Molitva svetog vradžbina

sveštenomučenika

Kiprijana

protiv

VLADARU G !" D# $!U!# %R$!&#' ( )# *A+' !V#DR)$&#LjU $ U"RAV$&#LjU !V#GA' !V#&$ $ !V#"R !LAVLj#*$' G !" DAR$MA' !LAVA &#($,AR# *AD ,AR#V$MA $ G !" DARU *AD

&i koji obitavaš u be.graničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljavini' &ebe gledaju /iljade !ila i milijarde !veti/ Angela i Ar/angela0 !ada &i se' pak' molim i preklinjem &e (ože naš' da moja molitva pred &obom' (ože i Gospode Milosti' bude kao žrtva blagougodna &ebi0 !vaki čovek koji ima du/a nečastivog da se sasvim očisti sa 1elim domom svojim0 Ako je ve.an vradžbinom ili .lim delima ili magijom ili je sputan od sedamdeset i dve kletve .avisti i oma2ijan i nosi u sebi trista še.deset i pet reči vradžbine' koje su na štetu i propast slugu (ožiji/ Vesne i Dragana +esti3a sa svim domovima nji/ovim0 Gde god se pročita ova usrdna molitva moja pred (lagoda3u &vojom ' odma/ da se oslobodi sav narod i mesto od svakog gneva i bolesti i svake sve.e vradžbina i bajanja i magije' svakog uroka i .log je.ika' pakosti' nemara i lenjosti' ra.u.danosti' nera.boritosti' slabosti i be.na2a' svake nepravde i svake .ablude ili prevare' ili prepreke dola.e3e od 2avola' kao i sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3 sa svim domovima svojim0 $ da budu ra.rešeni i i.bavljeni u ima 1a i !ina i !vetoga Du/a0 AM$*0 (ilo da su te magije i vradžbine na nebu' bilo na .emlji' bilo u moru' ili na bilo kom drugom mestu i polju' da se odma/' ovoga časa' ra.reše i ukinu na slugama (ožijim Vesni i Draganu

reše ovoga časa5 bilo da su učinjene u ljudskoj krvi' ili krvi životinja ili pti1a' ili riba živi/ i uginuli/' &i Gospode (ože naš .aku1ane' ili iglom probodene da se ra.reše5 bilo da su i/ u vodi učinili' ili u šupljem drvetu ili u ključaloj vodi da su i/ kuvali' da se ra.naš mesta i načine i ljude' ovoga časa da se ra.emljom od umrli/ načinjen napitak' neka se ra.reše5 bilo u pragu' ili na konjskoj koži ' ili u gvož2u' ili u kamenu' ili .emlji nala.reše5 ako su pod ploču stavljene ili pod tarabu' ili ekserom .ane' ovoga časa da se ra.log je.reše i rasture i kao dim da išče.ane ili sputane' da se ra.ila' a !voje sluge Vesnu i Dragana +esti3a sačuvaj sa svim domovima nji/ovim0 *ečastiva dela neka se ra.i' bilo u nadvratni1i' da se ra.avisti' ili gatanja' ili .ali' ovoga časa da se ra.bavljeni od svake slabosti i dejstva nečastivog i svakog demona i protivničke sile' molimo ti se' da se ra.reše ovoga časa5 bilo da su i/ omčom' ili kanapom' ili nečim drugim ve.reše5 bilo da je noktima ljudskim životinjskim' bilo pti1a živi/ i uginuli/' ili sa .+estiču' i na svim domovima nji/ovim' i da se oslobode sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3 i 1eli domovi nji/ovi od svakog .reše i da se rasture dela vradžbina ma gde se nala.reše5 bilo da su i/ u krevet .reše ovoga časa5 bilo vunom' ili pamukom' ili svilom' ili lanom' ili suknom' ili nekom drugom biljkom da su sve.reše i ukinu i iskorene dela vradžbine sa mesta i obitališta gde se molitva ova moja čita i vrši ovo moljenje5 bilo da su u dvorištu ku3e ove vradžbine .reše5 bilo da se vradžbina na .akopane ili su po njemu rasute' ili su na nekom metalu napravljeni čvorovi' da se ra.li/ očiju' ili .nu5 bilo .aku1ana na drvetu' da se ra.nu pred slugama (ožijim Vesnom i Draganom +esti3em u ime 1a i !ina i !vetoga Du/a' slavom velikog (oga )ivog' da se satru silom 6asnog i )ivotvornog Krsta sve protivničke sile' neka ustuknu dela vradžbine i neka se udalje od slugu (ožiji/ Vesne i Dragana +esti3a' molitvama mučenika i svi/ !veti/ &voji/0 AM$*0 Molimo &i se i preklinjemo &e' Gospode $suse %riste (ože naš' da oslobodiš i oživotvoriš svaku dušu napa3enu i sluge &voje Vesnu i Dragana +esti3a sa svim domovima nji/ovim' kao i one koji pišu molitvu moju' i mole se sa njom u domu ovom' i koji je nose kao večnu .ivanjem !vesvetog Du/a (oga !avaota0 (ilo da su sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3' na nebu sve.log dejstva magije' ili .log dejstva' svake slabosti' svake kletve i anateme' svakog prokletstva' svakog gneva' prepreke' nesre3e' kletvi' .latom' ili drugim nekim metalom da su učinjena nečastiva dela' da se ra.aboli' neka se ra.e i demona i sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3' sa svim domovima svojim i stvarima nji/ovim' i da budu slobodni i i.aštitu0 Desni1a &voja Gospode' da im bude pokrov i pomo3 i neka i u svemu bude u domu ovom radosti i veselja0 Da' Gospode' usliši mene koji &i se molim ' da se tamo' gde se na2e ova molitva i moljenje moje' ra.ivanjem svesvetog $mena &vog' 1a i 4edinorodnog !ina i (lagog i )ivotvornog Du/a0 Molitvom mene smirenog blagočestivog sluge &vog Kiprijana' neka demoni odu' pobegnu i neka se ra.reše lukavstva nji/ova' i sav narod i sva tvorevina da se ra.reše i da lukava dela nestanu pri.reše5 bilo da su provučene kro.ika ' ili vradžbine' ili prokletstva' ili anateme ' ili kletve i svake /ule ili sile njene0 *eka sluge (ožije Vesnu i Dragaba +esti3a odma/ napusti svaki uti1aj nečastivog' pri.reši svake sve.reše i kao dim da išče.reši i oslobodi svaki čovek i dom njegov od .apis mastilom' ili krvlju ljudskom' životinjskom' ptičijom ili ribljom' ili olovom' ili 1inoberom' ili limunovim sokom' ili nečim drugim ispisan i ostavljen na nekom mestu u . kosti' ili su u more' ili bunar' ili u grob bačene' da se ra.emlji' pa su i/ sluge (ožije Vesna i Dragan +esti3 iskopale na svoju štetu' u ovom času neka se ra.reše ovoga časa5 bilo srebrom ili .

pozitivne energije. kompjuter i drugi električni aparati" Pranje podova posoljenom vodom povećava nivo energije u kući.boritosti' gordosti' nemilosrdnosti' nepravednosti' raspuštenosti' i svake .me i Damjana' Kira i 4ovana' "antelejmona i #rmolaja' !ampsona i Diomida':otija i Anikite' &alaleja i &ri9una i "ankratija ar/iepiskopa' !veti/ slavni/ i dobropobedni/ mučenika' prepodobni/ i bogonosni/ ota1a naši/' !veti/ slavni/ velikomučenika Georgija "obedonos1a' Dimitrija Mirotočivog' &eodora &irona i &eodora !tratilata' Mine čudotvor1a i sveštenomučenika %aralampija i #le9terija' !veti/ i pravedni/ bogoota1a 4oakima i Ane' !vetog sveštenomučenika Kiprijana i !vete Mučeni1e 4ustine i svi/ !veti/' Molimo &e Mnogomilostivi Gospode' usliši nas grešne koji &i se molimo i pomiluj nas0 Molitvama !veti/ ta1a naši/' Gospode $suse %riste' (ože naš' pomiluj nas0 AM$*0 0 Slana voda ubija magiju Energija prostora Piše Vesna Mitić-Pupavac Kako da očistite kuću od štetnih zračenja. o avezno uradite !izičko spremanje" (ajpre upalite kam!or" )ko potom razmestite pomalo neupaljenog kam!ora u sva četiri ugla so e.umnosti' neu.danosti' sladostrasnog nasla2ivanja /ranom' slabosti' be.ava dim' da išče. ograničavaju vaš #ivotni energetski tok" %klonite sve što smeta vratima da se otvore" &vo se odnosi i na odeću koja visi na njima" 'odnici su arterije naših domova.ika' .e0 Kao što išče.kosmičke energije.avisti' uroka' nemara' ra. e!ekat čišćenja iće još olji" (jegova aroma deluje na jako du okom nivou i tera neprijateljska ića donjeg astralnog sveta koja vrlo često izazivaju nemire. do ro je i celu kuću poprskati čistom izvorskom vodom u koju tre a dodati ulje od lavande" &vo poma#e punjenju vazduha negativnim jonima" *avanda ima dejstvo stimulatora što pozitivno utiče na atmos!eru u kući" &vo osve#avanje uravnote#uje suvišnu količinu pozitivnih jona koje stvaraju televizor.veju neprijatelji *jegovi' i neka beže od li1a *jegova svi koji ga mr..ablude i prevare' imenom &vojim !vetim i proslavljenim u vekove vekova0 AM$*0 *eka vaskrsne (og i neka se ra. pukotine i druga tamna mesta na kojima se mno#e stanovnici donjih nivoa astralnog sveta" Pre ovog čišćenja. zamislite da se svaki njegov deo puni svetlošću" &vo se naročito odnosi na ćoškove.aštitništvom časni/ nebeski/ !ila (estelesni/' molitvama časnog slavnog "roroka "reteče i Krstitelja 4ovana' !veti/ slavni/ i sve/valni/ Apostola' !veti/ ota1a naši/ vaseljenski/ učitelja i jerar/a7 Vasilija Velikog' Grigorija (ogoslova i 4ovana 8latoustog' Atanasija i Kirila' 4ovana Milostivog patrijar/a Aleksandrijskog' *ikolaja Mirlikijskog' !piridona episkopa &rimitundskog 6udotvor1a' svetog apostola prvomučenika i ar/i2akona !te9ana' "repodobni/ i bogonosni/ ota1a naši/7 Antonija' #9timija' !ave sve3enog' &eodosija pštežitelja' nu9rija' Arsenija i svi/ prepodobni/' !veti/ i 1elebni/ (esrebrenika Ko. ispunite dom svetlošću i oslo odite se starih stvari Kam!or protiv stanovnika donjeg nivoa astralnog sveta Vekovima je poznato da mesto stanovanja ima jak uticaj na čovekovo iopolje" Prilikom oda ira prostora za stanovanje.li/ je. očistite podrume i tavane" %tare stvari imaju energiju koja će vas vući u prošlost i smetati vam da napredujete" Kvalitet našeg #ivota povećava se kad je kuća ispunjena svetlošću" Energija koja je u zastoju voli mrak i iz egava sunčeve zrake" $a du insko čišćenje svog stana. ilo da je u pitanju stan ili kuća. o ajanih .na #ivot mo#e uticati i energija prethodnih stanara" $ato je neophodno nakon useljenja očistiti i osvetiti kuću u kojoj stanujete" Eliminišite energiju prošlosti Vrata koja se ne otvaraju u potpunosti. tre a imati u vidu da pored štetnih zračenja .nu' kao što se topi vosak od li1a ognja tako da poginu grešni1i od li1a (ožijeg' a pravedni1i neka se vesele0 #vo dana koji stvori Gospod' radujmo se i veselimo se u njemu0 %ristos' istiniti (og naš' molitvama "rečiste Vladiči1e naše (ogorodi1e i "risnodjeve Marije' silom 6asnog i )ivotvornog Krsta' . podzemnih voda ili tehničkih zračenja .držljivosti' nera. neslogu i koče napredak u kući" $a podizanje opšte. a neutrališe i negativna dejstva raznih rituala.u. a starudije i nagomilane stvari u predso lju i hodnicima smetaju protoku energije i stvaraju prepreke" &slo odite ormane od starih stvari.

zapalite tamjan" Postoji još jedan način zaštite stana od kritera" Poškropite sve u stanu vodicom osvećenom 38" januara. stavljajte mu pored kreveta čašu sa svetom vodicom i menjajte je svakog jutra" . noću plaču i imaju košmare. Вуковић: knjiga „Народни обичаји. na 9ogojavljenje . nekog ro+aka ili poznanika" )loja / čuvar našeg iopolja Poslednjih godina.i mrtvačkih vodica koje su vam. jer se na tim mestima najviše i acaju vrad# ine" )ko je neko od ukućana olestan. mo#da. a tako+e i iznad prozora" )ko se udite sa glavo oljom i imate košmare. već i eliminiše" (akon )loja upija štetna zračenja toga. nesanicu i osećate neo jašnjiv strah. 0kritera ili energetske tvorevine sa donjeg astrala1" 2 takvim slučajevima uzmite osvećenu so i stavite je na vruć tiganj i ostavite da se greje 34-56 minuta" )ko vam je stan čist i u njemu nema negativnih energija. so će iti #ućkaste oje7 u suprotnom. čuvaće vas kućni kolač . psi i mačke su nepogrešivi radari u pronala#enju štetnih zona u kući" Mačke o o#avaju geopatogene zone. a uzrok su o ično -urokljive oči. nakvašenim slanom vodom. a psi ih ne podnose" )ko mačka voli da spava na odre+enom mestu. re+e oluju i du#e #ive" Милан Т. so će pucketati i postati tamno raon ili crne oje" (a ovaj način se prisustvo negativne energije ili vrad#ina ne samo otkriva. koje šalju zli i zavidni ljudi.dan krštenja :ospoda" Kriteri ne podnose energiju ove vode i izaći će napolje" &d loših misli i negativnih energija. веровања и о!лови"е код #рба$ . donosioca olesti i nesreća. za vas je olje da to mesto iz egavate" Prisustvo kućnog lju imca pozitivno utiče na iopolje čoveka. kućni lju imci. ljudi se često #ale da u stanu osećaju prisustvo . od kojeg tre a da napravite krstove iznad ulaznih vrata 0spolja i iznutra1.sto uradite i ako deca loše spavaju.retko testo sa ogojavljenskom vodicom. o ratite pa#nju na ove signale i iljku iznesite iz kuće" Poznato je da neke vrste lijana 0puzavica1 loše utiču na muškarce. koristite so ne iljke sa ujnom krošnjom i iljke sa karakterističnim mirisom 0muškatle1" (epotre nu energiju i štetna zračenja koja povre+uju čovekovo iopolje upijaju i iljke sa de elim listovima. neke zavidne oso e poprskale po kući" %un+erom. o rišite i vrata. stavite ispod kreveta nekoliko plodova divljeg kestena" &n ima sposo nost da neutrališe loš uticaj geopatogenih zona" 9iljke nam izuzetno poma#u u korigovanju ioenergetskih polja" . nameštaj i zidove" &perite njime i kupatilo" Posle ovakvog spremanja stana.a iste rasterali negativnu energiju. koji iz tog razloga mogu da napuste porodicu" .nečistih sila. npr" aloja kaktus" (eke so ne iljke mogu i naneti štetu" )ko vam smeta miris i oja lišća neke so ne iljke. poma#e kod ispravljanja de!ormacija i poznato je dal judi koji imaju #ivotinju u kući manje do#ivljavaju stres. poprskajte svaku prostoriju svetom vodom i o ratite pa#nju na pragove i uglove.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful