oljuštene paradaj&e 3pelatije4, lovorov list, bosiljak,karan9ilić, nastru'an morski oraš!ić, crno vino, šećer, so i biber. %rodinstajte.Vratite meso, nastavite da dinstate još oko 3 sata. Kada je 'otovo, i&vadite meso, a svu &elen propasirajte. %relijte. "lužite toplo.

P!kan(na ro' ra(na
1kg gove eg mesa !rozbratna" - 1 dcl ulja - 3 dcl belog vina 1 dcl konjaka - 200 g kisele pavlake - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - pola tube pirea od paradajza - 1 kašika sen+a - 2 kriške hleba - 1 kašika parmezana - so i biber po ukusu "tavite u ekspres lonac ulje i hleb.)eso dobro namažite &a!inom od sušeno' povrća,sen9om, biberom i položite na hleb. Umutite kiselu pavlaku,paradaj& pire i parme&an. -vim prelivom &alijte meso.(odajte vino i konjak. (instajte u loncu ?$ minuta na tihoj vatri.

1$/

Ra-s(#k u

! #ru

1#5 kg ramsteka ucelo - za'in od sušenog povr&a - krupni crni#beli# zeleni #i kajenski biber - ulje -!istite ramstek od žilica.(obro utrljajte sa obe strana sve vrste bibera i &a!in od sušeno' povrća.-stavite da stoji ? sata.1a'rejte ulje u ti'anju i prepržite ramstek sa svake strane po minut. 1atim 'a stavite u du'uljastu posudu,&alijte 'a uljem u kome ste 'a propržili i sokom marinata.U predhodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ##$ : da ostane krvav."ecite na tanke kriške. "lužite toplo ili hladno.

Oso

uko

2 tele&e kolenice - 100 g maslaca - 2 kašike kapra - 1 limun 20 g bibera!zeleni u zrnu" - 1%2 bujona - 2 dcl belog vina - 1 dcl ulja - 1 veza peršuna - 200 g kosele pavlake .eleće kolenice prepilite na komade debljine ? cm i stavite na vrelo ulje da se peku, okrećući ih na svaku stranu.-do&'o na srž stavite po komad maslaca.%onovo okrenite i ponovite postupak.Kada meso porumeni, dodate vino,bujon, biber,kapar i sok od limuna. %oklopite i dinstajte na tihoj vatri # sata. Kada je meso 'otovo,pažljivo 'a i&vadite na !iniju &a služenje, prelijte sokom od dinstanja u koji ste predhodno umutili kiselu pavlaku.%ospite iseckanim peršunom. "lužite toplo.

1$7

4u%#$! (#l#,! ko(l#(!
600 g tele&ih kotleta - 50 g mrvica od hleba - 6 lista pršute 250 g sira gorgonzole - 250 g pe'uraka !šampinjona" - 1 dcl ulja - 3 $umanceta - so i biber po ukusu .eleće kotlete i&lupajte posolite i pobiberite.Uvaljajte u ra&mućena žumanca &atim u mrvice od hleba i pržite na ulju. +a svaki kotlet stavite po list pršute, nekoliko režnjeva 'or'on&ole i nekoliko pe!uraka. .ako spremljene odreske pažljivo pore*ajte u vatrostalnu !iniju. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "lužite toplo.

Manas(!rsk! nar#sc! sa oras!-a
6 tele&ih narezaka - 2 jajeta - 200 g brašna - 100 g oraha 100 g badema - 3 dcl ulja - so i biber po ukusu - 2 kašike sen+a "vki nare&ak posolite i pobiberite.+amažite sen9om. Uvaljajte u brašno, pa u umućena jaja i u mlevenu mešavinu oraha i badema. %ržite na vrelom ulju sa obe strane. "lužite tople.

1$2

M!)#$! s k!s#lo- pa$lako6 june'ih narezaka - 150 g pirin'a - 100 g suve slanine - 2 jajeta - 1 veza peršuna - 1 kašika sen+a - 200 g kisele pavlake - 1 dcl ulja - so i biber po ukusu I&lupajte,pobiberite i posolite svaki nare&ak.+amažite s jedne strane sen9om. %rethodno i&dinstajte pirina! i pomešajte 'a sa sitno se!enom suvom slaninom,jajima, seckanim peršunom. -vu masu stavite preko svako' nareska, urolajte i &adenite !a!kalicom da se prilikom dinstanja ne rastvori. %ropržite na vrelom ulju."manjite toplotu.(instajte #$ minuta dok meso ne omekša.%relijte umućenom kiselom pavlakom. "lušite toplo.

Nar#sc! na r!-sk! na&!n
6 tele&ih narezaka - 6 listova pršute - 50 g maslaca - 50 g brašna - 1 dcl belog vina - 6 listova $al+ije - so i biber po ukusu "vaki nare&ak posolite i pobiberite. +a svaki stavite pršutu i žal9iju.Urolajte, uvaljajte u brašno i u!vrstite !a!kalicom da vam se prilikom prženja ne rastvori. %ržite ih na maslacu.5esto ih okrećite dok ne porumene. +areske i&vadite na !iniju &a služenje, a u preostali sos od maslaca dodajte brašno, vino, so i biber. Kada sos proklju!a,prelijte nareske. "lužite odmah.

1$8

4 kriške tvrdog sira "vinjetinu isecite na ? deblja nare&ka. +a svaki nare&ak stavite list šunke.Val!'#rsk! nar#'ak sa s!ro650 g svinjskog steka .200 g kisele pavlake .n! '#c 3%4 june&eg mesa . %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi ?$ minuta.-blikujte veknu.biberom i solju.U sredinu stavite 3 tvrdo kuvana jajeta.Uprethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta na ##$ c .biber .1 veza peršuna .# koluta paradaj&a i krišku sira.1a!inite i malo &apecite 3krvavo4 na maslacu.5 jaja . %eršunom.250 g suve slanine .so . # jajeta. 1$9 .%ore*ajte u vatrostalnu posudu.so i biber po ukusu )leveno meso i&mešajte sa 1$$ ' sitno seckane slanine.2 paradajza . "lužite toplo.1 kašika maslaca . -statak slanine iseckajte na štapiće i probodite u veknu.(obro &amesite i masu rastanjite. 4a.4 lista barene šunke .

1 veza peršuna .-hladite.1 paket lisnatog testa . U lonac od litara sipajte 3 litra vode da proklju!a sa kockama supe. %ecite ? minuta na ##$ c . seckan peršun.so i biber po ukusu I&dubite kupus.-blikujte veknu.100 g pirin'a . Istanjite lisnato testo.1 kašika kapra .150 g tvrdog sira . "lužite toplo. U klju!alu vodu spustite kupus uvijen u 'a&u.1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a . Kuvajte 1 sat i ? minuta.1 kašika maslaca I&dinstajte seckane šampinjone na maslacu. I&dinstajte po!urke i&mešajte sa sitno se!enim krastavcima. pore*ajte probarenu i u&duž prepolovljenu šar'arepu. -hladite. )asu istanjite kao po'a!u.(obro &amesite mleveno meso.2 kisela krastavca .&a!in od sušeno' povrća. sitno seckanu slaninu. # jajeta.50 g maslaca . 11$ .so i isitnjen peršun.biber.* jaja . jaje.150 g suve slanine .50 g slanine .Vok!%#$ /ol# 1 kg mlevenog june&eg mesa . "lužite toplo. -vom nasom napunite kupus.1 veza peršuna . biber. Iscedite 'a u !iniju. Umesite mleveno meso. so.Upakujte 9ile.pirina!.so biber . Pun%#n kupus 1 glavica sve$eg slatkog kupusa .%remažite 'a žumancetom.200 g kisele pavlake 100 g mrvica od hleba . kaprom i 1 jajetom.%o sredini stavite ? tvrdo kuvana jajeta.3 kocke supe . Krajeve vežite &a varja!u i &aka!ite na ivicu lonca.premažite 'a sa masom od pe!uraka i po sredini stavite veknu od mesa. ise!enu na koske slaninu i sir. &alijte pavlakom i prelijte mrvicama proprženim na maslacu.1 jaje .1%2 kg mlevenog june&eg mesa .1apecite je u pećnici 1$ minuta.3 šargarepe 200 g šanpinjona .

litvu dobro operite i poparite vrelom vodom.1 dcl ulja .prelijte sa 10# l vode u koju ste prethodno rastopili # kocke supe.so i biber po ukusu 1amesite testo od brašna.Vaditi kašikom manje uštipke i pržiti na ulju. "lužite toplo u& kiselo mleko.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .3 jajeta 3 kašike ulja .te polovinu stavite u posudu. spustite u klju!alu vodu. Kuvajte #$ minuta.2 kocke supe .1%2 kg mlevenog mesa . sitno seckanu slaninu.1%2 kg brašna . +a testo rasporedite meso koje ste prethodno prodinstali sa &a!inom od sušeno' povrća.1 veza peršuna .0#6 dcl vode . seckan peršun. 1 jajeta.30 g pirin'a . "lužite tople ili hladne. Tor!nsk! u)(!pc! od -#sa 300 g june&eg mlevenog mesa . ."tavljati u posudu obloženu papirnom salvetom da upije masnoću. &atim dodajte smesu od mesa i dru'u polovinu blitve.so po ukusu %ropržite na vrelom ulju mleveno meso."ve to pokrite tanjirom 3koji može da u*e u posudu4.%reko mesa pore*ajte 3 tvrdo kuvana jajeta. solju i biberom.Ras(r#s#na sar-a od l!($# 1%2 kg blitve .3 kašike brašna .%oklopac stavite u vrelu pećnicu ?$ minuta. krajeve vežite koncem.50 g slanine .7a&vucite ju9ku kao &a re&ance. Ku$ana p!(a s -#so1%2 kg mlevene junetine .so .200 g ka'kavalja . stavite u !istu krpu.vode i soli. pirina! i posolite po ukusu. 111 .biber.1avijte testo kao štrudlu.4 jajeta .1%2 kaši'ice praška za pecivo prstohvat praška crnog luka .ulje za pr$enje "ve sastojke dobro umutiti mikserom.

"lužite toplo. 11# .Isecite na par!ad.pore*ajte pljoštimice. pospite stru'anim ka!kavaljem.

12 veze peršuna .1 kiseli krastavac .so. Musaka od k!s#log kupusa 2 kg kiselog kupusa .jajima i mlekom. polovinu mesa.300 g mlevenog svinjskog mesa .sitno seckan krastavac.sen9.Ta(arsk! !/(#k 3%4 bi+teka .10 g aleve paprike .1 dcl mleka .ajvar.1 kašika kapra .0#5 dcl konjaka %resno meso od bi9teka prethodno sastružite nožem.300 g mlevenog june&eg mesa . %ecite u pećnici 1 sat na ##$ c. -hladite i dodajte 1 jaje. "ve dobro i&mešajte.sok od limuna. U vatrostalni sud pore*ajte trećinu proprženo' kupusa.(odajte žumance. )usaku prelijte s umućenom kiselom pavlakom.1 kašika sen+a .1 dcl ulja .propržite na ulju sa 'lavicom luka i sitno se!enom slaninom. %osebno propržite na ulju 'lavicu luka. "lužite sa prepe!enim hlebom i maslom.3 jajeta .sok od 1 limuna .so i biber po ukusu .1 glavica crnog luka . so i biber.meso.biber. konjak.ulje.so i biber po ukusu Kupus isitnite.200 g kisele pavlake .100 g slanine . kapar.0#5 dcl ulja .2 glavice crnog luka . 115 .alevu papriku.50 g ajvara 1 $umance .%onovite postupak i &avršite sa kupusom.

6 manjih tikvica .3 manja plava patlid$ana . "lužite toplo u& kiselo mleko. &alijte uljem i pecite u pećnici ? minuta na #$$ c .Umutite jaja.meso i odo&'o dru'u polovinu kupusa. pobiberite i &alijte pripremljen kupus. 11.%osebno i&dinstajte meso.3 srednja krompira .kiselu i slatku pavlaku.1 kašika ulja .1 dcl ulja . -!istite i i&dubite paprike. pirin!em i &a!inom od sušeno' povrća. &a!in od sušeno' povrća i isitnjen peršun.50 g pirin'a .200 g suve slanine . "lužite toplo. U prethodno &a'rejanoj rerni pecite otklopljeno 1 sat na ##$ c .Gr&k! kupus 1 kg kiselog kupusa ribanca .so i biber po ukusu )eso i&dinstajte sa slaninom.400 g mlevenog june&eg mesa .tikvice i plavi patlidžan. %o tome pospite ostatke od i&dubljeno' povrća.2 dcl slatke pavlake .krompir. Pun%#na a)(a 1%2 kg mlevenog mesa !june&eg" . +alijte vodom da o're&ne.)apunite ih dinstovanim mesom.1 veza peršuna .so .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .3 jajeta .12 listova blitve . U šerpu stavite pola kupusa.200 g kisele pavlake .paradaj&."ve pore*ajte u vatrostalnu posudu.biber I&dinstajte kupus na ulju i isitnjenoj slanini.3 babure .-d poparenih listova blitve napravite male sarme. .3 srednja paradajza .100 g suve slanine .1 supena kašika za'ina od sušenog povr&a .

2 dcl mleka . 7a&mutite jaja.1 jaje +eoljuštene patlidžane rasecite u&duž na pola.4 paradajza . stavite polovinu krompira.3 jajeta .jaje i seckan peršun.250 g mlevenog svinjskog mesa .1 kašika mrvica od hleba .50 g maslaca .an 3 plava patlid$ana .1 dcl ulja .200g kisele pavlake . kiselu pavlaku i mleko. Pun%#n pla$! pa(l!d. dodajte sredinu od patlidžana. %ecite na umerenoj toploti ? minuta.solju i biberom.%ropržite na &a'rejanom ulju. I&mešajte. Vatrostalni sud namažlite uljem. %ecite u pećnici $ minuta na # $ c.1 glavica crnog luka .so i biber po ukusu Krompir skuvajte.1 veza peršuna .oljuštite i isecite na kolutove. I&dinstajte meso sa seckanim crnim lukom.-cedite.300 g mlevenog june&eg mesa . 11/ .Musaka od kro-p!ra 250 g mlevenog june&eg mesa .1 kg krompira .oljuštene parakajte. "ve prelijte &a'rejanim uljem i mešavinom pavlake.mleka i jaja. mrvice hleba. &atim meso i opet krompir. I&dinstajte meso sa seckanim lukom. ohladite i i&vadite kaši!icom sredinu.

%ecite na toplom ulju sa svih strana. "lužite kao predjelo. pospite parme&anom i stavite u toplu pećnicu da se &apeku #$ minuta.4 jajeta . %ecite u pećnici 3$ minuta na # $o:.1 dcl mleka .3 kašike kiselog mleka .1 jaje . %ravite valjuške 3dobro je tom prilikom ruke posuti bršnom4.0#5 dcl ulja . %ravite male ku'lice.stavite jaje i dobro i&mesite.so i biber dobro &amesite. 117 .ulje.%osolite ih i pore*ajte u vatrostalnu posudu.so po ukusu . -vaj postupak ponavljajte koliko imate materijala.jaje.4 dcl sosa od paradajza .-l#ko1%2 kg june&eg mlevenog mesa .350g mlevenog june&eg mesa 1 dcl ulja . :u/(# u #)a-#l sosu 300g mlevenog june&eg mesa .50g parmezana !nastruganog" . ki9lu natopljenu u mleku pa dobro oce*enu.so i biber po ukusu .ana 1kg plavog patlid$ana .biber po ukusu %atlidžan isecite na kolutove.0#5 dcl maslinovog ulja .2 kaši'ice natrunjenog suvog bosiljka .nama&anu maslinovim uljem. propržite na vrelom ulju s obe strane.1 veza peršuna . %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu.%relijte ih jednim delom sosa.biber.Musaka od pla$og pa(l!d.1 ki+la .1 glavica crnog luka . seckan peršun.poboberite.so )leveno meso posolite.50 g parmezana . iseckan crni luk.4 dcl bešamel sosa )leveno meso. prelijte bešamel sosom. pospite parme&anom i bosiljkom i prekrijte dinstovanim mlevenim mesom. Val%u)c! sa k!s#l!.

"lužite toplo. koje ste prethodno stavili u vatrostalnu !iniju i &apecite u pećnici. 112 .Valjuške prepržite na vrelom ulju dok ne porumene. U šolju sa kiselim mlekom umutite jaja i prelijte preko valjušaka.

3 jajeta . pirina!. so . desetak &rna bibera.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . -stavite u hladnjaku da prenoći.2 dcl ulja .200 g suve kobasice . )asu sameljite dva puta na mašini &a mlevenje mesa. +a vrh posude stavite mekoliko listova lovora.ponovo red sarme.1%4 svinjskog mesa . )ože i na roštilju ili u kaj'ani.Ta)(!na sar-a 2#5 kg kiselog kupusa .200 g suve slanine .soli po ukusu %ropržite na ulju sitno seckan crni luk. alevu papriku i sitno seckanu slaninu.+a dno posude prvo stavite sitno seckan kupus.D(žepoveD sušite na promaji 3 tavanu4 3 nedelje.najkvirc .1 kašika aleve paprike . ra&mućenu kiselu pavlaku. red mleveno' mesa i tako redom dok imate materijala. "utradan napunite šivene DdžepoveD od !isto' belo' platna.tucana paprika tucan kim )eso sitno isecite i pomešajte sa svim &a!inima. U o!išćene listove kupusa &avite male sarme. na umerenu temperaturu da se pe!e oko sati.4 lista lovora 1 veza peršuna . nalijte vodom i poklopite.200 g crnog luka .biber . red seckane kobasice. -vaj recept je star više od jedno' veka. &a!in od sušeno' povrća. jaja. %oto!e i& ju'iuste!no' Kavka&a i Enadolije. Andalosk! sud.so . "tavite u pećnici.*0 g pirin'a .%resujte daskom do debljine # cm. &atim red sarme.1%2 kg svinjskog mesa . 118 .1%4 june&eg mesa . "lužite tanko se!eno kao predjelo.kimon .2 dcl kisele pavlake .biber. dodajte mleveno meso.uk 1%2 kg ov'ijeg mesa .1%2 kg june&eg mesa .6o ukusu.

%osolite i pobiberite po ukusu.50 g brašna . Mo'ak na 3olanlsk! na&!n 500 g tele&eg mozga .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .0#5 dcl mleka .pospite mrvicama i i&lijte masu u kalup.100g maslaca . "lužite toplo. umućena jaja i u mrvice.soli po ukusu . "lužite toplo.Kada je mo&ak 'otov na kraju 'a posolite.operite i prosušite. seckan peršun i pobiberite.pospite &a!in od sušeno' povrća.4 jajeta .1 limun )o&ak operite i o!istite.so i biber po ukusu . %ržite 'a na vrelom ulju.bibera po ukusu !treba više bibera" .so i biber po ukusu )o&ak o!istite.2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 veze peršuna . (instajte #$ minuta. U većim komadima uvaljajte 'a u brašno. "lužite 'a sa tankim kolutovima limuna. Kuvajte ? minuta.50 g mrvica od hleba . "lužite toplo.2 zemi'ke 20 g mrvica od hleba . so i biber.1#5 dcl ullja/ )o&ak o!istite. "tavite mo&ak u toplo ulje. "ve dobro i&mešajte. D!ns(o$an -o'ak 500 g tele&eg mozga .Po3o$an! -o'ak 500 g tele&eg mozga . 119 .2 jajeta . (odajte ? žumanca i ulupani sne' od ? belanca. %ropasitajte i dodajte umućen maslac i &emi!ke prethodno natopljene u mleku. Kalup &a pudin' namažite maslacem. operite i i&režite na krupnije par!iće.%ospite 'a &a!inom od sušeno' povrća.

10 g maslaca .100 g brašna .4 jajeta . pa opet red pirin!a &atim red slanine i kobasice i &avršite sa pirin!em %ospite parme&anom i komadi!ima maslaca.1 glavica crnog luka 3 kocke supe . %ržite na vrelom ulju. -vako pripremljene listove je&ika uvaljajte u brašno. -vu masu prepržite na ulju. Vatrostalni sud namažite maslacem.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 jajeta . kiselu pavlaku.1 veza peršuna . 1#$ . kiselu pavlaku. (odajte žumance.biber po ukusu .so i biber po ukusu "kuvajte sa kockama supe.1 $umance .1 kocka supe . Po3o$an %#'!k 1 gove i jezik .Musaka od p!r!n&a ! ko as!ca 200g pirin'a .50 g ulja .100 g kobasice . sitno seckan peršunov list.1%2 zemi'ke .&emi!ku prethodno potopljenu u mleko i isce*enu. %reostalu sredinu je&ika sameljite na mašini &a meso sa 'lavicom luka.-vom smesom namažete sa obe strane svaki list je&ika. dolijte vode da o're&ne i dodajte kocku supe.1 dcl ulja . Kad omekša. %ecite ? minuta na temperaturi od #$$ c . umućena jaja i mrvice. %oslažite red prepremljeno' pirin!a.200 g kisele pavlake . %ropržite slaninu i kobasice.30 g parmezana %ropržite pirina! na ulju. red na kolutove se!enih tvrdo kuvanih jaja. &a!in od sušeno' povrća i biber.1 veza peršuna . U ohla*eni pirina! dodajte 1 celo jaje.I&mešajte.50 g slanine .1 dcl mleka .100 g mrvica od hleba .100 gkisele pavlake . skinite kožicu i odsecite krajeve.

-do&'o pospite sitno seckan peršun i biber.500 g krompira . %osebno propržite isitnjenu slanunu. %ecite u pećnici ? minuta.-barite. 1#1 .1 dcl ulja . "lužite toplo u& po'a!u.150 g suve kobasice .biber. %relijte posoljenim i pošećerenim sokom od paradaj&a.3 glavice crnog luka . Krompir oljuštite i isecite na kockice.4 babure .30 g parmezana . (odajte iseckan crni luk.500 g viršli .0#5 dcl ulja .1 dcl soka od paradajza . "lužite toplo.%rocedite. +a kraju u&mešajte prethodno i&'nje!en sir. "ve dinstajte 1 minut.so po ukusu . krompir.150 g suve šunke . %repržite na ulju sitno seckan crni luk. -barite u vodi i soku od limuna.200 g kisele pavlake . Vatrostalni sud podmažite uljem i pospite mrvicama. šunku i kobasice.3 paradajza 250 g ov'ijeg sira . na kolutove ise!ene viršle. "ve dobro i&mešajte. %rocedite. dodajte paradaj&.150 g suve slanine .so i biber po ukusu %lave patlidžane operite i isecite na kockice. "talno mešajte. Gr&k! 2u$#& 4 plava patlid$ana . %onovite postupak. Kada su jaja skoro pe!ena. sitno se!en i be& semena.3 jajeta 20 g mrvica od hleba .biber po ukusu Isecite babure na kocke i propržite na ulju. 7e*ajte plave patlidžane. (odajte propržene babure u prelijte dobro ulupanim jajima.1 glavica crnog luka . (odajte jaja. %ospite parne&anom.Gro&anska ka%gana * jaja . so i kiselu pavlaku.sok od pola limuna . masu od viršli.

.1 kaši'ica bibera "alo isecite na kocke. -hladite ih. dodajte sitno seckan luk. "agn%#.pirina!. "lužite toplo u& ov!ije kiselo mleko.200g kisele pavlake .a sar-!ca u -ara-!c! 1 ve'a jagnje&a maramica sa iznutricama .150g suve slanine . so i biber. Isecite maramicu u manje kvadrate.1%4 l slatke paprike . %odvežete u male kobasice. propržite. koji se prži dok ne postane mekan. U vrućij vodi 3koja ne klju!a4 poširajte #$ minuta kobasice. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1 sat.biber "kuvajte ja'njeće i&nutrice u dosta vode i &a!inu od sušeno' povrća.(obro promešajte.3%5 l sve$e svinjske krvi .400 g crnog luka .dodajte i&nutrice i kratko prodinstajte.150g pirin'a .5 jaja . @ar'arepu i pirina! posebno prokuvajte.S(ras ur)k# kr$a$!c# #n#d!k(!nskog r#da 1 kg sve$eg svinjslog sala .5 kašika za'ina od sušenog povr&a . -vom masom nadevajte svinjska creva ali ne suviše tvrdo.@ar'arepu isitnite.1alijte sa prethodno umućenom kiselom i slatkom pavlakom i 3 jajeta."laninu isitnite.4 šargarepe .pakujte sa mesom i re*ajte u vatrostalnu posudu. &atim polako i&mešajte i&nutrice.šar'arepu.1dcl ulja .1 veza peršuna .slaninu.so . peršun. %obiberite.-hladite i isitnite na kocke. # jajeta.1 svinjski jezik .opite 'a i kada je napola otopljeno.+ajukusnije su pe!ene. (odajte krv.2 dcl slatke pavlake .6 kaši'ica soli . 1## .slatku neulupanu pavlaku i baren je&ik ise!en na kockice.

%oslažite ih u pleh i &alijte uljem. predhodno iseckanu na štapiće.a d.(ži'ericu. dodajte slanini i odmah pospite &a!inom od sušeno' povrća. "lužite toplo.D# r#c!n#r na &#)k! 6 komada debrecinera .0#5 dcl ulja . "vi debrecineri će se na krajevima rastvoriti. "lužite toplo u& sen9 ili sos od rena. %ecite ih u pećnici #$ minuta.2 kašike za'ina od suvog povr&a .200 g suve slanine . "un#.2 veze peršuna . .%ospite biberom i sitno seckanim peršunom. pa će i&'ledom pružati e9ektan oblik. 1#5 .so ibiber po ukusu .!g#r!ca u $!nu 1kg june&e d$igerice .ek kada je specijalitet 'otov posolite po ukusu. 1alijte vinom i dinstajte #$ minuta.2dcl belog vina Iseckajte slaninu na kocke i prepržite je na ulju.1dcl ulja "vaki debreciner &asecite na krajevima u obliku krsta.

"E4A OD .IVINSKOG MESA I DIV4"AČI 1#. .

so i biber po ukusu !krupnno mleven"/ Isitnite bupce i dinstajte ih na ulju minuta.seckan peršun. %ecite poklopljeno u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.2 jajeta . so i dosta bibera. U šerpi od # litra u'rejte ulje.1 limun .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "vako par!e uvaljajte u brašno. %osolite i pobiberite."tavite u cediljku da se ocedi. &a!in od sušeno' povrća.100 g suve slanine . I&mešajte piletinu. U toku pe!enja nekoliko puta okrećite par!iće. u jaje i na kraju u mrvice. pobiberite i obložite 'a tankim listovima slanine.150 g brašna . i $ ' sitno se!ene slanine. već odnah re*ajte na !iniju i& koje ćete služiti. jaja. :elo pile spolja osolite. 1aka!ite !a!kalicom da nadev ne ispadne. Pun%#no p!l# 1 pile . "ve dinstajte 1 minuta. pa je smanjite.1 veza peršuna . "ve i&mešajte i nadevajte pile.150 g pile&ih bubaca .3 dcl ulja .Po3o$ano p!l# 1pile . (odajte dži'ericu.1 kašika ulja . (odajte kiselu pavlaku. 1#/ .2 jajeta .so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade.150 g pile&e d$igerice . mrvice. Kada je piletina 'otova nemojte je stavljati u poklopljen sud.-hladite. Ukrasite tankim kolutovima limuna. %ecite najpre na jakoj toploti.150g mrvica hleba .50 g mrvica od hleba .100 g kisele pavlake .

so . 1#7 . %ecite još1 minuta. %osolite. "ve prokuvajte 3 minuta. biber i alevu papriku.1#5 dcl ulja . pospite solju. alevom paprikom.# #lo -#so sa p#&urka-a 0#5 kg belog mesa .epsiju i&vadite i& pećnice i složite pile sa kožicom nadole.2 dcl slatke pavlake . .1 veza peršuna .1 kaši'ica aleve paprike . %ecite još 1 minuta. -krenite komade pileta. %ecite u pećnici 3$ minuta. )alo dinstajte.300 g pe'uraka !šampinjona" . (odajte slatku pavlaku. "lužite toplo. .ori'anom. (odajte iseckane pe!urke. biberom.so i biber po ukusu -perite pile i isecite na komade. &alijte kiselom pavlakom i pospite parme&anom. P!l#. I&dinstajte meso poprašeno lukom.1%4 kaši'ice origana .1 kašika maslaca .100g šampinjona .pobiberite i pospite polovinom ori'ana i aleve paprike.biber -!istite meso od kostiju i kožice i iseckajte na re&ance.100g kisele pavlake 150 g parmezana . "lužite toplo u& testo.epsiju obložite 9olijom i u'rejte ulje na jakoj toploti 1$ minuta. (odajte šampinjone i isitnjen peršun.P!l# sa p#&urka-a ! par-#'ano1 pile . @ampinjone iseckajte na tanke liske i i&dinstajte na maslacu.1 kaši'ica crnog luka u prahu .1 kaši'ica aleve paprike .

(odajte so. 5im skinete sa vatre pospite malo duvana.P!l# sa p#&urka-a 1 pile .%iliće držite u ovom marinatu 3$ muinuta.500g pe'uraka !šampinjona" . %e!urke isecite na deblje par!iće i i&dinstajte sa &a!inom od sušeno' povrća na ulju.1%2 kašikice sitnog duvana .2 kašike pirea od paradajza .1 veza peršuna 100 g kisele pavlake . 1#2 .so i biber po ukusu -perite posolite. -do&'o stavite dinstane pe!urke. %ecite svaku stranu po minuta.luk stru'an na rendetu.2 kašikice krupno mlevenog bibera -perite piliće i isecite ih u&duž popola.2 glavice crnog luka . "tavite piliće i poklopite teškim predmetom 3 k'4 da se polovine spljeskaju. "lužite toplo. biber i seckan peršun. Umešajte u limunov sok. U'rejte ne&amašćen pleh na jakoj toploti. Usok od pe!eno' pileta umešajte sok od paradaj&a i kiselu pavlaku. pobiberite i dobro namažite cilo pile maslacem. %ile isecite na komade pore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti.biber i so.sok od 4 limuna . 7!pl%ona (a aka 2 mlada pileta .1dcl ulja . %ecite 'a u dobro &a'rejanoj pećnici dok ne omekša i ne porumeni.150 g maslaca . "lužite odmah.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . %rokuvajte dva minita pa prelijte piletinu i pe!urke.

so i biber po ukusu Kotlet se pravi od pileće' belo' mesa od 'rudu i malo' belo' bataka. P!l# u kr#.sosu 1pile . -vim prelivom &alijte piletinu i služite odmah. (instajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša.100 g brašna . posolite i pobeberite.1#5 dcl bešamel sosa .2 dcl ulja . kiselu pavlaku i preostali konjak. jaja i mrvice i pržite na toplom ulju.skinete meso sa koske. dcl konjaka. %osolite i pobiberite. %olovimu pilećih 'rudi sa krilcima položite na spoljnu stranu.100g kisele pavlake kaši'ica aleve paprike . %oklopite meso prema sredini preko maslaca. Kotlet uvaljajte u brašno. &a koji će se meso i &alepiti. uspravite da stoji pod u'lom od A$ stepeni.100 g mrvica od hleba .bla'o udarajući tu!kom. I&vadite piletinu. (ržite je na toplom.koji se i sam lako odvaja. 7astanjite meso. odakle je i&va*en 9ile. (odajte pe!urke i $.1 veza peršuna . mali batak. +a sredinu mesa. i&mešajte sa alevom paprikom. stavite # ' maslaca umućeno' sa sitnim peršunom i oblikovano' kao u&dužni kroket. "lužite toplo.500 g pe'uraka ! šampinjona" . 1atim i&vadite i& sredine mesa mali 9ile.1dcl konjaka . dodajte bešamel. 1#8 .2 jajeta . %e!urke dinstajte u pilećem soku.100g maslaca .K!%#$lk! ko(l#(! belo meso od 2 pileta . (eo krilca. %ropržitre na maslacu.so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.150 g maslaca .

P!l# u l!-unu
1 pile od 1#5 kg - 2 limuna - so - biber- 1 limun za ukras - 2 kašike ulja - 1 kašika gustina - 1 dcl belog vina - 3 kašike maslaca - 2 veze peršuna - 1 glavica crnog luka -perite, osušite i &a!inite pile. 1alijte 'a uljem. -perite limune i oljuštite ih. /imunovu koru isecite na tanke re&ance. /imune iscedite a sok ostavite u manju posudu &a sos. %ile nadenite iseckanom limunovom korom i ve&om peršuna. "tavite 'a u posudu &a pe!enje, &alijte uljem, dodajte malo vode i 'lavicu luka. %obiberite. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat na ##$ c. "ok od limuna stavite na vatru da provri, dodajte vino i kuvajte < minuta. =ustin umutite u malo vode i dodajte sosu.%osolite i pobiberite,malo 'a prokuvajte. (odajte hladan maslac i seckan peršun. %ile istranžirajte na 1# komada &alijte sosom, ukrasite sa seckanom limunovom korom i& utrobe kao i kriškama limuna. "lužite toplo.

P!l# u ka%-aku
1 pile - 400g kajmaka - 3 dcl mleka - 1 kašika za'ina od sušenog povr&a - 1 veza peršuna - so i biber po ukusu %ile operite i nalijte vodom. %osolite 'a i kuvajte dok skoro ne odmekne. I&vadite pile, ostavite da se prohladi i isecite na komade. U'rejte mleko sa kajmakom, dodajte &a!in od sušeno' povrća. pobiberite i posolite. "pustite komade pileta i kuvajte dok ne omekša. "lužite toplo.

1#9

P!l#(!na u $olo$anu
1 paket sisnatog testa - 2 manja pileta - 2 kašike brašna 200 g maslaca - 1 l bistre supe - 1 veza peršuna - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 10 manjih glavica crnog luka - 4 $umanceta - 500 g kisele pavlake - sok od 1 limuna - so i biber po ukusu %iliće operite i isecite na komade. %osolite i poboberite. %repržite brašno na maslacu 3 da ostane svetlo4, spustite piletinu i pržite 1 minuta. +alijte supom, dodajte peršun, &a!in od sušeno' povrća i 'lavice luka 3 cele 'lavice predhodno poparite i ocedite4. %osolite i pobiberite. -stavite na tihoj vatri da kuva 3$ minuta. I&bacite peršun, umešajte žumanca i kiselu pavlaku. Ispecite volovan 3 recept br. <3 4 pre!nika 3$ cm.Ispunite 'a pile!im mesom i 'lavicama luka. 1alijte pripremljenim sosom. -dmah služite.

P!l#,#

#lo -#so sa

l!($o-

350 g pile&eg belog mesa - 600g blitve - so - biber - 1 kašika maldaca - 1 glavica crnog luka - 400 g paradajz 6elati !bez soka" - 1 kašika seckanog peršuna - 1 kaši'ica seckanog bosiljka - 2 jajeta - 150 g kisele pavlake - 150 g somborskog ili turijskog sira - 2 kašike ribanog parmezana - muskat aleva paprika - listovi maslaca ;litvu o!istite, operite, beli koren isecite u štapiće. %ola blitve 3list4 isecite u re&ance."ve skuvajte u slanoj vodi, ocedite i ohladite. )eso isecite u manje komadiće i propržite na maslacu. (odajte seckani luk i prodinstajte.%aradaj& isecite na !etvrtine,dodajte masu u prokuvajte.(odajte seckane &elene &a!ine.;litvu i &'otovljenu piletinu promešajte u posudu u koju ćete peći. I&mešajte jaja, kiselu pavlaku i somborski sir,promešajte sa blitvom i piletinom, pospite parme&an i stavite maslaca.

15$

c.

U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na ##$ "lužite toplo.

151

Mar!n!rano p!l# na .aru
1 pile - 2 dcl ulja - sok od 2 limuna - 2 kaši'ice krupno mlevenog bibera - so po ukusu %ile operite i isecite na komade.Ispendlujte meso, odnosno o!istite meso od kostiju. 7ukom oblikujte pileće nareske. Umutite ulje, limunov sok i biber.Komade pileta stavite u mešavunu ulja i limuna i posolite po ukusu.-stavite najmanje #? sata u hladnjaku. U'rejte ti'anj 3 najbolje te9lon4 na jakoj toploti be& masnoće. %ecite piletinu be& ulja. -dmah služite.

P!l# na /lor#(!nsk!
1 pile - 1 veza peršuna - sok od 1 limuna - 2 glavice crnog luka - 1 struk ruzmarina - 1 list lovora - 1 limun - 1#5 dcl ulja - 3 dcl testa za pala'inke !recept br 617" - so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade.%osolite i pobiberite. Umešajte # kašike ulja, sok od limuna, seckan peršun, seckan ru&marin, seckan luk,lovorov list.-stavite piletinu u tom marinatu #? sata. Komade piletine uma!ite u testo &a pala!inke i pecite na vrelom ulju. "lužite u& tanke kolutove limuna.

15#

P!l# na gos(!on!&arsk!
2 pileta - 500 g pe'uraka !šampinjona" - 200 g maslaca 250 g mlevenog svinjskog mesa - 250 g suve slanine - 1%2 kaši'ice cimeta - 1%2 kaši'ice origana - 2 glavice crnog luka - 2 pile&e d$igerice - 1 veza peršuna - 2 jajeta - 1 dcl bistre supe - so i biber po ukusu %iliće operite, posolite i pobiberite. -dvojte drške od pe!uraka , sitno iseckajte.=lave pe!uraka isecite na !etvrtine i i&dinstajte na $ ' maslaca. "ameljite slaninu, dodajte meso, cimet, ori'ano, iseckan crni luk, pileću dži'ericu,drške od pe!uraka, iseckan peršun,jaja, so i biber."ve dobro i&mešajte i nadenite piliće. "ašijte ih koncem da nadev ne i&la&i. "tavite ih u vatrostalnu posudu i &alijte istopljenim preostalim maslacem. %ecite oko ? minuta na # $ c . (odajte propržene na maslacu 'lave od pe!uraka. =otove piliće i&vadite i isecite na komade. U preostali sok uspite supu i kuvajte dva minuta. +adev i pe!urke rasporedite ma*u komade piletine i &alijte ukuvanum sokom. "lužite toplo.

P!l#,! papr!ka) sa pr#l!$o1 pile - 5 glavica crnog luka - 1 kašika aleve paprike - 2 kašike ulja - 3 jajeta - 200g kisele pavlake - so i biber po ukusu I&dinstajte seckan luk na ulju. (odajte komade pileta, so i alevu papriku. (instajte poklopljeno 3$ minuta. (odajte malo vode, dalje dinstajte dok meso ne odmekne. Umutite 3 žumanceta, kiselu pavlaku i ulupan sne' od 3 belanceta."ipajte ne dinstovanu piletinu i pecite u pećnici dok ne porumeni. "lužite toplo.

155

P!l#,! /!l#! u sosu
0#5 kg belih pile&ih +ilea - 1#5 limun - 1 glavica crnog luka 100 g gorgonzole - 100 g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 1#5 supena -kašika brašna - 1 jaje - 1#5 dcl ulja 1#5 dcl pile&e bistre supe - miro ija - so - biber %ileće 9ilee istucajte i poprskajte sokom od limuna . /uk isitnite i pomešajte sa i&mrvljenim sirem, kašikom kisele pavlake i nastru'anom korom od limuna. 1a!inite solju, biberom i sokom od limuna . )eso posolite, pobiberite i polovinu svako' 9ilea namažite sirom. %oklopite dru'om polovonom i &aka!ite !a!kalicom. Uvaljajte u brašno i jaja. U dobro &a'rejanoj pećnici pecite da porumeni sa oba strane. Umutite supu sa slatkom pavlakom, ostatkom kisele pavlake, seckanom miro*ijom, biberom i sokom od limuna .Kratko prokuvajte. -vim sosom prelijte piletinu. "lužite toplo.

P!l#,! su$! pa&r!ka)
1 pile - 200 g crnog bibera - 1 paprika !babura" - 2 paradajza - 1%2 kaši'ice origana - 1%2 kaši'ice brašna - 1%2 kaši'ice aleve paprike - 1 dcl ulja - so i krupno mleven biber po ukusu (instajte seckan luk na ulju dok ne postane pro&iran. %ile operite i isecite na komade. "tavite piletinu na uprženi luk, dodajte papriku,oljuštene paradaj&e, ori'ano, biber i so. (instajte 1$ minuta. (odajte #dcl tople vode, alevu papriku i brašno. (instajte dok meso ne omekša. "lužite toplo.

15.

P!l# u pras#(u
2 pileta - 2 kašike za'ina od sušenog povr&a - 2 kašike ulja 200 g suve slanine - so i biber po ukusu %iliće operite, dobro usolite, pobiberite, namažite &a!inom od sušeno' povrća i u utrobu od svako' pileta stavite po1$$ ' suve slanine se!ene na krupne komade. Kada pe!ete prase na ražnju, piliće stavite u preseću utrobu umesto pivske 9laše. Kada je prase pe!eno, i&vadite piliće i služite ih tople.

G! an!ca od r#'anaca sa p!l#(!no8esto za rezance !recept br 334" 6ile&i paprikaš sa prelivom ! recept 177" 150 g maslaca - 100 g kisele pavlake +apravite testo &a re&ance. 7a&vucite # ju9ke. Cednu ju9ku isecite na re&ance, a dru'u veli!ine pleha u kome ćete pe!i. +apravite paprikaš sa prelivom od 1 pileta. "kinite meso sa kostiju. )aslacem podmažite pleh, pa stavite koru od testa, "tavite nekoliko listova maslaca, &atim red re&anaca, red mesa, pa ponovite postupak dok budete imali materijala. -do&'o poslednji red treba da su re&anci, %reko re&anaca stavite listove maslaca i umućenu kiselu pavlaku. "tavite u pećnicu i pecite ? minuta na umerenoj toploti.

15/

157 .1atim &alijte umućenom kiselom pavlakom s biberom pa pecite otkriveno 1 minuta. U jakoj . "lužite hladno. )alo ih prosušite i iseckajte na komade.9:-. (obro upakujte sa svih strana. -hladite.1%2 l guš&eg testa za pala'inke . se!eno na kriške. %rvih 1 minuta pecite pod aluminijumskom 9olijom. %e!urke potopite u vodu 3$ minuta.100g maslaca . %ra&iluk pažljivo rastavite na liske i prokuvajte u slanoj vodi. %ore*ajte komade piletine.400 g kisele pavlake .200 g kisele pavlake . "lužite toplo. debljoj alu6 9oliji položite liske pra&iluka prave!i kalup deblje kobasice i nadenite sa masom. "ve sastojke3 osim pra&iluka4 dobro promešajte i &a!inite po ukusu. %ecite u pećnici na # $ c 3$ minuta. 1a!inite. P!l#. U prethodno &a'rejanoj pećnici poširajte u vodenoj kadici 3$ minuta na 1B c.biber5 g kineske suve pe'urke .2 kriške šunke . %apriku i&blanširajte u slanoj vodi.so i biber po ukusu -perite i isecite na komade pile.1 struk debljeg praziluka (obro rashla*enu i iseckanu piletinu ispirirajte sa pavlakom u mikseru. -hladite i 1 dan ostavite u hladnjaku.%osolite i pobiberite.so .1 crvena paprika .K$rgu)a 1pile . 1amesite 'ušće testo &a pala!inke.2 kašike seckanih oraha .<< . %odmažite tepsiju i &alijte testom &a pala!inke 1 prst debljine. %rocedite i ohladite.a pa)(#(a sa k!n#sk!p#&urka-a 300 g belog pile&eg mesa .

2 kocke supe .žumanca.250 g badema .250 g maslaca .2 dcl ulja .jaja.300 g pile&e d$igerice .!g#r!c# (r! $#ka s(ar 1paket lisnatog testa . I&dinstajte piletinu na 1 kaši!ici ulja.1 veza peršuna . so i biber. +alijte 10# l vruće vode. "lužite toplo.preklopite testo i odo&'o stavite ju9ku testa kao poklopac.2 dcl mleka .3 $umanceta .250 g pirin'a . 152 . "ve dobro i&mešajte. U'rejte ostatak ulja. &rna &eleno' bibera.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .%ilav je 'otov kad ispari voda.1 kaši'ica kapra .so i biber po ukusu %ile operite i isecite na komade. seckan peršun. 7astanjite testo. Sla(k! kola& od p!l#.10 zrna zelenog bibera!madagaskarskog". %ecite u pećnici 3$ minuta. propržite pirina!.100 g parmezana . kapar. 1atim premažite žumancetom i pecite još 3$ minuta na umerenoj toploti.P!la$ 1 pile . "lužite toplo u& parme&an i soja6sos."tavite nadev. (instajte na umerenoj toploti. (odajte &a!in od sušeno' povrća. posolite i pobiberite.so i biber po ukusu (obro umutite maslac sa sitno ise!enim i tu!enim bademima.2 ki+le . 1atim dodajte pileću dži'ericu. šećer.1 glavica crnog luka . posolite i poboberite. ali da krajevi testa prela&e strane pleha. I&drobite kocke supe. dodajte meso.2 kašike soja-sosa . ucelo 'lavicu luka. (odajte ki9le prethodno u mleko potopljene i oce*ene.# d. "tavite 'a u podma&an pleh.5 jaja .40 g še&era .

kapar.1%2 kaši'ice origana .&a!in od sušeno' povrća.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . %ropržite na tanke listove slaninu. dodajte kiselu pavlaku umućenu sa biberom."ve i&mešajte i dinstajte 3$ minuta na umerenoj toploti. seckan peršun. U'rejte ulje. propržite sitno se!enu slaninu. P!%ano p!l# 1 pile .D!ns(o$ana p!l#. vino.1 dcl ulja . Kada je meso omekšalo. ori'ano.200 g kisele pavlake .1 veza peršuna 2 dcl belog vina .so i biber po ukusu -perite srca i prosušite.kašika za'ina od sušenog povr&a . (odajte komade pileta i dinstajte #$ minuta.1#5 dcl ulja .150 g suve slanine .2 dcl belog vina . (odajte srca. isecite na komade i utrljajte &a!in od sušeno' povrća.a srca 1 kg pile&ih srca . so i biber. %osolite i pobiberite.150 g suve slanine .so i krupno mleven biber po ukusu %ile operite. (instajte još1 minuta.1 kašika kapra .1 veza peršuna . vino i konjak. 158 .0#5 dcl konjaka . "lužite toplo. "lužite toplo.dodajte seckan peršun.

2 glavice crnog luka .4 paradajza . pospite &a!in od sušeno' povrća i &alijte konjakom.1 dcl konjaka .1 lovorov list . ru&marin.3 šargarepe .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .P!%an! p#(ao 1 petao ! 2 kg" . seckane masline i vino. 159 .100 g maslaca . 1alijte sa # dcl tople vode i dinstajte dok meso ne omekša. pobiberite.2 karan+ili&a .(odajte mesu i kuvajte još #$ minuta.100 g brašna .6 dcl belog vina .1 veza peršuna . "lužite toplo.Kuvajte posle klju!anja 1$ minuta. isecite na komade i prosušite. seckan peršun.-stavite kokošku da stoji dva sata u marinatu. (odajte seckan crni luk i šar'arepu. dodajte vino. "lužite toplo. Koko) u rod#(u 1 kokoška 2kg . ori'ano. %osolite.1 dcl maslinovog ulja . (odajte lovor."vaki komad uvaljajte u mešavinu brašna.1 glavica crnog luka .kolutove limuna i komade kokoške sa marinatom.veza peršuna .250 g pe'uraka .so i biber po ukusu %etla operite.1%2 limuna . paradaj&.1 dcl belog vina biber u zrnu .1 struk ruzmarina . +a maslacu propržite seckane pe!urke i mladi crni luk sa karan9ilićem. (instajte 1$ minuta.20 crnih maslinki * strukova mladog crnog luka .1 dcl ulja . %ropržite 'a na ulju dok ne porumeni.1%2 kaši'ice origana .so i biber po ukusu -perite kokošku i isecite je na komade.2 lovorova lista . soli i bibera 3dosta bibera4. seckan peršun. %ropržite na ulju sitno seckan luk. lovor.

$ .100 g brašna .ur#(!na 500 g belog mesa od grudi . Istucite ih.1 limun . i mrvice. prelijte ih limunovim sokom.*0 g mrvica od hleba .100 g sira ka'kavalja . maslinke i ka!kavalj. +areske uvaljajte u brašno jaje i mešavinu mrvica. Uvaljajte u brašno. +astružite ka!kavalj. Umutite jaja.150 g pršute .150 g mrvica od hleba .3 jajeta .so i biber po ukusu -d belo' ćureće' mesa isecite nareske. 1. I&mešajte mrvice.:urka na par!sk! 600 g belog &ure&eg mesa od grudi .so i biber po ukusu -blikujte ćureće nareske srednje debljine.2 jajeta . %ržite na vrućem ulju. Po3o$ana .1 limun . posolite i pobiberite. %osolite i pobiberite. na polovinu nareska postavite list pršute i list trapiista. Kada su naresci prženi. "lužite u& kolutove limuna. jaja.100 g zelenih maslinki .2 dcl ulja . maslinke i ka!kavalja. %ržite na vrućem ulju dok ne porumene.200 g sira trapista . )aslinke o!istite i iseckajte na sitne komadiće.100g brašna . "lužite tople.2 dcl ulja . (ru'om polovinom preklopite.

i paštrnak. Isecite ćurku i okolo rasporedite mlince. %reko njih stavite komade ćurke i sve &alijte sokom od pe!enja. I&vadite ih i& mleka i stavite ih u !iniju i& koje ćete služiti. %e!enu ćurku i&vadite i& soka.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .2 dcl ulja . Isecite slaninu na deblje komade i stavite je u utrobu.mlake vode i soli &amesite polumeko testo kao &a re&ance.1alijte je uljem. "vakako pre pe!enja podlijte ćurku sa3 dcl vode. %otopite minuta u vruće mleko.biber po potrebi -perite."polja je namažite sen9om.%ecite na u'rejanoj plotni sa jedne i dru'e strane. celer. To !s(o sa-o -alo druk&!%# 1 &urka .so i biber po ukusu mlinci: 1 kg brašna .so po potrebi .so po potrebi Furku operite. -stavite 1 minuta da omeknu i da se natope. 1. +apravite loptice od $ ' i ra&vucite ih u male ju9ke.200 g suve slanine . Usolite je i pobiberite.1 paštrnak .mlake vode po potrebi . prosušute.Utrljajte solju.1 jaje . utrljajte.Furku pecite u pećnici na umerenoj toploti stalno je &alivajući sokom od pe!enja.2 dcl ulja . &a!inom od sušeno' povrća i namažite uljem. (olivajte mlakom vodom po potrebi. Furku pecite u pećnici na##$ c stalno je &alivajući sokom. biberom i &a!inom od sušeno' povrća. I&lomite mlince na veće.500g mlinaca krupnih .1 . Ispe!ene mlince i&lomite na manje nepravilne komade i stavite u sok. "lužite toplo. 1alijte sokom od pe!enja i služite toplo.kašika za'ina od sušenog povr&a . dok se ne prosuši. U utrobu ćurke stavite o!išćenu šar'arepu.4 dcl mleka .3 šargarepe .2 kašike sen+a . nepravilne komade. prosušite ćurku. Ml!nc!0 -d brašna jajeta.1 celer .:urka sa -l!nc!-a 1 'urka do 3 kg .

1 dcl konjaka . -statak maslaca u komadima stavite pored nje u vatrostalnu posudu. kiselu pavlaku.2 dcl belog vina .Pa(ka N!soa' 1 patka do2#5 kg . "lužite toplo. Isecite patku na komade i okolo 'arnirajte prilo'.200 g maslaca .1alijte sokom od pe!enja. "tavite je poklopljenu u pećnicu da se sa # dcl bistre supe dinsta 1 sat. alevu papriku i &a!in od sušeno' povrća. okolo stavite nadev i re&anca koji su ostali. (odajte iseckane maslinke. vino i ostatak supe. Utrljajte so.1 veza peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a .300 g rezanaca .100 g kisele pavlake . seckan peršun. "ve dinstajte još 1 sat.+amažite je maslacem.bubac i srce. %o potrebi možete i duže dok meso ne omekša. sitno ise!enu dži'ericu.200 g suve slanine .(odajte jaja. Isecite patku na komade. Utrljajte solju. "lužite toplo.so i biber po ukusu -perite i prosušite patku.1 glavica crnog luka . so i biber. oljušten i ise!en paradaj&.2 jajeta ."ve i&mešajte. U ulju i&dinstajte seckan crni luk. konjak.300 g maslinki .3 kašike $ivinske masti . a ostatak ostavite da se služi u& nju.+adenite patku.1 kg paradajza .2 dcl ulja .so i biber po ukusu %atku dobro operite i prosušite.useskan peršun. %ecite patku 3 sata na ##$ c. 1. U utrobu stavite slaninu u kriškama. Pa(ka sa r#'anc!-a 1 patka oko2#5 kg . kuvana re&anca.3 dcl bistre supe .1 veza peršuna .250 g pe'uraka d$igerica# bubac# i srce od patke . (obro je premažite uljem. biber. biberom i &a!inom od sušeno' povrća.1 kaši'ica aleve paprike .# .

alevu papriku i kuvajte1 minuta na umerenoj toploti.lovor.Pa(ka sa -asl!nka-a 1 patka 1#5 kg .1 dcl ulja .ori'ano i maslac.1 kašika paradajz-pirea .5 . biber.50 g maslaca . "pustite osoljenu o pobiberenu patku i pržite je sa svih strana 1 minuta da porumeni. Kada je patka ispe!ena.1 dcl vode 1 kaši'ica aleve paprike .utrljajte so.pe!urke.prstohvat origana . U& pe!enu patku ovaj preliv služite posebno.kašika za'ina od sušenog povr&a so i biber po ukusu -perite i prosušite patku. +a maslacu i&dinstajte luk.dodajte so.1 veza peršuna . -stavite u pećnici da se pe!e 3$ minuta na #$$ c.1#5 dcl belog vina .100g suve slanine .1atim dodajte poparene maslinke i o!išćene od koštica.5 dcl bistre supe .4 glavice crnog luka .150 g maslaca . dodajte seckan peršun.2 kašike pirea od paradajza .1 list lovora . okolo ukrasite maslinkama. vino i paradaj&6pire.biber. Pa(ka sa p#&urka-a 1patka 2 kg .%ecite patku još ?$ minuta.%ecite u pećnici 3 sata na##$ c. paradaj&6pire i umutite sa supom.2 kašike brašna .1 dcl konjaka . &alijte dži'ericu i pe!urke. isecite je na komade.I&vadite patku i držite je toplom.2 kašike brašna . (odajte biber i kuvajte dok se sos ne &'usne.250 g pe'uraka .so i biber po ukusu U dubljoj vatrostalnoj posudi propržite isitjenu slaninu. &a!in od sušeno' povrća i namažite uljem. 1. "lužite toplo. "pustite proprženu patku.dodajte dži'ericu. U preostalu masnoću dodajte brašno.200g pa'ije d$igerice . prelijte sosom i na kraju konjakom.300g maslinki . Umutite vodu i brašno.

/eti ostavite meso u pacu # dana. I&vadite meso. 1alijte 'a pacom.Kuvajte dok &elen ne omekša.1 veza peršuna 3 glavice crnog luka .1 dcl vinskog sir&eta . biber i so.2 lovorova lista .so i biber po ukusu =usku operite i utrljajte so. dodajte brašno. so i biber. U'rejte ulje. 1eca o!istite i isecite na veće komade.1 glavica crnog luka . (odajte sirće.3 kašike brašna . "osu dodajte limun ise!en na tanke 1.stavite 'a na u'rejano ulje .1 dcl ulja . 1#c u lo$a&ko.5 šargarepa .1 limun .400 g tele&eg mesa . crni luk.1 kaši'ica brašna .1 kašikabibera u zrnu . 1eleniš i vodu u kojoj se dinstalo meso propasirajte i dodajte &apršci stalno mešajući. &a!in od sušeno' povrća.. . "tavite 'usku u vatrostalnu !iniju. )eso prekrijte &elenišem i kuvanom vodom.so i biber po ukusu pac: 5 l vode . dodajte 1. 1ašijte da ne ispadne nadev. lovor.Pun%#na guska 1 guska do 2 kg .5 paštrnaka .4 kašike mrvica od hleba . )eso isitnite u komade kakve želite da služite.250 g kisele pavlake . dcl vode i pecite u pećnici 3$ minuta.2 zemi'ke .1 kaši'ica še&era .2 dcl belog vina . (odajte jaja. "lužite toplo sa nadevom.1 kašika od sušenog povr&a . I&mešajte i nadevajte 'usku ovim nadevom.3 dcl ulja.biber i premažite je uljem.1 jabuka .2 kašike soli U vodu stavite šar'arepu.sosu 1zec . mrvice. a &imi ? dana.(instajte #$ minuta.2 dcl mleka . +a mašini &a meso sameljite teletinu. šećer i napravite svetlu &apršku.2 jajeta .&emi!ke prethodno potopljene u mleku. jabuku i luk.prekrijte &elenišem i prelijte vodom i& paca. paštrnak. 1alijte je vinom i pecite još 1 sat. -hladite. peršun. Kada je meso odstojalo."vaki dan prevrćite komade mesa.

/ . U& ovaj specijalitet služite krokete ili tirolske knedle. Vratite meso i kuvajte 1$ minuta. 1alijte kiselom pavlakom i služite odmah. 1.kolutove.

100 g maslaca .1#5 dcl konjaka . 'lavicu luka.3 dcl bistre supe .3 dcl ulja . &alijte uljem. "lužite toplo. dodajte # dcl vode i pecite u pećnici 1 sat i 3$ minuta na umerenoj toploti. utrljajte so. %ecite još 1 minuta prelivajući sokom.100g hrena . %rekrijte 9a&ane tankim listovima slanine i pecite u pećnici ? minuta na # $ c .150 g suve slanine .7 .na'lo ih pržite sa svih strana da porumene. U vatrostalni sud stavite meso. &a!in od sušeno' povrća. supu. Umutite kiselu pavlaku sa hrenom i uspite u sok od 9a&ana. 1. "pustite osoljene i poboberene 9a&ane.300 g kisele pavlake . +amažite sen9om i obožite meso tankim listovima slanine.3 glavice crnog luka . so i biber. biber.150 g suve slanine .so i biber krupno mleven po ukusu U vatrostalnoj posudi u kojoj ćete peći 9a&ane u'rejte maslac i na njemu dinstajte luk minuta.1#c p#&#n =e a i butovi od zeca . 1atim dodajte konjak.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . "lužite toplo. Fa'an sa kon%ako2 +azana .1 glavica luka .2 kašike sen+a .so i biber po ukusu -perite i presušite meso.

(instajte minuta. (obro utrljajte so i biber. (odajte seckanu šar'arepu.2 jajeta .2 . celer i ori'ano.100 g suve slanine .100 g kisele pavlake .veza peršuna .1#5 dcl konjaka ."ipajte ulje i 1 dcl vode. 1alijte supom i dodajte seckane pe!urke.100 g pirin'a . &ašijte 'a da nadev ne i&a*e. Fa'an d!ns(o$an 1 +azan . %osolite i pobiberite.so i krupno mleven biber po ukusu -perite i prosušite 9a&ana.-blepite 'a listovima preostale slanine. (odajte dosta bibera. "lužite toplo.1 šargarepa .so i biber po ukusu Iseckajte slaninu i luk i propržite na ulju. -barite pirina! u vodi. (odajte 9a&ana ise!eno' na < komada.1#5 dcl ulja . "tavite komade 9a&ana na toplu !iniju i &alijte i&dinstovanim pe!urkama i povrćem.Fa'an pun%#n slan!no1 +azan . 1."tavite 9a&ana u vatrostalni sud 'rudima na dole. +adevajte 9a&ana.0#5 dcl ulja .1 dcl bistre supe . Umešajte 'a sa kiselom pavlakom.prstohvat origana . "ipajte konjak i dinstajte ? minuta na umerenoj toploti. jajima i 1 $ ' slanine seckane na kockice.1 celer .300 g suve slanine .150 g pe'uraka . %ecite 9a&ana u pećnici 1 sat na ##$ c.1 glavica crnog luka .

250 g suve slanine . Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat. "talno 'a prelivajte sokom pd paca.1 bela repa . Vratite 9a&ane. %ecite # sata.1 lovorov list .3 glavice crnog luka . No$ogod!)n%! /ra(#rsk! srn#.1 dcl vode .2 dcl belog vina .sok od 1 limuna . Išpikujte srneći but slaninom. (odajte se!en limun u kolutovima.1%2 limuna .1 šargarepa . (odajte o!išćeno povrće.10 zrna zelenog bibera . %rivremeno ih i&vadite.! u( 1 srne&i but .100 g maslaca .1 crni luk .1 koren od peršuna . dodajte vino. peršun.1 lovorov list . "lužite toplo u& tirolske knedle. %ržite ih na maslacu 1$ minuta sa obe strane.1 dcl belog vina .250 g ko$ica suve slanine pac: 1 l bistre supe .1 celer . "vaki dan 'a okrećite. iseckan luk.1 veza peršuna . limun i kožice. sok od limuna.200 g pe'uraka . (ržite 'a u pacu 3 dana. posolite i pobiberite.1 limun .150 g maslaca .so i biber krupno mleven po ukusu Isecite 9a&ane popola 3u&duž4.-hladite.1 paštrnak . iseckan crni luk.so i biber po ukusu Kuvajte pac dok povrće ne omekša. %rocedite 'a i ispecite na maslacu okrećući 'a.8 . 1. pa na istom maslacu pržite pe!urke 1$ minuta.1 šargarepa .1 ve&a glavica crnog luka .Fa'an sa p#&urka-a 2 +azana . "lužite toplo.

so i biber po ukusu!krupno mleven" Kotlete posolite i dobro pobiberite. %ecite dalje.1 dcl ulja . so.1#5 dcl vinskog sir&eta kašika za'ina od sušenog povr&a .! ko(l#(! 16 srne&ih kotleta od bubre$njaka .6 glavica crnog luka .2 dcl sosa za divlja'!recept 4*1" .Srn#. stavite u vatrostalnu posudu i pecite na 1$$ ' maslaca u pećnici na # $ c.so i biber po ukusu Išpikujte slaniom o!išćena srneća le*a. 1alijte sosom &a divlja!. "os ne sme da bude suviše tamne boje. 1. %otrebno je da meso u sredini ostane malo krvavo. "ecite meso u komade i prelijte 'a sosom.200g suve slanine .150 g maslaca . utrljajte &a!in od sušeno' povrća i dodajte 'lavicu luka. +a svaku krišku stavite kotlet. biber i $ ' maslaca.1 dcl ulja . sos &a divlja!.Kriške hleba propržite na maslacu i pobiberite. "lužite odmah.a l#2a =e a od 1 srnda&a . U sok sipajte sirće i kuvajte.%re ne'o što meso sasvim omekne posolite 'a.200 g kisele pavlake .9 .16 krišaka hleba .50 g maslaca . I&vadite meso.(odajte kiselu pavlaku. ostavite 'a na toplom. Srn#.2 dcl sosa za divlja'! recept br/4*1" . pobiberite . "lužite toplo. %ore*ajte hleb na !iniju i& koje ćete služiti. +a'lo pržite na ulju.

so. %oklopljeno pržite 1$ minuta.biber. dodajte kajmak. biber i spustite meso.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -dležalo srneće meso operite i prosušite.so i biber krupno mleven po ukusu -dležano meso operite isecite na manje komade.Srn#.! papr!ka) 1 kg srne&eg mesa !od buta i rebara" .2 dcl ulja . Kada je paprikaš 'otov. Srn#.1#5 dcl konjaka . +amažite meso sa svih strana sen9om i obložite listovima slanine.2oo g suve slanine . "lužite toplo u& testo. (obro utrljajte &a!in od sušeno' povrća. "lužite toplo. 1alijte 'a uljem. "ipajte konjak i pecite dalje dok meso ne bude meko. "tavite 'a u vatrostalni sud. U'rejte ulje i prodinstajte sitno seckan luk.3 kašike sen+a .# p#&#n%# 2 kg srne&eg mesa u komadu .(odajte alevu papriku. 1/$ . dodajte 'lavicu luka ucelo i pecite na umerenoj toploti 1 sat.500 g crnog luka . "talno 'a &alivajte sokom. posolite i kuvajte na umerenoj toploti dok meso ne omekša.1#5 dcl ulja . %o potrebi dodajte vode.1 ve&a glavica crnog luka . 1atim nalijte vode da o're&ne.

"E4A BE1 MESA 1/1 .

3 $umanseta . dodajte pe!urke. (odajte obareni 'rašak i nalijte supom. "lužite odmah. R!'!* !'! 250 g pirin'a / 2 dcl ulja .so po ukusu . propržite pirina!.200 g kisele pavlake .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . ori'ano. P!r!na& sa p#&urka-a 300 g pirin'a .prltohvat origana . (odajte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. +acedite limun kako bi &rna pirin!a ostala cela. i&mešajte i nalijte supom.biber po ukusu Iseckajte pe!urke na !etvrtine. (instajte ih na 1 dcl ulja.(dcl bistre supe . U'rejte # dcl ulja.biber po ukusu -perite pirina! i obarite 'a u # litra supe 3voda i kocke supe4.1 veza peršuna .100 g maslaca .100 g parmezana . (instajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući.so po ukusu . %obiberite i posolite.prstohvat muškatnog oraš'i&a .150 g mladog graška !mo$i iz konzerve" . (odajte muškatno' oraš!ića. "lužite toplo u& soja sos. 1/# . +a ovu masu sipajte vruć pirina! stalno mešajući.P!r!na& sa par-#'ano400 g pirin'a . %obiberite i posolite.2 kocke supe .3 dcl ulja .300g pe'urki !šampinjona" .so po ukusu . umešajte kiselu pavlaku. žumanca i parme&an. so i biber.1 glavica crnog luka .%ropržite.( dcl bistre supe .sok od 1%2 limuna .biber po ukusu U &a'rejano ulje stavite pirina! i 'lavicu luka ucelo. (obro umutite maslac. dinstajte pirina! na umerenoj toploti ne mešajući. Kada su pe!urke 'otove. 7i&i6bi&i je 'otov kad ispari te!nost.

"lužite toplo.%irina! je 'otov kad ispari te!nost. 1/5 .

%olako i&mešajte. %ospite parme&ana. 1/.sok od 1 limuna . +a to dodajte oce*en topao pirina!. "ve i&mešajte.sok od 1 limuna . +a pari rastopite maslac i 'or'on&olu.3 kašike parmezana . predhodno u'rejanu. dodajte pire od paradaj&a.200g gorgonzole . "ve i&mešajte i polako prelijte preko toplo' oce*eno' pirin!a.100g maslaca . prethodno &a'rejanu.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna.2 kocke supe .so po ukusu .P!r!na& sa gorgon'olo400g pirin'a .1#5 dcl slatke pavlake . posolite i pobiberite.2 kocke supe . "lužite odmah. so i biber. slatku neulupanu papriku. "lužite odmah.so po ukusu .(odajte slatku nelupanu pavlaku.2 kašike sosa >or'ester .Vor!ester. .150 g maslaca . +a pari istopite maslac.biber po ukusu "kuvajte pirina! u dosta vode sa kockama supe i sokom od limuna. P!r!na& sa Vor&#s(#ro400g pirin'a .100g pirea od paradajza .1#5 slatke paprike .

%ržene patlidžane i&dubite. I&va*eno meso i&'nje!ite.(50 g paradajza . propržite sa obe stuane na ulju. Pud!ng od spana. "lužite toplo.biber po ukusu %atlidžane rasecite u&duž na pola. %irina! skuvajte u vodi. kiselu pavlaku.Pla$! pa(l!d. -ljuštite paradaj&. B žumanca.1 dcl ulja .100g pirin'a . so.6 jaja . spanać. polovinu paradaj&a. dodajte paradaj&.biber po ukusu -barite i sameljite spanać. -stavite na stranu. o!istite seme i isecite na kriške. 1// .so po ukusu . Umutite $ ' maslaca.an pun%#n p!r!n&o6 maljih plavih patlid$ana . %omešajte i nadevajte patlidžane.250 g kisele pavlake . %ropržite seckani luk na maslacu. so i biber. dodajte oce*en pirina!. hleb prethodno natopljen u mleku i oce*en.200 g belog hleba 100 g maslaca . (odajte šećer. seckan peršun.1%2 kašike še&era . (instajte 3$ minuta. biber i ulupani sne' od B belanaca.so po ukusu . &alijte ostatkom paradaj&a. %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu podma&anu maslacem. %olako sve i&mešajte i stavite u modlu &a pudin'.a 300g spana&a .100g mrvica hleba . pospite parme&ana i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ c.50 g parmezana . Kad je pudin' 'otov. Kuvajte na pari ? minuta.1 veza peršuna . koju ste prethodno nama&ali maslacem i posuli mrvicama hleba. prelijte 'a istopljenim maslacem i uprženim mrvicama. "lužite toplo.50 g maslaca 1 glavica crnog luka .2 dcl mleka .

1/7 .100g mrvica hleba 4 jajeta .100 g šunke .100 g maslaca . "lužite toplo.(odajte krompir. Kada je pudin' 'otov. Kuvajte na pari ?$ minuta. nastru'an sir.biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. Kuvajte na pari ?$ minuta.so po ukusu .*0 g mrvica od hleba . )odlu &a pudin' namažite maslacem.so po ukusu . &alijte 'a sa $ ' istopljeno' maslaca i uprženim mrvicama. so. mrvice natopljene u mleku. so. -hladite 'a i iseckajte sitno.biber po ukusu "kuvajte krompir. Pud!ng od kro-p!ra sa s!ro400 g krompira .1 dcl mleka . seckanu šunku. "lužite toplo.Pud!ng od kar/!ola 1 kar+iol .biber i ulupani sne' od ? belanca. "ipajte u kalup &a pudin' podma&an i posut mrvicama.150 g ka'kavalja .(odajte iseckani kar9iol i sve i&mešajte. G$ ' mrvica. Umutite <$ ' maslaca i ? žumanceta.150 g maslaca . Umutite 1$$ ' maslaca. pospite mrvicama i sipajte masu.4 jajeta . "ve dobro i&mešajte. oljuštite 'a i i&'nje!ite. ? žumanceta.biber i sne' od ? belanceta.

oljuštite 'a i i&'nje!ite. umutite kiselu pavlaku. K!c#l! kras(a$c! u #)a-#l*sosu 20 komada kiselih krastavaca . %e!urke isecite na !etvrtine i i&dinstajte na ulju.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . seckan peršun. dodajte krompir. "vaki krompir posolite po ukusu.so. biber i ulupan sne' od ? belanceta. 1/2 . "ipajte u kalup &a pudin' podma&an maslacem i posut mrvicama.I&mešajte i pospite krastavce. Kuvajte ?$ minuta na pari. Umutite <$ ' maslaca.Pud!ng od kro-p!ra sa p#&urka-a 400 g krompira .so po ukusu .4 jajeta . -dmah služite. mrvice natopljene u mleku.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .so po ukusu -perite krompir.*0 g mrvica hleba . +apravite sos bešamel. so. Pol!c# 1kg krompira jednake veli'ine .1 veza peršuna .i biber.biber po ukusu "kuvajte krompir.100 g maslaca .prstohvat origana .2 dcl kisele pavlake ."ve dobro i&mešajte. "lužite odmah. ori'ano.so po ukusu . %resecite napola svaki krompir.250 g pe'uraka .2#5 dcl bešamel sosa !recept br/472" . pe!urke.biber po ukusu! krupno mleven" Iseckajte kisele krastavce na sitnije komade i stavite u &a'rejanu !iniju.1 dcl mleka . %obiberite. pospite bosiljak. ? žumanceta.0#5 dcl ulja . dodajte &a!in od sušeno' povrća.%ore*ajte u pleh da prese!eni deo bude 'ore.

1/8 .%ecite u pećnici na umerenoj temperaturi 1 sat i 3$ minuta. -dmah služite u& punomasni sir i kajmak.

1/9 . Francusk! kro-p!r 1 kg krompira . poboberite i odo&'o stavite slaninu ise!enu na listove.biber po ukusu -barite i isecite na kolutove krompir.1#5 dcl ulja . -do&'o stavite listove maslaca. Umutite pavlaku sa biberom.+alijte vodom. so!ena na kolutove.biber po ukusu -ljuštite i na kolutove isecite krompir. "lužite toplo.1 dcl vode so po ukusu . I&mešajte 'a sa solju. "lužite toplo.5 jaja . %ostupak ponovite dok imate materijala. U'rejte ulje. pospite ulje. "ipajte u pleh. %ecite u pećnici 1 sat na #$$c.P#karsk! kro-p!r 2kg krompira .200 g kisele pavlake .1alijte umućenom pavlakom i vrelim uljem.50 g maslaca so po ukusu . %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c. -barite jaja.300 g suve slanine . U vatrostalnu podma&anu posudu pore*ajte nai&meni!no krompir i jaja.

Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 500 g prokelja !šprosli" . Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol!1kg" .1%2 l bešamel-sosa . posolite i pospite parme&anom. pobiberite. +apravite bešamel6 sos. Isitnite šunku. "lužite toplo.so po ukusu .4 jajeta . "lužite toplo.sosa .+apravite bešamel6sos.50 g maslaca . "juvajte jaja. cvetove kar9iola i kobasice. procedite i rastavite na cvetove kar9iol. pobiberite. 17$ .4 jajeta .1%2 bešamel.so po ukusu .50 g maslaca .na polovine.150 g kobasica . posolite i rasporedite maslac se!en na listove. U vatrostalnu !iniju pore*ajte jaja prese!ena.-do&'o stavite maslac i&re&an na listove.biber po ukusu -barite i procedite prokelj."kuvajte jaja. šunku i prokelj. 1alijte bešamel6sosom.Kobasice isecite na kolutove.150 g praške šunke . 1alijte bešamel6sosom. U vatrostalnu posudu pore*ajte jaja prese!ena napola. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c. %ecite u pećnici 3 minuta na #$$ c.biber po ukusu -barite.

3 jajeta . prohladite i ispirirajte u mikseru.3 glavice crnog luka so po ukusu . dodajte kiselu pavlaku i jaja. I&'nje!ite 9etu. %rodinstajte.S#l%a&k! kro-p!r 1 kg krompira jednake veli'ine .200g punomasnog ov'ijeg sira .3 babure .60 g tvrdog sira .biber po ukusu -perite krompir i i& svako' i&vadite po krišku 3 osmina krompira4.origano -perite patlidžane i isecite na koturove. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na 1<$ c. paprike i kolut luka. Gr&ka -usaka #' -#sa 1 kg plavog patlid$ana .so . Iscedite. U vatrostalnu posudu stavite polovinu prženih patlidžana. "vaki krompir umijte u aluminijumsku 9oliju i pecite u žaru od vinove lo&e. 1alijte dru'om polovinom mešavine sira i jaja.(odajte oljušten i na kocke ise!en paradaj&.timian . naribajte sir.sora. U taj prostor stavite krišku slanine.1 veza peršuna . %osolite i pobiberite. %olovini ove mešavine dodajte propasiranu masu i sve dobro i&mešajte.250 g suve slanine .%olovinu patlidžana ispržite na ulju. 171 .1 glavica crnog luka .2 paradajza . (obro &amešajte.ulje . %osoljene ih ostavite 3$ minuta. Isitnite luk. pa pripremljenu masu i dru'u polovinu prženih patlidžana. U nedostatku o'njišta možete peći u pećnici.100 g sira +ete . dru'u polovinu patlidžana i dodajte sve &a!ine.biber .200 g kisele pavlake .

"vaku 'lavicu isecite na B komada kao tortu. %a&ite da ne bude suviše mekan. "lužite toplo.%ržite na u'rejanom ulju.biber po ukusu -barite 'lavice kelja u slanoj vodi. 7ed listova maslaca. Iseckajte !varke. %unite krompire nadevom.200g punomasnog kravljeg sira .! &$arc!-a u /ol!%! 1 kg krompira . 17# . %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.150 g maslaca .100 g brašna 100g mrvica od hleba . "lužite odmah. jaja. 1atim u vatrostalnoj !iniji slažite redom. &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu . %onovite postupak. red prženo' kelja.so po ukusu .biber po ukusu!krupno mleven" -perite krompir.1 kašika kisele pavlake .2 dcl ulja . so i biber. -dsecite trećinu u&duž i i&dubibte svaki krompir. P#&#n! k#l% na -anas(!rsk! 2 glavice kelja !srednje veli'ine" . "ve i&mešajte.1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . "vaki komad uvaljajte brašno. i mrvice. %ecite u pećnici 1 sat na #$$ c.150 g 'varaka . dodajte kiselu pavlaku.3 jajeta .200 g kajmaka . stavite kapice od krompira i svaki posebno uvijte u aluminijumsku 9oliju. jaje.Kro-p!r sa s!ro. i&'nje!ite sir.pa red kajmaka.

"lužite toplo.1 dcl ulja .Kro-p!r sa puno-asn!.3%4 punomasnog kravljeg sira . U'rejte ulje i umešajte u nje'a biber i so.1a!inite po ukusu. "lužite toplo. +a njih naslažite polovinu krompira.1atim stavite i&'nje!en sir.%olovinu paradaj&a pomešajte sa masom krompira.so po ukusu .1 glavica izribanog crnog luka .100g crnih maslina . (no vatrostalne posude obložite polovinom listova slanine.U !iniji i&mešajte sa žumancima i i&ribanim lukom.3 kašike ulja.koji obložite ostacima slanine.s!ro1kg krompira .2 $umanca . 1alijte krompir i pecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti. pa krompir.sve$i listovi bosiljka ! za ukras" Krompir oljuštite i na krupno i&rendišite.200g suve slanine . Kro-p!r sa o-l#( -asl!na-a *00 g krompira .biber po ukusu -barite oljuštite i isecite na kolutove krompir. 175 .%aradaj& oljuštite. %ospite dru'u polovinu paradaj&a. Ukrasite sa svežim bosiljkom."ir i&'nje!ite.2 paradajza . i&vadite sredinu i koru isecite na kocke."laninu i&režite na tanke listove.so .dodajte iseckane masline i pecite manje omlete.krupni biber .

%ecite prevrćući poklopljen ti'anj 1 minuta. %osolite pobiberite i natrunite oraš!ić. Hmentaler isecite na komadiće.4 jajeta . so i biber.so biber -ljuštite krompir i i&rendišite 'a krupnije 3kao jabuke4.150 g tvrdog sira so .Kro-p!r sa #-#n(al#ro."tavite krompir. pe!urke i kobasice. Vatrostalnu posudu namažite maslacem. Kro-p!r -a%ka*Bul# 3%4 kg krompira . "lužite toplo.%oklopite i pecite minuta.1 dcl ulja 1%2 kaši'ice muškatnog oraš'i&a .Kada su obe strane reš pe!ene 3kao po'a!a4 služite toplo.(obro i&mešajte. kobasice na kolutove.100g maslaca . 1atim sir. 1alijte vrelim uljem i pecite u pećnici na umerenoj toploti 1 sat.so po ukusu . 7!r!)ka $ar!%an(a 0 %otpuno isti postupak.biber 17. -do&'o stavite sir.300 g ementalera . samo pred kraj pe!enja 'ornju stranu pospite malo stru'anim tvrdim sirom i stavite # jajeta 3&adve osobe4. oljuštite i isecite na kolutove krompir. "tavite prvo red krompira.ulja . 8$a%carsk! kro-p!r 5ros(!6 5 ve&ih krompira .%onavljajte dok imate materjala.1#5 dcl ulja .1#5 dcl.150 g suve slanine . .biber po ukusu -barite. U poseban ti'anj &a rosti3dva poklopljena ti'anja4 propržite na ulju iseckanu slaninu.! p#&urka-a 3%4 krompira . a preko nje'a listove maslaca. a pe!urke na tanke listove.200g suvih kobasica .300 g po'uraka šampinjona .

Krompir oljuštite i isecite na tanke kolutove. 17/ ."tavite 'a na vrelo ulje u ti'anju. Krompir mora dobro da odmekne. Coš malo pecite poklopljeno i služite toplo.+a kraju odo&'o ra&bijte jaja i pospite stru'an sir. %romešajte.posolite i pobiberite.

so po ukusu . Po3o$an# papr!k# 1 kg paprika .100 g brašna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu biber po ukusu Ispecite paprike na plotni i oljuštite ih.3 jajeta .biber po ukusu -barite u slanoj vodi kar9iol.150 g brašna .%ržite na vrelom ulju. Uvaljajte svaki komad u brašno i umućena jaja. pobiberite i pospite bosiljkom. "lužite toplo.an 3 patlid$ana .pobiberite i pržite na vrelom ulju.posolite. Isperite posoljene par!iće i iscedite ih.pobiberite i pospite ori'ana.umućena jaja i pržite na vrelom ulju. %osolite.2 jajeta . %osolite. -stavite # sata da miruje. Po3o$an pla$! pa(l!d.-hladite i rastavite na cvetove. 177 .1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka .Po3o$an kar/!ol 1 kar+iol .150 g brašna .%oklopite i pritisnite te'lom od # k'. "lužite toplo.2 dcl ulja . "lužite toplo. Uvaljajte u brašno i&mešano sa &a!inom od sušeno' povrća i jaja.so po ukusu .biber po ukusu -perite plave patlidžane i u&duž ih isecite na režnjeve debljine 1 cm.2 dcl ulja prstohvat origana . %ore*ajte na !iniju i& koje ćete služiti i pospite parme&anom.2 jajeta .I&vadite seme i peteljku.%ore*ajte u ravnu posudu i svaki režanj posolite krupnom solju. Uvaljajte u brašno.50 g parmezana .2 dcl ulja .

%osolite.2 ve&a krompira . K#l% sa kro-p!ro1 glavica kolja .Kuvajte 'a 1$ minuta.biber po ukusu !krupno mleven" -barite i sameljite spanać.3 dcl mleka .-cedite.Kad proklju!a prvu vodu bacite. 1alijte uljem i sokom od limuna. &a!in od sušeno' povrća i nalijte toplim mlekom stalno mešajući. pobiberite i kuvajte minuta.1 manji koren celera .1 'lavicu ucelo crno' luka.1 kaši'ica za'ina od sušenog povr&a .200g suvih kobasica . rebarca.0#5 dcl ulja .so po ukusu .so po ukusu .300 g suvih svinjskih rebara .1#5 dcl ulja . Čor as( pasul% sa pr#sn!.1 suva svinjska kolenica .luko500 g $utog pasulja . celer. i&re&annu slaninu na komade i kobasice na kolutove. stavite biber u &rnu i nalijte sa3 litra vode.so po ukusu . 172 .a 1 kg spana&a .peršn.(odajte brašno. -dmah služite.50 g maslaca .2 korena od peršuna .150 g suve slanine . paštrnak. lovor. %ospite biberom i posolite.500g crnog luka .biber po ukusu !u zrnu" "tavite pasulj da se kuva.sok od 1 limuna .beli biber po ukusu -ljuštite i isecite na kocke krompir. U veliki lonac stavite poluskuvan pasulj.Kuvajte dalje dok pasulj i meso ne omeknu. %osolite. "lužite toplo. (odajte krupno se!en kelj. 1 kolenicu prethodno opranoj u mlakoj vodi.Upržite 'a na maslacu.1 kaši'ica aleve paprike -2 lista lovora .šar'arepe.P!r# od spana.Kuvajte još 1 minuta.4 šargarepe .1 kaši'ica brašna .2 paštrnaka .

:rni luk i&režite na kolutove. %reko presno' luka sipajte pasulj. 178 ."tavite svakom 'ostu u tanjir. "lužite u& toplu po'a!u.

prstohvat origana . kapar.1 veza peršuna . iseckane maslinke i seckan peršun.1 glavica crnog luka .2 dcl maslinovog ulja .200g crnih maslinki .2 tikvice .3 zelene duga'ke paprike .so .# 3 crvene suga'ke paprike . %ržite 1$ minuta.200g kisele pavlake 30 g brašna .#no po$r. "lužite toplo.Umutite pavlaku sa brašnom i polako dodajte u vruće so!ivo.4 paradajza .#n# papr!k# sa kapro.so po ukusu .(odajte oce*eno so!ivo i dalje dinstajte.1 veza peršuna . luk.prstohvat natrunjenog bosiljka . %aradaj& oljuštite i o!istite od semena.100g suve slanine .so po ukusu biber po ukusu %aprike isecite u&duž na štapiće.biber po ukusu Isecite paprike i tikvice na u&dužne tanke kriške.biber "o!ivo potopite u hladnu vodu i ostavite da prenoći.! -asl!nka-a 1 kg paprika .2 kisela krastavca .Čor as(o so&!$o 500g so'iva .1 kašika kapra . perlšun i sve prodinstajte.dodajte sitno se!ene krastavce.2 glavice crnog luka .2 kašike kapra . 179 .1 glavica crnog luka . "laninu isecite na re&ance. Pr. "utradan i&menite vodu.1 lovorov list . :rni luk isecite na kolutove."lužite toplo.dodajte lovorov list i kuvajte dok so!ivo ne omekša. "ipajte !orbu u kojoj se kuvalo so!ivo.2 dcl ulja .%ržite ih u vrelom uljlu.100g struganog parmezana . Pr. (odajte seckan luk. posolite.Kuvajte još 1$ minuta. %ospite prma želji parme&ana.

posolite i pobiberite. 12$ .pospite bosiljak i ori'ano.%aradaj& dodajte na kraju. Kada je povrće 'otovo. "lužite odmah.U'rejte ulje i pržite &ajedno povrće.

2 jajeta . iscedite i stavite 'a na paradaj& kao poslednji sloj.1%2 kaši'ice origana . 121 .200 g topljenog sira .so po ukusu . (odajte ori'ana. %aradaj& je 'otov kada uvri na polovinu. 1atim re*ajte plave patlidžane. -hladite . biber i seckan peršun.3 kašike za'ina od sušenog povr&a . (instajte poklopljeno ne mešajući 1 sat.1 kg paradajza . U'rejte ulje i propržite plavi patlidžan.Dal-a(!nska %an!%a 3 dclmaslinovog ulja . kolutove topljeno' sira. malo bibera i seckan peršun. U podma&anu vatrostalnu !iniju stavite prvo paradaj&e.biber po ukusu U šerpu nalijte ulje. služite hladno.1 kg plavog patlid$ana 1 kg paradajza . %ospite kašiku &a!ina od sušeno' povrća.so po ukusu biber po ukusu %lavi patlidžan isecite na u&dužne kriške 1 cm debljine. -vaj postupak ponavljajte dok ne istrošite materijal. # kašike umućenih jaja i pspite parme&ana.ana 4 plava patlid$ana . -ljušten i na kolutove ise!en pajadaj& stavite preko paprika.-tklopite. &atim paprike se!ene na kolutove. %ecite u pećnici $ minuta na ##$I:. -pet kašiku &a!ina od sušeno' povrća. dinstajte još? minuta.20 listova sve$eg bosiljka . pritisnite te'lom od # k' i ostavite # sata da odstoji.pobiberite i natrunite peršun.2 veze peršuna . i dalje ne mešajući.1 kg paprika . listove osiljka.100 g parmezana . pospite 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća. posolite. %lavi patlidžan prethodno iseckajte na kockice. -ljužtite i isecite na kriške paradaj& i kuvajte be& masnoće 1 sat.1#5 dcl ulja . posolite krupnom solju. %osle 'a operite i iscedite. ostavite da odstoji # sata. soli i bibera. Tor(a od pla$og pa(l!d.

solju.1 kašika sir&eta .1 dcl bistre supe .1%2 kašike cimeta . posolite i pobiberite. %osolite i pobiberite. Umutite maslac sa jajima. cimetom. -stavite na toplom.100 g maslaca .biber po ukusu -d kukuru&no' brašna napravite ka!amak. pospite parme&ana i &alijte sosom. stalno mešajući dok se sos ne &'usne. "lužite odmah. Kuvajte na pari. 1alijte uljem.so po ukusu . 12# . -vaj postupak ponavljajte dok imate materijala. (odajte supu i sirće.2 dcl ulja . %osolite i pobiberite 'a .P#&urk# sa par-#'ano500 g pe'uraka ! šampinjona " .so po ukusu . U vatrostalnu posudu stavite red ka!amaka. "lužite toplo. T!k$!c# u sosu od %a%a 500 g tikvica .%ropržite nekoliko minuta na maslacu. %ecite u pećnici na umerenoj toploti ?$ minuta.50g parmezana . red tanko se!enih pe!uraka i ped tanko i&re&ano' parme&ana.biber po ukusu -ljuštite tikvice i isecite na kolutove.3 jajeta .200 parmezana u komadu 300 g kukuruznog brašna . "tavite tikvice u posudu i& koje ćete služiti.

U topao bešamel6sos umešajte jaja i stru'ani emantaler. "ve dobro i&mešajte.%osolite.so po ukusu . 1alijte 'a kuvanim hladnim mlekom.1%2 l bešamel sosa .* kašika maslinovog ulja .(50 g paradajza .3 glavice crnog luka .prstohvat morskog oraš'i&a . "lužite toplo. pobiberite i pospite morskim oraš!ićem.ikvice i&režite na kolutove i propržite na ? kašike ulja. %ecite u pećnici na umerenoj toploti # sata. Krompir stavite u &emljani *uve! predhodno nama&an maslacem. i odo&'o stavite tanke listove maslaca i kajmaka. paradaj&. .so po ukusu . 125 . luk i sve prelijte sosom. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. -do&'o stavite listove preostalo' maslaca. pospite parme&anom i služite toplo. %osebno propržite seckan luk na # kašike ulja.50 g parmezana .Gra(!n!ran! kro-p!r 2 kg krompira .biber po ukusu -ljuštite paradaj& i o!istite 'a od semena.biber po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kolutove. Isecite na režnjeve i propržite na # kašike ulja.100 g maslaca . 1ap#&#n# (!k$!c# 1 1%2 kg tikvica . Kada je 'otov.200 g mladog kajmaka .6 jaja .50 g ementalera .1 l mleka . Vatrostalnu posudu namažite maslacem i re*ajte tikvice.

dodajte brašno i malo 'a propržite.an pun%#n s!ro6plavih patlid$ana . (odajte umućeno' maslaca.biber po ukusu U&dužno isecite trećinu plavo' patlidžana i obarite u slanoj vodi.150 g maslaca . "ve malo prokuvajte.(odajte žumanca.a ! s!ra 125 g margarina -1 šolja brašna .100g kajmaka . "lužite toplo ili hladno. %ospite parme&anom i spustite u posudu na u'rejani maslac. "lužite toplo.50 g parmezana . "ve i&mešajte.so po ukusu .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . mleko. %ecite u pećnici #$ minuta na #$$ I:..kajmaka. -hladite i i&dubite.5 jaja . -hladite.biber U'rejte mar'arin. biber i so.%obiberite i posolite. i&'nje!eno' sira. 12. i&'nje!en sir i sne' od belanaca.)asu i&ru!ite i upakujte u obliku rolata. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 sat i 1$ minuta na ##$I:. .300g punomasnog kravljeg sira .0#5 kg presnog spana&a 500 g sira +ete . -hladite. Rola( od spana. propržite na maslacu sa &a!inom od sušeno' povrća.so . )eso plavo' patlidžana i&'nje!ite.+adevajte ovom masom plave patlidžane. +amažite alu6 9oliju maslacem i pospite brašnom.Pla$! pa(l!d.2 šolje mleka .ome dodajte o!išćen spanać.

%ospite alevom paprikom.1 veza peršuna . Kašikom napravite ? udubljenja. Papr!k# pun%#n# s!ro1 kg paprika .4 jajeta . U plitak vatrostalni sud prethodno podma&an uljem rasporedite spanać. %ecite u pećnici 3$ minuta na umerenoj toploti.(odajte vode.3 jajeta .1dcl ulja . -hladite. Kad je spanać omekšao.250 g punomasnog kravljeg sira .so i biber. Umutite i&'nje!en sir jaja.250 g kisele pavlake .1 glavica crnog luka . %ore*ajte paprike u vatrostalnu podma&anu posudu.biber po ukusu -!istite i i&dubite paprike.1atim &alijte kiselom pavlakom. 12/ .200g kisele pavlake .so po ukusu .(alje pecite još 3$ minuta.4 zrna bibera .seckan peršun.so po ukusu . 'rubo 'a isecite.1 kaši'ica aleve paprike . pospite kiselom pavlakom i u svako udubljenje stavite po 1 jaje.2 glavice crnog luka . %a&ite da žumanac ostane ceo i nje'a stavite &rno bibera.kašika za'ina od sušenog povr&a . posolite i pobiberite. dok se jaja ne &apeku."lužite hladno.250 g punomasnog ov'ijeg sira .&a!in od sušeno' pvrća.biber po ukusu -perite spanać i mokar stavite na vruće ulje u kojem se i&dinstao sitno se!eni luk.4 kašike maslinovog ulja .%oklopite i dinstajte spanać u sopstvenom soku 1$ minuta.luk. "lužite odmah.+adevajte paprike."a%a na l!$ad! s$#(og Augus(!na 1 kg spana&a . %ecite u pećnici 1 minuta na1<$I:.

1 dcl maslinovog ulja .Pasul% pr# ranac 600g krupnog palulja !tetovca" . parme&anom. solju i bibierom.-hladite i služite hladno.1 veza miro ije .+a krajevima &asecite malo da bi tikvice mo'le da stoje uspravno kao !ašice.1 kašika za'ina od sušenog povr&a -so po ukusu .+adevajte tikvice.Kada je pasulj 'otov. pavlakom.4 dcl ulja 3 kaši'ice aleve paprike . %ore*ajte ih u vatrostalnu posudu. &alijte uljem i pecite u pećnici 1 sat na #$$ I:. ocedite 'a i prohladite. T!k$!c# pun%#n# s!ro1 kg tikvica manjih .1 kg crnog luka . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$I:. %onovite postupak dok imate materijala. "lužite hladno.so po ukusu . 1avršite sa pasuljem. U &emljani *uve! re*ajte pasulj.300g punomasnog sira .biber po ukusu %repolovite i i&dubite tikvice. I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom.biber po ukusu !krupno mleven" "tavite pasulj da se kuva.50 g parmezana . luk. +a # dcl ulja i&dinstajte seckan luk. pospite 1 kaši!icu aleve paprike.2 kašike kapra .2 kašike kisele pavlake . seckanom miro*ijom.bibiera i soli. &atim &alijte malo uljem.&a!inom od sušeno' povrća. 127 .

meso plavo' patlidžana.)us sipajte u poudu i hladite u hladnjaku B sati. Veći deo patlidžana i&dubite i i&va*eno meso isitnite. %resecite ih u&duž &a trećinu.1 paradajz .list bosiljka i paradaj& isecite na komadiće.120 g pirin'a . biber i prethodno obaren pirina!.1 veza peršuna .manji cukini .2 paradajza .2 dcl ulja .1 glavica narendisanog crnog luka .seckan peršun i celer. Pla$! pa(l!d.1 dcl maslinovog ulja manja $uta paprika . Ce&'ro plavo' patlidžana i&vadite i u mikseru i&pirirajte.Mus od pla$og pa(l!d. I&dinstano povrće ohladite.1 dcl ulja .%revrnite na tanjir i vadite modlom &a po'a!ice.>elatinu istopite u toploj vodi. +a 1 dcl ulja propržite seckan luk.manja crvena paprika . )ožete služiti toplo ili hladno.an pun%#n po$r. (odajte ulupanu slatku pavlaku3šla'4. 122 .so . so. "lužite hladno. cukini.ana *00 g plavih patlid$ana .#4 plava patlid$ana . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na #$$ c. cukini.biber po ukusu -barite plave patlidžane."ve i&mešajte sa masom.-cedite ih i ohlladite. %ecite u pećnici 1 minuta na # $ I:.1#5 dcl vode . dodajte paprike.2 dcl slatke pavlake %lave patlidžane u&duž prepolovite. (odajte sitno se!en paradaj& be& semena. -vom masom nadevajte plave patlidžane i poklopite ih kapicama. paradaj& i bosiljak i još dinstajte.1 kaši'ica $elatine .1 kašika seckanog lista bosiljka . %aprike.4 glavice crnog luka .so po ukusu ."ve i&mešajte. /uk prodinstajte na ulju. &a!inite i pospite maslinovim uljem.2 babure . Kašastu masu plavo' patlidžana i&mešajte sa povrćem.biber . %reostalu masu rasporedite okolo patlidžana u vatrostalnoj posudi.1 veza celera .

ocedite 'a i i&'nje!ite.Kro-p!r p!r# 1kg krompira .100 g mrvica od hleba .125 g maslaca . posolote i pobiberite.3 jajeta . Kada je kuvan.200 g crnog luka -1#5 dcl ulja .so po ukusu Krompir oljuštite i isecite na kocke. "lužite hladno.so po ukusu -barite oljuštite i i&'nje!ite krompir. so i promešejte na toploti. 128 . umućena jaja. (odajte krompir. I&dinstajte luk na ulju samo da omekša.2dcl mleka .stalno mešajući. sirćetom. Ispržene krompire re*ajte u vatrostalnu posudu. )utite ru!nim mikserom dodajući komade maslaca.150 g brašna .3 glavice luka . Kuvajte u slanoj vodi.prelijte uljem. pospite seckanim lukom. -dmah služite. Mar!n!ran! kro-p!r 1kg krompira . mrvice i pržite na u'rejanom ulju.-stavite u marinatu #? sata. R#s(o$an kro-p!r 1 kg krompira .1 dcl vinskog sir&eta -ljuštite krompir i isecite u&duž na B delova. "vaku krišku krompira uvaljajte u brašno.3 dcl ulja . %ospite alevu papriku. Kada pire postane buav kao krem posolite 'a i odmah služite.2 kaši'ice aleve paprike . 1atim postepeno sipajte vruće mleko ne prekidajući mućenje mikserom.

M!n3#nsk! gra(!n!ran! kro-p!r 0#5 kg krompira . S(rugan# (!k$!c# 1 kg tikvica . %ropržite na maslacu slaninu i pra&iluk. %osolite i pobiberite.biber .so po ukusu . "lužite toplo.2 dcl bulona . -ljušten i na tanke kolutove se!en krompir pore*ajte preko pra&iluka i slanine.1 dcl ulja .200 g kisele pavlake .2 jajeta . -cedite i stavite na vrelo ulje. Umutite kiselu pavlaku.50 g tvrdog izrendisanog sira Iseckajte slaninu na komadiće.1#5 dcl ulja . I&rendišite tikvice na krupno. presecite u&duž napola i i&bacite seme.&alijte bujonom i pavlakom.100g suve slanine .1 struk praziluka . luk i baburu. %obiberite i dinstajte 3$ minuta.biber po ukusu -ljuštite tikvice. B#.200g kisele pavlake . a pra&iluk na kolutove. Kada su tikvice 'otove.%ospite sirom.1 glavica crnog .1 veza miro ije .so po ukusu .(odajte cele naseckane ve&e miro*ije i peršuna kao i 'lavicu luka i baburu ucelo. %ecite ?$ minuta na #$$I:.1 veza peršuna .luka . %ospite pra&iluk i slaninu u posudu u koju ćete služiti. peršun.1 babura .1 veza peršuna .ar papr!ka) 1 kg paradajza . u&vadite miro*iju.so .1 glavica crnog luka .biber po ukusu 129 .1 kašika maslaca .500g paprika . posolite i ostavite 1 sat da stoje.

18$ . biber i so.%ropržite na ulju seckan crni luk i paprike.i&mešajte. (alje dinstajte 1 minuta. "lužite odmah. (odajte oljušten i iseckan paradaj& seckan peršun.(instajte 1 minuta. (odajte # umućena jaja.

propržite pasirani pasulj. . -cedite pasulj i propasitajte 'a. isitnite pomešajte sa lukom.biber po ukusu %asulj kuvajte dok proklju!a. posolite i ostavite 3 sata da odstoji u& !esto mešanje.esto &a po'a!u rastanjite duplo od veli!ine tepsije. solju i malo vode dok ne omekša.Tor(a od '#l#n!)a !' da$n!na 200g blitve . "lužite hladno.litvu dobro ocedite.testo za poga'u!recept br/414" . %rvu vodu bacite i nalijte vrelom vodom."ada spustite luk i kuvajte &ajedno dok pasulj ne omekša.1 dcl ulja . +a jednu polovinu testa stavite ovaj nadev. dodajte alevu papriku. so i biber.100g ogrozda . solju i biberom.1 $umance .2 struka bosiljka . 181 .litvu isecite na re&ance. %ecite 1 sat na #$$I:. .biber po ukusu . U'rejte ulje.200g svinjske kobasice . i&'nje!enim sirom.2 dcl ulja . na krajevima 'a slepite i stavite u podma&anu tepsiju. seckanim o'ro&dom.2 kaši'ice aleve paprike .so po ukusu . Išarajte viljuškom i premažite žumancetom. /uk isecite na kolutove i kuvajte sa bosiljkom. uljem.2 glavice crnog luka . Papula 500g pasulja .150g punomasnog kravljeg sira .so po ukusu . %reklopite testo.500g crvenog luka .

1 lovorov list 200 g suve slanine . "lužite toplo. ocedite i stavite u !iniju i& koje ćete služiti. pobiberite i služite toplo. -barite 'a u slanoj vodi.1 kaši'ica kima .so po ukusu .Pod$arak 2kg kiselog kupusa u glavicama . sokom od limuna i umućenom kiselom pavlakom sa biberom.biber po ukusu Isecite kupus na re&ance.2 krompira .%ropržite na ulju slaninu seckanu na kockice. Kuvajte 1 sat.sok od 1 limuna 200g kisele pavlake . -cedite. K!n#sk! kupus 2 glavice kineskog kupusa .250 g suve slanine .(odajte kupus. Kuvajte 'a &ajedno sa slaninom iseckanom na kocke. (instajte # sata na umerenoj toploti povremeno mešajući.3 dcl ulja . Bar#n k!s#o kupus 1 kg kiselog kupusa u glavici . (odajte lovor. %relijte 'a rastopljenim maslacem. 18# .biber po ukusu Isecite kupus na re&ance3ne suviše tanke4.biber po ukusu Isecite kupus na veće komade.50 g maslaca .so po ukusu .1 lovorov list . lovorov list i biber. kim i oljuštene krompire.

200g kisele pavlake . so i biber. D!ns(an# p#&urk# 500 g pe'uraka!šampinjona" .1 dcl bistre supe . "tavite na ulje pe!urke. seckanom miro*ijom i ve&om peršuna 3 naseckano'4. &a!in od sušeno' povrća i parme&an. (odajte 1 dcl tople vide i dinstajte 1$ minuta. (instajte dok 'rašak omekša.50 g parmezana .2 dcl mleka . 185 .0#5 dcl ulja .so po ukusu .1 veza peršuna .0#5 dcl uljla .1 kašikaza'ina od sušenog povr&a . Umešajte kiselu pavlaku.1 veza miro ije .so po ukusu biber po ukusu U'rejte ulje propržite 'rašak sa 'lavicom luka ucelo. "ipajte preko 'raška i la'ano i&mešajte. &a!in od sušeno' povrća.1 glavica crnog luka .1 glavica crnog luka .biber po ukusu %ropržite na ulju slanunu seckanu na kocke. seckan peršun. jelo je 'otovo.2 kašike mrvica od hleba .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1dcl ulja .biber po ukusu -perite i isecite na !etvrtine pe!urke.so po ukusu .500g graška . biber i &alijte vrućim mlekom. so i biber. "lužite toplo. (odajte so.1 veza peršuna . "lužite toplo. "lužite toplo.Gra)ak sa -!ro2!%o500 g graška .(instajte na umerenoj toploti #$ minuta. Gra)ak sa %a%!-a 100g suve slanine . (odajte seckan luk i 'rašak.3 jajeta . mrvice. Umutite jaja. 5im jaja po!nu da se &'rušavaju. I&vadite luk i ve&u peršuna. (instajte dodajući supu.

Gra)ak sa pr)u(o500g mladog graška .biber po ukusu -perite krompir i obarite 'a. žumance 3 pa&ite da se ne raspukne4. %ospite seckanim peršunom i služite.200 g kisele pavlake .* $umanaca . (instajte # minuta sa pršutom. 1alijte umućenom kiselom pavlakom sa biberom i solju.biber po ukusu -!istite i operite krompiriće. "lužite toplo.1 kaši'ica še&era . -barite ih u slanoj vodi.* ringlica . so. .biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk i sitno se!enu slaninu.1 manja glavica crnog luka . U 'otov 'rašak dodajte tanko se!ene pršute na re&ance.2 dcl bistre supe . &atvorite !epom od krompira.! sa k!s#lo. "lužite toplo. -cedite.so po ukusu . -cedite i ohladite.Kro-p#r!. 18. -stavite 'a u ljusci.100g suve slanine . %ecite u pećnici na umerenoj temperaturi #$ minuta. opet 'rumen sira i rin'licu.%ore*ajte u vatrostalnu posudu. biber i šećer.so po ukusu .pa$lako1 kg mladih krompiri&a .150 g pršute . -dsecite vrh krompira kao !ep. Pun%#n! kro-p!r! * ve&ih krompira . "tavite 'rumen sira.100g punomasnog sira .1 veza peršuna .1 dcl ulja . Krompir i&dubite. (instajte 3$ minuta dodajući supe. (odajte 'rašak.%obiberite.

biber.so .1 dcl ulja .7#l#r po3o$an u s!ru 1 celer !cca 450 g" .2 kašike brašna . seckan peršun.1 veza peršuna . :eler uvaljajte u ovu masu i pecite na naslacu.sok od 1 limuna .2 kašike parmezana . iseckanu šunku.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "lužite toplo.1 glavica crnog luka 200g praške šunke .1 kašika izrendisanog lešnika . Pun%#n parada%' * 'vrstih paradajza jednake veli'ine .1 $umance . 18/ . (odajte žumance i sve dobro i&mešajte.2 jajeta . "lužite toplo.biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e.60 g maslaca -perite celer. so i biber.1 kašika vlašca . dodajte parme&an.so po ukusu . poprskajte uljem i pecite u vatrostalnom sudu u pećnici 3$ minuta na ##$ I:. &a!in od sušeno' povrća. U slanoj vodi sa sokom od limuna kratko 'a obarite. Ulupajte jaja. +adevajte paradaj&e. -hladite. (obro 'a ocedite i prosušite 'a papirnim salvetom. meso paradaj&a. oljuštite 'a i isecite na listove dobljine 1 cm. +a ulju propržite seckan luk. 1a!inite 'a i uvaljajte u brašno. lešnik i isitnjen vlašac.

2 kašike kapra .2 kašike kisele pavlake .3 plava patlid$ana .1 kaši'ica maj'ine dušice . (odajte plave patlidžane. I&'nje!ite sir i i&mešajte sa kaprom.1 veza peršuna . %ore*ajte ih u maslacem nama&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici na umerenoj toploti 3$ minuta. bosiljak. parme&anom. maj!inu dušicu.1%2l belog vina . +adevajte paradaj&e. Kuvajte otkriveno na umerenoj toploti $ minuta dok povrće ne omekša.1 kašika paradajz-pirea .4 paradajza .so po ukusu .seckanim peršunom. pavlakom.Parada%' sa s!ro* 'vrstih paradajza jednake veli'ine .nastru'anim hrenom.so po ukusu . so i biber. babure i tikvice ise!ene na kocke. Ra(a(u% 200 g crnog luka .4 lista lovora .3 lista bosiljka . dodajte na!etvoro ise!en paradaj&.1 koren hrena . solju i biberom. paradaj&6pire.5 manjih tikvica .50 g parmezana .biber po ukusu -perite i i&dubite paradaj&e.300g punomasnog sira .2 babure .1#5 dcl ulja . seckan peršun.biber po ukusu %ropržite na ulju seckan luk. "lužite toplo. lovor. 187 . Kuvajte dok ne proklju!a.50 g maslaca . "lužite toplo.1 veza peršuna . vino.

biberom.50 g maslaca .300g blitve . dinstajte poklopljeno minuta.250g kisele pavlake .biber po ukusu Kupus. %romešajte sa ulupanim jajima.Poa(u 300 g kupusa . pra&iluk i spanać kuvajte odvojeno svako &a sebe.oraš!ićem. )ožete služiti toplo ili hladno.so po ukusu . "ve sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu i pecite u pećnici 3$ minuta na #$$ I:. blitvu.4 jajeta . solju. +a ulju propržite iseckanu slanunu.300g praziluka .300g spana&a 150 g suve slanine . (odajte seckan crni luk. kiselom pavlakom. 1atim dodajte povrće i maslac. -cedite i sve isecite na sitne komade i pomešajte. 182 .2 glavice crnog luka .1 %4 muškatnog oraš'i&a .

S4ANA TESTA 188 .

8pag#(! sa s!r#$!-a 500 g špageta . (obro sve i&mešajte.2 dcl slatke pavlake .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.150 g suve slanine .1 veza peršuna . "lužite odmah. "laninu iseckajte na kocke. %osolite i pobiberite.100g kisele pavlake . -dmah služite.so po ukusu .8pag#(! a la Ro-ana 500 g špageta .200g kisele pavlake .4 $umanca .dodajte maslac i isitnjen peršun. U'rejte ulje i maslac. %ospite pršutom ise!enom na re&ance.so po ukusu .1dcl mleka . )ešajte.0#5 dcl ulja .150 g pršute ."talno mešajte.so po ukusu . "talno mešajući. 1alijte vruće špa'ete.%ropržite je na ulju.50 g maslaca .(5g maslaca . 8pag#(! 7ar onara 500 g špageta . %osolite i pobiberite.125 g maslaca .250g raznih sireva za topljenje . "ireve iseckajte na kocke i istopite u ulju i maslacu. -dmah služite. %osebno umutite kiselu pavlaku.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. 189 .biber po ukusu "kuvajte špa'ete.4 dcl slatke pavlake .dodajte mleko i pavlaku.0#5 dcl ulja . oce*ene špa'ete stalno mešajući. %reko toplih špa'eta prvo prelijte prženu slaninu pa mešavinu pavlake i žumanca.100g parmezana .Uspite vruće.slatku pavlaku i žumanca.Umutite maslac sa parme&anom. (odajte vruću neulupanu slatku pavlaku. %osolite i pobiberite po ukusu.

19$ .8pag#(! sa l!-uno500 g špageta . 8pag#(! sa (un%#$!no500 g špageta .1%2 tube paradajz-pirea . (odajte paradaj& i kuvajte 1$ minuta.125 g maslaca . +a kraju ulijte umućenu pavlaku sa paradaj&6pireom.1 kutija tunjevine u ulju .so po ukusu . %e!urke isecite na krupniju par!ad i dinstajte u ulju. pomešajte sa umućenom pavlakom. biber.0#5 dcl ulja .1 veza peršuna .1 kutija sardela u ulju .sok od 2 limuna .so po ukusu . (odajte &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.200 g kisele pavlake . "ve dobro umutite pa i&mešajte sa vrućim špa'etama. 1alijte vruće špa'ete sa pe!urkama.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. naribanu koru od limuna i sok od limuna.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .100g kisele pavlake . Kada su 'otove. .so bober i sitno seckan peršun. -cedite sardelu i tunjevinu.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. (odajte so. %osolite i pobiberite po ukusu.1 veza peršuna .+a oce*enom ulju propržite sardele. Umutite maslac da bude penast.bosiljak.1 veza peršuna .sitno seckan peršun. -dmah služite.1 kašika natrunjenog bosiljka .4 oljuštena paradajza . 8pag#(! sa p#&urka-a 500 g špageta . stalno mešajući.kora od pola limuna . -dmah služite.so po ukusu .400g pe'uraka !šampinjona" .ome dodajte i&'nje!enu tunjevinu.biber po ukusu "kuvajte špa'ete.

"a ovim prelijte špa'ete. -dmah služite. 191 .

4 sve$a paradajza .1 kutija sardela u ulju .1 list lovora .1#5 dcl slatke pavlake . 8pag#(! sa gorgon'olo. %osolite. %osudu stavite na paru i u njoj istopite maslac i isitnjen sir.1%4 kaši'ice origana . +a pari istopite maslac.1dcl prošeka .2 veze peršuna . ori'ano i isitnjene sardele.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. %osolite i pobiberite po ukusu. %romešajte na tihoj vatri. -dmah služite. %a&ite da se mno'o ne &'usne.sok od 1%2 limuna . -dmah služite. stalno mešajući.0#5 dcl crnog vina .1 glavica crnog luka . 8pag#(! sa ka$!%aro500 g špageta .bosiljak. "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. +a kraju dodajte vino i prošek.0#5 dcl maslinovog ulja .so po ukusu . 19# . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etama. dodajte kavijar i sok od limuna.so po ukusu "kuvajte špa'ete.1 kaši'ica istrunjenog bosiljka . kadulju.so po ukusu .5rok/or-6 400 g špageta .0#5 dcl belog vina .200 g sira %rok+or ili gorgonzola% .2 lista kadulje . (odajte paradaj&. (odajte slatku neulupanu pavlaku.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "eckan luk i peršun i&dinstajte na ulju.8pag#(! sa sard#lo500 g špageta . "ve dobro i&mešajte sa vrućim špa'etima. lovor. -dmah služite.100 g maslaca .100 g maslaca .6 kašika kavijara . %osolite po ukusu.

"utradan u& preliva i&bacite velike komade paradaj&a. 8pag#(! sa crn!.4 glavice crnog luka .150 g ov'ijeg prevrelog sira . %rilikom serviranja špa'ete pospite i&'nje!enim ov!ijim sirom.1 dcl ulja .1 kutija ringlica u ulju . ulje. "ve dobro i&mešajte i ostavite u hladnjaku da prenoći. sitno se!ene maslinke.luko500 g špageta . prethodno i&'nje!ene i so prema potrebi. seckan peršun. 195 .100g zelenih maslinki . majone&.2 glavice crnog luka . "kuvajte špa'ete.so i biber. rin'lice. -do&'o pospite bibera po ukusu.1kg paradajza .10 kašika maslinovog ulja .1 tuba majoneza !*5g" 1 veza peršuna .1 veza peršuna .so po ukusu .so po ukusu . sitno se!en peršun.biber po ukusu "kuvajte špa'ete. "lužite odvojeno sos. U šerpi &a'rejte ulje i i&dinstajte na njemu seckan luk.soso500 g špageta . (odajte sitno seckan luk. "vako sebi sipa hladan sos na vruće špa'ete. -dmah služite.2 kašike kapra . Vruće špa'ete stavite u šerpu i promešajte na vatri nekoliko puta. sitno se!en kapar.biber po ukusu %aradaj& oljuštite i i&'nje!ite 'a u posudi.8pag#(! sa 3ladn!.

kiselu pavlaku.8pag#(! sa r!ngl!ca-a 500 g špageta . -dmah služite.biber po ukusu I&mešajte maslac sa rin'licama da se masa i&jedna!i i postane buava. -dmah služite.100g maslaca .so po ukusu .100g maslaca .100 g kisele pavlake . 19. %rvo ih i&mešajte sa maslacem i rin'licama. peršun. 8pag#(! sa p#r)uno.-stavite da se kuva 1$ minuta.1 kutija ringlica u ulju . "tavite na vatru ulje. "ve dobro i&mešajte. sitno se!enu miro*iju i peršun. seckan crni luk.so po ukusu .biber po ukusu !krupno mleven" (obro umutite maslac. . (odajte so i biber.2 veze peršuna .pa odmah prelijte sos.! -!ro2!%o500 g špageta .300 g oljuštenog paradajza 1 veza peršuna . malo i&dinstajte i dodajte paradaj& be& semena.2 veze miro ije . (odajte so. biber.2 glavice crnog luka . "kuvajte špa'ete i vruće pomešajte sa pripremljenom masom. "kuvajte špa'ete.0#5 dcl ulja .

50 g pe'uraka 1%2 glavice crnog luka . meso. U posebnoj posudi stavite da se u'reje ulje i propržite brašno.100 g praške šunke . pe!urke. U dru'oj posudi na preostalom ulju i&dinstajte se!en crni luk.biber po ukusu I&dinstajte na ulju meso.2 kašike ulja .1 kašika brašna . 8pag#(! sa parada%'o.1 celer . "kuvajte špa'ete i promešajte sa 'otovim prelivom od mesa i paradaj&a.200g oljuštenog paradajza . (odajte vino.so po ukusu . šar'arepu.250 g mlevenog gove eg mesa .so po ukusu . Kuvajte na umerenoj temperaturi #$ minuta.1 šargarepa . &a!in od sušeno' povrća i sitno se!en peršun.1 veza peršuna . celer.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . I&mešajte dinstovano meso sa sosom od paradaj&a.300g mlevenog june&eg mesa . (odajte pire od paradaj&a i dobro i&mešajte. so i biber i dinstajte 1$ minuta.1 dcl crnog vina . peršun.1 veza peršuna .! -#so500 g špageta . ori'ano i paradaj&. "kuvajte špa'ete i vruće umešajte da 'otovim prelivom -dmah služite.1dcl ulja .1%2 tube pirea od paradajza . 19/ .2 dcl bujona .8pag#(! sa -#so500 g špageta .biber po ukusu %ropržite seckanu šunku na ulju. -dmah služite.1 kaši'ica origana . (odajte proprženu šunku. -stavite 'a da baci klju!. +alijte bujon.

1 ljuta papri'ica .8pag#(! a la Ma(r!&ana 400g špageta .ople. oce*ene peljmene prelijte umućenom kiselom pavlakom sa limunom i biberom. (odati seckani luk. Kuvati sos. oljušten paradaj&. (odajte so. 197 .Vadite modlom &a kru'ove ili kocke. biber i mleko.0#5 kg paradajza .3 dcl hladne vode . "kuvajte špa'ete. promešajte sa sosom i stru'anim parme&anom. 1a nadev sameljite meso i luk..150 g mlevenog tele&eg mesa . %eljmene kuvajte u klju!aloj vodi kako je predve*eno u po'lavlju o kuvanju testa. ili torteline 3kao male ki9lice4 ili taške. ostavite ih nekoliko dana u &amr&iva!u 3&amena &a "ibir4.2 manje glavice crnog luka .60 g parmezana .sok od 1 limuna . -dmah služite.so +a ulju propržite iseckanu na kocke slaninu.1 manja glavica crnog luka . Kada su peljmeni oblikovani. 7a&vijte 'a u tanku ju9ku kao &a re&ance.150 g mlevenog june&eg mesa . 1amesite masu i s njom nadevajte taške.esto dobro &amesite i ostavite 1 minuta da odmori. tiho na vatri #$ minuta. "lužite toplo.3 kašike hladnog mleka .so po ukusu biber po ukusu preliv: 250 g kisele pavlake .100 g mesnate slanine .4 kašike ulja .biber po ukusu !krupno mleven" .papri!icu. "tavite nadev i oblikujte.1 kaši'ica soli nadev: 150 g svinjskog mlevenog mesa . P#l%-#n! po s! !rsk! testo: 250 g brašna . so.2 jajeta .

U'rejte ulje i maslac.a ! s!ra 1 šolja krompir-pirea . +okle su kuvane kada isplivaju na površinu. %olako dodajte brašno stalno muteći.prstohvat soli Umutite jaja. Kuvajte u vrijućoj slanoj vodi.0#5 dcl ulja .0#5 dcl mleka . mleko.brašno koliko popije . (obro ocedite.0#5 dcl ulja "ve sastojke dobro umutite. Nokl# 150 g brašna . Kaši!icom oblikujte nokle. %rocedite nokle. U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom. "lužite toplo.Galu)k# sa spana.150 g tvrdog sira . dodajte prethodno obareni spanać i nariban sir.esto ne sme biti suviše tvrdo. -blikujte veli!inu po želji.so .#300g galuške . U'rejte ulje i promešajte nokle. %omešajte sa toplom masnoćom. I&mešajte sa 'aluškama.biber "kuvajte 'aluške al dente.200g spana&a .1 šolja belog sira ./upajte testo varja!om 1 minuta.ulje i so.1dcl ulja .2 jajeta .50 g maslaca . "lužite toplo.so bibier .1 kašika ulja .1%2 šolje obarenog i isitnjenog spana&a . Nokl# od spana. 192 .(odajte so i biber..2 jajeta .

Nokl# sa %a%!-a 150 g brašna .50 g salame .bibier po ukusu Umutite # jajeta. Kn#dl# sa )unko1%2 l mleka . seckanu salamu.100g maslaca .( supenih kašika ulja .1 dcl ulja .1 veza peršuna .100 g mrvica od hleba . +apravite kaj'anu od B jaja. U vrijuću vodu sa malo ulja i soli spuštajte nokle kašikom. A kašika vode.so po ukusu Umešajte mleko.150 g šunke . +okle su kuvane kada isplivaju na površinu. U'rejte ulje u šerpi.so prema ukusu Umutite testo od 3 jajeta.50 g parmezana . 1apecite samo sa jedne strane ne mešajući. /upajte testo varja!om 1 minuta.150 g brašna 1 veza peršuna . .0#5 dcl mleka . B kašika ulja. umešajte nokle. seckanu šunku. -blikujte veli!inu po želji. %olako sipajte na nokle stalno mešajući.150 g brašna . "pustite nokle na kaj'anu i promešajte samo jednom.Kad nokle isplivaju. %olako dodajte brašno stalno mešajući. Umutite ? jajeta. %ospite seckan peršun i parme&an. ulje i so.4 jajeta .3 jajeta .prstohvat soli 2 jajeta . Kuvajte nokle u klju!aloj vodi.7 kašika vode . jaja.1 kašika ulja . seckan peršun i biber. 198 . brašno.esto ne sme biti suviše tvrdo. "lužite toplo. Nokl# sa ka%gano7 jaja . "lužite toplo. mleko. ocedite ih. -blikujte knedle i obarite ih u slanoj klju!aloj vodi. soli i brašna.

199 .i i&mešajte sa knedlama.propržite mrvice. "lužite toplo. Istopite maslac.(obro ih ocedite.

a okolo napravite venac od naribano' trapista i parme&ana. #$$ . %ropržite na maslacu. (odajte sne' od 1 belanca. "lužite hladno.300 g sirovih kobasica za pr$enje .100g parmezana . I&vadite meso i& creva &a kokobasice. (odajte mleko.1%2 tube pirea od paradajza .250 g praške šunke .1 veza peršuna .1 jaje . Umutite sos majone& od 3 jajeta 3 recept br ?<G4. %olako i&mešajte sa makaronama.1 kašikica bibera so po ukusu )akarone skuvajte. %eršun isitnite.300g kisele pavlake .Kn#dl# od p!l#. Vok!%#$! 3ladn! -akaron! 500g makarona ! grkljan'i&a" . %ospite sitno se!enom šunkom.bibier +ožem ispasirajte pileću dži'ericu.1 kašika brašna .(obro umutite dži'ericu.50 g parmezana . "lužite toplo.so. -perite u hladnoj vodi i ostavite da se ocede i ohlade.biber i mrvice da masa bude žitka.# d.3 dcl ulja .so po ukusu "kuvajte makarone.pire od paradaj&a i biber. %re služenja i&ru!ite makarone na !iniju i oblikujte kupu.so . brašno i napravite ujedna!en sos. I&mešajte sa makaronima i pospite parme&anom.mrvice od ki+le !po potrebi" .100g maslaca .-blikujte ih kaši!icom i kuvajte u vrijućoj supi ili vodi. "tavite u duboku !iniju i ostavite u hladnjaku da prenoći.1%4 mleka .žumance.!g#r!c# 150 g pile&e d$igerice . U majone& umutite kiselu pavlaku. Makaron! sa ko as!ca-a 500g kratkih makarona!grkljan'i&a" .250 g trapista .3 jajeta .

papr!&!c-a 500g makarona . isecite i prodinstajte na maslacu.pospite pe!urke.200g kisele pavlake . (odajte sitno se!ene papri!ice.2 glavice crnog luka . "lužite toplo. iseckan paradaj& 3 oljušten4.1 veza seckanog peršuna .1 cukini !tikvica" .1atim poslažite ostatak makarona.biber .0#5 dcl ulja . #$1 .%ospite peršun.50 g maslaca .2 kašike maslaca .muškat )akarone skuvajte ad dente.so . &alijte ostatkom preliva i listovima preostala # sira &a ma&anje.4 jajeta .bibier . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ c.so po ukusu biber po ukusu "kuvajte makarone. %e!urke o!istite.2 paradajza ."astojke &a preliv dobro umutite i &a!inite. +a maslacu propržite luk i slaninu na sitne komade.1%2 kg paradajza . bosiljak i so.4 komada sira za mazanje preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira .300g pe'uraka bukova'e .1 dcl slatke pavlake .poslažite polovinu makarona.:ukin i paradaj& operite i isecite na tanke kolutove.150g suve slanine . Makaron! sa uko$a&o- 250g makarona .2 ljute papri'ice . -stavite da kuva 1 minuta.1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka . %romešajte sa makaronima i služite toplo.&alijte polovinom preliva i stavite # sira ise!ena u listovima. preko njih kolutove cukina i paradaj&a. Vatrostalnu posudu namažite maslacem.Makaron! sa l%u(!.so .

biber. (odajte pire od paradaj&a. sitno seckan crni luk.so po ukusu .lovorov list i malo vode. #$# .500g sve$ih pe'uraka .3 kaške ulja .200g kisele pavlake . "talno mešajte. "lužite odmah dok je toplo.500 g svinjskih kobasica . I&'nje!ite bli sir i istružite trapist.2 $umanceta . "lužite toplo.150 g belog sira masnijeg .(instajte #$ minuta.100g parmezana . I&mešajte sir. Umešajte sa sosom i stavite u vatrostalnu posudu. so.1 tuba pirea od paradajza . a &atim nalijte kiselu pavlaku.150 g sira trapista . %ospite parme&anom i peite 1$ minuta u pećnici na ## c.1 glavica crnog luka . %osebno umutite kiselu pavlaku sa žumancima i biberom. Grkl%an! sa ko as!ca-a 500g grkljana .so po ukusu biber po ukusu "kuvajte 'rkljane. pe!urke se!ene na listiće.1 lovorov list .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . &a!in od sušeno' povrća.Grkl%an! sa s!ro500 g grkljana .-stavite da kr!ka na umerenoj toploti jedan sat. %rvo 'rkljane i&mešajte sa sirom. "kuvajte 'kljane.biber po ukusu %ropržite na ulju kobasice se!ene na kolutove.

šar'arepu. 'rašak.so po ukusu . )ortadeu i šar'arepu isitnite.biber po ukusu "kuvajte re&ance.100g kukuruza še&erca preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira . "ve dobro i&mešajte i dinstajte na umerenoj toploti 1$ minuta.@ar'arepu malo obarite u slanoj vodi kao i 'rašak. konjak. kapar. =rkljane skuvajte al dente.500g pile&e d$igerice . =rkljane oprati u hladnoj vodi i dobro ocedite. I&mešajte 'rkljane.50 g mrvica od hleba . pospite mrvicama hleba i pecite u pećnici 1 minuta na # $ c. sitno se!en peršun i bosiljak.1 kašika sitno seckanog celera . %ropržite na maslacu pileću dži'ericu i na listiće se!ene pe!urke. "tavite u podma&anu tepsiu i pospite stru'anim ka!kavaljem. kukuru&.100g graška .1 veza peršuna .bibier .! p#&urka-a 500g rezanaca . biber.4 jajeta .ople i&mešajte sa $' maslaca.3 koluta mortadele . =otovu masu u&ru!ite na re&ance u tepsiji.100g kisele pavlake .1%2 kaši'ice istrunjenog bosiljka .1 dcl slatke pavlake . &alijte prelivom i pola'ano mešajte.!g#r!co. "lužite toplo.500g sve$ih pe'uraka .1 kašika kapra .3 šargarepe .so . (odajte celer. R#'anc! sa d.Grkl%an! na sala(! 250 g sitnih grkljana . #$5 . kiselu pavlaku. so. "lužite hladno.muškat %reliv dobro umutite i ostavite da odstoji. . mortadelu.1 dcl konjaka .100g sira ka'kavalja .200g kisele pavlake .100g maslaca .

350 g brašna . -dležano testo rastanjite na 3 ju9ke. I&radite 'a dobro i ostavite da stoji 3$ minuta.U maloj posudi ra&mutite jaja.! )unko500g rezanaca . 9lekice4. "lužite toplo.150g maslaca .(obro &amesite. . %olako &amesite testo.! r#'anc! za 500g rezanaca. #$. 1#l#n! r#'anc! 150g krompira .(odajte brašno. kiselu pavlaku i parme&an. "kuvajte re&ance. -stavite da se malo prosuše.kora od 1 limuna . "kuvajte &elene re&ance.3 jajeta .U sredinu napravite udubljenje.2 dcl vode . R#'anc! sa l!-uno. -štrim nožem secite oblik koji želite 3re&anci. dodajte stru'anu koru od limuna i sok od limuna.1%2 kaši'ice soli "tavite brašno na dasku &a mešanje. "ameljite na mašini &a meso.150 g maslaca . %repržite je na maslacu. "ve dobro i&mešajte.7astanjite okla'ijom 3 ju9ke. Kuvajte kao svako testo. jaja. I&mešajte &ajedno sa re&ancima.biber po ukusu Isecite šunku na tanke re&ance.600g brašna .vodu # kašike brašna i so.Do-a. Umutite maslac. skuvajte 'a i oljuštite.so po ukusu .(obro umutite retko testo i i&ru!ite u udubljenje. spanać i so.2 jajeta .)alo ih prosušite i secite na re&ance.150g kisele pavlake 100g parmezana -perite krompir.200g praške šunke .150g kuvanog i pasiranog spana&a .

"ervirajte sa kriškama limuna.I&mešajte sa proprženom šunkom i limunom. #$/ . "lužite toplo.

! &$arc!-a 500g rezanaca . Kan#lon! sa -o'go6 slanih pala'inki .1 glavica crnog luka . dodajte 1 jaje. Umutite kiselu pavlaku. -do&'o &alijte sa umućenim ostatkom pavlake i sira %ospite !varke koje ste prethodno u'rejali da budu topli. I&dinstajte luk na ulju.200g tele&eg mozga . +adenite pala!inke i pore*ajte ih u vatrostalni sud.$umanceta . dodajte mo&ak.(instajte još minuta. Umešajte sa re&ancima. -perite u toploj vodi i o!istite mo&ak. -hladite .1 veza peršuna 2 jajeta . #$7 . so i biber. prelijte pala!inke i pecite u pećnici 3$ minuta. žumance i 1 jaje. &a!in od sušeno' povrća.Ma2arsk! r#'anc! sa s!ro. -dmah služite. "lužite toplo.500g kravljeg sira 150 g sve$ih 'varaka "kuvajte re&ance. seckan peršun.400g kisele pavlake .200g kisele pavlake . Umutite # $ ' sira sa #$$' kisele pavlake.1 kašika ulja so po ukusu Ispecite pala!inke. "ipajte u !iniju i& koje ćete služiti. Isecite 'a na manje komade.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

1 veza seckanog peršuna .bibier muškat .50g seckane slanine .maslac za podmazivanje preliv:4 jajeta .10g maslaca .co .200g sira edamera u komadi&ima .1 sir za mazanje u listovima .procedite i pomešajte sa maslacem. "lužite toplo. paradaj&a i prodinstajte. #$2 . :elu masu stavite u vatrostalnu posudu.esto skuvajte al dente.Gra(!n!rano (#s(o 5pu. "laninu propržite.300g oljuštenog paradajza bosiljak .dodajte komadiće šunke.%ospite seckanim &elenim &a!inima.200g kisele pavlake .ruzmarin . &alijte prelivom. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3 minuta na #$$ c.!. dru'om polovinom sira i listovima sira &a ma&anje.150 g šunke .!6 400g testa!pu$i&i 4arila-6ipe rigato" . polovinom sira i sve i&mešajte sa testom.

1 veza peršuna . Kada ste oblikovali raviole sa mo&'om. odo&'o stavite pra&nu ju9ku i slepite. so i bibier. Umutite kiselu pavlaku sa žumancima i bibierom. "lužite toplo.50 g maslaca . skuvajte ih na uobi!ajeni na!in.600g brašna .100g praške šunke .so po ukusu . pospite parme&amom i pecite u pećnici na umerenoj toploti. seckan peršun. -cedite i i&ru!ite u vatrostalnu !iniju. oljuštite i propasirajte 'a.sok od 1 limuna .1 glavica crnog luka . iseckanu šunku. 7ubove premažite ra&mućenim jajetom. (odajte jaje i ohladite. so i &amesite testo.5 dcl sosa od paradajza !recept br/470" "kuvajte krompir.2 jajeta . "lužite odmah.Ra$!ol! sa -o'gotesto:200g krompira . Nad#$0 )o&ak o!istite i stavite 1$ minuta u toplu vodu pomešanu sa sokom od limuna i solju.(odajte brašno. %relijte sosom od paradaj&a.1 jaje .biber po ukusu "kuvajte torteline. (odajte iseckan spanać. Tor(#l!n# sa -#so500g tortelina sa mesom !kupovnih" . (odajte oce*ene torteline i i&mešajte.1 kašika soli nadev: 250g tele&eg mozga .(obro 'a i&radite i podelite na podjednake loptice. #$8 . -cedite 'a iseckajte i spustite na crni seckan luk prepržen na maslacu.+a svaku dru'u stavite po kaši!icu nadeva od mo&'a.biber po ukusu preliv: 150g maslaca . svaku lopticu rastanjite.100g parmezana . (odajte maslac i i&mešajte. jaja. (instaje 1$ minuta stalno mešajući.2 jajeta so po ukusu .100g obarenog spana&a .200g kisele pavlake 3 $umanceta .

3 kašike brašna . o!istite i isecite mo&ak na komade. "lažite ? sloja po plo!ica la&anja.2 šargarepe .250 g šampinjona .4a'an%# !25 plo'ica" osnovni preliv:100g mesnate slanine . #$9 . ori'ano i bosiljak.bosiljak . osnovni preliv i bešamel.2dcl vina . Kuvati dok ne proklju!a. 1avršite bešamelom koji treba lepo ra&ma&ati.3 dcl vode . dodajte so. -blikujte taške sa nadevom od mo&'a. +a ostatku maslaca &apržite koncentrat paradaj&a.2 $umanceta .so . biber.pe!urke.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . pe!urke. "jedinite sos sa masom mesa. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. Ta)c! sa -o'go8esto kao za doma&e rezance!recept br/334" nadev: 300g tele&eg mozga .beli biber .so Isitnite slaninu.0#5l mleka ."pustite 'a na u'rejano ulje.1 dcl ulja .350 g mlevenog june&eg mesa .biber bešamel preliv: 100g maslaca . Kuvajte 1 sat na tihoj toploti.100g maslaca .so po ukusu biber po ukusu !krupno mleven" -perite. šar'arepu i celer. Eko imate la&anje 3barila4 koje se ne kuvaju odmah ih slažite a ako imate domaće onda ih prethodno skuvajte al dente.ešamel posebno napravite prema receptu br. dodajte vino i vodu. Umesite testo &a domaće re&ance.(instajte 1 minuta.2 praziluka .1 manji celer .1 veza peršuna preliv: 200g kisele pavlake . I&dinstajte na G ' maslaca slaninu.3 dcl razre enog koncentrata paradajza .origano . Kuvajte ih na uobi!ajen na!in. sitno se!en peršun i dosta bibera. . pra&iluk. meso. Istružite šar'arepu i celer.sok od 1 limuna .?A#.(odajte &a!in od sušeno' povrća.

-cedite ih i i&mešajte sa umućenom kiselom pavlakom i žumancima. #1$ . "lužite toplo.(odajte so i biber po ukusu.

10 kašika brašna .1%2 slatke pavlake . Upržite seckanu šunku na maslacu. %osolite. U'rejte neulupanu slatku pavlaku. "lužite toplo. pavlakom.100g maslaca .150 g praške šunke .50 g mladog graška ! iz konzerve" so po ukusu .pobiberite. -dmah služite. dodajte brašno i jaje. -cedite taške i stavite na mrvice propržene na maslacu.Ta)c! od s!ra 1kg mladog kravljeg sira . (obro &amesite i rastanjite ju9ku. "kuvajte na uobi!ejen na!in."ecite u obliku taški. #11 .biber po ukusu "kuvajte 9lekice.100g maslaca .50 g mrvica od hleba I&'nje!ite sir. Papard#l# 500g +lekica . %romešajte ih.žumancima i mladim 'raškom.1 jaje .2 $umanca . I&mešajte 9lekice sa šunkom.

biber po ukusu "kuvajte 9lekice.3 tvrdo kuvna jaja se!ena na kolutove. #1# . Fl#k!c# sa )unko500g +lekica .100g slanine .biber po ukusu "kuvjte 9lekice.I&mešajte 9lekice sa ovom masom. "lužite toplo. mlekom i biberom.50 g mrvica od hleba .so po ukusu . %ecite u pećnici ?$ minuta na 1<$ I:.9lekice.1 dcl ulja . U vatrostalnu posudu prethodno nama&anu i posutu mrvicama re*ajte kao musaku. (odajte &a!in od sušeno' povrća i se!eni peršun.1 veza peršuna . -barenu domaću šunku isecite na sitne komadiće i umešajte sa kiselom pavlakom. seckana šunka. 9lekice. -do&'o pospite ostatkom mrvica i rasporedite isitnjenu slaninu.5 jaja .150 g ov'ijeg sira .150g praške šunke .%osolite i pobiberite. i&'nje!en sir i na kraju 9lekice.sledeće slojeve2 red 9lekica. pa sipajte u podma&anu vatrostalnu posudu.9lekice. I&dinstajte na ulju mleveno meso. dinstovano meso.250g kisele pavlake .Musaka od /l#k!ca 500g +lekica. Umutite kiselu pavlaku sa # jajeta.so po ukusu . %ecite u pećnici ? minuta na 1<$ c. "lužite toplo.50g mrvica od hleba .1%2 kašike za'ina od sušenog povr&a . %osolite i pobiberite.350g doma&e obarene šunke . I&ru!ite 9lekice na ovu masu i i&mešajte.200g kisele pavlake .100g maslaca .-do&'o narežite sitne kriške maslaca i pospite mrvicama hleba.250 g june&eg mesa mlevenog .1%4l mleka .

kupuso500g +lekica ."ve i&mešajte.1 dcl ulja .%ospite odo&'o mrvice i stavite nekoliko tankih listova slanine. #15 . "ipajte u podma&an vatrostalan sud.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .Fl#k!c# sa k!s#l!.biber po ukusu "kuvajte 9lekice. "lužite toplo.1 veza peršuna .1 dcl ulja .50g mrvica od hleba . "lužite toplo. I&mešajte sa vrućim oce*enim 9lekicama. Fl#k!c# sa -#so.! s!ro500 g +lekica ."amo jednom promešajte. &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun.1 jaje . %ropržite slaninu na ulju i dodajte kupus. (instajte 3$ minuta. %obiberite i posolite. Umutite maslac sa jajetom i promešajte &ajedno sa masom od mesa.(odajte sitno seckanu slaninu. %ospite sa i&'nje!enim sirom. Kupus i&mešajte sa 9lekicama. +a ulju i&dinstajte meso.(obro 'a pobiberite.100g suve slanine .100g maslaca .150g ov'ijeg sira "kuvajte 9lekice.500g mlevenog tele&eg mesa .200g suve slanine .so po ukusu . Isecite kupus na sitne komade kao i slaninu. %ecite u pećnici ?$ minuta.1kg kiselog kupusa .

ulje i vodu.600g brašna .50g mrvica od hleba . umutite jaja i kiselu pavlaku. jaja. Uvijajte u rolne i upakujte u !istu salvetu 3kvadratna salveta presavijena u trou'ao4.Krajeve vežite i stavite u klju!alu slanu vodu u& malo ulja.2 jajeta . #1. +adevom namažite ju9ke.prstohvat soli -perite i skuvajte u ljusci krompir. (odajte jaja. .3 jajeta . Kuvajte #$ minuta. -dvijte salvetu isecite na deblje par!iće.I&radite 'a na dasci.1amesite tvrdo testo.8u/nudl# 1kg krompira . -cedite ih i spustite na vrelo ulje i mrvice.100g hlebnih mrvica Umešajte brašno.1 dcl kisele vode 1#5dcl ulja .200g kisele pavlake so preliv: 150g maslaca . "lužite toplo.mlake vode .2 jajeta .1amesite i ra&vijte ju9ke kao &a re&ance. -blikujte nudle i kuvajte na uobi!ajen na!in. Slo$#na&k# )(rukl# testo: 0#5 kg brašna .malo ulja nadev: 0#5 kg mekog sira .-ljuštite 'a i sameljite na mašini &a meso.%ospite sa proprženim mrvicama na maslacu. I&'nje!ite sir. so i kiselu vodu.

3 jajeta . -blikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in.100g parmezana . "lužite toplo u& %ašticadu 3recept br.%relijte preko &emi!aka i ostavite 3$ minuta da omekšaju.so po ukusu biber po ukusu Isecite &emi!ke na kocke.1 manja glavica crnog luka .300g mrvica od hleba .procedite i iseckajte spanać.%reko mase pospite brašno i &amesite testo koje treba da je !vrsto i da nije lepljivo. pa sve &ajedno umlutite sa omekšalim &emi!kama. #1/ .100g suve slanine 150 g suve kobasice . (obro 'a ohladite i propasirajte.so po ukusu -ljuštite krompiri isecite 'a na !etvrtine. (odajte seckan luk i dinstajte nekoliko minuta. Umutite mleko sa jajima.Kada isplivaju na površinu. brašnom i jajima.300g brašna . brašno. N%ok! 1kg krompira .3 kašike brašna .1%4 mleka .1 veza peršuna . N%ok! sa spana. %ropržite 'a na maslacu &ajedno sa seckanim peršunom.3 jajeta . "lužite toplo u& meso.T!rolsk# kn#dl# 6 suvih zemi'ki . -cedite i pospite parme&anom.Kuvajte u slanoj vodi. (odajte jaje."laninu i kobasice se!ene na sitne kockice propržute na maslacu. so. i&vadite ih i ocedite.100g maslaca .#1#5 kg spana&a . 1?G4.1 dcl ulja 100g parmezana "kuvajte.3 kašike brašna . +a kraju umešajte i seckan peršun.1 jaje . 1amesite mekše testo.1 veza peršuna . )okrim rukama oblikujte < velikih knedli.30g maslaca . 1amesite spanać sa mrvicama.

spustite na u'rejano ulje.promešajte. #17 .)okrim rukama oblikujte njoke i kuvajte na uobi!ajen na!in. "lužite toplo. -cedite. %ospite parme&anom.

jaje.propasirajte i ohladite.biber po ukusu .1 jaje . Val%u)c! od k!s#l# pa$lak# 500 g kisele pavlake . Vadite skuvane njoke rešetkastom kašikom i služite u tanjirima 3da se ne bi raspale4.so po ukusu .-stavite testo 1$ minuta da odmori.maslac. "lužite toplo.3 $umanceta .N%ok! sa o(oka Krka 1kg krompira .250g brašna .*0 g maslaca . +emojte mešati. "lužite toplo. #12 . žumance i so.so "kuvajte krompir u ljusci.1alijte ih prelivom &a njoke 3recept br.sok od 1 limuna . )esite kratko koliko da se spoji.1amesite krompir. -cedite ih i &alijte umućenom preostalom pavlakom sa limunom i biberom.brašno. (odajte brašna po potrebi da testo bude kao &a nokle.-blikujte njoke i kuvajte u klju!aloj vodi3u& so i ulje4.1 $umance .40g maslaca .?< 4. da 'a vadite kašikom.-ljuštite 'a. žumanca i 3 $' kisele pavlake. U vrijućoj vodi kašikom oblikujte valjuške i kuvajte na uobi!ajen na!in.brašno po potrebi (obro umutite maslac.

300g samlevenog tele&eg mesa . (odajte seckanu muro*iju. "lužite toplo. %obiberite i posolite po ukusu.250 g kisele pavlake 1 jaje I&'nje!ite sir. Isti postupak pe!enja.2 'aše brašna nadev: 300g samlevenog svinjskog mesa .anjite 'a kao &a re&ance. +a ulju i&dinstajte seckan luk i meso. .jednu na dru'u. nadev 2: 300g starijeg ov'ijeg sira .0#5 dcl ulja so po ukusu . +adevajte piroške na uobi!ajen na!in.1 veza miro ije . i&mešajte 'a sa pavlakom i jajetom. maslac i brašno."tavljajte po dve. +adevajte piroške na uobi!ajen na!in.300g samlevenog gove eg mesa .100g suve slanine .biber po ukusu premaz: 2 $umanceta 1amesite kiselu pavlaku. "ecite na kvadrate od A cm 3kao manje maramice4. To !s(o sa-o -alo druk&!%# testo: isto nadev 1: 500g kiselog kupusa . %osolite i pobiberite po ukusu. Isti postupak pe!enja. +apravite loptu i ostavite da prenoći u hladnjaku. %akujte ih da u'lovi maramica budu na donjoj strani.1 glavica crnog luka . premažite žumancima i pecite 3$ minuta na #$$o :.biber po ukusu I&dinstajte kupus na slanini. .esto pomalo vadite i& hladnjaka.so po ukusu . "lažite ih u pleh. #18 .Rusk# p!ro)k# testo:200g kisele pavlake .200g maslaca . so i biber. +a sredinu stavite kaši!icu nadeva.

3 kašike koncentrata !paradajza ili ke'ap" . 1atim dodajte sve ostale sastojke &a testo i dobro &amesite. "ir isecite na kocke kao i pršutu.100g kisele pavlake .2 jajeta .pokrijte alu69olijom i ostavite # sata u hladnjaku. iseckanu slaninu. kapar.Tar( od s!ra 1paket lisnatog testa . P!ca na !(al!%ansk! na&!n !pleh 34 cm" !mera za dve pice" testo: 250 g brašna . -dmah poslužite. rastanjite 'a.100g pršute . ori'ano. sipajte $.+amažite uljem.poprašite je brašnom. &atim paradaj&om 3ke!apom4.100g slanine . 1a jednu picu u&mite polovinu testa. krupno i&rendisan sir.so nadev: 3 kaši'ice ulja .i konzerva tunjevine u ulju . biber.biber po ukusu 7a&vucite lisnato testo i stavite 'a na tepsiju da krajevi pomalo prela&e sa strane.2 kašike kapra . iseckanu šunku.150g tvrdog sira ! ka'kavalj"/ Istrunite kvasac u sredinu brašna. na listiće isitnjene šampinjome. ra&vucite i stavite u podma&anu tepsiju.-stavite 1 sat da uskisne. dcl vode.10 g sve$eg kvasca . U prethodno dobro &a'rejanu pešnicu pecite 1# minuta.Krajeve &'užvajte i napravite okolo venac. Umutite maslac.200g šampinjona . #19 .1 kaši'ica bosiljka . jaja i kiselu pavlaku. +apravite loptu. pospite istrunjenu tunjevinu.100g crnih maslina . %ecite u pećnici 3 minuta na #$$o :. bosiljak. iseckane masline.100g kravljeg punomasnog sira . "lužite toplo.so po ukusu .1#5 dcl vode . )alo nabacajte brašna na kvasac.150 g šunke .50 g maslaca . U&mite polovinu od svako' sastojka &a nadev i stavljajte ta!nim redosledom.1 kaši'ica origana .

so po ukusu . iseckane maslinke.100g maslinki . nadev: 200g sira !trapist# ka'kavalj" .1 kašika maslinovog ulja "ir nastružite nakrupno i pospite preko testa.100g suve šunke . -stavite da uskisne.1%4 l mlake vode . kobasice. peršun. pospite bosiljak. pa se!ene šunke.esto pripremite i pecite na isti na!in kao i prethodnu (omaću picu. ##$ .20 g kvasca .1 kaši'ica strunjenog bosiljka .biber po ukusu .so po ukusu biber po ukusu . &atim rasporedite seckanu slaninu.5 komada paradajza .1%2 kaši'ice soli +a dasku stavite brašno. %ospite odo&'o malo brašna. 7asporedite kapar.100g suve slanine 100g suve kobasice . "lužite toplo.6 komada sardela iz ulja . seckan peršun. šunku.oljušten paradaj&.)esite 'a dok ne postane 'latko. +apravite loptu i ostavite u hladnjaku # sata. sardele.1 veza peršuna . so i biber.1 veza peršuna . solju i brašnom &amesite testo. %ecite #$ minuta na ##$ o :.Do-a.200g šunke . "lužite toplo. -do&'o pokapajte malo ulja.a p!ca testo: 500g brašna . I&'nje!ite sir i pospite po testu.1 kašika kapra . %ecite u pećnici #$ minuta na ##$ o :. 7a&vucite testo i stavite 'a u podma&ani ti'anj. luk. so i biber.1atim stavite kolutove paradaj&a.5 komada paradajza . Gro&anska p!ca testo: isto nadev: 200g ov'ijeg punomasnog sira . I&mrvite kvasac i sa vodom napravite kvas. U sredini napravite udubljenje. ori'ano.2 glavice crnog luka .1%4 kaši'ice origana . %osle 3$ minuta sa ostatkom vode.

2 dcl slatke pavlake .biber .so biber . Umutite preliv.so .muskat .1 kašika maslaca .(odajte isitnjen luk i povrće. ##1 ."laninu iseckajte i sa prethodno kuvanim kupusom ribancem prodinstajte na maslacu.pospite po testu.na s#l%a&k! na&!n pleh 2( cm 200g testa za picu !recept br/360" . vlašac i peršun.aleva paprika Umešajte testo kao &a picu. T#s(o sa -#so.epsiju namažite masacim istanjite i obložite tepsiju testom. (obro umutite preliv i &alijte testo. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta na ##$ o :.2 dcl roze vina . (odajte krupno i&rendisan sir.so .origano .300g kiselog kupusa .muskat . .manji celer u kockama .300g mlevenog june&eg mesa .1 šargarepa u kockama .1 glavica crnog luka .T#s(o sa k!s#l!.1 kašika ulja .100g tvrdog sira ! emantalera" .1 kaši'ica vlašca . I&bodite 'a viljuškom. Kratko kuvajte.aleva paprika %rodinstajte na ulju meso. %o testu pospite meso pa preliv.3 jajeta . -hladite.1 dcl kisele pavlake .kupusopleh 2( cm 200g testa za picu recept 360 . %ecite ? minuta na #$$ o :.maslac za podmazivanje preliv: 2 dcl mleka . 1$ minuta dinstajte.1 isitnjeni praziluk . -hladite. (odajte vino.150 g suve slanine .1 kašika isitnjenog peršuna preliv: 2 jajeta .

muskat . )asu dodajte sirevima 6 umešano pospite po testu. T#s(o sa lukopleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .1 kašika brašna .1%2 kašikice kima . Umutite kiselu i slatku pavlaku. "panać procedite.1 kg crnog luka .biber .1 kašika ribane gaude /uk o!istite i isecite na tanke koturove. biber i alevu papriku.100g kisele pavlake . ### .1 dcl slatke pavlake . mleko.1 kašika maslaca . biberom i kimom. %ecite ?$ minuta na #$$ o :.%olovinu pospite po testu. jaja.muskat "laninu propržite.-do&'o pospite ostatak slanine.200g ribane gaude .biber .#pleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 . &a!ine i vlašac.2 jajeta .so . Umutite preliv i &alijte 'a.250 g iseckane slanine 250 g obarenog spana&a preliv: 2 jajeta .200g ribanog emantalera . Umutite jaja.200g kisele pavlake . isitnite i pospite preko slanine.4 jajeta .1 kaši'ica vlašca I&mešajte sireve. brašno. dodajte brašno.aleva paprika .biber . so.2 dcl slatke pavlake .1 kašika brašna . %ecite ? minuta na #$$ o :. pavlaku. %rodinstajte 'a &a!injeno' sa solju. %ecite ?$ minuta na #$$ o :. T#s(o sa s!ropleh 2( cm 200g testa za picu recept br/360 .100g kisele pavlake so . %ospite po testu ohla*eni luk.so .1 dcl mleka .T#s(o sa spana. preliv i ribani sir.aleva paprika .200g ribanog trapista .

-stavite da odstoju 3$ minuta. biber muskat i vermut.30 g soli .T#s(o sa pra'!lukopleh 2(cm 200g testa za picu recept br 360 .250g kisele pavlake . "ve pospite po pra&iluku. mleka.%reko kaj&erica pospite biber i morsku so.1 manja veza miro ije .Ispreklapajte nekoliko puta.1dcl vermuta . %olovinu pra&iluka pospite po testu. -blikujte ku'lice 3G$'4 pa kaj&erice. ##5 .150g dimljenog lososa .100g margarina . %ecite ?$ minuta na #$$ o :.3 jajeta %ra&iluk isitnite na tanke kolutove i prodinstajte na maslacu. . -hladite.10g še&era . omekšalo' mar'arina soli i kvasca potopljeno' u malo mleka. kašika brašna i 1 jaje dobro umućeno4.50g krupne morske soli 1amesite testo od brašna. &a!ine. %ecite ih u prethodno &a'rejanoj pećnici na #$$ o : 3 minuta. %re služenja ostavite testo da miruje 1 minuta. +emojte du'o mesiti testo. %rokuvajte na jakoj vatri dok ne ispari.150g sitno se'ene šunke . (obro umutite jaja.30 g kvasca . vode.10g kima . pavlaku. (odajte kim i šećer. &atim losos i miro*iju.2 dcl mleka . 1asecite žiletom krst i kaj&erice premažite mojim prelivom3# dcl hladne vode. pa dru'u polovinu pra&iluka.krupno mleveni biber .muskat . (odajte so.biber .esto ra&vucite na dasci i pospite šunkom.so ./osos i miro*iju isitnite.2 ve&a struka praziluka 40g maslaca . 4o$a&k# ka%'#r!c# 1 kg što sitnijeg brašna .

+apravite ? lopte testa i ostavite u hladnjaku #? sata. 7astanjite okru'lu ju9ku. I&radite 'a na dasci i ostavite da odstoji 1$ minuta.(odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo. pravite preklopljene tuou'love prethodno napunjene nadevom.1 jaje nadev: 0#5kg kravljeg sira .biber po ukusu "itno iseckajte šunku i umutite jaja. (odajte šunku i biber. 7a&vijte tanju ju9ku. "lužite tople.2 jajeta .1 jaje . premaz: 1 $umance %re pe!enja. -stavite testo 1 minuta.200g kisele pavlake 0#5dcl sir&eta . "ecite kao par!iće torte. ki9lice premažite umućenim žumancetom. %rethodno &amr&nut mar'arin i&rendišite krupno na ju9ku.U prethodno u'rejanu pećnicu pecite smr&nute ki9lice. nadev:250 g šunke . 7avnomerno presavijte testo. Istanjite opušteno testo u ju9ke. K!/l!c# sa )unkotesto:500g brašna .1 kaši'ica soli .1 kg margarina . dodajte jaja i kiselu pavlaku.1%4l mleka . )esite 'a 1$ minuta. %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o :. . +adevajte i oblikujte ki9lice.malo hladne vode .50g maslaca U brašno stavite kvasac.jaje.-vaj postupak ponavljajte pet puta.150g kisele pavlake 1amesite tvr*e testo.2 jajeta . Ki9lice namažite jajetom.1 kesica suvog kvasca . I&'nje!ite sir. Kad nadenete i &avijete lako ćete oblikovati ki9lice. ##. "mr&nite u 9ri&u 3mo'u da stoje u 9ri&u 3$ dana4.K!/l!c# sa s!rotesto: 1 kg brašna .(obro umutite.

1 jaje . %remažite jajetom. opet rastanjite. nadev: 150g kiselog kupusa ribanca . namažite 'a mar'arinom."ecite kao par!iće torte. šećer. ostavite na sobnoj temperaturi da malo narastu. 7astanjite okru'lu ju9ku.Bu(#r*k!/l# 1 kg brašna . (odajte &a'rejano mleko sa maslacem i dobro &amesite testo. I&radite 'a na dasci.1 jaje Kvasac umutite u mlako mleko. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.200g margarina .1 kesica suvog kvasca . Istanjite testo. so. -stavite da uskisne. +adevajte ki9lice. pa preklopite na !etvorostruko. -blikujte ki9le i ponovo ostavite u hladnjaku 3$ minuta.40g brašna .biber po ukusu %ropržite slaninu i stavite da se dinsta kupus. Kad nadenete i &avijete. ##/ .4 dcl mleka .15g soli . sitno se!ene kobasice i aleva paprika. vanilin šećer i 1$$' mar'arina &amesite &ajedno sa uskiselim kvascem.50g maslaca .rašno.100g še&era . -stavite u hladnjaku 1 sat.1 kesica vanilin še&era . Ma2arsk# k!/l!c# testo: 500g brašna . mleko. -stavite da odstoju 1$ minuta. %osolite. crni luk.1 kaši'ica aleve paprike . .2 dcl ulja U brašno stavite kvasac i jaje.(5g suve slanine 1 glavica crnog luka . lako ćete oblikovati ki9lice. oblikujte ih i pržite na vrelom ulju.so po ukusu .1%4l mleka .1 par srpskih kobasica . I&radite testo da bude 'latko. &atim preklopite na trostruko.

40g kvasca 2#5 dcl mleka . mleka. solju. %resavijte testo i ostavite 3$ minuta da odstoji. !varaka. kvasca otopljeno' u mleku. (obro i&radite testo da bude 'latko. oljuštite i propasirajte krompir. . umešana sa kiselom pavlakom i biberom.bibera i kisele pavlake.esto dobro i&radite da postane 'latko.so po ukusu . %remažite žumancetom i pecite u prethodno &a'rejanoj pećnici 1$ minuta. brašnom i kvascem rastopljenim u mleku. Poga&!c# od &$araka !cca170 komada" 500g brašna .secite na kvadrate i nadevajte pripremljenim nadevom2 isitnjena šunka. . ostavite ih na toplom jedan sat da narastu. soli.biber po ukusu "kuvajte. Umutite maslac i podelite na tri dila.Kro-p!r*k!/l# sa )unko200g krompira .150g kisele pavlake . 7a&vucite testo okla'ijom i premažite jednim delom maslaca.1*0 g brašna . # žumanceta. ##7 . -vaj postupak ponavljajte tri puta. -blikujte ki9lice i pecite na umerenoj toploti.1 jaje .20g kvasca .200g šunke 150g kisele pavlake . 7a&vijte i oblikujte manje po'a!ice.3 $umanceta .200g maslaca .so po ukusu .1 dcl mleka .300g iseckanih sve$ih 'varaka .biber 1amesite polumeko testo od brašna.esto ra&vucite.1amesite sa jajetom.

mleka. -vaj postupak ponavljati tri puta.so po ukusu 1amesite testo od brašna. +apravite loptice. na sredini pobodite prst. "utradan ra&vijte testo debljine 3 cm i vadite po'a!ice. %a&ite da po'a!ice ne porumene.so po ukusu U vodi rastopite kvasac i ostavite da uskisne. Vrtite 'a da se napravi *evrek. već da ostanu bele. brašna. Ka%'#r!c# 1 kg brašna .20g kvasca .1 $umance . -stavite 'a na toplom 1 sat da uskisne.%olako spustite u klju!alu vodu i kuvajte # minuta. +a krpu pospite susam. 1amesite testo od kvasca. soli.1 jaje . -blikujte pljeskavice. ulja. jajeta. -stavite pola sata da naraste.ulja.50g kvasca . brašna. kvasca. "lužite tople. +apravite loptu i ostavite u hladnjaku da prenoći.250 g brašna .šećera i soli. namažite jajetom i pecite na jakoj toploti.(obro 'a umesite da postane 'latko.1 kašika še&era . pospite parme&anom i pecite na umerenoj toploti.250g punomasnog sira!ov'ijeg ili kravljeg" .1%2l mleka .50g permezana . isecite žiletom krst.2 kašike ulja .11 kašika ulja .so po ukusu (obro &amesite testo od maslaca.150g susama brašno po potrebi . sira i soli.Poga&!c# od s!ra 250g maslaca . 9#$r#c! 2dcl vode . %remažite žumancetom.Vadite i ocedite ##2 .

7e*ajte u pleh i pecite na umerenoj toploti. ##8 .*evreke i uvaljajte u susam.

Istrunite kvasac. %rstom &amutite.50g parmezana (obro umutite maslac. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite G minuta na ##$o :.%rekrijte sa malo brašna.%a&ite da testo ne bude suviše tvrdo. 1 jaje. "utradan 'a ra&vucite u ju9ku 3 cm debljine. cm debljine.prašak &a pecivo i brašno.+apravite loptu i ostavite u hladnjaku #? sata.i jajetom.25g kvasca . isecite testo na ? dela.malo soli i sipajte malo mlako' mleka. napravite ju9ke $. i&'nje!en sir. premažite 1 jajetom.pospite parme&anom.1%2kesice praška za pecivo .350g brašna .2 $umanca . (odajte mar'arin.50g maslaca . mlekom.Vuk!n# slan# )(angl# 250g maslaca .-stavite da mallo kisne 3$ minuta. 1amesite kvasac sa brašnom. stavite šećer.250g margarina . )ikserom umutite mara'arin da bude buav.250g punomasnog kravljeg sira . U sredini napravite udubljenje.+amažite perece ra&mućenim žumancetom. so i &amesite testo da se odvaja od posude. ##9 .2 jajeta .1atim i&radite testo na dasci da bude 'latko. P#r#c# !cca 100kimada" 0#5 kg brašna . "lužite tople.1 jaje .1#5dcl mleka .rašno sobne temperature stavite u manju van'lu. vadite perece specijalnom modlom i re*ajte u podma&an 3maslacem 4 pleh.2 kaši'ice soli . -stavite 'a da odstoji 3$ minuta.1%2 kaši'ice še&era .secite štapiće i pecite na umerenoj toploti.(obro &amesite dok ne bide 'latko.

1#5 dcl belog vina . "lužite toplo. -d 1 belanceta ulupajte !vrst sne'.so .1 praziluk I&dinstajte pra&iluk se!en na tanke kolutove i slaninu na kocke. so. biber.Kriške hleba na kratko umo!ite u vino. -do&'o premažite masom.so U brašno sipajte mešavinu mleka. %ospite seckan vlašac. muskat.muškat . #5$ . "lužite tople pudin'e u& meso.3 jaeta 250 g tvrdog sira .%ore*ajte u pleh prethodno mama&an maslacem. Kr!)k# 3l# a sa s!ro12 tanjih kriški hleba . )alo prohladite.100g mesnate slanine . "ve dobro i&mešajte. i&riban sir. )asu nalijte u modlu &a manje pudin'e. (odajte jaja.# jajeta i 1 žumanceta. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$6# minuta ne otvarajući pećnicu. "ve polako umutite i posolite.vlašac .3 jajeta . U prethodno u'rejanoj pećnici pecite #$ minuta na ##$ o :. kiselu pavlaku.bibier ."ok)!rsk! pud!ng 140 g brašna .4 dcl mleka .4 kašike kisele pavlake .

"lužite toplo.o!istite i prokuvajte spanać. Manas(!rsk# poga&!c# 500g spana&a .biber. -d brašna i piva umutite testo kao &a pala!inke. sipajte 'a u vodu i ostavite jedni noć da odstoji. "lužite tople u& mlad kajmak i punomasni sir.2 jajeta . U ced 3voda sa pepelom4 stavite 1$ žumanaca i brašna po potrebi da testo ne bude suviše 'usto.so. cimet.2 dcl ulja testo: 100g brašna . #51 .100g badema . posolite 'a i ostavite da stoji # sata.1%4 kaši'ice bibera .%olako umutite testo. Vadite kašikom uštipke i pecite na vrelom ulju.so po ukusu %rosejte pepeo kro& sito. "utradan.1%4 kaši'ice cimeta . (odajte ulupani sne' od 1$ belanaca i ako ustreba još malo brašna. "vaku po'a!icu umo!ite u testo i pržite na vrelom ulju.2#5 dcl ulja .1 šolja pepela od tvrdog drveta . pa&eći da se ne u&muti.1%4 kaši'ice soli .2 kaši'ice kapra .20g mrvica od hleba .oljušten i isitnjen badem.procedite kro& krpu.Gospodar*To-!n! u)(!pc! od p#p#la 1 1%2l vode .-d ove mase oblikujte male po'a!ice.već kao &a pala!inke.10 jaja brašna po potrebi .iseckan kapar.1#5 dcl piva -perite.

600g brašna . I&radite 'a da bude 'latko. brašna. #5# .1%2 kaši'ice soli .1#5 dcl mlake vode . %onovo 'a premesite. "lužite toplo.2 kašike ulja . -ljuštite 'a i sameljite kro& mašinu &a meso. -blikujte nudle3krokete4 i pržite na vrelom ulju u 9rite&i 3 minuta. kisele vode. -blažite ih na !iniju sa mekim papirom da upije masnoću. alkohola i soli.2#5dcl ulja . "lužite toplo u& meso. "lažite na tanjir jednu na dru'u. +apravite male loptice i ra&vla!ite ju9kice. "vaku predhodno psolite po ukusu.1#5 dcl ulja (obro &amesite polutvrdo testo. "vaku &asecite po sredini.so po ukusu -barite krompir sa ljuskom.2 kašike alkohola .Krok#(! od kro-p!ra 1 kg krompira . P!(ul%!c# !15-16 komada" 300 g brašna .sosove i ribu. (odajte jaja. -stavite jedan sat da odmori.1dcl kisele vode . 1amesite polutvrdo testo.2 jajeta . %ržite pituljice na vrelom ulju.

50 g parmezana .4kašike maslinovog ulja . "lušite u vatrostalnu posudu. Nad#$ I0 Isitnite šunku. so i biber. Nad#$ III0 I&dinstajte mleveno meso na ulju sa &a!inom od sušeno' povrća.2 jajeta .so po ukusu .Kuvajte pola sata. ocedite ih i promešajte sa sosom od paradj&a. Pala&!nka od -akarona 300g kratkih makarona . &atim pospite parme&anom i mrvicama i pecite ? minuta na ##$o:.2 jajeta .so po ukusu . dodajte i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. #55 . -stavite da se ohladi. bosiljak. dodajte oljušten i i&'nje!en paradaj&. Nad#$ II0 I&'nje!ite sir. kisele pavlake.100 g kisele pavlake .so.1%2 kaši'ice natrunjenog bosiljka . žumanca.1%2kg paradajza .biber po ukusu 1kašika ulja Preliv: 1 jaje .2 $umanceta . +adeve pripremajte na sledeći na!in. iseckanim peršunom i biberom. (obro umutite. biber i kiselu pavlaku. jaja. "kuvajte makarone. "lužite tople.100 g kajmaka .biber po ukusu III nadev: 200 g mlevenog june&eg mesa . prelijte ih umućenim prelivom od jajeta.25 g mrvica od hleba Umutite i ispecite pala!inke.biber po ukusu II nadev: 150 g punomasnog sira .1%2kaši'ice še&era biber po ukusu U'rejte # kašike ulja.200g ov'ijeg sira .1 veza peršuna 1 kašika za'ina od sušenog povr&a .biber i šećer.so po ukusu .Gra(!n!ran# Vok!%#$# pala&!nk# 30 pala'inki !recept br/ 617" I nadev: 150 g šunke .200 g kisele pavlake . %o 1$ pala!inki nadevajte ra&li!itim adevima.2 jajeta . (odajte jaja i i&'nje!en sir. "ve dobro i&mešajte. dodajte kajmak. so. %akujte kao sarme. (obro i&mešajte.

U veliki ti'anj na &a'rejane # kašike ulja i&ru!ite masu od makarona.(obro je ispecite da dobije koricu sa obe strane.I&ravnajte kao veliku pala!inku.mlako i hladno. . #5. "lužite toplo.

2 jajeta .Po3o$an# pala&!nk# sa -o'go20 pala'inki . dodajte &a!in od sušeno' povrća.(obro i&dinstajte.150g mrvica od hleba .2 dcl ulja .B1A4. pa u mrvice. Po3o$an# pala&!nk# sa -#so20 pala'inki . #5/ .1 kaši'ica bibera . "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja. %ecite ih na vrelom ulju. seckan peršun.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . biber i so.seckan peršun i biber.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "vaku upakovanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.B1A4.350g mlevenog june&eg mesa .1 veza peršuna .150g mrvica od hleba . -hladite.100g suve slanine .1 kašika ulja .1 veza peršuna . &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu Ispecite pale!inke3recept br. I&dinstajte mo&ak na 1 kaši!ici ulja.-hladite.2 jajeta .400g tele&eg mozga . pa u mrvice.%ecite ih na vrelom ulju.1 kaši'ica bibera .2 dcl ulja Ispecite pala!inke 3recept br. (odajte meso. "lužite toplo. +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme. +a ulju propržite sitno seckanu slaninu. "lužite toplo.+adevajte pala!inke i pakujte kao sarme.

150g šunke . "lužite toplo.%ala!inke nadevajte sa #03 nadeva.brašno . šampinjone na tanke listove. jaja i mrvice i pržite na vrelom ulju.ulje preliv: 1%3 nadeva . Iseckajte pe!urke. Rasko)n# pala&!nk# 16 pala'inki nadev: 150g pršuta .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna . Uvaljajte ih u brašno.4 oljuštena i isitnjena paradajza .2 jajeta .1 kašika ulja . -hladite. I&dinstajte na maslacu. U'rejte ulje i i&dinstajte pe!urke.150g šampinjona .hlebne mrvice .150g mrvica od hleba .%obiberite.400g pe'urki .%ecite na vrelom ulju. pa u mrvice. #57 .1 veza peršuna %ršut i šunku isitnite na re&ance.B1A4. -vim prelivom prelivajte pohovane pala!inke.1 kaši'ica bibera Ispecite pala!inke 3rcept br.Po3o$an# pala&!nk# sa p#&urka-a 20 pala'inkei . 103 nadeva. isitnjen paradaj& i peršun prodinstajte.(odajte seckan peršun. "vaku upakuvanu pala!inku uvaljajte u umućena jaja.100g maslaca .2 dcl ulja . &a!in od sušeno' povrća i pobiberite.biber za pohovanje: 2 jajeta . +adevajte pala!inke i pakujte kao sarme.

0#5 dlc ulja .2jajeta .1 dcl soda vode ili kisele vode . I&'nje!ite sir i i&mešajte 'a sa kiselom pavlakom.200g kisele pavlake . odo&'o nasecite u liskama maslac. pa pokrijte jednom korom. kiselom pavlakom.1 kg kore za gibanicu . 1atim koru pokoru i&'nje!enu uma!ite u masu od sira.biber po ukusu 7a&vucite testo u tepsiji.so po ukusu . G! an!ca na -o% na&!n 1 kg sira . #52 . %osle jedno' sata obave&no pokrijte 'ibanicu aluminijskom 9olijom da ne &a'ori.4 jajeta .solju i biberom. jajima. "lužite toplo.Br'a p!(a od s!ra 1 paket lisnatog testa . )aslacem premažite šerpu i obložite je dvema korama. uljem soda6vodom i solju.7avnomerno stavite preko testa. Kada ste napunili celu šerpu. %ecite na umerenoj toploti ? minuta 2 #$ minuta otkriveno. %ecite # sata na umerenoj toploti.300g punomasnog kravljeg sira 200g kisele pavlake . "lažite jednu do dru'e ne pritiskajući. "lužite toplo.100g maslaca .so po ukusu I&'nje!ite sir i umutite 'a sa jajima.#$ minuta pokriveno aluminijumskom 9olijom i minuta otkriveno.

+adev rasporredite odo&'o na testo.Er.biber po ukusu Iseckajte sirovu blitvu na re&ance 3be& korena4. mlekom.20 kvasca . +amažite nadev. kvascem i i&mućenim maslacem. U malo mleka ra&drobite kvasac i pospite 'a brašnom da uskisne.200g kisele pavlake . (obro umutite pavlaku sa i&'nje!enim sirom i jajima. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. %ecite na umerenoj toploti ? minuta. so i biber.2 dcl mleka 400 g brašna . "lužite toplo. %obiberite i posolite.1 jaje .so po ukusu .300 g punomasnog kravljeg sira .!k!na p!(a od s!ra Testo: 125 g maslaca . 7a&vucite 'a u podma&an pleh.2 jajeta (obro umutite maslac sa jajetom i solju. "lužite toplo. (obro i&mešajte.so po ukusu Nadev: 200 g kisele pavlake . #58 .2 dcl kisele vode nadev: 500g blitve bez korena .+a kraju odo&'o stavite kore. pa opet ponavljajte postupak dok imate materijala. (odajte jaje kiselu pavlaku. Koso$ska p!(a sa l!($o- 1%2 kg kore za gibanicu .1 jaje . 1amesite testo sa brašnom.1 dcl ulja . 7e*ajte 3 kore pa poprskajte uljem i kiselom vodom.

"tavite jednu koru na podma&an pleh. 1atim stavite red naborane kore.1%2 kg mlevenog june&eg mesa . Ukupno pe!enje 3$ minuta. %ospite i&dinstan kupus.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .&atim opet naborane kore.so po ukusu . 1alijte odo&'o mešavinom od #$$' kisele pavlake. %ecite još 1 minuta. %osebno i&'nje!ite sir i umutite 'a sa ? jajeta. "lužite toplo.P!(a od k!s#log kupusa 3%4 kore za pitu . %ecite jedan sat na umerenoj toploti. seckan peršun.2 jajeta .1 kg kiselog kupusa ribanca .1 dcl ulja 150g suve slanine .1 glavica crnog luka . miro*iju i dosta bibera.1 veza peršuna .5vrsto uvijte rolnu.5 jaja .jajima i solju. 1 jajeta i bibera. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 1 minuta. (ve kore namažite uljem i slatkom pavlakom. +a ovaj na!in napravie ? duple rolne. pa pospite mešavinom sira.pa dinstovano meso. %ecite još? minuta.so -biber Isitnite slaninu.1atim ponovite postupak i prethodnu rolnu uvijte u novu rolnu.3%4 kg punomasnog sira .400g kisele pavlake .1 kašika ulja . 1atim sve ? rolne &asecite do pola na par!iće debljine B cm i &alijte prethodno umućenom slatkom pavlakom.pobiberite i dinstajte na umerenoj toploti. 1atim %otrpušu i&vadite i& pećnice i isecite par!iće.-vaj postupak ponovite još jedanput. -do&'o stavite koru kao poklopac. #$$ ' kisele pavlake i biberom.biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju.2dcl slatke pavlake . i&mešajte sa kupusom. -hladite. #59 .1 veza miro ije . Po(rpu)a 3%4 kore za gibanicu . dodajte &a!in od sušeno' povrća.

8ormirajte G ku'li i ostavite ih da miruju 1 minuta.ulje.+amažite tepsiju uljem i re*ajte sledećim redom2 ju9ka."a%a&a testo: 600g brašna . #.300g kajmaka . 7a&vucite G ju9ki veli!ine tepsije 3#G cm4.(obro umutite sve sastojke predvi*ene &a nadev.nadev.%oslednju 'ornju ju9ku premažite samo uljem i i&bodite viljuškom. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici ?$ minuta na ##$o:. "lužite toplo.so nadev: 7 jaja .2#5 dcl mlake vode .1#5 dcl ulja 1amesite testo.200g kravljeg sira .$ .

Coš malo dinstajte.200g šunke . (obro i&mešajte i nekoliko minuta i&dinstajte.1 kašika pirea od paradajza .1atim umešani deo testa &amesite sa ostalim testom.5 kašika belog vina . -vu masu umešajte sa &'otovljenim mesom. Nad#$0 U'rejte polovinu ulja i u njemu i&dinstajte seckan crni luk i ljutu papri!icu. -d testa odsecite !etvrtinu i &amesite sa mešavinom jajeta i vina .1 jaje . %reklopite 'a i dobro 'a i&radite da bude 'latko. ša9ran i pire od paradaj&a.prstohvat ša+rana . Caje i belo vino ulupajte žicom. #.1 jaje .ladan nadev rasporedite preko testa.3 kašike ulja . (odajte vino.so po ukusu biber po ukusu T#s(o0 )aslac ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da omekša.-hladite celu mešavinu.M#ks!kanska pa%#(a testo: 500g testa za doma&i hleb recept br/407 . so. cm debljine.so po ukusu nadev: 300g svinjskog mesa .1 . na kome prepržite sitno seckan paradaj&. . -do&'o stavite deo testa6 poklopac.1%2 dcl belog vina .koje tako*e dinstate 1$ minuta. koje postavite na testo.3 kašike brašna .2 paradajza .0#5 dcl mleka . .2 glavice crnog luka . Ivice testa vratite preko nadeva. radlom isecite nekoliko traka. 1atim sitno iseckajte meso i šunku. %ospite 'a brašnom i ostavite u toplom da odstoji 3$ minuta. biber.1(0g maslaca . Caje umutite sa mlekom i dobro natopite pajetu. Isecite ta!no komad koji će poslužiti kao 'ornji sloj6poklopac. I&bodite 'a viljuškom. -stalo testo stavite u uljem podma&an pleh da krajevi prela&e ivice pleha.1 ljuta papri'ica !+e+eron" .7astanjite testo i premažite 'a maslacem.esto okla'ijom ra&vucite u ju9ku od $. U dru'oj posudi u'rejte preostalo ulje. %ecite ?$ minuta na ##$o:.

-dvojeno i&'nje!ite sir i umešajte 'a sa jajima i kiselom pavlakom.P!(!c# od s!ra ! -#sa 1kg kore za gibanicu .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1#5 dcl ulja . %osebno i&'nje!ite sir. (odajte &a!in od sušeno' povrća.100g maslaca .50g maslaca . 1atim uvijenu pitu &avijete kao male puževe.1 veza peršuna .# .so po ukusu .500g mlevenog gove eg mesa . "vaku koru namažite uljem i mlekom. +a svaku pitu stavite mali 'rumen maslaca. seckan peršun. %obiberite i posolite po ukusu. %akujte male pitice kao sarme. Uklup&ana p!(a od s!ra 1 kga kora za gibanicu . so i dosta bibera.biber po ukusu I&dinstajte meso na ulju. (odajte &a!in od sušeno' povrća.so po ukusu biber po ukusu I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja.2 jajeta . dodajte kiselu pavlaku. "lužite toplo.1 veza peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .500g punomasnog sira . maslacem nama&an pleh. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. %o dija'onali uvijte u oblik male pite. biber i sve dobro umutite. #.200g kisele pavlake .600g punomasnog sira .2 dcl mleka . "ložite ih u tepsiju i odo&'o rasporedite listove maslaca. so i biber po ukusu.2 jajeta . seckan peršun.200g kisele pavlake . Upakujte pleh u aluminijumsku 9oliju i tako pecite u toploj pećnici 3$ minuta. 1atim svaku koru namažite sa malo ulja i mleka. "lužite toplo. -vako uklup!ane pite slažite u.2dcl mleka .2 dcl ulja . &atim celu premažite jednim od dva nadeva.500g mlevenog gove eg mesa . jaja.

ulja.so po ukusu . Kada je pe!ena. # jajeta. Cednu po jednu koru rastežite rukama na stolnjaku da kora bude što tanja. #.so po ukusu 1amesite testo od brašna.3 jajeta .4 kašike ulja . %oložite ploštimice par!iće u podma&an pleh. "ložite je u podma&an pleh u ravne komade ili u tepsiju uvaljajte oblik veliko' puža. 1atim !vrsto savijte u oblik savija!e i oštrim nožem secite komade debljine 1 cm. # kašike pavlake.esto podelite na tri ju9ke 3deblje4. uvijajte u oblik pite. +a svako par!e stavite kaši!icu mešavine jajeta i # kašike kisele pavlake.hladna voda po potrebi .biber po ukusu %rvu koru namažite uljem i mlekom i preko nje slepite dru'u koru koju namažete ponovo uljem. )esite testo što duže da se sasvim odvaja od ruku i daske i da bude 'latko. %okidajte krajeve. namažite ih uljem i ostavite 1 sat da odmore. "lužite toplu u& mlak kajmak u punomasni sir. Pu. soli i bibera. %oprskajte malo uljem i pecite u pećnici.Pra'na gu. Kod treće. %okrijte !aršavom da provene. koji treba da vu!ete stalno ka sebi. U& pomoć !aršava.4 kašike kisele pavlake . !etvrte i pete kore ponovite postupak. poprskajte malo uljem i savijte im sva ? kraja. .200g punomasnog kravljeg sira .1#5 dcl mleka .1#5 dcl ulja .50g parmezana . pospite nekoliko kapi vode. =užvaru treba kidati rukama. %ospite parme&anom i pecite u pećnici. mlekom i mešavinom sira.$ara 1kg brašna .5 . soli i vode da bude polutvrdo. a ne seći.#$! od s!ra 5 komada kora za gibanicu .

Isecite pitu na par!iće.biber po ukusu (obro umutite B žumancaca sa 1# ' kisele pavlake. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. "lužite toplo.. #.4 kašike brašna .so po ukusu . U sredinu svako' par!eta napravite malo udubljenje u koje stavite deo umućeno' jajeta.seckanu 'lavicu luka i peršuna.25g maslaca . Umutite testo. 4#n%a p!(a sa -#so500g nlevenog svinjskog mesa . -hladite. (odajte ulupani sne' od B belanaca. "tavite odo&'o dru'u polovinmu testa. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta. . 1atim ponavljajte postupak 3rolnu u rolnu4 dok imate materijala. -hla*en nadev stavite preko upola pe!eno' testa. mleko.3 jajeta .1 kašika ulja .6 jaja . &a!in od sušeno' povrća. 7e*ajte u pleh pljoštimice. "ecite kolutove 1.!.300g punomasnog sira . %relijte je vrućom 31# ' 4kiselom pavlakom. (ebelu rolnu &amr&nite u dubokom &amr&iva!u.! 400g kore za pitu . "lužite toplo.250g kisele pavlake . Uvijte rolnu. Upola 'a ispecite na umerenoj toploti. cm debljine.Čord!n! pu.2 dcl mleka 100g ka'kavalja .1#5dcl ulja "ir i&'nje!ite i i&mešajte sa # jajeta.brašno i so. %ospite stru'anim ka!kavaljem.1 glavica crnog luka . %leh namažite maslacem i pospite brašnom. I&dinstajte na ulju meso. # kore namažite uljem i ra&mažite pripremljen nadev.so i biber. U nje'a i&ru!ite polovinu testa i poravnajte.1 veza peršuna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .

! testo:1#25 kg brašna .rašno &amesite s uljem. Cu9ku namažite dobro uljem. %ecite još1$ minuta.esto lupati 1$ minuta. dodajte so i biber i sve dobro &amesite sa mesom.so biber /uk i&rendišite.0#5 kg mlevenog june&eg mesa . +a svaki stavite malo ulja. solju i vodom da bude mekše testo. Kada ste došli do sredine po sredini &asecite testo da biste mo'li da napravite uvijeni kru'. %ecite na umerenoj toploti %a&ite da ne bude suviše pe!eno. +a kraju kore stavite u&duž sirovo meso i !vrsto uvijte koru do pola pa opet stavite sitovo meso.3 dcl bistre supe . %osebno dobro umutite i&'nje!en sir sa kiselom pavlakom i jajima. Cednu koru namažete sa maslacem.biber po ukusu nadev II: *00g sira . 1atim dobro poprskajte supom.ulje. 1atim uvijajte testo prema sredini.3 kašike ulja .5 jaja .Bur#k&!.ri ju9ke ćete nadevati mesnim nadevom.200g kisele pavlake I&dinstajte meso sa proprženom lukom.so po ukusu ./ . a tri nadevom od sira. +apravite B lopti 3Bju9ki4. . %ecite u pećnici#$ minuta.0#5 dcl ulja . +a kraju ju9ke po ivici stavite venac od nadeva.100g maslaca .2 glavice crnog luka . . u& vodu.so po ukusu nadev I: (50g mlevenog june&eg mesa . 1atim secite uvijene par!iće oko #$ cm dužine.vode po potrebi . Uvijajte ih ipravite male burek!iće. so i dosta bibera.1 dcl vode . -do&'o namažite maslacem. Bosansk! ur#k 3%4 kg kore za pitu . 7a&vucite okru'le ju9ke nešto deblje ne'o testo &a supu. Uvijte koru do kraja. -stavite da testo odstoji 3$ minuta. #. 5vrsto priljubljene kore re*ajte u okru'lu tepsiju.1 glavica crnog luka . . Istopite maslac.

-stavite pokriven burek 3$ minuta. #.7 .

5 dcl mlake vode . šećera i soli.! 3l# (50 g brašna .uluma! &a ovaj hleb2 1dcl hladne vode i jedna kašika brašna.+apravite u sredini brašna udubljenje i&lijte kvasac. %rohladite hleb na ži!anoj rešetki.%osipajte 'a brašnom i mesite oko 1 minuta da bude potpuno 'latko. %okrijte vlažnom krpom i ostavite na toplom 1sat.maslac za podmazivanje pleha . malo soli i brašna. 7astopite kvasac u malo mlake vode sa 1 kaši!icom šećera. 3D.uluma!omD.ostatak vode.1 kaši'ica sir&eta .pospite 'a brašnom. %osle prema&ivanja pecite hleb još pet minuta.2 kaši'ice še&era . %ecite hleb u prethodno &a'rejanoj pećnici na ##$o: ? minuta.Do-a. %et minuta pred kraj pe!enja podmažite hleb D. -stavite u lon!etu da uskisne. &atim ulja i sirćeta.1 kaši'ica ulja (u'uljasti pleh 3 J 1# cm. da ne &a'ori. -blikujte testo kao loptu.esto treba da se udvostru!i. pokrijte 'a vlažnom krpom i ostavite 'a na toplom # sata. 1atim opet na dasci pospite testo brašnom i mesite 1 minuta. Ispe!en hleb od&vanja.. (obro &amesite testo. #.25 g kvasca .%osle #$ minuta pokrijte 'a alu69olijom. -blikujte du'uljast hleb i stavite 'a u maslacem podma&an pleh.uluma!D je pekarski na&iv &a prema& kojim pekari prema&uju testa. Kucanjem da donjoj strani kore.4 )oj .2 kaši'ice soli .2 . kontrolišete da li je hleb dovoljno pe!en.

%olako sve &amešajte. )esite 'a najmanje 1$ minuta.1 jaje .15 g kvasca .1 kaši'ica soli . "kinite vruće mleko i ostavite da se prohladi da bude mlako. -blikujte hleb. +apravite loptu.100g maslaca . "manjite toplotu na ##$o: i pecite 1 sat.2 kaši'ice še&era . )leko u'rejte i stavite B$ ' maslaca da se istopi. %remažite hleb umućenim jajetom i kašikom mleka.esto i&radite na dasci da bude 'latko.so uskisli kvasac i mešavinu mleka sa maslacem. #.2#5 dcl mleka .1 kašika mleka Kvasac. 1atim opet premesite na dasci pet minuta. dodajte 1 kaši!icu šećera.8 . Kad je hleb pe!en. %eci&e u u'rejanoj pećnici 1 minuta na # $o:. U sredini brašna napravite udubljenje.A-#r!&k! #l! 3l# 500g brašna . stavite 'a u pleh.1 kaši!icu šećera i malo mlake vode i&mešajte i ostavite da kvasac ukisne. pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji # sata. . pokrijte vlažnom krpom i ostavite da stoji na toplom 1 sat. uvijte 'a u !ist !aršav i ostavite 3$ minuta.

maslinovim uljemn i belim vinom. Umutite maslac. i&mrvljen kvasac i so dobro i&mešati. U sredinu sipajte pripremljen nadev. %ecite $ minuta u pećnici prethodno u'rejanoj na #$$ o:. so i biber.1 veza peršuna . Masl!no$ 3l# 500g brašna .1%2 kaši'ice še&era .1 $umance nadev: *00g punomasnog kravljeg sira .60g maslaca . žumance. +a sredini napravite kao !vor.rašno.100g maslaca .1 dcl maslinovog ulja . %remežite kalup &a tortu. tako da testo preko ivica ravnomerno visi. pokrijte je vlažnom krpom i ostavite na toplom da stoji 1 sat."ve &amesite. kvasac.jaje.1#5dcl mleka .1 kaši'ica praška za pecivo . seckan peršun.%rstima testo koje je visilo podi'nite i prekrijte nadev.prašak &a pecivo.mleko. (odajte isitnjene maline i šunku 3mesnatu slaninu4.100g pršute!mesnate slanine" maslac za podmazivanje .4 jajeta . istopljeni maslac i so. %ripremite nadev. "tavite testo u maslacem podma&an kalup.so po ukusu .biber po ukusu !krupno mleven" I&mešajte ? kašike mleka.15 g kvasca .+araslo testo okla'ijom istanjite da bude nešto veće od kalupa. %remažite 'a žumancetom.-stavite nadev u hladnjak.1 kašika maslinovog ulja .Gru'!%sk! 3l# sa s!ro- testo: 500g brašna . šećer i ostavite da uskisne. I&radite meso na dasci dok ne postane 'latko.-blikujte loptu.25 g kvasca . U van'lu &amesite testo sa umućenim jajima. i&'nje!eni sir. U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate uskisli kvasac.1 jaje .1 $umance .1 dcl belog vina .1 kaši'ica soli . pa 'a opet ostavite na toplom 1 sat.30g naribanog parmezana .40g zelenih icrnih maslina !po 20g" . %onovo premesite testo. -stavite pripremljen hleb da stoji još #$ minuta. #.9 . %okrijte testo i ostavite da odmara 1 sat.

leb možete služiti topao u& aperitiv.(obro podmažite okru'li pleh &a tortu. .leb namažite maslinovim uem pospite parme&anom i pecite ?$ minuta na #$$ o:. #/$ . .sipajte testo i opet ostavite da odmara.

50g naribanog parmezana . Išarajte viljuškom. 1amesite 'latko testo koje mesite cca 1 minuta.+l# sa s!ro. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko. Srpska poga&a 1 kg brašna .2 dcl mleka 150g kisele pavlake .po potrrebi mlake vode .2 kaši'ice soli .sipajte testo i ostavite još 1 mionuta da stoji. #/1 .esto pokrijte sa vlažnom krpom i ostavite da nado*e.50 g maslaca .1%2 kaši'ice sode bikarbone . Coš jednom kratko mesite testo. slaninu i sireve. "tavite 'a u podma&anu tepsiju. sode bikarbone i soli.! slan!no- 150 g seckane slanine .so po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna. .rašno stavite u veću posudu i na sredini brašna napravite udubljenje.maslac za podmazivanje . 3pecite 3 otkriven hleb a # minuta pokriven sa alu6 9olijom4. .I&drobite kvasac i umešajte 'a sa mlakom vodom. -stavite testo da odmori #$ minuta.25 g kvasca .500g brašna . vode.namažite 'a sa jajetom.1 $umance .0#5 dcl mlake vode . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B$ minuta na #$$ o :.1 jaje I&dinstajte slaninu i ohladite. ulja.)alo brašna pospite preko kvasca.(odajte brašno kao i pavlaku. "lužite mlak hleb u& aperitiv. -kru'li pleh &a tortu namažite maslacem.1 kašika ulja .150g naribanog ementalera . %remažite žumancetom i pecite na umerenoj toploti 1 sat 31<$ o:4. )aslac na toploti omekšajte i dodajte mleko.

+apravite loptu. sode bikarbone i soli. "laninu isecite na tanke listove. "lužite toplo. +a jednu polovinu pore*ajte listove slanine. "tavite je u podma&anu tepsiju. %reklopite testo.1l kisele vode . viljuškom napravite šare.uvijte je u !aršav da odmori 1 sat. #/# .1 prašak za pecivo .1%2 kaši'ice sode bikarbone 150g suve slanine .so po ukusu .1 $umance . 7a&vucite testo da bude dvostruko veće od tepsije. Krajeve dobro spojite oblikujte okru'lu po'a!u.biber po ukusu 1amesite polutvrdo testo od brašna.%olako dodajući kiselu vodu &amesite testo. -stavite da odmori #$ minuta. uvijte je u !aršav da odstoji. %ecite u pećnici na 1<$ o: jedan sat. Kad je 'otova. prašak &a pecivo. Poga&a sa k!s#lo. -blikujte po'a!u.%ospite preko slanine krupno mleven biber.po potrebi mlake vode . ulja.2jajeta .Poga&a sa slan!no1 kg brašna .1 kašika ulja .$odo1kg brašna .so po ukusu U sredini brašna napravite udubljenje u koje sipate umućena jaja. išarajte viljuškom.1 $umance . %remažite žumancetom.so. "lužite toplu u& kajmak i sir.premažite žumancetom i pecite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti. "tavite u podma&an& tepsiju. vode. Kad je 'otova. )esite 'a na dasci dok ne postane 'latko.

1 dcl mlake vode . #/5 .ulja. # žumanceta. Kidajte je na komade.2 dlc kiselog mleka . %o'a!e odo&'o i&bodite viljuškom. %resavijte 'a na tri dela. -blikujte po'a!u stavite je u podma&anu tepsiju.8ormirajte loptu i ostavite da odmara ?$ minuta.a rubove ostavite deblje. 7astanjite testo i premažite 'a maslacem. Bosanska poga&a 1kg brašna . Boga(a poga&a 1kg brašna . I&radite !vršće testo dok ne bude 'latko. "vaku na sredini rastanjite.+#rc#go$a&ka poga&a 1kg brašna . i&bodete je viljuškom i ostavite je u podma&anom plehu 3$ minuta da nado*e.150g maslaca .so po ukusu 1amesite testo od brašna.1 prašak za pecivo . +apravite loptu i ostavite testo da odmara ?$ minuta. .2#5 dcl ulja . %remažite malo uljem i pecite ?$ minuta na ##$ o:.3 $umanceta . -vaj postupak ponovite tri puta.esto treba da je polutvrdo. -vu po'a!u sluite isklju!ivo toplu.2#5 dcl mleka . praška &a pecivo i soli. %ecite u pećnici #$ minuta na 3$$ o:.1%2l kisele vode .so po ukusu 1amesite brašno.%remestite i 9ormirajte manje lopte od # $'.2 dcl mleka .20g kvasca so po ukusu "tavite kvasac u malo mlake vode da uskisne. kiselim mlekom. "lužite tople u& kajmak ili sir.vodu i so. +amažite žumancetom i pecite u pećnici 3$ minuta na # $ o:. 8ormirajte po'a!u. -stavite da odstoji #$ minuta. mleka.mlekom solju i vodom. 1amesite brašno s uskislim kvascem.

-vaj postupak ponavljajte nekoliko puta dok ne utrošite maslac. .1 dcl ulja .S#l%a&ka poga&a (50g brašna . kvascem.4 dcl vode !mlake" . premažite žumancetom.20g kvasca .so po ukusu 1amesite brašno. i stavite u pleh podma&an maslacem. mleko. "tavite testo u tepsiju 3#cm. solju. %ecite u pećnici 1$ minuta na 3 $ o:.esto dobro i&radite da postane 'latko. ukrasite sa viljuškom i premažite jajetom.1 $umance . So-un 1kg brašna . Rasko)na poga&a 1kg brašna . . I&radite testo da bude 'latko.8ormirajte loptu i ostavite da odmara 1 sat.1 jaje (obro &amesite testo da bude 'latko. +e treba ostavljati da uskisne.1/5 kaši'ica soli . 7a&vucite 'a rukom i dobro namažite maslacem. U prethodno u'rejanoj pećnici pecite 3$ minuta.25 g kvasca . Uobli!ite po'a!u. šećerom i vodom.i&mrvljen kvasac i so. %ecite u pećnici na umerenoj toploti.3%4l mlake vode 16g soli Umešajte sa vodom kvasac da uskisne.%remestite. testo mora da bude mekano &a ra&liku od testa &a po'a!e. %osle se samo pririsnu rukama i oblikuju somuni. #/.250g maslaca .25 g sve$eg kvasca .%ore*ajte na !aršav da se ne &alepe i ostavite 3$ minuta da nado*u.20g še&era . %osle oblikujte manje lopte od # $'.1%2l mleka . i&bodite viljuškom. 1amesite testo sa brašnom.

uspite brašna da ne bude mno'o 'usto.4 kašike brašna . malo ocedite mast.300g kajmaka .2 dcl vode . #// . mleko. brašno. %odmažite tepsiju. prašak &a pecivo i so.S(ar!nska c!c$ara 3%4 kg punomasnog sira .so po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku sa brašnom da nema 'umuljica. Kad voda i mleko proklju!aju i sir se istopi.ulje. "ve i&mešajte. 7!c$ara 500g kisele pavlake .3 šoljice pšeni'nog brašna . (odajte ulupani sne' od 3 belanceta. "lužite toplo.3 jajeta . %red služenje umutite i i&'nje!en sir.4 ka+ene šoljice mleka . (odajte kajmaka i služite toplo.4 šoljicekukuruznog brašna . Pro%ara 300g punomasnog kravljeg sira . Coš minut6dva promutite na vatri.1%2 kesice praška za pecivo .2 dcl mleka .3 šoljice ulja .300g punomasnog kravljeg sira .brašno po potrebi .10g soli (obro umutite 3 žumanceta. sipajte smesu i pecite u pećnici $ minuta na ##$ o:. i&'nje!en sir. %osolite.so po ukusu I&'nje!ite sir i stavite sa vodom i mlekom da se kuva. "tavite na vatru i stalno mešajte da se napravi masa. Eko je suviše masna.

so . "tavite u prethodno u'rejanu pećnicu i pecie 3$ minuta na ##$o:. ulje i 3 jajeta.200g punomasnog sira .200g kukuruznog brašna .300g punomasnog sira .&alijte sa dobro umućenom kiselom pavlakom i 1 jajetom. posolite i ostavite da stoji 1 sat. %red služenje pospite !varcima.150g 'varaka .so po ukusu "tari hleb isecite na kockice.1 dcl ulja . sir. "tavite mleko da se kuva.100g kisele pavlake . Popara -rsna 1l mleka .200g kajmaka . "ipajte kajmak i i&'nje!en sir. (obro umutite kajmak. %ecite još cca 3$ minuta. stalno mešajući. (odajte oce*eno &elje.1 kg starog hleba .1#l%an!k 3 veze zelja !blitve" . Kukuru&no brašno poparite sa vrelom vodom.4jajeta . Kuvajte hleb dok se ne napravi popara stalno mešajući. iseckajte na re&ance. "jedinite sa prethodno pripremljenom smesom i stavite u kalup &a male proje 31B komada4. I&vadite i &asecite svaku projicu po sredini sa malim krstom.3#5 dcl vode -perite &elje. dodajte hleb. #/7 .200 g kajmaka . Kada proklju!a. "lužite toplo. "lužite mlake projice. da se dobije ne mno'o žiitka masa.

SPE7I"A4ITETI I1 MORA #/2 .

Kada se riba odmr&ne.4#)o 5ku$ana6 r! a 1 . odmr&nite je tako što ćete u posudu staviti ribu. Napo-#na0 Ukoliko je riba smr&nuta.1 kaši'ica sve$e mlevenog bibera .1 veza peršuna . biber.sok od 1 limuna .2 limuna .1#5 kg ribe!arbun# pauk#osli&#škrapina#ili kavala" -1#5 dcl maslinovog ulja . Kuvajte je 1 sat otklopljeno na umerenoj toploti. 4#)o5ku$ana6 sarga 1 kg robe !sarga" . morsku so. "ipajte vodu da o're&ne. sveže mleveno' bibera i nekoliko kolutova limuna.morska so po ukusu "ar'u o!istite i oljuštite. pripremite je prema receptu. &aliti vodom i dodati šaku morske soli.1 glavica crnog luka . luk. ulje. 1 limun ise!en na kolutove i vode da o're&ne. &alijte je maslinovim uljem i pospite seckanim peršunom. dodajte maslinovo' ulja i pospite seckanim peršunom. Kada je riba kuvana. Kada je riba 'otova. 1alijte je maslinovim uljem. "tavite u posudu ribu. lovor. 1 ve&u peršuna.2 lovorova lista . #/8 .1 limun . Kuvajte na umerenoj toploti #$ minuta.0#5dcl ulja .2 veze peršuna .morska so po ukusu -!istite ribu i posolite.1dcl maslinovog ulja . -stavite da odstoji 3$ minuta.10 zrna bibera .

1 glavica crnog luka .8krap!na na sala(! 1 1%5 kg škrapine .biber po ukusu "kuvajte škrapinu o!istite je i ohladite. #/9 . uvaljajte u brašno i propržite na vrelom ulju. Umutite majone& dodajte kiselu pavlaku i limunov sok. na !(al!%ansk! 1 kg osli&a .2 dcl belog vina .biber po ukusu -slića o!istite. Osl!.1 struk ruzmarina .100g maslinki . ru&marin. U vatrostalnu posudu pore*ajte komade oslića.so po ukusu .sos majoneza od 3 jajeta !recept br/ 4*(" . seckane masline be& koštica.1%2 kg paradajza . &alijte kuvanom smesom i pecite u pećnici na umerenoj toploti ? minuta. -stavite u hladnjaku da prenoći. %osebno propržite oljušteni paradaj&.200g kisele pavlake .1dcl ulja 100g brašna .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . belo vino. "lužite hladno. %olako i&mešajte sa komadima škrapine i seckanim tvrdo kuvanim belancima.so po ukusu .1 dcl maslinovog ulja . bla'o i&lupajte tu!kom. so i biber. &a!in od sušeno' povrća. maslinovo ulje. dodajte seckan crni luk. Kuvajte sve #$ minuta. %obiberite i posolite. "lužite toplo.4 belanceta .sok od 1 limuna . posolite.

elanca ulupajte u !vrst sne'.3dcl piva . prosušite i ostavite 3$ minuta u marinatu2 so. prelijte pe!urkama i belim vinom. &atim &amo!ite u testo i pržite na toplom ulju.2 $umanca . sa!inite 'latko testo i ostavite # sata da odmara. (instajte 1 minuta.1 glavica crnog luka . .1%2 l belog vina .100g maslaca .?GG4. 1atim propržite na maslacu seckan luk i pe!urke.sok od 2 limuna .ulje .3 kašike pirea od paradajza . +a polu&'otovljenu tunjevinu stavite seckane maslinke. seckan peršun i &alijte pripremljenim bešamel 6 sosom.sok od 1 limuna . %ecite u pećnici 3$ minuta na ##$ o:. #7$ .200g pe'uraka!šampinjona" .so po ukusu biber po ukusu %rvo tunjevinu blanširajte. malo posolite i umešajte sa odmorenim testom.1 veza peršuna . I&vadite polu'otovu tunjevinu i ostavite na hladnom. kašiku ulja. pivo."tavite u pećnicu da se pe!e na umerenoj toploti 3$ minuta.100g maslinki 1 kašika kapra . 7e*ajte na papirnu salvetu da upije masnoću. "lužite toplo. beli biber. i seckan peršun. %red služenje prepremite bešamel6sos sa sokom od limuna i paradaj&6pireom.rašno. sok od limuna. 8ilete isperite u hladnoj vodi.1 veza peršuna . Tun%#$!na na /rancusk! 6 narezaka tunjevine .so .1%2l bešamel sosa . kapar.F!l#(! od )krap!n# u (#s(u od p!$a testo od piva: 200g brašna . 8ilete uvaljajte u brašno.1kašika ulja .brašno . %ore*ajte tunjevinu u vatrostalni sud.beli biber . žumance i so dobro umutite.so . "lužite tople u& tatar sos 3recept br.sneg od 2 belanca ileti od škrapine: (00g +ileta .

Kuvajte na umerenoj toploti 1$ minuta. "lužite odmah. prelijte 'a maslinovim uljem.2 kašike kisele pavlake .1 12 piva . ru&marin. D!-l%#n! losos (a(ar 300g dimljenog lososa . dodajte peršun. Kada je losos kuvan.* tankih kriški hleba . vlašac dobro i&mešajte sa lososom. seckani luk.4osos u p!$u !' <=>? god!n# 5 narezaka lososa . 1a!inite.prstohvat maj'ine dušice .100g maslinki .so . #71 .so po ukusu "tavite nareske lososa da se kuvaju u pivu i vodi.1 kašika seckanog vlašca .1%2 l vode . pospite kapar i seckane maslinke. %avlaku.1 dcl maslinovog ulja . sirće i so.1 manji kiseo luk .1dcl vinskog sir&eta .1 veza peršuna 1 struk ruzmarina . /osos tatar mažite na krutone.biber . maj!inu dušicu. Kriške hleba propržite na ulju 3krutoni4 i pobiberite.1 kašika kapra .2 kašike ulja (imljeni losos isecite na sitne komade.

-vako dobijene nareske posolite i pobiberite.50g maslaca . %remažite kola! majone&om. "ipajte ribu i pecite 1 sat na 1<$o:. "ve i&mešajte i prelijte preko nare&aka ribe.1 dcl belog vina .200g pe'uraka . "lužite hladno. -hladite. (odajte jaja. oljušten i ise!en paradaj&. . "lužite toplo. %ovrće kuvajte i dalje dok ne uvri na trećinu.300g kisele pavlake .2 glavice crnog luka .soso4 lista po 400g . #7# .100g kisele pavlake .4 paradajza . "tavite u pećnicu i pecite 1$ minuta na # $ o:. na listove ise!ene pe!urke i nareske ribe. rasecite popola.4!s( sa 3olandsk!. I&vadite nareske i pore*ajte u vatrostalnu posudu. kiselu pavlaku.4 jajeta .so po ukusu .ome dodajte holandski sos i kiselu pavlaku.2 dcl holandskog sosa .50g mrvica od hleba . %odmažite maslacem u&dužni pleh &a rolat i pospite mrvice. +ladan kola& od r! # 1%2 kg osli&a bez kostiju .3 dcl majonez sosa . so i biber.so po ukusu . U posudu stavite maslac. skinite kožu. i&vadite kost. 1alijte vinom i kuvajte na umerenoj toploti G minuta. "ve dobro unutite.50g maslaca .biber po ukusu 7ibu o!istite.biber po ukusu 7ibu prosušite i propasirajte. seckan luk.

50g maslaca . %osolite i pobiberite.1 glavica crnog luka . &atim stavite nare&ak od lista i odo&'o opet nadev.ano4 lista po 350g . sa soso.100g brašna .3 dcl sosa od oraha !recept br/ 4*7" . I&va*eno meso od patlidžana sameljite &ajedno sa oljuštenim paradaj&om. lukom i peršunom.1 veza peršuna .4 plava patlid$ana .so po ukusu . stavite maslac i pecite u pećnici #$ minuta na ## o:.%ecite ih sa ljuskom u pećnici ?$ minuta. /istove o!istite i isecite nareske. 1atim uvaljajte u brašno. "lužite toplo. -d 'lava. I&dubljene polutke nadevajte do polovine nadevom. Umešajte kiselu pavlaku. Vino i bujon sipajte u meso od patlidžana i dinstajte dok sos ne uvri.1#5 dcl ulja .Osl!.1 dcl ribljeg bujona .5 jaja . I&dubite ih.1 limun . #75 .1 dcl belog vina . 4!s( sa pla$!.1 kaši'ica aleve paprike .pa(l!d.biber po ukusu U&duž secite plave patlidžane napola.50g mrvica od hleba . "lužite toplo.od ora3a (50 g narezaka osli&a . posolite i &akiselite limunom.so po ukusu . vinom i kuvajte na umerenoj toploti 1 minuta. kostiju i kože skuvajte bujon koji odmah procedite.pa u dva umućena jajeta sa biberom i alevom paprikom i na kraju u mrvice. I&vadite nareske rešetkastom kašikom.biber po ukusu 7iblje nareske operite. -hladite. +alijte nareske 1 dcl bujonom. na svaki nare&ak stavite po dva koluta tvrdo kuvano' jajeta i prelijte sosom od oraha.100g mrvica od hleba . %ržite na vrelom ulju.4 paradajza . %rocedite. peraja.100g kisele pavlake . %ospite mrvicama hleba.

-vim sokom prelijte ribu i pecite u pećnici 3$ minuta. sen9.1 kašika sen+a .biber po ukusu /istove o!istite i odstranite kožu.sok od 1 limuna . )utite na vatri minuta. i&miksitani list. (obro umutite jaja. Pud!ng od /!l#a l!s(a sa soso. 1atim ih spustite u posudu podma&anu& maslacem. .so sos: 0#5l roze vina .beli biber .2#5 dcl slatke pavlake .1 glavica crnog luka . pavlaku. sirće. U posebnoj manjoj posudi skuvajte maslac.sitno iseckan list bosiljka . beli biber.100g pe'uraka . Kad luk sasvim omekša. -vim prelije ribu. (obro umućenu masu ra&lijte u male modle nama&ane maslacem.2 jajeta .1 veza peršuna .1 struk estragona . posolite ih i pobiberite spolja i i&nutra. 1atim i&vadite polovinu soka i u njemu umutite žumanca i pe!urke. "lužite toplo sa sosom od vina.200g rashla enog maslaca .2 $umanceta .4!s( sa p#&urka-a 4 lista . peršun i &alijte limunovim sokom. vino.so po ukusu . %opite lukom i seckanim peršunom. pospite mrvice.2 kašike paradajz-pirea . "lužite toplo.2 glavice crnog luka .100g maslaca . dodajte par!iće maslaca.beli biber .20g mrvica hleba . beli biber i so. #7.1 kašika vinskog sir&eta . bosiljak i so. Sos0 Vino kuvajte sa sitno se!enim lukom.so -!išćene 9ilee od lista i&miksirajte u mikseru. estra'on. Kuvajte 3pecite4 u plehu sa vodom u prethodno &a'rejanoj pećnici ? minuta na ##$ o:.2#5 dcl belog vina .od $!na 400g +ilea o'iš&enih +ilea od lista . %ecite dalje u pećnici #$ minuta. luk i paradaj&.

posolite. "ve kuvajte 3 minuta. "vako' dana dva puta menjajte mlaku vodu. #7/ .100g brašna . biber u &rnu i so. maslinovo ulje i seckan peršun. dodajte lovor. biber. R! l%! -ar!na( 2 kg mešane morske ribe . ru&marin. +a &aostalom ulju ispržite luk.2 dcl vinskog sir&eta .2 lovorova lista . dodajte seckan luk. I&mrvite 'a."kuvajte i oljuštite krompir. pa dodajte soli po ukusu.Bakalar na ok#)k! na&!n 3%4kg suvog bakalara .-cedite bakalar o!istite od kostiju.10 zrna bibera . so.10 zrna bibera .biber po ukusu . %oklopite i ostavite u hladnjaku dana.1 veza peršuna .3 lista lovora . Isecite 'a na kolutove kao &a salatu. -hladite.2 dcl ulja 3 glavice crvenog luka . karan9ilić. 1 'lavicom luka i 10# limuna u kolutove se!eno'. I&mešajte 'a sa bakalarom. "lužite hladno. u'rejte i ispecite ribu. Kuvajte dalje dok bakalar ne omekša 3oko 3 sata4. I&mešajte ulja.5 glavica crnog luka 1 limun .2 dcl maslinovog ulja . dodajte limun se!en na kolutove i kuvajte još # minuta. "ve dobro i&mešajte i slušite mlako.1#5 dcl maslinovog ulja . Kuvajte 1 sat. površinski 'a o!istite i kuvajte sa biberom u &rnu.so po ukusu . sirće.so po ukusu -!istite. nalijte vino. %osle # dana bakalar ponovo operite u mlakoj vodi. pobiberite i uvaljajte ribu u brašno.2 limuna .1 kg krompira . -vaj marinat prelijte preko pržene ribe.2 struka ruzmarina . I&vadite ribu i stavite u vatrostalnu posudu.2 dcl belog vina .akalar potopite u mlaku vodu i ostavite da stoji # dana.2 karan+ili&a .

U vatrostalni sud stavite tunjevinu. Tun%#$!na na do-a.! na&!n (50g narezaka od tunjevine . "ir i&'nje!ite.100g kisele pavlake 100g maslaca . sitno ise!en luk. pavlaku.100g paradajz-pirea .200g sira +ete .biber %aradaj&e i&dubite i ostavite da se ocede. "ve dobro umutite. %osebno na maslacu i&dinstajte pe!urke i oljušteni i od semenki o!išćeni paradaj&. -cedite. I&vadite ribu i na maslacu pržite luk. prelijte sosom i dinstajte $ minuta. brašno. &alijte vinom.Parada%' pun%#n (un%#$!no6 komada paradajza . istopljen maslac.5 dcl belog vina . #77 . i stavite u hladnjak # sata.sok od 1 limuna . dodajte proce*enu tunjevinu.200g pe'urki . "lužite toplo.1 kutija tunjevine u ulju .so .unjevinu kuvajte B minuta.so po ukusu . +a kraju dodajte pe!urke i paradaj&.1 kašika brašna . %unite paradaj&e. Ukrasite. majone&. # dcl vode i sokom od limuna. pireom od paradaj&a. %repržite je na maslacu s obe strane.2 glavice crvenog luka . biber i so.100g maslaca .1 glavica luka 70g majoneza .200g paradajza .biber po ukusu .

I&mešajte i punite krompire. %ore*ajte krompire u vatrostalni sud podma&an maslacem. %ospite da'njama 3skampima4.100g maslaca . kaprom i &alijte umućenom pavlakom sa jajima. limunov sok i 10# ve&e peršuna.400g škrapine .so po ukusu . +a svaki krompir stavite po 'rumen maslaca. "lužite toplo.20g suve slanine .sok od 1 limuna . @krapinu stavite da se kuva.2 kašike kapra . seckan peršun. -do&'o stavite tanke režnjeve sira. dodajte biber u &rnu. Kuvajte 1$ minuta.2 jajeta . 7ibu ocedite. jaja. %obiberite. dodajte seckanu slaninu. kapar.300g tvrdog sira . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:.1 kašika kapra .Kro-p!r pun%#n )krap!no10 krompira . %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$ o:.biber 7atanjite testo i stavite 'a u okru'lu tepsiju 33?cm4.400g kisele pavlake .biber po ukusu Krompire operite i napola obarite.so . I&dubite ih. Morsk! kr) 1 paket kisnatog testa . so i biber. "lužite toplo. propasitajte.4 jajeta . #72 .1 veza peršuna .10 zrna bibera .500g o'iš&enih dagnji! ili skampa ili mešavine dagnji i skampa" .

-do&'o stavite tanke režnjeve sira.biber .(5g maslaca Isitnite luk i prodinstajte 'a na maslacu.so . %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:.alu-+olije (obro operite i o!istite skuše. tunjevinu.4 jajeta .2 glavice crnog luka . &alijte umućenom pavlakom sa jajina. %ospite luk.1 limun .2 glavice crnog luka .biber Isitnjen luk propržite na maslacu. %obiberite. 7astanjite testo.morska so . losos u komadima i &alijte umućenom pavlakom sa jajima.300g dimljenog lososa .300g tvrdog sira .300g maslaca . %ecite u pećnici ? minuta na ##$ o:. stavite 'a u tepsiju 33?cm4.(5 g maslaca .1 kutija kavijara !100g" . "lužite toplo.4 veze miro ije .4 jajeta .Rasko)n! -orsk! kr) 1 paket lisnatog testa .400g kisele pavlake .400g kisele pavlake . kavijar. 4osos k!) 1paket lisnatog testa . %ospite luk. i&'nje!ite i i&mešajte sokom od limuna.so . "lužite toplo. #78 .2 kutije tunjevine u ulju . %obiberite. %ecite u pećnici ?$ minuta na ##$ o:. .-do&'o stavite tanke režnjeve sira.unjevinu procedite. Utrobu svake skuše napunite sa 3 ve&e &eleni prethodno o!išćene i oprane. 7astanjite testo i stavite 'a u tepsiju 33? cm4. Sku)# u /ol!%! 2 skuše po 600g .300g tvrdog sira . "vaku posebno upakujte u alu69olije koje su nama&ane debelim slojem maslaca.

#79 ."lužite toplo u& miro*iju kao ukras.

150g kisele pavlake .100g maslinki .2 kašike pirea od paradajza . (obro umutite ulje. dva6tri krupnija komada skampa pa &alijte i&mešanom masom. ocedite 'a i operite u hladnoj vodi.ome dodajte i sitnije komade i repove skampa pa sve i&mešajte. sok od limuna. isitnjenim maslinkama. %aradaj& oljuštite. solju i biberom. -dvojite krupnije komade od trupa. -stavite nekoliko sati u hladnjaku.1 kašika sen+a . Umutite sos6majone& sa kiselom pavlakom. sen9om. .biber po ukusu "kuvajte skampe. "lužite hladno.1 kaši'ica sen+a . solju i biberom.2 paradajza . sen9 i sardel6pastu.250g pirin'a . kaprom. -dvojite nekoliko listova &elene salate. skampima.2 kašike kapra .Kok(#l od ska-pa 1 1%2 kg skampa . "lužite hladno. &atim list &elene salate. paradaj& 6pireom.3 kašike maslinovog ulja . +ekoliko krupnijih ostavite &a ukras.4 belanceta .sos od majoneza od 3 jajeta recept br/4*( .1 limun . #2$ . Ska-p! sa p!r!n&#1 kg skampa .sok od 1 limuna .biber po ukusu "kuvajte skampe i o!istite. "ervirajte &a svako' 'osta koktel u posebnoj !aši.1%2 kaši'ice sardel-paste . "kuvajte pirina!. Isitnjen paradaj& i salatu dodajte majone&u i i&mešajte. a ostalo isecite na re&ance.so po ukusu . +a dno !aše stavite isitnjen led. -do&'o stavite kolut limuna. -vu mešavinu pomešajte sa pirin!em. tvrdim belancima seckanim na kockice. o!istie i isitnite. Ukrasite većim komadima skampa i limunom se!enim na kolutove.so po ukusu .1 glavica zelene salate . o!istite od semena i isitnite na manje kocke.

1atim sipajte vodu od skampa. "a!uvajte 10# litra vode u kojoj su se skampi kuvali.400g pirin'a .*00g krompira . #21 .1%2 kg paradajza .1 kašika brašna . pavlaku i brašno sve dobro i&mešajte. 1a!inite po ukusu. seckan peršun. žumanca.100g kisele pavlake . Krompir. biberom i uljem napraviti marinat u koji ćete umešati krevete i ostaviti da postoje 3$ minuta. (odajte skampe.ulje za pr$enje %eršun isitniti i sa sokom od limuna.ren oljuštite i i&rendišite na sitno.2 glavice crnog luka .2 $umanceta .50 g parmezana .o(o od ska-pa 1 kg skampa .so po ukusu .1 veza peršuna . %ospite parme&anom.1 kašika ulja .biber krupan . U vrelom ulju pržite manje omlete i služite sa mariniranim krevetama.1%2l supe od skampa . .solju.300g kreveta .R!. o!istite i i&rendišite na krupno.1 koren sve$eg hrena !dug 6 cm" . so i biber.1#5 dcl maslinovog ulja .biber po ukusu "kampe skuvati. )alo prodinstajte. O-l#( od 3r#na sa kr#$#(a-a 1veza peršuna . paradaj& i pitina!. Krompir operite. %irina! je 'otov kada te!nost ispari.sok od 2 limuna . +a ulju propržite seckan luk da omekša. hren. -!istite i isitnite skampe. "lužite toplo.

"ipajte supu i mleko.1 veza peršuna . dodajte brašno.100g maslaca .3 praziluka . peršun.100g kisele pavlake . %osolite. Par!sk! sos0 U'rejte maslac. "tavite na plotni stalno mešajući dok smesa ne postane 'usta i 'latka.#. -vlaš istucite nareske. %akete poširajte u vodi ?$ minuta. )utite ru!nim mikserom. 8kol%k# S#n .1 dcl supe od školjki . %rethodno obarene skampe pore*ajte na svaki prema&ani nare&ak.so po ukusu .ak 4 dcl pile&e supe . vino.1 lovorov list . -do&'o nalijte ostatak sosa i pospite parme&anom.biber po ukusu Kuvajte supu. biber u &rnu.2 kašike brašna . #2# . -cedite i sipajte školjke i pe!urke u posudu i& koje ćete služiti. -tpakujte i služite u debljim komadima.4 dcl belog vina . pobiberite i stavite limunov sok. %ar!iće od krajeva ispirirajte u mikseru sa solju i kiselom pavlakom.sok od 1%2 limuna . lovor.100g kuvanog spana&a . -stavite da se ohladi u vodi.Ska-p! u p!l#.10 zrna bibera so po ukusu Pariski sos: 150g maslaca . +areske urolajte i &apakujte u prethodno dobro maslacem nama&anu alu69oliju.-#su 2 komada ve&ih pile&ih grudi . -cedite. :elu masu umutite i &a!inite. @koljke i pe!urke i&mešajte sa #03 sosa.350g pe'uraka !šampinjona" . (odajte obareni spanać. Kuvajte dok povrće ne omekša.1 veza celera . celer.4 ve&a skampa . Isecite nepravilne krajeve. (odajte umućena žumanca i kiselu pavlaku.1 kg školjki 2en ?ak ili dagnji .100g parmezana . %ileće nareske namažite ovom masom. Kuvajte 1 minuta.biber -d belo' pileće' mesa i&vadite nareske. -d supe &adržite 1 dcl &a sos.200g kisele pavlake . U oce*enu supu stavite školjke i pe!urke.2 dcl mleka 2 $umanceta . "ipajte u vatrostalnu posudu ili &a svako' 'osta u po jednu školjku. pra&iluk.so .

%ecite na umerenoj toploti #$ minuta. "lužite toplo. #25 .

1 veza peršuna 10 zrna bibera (obro operite i istružite da'nje. 1alijte Vor!ester6sosom.300g pirin'a . "tavite u veliki lonac i nalijte vino.V#kna od p!r!n&a sa dagn%a-a 300g dagnji iz konzervi .1 kašika brašna . kiselu pavlaku. %romešajte.1 dcl maslinovog ulja . dodajte &a!in od sušeno' povrća. -blikujte veknu od pirin!a u posudi i& koje ćete služiti i &alijte pripremljenim da'njama. seckanu miro*iju.2#5dcl belog vina .seckanu papri!icu i sok od 1 limuna. #2. "lužite toplo. Kada je pirina! 'otov. Kuvajte # minuta. Dagn%# na u'aru 1 kg dagnji .100g maslaca . crni luk. peršun i biber. so i biber. I&vadite da'nje. a u sok stavite $' maslaca. brašno. (a'nje su 'otove kada se otvore. +e sme da proklju!a.biber po ukusu (instajte da'nje. Kuvajte na umerenoj toploti.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .so po ukusu . so i biber.1 veza miro ije . i&mešajte 'a sa maslinovim uljem i sokom od 1 limuna. vino. +alijte supom i dinstajte pirina! dok supa ne ispari.2 kašike >or'ester sosa . .3 dcl bistre supe .1 glavica crnog luka .1 ljuta papri'ica .250g kisele pavlake . Iseckan luk propržite na maslacu. ulje. Vratite da'nje u kuvajte još minuta.sok od 2 limuna . limun u kriškama.1 limun .4 dcl belog vina . "lužite sa bujonom u kom su se kuvale.2 dcl maslinovog ulja . dodajte pirina!.

50 g parmezana .biber po ukusu !krupno mleven" /i'nje operite i o!istite. mrvicama od hleba. U'rejte ulje. ohladite. I& svake li'nje i&vadite kost. I&vadite ih i& školjki.R!'o(o od dagn%! 2 kg dagnji spremljenih na buzaru recept br/ 45* . %ospite parme&anom i služite toplo.1 veza peršuna . Pun%#n# l!gn%# 1 1%2 kg lignji . %ržite u pećnici 1 sat na umerenoj toploti.1 manja glavica crnog luka .0#(5 dcl maslinovog ulja .2 dcl maslinova ulja .300g pirin'a . umutite sa uljem i limunovim sokom.2 veze peršuna . dcl ulja.so (a'nje prokuvajte 1 minuta.so po ukusu .1 kaši'ica kapra . (obro i&mešajte i nadevajte li'nje ovim nadevom. Sala(a od dagn%! 500g o'iš&enih dagnji . (odajte da'nje i polako i&mešajte.biber po ukusu (a'nje spremite na bu&aru.2 dcl belog vina .1 dcl maslinovog ulja . "tavite ih u bujon u kome su se kuvale.1 glavica luka .so po ukusu .2 kašike kapra . $. dodajte kapra i dinstajte dok bujon ne ispari. %ropržie pirina! i 'lavicu luka. 7e*ajte ih u podma&anu vatrostalnu posudu.100g mrvica od hleba . dcl ulja. +alijte da'njama i bujonom.sok od 1%2 limuna . %osolite i pobiberite. #2/ .5 velikih maslinki .1 kaši'ica sen+a . "av &eleniš isitnite. %ipke od li'nji sitno iseckajte i i&mešajte sa seckanim peršunom. 1alijte vinom i 1. solju i biberom.

1 dcl maslinovog ulja .1 celer .biber po ukusu -perite i o!istite li'nje. -hladite. "ve i&mešajte. "lužite toplo.2 kašike pirea od paradajza . maslac. o!istite i i& svake i&vadite kost. paradaj&6 pire.50g parmezana 1 kašika kapra . sok od limuna. #27 . kapar i supu. %repržite ih na ulju. isecite ih na kolutove.so po ukusu . (odajte pirina!. 4!gn%# na sala(! 1 kg lignji . seckane maslinke.100g maslinki .2 glavice crvenog luka 350g pirin'a .biber po ukusu /i'nje operite.1 dcl maslinovog ulja . kapar. so i biber. %ospite parme&anom. Kada su li'nje omekšale. so i biber. riban celer.1 dcl belog vina .R!'o(o od l!gn%! 1kg lignji . "lužite hladno. +alijte vinom i dinstajte dok li'nje ne omeknu. "tavite vodu sa uljem i kuvajte 1 sat.1 veza peršuna . dodajte seckan luk.sok od 1 limuna . Isecite ih na komade.6 dcl bistre supe . seckan peršun. maslinovo ulje.2 kašike kapra . (odajte luka se!eno' na kolutove.4 glavice crvenog luka .50 g maslaca .so po ukusu .0#5 dcl ulja .

SOSOVI@ MARINATI@ NADEVI #22 .

2 veze miro ije . #28 .2 kašike ke'apa .sok od 1 limuna "itno iseckajte luk. I&mešajte 'a sa kiselom pavlakom. krokete.2 korena hrena .1%2 kaši'ice karija u prahu Umutite majone& sa ke!apom.2 veze peršuna . (odajte sok od limuna i so. "lužite hladno u& meso. alevom paprikom i karijem.2 kašike kapra . i kapar. dodajte limunov sok. Sos B#rn#s 2dcl majonez sosa .Sos kar! 2dcl majonez-sosa . "ve dobro i&mešajte.3 glavice crnog luka . "lužite hladno. "lužite hladno. Sos od 3r#na 300g kisele pavlake .sok od 1 1%2 limuna so po ukusu Istružite hren. dodajte seckani peršun i miro*iju. ribu. "lužite hladno. "ve dobro i&mešajte. Sos Andalu' 2 dcl majoneza .2 kaši'ice aleve paprike .200g kisele pavlake Umutite majone& sa kiselom pavlakom. I&mešajte sa majone&om.

1 kašika sve$eg bosiljka kora od limuna . -ljuštene limune ocedite.so biber /imun operite i oljuštite. (odajte supu i skuvajte na polovinu.so po ukusu . Sos od l!-una 125g maslaca . i&'nje!ena tvrdo kuvana jaja. "lužite toplo u& špa'ete. &atim ribanu koru od limuna.200g kisele pavlake . "ve dobro i&mešajte. (odajte seckan peršun i bosiljak.1 kašika maslaca .sok od 1 limuna .so po ukusu .sok od 2 limuna . vino i limunovu koru. so i biber. 1a!inite i dodajte =rand )arine da dobije aromu.2 jajeta . "lužite hladno. /imunovu koru isecite na tanke štapiće. #29 . stru'an hren. &atim dodajte pavlaku i kratko prokuvajte.biber po ukusu (obro umutite maslac da bude buav. +ikako belu kožu. prohladite i osušite. "ve dobro umutite.2 korena hrena . so i biber. "kuvajte kao sirup. %rocedite kro& sito i dobro i&mešajte sa hladnim maslacem. @ećer u manjoj šerpici karameli&irajte. blanširajte.1 veza peršuna .Sos od s#n/a 200g sen+a .0#5 dcl belog vina . Sos od l!-una 'a )pag#(# 2 limuna .1 kašika še&era .200g kisele pavlake . limunov sok.1 dcl ulja . dodajte limunov sok.2 dcl pileše bistre supe . "lužite hladno. sok od limuna. (odajte kiselu pavlaku.biber po ukusu Umutite sen9 sa uljem dodavajući kap po kap.

sok od 1 limuna so po ukusu (obro umutite ulje. Sos od sard#l# 1 kutija sardela u ulju . Sos od (un%#$!n# 1 kutija sardele u ulju . sok od limuna.1 glavica crnog luka . majone& i so.1 kapika kapra .so po ukusu .0#5 dcl maslinovog ulja . (odajte prošek i vino.1 kutija tunjevine u ulju . Kuvajte # minuta. kapar. seckan peršun i umućenu pavlaku sa pireom od para&a. stavite u dinstan paradaj&. ori'ano.biber po ukusu %ropržite sardele na njihovom ulju.2 lista kadulje !$al+ije" .2 kašike pira od paradajza . dodajte so.1 veza peršuna .1 list lovora . bosiljak. "lužite hladno. seckan peršun. lovor.3 paradajza .1 struk bosiljka . Isecite i i&'nje!ite tunjevinu.1 veza peršuna . kadulju. %reliv i&mešajte sa &elenom salatom. "ve dobro i&mešajte. "lužite hladno. #8$ . isitjene sardele.0#5 dcl belog vina U'rejte maslinovo ulje i ulje od sardela. (odajte oljušten paradaj& i kuvajte 1$ minuta. pire od paradaj&a. "talno mešajte.1 mala tuba majoneza !*5 g" . I&dinstajte seckan luk.prstohvat origana .0#5 dcl prošeka . biber.Vok!%#$ pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl ulja .

luk. I&mešajte.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . sen9. #81 .biber po ukusu Umutite žumance.2 kisela krastavca .so po ukusu . Engl#sk! pr#l!$ 'a sala(u 1#5 dcl maslinovog ulja . Sos (a(ar 3 dck majoneza . Kuvajte stalno mešajući na pari dok ne po!ne da se &'ušnjava. so i biber.3 kašike sen+a . krastavce. (odajte kiselu pavlaku.1 manja glavica crnog luka .sen9. -hladite.biber po ukusu (obro umutite kiselu pavlaku. "lužite u& stru'anu šar'arepu.1 kašika meda . majone&.1 koren hrena .3 kašike mlake vode . "lužite hladno.100g kisele pavlake . I&'nje!itee tvrdo kuvano jaje i sve umešajte s majone&om. Sos 'a s(ruganu )argar#pu 200g kisele pavlake . mlaku vodu i ulje.2 kašike kapra . "lužite hladno.1 jaje "itno isecite kapar.so po ukusu .1 izrendisan crni luk "ve dobro i&mešajte i upotrebljavajte kao preliv &a salatu. stru'an hren.1 $umance .3 kašike ulja .1 dcl crnog vina .1 mala tuba majoneza !*5g" .S-!l%!n sos od s#n/a 100g sen+a . so i biber.1 kašika sen+a .2 kapike jabukovog sir&eta .

sok od 1 limuna . sitno iseckajte miro*iju i i&mepajte. Sos 'a d!$l%a& 40g maslaca .100g maslaca .2 glavice crnog luka . (odajte list po list maslaca stalno mešajući. Uspite supu stalno mešajući.150g kisele pavlake . Sos od k!s#l!3 kras(a$aca *0g maslaca .so po ukusu .1 dcl slatke pavlake .biber po ukusu Umutite žumanca sa vinom.2 kašike brašna .%ropržite seckan luk i brašno.0#(5 dcl belog vina .1 glavica crnog luka .1 paštrnak . (obro umutite.30g brašna .+olandsk! sos 4 $umanceta . 1alijte sokom od limuna i slatkom pavlakom. "lužite toplo.sok od 1 limuna . (odajte krastavce i kuvajte 1$ minuta stalno mešajući.4 dcl bistre supe .1 šargarepa . "lužite toplo ili hladno.1 veza miro ije +apravite sos bešamel.so po ukusu #8# . Sos od -!oro2!%# 3dcl bešamel sosa . %osolite.1 celer .4 kašike sitno se'enih kiselih krastavaca U'rejte maslac.5 dcl bistre supe . "lužite toplo ili hladno.1 kaši'ica še&era .5 zrna bibera . pobiberite i kuvajte na pari dok ne &'usne.

Kuvajte dok povrće ne omekša.%ropržite na maslacu površe pa brašno. I&mešajte. šećer i kiselu pavlaku. %asitejte. "ipajte supu i biber. (odajte sok od limuna. #85 . so.

Sos 'a r! u 1dcl vina .2 šargarepe .120g maslaca .20g struganog parmezana . kiselu pavlaku.1 celer . dodajte so i biber.beli biber ulje u kome se pr$ila riba 1a'rejte ulje.100g struganog trapista .biber .so .3 kašike koncentrata paaradajza . %rženu ili lešo ribu &alijte ovim sosom. "ve &ajedno umešajte i kuvajte na slaboj vatri 1 sat. sen9.1 kapika kapra . (odajte šar'arepu i celer. Pr#l!$ 'a n%ok# 50g maslaca .1 $umance . %relijte tople njoke. Sos od par-#'ana 'a p!r!na& 200g kisele pavlake .3 kocke sira za mazanje U'rejte i kratko prokuvajte maslac. %aradaj& umutite sa vinom. .2 dcl slatke pavlake .40 g istruganog parmezana . )eso i&dinstaje na maslacu sa lukom. -baren pirina! premešajte ovim sosom. šar'arepu i celer i&rendišite. žumance i parme&an.parmezan /uk isitnite. %rokuvajte.200g kisele pavlake . Sos Bolon%#' 'a )pag#(# 250g mlevenog june&eg mesa . #8.1 kaši'ica sen+a Umutite pavlaku. pavlaku i sve sireve. dodajte vino.1 glavica crnog luka . da baci klju!. +a kraju dodajte parme&an. isitnjen kapar i beli biber.2 dcl vina .

P!kan(an sos 'a p#&#n%# 1#5 dcl ulja .1 dcl vode . jedno natrunjeno tvrdo kuvano žumance i jednu kaši!icu soka od limuna.1 manja glavica crnog luka . #8/ . %rilikom služenja prelivajte ovim sokom. istrunjen ru&marin. dodajte bibera i soli. vodu. 1#l#n! sos -a%on#' 50g spana&a . "lužie hladno ili upotrebite &a dru'e sosove. peršun. Umešajte u majone&.1 kašika sen+a . -cedite i dobro propasirajte. %e!enje. Sos -a%on#' 3 $umanceta . dok se pe!e mažite u nekoliko navrata.suvi ruzmarin .3 dcl ulja . salatu.origano Umutite ulje. "lužite hladno.1 veza peršuna .200g kisele pavlake . ispasirani luk. limun.sok od 1 limuna . ori'ano i na kraju pobiberite. dodajte sen9. estra'on.30 g estragona . paradaj&.50g zelene salate .beli biber .3dcl majoneza .pola tube koncentrata paradajza .so po ukusu "kuvajte spanać.so po ukusu "tavite u mikser # žumanceta 3ne smeju biti hladna i& hladnjaka4.prstohvat kajenskog bibera . Kad je majone& umućen. )ešajte mikserom dodajući stalno ulje u tankom mla&u.sok od 1 limuna . sok od limuna i so.

1 kaši'ica še&era . propržite 'a da ostane svetle boje. "ve dobro umutite. +ladan pr#l!$ od parada%'a 1dcl ulja .1 dcl ulja . hren.sok od 1%2 limuna . "lužite hladno u& meso ili ribu. so.2 kaši'ice paradajza .1 kaši'ica sen+a . Sos #)a-#l 100g maslaca .biber po ukusu -ljuštite i sameljite orahe i bademe.so po ukusu #87 . "lužite u& meso i ribu. biber i ulje. bisiljak.biber Umutite ulje. "lužite toplo.1 krompir .1%2l mleka . so. biber i isitnjeni peršun.1dcl ulja . sen9. Sos od parada%'a 1kg paradajza . sok od limuna.so po ukusu . (odajte šećer.2 kašike brašna . nalijte paradaj& i kuvajte ?$ minuta na umerenoj toploti.sok od 1%2 limuna . paradaj&.1 glavica crnog luka .1 veza peršuna .1 kaši'ica brašna . (odajte obaren i propasiran krompir.biber po ukusu -ljuštite paradaj& i propasirajte.so po ukusu .50g badema .so .Sos od ora3a 150g oraha . iseckan luk. U'rejte ulje.prstohvat bosiljka .beli biber po ukusu .1%2 korena struganog hrena . dodajte brašno. so i biber.

#82 . "talno mešajući.U'rejte maslac i propržite brašno da ostane svetle boje. biber i so. "lužite toplo ili upotrebite kao osnovu &a dru'e sosove. dodajte sok od limuna. (odajte vrijuće mleko.

peršun. "ve i&mešajte. biber.so .2 jajeta . jaja. so i biber. -stavite u hladnjaku 3$ minuta. kapar. Nad#$ 'a p!l# 250g pirin'a .so po ukusu biber po ukusu "itno iseckajte krastavce. sen9om i solju. "ve umutite s majone&om.1 veza peršuna .1%2 kaši'ice sardel-paste .Sos R#-ulad 3dcl majoneza . Nad#$ 'a p!l# na drug! na&!n 150g šampinjona . -hladite.2 kašike sitno ise'enih kiselih krastavaca . "lužite hladno. punite pile. so.1 veza peršuna . %ecite u pećnici normalno.2 ki+le . %rodinstajte na ulju.0#5 dcl ulja 100g kisele pavlake .2 jajeta . ocedite ohladite. %otopite ki9le u mleku 1$ minuta.so . dži'ericu i slaninu.2 dcl mleka . %unite pile. (odajte isitnjen peršun.1 veza peršuna . kiselu pavlaku. #88 . Umutite isce*ene ki9le. %obiberite.250g pile&e d$igerice .biber Isitnite pe!urke i peršun.3 kaši'ice sen+a .biber -barite pirina! al dente. estra'on.1 kašika kapra . "itno iseckajte luk.1 glavica crnog luka . %ecite u pećnici normalno.1 kaši'ica estragona . jaja.100g suve slanine . pe!urke. peršun. kraj &atvorite !a!kalicom.

-cedite.1 kašika sen+a . "ecite na kolutove i stavljajte na topli bi9tek. %ecite u pećnici normalno.Mar!na( 'a ros( !/ za bi tek od 1 k!: 1 kašika sen+a . ki9le.iseckan sve$i bosiljak . jaje.2 kaši'ice konjaka .2 dcl mleka .1 crni luk .2 kašike ulja.so . Ki9le potopite u mleko 1$ minuta.1 veza peršuna .1 jaje .sok od pola limuna . I&mešajte dži'ericu.3 ki+le . so. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. #89 .biber Umutite sve sastojke. +adevajte. +amažite bi9tek mešavinom i uvijte 'a u providno6lepljivu 9oliju.so . sockan peršun.krupni biber (obro umutite maslac. &atvorite !a!akalicom. "ecite na kolutove i stavljajte na tople šatobrijane.crni biber "ve sastojke i &a!ine dobro umutite.kora od pola limuna .urku 300g pile&e d$igerice . konjak i biber. -stavite da stoji # sata.so . Maslac 'a )a(o r!%an 100g maslaca . sen9. Maslac 'a !/(#k 100g maslaca . biber. -blikujte kobasicu i ostavite u hladnjaku da se ste'ne.2 kašike konjaka .kajenski biber . Nad#$ 'a .biber %ropasirajte dži'ericu. isitnjen luk.

SA4ATE #9$ .

(u'a!ke paprike prethodno ispecite i tako*e sitno isecite.Vok!%#$a sala(a 3jajeta . "ve polako i&mešajte sa pirin!em. 7in'lice ocedite. so i biber.so po ukusu .0#5 dcl ulja .3 šargarepe . "lužite hladno. ulje.2 $ute babure .2 kašike kapra 3 kisela krastavca . /a'ano promešajte. (odajte kapar. babure i paradaj&.2 zelene babure .2 paradajza . #91 . boraniju i jaja. šar'arepu. 'rašak. (odajte kapar. sok od limuna. -barite šar'arepu da ne bude mekana.100g sira trapista . trapist. punomasni sir. (odajte sitno iseckanu šunku.2 duga'ke paprike .so po ukusu .100g kar+iola .100g punomasnog kravljeg sira . pa sitno iseckajte. kisele krastavce i paradaj& be& semena.1 dcl ulja .100g boranije . -hladite i sve sitno iseckajte na kocke. Isitnite na kocke babure.2 babure . kar9iol. maslinke. ulje.1 veza peršuna 1 kutija ringlica u ulju . kao i rotkvice i krastavac.sok od 2 limuna .2 crvene babure .6 rotkvica 2 kisela krastavca . ocedite i operite hladnom vodom.sok od 1 limuna . pirina!.2 šargarepe .2 kašike kapra 100g pirin'a .50g crnih maslinki . sok od limuna i so. prethodno o!išćen od semena. -do&'o pospite bibera i seckan peršun.a 250g pirin'a .biber po ukusu -barite pirina! u slanoj vodi.3 paradajza . Sala(a od p!r!n&a ! po$r.biber po ukusu -barite 3tvr*e4 šar'arepu.

sokom od limuna i solju.1 dcl hladne vode .sok od 1 limuna .250g crvenog luka . -!istite i isecite &elenu salatu.so po ukusu -barite blitvu u slanoj vodi i kaši!ici ulja.2 kašike majoneza . -stavite da stoji 1 sat.1 kašika sen+a . -barite i oljuštite krompir.1 kašika ulja . sokom od limuna i solju. #9# . Kro-p!r*sala(a 1kg krompira .biber po ukusu (obro umutite ulje.1 dcl maslinovog ulja . Isecite 'a na kolutove. majone&. "lužite toplo ili hladno. &alijte uljem. i&mešajte sa lukom i dok je topao. sok od limuna. so i biber.biber po ukusu -!istite i na tanke kolutove isecite luk i posolite 'a.sok od 1 limuna . "#r-#nska sala(a 2 ve&e glavice zelene salata . %obiberite. sen9.so po ukusu . -dmah. vodom.Sala(a od l!($# 1 kg blitve .2 dcl kiselog mleka . i&mešajte s uljem. dok je topla. I&mešajte sa prelivom.2 jajeta . dodajte tvrdo kuvana seckana jaja.1 dlc ulja .so po ukusu . kiselo mleko.sok od 1 limuna .1 dcl ulja .

dodajte natrunjeno' hleba.5 kašika istrunjene sredine iz sve$eg hleba . -!istite i na sitne kocke isecite krastavce. solju i šećerom.so po ukusu . (obro i&mešajte i pospite biberom. %eraja od luka operite i iseckajte. ulje. Sala(a od c#l#ra 5 celera . Isecite na kolutove.3 dcl kiselog mleka . Coš ukusnije.4 jajeta . kiselu pavlaku. so i biber. dodajte sok od limuna. Gru'!%ska sala(a 2 glavice zelene salate . Iseckajte miro*iju i peršun. -cedite krastavac. Caja probarite i isecite sitno. Koristite specijalno rende &a krastavac.so po ukusu -perite &elenu salatu i isecite na krupnije re&ance.1 veza miro ije . "lužite hladno.2 veze rotkvica .Tara(or*sala(a 600g sve$ih krastavaca .0#5 dcl ulja . Napo-#na0 Umesto sredine hleba možete staviti <$' mlevenih oraha.300g kisele pavlake .1 kašika vinskog sir&eta . -!istite rotkvice i secite na tanke kolutove. #95 .100g kisele pavlake . "ve dobro i&mešajte sa kiselom pavlakom i solju.2 sve$a krastavca .so po ukusu . Kuvajte 1$ minuta.1 kaši'ica še&era .0#5 dcl ulja . "lužite hladno.1 veza peršuna .4 veze peraja od mladog luka . %osolite 'a i ostavite 3 sata da stoji. ulje i kiselo mleko. -stavite u hladnjaku.sok od 1 limuna .biber po ukusu "tavite celer da se kuva sa sirćetom.biber po ukusu Krastavce oljuštite i isecite na tanke kolutove.

:eler i jabuku oljuštite i i&rendišite krupnije.3 kašike ulja . "lužite hladno. (odajte sen9. %osolite i pobiberite. kapar.3 kašike majoneza .4 glavice crnog luka . %relijte sosom i služite odmah.so po ukusu .1 kisela jabuka . -!istite od kožice.S(rugana )argar#pa 1 kg šargarepa .biber %ile ispecite u pećnici. +a sitne kocke isecite krastavce i tvrdo kuvana jaja.so . .2 praziluka .sok od 1 limuna .2 kašike sen+a 2kašike kapra . -stavite # sata da stoji.2 kaši'ice kapra . Sala(a od luka /uk o!istite i isecite na tanke kolutove. +alijte ulje i sok od limuna i i&mešajte Sala(a od d# r#c!n#ra 4 debrecinera . ispendlujte koske i meso isitnite na kocke.100g kisele pavlake .150g šunke .1 limun . @unku isitnite na re&ance.3 jajeta .2 kisela krastavca .biber po ukusu Isecite na tanke kolutove debreciner i luk.2 jajeta . Sala(a od p!l#(!n# 1 mlado pile . masline i kapar. Isitnite tvrdo kuvana jaja. Umutite #9. %osolite i pobiberite. ulje.2dcl sosa za struganu šargarepu recept br/ 4(6 -!istite i istružite na rende šar'arepu. pra&iluk na kolutove. sok od limuna.1 celer .1 dcl ulja .15 maslina . "ve dobro i&mešajte.1 kašika sen+a .

"ve polako i&mešajte.majone&. "lužite hladnu. dodajte so i biber. #9/ . kiselu pavlaku. ulje. "alatu ostavite u hladnjak. sen9 i sok od limuna.

sok od 1 limuna .200g belog pile&eg mesa . -stavite u hladnjaku da se malo ohladi.1 veza rotkvica .2 kapike kapra . (odajte sen9.1 dcl ulja .1 zelena paprika . %ari&er isecite na re&ance. Isitnite luk. "lužite hladno.150g tvrdog sira . papriku.3 tvrdo kuvana jajeta .1 par viršli . Isitnite na kocke krastavce i meso.ulje . "lužite hladnu. ulje. Boga(a sala(a 1 glavica zelene salate .biber po ukusu "kuvajte 'ove*e meso kao &a supu. sir. krompir i obarene viršle iseći na kolutove. ulje. jaja.4 glavice crvenog luka .5 barena krompira . /uk isecite na tanke kolutove. limunov sok. kapar. "ve dobro promešajte. #97 .sok od 1%2 limuna -prati i iseći &elenu salatu.2 glavice luka . I&vadite i ohladite 'a. %obiberite. -stavite u hladnjak.2 kašike sen+a . i&dinstovano pileće meso i peršun.150g kukuruza še&erca .so po ukusu .1 veza peršuna 150g parizera . %aradaj&. (odajte kukuru&. kao ceo obrok u& tost.Sala(a od go$#2#g -#sa 600g gove eg mesa . sok od limuna i so. rotkvice.2 kisela krastavca .so biber . %olako i&mešajte salatu. so i biber.5 paradajza .

@#5 dcl ulja .so po ukusu -barite jaja. Sala(a od oran!%# 500g boranije . %oklopite i ostavite da stoji minuta.sok od 1 limuna . I&vadite slaninu i na mast sipajte sirće. +a kraju pospite !varcima i odmah služite.Mona)ka sala(a od sla(kog kupusa sa &$arc!-a 1 glavica kupusa . majone& i so. -cedite. "ve i&mešajte. ulje. )alo procedite. -do&'o narendišite dva tvrdo kuvana jajeta. Umutite ulje.biber po ukusu -!istite i na re&ance isecite kupus.1 kašika majoneza . "alatu o!istite i isecite.1 veza miro ije . Sala(a -!-o'a 2 glavice zelene salate . %osolite.1 dcl ulja . "laninu isecite na kocke i propržite na vrućem ti'anju. Isecite na sitne kocke # tvrdo kuvana jajeta.1#5l vinskog sir&eta so po ukusu .oraniju skuvajte u slanoj vodi. sok od limuna. %rokuvajte 'a pa &alijte kupus vrelom mašću i sirćetom.so po ukusu . %relijte kupus kao prvi put. "ve dobro i&mešajte sa salatom.200g suve slanine . -cedite i isecite na manje komade.4 jajeta . (odajte seckanu miro*iju. -stavite da stoji 1 sat.sok od 1 limuna . Coš jednom ponovite isti postupak. pa isto sirće i mast stavite da ponovo prokuvaju. sok od limuna i so. #92 .

4 kisela paradajza . majone& i ulje.biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kolutove. (odajte kapar. seckano' peršuna.3 kisela krastavca . %omešajte sa cveklom. +astružite hren. 7e*ajte red paradaj&a. i so. -ljuštite i secite na koture. "alatu dobro operite.1 dcl ulja . sirće. paradaj& i krastavce. posolite i pobiberite.1 koren hrena .1 dcl vinskog sir&eta . majone& i so. oljuštite i isecite na re&ance.so po ukusu (obro umutite ulje. red paprika.1 dcl ulja Isecite na sitne komade paprike. &alijte uljem. #98 .0#5 dcl ulja so po ukusu . -hladite. "tavite da se ohladi.3 kašike majoneza . %apriku ispecite.so po ukusu -perite cveklu i kuvajte # sata. 1#l#na sala(a sa pr#l!$o2 glavice zelene salate . 7$#kla sala(a sa 3r#no1kg cvekle . isecite i pomešajte sa prelivom. K!s#la sala(a 4 kisele paprike .1 veza peršuna .Parada%' sala(a sa p#&#n!papr!ka-a 500g paradajza .2 kašike majoneza .1 dcl ulja .sok od 1 limuna .2 kašike kapra . "ve dobro i&mešajte. sok od limuna.6 paprika . (odajte ulje.

%relijte ostatkom preliva. Isitnite peršun. "ve dobro i&mešajte.150g suve slanine .sok od 1 limuna . &alijte uljem. %ropržite isitnjenu slaninu. ocedite i isecite &elinu salatu. "lažite u !iniju &a služenje. peršun i pobiberite.6 paprika . so i biber.so po ukusu -perite. Uma!ite svaku papriku u preliv.so po ukusu biber po ukusu Ispecite i oljuštie paprike.1 veza peršuna . Sala(a od p#&#n!3 papr!ka 1 kg paprika . posolite.0#5 dcl ulja . Sala(a od parada%'a sa #l!. %relijte preko salate. oljuštite i isecite na re&ance.s!ro- 500g paradajza .biber po ukusu %aradaj& operite i isecite na kriške. pospite sir. U !iniju pore*ajte paradaj&.so po ukusu .1#5 dcl ulja . #99 . i&'nje!ite sir. paprike. %apriku ispecite. i&mešajte. sok od limuna. Umutite ulje. dodajte sok od limuna i so.1#l#na sala(a sa &$arc!-a 2 glavice zelene salate .sok od 2 limuna .200g punomasnog kravljeg sira .

%e!urke 3samo 'lave4 isecite na !etvrtine i skuvajte u slanoj vodi sa malo soka od limuna.Sala(a od p#&uraka ! kro-p!ra 500g krompira . Umutite sok od limuna. %olako i&mešajte sa krompirom.1 limun . Kuvajte ih 3 minuta. ulje. oljuštite 'a i isecite na kolutove. -cedite i ohladite. I&mešajte limun na tanke kolutove i rasporedite odo&'o.1 glavica luka . 5$$ . %reliv i&mešajte sa krompirom i pe!urkama.so po ukusu biber po ukusu -barite krompir.500g pe'uraka!šampinjona" . narendisan luk.1#5dcl ulja sok od 2 limuna . so i biber.

S4ATKI8I 5$1 .

brašno i kvasac. pola oraha u dru'i. Nad#$0 Umutite 1$ žumanaca sa < kašika šećera i tome dodajte ohla*enu crnu ka9u.ome dodajte maslac. 3 od jedne mase i tri od dru'e mase. Gla'ura0 Istopite !okoladu sa malo mleka i malo maslaca. mleveni lešnik. .2 šoljice kuvane crne ka+e .160g še&era . %ola oraha u jedan sne' od belanaca. Ulupajte u # puta sne' od po belanaca i ? kašike šećera. Tor(a od ka/# 10 jaja .6 $umanceta 125g lešnika . "lužite s ulupanom slatkom pavlakom. %ecite jedan sat na na 1<$o:.5 štangli 'okolade . 5$# .250g maslaca . -stavite u hladnjaku da se ste'ne. %ojedina!no pecite B kora.2 kašike instant ka+e "ameljite orahe.300g oraha .1 kesica suvog kvasca . +amažite okru'ao pleh maslacem.Kral%!ca od Sa # 250g 'okolade .250g meda . žumanca. "ve kuvajte na pari stalno mešajući. 1alijte tortu.1%2 l slatke pavlake -mekšajte !okoladu i umutite je sa rastopljenim medom.100g brašna . "ve dobro i&mešajte i stavite u kalup &a tortu pre!nika # cm. "talno mešajte dok se masa ne ujedna!i i ne proviri. )asu u& mešanje ohladite. )ikserom umutite maslac i krem &ajedno.250g maslaca . kao i dve kašike instant ka9e.

"vaku piškotu umo!ite i re*ajte po ivici kalupa.250g maslaca . I& kalupa i&vadite trenutak pred služenje da piškote ne bi popadale.12 kašika kuvane crne ka+e . Kada je pe!en nemojte vaditi i& posude. Nad#$0 1$$' šećera. 5$5 . ne'o samo odvojte ivce da bi ste mo'li re*ati piškote kao o'radu. %ecite na umerenoj toploti. (odajte sne' od 1$ belanaca i celu masu sipajte u kalup &a tortu. #$$' šećera.2dcl ruma .Kr#-*(or(a 11jaja . -stavite masu da se ohladi. ? žumanca dobro umutite sa ? kašike šećera u prahu i dve kašike brašna.1 šoljica mleka %rethodno umesite patišpan. vanil šećer i supenu kašiku ruma.200g mlavenih oraha 220g maslaca . 3 žumanceta i B kašika crne ka9e dobro umutite.1 šoljica mleka (eset kocki šećera. Kr#-0 Umutite maslac. %olako i&mešajte i ravnomerno sipajte i&me*u piškota u sredini. -stavite tortu 1 dan u hladnjaku.Ispecite u okru'lom kalupu &a tortu. 4ulu*(or(a 300g še&era .13 jaja . (odajte rastopljenu !okoladu i ulupani sne' od G belanaca. (odajte 3 štan'le istopljena !okolade i prethodno umućenih #$$' maslaca. Umutite 1$ žumanaca. prethodno nama&an maslacem i posut mrvicama od biskvita.(odajte sne' od ? belanaca.1%2l slatke pavlake 1 kutija piškota . šećer u prahu i G žumanca. B kašika crne ka9e i 3 štan'le !okolade kuvajte dok ne &'usne.4 supene kašike še&era u prahu .4 supene kešike brašna 200g 'okolade . .250g še&era u prahu .ortu rasecite popola i nadenite nadevom.3 kesice vanil-še&era . U tanjir sipajte rum i&mešan sa mlekom. #$$' mlevenih oraha i pomešajte sa prethodnom masom. %red služenje preko krema &alijte ulupanu slatku pavlaku.10 štangli 'okolade .20 kocki še&era .

šoljicu mleka i ? štan'le !okolade. %relijte tortu i stavite u hladnjak. . 5$.Gla'ura0 Istopite 1$ kocki šećera.

reba da se kore suše. Umutite maslac i sjedinite 'a sa masom.0#5 l mleka . 1$$' šećera. (odajte orahe i !vrst sne' od A belanaca.1 kašika gustina Ulupajte !vrsti sne' od belanaca. # cela jajeta. (odajte 'ustin.200g badema ili lešnika . %ecite u okru'lom plehu kore na 1$$o: po 3$ minuta. Ukrasite. nadev. Tor(a od ora3a 11 jaja .450g še&era .13 kašika še&era . dodajte šećer i limunov sok.4 dcl slatke pavlake 100g še&era u prahu .250g maslaca .2 velike štangle 'okolade za mešenje . Kuvajte dok se masa ne &'usne. %remažite kore i celu tortu spolja.250 g oraha . (odajte seckan badem. Nad#$0 " kraja štednjaka mutite dok masa ne postane 'usta. kora. %o želji okolo ili odo&'o namažite šla'om. -d ove mase ispecite dve kore u kalupu &a tortu. # žumanceta i !okoladu. "latku pavlaku ulupajte u šla' u& prah šećer i kirš.200g še&era . . dodajte mleko i kuvajte na pari. promešajte i prohladite.B#'# (or(a testo: 7 belanaca . 7e*ajte2 kora.sok od 1%2 limuna nadev: 7 $umanaca . kora. 5$/ . Umutite žumanca sa B kašika šećera.1*0g maslaca (obro umutite G žumanaca sa #$$' šećera. nadev. 1atim masu ohladite i umutite sa 1<$' maslaca.0#5 dcl kirša .

Isitnite voće i& slatka i ostavite 'a u cediljci da se ocedi. iseckajte na par!iće i u svemu postupajte kao sa piškotama. "kuvajte sa šoljom mleka. 1$ kašika šećera i B kašika brašna. -stavite jedan dan u hladnjaku. %iškote lomite napola i uma!ite u prethodno sa!injenu smešu ruma.3 dcl ruma . red krema.4 table $elatina . polako i&mešajte sa prethodnom masom.1 kutija piškota "uvo 'rož*e treba da odstoji 3 sata potopljeno u rumu. 5$7 . I&lomite na sitne komadiće želatin i skuvajte 'a u malo vode. Kada je testo pe!eno. . (ok je masa topla i retka. red piškota i na kraju red krema. 1atim stavite trećenu mase. -hladite. %re upotrebe dobro 'a ocedite. .ome dodajte 1 kesicu vanilin6šećera i koru od 1 limuna. suvo 'rož*e i isitnjeno voće. -d soka i& slatka. Umutite < žumanaca sa < kašika šećera. red piškota. %re služenja i&vrnite tortu na veliki okru'ao tanjir i premažite s 10# l ulupane slatke pavlake. "ve i&mešajte i pecite na umerenoj toploti.Pu)k!no$a (or(a 125 g suvog gro$ a .250g slatka od lubenice# trešanja i drugog vo&a .2 šolje mleka . ruma i mleka napravite smešu u kojoj ćete natapati piškote. @erpu od 3 litra namažite tankim slojem ulja. Napo-#na0 Umesto piškota možete pripremiti testo.ome dodajte 10# l ulupane slatke pavlake.* jaja . mleka i soka od slatka. 1$ belanaca umutite sa # $' seckano' badema.

namažite džemom i debljim slojem pavlake. %oslažite dru'u polovinu ise!enih ja'oda. Kuvajte dva minuta. Ulijte masu u nama&an kalup &a torte i pecite na 1<$ o:. 250g prah še&era .koju prethodno obojite crvenom bojom. =ornju stranu dru'e kore natopite sirupom. -hladite i isecite na tri kore.6 jaja . Napo-#na0 Ukoliko ne želite da upotrebite 'otove biskvit6kore &a tortu.1 kutija biskvit-kore# za torte . -do&'o ukrasite celim krupnim ja'odama i špricanom slatkom pavlakom . 5$2 .125g maslaca 1 kesica vanilin-še&era @ećer i jaja stavite u dublju posudu i na bla'oj toploti mutite mikserom da se smla!i i dobro &apeni.200g d$ema od malina ili ribizla .Tor(a od %agoda 450g še&era .ariner 1%2 l slatke pavlake .600g sve$ih jagoda . brašno i prethodno isto!ljeni maslac.1 dcl vode . -do&'o treću koru natopite ostatkom sirupa pa celu tortu namažite sa ostatkom slatke pavlake. evo recepta &a testo. . operite i isecite na !etvrtine ja'ode. (eset najkrupnijih ja'oda ostavite &a ukras. -hladite.250g brašna . "ve dobro i&mešajte. namažite sloj džema i debeo sloj slatke pavlake. Ulupajte slatku pavlaku sa 1# ' šećera i 1 kesicom vanilin6šećera. (ru'u koru namažite tanjim slojem pavlake pa nama&anom stranom stavite na raspore*ene ja'ode i bla'o pritisnite. (odajte vanilin6šećer. (odajte liker. -!istite.reću koru opet namažite tankim slojem pavlake pa tu stranu stavite preko ja'oda i opet bla'o pritisnite. %rvu koru natopite sirupom od šećera.2 kecice vanilin-še&era U šerpu stavite vodu i 1$$' šećera da provri. (ržite u hladnjaku do služenja.6 kašika likera Arand . 7asporedite polovinu ise!enih ja'oda.

-do&'o pore*ajte listove jabuke. < kašika šećera. 5$8 . (ok je testo vruće. šećer. -dvojite malu šoljicu &a posipanje. 1 kesice vanilin šećera.100g maslaca . +amažite spolja i pospite orasima. iseckajte. Umutite jaja. -hladite.1dcl mleka .Tor(a od %a uka 5 kiselih jabuka .1 ravna kaši'icas praška za pecivo . -hladite. I&radite 'latko testo. (odajte skuvanu crnu ka9u. ali odmah. +e stavljajte trake jednu na dru'u.brašno za pleh .7 jaja . brašno.1 kesica vanilin še&era Ispecite orahe u pećnici.16 kašika še&era . smanjite na 1 $ o:. Nad#$0 Umutite A žumanaca. koja se prethodno sle'la. pospite brašno i sipajte testo. -dmah poprskajte sokom od limuna. )asu kuvajte na pari dok se ne &'usne. Umešejte orahe.prah še&er Cabuke oljuštite i isecite na tanke listove. kako po!ne da se pe!e. prašak &a pecivo i mleko. "ipajte masu u prethodno podma&an i brašnom posut pleh veli!ine pećnice.2 jajeta . Tor(a od p#&#n!3 ora3a 250g maslaca .esto teba da porumeni ali da se ne osuši. "lužite toplu tortu.1 šolja skuvane crne ka+e .250g oraha .maslac za podmazivanje . vanilin šećer. Umutite maslac i dodajte mu ohla*eni krem. +adenite tortu.1 limun . %ecite na #$$o:. U &a'rejanoj pećnici pecite ? minuta na1<$ o:. Kada se ohlade.100g brašna . . %leh &a tortu #Bcm namažite maslacem. +ajbolje je tortu pripremiti dva dana pre služenja. )utite dok se šećer ne istopi.1 paketi& vanilin-še&era . u plehu isecite ? u&dužne trake i i&vadite.200g še&era . Umutite sne' od A belanaca i < kašika šećera. maslac.

(ru'i deo testa stavite preko pavlake. "irupom premažite prvu koru. %rethodno napravite sirup od malo 'ustina. %reko njih namažite deblji sloj ulupane slatke pavlake.60g naribanog badema . Kad se testo ohladi presecite 'a na 3 dela. +adenite tortu i premažite je nadevom. U kalupu &a tortu ispecite dve posebne kore &a tortu. "ve pomešajte. Umutite maslac i dodajte ohla*eni krem.150g prah-še&era .Tor(a od p#&#nog l#)n!ka ( jaja . 5$9 .ome dodajte nariban badem. mrvice keksa.20g naribane 'okolade .250g maslaca . mleka i soka od višanja.250g kristal še&era . (odajte prethodno pe!eni i samleveni lešnik. Nad#$0 +a umerenoj toploti skuvajte 'ust krem od B žumanaca. prah šećer i kakao. šećer i kašiku vode dok masa ne postane penasta. . -bave&no je do služenja držite u hladnjaku. .150g lešnika .100g mrvica od keksa . kristal šećera i !okolade. 8$arc$aldska (or(a (#5 dcl slatke pavlake .ortu ukrasite stru'anom !okoladom i trešnjama i& slatka. 1atim pore*ajte višnje.7 jaja . %ecite na umerenoj toploti ? minuta. %ospite pe!en i samleven lešnik.1 dcl trešnjeva&e .kakao i sne' od < belanaca. )asu sipajte u kalup &a tortu pre!nika # cm. tako*e &alijte sirupom pa &atim celu tortu premažite debljim slojem pavlake. 1 celo jaje.400g višanja bez koštica !najbolje višnje iz rakije tzv/ pijane višnje" Umutite < žumanaca. prethodno nama&an maslacem i posut brašnom. )asu ohladite. 1 celo' jajeta. u koju ste stavili trešnjeva!u.50g kakaoa u prahu . %odelite masu na dve polovine.1 kašika kakaoa Ulupajte sne' od B belanaca.50g 'okolade .200g še&era .

Bad#-*(or(a 250g naribanih badema . %osebno umutite ? žumanca.pola mase za glazuru "lazura: 2dcl mleka . +a toplo testo namažite ostatak 'la&ure. maslac. "ve dobro i&mešajte sa pola mase &a 'la&uru. Ulupajte sne' od ? belanaca.150g maslaca .100g naribane gorke 'okolade . -dmah sve sjedinite.elanca sa ostatkom šećera ulupajte u !vrsti sne'. (odajte mešavinu badema i !okolade.2 kašike d$ema !kajsije" .5 jaja . !okuladu i kakao. 51$ .0#5 kg še&era . %ecite u u'rejanoj pećnici na ##$ o:.250g maslaca .250g še&era . Caja ra&dvojte.150g 'okolade . U prethodno nama&ani pleh &a tortu sipajte masu i pecite na 1 $ o: A$ minuta. šećer.adem pomešajte sa !okoladom.6 kašika brašna kesica praška za pecivo . džem. prašak &a pecivo i polako umešaje sne'.3 kašike kakaoa "kuvajte na pari dok ne &'usne mleko. bršno. . -dvojte pola mase &a testo i pola &a 'la&uru.A-#r!&ka (or(a testo: 4 jajeta . >umanca buavo umutite sa #$$' šećera i maslacem.

Isecite na ? kore. %ecite 3$ minuta na ##$ o:. Kasnije smanjite temperaturu.1 kesica vanil.ortu nadenite i spolja premažite. samleven badem. Tor(a od ka/# na drug! na&!n * jaja . Kad je 'otovo ostavite 1$ minuta u otvorenoj pećnici da se DodmoriD. (odjte oljušten sasušen.50g maslaca .250g badema .200-250g brašna . +e otvarajte pećnicu.3 kašike brašna . "ipajte masu i pecite dok ne porumeni..* jaja 400g badema . Nad#$0 Umutite sne' od < belanaca sa ?$$' kristal šećera. 511 . Ukupno pecite 1 sat. svinjsku mast. u koji ste prethodno umešali # kašike mrvica prosejanih kro& cediljku &a !aj.1 šolja skuvane crne ka+e .250g maslaca Ulupajte sne' od osam belanaca.50g svinjske masti .kora od limuna . %ospite vanilin6šećerom i kad se sasvim ohladi i&vadite tortu i& kalupa. %rvo testom obložite dno i stranice kalupa pre!nika #Gcm. ? kašike šećera.2 kašike ruma .Pra)ka (or(a 500g še&era . dodajte ohla*enu masu i dobro umutite dok se ne i&jedna!i. crne ka9e i # male kašike brašna. Umutite maslac.2 kašike maraskina . maraskino. )utite 'a dok se šećer ne otopi. +amažite kalup &a tortu maslacem i pospite kašikom brašna.2 supene kašike mrvica od keksa . %ospite sa mlevenim bademom. &atim i&ru!ite nadev i prekrijte 'a ukrasnim trakama testa.še&era T#s(o0 1amesite ? žumanca. vanil6šećera. (odajte # $ ' šećera i neoljušten samleven badem. maslac. Nad#$0 kuvajte dok se ne &'usne masa od ? žumanca. -hladite.350 g še&era . 1 kašiku ruma i brašna toliko da se testo ne lepi &a ruke i dasku. ostatak ruma i koru od limuna.

Kuvajte na pari. 1#$' maslaca i 3 kašike mleka.* štangli 'okolade za kuvanje . 51# . Drug! nad#$0 (obro umutite žumanaca. (odajte 1#$' umućeno' maslaca.50g brašna . /ešnik pomešajte sa brašnom.Tor(a od l#)n!ka ! &okolad# testo: 150g gorke 'okolade . )aslac umutite sa omekanom !okoladom. >umanca buavo umutite sa šećerom a belanca ulupajte u !vrst sne'. Pr$! nad#$0 (obro umutite žumanaca.15 jaja . Tr#. 1a 'la&uru !okoladu otopite. . %ecite na umerenoj toploti u dva dela u du'uljastom plehu. "ve dobro umutite.1 šolja crne kuvane ka+e . Tor(a sa (r! /!la 350g oraha .100g še&era .esto ostavite na rešetki da se prohladi. "vaku koru presecite u&duž na dva dela.(odajte 1$$' mlevenih oraha i 1#$ ' maslaca. poklopite i celu tortu obložite ostatkom 'la&ure. 1$$' šećera. prohladite i umešajte sa šla'om. 3 kašike mleka skuvajte na pari. 1<$' šećera i sne' od 1 belanaca polako umutite. +a taj na!in ćete dobiti !etiri kore.1(5g maslaca .4*0 g še&era . U sne' dodajte prah6šećer i so. sve &ajedno i&mešajte. nadevajte 'la&urom.3 dcl ulupane slatke pavlake !šlag" 5okoladu na pari omekšajte.225g mlevenih lešnika . .460g maslaca . 1$$' šećera. "ipajte masu i pecite u pećnici $ minuta na 1<$ o:. %leh &a tortu namažite maslacem i pospite brašnom.esto presecite preko pola. 1$$' šećera.1 kapika prah-še&era !lazura: 150g gorke 'okolade . ? štan'le istopljene !okolade.! nad#$0 žumanaca. "ne' umutite sa !okoladom i maslacem. )utite dok se nadev ne ujedna!i.5 jaja !razdvojena" prstohvat soli . ka9e po ukusu i skuvajte na pari.6 kašika mleka T#s(o0 # $' mleveni' oraha.

+adenite tortu nai&meni!no ra&li!itim nadevima. Gla'ura0 :elu tortu &alijte 'la&urom. (odajte 1$$' maslaca. Istopite ? štan'le !okolade sa 3 kašike mleka. 515 . (va !asa pred služenje tortu i&vaditi i& hladnjaka.

dodajte3jedno po jedno4 B žumanaca. +adenite tortu i spolja je premažite. Umutite maslac. dcl vode. sne' od 1$ belanaca i brašna.Moka (or(a 10 jaja . . Gla'ura0 U manjoj posudi rastopite 1<$' !okolade. %remažite je pekme&om i prelijte 'la&urom od !okolade. I&vadite tortu na !iniju i pažljivo odvojte 9oliju. !okoladu.150g brašna .40g brašna . (odajte 'a postepeno u rastopljenu !okoladu. ohladite je i rasecite na dve polovine. .6 jaja . U dru'oj posudi skuvajte sirup od $' šećera i 1.330g 'okolade .1 šolja skuvane crne ka+e Umutite 1$ žumanaca. prethodno &asla*en. %ecite na umerenoj toploti 3#$$ o:4 jedan sat. brašno i ulupan sne' od B belanaca. 1 $' šećera.100g pekmeza od kajsija Umutite penasto maslac.stalno mešajući. obložite 'a 9olijom. i br&o premažite celu tortu. kašiku po kašiku 1 $' rastopljene !okolade. +a kraju dodajte $' maslaca. stalno mešajući.150g lešnika . &atim dodajte pržene i tucane lešnike. 51. šećer. #?$' šećera i crnu ka9u.orta je bolja ako odstoji jedan dan. %ospite mlevenim lešnikom.200g 'okolade . prema&an i posut brašnom. tako*e mana&anom maslacem. "tavite kalup &a tortu. +amažite kalup &a tortu.200g še&era . Sa3#r (or(a 200g maslaca . i pecite na umerenoj toploti.370g še&era . Kada je torta pe!ena.120 g maslaca .

ortu nadenite i spolja premažite. !okoladu.50g maslaca (obro umutite maslac. isecite na polovine. 51/ .100g ribane 'okolade . premažite 'a pekme&om i &alijte 'la&urom od !okolade. .1( jaja . %ecite masu na umerenoj toploti u šerpi od ? litra. Sa3#r*(or(a g2# Gl!gor!%#$!. ohladite.3 kapike mleka Gr!l!%a)0 +a toploti istopite 1$$' šećera.3 žumanca. mleko i kuvajte na pari.50g še&era . dodajte 'riljaž. Kor#0 Umutite 1# žumanaca sa 1B$' šećera. )asu sipajte u !etvrtast podma&ani pleh i pecite na umerenoj toploti.150g še&era . brašno i sne' od 1# belanaca. Kada je testo pe!eno.100g pekmeza od kajsija "lazura: 1*0g 'okolade . 150g maslaca . mrvice keksa i neoljušten i tucan badem.200g 'okolade .100g badema .*0g brašna . Nad#$0 celih jaja i&mešajte sa # $' šećera. 1 celo jaje.25 g mrvica keksa . dodajte krem i polako mešajte da se i&jedna!i. Kada se masa &'usne. dodajte #$$' istopljene !okolade.1#5 dcl vode . 1atim umutite maslac. šećer.ome dodajte ulupani sne' od 3 belanca. (odajte 3$$' prethodno ispe!enih i samlevenih oraha. kada se testo ohladi. Kad se 'riljaž ohladi. ??4.3(0g maslaca . +a!in pripreme 'la&ure naveo sam kod "aher6torte 3recept br.T#(a*Mar!na gr!l!%a) (or(a 510g še&era . . sameljite 'a. -do&'o pospite mlevenim orasima.4 jajeta .300g oraha .

1$$' šećera i ?$$' pe!eno' i samleveno' badema. pore*ajte višnje. isecite u&dužne trake po polovini. namažite šla'.1#6 dcl vode . %ecite 1 minuta na #$$o: i ? minuta na 1 $o:.200g mlevenih oraha . 1$$' šećera. +adenite tortu i &alijte je 'la&urom od !okolade koju priprenate prema uputstvu i& prethodno' recepta.50g še&era .200g gorke 'okolade . :elu tortu premažite šla'om. crnu ka9u.250g še&era ."ve dobro i&jedna!ite.500g še&era . 1atim dodaje istucan 'riljaž od 1$$' badema i 1$$' šećera. )asu pecite i& dva dela u plehu.500g umu&ene slatke pavlake !šlag" 1 %2 kg o'iš&enih višanja 5okoladu otopite u vodi.R#/or-*(or(a 10jaja . Kada je pe!ena.250g maslaca .a3ar*(or(a (jaja .2 kašike skuvane crne ka+e !lazura: : 1*0g 'okolade . "ipajte masu. (obićete ? u&dužne kore. -vu smesu dodajte prethodno umućenom naslacu. %resecite na pola.500g badema . 517 . %leh &a tortu namažite maslacem i brašnom. (odaje !okoladu u orahe. %oklopit korom. >umanca umutite sa šećerom. Nad#$0 (obro umutite 1$ žumanaca. -d belanaca ulupajte sne' i sve &ajedno i&mešajet.50g maslaca kor#0 Ulupajte sne' od 1$ belanaca.1#5 dcl vode . . -hladite.

od s$!n%sk# kr$! 50g maslaca . 512 . Gla'ura0 Istopite !okoladu. Krem nikako ne sme da provri.200g 'okolade .250g še&era . I F!l0 Istopite 1 $' !okolade. %ecite u 3 dela6 3 kore u podma&anom plehu.( kašika crne ka+e "lazura: 4 štangle 'okolade . -hladite. 1alijte sa 'la&urom tortu.1 jaje Kor#0 Ulupajte sne' od 1# belanaca. 5im odmaknete krem sa toplote. %rohladite. +a kraju dodajte svinjsku krv.100g še&era . Gr!l!%a)0 1$$' šećera ušpinujte i svaku koru premažite. Krem ostavite kratko u hladnjaku i potom služite. II F!l0 (obro umutite 1# žumanaca sa 1# kašika šećera i jakom skuvanom crnom ka9om.1 'ašica trešnjeva&e Va.400g maslaca .na napo-#na0 1a ovu poslasticu potrebna je sveža svinjska krv.150g 'okolade . )ešajte dok se masa ne ujedna!i. umutite maslac.. -pet premažite sve kore. (odajte 1# kašika šećera i mlevene orahe. U loncu opre&no rastopite maslac sa !okoladom.25g maslaca . odmah uspite trešnjeva!u stalno mešajući. Umutite sa # $' maslaca. dodajte šećer i brašno. Kuvajte na pari.3(0g oraha .#r o* (or(a 3 pleh #Gcm4 12jaja .24 kašike še&era . dobro umutite sa 1 $' maslaca.100g brašna 1%2l svinjske krvi . "talno mešajući. "vaku koru premažite ovim nadevom. -hladite. Sr#dn%o$#ko$n! kr#. Umutite jaje.

)utite dok krem ne bude buav. )utite ru!nom mikserom što duže. (odajte B žumanaca i rastopljenu !okoladu. "ipajte u staklenu !iniju i stavite u hladnjak. -vom dodajte 3. dodajući nai&meni!no u kratkim ra&macina žumanca i po kašiku šećera. "kinite sa vatre i nastavite da mutite mikserom.6 kašika še&era . %osebno umutite jaja sa < kašika šećera.Čokoladn! -us 250g gorke 'okolade . karameli&ira. .om masom naliti karameli&irani šećer. dcl šla'a.6 jaja . I&ru!iti na !iniju i& koje ćete služiti i ostaviti u hladnjaku da se ohladi. %olako i&mešajte. "ipajte u !aše i ostavite nekoliko sati u hladnjaku. +a kraju dodajte ulupan sne' od belanaca.u &a)a-a *0g maslaca .6 $umanaca .1 kašika griz-brašna U šerpu od # litra stavite 1 $' šećera da se proprži.4 dcl slatke pavlake Istopite !okoladu s mlekom. "ervirajte u !ašama i ukrasite sa $. Čokolad*kr#.* jaja . 518 . %olako i&mešajte. Kuvati na pari ? minuta. Kara-#l*ko3 5Ro. umućene i ne&asla*ene. )ože se služiti u& &asla*enu ulupanu slatku pavlaku.110g še&era u prahu . mlekom i 'ri&6 brašnom.1 l mleka .0#5 dcl mleka .a(a6 150g še&era .150g 'okolade (obro umutite maslac sa šećerom. dcl slatke pavlake.* kašika še&era .

1 'ašica trešnjeva'e .2#5 dcl slatke pavlake . o!istite od semena pa isecite na tanke listiće. 519 . -do&'o 'a možete ukrasiti celim ja'odama ili malinama. U posudu u kojoj ćete služiti 3trebalo bi da bude od provodno' stakla4 sipajte pola krema.100g meda . vanilin šećer i malo vode.od %a uka 600g jabuka . -stavite da se ohladi. %reko njih rasporedite ribi&le i dru'u polovinu krema. dok se ne &'usne4. U ovaj sirup spustite pripremljene jabuke i ostavite ih samo dva minuta.300g še&era u prahu . 1atim polako i&mešajte sa propasiranim voćem.Vo. -stavite u hladnjak. U ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku umešejte la'ano pire od jabuka. %re služenja ukrasite ušećerenim kriškama jabuka i oljuštenim i iseckanim bademom. (odajte med.5 dcl slatke pavlake -!istite. "tavite na vatru. da ostanu cele. )ora se držati najmanje ? sata u hladnjaku. operite i ispasirajte voće.n! kr#500g vo&a!jagode# breskve# naline# kajsije" . Kuvajte dok se jabuke ne raskuvaju.1 kesica vanilin-še&era . "lužite hladno.50g badema ?$$' jabuka oljuštite.50g maslaca . Ušpinujte malo šećera 3prokuvan šećer u vodi. dodajte maslac. o!istite od semena pa isecite na osmine.1 'ašica trešnjeva&e .150g piškota . -statak jabuka oljuštite.200g sve$ih ribizli .150g še&era u prahu . "ipajte u staklenu posudu u kojoj ćete služiti. (odajte trešjeva!u. Kr#. 1atim pore*ajte red piškota. Umutite slatku pavlaku na kraju dodajući šećer u prahu. voda ne ispari i napravi se pire.

25g maslaca Umutite penesto jaja. +a kraju mu dodajte vanilin šećer i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku. šećer i vanilin6šećer.1(5 g še&era .150g še&era .6 dcl slatke pavlake . sklonite 'a sa vatre. I&ru!ite krem u staklenu !iniju u kojoj ćete služiti i stavite u hladnjak da se dobro ohladi.1 celo jaje .1 kesica vanilin še&era .1%2 l mleka . "tavite odo&'o komadiće masla da se ne uhvati skrama. (odajte 'ustin. jaje i šećer. (ržati na hladnom mestu. ali 'a i dalje mešajte žicom dok se ne ohladi.od $an!l# 4 jajeta .30g gustina .50 vanilin-še&era +a pari mešajte žicim dok se ne &'usnu žumanca. =otov krem mešajte dok se ne ohladi.P#nas(! kr#. "talno mešajte na umerenoj toploti. Kad je krem 'otov. Kr#. 5#$ .od $an!l# ( $umanaca . %re služenja 'a ukrasite. pa postepeno ulivajte u vrijuće mleko.

u(! kr#"kuvajte 'ust krem od B žumanaca.*0g samlevenih badema . (odajte ra&mekšanu !okoladu.20g mrvica od keksa Preliv: 150g gorke 'okolade . )asa treba da stoji u hladnjaku #? sata. I nje'a tako*e ostavite u hladnjaku.1 kesica vanilin še&era .5 jaja .50g badema B#l! kr#Ulupajte sne' od B belanaca i 1 $' šećera. brašna. )odle stavite u pleh sa vodom i u pećnoci pecite na pari # minuta na 1<$o:. )odle prethodno namažite maslacem i pospite šećerom. . %osebno ulupajte !vrsti sne' od belanaca sa dru'om polovinom šećera. Pr#l!$0 I&lomljenu !okoladu omekšajte na pari. "ve dobro i&mešajte. %olako dodajte karamel3ušpinujte 1 $' šećera dok ne postane sme*e boje4.1%2l mleka .2 kesice vanilinše&era . "lužite hladno.2 male kašike brašna .*0g maslaca . B kašika šećera. I&ru!ite krem i& kalupa pa 'a ukrasite sitno i&rendisanim bademima. -vu masu svetlosme*e boje i&ru!ite u kalup nama&an uljem. 7a&mekšani maslac buavo umutite sa polovinom šećera. vanilin6šećera i mleka. %rilikom služenja preliv mora biti topao. Čokolad*pud!ng sa ad#-!-a testo: *0g gorke 'okolade . 5#1 . %unite male modle &a pudin' u visini dve trećine. stalno mešajući žicom dok ne postane penast.1#5 dcl slatke pavlake T#s(o 5pud!ng60 I&lomite !okoladu i istopite na pari."#$r#%sk! kr#6 jaja . "talno muteći dodajte vanilin šećer i jedno po jedno žumance.350g še&era . prethodno proprženim na ulju. (odajte samleven badem i mrvice od keksa. (odajte neulupanu slatku pavlaku. >uti krem stavite prema kalupu okolo ili u sredini.

U& pudin' sa prelivom možete služiti i šla'. 5## .

50g še&era . orasima. %ecite da porumene. cm. U pleh pore*ajte ploštimice. (odajte 1$$' omekšalo' maslaca.50g mrvica od keksa .1 'ašica ruma .sok od pola limuna . 5#5 . %remažite sa B$' maslaca.100g suvog gro$ a .7rn! kola& sa $!)n%a-a 6jaja .2 kašike mleka . . +apravite !vrstu rolnu i secite na koture debljine $. pospite 1$$' kristal6šećera i suvo 'rož*e. %olako i&mešaje masu i sipajte u kalup &a tortu. $' šećera i so.100g še&era u kristalu prstohvat soli .50g še&era u prahu . ribanom !okoladom.cimet .2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake Umutite B žumanaca sa šećerom. . U pleh pore*ajte pljoštimice.140g še&era .200g cepanih višanja iz tegle . %ecite na umerenoj toploti ? minuta. mrvicama prethodno natopljenim rumom. sokom od limuna. cm.160g maslaca . "lužite hladno u& slatku pavlaku. namažite žumancetom i pospite kristal6 šećerom.esto dobro &amesite i rastanjite kao ju9ku &a re&ance.(0g mlevenih oraha .1 $umance 1amesite brašno sa kvascem prethodno potopljenim u mleku. -do&'o pospite cepane višnje i& te'le.100g ribane 'okolade . cimetom. %ospite šećerom u prahu.15g kvasca .ome dodajte sne' od B belanaca. Francusk! kola& 200g mekog brašna . namažete žumancetom i pospite na koture debljine $.

propržite i sameljite lešnike.1 jaje Ulupajte !vrst sne' od belanaca. +adevajte padobrance.1*0g še&era u prahu .210g še&era u prahu . Pado ranc! testo: 4 belanca . dodajte šećera. Ispecite 1$$' šećera u prahu sa vanilin6šećerom i uvaljajte svaku kranclu. vadite modlom male koturove. -stavite u hladnjaku da se malo ste'ne. (obro umutite maslac. %ravite male 'omilice na plehu.Krancl# 250g maslaca .140g lešnika .1 jaje preliv: 4 štangle 'okolade . sve umutite i prelijte padobrance.2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa <$' šećera u prahu.1 kašika mrvica od keksa nadev: 125g maslaca . -!istite. sok od limuna i sve polako umešajte sa sne'om. "ve dobro &amesite.sok od pola limuna . šećer i jaje. cm. otopljenu !okoladu. 7astanjite na dasci debljine $. +ajbolje je da odstoje dva dana pre služenja. +a pari istopite !okoladu i maslac &a preliv. .100g oraha .150g oštrog brašna .4 štangle 'okolade za kuvanje . 5#. (odajte jaje.25g maslaca .100g pekmeza od kajsija . %ecite 3$ minuta na 1$$o:.150g mekog brašna . orasima i brašnom.5 kašika še&era u prahu .

brašno. pospite šećerom i na kraju stavite liske maslaca. %ecite u pećnici 3$ minuta na #$$o:. -blikujte ku'lu i ostavite u hladnjaku # sata. Tar( od %a uka 300g brašna . "lužite tople ili hladne kola!e.350g jabuka Umutite maslac. šećer.250g rastanjenog lisnatog testa %leh namažite maslacem i pospite šećerom. Cabuke oljuštite i isecite na liske.250g maslaca . rastanjite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti. 7atanjite testo veli!ine tepsije. "lužite toplo.150g še&era 1amesite testo od brašna.1 vanilin še&er .5 nakiselih jabuka .Kola& od %a uka 250g maslaca . soli i vode.prstohvat soli . %revrnite 'a na tanjir &a tortu. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite # minuta na ## o:. %reko položite testo i i&bodite 'a viljuškom. mlevene orahe i oljuštene i i&rendisane jabuke.1%2 ka+ene kaši'ice praška za pecivo . jaja. Tar! Ta(#n 3pleh #Bcm4 1 kašika maslaca . %ore*ajte ih preko šećera i &alijte sokom od limuna.5 jabuka!zlatni delišes" 2 kašike soka od limuna .( kašika mekog brašna 250g oraha . vanilin šećer. "ve dobro &amesite. "ecite na kocke i pospite prah6šećerom.malo vode . prašak &a pecivo. #3$' maslaca.2 kašike še&era . I&vadite tart i ostavite da miruje 3 minuta.( jaja . 5#/ .( kašika še&era . jabuke oljuštite i re*ajte tanke kolutove.

stavite u podma&an pleh i pecite na umerenoj toploti.4 $umanaca . B žumanaca. =rilijaš i&mrvite.6 jaja 100g pekmeza od kajsija .2*0g maslaca . (obro &amešeno testo rastanjite na pola prsta debljine. so i koru od limuna. %rohladite i dodajte isitnjene orahe. I&mešajte sa 'rilijašom. 1atim pospite oljuštene i sitno i&re&ane badema. maslac. U mikseru umutite žumanca sa 1B$' šećera. %remažite pekme&om i odo&'o stavite ulupani sne' od B belanaca &asla*en sa < kašika šećera. 1atim na pari kuvajte sa maslacem da se masa odvaja od dna4.ud 420g mekog brašna .* kašika še&era kora od limuna . "lužite hladno.prstohvat soli 1amesite na dasci brašno.#nska . šećer.140g še&era .160g maslaca . Gr!l!%a) rola( 410g še&era u kristalu . Kada je pe!eno.160g oraha # $' šećera špinujte i sipajte na tanjir nama&an maslacem. 5#7 . ohladite 'a.. -hladite. "ipajte u kalup i ostavite u hladnjaku da se ste'ne. preko kojih stavite trake testa u obliku rešetke. 1apecite 1 minuta i secite na manje kocke.50g badema .

n! kola& 1l slatke pavlake . "ve kuvajte na tihoj vatru 1 sat. "irup kuvajte pošto u vodu stavite šećer. %rohla*ene tatlije prelijte toplim sirupom.3 dcl mleka 1 dcl trešnjeva'e . (o služenja držite u hladnjaku. "polja obložite pavlakom i odo&'o pospite !okladnim mrvicama. 1atim red voća.1 šipka vanile )aslac i mast du'o mutite dok ne postanj buavi.1 limun .1 kutija piškota . -d mleka.100g 'okoladnih mrvica Iseckajte voće na kocke i promešajte 'a. Vo.1 jaje . 5#2 . .250g svonjske masti . 7e*ajte tim redom dok imate voća i piškota. sok od pola limuna.1 l i 1 dcl vode . -stavite u plehu ili posudi da se ohlade i napiju sirupa. (odajte žumanca i jaje. Umutite pavlaku i polako dodajte šećer. %ecite na umerenoj toploti 1G61A minuta. 1amesite 'latko testo.1 'aša !200g" kiselog mleka . pa red deblje' sloja pavlake.Ba !n# (a(!l%# 250g maslaca . dalje mutite.atilje 9ormirajte na brdu.2 $umanca . trešnjeva!e i soka od voća napravite smešu u kojoj ćete potapati piškote. dru'u polovinu u kriškam kao i šipku vanile. 1atim kiselo mleko i brašno. "vaku piškotu umo!ite u mešavinu mleka i re*ajte na du'uljastu !iniju.1 kg mešanog vo&a!cepane višnje# pomorand$e# breskve# ananas# banane# jabuke" . %ravite male loptice.150g še&era uprahu .(50g brašna!500g oštrog i 250g mekog" še#erni sirup: 1 kg še&era .

300g še&era . Gla'ura0 U !vrsti sne' od 1 belanca dodajte šećer i sok od limuna. oraha i belanaca. %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na 1<$ o:.! od ora3a testo: 250g še&era u prahu . brašno i bademe rastrljati i usitniti vrhovima prstiju. vanilin šećer. pospite 1$$' šećera i pospite usitnjenom masom od badema.S(ar!nsk! pru(!.150g suvog gro$ a 150g oraha . premažite pekme&om. (obro umutite i stavite u podma&an pleh da se pe!e. -blikujte ju9ku deljine malo' prsta. 1 $' šećera. maslac. 3 kašike brašna. mlevene orahe i sne' od # belanca.maslac za podmazivanje Kajsije o!istite i isecite na tanke listove.3 kašike ribanog badema . #$$' šećera. Vuk!n# sla(k# )(angl# 6 jaja .100g maslaca . %leh 3##cm4 namažite maslacem.2 dcl šlaga .100g brašna . "lažite na okrenutom plehu i sužite na slaboj toploti.1 belance !lazura: 1 belance .100g brašna . 5#8 .100g pekmeza od kajsija . Kada je upola pe!eno.350g še&era .1 supena kašika sir&eta Umutite ? žumanaca. Kola& od ka%s!%a sa ad#-o- *00g zelenih kajsija ! breskve" . suvo 'rož*e. (u'o mešajte dok ne postane 'usto.cimet .4 kašike še&era u prahu . 5vrsti šla' pospite cimetom i služite u& kola!. +amažite testo i režite prutiće.esto dobro &amesite od šećera.250g mlevenih oraha .1 kesica vanilin še&era .sok od 1 limuna .

1atim napravite sne' od ? belanca. 5#9 . %remažite preko pekme&a. "ecite na kocke. pospite seckanim orasima i dopecite. #$$' šećera i sirćeta. služite hladno.

20grašika griza . Caja dobro umutite s 1$ supenih kašika šećera i 'ri&a i limunovom korom. /onac ne treba da je mno'o širok. Kada je kola! pe!en.Ra$an!%a 1kg še&era . -stavite da se hladi. "talno probajte i'lom.1 kg jabuka .10 supenih kašika še&era . U mlevene orahe i suvo 'rož*e dodajte malo sirupa i napravite kašu. "lužite hladne sa slatkom pavlakom. Kada su kuvane. -stavite 'a da se hladi i natopi špinovanim šećerom. l vode. kuvajte dok ne omekšaju ali ne suviše. polako spuštajte oljuštene i i&dubljene jabuke. %rethodno istružite kuru od limuna &a testo. "ecite krupnije kocke i služite.150g suvog gro$ a 2#5 dcl ulupane zasla ene slatke pavlake @ećer nalijte sa 1. Tu/a3!%# 1kg še&era . %remažite pleh maslacem i pecite masu na umerenoj toploti.10 jaja . vadite ih rešetkastom kašikom i ostavite da se ohlade. 55$ . pa o'uljene kriške limuna kuvajte sa šećerom oko 3$ minuta da se sirup &'usne.200g oraha . l hladne vode i dobro ukuvajte. Kada proklju!a.1 limun 1 k' šećera ušpinujte u 1. ravnomerno 'a &alijte sirupom.

maslac. šećer.ista te$ina maslaca .350g sezonskog vo&a po $elji !višnje#trešnje# kajsije# ribizle# jagode# maline# šljive" (obro umutite maslac.Flor#n(!n# 1dcl slatke pavlake . jedno po jedno žumance. "ecite na kocke. brašno i sne' od ? belanaca.ome dodajte i&rendisan oljušteni badem.n%ako4 jajeta ! izmerite" . 551 .ista te$ina še&era u prahu .250g vo&a i kore od pomorand$e iz slatka . med.120g meda +eulupanu slatku pavlaku. +amažite ruke uljem.350g badema .brašna te$ine 3 jajeta . +apravite loptice. Kola& sa $o. . %leh tako*e. seckano voće i& slatka dobro umutite i stavite da se prokuva.120g maslaca . %ecite na umerenoj toploti i pospite šećerom u prahu. pore*ajte ih u pleh i pritisnite svaku dlanom da 9ormirate plo!ice. "ipajte u podma&an pleh i preko mase pore*ajte voće.350g še&era . B? 4 i ostavite da se ohlade. %ecite 1 minuta na 11 o:. +apravite masu. %relijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.

dodajte maslac i na kraju umešajte jaje.2 dcl slatke pavlake . %ecite u prethodno &a'rejanoj pećnici $ minuta na #$$ o:.3 jajeta . šećer. Umutite jedno po jedno jaje. .60g uše&erene kore od pomorand$e . .1 kaši'ica praška za pecivo .1 kašika meda .1 jaje /ešnike ispecite.200g brašna . Ušećerene kore od limuna i pomorandže isecite na tanke re&ance. (odajte koru od limuna.ladite kola! na rešetki. 55# . %rašak umešajte sa brašnom i dodajte masi maslaca. badem.20g maslaca . $' maslaca. Cednu stranu namažite !okolad6'la&urom.4 Kola& od r#saka pleh #3cm *00g bresaka !kajcije" . da dobije svetlobraon boju.60g lešnika . U plehu na back6papiru pravite 'omilice od pola kaši!ice. brašno. kandirano voće i ušećerene kore .150g gorke 'okolade . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite B6< minuta na # $ o :. "ve umutite.50g maslaca .(5g uše&erene kore od limuna . (odajte lešnik. 3=la&ura2 na pari istopite !okoladu.izrendisana kora od 1 limuna -mekšali maslac buavo umutite sa šećerom. med i cimet.150g še&era . bademe oljuštite i sve sitno iseckajte sa kandiranim voćem. )ešejući kuvajte # minuta 2 slatku pavlaku.reskve.15 kandiranih trešanja . pore*ajte breskve 3polovine okrenute na 'ore4 i sipajte dru'u polovinu testa. prethodno oprane i prepolovljene.200g še&era . -do&'o na svaku 'omilicu stavite po polovinu kandirane trešnje.30g brašna . prosušite.cimet .200g maslaca . -hladite 9lorentine na rešetki.7!r!)k# /lor#n(!n# 160g badema . %olovinu testa sipajte u dobro maslacem nama&an pleh.30g kandiranog vo&a .

1atim mešajući. %ecite dok ne porumene. jedno po jedno žumance.400g maslaca . $' šećera i soli.400g še&era .4 belanca . dodajte jedno po jedno jaje. prethodno otopljenu !okoladu i sne' od 1$ belanaca.200g 'okolade . šećer. -ce*ene kro9ne pospite mešavinom šećera u prahu i naribane !okolade. mleveni badem. 555 . "ecite na kocke i služite hladno. kakaom i stru'anom korom od limuna.100g 'okolade . Kad se &'usne.Kola& dok(ork# Tan%# 200g maslaca .prstohvat soli . )asu rasporedite u nama&an pleh i pecite na umerenoj toploti. )asu stavite u špric i cedite kro9ne u vrelo ulje.1 kesica vanilin še&era Kad mleko provri.1 kg brašna .40g kakaoa .50g še&era u prahu . B? 4. I&mešajte sa šećerom. dodajte maslac. skinite sa vatre da se ohladi.200g badema . Kola& od ad#-a 400g badema .5 jaja .kora od limuna .sok od pola limuna . "talno mešajući.50g še&era u prahu -ljuštite i sameljite badem. 8pr!c*kro/n# 1%4 l mleka . 1alijte !okoladnom 'la&urom 3recept br.50g še&era . "ipajte u podma&an kalup &a tortu pre!nika ##cm. Ulupajte sne' od belanaca i polako i&mešajte sa prethodnom masom. %ecite 3 minuta na 1<$ o:. dodajte brašno. .10 jaja Umutite maslac.200g še&era .ome dodajte sok od limuna.

.Kada je 'otov kola!. 55. pospite 'a šećerom u prahu.

(obro ih ocedite i uvaljajte u šećer u prahu pomešan sa cimetom. Isecite štapiće debljine prsta i dužine #$cm. U'rejte ulje i pržite ven!iće da postanu hrskavi.200g lešnika . %ospite cimet. %ecite 1 minuta na #$$ o:. 55/ . Kla%s(#ron# 1%2kg brašna . +apraviće se 'usta smeša. "tavite masu na mermernu plo!u prethodno nama&anu uljem. (obro mesite i stalno ra&vijajte testo okla'ijom dok ne postane meko i elasti!no.100g še&era u prahu .3 jajeta . I&bodite testo viljuškom.350g še&era .1 kg sve$ih krupnih šljiva . %rohladite i pospite kola! sa vanilin6šećerom.cimet 7a&vucite testo i stavite u veliki pleh jednostruku ju9ku.1 kaši'ica cimeta "ipajte vodu da prokuva.2 $umanca . %ecite još 1 minuta. @ljive o!istite od koš!ica i podelite na polovine koje re*ate po testu okrenute na 'ore. kada se pojave mehurići.1%2l ulja . sipajte brašno stalno mešajući.1%2l vode . "lužite tople.Kola& od )l%!$a 1paket lisnatog testa . 1atim &alijte mešavinom2 jaja. &umanca i 1 $' šećera. "pojte uh u kru'ove. %ospite samleven lešnik. pa &atim #$$' šećera. %re ne'o što provri.

1 dcl mleka .50g še&era . so i kvasac. kiselu pavlaku.250g brašna 50g vanilin-še&era 1amesite na dasci maslac. šećer. mleka. soli i šećera. Van!l!n*k!/l!c# 150g maslaca . "tavljajte ju9ke jednu preko dru'e.kora od 1 limuna .Ma2arsk! polu-#s#c! 250g maslaca .2 belanca .3 dcl ulja . -cedite ma9iše u uvaljajte ih u šećer u prahu. %ecite na umerenoj toploti. žumanca. 557 . %odelite na 1$ ju9kica i ostavite da stoji pola sata. šećer i mlevene bademe. preklopite i oblikujte u polumesece.20g kvasca . cm i isecite na < delova.2 $umanca . brašno. Ma/!)! 300g brašna .prstohvat soli . "vaku ju9ku premažite maslacem i kaši!icom stavljajte male 'omilice belanaca. jaja. -blikujte male ki9lice. mleka i cimeta napravite kašu.100g badema .prstohvat soli 1amesite nešto mekše testo ne'o &a re&ance od brašna.1 jaje .1 dcl mleka (obro umutite maslac. Uvaljajte ih u vanilin6šećer. %odelite na dva dela i od svako' ra&vucite po 3 ju9ke.150g oraha .50g maslaca .1 jaje .250g kisele pavlake . jaje.100g še&era .(00g brašna . 1amesite. "ecite radlom na manje kvadrate i pržite na vrelom ulju. %ecite na umerenoj toploti i uvaljajte u šećer u prahu. -d mlevenih oraha. +a svaki deo stavite malo mase od oraha. "vaku ju9kicu okla'ijom ra&vucite debljine $. (odajte brašna.150g še&era .

pa sve &ajedno &amesite. sok od pomorandže. rum. (odajte žumance. prvo na suprotnoj strani na kojoj su stajale. -bave&no prvu stranu pržite poklopljeno. rastopljen maslac. "lužite tople. 7astanjite testo na 1 cm. %ržite kro9ne. otklopite posudu do kraja prženja. vanilin šećer.2 kesice vanilinše&era .So.( $umanaca . Kada kro9ne okrenete na dru'u stranu.sok od 1%2 pomorand$e .orsk! kola& od #lanaca 5 belanaca .100g maslaca . Kro9ne treba da se utrostru!e.100g brašna . D$orsk# kro/n# 1%2kg brašna . .1 dcl mleka . -stavite ovako 9ormirano testo na mlakom 1 sat da uskisne.1 'ašica ruma .50g še&era . "a!ekajte da kvasac uskisne. 1atim stalno mešajući. )asu supajte u prethodno nama&ani du'uljasti kalup &a rolate i pecite na umerenoj toploti. %ržene kro9ne ocedite i uvaljajte u šećer u prahu. koru od limuna. šećer. (obro u'rejte ulje.200g še&era . %onovo sa !ašom manje' pre!nika vadite kru'ove da bi se spojili.100g še&era u prahu U sredini brašna &amesite kvasac sa mlekom.kora od 1 limuna . dodajte istopljen maslac i na kraju iseckanu mešavinu. 552 .esto ulupajte da se odvaja.1%2 l ulja .40g sve$eg kvasca .*0g maslaca 150g mešavine !iseckani na kockice lešnik# 'okolada# oljuštene jabuke# suve gro$ e" Ulupajte !vrsti sne' od belanaca postepeno dodajući šećer i brašno. 5ašom vadite kru'ove i stavljajte po dva poklopljena.

'okoladne mrvice za ukras 1a testo umutite jaja. 1 kašiku šećera. %ecite u prethodno u'rejanoj pećnici #$ minuta na ##$ o:.4 štangle 'okolade za kuvanje .2 šoljice mlevenih oraha .5 šoljica mlevenih oraha .250g maslaca . %rohladite. 1 žumance.6 kašika vode . kiselu pavlaku i brašno. mleko i prašak &a pecivo. Nad#$0 Umutite ? žumanca. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. "ecite na kocke. maslac i orahe. -hladite.B? 4. Kada je pe!eno.3 šoljice mleka . U podma&an pleh stavite prvu ju9ku.5 jaja . &atim dru'u ju9ku. vodu. 1atim prokuvajte na pari šećer.1 dcl kisele pavlake . )ažite toplu 'la&uru na toplo testo.6 šoljica brašna . 7astanjite dve ju9ke i ostavite da odstoje.Čord!n kola& testo: 4 jajeta . mlevene orahe. prethodno samlevene orahe i otopljenu !okoladu sa vanilin šećerom. pa nadev. "ipajte u pleh srednje veli!ine. +a kraju masi dodajte ulupan sne' od belanaca. Čokolad*)n!(# 250g maslaca .150g brašna (0g oraha . %ospite ukrasnu !okoladu. !okoladu. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela.1 kesica vanilin-še&era T#s(o0 Umutite maslac. ulje.6 šoljica še&era .3 šatngle 'okolade za mešanje .2 šoljice ulja . šećer. 558 . 1 $' še!era. %ecite na umerenoj toploti.pola kesice praška za pecivo !lazura: 10 kašika še&era . brašno.

P!)!ng#r sa &okolado4 oblatne za pišinger - 1 dcl mleka - 3 $umanca - 140g 'okolade - 200g še&era - 200g maslaca - 100g lešnika - 100g oraha +a umerenoj toploti mešajte mleko, žumanca, !okoladu, šećer. )asa ne sme da vri. Kuvajte dok se ne &'usne. "kinite sa vatre stalno mešajući i dodajte maslac. +a kraju dodajte prethodno ispe!ene i samlevene lešnike i orahe. +adev mažite i&me*u oblandi. -do&'o prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br.B? 4. "lužite hladno. "ecite na kocke.

R!ngo "an&!
testo: 4 jajeta - 4 kašike še&era - 1 kašika kakaoa - 3 kašike oštrog brašna nadev: 4dcl slatke pavlake - 1 kesica B3rem+iksaB - 1 vanilin še&er - 3 kaši'ice še&era - 3 kaši'ice kakaoa !lazura: 120g 'okolade - 40g maslaca - 1 jaje Umutite ? žumanca sa šećerom i kakaom. (odajte brašno i !vrsti sne' od ? belanaca. .esto pecite u pećnici 1 minuta na ##$ o:.-hladite. Isecite po dužini dve kore. 1a nadev ulupajte slatku pavlaku. +a pola dodajte kesicu Krem9iJa. U !vrsti šla' dodajte2 vanilin šećer, šećer i kakao. +apravite od alu69olije kalup. "tavite koru testa, debeo nadev i dru'u koru testa. +a pari omekšajte !okoladu, dodajte maslac, na kraju umućeno jaje. 1alijte.

559

M!c!k!n kola& sa

ad#-o-

3 jajeta !izmerite" - ista te$ina maslaca - ista te$ina še&era ista te$ina brašna - kora od limuna - 100g badema (u'o mutite maslac i šećer da masa postane buava. (odajte po jedno jaje. +a kraju pomešajte brašno i koru od limuna. )asu sipajte u podma&an pleh. %ospite o!išćenom i iseckanim bademom. %ecite na umerenoj toploti.

Ko-!s ro(
2šolje belanaca - 2 šolje še&era - 1 šolja istopljenog maslaca - 1 limun - 2 šolje brašna - 150g suvog gro$ a - 1#5dcl ruma - 100g oraha - 100g kandiranog vo&a - 100g 'okoladnih listi&a "uvo 'rož*e potopite u rum i ostavite 'a ? sata. Ulupajte !vrst sne' od belanaca. (odajte šećera, brašna, sok i stru'anu koru limuna i te!an maslac. "ve dobro i la'ano promešajte. (odajte sitno se!eno kandirano voće, orahe, !okoladu i suvo 'rož*e, prethodno uvaljano u malo brašna da ne potone na dno testa. I&lijte u kalup i pecite $ minuta na ##$ o:. %osle #$ minuta pokrijte alu69olijom. -hladite komisbrot na rešetki.

5.$

Pr#s urg#r k!/l!c#
1%2 kg brašna - 250g maslaca - 4 $umanca - 3 kašike še&era - 10g kvasca - 2 dcl mleka - 100g oraha - 1 kesica vanilin še&era - kora od limuna - prstohvat soli +a dasci &a mešanje natrite brašno o maslac. "kupite u 'omilu. +a sredini napravite udubljenje u koje stavite # žumanca, šećer, kvasac rastopljen u malo mleka i so. "ve dobro &amesite. (odajte još mleka da dobijete testo srednje tvrdoće. +apravite loptice veli!ine oraha. %okrijte !istom krpom i ostavite da odstoje dva sata. "vaku lopticu okla'ijom rastanjite, nadenite kašom 3mleveni orasi, mleko, vanilin šećer i kora od limuna4 i oblikujte ki9lice. %ore*ajte u nenemašćeni pleh. "vaku ki9licu premažite umućenim žumancima. Kada se osuši, još dva puta ponovite isti postupak. %ecite na umerenoj toploti dok ne porumene.

K!/l!c# od sala
1 kg brašna - 1%2 kg sala - 6 šumanaca - 4 dcl mleka - 20g kvasca - 200g še&era - 150g pekmeza od kajsija - prstohvat soli U 1 dcl mleka dodajte kaši!icu brašna, kašiku šećera i kvasac. -stavite na toplom da uskisne. 1atim &amesite brašno sa žumancima, 3 dcl mleka, šećerom i uskislim kvascem. )esite dok testo ne prestane da se lepi &a ruke. I&ru!ite 'a na dasku posutu brašnom, oblikujte ju9ku, namažite salom, preklopite i ostavite da odstoji 3$ minuta. +a kraju ra&vucite testo, oblikujte ki9lice nadevene pekme&om i pecite na umerenoj toploti. %osle pe!enja ki9lice uvaljajte u šećer u prahu.

5.1

4ondonsk# )(angl#
250g maslaca - 4 jajeta - 250g še&era - 300g brašna - 100g badema - 100g pekmeza od kajsija (obro umutite maslac, 3 žumanca, 1 jaje, šećer i brašno. 1amesite testo i ra&lijte u podma&an pleh. .esto ispecite napola. 1atim ulupajte sne' od 3 belanca, dodajte ? kašike šećera i $' seckanih badema. %olupe!eno testo premažite pekme&om i odo&'o stavite masu od belanaca. "ne' pospite sa $' seckanih badema. %ecite na umerenoj toploti. "ecite na kocke kada se kola! ohladi.

;u(! kola& !' AVII $#ka
250g še&era u prahu - 250g maslaca - 250g badema - 10 $umanaca - 4 jajeta (obro umutite maslac sa B tvrdo kuvanih i&'nje!enih žumanaca. (odajte ? jajeta, ? žumanca i šećer u prahu. +a kraju dodajte bademe. )utite i&u&etno du'o dok masa ne postane buava. )asu sipajte u du'uljast kalup &a rolat i pecite na umerenoj vatri.

5.#

Ml#&n! 3l#

5M!lc3 ro(6 Kola&

Sla$sk!

$a kvasac: 1dcl mleka - 40g kvasca - 3 kašike še&era - 3 kašike brašna - prstohvat soli $a testo: 1kg brašna - 4 $umanca - 125g maslaca - 4#25dcl zasla enog mleka - 150g suvog gro$ a - prstohvat soli U manju posudu istrunite kvasac, dodajte mlako mleko, šećer, brašno i so. -stavite na toplo da kvasac uskisne. 1a to vreme brašno stavite da se malo u'reje. 1amesite brašno sa 3 žumanca, uskislim kvascem, &asla*enim mlakim mlekom i solju. )esite majmanje 1 minuta. .esto treba da se odvaja od ruku i daske. -stavite testo na toplom da kisne 1 sat. %remestite testo dodajući mu suvo 'rož*e. -blikujte u velike pletenice i stavite u podma&an pleh. -pet ostavite 3$ minuta da testo odstoji. 3"lavski kola! oblikujte u dubljoj šerpi ili okru'loj modli.4 %red pe!enje namažite testo sa umućenim žumancetom. %ecite ?$ minuta na ##$ o:. 3"lavski kola! ukrasite sa norodnim ukrasima4.

4ondon#r*(#s(o 5upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
210g brašna - 140g maslaca - (0g še&era - 2 $umanca 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera i žumanaca. -stavite da malo odstoji. 7astanjite u okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pekme&, voće i &alijte želeom.

5.5

Francusko (#s(o 5 upo(r# l%a$a s# 'a B(ar(o$#B6
250g maslaca - 500g brašna - 40g še&era - 2 dcl mleka prstohvat soli 1amesite testo od brašna, maslaca, šećera, mleka i soli. -stavite da malo odstoji. 7astanjite okru'lom ili !etvrtastom plehu. %ecite na umerenoj toploti. %rema želji stavite pokme&, voće ili voćni žele.

R#'anc! sla(k! ! ku$ano $!no
rezanci: 500g rezanaca - 200g oraha - 150g še&era - 50g maslaca - 1 kaška cimeta "kuvajte re&ance. (odajte maslaca i dobro i&mešaje re&ance. "ameljite orahe i i&mešajte sa šećerom i cimetom. "lužite odvojeno re&ance i mešavinu oraha i šećera. "vako sipa po želji preko re&anaca. kuvano vino: 1#5 l vina !crno ili roze hamburg" - 200g suvih šljiva - 100g suvog gro$ a - 300g še&era - 4 zrna bibera - 3 karan+ili&a "uve šljive dobro operite u mlakoj vodi. 1atim stavite vino da se kuva sa svim navedenim sastojcima. Kuvajte 'a nepokopljeno 1 sat da dobro uvri. "lužite 'a toplo u& slatke re&ance.

5..

+l#

od

anana ! ora3a

250g brašna - 150g še&era - 1*0g oraha - 100g maslaca - 3 jajeta - 4 banane - 1%2 kesice praška za pecivo - 1%2 kaši'ice sode bikarbone - prstohvat soli Umutite šećer, maslac i jaja. Kada je masa umućena buavo dodajte i&'nje!ene banane. U tu smesu dodajte brašno, prašak &a pecivo, sodu bikarbonu i soli. +a kraju dodajte sitno seckane orahe. "ve dobro &amesite. )asu sipajte u podma&an pleh i pecite 1 sat na 1<$ o:. Kada je hleb pe!en, i&vadite 'a i ostavite da se ohladi. "lužite hladan.

+l#p&!,! sa c!-#(o125g še&era u kristalu - 125 g še&era u prahu - 250g brašna - 30g biljne masti - 1 jaje - 150g maslaca - 1 kaši'ica praška za pecivo - 1%4 kaši'ice oraš'i&a - 1 kaši'ica cimeta u prahu 1 dcl mleka - prstohvat soli Umutite B$' maslaca, biljnu mast, jaje i šećer u kristalu. )utite dok smeša ne bude penasta. U dru'oj !iniji i&mešaje brašno, prašak &a pecivo, oraš!ić, so i mleko. -vo prespite u prvu masu i sve dobro &amesite. U poseban pleh &a 1# hlep!ića 3s udubljenjima4 podma&an maslacem sipajte testo u svako udubljenje do dve trećine. %ecite # minuta na 1<$ o:. Kad su pe!eni, i&vadite i premažite sa A$' rastopljeno' maslaca. %ospite i&mešanim šećerom u prahu i cimetom.

5./

dodajte ? belanca sa 3 kašike šećera. (ru'om polovinom ju9ke pokrijte polovinu sa pekme&om.7 .4 jajta .150g suvog gro$ a . a &imi celu noć.50g mrvica od keksa 100g še&era u prahu 1amesite tvrdo testo od brašna. (odajte uskisli kvasac. "tavite jednu preko dru'e ob'e. ali da ne bude suviše tvrdo već polumeko. ra&vucite i pravite velike pletenice.100g strugane 'okolade i kakaoa "tavite kvasac. 5.2 dcl mleka . mleko i šećer da uskisnu.3 kašike masti . mlake vode i soli. %letenice uvijte u veliki okru'ao pleh.ob'e. -stavite testo da odstoju u hladovini. -dvojte dve polovine.4 -stavite malo da odmori.100g pekmeza od kajsija . jajeta. jednu pospite suvim 'rož*em.2dcl mlake vode . 1atim ra&vucite ob'e. (obro &amesite testo. -dmah sklonite sa vatre i ostavite da se mleko prohladi. 7adlom secite jednake taške. /eti B sati.prstohvat soli . 7a&vucite okla'ijom tanku ju9ku. a dru'u !okoladom.1 jaje .100g maslaca . -stavite da odstoji 1 minuta. %re pe!enja namažite žumancetom. %ospite šećerom u prahu. -stavite ih da se malo prosuše. 3I&ra& Vojvo*ana &a deo testa. -pet premesite.( kašika še&era .G#ncona sa Č#n#%a za kuvanje: 20g sve$eg kvasca . "talno mešajući. Ta)c! sa p#k-#'o500g brašna .1%2l mleka . U me*uvremenu umutite ? žumanca sa ? kašike šećera. +a jednoj polovini ju9ke re*ajte na istom rastojanju 'omilice pekme&a. )utite da postane penasto i sipajte u vrijuće mleko. %ecite na umerenoj toploti.2 kašike še&era za testo: 1 kg brašna . 7a&vucite i namažite svaku ob'u smesom od 3 kašike masti i # kašike brašna.

5. 1alijte proprženim mrvicama na maslacu i pospite šećerom u prahu. -cedite ih i složite u !iniju u kojoj ćete služiti.2 . "lužite toplo.Kuvajte ih u vrijućoj vodi u koju ste prethodno stavili malo soli i ulja.

2 belanca .100g pekmeza od kajsija Umutite maslac. 7e*ajte u prethodno nama&an pleh.prstohvat soli . U pleh postavite back6papir i preko nje'a pore*ajte kekse. B žumanaca.8 . %onovo ostavite buhtle da uskisnu 1 sat.40g maslaca .2dcl mleka .100g 'okolade (obro i&mešajte šećer. mleko i brašno da dobijete srednje mekano testo.cimet 2 kašike brašna .esto dobro &amesite i ostavite # sata da uskisne.kora od limuna .( $umanaca . "ecite kvadrate od cm. koru od limuna. %ecite na umerenoj toploti. .25g kvasca . cm. (odajte rastopljen kvasac u malo mleka. šećer. . -stavite B sati da se suše. %red pećenje premažite umućenim žumancetom.esto upakujte u 9oliju i ostavite # sata da miruje. so. 5. 5okoladu istopite i dodajte masi. 1atim 'a i&ru!ite na dasku i ra&vijte ju9ku debljine $. Ba'#lsk! k#ks! 250g še&era . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite minuta na # $ o:.40g še&era .250g ribanog badema . +a dasci pospite šećer i preko nje'a rastanjite testo i modlom vadite ra&ne oblike keksa.M!c!k!n# u3(l# (50g brašna . cimet i badem. 5vrsto ulupan sne' dodajte i ovlaš pomešajte. brašno. Ispe!ene buhtle poslažite na !iniju i pospite šećerom u prahu. +a svaki stavite malo pekme&a i preklopite kvadrat kao knji'u.

0#5 kg margarina .5jaja . U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite 13 minuta.450g še&era .9 ."#dnos(a$n! k#ks! cca #?$ komada 1#2 kg brašna . 5.2 šoljice mleka .kaši'ica limunovog soka . "a modlama oblikujte ra&ne oblike keksa.1%2 kesice praška za pecivo .brašno za posipanje "ve sastojke dobro umesite dok ne dobijete 'latko testo.

jer će kore postati žilave od vla'e. (o služenja krempitu držite u hladnjaku da krem ne bi omekšao.V#r!na kr#-p!(a 1 paket lisnatog testa !B=edoB" . 7asporedite krem preko donje kore. Kada se masa i&jedna!i i postane 'usta.2 kesice vanilin-še&era . (onju koru pre pe!enja i&bodite viljuškom da vam se kora ne i&di'ne. )e*utim kako je kupovno lisnato testo kvalitetno.100g še&era .ek na dan služenja 9ormirajte krempitu i držite dva sata u hladnjaku. =ornju koru pre pe!enja &asecite ovlaš po površini na kvadrate. nije potrebno ula'ati toliki trud.1%2 l mleka .1%2 l slatke pavlake /isnato testo rastanjite na dve ju9ke i pecite odvojeno donju i 'ornju koru. +e valja da krempite prenoće u hladnjaku. preko noći ostavite odvojeno u hladnjaku krem. %olako mešajte i ostavite u hladnjaku # sata. dodajte hladno mleko. šećerom i stalno mešajući. 5/$ . Ukoliko želite krempite da napravite dan ranije. da lakše se!ete par!iće. odo&'o stavite 'ornju koru i pospite prah6šećerom. dodajte ulupanu ne&asla*enu slatku pavlaku. a na sobnoj temperaturi kore. Kr#-0 %rašak &a pudin' i&mešajte sa vanilin6šećerom. .2 pakovanja praška za vanilin puding . Napo-#na0 Krempite možete praviti i od lisnato' testa koje ćete sami pripremiti.

B kašika šećera.1%2 kesice cimeta . +ajbolje sutradan. (odajte brašno i ulupajte sne' od B belanaca. cimet.kora od limuna prstohvat soli Umutite maslac.2*0g brašna . %ecite na umerenoj toploti. cimet i odo&'o stavite dru'i deo testa.esto dobro &amesite. 1atim dodajte brašno. B žumanaca. %leh manažite maslom i pospite brašnom. %ecite na umerenoj toploti. 4#n%a p!(a sa %a uka-a 150g maslaca .150g še&era 1 kaši'ica cimeta .2 kesice vanilin-še&era . U nama&anom plehu ra&vucite pola testa kao donju koru. suvo 'rož*e. pospite mlevene orahe.100g suvog gro$ a . &atim pospite polovinu oraha. 7astanjite prvi deo testa i stavite u pleh.1 $umance .100g oraha .150g oraha 1 kg jabuka .1%2 kesice praška za pecivo . "lužite hladno. "lužite hladno. "ecite na kocke i pospite vanilin6šećerom.150g še&era . %remažite ra&mućenim žumancetom.4 $umanceta . )ože i posle dva dana. %remažite je ra&mućenim žumancetom. .4#n%a p!(a sa $!)n%a-a 250g maslaca . propržene jabuke. 5/1 .6 jaja .200g kisele pavlake . šećer i so. -stavite da malo odmori. šećer. %odelite masu na dva dela. %reko testa pore*ajte višnje. Vruću pitu pospite šećerom u prahu i secite na kocke. kiselu pavlaku i prašak &a pecivo.300g brašna . I&rendišite oljuštene jabuke i propržite ih na maslacu.1 kg o'i&enih višanja Umutite maslac. vanilin6šećer i dru'u koru. 3 žumanceta.

stisnite malo krajeve i slažite u tepsiju. Uvijte tanku pitu. "ecite na par!iće od < cm. (odajte kiselu pavlaku i brašno.100g maslaca .4 $umanceta . %ospite polovinom mlevenih oraha. Bosanska )l%!$op!(a 0#5kg kore za pitu .250g mekog brašna . -hladite preliv. 1amesite testo da bude 'latko.0#5kg suvih šljiva 100g oraha . "lužite hladno. %ecite još minuta. "vaku koru namažite rastopljenim maslacem.1dcl kirša .1 kašika kisele pavlake . 7a&vucite donju ju9ku i stavite u podma&an pleh. Umešajte šljive. +apravite kompaktnu masu. 7a&vijte ju9ku i presavijte kao knji'u.100g oraha . +adev stavite na po!etak svake kore. Kad je 'otova ostavite nekoliko minuta prekrivenu tepsiju da se prohladi.P!(a od $!)an%a 250g maslaca .100g še&era u kristalu . 5/# . %ecite na #$$ o:. poslažite višnje i vanilin6šećer.1%2kg o'iš&enih višanja . %remestite testo i napravite dve ju9ke. %ecite 1 minuta na ##$ o:. "tavite samo da proklju!a. "uve šljive skuvajte. 1atim pospite dru'u podovinu oraha. %rocedite i i&vadite koš!ice.2 kesice vanilin-še&era Umutite maslac sa 3 žumanceta i kristal6šećerom. -do&'o stavite dru'u ju9ku i premažite je ra&mućenim žumancetom. -rahe iseckajte u&dužno. 1atim poprskajte malo vodom i ostatkom maslaca.0#5 kg še&era u kristalu 1a preliv naspite na šećer vodu da o're&ne. orahe i kirš. -stavite testo u hladnjaku 1 sat. %onavljajte isti postupak 3 puta s odmaranjem testa u hladnjaku od po #$ minuta.

oplu pitu &alijte sa hladnim prelivom od špinovano' šećera. %oklopite 9olijom i ostavite #? sata da se pita natopi. 5/5 ..

250g maslaca .kesice vanilin-še&era Umutite maslac.1 kesica vanilin-še&era .100g kisele pavlake .150g brašna . B? 4. ribanu !okoladu. sok od limuna i ulupan sne' od B belanaca.*0g badema . Bak!na p!(a 250g brašna .(0g oraha . =ornju koru i&bodite viljuškom da se ne i&di'ne. -hladite i secite na kocke.6 jaja . U podma&ani pleh stavite prvo koru &atim nadev i dru'u koru odo&'o. "ve dobro &amesite i podelite na dva dela. secite na kocke i pospite šećerom u prahu.1(0g še&era . Nad#$0 Umutite ? žumanceta. prelijte 'la&urom od !okolade 3recept br. . šećer. mlevene orahe. 5/.P!(a od &okolad# 250g maslaca .rašno i&drobite sa maslacem. 1 kašiku šećera. kiselu pavlaku i brašno. 1 žumance. (obro &amesite.5 jaja . vanilin6 šećer. 1atim podelite na dva jednaka dela &a dve kore. Kada se ohladi. &atim nadev i 'ornju koru. %ecite na umerenoj toploti.140g 'okolade .sok od 1 limuna .200g še&era .100g 'okolade . Kada je pita pe!ena. mleveni badem. šećer. Nad#$0 Umutite žumanaca. otopljenu !okoladu i vanilin šećer. %ecite na umerenoj toploti. U podma&an pleh stavite donju koru. (odajte ulupan sne' od belanaca. -stavite da odstoji 1 sat. -stavite u hladnjaku # sata. (odajte 1 žumance i ? kašike vode.

200g brašna .1%2l mleka .1 dcl ruma . šećer i cimet.150g suvog gro$ a . Pala&!nk# na -o% na&!n 2jajeta . jabuke. suvo 'rož*e. Kada je testo dobro umućeno. so. šećer. %ecite 1$ minuta.1 kg nakiselih jabuka . mleko. -rahe sameljite.prstohvat soli prstohvat še&era . "uvo 'rož*e stavite u rum da o're&ne # sata.50g keksa Cabuke oljuštite.100g maslaca cimet . isecite na male tanke kriške. Urolajte.150g oraha .1 kaši'ica ulja Umutite jaja.250g kristal-še&era . namažite maslacem pa još # minuta pecite sa 9olijom. %ecite pala!inke na ulju. i polako dodajte brašno stalno mešajući. ulje. svaku namažite rastopljenim maslacem i pospite šećerom. +adevajte ih pekme&om od kajsija ili orasima i šećerom. %o dve kore. +a po!etku kore stavite mešavinu oraha i keksa . ostavite 'a da odstoji 1 minuta. 5// .Ba u)k!na p!(a od %a uka 0#5 kg kore za pitu . a ima i mno'ih koji vole pra&me pala!inke. +apravite B ju9ki.

(odajte mleko.50g brašna . "lužite tople. Kada ste sve pala!inke pore*ali. (odajte ulupani sne' od B belanaca.100g brašna .pala&!nk# 100g maslaca . (odajte ulupani sne' od B belanaca. a secite kao kriške okru'le torte. brašnom i mlekom. ali samo sa jedne strane.2dcl belog vina . "ve dobro i&mešajte i pecite pala!inke na maslacu. B kašika šećera. &alijte ih kremom. %ecite pala!inke samo sa jedne strane. "ve i&mešajte. brašno i ulupan sne' od B belanaca.4 dcl mleka Umutite B$ ' maslaca.2 $umanca . vino dok masa ne po!ne da se &'ušnjava. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom.120g še&era . 8$#dsk# pala&!nk# 100g maslaca . 7e*ajte jednu na dru'u s nepe!enim stranama okrenutim na 'ore. +epe!ena strana treba da bude okrenuta na 'ore.Kr#.100g 'okolade )aslac umutite sa B žumanaca.( jaja . šećer. Kr#-0 Ulupajte žicom na pari 1 jaje. B žumanaca.6 jaja . 5/7 . # žumanca.100g 'okolade . brašnom i mlekom.3 dcl mleka .150gše&era u prahu . Vrućim kremom prelijte pala!inke i služite tople. "vaku pala!inku pospite ribanom !okoladom. %ala!inke slažite u veći tanjir jednu na dru'u.

"ve polako promešajte.150g prah še&era .1 dcl trešnjova&e . U rashla*eno mleko dobro umutite žumanca i 3 kašike šećera. )alo prohladite i dodajte ulupanu &asla*enu slatku pavlaku. trešnjevaću.3 kašike še&era . "tavite na vatru. U poseban tanjir &a svako' 'osta stavite po # pala!inke presavijene na!etvoro i nadevene kremom. 5/2 .1%2l mleka .100g slatke pavlake Ispecite pala!inke prema receptu.500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina .Pala&!nk# Ro-ano/ %o # pala!inke na svako' 'osta 3vidi recept br. %ripremite topli preliv. Kuvajte na pari 1 minuta.B1A4 500g sladoleda od vanile . %ala!inke 7omano9 servitajte na sledeći na!in. -dmah služite da se sladoled ne otopi pod toplim prelivom. ostavite na toplom u stranu.3 $umanca . dodajte prah6šećer. Ispasirajte ja'ode. %ored pala!inki stavite po # ku'le sladoleda od vanile i sve prelije toplim prelivom od ja'oda.1 kesica vanilinše&era . Krem kojim ćete 9ilovati pala!inke pripremite na sledeći na!in. 5im proklju!a.

%a&ite da šećer ne požuti. I&ru!ite u okru'li pleh u kojem je &a'rejano malo ulja.Fla. žumanaca. Eko je ve!e. obave&no u'asite osvetlenje kako bi plamen imao pun e9ekat.6 pala'inki manjih# pre'nika 12cm U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite maslac i šećer stalno mešajući dok maslac ne &apeni. 1atim pala!inke prelijte maraskinom pa konjakom i &apalite. preklopite na !etvoro i ostavite pala!inke u soku. pecite dok ne porumeni. U vrijući sok spuštajte jednu po jednu pala!inku. I&ru!ite u !iniju i pospite šećerom u prahu. šećer.2 kašike seckanog badema .sok od 1 pomorand$e .0#5 dcl konjaka .sok od 1 limuna .3 kašike še&era . %olako uspite sok od limuna i pomorandže. -stavite da prekuva.100g suvog gro$ a Umutite maslac. Kada je skoro pe!eno.100g brašna .5 jaja .100g še&era . "lužite tople. stavite suvo 'rož*e. Kad se plamen u'asi. "talno mešajući. malo prokuvajte i &alijte pala!inke.2 dcl maraskina . U preostali sok uspite slatku neulupanu pavlaku. 5/8 .!ran# pala&!nk# BS!'#(B 57r#p# Su'#((#6 50g maslaca . brašno i ulupani sne' od belanaca. "vaku pospite bademom.1 dcl slatke pavlake . 7arsk# -r$!c# 60g maslaca . pala!inke i&vadite u !iniju i& koje ćete služiti.

kirš6 rum.1 kesica vanilin-še&era . "ameljite orahe. šećer i jaje i &alijte pala!inke. 5/9 .1 jaje Ispecite pala!inke. vanilin šećer i slatku pavlaku.100g kristal še&era . Umutite slatku pavlaku. %o ohla*enom kremu pore*ajte nokle od sne'a preko kojih treba posuti seckano' badema i &aliti tankim mla&om karame6li&irano' šećera. Kad su kuvane polako ih vadite i ohladite. Ulupajte sne' od < belanaca.1 dcl kirš-ruma .1 šipka vanile 100g badema .1dcl slatke pavlake . Bok!'o$ d#s#r( * jaja . %osle # minuta kuvanja polako ih rešetkastom kašikom okrenete. %a&ite da se krem &'usne. ali da ne provri. %olako dodajte 1# ' šećera u prahu da sne' ne bi spao. (odajte vrijuće mleko stalno mešajući. %ala!inke premažite malo nadevom. "ve dobro i&mešajte.0#5 dcl kirš-ruma . stavite ra&lomljenu šipku vanile.Garn!ran# pala&!nk# sa oras!-a 1# pala!inki Nadev: 250g oraha .1%2 l mleka . U klju!alu vodu kašikom spuštajte oblikovane nokle od sne'a. kirš6rum. +adevom punite pala!inke i slažite u vatrostalnu posudu. oce*eno suvo 'rož*e.150g suvog gro$ a . "lužite hladan.100g še&era u kristalu Umutite < žumanaca sa 1# ' šećera. (a bi sne' bio !vrst dodajte nekoliko kapi limuna. "uvo 'rož*e potopite u rum da o're&ne i odstoji # sata. U prethodno &a'rejanoj pećnici pecite ?$ minuta na ##$ o:. -hladite.0#5 dcl ruma Preliv: 2dcl slatke pavlake . dok se kuva.250g še&era u prahu . U mleko prethodno. -hladite krem stalno mešajući. dodajte šećer.200g kristal še&era . "lužite toplo.

%robadajte banane viljuškom da se natope soka. 57$ .anane oljuštite i presecite u&duž na polovine. )alo prohladite i polako umešajte 1 $' ulupane &asla*ene slatke pavlake.60g maslaca .!ran# anan# 4 banane . "vakom 'ostu u tanjir stavite # ku'le sladoleda. "lužie hladno. 3-bave&no u'asite osvetljenje &bo' e9ekta 9lambiranja4. 1atim dodajte maslac da se rastopi. %relijte ih konjakom. Kada su nokle kuvane. &apalite i ostavite da plamen 'ori dok se ne u'asi. )leko rashladite i umutite jedno po jedno žumance.1#5 dcl konjaka .3 dcl preliva od 'okolade !recept br/ 644" 100g badema .sok od 2 pomorand$e .* loptica sladoleda od vanile .50g še&era u kristalu . &alijte toplim sokom u kome su se kuvale. preko to'a preliv od !okolade i naj&ad pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima.1/5 dcl slatke pavlake 1asladite mleko. Kremom &alijte nokle i stavite u hladnjak da se rashlade.1 štangla vanile . u belanca stavite nekoliko kapi limuna. Kuvajte dok malo ne omeknu i ne požute. 1atim kuvajte na pari 1 minuta. pored njih banane. -dmah sipajte liker. "lužite tople banane.5 kašika še&era . (a bi bile nokle !vršće.6 kašika še&era . %osebno ulupajte sne' od belanaca i kašikom vadite nokle i stavljajte u klju!alo mleko da se kuvaju. "pustite banane da se kuvaju. vadite ih rešetkastom kašikom i stavljajte u !iniju i& koje ćete služiti.6 jaja .8n#nokl# 1l mleka . Fla. sa vanilom i stavite da se kuva.2 dcl likera B3irasoB . (obro mutite dok ne postane penasto. U poseban ti'anj &a 9lambiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri.

1 limun .* loptica sladoleda od vanile .60g maslaca . nadenite sa masom od lešnika.50g še&era u kristalu Cabuke oljuštite. I&vadite ih i& pećnice. 1alijte sokom u kome su se jabuke kuvale. &atvorite kapicom i pecite još 1$ minuta na 1<$ o:.Fla.1 kesica vanilin-še&era . %otopite ih u trešnjeva!u da stoje # sata.100g samlevenih lešnika . i&vadite kaštice i& sredine i isecite ih na tanke kolutove.1 kašika še&era Cabuke oljuštite. odsecite 'ornji deo 3kapicu4. "pustite jabuke da se kuvaju.3 dcl preliv od 'okolade !recept br/ 644" .!ran# %a uk# 1 kg jabuka . i&dubite i nacedite po njima limuna. "vakom 'ostu u tanjir stavite nekoloko kriški jabuka preko # ku'le sladoleda. %olako sve &ajedno umutite.elanca ulupajte sa kašikom šećera u !vrst sne'.sok od 2 pomorand$e . 571 . .5 kašika še&era . Kuvajte dok ne omeknu i ne požute. dodajte lešnik.3 jajeta .2 dcl trešnjeva'e . Pun%#n# %a uk# 4 jabuke . 1atim dodajte maslac da se rastopi. %relijte jabuke konjakom i &apalite. >umanca buavo umutite sa prah6šećerom i vanilin6šećerom. 3U'asite osvetlenje &bo' e9ekta 9lambiranja4 "lužite tople jabuke.1#5 dcl konjaka . U poseban ti'anj &a 9lembiranje stavite šećer i sok od pomorandže da provri. -dmah sipajte liker. %relijte !okoladom i pospite iseckanim i u kristal6šećeru proprženim bademima. Cabuke pore*ajte u posudu i pecite ih #$ minuta.2dcl likera B3irasoB . "lužite toplo.100g badema .4 kašike še&era u prahu . +eka plamen 'ori dok se sam ne u'asi.

7astanjite u hladnjaku i služite.-vu masu sipajte u vrijuće mleko neprestano mešajući.1 l mleka . Čokoladn# nokl# 250g še&era u prahu . -do&'o stavite ulupanu. 1alijte nokle od sne'a.Vo. Kuvajte krem dok malo ne &'usne.100g še&era u prahu . šećer u prahu. Kada su kuvane. &asla*enu slatku pavlaku.100g 'okolade . sok od limuna i trešnjeva!u. %olako uspite 1$$' šećera u prahu u kakao.100g badema .ademe iseckajte i propržite na kristal6šećeru. %osebno umutite žumanca sa 1#' šećera u prahu.na sala(a 1 kg mešanog vo&a !jabuke# pomorand$e# banane# grejp+urt" . .sok od 1 limuna . Kuvajte mleko sa !okoladom. isitnite 'riliaš i pospite preko slatke pavlake.100g suvog gro$ a .1 dcl trešnjeva&e . -hladite. rešetkastom kašikom vadite nokle i re*ajte u !iniju i& koje ćete služiti. -hladite 'a stalno mešajući.1%4 l slatke pavlake -!istie vo!e i isitnite 'a na kockice. kašikom vadite nokle od sne'a i kuvajte ih u mleku.6 jaja Ulupajte sne' od belanaca. (odajte suvo 'rož*e.50g še&era u kristalu . "lužite hladnu salatu. Kada mleko proklju!a. /a'ano i&mešajte. %ažljivo promešajte da sne' ne splasne. 57# .50g kakaoa .

1atim la'ano prstima promešajte.* štangli 'okolade . %ospite šećer i vanilin6šećer.1 jaje 7astopite kesten6pire po !aršavu. "ecite 'a na kriške 1. U posudi &amesite kesten kao testo sa ##$' maslaca i rumom. %rstima la'ano promešajte. (odajte prethodno ulupano jaje. -stavite da stiji 3$ minuta. -d ove mase u&mite # $' i njoj dodajte ? omekšale štan'le !okolade i kakao.5 kašika ruma . K#s(#n rola( 1kg kesten pirea .240g maslaca .2 kesice vanilin-še&era 7astopite kesten6pire po !aršavu. stavite na sredinu !okoladnu kobasicu i oblikujte rolat. U& kesten6 pire obave&no služite sveže ulupan šla'. U posudama u kojima ćete služiti kro& presu &a krompir napravite crviće. -d ostalo' kesten6testa oblikujte ju9ku. -stavite da stoji još# minuta. 575 . -stavite da stoji 3$ minuta. -stavite da miruje još # minuta. 1a 'la&uru istopite ? štan'le !okolade i #$' maslaca na pari. (obro &amesite i oblikujte kao kobasicu. cm debljine.300g še&era u kristalu . Umesite masu kao testo.300g še&era u kristalu . %ospite šećer i vanilin šećer. 1alijte rolat.2 kesice vanilin-še&era .K#s(#n*p!r# 1 kg kesten pirea .1 kašika kakaoa . -stavite rolat u hladnjaku #? sata.

"ve &ajedno polako promešajte. 57. (odjte krem od ja'oda i ostavite u hladnjaku 1 minuta. -d belanaca ulupajte !vrst sne'. -hladite. . +a dasci obložonoj alu69olijom ra&lijte prvo masu sa !okoladom pa odo&'o dru'u polovinu mase. U jednu dodajte istopljenu !okoladu. %rohladite i secite vlažnim nožem pravou'aone štan'le.150g izmrvljenog keksa !petit 4eur" .3 štangle šokolade . prosušite i sa viljuškom i&'nje!ite.150g mlevenih oraha . )us od ja'oda servirajte u !ašama i na svaku stavite po jednu lepu ja'odu. Umešajte sa šećerom i ostavite #$ minuta da stoje.250g maslaca . )asu podelite na dve polovine. I&mešajte sa orahom i keksom.* kašika vode .glazura od 'okolade recept br/ 645 Ukuvajte šećer sa vodom dok se ne pojave klobuci. Mus od %agoda (50g sve$ih zrelih jagoda .4 belanaca .Ba%ad#r# 400g še&era . (obro umutite sa maslacem.200g še&era . "latku pavlaku ulupajte u !vrst šla'. (o služenja držite u hladnjaku. U mikseru i&pirirajte.2 dcl slatke pavlake Ca'ode dobro operite. %rohladite. 1alijte sa !okolad6'la&urom.

a 2 šake latica od crvenih ru$a .1 jaje -topite !okoladu. (obro i&mešajte. "pustite latice u vrijuće mleko.Sladol#d od ru.100g maslaca . -trebite svaku laticu da bude &drava.( dcl mleka . (odajte žumance u ulupani sne' od belanceta. i ponovo stavite na toplotu stalno mešajući žicom dok ne proklju!a. Pral!n# 200g 'okolade . %ustite nekoliko minuta da se latice kuvaju u mleku. propasitati i kašu stavite sa šećerom da proklju!a.1%2 kaši'ice cimeta u prahu . dodati trešnjeva!u6 "vakom 'ostu servirati sladoled u posebnu šolju i &aliti vrućim prelivom od ja'oda. dodajte maslac i mutite &ajedno na pari 1$ minuta. Uspite u dru'u !iniju i ohladite masu stalno mešajući. Sladol#d sa (opl!. (odajte šećer i cimet i ponovo stavite da se kuva dok se malo ne &'usne. 1atim ulupajte žumanca jedno po jedno. -hladite. 1atim procedite mleko.pr#l!$o500g sladoleda od vanile .1 dcl trešnjeva'e -prati ja'ode ili maline.300g še&era u prahu .250g še&era u prahu .500g sve$ih ili smrznutih jagoda ili malina . stavite u kalup i u hladnjak da se sladoled ste'ne. -stavite da preno!i u hladnjaku. -stavite dva minuta da klju!a. %rocedite kro& sito.* $umanaca +aberite i operite dve pune šake latica od crvenih ruža. 57/ . "kinite mleko sa vatre i ohladite 'a.

577 ."utradan pravite ku'lice i uvaljajte ih u !ololadne mrvice.

4#d#na p#na sa (r#)n%a-a ( $umanaca . Bola 1 kg mešanog vo&a !pomorand$e# breskve# jabuke# banane# ananas" .300g banana . -stavite u &amr&iva!u 3 sata. tako*e.250g še&era u prahu . "ipajte u kalup prethodno obložen aluminijumskom 9olijom.2 dcl konjaka . %olako i&mešajte. nalijte maraskinom i la'ano i&mešajte. 1atim kašikom vadite meso dinje u malim par!ićima.2#5 dcl slatke pavlake Umutite žumanca. %relijte hladnim šampanjcem. -vako priprenljenu voćnu salatu vratite u i&dubljenu dinju.1 jaje .0#5dcl trešnjeva'e .300g jagoda .1 kesica vanilin-še&era . (obro &amešajte i ohladite.Pun%#na d!n%a 1 dinja od 2 kg .1 dcl maraskina -!istite i iseckajte voće na kocke.150g še&era u prahu . Kašikom i&vadite koštice. konjakom i maraskinom. %re služenja umo!ite kalup u vrelu vodu i i&ru!ite ledenu penu na !iniju i& koje ćete služiti. poklopite i ostavite u hladnjaku da se hladi. %ošećerite. Iseckajte ja'ode i banane. 572 . kojom. pokrijte kalup.2 l penušavog vina!šampanjca" . vanilin6šećer i 1 $' šećera u prahu. -dmah služite. %ospite šećerom i ostavite # sata da se šećer istopi. (odajte trešnjeva!u i ulupanu i &asla*enu slatku pavlaku.1#5 dcl maraskina -drežie vrh dinje. jaje.500g še&era .

"lužite u !ašama. 578 .

Gla'ura od &okolad# 125 g 'okolade . I&maknite sa vatre i mešajući. )utite da preliv bude buav.400g še&era 25 g sve$eg kvasca .7ar!gradska o'a 4l hladne vode . "ipajte vodu. -stavite 1# sati da prirodno vri. povremeno mešajući. (odajte šećer. (odajte maslac i neulupanu.4 kašike sirupa od še&era 7astopite !okoladu u mlakoj pećnici. 579 .150g kukuruznog brašna .10g limuntusa Umutite kukuru&no brašno u hladnoj vodi i ostavite da proklju!a na tihoj vatri. -cedite 3kro& 'a&u4 u 9laše i stavite u hladnjak. kvasac ra&mućen u malo skuvane te!nosti i limuntus. (ok je 'la&ura još topla.25 g maslaca I&lomite !okoladu na manju par!ad. ne&asla*enu slatku pavlaku.4 kašike še&era u prahu . Kuvati1$ minuta stalno mešajući.2 kašike slatke pavlake . -hladite potpuno. vanilin6šećer i mešajte na umerenoj toploti #$ minuta.2 kaši'ice vanilin-še&era . Umešajte nai&meni!no šećer i sirup od šećera 3skuvana voda i šećer4. ohladite.2 dcl vode . premažite tortu ili kola!. Pr#l!$ od &okolad# 125 g 'okolade .

6 dcl belog vina . Pr#l!$ od ad#-a 120g maslaca . %reliv je i&u&etan &a tortu. -hladite i služite u& pudin' od pirin!a.300g še&era u prahu .2 dcl mleka . Umutite jaja i šećer. ali u letnje dane možete poslužiti i kao napitak.3 jajeta . -stavite da proklju!a.2 kašike trešnjeva'e ili maraskina Umutite žumanca sa šećerom. )ešajte na pari dok preliv ne po!ne da se &'ušnjava.8odo od $!na * $umanaca . mleko i pavlaku.3 jajeta . Pr#l!$ od ka/# 1dcl jake crne ka+e .3 kašike še&era u prahu I&mešajte ka9u.0#5 dcl ruma Umutite penasto maslac. šećer i o!išćen i samleven badem. +a kraju umešaje jaja i rum. "lužite odmah. pa sipajte u !aše. %ostepeno uspite vino. 1alijte vrijućom belom ka9om. U tom slu!aju lupajte 'a žicim dok se ne ohladi.120g še&era . 52$ .1 dcl slatke pavlake .120g badema . -vaj šodo možete služite kao preliv &a pudin'. stalno mešajući na pari dok se ne &apeni. +a kraju dodajte trešnjeva!u ili maraskinu i odmah služite.

521 .2#5 dcl slatke pavlake U manjoj posudi rastopite !okoladu sa dve kašike vode. Umešajte onoliko šećera koliko je potrebno da dobijete prili!no 'ustu masu. )utite dok masa ne postane buava. Kad se staloži.60g maslaca .še&era u prahu "kuvajte jaku crnu ka9u. ocedite od soca. Kad se !okolada prohladi. %relijte tortu ili kola!. -dmah premažite tortu ili kola!.P#nas(! pr#l!$ od &okolad# 250g 'okolade . Gla'ura od ka/# 1#5 dcl jake crne ka+e . umešajte umućeni maslac i neulupanu slatku pavlaku.

DI"ETA 52# .

3 šargarepe . 8anjir 'orbe sa mesom# šargarepom i paštrnakom je seo obrok/ 525 .1 kaši'ica ulja . Isitnjeno meso vratite u !orbu. i&bacite luk i peršun. +alijte vodom. &a!in od sušeno' povrća i so. (odajte bosiljak i so. paradaj&6pire i nalijte vodom.1 glavica luka . (odajte pile.1 jaje .prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu. 8anjir bujona sa jajetom je ceo obrok/ Čor a od p!l#(!n# 1 mlado pile . 8anjir supe 6aveze je ceo obrok/ Bu%on sa %a%#(o3 dcl bistre supe . paštrnak.Supa Pa$#'# 5d!%#(alna6 3 kašike paradajz-pirea .1 jaje .3%4 tople vode . stavite brašno.3 paštrnaka 1 veza peršuna . Kuvajte. o'ulite kožicu. %osolite.1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 kašika ulja . Kuvajte na umerenoj toploti 1 sat.prstohvat bosiljka . Caje poširajte u sirćetu i vodi.prstohvat soli "tavite presno jaje u tanjir. +alijte bujonom. "kinite pileće meso s kostiju. peršun luk ucelo i propržite # minuta.1 kašika sir&eta . "tavite poširano jaje u tanjir i nalijte paradaj&6supom. dodajte ulje.1 kaši'ica brašna .prstohvat soli U'rejte ulje.

%oslednjih minuta dodajte viršle da se kuvaju u !orbi. .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . peršun.4 paštrnaka . (odajte o!išćene šat'arepe.prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom. sipajte &a!ina od sušeno' povrća i kuvajte dok ne postane meko.2 kašike za'ina od sušenog povr&a )eso operite. paštrnak i &a!in od sušeno' povrća.1 glavica luka . &a!in od sušeno' povrća i kuvajte #$ minuta.1 veza peršuna .Čor a od '#l%a 500g zelja .2 kašike kiselog mleka prstohvat soli Isecite na tanke kolutove šar'arepu. Kuvajte dok meso ne postane meko.1 par hrenviršli . nalijte vodom. %osolite.4 paštrnaka . 250g kuvnog mesa uz 1 kaši'icu sen+a je ceo obrok/ Ku$ana (#l#(!na 500g telešeg mesa .4 šargarepe . luk ucelo i propržite # minuta. "pustite seckano &elje. paštrnak. dodajte ulje. 8anjir 'orbe od zelja uz 1 kašiku kiselog mleka i 1 viršle ise'ene na kolutove je ceo obrok Ku$ana go$#d!na 500g gove eg mesa !ne masnog" . Kuvajte 1$ minuta.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe#2 paštrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ 52.4 šargarepe . +alijte vode.1 kašika ulja .

1 kaši'ica ulja . -stavite da stoji # sata.4 paštrnaka . ulja. %ecite ih be& masnoće na te9lonu. šar'arepu. -blikujte dve pljeskavice. ulje i vodu. (odajte o!išćene šar'arepe.4 šargarepe .1 kašika sen+a .2 kašike za'ina od sušenog povr&a . 6ola koli'ine pripremljene cele salate je ceo obrok/ Pl%#ska$!ca 250g mlevenog mesa june&eg .2 kašike vode U mleveno meso stavite &a!in od sušeno' povrća. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća.2 kisele paprike . sok od limuna i so. paprike. Kuvajte dok meso ne postane meko. %osolite. paštrnak. 2 pljeskavice uz 2 kisela krastavca su celi obrok/ 52/ .sok od 1 limuna .Ku$ana %agn%#(!na 500g jagnje'eg mesa . -hladite i ocedite. Isecite na manje komade meso. (odajte sen9a. "ve dobro i&mešajte.1 kaši'ica ulja .4 šargarepe . paštrnak i &a!in od sušeno' povrća. (obro &amesite.prstohvat soli )eso skuvajte sa šar'arepom. 250g kuvanog mesa# 2 šargarepe# 2 šaptrnaka i 1 kaši'ica sen+a je ceo obrok/ Sala(a od go$#d!n# 500g gove eg mesa !ne masnog" .2 kisela krastavca .4 paštrnaka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .prstohvat soli )eso operite i nalijte vodom.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . krastavce.

2 kašike ulja .prstohvat soli Isecite kupus na krupnije re&ance. I&dinstajte meso na 1 kaši!ici ulja. U vatrostalnu posudu stavite polovinu blitve. %ecite u pećnici na umerenoj toploti. +alijte vodom da o're&ne. "tavite red kupusa. sipajte ulje i pospite &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna . odo&'o metnite aluminijumsku 9oliju i pecite u pećnici 1sat na umerenoj temperaturi.Musaka od l!($#5'#l%a6 600g blitve . 6ola koli'ine musake od blitve uz 2 kašike kiselog mleka je ceo obrok/ Musaka od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa . 8re&ina musake je ceo obrok/ 527 .prstohvat soli . (odajte 1 kašiku &a!ina od sušeno' povrća i seckan peršun.400g mlevenog mesa . +alijte toplom vodom da o're&me.3 kašike ulja . meso pa dru'u polovinu blitve.300g mlevenog june&eg mesa .litvu o!istite i operite u vrućoj vodi.1 veza peršuna . )eso i&dinstajte na 1 kašici ulja. (odajte seckan peršun i so.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "tavite prevrnuti manji tanjir da pritisne. red mesa i kupus.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .

manja glavica crnog luka . (instajte 1 sat.Sar-a od k!s#log kupusa 1 kg kiselog kupusa . iseckanu papriku.1 kašika ulja . I&dinstajte luk na ulju.#$ap 3 pune kutla'e d$umlek-&evapa!recept br/ 116"/ 0volika porcija d$umlek-&evapa je ceo obrok/ 522 .u-l#k*.1 dcl belog vina/ prstohvat soli/ )eso operite i isecite na manje komade. Uvijte sarme i re*ajte u lonac. (odjte seckan peršun i &a!in od sušeno' povrća. +alijte vodom da o're&ne i kuvajte 1 sat i 3$ minuta.1 kašika ulja .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .1 veza peršuna .prstohvat soli I&dinstajte meso na ulju.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . dodajte meso. &a!in od sušeno' povrća. 6olovina gulaša je ceo obrok/ D.400g mlevenog june&eg mesa .1 paprika . vino i so. 6 sarmi je ceo obrok/ Gula) od go$#d!n# 500g gove eg mesa .

posolite i sipajte 1. 1alijte preko nje'a ulje.1%2 kaši'ice ulja -perite i i&lupajte nareske. -stavite 1 sat da stoji. dcl vode.1 kašika sen+a Isecite mareske od belo' pileće' mesa.# -#so p#&#no -asno.T#l#.# #' 250g belog pile&eg mesa . )va nareska od po 125g uz zelenu salatu je ceo obrok/ P!l# d!ns(o$ano 1 pile .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . "tavite 'a u vatrostalni sud sa poklopcem.# 250g tele&ih narezaka .1 glavica luka .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .! nar#sc! p#&#n! #' -asno.1 kašika ulja . 6ile&i naresci uz 2 kisele paprike su ceo obrok/ 528 . %ecite nareske na te9lonu. 8re&ina pileta uz struganu šargarepu je ceo obrok/ B#lo p!l#. %ecite na te9lonu be& masnoće. +amažite uljem i pospite &a!inom od sušeno' povrća.1 kaši'ica ulja . stavite celu 'lavicu luka.so po ukusu %ile operite i utrljajte &a!in od sušeno' povrća. namažite uljem i sen9om. %oklopite i pecite u pećnici 1 sat.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . Utrljajte &a!in od sušeno' povrća.

jaja.1 kašika za'ina od sušenog povr&a %e!urke operite i isecite na !etvrtine. "ve dobro umutite. %ašteta može da stoji nekoliko dana. -cedite. so i biber. (instajte ih na ulju. krastavce.sok od 1 limuna . (odajte kiselu pavlaku. šar'arepu.P!l#.# pa)(#(a 1 pile . sok od limuna. U svaku pe!urku stavite malo seckano' peršuna.1 kašika kapra . kap ulja.3 kisela krastavca . 200g paštete je ceo obrok/ P#&urk# d!ns(o$an# 500g pe'uraka . paštrnak i kapar.prstohvat soli "kuvajte pile &ajedno sa šar'arepom. (odajte &a!in od sušeno' povrća i seckan peršun. paštrnakom i &a!inom od sušeno' povrća.so po ukusu .2 šargarepe . Kro& mašinu &a meso sameljite pileće meso. ohladite. meso odvojte od kostiju i skinite kožicu sa mesa.1 kašika ulja . %ecite u pećnici #$ minuta na umerenoj toploti. -stavite u hladnjaku. -barite jaja.2 jajeta .1 kašika za'ina od sušenog povr&a .biber po ukusu Kapice od šampinjona operite i pore*ajte u pleh. soli i bibera. 6olovina dinstanih pe'uraka je ceo obrok/ P#&urk# p#&#n# 250g šampinjona !samo kapice" .1 kašika kisele pavlake .so po ukusu .1 veza peršuna .1 veza peršuna .2 paštrnaka . 6e'ene pe'urke ovako pripremljene su ceo obrok/ 529 .1 kašika ulja .

toplo mleko. Kuvajte još 1 minuta.Bar#na l!($a sa (!k$!ca-a 400g blitve .1 kašika ulja .arite u slanoj vodi 1 minuta.biber po ukusu Isitnite povrće i sipajte 'a na toplo ulje.400g tikvica .prstohvat soli . 6ire od spana&a uz 1 jaje na oko pe'eno na te+lonu je ceo obrok/ "an!%a od po$r. dodajte &a!in od sušeno' povrća. (instajte 3$ minuta na umerenoj toploti.ikvice operite i isecite na deblje kolutove.1 kašika za'ina od sušenog povr&a . %ropasirajte 'a. so i biber. "lužite toplo ili hladno. ori'ano.1 dcl mleka . .1 paštrnak . so i biber. %ospite ulje.prstohvat origana .2 paprike .prstohvat bibera -barite spanać u slanoj vodi. "tavite 'a na toplo ulje.sok od 1 limuna .1 kašika ulja . 1atim dodajte blitvu se!enu na deblje re&ance. 6olovina barenih tikvica je ceo obrok/ P!r# od spana.a 300g spana&a .1 kaši'ica ulja .a 1 plavi patlid$an .2 šargarepe .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . -cedite. sok od limuna i posolite. -cedite. Canija od povr&a je ceo obrok/ 58$ .prstohvat soli . (instajte 1$ minuta. (odajte &a!ina od sušeno' povrća.3 paradajza .so po ukusu .

-cedite 'a. )ože da stoji nekoliko dana 6o dve supene kašike kupusa slu$e za utoljavanje gladi/ 581 . sok od 1 limuna i kiselo mleko. 6olovina posnog podvarka je ceo obrok/ Sladak kupus sa k!s#l!.1%4 kaši'ice kima Kupus isecite na široke re&ance. posolite 'a i ostavite da odstoji # sata.-l#ko1 glavica kupusa . 6olovina šargarepe uz još neku salatu ili meso na te+lonu 'ini ceo obrok/ Pod$arak posn! 600g kiselog kupusa . "ve i&mešajte.prstohvat bibera I&rendišite kupus.so po ukusu .1 kašika ulja . "tavite u hladnjak. dodajte &a!in od sušeno' povrća. o!istite i istružite šar'arepu.sok od 1 limuna .1 kašika ulja .1 lovorov list .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . lovor i kim. (instajte ? minuta. 1alijte sokom od limuna.sok od 1 limuna -perite.8argar#pa s(rugana 400g šargarepe ."tavite 'a na toplo ullje. dodajte ulje.3 dcl kiselog mleka .

biber po ukusu -barite kar9iol u slanoj vodi. Ulje. sok od limuna i so umutite. .1 kašika ulja .Kras(a$ac sa k!s#l!.sok od 1 limuna . rastavite u cvetove i r*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine.2 dcl kiselog mleka . 1alijte kar9iol i jaja. 6olovina krastavaca i 1 par viršli je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa pr#l!$o1 glavica zelene salate .so po ukusu Krastavce oljuštite i i&rendišite na tanke kolutove. dodajte ulje i kiselo mleko. "lužete toplo ili hladno.so po ukusu .-l#ko400g sve$eg krastavca . -cedite.elena salata uz pe'ene nareske bez masno&e je ceo obrok/ Kar/!ol sa %a%!-a 1 kar+iol . sok od 1 limuna i so.1 kašika ulja .2 jajeta . -cedite 'a.sok od 1 limuna so po ukusu 1elenu salatu operite i isecite. %obiberite. Umutite ulje.1 kašika ulja . 6olovina kar+iola sa jajima je ceo obrok/ 58# . (obro i&mešajte. I&mešajte salatu sa prelivom. %osolite i ostavite 3 sata da stoje.

-stavite na hladnom.biber po ukusu 7otkvice operite i i&rendišite na tanke kolutove. a jaja na kocke.biber po ukusu -barite prokelj u slanoj vodi. (odajte sitno seckana tvrdo kuvana jaja. so i i&mešajte sa salatom.1 kašika ulja . -barite jaja i debreciner. (odajte ulje.so -perite i isecite &elenu salatu. %obiberite. -cedite 'a i pore*ajte u posudu u& tvrdo kuvana jaja ise!ena na polovine. Isecite debreciner na kolutove.2 kašike ulja . Umešajte kiselu pavlaku.sok od 1 limuna .Prok#l% 5)prosl#6 sa %a%!-a 400g prokelja . 6olovina prokelja sa jajima je ceo obrok/ Ro(k$!c# sa %a%!-a 3 veze rotkvica . Umutite ulje. "lužite toplo ili hladno. 6olovina rotkvica sa jajima je ceo obrok/ 1#l#na sala(a sa %a%!-a ! d# r#c!n#r!-a 2glavice zelene salate . 6olovina ovako spremljene salate je ceo obrok/ 585 . %osolite ii pobiberite.3 jajeta .so po ukusu .sok od 1 limuna so po ukusu .3 jajeta . sok od 1 limuna i so. sok od 1 limuna.1 par debrecinera .200g kisele pavlake .2 jajeta . 1alijte prokelj i jaja.

(odajte so.1 dcl vinskog sir&eta . 6olovina paštete uz struganu šargarepu je ceo obrok/ Po)!rana %a%a 2 jajeta . +e mešajte i ne okrećite.2 kašike mleka .2 paradajza .prstohvat soli Kuvajte vodu sa sirćetom.O-l#( od %a%a sa parada%'o2 jajeta . Ivice u toku pe!enja malo odižite. Kuvajte 3$ sekundi.so Caja dobro umutite sa mlekom. seckan peršun. 0mlet od jaja sa paradajzom je ceo obrok/ Pa)(#(a od #log s!ra ! %a%a 300g mladog kravljeg sira . %aradaj& isecite na kolutove i pore*ajte na polovinu omleta.1%2l vode . pažljivo spustite presna jaja da se ne raspadnu. "lužite toplo. . %ecite na vrućem ulju. Kada proklju!a.1 kaši'ica ulja . 6oširana jaja uz salatu je ceo obrok/ 58. I&vadite jaja rešetkastom kašikom. (ru'om polovinom preklopite. -mlet sipajte u tanjir na &ape!enu stranu. so i biber.prstohvat bibera "ir i&'nje!ite i dodajte meko kuvana jaja.1 veza peršuna prstohvat soli . "ve dobro i&mešajte.2 jajeta .

biber po ukusu (obro operite i isecite na komade mo&ak. "lužite toplo. (odajte &a!in od sušeno' povrća.2 kašike ulja . vino i biber.biber po ukusu -perite i ocedite srca.1#5dcl belog vina . "pustite 'a na vruće ulje. 6olovina mozga uz salatu je ceo obrok/ 58/ .biber po ukusu -perite i ocedite dži'ericu i isecite na tanke kriške. (odajte &a!in od sušeno' povrća.a d. (instajte na umerenoj toploti #$ minuta.1#5 dcl belog vina .2 kašike ulja .1 veza peršuna .!g#r!ca u $!nu 500g tele&e d$igerice . Kad je dži'erica 'otova posolite. 6olovina dinstane d$igerice je ceo obrok/ D!ns(o$an -o'ak 500g tele&eg mozga . (instajte 3$ minuta. "tavite na vruće ulje.so po ukusu . seckan peršun.so po ukusu .2 kašike ulja . (instajte ? minuta.so po ukusu .1 veza peršuna . so i biber. 6olovina dinstanih srca uz salatu je ceo obrok/ D!ns(o$ana (#l#. seckan peršun.a srca 500g pile&ih srca . vino i biber. seckan peršun.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .D!ns(o$ana p!l#. "tavite na vruće ulje.2 kašike za'ina od sušenog povr&a .1 kašika za'ina od sušenog povr&a . dodajte &a!in od sušeno' povrća.1 veza peršuna .

1 veza peršuna . 200g paštete je ceo obrok/ D.2 kašike za'ina od sušenog povr&a . sok od 1 limuna. (instajte 3$ minuta. Eko je pašteta suva. Kuvajte na umerenoj toploti # sata. "lužite toplo ili hladno. so i biber. )$igerica uz salatu je ceo obrok/ Go$#2! %#'!k ku$an! 1 gove i jezik .so po ukusu .biber po ukusu (ži'ericu operite i isecite na komade. seckan peršun. (obro i&mešajte. Kad je dži'erica pe!ena.2 kašike kisele pavlake . (odajte &a!in od sušeno' povrća. %rosušite. so i biber. -cedite 'a i. (odajte &a!in od sušeno' povrća.1 kašika kapra .sok od 1 limuna .# d. tvrdo kuvana jaja i kapar.Pa)(#(a od (#l#. vino. "ecite 'a na kriške od # cm debljine.2 kašike za'ina od sušenog povr&a =ove*i je&ik operite i stavite u vodu da se kuva. možete dodati malo soka od dinstanja. "tavite 'a u plitku vatrostalnu posudu i &alijte vodom u kojoj se kuvao.!g#r!c# 1 kg tele&e d$igerice .I&mešajte sa &a!inom od sušeno' povrća i pobiberite. dok je vruć.2 kašike za'ina od sušenog povr&a 2 kašike ulja . krastavac.!g#r!ca p#&#na #' -asno. +a mašini &a meso sameljite dži'ericu. Vadite kriške po potrebi.# 300g d$igerice !pile&e ili tele&e" . %ecite na te9lonu be& masnoće.so po ukusu .1 dcl belog vina .2 jajeta 2 kisela krastavca . 587 .biber po ukusu -perite i ispržite na vrelom ulju dži'ericu. oljuštite 'a. posolite. dodajte kiselu pavlaku.

8ri kriške kuvanog jezika uz sen+ je ceo obrok/ 582 .

%ecite 'a na podma&anom te9lonu.1 kašika ulja .sok od 1 limuna 588 .1 jaje . .1 kaši'ica ulja -ljuštite i isecite na kolutove pari&er. (odajte se!enu papriku i tvrdo kuvano jaje ise!eno na kockice. 2alata od debrecinera je ceo obrok/ P#&#n par!'#r od . so i biber.so po ukusu .ur#(!n# 250g parizera od &uretine . "ve i&mešajte.1 kašika sen+a . -hladite i isecite na kolutove. ulja.1 kisela paprika .biber po ukusu -barite debreciner. 6e'eni parizer je ceo obrok/ Tun%#$!na sa l!-uno1 kutija tunjevine u ulju .ome dodajte sen9a.# 2 para viršli !zanatskih" #' Viršle obarite ili isecite na kolutove i pecite u te9lonu be& masnoće. >iršle uz kupus salatu sa kiselim mlekom 'ine ceo obrok/ Sala(a od d# r#c!n#ra 1 par debrecinera . +a krajtevima ih &asecite da se ne bi kod pećenja uvijali.V!r)l# ku$an# !l! p#&#n# -asno.

-cedite tunjevinu od ulja. I&'nje!ite i i&mešajte sa sokom od limuna. 8unjevina sa limunom uz barenu blitvu je ceo obrok/ 589 .

1 lovorov list . +alijte vodom da o're&ne.1 kašika kapra .1 glavica luka . (odajte kapra i seckane maslinke.sok od 1 limuna . stavite je u posudu u& peršun.1 kašika ulja . sokom od limuna i posolite. Kuvajte 3$ minuta. ulje i so.1 limun . -cedite i o!istite od kostiju. %ecite 1 minuta na umerenoj toploti u pećnici. 6e'enu jabuku slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 59$ .biber po ukusu -perite i o!istie ribu. %relijte uljem.50g maslinki . -cedite i o!istite od kostiju.so po ukusu @krapinu obarite u slanoj vodi. 2alata od ribe je ceo obrok/ Ku$ana 5l#)o6 r! a 1 morska riba od 300g !škrapina# list# osli&" . lovor.1 veza peršuna . luk. biber.1 kaši'ica marmelade od višanja za dijabeti'are .1%4 kaši'ica cimeta I&dubite jabuku i stavite marmeladu. %relijte sa malo soka u koma se kuvala riba. limun ise!en na kolutove.Sala(a od r! # 300g škrapine . 3uvana riba uz salatu je ceo obrok/ P#&#na %a uka 1jabuka . %ospite cimet.so po ukusu .1 kašika ulja .

1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti . 1alijte vodom da o're&nu. 6ire od jabuka slu$ite uz obrok kao slatkiš/ 591 .1%4 kaši'ice cimeta Cabuke oljuštite i isecite na sitne kocke.! c!-#(o3 jabuke . dodajte vešta!ki šećer.sok od 1 limuna . I&mešajte i stavite u hladnjak. Ispasirajte. (odajte sok od 1 limuna i vešta!ki šećer. sok od 1 limuna i cimet.sok od 1 limuna .1%4 kaši'ice cimeta -ljuštite i i&rendišite jabuke. 2trugane jabuke slu$ite uz obrok kao slatkiš/ P!r# od %a uka 3 jabuke . %ospite cimetom. Kuvajte dok ne omekšaju. I&mešajte.S(rugana %a uka sa l!-uno.1 kaši'ica vešta'kog še&era u te'nosti .

59# .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful