P. 1
Molitva svetog sveštenomučenika Kiprijana protiv vradžbina

Molitva svetog sveštenomučenika Kiprijana protiv vradžbina

|Views: 167|Likes:
Published by assassin011
Molitve
Molitve

More info:

Published by: assassin011 on Dec 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

Molitva svetog vradžbina

sveštenomučenika

Kiprijana

protiv

VLADARU G !" D# $!U!# %R$!&#' ( )# *A+' !V#DR)$&#LjU $ U"RAV$&#LjU !V#GA' !V#&$ $ !V#"R !LAVLj#*$' G !" DAR$MA' !LAVA &#($,AR# *AD ,AR#V$MA $ G !" DARU *AD

&i koji obitavaš u be.graničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljavini' &ebe gledaju /iljade !ila i milijarde !veti/ Angela i Ar/angela0 !ada &i se' pak' molim i preklinjem &e (ože naš' da moja molitva pred &obom' (ože i Gospode Milosti' bude kao žrtva blagougodna &ebi0 !vaki čovek koji ima du/a nečastivog da se sasvim očisti sa 1elim domom svojim0 Ako je ve.an vradžbinom ili .lim delima ili magijom ili je sputan od sedamdeset i dve kletve .avisti i oma2ijan i nosi u sebi trista še.deset i pet reči vradžbine' koje su na štetu i propast slugu (ožiji/ Vesne i Dragana +esti3a sa svim domovima nji/ovim0 Gde god se pročita ova usrdna molitva moja pred (lagoda3u &vojom ' odma/ da se oslobodi sav narod i mesto od svakog gneva i bolesti i svake sve.e vradžbina i bajanja i magije' svakog uroka i .log je.ika' pakosti' nemara i lenjosti' ra.u.danosti' nera.boritosti' slabosti i be.na2a' svake nepravde i svake .ablude ili prevare' ili prepreke dola.e3e od 2avola' kao i sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3 sa svim domovima svojim0 $ da budu ra.rešeni i i.bavljeni u ima 1a i !ina i !vetoga Du/a0 AM$*0 (ilo da su te magije i vradžbine na nebu' bilo na .emlji' bilo u moru' ili na bilo kom drugom mestu i polju' da se odma/' ovoga časa' ra.reše i ukinu na slugama (ožijim Vesni i Draganu

reše5 bilo da su provučene kro.ali' ovoga časa da se ra.+estiču' i na svim domovima nji/ovim' i da se oslobode sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3 i 1eli domovi nji/ovi od svakog .reše5 ako su pod ploču stavljene ili pod tarabu' ili ekserom .reše5 bilo da se vradžbina na .apis mastilom' ili krvlju ljudskom' životinjskom' ptičijom ili ribljom' ili olovom' ili 1inoberom' ili limunovim sokom' ili nečim drugim ispisan i ostavljen na nekom mestu u .ivanjem svesvetog $mena &vog' 1a i 4edinorodnog !ina i (lagog i )ivotvornog Du/a0 Molitvom mene smirenog blagočestivog sluge &vog Kiprijana' neka demoni odu' pobegnu i neka se ra.reše ovoga časa5 bilo srebrom ili .avisti' ili gatanja' ili .reše5 bilo da su i/ u krevet .li/ očiju' ili .reše i da se rasture dela vradžbina ma gde se nala.aboli' neka se ra.reše i da lukava dela nestanu pri.i' bilo u nadvratni1i' da se ra.reši i oslobodi svaki čovek i dom njegov od .reše lukavstva nji/ova' i sav narod i sva tvorevina da se ra.emlji nala.ivanjem !vesvetog Du/a (oga !avaota0 (ilo da su sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3' na nebu sve.reše ovoga časa5 bilo da su učinjene u ljudskoj krvi' ili krvi životinja ili pti1a' ili riba živi/ i uginuli/' &i Gospode (ože naš .reše ovoga časa5 bilo vunom' ili pamukom' ili svilom' ili lanom' ili suknom' ili nekom drugom biljkom da su sve.reši svake sve.bavljeni od svake slabosti i dejstva nečastivog i svakog demona i protivničke sile' molimo ti se' da se ra.log dejstva' svake slabosti' svake kletve i anateme' svakog prokletstva' svakog gneva' prepreke' nesre3e' kletvi' .ika ' ili vradžbine' ili prokletstva' ili anateme ' ili kletve i svake /ule ili sile njene0 *eka sluge (ožije Vesnu i Dragaba +esti3a odma/ napusti svaki uti1aj nečastivog' pri.reše ovoga časa5 bilo da su i/ omčom' ili kanapom' ili nečim drugim ve.ila' a !voje sluge Vesnu i Dragana +esti3a sačuvaj sa svim domovima nji/ovim0 *ečastiva dela neka se ra.emlji' pa su i/ sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3 iskopale na svoju štetu' u ovom času neka se ra.ane' ovoga časa da se ra.naš mesta i načine i ljude' ovoga časa da se ra.log dejstva magije' ili .nu pred slugama (ožijim Vesnom i Draganom +esti3em u ime 1a i !ina i !vetoga Du/a' slavom velikog (oga )ivog' da se satru silom 6asnog i )ivotvornog Krsta sve protivničke sile' neka ustuknu dela vradžbine i neka se udalje od slugu (ožiji/ Vesne i Dragana +esti3a' molitvama mučenika i svi/ !veti/ &voji/0 AM$*0 Molimo &i se i preklinjemo &e' Gospode $suse %riste (ože naš' da oslobodiš i oživotvoriš svaku dušu napa3enu i sluge &voje Vesnu i Dragana +esti3a sa svim domovima nji/ovim' kao i one koji pišu molitvu moju' i mole se sa njom u domu ovom' i koji je nose kao večnu .reše i ukinu i iskorene dela vradžbine sa mesta i obitališta gde se molitva ova moja čita i vrši ovo moljenje5 bilo da su u dvorištu ku3e ove vradžbine .reše5 bilo u pragu' ili na konjskoj koži ' ili u gvož2u' ili u kamenu' ili .reše5 bilo da su i/ u vodi učinili' ili u šupljem drvetu ili u ključaloj vodi da su i/ kuvali' da se ra.aštitu0 Desni1a &voja Gospode' da im bude pokrov i pomo3 i neka i u svemu bude u domu ovom radosti i veselja0 Da' Gospode' usliši mene koji &i se molim ' da se tamo' gde se na2e ova molitva i moljenje moje' ra.aku1ane' ili iglom probodene da se ra.akopane ili su po njemu rasute' ili su na nekom metalu napravljeni čvorovi' da se ra.reše i kao dim da išče.reše i rasture i kao dim da išče.emljom od umrli/ načinjen napitak' neka se ra.e i demona i sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3' sa svim domovima svojim i stvarima nji/ovim' i da budu slobodni i i.ane ili sputane' da se ra.latom' ili drugim nekim metalom da su učinjena nečastiva dela' da se ra. kosti' ili su u more' ili bunar' ili u grob bačene' da se ra.reše5 bilo da je noktima ljudskim životinjskim' bilo pti1a živi/ i uginuli/' ili sa .nu5 bilo .aku1ana na drvetu' da se ra.log je.

a starudije i nagomilane stvari u predso lju i hodnicima smetaju protoku energije i stvaraju prepreke" &slo odite ormane od starih stvari.li/ je.umnosti' neu.ika' . e!ekat čišćenja iće još olji" (jegova aroma deluje na jako du okom nivou i tera neprijateljska ića donjeg astralnog sveta koja vrlo često izazivaju nemire.u. do ro je i celu kuću poprskati čistom izvorskom vodom u koju tre a dodati ulje od lavande" &vo poma#e punjenju vazduha negativnim jonima" *avanda ima dejstvo stimulatora što pozitivno utiče na atmos!eru u kući" &vo osve#avanje uravnote#uje suvišnu količinu pozitivnih jona koje stvaraju televizor.na #ivot mo#e uticati i energija prethodnih stanara" $ato je neophodno nakon useljenja očistiti i osvetiti kuću u kojoj stanujete" Eliminišite energiju prošlosti Vrata koja se ne otvaraju u potpunosti. kompjuter i drugi električni aparati" Pranje podova posoljenom vodom povećava nivo energije u kući. a neutrališe i negativna dejstva raznih rituala. ilo da je u pitanju stan ili kuća. podzemnih voda ili tehničkih zračenja . pozitivne energije.nu' kao što se topi vosak od li1a ognja tako da poginu grešni1i od li1a (ožijeg' a pravedni1i neka se vesele0 #vo dana koji stvori Gospod' radujmo se i veselimo se u njemu0 %ristos' istiniti (og naš' molitvama "rečiste Vladiči1e naše (ogorodi1e i "risnodjeve Marije' silom 6asnog i )ivotvornog Krsta' .aštitništvom časni/ nebeski/ !ila (estelesni/' molitvama časnog slavnog "roroka "reteče i Krstitelja 4ovana' !veti/ slavni/ i sve/valni/ Apostola' !veti/ ota1a naši/ vaseljenski/ učitelja i jerar/a7 Vasilija Velikog' Grigorija (ogoslova i 4ovana 8latoustog' Atanasija i Kirila' 4ovana Milostivog patrijar/a Aleksandrijskog' *ikolaja Mirlikijskog' !piridona episkopa &rimitundskog 6udotvor1a' svetog apostola prvomučenika i ar/i2akona !te9ana' "repodobni/ i bogonosni/ ota1a naši/7 Antonija' #9timija' !ave sve3enog' &eodosija pštežitelja' nu9rija' Arsenija i svi/ prepodobni/' !veti/ i 1elebni/ (esrebrenika Ko.. ispunite dom svetlošću i oslo odite se starih stvari Kam!or protiv stanovnika donjeg nivoa astralnog sveta Vekovima je poznato da mesto stanovanja ima jak uticaj na čovekovo iopolje" Prilikom oda ira prostora za stanovanje.držljivosti' nera. ograničavaju vaš #ivotni energetski tok" %klonite sve što smeta vratima da se otvore" &vo se odnosi i na odeću koja visi na njima" 'odnici su arterije naših domova. zamislite da se svaki njegov deo puni svetlošću" &vo se naročito odnosi na ćoškove.kosmičke energije.me i Damjana' Kira i 4ovana' "antelejmona i #rmolaja' !ampsona i Diomida':otija i Anikite' &alaleja i &ri9una i "ankratija ar/iepiskopa' !veti/ slavni/ i dobropobedni/ mučenika' prepodobni/ i bogonosni/ ota1a naši/' !veti/ slavni/ velikomučenika Georgija "obedonos1a' Dimitrija Mirotočivog' &eodora &irona i &eodora !tratilata' Mine čudotvor1a i sveštenomučenika %aralampija i #le9terija' !veti/ i pravedni/ bogoota1a 4oakima i Ane' !vetog sveštenomučenika Kiprijana i !vete Mučeni1e 4ustine i svi/ !veti/' Molimo &e Mnogomilostivi Gospode' usliši nas grešne koji &i se molimo i pomiluj nas0 Molitvama !veti/ ta1a naši/' Gospode $suse %riste' (ože naš' pomiluj nas0 AM$*0 0 Slana voda ubija magiju Energija prostora Piše Vesna Mitić-Pupavac Kako da očistite kuću od štetnih zračenja. tre a imati u vidu da pored štetnih zračenja .danosti' sladostrasnog nasla2ivanja /ranom' slabosti' be. o ajanih .e0 Kao što išče. o avezno uradite !izičko spremanje" (ajpre upalite kam!or" )ko potom razmestite pomalo neupaljenog kam!ora u sva četiri ugla so e.boritosti' gordosti' nemilosrdnosti' nepravednosti' raspuštenosti' i svake .ablude i prevare' imenom &vojim !vetim i proslavljenim u vekove vekova0 AM$*0 *eka vaskrsne (og i neka se ra. pukotine i druga tamna mesta na kojima se mno#e stanovnici donjih nivoa astralnog sveta" Pre ovog čišćenja. očistite podrume i tavane" %tare stvari imaju energiju koja će vas vući u prošlost i smetati vam da napredujete" Kvalitet našeg #ivota povećava se kad je kuća ispunjena svetlošću" Energija koja je u zastoju voli mrak i iz egava sunčeve zrake" $a du insko čišćenje svog stana. neslogu i koče napredak u kući" $a podizanje opšte.veju neprijatelji *jegovi' i neka beže od li1a *jegova svi koji ga mr.ava dim' da išče.avisti' uroka' nemara' ra.

retko testo sa ogojavljenskom vodicom. so će pucketati i postati tamno raon ili crne oje" (a ovaj način se prisustvo negativne energije ili vrad#ina ne samo otkriva. nesanicu i osećate neo jašnjiv strah. stavite ispod kreveta nekoliko plodova divljeg kestena" &n ima sposo nost da neutrališe loš uticaj geopatogenih zona" 9iljke nam izuzetno poma#u u korigovanju ioenergetskih polja" . noću plaču i imaju košmare.a iste rasterali negativnu energiju. a psi ih ne podnose" )ko mačka voli da spava na odre+enom mestu. za vas je olje da to mesto iz egavate" Prisustvo kućnog lju imca pozitivno utiče na iopolje čoveka. stavljajte mu pored kreveta čašu sa svetom vodicom i menjajte je svakog jutra" .nečistih sila. čuvaće vas kućni kolač . donosioca olesti i nesreća. re+e oluju i du#e #ive" Милан Т. koristite so ne iljke sa ujnom krošnjom i iljke sa karakterističnim mirisom 0muškatle1" (epotre nu energiju i štetna zračenja koja povre+uju čovekovo iopolje upijaju i iljke sa de elim listovima. na 9ogojavljenje . ljudi se često #ale da u stanu osećaju prisustvo . koji iz tog razloga mogu da napuste porodicu" . zapalite tamjan" Postoji još jedan način zaštite stana od kritera" Poškropite sve u stanu vodicom osvećenom 38" januara. jer se na tim mestima najviše i acaju vrad# ine" )ko je neko od ukućana olestan.dan krštenja :ospoda" Kriteri ne podnose energiju ove vode i izaći će napolje" &d loših misli i negativnih energija. poma#e kod ispravljanja de!ormacija i poznato je dal judi koji imaju #ivotinju u kući manje do#ivljavaju stres.sto uradite i ako deca loše spavaju. nakvašenim slanom vodom. kućni lju imci. npr" aloja kaktus" (eke so ne iljke mogu i naneti štetu" )ko vam smeta miris i oja lišća neke so ne iljke. poprskajte svaku prostoriju svetom vodom i o ratite pa#nju na pragove i uglove. nameštaj i zidove" &perite njime i kupatilo" Posle ovakvog spremanja stana. od kojeg tre a da napravite krstove iznad ulaznih vrata 0spolja i iznutra1. 0kritera ili energetske tvorevine sa donjeg astrala1" 2 takvim slučajevima uzmite osvećenu so i stavite je na vruć tiganj i ostavite da se greje 34-56 minuta" )ko vam je stan čist i u njemu nema negativnih energija. neke zavidne oso e poprskale po kući" %un+erom. a tako+e i iznad prozora" )ko se udite sa glavo oljom i imate košmare. mo#da. koje šalju zli i zavidni ljudi. već i eliminiše" (akon )loja upija štetna zračenja toga. Вуковић: knjiga „Народни обичаји. nekog ro+aka ili poznanika" )loja / čuvar našeg iopolja Poslednjih godina. so će iti #ućkaste oje7 u suprotnom. a uzrok su o ično -urokljive oči. веровања и о!лови"е код #рба$ . psi i mačke su nepogrešivi radari u pronala#enju štetnih zona u kući" Mačke o o#avaju geopatogene zone.i mrtvačkih vodica koje su vam. o rišite i vrata. o ratite pa#nju na ove signale i iljku iznesite iz kuće" Poznato je da neke vrste lijana 0puzavica1 loše utiču na muškarce.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->