OSNOVNE ODLIKE BALADA Balade pripadaju krugu kraćih pesama, čija je osno na odlika da u se!

i nose epske, lirske i dramske elemen"e# $ elikom !roju njih, radnja je ispričana u "rećem li%u, a uloga nara"ora je go"o o neprime"na, "e su po o oj odli%i !alade slične epskim pesmama# S druge s"rane posma"rano, s aka od o ih pesama ima i&ra&i" emo"i an "on i radnja u eliko &a isi od emo%ija, pa su &!og "oga !alade !liske i lirskim pesmama# Dramski elemen" je os" aren pu"em dijaloga i monologa, koji pre s ega slu'e da s"o ernije naslikaju suko! i opi(u karak"er junaka# Balada se usredsre)uje na jednu si"ua%iju *u kojoj se čo ek s"i%ajem okolnos"i i udesne nei&!e'nos"i i&nenada &a"ekao*+# $gla nom ih odlikuje napregnu"a i dinamična radnja, koja je s edena samo na naj!i"nije delo e# S o!&irom na rs"e doga)aja ope anih u !aladama, &apa'a se da one ili ope aju nečiju ličnu nesreću, ili ličnu nesreću kao deo op("e# NA,BI-NI,I D.A/SKI ELE/EN-I $ BALADA/A 0o Aris"o"elo om učenju *"ragedija je podra&a anje neke &a r(ene i %ele radnje, koja ima i& esnu eličinu# A %elo je ono ("o ima poče"ak, sredinu i s r(e"ak#*1 S a "ri dela su po e&ana, proi&ila&e jedno i& drugog i preds"a ljaju jednu neraskidi u %elinu# $pra o "ak a je i kon%ep%ija !alade# Ona se o!i%no sas"oji i& sredis"a i *d a sime"rijska krila*2 u& njega# /edju"im, ra&la&u%i je nes"o du!ljom anali&om, dola&imo do pe"odelne kompo&i%ije !alade, s"o u po"punos"i odgo ara kompo&i%iji "ragedije od pe" %ino a# Naime, pr i deo je u od, drugi je napredak ili uspon, "re%i deo je sredis"e, "j# rhuna%, %e" r"i je preokre", "j# peripe"ija, a pe"i deo je s rse"ak 3u "ragedijama ka"as"ro4a 5# Slede%i dramski elemen" u !aladama je i&!ega anje mo"i a%ije pos"upaka junaka, kao i o!jasnja anje u&roka dogadjaja, s"o podra&ume a da one prika&uju jednu &gusnu"u radnju, koja se !r&o odigra a i "o 6 o de, prednama, u o om "renu"ku# *Balada ne pripo eda o dogadjaju, e% se on neposredno dogadja, pri %emu se poka&uju du!oke promene u s4eri o!jek"i nog i su!jek"i nog dogadjanja#*7 Liko i !alada su jedins" eni i neo!i%ni# S akim od njih lada neukro"i a s"ras" koja i nosi u&rok "ragi%nos"i# Liko i unose s u s oju snagu i %i"a o s oje !i%e u resa anje pro!lema, "ako da i& s ega na kraju i&la&e po"puno skrhani# A"mos4era kao posledi%a "ema"skog ok ira, s"anja liko a i njiho ih nemira je "eska, ali u is"o reme iskrena i suges"i na# Veoma a&an karak"er !alada je njiho a nedore%enos" i "ajans" enos", kao i prisus" o *s e"lomra%ja kao pos"upka i es"e"i%kog u%inka* koji doprinosi *silo i"os"i drama"i%nih o!r"a#*8 Na kraju o og odeljka "re!a spomenu"i da je !alada u samim s ojim po%e%ima !ila pesma koja se pe ala u& igranje, u kolu# -ada je !io os" ari an spoj melodije, pokre"a i re%i, a "o je, ujedno, i prapo%e"ak drame# Naj!olji primer &a !ilo kak o prou%a anje !alade kao rs"e pesama kod nas je narodna !alada *9asanagini%a*# NA,VA:NI,I I;VO.I BALADE *9ASANA<INI=A* ,edan od nejrepre&en"a"i nijih i& ora !alade *9asanagini%a* je pu"opis Al!er"a >or"isa

ni &agone"nos"i. on na odi 9asanagu da po(alje poruku. kao ("o se idi. koje.edno od in"eresan"nijih resenja je ono Kresimira <eorgije i%a. mo"i smr"i. o!i%aja i polo&aja &ene u pa"rijarhalnoj sredini. podse%a na kak u 4ilmsku ili po&ori(nu sliku# On misli da jeA *9asanaga čes"o dola&io u pi"omo primorje.A/A-ICNO S-AN. S-.E D. ni mo"i a%ije dogadjaja. pa je "amo dola&io u dodir sa kul"urnijim hri(ćanskim s e"om i s"ekao slo!odnije. liko e. mo"i nasilne udaje. čine si'e !alade# Naj a&niji mo"i po pi"anju drama"ike u o oj !aladi jes"e /O-IV S-IDA# O aj mo"i je i&a&i ao i danBdanas i&a&i a mnogo raspra a i nesuglasi%a. nes"o malo i&menjenu. mo"i s"raha od pono nog susre"a sa de%om i na kraju.$ *9ASANA<INI=E* Da !ismo s"o !olje odredili dramsku po"ku !alade *9asanagini%a* po"re!no je "umači"i njene osno ne s"uk"uralne jedini%eA mo"i e. koji je posledi%a s ih pre"hodnih# O i mo"i i. a&no je spomenu"i i er&iju I ana /es"ro i%a. mo"i nepra edno o"erane 'ene. a "o je ono naj a&nije s"o o a pesma sadr&i# S"ih kojim po%inje %i"a S0O. u mnogome. u kojoj ka&e da ga agini%a i(e ne čeka u d oru# $pra o o a njego a odluka do odi či"a u porodi%u u D. kao s edoka# .A<I=NA K. %ine sple" i %elinu# S aki mo"i se nado e&uje i proi&ila&i i& pre"hodnogA i& mo"i a s"ida.EDS-AVL.O.IVI=A u "ragediji# On predsa"a lja i u&rok i po od# $kra"ko. koji sa o im dominan"nim. koja je. &a"im mo"i u rede. jer su "rgo ački odnosi !ili rlo 'i i. i(e e ropske o!ičaje i pojmo e. proi&ila&e mo"i nespora&uma i mo"i s"raha. po is"orijskom pos"anku je *Erlangenski rukopis s"arih srpskih narodnih pesama*# 0ored o a "ri !i"na i& ora. u pesmi je slede%iA *A lju!o %a od s"ida ne mogla#* O aj s"ih &apliće *klupko sud!ine* i preds"a lja mo"i a%iju narednih dogadjaja# /oglo !i se re%i da je S-ID is"o s"o i -. ali je i preduslo &a dalji ra& oj radnje# 0okusaji da se *s"id* o!jasni su do sada os"ali !e&uspe(ni# Onaj ko je ka&i ao o u pesmu i nije imao po"re!u da ga o!jasnja a. od pre"hodno na edenih.$K-$. originalnom arijan"om. najin"eresan"nija od s ih# Danas se kao "eks" &a prou%a anja u&ima Vuko a er&ija# 0. ali jedno je sigurnoA !e& o og mo"i a ne !i !ilo ni suko!a. 'eninog pasi i"e"a.*0u"o anje u Dalma%iju*# O aj pu"opis je i&da" +??7# god# u Vene%iji i !roji se kao "re%i medju najs"arijim i& orima 3ali pr i po &na%aju5# 0r i pre odila% !io je <e"e 3 +??8 5. a danas se sigurno &na da je o a !alada pre edena na go"o o s e s e"ske je&ike# Vuk S# Karad'ić je o u !aladu o!ja io+@+7# god# u pr oj &!ir%i i "o >or"iso &apis. . po redjene lju!a i. is"o remeno i mo"i majke ras"a ljene od de%e.AN. po mom misljenju. s akako.E. i"d# /O-IVI Sigurno odredji anje dramskih elemena"a !alade mogu%e je samo u&imanjem u o!&ir sple"a mo"i a. o!ja io u "re%oj &!ir%i narodnih pesama# Nes"o s"ariji &apis. ali su se s i ugla nom s odili na u&imanje ondasnje "radi%ije. 4ormule pros"ora i remena. da !i je.A/A-IKE K. kao i njiho og medjuso!nog odnosa# $ o oj !aladi mogli !ismo i&d oji"i jedan gla ni mo"i kao sredis"e i kao pokre"a%a s ih os"alih mo"i a. rlo primamlji ih resenja i "uma%enja. &a"im je u&aludno "ragao &a usmenom. po("o su slu(ao%i "aj s"id ra&umeli i podra&ume ali# 0e ač namerno nije s"id mo"i isao i "ime je uneo drama"iku# Bilo je. kompo&i%iju.

A. koji !ujaju./$. i& njega se radja samo &lo i "ragedija# O a d a mo"i a. a &a"im su su o%ene jedna s drugom i ukrs"ene. ("o uslo lja a i "aka a"ri!u" u& ime radnje# .A<ICN$ K. ras"u.adnja je ud os"ručena.A. iako se čini da s"oje jedan posle drugog. a samim "im i D. us" ari.I=I. napro"i . dakle. jedan &a drugim i u"i%u na !r&i "ok radnje# Oni upo"punja aju liko e. ali i sa samom so!om 3a is"i je slučaj i sa 9asanagom5# O a d a suko!a čine d a prs"ena. s aki slede%i korak u !aladi je i&lo&en sa nape"os%u i i&nenadnim &aokre"ima# Dr# >ranjo /arko ić ima sledeći prika& kon%ep%ije !alade# Naime. koji nikako ne uradja plodom. koja se !a i dramskim elemen"ima !alade. "j# radnju# Drama"ika se. a oni se dalje spajaju u "reći krug.$/ i&medju mu&a i &ene donosi s e &lo u o oj !aladi# Aga i agini%a imaju *is"e 'elje i s"rahuju od is"ih s"raho anja. emo"i no s"anje je pre edeno u radnju i mi uo%a amo *"e'nju da se osećanje neposredno do ede do rhun%a i "o u odsudnim. ono ("o o oj "emi. an"ipodi#*@ 0ro!lem nije ni u agi ni u agini%i. radjaju se jedan i& drugog# Oni su sami po se!i s"a"i%ni. u NA. s"o je do elo do drama"i&o anja radnje i do oslo!adjanja s"ras"i junaka# Ci"a a radnja u *9asanagini%i* je. suko! je neo!ičan. hrane se jedan drugim. naj ise odgo ara. posle mo"i a s"ida. odnosno. ne gledaju is"im o%ima na pro!lem# $pra o oda de proi&ila&i slede%i mo"i . a "ak a je i %i"a a radnja. u "ome s"o aga i agini%a. odnosno.IVI=$ u ruke &eniA *mu' njen ne mo'e da sh a"i "o njeno pod%inja anje "radi%ionalnoj normi.A/A-IK$# Oni su ise pokre"a%i unu"rasnjih suno ra"a. -E/A-SKOBSI:E. a "o je mo"i nespora&uma# O aj rlo !i"ni dramski elemen" je kako mnogi " rde osno ni smisao o e pesme# -.sa ladjujući u se!i eko ne "radi%ije i o!ičaje#*D O o o!jasnjenje pos"a lja -. kao da ona nema sr%a &a njega#*? Ci"a a "ragedija je.O-IVNOS-I u o oj !aladi su pr o paralelno prika&i ane. ali nose i unose DINA/IK$ u %i"a u pesmu. &a ra&liku od pra olinijskog i kon"inuiranog pripo edanja u epskim pesmama# S ako unu"rasnje.A/A-ICNI.D. koje Dr# /arko i% rasčlanjuje na d a delaA D F D s"iho a# *G"a se !Hjeli u gori &elenojI . "uma%i "o na s oj na%in. ("o odgo ara kompo&i%iji klasi%ne "ragedijeA $ odA $ u od se u!rajaju pr ih d anaes" dese"era%a.A<ICNI NES0O. s"oje jedan pored drugog. mo"i nespora&uma. eć je pro!lem u njiho om medjuso!nom odnosu. prelomnim "renu%ima &!i anja. uslo ljena prirodom suko!a# Na osno u malopredjasnjih &aključaka "aj suko! nije nimalo o!ičan i jednos"a an# Napro"i . a naro%i"o 9asanagini%ino !iće# $ njoj su sa!rani i mo"i s"ida i mo"i sramo"e i mo"i u rede i nasilja i s"raha. jer je "aka i suko!# 9asanagini%a je u suko!u sa mu'em. ogleda u samoj kon%ep%iji !alade# S aki de"alj. "ragedija se ise od ija na psiholoskom 4onu nego na spoljasnjem# S i os"ali mo"i i smenjuju se !r&o. da !i na kraju prsnuli i i&rodili mo"i smr"i# $pra o o ak o njiho o prepli"anje is%r"a a nam gla ne momen"e D. ali su po nara i.A/E# KO/0O. jes"e činjeni%a da je Dr# /arko ić podelio !aladu na pe" delo a.NA OSNOVA 0ripo edanje u o oj !aladi &asno ano je na unu"rasnjem DINA/I.I/ "ačkama radnje#*E D e emo%ionalne 0. dakle.

###* Drugih (es" s"iho a poja(nja aju malo !li'e sadr'aj. alH su la!udo iI Da je snijeg. a s malahnim u !e(i%i sinkom. ni u rodu momu#* Kad kaduna rHječi ra&umjela. gdje me (alje od pe"oro dje%eK* Be'e mu%i. a lju!o %a od s"ida ne mogla# Kad li mu je ranamH !olje !ilo. da gre s njime maj%i una"rage# Kad kaduna knjigu proučila. eć !i okopnio. d a je sina u čelo lju!ila.AlH je snijeg. upo&naju nas i sa gla nim junakom# *### on !oluje od lju"ijeh rana# O!la&i ga ma"i i ses"ri%a. elike sramo"e. pu"em !oja i a"mos4ere. ni("a ne go ori. eć daid'a. odHjeli" se nikako ne mogla. on poruči jernoj lju!i s ojojA *Ne čekaj me u d oru !Hjelomu. 0in"oro ić !e'e#* I ra"i se 9asanagini%a. jo( je jadna u "oj misli s"ala. da u&imlje po"puno jen%anje. "er se je(a !ra"u oko ra"a###* *### Da. moj !ra"e. la!udo i eć !i pole"jeli# Ni"H je snijeg ni"H su la!udo i. jeka s"ade konja oko d oraJ "ad po!je'e 9asanagini%a da ra" lomi kuli ni& pend'ereJ &a njom "rče d Hje ćere dje ojkeA *Vra"i nam se. ali na jedan mis"ičan način. mila majko na(aK Nije o o !a!o 9asanBaga. eć se ma(a u d'epe s ione adi joj knjigu opro(ćenja. . "j# gla ni pro!lem i upo&naju nas sa os"alim liko ima# O de je prisu"an i &ače"ak suko!a# *### ni u d oru. a d Hje ćere u rumena li%a. Nego (a"or age 9asanBageJ* 0r ih (es" s"iho a u ode u radnju.

d Mje je ćerće s pend'ere gledahu. dug pokri ač nosi na dje ojku. nemoj mene da a" ni &a koga# da ne pu%a jadno sr%e moje gledajući siro"iće s oje#* Ali !e'e ni("a ne haja(e. kada !udi agi mimo d ora. grede po dje ojku###* *### Do!ro s a"i do(li do dje ojke. !ra%o. da je (alje imo"skom kadijiA###* -reći s"upanj ide od 87# do D@# dese"er%a. i kad po)e( njenom !Hjelom d oru.###* Drugi s"upanj uspona. a d a sina prid nju isho)ahu. malo rHjeme.o( kaduna !ra"u se molja(e da napi(e lis"ak !Hjele knjige. s a"e kupi. "er je meće se!i na konji%a. da ne idi siro"i%e s oje#* Kad kadiji !Mjela knjiga do)e. od 7+# do 82# s"iha "raje +1 dese"era%aA *### do!ru kadu prose sa s ih s"rana.eć je !ra"a% &a ruke u&eo###* *### I jed a je s sinkom ras"a io. A u knji&i lHjepo "e molja(eA kad pokupi( gospodu s a"o e.A ili V. gospodu je s a"e pokupio. a naj i(e imo"ski kadija# Kaduna se !ra"u s ome moliA *Aj "ako "e ne 'elila. "ere s ojoj maj%i go orahuA###* -reći deo je K$L/INA=I. eć nju daje imo"skom kadiji# . i &dra o se po ra"ili s njomeA a kad !ili agi mimo d ora. s njom grede d oru !jelomu# $ rodu je malo rHjeme s"ala. a ra(članjen je na +L F D s"iho a# *### Dje ojka "e lHjepo po&dra lja(e. ni nedjelju dana# Do!ra kada i od roda do!ra.9$NA=# .

uspu" se je s du(om ras"a ila od 'alos"i gledajućH siro"e#* Drugi deo peripe"ijeA 9asanagine re%i koje u!ijaju 9asanagini%u. mila majko na(a. i "u je kli%a njenoj peripe"iji#*+L Nakon o og po&i a majke na u&inu. dola&iA Ce" r"i deo 6 0. !Hjelim li%em u &emlju udHrila. u pros"oru ose%anja nesre%e s"o ih je &ajedno . njemu (alje u !o(ći haljine# A "o gleda junak 9asanBaga.EOK. ona ne mo&e odole"i de%i. da mi "e!e u&ina"i damo#* Kad "o čula 9asanagini%a. pak do&i lje do d a sina s ojaA *9odH"e amo. "ako da su %e"iri poslednja dese"er%aA 0e"i deo 6 KA-AS-.I0E-I. s a"a s"arje(ina. siro"i%e moje.On "raje od D@# do ?7# s"iha. dakle samo D dese"era%a# *### S ra"i nam se. jer *po&i de%e i&a&i a u njoj ma"erinsko ose%anje do nei&dr&lji os"i.O>A ili -. s"arje(ini s a"a go orilaA *Bogom !ra"e.A od ?7# do EL# dese"er%a i rasčlanjen je na d a delaA ++ F 8# *### da darujem siro"i%e moje#* $s"a i(e konje u&a d ora# S oju dje%u lHjepo daro alaA s akom sinu no&e po&laćene. "o je "renu"ak kada se u pesmi pr i pu" sre%u aga i agini%a.A<ICAN . a malomu u !e(i%i sinku. a ko!nos" o og susre"a poja%a a i opros"aj sa de%om# *0oslednji i jedini susre" "re!a sh a"i"i dois"a kao susre" d aju !i%a koja su se. s akoj ćeri čohu od poljane. kad se neće smilo a"i na as###* 0r i deo peripe"ijeA majka je &aus"a ila s a"o e da !i daro la de%u# Ona ne mo&e da udje u d ore jer ju je mu& o"erao a od njega nije sada po& ana da udje. "j# one su samo !ile kap u es prepunoj %asi. koji je u s" ari po&i da os"ane kod njih.ili 0E. us"a i mi konje u&a d ora###* O ih D s"iho a Dr# /arko i% na&i a *ra& ojnim rhun%em*.E. pri "om je i "udja ne es"a# *### majka a(a sr%a kamenoga#* Kad "o čula 9asanagini%a.AS0LE-# O aj poslednji deo pesme preds"a lja najja%u dramsku s%enu# S i su prisu"ni na po&orni%i.

njiho i pu"e i &au ek ra&ila&e#*++ $pra o u "oj "a%ki dola&i do ispunjenja osno nog &ah"e a drama"urgije i po&oris"a 6 do os" arenja DI.I I /ONOLO. da ne pu%a jadno sr%e moje gledajući siro"i%e s oje#* . oni su u&rok i epilog. us" ari. smr" gla ne junakinje &na%i jedino mogu%no psiholosko i ume"ni%ko du!oko &asno ano ra&resenje unu"arnjeg sudara u juna%ima i i&medju njih#*+1 DI.snasla i sa&nanja neumolji os"i dogadjaja naj&ad srela# Nije li "o jedini pra i dodir d aju !i%a !eskrajno !liskih i !eskrajno udaljenih# $ rasple"u.ALO. moj !ra"e. siro"i%e moje. kad se neće smilo a"i na as majka a(a sr%a kamenoga#* O o su re%i koje u!ijaju# *Njego i iska&i su kra"ki i suro i. mol!e.I Osno ni na%in os" ari anja dramskog u nekom knji&e nom delu jesu upo"re!e dijaloga i monologa# 0u"em dijaloga i monologa o"kri aju se karak"eri junaka. &elje. "ajne# Kro& ra&go ore junaka ili spo&najemo njiho u os"ras%enos" ili u&rujanos". gdje me (alje od pe"oro dje%eK* *Aj "ako "e ne 'elila. dakle. a ne ra&go araju sa nekim.ALEK-IKE. nemoj mene da a" ni &a koga. "o su monolo&i# I& njih uo%a amo %ime je ko &aokupljen# Li%nos"i se ispo edaju. !egu 0in"oro i%uA *Da. a "o je koliko paradoksalno "oliko i ljudski mogu%e. ali on nema neposrednog u%es%a u radnji#*+2 O aj poslednji monolog je. iako se o!jek"i no. u s%eni rasple"a. d a gla na u%esnika drame pos"aju su!jek"i no !li&i jedno drugom. "j# "ragi%ne si"ua%ije# 9asanagini%a ima "ri monologa upu%ena !ra"u. "j# kre"anja od supro"nos"i do kona%ne sin"e&e# *$ sna&noj i suges"i noj sin"e&i s ih %inila%a unu"arnje i spoljasnje radnje. !ra%o. kao u&rok i s edok "ragedije# -o su s"iho iA Na poče"kuA *Ne čekaj me u d oru !Hjelomu. samo i&ra& njego e nemo%i i nemogu%nos"i da isko%i i& onoga s"o je sam upropas"io. elike sramo"e. kao i da i&adje i& sops" ene ko&e. os"aju !e& odgo ora i !e& ispunjenja# $pra o u "ome je i naj e%a "ragi%nos" i silina delo anja na slusao%a# 9asanagine re%i se poja ljuju na po%e"ku i na kraju. koji u"i%u na &aple" i ishod radnje# $ o oj !aladi dijaloga nema. njiho a pi"anja. u&ro%i suko!a. i njiho medjuso!an odnos# Samim "im mi o"kri amo ra& oj li%nos"i i preo!ra&aje u njima. ni u d oru ni u rodu momu#* Na krajuA *9odH"e amo.

us"a i mi konje u&a d ora. prigusena.A/SKI je o!ele'en# $daja i s e%ana s ad!ena po orka nije prilika &a neugodnos"# $pra o u "om delika"nom "renu"ku 9asanagini%a se suo%a a sa kri %em &a s oju nesre%u. da %uje njego u re%. !eg 0in"oro i%. koja je drama"i%na. koji najsilo i"ije nago es"a a eliku nesreću jeA *. u "isini poslednje s%ene os"ro prese%aju e% naprslu dusu 9asanagini%e i "o je jedini momena" koji se mo&e na& a"i pra im dijalogom# S "im s"o je 9asanagini%a na njego e re%i odgo orila s ojim poslednjim i&dahom# D. kao glasnik. dok je nama idlji o dos"upna slika harmonije porodi%nog &i o"a# Bas "o &a"isje pred !uru daje dinamiku %i"a om daljem od ijanju radnje# Losa es" s"i&e u %asu kada se najmanje o%ekuje i "ada po%inje da se dogadja nes"o s"o je u po"punoj supro"nos"i od us"aljenog# Drugi deo se od ija u 9asanagini%inom domu. "e nam do%ara a i "ak u a"mos4eru# /o&e se poredi"i i sa 4ilmskim krupnim kadrom koji prika&uje !elinu pros"ora. 9asanaga porukom. a"mos4era je po"puno is"o e"na sa kompo&i%ijom 6 unu"rasnji prs"en u spoljasnjem# O aj prela&ak i& krupnog u si"niji kadar doprinosi !r&om smenji anju si"ua%ije. jedini i poslednji susre" mu&a i &ene#*+D Vrlo !i"an s"ih.eka s"ade konja oko d ora#* .I Ini%ijalnom 4ormulom pos"a ljeni su pros"or i reme odigra anja radnje# $!aladi *9asanagini%e* "o je u%injeno slo enskom an"i"e&om# Sama po se!i ona je &agone"na i mis"i%na. &d ojna majka i silom. "ragi%na ne es"a. u po&adini 3drugom planu5# -e es"i. a naila&i na muk. na "isinu# A "isina ise u!ija od !ilo kak e re%i# O a "ri monologa iska&uju "ri gradirana s"anja 9asanagini%e# *Na "ri unu"arnje i "ri spoljasnje ra ni od ija se o a drama lju!a i i ma"erins" a# Osramo%ena &ena. sa s ima koje oli# /agne"sku snagu "oj s%eni daje pr i. 9asanagini%a mora da se uklopi# Ona ni"i mo&e nes"o da promeni. a gde je sada s e preokrenu"o# *I&!or "renu"ka rasple"a D. mogu !i"i i lose i do!re# Nara no. 9asanagini%a i de%a#*+8 /o&e se re%i da je a"mos4era pesmu podelila na "ri delaA 0r i deo se od ija u 9asanaginoj ku%i# Na "u gla nu po&orni%u s"i&u es"i i& aginog sa"ora# Agini sa"ori se nala&e u daljini. da darujem siro"i%e moje#* Najdrama"i%nije je "o s"o ona pokusa a u s a "ri na ra"a da uspos"a i ra&go or sa !ra"om.A/A-ICNOS. a samim "im i drama"ičnos"i# O u kons"a"a%iju dao je i Nodje. mo&e samo da saops"a a s oje &elje# -re%i deo se odigra a "amo gde i pr i# -o je onaj pros"or gde je nekada ladala harmonija. koji ka&e da je pr i deo pesme napisan skoro po Aris"o"elo im pra ilimaA *u "om "renu"ku radnje prisu"ni su skoro s i u%esni%i.$ A-/OS>E. sledi prela&ak na si"niji kadar. s a"a s"arje(ina. "j# domu njenih rodi"elja# $ "om domu gde je s e okrenu"o "radi%iji. koje one o%ekuju sa i& esnom nape"os%u.*Bogom !ra"e. nago es"a aju%i ka"as"ro4u# 0osle krupnog kadra. da !i se na kraju pesme ope" doslo do slikanja grupne s%ene# Dakle. "o su "ri !r&e i koreni"e promene koje "rpi plemeni"a kaduna#*+7 Agine re%i. ni"i da druk%ije pos"upa. njiho a nape"os" je negde u du!ini.

nisu uo!i%ajeni# Oni su. a s e je u supro"nos"i od njego ih &elja# 9ASANA<INI=A je najjasnije okarak"erisan lik# Iako je ona.OVINA je ona li%nos" u psiholoskoj drami koja spolja. pasi na. elike s"ras"i. koje odi do ka"as"ro4e# *Dis"an%a i&medju muskar%a i &ene. medju"im njego a "ragedija je u "ome s"o je on "o "ra&io od oso!e od koje je "o !ilo nemogu%e o%eki a"i# N. i u !aladama uops"e. "ehni%ki po e&uje delo e radnje#*+? /nogima se %ini da on pos"upa sa s ojom ses"rom kao sa s" ari# Ali. "opo" i je%anjeJ ima i 4unk%iju u drama"urskoj pos"a %i pesme. nesumnji o prisu"na u islamskom moralu i muslimanskom na%inu &i o"a. neo!i%ni. "rpi je i on sam# *On se u !aladi o%i"uje samo po onom s"o ka&e.eka se %uje d os"rukoA pr o idlji o o"kri anje 9asanagini%e 3koja kre%e da se !a%i ni& kule5 i ispolja anje njenog unu"rasnjeg naponaJ drugo 6 o"kri aju%i se!e ona o"kri a i 9asanagu u njego oj impulsi noj prirodi# O aj s"ih pored "oga s"o naj!olje slika s"anje u dusi gla ne junakinje. kro"kom i &a" orenom# -ome "re!a doda"i njenu neo!i%nu sen&i!ilnos" i gospods" o u ophodjenju#*+E =injeni%a je da agini%a nijednom nije ra&go arala sa agom. ukoliko se ise unesemo u duh "og remena.9asanagini%a u odjeku. sh a"i%emo da on pos"upa onako kako mu "adasnja "radi%ija i moralni &akoni nala&u. jos jedan doka& genijalnog pesni%kog po"e&a# . ali "o nije !ilo do oljno da po!edi 9asanagini%inu spu"anos"# 9asanagina nara ga je spu"a ala i oki ala# 0red "oga s"o 9asanagini%a "rpi njego u nara . oni su s esni s ega s"o %ine i odgo araju &a s oje pos"upke# Njiho suko! ne resa a nikak a slu%ajnos" ni"i . mo&da. %uje kaka joj je kraj# O aj s"ih je. je ono naj"ragi%nije# S i juna%i u *9asanagini%i* nikada ne "ra&e pomo% od neke i(e sile. "j# kako se od njega o%eki alo# Ipak. nes akidasnji i pose!ni# S ima njima lada impulsi an karak"er. u%inila je gla nu junakinju u&dr&anom. ni"i je imala snage da mu se o!ra"i# $ ek su imali posrednika u ra&go oru# Bas "a od ojenos" d oje ljudi. a po e&uje ih "re%i lik# *Li%nos" BE<A 0IN-O. umnogome. kao u "ragedijama. ne mo&emo pore%i da se on upra lja s ojom las"i"om mislju# 9ASANA<A kro& %i"a u pesmu "raga &a os" arenim poka&i anjem lju!a i. "a njena pasi nos" je po"%inja anje kon en%ijama "radi%ije i 9asanagini%ino u"apanje u men"ali"e"# $ o oj %injeni%i le&i opre%nos" agine i njene ličnos"i# Aga nije h"eo da se po"čini nepisanim &akonima pa"rijarhalne sredine i is"o je o%eki ao od nje# -ako da se i& o oga radja o!os"rano nera&ume anje. oni nose kli%e s oje nesre%e# $ !aladi *9asanagini%a* se poja ljuju "ri lika# D a s"oje jedan nasupro" drugom. on je 6 po%e"ak kraja# 0risus" o de%e u s%eni pokusaja samou!is" a daje naro%i" smisao o om drama"i%nom "renu"ku# LIKOVI Liko i u o oj !aladi. a samim "im. ali ne i po onom s"o predu&ima# Njego e re%i u o!a slu%aja ko!ne su#*+@ 0ra a i is"inska "ragi%nos" o e li%nos"i je "o s"o se s e od ija po njego im &ah"e ima. ak%ijom. koji su i&u&e"no !liski.ego a lju!a je !ila ise od %ulne. a "o jeA po"puni haos.

+E?D# god# L2# 9a"id'a Krnje i%. +EE1# odredni%aA !alada# . a &a"im da se "o o!jedini sa psiholo(kom ni"i i na kraju. i&u&e"nos" "og dela. Narodna knjizevnost I. A!A"A. S je"los".A/SKI . Murkova "Hasanaginica". Beograd. Noli". +E81# god# L?# Nada /ilo(e ićBOor)e ić. Lju!omira Simo ića. O pesnickoj umetnosti. 1?. da se i&ma("aju !oje i "ono i. Knji&e ne s"udije i ogledi. Saraje o. ali ja !ih pre "aj de"alj na& ala mogu%nos%u da se %i"a o konkre"no delo naslika u ma("i drama"ičara# 0ojam *naslika"i*. napisana +E?2# god# u Beogradu# Anđelković Mirjana.pesni%ka do i"lji os". Knji&e na is"orija. +E?8# god# L@# . +E@7# god# LE# Aris"o"el. rlo uspe(na.$ . suko! se ra&resa a onako kako "o prirodni "ok s" ari nala&eA njiho im suo%a anjem# Suo%a anje. +EEL# god# +L# #e$nik knji%evni& termina. Noli".ednom rečju. Beograd LI . $ni er&i"e" u Beogradu.ečnik knji'e nih "ermina. Zivi palimpsesti ili o usmenoj poeziji. e% je po"re!no da se pod o im pojmom podra&ume a mogu%nos" da se ose"i a"mos4era. Beograd. a &a"im s" ori"i od "oga &la"o#* *9asanagini%a* je pre s ega poe&ija o "ragi%nom suko!u d oje ljudi koji se ole i lepa je po onome ("o ka&uje i po onome ("o skri a# Nikaka spolja(nji kri"erij ne mo'e re(i"i njenu "ajnu# I "o je do!ro#*1L A do!ro je i "o ("o je ona s a sas"a ljena od k in"esen%i# I& nje nije po"re!no ni("a i&!a%i"i.oran S"ojano i%. Noli". napisan aprila +E+E# god# od s"rane /ilana Ogri&o ića u . priredio Alija Isako i%. O usmenom pesnistvu. &a so!om mora da os"a i &r" e# D. No iSad. Teorija tragedije. Tragika u pesmi "Hasanaginica". ni"i joj ne("o doda"i da !i se pre" orila u &la"o# Do oljno je re%i i "o. na&alos". neo!i%nos" liko a i jos jedan de"alj koji se rlo "esko o!jasnja a# Neko !i u pr om "renu"ku pomislio da je "o &agone"an "on i nedore%enos". +EE1# god# PPPPPPPPPPPPPPPPPPP L+ .+E@L# god# L7# Hasanaginica. u o om slu%aju. +E?8# god# L8# 9enrik Bari%. Noli".agre!u. njego a dinami%na radnja.AA L+# Dr# Vido La"ko i%. Beograd.NACA. SK.A. . Beograd. V. +E2@# god# LD# Kre(imir <eorgije ić. s"a i u ok ir po&ori("a# . Beograd. pre s ega.a od &a ud'!enike i nas"a na sreds" a. 0rilo&i prou%a anja narodne poe&ije. po&na"a drama"i&a%ija je. 1. *9ASANA<INI=E* Ono s"o drama"i%are na odi da neko knji&e no delo prilagode i& odjenju na po&orni%i jes"e. VII. Beograd.. da je pr i 4ilmski s%enario 3drama ude(ena &a 4ilm u če"iri čina5 na srpskohr a"skom je&iku. Beograd. !ila *9asanagini%a*# 3rukopis se ču a u kino"e%i u Beogradu5# No ija.E . Beograd. +E?8# god# L1# Vladan Nedi%. ne "re!a sh a"i"i !uk alno. po"re!na je alhemijaA od s ih komponen"i odredjenog dela i& u%i k in"esen%e.

s"r# +L+ +@ 9a"id&a Krnje i%. Na edeno delo. *9asanagini%a*. Na edeno delo. Na edeno delo. s"r# ?7# .i i palimpses"i ili o usmenoj poe&iji. Na edeno delo. +E?8# s"r# 7L2# L? Alija Isako i%. s"r# +DE# LE 9a"id&a Krnje i%. Na edeno delo. Na edeno delo. O pesničkoj ume"nos"i. s"r# +L7# +? 9a"id&a Krnje i%. Na edeno delo. Dr# >ranjo /arko ić. S je"los". 0rilo&i prou%a anja narodne poe&ije . +E@L# s"r# DL# L8 9a"id&a Krnje i%. s"r# E?# +E 9a"id&a Krnje i%.+E2@#. Na edeno delo. Na edeno delo. Beograd. 1.L1 Aris"o"el. s"r# +L?# +1 9a"id&a Krnje i%. Saraje o. s"r# 12# LD Alija Isako i%. s"r# DL# +2 9a"id&a Krnje i%. /urko a *9asanagini%a*.a od &a ud'!enike i nas"a na sreds" a. +EEL# s"r# 8?# L2 Alija Isako i%. V. s"r# 72?# ++ 9a"id&a Krnje i%. s"r# 2+# +L Alija Isako i%. Dr# Kre(imir <eorgije i%. *9asanagini%a*. Na edno delo. Na edeno delo. s"r# E@# +7 9a"id&a Krnje i%. Beograd.+E?8# s"r# 727# L7 9a"id&a Krnje i%. . s"r# 7L2# L@ 9enrik Bari%. Na edeno delo. 0rilog es"e"ičkoj nau%i o !aladi i roman%i. S je"los". Saraje o. Noli". . Na edeno delo. s"r# 2E# +8 9a"id&a Krnje i%. s"r# +L7# +D 9a"id&a Krnje i%. Beograd. s"r# ??# 1L 9a"id&a Krnje i%. Na edeno delo. -ragika u pesmi *9asanagini%a*.