ZASIĆENE KISELINE: Laurinska C11H23COOH (CH3(CH2)10COOH) Palmitinska C15H31COOH (CH3(CH2)14COOH) Stearinska C17H35COOH (CH3

(CH2)16COOH NEZASIĆENE KISELINE: Oleinska C17H33COOH (sa jednom dvogubom vezom na sredini molekula)CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Linolna C17H31COOH (sa dve dvogube veze) Linoleinska C17H29COOH (sa tri dvogube veze) Razlaganje masti na glicerin i slobodne masne kiseline naziva se SAPONIFIKACIJA. U prirodi se odvija uz pomod belančevina, a u industriji saponifikacija se može izvesti hidroksidima K i Na pri čemu se dobija glicerin i alkalne soli viših masnih kiselina – sapuni. ODREĐIVANJE KISELINSKOG BROJA Prvo se pripremi rastvarač koji se sastoji iz: 2 dela čistog benzola 1 dela 96 % etil alkohola Rastvaraču se dodaje indikator 1% tni fenolftalein koji je u kiseloj sredini bezbojan. U 25 ml pripremljenog rastvarača rastvori se 2 ml masti ili ulja (specifična masa masti-ulja = 0,85 g/cm3) ρ= 0,85 g/cm3. ρ = G/V  G=ρV  0,85 g/cm32 ml=1,70 g. Rastvarač zajedno sa masti (uljem) se titriše sa 0,1 M alkoholnim rastvorom KOH sve do pojave trajne ljubičaste boje. Istovremeno se vrši i titracija rastvarača bez uzorka masti (ulja) „slepa“ proba sa 0,1 M alkoholnim rastvorom KOH (koji neutrališe kiseline u rastvaraču) uz upotrebu fenolftaleina do ljubičaste boje. Razlika u utrošenim ml 0,1 M KOH u ogledu sa mašdu (uljem) i praznom ogledu (“slepa” proba) svedena na jedinicu uzete masti (ulja) predstavlja kiselinski broj. Kb =(a- b)* f * 5,611 [mgKOH] c g a- utrošeni *ml+ 0,1 M KOH na ogled sa mašdu b- utrošeni *ml+ 0,1 M KOH na slepu (probu) ogled c – uzeta količina masti (ulja) *g+ G=ρ*V=0,85 * 2ml =1,70 g f- faktor molariteta (za 0,1 KOH —> F= 1) 5,611 = EKVIVALENT ZA SLOBODNE MASNE KISELINE KOJE ODGOVRAJU 1 mol 0,1 M KOH Razlaganje masti na glicerin i slobodne masne kiseline naziva se SAPONIFIKACIJA.U prirodi se odvija uz pomod belančevina, a u industriji saponifikacija se može izvesti hidroksidima K i Na pri čemu se dobija glicerin i alkalne soli viših masnih kiselina – sapuni. R- COOCH2 KOH CH2OH R-COOK R’-COOCH + KOH —> CHOH + R’-COOK R”-COOCH2 KOH CH2OH R'’-COOK MAST GLICERIN KALIJUMOV SAPUN Reakcija dobijanja masti:ESTERIFIKACIJA R – COOH HOCH2 R – COO – CH2 R' – COOH + HOCH —> R' – COO - CH + 3H2O R''– COOH HOCH2 R''– COO –CH2