P. 1
Vino

Vino

|Views: 12|Likes:
Published by kurtovic

More info:

Published by: kurtovic on Dec 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

BERBA GROŽĐA

Preduvjeti za dobivanje kvalitetnog vrhunskog vina 1. 2. 3. ". $. '. ). +. -. 1.. 11. 12. 13. 1". 1$. 1'. 1). Rok berbe grožđa utvrđuje se kontrolom sladora i kiseline zavisno o sorti, Podrum, bačve i ostalo sude te pribor moraju biti besprijekorno čisti, Kultura selek ionirano vinskog kvas a treba biti na vrijeme nabav!jena, #atični kvasa pripremiti zajedno s početkom taloženja, %abaviti na vrijeme sumporastu kiselinu ili kalijev metabisul&it., %abrano bijelo grožđe mora isti dan biti prerađeno u mo(t, *odati sumporastu kiselinu ili kalijev metabisul&it grožđu, ako ima dosta trulog grožđa, ,umporastu kiselinu ili kalijev metabisul&it dodavati grožđu, masulju i mo(tu, ali nikad kad je vrenje mo(ta započelo, Prije vrenja dodati matični kvasa , /ko je dozvoljeno doslađivanje nabaviti potrebnu količinu (e0era. 1a .,'. 2 alko3ola potrebno je 1 kg, 4 podrumu uvijek imati na zali3i sumporastu kiselinu ili kalijev metabisul&it, sumporne trake, loj i para&in., Kontrolirati temperaturu mo(ta za vrijeme vrenja., Kad se mo(t počne čisti izvr(iti dolijevanje bačava, Prije dolijevanja bačava nakon vrenja kontrolirati mlado vino na posmeđivanje, 5ino pretakati kad je u bačvi čisto do dna., 5ino 0e ostati zdravo samo ako bačve budu do vr3a pune i Prazne bačve treba redovno sumporiti svaka "6$ tjedana.

Pripreme podruma za berbu grož a ,matramo da 0e biti od koristi da vinogradare na vrijeme podsjetimo na to da je potrebno obaviti pripreme za predstoje0u berbu grožđa. ,vakom vinogradaru stalo je da proizvede (to kvalitetnije i zdravo vino. *a bi postigao i osigurao plasman vina na trži(tu, uz zadovoljavaju0u ijenu, nije dovoljno samo u nasadu uzgajati kvalitetne sorte, potrebno je voditi brigu i o zdravstvenom stanju bačava, stanju podrumski3 prostorija, a to su samo neki od uvjeta za kvalitetnu preradu grožđa i njegu vina. !ezin"ek#ija podruma %ažalost malo na(i3 vinogradara može se po3valiti da posjeduju podrum koji bi barem donekle odgovarao za3tjevima suvremene vini&ika ije. 4 pravilu to je jedna prostorija gdje se grožđe prerađuje, mo(t vrije i vino dozrijeva. Podrum, odnosno najče(0e klijet, tako su građeni da se u njima ne može održati odgovaraju0a temperatura, koja je neop3odna za pravilno vrenje mo(ta i njegu vina. / o čisto0i neki3 podruma posebno da i ne govorimo. Podrum u kojem se grožđe prerađuje, mo(t vrije 7vrioni a8 i prostorija za njegu vina, mora se držati u besprijekornoj čisto0i. Potrebno ga je neposredno prije berbe temeljito očistiti, zidove okrečiti vapnenim mlijekom. Re ept za to vrlo je jednostavan9 $ %& l vode stavimo kilogram živog vapna i '& dag sumpora u prahu . Kad se zidovi osu(e preporučuje se prskanje otopinom modre gali e. ! ovdje je re ept jednostavan. Pripremi se petpostotna otopina gali#e( a time se spre)ava razvoj plijesni. *an prije prerade grožđa potrebno je podrum dezin&i irati. :o se obavlja sumpornim dioksidom. *a metar kubi)ni prostora zapalimo % do ' sumporne trake . #ožemo zapaliti i elementarni sumpor u pra3u 7na svaki kubični metar prostora potrebno je 3. grama sumpora8. Palimo ga u zemljanim posudama, postavljenim na vi(a mjesta, jer plinoviti sumpor, kao teži, pada prema podu. %akon $ 6 ' sati prostorije dobro prozračimo. ,umporenjem prostorije eliminirali smo vinske mu(i e, koje prenose o tikave bakterije i time smanjili mogu0nost zaraze masulja i mo(ta. Prilikom dezin&ek ije podruma potrebno je za(tititi i željezne dijelove pre(e i željezne obruče na bačvama od korozije9 treba pokriti novinskim papirom ili plastičnom &olijom. 1načajnu pažnju treba dati stanju u kojem se nalaze zidovi. :ako je primjeri e 7za one imu0nije8 preporučljivo popločavanje keramičkim ploči ama. 4 podrumskim prostorijama ne smijemo držati krumpir, repu, zelje, o at, na&tu, sredstva za za(titu bilja, jer vino vrlo lako upija strane mirise. Radi lak(eg održavanja čisto0e u podrumu pod bi trebao biti od betona ili ploči a koje su otporne na kiselinu. +ažnost temperature 4 podrumu je vrlo važna toplinska izola ija kako bi se održavala (to jednoličnija temperatura i zimi i ljeti. 1a bijela vina, primjeri e, preporučena je temperatura od +61. ;<, a za rna od 1.612 ;<. Preporučljivo je osigurati takve uvjete da kolebanja u dnevnim temperaturama ne odstupaju vi(e od dva posto i silazno i uzlazno. 5laga zraka treba biti između ). i +. 2. Prevelika vlaga u podrumu smanjuje vijek trajanja bačava zbog pove0anog razmnožavanja razni3 vrsta gljivi a i plijesni, a premalena vlaga i vi(a temperatura dovodi do bržeg 3lapljenja vina iz drveni3 bačava te treba če(0e kontrolirati da li su bačve pune. 1bog toga podrum treba imati dobru ventila iju, kao i dobru kanaliza iju za odvod vode iz podruma. = besprijekornoj čisto0i podruma i posuda ne možemo govoriti ako nemamo dovoljno teku0e vode. 4koliko podrum nije priključen na vodovod, treba imati ugrađen 3idro&or. ! na kraju kažimo da je potrebno imati i mogu0nost zagrijavanja podrumski3 prostorija, odnosno vrioni e. Održavanje ba)ava ,vaki vinogradar znade da mo(t, odnosno vino mora do0i u posve zdravu bačvu. %a(i podrumari imaju najvi(e ba( problema s bačvama, jer ne polažu dovoljno pažnje za nji3ovo održavanje 7u ovom dijelu ne0emo obrađivati postupak s bolesnim bačvama8. %ajbolje i najzdravije vino, ukoliko dođe u o tikavu ili pljesnivu bačvu, postat 0e također o tikavo, odnosno poprimit 0e okus i miris po plijesni. *a do toga ne bi do(lo potrebno je poduzeti niz mjera. >im se isprazni bačva treba prvo obaviti pranje čistom, 3ladnom vodom, a po mogu0nosti zatim sa vrelom i kipu0om vodom. %akon (to se bačva valjanjem o3ladi, ispustimo vodu i zatim ponovno dobro isperemo 3ladnom vodom. Kod posljednjeg ispiranja dobro je staviti, na svaki3 3. litara vode po $. grama vinske kiseline. 1atim 0emo bačvu o ijediti, osu(iti i suhu sumporiti, jer sumporni dioksid u doti aju s vodom prelazi u sumpornu kiselinu koja u vinu nije poželjna. %a volumen bačve od 3.. litara, dovoljna je jedna sumporna traka. 4koliko bačvu ne0emo koristiti za držanje vina, tada 0emo postupak sumporenja ponoviti svaki3 pet do (est tjedana. :o je takozvani su3i postupak sumporenja bačve. /ko bačve držimo u suvi(e su3im

1

prostorijama, u kojima se bačve rasu(e, preporučuje se takozvano mokro konzerviranje bačava. Ovinjavanje ba)ava 4 nove bačve ili bačve na kojima smo mijenjali pokoju duži u zbog dotrajalosti ili nekog drugog razloga, ne smijemo stavljati mo(t ili vino sve dok je nismo ovinili. ?to to znači@ =vinjavanjem se iz bačve odstranjuje tanin ili smolaste supstan e, koje se djelovanjem alko3ola otapaju. :o se nepovoljno odražava na organoleptička svojstva vina9 okus, miris, boja vina, odnosno posmeđivanje vina. !zluživanje taninski3 i smolasti3 materija iz duge, nove bačve, najbolje se sprovodi zaparivanjem vodenom parom iz spe ijalni3 kotlova zaparivača pod pritiskom. 1a istu svr3u mogu poslužiti obični rakijski kotlovi, tako da se pomo0u ijevi uvodi pregrijana vodena para u bačvu. 4 tom slučaju bačva treba biti vranjem 7otvorom za čep8 okrenuta prema zemlji. Aačvu možemo oviniti i kemijskim putem. %ajprije je napunimo 3ladnom vodom uz dodatak sumporne kiseline. Recept ovinjavanja: %a svaki3 1.. litara vode dodajemo 1.. grama sumporne kiseline. :u mje(avinu ostavimo u bačvi ' do + dana 7najmanje 3 dana8, a zatim izlijemo i bačvu dobro isperemo 3ladnom vodom, pa je ponovno napunimo 3ladnom vodom uz dodatak kristalne sode. %a svaki3 1.. litara vode otopimo 3 do " kg sode. =topinu sode ostavimo u bačvi ' do + dana. %akon toga otopinu istočimo, a bačvu dobro isperemo, najprije vru0om, a potom 3ladnom vodom, sve dok ne0e iz bačve izlaziti čista voda bez okusa i mirisa. =vinjavanje bačava obavlja se i 3ladnom vodom. %ove se bačve napune uzastop e " do $ puta 3ladnom vodom uz dodatak ku3injske soli, $ kilograma na svaki3 1.. litara vode. ,vaki puta ostavljamo bačvu tako napunjenu 3ladnom vodom i ku3injskom soli 2 do 3 dana. 4 primorskim krajevima vinogradari umakaju bačve u more 7morska voda je slana8, a nakon ovakvog tretmana dobro je bačvu jo( i ovinjavati vru0om otopinom sode 7na 1.. litara vru0e vode otopiti $ kilograma sode8. NAPOMENA: %etom zaparenu, vru0u bačvu ne smijemo začepiti sve dok se dobro ne o3ladi, jer to može dovesti do de&orma ija duži a. *ok se ne o3ladi ne smijemo je pomi ati s mjesta. Održavanje podrumskog pribora 4 podrumski pribor ubrajamo one predmete koji nam pomažu pri manipula iji vinom, a to su gumene ijevi, &iltri, rpke i drugo. %ove gumene ijevi prije upotrebe treba ovinuti. Prvo i3 dobro isprati 3ladnom vodom, a zatim napuniti vinom 7zdravim vinom8 koje u ijevima držimo 2" sata a zatim i3 ponovno dobro isperemo 3ladnom vodom i to nekoliko puta. :ada i3 o ijedimo i posu(imo. ,a vanjske strane premazujemo i3 vazelinom, a ukoliko su zapu(tene i miri(u na o at, napunimo i3 vodom u kojoj je dvopostotna otopina vinobrana. :a otopina treba biti mlaka, a zatim se obavi ispiranje 3ladnom vodom. !sto postupamo i s rpkama, peremo i3 s " do $62 otopinom sode, i ispiremo 3ladnom vodom. BERBA , PRERA!A GROŽĐA - berbom grož a . u vinogradu ili na tržni#i . tek smo na pola( odnosno na po)etku puta koji vodi do dobrog i kvalitetnog vina/ -a sigurno01u možemo tvrditi da ako smo dobri vinogradari nismo toliko dobri podrumari( jer se )esto preradi grož a i vin"ika#iji ne pridaje tolika pažnja kao uzgoju vinove loze/ Oni koji grož e kupuju manje su s njim u vezi( no pri njegovoj preradi ne bi smjeli zaostati za vinogradarima/ Prerada grožđa u mo(t odnosno vino, počinje od same berbe i presudna je za zdravstveno stanje i ostala svojstva vina. %aime, bolesti i mane vina vuku svoje uzroke od početka prerade grožđa i uglavnom su posljedi a nepravilnosti i gre(aka učinjeni3 u startu, a odnose se na nekvalitetno grožđe, neadekvatno mjesto prerade 7podrum, klijet, drvarni a, garaža i sl.8, nečisto0u posuđa, nepravilno vrenje itd. *a bismo osigurali osnovne uvjete za dobivanje dobrog i zdravog vina, treba pripremiti9

Figure 1

• • • •

te3nolo(ki zrelo i zdravo grožđe 7Baktor zriobe grožđa8, odgovaraju0u prostoriju, čisto posuđe i pribor i pravilno vrenje mo(ta.

Berba grož a =d te3nolo(ki zrelog i zdravog grožđa možemo očekivati i pravo vino, no grožđe nije uvijek ni te3nolo(ki zrelo niti potpuno zdravo. 4 takovim slučajevima mo(t se nadoslađuje, a bolesno, odnosno neupotrebljivo grožđe odba uje. %ajbolje je brati po su3u i toplu vremenu jer se time dobiva kvalitetniji mo(t, pospje(uje početak vrenja a i sama je berba lak(a i ugodnija Aobe, dijelove grožđa ili ijele grozdove zaražene sivom plijesni odba ujemo, posebno u južnim krajevima, jer su često zaražene o tikavo(0u koja bi se mogla prenijeti u mo(t ili masulj. *o mjesta prerade 7podrum, klijet8 grožđe prevozimo najče(0e u drvenim 7bačve, badnjevi8 ili plastičnim posudama 7ka e i vre0e8. %o, najvažnije je da se grožđe u vinogradu ne gnječi i da do pre(e stigne neo(te0eno. Co( je običaj da se grožđe gnječi u plastičnim vre0ama ili bačvama i ostavlja na sun u dok berba ne zavr(i. 5ina od takovog grožđa često posmeđe i sklona su bolestima. /ko ba( moramo grožđe gnječiti u vinogradu, onda ga sumporimo otopljenim kalijevim metabisul&itom 7vinobran8 i to 1. g D 1.. kg grožđa ili sumporastom kiselinom prema uputi proizvođača, no za tu istu količinu smanjit 0emo sumporenje u podrumu. Erožđe se do prerade drži na 3ladnom, sjenovitom i prozračnom mjestu. Prerada u mo0t #uljanje6runjenje je početna &aza prerade koja se danas obavlja motornim ili ručnim muljačama dok se nekad grožđe gazilo nogama. #uljanjem se grožđe gnječi, a preporuča se muljača koja odvaja peteljku, zbog toga (to peteljka sadrži tanine koji vinu daju trpak i gorak okus 7osobito ako peteljkovina prevrije zajedno s masuljem8. :reba paziti da valj i na muljači6ruljači nisu preblizu i da gnječe samo bobi e, a ne i sjemenke i peteljkovinu, jer nji3ovi sokovi kvare okus vina 5alj i se izrađuju od drva, plastike, željeza, ili aluminija. Feljezni nisu najpovoljniji, jer i3 otapaju kiseline mo(ta pa željezo preko mo(ta dolazi u vino i izaziva mane 6 7<rni 7plavi8 lom8. %ajkvalitetnije su one muljače koje najprije odstranjuju peteljku, tako da bobi e padaju na valjke koji i3 gnječe.

2

Tiještenje - prešanje dolazi nakon muljanja6runjenja. >ovjek je, otkad je počeo prerađivati grožđe, koristio različite načine istiskivanja soka i različite uređaje. *anas se uglavnom upotrebljavaju pre(e koje su u odnosu na nekada(nje mnogo manje, a pogone ručno ili strojno 73idraulične pre(e8. Kod tije(tenja je bitno da se pritisak na masulj u ko(u tijeska postiže polagano, s prekidima, jer pri naglom pre(anju brzo se sabija kom pa je otežano otje anje mo(ta. Kad se kom vi(e ne može sabiti, pre(anje se prekida, kom se vadi iz ko(a, prora3ljuje i opet pre(a. *anas se koriste prilikom berbe enzimi koji imaju zadatak omek(ati grožđe kako bi se lak(e pre(alo. Koliko je iskori(tenje grožđa, te(ko je pre izno odgovoriti jer to ovisi o sorti grožđa i pre(i koju koristimo, no pretpostavlja se da se od 1.. kg grožđa dobije )$6+. litara mo(ta. =d toga na samotok 7sok koji se dobije iz grožđa prije pre(anja8 otpada '. 2, prvu pre(evinu 2' 2, drugu 1. 2, a tre0u " 2. 4z to se dobije 1$62. kg komovine 7tropa8 od koje se može ku3ati rakija. =d 1.. kg koma može se proizvesti + 61$ litara rakije komovi e sa ". vol. 2 alko3ola. :ako dobivenom mo(tu izmjerimo sadržaj (e0era 7Pra0enje zrelosti grožđa i određivanje (e0era 7sladora8 u mo(tu8. -umporenje mo0ta 4 mo(t koji smo dobili pre(anjem 7i o jeđivanjem8 dodamo odma3 kalijev metabisul&it 7vinobran8 ili sumporastu kiselinu prema uputama proizvođača. Preporu)ljive doze kalijeva metabisul"ita 2uz taloženje ledom34

• • • • •

relativno zdravo grožđe, pro3ladno vrijeme $ gD 1.. l mo(ta, zdravo grožđe toplo vrijeme 1. gD 1.. 1 mo(ta, grožđe o(te0eno sivom plijesni do 2.2 1$ gD 1.. 1 mo(ta, grožđe jako o(te0eno sivom plijesni i zaraženo o tikavo(0u 7*alma ija8 2.63. gD 1.. l mo(ta te grožđe o(te0eno sivom plijesni vi(e od $.2 ". gD 1.. l mo(ta.

Preporu)ljive doze 5 6.tne sumporaste kiseline 2uz taloženje ledom34

• • • • •

relativno zdravo grožđe, pro3ladno vrijeme .,$ dlD 1.. l mo(ta, zdravo grožđe toplo vrijeme 1,. dlD 1.. 1 mo(ta, grožđe o(te0eno sivom plijesni do 2.2 1,$ dlD 1.. 1 mo(ta, grožđe jako o(te0eno sivom plijesni i zaraženo o tikavo(0u 7*alma ija8 2,.63,. dlD 1.. l mo(ta te grožđe o(te0eno sivom plijesni vi(e od $.2 ",. dlD 1.. l mo(ta.

Kalijev metabisul&it ili sumporasta kiselina rastopi se u 1.62. l 3ladnog mo(ta i ulije u bačvu ili ka u. 7aloženje 2rasluzivanje3 mo0ta Kod postupka taloženja mo(ta preporuča se u mo(t dodati led koji smo pret3odno pripremili na slijede0i način. Plastične bo e od 1,$ ili 2 l napunimo vodom i zamrznemo u zamrzivaču 7(krinji8. Ced 0e pospje(iti brže taloženje mo(ta 71262" sata8 i time možemo upotrijebit manje količine sumporaste kiseline ili kalijeva metabisul&ita. Cedom također smanjujemo temperaturu mo(ta 7preporučljivo od $ do 1.;<8, a to nam pogoduje da ne dođe do burnog vrenja. Kalijev metabisul&it ili sumporastu kiselinu dodajemo da neutraliziramo divlje vinske kvas e i onemogu0imo djelovanje oksidativni3 enzima. #o(t taložimo, kako bi se uklonile me3aničke nečisto0e9 zemlja, sumpor i osta i sredstava kojima smo tretirali lozu. %akon (to se mo(t istaloži, otačemo ga s taloga u bačve i po potrebi dosladimo. *oslađivanje mo(ta i masulja treba obaviti u nekoliko navrata 7obroka8. *odajemo 7po potrebi8 dozvoljenu količinu (e0era. 4 Grvatskoj to iznosi najvi(e 3," kg na 1.. l mo(ta. Audu0i da smo sumporenjem neutralizirali nepoželjne, divlje kvas e i bakterije, a plemenite kvas e umrtvili 7o(amutili8, to moramo svakako u bistri slatki mo(t dodati selek ionirani vinski kvasa . %a vranj 7gornji otvor8 bačve obavezno se stavljamo vreljnjača s vodom koja omogu0uje plinovima 7<= 28 izlaze iz bačve, a sprečava ulaženje zraka i nečisto0a. +renje 4pozorenje 6 Pri alko3olnom, vrenju u velikim se količinama razvija ugljični dioksid 7<= 28, koji je opasan po život. 4tvrđeno je da se iz 1 kg (e0era, razvije oko 2,$ 3l ugljičnog dioksida, (to znači da se iz 1.. l mo(ta koji sadrži 1+ posto (e0era može razviti "$ 3l ovog plina. 1ato prostoriju treba dobro provjetravati, a pri ulazu držite upaljenu svije0u pa, ako se ugasi, znat 0ete da ima ugljičnog dioksida. 4 tijeku vrenja treba voditi računa o temperaturi podruma ili prostorije u kojoj vrije mo(t. Potrebna temperatura je od 1+ 6 22;<. :emperature ispod i iznad ovi3 vrijednosti nisu povoljne za kvas e, pa ve0a odstupanja mogu uzrokovati i prestanak vrenja. Pri vrenju razlikujemo tri glavne &aze9 početno, glavno 7burno8 i zavr(no 7ti3o8, a vrenjem se mijenja i temperatura mo(ta. Krajnja je grani a 3.;<, jer pri visokim temperaturama vrenje teče jako burno pa ugljični dioksid naglo izlazi i za sobom povlači dio &ini3 mirisavi3 tvari i alko3ol, (to može lo(e utje ati na kvalitetu budu0eg vina. /ko temperatura mo(ta naraste preko ".;< vrenje se naglo prekida, a može se javiti i zavreli a 7manito vrenje8. 4 kontinentalnim krajevima u listopadu često za3ladi, (to također može prekinuti vrenje 7ako padne temperatura mo(ta ispod 11;<8. 5renje ponovno pokre0emo tako da 1D1. dio mo(ta zagrijemo u emajliranoj posudi 7a ne bakrenoj ili željeznojH8 i ulijemo u bačvu, odnosno da temperaturu ijeloga mo(ta pove0amo na vi(e od 1$;<. 4z to je poželjno da podignemo temperaturu prostorije i održavamo je za vrijeme vrenja. 5renjem mo(ta na optimalnim temperaturama dobivamo vino s ve0om količinom alko3ola, izraženijeg bukea i s manjim sadržajem o tene kiseline. 4 tijeku vrenja potrebno je mo(t prozračiti. Kad zavr(i burno vrenje 7$ 6 + dana8, smanji se ugljični dioksid, koji je čuvao mo(t od (tetnog utje aja zraka, pa bačve treba nadolijevati. 4 početku se nadolijevaju dva6tri puta tjedno, a poslije jednom ili rjeđe, ovisno o gubitku mo(ta iz bačve.

3

jer bi njenim vrenjem 7&ermenta ijom8 u masulju do(lo do izlučivanja veliki3 količina tanina. može se provoditi otvoreno 6 sa ili bez re(etke i zatvoreno 6 s re(etkom ili bez nje.+A*8E 9R*. dva su osnovna postupka9 3ladni postupak i toplinski 7termički8. (to bi budu0em vinu dalo vrlo opor okus. ijedi. (to ovisi od sorte grožđa i načina proizvodnje.62. 5renje masulja provodi se na nekoliko načina.. +renje masulja #rnog grož a !zmuljano grožđe 6 masulj 6 u kojem se sok pomije(an s koži ama i sjemenkama. odnosno vrenje. Ružičasta se vina proizvode i mije(anjem rni3 i bijeli3 sorata grožđa jo( u vinogradu. gD3l ili sumporaste kiseline . =sim toga. tije(ti i zatim mo(t provrije odvojen od komine. koje vinu daju preopor okus i pretrpak miris. %ajmanje jednom dnevno treba ukloniti re(etku i dobro promije(ati pokoži e s mo(tom.A-7. jer se ona 6 gubiH %aime.!OB. 4 ... sumpori se dodavanjem kalijeva metabisul&ita + 6 1. 4 *alma iji se najbolji opoli proizvode od sorata Plavac mali tako da na komini stoje svega 2" sata. stani e kvas a 6 a i mijenja se djelovanjem kisika iz zraka.*A Prerada #rnog grož a u vino razlikuje se od prerade bijelog( jer kod #rnog grož a masulj vrije 2"ermentira3 u otvorenim posudama kako bi se izvukla boja iz pokoži#e/ *aime( malo je onih sorti grož a evropske loze koje imaju obojen sok< boja se =krije=u pokoži#i i treba je =izvu1i=( 0to se postiže vrenjem masulja #rnog grož a/ Pri tom vrenju najvažnija je povi0ena temperatura i prisutnost alkohola/ >ato se i prerada #rnog grož a razlikuje od prerade bijelog/ Prerada #rnog grož a Erožđe se izmulja i odstrani peteljkovina. !ntenzivnija boja ružičasti3 vina postiže se sljede0im načinom9 grožđe se mulja uz obavezno odvajanje peteljkovine. gD3l kalijevog metabisul&ita ili 1. .umporenje je neop3odno jer je i boja rni3 vina podložna oksida iji. masulj dobro izmije(a i preba uje u ka u ili badanj.: . ?to je boja grožđa intenzivnija. R$Ž. =vakvo vrenje 7a provodimo ga zbog izlučivanja boje8 traje "6) dana.+ 6 1. Ruži)asta vina Ruži)asta vina 2ruži#e( rose vina ili opoli u !alma#iji3 oduvijek su bila obljubljena kod dobrih poznavala#a/ 7akva su vina po boji bliže #rnima a po okusu bijelim vinima/ Aoja ružičasti3 vina kre0e se od vrlo svijetle do tamnije ružičaste. %akon toga klobuk i ostatak masulja tije(timo i pre(evinu pomije(amo s ostalim mo(tom. stijenke ka e. 5renje se nastavlja u bačvi i daljnji postupak je isti kao pri preradi bijelog grožđa. Erožđe se mulja. %ajsvjetlije ruži e dobivaju se preradom rnog grožđa na način uobičajen za bijelo vino.62. vrijeme držanja na komini bit 0e kra0e. dok se 3ladni provodi u vinarijama mali3 proizvođača.: +. %ekoliko sati nakon sumporenja masulju se dodaje vinski kvasa . boja se vrlo lako veže na tvari koje imaju veliku povr(inu 6 masulj. dlD3l.. jače se izlučuje boja i uni(tavaju se o tne bakterije. kako bi se dobila jača boja.. tako se mo(t ostavlja na komini 3 i vi(e dana. pri predugom vrenju masulja otope se i znatne količine tanina. u toku vrenja diže na povr(inu mo(ta i dolazi u doti aj sa zrakom. Pogre(no je ostavljati masulj na vrenju duže vrijeme od navedenog. :aj postupak. Aolji način otvorenog vrenja je ka a s re(etkom koja sprečava da se klobuk koji nastaje od pokoži a. dlD3l sumporaste kiseline. :oplinski se radi u ve0im vinarijama. :akva su vina po okusu bliža rnim vinima. sumpori sa 1. odnosno.

-EC.: @. @.*E najpovoljniji za neku sortu/ -toga se %5 dana prije glavne berbe( prati sadržaj 0e1era 2sladora3( 7E -A!RŽA8 $@$P*. a sadržaj kiseline mo(ta 7pa i vina8 određuje se metodom neutraliza ije svi3 kiselina i nji3ovi3 soli.$%a=G8. Klosternojbur(kom ili re&raktometrom8. pomo0u otopine natrijeva 3idroksida 7%D"%a=G ili %D).adržaj (e0era u grožđu 6 mo(tu mjerimo mo(tomjerima 7aerometrima8 7Ikslovim. prema &ormuli koju je predložio Aevegnin9 5 . 4 ve0im &itoapotekama možete nabaviti priručnu laboratorijsku opremu za određivanje ukupni3 i 3lapivi3 kiselina mo(ta i vina.AEBERA .-EC. 4z opremu priložene su i upute o radu. %ajobjektivniji JkriterijJ za utvrđivanje Jte3nolo(ke zrelostiJ dobijemo ako se poslužimo J&aktorom zriobe grožđaJ.?aktor zriobe grož a >a kakvo1u nekog vina( bilo da je rije) o vrhunskim 2)uvenim3( posebi#e za =predikatna vina=( grož e bijelih i #rnih sorti treba brati u =tehnolo0koj zriobi=( @A! 8E O!*O.*A u grož u( odnosno u mo0tu/ 7reba napomenuti da se kod temperatura zraka vi0ih od 'DE9 smanjuje jabu)na( a iznad F&E9 vinska kiselina u grož u/ .

koja uključuje kontrolirano alko3olno vrenje.9 Figure 2 Figure 3 #o(t br. do 1. doti ajem vina ili mo(ta preko željezni3 pre(a. sekundarni buke8. 5i(ak željeza preko 1..%avodimo primjere9 4tvrdili smo da mo(t br. 1atim razlikujemo Jbuke vrenjaJ 7tzv. Ikslovi3 stupnjeva.. Ikslovi3 stupnjeva. za3tijeva se da J&aktor zriobeJ bude iznad 1. a najbolje bi bilo da je ploči a od ros&raja koja ne za3tjeva dodatnu izola iju. izraženo putem &ormule.. a iznosio je "3.. a malo ukupne kiseline izražene kao vinska. /roma te sekundarni i ter ijarni buke nekog vina do0i 0e do punog izražaja ako se provodi suvremena vini&ika ija. proizlazi da &aktor zriobe iznosi +. 1a konzumna vina. onog časa kad dvovaljano &eroželjezo prijeđe u trovaljani oblik J&eriJ koji je samo djelomično topiv. podliježu ona vina koja sadrže preko 1. grama na litru ukupni3 kiselina. te Jbuke zrenjaJ 7ter ijarni buke8.. te ' grama na litru ukupni3 kiselina. 4 na(em primjeru mo(t broj 1 imao je &aktor zriobe 1$. Posebno na(i podrumari ne vode računa. grožđe koje je tretirano zelenom gali om. izraženo putem &ormule.. svi su ti znakovi samo orijenta ijski i nepouzdani. da željeznu ploči u koja se nalazi sa unutra(nje strane vrata bačve pret3odno izoliraju para&inom. mg. 3. prilikom berbe u limenim posudama i sl. proizlazi da &aktor zriobe iznosi 1$. 1a kvalitetna vina s oznakom geogra&skog podrijetla &aktor zriobe treba da bude od ). pa on u obliku sitni3 . kojom se utvrđuje sadržaj (e0era u grožđu. 9rni 2plavi3 lom 4mjesto svijetlo žute boje. neutralnim voskom. te 1. muljača. . Prvo mjerenje obavi se 1. vino poprimi rno6plavkasti lom. %a kraju da se prisjetimo da o stupnju zrelosti grožđa u trenutku berbe ovisi Jprimarni miris vina 6 /R=#/J. dospijeva u mo(t . koje je topivo u vinu i kao takovo ne izaziva promjene boje vina.asvim sigurna i jedino pouzdana metoda utvrđivanja potpune te3nolo(ke zrelosti jest ona. Napomena: Alati i pribor kojim manipuliramo prilikom berbe i prerade treba izolirati odgovaraju im bojama ili uljima! kako ki"eline mošta odno"no vina ne bi otapale #eljezo$ Pra1enje zrelosti grož a i odre ivanje sladora 20e1era3 u mo0tu $ ve1 uobi)ajenim tradi#ionalnim rokovima berbe grož a svaki vinogradar može sam( po izgledu li01a i grož a( o#ijeniti stupanj njegove zrelosti/ Cistovi na sazrelim )okotima poprimaju žutu ili #rvenu boju( a i oni najstariji po)inju se su0iti na osnovama mladi#a/ Peteljke posme uju( i na osnovi drvene/ -azrele bobi#e su mekane( pokrivene jakim ma0kom i lako se otkidaju/ Po okusu su vrlo slatke i svojim mo(tom JlijepeJ prste. 2. proizlazi da &aktor zriobe iznosi "39 #o(t br. Prema tome. #eđutim. sadrži '$ Ikslovi3 stupnjeva. česti a lebdi u vinu i stvara spomenuti J rni lomJ #ani rnog loma. 1 sadrži -. te 1$ grama na litru ukupni3 kiselina. a i s razni3 strana 6 . mgDl željeza. to je :IG%=C=?K/ K/K5=K/ *=:!>%=E #=?:/ A=CL/. s oznakom geogra&skog podrijetla. *a bi lak(e razumjeli ovu pojavu treba znati da željezo u vinu dolazi u dva kemijska oblika kao dvovaljano &eroželjezo. sadrži +. izraženo putem &ormule.612 dana prije berbe9 ubere se 263 kg grožđa u raznim dijelovima vinograda. #eđutim. (to je vi(e nego super kakvo0a mo(ta mjerene sorte. odnosno vino putem zemlje.9 ?to je J&aktorJ 16e 7zriobe8 ve0i. J&aktor zriobeJ može biti manji od ). :o je bio slučaj u uzorku mo(ta broj 2. i mogu lako zavarati. za vr3unska 7čuvena8 vina.. s oznakom geogra&skog podrijetla. *o ove pojave dolazi kad se taninske materije vina vezuju na prisutno željezo u vinu u obliku J&eritanataJ. suvi(e tanina.

i kad se utvrdi da se količina (e0era u mo(tu ne pove0ava. sa Klosternojbur(kom vagom ne možemo pre izno odrediti sadržaj (e0era. Određivanje šećera u moštu 1a određivanje (e0era u mo(tu vinogradari najče(0e koriste Klosternojbur(ku vagu 7Aaboov mo(tomjer8. Aaranji i zapadnom .rijemu9 7 .. kao (to to možemo sa =e 3slovom mo(tnom vagom ili re&raktometrom. i u dobivenom mo(tu izmjeri sadržaj (e0era. a u regiji kontinentalne Grvatske u . vanjski izgled. *a se to ne dogodi obavlja se probirna berba 6 u dva tri navrata. umatan u čistu gazu ili krpu8.alleronova tabli a primjerenija mo(tu s manje ukupni3 kiselina 7koje iako nisu (e0eri pove0avaju gusto0u mo(ta8.nekoliko čokota. #eđutim. prilažemo tabli u za utvrđivanje količine (e0era s =e 3slovom i Klosternojbur(kom mo(tnom vagom. 1a berbu stolni3 sorata vrijede drukčiji kriteriji nego za vinsko grožđe. vrlo sunčani3 dana pred berbu u povoljnim uvjetima može pove0ati i do . %ekom 0e se činiti da se taj posao ne isplati. jer kod nji3 nije najbitniji sadržaj (e0era.1 2 do posljednji3. tri puta 7svakog tre0eg dana8. da se ti3 posljednji3 dana sazrijevanja grožđa u njemu najvi(e razvijaju mirisne buketne materije 7svojstvene sorti8. isto tako uz pomo0 tabli e može brzo i točno odrediti sadržaj (e0era9 =e 3slova tabli a prilagođena je mo(tu bogatom kiselinama iz vinogorja zapadne Grvatske i sredi(nje !stre dok je . miris. čekanja vi(e nema. Prezrelom stolnom grožđu pogor(ava se okus. grožđe treba brati. koje daju vinu bogatstvo svi3 sortni3 osobina 7miris. i taj prosječan uzorak izmulja 7istije(ti. i sposobnost za transport. nego uz okus. treba imati na umu da se dnevni prirast sadržaja (e0era od početni3 . boja8. :ko posjeduje re&raktometar. uz upotrebu odgovaraju0e tabli e. i da je to suvi(na briga.2 2. miris. :o se ponovi jo( dva.. 4z to ne treba zaboraviti. znači iz vinogorja primorske Grvatske. *a bismo vinogradarima omogu0ili da brže i točnije odrede sadržaj (e0era u mo(tu. vanjski izgled grozdova. #eđutim. okus.lavoniji.

l mo(ta sadrži 1-. %a prvom mjestu opisat 0emo postupak s =e 3slovom mo(tnom vagom.=vom prilikom upoznat 0emo vas kako se treba služiti tabli ama. da 1. kg (e0era. odgovara 1-. tj.alleronove tabli e možemo pročitati da +' =e. !sti taj mo(t mjeren Klosternojbur(kom vagom 7Aaboov mo(tomjer8 pokazao bi nam 1). !z .. jer je najpre iznija.$3 2 (e0era ili u odnosu na =e 3slovu vagu 8 .. 2 (e0era. Primjer4 %a skali =e 3slove vage očitali smo +' =e.-.-.

2 (e0era.' 2 alko3ola.. pomnožimo s brojem ..8 treba pretvoriti u =e 3slova stupnjeve na taj način da Kl. =e. *akle 1 kg mo(ta..-.. %oviji tipovi re&raktometra direktno pokazuju =e.3) 2 manje. 9 .2. M .13.. 2 alko3ola. koja pokazuje postotak su3e tvari u nekom proizvodu.' N 12. ne sadrži volumen od 1 litre. pomnožimo brojem $ da dobijemo =e. tabli a pokazuje da ima 1-. 4 praksi određujemo i zanima nas koliko kg (e0era sadrži 1. /ko pri ru i nemamo tabli u. :o su razlozi zbog koji3 na prvom mjestu preporučujemo =e 3slovu vagu.aboov moštomjer/ ba#darena je na &0!'()! te za "vaki% +!'() iznad &0!'() treba pribrojiti *!&* 1! a za "vaki% +!'() i"pod treba oduzeti *!&* 1 še era -npr$ mošt ima &0 1 še era! a mjerenje je izvršeno na ++!'()! dakle &0!' . Računskim putem ili pomo0u tabli e možemo izraziti sadržaj (e0era.. dakle 2. Primjer4 %a re&raktometru očitali smo -.2'' 6 3 N 1-..)) 2.. 6 krati a za Klosternojbur(ke stupnjeve 6 =e. a u tabli i onda pročitamo stvarni sadržaj (e0era..-" 2 (e0era. a pomo0u tabli e ili računskim putem dolazimo do postotka (e0era. !z tabli e vidimo da to odgovara 21 2 (e0era. =dakle proizlaze razlike u sadržaju (e0era@ :reba znati da nam Klosternojbur(ka vaga pokazuje koliko kilograma (e0era sadrži 1.2''. računskim putem9 +$ =e. 4 tom slučaju postupit 0emo ovako9 postotak su3e tvari. =va &ormula vrijedi za vina kod koji3 je izvr(eno taloženje mo(ta 7sumporom. kg mo(ta. na skali od .. trebaju postupiti na slijede0i način9 =čitane stupnjeve na Klosternojbur(koj vagi 7Kl. l mo(ta. Primjer9 -. 6 Kl..8.. do približno točnog rezultata možemo do0i računskim putem pomo0u &ormule.2'' N 23. . M . očitane na re&raktometru. da bi dobili točan sadržaj (e0era. pročitane na vagi. :a su vina u ve0ini slučajeva maksimalno imaju -61. do 1). M ". 5inogradari koji sadržaj (e0era određuju Klosternojbu(kom mo(tnom vagom 7Aaboovim mo(tomjerom8. Primjer4 %a skali =e 3slove vage očitali smo +' =e. Rad s re"raktometrom Re&raktometar je optička sprava. =na nam pokazuje spe i&ičnu težinu mo(teva.2$ N +$ =e. enzimima ili ledom8. pomnožit 0emo s brojem ". ili bez upotrebe tabli a. =e. /ko nemamo tabli e. :aj podatak dobijemo ako postotak (e0era pomnožimo sa ...23 2 ili odstupanje u sadržaj (e0era za 2. 2 (e0era. =e. Primjer4 %a skali re&raktometra očitali smo 2...8. približno sa --. 2 (e0era. 9 1+ Kl.1 2 M . a prema Klosternojbur(koj vagi 7Aaboovom mo(tomjeru8 isti mo(t pokazuje 1+. M $ N -. Primjer4 %a Klosternojbur(koj vagi 7Aaboovom mo(tomjeru8 očitali smo9 66 1+ Kl. 2. 1atim moramo znati da je 1 l mo(ta teža od 1 kg 7spe i&ična težina mo(teva kre0e se od 1. dok za. a &ermenta ija 7vrenje8 provedena uz pomo0 selek ionirani3 vinski3 kvasa a. 5ina kod koji3 je mo(t &ermentirao 7provreo8 spontano 7bez dodavanja kvasa a8 ne mogu posti0i postotak alko3ola iz gornjeg izračuna.). Napomena: Oec%"lova vaga je ba#darena na &'()! pa na "vaki &( ) iznad treba pribrojiti *!+* Oe(! a za "vaki "tupanj i"pod &'() oduzeti *!+* Oe($ .2 točnosti dobit 0emo rezultat ako =e 3slove stupnjeve 7=e.'.-.2'' N 22. do 1. (to prema tabli i odgovara 1-. a zatim odbijemo vrijednost 3.+) 6 3 N 1-. 1atim u tabli i potražimo rezultat za odgovaraju0i stupanj =e 3sla.++!' 2 -'()! a mošt ima &0 3 *!+ 2 &0!+ 1 še era/$ !zračun postotka alko3ola u vinu na osnovu postotka (e0era u mo(tu 1a praksu je važno da znamo koliko 0e sadržavati alko3ola budu0e vino.+). M . =e..2$ da dobijemo =e 3slova stupnjeve 7=e.'. isti mo(t od +' =e.lo"ternojburška vaga -.' i to su onda volumni posto i alko3ola9 2.tariji tipovi re&raktometra pokazuju na skali postotak su3e tvari. iz tabli e možemo pročitati da to odgovara 21.2 su3e tvari.8. 6 krati a za =e 3slova stupnjeve.-" 6 3 N 2.

1 !zgled selek ioniranog vinskog kvas a .RA*OG +. Ledina razlika je u tome da mo(t treba ku3ati minimalno 1$ O 2. minuta 7ne dulje8. *e berite grož e preranoG /ko se grožđe rano bere. manje kiselim vinom. onda se vina mije(aju. minuta. koja je manje kisela. kada nema dovoljno sunčani3 dana i7ili8 ima puno ki(ni3 i 3ladni3 dana. ali koje ima ve0i sadržaj alko3ola.*-@OG @+A-9A za %&& l mo0ta .l.. tj. /ko imamo neku količinu prekiselog vina.l. :ako pripremljen i razmnožen kvasa rasporedi se po bačvama. nego 0e sadržavati i previ(e kiseline. l mo(ta 7obično se mo(t doslađuje do 1+ 2 sladora8. određivati sadržaj kiselina. bolje je da se ovim prirodnim načinom smanji sadržaj kiselina. :reba napomenuti da se bačve s mo(tom pune do "D$ volumena bačve. :u količinu ne sumporenog mo(ta potrebnu je proku3ati oko 1. %o.< i dodamo pripremljene kvas e. . Figure 4 PR. to vino bi se moglo pomije(ati s drugim.ličnu metodologiju pripreme kvas a koristio i kod naknadnog vrenja mo(ta.63. 1akonom o vinu je dozvoljeno da se u takovim godinama izvr(i doslađivanje mo(ta (e0erom i to s maksimalno 3.RA*OG +. kako bi dobili ve0u biomasu.O*.l. grožđe ne može posti0i zadovoljavaju0i postotak sladora. zbog toga je potrebito vino kontrolirati. u ovom slučaju treba napraviti pokuse u malom i kad se vidi da smjesa odgovara. Pa tako na 1.l. %akon proku3avanja u o3lađeni mo(t na 1+62.. 4 nezrelom grožđu ima previ(e jabučne kiseline koja vinu daje opori okus. :ako re3idrirani kvasa zatim stavimo u ranije pripremljeni i o3lađeni mo(t te se tako ostavimo ' 6 2" sata da se razmnoži. g selek ioniranog vinskog kvasa a i dodamo ga u trostruku količinu mlake 73$63). kao i sadržaj sredstava kojim 0e se vino otkiseliti.PREHA -ECE@9. =duzimanje kiseline u vinu nije jednostavan posao. *an prije berbe za svaki3 predvidivi3 1.<8 vode i ostavimo ga tako od 1$ do 3.O*. kako ne bi do(lo uslijed vrenja do prelijevanja mo(ta iz bačve. ono ne samo da ne0e imati dovoljno (e0era.$ l mo(ta. onda se treba izvr(iti prvi pretok ne(to kasnije.4 lo(im godinama. potrebno je izdvojiti po 161. minuta odnosno dok sav alko3ol ne ispari. *akle..+ gDl 3lapive 7o tene kiseline8. ne preporučamo izravno dodavati kvasa u mo(t. 4 slučaju da mo(t nema 1$2 sladora moramo ga dosladiti barem do 1$2. koji možemo posti0i jedino ako u mo(tu nema vi(e od . 3 !zgled re3idriranog selek io6 niranog vinskog kvas a i sterilizira6 nog o3lađenog mo(ta .PREHA -ECE@9. l budu0eg mo(ta pripremimo 2.. PR. l mo(ta koji 0e u bačvi biti podvrgnuti vrenju 7&ermanta iji8.*-@OG @+A-9A za %&& l mo0ta %a(a preporuka je svakako prvo re3idrirati 7ponovno dodati vodu8 zatim razmnožiti selek ionirani vinski kvasa .. kako bi izvr(ili potpunu steriliza iju 7uni(tavanje kompletne mikro&lore u mo(tu8. 1a to je opet potreban laboratorij i rad stručnjaka 6 enologa. " 4ljevanje re3idriranog selek io6 niranog vinskog kvas a 7! dio8 10 ." kg (e0era na 1. Kvas e prije dodavanja u proku3ani o3lađeni mo(t obavezno treba re3idrirati 7dodati im vodu8. 2 Postupak re3idra ije selek io6 niranog vinskog kvas a . jer pod utje ajem izvjesni3 bakterija jabučna kiselina prelazi u mliječnu. nego da se to radi pomo0u kemikalija. bez pret3odnog razmnožavanja. /ko je mo(t prekisel.

a tre0i pretok provodimo početkom lipnja. :akav postupak neki3 vinogradara.< a za rna vina 12 do 1".umpovin8 na svaki3 1. %ajče(0e mane vina. :im biolo(kim pro esom smanjuje se kiselost vina tzv. 4A5NO666 O"im lije7enja bole"ni% vina moramo lije7iti i "u8e -ba7ve/ u kojim je bilo bole"no vino$ @ako sprije)iti pojavu bolesti i mana vina $loga +inobrana u spre)avanju pojave bolesti i mana vina 11 . smeđi 7posmeđivanje8.. opravdanja nema za držanje vina od berbe do berbe na talogu. miris po drvu7na bačvu8. 5ina koja se na vrijeme ne pretaču sa taloga. sa iljem uklanjanja svi3 me3anički3 nečisto0a tj. Podrumske prostorije moraju biti posve čiste i dezin&i irane vapnom i gali om. strojeve za preradu muljače. dodati 1. 1a neke propuste u njezi vina jo( nekako možemo na0i opravdanje. smanjuje se topivost soli vinske kiseline. ostatke zemlje i pesti ide. su9 vinski vijet. %akon burnog vrenja mo(ta odnosno u toku Jti3og vrenjaJ treba redovito nadolijevati bačve. bakterija mliječno6kiselog vrenja. /lko3olno vrenje bistrog i slatkog mo(ta pokre0emo selek ioniranim 5inskim kvas em. kao i enzime koji dovode do posmeđivanja vina. 1akon o vinu dozvoljava najvi(e 3. kad je odnos (e0era i kiselina najpovoljniji za neku sortu. prije nego započne alko3olno vrenje 6 &ermenta ija. kg .<. miris po plijesni. djelovanju bakterija o tenog i mliječnog vrenja. a ne držati izmuljano grožđe6masulj 1. grama vinobrana 7u dana(nje vrijeme sve vi(e se koristi sumporasta kiselina 6 . najvi(e su izložena bolestima i manama vina koja se nalaze u kletima. 4 jesen pred berbu provodimo četvrti pretok. divljim kvas ima i enzimima6 oksidazama 7lakaza6poli&enoloksidaza8 koje izazivaju posmeđivanje mo(ta odnosno vina. koje nastaju djelovanjem razni3 kemijski3 pro esa i enzima ili strani3 materija. %akon berbe. treba trajati najmanje 12 sati. gr. a kao posljedi a smanjene kiselosti. rni 7plavi8. pre(e. sastoji se ostataka neprevrelog (e0era. 4 kletima je te(ko održati optimalnu temperaturu koja najbolje odgovara za držanje vina. koje nastaju djelovanjem razni3 bakterija i gljivi a. kao i postupku za vrijeme prerade grožđa i njege vina. sivi i bijeli lom. kao i bakterija koje provode biolo(ku razgradnju jabučne i vinske kiseline.< sa najvi(e dozvoljenim os ila ijama P6 2. kojeg pripremamo nekoliko dana prije berbe. %e pretjerujemo ako kažemo da je -.l. gljivi ama vinskog vijeta. do 2. do 2.. :aloženje mo(ta. ostati Jzdravo i bistroJ ovisi prije svega o tome koliko smo pažnje posvetili pripremi podrumski3 prostorija.". jer svi vinogradari nemaju odgovaraju0e podrumske prostorije. 7zavisno o vremenu berbe8. dovoljno bačava. l. %akon pre(anja moramo u mo(t. :aloženje mo(ta možemo pospje(iti dodavanjem otopine Aentonita 7Pentagela8 1. 1akonskom odredbom je propisan Jrok berbeJ. suvremena znanost i praksa u vinarstvu DInologijaD smatra posve pogre(nim. birsa8. Ced također pospje(uje taloženje nečisto0a iz mo(ta. *rugi pretok provodimo u prolje0e pred nastup prvi3 topli3 dana. zatim da se redovito ne nadolijeva i redovito pretače uz obavezno dodavanje 5inobrana ili sumporaste kiseline.. 6 1" dana u otvorenom bednju ili bačvi. ruljanje i pre(anje. uz odobrenje Poljoprivredne inspek ije. preporuča se dodavanje leda za snižavanje temperature. o teni3 i mliječni3 bakterije. a bolje je da traje 2" sata. na 1 3l. bakreni.1. a provodi se JotvorenoJ. zdravlju i čisto0i bačava. izloženo zraku i toplini. gljivi a kvas a. i 12.. su9 miris vina po sumporovodiku. do 1$. o tikavost. gljivi a vinskog vijeta. Erožđe treba brati u punoj Jte3nolo(koj zriobiJ. teku0u vodu. $ 4ljevanje re3idriranog selek io6 niranog vinskog kvas a 7!! dio8 . *a li 0e neko vino u nepovoljnim uvjetima držanja. kad su srednje dnevne temperature iznad 2$. 1a bijela vina temperatura podrumski3 prostorija trebala bi biti između 1. :reba znati da se vinski talog 7drožde. mogu0nost zagrijavanja i 3lađenja podrumski3 prostorija. #eđutim.<. ' #ije(anje re3idriranog selek io6 niranog vinskog kvas a u sterilizira6 nom o3lađenom mo(tu $vod u bolesti i mane vina 4 toplim ljetnim mjese ima.2 mutno0a vina uzrokovano držanjem vina na vinskom talogu.<. u (to mogu0e kra0em vremenskom roku treba provesti muljanje. Prvi pretok mladog vina sa taloga treba provesti između 1$. vi(e su podložna bolestima i manama. zavreli a i manitno vrenje te sluzavost. te na taj način pospje(ujemo taloženje6razluživanje mo(ta.l. rveni. /ko je temperatura mo(ta vi(a od 2$. prije nego nastupi alko3olno vrenje dodajemo dozvoljenu količinu (e0era. *odavanjem vinobrana ili sumporaste kiseline zaustavljamo Jspontano vrenjeJ. (to izaziva mučenja vina naknadnim taloženjem soli vinske kiseline. =snovne bolesti vina. sa iljem uni(tavanja Jdivlji3 kvasa aJ. pG.12. %ajjednostavniji način za pripremu leda je da dan prije taloženja smrznemo vodu u ledeni i 7(krinja za zamrzavanje8 u plastičnim posudama i zajedno s njima stavimo u mo(t. :ek u bistri taloženi mo(t.

$$2 sumpornog dioksida. naro6čito neki sojevi podnose znatno ve0e doze sumpornog dioksida. Prilikom sumporenja bačva treba paziti na slijede0e9 /ko sumporimo su3e bačve. . =vim postupkom izbjegavamo suvi(no sumporenje vina. a to je osnovni preduvjet da se proizvede zdravo i kvalitetno vino. gdje je točno određeno koliko neko vino može odnosno smije sadržavati u jednoj litri ukupnog i slobodnog su sumpornog dioksida. mgDl. =ptimalna temperatura za razvoj vinskog vijeta je 2. grama kalijevog metabisul&ita u vinu oslobađa $ grama sumpornog dioksida koji 0e djelovati bakteri idno tim jače ako vino ili mo(t sadrži vi(e ukupni3 kiselina izraženi kao vinska. jer se suvi(ak sumpornog dioksida veže na (e0ere i a etalde3id.2 alko3ola vi(e su sklona vinskom vijetu. jer je to jedna od najra(ireniji3 bolesti vina. da od njega boli glava. da on dovodi do nepoželjni3 mirisa po gnjilim jajima. kg. pa se na taj način povisuje sadržaj 3lapive kiseline vina. paljenjem traka za sumporenje prazni3 bačva. dok vina čiji sadržaj alko3ola prelazi 112 su otpornija na gljivi e vinskog vijeta. #eđutim ako razumno i stručno koristimo Jvinobran J on nije (tetan po ljudsko zdravlje. #eđutim. dakle najvi(e se razvija u polupraznim bačvama. vina se bolje i sigurnije te dulje čuvaju.lobodni dio sumporaste kiseline djeluje kao antiseptik i kao antioksidans. isti pada na "$ miligrama. a manjim dijelom ostaje slobodna. .=38 6 sumporni dioksid se rastvara u vodi i prelazi u sumporastu kiselinu. ako sumporimo mokru bačvu. a alko3ol gljivi i vinskog vijeta služi kao biolo(ka energija za razmnožavanje. bačva mora biti otvorena. Postupak uranjanja vinobrana i limunske kiseline ponavljamo svaki3 1$ dana. 5inski vijet se 12 .uvi(na sumporenja u toku njege vina. a koriste ga vinarije za sumporenje vina i bačva. kalij metabisul&it 6 vinobran 7K2.uvremeno podrumarstvo ne može se zamisliti bez upotrebe sumpora. 4zročnik bolesti vinskog vijeta su gljivi e iz roda Kandida.. da vino poprima miris po gnjilim jajima i sl. *odavanje i doziranje sumporaste kiseline u mo(t ili vino treba provoditi prema uputama proizvođača. ako se vino redovito ne dolijeva. . *a bi djelovanje sumpornog dioksida teklo suk esivno. je sumporni dioksid u obliku magle (titi povr(inu vina od oksida ije i sprečava aerobne 7zračne8 bakterije u bolesti i mane vina. vinski vijet. te selek ioniranog vinskog kvas a pri3vatili su skoro svi na(i vinogradari. česti naziv i #ikoderma vini. *a bi pospje(ili sagorijevanje sumpora u vlažnim bačvama koje 0e se odma3 puniti vinom.umporni dioksid dodan mo(tu ili vinu prelazi u sumporastu kiselinu koja se ve0im dijelom veže. pa osta i sumpora redu iraju na sumporovodik koji podsje0a na pokvarena jaja. %eki vinarski stručnja i tvrde da gljivi a vinskog vijeta razgrađuje Jgli erinJ kao i aromatične6buketne tvari vina.=28 6 dolazi u promet u i čeličnim bo ama težine do $. jer se sumporenje vina može pre izno odrediti. Kod ve0ine na(i3 vinogradara naprotiv postoji izvjesna averzija na vinobran.2=$8 6 1bog jednostavne pripreme i doziranja. BOLESTI VINA +inski #vijet Eotovo nema vinara koji ne pozna bolest. 5inski vijet se teže suzbija nego o tikavost. -umpor za potrebe u vinarstu možemo nabaviti kao4 • • • teku0i sumporni dioksid 7. %aučno je dokazano da dodani3 $. . prakti ira se određenoj količini vinobrana dodati limunske kiseline u omjeru 291.umporni dioksid kao antiseptik smrtno djeluje na sve (tetne bakterije uzročnike bolesti vina. . Kao međuprodukt oksida ije alko3ola i ugljičnog dioksida stvara se manja količina a etalde3ida i o tene kiseline. gali e i ostali3 pesti ida. sumporasta kiselina ekstra3ira bojenje materije iz pokoži e. mg vinobrana u litru mo(ta tijeku samo . 5inobran sadrži a. divlje kvas e plijesni i gljivi e uzročnike vinskog vjeta. kao i za vrijeme njege vina 6 pretakanja. . kojeg smo koristili protiv pepelni e 7oidiuma8 dospijeva u mo(t putem grožđa. a zatim ostavi na (pagi da visi iznad nivoa vina.umporenjem masulja rnog grožđa. pa su vina jače obojena. #nogi smatraju da je vinobran (tetan za zdravlje ljudi. 4 praksi se računa da 1. preporuča se pret3odno unutra(njost bačve opla3nuti vinom.. sumporasta kiselina 7G2. kojeg zatim izlijemo te bačvu zasumporimo. možemo smanjiti na najnužniju mjeru ako sumporimo mo(t prije nastupa alko3olnog vrenja. %a(im zakonskim propisima dozvoljeno je maksimalna količina ukupnog sumpornog dioksida 3. #eđutim ne smijemo zaboraviti da osta i elementarnog sumpora. odnosno vrsta Kandida mikoderma. posebno ako moramo sumporiti vina zbog neke bolesti ili mane. 4potreba vinobrana regulirana je 1akonom o vinu. 1atim mo(t i vino se čuva od suvi(ni3 oksida ija. 4vjeti za razvoj vinskog vijeta je prisustvo kisika. =na se proizvodi industrijski. 5inobran i limunsku kiselinu stavimo u platnenu vre0i u i umoči se u vino. ?tetnost gljivi a vinskog vijeta sastoji se u tome (to one postepeno razgrađuju alko3ol na ugljični dioksid i vodu. 5ina do 1. bačva mora biti zatvorena čepom.umporni dioksid kao antioksidans.umporasta kiselina se najče(0e priprema u kon entra iji $ do ' 2. iako se može razvijati i na temperaturi od 1$. Provođenjem taloženja 6 rasluzivanja mo(ta primjenom vinobrana prije nego počne vrenje. posmeđivanje mo(teva i vina. 1drava i stabilna vina mogu se proizvesti samo uz primjenu Jsumporenja mo(taJ prije početka alko3olnog vrenja 6 &ermenta ije. . Obli#i kori0tenja sumpornog dioksida #ože se koristiti kao plinovit sumpor6dioksid.sati. mgDl ili slobodnog 3. Praksu taloženja mo(ta primjenom vinobrana i sumporaste kiseline. #nogi vinogradari neopravdano okrivljuju vinobran. najvi(e se koristi za sumporenje mo(ta i vina..<.<. mi uklanjamo9 ostatke sumpora. 6 2$. sprečava nepoželjne oksida ije tj. *jelovanjem limunske kiseline vinobran postepeno oslobađa sumporni dioksid. jer gljivi e vinskog vijeta. :im postupkom unaprijed eliminiramo svu patogenu mikro&loru i (tetne enzime. jer u protivnom sagorijevanje sumpora bi bilo nepotpuno. zadrže svježinu i buke 6 aromu.

uvremene vinarije sprječavaju razvoj o teni3 bakterija IK/ B!C:R/<!L=# ili provode postupak pasteriza ije. koja može biti tanja ili deblja. :ime smo stvorili idealno rasadi(te o teni3 bakterija. koje preostalo vino oksidiraju u o at. l vina dodati 1. 5ina sa niskim sadržajem alko3ola do 1. odakle i potječe naziv Jmanitno vrenjeJ. l kipu0e vode rastopimo 1 kg sode. bjelkasto sive boje do svjetlo žu0kaste. ml sumporaste kiseline. ali istog godi(ta. limunsku.. koji je otkrio o tene bakterije u vinu i postupak pasteriza ije. pa se pro es kvarenja vina ubrzava. Redovito nadolijevanje bačava i sumporenje vina. :reba koristiti najmanje 1$ g vinobrana ili najmanje 1. Aačva koja je obložena pla(tem vinskog kamena te(ko se održava čistom. a tek na kraju o tenu pa vina postaju bljutava.. jedina je sigurna za(tita od o tikavosti. zavreli e ili vinskog vijeta razvija se ugljični dioksid. 1a postupak oduzimanje o tene kiseline pomo0u kal ijevog karbonata. koji podiže talog. :akovo vino 0e imati 13 . 5ina napadnuta gljivi ama vinskog vijeta treba jače sumporiti.često razvija paralelno sa o tenim bakterijama. te ve0i postotak alko3ola. kao i za odvijanje diskretni3 oksida ijski3 pro esa u toku dozrijevanja vina.. a bačvu valjamo tako dugo dok se voda u bačvi ne o3ladi.. jer čestim otvaranjem bačva omogu0ujemo preno(enje gljivi a vinskog vijeta. nakon svake upotrebe treba ga dobro isprati mlakom vodom i o jediti. radi pravovremenog sprečavanja odnosno liječenja. mliječno kiselim bakterijama pridruži Aakterium manitopeum. a zatim osu(imo i su3u sumporimo sumpornim trakama. jedino se može koristiti za proizvodnju vinskog o ta ili rakije 7destiliranjem8. ili ako to nije mogu0e onda oprezno pretočiti vino preko pipe u čistu zasumporenu bačvu. =ptimalna temperatura za razvoj mliječno kiseli3 bakterija je između 3. jer su gljivi e vinskog vijeta vrlo otporne na djelovanje sumpornog dioksida. sumporenjem vina ili praznog prostora nad vinom u bačvi.2 gDl. >isto0i podruma i bačva treba posvetiti punu pažnju. l vina. Ledini ispravan postupak je da nakon (to vino istočimo. :oplinski postupak sprečavanja o tikavosti vina dobio je naziv Jpasteriza ijaJ po dr. 5ina koja sadrže vi(e tanina. znaju mnogi vinari. bačvu operemo prvo 3ladnom vodom. /ko se uzročniku zavreli e tj. %a volumen bačve od 3. *ok se jo( o tene bakterije nisu previ(e razvile dovoljno je na svaki3 1.2 vi(e su podložna djelovanju o teni3 bakterija. razvijaju se uz pristup zračnog kisika.61$ g vinobrana 7kalium metabisul&ita8 ili 1. onda 0e preostali vo0ni (e0er 7&ruktoza8 pre0i u alko3ol manit. l zapalimo jednu traku sumpora. a time stvaranje ugljičnog dioksida prazan prostor nad bačvom ispunjen je zrakom 6 kisikom koji potpomaže razvoj o teni3 bakterija. 1avreli i su podložna vina koja uz neprevreli (e0er sadrže vrlo malo kiseline tzv.2 gDl prema postoje0em 1akonu o vinu smatra se bolesnim. bilo o tenog vrenja. = tene bakterije razgrađuju najvažniji sastojak vina alko3ol u o tenu kiselinu i <=2. *a ne govorimo koliko je pogre(an postupak ostaviti muljano grožđe u otvorenim bednjevima ili bačvama da spontano vrije i do 1$ dana izloženo zraku i visokim temperaturama. uz pojavu mučenja vina. te se ponovo mora dodavati vinska kiselina. jer nažalost kal ijev karbonat prvo veže vinsku kiselinu. i zatvorene su drago jene pore na dugama preko koji3 se odvija oksida ija alko3ola i kiselina te na taj način ne može do0i do punog izražaja aroma i buke vina. vrelom otopinom sode.<. Po mogu0nosti kupažirati 7sljubljivati. 5ino iz bačve točiti preko pipe. ali je bolje poduzeti pravovremeno sve mjere da do o tikavosti vina ne dođe. ml sumporaste kiseline na svaki3 1. koju često nazivamo J3lapivomJ ako prelazi 1.$ rijetko se razvijaju mliječne bakterije. Cuj Pasteru. 5ino u kojem je 3lapiva 6 o tena kiselina preko 1akonom dozvoljene grani e 1. te poprimaju okus na kupusni rasol. . uz pret3odno oduzimanje nekoliko postotaka 3lapive kiseline pomo0u kal ijevog karbonata pre ipitata. te se bačva uo tikavi. na svaki3 2. O#tikavost 5e0 u tijeku ti3og vrenja. jer ve0ina patogeni3 bakterija i gljivi a koje uzrokuju bolesti vina su aerobne tj. te se zabranjuje promet i potro(nja takovog vina. i 3$. Postotak o tene kiseline u vinu može se smanjiti i tkz. =ptimalna temperatura za razvoj o teni3 bakterija je oko 3. a zatim vrelom otopinom ku3injske sode. gdje stvaraju pokoži u. %a taj način unosimo u budu0e vino mno(tvo o teni3 i mliječni3 bakterija pa čim prestane burno vrenje. moramo redovito nadolijevati bačve. 5inski kamen treba odstraniti iz bačve iz vi(e razloga. 1a održavanje (to bolje čisto0e bačve. 1bog prisutnosti o teni3 bakterija dolazi do mučenja vina. >avreli#a i manito vrenje Aolesti vina su uvjetovanje radom bakterija mliječno kiselog vrenja. =bičaj čuvanje prazni3 bačava na taj način da se u njoj ostavi dvadesetak litara vina i zasumpori. >im primijetimo da na povr(ini vina pliva vinski vijet. /ko ve0 koristimo J(lau3J za vađenje vina. :reba znati da JdivljiJ kvas i prilikom spontanog vrenja. %ajvi(e glavobolje vinarima zadaje bolest Jo tikavostJ. visokog pG. na 3rapavoj povr(ini nalazi se puno patogeni3 bakterija i gljivi a uzročnika bolesti vina. Cije)enje4 1a(tita od vinskog vijeta postiže se redovitim nadolijevanjem vina. ali time se ne postiže ni(ta. Povi(en sadržaj o tene kiseline. a izbjegavati kori(tenje gumeni3 ili plastični3 ijevi. kupažiranje 7sljubljivanje8 sa zdravim kvalitetnim vinima. poželjno je da je unutra(njost bačve. pa opet 3ladnom vodom. Cije)enje4 #o(t prije nastupa alko3olnog vrenja sumporiti da se spriječi djelovanje Jdivlji3J kvasa a kao i o teni3 bakterija koje dolaze sa nečistim grožđem. 1a pranje bačava koristimo $26tnu otopinu kristalne sode tj. potrebno je temeljito odstraniti vinski kamen. Aakterije mliječno kiselog vrenja ostatke neprevrelog (e0era pretvaraju u mliječnu i o tenu kiselinu. pa dolazi do zaustavljanja alko3olnog vrenja pa mo(tevi često zbog toga ostaju neprevreli. a preko nje i zdravo vino. mije(ati8 slabije alko3olizirano vino sa jačim vinom.. posve je pogre(no 7te nikako ne možemo s3vatiti da se je u praksi toliko uvriježilo8. 5ina koja sadrže preko 122 alko3ola ne podliježu vinskom vijetu. Kod ve0ine bolesti vina. možemo nadolijevanjem zdravog vina izba iti preko gornjeg otvora bačve gljivi e vinskog vijeta.. %ji3ovom razmnožavanju pogoduje visoka temperatura.+ gDl o tene kiseline. ako se mo(t ne sumpori razvijaju često i preko . %akon svakog pretoka vina. odnosno njene duži e budu oslobođene Jvinskog kamena 6 sriježiJ. 1a nji3ov razvoj nije neop3odno prisutnost kisika iz zraka.<. =boljela vina (ume i (i(te uz pojavu mje3uri0a ugljičnog dioksida. 1ato preporučujemo vinarima povremeno kontrolirati zdravstveno stanje vina na sadržaj 3lapive odnosno o tene kiseline. *ok u vinima sa vrijedno(0u ispod pG 3. manje su sklona zavreli i.. = tene bakterije se uglavnom razvijaju na povr(ini vina.

a o tena kiselina ne prelazi . i mogu se eliminirati pri taloženju. kako bi se bolje zaokružilo. kao popratni proizvod pri razgradnji alko3ola.luzavost uzrokuju mikroorganizmi kao i sve druge bolesti. ipak po suvremenim s3va0anjima ono nije nakon toliko vremena u bačvi vi(e bilo tako privlačno oku i nosu. Reduktivna je ona u inoks6posudama. odnosno kisik. =ksida ija se međutim može dogoditi i u okolnostima gdje je potpuno spriječen dodir sa zrakom. %ačete bo e pokazuju ponekad takav miris ve0 nekoliko sati nakon odčepljenja.ako je "vako vino "lu7aj za "ebe preporu7a "e uzorak vina -& litra/ do"taviti na analizu u najbli#i vinar"ki laboratorij te na o"novu provedene analize i dobivene preporuke izvršiti potrebito lije7enje$ Oksida#ija Oksida#ija je pro#es koji je od velikog zna)enja za sve živu1e organizme/ Aturo re)eno( to je kemijska reak#ija 0to se zbiva kad neko organsko tijelo upija kisik/ Eovori li se o oksidiranome vinu. :reba naglasiti da se manitno vrenje može pojaviti prilikom vrenja mo(ta. Pri dozrijevanju vina postoje dvije suprotnosti 6 reduktivna i oksidativna metoda. primjeri e abernet sauvignon i tannat.. vinogradari i vinari ostavljali bi. :o pomaže boljem zaobljenju tanina i dozrijevanju vina. ve0 prema svojim potrebama..+ gDl tada možemo pokrenuti naknadno vrenje ili re&ermenta iju. na različite oblike degrada ije vina. a mo(t nismo pret3odno sumporili. =n je jedna od supstan i koje su odgovorne za snenost i mamurnost. 4 proizvodnji rni3 vina pokusi s tzv. =ksida ija je na djelu kad je vino izloženo zraku i kad apsorbira kisik. da bi se ono ljep(e razvijalo. a i organizama. -luzavost vina . dovoljno kisika. dodavanjem selek ionirani3 vinski3 kvasa a kao (to je 5relko. Po zavr(etku Jglavnog vrenjaJ vino treba pretočiti sa taloga nakon ' do + tjedana kako ne bi do(lo do Jautolize kvas aJ tj. 6 3. =ksidirani slabije stabilni &enolni spojevi. Kroz to vrijeme pod utje ajem kisika tanini su omek(ali.. iako se vino nije pokvarilo. 4 proizvodnji vina čak se ide namjerno na iljanu. koriste0i se nazočno(0u kvasa a u &inom talogu. Pod utje ajem kisika alko3ol oksidira u a etalde3id. 1a a etalde3id tipični su miris na zagriženu i neko vrijeme ostavljenu jabuku te na ve0 pomalo nagnjilo vo0e koje pada sa stabla.+ gDl mora se provesti naknadno vrenje uporabom selek ionirani3 vinski3 kvasa a. %aime autolizom kvas a oslobađaju se aminokiseline i vitamini koji služe kao 3ranjiva podloga za razvoj mliječni3 bakterija. 1ato se u proizvodnji i pazi da vina imaju. %ekad prije dok znanost i te3nika nisu bile toliko razvijene kao sada. &inom talogu od kvasa a bez stra3a da se kaplji i dogode nepoželjne promjene reduktivne prirode. obično se misli na (tetno djelovanje zraka na njega. konkretno i kad molekule nekog tkiva otpuste pret3odno kemijski vezane atome kisika i kad ti atomi kisika dođu u dodir s odgovaraju0im reak ijskim partnerima. gD3l vinobrana ili sumporaste kiseline prema uputi proizvođača. žu0kasto6 smeđkasti &lavonoidi izdvajaju se i padaju. ali. usput valja kazati i to kako se u novije vrijeme ve0 gleda da i vino koje se čuva u isternama od ne3rđaju0eg čelika dobije ne(to zraka.luzava vina su gusta poput ulja a prelijevanjem iz ča(e u ča(u razvlače se. kiselina u vinu i ostatak neprevrelog (e0era potiču ovu bolest.< za bijela vina i 22.. *anas se na &enomen oksida ije u enologiji gleda ve0 i pone(to drukčije nego (to je to bilo prije. te razvitku vina na tzv. koji su rna vina držali u ve0im drvenim bačvama čak i po sedam i osam godina. ako su temperature vrenja preko 3. =ksidativna metoda dakako pretpostavlja &ermenta iju mo(ta i dozrijevanje vina u drvenom suđu. =ksida ija spada među istinske probleme. /ko dođe do zastoja vrenja mo(ta iz bilo koji3 razloga treba uzorak mo(ta odnijeti u vinski laboratorij. 4 *alma iji je takova bolest poznata pod nazivom Jslatki maravanJ. bo i pa i ča(i. Cije)enje4 =va se bolest lako liječi i to bez posljedi a za vino. %edovoljna količina tanina.. %aime ve0 se i vina u isternama drže na &inom talogu i posebnim napravama dodaje im se svako toliko određena doza kisika te se &ini talog mije(a s vinom. dakle namjernu oksida iju mo(tova. pretakanjem pomo0u pumpe. dakako strogo kontroliranu oksida iju. a time povoljni3 uvjeta za razvoj mliječni3 bakterija. kremoznije. /ko se bolest ve0 pojavi u vinu treba pravovremeno intervenirati sumporenjem. Pravovremenim sumporenje i taloženjem mo(ta sprečavamo pojavu ovi3 bolesti. !zlaženje vina iz pumpe usmjerimo prema stjen i bačve kako bi pr(talo. :a se mana rjeđe javlja kod vina koja su se prikladno rađala i dozrijevala u dobro održavanim drvenim bačvama. i to u bačvi. zrak i spontano uđe u nju. kako bi se postigli bolji rezultati. Prema tome opravdanja za držanje vina na talogu %I#/. naime kaplji a koja je u bačvi kroz drvene duži e u stanovitom je kontaktu sa zrakom odnosno kisikom.neprijatan sladunjav okus. te kako bi ga se. Popriličan oksida ijski poten ijal i izvor mogu0eg kasnijeg jačeg obojenja vina tako se uklanjaju ve0 na početku. mikrooksigena ijom mladi3 vina pokazali su kako stanovita pažljivo dozirana količina kisika u ranoj &azi života vina smanjuje u kasnijem životnom razdoblju vina osjetljivost kaplji e na oksida iju. ovdje uz bakterije Aa illus vis osus vini i dr. /ko je vino ostalo slatkasto. #ikrooksigena ija pokazuje osobito povoljan rezultat kod vina koja su bogata taninom. . #ikrooksigena ija se odvija spontano kroz drvo duži e bačve ali to je i postupak u kojemu se si0u(an sadržaj kisika ubrizgava u posudu u kojoj se nalazi mlado vino. . a posebi e kod rnjaka bitan je za bolje zaobljenje. (to omogu0uje kasnije miran i nereme0eni tijek dozrijevanja vina. NAPOMENA: . neprevrelo. dakle op0enito na kakvo0i vina. rna vina bogata taninom da vrlo dugo. Cije)enje4 4 početku temperatura mo(ta prilikom vrenja ne smije prelaziti 2. #eđutim. postalo punije. odležavaju u bačvi da se zaoble. njegovog raspadanja. /gronomskog &akulteta u 1agrebu. i kvas i roda Pi 3ia i Gansenula. #oderan način proizvodnje bijeli3 vina nerijetko predviđa ve0 vrlo ranu oksida iju. mije(anje se obavlja dugačkim drvenim (tapom (to seže do dna isterne a kako se posuda za taj primitivan postupak mora otvoriti. a kao mana mani&estira se nepoželjnim promjenama boje. proizvelo uz (to manje uporabe sumpora. Kisik je do određene mjere nužan vinu. . a po potrebi i dodatkom vinske kiseline i tanina. 1amje0uju se kad na s enu stupe o tene bakterije koje a etalde3id oksidiraju do o tene kiseline. =ksida ijom mo(tova nastaju i neke vo0ne arome koje su i poželjne. najče(0e propelerom na spravi (to se priključi na najdonju ijev isterne i svako toliko pusti se u pogon na pola minute do minutu. osobito kod neki3 vina od 3ardonnaQa. 1nameniti Couis Pasteur prvi je spoznao koliko jaki utje aj može imati zrak. Posebi e su po tome bili znani (panjolski vinari.< za rna vina. uz pret3odno sumporenje s 2. / etalde3id inače nastaje i u ljudskom organizmu. intuitivno i po iskustvu. naime boja i miris vina izgubili su na 14 . jo( na kvas ima.tolje0ima se kao za(titnik od oksida ije za mo(t i za vino koristi sumpor. mirisa i okusa te (tetom na strukturi napitka.<. Kod vina postoje i teži obli i oksidativne razgradnje. i to oni iz regije Rioja. Kod vinara koji sebi ne mogu priu(titi tu spravu. :u se umjesto izraza oksida ija koristi izraz oksigena ija. i po nekoliko godina. 4vap3erm ili teku0i kvasa koji proizvodi 1avod za vinarstvo.amo ako 3lapiva 7o tena8 kiselina u mo(tu ili mladom ne dovrelom vinu ne prelazi .

/ko imamo bačvu od $.J F. 4 svim navedenim slučajevima u tijeku alko3olnog vrenja elementarni se sumpor redu ira u sumporovodik. marsala. a kod laganiji3 vina vrlo je izražen tzv. kod nji3 se namjerno provodi oksida ija. =topimo u omjeru 191. gube &ine arome. <rna vina zbog ve0eg &enolnog bogatstva otpornija su na napad . gD3l u trajanju od $ dana. 1a to vrijeme nastane oksidoreduk ija s sumpornim dioksidom 7. pluteni se čep su(i i dopu(ta ulazak zraka u butelju te tako vino postupno degradira. ako je potrebno.umporovodik je neugodnog mirisa. po potrebi. djeluje umorno. Aentonit moramo prvo otopiti.= 28.I ':'O Ilementarni sumpor taloži se na dnu bačve. %aravno. >uva li se bo a neprikladno. 15 . Cije)enje4 Pojavi li se slabije izražena mana. a i u mirisu se znatno osjetila aroma kori e od naranče. *ogađa se to. uklanjamo ga sumporenjem sumporastom kiselinom prema uputi proizvođača ili kalijevim metabisul&itom 7vinobranom8 u količini 1. =stavimo na miru tjedan.. radije se stvar rje(ava stavljanjem vina na dozrijevanje u male bačvi e barriRue gdje je s obzirom da manju količinu vina bolji dodir sa zrakom nego u velikoj bačvi.62. /ko je &inije vino preporučam ipak otopiti u vinu ili bar mje(avini vina i vode. sumpornim vrp ama koje nepravilno izgaraju pa elementarni sumpor kapa. vrsti vina. bit 0e dovoljno pretočiti vino uz jači pristup zraka. Prema nekim stručnja ima i kvas i imaju sposobnost reduk ije sul&ata i sumpornog dioksida u sumporovodik. npr. *anas se za redovna rna vina ne ide vi(e na tako dugo dozrijevanje u drvu. dva. uvijek se može ponoviti jo( jedanput s ne(to jačom dozom ili dodati neko drugo bistrilo. l vina trebamo $. pogotovu. =ksida ija se može dogoditi u svakom trenutku proizvodnje vina. od mo(ta do dozrijevanja i odležavanja vina u butelji. *oza ija je od ". *a se sumporovodik nebi stvorio opet razlaganjem tako istaloženog elementarnog sumpora. ali to ovisi o dosta stvari i potrebno je povremeno pratiti da li ima e&ekta i nakon toga razdoblja eventualno ponoviti. /li ne uklonimo li ga odma3 čim ga otkrijemo. eventualno kontrolirano ubrizgavanje kisika. :o otopimo i promije(amo u posudi. =bično je vrijeme bistrenja od )61$ dana. vino moramo pretočiti. ima ravan ton. g bentonita i jedno $ litara vode 7ili $ litara vode i vina pomije(anog8. Priprema bentonita za bistrenje vina Aentonit je vrsta gline. Pogađate9 to su npr.umporovodik je posljedi a nepravilnog sumporenja posuda 6 bačava ili praznog prostora iznad vina u posudi. a rezultat je elementarni sumpor9 ':'. kanti i pustimo 12 sati da bubri. #iris se može pojaviti i u mladog vina koje duže leži na talogu. g D1. sumporovodik se veže s alko3olom i stvara spoj merkaptan neugodna mirisa.. 6 1. no prilično se lako uklanja iz vina dok je u vinu u slobodnom stanju. madera itd. Kako i3 bitno karakterizira i determinira oksidiranost do određene mjere. l vina. Hiris vina na sumporovodik :'. s3errQ6ton. :ako otopljeno treba ostaviti da bubri jedno 12 sati 7preko no0i8 i povremeno mije(ati prije nego se ulije u bačvu. Aijela vina jače požute i postaju pomalo smeđkasta. /ko je miris jačeg intenziteta. postaju grubljima i kao da jače su(e jezik i nep e. vino zaudara na pokvarena jaja( slabijeg ili ja)eg intenziteta/ . no ako i ona upiju preve0 kisika postaju umorno narančasto6smeđkasta. porto.. na svjetlu i. :o naravno ovisi o mutno0i. koji se vrlo te(ko uklanja iz vina. =ksidirano vino nema vo0nosti i svježine.živosti. l vina i re imo odlučimo dodati 1. u vodi ili vinu. zatim na če(0a pretakanja i na. Eranatna boja dobila bi ve0 narančaste tonove.2miris na pokvarena jaja3 Hiris na sumoprovodik 2:'-3 mana je koja se )e01e pojavljuje u mladih vina . ako je mogu0e. Promije(amo svakako prije ulijevanja u bačvu. s3errQ.. razvijaju miris staje.. i naboju česti a te je te(ko odma3 pogoditi. dok je vino u isterni ili u bačvi razina za(titnog sumpora stalno se kontrolira i sumpor se dodaje po potrebi. pa i u njoj nakon ulijevanja. g na 1. . ako se grožđe neposredno prije berbe tretira sumpornim preparatima. Postoje međutim neki tipovi vina koji su stje ajem prilika nastali u neka prija(nja vremena i kad koji3 je oksidiranost vrlo izražena a ta su vina kao tip dobro pri3va0ena i dan6danas. Kako bi se izbjegla. ovo je nekakva srednja vrijednost. i tako dolazi u mo(t. na toplini.I -O' ..

vrste odnosno kulture kvas a. Pri tom temperatura poraste za 1. sastav mo(ta. Pored ovi3 osnovni3 produkata alko3olne &ermenta ije. =visno od uvjeta u kojima se nalaze i sami kvas i se različito pona(aju. #eđutim. najvažniji i osnovni produkti rada vinskog kvas a. nastaje određena količina energije. Prekid vrenja 0e poten irati nepoželjan sastav mo(ta. !stovremeno.9 • • • • o teno6kiselo vrenjeS jabučno6mliječno kiselo vrenje i biolo(ko opadanje kiselinaS manitno vrenjeS sumporovodično vrenje. dobivenog alko3olnom &ermenta ijom. @emijski pro#esi i tijek alkoholnog vrenja 2"ermenta#ije3 5e0 je rečeno da alko3olno vrenje mo(ta izazivaju kvas i koji u mo(tu razgrađuju (e0er na etanol 7etil6alko3ol8. količina i međusobni odnos pojedini3 spojeva. a najvi(e na alko3ol i <= 2. Pored navedenog. visok sadržaj . kao i od drugi3 okolnosti. tj. :ijek vini&ika ije. <=2 itd. stvaraju0i vi(e ili manje alko3ola. ugljičnog dioksida.im izi u iz kan#elarije enologa( komentar je( KKkaj on mene u)i kak se to delaKK( KKkaj taj kemi)ar o1eKK( KKto je )ista kemijaKK( KKja bum delal kak ja o1uKK itd/ *a takve KKpametnjakovi1eKK ne treba obra1ati pažnju( nego treba poslu0ati savjet stru)njaka i iskusnijih vinogradara( koji su se potvrdili svojim rezultatima na izložbama vina 2lokalnim( županijskim i me unarodnim3( te se truditi da preradu i vini"ika#iju grož a obavimo na suvremen na)in( gledaju1i da uvijek usvajamo novine u pogledu tehnologije prerade i vini"ika#ije kombiniraju1i to sa na0im dosada0njim iskustvima/ 7akovi vinogradari su danas u ve1ini( a oni drugi u manjini( a to je siguran put u Europu/ Alkoholno vrenje mo0ta 2Alkoholna "ermenta#ija3 5renje mo(ta. Kvasa koristi energiju iz mo(ta 7(e0era8 putem respira ije 7disanja8 i &ermenta ije. taloženje mo(ta ili pasteriza ija uz uporabu selek ionirani3 kvasa a8. veličine posude. :ada kvas i 7gljivi e alko3olne &ermenta ije8 koji su na pokoži i bobi e mirovali. kao i količina stvorene energije dosta se razlikuju. :o je &aza koja nastupa nakon muljanja grožđa odnosno ijeđenja mo(ta. zatim se stvaraju lagani mje3uri0i i pojavljuje se debela pjena koja počinje vreti. a djelomično je kvas i koriste za svoje životne potrebe. jantarna kiselina i druge. do(av(i u teku0inu u kojoj je rastvoren (e0er 7u mo(t8. na primjer visoka kon entra ija (e0era. počinje stvaranje vina. o tena kiselina. alko3olna &ermenta ija predstavlja jednu od osnovni3 &aza u pro esu proizvodnje vina. ovisi od toga da li su u mo(tu stvoreni uvjeti koji pogoduju vinskom kvas u. <= 2 i druge sastojke. :ako.alko #u(tovi0 Ovaj )lanak pisan je za one na0e )itatelje koji žele ne0to vi0e saznati o na)inima prerade i vini"ika#ije grož a( kao i za one vikend vinogradare( koji kad im spomene0 taloženje mo0ta i dodavanje selek#ioniranih vinskih kvasa#a( komentiraju to u stilu4 KKkaj ti balave# zna0KK( KKpak su tak jo0 moji stari spravljali vinoKK( KKdaj si probaj pravu kaplji#u pa bu0 videl kaj je pravo vinoKK( KK0mrkljive# jedan ti bu0 mene u)ilKK itd/( a ne znaju da vina proizvedena klasi)nim na)inom imaju redovito problema s posme ivanjem( sluzavo01u i drugim manama i bolestima/ -vi takovi KKpametnjakovi1iKK kad tad do u enologu dok im se vino pokvari( da im spasi 0to se spasiti dade/ 7ada su komentari u stilu4 KKpak svake godine tak delam i nigdar mi se nije pokvariloKK( KKpak sem dobro opral ba)vuKK( KKnigdar do sad nisem para"imiral željeznu plo)i#u na vratima ba)ve pak je sve bilo u reduKK itd/ @ad im enolog da savjet kako ubudu1e trebaju obavljati preradu i vini"ika#iju grož a( odgovor je4 KKod sad bum tak delalKK( a obi)no nastavljaju po starom/ .=2. nedovoljan sadržaj kiselina. kao (to su gli erin. 2. Promjene u mo(tu koje izazivaju kvas i vizualno se očituju u sljede0em9 #o(t se najprije jako zamuti. u znatno manjim količinama i čitav niz razni3 drugi3 spojeva. *ebljina pjene i intenzitet vrenja znatno ovise od temperature mo(ta. koja se oslobađa u vidu topline. Pored navedenog. aera ije i sumporenja mo(ta itd. alko3ol je i osnovni sastojak vina. u stvari. *o prekida vrenja dolazi. *a li 0e se &ermenta ija odnosno vrenje mo(ta pod utje ajem plemeniti3 sojeva vinskog kvas a odvijati pravilno. počinju intenzivno razmnožavanje. 1a te3nologiju vina obje reak ije su podjednako 16 . o tene kiseline i drugo. ili 0e vrenje pod utje ajem nepoželjni3 mikroorganizama krenuti u neželjenom prav u. !stovremeno. gli erina.. =vaj pro es i promjene nazivaju se alko3olno vrenje mo(ta ili alko3olna &ermenta ija. u stvari. (e0er služi kvas u i kao izvor energije za njegovo održavanje i razvoj. koji su spe i&ični za svaki konkretni slučaj. jedni3 ili drugi3 spojeva i količine energije. odnosno na stvaranje. kvaliteta 7sastava8 mo(ta. kao (to su npr. razlažu0i (e0er na razne spojeve. i pri visokim temperaturama.8 može do0i do prekida vrenja. odnosno svakog alko3olnog pi0a. 5renjem mo(ta. i vi(e stupnja. također. odnosno vini&ika ija u užem smislu riječi. (to ovisi i od mnogobrojni3 činila a koji utječu na tijek vini&ika ije. stvara se. tj. =va dva spoja su. na primjer. nepoželjni mikroorganizmi i dr.1a one koji žele znati malo vi(e Pi(e9 . poznato je da u mo(t prilikom muljanja grožđa zajedno s poželjnim vinskim kvas ima dolazi i mno(tvo drugi3 nepoželjni3 kvasa a i razni3 (tetni3 mikroorganizama koji u mo(tu ili vinu u odgovaraju0im okolnostima izazivaju nepoželjne pro ese. mo(t od trulog grožđa te(ko prevrije i lako prekida vrenje ako se ne poduzmu odgovaraju0e mjere 7jače sumporenje. manje ili vi(e. pod utje ajem nepoželjni3 činila a 7nepoželjna temperatura.

značajne. za temperaturu se može re0i da bitno utječe na intenzitet razvoja vinskog kvas a i tijek alko3olnog vrenja. na visoke temperature kvasa je i te kako osjetljiv. 4 periodu razmnožavanja kvas a pod aerobnim uvjetima kako se iz gore navedenog primjera može uočiti. kao (to ima i temperature koje mu ne pogoduju ili ga ubijaju. :e3nolo(ki gledano značajne su i jedna i druga &aza. *a li 0e mo(t početi istog dana s &ermenta ijom ili nakon + i vi(e dana. da bi osigurali sebi potrebnu energiju za život. dnevna i druga svjetlost. sastav mikro&lore mo(ta. 1a svoje potrebe kvasa koristi kisik iz (e0era prilikom njegove razgradnje9 1. Kako temperatura utječe na početak. aerobna8 6 9L:%'OL M L9O' I L:'O I LDF #al/ 2. kako se vidi. kad su se kvas i razmnožili i kad su mo(t i vinska posuda prezasi0eni ugljičnim dioksidom. valja imati u vidu da kvasa ima i svoje optimalne temperature. #eđutim.2 1$. tj. ili 0e &ermenta iju prekinuti. a druga &aza nastupa i nastavlja se poslije. 3$ + ' " 3 1. Prva je značajna za razmnožavanja kvas a. na razvoj kvasa a ili čak i neki3 (tetni3 mikroorganizama i nji3ovi3 nepoželjni3 produkata. :reba imati u vidu da su kva(čeve gljivi e živi organizmi i da se prema tome utje aj temperature odražava na sve nji3ove životne &unk ije.vi ovi činitelji alko3olne &ermenta ije su načelne prirode. a druga za &ermenta iju. 1$ 2. kao i niza drugi3 &aktora.=2 i drugi3 antiseptika. 3uma 3er i #elsens su dokazali da je kvasa ostao živ i na 6 113.. !z ovog proizlazi da od enologa zavisi da li 0e od istog mo(ta dobiti slabija ili jača vina. #eđutim.<. kao (to su9 vrsta ili soj kvas a. ne ide do kraja kao u prvom slučaju. 4 praksi obje reak ije se smjenjuju u ovisnosti od prisustva kisika. kvas i. =va činjeni a je značajna za alko3olnu &ermenta iju i njen ekonomski e&ekt. kad se &ermenta ija odvija bez prisustva zraka. *isanje 7uz prisustvo zraka. Prva &aza nastupa uglavnom prije i u početku alko3olne &ermenta ije. =vdje 0e ukratko biti opisan utje aj svakog od spomenuti3 činitelja na tijek alko3olne &ermenta ije.initelji alkoholnog vrenja 2"ermenta#ije3 :ijek alko3olne &ermenta ije prilično je kompli iran za onoga tko nije upoznat sa svim činiteljima koji mogu utje ati na njen tijek.. sastav mo(ta. . 4 drugom slučaju. %a primjer.. mase 7broja8 kvasa a i nji3ove vitalnosti i uvjeta pod kojima se odvija vini&ika ija 7zatvoreni ili otvoreni8. jačina sumporenja itd.< ili čak na ". kvasa u prisustvu zraka puno bolje koristi energiju nego kad se vrenje odvija bez prisustva zraka. 17 . #eđutim. &ermenta ija 0e biti intenzivnija i trajat 0e kra0e vrijeme. pritisak u bačvi i drugo. tijek i is3od alko3olne &ermenta ije vidi se iz tabli e 1. Pri &ermenta iji koja se odvija bez prisustva zraka kvasa koristi samo (e0er i energiju.2 1$. a u svezi s tim i njenog trajanja. 2$ 3. nego samo do alko3ola i <= 2. ali istovremeno su i spe i&ični za svaki poseban slučaj vini&ika ije.<. u prvom slučaju kvasa na račun prisutnog kisika koristi energiju od ')3 al. . .2 '. moraju razgraditi puno ve0e količine (e0era. :emperature iznad 32.< smatraju se previsokim i kritičnim.< ovisi i od drugi3 okolnosti. (to predstavlja veliku prednost za život i razmnožavanje kvas a. utje aj temperature dolazi vi(e ili manje do izražaja u ovisnosti i od ostali3 spomenuti3 činitelja.< do 33. Kvasa je vrlo otporan prema niskim temperaturama. !z navedene tabli e uočava se da optimalna temperatura za početak &ermenta ije nije istovremeno i optimalna temperatura za intenzitet &ermenta ije i njen krajnji is3od u pogledu količine alko3ola stvorenog vrenjem. zračenje mo(ta. Kako se iz prve reak ije vidi. anaerobna8 6 9L:%'OL M '9':5O:I 9O' I FF #al/ =ve reak ije predstavljaju biokemijske promjene različitog karaktera koje se javljaju u mo(tu pod utje ajem kvasa a u različitim uvjetima i &azama 7aerobnim i anaerobnim8. /lko3olna &ermenta ija počinje ranije ukoliko je temperatura bila vi(a. Bermenta ija 7bez prisustva zraka. :abli a 19 /naliza i tijek alko3olne &ermenta ije 7 NE9O ?ermenta#ija po)ela poslije NdanaO Ostvareno alkohola u vinu N6O 1. 3'. Pod ovim uvjetima pretvorba (e0era. da li je vini&ika iju pravilno podesio u pogledu aerobni3 i anaerobni3 uvjeta pretežno na proizvodnju alko3ola. Prema nekim drugim autorima kvasa nije uginuo ni na 6 2. (to znači da je neusporedivo manja. uslijed čega su praktično stvoreni anaerobni uvjeti za kvas e. sadržaj <=2. energija iznosi svega 33 al. a to su uglavnom9 temperatura mo(ta.+ 1$.2 1. ovisi mnogo i od temperature mo(ta. . 4 takvim uvjetima. kon entra ija (e0era i kiselina.$ 1 1'. količina stvorenog alko3ola... tj. $tje#aj temperature na alkoholno vrenje :emperatura je jedan od bitni3 činitelja početka i zavr(etka alko3olne &ermenta ije. i zbog toga često nastaju prekidi alko3olne &ermenta ije. aerobni i anaerobni uvjeti. *a li 0e se vrenje prekinuti na 32. da li 0e zavr(iti &ermenta iju prije ili kasnije. *isanjem kvasa razlaže (e0er u prisustvu zračnog kisika i to koristi prilikom svog razmnožavanja. da li 0e kvas i stvoriti vi(e ili manje alko3ola.<. :akođer.

mora se vinu osigurati pristup zraka.<. Pod strogo anaerobnim uvjetima &ermenta ija je jako otežana i ne odvija se do kraja. tj. a osobito kvalitetni3. /ko se mo(t zagrijava na '$. 1račenje mo(ta vr(i se na dva načina. Poželjno je da &ermenta ija odma3 krene 7tj. jer ovisi. kako je ve0 rečeno.. a na temperaturi mo(ta od 6 2. i od drugi3 činitelja. niža temperatura. intenzivnije i sigurnije odvija uz prisustvo kisika. P2. Audu0i ovo izaziva pojačanu oksida iju vrelnog substrata.. Pri proizvodnji južni3 vina tipa TTs 3errQTT.< koriste se kvas i 3ladnog vrenja 7krio kvas i8 koji normalno vr(e &ermenta iju i na znatno nižim temperaturama od obični3 kvasa a.$. /ko je temperatura mo(ta. #eđutim. jer tek pod utje ajem zraka kvasa može prije0i u oksidativnu &azu i proizvesti. beton. preporučljivo je mo(tu dodati određenu količinu razmnoženog selek ioniranog i odgovaraju0eg kvas a ili mo(ta u vrenju. obični kvas i počinju &ermentirati tek poslije 3. boje. poslije burnog vrenja.. zbog porasta temperature i ostali3 lo(i3 posljedi a. pred&ermentativna &aza (to kra0a8. odnosno prozračivanju mo(ta.asvim je druga stvar ako se osjeti da 0e se vrenje prekinuti. kako se vidi. TTs 3errQTT buke. ba( (to se tiče vremena pretakanja mnogi grije(e. . 1. ostaje ne prevrelog (e0era. 4 takvim slučajevima treba odma3 pristupiti zračenju.8. 4 praksi.<. da je tzv..<. dok na 6 2. a na kraju. suvremena te3nologija ne preporuča prozračivanje mo(ta. oko 1. *rugi način zračenja je puno e&ikasniji ukoliko se izvodi pravilno. jer su svoju snagu i vitalnost dokazali zavr(iv(i najve0i dio posla bez pret3odnog prozračivanja i u najtežim uvjetima. $tje#aj dnevne svjetlosti i raznih svjetlosnih i drugih zraka i zvu)nih valova 18 . Aurnu &ermenta iju danas izbjegavamo.< kvas i ne pokazuju znakove &ermenta ije 6 zadržavaju latentno 7prikriveno8 stanje. Prema #iller6:3urgauu rast temperature za vrijeme vrenja u drvenim bačvama različite veličine bio je sljede0i9 u bačvi od ' 3l temperatura se u tijeku vrenja pove0avala za 11. :rajanje vrenja u ovisnosti od temperature mo(ta 7emperatura vrenja NE9O 7rajanje vrenja NdanaO 3' 2) 1+ 1) 2" "' 1. preno(enje mo(ta. za stvaranje ve0eg postotka alko3ola poželjna je. razmnožavanje prestaje. tj. 1a najkvalitetnija bijela vina 7kod sorata s mnogo primarni3 aromatični3 materija8 poželjne su i niže temperature. svi kvas i 0e uginuti. na primjer. čelik8. 4 strogo anaerobnim uvjetima izostaje razmnožavanje kvasa a. da jenjava zbog is rpljenosti kvasa a. a u bačvi od )2 3l za 2. često se u tome grije(i. . a naročito od vremena trajanja zagrijavanja. i u teoriji i u praksi je utvrđeno da se ona puno brže..matra se da optimalna temperatura za rad. temperatura je niža. %a osnovu noviji3 enolo(ki3 saznanja poseban značaj se pripisuje nižim temperaturama &ermenta ije pri proizvodnji bijeli3 vina. o jeđivanje mo(ta8 dospijeva dovoljno kisika u mo(t za normalnu &ermenta iju. 4koliko se u početku uočavaju određeni zna i razmnožavanja.<. Prvi je da se prilikom punjenja posuđa mo(tom ostavi jedan dio posude prazan. pri uporabi 3ladnog kvas a ve0 poslije ' dana vidno se uočava &ermenta ija mo(ta na temperaturi od P2. a u manjoj mjeri i veličina pojedini3 posuda. pri kori(tenju običnog kvas a &ermenta ija na nižim temperaturama počinje puno kasnije i traje jako dugo. prvi način se primjenjuje skoro redovno i preporuča se samo dok mo(t ne nakupi oko $ 2 alko3ola. po EQltaQu i /bersonu. ako zagrijavanje traje duže. ! ovdje na tijek i trajanje vrenja utječu i drugi činitelji. 1a razvoj bukea. u takvim slučajevima se mo(t prozračuje. za ova vina karakterističan. ?tovi(e u novije vrijeme i ova količina se smanjuje preradom grožđa u atmos&eri <= 2. a kod rni3 2$ 6 3. !z navedenog se može zaključiti da bez zračenja mo(ta nema uspje(ne &ermenta ije. ekstrakta itd. =va temperatura nije stalna. tj. i obratno. #eđutim. ruljanje.<. Poslije toga isključuje se pristup zraka.. koje se javlja uslijed otežani3 uvjeta za nji3ov rad i razmnožavanje 7prezasi0enost sa <= 2 ili . ijeđenje. u bačvi od "$ 3l za 1). Ledni pretaču mo(t odma3 poslije punjenja posude.<.ve (to je rečeno o prozračivanju mo(ta odnosi se na klasične prin ipe proizvodnje vina. plastika. %a primjer. na vrijeme.< poslije 2. ?to se tiče granični3 najniži3 temperatura vrijede sljede0a pravila9 za temperature ispod 1. tj. 6 1".=2 i dr. onda je temperatura na kojoj kvas i stradaju vi(a. optimalna temperatura vrenja kod bijeli3 vina je 1$ 6 1+. dok se kvas i razmnože.<. (to duže i pri nižim temperaturama. pri prozračivanju mo(ta za alko3olnu &ermenta iju se iskoristi )$ 2 (e0era. 5ina dobivena od prozračenog mo(ta se brže bistre jer sadrže manje količine du(ični3 spojeva. #eđutim. život kvas a iznosi 2$ 6 2+. tj. naprijed navedeni dani su samo relativni. ukoliko su temperaturni i drugi uvjeti povoljni. tj. za vrijeme burnog vrenja.<. pa se mo(t ili izlaže pretjeranom zračenju ili se izlaže zračenju u vremenu kada se zračenjem ne postiže željen rezultat. /ko se skra0uje vrijeme zagrijavanja.. 4koliko se kvasa ne razmnožava u dovoljnoj mjeri i &ermenta ija zbog toga ne krene. dana. min. . dana. 2. a bez prozračivanja -. (to je često slučaj u mo(tovima s puno (e0era. #eđutim. #eđutim. preradom mo(ta 7muljanje. Kisik je naročito potreban u početku. :ime se želi (to vi(e deaktivirati patogena aerobna grožđana mikro&lora i enzimi oksidaze i smanjiti doza sumpora. uz uporabu selek ionirani3 kvasa a za 3ladnu &ermenta iju $tje#aj aerobnih uvjeta Prozračivanje 7aera ija8 mo(ta znatno utječe na tijek &ermenta ije jer je kisik potreban za razvoj i život kvasa a.<.< u trajanju od 1. dok ga drugi pretaču poslije burnog vrenja. kvas i 0e uspje(no zavr(iti vrenje. tj. Kad se utro(i i ovaj kisik. dok u o ijeđenom mo(tu postoje određene količine neutro(enog kisika.. to je samo u tijeku razvoja prvi3 nekoliko genera ija. !ako je alko3olna &ermenta ija anaerobni pro es.<. a da se &ermenta ija poslije toga odvija (to ravnomjernije. %a rast temperature bitno utječe materijal od kojega je izrađeno vinsko posuđe 7drvo. *anas se nastoji spriječiti pristup zraka za vrijeme &ermenta ije i za vrijeme &ormiranja vina. #eđutim. a drugi se vr(i povremenim pretakanjem mo(ta na zraku. Pretakanja u ovim periodima su nepotrebna i suvi(na zbog toga (to mo(t u početku ima dovoljno kisika. tj. a s vremenom prestaje i &ermenta ija.

prodiru tek do povr(ine mo(ta odnosno vina. 2 (e0era. pojedinačno između pojedini3 vrsta kvasa a. =vi odnosi mogu biti različiti." . (to znači koliko iznosi debljina stakla bo e. u tom slučaju veoma te(ko se može pokrenuti alko3olno vrenje. a mo(ta od 2. zrak.a . odnosno vino sadrži vi(e od 2 gDl o tene kiseline. kako između ukupni3 kvasa a i drugi3 mikroorganizama u mo(tu. ugljična i druge. . tj. tj. /ktualna kiselost 7pG8 vinskog kvas a kre0e se od " 6 '. =ve razlike u pogledu pG vinskog kvas a i mo(ta ne odražavaju se nepovoljno na vini&ika iju.' 6 Prema BenPegninu u 9aptu . 3izosa . vinskog kvas a. utvrđeno je opet da prisustvo neki3 kvasa a pospje(uje rad ovi3 bakterija. %a grožđu. a to znači od kemijskog sastava mo(ta. jabučna.3. utvrđeno da se . na primjer. iako je bilo slučajeva da su se zna i alko3olne &ermenta ije pojavili i pri kon entra iji od +. Po #artinandsu dnevna svjetlost ne djeluje povoljno na kvas e. sadržaj o tene kiseline oko 2 gDl otežava vrenje mo(ta. &ermenta ija je otežana. koji razlaže jabučnu kiselinu. @vas#i i ostala mikro"lora kao )initelji alkoholne "ermenta#ije . ali zato (teti nekim nepoželjnim mikroorganizmima. isto odnosi prema bakterijama mliječne &ermenta ije. 19 . #eđutim. :ltrazvu7ni valovi 1račenje pomo0u ultrazvučni3 valova također se različito odražava na stani e kvas a i ostali3 mikroorganizama. a naročito ako je ve0i od 2$. alko3ola i drugog. =visno od dužine i &rekven ije valova.3 $. &enolni3 spojeva. tj. tako i unutar. -astav mo0ta kao )initelj "ermenta#ije *a li 0e &ermenta ija uop0e početi i da li 0e se ona normalno odvijati ovisi ne samo od vanjski3 činitelja o kojima je bilo riječi 7temperatura. o tena. Pri jako malim količinama (e0era 7nekoliko grama8 &ermenta ija se odvija sporo. Kvas i koji podnose visoke kon entra ije (e0era nazivaju se osmo&ilni kvas i. te je to razlog da takvi mo(tevi te(ko prevriju ili ne mogu prevrijeti. pomo0u ovog zračenja može se uni(ti sve živo u mo(tu. dok se . dolazi samo do poreme0aja neki3 &unk ija stani a kvas a. !stovremeno takav mo(t daje manje alko3ola. pa prema tome i alko3olno vrenje mo(ta se odvija različito. Radioaktivno zra7enje =ve zrake se sastoje iz dvije vrste zraka 6 U i gama zraka.. jer su veoma kratke. kao (to su9 vinska.+. 2.adržaj (e0era u mo(tu V2W 3) "2 ") $$ )$ . jer je u &azi eksperimentiranja i naučnog ispitivanja. =visno od intenziteta i dužine trajanja ovi3 zraka odvijaju se različite promjene i o(te0enja u stani ama kvas a. ometa razvoj istog. odnosno prodiru u dubinu svega l 6 2 mm. vrste kvas a i dr.+ 6 3. Razlog (to zračenje jo( nije dovoljno ispitano i (to se te(ko primjenjuje u praksi svakako je i zbog toga (to su ispitivanja skupa i (to zračenje može negativno utje ati na kemijski sastav mo(ta. #eđutim.vi oni različito se pona(aju u mo(tu. one se praktično ne mogu koristiti za steriliza iju mo(ta ili vina. Kao prvi &aktor je sadržaj (e0era u mo(tu. a u svezi s tim i u nji3ovoj &unk iji.. svjetlosne i druge zrake. i obratno. Razne vrste kvasa a različito podnose razne kon entra ije (e0era u mo(tu.adržaj (e0era u mo(tu V2W 12$ 3$ $. 6 3. ellipsoideus antagonistički odnosi prema :orulopsis ba ilaris. 5isoke kon entra ije (e0era u mo(tu djeluju plazmolitički na stani e kvasa a. (to znači da indirektno pomažu kvas ima u provođenju pravilne &ermenta ije.12. :i odnosi mogu biti takvi da prisustvo jedni3 potpomaže ak iju drugi3.8 nego i od unutra(nji3. :abli a 29 4tje aj (e0era na &ermenta iju Prema 7oksi1u .) $. zatim sadržaj kiselina. a ukoliko se primjeni zračenje s ve0im valnim dužinama i manjom &rekven ijom. gD1. jer ukoliko mo(t. pombe. gD1. . a među njima najvi(e gljivi a alko3olnog vrenja. a (to se vidi iz tabli e 2.adržaj alko3ola u vinu V2W +. tj.' '. %a primjer. a zatim i u mo(tu nalazi se mno(tvo razni3 vrsta mikroorganizama. 6 2$. mliječna. :ltraljubi7a"te zrake =ve zrake su pogubne za kvas e i sve druge mikroorganizme u mo(tu. Kvas i su jako osjetljivi na o tenu kiselinu. $tje#aj kiselosti mo0ta 5e0 je rečeno da kiselost mo(ta i vina sačinjavaju razne organske kiseline. jantarna. :ako je.astav mikro&lore u mo(tu bitan je element tijeka alko3olne &ermenta ije. %a ovaj način kiseline daju či(0u vini&ika iju. naročito bakterijama. 4 vinarstvu zračenje jo( nije na(lo praktičnu primjenu.' '. ovisno od sastava mikro&lore mo(ta. a na " 6 $ gDl vrenje prestaje. ona se odvija sporo i postoji mogu0nost prekida &ermenta ije i zbog toga u mo(tu može ostati ne prevrelog (e0era... tj.e er kao 7initelj <ermentacije Bermenta ija mo(ta se najbolje odvija pri sadržaju (e0era od 1$.9nevna "vjetlo"t = utje aju dnevne svjetlosti na kvas e i &ermenta iju nema dovoljno podataka. =vo je naročito značajno prilikom pokretanja naknadnog vrenja. *okazano je da se kvas i bolje razmnožavaju u tami nego na dnevnoj svjetlosti.adržaj alko3ola u vinu V2W 1. Pri sadržaju (e0era ve0em od 2$. 5e0a kiselost mo(ta ne (teti kvas ima. 4 određenim slučajevima kvasa gubi sposobnost &ermenta ije pri kon entra iji (e0era od '. 6 . gDl.

=sim o tene. Kon entra ija <=2 danas se koristi također i za kontroliranu &ermenta iju mo(ta 7od 1 6 3 bara8 i čuvanje vina od oksida ije u nedovoljno punim bačvama. jer zimaza kompleks enzimatski ostaje aktivan ako se kon entra ija ugljičnog dioksida čak udvostruči. a pri sadržaju ' gDl dolazi do zastoja i drugi3 teži3 poreme0aja alko3olne &ermenta ije. ve0 u izvjesnoj mjeri i u određenoj kon entra iji ometa rad i vinskog kvas a ili ga potpuno uni(tava..2 alko3ola. .. %a primjer. $) '$ '+ )2 )" +. dok neke vrste kvasa a prevriju (e0er do 1.. %a osjetljivost kvasa a prema alko3olu utječe i temperatura.. #eđutim. a kasnije i ostali autori. $tje#aj alkohola =d svi3 vrsta alko3ola etanol igra glavnu i osnovnu ulogu u vinu... /lko3ola u vinu V2W 1". . Kon entra ija ugljičnog dioksida ne utječe toliko na &ermenta iju. ometaju rad kvasa a. 1". 1 " ' + 1.+ 1). %a vi(im temperaturama ta osjetljivost je ve0a. (to odgovara tlaku od ). Bermenta ija počela poslije VdanaW 1 2 3 " $ 12 Aroj stani a Vtisu0aDmm3W +''$ '2 "$ 3. 4tje aj alko3ola na kvas e ogleda se u smetnjama prilikom razmnožavanja kvasa a. $tje#aj uglji)nog dioksida 29O '3 Kvas i su osjetljivi na ugljični dioksid 7<= 28. vrenje 0e nastupiti nekoliko dana kasnije. =ni su mo(t u kome je sadržaj (e0era iznosio 2$2 gD1 prije početka &ermenta ije tretirali različitim dozama alko3ola. a također i u smetnjama &ermenta ijske aktivnosti kvasa a.. atmos&era ubija kvas e. $tje#aj "enolnih spojeva 2taniske i tvari boje3 Benolni spojevi 7karbolna kiselina8 nalaze se u manjim količinama u mo(tu ili vinu. a vina se bolje bistre i stabiliziraju od mo(ta i vina koji nemaju dovoljno kiselina.8 se nalaze u minimalnim količinama kao nus proizvodi. 1'. Razne vrste kvasa a su različito otporne prema alko3olu. na nji3ovu aktivnost i is3od &ermenta ije dokazali su Ribereau6EaQon i PeQnaud. 1+. dok u sredini sa 1" 2 alko3ola može dati svega $ stani a6k0erki. Pogre(no je mi(ljenje da navedeni tlak ubija kvas e. Razmnožavanje kvasa a potpuno onemogu0ava kon entra ija ugljičnog dioksida od 1$ gD1. dok je pri sadržaju ' 6 1. ako svježi mo(t alko3oliziramo do 3 ili " 2 alko3ola. 2$2 233 2. Kako alko3ol utječe na razmnožavanje kvasa a. Lo( je #uller :3urgau. !ma kvasa a koji su osjetljivi na nekoliko postotaka alko3ola. 13. !z ovoga se vidi od kolike je važnosti prilikom muljanja runjanjem odstraniti peteljkovinu sa grožđa.eitz. odnosno &ermenta iju. budu0i da znamo da peteljkovina sadrži puno taninski3 materija. i to u vidu taninski3 i materija boje. %ormalne količine ovi3 materija ne utječu nepovoljno na kvas e i &ermenta iju mo(ta. Prakti)no provo enje akoholne "ermenta#ije 20 . . naročito u vidu taninski3 i materija boje i ostali3 poli&enola. 4 vezi s tim utvrđeno je da 3 gDl taninski3 materija čine neznatne smetnje u &ermenta iji. =tuda i pojava da dovoljno kiseli mo(t lak(e prevrije.. :e dvije kiseline su donekle za(titni i od nepoželjnog vrenja jer imaju neku vrstu selektivne uloge. dokazao da prisustvo ugljičnog dioksida ve0 u količini od . 1+. propanol. 4tvrđeno je da prilikom razmnožavanja kvasa a svaka stani a majka u svježem mo(tu. %e prevreli (e0er VgDlW 2 2 + 1$ $. Rezultati pokusa vide se u tabli i 3.2 1. 12$ Količina /lko3ola nastalo otopljenog du(ika vrenjem V2W VgDlW 1". &ermenta iju otežavaju ili prekidaju i mravlja kiselina u količini 2 gDl i maslačna ve0 u količini od l gDl. 4tje aj etanola na &ermenta iju je vidan. =vo se obja(njava time (to se &enolni spojevi kao pozitivno nabijen koloid spajaju sa stani ama kvasa a koje nose suprotan naboj i na taj način ometaju rad kvasa a. :anin 7a idum tani um8 pri količini 3 gDl otežava &ermenta iju.. *obro je napomenuti da u godinama kad je grožđe jako napadnuto botritisom 7truleži8 mo(t je tada siroma(an du(ičnim tvarima.vi ostali alko3oli 7metanol. 12. tj.+ 13. %a osjetljivost kvas a prema ugljičnom dioksidu zasniva se metoda Ao3i66.2$ 2 usporava razmnožavanje kvasa a. 3mitt3emner je dokazao da tek tlak od 3.2 1-" 12' +1 Eli erina milimal. :aj nedostatak možemo nadoknaditi dodavanjem amonijskog sul&ata ili &os&ata u količini koja je zakonom i pravilnikom o vinu dozvoljena. ve0e količine.) atmos&era. :abli a 39 4tje aj alko3ola na razmnožavanje kvas a i rezultat &ermenta ije *odano alko3ola V2W . amilni i dr. otežavaju rad neki3 nepoželjni3 bakterija i gljivi a. =vo ukazuje na to da alko3ol ne djeluje antiseptično na neke bakterije i divlje kvas e. u sredini bez alko3ola 6 može svojim razmnožavanjem dati 32 nove stani e6k0erke. gDl poreme0aj &ermenta ije znatan.. 5inska i jabučna kiselina pogoduju vrenju ukoliko se nalaze u normalnim uvjetima i količinama. :akođer se može iz gore navedenog zaključiti da vrenje mo(ta na masulju zajedno sa peteljkovinom 7koje se primjenjuje nažalost jo( dosta često kod vinogradara koji ne pri3va0aju suvremenu vini&ika iju i preradu8 apsolutno je nepri3vatljiva. koju upotrebljava industrija vo0ni3 i grožđani3 sokova.matra se da je glavna smetnja alko3ola u tome (to ometa usvajanje du(ika koji kvas ima služi za izgradnju nji3ovi3 stani a. '..

emi 3on jo( 1-23. u protivnom. sa svim prednostima koje je prate 7inaktivira tj. &ermenta ija je pravilnija i čistija. koji se poslije pretoči s taloga. tj. novo ili staro. :ako visoka temperatura u tijeku &ermenta ije (tetno utječe na kvalitetu vina. :akođer.X1. gorko. tj. ak iju preuzimaju nepoželjni mikroorganizmi. gD3l eponita ili aktivni ugljen dekolorans.4 praksi se primjenjuje čitav niz različiti3 metoda. /ko je rno grožđe jako napadnuto ovom plijesni. prilikom &ermenta ije pri nižim temperaturama dobivamo svježa i zdrava vina. a naročito u pogledu sadržaja primarni3 i sekundarni3 buketni3 materija i alko3ola koji zbog burnog vrenja i visoke temperature 3lapi. za(ti0uje primarne buketne tvari i pobolj(ava sortni karakter vina. 4 nekim slučajevima nije preporučljivo sumporenje grožđa. &ermenta ija u uvjetima visoke temperature uni(tava aromu. a istovremeno i oksidativni pro esi u mo(tu. koji su. ". #eđutim. daje vina s ve0im postotkom alko3ola. naročito u južnim krajevima zemlje gdje je &ermenta ija znatno intenzivnija.pomenuti kvasa spada u grupu TTdivlji3TT kvasa a koji nepovoljno djeluju na kvalitetu vina. kao ni mladi3 provreli3 vina. ako pri istovaru grožđa izbijaju spore u vidu pra(ine. mora se ostaviti najmanje 1D1. . ! kvas i u ovako nepovoljnim uvjetima. tada se mo(t mora sumporiti jačim dozama sumpovina ili vinobrana. u znatnom postotku. a naročito na sadržaj alko3ola i aromu.birse8. *a bi se &ermenta ija mo(ta odvijala normalno. Pri spontanoj &ermenta iji ispod 1$. Pored navedenog. onda se od takvog grožđa može proizvesti samo bijelo vino. u južnim krajevima burna &ermenta ija se često odvija na temperaturi i iznad 3'. #eđutim. postupaka u izvođenju alko3olne &ermenta ije mo(ta. omogu0uje &ermenta iju u ve0im &ermenta ionim posudama i za3tjeva manje sumporenje. a da pri tome ne izazivaju burno vrenje. koči patogenu mikro&loru8. nekada bez prekida i po nekoliko mjese i. godine. 3. te prilikom proizvodnje visokokvalitetni3 sortni3 bijeli3 vina takvu &ermenta iju treba izbjegavati. =vo je neop3odno naročito u toplijim krajevima gdje &ermenta ija i kvarenje grožđa intenzivno počinju jo( u vinogradu. tro(e znatno vi(e (e0era nego u normalnim uvjetima &ermenta ije.= 2 7sumporni dioksid8. vina su slabijeg kvaliteta. sumporen ili ne. odnosno 3. jer prilikom njegove prerade sumporasta kiselina djeluje razaraju0e na željezo pri uporabi muljača i kontinuirani3 i slični3 pre(a.. Pod ovakvim uvjetima isključuje se rad TTdivlji3TT kvasa a 7Kloe kera api ulata8. =vakav način &ermenta ije predložio je .<. a početna temperatura mo(ta treba biti $ 6 11. #o(t od trulog grožđa obavezno se sumpori s 1$ 6 2$ gD3l vinobrana ili sumpovina. da bi se osvježili skoro umrtvljeni kvas i. da bi se održali. ! pored korisnog e&ekta 3ladne &ermenta ije. '. odnosno u tijeku transporta.8. ?ermenta#ija KKiznad )etiriKK =vaj postupak &ermenta ije sastoji se u tome da se mo(tu prije početka &ermenta ije doda provrelo vino. gD3l. #ogu se podijeliti na spontane klasične i suvremene kontrolirane metode. ili vi(e ovisno o vi(e ili manje trulom grožđu. 4koliko je mo(t pret3odno jače sumporen radi taloženja. -pontana "ermenta#ija :aložen ili ne taložen mo(t. pove0ana je sedimenta ija 7taloženje8 vinskog kamena 7sriježa. zajedno sa obilnim količinama ugljičnog dioksida i vodene pare. +. tj. &iltra ijska sposobnost vina je pove0ana. pretače se uz prozračivanje da bi se oslobodio vi(ka . $. a također i za bijela. te su zato 3ladno &ermentirana vina svježija. :akođer. ako se osim vegetativnog 7konidijskog8 razvio i generativni stadij 7spore8. 1ato je potrebno imati spe ijalne uređaje za 3lađenje mo(ta. jer čovjek nikada nije siguran da se ona ne0e. toplu &ermenta iju. pogotovo kada je riječ o natrulom grožđu. sumporenjem se onemogu0ava djelovanje enzima poli&enoloksidaze. u količini koja 0e ukupnoj masi za vrenje osigurati alko3ola najmanje 3 6 " 2. Predno"ti %ladne <ermentacije "u "lijede e: 1. 4 takvim slučajevima boja mo(ta je nedovoljna za ruži e ili rna vina. ukoliko se &ermenta ija na vi(im temperaturama ne prekine. -. Gladna &ermenta ija traje dugo. :ladna "ermenta#ija Gladna &ermenta ija se odvija pod uvjetima niski3 temperatura uvjetovani3 od strane te3nologa pomo0u uređaja za 3lađenje mo(ta i uz dodatak selek ioniranog kvas a za vrenje pod niskim temperaturama. !nače. 6 ". naročito u pogledu ve0eg sadržaja o tene kiseline. u ovakvom mo(tu intenzivni. sa vi(e <= 2. a gljivi e razorile i uni(tile pokoži u i boju u njoj. ona se u nas malo primjenjuje. čije se djelovanje odvija uglavnom na početku &ermenta ije. tako se omogu0ava zavr(etak pro esa taloženje mo(ta. te se dobiva vino slatkasto i sluzavo ili o teno. 1ato se mo(tu prije &ermenta ije dodaje $. ). oksida ioni pro esi su usporeni. 21 . Gladna &ermenta ija se obično odvija na temperaturi ispod 1$. pretvoriti u burnu. >esti su slučajevi da se zbog visoke temperature vrenje mo(ta prekine te tada treba odma3 poduzeti odgovaraju0e mjere 7pretakanje na zraku i dr. tj. prazan prostor mora biti i ve0i.< burna &ermenta ija se prekida. buke i boju. vina se brže bistre i za konzuma iju osposobe. ili ako treba dodavati staro vino koje mnogi podrumi često nemaju za vrijeme berbe. praznog prostora u bačvi ili isterni. (to ovisi od podneblja i otpornosti auto3toni3 kvasa a. pretače se u posude za &ermenta iju 7bačve ili isterne8. =vim sumporenjem ometa se početak &ermenta ije. /ko je grožđe pljesnivo. a manje o tene kiseline. kada dolazi do gnječenja grožđa. ali on nije nai(ao na (iru primjenu u praksi. ovaj postupak. mutno itd. &rigo kvas i. Bermenta ija mo(ta na nižim temperaturama 73ladna &ermenta ija8 daje vina sa ve0im postotkom alko3ola i sa izraženijom aromom. a može i u potpunosti prestati. =vdje 0e biti opisane samo najpoznatije i one koje su karakteristične za postupak pri provođenju vini&ika ije. =ptimalna temperatura za &ermenta iju mo(ta je 1$ O 1+. jer ima manje ili vi(e rvenkastu boju 7ružičastu8. iako nije na(ao svoju primjenu u klasičnom vinarstvu. u dovoljnim količinama. a time i pro esi starenja vina. =vdje posebno mjesto zaslužuju kvas i 3ladnog vrenja 7Brigo&ilni8 koji mogu razgrađivati (e0er na nižoj temperaturi. tkz. inače dolazi do prelijevanja pjene u toku burne alko3olne &ermenta ije. 2. jer u suprotnom.<. vino apsorbira i zadržava vi(e <=2. a nekada i vi(e. zbog povi(enja temperature. 5ažno je da se sumporenje grožđa ili mo(ta (to prije obavi. 4 nekim slučajevima.<.<. u novije vrijeme sve se če(0e spominje prilikom kontinuirane &ermenta ije.

a zavr(ava se u posljednjem. Pri ovome se koriste različiti te3nički uređaji. a može se također lako provesti i u suvremenim vinarijama u betonskim i inoM. odnosno na početku njenog usporavanja. suvremeni potro(ač traži da u vinu ostane (to vi(e ukusa. kod koji3 se želi zadržati aroma i svježina. vini&ikatori. *olijevanje mo(ta ponavlja se redom od prve do posljednje bačve sve dotle dok se ne napune sve posude 7bačve ili isterne8 u kojima je započeta vini&ika ija. (tetne za budu0u kvalitetu vina. :ako prilikom same &ermenta ije mo(ta. *irigirane &ermenta ije mogu se primijeniti i u proizvodnji bijeli3 i u proizvodnji rni3 vina. :akođer. naročito u južnim krajevima gdje su za vrijeme berbe i prerade grožđa temperature dosta visoke. . 1a ovu svr3u treba odabrati grožđe s najbolji3 terena. u ovakvim uvjetima i oksidativni pro esi su znatno intenzivniji. :aj postupak provesti redom do posljednje bačve. za prvu količinu mo(ta 7baznu8 odabrati bolje grožđe. :a &ermenta ija počinje u prvom tanku. kad počne burno vrenje usporavati 7oko + 6 . =vaj vid &ermenta ije sastoji se u tome (to se &ermenta ija odvija u jednom nizu spe ijalno izgrađeni3 čelični3 tankova koji su povezani međusobno. i to kod obični3 stolni3 vina. kao i svježina u pogledu ukusa. nego svjež mo(t odma3 dolazi pod utje aj najvirulentniji3 kvasa a. ugljičnog dioksida. . :akvi vidovi &ermenta ije nazivaju se dirigiranom &ermenta ijom. a sve one se zasnivaju uglavnom na reguliranju temperature ili <=2. Razlika između ovog vida &ermenta ije i &ermenta ije Jiznad četiriJ je u tome (to se ovdje svježem mo(tu ne dodaje staro ili mlado vino kojeg često u momentu berbe nema u podrumu. Rezultati su iznenađuju0i9 • • • • • ljep(a boja vina i bolja aroma 7zbog niže temperature vrenja i atmos&ere <= 2. dok se u vinarstvu. ili jače o(te0eno tučom. temperatura vrenja je znatno niža. ili i jednog i drugog u tijeku &ermenta ije. Primjenom ove &ermenta ije ne uni(tava se aroma sorte kao (to je često slučaj prilikom spontane &ermenta ije. 4 ovom slučaju ne samo da je isključen rad nepoželjni3 22 . ponovno se treba vratiti na prvu bačvu koja je u burnom vrenju i opet doliti 1D$ novim svježim mo(tom. zbog visoki3 temperatura u tijeku &ermenta ije i <= 2 znatno brže gubi. tj. te svjež mo(t koji se opet dolijeva dolazi pod utje aj najvitalniji3 kvasa a. brže bistrenje i stabiliza ija vina i op0enito bolja kvaliteta proizvedenog vina. :akođer. Postoji vi(e varijanti kontrolirani3 &ermenta ija. tada mo(t treba razliti u vi(e bačava. kako u pogledu intenziteta vrenja tako i u pogledu temperature mo(ta. Pojednostavljena kontinuirana "ermenta#ija kombinirana s pojednostavljenom "ermenta#ijom =iznad )etiri= =vaj postupak je primjenjiv i u najobičnijim uvjetima klasičnog podrumarstva. Po"tupak: %ajprije u bačvi ili isterni izazvati &ermenta iju svježeg mo(ta. Primjenom usporene &ermenta ije njen tijek teče ravnomjernije. kada u pogledu intenziteta vrenja. zelene boje 7kod bijeli3 vina8 i vi(e svježine u pogledu ukusa i mirisa. umjesto da &ermenta iju prepu(tamo spontanom vrenju. zatim upotrijebiti selek ionirane kvas e. niži sadržaj o tene kiseline 73lapiva kiselina8. gdje i ulazi svjež mo(t. =vdje se svjež mo(t dodaje mo(tu u burnoj &ermenta iji. jer se primjenjuje če(0e. Op enito o kontroliranoj -dirigiranoj/ <ermentaciji =vaj vid &ermenta ije naziva se jo( i usporenom &ermenta ijom. sa suk esivnim dolijevanjem svježeg i 3ladnog mo(ta na mo(t u burnom vrenju.ontrolirana -dirigirana/ <ermentacija po =ei""u Koriste0i saznanje da kvas i prestaju s razmnožavanjem i da smanjuju radnu mo0 kod kon entra ije 1$ gDl <= 2. &rigo isterne i dr. onemogu0avanje oksidativni3 pro esa mo(ta8. Kod ovakvog načina &ermenta ije ne čeka se razmnožavanje kvasa a u mo(tu da bi do(lo do burne &ermenta ije. dobivaju se vina s vi(e alko3ola. /ko je grožđe natrulo. mirisa i boje grožđa i da ono u pogledu ukusa bude svježe. i to samo u nekim zemljama. ukoliko je grožđe zdravo. i to do jedne petine zapremine posude. Prilikom usporene &ermenta ije. s posljednjim dolijevanjem svježeg mo(ta burna &ermenta ija se ubrzo zavr(ava. jer spontana &ermenta ija ne samo da daje vina s nižim postotkom alko3ola nego se. tj. jer se izbjegavaju visoke i kritične temperature. s obzirom da se ona odvija na nižim temperaturama i bez nagli3 skokova u pogledu intenziteta i visine temperature. za3valjuju0i novim dostignu0ima može se upravljati &ermenta ijom. može se odma3 svjež mo(t točiti redom do jedne petine u posude za vrenje u kojima odma3 nastupa &ermenta ija. =vdje 0e biti opisane dirigirane &ermenta ije u proizvodnji bijeli3 vina. i to u različitim varijantama.ontinuirana <ermentacija bijeli% vina Kontinuirana &ermenta ija najvi(e se i najuspje(nije koristi u industriji piva. odnosno isterni. preporučuje se prva varijanta. Primjenom razni3 te3nolo(ki3 postupaka mogu se obuzdati burna &ermenta ija i velike os ila ije temperature mo(ta. a isto tako i u pogledu temperature. trenutni početak burnog vrenja i brži zavr(etak alko3olnog vrenja. a s tim i sortna boja i aroma grožđa. tj. ve0i sadržaj alko3ola u dobivenom vinu. jače sumporiti i obaviti taloženje.2 alko3ola8. tj. Eeiss je u %jemačkoj provodio i regulirao alko3olnu &ermenta iju u tankovima visokog napona pod djelovanjem različite kon entra ije <=2 na mo(t. jer je u mo(tu u međuvremenu ponovno provrela znatna količina (e0era. odnosno pod tlakom <=2 od ). 4mjesto navedenog postupka. /ko se izuzmu neki slučajevi kod jači3 rni3 vina i kod neki3 bijeli3 vina posebne kvalitete. uređaji za 3lađenje mo(ta 7&ermenta ijski i s niskim tlakom8. s određenim ostatkom i <= 2. npr.@ontrolirana 2dirigirana3 "ermenta#ija %apredak znanosti i te3nike doveo je i u te3nologiji vina do veliki3 izmjena. Kad mo(t prelazi iz burne &ermenta ije.) bara. imamo visoke os ila ije i padove. 9aljnji po"tupak je "ljede i: kad je mo(t redom natočen i u posljednju bačvu ili isternu u količini do jedne petine volumena posude. gdje izlazi gotovo provrelo vino. s njenom primjenom u praksi tek počinje. zatim spe ijalna metalna isterna za rad pod tlakom <=2 koji se stvara &ermenta ijom. ali samo kod ovog baznog 7osnovnog8 mo(ta. zbog toga (to se njenom primjenom onemogu0avaju velike os ila ije temperature i intenziteta &ermenta ije. koji se javljaju prilikom spontane &ermenta ije. a onda se opet vratiti na prvu bačvu. 4 ovakvim uvjetima burne &ermenta ije. isternama. (to se nepovoljno odražava na kvalitetu. a također i pjena koja se prilikom vrenja razvija znatno je manja. 4sporena &ermenta ija je naročito značajna prilikom proizvodnje kvalitetni3 vina.

/ko je previsoka temperatura biva vrenje previ(e burno. za koje vrijeme se razmnožavaju i drugi nepoželjni mikroorganizmiS vini&ika ija se odvija znatno ravnomjernije.. godine u Križev ima u tiskari Eustava %eubergera na str. dok u slučaju &ermenta ije TTiznad četiriTT &ermenta ija jelokupne količine ne počinje odma3. tj. a ovakav kvasa zovemo plemenitim vinskim kvas em. bez alko3ola i s izvjesnom zasi0eno(0u kisikom. %a taj način izbjegava se pojava visoki3 temperatura i prekid &ermenta ije.. tj. pa se na prolje0e lako mogu pokvaritiJ. dugo traje a padne li temperatura jo( jače. a istovremeno se alko3ologeni kvas i osvježavaju novim svježim mo(tom bez <= 2. kao i mnogi3 drugi3 nepoželjni3 zbog relativno visoke doze alko3ola. a (to je otežano provesti u ve0 izgrađenim podrumimaS svježi mo(t se dolijeva u mo(t koji je u burnom vrenju. tj. tj.. pa i vinske kiseline ide u prilog ovom obliku &ermenta ije. poslije razmnožavanja kvasa a. 5renje je slabo. tako i u pogledu kemijskog sastava. a naročito se lako provodi u podrumima gdje su sve isterne povezane jevovodima. (to biva često u mnogim na(im klijetima u kasnu jesen. 1ato se ovaj vid &ermenta ije i preporučuje za takve ekolo(ke uvjete. 4slijed jakog pjenjenja može se vino razliti a gubi se također mnogo buketni3 tvari. Filavka. a na str..-2 gD1 kod obične klasične &ermenta ije. boje. prije nego li je sav slador potro(en. /lko3ol u tako proizvedenim vinima kre0e se od 13. Pusti li se da mo(t prevrije sa plemenitim vinskim kvas em. s obzirom na zasi0enost s <=2 i znatno kra0e vrijeme &ermenta ijeS zato su potrebe za . zadržava vi(e zelenkastu boju. izumljen je način kako se može iz TTdivljeg kvas aTT izlučiti čista pasmina.<. ve0eg sadržaja alko3ola i ukupni3 kiselina i nižeg sadržaja 3lapivi3 kiselina. Ovaj oblik <ermentacije ima niz dobri% o"obina i predno"ti! kao na primjer: • jako je jednostavan. :akođer. bjelančevina.3 6 13. • • • • • • • P.32 6 . dok se u vinima kod koji3 je &ermenta ija provedena po uobičajenom postupku 6 spontano. bez zastoja.=2 znatno manjeS vina se brže bistre. 2"62$ pi(e9 J:emperatura znatno djeluje na tečaj vrenja. brže i sigurnije. odnosno oksidativni3 pro esa na svježi mo(t koji se toči u bačvu 7 isternu8. ! na kraju da se prisjetimo (to su nekad pisali vezano za ovu temu i na(i pro&esori sa Križevačkog vi(eg učili(ta u Križev ima #ilutin 4rbani i dr. čista je (teta mije(ati staro odnjegovano vino s mo(tomS u ovom slučaju svježi mo(t odma3 dolazi pod utje aj najvitalniji3 kvasa a. (to je često nemogu0e ako ga nema u podrumu.$ 6 13.. koje je dobiveno običnim vrenjemJ. miris i ukus8. nego poslije određenog vremena. imaju0i u vidu da burna &ermenta ija nastupa odma3. dok se kod pret3odne metode TTiznad četiriTT staro ili mlado vino mora dolijevati u mo(t. te burno vrenje nastupa odma3. koja leži između 1$ i 1+. (to nije rijetko u toplim jesenjim danima.2 2S u pogledu 3lapivi3 kiselina nji3ov sadržaj bio je znatno niži u vinima kod koji3 je provedena ova &ermenta ija nego u vinima kod koji3 je &ermenta ija bila po uobičajenom postupku.mikroorganizama nego i djelovanje kisika. jer sadrže puno manje kvasa a i produkata nji3ovog raspadanja. 5ladimir %jegovan. Kontinuirana &ermenta ija uvjetovana je izgradnjom posebni3 tankova i uređaja. sadržaj alko3ola kre0e od 12. 4 knjizi TT5inarstvoTT koju su sastavili #ilutin 4rbani i *r. na primjer. te su i uvjeti aera ije znatno smanjeni.3" prema .+ 2. to 0e vrenje biti stalnije. mirisa i ukusa. %a(lo se je da je najbolja ona temperatura. #o(t koji vrije kod previsoke temperature može i da ne dovrije do kraja. 1bog toga je pod takvim uvjetima &ermenta ije i kvaliteta vina znatno bolja. a koja je tiskana 1-13. či(0e i bolje a i dobiveno vino biti 0e znatno bolje od onog vina. !sto tako i ne(to ve0i sadržaj 3lapivi3 kiselina. 23 .. =vakova su vina nestalna.:ako sprječavamo i rad aerobni3 mikroorganizama. 23 pi(e9 J4 novije doba. :aj odnos je bio . jer se kvasa is rpe. s obzirom na manji pro es razmnožavanja kvasa a i rad samo najvitalniji3 kvasa a.$" 6 . !sto tako nije dobro ako je temperatura preniska. jer su oksidativni pro esi u mo(tu znatno manji. =vome doprinosi činjeni a (to se dolijevanjem 3ladnog i svježeg mo(ta na mo(t u vrenju djelomično 3ladi ve0 dosta zagrijani mo(t i tako onemogu0ava rad (tetne mikro&lore. 5ladimir %jegovan. te se lako može primijeniti i u podrumu klasičnog i u podrumu suvremenog tipa. to 0e vrenje prestati mada ima jo( neprovrelog sladora. ne traži posebne posude i druge uređaje kao (to je to slučaj kod kontinuirane &ermenta ije. tj. dobiva se vino znatno bolje kvalitete u pogledu bistrine. bez razni3 nepoželjni3 mikroorganizamaS vina su u pogledu sadržaja alko3ola znatno jača. nekad i poslije nekoliko dana. jer je alko3olna &ermenta ija sprovedena pod djelovanjem najvitalnijeg i najproduktivnijeg kvas a. kako u pogledu organoleptički3 karakteristika 7boja. a naročito u južnim krajevima.

naročito miris na sumporovodik. Pretakanje vina. vr(i se po 3ladnom vremenu. (to dovodi do neprijatnog utje aja na okus i miris vina. a onda to isto vino iz ka e pumpom preba ujemo u drugu isternu i to na gornji otvor. dezin&i ira sa sumporenjem. Po zavr(etku &ermenta ije. kao u slučaju tipiza ije vina i obratno. Bez prozra)ivanja 2zra)enja3 preta)emo u slijede1im slu)ajevima4 1. i drugim neugodnim mirisima. 1atvoreno pretakanje vr(imo i kod stariji3 vina. ako je potrebno jače zračenje vina. =vo nije slučaj kod vina koja nisu ispravna. uz. vr(e se. !sto tako. tj. Kad se žele odstraniti strani i neugodne mirise i plinove. Pogre(na su s3va0anja pojedina a da je čak bolje vino ostaviti na talogu. ili da pretakanjem na zraku osvježimo kvasa i pokrenemo ga na alko3olnu &ermenta iju itd. ili otežati rad aerobni3 mikroorganizama. sluzavost ili bolest koju izazivaju aerobni mikroorganizmi. Kad su mlada vina potpuno zdrava pa se mogu bez pristupa zraka čistiti. Prvo pretakanje. Aistrina vina vodi do najvi(e čisto0e vina u pogledu okusa i mirisa. eventualno. koja imaju neku manu ili bolest. %a ovaj način izbjegavamo oksida iju kako aromatični3 tako i bojeni3 materija vina. Kad želimo da mlada vina. kad je atmos&erski tlak visok. na primjer. Prvo pretakanje. eventualno i drugo. ili vi(ak . Po zavr(etku &ermenta ije prisustvo taloga može se samo (tetno odraziti na kvalitetu vina. jer kva(čeve stani e imaju mogu0nost raspadanja. zatim kad želimo odstraniti neku bolest ili manu. zatim vina s vi(kom . *anas se obično. ili želimo da ubrzamo oksidativne pro ese. jer u tom slučaju svaka mana ili bolest vina ima svoje spe i&ičnosti u tom pogledu. tj. ". a želimo zadržati nji3ovu svježinu. te da postignemo odgovaraju0u esteri&ika iju. Kad je vino sklono oksida iji 6 posmeđivanju. 4 ovom slučaju pretačemo s jakim zračenjem. ili je mo(t bio previ(e sumporen i sl. Otvoreno pretakanje 2sa zra)enjem3 vr0imo u sljede1im slu)ajevima4 1. tj. pretakanje vr(imo tako da na donju pipu ispu(tamo vino da se razbija 7raspr(uje8 u jednu ka u 7bedanj8 koji se nalazi ispod pipe. po pravilu. . dok je ostala pretakanja poželjno vr(iti zatvoreno 6 bez zračenja. talogom ujedno odstranimo velik broj (tetni3 mikroorganizama. Prije svakog pretakanja potrebno je da se podrum očisti. ako i3 pretačemo na zraku ubrzavamo taj pro es. 4 takvim slučajevima. odakle vino pada na dno isterne. kad iz mo(ta ili vina želimo da odstranimo neki strani miris. 3. poten ijalne nosio e razni3 mana i bolesti. bakterija i dr. 24 . kako bi imali (to manji gubitak aromatični3 materija. Kad želimo prekinuti &ermenta iju ili pad kiseline. tj. $. tj. poslije pretoka vina vr(i i njegovo &iltriranje. pret3odno blago sumporenje i dr. bez zraka pretačemo stabilizirana aromatična i buketna vina. 2. =vo je naročito opasno u toplijim podrumima gdje je pro es izumiranja i raspadanja kvas a znatno intenzivniji. ukoliko su dani 3ladni. s G2. 3.= 2. desertna vina kao i slatka vina (to prije sazriju. prozrači i tek onda početi pretakati. plijesni. izlučivanje razni3 materija koje bi se vremenom izdvojile u vinu i mutile ga. Kad punimo iz lagerski3 posuda u transportno posuđe ili drugo posuđe radi direktne potro(nje. Kad vino želimo odvojiti od taloga. kvas i koji su obavili svoju &unk iju i životni iklus nalaze se u vidu taloga na dnu posude. =bično prvi pretok se vr(i početkom prosin a ili poslije. pa prema tome i uočljiviji. otvoreno 7sa zračenjem8. . ".1a one koji žele znati malo vi(e Pi(e9 . :akođer i vina koja su sklona lomovima. obično. a također. %e postoji određeno pravilo o pravom vremenu pojedini3 pretakanja kao ni o broju pretakanja vina. i kod rni3 vina. Pretakanje se vr(i otvoreno i zatvoreno.alko #u(tovi0 Pretakanje vina Po zavr0etku "ermenta#ije( a i poslije u tijeku )uvanja i zriobe vina izdvajaju se razne materije 2organske i neorganske3 koje padaju na dno posude 2ba)ve( #isterne i sl/3 u kojima se vino )uva te se na taj na)in stvara odre ena koli)ina taloga/ 7aj talog( pored organskih materija( koje poti)u od grož a( zatim vinskog kvas#a( zemlje( raznih bjelan)evinastih materija i raznih drugih ne)isto1a i truleži( sadrži u sebi i razne nepoželjne mikroorganizme 2o#tene i truležne bakterije( plijesni( bakterije sluzavosti i dr/3/ -am kvasa# koji je svoju "unk#iju obavio i zajedno s ostalim organskim i neorganskim materijama pao u vidu taloga na dno posude( vremenom po)inje izumirati i raspadati se/ Produkti tog razlaganja ne samo da 0tetno utje)u na bistrinu( miris i ukus vina( nego služe kao odli)na hrana nepoželjnim mikroorganizmima( koji sad stupaju na s#enu i po)inju svoj razvoj( ukoliko ih )ovjek svojim djelovanjem ne sprije)i/ !a bi se sprije)ile te negativne posljedi#e( jedna od prvih radnji je( pored nadolijevanja i pretakanje vina/ Pretakanje vr(imo i u drugim slučajevima koji nemaju veze s odvajanjem vina od taloga. kvasa u mo(tu ili vinu u kojem je zastalo alko3olno vrenje. Kad želimo da osvježimo vino. 1atvoreno pretakanje vr(i se kod vina kod koji3 želimo zadržati svježinu i sortnu aromu. 2. sa zračenjem 7provjetravanjem8 i bez zračenja. ako je vino ostalo od &la(iranja.. na primjer. %a taj način ubrzavamo izlučivanje razni3 materija koje bi poslije mutile vino i činile ga nestabilnim. iz ve0e u manju.=2.vako pretakanje diktira način postupka i potrebnu spremu za pretakanje. Kad pretačemo vina iz manje u ve0u posudu.

Kod nji3 ne čekamo kraj &ermenta ije te da se vino potpuno očisti nego posebnim postupkom zaustavimo &ermenta iju. %ekoliko dana prije prvog pretakanja iz svake posude uzmemo ča(u vina i ostavimo je na istoj posudi. ima najvjerojatnije jo( neprevrelog (e0era ili sluzavi3 materija. 25 . 4 slučaju da vino u ča(i ostane nepromijenjeno. i ovakva vina moramo pretočiti prije nego počne raspadanje kvasa a. #eđutim. s obzirom na vrijeme i način pretakanja. također. :oplo prolje0e i jako 3ladno zimsko vrijeme uzrokuju izlučivanje razni3 materija i mutno0e. Prvo pretakanje možemo početi onda kad smo utvrdili da je vino prevrelo i da se očistilo. Po(to na takvo vino zrak utječe nepovoljno. i to sa (to manje zraka. mlado vino pretočimo i &iltriramo. Poslije pretakanja vino gubi jedan dio <= 2 i malo se zamuti. litara vina.1a mlada vina prvo pretakanje je vrlo važan posao. nego za ovu namjenu koristimo me3anička sredstva. taloženja i bistrenja vina.labo kisela vina pretačemo (to prije. koji žele mlada. pa zbog toga i različito pretakanje.=2. a onda se pretoči. 4 izuzetnim slučajevima kod visokokvalitetni3 vina vr(e se dalja pretakanja vina. %a toplom i vlažnom vremenu. =tvorenim pretakanjem 7na zraku8 u mladome vinu pospje(ujemo korisne oksida ione pro ese 7ako vino nije potpuno prevrelo8. poslije glavne &ermenta ije. također. gubitak <= 2 i aromatični3 materija je manji. tako da se na taj način odstrani vi(ak željeza i inka koji su poten ijalni nosio i tog zamu0enja. različiti3 materija. tj.vakako. . kad je sva mutno0a 7razne česti e8 pala na dno. 1a vrijeme su3og i 3ladnog vremena kad je tlak zraka ve0i. onda ga je te(ko odstraniti. uglavnom. jer sluzave materije sprečavaju či(0enje.uvremeno vinarstvo je sve vi(e protiv zračenja vina i za (to manji broj pretoka. =vo pretakanje obavljamo uz jače zračenje. Poslije &ermenta ije potrebno je na vrijeme odvojiti vino od taloga. kad je tlak zraka manji. koja oksidira različite materije u vinu. 5ina s malo alko3ola i ekstrakata. . . iako imaju vi(e kiseline. bistrenje vina. Kad je vino zdravo i dobro prevrelo počinje u ča(i da se čisti odozgo prema dolje.utradan promatramo kako vino reagira na zrak. . gubitak <= 2 je ve0i. Kao vrlo e&ikasno sredstvo za odstranjivanje sumporvodonika iz vina pokazalo se pretakanje preko bakrene ži e. takvo vino moramo jače zračiti prilikom pretakanja. skoro nevidljive materije mutno0e.. 4 novijem vinarstvu. /ko vino u ča(i dobije smeđi ton odozgo prema dolje. kako bi se time postigli (to manji gubi i kiseline i sačuvali osvježavaju0i <=2. odnosno rnom lomu. do 2. Različit kemijski sastav traži. 5ino se jo( bolje očisti i dobije bolji ukus. 5ino gubi na kvaliteti kad se previ(e zrači i previ(e pretače. Lako kisela vina pretačemo (to kasnije da bi se kiselina prirodnim putem (to vi(e smanjila. ali najče(0e se vr(i poslije nekoliko mjese i i drugi pretok kojim se vino oslobodi od novostvoreni3 i od prvog pretoka preostali3 sitni3 česti a koje mute vino. sa sortnim mirisom. a poslije ga pretačemo uz jače zračenje. bez obzira na &ermenta iju. 4koliko je G 2. 4 tom slučaju dodamo sumpornidioksid do $ gD1. bez obzira kako se čiste. :akvo vino brzo gubi <=2 i sortnu aromu koja je naročito osjetljiva kod neki3 sorata. V W. pretačemo prije. 5ino koje se zrači samo kroz pore u bačvi u ve0ini slučajeva izlučuje jako sitne. pretačemo ga tako da ne dolazi u dodir sa zrakom. gD3l8 ili sumporaste kiseline.a zračenjem vino pretačemo. 4 vinskim posudama veliki3 volumena ne čekamo na spontano či(0enje vina. !zuzetak od ovog pravila čine slatka i slatkasta vina. :o se postiže tako (to se vino prije pretakanja izliječi. pa zbog toga u to vrijeme nije preporučljivo vr(iti pretakanje vina dok se ono ne izbistri. da redovno kontroliramo sadržaj . onda je takvo vino naklonjeno sivom. Poslije deset dana vidimo e&ekt tog pretakanja. dodaje se potrebna količina kalij6metabisul&ita 71. kako bi na taj način imali punija i ukusnija vina. samo jedanput. odnosno manu. svježa i prijatno miri(ljiva vina. uz primjenu suvremene te3nologije. tj. tj. =vo se danas podudara i s ukusom potro(ača. :akvom vinu ne (kodi slabije ili jače zračenje. zatim osloboditi ga od razni3 nečisti3 mirisa itd. treba pretočiti (to prije vina dobivena od pokvarenog i o(te0enog grožđa. tj. da održavamo nisku temperaturu u podrumu. !sto tako. obično je dovoljan samo jedan pretok. najkasnije u veljači ili ožujku.luzava tegljiva vina i vina koja miri(u na sumporovodik pretačemo odma3 čim primijetimo bolest. /ko vino sadrži sluzave materije ili sumporvodonik. različite postupke i različito vrijeme trajanja pro esa alko3olnog vrenja. 5rijeme prvog pretakanja zavisi od načina &ermenta ije. atmos&erski3 prilika. :akva vina čak vi(e puta mije(amo s talogom koji pada na dno bačve. *anas se uspije(no upotrebljava srebrni klorid 72 gD3l vina8 umijesto jačeg zračenja. kao i tlak zraka. a sumporovodik sprečava &ermenta iju. 1a točno određivanje vremena prvog pretakanja nije samo važno da je &ermenta ija potpuno zavr(ena 7manje od 2 gDl neprevrelog (e0era8 ve0 je važan i a iditet 7eventualna biolo(ka razgradnja jabučne kiseline8. takvo vino sadrži en im oksidazu. ustajao u vinu. ova metoda je nepodobana zbog toga (to može do0i do otapanja bakra u vinu. (to (teti razvoju i 3armoniji vina. sadržaja ekstrakta. kiselina i zdravstvenog stanja vina kao i vremenski3 okolnosti. %a e&ekt pretakanja utječe temperatura. 5ino je tada bistrije i ljep(e se odvoji od taloga. %a koji način 0emo prvi put pretakati vino pokazat 0e nam slijede0i pokus. *akon prvog pretoka važno je voditi ra)una o slijede1em4 • • • da je bačva ili isterna uvijek puna do vr3a i zatvorena. Kod takvog vina treba pret3odno izvr(iti plavo bistrenje 7uz pret3odno dobivenu suglasnost zavoda za vinarstvo ili uz prisustvo za to ovla(tenog stručnjaka8 ili ga pretočiti uz (to ve0e zračenje. 5rijeme i način pretakanja je za kvalitetu i dalji razvoj vina od velikog značaja. odnosno mirisom grožđa. s namjerom da vinski kamen veže (to vi(e kiselina. =vo je znak da prilikom pretakanja vino treba prozračiti. /ko vino u ča(i poprimi sivu odnosno rnu boju. 1račenje nekad uzrokuje mu0enje potpuno čisti3 vina zbog izlučivanja određeni3 materija. tj. Prozra)ivanje 2zra)enje3 vina prilikom pretakanja . tj. odnosno izbistrilo.

ono gubi svježinu. kao i vina od kasne berbe. tj. obično imamo talog i ispod 3 2. svibanj. treba pretočiti (to pažljivije. opadanje ukupni3 kiselina. sa (to manje zračenja ili čak bez prisustva zraka. jer zbog ve0e količine tanina rna vina se brže i lak(e sama od sebe bistre. njegujemo puno duže i vr(imo vi(e pretakanja. . %a taj način se preranim pretakanjem vino ostaje mutno. vi(e ili manje. u tijeku prve godine. *akle prvi pretok se najče(0e događa u studenome. koju im daje jednim dijelom i sačuvani ugljični dioksid. *o ranog prolje0a treba vr(iti unutra(nje izgrađivanje i omogu0iti biolo(ki pad kiseline. kao i načina te3nologije i dužine vremena čuvanja. svakako. talog je jo( manji i kre0e se. u slučaju da kod prvog pretoka nije do(lo do poželjnog stvaranja ugljičnog dioksida.< kako bi se omogu0ilo previranje posljednji3 ostataka (e0era. pretačemo jedan do dva puta. 4 drugoj godini imamo do dva pretoka. 1a pretakanje treba izvr(iti pripreme. dva do tri. pogotovo ako či(0enje vina ide sporo. tj. *rugo pretakanje se obavlja (est do osam tjedana poslije prvog pretoka prije nego nastupe topliji dani. *rugi pretok je potrebno obaviti i onda kad vino poslije prvog pretoka jo( nije potpuno čisto i kad u pogledu okusa i mirisa nije do(lo do punog izražaja. Pravodobno preto)ite 4 razgovor s prijateljem koji nije stručnjak za vina spomenu mi je jednu činjeni u.skori0tavanje taloga koji ostaje poslije pretakanja :alog koji ostaje na dnu posude poslije pretakanja vina predstavlja jednu manje ili vi(e žitku ka(astu masu s $. Poslije ti3og vrenja vino se prvi put pretače da bi se odvojilo od obilna taloga kvas a. 4 suvremenom vinarstvu talog se odma3 daje na &iltriranje putem &iltra ili entri&uga spe ijalno pode(eni3 za tu svr3u. tj. 4zrok tome su sluzave materije koje same mute vino i ujedno sprečavaju taloženje ostali3 materija mutno0e. spremiti pumpe. ako vino čistimo u &la(i s bentonitom. vino brzo stari. %ajvi(e ga ima poslije prvog pretoka. Primjera radi. Kod drugog pretoka talog se kre0e oko 1 6 2 2. vinskoga kamena. >esta pretakanja (tete kvaliteti vina. 2 vina. %ekad se vino poslije pretakanja vrlo sporo ili uop0e ne bistri. 4 to 0emo se najlak(e uvjeriti. navodimo da u jednoj vinariji kapa iteta 1. 9rugi pretok treba obaviti zbog taloga koji je u manjoj mjeri stvaran u vinu u tijeku ležanja i njegove izgradnje. koja idu brzo u potro(nju tj. #eđutim. vino pretočiti paze0i da pri tome ne povučemo ni najmanje taloga. očistiti i prozračiti podrum.luzava vina s mnogo ekstrakta i s neugodnim mirisom pretačemo sa zračenjem. neprijatno kisela i previ(e sumporena vina. vagona. tj. 4 toplijim danima taj talog je poten ijalni nosila kvarenja vina.. . u normalnim slučajevima talog. ako i3 vr(imo. drugi i ostale pretoke vr(imo bez zraka. 3armoniju i buketne materije. #ože se re0i da je za mlada vina optimalna temperatura u podrumu 1261' . dok kod kontinuirani3 pre(a taj postotak može biti i preko + 2. ako je to potrebno 7kod previsokog a iditeta8. =sobito je to važno za vina s ve0im sadržajem ukupni3 kiselina kako bi se usporedo uspjelo zavr(iti tzv. dok je prema dnu jo( mutno. itd. a zatim pomo0u pritiska vr(i ijeđenje na isti način kao (to se to čini kod ijeđenja mo(ta. (to znači da 0emo &iltriranjem taloga dobiti oko 3.6).. najkasnije u travnju ili svibnju. !nače. 2. tj. putem biolo(ke razgradnje jabučne kiseline u mliječnu prilikom pretakanja nije (tetno da s vinom pretočimo i jedan dio taloga.< 7 rna vina8.<. rijeva. a najsigurnije prema rezultatima analize linije vezanja . :a količina taloga ne može se zanemariti pogotovo kad se ima u vidu da u njemu najve0i postotak čini vino.9 studeni. #eđutim. vagona vina. 4 %jemačkoj kod moselski3 vina. nije dobro ni prerano početi s drugim pretekom. 1a optimalan je tijek ti3og vrenja nužna temperatura 1'61+ . a u južnim krajevima i prije. Cagana stolna vina sa malo ekstrakata. onda to iznosi $. %ajvi(e pretakanja imamo u prvoj godini. 4 drugoj godini pretačemo jednom do dva puta. 5ina s puno ekstrakata i sa (e0erom. u tre0oj godini jedanput. gdje iz ijedni a mo(t često izlazi čist ili skoro bistar. rijetko prelazi vi(e. Kod ostali3 pretakanja. Broj pretoka Koliko puta 0emo pretakati neko vino ovisi od karaktera i sastava vina. 4 ovom slučaju talog se stavlja u vi(e platneni3 vre0a koje se slažu u pre(u.. a u tre0oj jedno. sumporimo jačim dozama. vina koja se sporo izgrađuju pretačemo u prvoj godini obavezno tri puta 7tre0i pretok u jesen8. . jabučno6mliječno vrenje. opran i bar donekle steriliziran razblaženom sumporastom kiselinom ili vinobranom.6 1$ . koji treba biti čist. koji se stvorio poslije &ermenta ije i poslije u tijeku godine mora se u potpunosti odvojiti. Kod obični3 i 3idraulični3 pre(a. 5ina čija je karakteristika pitkost i svježina. siječanj. 4 pravilu se vino prvi put pretače otvorenim načinom.Kod prvog pretakanja. a pri tomu je važno da se to obavi pravodobno najče(0e dva6tri tjedna nakon ti3og vrenja. *rugi pretok sa zračenjem ovisi od sastava vina. <rna vina traže manje pretakanja i zračenja nego bijela vina. a (to ovisi od vi(e činila a. :i &iltri su velikog kapa iteta i rade bez prekida tako da su jako ra ionalni. ispod 1 2. 4 njemu ima vina oko '. obično.latka vina s puno kiseline poslije prvog pretoka ne smijemo prejako sumporiti jer 0emo dobiti neprijatno slatka. tj. a jako zračenje bi (tetilo bojenim materijama. kojim ubrzavamo nužne oksida ijske pro ese. pogotovu ako je pre(anje vr(eno na kontinuiranim pre(ama i pod ve0im pritiskom i ako je muljača 6 runjača malo jače o(tetila pokoži u bobi e i drobila sjemenke. :ek kasno u prolje0e kad postoji opasnost za početak (tetne naknadne &ermenta ije ili ukiseljavanja vina. =tad pa dok vino ne napuni godinu čuva se na 1.= 2. :ime potičemo dodir s kisikom. tako da je vino odma3 poslije toga ve0 sposobno za &la(iranje. vagona taloga. desertna vina. odnosno 1$61+ . ostalo čini su3i ostatak taloga koji se u vidu ploča vadi iz &iltra i koristi za proizvodnju vinske kiseline. 5ina s puno ekstrakata i (e0era. 4 modernoj enologiji nekad vr(imo doradu vina sa svega jednim do dva pretakanja. gdje pre(anje vi(e liči na lagano ijeđenje. 4mjesto &iltriranja koriste se i obične i 3idraulične pre(e. 5ino se pretače u mjese ima koji počimaju s slovom . 4 tom slučaju vino je čisto samo u gornjim slojevima. pipe i sav ostali alat. bjelančevina. vina treba sumporiti. tj. :o je slučaj i s na(im istarskim odnosno kra(kim teranom. =sobitu pozornost obra0amo na bijela vina koja su podložna promjeni 26 . ako uzmemo da se talog za ijelu godinu kretao u prosjeku oko $ 2. Količina taloga je znatna i kre0e se u različitim odnosima.< 7bijela8.

odnosno mirisa na sumporovodik. da vino zadrži svježinu..boje. sumporne trake. kiselosti. srednjim ili jačim zračenjem. a u rveni3 vina može nastati degrada ija boje.. sumpovin. /ko i3 pri pretakanju previ(e prozračujemo.. vino se dva. Prilikom pretoka vino se mora (to vi(e ozračiti. to moramo obaviti prilikom prvog pretoka. . a posljedi a je sluzavost. stupanj bistro0e je puno ve0i.6-. ing. a to uvelike otežava njegovanje i dozrijevanje prijete0i iljanoj kakvo0i vina. O 1$. *jega mladog vina O mladom vinu govorimo kada je zavr0ila "ermenta#ija/ Ae1er je provrio do kraja ili željenog stupnja 2ostatak neprevrelog 0e1era u vinu3/ #lado vinu za3tijeva slijede0e radnje9 • • • za(titu vina pred oksida ijom 7dolijevanje i primjereno sumporenje8 biolo(ku stabiliza iju 7primjereno sumporenje. kombina ije želatine6kazeina6morunjeg mje3ura ili kombina ije morunjeg mje3ura i želatine Kod upotrebe pojedinog sredstva moramo po(tovati uputstva pojedinog proizvođača.tara vina i mlada kojima treba očuvati sortnu aromatičnost i svježinu pretačemo zatvorenim postupkom. Prerani pretok sprečava potpuno vrenje pa vino postaje sluzavo ili naknadno spontano &ermentira. Ranije pretačemo da uklonimo nečisti miris ili okus 7npr. %užan je oprez ako su neke posude ostale prazne jer se prazan prostor mora če(0e sumporiti imaju0i na umu da to može pove0ati sumporni dioksid u vinu. miris sumporovodika. vino postaje ne3armonično i sklono mnogim bolestima.61$ g vinobrana ili 1. dakle.umporiti moramo samo onoliko koliko je potrebno. dana po zavr(etku &ermenta ije. Kod vina kod koji3 se želi provesti biolo(ko otkiseljavanje 7malolaktična &ermenta ija8. sul&itirati. 1aka(njeli pretok nanosi ve0e (tete od preranog. dipl. ostatku (e0era. agr 27 . koje lebde u vinu. koji se može ukloniti otvorenim prvim pretokom. 4za sluzavost. Posude moraju biti oči(0ene i isprane od starog sumporenja jer vino lako poprimi miris sumpora. moramo pribje0i drugim metodama uklanjanja B. #ožemo upotrijebiti bilo koji oblik sumpora 7vinobran. posmeđivanju. tri dana prije pretakanja podvrgava tzv. Kod manji3 količina vino možemo izbistriti i bez &iltra ije ali bistro0a u tom slučaju nije nikada potpuna. a nerijetko i iknu 7o tikavost8.8 mlado vino kako bismo ga usmjerili prema optimalno mogu0em dozrijevanju jer je vino složen proizvod u kojem se događaju neprekidne promjene. lako prouzroči mane u okusu i boji. :e su promjene 7biokemijske. %enad Aiži0. 4zrok mutno0e su najrazličitije koloidne česti e. rna se vina mogu razgraditi i boja im se može taložiti. količini alko3ola. &izikalne i dr. obzirom na stupanj i vrstu mutno0e odabiremo primjereno sredstvo. Kvas i u pro esu vrenja upijaju O adsorbiju različite tvari koje bi nji3ovom autolizom O razgradnjom mogle ponovno pre0i u vino i time prouzročiti različite probleme. Kod manji3 posuda prije. da taj pro es protekne po prvom pretoku. Prvi pretok. %akon prvog pretakanja nastavljamo njegovati 7nadolijevati. /ko se provjerom nakon par dana ustanovi da neugodan miris nije nestao. zračnom testu. .umpovina. Kod mladi3 vina relativno je česta pojava sumporovodika. #utno0u 0emo ukloniti9 • • • s upotrebom bentonita s upotrebom kombina ije sili ijeve soli i želatine s upotrebom drugi3 kombina ija9 morunji mje3ur. Rani prvi pretok se napravi )61" dana po zavr(etku &ermenta ije. mlada slatkasta vina lako postanu mliječno6kisela. <rvena vina se također trebaju čim prije pretočiti. Pretok se može izvr(iti zatvoreno 7bez prisutnosti zraka8 ili sa laganim. dana po zavr(etku &ermenta ije Kasni prvi pretok se napravi 3. ovisno o stanju vina. sumporimo manje. Kod vina kod koji3 su prilikom bistrenja mo(ta bila upotrijebljena neka od sredstava za bistrenje. gubitku aromatski3 tvari u dodiru s kisikom. PRE7O@ #lado vino je potrebno JskinutiJ odtočiti sa taloga čim zavr(i &ermenta ija. kod ve0i3 kasnije. sumporovodik8. Kako bi se to spriječilo.8 bit dozrijevanja i starenja. Pri tome se vino mora prije zasumporiti sa 1. 4koliko nije bilo potrebno sumporiti vino ranije 7sklonost ka posmeđivanju O oksida iji8.-7RE*8E +. ml . Pri prvom je pretoku obvezno sul&itirati vino. 5rsta pretakanja ovisi o stanju vina.*A #noga vina se po prvom pretoku ne budu dovoljno izbistrila. treba provesti čim prije. sumpor u spraQu8. . %akon upotrebe enolo(ki3 preparata moramo primijeniti primjerenu &iltra iju. primjerena temperatura8 prvi pretok 7YskidanjeZ vina sa taloga8 PR+. dostatnu kiselinu. te kod vina kod koji3 nije izvr(eno bistrenje mo(ta i kod vina sa nižim ukupnim kiselinama 7sprječavanje malolaktične &ermenta ije8 %ormalan prvi pretok sa napravi 1"63. 1bog niza prednosti preporučljivo je ako je to mogu0e da prvi pretok bude lagano zračan. =stavljanje na talogu pri klasičnom podrumarenju nema nikakvi3 posebni3 prednosti. Prekasno pretakanje uvijek prouzroči kvarenje vina zbog truljenja taloga 7autoliza raspadanje stani a kvasa a8. te čisto0u u mirisu i okusu.

. /ko je neko vino sklono posmeđivanju. na umjetan način ubrzavaju pro es taloženja tartarata a manje vinarije dodatkom metavinske kiseline 71. *a bismo preventivno spriječili jednu od česti3 mana mladog vina. te prozračne. 5inarije koje raspolažu ras3ladnim uređajima.+ gDl. za obična. a za rna od 12 do 1". i 12. pretačemo tek po(to je zavr(en prirodni pro es taloženja soli vinske kiseline JbirseJ 6 tartarata 7Jvinskoga kamenaJ8. kad je sav (e0er provrio. :aj (e0er može služiti kao ma materijal za razvitak bolesti vina kao (to je mliječno6kiselo vrenje 7zavreli a8. +remenski uvjeti za vrijeme pretakanja/ 28 . 1bog toga u nepovoljnim berbama prvi pretok odgađamo. Kalijev metabisul&it ili sumporastu kiselinu neposredno prije upotrebe treba otopiti u desetak litara vina. *a je zavr(en biolo(ki pro es razgradnje jabučne kiseline 7malolaktičko vrenje8. djelovanjem bakterija i kvas a koje se nalaze na drožđu. a posljedi a je toga da se vino muti. a pri pretoku 0e se jo( bolje i ravnomjernije promije(ati. dobro je dodati 2 do $ g vitamina < u pra3u. 1ato bi trebalo pratiti sadržaj (e0era u mladom vinu i u stani ama kvasa a. jer jedni smatraju da je za sortna vina bolje provesti zatvoreni pretok. *a li je vino do kraja provrelo bez ostatka (e0era. koja 0e omek(ati vino te 0e ono organoleptički djelovati 3armonično 7pitko8. l vina ili dodatkom sumporaste kiseline 1. bez stranog mirisa. a on da nastupa ti3o vrenje. sastav kiselina itd. limunsku kiselinu. dobro je kalijev metabisul&it i vitamin < staviti u platnenu vre0i u tako da visi u polovi i bačve 2 do 3 dana.<. a da pret3odno ne provedemo sumporenje dodatkom kalijevog metabisul&ita 1. koji djeluje kao antioksidans.<.$ dl na 1. %o to je posve prirodan pro es. %ajprije nastaje burno vrenje koje traje otprilike oko + dana. Posebno su ne3armonična vina dobivena od te3nolo(ki nedovoljno zreloga grožđa. Kad 0e on biti zavr(eno. 5inskim kvas ima alko3olno vrenje treba za nji3ovu životnu energiju. %ije dobro ako u mladom vinu ostane ne(to ne prevrela (e0era. mlada vina slabije kvalitete u prvoj godini starosti pretačemo " do $ puta. okrečene i dezin&i irane sumpornim dioksidom 7paljenjem sumporni3 traka ili sumpora u pra3u8. ako opazimo da je vino poprimilo miris na trula jaja 7sumporovodik8 i ako je provrelo vino ostalo sluzavo. 2. l vina8. 4 pravilu. tj.<. nalazimo i jabučnu kiselinu koja vinu daje opor. prije prvoga otvorenog pretoka. djelovanjem alko3ola i kiselina vina. kao (to su sadržaj (e0era. odnosno mlado vino ne sadrži dovoljno ukupni3 kiselina. posebno Jvikenda(imaJ. njega ne smijemo otvoreno pretočiti. koji misli da s takvim vinom ne(to nije u redu. g na 1. /ko je vino ostalo slatko 6 neprovrelo 7za su3o vino dopu(ta se do " g na litru neprovrelog (e0era8. #eđutim. kiselina. moramo takvo vino otvoreno pretočiti uz (to jače zračenje i mla0enje brezovom metli om. znači da ne(to nije u redu i treba to vino ispitati *a bi mogli pristupiti prvom pretoku vina moramo voditi računa o slijede0em9 1. ?e0er grožđa se posredstvom kva(čevi3 gljivi a 7vinski3 kvasa a8 pretvara u etilni alko3ol i ugljičnu kiselinu 7zapravo u plin ugljični dioksid8.61. do 1$ g na 1. *a. a 3lapiva odnosno o tena kiselina ne prelazi . odnosno kad se on pretvorio u alko3ol i ugljični dioksid i kad se mlado vino pročisti. prvi pretok vina provodimo od sredine studenog do kraja siječnja. ono mora biti izloženo neko vrijeme 7$ do ) dana8 temperaturi ispod 6$. *a li prvi pretok mladog vina provesti otvoreno ili zatvoreno. Kalendarski. %o tko nema laboratorija. uz vinsku. /li.< 7ljeti i zimi8.. Pripreme za prvi pretok Pripremiti čiste i zdrave bačve i pribor kojim se služimo prilikom pretoka vina. Podrumske prostorije trebaju biti besprijekorno čiste. kad se stalože sve netopive tvari i nečisto0e. ali nije poželjan i zbog toga (to može izazvati zamu0enje vina. / čak i kad je vino pretočeno i kad u njemu ima ne(to neprevrela (e0era. #eđutim. ako je vino bistro. proveo biolo(ki pro es razgradnje jabučne kiseline u blagu mliječnu kiselinu.. =tvoreni pretok mladog vina moramo provesti.umporenje vina treba provesti najmanje "+ sati prije pretoka. a na izlazno rijevo od pumpe pričvrstimo nastavak ružu 6 tu( za zalijevanje vrta. odnosno nastojimo (to ranije mlado vino otočiti s drožđa. 1a(to je to važno@ *anas se sve vi(e prodaje vino u bo ama. on može naknadno provreti. =ni čak u svojim stani ama spremaju stanovitu količinu (e0era i ova također treba provrijeti. :reba znati da u vinu. to se ne može unaprijed znati jer to ovisi o raznim okolnostima. kako bi se (to vi(e sačuvale mirisne 7buketne8 tvari vina. u godinama kad nam mo(tovi. l. /li. posebno u neprikladnim podrumskim prostorijama s ve0im temperaturnim os ila ijama. kako bi se prirodnim putem. mladog vina trebamo provesti JzračniJ test u trajanju 2" do "+ sati kako bismo utvrdili da li je neko vino sklono mani posmeđivanja 7oksida iji8. *a bismo razbili kolonije sluzavosti 7uvjetovane bakterijama8. stolna vina treba obaviti otvoreni pretok kako bi se ubrzao pro es dozrijevanja vina 7esteri&ika ija8. smeđi lom. može također vrlo dobro i okusom pro ijeniti da li je sav (e0er provrio. 1ajedno s sumporenjem vina. Ledan od načina je taj da vino pretačemo pumpom. jedino preostaje da za vrijeme smrzavi a. %ajpovoljnija temperatura podrumski3 prostorija u kojima se drži bijelo vino treba se kretati između 1. /ko se vrenje otegne i mlado vino ostaje slatko. pa vinski talog 7tartarat8 u bo ama nije poželjan jer odbija potro(ača. *a li prije ili poslije odlučit 0emo na osnovi organoleptičke i laboratorijske analize vina. tada biolo(ki pro es razgradnje jabučne kiseline nije poželjan. možemo pokrenuti naknadno vrenje kori(tenjem postoje0eg taloga6drožđa ili upotrebom selek ioniranoga vinskog kvas a. da izbjegnemo dizanje taloga i mu0enje vina.Prvi pretok vina @ada izvr0iti prvi pretok vinaQ %a to pitanje možemo odgovoriti ukratko9 Prvi pretok vina treba izvr(iti kad bude alko3olno vrenje zavr(eno. :o se može u laboratoriju. mi(ljenja stručnjaka u tome se razilaze. kvalitetna vina i vina stariji3 godi(ta pretačemo 1 do 2 puta. #lado. a najvi(e dopu(tene os ila ije u plus6minus 2. ne3armoničan okus. na(em vinogradaru. bi se pro es taloženja soli vinske kiseline 7tartarata8 u mladom vinu mogao odvijati. jer on može biti uzrokom razni3 nepoželjni3 pojava. :alog nije (tetan po zdravlje vina... jer se u vinu može na0i ne(to malo kvasa a koji mogu djelovati i kod niže temperature. ras3lađuju podrumske prostorije otvaranjem vrata i prozora nekoliko dana. uliti u bačvu i energično izmije(ati. provrelo vino..

4 pravilu bistrenju vina pristupamo tek nakon provedenog prvog pretoka. Bistrenje vina Ako se neko vino nakon prvog pretoka prirodnim putem ne bistri( ostaje mutno( treba posumnjati da se u doti)nom vinu odvija pro#es bolesti( uvjetovan radom bakterija( gljivi#a ili plijesni/ O kojoj bolesti ili mani vina se radi( najsigurnije je ustanoviti laboratorijskom pretragom/ $ pravilu naj)e01e kvare se vina po)etkom ljeta( nastupom vi0ih temperatura( tim prije ako ih držimo u neprikladnim prostorijama/ !o kvarenja vina 1e tako er do1i( ako ne provodimo redovito nadolijevanje i sumporenje vina/ Predlažemo jedan vrlo jednostavan vino test. Ledan od uzoraka u bo i držimo bez vinobrana. vrijeme ki(e. lit vina ili sumporaste kiseline prema uputi proizvođača. smanjuje se djelomično vi(ak ukupne kiseline u vinu te naknadna pojava taloga kristali0a na dnu bo e u buteljama. %ije preporučljivo bez pret3odne laboratorijske analize vina upu(tati se u postupak liječenja ili bistrenja. vrijeme visokoga barometarskog tlaka. ne0e se održati JzdravimJ. bez pret3odnog sumporenja.5ino treba pretakati za. Aiolo(ki pro es razgradnje jabučne kiseline ujedno smanjuje sadržaj a etalde3ida. jer taloženjem soli vinske kiseline 7kalija i kal ija8. mikrobiolo0ki posve zdravo vino može biti mutno i sporo se bistri sve dok ne postigne punu =zrelost i stabilnost=/ *avest 1emo naj)e01e uzroke mutno1e i nestabilnosti mladih vina/ %eprovreli (e0er 7riječ je o proizvodnji su3i3 vina8 te talog na dnu bačve u kojem se nalaze kva(čeve gljivi e. /ko se ovi kvas i nađu u bo ama. /ko kontrolni uzorak vina bez vinobrana u tijeku desetak dana počne mutiti te mijenja boju i okus. %akon bistrenja mora se pretočiti u čistu i zdravu bačvu. djelovanjem niski3 temperatura. dana biva bistro i stabilno. 4slijed gru(anja dolazi do taloženja česti a. treba provesti &iltriranje ili bistrenje bentonitom 7pentagelom8 u kombina iji sa želatinom.=28. a tek onda pristupamo postupku bistrenja upotrebom želatine ili slični3 preparata. kad meteorolozi najavljuju anti iklonu. ve0 nakon + do 1. 4 podrumskim prostorijama. naprotiv. JklijetimaJ 29 . 5elike vinarije pospje(uju pro es taloženja tartarata ras3ladnim uređajima ili dodavanjem metavinske kiseline. 4zorke vina ostavimo u prostoriji koja se grije 7sobi ili ku3inji8. a po potrebi i bistrenje. doze sumporni3 sredstava možemo smanjiti na najnužniju potrebu. 5ino nikako ne smije ostati na drožđu 7talogu8. bilo djelovanjem patogeni3 mikroorganizama ili uslijed nagli3 promjena temperatura u prostorijama gdje se drži vino. -oli vinske kiseline :o je također poželjan prirodni pro es. koji neprovreli (e0er 7najče(0e &ruktozu8 provriju uz pojavu ugljičnog dioksida 7<= 28 koji muti vino. posebno vrste i sojevi koji su u stanju izazvati naknadno vrenje 7re&ermenta iju8 preostalog (e0era. jer bi ponovno do(lo do mučenja vina. smatramo i3 nepoželjnim. Aistrenju pristupamo tek kad se ustanovi da je vino do kraja provrelo. *jelovanjem gljivi a i bakterija koje se nalaze u mo(tu i mlaom vinu. 5e0 smo u početku kazali. treba pretakati pred ki(u ili za. 62 do $. nadolijevanje. >a0to se mlada vina sporo bistreQ -ve dok u nekom vinu hlapiva 2o#tena3 kiselina ne prelazi &(R gSl( nema razloga za zabrinutost/ . Napomena: >oše po"tupaju vinogradari koji bezrazlo#no odga8aju prvi pretok vina do ljeta ili ga uop e ne provode$ Po"ljedice takvog po"tupka odra#avaju "e po"lije na oku" i miri" vina -po dro#8u/$ : neprikladnim podrum"kim pro"torijama! u kojima dnevne temperature o"ciliraju! dolazi do dizanja taloga i zamu ivanja vina$ O"im toga! treba znati da "e kao produkt autolize -ra"padanja/ kva"ca o"loba8aju aminoki"eline koje "u idealna %rana -"up"trat/ za rad bakterija mlije7no-ki"elog vrenja$ Me8utim! enolozi "u utvrdili da ako "e pravovremeno provede prvi pretok vina -a utvr8uje "e laboratorij"ki/ ili bolje re7eno u 7a"u kad "e o"loba8aju aminoki"eline! one u proce"u e"teri<ikacije znatno pridono"e kvaliteti budu eg vina$ %akon provedenog prvog pretoka vina treba očekivati prirodan pro es stabiliza ije vina. koji ima veliki a&initet prema sumpornom dioksidu 7. uzročnika mutno0e i vino. jer svako vino je slučaj za sebe. :akav test treba provesti početkom ožujka dok je u podrumu 3ladno i vino se ne kvari. prekisela i ne3armonična vina s vremenom postaju JpitkijaJ 7biolo(ka razgradnja jabučne u mliječnu kiselinu8. upotrebom želatine ili drugi3 enolo(ki3 preparata za bistrenje. Pravovremenom interven ijom. kojim možemo na vrijeme provjeriti da li je neko vino postojano prema bolestima i manama vina. jer je tada otpu(tanje strani3 mirisa intenzivnije 7prisjetimo se da pred ki(u kanaliza ija smrdi8. dodatkom vinobrana ili sumporaste kiseline. jer mogu uzmutiti vino i vratiti nas na početak posla. da su mutno0ama vi(e sklona vina koja se drže u neprikladnim podrumskim prostorijama i koja nisu na vrijeme pretočena sa taloga6drožđa. ostat 0e zdrav. nastupom povi(eni3 ljetni3 temperatura. vino bistro bez promjene okusa i mirisa. a vina koja posjeduju strani miris 7sumporovodik8. 4 naknadnom vrenju posebno su aktivni &rukto&ilni kvas i . možemo pravovremeno poduzeti mjere njege vina. Pro es bistrenja zasniva se na povezivanju česti a bjelančevina koje nose pozitivni električni naboj sa kemijskim spojevima koje nose negativni električni naboj. a u drugi uzorak dodamo 1 miligram vinobrana (to odgovara 12 grama na 1. to preporučujemo vinarima da povremeno daju laboratorijski pregledati vino.a3aromi es bailii. a da u svakoj bo i bude 2D3 vina. 1ato pret3odno moramo dodatkom vinobrana ili sumporaste kiseline zaustaviti eventualne mikrobiolo(ke pro ese. /ko se vina te(ko bistre ili nedovoljno.<. Po(to je sadržaj ukupne o tene 73lapive8 kiseline najsigurniji indikator zdravstvenog stanja vina.. Razgradnja jabu)ne kiseline Razgradnja jabučne kiseline je prirodan pro es. 4zorak vina kojem smo dodali vinobran ne smije se pokvariti. sumporenje. pogotovu u godinama kad smo primorani brati te3nolo(ki nedovoljno zrelo grožđe 7visoka ukupna kiselina mo(ta i vina8. koji nam je poželjan u tijeku dozrijevanja vina. !z sredine bačve uzmemo dva uzorka vina u dvije bo e od 1 litre. pa se na taj način smanjuje potreba vina za sumporenjem. pretakanje. to nam je siguran znak da takovo vino. %a osnovu probnog testa na stabilnost.

-EC. Inolozi svjetskog glasa. Kad bijelom mo(tu dodamo 2 gDl vinske kiseline. za (to je potrebno 1.HA*8E @. želatina 0e zadržati pozitivan električni naboj sve dok vino posjeduje kiselost 7izraženu kao pG8 do ". otkiseljavanje i dodavanje kiseline . nosio em negativnog 768 naboja 7razumljivo u odgovaraju0im omjerima koje se utvrđuje pokusnim bistrenjem u laboratoriju8. dnevne os ila ije u temperaturi zraka odražavaju se nepovoljno na stabilnost vina. to se ono sporije bistri.-EC8A+A*8E 1akiseliti treba mo(t koji sadrži prenisku kon entra iju ukupni3 kiselina. Ribereau6EaQonon i PeQnaue. tj. B8ECA*. posebno mladi3 nedozreli3 vina koja leže na masulju. *a bi se ukupna kiselina smanjila za 1 gDl potrebno je dodati . =takanje mo(ta vr(i se nakon 2" sata. 4 stručnoj terminologiji uveden je izraz Jtermolabilni spojeviJ. posebno u slabo termički izoliranim klijetima. O7@. ukupna kiselina pove0a se za 1 gDl. 4 rni3 vina mutno0e se rjeđe javljaju. :oplotni stresovi 3ladno6toplo izazivaju koagula iju..). %a sličan način djeluje i očituje se Jsivi lomJ. pristupamo prvom pretoku mladog vina @orek#ija kiseline u mo0tu i vinu4 Oduzimanje kiseline . =ne su vrlo osjetljive na temperaturne promjene. smolaste i sluzaste tvari mo(ta i vina.') gDl kal ijevog karbonata 7<a<= 38. pretok i slično8 prijeđe u netopiv &eri6oblik.3 gDl kal ijevog karbonata. albumoze. veže bjelančevinaste tvari vina. /ko uz to takvo vino sadrži malo kiseline. tada 0e bjelančevine vina i želatina 7bistrilo8 nositi negativan naboj.-EC. 4 tome je bit ijelog pro esa i razloga (to neka vina ostaju mutna. pa se često uzmute. 1a njegu i čuvanje bijeli3 vina najpovoljnija temperatura zraka treba se kretati od 1. dodavanjem " gDl vinske kiseline kiselost se pove0ava za 1 gDl 7u rnom masulju dodana količina vinske kiseline ve0im dijelom veže se na kalij izlužen iz koži e bobi e8. 5inari koji se upu(taju u bistrenje vina bez pret3odne laboratorijske analize. >im željezo u vinu.<.). isterni8. 1a bijele mo(tove vinska se kiselina dodaje prije alko3olnog vrenja.-EC8A+A*8E 1akonom o vinu dozvoljeno je ukupnu kiselinu smanjiti za najvi(e 2 gDl. ?to ipak ponekad izostane učinak bistrenja želatinom razlog je u stupnju kiselosti vina. a uz to jo( ne poznaju dovoljno kemijska i &izikalna svojstva pojedini3 enolo(ki3 preparata. dok se vino pretače nakon 1 do 2 tjedna. pa da temperatura zraka padne ispod 6". peptone. taloženje bjelančevina uz pojavu prolaznog mu0enja vina. djelovanjem kisika 7nedovoljno pune bačve. Felatina koja često služi u vinarstvu za pospje(ivanje bistrenja. bilo na 3ladno0u ili visoke temperature zraka. ?O-?A7.<. djelovat 0e dobro samo ako je prati bistrilo koje nosi suprotan električni naboj. Napomena: dovoljno je da neizolirana #eljezna plo7ica " unutrašnje "trane ba7ve dolazi u doticaj " vinom$ >a0titni koloidi 4 tu skupinu kemijski3 spojeva spadaju JpektiniJ. %ajče(0e je to slučaj u na(im južnim vinogorjima. /li čim 7pG8 vina bude iznad ". te uz mije(anje dodaje mo(tu ili vinu u posudi 7bačvi. !O!A+A*8E @. pa bude ubrzano bistrenje vina. $tje#aj podrumskih prostorija 4 neprikladnim podrumskim prostorijama. nosio e pozitivnog 7P8 naboja. 4 proizvodnji rni3 vina. limunske kiseline ili mije(anjem s kiselijim mo(tom. (to je ve0 dovoljno da se izluži vinski kamen.E+. do 12. zakiseljavanje O!$>.*E >A@. u topivom &eroobliku. Primjeri e9 Felatina 7kao nosila pozitivnog naboja 7P8 dobro se veže s taninom ili bentonitom.dovoljno je zimi otvoriti prozore i vrata. Popravljanje kiselosti provodi se dodatkom vinske. ono se s taninom 7ima ga vi(e ili manje u svakom vinu8 veže u novonastali spoj J&eritanatJ. te(ko se bistre unatoč uporabi navedeni3 enolo(ki3 preparata 7bistrila8. uz pojavu mu0enja vina. <. JbirsaJ. a za rna 1$. 1ato se uvijek preporučuje da potraže savjet stručnjaka. Pektinol. globuline i aminokiseline. tj. jer ona sadrže tanina koji svojim negativnim nabojem 768. 4ltrazim i sl. =ni kao Jza(titni koloidiJ otežavaju prirodno bistrenje i otežavaju &iltriranje vina. =duzimanje vinske kiseline provodi se dodatkom čistog kal ijevog karbonata 7<a<= 38. :ek kad je vino postiglo punu stabilnost prema navedenom. plave ili rne tinte. ŽEC8E>O . Postupak4 =dvagnuta količina <a<=3 otopi se u manjoj količini vode u rijetku ka(u. Pljesnivo grožđe sadrži mnogo pektina. i termolabilne 7na temperaturne promjene osjetljive8 bjelančevine vina.*E Ajelančevine su organski 7du(ični spojevi8 u koje ubrajamo albumine. %apomene9 30 . kad &ero&os&at djelovanjem kisika i taninski3 tvari prelazi u &eri&os&at 7BeP= "8. Kad su u pitanju JpektiniJ. kao (to je Biltragol.*E . rje(enje je nađeno u primjeni enzimatski3 preparata. uz (to manje dnevne os ila ije. Ras3lađivanje vina je pra0eno i mu0enjem vina i povi(enom bojom vina. %aime. odnosno godinama s veoma toplim jesenima. Kemijsko djelovanja enzimski3 preparata sastoji se u tome (to Jpektolitički enzimiJ oslobađaju JpektinJ nepoželjnog za(titnog utje aja. budu razočarani nakon (to utvrde da je nji3ovo vino i nadalje mutno ili se sporo bistri. tada prirodna boja vina poprima boju zelene. utvrdili su da (to je neko vino kiselije 7ne misli se na o tenu8.

4 slučaju da i to ne pomogne moramo dati vino na analizu u vinski laboratorij kako bi se utvrdila količina sumpornog dioksida i da bi nakon toga na adekvatan način proveli vini&ika ije. pri zakiseljavanju dozvoljeno je najvi(e primijeniti do 2. 31 .. kada se temperatura mo(ta spusti ispod 12. Prerada grož a 4 slučaju prekida alko3olne &ermenta ije moramo sebi postaviti nekoliko pitanja. djelovanjem spomenuti3 bakterija &ermentira u mliječno o tenu kiselinu i nastaje zavreli a O naj(tetnija bolest vina Priprema selek#ioniranog vinskog kvas#a za naknadno vrenja %/&&& l mo0ta . 5ina dobivena na nižim temperaturama sadrže vi(e mirisni3 7buketni38 tvari.< do 2. osobito u kletima gdje se ne može održavati optimalna temperatura tj. . .= 28 u podrumu u preporučenim količinama@ *a li smo koristili selek ionirani vinski kvasa i adekvatnu 3ranu za kvas e@ a8 poštivanje karenci zaštitni% "red"tava 5inogradari i vinari žele0i najbolje tretiraju vinograde prije berbe s za(titnim sredstvima ne po(tuju0i karen e za(titni3 sredstava koji su npr. Postoji jo( jedan važan razlog za(to ne valja pretjerivati s sumporom. =sim nužnog pridržavanja karen e. za sredstva na bazi bakra 3$6"2 dana. naročito u sjevernim vinogorjima.< bijelo te od 22. Erožđe napadnuto botrQtisom je osiroma(eno du(ičnim tvarima i vitaminima kojima se 3rane vinski kvas i. vina 4 emajliranoj posudi 7nikako u bakrenoj O može izazvati manu vina bakreni lom8 proku3ati 1.$ gDl. b8 korištenje "umpornog diok"ida ?O+ u podrumu u preporu7enim koli7inama 6 premalo sumpora9 4 lo(ijim vinogradarskim godinama s puno sive plijesni te ako je grožđe o(te0eno uslijed tuča. 1a(titna sredstva utječu na rad selek ioniranog vinski3 kvasa a i dolazi do prekida vrenja. $zro#i prekida alkoholnog vrenja %ije rijetka pojava da ujesen.umpor zaustavlja bakterije koje biolo(ki razgrađuju jabučnu kiselinu i pretvaraju je u blažu mliječnu kiselinu. +inogradar iz @a0tel -tarog žali se da su mu vina( bijelo i #rno 2berba grož a '&&5/3 nedovoljno provrela( slatkastog su okusa( a on bi želio suho vino/ @ako pokrenuti( aktivirati naknadno vrenje T re"ermenta#ijuQ 5renje se može ponovno pokrenuti uz određene preduvjete. Kako ne bi do(lo prekida alko3olnog vrenja moramo po(tovati određene uvjete. sul&itne kvas e koji podnose velike količine sumpornog dioksida. s time da se ukupna kiselost ne smije povisiti za vi(e od 2. =sim toga nužno je prekontrolirati da li je uzorak kontaminiran nepoželjnim mikroorganizama 6 mliječno o tene bakterijama.<. #o(t 6 vino treba ku3ati 1$ minuta dok ne ispari oko 1.< do 2$. / može se dogoditi da gre(kom dodamo značajno ve0e količine sumpora u masulj odnosno mo(t. na prvo mjesto uzročnika prekida alko3olnog vrenja je visoka temperatura vrenja.• • Kod proizvodnje rni3 vina.uvremeno opremljeni podrumi imaju posuđe u kojem se može držati tempertura mo(ta u grani ama od 1$.< rno s tim da nisu preporučljive ve0e os ila ije. jer koči razmnožavanje kvasa a. pitkija su i duže ostaju svježa.< do 1). 5rlo je riskantno poku(ati pokrenuti 7aktivirati8 naknadno vrenje u mo(tu 6 vinu koje je kontaminirano tim bakterijama. a druga polovina otočenom. =ptimalne temperature za vrenje mo(ta od 1+.. pola količine dodaje se masulju u vrenju. može do0i do prekida vrenja i zbog niske temperature mo(ta. =na ne smije pre0i kritični prag od . te je obavezno dodati 3ranu za kvas e 7BIR#/!* JIJ8. nakon zračenja. l mo(ta.. kontinuirano vrenje. neprevreli (e0er.+ gDl. koji je nepoželjan. neadekvatna prerada Prostor za vrenje mo0ta i )uvanje vina 4vijek prvo moramo voditi brigu o tome da li su nam podrum i posuđe čisti i dezin&i irani. . a kroz to vrijeme ispari se i sav alko3ol.< do ". 4 lak(im slučajevima je dovoljno prozračiti mo(t i s time smanjiti prisustvo sumpornog dioksida. %a osnovu 1akona o vinu. potrebno je koristiti tkz.< dolazi do prekida vrenja. *anas suvremena vini&ika ija poznaje termin tkz. Kada temperatura mo(ta pređe 3$. te napada pti a ili osa nužno je jako 7o(tro8 sumporenje kako bi odstranile nepoželjne divlje kvas e i mliječno o tene bakterije jer do prekida alko3olne &ermenta ije može do0i i zbog povi(ene 3lapive 7o tene8 kiseline kada njena količina u mo(tu odnosno mladom vinu pređe . 6 previ(e sumpora /li ako pretjeramo sa sumporenjem možemo stakirati odnosno odgoditi početak vrenja za 36$ dana. a za botri ide 2162+ dana. djelomično prevrelom mo(tu. u jednom trenutku dođe do prekida vrenja mo(ta. jer u tako kontaminiranom mo(tu O vinu. =sim visoke temperature vrenja u neadekvatnim vinarskim prostorima. taloženjem mo(ta postižemo da osta i za(titni3 sredstava padnu na dno i da skidanjem no(ta s taloga smanjujemo mogu0nost prekida vrenja.+ gDl.$ gDl vinske kiseline i 1 gDl limunske. 5jerovali ili ne. 8 korištenje "elekcioniranog vin"kog kva"ca i %rane za kva"ce Kako bi izbjegli da nam se prekine vrenje mo(ta kojeg smo dobili iz grožđa jako napadnutog sivom plijesni 7za ki(ni3 godina8 nužno je jače sumporenje i taloženje mo(ta. 1atim voditi brigu o temperatruri i vrioni e 7podruma8 i o temperaturi mo(ta. Jkontrolirano vrenjeJ.. mi smo se odlučili za podjelu na dvije glavne skupine9 1. *a li smo po(tivali karen e za(titni3 sredstava s kojima smo tretirali vinograd prije berbe@ *a li smo koristili sumporni dioksid 7. 2 teku0ine. 4 težim slučajevima. !ako postoji mno(tvo podjela.< kada postižemo ti3o. #o(t 6 vino treba odnijeti u laboratorij koji se bavi analizom vina i ustanoviti koliko je u mo(tu 6 vinu ostalo 3lapljivi3 kiselina 7o tene kiseline8. neadekvatan prostor 2.

Kao dodatno osiguranje od oksidativni3 pro esa. te ga tako ostavimo ' 6 2" sata da se razmnoži. 6 -. varira od 1. %akon toga treba dobro osu(iti i oprati bačvu izvana da ne ostane vina na njoj. pogotovo. 2 volumena bačve. Kisik zraka djeluje na vino i uz prisutnost izvjesni3 bakterija. (to je poželjno. :o su velike nakupine ti3 bakterija. temperaturi u podrumu. 1a. 26tnim alko3olom ili blagom otopinom sumporaste kiseline. bakterija vinskog vijeta. kako ne bi do(lo uslijed vrenja do prelijevanja mo(ta O vina iz bačve. i to nadolijevanjem vina.1. 1namo da u inoM posudu moramo između plutaju0eg poklop a i stjenke bačve doliti vazelinsko ulje koje sprječava dodir vina sa zrakom. /ko na bačvi nije postavljena vreljnjača. odnosno od (tetnog dodira sa zrakom. %adolijevati se započinje odma3 nakon burnog vrenja. . oksidiraju ga i vino malo pomalo postaje bljutavo i bez pravog vinskog okusa. %o. nadolijeva se prema potrebi. :ako pripremljenu smjesu zatim rasporedimo po bačvama. *adolijevanje mo0ta i vina Kad se mo(t pretvara u vino onda mu se smanjuje volumenS u početku u prostoru iznad vina nalazi se ugljični dioksid <= 2 koji nastaje vrenjem. treba uzeti drugi ili se otvor pro(iri da bude pravilno okrugao. l. na povr(ini vina se stvara bijela do sivkasta navlaka 7bolest vina 6 vinski vijet8. podrumu. Pogre(no je omatati krpe oko vranja 7čepa8. 4 tom slučaju je. %adolijeva se tako da ostane praznog prostora. zrak 7kisik8 iz vinske posude u koji dolazi vino istiskuje se na razne načine. tj. ako to nije. svježini.. a nemamo mogu0nosti da dopunimo vinom ili da ga pretočimo u drugu manju posudu. on se polako gubi i u taj prostor ulazi zrak. te ga oprati vodom ili jo( bolje isprati '. ipak. Kako vrenje malo po malo slabi. a također i pod podruma. demižonima. 1a nadolijevanje se upotrebljavaju metalni lijev i. tako da između vranja i duge može slobodno izlaziti ugljični dioksid <= 2. :o se vino sprema u posebnim posudama. tada bi bilo preporučljivo nabaviti inoM posudu od 32. kad se vino pretoči.<. poklopa s staklenke krastava a. . 4 prolje0e volumen vina se pove0ava uslijed povi(ene temperature ako je podrum takav da se temperatura tada mijenja i u njemu. staro vino se ne nadolijeva mladim. odnosno prema gubitku vina. Prednost takovog načina je u tome. te se tako smanjuje njegov volumen. koja sprečava ulaz zraka izvana. koje za svoje životne pro ese tro(e alko3ol vina. da li je vlažan ili nije. (to u tom slučaju ne treba dolijevati bačvu.elek ionirani vinski kvasa prije dodavanja u proku3ani. oko 263 litre.. te na njegovo dno stavite malo vinobrana pomije(anog s limunskom kiselinom. Gaziranje vina ili dopunjavanje prazne povr0ine iznad vina s 9O '( -O' ili du0ikom !maju0i u vidu da konzumenti vi(e traže svježija vina. zbog kaliranja. ali ne posve.$ kg (e0era zasladimo proku3anu teku0inu 71$ 26tna otopina8. (to vjerojatno potječe od vinskog vijeta. /ko čep dobro ne zatvara. onda treba to odstraniti. Rje(avanje ovog problema naročito je važno u malim podrumima sa malim drvenim bačvama. :ako limunska kiselina pomalo otapa sumpor koji ispunjava prazan prostor u inoM posudi i time onemogu0ava dodir zraka i vina =va metoda se pokazala uspje(nom. %a povr(ini vina mogu se razviti i bakterije o tikavosti vina. zaslađeni mo(t O vino obavezno treba re3idrirati 7dodati im vodu8. jer tako 0e se sačuvati od oksida ije. svakako moramo spriječiti kontakt mladog vina sa zrakom. :reba napomenuti da se bačve s mo(tom pune do +..$ do 2 2 u velikim bačvama. kasnije se dopunjavaju mlada vina jedanput tjedno.. najvi(e u raznim prodavaoni ama TTna maloTT. %akon provedenog vrenja. Proku3an. a dozvoljava izlaz plina. %o. potrebno prazan prostor. to se i mo(t 3ladi. dok se dopunjavanje stari3 vina vr(i svaka dva do tri tjedna 7nadolijevanje ovisi i od vrste vina i veličine kala8. tj.<8 i ostavimo ga tako od 1$ do 3.. %pr.. nemamo mogu0nosti isključiti obilan pristup zraka. pa se tu nakupe i razmnažaju o tene bakterije koje prelaze i u vino. =ptimalna temperatura vrioni e O podruma je 1+ O 2. Kvasa otopimo u deseterostrukoj količini 73 litre8 mlake vode 73$63). 5ino s kojim se nadolijeva mora biti potpuno zdravo. sumporiti ili ispuniti ugljičnim dioksidom ili du(ikom. sivkaste mrlje. kao npr. možete se poslužiti malim trikom iz prakse na(i3 vinara i podrumara. O 1. npr. %aravno takove bačve nakon pražnjenja treba dobro oprati od ulja koje se zadržalo na stjenkama bačve. poprimi ukus na zrak i poprima razne mane i bolesti. Kasnije. Pogotovo se to događa ako nije postavljena vreljnjača. ako se slučajno prolilo ne(to vina. paprike. a uz to se po bačvi udara drvenim batom tako da se naslage vinskog vijeta odstrane preko otvora. obično dva puta tjedno. /ko se prije nadolijevanja opazi na povr(ini vina ne(to sumnjivo. Re3idrirani kvasa zajedno s 3ranom za kvas e 7Bemaid [IY 2. jer se namoče s vinom i tako je vino u kontaktu sa zrakom.6). %o kontakt zraka sa povr(inom vina nije poželjan. tj.. Ledan od načina koji preporučaju neki stručnja i je i taj da se u ispražnjeni prostor u drvenoj bačvi dolije vazelinsko ulje 7isto kao i u inoM posudi8 i na taj način spriječi dodir vina sa zrakom. zatvori se vranjem. (to manje oksidirana. a od " do $ 2 i vi(e u manjim bačvama. >a0tita vina u nepunoj ba)vi bez dopunjavanja Kad vino duže tro(imo iz bačve ili isterne. vino pretočiti uz dodatak '. i doda mu se oko 3. u tom slučaju vino gubi na kvaliteti. a ulje nam (titi vino od kvarenja. g8. ako u na(em podrumu ve0inom imamo drvene bačve od 3.62$ . Prije nadolijevanja treba dobro očistiti otvor. bačvi ama. tu svr3u se može upotrijebiti i staro vino ako je slične kvalitete. bo ama ili inoM posudama. gdje se vino toči u otvorenom stanju.<. !stovremeno to vino možemo koristiti za nadolijevanje ostali3 7drveni38 bačvi.6". g selek ioniranog vinskog kvasa a 7koji podnosi ve0u količinu alko3ola i (e0era 6 Jalko3oliziraniJ kvas i8. *akle. 4 normalnim okolnostima količina vina za nadolijevanje u toku godine. %ajče(0e se to vr(i tako da se vino pumpa na donju pipu sve dok se posuda ne 32 . Kada se vino potro(i. aromi. ugljičnog dioksida iz bačve. Kroz pore duga u bačvu ulazi zrak i on kemijski djeluje tako da vino \dozrijeva]. %a plutaju0i poklopa staviti npr. vino postaje mutno. a ima i spe ijalni3 posuda koje imaju dugu ijev koja se uroni u vino. minuta 7ne dulje8. a (to ovisi o naravi vina. marmelade ili sl. l u koju bi prelili vino iz drvene bačve koje želimo tro(iti. umije(amo u pripremljenoj posudi s proku3anim. ako se bačva nalazi u podrumu gdje je temperatura ne(to povi(ena. sa (to vi(e sačuvane svježine. ulije se u ve0u čistu posudu te se o3ladi na 2. ml sumporaste kiseline. zaslađenim i o3lađenim mo(tom O vino. s vremena na vrijeme. 1a nadolijevanje moramo uzeti po mogu0nosti vino koje je po sastavu (to sličnije. pretoči se slijede0a bačva i tako redom. zaslađen mo(t 6 vino. 4roni se lijevak ispod povr(ine i vino se oprezno nadolijeva tako da lagano prelijeva.

$$ '.. odnosno rastvori u vinu. 1).. u tom slučaju isternu punimo vodom koju poslije pomo0u <=2 potpuno istisnemo..$ 1$. 12. ). tj. tj.$ 1-. 1.$ 11. 3$ ".$ 1'. "$ $.. '.$ 12.. '$ ). . .$ 11. 11$ 12. običnim dodavanjem i rastvaranjem kalijevog metabisul&ita ili sumporaste kiseline u vinu ili pomo0u posebni3 uređaja. 3$ ".$ -. +$ -. 1'. -$ 1. 1$.$ 1+. )$ +... )$ +. 1-. . $ 1.. +$ -.. prazni se prostor dopuni sa vinom. a onda sa donje strane na isti način uvodimo vino... :o se vr(i na razne načine. 11$ 12. :o se provodi ili nadopunjavanjem samo praznog prostora sa <=2 ili . ' 11 13 1$ 1) 2. a <= 2 ili . -$ 1.ao zaklju7ak mo#emo kon"tatirati da "ve više vinogradara i vinara! dana"! nabavlja ino@ po"ude za 7uvanje vina i " tim imaju manje problema " nadolijevanjem$ No! ve ina "tru7njaka "avjetuje dr#anje vina barem neko vrijeme u drvenim ba7vama kako bi do ve eg izra#aja došla "peci<i7an miri i oku" pojedine "orte$ .$ ). Prazni prostor iznad povr(ine vina dopunimo na gornji otvor sa ugljičnim dioksidom iz bo e. a i preporučljivo je. *odavanje <=2. dok ne istisne potpuno sav zrak van i dok vino ne počne izlaziti na gornju pipu. :ada u posudu pustimo željenu količinu ugljičnog dioksida. '$ ).$ 1. 1. +. 13. 12$ 13.$ 1". "$ $.. ..$ Ostatak 0e1era Ostatak 0e1era NgSlO NgSlO 2normalne berbe3 2posebne berbe3 .. #ože se. 13$ .napuni... $$ '. tj.$ 1).$ 11. 1$ 2. 12$ 33 .$ 13. 2$ 3. a onda na donju pipu točiti vino u isternu.zra)unavanje neprevrelog 0e1era u vinu EBU 2BriV3 ili 6 0e1era $.. 1+.=2 doda se. -. prvo posudu napuniti sa <= 2..=2 ili kombinirano..$ +.. 1".. /ko nemamo dovoljno vina da bi napunili sve isterne.=2 ili du(ika u gore navedene svr3e je česta pojava u dana(njem vinarstvu. 1.. 2$ 3.$ '. 11.

vinogradar.za bijela vina.$ +. %aglo okrenemo za 1+. :o se određuje degusta ijom tj. koliko ima kg čistog alko3ola u 1. /ko je taj odnos skladan. Prin ip rada ebuliskopa. . veliki dio se odnosi na 3armoničnost tj. Primjeri: Moštnom vagom u moštu "mo izmjerili +* 1 "ladora -še era/ @ *!'A 2 &&!B vol$ 1 za bijela vina! a +* @ *!'' 2 &&!* vol$ 1 za crna vina$ Ako "adr#aj še era mjerimo Ek"lovom moštnom vagom! koja je najto7nija! tada o7itane "tupnjeve Ek"llea podijelimo "a brojem B! npr$ B* : B 2 &* vol 1$ *a bi se sadržaj alko3ola u nekom vinu povisio za 1 vol.. 28. 2. djelovanjem kva(čevi3 gljivi a.<. temelji se na razli i vreli(ta vode i alko3ola. nisu dovoljno pre izni. l alko3olnog pi0a. a budu0i da je rad sa ebulioskopom brz i jednostavan. za određenu vrstu vina. Plje(ivi a. kg alko3olnog pi0a. Ailogora i dr.. voda vrije na 1.). pretvorbe (e0era. kg (e0era 7sa3aroze8 71 kg (e0era povisuje sadržaj alko3ola za . sve dok vino ne pro uri kroz usku kapilaru ijevi. koja je grandulirana od . pa je potrebno obaviti ispravku pomo0u tabli e 7dobije se uz svaki alko3olometar8.tolno vino Kvalitetno vino s geogra&. a najče(0e je koriste trgov i vina i ugostitelji. zbog zbijene skale. 1a kvalitetu nekog vina. @oliko je vino =pijano=Q /lko3ol je najvažniji sastojak vina. Određivanje sadržaja alkohola 1. u pogledu kemijskog sastava. Prigorje.2. odnosno postupak određivanja alko3ola. ukupan dojam kojeg neko vino organoleptički ostavlja na degustatora. ali nije dovoljno pre izna. ekstrakt i mirisave tvari vina. :ako na primjer vino podrajona 1agorje6#eđimurje. +. nije uvijek presudan sadržaj alko3ola 7ve0i ili manji postotak8. 2. l mo(ta treba dodati 1. %a osnovu poznatog sadržaja (e0era u mo(tu. 28. *ozvoljeno odstupanje u odnosu na Pikometar može iznositi najvi(e .<. kažemo da je takovo vino 3armonično. kojeg želite sami plasirati trgovačkoj ili ugostiteljskoj mreži. ako postotak (e0era u mo(tu pomnoži s &aktorom . grama na 1 litru. alko3olometrom zasniva se na različitim spe i&ičnim težinama alko3ola i vode 7vino je mje(avina alko3ola i vode8. koji nastaje u pro esu alko3olne &ermenta ije tj. dok alko3olometri s podjelom skale . a etilni alko3ol )+. =d ukupno broja bodova. 2 7odnosno oko 2. isključivo na terenu koriste ebuliskop8. /lko3olometri koji služe za službeno određivanje alko3ola trebaju imati skalu s podjelom od . upute za rukovanje ebuliskopom možete zatražiti u najbližoj Poljoprivrednoj stani i ili se obratiti !nstitutu za vinogradarstvo i vinarstvo u 1agrebu. Eradiri. dobiva se manja ili ve0a vrijednost alko3ola od stvarne.. organoleptičkim putem. može svaki poljoprivrednik..3.3 vol. 6 2.<. 5olumni postot i označavaju koliko ima litara čistog etilnog alko3ola u 1. 4 na(im vinima količina alko3ola varira između ). Kod normalnog atmos&erskog tlaka. /ko ste registrirani proizvođač grožđa i vina. 4z svaki ebuliskop priložene su upute za rukovanje.+ posto.tari alko3olometri tzv. laboratoriji !nstituta i Poljoprivredni3 stani a. između ostalog moraju sadržavati9 +rsta vina . /ko je potrebno. . %/ Odre ivanje alkohola Bernadotovom vagom :a se vaga sastoji od staklene jevči e oblika malog lijevka.....vol. 5ino natočimo preko lijevka.. %a osnovu spe i&ične težine destilata u posebnoj tabli i se očita količina alko3ola u vinu. 1a konstruk iju alko3olometra se najče(0e kao osnova uzima spe i&ična težina čistog alko3ola na 1$ . koje raspolažu odgovaraju0om aparatom za pre izna ispitivanja. koji 0e ujedno obaviti JbaždarenjeJ i izdati potrebnu svjedodžbu. mora ispunjavati vina u proizvodnji i prometu.$ vol. skre0emo 5am pažnju na Pravilnik o kvaliteti vina kojim se propisuju uvjeti koje u pogledu kvaliteta i označavanja deklariranja. dezimerijska metoda.28 ili težinskim 2. dok težinski 2." kg (e0era 7".1 2. Prema Pravilniku o vinu na 1. ). F/ Ebuliskop po Haliganu 4braja se u pre iznije metode određivanja..$ -. Pikometrom tzv. Količina alko3ola u vinu najtočnije se može odrediti laboratorijski. 5ino s ve0im 2 alko3ola vrije na nižoj temperaturi..+ do 13.$$ za rna vina. 2. približno točno odrediti sadržaj alko3ola u budu0em vinu. 5reli(te vina nalazi se između ovi3 dviju temperatura.$. na svaki3 1. i 11. da je vr3 kapilare u zraku u visini očiju. gdje se zaustavila kapilarna nit. /ko je temperatura alko3olne teku0ine niža ili vi(a od one na koju je alko3olometar baždaren.$ 2 ili 1 2 su manje točni.2 kg u A zoni8 koji sadržaj alko3ola povisuje za oko 2 vol. prilikom o jene nekog vina na izložbi. pa vi(e služi za orijenta iju.. Količina alko3ola se najče(0e izražava u postot ima9 volumnim 7vol.. a . radi očitavanja. 2... to 5am tu metodu prvenstveno preporučujemo 7napomena9 5inarije koje otkupljuju vino. porijeklom Prirodni alkohol Nvol/ 6O $kupni alkohol Nvol/ 6O '. ve0 u kojem se odnosu nalazi alko3ol i ukupne kiseline vina.$. l mo(ta.vaki alko3olometar mora biti baždaren na određenu temperaturu. označava. a zatim pal em potiskujemo vino kroz jevči u... :om metodom se koriste 5inarije. '/ Alkoholometar =dređivanje količine alko3ola u alko3olnim pi0ima. 1". 34 . 13.. maksimalno se smije dodavati 3.

doda malo vina i pomije(a s vinom za destila iju. sadržaj ukupni3 kiselina je između " 6 1' gDl ovisno od sorti. 4kupne kiseline vina se kre0u 3 do . pa treba dozoriti. %eutraliza ija se kontrolira lakmus ili &e6noltalein papirom. 4z aparaturom dobiju se posebne kemikalije. *obro se promije(a. -elek#ionirani vinski kvas#i i enzimi 4zročnik alko3olnog vrenja je jednostanično živo bi0e 5!%. jer je rezistentan na manje doze sumpornog dioksida. jer kako smo ve0 spomenuli. $loga i zna)aj selek#ioniranog vinskog kvas#a u proizvodnji vina $vod .umporni dioksid je do danas ostao u upotrebi u svr3u elimina ije bakterija i ostali3 nepoželjni3 mikroorganizama u proizvodnji vina.. porijeklom 1. 1a potpunije otkiseljenje posebno se ugasi kilogram živog vapna. jer se prilično točno može odrediti količina nužna za otkiseljenje. ali na žalost i znatan broj korisni3 mikroorganizama. pa se preporuča dodati mo(tu selek ionirani vinski kvasa ./<. odabrani je kvasa s bobi e 7jagode8 grozda. . ukupni3 kiselina oko + grama u litri. Fivo vapno gasi se vodom. bromtimolblau. *a bi se provela neutraliza ija ili otkiseljivanje vina. a &enol&talein je u lužnatom rven.elek ionirani vinski kvasa . možete se obratiti najbližoj Poljoprivrednoj stani i ili !nstitutu za vinarstvo. *estilat dozrijeva oko tri godine. metoda prema inž. 4 slučaju branja grožđa ujutro 7pri nižoj temperaturi8.adržaj ukupni3 kiselina u mo(tu i vinu izražavamo u gDl. ostavi oko pet dana i odijeli od taloga. klimatskim uvjetima i primijenjenoj agrote3ni i. . za razliku od spontanog vrenja 7&ermenta ije8. to nije tako. a one se određuju metodom %eutraliza ije. napravi vapneno mlijeko. 4 nekim zemljama propisima je određeno koja vina treba destilirati. pa je prijetila opasnost da se ono ne pokvari. Potom nastaje esteri&ika ija.ICIK<!L/ zanači odabiranje. tada je potrebno koristiti ve0e količine sumporaste kiseline odnosno kalijevog metabisul&ita.. a u 1avodu za vinarstvo posebnim postupkom izoliran i dalje razmnožen u sterilnom mo(tu. Postoji priručna prijenosna laboratorijska oprema za određivanje ukupni3 kiselina mo(ta i vina. a bistri mo(t bez (tetni3 mikroba prelite u bačve za vrenje. pa zato ta vina treba pret3odno otkiseliti jer 0e inače destilat biti suvi(e kiseo i manje vrijedan. Kad se odijeli od taloga. 1. Cakmus papir u kiselom je rven. *estiliranje je nastalo iz potrebe da se sačuva Jdu3J vina kad se vino nije moglo prodati. Rizvana sadrži manje ukupne kiseline mo(ta i vina. a bojom su svjetlija. izbor. mirisa i bistro0e. u ovom na(em slučaju izabiremo najbolje kvas e 35 .umporenje mo(ta izaziva taloženje i onemogu0uje (tetnu mikro&loru iz mo(ta. u destilat. kao i 3lapive 7o tene8 kiseline. 4 mo(tovima. ako je zdravije. gdje može sve biti u redu ako prevladaju korisni mikroorganizmi i ako stje ajem okolnosti ne djeluju (tetni.2=$8. /ko je potrebno za pobliže upute za rad. pa na kraju va(e vino ima manje ili jače izražene neželjene e&ekte u okusu. koja je također posljedi a djelovanja (tetni3 bakterija. Računa se da prilikom destila ije prijeđe u destilat oko polovina sadržaja o tene kiseline. svi3 kiselina i nji3ovi3 soli pomo0u natrijevog 3idroksida 7natrijeve lužina %a="8. mogu0e je manje ili jače intenzivno djelovanje (tetne mikro&lore u mo(tu. boji ili bistro0i te je podložnije bolestima i manama. a dio destilata izgubi se kroz pore bačve. /ko ste prostoriju ovapnili i osumporili dezin&i irali ste zidne povr(ine podrumskog prostora. 1bog toga se sprema u posebnu 3rastovu bačvu. i &eno&talein indikator.5r3unsko čuvano sa geogra&. koji uz mje3uri0e <= 2 izlazi djelomi e iz mo(ta u vrenju. %o. %a taj način ste iz mo(ta odstranili na va(u i na(u radost sve (tetne. poprimi lijepu smeđastu boju i postane vinjak. *obiveni destilat je neugodna mirisa zbog prisutni3 tvari.. i ako je neutralniza ija dobro provedena može se destilirati. #eđutim. mirisu. on smatra da je to neka umjetna kemijska tvar. #eđutim. Audu li samo korisni mikroorganizmi svojim djelovanjem ostavili traga u va(em vinu tada 0e te spoznati i mo0i o ijeniti prednost taloženja mo(ta u svr3u dobivanja dobrog vina. ukratko vina koja nisu najbolje kvalitete. u lužnatom plav. a obično su to vina s manjim sadržajem alko3ola. Poznato je da npr. a koja se tako isključe iz trgovine da ne ru(e ijenu kvalitetniji3 vina. a dobivena smjesa kvas a u obliku paste. jo( se jednom kontrolira uz pomo0 spomenuti3 papira. 1a neutraliza iju je najbolje uzeti živo vapno.=38 ili kalijevog metabisul&ita 7K2. :ako dobiveni kvasa ponovno se razmnožava u ve0oj količini mo(ta. Napomena: Pod ukupnim alko%olom u "mi"lu Pravilnika! podrazumijeva "e prirodni etilni alko%ol -etanol/ kao i potencijalni alko%ol koji mo#e na"tati iz neprevrelog še era vina! izra#enog u vol$ 1$ Pod prirodnim alko%olom! podrazumijeva "e "tvarna koli7ina alko%ola na"tala <ermentacijom še era iz gro#8a izra#ena u vol$ 1$ Određivanje kiselina u moštu i vinu . kao (to je natrijeva lužina. :akovu priručnu aparaturu možete danas kupiti u svakoj boljoj Bitoapote i. osim alko3ola i vode prijeđu i druge tvari 6o tena kiselina. =ko jedne desetine treba ostaviti. 5ina koja spravite uz taloženje mo(ta lijepog su okusa. a time i vino i mo(t za(titili od brojni3 (tetni3 mikroba. a ponegdje i o(te0eni3 bobi a. Kad se nekome nedovoljno upu0enom u proizvodnju vina spomene selek ionirani vinski kvasa . položaju.. vino se destilira tako da u destilat prijeđe alko3ol.gDl. treba ispitati sadržaj na ukupnim kiselinama i prema tome odrediti koliko treba lužine za neutraliza iju. su(i se i zatim plasira na trži(te. !spitivanje kiselina najbolje je provjeriti u vinarskom laboratoriju. :im načinom 0e te (okirane (tetne mikroorganizme nakon taloženja mo(ta zadržati u talogu na dnu ka e. @ada vino prepe1iQ To treba uraditi onda kad vino nije dobro za pi e! jer je zbog djelovanja razni% bakterija i drugi% mikroorganizama izgubilo dobre o"obine$ *a se iskoristi postoje0i alko3ol. i onda postupno ijela količina doda vinu. -elek#ionirani vinski kvas#i . 4 Bran uskoj je točno određeno iz kojeg područja 0e se destila ijom dobiti poznati konjak ili armanjak. ne(to o tene kiseline tvori s alko3olom estere. u kojoj se obave pro esi oksida ije te tvari koja je u svježem destilatu neugodna mirisa. %ikoli0u. a ako je grožđe brano za toplijeg vremena i napadnuto plijesnima. tada koristite manje količine sumporaste kiseline 7G 2.K! K5/.

.38 Pojedini kvas i mogu stvarati sumporovodik 7G2. pa i3 nazivamo Jsul&itniJ 7to su kvas i koji se dodaju mo(tu. a bez Jdivlji3J kvasa a i bakterija. Cogos. =tpornost na niske temperature 7krio kvas i8. tj. (to znači da su jedni kvas i selek ionirani tako da vrenje provode u jače sumporenom mo(tu. plin vidite na povr(ini mo(ta ili u vreljnjači. pa može do0i do zavreli e 7(e0er prelazi u o teno6mliječno vrenje8 pogotovo ako mo(tevi nisu dovoljno sumporeni i taloženi.. da se iz lo(eg. *rugi provode vrenje kod različiti3 temperatura od ' do čak 3'. bolesnoga ili o(te0enoga grožđa. . (to dovodi do pove0ane ekstrak ije anto ijana. =stali uvjeti za rad kvasa a ovise o temperaturi. visok sadržaj alko3ola8.. 5allidus.a 3aromQ es 4varum 7kao . pa se pove0ava i to količinski.. znači oni koje koristimo kad nam mo(t prestane vreti zbog niski3 temperatura u podrumu. Op enito "u pozitivni u7inci: • • • • • . a u kasnijoj &azi može do0i do naknadnog vrenja 7re&ermenta ije8. stvaraju i ve0u količinu pjene.8.. 4 posljednje je vrijeme nastala potreba da se upotrebljavaju kvas i za posebne potrebe i te3nolo(ke programe provođenja vrenja i pripreme vina. #o(tu je prije dodavanja kvas a dobro dodati 3ranu za kvas e..namijenjene spe i&ičnim uvjetima vrenja mo(ta ili isti anju sortni3 svojstava budu0eg vina. odnosno upotrebu. koji od mikroorganizama 0e raditi..vaki od nji3 ima svoje pozitivne i negativne učinke. truleži. provrije s plemenitim kvas em. J=vi &ormisJ kvas i 0e provrijeti sav (e0er u mo(tu i dobit 0emo su3a vina. Razvijena otpornost na prisutnost sumpornog dioksida 7Jsul&itniJ kvas i8. svaki za sebe. kojemu dodamo razmnoženu kulturu selek ioniranog vinskog kvas a. . =mogu0uju bolje tije(tenje 7pre(anje8 masulja. =vi&ormis. osobito mo(tu proizvedenom od pljesnivoga. čija su svojstva poznata 7vrlo dobro provode vrenje mo(ta. sumpora. 5ažno je. 4 selek iji kvasa a izbjegavaju se nji3ova nepovoljna svojstva. a toplinu osjetite opipom posude u podrumu. %eki od ti3 enzima smanjuju količinu poli&enola. visokokon entrirani enzimatski proizvodi za ma era iju bijelog i rnog masulja. 4 smjesi prirodni3 kvasa a nalaze se i JdivljiJ kvas i. a i lak(e je i brže bistrenje. Aeti us. a koriste se za vrenje masulja ili mo(teva s visokim postotkom (e0era 7Jozmo&ilniJ kvas i8. ! na kraju zanimljivi su i novi sojevi kvasa a koji pridonose jačem oslobađanju aromatski3 tvari grožđa 7mo(ta8. a rezultat toga može biti ostatak neprevrelog (e0era. . ali i o količini sumpornog dioksida dodanog mo(tu. 5i možete birati stvaranjem uvjeta u svom mo(tu. pa kvas i za proizvodnju pjenu( a 7to su Jalko3oliziraniJ kvas i koji podnose ve0e postotke alko3ola8. kao (to su du(ične tvari i vitamini. :o navodimo zbog toga da se s3vati da prirodni kvas i ne mogu e&ikasno djelovati u spe i&ičnim slučajevima npr. a za vinarsku praksu najznačajnije su vrste iz roda . 5idljivo je da kod upotrebe kvasa a postoje određeni uvjeti koje moramo ispuniti. Koje su prednosti upotrebe selek ioniranog vinskog kvas a@ #o(t. Kako se tu događa niz kemijski3 promjena. !ntermedius8 . a za tu aktivnost dobivaju energiju iz jednostavni3 (e0era koje sadržava mo(t grožđa. :tu su jo( i kvas i za uklanjanje stagna ije vrenja. Inzimi kataliziraju 7ubrzavaju8 prelazak (e0era u alko3ol u tijeku alko3olnog vrenja.posobnost provrijavanja 7visok sadržaj (e0era. masa soka 7mo(ta8. alko3ola i niske temperature.< 7JkrioJ kvas i8. Kvasa u sebi stvara veliki broj različiti3 enzima 7riječ I%1!# znači Ju kvas uJ8. :zv. te3nologiji pripreme vina. Czdvajaju "e kolnovi "elekcije "ljede i% kva"aca: • • . plemeniti kvas i razlikuju se po svojim svojstvima kod nji3ove pripreme i kod pripreme vina i provođenja vrenja kada daju svoja obilježja. Pojedini kvas i mogu stvarati sumporastu kiselinu 7G2. kisiku. :akav mo(t je siroma(an du(ičnim 3ranjivima kao i vitaminima. *jelovanjem ti3 enzima omek(avaju se stjenke bobi e. visoke doze (e0era. posebno je to izraženo kod upotrebe kvasa a prikladni3 za posebne namjene u proizvodnji vina. Postoje i kvas i tzv. koji je jače sumporen zbog ve0e količine bolesnog grožđa8. eliminiraju grube tanine. a provrela vina su zdrava i bistra8. 1bog toga su u upotrebi najče(0e klonovi dviju vrsta kvasa a prilagođeni3. zatim tanina i mirisne komponente grožđa. . :akvi kvas i prilagođeni su posebnim potrebama. Pasterianus8 . 5inski kvas i razgrađuju ve0e česti e (e0era i od nji3 proizvode alko3ol. <arlsbergensis. ovisno o količini početnog (e0era u mo(tu. gnjilog grožđa može jakim sumporenjem i primjenom selek ioniranog kvas a proizvesti zdravo vino.tvaranje relativno ve0i3 količina 3lapljivi3 kiselina. bjelančevinaste su građe. plin i toplinu. Kvas i alko3olnog vrenja dijele se na rodove. nego siva plijesan 7AotrQtis inerea8. svaki od mikroorganizama za svoj rad za3tjeva određene uvjete. u njima sudjeluje smjesa enzima./<<G/6romQ es. posebnim potrebama te3nologije pripreme vina. !z selek ije proizlazi da je ona vi(enamjenska. a kojem 0e te onemogu0iti djelovanje. :u smjesu zajedničkim imenom nazivamo zimaza 7 imaza8. posebno A1 7tiamin8 kojega za svoj razvoj tro(i plijesan grozda ali ne ona plemenita. Kvas i se razmnožavaju pupanjem. . Prilagodljivost na posebne primijenjene te3nologije. a drugi pak pridonose pove0anju karaktera 7tipičnosti8 vina 36 . za3valjuju0i svojoj klonskoj selek iji.. pa su nakon vrenja potrebni dodatni poslovi na mladom vinu te Pojedini kvas i. pa tek takvi dolaze u promet.a 3aromQ es AaQanus 7kao .. /lko3ol osjetite ku(aju0i.ao negativne u7inke! mogli bi"mo nabrojiti: • • • • . <3eriensis. kao (to je provedba vrenja uza zračenje mo(ta i Arzo razmnažanje u mo(tu i brz početak vrenja. . =sim spomenuti3 enzima u kvas u. . Jvisoke dovrelostiJ. danas se u te3nologiji proizvodnje vina koriste. ostalim 3ranjivim tvarima osim (e0era. *akako. vrste i sojeve. Enzimi I%1!#! su organski spojevi koji ubrzavaju razgradnju neki3 drugi3 organski3 spojeva. koji ne mogu preraditi ve0e količine (e0era 7mogu proizvesti najvi(e "6$ 2 alko3ola8. 1bog toga i3 treba poznavati.

" 2. 1.). 1.+3. Prema 1akonu o vinu mo(tu se može u svr3u popravljanja dodati najvi(e 3. a sve ostale su varijante manje ili vi(e nepreporučljive. /ko je u vrijeme berbe 3ladno vrijeme bilo bi poželjno mo(t zagrijati na 3. pret3odno u mo(tu treba odrediti prirodni (e0er re&raktomertom.'. :IRPI%! su sastoj i eterični3 ulja. 2. 1a pove0anje jednog volumnog postotka alko3ola potrebno je u 1. *jelomičnim vrenjem možemo nazvati i naknadno izazivanje vrenja kod pjenu(a a. *jelomično čisto vrenje može nastati i kad normalnim mo(tevima dodajemo čistu kulturu kvasa a u obilnom broju. 1a na( slučaj on iznosi -.21 kg (e0era na 1.) kg (e0era. 1.. ?e0er koji se dodaje pret3odno se razmuti u manjoj količini mo(ta i doda u bačvu.pe i&ična težina mo(ta iznosi )'. Prema tome.. l mo(ta. a kod rni3 vina masulj. 1.<. 1bog sigurnijeg određivanja potrebne količine.3+ 2. 1. 1.. 37 . Kod doslađivanja masulja treba imati u vidu da 1.alleronove tabli e 7Pra0enje zrelosti grožđa i određivanje (e0era 7sladora8 u mo(tu8.. >e(0e se to. 1.6".' da bi smo dobili vrijednost postotka alko3ola u budu0em vinu.$+ 2.. !z =e 3sleove tabli e očitamo postotak alko3ola u budu0em vinu.. koji vrlo dobro provodi vrenje mo(ta.. 1. 2. odnosno ".+. l.)) 1. ako je vrijeme kod zriobe i berbe grožđa ki(ovito.$ kg za zonu A. Potpuno i djelomi)no =)isto= vrenje Pod potpuno čistim vrenjem podrazumijevamo stavljanje čiste kulture kvasa a u svježe pasterizirani mo(t.".. obavlja dodatkom sa3aroze. svi su ugodna mirisa a pridonose mirisnoj komponenti vina."$ 2. :abli a popravljanja mo(ta i masulja (e0erom9 Alkohola N+ol 6O 1.) 2. 1.-.$$ 2.31 2. Popravak slasti mo(ta i masulja može se posti0i dodatkom sa3aroze 7(e0er od (e0erne repe ili trske8.1+ 2.'3 1.3 2 alko3ol u budu0em vinu.) N 2.3. mo(t i masulj mogu popravljati dodatkom (e0era te dodati ili oduzeti kiselina. a provrelo je vino zdravo i bistroS %eop3odno je upotrijebiti selek ionirani kvasa za vrenje mo(ta.jer oslobađaju vezane terpenske spojeve.3 M 1.)2 Primjer4 .3' 1. *akle na(em mo(tu treba dodati 1. potrebno je dodatkom (e0era povisiti za 1. ipak. =e 3sleovim ili Aaboovoim mo(tomjerom uz kori(tenje =e 3sleove ili ..)2 2. /ko želimo da na(e vino ima 11 2 alko3ola.23 3.-.. Kod bijeli3 vina popravlja se mo(t. !osla ivanje mo0ta i masulja Postoje dobra i lo0a vinska godi0ta( vezano uz koli)inu( a isto i uz kvalitetu grož a/ $ lo0im vinogradarskim godinama vremenske prilike ometaju sazrijevanje grož a( sadržaj 0e1era ostaje nizak( pa proizvedeno vino ne postiže kvalitetu karakteristi)nu za vinogorje i sortu/ 1akon o vinu Republike Grvatske propisuje način na koji se. l mo(ta dodati 1.. 1. 1.. mnoga vrenja uz dodavanja kvasa a koja smatramo čistim vrenjem za moderne potrebe. *jelomično čisto vrenje mogli bismo nazvati ono kod kojeg smo istaložili sumpornim dioksidom ili &iltra ijom odvojili sve mikroorganizme iz mo(ta.1. uz odobrenje nadležni3 službi.". >aklju)ak • • • • • 4potreba selek ioniranog kvas a preporuča se svake godine i za svaki mo(tS .$. zapravo su relativno čista vrenja.21 2.' 3.elek ionirani vinski kvasa je sa grožđa odabrani najbolji kvasa . ili ako je grožđe gnjiloS /ko mo(t vrije u 3ladnoj prostoriji treba tražiti spe ijalnu kulturu kvas a za 3ladno vrenje i #o(t se optimalno prerađuje taloženjem 7kod bijeli3 vina8 uz primjenu selek ionirani3 vinski3 kvasa a. 1. gdje su toplinski 6 pasteriza ijom uni(teni svi živi mikroorganizmi u mo(tu." 2.2.. :ako dobivenu vrijednost prirodnog (e0era treba pomnožiti s .).=e. l mo(ta.+) 2." kg (e0era na 1. l masulja sadrži oko )$6+. Ae1era u Ae1era u mo0t NkgS%&& lO masulj NkgS%&& lO 1.$..

8 pa mo(t i mlado vino može poprimiti okus i miris po trulim jajima.DODAVANJE ŠEĆERA U MOŠT 1) Na osnovu očitanih °Oe X B A x xV 100 = ( − ) 0.24 X = kg šećera B = željeni °Oe A = očitani °Oe V = vol !en !ošta 2) Na osnovu očitanih °Kl (Babo) X= (B"A) # 1. / vinogradarima koji nisu sumporili niti proveli taloženje mo(ta prije nastupa vrenja.' B = željeni vol( ) alko*ola A = vol( ) alk i+ šećera !ošt Ato u)initi s netaloženim mo0tomQ 5inogradarima koji su sumporili. preporučamo da +61. ako to ne bi učinili postoji opasnost razvijanja sumoprovodika 7G2. dana nakon burnog vrenja nadoliju bačve do -$2 punosti. preporučamo da +61.2$ # V X = kg šećera B = željeni °%l A = očitani °%l V = vol !en 3) Na osnovu željenih vol. dana nakon zavr(enog burnog vrenja izvr(e pretok s grubog taloga. ml sumporaste kiseline ili 1. #o(t dodu(e ne0e biti bistar 7bit 0e poput JBanteJ8. koji bi mogli preostali (e0er do kraja prevreti. 38 . l mo(ta. kako bi uklonili ostatke pesti ida i ostali3 me3anički3 nečisto0a. a kod mo(t potpuno bude bistar preporučamo dodati barem $. a nisu iz bilo koji3 razloga proveli taloženje mo(ta. 4 protivnom. ali 0e biti uklonjene spomenute nečisto0e.. % alkohola u vinu X = (B & A) # 1. 4jedno tim otvorenim pretakanjem 7iz bačve u ka u pa opet u bačvu8 pospje(ujemo razmnožavanje kvasa a. te nakon par dana izvr(iti otvoreno pretakanje 7iz bačve u ka u pa opet u bačvu8 s grubog taloga. g kalijeva metabisul&ita na 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->