Molitva svetog sve tenomucenika Kiprijana protiv vrad bina VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE, BO E NA , SVEDR ITELjU I UPRAVITELjU

SVEGA, SVETI I SVEPROSLAVLjENI, CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA, SLAVA TEBI! Ti koji obitava u bezgranicnoj svetlosti i nepristupnoj grmljavini, Tebe gledaju hiljade Sila i milijarde Svetih Angela i Arhangela. Sada Ti se, pak, molim i pre klinjem Te Bo e na , da moja molitva pred Tobom, Bo e i Gospode Milosti, bude kao rtva blagougodna Tebi. Svaki covek koji ima duha necastivog da se sasvim ocisti sa ce lim domom svojim. Ako je vezan vrad binom ili zlim delima ili magijom ili je sputa n od sedamdeset i dve kletve zavisti i omadijan i nosi u sebi trista ezdeset i pe t reci vrad bine, koje su na tetu i propast slugu Bo ijih (.... ime va e) sa svim domov ima njihovim. Gde god se procita ova usrdna molitva moja pred Blagodacu Tvojom , odmah da se oslobodi sav narod i mesto od svakog gneva i bolesti i svake sveze vrad bina i bajanja i magije, svakog uroka i zlog jezika, pakosti, nemara i lenjos ti, razuzdanosti, nerazboritosti, slabosti i beznada, svake nepravde i svake zab lude ili prevare, ili prepreke dolazece od davola, kao i sluge Bo ije (....ime va e ) sa svim domovima svojim. I da budu razre eni i izbavljeni u ima Oca i Sina i Sve toga Duha. AMIN. Bilo da su te magije i vrad bine na nebu, bilo na zemlji, bilo u moru, ili na bilo kom drugom mestu i polju, da se odmah, ovoga casa, razre e i ukinu na slugama Bo ij im (... ime), i na svim domovima njihovim, i da se oslobode sluge Bo ije (... ime) i celi domovi njihovi od svakog zlog dejstva magije, ili zlih ociju, ili zavist i, ili gatanja, ili zlog jezika , ili vrad bine, ili prokletstva, ili anateme , il i kletve i svake hule ili sile njene. Neka sluge Bo ije (... ime) odmah napusti sv aki uticaj necastivog, prizivanjem svesvetog Imena Tvog, Oca i Jedinorodnog Sina i Blagog i ivotvornog Duha. Molitvom mene smirenog blagocestivog sluge Tvog Kipr ijana, neka demoni odu, pobegnu i neka se razre e lukavstva njihova, i sav narod i sva tvorevina da se razre i svake sveze i demona i sluge Bo ije (... ime), sa svim domovima svojim i stvarima njihovim, i da budu slobodni i izbavljeni od svake sl abosti i dejstva necastivog i svakog demona i protivnicke sile, molimo ti se, da se razre e i da lukava dela nestanu prizivanjem Svesvetog Duha Boga Savaota. Bilo da su sluge Bo ije (... ime), na nebu svezane ili sputane, da se razre e; bilo da se vrad bina na zemlji nalazi, bilo u nadvratnici, da se razre e; bilo u pragu, i li na konjskoj ko i , ili u gvo du, ili u kamenu, ili zakucana na drvetu, da se razr e e i kao dim da i ceznu; bilo zapis mastilom, ili krvlju ljudskom, ivotinjskom, ptic ijom ili ribljom, ili olovom, ili cinoberom, ili limunovim sokom, ili necim drug im ispisan i ostavljen na nekom mestu u zemlji, pa su ih sluge Bo ije (... ime) is kopale na svoju tetu, u ovom casu neka se razre e i ukinu i iskorene dela vrad bine s a mesta i obitali ta gde se molitva ova moja cita i vr i ovo moljenje; bilo da su u dvori tu kuce ove vrad bine zakopane ili su po njemu rasute, ili su na nekom metalu napravljeni cvorovi, da se razre e; bilo da su provucene kroz kosti, ili su u more , ili bunar, ili u grob bacene, da se razre e; bilo da je noktima ljudskim ivotinjs kim, bilo ptica ivih i uginulih, ili sa zemljom od umrlih nacinjen napitak, neka se razre e; ako su pod plocu stavljene ili pod tarabu, ili ekserom zakucane, ili i glom probodene da se razre e ovoga casa; bilo srebrom ili zlatom, ili drugim nekim metalom da su ucinjena necastiva dela, da se razre e ovoga casa; bilo vunom, ili pamukom, ili svilom, ili lanom, ili suknom, ili nekom drugom biljkom da su sveza ne, ovoga casa da se razre e; bilo da su ih u krevet zaboli, neka se razre e ovoga c asa; bilo da su ih omcom, ili kanapom, ili necim drugim vezali, ovoga casa da se razre e; bilo da su ih u vodi ucinili, ili u upljem drvetu ili u kljucaloj vodi da su ih kuvali, da se razre e ovoga casa; bilo da su ucinjene u ljudskoj krvi, ili krvi ivotinja ili ptica, ili riba ivih i uginulih, Ti Gospode Bo e na zna mesta i naci ne i ljude, ovoga casa da se razre e i da se rasture dela vrad bina ma gde se nalazi la, a Svoje sluge (... ime) sacuvaj sa svim domovima njihovim.

g de se nade ova molitva i moljenje moje. svetog apostola prvomucenika i arhidakona Stefana. Nikolaja Mirlikijskog. raspu tenosti. sladostrasnog nasladivanja hranom. nepravednosti. Teodosij a Op te itelja. uroka. s vakog gneva. zavisti. Talaleja i Trifuna i Pankratija arhiepiskopa. i svake zablude i prevare. Neka vaskrsne Bog i neka se razveju neprijatelji Njegovi. Prepodobnih i bogonosnih otaca na ih: Antonija. Molimo Ti se i preklinjemo Te. nerazboritosti. silom Casnog i ivotvornog Krsta. AMIN. Mine cudotvorca i sve tenomucenika Haralampija i Elefterija. molitvama casnog slavnog Proroka Pretece i Krstitelja Jovana. bezumnosti. ime) sa svim domovima njihovim. Kao to i cezava dim. AMIN. Sampsona i Diomida. Molitvama Svetih Otaca na ih. . Bo e na . Spiridona episko pa Trimitundskog Cudotvorca. slabosti. Onufrija. Desnica Tvoja Gospode. Svetih slavn ih i svehvalnih Apostola. s . svake slabosti. i mole se sa njom u domu ovom. Arsenija i svih prepodobnih. da i ceznu. Kira i Jovana. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. Evo dana k oji stvori Gospod. Svetih i p ravednih bogootaca Joakima i Ane. pomiluj nas. razre i i oslobodi svaki covek i dom njego v od zlog dejstva.Necastiva dela neka se razre e i rasture i kao dim da i ceznu pred slugama Bo ijim (. slavom velikog Boga ivog. ime) u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. a pravednici neka se vesele. raz uzdanosti. prepodobnih i bogonosnih otaca na ih. Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Da. prepreke. Save Osvecenog. Svetih slavnih i d obropobednih mucenika.. nemilosrdnosti. Gospode Isuse Hriste. nesrece. Teodora Tirona i Teodora S tratilata. Gospode. usli i mene koji Ti se molim .. neuzdr ljivost i. i koji je nose kao vecnu za tit u. kletvi. Gospode Isuse Hriste Bo e na . da se tamo. Dimitrija Mirotocivog. gordosti. radujmo se i veselimo se u njemu. kao to se topi vosak od lica og nja tako da poginu gre nici od lica Bo ijeg. istiniti Bog na . Jovan a Milostivog patrijarha Aleksandrijskog. zlih jezika. molitvama mucenika i svih Svetih Tvojih.Fo tija i Anikite. Eftimija.. Svetih slavnih veliko mucenika Georgija Pobedonosca. molitvama Preciste Vladicice na e Bogorodice i Prisnodjev e Marije. usli i nas gre ne koji T i se molimo i pomiluj nas. kao i one ko ji pi u molitvu moju. svakog prokletstva. da oslobodi i o ivotvori vaku du u napacenu i sluge Tvoje (. AMIN. Pantelejmona i Ermolaja. imenom Tvojim Svetim i proslavljenim u vekove vekova. Atanasija i Kirila. Svetih i celebnih Besrebrenik a Kozme i Damjana. ime).. svake kletve i anateme. nemara. da se satru sil om Casnog i ivotvornog Krsta sve protivnicke sile. Svetog sve tenomucenika Kiprijana i Svete Muceni ce Justine i svih Svetih. Svetih otaca na ih vaseljenskih ucitelja i jerarha: Vasi lija Velikog.. neka ustuknu dela vrad bine i ne ka se udalje od slugu Bo ijih (. Hristos. za titni tvom casnih nebeskih Sila Bestele snih. da im bude pokrov i pomoc i neka i u svemu bude u domu ovom radosti i veselja. i neka be e od lica Njeg ova svi koji ga mrze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful