QSWP!

J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3956 • PONEDJELJAK 10. AVGUSTA 2009.
AKTUELNO
Ni kad ni je
pro na |e no
75 bje gu na ca
iz za tvo ra
SAMOVOLJAN
PRE KID
IZ DR@A VA NJA
KA ZNI U
KA ZNE NO
-PO PRA VNIM
ZA VO DI MA
U FBiH
str. 3!i 4
str. 21
Auto mo bi le
da ju i za
gra |e vin ski
ma te ri jal
U Federaciji BiH pro da ja po lo vnih vo zi la pa la i do 90 od sto,
u Republici Srpskoj si tu aci ja ne {to bo lja
BAN KE NE DA JU KRE DI TE
I TO JE PRO BLEM. SA DA JE
AKTU EL NA PRE PRO DA JA
I KOM PEN ZA CI JE
str. 5i 6
Gor je la
sta ra zgra da
op {ti ne
DVA PO @A RA U RO KU
OD SAT VRE ME NA U
CEN TRU TU ZLE
HRONIKA
str. 23!i 24
Pro bi ja nja i do 300.000 KM
zbog pu to va nja i se li dbe
Iz vr{e nje bu d`e ta u Mi nis tar stvu inos tra nih po slo va BiH u prvih {est mje se ci ove go di ne
str. 3!i 4
Za du `i li smo dje cu
da vlast do bro `i vi
INTERVJU
FU AD
KA SU MO VI],
ZA MJE NIK
MI NIS TRA
FI NAN SI JA I
TRE ZO RA BiH
MIP tra`ilo
od Savjeta
ministara BiH
dozvolu za
rekonstrukciju
bud`eta
2 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Po dne se no
vi {e od
17.000 pri ja va
BA NJA LU KA - Po res koj upra -
vi RS (PURS) po dne se no je vi {e
od 17.000 pri ja va za upis u fis -
kal ni re gis tar ne po kre tnos ti, a do
okon ~a nja tog pro ce sa bi tre ba lo
da pris ti gne oko pet mi li ona pri -
ja va, pot vr|e no je u Po res koj
upra vi.
PURS pro cje nju je da bi
843.000 gra |a na ko ji ima ju re gis -
tro va nu imo vi nu tre ba lo da po -
dnesu ove pri ja ve ka ko bi bila
for mi ra na ba za po da ta ka o ne po -
kre tnos ti ma u RS, te da }e se po -
rez na ne po kre tnos ti po no vom
za ko nu na pla }i va ti u 2010, go di -
ni ka da }e se iz da va ti po res ki ra -
~u ni.
"Bez ob zi ra na to ko li ko je dan
gra |a nin ima ne kre tni na, pro pi sa -
no je da se fi zi ~ka li ca za sta no ve
po vr{i ne do 50 me ta ra kva dra tnih
oslo ba |a ju pla }a nja po re za na
ne po kre tnos ti", izja vi la je Mi la
[trki}, por tpa rol PURS-a.
Ona je do da la da se pro je kat
mo bil nih ti mo va po res ke upra ve
ko ji u sa ra dnji s lo kal nim za je -
dni ca ma vr{e upi snu akci ju u
svim ve }im mje snim za je dni ca -
ma odvi ja do bro.
[trki}eva je na gla si la da se za
svu po vr{i nu ne kre tni na ko ja pre -
la zi 50 kva dra ta pla }a po rez u ra -
spo nu od 0,05 do 0,5 od sto u
odno su na pro ci je nje nu tr`i {nu
vri je dnost imo vi ne.
D.R.
Sli je di
za hla |e nje
MOS TAR - BiH od da nas o~e -
ku je za hla |e nje, pad te m pe ra tu ra
i nes ta bil no vri je me, na vo di se u
Hi dro me te or olo {kom za vo du
FBiH.
Te m pe ra tu re bi se sa sa da{ njih
35-40 ste pe ni Cel zi ju so vih mo gle
spus ti ti na 30, do 33 u naj to pli jim
di je lo vi ma Her ce go vi ne. Uto rak
}e bi ti je dan od naj nes ta bil ni jih
da na i o~e ku ju se tem pe ra tu re od
26 do 28 ste pe ni.
D.[a.
Ut vr|en
Dan Tre }e
po sav ske
bri ga de
PE LA GI ]E VO - Pred sta vni ci
op {tin skih bo ra ~kih or ga ni za ci -
ja iz Pe la gi }e va i Do njeg @a ba -
ra do go vo ri li su ju ~e da 10.
okto bra prvi put bude obi lje `en
Dan Tre }e po sav ske bri ga de
Voj ske Re pu bli ke Srpske, ko ju
su ~i ni li bor ci iz ove dvi je op -
{ti ne.
"Na sas tan ku je do go vo re no
da Dan Tre }e po sav ske bri ga de,
10. okto bar, ove go di ne prvi put
bude dos toj no obi lje `en. For mi -
ra li smo or ga ni za ci oni odbor
obi lje `a va nja ovog zna ~aj nog
da tu ma, a pos ti gli smo do go vor
da ove go di ne 10. okto bar bude
pro sla vljen u Pe la gi }e vu, a na -
re dne u Do njem @a ba ru, i ta ko
na iz mje ni ~no", re kao je Jo van
Er le ti}, pred sje dnik Bo ra ~ke or -
ga ni za ci je Pe la gi }e vo. (Srna)
Doga|aji
SA RA JE VO, BA NJA LU KA -
Spe ci jal no tu `i la{ tvo RS naj vje ro -
va tni je }e pre uze ti slu ~aj "@dra -
le", sa zna ju "Ne za vi sne".
Sud BiH ra zma tra }e da nas `al bu
Tu `i la{ tva BiH na rje {e nje ko jim se
ovaj sud pro gla sio ne na dle `nim u
pre dme tu \or |a @dra la, ko jeg op tu -
`ni ca te re ti za ubis tvo ne ka da{ njeg
na ~el ni ka Upra ve po li ci je RS Lju bi -
{e Sa vi }a Ma uze ra.
Do bro upu }e ni u ovaj slu ~aj ka `u
da je go to vo ne mo gu }e da dru gos te -
pe ni or gan Su da BiH po ni {ti rje {e nje
ko jim se pro gla sio ne na dle `nim.
Dra gi {a Jo ki}, advo kat \or |a
@dra la, re kao je ra ni je da }e pre dmet
bi ti dos tav ljen Okru `nom su du u Bi -
je lji ni uko li ko ovo rje {e nje pos ta ne
pra vo sna `no.
Izvor "Ne za vi snih" iz Spe ci jal nog
tu `i la la{ tva RS ka `e da je ve li ka vje -
ro va tno }a da slu ~aj "@dra le" preu -
zmu oni, jer se ra di o "ja kom
pre dme tu".
"Ni je re al no da slu ~aj '@dra le'
preu zme Okru `ni sud u Bi je lji ni, jer
se ra di o ve li kom slu ~a ju za ko ji su
po tre bni po se bni uslo vi. Ima mo po -
uz da ne in for ma ci je da }e mo mi to
pre uze ti", re kao je izvor "Ne za vi -
snih" iz Spe ci jal nog tu `i la{ tva RS.
Pri tvor \or |u @dra li u Su du BiH
is ti ~e su tra.
Pre ma op tu `ni ci, @dra le se te re ti da
je 7. ju na 2000. go di ne u Bi je lji ni
sku pa s jo{ je dnom oso bom iz auto -
mat skog oru `ja s vi {e od 10 hi ta ca
izre {e tao Ma uze ra, ko ji je na auto -
bus koj sta ni ci za us ta vio svo je vo zi lo
da u nje ga pri mi je dnu `e nu.
U.V.
Crna dak:
Pri ~a o smje na ma
ni je za vr{e na
BA NJA LU KA - Bh. po li ti ~ke par ti je ni su sa gla sne da li zbog ra zli ~i tog
pos tu pa nja u smje na ma mi nis tra Ta ri ka Sa do vi }a s je dne, i za mje ni ka
mi nis ta ra Igo ra Crnat ka i Ve se li na Po lja {e vi }a s dru ge strane, tre ba mi -
je nja ti pro ce du re u Sa vje tu mi nis ta ra.
Crna dak, biv {i za mje nik mi nis tra od bra ne BiH, ko ji je smi je njen na za htjev
vlas ti te par ti je na kon {to je pu kla ko ali ci ja sa SNSD-om, ka `e da za PDP taj
slu ~aj ni iz bli za ni je za vr{en.
Na po me nuo je da mu ni je do vra }a nja na fun kci ju, ne go do to ga da se ispo -
{tu je pro ce du ra.
"Ra zr je {e nje me ne i ko le ge Po lja {e vi }a }e mo ra ti kad-tad da do bi je ve ri fi -
ka ci ju u Do mu na ro da. Ta da }e mo do }i u pa ra do ksal nu si tu aci ju da }e ra zr je -
{a va ti lju de s po zi ci je na ko joj su dru gi lju di ve} mje se ci ma. U sva koj
nor mal noj ze mlji bi u toj si tu aci ji pred sje dnik Vla de sam oti {ao", re kao je on.
S dru ge stra ne, Azra Ha d`ia hme to vi}, po sla nik SBiH u Pred sta vni ~kom
do mu par la men ta BiH, ne sla `e se da
je pro ce du ra iden ti ~na u ova dva slu -
~a ja. Pre ma nje nom obja{ nje nju, Po -
lja {e vi} i Crna dak su pri hva ti li stav
stran ke da bu du smi je nje ni, dok Sa -
do vi} ni je.
Is to sma tra i Ve li mir Ju ki} iz HDZ-
a i is ti ~e da ni je po tre bno mi je nja ti
za kon ni ti pro ce du re, jer je u je dnom
slu ~a ju bi la smje na, a u dru gom stav
par ti je da se za mje ni ci mi nis ta ra po vu ku s fun kci je.
Du {an ka Maj ki}, za mje nik pred sje da va ju }eg Do ma na ro da BiH, is ta kla je
da ne ma ni {ta pro tiv da PDP upu ti ini ci ja ti vu u Dom o oprav da nos ti smje ne,
ali da je to "na kna dna pa met ko ja ni kom ni je po tre bna".
"O~i to je da je go spo din Sa do vi} do bro pro ~i tao pri je svo je smje ne da to ne
mo `e ura di ti sa mo je dan dom, a da ova dvo ji ca ni su", re kla je ona.
Maj ki }e va sma tra da u sa mim za ko ni ma ne tre ba ni {ta mi je nja ti, jer je ~la -
nom 15 Za ko na o Sa vje tu mi nis ta ra re ~e no da se pri smje na ma tra `i pot vrda
oba do ma par la men ta BiH.
D.[a.
Slu ~aj "@dra le"
mo `da u Spe ci jal nom
tu `i la{ tvu RS
Su spen do va no 11
ra dni ka MUP-a RS
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo inos tra nih po slo va
BiH tra `i lo je pro {le se dmi ce od Sa vje ta mi nis ta ra
BiH do zvo lu za re kon stru kci ju ovo go di{ njeg bu -
d`e ta jer su na ne kim stav ka ma pro bi li pla ni ra ne
tro {ko ve u prvih {est mje se ci.
Su de }i po iz vje {ta ju o iz vr{e nju bu d`e ta MIP-a za
prvih {est mje se ci, na ne kim stav ka ma pro bi jen je plan
i po 300.000 KM, a naj vi {e se tro {i lo za pu tne tro {ko -
ve, se li dbe di plo mat skog oso blja, za kup, re pre zen ta ci -
ju, te pla }a nje ugo vo ra o pri vre me nim i po vre me nim
po slo vi ma.
Ta ko su, pre ma ovom iz vje {ta ju, pu tni
tro {ko vi pro bi je ni za 260.220 KM, pa je umjes to pla -
ni ra nih 900.000 KM po tro {e no go to vo 1,2 mi li ona
KM. Tro {ko vi za ku pa, ko ji je zbog spe ci fi ~nos ti po sla
obi ~no naj ve }a stav ka u MIP-u, pro bi je ni su za
137.854 KM pa je je za prvih {est mje se ci po tro {e no
oko 2,3 mi li ona KM. Za uslu ge re pre zen ta ci je po tro {e -
no je 27.066 KM vi {e ne go je pla ni ra no, odno sno
umjes to 399.000 KM po tro {e no je 426.066 KM. U
Sud BiH da nas
}e ra zma tra ti `al bu na
rje {e nje ko jim se
ovaj sud pro gla {a va
ne na dle`nim
Ako ne ko ni je
za do vo ljan
ra zrje {e njem, adre sa
je in sti tu ci ja ko ja ga
je ra zri je {i la,
ka za la Maj ki}eva
BA NJALU KA - U prvih {est
mje se ci ove go di ne po dne se no je
37 ini ci ja ti va za po kre ta nje dis ci -
plin skog pos tup ka pro tiv 60 ra -
dni ka Mi nis tar stva unu tra{ njih
po slo va Re pu bli ke Srpske, a zbog
uo~e nih ne za ko ni tos ti u ra du su -
spen do va no je njih 11.
Is to vre me no je po dne se no i {est
iz vje {ta ja tu `i la{ tvu o po ~i nje nim
kri vi ~nim dje li ma pro tiv se dam pri -
pa dni ka MUP-a RS i ~e ti ri pre kr{aj -
ne pri ja ve pro tiv pet ra dni ka MUP-a
RS.
Po red ini ci ja ti va za po kre ta nje
dis ci plin skog pos tup ka, od ru ko vo -
di la ca osno vnih or ga ni za ci onih je -
di ni ca do ne se na su 102 rje {e nja o
izri ca nju dis ci plin ske mje re zbog la -
k{e po vre de ra dne du `nos ti.
Ove mje re su izre ~e ne za 109 ra -
dni ka po li ci je. (Srna)
Ha r|s Lu ko vac. po mo cn|k m| n|s tra za
op ste po s|o ve u MlP-u. o•e ku je da ce Sa vjet
m| n|s ta ra B|H ko na •no odo br| t| | no vac za |o b| -
ra nje pr| je ma B|H u nes ta| no •|an stvo Sa vje ta
bez bje dnos t| ÜN-a. Za tra ze n| |znos od
400.000 KM ka ze da b| mo qao po kr| t| tro sko ve
kam pa nje u po |u qo d|s njem pe r| odu.
Tek sa da se kam pa nja za hu kta va | po ve ca -
ce se tro sko v| u sep tem bru. a dru qe drza ve su
m| || one tro s| |e na ove kam pa nje. na q|a s|o je
Lu ko vac.
M| n|s tar stvo í| nan s| ja | tre zo ra B|H n| je da |o
sa q|a snost za |s p|a tu |z bu dzet sk|h re zer v| MlP-
u za ovu kam pa nju n| t| ka da su tra z| || 650.000
KM. a n| ka sn| je za tra ze n|h 400.000 KM jer su
|ma || pr| mje dbe za sto ov| tro sko v| n| su p|a n| ra n|
u MlP-u za ovo qo d|s nj| bu dzet.
Ras tu tro {ko vi
kam pa nje za UN
Iz vr{e nje bu d`e ta u Mi nis tar stvu
Pro bi ja nja
zbog
Pu tni tro {ko vi pro bi je ni
za 260.220 KM, pa je
umjes to pla ni ra nih
900.000 KM po tro {e no
go to vo 1,2 mi li ona KM
Mi nis tar stvo inos tra nih po slo va BiH
tra `i lo od Sa vje ta mi nis ta ra BiH
do zvo lu za re kon stru kci ju bu d`e ta
FO TO NN
D. MU MI NO VI]
SA RA JE VO - Iz za tvo ra u Fe de ra ci ji BiH po -
bje glo je 75 osu |e ni ka ko ji ni ka da ni su uha p{e ni i
vra }e ni na iz dr`a va nje ka zni, pot vr|e no je iz Mi -
nis tar stva prav de FBiH.
Ve }i na ovih bje gu na ca, od ko jih su ne ki osu |e ni i
za naj te `a kri vi ~na dje la, ni su iz za tvo ra po bje gli na
spe kta ku la ran na ~in ne go su zlo upo tri je bi li za tvor ske
po go dnos ti.
Na {e za ko no dav stvo po go dnos ti izlas ka iz kru ga
za tvo ra omo gu }a va ~ak i lju di ma osu |e nim za naj te `a
kri vi ~na dje la. Ta ko oso ba, osu |e na na vi {e od de set
go di na za tvo ra, na kon od slu `e nja tre }i ne ka zne ima
pra vo na vi ken de na slo bo di.
"Od 1996. go di ne ima mo 75 osu |e ni ka
ko ji ni ka da ni su pro na |e ni i ko ji se tre ti ra ju kao za -
tvo re ni ci u bjek stvu. Ugla vnom su to osu |e ni ci ko ji
su iz za tvo ra pu {te ni na vi kend, go di{ nji odmor ili im
je do zvo ljen izla zak u grad", obja{ nja va En to ni [e pe -
ri}, gla sno go vor nik Mi nis tar stva prav de FBiH.
U Fe de ral nom mi nis tar stvu prav de ne pos to je ta -
~ni po da ci o to me ko li ko je za tvo re ni ka bje `a lo iz za -
tvo ra u FBiH. Po da ci se kva li te tno ne a`u ri ra ju.
"Pro blem je {to za kon kao bje `a nje iz za tvo ra
kva li fi ku je i ka da za tvo re nik za ka sni da se vra ti sa
odo bre nog do pus ta. Ne ki od njih do |u s ma lim za ka{ -
nje njem, a ne ki se ni ka da ne po ja ve. Mi po ku {a va mo
da re tro ak tvi no na pra vi mo sta tis ti ku o ovim
Samovoljan pre kid
Ni kad ni je
3 Doga|aji 10. 8. 2009. qpofekfmkbl
Ek splo zi ja
na Ma jor ki
PAL MA DE MA JOR KA - U
je dnom ba ru na naj po zna ti jem
lje to va li {tu u Pal ma de Ma jor ki
ek splo di ra la je ju ~e bom ba a pre -
ma prvim po da ci ma svi gos ti su
eva ku isa ni iz lo ka la.
[pan ski me di ji iz vje {ta va ju da
je upo zo re nje te le fon ski izre ~e no
ne po sre dno pri je de to na ci je.
Te ro ris ti ~ka gru pa ETA ko ja se
bo ri za ot cje plje nje Bas ki je, je is -
tog da na pre uze la od go vor nost za
na pad u ko jem su po gi nu la dva
po li caj ca, a ko ji je izve den pro -
{log mje se ca. [pan ski na ci onal ni
ra dio iz vje {ta va da je bom ba ko ja
je ek splo di ra la bi la smje {te na u
tor bi u WC-u ba ra "La Ri go le ta".
Zbog ovog na pa da ci je lo po dru -
~je je eva ku isa no. (Agen ci je)
"Ha p{e nje
ni je do vo ljno"
BA NJA LU KA - Ha p{e nje Ka -
ra ja Ka me la bin Ali ja Abu Ham -
ze je do bra vi jest jer se po ka za lo
da su slu `be odra di le svoj dio po -
sla, re kao je ju ~e D`e vad Ga li ja -
{e vi}, ~lan Ek sper tskog ti ma za
bor bu pro tiv te ro ri zma.
Ipak, pre ma nje go vim ri je ~i ma,
ni je do bro {to on ni u je dnom tre -
nut ku ni je bez bje dno sno i oba -
vje {taj no obra |en, i pos tav lja
pi ta nje ko me je u in te re su da se
ne sa zna ono {to bi on o te ro ris ti -
~kim ve za ma i akti vnos ti ma u
BiH mo gao re }i na dle `nim or ga -
ni ma.
"Je li na ma cilj da ra svi je tli mo
ra tne zlo ~i ne na Ozre nu i u sre -
dnjoj Bo sni u ko ji ma je on di rek -
tno u~es tvo vao? A tu je i slu ~aj
Jo ze Le uta ra, ras vje tlja va nje
aten ta ta ko ji su pri pre ma ni u BiH
i {i rom svi je ta" pi ta Ga li ja {e vi}.
On ka `e da na kon {to Abu
Ham za od slu `i ka znu, ne bi smio
bi ti de por tovan dok se od nje ga
ne sa zna ju ove in for ma ci je.
D.[a.
Oslo bo |e ni svi
osu mnji ~e ni
za po ma ga nje
SA RA JE VO - Edin Be ga no vi}
(43) iz Ze ni ce, osu mnji ~en da je
po ma gao pri skri va nju Ka raja
Ka me la bin Ali ja, pu {ten je ju ~er
iz pri tvo ra, pot vr|e no je iz MUP-
a Ze ni ~ko-do boj skog kan to na.
Ra ni je su iz pri tvo ra pu {te ni Fi -
kret Be kri} i Adna n Sma ji}, ko ji
su ta ko |er bi li pri vo |e ni zbog su -
mnje da su Bin Ali ju po ma ga li u
skri va nju dok je bio u bjek stvu iz
ze ni ~kog za tvo ra.
Tu ni {a nin Ka raj Ka mel bin Ali,
po zna ti ji kao Abu Ham za, uha -
p{en je u pe tak na ve ~er u ze ni -
~kom na sel ju Pe ha re.
Bin Ali, ko jeg su vlas ti BiH i
SAD pro gla si le oso bom opa -
snom po na ci onal nu si gur nost,
27. ju la se s odo bre nog go di {njeg
od mo ra ni je vra tio na iz dr`a va nje
ka zne u KPZ u Ze ni ci, u ko jem je
iz dr`a vao vi {e go di{ nju ka znu za
ra zboj ni{ tvo, na si lje u po ro di ci i
pri je tnje tu `i ocu. Po li ci ja nas tav -
lja is tra gu o bi je gu Ka raja Ka me -
la, o od go vorn osti Upra ve KPZ-a
za ovaj pro pust rasprav lja }e i
Vla da FBiH na prvoj na re dnoj
sje dni ci. Iz Mi nis tar stva prav de
FBiH re ~e no je da zbog bi je ga
Bin Ali ja, ko jem je pro {le go di ne
odu ze to bh. dr`av ljan stvo, ni je is -
klju ~e na ni smje na Ni ha da Spa -
hi }a, di re kto ra KPZ Ze ni ca.
D.Mu.
Vijesti
go di nu.
Ha ris Lu ko vac, po mo }nik mi nis tra za op {te po slo -
ve u MIP-u, ka `e da ni je do bro ni pro bi ja ti po je di ne
stav ke, ni ti ne tro {i ti pla ni ra ni no vac, te da }e se ova -
kva pra ksa ubu du }e pro mi je ni ti.
"Ni sam na ovoj fun kci ji od sa mog po ~et -
ka pa ne mo gu po je di ne stav ke de ta ljno obra zla ga ti. S
ob zi rom da je bi lo pro bi ja nja na po je di nim stav ka ma
mo ra li smo od Vi je }a mi nis ta ra BiH tra `i ti re kon stru -
kci ju bu d`e ta za ovu go di nu. Ni je u re du ni ka da os ta je
nov ca ko ji je pla ni ran", re kao je Lu ko vac is ti ~u }i da u
MIP-u ni su po pu nje na sva pla ni ra na mjes ta.
"Ima mo 38 an ga `o va nih po ugo vo ru o ra du i dje -
lu. Agen ci ja za dr`a vnu slu `bu vo di pro ce du re po po la
go di ne, ali }e mo nas to ja ti da se ova mjes ta po pu ne
kon kur si ma", ka zao je Lu ko vac i do dao da je bi lo li ne -
ar nih ski da nja u DKP mre `i zbog ~e ga su i tro {ko vi
za ku pa i se li dbe po ve }a ni.
Zbog ne ra dnog da na u Mi nis tars tvu fi -
nan si ja ju ~e ni smo mo gli sa zna ti da li }e da ti po zi ti vno
mi{ lje nje i ka kva }e bi ti su dbi na re kon stru kci je bu d`e -
ta MIP-a BiH.
MIP-u BiH po ve }a ni su i tro {ko vi za me di cin ske uslu -
ge pa je plan pro bi jen za 61.746 KM.
Iz da ta ka mi mo pla na bi lo je i za pla }a nje uslu ga
obav lje nih pri vre me nih i po vre mnih po slo va zbog ~e -
ga je po tro {e no 113.587 KM vi {e od po lu go di{ njeg
pla na.
Sa dru ge stra ne, ne gdje ni je po tro {e no ni
bli zu od pla na po put stav ke ko ja se odno si na pla te za -
po sle nih gdje je 1,3 mi li ona KM os ta lo neu tro {e no.
Iz vr{e nje pla na bu d`e ta MIP-a BiH u 2009. go di -
ni pot vrdi lo je pri mje dbe re vi zo ra u iz vje {ta ju za 2008.
inos tra nih po slo va BiH u prvih {est mje se ci ove go di ne
i do 300.000 KM
pu to va nja i se li dbe
Po ve }a ni
tro {ko vi
me di cin skih
uslu ga za
61.746 KM
bje`anjima, ali te {ko je sve to uve za ti", is ti ~e [e pe ri}.
Pre ma ne zva ni ~nim po da ci ma, u pro {loj go di ni je
iz ka zne no-po pra vnih za vo da na po dru ~ju Fe de ra ci je
BiH po bje glo 96 oso ba.
U to ku 2006. go di ne iz za tvo ra u
ovom bh. en ti te tu po bje gao je 101 za tvo re nik, 88 njih
u 2005. go di ni, a u 2004. go di ni po bje lo je 75 osu |e ni -
ka i pri tvo re ni ka.
Mi ra lem Du ra no vi}, in spe ktor za iz vr{e nje ka zne -
nih san kci ja u Mi nis tar stvu prav de FBiH, ka `e da ne
pos to ji stan dar dni pro fil oso ba ko je naj ~e{ }e bje `e iz
za tvo ra.
"Bu kval no, mi me |u bje gun ci ma iz ka zne no-po -
pra vnih za vo da ima mo oso ba ko je su osu |e ne za {um -
sku kra |u pa sve do ubi ca", na gla {a va Du ra no vi}.
On tvrdi da ni su spor ne za tvor ske po go dnos ti ko -
je osu |e ni ci ma omo gu }a va ju da dio za tvor ske ka zne
pro vo de na slo bo di.
"Pos to je za tvo re ni ci ko ji su ispu ni li
uslo ve za pu {ta nje na do pust i ko ji su de se ti ne pu ta bi li
na do pus tu i on da je dnom je dnos ta vno 'pre vrnu' i ne
vra te se u za tvor. To se ne mo `e pre dvi dje ti", obja{ nja -
va Du ra no vi}.
U ne vla di noj or ga ni za ci ji Po kret "Dos ta" sma tra ju
da je ~i nje ni ca da 75 osu |e ni ka na kon bjek stva go di -
na ma ni je pro na |e no i vra }e no u za tvor, ne go u`i va ju
ne gdje u slo bo di, odraz op {teg sta nja u dr`a vi.
"Ti bje gun ci su opa sni za obi ~ne gra |a ne,
ali ni su opa sni za po li ti ~a re i za to ni ko me ni je u in te re -
su ni da ih hva ta. Ne pri hva tlji vo je da osu |e ne ubi ce
mo gu ima ti za tvor ske po go dnos ti. Ne ki od njih nor -
mal no ra de. U za tvo ru sa mo pre spa va ju", ka zao je De -
mir Ma hmu t~e ha ji} iz Po kre ta "Dos ta".
iz dr`a va nja ka zni u ka zne no-po pra vnim za vo di ma u FBiH
pro na |e no 75 bje gu na ca iz za tvo ra
Üku pno sta nje u •e t| r| naj ve ca ka zne no-
po pra vna za vo da u Fe de ra c| j| B|H b| ce ra zma tra -
no na prvoj na re dnoj sje dn| c| v|a de Federac|je
B|H ko ja b|. na jvje ro va tn| je. mo q|a b| t| odrza na 19.
avqus ta.
ln íor ma c| ju o sta nju u za tvo r| ma u Sa ra je vu. Ze n| c|.
Tu z|| | Mos ta ru od íe de ra| noq m| n|s tra prav de Fe || ksa
v| do v| ca za tra z|o je pre m| jer FB|H Mus ta ía Mu je z| no -
v|c.
lz ov|h ka zne no-po pra vn|h za vo da u za dnje vr| je me
po nav |ja ju da |ma ju broj ne pro b|e me. od ne dos tat ka
nov ca do oqra n| •e n|h smje staj n|h ka pa c| te ta.
Vla da o sta nju u za tvo ri ma
Me |u
bje gun ci ma
ima mo
oso ba ko je
su osu |e ne
za {um sku
kra |u pa
sve do
ubi ca,
re kao
Du ra no vi}
4 Doga|aji qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Odr`a na
Grme ~ka
ko ri da
PRI JE DOR - Na Po po vi }a
brdu kod O{ tre Lu ke ju ~e po -
po dne je odr`a na 237. grme ~ka
ko ri da, na ko joj se bo ri lo osam
bi ko va sa mo u te {koj ka te go ri ji.
Naj bo lji bik svom vla sni ku
do ni je }e na gra du od 3.000 KM,
dru go pla si ra ni 1.500 KM, a tre -
}e pla si ra ni 500 KM. Do za klju -
~e nja ovog bro ja bor be bi ko va
ni su za vr{e ne.
Bor be bi ko va, ko je se sva ke
go di ne odr`a va ju u prvu ne dje -
lju po Ilin da nu, ra ni je su odr`a -
va ne na Me |e |em brdu kod
Sa ni ce, u op {ti ni Klju~ u FBiH.
Srbi s tog po dru ~ja ko ri du su,
kao dio svo je tra di ci je ne pre ki -
nu te ni ti u je dnom pro te klom
ra tu, nas ta vi li odr`a va ti od
1996. go di ne na Po po vi }a brdu.
Grme ~kom ko ri dom za vr{a -
va ju se Ilin dan ske sve ~a nos ti
ko ji ma op {ti na O{ tra Lu ka
ugos ti u~e sni ke knji `e vnih su -
sre ta "[u{ njar", obi lje `a va go -
di{ nji cu ge no ci da nad vi {e od
5.500 Srba i Je vre ja u San skom
Mos tu 1941. go di ne i svet ku je
sla vu. (Srna)
Naj vi {e
sa mo ubis ta va
u Tre bi nju
TRE BI NJE - Na po dru ~ju is -
to ~ne Her ce go vi ne u prvih se -
dam mje se ci ove go di ne
evi den ti ra no je 10 sa mo ubis ta -
va, od ~e ga {est u op {ti ni Tre bi -
nje, pot vr|e no je u tre binj skom
Cen tru ja vne bez bje dnos ti.
Po je dno sa mo ubis tvo evi den ti -
ra no je u op {ti na ma Bi le }a,
Gac ko, Ne ve si nje i Ber ko vi }i,
dok u Lju bi nju ni je za bi lje `en
ni je dan slu ~aj su ici da.
U CJB Tre bi nje ka `u da su naj -
vi {e sa mo ubis ta va iz vr{a va li
mu {kar ci, njih osam, dok su
dvi je `e ne se bi odu ze le `i vot.
U ve }i ni slu ~a je va sa mo ubis tva
su iz vr{e na va tre nim oru `jem, a
po tom sli je de sa mo ubis tva vje -
{a njem i bom bom.
Naj ve }i broj sa mo ubis ta va,
se dam, iz vr{i le su oso be ko je
ima ju vi {e od 50 go di na. (Srna)
Vijesti
U FOKUSU
SA RA JE VO - Biv {i po li caj ci i dru ga fi -
zi ~ka li ca u FBiH do sa da se ni su mo gla le -
gal no ba vi ti de te ktiv skom dje la tno{ }u jer
ni je pos to jao za kon o pri va tnim de te kti vi -
ma, ka `e Ma hir Ho d`i}, pred sje dnik Udru -
`e nja me na d`e ra si gur nos ti u BiH.
Na crt za ko na o pri va tnim de te kti vi ma ne -
da vno je usvo ji la Vla da FBiH. Za kon }e bi ti
pri mje nji van kad ga na kon lje tne pa uze usvo ji
Par la ment FBiH.
"Ne ki po je din ci su po ku {a li ra ni -
je da ra de de te ktiv ski po sao. S ob zi rom na to
da ni su mo gli re gis tro va ti fir mu i ni su mo gli
ra di ti le gal no, pres ta li su s tim po slom. Znam
pu no biv {ih po li ca ja ca ko ji bi se `e lje li ba vi ti
tim za ni ma njem. Si gur no }e i po je din ci iz za -
{ti tar skih agen ci ja osno va ti pri va tne de te ktiv -
ske agen ci je", is ti ~e Ho d`i} do dav {i da su u
FBiH tra `e ne uslu ge pri va tnih de te kti va.
Tvrdi da ga je kon ta kti ra lo pe tna es tak
`e na ko je su ga pi ta le ko me se mo gu obra ti ti
da pra te nji ho ve mu `e ve jer su mnja ju da ih
va ra ju.
"In te res za pri va tnimde te kti -
vi ma je ve lik i ka da se ra di o in dus trij skoj {pi -
ju na `i", na gla {a va Ho d`i}.
Zlat ko Prndelj, iz vr{ni di re ktor Za {ti tar -
ske agen ci je "Alarm West", is ti ~e da se u
okvi ru za {ti tar skih agen ci ja ne mo `e ra di ti de -
te ktiv ski po sao, ve} da is klju ~i vo fi zi ~ko li ce
mo `e re gis tro va ti de te ktiv sku agen ci ju.
Admir Ka ti ca, sa vje tnik mi nis tra unu tra{ -
njih po slo va FBiH, ka `e da je u FBiH prvi put
u pri pre mi za kon o pri va tnim de te kti vi ma, ko -
ji Re pu bli ka Srpska ima od 2002. go di ne, dok
je u Hrvat skoj i Srbi ji Za kon o pri va tnim de te -
kti vi ma usvo jen 1996. go di ne.
"Na crt za ko na ut vrdi la je 23. ju la
Vla da FBiH na kon {to je MUP FBiH upu tio
pre dna crt sa mi{ lje nji ma Ure da za za ko no dav -
stvo FBiH, mi nis tar sta va fi nan si ja i prav de
ko ji ni su ima li pri mje dbi na pre dna crt", re kao
je Ka ti ca is ti ~u }i da }e, izme |u os ta log, pri va -
tni de te kti vi pri ku plja ti in for ma ci je o nes ta lim
oso ba ma, pro vje ra va ti ano ni mne po ru ke.
Pre ma na crtu za ko na pri va tnim de te kti -
vi ma bi }e za bra nje no obav lja nje po slo va ko ji
su u na dle `nos ti po li ci je, si gur no snih slu `bi
ili su do va i tu `i la{ tva, ali mo gu vr{i ti osma -
tra nje, pra }e nje i fo to gra fi sa nje na ja vnom
mjes tu.
U Fe de ra ci ji BiH }e us ko ro bi ti oza ko njen rad pri va tnih de te kti va
Po slo vna {an sa za biv {e po li caj ce
Pi {e: Albina SORGU^
tic" Sa ra je vo.
U auto-ku }a ma u RS ka `u da na tr`i {tu
os ta ju sa mo ozbi ljni je fir me i one ko je ima ju po ne ko -
li ko de se ti na vo zi la, dok su ma li auto-pla ce vi ili za tvo -
re ni ili pla ni ra ju da sta ve klju~ u bra vu.
"Oni ko ji ima ju do bre ci je ne, do bra vo zi la i ve li ke
pla ce ve op sta }e na tr`i {tu, jer lju de in te re su je kva li tet.
Pro da ja za ra zli ku od pri je ne ko li ko mje se ci ide do bro,
ali je i da lje zna tno lo {i ja ne go pro {le go di ne", re kao je
Si mo \u ki}, vla snik auto-sa lo na "Bra }a \u ki}", ko ji
ima pred sta vni{ tva u Ba nja lu ci i Prnja vo ru.
Ni ki ca Ni ko li}, su vla snik auto-ku }e "Auto Max"
iz Bi je lji ne, ka `e da je za ra zli ku od pro {le go di ne pro -
da ja opa la, ali da se tr`i {te po la ko po prav lja, te da su
Ma ja RE NER, Uro{ VU KI]
SA RA JE VO, BA NJA LU KA - Pro da ja po lo -
vnih auto mo bi la u FBiH opa la je i do 90 od sto zbog
sma nje ne ku po vne mo }i gra |a na, dok je u RS opa -
la oko 40 od sto u odno su na pro {lu go di nu, is ti ~u u
auto-ku }a ma.
Ne ki od pro da va ~a pri si lje ni su auto mo bi le da va ti,
odno sno mi je nja ti za gra |e vin ski ma te ri jal, ne ki spu -
{ta ju ci je ne auta, a ne ki ra zmi{ lja ju o za tva ra nju svo jih
fir mi.
"Ne ma ni onih {to sa mo gle da ju auta. Ako ova ko
nas ta vi, ne ma dru ge ne go za tvo ri ti. Sla bo je sve. Pro -
da ja je opa la 90 od sto", ka `u u auto-cen tru "Bom bas -
ci je ne vo zi la dras ti ~no pa le.
"U prva ~e ti ri mje se ca ove go di ne si tu aci ja je bi la
ka tas tro fal na. Ci je ne su pa da le sva ko dne vno, ali ni ko
ni je ku po vao vo zi la. U po slje dnje vri je me ima na zna ka
opo rav ka i o~e ku jem da }e se si tu aci ja sva ko dne vno po -
prav lja ti", ka zao je Ni ko li}.
Adnan Ari fa gi}, vla snik auto-cen tra "Ari -
fa gi}" Ma glaj, tvrdi da je pro da ja lu ksu znih i te re tnih
auta, po put ke di ja i kom bi ja, opa la za 25 od sto, a gu ma
za 50 od sto. Do da je da su u Do boj-Ju gu ve} za tvo re ne
tri do ~e ti ri fir me jer ni je bi lo ku pa ca.
"Ja se jo{ mo gu po kri ti. U je dnom tre nut ku, pri je
dva mje se ca, ma lo je kre nu lo, ali je sa da opet sta lo. I
gra |e vi na je za ka za la. U po re |e nju s pro {lom go di nom
Osim u slu ~a je vi ma su mnje
u ne vje ru par tne ra, in te res
za pri va tnim de te kti vi ma je
ve lik i ka da se ra di o in dus trij skoj
{pi ju na `i, re kao Ho d`i}
Ban ke ne
da ju kre di te
i to je
pro blem.
Sa da je
aktu el na
pre pro da ja
i kom pen za -
ci je
Auto mo bi le
gra |e vin ski
U FBiH
pro da ja
po lo vnih
vo zi la pa la i
do 90
od sto, u RS
si tu aci ja
ne {to bo lja
Pro {le go di ne u ovo
do ba pro da vao sam 16 do
17 auta mje se ~no, a ove
dva auta. O~e ku jem da }e
bi ti bo lje u sep tem bru,
re kao Mi ljko vi}
Na crt za ko na o pri va tnim de te kti vi ma ne da vno
je usvo ji la Vla da Federacije Bosne i Hercegovine
5 Doga|aji 10. 8. 2009. qpofekfmkbl
MOS TAR - Ve li ki po`ar bu -
knuo je u su bo tu na ve ~e na po -
dru ~ju biv {e ka sar ne JNA
Sje ver ni lo gor na ula zu u Mos tar.
"Va tro ga sna je di ni ca Mos tar pri -
mi la je do ja vu o po`aru oko 22 sa -
ta, te su nje zi ni ~la no vi, uprkos
to me {to se ve} mje se ci ma zbog
svog ne re gu li sa nog sta tu sa u {traj -
ku, in ter ve ni sa li i pu nih 40 mi nu ta
se bo ri li s va tre nom sti hi jom, ko ja
je u je dnom tre nut ku ~ak ugro zi la i
obli`nje obje kte", na vo di se u sa op -
{te nju iz Va tro ga sne je di ni ce Mos -
tar.
Po`ar je lo ka li zo van, a uzrok jo{
ni je po znat.
D.[a.
U kon zu la ti ma u Evro pi
sa mo dva pra vni ka
BA NJA LU KA - U ve li kom bro ju di plo mat sko-kon zu lar nih pred sta -
vni {ta va BiH u inos tran stvu ne ma za po sle nih pra vni ka, a u ze mlja ma
Evro pe ra de sa mo dva kon zu la ko ji su po stru ci pra vni ci, upo zo ri la je
Ja smin ka D`um hur, om bud sman za ljud ska pra va BiH.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, ta ~i nje ni ca ote `a va os tva ri va nje i rje {a va nje sta tu -
snih pra va i pra vnih pi ta nja vi {e od mi li on gra |a na BiH u inos tran stvu, a ve -
}i na pro ble ma i po tre ba bh. di ja spo re je pra vne pri ro de.
Ne dos tat kom pra vni ka u bh. di plo mat sko-kon zu lar noj mre `i za bri nut je i
UN. Kan ce la ri ja UNI CEF-a u BiH je u pra vnoj ana li zi za ko no dav stva BiH
ko je re gu li {e oblast re gis tra ci je ro |e nja, iz de cem bra pro {le go di ne, uka za la
na "za bri nja va ju }u kva li fi ka ci onu stru ktu ru za po sle nih u di plo mat sko-kon -
zu lar nim pred sta vni{ tvi ma BiH u inos tran stvu".
"Kao pri mjer na vo di mo da u ze mlja ma gdje pri vre me no `ivi ve li ki broj
dr`av lja na BiH, kao {to su Nje -
ma ~ka, Ka na da, Aus tra li ja, Ita li -
ja i skan di nav ske ze mlje, ne ma
za po sle nih pra vni ka", na vo di se
u toj stu di ji.
Ne sib Ka rin {ik, se kre tar Sa ve -
za bh. udru `e nja u [ved skoj, ka `e da bi sva ko di plo mat sko-ko nu zu lar no
pred sta vni{ tvo mo ra lo ima ti za po sle ne pra vni ke.
Mi ro slav Mi ke{, pra vni ek spert iz Ba nja lu ke, ka `e da, iako pro pi si ek spli -
ci tno ne na vo de da za po sle ni mo ra ju da bu du pra vni ci, bi lo bi po `e ljno da
di plo mat sko-kon zu lar na pred sta vni{ tva ima ju za po sle ne pra vni ke.
Pre ma nje go vom mi{ lje nju, kon zu la ti se ba ve ve li kim bro jem pra vnih pi -
ta nja iz me |u na ro dno-pri va tnog pra va, rje {a va nja sta tu snih pi ta nja, na sljed -
stva, iz da va nja do ku me na ta i sli ~nih po slo va. Me |u tim, on na vo di da je BiH
u spe ci fi ~noj si tu aci ji, jer je fi nan sij ska si tu aci ja veoma lo {a, pa ni je mo gu }e
uvi jek ima ti stru~ nja ke iz svih oblas ti. U Mi nis tar stvu inostranih po slo va
BiH na vo de da ne pos to ji za kon ska odre dni ca ko ja na la`e da se u okvi ru je -
dnog bh. pred sta vni{ tva u inos tran stvu mo ra na la zi ti pra vnik, na vo de }i da
ta kvu nor mu ni je mo gu }e ispo {to va ti, po se bno ta mo gdje uku pan broj oso -
blja izno si dva za po sle na.
D.[a.
BA NJA LU KA - Pra vil ni kom o
fi nan si ra nju osno vnih {ko la u RS
pre dvi |e no je da od sep tem bra
sva odje lje nja ima ju 25 u~e ni ka,
odno sno op ti ma lan broj |a ka.
Bran ka Ro ga~, slu `be nik za odno -
se s ja vno{ }u u Mi nis tar stvu pros vje -
te i kul tu re RS, to je pot vrdi la
na vo de }i da su do sa da odje lje nja
mo gla ima ti i po 18 u~e ni ka, {to je
bio mi ni ma lan broj.
"Je dno obra ~un sko odje lje nje, pre -
ma ovom pra vil ni ku, ~i ni broj u~e ni -
ka od 18 do 30, odno sno 32 u~e ni ka,
dok je for mi ra nje dva obra ~un ska
odje lje nja pre dvi |e no ka da je broj
u~e ni ka od 33 do 60, tri obra ~un ska
odje lje nja ka da je broj u~e ni ka od 61
do 90", ka za la je Ro ga ~e va.
Ona je do da la da }e Mi nis tar stvo u
izu ze tnim slu ~a je vi ma pri zna ti kao
obra ~un sko odje lje nje i odje lje nje is -
tog ra zre da ko je ima ma nje od 18
u~e ni ka.
"[ko la ma u brdsko-pla nin skim po -
dru ~ji ma i u izra zi to ne ra zvi je nim
op {ti na ma ko ji ma Vla da RS odo bri
rad i sa ma njim bro jem od pro pi sa -
nog bro ja u~e ni ka pri zna je se obra -
~un sko odje lje nje sa ma njim bro jem
u~e ni ka pod uslo vom da su odje lje -
nja for mi ra na na na je ko no mi ~ni ji
na ~in", is ta kla je Ro ga ~e va. Du {an
Mi{ lje no vi}, pred sje dnik Akti va di -
re kto ra osno vnih {ko la, re kao je da
}e pri mje na Pra vil ni ka o fi nan si ra nju
osno vnih {ko la iza zva ti i odre |e ne
po te {ko }e i pro ble me.
"S ob zi rom na to da }e se ra zre di
spa ja ti, ima }e mo vi {ak ra dni ka,
pose bno te hni ~kog oso blja. Nas ta -
vni ci is to ri je, geo gra fi je i li ko vne
kul tu re ima }e ma njak ~a so va", ka -
zao je Mi{ lje no vi} i do dao da }e ma -
njak ka dra po se bno bi ti izra `en u
Ba nja lu ci.
U Mi nis tar stvu pros vje te i kul tu re
RS ra ni je su re kli da zbog spa ja nja
ra zre da ne }e do }i do vi {ka ra dni ka.
"Odre |en broj nastavnika tre ba da
os tva ri pen zi ju, a za je dan dio ra dni -
ka Vla da RS }e do ku pi ti go di ne sta -
`a", ka za li su u Mi nis tar stvu.
B.D.
S. VE LI]
SA RA JE VO - Vla da FBiH }e sa ma de fi ni ra ti
na ~in u{te da u oblas ti bo ra ~ko-in va lid ske za {ti te
ako se o to me pred sta vni ci bo ra ~kih or ga ni za ci ja
ne do go vo re do prve na re dne is pla te na kna da, po -
ru ~io je Mus ta fa Mu je zi no vi}, pre mi jer FBiH.
Pod sje tio je da u ovoj oblas ti ve} pos to je tri
mo de la u{te da ko ja ne pri hva ta ju pri pa dni ci bo ra -
~kih po pu la ci ja.
Biv {i pri pa dni ci Ar mi je BiH sma -
tra ju da re vi zi jom mo ra ju bi ti obu hva }e ni svi ko ri sni -
ci na kna da uz pri vre me nu obus ta vu rje {e nja i bez
uma nje nja po je di na ~nih na kna da za de set od sto. Biv -
{i pri pa dni ci HVO-a in zis ti ra ju da na kna de bu du
uma nje ne za de set od sto bez pri vre me ne obus ta ve
rje {e nja.
"Par la ment FBiH je ovlas tio Vla du da do ne se
ure dbu o na ~i nu os tva re nja u{te da bez sma nje nja na -
kna da, {to je ne mo gu }e. MMF je po nu dio uma nje nje
na kna da za de set od sto i po tom pri vre me nu obus ta vu
rje {e nja za sve ko ji su pra vo prvi put os tva ri li na kon
2004. go di ne. Tre }e rje {e nje je kom bi na ci ja prva dva
na ~i na", re kao je Mu je zi no vi}, do dav {i da mo ra ju na -
}i rje {e nje na ko ji na ~in }e bi ti uma njen grant za nji -
ho ve na kna de bez odu go vla ~e nja.
"Vla da }e nas to ja ti da ne na me tne rje {e nje. Bi }e -
mo pri si lje ni da to ura di mo ako se udru `e nja ne do -
go vo re", ka zao je Mu je zi no vi}.
Izet Ga ni}, pred sje dnik Ko or di na ci -
je po ro di ca {e hi da i po gi nu lih bo ra ca, sma tra da je te -
{ko na }i za je dni ~ko rje {e nje.
"Pri pa dni ci HVO-a su pri hva ti li uma nje nje za
de set od sto, bez pri vre me ne obus ta ve rje {e nja. Naj -
vje ro va tni je su ih stra na ~ki li de ri po sa vje to vali da
pri hva te uma nje nje ka ko ni ko od njih ne bi os tao bez
pra va", re kao je Ga ni}, do dav {i ka ko }e ipak tra `i ti
sas ta nak s pred sta vni ci ma udru ga HVO-a.
An |el ko Ba run, pred sje dnik HVI DRA, ka `e da
su smi je {ne pri ~e da Mi nis tar stvo za bo ra ~ka pi ta nja
FBiH {ti ti kom po nen tu HVO-a i da biv {i pri pa dni ci
ove voj ske ne }e bi ti obu hva }e ni re vi zi jom.
"U ovom vre me nu kri ze pris ta je mo
na uma nje nje od de set od sto, ali ne i na obus ta vu rje -
{e nja. Ne mo ra pre mi jer vr{i ti pri ti sak na H kom po -
nen tu. Ne ka se do go vo ri s ar mij skom kom po nen tom i
pro blem }e bi ti ri je {en", is ta kao je Ba run.
Vla da FBiH po zva la bo ra ~ka udru `e nja da se do go vo re
Do go vor ili na me ta nje rje {e nja
"Re ktor ska
kon fe ren ci ja
pri mjer
igno ri sa nja"
BA NJA LU KA - Iako Za kon o
vi so kom obra zo va nju BiH ne
pra vi ra zli ku izme |u ja vnih i pri -
va tnih uni ver zi te ta, Re ktor ska
kon fe ren ci ja BiH u ko joj su sa mo
re kto ri ja vnih uni ver zi te ta na jo ~i -
ti ji je pri mjer igno ri sa nja pri va -
tnih, ka zao je Zo ran Ka li ni},
pred sje da va ju }i Kon fe ren ci je pri -
va tnih vi so ko {kol skih us ta no va.
"Dr`a vni uni ver zi te ti se bo je
ve }i ne ko ju bi mi ima li u toj kon -
fe ren ci ji. Za kon ni je pre ci zi rao
ka ko se for mi ra ta kon fe ren ci ja i
to je pro blem jer je sve na sa mo -
or ga ni zo va nju i mi smo tu za pos -
tav lje ni. Do po ~et ka aka dem ske
go di ne o~e ku je mo po ziv u Re -
ktor sku kon fe ren ci ju i `e li mo sa -
mo da u~es tvu je mo u
po bolj {a nju obra zo vnog sis tema
BiH", ka zao je Ka li ni}.
Re ktor ska kon fe ren ci ja BiH je
udru`enje uni ver zi te ta ko je ut -
vr|u je i zas tu pa za je dni ~ke in te -
re se bh. uni ver zi te ta pre ma
or ga ni ma vlas ti i svim su bje kti -
ma za in te re sova nim za ra zvoj i
bu du }nost vi so kog obra zo va nja,
te po se bno pre ma me |u na ro -
dnim su bje kti ma. Mi tar No va ko -
vi}, re ktor Uni ver zi te ta u
Is to ~nom Sa ra je vu, is ta kao je da
za kon ka `e da su pri va tni uni ver -
zi te ti je dna ki, ali ni je re kao da
oni mo ra ju bi ti ~la no vi te kon fe -
ren ci je. An ton Ka si po vi}, mi nis -
tar pros vje te i kul tu re RS, re kao
je ra ni je da Mi nis tar stvo ne pra vi
ra zli ku izme |u pri va tnih i ja vnih
fa kul te ta te da se ne smi je mi je -
{a ti u nji hov rad, pa ta ko ni u pi -
ta nje Re ktor ske kon fe ren ci je.
U.V.
Knji ga o
ra du ba bi ca
i ses ta ra
BA NJA LU KA - ^la no vi Sa ve -
za me di cin skih ses ta ra i te hni ~a ra
RS pri pre ma ju knji gu "Dje lo krug
ra da me di cin skih ses ta ra i ba bi ca
RS" u ko joj }e bi ti objav lje no sve
{to ra de ses tre i aku {er ke po spe -
ci jal nos ti ma.
Knji ga }e bi ti objav lje na kra -
jem sep tem bra.
Zo ra Goj ko vi}, pred sje dni ca
Sa ve za me di cin skih ses ta ra i te -
hni ~a ra RS, is ta kla je da su u to ku
i pri pre me za bil ten u ko me }e se
pred sta vi ti sve akti vnos ti Sa ve za
ses ta ra i re gi onal nih udru `e nja.
"Pla ni ra mo i da or ga ni zu je mo i
okru gli sto ko ji }e mo odr`a ti u
Do bo ju pod na zi vom 'O bra zo va -
nje i usa vr{a va nje me di cin skih
ses ta ra i te hni ~a ra RS'", ka za la je
Goj ko vi }e va.
I.R.K.
Oplja ~ka na
pum pa
"[e va pe trol"
BA NJA LU KA - Dva na oru `a -
na mas ki ra na na pa da ~a upa la su
u su bo tu uve ~e u ben zin sku
pum pu "[e va pe trol" u ba nja lu -
~kom na se lju La u{ i od ra dni ka
ote li dne vni pa zar ko ji je izno sio
oko 200 KM.
U CJB Ba nja lu ka ka `u da se
plja ~ka de si la u 22 ~a sa ka da su
plja ~ka {i pri je te }i pi {to ljem ote li
no vac od ra dni ka i po bje gli.
"Po li ci ja je iz vr{i la uvi |aj i ra di
na ot kri va nju po ~i ni la ca ovog
kri vi ~nog dje la", ka `u u CJB Ba -
nja lu ka.
U.V.
Vla da }e nas to ja ti da ne
na me tne rje {e nje, ka zao Mu je zi no vi}
U odje lje nju
naj ma nje 25 u~e ni ka
pro da li smo sve ga 20 od sto vo zi la ko ja se ko ris te u gra -
|e vi ni", na gla sio je Ari fa gi}.
Osman iz auto-ku }e "Bo sman" Sa ra je vo ka `e da
vo zi la da ju za gra |e vin snki ma te ri jal, s ob zi rom na to da
se ba ve i nis ko gra dnjom.
"Da ni je to ga, skroz bi sta lo. Auta ko ja ima mo na
sta nju rje {a va mo na taj na ~in. Ne uzi ma mo ni {ta no vo",
do da je Osman.
I u sa lo nu "Auto mo bil-Ka kanj" is -
ti ~u da ra de sa mo po na ru d`bi, te da }e mo ra ti za tvo ri ti
ra dnju ako kri za u pro da ji bu de nas tav lje na.
Ra sim Mi ljko vi}, di re ktor auto-ku }e "Gre en" iz
Ve li ke Kla du {e, tvrdi da je si tu aci ja dras ti ~no lo {i ja ne -
go pro {le go di ne.
"Pro {le go di ne u ovo do ba pro da vao sam 16 do 17
auta mje se ~no, a ove dva auta. O~e ku jem da }e bi ti bo -
lje u sep tem bru", re kao je Mi ljko vi}.
Na po me nuo je da je obo rio ci je ne jer je
ma la po tra` nja, pa ta ko naj tra `e ni ji auto, golf 4, proi -
zve den 2002. ili 2003. go di ne, ko {ta 12.000 KM, a pro -
{le go di ne je pro da van za 16.000 KM.
"Bez ob zi ra na sve, ne ra zmi{ ljam o za tva ra nju ra -
dnje. Mi smo naj bli `e ula zu u ze mlju i tu su naj ni `e ci -
je ne u odno su na, re ci mo, cen tral nu Bo snu. Pa le su
ci je ne i na za pa du, ali na ma je pro blem to {to ni je re gu -
li sa no ko ima pra vo uvo za. Na na {em po dru ~ju 90 od sto
su pri va tni ci ko ji sa mo pre pro da ju auta, dok mi kao fir -
me ima mo sva {ta za pla }a ti", ka `e Mi ljko vi}.
Za ra zli ku od njih, u auto-ku }a ma "Kra mar" Lju bu -
{ki i "MG-Auto" [i ro ki Bri jeg ni su ne za do vo ljni.
"Pro da mo dva auta dne vno. Pro da ja je opa la, ali
ma lo. Ka ko je kri za, su per je. Ne znam da je u Her ce go -
vi ni igdje na jav lje no za tva ra nje sa lo na", ka `u u "Kra -
ma ru".
Go ran Gu nje vi}, vla snik auto-pla ca iz
Prnja vo ra, ka `e da se si tu aci ja po pra vi la i da je ono {to
za bri nja va ~i nje ni ca da u po slje dnjih ne ko li ko mje se ci
ni je is kre di ti ra no ni je dno vo zi lo.
"Ban ke ne da ju kre di te i to je pro blem. Sa da je
aktu el na pre pro da ja i kom pen za ci je, ta ko da lju di do vo -
ze auto i uz do pla tu uzi ma ju bo lje. Si tu aci ja je lo {i ja ne -
go pro {le go di ne, ali za ra zli ku od prvih mje se ci ove
go di ne, sa da je su per", ka `e Gu nje vi}.
Po `ar u biv {oj ka sar ni
Mi ke{ po ru ~io da
bi bi lo po `e ljno da DKP-i
ima ju za po sle ne pra vni ke
da ju i za
ma te ri jal
Ü auto-ku ca ma |s t| •u da su naj v| se tra -
ze n| auto mo b| || mar ke WW. re no. pe zo. te da
su c| je ne ov|h auto mo b| |a pa |e za oko 20 od -
sto.
Go|í 3 ko sta od 5.000 do 8.000 KM. dok je za
•e tvor ku po tre bno |z dvo j| t| od 11.000 do
16.000 KM. Naj tra ze n| je Pe no vo z| |o je k||o. za
ko j| je po tre bno |z dvo j| t| od 6.000 za vo z| |o pro| -
zve de no 2000. qo d| ne do 12.000. ko || ko ko sta
k||o pro| zve den 2003. qo d| ne.
Pe zo 106 se kre ce od 6.000 do 8.000 KM.
dok je za pe zo 206. za v| sno od qo d| ne pro| zvo -
dnje. po tre bno |z dvo j| t| od 8.000 do 12.000 KM.
Naj tra `e ni ji golf,
klio i pe `o
Vla sni ci auto-sa lo na tvrde da
ne po ma `e ni dras ti ~no
sma nje nje ci je na vo zi la
FO TO N.UGLJE [A
6 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Doga|aji
Ni ja se ne osje }am
si gur nim uko li ko gra |a ni
`i ve u stra hu.
Nikola KRAGULJ, na~elnik
op{tine Gradi{ka
Ha p{e njem Abu Ham ze stav lje no
je do zna nja da BiH mo `e bi ti
par tner i da mo `e ispu ni ti sve za da }e
ko je su joj pos tav lje ne.
Mijo KRE[I], v.d. ministra
bezbjednosti BiH
Rekli su
Ra de [E GRT
BA NJA LU KA - Van ca rin ske ba ri je re
Srbi je i Hrvat ske pre ma izvo zni ci ma iz BiH se i
da lje pri mje nju ju ne sma nje nim in ten zi te tom
kad je u pi ta nju brzi na iz da va nja do zvo la i
kon tro la, dok za uvoz u BiH ne pos to je ni ka kve
op stru kci je, tvrde do ma }i izvo zni ci.
De si mir @i va ni}, naj ve }i proi zvo |a~ `i vi ne u
BiH i vla snik `i vi nar ske far me "@i va ni} DS", ka `e
da je i da lje za izvo zni ke ve li ki pro blem do }i do
izvo zne do zvo le za pla sman proi zvo da na su sje -
dna tr`i {ta.
"U na {em mi nis tar stvu se brzo za vr{i po tre -
bna pro ce du ra, ali ve li ke pro ble me ima ju uvo zni ci
u Srbi ji i Hrvat skoj ko ji ma tre ba da ispo ru ~i mo ro -
bu po {to te {ko do bi ja ju odo bre nje za uvoz, {to nas
di rek tno ugro `a va", ka `e @i va ni}.
Kad se po sli je pu no na po ra i ~e ka nja ri je {i taj
pro blem, ka zao je @i va ni}, tek on da nas ta ju mu ke
na gra ni ci.
Ta ko tvrdi da je po slje dnja nje go va po {i ljka
za Srbi ju mo ra la da pro ve de u ka ran ti nu se dam
da na i da je po sva koj hla dnja ~i mo rao da pla ti
1.100 evra za ispi ti va nja.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, to pra kti ~no zna ~i
da je za ki lo gram pi le ti ne ko ju izvo zi u Srbi ju u
star tu do da tno op te re }en sa 10 fe nin ga.
[to se ti ~e Hrvat ske, @i va ni} ka `e
da je jo{ te `e izvo zi ti uprkos to me {to ima po zna -
tog kup ca ko ji je za in te re so van za nje go vu ro bu.
"Hrvat ska stru ~na ko mi si ja ho }e da do |e ov -
dje na te ren kod nas i da pre gle da far me, kla oni ce i
hla dnja ~e", ka `e @i va ni}, do da ju }i da }e tek po
po vrat ku u Hrvat sku na pra vi ti iz vje {taj i even tu al -
no do bi ti do zvo lu.
On je ka zao da }e po mno pra ti ti i sni ma ti sva -
ki ko rak hrvat ske ko mi si je ko ja bu de do {la kod
nje ga, ka ko bi ja vnost mo gla bi ti oba vi je {te na o
nji ho vom ra du.
Ipak, @i va ni} sma tra da dok do bi je do zvo lu
da }e vje ro va tno i pro }i tu ris ti ~ka se zo na u Hrvat -
skoj ka da je naj ve }a po tra` nja za me som.
S dru ge stra ne, @i va ni} ka `e da me so u BiH
ula zi ola ko, te da uvo zni ci, po go to vo iz Slo ve ni je
uz sti mu la ci ju dr`a ve na na {em tr`i {tu, nas tu pa ju
sa dam ping ci je na ma.
On upo zo ra va da }e, uko li ko se ova ko nas ta -
vi, sa mo {to se ti ~e nje go ve proi zvo dnje bi ti ugro -
`en po sao za 40 ra dni ka, oko 60 far mi ko je ra de za
nje ga kao ko ope ran ti i po sao 120 ko ope ra na ta ko ji
proi zvo de za nje go ve po tre be.
Dra go Ne di}, di re ktor Kan ce la ri je za ve -
te ri nar stvo BiH, ka zao je da po {i ljke me sa ko je
ula ze u BiH ta ko |e po dli je `u uzi ma nju uzo ra ka i
kon tro li, pri zna ju }i pri tom da su pro ce du re u su -
sje dnim dr`a va ma du `e i sku plje.
"Pi ta nje je da li to pre la zi ne ka kve nor mal ne
ci je ne ili se ra di o van ca rin skoj ba ri je ri", ka zao je
Ne di}.
On ni je mo gao da pre ci zi ra ko li ko ko {ta ana -
li za uzo ra ka me sa ko je ula zi u BiH, jer ka ko je
obja snio to za vi si od la bo ra to ri ja i vrsta ana li za
ko je se ra de po {to su ra zli ~i te ci je ne za ana li zu pri -
sus tva te {kih me ta la, hor mo na ili mi kro bi olo {ke
is pra vnos ti.
Ne di} ka `e da je oba ve za da se ut vrdi hi gi jen -
ska is pra vnost i kva li tet proi zvo da, a pre ma vrsti i
ko li ~i ni po {i ljke in spe ktor pro cje nju je i uzi ma
odre |en broj uzo ra ka ko ji su ne op ho dni da se pro -
ci je ni da li je po {i ljka is pra vna ili ne.
"Kad po {i ljka do |ena gra ni cu, gra ni -
~ni ve te ri nar ski in spe ktor da je na log in spe kto ru u
mjes tu is to va ra po {i ljke da se iz vr{i uzor ko va nje",
ka `e Ne di} do da ju }i da se sva ka po {i ljka uzor ku je
uz pro cje nu in spe kto ra ko li ko je uzo ra ka po tre bno.
[to se ti ~e ka ran ti na, Ne di} je ka zao da je u
BiH ka ran tin oba ve zan za `i vo ti nje ko je se uvo ze i
ko je }e se ko ris ti ti za re pro du kci ju ili tov, dok se
za smrznu to me so sa mo ~e ka re zul tat ana li ze.
Vla di mir Uso rac, pred sje dnik Udru `e nja po -
ljo pri vre dnih proi zvo |a ~a i far me ra RS, ka zao je
da odnos su sje dnih ze ma lja ne tre ba ~u di ti ako se
zna da je Hrvat ska, na pri mjer, i zva ni ~nim do ku -
men ti ma pre po ru ~i la ma ksi mal nu za {ti tu do ma }e
proi zvo dnje van ca rin skim ba ri je ra ma, {to je di rek -
tno kr{e nje CEF TA.
On sma tra da je ra zlog za ova kvu si tu aci ju i
to {to se "Us ta vni sud BiH po ~eo ba vi ti po li ti kom
ta ko {to je su spen do vao za kon o za {ti ti do ma }e
proi zvo dnje".
"Mi bi smo za ko nom na tje ra li su sje de da sje -
dnu za sto i pre go va ra mo da ima mo is te uslo ve, ali
je to sve pro pa lo odlu kom Us ta vnog su da", sma tra
Uso rac.
Srbi ja i Hrvat ska ne sma nje nom `es ti nom nas tav lja ju s pri mje nom van ca rin skih ba ri je ra
Izvo zni ci iz BiH i da lje
u lo {i jem po lo `a ju
Ne di}
pri zna je
da su
pro ce du re u
su sje dnim
dr`a va ma
du `e i
sku plje
Mo ja po slje dnja
po {i ljka za Srbi ju
bi la u ka ran ti nu
se dam da na i po
sva koj hla dnja ~i
sam pla tio 1.100
evra za ispi ti va nja,
ka zao @i va ni}
Do ma }i izvo zni ci
ka `u da me so u BiH
ula zi ola ko
FO TO AR HI VA
7 10. 8. 2009. qpofekfmkbl
De set
ki lo gra ma
pa pri ka za
mar ku
BA NJA LU KA - Ot ku pna ci -
je na ovo go di{ njeg ro da po vr}a
u RS je to li ko ma la da ne mo -
`e po kri ti ni naj ma nji dio ulo -
`e nih sred sta va za sje tvu.
Ta ko proi zvo |a ~i ka `u da su
pri nu |e ni da vre }u od de set
ki lo gra ma pa pri ka pro da ju za
sa mo je dnu mar ku.
Mi lo rad Ili}, po ljo pri vre dnik
iz Gra di {ke, ka `e da su ot ku -
pne ci je ne pa ra daj za i pa pri ka
to li ko ma le da ih je su vi {no i
spo mi nja ti.
"Po ljo pri vre dni ci ko ji se ba -
ve proi zvo dnjom pa pri ka i pa -
ra daj za su na ve li kom gu bit ku
sa ovom ba ga tel nom ot ku -
pnom ci je nom. Ci je na kro mpi -
ra je ta ko |e ma la i kre }e se od
0,25 do 0,35 ma ra ka po ki lo -
gra mu", na veo je Ili}.
On je ka zao da su pri no si
svih vrsta po vr}a sma nje ni u
odno su na pro {lu go di nu i da
se kre }u od 15 do 35 to na po
he kta ru za krom pir i od tri do
pet to na za kras tav ce.
B.Vu.
Doga|aji
Üvo de nje se zon sk|h ca r| na do zvo |je -
no je OEF TA spo ra zu mom. a|| mo ra b| t| obra -
z| o ze no uz po sto va nje od qo va ra ju c| h
pro ce du ra. Pro b|em je u to me sto m| ne ma -
mo po dat ke o pro| zvo dnj| | p|a sma nu po vrca |
vo ca ka ko b| smo mo q|| na pra v| t| ana || ze | do -
ka za t| da je na sa pro| zvo dnja uqro ze na. Ako |
uve de mo se zon ske ca r| ne. t| me ne ce mo r| je -
s| t| pro b|e me jer one ne tra ju vje •no | ako
sred stva pr| ku p|je na na taj na •|n ne |s ko r|s t| -
mo za po t| ca je |du c|h qo d| na. n| sta ne ce mo
pos t| c|. Naj bo |je rje se nje je po t| ca nje po |jo pr| -
vre dne pro| zvo dnje. a to me du na ro dn| trqo va -
•k| spo ra zu m| ne za bra nju ju. ka ze lqor
Ga vran |z Se kto ra za ma kro eko nom sk| s|s tem
Spo |jno trqo v|n ske ko mo re B|H.
Ne ma po da ta ka
o proi zvo dnji vo }a
Bh. proi zvo |a ~i vo }a i po vr}a tvrde da svo jom ci je nom ne mo gu pa ri ra ti ro bi iz uvo za
Uve ze ni otpad jef ti ni ji
od do ma }eg proi zvo da
Bo ri vo je SI MI]
SA RA JE VO - Do ma }i uvo zni ci ku pu ju evrop sko vo }e i
po vr}e na ber za ma ko je je pred fa zom pro pa da nja i na taj
na ~in oba ra ju ot ku pne ci je ne do ma }ih proi zvo |a ~a, tvrde
po ljo pri vre dni ci u Her ce go vi ni.
Ka `u da je ovo od go vor oni ma ko ji pi ta ju za {to i ka ko gr~ke
lu be ni ce ili ita li jan ske di nje do la ze na na {e pi ja ce i jef ti ni je su od
onih proi zve de nih u BiH.
"Po vr}u i vo }u ko je na ber za ma ko {ta je dan euro po
ki lo gra mu na po ~et ku se dmi ce ci je na pa dne na 0,70 euro cen ti do
kra ja se dmi ce. Pre ko vi ken da ta ro ba mo ra bi ti pro da ta, jer se ve}
slje de }eg po ne dje ljka po jav lju ju no vi kon tin gen ti. Ta da uli je }u
na {i uvo zni ci", ka `e Mi ro ]u tuk, pred sje dnik Udru ge po ljo dje la -
ca Za pa dno her ce go va ~kog kan to na.
Ovo udru `e nje bi lo je na ~e lu her ce go va ~kih po ljo pri vre dni -
ka ko ji su ne da vno pro tes to va li zbog nis kih ot ku pnih ci je na po -
vr}a i vo }a.
"Ot ku pne ci je ne ove go di ne su to li ko sra mo tno nis ke da u
ovu vrstu proi zvo dnje ne vri je di ula ga ti. Na ve le tr`ni ci u Ta sov ~i -
}i ma, pre ko ko je ugla vnom pla si ra mo ro bu, raj ~i ci je ci je na pa la
na pet do 10 fe nin ga, lu be ni ce su oko 20, pa pri ka oko 30 fe nin ga.
Bres kva ni kad ni je bi la jef ti ni ja i ci je na joj je 30 - 40 fe nin ga",
na vo di ]u tuk.
Tvrdi da ne ma ni {ta pro tiv le gal nog uvo za, ali da dr`a va ne
smi je do zvo li ti uvoz evrop skog sme }a.
Za te `ak po lo `aj uz ga ji va ~a po vr}a i vo }a ]u tuk op tu `u je dr`a vu
i trgo va ~ke lan ce ko ji "udru `e ni zna ~e pro past do ma }e proi zvo -
dnje".
"Nas ugro `a va ro ba ko ja do la zi iz su sjed stva, a pre -
pla vi la je ze mlju jer su gra ni ce po ro zne. Ja vna je taj na da 300 {a -
ba ~kih {le pe ra ile gal no pre la zi gra ni cu izme |u BiH i Srbi je i
pro da je ro bu u Bi je lji ni", ka `e ]u tuk.
Tvrdi da trgo va ~ki lan ci igno ri {u do ma }e proi zvo |a ~e i
idu na di re ktan uvoz, jer im je la k{e da uve zu una pri jed do go -
vo re ne ko li ~i ne bez izla ga nja tro {ko vi ma i pro ble mi ma ra da sa
se zon skom ro bom.
Se ad Je le~, se kre tar Udru `e nja po ljo pri vre dni ka u BiH, ka `e
da su po re me }a ji na tr`i {tu do ve li po ljo pri vre dni ke u te {ku si tu -
aci ju, a to je re zul tat po tpu no li be ra li zo va ne trgo vi ne.
"Dr`a vnom pro te kci oni zmu svi pri bje ga va ju, je di no kod
nas ima te ne mo} dr`a ve da po mo gne po ljo pri vre dni ci ma", ka `e
Je le~ i do da je da je je dno od rje {e nja uvo |e nje se zon skih ca ri na.
Na gla {a va da Svjet ska trgo va ~ka or ga ni za ci ja do zvo lja va
uvo |e nje ova kvog vi da za {ti te, a i ne ke od ~la ni ca CEF TA, po put
Crne Go re i Ma ke do ni je, ko ris te tu mo gu }nost. Is ti ~e da do ma }i
proi zvod na pu tu od proi zvo |a ~a do ze le ne pi ja ce ili pro da je na -
kup ci ma ne ma po mo} dr`a ve, a to je naj ve }i dio proi zvo dnje.
Je le~ sma tra da dr`a va tre ba ozbi ljno ana li zi ra ti za -
{to su proi zvo |a ~ke ci je ne ta ko nis ke dok ma lo pro daj ne is to vre -
me no ras tu, odno sno ut vrdi ti ko za ra |u je na toj sve ve }oj ra zli ci.
Na do ma }im pi ja ca ma
ot ku pna ci je na ki lo gra ma
pa ra daj za od pet do 10 fe nin ga
Po vr}u i vo }u
ko je na ber za ma
ko {ta je dan euro
po ki lo gra mu na
po ~et ku se dmi ce
ci je na pa dne na
0,70 euro cen ti
do kra ja
se dmi ce. Ta da
uli je }u na {i
uvo zni ci, re kao
Mi ro ]u tuk
Uvo |e nje se zon skih
ca ri na je dno od rje {e nja
za do ma }e proi zvo |a ~e
Su tra kon sti tu ti vna sje dni ca Odbo ra Ja vnog RTV sis te ma BiH
Pri ori tet sta tut
kor po ra ci je
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Odbor Ja vnog RTV sis te ma BiH
su tra }e odr`a ti kon sti tu ti vnu sje dni cu na ko joj bi
tre ba lo ra zma tra ti sta tut i uspos ta vu kor po ra ci je
ko ja uz tri emi te ra ~i ni sis tem emi to va nja BiH.
"Na kon {to je iza bran no vi UO RTV Fe de ra ci je
BiH ste kli su se uslo vi da se odr`i kon sti tu ti vna sje dni -
ca Odbo ra Ja vnog RTV sis te ma. Ne mo `e se od prve
sje dni ce o~e ki va ti da se ri je {e sva pi ta nja ko ja go di na -
ma ~e ka ju, ali sta tut je pri ori tet i o to me }e se sva ka ko
ras prav lja ti", ka zao je ju ~e Ni ko la De re ti}, pred sje da -
va ju }i UO Ra dio-te le vi zi je BiH (BHRT) i Odbo ra Ja -
vnog RTV sis te ma BiH.
Dra go Ma ri}, ru ko vo di lac me |u emi ter skog ti ma
za uspos ta vu kor po ra ci je, ka `e da }e se na dne vnom re -
du na }i tri pri je dlo ga sta tu ta.
"Bi }e to pri je dlog ra dne gru pe sva tri emi te ra, za -
tim RT RS i BHRT-a. To ne tre ba da obes hra bru je jer
ima je dna tre }i na tek sta ko ji je is ti i svi ma pri hva tljiv.
Ta ko |er, o ve }i ni stva ri mo `e se pos ti }i kom pro mis, a
mo `da je dan ma nji dio bu de tre ba lo usugla {a va ti", re -
kao je Ma ri}.
Kor po ra ci ja, kao ~et vrti su bjekt Ja vnog RTV sis te -
ma BiH, pre ma za ko nu bi tre ba lo da preu zme zna ~a jan
broj ra dni ka, ali i ne ke slu `be ja vnih emi te ra, te da ra -
spo la `e i imo vi nom emi te ra {to ni je svu gdje nai {lo na
odo bra va nje.
Ma ri} is ti ~e da u vri je me ka da je za kon nas ta jao,
pri je pet go di na, bi lo je dru ga ~i je, a ni emi te ri ni su ima -
li zna ~aj nu imo vi nu kao sa da.
"Po kre nu te su iz mje ne za ko na u bh. par la men tu,
ali mno go to ga je pre dlo `e no za iz mje ne i ni sam si gu -
ran da ima vre me na ka ko bi se to usvo ji lo pri je re gis tri -
ra nja kor po ra ci je. Naj va `ni je je da se re for ma Ja vnog
sus tava po kre ne na kon {to smo du go ~e ka li no vi UO
RTV FBiH. O sve mu se mo `e do go va ra ti jer ne tre ba
za bo ra vi ti da je uz re for mu po li ci je re for ma Ja vnog
sus ta va emi ti ra nja na{ dru gi uv jet za EU", na gla sio je
Ma ri}.
Pret ho dna sje dni ca Odbo ra Jav nog RTV sis te ma
BiH od go |e na je, a De re ti} je ju ~e ka zao da ne ma ra -
zlo ga ni ti na ja va da }e su tra{ nja sje dni ca bi ti pro lon gi -
ra na.
Kor po ra ci ja bi tre ba lo da
preu zme zna ~a jan broj ra dni ka,
ali i ne ke slu `be ja vnih emi te ra
Obi lje `e na krsna
sla va op {ti ne
HAN PI JE SAK - Slu `e njem sve te ar hi je rej ske li tur gi je i lo mlje njem
slav skog ko la ~a ju ~e je u Han Pi jes ku obi lje `en Dan sve tog ve li ko mu ~e ni -
ka Pan te lej mo na - krsna sla va op {ti ne i ov da{ njeg hra ma po sve }e nog
ovom sve ti te lju.
Nje go vo vi so ko preo sve {ten stvo vla di ka zvor ni ~ko-tu zlan ski Va si li je slu `io je
sve tu ar hi je rej sku li tur gi ju, na kon ~e ga je obav lja no da ri va nje krsta, bar ja ka i
iko na, a za tim je li ti ja obi {la oko hra ma sve tog ve li ko mu ~e ni ka Pan te lej mo na.
Na kon lo mlje nja slav skog ko la ~a, vla di ka Va si li je je re kao vjer ni ci ma da `i -
vot hri{ }an ski ima smi sla sa mo ako se ispu nja va za kon bo ` ji, de set bo ` jih za -
po vijes ti.
"Hri{ }an ski `i vot je ispu njen lju bav lju. Hri{ }an ska lju bav se ne na di ma, ona
ni je gor da, ona je skru {e na i ima sna gu vje re, na du za bo lje su tra i na du u bu du -
}nos ti", re kao je vla di ka Va si li je i do dao da je ve oma ma lo is tin ske vje re i is tin -
skog sve to sav skog hri{ }an skog na ~i na `iv lje nja. (Srna)
Osve {tan
pa ro hij ski dom
IS TO ^NI STA RI GRAD - Nje go vo vi so ko preo sve {ten stvo mi tro -
po lit da bro bo san ski Ni ko laj slu `io je ju ~e sve tu ar hi je rej sku li tur gi ju
u hra mu sve tog ve li ko mu ~e ni ka Pan te lej mo na u Is to ~nom Sta rom
gra du, na kon ~e ga je i osve {tao pa ro hij ski dom na Vu ~i joj lu ci.
Sve ~a nost po vo dom pro sla ve krsne sla ve op {ti ne Is to ~ni Sta ri grad i
hra ma sve tog ve li ko mu ~e ni ka Pan te lej mo na nas tav lje na je obre dom lo -
mlje nja slav skog ko la ~a i slav skim ru ~kom u pa ro hij skom do mu, na kon
~e ga su usli je di la spor tska ta kmi ~e nja i na ro dno ve se lje.
^es tit ke po vo dom krsne sla ve op {ti ni Is to ~ni Sta ri grad upu ti li su Raj -
ko Ku zma no vi}, pred sje dnik Re pu bli ke Srpske, i Igor Ra do ji ~i}, pred -
sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS. (Srna)
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
Š
A
8 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Po klo ni ~ki
po hod sve tom
Va si li ju
Os tro {kom
IS TO ^NO SA RA JE VO - Dva -
de set tro je pla ni na ra Pla ni nar sko-
spor tskog dru{ tva "Tres ka vi ca"
kre nu lo je ju ~e, na kon ju tar nje
slu `be i mo li tve za ho do ~a sni ke u
crkvi sve tog Ge or gi ja u Trno vu,
na tra di ci onal ni "Po klo ni ~ki po -
hod sve tom Va si li ju Os tro {kom".
''Ovo, pe to ho do ~a{ }e do ma -
nas ti ra Os trog odvi ja }e se na
mar {ru ti du goj 220 ki lo me ta ra,
ko ja od Trno va do ma nas ti ra Os -
trog vo di pre ko Tres ka vi ce, Le li -
je, Ze len go re, ^e mer nog,
Le br{ni ka, Go li je i Ni k{i }a'', re -
kao je Srni Ti ho mir Go li ja nin,
u~e snik ove je din stve ne pla ni -
nar ske akci je. (Srna)
Ze ni ~ki
mla di }i se
`e ne go{ }a ma
iz di ja spo re
ZE NI CA - Grad Ze ni ca de fi ni -
ti vno ima vi {e `e na ne go mu {ka -
ra ca, ali ta ra zli ka }e se vje ro va tno
jo{ po ve }a va ti, s ob zi rom da se
ovog lje ta ve li ki broj ze ni ~kih
mla di }a upo znao i o`e nio go{ }a -
ma iz di ja spo re.
Ovo go di{ nja se zo na go di{ njih
odmo ra do ni je la je u Ze ni cu i no -
vi trend, sve je vi {e ze ni ~kih mla -
di }a ko ji se `e ne dje voj ka ma iz
di ja spor e i traj no odla ze iz Ze ni ce.
Ovo sa mo na prvi po gled pred -
stav lja izne na |e nje, ali ako se zna
~i nje ni ca da ve} niz go di na "bi je la
ku ga" za obi la zi op {ti nu Ze ni ca,
re al nost je da ze ni ~ki mom ci pos -
ta ju `e ni dbe ni hit za dje voj ke i
slo bo dne `e ne iz di ja spo re. Po da -
ci go vo re da je go di{ nje na po dru -
~ju op {ti ne Ze ni ca za pro te kle tri
go di ne pro sje ~no upi sa no oko
3.300 no vo ro |e nih be ba, dok je
broj pre mi nu lih gra |a na oko
1.300 li ca go di{ nje. (Ze da)
O~e ku ju
pri zna va nje
sta tu sa u
sep tem bru
ZVOR NIK - Dra gi slav Mi ja no -
vi}, pred sje dnik Skup {ti ne Sa ve za
or ga ni za ci ja i udru `e nja ra tnih
voj nih in va li da Re pu bli ke Srpske,
re kao je ju ~e u Zvor ni ku da na
po dru ~ju Srpske ima oko 42.000
re gis tro va nih RVI.
"To je, na `a lost, ve li ki broj lju di
ko ji su u ra tu ra nje ni ili iz gu bi li
dio ti je la", re kao je Mi ja no vi} na -
kon sje dni ce Pred sje dni{ tva RVI
RS i izra zio o~e ki va nja da }e kra -
jem sep tem bra ovoj po pu la ci ji bi ti
pri znat sta tus od po se bnog in te re -
sa.
On je do dao da Skup {ti na Sa ve -
za or ga ni za ci ja i udru `e nja RVI
vr{i pri pre me za do bi ja nje sta tu sa
od po se bnog in te re sa.
"Do bi ja njem sta tu sa od po se -
bnog in ter esa bi }e mo ra vno pra vni
sa os ta lim re pu bli ~kim or ga ni za -
ci ja ma u bor bi za os tva ri va nje in -
te re sa ove po pu la ci je", na gla sio je
Mi ja no vi}. (Srna)
ZE NI CA - U or ga ni za ci ji Sa ve -
za izvi |a ~a op {ti ne Ze ni ca to kom
ju la i avgus ta na lo go ro va nju na
Bo ra ~kom je ze ru kod Ko nji ca
bo ra vi lo je oko 770 ze ni ~kih ma li -
{a na, spor tis ta, stu den ta i ~la no va
ne vla di nih or ga ni za ci ja.
U Sa ve zu izvi |a ~a Ze ni ce izra zi li
su za do volj stvo re ali za ci jom or ga -
ni za ci je ovo go di{ njeg lo go ro va nja,
jer su pos to ja li svi op ti mal ni uslo vi
za lje to va nje dje ce, jer izme |u os ta -
log, ima ju odli ~nu or ga ni za ci ju i u
sta nju su da kva li te tno vo de bri gu o
dje ci na lo go ro va nju.
Za ni mlji vo je da je ci je na de se to -
dne vog bo rav ka dje ce sa mo 150
KM za one koji nisu ~la no vi, dok je
130 KM za ~la no ve, stu den te, or ga -
ni zo va na udru `e nja gra |a na i spor -
tis te, uz osi gu ran pre voz, smje {taj,
is hra nu, ani mi ra ne dne vne akti -
vnos ti, {ko lu pli va nja i stal nu me di -
cin sku za {ti tu.
Lo gor ze ni ~kih izvi |a ~a za vr{a va
se 13. av gus ta, ka da svo ju smje nu
za vr{a va ju stu den ti sa Ze ni ~kog
uni ver zi te ta, @en ski ru ko me tni klub
^e lik i ~la ni ce odboj ka {kog klu ba
Ru ki iz Ze ni ce. (Ze da)
Panorama
Na lo go ro va nju
770 mla dih
Stu den ti tra `e
pra vo da bi ra ju
BA NJA LU KA - Stu den tska or ga ni za ci ja Uni ver zi te ta u Ba njalu ci
(SOBL) i da lje os ta je pri zah tje vu da se svim stu den ti ma tog uni ver zi te -
ta omo gu }i pra vo da bi ra ju i bu du bi ra ni u stu den tska pred sta vni ~ka
ti je la, sa op {te no je iz ove or ga ni za ci je.
SOBL o~e ku je po zi ti van stav re kto ra Uni ver zi te ta u Ba njalu ci Stan ka Sta -
ni }a i svih ~la no va Se na ta Uni ver zi te ta u ve zi sa zah tje vom za odr`a va nje
le gal nih i le gi ti mnih izbo ra za ~la no ve Stu den tskog pred sta vni ~kog ti je la
Ba nja lu ~kog uni ver zi te ta na po ~et ku aka dem ske 2009/2010. go di ne.
Izra `a va ju na du i da }e Se nat Uni ver zi te ta usvo ji ti no vu odlu ku o na ~i nu
izbo ra i bro ju ~la no va Stu den tskog pred sta vni ~kog ti je la Uni ver zi te ta u Ba -
njalu ci.
Pred sta vni ci SOBL `e le da ova akti vnost ne bu de shva }e na kao su kob sa
stu den ti ma, ko ji su bi ra ni na izbo ri ma 15. ju na ove go di ne, ve} kao in sis ti ra -
nje na do slje dnom os tva ri va nju pra va stu de na ta {to je osno vni cilj SOBL.
SOBL sma tra da stu den ti ko ji su bi ra ni na tim izbo ri ma ne bi tre ba lo da
budu pro tiv odr`a va nja no vih izbo ra, uko li ko sma tra ju da ima ju po dr{ku
stu de na ta. (Fe na)
Ve sna DU KA
BI LE ]A - Ra do slav To pa lo vi} i Obren Pu ji} iz
Tre bi nja, ko ji su ulo vi li dva so ma uku pne te `i ne
13,09 ki lo gra ma, po bje dni ci su ovo go di{ nje "So mo -
vi ja de, Bi le }ko je ze ro 2009", ko ja je odr`a na to kom
vi ken da na ovom je ze ru.
Tra di ci onal nu "So mo vi ja du" or ga ni zo va li su res to -
ra n i splav "Apo lon" i Spor tskog ri bo lo vnog dru{ tva iz
Bi le }e, oku piv {i 15 eki pa i oko 40 u~e sni ka.
Po me nu ta tre binj ska ri bar ska eki pa bi la je po bje -
dnik i pro {lo go di{ nje so mo vi ja de.
Dru go pla si ra na eki pa do la zi ta ko |e iz
Tre bi nja, a Mi {o Ko va~ i Lju bo Ben de ra} ulo vi li su ta -
ko |e dva so ma te {ka 11,09 ki lo gra ma. Tre }e mjes to pri -
pa lo je dje voj ~i ca ma Mi li ci Pa re `a nin i Ni ni Mi le ni}, te
Mi li ~i nom ocu Ra di vo ju i Ni ni nom stri cu Krsti ko ji su
ulo vi li so ma te {kog 3,14 ki lo gra ma.
Os ta li ulo vi pre os ta lih 13 eki pa na ovo go di{ -
njoj so mo vi ja di su bi li zna tno ma nji od po bje dni ~kih i
dos ti za li su do 2,5 ki lo grma.
"Iako smo ovih da na na ovom je ze ru ima li dva
ogro mna so ma, da nas nam se ni je na ro ~i to po sre }i lo, ali
se to de {a va kod ova kvih sku po va, jer se od ve li kog
bro ja ~a ma ca va ljda i ri ba uzne mi ri", ka zao je Ris to Mi -
S. TA SI]
PRI JE DOR - Sa vjet mje sne za je dni ce Gor nja
Dra go ti nja kod Pri je do ra, ko ji bro ji tri de se tak ~la no -
va, odlu ~io je je dno gla sno da no vi je dno go di {ji man -
dat se os kog kne za po vje ri sta rom kne zu @ar ku
Zgo nja ni nu.
Mi lan Kar li ca, pred sje dnik Sa vje ta, re kao je da su
~la no vi ovog naj vi {eg ti je la u se lu ima li u vi du do sa da{ nju
pra ksu da se sva kom no vo iza bra nom kne zu pro du `i man -
dat za jo{ je dnu go di nu.
"Osim to ga do sa da{ nji knez do bro je ra dio po sao za
ko ji je za du `en kao knez ta ko da je to bio jo{ je dan od ra -
zlo ga za {to smo mu pro du `i li man dat", ka zao je Kar li ca.
Pro tiv ove odlu ke Sa vje ta ni je bio ni do sa -
da{ nji knez ko ji se po hva lio da je pro te kla go di na u se lu
bi la mir na, pa ni je imao pu no po sla.
"Ni sam imao po sla oko mi re nja lju di, jer u se lu ni je
bi lo in ci de na ta ni ti sva |a oko me |a ni ti dru ge pri ro de",
ka zao je Zgo nja nin.
On je po ru ~io da je i dru gu oba ve zu kao knez, a to je
pro mo ci ja se la, obav ljao ona ko ka ko je mo gao.
"@ao mi je {to ni sam uspio da uspos ta vim ve ze s ne -
kom sli ~nom kne `e vi nom jer u bli `oj oko li ni ni smo ih ni
pro na {li, a Mo na ko nam je da le ko, ma da imam jo{ go di nu
da na, pa se ni kad ne zna {ta se mo `e de si ti", ka zao je u {a li
Zgo nja nin.
Ce re mo ni ji izbo ra kne za po obi ~a ju pret ho di la je
kne `e va {e tnja cen trom se la. S kne `e vim pla {tom na se bi i
kru nom na gla vi knez @ar ko je pro {e tao u pra tnji osmo ri ce
kne `e vih ~u va ra, ko ji su bi li u spe ci jal no sa {i ve nim odo ra -
ma i s ko plji ma i {ti to vi ma u ru ci.
Do la zak kne za na po zor ni cu gdje je prvi ~o vjek se la
otvo rio 27. dra go tinj ske ve ~e ri, kul tur nu ma ni fes ta ci ju u
~i jem sas ta vnom di je lu je i izbor kne za, po pra }en je ve li -
kim va tro me tom.
U pu bli ci je bio i na ~el nik op {ti ne Pri je dor
Mar ko Pa vi}, ina ~e, dra go tinj ski zet.
"Ma ni fes ta ci ja je izu ze tno do bro osmi{ lje na. Dra go ti -
njci su, eto, vra ti li je dan sta ri obi ~aj izbo ra kne za ko ji je
na kon Dru gog svjet skog ra ta u po tpu nos ti za mro. ^uo
sam da su ne ko vri je me u Crnoj Go ri po se li ma bi ra li kne -
`e ve. Da li to ga u su sje dnoj nam dr`a vi ima i da nas, ne
znam, ali eto, Pot ko zar ~a ni su se to ga do sje ti li i vra ti li taj
sta ri obi ~aj", ka zao je Pa vi} do da ju }i da Dra go ti nju i lju de
u njoj do bro po zna je jo{ iz mla dos ti.
Dra go tinj ske ve ~e ri za mi{ lje ne su kao ma ni fes ta ci ja
ko ja tre ba da ~u va i nje gu je na ro dne obi ~a je, a po red ce re -
mo ni je izbo ra kne za, uvi jek je za pa `e na i izlo `ba etno mo -
ti va, te ve ~e pro mo ci je na ro dnih sli ka ra i pje sni ka.
Knez iz Dra go ti nje
do bio no vi man dat
Ce re mo ni ji izbo ra kne za
po obi ~a ju pret ho di la je kne `e va
{e tnja cen trom se la
pro mo vi {u
Osve {ta ni te me lji
hra ma u Br~kom
BR^KO - Vi {e hi lja da vjer ni ka
pri sus tvo va lo je u su bo tu po po dne
ar hi je rej skoj li tur gi ji po vo dom
osve {ta nja te me lja no vog hra ma
Hris ta Spa si te lja u na se lju Do nji
Bre zik kod Br~kog.
"Ras te crkva na {a, sna `i se vje ra
na {a i na da u bo lje su tra u na ro du
na {em, jer gle da ju }i vas ov dje,
mno ge ko ji ste pro gna ni sa svo jih
vje ko vnih ognji {ta da za po ~ne te no -
vi `i vot u ra vnoj Po sa vi ni, ko bi
mo gao po vje ro va ti da }e te, iako jo{
nis te ri je {i li broj na egzis ten ci jal na
pi ta nja, srcem i du {om pri onu ti na
akci ju gra dnju ove crkve", re kao je
epis kop zvor ni ~ko-tu zlan ski Va si li -
je.
Te me lji ma hra ma ko ji }e u gra |e -
vin skom smi slu bi ti naj ve }i u dis tri -
ktu, ku mo vao je Br~ak Ha d`i
Cvi je tin Aba d`i} sa su pru gom.
"Bo ` jom pro mi sli iza bra ni smo za
ku mo ve. Ovo je za is ta ve li ka ~ast,
ka ko za me ne, ta ko i za mo ju po ro -
di cu", izja vio je Aba d`i}.
Za do volj stvo iz gra dnjom no ve
crkve ne skri va ju ni ra se lje ni Srbi
ko ji su u ovom di je lu dis tri kta pro -
na {li svoj no vi dom.
"Ni smo vi {e ra se lje na li ca jer smo
sa gra di li do mo vo svo je i sad za je -
dno sa do mi cil nim stno vni{ tvom
gra di mo ovaj hram ko ji nas do da tno
uje di nju je u vje ri i ko m{ij skom
brat stvu", izja vio je Si mo Do ve dan,
iz bje gli ca iz Jaj ca.
Osve }e nju te me lja su, osim vjer -
ni ka iz Br~kog i okol nih srpskih op -
{ti na, pri sus tvo va li i zva ni ~ni ci
lo kal ne vlas ti dis tri kta.
N.Ta
F
O
T
O

D
.

\
U
R
K
O
V
I
]
No vi-sta ri knez
@ar ko Zgo nja nin
"So mo vi ja da" na Bi le }kom
je ze ru i ove go di ne oku pi la
ve li ki broj lju bi te lja ri bar stva
Sa mo ne ko || ko da na
pr| je So mo v| ja de. na B| |e -
ckom je ze ru su u|ov |je na
dva so ma ka p| ta| ca ko je su
u sr| je du | •et vrtak u|o v| || b| -
|e ck| r| ba r|.
P| bar Pre draq M| || ce v|c je
u sr| je du u|o v|o so ma te skoq
70 k| |o qra ma | du qa •koq
245 cen t| me ta ra. dok je
Pan ko Bo k|c. ko j| je | pro s|e
qo d| ne |mao s|| •an u|ov. sa -
mo dva da na pr| je So mo v| -
ja de u|o v|o so ma te skoq
oko 60 k| |o qra ma.
Oba r| ba ra su svo je u|o ve
|zvu k|| sa m| na •am ce. |ako
su |h u|o v| || na sre d| n| je ze ra.
k|a s| •nom me to dom va ra || -
ce | bu cke.
So mo vi
"ka pi tal ci"
Na kon ulo va za u~e sni ke
i gos te pri pre mljen ri blji ko tli}
Naj mla |i u~e snik
Mi lan Den da ima
{est go di na
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 9 Panorama
le ni}, vla snik "Apo lo na", ko ji i sam ri ba ri.
On ka `e da je sa bi le }kim ri ba ri ma na ide ju so mo -
vi ja de do {ao pri je de vet go di na, is klju ~i vo ra di dru `e nja
i ani mi ra nja Bi le }a na, Tre bi nja ca, ali i os ta lih ri ba ra iz
re gi ona, da se skre ne pa` nja na Bi le }ko je ze ro i nje go ve
tu ris ti ~ke po ten ci ja le.
Bi le }a ni su svo ju so mo vi ja du or ga ni zo va li
po uzo ru na "Zvor ni ~ku so mo vi ja du", 'Zla tnu bu }ku \er -
da pa" i sli ~ne ma ni fes ta ci je, s ko ji ma, iako su one s vi {e -
de ce nij skom tra di ci jom, Bi le }a `e li bi ti u is tom ran gu.
Iako bez ve li kih ulo va, ko ji su ra ni jih go di na dos ti -
za li i do 40 ki lo gra ma sa mo po je dnom so mu, atmo sfe ra
je na so mo vi ja di, uz ri bar ske {a le i ri bar ska pri po vi je da -
nja, bi la izu ze tna.
Ov dje su se, na kon do las ka s pu ~i ne je ze ra sa ku pi li
svi u~e sni ci, od naj mla |eg, {es to go di{ njeg Mi la na Den -
de, ko ji je uspio da ulo vi so ma od oko dva ki lo gra ma,
pa do naj sta ri jeg, se dam de se tpe to go di{ njeg Ne |e ljka
Mi {e lji }a, ko ji se ve} 60 go di na ba vi ri bo lo vom i ri jet ko
je os ta jao bez ulo va, me |u tim, ove go di ne ni je imao
sre }e.
Svi ta kmi ~a ri, ka `e To mi slav For ka pi}, du -
go go di{ nji ~lan Spor tskog ri bo lo vnog dru{ tva u Tre bi -
nju, ko ji je bio su di ja, ispo {to va li su pra vi la da se ne lo vi
u bli zi ni ri bnja ka ko ji su na je ze ru, jer se oko njih naj vi -
{e i oku plja ri ba, a ni je bi lo ni pri la za ka oba li gdje su
even tu al no ta kmi ~a ri mo gli ima ti una pri jed sa kri ve ne
ulo ve.
Na kon ulo va so mo va, za u~e sni ke i gos te pri pre -
mjen je ri blji ko tli}.
Obi lje `e na sla va
op {ti ne Bi je lji na
Ri ba ri
tu ri zam
O. STJE PA NO VI]
BI JE LJI NA - U hra mu sve tog \or |a u Bi je lji ni
ju ~e je po vo dom sla ve op {ti ne, Sve tog Pan te lej mo na,
obav lje na li tur gi ja ko joj je pri sus tvo va lo ru ko vod stvo
op {ti ne i broj ni gos ti iz su sje dnih gra do va RS i Srbi je.
Po za vr{et ku li tur gi je li ti ja je pro {la kroz cen tar gra da
do zgra de op {ti ne gdje je lo mljen slav ski ko la~.
Po red sve {te ni ka, ovaj ~in su oba vi li ~el ni lju di op {ti -
ne i kum sla ve Bo `i dar Jo tov, gra do na ~el nik bu gar skog
gra da Ru se.
"Sre }an pra znik svim gra |a ni ma Bi je lji ne i ne ka vas
~u va sve ti Pan te lej mon", re kao je Jo tov.
Gra |a ni ma Bi je lji ne sla vu su ~es ti ta li i na ~el nik op -
{ti ne Bi je lji na Mi }o Mi }i} i pred sje dnik Skup {ti ne op {ti -
ne Dra gan \ur |e vi}.
"Bi je lji nu iz gra |u je mo u du hu me |u na ci onal nih
odno sa, u du hu to le ran ci je i me |u so bnog po vje re nja sa
`e ljom da za je dno ko ra ~a mo ka evrop skim in te gra ci ja ma
i izras te mo u mo de ran evrop ski grad", re kao je Mi }i}.
\ur |e vi} je ka zao da su sa "svim do sa da ura |e nim na
po dru ~ju op {ti ne, na pra vom pu tu ra zvo ja i pro spe ri te ta".
Sve ~a noj sje dni ci Skup {ti ne op {ti ne odr`a noj u su -
bo tu pret ho di lo je po tpi si va nje Po ve lje o bra ti mlje nju bi -
je ljin ske op {ti ne sa bu gar skim gradom Ru se, a po tom i
po la ga nje vi je na ca na spo me nik pa lim bor ci ma na Trgu
kra lja Pe tra I Ka ra |or |e vi }a.
Skup {tin skom odlu kom na sve ~a noj sje dni ci uru ~e -
no je dva na est pri zna nja po je din ci ma i ko le kti vi ma ko ji
su da li zna ~a jan do pri nos ra zvo ju Bi je lji ne od ko jih je
zla tnu me da lju knez Ivo od Sem be ri je do bio bi je ljin ski
Dom zdrav lja, a sre brnu me da lju knez Ivo od Sem be ri je,
us pje {ni pri vre dnik Vo jin Mi tro vi}.
Zla tne me da lje Fi lip Vi{ nji} do bi li su Zdrav ko Zgo -
nja nin iz Bi je lji ne u oblas ti pros vje te i kul tu re i hi rurg Mi -
lan Spa so je vi} iz Bi je lji ne.
Zla tne zna ~ke op {ti ne uru ~e ne su bi je ljin skom
Odboj ka {kom klu bu Ra dnik, Lju bi {i La zi }u iz Go log
Brda i Sa vje tu mje sne za je dni ce Bro dac.
Uru ~e na pri zna nja za
do pri nos u ra zvo ju op {ti ne
Dan mje sne za je dn| ce Ja nja kod B| je |j| ne.
8. av qust. ob| |je zen je po dru q| put na kon pro te -
k|oq ra ta. na |o ka || te tu Na voz na oba || Dr| ne u Ja nj|.
Za broj ne qos te |z ze m|je | |nos tran stva. te za
mje sta ne Ja nje. pr| pre m|jen je bo qat mu z| •ko-za -
ba vn| pro qram. a ovu ne ka da tra d| c| ona| nu ma n| -
íes ta c| ju su upo tpu n| || •|a no v| |o va •k|h |
r| bo |o va •k|h udru ze nja. Po vo dom Da na mje sne
za je dn| ce u kru qu Fa br| ke su se noq po vrca Sem -
ber ka Ja nja po •eo je sa ra dom Pa d|o G|as Dr| ne.
Stu d|o Sem ber ka Ja nja ko j| je s nes trp|je njem o•e -
k| van u ovoj mje snoj za je d| c|.
Dan mje sne
za je dni ce Ja nja
Na ide ju or ga ni zo va nja
so mo vi ja de do {lo se
zbog dru `e nja, ali i da
se skre ne pa` nja na
Bi le }ko je ze ro i nje go ve
tu ris ti ~ke po ten ci ja le
Tre }e pla si ra ne
Mi li ca Pa re `a nin
i Ni na Mi le ni}
Spi sak do bi t ni ka na gra dne i gre
"Ve et i Mer ca tor vas {a lju na odmor u Ter me Tu helj":
Gla vna na gra da: Pu to va nje u Ter me Tu helj - 7 da na
1. MI LE NA MA LE [E VI]
Dru ga na gra da: Pu to va nje u Ter me Tu helj - vi kend:
1. HA SE NA HU SEJ NO VI]
2. NE VEN KA AN DRE^EN KO
3. LJI LJA NA @IVA DI NO VI]
4. EL BI SA [E HI]
5. LA MI JA ME SI HO VI]
6. EMI RA MU HI]
7. JA SMI NA FI LI PO VI]
8. SA NE LA PRA [O VI]-GAD@I]
9. SU ADA IM[I RO VI]
10.AMRA AV DI]
Utje {na na gra da: Po klon pa ket Rec kitt Ben cki ser:
1. MU BE RA KU HI NJA
2. IZE TA [A^I]
3. MU NI BA ME HME DO VI]
4. AJ LA HAD@I]
5. AN TO NI JA MI LI]
6. SA MIL NED@IBO VI]
7. ENI SA IMA MO VI]
8. AZRA HAD @I ME HME DO VI]
9. D@ENA NA ^ATI]
10.ENI SA ]UPI NA
Iz vla~enje do bi tni ka odr`ano je 29.07.2009. u obje ktu Mer ca tor HM Lo`ioni~ka, Sa ra je vo.
Al ter me dia is pred Rec kitt Ben cki se ra obj av l j u j e
PRA VI LA NA GRA DNE IGRE
"Rec kitt Ben cki ser i Kon zum vas na gra|uju"
^lan 1 - Na ziv i opis na gra dne igre
Na ziv na gra dne igre je "Rec kitt Ben cki ser i Kon zum vas na gra|uju".
Opis: Oso ba ko ja ku pi je dan (bi lo ko ji) Rec kitt Ben cki ser proi zvod u ne kom od Kon zum ili Ko zmo su per
ili hi per mar ke ta sti~e pra vo na su dje lo va nje u na gra dnoj igri. Ku pac na kon ku po vi ne tre ba da uba ci ra~un
kao do kaz ku po vi ne u po se bno na prav lje nu bran di ra nu ku ti ju.
^lan 2 - Vri je me i te ri to rij odvi ja nja na gra dne igre
Na gra dna igra po~inje 10. av gus ta 2009. go di ne i tra je do 20. sep tem bra 2009. go di ne na te ri to ri ji BiH
(Fe de ra ci ja i Re pu bli ka Srpska).
^lan 3 - Uslo vi za su dje lo va nje u na gra dnoj igri
Pra vo su dje lo va nja u na gra dnoj igri ima ju fi zi~ke oso be dr`av lja ni BiH sta ri ji od 18 god. sa stal nim pre bi -
va li {tem u BiH (Fe de ra ci ja i Re pu bli ka Srpska). Ne ma ju pra vo su dje lo va ti za po sle ni ci Rec kitt Ben cki se ra
i Al ter me die i ~la no vi nji ho vih u`ih obi te lji (ro di te lji, bra}a i ses tre, po lu bra}a i po lu ses tre, su pru`ni ci,
dje ca).
^lan 4 - Na gra dni fond i vri je dnost na gra da
1. Pu to va nje u Tu nis za dvi je oso be x 1
2. CANDY ma {i na za pra nje po su|a x 6
3. Po klon pa ke ti Rec kitt Ben cki ser x 10
4. Uku pna vri je dnost na gra da 8.200 KM
^lan 5 - Iz vla~enje do bi tni ka
Iz vla~enje do bi tni ka odr`at }e se 01.10.2009. go di ne u obje ktu Kon zum Ko re ja Sa ra je vo.
Re zul ta ti na gra dne igre bit }e objav lje ni u "Dne vnom ava zu" i "Ne za vi snim no vi na ma" da na 08.10.2009.
O na~inu i mjes tu pre da je na gra de or ga ni za tor }e do bi tni ke oba vijes ti ti te le fo nom odmah na kon iz -
vla~enja. Na gra de se ne mo gu za mije ni ti za no vac.
^lan 6 - Pra va or ga ni za to ra
Svi do bi tni ra~uni bit }e pro vje re ni pre ma dis kre ci onom pra vu or ga ni za to ra i bit }e po ni {te ni i odba~eni
ako je bi lo ko ji dio ra~una re du ci ran, umno`en, kri vo tvo ren ili iz mije njen na bi lo ko ji na~in.
Sve in for ma ci je na ra~unu mo ra ju bi ti ~i tlji ve.
U slu~aju ne re gu lar nos ti ra~una or ga ni za tor ne}e sno si ti ni ka kvu od go vor nost.
^lan 12 - Mo gu}nost ot ka zi va nja na gra dne igre
Or ga ni za tor na gre dne igre zadr`ava pra vo od go de ili pre ki da is te u slu~aju ne pre dvi|enih okol nos ti u vri -
je me odvi ja nja na gra dne igre, te u slu~aju vi {e si le.
^lan 14 - Po re zi
Do bi tni ci na gra da ne ma ju oba ve zu pla}anja bi lo ko jih po re za, ta ksi ni ti dru gih te re ta u ve zi s na gra da ma,
osim go di{ njeg po re za na do ho dak gra|ana. Svi po re zi u skla du sa za ko ni ma BiH, pri li kom do dje le na -
gra da, pa da ju na te ret pri re|iva~a.
Al ter me dia, Sa ra je vo
FORUM PLUS
10 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Da li bi osu |e ni ci ma za
te {ka kri vi ~na dje la tre ba lo
uki nu ti slo bo dne vi ken de
i sli ~ne po vlas ti ce?
M| s||m da n| ko ne pa z|
na po tros nju vo de jer |ju -
d| ne ra zm|s |ja ju o to me
dok |ma vo de. a|| m| s||m
da b| sv| bar |je t| mo ra ||
ra c| ona| n| je tro s| t| vo du.
Ma ja,
Br~ko
ve c| na qra da na vo du v| se
ra s| pa ne qo sto je |s ko r|s -
t|. Ko || ko se sa mo vo de
po tro s| na za || va nje ba sta
| pra nje p|o •n| ka. | to ka -
da pr| je t| su sa ve c| n| op -
st| na. To b| tre ba |o ne k|m
ka zna ma re qu || sa t|. jer
kad vo de nes ta ne. on da
se sv| za q|a vu hva ta ju.
Si ni{a,
Do boj
ls kre no m| s||m da ve c| na
qra da na ne m| s|| o ste -
dnj| vo de | da je tro s| ne -
ra c| ona| no. Ü |je tn|m
mje se c| ma b| tre ba |o
uves t| za bra nu za || va nja
ba sta. na pr| mjer. ta ko
sto b| Ko mu na| na po || c| -
ja kaz nja va |a te qra da ne.
Mi {o,
Ba nja lu ka
M| |ma mo to || ko vo de da
•esmu mo ze mo sta| no
drza t| od vrnu tu. ta ko da
je |ju d| ma ne b| tno da || je
to ra c| ona| no ||| n| je. M| -
s||m da kod nas n| ko vo -
du ne tro s| ra c| ona| no |
n| ko ne vo d| ra •u na o to -
me.
jo va na_jo ca
@yahoo.com
Ma kod nas je vo da to || ko
jeí t| na da je ne b| tno da ||
je ra c| ona| no ko r|s t| mo |||
ne. Ü ne k|m ze m|ja ma je
za ko nom za bra nje no pu -
nje nje ba ze na. a kod nas.
•|m u ba zen upa dnu dv| -
je mu s| ce. odmah se
pro s| pa stara | m|jenja se
s no vom vo dom.
Mir ko,
Pri je dor
Po tros nju vo de tre ba í| no
sta v| t| u za kon. da t| ne ka -
kvu kvo tu po do ma c|n stvu |
uko || ko se pre de ta kvo ta.
sva ku da |ju po tros nju na -
p|a c| va t| pet pu ta v| se od
uob| •aje ne c| je na. Da v| d|s
on da kako ce se ste dje t|.
Ve sna,
Te sli}
Da li
ra ci onal no
tro {i te
vo du?
Raz go va ra la: Na ta {a KRSMAN
re dit od MMF-a bi }e is ko ri {ten da se
is pla }u ju pla te vlas ti ma u BiH, a ne
da se ula `e u ra zvoj ne pro gra me,
zbog ~e ga }e se za du `i ti na re dne ge -
ne ra ci je, sma tra Fu ad Ka su mo vi},
za mje nik mi nis tra fi nan si ja i tre zo ra
BiH.
Iako se ne sla `e s ovim kre di tom, Ka su mo vi} is ti ~e
da bi pris tao na aran `man sa MMF-om da je ime no van
za pre mi je ra FBiH.
Ka `e da ne pro vo di pro gram svo je stran ke, SDA, u
Sa vje tu mi nis ta ra BiH te da ra di u ko rist svih gra |a na u
BiH.
NN: Pred sta vni ci Re pre zen ta ti vnog sin di ka ta
za po sle nih u bh. in sti tu ci ja ma po dni je li su pri ja ve in -
spe kci ji pro tiv Sa vje ta mi nis ta ra BiH zbog sma nje -
nja pla ta. Mi sli te li da je to oprav da no?
KA SU MO VI]: Pri mio sam pred sta vni ke tog sin -
di ka ta i po dr`a vam ih u to me. BiH se ve za la za sten dbaj
aran `man MMF-a i tre ba da u{te di 40 mi li ona KM, ali
ima mo mi sa svim do vo ljno sred sta va i mi mo sma nje nja
pla }a da se u{te di. Pa, "Ne za vi sne" su obja vi le da ima ju
ju bi lar ne na gra de od 630 KM, pu tni tro {ko vi, pre voz i
ra zne pri vi le gi je. Ka da se sve to sa be re ni su se mo ra le
do ti ca ti pla te.
NN: Sve ove u{te de do go vo re ne su na sje dni ci
Fis kal nog sa vje ta i no vac od MMF-a bi tan je za sta -
bil nost bu d`e ta u BiH.
KA SU MO VI]: Ni je is ti na da je do go vo re no na
sje dni ci Fis kal nog vi je }a da se sma nje pla te, ne go da en -
ti te ti i dr`a va na pra ve u{te de. Na ovim pri vi le gi ja ma
smo to mo gli u{te dje ti.
NN: [ta mi sli te o upo zo re nju @e ljka Ko m{i }a,
pred sje da va ju }eg Pred sje dni{ tva BiH, da je upi tan
ovaj aran `man s MMF-om jer ko le kti vni {ef dr`a ve
ni je kon sul to van?
KA SU MO VI]: Na pro {loj sje dni ci Pred sje dni{ tva
bio sam pri su tan ja, jer je mi nis tar Vran ki} bio za uzet.
Pi tao me Ko m{i} da li sam u~es tvo vao na pre go vo ri ma
sa MMF-om, te da li znam ko je ovlas tio pre go va ra ~e.
Re kao sam da ne znam, ali da je po Za ko nu o vanj skom
za du `e nju Pred sje dni{ tvo to ko je mo ra da ti odo bre nje.
Ko m{i} je pred svi ma re kao da su upu ti li zah tjev da vi de
ko ih je ovlas tio da pre go va ra ju, ali to ni je u mo joj na dle -
`nos ti i ja to ne znam.
NN: Vi ste mo gli bi ti na mjes tu pre mi je ra FBiH i
mo gli ste ima ti sve ove pro ble me s bor ci ma i bu d`e -
tom. Je li taj aran `man s MMF-om za is ta ne po tre -
ban?
KA SU MO VI]: Ne spor no je da je re vi zi ja MMF-a
ut vrdi la da je de fi cit svih bu d`e ta u BiH 2,1 mi li jar da KM
za 2009. go di nu. To su ogro mna sred stva. Kraj nje je vri je -
me da se vlast po za ba vi ka ko da iza |e iz ovog pro ble ma.
^i tav dug BiH s en ti te ti ma je ~e ti ri mi li jar de KM, a evo
sa da ima mo 2,1 mi li jar du za go di nu. Ovo su upo zo ra va ju -
}i po da ci. Ima mo pen zi one re ko ji pri ma ju 200 KM i ne
mo gu `i vje ti od tih pa ra, na svim ra zi na ma se sma nju je i
do la zi mo do sta nja gdje je eko nom ski neo dr`i vo ovo li ko
ra zi na vlas ti i admi nis tra ci ja u BiH. Ni sam po li ti ~ar, ali
ovo li ko ni voa gra |a ni ne mo gu fi nan si ra ti. I ja da sam bio
fe de ral ni pre mi jer nas ta vio bih aran `man sa MMF-om, ali
po ra zno je za sve nas i glu post je uzi ma ti kre dit ko ji ni je
ni ma lo jef tin ako ni {ta ne pre du zme mo da opo ra vi mo pri -
vre du. Ni je po {te no da di `e mo kre dit da se sto ti nak hi lja da
nas u dr`a vnoj upra vi na mi ri i za du `i mo dje cu. Mo ra se
sjes ti i na pra vi ti rje {e nje da svi dos to jan stve no `i ve.
NN: Vi ste u Sa vje tu mi nis ta ra i ~lan ste stran ke
ko ja je na vlas ti. [ta pre dla `e te?
KA SU MO VI]: Mi vi {e od 85 od sto bu d`e ta tro {i -
mo na ma te ri jal ne tro {ko ve i pla }e. Pa to ne ma ni u je -
dnoj dr`a vi na svi je tu. Tvrdim od go vor no i eko no mis ta
sam - ovo li ko vlas ti ko ~i ra zvoj dr`a ve. Taj no vac ko ji se
da je dr`a vnoj upra vi mo gao bi se pla si ra ti u kon kre tne
pro je kte da lju di ma po mo gne da po kre nu pri vre du i ovu
dr`a vu. Je li do bro da pla }a mo kre di te da bi sa mo ne ki
`i vje li do bro?
NN: Pi tam Vas {ta Va {a stran ka ra di da ne bu de
ta ko?
KA SU MO VI]: Ni sam ni u je dnom or ga nu SDA i
to va ljda zna te.
NN: Jes te li ~lan i jes te li du `ni pro vo di ti pro -
gram SDA ko ja Vas je ime no va la na mjes to za mje ni -
ka dr`a vnog mi nis tra?
KA SU MO VI]: Je sam ~lan, ali ne mo ram ni ~i ji
pro gram pro vo di ti. Ja sam za mje nik mi nis tra za sve gra -
|a ne BiH. Bi lo bi la k{e da se ja opre di je lim za je dno i
da, {to ka `e na rod, gla dim i go vo rim: "Do bro je, do bro
je". Uvje ra vam sve gra |a ne da ni je do bro da nam za du -
`u ju dje cu da bi admi nis tra ci ja do bro `i vje la. Gra |a ni ni -
su ra vno pra vni. Ni sam pred sje dnik sin di ka ta, ve}
eko no mis ta i ne za ni ma me pro gram stra na ka. Mo ram
os ta vi ti trag za svog man da ta, a naj la k{e bi bi lo da sje -
dim, ne go vo rim ni {ta i pri mam tu pla tu. Ni sam ~lan Vi -
je }a mi nis ta ra, ni {ta ne mo gu da upu tim na sje dni cu i
ovo je moj je di ni na ~in da ne {to u~i nim. Ovo ure |e nje ne
od go va ra ni Srbi nu, ni Hrva tu, ni Bo{ nja ku. Ova ko vi {e
ne mo `e, po li ti ~a ri mo ra ju sjes ti i do go vo ri ti se.
K
Fu ad Ka su mo vi}, za mje nik mi nis tra fi nan si ja i tre zo ra BiH
^i tav dug BiH s en ti te ti ma
je ~e ti ri mi li jar de KM
Za du `i li smo dje cu
da vlast do bro `i vi
Mi vi {e od 85 od sto
bu d`e ta tro {i mo na
ma te ri jal ne tro {ko ve
i pla }e. Pa to ne ma ni
u je dnoj dr`a vi na
svi je tu, re kao Ka su mo vi}
NN: Sto ne po dne se te os tav ku u znak
pro tes ta jer pr| ma te p|a tu |z bu dze ta?
KA SÜ MO vlO: Ja sam stvar no ra zm|s |jao o to -
me. a|| on da b| pos ta |o je dno || •no | mo no to no
v| je ce m| n|s ta ra. Evo uzm| te b| |o ko qa. re c| mo
Sp| r| ca. Sta su on| ura d| || za man da ta os|m sto
su m| || one po tro s| ||. Od qo vor no tvrd|m da je qo -
re | ne cu da su t|m. Mo ja os tav ka n| sta ne b|
zna •| |a jer ja ta mo n| sta n| ne vr| je d|m u sm| s|u
da ne mo qu b| t| na sje dn| c| v| je ca m| n|s ta ra. n| t|
po kre nu t| |ka kvu |n| c| ja t| vu | za kon. lzno s|m stva -
r| ko je qra da n| mo ra ju da zna ju | re kao sam da
su d| q|| 1.5 m| || jar d| kre d| ta | qra da n| su p|a t| || 30
m| || ona KM ka ma ta za ne |s ko r| ste nost. Sva ka b|
v|a da pa |a zboq ovo qa. Ova ko da |je ne |de.
Mo ja os tav ka ne
bi zna ~i la ni {ta
Ka su mo vi}: Ovo li ko
vlas ti ko ~i ra zvoj dr`a ve
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A

10. 8. 2009. qpofekfmkbl 11
Forum
Re ce si ja i
48.000 lju di
Re ce si ja. Je dnos ta vna rije~ ko ja oprav da va sve. Ko je kriv u BiH {to je
otpu {te no 48.000 lju di? Na ra vno, re ce si ja po tpo mo gnu ta svjet skom eko -
nom skom kri zom, slo mom svjet skih ber zi, kri zom hi po te kar nog tr`i {ta u
SAD, neo prav da nog trgo va nja fju ~er si ma i lo {im ro dom ku ku ru za u Tan -
za ni ji. To sa vr{e no do bro zna ju svi za po sle ni u BiH. Za to ni ko i ne tre ba da
kri vi vlast, jer {ta ona mo `e u~i ni ti pro tiv po {as ti ko ja ha ra svije tom. Na ra -
vno da u ta kvim uslo vi ma ali i go di na ma prije njih ni je bi lo lo gi ~no da se
stva ra po zi ti van am bi -
jent za ra zvoj pri vre -
de. Ni je lo gi ~no da se
ra di na upro{ }a va nju
glo ma znog admi nis -
tra ti vnog apa ra ta ko ji
"i zje da" sve {to se te {kom mu kom za ra di. Ni je bi lo lo gi ~no da se uhva ti u
ko {tac s ko rup ci jom ko ja kao dim p~e le tje ra stra ne in ves ti to re iz BiH. Ni je
bi lo lo gi ~no da se u za dnjih 10 go di na ut vr|u je ko li ko je la `nih in va li da,
pen zi one ra ili bo ra ca ka ko bi se ras te re ti li bu d`e ti i ula ga lo u ra zvoj...
Mno ge te "lo gi ~ne" stva ri iz gle da shva ta 48.000 otpu {te nih ra dni ka u
BiH ko ji se jo{ ni su la ti li mot ki da is tje ra ju od go vor ne za {to se da nas na la -
ze na uli ci. A od go vor ni su svi: vlast od ko je vi {e ni ko ni {ta ne mo `e o~e ki -
va ti, sin di ka ti ko ji ko ke ti ra ju sa is tom i vi {e bri nu o se bi ne go o ra dni ci ma i
po slo dav ci ko ji su ovo je dva do ~e ka li da do da tno upre gnu ra dni ke.
Ali ne ka, ne za do volj stvo je sve ve }e, "bu ji ca" ne za do vo ljnih sve vi -
{e ras te, a onog tre nut ka kad po pus te sve bra ne… Pa, ko pre `i vi,
pri ~a }e.
STAV
Pi {e:
Ra de [E GRT
TIME
Mit o
vje`banju
NEWSWEEK
Istinski
zlo~in
Press
NEW YORK DAILY NEWS
Je dna no} u za tvo ru ko {ta }e 90
do la ra, po sje ta do kto ru 10 do la ra,
dok }e to ale tni pa pir za tvo re ni ci
ku po va ti sa mi. Ova ko je odlu ~ila
dr`ava Nju jor k, stva ra ju }i no vi
na~in do las ka do pri ho da, sma tra ju -
}i da bo ga ti za tvo re ni ci na ova kav
na~in tre ba da pla te svoj dug dru{ -
tvu, umjes to da se iz dr`a vnog
bud`eta fi nan si ra nji hov bo ra vak u
za tvo ru.
Ova odlu ka uo kvi re na je u za kon
ko ji je na zvan Medo fov za kon, po
biv {em mi li jar de ru Ber nar du Me -
dof u ko ji je za tvo ren zbog fi nan sij -
skih {e ma ko ji ma je kli jen te o{te tio
za mi li jar du do la ra.
Za ko no dav ci iz Nju jor ka su po ja -
sni li da ako to za tvo re ni ci mo gu
priu {ti ti, ili ba rem dio to ga, na ovaj
}e na ~in ras te re ti ti po res ke ob ve -
zni ke.
I dru ge sa ve zne dr`ave u Ame ri ci
pri bje ga va ju sli ~nim pra vi li ma
zbog te {ke eko nom ske si tu aci je. U
okru gu Ma ri ko pa u Ari zo ni lo kal ni
{e rif je odlu ~io da se za tvo re ni ci ma
na pla }u je 1,25 do la ra za nji ho vu
dne vnu pre hra nu.
U okru gu Kam den u dr`avi Nju
D`erzi vlas ti su odlu ~i le uzi ma ti od
za tvo re ni ka pet do la ra na dan za
bo ra vak u za tvo ru i 10 do la ra za
bo ra vak u za tvor skoj bol ni ci, {to }e
do ni je ti 300.000 do la ra go di{ njih
pri ho da.
U pre trpa nom grad skom za tvo ru
u Ri ~mon du, Vir d`i ni ja, po ~e li su
na pla }i va ti do lar na dan sva kom
za tvo re ni ku o~e ku ju }i do bit od
200.000 do la ra go di{ nje.
Me |u po du ze tni jim ame ri ~kim
{e ri fi ma je onaj iz okru ga Te ni u
dr`avi Mi su ri ko ji je odlu ~io na pla -
}i va ti od bo ga te kli jen te le za tvo ra
45 do la ra na dan, u nas to ja nju da se
sku pi 27 mi li ona do la ra za no vu
zgra du za tvo ra.
Ipak, ova kva pra ksa ne nai la zi na
odo bre nje ame ri ~kih or ga ni za ci ja
za ljud ska pra va ko je tvrde da ni je
u re du otpus ti ti ne ko ga na kon od -
slu`ene ka zne, sa 25 do la ra u
d`epu, auto bus kom kar tom i du -
gom od 40.000 do la ra. To je, na vo -
de oni, kon tra di ktor no nas to ja nji ma
da se od njih na pra ve ra vno pra vni
~la no vi dru{ tva.
Ali ne ka, ne za do volj stvo
je sve ve }e, "bu ji ca"
ne za do vo ljnih sve vi {e ras te
Iz pozadine
Po dra zu mi je va se da se u dr`a vnim us ta no va ma ja vno
is ti ~u dr`a vni sim bo li, {to je re gu li sa no i ne kim za ko -
nom, ali ka ko se mo `e na re di ti vla sni ku pri va tnog
ka fi }a da iz vje si u svo joj sa li zas ta vu, da bu de pa tri ota
Pi {e:
Sead FE TA HA GI]
ri je ne ki dan pri sus tvo vao sam
u je dnoj ka fa ni ~u dnoj sce ni.
U{ao je ne ki ~o vjek i ka zao
gaz di, s ko jim se iz gle da po -
zna je, da je na re |e nje ka ko
mo ra sta vi ti na zid ne ve li ku pa -
pir nu dr`a vnu zas ta vu, ina ~e }e
bi ti ka` njen, te mu je do dao po me nu ti pa pir.
Upi tao sam do ti ~nog ko je to na re dio, na {to mi
je ovaj o{ tro uz vra tio da se ne pe tljam. I oti {ao.
Taj do ga |aj pos tav lja broj ne ne do umi ce.
Kao prvo, da li je ta ~no da je ne ko to na re dio?
Iz gle da da po tr~ko ra di za op {ti nu No vo Sa ra -
je vo, na ~i jem je ~e lu na ~el nik Ne d`ad Kol d`o.
Da li je ta bu da las ta na re dba do {la od ovog na -
~el ni ka? Po dra zu mi je va se da se u dr`a vnim
us ta no va ma ja vno is ti ~u dr`a vni sim bo li, {to je
re gu li sa no i ne kim za ko nom, ali ka ko se mo `e
na re di ti vla sni ku pri va tnog ka fi }a da iz vje si u
svo joj sa li zas ta vu, da bu de pa tri ota? Mo gu }e
da je ne ko od {tam pao te zas ta vi ce i tu tnuo op -
{ti ni za ne ku lo vu, {to je o~i gle dan pri mjer ko -
rup ci je.
Osno vno pi ta nje je da li ne ko ima pra vo da
ne bu de pa tri ota? Tu ne tre ba brka ti pa tri oti zam
s po {to va njem dr`a vnih za ko na i obi lje `ja, jer
bi ti pa tri ota je emo ti vno pi ta nje, a u emo ci je se
dr`a va ne ma {ta mi je {a ti. Na ra vno da je nor -
mal no da sta no vnik je dne ze mlje bu de u po tpu -
nos ti okre nut toj dr`a vi jer mu je ugla vnom i
mjes to ro |e nja i mjes to `iv lje nja. [to ima slu -
~a je va u svi je tu da se pa ra tis ti ne mo gu da smi -
sle dr`a vu u ko joj `i ve pi ta nje je po li ti ~ko, kao
{to Bas ki ne po dno se [pa ni ju u ko joj pro vo de
ci je li svoj `i vot. Ta kvih pri mje ra ima dos ta, kao
i {to mno go gra |a na Bo sne i Her ce go vi ne ne
vo li dr`a vu u ko joj di {u vaz duh. Po nav ljam da
se mo ra na pra vi ti dis tin kci ja izme |u po {ti va nja
dr`a vnih za ko na, {to je za sva kog sta no vni ka
oba ve za, ina ~e bi se ze mlja pre tvo ri la u anar hi -
ju, i vo lje nja, odno sno ne vo lje nja ze mlje u ko -
joj se `i vi. Pri vr`e nost ro dnoj gru di je
nor mal na, ali oni ko ji ne `e le da bu du u nje -
nom okri lju ugla vnom su po li ti ~ki mo ti vi sa ni.
Mo `e to bi ti ~u dno, ali oni ima ju pra vo da ne
vo le. Mi slim da gri je {e Srbi u Re pu bli ci Sr-
pskoj {to sma tra ju da su oni pa tri ote Srbi je, a
mo gu bi ti ovoj dr`a vi pri vr`e ni sa mo po na ci -
onal noj pri pa dnos ti, a ne i dr`a vnoj. Sve dok se
u Evro pi ne po mje re gra ni ce, a ne iz vje sno je
ka da }e. Da kle, sma tram sa svim nor mal nim da
iz vjes tan broj gra |a na RS ne po dno si Bo snu i
Her ce go vi nu. Ali to ni ka ko ne smi je zna ~i ti da
ne po {tu ju za ko ne te dr`a ve. Is to ta ko kao {to i
na {i Hrva ti ~e znu za dr`a vom Hrvat skom, a da
ta mo ni ka da ni su ni kro ~i li. Sve je to emo ti vna
ve za jer se mo `e vo lje ti i na da lji nu, i ne po zna -
to.
Na {a vlast tje ra svo je dr`av lja ne da na ra -
zne na ~i ne vo le dr`a vu, odno sno da je ne vo le.
Tu do la zi do emo ti vnog su ko ba, a tu ve} ra cio
ni {ta ne po ma `e. I on da ima mo u Fe de ra ci ji
BiH, pre te `no me |u Bo{ nja ci ma, ta kmi ~e nje
ko je ve }i pa tri ota. Na slu {ao sam se ovih po ra -
tnih go di na mno go broj nih pa tri ota ka ko ve li ~a -
ju svoj do pri nos dr`a vi, a sve ka ko bi se
do dvo ri li vla da ju }im stran ka ma. I on da ni je ~u -
dno {to je me |u odre |e nim in te le ktu al ci ma po -
pu lar na sen ten ca: "Pa tri oti zam je pri bje `i {te za
hu lje".
^i tam ispo vi jest Ju su fa Mu li }a, re kto ra
Sa ra jev skog uni ver zi te ta, pred smrt, ka ko se
hva li da je to kom ra ta u inos tran stvu pro pa gi -
rao is ti nu o Bo sni i Her ce go vi ni. A taj biv {i re -
ktor prvo se u ra tu sa krio kod ka to li ~kih
sve }e ni ka, a on da ku ka vi ~ki zdi mio va ni. I sa -
da se hva li ka ko je ve li ki pa tri ota.
Ima mo na {u ve li ku emi gra ci ju, pa ka da
na vra te ov dje za vri je me go di{ njih odmo ra,
ubi {e se do ka zi va ju }i ka ko ne pres ta ju bi ti
vjer ni pa tri oti. Uko li ko ni su obi ~ni la` ljiv ci,
on da za mje nju ju pa tri oti zam za emo ti vno i
nos tal gi ~no ve za nje za biv {e svo je sta ni {te.
Do |e mi da mno gi ma u na {oj di ja spo ri do vi -
knem: "Ne moj te nam po ma ga ti i ne moj te nas
vo lje ti, sa mo nam ne moj te svo jom po li ti kom
jo{ vi {e `i vot kom pli ko va ti". Ima u Ame ri ci, u
^i ka gu, ne ka kav Kon gres bo{ nja ~kih in te le ktu -
ala ca, ko jem ni Ali ja Ize tbe go vi} ni je bio do -
vo ljno ra di ka lan, pa su ga ne po ja mno
kri ti ko va li. Oni su bi li ve }i pa tri oti ne go iko u
Bo sni i Her ce go vi ni.
O~i gle dno da je pa tri oti zam ro ba ko ja se
mo `e ve oma do bro unov ~i ti. Sa mo gra k}i da si
pa tri ota, odmah }e te me di ji uze ti u tre tman,
po hva li ti tvo je opre dje lje nje, pa ti je put u ka ri -
je ri mno go la k{i. Is to ta ko i kod onih u Re pu -
bli ci Srpskoj ko ji vi ~u da ne mo gu po dni je ti
BiH, odmah im se kod Mi lo ra da Do di ka otva -
ra ju vra ta.
Pri sus tvu je mo je dnoj pa te ti ci ve za noj za
do mo vi nu. Umjes to da svoj us pjeh ve `e mo za
svoj rad i svo je zna nje, po ku {a va mo trgo vi nom
ota d`bi nom do mo }i se bo ljih po zi ci ja. A {ta se
mo `e ka da se i na {i vo de }i lju di pa ro la ma i vi -
kom pe nju u hi je rar hi ji, umjes to ra dom i stva -
ra la{ tvom.
Trgo vi na
do mo vi nom
Umjes to
da svoj us pjeh
ve `e mo za svoj
rad i svo je zna nje,
po ku {a va mo
trgo vi nom
ota d`bi nom
do mo }i se
bo ljih po zi ci ja
Pri vr`e nost
ro dnoj gru di je
nor mal na, ali oni
ko ji ne `e le da
bu du u nje nom
okri lju ugla vnom
su po li ti ~ki
mo ti vi sa ni
U pre trpa nom
grad skom za tvo ru u
Ri ~mon du, Vir d`i ni ja,
po ~e li su na pla }i va ti
do lar na dan
Za tvore ni ci pla }a ju
bo ra vak u za tvo ru
P
12 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
U pritvoru
zbog
mobilnih
telefona
BI JE LJI NA - Mi lo rad De be -
lje vi}, za mje nik gla vnog okru -
`nog tu `i oca u Bi je lji ni, odre dio
je je dno mje se ~ni pri tvor P.S.
(21) iz ovog gra da zbog plja ~ke
pro da vni ce mo bil nih te le fo na.
Ka ko je ut vr|e no, P.S. je sa
jo{ dva ma lo lje tni ka P.@. i P.R.
do {ao u bli zi nu obje kta. Pri -
mije ti li su da ne ma vi deo-ka -
me ra i da je u obje ktu ra dni ca
sa ma.
P.S. je s ka pom na gla vi i ta -
mnim na o~a ri ma, pri je te }i joj
pi {to ljem, od ra dni ce odu zeo tri
mo bil na te le fo na i po bje gao za -
je dno sa ma lo lje tni ci ma.
U tu `i la{ tvu ka `u da ma lo lje -
tni ci ni su za dr`a ni, ali da su de -
ta ljne is tra `ne ra dnje o ovom
kri vi ~nom dje lu u to ku.
O.S.
Plja ~ka li
po se lu
OD@AK - Gru pa lo po va to -
kom no }i sa su bo te na ne dje lju
pro va li la je u ne ko li ko obje ka ta
i auto mo bi la u Po to ~an skom Li -
pi ku kod Od`aka i na ni je la {te tu
vla sni ci ma od ne ko li ko hi lja da
ma ra ka.
Ka ko je na ve deno u po li cij -
skom izvje {ta ju, lo po vi za ko ji -
ma se jo{ tra ga su iz po mo }nog
obje kta ~i ji je vla snik Ma rio Mi -
tro vi} (33) ukra li tri mer za tra vu
i mo tor nu pi lu mar ke "Stihl".
U is tom se lu po kra den je i
Mi jo Ba ru k~i} (62), od kojeg je
ukra de na ko si li ca na ben zin ski
po gon, bru si li ca, bu {i li ca i jo{
ne ke elek tri ~ne alat ke i pri bor.
Na me ti kra dlji va ca is te no }i bio
je i golf 3 Zvon ka Do mi sli }a
(40), iz ko jeg je ukra den auto-
ka se to fon vri je dan oko 250 ma -
ra ka.
N.Tr.
Hronika
Policijski
bilten
MOS TAR - Na re gi onal nom pu -
tu Mos tar - ^i tluk S.D. iz Mos ta ra
la k{e je po vri je |en kad je ju ~e u
ra nim ju tar njim ~a so vi ma vo zi lom
{e vro let aveo sle tio s ces te i uda rio
u za {ti tnu ogra du.
Nez go da se do go di la oko 2.30 na
izla zu iz Mos ta ra u mjes tu Ko bi lo -
va ~a.
U po li ci ji je pot vr|e no da se u ovo -
m slu ~a ju ra di lo o sa mo sli je ta nju, te
da ni je bi lo dru gih u~e sni ka u ne sre }i.
Pri pa dni ci Hi tne po mo }i iza {li su na
li ce mjes ta i pru`ili po mo} vo za ~u,
ut vrdiv {i da je la k{e po vri je |en.
Vo zi lo je u po tpu nos ti uni {te no.
Uvi |aj na mjes tu nez go de oba vi li su
pri pa dni ci Sao bra }aj ne po li ci je PU za
si gur nost sao bra }a ja iz Mos ta ra.
U.V.
Bi ci klis tu
us mrtio ka mi on
DO BOJ IS TOK - Bi ci klis ta Mu -
ha med [u va li} (59) iz Do bo ja po gi -
nuo je u sao bra }aj noj ne sre }i u
su bo tu po po dne u mjes tu Ma la
Bri je sni ca, op}i na Do boj Is tok, sa -
op {te no je u MUP-u Tu zlan skog
kan to na.
[u va li }a je, dok je vo zio bi cikl,
uda rio ka mi on mer ce des, ko jim je
uprav ljao Azru din D`am bi} (40) iz
Tu zle.
Bi ci klis ta je po dle gao u Do mu
zdrav lja Do boj Is tok na kon {to su ga
lje ka ri po ku {a li spa si ti. Okol nos ti pod
ko ji ma je do {lo do ne sre }e ni su sa op -
{te ne iz po li ci je, a vi {e de ta lja ni smo
us pje li sa zna ti ni u tu `i la{ tvu.
J.[.
Pre `i vje la udar vo za
ZE NI CA - Me |u na ro dni brzi voz ko ji sao bra }a na re la ci ji Za greb - Sa -
ra je vo ju ~e u ra nim ju tar njim ~a so vi ma na lo ka li te tu Kam be ro vi }a po lja
uda rio je Ze ni ~an ku Me di nu La gu md`i ju (47).
Ne sre }na `e na za do bi la je te {ke tje le sne po vre de opa sne po `i vot i na kon
uka za ne prve po mo }i u Kan to nal noj bol ni ci Ze ni ca pre ve ze na je na li je ~e nje u
Kli ni ~ki cen tar Sa ra je vo.
"Ra di se o fra ktu ri nat ko lje ni ~ne kos ti, fra ktu ri li ca, po vre da ma ma ksi jal nog
si nu sa i dru gim, zbog ~e ga smo odlu ~i li da nje no li je ~e nje bu de nas tav lje no u
Sa ra je vu", ka zao je Ha kim Ga uda, de `ur ni lje kar na Ur gen tnom odje lu KB Ze -
ni ca. Vo zom su uprav lja le ma {i no vo |e S.M. i A.A., obo ji ca iz Sa ra je va, ko ji su
nam re kli ka ko vje ru ju da je ne sre }na `e na do po slje dnjeg tre nut ka ra zmi{ lja la
da li da se ba ci pod voz.
"Pre `i vje la je za hva lju ju }i ~i nje ni ci da smo tek kre nu li iz ze ni ~ke sta ni ce, ta -
ko da voz ni je ra zvio pu nu brzi nu. ^im sam je za pa zio po red pru ge po ~eo sam
da ko ~im, {to je i ovu ne sre tni cu o~i to ko le ba lo da li da iz vr{i ovaj ~in", is pri ~ao
nam je je dan od ma {i no vo |a ko je su in spe kto ri PU Ze ni ca po na lo gu de `ur nog
tu `i oca odve li na ana li zu krvi.
Pre ma izja va ma svje do ka, Me di na La gu md`i ja, ko ja sta nu je u na se lju Ra da -
ko vo, uda lje nom ne ko li ko sto ti na me ta ra da lje od mjes ta ne sre }e, na kon {to su
na li ce mjes ta sti gli po li caj ci i lje ka ri Slu `be hi tne po mo }i, bi la je pri svi jes ti i
tra `i la je da joj bu de "ubriz ga na du pla do za mor fi ja". Na ovom di je lu pru ge u
po slje dnjih go di nu da na dvo je Ze ni ~a na iz vr{i lo je sa mo ubis tvo.
A.M.
Na kon pu cnja ve u ze ni ~kom res to ra nu u ko jem je po gi nuo Emir Va lje vac
[es to ri ca osu mnji ~e nih pre da ta tu `i ocu
D. MU MI NO VI]
ZE NI CA - Ze ni ~ka po li ci ja ju ~er je sa slu -
{a la {est oso ba osu mnji ~e nih da su u~es tvo va le
u pu cnja vi u res to ra nu "Ma re do", u pe tak
na ve ~er, u ko joj je Emir Va lje vac po gi nuo, a
{est oso ba po vri je |e no.
Ne zva ni ~no iz po li ci je sa zna je mo da su za
in ci dent u ze ni ~kom res to ra nu "Ma re do" osu -
mnji ~e ni Der vi{ \e ra ho vi} (46), Go ran Ala gi}
(27), Fa ik Por ~a (44), Sa udin Duv njak (29), Mus -
ta fa Pja ni} (53) i Mir za Dri ni} (33). Na kon sa slu -
{a nja u po li ci ji oni su ju ~er pre da ti kan to nal nom
tu `i ocu.
"Ne ke od ove {es to ri ce smo
uhap si li, dok su se ne ki sa mi pre da li. Za sad su
osu mnji ~e ni za u~es tvo va nje u tu ~i. Svi }e bi ti
pre dmet obra de. Pro vje ri }e mo po je di na ~nu od -
go vor nost ovih oso ba u pu cnja vi, te ko je od go -
vo ran za ubis tvo i ra nja va nje. Za sad ne ma vi {e
de ta lja jer ni smo ispi ta li ra nje ne ko ji se jo{ opo -
rav lja ju u bol ni ca ma", ka zao je Se na id Ha si},
gla sno go vor nik MUP-a Ze ni ~ko-do boj skog
kan to na, is ta kav {i da je po li ci ja raz go va ra la s
jo{ ne ko li ko oso ba ko je su po da va nju izja va
pu {te ne ku }i.
Svi uha p{e ni odra ni je su po zna ti
po li ci ji. Sa udin Duv njak bio je op tu `en za plja -
~ku ABS ban ke na sa ra jev skom aero dro mu, to -
kom ko je je ukra de no oko 2,5 mi li ona KM, ali je
oslo bo |en kri vi ce na Su du BiH. Zbog ove plja -
~ke ha p{en je i Go ran Ala gi}, ali je oslo bo |en
zbog ne dos tat ka do ka za.
Iz bol ni ce u Ze ni ci re ~e no nam je da
su ozli je |e ni ko ji se opo rav lja ju u ovoj bol ni ci
van `i vo tne opa snos ti.
"Me hmed Smo ro vac, Hu se in Smir ko i Go -
ran Le ki} jo{ su u po lu in ten zi vnoj nje zi, dok je
Da vor ^ur ~i} na Odje lje nju hi rur gi je. Sva ~e ti ri
pa ci jen ta su ope ri sa na i van su `i vo tne opa snos ti.
Po vri je |e ni Ivi ca Po po vi} u bo ljem je sta nju i ni -
je na in ten zi vnoj nje zi", ka zao nam je de `ur ni lje -
kar na Odje lje nju hi rur gi je bol ni ce u Ze ni ci.
Asim Pe zer je na li je ~e nju u Kli ni ~kom cen -
tru u Sa ra je vu i ni je `i vo tno ugro `en.
Iako iz po li ci je ni su sa op {ti li mo ti ve
obra ~u na u je dnom od naj po sje }e ni jih res to ra na u
Ze ni ~ko-do boj skom kan to nu, su mnja se da je u
pi ta nju obra ~un kri mi nal nih gru pa, jer su svi
akte ri ove pu cnja ve do bro po zna ti po li ci ji kao
kri mi nal ci.
Osu mnji ~e ni \e ra ho vi},
Ala gi}, Por ~a, Duv njak, Pja ni} i
Dri ni} odra ni je po zna ti po li ci ji
Ja smi na [A RAC
TU ZLA - Eki pa tu zlan skih va tro ga sa ca ju ~e
pri je po dne u dva na vra ta je ga si la po `ar u sta -
rom sje di {tu op}i ne Tu zla u cen tru gra da, gdje je
u pe tak otvo ren obnov lje ni Trg slo bo de vri je dan
2,5 mi li ona KM.
Va tro gas ci ka `u da ~es to ima ju in ter ven ci je na
ovom obje ktu, iz ko jeg je op}in ska admi nis tra ci ja
ise li la pri je ne ko li ko go di na zbog opa snos ti od ru {e -
nja.
Pre dnja stra na obje kta je "za mas -
ki ra na" ve li kom re kla mom, ka ko ne bi na ru {a vao lje -
po tu Trga slo bo de. Me |u tim, ski tni ce i nar ko ma ni
biv {u op}in sku ku }u sva ko dne vno ko ris te kao skro -
vi {te. Da li ne ko na mjer no po dme }e po `a re va tro gas -
ci ne zna ju.
"Pa pi ri, kar to ni, sta ri kan ce la rij ski na mje {taj, ri -
gips plo ~e - sve go ri", ka `u va tro gas ci.
Pro fe si onal na va tro ga sna je di ni ca Tu zla je u vi {e
na vra ta op}i nu Tu zla upo zo ra va la da je ovaj obje kat
ne op ho dno obe zbi je di ti i one mo gu }i ti pri laz lju di ma
jer se ra di o ru {e vnom obje ktu.
Ko man dir smje ne tu zlan skih va tro ga -
sa ca Sma il Me {ko vi} ka `e da su va tro gas ci pri li kom
ga {e nja po `a ra u ovoj zgra di izlo `e ni ve li kom ri zi ku.
Dva po `a ra u ro ku od
Gor je la
zgra da
[e vro le tom
sle tio
s ces te
Va tro gas ci ka `u da
~es to ima ju in ter ven ci je
na ovom obje ktu,
iz ko jeg je op {tin ska
admi nis tra ci ja ise li la
pri je ne ko li ko go di na
zbog opa snos ti
od ru {e nja
Biv {e sje di {te op {tin ske
admi nis tra ci je je bez ika kvog
nad zo ra, os tav lje no da
pro pa da na kon ise lje nja
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 13 Hronika
[kol ski odbor Sre dnje {ko le Drvar na sje dni ci odr`anoj 7.08.2009. god. do nio je odlu ku o ra spi si va nju
NATJ E^AJA/ KONKURSA
za po pu nu upra`nje nih ra dnih mjes ta i to:
a) Prof. is to ri je/po vi jes ti, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - na neo dre|eno ra dno vri je me (pu na nor ma)
b) Prof. stru~nih pre dme ta drvne stru ke, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - na odre|eno ra dno vri je me
c) Di plo mi ra ni eko no mist, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - na odre|eno ra dno vri je me (pu na nor ma)
d) Prof. {u mar ske stru ke, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - na odre|eno ra dno vri je me (pu na nor ma)
e) Prof. ma te ma ti ke, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - na neo dre|eno vri je me (pu na nor ma)
f) Prof. fi zi ke, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - 10 sa ti na neo dre|eno vri je me
g) Prof. bi olo gi je, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - 12 sa ti na odre|eno vri je me
h) Prof. in for ma ti ke, 1 iz vr{i telj/iz vr{i lac - 12 sa ti na odre|eno vri je me
Uvje ti/uslo vi:
- Kan di da ti mo ra ju ima ti za vr{en od go va ra ju}i fa kul tet - VSS - 7. stu panj/ste pen obra zo va nja
- pro fil iz na zi va ra dnog mjes ta.
Na tje~aj/kon kurs os ta je otvo ren 10 da na od da na objav lji va nja.
Iza bra ni kan di da ti po ovom na tje~aju/kon kur su mo ra ju za do vo lji ti i op}e/op {te uvje te/uslo ve tj. da su
dr`av lja ni Bi H, da su zdrav stve no spo so bni i da im pra vo mo}nom pre su dom ni je za bra nje no obav lja nje
na ve de ne dje la tnos ti.
Ne po tpu ne i ne bla go vre me ne pri ja ve ne}e se uzi ma ti u ra zma tra nje.
Pri ja ve po dni je ti na sljede}u adre su: Sre dnja {ko la Drvar, Ul. Jo le Ma ri}a bb Drvar.
Za sve in for ma ci je obra ti ti se na broj tel. 034/819-013.
Drvar, 7.8.2009. god.
Ra vna telj/di re ktor:
prof. Mi lo rad Me da re vi}
Pred sje dnik [kol skog odbo ra:
Dra gan Ba uk
D E MI R A e . V.
Uli ca VIII 48a
Tel/fax: 031/714-594
76270 Ora {je, Bo sna i Her ce go vi na
PO ZIV NA TEN DER
NA BAV KA I ISPO RU KA VO ZI LA
za akti vnos ti de mi ni ra nja u Bo sni i Her ce go vi ni
U OKVI RU EU GRAN TA ZA PRO JEKT:
"U^E[]E LO KAL NE ZA JE DNI CE U PRO TIV MIN SKIM AKCI JA MA
- Te hni~ko izvi|anje i ~i{}enje mi na"
DE MI RA e.V. ra spi su je ten der za izbor naj po vo ljni je po nu de za NA BAV KU i ISPO RU KU VO ZI LA u okvi ru EU
gran ta "U~e{}e lo kal ne za je dni ce u pro tiv min skim akci ja ma - Te hni~ko izvi|anje i ~i{}enje mi na".
Ten der ska do ku men ta ci ja se mo`e pre uzi ma ti od 12.08.2009. go di ne (sri je da) u pros to ri ja ma na {e or ga ni za ci je DE MI -
RA, De ut sche Mi nenräumer, e.V. Ora {je. Kon takt oso ba mr Pa vo Vu ko vi}, Tel/fax: 031/714-594; E-ma il:
pa vao.vu ko vic @tel.net.ba
Ten der ske po nu de i nji ma pri dru`enu ten der sku ga ran ci ju po tre bno je dos ta vi ti naj ka sni je do 31.08.2009. do 11 sa ti.
Ten der ska do ku men ta ci ja se ne na pla}uje.
D E M I R A e . V.
Uli ca VIII 48a
Tel/fax 031/714-594
76270 Ora {je, Bo sna i Her ce go vi na
PO ZIV NA TEN DER
NA BAV KA I ISPO RU KA ME TAL DE TE KTO RA
za akti vnos ti de mi ni ra nja u Bo sni i Her ce go vi ni
U OKVI RU EU GRAN TA ZA PRO JEKT:
"U^E[]E LO KAL NE ZA JE DNI CE U PRO TIV MIN SKIM AKCI JA MA
- Te hni~ko izvi|anje i ~i{}enje mi na"
DE MI RA e.V. ra spi su je ten der za izbor naj po vo ljni je po nu de za NA BAV KU i ISPO RU KU ME TAL DE TE KTO RA u
okvi ru EU gran ta "U~e{}e lo kal ne za je dni ce u pro tiv min skim akci ja ma - Te hni~ko izvi|anje i ~i{}enje mi na".
Ten der ska do ku men ta ci ja se mo`e pre uzi ma ti od 12.08.2009. go di ne (sri je da) u pros to ri ja ma na {e or ga ni za ci je DE MI -
RA, De ut sche Mi nenräumer, e.V. Ora {je. Kon takt oso ba mr Pa vo Vu ko vi}, Tel/fax 031/714-594; E-ma il:
pa vao.vu ko vic @tel.net.ba
Ten der ske po nu de i nji ma pri dru`enu ten der sku ga ran ci ju po tre bno je dos ta vi ti naj ka sni je do 31.08.2009. do 11 sa ti.
Ten der ska do ku men ta ci ja se ne na pla}uje.
"Obje kat je u ru {e vnom sta nju i svim li ci ma je
za bra njen ula zak. Ni va tro gas ci ne bi smje li da se
kre }u u tom obje ktu. Ali, va tro gas ci ula ze u obje kat
jer ne mo gu do zvo li ti da se taj po `ar pro {i ri na su sje -
dne, pri va tne ku }e u ko ji ma lju di `i ve", upo zo rio je
Me {ko vi}.
Biv {e sje di {te op}in ske admi nis tra -
ci je je bez ika kvog nad zo ra, os tav lje no je da pro pa da
na kon ise lje nja, ko je je usli je di lo na kon pro cje ne da
je re kon stru kci ja zgra de sku plja ne go ot kup biv {e
zgra de Dru gog kor pu sa Ar mi je BiH, gdje su sa da
smje {te ne op}in ske slu `be.
Prvo bi tno su op}in ski ~el ni ci obe }a li da }e zgra -
du us tu pi ti Ame ri ~kom uni ver zi te tu u Tu zli, ko ji je
tre ba lo da res ta uri ra obje kat, ali su bez obja{ nje nja
odus ta li od ispu nje nja obe }a nja, pa je ne ka da{ nja
grad ska ku }a pos ta la oku plja li {te ski tni ca.
Tu zlan ski va tro gas ci upo zo ra va ju da
}e po `a ri bi ti ~e{ }i do las kom zi me, ka da se bes ku -
}ni ci od sni je ga sa kri ju u ovaj obje kat i pa le kar to ne
ka ko bi se spa si li od smrza va nja.
sat vre me na u cen tru Tu zle
sta ra
op {ti ne
U. VU KI]
BA NJA LU KA - Zor ka Bo ja ni} (83) iz Ba nja lu ke
pre mi nu la je zbog po vre da za do bi je nih u sao bra }aj -
noj ne sre }i ju ~e na ras krsni ci Bu le va ra ca ra Du {a na i
Uli ce Jo va na Du ~i }a kod ba nja lu ~ke Gi mna zi je.
U ne sre }i su u~es tvo va li re no klio ko ji je vo zio Bo -
gdan Mla |e no vi} i zas ta va 101 ko jom je uprav ljao Os to ja
Bo ja ni}, su prug nas tra da le Zor ke.
Pre ma ri je ~i ma o~e vi da ca, do ne sre }e je do {lo ka da je
vo za~ re noa klio ko ji se kre tao iz prav ca bu le va ra i skre tao
u Uli cu Jo va na Du ~i }a uda rio u zas ta vu ko ja je si la zi la s
tro to ara. O~e vi ci ka `u da je Bo ja ni }e va uda ri la gla vom u
vjetrobransko staklo i da ni je da va la zna ke `i vo ta.
U Kli ni ~kom cen tru Ba nja lu ka ka `u da je
na kon ne sre }e Bo ja ni }e va do ve ze na bez zna ko va `i vo ta, s
te {kim po vre da ma gla ve i gru dnog ko {a i zna ci ma unu -
tra{ njeg krva re nja.
Pre ma ri je ~i ma de `ur nog lje ka ra Pre dra ga Mi lo {e vi -
}a, pre du ze te mje re re ani ma ci je ni su da le re zul ta te i sta ri ca
je pre mi nu la ne du go na kon pri je ma. U CJB Ba nja lu ka su
re kli da se ne sre }a u ko joj su u~es tvo va la dva vo zi la do go -
di la oko de vet sa ti uju tro i da je uvi |aj iz vr{en uz pri sus tvo
de `ur nog tu `i oca Okru `nog tu `i la{ tva Ba nja lu ka.
Ta ma ra Ra dlo vi}, por tpa rol KC Ba nja lu ka,
re kla je da je Os to ja Bo ja ni} pri mljen na Hi rur gi ju s po sje -
ko ti na ma, hi ru r{ki zbri nu t i ura |e na je kom ple tna ul tra -
zvu ~na i ra di olo {ka di ja gnos ti ka.
"Nas tav lja ju se da lje di ja gnos ti ~ke pro ce du re i do no -
{e nje odlu ke u ko joj kli ni ci }e pa ci jent nas ta vi ti li je ~e nje",
re kla je Ra dlo vi }e va.
Sta ri ca pre mi nu la
od po slje di ca ne sre }e
Pri li kom su da ra sta ri ca uda ri la
gla vom u vjetrobransko staklo
Pa pi ri, kar to ni, sta ri
kan ce la rij ski na mje {taj, ri gips plo ~e
- sve go ri, ka `u va tro gas ci
Ski tni ce i nar ko ma ni
biv {u op {tin sku ku }u
sva ko dne vno ko ris te
kao skro vi {te
FO TO NN
14 qpofekfmkbl!10 . 8. 2009.
Tu ris ti
iz Srbi je
ni su obo lje li
BEO GRAD - Na gr~kom os -
trvu Za kin tos ne ma ni ka kvog
ka ran ti na u ko ji su smje {te ni tu -
ris ti iz Srbi je ko ji su na vo dno
obo lje li od no vog gri pa, izja vio
je {ef kon zu lar nog odje lje nja
Am ba sa de Srbi je u Ati ni Jo vi ca
^e ki}.
^e ki} je pot vrdio da je Kon -
zu lat kon ta kti rao sa gr~kim
agen ci ja ma ko je pri hva ta ju sr-
pske tu ris te i, pre ma nji ho vim
sa zna nji ma, na Za kin to su ne -
ma Srba obo lje lih od no vog
gri pa. (Srna)
Kra si}:
In kvi zi ci ja
u Ha gu
BEO GRAD - [ef pra vnog ti -
ma za od bra nu Vo ji sla va [e {e lja
Zo ran Kra si} izja vio je ju ~e da
su su di je Ha {kog tri bu na la pos -
ta le za ko no dav ci za kri vi ~no
dje lo ne po {ti va nja su da {to ne
pos to ji ni gdje u svi je tu i pos to -
ja lo je sa mo u vri je me in kvi zi -
ci je.
On je re kao da u sta tu tu Tri bu -
na la ne ma nije dne odre dbe o ne -
po {ti va nja su da, ve} da se ona
na la zi u pra vil ni ku o pos tup ku i
do ka zi ma ko je su do ni je le sa me
su di je Tri bu na la. (Fe na)
Region
POD GO RI CA - Po li ti ~ka od go -
vor nost gra do na ~el ni ka Pod go ri -
ce Mi omi ra Mu go {e, zbog u~e{ }a
u in ci den tu s no vi na ri ma lis ta
"Vi jes ti" bi }e, pre ma na ja va ma,
po kre nu ta u dvi je skup {ti ne - u
crno gor skom par la men tu, gdje je
po sla nik, i u Grad skoj skup {ti ni
Pod go ri ce.
Opo zi ci oni Po kret za pro mje ne je
za tra `io da Admi nis tra ti vni odbor
Skup {ti ne Crne Go re do ne se odlu ku
o uku da nju po sla ni ~kog imu ni te ta
Mu go {i.
So ci jal de mo krat ska par ti ja, ko ali -
ci oni par tner De mo krat ske par ti je
so ci ja lis ta, na ja vi la je da }e se mo -
`da i ona pri dru `i ti zah tje vu za uki -
da nje imu ni te ta Mu go {i, ka ko je
objav lje no, ako }e to po mo }i da se
"ra svi je tli" do ga |aj od pro {le sri je -
de ka da su Mu go {a i nje gov sin Mi -
ljan na pa li no vi na re lis ta "Vi jes ti".
So ci ja lis ti ~ka na ro dna par ti ja je na -
ja vi la da }e po dni je ti pi sa ni zah tjev
pred sje dni ku Grad ske skup {ti ne
Pod go ri ce \or |u Su hi hu da sa zo ve
hi tnu sje dni cu tog ti je la ra di osu de
po na {a nja gra do na ~el ni ka.
Mu go {a i nje gov sin su u no }i
izme |u sri je de i ~et vrtka, ka ko su
me di ji ra ni je obja vi li, na pa li no vi -
na re lis ta "Vi jes ti" Mi ha ila Jo vo vi }a
i Bo ri sa Pe jo vi }a. No vi na ri su htje li
da sni me ne pro pi sno par ki ran auto
ko ji je vo zio Mu go {a.
Mu go {a je na kon in ci den ta sa op -
{tio da ni je ta ~no da su on i nje gov
sin na pa li no vi na re, ne go da su njih
na pa la "li ca ko ja su se kri la u `bu -
nju". Sin Mi omi ra Mu go {e, Mi ljan
Mu go {a, po vu ~en je sa du `nos ti tre -
}eg se kre ta ra Am ba sa de Crne Go re
u Va {in gto nu, po {to je tu `i las tvo,
zbog in ci den ta s no vi na ri ma, po dni -
je lo zah tjev za is tra gu. (Agen ci je)
U2 mer ce des
sru {io bis tu
ZA GPEB - Lu ksu zn| mer ce des
E-k|a se s ozna ka ma s|u zbe noq
vo z| |a qru pe Ü2 za b|o se ju •e u
auto mo b|| ru mun sk|h tu r|s ta ko j|
su kroz Za qreb pro |a z| || na pu tu
pre ma ku c|.
Os|m vo z| |a. ste tu je pre trp-
je|a | b|s ta Pu de ra Bo sko v| ca.
u ko ju se zboq po s|je d| ca su -
da ra za b|o mer ce des. na kon
•e qa je Bo sko v|c za vrs|o na
tra v|. (Aqen c| je)
Za tra `e na
od go vor nost
gra do na ~el ni ka
Pod go ri ce
Tra `i se
uki da nje imu ni te ta
Mi omi ru Mu go {i
Ima mo ne ga ti vnu ge net sku ka ra kte ris ti -
ku da do `iv lja va mo se be go ri ma ne go
{to je smo i da ku ka mo umes to da ra di -
mo, kri ti ku je mo umes to da pre dla `e mo.
Ne `e li mo da u~i ni mo ni {ta {to je do nas
da bi nam bi lo bo lje.
Slo bo dan MI LO SAV LJE VI],
mi nis tar trgo vi ne i uslu ga Srbi je
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92,112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93,112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94
Hrvatska 94,112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
PAR TE[ - Mje {ta ni se la Par tre{
opros ti li su se ju ~e od su pru `ni ka
Tra jan ke i Bo gda na Pet ko vi }a, ko -
ji su 7. av gus ta ubi je ni u po ro di -
~noj ku }i.
Pret ho dno je ubi je nim su pru `ni ci -
ma Tra jan ki (59) i Bo gda nu (65) Pet -
ko vi }u u Srpskoj pra vo sla vnoj crkvi
Sve ta tro ji ca u Par te {u slu `e no opi je -
lo.
Su pru `ni ke Pet ko vi} ubio je ne po -
zna ti po ~i ni lac 7. av gus ta u nji ho voj
po ro di ~noj ku }i u srpskom se lu Par -
te{, kod Gnji la na.
Slu `e nju opi je la pri sus tvo va li su
k}er ka i zet ubi je nih, Lji lja na i Ves ko
Va so vi}, ko ji `i ve u Ni {u, kao i pe de -
se tak mje {ta na Par te {a.
Na kon opi je la ti je la su pru `ni ka
Pet ko vi} odve ze na su u Ni{ gdje su
ju ~e i sa hra nje ni.
Ves ko Va so vi}, zet ubi je nih Pet ko -
vi }a, re kao je da je nje mu i nje go voj
su pru zi po li cij ski in spe ktor re kao da
su Pet ko vi }i ubi je ni ve oma pro fe si -
onal no.
"Od po li cij skog in spe kto ra sa zna li
smo da su Lji lja ni ni otac i maj ka,
odno sno mo ji tast i ta {ta, ubi je ni pro -
fe si onal no i da su nji ma me ci ispa lje -
ni u gla vu", re kao je agen ci ji Be ta
Va so vi}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, po li cij -
ski in spe ktor mu je sa op {tio da }e ob -
du kcij ski na la zi bi ti sa op {te ni na kon
sve obu hva tnih ana li za ko je su u to ku.
Ko sov ska po li ci ja je u su bo tu
zva ni ~no sa op {ti la da su su pru `ni ci
Pet ko vi} ubi je ni iz va tre nog oru -
`ja. (Be ta)
ZA GREB - Ba kte ri ja le gi one la ni je uzro ~nik
upa le plu }a kod biv {eg pre mi je ra Hrvat ske Ive Sa na -
de ra, pot vrdio je {ef Odje lje na pul mo lo gi je na Kli ni ci
za plu }ne bo les ti "Jor da no vac" Mi ro slav Sa mar `i ja.
On je do dao da su to tek prvi tes to vi i da }e tes ti -
ra nja bi ti nas tav lje na ka ko bi bio ut vr|en ta ~an uzrok
upa le plu }a.
"Prvi tes to vi su ta kvi, ali to ni {ta ne zna ~i. [to }e
se ka sni je do ga |a ti, vi dje }e mo", re kao je Sa mar `i ja i
do dao da je Sa na der sa da do bro.
Hrvat ski mi nis tar zdrav lja Dar ko Mi li -
no vi}, ko ji je u su bo tu po sje tio Sa na de ra u bol ni ci, re -
kao je da bi on za se dam da na mo gao bi ti pu {ten na
ku }nu nje gu, ako an ti bi ot ska te ra pi ja bu de da va la o~e -
ki va ne re zul ta te.
"Re zul ta ti te ra pi je ve} su vi dlji vi, jer Sa na der vi {e
ne ma tem pe ra tu ru, ali je i da lje na an ti bi oti ci ma", re -
kao je Mi li no vi}.
Biv {i hrvat ski pre mi jer se od ~et vrtka, 6. av gus ta,
na la zi u bol ni ci "Jor da no vac" zbog upa le plu }a.
Sa na der je 1. ju la po dnio os tav ku na mjes to
pred sje dni ka Vla de Hrvat ske zbog, ka ko je re kao, li -
~nih ra zlo ga, a na toj fun kci ji na sli je di la ga je Ja dran ka
Ko sor. (Srna)
Pot vr|e no da Sa na der
ne ma le gi one lu
Mje {ta ni se opros ti li
od ubi je nih Pet ko vi }a
NI[ - Ko man dant @an dar me ri je Mi nis tar stva
unu tra{ njih po slo va Srbi je Bra ti slav Di ki} oci je nio je
da je sta nje bez bje dnos ti u op {ti na ma Pre {e vo, Bu ja -
no vac i Me dve |a sta bil no, ali da se mo gu o~e ki va ti
oru `a ni na pa di ma njeg in ten zi te ta na pri pa dni ke @an -
dar me ri je, po li ci je i voj ske kao i na gra |a ne.
"Po ope ra ti vnim po da ci ma ko ji ma ra spo la `e mo o~e -
ku je mo da mo `e da do |e do na pa da ma njih in ten zi te ta,
oru `a nih pro vo ka ci ja pri pa dni ka dr`a vnih or ga na, ali }e
@an dar me ri ja u~i ni ti sve da svi gra |a ni bu du be zbe dni u
bi lo ko jem de lu te ri to ri je Srbi je, pa i u op {ti na ma Pre {e vo i
Bu ja no vac i Me dve |a", re kao je Di ki} u je dnoj od ba za
@an dar me ri je na ju gu Srbi je.
@an dar me ri ja je an ga `o va na u
obez bje |i va nju Ko pne ne zo ne bez bje dnos ti du` admi nis -
tra ti vne li ni je s Ko so vom i Me to hi jom. Dvo ji ca pri pa dni -
ka @an dar me ri je ra nje na su pro {log mje se ca u se lu
Lu ~a ni, kod Bu ja nov ca, ka da je na nji ho va vo zi la ispa lje -
na "zo lja", dok su ne ko li ko da na ka sni je u ek splo zi ji u
zgra di u Pre {e vu ra nje ne dvi je oso be.
"Po li cij ska is tra ga je u to ku i na dam se da }e mo vrlo
brzo ima ti kon kre tne re zul ta te i pro na }i iz vr{i oce te ro ris ti -
~kih na pa da na @an dar me ri ju i gra |a ne u pro te klom pe ri -
odu", re kao je Di ki}. Di ki} je re kao da je ana li za si tu aci je
u pro te klim go di na ma i oru `a nih na pa da po ka za la da je
ugro `e na bez bje dnost gra |a na i pri pa dni ka dr`a vnih or ga -
Bra ti slav Di ki},
Na ju gu
Biv {i hrvat ski pre mi jer
od ~et vrtka u bol ni ci
Sa na der se
pret ho dno s
po ro di com
odma rao
na ja hti
@an dar me ri ja je an ga `o va na u obez bje |i va nju
Ko pne ne zo ne bez bje dnos ti du` admi nis tra ti vne li ni je
s Ko so vom i Me to hi jom
Dva `an dar ma ra nje na
pro {log mje se ca
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 15 Region
Po gi nu lo dvo je
ZA GPEB - Dv| je oso be su po -
q| nu |e. a dv| je su po vr| je de ne u
sao bra caj noj ne sre c| ko ja se do -
qo d| |a ju •e u ra n|m ju tar nj|m •a -
so v| ma u Za pre s| cu. na
auto pu tu Za qreb - Ma ce|j.
Do ne sre ce je do s|o ka da je
auto mo b|| •e sk|h re q|s tar sk|h
ozna ka oko 5.40 s|e t|o sa ko |o -
vo za pr| •e mu je dvo je pu tn| ka
po q| nu |o. (Srna)
[a ba ~ka
"Bu bi ja da"
SA BAO - Ü Sap cu je odrza na
9. Bu b| ja da. ma n| íes ta c| ja ko ja
oku p|ja v|a sn| ke vo z| |a bu ba. u
de í| |eu kroz sa ba •ke u|| ce u•es -
tvo va |o je sedamdesetak vo z| |a
|z Srb| je | re q| ona.
Naj ve cu paz nju na sa ba •koj
smo tr| vre me sn|h •e tvo rot o•ka -
sa |za zva |a je bu ba pro| zve de -
na 1953. qo d| ne. (B92)
Po gi nu lo
tro je dje ce
BEO GRAD - Tro je dje ce je
po gi nu lo, a {est oso ba po vrije -
|e no ka da je ka mi on ule tio u
ku }u u Su vom Do lu, re kao je u
su bo tu na ve ~e por tpa rol Ko -
sov ske po li cis ke slu `be Be sim
Ho ti.
Ho ti je re kao da je tro je dje ce
uzras ta od se dam do 14 go di na
po dle glo po vre da ma, a da su
po vrije |e ni uku }a ni i vo za~ ka -
mi ona. On je na veo da se ne sre -
}a do go di la ka da je ka mi on,
ka ko se pre tpos tav lja, zbog
kva ra uda rio u ku }u. "Ka mi on
ni je mo gao da skre ne, na le tio je
di rek tno na ku }u. Is tra ga }e ut -
vrdi ti ra zlo ge", ka zao je Ho ti.
Ka mi on je pre vo zio ma te ri jal
od na se lja Br|a ni, gdje je u to -
ku re kon stru kci ja ku }a ~i ji su
vla sni ci Al ban ci. (Be ta)
SPS i DS
do go vo ri li
for mi ra nje
ve }i ne
BEO GRAD - Pred sje dnik beo -
grad skog odbo ra So ci ja lis ti ~ke
par ti je Srbi je Ale ksan dar An ti}
izja vio je ju ~e da su so ci ja lis ti
pos ti gli do go vor sa De mo krat -
skom stran kom da za je dno po ku -
{a ju da kon sti tu i{u ve }i nu u
op {ti ni Vo `do vac, a da od DS-a
o~e ku je da tu ve }i nu i obe zbije di.
"O~e ku je mo od DS da, na
osno vu spo ra zu ma ko ji smo
po tpi sa li, obe zbe di ve }i nu. DS
je po zva la DSS i NS da da ju
po dr{ku za tu ve }i nu i u po ne -
dje ljak }e mo vi de ti da li su ti
raz go vo ri uro di li plo dom", re -
kao je An ti}. (Agen ci je)
Ile gal na
trgo vi na
sma nje na
za 80 od sto
PRI [TI NA - Ge ne ral ni di re -
ktor Ca ri na Ko so va Na im Hu -
ru gli ca izja vio je da je
po slje dnjih mje se ci ile gal na
trgo vi na na sje ve ru Ko so va
sma nje na za 80 od sto, ali da se
sa da ne do zvo lje ne akti vnos ti
pre mje {ta ju na gra ni cu izme |u
Ko so va i Crne Go re.
Hu ru gli ca je na veo da je pos -
tav lja nem ca rin skih pun kto va
EULE KS-a na sje ve ru Ko so va
do {lo do po zi ti vnih kre ta nja
ka da je rije~ o ulas ku ro be {to
je, ka ko je re kao, omo gu }i lo da
se za oko 80 od sto sma nji ile -
gal na trgo vi na ro bom ko ja ula -
zi sa sje ve ra. (Be ta)
Vijesti
BEO GRAD - Za mje nik pre mi je ra i mi -
nis tar unu tra{ njih po slo va Ivi ca Da ~i} izja vio
je ju ~e da Vla da Srbi je tre ba da do ne se od go -
va ra ju }e odlu ke u ve zi s iz da va njem pa so {a
za gra |a ne Ko so va i Me to hi je, sho dno sta vu
Evrop ske ko mi si je da u ju `noj po kra ji ni ni su
ispu nje ni uslo vi za vi znu li be ra li za ci ju.
"Sa `a lje njem smo pri mi li vest da vi zna li -
be ra li za ci ja ne }e va `i ti za gra |a ne Ko so va i
Me to hi je, ali Evrop ska ko mi si ja sma tra da na
Ko so vu ne pos to je uslo vi da gra |a ni pu tu ju bez
vi za, za to {to ni je pre |e na ni je dna stvar iz ta ko -
zva ne ma pe pu ta ka vi znoj li be ra li za ci ji", re kao
je Da ~i}.
Ka da je ri je~ o vi znoj li be ra li za ci -
ji za po kra ji nu, Srbi ja ni {ta ne po tpi su je, jer to
ni je pi ta nje bi lo ka kvog spo ra zu ma, ve} je ri je~,
ka ko je Da ~i} na gla sio, o je dnos tra noj odlu ci
Evrop ske ko mi si je.
On je uka zao na ~i nje ni cu da, na `a lost, ve}
de set go di na, te ri to ri ja Ko so va i Me to hi je ni je
pod ju ris di kci jom i uprav lja njem srpskih dr`a -
vnih or ga na, sa mim tim i MUP-a, {to je pre dvi -
|e no me mo ran du mom ko ji je EK do ni je la.
"To zna ~i da }e EK po ~e ti raz go vo re o
ispu nje nos ti kri te ri ju ma i da }e u to me, na ra -
vno, tra `i ti i po mo} vlas ti Srbi je, {to pi {e u zva -
ni ~nom me mo ran du mu", is ta kao je mi nis tar
Vla da odlu ~u je o iz da va nju
pa so {a gra |a ni ma Ko so va
po li ci je.
Gra |a ni ma Srbi je ko ji ima ju pre bi -
va li {te na Ko so vu pa so {i }e, po toj odlu ci, bi ti
iz da va ni na je dnom mjes tu, i to u ko or di na ci -
onoj upra vi, re kao je on i obja snio da oni ima ju
pra vo na pu tne is pra ve, ali }e, na `a lost, za svo -
ja pu to va nja u EU mo ra ti da ima ju i vi ze. Ka da
je ri je~ o ra se lje nim li ci ma sa Ko so va i Me to hi -
je, mi nis tar je uka zao da to ni ka da ni je ni bio
pre dmet ra zma tra nja, ni ti je bi lo kad ne ko pos -
tav ljao to pi ta nje kao spor no.
Da ~i} sma tra da je po tre bno po tpi sa ti pro -
to kol o sa ra dnji s EULEKS-om, na ko jem se,
ka ko je re kao, ve} ra di.
Os vrnuv {i se na kri ti ke ne kih
opo zi ci onih stra na ka u ve zi s po tpi si va njem
tog pro to ko la, Da ~i} je pod sje tio na ~i nje ni cu
da je ra ni je po tpi san spo ra zum o po li cij skoj sa -
ra dnji MUP-a i UN MIK-a, ko ji je za pra vo sa -
mo pro to kol o ne op ho dnoj ope ra ti vnoj
sa ra dnji. (Agen ci je)
po vu ~e sa tih pros to ra Di ki} je ka zao da @an dar me ri ja ne
ugro `a va ni ko ga u op {ti na ma Pre {e vo, Bu ja no vac i Me -
dve |a ve} da bri ne o bez bje dnos ti gra |a na.
"Pri pa dni ci @an dar me ri je iz vr{a va ju
sve svo je za dat ke u skla du s na me nom na ce loj te ri to ri ji
Srbi je, pa ta ko i u op {ti na ma Pre {e vo, Bu ja no vac i Me -
dve |a, gra |a ni ko ji `i ve u tim op {ti na ma ne ma ju ra zlo ga
da bri nu da }e pri pa dni ci @an dar me ri je pos tu pi ti na na ~in
ko ji ni je u skla du sa za ko nom", re kao je Di ki}.
"Mi ne ugro `a va mo ni ko ga, mi bri ne mo o be zbe -
dnos ti gra |a na na ovom pros to ru i na {e pri sus tvo je po tre -
bno, to go vo ri i ~i nje ni ca da je bi lo te ro ris ti ~kih na pa da u
pro te klom pe ri odu. Na {e pri sus tvo po tre bno je i vi {e ne go
ra ni je", re kao je Di ki}. Di ki} je ka zao da "po je di ni gra |a -
ni" u op {ti na ma Pre {e vo i Bu ja no vac i da lje ima ju na oru -
`a nje i voj nu opre mu i pod sje tio da je @an dar me ri ja ve} u
vi {e na vra ta ot kri va la i odu zi ma la oru `je.
"Kad ne ko ra spo la `e ve li kom ko li ~i -
nom na oru `a nja, voj ne opre me i min sko-ek splo zi vnih
sred sta va, ve ro va tno je to na ba vio da bi upo tre bio. Za {to
bi to dr`ao u svo joj ku }i u sta nu gde `i vi sa svo jom po ro -
di com, ko me tre ba to li ko na oru `a nje i mu ni ci ja zna ~i da
pos to ji su mnja da }e to i upo tre bi ti", re kao je Di ki}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, MUP je dos ta u~i nio na
obez bje |i va nju bo ljih uslo va smje {ta ja @an dar me ri je u
op {ti na ma Pre {e vo, Bu ja no vac i Me dve |a kao i u ba za ma
je di ni ca, ali da ti uslo vi uvi jek ni su ade kva tni.
"Na dam se da }e u na re dnom pe ri odu bi ti pre du ze te
me re da se i ti pro ble mi re {e", re kao je Di ki}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, @an dar me ri ja ima odli ~nu
sa ra dnju s lo kal nim al ban skim sta no vni{ tvom.
"Ne ma pri me dbe na na{ rad, ni smo ima li pro ble me
sa sta no vni{ tvom u zo ni od go vor nos ti @an dar me ri je ta ko -
|e je sa ra dnja sa dr`a vnim or ga ni ma, s lo kal nom po li ci -
jom i voj skom odli ~na", re kao je Di ki}. (Be ta)
ko man dant srbi jan ske @an dar me ri je
Srbi je o~e ku ju
se no vi na pa di
na, ali da je @an dar me ri ja tu da osi gu ra bez bje dnost svim
gra |a ni ma. Od go va ra ju }i na pi ta nje o zah tje vi ma al ban -
skih po li ti ~kih li de ra sa ju ga Srbi je da se @an dar me ri ja
Evrop ska ko mi si ja
sma tra da na
Ko so vu ne pos to je
uslo vi da gra |a ni
pu tu ju bez vi za
Di ki}: @an dar me ri ja tu da osi gu ra
bez bje dnost svim gra |a ni ma
I sa mi `an dar mi
su na me ti
na pa da
F
O
T
O

B
E
T
A
16 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Ekonomija
ZDK ima
do bar odnos
uvo za i izvo za
ZE NI CA - U prvih {est mje -
se ci ove go di ne pri vre dni su -
bje kti sa po dru~ja
Ze ni~ko-do boj skog kan to na
uve zli su ro be u vri je dnos ti oko
433 mi li ona KM, a izve zli oko
369 mi li ona KM.
Iako uzvoz u po tpu nos ti ne
po kri va uvo zne po tre be, pre du -
ze}a u ZDK ima ju naj po vo ljni -
ji odnos u BiH ka da se
po sma tra ovaj odnos.
Naj ve}i izvo znik je po no vno
"Ar ce lor Mit tal Ze ni ca", iako je
ova kom pa ni je zna~aj no sma -
nji la proi zvo dnju u ovoj go di ni.
Sli je de "Pre vent BH" Vi so ko,
"Mann Hu mel" Te {anj i "Na -
tron Hayat" Ma glaj.
Naj ve}i uvo zni ci su bi li "Pre -
vent BH", "Ar ce lor Mit tal", te
dvi je naf tne fir me "Hi fa OIL" i
"Zov ko OIL". (Ze da)
Po lu go di{ nji iz vje {ta ji
37 akci onar skih
dru {ta va u RS po ka zu ju
da je nji hov uku pan
po zi ti van re zul tat izno sio
32,6 mi li ona KM, {to je
ma nje za 47,5 od sto
Pre drag KLIN COV
BA NJA LU KA - Kom pa ni je sa slu `be nog tr`i -
{ta Ba nja lu ~ke ber ze u prvih {est mje se ci ove go -
di ne sko ro su pre po lo vi le zbir ni po zi ti van
fi nan sij ski re zul tat iz is tog pe ri oda la ni, naj vi {e
zbog uda ra eko nom ske kri ze.
Po lu go di{ nji ne re vi di ra ni fi nan sij ski iz vje {ta ji 37
akci onar skih dru {ta va iz RS sa pres ti `nog ber zan skog
tr`i {ta po ka zu ju da je nji hov uku pan po zi ti van re zul -
tat izno sio 32,6 mi li ona KM, {to je za 47,5 od sto ma -
nje u po re |e nju s is tim pe ri odom mi nu le go di ne.
Broj pro fi ta bil nih kom pa ni ja sma -
njen je sa pro {lo go di{ njih 28 na 22, ali su, ipak, uku -
pno uve }a le po lu go di{ nju do bit za oko {est od sto, na
85,8 mi li ona KM. Gu bi ta {i, ko jih je la ni bi lo de vet, a
sa da 15, is to vre me no su, pak, pro du bi li fi nan sij sku
du bi ozu za ~ak 178 od sto, na 53,2 mi li ona KM.
Tom ana li zom ni je obu hva }e na ba nja lu ~ka
"Elek tro kra ji na" ko ja Ba nja lu ~koj ber zi jo{ ni je dos -
ta vi la svoj po lu go di{ nji fi nan sij ski iz vje {taj.
Na ge ne ral no lo {i je po slo va nje zna ~aj no
su uti ca li mi nu si pre du ze }a ko ja trpe po slje di ce glo -
bal ne re ce si je, prven stve no "@e lje zni ce RS", ko je su
zbog dras ti ~nog pa da te re tnog, ali i pu tni ~kog pre vo -
za pos ta le naj ve }i gu bi ta{ na ber zan skoj ko ta ci ji s po -
lu go di{ njom du bi ozom od 14 mi li ona KM, {to je
sko ro dva pu ta vi {e u odno su na kraj ju na pro {le go -
di ne.
Ste vo Pu car iz Udru `e nja eko no mis ta RS -
SWOT ka `e da je pri mije tno da su pre du ze }a u me -
tal skoj in dus tri ji, kao {to su gra di {ki "Me tal" i vla se -
ni ~ki "Al pro", ko ja su ra ni je bi la pro fi ta bil na, za pa la
u gu bit ke, dok su zvorni~ki "Bira~" i ba nja lu ~ki "Jel -
{in grad Li var" uve }ali svoje fi nan sij ske mi nuse.
Za Ra fi ne ri ju ulja Mo dri ~a ko ja je lanj -
sku do bit za mije ni la gu bit kom od 3,8 mi li ona KM,
Pu car ka `e da je vje ro va tno po slje di ca uve }a nja tro -
{ko va zbog in ves ti ra nja u no vi po gon hi dro kre ko va -
nih ba znih ulja.
"Naj go re od svjet ske kri ze je pro {lo, ali do kra ja
ove go di ne ne o~e ku jem dras ti ~na po bolj {a nja po slo -
vnih re zul ta ta kom pa ni ja", za klju ~u je Pu car.
In ves ti to ri na tr`i {tu ka pi ta la RS po se bnu za -
mjer ku ima ju na po slo va nje proi zvo dnih pre du ze }a iz
"Ili ri ka" osni va
no vi otvo re ni fond
SA RA JE VO - Dru{ tvo za uprav lja nje in ves ti cij skim fon do vi ma
Sa ra je vo "Ili ri ka DZU" osni va jo{ je dan otvo re ni fond, a pri ku -
plja nje ini ci jal nih sred sta va po ~i nje da nas.
"Na kon {to smo pro {le go di ne us pje {no star to va li s 'Ili ri ka Moj fond'
odlu ~i li smo da po zi ti van za mah is ko ris ti mo za osni va nje jo{ je dnog
fon da - 'Ili ri ka ju go is to ~na Evro pa'. Za ra zli ku od 'Ili ri ka Moj fond',
ko ji je mje {o vi ti i po dra zu mi je va ula ga nje u di oni ce i ob ve zni ce, no vi
fond }e bi ti di oni ~ki i sred stva }e prven stve no ula ga ti u di oni ce na do -
ma }im i inos tra nim ber za ma. Na ovaj na ~in omo gu }i }e mo ula ga nja
kli jen ti ma sklo ni jim ve }em ri zi ku", ka `e Ne dim [a }i ra gi}, di re ktor
Dru{ tva.
Oko 70 pos to imo vi ne fon da bi }e us mje re no u di oni ce, a 30 pos to u
os ta le in stru men te s fik snim pri no som - ob ve zni ce i de po zi te kod fi -
nan sij skih in sti tu ci ja.
[a }i ra gi} ka `e da po kre ta nje no vog fon da u vri je me re ce si je ima
smi sla ako se pro je ktu ozbi ljno i kva li te tno pris tu pi.
"Tre ba is ko ris ti ti po go dnost {to su ci je ne na ber za ma nis ke jer ne
trgu je se sa mo kad vla da eufo ri ja i kad su ci je ne vi so ke", po ru ~u je [a -
}i ra gi}.
Ja vna po ziv za upis i upla tu sred sta va u otvo re ni fond "Ili ri ka ju go is -
to ~na Evro pa" tra ja }e na re de na dva mje se ca. U FBiH tre nu tno pos to je
~e ti ri otvo re na fon da.
B.S.
Kotacija fondova
Kotacija kompanija
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Slu`beno berzansko tr`i{te - novo tr`i{te
Za mrlo
trgovanje
fon do va
BA NJA LU KA - Na pro {lo se -
dmi~nom trgo va nju na Ba nja lu -
~koj ber zi os tva ren je pro met od
883.070,02 KM, kroz 247 tran sa -
kci ja.
Od uku pnog pro me ta akci ja ma
na slu`be nom ber zan skom tr`i {tu
- se gment fon do va os tva re no je
12.495,94 KM, {to pred stav lja
1,42 od sto od uku pnog pro me ta.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i -
{tu - lis ta B naj ve}i pro met ima le
su akci je Hi dro elek tra ne na Tre -
bi{ nji ci, od 52.845,45 KM.
Od akci ja na se gmen tu fon do va
naj ve}i pro met ima le su akci je
"Euro in ves tmen ta" u vri je dnos ti
od 3.038,35 KM, po pro sje~noj ci -
je ni na kra ju se dmi ce od 8,15
KM.
Se dmi ~ni do bi tnik me|u fon do -
vi ma bio je "Kris tal in vest" ~ije su
akci je po ra sle za 2,66 od sto, na
4,63 KM, dok su gu bi tnik bi le
akci je "BLB-pro fi ta" ~ija je vri-
jednost pa la za 4,53 od sto, na 4,00
KM.
Na slo bo dnom ber zan skom tr`i -
{tu naj ve}i pro met ima le su akci je
ho te la "Bo sna" Ba nja lu ka u vri je -
dnos ti od 202.500 KM. Pro sje~na
ci je na akci ja na kra ju ove se dmi ce
bi la je 0,45 KM, ~ime je os tva ren
rast od 31,96 od sto.
Vri je dnost in de ksa BIRS po ve -
}a na je za 0,97 od sto na 963,83
po ena, FIRS je ve }i za 0,88 od sto
i izno si 1.673,61 po en, dok je
ERS10 po ve }an za 1,79 od sto i
izno si 673,81 po en.
P.K.
Dva
pre du ze }a
no si la
tr`i {te
SA RA JE VO - Na pro {lo se -
dmi~nom trgo va nju na Sa ra jev -
skoj ber zi os tva ren je pro met
od 2.501.277,41 KM, a u sklo -
pu 542 tran sa kci je uku pno je
pro me to va na 148.331 di oni ca.
Na ko ta ci ji kom pa ni ja trgo va -
no je u izno su od 87.527,03
KM, od ~ega je naj ve}i pro met
os tva ren di oni ca ma "Bo sna li je -
ka" Sa ra je vo u izno su od
87.527,03 KM.
U se gmen tu ko ta ci je fon do va
trgo va no je u izno su od
134.468,86 KM, od ~e ga je naj -
ve}i pro met os tva ren di oni ca -
ma IF "Cro bih fon da" Mos tar u
izno su od 68.355,55 KM.
Na pri mar nom slo bo dnom
tr`i {tu trgo vano je u izno su od
1.202.926,52 KM, od ~ega je
naj ve}i pro met os tva ren di oni -
ca ma "Ele k tro pri vre de BiH" u
izno su od 914.113,40 KM.
Na se kun dar nom slo bo dnom
tr`i {tu trgo va no je u izno su od
1.076.355 KM, od ~ega je naj -
ve}i pro met os tva ren di oni ca -
ma "Ener go in vesta - VMC", u
izno su od 1.005.000 KM.
In deks BIFX je po ras tao za
0,08 od sto i izno si 1.829,91 po -
en, SASX-10 je po ras tao za
2,71 od sto i izno si 972,03 po -
ena, dok je SASX-30 po ras tao
0,12 od sto i izno si 1.122,01 po -
en.
P.K.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
0.45 31.96%
Duvan B|je|j|na 0.24 -20.00%
Orob|h íond Mostar
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
4.35 9.85%
Ün|qradnja Sa ra je vo 17.50 -50.00%
SASE BLSE
+0,97%
BIRS
+0,08%
BIFX
+2,71%
SASX-10
+0,12%
SASX-30
+0,88%
FIRS
+1,79%
ERS10
Kretanje cijene akcija
"Telekoma Srpske" Banjaluka
Kretanje cijene akcija
HE na Trebi{njici Trebinje
Kretanje cijene dionica
"BH Telecoma" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"Bosnalijeka" Sarajevo
Hote| Bosna Banja|uka
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Obveznice i ostale HOV
Lo {i ji po lu go di{ nji re zul ta ti
Kom pa ni je
7.8.2009. 7.8.2009.
17 Ekonomija
Kre di tna
is prav ka
Do pu niv {i odlu ku o pri vre me nom re pro gra mu kre di ta, Agen ci ja za
ban kar stvo Fe de ra ci je BiH je za pra vo po pra vi la pro pis ko ji je u pra -
ksi, na po ~et ku pri mje ne, po ka zao ma njka vos ti.
Ispos ta vi lo se, a na {to su uka za le sa me ban ke, da da va njem grejs
pe ri oda kli jen ti ma uz mi ro va nje gla vni ce i pla }a nje ka ma te, od go da
ser vi si ra nja oba ve za do no si na met, na ro ~i to kli jen ti ma ko ji su tek po -
di gli kre di te. Sva ko ko je bar je dnom po di gao kre dit i de ta ljni je po -
gle dao ot pla tni plan, mo gao je uo~i ti da anu ite ti na po ~et ku pe ri oda
ot pla te no se ve }i iznos gla vni ce ne go ka ma te. Sa sva kom no vom ra -
tom taj se odnos mi je -
nja i gla vni ca se
pos te pe no sma nju je.
Pla }a ju }i ka ma tu na
tu ve }u gla vni cu ko ja
mi ru je go di nu da na,
kli jen ti za pra vo pla -
}a ju vi {e ne go {to bi ina ~e re do vnim pu tem pla ti li. Ovu "gre {ku u ko -
ra ci ma" Agen ci ja za ban kar stvo Fe de ra ci je BiH je po pra vi la da ju }i
uz grejs pe ri od i pro du `e nje ro ka ot pla te kre di ta za go di nu. U tom
slu ~a ju ka ma ta se pla }a i na pro lon gi ra ni pe ri od, ali }e bi ti ma nja.
Ti me se spre ~a va da ban ke ubi ru do da tnu za ra du na mu ci kli jen ta,
ma da }e one i ona ko kroz aran `ma ne od go de kre di ta do da tno za ra di -
ti.
Ove "za ~ko lji ce" po ka zu ju da pro lon gi ra nje kre di ta ni je je dnos ta -
vna stvar ne sa mo za ban ke i nji ho vog re gu la to ra ne go i za kli jen te
ko ji o~i gle dno tre ba da do bro odva `u sve po zi ti vne i ne ga ti vne stra ne
re pro gra ma pri je ne go {to u|u u aran `man sa ban ka ma.
BOJA NOVCA
Pi {e:
Bo ri vo je SI MI]
"Gre {ku u ko ra ci ma"
Agen ci ja za ban kar stvo
FBiH po pra vi la pro du `u ju }i
i rok ot pla te kre di ta
sis te ma "Elek tro pri vre de RS" (ERS), apos tro fi ra ju }i
Ru dnik i Ter mo elek tra nu Uglje vik ko ja je uve }a la gu -
bi tak sa 2,8 na 13,1 mi li on KM, te sve tri hi dro elek -
tra ne ko je su zna ~aj no sma nji le lanj sku do bit.
"In ves ti to ri su naj vi {e ra zo ~a ra ni u
po slo va nje ERS, u ko jem se na la zi naj zna ~aj ni ji dio
nji ho vog por tfe lja, jer se ne ga ti van trend po slo va nja
nas tav lja po svim aspe kti ma", tvrdi Ste vo Ra di}, di -
re ktor Dru{ tva za uprav lja nje in ves ti ci onim fon do vi -
ma "In vest No va".
Bo lje re zul ta te u sis te mu ERS ove go di ne su,
pak, ima la elek tro dis tri bu ti vna pre du ze }a iz Bi je lji ne
i Do bo ja, ko ja su vi {es tru ko po ve }a la do bit.
Naj pro fi ta bil ni ja kom pa ni ja u RS i da lje je "Te le -
kom Srpske", ko ji je os tva rio do bit od 55,9 mi li ona,
{to je za 6,5 od sto vi {e ne go na kra ju ju na 2008. Sli -
je de GP "Kra ji na" Ba nja lu ka s pro fi tom od 5,4 mi li -
ona KM (po ve }a nje za 74,2 od sto) i No va ban ka
Bi je lji na, je di na ban ka na ko ta ci ji, sa do bi ti od 4,9
mi li ona KM.
Me |u po zi ti vnim pri mje ri ma is ti ~e se i ba nja lu -
~ki "Ce lex", ko ji je je di ni na slu `be nom tr`i {tu lanj -
ski po lu go di{ nji gu bi tak za mije nio pro fi tom i to u
izno su od 2,1 mi li on KM.
10. 8. 2009. qpofekfmkbl
Broj gu bi ta {a za prvih {est
mje se ci po ve }an sa de vet na 15
M. RE NER
SA RA JE VO - Pro da ja imo vi ne
pre du ze }a u ste ~a ju u BiH dras ti ~no je
sma nje na zbog kri ze, a vri je dnost ne -
kre tni na pa da i do 70 od sto, is ti ~e Du -
ljko Ha si}, eko nom ski ana li ti ~ar u
Vanj sko trgo vin skoj ko mo ri BiH i ~lan
Udru `e nja ste ~aj nih upra vni ka u BiH.
Na gla {a va da se zbog zas to ja u pro -
da ji ne kre tni na pro du `a va ago ni ja ra dni ka
ko ji ~e ka ju da na pla te svo ja po tra `i va nja
upra vo od te pro da je.
U sin di ka ti ma na po mi nju da hi lja de
ra dni ka u in dus tri ji ~i je su fir me oti {le u
ste ~aj ~e ka izmi re nje vi {e mi li on skih po -
tra `i va nja.
"Fir me u ste ~a ju po ne ko li -
ko pu ta objav lju ju ogla se o pro da ji i uvi -
jek je ri je~ o is toj imo vi ni i to dos ta
vri je dnoj u Ba nja lu ci, Sa ra je vu. Pro da ja
je dnos ta vno ne ide, kri za je po go di la sve,
po go to vo tu oblast", ka zao je Ha si}.
Tvrdi da pro ble mi u pro da ji imo vi ne
fir mi u ste ~a ju tra ju du `e od go di nu. Kao
pri mjer je na veo Tvor ni cu ~o ko la de i
kan di ta "Sa ra bon" Sa ra je vo ko ja je do sa -
da ima la vi {e od 20 ne us pje {nih pro da ja
ne po kre tne imo vi ne.
Ha si} na po mi nje da je, sa dru ge stra -
ne, pa la vri je dnost ne kre tni na.
"Pri su tna je `ur ba da se
ide u pro da ju ka ko bi bi le izmi re ne oba -
ve ze pre ma po vje ri oci ma, a po ten ci jal ni
kup ci kal ku li {u i ~e ka ju da pa dnu ci je ne.
Ve li ki je pro blem ka ko izmi ri ti oba ve ze
po go to vo za pen zi ono-in va lid sko osi gu ra -
nje. Ve }i na pre du ze }a i odla zi u ste ~aj
zbog neu pla }e nih do pri no sa", na gla sio je
on.
Do dao je da je te {ko re }i ko li ko je
fir mi u ste ~a ju, ali da ih ne ma mno go jer
za kon ski pro pi si jo{ ni su ri go ro zni i kod
nas se na ste ~aj ne gle da kao na ~in spa sa -
va nja fir me.
Fer di ja Koj ~i}, pred sje dni ca Sin di ka -
ta tek sti la i ko `e BiH, na gla si la je da su
neu pla }e ni do pri no si su {tin ski pro blem
ra dni ka u in dus tri ji, te da su upra vo tu naj -
ve }a po tra `i va nja ra dni ka fir mi u ste ~a ju.
"Mi li on ska su du go va nja za pla te i
do pri no se, a ne ma ku pa ca imo vi ne. Sa mo
u na {oj gra ni ima oko 1.100 ra dni ka ko ji
ni su ri je {e ni. Sve je sta lo. Je di no {to je
'Al hos' pro dao ve }i nu imo vi ne i na mi rio
ve }i nu du go va nja", do da la je Koj ~i }e va.
Zi jad Fa zla gi}, ste ~aj ni upra -
vnik sa ra jev skog "Al ho sa", is ti ~e da i oni
ve} ~e ti ri pu ta objav lju ju ogla se za ze mlji -
{te na Ili d`i, ali se ni ko od ku pa ca ne jav lja.
"Opao je in te res za ne kre tni na ma.
Sni zi li smo ci je nu ispod 50 od sto od vri je -
dnos ti imo vi ne, a in ves ti to ri ne ma ju nov -
ca. U lo kal nim za je dni ca ma ni su
bla go na klo ni pre ma in ves ti to ri ma ka da je
ri je~ o, re ci mo, pro mje ni ur ba nis ti ~kog
pla na, na mje ne. Pri je 20 go di na je za crta -
no da na odre |e nom pros to ru bu de proi -
zvo dnja, ali ne ma nov ca, ne ma
in ves ti to ra, on da daj te da se mi je nja na -
mje na u oblast za ko ju ima in te re sa", re -
kao je Fa zla gi}.
Po ten ci jal ni
kup ci
imo vi ne
u ste ~a ju
~e ka ju
da pa dnu
ci je ne
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
Energent Cijena Promjena
Nafta
Prirodni gas
73,590
3,674
-1,240
-0,069
Metali Cijena Promjena
Zlato
Srebro
959,50
14,668
-3,400
0,023
Eko nom ska kri za pro du `i la ago ni ju hi lja da ra dni ka
Dras ti ~no pa la
pro da ja u ste ~a ju
kom pa ni ja sa slu`benog tr`i{ta Ba nja lu ~ke ber ze
pre po lo vi le bi lan se
APIF: Us pje {no
odra |e ni svi za da ci
BA NJA LU KA - Agen ci ja za po sre dni ~ke, in for ma ti ~ke i fi nan sij ske
uslu ge (APIF) ocije ni la je da je za ne pu nih de vet go di na po slo va nja us -
pje {no iz vr{i la sve za dat ke.
U APIF-u na vo de da su sa ~u va li svu imo vi nu biv {e Slu `be za pla tni pro -
met (SPP) u vri je dnos ti od 17 mi li ona KM, na po mi nju }i da njom i sa da ra -
spo la `u dok je je dan dio pre ne sen na Po res ku upra vu RS.
Pod sje }a ju da su nas ta vi li i okon ~a li sve po slo ve iz pri va ti za ci je, odno sno
re gis tra ci je i upi sa va u~e ra u pri va ti za ci one fon do ve, ko je je za po ~eo SPP,
dok im je je dna od naj va `ni jih dje la tnos ti obra da fi nan sij skih iz vje {ta ja
kom pa ni ja. APIF na gla {a va da je ra dio i ve ri fi ka ci ju sta re de vi zne {te dnje,
te da vo di re gis tar po ljo pri vre dnih gaz din sta va u RS u ko jem je upi sa no
55.725 su bje ka ta.
Z.D.
Ru dnik i
Ter mo elek tra na
Uglje vik uve }a la
polugodi{nji
gu bi tak sa 2,8 na
13,1 mi li on KM
18 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Ekonomija
Naj du blja
re ce si ja u
Li tva ni ji
VI LJNUS - Naj te`a re ce si ja u
EU ove bi go di ne mo gla za de si ti
Li tva ni ju, ~ija cen tral na ban ka u
naj no vi jim pro gno za ma pre dvi|a
jo{ du blji pad akti vnos ti u 2009.
od 19,3 od sto.
Ako se pro gno ze pot vrde, bio bi
to naj sna`ni ji pad od 1992. ka da
su akti vnos ti u li tvan skoj pri vre di
po to nu le za 21,3 ods to usl jed bol -
nog in dus trij skog ko lap sa ko ji je
usli je dio na kon pro gla {e nja ne za -
vi snos ti.
Cen tral na ban ka do sad je u vi {e
na vra ta bi la pri si lje na da re vi di ra
svo je pro gno ze, a obja vi la je da
naj no vi ji po da ci si gna li zi ra ju da
}e pad BDP-a bi ti ve}i od u ma ju
pro gno zi ra nih 15,6 od sto.
Su sje dna Le to ni ja, ko ju je pri -
vre dna kri za po go di la mje se ci ma
ra ni je, o~eku je 18-od sto tni pad
BDP-a u 2009, a Es to ni ja pad u
vi si ni 15,3 od sto.
Li tvan ska vla da dras ti~no uspo -
ra va nje akti vnos ti pri pi su je nas -
tav lje nom pa du in dus trij ske
proi zvo dnje i pro me ta u ma lo pro -
da ji. (Bu si ness)
"Rio Tin to"
{est go di na
krao dr`a vne
taj ne
PE KING - Ki nes ka na ci onal na
agen ci ja za za {ti tu dr`a vnih taj ni
op tu `i la je bri tan sko-aus tra lij sku
ru dar sku kom pa ni ju "Rio Tin to"
da je {est go di na kra la dr`a vne
taj ne o pre go vo ri ma u vezi s ci je -
nom ~e li ka, is ti ~u }i da po da ci
pro na |e ni u kom pju te ri ma te gru -
pa ci je po ka zu ju da je Ki na, zbog
{pi ju na `e, na ve li kom gu bit ku.
U iz vje {ta ju Agen ci je na ve de no
je da je ovom pri vre dnom {pi ju -
na `om kom pa ni ja "Rio Tin to" na -
ni je la u`a snu {te tu eko nom skim
in te re si ma i bez bje dnos ti Ki ne.
Ki nes ke vlas ti su po ~et kom ju la
pri ve le ~e ti ri zva ni~ni ka te fir me,
zbog na vo dne kra |e dr`a vnih taj -
ni, a u pi ta nju su Aus tra li ja nac
Stern Hu i jo{ tro ji ca nje go vih ki -
nes kih ko le ga.
"Rio Tin to", me |u tim, tvrdi da
njih ~e tvo ri ca ni su u~i ni la ni{ta
pro ti vno eti ci, kao i da ni su po -
dmi }i va li ki nes ke po slo vne par -
tne re za in for ma ci je u bi zni su s
~e li kom. Ovaj in ci dent pri je ti da
ugro zi po slo va nja u Ki ni, odno se s
Aus tra li jom i ba ca s jen ku na pre -
go vo re o ci je ni ~e li ka. (Re uters)
Po lo vi na
fir mi u Be ~u
grca u kri zi
BE^ - Po lo vi na be ~kih pre du -
ze }a osje }a po slje di ce glo bal ne
eko nom ske kri ze, re zul tat je naj -
no vi je stu di je In sti tu ta za eko -
nom ska is tra `i va nja (Wifo).
Pre ma toj ana li zi, to kom prvih
{est mje se ci ove go di ne 46 od sto
pre du ze }a u aus trij skoj prijes to ni -
ci osje }a kon kre tne po slje di ce te -
{kog sta nja pri vre de.
Po red to ga, 41 od sto kom pa ni ja
je is ta klo, u an ke ti ko ju su obra di li
ek sper ti "Wifo", da o~e ku je, u
blis koj bu du }nos ti, {te tne po slje -
di ce glo ba lnih eko nom skih po tre -
sa.
Po go |e na pre du ze }a ra ~u na ju
na po mo} svo je dr`a ve i ve }a ja -
vna ula ga nja, prven stve no u in -
fras tru ktur ne pro je kte, kao i u
pro gra me pre kva li fi ka ci ja za lju de
ko ji os ta nu bez po sla. (Be ta)
REVIZOR
v|a da Srb| je b| na kr| zu mo -
q|a od qo vo r| t| sma nje njem
p|a ta | po ve ca njem PDv-a.
oc|je n|o je qu ver ner Na ro dne
ban ke Srb| je Pa do van Je |a -
s|c. On sma tra da su mo qu -
cnos t| po ve ca nja po re za na
|mo v| nu oqra n| •e ne. a da se
vec pre tje ra |o s po ve ca njem
akc| za.
Oe| n| c| SAD. Me ks| ka | Ka na -
de sas ta || su se u Me ks| ku
ka ko b| raz qo va ra || o ja•anju
pr| vre da | os| qu ra va nju q|at -
koq pro to ka trqo v| ne. Me ks| -
ko ce od SAD traz|t|
s|o bo dne pre |as ke me ks|•k|h
ka m| ona pre ko qra n| ce ko j|
vec qo d| na ma otezavaju
odno se dv| ju ze ma |ja.
BEO GRAD - In for ma ti ~ka kom pa ni ja "Mi cro soft" pla ni ra da u
Srbi ji slje de }e go di ne otvo ri ino va ci oni cen tar, izja vio je di re ktor Kan -
ce la ri je "Mi cro sof ta" u Srbi ji Vla dan @i va no vi}.
On je ka zao da je osni va nje ino va ci onog cen tra za izra du in for ma ti ~kih
rje {e nja ve li ka in ves ti ci ja i "zah tje vna u te hno lo {kom smi slu" i do dao da
zbog to ga ne mo `e bi ti re ali zo va na ove go di ne, ka da uslo vi na tr`i {tu ni su
do bri.
U ino va ci onim cen tri ma "Mi cro sof to vi" par tne ri na osno vu pla tfor me te
kom pa ni je pra ve spe ci fi ~na rje {e nja, za po tre be ko ri sni ka po put ba na ka i ra -
dnji. Ino va ci oni cen tar se, ka ko je na veo @i va no vi}, po pra vi lu osni va van
gla vnog gra da, u ne kom od cen ta ra ~i ji ra zvoj "Mi cro soft" `e li da pod sta -
kne, a ne osni va ga sa ma kom pa ni ja ve} u sa ra dnji sa USA ID-om i dru gim
or ga ni za ci ja ma.
Ka ko je na veo, Srbi ja je pri jav lje na za jo{ dva pro je kta, ali "zbog eko nom -
ske si tu aci je ni je izvje sno ka ko }e se ti pro je kti da lje odvi ja ti".
"En kla va srpskog ka dra ko ji ra di u 'Mi cro sof tu' je pri li ~no ve li ka, je dna od
bo ga ti jih i ve }ih unu tar stru ktu re kom pa ni je i sti caj je sre }nih okol nos ti {to
smo ima li pri li ku da dva na {a ve te ra na ima ju am bi ci ju da do |u ov de i do ne -
su ne ku no vu te hno lo gi ju ", re kao je @i va no vi}. (Be ta)
"Mi cro soft" u
Srbi ji pla ni ra
ino va ci oni cen tar
KAN BE RA - Aus tra lij ski mi nis tar fi nan si ja Vejn
Svan izja vio je da o~e ku je pos te pen pri vre dni opo ra -
vak u nje go voj ze mlji, ali i rast ne za po sle nos ti.
Svan je uka zao na "su {tin ski zna ~aj" Vla di nih pod -
sti caj nih mje ra za pre va zi la `e nje pri vre dnih te {ko }a do
ko jih je do {lo na kon izbi ja nja glo bal ne fi nan sij ske kri ze.
Vla da je, pre ma ri je ~i ma Sva na, do sa da
omo gu }i la do ma }in stvi ma da do bi ju do da tnih 12 mi li -
jar di aus tra lij skih do la ra pri ho da (de set mi ljar di ame ri -
~kih do la ra), kroz po res ke ola k{i ce, a pla ni ra da ulo `i jo{
22 mi li jar de do la ra u iz gra dnju pu te va, `e lje zni ~kih ~vo -
ro va, lu ka, bol ni ca i dru gih in fras tru ktur nih obje ka ta {i -
rom ze mlje.
Cen tral na ban ka Aus tra li je je sni zla svo ju re fe ren tnu
ka ma tu na naj ni `i ni vo u pro te klih be zma lo pet de ce ni ja,
u ci lju sma nje nja tro {ko va kre di ti ra nja, a po da ci objav -
lje ni mi nu le se dmi ce po ka zu ju da je ma lo pro daj na akti -
vnost u ze mlji, to kom dru gog kvar ta la, uve }a na vi {e
ne go {to su eko no mis ti ra ni je o~e ki va li.
Emi si ona ban ka Aus tra li je je ne da vno
po bolj {a la vlas ti tu pro gno zu eko nom skog ras ta ze mlje u
ovoj go di ni na 0,5 od sto, umjes to mi nus je dan od sto ko -
li ko je pre dvi dja la u ma ju. Eko no mis ti te fi nan sij ske in -
sti tu ci je za 2010. pre dvi |a ju skok pri vre dne ek span zi je
za 2,25 pro ce na ta.
Ban ka Aus tra li je ve} ~e ti ri mje se ca ne mije nja krat -
ko ro ~nu ka ma tnu sto pu od tri od sto, jer se po ka za lo da i
s tim ni vo om in te re sne sto pe pri vre da na pre du je.
Na kon {to je sa op {te no da je ma lo pro daj na
akti vnost u Aus tra li ji pro te klog kvar ta la uve }a na dva od -
sto, u odno su na pret ho dno tro mje se ~je, Svan je ocije nio
da ra ni je usvo je ni Vla di ni sti mu la ti vni pro gram "ra di" i da
tre ba o~e ki va ti da lji rast eko nom ske akti vnos ti. Broj uki -
nu tih ra dnih mjes ta u aus tra lij skoj pri vre di je, me |u tim,
to kom ju la ne o~e ki va no uve }an na 32,2 hi lja de, umjes to
pro gno zi ra nih 18.000, ali je uku pna sto pa ne za po sle nos ti
os ta la is ta - 5,8 od sto od cje lo ku pne ra dne sna ge.
Svan je pri znao da }e zbog pro du `e ne sla bos ti svjet -
ske pri vre de ne za po sle nost u nje go voj ze mlji nas ta vi ti da
ras te, ali je do dao da bi na ve de ni sti mu la ti vni pa ket tre -
ba lo da odr`i sto pu ispod ni voa ko ji se sa da bi lje `i u dru -
gim ra zvi je nim svjet skim eko no mi ja ma. (Blo om berg)
Aus tra li ja sve
bli `a opo rav ku
Po bolj {a na pro gno za
eko nom skog ras ta ze mlje
u ovoj go di ni na 0,5 od sto
PE KING - Ki nes ki pre mi jer
Ven \i bao izja vio je da nje go va
ze mlja vo di akti vnu fis kal nu po li -
ti ku i pri mje nju je od go va ra ju }e
mo ne ta rne mje re da bi se us pje -
{no su prot sta vi la te {ko }a ma ko je
se po jav lju ju u svjet skoj i do ma -
}oj eko no mi ji.
Ven je obi la ze }i ju go is to ~nu
pro vin ci ju \i an gsu uka zao na to da
}e Vla da nas ta vi ti da spro vo di ra ni -
je usvo je nu eko nom sku po li ti ku i da
u to me ne tre ba o~eki va ti ni ka kve
su {tin ske pro mje ne.
"Mi spro vo di mo akti vnu mo -
ne tar nu po li ti ku i pre du zi ma mo ne -
opho dne mo ne tar ne mje re jer smo
su o~e ni s mno gim te {ko }a ma i iza -
zo vi ma", pre ci zi rao je Ven.
Izja va Ve na pre nesena je
na kon {to je jo{ je dan vi so ki ki nes ki
fun kci oner de man to vao gla si ne da
bi Pe king mo gao da pro mije ni svo ju
mo ne tar nu po li ti ku u nas to ja nju da
no vim sti mu la ti vnim mje ra ma do -
da tno po du pre eko nom ski rast.
Spe ku la ci je o mo gu }oj pro mje -
ni ki nes ke mo ne tar ne i fis kal ne po -
li ti ke po ja vi le su se, ina ~e, na kon
{to je gla vni kom po zi tni in deks na
ber zi akci ja u [an ga ju ove se dmi ce
opao oko 4,4 od sto, {to je bio naj ve -
}i ne dje ljni gu bi tak vri je dnos ti tog
po ka za te lja u pet mje se ci.
Ne ki u~e sni ci ber zan -
skog po slo va nja tvrdi li su da je pad
vri je dnos ti ber zan skog in de ksa na
{an gaj skom tr`i {tu iza zvan zbog
ma nje spre mnos ti cen tral ne ban ke
Ki ne da uli va njem svje `eg nov ca
pos pje {i in ves ti ci onu i kre di tnu
akti vnost u tre }oj po sna zi svjet skoj
pri vre di.
Po da ci za ju l, ko ji }e bi ti objav -
lje ni na re dne se dmi ce, tre ba lo bi,
me |u tim, da uka `u na to da je ki -
nes ki pri vre dni rast za do vo lja va ju }i.
Ki na je u dru gom
kvar ta lu ove go di ne os tva ri la rast
od 7,9 od sto, ra ~u na to pre ma go di -
{noj osno vi, {to je zna tno vi {e ne go
u bi lo ko joj dru goj ze mlji sa brzo
ras tu }om pri vre dom.
"Ne ke in dus trij ske gru pa ci je i
kom ple tan bi znis u nji ma jo{ se su -
o~a va ju s odre |e nim pro ble mi ma",
uka zao je Ven, uz opas ku da naj ve }i
Ki nes ki
pre mi jer
uka zao da
}e Vla da
nas ta vi ti da
spro vo di
ra ni je
usvo je nu
eko nom sku
po li ti ku i da
u to me
ne tre ba
o~eki va ti
ni ka kve
su {tin ske
pro mje ne
Ki na u dru gom
kvar ta lu ove go di ne
os tva ri la rast
od 7,9 od sto
"Kro no span"
ula `e u La po vo
LA PO VO - Aus trij ska kom pa -
ni ja "Kro no span" za po ~e la je u
La po vu pro bnu proi zvo dnju
plo ~a od drve ta u okvi ru in ves ti -
ci je ~i ja }e vri je dnost dos ti }i 300
mi li ona do la ra, izja vio je pred -
sje dnik op {ti ne La po vo Dra gan
Zlat ko vi}.
On je ka zao da je za vr{e na iz gra -
dnja prve proi zvo dne ha le, kao di -
je la prve fa ze in ves ti ci je
"Kro no spa na" u in dus trij skoj zo ni
u La po vu, i da }e se u tom po go nu
proi zvo di ti plo ~e od ive ri ce, la mi -
na ti i drve ne plo ~e za gra |e vi nar -
stvo.
Zlat ko vi} je ka zao da je u to ku
pro bna proi zvo dnja i tes ti ra nje ma -
{i na, a da se zva ni ~an po ~e tak proi -
zvo dnje o~e ku je kra jem av gus ta.
On je re kao da }e re ali za ci ja dru -
ge, za vr{ne fa ze in ves ti ci je po ~e ti
2010, pre ma di na mi ci ko ju }e
odre di ti "Kro no span" pre ma svo -
jim po slo vnim pla no vi ma i eko -
nom skoj si tu aci ji u svi je tu.
"Iz gra dnjom pu nih ka pa ci te ta na
po vr{i ni od 55 he kta ra, fa bri ka u
La po vu }e bi ti je dna od naj ve }ih u
sis te mu 'Kro no spa na' u svi je tu", re -
kao je on.
'Kro no span' ima fa bri ke u Hrvat -
skoj, Bu gar skoj i Ru mu ni ji, a fa -
bri ka u La po vu }e bi ti je di na za
po dru ~je Srbi je i BiH, na veo je
Zlat ko vi}. (Be ta)
Pod sti caj ne
mje re
Kan be re
do no se
re zul ta te
"Al li anz" po ve }ao
kvar tal ni pro fit
MIN HEN - "Al li anz", naj ve}a evrop ska osi gu ra va ju }a kom pa ni ja,
obja vi la je da je u dru gom kvar ta lu ove go di ne os tva ri la ne to do bit od
1,869 mi li jar di evra, uz go di{ nji po rast od 21,2 od sto.
Uku pni pri hod u dru gom kvar ta lu po ras tao je na 22,2 mi li jar de evra s 21,5
mi li jar di u is tom raz do blju la ni.
Ope ra ti vna do bit dos ti gla je 1,8 mi li jar di evra, {to je za 33 od sto ma nje ne -
go u dru gom kvar ta lu pro {le go di ne, ali je po rast od 25,9 ods to u odno su na
prvi kvar tal 2009. U se gmen tu osi gu ra nja imo vi ne i osi gu ra nja od nez go de
bru to pre mi je su pa le na 9,5 mi li jar di evra u dru gom kvar ta lu, sa 9,8 mi li jar -
di u is tom pe ri odu pro {le go di ne.
"Dru gi kvar tal 2009. bio je obi lje`en re ce si jom, ve li ki broj ma njih zah -
tje va ve za nih uz ne vri je me, nekoliko ve li kih zah tje va u Fran cus koj, te
slu~aje ve po put po tre sa ze mlje u oblas ti Abru zo u Ita li ji", na vo de u "Ali -
an zu". (Ban ka ma ga zin)
Zva ni ~ni Pe king ne gi rao
Ki na ne }e
Vejn
Svan
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 19 Ekonomija
LON DON - Kr~e nje {u ma u
do li ni Ama zo na oda vno je uze lo
ma ha, a u to me pre dnja ~e po ljo -
pri vre dni ci ko ji ta ko pra ve no ve
obra di ve par ce le i pa{ nja ke za
sto ku. Ape li ma da se taj an ti -
eko lo {ki trend za us ta vi ovih da -
na pri dru `i li su se i ne ki od
naj ve }ih svjet skih proi zvo |a ~a
obu }e, ve li ki po tro {a ~i go ve |e
ko `e ko ju ku pu ju i u ama zon -
skom po ja su.
Pred sta vni ci "Adi da sa", "Ni -
kea", "Tim ber lan da" i "Clar ksa"
za tra `i li su da se hi tno do ne se mo -
ra to ri jum na uni {ta va nje trop skih
{u ma oko Ama zo na, obe }a va ju }i,
is to vre me no, da }e obus ta vi ti na -
bav ku ko `e kod po sre dni ka ko ji tu
si ro vi nu na bav lja ju od se lja ka ko ji
sto ku uz ga ja ju na pros to ri ma nas -
ta lim kr~e njem ama zon ske flo re.
Uz zah tjev za mo ra to ri jum, oni
su za tra `i li i da se uspos ta vi sis tem
ko jim bi se na svjet skom tr`i {tu
ut vr|i va lo po ri je klo ko `e. [um ski
po jas oko Ama zo na, iako ve oma
zna ~a jan za odr`a va nje glo bal ne
kli mat ske i eko lo {ke ra vno te `e, od
1970. sma njio se za pe ti nu.
Odlu ka po zna tih "obu }a ra"
uslije di la je po sli je ne da vnog sa -
op {te nje bri tan skog "Gre en pe ace"
da u Bra zi lu ne pres ta je su `a va nje
{um skog po ja sa oko Ama zo na,
~e mu je mo tiv `e lja se lja ka da po -
ve }a ju proi zvo dnju go ve |eg me sa
i ko `e ko ji se, do brim di je lom, i
izvo ze. (Ta njug)
NEZVANI^NO
"Ni ke" i "Adi das"
{ti te {u me Ama zo na
Za tra `i li
mo ra to ri jum na
uni {ta va nje trop skih
{u ma oko Ama zo na
dio ta kvih te {ko }a pro is ti ~e zbog
pre ka pa ci ti ra ne proi zvo dnje.
Ki nes ka pri vre daje od
sre di ne pro {le go di ne su o~e na s ve li -
kim te {ko }a ma zbog na glog pa da glo -
bal ne tra` nje ko ja je od po ~et ka ove
de ce ni je bi la gla vni ge ne ra tor nje nog
izu ze tno brzog pri vre dnog uspo na.
La ni je ki nes ki pri vre dni rast
opao, prvi put u ovoj de ce ni ji, na
ma nje od de set od sto, a Vla da je za
ovu go di nu pro je kto va la eko nom -
sku ek span zi ju od pri bli `no osam
do 8,5 od sto.
Inos tra ni eko no mis ti, a ta ko |e i
ek sper ti Me |u na ro dnog mo ne tar -
nog fon da i Svjet ske ban ke, pro cje -
nju ju ta ko |e da ki nes ka pri vre da
ove go di ne ima po ten ci jal za rast do
ni voa od oko osam od sto, ili ne {to
vi {e od to ga. (Agen ci je)
Ki nes ka pri vre da
od sre di ne pro {le
go di ne su o~e na
s ve li kim te {ko }a ma
zbog na glog pa da
glo bal ne tra` nje
MOS KVA - Rus ki spo ljno trgo vin ski su fi cit
dras ti ~no je sma njen u dru gom kvar ta lu ove go di ne,
na oko 24,56 mi li jar di do la ra, pre ma vi {e od 51,22
mi li jar de u is tom lanj skom pe ri odu, objav lje no je u
Mos kvi.
Vri je dnost rus kog izvo za u pe ri odu april - jun ove
go dne opa la je, u po re |e nju sa dru gim tro mje se ~jem
pro {le go di ne, be zma lo 46 od sto, na oko 68,53 mi li jar de
do la ra, dok je is to vre me no uvoz sma njen 41,7 pro ce na -
ta, na bli zu 44 mi li jar de do la ra.
Eko no mis ti na vo de kao gla vni ra zlog
ta ko o{ trog sma nje nja trgo vin skog su fi ci ta ve oma vi sok
pad ci je na naf te i pri ro dnog ga sa, ~i jim ispo ru ka ma na
svjet sko tr`i {te Ru si ja obe zbje |u je oko 40 od sto uku -
pnog de vi znog pri li va.
Pos ku plje nje naf te za bi lje `e no u dru gom kvar ta lu
omo gu }i lo je da se odr`i i dalje "pris to jan" ni vo rus kog
spo ljno trgo vin skog su fi ci ta, ali ni pri bli `no u obi mu ko ji
je bi lje `en u is tom lanj skom pe ri odu ka da su ci je ne
osno vne ener get ske si ro vi ne bi le re kor dne.
Uprkos ~i nje ni ci da je naf ta u pe ri -
odu april - jun na svjet skom tr`i {tu vri je dje la za pre ko
50 od sto ma nje u odno su na re kord od 147,25 do la ra po
ba re lu iz ju la mi nu le go di ne, Ru si ja je ipak uspje la u
tom pe ri odu da obezbijedi rast de vi znog pri li va i sta bi li -
za ci ju svo jih spo ljnih re zer vi na ni vou od 400 mi li jar di
do la ra, po ~e mu je na tre }em mjes tu u svi je tu, iza Ki ne i
Ja pa na. (Pri me-Tass)
Ne ga ti vni tren do vi trgo vin ske raz mje ne
Dras ti ~ni rez
rus kog su fi ci ta
Gla vni ra zlog sma nje nja
su fi ci ta vi sok pad ci je na naf te i ga sa
gla si ne o pro mje ni mo ne tar ne po li ti ke
mije nja ti kurs
20 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Reporta`a
Otkri ve na
dva no va
Mo car to va dje la
Pri re dio: Bo ris \U RI]
Dvi je no voot kri ve ne kom po zi ci je za kla vir, za
ko ja se vje ru je da ih je na pi sao Vol fgang Ama de us
Mo cart kao di je te, ne da vno su izve de na u nje go -
vom ro dnom gra du Sal cbur gu.
Im pre si vni ko ma di, ~e tvo ro mi nu tni kon ~er to za
kla vir i je dno mi nu tni pre lu dij, su na pi sa ni izme |u
1763. i 1764. ka da je Mo cart imao sa mo se dam go di -
na, na vo di se u iz vje {ta ju "In ter na ti onal Mo zar te um
Fo un da ti ona" iz Sal cbur ga.
Pred sta vni ci ove fon da ci je su pro na -
{li kaj dan ku ko ja je pri pa da la Mo car to voj ses tri Na nerl
i bi la je smje {te na u ar hi va ma ove fon da ci je. Sve do
sa da 18 mu zi ~kih te ma kaj dan ke je sma tra no dje li ma
Mo car to vog oca Le opol da ili ne po zna tih kom po zi to ra.
Ali dvi je kom po zi ci je na pi sa ne pri kra ju knji ge su, po
sve mu su de }i, dje la mla dog Mo car ta. Dva no vo otk ri -
ve na dje la je izve o kla vi ja tu ris ta Flo ri an Bir sak na Mo -
car to vom sop stve nom for te pi ja nu u sta roj po ro di ~noj
ku }i Mo car to vih. Ovaj kon cert je izve den sa mo za
pred sta vni ke me di ja, a ja vnost }e ih mo }i ~u ti tek slje -
de }e go di ne to kom Se dmi ce Mo car ta, ko ja se odr`a va
izme |u 22. i 31. ja nu ara u Sal cbur gu. Dva no va dje la
su, ina ~e, na pi sa na Le opol do vom ru kom.
"Ni stil kom po zi ci je ni ~es te gre {ke i is -
prav lja nja ne uka zu ju da je Le opold autor", re kao je is -
tra `i va~ "Mo zar te uma" Ul rih Le zin ger.
Mno go je vje ro va tni je da je Vol fgang izvo dio
kom po zi ci ju na kla vi ru za svog oca, ko ji ju je za bi lje -
`io po {to dje ~ak u to vri je me ni je znao ka ko da pi {e
mu zi ~ke no te.
"Dva dje la su bi la neuobi ~a je no te {ka za kla vir ske
kom po zi ci je tog vre me na i brzi na nji ho vog izvo |e nja
ni je ti pi ~na za Le opol dov rad", do dao je Le zin ger.
Ova dje la o~i ta va ju mla dog mu zi ~a ra ko ji pri li ~no
div lja u svom izvo |e nju da bi po ka zao za {ta je sve
spo so ban.
"[ta vi {e, dje la sa dr`e za is ta te hni ~ke gre {ke u
kom po zi ci ji, kao i nez gra pne ele men te ko ji se ni ka da
ne bi mo gli de si ti sta rom maj sto ru ka kav je bio Le -
opold", ka zao je Le zin ger.
Dje la }e ta ko |e bi ti uklju ~e na u {tam pa -
nu ver zi ju knji ge "Na ner lin dne vnik", ko ja bi tre ba lo
da bude obja vljena na je sen. Mo cart, ko ji je ro |en u
Sal cbur gu 1756. go di ne, za po ~eo je kom po no va ti sa
pet go di na sta ros ti i nas ta vio pi sa ti ne ka od naj po zna ti -
jih kon ce ra ta, sim fo ni ja i ope ra svog vre me na sve dok
ni je umro 1791. go di ne. Naj no vi ja dje la ni su je di na
ko ja su ot kri ve na u za dnjih ne ko li ko go di na. Pro {log
sep tem bra bi bli ote ka u Nan tu je ot kri la ne po zna to Mo -
car to vo mu zi ~ko dje lo, ko je je le `a lo ne ot kri ve no go -
to vo pre ko sto go di na. Nje go vu vje ro dos toj nost je
pot vrdi la fon da ci ja "Mo zar te um".
Go di ne 2006, ko ja je bi la ispu nje na pro sla vama
po vo dom 250 go di na ro|enja na jo mi lje ni jeg aus trij -
skog umje tni ka, je u Sal cbur gu ot kri ve no dje lo za kla -
vir ko je je ve oma pod sje }a lo na rad mla dog
Ama de usa.
U ma ju pro {le go di ne ek sper ti su ta ko |e iden ti fi -
ko va li tri mis te rioz na mu zi ~ka dje la u ma nas ti ru Ja sna
Go ra, smje {te nom u ju `nom dije lu Polj ske. I za njih se
vje ru je da su dje lo ovog po zna tog aus trij skog mu zi -
~kog ge ni ja.
Dva no vo otkri ve na
dje la je izve o
kla vi ja tu ris ta Flo ri an
Bir sak na Mo car to vom
sop stve nom for te pi ja nu
u sta roj po ro di ~noj
ku }i Mo car to vih
Pri je tri go di ne obi lje `e no je
250 go di na od Mo car to vog ro |e nja
"In ter na ti onal
Mo zar te um
Fo un da ti on"
iz Sal cbur ga
tu ri z
ok su ko bi s ek stre mis ti ma uve li ko
tra ju na ju gu Av ga nis ta na, Vla di ni
zva ni ~ni ci i do na to ri po ku {a va ju da
obno ve tu ri zam u cen tral noj pro -
vin ci ji Ba mi jan, po zna toj po sta tu -
ama Bu de ko je su ta li ba ni sru {i li
2001. go di ne.
U gra du Ba mi jan otvo ren je no vi tu ris ti ~ki in for ma ci -
oni cen tar u ko jem se ra di i na obu ci tu ris ti ~kih vo di ~a i po -
du ~a va nju vla sni ka res to ra na o pru `a nju uslu ga, pre no si
agen ci ja AP.
Iza zo va je mno go - na ga zne mi ne, opa sni pu te vi izvan
Ba mi ja na, ali pri je sve ga re pu ta ci ja Av ga nis ta na ko ji je da -
le ko od tu ris ti ~kog ra ja. Na da, me |u tim, pos to ji da bi za in -
te re so va ni za is to ri ju i avan tu ris ti mo gli bi ti ubije |e ni da
Av ga nis tan mo `e bi ti be zbje dan, a lo kal no sta no vi{ tvo je
`e ljno ta kvih po ku {a ja.
Za hra Na se ri je u gru pi od oko 20 lju di,
ugla vnom stu de na ta, ko ji se je dnom dne vno oku plja ju u tu -
ris ti ~kom cen tru na kur se vi ma za tu ris ti ~ke vo di ~e.
"Ova ko mo gu po bolj {a ti svo ju pro vin ci ju i svo ju do -
mo vi nu", re kla je 19-go di{ nja Na se ri, dok brzo izno si ~i nje -
ni ce o sas ta vu te re na oko ni za kas ka dnih pla nin skih je ze ra -
je dnoj od tu ris ti ~kih des ti na ci ja Ba mi ja na.
Pro gram obu ke tu ris ti ~kih vo di ~a fi nan si ra islam ska
or ga ni za ci ja sa sje di {tem u @e ne vi "Aga Han ra zvo jna mre -
`a" u okvi ru pro gra ma eko- tu ri zma vri je dnog 1,2 mi li ona
do la ra. Pre ma ri je ~i ma za mje ni ka mi nis tra za tu ri zam Ghu -
la ma Na bi ja Fa ra hi ja, sve av ga nis tan ske tu ris ti ~ke ini ci ja ti ve
fi nan si ra ju me |u na ro dni do na to ri.
Av ga nis tan je {ezdesetihgodina 20. vijeka
bi o gla vna sta ni ca na "hi pi pu tu" ka In di ji. Stran ci su pu to -
va li kroz Av ga nis tan, od sje da ju }i u ~aj d`i ni ca ma i obi la ze }i
dre vne sta tue Bu de uni {te ne 2001. go di ne.
"Po no vo se jav lja ju na zna ke ra zvo ja tu ri zma. Po da ci s
aero dro ma i iz ho te la uka zu ju da je vi {e od 400 stra na ca po -
sje ti lo Ba mi jan do po ~et ka ju na, u odno su na njih 180 u is -
to
za
m
pr
ni
m
Obnav l
Obnav l Obnav l
Obnav l Obnav l
Obnav l Obnav l
Obnav l Obnav l
Obnav l
U gra du Ba mi jan
otvo ren je no vi
tu ris ti ~ki in for ma ci oni
cen tar, u ko jem se ra di
na obu ci tu ris ti ~kih
vo di ~a i po du ~a va nju
vla sni ka res to ra na
o pru `a nju uslu ga
Tu ris ti ~ke na de
Av ga nis ta na
D
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 21 Reporta`a
zma u Ba mi ja nu
om pe ri odu pro {le go di ne", re kao je zva ni ~nik Mi nis tar stva
a in for ma ci je i kul tu ru Na d`i bu lah Ahrar. On do da je da
mno gi spa ja ju rad u toj oblas ti s tu ris ti ~kim obi las ci ma.
U Ba mi ja nu i da lje ima dos ta da se vi di - na
ri mjer os ta ci sta tua Bu de ili dre vni gra do vi ko ji su sa ~u va -
i od plja ~ka {a upra vo mi na ma, {to ih ~i ni opa snim mjes ti -
ma za po sje tu.
Na dva i po sa ta vo` nje od Bu de kroz zla tas ti ka njon
na la zi se prvi av ga nis tan ski na ci onal ni park - pet je ze ra
Band-e-Amir. O je ze ri ma ko ja kao ogle da lo odra `a va ju
okol ne si ve i crve ne stije ne go vo ri se kao o av ga nis tan skoj
ver zi ji Ve li kog ka njo na.
"Av ga nis tan je de fi ni ti vno do bar brend.
Lju di }e do }i. Ove go di ne idu u Ne pal, slje de }e go di ne idu
u ^i le, bi }e na pu tu za Av ga nis tan ako bu de dos tu pan", re -
kao je stru~ njak za za {ti }e ne oblas ti ko ji ra di na pro je ktu
UN-a En dru Sken lon. Plan je, ka ko je obja snio, da se "pru `i
za is ta fan tas ti ~no is kus tvo u pri ro dnim kra jo li ci ma".
Sken lon kra jem sep tem bra or ga ni zu je trku na 21 ki lo -
me tar ko ju opi su je kao "svjet ski naj lje p{i po luma ra ton {to
po ve zu je kul tur ne i pri ro dne kra jo li ke u Ba mi ja nu". Pro la zi -
}e kroz oblas ti ko je su pri je ne ko li ko go di na bi le ne pris tu -
pa ~ne zbog na ga znih mi na. U oblas ti oko sta tua Bu de ta ko -
|e su uklo nje ne na ga zne mi ne.
Na ra vno, i da lje ima pro ble ma s be zbje dno{ }u. U sa -
mom Ba mi ja nu ne ma sa mo ubi la ~kih bom ba {kih na pa da ili
za sje da na pu te vi ma. Oblast je sko ro u po tpu nos ti na se lje na
etni ~kom ma nji nom Ha za ri ma i ne ma etni ~kih su ko ba.
Tu ris ti, ipak, tre ba ne ka ko da sti gnu ta mo. Je -
di ni le to vi za Ba mi jan or ga ni zo va ni su za UN ili dru ge hu -
ma ni tar ne or ga ni za ci je. Od Ka bu la tu ris ti mo gu sti }i osam
~a so va du gom vo` njom kroz pra{ nja ve pla nin ske pu te ve,
opa sne zbog za sje da. O uvo |e nju ko mer ci jal nih le to va tek
se go vo ri.
Bu du }i da je Av ga nis tan i da lje uve li ko u ra tu i da ta li -
ba ni kon tro li {u ve li ke di je lo ve ju ga i iz vr{a va ju na pa de na
is to ku ze mlje, ve li ki broj za pa dnih dr`a va ne pre po ru ~u je
svo jim gra |a ni ma da pu tu ju u Av ga nis tan.
Na du za ra zvoj tu ri zma da je sje ver Av ga -
nis ta na, gdje tu ris ti i za in te re so va ni za av ga nis tan sku ku ltu -
ru ni ka da ni su pres ta li da po sje }u ju sje ver ni Vak han ko ri dor
i is to rij ski grad Ma zar-s-{a rif. U te oblas ti su mo gli da u|u
kroz su sje dne ze mlje Ta d`i kis tan i Uzbe kis tan i da ta ko iz -
bje gnu av ga nis tan sku prijes to ni cu.
Nje ma ~ki do ktor Pe ter [naj der, ti pi ~an tu ris ta ko ji do -
la zi u Av ga nis tan, pro lje tos je bo ra vio na sje ve ru Av ga nis ta -
na pre ko tu ris ti ~ke agen ci je.
"To je ne ka vrsta avan tu ris ti ~kog pu ta. Ta ko je, na ra -
vno, za ni mlji vi je ne go oti }i na Taj land, {to je za pra vo pri li -
~no do sa dno, zar ne", re kao je [naj der, do dav {i da bi vo lio
da po sje ti Ka bul i dru ge di je lo ve Av ga nis ta na iako }e sa ~e -
ka ti dok ne bu de be zbje dni je. (Beta)
lja nje
lja nje lja nje
lja nje lja nje
lja nje lja nje
lja nje lja nje
lja nje
Pro gram obu ke tu ris ti ~kih
vo di ~a fi nan si ra islam ska or ga ni za ci ja
"Aga Han ra zvoj na mre `a"
Naj ma nje
46 mrtvih
u kli zi {tu
NJÜ DEL Hl - Naj ma nje 46
oso ba po q| nu |o je u k|| z| stu
|za zva nom ob|| n|m k| sa ma u
sje ver noj ln d| j|. sao ps| |a je |n -
d|j ska po || c| ja.
Od 46 |ju d| za trpa n|h b|a -
tom | ka me njem u se || ma u
drza v| Üta rak hand. po || c| ja je
uspje |a da |zvu •e t|je |a 20
nas tra da ||h. (Be ta)
22 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Svijet
^a mac od PVC bo ca
En tu z| jas te s No voq Ze |an da Mar se| Saj ron | Ka -
me ron Ho|m pu n|h pet mje se c| od PvO bo ca qra -
d| || su ne us tra s| v| ka jak ko j|m ze |e da pre ve s|a ju
La Mans te da saku p|ja ju do bro tvor ne pr| |o qe.
Ka ta nac zbog se ksa
v|as t| u P| ja du na ja v| |e su za tva ra nje u Sa ud|j -
skoj Ara b| j| pred sta vn|s tva Tv sta n| ce LBO.
zboq po |e m| ke ko ju je |za zva |a em| s| ja u ko joj
se je dan Sa ud| jac hva ||o se ksu a| n|m z| vo tom.
NJU JORK - U su da ru ma log
avi ona i he li kop te ra iznad ri je -
ke Had son u Nju jor ku, u bli zi ni
Men he tna, po gi nu lo je de vet
oso ba, uklju ~u ju }i pet tu ris ta iz
Ita li je.
U he li kop te ru je bi lo pet ita li -
jan skih tu ris ta, a gra do na ~el nik
Nju jor ka Maj kl Blum berg izja vio
je da vje ro va tno ne ma pre `i vje lih,
iako je prvo bi tno bi lo sa op {te no
da je je dna oso ba spa se na.
"Ovo ne }e ima ti sre }an kraj",
izja vio je Blum berg.
Ne sre }a se do go di la u su bo tu,
ne {to po sli je po dne va, po lo kal -
nom vre me nu, izme |u Men he tna
i Ha bo ke na, a vre men ski uslo vi
bi li su do bri za let. Spa si la ~ke
eki pe ju ~e su pro na {le dva ti je la u
ri je ci Had son, dok su se ti je la
pre os ta lih po gi nu lih vje ro va tno
na la zi la ispod olu pi na le tje li ca
ko je su pa le u ri je ku. Ka ko je sa -
op {ti la ame ri ~ka Sa ve zna upra va
za vaz du ho plov stvo, u ma lom
avi onu bi le su tri oso be, me |u ko -
ji ma i je dno di je te. U he li kop te ru
je osim pi lo ta bi lo i pet ita li jan -
skih dr`av lja na, ta ko da je uku pan
broj po gi nu lih de vet. O~e vi ci na -
vo de da se na ne bu ~uo sna `an
pra sak, po sli je ~e ga su vi dje li os -
tat ke le tje li ca ka ko pa da ju u vo -
du. (Be ta)
De vet mrtvih u su da ru
avi ona i he li kop te ra
MOS KVA - Rus ki pi sac An ton Pa vlo vi~ ^e -
hov na pi sao je kra jem 19. vi je ka da "u Ru si ji ta -
len to van ~o vjek ne mo `e bi ti bes pri je ko ran", i
da nas je te {ko na }i bo lji opis za Vla di mi ra Pu ti -
na, ko ji je ju ~e obi lje `io 10 go di na od do las ka na
vlast.
Ka da je rus ki pred sje dnik Bo ris Je ljcin ime no -
vao uti caj nog {e fa slu `be bez bje dnos ti za pre mi je ra
9. av gus ta 1999. go di ne, mno gi su u to me vi dje li jo{
je dno zas tra nji va nje star ca na ru {e nog zdrav lja.
De ce ni ju ka sni je, Pu tin se na me tnuo kao ar hi te -
kta po no sne i eko nom ski sna `ne ze mlje ko ja se opo -
ra vi la od po ni `e nja i ha osa nas ta log na kon ra spa da
So vjet skog Sa ve za, iako po ci je nu ogra ni ~e nja slo -
bo da.
"Pri je 10 go di na sta no vni{ tvo je
bi lo po di je lje no i po lo vi na je jo{ vje ro va la da `i vi u
So vjet skom Sa ve zu. Pu tin je to pro mi je nio. Ko na -
~no, on je za ~eo no vu ze mlju", re kao je po li ti ko log
Gleb Pa vlov ski.
Iako ga je na ~e lu ze mlje na kon osam go di na, od
2000. do 2008. go di ne, na sli je dio na fun kci ji pred -
sje dni ka nje gov pu len Dmi trij Me dve dev, ne ma su -
mnje da Pu tin, ko ji je sa da pre mi jer, i da lje vu ~e
U he li kop te ru bi lo
pet ita li jan skih tu ris ta
Na pad
na zgradu
Am ba sa de
NU K[OT - Bom ba{ sa mo -
ubi ca iza zvao je ek splo zi ju
is pred zgrade fran cus ke am -
ba sa de u Nu k{o tu, gla vnom
gra du Ma uri ta ni je. Dvo ji ca
~u va ra Am ba sa de su tom pri -
li kom po vri je |e na, a bom ba{
pre mi nuo na li cu mjes ta.
Na pa da~ je bio opa san ek -
splo zi vom, ko ji je de to ni rao
ne da le ko od bezbjednosnog
zi da, u 19 sa ti po lo kal nom
vre me nu. Ek splo zi ja se do go -
di la sa mo tri da na na kon {to
je pred sje dnik Mo ha med
Ould Ab del Aziz po lo `io za -
kle tvu. (Fe na)
Pro tes ti u
Bir min ge mu
BIR MIN GEM - Po li ci ja u
Bir min ge mu uhap si la je 33
oso be to kom de mon stra ci ja
pro tiv islam skog fun da men -
ta li zma i kon tra pro tes ta an ti -
fa {is ta.
Gru pe de mon stra na ta, ko ji
se be na zi va ju "En gles ka i
vel {ka od bram be na li ga",
oku plja ju fu dbal ske na vi ja ~e,
sa op {ti la je po li ci ja. Pre ma
is tom izvo ru, kon tra pro tes te
je or ga ni zo va la gru pa "Uje di -
ni te se pro tiv fa {i zma". U
cen tru gra da bi lo je spo ra di -
~nih in ci de na ta, a dvi je oso be
su po vri je |e ne. (Srna)
Po bi li se
pi ra ti
HA RAD HIR - Naj ma nje
17 oso ba je po gi nu lo, a 30 ra -
nje no u su ko bu su par ni ~kih
kla no va u lu ~kom gra du Ha -
rad hir u So ma li ji, upo ri {tu pi -
ra ta.
Su ko bi su izbi li u su bo tu
ka sno na ve ~e, a po ja ~a li se
ju ~e u ju tar njim sa ti ma, zbog
~e ga je ve }i na gra |a na bi la
pri mo ra na da na pus ti Ha rad -
hir.
Lo kal ni sta no vnik Fa rah
Aden izja vio je da su se kla -
no vi su ko bi li u vezi sa ze -
mljom i zbog dje voj ke ko ja je
bi la si lo va na u {u mi. (Fe na)
Vijesti
BER LIN - Nje ma ~ki par, 56-go di{ nji Nor bert i 60-go di{ nja Adel -
hajd H., u svom sta nu u Je ter bo gu go di na ma su za klju ~a nu u ka ve zu
dr`ali k}er Man di.
Man di je ro |e na 1987. go di ne sa sr~a nom ma nom i po te {ko }a ma u ra -
zvo ju, a ka ko ni je mo gla ho da ti, s 13 go di na ro di te lji su joj kre vet ogra -
di li re {et ka ma. "Stal no je pa da la s kre ve ta, i za to sam na pra vio kre vet s
me tal nim {ip ka ma vi so kim dva me tra. Pos to ja la su i vra ta ko ja smo za -
klju ~a va li, jer ih je Man di po ku {a la
otvo ri ti", opi sao je otac Nor bert je zi -
vu na pra vu. Maj ka Adel hajd do da la
je da su k}er iz ka ve za pu {ta li sa mo
dok su je hra ni li, a hra ni li su je sa mo
ka {om. Ka da ni je `elje la jes ti, ka {u
su joj gu ra li u us ta. U 86 kva dra ta sta na u ko jem je par dr`ao dje voj ~i cu
u ka ve zu, na la zi se jo{ {est svi nja, ze ~e vi i pas. Par ima de se to ro dje ce
ko ju im je uze la so ci jal na slu`ba. Slu ~aj za ro blje ne Man di bio je na su -
du 2002, na kon {to su ro di te lje pri ja vi li su sje di. Nje ma ~ka je za slu ~aj
sa zna la tek ne da vno. (Bild)
Dr`a li k}er ku
za klju ~a nu u ka ve zu
K}er ku iz
ka ve za pu {ta li sa mo
dok su je hra ni li
NA GA SA KI - U Na ga sa ki ju je obi lje `e na 64.
go di{ nji ca atom skog na pa da SAD na taj ja pan ski
grad, u ko jem je 1945. go di ne po gi nu lo 80.000 lju di.
Gra do na ~el nik Na ga sa ki ja To mi hi sa Taue ape lo vao
je ju ~e da se u svi je tu uve de za bra na atom skog oru `ja.
"Dva su pu ta is pred nas. Je dan nas vo di u svi jet bez
nu kle ar nog oru `ja, a dru gi nas vo di ka uni {te nju i pa -
tnja ma ko je smo pre `i vje li u Hi ro {i mi i Na ga sa ki ju pri je
64 go di na", re kao je gra do na ~el nik oko 11.02 - u vri je -
me ka da je 9. av gus ta 1945. ame ri ~ka atom ska bom ba
sra vni la Na ga sa ki.
Gra do na ~el nik je po zvao li de re
ze ma lja ko je po sje du ju nu kle ra no na oru `a nje da do |u u
Na ga sa ki i raz go va ra ju s pre `i vje li ma atom skog na pa da.
Go di{ nji ca u Na ga sa ki ju obi lje `e na je uz mi nut }u -
ta nja i zvo nja vu ve li kog zvo na u grad skom Par ku mi ra,
a pred vi {e hi lja da oku plje nih go vo ri li su i ja pan ski pre -
mi jer Ta ro Aso i os ta li zva ni ~ni ci.
Ame ri ~ka voj ska ba ci la je prvu
atom sku bom bu u is to ri ji 6. av gus ta 1945. na Hi ro {i mu.
Od uda ra bom be i po slje di ca ra di ja ci je stra da lo je
140.000 lju di. Od po slje di ca ra di ja ci je umrlo je jo{ ne -
ko li ko de se ti na hi lja da lju di. Me ta dru gog nu kle ar nog
na pa da bio je grad Ko ku ra, ali je zbog ve li ke obla ~nos ti,
dru ga me ta na lis ti bio grad Na ga sa ki. Iako je bom ba bi -
la ja ~a od one ko ja je ba ~e na na Hi ro {i mu, zbog pla nin -
skog te re na, ra za ra nje je bi lo ma nje. (Agen ci je)
Po ziv u svi jet bez
nu kle ar nog oru `ja
Pu tin se na me tnuo kao ar hi te kta
po no sne i eko nom ski sna `ne ze mlje
De ce ni ja od do las ka rus kog
Prvih de set
Ro |en u Le njin gra du 1952. go di ne, stu di rao pra vo
1976 - 1991. go di ne
Ra di u oba vje {taj noj slu `bi, KGB
1991 - 1994.
Na ~e lu Odje lje nja za spoljne odno se
grad ske skup {ti ne San kt Pe ter bur ga
1994 - 1996.
Za mje nik gra do na ~el nik San kt Pe ter bur ga
Ju l 1996.
Do la zi na ~e lo Sa ve zne
bez bje d no sne slu `be, na slje dnik KGB
9. av gust 1999. go di ne
Pos tav ljen za pre mi je ra Ru si je,
a na kon Je ljci no ve os tav ke, on vr{i
du `nost pred sje dni ka dr`a ve
2000 - 2008.
Pred sje dnik u dva man da ta
8. ma ja 2008.
Pos tav ljen za pre mi je ra Ru si je,
a Dmi trij Me dvedev no vi pred sje dnik
9. av gust 2009.
Obi lje `io de set go di na na vlas ti
Atom ska bom ba 1945.
sra vni la Na ga sa ki
Tek {to je do {ao
na vlast, Pu tin je
po kre nuo dru gi rat
u ^e ~e ni ji, a za tim
po ~eo da se uda lja va
od uti caj nih oli gar ha
VLA DI MIR
PU TIN
Prva de ce ni ja na vlas ti
Go di na: 56
F
O
T
O

A
F
P
Pred sje dnik
na gej pa ra di
TEL Avlv - v| se od 20.000
oso ba oku p| |o se u su bo tu na -
ve •e u Te| Av| vu ka ko b| |zra z| ||
so || dar nost s ho mo se ksu a| nom
za je dn| com. ko ja je pro s|e se -
dm| ce b| |a me ta na pa da u ko -
jem su po q| nu |e dv| je oso be.
Sku pu je po drsku dao | pred -
sje dn|k S| mon Pe res ko j| se po -
peo na po d|jum ukra sen
zas ta vom du q| n|h bo ja. (Fe na)
ETA
or ga ni zo va la
na pa de
MA DPlD - Bas k|j ska se pa -
ra t|s t| •ka qru pa ETA pre uze -
|a je od qo vor nost za se r| ju
ne da vn|h bom ba sk|h na pa -
da u Spa n| j|. ETA na vo d| da
j e od qo vor na za ub| s tvo
dvo j| ce po || ca ja ca u ju |u |
po || c|j skoq |n spe kto ra Edu -
ar da Pu e|je sa Gar s| je u ju -
nu. Od qo vor n| su | za na pad
u Bur qo su 29. ju |a. (Srna)
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 23 Svijet
Oba ma:
Klju ~na
re for ma
zdrav stva
VA [IN GTON - Ame ri ~ki
pred sje dnik Ba rak Oba ma izja -
vio da je re for ma sis te ma zdrav -
stve ne za {ti te osnov bu du }eg
ras ta i pro spe ri te ta ze mlje.
Oba ma je odba cio, ka ko je
na veo, neo sno va ne gla si ne da se
nje go vim pla nom pro mo vi {e
euta na zi ja, uki da osi gu ra nje za
sta ri je oso be i pre dvi |a Vla di no
pre uzi ma nje zdrav stve nog se -
kto ra te re kao da to ni je ta ~no.
On je re kao da "ne ki ko ris te
ob ma nju ju }e in for ma ci je da bi
osu je ti li ono za {ta zna ju da je
naj bo lja pri li ka za re for mu ko ju
smo ika da ima li". Ame ri ~ki pred -
sje dnik je is ta kao da }e nje gov
plan za {ti titi Ame ri kan ce. (VOA)
Od Ira na tra `e
oslo ba |a nje
Fran cus ki nje
PA RIZ - Fran cus ka vla da za tra -
`i la je od Ira na da odmah oslo bo -
di Fran cus ki nju Klo tild Rajs, ko ja
je bi la asis tent na iran skom uni -
ver zi te tu, kao i slu `be ni ka fran -
cus ke am ba sa de u Te he ra nu,
is ti ~u }i da su op tu `be za {pi ju na -
`u pro tiv njih neo sno va ne.
U Te he ra nu je po ~e lo su |e nje
dru goj gru pi op tu `e nih za pod -
sti ca nje ne re da po sli je izbo ra 12.
ju na, za ko je Iran tvrdi da su bi li
po ku {aj Za pa da da svrgne vla da -
ju }i re `im. Raj so va je op tu `e na
da je "u~e{ }em u ne mi ri ma, sa -
ku plja njem vi jes ti i in for ma ci ja i
sla njem fo to gra fi ja u inos tran -
stvo, dje lo va la pro tiv na ci onal ne
bezbjednosti ". (Fe na)
Pe ti na
Evro plja na
2050.
mu sli ma ni
LON DON - Do 2050. pe ti nu
sta no vni{ tva Evro pe ~i ni }e mu -
sli ma ni, iako da nas u 27 ze ma -
lja EU ~i ne sve ga pet od sto
sta no vni{ tva.
Ras tu }i broj do se lje ni ka iz
mu sli man skih ze ma lja, u
kom bi na ci ji s nis kim na ta li te -
tom sta ro sje di la ~kog evrop -
skog sta no vni{ tva, zna ~i da }e
do 2050. mu sli ma ni ~i ni ti 20
od sto sta no vni{ tva Evro pe,
pre dvi |a ju sta tis ti ~a ri.
Po da ci do bi je ni iz ra znih izvo -
ra na go vje {ta va ju da }e Bri ta ni -
ja, [pa ni ja i Ho lan di ja ima ti ~ak
pro por ci onal no vi {e mu sli man -
skog `iv lja u kra }em vre men -
skom pe ri odu. (Da ily Te le graph)
Vijesti
kon ce u Ru si ji.
Epo pe ja Vla di mi ra Vla di mi ro vi ~a
(56) ni je, me |u tim, je dnos ta vna i bez kon tro ver zi.
Tek {to je do {ao na vlast, Pu tin je po kre nuo dru -
gi rat u ^e ~e ni ji, a za tim po ~eo da se uda lja va od
uti caj nih oli gar ha, po slo vnih lju di bez skru pu la ko ji
su obi lje `i li go di ne Je ljci no ve vla da vi ne.
Pu tin je pri mo rao me di je na be zu slo vnu lo jal -
nost, su zbio li be ral nu opo zi ci ju u par la men tu i pos -
ta vio no ve gu ver ne re re gi ona pod pas kom Mos kve.
Je dan od vo de }ih akti vis ta za ljud ska pra va u
Ru si ji i kri ti ~ar vlas ti Lav Po no mar jov oci je nio je da
je is to rij ski zna ~aj u to me {to je s Pu ti nom u ze mlji
pres ta la da se ra zvi ja de mo kra ti ja, i iza bran put kon -
fron ta ci je sa svi je tom.
"Dok se mo `e re }i da je pod Je ljci nom de mo -
kra ti ja na pre do va la ko rak po ko rak, sa do las kom Pu -
ti na, kre nu li smo u su pro tnom prav cu", re kao je
Po no mar jov.
Iz gle da, me |u tim, da Ru si upra vo `e le to. Pre ma
ne da vnom is tra `i va nju ja vnog mnje nja ne za vi snog
cen tra Le va da, 63 od sto ispi ta ni ka oci je ni lo je kao
po zi ti vno to {to je gla vni na mo }i kon cen tri sa na u
Pu ti no vim ru ka ma.
A si gur no je da Pu tin dr`i vlast u ru ka ma jo{ od
4. sep tem bra 2004. go di ne ka da je na lo `io akci ju
pro tiv otmi ~a ra ta la ca u {ko li u Be sla nu, u ko joj je
po gi nu lo vi {e od 330 oso ba, uklju ~u ju }i 186 dje ce.
"Sla be tu ku", re kao je Pu tin i oci je -
nio da se Ru si ja "po ka za la sla bom" na kon ra spa da
SSSR i kao ze mlja ko ja se lo {e pri la go di la sa vre me -
nom svi je tu.
Pu tin nas to ji da se po ka `e kao ne po gre {iv i
odlu ~an, kao {to je to bio po sli je ubis tva no vi nar ke
Ane Po lit kov ske u okto bru 2006. go di ne, za ko ju je
re kao da je "be zna ~aj na".
U Ki ni eva ku isa no mi li on lju di
TAJ PEJ - Ki nes ke vlas ti uve le su van re dno sta -
nje u ze mlji, a mi li on lju di je eva ku isa no zbog taj fu -
na "Mo ra kot", ko ji je, na kon {to je opus to {io
di je lo ve Fi li pi na i Taj va na, do {ao i do Ki ne.
Oko mi li on lju di je eva ku isa no sa is to ~nih ki nes kih
oba la, uklju ~u ju }i oko 470.000 u @e |i an gu i vi {e od
485.000 u su sje dnom Fu |i ja nu.
Cen tar taj fu na uda ljen je od ki nes ke
oba le sto ti nak ki lo me ta ra i kre }e se pre ma gra du Ven `ou
u ko jem `i vi ne {to ma nje od osam mi li ona lju di.
U ne ko li ko taj van skih oblas ti pa lo je re kor dnih 200
cen ti me ta ra ki {e u pe tak i su bo tu {to je iza zva lo naj go re
po pla ve za po slje dnjih 50 go di na.
Cen tar za spa si la ~ke ope ra ci je sa op -
{tio je da je 29 lju di nes ta lo na ju gu te ze mlje, a je dna `e -
na je po gi nu la ka da je njen auto mo bil sle tio u ja rak u vri -
je me oluj nih ki {a u oblas ti Kao hsi jung.
Cen tral ni me te oro lo {ki bi ro Taj va na
sa op {tio je da je taj fun do nio vje tro ve ko ji du va ju brzi -
nom od 108 ki lo me ta ra na ~as i da se kre }e u prav cu sje -
ve ro za pa da pre ma Ki ni brzi nom od 11 ki lo me ta ra na ~as.
Mo ra kot je prvi taj fun ko ji je po go dio Taj van ove go -
di ne. Taj fu ni se naj ~e{ }e po jav lju ju u pe ri odu izme |u ju la i
sep tem bra i ~es to u pla nin skim re gi oni ma iza zi va ju ljud -
ske i ma te ri jal ne gu bit ke zbog kli zi {ta i po pla va. (Srna)
Naj go re po pla ve
za po slje dnjih 50 go di na
Rus ki pre mi jer se, ta ko |e, ne sti di da po ka `e i
svo ju fi zi ~ku sna gu i kon di ci ju, ko je ve} ilus tru je
crni po jas u d`u dou.
Ne dje lju da na pri je 10. go di{ nji ce
od do las ka na vlast, Pu tin se po dmor ni com spus tio
na 1.400 me ta ra na dno je ze ra Baj kal, obna `io tor zo
na odmo ru u Si bi ru i pli vao "del fin" is pred obje kti va
fo to gra fa u le de noj ri je ci.
"Pu tin, to je kao Mje sec i Sun ce, ni ka da vam ne
do sa di", re kao je mi li jar der Vla di mir Brin ca lov za
~a so pis "Vlast". (Be ta)
"Mo ra kot" opus to {io di je lo ve Fi li pi na i Taj va na FO TO NN
Pu tin ima
crni po jas
u d`u dou
pre mi je ra i biv {eg pred sje dni ka na vlast
Pu ti no vih go di na
Ne sti di se da
obna `i svoj tor zo
F
O
T
O

A
F
P
24 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Umro
pje va~
i gi ta ris ta
Vi li De vil
NJU JORK - Ame ri ~ki
pje va~ i gi ta ris ta Vi li De vil,
tvo rac ma ri ja ~i ver zi je kla -
si ka "Hey Joe", umro je u
56. go di ni od ra ka pan kre -
asa, sa op {ti li su nje go vi
pred sta vni ci za {tam pu.
Mu zi ~ar je umro u nju -
jor {koj bol ni ci "Ka bri ni".
De vil je bio osni va~ i gla -
vni tek sto pi sac gru pe
"Mink De vil". Sas tav je va -
`io za je dan od na jo ri gi nal -
ni jih na pank sce ni
Nju jor ka.
Mu zi ~ar je na mje ra vao
da idu }e go di ne obja vi no -
vi al bum. Pri je ne ko li ko
mje se ci je zbog zdrav stve -
nih pro ble ma ot ka zao
evrop sku tur ne ju.
S prvog al bu ma gru pe,
objav lje nog 1977. go di ne,
ko ji no si na ziv "Ca bret -
ta", po ti ~e nu me ra "Spa -
nish Stroll" ko ja je u to
vri je me bi la me |u prvih
20 pje sa ma bri tan ske top-
lis te. (Agen ci je)
Ju bi lej
KUD-a
"Azot"
GO RA @DE - Lje po ta
fol klor ne no{ nje i tra di ci -
onal nih iga ra i pje sa ma
ispu ni la je se dmu no} go -
ra `dan skog Fes ti va la pri ja -
telj stva.
U okvi ru ove ma ni fes ta -
ci je vri je dan ju bi lej - 55
go di na ra da i pos to ja nja,
kon cer tom i va tro me tom
obi lje `ilo je KUD "Azot"
iz Vit ko vi }a. Ri je~ je o
fol klor nom dru{ tvu ko je je
ne ka da no si lo na ziv "Sla -
vi {a Vaj ner ^i ~a" i slo vi lo
za je dno od na jus pje {ni jih
na po dru ~ju biv {e Ju go sla -
vi je.
Pro sla vu 55. ro |en da na
KUD-a "Azot" Vit ko vi }i
svo jim nas tu pi ma upo tpu -
ni li su broj ni gos ti, in ter -
pre ta to ri sev da ha te
~la no vi kul tur no-umje tni -
~kih dru {ta va. Lje po tu fol -
klor ne igre i pje sme
po dru ~ja iz ko jih do la ze
broj nim po sje ti oci ma
pred sta vi li su i KUD "Ivan
Pla ni na" iz Tar ~i na, "Mla -
di me ta lac" iz Ha d`i }a,
An sam bl na ro dnih iga ra i
pje sa ma go ra `dan skog
Cen tra za kul tu ru te KUD
"Izmir" iz tur skog gra da
Ga zi emi ra.
Spe ci jal na go{ }a ve ~e ri
bi l a j e Han ka Pal dum,
ko ja je za hi lja de po sje ti -
l a ca pri premi l a sj a j an
kon cert. (Agen ci je)
Kultura
ZVOR NIK - Za vr{nim pro gra -
mi ma u su bo tu je u Zvor ni ku za -
tvo re na tra di ci onal na de ve ta po
re du kul tur na ma ni fes ta ci ja
"Zvor ni ~ko kul tur no lje to", ko ja
je po ~e la 2. av gus ta.
Na lje tnoj po zor ni ci po red ri je ke
Dri ne odr`a na je naj pri je du ho vna
aka de mi ja "U sla vu sve toj Pet ki" uz
u~e{ }e beo grad skog glum ca Mi len ka
Pa vlo va i crkve nog ho ra "Pre po do bni
Ro man slat ko po jac" iz Pan ~e va.
Usli je dio je kon cert gru pe "Le gen -
de" iz Beo gra da ko ja izvo di sta ro -
grad ske me lo di je. Pret ho dnih se dam
da na tra ja nja ma ni fes ta ci je odr`a ni su
ra zno vrsni kul tur no-za ba vni pro gra -
mi u ko ji ma su u~es tvo va li po pu lar ni
glum ci i pje va ~i iz BiH i Srbi je, kao i
ne afir mi sa ni umje tni ci iz Zvor ni ka i
oko li ne. Na otva ra nju 2. av gus ta nas -
tu pi la je rok gru pa "Crve na ja bu ka"
iz Sa ra je va, a izme |u os ta lih gos ti
ma ni fes ta ci je bi li su i pje va~ za ba -
vnih me lo di ja Sa {a Ko va ~e vi} iz
Beo gra da i Tam bu ra {ki or kes tar "Ro -
man sa" iz No vog Sa da.
Pro gra mi su odr`a va ni na otvo re -
noj po zor ni ci is pred zgra de Ka si na u
cen tru gra da, kao i na bi ni pos tav lje -
noj na grad skoj pla `i.
Or ga ni za tor ma ni fes ta ci je bi la je
op {ti na Zvor nik, a po kro vi te lji Mi -
nis tar stvo pro svje te i kul tu re i Mi -
nis tar stvo trgo vi ne i tu ri zma RS.
(Agen ci je)
Za tvo re no "Zvor ni ~ko
kul tur no lje to"
Pri re di la: Dra ga na RA DU [KI
LON DON - Sar ko fag u crkvi je dne en gles ke
pa ro hi je mo `da kri je taj nu vi je ko vi ma sta re de -
ba te o to me ko je na pi sao dje la Vi li je ma [ek spi -
ra.
Vjer ni ci crkve Sve ta Ma ri ja u Vor vi ku za tra `i li
su odo bre nje da is tra `e sa dr`aj spo me ni ka iz 17. vi -
je ka, ko ji je po di gao Fulk Gre vi, pi sac i [ek spi rov
sa vre me nik, za ko jeg mno gi vje ru ju da je pra vi
autor ne ko li ko [ek spi ro vih dje la.
Sve je kre nu lo od ot kri }a je dnog is to ri -
~a ra, ko ji je is tra `u ju }i `i vot Ful ka Gre vi la i stu di -
ra ju }i nje go ve ru ko pi se ot krio da je upra vo u tom
spo me ni ku za ko pa no ne ko li ko ru ko pi sa, uklju ~u ju -
}i i ko pi ju "An to ni ja i Kle opa tre".
Lo kal ne vlas ti Vor vi ka ve} su ske ni ra le sar ko -
fag i ot kri li da se unu tra na la ze tri obje kta ko ji pod -
sje }a ju na ku ti je. Is to ri ~a ri vje ru ju da te ku ti je
mo gu sa dr`a va ti do ku men te ko ji }e ko na ~no do ka -
za ti ve zu izme |u Gre vi la i [ek spi ra.
Prvo bi tnu is tra gu ske ne rom odo brio je crkve ni
sa vjet, ali is tra `i va ~ki tim sa da `e li da ko ris ti en -
dos kop, ko ji se sas to ji od ma le ka me re i du ge ci je vi
ko jom }e u}i u unu tra{ njost sar ko fa ga.
Na ~e lu ti ma na la zi se pro fe sor Vor vik
Ro dvel, ko ji je vi {e ne go za in te re so van da se nas ta -
vi s is tra `i va njem, jer vje ru je da sar ko fag za is ta
kri je rje {e nje vi {e vje ko vne mis te ri je.
I dok ne ki ek sper ti tvrde da su se ru ko pi si vje -
Fo to gra fi je
kao svje dok ra ta
D. ZEC
BA NJA LU KA - Po vo dom go di{ nji ce od na pa da
Gru zi janaca na Ju `nu Ose ti ju u Mu zi ~kom pa vi ljo -
nu par ka "Pe tar Ko ~i}" u Ba nja lu ci u su bo tu je
otvo re na izlo `ba fo to gra fi ja pod na zi vom "Ju `na
Ose ti ja".
Izlo `ba je otvo re na pri ka zi va njem snim ka kon cer ta
~u ve nog rus kog di ri gen ta Va le ri ja Ger gi je va, ko ji je na -
kon na pa da s kom ple tnim or kes trom Ma rin skog tea tra
iz San kt Pe ter bur ga oti {ao u ^i ni va li ju, prijes to ni cu Ju -
`ne Ose ti je, i na ru {e vi na ma uz svje tlost svi je }a odr`ao
ne za bo ra van kon cert.
Pro fe sor @e ljko Sto ja no vi}, or ga ni za tor izlo `be,
pred sta vio je Ba nja lu ~a ni ma kroz fo to gra fi je Ser ge ja
Ka la ~e va i Ala Ga gi je va pe to dne vne su ko be u toj ze -
mlji, kao i dio iz sva ko dne vi ce nje nog na ro da.
Is ta kav {i da su ga na po kre ta nje izlo `be na ve la sli -
~na de {a va nja ko ja su pri je ne ko li ko go di na za de si la
BiH, Sto ja no vi} je is ta kao da do sa me izlo `be ne bi ni
do {lo bez po dr{ke Am ba sa de Rus ke Fe de ra ci je u BiH i
Kul tur nog cen tra Ban ski dvor.
Otva ra nju izlo `be, ko ja }e tra ja ti do 11. av gus ta,
pri sus tvo vao je i Ale san dar [in ka rev, ge ne ral ni sa vje -
tnik Aba sa de Rus ke Fe de ra ci je u BiH.
On je is ta kao zna ~aj fo to gra fi ja na ko ji ma se po red
ra zor nog dej stva pe to dne vnog ra ta mo `e vi dje ti i sva ko -
dne vni `i vot i na vi ke `itelja Ju `ne Ose ti je i na gla sio da
se na kon pe to dne vnog ra ta, kao je di no rje {e nje za na ro -
de Ab ha zi je i Ju `ne Ose ti je na me tnu lo pro gla {e nje ne -
za vi snos ti.
Ne za bo ra van kon cert
odr`an na ru {e vi na ma ^i ni va li ja
F
O
T
O

S
.

I
L
I
]
Is to ri ~a ri sma tra ju da su u spo me ni ku
De ba ta ko je
na pi sao dje la
Vi li je ma
[ek spi ra vo di
se vi je ko vi ma
FO TO NN
Po ~i nje "Gro {mann
fes ti val fil ma in vi na"
BEO GRAD - Ma ni fes ta ci ja "Gro {mann fes ti val fil ma in vi na", po sve }e -
na prven stve no fil mskom `an ru ho ror, po ~i nje da nas u Lju to me ru u Slo -
ve ni ji, a tra ja }e do 15. av gus ta.
Pro gram "Gro {man na '09" po di je ljen je u ~e ti ri ta kmi ~ar ske ka te go ri je - ka te -
go ri ja cje lo ve ~er njih fil mo va u kon ku ren ci ji za na gra du "Hu di ma ~ek", u okvi -
ru ko je }e bi ti pred stav lje ni naj zna ~aj ni ji fil mo vi iz aktu el ne pro du kci je ho ro ra i
fan tas ti ke, uklju ~u ju }i srpski film "Zo na mrtvih" Mi la na To do ro vi }a i Mi la na
Ko nje vi }a.
U okvi ru ka te go ri je krat kih fil mo va za na gra du "Sla kov hu di ma ~ek" ta kmi -
~i }e se krat ki `an rov ski fil mo vi, iza bra ni pu tem kon kur sa, do ku men tar ni fil mo -
vi po sve }e ni mu zi ~kim stva ra oci ma i do ga |a ji ma na dme ta }e se za na gra du
"Hru pni ma ~ek", a pre dvi |en je i vin ski ta kmi ~ar ski pro gram za na gra du "Vin -
ski {am pi on Hu di ma ~ek", u ko jem }e pri jav lje ni vi na ri u~es tvo va ti sa svo jim
vrhun skim vi ni ma.
Svo je u~e{ }e na fes ti va lu pot vrdi le su i dvi je fil mske le gen de - nje ma ~ki an -
der gra und ho ror autor Jorg But ge rajt, ~i je je kul tno os tva re nje "Ne kro man tik"
bi lo go di na ma za bra nje no u mno gim ze mlja ma, i ita li jan ski ve le maj stor ek -
splo ata ci je Ru |e ro De oda to, ko ji je pred su dom mo rao da do ka zu je da su
glum ci po sli je sni ma nja nje go vog fil ma "Ka ni bal ho lo ka ust" os ta li `i vi.
Prvi put u Slo ve ni ji bi }e pri ka za ni krat ki fil mo vi le gen de ju go slo ven ske ki ne -
ma to gra fi je i re do vnog gos ta fes ti va la Slo bo da na [i ja na, a pu bli ci }e bi ti pred -
stav lje no i nje go vo li ko vno stva ra la{ tvo. Spe ci fi ~nost ovo go di{ njeg
"Gro {man na" bi }e zom bi pa ra da - "105 zom bi ja za 105 go di na fil ma", ko ja }e
bi ti odr`a na po slje dnjeg fes ti val skog da na. (Agen ci je)
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 25 Kultura
Otvo ren
Fes ti val
fil mskog
sce na ri ja
VRNJA ^KA BA NJA - Tri de -
set tre }i fes ti val fil mskog sce -
na ri ja na ko jem }e do 12.
av gus ta bi ti pri ka za no de set sr-
pskih fil mo va u gla vnoj kon ku -
ren ci ji otvo ren je u su bo tu u
Vrnja ~koj Ba nji.
Ta kmi ~ar ski pro gram je otvo -
rio film "^e kaj me, ja si gur no
ne }u do }i", sce na ris te i re di te lja
Mi ro sla va Mo m~i lo vi }a, a za -
tvo ri ti "\a vo lja va ro{" Vla di -
mi ra Pas ka lje vi }a.
Na fes ti va lu }e pre mi jer no bi -
ti pri ka zan film "Srce je mu drih
u ku }i `a los ti" Ma ri na Ma le {e -
vi }a.
U kon ku ren ci ji za na gra de su
i fil mo vi "Ne ko me ipak ~e ka"
Mar ka No va ko vi }a, "Ta mo i
ov de" Dar ka Lun gu lo va, "Beo -
grad ski fan tom" Jo va na To do -
ro vi }a, "Hi tna po mo}" Go ra na
Ra do va no vi }a, "Tur ne ja" Go ra -
na Mar ko vi }a, "@i vot i smrt
por no ban de" Mla de na \or |e -
vi }a, "Zo na mrtvih" Mi la na
Ko nje vi }a i Mi la na To do ro vi }a.
Tri na gra de za naj bo lji sce na -
rio i spe ci jal no pri zna nje fes ti va -
la do di je li }e `i ri ~i ji su ~la no vi
sce na ris ta Me li na Po ta-Ko lje vi},
re di telj Sa bol~ Tol nai i pi sac De -
jan Ale ksi}. U pro gra mu ta kmi -
~ar skog ka ra kte ra "Mla di
la vo vi" bi }e pri ka za no de set
krat kih igra nih fil mo va stu de na -
ta fil mskih {ko la, u se le kci ji Vu -
ka Pa vlo vi }a. (Agen ci je)
Izlo `ba
fil mskih
pla ka ta
BI JE LJI NA - Po vo dom
krsne sla ve op {ti ne Bi je lji na -
Sve tog ve li ko mu ~e ni ka Pan te -
lej mo na i 100 go di na fil ma u
ovom gra du, u Mu ze ju Sem be -
ri je je u su bo tu otvo re na izlo -
`ba fil mskih pla ka ta i
fo to gra fi ja, ko ji su svje do ci
naj zna ~aj ni jih tre nu ta ka bi os -
kop skog `i vo ta ove op {ti ne u
pro te klom vi je ku.
"Mu zej Sem be ri je je pri je tri
go di ne pre uzeo od bi os ko pa
ar hi vu sa 1.200 fil mskih pla ka -
ta, od ko jih je sa mo dio izlo `en
u na {im pros to ri ja ma po vo dom
na {e sla ve Sve tog Pa ne te lej -
mo na", re kao je Mir ko Ba bi},
di re ktor Mu ze ja.
Naj sta ri ji pla kat je pla kat fil -
ma "Ni no ~ka" Er nes ta Lu bi ~a
iz 1939. go di ne, s Gre tom Gar -
bo u gla vnoj ulo zi.
U zbir ci se na la ze i pla kat fil -
ma "Ben Hur", ko ji je osvo jio
11 "Os ka ra", pla kat fil ma "Pti -
ce" Al fre da Hi ~ko ka, "Di zni je -
ve" "Pe pe lju ge" i broj nih
dru gih na slo va. (Agen ci je)
Na gra da
za 3D fil mo ve
VE NE CI JA - Or ga ni za to ri
fes ti va la u Ve ne ci ji uve li su no -
vu na gra du ko ja se odno si na
naj bo lji film u 3D for ma tu.
De vet fil mo va }e se na dme ta -
ti za tu na gra du na ovo go di{ -
njoj "Mos tri", 66. po re du, ko ja
}e se odr`a va ti od 2. do 12.
sep tem bra.
Me |u nji ma su hi to vi "Le de -
no do ba: Di no sa uru si do la ze",
"^u do vi {ta pro tiv van ze ma lja -
ca" i "Up". (Agen ci je)
Vijesti
kra lji ca Eli za be ta Prva.
Ana li za bio graf skih po da ta ka te sti la pi sa nja
po ka zu je da je bio izu ze tno bli zak [ek spi ru, a ne ki
tvrde da su ne ki [ek spi ro vi ra do vi za pra vo nje go vi.
[ta vi {e, njih dvo ji ca su `i vje la u is toj
uli ci, dru `i li su se s is tim lju di ma i bi li su ~la no vi
is tih li te rar nih kru go va. U ne kim svo jim ra do vi ma
Gre vil je ~ak na pi sao da je [ek spir od nje ga dos ta
na u~io.
Is to ri ~a ri ko ji su is tra `i va li Gre vi lov rad po se -
bno su pro u~i li dje lo "Si dni jev `i vot", ko je go vo ri o ser
Fi li pu Si dni ju, Gre vi lo vom pri ja te lju, a u ko jem Gre vil
da je odre |e ne na zna ke da je on taj ko ji je na pi sao "An -
to ni ja i Kle opa tru".
Ina ~e, Gre vil je sa hra njen u krip ti ko ja se na la -
zi ispod spo me ni ka ko ji na vo dno kri je taj nu.
Is to ri ~ar Ol Sa un ders je je dan od onih ko ji je
naj vi {e is tra `i vao Gre vi lov `i vot.
"Za mi sli te, Gre vil je po tro {io ogro man no vac,
da na{ njih 300.000 fun ti, na iz gra dnju tog spo me ni -
ka. Ne mo gu }e je iz gra di ti ta ko skup spo me nik i os -
ta vi ti ga pra znim. Ta mo de fi ni ti vno ima ne {to i
mo ra mo to pro na }i", ka `e Sa un ders.
Jo{ je dna po ve za nost Gre vi la sa
[ek spi ro vim ra do vi ma jes te i ~i nje ni ca da je on bio
pri pa dnik Ro zen kroj ce va ~kog re da, taj nog dru{ tva
mis ti ka ko je je pos to ja lo u 16. i 17. vi je ku.
Ovo pot vr|u ju i emi nen tni po zna va oci tog do -
ba, ko ji tvrde da je autor ne kih [ek spi ro vih dje la
de fi ni ti vno po zna vao ro zen kroj ce va ~ku fi lo zo fi ju.
ro va tno ra spa li, ne ki ka `u da je mo gu }e da su se
odr`a li, po se bno ako su smje {te ni u ku ti je oblo `enr
olo vom, ko je su se ko ris ti le u to vri je me.
I Pa ro hij sko vi je }e `e li da se sar ko fag otvo ri
jer bi sva ki no vi do kaz zna ~io do la zak ve }eg bro ja
tu ris ta, ko ji bi do nio ne op ho dan no vac za spas
crkve sta re 900 go di na.
"Sve ta Ma ri ja je pre di vna crkva, ali se
na la zi mo u pri li ~no ve li kim fi nan sij skim pro ble mi -
ma", ka `e por tpa rol Pa ro hij skog vi je }a i do da je:
"U slu ~a ju da u sar ko fa gu za is ta bu du pro na |e -
ni ru ko pi si, to bi dos ta zna ~i lo za bu du }nost
crkve."
Ina ~e, Gre vil je bio po zna ti dra ma turg i pje snik
tog vre me na, ~i je je ra do ve izu ze tno ci je ni la i sa ma
Gre vil je
bio po zna ti
dra ma turg
i pje snik
svog
vre me na
"Le gen de" odu {e vi le Tre bi njce
V. DU KA
TRE BI NJE - U okvi ru
"Tre binj skih lje tnih sve ~a nos -
ti", na Trgu slo bo de u Tre bi -
nju, u su bo tu je nas tu pi la
po zna ta beo grad ska gru pa
"Le gen de".
U pi ta nju je tre }i kon cert
sas ta va ko ji je sva ki put do sa da
po klo nio Tre bi njci ma i Tre bi njka -
ma ne za bo ra vno ve ~e nos tal gi -
~nih me lo di ja.
Pre ma ri je ~i ma so lis te Iva na
Mi lin ko vi }a, u pi ta nju je bio no vi
su sret s pri ja te lji ma, me |u ko ji ma
se, ka `e on, ne osje }a gos tom,
ve} "kao ne ko ko ga sa mo je dno
vri je me ni je bi lo, pa se vra tio".
"S ob zi rom na to da su
'Le gen de' sas tav ko ji se kon stan -
tno do gra |u je, me nja i sa zre va u
svo me ra du, ima li smo {ta i da
po nu di mo, odno sno, bi lo je i no -
vih i sta rih pe sa ma, ko je, na na {e
ve li ko za do volj stvo, pe va ju i sta -
ri i mla di, je dna ko do bro zna ju }i
i na {e no ve pe sme", izja vio je
Mi lin ko vi} na kon kon cer ta.
On do da je da se pu bli ka u
Tre bi nju, kao i na sva kom dru -
gom nji ho vom kon cer tu, oku pi la
u ve li kom bro ju, gdje se na je -
dnom mjes tu uvi jek na |u sve sta -
ro sne do bi, zbog to ga {to
"Le gen de" izvo de mu zi ku ko ja
mo `e da pri pa da svim prav ci ma,
da bu de i etno, i pop, i ur ba na i
na ro dna.
To su, ka `e, on, stva ri
na ko je u ovom sas ta vu zaista
obra }a ju pa` nju, tru de }i se da
kva li te tom i ra zli ~ itim uku si ma
za do vo lje sve svo je fa no ve.
An |e os ki glas Iva na Mi lin -
ko vi }a za is ta je u Tre bi nju raz ga -
lio srca pu bli ke ko ja je pre pla vi la
cen tral ni grad ski trg i, mo `da
prvi put na ovo go di{ njim "Tre -
binj skim lje tnim sve ~a nos ti ma",
bi la izu ze tno za do vo ljna, na kon
dva i po ~a sa mu zi ~kog u`it ka.
Beo grad ski
sas tav kon stan tno
se do gra |u je,
mi je nja i sa zri je va
Fron tmen
gru pe
za slu `io
du go traj ne
apla uze
FO TO NN
Ful ka Gre vi la za ko pa ni ru ko pi si ko ji se pri pi su ju [ek spi ru
Sar ko fag kri je
rje {e nje mis te ri je
Pa ro hij sko vi je }e `e li
da se sar ko fag otvo ri,
jer bi sva ki no vi do kaz
zna ~io do la zak ve }eg
bro ja tu ris ta
Po tre ban je
no vac za spas
crkve sta re
900 go di na
Gre vi je
sta no vao
u is toj
uli ci kao
i [ek spir
26 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Sarajevo
Foto-vijest
Ko je oslo bo |en pla }a nja
ta kse za izvod iz ma ti ~ne
knji ge vjen ~a nih?
Pla }a nja ove ta ksi oslo bo |e ni su; RVI, ne -
za po sle ni, ~la no vi {e hid skih po ro di ca i po -
gi nu lih bo ra ca, ci vil ne `rtve ra ta, so ci jal ni
slu ~a je vi i re do vni u~e ni ci i stu den ti.
Slu `ba za op {tu upra vu op {ti ne Cen tar Bel ma TU NA, stu den ti ca
Pri pa dni ci Oru `a nih sna ga BiH
u sa ra dnji s Ci vil nom za {ti tom
Kan to na Sa ra je vo da nas }e po ~e ti
~i{ }e nje ko ri ta ri je ke Bo sne kod
"Ro bot ko mer ca" u Raj lov cu.
Mus ta fa Ko va~, {ef Ci vil ne za {ti -
te KS, ka zao je da je dosa d o~i{ }en
je dan ki lo me tar ko ri ta Bo sne u Raj -
lov cu.
"Pro {i ri li smo ko ri to ri je ke Bo sne
~i me smo spri je ~i li izli je va nje vo de
u okol na na se lja. O~is ti li smo otpa -
dni ma te ri jal ko ji je ri je ka na ni je la.
U tom di je lu `i vi ne ko li ko hi lja da
sta no vni ka ko ji su ugro `e ni od po -
pla va", obja snio je Ko va~.
Is ta kao je da im sa da pred sto ji
na si pa nje ma te ri ja la, te is prav ka i
sa na ci ja ko ri ta Bo sne kod "Ro bot
ko mer ca".
"Usljed ~es tih ki {a do {lo je do
ero zi je tla i ugro `a va nja oba la ko je
mo ra mo pri pre mi ti za pred sto je }u
je sen i zi mu. Na dam se da }e mo do
kra ja av gus ta o~is ti ti oko tri ki lo -
me tra ko ri ta Bo sne u Re lje vu,
Osje ku i Boj ni ku i stvo ri ti po vo lje -
ne uslo ve za pro tok vo de u je se -
njem i zim skom pe ri odu ka da su
na jo bil ni je pa da vi ne", is ta kao je
Ko va~.
Do dao je da }e u sep tem bru po -
~e ti ~i{ }e nje dva ki lo me tra ko ri ta
ri je ke Mi ljac ke kod auto-pi ja ce u
na se lju Stup.
"Tre nu tno se ra di na pro je ktu ~i{ -
}e nja ko ri ta Mi ljac ke od mos ta Su -
ade Dil be ro vi} i Ol ge Su ~i} do
mos ta na Oto ci. Taj pro je kat bi tre -
balo da po ~ne to kom ovog mje se -
ca, a fi nan si rat }e ga Mi nis tars tvo
pri vre de Kan to na Sa ra je vo", re kao
je Ko va~.
[. P.
Voj ska po ma `e
~i{ }e nje ko ri ta
ri je ke Bo sne
Po no vni
kon kurs za
ku po vi nu
sta no va
Ja vni kon kurs za ku po vi nu
sta no va za mla de, ali i za gra -
|a ne sta ro sne do bi do 50 go -
di na, na Do bri nji V i
Ro su lja ma bi }e po no vo ra spi -
san 24. av gus ta, re kao je ^e -
do mir Lu ki}, mi nis tar
stam be ne po li ti ke Kan to na Sa -
ra je vo.
Is ta kao je da je obja va do pu -
nje nog kon kur sa pro lon gi ra na
zbog ko le kti vnog odmo ra na
su du gdje apli kan ti mo gu do -
bi ti iz ka tas tra do ku ment o ne -
po sje do va nju ne kre tni na.
"I to }e bi ti na ve de no u ja -
vnom po zi vu za ku po vi nu sta -
no va u Do bri nji V i
Ro su lja ma ko ji }e bi ti otvo ren
21 dan. Iako je sta ro sna dob u
ovom kon kur su po mje re na na
50 go di na, ipak }e mo pre fe ri -
ra ti one do 35 go di ne i do bi vat
}e vi {e bo do va", ka zao je Lu -
ki} is ta kav {i da je do sa da
pro da to oko 50 sta no va u Do -
bri nji V i Ro su lja ma.
"Ima li smo na mje ru da u ju -
lu obja vi mo ja vni kon kurs, ali
kad smo do bi li po da tak da
Kan to nal ni sud ide na go di{ -
nji, on da smo pro lon gi ra li nje -
go vo objav lji va nje za 24.
av gust. Ci je na kva dra tnog me -
tra sta na u no vo iz gra |e noj
zgra di u Do bri nji V je 1.610
KM sa PDV-om, a 1.635 KM
sa PDV-om u Ro su lja ma", na -
gla sio je Lu ki}.
[.P.
Na ~el ni ci grad skih op {ti na
pro tiv pri je dlo ga Grad skog
vi je }a Sa ra je va
Mir sa da LIN GO
Na ~el ni ci ~e ti ri grad ske op}i ne sma tra ju da
ni je oprav dan pri je dlog Grad skog vi je }a Sa ra je -
va da se ogra ni ~i rad ugos ti telj skih obje ka ta do
23 sa ta.
Mi{ lje nja su da ova kav pri je dlog Grad ske upra -
ve ugro `a va tu ri zam i op}e ni to `i vot gla vnog gra da
BiH.
Da mir Ha d`i}, na ~el nik op}i ne No vi grad,
uvje ren je da ova kva vrsta res tri kci je ne mo `e do ni -
je ti do bro Sa ra je vu i Sa raj li ja ma.
"Uko li ko za tvo ri mo sve ugos ti telj ske
obje kte do 23 sa ta, on da ubi ja mo Sa ra je vo", ka zao
je Ha d`i}.
Ako se u ne kim ka fi }i ma ili klu bo vi ma odvi ja -
ju ra dnje ko je sme ta ju gra |a ni ma, tvrdi da u tom
slu ~a ju po li ci ja tre ba da ade kva tno re agu je.
"Uko li ko go vo ri mo o ma lo lje tnim li ci ma, pos -
to ji odlu ka Vla de KS ko ja za bra nju je da se ma lo lje -
tno li ce bez ro di te lja iza 23 sa ta na la zi na uli ci. Za
to pos to je ade kva tne ka zne i to je opet u na dle `nos -
ti po li ci je", is ta kao je Ha d`i}.
Ibra him Ha d`i baj ri}, na ~el nik op}i ne
Sta ri grad, is ti ~e da ova op}i na ve} oda vno ima ut -
vr|e ne pro pi se o ra du ugos ti telj skih obje ka ta, kao i
o to me da se gla sna mu zi ka mo `e pu {ta ti do 23 sa ta.
"Na {a op}i na je osi gu ra na vi deo-nad zo ri ma,
po se bno tu ris ti ~ke des ti na ci je po put Ba{ ~ar {i je. To
se nad gle da 24 sa ta dne vno. Ne ma po tre be za za -
tva ra njem lo ka la u 23 sa ta, po se bno u vri je me tu ris -
ti ~ke se zo ne. Sva ka op}i na ima svo ju odlu ku o ra du
ugos ti telj skih obje ka ta i ne ma po tre be za do da tnim
re vi zi ja ma", re kao je Ha d`i baj ri}.
Mir sa da Ka za zi}, se kre tar Op}in skog vi je }a
No vo Sa ra je vo, tvrdi da i u ovoj op}i ni pos to je pra -
vi la o ra du ugos ti telj skih obje ka ta, kao i o pe ri odu
u ko jem se mo `e slu {a ti gla sna mu zi ka.
"Res to ra ni ra de do 23, a ka fi }i do 24 sa ta", ka -
za la je Ka za zi }e va.
Op}in sko vi je }e op}i ne Cen tar pri je ne -
ko li ko da na do ni je lo je odlu ku o za bra ni emi to va -
nja gla sne mu zi ke u ja vnim pros to ri ma, ka fi }i ma i
dvo ra na ma po sli je 23 sa ta.
Ne ma po tre be za
za tva ra njem lo ka la
u 23 sa ta, po se bno u
vri je me tu ris ti ~ke
se zo ne, ka zao
Ha d`i baj ri}
Ograni~enje
nije opravdano
U svim ugos ti telj skim
obje kti ma gla sna mu zi ka
do zvo lje na do 23 ~a sa
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
] Ve} ne ko li ko go di na ne ke auto-{ko le ko ris te par ki ra li {te u
Uli ci Ale ja li pa za obu ku svo jih kli je na ta. In stru kto ri vo` nje
ih u~e ka ko da vo ze u ri kverc u je dnos mjer noj uli ci, {to ni je
do zvo lje no ni is ku snim vo za ~i ma.
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
Tre nu tno se ra di
na pro je ktu ~i{ }e nja
ko ri ta Mi ljac ke
Obno va sklo ni {ta
u No vom Sa ra je vu
De set sklo ni {ta na po dru ~ju No vog Sa ra je va bi }e sa ni ra no, a ra do -
vi }e po ~e ti u sep tem bru, na ja vio je Re {ad Aj din, po mo }nik na ~el ni -
ka za ci vil nu za {ti tu u op {ti ni No vo Sa ra je vo.
Is ta kao je da }e bi ti obnov lje na sklo ni {ta u mje snim za je dni ca ma Ve le -
{i }i, Trg he ro ja, Mal ta i Kva drant i da je za ra do ve iz dvo je no 70.000 KM.
"Sa na ci ja po dra zu mije va gra |e vin ske, za nat ske i mo ler ske ra do ve. Bi }e
sa ni ra ne i elek tri~ne in sta la ci je. Na re dna sa na ci ja, za ko ju }e mo izdvo ji ti
sred stva iz na re dnog bu d`e ta op}i ne No vo Sa ra je vo, po drazu mije va re -
kon stru kci ju fil tra ven ti la ci onih ure |a ja sklo ni {ta", ka zao je Aj din.
[. P.
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 27
Banjaluka
Ti ja na BA TIS TA, stu dent
Ka da }e do }i do otva ra nja
aka de mi je za bar me ne?
Naj ka sni je na zi mu }e do }i do otva ra nja
aka de mi je ko ja je ne op ho dna za mla de
ko ji su za in te re so va ni za ovu stru ku, a
ko je na ovim pros to ri ma ne ma.
Sla ven MA CU RA, pred sje dnik
Udru `e nja bar me na RS i BiH
U mje snoj za je dni ci Obi li }e vo u
Uli ci Kos te Vo ji no vi }a mje {ta ni
ve} du gi niz go di na ima ju pro ble -
ma s ka na li za cij skom mre `om i
ne dos tat kom sep ti ~kih ja ma.
"Uli ca Kos te Vo ji no vi }a je ru bno
po dru ~je MZ Obi li }e vo i pro blem u
vezi s ka na li za ci jom i otpa dnim vo -
dama je du go go di{ nji, a u pi ta nju su
ugla vnom pri va tne ku }e ko je ima ju
ne da }e s ovim pro ble mom", re kla je
Mir ja na Le ki}, pred sje dnik Sa vje ta
MZ Obi li }e vo.
Iako je sva ko do ma }in stvo du `no
da na pra vi sep ti ~ku ja mu, ko je ni su
uklju ~e ne u grad sku ka na li za ci onu
mre `u, pro blem otpa dnih vo da je i
da lje is ti.
U MZ Obi li }e vo ka `u da su zah -
tjev po vo dom rje {a va nja ovog pro -
ble ma pro sli je di li na dle `nim
or ga ni ma, ali da od go vor jo{ ni su
do bi li.
"Gru pa mje {ta na ove uli ce se
obra ti la Sa vje tu MZ i mi smo se na
sje dni ci Sa vje ta upo zna li s ovim
pro ble mom. Oni su nam se obra ti li
sa zah tje vom ko ji smo mi za tim
pro sli je di li Odje lje nju za stam be ne i
ko mu nal ne po slo ve, ali po sli je pro -
gra ma bu d`e ta gra da, i ni smo do bi li
po vra tnu in for ma ci ju", obja{ nja va
Le ki }e va.
U Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da
ka `u da su pri mi li zah tjev gra |a na,
ali da je on po slat po sli je pla na pro -
gra ma bu d`e ta gra da.
"Iz gra dnje ka na li za cij ske mre `e u
ovom di je lu gra da za sa da ne }e bi ti,
jer MZ Obi li }e vo gra dnju ka na li za -
cij ske mre `e ni je dos ta vi la kao pri -
ori te tan zah tjev na sje dni cu
Skup {ti ne gra da", obja{ nja va ju u
Admi nis tra ti vnoj slu `bi i do da ju da
}e u okto bru, no vem bru i de cem bru
bi ti prav ljen plan pro gra ma za 2010.
go di nu i da ako ta da rje {a va nje ka -
na li za cij ske mre `e bu de pri ori tet za
ovu MZ, bi }e i na vrhu pri ori te ta
gra da.
Mi len ko [a ji}, por tpa rol Admi -
nis tra ti vne slu `be, na po mi nje da bi
iz gra da nja pri mar nog ko le kto ra za
pre ~i{ }a va nje otpa dnih vo da bi la
naj bo lje rje {e nje za pro blem otpa -
dnih vo da na po dru ~ju gra da.
V.V.
Vi {e uli ca
i na se lja
bez stru je
Di je lo vi uli ca Ste pe Ste pa no -
vi }a i ^et vrtog pri grad skog pu -
ta da nas }e bi ti bez elek tri ~ne
ener gi je u vre me nu od 8.30 do
13 ~a so va.
Do pre ki da u elek tro snab di je -
va nju do }i }e zbog izvo |e nja
pla ni ra nih ra do va na elek tro -
ener get skim obje kti ma, ka `u u
pre du ze }u "Elek tro kra ji na".
Oni do da ju da }e u pe ri odu
od 9 do 10 ~a so va bez stru je bi -
ti na se lje Dra go ~aj i dio na se lja
Mi {in Han.
N.S.
Pri pre ma ju
"Da ne
krom pi ra"
Za vi ~aj no udru `e nje "Gla -
mo~" pri pre ma tu ris ti ~ko-pri -
vre dnu ma ni fes ta ci ju pod
na zi vom "Da ni krom pi ra".
Pre ma ri je ~i ma Sre te Smi lja -
ni }a, pred sje dni ka Udru `e nja,
akti vno se ra di na pla nu i pri -
pre mi za ovu ma ni fes ta ci ju,
ko ja }e biti odr`ana kra jem
sep tem bra.
On je do dao da, ta ko |e, ra de
na iz da va nju lis ta Za vi ~aj nog
udru `e nja "Ko lo".
I.R.K.
Izlet
u Ba nju
Dvo ro vi
Grad ska or ga ni za ci ja sli je pih
iz Ba nja lu ke or ga ni zo va }e za
svo je ~la no ve 29. av gus ta je -
dno dne vni izlet u Ba nju Dvo -
ro vi, kao i po sje tu etno se lu
Sta ni {i }i.
Izle tu }e se pri klju ~i ti i ~la no -
vi udru `e nja sli je pih iz Beo gra -
da i No vog Sa da.
Pre ma ri je ~i ma Mi ro sla va
Man di }a, pred sje dni ka Grad -
ske or ga ni za ci je sli je pih, ~la no -
vi se pri pre ma ju za Re pu bli ~ko
prven stvo u gol ba lu, ko je }e
biti odr`ano u Is to ~nom Sa ra je -
vu.
Me |u na ro dni {a hov ski tur nir
za sli je pe bi}e odr`a n od 11. do
13. sep tem bra u Obre nov cu, a
na ovoj ma ni fes ta ci ji u~e{ }e }e
uze ti i {a his ti iz Ba nja lu ke.
Man di} je na gla sio da }e Me -
|u na ro dni gol bal tur nir, ta ko |e,
biti odr`an u Obre nov cu u
koje m }e u~es tvo va ti i Spor -
tsko dru{ tvo "Vid".
I.R.K.
Mje {ta ni se
obra ti li grad skim
vlas ti ma za po mo} u
rje {a va nju pro ble ma
Ili ja na RA DA NO VI]-KNE @E VI]
Ra do vi na re kon stru kci ji ma gis tral nog vre lo vo -
da i vre lo vo dnih pri klju ~a ka "Bo rik", od "To pla ne"
do ho te la "Bo sna", do {li su do cen tra gra da, ta ko da
i {e ta ~i kroz po pu lar ni par ki} mo ra ju pre la zi ti pre ko
im pro vi zo va nih pre la za.
Zbog izvo |e nja ra do va na re kon stru kci ji i mo der ni -
za ci ji ma gis tral nog vre lo vo da do la zi do obus ta ve sao -
bra }a ja u Uli ci kra lja Pe tra I Ka ra |or |e vi }a, na di je lu od
ras krsni ce s Ale jom sve tog Sa ve do ras krsni ce sa Bu le -
va rom ca ra Du {a na. Ra do vi }e se kon ti nu ira no izvo di ti
do se dam ~a so va 10. av gus ta.
Za vri je me izvo |e nja ra do va bi }e pos -
tav lje na pri vre me na sao bra }aj na si gna li za ci ja i obe zbi -
je |e na asis ten ci ja po li ci je za re gu li sa nje sao bra }a ja na
po me nu tim ras krsni ca ma.
Ta ko |e, za vri je me tra ja nja obus ta ve sao bra }a ja do -
}i }e do iz mje na na li ni ja ma ja vnog grad skog pre vo za.
Ra do vi su po ~e li 1. ju na, a pre ma ri je ~i ma No ve
Vu ~e te, te hni ~kog di re kto ra "To pla ne", za vr{e tak se o~e -
ku je 1. sep tem bra, ka ko bi mo gli bi ti nas tav lje ni ra do vi
za po ~e tak grij ne se zo ne.
On je na gla sio da pa ra lel no s ovim ra do vi -
ma, stru ~na eki pa "To pla ne" izvo di ra do ve za go di{ nji
re mont, kon tro li {e rad ko tlo vni ce, to plo tnih pod sta ni ca i
os ta lih di je lo va dis tri bu ti vne mre `e.
"Svi ra do vi izvo de se po pla nu i ~i ni mo sve da bu -
du za vr{e ni u pla ni ra nom ro ku, a ovih da na nam sti `e i
ma zut", is ta kao je Vu ~e ta.
Vu ~e ta tvrdi da je ri je~ o re kon stru kci ji vre lo vo da
~i je su to plo vo dne ci je vi sta re oko 35 go di na, dok svjet -
ski stan dar di na la `u da se za mje nju ju sva kih 25 go di na.
To je prvi ko rak u re kon stru kci ji i mo der ni za ci ji kom -
ple tne dis tri bu ti vne mre `e to pli fi ka ci onog sis te ma. Po
za vr{et ku svih ra do va osje ti }e se ve li ko po bolj {a nje
kva li te ta gri ja nja.
"Kom ple tan in te gral ni pro je kat
sa na ci ja i mo der ni za ci ja tra ja }e ~e ti ri go di ne, po sli je ~e -
ga }e se mo }i go vo ri ti o vi so ko kva li te tnom gri ja nju.
Gri ja nje }e ve} ta da bi ti go to vo bez gu bit ka za gri ja ne
vo de, dok }e se za vr{et kom prve fa ze sma nji ti gu bi tak
za je dnu ~et vrti nu", re kao je Vu ~e ta.
Ka ko sa zna je mo iz "To pla ne", slje de }e go di ne
izvo di }e se dru ga fa za re kon stru kci je vre lo vo da, gdje }e
bi ti sa ni ra na mre `a po red ri je ke Vrbas, a tre }a fa za bi }e
od ho te la "Bo sna" do Ze le nog mos ta.
^et vrta, za vr{na fa za, bi }e sa na ci ja vre lo vo da od
"To pla ne" do in dus trij ske zo ne.
Ra do vi na re kon stru kci ji vre lo vo da izvo di }e se sa -
mo to kom lje tnog pe ri oda.
Vu ~e ta je pre ci zi rao da }e re kon stru kci -
jom ma gis tral nog vre lo vo da bi ti po ve }an nje gov ka pa -
ci tet i ti me }e se obe zbi je di ti i pri klju ~ak no vih
po tro {a ~a na vre lo vo dnu mre `u.
Izvo |a ~i ra do va su kon zor ci jum "Mon ta var" iz
Slo ve ni je, "Izo plus" iz Nje ma ~ke i "Hi dro kop" iz Ba -
nja lu ke.
Pro je kat je fi nan si rao grad i Vla da RS, a u nje ga je
ulo `e no 12.000.400 KM.
Obno va }e bi ti vr{e na
u ~e ti ri fa ze
Re kon stru kci ja mos ta
pre ko Vrba nje
Ra dni ci pre du ze }a "Nis ko gra dnja" iz La kta {a za po ~e li su u pe tak ra -
do ve na in ves ti ci onom odr`ava nju mos ta pre ko ri je ke Vrba nje u mje -
snoj za je dni ci ^e sma.
"U okvi ru ra do va bi }e sa ni ra na i ma nja o{te }e nja na mos tu, te iz vr{e no
far ba nje ogra de ka ko bi most bio po tpu no si gu ran za pre laz pje {a ka i vo zi -
la", ka `u u Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da i do da ju da je ve oma bi tno vr{i ti
ova kve sa na ci je pri je sve ga zbog bez bje dnos ti, ali i pri ja tni jeg iz gle da gra -
|e vi ne.
Oni do da ju da vri je dnost ugo vo re nih ra do va izno si 89.682 KM, a izvo |a~
ra do va, pre du ze }e "Nis ko gra dnja", je oba ve zan da sve ra do ve za vr{i za 40
da na od po ~et ka re kon stru kci je.
N.S.
Svi ra do vi
izvo de se po
pla nu i ~i ni mo
sve da bu du
za vr{e ni u
pla ni ra nom
ro ku, a ovih
da na nam
sti `e i ma zut,
is ti ~e Vu ~e ta
Ra do vi
sti gli do
cen tra
Obus ta va
sao bra }a ja
zbog ra do va
tra je do da nas
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
Za pje {a ke je
na prav ljen
im pro vi zo va ni
pre laz
Pro je kat sa na ci je i mo der ni za ci je vre lo vo da
Ove go di ne ne ma
iz gra dnje ka na li za ci je
u Obi li }e vu
PRO DA JA
- Pro da jem ku}u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba -
njalu ka, Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je
ga ra`e, je dno so ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po
81 m
2
, 700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-
147. BK
- Pro da jem ku}u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne`ici
(stru ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra -
ju}e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre|enu ku}u na sprat 10x11 m s man -
sar dom, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
, Trn. Te le -
fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku}u i pra te}e obje kte na placu 3.300
m
2
u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580,
065/761-497. BK
- Pro da jem ku}u na sprat u cen tru gra da. Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem ku}u (dva odvo je na sta na), dvo ri {na
zgra da - lje tna ku hi nja i WC, dvo ri {te 1.000 m
2
i ga -
ra`a. Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ku}u 280 m
2
i plac 3.300 m
2
, sve 1/1,
Ja ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301. BK
- Pro da jem ku}u tri eta`e. Te le fon: 065/671-886,
052/663-040. BK
- Pro da jem ku }u 240 m
2
, oku }ni ca 1.000 m
2
u Ba -
nja lu ci. Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem ima nje - ku}a, pra te}i obje kti , oku}ni ca
25 du nu ma, se lo Dra ge lji, Gra di {ka. Te le fon:
065/569-294. BK
- Pro da jem ku}e u Banjalu ci od 40.000 do
1.000.000 KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ku}u isa 3.500 m
2
ze mlje u Ra mi}ima.
Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni
pros tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon:
065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu
(P+S+P) i 1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468.
BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le -
fon: 065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i
res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili
mi je njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-
901, 051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti -
vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558.
BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba -
nja lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ -
tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla -
ce va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608.
BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu
400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220
m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM.
Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De -
be lja ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e,
cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te -
le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra -
`om i gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja,
sep ti ~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog pu -
ta, spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni pros tor i
je dno so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000 KM. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i ~e ti -
ri pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM. Te le -
fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem no vu ku }u 9,5x8,5 m, pra te }e obje kte i
~etiri du lu ma ze mlje bli zu sto ~ne pi ja ce u No voj To -
poli, 82.000 KM. Te le fon: 065/363-252. BKM
- Pro da jem ma nju ku }u (stru ja, vo da, ga ra `a), 3000
m
2
oku }ni ce. Te le fon: 065/930-777. BKM
- Pro da jem dvi je ku }e na po ~et ku Po br|a. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u (po slo vni pros to r) i 4.000 m
2
ze -
mlje u Ra mi }i ma, iza "Uni sa". Te le fon: 065/837-722.
BKM
PO TRA@NJA
- Tra`im ve}u opre mlje nu ku}u ili ve}i tro so ban na -
mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
- Potrebna ku }a za sta no va nje i odr`a va nje bli zu
{ko le uz pla }anje po vo ljne sta na ri ne u Ba njalu ci ili
oko li ni. Te le fon: 065/363-252. BKM
IZDAVANJE
- Iz da jem ku }u (po slo vni obje kat) uz gla vni pu t na
ula zu u grad, po go dna za osi gu ra va ju }e dru{ tvo i te -
hni ~ki pre gled. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem po vo ljno vi ken di cu s vo}nja kom u Sla -
ti ni, kod Ba njalu ke, 1/1, stru ja, vo da, ogra da, asfalt i
1,5 du nu ma pla ca. Telefon: 066/668-350, 061/493-
396, 065/763-941. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504.
BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ulica \. \ako vi}a, Hi se ta,
Ba njalu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan na Hi se ta ma, 1. spra t (ni -
{a, trpe za ri ja, dvije so be, dva bal ko na, dva ho dni ka,
ku pa ti lo, ostava, po drum, gle da na dvije stra ne). Te le -
fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 62 m
2
u Bo ri ku, 1. spra t.
Te le fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem use ljiv kli ma ti zo van stan 40 m
2
, cen -
tralno gri ja nje, 1/1, po drum oko 9 m
2
. Te le fon
Stanovi
Vikendice
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom
400 m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma
gla vnom pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi -
{i, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/467-412, 065/686-
290. BK
Ku}e
28 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
NEZAVISNE NOVINE
svojim ~itaocima daju mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje smrt najbli`ih (dimenzije 123x85 mm)
BESPLATNE ^ITULJE
Sve druge objave i formati se napla}uju po cjenovniku.
IN MEMORIAM
NEZAVISNE NOVINE
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
051 223 210
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
- [tamparija NN Mahovljani bb
- Marketing
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a 83/A
051 331 864
^ELINAC:
- ^elina~ke novine
065 958 266
KOTOR VARO[:
051 785 266
IPC SARAJEVO:
- Ul. Zagreba~ka 20/3
(zgrada [umarskog
fakulteta)
033 653 953
ISTO^NO SARAJEVO:
- Iinternacional pres
(dvorana Slavija)
057 340 503
- Ermeks
057 318 323
- Knji`ara Internacional
press Pale
(Tr`ni centar Tom Pale)
057 225 880
DOBOJ:
- Glas Komuna
053 226 853
BRATUNAC:
056 410 418
065 890 830
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, ku mo vi ma i pri ja te lji ma da je na kon krat ke bo les ti u 56. go di ni pre mi nuo na{
dra gi sin, brat, stric i djed
RA DE - RA [O (Sa ve) BAL TA
Sa hra na }e se oba vi ti na gro blju u Kla {ni ca ma 10.8.2009. go di ne. Po gre bna po vor ka kre }e is pred ku }e
`a los ti u Trnu u 14 ~a so va.
O`a lo{ }e ni: otac Sa vo, brat Pe tar, stri ~e vi }i Bo ris i Sa nja, unuk Kris ti jan, te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
9.8.2009. na vr{i lo se {est mje se ci
tu ge i bo la ot kad ni si sa na ma
NO VAK (Mi lana)
VU LI]
Tvo je ses tre Ne ven ka, Da rin ka
i Dren ka
000005 A-2 G
SLU@BA ^ITULJA
NEZAVISNE NOVINE
^itulje i male oglase
mo`ete predati
radnim danom
i nedjeljom
od 8 do 18 ~asova
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski
centar Hani{te)
051 223 210
065/355-029, 066/782-684. BK
- Pro da jem stan 82 m
2
, Uli ca Prve kra ji {ke bri ga de
br. 3, Star~evi ca. Zva ti od 16 do 20 sati. Te le fon:
051/464-801. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
u Bo ri ku ili
mije njam dva je dno so bna za dvo so ban u Ba nja lu ci.
Te le fon: 066/776-188. BK
- Pro da jem ve}i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba nja -
lu ke, zva ti od 12 do 17 ~asova. Te le fon: 065/520-038.
BK
- Pro da jem ili mi je njam stan 75 m
2
, Uli ca \ure
\ako vi}a, za stan u Bo riku. Te le fon: 051/306-949. BK
- Pro da jem re no vi ran je dno so ban stan, vi so ko pri -
ze mlje, No va va ro{, Banjau ka. Te le fon: 065/569-294.
BK
- Pro da jem sta no ve 32, 38, 42, 48, 49, 50, 55, 79 i
110 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom
(Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca.
Te le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
,
no vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use ljiv
dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323.
BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban
stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov na mje {ten je dno -
so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u
iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu -
ksu zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a,
120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi -
}a. Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re no -
vi ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin -
ske elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u
av gus tu + ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban
stan 100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na
za ma nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34
m
2
, 2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot". Te -
le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog
do ma) nov dvo so ban stan 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Ul. Ma ksi ma Gor kog dvo so ban stan
55 m
2
, 3. sprat, no va gra dnja. Te le fon: 065/516-927.
BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+
{u pa 5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu, Vil so no va uli ca, dvo so ban
stan 54 m
2
, VP. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te",
tro so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te -
le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u `u tim zgra da ma nov, odmah use ljiv
stan 49 m
2
, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra -
dnji 41 m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne.
Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
, 2.
sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem stan 87 m
2
na Star ~e vi ci, eta `a ku }e, os -
ta va 30 m
2
, 115.000 KM. Te le fon: 051/310-017,
066/280-130. BKM
- Pro da jem stan 75 m
2
u mon ta `nom obje ktu (ba ra -
ka sa mi ca) na pla cu 560 m
2
. Te le fon: 065/513-280,
065/817-380. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 80 m
2
, 3. sprat, cen tar,
2.200 KM/m
2
. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem sre |en dvo so ban stan 60 m
2
u Bo ri ku ili
mije njam za je dno so ban. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na du `i pe ri od nov use lji v
stan 88 m
2
, 3. sprat, tri spa va }e so be, ve li ki dne vni
bo rav ak, ni {a i trpe za ri ja, dva bal ko na, dva WC-a, hi -
dro ma sa `na ka da, alu-fu si on sto la ri ja, kli ma, sen zo ri,
zi do vi 30 cm, izo la ci ja 15 cm. Mo `e hi po te kar na ku -
po vi na. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 70 m
2
, 2. sprat, u zgra di
"Es te tik", kod ho te la "Bo sna". Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u naselju An te Ja -
ki }a. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 74 m
2
, 3. spra t, Ale ja
svetog Sa ve, iza Hipo ban ke. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem use lji v dvo so ban stan 62 m
2
, 1. sprat,
La u{, 1.600 KM/m
2
. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, 2. sprat, kod re da -
kci je "Gla sa", no vi ja gra dnja. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem stan 36 m
2
u Tu zli, Li pni ca, 25.000 KM.
Te le fon: 061/616-901, 065/376-343. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 69 m
2
, 2. sprat, kod
"Tem pa", 2000 KM/m
2
. Te le fon: 065/837-722. BKM
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki}a za
tro so ban u is tom. Pla}am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le -
fon: 065/518-563, 065/656-384. BK
- Mijenjam stan za je dno ipo so ban, Mej dan i Hi se ta.
Te le fon: 051/413-640. BK
KUPOVINA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre -
dnost Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le -
fon: 065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra
gra dnja. Te le fon: +381642293239. BK
- Hi tno ku pu jem ma nji dvo so ban stan na Obi li }e vu.
Is pla ta odmah. Te le fon: 066/213-232. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan (cen tral no gri -
ja nje) kod `elje zni~ke sta ni ce u Br~kom. Te le fon
049/360-066, 065/394-527. BK
- Iz da jem na mje {ten stan (cen tral no gri ja nje). Te le -
fon: 065/671-886, 052/663-040. BK
- Iz da jem re no vi ran tro so ban stan, Uli ca Ra do ja
Do ma no vi }a 21, Ba njalu ka, cen tral no gri ja nje, 3.
sprat. Te le fon: 051/466-234, 065/200-920. BK
- Iz da jem stan, gar so nje re i so be, na mje {te no. Te le -
fon: 065/636-195, 051/212-691. BK
- Iz da jem nov nena mje {ten dvo so ban stan 40 m
2
, 2.
sprat, La u{. Te le fon: 065/569-294. BK
- Iz da jem na mje {ten stan 44 m
2
u cen tru, 500 KM
mje se~no. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem dvo so ban stan u cen tru, gri ja nje, in ter fon,
satelitska i te le fon. Te le fon: 051/213-474. BK
- Iz da jem stan u cen tru gra da. Te le fon: 065/514-
419. BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va -
~ke crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654.
BK
- Iz da jem tro so ban na mje {ten stan u La kta {i ma,
"La ktin go va" zgra da. Te le fon: 065/785-028. BKM
- Iz da jem je dno kre ve tnu so bu (ko ri {te nje ku hi nje,
po se ban ulaz), Bo rik. Te le fon: 051/350-473. BK
- Iz da jem na mje {te nu so bu, po se ban ulaz. Tle fon:
051/439-088. BK
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska
TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so -
va. Te le fon: 051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon:
065/173-130. BK
- Izda jem apar tma ne bli zu mo ra. Telefon: 063/350-
149. BK
- Ne um, po vo ljno iz da jem apar tma ne uz mo re. Te -
le fon: 036/884-169, 063/327-098. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem zi da nu ga ra`u, 1/1, pod Star~evi com,
na se lje Mar le si. Te le fon: 066/291-257. BK
KU PO VI NA
- Ku pu jem ga ra`u pod Star~evi com ili na Star~evi -
ci, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/690-836. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e Fa bri ke sa mo lje -
plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta
3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422.
BK
- Pro da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 70 m
2
u
cen tru Pri je do ra, 1. sprat, 1.990 KM/m
2
. Te le fon:
065/421-957. BK
- Pro da jem po slo vne pros tore 30, 43, 44, 68, 168,
216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m
2
. Te le fon: 065/549-
687. BK
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re 80, 150 i 200
m
2
, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} 52 m
2
sa in -
ven ta rom, 6.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u pri ze mlju
stam be ne zgra de, 110.000 KM. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem ozbi ljnim kup ci ma po red auto pu ta po -
slo vni pros tor 1.000 m
2
na pla cu oko 6.000 m
2
, upo -
tre bna do zvo la, do da tne in for ma ci je usme no.
Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na po -
~et ku Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski
obje kat 43x14 m, na pla cu 1.300 m
2
, vlas ti ti ve }i par -
king pros tor. Po go dan za sva dbe ni sa lon ili proi zvo -
dnju, 360.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem lo kal u ra du i du num ze mlje, ve li k par -
king, uz pu t Gra di {ka - Ba nja lu ka. Te le fon: 065/847-
957, 065/652-915. BKM
- Pro da jem poslo vne mon ta `ne ha le, www.mon ta -
zne-ha le.cc.cc. Te le fon: 052/304- 204, 065/780-291.
BKM
- Pro da jem po slo vni pros tor 28 m
2
,pri ze mlje, No va
va ro {, i 67 m
2
u Mej da nu. Te le fon: 065/837-722. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke, vi {e
par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-916,
051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
, u
tr`nom cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le -
fon: 065/450-530. BK
- Izda jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro -
daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre`na
in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u
Ulici \ure Ja k{i}a, Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja
16 m
2
, mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri
~vor. Te le fon: 065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 35 m
2
i tri kan ce la ri je,
Ja ku pov ci, La kta {i. Te le fon: 065/884-301.
- Iz da jem ili pro da jem po slo vni pros tor 2x250 m
2
-
2x300 m
2
s mo gu}no{}u ko ri {te nja ko mo ra, par king
800 m
2
, Banjaluka. Te le fon: 065/404-644. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
kod crkve u Pri -
je~ani ma, po go dan za sve na mje ne. Te le fon:
065/517-895. BK
- Iz da jem po slo vne pros tore 23, 48, 105, 155, 450 i
1.460 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 18 m
2
, Ale ja svetog Sa -
ve. Te le fon: 065/639-083, 051/216-231. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra
^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73.
BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen -
tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen -
Poslovni prostori
Gara`e
Apartmani
Sobe
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 29
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi
tru Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 44 m
2
u cen tru Ba -
nja lu ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 60 m
2
u cen tru Ba nja lu -
ke, UT uslo vi. Zva ti od 18 do 20 ~a so va, osim pet ka.
Te le fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem lo kal 100 m
2
u u`em cen tru gra da, po go -
dan za po slo vne pros to re i kan ce la ri je. Te le fon:
065/390-929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za sa -
mo po slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon: 065/296-
555. BKM
- AD "Sin te tik" Ra mi }i bb Ba nja lu ka iz da je ha lu
2.000 m
2
(skla di {te ili proi zvo dnja i kan ce la ri ja 300
m
2
). Te le fon: 063/995-724. BKM
- Iz da jem ugos ti telj ski obje kat 80 m
2
i opre mu u
cen tru Kne `e va. Te le fon: 065/260-863. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor oko 100 m
2
u Uli ci Pe tra
Ko ~i }a, pre dnost stra nim fir ma ma. Te le fon: 065/547-
866. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor (pet kan ce la ri ja) oko
100 m
2
u Bo ri ku, Sa ve Ko va ~e vi }a 21. Te le fon:
065/884-503. BK
- Iz da jem na mje {ten mu {ki fri zer ski sa lon 14 m
2
,
Ul. Va se Pe la gi }a 10, u cen tru Ba nja lu ke. Te le fon:
065/856-833. BK
- Iz da jem posl. prostor 67 m
2
u no voj zgra di kod
Zagreba~ke ban ke, os ta va 10 m
2
, po vo ljno. Te le fon:
065/036-890. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor 150 m
2
+ kan ce la ri ja,
Trn, uz gla vni put. Te le fon: 065/513-439, 051/585-
957. BKM
PO TRA@NJA
- Tra`imo po slo vni pros tor do 50 m
2
u Go spod skoj
uli ci. Te le fon: 066/651-108. BK
PRO DA JA
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod auto-praonice
"Dado". Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-
131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro -
ja 66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i
vo da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra|. do zvo la) u La m in -
ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem 19 pla ce va (17 du nu ma), Ulica No va ka
Pi va {e vi}a, Ba njalu ka 2,5 km od gla vne po {te. Te le -
fon: 065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem plac 623 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te -
le fon: 065/978-775. BK
- Pro da jem dva pla ca na Kr~ma ri ca ma, UT uslo vi .
Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 30 du nu ma ze mlje i {u me u ko ma du na
Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve 1/1, Gor nje Mo ti ke,
kod mo te la "Brvna ra". Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem ~eti ri du nu ma ze mlje na ^okor skim Po -
lji ma. Te le fon: 051/467-243, 065/766-730. BK
- Pro da jem 2.000 m
2
ze mlje u Kru pi, iznad mli no -
va. Te le fon: 051/216-067, 065/456-965, 065/487-
926. BK
- Pro da jem plac u Trnu, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon
065/251-263. BK
- Pro da jem 27 du nu ma ze mlje u Ma hov lja ni ma,
La kta {i, po red gla vnog puta, po go dno za fir mu. Te le -
fon: 065/569-294. BK
- Pro da jem pla ce ve za ha le i stam be no-po slo vne
obje kte. Te le fon 065/549-687. BK
- Pro da jem 10 du nu ma ze mlje u [u{ nja ri ma, stru ja,
vo da, te le fon i asfalt. Te le fon: 051/216-140, 065/310-
057. BK
- Pro da jem plac u Ka ra nov cu 1.300 m
2
, asfalt, vo -
da, stru ja odli~na lo ka ci ja. Te le fon: 065/365-144. BK
- Pro da jem pla ce ve u Dra ku li}u, kod {ko le. Te le -
fon: 065/972-931. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le -
fon: 065/227-475. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u
Gla mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531.
BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le -
fon: 065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u
Sla ti ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa -
pi ri ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu.
Te le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin -
dol ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le -
fon: 065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod
aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le -
fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8
m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na -
su to, uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci,
La kta {i. Te le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m
(izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon:
065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja -
vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla -
ce vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon:
065/363-203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e
Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-
393. BK
- Pro da jem plac za ha lu, UT uslo vi. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420.
BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000
m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u 4.400 m
2
ze mlje, po red
asfal ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje
po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red
Vrba sa u Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem 6,5 du nu ma ze mlje uz no vi auto pu t u
Kla {ni ca ma, iza tu ne la. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dva pla ca 600 i 700 m
2
na vrhu Tu nji ca ,
iza "So ko mer ca". U to ku izra da gra |e vi ns ke do zvo le
za gradnju po slo vno-stam be nog obje kta 10x10 m u
tri-~e ti ri eta `e. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dva placa 600 i 1.700 m
2
u Ja ga ra ma,
uz Vrbas, vi {e "Par ta la". Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dva placa 6.500 m
2
uz "Ro bot" i 6.000
kod "Kes te na", do odpa da. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem plac 656 m
2
u Ul. bra }e Ku kri ka br. 23,
kom ple tna in fras tru ktu ra, do zvo lje na gra dnja ku }e
9x11 m (Po+ P+S+M), pa pi ri ure dni. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem plac 1.000 m
2
u Ra mi }i ma kod Ba nja lu -
ke, pa pi ri 1/1, 13.000 KM. Te le fon: 065/687-451.
BKM
- Pro da jem pet du nu ma pla ca u Kla {ni ca ma, bli zu
auto pu ta, grad ska vo da. Te le fon: 065/471-036. BKM
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je
te le vi zo re (di gi tal, 100 Hz sli ka u sli ci...). Te le fon:
051/216-969. BK
- Pro da jem golf 4, 2000. g. p., ili mijenjam za pa sat
ili golf 5 uz do pla tu. Te le fon: 065/403- 491. BK
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010, Ba nja lu ka. Te le fon: 065/713-625. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju,
re gis tro van do okto bra 2009. Te le fon: 065/937-315.
BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, reg. do
av gus ta 2009, tro ja vra ta, me ta lik crna, 5.000 KM.
Te le fon: 065/698-020. BK
- Pro da jem re no mo dul star tri go di ne. Te le fon:
065/527-527. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS,
ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860.
BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja. Te -
le fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003,
bije la bo ja, ne oca ri njena, 6.500 evra. Te le fon:
065/579-306. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, re gis tro -
van, 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW t5 fur gon, 2003. go di {te,
pre{ao 114.000 km, 63 kW, no si vost 1.200 kg, opre -
ma se rij ska, 25.000 KM. Te le fon: 065/ 896- 422. BK
- Pro da jem re no espa se, '90. g. p., re gis to van, 4x4.
Te le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis tro -
van do februara 2010. Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.6, g. p. '81, nere gis tro van.
Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, g. p. '92, {i ber, lje tni i
zim ski set gu ma, 1.900 KM. Te le fon: 065/169-916.
BK
- Prodajem mer ce des 190 E, "stra nac", u di je lo vi -
ma. Te le fon: 065/218-600. BK
- Prodajem mer ce des 124-200 di zel, "stra nac", u di -
je lo vi ma. Te le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem sre |en ju go 55, re gis tro van, spor tski,
ofar ban, 1.600 KM. Te le fon: 065/618-255. BKM
- Pro da jem al fu ro meo 164 g. p. '94, re gis tro van ci -
je lu go di nu, fik sno 5.500 KM. Te le fon: 065/687-451.
BKM
- Ku pu jem sre |en opel ka det ili as ko nu od '88. do
'91. godi{ta, di zel ili plin, u ra ~un golf 2 reg. do feb-
ruara 2010, '84. g. p., 2.350 KM. Te le fon: 065/822-
255. BKM
- Pro da jem mer ce des 126 S gen ser, kli ma, g. p. '82,
tek re gis tro van. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Hi tno pro da jem golf 3, g. p. '93, el. po di za ~i, el.
{i ber, el. re tro vi zo ri, alarm, cen tral na bra va, CD ple -
jer, kro vni no sa ~i, re gis tro van. Te le fon: 065/522-863.
BKM
Automobili
TV i video tehnika
Placevi
30 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Oglasi
- Pri ro dna pla vu {a, nje`ne gra|e `elje la bi da joj se
ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke.
Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`iva ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Po tre bna `ena s hrvat skim pa so {em za ~uva nje
dje ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje. Te le -
fon: 065/337-932. BK
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili nje -
go va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Po tre bni ko no bar i {an ke ri ca za rad u ka fi}u "Fa -
ce", Bo rik. Te le fon: 066/259-820, 063/790-180. BKM
- "Euro po sao" po kre }e kurs va ri oca po EU stan dar -
di ma u Pri je do ru po ~et kom oktobra. Te le fon:
061/212-651. BKM
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze -
mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le -
fon: 065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa`a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno
i po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na -
mje {ta ja, le`aja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon:
051/281-470, 065/562-149. BK
- Po prav ljam okvi re nao~ala svih vrsta, brzo i kva li -
te tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-
227. BK
- No vo! "No vi dom" nu di lu ksu zan smje {taj, is hra -
nu, nje gu, me di cin ski nad zor sta ri jih, bo le snih i dru -
gih oso ba. Uli ca Mi la na Ste vi lo vi}a 47, Blukau ka.
Te le fon: 051/308-017, 051/308-022, 065/952-866. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon
065/178-743, 065/785-769. BK
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon:
066/324-473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni
pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno.
Te le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno -
vne {ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-
705. BK
- Adap ta ci ja sta no va i po slo vnih pros to ra: kre ~e nje,
gle to va nje, la ki ra nje sto la ri je i ra di ja to ra... Te le fon:
065/211-524. BKM
- In stru kci je iz he mi je i pri pre me za ispi te. Te le fon:
065/833-345. BKM
- Ko {e nje trave, {i {a nje `i ve ogra de i ure |e nje vrta.
Te le fon: 065/ 636-623. BKM
- Cije pam drva po vo ljno i brzo. Te le fon: 065/834-
227. BKM
- Izvo di mo mo ler sko-far bar ske ra do ve, pro fe si -
onal no, 25 go di na is kus tva. Te le fon: 051/311-263,
065/773-852. BKM
- Hi dro izo la ci je ra vnih kro vo va i os ta lih obje ka ta,
pro fe si onal no, 30 godina is kus tva. Te le fon: 051/311-
263, 065/773-852. BKM
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi -
zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700
mm, g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le -
fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi}ki i |ur|evi~ki ka me ni
ugalj, bu kov bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja -
nje (bu kva i hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta,
mo`e i `iral na upla ta. Te le fon: 065/894-241,
065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci -
jom i po kre tnom tra kom, du`ina 3,10 m, {i ri na 1,20
m. Ka se mo`ete po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen -
trum" Za lu `a ni. Te le fon: 065/ 896- 422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, '94. g. p., oca ri nje na,
udar na ko~ni ca, no si vost 2.000 kg. Te le fon: 051/580-
004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021 BK
- Za poslas ti~are i sa lo ne vjen~ani ca po vo ljno pro -
da jem plas ti~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u dvije
ve li~ine. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~uvan dvo sjed. Te le fon: 051/280-158.
BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad vin terberg i slo ven ke, ve -
te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon: 051/580-851,
065/411-735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kravar, mo -
gu}nost CO2 i ar gon sko va re nje, 220/380 vol ti, ga -
ran ci ji. Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvije stil ske ko`ne gar ni tu re, bi vo lja ko`a,
si vi tik, drvo - ru~ni rad. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem elek tri~nu {i va}u ma {i nu, trpe za rijs ki
sto na raz vla~enje i tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra -
|e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber -
~ek 225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge -
ne ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Prodajem 30 m bukovih drva. Te le fon: 051/318-
487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne
ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra
sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067.
BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od
se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM.
Te le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min.,
200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem 50 kg {um skog me da, 12 KM/kg. Te le -
fon: 065/267-961. BK
- Do lu tao pas zla tni re tri ver s crnom ogrli com. Te -
le fon: 051/466-373, 062/905-127. BKM
- Pro na |en `u to-bi je li ma li ku }ni pas. Te le fon:
051/466-373, 062/905-127. BKM
- Pro da jem ko le kci ju od 320 sta ri na i su ve ni ra. Te -
le fon: 065/817-380. BKM
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 31 Oglasi
Zabava
32 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: DlKTATOP, OKPE-
TANJE, KOKSAPA, UNA, MOvU, OME, EBlSU, NONlJUSl, TPA-
TOPAK, AS, TOv, PTNlK, Nl, AvATAP, vOLl, TMA.
POBO
-ZNOST
ZID U
CRKVI SA
IKONAMA
POSUDA ZA
VODU I
VINO
BELGIJSKA
TENIS-
ERKA,
ZISTIN
CRNI LIM,
PLEH
SLOVA IZA
"H" I LJ"
IZNENAD-
NOST,
OCEKI-
VANOST
PRIVLA
-CNOST
VELIKA RIBA
SLUZBA
EKONOMA
POSLOVNA
PROS-
TORIJA
SUMPOR
GRCKA
BIBER
GRADIC U
ARGENTINI
TRZANJE U
SNU {LAT.)
PJEVAC
SAKIC
POGODAK U
FUDBALU
GRCKI
KOSARKA
-SKI KLUB
PRIH-
VATLJIVO
ISLAND
NJEMACKI
DIRIGENT,
EUGEN
MORSKI
GREBEN
USMRTITI
OTROVOM
TAMNICA
VOLT
DESKRIP-
CIJA
NOVI SAD
SLOVA IZA
"NJ" I "P"
MUSKI
POTOMAK
LICNA ZAM-
JENICA
KONJI U
EPSKIM
PJESMAMA
OBIM
SLOVA IZA
"R" I "L"
PELOTIJ
OSTRVO U
FILIPINIMA
IRDIJ
UPALA
KICMENE
MOZDINE
PJEVAC
KOJI PJEVA
TENOR
Smi je {ni in ter vju
Te le vi zij ski vo di te lji za is ta tre ba da
pri pa ze ko ga sve zo vu u emi si ju, jer
ne ki gos ti zna ju da na pra ve od emi si je
pra vi {ou. Lo {e se pro veo i vo di telj
ko ji je u emi si ju odlu ~io da po zo ve
Ali D`ija, al ter-ego glu m ca Sa {e Ba -
ro na Ko ena. Da je pra vi ko mi ~ar, on
je to pot vrdio i u ovoj emi si ji. Cje lo -
ku pan klip mo `e te po gle da ti na
YouTu beu ako u po lje pre tra ge ku ca te
"Ali G in ter vju"
Ka me le on mi je nja bo ju
Is ti na je da ka me le on po po tre bi
mo `e da pro mije ni bo ju ka ko bi se
ka mu fli rao, ali ri jet ko ko je to mo gao
da po gle da u`i vo. Na svu sre }u, pos -
to je saj to vi, kao {to je www.lu di hu -
mor.com, na ko jima mo `e mo
po gle da ti ta kve kli po ve. Po gle daj te
ka ko ka me le on u sa mo nekoliko se -
kun di mi je nja bo je po po tre bi u kli pu
pod na zi vom "Trik sa ka me le onom".
Spor tski auto mo bi li
Vo za ~i su ne ka da na slat kim mu ka -
ma. To naj bo lje mo `e pos vje do ~i ti
gla vni ju nak ovog kli pa, ko ji je mo -
rao iza bra ti izme |u dva auto mo bi la
ko ja su ne dos tu pna ve }i ni obi ~nih
smrtni ka. Si gur no da bi mno gi `e lje li
da se na |u u ta kvoj po zi ci ji. Nje go ve
slat ke mu ke mo `e te po gle da ti na
YouTu beu ako tra `i te klip ko ji se zo -
ve "Fe ra ri vs. McLa ren".
Kad je izve den prvi let avi onom
Prvu us pje {nu kon stru -
kci ju avi ona s re ali za ci jom
su izve li bra }a Vil bur i Or -
vil Rajt. Na toj svo joj kon -
stru kci ji su us pje li da
po le te 1903. go di ne. To je
za bi lje `e no kao is to rij ski
po ~e tak le ta ~o vje ka. Ma -
so vno ko ri{ }e nje avi ona u
bor be nu na mje nu je za po -
~e to kra jem Prvog svjet -
skog ra ta. Broj ~a na na dmo} bor be ne avi ja ci je se do mi nan tno
odra zi la na is hod Dru gog svjet skog ra ta, jer ko kon tro li {e ne -
bo, taj kon tro li {e i bit ku i te ri to ri ju u ko joj se vo di. Avi oni se
ko ris te u ci vil ne i voj ne svrhe. U ci vil ne svrhe oni slu `e za
pre voz ro be i pu tni ka, dok za voj ne svrhe slu `e za pre vlast u
vaz du {nom pros to ru i za dej stvo iz vaz du ha po ze malj skim
ci lje vi ma i na plo vne obje kte.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Umro
Ar nul fo Ari jas
Ar nul fo Ari -
jas Ma drid,
tros tru ki pred -
sje dnik Pa na -
me, umro je
na da na{ nji
dan 1988. go -
di ne. Ari jas je
ro |en 15. av -
gus ta 1901.
go di ne.
Pred sje dnik Pa na me je bio od 1. okto -
bra 1940. do 9. okto bra 1941. go di ne, od
24. okto bra 1949. do 9. ma ja 1951. i od
1. okto bra do 11. okto bra 1968. go di ne.
Sva tri man da ta su okon ~a na voj nim pu -
~em. Go di ne 1980. osno va na je ar nul fis -
ti ~ka par ti ja Pa na me, nje mu u ~ast, ko ja
no si nje go vo ime.
Nje go va udo vi ca Mi re ja Mos ko zo, ta -
ko |e ~lan te par ti je, je 1999. go di ne iza -
bra na za pred sje dni cu.
Ro |en
An to nio
Ban de ras
[ta izu ~a va gra ma to lo gi ja
Pi smo je na ~in
gra fi ~kog pred -
stav lja nja, odno -
sno za pi si va nja
je zi ka, a na uka ko -
ja se ba vi izu ~a va -
njem nje go vog
nas tan ka, vrsta i
ra zvo ja na zi va se
gr a ma t o l o gi j a.
Gla gol pi sa ti je
naj vj e ro va t ni j e
nas tao od sta ro slo -
ven skog psa ti, u zna ~e nju ure zi va ti. U sta ri ja vre me na su poj -
mo vi pi smo i pi sme no ozna ~a va li slo vo. U zna ~aj nom bro ju
in doe vrop skih je zi ka se po jam slo va i bu kve izra `a va ve oma
sli ~nim ri je ~i ma, na osno vu ~e ga se iz vla ~i za klju ~ak da se u
in doe vrop skoj za je dni ci prvo pi sa lo na bu k ovoj ko ri.
Ale ksan dar STI JA KO VI]
a pret ho dni ke ve }i ne bo ri la ~kih sti lo va sma tra -
ju se bo ri la ~ke vje {ti ne bu dis ti ~kih mo na ha
ma nas ti ra [a oli na ili one taois ti ~kih mo na ha iz
Vu dang-pla ni na.
Te vje {ti ne ni su slu `i le je di no za sa mo od bra -
nu ili upo tre bu u bor bi, ne go is to za me di ta ci ju,
fis kul tu ru i zdrav stve nu na uku. Mno gi sti lo vi sa -
dr`a va ju te hni ke s oru `jem i bez oru `ja, gdje do upo tre be do la ze ra -
zli ~i ta oru `ja.
Ma nas tir [a olin, ko ji se na la zi u pro vin ci ji He nan, 700 ki lo me -
ta ra ju go za pa dno od Pe kin ga, osno van je 495. go di ne, a pro sla vio je
1995. go di ne 1.500 go di na pos to ja nja. Pre ma pre da nju, osni va~ je
in dij ski mo nah Ta mo, ko ji je pre veo bu dis ti ~ka u~e nja na ki nes ki
jezik i ra zvio no vu dok tri nu zen bu di zma, ko ja se za ra zli ku od kla -
si ~nog u~e nja, fo ku si ra na pos ti za nje ap so lu tne us kla |e nos ti tije la i
uma. Cilj je da se pu tem fi zi ~ke vje `be i me di ta ci je pos ti gnu ap so lu -
tna tje le sna kon tro la i ne vje ro va tne psi hi ~ke spo so bnos ti, {to je u
osno vi svih is to~ nja ~kih od bram be nih vje {ti na.
Mo na si ne vi de se be kao kung fu bor ce ili
voj ni ke, ve} sma tra ju da su nji ho ve izu ze tne vje {ti ne po slje di ca tre -
nin ga. Nji ho va tije la mo gu bi ti po tpu no ne osje tlji va na bol, pa ra zbi -
ja ju gvoz de ne {ip ke i pre la ma ju drve ne gre de go lim gru di ma, a da
Ho se An to nio Do min gez Ban de ras, {pan -
ski fil mski glu mac, ro |en je na da na{ nji dan
1960. go di ne u Ma la gi. Is ta kao se glu me }i u
ho li vud skim fil mo vi ma, kao {to su "Aten ta -
to ri", "In ter vju s vam pi rom", "De spe ra do",
"Fi la del fi ja" i "Mas ka Zo roa".
Ban de ras je ro |en od oca Ho sea Do min -
ge za, ko ji je ra dio kao po li ca jac, i maj ke Ane
Ban de ras, ko ja je bi la u~i te lji ca. @e lio je da
se ba vi pro fe si onal no fu dba lom, ali je to sve
pa lo u vo du ka da je sa 14. go di na po lo mio
no gu. Na kon to ga pu tu je u Ma drid i po ~i nje
da se ba vi glu mom. Pro sla vio se osam de se -
tih go di na glu me }i u fil mo vi ma Pe dra Al -
mo do va ra. Klju ~nu ulo gu je os tva rio kao Ri -
ki u fil mu "Ve `i me!" iz 1990. go di ne, gdje
mu je bi la par tner ka Vi kto ri ja Abril.
Na kon to ga se li se u SAD i po ~i nje da glu -
mi u ame ri ~kim fil mo vi ma, kao {to su "Kra -
lje vi mam ba", "Fi la del fi ja" i mno gim
dru gim. Bio je o`e njen s Anom Le zom, s
ko jom se ka sni je ra zveo. Na sni ma nju fil ma
"Two Much", upo zna je Me la ni Gri fit, s ko -
jom se 1996. go di ne vjen ~ao. Ima ju je dnu
k}er ku ko ja se zo ve Ste la del Kar men Ban -
de ras Gri fit, ko ja se s maj kom po ja vi la kao
glu mi ca u fil mu "Crazy in Ala ba ma", ~i ji je
re `i ser bio Ban de ras.
Z
Pre ma
pre da nju,
osni va~
ma nas ti ra
je in dij ski
mo nah Ta mo,
ko ji je pre veo
bu dis ti ~ka
u~e nja na
ki nes ki jezik
i ra zvio no vu
dok tri nu zen
bu di zma
10.8. 2009. qpofekfmkbl 33 Zabava
Da nas vas o•e ku je
bu ran po s|o van dan.
lma te mnos tvo oba -
ve za | stva r| ko je tre ba
da pr| ve de te kra ju. pa ce te svu svo ju
ener q| ju u|o z| t| na rje sa va nje dne vn|h za -
da ta ka. Pa d| se o d| je |u po s|a ko j| na -
pros to ne mo ze te da pre pus t| te dru q| ma.
pa ce te se u sk|a du s t|m ma |o v| se an qa -
zo va t|.
Ovan
vo |je || b|s te po bje c|
nakrat ko. uda |j| t| se od
sve qa. Tre nu tak za to
jos n| je do sao. a|| v|
na pros to v| se ne ma te strp|je nja. Sva ka
va sa m| sao da nas b| ce us mje re na pre ma
pu to va nj| ma. Ümjes to da tro s| te ener q| ju
na ma sta nje. b| |o b| bo |je da se po ku sa te
sa bra t| | odra d| t| dne vne za dat ke. va s|h
pet m| nu ta tek do |a z|. a do ta da |maj te
strp|je nja.
Bik
N| je bas |de a|an dan za vas.
Da || je u p| ta nju •| nje n| ca da je
tek po •e tak se dm| ce. pa da se
te sko pr| |a qo da va te no v|m ra -
dn|m oba ve za ma ||| ste na pros -
to ne za do vo |jn| | umor n| od
sve qa. v| naj bo |je zna te. B| ce
da je od sve qa poma |o uzrok va seq da -
nas njeq po v|a •e nja u se be. Ovo | n| je ta -
ko t| p| •no za vas znak. a|| ne kad ste | v|
sk|o n| cu ta nju.
Bli zan ci
Ma n| te se sve qa os|m |ju -
ba v|! Ako ze || te da dan
pro ve de te na na ju qo dn| j|
mo qu c| na •|n. po sve t| te
se par tne ru | pa z| te qa | ma z| te ona ko ka -
ko sa mo v| zna te. vr| je me je po vo |jno za
|ju ba vne kon ta kte. a|| ne | za dru qe stva r|
u va sem z| vo tu.
Da nas usre c| te par tne ra. pa ce te se | sa -
m| osje ca t| sre cno | za do vo |jno.
Rak
Kao pra v| ra do ho ||k
v| s po •et kom se -
dm| ce svo je sna qe
us mje ra va te na po sao | vec ra zm|s |ja te
ko je po te ze da po vu •e te da b|s te se b|
obezb|jed||| uspjeh. Dok ste u ra dnom
e|e men tu. ba c| te se na no ve po du hva te
jer vas po vo |jan ut| caj zv| jez da u toj ob|as -
t| st| t| jos krat ko. ka sn| je ce te b| t| oku p| ra n|
dru q|m pro b|e m| ma.
Lav
Gu b| te vo |ju | ener q| ju. a | ze |ju
za ra dom. sto se va ma qo to vo
n| kad ne de sa va. Hro n| •no ste
umor n| | tre nu tno vam je ne -
op ho dna krat ka pa uza. a tek
je po •e tak se dm| ce. Ütje hu na |a z| te u
drus tvu par tne ra ko j| ce vam svo jom paz -
njom o|a ksa t| mu ke. Pa zm|s |ja te o d| je t| |||
no vom na •| nu pre hra ne jer ste u za dnje
vr| je me na qo m| |a || k| |o qra me.
Dje vi ca
Os ta n| te kod ku ce! Da -
nas n|s te u e|e men tu n|
za sta dru qo. Mo qu ce je
da po ne dje |jak na vas
dje |u je ta ko da pr| je ne qo sto b| |o sta po -
•ne te v| u stva r| |z qu b| te ze |ju za ra dom.
To je sa mo pro |a zna kr| za. a|| ako ne mo -
ze te da se odu pre te osje ca ju ne za do vo|j -
stva. os ta n| te kod ku ce | pr|u st| te se b| jos
je dan dan odmo ra.
Va ga
S par tne rom ste vec ne -
ko vr| je me na |s toj ta |a -
snoj du z| n| | va sa ve za
te •e bez ve c|h trza v| ca.
Osje ca te kao da d| je || te sva ku m| sao pa
ra zm|s |ja te da qa |zne na d| te |z|e tom |||
ma |o dru qa •| j|m |z|as kom. Pr| ja |o b| vam
da na de te ne ka kvu akt| vnost ko ju ce te
mo c| upraz nja va t| sku pa. pa. ko zna. mo -
zda to pos ta ne va sa ma |a tra d| c| ja.
[kor pi ja
Da nas ve c| broj pr| pa -
dn| ka ovoq zna ka ra -
zm|s |ja o svom
|mo v|n skom sta nju. No -
vac vam je na pa me t|.
b| |o da qa ne ma te. pa ze || te da qa za ra d| -
te. b| |o da qa |ma te. pa ze || te da qa uve -
ca te. Ne k| ma nje sre cn| pr| pa dn| c| zna ka
mo ra ce da se no se s na qo m| |a n|m ra •u -
n| ma. za ko je je vec pr|s t| q|o neko||ko
opo me na.
Stri je lac
Za du b| || ste se u se be |
ko pa te. Paz q|e da te va -
se unu tras nje svje to ve |
na no vo ste za m|s |je n| |
tu zn|. N| su dru q| kr| v|
ako ste u se b| v| dje || sa mo s| v| |o. Po ku saj -
te da dru qa •| je po q|e da te na sv| jet oko
se be | uv|dj e ce te da se pod no v|m ut| ca -
jem sve u va ma m| je nja. N|s te bas pr|• |j| -
v|. a|| b| vam qo d| |o da svo je stra ho ve
po d| je || te s par tne rom.
Ja rac
Jos ste po ma |o tu zn| | za m|s -
|je n|. S par tne rom je sve u re -
du. a|| je opet kod vas
pr| su tno ne za do vo|j stvo. Su -
st| na je da ste v| ne za do vo |jn|
svo j|m z| vo tom. a ne sa mo
ne k|m od nje qo v|h se qme na -
ta. Po ku saj te da se pr| be re te | da dru qa •| -
je odre d| te pr| or| te te. Mo zda stre m| te ka
po qre sn|m c| |je v| ma. a|| za to n| su kr| v| |ju -
d| oko vas.
Vo do li ja
Dru ze nje s pr| ja -
te |j| ma. jos kad
b| mo q|o u okv| -
ru va seq do ma. b| |o b| |de a| no za vas da -
nas. vr| je me pro vo d| te |u ta ju c| |zme du
na qo m| |a n|h oba ve za. N|s te u ra dnom ra -
spo |o ze nju | n| sta vas ne mo ze na tje ra t|
da se uk|ju •| te. ve •e |pak pro vo d| te na
va ma pr| qo dn| j| na •|n. uz broj ne kon ta kte
| dru ze nja.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Ro za na
Ar ket
Glu mi ca Ro za na
Ar ket je ro |e na 10.
av gus ta 1959. go di ne
u Nju jor ku. Je dna je
od ri jet kih glu mi ca
ko ja ka ri je ru ni je za -
po ~e la na po zo ri {nim
das ka ma ili u TV se -
ri ja ma ne go je od po -
~et ka na fil mu. Prvog
"Emi ja" do bi la je
1982, sa mo pet go di -
na na kon prve ulo ge,
i to za film "The
Execu ti oner’s Song".
Na kon fil mo va "Af -
ter Ho urs" i "8 Mil li -
on Ways to Die"
os ta vi la je Ho li vud
iza se be i otpu to va la
u Evro pu. Ka sni je se
po ja vi la u mno gim
po zna ti jim os tva re -
nji ma, kao {to je
"Pulp Fic ti on" i
"Crash". Po zna ta je i
po svom krat kom
bra ku sa ~u ve nim To -
ni jem Gre kom, a na -
kon ko jeg je krat ko
izla zi la s To tom, ~i ji
je bend do bio "Gre -
mi ja" za ~u ve nu pje -
smu "Ro san na".
Dru gi brak s kom po -
zi to rom D`ej msom
Nju tnom Hauar dom
se ta ko |e okon ~ao ra -
zvo dom, da bi na kon
nje ga glu mi ca krat ko
vri je me bi la u ve zi s
Pi te rom Ga bri je lom.
Tre }i brak sa D`o -
nom Si dlom ta ko |e
je za vr{io ra zvo dom.
Cilj [a olin
mo na ha je da
pu tem fi zi ~ke
vje `be i
me di ta ci je
pos ti gnu
tje le snu
kon tro lu i
ne vje ro va tne
psi hi ~ke
spo so bnos ti
ja ju odli ~no obra zo va nje ko je uklju ~u je i taj ne tre nin ga vu {u vje{ -
ti ne. Stu den ti vje `ba ju 15 do 20 go di na dok ne ste knu zva nje maj -
sto ra i po ~nu da obu ~a va ju no ve u~e ni ke.
Pos to je mno ge le gen de o mo na si ma iz [a olin ma nas ti ra. Mo -
`da je naj po zna ti ja ona o @u Ju enu, ko ji je pu to vao Ki nom ka ko
bi pro u~a vao sis te me bo re nja u dr`a vi i na ~in nji ho vog tre ni ra nja
ra zli ~i tih bo ra ca.
To kom svo jih pu to va nja, on je sreo bor ce po ime nu Lan @ou,
Bai Ju-Feng i Bai-ju ovg si na i kao izu ze tne bor ce uspio je da ih
na go vo ri da po |u s njim u ma nas tir. Po slije 10 go di na Bai Ju-
Feng se za mo na {io i do bio ime Kvi Je ^an [i. Po za pi si ma ma -
nas ti ra [a olin, on je bio ek spert u go lo ru kom bo re nju i ko ri{ te nju
du gog ma ~a. Po znat je i po to me {to je 18 po kre ta Lo Ha na pro -
{irio na 173 po kre ta i na pra vio osno vu sti la ko ji je da nas po znat
kao "stil pet `i vo ti nja".
Ovo je na ra vno je dna od ver zi ja nas tan ka "sti la pet `i vo ti nja",
a pos to ji jo{ ne ko li ko ver zi ja ko je se ra zli ku ju i po da ti ra nju i po
li ~nos ti ma uklju ~e nim u kre aci ju sti la.
Pred sta ve s mo na si ma iz ma nas ti ra [a olin da -
nas su vrlo po pu lar ne, a pos to ji vi {e gru pa mo na ha ko ji svo je spo -
so bnos ti pri ka zu ju na pred sta va ma {i rom svi je ta. Mo na si izvo de
ne ke vrlo opa sne ta ~ke, kao {to je ba lan si ra nje ~o vje ka na ko plji -
ma, pre si je ca nje o{ trim ma ~em ku pu sa ko ji se na la zi na sto ma ku
je dnog od mo na ha i ja ko uda ra nje pru tom po ti je lu mo na ha.
na nji ho vim tije li ma ne os ta ju ni ka kve ma sni ce ni po vre de. Je dna
od naj va `ni jih i naj sta ri jih vje {ti na je imi ta ci ja `i vo ti nja.
Ve }i dio go di ne mo na si pro vo de vri je me u hra mu, me di ti ra ju,
tre ni ra ju i ~u va ju stra `u, a na vi kli su na ta kav `i vot.
Go di na ma je re gi on oko ma nas ti ra [a olin
bio du ho vni cen tar Ki ne i u nje mu se jo{ na la zi vi se od 70 ma njih
ma nas ti ra. Ma nas tir je imao ve oma bur nu is to ri ju, ne ko li ko pu ta
je ru {en i po no vo gra |en. Mo na si su odu vi jek po tpu no po sve }e ni
bor bi za nje go vo o~u va nje, ali je osno vni nji hov bor be ni prin cip
sa mo od bra na. To kom kul tur ne re vo lu ci je Vla da pro vin ci je He nan
osno va la je Aka de mi ju za je dno s mo na si ma, s ob zi rom na to da je
nji ho vo zna nje uma lo pa lo u za bo rav. Nji ho vi stu den ti sa da do bi -
Ma nas tir
[a olin,
~u var
tra di ci je
Mo na si,
ek sper ti
bo ri la ~kih
vje {ti na
Bai Ju-Feng
se za mo na {io
i na pra vio
osno vu sti la
ko ji je da nas
po znat
kao "stil pet
`i vo ti nja"
34 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
tef ka Kos ta di no va je biv {a bu gar ska
atle ti ~ar ka spe ci ja li zo va na za skok
uvis i tre nu tna pred sje dni ca Bu gar -
skog olim pij skog odbo ra.
Kos ta di no va je osvo ji la zla tnu
olim pij sku me da lju na OI u Atlan ti
1996, pri tom pos ta viv {i olim pij ski
re kord za `e ne ko ji je izno sio 2,05
m.
Ta ko |e je osvo ji la sre brnu me da lju na OI u Se -
ulu 1988. Dvos tru ka je dvo ran ska svjet ska prva ki -
nja.
Prvi put je pos ta la prva ki nja na SP 1987, a dru gi
put na SP 1995.
Ta kmi ~i la se na pet IAAF-ovih svjet skih dvo ran -
skih prven sta va u atle ti ci: Pa riz 1985, In di ana po lis
1987, Bu dim pe {ta 1989, To ron to 1993. i Pa riz 1997.
Osvo ji la je zla tnu me da lju na svih pet.
Ta ko |e je osvo ji la zla tne me da lje na svim
Evrop skim atlet skim prven stvi ma na ko ji ma je nas -
tu pi la.
Evrop ska je prva ki nja izvan dvo ra ne iz [tut gar ta
1986. i ~e tvo ros tru ka evrop ska dvo ran ska prva ki nja
iz Ati ne 1985, Bu dim pe {te 1988. i Pa ri za 1994.
Kos ta di no va i da lje dr`i svjet ski re kord u `en -
skom sko ku uvis sa pres ko ~e nih 2,09 me ta ra ko je je
pres ko ~i la na Svjet skom prven stvu 1987. u Ri mu.
Njen svjet ski re kord je je dan od naj sta ri jih u sa -
vre me noj atle ti ci.
Uku pno je pos ta vi la se dam svjet skih re kor da, tri
van dvo ra ne i ~e ti ri dvo ran ska.
Pres ko ~i la je dva me tra vi {e od sto ti nu pu ta, {to
je jo{ ne po nov lje ni us pjeh u `en skom sko ku uvis.
Ovaj us pjeh do bi ja na te `i ni jo{ vi {e zna ju }i da
ve }i na ska ka ~i ca ni kad ne pres ko ~i dva me tra.
Kos ta di no va je pro gla {e na bu gar skom spor -
tskom oso bom go di ne ~e ti ri pu ta (1985, 1987, 1995.
i 1996).
Ta ko |e je uvr{te na u Top 10 atle ti ~ar ki 20. vi je -
ka, pre ma Me |u na ro dnom sa ve zu atlet skih fe de ra ci -
ja (IAAF).
Ro di la je si na Ni ko la ja 1995, sa mo ne ko li ko
mje se ci pri je osva ja nja zla tne me da lje na Svjet skom
atlet skom prven stvu 1995.
^e ti ri go di ne po sli je (1999) ra zve la se od du go -
go di{ njeg su pru ga Ni ko la ja Pe tro va.
Is te go di ne odlu ~i la je i slu `be no da pre ki ne
pro fe si onal nu ka ri je ru, iako ni je nas tu pi la ni na je -
dnom va `ni jem spor tskom ta kmi ~e nju od Svjet skog
dvo ran skog prven stva 1997.
Na kon spor tskog pen zi oni sa nja, po ~e la se ba vi ti
spor tskom admi nis tra ci jom.
Od 1999. bi la je na ra znim mjes ti ma bu gar sko ga
spor ta, kao npr. pot pred sje dni ca Bu gar skog atlet -
skog sa ve za ili za mje ni k mi nis tra spor ta u Bu gar skoj
od 2003. do 2005. go di ne.
Jedanaestog no vem bra 2005. iza bra na je za
pred sje dni cu Bu gar skog olim pij skog odbo ra, za mi -
je niv {i Iva na Slav ko va, ko ji je otpu {ten od stra ne
Me |u na ro dnog olim pij skog odbo ra zbog ne po {to va -
nja eti ke.
Kra lji ca spor to va
(4)
Atle ti ka
je je dan
od
naj lje p{ih
spor to va,
ko ji
uklju ~u je
trka ~ke,
ba ca ~ke
i ska ka ~ke
dis ci pli ne.
Ni je
ni ~u do
da je
zo vu
kra lji com
spor to va.
Ove
go di ne
se u
Ber li nu
to kom
av gus ta
odr`a va
Svjet sko
prven stvo,
pa kao
ma lo
pod sje }a nje
odlu ~i li
smo da
pred sta vi mo
ne ke od
trka ~a,
ba ca ~a i
ska ka ~a
ko ji su
pos ta li
kra lje vi i
kra lji ce
atle ti ke
mil Za to pek, po znat kao ^e {ka Lo ko mo ti -
va, sla vni je atle ti ~ar du go pru ga{, ~e tvo ros -
tru ki po bje dnik na OI 1948. i 1952, bez
su mnje naj ve }i ~e {ki spor tis ta i je dan od
naj ve }ih sportista u is to ri ji uop{te. U ka ri je -
ri je pos ta vio 20 svjet skih re kor da na dis -
tan ca ma od 5.000 do 30.000 m.
U svo joj ra noj mla dos ti ra dio je u fa -
bri ci ci pe la "Ba ta" u obli` njem gra du Zli nu. Na po ~et ku nje go ve
ka ri je re na pre dak je bio spor i ni je dao na slu ti ti ve li ki Za to pe kov
po ten ci jal. Pred kraj ra ta (1944) do {lo je ipak do osje tnog re zul tat -
skog po bolj {a nja. Pos ta vio je no ve na ci onal ne re kor de ^e {ke na
2.000 m, 3.000 m i 5.000 m. Na kon ra ta do slo vno je re zul tat ski
ek splo di rao. Na svom prvom ve li kom me |u na ro dnom nas tu pu,
na Atlet skom prven stvu Evro pe, odr`a nom u Oslu 1946, za uzi ma
pe to mjes to na 5.000 m.
Na svo jim prvim Olim pij skim igra ma 1948. u Lon do nu ~e -
ho slo va ~ko atlet sko ru ko vod stvo odbi lo je nje gov zah tjev da
u~es tvu je na ce re mo ni ji otva ra nja iga ra, jer je trka na 10.000 m bi -
la na pro gra mu ve} slje de }i dan. Ne za do vo ljan za bra nom u~es -
tvo va nja na otva ra nju, Za to pek se pri je sve ~a ne povorke
po mi je {ao s olim pij ci ma iz Dan ske i s nji ma u{ao u sta di on. Su -
tra dan je po bi je dio s ve li kom pre dno{ }u, po pra viv {i re zul ta tom
29.59.6 olim pij ski re kord.
U dru gom nas tu pu na lon don skim OI Emil u dis ci pli ni 5.000
m osva ja sre bro, iza Bel gi jan ca Gas to na Re ifa, za sa mo 0.2 se-
kunda. To je bio je dan od ri jet kih nje go vih po ra za, na kon ko jeg je
usli je dio du go go di{ nji niz ne po bjedivosti. U svo je vri je me Emil je
bio re vo lu ci onar no vih me to da tre nin ga. ^es to bi sam izmi{ ljao
tre nin ge ili bi usa vr{a vao pos to je }e prin ci pe. Atlet ski sa vez ta da{ -
njeg SSSR-a po zi vao bi sva ke go di na nje ga i su pru gu Da nu In -
gro vu, ba ca ~i cu ko plja, na bes pla tne pri pre me na oba li Crnog
mo ra, u na di da }e pro ni knu ti u nje go ve trka ~ke pro gra me. To im
je na kra ju vje ro va tno i us pje lo, jer je gla vni egze ku tor ski da nja
Za to pe ka sa svjet skog trka ~kog tro na bio upra vo Rus Vla di mir
Kuts.
Svo ju atlet sku bes mrtnost Emil Za to pek je za slu `io na slje -
de }im Olim pij skim igra ma u Hel sin ki ju 1952. Pri je sa mih Iga ra
nas tu pio je na dva ma nja mi tin ga u Bu dim pe {ti i Ki je vu, gdje je
po bi je dio, ali sa skro mnim re zul ta ti ma, {to je iza zva lo skep ti ~nost
na ci je, ko ja je u nje mu vi dje la naj ve }eg ~e {kog spor tskog ju na ka
pred sto je }ih OI.
Pra vu atlet sku po slas ti cu i ve li ku Emi lo vu po bje du do da tno
je za ~i ni la su pru ga Da na Za to pek, ko ja je sa mo nekoliko se kun di
ka sni je ba ci la svoj po bje dni ~ki hi tac u disciplini ko plje. Za to pe ko -
vi su ta ko u ne ko li ko se kun di osvo ji li dvi je zla tne olim pij ske me -
da lje, ali tu pri ~i ni je bio kraj. Tri da na ka sni je, za dnjeg da na
Olim pij skih iga ra, Emil se po ja vio i na star tu ma ra ton ske trke i
po bi je dio s ve li kom pre dno{ }u, iako do ta da ni ka da ni je tr~ao tu
dis ci pli nu!
Osmo dne vna Za to pe ko va "hel sin {ka di kta tu ra", to kom ko je
je pos tao je di ni du go pru ga{ ko ji je na je dnim Olim pij skim igra ma
osvo jio tri zla tne me da lje i pri tome pos ta vio u sve tri dis ci pli ne
olim pij ske re kor de, tr~e }i usput svoj prvi ma ra ton, sma tra se je -
dnim od naj ve }ih spor tskih dos ti gnu }a uo p}e. To je uje dno bio i
vrhu nac spor tske ka ri je re ovog ~o vje ka i spor tis te ko ji je tr~ao, is -
ti na, ne ta ko li je pim sti lom, kao da se mu ~i, kao da }e sva kog ~a sa
"umri je ti" na sta zi, vje ~i to sa bol nim gr~em na li cu.
Go di ne 1975. do bi ja od UN-a po se bno pri zna nje "Pi er re de
Co uber tin Pri ze" za pro mo ci ju fer-pleja u spor tu. Jo{ je dnom je
po ka zao svoj prkos, pri li kom Iga ra u Los An |e le su 1984, gdje je,
po no vo na po ziv MOO-a, otpu to vao kao spe ci jal ni gost. Re ha bi li -
to van je sa ra spa dom Is to ~nog blo ka.
Ne ko li ko pu ta je ho spi ta li zo van, a za dnji put zbog upa le plu -
}a, sa mo mje sec da na pri je sr~a nog uda ra, ko ji je pret ho dio pa da -
nju u ko mu. Bor ba ljekara za nje gov `i vot po tra ja la je jo{
nekoliko da na i ko na ~no, 22. no ver mbra 2000, srce Emi la Za to pe -
ka pres ta lo je ku ca ti. Sa hra na je odr`a na na dr`a vnom ni vou, uz
sve po ~as ti.
Emil Za to pek
Prvi put pos ta la je prva ki nja
na SP 1987, a dru gi put na SP 1995.
[tef ka Kos ta di no va
Go di na i mjes to ro |e nja: 25. mar ta 1965.
P|ov d|v
Me da lje na OI: Sre bro Se u| 1988. skok uv|s
Z|a to At|an ta 1996. skok uv|s
Os ta li us pje si: Pro q|a se na je bu qar skom spor tskom
oso bom qo d| ne •e t| r| pu ta (1985. 1987. 1995. | 1996).
uvrste na je u top 10 at|e t| •ar k| 20. v| je ka. pre ma Me du na ro -
dnom sa ve zu at|et sk|h íe de ra c| ja (lAAF). Ü no vem bru 2005.
|za bra na je za pred sje dn| cu Bu qar skoq o||m p|j skoq odbo ra
Go di na i mjes to ro |e nja: 19. sep tem bra 1922.
Ko pr| vn| ce
Go di na i mjes to smrti: 22. no vem bra 2000, Prag
Me da lje na OI: Zla to OI 1948. 10.000 m, Sre bro OI
1948. 5.000 m, Zla to OI 1952. 5.000 m, Zla to OI 1952. 10.000
m, Zla to OI 1952. ma ra ton
Os ta le me da lje: 1950. - EP, dvije zla tne me da lje
(5.000 m i 10.000 m), 1954. - EP, zla tna me da lja (10.000 m)
Svjet ski re kor di: Ma ra ton: 2.23.04 (1952)
Spor tis ti ko ji su zna li
po ka za ti svoj po ten ci jal
U ka ri je ri je pos ta vio 20
svjet skih re kor da na dis tan ca ma
od 5.000 do 30.000 m
E
[
NJU JORK - Spo me nik "Vud sto ku" po di gnut je u Cen tru za umje tnost "Be tel Vuds", u Be te lu,
sa ve zna dr`a va Nju jork. Ove go di ne obi lje `a va se 40. go di{ nji ca kultnog kon cer ta, ko ji je odr`an
od 15. do 18. av gus ta, 1969. go di ne, na far mi Ma ksa Jas gu ra. Ori gi nal ni stej d` bio je na mjes tu gdje
je pos tav ljen spo me nik, a 450.000 lju di bi lo je oku plje no na po lja ni ko ja se vi di u po za di ni.
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 35
ako ima mi li on ski ugo vor sa ko -
zme ti ~kim di vom "Es tee La uder",
li je pa Gvi net Pal trou je po bor ni ca
pri ro dnih sred sta va za ulje p{a va -
nje.
Su pru ga Kri sa Mar ti na, fron -
tme na po pu lar ne bri tan ske gru pe
"Col dplay", ~es to sa ma pri pre ma ko zme ti ~ke proi -
zvo de, a naj dra `i sas toj ci su joj {e }er, ka fa, med i
ma sli no vo ulje.
Gvi net do ma }e re cep te za lje po tu objav lju je na
svom web sajtu Go op.com, pa je ta ko svo jim ~i tat -
ljka ma pre dlo `i la ko ko so vo ulje na kon ku pa nja, ko je
vrlo efikasno obnav lja ko `u. Ina ~e, na toj stra ni ci
ko ju sa ma ure |u je sla vna glu mi ca di je li sa vje te o
od go ju dje ce, pre po ru ~u je ho te le i sl.
"Naj va `ni je je pri hva ti ti svoj iz gled. Va{ um `e li
da se fo ku si ra te na ma ne, ali to mo ra te za bo ra vi ti",
ka `e Gvinet Pal trou.
Gvi net za pi ling ko ris ti pas tu od {e }e ra, ma sli -
no vog ulja i zrna ca ka fe.
Za ome k{a va nje ko `e ko ris ti zo be nu ka {u i med,
a pri je to ga sa vje tu je da ko `u na ma `e te so kom od
aloe ve re da biste spri je ~i li crve ni lo.
Za sma nji va nje ju tar nje na te ~e nos ti o~i ju, po -
zna ta pla vu {a ko ris ti oblo ge na to plje ne mli je kom.
"U`i tak mi je po di je li ti ko ri sne sa vje te sa dru -
gim lju di ma. ^es to me pri ja te lji pi ta ju za sa vjet pa
sam po mi sli la - za {to to ne obja vi ti na In ter ne tu da te
ko ri sne in for ma ci je do pru do {to vi {e lju di", re kla je
Gvi net, ko ja s Mar ti nom ima dvo je dje ce.
Ho tel nu di
so be bez kre ve ta
Otme no odma ra li {te u San Di je gu nu di no }e nje po ci je ni od 19 do -
la ra tu ris ti ma ko ji ma ne sme ta da spa va ju u {a to ru.
Uobi ~a je na ci je na sme {ta ja u kom ple ksu "Ran ~o Ber nar do", ko ji
po sje du je tri ba ze na i te ren za golf, izno si 200 do la ra.
Zbog eko nom ske kri ze, gos ti ma je po nu |en "pa ket za pre `iv lja va -
nje" u sklo pu ko jeg se ci je na so be uma nju je za sve ono {to tu ris ti ne }e
ko ris ti ti.
Ta ko za 19 do la ra gos ti ne }e ima ti do ru ~ak, kli ma ti za ci ju, svi je tlo,
to alet pa pir, pos te lji nu pa ~ak ni kre vet.
Oso blje }e uklo ni ti du {e ke ka ko bi po sje ti oci mo gli da u so ba ma ra -
za pnu {a to re.
Mi ka iz da je no vi
al bum u sep tem bru
Pje va~ Mi ka, ko ji je svjet sku sla vu ste -
kao 2007. sin glom "Gra ce Kelly", obja vi -
}e no vi al bum 22. sep tem bra.
Mi ki no no vo stu dij sko os tva re nje no si -
}e na ziv "The Boy Who Knew Too
Much", "New Mu si cal Express - NME".
Prvi sin gl s no vog al bu ma je pje sma
"We Are Gol den", ko ja }e bi ti u pro da ji
od 6. sep tem bra.
Mi ka (25), ro |en u Li ba nu, do bi tnik je tri Svjet ske mu zi ~ke na -
gra de i je dnog pri zna nja "Brit". Nje gov prvi hit "Gra ce Kelly"
po ti ~e s al bu ma "Li fe in Car to on Mo ti on".
Lin dzi Lo an }e la vi
Lin dzi Lo an u po slje dnje vri je me stra hu je da }e o}e la vi ti, jer joj ko -
sa ispa da u pra me no vi ma.
^i ni se da su go di ne i go di ne agre si vnih pos tu pa ka po put ~es tih iz -
bje lji va nja i ugra |i va nja ek sten zi ja uze le da nak, jer, ka ko ka `u do bro
upu }e ni izvo ri, iza 23-go di{ nja ki nje sve ~e{ }e se mo gu pro na }i pra -
me no vi ko se ko ja joj ne kon tro li sa no ispa da.
"Lin dzi je go di na ma mu ~i la ko su ra znim tre tma ni ma u fri zer skim
sa lo ni ma, a sve je to os ta vi lo tra ga. Go to vo da joj se vi di tje me. Lin -
dzi ima pre vi {e ek sten zi ja ko je, kad otpa dnu, po vu ku i nje nu ko su.
La ko }e te za klju ~i ti da je ne gdje bi la po ko si ko ja os ta je iza nje", ka -
zao je ano ni mni izvor ma ga zi nu "Na ti onal Enquirer".
Lo anova, ne ka da{ nja zvi jez da tin fil mo va po put "[a {a vi pe tak" ili
"Opa sne dje voj ke", ko ja je ne da vno po no vno osva nu la kao pla vu {a,
ve} du `e vri je me be zus pje {no se po ku {a va vra ti ti na fil msku sce nu.
D`e kso nov kum
je otac ma le Pa ris
Mark Les ter, kum
dje ce Maj kla D`e -
kso na, tvrdi ka ko je
on otac je da na es to -
go di{ nje Pa ris. Ka ko
ka `e, spre man je tes -
tom do ka za ti o~in -
stvo, a nje go vu
tvrdnju po du pi re i
Ju ri Ge ler, du go go -
di{ nji pri ja telj Maj kla
D`e kso na, ko ji je od
sa mog po ~et ka upo znat sa si tu aci jom, ali iz po {to va nja pre ma pri ja te -
lji ma ~u vao ju je za se be.
Les ter je pris tao Maj klu da ti sper mu, jer je nje gov pri ja telj du go go -
di na `e lio dje cu, a za to ni je pri mio ni ka kvu na kna du.
"Bio sam po ~a{ }en tim pi ta njem i da ro vao sam Maj klu sper mu, jer
je mnogo `e lio dje cu", re kao je Les ter te do dao ka ko osje }a ja ku po -
ve za nost s Pa ris, ko ja je re zul tat to ga {to je ona nje go vo di je te.
"@e lim ima ti kon takt s dje com, bez ob zi ra je su li mo ji svi ili sa mo
Pa ris", re kao je 51-go di{ nji Les ter.
Les ter je do ni rao sper mu u klin ci "Har ley Stre et" u Lon do nu, u fe -
bru aru 1996. Osam mje se ci ka sni je, Maj kl je stupio u brak sa De bi
Rou, a tri mje se ca ka sni je do bi li su si na Prin ca. Pa ris se ro di la u apri lu
1998.
Na kon Maj klo ve smrti, nje go va po ro di ca je pre ki nu la sve kon ta kte
s Mar kom Les te rom, te je on odlu ~io ja vno da pro go vo ri.
Sa ma svoj
maj stor
Gvi net Pal trou do ma }e
re cep te za lje po tu objav lju je
na svom veb sajtu Go op.com
I
La gao bih kad
bih re kao da ni sam
ra zmi{ ljao ka ko bi bi lo
imati se ks sa D`e ni fer
Enis ton. Ali, do vo ljno mi je
i da sjaj no sa ra |u je mo na
sni ma nju fil ma. Ona je vrlo
dra ga i nor mal na oso ba.
D`e rard Ba tler,
glu mac
36 qpofekfmkbl!10 . 8. 2009.
Sport
Von Vafer u
Olimpijakosu
Olim pi ja kos }e i na re dne se -
zo ne ima ti dvo ji cu NBA ko {ar -
ka {a u svo jim re do vi ma.
Sta ro se di ocu D`o {u ^il dre su
pri dru `io se Von Va fer, biv {i
bek Hjus ton Ro ket sa. Va fer je
~et vrto po ja ~a nje "crve no-bi je -
lih", po slje do vo |e nja An dre -
asa Gli ni ja di ki sa iz Ma ru si ja,
Lu ka sa Ma vro ke fa li di sa, ko ji je
vra }en s po zaj mi ce iz Ma ru si ja
i To ma sa Ke la ti ja iz Uni ka he.
Mo gu }e je da Ke la ti ne }e bi ti u
ti mu za slje de }u se zo nu, jer je
imao pro ble ma to kom me di -
cin skih tes to va. Pro ble ma ni je
bi lo s Va fe rom, ko ji ima 24 go -
di ne, vi sok je 196 cen ti me ta ra,
igra na mjes tu be ka {u te ra i po -
tpi sao je dvo go di{ nji ugo vor,
po ko jem }e da za ra di pet mi li -
ona evra. Iz Pi re ja se u NBA li -
gu vra tio D`e na ro Par go, ko ji
je oti {ao u ^i ka go Buls, a eki pu
su jo{ na pus ti li Lin Grir (Fe ner -
ba h~e) i Jor gos Prin te zis (Uni -
ka ha). Va fer je no va sku pa
akvi zi ci ja bo ga te bra }e Pa na jo -
ti sa i Jor go sa An ge lo pu lo sa, a
ni je nemo gu }e da do po ~et ka
se zo ne na ra spo la ga nje tre ne ru
Pa na jo ti su Ja na ki su bu de stav -
lje na i jo{ ne ka ko {ar ka {ka
zvjez da NBA ka li bra.
Ru ko vod stvo Fu dbal skog klu ba
Ru dar Pri je dor i op {ti na Pri je dor or -
ga ni zo va li su do na tor sko ve ~e za
po mo} ovom spor tskom ko le ktivu.
Iako su po zi vni ce po sla te na adre se
oko 300 pri vre dnih su bje ka ta i po je -
di na ca, po zi vu se oda zva lo pe de se -
tak do na to ra, te je pri ku plje no oko
42.000 KM. ^i nje ni ca da se ovaj
klub pla si rao u Pre mi jer li gu BiH
pos ta vila je pred Upra vu klu ba ve -
oma ozbi ljan za da tak da obez bije di
do da tna sred stva za fi nan si ra nje
nas tu pa eki pe u ovom ran gu ta kmi -
~e nja. Na ~el nik op {ti ne Pri je dor
Mar ko Pa vi} bio je me |u prvi ma
ko ji su uru ~ili li ~nu do na ci ju.
"Pla sman Ru da ra u Pre mi jer li gu
BiH je ve li ki spor tski do ga |aj za
na {u op {ti nu, ali u vre me nu re ce si je
i eko nom ske kri ze ve li ki je pro blem
obe zbi je di ti nas tup na {e eki pe s fi -
nan sij ske stra ne", ka zao je Pa vi}.
Pred sje dnik FK Ru dar Pri je dor Bo -
`o Grbi} za hva lio je pri vre dni ci ma i
po je din ci ma ko ji su se oda zva li po zi -
vu i ko ji su do na ra li sred stva, te is ta -
kao na du da }e ova kvih i sli ~nih
akci ja bi ti i ubu du }e, {to }e eki pa Ru -
da ra zna ti da vra ti na naj bo lji na ~in,
do brim igra ma i pla sma nom te pro -
mo ci jom Pri je do ra i van gra ni ca BiH.
S.T.
Pomo}
Prijedor~anima
Po zi vu se oda zva lo
pe de se tak do na to ra,
te je pri ku plje no
oko 42.000 KM
Da ni jel Har ke, fu dba ler Espa njo la, pre mi nuo je
izne na da u su bo tu u Ita li ji od po slje di ca sr~a nog
uda ra, u 26. go di ni.
Har ke, ko ji je sa {pan skim ti mom bio na pri pre ma -
ma u Ita li ji, raz go va rao je te le fo nom sa dje voj kom ka da
je pod ne ra zja{ nje nim okol nos ti ma do `vio sr~a ni udar.
Prvi ga je pri mi je tio sai gra~ Ko ro mi nas, ko ji je u{ao u
so bu i po zvao po mo}. Har ke je odmah pre ba ~en u bol ni -
cu, ali lje ka ri ni su us pje li da ga re ani mi ra ju.
U Espa njo lu su u {o ku po sli je izne na dne smrti dva -
de se t{es to godi{ njeg Har kea, ko ji je us ko ro tre ba lo da
pos ta ne otac.
"Te {ko mi je da po vje ru jem da se ova kve stva ri de -
{a va ju. Har ke je bio do bra oso ba i pra vi pro fe si ona lac.
Bio je sre }an, jer je tre ba lo da pos ta ne otac. Vo lio je
Espa njol i bio je uzbu |en zbog no vog sta di ona i {to je
ne dva no ime no van za ka pi te na", re kao je Da ni jel San ~ez
Li bre, pred sje dnik Espa njo la.
Espa njol je odao po ~ast svom ka pi te nu i na zva ni -
~nom saj tu.
"Na smi jan i skro man mo mak iz Sant Bo ja os ta vio je
ogro mnu ru pu u na {oj du {i, ali }e uvi jek ima ti mjes to u
na {em srcu", sto ji u sa op {te nju klu ba. Har ke ova smrt do -
{la je dvi je go di ne po {to je {pan ski fu dbal os tao bez An -
to ni ja Pu er te, fu dba le ra Se vi lje, ko ji je pre mi nuo to kom
uta kmi ce. Smrt Pu er te u av gus tu 2007. od sr~a nog uda ra,
u 22. go di ni, izne na di la je mno ge, jer je igra~ Se vi lje ta da
bio u na po nu sna ge. Go to vo is ti slu ~aj je i sa Har ke om.
"Po {to je po ~e tak se zo ne, svi igra ~i prvo idu na op -
se `ne me di cin ske pre gle de, a Da ni ni je po ka zi vao ni naj -
ma nje zna ke da bi ne {to ova ko mo glo da se de si", re kao
je Her man de la Kruz, di re ktor Espa njo la.
Har ke ovo ti je lo bi }e pre ba ~e no u [pa ni ju, ali }e pri je
to ga u Ita li ji bi ti iz vr{e na autop si ja. Har ke je ro |en 1. ja nu ara
1983. u Bar se lo ni i pro {ao je fu dbal sku {ko lu Espa njo la.
Igrao je na po zi ci ji sto pe ra i bio je ~lan svih {pan skih re pre -
zen ta ti vnih se le kci ja, izu zev A tima. Pri je mje sec da na mu je
do di je lje na ka pi ten ska tra ka u klu bu iz Bar se lo ne.
Tuga u
Espanjolu
Rus `eli da kupi Romu
Pre ma iz vje {ta ji ma iz Ru si je, rus ki taj kun Mi ha il Pro ho rov spre man
je da ku pi ita li jan skog prvo li ga {a Ro mu, ko ji go di na ma grca u fi nan -
sij skim pro ble mi ma.
Ve} ne ko li ko go di na Ro ma je bi la u "izlo gu", po ku {a va li su je ku pi ti mno -
gi svjet ski bo ga ta {i i mo }ne kor po ra ci je, ali po ro di ca Sen si, ko ja je na vrhu
ovog rim skog prvo li ga {a, uvi jek je odbi ja la kup ce. Vla sni ci rim skog klu ba
su ve} je dnom odbi li "rus ki na let" 2004. go di ne. Ta da je u klub po ku {ao da
u|e Su lej man Ke ri mov, vla snik
fir me "Naf ta Mos kva".
Sa da slije di no vi po ku {aj,
ovo ga pu ta Pro ho ro va, ko ji je
tre nu tno naj bo ga tiji rus ki taj -
kun, a u po slje dnjih go di nu da -
na ski nuo je s tro na Ro ma na
Abra mo vi ~a, vla sni ka ^el si ja. Pro ho rov iza se be ima niz fir mi ko je se ba ve
naf tom i {i ro kim spek trom na no te hno lo gi je, a pred sta vio je ja vnos ti svo ju
ide ju ku po vi ne Ro me. Ulo `io bi uvo dnih 250 mi li ona evra za po kri va nje
svih du go va u ko ji ma se tre nu tno na la zi ovaj klub, a po tom bi sa no vih 100
mi li ona kre nuo u no vi ra zvoj, ali ni na to me ne bi stao.
Pri je go di nu da na Pro ho rov je bio na 26. mjes tu naj bo ga ti jih lju di na svi je -
tu, ali to kom ove go di ne na pra vio je skok me |u de set na ji mu }ni jih lju di na
ze mlji.
@igi} na meti
Bordoa
Ar se nal je to kom ovog lje ta `ar ko
`e lio u svo je re do ve do ves ti Ma ro -
una [a ma ka, prvu op ci ju u na pa du
fran cus kog prva ka Bor doa. Fran -
cus ki klub je odbio prvu po nu du
Ar se na la, ali to vrlo vje ro va tno ne }e
obes hra briti lon don ski klub ko ji na -
mje ra va da povisi ci je nu. Da su
spre mni da os ta nu bez [a ma ka,
uka zu je na mje ra Upra ve Bor doa da
do ve de no vog na pa da ~a u svoj
klub. Bor do je stu pio u kon takt sa
Ni ko lom @i gi }em, 28-go di{ njim sr-
pskim re pre zen ta tiv cem ko ji je
2007. go di ne do {ao u Va len si ju, a
je dan dio pro {le se zo ne pro veo je u
dru gom ~la nu Pri me re Ra sing San -
tan de ru na po zaj mi ci. Fran cus ki
prvak }e da is ko ris ti za ra |e ni no vac
od pro da je [a ma ka za ku po vi nu @i -
gi }a, dok }e odre |e na svo ta i os ta ti
na nji ho vom ra ~u nu na kon obav lje -
nih po slo va.
Mihail Prohorov
je trenutno najbogati
ruski tajkun
Bekam `eli
da kupi klub
Po za vr{et ku pro fe si onal ne fu dbal ske ka ri je re, u ko joj o~e ku je ba r jo{ je -
dan evrop ski an ga `man, Dej vid Be kam vo lio bi da se okre ne vo |e nju svo je
MLS eki pe. En gles ki fu dbal ski re pre zen ta ti vac ula zi u sam kraj ka ri je re, ali
to mu ne sme ta da i da lje bu de u sa mo m vrhu naj bo ljih en gles kih igra ~a i re -
do vni ~lan re pre zen ta ci je. Tre nu tno igra u Los An |e les Ga la ksi ju, eki pi ko ja
se ta kmi ~i u ame ri ~kom fu dbal skom prven stvu. Spas od ljen ~a re nja na kon
kra ja ka ri je re pro na {ao je u ide ji da ku pi ne ku fu dbal sku eki pu, a lju bav pre -
ma SAD vo lio bi da is ka `e ku po vi nom MLS klu ba.
"I te ka ko sam za in te re sovan za ta kvu ide ju", pot vrdio je Be kam.
Fudbaler
Danijel
Harke
preminuo
od sr~anog
udara
Harke je telefonom
razgovarao sa djevojkom
kada je do`ivio
sr~ani udar
Nesre}ni fudbaler je
bio sa {panskim timom na
pripremama u Italiji
Navija~i odaju po~ast
Harkeu ispred stadionu
u Barseloni
FOTO AFP
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 37
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
SARAJEVO
MOSTAR
TREBINJE
BIJELJINA
Sun~ano sa
umjerenom
naoblakom
Ü B|H ce pre v|a da va t| sun •a -
no vr| je me uz ma |u. po ne qdje
u juzn|m po dru •j| ma | umje re -
nu ob|a •nost. To kom po s|| je -
po dne va do c| ce do
pos te pe noq po ve ca nje ob|a -
•nos t| sto do kra ja da na moze
us|o v| t| |o ka| n|m p|jus ko v| ma sa
qrm|ja v| nom. Ju tar nja tem pe ra -
tu ra od 13 do 20. na ju qu ze -
m|je do 25. a naj v| sa dne vna
od 25 do 33 ste pe na Oe| z| ju sa.
Srijeda
,39
p
D
,27
p
D
Max.
Min.
,35
p
D
,28
p
D
,3:
p
D
,28
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Utorak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+21
o
C
+20
o
C
+26
o
C
+29
o
C
+27
o
C
+27
o
C
+28
o
C
+27
o
C
^etvrtak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
Sport
Pri bli`ava nje fron tal nog po re me }a -
ja u ci je loj ze mlji }e uzro ko va ti ne -
po vo ljne bi ome te oro lo {ke pri li ke.
One }e kod me te oro pa ta uzro ko va ti
po te {ko }e sa snom, raz dra`lji vost,
te po te {ko }e s kon cen tra ci jom. Hro -
ni ~ni bo le sni ci mo gu ima ti po ja ~a ne
te go be.
Kim Klajsters, nekada prva teniserka svi-
jeta, rekla je da jedva ~eka da iza|e na teren
poslije dvije godine pauze, a to }e se desiti na
turniru u Sinsinatiju koji po~inje danas.
Osamnaest mjeseci poslije poro|aja Belgijanka
}e zapo~eti povratak u vrh svjetskog tenisa me~om
prvog kola protiv Francuskinje Marion Bartoli. Kla-
jstersova }e potom igrati na turniru u Torontu i na
US openu, posljednjem grend slem turniru sezone.
"Uzbu|ena sam. Dugo sam se pripremala i ne
mogu da do~ekam da istr~im na teren. Bilo je
neophodno da treniram i da se vratim u formu i ve}
neko vrijeme sam tu i `elim da igram me~eve.
Radujem se {to je jo{ malo vremena ostalo do
povratka", rekla je dvadeset{estogodi{nja teniserka.
Klajstersova se povukla iz
takmi~enja u maju 2007. godine, ali je o povratku
po~ela da razmi{lja kada je ove godine dobila poziv
od organizatora Vimbldona da se pridru`i [tefi Graf,
Andreu Agasiju i Timu Henmanu na egzibicionom
me~u u maju na kojem bi bio predstavljen novi krov
na centralnom terenu u Londonu.
Dok je trenirala za taj doga|aj, Klajstersova je
po`eljela da se vrati profesionalnim takmi~enjima.
Znala je da je put do prave forme dug i te`ak, ali
`elja za povratkom ju je tjerala da radi naporno.
"Kada sam se povukla, i dalje sam tr~ala i
trudila se da ostanem u formi, ali to nije moglo da se
poredi s onim {to je bilo ranije, kada sam igrala.
Sami poku{aji da se poslije poro|aja vratim u nor-
malu su bili dovoljno te{ki, a jo{ te`i i du`i posao je
bio povratak u formu za tenis. Nisam `eljela da do|e
do povrede tako da sam radila preventivne vje`be, a
moj najve}i cilj je bio da na|em sredinu da bih
mogla da se kre}em na terenu kao ranije", istakla je
Belgijanka.
Klajstersova je napomenula da }e znati koliko
daleko mo`e da ode kada se zavr{i US open, koji
startuje 31. avgusta.
"Za mene zaista nije, bar ne za sada,
sve u rezultatima. Cilj mi je da uvidim {ta mi ne-
dostaje, {ta je dobro u mojoj igri i kako bih mogla da
napredujem, pa }emo vidjeti {ta }e biti dalje. U ova
tri turnira ulazim sa `eljom da vidim gdje sam i na
~emu moram da poradim. Dobro se osje}am dok
treniram, ali to ne mora da zna~i da }e tako biti kada
po~nem s me~evima", naglasila je Klajstersova.
Belgijanka je osvojila 34 singl titule,
uklju~uju}i jednu sa grend slem turnira (US open
2005. godine) i 11 u konkurenciji parova
(uklju~uju}i Rolan Garos i Vimbldon). Prvu poziciju
na WTA listi prvi put je zauzela 2003. godine i
dr`ala je ukupno 19 nedjelja.
Rezultati u
drugom planu
Povratak
Kim Klajsters,
nekada
prve
teniserke
svijeta
Osamnaest mjeseci
poslije poro|aja
Belgijanka }e
u Sinsinatiju zapo~eti
povratak u vrh
svjetskog tenisa
@elja za takmi~enjem
joj se vratila nakon egzibicije
na Vimbldonu
Kim Klajsters (desno)
38 qpofekfmkbl!10. 8. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m. 10.00
Se ra no v|. se r| ja. 12.00 Ma dre Lu na. se r| ja.
13.00 vlP. se r| ja. 15.00 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja. 16.30 Za uv| jek su sje d|. se r| ja. 17.00
Lu da ku ca. se r| ja. 20.00 Po vra tak u Euro -
pu. dok. pro qram. 22.00 Jos je dan
dan u ra ju. 23.50 v| jes t|. 23.55 Sport cen -
tar. 00.00 vlP. se r| ja
BN
06.30 Mu z| •k| |z|oq. 08.30 S|u •aj n| par -
tne r|. 10.00 No vos t|. 10.10 Hra na | v| no.
11.00 Kr| m| na| u Pu s| j| (r). 12.00 No vos t|.
12.25 Ek spre so. 13.00 Su per kes. |qra.
14.00 No vos t|. 14.05 Sv| jet na d|a nu.
15.10 Hra na | v| no. 16.00 No vos t|. 16.25
Foj |ov rat. se r| ja. 18.00 Da nas u Srpskoj.
18.25 Sv| jet na d|a nu. 19.00 BN sport.
19.30 BN mo n| tor. 20.10 N| je smo m| od
ju •e. se r| ja. 21.00 . 22.30 Pre q|ed
da na. 23.00 Foj |ov rat. se r| ja. 00.40 As -
troc hat. 03.00 Sa te ||t sk| pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj| dne -
vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü zdra -
vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba vn|
pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r). 10.05 Lov
| r| bo |ov. re por ta za. 10.35 Put oko sve ta:
Srb| ja mo ja ze m|ja. dok. pro qram (r). 11.00
ves t|. 11.05 A|| jas. se r| ja (r). 12.00 Dne vn|k.
12.15 Sport p|us. 12.30 Ku va t| srcem. zab.
pro qram (r). 12.45 Bo uns. se r| ja (r). 13.30
. 15.00 ves t|. 15.10 Je dnos ta van z| -
vot. zab. pro qram (r). 16.03 Bo |j| z| vot. se r| ja
(r). 16.48 Ku || nar sk| |e to p|s. zab. pro qram
(r). 17.00 Dne vn|k. 17.20 Evro net. dok. pro -
qram. 17.25 Sta ra d| te. bre. 17.30 Beo qrad -
ska hro n| ka. 18.25 Paz q|e dn| ca: Ma ur| c| jus.
dok. pro qram. 19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30
Dne vn|k 2. 20.10 Bo |j| z| vot. se r| ja. 20.55 Je -
dna pe sma. je dna ze |ja. muz. pro qram.
23.00 ves t|. 23.05 Bo uns. se r| ja. 00.00 Dne -
vn|k. 00.15 Evro net. dok. pro qram (r). 00.23
Ne v| n|. se r| ja. 01.15 Ku ca na |ma nju
Ko|d Kr|k. 03.10 Je dna pe sma. je dna ze |ja.
04.00 ves t|. 04.50 Lov | r| bo |ov: Bu cka ro s|.
05.48 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06. 00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at.
08.00 G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no -
vac. kv|z. 10.00 Ame r| ka. se r| ja (r). 11.00
Sve zna || ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv.
13.10 Lo vac na no vac. kv|z. 14.00 Te |e -
sop. 15.00 Sve zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n|
í||m. 16.00 Ame r| ka. se r| ja. 17.00 M|s te r| -
je pos ta nja. nau •n| pro qram. 18.00 Fo|k
10. 18.45 v| ta íon. 19.30 Dne vn|k PTS 2.
20.30 Hro n| ka. 21.00 Po || t| •ka are na.
22.00 v| | sport. em| s| ja o spor tu. 22.30
va sa ze |ja. na sa pje sma. 23.30 Na ro dna
mu z| ka uz SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o
K|tty. crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m.
10.00 Se ra no v|. se r| ja. 11.30 Mu z| •k| pro -
qram. 11.45 v| jes t|. 12.00 Ma dre Lu na. se r| -
ja. 13.00 vlP. se r| ja. 14.10 Mu z| •k| pro qram.
15.00 Sve ce b| t| do bro. se r| ja. 16.30 Za uv| -
jek su sje d|. se r| ja. 17.00 Lu da ku ca. se r| ja.
18.00 O|| ve rov tv|st. do kum. pro qram.
19.00 v| jes t| u 7. 20.00 Po vra tak u Euro pu.
dok. pro qram. 21.00 Je dva sam pre z| v|o.
dok. pro qram. 22.00 Jos je dan u ra -
ju. 23.50 v| jes t|. 23.55 vlP. se r| ja. 00.50 O|| -
ve rov tv|st. do kum. pro qram. 02.00 v| jes t|.
02.45 Je dva sam pre z| v|o. do kum. pro -
qram. 03.15 Paz qo vor bez po vo da. 04.00
Za •a ra n| sv| jet umje tnos t|. re por ta za. 04.28
S|| kar na |vac lsmet Aja no v|c. re por ta za.
04.55 Mu z| •k| pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv SA.
10.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 10.10 Orta n|
í||m. 10.30 Pro qram za dje cu. 12.00 v| jes t|
Tv SA. 12.10 Do ku men tar n| pro qram.
13.00 Mu z| •k| pro qram. 13.30 Do ku men -
tar n| pro qram. 14.40 Sa ra je vo art. em| s| ja
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 14.00
Hro ni ke iz Nar ni je, film
Go d| nu da na na kon ne vje -
ro va tn|h do qa da ja í|| ma Lav.
vje st| ca | or mar. kra |je v| | kra -
|j| ce Nar n| je po no vo se na du
u toj •u de snoj da |e koj ze m|j| |
ot kr| va ju ka ko je u Nar n| j| pro -
s|o v| se od 1.300 qo d| na.
Upo znaj te le gi ona re, dok. pro g.
Le q| ja stra na ca je je dan od
naj po zna t| j|h d| je |o va íran cus ke
ko pne ne voj ske. Ovaj |n te qra| n|
d|o je sas tav |jen od do bro vo |ja -
ca |z mno q|h ze ma |ja. bez ob z| -
ra na nj| ho vu etn| •ku. re || q|o znu
||| je z| •ku pr| pa dnost.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00
07.35 Mu z| •k| pro qram
08.00 v| jes t|
08.30 Ku h| nj| ca
09.00 Pod sun cem Sen
Tro pea. se r| ja
10.00 v| jes t|
10.05 Sum ska sko |a.
pro qram za dje cu
10.10 G|e daj | crtaj.
pro qram za dje cu
10.15 Spaj der Paj der.
crta n| í||m
10.40 MTS ma qa z|n.
zab. pro qram
11.05 Sve t| orah. se r| ja
11.30 Mu z| •k| pro qram
12.00 v| jes t|
12.15 Odje |je nje za |s tra qu.
se r| ja
13.10 Mo dna p|s ta.
zab. pro qram
14.00 Star|
rendzer| jasu
15.35 B|o qra í| je. dok. se r| ja
16.30 Srpska da nas
17.05 Pod sun cem
Sen Tro pea. se r| ja
18.00 Lje to p|s.
za ba vn| pro qram
19.00 Frej zer. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.05 Odje |je nje za |s tra qu.
se r| ja
21.00 vo||m te najv|se
na sv|jetu
22.40 Na s| u Pa r| zu.
re por ta za
23.10 ln ío pro í||
23.25 F| nan s|j ske no vos t|
23.30 Oa ro || ja . se r| ja
00.20 G|| |et te Wor |d sport
00.45 MTS ma qa z|n.
zab. pro qram
01.10 Lje to p|s 2009.
zab. pro qram (r)
02.05 Sve t| orah. se r| ja
02.30 Dne vn|k
02.55
04.30 Mu z| •k| pro qram
04.45 B|o qra í| je.
dok. pro qram
05.30 Ku h| nj| ca
-------- Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RT RS
08.00 Hayd u park.
pro qram za m|a de
09.00 v| jes t|
09.05 Pro qram za dje cu:
- Me do Pu pert
- Sta ste da nas
ura d| ||?
09.30 Z| vot u d|v |j| n|.
dok. pro qram
10.00 v| jes t|
10.05 Po z| t| vna qeo qra í| ja.
zab. pro qram
10.30 lqra. se r| ja
11.00 Pr| ro dna ba st| na B|H
11.25 Me qa íon.
2. em| s| ja
12.00 Dne vn|k
12.05 Na| vna ne vjes ta.
se r| ja (r)
13.05 Ze |e na pa no ra ma.
pro qram za aqrar (r)
13.35 Oo vjek | z| vo t| nja.
dok. pro qram
14.05 v| num de v| te.
dok. pro qram
14.30 Kon cert:
H|a dno p| vo
15.00 v| jes t|
15.05 Ma ma | ja (PP).
6. d|o
17.00 Fe de ra c| ja da nas
17.30 v| za za bu du cnost.
se r| ja
18.10 Na| vna
ne vjes ta.
se r| ja
19.05 Me do Pu pert.
crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 OSl Ma ja m|. se r| ja
21.00 Tr| maj mu na (Z)
22.50 v| jes t|
23.05 Prv| kon takt
23.55 Fo|k sou. kom p| |a c| je
00.40 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo
on |ajn (r)
07.20 Mejd |n
Ba nja |u ka (r)
08.00 Pu b|.
se r| ja (r)
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n| an deo.
se r| ja (r)
11.00 Za uv| jek za |ju b|je n|.
se r| ja (r)
12.00 ln ío top
12.10 Mje so v| t| brak.
se r| ja (r)
13.00 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo on |ajn
14.25 Mejd |n
Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 Pu b|.
se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n| an deo.
se r| ja
17.00 Kv| zb|.
dje •j| kv|z
18.00 ln ío top
18.20 BBl sum mer re port
18.25 Sa ra je vo on |ajn
18.35 Mejd |n
Ba nja|u ka
18.45 Zv| jez de Gran da
19.00 Za uv| jek za |ju b|je n|.
se r| ja
19.50 M| je njam ze nu
20.50 lv ko va s|a va. se r| ja
21.30 Ma ha |a s|. se r| ja
22.10 S|| je pa srdzba
00.00 Lo pov
| str|p t| ze ta
02.00 Sa ra je vo on |ajn (r)
02.10 Mejd |n Ba nja |u ka (r)
02.20 Spor t| s| mo (r)
02.25 M| je njam ze nu (r)
03.25 S|| je pa
srdzba (r)
05.25 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
19.00 09.30
@i vot u div lji ni,
dok. pro gram
Sa •| ca s|o no va |z Adoa
prez| vje |a je ma sakr ko j| je
tre ba|o da ozna •| nj| hov kraj.
lqrom |ro n| je. ras t| nje ko je je
ne kad kr| |o ove z|vo t| nje. da -
nas je pa |o zrtvom. jer qa
|zje da onaj ko jeq je st| t||o.
Frej `er, se ri ja
Pa zo •a ran u |ju bav. po sto
qa je Da ja na os ta v| |a.
Frejzer Krejn se vra ca u
svoj ro dn| qrad S| jet|. qdje
ku pu je ek sk|u z| van apar -
tman | po •| nje nov po sao
kao ra d|j sk| ps| ho te ra pe ut
na ra d| ju KAOL.
00.00
Lo pov i strip ti ze ta,
film
Ü|| •n| rat ne za po •| nje tek
ta ko. |z •|s ta m| ra - ne ko
mo ra da qa pod sta kne. Ü
na mje r| da odrz| kon tro |u na
u|| ca ma. •o vjek po znat po
|me nu Se |k hu ska qan qste -
re je dnoq pro t|v dru qoq.
Sa satelita
08.00 BHT v| jes t|
08.10 Ne pro |a zna pje sma.
muz. pro qram
09.00 Üspu tn| dne vn|k:
Sre bre n| ca
09.30 Oo vjek | vr| je me:
Be k|r M| s|r ||c
10.00 BHT v| jes t|
10.06 Mu m| je v|.
an| m| ra na se r| ja
10.30 Üra d| sam. ura d| sa ma
10.36 Ga |a kt| •k| íu dba|.
crta na se r| ja
11.57 l ovo je B|H
12.00 BHT v| jes t|
12.10 Kra |jev sk| dra qu |j|.
dok. pro qram
13.00 Pe tro v| zor.
muz. pro qram
13.30 Je ze ro Gar da.
re por ta za
14.00 BHT v| jes t|
15.05 Me mo ar|
po ro d| ce M| ||c. se r| ja
15.30 Ou de sn| sv| jet.
obraz. se r| ja
15.45 Pat ko qrad.
an| m| ra na se r| ja
15.55 Ne ma pro b|e ma
16.15 BHT v| jes t|
16.30 Svjet sko b|a qo:
La || be |a
16.45 Pus t| r| je ku ne ka
te •e. dok. pro qram
17.15 Po zna t| aten ta t|.
dok. se r| ja
17.45 Mo ja ma |a ku h| nja
17.55 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
18.45 B| zn|s v| jes t|
18.50 Oe |es t|n. crta n| í||m
18.57 l ovo je Bo sna
| Her ce qo v| na
19.00 Dne vn|k
19.35 Pre m| jer || qa B|H
u no qo me tu
20.00 Ka pr|. se r| ja
21.00 Na ked.Tv
21.30 K|a s| •ne des t| na c| je.
dok. se r| ja
22.00 BHT v| jes t|
22.15 B| zn|s v| jes t|
22.20 Jo an M| ro. •o vjek
ko j| je s|| kar stvo
okre nuo na q|a va •ke.
dok. pro qram
23.15 Ma |a L| ||
00.55 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
FTV 21.00
Tri maj mu na, film
Am b| c|o zn| po || t| •ar bjez| s mjes ta
auto mo b|| ske ne sre ce ko ju je skr| v|o.
Okr|v |ju je svoq vo za •a. ka ko b| o•u -
vao po z| c| ju na pred sto je c|m |zbo r| -
ma. Da b| |z bje q|a te sko ce. nje qo va
po ro d| ca |qno r| se |s t| nu.
23.15
Ma la Li li, film
G|u m| ca Ma do pro vo d|
odmor na svom |ma nju. qdje
z|ve njen brat | s|n ko j| ze||
pos ta t| rez|ser. Ma do je do s|a
sa svo j|m de •kom Br| som.
rez|se rom nje noq po s|je -
dnjeq í|| ma. Ma do | njen s|n
su u vr|o |o s|m odno s| ma...
Sli je pa srd`ba, film
Ovo je pr| •a o s|| je pom
v| je tnam skom bor cu. tre -
n| ra nom ma •e va ocu.
ko j| se vra ca u Ame r| ku
u po tra z| za svo j|m pr| ja -
te |jem ko j| |ma pro b|e ma
s ma í| jom.
Go ri le u ma gli, film
D| anu Fo sej an tro po |oq Lu -
|s La kej na da hne da z|vot
po sve t| pro u•a va nju pr| ma ta.
Kad otpu tu je u Aír| ku. Fo se -
je vu ías c| n| ra na •|n z|vo ta |
na v| ke r| jet k|h p|a n|n sk|h qo r| -
|a ru an dske dzun q|e.
N. Geo grap hic 21.00
NOVA 15.05
PINK BH 22.10
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 39 TV mre`a
|z ku| tu re (r). 14.50 Me tro nom. mu z| •k|
pro qram. 15.20 L| ber t| Tv. 16.00 Se r| ja
za m|a de. 17.00 v| jes t| Tv SA. 17.05
Do bre v| bra c| je. re v| ja| n| pro qram. 17.55
An d| P|c hter. se r| ja. 18.20 Ta r|h. dok.
pro qram. 18.30 Dne vn|k. 19.10 Orta n|
í||m. 20.00 Do ku men tar n| pro qram.
20.50 Ta r|h. se r| ja. 22.00 Sport ma qa z|n.
22.30 Hok. se r| ja. 23.30 vOA. 00.00
Pre q|ed pro qra ma za uto rak
RTV USK BI HA]
07.30 Test. 08.00 . 09.30 Ne va |ja |e
dje voj ke. 10.00 v| jes t|. 10.15 Pro qram za
dje cu. 11.00 vjer sk| pro qram (r). 12.00 v| -
jes t|. 12.05 . 13.30 Ko kte| mju z|k.
14.30 v| jes t|. 14.35 Auto sop (r). 15.05
Pro qram za dje cu (r). 16.00 Sk| ca za por -
tret (r). 16.35 Se r| ja (r). 18.10 Sv| vo |e Pej -
mon da. se r| ja (r). 18.35 Sv| vo |e Pej mon -
da. se r| ja. 19.00 Dne vn|k Tv ÜSK. 19.30
Mu z| •k| pro qram. 20.05 Ü be ha ru s va -
ma. muz. pro qram. 20.45 Bh. ve za. po ||t.
pro qram (r). 21.30 Hro n| ka ÜSK. 21.45
Se r| ja. 22.50 SMS •es t|t ke | poz dra v|.
23.25 . 00.30 Ta rot. no cn| pro qram.
----- Pre q|ed pro qra ma za uto rak
TV TK TU ZLA
07.05 Dzu boks. mu z| •k| pro qram. 07.30
Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro qram.
08.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja (r). 09.00
Dje •je ju tro. 10.00 v| jes t|. 10.05 H| to v|
M|s ter Dz|r |a. 10.15 Frej zer. se r| ja. 10.45
Sv| jet pr| ro de. 11.30 Bra ca ko a|e. dje •j|
pro qram. 11.40 To mas | pr| ja te |j|. dje •j|
pro qram. 11.45 Tv en c| k|o pe d| ja zna -
nja. 12.00 v| jes t|. 12.05 Lju d| | vr| je me.
dok. pro qram. 12.35 H| to v| M|s ter Dz|r -
|a. 12.45 Ka íe ls tan bu|. dok. pro qram.
13.40 Tv en c| k|o pe d| ja zna nja. 14.00 v| -
jes t|. 14.05 Pa zot kr| ve n|. zab. pro qram.
14.50 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 15.00 Dje •je
po po dne. 16.00 v| jes t| u 16. 16.15 Z| ve
s|| ke |je ta. otvo re n| pro qram. 17.30
Sport 7. 18.00 Lje to na d|a nu. zab. pro -
qram. 18.45 Orta n| í||m. 19.00 Dne vn|k
2. 19.30 Sv| vo |e Pej mon da. se r| ja.
20.05 Za bra nje na |ju bav. se r| ja. 21.00
Tr| bu na|. |ní. pro qram. 21.30 Na se pr| •e.
dok. pro qram. 22.00 Frej zer. se r| ja.
22.30 Na kra ju da na. 22.45 K|| n| ka. se r| -
ja. 23.30 Paz qo || ce na na uka. dok. pro -
qram. ---- Skr| ve na ka me ra. 00.30 G|as
Ame r| ke. 01.00 Sa te ||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
98-8!
99-5!
9:-8!
:6-6!
::-4!
217-5!
www.nesradio.com
BANJALUKA
06.02 Mu z| •k|
pro qram
07.00 Ma dre Lu na.
se r| ja (r)
08.00 De n|s
na past.
crta n| í||m
08.30 Pe pa
pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m
09.35 A|a d|n.
crta n| í||m
10.00 Se ra no v|.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja
13.00 vlP. se r| ja (r)
14.00 Kv|z | qrad
15.00 Sve ce
b| t| do bro.
se r| ja
16.05 ATv mu s|c
16.30 Sport cen tar
16.31 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
17.00 Lu da ku ca.
se r| ja
18.00 Sur v| vor
Pa na ma
19.00 v| jes t| da na
19.03 ATv v| jes t|
19.35 Sport
19.45 ATv mu s|c
20.00 Po vra tak u Evro pu.
dok. pro qram
21.00 ln saj der. s|u zbe na
(z|o)upo tre ba
22.00 Jos je dan
dan u ra ju
23.55 Sport cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 Pre q|ed pro qra ma
GJMN
ATV
07.15 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
07.35 Po coyo.
crta n| í||m
07.45 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
08.05 Po coyo.
crta n| í||m
08.15 Kr| z|c kru z|c.
|qra
08.25 Me mory
08.35 Ma |a sko |a
08.45 Sve zna || ce
09.15 Ha r| | ob| te|j
Han der son.
se r| ja (r)
09.45 Kra|j Kv|n sa.
se r| ja
10.15 PPM (r)
11.55 OBN |n ío
12.10 Za bra nje na
|ju bav.
se r| ja
13.05 Zv| jez de sa
zv| jez da ma.
zab. pro qram (r)
14.40 Zv| jez de
p|e su.
p|e sn| sou (r)
17.00 Fud qe. se r| ja
17.30 Ha r|
| ob| te|j
Hen der son.
se r| ja
18.00 Z| vot
na sje ve ru.
se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 !Hej Mu s|c
20.00 Zv| jez de sa
zv| jez da ma.
zab. pro qram (r)
22.15 Ame r| •k| ps| ho
00.50 PPM (r)
02.35 Ame r| •k|
ps| ho (r)
05.15 Zv| jez de p|e su.
p|e sn| sou (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
07.15 Ko zb|
sou.
se r| ja
08.05 Be ba
Fe ||ks.
crta na
se r| ja
08.30 Ezo Tv.
ta rot sou
09.30 No va
|o va.
Tv |qra
10.30 Pe be| de.
se r| ja
11.30 Otvo r|
svo je
srce.
se r| ja
12.30 Lu de
se dam de se te.
se r| ja
13.30 Ko zb|
sou.
se r| ja
14.25 lN ma qa z|n
15.05 Go r| |e
u ma q||
17.15 v| jes t|
17.30 Ou va r|
p|a ze.
se r| ja
18.25 ln ma qa z|n.
so ub|z
em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Lud. zbu njen.
nor ma |an. se r| ja
21.00 Ne za bo ra v| st| ho ve.
q|a zbe n| kv|z
22.00 Pr| va tna pra ksa. se r| ja
22.55 Mr. B|n. se r| ja
23.25 v| jes t|
23.40 Ou va r| p|a ze. se r| ja
00.35 Sej níe|d. se r| ja
01.05 Z| vot na je ze ru.
se r| ja
01.55 Ezo Tv. ta rot sou
02.55 Go r| |e u ma q||
04.55 Sej níe|d. se r| ja
05.20 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
06.05 lN ma qa z|n
06.40 Pe be| de
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
07.10 Ma || t| ta n|.
crta na se r| ja
07.30 Dek ste rov |a bo ra to r|j.
crta na se r| ja
07.55 Na kra ju u|| ce
08.10 Oa ro bna p|o •a
- u•| mo en q|es k| je z|k
08.25 Mo j| su ro d| te |j|
|zvan ze ma |jc|. se r| ja
08.50 Tree H||| 5. se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.00 A||y McBe a| 3.
se r| ja
10.45 Dra q| Dzo ne 1. se r| ja
11.10 Pr| ja te |j| 3. se r| ja
11.30 Pr| ja te |j| 3. se r| ja
12.00 ve || k| us pje s|
hrvat skoq spor ta -
ru ko met. po |u í| na |e
O||m p|j sk|h |qa ra
1996: Hrvat ska
- Fran cus ka
13.20 Pe pr| zn| pro qram
13.35 Ob| •n| |ju d|. se r| ja
14.20 D| rekt
14.50 Nor ma |an z| vot:
Pra vo na se ksu a| nost.
em| s| ja o oso ba ma
s |n va || d| te tom
15.50 F|a vors: v| je tnam.
sve •a nost za osje t| |a.
dok. se r| ja
16.45 Fa| kon B|•. se r| ja
17.35 Kse na: Pr|n ce za
ra tn| ca 1.se r| ja
v| jes t| na Dru qom
Dzo n| Bra vo.
crta na se r| ja
19.30 vlP Mu s|c O|ub
20.05 ve |e maj stor 1.
se r| ja
22.55 v| jes t| na Dru qom
21.10 Odmo r| se.
za s|u z|o s|. se r| ja
21.50 24(6). se r| ja
22.45 Sco op
00.20 Na ru bu zna nos t|:
H| ra Pa tan
Ma nek - so |ar na jo qa
01.00 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
HRT 2
06.35 P|nk Pan ter.
crta na se r| ja
06.50 Spu zva Bob
Skoc ka n|.
crta na se r| ja
07.15 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
07.40 Ko rak po ko rak.
se r| ja
08.15 As tro sou.
em| s| ja
11.05 Ka ko sam
upo znao va su maj ku.
se r| ja
11.30 Ü do bru | z|u.
se r| ja
11.55 Pat u ku c|. se r| ja
12.25 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
13.00 ve •e ra za 5
13.35 Taj na •o ko |a de.
se r| ja
14.40 He ro j| |z stras t|.
se r| ja
16.15 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.40 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
17.10 Ka ko sam upo znao
va su maj ku. se r| ja
17.35 Ü do bru | z|u.
se r| ja
18.00 Pat u ku c|.
se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
19.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
20.00 Nu| ta to •ka
21.30 Kar || tov na •|n
00.00 v| jes t|
00.10 Noc po ke ra. sou
01.45 OSl: Ma ja m|. se r| ja
02.30 Noc po ke ra. sou
04.00 As tro sou. em| s| ja
GJMN
GJMN
RTL
22.00
Jo{ je dan dan u ra ju,
film
Bo b| je ov| sn|k o dro qa -
ma | s| tn| |o pov. Kad je dna
od nje qo v|h s| tn|h kra da ne
usp| je. Me| do b| ja za da tak
da sre d| stva r|. Me| mu nu -
d| pr| || ku da ra d| za ve cu
do b|t.
22.15
Ame ri ~ki psi ho, film
Pa tr|k je m|ad. pr| v|a •an |
bo qat. Z|v| sa vrse no. u su -
per mo der nom apar tma nu.
no s| naj sku p|ju odje cu. Po
da nu je sa vrse n| m|a d| po -
s|o vn| •o vjek. a no cu - sa -
vrse n| se r|j sk| ub| ca.
22.45
Sco op, film
Lon don skoq no v| na ra Dzoa
Strom be |a pam te ko |e qe
kao •o vje ka ko j| je b|o uv| jek
brz| od dru q|h u nju se nju
sen za c| ona| n|h v| jes t|. Na
dru qom sv| je tu sre tne mrtvu
taj n| cu bo qa toq |or dov skoq
s| na P| te ra L| ma na.
21.30 00.35
Sej nfild, se ri ja
Dze r| za te kne uja ka Lea
ka ko kra de u pro da vn| c|.
Dzordz u ku pa on| cu po -
ne se ve || ku knj| qu. Kra -
mer | Nju men p|a n| ra ju
re a|| zo va t| Kra me ro vu
|de ju uvo de nja r| ks| u
qrad.
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
17.00 Ve za
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut, pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+,
spor tski pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+,
spor tski pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+,
spor tski pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic
Ma ga zi ne
18.00 90+,
spor tski pre gled
18.30 [o ubiz ka fe
19.00 In fo Bre ifing -
Je le na Ku kri}
21.00 Li ve Mu sic Shop
07.00 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.35 v| jes t|
07.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
08.35 v| jes t|
08.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
09.05 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom
09.08 Oa ro || ja. se r| ja
09.57 Oro at|a Os| qu ra nje -
pro zor u sv| jet
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 H|a dno krvne z| vo t| nje.
dok. se r| ja
11.10 Opra sou
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 Opre zno s an de |om.
se r| ja
13.20 lde mo na put
s Go ra nom M| || cem:
B|H
14.05 Je |o vn| c| |z qu b|je noq
vre me na
14.45 Pas ko j| je
za us ta v|o rat
16.15 Hrvat ska ku| tur na
ba st| na
16.35 Tu r|s t| •ke sp| |je
Hrvat ske. dok. se r| ja
17.10 Na s| | va s| 2. se r| ja
17.45 Oro at|a Os| qu ra nje -
pro zor u sv| jet
18.00 Hrvat ska uz| vo
19.30 Dne vn|k
20.05 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom
20.10 Oa ro || ja. se r| ja
21.05 Kor ner
22.15 Po tro sa •k| kod
22.45 Bur zo vno |z vjes ce
22.50 Dne vn|k 3
23.15 v| jes t| |z ku| tu re
23.25 Pro íe s| je oso bno:
A|at - va tra. dok. se r| ja
00.00 No cne mo re
| sa nja r| je. se r| ja
00.45 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 2. se r| ja
01.30 Ü ure du 2. se r| ja
01.50 Fa| con Be ach 1. se r| ja
02.35 ve |e maj stor 1. se r| ja
GJMN
14.15
Pas ko ji je
za us ta vio rat, film
Na ta va nu po ro d| •ne ku ce
dje •ak Lu ke pro na |a z| sta -
ru voj nu tru bu svoq dje da.
Kad po •nu boz|cn| pra zn| -
c|. oku p| pr| ja te |je | pre d|oz|
da se po d| je |e u qru pe ka -
ko b| se |qra || ra ta.
Kar li tov na ~in, film
Pro s|os t| | re pu ta c| j| se ne
moze po bje c|. Na kon sto je u
za tvo ru pro veo pet qo d| na
Kar || to Br| qan te se za k|| nje
ka ko ce svo ju pro s|ost kr| ju -
m•a ra he ro |nom os ta v| t| da -
|e ko za so bom. te ce z| vje t|
kao m| ran. uq|e dan qra da n|n.
na li ze stru~ nja ka po -
ka zu ju da }e i u bu du -
}nosti spor tske
re kor de u brzi ni oba -
ra ti vi {i i te `i spor tis ti.
Tim nau ~ni ka sa
ame ri ~kog Uni ver zi te ta
Djuk, oba vio je is tra `i -
va nje u ko jem je do {ao do za klju ~ka da su
olim pij ski {am pi oni u pli va nju i atle ti ci to kom
po slje dnjih sto go di na pos ta ja li sve vi {i, sa -
mim tim i br`i, ali i da su se ra zvi ja li mno go
br`e od pro sje ~ne po pu la ci je.
Nau ~ni ci tvrde da se obra zac ras ta
spor tis ta mo `e pre dvi dje ti po mo }u te ori je di -
zaj na u pri ro di, ko ja obja{ nja va naj ra zli ~i ti je
fe no me ne, kao {to je stva ra nje ri je ~nog ko ri ta.
D`or dan ^ar ls je to kom svo jih stu di ja na
Dju ku pro u~a vao vi si ne i te `i ne naj br`ih pli -
va ~a i trka ~a na 100 me ta ra, ko ji su oba ra li
svjet ske re kor de u tim dis ci pli na ma od 1900.
go di ne, pa do da nas.
Za tim ih je upo re dio i na pra vio ve zu
izme |u ras ta spor tis ta i po bje dni ~kih vre me na.
"Ana li ze po ka zu ju da }e re kor de u brzi ni
i da lje pos ti za ti vi {i i te `i spor tis ti. Pre ma na {oj
te ori ji, trka na 100 me ta ra ko ju bi da nas ne ko
is tr~ao za 13 se kun di, u an ti ~ko do ba bi bi la is -
tr~a na za 14 se kun di, jer su ti je la ta da{ njih lju -
di bi la ma nja od da na{ njih", obja vio je ^ar ls u
~a so pi su "@ur nal ek spe ri men tal ne bi olo gi je".
Pro sje ~an ~o vjek je vi {i za 4,8
cen ti me tara u odno su na 1900. go di nu. Na su -
prot to me, naj br`i pli va ~i da na{ nji ce vi {i su za
11,4 cen ti me tra od onih ko ji su pos tav lja li re -
kor de pri je vi {e od sto go di na, dok su sprin te ri
vi {i u pro sje ku za 16,3 cen ti me tra od pi oni ra
svo jih dis ci pli na.
Na ra vno, ra zli ka u vi si ni i te -
`i ni ni je je di ni, ni ti klju ~an fa ktor u kon stan -
tnom oba ra nju svjet skih re kor da.
Na per for man se spor tis ta bi tno uti ~u i
me to de tre nin ga, sa vre me na te hni ~ka po ma ga -
la, is hra na, stil `i vo ta, spor tska opre ma...
Svjet ski atlet ski re kor de ri na 100 me ta ra
vre me nom su pos ta ja li sve vi {i i te `i a vre me -
na su im bi la sve bo lja. Evo po re |e nja ne ko li -
ko re kor de ra i nji ho vih mje ra.
sport
^elsi osvojio "Komjuniti {ild"
Fu dba le ri ^el si ja po bije di li su u ne dje -
lju u me ~u za "Ko mju ni ti {ild" eki pu Man -
~es ter ju naj te da. ^el si je na "Vem bli ju"
~et vrti put do {ao do ovog pe ha ra na kon
izvo |e nja je da na es te ra ca (4:1) jer je re gu -
lar nih 90 mi nu ta za vr{e no ne ri je {e no (2:2).
Eki pa Kar la An }e lo ti ja je na po lu vre me nu
gu bi la sa 0:1, a do preo kre ta je do {la u dru -
gom dije lu me ~a i to na na ~in ko ji }e pris ta -
li ce Man ~es ter ju naj te da vje ro va tno
ospo ra va ti kao pri mje re ne fer-ple ju.
Po go dak Kar va lja za 1:1 pos ti gnut je
na kon {to je Dro gba pri li ~no sna `no ule tio u
vaz du {ni du el s gol ma nom Fos te rom, ko ji iz
tog ra zlo ga ni je uspio da in ter ve ni {e do vo -
ljno do bro, a za tim je Lam pard dao gol dok
je na dru goj stra ni te re na le `ao la k{e po vri -
je |e ni Pa tris Evra.
Slav lje klu ba sa "Old Tra for da" na kon
{to je Vejn Ru ni u dru gom mi nu tu su dij ske
na do kna de do nio izje dna ~e nje ni je du go po -
tra ja lo, jer je ^el si do tro fe ja do {ao za hva -
lju ju }i gol ma nu ^e hu ko ji je od bra nio
je da na es ter ce Gi gsu i Evri.
Re kor de ri u tr~a nju i pli va nju br`e se ra zvi ja ju od os ta lih
Bu du }nost
pri pa da
vi {im i
te `im
Naj br`i pli va ~i
da na{ nji ce
vi {i su za
11,4 cen ti me t ra
od onih ko ji
su pos tav lja li
re kor de pri je
vi {e od sto
go di na
lme Go d| na vr| je me (s) v| s| na (cm) Te z| na (kq)
Ed| Tu |an (1932) 10.3 173 66
Dze s| Ovens (1936) 10.2 156 75
Oar |s Gr|n (1968) 9.9 176 68
Ed| Hart (1972) 9.9 156 71
Kar| Lu |s (1991) 9.86 189 82
Asa ía Paue| (2007) 9.74 192 88
Üsa |n Bo|t (2008) 9.69 198 86
A
Asa fa
Pauel
Pro sje ~an
~o vjek je
vi {i za 4,8
cen ti me tra
u odno su
na 1900.
Usa in Bolt
Pli va ~i ni su vi {e mr{u lja vi
mom ci: Pir sol, [an te i Fel ps
D`e si
Ovens
strana 10 strana 3
Vladimir GRBI]
u dba le ri Bor ca nas ta vi li
su sa si gur nom igrom i
u 2. ko lu Pre mi jer li ge BiH,
gdje su pred pra znim tri bi na
Grad skog sta di ona u Ba nja lu ci
ugos ti li tre binj ski Le otar i sla -
vi li re zul ta tom 2:0.
Go lo ve za do ma }i na pos ti -
gli su Le onid ]o ri} u 35. i Dar -
ko Lju bo je vi} u 39. mi nu tu
me ~a.
F
NASTAVAK NA STRANI 2
Kvali fi ka ci je za
Evropsko prvenstvo
Bh. ko {ar ka {i
pres ko ~i li
i dru ga
pre pre ku
Premijer
liga BiH
u fudbalu
Borac siguran,
Lakta{i uvjerljivi
Fu dbal ska
re pre zen ta ci ja BiH
Da nas
oku plja nje
za me~
s Ira nom
Dar ko Lju bo je vi}
(Bo rac) i Da li bor
Kre zo vi} (Le otar)
FO TO V. STO JA KO VI]
2 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Sport
Epi log s "Ko {e va"
Mjes to: Olim pij ski sta di on "Asim Fer ha to vi} Ha se - Ko {e vo".
Vri je me: 6. avgust 2009. go di ne. Na kon 120 mi nu ta igre na trav -
nja ku Olim pij skog sta di ona u Sa ra je vu, do ma }i tim je sti gao do pe -
na la, za dnjeg ~i na u fu dbal skoj pred sta vi ko ji je po pu lar no na zvan
"lu tri ja".
Gla vni akte ri bi li su igra ~i Sa ra je va i fa vo ri zo va ni fu dba le ri
{ved skog Hel sin gbor ga. U tom ~i nu pa da li su ve li ka ni po put re pre -
zen ta ci je Fran cus ke na Svjet skom prven stvu u Nje ma ~koj 2006. go -
di ne, sna `ni ^el zi u fi na lu Li ge prva ka u Mos kvi 2008. go di ne, ili
re pre zen ta ci ja SFR Ju go sla vi je pre dvo |e na Ivi com Osi mom na SP,
sa da ve} da vne 1990. u Ita li ji. U Sa ra je vu pro {le se dmi ce is to ime ni
klub na pra vio je po dvig pla si rav {i se u ~et vrtu, uje dno i po slje dnju
run du kva li fi ka ci ja za fu dbal sku Euro li gu ove se zo ne.
Igra ~i tre ne ra Me hme da
Ja njo {a, na kon {to su izvu kli
po bje du pred svo jim na vi ja -
~i ma ko ja je bi la iden ti ~na
tri jum fu mo ma ka iz [ve dske
se dam da na ra ni je, iz re gu -
lar nih 90 mi nu ta izba ~e ni su u or bi tu pro du `e ta ka ka da je igra pa -
la na ze mlju ~e ka ju }i pe na le ko ji su mo ra li do }i. Ko na ~no, igra ~i
Sa ra je va i Hel sin gbor ga pri la zi li su bije loj ta ~ki gle da ju }i u gol -
ma ne ko ji su i njih gle da li po ku {a va ju }i pro ku `i ti "u ko ju }e stra -
nu". Za tim, na kon {to su igra ~i Sa ra je va, za klju ~no sa Del me di nom
Ham za gi }em pos ti gli uku pno pet go lo va iz pe na la, {to je je dan vi {e
od gos tu ju }e eki pe, tri bi ne su ima le ra zlo g za od huk ko ji zna ~i
slav lje.
Ra zlog za slav lje, pri je sve ga na la zi se u ~i nje ni ci da je, ba rem u
tom tre nut ku, klup ski fu dbal BiH po ~eo da li ~i na ne {to. Lju di bi
mo gli o~e ki va ti da na is tom sta di onu u sko ri je vri je me gle da ju Ro -
mu s Fran ~es kom To ti jem ili De Ro si jem, ili Ajaks. Ali, u pe tak je
izvu ~en Klu`. Ni ma lo atra kti van, ali ru mun ski do bar.
PENAL
Pi {e:
Osman ZU KI]
I hrvat ske odboj ka {i ce su do ~e ka le
svo jih "pet mi nu ta" na pla `i. Ana Grbac,
Sa nja Po po vi} i Ni ko li na Ko va ~i}
u`i va ju u bla go de ti ma lje ta.
Mo gu Aus tri jan ci
da se hra bre ko li ko
god ho }e re mi jem
u Beo gra du i go lom
ko ji su pos ti gli,
ali ja i da lje tvrdim
da su {an se 50:50.
Dra go slav Ste pa no vi},
tre ner FK Voj vo di na
IZJAVA
SEDMICE
DA LI
ZNATE...
...DA VEJN GREC KI, BIV [I
KA NAD SKI HO KE JA[
U NHL LI GI, DR@I RE KORD
S NAJ VI [E POS TI GNU TIH
GO LO VA TO KOM KA RI JE RE
(2.857) OS TAV LJA JU ]I
MAR KA ME SI JEA DA LE KO
IZA ZA VI [E OD 1.000
GO LO VA. U SE ZO NI
1985/1986, GREC KI JE
POS TI ZAO 2,69 GO LO VA
PO UTA KMI CI.
Klup ski fu dbal
BiH je u tom tre nut ku
po ~eo da li ~i na ne {to
Ka ra li} no ka uti rao Tu zla ke
Ba nja lu ~a ni su do bro otvo ri li uta kmi cu i
s ne ko li ko po lu pri li ka za prije ti li gos tu ju }em
gol ma nu.
Prvu pra vu pri li ku za do ma }i na imao je
Si ni {a Ga gu la u 23. mi nu tu, ali nje gov {ut
sjaj nom pa ra dom bra ni Be rak. Je dnu od ri jet -
kih pri li ka za gos te pro pus tio je De jan Ra {e -
vi} u 25. mi nu tu, nj egov {ut sja no je od bra nio
Dra gan Star ~e vi}. Spor na si tu aci ja na me ~u
de si la se u 32. mi nu tu ka da je u ka zne nom
pros to ru Le ota ra obo ren Dar ko Lju bo je vi}, ali
se su di ja @iv ko vi} ni je odlu ~io na svi ra nje je -
da nes ter ca ne go je igra ~u Bor ca dao `u ti kar -
ton zbog si mu li ra nja.
Na prvi gol ~e ka lo se do 35. mi nu ta ka da
je sja jan cen tar {ut ve te ra na Oli ve ra Jan dri }a
is ko ris tio Le onid ]o ri} i do veo do ma }i na u
vo| stvo. Ba nja lu ~a ni su nas ta vi li s na pa di ma i
ni je se du go ~e ka lo na dru gi po go dak. No vi
cen tar {ut Jan dri }a is ko ris tio je, ovaj put, Lju -
bo je vi} i po vi sio vo| stvo na 2:0. Kraj prvog
po lu vre me na obi lje `i la je sjaj na akci ja fu dba -
le ra Bor ca ko ju je pro pus tio da re ali zu je Ne -
ma nja Bil bi ja, na kon {to ga je pe tom sjaj no
upo slio Sa {a Kaj kut i na odmor se odla zi sa
za slu `e nim vo| stvom do ma }i na.
Dru go po lu vrije me Bo rac je otvo rio sjaj -
nom pri li kom Lju bo je vi }a, ali je {utirao pre ko
go la. Gos ti su do kra ja me ~a ima li jo{ je dnu
pri li ku u 60. mi nu tu ka da je Ra {e vi} {u ti rao sa
oko 20 me ta ra pra vo u odli ~no pos tav lje nog
gol ma na Bor ca. Ba nja lu ~a ni su do kra ja igra li
smi re no i bez ozbi ljni jih po ku {a ja uta kmi cu
is ku sno pri ve li kra ju.
"Ovo je bi la te {ka uta kmi ca za nas, zna li
smo da je Le otar odli ~no pri pre mljen i da ne -
}e mo la ko sti }i do tri bo da. Upo zna ti smo sa
nji ho vim sla bos ti ma, gra di li smo na {u igru i
strplji vo ~e ka li pri li ke, ko je smo zna li da is ko -
ris ti mo. Dru go po lu vrije me smo odi gra li smi -
re no, na re zul tat i ru tin ski uta kmi cu pri ve li
kra ju", re kao je na kon uta kmi ce Ve li mir Stoj -
ni}, tre ner Bor ca.
Da je uta kmi ca bi la kva li te tna, pot vrdio
je i Sr|an Ba ji}, tre ner Le ota ra, ali nje gov tim
jo{ je dnom ni je uspio da do |e do po vo ljnog
re zul ta ta u gos ti ma:
"Uta kmi ca je odi gra na na ve oma do brom
ni vou i {te ta je {to ni je bi lo gle da la ca jer bi
stvar no ima li {ta da vi de. Uta kmi cu smo lo {e
otvo ri li, a ra na po vre da To do ro vi }a dos ta je
uti ca la na na {u igru. U gos ti ma nam se stal no
po nav lja ju is te gre {ke zbog ko jih ne mo `e mo
da do |e mo do po vo ljnog re zul ta ta. Za do vo -
ljan sam fi zi ~kom spre mom igra ~a, ali nam
tre nu tno fa li plej mej ker ko ji bi ra zi gra vao na -
{e na pa da ~e."
Uta kmi cu smo ru tin ski
pri ve li kra ju, re kao Stoj ni}
No go me ta {i La kta {a pro tu tnja li su "Tu{ -
njem". Re zul ta tom 4:2 "de mon ti ra li"su do ma -
}i sas tav tu zlan ske Slobo de. Sva ka ko da
naj ve }e za slu ge za gos tu ju }i tri jumf La kta {a
pri pa da ju Vla di mi ru Ka ra li }u, ko ji je pos ti gao
het-trik, ali i Bo ri sla vu Mi ki }u, ko ji je bio kre -
ator svih akci ja, te je za slu `e no na gra |en du -
go traj nim apla uzom oko 2.000 do ma }ih
gle da te lja.
"Do bro smo otvo ri li me~, ali nas je gre {ka
gol ma na De ni sa Muj ki }a sa sje kla i po re me ti la
kon cep ci ju. Na {a igra se do slov ce ra spa la, a
gre {ke su se re da le iz na pa da u na pad. Po sli je
0:3 na po lu vre me nu, po ku {a li smo sti snu ti zu -
be. Pos ti gli smo vrlo brzo po go dak. Me |u tim,
ka da se sve sa be re i odu zme, ovo ni je na{
dan", ka `e tre ner Slo bo de Adnan Osman ho -
d`i}.
Za ni mlji vo je da je Slo bo din egze ku tor
Vla di mir Ka ra li}, pri je go di nu da na no sio
crve no-crni dres ali kod Sa ki ba Mal ko ~e vi }a
imao je epi zo dnu ulo gu.
Mi lan Mi la no vi}, tre ner La kta {a, bio je
za do vo ljan osvo janjem tri bo da.
"Odi gra li smo odli ~no prvo po lu vri je me,
ta kti ~ki i in te li gen tno. Odra di li smo ne ko li ko
izvan re dnih akci ja, i svo je pri li ke smo us pje li
re ali zova ti ta ko da smo ste kli pre dnost u
prvom po lu vre me nu a dru go smo odi gra li ru -
tin ski. O~e ki vao sam pri ti sak Slo bo de u dru -
gom di je lu ko ji smo na kra ju us pje li iz dr`a ti
ta ko da mi slim da smo za slu `e no sla vi li po -
bje du", re kao je Mi la no vi}.
D.S.
Bo rac 2
Le otar 0
Str| je| c|: 1:0 Oo r|c u 35. 2:0 Lju bo je v|c u 39. m| -
nu tu. Grad sk| sta d| on u Ba nja |u c|. Bez pr| sus tva
q|e da |a ca. Su d| ja: An to Z|v ko v|c (Ora sje) 7.5.
Zu t| kar to n|: Sa kan. Lju bo je v|c (Bo rac). Ko mne -
n|c. M| |o se v|c. Dre• (Le otar).
BO PAO: Star •e v|c 7. Sa kan 7 (od 86. m| nu ta
Pe tr|c -). Za r|c 7. vra njes 7. Oo r|c 7.5. Ga qu |a 7.
Stu par 7. Kaj kut 7 (od 74. m| nu ta Ma za || ca -).
Jan dr|c 8. B|| b| ja 7. Lju bo je v|c 7.5 (od 78. m| nu -
ta Da mja no v|c -). Tre ner: ve || m|r Stoj n|c.
LE OTAP: Be rak 6. Trn| n|c 5.5. To do ro v|c - (od
13. m| nu ta Oe ra n|c 5.5). Pa m|c 5.5. M| |o se v|c
5.5. Kre zo v|c 5.5. Pa se v|c 6 (od 81. m| nu ta So -
uto -). Ko mne n|c 5.5. Ze •e v|c 5 (od 46. m| nu ta
Dre• 5.5). La z|c 5.5. v| co 5.5. Tre ner: Srdan Ba -
j|c.
lqra• uta km| ce: O|| ver Jan dr|c 8.
1. Ve le` 2 2 0 0 9:1 6
2. Bo rac 2 2 0 0 4:0 6
3. Zvi jez da 1 1 0 0 2:0 3
4. @e lje zni ~ar 1 1 0 0 1:0 3
5. La kta {i 2 1 0 1 4:4 3
6. Le otar 2 1 0 1 1:2 3
7. Mo dri ~a 1 0 1 0 2:2 1
8. Sa ra je vo 1 0 1 0 1:1 1
9. ^e lik 2 0 1 1 1:2 1
10. Ru dar P. 2 0 1 1 1:2 1
11. Slo bo da 2 0 1 1 3:5 1
12. Zrinj ski 2 0 1 1 3:5 1
13. Olim pik 2 0 1 1 3:6 1
14. Tra vnik 2 0 1 1 3:8 1
15. [i ro ki 0 0 0 0 0:0 0
16. Sla vi ja 0 0 0 0 0:0 0
Ka ra li} pri je go di nu da na
no sio crve no-crni dres
Do ma }i ni sla vi li sa
2:0 go lo vi ma Le oni da
]o ri }a u 35. i Dar ka
Lju bo je vi }a u
39. mi nu tu me ~a
ve |ez - O||m p|k 4:1. S|o bo da -
La kta s| 2:4. Bo rac - Le otar 2:0. Pu dar
P. - Oe ||k 1:1. Tra vn|k - Zr|nj sk| 3:3. Ju •e
su |qra ||: Ze |je zn| •ar - S| ro k|. S|a v| ja -
Zv| jez da. Mo dr| •a - Sa ra je vo.
Re zul ta ti 2. ko la
Ba nja lu ~a ni su do bro
otvo ri li uta kmi cu
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
NASTAVAK SA STRANE 1
V. RA DE NO VI]
Bra ni mir Tu li}, se le ktor mla de fu dbal ska U21 re -
pre zen ta ci je BiH, za su tra{ nju pri ja telj sku uta kmi cu sa
Slo ve ni jom u Ve le nju po zvao je ~e tvo ri cu no vih igra ~a.
Na kon {to su s prvo bi tnog spis ka otpa li gol man
Ste fan To mo vi} zbog ne po sje do va nja vi ze, Er min Zec,
ko ji je pre ko man do van u "A" tim, te Ne boj {a Pe ji} zbog
po vre de, po ziv su do bi li ~u var mre `e An to nio Sol do
(Po su {je), Jo sip ]o ri} (Li be rec) i Mir ko @a ja (Haj duk).
Me |u tim, u su bo tu se ra zbo lio igra~ Slo bo de Mu ha med
Mu ji}. Zbog vi so ke tem pe ra tu re za vr{io je u bol ni ci, te
je ju ~e po ziv do bio i Ha ris Me hme da gi} (NK Lu ~ko).
"Ima li smo ne ko li ko ot ka za i ni smo `e lje li u Slo ve -
ni ju kre nu ti neo zbi ljno sa sa mo 16 fu dba le ra. Ta ko smo
po zva li ~e tvo ri cu no vaj li ja", re kao je Tu li}.
Uta kmi ca se, umjes to ka ko je ra ni je pla ni ra no 12.
av gus ta, na zah tjev do ma }i na igra su tra u Ve le nju. Ta ko
je na{ tim, umjes to oku plja nja pla ni ra nog za da nas u
BiH, ve} ju ~e otpu to vao u Slo ve ni ju.
"S ob zi rom na to da su do ma }i ni mo ra li pro mije ni ti
ter min odi gra va nja, na put smo kre nu li ra ni je. Iz BiH su
kre nu li ve }i nom igra ~i ko ji nas tu pa ju u Pre mi jer li gi
BiH, dok }e nam se in ter na ci onal ci pri klju ~i ti u Ve le nju.
U po ne dje ljak }e mo ima ti dva tre nin ga i je dan u uto rak
uju tru. Uta kmi ca se igra u uto rak sa po ~et kom u 19 sa -
ti", do dao je Tu li}.
Uta kmi ca sa Slo ven ci ma bh. na da ma bi }e po slje -
dnja pro vje ra pred po ~e tak kva li fi ka ci ja za pla sman na
EP. Prvi me~ kva li fi ka ci ja }e igra ti 4. sep tem bra kao do -
ma }i ni pro tiv Lu ksem bur ga, a u okto bru gos tu ju kod
Vel sa i Ita li je.
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 3 Sport
Po go dak Ze ca
Er min Zec, re pre zen ta ti vac
BiH, po got kom je za po ~eo no vu
se zo nu u Prvoj li gi Hrvat ske. Na -
pa da~ [i be ni ka bio je je di ni stri -
je lac u po ra zu svo je eki pe na
gos to va nju u Za dru (1:2). Do ma -
}i ni su po ve li iz je da na es ter ca u
10. mi nu ti pre ko @e li mi ra Ter ke -
{a, ne ka da{ njeg re pre zen ta tiv ca
BiH. Zec je izje dna ~io u 56. mi -
nu ti, a ko na ~nih 2:1 i sva tri bo da
Za dra ni ma do nio je Ivan ^ur ju -
ri} u su dij skoj na do kna di.
V.R.
Sa li ho vi}
ka pi ten
Se jad Sa li ho vi} no sio je ka pi -
ten sku tra ku Ho fen haj ma u uta -
kmi ci prvog ko la Bun de sli ge
igra noj pro {log vi ken da na do -
ma }em te re nu pro tiv Ba jer na.
Su sret ko ji su bo lje za po ~e li gos ti
okon ~an je re zul ta tom 1:1. U 25.
mi nu ti no vo ime u dre su Ba va ra -
ca, hrvat ski re pre zen ta ti vac Ivi ca
Oli}, po go dio je za 1:0. Ipak, u
41. mi nu ti do ma }i ni su izje dna ~i -
li pre ko Edua, ko jeg je pret ho dno
du bin skom lop tom odli ~no upo -
slio na{ Ve dad Ibi {e vi}.
V.R.
Tu li} u Slo ve ni ji
sa ~e tvo ri com no vih
Emir Spa hi}, ka pi ten fu dbal ske
re pre zen ta ci je BiH, naj za slu `ni ji
je za je dan osvo je ni bod Mon pe -
lijea na star tu Prven stva Fran cu -
ske. U prvom ko lu Mon pe lije je
pro {log vi ken da na do ma }em te -
re nu ugos tio PSG, a bh. in ter na ci -
ona lac mre `u je po got kom
gla vom za tre sao u ~et vrtoj mi nu ti
su dij ske na do kna de. Stri je lac za
gos te iz gla vnog gra da bio je Lu -
do vik Gi uli u 71. mi nu ti. Dru gi
bh. re pre zen ta ti vac u Fran cus koj,
Mi ra lem Pja ni}, ~lan Li ona, igrao
je od 56. mi nu te na gos to va nju
svo ga ti ma kod La Man {a. Uta -
kmi ca je okon ~a na re zul ta tom
2:2. Po raz na star tu do `i vio je bh.
stru~ njak Me hmed Ba `da re vi},
tre ner Gre no bla, ko ji je po ra `en
na do ma }em te re nu od Mar se ja sa
0:2.
V.R.
Ze ni ~a ni
za do vo ljni bo dom
Na kon o~aj ne igre i po ra za od @e lje zni ~a ra na otva ra nju se zo ne, fu -
dba le ri ^e li ka bo dom osvo je nim u Pri je do ru do ne kle su se is ku pi li kod
svo jih na vi ja ~a. Mo `da i vi {e od bo da, za eki pu tre ne ra Ive I{tu ka, zna -
~i ~i nje ni ca da su us pje li sta bi li zo va ti igru i po pra vi ti atmo sfe ru u svla -
~i oni ci.
"Bi la je to pra va prven stve na uta kmi ca u ko joj smo na po ~et ku us pje li
is ko ris ti ti pri ti sak ko ji je bio na do ma }im igra ~i ma. Si gur no je da mo `e -
mo bi ti za do vo ljni ~i nje ni com da smo po pra vi li igru i osvo ji li bod, ko ji
}e nam mno go zna ~i ti u nas tav ku prven stva", ka `e Amir Ja pa ur, po mo -
}ni tre ner ^e li ka.
A.M.
Da nas na Ili d`i oku plja nje fu dbal ske A re pre zen ta ci je BiH
Ve dran RA DE NO VI]
Uz ne ko li ko na jav lje nih ot ka za i jo{ dvo ji -
cu upi tnih igra ~a, da nas }e se na Ili d`i u ho te lu
"Her ce go vi na" oku pi ti naj bo lji fu dbal ski re -
pre zen ta tivci Bo sne i Her ce go vi ne.
Iza bra ni ci se le kto ra Mi ro sla va - ]i re Bla -
`e vi }a u sri je du }e na Olim pij skom sta di onu
"Asim Fer ha to vi} Ha se - Ko {e vo" u Sa ra je vu
odi gra ti pri ja telj sku uta kmi cu s Ira nom, {to }e
bi ti po slje dnja pro vje ra pred nas ta vak kva li fi -
ka ci ja za Svjet sko prven stvo u Ju `noa fri ~koj
Re pu bli ci. Prvom stra te gu do la zak su ra ni je ot -
ka za li Zvjez dan Mi si mo vi} (Vol fsburg), El vir
Ra hi mi} (CSKA Mos kva) i Zla tan Mu sli mo vi}
(PA OK). Mi si mo vi} je izos ta nak oprav dao po -
ro di ~nim ra zlo zi ma, dok su Ra hi mi} i Mu sli -
mo vi} po vri je |e ni. Na kna dni po zivi upu }e ni
su Mir ne lu Sa do vi }u (Me gna Aus tri ja) i Er mi -
nu Ze cu ([i be nik), ko ji je pre ko man do van iz
mla dog bh. ti ma. No, upi tno je da li }e se da -
nas Bla `e vi }u na pro ziv ci za ka za noj u 13 sa ti
po ja vi ti i gol man Por tsmu ta Asim Be go vi}, te
Admir Vla da vi} iz Red Bul Sal cbur ga. Be go -
vi}, ~i je je igra nje za BiH bi lo upi tno zbog ra -
ni jeg nas tu pa za mla di tim Ka na de, mo ga bi
pro pus ti ti Iran, jer sva kog tre nut ka o~e ku je
pri no vu u po ro di ci. Admir Vla da vi} zbog po -
vre de ni je pu to vao ni na gos to va nje svo ga klu -
ba kod za gre ba ~kog Di na ma, te se mo`e
o~e ki va ti da ni u sri je du ne }e igra ti na "Ko {e -
vu". Tim pri je jer su u No go me tni/Fu dbal ski
sa vez BiH iz Sal cbur ga ve} po sla li do pis u ko -
jem tra `e po {te du za svog igra ~a zbog po vre -
de. Uz na kna dno po zva ne Sa do vi }a i Ze ca, u
odno su na do sa da{ nje uta kmi ce kva li fi ka ci ja,
je di no no vo ime bi }e Da mir Mir vi}, sto per
bel gij skog Ro se la rea.
"Pro te klih da na su sre li smo se s ne ko li ko
ot ka za i iz mje na uo~i me ~a s Ira nom, ali ka -
kvim }e mo ta ~no sas ta vom ra spo la ga ti zna }e
se u po ne dje ljak na ve ~e. Oku plja nje je pla ni ra -
no u 13 sa ti. Me |u tim, s ob zi rom na to da dos -
ta re pre zen ta ti va ca sa svo jim klu bo vi ma u
ne dje lju igra prven stve ne uta kmi ce, si gu no }e
bi ti i ka{ nje nja. Na ra vno, bi lo bi do bro da na
ra spo la ga nju mo `e mo ima ti sve naj bo lje igra -
~e, ali po vre de i ot ka zi su uobi ~aj na stvar, te se
mo ra mo pri la go di ti si tu aci ji. Sa dru ge stra ne,
ot ka zi stan dar dnih re pre ze nta ti va ca do bra su
pri li ka za do ka zi va nje onih ko ji su dosad ima li
ne {to ma nju mi nu ta `u. I na ma u stru ~nom {ta -
bu to da je mo gu }nost da pro vje ri mo ne ke no ve
igra ~e", re kao je Ivi ca Bar ba ri}, prvi po mo }nik
se le kto ra Mi ro sla va Bla `e vi }a.
Bar ba ri}, tre ner [i ro kog Bri je ga, ve} je si -
no} sti gao u ba zu re pre zen ta ci je BiH, na kon
odi gra ne uta kmi ce sa @e lje zni ~a rom na "Grba -
vi ci". Me |u prvi ma su se pri klju ~i li i go lman
Ne ma nja Su pi}, ko ji ve} ne ko li ko da na tre ni ra
u Sa ra je vu, te Edin D`e ko, ko ji je u gla vni
grad na {e ze mlje do pu to vao u su bo tu.
"Prvi tre ning odra di}e mo u po ne dje ljak u
ve ~er njem ter mi nu. U uto rak }e mo ima ti je dan
ili dva la k{a. No, sve }e mo pre ci zno zna ti u
po ne dje ljak", do dao je Bar ba ri}.
Uz ot ka ze i ne ko li ko
upi tnih za Iran
Na da nas njem oku p|ja nju tre ba |o
b| da se po ja ve qo| ma n|: Ne ma nja Su p|c
(Anar to z|s). Asm|r Be qo v|c (Por tsmut) |
Ad|s Nur ko v|c (Tra vn|k). Za t|m |qra •|: Em|r
Spa h|c (Mon pe |je). lvan Pa de |j|c (Ener dz|
Ko tbus). Sa ne| Ja h|c (Ar|s). Da m|r M|r v|c
(Po se |a re). Bo r|s Pan dza (Haj duk). Sa íet
Na da re v|c (Es k| se h|r spor). Adnan Mra vac
(Ma ter sburq). Da r|o Da mja no v|c (Ka jzer -
s|a utern). Sa m|r Mu ra to v|c (Sturm). Se jad
Sa || ho v|c (Ho íen hajm). M| ra |em Pja n|c (L| -
on). Z|a tan Baj ra mo v|c (Aj ntraht). Se n| jad
lbr| •|c (Haj duk). Se m|r St| ||c (Leh Po znan).
Ed|n Dze ko (vo| ísburq). ve dad lb| se v|c
(Ho íen hajm). Adm|r v|a da v|c (Sa| cburq).
Er m|n Zec (S| be n|k) | M|r ne| Sa do v|c (Ma -
qna).
Spi sak za Iran
Se le ktor Mi ro slav
Bla `e vi} na kna dne
po zi ve upu tio
Mir ne lu Sa do vi }u
(Me gna Aus tri ja)
i Er mi nu Ze cu ([i be nik)
Ve} do pu to vao
u Sa ra je vo:
Edin D`e ko
FO TO NN
Bra n| m|r Tu ||c po dn|o je d|s c| p||n sku
pr| ja vu u N/FS B|H pro t|v Ab du |a ha lbra ko v| ca.
po mo cnoq tre ne ra m|a de re pre zen ta c| je.
Pr| nu den sam na ovaj po tez s ob z| rom na to
da se lbra ko v|c n| je oda zvao po z| vu za put u
S|o ve n| ju. Ovo je dru q| put od uku pno tr| po -
s|je dnja oku p|ja nja da se lbra ko v|c ne oda z| va.
sto sma tram neo zb| |jn|m •| nom. re kao je Tu ||c.
Ü stru •nom sta bu u ve |e nju ne ce b| t| n| tre ner
qo| ma na A| m|r Hur t|c. ko j| je oprav dao svoj
|zos ta nak. Na |me. ne da vno je do b|o k|up sk|
an qa zman u Azer bej dza nu. te n| je b|o u pr| || c|
r| je s| t| p| ta nje |z da va nja v| ze.
Pri ja va pro tiv
Ibra ko vi }a
Mla di bh. fu dba le ri otpu to va li
na pri ja telj sku uta kmi cu u Slo ve ni ju
Spa hi} do nio re mi
Emir
Spa hi}
4 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Sport
Be go vi} na
po zaj mi ci
Asmir Be go vi}, gol man
en gles kog pre mij er li ga {a
Por tsmu ta i po ten ci jal ni re -
pre zen ta ti vac BiH, naj vje ro -
va tni je }e oti }i na po su dbu.
Na kon do vo |e nja Fin ca An -
tija Ni je mi ja, stru ~ni {tab
klu ba sa Otoka ne }e ra ~u na ti
na nje go ve uslu ge u na re -
dnoj se zo ni. Fin ski go lam bi -
}e naj ve }a kon ku ren ci j a
prvom ~u va ru mre `e Por -
tsmu ta Dej vi du D`ej msu, ta -
ko da }e Be go vi} vje ro va tno
pre }i u [kot sku, objav lje no
je na ofi ci jel noj veb stra ni ci
en gles kog klu ba. Be go vi} je
u Por tsm ut sti gao 2005. go -
di ne i od ta da je upi sao sa mo
dvi je uta kmi ce.
Gre {ke
Le ota ra
Fu dba le ri Le ota ra ni su us -
pje li da s prvog ovo go di{ njeg
gos to va nja do ne su bo do ve.
Bo rac je bio su vi {e ve li ki za -
lo gaj za tre binj ske fu dba le re,
ali ono {to naj vi {e bri ne sve
iz Le ota ra je te {ka po vre da
Vla di mi ra To do ro vi }a. Na re -
dnih da na }e biti oba vljeni
de ta ljni me di cin ski pre gle di,
gdje }e bi ti ut vr|e no ko li ko
}e od sus tvo va ti s te re na. Oba
go la Le otar je pri mio na kon
gre {a ka od bra ne u in ter va lu
od pet mi nu ta.
"Na `a lost, nismo us pje li da
do ne se mo bo do ve iz Ba njalu -
ke. ^es ti tam fu dba le ri ma
Bor ca na po bje di, a mi se
okre }e mo no vim is ku {e nji -
ma. Mo ra }e mo sa ~e ka ti no vu
pri li ku za bo do ve u gos tima.
Ovu uta kmi cu }e mo ve} su tra
da za bo ra vi mo i po ~i nje mo
pri pre me za uta kmi cu sa Slo -
bo dom", re kao je No vi ca Be -
rak, gol man Le ota ra.
^.M.
Ve le` u
is tom ri tmu
Ve le` je nas ta vi o s odli ~nim
igra ma i ove su bo te jer je u
"Vra p~i }i ma" pa la eki pa Olim -
pi ka, ko ja je is pra }e na sa ~e ti ri
po got ka u njenoj mre `i. Pri bo -
ja va li su se Mos tar ci gos to va -
nja "vu ko va", i po ka za lo se s
pra vom. Olim pik se odli ~no
pos ta vio, imao lop tu vi {e u no -
ga ma, ali bez kon kre tnih pri li -
ka. Pre sje kao ih je i ra ni gol
Za imo vi }a, iz "slo bo dnja ka" u
2. mi nu tu.
"Zna li smo da je Olim pik
vrlo kva li te tna eki pa. Odi gra li
smo u vi so kom ri tmu, pra vi li
pri ti sak, pre sing, ali smo za to
mo ra li nji ma pre pus ti ti lop tu i
pri vi dnu ini ci ja ti vu. U prvom
di je lu to je iz gle da lo odli ~no, u
prvih dva de se tak mi nu ta nas -
tav ka ne {to lo {i je, ali na kra ju
je naj va `ni je da smo upi sa li no -
va tri bo da i za dr`a li se u vrhu",
ka zao je Ab du lah Ibra ko vi}.
Na re dne se dmi ce idu na me -
gdan Sa ra je vu. Bi }e to 97. ve li -
ki der bi dva ri va la.
"Ne vje ru jem da }e bi ti pre -
ve li kih pro mje na u eki pi, ali
ono {to mo gu obe }a ti su ma -
ksi mal an trud i za la ga nje, kao i
u do sa da{ nje dvi je uta kmi ce",
za klju ~io je Ibra ko vi}.
S.I.
Vijesti
Ma ja PRE DRA GO VI]
U BiH ni ko ne ma ri za pli va nje, a re zul ta ti su ma lo
ci je njeni, ta ko da je te {ko ne {to na pra vi ti, sma tra En sar
Haj der, bh. ju ni or ko ji je na Svjet skom se ni or skom prven -
stvu u Ri mu obo rio 12 bh. re kor da i ispu nio nor mu za
Olim pij ske igre 2012. go di ne.
Haj der is ti ~e da je za do vo ljan re zul ta tim, te do da je:
"Za do vo ljan sam po se bno zbog to ga {to ni sam imao
po se bne pri pre me, kao ni do sa da. Po tre bno je ra di ti pet
do {est sa ti dne vno, a to ni je bi lo mo gu }e. Ta ko |e, tre nin -
ge sam mo rao da us kla dim sa {kol skim oba ve za ma. Ve -
oma sam za do vo ljan i zbog ispu nje ne nor me za OI, {to od
na {ih spor tis ta ni ko ni je uspio da pos ti gne sa 18 go di na.
Mo `da su ne ke trke mo gle bi ti bo lje, ali na Evrop skom
prven stvu }e bi ti pri li ka za bo lje re zul ta te", is ta kao je Haj -
der.
Haj der je je dan u ni zu bh. pli va ~a ko ji pla ni raju da
nas ta ve tre ne rati u SAD, gdje bi slje de }e go di ne tre ba lo da
upi {e fa kul tet. Ta mo su mno go bo lji uslo vi za rad i ve }a
mo gu }nost za na pre dak i po ku {a }e je ma ksi mal no is ko ris -
ti ti.
"Na re dne go di ne bi tre ba lo da se pre se lim u SAD i
nas ta vim {ko lo va nje i bav lje nje pli va njem. Ima ne ko li ko
fa kul te ta na ko je bih mo gao da odem, me |u ko ji ma je
Har vard, ali ima jo{ mnogo do ta da. Skoro sve za vi si i od
fi nan si ja, ta ko da }u po ku {a ti da do bi jem {to bo lju sti pen -
di ju. Bez ob zi ra {to pla ni ram da odem u SAD, nas ta vi }u
da pli vam za BiH", is ta kao je Haj der.
Ni je sa mo Haj der imao do bar nas tup u Ri mu. Ma ida
Tur na d`i} obo ri la je ~e ti ri bh. re kor da, a Sel ma Ati}, je -
dan.
"Ve oma sam za do vo ljan, s ob zi rom da su ispu ni li cilj
ko ji smo pos ta vi li uo~i SP, a to je oba ra nje {to vi {e bh. re -
kor da. Ni smo o~e ki va li da }e bi ti ovo li ko. Dru gi cilj bio je
da En sar ispu ni nor mu za OI i to je u~i nio. Na ra vno, nor -
mu tre ba pot vrdi ti, ali on do Iga ra 2012. mo `e jo{ mnogo
da napre du je i si gur no }e u to me us pje ti. Ma ida je, ta ko |e,
ispu ni la nor mu za OI. Ona i Sel ma su do bro pli va le, iako
u ne kim dis ci pli na ma ispod svo jih mo gu }nos ti", sma tra
Mu ha med Smaj le fen di}, tre ner.
Tre ner bh. pli va ~a ka `e da je na re zul ta te uti cao i pri -
ti sak jer su nas tu pi li na ve li kom ta kmi ~e nju, naj ve }em SP
ko je je do sa da or ga ni zo va no, i za to {to su pli va li sa naj -
ve }im svjet skim ime ni ma.
"Ne za do vo ljni smo {to mno gi sma tra ju da ni smo bi li
us pje {ni. Ni je ma la stvar Ma idi no 41. mjes to na 200 m
del fin ili {to je Haj der bio 35. na 1.500 me ta ra slo bo dno i
na 50 m slo bo dno 86. u kon ku ren ci ji 209 pli va ~a", do dao
je Sma jle fen di}.
Na pre dak je vi dan i to je ono {to mo `e da nas ra du je,
ali na {i pli va ~i su jo{ da le ko od po lu fi na la na svjet skim i
evrop skim prven stvi ma.
"Uslo vi za rad su ve oma lo {i kod nas. Ni 25-me tar ski
ba zen ni je pro blem, ali klu bo vi ima ju ve oma ma lo nov ca i
taj no vac tro {e na pla }a nje ba ze na. Na {i pli va ~i tre ni ra ju
sat i po dne vno, a mi ni mum je dva sa ta, odno sno ~e ti ri sa -
ta uo~i ve li kih ta kmi ~e nja. Bh. pli va ~i su dva pu ta dne vno
ra di li sa mo dvi je se dmi ce uo~i SP. Zbog ve li kih tro {ko va
ko ri {te nja ba ze na ne ma nov ca za tes ti ra nja pli va ~a, pri pre -
me, odlas ke na ja ka me |u na ro dna ta kmi ~e nja, kao ni na
se mi ni re. Po slje dnji se mi nar u BiH or ga ni zo van je 2005.
go di ne. Dos ta sa zna je mo pu tem In ter ne ta, ali to ni je do -
vo ljno. Ta ko |e, u BiH ne ma mo tre ne ra ko ji se pro fe si -
onal no ba vi tim po slom. Ima mo obra zo va ne tre ne re, ali
oni ne mo gu od pli va nja da `i ve, ta ko da ima ju svo je po -
slo ve", is ta kao je tre ner bh. pli va ~a i do dao:
"Otac aus trij ske pli va ~i ce Mir ne Ju ki}, @e ljko, re kao
mi je da je ma gi ja ovo {to na {i pli va ~i pos ti `u s ob zi rom
Bh. pli va ~i obo ri li
17 re kor da na SP,
ali bez za pa `e ni jih
pla sma na
Hi glo va u Pan ~e vu
ni je ima la uslo ve za
tre ni ra nje, ali je ra dom
us pje la da do |e do
ti tu le svjet ske prva ki nje,
re kao Mi lo rad Vu li}
Sel ma Ati},
En sar Haj der
i Ma ida
Tur na d`i}
u Ri mu
Pro blem
ka ko
za dr`a ti
ta len to va ne
ju ni ore u
pli va nju
Ni ko ne ma ri
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 5 Sport
TERMOMETAR
SEDMERAC
Lo{ po~etak
Tu z|an ska S|o bo da je do bro
otvo r| |a no vu se zo nu Pre m| jer
|| qe B|H ka da se sa qos to va nja
s Ko se va vra t| |a sa bo do ma.
a|| je sve upro pas t| |a de ba k|om
na svom te re nu u me•u s La -
kta s|ma. Lo se su po •e || | no -
vaj || je Pu dar Pr| je dor | O||m p|k.
ko j| na kon dv| je uta km| ce |ma ju
sa mo po bod. a n| sam p| on
Zr|nj sk| n| je se po ka zao. jer se
sa dva qos to va nja vra t|o sa mo
sa bo dom.
Bor ba s
Ru mu ni ma
Bh. ru ko me ta se •e ka te zak
po sao u kva || í| ka c| ja ma za SP.
Za je dno mjes to ko je vo d| u
ba raz bo r| ce se s Pu mu n| jom.
u•e sn| kom za dnjeq SP. S ob z| -
rom na to da je nas t|m b|o no -
s| |ac u zr| je bu. te da du qo
pre ten du je za od|a zak na ne ko
ve || ko ta km| •e nje. ne b| smje |o
b| t| za po ma qa nja da nam zr| -
jeb n| je b|o na k|o njen. Tre ba se
vec je dnom pos ta v| t| kao ía vo -
r|t.
Sjaj no Sa ra je vo
Fu dba |e r| Sa ra je va do s|| su
na do mak L| qe Evro pe. a u|a -
zak u ovo ta km| •e nje b|o b| |s -
to r| j|s k| us pjeh íu dba |a u B|H.
Pred nj| ma je jos je dna ste pe -
n| ca u v| du K|u za. ko ja n| je ne -
pre mos t| va | za |s ta b| b| |o || je po
v| dje t| | je dnoq bh. pred sta vn| -
ka u evrop skom ta km| •e nju.
Po hva |e za s|u zu je | S|a v| ja za
|a vov sku bor bu sa Ko s| ca ma
ko je su b||e bo|je od k|u ba |z ls -
to •noq Sa ra je va
ne dje lja
2. avgusta
Mu {ka ju ni or ska ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja Bo sne
i Her ce go vi ne osvo ji la je osmo mjes to na Evrop -
skom prven stvu B di vi zi je za igra ~e do 18 go di na u
Sa ra je vu.
U su sre tu za se dmo mjes to mla di bh. ko {ar ka {i po -
ra `e ni su od Es to ni je rezultatom 63:81 (13:17,
12:17, 18:23, 20:24). Prvo mjes to osvo ji la je re pre -
zen ta ci ja [ved ske na kon po bje de nad Polj skom. U
po slje dnjem su sre tu prvog ko la Pre mi jer li ge BiH u
fu dba lu Sa ra je vo i Slo bo da odi gra li su ne ri je {e no 1:1
(0:1). Gos ti su do {li u vod stvo u 7. mi nu tu go lom
Mu ha me da Mu ji }a, a ko na ~nih 1:1 pos ta vio je Da -
mir Ha d`i} u 72. mi nu tu.
po ne dje ljak
3. avgusta
@en ska ka det ska ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja BiH
pla si ra la se u ~et vrtfi nal nu run du ta kmi ~e nja na
Evrop skom prven stvu Di vi zi je B, ko je se odr`a va
u Ta li nu.
Na {e ko {ar ka {i ce u pos ljdnjem me ~u gru pne fa ze
ta kmi ~e nja po ra `e ne su od Lu ksem bur ga re zul ta -
tom 52:56, sa sko rom od dvi je po bje de i dva po ra -
za pla si ra le su se u dru gi krug tur ni ra. Admir
Vla da vi}, fu dbal ski re pre zen ta ti vac BiH, zbog po -
vre de ni je otpu to vao u Za greb, gdje je nje gov klub
Red Bul Sal cburg sa Di na mom igrao re van{ uta -
kmi cu tre }eg pret ko la Li ge prva ka.
uto rak
4. avgusta
Zvjez dan Mi si mo vi}, fu dbal ski re pre zen ta ti vac
BiH, pro du `io je ugo vor sa Vol fsbur gom, aktu el -
nim prva kom Nje ma ~ke, ko ji ga ve `e do 2013.
go di ne.
Olim pij ski ko mi tet BiH u sa ra dnji sa Me |u -
na ro dnim olim pij skim ko mi te tom do di je lio je
sti pen di je za osam pred sta vni ka BiH na Zim -
skim olim pij skim igra ma u Van ku ve ru 2010.
Ju ni or ska te nis ka re pre zen ta ci ja BiH u sas ta vu
Ja smin Ade mo vi}, Da mir D`um hur i Sven La -
li} po bi je di li su Hrvat sku re zul ta tom 3:0 za
pla sman od pe tog do osmog mjes ta na fi nal -
nom tur ni ru Evrop skog eki pnog prven stva u
Fran cus koj.
sri je da
5. avgusta
Fu dbal ska re pre zen ta ci ja Bo sne i Her ce go vi ne po -
pra vi la je pla sman na FI FA rang-lis ti.
U odno su na pro {lo mje se ~nu lis tu BiH je na pre do -
va la je dnu po zi ci ju i tre nu tno se na la zi na 44. mjestu.
Mu {ka ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja Bo sne i Her ce go -
vi ne po bje dom je za po ~e la do da tne kva li fi ka ci je za
Evrop sko prven stvo u Polj skoj. Ko {ar ka {i BiH u
prvom ko lu Gru pe A u Var zi mu po bi je di li su se le -
kci ju Por tu ga la re zul ta tom 62:56 (19:11, 17:11,
17:14, 9:20).
~et vrtak
6. avgusta
Obav ljen `ri jeb kva li fi ka ci onih gru pa za Svjet -
sko prven stvo ru ko me ta {a 2011. u [ved skoj.
Bh. tim igra }e u Gru pi 2 s Ru mu ni jom, Fin -
skom i Ve li kom Bri ta ni jom. Fu dba le ri Sa ra je -
va pl a si ra l i se se u ~et vrt o pret ko l o Li ge
Evro pe. "Bor do" tim u re van{ uta kmi ci tre }eg
pret ko la na Olim pij skom sta di onu "Asim Fer -
ha to vi} Ha se - Ko {e vo" sa vla dao je Hel sin -
borg re zul ta tom 2:1. S ob zi rom da je i prva
uta kmi ca igra na u [ved skoj okon ~a na iden ti -
~nim is ho dom u ko rist do ma }i na, Sa ra je vo je
nas ta vak ta kmi ~e nja izbo ri lo na kon bo ljeg
izvo |e nja je da na es te ra ca.
pe tak
7. avgusta
U Ni onu je obav ljen `ri jeb nas tav ka kva li fi ka ci ja
za Li gu Evro pe.
Fu dba le ri Sa ra je va }e u ~et vrtom, po slje dnjem
pret ko lu UEFA Evrop ske li ge, igra ti s ru mun skim
pred sta vni kom Klu `om. Prva uta kmi ca igra }e se 20.
av gus ta na Olim pij skom sta di onu "Asim Fer ha to vi}
Ha se - Ko {e vo", dok je re van{ se dam da na ka sni je u
Klu `u.
su bo ta
8. avgusta
Mu {ka ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja Bo sne i Her -
ce go vi ne os tva ri la je dru gu po bje du u do da tnim
kva li fi ka ci ja ma za Evrop sko prven stvo u Polj -
skoj.
Ko {ar ka {i BiH su u dru gom ko lu Gru pe A u
Ze ni ci po bi je di li Bel gi ju rezultatom 82:77
(19:26, 20:14, 26:16, 17:21). U uta kmi ca ma 2.
ko la Pre mi jer li ge BiH u fu dba lu po bje de na
do ma }em te re nu os tva rio je Ve le` nad Olim pi -
kom (4:1) i Bo rac nad La kta {ima (2:0). Izne na -
|e nje su pri re di li igra ~i La kta {a, ko ji su u Tu zli
bi li bo lji od Slo bo de rezultatom 4:2. Bo do ve su
po di je li li Tra vnik - Zrinj ski (3:3) i Ru dar - ^e -
lik (1:1).
na uslo ve u BiH. Ima mo pri mjer Na |e Higl iz Srbi je. Njen
us pjeh ni je re zul tat svjet skog tre ne ra ve} nje nog bra ta, ko ji
je pla }en sa mo za taj po sao. Na |a ide van re dno u {ko lu,
na ra vno, ima ve li ku `e lju za pli va njem i tre ne ra ko ji joj je
non-stop na ra spo la ga nju."
U Sa ra je vu je je dan za tvo re ni 50-me tar ski ba zen, u
Tre bi nju pos to ji otvo re ni ba zen, a us ko ro bi tre ba lo da bu -
de re no vi ran 50-me tar ski ba zen u Ba nja lu ci, dok ma li ba -
ze ni (25-mea trski) pos to je u Ba nja lu ci, Tu zli i Ze ni ci.
Ipak, Vu li}, sma tra da ma li broj ba ze na ni je je di ni ra zlog
za {to ne ma mo bo lje re zul ta te.
"Po gle daj te us pjeh Hi glo ve, ko ja u Pan ~e vu ni je ima -
la uslo ve za tre ni ra nje. Ipak, ra dom je us pje la da do |e do
ti tu le svjet ske prva ki nje! Svi mo ra ju da shva te da se mo ra
ra di ti. Tre ne ri mo ra ju vi {e da pra te de {a va nja u svi je tu pli -
va nja i da se kon sta ntno obra zu ju. Ima mo do bre tre ne re,
ko ji su za vr{i li fa kul te te, ali nji ma ne dos ta je is kus tvo. Oni
mo gu da na pra ve re zul ta te, a za to je po tre bno vri je me. Ta -
ko |e, ne mo `e te tra `i ti ide al ne uslo ve za rad, ako ve} ne
po ka `e te odre |e ne re zul ta te", re kao je Mi lo rad Vu li},
pred sje dnik Pli va ~kog sa ve za BiH, i is ta kao:
"Za vrhun ski re zul tat po tre bno je 10 go di na na por nog
i kva li te tnog ra da."
Da je 10 go di na po tre bno da bude "stvo ren" pli va~
ko ji }e bi ti me |u pet naj bo ljih u Evro pi sma tra i Smaj le -
fen di}.
Pli va nje je po tre bno i oma so vi ti, ali i to ni je mo gu }e
os tva ri ti ako dje ca ugla vnom ne ma ju gdje da tre ni ra ju.
"Jo{ je dan ve li ki pro blem je {to pli va~, ko ji pos ti gne
do bre re zul ta te u ju ni or skoj kon ku ren ci ji, ne vi di prer spe -
kti vu u da ljem bav lje nju ovim spor tom. Okre }u se stu di ju
i po ku {a va ju da obez bije de sred stva za `i vot, ta ko da os ta -
je mo bez se ni ora. Mi lan Gla mo ~i} je bio ve oma ta len to -
van, izvan re dan pli va~, ali ka ko ga za dr`a ti u pli va nju. To
va `i i za os ta le. Ne ki, ipak, u pli va nju na |u mo ti vi ra ju }i
fa ktor. Do bi ju sti pen di je Me |u na ro dnog olim pij skih ko -
mi te ta, ili da za hva lju ju }i pli va nju odu na stu di je u SAD,
{to je ura dio Ne dim Ni {i}", re kao je Vu li}.
Fa kul tet u SAD upi sa la je i Tur na d`i }e va, ko ja je
odra sla u Ame ri ci, a is to bi tre ba lo da ura de i Haj der i Ati -
}e va.
"Odli ~ni pli va ~i kao {to su Ne dim Ni {i}, Da vor
Trnov lja ko vi}, Sr|an Vu ja sin... pres ta li su da se ta kmi ~e
na kon {to su upi sa li fa kul te te. Na dam se da Ma ida, En sar i
Sel ma ne }e pres ta ti da se ta kmi ~e i da }e i da lje da pli va ju
za BiH. Kod nas dr`a va ni je or ga ni zo va la fa kul tet sko
obra zo va nje kroz sport i oni mo ra ju da idu iz ze mlje ili da
bi ra ju izme |u spor ta i fa kul te ta", re kao je Smaj le fen di}.
Ko li ko }e go di na pro }i dok ne bu de mo ima li vrhun -
skog pli va ~a u se ni or skoj kon ku ren ci ji, vi dje }e mo, a do
ta da na {i naj bo lji pli va ~i idu ka no vim iza zo vi ma. Prvo
slje de }e ve li ko ta kmi ~e nje je Evrop sko prven stvo u ma lim
ba ze ni ma, ko je }e bi ti odr`a no u de cem bru.
P|| va •k| sa vez B|H je od 2002. qo d| ne. od ka da je uje d| njen. do b|o
20.000 kon ver t| b|| n|h ma ra ka. Go d| ne 2006. smo do b| || 5.000. na re dne
15.000. a 2008. n| smo do b| || no vac. Sa vjet m| n|s ta ra je za ovu qo d| nu odo -
br|o 20.000 KM. a|| no vac jos n| smo do b| ||. Ü ta kvoj s| tu ac| j| je te sko ne sto
na pra v| t|. |s ta kao je vu ||c.
Bh. p|| va •|. bez ob z| ra na re zu| te te. te sko da b| mo q|| da odu u P|m da n| je
Fl NA po kr| |a tro sko ve smje sta ja | d|o tro sko va pu ta u lta || ju na SP.
Smaj |e íen d|c ka ze da je zboq svjet ske eko nom ske kr| ze prvo sport b|o na
uda ru. a|| | da se ne sto mo ra pro m| je n| t|.
Na n| vou drza ve spor to v| n| su ran q| ra n| po va znos t|. Ba zn| spor tvo v| mo ra -
ju da bu du na prvom mjes tu kao sto su u dru q|m ze m|ja ma. Ze m|je u re q| -
onu. Hrvat ska | Srb| ja. |ma ju or qa n| zo van ba z| sport kroz vrt| ce | sko |e. jer on|
ut| •u na ra zvoj. a ka sn| je se mo ze te ba v| t| ne k|m dru q|m spor tom. re kao je
Smaj |e íen d|c.
Od 2002. Sa vez
do bio 20.000 KM
En sar Haj der
400 m s|o bo dno - 4.05.50 m| nu ta - ju n| or sk| |
se n| or sk| re kord - 59. od 94. p|| va •a
200 m s|o bo dno - 1.53.62 - ju n| or sk| | se n| or sk|
re kord - 73. od 141 p|| va •a
800 m s|o bo dno - 8.35.57 - ju n| or sk| | se n| or sk|
re kord - 38. od 52 p|| va •a
100 m s|o bo dno - 51.08 - ju n| or sk| | se n| or sk|
re kord - 87. od 202 p|| va •a
50 m s|o bo dno - 23.77 - ju n| or sk| re kord - 86.
od 209 p|| va •a
100 m de| í|n - 56.17 - ju n| or sk| re kord - 95. od
156 p|| va •a
1.500 m s|o bo dno - 16.32.01 - ju n| or sk| | se n| or -
sk| re kord 35. od 43 p|| va •a
Ma |da Tur na dz|c
100 m de| í|n - 1.01.31 - se n| or sk| re kord - 53.
od 90 p|| va •| ca
200 m mje so v| to - 2.26.33 - se n| or sk| re kord -
55. od 73 p|| va •| ce
200 m de| í|n - 2.18.09 - se n| or sk| re kord - 41.
od 57 p|| va •| ca
100 m s|o bo dno - 58.91 - se n| or sk| re kord - 83.
od 161 p|| va •| ce
Se| ma At|c
200 m mje so v| to - 2:29.55 - 62. od 73 p|| va •| ce
100 m prsno - 1.17.39 - 73. od 94
200 m prsno - 2.45.00 - se n| or sk| re kord - 54.
od 62 p|| va •| ce
50 m de| í|n - 30.74 - 98. od 132 p|| va •| ce
50 m prsno - 35.72 - 69. od 107 p|| va •| ca
Re kor di
Na |a
Higl
En sar
Haj der
za nas
6 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Sport
Prvak
ispus tio
bo do ve
No go me ta {i Zrinj skog
ima li su u d`e pu tri bo da u
Tra vni ku, ali su u fi ni {u uta -
kmi ce po srnu li i na kra ju
osvo ji li tek je dan. Aktu el ni
prvak na "Pi ro tu" je do pu to -
vao s mno go pro ble ma na
ple }i ma, a ve} na kon po la
sa ta igre oni su pos ta li ve }i.
Prvo je u 15. mi nu ti Du di}
po go dio za 1:0, da bi u 35.
igru mo rao na pus ti ti de bi tant
u dre su Zrinj skog Ma te Dra -
gi ~e vi}. Ispos ta vi lo se ka sni -
je da je nje go va po vre da te `e
pri ro de, slo mlje na mu je no -
ga. Ipak, u dru gom di je lu
Zrinj ski je zai grao pu no bo -
lje, do {ao do pre dnos ti od
3:1, no na kra ju ju je ispus -
tio.
"U prvom di je lu smo igra li
lo {e, ali je nas ta vak bio
mno go bo lji. Us pje li smo
preo kre nu ti re zul tat, do }i do
ve li ke pre dnos ti, ali na `a lost
pla ti li smo da nak ne is kus -
tvu. Ima li smo ne ko li ko de -
bi ta na ta, mla dih fu dba le ra,
uvu kla se be spo tre bna ner -
vo za i na kra ju smo os ta li
bez dva bo da. Na ra vno, kad
zna mo da smo ima li pre -
dnost mo ra mo `a li ti za po -
bje dom, ali s ob zi rom na sve
pro ble me ko ji su nas pra ti li i
okol nos ti, i bod je do bar",
ka zao je tre ner Dra gan Jo -
vi}.
S.I.
Pla ti ni pri je ti
Ukra ji ni
Pred sje dnik UEFA Mi {el
Pla ti ni upu tio je jo{ je dnu ja -
vnu pri je tnju Ukra ji ni, je -
dnom od or ga ni za to ra
Evrop skog prven stva 2012.
go di ne.
"Pos to ji mo gu }nost da pre -
se li mo Evrop sko prven stvo",
re kao je Pla ti ni, {to je
odmah na no ge po di glo Nje -
ma ~ku ko ja o~e ku je ba{ ta -
kav ras plet do ga |a ja i nu de
svo je sta di one u Ber li nu i
Laj pci gu kao tre nu tno spre -
mne za or ga ni za ci ju EP.
Ukra ji na, u ve }oj mje ri, ali i
Polj ska ima ju pro ble me s or -
ga ni za ci jom evrop ske fu -
dbal ske smo tre, a oni se
odno se na sta di on ske i sao -
bra }aj ne in fras tru ktu re, te i
sam smje {taj u~e sni ka ko ji
ni ka ko ne za do vo lja va ju vi -
so ke UEFA stan dar de.
Ka kva je tre nu tna fa za or -
ga ni za ci je naj bo lje go vo ri
po da tak da su Ukra jin ci za -
tra `i li kre dit ko ji je za fi nan -
si ra nje pro je kta
or ga ni zi ra nja "EURO 2012"
odo bri la Na ci onal na ban ka u
izno su od 880 mi li ona evra.
Ipak ga je sto pi rao pred sje -
dnik Ukra ji ne Vi ktor Ju{ ~en -
ko, svjes tan da bi ta kvo
za du `i va nje u vri je me "ste -
za nja ka i{a" mo glo do da tno
na {ko di ti fi nan sij ski nes ta -
bil noj dr`a vi.
Vijesti
INTERVJU nedjelje
Raz go va rao: Edin SKO KI]
e tnu pa uzu u tu -
zlan skom spor tu
obi lje `io je po vra -
tak biv {e ko {ar ka -
{i ce Ma re
La ki}-Br~a ni no vi}
u tu zlan sko Je din -
stvo. Iako bi je ne -
ki s ra do{ }u po no vo vi dje li u pla vom
dre su, ona se pri hva ti la di re ktor ske
du `nos ti, vra tiv {i se u ma ti ~ni klub
po sli je pu nih 18 go di na.
"Zar je to li ko go di na pro {lo ot -
ka ko ni sam u Je din stvu. Oti {la sam
1991. go di ne u Fi ren cu, po tom igra la
ne ko li ko se zo na u ra znim evrop skim
klu bo vi ma, da bi pri je de se tak go di -
na okon ~a la ka ri je ru", ka `e na po ~et -
ku raz go vo ra za "Ne za vi sne" Ma ra
La ki}-Br~a ni no vi}, ko ja je u ka ri je ri
nas tu pa la za re pre zen ta ci je biv {e Ju -
go sla vi je i BiH.
NN: Je din stvo ve} go di na ma
ta vo ri u do ma }oj li gi. Mo `e te li to
pro mi je ni ti?
LA KI]-BR^A NI NO VI]: Ni -
je stvar u to me mo `e mo li, pri je bih
re kla da mo ra mo. Ni ka da se ni sam
pla {i la iza zo va, pa ni sa da. Pred na -
ma je pu no po sla ka ko bismo klub
sta bi li zo va li, ka ko bismo ga vra ti li
ta mo gdje obje kti vno pri pa da. Klub
ko ji je bio evrop ski prvak ne smi je
se bi vi {e do pus ti ti da igra pe ri fer nu
ulo gu u do ma }oj li gi. Na {e su am bi -
ci je pu no ve }e.
NN: Ka kve ste ci lje ve pos ta vi -
li?
LA KI]-BR^A NI NO VI]: Jo{
ni smo is ta kli am bi ci je za na re dnu ta -
kmi ~ar sku go di nu. ^e ka mo sjednicu
Skup {ti ne klu ba, ko ja }e se odr`a ti
sre di nom sep tem bra. Ima na go vje -
{ta ja ka ko }e mo do da tno oja ~a ti klub
kva li te tnim lju di ma. No, ako }e mo
gle da ti sa da{ nji igra ~ki ka dar on da je
na{ obje kti vni do met ~et vrta ili peta
po zi ci ja. Ne op ho dna su nam po ja ~a -
nja ka ko bismo po mrsi li ra ~u ne fa -
vo ri ti ma.
NN: Da li ste ve} stu pi li u kon -
takt sa odre |e nim igra ~i ca ma?
LA KI]-BR^A NI NO VI]: Ni -
smo jo{, ali }e mo ubrzo. Pa, ja sam
tek pe tna es tak da na u klu bu i sva ki
dan ra di mo pu no ra dno vri je me. Ima
pu no po sla ka ko u or ga ni za cij skom
smi slu, ta ko i u ka drov skom. Mo gu
re }i da ko {ar ka {i ce ko je do |u u
"Mej dan" mo ra ju oprav da ti ulo gu
po ja ~a nja. Do bro znam {ta se u stra -
nim eki pa ma tra `i od igra ~a stran ca.
Tra `i se da na par ke tu oprav da sva ki
ulo `e ni fe ning. Da kle, ko {ar ka {i ca
ko ja do |e mo rat }e oprav da ti ulo gu
po ja ~a nja. Ta ko |e, do vest }e mo po -
ja ~a nja u skla du sa na {im mo gu }nos -
ti ma. Ni ti je dnoj ko {ar ka {i ci ne }e mo
os ta ti du `ni.
NN: Vi ste se vra ti li u Je din -
stvo. Je su li vra ta klu ba otvo re na i
za os ta le ko {ar ka {i ce "zla tne ge ne -
ra ci je"?
LA KI]-BR^A NI NO VI]: Na -
ra vno. Mi smo uvi jek bi le u izvan re -
dnim odno si ma, i ka da smo igra le i
da nas ka da `i vi mo u ra zli ~i tim gra -
do vi ma i dr`a va ma. Ve} sam raz go -
va ra la sa Sto jan kom Do {i}, ko ja }e
ska uti ra ti odre |e ne igra ~i ce iz Srbi -
je. U za vi snos ti od nje nog mi{ lje nja
za vi sit }e an ga `man ne kih igra ~i ca.
U stal nim kon ta kti ma sam sa Ra zi -
jom Mu ja no vi}, Na idom Hot, Zo ri -
com Dra gi ~e vi}... @e lja nam je da se
u ju nu sva ke go di ne oku plja mo i
kroz dru `e nje ili re vi jal nu uta kmi cu
evo ci ra mo uspo me ne na 1989. go di -
nu ka da smo pos ta le prva ki nje Evro -
pe.
NN: Ima te li kon ta kte sa tvor -
cem {am pi on ske ge ne ra ci je Mi haj -
lom Vu ko vi }em?
LA KI]- BR^A NI NO VI]:
Sva ka ko. Mi ki Vu ko vi} je ve} do bio
ulo gu sa vje tni ka stru ~nog {ta ba u Je -
din stvu, ba{ kao i nje gov po mo }nik
Zdrav ko Du go nji}. Na{ tre ner Go ran
Jur ~en ko je ve} imao sas tan ke sa
Vu ko vi }em i Du go nji }em. Ipak, zna -
tno bo lja sa ra dnja usli je dit }e na re -
dne go di ne, ka da se Vu ko vi} vra ti u
Tu zlu. On ima jo{ go di nu da na ugo -
vo ra sa Pa me som, a pen zi oner ske
da ne pla ni ra pro vo di ti u Tu zli. Po -
zna va ju }i ga, ne ma su mnje da }e
svo jim sa vje ti ma po mo }i u Je din -
stvu.
NN: Ko ji je Va{ kraj nji cilj u
Je din stvu?
LA KI]-BR^A NI NO VI]: Po -
tpu na sta bi li za ci ja klu ba i osva ja nja
{am pi on ske ti tu le. Je din stvo mo ra
opet bi ti prvak dr`a ve. [tavi {e, ubi -
je |e na sam ka ko }e Je din stvo opet
bi ti prvak.
Tek po sli je to ga ra zmi{ ljat }e -
mo o dalj im ko ra ci ma. Ima mo mla -
du eki pu ko joj je po tre bna pu na
po dr{ka. Raz go va rat }e mo i sa di re -
kto ri ma {ko la ka ko bi na {im prvo -
tim ka ma bar ma lo pro gle da li kroz
prste.
Ta ko je bi lo u mo je vri je me, a
po tru di }e mo se da sa da{ njim prvo -
tim ka ma ola k{a mo tre ni ra nje. Ta ko -
|e, i n t en zi vno }e mo ra di t i na
oma sov lje nju na {e {ko le ko {ar ke.
[ko la }e bi ti bes pla tna za sve po la -
zni ce i po to me }e mo bi ti je din stve -
ni u gra du. @e lja nam je da vra ti mo
pu bli ku u "Mej dan". Bi }e to te `ak i
mu ko trpan po sao, ali vje ru jem da
svi sku pa ima mo mo ti v i zna nje da
ga us pje {no pro ve de mo u dje lo.
Bi }e mo
opet prva ci
Klub, ko ji je bio evrop ski prvak,
ne smi je se bi vi {e do pus ti ti da igra
pe ri fer nu ulo gu u do ma }oj li gi,
re kla di re ktorica Je din stva
Lj
Ni je dnoj
ko {ar ka {i ci
ne }e mo os ta ti
du `ni, ka `e ona
Ma ra La ki}-Br~a ni no vi},
di re ktor @KK
Je din stvo iz Tu zle
Ma ra La k|c-Br•a n| no v|c ro de na je u Srn| ca ma kod Gra da •ca. Ü
Je d|n stvo A|d| po •e |a je svo ju |qra •ku ka r| je ru. Po red t| tu |e evrop skoq
k|up skoq prva ka La k| ce va je u u|o z| ka p| te na Je d|n stva A|de pre dvo d| |a
t|m u po ho du na dv| je t| tu |e prva ka Ju qo s|a v| je. Za n| m|j| vo je da je |qra |a
za re pre zen ta c| je Ju qo s|a v| je | B|H. Sa re pre zen ta c| jom Ju qo s|a v| je na
O||m p| ja d| u Se u|u 1988. qo d| ne ok| t| |a se sre brnom me da |jom. dok je s
re pre zen ta c| jom B|H na Me d| te ran sk|m |qra ma 1993. qo d| ne u Mon pe -
||jeu osvo j| |a z|a tnu me da |ju. B| |a je to prva z|a tna me da |ja b| |o ko je re -
pre zen ta c| je B|H na ve || k|m ta km| •e nj|ma od osa mos ta |j| va nja na se
ze m|je.
Dvi je re pre zen ta ti vne me da lje
Ma ra
La ki}
-Br~a ni no vi}
Jovi}
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 7 Sport
Fu dba le ri Di na ma ni si po sus ta li ni u 3. ko lu
Prve no go me tne li ge Hrvat ske jer su u su bo tu u
Kranj ~e vi }e voj po bi je di li Kro aci ju Se sve te 5:2.
Dva put su se u stri jel ce u po bje dni ~koj mo -
m~a di upi si va li Mo ra les i Man d`u ki}, je dan gol
do dao je Pa pa do p ulos,
dok su Po lo `a ni i Gu ja
tre sli mre `u Bu ti ne.
Tre ner Di na ma
Kru no slav Jur ~i} je
pro tiv Kro aci je po -
slao u ovom tre nut ku
naj ja ~u mo gu }u pos -
ta vu, a na kon odra |e ne
su spen zi je u eki pu se vra tio
Ma rio Man d`u ki} i odmah za ra dio
epi tet igra ~a uta kmi ce.
"Bila nam je potrebna ova kva uta kmi ca i
ova kva po bje da na kon emo ci onal nog {o ka ko jeg
smo pro `i vje li na kon ispa da nja od Sal cbur ga",
re kao je Man d`u ki}.
Kar lo vac je u Osi je ku upi sao prvu prvo li ga -
{ku po bje du sa vla dav {i do ma }i ne s 1:0. Gos ti su
do mi ni ra li ci je lo prvo po lu vri je me, Osje ~a ni su
bo lje odi gra li dru gi dio dvo bo ja, ali odlu ~u ju }i
po go dak pos ti gli su Kar lov ~a ni. Stri je lac je
bio No vi ni} u 84. mi nu tu.
U ko m{ij skom der bi ju Za dar je kod
ku }e po bi je dio [i be nik 2:1. Na klu pi gos -
ti ju de bi to vao je tre ner ski dvo jac Go di ni}-
Sla vi ca, ko ji je pre uzeo eki pu na kon
ne na da nog odlas ka Ivi ce Ka li ni }a u Haj -
duk. Po got ke za Za dra ne pos ti gli su Ter -
ke{ i ]ur ju ri}, a Zec je uma njio po raz
[i ben ~a na.
Re zul ta tom 2:1 za do ma }i ne za vr{io je
i dvo boj u Va ra `di nu u ko jem je Var teks pro -
tiv Lo ko mo ti ve upi sao prvu ovo se zon sku
po bje du. Stri jel ci za do ma }i ne bi li su
Vuk i Pra hi}, a gol za Lo ko mo ti vu,
ko ja je upi sa la tre }i po raz, dao je
Bu le.
Odli ~nu uta kmi cu u ^a kov cu odi gra li su
Me |i mur je i Is tra 1961. [est go lo va i dva preo -
kre ta obi lje `i li su uta kmi cu u ko joj je
Me |i mur je do {lo do prve svo je
po bje de ove se zo ne (4:2). Do -
ma }i ni su na po lu vre me -
nu gu bi li 1:2, ali ipak su
u nas tav ku sti gli do
prve ovo se zon ske po -
bje de. Naj za slu `ni ji
za to su stri jel ci Li ma,
Dar mo pil, Vu ka i Ka -
ci}. Po got ke za no vog
prvo li ga {a pos ti gli su
Ro ce i [e hi}.
U pe tak je u prvom dvo bo ju 3. ko la In ter u
Za pre {i }u po bi je dio Ci ba li ju 1:0.
Tre }e ko lo si no} su svo jim me ~e vi ma za -
klju ~i li Ri je ka i Za greb, te Sla ven Be lu po i
Haj duk.
Ma rio
Man d`u ki}
(Di na mo)
Svi lar van
`i vo tne
opa snos ti
Biv {i gol man Voj vo di ne i
An tver pe na i sa da{ nji tre ner
bel gij ske eki pe, Rat ko Svi lar,
te {ko je po vri je |en, na la zi se
u ko mi, ali je van `i vo tne
opa snos ti. Do ne sre }e je do -
{lo ka da je u pe tak uve ~e u
Svi la re voj ku }i u Vil rij ku
izbio po `ar to kom pri pre me
ro {ti lja na gas. Svi lar je za do -
bio te {ke ope ko ti ne po li cu i
le |i ma i lje ka ri ga tre nu tno
odr`a va ju u vje {ta ~koj ko mi
dok se ne pro ci je ni uku pni
ste pen po vre da, prven stve no
na di saj nim pu te vima.
Pri li kom in ci den ta, na ~i nje -
na je i ve }a ma te ri jal na {te ta
na ku }i, a ta ~an uzrok po `a ra
jo{ ni je ut vr|en. Svi lar je ro -
|en u Crven ki gdje je i po ~eo
fu dbal sku ka ri je ru. Po sli je tri
go di ne u Crven ki, 1973. pre -
{ao je u no vo sad sku Voj vo di -
nu gdje je os tao do 1980.
Na kon to ga, pre {ao je u An -
tver pen ~i ji je igra~ bio do
1996.
"Nje go vo sta nje je ozbi ljni -
je ne go {to smo mi sli li. Zbog
dru gog po `a ra ko ji se de sio u
Bel gi ji, bol ni ca u An tver pe nu
je bi la pu na i za to smo mo ra li
da ga pre ba ci mo u bol ni cu
Ne der-Over-Hem bek", izja -
vio je lje kar Luk Bo kur.
Kao tre ner vo dio je An tver -
pen u ~e ti ri na vra ta, a klub je
po no vo pre uzeo ove go di ne.
Za re pre zen ta ci ju Ju go sla vi je
bra nio je na de vet uta kmi ca
izme |u 1976. i 1983.
Tre ner fu dba le ra Crve ne zvez de Vla di mir Pe tro vi} Pi `on re kao je da }e otpu -
to va ti u ^e {ku ka ko bi po gle dao Sla vi ju iz P ra ga.
Zvez din tre ner je jo{ je dnom do dao da je izu ze tno za do vo ljan `ri je bom u Ni -
onu, jer su Ben fi ka i Va len si ja zna tno ja ~e eki pe. Prvi du el ~et vrtog ko la kva li fi -
ka ci ja za Li gu Evro pe izme |u Sla vi je i Crve ne zvez de igra se 20. av gus ta u
Pra gu.
"U po re |e nju sa Ben fi kom i Va len si jom, si gur no smo do bi li ri va la po me ri. I
sa dru gim eki pa ma bismo igra li i bo ri li se, ali sma tra mo da sa Sla vi jom ima mo
vi {e {an si. Na da mo se dve ma do brim, ja kim uta kmi ca ma, a ne ma su mnje da je
na {a pre dnost re van{ u Beo gra du", ka `e na kon pre spa va ne no }i o `rije bu Pi -
`on. Ka ko se prva uta kmi ca 20. av gus ta u Pra gu pri bli `a va, ta ko }e kva li te ti i
ma ne Sla vi je bi ti sve po zna ti ji.
"Ka ko na {e prven stvo po ~i nje na re dnog vi ken da, imam vre me na su tra da
otpu tu jem i po gle dam ih u`i vo, igra ju kod ku }e pro tiv Bo he mi jan sa. Ta ko |e,
je dan od mo jih sa ra dni ka }e do prve uta kmi ce jo{ je dnom oti }i da ih vi di u`i vo.
Ni {ta ne pre pu {ta mo slu ~a ju, `e li mo da ima mo sve in for ma ci je da se {to bo lje
pri pre mi mo za oba du ela", obja snio je Pe tro vi}.
Eli mi na ci jom Ru da ra i Di na ma, sa mo po uz da nje eki pe je mno go ve }e, za do -
vo ljno kon sta tu je Pe tro vi}: "Igra ~i ima ju vi {e po ve re nja u se be i svo je mo gu -
}nosti. Vi de li su da mo gu da igra ju, da Evro pa ni je ba uk."
Kao i u prvom man da tu na klu pi Crve ne zvez de, Pi `on je i ovo ga pu ta star to -
vao evrop skim po bje da ma. Kaj zer sla utern je da le ko ve }e ime u evrop skim
okvi ri ma ne go Di na mo, ali je po bje da nad Gru zij ci ma si gur no u ovom tre nut ku
veoma bi tna za klub.
"Sva ki tri jumf u si tu aci ji u ko joj se na la zi mo je ve oma va `an. Ne bih da pri -
~am o svo jim uspe si ma, ne ka re zul ta ti go vo re umes to me ne", ka `e on.
Po bje da Par ti za na
Fu dba le ri Par ti za na odi gra li su pri ja telj sku uta kmi cu u Obre nov cu i
pred oko dvi je hi lja de gle da la ca po bi je di li eki pu Ra dni ~kog sa 2:0 (1:0).
[an su u Obre nov cu do bi li su ugla vnom igra ~i ko ji ni su igra li u sri je du
pro tiv Apo ela, a go lo ve za srbijanskog {am pi ona pos ti gli su Va {in gton u 24.
i Bra na Ili} u 72. mi nu tu.
Pi `on
ske ni ra
Sla vi ju Vla di mir
Pe tro vi} Pi `on
Prva no go me tna li ga Hrvat ske, 3. ko lo
Di na mo ne za us tav ljiv
Kar lo vac je u
Osi je ku upi sao prvu
prvo li ga {ku
po bje du sa vla dav {i
do ma }i ne 1:0
1. Di na mo 3 3 0 0 16:3 9
2. In ter 3 2 1 0 5:1 7
3. Ci ba lia 3 2 0 1 5:1 6
4. Za dar 3 2 0 1 3:4 6
5. Var teks 3 1 2 0 4:3 5
6. Kar lo vac 3 1 2 0 2:1 5
7. Ri je ka 2 1 1 0 7:1 4
8. [i be nik 3 1 1 1 5:5 4
9. Me |i mur je 3 1 1 1 5:7 4
10. Sla ven 2 1 0 1 2:2 3
11. Is tra 3 1 0 2 6:12 3
12. Osi jek 3 0 2 1 3:4 2
13. Haj duk 2 0 1 1 1:2 1
14. Kro acij 3 0 1 2 3:7 1
15. Za greb 2 0 0 2 0:5 0
16. Lo ko mo ti va 3 0 0 3 2:11 0
Fu dba |er P| je ke Anas Sar b| n| tre ba|o je ju •e da po tp| se uqo vor sa D| na mom a|| od trans-
íera nece b|t| n|sta. Sar b| n| je u D| na mu za petoqod|snj| uqovor tre bao da dob|je oko 2.5 m| || o na
evra.
Sportsk| d|rektor D|nama Zdravko Mam|c rekao je ju•e da se n|je moqao doqovor|t| sa Sarb|n|je-
v|m ocem Dzama|om koj| je. prema njeqov|m tvrdnjama. traz|o za sebe odreden| postotak.
Ni{ta od [ar bi ni ja
Me d| mur je - ls tra 1961 4-2 (S| -
se ro L| ma 9. Dar mo p|| 54. vu ka 63. Ka -
c|c 70-aq - Po ce 40. Se h|c 45). Os| jek -
Kar |o vac 0:1 (No v| n|c 84). var teks - Lo -
ko mo t| va 2:1 (vuk 2. Pra h|c 65 - Bu |e
35). Za dar - S| be n|k 2:1 (Ter kes 10 pen.
Our ju r|c 90 - Zec 55). Kro ac| ja Se sve te -
D| na mo 2:5 (Po |o za n| 12. Gu ja 30 - Pa -
pa do po u|os 3. Man dzu k|c 14. 66. Mo ra -
|es 40. 74 pen). lqra no u pe tak: ln ter -
O| ba ||a 1:0. S| noc: P| je ka - Za qreb. S|a -
ven Be |u po - Haj duk.
Re zul ta ti 3. ko la
[est go lo va
i dva preo kre ta
obi lje `i li
su uta kmi cu
u ^a kov cu
^el si, na kon An dree Pir la, iz
Mi la na `e li da do ve de i bra zil skog
na pa da ~a Ale ksan dra Pa ta. Obo ji cu
fu dba le ra Kar lo An }e lo ti, no vi tre ner
"pla va ca", vrlo do bro po zna je iz da -
na ka da je tre ni rao Mi la no vu eki pu.
En gles ki dne vnik "News of
the Wor ld" spo mi nje i kon kre tne
broj ke u slu ~a ju "Pa to". Prem da su
je dan od ri jet kih klu bo va ita li jan -
ske Se ri je A ko ji su osla blje ni u
odno su na pro {lu se zo nu, tre ba pri -
~e ka ti ne ko vri je me da se vi di ho }e
li Mi lan os ta ti imun na 52,5 mi li -
ona evra, ko li ko im ^el si nu di za
uslu ge 20-go di{ njeg Bra zil ca. Ni je
no vac je di no {to bi mo glo slo mi ti
Upra vu klu ba sa "San Si ra". Ve li ka
po nu da sa kri va i do go vor pre ma
ko jem bi Pa to ci je lu se zo nu
2009/2010. os tao u Mi la no vom
dre su kao igra~ na po zaj mi ci. "Mo -
mak je spre man odmah da do |e u
Lon don, ali Mi lan na kon pro da je
Ka ke ne ma na mje ru da iz gu bi jo{
je dnu zvi jez du. Zbog to ga bi po zaj -
mi ca mo gla da po mo gne, jer Mi lan
bi uz pri mlje ni no vac imao ci je lu
se zo nu da pro na |e za mje nu za nje -
ga", pi {e "News of the Wor ld".
Pa ro vi Ku pa
Nje ma ~ke
Izvu ~e ni su pa ro vi dru gog ko -
la Ku pa Nje ma ~ke, ko ji }e bi ti
odi gra ni 22. i 23. sep tem bra. U
du eli ma bun de sli ga {a sas ta }e se
Nir nberg i Ho fen hajm, Keln i
Vol fsburg te Bo hum i [al ke.
Ba jern }e da igra s Ober ha uze -
nom, dok }e aktu el ni bra ni lac
tro fe ja, Ver der iz Bre me na, za
pro ti vni ka ima ti Sent Pa uli.
Pa ro vi dru gog ko la: Nir nberg
- Ho fen hajm, Keln - Vol fsburg,
Bo hum - [al ke , Min hen 1860 -
Her ta, Aug zburg - Fraj burg,
Kar lsrue - Bo ru si ja Dor tmund,
Kaj zer sla utern - Le ver ku zen,
Ver der - Sent Pa uli, Aj ntraht -
Ale ma ni ja, Ba jern - Ober ha -
uzen, Bo ru si ja Men hen gla dbah
- Dui zburg, Osna brik - HSV, Li -
bek - [tut gart, Alen - Groj ter
Firt, Ko blenc - Ko tbus, Aj ntraht
Trir - Ar mi ni ja.
Mu slin tre ner
Anor to zi sa
Sla vo ljub Mu slin no vi je tre -
ner ki par skog Anor to zi sa, ko ji je
pro {le se zo ne us pje {no igrao u
Li gi {am pi ona, a ove je u~es tvo -
vao u kva li fi ka ci ja ma za Li gu
Evro pe i ispao od Pe trov ca u
dru gom ko lu. Ceh je pla tio tre -
ner Er nst Mi den dorp, a klub iz
Lar na ke je no vo re {e nje pro na -
{ao u Sla vo lju bu Mu sli nu. Srp-
ski stru~ njak, ko ji je dva pu ta
tre ni rao Crve nu zvez du, po slje -
dnji po sao imao je pro {le se zo ne
u Di na mu iz Min ska.
Te vez
de bi to vao
za Si ti
Ar gen tin ski na pa da~ Kar los
Te vez de bi to vao je u dre su
Man ~es ter Si ti ja u pri ja telj -
skom me ~u sa Sel ti kom. Si ti je
sla vio re zul ta tom 2:1, go lo vi -
ma Ge re ta Be ri ja u 15. i Kre -
ga Be la mi ja u 50. mi nu tu.
Gol za Sel tik pos ti gao je
Kris Ki len u 24. mi nu tu.
Te vez je, uz ve li ke ova ci je na -
vi ja ~a, u igru u{ao u 65. mi nu -
tu umjes to Be la mi ja.
Ar gen ti nac je ~es to bio me ta
ver bal nih na pa da Ale ksa Fer -
gu so na, me na d`e ra "crve nih
|a vo la", od odlas ka sa "Old
Tra for da". Is ku snog stru~ nja ka
naj vi {e je raz bje snio ve li ki bil -
bord na ko me su na vi ja ~i Si ti ja
za hva li li Te ve zu na do las ku iz
omra `e nog ti ma. Na nje mu se
na la zi Ar gen ti nac u dre su Si ti ja
sa na tpi som: "Do bro do {ao u
Man ~es ter".
Slav lje
Atle ti ka
Eipa Li ver pu la je u naj ja ~em
sas ta vu sa Sti ve nom D`e rar -
dom, Ha vi je rom Mas ke ra nom,
Dir kom Kuj tom, Fer nan dom
To re som i os ta li ma po ra `ena od
Atle ti ko Ma dri da i to na "En fil -
du". Atle ti ko je sla vio rezul-
tatom 2:1. Ser hio Agu ero do veo
je "jor gan d`i je" u vo| stvo u 14.
mi nu tu, da bi do po lu vre me na
naj bo lji stri je lac {pan ske Pri me -
re u pret ho dnoj se zo ni Di je go
For lan udvos tru ~io pre dnost.
Eki pa Ra fa ela Be ni te za us pje la
je do kra ja sa mo da ubla `i po raz
go lom Lu ka {a Le ive u 81. mi -
nu tu.
8 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Sport
Vijesti
^el si ju ri Pa ta
Fu dba le ri Ba jer na su u okvi ru 1. ko la nje ma ~ke Bun -
de s li ge odi gra li ne ri je {no na gos to va nju kod Ho fen haj ma
(1:1), a Fe liks Ma gat, {am pi on ski tre ner iz pro {le se zo ne,
po bje dom je de bi to vao na klu pi [al kea.
Ba var ci su po ve li u 25. mi nu tu go lom hrvat skog re -
pre zen ta tiv ca Ivi ce Oli }a, ko me je asis ti rao Da ni jel Pra -
nji}. Ho fen hajm je izje dna ~io u 41. mi nu tu, ka da je bh.
repre zen ta ti vac Se jad Sa li ho vi} asis ti rao, a ^i ne du Oba si
sjaj no za vr{io akci ju udar cem sa de se tak me ta ra. U nas -
tav ku je uta kmi ca ima la da le ko la k{i ri tam, bez pra vih
opa snos ti na obje stra ne.
Veoma lo{ start no ve se zo ne imao je i Ver der. Za klub
iz Bre me na po ~e lo je raz do blje bez Dij ega, ko ji je oti {ao u
Ju ven tus, a Aj ntraht je iz tog gra da odnio sva tri bo da po -
bje dom 3:2. Ju nak me ~a bio je Grk Ioanis Ama na ti dis sa
dva go la, dok je ko na ~nu po bje du do nio Mar tin Fe nin po -
got kom u 71. mi nu tu. Stri jel ci za Ver der bi li su Ma sut Ozil
u 13. i Bu ba ka Sa no go u 44. mi nu ti.
[al ke je s no vim tre ne rom do {ao do po bje de u gos ti -
ma kod Nir nber ga, re zul ta tom 2:1. Oba go la za tim iz Gel -
zen kir he na pos ti gao je nje ma ~ki re pre zen ta ti vac Ke vin
Ku ra nji (35. i 50. mi nut).
Goj ko Ka ~ar je po got kom u 82. mi nu tu me~a s Ha no -
ve rom ve} u prvom ko lu Bun de s li ge do nio bo do ve svo joj
Her ti. Bo ru si ja je u Dor tmun du do o~e ki va nog plije na sti -
gla te {ko, auto go lom "re zer vis te" Kel na, Ma ti pa, u 75. mi -
Fu dba le ri Bar se lo ne pro {le se zo ne pos ta li su prva
{pan ska eki pa u is to ri ji ko ja je uje di ni la tri tro fe ja (Li ga
{am pi ona, Pri me ra i Kup kra lja) u je dnoj se zo ni.
Nji hov naj bo lji igra~ Li onel Me si, po mi{ljenju
mno gi h, i naj bo lji na svi je tu, vje ru je da sve to Bar se lo na
mo `e po no vi ti jo{ je dnom. Ve} to kom na do la ze }e se zo -
ne.
"Na ra vno da mo `e mo. Mo ti va nam ne ne dos ta je.
Gru pa smo fu dba le ra ko ja vo li po bje |i va ti i ima mo taj
ka ra kter ugra |en oda vno. Se zo na na kon go di ne u ko joj
osvo ji{ mno go to ga je vrlo te {ka. Sa da smo omi lje na lo -
vi na, svi }e nas `e lje ti po bi je di ti i iza zi va }e mo jo{ ve }e
uzbu |e nje kod su par ni ka. Sa da je zadovoljstvo i ~ast po -
bi je di ti Bar se lo nu, ali mi to ne }e mo do zvo li ti", re kao je
Me si.
Ni Me si se ni je mo gao odma knu ti mno go da le ko od
prve te me s "Nou Kam pa" ovog lje ta. Odla zak nje go vog
par tne ra u na pa du Sa mu ela Etoa u In ter i do la zak Zla ta na
Ibra hi mo vi }a.
"Dok je igrao u In te ru, zna li sa mo da je Ibra hi mo vi}
stra {an fu dba ler. Ve li ki je plus do bi ti ta kvog ~o vje ka u ti -
mu. Na ra vno, Eto je mno go to ga dao ovom klu bu i li je po
je bi lo igra ti s njim. Ipak, vri je me ide da lje, a mi sa da
ima mo no vog 'ubi cu' u na pa du", ka `e Me si.
I pi ta nje os tan ka ili odlas ka iz Bar se lo ne je uvi jek
za ni mlji va te ma.
"Ne mam ni ka kvih pro ble ma ov dje, po nav ljam to ko
zna ko ji put. Uop {t ne ra zmi{ ljam o odlas ku. Ne znam
za {to bi ta ko ra zmi{ ljao", zavr{io je dva de set dvo go di{ nji
Ar gen ti nac.
Me si: Ne da mo kru ne
Vol kot tra `i
prlja vi ji fu dbal
Tio Vol kot, 20-go di{ nji na pa da~ Ar se na la, tvrdi da je do {lo vri je me da
nje go va eki pa pres ta ne da pri ma po hva le za oku ugo dnu igru i okre ne se
osva ja nju tro fe ja.
Po slje dnji tro fej FA kup osvo ji li su 2005. go di ne. Se zo nu }e da po ~nu
osla blje ni za pro da ju Ko la Tu rea i Ema nu ela Ade ba jo ra i mno gi su spre -
mni da im pro gno zi ra ju jo{ je dnu se zo nu bez tro fe ja.
"Pred na ma je ve li ka se zo na. Na vi ja ~i su po ka za li strplje nje ~e ka ju }i da
do |e mo do ti tu le, pa mi slim da je do {lo vri je me da umjes to igra nja bri -
ljan tnog fu dba la po ~ne mo s ne {to prlja vi jom igrom. Mo ra }e mo da se
okre ne mo ta kvom na ~i nu igre, jer ne {to mo ra mo na u~i ti iz gre {a ka ko je
smo ~i ni li pro {le se zo ne", izja vio je Vol kot.
Ar se nal }e se zo nu u Pre mi er li gi da po ~ne uta kmi com s Ever to nom na
"Gu di son par ku" 15. av gus ta.
Mo jes na slje dnik
Fer gu so na
En gles ki ma ga zin "Pipl" tvrdi da tre ner In te ra @o ze Mu ri njo, ne ka da{ nji
me na d`er ^el si ja, ni je fa vo rit da na sli je di tre ne ra Man ~es ter ju naj te da ser
Ale ksa Fer gu so na, iako se ta ko sma tra na Os trvu.
Mu ri njo po odlas ku iz ^el si ja jes te izja vio da }e se je dnog da na vra ti ti u en -
gles ki fu dbal, ali "Pipl" pi {e da }e le gen dar nog tre ne ra za mi je ni ti nje gov ze -
mljak Dej vid Mo jes, ko ji sa ve li kim us pje hom vo di Ever ton ve} osam
go di na. Mo jes je po ene kod
~la no va bor da Man ~es ter ju -
naj te da, izme |u os ta lih i ser
Bo bi ja ^ar lto na, ste kao za hva -
lju ju }i ~i nje ni ci da bi lje `i sjaj -
ne re zul ta te s "ka ra me la ma", iako ima pri li ~no skro man bu d`et i eki pu bez
ve li kih zvijez da te da go to vo ni je "pro ma {io" fu dba le ra ko jeg je do vo dio u
svo je re do ve. Ju naj ted, iako je ovog lje ta sa mo od pro da je Kris ti ja na Ro nal da
za ra dio 93 mi li ona evra, o~e ku je {te dlji va po li ti ka u bu du }nos ti, jer ve }in ski
vla snik, ame ri ~ka porodica Glej zer, jo{ ot pla }u je kre dit po di gnut za ku po vi -
nu klu ba od oko 700 mi li ona fun ti. Dok bu de ta ko, Ju naj ted ne }e tro {i ti ve li ki
no vac na po ja ~a nja, a Mo jes je do ka zao da mu to ni je ne op ho dno da ima do -
bar tim. Ta ko |e, sam Fer gu son je je dan od naj ve }ih za go va ra ~a Mo je so vog
do las ka na "Old Tra ford".
Mo jes bi lje `i sjaj ne
re zul ta te s "ka ra me la ma"
Evra: Mo `e mo
bez Ro nal da
Pa tris Evra, igra~ Man ~es ter ju naj te da i fran cus ke re pre zen ta ci je, ni je ni ma -
lo uzbu |en {to je Kris ti ja no Ro nal do re kao zbo gom klu bu sa "Old Tra for da".
"Pa {to ako je oti {ao. On ni ka da ni je bio zvi jez da ove eki pe. Ako je ne ko
zvi jez da, on da je to ser Aleks Fer gu son. Ci je lu eki pu je na pra vio ta ko da ni -
ka da, ali ba{ ni ka da, ne za vi si od je dnog igra ~a. Ni ko se kod nje ga ne osje }a
kao zvi jez da. Bo lje je i is pra vni je re }i da smo svi zvi jez de", re kao je Evra.
Ovog lje ta su Man ~es ter na pus ti li Kris ti ja no Ro nal do i Kar los Te vez.
"Sve }e da bu de is to kao i pro {loh se zo na. Bo ri }e mo se za ti tu lu u svim ta -
kmi ~e nji ma. Tim je to li ko jak i do bro or ga ni zo van da ne ma {an se da sil no
po to ne mo", do dao je Evra.
Fu dba le ri ma B
Ho fen haj m
Zvjez dan M| s| mo v|c. re pre zen ta t| vac
B|H | |qra• vo| ísbur qa. u pe tak je. u prvom me -
•u 1. ko |a Bun des || qe sa Stut qar tom. pos t| qao
qo| (2:0).
ls prva sam m| s||o da ce c| je |a akc| ja za vrs| t|
du p||m pa som. no ka da sam v| d|o da me n|ko
ne na pa da. sutnuo sam | po qo d|o. Bo| u toj || je -
voj no z| | da |je pos to j|. Po vre du no s|m od pro s|e
se zo ne | jos je sta nje da |e ko od |de a| noq. lzre -
zao sam ko pa •ke to || ko da mo qu do vo |jno do -
bro ban da z| ra t| sto pa |o. No. eto. | ta kva bo| na
no qa b| |a je do vo |jno jaka da pos t| qnem po qo -
dak. re kao je M| s| mo v|c.
Gol bolnom no gom
Fu dba |e r| Bar se |o -
ne re m| z| ra || su s me ks| • k -
om Gv a da |a ha rom
1:1 na po s|je dnjem
me •u tur ne je ev ro -
p skoq prva ka po SAD.
Pred sko ro 62.000 q|e da -
|a ca na Ken d|st|k par ku u
San Fran c|s ku. ka p| ten
Gva da |a ha re Pa mon Mo -
ra |es do veo je svo ju ek| pu
u vod stvo u 50. m| nu tu. a||
je Bo jan Krk|c |zje dna •|o
14 m| nu ta ka sn| je.
Pa zo •a ran sam sto n| -
smo po b| je d| ||. a|| sam ve -
oma. ve oma sre can sto
smo |qra || kao ek| pa. re -
kao je tre ner Bar se Pep
Gvar d| o|a. Bar se |o na je
ta ko zao kru z| |a uspje snu
tur ne ju po SAD. po s|| je
po bje da nad LA Ga |a ks| -
jem (2:1) | S| je| tom (4:0).
Re mi Bar se i
Gva da la ha re
Li onel Me si
9 Sport 10. 8. 2009. qpofekfmkbl
nu tu utakmice. Maj nc je na svom te re nu "izvu kao" bod
pro tiv Ba jera iz Le ver ku ze na (2:2). Do ma }in je po veo go -
lom Ho glan da u 6. mi nu tu, gos ti su preo kre nu li u fi ni {u
prvog po lu vre me na go lo vi ma Ere na Der di jo ka u 42. i [te -
fa na Ki zlin ga u 44. mi nu tu. Maj nc je do re mi ja sti gao po -
got kom re zer vis te Da ni je la Gun ke la u 81. mi nu tu.
Bun de s li ga, 1. ko lo: Vol fsburg - [tut gart 2:0 (Mi si -
Ovog vi ken da po ~e la je no va se zo na Fu dbal skog
prven stva Fran cus ke, ti tu lu bra ni Bor do, a za prvog fa vo -
rita smatraju Mar selj.
Prvo ko lo obi lje `i li su po bje da Mar se lja u Gre no blu i
ki kse vi Li ona i PS@-a u Le Ma nu, odno sno Mon pe lijeu.
Mar selj, ko ji od ovog lje ta s tre ner ske klu pe pre dvo -
di Di dije De {amp, pro slav lje ni fran cus ki re pre zen ta ti vac,
po bi je dio je u gos ti ma Gre nobl re zul ta tom 2:0. Stva ri za
klub s Azur ne oba le kre nu le su odli ~no od sa mog po ~et -
ka, pa je ta ko Ma ma du Ni ang na ~eo do ma }i na ve} u 2.
mi nu tu. Ko na ~nih 2:0 pos ta vio je Bru no [ej ru, de set mi -
nu ta pri je kra ja. To kom ci je log me ~a Mar selj je bio bo lji
tim.
Li on je prven stvo otvo rio ne ri je {e nim re zul ta tom 2:2
u gos ti ma kod Le Ma na, a bod im je do nio Li san dro Lo -
pez, ko ji je ovog lje ta do {ao iz Por ta, po got kom u po slje -
dnjem mi nu tu me ~a.
Fu dba le ri Re na na svo m te re nu do ~e ka li su no vaj li ju
u li gi eki pi Bo ulo nja i la ko osvo ji li tri bo da. Gos te je na -
~eo Isma el Ban go ura ve} u se dmom mi nu tu me ~a.
Na 2:0 po vi sio je Ka der Man ga ne u 45. mi nu tu, a
ko na ~ni re zul tat pos ta vio je D`e rom Le roj u po slje dnjim
tre nu ci ma me ~a.
Re zul ta ti 1. ko la francuske lige: Okser - So {o 0:1
(Sver ko{ 40. mi nut me ~a), Le Man - Li on 2:2 (Ma iga
21, Ko ta der 59, iz pe na la - Bo dmer 28, Lo pez 90.),
Gre nobl - Mar selj 0:2 (Ni ang 2, [e iru 80), Mo na ko -
Tul uz 1:0 (Ne ne 44) Mon tpe lije - PSG 1:1 (Spa hi} 90 -
@i li 71), Ren - Bo ulonj 3:0 (Ban go ura 7, Man ga ne 45,
Le roj 90), Sent En tjen - Ni ca 0:2 (Tra ore 39, Re mi 88),
Va len si ens - Nansi 1:3 (Sa ma sa 9 - Aji te 20, Bri son 61,
Tra ore 72).
Mar selj us pje {an
na star tu
Va len si ja bo lja
od "to bd`i ja"
Pri ja telj sku fu dbal sku uta kmi -
cu su na "Mes ta lji" odi gra li do -
ma }a Va len si ja i lon don ski
Ar se nal. Za vr{i lo je po bje dom
{pan ske eki pe re zul ta tom 2:0.
Stri jel ci za po bje du bi li su Mi ~el
(76. mi nut) i Da vid Vi lja (90.
mi nut). Vi lja je u 69. mi nu tu
uta kmi ce pro pus tio da re ali zu je
do su |e ni je da na es te rac.
[es ti po raz
Mi la na
Na Euze bio ku pu u Li sa bo nu
do ma }a Ben fi ka je po bi je di la
Mi lan 6:5 na kon bo ljeg izvo |e -
nja je da naes te ra ca. Re gu lar nih
90 mi nu ta za vr{e no je re zul ta -
tom 1:1, s ti me da je Mi la n do
pe na la do veo auto gol Si dne ija iz
87. mi nu ta. Ovo je {es ti po raz
ita li jan ske eki pe u pri pre mnim
uta kmi ca ma.
Si so ko jo{
ni je spre man
Mo ha med Si so ko, ve zni fu -
dba ler Ju ven tu sa, mo ra }e da
mi ru je jo{ naj ma nje mje sec
da na po {to pre dvi |e ni opo ra -
vak po slje ope ra ci je no ge ni je
dao o~e ki va ne re zul ta te. Re -
pre zen ta ti vac Ma li ja ope ri san
je u mar tu i tre ba lo je da sre -
di nom av gus ta po ~ne da tre ni -
ra sa os tat kom eki pe, ali je
po no vo osje tio bo lo ve i mo ra -
}e da nas ta vi s re ha bi li ta ci -
jom.
Ba jer na sa mo bod u prvom ko lu Bun de s li ge
mu bod u Min he nu
Si dni
Go vu (Li on)
i Me ta je
Ku ta dur
(La Man)
FO TO AFP
Li on na
star tu
se zo ne
remi zi rao
kod Le
Ma na
Tor sten Fr|n qs. íu dba |er ver de ra. kr| t| ko vao je Jo ak| ma Le -
va. se |e kto ra Nje ma •ke re pre zen ta c| je. sto qa n| je uvrst|o na sp|s ka
|qra •a za uta km| cu s Azer bej dza nom u kva || í| ka c| ja ma za SP.
Po |a z|m od pre tpos tav ke da sam jos d|o na c| ona| noq t| ma. sve
dok m| se |e ktor |je po | ra zu mno ne obja sn| za sto me ne ma na sp|s -
ku. Ka da pru z| te mno qo re pre zen ta c| j|. kao ja u po s|je dnj|h de vet
qo d| na. o•e ku je te ba rem nor ma| no objas nje nje. |zja v|o je 32-qo -
d|s nj| Fr|n qs. ko j| je do sa da od| qrao 79 uta km| ca za Nje ma •ku.
Lev je svo ju po s|je dnju od|u ku obra z|o z|o •| nje n| com da b| íu dba -
|er ver de ra. da se na sao na sp|s ku. auto mat sk| o•e k| vao mjes to u
star tnoj pos ta v|.
Tor sten je ve oma |s ku san |qra• | b| |o b| o•e k| va no da |qra. Paz -
qo va rao sam s nj|m | re kao da. za sad. To mas H|c |sper qer tre nu tno
|ma pre dnost na toj po z| c| j| na sre d| n| te re na. re kao je Lev.
Frin gs kri ti ko vao Le va
Fe liks
Ma gat
de bi to vao
na klu pi
[al kea
po bje dom
od 2:1
u Nir nber gu
mo vi} 71, Gra fi te 82), Bo ru sija Dor tmund - Keln 1:0
(Ma tip 75 auto gol), Nir nberg - [al ke 1:2 (Min tal 87 - Ku -
ra nji 35, 50), Ver der - Aj ntra ht 2:3 (Ozil 13, Sa no go 44 -
Ama na ti dis 7, 42, Fe nin 71), Majnc - Le ver ku zen 2:2
(Ho gland 6, Gun kel 82 - Der di jok 42, Ki zling 44), Her ta -
Ha no ver 1:0 (Ka ~ar 82), Ho fen hajm - Ba jern 1:1 (Oba su
41 - Oli} 25).
To bi jas Vajs
(Ho fen hajm)
i Bas ti jan
[vaj n{taj ger
(Ba jern)
F
O
T
O

A
F
P
Slav lje
[al kea: Ra ki ti},
Far fan i Ku ra nji
10 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Sport
Osman ZU KI], Ar min MUJ KI]
Ko {ar ka {ka re pre zen ta ci ja BiH po bje dom
nad Bel gi jom u Ze ni ci us pje {no je sa vla da la i
dru gu pre pre ku na pu tu ko ji vo di u Polj sku,
gdje }e se odr`a ti ovo go di{ nje iz da nje Evrop -
skog prven stva.
Na {i su ko {ar ka {i za hva lju ju }i do broj igri
u tre }oj ~et vrti ni, ka da su os tva ri li pre dnost od
10 po ena, us pje li slo mi ti otpor Bel gi ja na ca. Do
kra ja su sre ta dva naj bo lja igra ~a bel gij skog
sas ta va za ra di la su po pe tu li ~nu gre {ku na kon
~e ga gos ti vi {e ni su ima li sna ge da uta kmi cu
za vr{e u svo ju ko rist. Iza bra ni ci se le kto ra Men -
su ra Baj ra mo vi }a do po bje de su do {li za hva -
lju ju }i do broj igri, pri je svih Ni ha da \e do vi }a
ko ji je za bi lje `io 18 po ena. Nje mu su se pri dru -
`i li Rat ko Var da sa 13, za tim Ke nan Baj ra mo -
vi}, Zlat ko Jo va no vi} i Ivan Opa ~ak ko ji su
da li po 10 ko {e va.
"Mo gu bi ti za do vo ljan onim {to su po ka -
za li na {i mom ci u me ~u pro tiv Bel gi je, ko ja se
po ka za la kao ozbi ljan ri val. Na{ mla di tim i
po red pa do va u igri u odre |e nim in ter va li ma
po ka zao je ka ra kter. Po bi je di li smo iako ni smo
odi gra li naj bo lje, {to je jo{ je dan do kaz da ova
se le kci ja ima kva li tet. Sa da se `e li mo ma ksi -
mal no spre mi ti za uz vrat sa Por tu gal ci ma. Si -
gur no je da ne }e bi ti la ko i da mo ra mo
za bo ra vi ti ono {to se de {a va lo u prvom me ~u u
Var zi mu", re kao je Men sur Baj ra mo vi}, se le -
ktor ko {ar ka {ke re pre zen ta ci je BiH. Po red to ga
{to su Bel gi jan ci u svo jim re do vi ma ima li iz -
vrsnog Ak sve la Her ve la ko ji je uba cio 33 po -
ena, na{ tim je uspio izbo ri ti za slu `e nu po bje du
na kon ko je }e se okre nu ti me ~u pro tiv Por tu ga -
la ko ji je za ka zan za 14. av gust u Ze ni ci.
"U sva ku uta kmi cu ula zi mo kao da je
Sa vla da na i
dru ga pre pre ka
odlu ~u ju }a. Ne }e mo se oslo ni ti na prve dvi je
po bje de, ne go }e mo nas ta vi ti sa jo{ bo ljom
igrom. Si gur no je da }e nam bi ti la k{e nas ta vi ti
kva li fi ka ci je. Mo ra mo po bije di ti Por tu gal u
Ze ni ci i u Bel gi ju pu to va ti po {to bo lji re zul tat.
Ko {ar ka {i su po ka za li ne ko li ko sla bos ti ko je
na do kna |u ju bor be no{ }u i do brom igrom u
od bra ni. Mladi tim ko ji ima mo u ovom tre nut -
ku sa zri je va iz me ~a u me~", do dao je Baj ra -
mo vi}.
Ke nan Baj ra mo vi}, ka pi ten na {eg naj bo -
ljeg ti ma, u me ~u pro tiv Bel gi je po red uba ~e -
nih 10 po ena za bi lje `io je de vet sko ko va.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, na {a re pre zen ta ci ja
mo `e po ka za ti jo{ bo lju igru od ono ga {to su
de mon stri ra li u prva dva me ~a.
"Za do vo ljan sam po bje dom i mi slim da
ovaj tim mo `e jo{ bo lje. Bel gi jan ci su svo ju
igru sve li na iz vrsnog Her ve la ko ji im ni je
uspio do ni je ti po bje du. Ni smo gle da li nji ho ve
pri pre mne uta kmi ce, {to je mo `da bi la je di na
sla bost pred me~ u Ze ni ci. U re van{ me ~u pro -
tiv Por tu ga la mo ra mo po bije di ti i on da ra zmi{ -
lja ti o osva ja nju prve po zi ci je", ka zao je
ka pi ten na {eg ti ma.
O. ZU KI]
Ko {ar ka {i [i ro kog Bri je ga, aktu el ni
prva ci BiH, da nas su po ~e li sa pri pre ma ma za
na re dnu se zo nu, ka da ih o~e ku ju nas tu pi u
do ma }oj i NLB li gi.
To kom lje tne pa uze u re do ve [i ro ko bri -
je `a na ni su do {li no vi igra ~i i, pre ma ri je ~i ma
An te Su to na, pred sje dni ka klu ba, aktu el ni
prva ci u no vu se zo nu ula ze s is tom eki pom iz
pro {le.
"Sa ~u va li smo kos tur eki pe na oku pu i to
nam je naj va `ni je do sa da. Prvom ti mu se pri -
klju ~i lo ne ko li ko igra ~a iz mla |ih se le kci ja
ko ji su pro {le go di ne igra li prvu fa zu do ma }e
li ge. Igra ~i su se oda zva li po zi vu na pri pre me
ko je }e mo, zbog do brih uvje ta i atmo sfe re,
oba vi ti kod ku }e. Cilj nam je od bra ni ti na slov
prva ka i za je dno sa sa ra jev skom Bo snom osi -
gu ra ti dva pred sta vni ka BiH u re gi onal noj li -
gi", re kao je Su ton.
Pri pre ma ma se ni je pri klju ~io ^es ter
Mej son, ko ji je u do go vo ru sa klu bom pro du -
`io bo ra vak do 1. sep tem bra. Ko {ar ka {i [i ro -
kog Bri je ga }e prve pri pre mne me ~e ve
odi gra ti 4. i 5. sep tem bra na tur ni ru ko jim
obi lje `a va ju 35 go di na klu ba. Po red do ma }i -
na, u~e{ }e }e uze ti eki pe Ce de vi te iz Za gre ba
i Za dra.
"Prva ozbi ljna pro vje ra na {eg ti ma
odr`a }e se po ~et kom na re dnog mje se ca, ka da
nam u gos te do la ze za gre ba ~ka Ce de vi ta i
Za dar. Ima }e mo pri li ku da igra mo sa dvi je
eki pe ko je }e na re dne go di ne nas tu pa ti u
NLB li gi i na osno vu tog tur ni ra ima }e mo
po uz da ni ji uvid u kom ple tnu si tu aci ju", ka -
zao je Su ton.
Eki pa iz [i ro kog Bri je ga ras ki nu la je sa -
ra dnju sa Ivom Jo si po vi }em, Go ra nom
Vrban cem i Ozre nom Mi {i }em.
[iroki Brijeg po~eo
s pripremama
Slo bo da
os ta je bez "Di te"
Po sli je 26 go di na okon ~a na je sa ra dnja KK Slo bo da i Fa bri ke de ter -
d`e na ta "Di ta". Ova kav epi log se mo gao na slu ti ti jo{ po ~et kom go di -
ne jer "Di ta" ni je bi la u mo gu }nos ti ispo {to va ti pre uze te spon zor ske
oba ve ze.
"Na `a lost, do la zi do ras ki da
du go go di{ nje sa ra dnje, ali mo -
ram re }i ka ko je to bi la ne mi -
no vnost. Na ra vno, de fi ni ti vnu
odlu ku }e do ni je ti ru ko vod -
stvo klu ba na prvoj na re dnoj sje dni ci", ka `e @ar ko Vu jo vi}, di re ktor
Slo bo de.
Tu zlan ski klub je u po tra zi za ge ne ral nim spon zo rom. Me |u tim, u
glo bal noj kri zi i oni ko ji se odlu ~e na spon zor stvo ~i ne to skro mnim
nov ~a nim izno si ma.
D.S.
O~e ku je se
do la zak
no vaj li ja
Ko {ar ka {i SL IAT Le ota ra su
pri je se dam da na po ~e li pri pre -
me za no vu se zo nu. Za sa da
tre ner Ra do mir Ki si} ra di sa
mla dim ko {ar ka {i ma, ko ji ma
}e se pos te pe no pri klju ~i va ti
no vaj li je, ta ~ni je po ja ~a nja ko -
ja bu du do {la u klub. Tre nu tno
na tre nin zi ma ra di 11 ko {ar ka -
{a: Mar ko Za go rac, Ris to Mi -
{ko vi}, Ga vri lo Raj ko vi},
Ste fan Ale ksi}, Mi lo{ Aci},
\ur |e Sa la ti}, De jan Sa -
mard`i}, ka de ti Ale ksa Ku ri li},
Ne ma nja Mi ja to vi} i Sr|an
Mi la no vi}, a je di ni no vaj li ja
me |u nji ma je Go ran To ma {e -
vi} ko ji je sti gao iz Mla dos ti iz
Gac ka.
"Bi tno je da smo po ~e li s ra -
dom, da ne ka sni mo. Ra di mo
sa mla dim ko {ar ka {i ma, a u
rad }e mo pos te pe no da uvo di -
mo i os ta le. Sa da se pos tav lja
ba za za sve {to }e nas ~e ka ti u
na re dnom prven stvu i ve oma
je bi tno da se ovaj dio pri pre -
ma do bro odra di. O~e ku je mo
da nam se na re dnih da na pri -
dru `e i no vi igra ~i", ka `e Ki si}.
^.M.
Do ne da vna or ga ni za to ri ca igre
tu zlan skog Je din stva Al di ja na Iri -
{ki} po tpi sa la je tro go di{ nji ugo vor
sa slo va ~kim Ru `em be ro kom.
"Za hva lju ju }i Ja dran ki Sa vi}
oku {at }u se u ve li kom klu bu ko ji
nas tu pa na europskoj sce ni. Za me -
ne je to ve li ki iza zov ko je ga se ne
pla {im", ka `e Iri {ki }e va, ko ja je
nas tu pa la i za re pre zen ta ci ju BiH.
Na taj na ~in Je din stvo je os ta lo
bez po naj bo lje igra ~i ce, ali sa zna je -
mo ka ko je ve oma bli zu do las ka u
Tu zlu Na ta {a Mi ku}, ne ka da{ nja
ko {ar ka {i ca ba nja lu ~kih klu bo va i
sa ra jev skog @e lje zni ~a ra.
D.S.
Iri {ki }e va po tpi sa la
za Ru `em be rok
Tu zlan ski klub je u
po tra zi za ge ne ral nim
spon zo rom
To je iza zov
ko je ga se ne pla {im,
ka `e Iri {ki }e va
^es ter
Mej son u
do go vo ru
s klu bom
pro du `io
odmor do 1.
sep tem bra
Po ~e li s
pri pre ma ma:
[i me [pra lja
(de sno)
F
O
T
O

N
N
U na re dnom
su sre tu pro tiv
Por tu ga la mo ra mo
po bije di ti i on da
ra zmi{ lja ti
o prvoj po zi ci ji,
re kao Ke nan
Baj ra mo vi},
ka pi ten
bh. ko {ar ka {a
BiH 82
Bel gi ja 77
Grad ska dvo ra na Are nau Ze n| c|. G|e da -
|a ca: 4.000. Pet || •n|h qre sa ka: Jo va no v|c
(B|H). Mben qa. Sam van Po som. Her ve|
(Be| q| ja). Te hn| •ka qre ska: Ed| Kas te|s
(se |e ktor Be| q| je).
BO SNA l HEP OE GO vl NA: Jo va no v|c 10.
Opa •ak 10. Tu |jko v|c. Gor d|c 8. M| |o se v|c.
Bav •|c. Ja zv|n 10. K| ka no v|c 3. var da 13.
Po po v|c. Ðe do v|c 18. Baj ra mo v|c 10. Se -
|e ktor: Men sur Baj ra mo v|c.
BEL Gl JA: Mors 6. van Po som 8. De Ze uv.
Her ve| 33. Bos ko. van der Dzon khejd 2.
Lauers 12. De Be| 5. Dre sen. Pen d|. Ove -
ne ke 3. Dr| esen. Mben qa 8. Se |e ktor: Ed|
Kas te|s.
19:26, 20:14, 26:16, 17:21
Do da tne
kva li fi ka ci je za
"Euro bas ket
2009"
u Polj skoj
Do tri jum fa nad
Bel gi jan ci ma za hva lju ju }i
do broj igri u tre }em pe ri odu
Na je fi ka sni ji u bh. ti mu:
Ni had \e do vi}
FO TO NN
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 11 Sport
D. MA KSI MO VI]
Ru ko me ta {i sa ra jev ske Bo sne vra ti li su
se s pri pre ma u Kranj skoj Go ri, gdje su ra -
di li kom bi no va no s lop tom i na sti ca nju fi -
zi ~ke spre me. Naj va `ni je je da su svi igra ~i
pri pre me pro {li bez pro ble ma i po vre da.
"Mi slim da smo oba vi li odli ~an po sao
u Kranj skoj Go ri. Ra di li smo dva pu ta dne -
vno i za is ta mom ci su ima li na po ran tem po,
ko ji su iz dr`a li. Odi gra li smo i je dnu tre -
ning uta kmi cu sa Tre bnjem, ko ju smo do bi -
li. S ob zi rom na to da u uto rak po ~i nje
do boj ski tur nir, dos ta vre me na po sve ti li
smo ta kti ci", pri ~a Da ni jel Ri |i}, prvi asis -
tent Ir fa na Smaj la gi }a, {e fa stru ~nog {ta ba
RK Bo sna.
"Stu den ti" }e u Do bo ju igra ti u gru pi sa
fran cus kim Kre te jom, crno gor skom Bu du -
}nos ti i gr~kim PA OK-om. Na kon do boj -
skog tur ni ra pla ni ran je odla zak u Po re~, ali
to jo{ ni je sto ods to si gur no.
"Uko li ko otpu tu je mo u Po re~, ta mo
bismo oba vi li dru gi dio pri pre ma, ko ji }e
po tpu no bi ti po sve }en ui gra va nju ti ma i
odi gra va nju pri ja telj skih uta kmi ca, ka ko
bismo spre mni do ~e ka li start se zo ne", za -
vr{io je Ri |i}.
Ru ko me tni klub Bo sna da nas }e po tpi -
sa ti ugo vor o spon zor stvu sa kom pa ni jom
"BH gas" d.o.o. Ta ko }e "stu den ti" na re dne
se zo ne, umjes to do dat ka Sun ce osi gu ra nje,
ima ti na ziv BH gas.
"Stu den ti" se vra ti li
iz Kranj ske Go re
Bo rac bez
Crni }e ve i
\o gi }e ve
Ru ko me ta {i ce Dra ga na
Crni}, Er na \o gi}, a naj vje ro -
va tni je ni Kor ne li ja Kli nac na -
re dne se zo ne ne }e igra ti za
Bo rac, aktu el nog {am pi ona
BiH.
"\o gi }e va je pres ta la da igra
zbog zdrav stve nih pro ble ma,
Crni }e va, ta ko |e, ne }e vi {e
igra ti, a sa Kor ne li jom Kli nac
ni smo pos ti gli do go vor, ta ko
da ni ona naj vje ro va tni je ne }e
vi {e nas tu pa ti za Bo rac", re kao
je Ra de Un ~a nin, tre ner Bor ca.
Ba nja lu ~an ke pri pre me za
na re dnu se zo ne nas tav lja ju u
Vi {e gra du, gdje su ju ~e otpu -
to va le bez Ma ri ja ne Bo go je -
vi}, ko ja ni je s eki pom zbog
po sla.
"Os ta je mo se dam da na. Pla -
ni ra no je da ra di mo dva pu ta
dne vno i da odi gra mo kon trol -
nu uta kmi cu s eki pom Go ra -
`da. Da tum jo{ ni je do go vo ren,
ali naj vje ro va tni je }e mo odi -
gra ti me~ kra jem se dmi ce",
do dao je Un ~a nin.
Ru ko me ta {i ce Bor ca s pri -
pre ma ma za no vu se zo nu, u
ko joj je cilj od bra na ti tu le, po -
~e le su 27. ju la.
M.P.
Lju bu {ki
nas tav lja tra di ci ju
Ru ko me tni klub Izvi |a~ de ve ti put }e or ga ni zo va ti tra di ci onal ni Me -
|u na ro dni ru ko me tni tur nir "Lju bu {ki 2009". Ovo ga pu ta tur nir }e biti
odr`a n u Grad skoj spor tskoj dvo ra ni 15. i 16. avgus ta. Na tur ni ru }e
nas tu pi ti {est eki pa: Izvi |a~ Mi gru pa, Osi jek, Sis cia Si sak, EMC Split,
Met ko vi} i Zrinj ski.
Na otva ra nju tur ni ra 15. avgus ta, u 10 sa ti, sas ta }e se do ma }in Izvi |a~
Mi gru pa i Osi jek.
Po bje da Pet ko vi }a
i Ta hi ro vi }a
Nje ma ~ki Ge pin gen, ko ji tre ni ra na{ Ve li mir Pet ko vi} i za ko ji
bra ni Enid Ta hi ro vi}, biv {i ka pi ten ru ko me tne re pre zen ta ci je
BiH, os tva rio je no vu po bje du to kom pri pre mnog pe ri oda.
Ovo ga pu ta Ge pin gen je u su bo tu bio bo lji od re gi onal nog li ga -
{a So flin ge na, ko ji je sa vla dao ubje dlji vim rezultatom 33:22. Na -
je fi ka sni ji igra ~i Ge pin ge na bi li su Dra go{ Oprea i Kris ti jan [e ne
sa po {est go lo va.
D.M.
Da nas po tpi si va nje
ugo vo ra o spon zor stvu
sa "BH ga som"
Mir sad Ter zi}, ru ko me tni re pre zen ta ti vac BiH, imao je so li dan de bi za
svoj no vi klub, ma |ar ski MKB Ves prem.
[am pi on Ma |ar ske u pe tak i su bo tu odi grao je dvi je pri j atelj ske uta -
kmi ce u ko ji ma je bio ubje dljiv prot Vi va Ki el ca, {am pi ona Polj ske. U
prvom su sre tu, u ko jem je Ves prem sla vio rezultatom 34:26, Mir sad
Ter zi} pos ti gao je tri go la.
Dru gi ogled za vr{en je re zul ta tom 31:23 za ma |ar ski tim, ali se na{
re pre zen ta ti vac ni je upi sao u stri jel ce.
D.M.
So li dan de bi Ter zi }a
De jan MA KSI MO VI]
Ba nja lu ~ki ru ko me ta {i u su bo tu su
se vra ti li sa Ta re, gdje su oba vi li se -
dmo dne vne pri pre me to kom ko jih je
tre ner Dra {ko Bu di {a ugla vnom ra dio
na sti ca nju fi zi ~ke spre me igra ~a. Sa da
se okre }u ra du s lop tom i odi gra va nju
ni za pri ja telj skih uta kmi ca do 27.
avgus ta, ka da po ~i nje Ba nja lu ~ki tur nir
{am pi ona.
Na tur ni ru }e, osim Bor ca, nas tu pi -
ti Ko lu ba ra, Kon stan ca, Steaua, Go re -
nje i Nant, a tra ja }e do 30. avgus ta.
Po bje dnik prva tri tur ni ra Ce lje PL,
zbog nas tu pa u kva li fi ka ci ja ma za Li gu
{am pi ona, ot ka zao je u~e{ }e.
"Eki pa }e do tur ni ra ugla vnom tre -
ni ra ti u Ba nja lu ci. ^e ka ih se ri ja kon -
trol nih uta kmi ca, u ko ji ma }e dva pu ta
od mje ri ti sna ge s Ku ti nom, kod ku }e i
na stra ni. Za tim sli je di ogled sa vi so -
~kom Bo snom u 'Bo ri ku' i na kra ju 22.
avgus ta sa ^e li kom u Ze ni ci. Ni je is -
klju ~e no da odi gra ju jo{ je dan su sret
uko li ko pro na |e mo ri va la. Po tom sli je -
di na{ tur nir, ko ji }e bi ti izu ze tno jak
ove go di ne i tu }e tre ner Bu di {a mo }i
da ste kne uvid u for mu ti ma pred start
Pre mi jer li ge BiH", ka `e \o go.
Te le ko muni ka ci ona kom pa ni ja
"M:tel" i na re dne se zo ne }e bi ti uz Ru -
ko me tni klub Bo rac iz Ba nja lu ke. S ob -
zi rom na to da je za do volj stvo
do sa da{ njom sa ra dnjom bi lo obos tra no,
to kom pro {le se dmi ce odlu ~i li su se da
pri du `e ugo vor. Za ra zli ku od pret ho -
dne se zo ne, u nas tu pa ju }oj }e Bo rac uz
svo je ime ima ti i do da tak M:tel.
"Za hva lju je mo na ve li koj po dr{ci i
ra zu mi je va nju pred sta vni ka 'M:te la'.
Vje ru jem da smo u pro te klom pe ri odu
oprav da li po vje re nje i ve li ka ula ga nja
ovog gi gan ta i na dam se da }e mo iz
go di ne u go di nu pos ti za ti jo{ bo lje re -
zul ta te. Oba vi jes ti li smo sve na dle `ne
in sti tu ci je i us ko ro }e bi ti za vr{e na
pro ce du ra pre ime no va nja", re kao je
Bo ris \o go, di re ktor ti ma iz Go spod -
ske uli ce.
Ru ko me tni klub Bo rac vra tio se s pri pre ma na Ta ri
Kre }e se ri ja
test uta kmi ca
Tur nir {am pi ona bi }e
izu ze tno jak ove go di ne
i tu }e tre ner Bu di {a mo }i
da ste kne uvid u for mu
ti ma pred start Pre mi jer
li ge BiH, re kao Bo ris \o go,
di re ktor Bor ca
Orve no-p|a v| ce us ko ro
po tp| sa t| | uqo vor o me d|j skom
po kro v| te|j stvu sa PT PS.
Po tre bno je da de í| n| se mo se -
mu pre no sa. a ze |ja nam je da
na kra ju sva koq da na bu de pre -
q|ed de sa va nja na Tur n| ru sam p| -
ona. Po ku sa ce mo da u pa ke tu
do qo vo r| mo | pre nos uta km| ce
Ku pa EHF s ho |an dsk|m Euro te -
kom. Ta ko der. zr| jeb ta km| •ar sk|h
bro je va za Pre m| jer || qu b| ce
odrzan 12. avqus ta | on da ce mo
zna t| ra spo red sv|h na s|h uta km| -
ca. pa ce mo mo c| raz qo va ra t| | o
pre no s| ma der b| su sre ta. Ka da
sve de í| n| se mo. on da mo ze mo
s|a t| zva n| •ne mar ke t|n ske po nu -
de. na q|a s|o je Ðo qo.
Pre no si
na RT RS
Na tur nir do la ze
Go re nje, Ko lu ba ra,
Kon stan ca, Steaua i Nant
Sli je de
iza zo vi na
do boj skom
tur ni ru:
Ta rik Me |i}
(u sre di ni)
FO TO NN
Do Tur ni ra {am pi ona ugla vnom
u Ba nja lu ci: Vla dan Ra ko ci ja
F
O
T
O

N
N
12 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Sport
Al din [et ki}, naj bo lje ran gi ra ni bh. te ni ser, po ra -
`en je u dru gom ko lu kva li fi ka ci ja za 35.000 do la ra
(+ ho spi ta li ti) vri je dnog ~e len d`e ra u Uzbe kis ta nu.
[et ki} (dru gi no si lac) je u Sa mar kan du iz gu bio
od Bje lo ru sa Pa ve la Ka tli aro va, tre nu tno 1270. na
ATP rang-lis ti, re zul ta tom 3:6, 7:5, 2:6. Na{ te ni ser je
u prvom ko lu sa vla dao Ru sa Vi kto ra Ko zi na sa 2:6,
6:4, 6:2.
Ale ksan dar Ma ri} i Mir za Ba {i} u su bo tu su po -
sli je ve li ke bor be za bi lje `i li po bje de u prvom ko lu
kval fi ka ci ja za fju ~ers u Som bo ru ko ji se igra za na -
gra dni fond od 10.000 do la ra. Ma ri} je sa vla dao Slo -
ven ca To ma Ko ~e vara De {ma na sa 2:6,6 6:4, 7:6 (2),
dok je Ba {i} (3) po bi je dio Hrva ta Iva na Sa le ca re zul -
ta tom 7:6 (6), 3:6, 7:6 (2). Tre }i bh. pred sta vnik na
tur ni ru u Srbi ji Slo bo dan Ba vrli} po ra `en je od Ni ko -
le Di mi tro va iz Bu gar ske re zul ta tom 2:6, 0:6.
Do bar nas tup pro {le se dmi ce ima la je pe tna es to -
go di{ nja Ani ta Hu sa ri}, ko ja je na ju ni or skom tur ni ru
u Do m`a la ma igra la po lu fi na la sin gla i du bla.
Hu sa ri }e va (13. no si lac) je u po lu fi na lu sin gla
iz gu bi la od prvog no si oca Ur {e Jer man iz Slo ve ni je
re zul ta tom 3:6, 1:6. U 3. ko lu je na di gra la {es tog no -
si oca Ju li ju Sta ma to vu, 16-go di{ nju Bu gar ku sa 4:6,
6:2, 7:6 (5), a u ~et vrtfi na lu do ma }u pred sta vni cu
Tja su [rim pf je po bi je di la re zul ta tom 1:6, 6:4, 6:3.
Hu sa ri }e va i Ka tja Mi las iz Hrvat ske (3) pre da le su
me~ po lu fi na la. Su sret je pre ki nut pri vo| stvu An dree
Bla `e vi} i Ma tee ]u ri} iz Hrvat ske (1) od 6:3. Na {a
te ni ser ka }e za hva lju ju }i bo do vi ma osvo je nim u Slo -
ve ni ji na pre do va ti za oko sto ti nu mjes ta i na na re dnoj
lis ti naj bo ljih ju ni or ki svi je ta bi }e ran gi ra na oko 440.
po zi ci je.
Bh. te ni ser El mar Eju po vi} ta kmi ~e nje na tur ni ru
u nje ma ~kom Ul mu za igra ~e do 16 go di na za vr{io je
u ~et vrtfi na lu. Bo lji od nje ga bio je do ma }i igra~
Mark Her man i sla vio sa 7:5, 6:4. U ~et vrtfi na lu tur -
ni ra za igra ~e do 14 go di na po ra `en i Ivan Div ko vi},
ali u du blu. On i Ukra ji nac Ju rij Kri voj (prvi no si oci)
su iz gu bi li od Ni je ma ca Jo ha ne sa Har te isa i Ja ko ba
[na ite ra sa 6:3, 4:6, 6:7 (10).
Na osno vu ~la na 30 Sta tu ta Udru`enja GS1 sa zi vam
SKUP [TI NU UDRU@ENJA GS1
ko ja }e se odr`ati 25. av gus ta/ko lo vo za 2009. go di ne u sa lo nu "Dri na"
ho te la "Ho li day Inn" u Sa ra je vu, s po~et kom u 11 sa ti
Za sje dni cu Skup {ti ne pre dla`em slje de}i
D N E V N I R E D
1. Poz dra vno obra}anje
2. Ut vr|iva nje dne vnog re da za sjednicu Skup {ti ne
3. Ve ri fi ka ci ja za pi sni ka sa sjednice Osni va~ke skup {ti ne
4. In for ma ci ja o akti vnos ti ma Udru`enja u pe ri odu na kon sjednice Osni va~ke skup {ti ne
5. Pri je dlog odlu ke o usva ja nju pra vil ni ka o ut vr|iva nju ci je na
6. Plan akti vnos ti Udru`enja GS1 do kra ja go di ne
7. Pri je dlog odlu ke o do pu ni Sta tu ta Udru`enja GS1
8. Os ta la pi ta nja
Pra vo u~e{}a na zasjedanju Skup {ti ne ima ju ovla {te ni pred sta vni ci svih pre du ze}a - pu no pra vnih ~la ni ca
Udru`enja GS1.
Pri ja ve za u~e{}e je po tre bno u pi sa nom obli ku dos ta vi ti u Ured Udru`enja GS1 naj ma nje 5 ra dnih da na
pri je odr`ava nja sje dni ce, na fax 033/922-452 ili na e-ma il adre su: in fo@gs1bih.com. U pri ja vi je po tre -
bno na ves ti slje de}e:
- na ziv pre du ze}a - ~la ni ce Udru`enja GS1
- ime i pre zi me ovla {te nog pred sta vni ka pre du ze}a
- fun kci ja/ra dno mjes to
- kon takt te le fon, fax, e-ma il adre sa
Pri ja ve po slate na kon na ve de nog ro ka ne}e bi ti va`e}e. Ne va`e}im se sma tra ju i pri ja ve pre du ze}a ko ja
ni su ~la ni ce Udru`enja.
Uvid u ma te ri ja le ko ji }e se ra zma tra ti na zasjedanju Skup {ti ne obe zbi je|en je za pri jav lje ne u~e sni ke u
pros to ri ja ma Udru`enja GS1 u Sa ra je vu, Ul. Me hme da Spa he br. 24, sva ki dan po~ev od 15. av gus ta/ko -
lo vo za 2009. go di ne, od 10 do 13 sa ti.
S po {to va njem,
Pred sje dni ca Udru`enja
Ja dran ka Bu ko vac
IN TER NA CI ONAL NI UNI VER ZI TET
"PHI LIP NO EL-BA KER" S A R A J E V O
Re ktor In ter na ci onal nog uni ver zi te ta "Phi lip No el-Ba ker" Sa ra je vo na osno vu odlu ke Se na ta Uni ver zi te ta ra spi su j e
K O N K U R S
za izbor nas ta vni ka i sa ra dni ka
1. Oblast eko nom ske te ori je: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me,
1 nas ta vnik u svim zva nji ma, 1/2 ra dnog vre me na,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, pu no ra dno vri je me;
2. Oblast po du ze tni{ tvo: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, 1/2 ra dnog vre me na,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, 1/2 ra dnog vre me na;
3. Oblast mar ken ting i trgo vi na: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, 1/2 ra dnog vre me na,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, pu no ra dno vri je me;
4. Oblast fi nan si je, ban kar stvo i osi gu ra nje: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me
2 sa ra dni ka u zva nju vi {eg asis ten ta ili asis ten ta, pu no ra dno vri je me;
5. Oblast ra~uno vod stvo i re vi zi ja: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, pu no ra dno vri je me;
6. Oblast po slo vne psi ho lo gi je: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, pu no ra dno vri je me;
7. Oblast me nad`ment: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me,
1 nas ta vnik u svim zva nji ma, 1/2 ra dnog vre me na,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, pu no ra dno vri je me;
8. Oblast ma te ma ti ka: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, 1/2 ra dnog vre me na;
9. Oblast pra vo: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, pu no ra dno vri je me;
10. Oblast so ci olo gi ja: 1 nas ta vnik u svim zva nji ma, 1/2 ra dnog vre me na,
1 sa ra dnik u zva nju vi {i asis tent ili asis tent, pu no ra dno vri je me;
11. Oblast tu ri zam i ho te li jer stvo: 3 nas ta vni ka u svim zva nji ma, pu no ra dno vri je me,
3 sa ra dni ka u zva nju vi {eg asis ten ta ili asis ten ta, pu no ra dno vri je me.
Uslo vi: Po red op {tih uslo va pro pi sa nih Za ko nom o ra du, po tre bno je da kan di dat ispu nja va uslo ve iz ~la na 96 Za ko na o
vi so kom obra zo va nju Kan to na Sa ra je vo ("Sl. no vi ne Kan to na Sa ra je vo" br. 43/2008) i Sta tu ta In ter na ci onal nog uni ver -
zi te ta "Phi lip No el-Ba ker" Sa ra je vo.
Po iz vr{e nom izbo ru u zva nje, u skla du s ~la nom 95 stav 4 Za ko na o vi so kom obra zo va nju Kan to na Sa ra je vo, Za ko -
nom o ra du i Pra vil ni kom o ra du In ter na ci onal nog uni ver zi te ta "Phi lip No el-Ba ker" Sa ra je vo, sa iza bra nim kan di da ti -
ma se za klju~uje ugo vor o ra du na pe ri od na ko ji su iza bra ni.
Uz pri ja vu na kon kurs kan di da ti tre ba da pri lo`e do ka ze o ispu nja va nju uslo va za izbor u zva nje.
Pri ja ve na kon kurs sa do ku men ti ma mo gu se pre da ti Stru~noj slu`bi In ter na ci onal nog uni ver zi te ta "Phi lip No el-Ba ker"
Sa ra je vo ili pre po ru~enom po {tom na adre su Uni ver zi te ta, Tvor ni~ka br. 3, Sa ra je vo, u ro ku od 15 da na od da na objav -
lji va nja kon kur sa.
Ne po tpu ne i ne bla go vre me ne pri ja ve ne}e se ra zma tra ti.
Sve in for ma ci je u ve zi s kon kur som mo gu se do bi ti u Stru~noj slu`bi Uni ver zi te ta (te le fon 033/622-766 i 627-756).
Po raz
[et ki }a u Uzbe kis ta nu
Bh. te ni se ri i te ni ser ke na me |u na ro dnim tur ni ri ma
Srpsk| te n| ser v| ktor
Tro |c k| na kon osva ja nja prvoq
m| || ona po •as t|o se aud| jem.
Tro |c k| je ku p|o no v| aud| vr| -
j e dan 30. 000 evra. a| | n| j e
|mao vre me na da uz| va u nje -
mu zboq oba ve za na tur n| r| -
ma. l s pro bao qa j e u
Beo qra du. srb| jan sk| me d| j|
na vo de da je odu sev |jen nje -
qo v|m per íor man sa ma. a sa -
da j e u SAD t a ko da
auto mo b|| vo z| nje qo va dje -
voj ka Sun •| ca Tra v| ca.
Tro ic ki se
~as tio autom
Bo lji od [et ki }a bio
je Bje lo rus Pa vel Ka tli arov
Do bar nas tup pro {le
se dmi ce ima la je
ju ni or ka Ani ta Hu sa ri},
ko ja je igra la po lu fi na la
sin gla i du bla u Slo ve ni ji
Al din [et ki}
F
O
T
O

N
N
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 13 Sport
Osman ZU KI]
Uz ma lo spor tske sre }e mo gu do }i do fi nal ne se ri je na
Svjet skom prven stvu u Ber li nu, re kao je Ham za Ali}, atlet ski
re pre zen ta ti vac BiH i na{ naj bo lji ba ca~ ku gle.
Naj ve }a svjet ska atlet ska smo tra ove go di ne }e se odr`a ti
u Ber li nu od 15. do 23. av gus ta uz u~e{ }e sa mo je dnog pred -
sta vni ka na {e ze mlje. Pre ma ra ni jim in for ma ci ja ma iz Atlet -
skog sa ve za BiH, Lu si ja Ki ma ni je zbog po vre de ot ka za la
nas tup na prven stvu. Ali} }e u Ber lin pu to va ti su tra na kon {to
se vra tio u Ze ni cu iz hrvat skog Me du li na gdje tra di ci onal no
obav lja pri pre me za naj pres ti `ni ja evrop ska i svjet ska ta kmi ~e -
nja.
"Pre ma si tu aci ji u ko joj se tre nu tno na la zim, uz ma lo sre -
}e i do bru kon cen tra ci ju mo gu se pla si ra ti u sa mu za vr{ni cu ta -
kmi ~e nja. Ra dio sam na por no u Hrvat skoj i mo gu bi ti
za do vo ljan pro te klim da ni ma pri pre ma nja. Ima }u jo{ ne ko li ko
tre nin ga na kon {to sti gnem u Nje ma ~ku gdje }u do kra ja iz -
brus iti for mu i {to bo lje do ~e ka ti svoj prvi hi tac. Na dam se da
ne }u ima ti pro ble ma ko ji me mo gu spri je ~i ti u mom ci lju", re -
kao je Ali}.
On je na ne da vno za vr{e nim Me di te ran skim igra ma u
Pes ka ri osvo jio sre brnu me da lju ~i me je po ka zao do bru for mu
ko ja mo `e bi ti uver ti ra pred nas tup u gla vnom gra du Nje ma -
~ke. Pre ma pro gra mu ta kmi ~e nja Svjet skog prven stva, kva li fi -
ka ci o na se ri ja za ba ca ~e ku gle na ra spo re du je u su bo tu, prvog
ta kmi ~ar skog da na. Na{ pred sta vnik se ni je uspio pla si ra ti u fi -
nal nu se ri ju na pro {lom SP ko je je pri je dvi je go di ne odr`a no u
ja pan skoj Osa ki.
"To mi je je dan od lo {i jih re zul ta ta u ka ri je ri i u~i ni }u sve
da os tva rim bo lji pla sman na ovo go di{ njem prven stvu. Na ra -
vno da je kon ku ren ci ja iz go di ne u go di nu ja ~a jer je ri je~ o ta -
kmi ~e nju svjet skih raz mje ra na ko je do la ze atle ti ~a ri s
naj bo ljim re zul ta ti ma na svi je tu. Imam is kus tvo s ta kvih ta -
kmi ~e nja i to }e mi mno go ola k{a ti po sao. Mi slim da }u se us -
pje ti oslo bo di ti pri tis ka i svo ju ze mlju pred sta vi ti na naj bo lji
mo gu }i na ~in. Re zul tat na Me di te ran skim igra ma i re zul ta ti na
ne ko li ko atlet skih mi tin ga na ko ji ma sam nas tu pao ni je od go -
va ra ju }i ekvi va lent Svjet skom prven stvu jer }e u Ber li nu put u
fi na le tra `i ti naj bo lji na svi je tu", do dao je Ali}.
Li ~ni re kord Ham ze Ali }a izno si 21,07 me ta ra i pos ta vio
ga je pro {le go di ne na mi tin gu u Pod go ri ci.
Ham za Ali}, atlet ski re pre zen ta ti vac BiH, su tra pu tu je na SP u Ber li nu
Mo gu do }i do fi na la
Olimp
zapo ~i nje
pri pre me
Pli va ~i ba nja lu ~kog Olim -
pa da nas }e po ~e ti pri pre me
za zim ski dio se zo ne.
"Oku plja nje je u par ku
'Mla den Sto ja no vi}', gdje }e -
mo po ~e ti s tre nin zi ma ko ji
}e bi ti ba zi ra ni na atle ti ci sa
uvo |e njem vje `bi sna `ne iz -
dr`lji vos ti. Sa ra dom u ba ze -
nu po ~e}e mo u sep tem bru",
re kao je @e ljko Pa ni}, tre ner
ba nja lu ~kih pli va ~a. Prva ta -
kmi ~e nja u dru gom di je lu se -
zo ne pli va ~i ba nja lu ~kog
klu ba ima }e kra jem okto bra.
M.P.
Bi ci klis ta Je din stva Al be din @i -
gi} po bje dnik je me mo ri jal ne trke
"Asim Hus ki}", ko ja je bo do va na
kao ~et vrta trka Ku pa BiH. @i gi},
ko ji je nas tu pio u ka te go ri ji "eli te"
u su bo tu je 17 ki lo me tara pre {ao za
36,10 mi nu ta. Haj ru din Trle iz
Zma ja od Bo sne je bio dru gi
(37,33), a tre }e mjes to je za uzeo
Edit Ka ra be go vi}, ta ko |e, vo za~
Zma ja od Bo sne (41,58).
Ve dad Ka ri} iz Je din stva (34,40)
sla vio je u kon ku ren ci ji U23 is pred
Ne boj {e Pe tro vi }a (BSK, 34,48) i
Mi le Ko va ~a (BSK, 35,10).
Kod ju ni ora je prvi bio De jan
Ma ri} iz beo grad skog Par ti za na
(34,40), a po bi je dio je is pred Ar -
mi na Hal ki }a iz Sa ne (37,33) i
Dra gi {e Jo vi }a iz Is to ka (37,44).
Hi da jet Su ba {i} je bio naj br`i ka -
det (34,40). Dru go i tre }e mjes to je
pri pa lo vo za ~i ma BSK-a Du {a nu
Mi tro vi }u (38,43) i Ale ksan dru
No va ko vi }u (38,43). U kon ku ren -
ci ji mla |ih ka de ta naj bo lji je bio
Fi lip ^en gi} (Vin kov ci, 37,15 mi -
nu ta). Dru go i tre }e mjes to su za -
uze le nje go ve klup ske ko le ge
Zvo ni mir Je li ni} (40,28) i Va len ti -
no Ku cljak (40,40), a naj bo lji bh.
ta kmi ~ar bio je Ha sib Ha d`i} iz
Gra ~a ni ce ko ji je za uzeo pe to
mjes to (47,24). Kod ve ter ana je
prvi bio Mi lan Mi ~e vi} iz Zma ja
od Bo sne (55,10). Hu so Sa li ho vi}
(Zmaj od Bo sne) je bio dru gi
(1:00,53), a Sa fet Ta lim (Ze ni ca)
tre }i (1:03,10).
M.P.
@i gi} naj br`i u Tu zli
Kurt Rem bis
vo di Mi ne so tu
No vi tre ner NBA li ga {a Mi ne so te Tim ber vul vsa bi }e Kurt Rem bis, do sa -
da{ nji asis tent Fi la D`e kso na u eki pi Los An |e les Lej ker sa.
Ame ri ~ki me di ji na vo de da }e Rem bis po tpi sa ti ~e tvo ro go di{ nji ugo vor
vri je dan osam mi li ona do la ra. Rem bis (51) je u NBA li gi igrao za Lej ker se,
[ar lot, Fi niks i Sa kra men to u ko jem je 1993. go di ne za vr{io ka ri je ru.
U Pes ka ri osvo jio sre bro
~i me je pot vrdio do bru for mu
O. ZU KI]
Mar ki ca Do dig, bo }ar ski re pre zen ta ti vac BiH, 15.
av gus ta po ~i nje pri pre me za Svjet sko prven stvo ko je }e
se kra jem sep tem bra odr`a ti u Fran cus koj. Na{ naj bo lji
bo }ar je na Svjet skim igra ma ne olim pij skih spor to va
ko je su ne da vno odr`a ne u Taj va nu osvo jio tre }e mjes to
{to pred stav lja je dan od naj bo ljih re zul ta ta u nje go voj
ka ri je ri.
"Na re dne se dmi ce }u po ~e ti pre pre me za Svjet sko
prven stvo ko je se odr`a va u Fran cus koj. Mi slim da }u
po no vi ti re zul tat s pro {log ta kmi ~e nja i na taj na ~in po -
ka za ti da jo{ mo gu bi ti u sa mom vrhu svjet skog bo }a -
nja. Oprav da na su o~e ki va nja na osno va ma re zul ta ta
ko je je ovaj sport ra ni je do no sio u BiH. Za do vo ljan sam
nas tu pom na Svjet skim igra ma i re al no mo gu o~e ki va ti
do bar pla sman na SP", re kao je Do dig.
Do dig je na Me di te ran skim igra ma u Pes ka ri za bi -
lje `io re zul tat ko ji ni je u ran gu ono ga {to je po ka zi vao
na naj pres ti `ni jim evrop skim i svjet skim ta kmi ~e nji ma.
Pri je ~e ti ri go di ne na igra ma u {pan skoj Al me ri ji, na{
re pre zen ta ti vac osvo jio je sre bre nu me da lju.
"Ka da upo re dim re zul tat s Me di te ran skih iga ra u
Pes ka ri i pla sman os tva ren pri je ~e ti ri go di ne u Al me ri ji,
mo ram pri zna ti da ni sam za do vo ljan. O~e ki vao sam bo -
lji nas tup u Ita li ji gdje ni sam imao do vo ljno sre }e. Na -
dam se da se to ne }e po no vi ti na pred sto je }em
Svjet skom prven stvu. Uz do bre i kva li te tne pri pre me
oprav da }u o~e ki va nja", do dao je Do dig.
Na{ pred sta vnik }e u Fran cus koj bra ni ti zla to osvo -
je no na pro {lom Svjet skom prven stvu u Gru da ma u dis -
ci pli na ma bli `a nje i izbi ja nje (kom bi na ci ja) i pre ci zno
izbi ja nje.
Do dig na pri pre ma ma
Ve dad Ka ri} iz
Je din stva sla vio
u kon ku ren ci ji U23
Ham za A||c je to kom
bo rav ka u Hrvat skoj u•es -
tvo vao na dva at|et ska m| t|n -
qa u S|o ve n| j|. Ü No vom
Mes tu os tva r|o je re zu| tat od
19.37 me ta ra sto je b| |o do -
vo |jno za tre cu po z| c| ju. Nas
pred sta vn|k je na ta km| •e nju
u Ma r| bo ru po pra v|o re zu| tat
na 19.97 me ta ra •| me se
p|a s| rao na dru qu po z| c| ju.
Nas tu p| na m| t|n z| ma u S|o -
ve n| j| za A|| ca su b| || po s|je -
nja pro vje ra íor me pred
od|a zak u Ber ||n.
Nas tu pio
u Ma ri bo ru
i No vom
Mes tu
Ima }u jo{
ne ko li ko
tre nin ga
na kon {to
sti gnem u
Nje ma ~ku
gdje }u do
kra ja iz brus iti
for mu i {to
bo lje do ~e ka ti
svoj prvi
hi tac, ka `e
bh. ba ca~
ku gle
@e li da po ka`e da mu je jo{
mjesto u vrhu svjet skog bo }a nja
Bra ni svjet sko zla to: Mar ki ca Do dig
FO TO NN
Je di ni pred sta vnik
BiH na SP u Ber li nu:
Ham za Ali}
FO TO NN
14 qpofekfmkbl!10. 8. 2009. Sport
Te nis ki tur nir mas ters se ri je u Mon tre alu
Fe de rer pre dvo di eli tu
Da me u Sin si na ti ju
Naj bo lje te ni ser ke svi je ta ove se dmi ce }e nas tu pa ti na dva mi li ona do la ra
vri je dnom tur ni ru u Sin si na ti ju. Ti tu lu }e bra ni ti Rus ki nja Na |a Pe tro va, ko ja
je pos tav lje na za 10. no si oca, a osim nje, za tro fej }e se bo ri ti Rus ki nja Di na -
ra Sa fi na, prva te ni ser ka svi je ta, ses tre Se re na (2. no si lac) i Ve nus (3) Vi li -
jams, Ele na De men ti je va iz Ru si je, Srpki nja Je le na Jan ko vi}... Po bje di ca }e
bi ti na gra |e na sa 800 WTA bo do va i 350.000 do la ra, a te ni ser ka ko ja iz gu bi
u bor ni za ti tu lu sa 175.000 do la ra i 550 bo do va.
Srbi ja prva
u Slo va ~koj
Ju ni or ska va ter po lo re pre -
zen ta ci ja Srbi je osvo ji la je
prvo mjes to na tur ni ru u slo -
va ~kom gra du No va ki. Re pre -
zen ta ci ja Srbi je sla vi la je sa
pet po bje da i je dnim po ra zom
na tur ni ru, a u su bo tu su za bi -
lje `i li dvi je po bje de i to nad
se le kci ja ma Slo va ~ke (7:3) i
Hrvat ske (10:7). Iza bra ni ci
Ne na da Va si los kog sa vla da li
su pret ho dno Crnu Go ru (7:6),
Ita li ju (6:5) i Ma |ar sku (8:7),
a je di ni po raz do `i vje li su od
Aus tra li je (5:8).
Be }i ro vi} bli zu
Par ti za na
Slo ve na ~ki ko {ar ka{ Sa ni
Be }i ro vi} bli zu je pre las ka u
Par ti zan, obja vi li su srbi jan ski
me di ji. Pro blem u do las ku
dos ko ra{ njem igra ~u Lo to ma -
ti ke u Beo grad mo gla bi da
bude nje go va za ra da pro {le
se zo ne od 900.000 evra. Na -
vo dno je upra vo nje go va pla ta
bi la ra zlog ra zla za s ita li jan -
skim klu bom.
Re kord D`e kso no ve
Bri tan ska pli va ~i ca D`o an D`e kson pos ta vi la je no vi svjet ski re kord
na 400 me ta ra slo bo dnim sti lom u ma lim ba ze ni ma, po {to je ovu di oni -
cu is pli va la za 3.54.92 mi nu ta. Ona je za 1.17 se kun di po pra vi la svjet -
ski re kord ko ji je dr`a la Fran cus ki nja Lo ra Ma na du.
D`e kso no va je u mar tu ove go di ne pos ta vi la re kord na 400 m slo bo -
dno u 50-me tar skim ba ze ni ma, ali je on ve} dva pu ta obo ren.
Gej se ~u va za SP
Ame ri ~ki sprin ter Taj son Gej, ko ji bi tre ba lo da bu -
de naj ve }i ri val Use inu Bol tu na pred sto je }em Svjet -
skom prven stvu, ni je nas tu pio u su bo tu na mi tin gu u
Ko tbu su.
"@e lim da bu dem na Svjet skom prven stvu 100 od -
sto spre man, a nas tu pom na ovom mi tin gu bih ri zi ko vao
da se po vri je dim. Izvi nja vam se zbog ovo ga, ali u po tpu -
nos ti sam kon cen tri san za {am pi onat svi je ta", re kao je
Gej, ko ji je tre ba lo da tr~i u {ta fe ti 4x100 me ta ra.
Dva de set se dmo go di{ nji Gej ove go di ne ima naj bo -
lje vri je me na 100 (9.77) i 200 me ta ra (19.58). Svjet sko
prven stvo u Ber li nu bi }e odr`a no od 15. do 23. av gus ta.
U me |u vre me nu nje ma ~ka atle ti ~ar ka Iri na Mi ki -
ten ko sa op {ti la je da zbog pri va tnih pro ble ma ne }e u~es -
tvo va ti na Svjet skom prven stvu u Ber li nu.
Jir gen Ma lov, spor tski di re ktor Atlet skog sa ve za
Nje ma ~ke, re kao je da je atle ti ~ar ki prije dvi je ne dje lje
umro otac i "da ni je u sta nju da se kon cen tri {e na tre nin -
ge". Irina Mi ki ten ko, ko ja ima 36 go di na, po bi je di la je
na pret ho dna dva Lon don ska ma ra to na.
[pa nac Ra fa el Na dal bra ni }e ti tu lu na tri
mi li ona do la ra vri je dnom tur ni ru, ko ji po ~i nje
da nas u Mon tre alu, gdje }e nas tu pi ti naj bo lji
te ni se ri svi je ta.
Dvos tru ki {am pi on Mon tre ala, Na dal (2.
no si lac), ko ji ni je igrao zbog po vre de ko lje na
od Ro lan Ga ro sa, slo bo dan je u prvom ko lu.
On }e se u dru gom ko lu sas ta ti sa bo ljim iz
me ~a Vi ktor Tro ic ki (Srbi ja) - Da vid Fe rer
([pa ni ja). Na dal jo{ ni je u po tpu nos ti spre man
za ta kmi ~e nje, ta ko da uo~i tur ni ra ne ma ve li -
ka o~e ki va nja.
"Ko zna {ta me ~e ka u prvom ili dru gom
me ~u. Du go me ni je bi lo, a uvi jek je te {ko odi -
gra ti prvi me~ na kon du `e pa uze. Is to ta ko, po -
vre da ni je bi la ba nal na, no sim je i da lje sa
so bom, ali vje ru jem da }e sve bi ti za do vo lja va -
ju }e. Ne znam ni da li }u bi ti spre man sto od -
stno ni za US Open, ko ji po ~i nje 31. av gus ta.
Tre ni ram na por no, spre mam se za tir ni re, ali
pri je sve ga `e lim da bu dem si gu ran da su mo ja
ko lje na u do brom sta nju", re kao je Na dal.
Lis tu u~e sni ka pre dvo di li Ro d`er Fe de rer,
prvi te ni ser svi je ta, ko ji se vra }a ta kmi ~e nji ma
na kon pet se dmi ca odmo ra. [va j carac je na kon
osva ja nja Vim bldo na na pra vio pa uzu zbog ro -
|e nja k}er ki [ar len Ri ve i Mi le Ro uz.
"Na kon ~a ro bnih do ga |a ja u po ro di ci, vra -
}am se te ni su. Za me ne je ne vje ro va tno {to ni -
sam igrao to li ko du go. Spre man sam i `e ljan
igre. Ni sam tre ni rao ko li ko je tre balo. Mo ja su -
pru ga Mir ka je ro di la i bi li su to da ni re zer vi -
sa ni sa mo za k}er ki ce. Ali, ~im sam prvi put
iza {ao na te ren, na tre ning, shva tio sam da ni -
sam iz gu bio ni {ta od fi zi ~ke spre mnos ti. Osje -
}am se do bro", izja vio je Fe de rer, ko ji je dva
pu ta po bi je dio u Mon tre alu.
Eugen La pjer, di re ktor tur ni ra u Mon tre -
alu, stra ho vao je da Fe de rer ne ot ka za `e nas -
tup.
"Pro tre slo me ka da sam do bio po ziv iz
[vaj car ske. U se kun di sam se mo lio sa mo da
mi Fe de rer ne ot ka `e nas tup, jer je bi lo ra zlo ga
za to. Pos tao je ta ta. Ni sam mo gao skri ti sre }u
ka da je re kao da do la zi", re kao je La pjer.
Fe de rer je u prvom ko lu slo bo dan, a u dru -
gom }e se sas ta ti s po bje dni kom me ~a Igor
Ku ni cin (Ru si ja) - Fre de rik Ni me jer (Ka na da).
U Ka na di je i Srbin No vak \o ko vi} (4), ko ji je
sla vio 2007. po bje dom nad Fe de re ron. On je
ta ko |e, slo bo dan na star tu tur ni ra, a o~e ku je u
dru gom me ~u po bje dni ka su sre ta Pe tar Po lan -
ski (Ka na da) - Bru no Agos ti ne li (Ka na da). Bi -
}e to prvi me~ No va ka \o ko vi }a na kon po ra za
u ~et vrtfi na lu Vim bldo na.
Na je dnom od naj ve }ih tur ni ra na svi je tu
nas tu pi }e i Bri ta nac En di Ma rej (3), Ame ri ka -
nac En di Ro dik (5), Ar gen ti nac Hu an Mar tin
del Po tro (6), Fran cuz @o Vil frid Con ga (7)...
Je di ni ko ji je od no si la ca mo rao da odus ta ne
od nas tu pa je [ve |a nin Ro bin So der ling, a ra -
zlog je po vre da la kta de sne ru ke. On je tre balo
da bu de 12. no si lac.
Po bje dnik tur ni ra u Mon tre alu bi }e na gra -
|en sa 1.000 ATP bo do va i 443.500 do la ra,
dok }e fi na lis ta bi ti bo ga ti ji za 222.000 bo do va
Na dal }e na te ren na kon opo rav ka
od po vre de, a u Ka na di }e nas tu pi ti
\o ko vi}, Ro dik, Ma rej i Del Po tro
Srpsk| te n| ser Ne nad Z| mo nj|c | Ka -
na da n|n Da n| je| Nes tor. ko j| b| tre ba |o da
bra ne dub| t| tu |u u Mon tre a|u. pre da || su po -
|u í| na| n| me• na 1.402.000 do |a ra vr| je dnom
tur n| ru u va s|n qto nu. On| su zboq po vre de
|| je voq tr| cep sa Da n| je |a Nes to ra. pre da ||
me• Oe hu Mar t| nu Da mu | Po ber tu L|n dste -
tu |z Sved ske. Nes tor je po vre du za do b|o
pred po •e tak me •a. Ü í| na |u s|n q|a. u no c|
|zme du ne dje |je | po ne dje |jka. |qra || su Ar -
qen t| nac Hu an Mar t|n de| Po tro (2) | Ame r| -
ka nac En d| Po d|k (1). Po d|k je e|| m| n| sao
su na ro dn| ka Dzo na lsne ra rezu|tat|m 6:7
(3). 6:2. 7:5. a De| Po tro O| |e an ca Fer na da
Gon za |e sa (4) po bje dom od 7:6 (2). 6:3.
Pre da ja Zi mo nji }a
i Nes to ra
Se zo na po •| nje 1. ja nu ara | tra je
do 5. de cem bra. Ne znam ko j| sport tra je
to || ko du qo. Na ra vno. n| smo sva k| dan u
po qo nu. a|| ne mo qu ce je c| je |u qo d| nu b| t|
ma ks| ma| no spre man. Mno qo je sjaj n|h te -
n| se ra. mno qo je |u doq r| tma odrza va nja
tur n| ra | sta| no cu zas tu pa t| te zu da se ne sto
mo ra m| je nja t| u ra spo re du. N| sam sa mo ja
'na pa dnut' po vre da ma. mno q| vrhun sk|
|qra •| |ma ju ne sto |a kse ||| ve ce pro b|e me
od me ne. l sve to ce se po qor sa va t| |z qo d| -
ne u qo d| nu ako ne sto ne pro m| je n| mo. l
ne ce se pro m| je n| t| ako m| te n| se r| pres ta -
ne mo qun da t|. |s ta kao je Na da|.
Na dal tra `i
sma nje nje se zo ne
Ti tu lu na
tri mi li ona
do la ra
vri je dnom
tur ni ru bra ni
Ra fa el Na dal
Ro d`er Fe de rer
U po tpu nos ti
sam
kon cen tri san
za {am pi onat
svi je ta,
re kao je Gej
Taj son Gej
10. 8. 2009. qpofekfmkbl 15 Sport
Di vac na azij skoj
tur ne ji
Eki pa le gen dar nih NBA ko {ar ka {a, me |u ko ji ma }e bi ti Vla de Di vac, Do -
mi nik Vil kins, Tim Har dvej, Ro bert Ori, pre dvo |e na "tre ne rom" Ka ri mom
Ab du lom D`a ba rom, oku pi }e se po ~et kom sep tem bra i otpu to va ti na tur ne -
ju po Azi ji.
Po ja ~a ni {es to ri com ko {ar ka {a iz NBDL li ge, dru ge li ge ame ri ~ke ko {ar ke
iza NBA, pen zi one ri }e po no vo obu }i dre so ve i po ka za ti lo kal nim se le kci ja -
ma da li i ko li ko jo{ mo gu da pos ti `u ko {e ve.
NBA ve te ra ni }e prvi me~ odi gra ti u Se ulu 5. sep tem bra, a dan ka sni je u
In ~o nu, po sli je ~e ga }e otpu to va ti u Hong Kong, na Fi li pi ne...
Vi li Ve ber, me na d`er Mi ha ela [u ma he ra, se dmos -
tru kog prva ka For mu le 1, de man to vao je na vo de da nje -
gov kli jent ima ozbi ljne pro ble me s vra tom zbog ko jih
bi mo gao da pro pus ti trku za Ve li ku na gra du Evro pe u
Va len si ji.
"Vi jest da Mi ha el ni je spre man da vo zi u Va len si ji
je ~is ta spe ku la ci ja. Spre ma mo se za trku, jer zna mo da
}e on vo zi ti", re kao je Ve ber.
Trka u [pa ni ji na pro gra mu je 23. av gus ta, ka da bi
[u ma her tre ba lo da u eki pi Fe ra ri ja za mi je ni Fe li pea
Ma su, ko ji je za do bio te {ke po vre de pri li kom ude sa na
kva li fi ka ci ja ma za pret ho dnu trku u Ma |ar skoj. Ma sa
}e zbog ude sa od sus tvo va ti do kra ja se zo ne.
Da li }e [u ma her, ko ji se na kon sko ro tri go di ne
pa uze vra }a na sta zu, po mo }i ita li jan skoj eki pi da do |e
do no vih po bje da, vi dje }e mo na na re dnim trka ma. Fe ra -
ri tre nu tno za uzi ma tre }e mjes to u kon ku ren ci ji kon stru -
kto ra sa 40 bo do va.
Prvo pla si ra ni Bron GP ima 114 po ena, Red Bul je
na dru goj po zi ci ji sa 98.5 bo do va. Do kra ja {am pi ona ta
For mu le 1 os ta lo je jo{ se dam trka.
Po vrat ku Mi ha ela [u ma he ra na sta zu ra du ju se
mno gi, me |u ko ji ma je i Lu is Ha mil ton, aktu el ni {am pi -
on, koji se ju ~e ogla sio.
"Ka sni ula zak u se zo nu ne ide [u ma he ru na ru ku
bu du }i da ne }e ima ti is to is kus tvo kao i os ta li ko ji se ta -
kmi ~e, ali me ne nje gov po vra tak ra du je. On je je dan od
naj ve }ih vo za ~a, pra va le gen da, i bi }e mi ~ast da se ta -
kmi ~im pro tiv nje ga. Ci je li }e svi jet gle da ti nje gov po -
vra tak u ko kpit", re kao je Ha mil ton.
Bri ta nac je do dao da jo{ ni je raz go va rao sa se -
dmos tru kim {am pi onom, ali je po no vio da se ra du je su -
sre tu na sta zi.
Ha mil ton i [u ma her ni su ima li pri li ku da od mje re
sna ge na trci po {to je Bri ta nac de bi to vao u Me kla re nu
2007. go di ne, odno sno go di nu da na na kon {to je [u ma -
her za vr{io ka ri je ru.
"Nje gov po vra tak For mu li 1 }e da ti ogro man za -
mah. Pos ti gao je sjaj ne re zul ta te u ka ri je ri i na ta kvog
smo se [u ma he ra na vi kli. Je dan [u ma her ne zna spo ro
vo zi ti. On je spo so ban iz sva kog auto mo bi la izvu }i ma -
ksi mum, vi {e od bi lo ko jeg dru gog vo za ~a", re kao je
Maks Mo zli, pre djse dnik Me |u na ro dne auto mo bi lis ti -
~ke fe de ra ci je.
Mo zli je za nje ma ~ke me di je is pri ~ao da je sa znao
za po vra tak Ni jem ca ta kmi ~e nji ma.
"Gle da ju }i te le vi zi ju u svom sta nu u Mo na ku ~uo
sam za po vra tak [u ma he ra. Odmah sam zvao Ber ni ja
Ek lsto na da bih pro vje rio in for ma ci ju da li se [u mi
stvar no vra }a. Poj ma ni je imao {ta ga pi tam, a na kon {to
sam mu po no vio re kao je da ne ma {an se. Re kao sam
mu da uklju ~i te le vi zor. Os tao je u {o ku", re kao je Mo -
zli.
BMW otpi san
^el ni ci For mu le 1 o~i gle dno
ne ra ~u na ju da bi eki pa BMW-
Za uber mo gla da pro mi je ni svo -
ju odlu ku o na pu {ta nju
"naj br`eg cir ku sa", pa su ra spi -
sa li kon kurs za upra` nje no
mjes to. BMW je kra jem ju la
na ja vio da na pu {ta For mu lu 1,
ali se do sa da ni je po ja vio ku -
pac sa do vo ljno nov ca za even -
tu al no pre uzi ma nje ove eki pe.
Vi jest da Mi ha el ni je
spre man da vo zi je ~is ta
spe ku la ci ja. Spre ma mo se
za trku, jer zna mo da }e
on vo zi ti", re kao Ve ber
Po vrat ku [u ma he ra na
sta zu ra du je se i Ha mil ton
Vi li Ve ber de man to vao da je ne iz vjes tan
po vra tak Ni jem ca u F1
[u ma he ra
ne bo li vrat
Vi li Ve ber
i Mi ha el
[u ma her