P. 1
Kurs o Cudima - Kompletno

Kurs o Cudima - Kompletno

5.0

|Views: 9,252|Likes:
Published by celestina64

More info:

Published by: celestina64 on Sep 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

Sections

1

O "KURSU O ^UDIMA"

ZA[TO "KURS O ^UDIMA"?
Da bismo videli {ta je dovelo do pojave KURSA O ^UDIMA, prethodno treba da pogledamo {ta
je to {to ga je u~inilo neophodnim. Postoji jedan Ve~ni Zakon koji ka`e da se potreba mora
zadovoljiti. Tako i sam KURS nije ne{to hirovito {to je neko, eto, tek tako napisao. To je Bo`iji
dar Svom Sinu. Mi moramo videti njegovu va`nost. Kad pristupi{ ne~emu {to je bezgrani~no, ti mu
pristupa{ sa po{tovanjem - prijem~iv i smiren - a ne sa znanjem. Negde, duboko u svakom od nas,
mora da se pojavio jedan ogroman vapaj za ne~im {to je izvan domena onoga {to je ve} napisano
u svetim knjigama - za ne~im {to bi bilo direktno, tako da se odmah mo`e shvatiti. Najve}i deo
svetih spisa u svetu prevo|en je i tuma~en. A kada do|e do tuma~enja, odmah se ume{a ljudska
misao koja pripada relativnom znanju. A ipak u svakom od nas postoji ~e`nja da se spozna Bog,
da se spozna istina, da se spozna mir, da se spozna ljubav - sve ono {to nije dostupno svesnom
umu.
Mi menjamo vezanost za ljubav, unapred stvoreno mi{ljenje i verovanje za istinu, zadovoljstvo za
radost. I te{ko da je iko iza{ao izvan domena tih zamena. Svaki ~ovek misli da voli, da zna {ta je
istina. Mi smo tako uvereni u vezi sa svojim unapred stvorenim mi{ljenjima i svojim ose}anjima -
pa ~ak i u vezi sa svojim ograni~enjima. Ali mi ka`emo da izvan domena na{ih unapred stvorenih
mi{ljenja i na{ih ose}anja postoji i ~e`nja da se spozna istina, da se spozna realno, da se spozna
bezvremenost na{eg bi}a. Ta nas je `udnja vodila vekovima. Ta je ~e`nja postojala i pre Bude, i
pre Isusa, i pre Mojsija, i pre Muhameda. Ta se ~e`nja javlja u trenutku kad se odvajam od Boga.
A to stanje odvojenosti je jedino stanje koje poznajem tokom celog svog `ivota.
Odvojenost.
To je razlog {to postoji ~e`nja za celovito{}u i sveto{}u. Ako sam celovit, sve su stvari re{ene, sve
je re{eno. Odvojenost mora uvek imati potrebu za mirom, celovito{}u, za zadovoljstvom. Sve dok
postoji odvojenost, postoja}e i ~e`nja. Ta ~e`nja u svakom od nas je ono {to je proizvelo KURS O
^UDIMA. Nikada se nije pojavio sveti spis ovakve vrste. On je na engleskom - na najrazvijenijem
engleskom jeziku koji }ete bilo gde sresti. Pod ovim mislim da je taj engleski jezik precizan, ta~an.
On defini{e svaku re~. On nije dvosmislen i ne upotrebljava ni jednu jedinu re~ koja nije ~injenica.
Zato, on ne propoveda, on samo iznosi ~injenicu.
KURS O ^UDIMA uspostavlja direktni kontakt sa ~ovekom. On se bavi pitanjima s kojima se
moramo suo~iti u nama samima. A to je stvar koju je ~ove~anstvo dosledno izbegavalo vekovima.
Mo`emo uvek ~itati o `ivotima drugih ljudi. Ali nam ne treba Mojsije da do|e i da ponovo
razdvoji more. Zato {to se KURS bavi na{im problemima, a ne pro{lo{}u, mi moramo tu pro{lost
ukloniti. Ova jasno}a - ovo Apsolutno Bo`ije Znanje mo`e se primiti jedino u sada{njosti. Kad smo
u sada{njosti, tad smo istiniti sami prema sebi i tek onda mo`emo primiti ono {to nam dolazi od
Apsoluta. Tada smo slobodni od svog na{eg znanja, zato {to onda pro{lost ne mo`e u}i. Kada
pro{lost ne mo`e u}i, onda si svetlost samom sebi. A to je stanje koje se mo`e nazvati religioznim.
Kad si u sada{njosti, {ta god da je neko rekao u pro{losti, sada vi{e ne va`i. Kada je Isus rekao
"Ja i moj Otac smo jedno" (Jovan 10:30), to je bila Njegova istina u to vreme, a nije tvoja kad je
ti sada izgovori{. Ako ka`e{, "Ja i moj Otac smo jedno" - zar nije to la`? To su samo re~i
ograni~ene na mozak. Neophodno nam je da razumemo {ta je ljudski mozak i {ta on radi. Ljudski
mozak je fizi~ki. U njemu je zapisano sve {to se jednom pojedincu dogodilo, sve {to je taj
pojedinac do`iveo i nau~io. On je skladi{te. On ne zna ni{ta drugo, osim onoga {to je u njega bilo
stavljeno. Tako je on ograni~en na ono {to zna. To je ono {to se zove ljudski mozak. On
funkcioni{e sli~no kompjuteru - {ta se u njega stavi, to iz njega i iza|e. Kao {to je poznato,
ljudsko bi}e je danas drugorazredni kompjuter, redukovan ni na {ta drugo do na zaposlenje. To je
tragi~no.

2

Mi postavljamo osnovu, tako da zaista mo`e{ postati svestan ~e`nje unutar samog sebe za
KURSOM O ^UDIMA, direktnom Bo`ijom re~ju. Mo`emo li do}i do tok intenziteta, tako da
postane{ svestan svoje `elje da se izvu~e{ iz ove zbrke zvane znanje, koja je zapravo predrasuda,
da `eli{ da se ponovo rodi{, da o`ivi{, da vaskrsne{, da `eli{ spoznati Apsolut - ne unapred
stvorena mi{ljenja, ve} ba{ Apsolut. Ljubav je Apsolut. Mozak je ne mo`e spoznati i kompjuter je
ne mo`e spoznati. Ti, kao pojedinac, ima{ odgovornost da bude{ mudar i da se ne da{ zavesti. Ti
si Bo`ije dete, stvorenje koje je jasno}a stvorila. Nemoj nikada podcenjivati svoj potencijal. Sistemi
se uvek raspadaju. Bilo da su rimski ili gr~ki ili britanski - sistemi nikada ne uspevaju. Napoleoni
su dolazili i odlazili, a tako|e i Hitleri i carevi. Oni nisu trajni. Ali ljudsko bi}e jeste. Mudrac
nikada ne gubi poverenje u ljudsko bi}e i nikada ne veruje sistemima. Nije bitno pod kakvim
imenom sistem postoji - na kraju se svi oni pokvare. To je rezultat delovanja vremena na stvari -
vreme korodira sve, obara sve i kvari sve. ^ak i ako sistem dobro zapo~ne, daj mu vremena i on
}e po~eti da se raspada. Svugde je to tako. ^ove~anstvo danas obo`ava bespomo}nost. A u
bespomo}nosti nema ni~ega religioznog. Reci mi ko danas nije bespomo}an i ko nije zavisan o
nekom drugom. Gde postoji zavisnost, tu nema pravog odnosa. Odnos se nalazi na nivou samog
`ivota, a ne na nivou koncepata i ideja. Dati va`nost sistemima, dogmama i ideologijama zna~i
ignorisati vlastitu va`nost. Ti si daleko izvan domena svih njih i daleko si ve}i od svih njih. Ti si
ve~an, a oni nisu. Kada ljudi zavaraju ljude i navedu ih da veruju u sistem, mo`e{ odmah da vidi{
kraj tog sistema. U svojoj 19 godini, Ralf Valdo Emerson, vide}i pronalazak lokomotive, rekao je
da je seme razaranja uro|eno tom napretku. Da li smo sposobni da to uo~imo, ili }emo nastaviti da
unapre|ujemo taj takozvani progres? I Linkoln nas je upozoravao. Rekao je da prosperitet pora|a
tirane. Da li mo`emo ovo ~uti? Ako bismo to mogli, to bi revolucionisalo na{e `ivote. Moramo
do}i do mudrosti da bismo se izvukli iz zbrke u kojoj smo sada. Drogirani smo, ali jo{ uvek idemo
dalje. Gde je na{a nezavisnost? Gde je na{a individualnost? Niko nije stvarna individua zato {to
nama svima vladaju strah i nesigurnost. Imamo samo jedan mozak i svi smo objekti njegovog
uslovljavanja. Strah nije kineski. Niti je bes indijski. Niti je nesigurnost ameri~ka. Iako ih je sve
~ovek napravio. Jednom kad si u strahu, bilo da si Indijac, Kinez ili Amerikanac, uvek }e{ se
pona{ati na isti na~in. Da bi bio individua, mora{ se osloboditi straha. Mora{ imati druga~ije
gledanje na `ivot. Kako mo`e{ re}i da si individua, kad si `rtva straha, nesigurnosti, besa, pohlepe,
ljubomore i svega ostalog? Zavaravali smo se. Vreme je da se probudimo! Ali, da li si to mo`emo
priu{titi? Za to je potrebna mudrost. Mudrost je retka. Ona zahteva petlju. Ona zahteva ose}aj
dostojanstva, odgovornosti. Mudrost je sposobnost da se ka`e "ne", sposobnost da se ne reaguje.
Mudrost je tvoja vlastita ljubav, tvoje vlastito bu|enje. Ona se rascvetava u tebi. Kada si sa
mudro{}u, onda zna{ da si svet.
A svetac ne pla{i svet. Sveci ni{ta ne organizuju, niti promovi{u bilo kakav sistem verovanja. Oni
postaju ljudski i njihovu svetlost je nemogu}e sakriti. Uvek je novo {to oni rade, zato {to je to
pro{irenje Izvora `ivota, a nije odvojeno od @ivota. Kada nisi povezan u odnos, onda si izolovan.
Tada ti je potrebno zaposlenje da bi mogao `iveti i sve ostale vrste podra`aja da bi mogao da `ivi{
sam sa sobom - pivo, cigarete, televizija, magazini. Sve. Da bi zaboravio na samog sebe. Samo da
se ne bi slu~ajno suo~io sa samim sobom. Stalni nemir. Vekovima je ~ovek mislio da }e biti sretan
ako ne bude siroma{an. A danas smo bogati, a uz to bogatstvo ide i vi{e psihosomatskih bolesti,
vi{e silovanja, vi{e ubistava, vi{e samoubistava nego u bilo koje poznato nam vreme. Kud su
brakovi oti{li? Kud je nestalo po{tovanje dece prema roditeljima? A mi jo{ i dalje verujemo u
svoje iluzije? Mislimo da }e nam {kolovanje pobolj{ati sudbinu: mo`da se sva `ivotna beda i
sastoji u tome {to nismo {kolovani. I tako se ~ovek {koluje. Ali jo{ uvek nema mudrosti. Postajemo
bogati, jo{ uvek nema mudrosti. [kolovanost i bogatstvo postali su sredstva za dalje propadanje.
Vidi{ li to? Vi{e ratova, vi{e mr`nje, vi{e propagande, vi{e nemira, vi{e smu{enosti. Nemir,
rastre{enost. Smu{enost. @ivot je postao prepu{tanje u`icima: rad, sli~no ma{ini, od 9 do 17 za
nekog drugog, sveden ni na {ta drugo osim navike i rutine. I planiramo pun udar, naglava~ke,
totalno uni{tenje. To je ~injenica. [kolovanost bez mudrosti je samo-razorno.
Postoji svet koji je stvorio ~ovek i svet koji je stvorio Bog. @ivimo u svetu koji je stvorio ~ovek.
Svet koji je Bog stvorio zahteva mudrost. Nije bitno da li si filozof ili seljak. Mudrost je
neophodna da bi se spoznao svet koji je Bog stvorio. Kad bude{ uspostavio odnos sa ovim svetom,

3

istovremeno time koristi{ i njegove energije i mudrost. A onda spoznaje{ i vlastito dostojanstvo i
vlastitu svetost. A sada poznaje{ svoje ve{tine, svoju nesigurnost i svoj strah da ne izgubi{
zaposlenje. A onda pomislimo: "Hm, mo`da religije i mogu pomo}i". Ni religije ne poma`u - ni
kabala, ni joga, ni BAGAVAD GITA, ni BIBLIJA. Zato {to mislimo da }emo u~enjem.... Hm, reci
mi {ta si nau~io? Mo`e{ li nau~iti mudrost? Mo`e{ li nau~iti da se oslobodi{ straha? Mo`e{
pro~itati o Mojsiju sve {to `eli{, o Iliji ili Danilu. Mo`e{ pro~itati KURAN i mo`e{ pro~itati
VEDE ali tvoje ~itanje samo je aktivnost mozga. Mo`e{ ih nau~iti napamet, postati profesor,
sve{tenik. A na kraju ne}e{ biti ni{ta drugo do profesionalac.
Svetac nije profesionalac. Nikad on nije u svetili{tima u kojima ~oveka indoktriniraju jednim
"izmom" za drugim. Kako mo`e{ `iveti u razdrobljenom svetu? Da li mo`e{ biti istovremeno i
svetac i hri{}anin? Mo`e{ li biti svetac i istovremeno hinduist? Mo`e{ li biti svetac, a istovremeno
ostati musliman? Zahvalan si da je tvoja dosada{nja konfesija poslu`ila svrsi. Iza{ao si iz nje.
Postao si univerzalan. Tek tada mo`e{ osloba|ati ~oveka od njegovih predrasuda, od njegovih
konflikata. Govori{ o celovitosti, zato {to si i sam postigao celovitost. I tako vidimo religije ne
poma`u, bogatstvo ne poma`e, obrazovanje ne poma`e. Tako|e ni sve politi~ke dogme. ^ovek je
porobljeniji nego ikada ranije. Ali sada se ~udo dogodilo, posle tolikih vekova. Pravo ~udo. I
nekako, mo`e{ li to i zamisliti, mi vi{e ne mo`emo ni da prepoznamo ~udo. Toliko nas je rutina
zamorila. Tako smo obrazovani - preko glave - da smo izgubili nevinost! Izgubili smo ti{inu! Ne
poznajemo unutra{nju smirenost. Na{e tzv. znanje postalo je na{e ropstvo. I to znanje ne poznaje
realnost. Ono zna imena zvezda, metala, drve}a i `ivotinja, ali ono ne poznaje `ivot. I tako se
dogodi ~udo. Do|e KURS O ^UDIMA.
On nam ka`e da je u~enje neefikasno, i religije, i bogatstvo - ni jedna od tih stvari nije delotvorna.
Za{to? Zato {to je jedina delotvorna stvar - primena onog {to se nau~ilo - ono {to nedostaje jeste
primena. I tako politi~ar pri~a O ne~emu, ali niko to ne primenjuje. Politi~ari pri~aju o miru, a
pripremaju rat. Reci mi koji od njih to ne radi. Da ne radi, ne bi bio u igri. Danas niko ne bi
nominovao Linkolna za predsedni~kog kandidata. On bi odbio da potkre{e svoju bradu i da
izglanca cipele i obu~e odelo koje mu preporu~i Medison Avenija. On bi bio ~ovek od uverenja
koji ne pravi kompromise, koji ima svoj glas. I niko ga ne bi slu{ao. ^ovek sli~an Linkolnu po~eo
bi da ti uklanja iluzije. Da li bi? Da bi ti pomogao, po~eo bi da uklanja - da pravi malo prostora -
da bi te oslobodio ropstva. Ali ti ne `eli{ da se odrekne{ svog sistema verovanja. I to je svugde
isto. Ne govorim o odre|enoj zemlji ili narodu. Govorim o tome kako je svugde u svetu. Govorim
o ~oveku - ljudskom bi}u. Kako su ga indoktrinirali, bilo u ^ileu, Kini ili Indiji. Nije bitno gde.
Ukoliko nisi deo klana, u nevolji si. A mase jednostavno slede, zato {to nemaju svog vlastitog
uma. Da bi imao um, mora{ imati mudrost. Tada se ne uklapa{ u sistem. Ima{ svoje vlastite izvore
i ono {to radi{ je novo. A onda }e{ ceniti KURS O ^UDIMA zato {to on po~inje sa uklanjanjem.
On ni{ta ne promovi{e.
KURS O ^UDIMA nam govori istinu. I ~ovek se pita za{to, posle toliko hiljada i hiljada godina,
treba da do|e jedan KURS da bi nam rekao istinu. Jesi li ikada o tome mislio? Mo`e{ ~itati
BIBLIJU, TALMUD, KURAN i [ASTRE. Svi ovi sveti spisi su vrlo inspirativni i vrlo istiniti, ali
KURS je taj koji nam govori istinu tako da je razumemo. Prorok za prorokom je dolazio svetu.
U~ili su velike stvari i mi ih obo`avamo, po{tujemo i odajemo im po~ast. Ali, oni su uvek ti koji
~ine te velike stvari, da tako ka`emo. Mi ostali ponovo se gubimo u potrazi za zadovoljenjem i
sigurno{}u, uhva}eni u svoje predrasude i aktivnost fizi~kih ~ula. KURS O ^UDIMA n a m a
daje klju~eve da prevladamo svet. On nema nikakve simbologije. To je fenomenalno. To je slede}i
korak koji treba da se napravi. Onaj Koji je prevladao svet morao je da prona|e na~in da i nama
pomogne da u~inimo to isto. To je sli~no dr`anju brata za ruku i njegovo vo|enje ka oslobo|enju
od ovoga sveta. Kakva smo mi blagoslovena generacija. To se desilo u na{e vreme, a kako mi
malo o tome znamo. U svim svojim eonima `ivota, izabrali smo da se ba{ sada rodimo da bismo
bili u ovoj blagoslovenoj generaciji koja mo`e spoznati istinu. Samo ako imamo u{i da bismo ~uli.
^udo je da takva stvar mo`e postojati. Koliko samo sami sebe li{avamo zbog nedostatka
sposobnosti da razlikujemo i da cenimo prave vrednosti. To li~i na neku vrstu paralize, ta ~injenica
da se ne mo`emo uzdi}i i ceniti ono {to je zaista vredno. Tako smo daleko od zahvalnosti. KURS
O ^UDIMA nema imena autora. Neko nam je darovao KURS. Taj se neko izdigao do stanja na

4

kome se KURS nalazi - prevazi{ao je bezimena imena, postao je Jedno i zato nikada nije napisao
svoje ime na KURSU, nikad nije rekao "To sam ja". Vrlo je interesantno da se iz, verovatno,
najmaterijalisti~kije zemlje sveta pojavio najve}i dar koji je ~ove~anstvu ikada poklonjen. To prkosi
svim zakonima, svim pretpostavkama, svom prosu|ivanju. To li~i na Mojsijevo osloba|anje robova,
na ~in guru Nanaka koji je nedodirljive izvukao iz bede, dok nas KURS osloba|a materijalisti~kog
mentaliteta. Dugo vremena niko nije prepoznao Isusa. Da bi se prepoznala, da bi se shvatila
Isusova veli~ina u Njegovom vremenu, trebalo je posedovati ogroman ose}aj razlikovanja. Da bi se
prepoznalo ono {to je ve~no mora se posedovati mudrost, o~i da se vidi. I zbog toga je malo njih
prepoznalo Isusa, prepoznalo ko je On zaista bio. Pojava je varljiva.
KURS O ^UDIMA do{ao je Novom Svetu da bi ga priveo novoj svesti. KURS nudi primenu.
Poma`e nam primenom. Ka`e nam: nije bitan sistem verovanja - da li si budist, hri{}anin, hindu,
bilo {ta da si. To nije va`no. Mo`e{ ~itati KURS zato {to ~uda nisu sistem verovanja. ^udo je
samo odnos tela prema onome {to ne pripada telu. Ispravka treba da se dogodi unutar tebe, a ne u
sinagogi, crkvi ili hramu. Ti si hram Bo`ji, zato {to si ti mesto gde se doga|a preobra`aj. Religije
su se organizovale i propovedaju svoje dogme. Budisti podu~avaju budizam. Zar ne rade to?
Izvestan ritual, izvestan oblik, izvesna procedura. I hinduizam i hri{}anstvo i tako dalje ~ine isto.
Ali niko od njih ni{ta ne primenjuje, oni samo {ire svoje sisteme verovanja. Hri{}anski misionari
idu unaokolo i islamski misionari idu unaokolo. Ti i ne zna{ koliko su i oni sami bili deo ratova
koji su ih pratili. Kad pre|e{ iz jedne konfesije u drugu, na kraju, zavr{ava{ susretom sa tom
silom. Razume{ li? One se sukobljavaju. Prevode}i ljude iz jedne veroispovesti u drugu, ti ih ne
povezuje{ sa Izvorom, ti ih povezuje{ jednostavno sa svojim sistemom verovanja. A sistemi
verovanja pripadaju mozgu, zemlji. Ono {to ne pripada zemlji daje ti se onda kad si smiren i kada,
tako, pripada{ Bo`ijem Umu. Bez smirenosti nikad ne}e{ spoznati ono {to je ve~no, ono {to je
realno. U svetu je sve manje smirenosti, a sve vi{e `urbe i pritisaka. I tako nam dolazi KURS O
^UDIMA i ka`e nam da ne moramo zavisiti o drugom smrtniku ili o drugom sistemu. KURS
zapo~inje sa tobom. A ti to ne}e{ da veruje{ i to, zapravo, i nije ono {to mi zaista `elimo. Mi
`elimo da se bavimo drugim ljudima, tamo, u svetu. Sve }emo u~initi samo da se ne moramo
suo~iti sa samim sobom. Postoje dve vrste u~itelja. Jedna vrsta propoveda dogmu - budisti su tako
sretni, oni pri~aju o Nirvani; a hri{}ani su sretni pri~aju}i o Bo`ijem Kraljevstvu. Hinduisti imaju
svoje Bogove, a muslimani ka`u da postoji sveti prorok Muhamed. Svaka to religija ima. One sve
eksternalizuju. Ali da bi ne{to eksternalizovao, mora{ se koristiti mozgom, zato {to za Bo`iji Um
ni{ta nije spolja{nje. Za prosvetljeno bi}e ni{ta nije spolja{nje. To je razlog za{to ono mo`e gledati
u drvo i videti ve~nu, o~i{}avaju}u vitalnost vode i vazduha. Po{to je jedno sa Bo`ijim Umom, koji
ni{ta ne smatra spolja{njim, prosvetljeno bi}e vidi la`nost onoga u {ta se ~ovek uhvatio. Zar ne
vidi{? I ono poku{ava da obnovi to ve~no, govore}i: "Pogledaj! Ti si ve~an!" Ali prosvetljeno bi}e
ne ka`e da je to ve~no budisti~ko ili hinduisti~ko. Ono samo ka`e - to si ti. Pa tako, i u KURSU
O ^UDIMA ti si taj ko postaje va`an. Po{to i ti sam nisi ni{ta manje va`an od bilo kog proroka
koji je `iveo bilo kada. Ti si isto toliko deo Bo`ijeg Uma, kao {to je to i takozvani prorok. Jedina
stvar koja te razlikuje od proroka jeste da je prorok shvatio tu istinu. Shvata{ li?
A prorok je to poku{ao da podeli sa drugim ljudima, govore}i im: "I vi to mo`ete u~initi". "Zaista,
zaista vam ka`em: Ko veruje u mene, dela koja ja ~inim i on }e ~initi, i ve}a od ovih ~initi; jer ja
idem Ocu svome".(Jovan 14:12). A svetu je jako potrebno da mi to znamo. A onda }emo to mo}i
s njim podeliti, automatski. Po~e}e{ {iriti celovitost, zato {to si i sam celovit. Ina~e }e{ {iriti neki
sistem verovanja - bilo da je to hri{}anski ili hinduisti~ki, politi~ki ili ekonomski. [ta je to {to
{iri{? Ako si sam zbrkan, izabra}e{ konfuznog predsednika. Zbrka mora projektovati zbrku.
Konfuzni ljudi biraju konfuzne predsednike vlada. To je tako detinjasto i jednostavno. Za{to mora{
pripadati toj maniji? Za{to ne bi prona{ao svoju vlastitu realnost, svoje vlastite izvore? [ta misli{
gde bi KURS O ^UDIMA trebalo da zapo~ne? [ta bi trebalo da bude startna ta~ka Bo`ijeg Uma?
Gde? On mora po~eti sa uklanjanjem. On to mora. Govorili smo o dve vrste u~itelja. Jedan u~itelj
{iri sistem verovanja koji ga podr`ava. Taj u~itelj ne veruje u misao MENE PODR@AVA
BO@ANSKA LJUBAV. On zna da ga podr`ava njegova crkva. I to je ono {to on nastoji da
unapredi. Ja mogu biti vrlo uspe{an u {irenju hinduizma, ~ak i sa svom njegovom nedodirljivo{}u.
Ja mogu re}i lepe stvari o karmi i reinkarnaciji i ti }e{ pomisliti : "Hri{}anstvo nema toga. To

5

zvu~i sjajno!" Mo`emo li se zaustaviti? Mo`e{ li otkriti svoje vlastito ja? To bi zahtevalo ne{to
smirenosti, zar ne?
KURS O ^UDIMA nema ni{ta za prodaju. On nije sistem verovanja. KURS je Bo`ija Misao. Kad
on ka`e MENE PODR@AVA BO@ANSKA LJUBAV, onda je to istina. Ako shvati{ tu istinu, onda
je i zna{. Ako samo `eli{ da je intelektualno poznaje{, onda ta istina nije delotvorna. Tako je
odgovornost i tvoja i moja. KURS mora zapo~eti - Bo`ija Misao mora zapo~eti - sa uklanjanjem.
Uklanjanje zna~i staviti u pitanje zavaravanja u koja smo upali. Da li sada shvata{ tu re~?
Uklanjanje. Ne vi{e u~enja, ve} odu~avanja. Stavljanje pod znak pitanja svega {to smo nau~ili.
Za{to bi KURS zapo~eo na ovaj na~in i za{to pravi u~itelj zapo~inje na ovaj na~in?
Ovo je ~udesno pitanje, zar nije? Za{to pravi u~itelj, za{to Bo`ija Misao, za{to KURS O ^UDIMA
zapo~inje sa uklanjanjem, za{to nam ka`e: pogledajte sve te varke? Za{to? Zato {to je realan samo
Jedan koji je shvatio istinu - da si ve} sada savr{en. Svaki onaj koji je shvatio istinu da si ti ve}
sada savr{en, ne}e i}i da ti prodaje savr{enstvo ili {ta mora{ uraditi da bi stigao do njega. On }e ti
re}i: "Pogledaj, ono {to mora{ uraditi jeste samo da ukloni{ sve one mnogobrojne slojeve
uslovljavanja koji te ~ine slepim za svetlost". A onaj drugi koji do|e i koji prodaje sistem
verovanja ni{ta ne zna o ~injenici da je ljudsko bi}e savr{eno. I tako KURS zapo~inje sa
uklanjanjem. Kako on to uklanja?
U prvoj se lekciji ka`e SVE ONO [TO VIDIM...NE ZNA^I NI[TA.
To je pravi udar. Ukoliko ne dospe{ do skromnosti u vezi sa ovim, bi}e{ i dalje u ratu. Misli{ da
sve zna{. KURS ti ka`e da ne zna{.
Slede}a lekcija je SVEMU [TO VIDIM DAO SAM...SVO ZNA^ENJE KOJE TO SVE IMA ZA
MENE.
A to je tako|e ta~no. Kad kupim stolicu, ja je {titim, dr`im se nje i zovem policiju ako vidim da
je ti uzima{. Tako ja toj stolici dajem zna~enje. Ali ideje nemaju zna~enja. Poznavanje misaonog
sistema koji je ~ovek stvorio nije nikakvo znanje. Sli~no tome kao {to re~ stolica ne zna~i ni{ta -
to je samo ime dato simbolu - tako su i ideje apstraktne. Me|u idejama, ovo je dobro, a ovo je
lo{e, zato {to su one zasnovane na dvojnosti. KURS ne ulazi u dvojnost. Dvojnost je na{ sukob.
Ovo li~i na ona dva zen - kalu|era. Trebalo je da pre|u reku. Videli su mladu `enu koja nije
mogla da je pre|e. Jedan od dvojice kalu|era stavi je na le|a i prenese na drugu obalu. Posle
nekog vremena onaj ga drugi izgrdi: "Ne mogu to razumeti. Nikad nisi ni pogledao `ensku. Nikad
je nisi ni dodirnuo. [ta si sada uradio? Kako si to mogao uraditi? Pa ti si kalu|er!" A drugi re~e:
"Hm, ja sam je tamo ostavio. A ti je jo{ uvek nosi{". KURS O ^UDIMA nas dovodi do zdravlja
koje stavlja sve pod znak pitanja. A stavljanjem u pitanje na{eg sistema verovanja, mi ga time
rastvaramo. To je Bo`ija Misao, zato {to Bo`ija Misao mo`e rastvoriti misao koju je ~ovek stvorio.
A kada ona rastvori misao koju je ~ovek stvorio, onda si slobodan. Jedina sloboda, kao {to je Toro
rekao, jeste sloboda od samog sebe. Kad sam, u pravom smislu, odgovoran za samog sebe, tada
sam slobodan od aktivnosti vlastitog mozga i "zemaljske energije" sa svom njenom agresijom i
instinktom za samoodr`anje. Kada sam od toga slobodan, onda sam miran. Onda sam u onom
stanju smirenosti. Tada ni{ta ne `eli{, po{to nisi od ovoga sveta, jer onda pripada{ Bo`ijem
Kraljevstvu. I ne mora{ ni{ta propovedati. Uvodi{ svoju bra}u u ve~nost, a to onda ne napla}uje{,
zato {to si prevladao nesigurnost. Tada vi{e nisi deo ljudskog sistema za pre`ivljavanje koji te vodi
ka pohlepi, lukavstvu i rutinskom `ivotu.Ti si slobodna li~nost, puna zahvalnosti u svom srcu za
slavu stvaranja. ^ak i zemlja stvara najlep{e cve}e u svojoj radosti bitisanja. Sve {to postoji peva u
samom stvaranju Bogu u ~ast, nikad ne `ele}i da bude bilo {ta drugo osim onog {to ve} jeste.
Drvo je drvo, a plod je plod. Postoji savr{enstvo u jednoj narand`i. Postoji savr{enstvo ve} i u
semenu narand`e koje dalje mo`e proizvesti bezbrojne druge narand`e, a u soku postoji izvanredna
boja. Boja. Ko poznaje realnost boje? Mo`e{ le~iti ako samo gleda{ u boju samu, samo ako zna{
{ta je zapravo boja. Gledamo na svet o~ima koje ne mogu videti zato {to smo prezauzeti mozgom i
mi{lju.

6

Vreme je da otvorimo o~i. O~i smirenog uma vide ~udo u samom drvetu, vide ~udo u detetu - vide
savr{enstvo u svemu. Manifestovani svet mo`e te povezati sa onim {to je savr{eno, ali ti to mora{
videti u svojoj smirenosti. Svrha svega {to je ispoljeno u svetu jeste da te pove`e sa svojim
izvorom. A taj je izvor ve~an, sveobuhvatan. Cvet se ne mo`e ostvariti bez meseca, bez meseca on
ne mo`e rasti. Cvet te povezuje sa svim {to postoji. Mozak sve razdvaja. Mozak sve odvaja od
celine i sve secka. Akcija Bo`ije Misli jeste da sve to ponovo vrati celini. KURS O ^UDIMA
zapo~inje uklanjanjem. On stavlja pod znak pitanja na{e sisteme verovanja, pa ~ak i na{e
razumevanje. A ipak je njegov pristup milosrdan. KURS isti~e da, ~ak i ako u njega ne veruje{,
~ak i ako ga ne razume{ dobro, to je sve u redu - samo radi jednostavne ve`be i ne pravi od toga
probleme. Kako bude{ napredovao po~e}e{ da uvi|a{ da ove jednostavne lekcije dovode do
promena koje su sasvim nevoljne. Verovatno je u tim lekcijama vi{e nego {to to shvatamo. Svaki
sveti spis ima svoju odre|enu vlastitu vitalnost. Po{to uradimo pribli`no deset lekcija, vidimo da se
neke od njih ponavljaju u ne{to druga~ijem obliku. To je sli~no spirali.
KURS O ^UDIMA nagla{ava da je to proces Atonementa. Atonement je re~ - religiozna re~ -
prema kojoj neki ljudi reaguju. On jednostavno zna~i dokraj~enje odvajanja. KURS je proces
dokraj~enja odvajanja. I kada se ista lekcija, manje ili vi{e, ponovo pojavljuje izgleda da je onda
bolje razumemo. Izgleda nam kao da je mnogo smislenija nego kad smo je prvi put videli. OVE
MISLI NE ZNA^E NI[TA javljaju se drugi put kao MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA. Ako
mo`e{ re}i po{teno MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA, prosvetli}e{ se. Sad mo`emo videti da mi
govorimo mnogo stvari, da mo`emo izre}i re~i, pa mo`emo ~ak i re}i da ih razumemo - da se s
njima sla`emo - ali to u stvari ne zna~i bogzna {ta. Ono {to je istinito mora se `iveti. Po~injemo
uvi|ati na vrlo blag na~in da problem ne le`i u razumevanju stvari. Mi mo`emo mnogo toga
razumeti. Ustvari, dana{nji ~ovekov problem ne sastoji se u tome da on ne zna dovoljno, ve} da
zna previ{e. A njegovo razumevanje nije uvek validno. Postoji ogromna provalija izme|u
razumevanja i primene i potrebna je iskrenost da bi se premostila ta provalija. Ve}ina svetskih
religija inspirisala je ~oveka da `ivi u skladu s Bo`ijim Zakonima ili da se dr`i puta vrline. I svaka
religija ka`e manje-vi{e istu stvar: voli svog suseda, budi istinit, spoznaj samog sebe i tako dalje.
KURS O ^UDIMA ne zaustavlja se na ovome, vide}i da mi mo`emo ponavljati re~i, a ipak ih ne
`iveti. KURS nagla{ava da njega treba `iveti. Primena je ono {to je bitno. Na primer, jedna od
lekcija jeste NE POSTOJI NI[TA ^EGA BI SE TREBALO BOJATI.
Mi se sada mo`emo svi s tim slo`iti, mo`emo ~ak re}i i da to ~inimo, ali ako je u nama strah jo{
uvek prisutan, to onda zna~i da se mi uistinu s tim zapravo ne sla`emo. KURS nas jako izaziva i
jako nam se suprotstavlja. I mi onda, na ovaj ili onaj na~in, opravdavamo ~injenicu da ga ne
primenjujemo. Ili ka`emo da smo umorni ili kada bi okolnosti bile druga~ije mi bismo voleli da ga
prakti~no primenjujemo - i sve takve stvari. Jako, jako malo je onih koji primenjuju KURS. Vrlo je
malo njih koji mogu re}i zaista NEMA NI^EGA ^EGA BI SE TREBALO BOJATI ili koji ka`u
bilo {ta {to zaista i misle. To je uistinu alarmantno - da govorimo stvari koje zapravo ne mislimo.
MENE PODR@AVA BO@ANSKA LJUBAV.
Ako to mo`e{ re}i i to zaista i misliti, a ne samo intelektualno razumevati, onda nema mesta
nesigurnosti. To }e onda ~oveku izmeniti `ivot, izmeni}e mu vrednosti, odnose sa drugima, odnose
sa svim stvarima. ^ovek onda po~inje da vidi svu mudrost KURSA, po{to on zapo~inje
uklanjanjem na{eg znanja koje zapravo uop{te ne poznaje realnost. Misao ne povezuje ~oveka sa
realno{}u. A mi smo ti koji smo joj dali svu vlast nad samim sobom. Jedna od naj~udesnijih stvari
u vezi sa KURSOM O ^UDIMA jeste ta da on ne propoveda. To je ne{to! Sve{tenstvo celog
sveta, najve}im delom, nije ni{ta vi{e u~inilo nego propovedalo koncepte i verovanja, re~i i misli.
Da je sve to primenjeno u `ivotu, da li bi onda bilo ratova u svetu? A mi se ose}amo lako i
ugodno sa tim nedoslednostima u `ivotu. Hri{}anstvo, sli~no budizmu i hinduizmu i drugim
religijama, ka`e da TI NE]E[ UBIJATI. A sve{tenstvo na svim stranama je to previdelo. Potpuno
je bezna~ajno samo verbalno razumevanje. Razumevanje postoji samo onda kad se `ivi, kad se
primenjuje. KURS ne propoveda, ustvari on ~ak i ne podu~ava, ako se vrlo o{troumno u njega
pogleda. Podu~avanje bi opet bilo samo verbalno zar ne? [ta se podu~ava, osim ideja i pojmova?

7

A najve}i deo nas nikada i nije doveo u pitanje svoju sposobnost da podu~ava. Uzimamo kao samo
po sebi razumljivo da nas neko drugi mo`e ne~emu podu~avati. Naravno, ti mo`e{ nekoga
podu~avati nekoj ve{tini, ali mi govorimo ovde o realnosti. Neko ti mo`e re}i kako da oguli{
krompir. Ali ukloniti psiholo{ke strahove koje projektujemo i koncepte koji nas dovode u sukobe s
drugim ljudima, sasvim je druga stvar. Ako se konflikt nastavlja unutar samog ~oveka, tada je rat i
nesloga samo spolja{nja manifestacija tog unutra{njeg konflikta. KURS nema ~emu da podu~ava,
zato {to on ne podr`ava zavisnost. Treba staviti pod znak pitanja sva u~enja koja ka`u: ja znam, a
ti ne zna{, ili sve{tenik zna, a vernik ne zna, ili neki politi~ar zna, a ti ne zna{. Ako svi oni ne
poseduju svoj unutra{nji mir i ako i ti ne poseduje{ svoj unutra{nji mir - onda se svi mi zajedno
susre}emo na istom nivou.
^ovek koji poseduje svoj unutra{nji mir nije ambiciozna osoba. Te{ko mo`emo ~ak i da zamislimo
na {ta bi taj ~ovek li~io, kakva bi mu bila funkcija u dru{tvu. Verovatno je jedna stvar sigurna,
vrlo bi ga brzo strpali u zatvor. Ili mu ne bi dali vizu da do|e u zemlju. Isus bi do`ivljavao te{ke
trenutke. Poku{ao bi da nas podseti da ka`emo U BOGA MI VERUJEMO. Ko veruje u Boga? A
ipak mi imamo tu frazu koja ve} vekovima cirkuli{e. Kad smo zapo~eli na{e seanse u Fondaciji
obi~no smo mirno sedeli, ~esto oko 15 minuta. A tih 15 minuta bilo je vrlo intenzivno. ^ovek
po~inje da uvi|a vitalnu va`nost ti{ine, direktno je ose}a{. A to mo`e{ u~initi bilo gde da si, samo
ako ti to dozvoli unutra{nje brbljanje, pritisak vremena ili unutra{nji konflikt. Postoje dve stvari na
ovom svetu koje sebi ne mo`emo priu{titi, a jedna od njih je ti{ina. Moramo toliko toga da
uradimo, toliko smo zapleteni u poslove. Druga stvar je nevinost. Ti{ina ~oveka dovodi do
nevinosti. Mo`da tek sada mo`emo da shvatimo KURS O ^UDIMA - on ne podu~ava, ve} dovodi
do ti{ine, do nevinosti. To i jeste razlog da se zove KURS O ^UDIMA.
^itanje KURSA - svakog paragrafa, svake re~enice - privodi iluzije istini i rastvara ih. A onda se
doga|a ~udo. Molim te, poku{aj da do|e{ do tog stanja u kome se doga|a ~udo. Moramo potpuno
izmeniti svoj pristup ~itanju, a malo je ljudi u svetu koji znaju ~itati. ^itanje zna~i uti{avanje uma,
a ne gomilanje znanja. Nemamo ispravan odnos sa KURSOM ako gomilamo jo{ vi{e ideja, jo{ vi{e
verovanja, jo{ vi{e znanja. KURS mora, pri svakoj re~enici, dovesti do ti{ine, a onda, na kraju,
nalazi{ se u sasvim drugom prostoru. U tebi se javlja vitalnost koju nikad ranije nisi ose}ao.
Najsna`nije iskustvo koje je ~ovek ikada imao na ovoj planeti jeste vitalnost ti{ine. Re~i ne mogu
dodirnuti ti{inu. Ti{ina je stanje u kome se zavr{avaju suprotnosti i u kome dolazi do obnove. U
tome nema ni~ega tajanstvenog, niti isto~nja~kog. Za to ne trebaju nikakva sredstva, nikakve
tehnike, nikakve mantre. Ono {to zahteva neki metod, dovodi ponovo do preokupiranosti mislima.
Sve ono {to upo{ljava um je u suprotnosti sa nevino{}u i ti{inom i samo rasipa energiju. Tako
svaka re~enica KURSA O ^UDIMA nudi dar ti{ine i prostora u kome ne{to {to postoji unutar
svakog od nas dolazi do celovitosti. To je ne{to {to direktno do`ivljava{. To nije ne{to {to ti neko
spolja ka`e. A to je onda ~udesno. Tvoje vlastito direktno iskustvo izmeni}e kvalitet tvog ~itanja
KURSA. Tada }e{, govore}i, MENE PODR@AVA BO@ANSKA LJUBAV, insistirati na istinitosti
tih re~i. Mislimo da mo`emo u svetu `iveti bez integriteta, bez uverenja, a konflikt se i dalje
nastavlja. A dokle god se konflikt nastavlja, neizbe`na je i potreba za sigurnosnim ventilima. @ivot
postaje sve vi{e i vi{e ve{ta~ki. I danas se ~ovek suo~ava sa problemom zaposlenja i
nezaposlenosti. Za industrijsku ekonomiju i tako ljudsko bi}e nije vi{e va`no - nuklearne
podmornice jesu. Ljudi mogu umreti od gladi i mi nemamo novca da ih nahranimo, ali imamo da
{aljemo oru`je. Svakog se sata potro{e milioni dolara na oru`je od strane ljudske rase, a u svetu
postoji glad, li{avanje. Sve je to suprotno ljubavi. ^itaju}i KURS po~enje{ uvi|ati da je `ivot ve~an
i da su i njegovi zakoni ve~ni. Ve~ni zakoni podr`avaju `ivot. Ki{a pada hiljadama godina, svaki
dan sunce sija. [ume pre`ivljavaju ve} milionima godina. One imaju svoju vlastitu vitalnost, zato
{to im je `ivot uskla|en sa ve~nim zakonima. Njihov `ivot ima svoj vlastiti ritam, svoju vlastitu
lepotu. Planete, godi{nja doba, sve je povezano. Ni{ta ne postoji izvan toga. @ivot je jedan. A
~ovek, u svojoj izolaciji, u svojoj odvojenosti, stvara svoj unutra{nji konflikt, koji ima za posledicu
iskori{}avanje ~oveka. U celom svetu bogata{i postaju sve bogatiji, a na{ sistem vrednosti sve se
vi{e kvari. Tako nas KURS po~inje povezivati s na{om ve~no{}u. Ve} smo ranije rekli da KURS
ne propoveda, niti podu~ava, zato {to on stoji na premisi da je ~ovek ve} sada savr{en. A nama je
tako te{ko da u to poverujemo. Ustvari, te{ko nam je da poverujemo da na{e misli ne zna~e ni{ta.
Mislimo: "Bo`e moj, one ipak ne{to zna~e!"

8

MOJE MI BEZNA^AJNE MISLI POKAZUJU BEZNA^AJAN SVET izgleda tako izaziva~ki.
[okiran si i ne voli{ to, a onda po~inje{ uvi|ati istinitost ovih re~i. KURS O ^UDIMA dovodi u
pitanje na{e zaklju~ke, na{e pretpostavke i na{a mi{ljenja u koja smo se uhvatili - u ropstvo znanja.
Akcija Ljubavi zna~i - osloboditi ~oveka njegovih koncepata i njegovih verovanja. ^ega drugog tu
mo`e biti? Ako si ve} sada savr{en, onda sve {to treba da zna{ jeste ko si ti. KURS potom
poduzima drugi korak - budi te i dovodi do tvog vlastitog identiteta (istovetnosti). Ne{to se u tebi
de{ava, a da ti to mo`da ~ak ni ne zna{. Po~inje{ uvi|ati: "Moj Bo`e, ovo je fantasti~no! KURS
me ne podu~ava. On me ~ini svesnim". Zato {to je Akcija KURSA Akcija Ljubavi. Ona se ne ra|a
iz misli, ona se ne ra|a na zemlji. Ona ne uti~e, zato {to je to bu|enje Ljubavi. Ljubav je
nezavisna i Ona zato mora i dovesti do nezavisnosti. Podu~avaju}i, mnogi ljudi `ele da se
prilagodi{ njihovom sistemu verovanja. To ih jako te{i, oni privla~e pa`nju. Ali to njihovo
podu~avanje ne mo`e da bude bez motiva. ^ovekov misaoni sistem nikada ne funkcioni{e bez
motiva, zato {to je on uvek nezadovoljan. Samo u Ljubavi nema nezadovoljenja. Jedino je Ljubav
nezavisna, zato {to je jedino Ljubav od Boga.
KURS O ^UDIMA nema skrivenih motiva ili interesa. On te povezuje s tvojim vlastitim
Identitetom - ne samo sa Mojsijem, ili Isusom ili Budom, ili Amerikom ili ovim ili onim. Ti
iskora~uje{ iz sveta zato {to ti i nisi od ovoga sveta. I ti prerasta{ sve {to je ro|eno u vremenu.
^ovekov misaoni sistem pripada vremenu. Svo na{e mi{ljenje pripada vremenu. A, na neki na~in, i
sam dodir svesnosti da smo ve~ni uklanja sve pritiske. I sve to se ne mo`e posti}i propovedanjem -
ve} samo bu|enjem. A AKO TI TO POMA@E, ZAMISLI ME KAKO TE DR@IM ZA RUKU I
KAKO TE VODIM. UVERAVAM TE DA TO NE]E BITI SAMO PUSTO MA[TANJE. To su
Hristove re~i. A ovo obe}anje On izvr{ava u svakoj pojedina~noj dnevnoj lekciji. Svaka od tih
lekcija posve}ena je i blagoslovena. Po~inje{ da menja{ stavove. Ja~a{ svoju snagu, samopouzdanje
i veru. KURS govori pojedincu: ti to sve jo{ mo`e{ u~initi. Sistem to ne mo`e u~initi, ali ti mo`e{.
Kakav Bo`iji dar! Za svakoga - ti to mo`e{ u~initi. KURS saop{tava Bo`ije Zakone koje moramo
razumeti da bismo do{li do mira i do smirenosti. U uvodu Teksta se ka`e da i ja i ti imamo jedan
izbor, a taj je izbor - k a d a `elimo da nau~imo te Bo`ije Zakone. A sam KURS je {kolski
program. On ne iznosi nikakvu dogmu. On govori o ve~nim zakonima koje smo izgubili iz vida.
Uhva}eni smo u ideje. KURS nas uvodi u na{u vlastitu svetost, a bez te svetosti, ovaj je svet u
haosu. KURS O ^UDIMA obuhvata sve religije. Ni{ta nije izvan njega, isto tako kao {to i ni{ta
nije izvan tebe. KURS dokraj~uje izlomljenost i dvojnost izme|u tebe i Boga. On ka`e da je Bo`ija
Volja istovremeno i tvoja volja.
KURS je Bo`iji dar Svom Sinu i on ti govori istinu. To nisu koncepti. To nisu teorije. To nisu
ideje. A kada po~ne{ to da otkriva{, po~inje{ da se zaljubljuje{ u re~i istine. Menja nas i samo
~uvenje ovih re~i. ^ovek se preobra`ava i samim tim ~uvenjem. I zato KURS ~itaj srcem. Samo je
jedna lekcija dnevno. Izjutra ~itaj lekciju. A onda se seti svoje vlastite Realnosti. To se}anje ne
zna~i da svaki sat treba samo da misli{ o lekciji. To prise}anje stvarno zna~i da sve~ano izjavljuje{
da si oslobo|en vremena, spoljnih pritisaka i od sveta iluzija i nestvarnosti, zato {to se usu|uje{ da
se priseti{ da si ve~an. A onda mo`e{ re}i MIR MOME UMU...I vreme te ne mo`e dota}i. Vreme
ne mo`e dota}i mir. Nikakve okolnosti ne mogu napasti na NEKA SVE MOJE MISLI BUDU
SMIRENE. Ni{ta ne mo`e napasti smirenost. A to je ne{to {to nam je uro|eno. Neophodno nam je
da otkrijemo ono {to je ve~no. Upravo kao {to uspostavlja{ kontakt s KURSOM izjutra, koji
o`ivljava se}anje tokom dana, tako isto, pre nego {to ode{ u postelju, sedi tiho, mirno spokojno i
~itaj Tekst. Ako tako bude{ radio, u toku jedne godine prona}i }e{ svoju funkciju. Ono {to je
nerealno ne}e te vi{e ugro`avati. Po{to otkrije{ svoju vlastitu realnost, onda }e{ nju i pro{irivati. I
ne}e{ vi{e stvarati uzroke, ne}e{ morati da pripada{ ni~emu. Postaje{ svetlost. Postaje{ deo onoga
{to je Univerzalno. Oslobo|eno bi}e donosi spasenje svim ljudima. A mi svi imamo taj potencijal.
Tako, gde god da si, {ta god da radi{, po~ni da stvara{ malo prostora. I kako bude{ po~eo da budi{
vlastite potencijale, tako }e se menjati i spolja{nje okolnosti. Same od sebe. Tvoja vlastita mudrost
zna}e {ta je ispravno. I bilo kada da se na|e{ pod kakvim pritiskom, mo`e{ re}i:

9

MIR MOME UMU. NEKA SE STI[AJU SVE MOJE MISLI.
Jednom kad se misli uti{aju, onda nema ni problema, zato {to energija smirenosti sagoreva sve {to
je nerealno. Sli~na je svetlosti koja rastapa tamu - raspr{uje je. Smireni um je Bo`iji Um. On je
apsolutno nezavisan od suprotno-sti. Onda i jeste u miru. A svetu koji je u nevolji, vrlo je potreban
smiren ~ovek. Mo`emo li zapo~eti na ovakav na~in? Onda je gotovo s onim {to volimo i {to ne
volimo. Ima li kakvih problema? Kako mo`e biti problema u `ivotu? Bilo kakvih pitanja? To je
ista stvar. Mir i spokojstvo ne znaju za probleme, nemaju nikakvih pitanja i ne pirhvataju nikakve
odgovore. Po{to su slobodni - od ideja.

Tara Sing

PRISTUP ISTINI: KAKO ^ITATI "KURS O ^UDIMA"

Kroz kakvu pripremu vi treba da pro|ete, prijatelji moji, da bi komunicirali s Bo`ijim Mislima?
Kakvu iskrenost, kakvu ~isto}u treba da unesete u svoje vlastito ja, u svoje vlastito stanje svesti?
Sa kakvim po{tovanjem treba da pristupite Bo`ijim Mislima? Sa kakvim stavom? Tako da biste
do{li u potpuno razli~ito stanje bi}a, u poniznost koja mo`e re}i: "Do{ao sam da primim". [ta je
poniznost? Uklanjanje svog vlastitog misaonog sistema, uklanjanje "mene i mog". Zar to nije tako?
A onda si skoro u meditaciji, upravo zato {to pristupa{ Bo`ijoj Misli.
TVOJ ME MIR OKRU@UJE, O^E. GDE GOD DA IDEM, I TVOJ JE MIR SA MNOM. OVAJ
MIR SVOJOM SVETLO[]U OBASJAVA SVAKOG KOGA SRETNEM. JA DONOSIM OVAJ
MIR SAMOTNOME, USAMLJENOM I UPLA[ENOM. JA DAJEM TVOJ MIR ONIMA KOJI
PATE ZBOG BOLA ILI TUGUJU ZBOG GUBITKA ILI MISLE DA SU LI[ENI NADE I
SRE]E. PO[ALJI IH MENI, O^E MOJ. DOZVOLI MI DA SA SOBOM DONESEM I TVOJ
MIR. JA ]U SPASTI TVOG SINA, KAO [TO JE TVOJA VOLJA, KAKO BIH I SAM MOGAO
PREPOZNATI VLASTITO PRAVO JA.
I TAKO MI IDEMO U MIRU. CELOM SVETU PREDAJEMO PORUKU KOJU SMO PRIMILI.
I TAKO MI DOLAZIMO DA ^UJEMO BO@IJI GLAS, KOJI NAM GOVORI DOK MI DALJE
PRENOSIMO NJEGOVU RE^, ^IJU LJUBAV MI PREPOZNAJEMO ZATO [TO ME\USOBNO
DELIMO RE^ KOJU NAM JE ON DAO.
Hajdemo malo porazgovarati o KURSU O ^UDIMA i o ~itanju knjiga. Jedna lekcija iz Radne
knjige ka`e: VOLIM TE, O^E, I VOLIM TVOG SINA. I svi mi mislimo da znamo {ta ovo zna~i.
Ali - da li znamo? Da bi se spoznala istina neophodno je po{tenje. Pretpostavljam da bi se
petogodi{nje ili {estogodi{nje dete moglo nau~iti da ovo pro~ita, i petogodi{nje i {estogodi{nje dete
tako|e mo`e re}i "Ja te volim" i "Ja volim mog psi}a" i tako dalje. Sve dok se zadovoljavamo
samo re~ima - a mnogi od nas to ~ine - nikada ne}emo znati {ta ovo stvarno zna~i. I kako se
moglo desiti da mi nismo sami sebi postavili ovo pitanje? Tako ~esto koristimo re~ "ljubav", ali
te{ko da imamo bilo kakav pojam {ta ova re~ stvarno zna~i. Pod ovim mislim na ono {to stoji iza
re~i. Na aktuelno stanje ljubavi. Svako pojedina~no znanje zna~i ne{to spolja{nje u odnosu na ovo
stanje. Svaka pojedina~na re~ - uklju~uju}i i samu re~ "ljubav" - ne{to je spolja{nje u odnosu na
aktuelno stanje ljubavi. A to je upravo ono {to ljubav jeste. To je stanje koje nije zara`eno re~ima.
Ovo stanje obnavlja samo sebe celo vreme, u svakom deli}u sekunde. U svakom deli}u sekunde
planeta rotira. Ti zna{, energija. Da li je mo`e{ zamisliti? Koliko samo milijardi udisaja se udahne
svake sekunde? Mo`e{ li videti energiju koja se nalazi iza tih udisaja? To je ono {to Ljubav jeste.
Ova vrsta energije. Prvi udar ove energije rastapa sve re~i i dovodi do nevinosti, do sveta~ke
~isto}e. I mo`da samo svetac ima pravo da se koristi ovom re~ju i niko vi{e. Sve dok budemo i
dalje koristili re~i, a bez znanja o realnosti koja se nalazi iza re~i, nikada ne}emo mo}i shvatiti {ta
nam govori KURS O ^UDIMA. Na{e ~itanje nije uop{te ~itanje. Vekovima smo u~ili da u~imo sve
vi{e. Ova manija da uvek `elimo vi{e jeste ono {to vlada na{im `ivotom. Uvek to `eljenje da se
ima vi{e i vi{e. Bilo da se radi o stvarima, bilo o prijateljima, bilo o imetku, bilo o tzv. znanju.

10

Svaka pojedina~na stvar - `elimo da je imamo {to vi{e. I tako smo postali `rtve te "vi{osti". Ali to
je funkcija mozga! To je prva stvar koju }e ljubav otkriti. Mozak je gladan vi{osti da bi sa~uvao
opstanak svoje preokupacije. On ~ak pretenduje da govori i o ljubavi, ne poznaju}i je. To je
iluzorna ljubav. Ona nije realna. To je ljubav sastavljena od re~i. To je samo frazeologija. Mi ne
mo`emo ~itati KURS O ^UDIMA sve dok smo pod vla{}u ideja, zato {to Kurs nije ideja.
On nije apstraktan. On ne govori o teorijama. On govori o aktuelnosti tog stanja svesti - to su re~i
izre~ene iz te aktuelnosti, iz tog Stanja svesti. A svrha re~i koje su izre~ene iz tog Stanja svesti
jeste da dovede i tebe i mene u to Stanje. Bo`iji ~ovek dolazi do smirenosti - do smirenog uma -
zato {to je uspeo da svojim pogledom prodre kroz varke misli. A jedna od lukav{tina koje on vidi
jeste da on nikada ne mo`e ne{to nau~iti. Ovo }e te malo {okirati. Prva stvar koju smirenost
otkriva jeste da ~ovek ne mo`e ne{to nau~iti - da je takozvano u~enje samo manija ~ovekova za
samo-popravljanjem. ^ovek je ve} savr{en, ali on misli da nije. Pa je tako i svo njegovo u~enje
samo prepu{tanje u`itcima. A mi ne volimo da nam se to oduzme. Postali smo ovisnici o svojoj
preokupaciji da imamo sve vi{e i vi{e. Ova funkcija mo`dane aktivnosti, mozga-kompjutera jeste
prva stvar koju Bo`iji ~ovek otkriva. Kakav iznena|uju}i fakt. Shvatanje ove ~injenice dovodi ga
do smirenosti. Dodirnuo je istinu, do{ao je do otkri}a u svojoj nutrini, do{ao je do onoga "spoznaj
samog sebe". Ovaj je trenutak, trenutak ve~nosti. [to god da `ivo bi}e iska`e u ovom trenutku
smirenosti deo je ve~nosti. Um koji se oslobodi od svih iluzija i varki dolazi do smirenosti. On
onda otkriva da su bezna~ajne sve one re~i koje pripadaju idejama. Te su re~i la`ne. Ideje nemaju
nikakve vrednosti. Istina je ne{to potpuno razli~ito.
Istina se izgovara stanjem bi}a. Bilo koja li~nost kojom vladaju ideje - a ve}ina nas spada u ovu
kategoriju - `ivi nestabilnim i neispunjenim `ivotom. U dana{njem svetu mnogo je {kola - svugde
postoje univerziteti. A `ivimo i u izobilju. Pogledajte kakve su posledice ovoga. ^ovek na ovoj
planeti nikada nije bio tako iscrpljen. Svoju nervnu energiju tro{imo na ispunjenje sve ve}ih i ve}ih
`elja, na sve vi{e ideja i sukoba, na sve vi{e trvenja, dvojnosti, konflikta, frustracija. A i sama
planeta je umorna. Otrcana. ^ak i seme gubi svoju vitalnost. A seme ne pripada vremenu. Seme je
ve~no. Mo`e{ ga sa~uvati hiljadu godina i ono ne stari. Ali sada, sve je otrcano i umorno. I mi
smo tako sretni kad sretnemo bilo koga ko nam prodaje mir i tamjan. A onda, jednog dana - dolazi
do erupcije vulkana u tvojoj nutrini i ti pobesni{ i mira nema. Mir pripada jednoj drugoj vrsti
~isto}e koja ne zavisi od ideja. Govorimo o smirenom umu onoga ko je uvideo i koji zaista shvata
da mozak `eli sve vi{e i vi{e, da mozak misli da mo`e ne{to nau~iti. A danas smo zapali u te{ko}u
da ~ak i ne znamo kako da se ne~ega odu~imo. Nestalo je spontanosti, nestalo je nevinosti.
A "znanje" nam ne ostavlja nikakvog izbora. Ono samo ide sve dalje i dalje, ono je tako ubrzano.
Moramo nau~iti da iskora~imo iz zamaha napetosti i aktivnosti. Napravite malo prostora u svom
`ivotu. Zapo~nite jednostavno. Zapo~nite spolja - iako uistinu ne postoji ni spolja, ni iznutra. Tu
zapo~nite. Ostavete na stranu malo vremena kad se mo`ete opustiti. Dajte samom sebi pauzu, za
ime Bo`ije. Dobro se odmorite. Moglo bi da bude te{ko dokraj~iti projekcije ili se ~ak samo i
boriti s njima. Za to je potrebno po{tenje i hrabrost, ogromna mudrost i snaga. Tako je lako ~itati
novine. Lako je re}i: "Dozvoli mi da telefoniram to i to". Tako je lako postati dobro~initelj. Mo`e{
li staviti sve svoje projekcije ustranu, bar za jedan sat? Spoznati sebe samo jedan sat? Ako mo`e{,
onda }e{ ne{to prona}i u svojoj nutrini - kad se oporavi{, opusti{ i kada tvoj um ne bude
projektovao. A ako zaspi{, zaspi. Ne brini o meditaciji.
Kao prvo, budi dobrostiv prema samom sebi.
Ne te`i da radi{ meditaciju sve vi{e i vi{e. I tako je ne}e{ prona}i. Budi ljubazan sa samim sobom.
Neka te neko dobro izmasira, a onda i ti njega izmasiraj. Potrebno nam je da iskora~imo iz
iscrpljivanja i iz pritiska svojih vlastitih projekcija. Na|i izvesno vreme da se pozabavi{ Kursom iz
relativno smirenog du{evnog stanja u kome ima{ dovoljno prostora. Ne `uri se da pro~ita{ slede}u
re~enicu iz Kursa. Napravi dovoljno prostora ne samo da bi mogao da ~ita{ re~i, nego i da
iskoristi{ energiju istine koja se nalazi iza tih re~i. A onda }e{ videti kako }e Kurs poja~ati tu
smirenost. Mo}i }e{ spoznati realnost - a ne samo re~i. Ova }e realnost poja~ati mir i probuditi
Bo`anske Sposobnosti. Probuditi tebe. A bu|enje ne `eli vi{e bilo {ta da u~i. Ovo bu|enje je toliko

11

slatko, toliko divno, toliko puno energije. Ukoliko se ne probudimo za ovu stvarnu unutra{nju
radost, nastavi}emo da tra`imo, da `elimo i da ~eznemo za ne~im spolja{njim. Ali ova radost je u
na{oj nutrini. Ovo {to je unutra nezavisno je od ideja. Ono je nezavisno od svih spolja{njih stvari
zato {to je ljubav ne{to stvarno, a sve spolja{nje stvari su samo ideje. A onda, {ta god da uradi{
postaje izraz tvoje dobrote i smiruje drugu osobu. Ti shvata{ da je tvoja vlastita dobrota zapravo
dobrota koju ti daju Bo`anske sile.
Po~inje{ da shvata{ da nisi odvojen. A onda vi{e ne}e{ suditi drugima koji se od tebe razlikuju
samo zato {to imaju neke druge ideje. Nikada ne stvara{ zaklju~ke, zato {to u trenutku kada ne{to
zaklju~uje{, ti istovremeno i osu|uje{. U trenutku kada ne{to sudi{, istovremeno time vr{i{ nasilje.
Upada{ u zamku znanja. Zadr`i svoju nevinost. Nevinost mo`e slu{ati i mo`e voditi ra~una o
mirnom tihom glasu iz nutrine. Nevinost mo`e slu{ati i voditi ra~una o KURSU O ^UDIMA. Kurs
je svet. On je posve}en. Korak po korak on te dovodi do tvog vlastitog savr{enstva, tvoje vlastite
svetosti. On te ne ~ini zavisnim od bilo koga. On te uvodi u samodovoljnost. A onda, {ta god da
uradi{ bi}e pro{irenje Boga. U tome vi{e ne}e biti "tebe". I to }e biti ne{to najradosnije {to }e
uticati na ovu planetu jo{ u vekovima koji dolaze. Zato {to trenutak istine ima mo} da zauvek
vibrira na ovoj planeti. A time se KURS O ^UDIMA isklju~ivo i bavi. Svaka pojedina~na lekcija
Kursa dovodi do tog stanja svesti, do Bo`ijeg Uma. Svaka pojedina~na lekcija.
O~ito, postoji i druga~iji na~in da se Kurs ~ita i da mu se pri|e. Mi mu moramo pristupiti s
po{tovanjem. To nije samo tek ne{to {to radi{ kao {to radi{ i ostale stvari. Kako bi pristupio
Kursu? Naglo bi uzeo knjigu - bacao bi je tamo-amo - ~itao je - navukao cipele - "Treba da
idem". Ako ovako postupa{, to zna~i da poku{ava{ Kurs smestiti u svoj model i na~in `ivota. Ako
ima{ neki program i `eli{ i Kurs u njega smestiti, ti onda nisi pogodan ni spreman da se podesi{
na Bo`iji Um. Ti mora{ uvideti sva ova zavaravanja. Da li si voljan da sve ovo susretljivo utvrdi{?
Negde u dubini du{e, ne mislim da se mogu promeniti, ali ja `elim sebe popraviti. I sada smo
dobili komplet knjiga koji se zove KURS O ^UDIMA i ja ga ~itam i imam neke ideje o njemu.
Onog trenutka kada Kurs reduciram na puke ideje, on se onda vi{e ne razlikuje od bilo ~ega
drugog. Da li si ikada i ~inio bilo {ta drugo? Bilo da se radi o BIBLIJI, o KURANU ili o
VEDAMA ili VEDANTI, o bilo ~emu, zar nismo sve to reducirali na puke ideje? A ono {to sam
ja, nastavlja se. Ni{ta ne prekida to. U dubini du{e moramo uvideti da moramo umreti za ego.
Govorimo o tome kako pristupiti KURSU O ^UDIMA. Mnogo zavisi od toga kako ga ~itamo i
te{ko da sam ikada sreo nekoga ko bi znao kako da ga ~ita. Mi ~itamo re~i, ali re~i nisu stvar koju
predstavljaju. Re~i samo ne{to predstavljaju. Re~ "ljubav" nije ljubav. Re~ "Amerika" sama po sebi
ni{ta ne zna~i. Re~i su apstraktne. Na{e re~i imaju zna~enje samo na nivou nerealnosti, na nivou
stvari koje smo projektovali. Prema tome, mi nismo stvarno misle}i ljudi - ljudi koji mogu
rastvoriti svoju apstraktnu misao. To zahteva jednu druga~iju vrstu ~itanja, jednu druga~iju vrstu
mi{ljenja, jednu druga~iju vrstu svetlosti. Da li pristupa{ KURSU O ^UDIMA zato {to zaista `eli{
iskora~iti iz ove stalne u`urbanosti koja ti ne dozvoljava da se smiri{? Da li zaista `eli{ da uti{a{
mozak, da vidi{ njegove varke i iluzije i da ih dokraj~i{? Da li se mo`e{ dovoljno pobrinuti kako
bi do{ao do druga~ijeg stanja svesti? Da li mo`e{ ~itati Kurs sa takvom bri`ljivo{}u ili sa takvim
intenzitetom koji mo`e do}i do stanja tihog uma? Ti mora{ sebi postaviti neku vrstu izazova. A mi
ne izgleda da to ~inimo.
Ako postoji ovakva nasu{na potreba, onda tvoj odnos sa Kursom postaje druga~iji. Ali ako je taj
odnos povr{an, onda ti Kurs mo`e{ ~itati, ~itati i ~itati. I ljudi ga ~itaju i opet ~itaju. Ti mo`e{ re}i
da ili KURS O ^UDIMA nije efikasan, ili da ti sam radi{ ne{to {to nije dovoljno dosledno. Ali da
bi rekao da Kurs nije efikasan, ti mora{ u samom sebi do}i do neke vrste celovitosti. Ti ne mo`e{
biti delimi~an i re}i da Kurs nije efikasan. Uop{teno govore}i, mi ostavljamo stvari na pola puta, ni
ovde ni tamo. Pola mleko, pola voda. Da bismo izmenili svoj na~in `ivota, moramo do}i do toga
da jako volimo ono {to radimo. Da budemo vrlo ozbiljni. To je ono {to nedostaje. Tamo gde nema
ozbiljnosti, stvari postaju ritual, zato {to mozak voli naviku. Mozak funkcioni{e rutinski. On nije
lenj, on voli rutinu, on nastavlja da misli i onda kad ne treba da misli. Mozak nije jako
inteligentan. Da bismo se oslobodili povr{nosti, moramo svoju pa`nju ne~emu pokloniti. [ta je to
{to voli{, za {ta se zaista brine{? Gde je to svojstvo po{tovanja, pri ~emu ne poku{avamo stalno da
stvari prilagodimo svojoj rutini? Svaka re~enica Kursa suo~ava nas sa ovim izazovom. Ali ni ti, ni

12

ja nemamo vremena. Nemamo prostora. I verovatno, pa makar i ne mario za ovo {to ka`em, mi ne
`ivimo ispravno. I tako rasipamo svoje energije. Tako, kad nam se pojavi izazov, onda ga ili
odga|amo ili po~injemo zevati: "Jednog }u dana to u~initi". To je sli~no onome {to ka`e i
Hemingvej: "Sutra ja mogu sve u~initi". To je pravo smetli{te. Da li si voljan da napusti{
kompromise? Ako jesi, onda postoji hitnost. Da li po~enje{ uvi|ati o ~emu ja govorim? Hitnost
~oveka dovodi do pa`nje. A mi ne mo`emo do}i do pa`nje sve dok nema hitnosti. I tako moramo
videti {ta je to {to nam donosi hitnost. Kad je pred tobom sve~arka, onda ti je hitno. Za{to
pravimo kompromise? Ne mo`emo ~itati Kurs ako ne budemo shvatili {ta je kompromis.
Kompromis stvara suprotnosti. To je klju~.
Ova vam mala pri~a mo`e preneti poentu. Ja sam do{ao iz jednog indijskog sela u kome nema ba{
mnogo ljudi koji su i{li u {kolu. Mi smo imali {kolu u selu, ali smo se radije igrali nego i{li u
{kolu. Neki su roditelji, pak, bili vrlo osetljivi na to da njihovo dete ide u {kolu. Posle ovog
stepena {kolovanja, ono bi i{lo u {kolu u malom gradu koja je bila udaljena 5-6 kilometara. A
posle toga - gimnazija. Ako bi i{lo u koled`, bilo bi tri do ~etiri godine odsutno od ku}e i dolazilo
bi ku}i tokom ferija. I bilo bi dobro obu~eno itd. Svako iz sela bi u njega gledao. Imao bi oko
sebe druga~iju auru i, da tako ka`emo, ne bi bio vi{e seljak. Bio bi profinjeniji. I sa sobom bi dete
onda donelo razne vrste engleskih re~i i pro~italo bi o ovoj ili onoj stvari i mi bismo se svemu
tome jako ~udili. Ovaj {kolovani bi imao informacije o stvarima, ali nikad ne bi znao stvar. To je
Gospodin Obrazovanje. Ljudi bi govorili: "Utro{io si 14 godina i jo{ uvek si sebi~an? [ta si onda
nau~io?" ^itavo bi selo bilo {okirano time da se on jo{ uvek mogao naljutiti i da je sebi~an.
Seljaci su mislili da {kolovanje treba da te dovede do neke ~isto}e, do neke ispravnosti, do neke
samo-spoznaje. [ok za ljude. Mo`e{ li shvatiti kako su nevini bili {okirani? Sada, ovo je podloga
za ovu pri~u iz MAHABHARATE.
Jednom je bio kralj u Indiji ~ije je ime bilo Judi{tira. Ova se pri~a doga|a kad je on bio mali
de~ko. Imao je ~etvoro bra}e. Oni su bili prin~evi i i{li su u {kolu. A Judi{tira je bio vrlo bistar.
Sve je znao, bio je vrlo pametno dete. I u~itelji su bili s njim vrlo sretni. Samo jedan nagove{taj i
on bi razumeo princip. Mudri ne prolaze kroz napor u~enja, oni odmah shvate princip, a onda
otkrivaju ostalo. Da li zna{ kako to oni otkrivaju? Tome ostalom naprave prostora u svojoj nutrini,
a onda se istina u njima samima razotkriva. Oni ne u~e spolja, kroz ideje i re~i. Oni u~e kroz
bu|enje u svojoj nutrini. U trenutku kada postave pitanje - "Ja ne znam {ta je ljubav, {ta je mir" -
to postaje molitva, zato {to pitanje u sebi poseduje vitalnost. A pitanje je blagosloveno, zato {to
ono sada ne prihvata re~i. Nema kompromisa. Vlastite su re~i ono {to te zavarava. Ako ne prihvati{
re~i, do}i }e{ do smirenosti i vide}e{ kako se ne{to drugo rascvetava. I tako Judi{tira nije u~io
napre`u}i se, uz pomo} ~ula. Samo jedan nagove{taj i on bi razumeo princip, razumeo bi Zakon.
On bi razumeo {ta je ljubav, a onda bi uvideo: "Bo`e moj, Ljubav je sve stvorila". Ovo se trenutno
razotkriva u njegovoj nutrini, zato {to je on za to ostavio prostora. Mi u sebi imamo populacionu
eksploziju ideja. Mo`e{ li zamisliti nekoga ko poseduje taj prostor, koji mo`e dozvoliti da se cela
stvar razotkrije, sva Bo`ija Slava? On onda vidi Kraljevstvo Bo`ije. Pa tako su i u~itelji bili vrlo
sretni zato {to bi on mogao munjevito shvatiti stvari. Zato {to je bio potpuno prisutan, on je mogao
do}i do svesnosti, pre nego do re~i. Svesnost zna sve, ali ona ne poti~e od re~i. Jednog ga je dana
u~itelj podu~avao iz jedne male knjige, a knjiga je rekla: "Nikad se ne sme{ ljutiti i nikad ne sme{
lagati". Ova je knjiga li~ila na indijski bukvar, za prvi i drugi razred osnovne {kole. "Ne sme{ se
nikad naljutiti i nikada ne sme{ lagati". Slede}eg je dana u~itelj dr`ao drugo predavanje, a ovo
briljantno bi}e nije ~italo ni{ta dalje. Jezik mu se zavezao. Nije mogao nastaviti. Reko{e: mo`da ga
`eludac boli ili ne{to sli~no. A to se nastavilo i slede}eg dana i slede}e nedelje. On je istrajavao u
tome. Roditelji su se zabrinuli. U~itelji su se zabrinuli. U~enici su se zabrinuli. "[ta se to s njim
dogodilo?" Na kraju, u~itelj je stvarno `eleo da ga protrese, "Do|i sada. Svako prolazi pored tebe.
[ta je to s tobom?" I u~itelj je tako poludeo da ga je o{amario. "Do|i! Ima ve} preko mesec dana
da si u ovakvom stanju. Pro~itaj bar jedan red. Za{to ne mo`e{ u~iti? [ta ti se dogodilo?" Judi{tira
re~e: "Nau~io sam jednu stvar: o{amario si me i ja nisam ljut. Ali ja jo{ uvek la`em". I nije hteo
dalje ~itati.
Da li }e{ ~itati Kurs na ovakav na~in - tako da ne zna{ {ta je to kompromis? KURS O ^UDIMA
donosi akciju u tvoj `ivot kako bi dokraj~io sa idejama i otkrio svoju vlastitu svetost koja ne pravi

13

nikakve kompromise. Kurs dovodi ~oveka u stanje svesti i stanje bi}a koga ne mo`e dohvatiti
kompromis. Ako se zadovoljava{ sa svojom vrstom ne-~itanja, to je tvoja stvar. Ako u tvom `ivotu
postoji hitnost i ako si ozbiljan, onda mo`emo ne{to u~initi. Nau~i se {ta zna~i ne praviti
kompromise. Ina~e }emo znati mnogo re~i, ali one ne}e zna~iti i stvar koju predstavljaju. Vrlo lepa
`ena nedavno je razgovarala sa mnom. Rekla je: "Prou~avala sam ove knjige {est godina i jo{ uvek
se mogu naljutiti. Danas pla~em. Ne mogu nau~iti Kurs. Mogu da ga razumem, a onda ga ne mogu
u potpunosti nau~iti. Ne mogu postati Kurs. Ne mogu postati ono {to se pretpostavlja da bih mogla
postati, uz pomo} knjige. Ja shvatam na~in na koji On podu~ava, kako um funkcioni{e, ili pre,
kako ljudski ego funkcioni{e, pa iako mogu sve to shvatiti, ja ne mogu..." Na izvestan na~in, to je
dilema u kojoj se svako nalazi, zar nije tako? Po~injemo tako uvi|anjem da je pitanje jedne osobe
sva~ije pitanje. Svi smo u istom ~amcu. I uvi|amo da nam kompromis oduzima bolji deo nas
samih, da nas ometa. A kompromis je tamo gde nema hitnosti. Hitnost nam je potrebna zato {to
nas ona dovodi do ozbiljnosti, dovodi nas do toga da budemo vrlo pa`ljivi. Ako je to ono {to nas
zanima, onda imamo izvrsnu osnovu od koje mo`emo zapo~eti. Ako `eli{ da do|e{ do ozbiljnosti,
onda istovremeno i uvi|a{ da nas kompromis ne vodi nigde - tokom 6 godina, 60 godina ili 6000
godina. To je sli~no onome {to je rekao Karl Sandberg: "Postoji samo jedan ~ovek u svetu, a ime
mu je svi ljudi. Postoji samo jedna `ena na svetu, a ime joj je sve `ene. Postoji samo jedno dete
na svetu, a ime mu je sva deca". Svi se bavimo istim mozgom koji voli kompromise i koji voli da
odga|a, koji ima svoje iluzije i koji je uhva}en u znanje koje ne zna. I da bismo razbili te okove,
moramo do}i u stanje svesti koje ne poznaje kompromis. I to je na{a pote{ko}a. Suvi{e smo
komotni, mo`emo sami sebi dozvoliti da pravimo kompromise. I ako to mozak mo`e odlo`iti, to }e
i u~initi. On je izmislio sutra, on }e i sedmi put pro~itati Kurs. Mozak }e u~initi sve, osim da
zaustavi svoje brbljanje ili postavljanje pitanja. Ono o ~emu ovde govorimo jeste ozbiljnost.
Ukoliko ~ovek nije ozbiljan, nikad ne}e iskora~iti iz onoga ~ime je mozak preokupiran. A mi smo
bili zadovoljni svojim odgovorima. Ako ne mo`emo na}i odgovore, onda pronalazimo gurua koji
nam daje odgovor koji nas smiruje. To je ono {to zna~i kompromis. Kad se ne mo`e{ smiriti uz
pomo} vlastitih zaklju~aka, onda }e{ preuzeti ne~ije tu|e zaklju~ke. Zaklju~ke nekoga koji je
o{troumniji u toj stvari. Ali to nije religiozno, zato {to je religija stanje bi}a. Religija je nevina i
tiha i ona zahteva razumevanje za{to pravimo kompromise. Moramo zapo~eti sa uvidom ~injenice
da je i sam na{ `ivot serija kompromisa. Realna religija u~inila bi nas vrlo bednim. Mo`e{ li
uvideti da smo deca kompromisa, da je to ono na {ta smo sami sebe reducirali? Bojimo se krize i
`elimo da igramo nasigurno. Moramo videti ~injenicu kao ~injenicu: da pravimo kompromise, a
religija nema ni~eg zajedni~kog sa kompromisima. Ali nemoj sebe osu|ivati. Budi samo svedok i
posmatraj. A onda }e{ uvideti da mi ne `elimo da posmatramo sami sebe. Uvek `elimo da
skrenemo u ne{to drugo. Mo`emo li biti po{teni i samo posmatrati? Po~ni sa upoznavanjem samog
sebe. Kako ubija{ vreme? Kud ti ide energija? Ustanovi da li stvarno `eli{ religiozni `ivot koji je
stanje svesti, a ne dogma. "Spoznaj samog sebe" po~etak je mudrosti. I to je sve {to treba da
znamo. Svoj idealizam skloni u stranu. Spoznaj samog sebe - svoje motive, svoje doslednosti i
nedoslednosti. I ne prikrivaj ih. Opravdanja nikada ne vrede. Posmatraj. Ne boj se i ne okrivljuj ili
kudi. Samo posmatraj. Ti i ja moramo nau~iti jo{ jednu stvar - ne{to {to se zove po{tovanje. To je
ne{to vrlo strano Zapadu, iako ni Istok nema na to monopol. Bez po{tovanja ne}emo sti}i do ti{ine.
Ovo je vrlo va`no. Po{tovanje nije ni isto~no, ni zapadno, ni hri{}ansko, ni ne-hri{}ansko. Ono se
ne uklapa ni u {ta. Po{tovanje je svojstvo. To je sli~no kao i blagost. Kad nekog voli{, zna{ li
kako si samo blag prema njemu? Da li si to ikada primetio? Kad nekog voli{, onda si blag i onda
si ljubazan. I ta blagost stvara atmosferu u kojoj svaka osoba mo`e da se otvori kako bi ne{to dala
od sebe. Ti si onda promi{ljen i sam tvoj dodir govori ne{to. Tvoja briga o drugome te civilizuje.
Stvara{ atmosferu u kojoj se mo`e onda me|usobno deliti ne{to {to je mnogo dublje. To je ne{to
{to je vrlo lepo. I razli~ito. To je po{tovanje `ivota, uva`avanje drugog, ljubav prema samom sebi.
Zato {to je po{tovanje tamo gde ti `eli{ da ne{to da{ od sebe. Bez po{tovanja, ti `eli{ samo da
uzme{. Ve}ina seksualnih odnosa su takvi da, uz njihovu pomo}, `eli{ samo ne{to da uzme{, da se
oslobodi{ napetosti, da upotrebi{ i zloupotrebi{ tela. A to nije to. Kad sam prvi put dodirnuo Kurs,
on mi je pru`io ne{to {to je najvrednija stvar koju sam ikad poznavao. Dragocenija od mog
vlastitog `ivota. Zato {to bez te stvari ja ne bih imao ni `ivot. I zato ja imam po{tovanje. Ako bih
prelazio reku, nose}i sa sobom knjige Kursa, ne bih dozvolio da ih voda dotakne. A kada putujem,
ja nosim Kurs u maloj torbi. Nikad ne gubim te knjige iz vida. Nikada ih ne dajem nekom
drugom, niti ih stavljam na pod.

14

Za mene KURS O ^UDIMA zna~i Bo`ije Misli. On me civilizuje. On me podi`e. Imati jedan
uzvi{eni odnos zahteva ~isto}u sa moje strane. I ja Kurs ne mogu bacati unaokolo ili ga tretirati
kao da se radi o pukim re~ima. Ako bih to ~inio, ne bih onda mogao uspostaviti odnos sa Kursom.
Kada ~itam KURS O ^UDIMA, ja ~ujem Boga kako govori. To onda nisu re~i, to je ne{to drugo.
To me vodi ka istini koju jedna lekcija u sebi sadr`i, ka energiji te lekcije. To je izvanredno.
Videti jednog dana da mi MOJE BEZNA^AJNE MISLI POKAZUJU BEZNA^AJAN SVET - i to
sam otkriti - osloba|a te od sve svetske gungule i planova. Oni te onda ne mogu vi{e dirnuti.
Mo`e{ biti u svetu, ali istovremeno ne dozvoliti da taj svet bude u tebi. Izmeni svoj odnos sa
dnevnom lekcijom. Sedi mirno, ostavi prostora u svojoj nutrini, do|i do stanja zahvalnosti i
po{tovanja, tako da mo`e{ primati.
Kurs ti nudi Bo`ije Misli. I neophodno je da mu pri|emo s po{tovanjem. Religija kao celina,
tokom vekova, posebno je stavljala naglasak na koncentraciju. Koncentracija zna~i negaciju svega
drugog. Sama po sebi, koncentracija izoluje. Prema tome, koncentracija nije ono {to se ovde tra`i.
Postizanjem koncentracije postaje{ usmeren na sebe i time samog sebe jo{ vi{e odvaja{ od celine
Kosmosa. Mo`emo li uvideti nesre}u koju stvara organizovana religija time {to poti~e odvajanje?
Postoji razlika izme|u pa`nje i koncentracije. Kada si opu{ten, a ne koncentrisan, kada si svesniji,
ti onda mo`e{ ~itati Kurs a da i ne izgovara{ re~i, zato {to si u svojoj nutrini oslobodio prostor.
Prema tome, ovde nije naglasak na re~ima, ve} na onome {to te re~i prenose. Svaka re~ onda
postaje zakon. A dubina svakog reda je otkrovenje. Kurs ~oveka prenosi izvan podru~ja
razumevanja. Kurs prenosi ~oveka izvan podru~ja otkri}a. Prenosi ga i preko granica shvatanja.
Kurs ga dovodi u aktuelno stanje svesti prepoznavanja. I ti onda prepoznaje{ da nisi vi{e odvojen.
Kurs rastvara odvojenost. Svaka pojedina~na lekcija to ~ini. Svako pojedina~no ~itanje. Kakav je to
samo blagoslov `iveti u skladu sa nastavnim programom KURSA O ^UDIMA, Bo`ijim nastavnim
programom, jednu ~itavu godinu.
Ali, ~ini to sa po{tovanjem i daj tome prostora u svojoj nutrini. Kada si u `urbi, ti onda ne mo`e{
podesiti Kurs sa svojim `ivotom. T I se mora{ izmeniti. A promena je najte`a stvar u `ivotu. To i
jeste razlog {to pravi u~itelj ima tako malo u~enika. On insistira na menjanju, a oni insistiraju na
u~enju. A ovo dvoje nemaju nikakve me|usobne veze.
KURS O ^UDIMA se mora `iveti. Ina~e je on onda sli~an svemu ostalom ~ime se bavimo -
preokupacija. I do sada je bilo mnogo religioznih spisa i svi su oni sveti. Ali nas ni jedan od njih
nije doveo, korak po korak, do primene. Ti su spisi govorili o Mojsiju i Isusu, Rami i td. Ali,
~itaju}i ih, ~ovek ne zna odakle bi po~eo. A ovde je, kona~no, dato ne{to {to nas vodi, korak po
korak, dat nam je jedan razvojni proces. Da li }emo onda uzeti samo da ~itamo Kurs, a da ga ne
primenimo? [ta nam Kurs daje? Da li prima{ blagoslov koji daje svaka lekcija? Da li uvi|a{ kakve
su to te{ko}e da se Kurs primeni u svakodnevnom `ivotu? Koliko daleko ide razumevanje? Da li
postoji u `ivotu takva stvar kao {to je razumevanje? Nemoj prihvatati ni{ta kao razumljivo samo po
sebi. Ti mo`e{ oti}i i druge podu~avati o Kursu, kao {to to ~ine ve} stotine njih, mo`da i hiljade,
ali stvarno znati {ta je Kurs, znati istinu o njemu, je sasvim ne{to drugo. Kurs mora da pre|e
granice tvog tuma~enja. Mo`e{ se koristiti Kursom kako bi zara|ivao sredstva za `ivot i mo`e{
tako|e misliti da poma`e{ ljudima. Sve dok postoji ta iluzija, da li je to eti~no? Kurs nije ne{to {to
neko mo`e preuzeti kako bi druge u tome podu~avao. Kurs zahteva izvesnu etiku. ^ovek ga mora
primeniti u svemu {to ~ini. U drugim svetim spisima nikada nismo imali klju~ kako da primenimo
ono {to je rekao Mojsije ili {to je rekao Nanak ili {to je rekao Rama ili {to je rekao Isus. Re~eno
nam je kako je sve to dobro, ali nam nije ni{ta re~eno kako da sve to {to je re~eno i primenimo.
Ja mislim, kad ka`em primenimo, kako da to primenimo na jedan sistemati~an na~in. A Kurs
poseduje osnovnu, uro|enu vitalnost i blagoslov u tome {to nas vodi ka primenjivanju onoga {to se
u njemu ka`e. To je ono {to Kurs ~ini Bo`ijim Darom. 34.-ta lekcija nam ka`e:
UMESTO OVOGA JA MOGU VIDETI MIR.
Svi mi volimo da vidimo mir, zar ne? I {ta nas u tome spre~ava? Mi ~ak i ne znamo {ta je to
mir? Te{ko nam je da to prihvatimo, da ne znamo. Ali, ako budemo po{teni, to }e revulucionirati

15

na{ `ivot. Kako? Iz jednostavnog razloga - ako bismo znali {ta je to mir, onda se ne bismo odlu~ili
ni za {ta drugo. U miru ne postoje alternative. Mir je tako lep, tako potpun, tako celovit. Mir ~ini
sve drugo sekundarnim i trivijalnim. U tom stanju svesti ti vidi{ sve drugo kao iluziju i ti vi{e ne
mo`e{ postati deo te iluzije. Ti se vi{e ne mo`e{ ume{ati u tu iluziju. Ti onda ~vrsto veruje{ u
Bo`anski red postojanja. I zato se dokraj~uje sve {to poti~e od odvojenosti: strahovi koje je ~ovek
proizveo, pravila koja je ~ovek ustanovio, uslovljavanja koja je ~ovek postavio, ono {to se voli i
ono {to se ne voli. I te{ko nam je da prihvatimo da mi sve to ne znamo. [ta sa~injava mir? Kakva
bi bila akcija mira? O~igledno, akcija mira bila bi nezavisna od na{e li~nosti. To bi bila Akcija
samog Stvaranja. Postoji samo jedna Realnost - to je Stvarala~ka Akcija @ivota. Biljke {ire tu
Akciju. Ptice u letu ispoljavaju tu Akciju. Morski talasi, kretanje planeta - sve je to pro{irenje iste
Stvarala~ke Sile. I tu ne postoji opasnost za jednu od tih `ivotnih pojava od druge `ivotne pojave
zato {to u tome ne postoji onaj drugi. Prema tome, UMESTO OVOGA JA MOGU VIDETI MIR,
zna~i da mi vidimo mir, ili da vidimo Realnost, a ne ono {to projektuje na{a misao. Zar ne vidimo
uvek samo ono {to projektuje na{a misao? To je verovatno jedino vi|enje za koje uop{te i znamo,
zato {to mi mislimo svojim mislima i {to mi vidimo svojim mislima. Mi gledamo kroz misao. U
vreme kad nam je do{la 34. lekcija KURSA O ^UDIMA, mi smo ve} videli ideju MOJE
BEZNA^AJNE MISLI POKAZUJU MI BEZNA^AJAN SVET. U to vreme smo ve} pro{li i kroz
izazov ideje MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA. Ve} se dogodilo ovo oslobo|enje od iluzija i ovo
prerastanje. A ako se to nije dogodilo, onda to nismo ispravno ~itali ili nismo tom ~itanju odali
du`no po{tovanje, nismo mu poklonili du`nu pa`nju, nismo mu oslobodili prostor u svojoj nutrini
koji mu je potreban. Zar mi, na neki na~in, ne daje poleta spoznaja da nikada nisam ni znao {ta je
to mir? Ja sam znao {ta to zna~i zadovoljenje ~ula: kad sam bio sretan, onda sam dolazio do
zadovoljenja. Za takve sam trenutke znao. Ali nikada nisam znao za mir - za jedno razumevanje
koje prevazilazi ono {to se mo`e re~ima izre}i, za ono {to misao ne mo`e ni dota}i. To i mora biti
izvan podru~ja re~i, ina~e bi ga na{a misao vrlo brzo preuzela stavljanjem u njega ne{to brige,
ne{to teskobe. Misao bi se nesumnjivo za to pobrinula. Ne bi ostalo ni{ta od mira, ~ak i ako bismo
se spotakli o taj mir. Kad treba da ~itam lekciju UMESTO OVOGA JA MOGU VIDETI MIR, to
zna~i da ja dopu{tam svemu drugome da ode. A ako ne mogu dozvoliti svemu ostalom da ode, to
onda zna~i da }u radije videti to ostalo umesto mira. Mora do}i do izvesne akcije, izvesne odluke,
izvesnog preobra`aja. Ali mi ne dozvoljavamo da do toga do|e. I zato ne dose`emo do mira. Mir
ostaje samo re~, politi~ari, oni su ti koji se igraju sa ovom re~ju. Ali re~ nikada nije ono stanje
koje ona samo ozna~ava, ona nije nikada aktuelnost. [ta da se ka`e o aktuelnom, onom {to stvarno
jeste? Za{to ne `elimo mir? Mi smo od mira napravili neku vrstu u~enja. Kakva varljiva re~! Pitam
se da li smo ikada i{ta nau~ili? Kakva je samo to iluzija, ta stvar koju zovemo "u~enjem". Ona
mora da negde ima svoj kraj. Kakvo je to oslobo|enje samo osloboditi se re~i "u~enje". Neophodno
je da do|emo do kraja u~enja da bismo spoznali {ta je to mir. Mir nije misao, a nije ni li~nost.
Li~nost na neki na~in mora da stoji izvan mira, ali ne izgleda da smo spremni da joj dopustimo da
ode. Pa tako, li~nost `eli mir, a sprema rat - naoru`anje, ~itava nacionalna politika, ekonomija -
ni{ta od toga nije u saglasnosti sa mirom. I na neki na~in, veliko ~udo KURSA O ^UDIMA dolazi
u na{e ruke i ka`e: ti mir mora{ na}i u svojoj nutrini. Sve ono {to je spolja{nje ne}e ti dati taj mir
- ni ono {to je trgova~ko, niti ono {to je religiozno, ni ono {to je politi~ko. Bilo ko ko je bar malo
objektivan i svestan vidi degeneraciju Stvari su se izmakle kontroli, izmakle iz ruke, svugde u
svetu. Obilje je najsiroma{nije stanje bi}a. Niko nema svoju vlastitu vodu. Sve je odvojeno, nema
~ak ni prirodnog odevanja. Nema morala. Nema etike. Ne postoje ve~ne re~i u ~ove~ijem `ivotu na
koje ne mogu uticati okolnosti. Pogledaj kriminal, droge. Posmatraj porodi~nu situaciju, svaki
pojedina~ni `ivot. A KURS O ^UDIMA ti ka`e da umesto ovoga mo`e{ imati mir. A mi ne
znamo {ta ovo zna~i. @ivimo `ivot koji je podvrgnut tako ogromnoj stimulaciji. No} nije no}.
Sumrak nije sumrak. Samo idenje, idenje, idenje. Ne postoji pauza u na{em `ivotu kako bismo
mogli iskora~iti iz tog zamaha i dr`ati se za ruke s Bogom. Po~ni da uvi|a{ siroma{tvo i napetost
ovog zamaha, njegovo ubrzanje. Kuda odlazi ljudska energija? Ljudska energija, energija koju je
Bog dao? Korporacije su bogate. A mi smo tako zaboravni. Svaka pojedina~na stvar protivre~i
sama sebi. Kada su ljudi sli~ni D`efersonu radili na Ustavu, to je onda bilo ne{to novo za svet, to
je bio veliki dar. Oni su to zvali Demokratija. Koliko smo samo zastranili od toga. Oti{li smo
potpuno suprotnim putem u odnosu na onaj koji je bio pred nas postavljen. U ono vreme glasali
ste za ne{to {to ste poznavali. Znali ste sve o etici kandidata, znali ste ne{to o moralnim principima
na osnovu kojih je on `iveo. A danas glasate za osobu koju niste nikada sreli ili o kojoj ne znate

16

ni{ta. Kako su ti ljudi zaradili sav taj novac koji im je potreban da bi se takmi~ili za neki polo`aj?
[ta }e ti ljudi da urade? Konflikt koji postoji u njihovoj vlastitoj nutrini ~ini ih nesposobnim za
mir. A ti onda misli{ da }e nas oni dovesti do mira? Tu mora postojati neka vrsta pravednosti - tu,
u `ivotu. Pa tako, u sred ove degeneracije dolazi nam KURS O ^UDIMA koji nam daje dnevnu
lekciju koja ka`e: umesto ove spoljne nevolje i iluzije, ti mo`e{ videti mir, u svetu nerealnosti u
kome si bespomo}an i u kome nema ni~ega {to bi mogao u~initi.
A Princ Mira nudi Svoju Ruku i ka`e: AKO TI TO MO@E POMO]I, ZAMISLI KAKO TE
DR@IM ZA RUKU I KAKO TE VODIM. I JA TE UVERAVAM DA TO NE]E BITI PRAZNA
FANTAZIJA.
Ima{ li bar jedan trenutak na raspolaganju da se uhvati{ za ruke? Kada se bude{ dr`ao za ruke s
Njim, tada }e{ iskora~iti iz vremena i u}i u ve~nost. I nikada se vi{e ne}e{ vratiti u vreme. Po{to
postaje{ odgovoran u trenutku kada bude{ ~itao 34. lekciju. Onda dobija{ samo jednu funkciju - da
dokraj~i{ sve svoje upletenosti i svu svoju zbrku Po~inje{ onda ispravno koristiti vreme, `ivot ti
postaje produktivan. I nikada ne}e{ re{iti probleme time {to }e{ preterano gre{iti. Ti si promi{ljen,
ti voli{, ti nisi nestrpljiv. Ti si preobrazio svoj `ivot, a tvoj je `ivot povezan sa `ivotom ostalih
ljudi, zato {to mi postojimo u odnosu. Sada je tu dobrota i ljubaznost. Odmah sada dolazi do
promene u tebi. I ne}e{ vi{e ni{ta u~initi {to ne bi bilo s tim u skladu. I vide}e{ da }e ti
Stvarala~ka Akcija, koja je uvek savr{ena, pomo}i da dokraj~i{ svoje zamr{ene situacije i svoje
obaveze. I onda }e{ re}i: "Moj Bo`e, nikad nisam do sada bio svestan Akcije Milosti". U svojoj
}e{ nutrini biti tako zadovoljan, zadovoljan zato {to ti u svemu Kosmos poma`e da dokraj~i{ ono
{to je la`no. [ta je to? Izgubljeni Sin se vratio svojoj ku}i. Zato {to sada gleda{ druga~ije na
nestvarni svet. A kada si u miru, tako i vidi{ taj svet - druga~ije. Ti se vi{e ne sva|a{ sa tim
svetom. Ne postaje{ reformator, ne bori{ se vi{e za neku posebnu stvar, ne me{a{ se vi{e u `ivote
drugih ljudi. Mi se te{ko mo`emo brinuti i za svoj vlastiti `ivot. Ali mi ipak mislimo da je
nesigurnost va`nija od Boga i da je neposlu{nost u odnosu na Bo`anske Principe bolja od
pravednosti. A postoji i druga~iji pristup @ivotu. A sada mo`emo malo porazgovarati i o samoj re~i
"pristup". [ta misli{ {ta ova re~ ozna~ava? Idemo da ~itamo KURS O ^UDIMA, pa se tako i sve
mora menjati. Moramo znati ~injenicu i realnost onoga {to se ozna~ava re~ju "pristup". Moramo i}i
dalje od zna~enja koje nalazimo u re~niku. Moramo ukloniti sve {to znamo o tome {ta zna~i
pristup. I mi hodamo unaokolo misle}i da znamo ne{to, a u stvari to, zapravo, ne znamo. Da li
znamo {ta to zna~i, ta re~ "pristup"? Pogledajmo {ta zna~i pristup.
Kada pristupim 34. lekciji, ja to mogu u~initi tako kao da mi je du`nost da je pro~itam i onda
knjigu vratim na mesto i nastavim da radim ono {to treba da uradim. Zamah onoga {to ozna~avamo
kao "ja i moje" izgleda kao da nikada ne prestaje. Vidi{ li? Ja nastojim da Kurs smestim negde u
taj zamah, da pro~itam svoju lekciju i da onda nastavim {to sam zapo~eo da radim. Zar to ne
radim? Da li si po{ten sa samim sobom kada ~ita{ Kurs? Ako si ve} unapred napravio neke
planove, ti onda vi{e ne misli{ da }e se ~udo dogoditi u tvom `ivotu. Ti ne misli{ da }e te 34.
lekcija preobraziti, a ako to misli{, onda ne mo`e{ imati plan o tome {ta }e{ raditi po{to zavr{i{ sa
~itanjem lekcije. Da li si ikada ~itao KURS O ^UDIMA na ovakav na~in? Bez plana? Da si ~itao
Kurs i da nisi planirao da uradi{ ovo ili da uradi{ ono.
Zato {to ne zna{ {ta }e sam Kurs da uradi.
Ako ima{ unapred stvoren plan {ta }e{ raditi posle ~itanja Kursa, to onda zna~i da zapravo ni
nema{ nameru da ga ~ita{. Da li si zainteresovan da dokraj~i{ svoj ego, da dokraj~i{ "ja i moje"?
Da li si ikada pristupio Kursu na druga~iji na~in? Kakav bi taj pristup morao biti? U trenutku kada
se prihvati{ lekcije da ne projektuje{ bilo {ta u smislu {ta }e se dogoditi kao rezultat rada sa tom
lekcijom. Ako ovako radi{ lekciju, onda to zna~i da ~ita{ druga~ije, zar ne? Da bih ovo razjasnio,
koristi}u se dvema pri~ama.
Bio jednom jedan veliki prorok po imenu Nanak. Izvanredno bi}e. @iveo je u Indiji, ali je mnogo
putovao. Putovao je od Asama i Burme, pa sve do Meke. I uvek je osloba|ao ljude od njihovog
sistema verovanja. Prorok nema ni~emu da nau~i ljude. On te samo osloba|a tvojih vlastitih

17

zavaravanja. To i jeste posao proroka, zar ne? On nije bio onaj ko bi ti dao nekakav drugi sistem
verovanja. Verovanje je ropstvo. Nanak bi ljudima postavljao pitanja. I uvek bi ~inio stvari koje ne
bi bile u skladu sa sistemima verovanja, sa ritualima. I zato je i zapadao u nevolje. Ali, u
stvarnosti, drugi su ljudi zapadali u nevolje, zato {to im je on postavljao fundamentalna pitanja. I
on bi pitao: "[ta podrazumeva{ pod re~ju "pristup?" Oh, Bo`e, oni to nikada nisu o~ekivali. Ako bi
oti{ao u Meku, spavao bi sa stopalima usmerenim ka Meki. Oh, Muslimani bi umrli zbog takvog
svetogr|a. ^ak i ako je na drugom nekom kontinentu, musliman }e se prethodno uveriti u kom se
smeru nalazi Meka pre nego ode na spavanje. Nadam se da zna{, glava mora biti usmerena ka
Meki. A Nanak je ~inio ba{ suprotno, a oni mu reko{e: "Pomakni svoje noge". Mo`da su mislili da
je slep, star ili bilo {ta drugo. A on je po~eo da im pokazuje ko je slep kad je rekao da je Bog
svugde, a ne samo u Meki.
"Poka`i mi gde Boga nema, pa da tamo okrenem noge. Postoji li mesto gde Boga nema?", pitao je.
Jednostavno pitanje.
Mi moramo staviti pod znak pitanja sve stvari u svom `ivotu. Jednom je Nanak sreo sve{tenika i
sve{tenik re~e: "@elim da sa mnom meditira{". Nanak je stajao na raspolaganju. To mu je bio
posao. On bi razre{avao ljude od njihovog znanja. Predstavljao je Nepoznato, neograni~enu Slavu
Bo`iju. On je glasnik Ljubavi i Svetlosti. ^ovek mira koje je prerastao re~i i koncepte koje je
~ovek napravio. "Neka bude", re~e i sede. Sve{tenik se dugo molio, a onda kona~no sede da
meditira. Pro|e neko vreme, sve{tenik ustade i re~e hvala. A Nanak re~e: "[ta podrazumeva{ pod
tim "hvala"? Da li si meditirao? Celo si se vreme brinuo o `drebetu koje je upalo u rupu".
Sve{tenik je imao `drebe i meditiraju}i je mislio:"Oh, Bo`e, zaboravio sam da ga prive`em. Pa{}e
u rupu. Trebao sam re}i sinu". "Ti se brine{ o `drebetu koje upada u rupu. A ja sam mislio da
}emo meditirati".
Da li }e{ ~itati KURS O ^UDIMA a da ne{to ne dokraj~i{? Ako ne}e{, onda to uop{te i nije
~itanje. I staro se nastavlja. Da li ima{ ovakvo po{tovanje prema KURSU? @eli{ li da te Kurs
dovede do ~uda sa svakom lekcijom, koja dokraj~uje pro{lost i dovodi te do mira i do
bezvremenosti, do istine o tvom bi}u? Druga~iji pristup, zar ne? Kako pristupamo ~itanju jedne
lekcije KURSA O ^UDIMA? Povr{no? Kao du`nosti? Kao rituali? Kao ne~em {to se ponavlja? U
tom slu~aju, mo`emo pro~itati celu knjigu, a da nismo pro~itali ni prvu lekciju. A hteo bih znati da
li je upravo ista stvar i sa svim ostalim {to radimo. Da, ako tako ~inimo sa Kursom, ~inimo to isto
i sa svim drugim stvarima. Polumere i polu-istine. Mo`ete li mi navesti bar jednu stvar koju radite,
a pri ~emu ste totalno prisutni? Recimo da postoje dva pristupa. Ima jedan pristup koji nastavlja sa
starim, koji nastavlja sa "ja i moje", koji nastavlja sa pro{lo{}u. A postoji i drugi pristup koji to
dokraj~uje, koji ~oveka dovodi do ne~eg novog.
KURS O ^UDIMA je zami{ljena da, svakog dana, dokraj~i stari pristup, da dokraj~i - ritual,
poluistinu, neprisustvo. Pogledajmo sada {ta to zaista zna~i. Li~nost ima svoj pristup sa svojim
ciljevima i svojom aktivno{}u usmerenom ka samoodr`anju: potraga za bezbedno{}u, za sigurno{}u,
za zadovoljstvom - kako god da to nazovete - ti zna{, ova stvar se nastavlja i nastavlja. To je
jedan pristup. Mo`e se nazvati pristup u vezi sa motivima koji se uvek kre}e prema li~noj koristi. I
u tom svetu mi prodajemo svakojake vrste ve{tina i svakojake vrste lekova za sve, svakojake vrste
religiozne frazeologije, jednu za drugom, kako bi sebe popravili. Zen, ekonomska sloboda,
demokratije, komunizam, poduzetni{tvo - tako ih naziva{. Sve je to na prodaju, zar ne? Medicinski
sistemi, istorija - mrtva pro{lost koja kopa grobove. Pa tako, postoji prvi pristup, pristup polu-istina
i delimi~nog delovanja. Nazva}emo ga "aktivno{}u", a drugi }emo pristup nazvati "akcijom". Akcija
pripada @ivotu, a aktivnost pripada li~nosti. Ako na{ vlastiti pristup spada u onu vrstu koja pripada
li~nosti, onda se on kre}e ka postizanju li~ne koristi i tako stvara strah, sebi~nost, usmerenost na
sebe, {to su sve samo razne vrste iluzija i odvojenosti. I tako nikada ne zakora~ujemo u ono {to je
zaista novo - mir. Drugi pristup je ne{to {to li~i na molitvu. Molitva - to nisu re~i.
To je jedna akcija koja prethodi misli - jedna druga~ija akcija koja se doga|a pre same molitve.
"Oh, Gospode..." na na~in koji smo uve`bavali i u kome smo ve{ti. Zna{, na isti na~in bi mogao
oti}i i voziti bicikl. To nije molitva. To je ritual. I mi se za to odlu~ujemo. "Molio sam se".

18

Nikada ne priznajemo da to nema nikakvog efekta. Moramo se suo~iti sa izvesnim izazovima, zar
ne? "Nisam se ispravno molio". ili "Ja sam hipokrit ".(neko ko simulira da je ne{to {to nije,
posebno da je pobo`an, pun vrlina, a ustvari to nije) ili "Za{to ja ne mogu da se molim?" Mi ne
`elimo do}i u ove krize. A onda se ponovo molimo - sutra. Ali, ako je to sve bez efekta, onda se
~ovek jednom mora upitati da to mo`da nije pogre{an pristup. Re}i }u ti {ta 34. lekcija zna~i.
Koristili smo se pri~om o Nanaku i sve{teniku. Nanak je rekao: "Sedi tamo. Ti nisi meditirao. Bio
si zabrinut za `drebe. Tvoj je mozak bio time zauzet". I tako je ovaj sve{tenik kao bajagi
meditirao, a da nije uop{te ni znao {ta je to zapravo meditacija. Za{to sami sebe la`emo? Gde nam
je energija da stavimo pod znak pitanja svoju la`nost, svoju bespomo}nost, svoju hipokriziju? To bi
bila religiozna akcija, zar ne? Jedna akcija @ivota bez koje ne mo`emo `iveti. Evo jo{ jedne pri~e
koju bih `eleo da sa vama podelim i koja je tako|e u skladu sa 34. lekcijom.
Bio jednom jedan sve{tenik u Indiji i bio je tako|e i jedan mali hram o kome se on obi~no brinuo.
On je bio profesionalni sve{tenik. Znate ve} takve - dobar, sa blagim re~ima, i sve to tako. Nikada
ne zna{ kakva vatra gori u njemu, ali spolja - profesionalac. U hramu je bilo nekoliko slika
bogova, a hinduski je obi~aj da sve{tenik priprema hranu i pre nego {to po~ne da jede, on bi
poslu`avnik stavio pred idole. Pa tako je u~inio isto i ovaj sve{tenik. Zatvorio bi o~i, molio se,
ponudio hranu bogovima, uzeo poslu`avnik natrag i jeo. Hrana je bila blagoslovljena, nahranio je
bogove, a onda i samog sebe. Sve je bilo u redu. (Nikada nije bilo sistema u svetu koji ne bi radio
stvari u svoju korist. Svaka poslovna politika, svaka politi~ka partija, svako religiozno pravilo - sve
je to usmereno na korist datog sistema. Zar nije tako? Otvori o~i i vidi.) Jednog se dana ne{to
desilo sve{tenikovom sinu koji je bio na izvesnoj udaljenosti od hrama. Sve{tenik se na{ao u krizi.
Morao je i}i. Morao je i}i i nije mogao hraniti bogove. Razume{ li? Taj ritual. I nije znao {ta da
radi. Pogledao je unaokolo i tu je bio ovaj glupan - selja~i} koji nikada nije video knjigu, nije znao
da ~ita, nije znao da pi{e. Ime mu je bilo Dana. Ugleda de~aka u polju i re~e: "Zna{, moram i}i.
Sine moj...moram i}i. Sad slu{aj. Operi se. Okupaj se. Brzo. A onda pripremi ne{to hrane i nahrani
bogove. Ovaj put }e{ ti hraniti bogove". De~ko se jako upla{io. Ose}ao se tako nespretno, tako
deplasirano, tako primitivno. Od straha se uko~io. Nikad sebe nije smatrao ~ak ni toliko vrednim da
bi bar mogao i}I u hram. A popu se sada toliko `uri, u krizi je, tako da ne mo`e mnogo ni da
obja{njava. Pop mu re~e: ovde je hrana, uradi to i tako dalje. "Nemoj mi re}i da ne mo`e{ to
uraditi. Ja moram i}i." I ode. I tako se Dana okupa. A onda skuva ne{to hrane. Sve vreme se
ose}ao nedoraslim tom poslu. Tresao se. Ipak nekako pripremi jelo i odnese ga bogovima u hram,
zazvoni, zatvori o~i i izre~e svoju molitvu "Ram Ram" - bilo kakvu - otvori o~i, a hrana je jo{
uvek bila tu. Re~e:"Ja nisam niza{ta. Molim vas, molim vas, smilujte se. Pojedite hranu. Sutra }u
opet do}i, ali sada samo uzmite hranu." Zna{, tako je lepo biti nevin. Hrana je jo{ uvek tu. A on je
preklinjao. Molio je jo{ vi{e. Ovog puta sporije. Hrana je jo{ uvek tu Re~e: "Oh, Bo`e, ja sam
tako primitivan". Vrati se i pripremi drugo jelo, ovog puta pa`ljivije. I celo se vreme molio. Sve
{to je znao ulo`io je u tu molitvu. Nespretna stvar, u Indiji mu{karci ne kuvaju. Ali ovde je on
dobio jedan posao da obavi. I tako on pripremi hranu i vrati se. Re~e samom sebi: "Kasno je.
Mora biti da su gladni." Stavio je opet hranu pred bogove, sede i stvarno se pomoli. Otvori o~i, a
hrana je jo{ uvek tu. Re~e: "Bo`e sad te molim. Hrana nije tako ukusna, ali sad je kasno i ti mora
da si gladan, a ja svemu tome nisam dorastao." Ali hrana je i dalje bila tu. Po~eo je da uvi|a da je
primitivan. @eleo je da bude ose}ajniji. @eleo je da zna kuvati. @eleo je da mo`e u~initi razne
stvari. A onda se pokloni i stavi ~elo na pod i pomoli se zaista {to je bolje mogao. "On }e se
vratiti. Rekao mi je da }e se vratiti. Samo jedan obrok." I pogleda. Hrana je jo{ uvek bila tu. Sad
vi{e nije znao {ta da radi. Ode i uze kuhinjski no`. I re~e: "Ja vi{e ne mogu `iveti ako sam tako
r|av da vi ne}ete da prihvatite moju hranu. Ja ne mogu `iveti". Za njega se zavr{ila budu}nost.
Nije imao nikakvih drugih planova, osim da bogovi pojedu tu hranu. Imaju na raspolaganju popa
koji }e ga zameniti! Uze no` i re~e: "Ili }ete pojesti ovu hranu, ili }u se ja ubiti".
I HRANE NESTADE.
Dana postade svetac u jednom trenu zato {to je nestalo njegovog sutra. Do{ao je do novog
pristupa. Celo svoje bi}e ulo`io je u ovu stvar i otkrio da je iskrenost religiozna. Kada postavlja{
pitanja samom sebi da li ho}e{ ili ne}e{ zatra`iti odgovor od svog kompjutera - mozga? Ako ne}e{,
onda postoje re~i koje ne pripadaju kompjuteru - mozgu. I tako ovaj pristup nikada ne}e biti
zavaran od strane vlastitog ego-znanja, ve} }e biti spreman da primi ono {to je Dato da se da.
Svako seme proizvodi ono {to je i ono samo, zar ne? Kada primi{ ono {to je Dato da se da -

19

pogledaj kako je to lepo - nikada onda nisi ograni~en. Izvori su ti onda bezgrani~ni. Ne mo`e{ vi{e
prora~unavati. Tvoji su svi izvori Neba i kosmosa, kako bi ih dalje mogao dati, zato {to si nau~io
da prima{ kako bi mogao dati. A onda otkriva{ {ta je to On podrazumevao pod onim "Volite jedan
drugoga". Otkriva{ da je ljubav jedina stvar koju mo`emo ja i ti me|usobno podeliti. Ne postoji
drugo me|usobno deljenje u svetu osim deljenja ljubavi. I ona te inspiri{e. "Bo`e moj, mislio sam
da postoji vi{e vrsta me|usobnog deljenja". U stvarnosti, jedina stvar koju Bog razdeljuje jeste
Ljubav. I to je sve {to ti i ja mo`emo me|usobno podeliti, me|usobnu ljubav. I ni{ta ne mo`e
dirnuti u tu ljubav. Ni{ta je ne mo`e prestra{iti. Ni{ta je ne mo`e kupiti. Kada ~ovek poseduje
ljubav koju mo`e razdeliti, on pripada Nebu. Bogat je. Ne treba mu obrazovanje. Ako je
obrazovan, u redu. Ali, ni{ta mu drugo nije potrebno. Dana se nikada nije {kolovao. On je
doslovno shvatio da bogovi treba da jedu. Tako je lepo biti nevin. Mi smo isuvi{e lukavi. Niko od
nas nikada vi{e ne mo`e biti Dana. On jednostavno nije znao Pop je rekao: "Nahrani bogove". I on
je to shvatio kao ne{to samo po sebi razumljivo. On je do{ao do celovitosti i oni su morali pojesti
tu hranu. Postoji jedan pristup koji se zove iskrenost. Ako ne poseduje{ iskrenost koju }e{ ponuditi
da bi primio ~uda jedne lekcije, istinu jedne lekcije, onda je to sve samo jedan ritual. Ali ako si
iskren, toj se iskrenosti daje veli~anstvenost lekcije o kojoj se radi. Iskrenost }e primiti mir. Budi
iskren u vezi sa lekcijom. Ne poznajem ni{ta drugo prema ~emu bismo mogli biti iskreni i {to bi
nam moglo pru`iti mir, umesto problema i preokupacija u koje smo uhva}eni. Teskoba, pritisak,
stalno i stalno, aktivnost. Moramo se osloboditi sebe samih. Mir ~oveka osloba|a iz njegovog
vlastitog ropstva. A to se ropstvo nikada ne mo`e popraviti uz pomo} politi~kih sistema, ili
ekonomskih sistema ili organizovanih religija. Upoznali smo se sa delimi~nim akcijama u svom
`ivotu, a sada nam KURS O ^UDIMA nudi Bo`ije Misli.
Molim vas, da li mo`emo biti iskreni?
Jedina funkcija ~oveka na ovoj zemlji jeste da otkrije svoj vlastiti identitet - a to je da je
bezvremen. Mi smo Bo`ija pro{irenja. I nismo pozvani da podr`imo bilo ~ije takozvano za ili
protiv u odnosu na ta Bo`ija pro{irenja. Mi smo tu da volimo jedan drugoga. Zato {to je ljubav
ne{to stvarno, a na{e ideje o pravom i krivom su la`ne, nudi nam se sistem Bo`ijih Misli kako
bismo mogli prerasti misaoni sistem koji je ~ovek izgradio. ^ovekov misaoni sistem zasnovan je na
usredsre|enosti na samog sebe (na svoj ego) i na odvojenost. "Moram se brinuti o samom sebi,
moram sebe popraviti". A Bo`iji Misaoni Sis- tem ka`e: "Svi smo mi pro{irenje Jednog @ivota i
mo`emo videti mir, umesto odvojenosti". Potrebno nam je da izmenimo pri- stup. Potrebno nam je
da do|emo do po{tovanja i da Kurs ~itamo tako da smo pri tome potpuno prisutni. A dar koji
}emo pri tome primiti bi}e dar koji nam je ve} dat. I bi}emo najzahvalniji samo zato {to }emo
spoznati da je taj dar oduvek bio tu, a da smo mi bili ti koji smo bili odsutni. Pristup koji
odsutnoga dovodi natrag njegovom vlastitom identitetu (istovetnosti) jeste pristup iskrenosti. [ta god
ovaj pristup ~inio, to }e biti pro{irenje pravednosti. I ni{ta {to je spolja{nje ne}e mo}i uticati na
ovu pravednost. Ova pravednost dovodi do promene u samoj li~nosti. Ti si po{ten i ti ima{ svoje
uverenje zato {to si pravedan. I ni{ta spolja{nje - ni atomske bombe, ni zemljotresi, ni ekonomske
depresije, niti nezaposlenost, niti recesije - ne mogu dirnuti osobu koja poseduje tu pravednost.
KURS O ^UDIMA dat je ~oveku u vreme kad smo postali tako zavisni, kad je ~ove~anstvo sa
svojim militarizmom, svojom politikom i svojom komercijalizacijom pomahnitalo. Ti to mo`e{
videti. Mo`emo li se okrenuti od onoga {to je spolja{nje prema unutra{njoj akciji Boga u svojoj
nutrini? UMESTO OVOGA JA MOGU VIDETI MIR.
Mir je uro|en, a strepnju smo mi sami izgradili. Strepnja nije od Boga. Ljubav je od Boga, ali mi
je sebi ne mo`emo priu{titi. Oti{li smo u mr`nju i u strah i u ratove. Te{ko da ima ikakve nade u
dru{tvu. Ovo su jake re~i. Ali postoji nada u pojedincu. I mi moramo preuzeti tu odgovornost -
svaka osoba. Gde god da ste, to je mogu}e. Ko god da ste, to je mogu}e. To je mogu}e, zato {to,
ko god da si, kada do|e{ do ovakvog pristupa, nisi vi{e ono {to si bio. Prestaju pore|enja i
zavr{ava se "ja i moje". Kad do|e{ do mira, taj mir je onda ono {to pru`a{ svom susedu, svom
detetu, svojoj supruzi, svom mu`u. Mir koji je u tebi - ne onaj mir o kome se samo pri~a. Kad
postigne{ taj mir, drve}e }e to ve} znati i zna}e to i zemlja po kojoj kora~a{. Svojim mirom uti~e{
na ~itavu atmosferu planete. Time samo jedan ~ovek menja sve u ~itavom stva- ranju. Jedan Isus
koji mo`e re}i: "Prevladao sam svet" nudi svoju ruku svakome da i on savlada svet. A ovaj mir

20

nudi svaka pojedina lekcija. Kako ti i ja mo`emo ~itati tu lekciju s po{tovanjem ili joj dati prostora
u vlastitoj nutrini? Ne mora{ biti zavistan o bilo kome. Tvoja dnevna lekcija je tvoj dnevni hleb -
tvoj dnevni hleb Istine. Kad si u miru, ni{ta spolja{nje ne mo`e da te ugrozi. I u ovom
grozni~avom svetu panike i straha i pritisaka i ti mo`e{ nekoga dr`ati za ruku. Ti onda u svojoj
nutrini ima{ dovoljno prostora da ga ustupi{ nekoj osobi, da saslu{a{ njene probleme. Svi su se
problemi rodili iz bespomo}- nosti i svi su oni samo iluzije. Oni nisu realni. I ti onda mo`e{ datoj
osobi re}i: "Mi se mo`emo nositi s tim problemima. Ja sam s tobom". Kad se dvoje sakupe u
Njegovo Ime, Nebo je me|u njima. Jo{ nismo spoznali mo} i veli~anstvenost mira. Kad bi bio u
miru, ~ovek nikada ne bi uzimao oru`je ili varao ili lagao. Mir donosi jednostavnost u ~ovekov
`ivot, mir iskorenjuje sve {to nije bitno. Mir poseduje prostor i slobodu od vremena. Pa je tako i
sam pristup razli~it. Svakog dana ti `udno pristupa{ lekciji. Ti posmatra{ kako se lekcija pred
tobom razotkriva, njeno veselje, pesmu radosti. Mirno sedi{. I gde god da ide{, to mesto postaje
sveto. Odmah sobu time ~ini{ skladnom i jednostavno otmenom. Po~inje{ da uvi|a{:"Dobroto moja,
ovo mi nije potrebno..." I soba ti je onakva kakav ti je i um - pretrpana! Nastoji{ da se oslobodi{
stvari. I ti ih ne izba- cuje{ jednostavno napolje. Gleda{ unaokolo da bi video kome su potrebne.
Sve {to }e{ uraditi rodi}e se iz pravednosti zato {to vi{e nisi pod pritiskom. To je akcija brige i
ljubavi. I tako ulazi jednostavnost u tvoj `ivot, a sa njom i Nebeska Svetlost. A ti tiho sedi{, u
miru. I sama se soba menja. Sve blagosilja Bo`iji Mir, ~ovekov mir. Prema tome, kada ~ita{ Kurs
onda nema nikakve `urbe ni naglosti. Svaka pojedina~na re~ Kursa uvodi te u celovitost - u istinu
celovitosti. KURS O ^UDIMA - to nisu re~i. To je stanje bi}a koje je preraslo re~i i koje je
istovetno sa mirom o kome govori. Kursu je uro|en blagoslov da nas mo`e dovesti do ovog Stanja.
To je najve}i dar. Pristupi Kursu sa ljubavlju i po{tovanjem. Daj mu svo svoje srce.

KAKO U^ITI IZ "KURSA O ^UDIMA"
KURS O ^UDIMA je sistematska bo`anska vrsta {kolovanja koja otkriva na{e uro|eno savr{enstvo.
Kurs se sastoji od 3 dela: Teksta, Radne knjige za u~enike i Priru~nika za u~itelje. U njemu je 365
lekcija, za svaki dan u godini po jedna lekcija. ^itanje Kursa priziva iz tvoje nutrine energije koje
mo`da nikada ranije nisi osetio. Sva su tvoja pitanja dobila odgovore. Svrha Kursa jeste da ti
omogu}i da bude{ dovoljan samom sebi i da ukloni la`nu pretpostavku o tvojoj bespomo}nosti.
Prema tome, Kurs se mora `iveti, a ne samo ~itati. ZAR NE VIDI[ DA SVA TVOJA BEDA
PROISTI^E IZ TVOG ^UDNOVATOG VEROVANJA DA SI BESPOMO]AN? Mi ne mo`emo
primeniti KURS O ^UDIMA sve dok se budemo zadovoljavali idejama, zato {to Kurs nije ideja.
On nije apstraktan. On ne govori o ne~emu. On govori iz aktuelnosti Same Istine. Ako si uvideo
ograni~enja i la`nost ide- ja, onda dolazi{ do smirenosti i komunicira{ s ne~im {to se nalazi izvan
podru~ja tvoje vlastite misli. A ovo i jeste svrha Kursa, da dokraj~i sa idejama koje ne poznaju
Ljubav i Istinu. Da li mo`emo ~itati Kurs na ovaj na~in? Po{tovanje je ono {to nam daje prostora
da mo`emo primiti ono {to ne pripada misli, ve} Milosti. Po{tovanje nas osloba|a misli i smiruje
um. Po{tovanje aktivira srce. Kad ne{to voli{, onda je tu i po{tovanje, zato {to onda to ne{to
postaje potpuno i celovito i poseduje svoju vlastitu atmosferu. Zato je va`no da se Kurs nau~i ~itati
s po{tovanjem i prostorom.
KURS O ^UDIMA nam je do{ao u vreme kad je ~ove~anstvu potreban sveti spis koji podu~ava
primeni. Svi sveti spisi su vertikalne re~i. Sveti spis je samo onda sveti spis kada se ne ra|a iz
odvojenosti od Boga. Svrha svetog spisa jeste da dokraj~i ~ovekovo ograni~enje i da ga dovede do
celovitosti, {to ~ovek zapravo i jeste. U~enje, prema KURSU O ^UDIMA, jeste ~udo koje uklanja
sistem verovanja u odvojenost. Tako, osnovno pitanje s kojim se suo~avamo jeste odvojenost u
nama samima koja poti~e strah, usamljenost i nesigurnost, a ovi, sa svoje strane, poti~u opet `elje i
"oskudicu" neispunjenosti. ^uda nam nose jasno}u unutra{njeg bu|enja koje je direktno iskustvo
onog:
NE MO@E SE UGROZITI NI[TA [TO JE STVARNO. A ONO [TO NIJE STVARNO, NI NE
POSTOJI.

21

^udo Svetog Trenutka dove{}e te do objektivnosti i otkri}e ovu ~injenicu. To je razli~ita vrsta
u~enja. Ste}i sposobnost da se la`no vidi kao la`no zna~i osloboditi se la`nog. Ovaj trenutak
slobode je religiozan. To je prostor u kome se doga|a ^udo. Ali ako tome ne pokloni{ svu svoju
pa`nju, onda prijanja{ za ideju, a ne za ~udo. ^ovekov misaoni sistem poti~e odvojenost, bez
obzira koliko njegove ideje izgledale osetljive i mudre i dobre. ^uda ovo sve uklanjaju. ^udo nas
osloba|a od pro{losti i budu}nosti. Jasno}a nas osloba|a od `elja, patnje i strepnje - njih smo sami
proizveli zbog svog nepoznavanja Realnosti. Realnost je Bo`ija Volja, svetlost savr{enstva. To je
Bo`anska Odluka. Mudrac po{to je uvideo la`nost li~ne odluke, donosi samo jednu odluku: da
nikada ne odlu~uje nezavisno od Bo`ije Volje. U svojoj nesvesnosti donosimo odluke koje proisti~u
iz na{e usamljenosti i nesigurnosti. Ali u @ivotu nema nesigurnosti, niti postoji zbrka tamo gde je
Ljubav. Samo `elje, ambicije i potreba za aktivno{}u vode ka li~nim odlukama. Ako smo zahvalni i
smireni, tada otkrivamo da je svim potrebama udovoljeno i da su te potrebe blagoslovene.
STVARNOST JE JEDINA ODLUKA. Znaju}i ovo, ne}emo vi{e biti rob svoje bede koja projektuje
`elje i "oskudicu" Ako Kurs ~itamo sa smirenim umom, onda }emo znati sigurno da se Bog
savr{eno brine za nas.
A kad ovo shvatimo, onda nema vi{e nikakve potrebe da strepimo ili da se brinemo. Za ~oveka je
predvi|eno da bude u miru i u skladu sa @ivotom, po{to ONAKO KAKO VE] JESTE jeste
zapravo savr{enstvo. Postavlja se samo pitanje da li mi to zaista i ZNAMO? Da li smo smireni ili
smo deca nesigurnosti? Govorimo o KURSU O ^UDIMA i o tome kako da iz njega direktno
u~imo. Svakog dana ~itamo lekciju iz Radne knjige. Na primer: LJUBAV ME JE STVORILA
SLI^NIM SAMOJ SEBI. Mo`da mislimo da znamo {ta zna~i re~ "ljubav", ali - da li mi to zaista
znamo? Da bi se spoznala istina o ovome, neophodno je po{tenje. Sve dok se budemo
zadovoljavali praznim re~ima - a to ve}ina nas i ~ini - nikad ne}emo spoznati {ta stvarno zna~i
ljubav. Za{to ve} nismo stavili pod upitnik re~ koju tako ~esto upotrebljavamo, kako bismo otkrili
{ta je to aktuelno stanje Ljubavi? Ljubav, koja pripada Nebu, jeste jedino stanje bi}a koje se ne
nalazi pod pritiskom vremena ili bilo ~ega spolja. Svako pojedina~no znanje je ne{to spolja{nje u
odnosu na ovo stanje bi}a. Svaka pojedina~na re~, uklju~uju}i i samu re~ "ljubav", jeste ne{to
spolja{nje u odnosu na aktuelno stanje Ljubavi. Ovo stanje nije zara`eno re~ima i ono se obnavlja
svakog trenutka. Svaki od nas poti~e od tog autenti~nog stanja Ljubavi. Svakog trena planete
rotiraju. Kakva je to samo energija! Mo`e{ li zamisliti koliko samo milijardi i mili jardi udaha se
udahne svakog sekunda? I sve ono {to di{e istovremeno i raste. Mo`e{ li videti energiju koja stoji
u pozadini @ivota?
Ta energija je Ljubav i ~itavo stvaranje je njeno pro{irenje.
Njen prvi udar rastvara sve re~i i dovodi ~oveka do nevinosti do ~isto}e jednog sveca. Stanje bi}a
koje poznaje ono {to je Stvarno ima pravo da se koristi re~ju "Ljubav". Niko drugi to nema pravo.
Akcija Kursa je akcija Ljubavi. Ova akcija ne vr{i uticaj, zato {to je to akcija bu|enja Ljubavi,
koja je nezavisna, i zato mora pru`iti oslobo|enje. Ova akcija obnavlja tvoju istovetnost sa tvojom
realno{}u i sa ve~no{}u. Sve dok budemo nastavi li da se koristimo re~ima, ne znaju}i za
realno:koje se nalazi iza re~i, ne}emo znati {ta nam daje KURS O ^UDIMA. Neophodno je da
Kursu oslobodimo prostor u svojoj nutrini i da ga ~itamo sa smirenim umom koji se ne nalazi pod
pritiskom. Ponudi svoju ti{inu i ona }e se ispuniti mirom.
Neobi~no je va`no kako pristupamo u~enju iz KURSA O ^UDIMA, a isto je tako va`no i svojstvo
po{tenja koje mu dajemo. Ne `elimo u~enja iz Kursa pretvoriti u jo{ jedno verovanje unutar
ograni~enog ~ovekovog misaonog sistema, zato {to je KURS O ^UDIMA ne{to {to spada u Bo`ije
Misli i {to ~oveka budi iz njegovih vlastitih misli i vodi ga ka njegovoj vlastitoj bezgrani~nosti.
Radna knjiga za u~enike zapo~inje sa lekcijom:
NI[TA [TO VIDIM U OVOJ SOBI (NA OVOJ ULICI, SA OVOG PROZORA, NA OVOM
MESTU) NE ZNA^I NI[TA.
Pa onda nastavlja i ka`e: A SADA POLAKO POGLEDAJ OKO SEBE. Da li smo obratili bilo
kakvu pa`nju na re~ "polako"? Da li smo to ikada u~inili? Verovatno ne. Uop{te nije tako lako

22

usporiti misaoni proces. To je sli~no kao kad se ka`e "opusti se". Da li ti se puls usporio istog
trena zato {to si upotrebio re~ "opustiti se"? Ali ako si u atmosferi po{tovanja, u kojoj voli{ ono
{to }e{ ~itati i raditi, onda si ve} pripremljen. Ve} si onda iskora~io iz zamaha napetosti i
aktivnosti i na{ao si nekoliko trenutaka samo da BUDE[.
Akcija opu{tanja je ono {to pro{iruje pukotine me|u mislima. I onda, kad bude{ ~itao A SADA
POLAKO POGLEDAJ OKO SEBE, dao si sebi slobodu i prostor da to zaista i u~ini{. U lekcijama
Kursa postoje stalni podsetnici koji podvla~e da treba raditi "bez `urbe" i "polako". Ovo mora da
bude bitna stvar, zato {to prvi redak lekcije ka`e: SADA POLAKO POGLEDAJ OKO SEBE I
VE@BAJ PRIMENU IDEJE VRLO SPECIFI^NO NA SVE ONO [TO VIDI[:
OVAJ STO NE ZNA^I NI[TA, OVA STOLICA NE ZNA^I NI[TA.
Kurs insistira na tome da ovo ve`banje ne u~ini{ nekom vrstom rituala. Ritual zna~i ponavljanje
ne~ega. Samo izgovaranje re~i lekcije ne zna~i ni{ta. Mo`e{ li stvarno gledati ruku pred sobom i
re}i: OVA RUKA NE ZNA^I NI[TA? Kurs zapo~inje sa uklanjanjem na{ih sistema verovanja i
na{ih "znanja" - okova u koje smo uhva}eni. Na{i zaklju~ci su ono {to se dovodi u pitanje, a
pitanje poseduje vitalnost koja se sastoji u tome da ne prihvata bilo koji od na{ih verbalnih
odgovora. Bitno je uklanjanje zato {to smo uslovljeni u visokom stepenu. Ono {to mislimo da
znamo retko je kada realno, zato {to je to samo na{e mi{ljenje. Mi ne dose`emo do realnosti, mi
donosimo zaklju~ak i zato nikada ne vidimo celinu, totalitet. Po{to smo i sami u sebi razdvojeni,
mi nastojimo da rascepimo i sve ostalo. Sve {to je izolovano, sve ono ~emu dajemo ime, jeste
nerealno, zato {to je sve deo celine. A ukoliko ne budemo videli tu celinu, mi ne}emo uop{te ni{ta
ni videti.
Svaka lekcija Kursa privodi svesnosti na{u odvojenost i u jednom trenutku dolazi do bu|enja koje
dokraj~uje ovu odvojenost. Spoznaja istine zna~i istovremeno i trenutnu primenu te istine.
ISTINA JE ISTINITA. NI[TA DRUGO I NIJE VA@NO, NI[TA DRUGO I NIJE REALNO I
NEMA NI^EG DRUGOG [TO BI POSTOJALO ISTOVREMENO SA OVIM.
DOZVOLI MI DA ZA TEBE NAPRAVIM JEDNU RAZLIKU KOJU TI NE MO@E[
NAPRAVITI, A KOJU JE POTREBNO DA NAU^I[. TEBE VARA TVOJA VERA U NI[TA.
PONUDI SVOJU VERU MENI JA ]U JE SMESTITI NA SVETO MESTO, GDE I PRIPADA.
TAMO NE]E[ NA]I NIKAKVU VARKU, VE] SAMO JEDNOSTAVNU ISTINU. I TI ]E[ JE
ONDA ZAVOLETI ZATO [TO ]E[ JE RAZUMETI.
U tom }e{ trenutku mo}i videti ve~nost. U tom }e{ se trenu osloboditi vremena i otkri}e{ svoju
vlastitu realnost, svoju bezgrani~nost, njen sveti trenutak. To je trenutak u kome se doga|a ~udo.
^udo se de{ava onda kada vreme prestaje i kada ostaje samo ve~nost. Kurs ima mnogo toga da ti
da {to je vi{e od pukog intelektualnog znanja.
Kurs treba da dokraj~i ose}aj odvojenosti u `ivotu pojedinca i da ~oveka dovede do celovitosti
vlastitog bi}a.
^ovek se ~isti uz pomo} ~isto}e svoje vlastite Realnosti!
JA NISAM TELO. JA SAM SLOBODAN. JA SAM JO[ UVEK ONAKAV KAKVIM ME JE
BOG STVORIO.
Tamo gde postoji telo, postoji i misao. Oni nisu dve pojave. Ako ~ovek do|e do istine sadr`ane u
re~enici JA NISAM TELO, onda mo`e re}i i re~enicu JA SAM SLOBODAN. I onda }e svaki
pojedinac shvatiti JA SAM JO[ UVEK ONAKAV KAKVIM ME JE BOG STVORIO. Time se
dokraj~uju pojmovi i koncepti kazne, karme i krivice. KURS O ^UDIMA zasnovan je na
uro|enom savr{enstvu svake osobe i na{ pristup ~itanju Kursa tako|e treba da bude zasnovan na
na{em savr{enstvu. Ako je bog koga tra`imo bog koji se rodio iz na{e neispunjenosti, zavr{i}emo
kao projekcija vlastite neispunjenosti. Projekcija je slika, a ne Istina.
Kurs ka`e: BOG JE SA MNOM. JA @IVIM I KRE]EM SE U NJEMU.

23

Istinski odnos postoji na ve~noj razini. Reka je povezana sa okeanom, sa nebom. Sve je me|usobno
povezano. Ni{ta ne po- stoji samo za sebe. Odnos zna~i da si i ti sam povezan sa planetama, sa
svetlo{}u, sa zemljom, sa svim. Ti ne mo`e{ postojati bez svega toga, zato {to ni{ta ne mo`e
postojati izolovano. U odnosu ne postoji takva stvar kao {to je strah, nesigurnost ili neispunjenost.
Cvet je cvet i on nije neispunjen. On je radost svog vlastitog savr{enstva. Cvet nema `elja. On ne
`eli da bude stolica ili lonac. Ako bude{ mogao da vidi{ cvet, on te mo`e dovesti do ti{ine. Tvoja
rastre{enost i `eljenje i nu`ne potrebe tako|e }e prestati. Zato {to si u tom trenutku povezan sa
celinom. Pogledaj u zvezdu, i ona }e te uvesti u tvoju vlastitu ve~nost. Zvezda je od tebe udaljena
mnogim svetlosnim godinama, ali ti ipak mo`e{ uspostaviti odnos sa njom. Ako si je istinski video,
ona ti onda smiruje um. Ako si ne~im drugim zauzet dok gleda{ u zvezdu, ti onda samo gleda{, ali
ne vidi{. Kurs nam ka`e: ^UDA SE VIDE U SVETLOSTI. To nije fizi~ka svetlost sunca. Sunce je
sitna stvar. Postoje druge sfere koje ne osvetljava ovo malo sunce. Ovo je Svetlost koja sadr`i u
sebi milion sunaca.
To je Svetlost u kojoj je razumevanje n e ~ e g a.
U tom slu~aju ta stvar bi bila tamo, a ti bi bio ovde. Da li sada uvi|a{ kakvo odvajanje stvara
takozvano razumevanje? Za Svetlost svesnosti ni{ta ne postoji {to bi bilo izvan tebe. Mi ovde
govorimo o stanju svesti u kome spoljni pojavni svet nestaje i u kome Jedna Realnost jeste. Na
nesre}u, mi smo vekovima bili opsednuti gomilanjem sve vi{e i vi{e znanja. Ova manija koja nas
je terala da sakupljamo sve vi{e i vi{e informacija jeste ono {to odra`ava na `ivotu neispunjenost i
{to upravlja na{im intelektualnim sposobnostima. Da li mo`emo u~enju pristupiti s pozicije nove
premise: ispunjenja? Mi govorimo o u~enju koje proisti~e iz namere da se oslobodimo
preokupiranosti, a ne da gomilamo informacije. Na taj na~in mi ~itamo na druga~iji na~in. Isus
stalno ponavlja u BIBLIJI:
"ONAJ KO IMA U[I DA ^UJE, NEKA ^UJE". (Matej 11:15)
Da li }e{ slu{ati? Mi obi~no ne slu{amo zato {to tuma~imo ono {to ~ujemo i zato {to ~itamo
svojim vlastitim mislima. Mi slu{amo svoja vlastita tuma~enja, zar ne? Mi procenjujemo drugu
osobu: "Ja volim ovo". "Ja ne volim ono". I brbljanje se nastavlja. U trenutku kad smo stvarno
pa`ljivi, prestaje misaoni tok. Na primer: pa`ljivi smo ako nagazimo na zmiju zve~arku. Onda
ne}emo razmi{ljati o tome da li smo nagazili na mu`jaka ili `enku. Mi mo`emo postati pa`ljivi.
Ali to ne}emo u~initi sve dok smo mlakonje. Kad smo mlaki, ponovo se vra}amo na misao koja
nam ka`e: "U~ini}u to sutra".
Misli `ive uz pomo} odlaganja. Nikada ne vidimo da je odlaganje misaoni proces i da odlaganje
nije realno. Odlaganje pripada svetu relativnih ideja. Odlaganje }e se polako drobiti zato {to ideje,
sli~no emocijama, spla{njavaju, di`u se i padaju. Kod ideja nema doslednosti. Ali doslednost postoji
kad smo potpuno pa`ljivi, zato {to smo u tom trenutku oslobo|eni od aktivnosti mozga. Tada se
otvara prostor koji je deo Bo`ijeg Uma, {to smo i mi sami. Bo`iji Um }emo spoznati kada se uti{a
brbljanje mozga. Mozak ima svoja ~ula, mozak koristimo za pre`ivljavanje, mozak sakuplja se}anja.
Ali um je Bo`iji Um ~iji smo mi svi deo. Kada se mozak ne me{a, tada nas ti{ina uvodi u Bo`iji
Um. Otkrivamo da je svako pojedina~no bi}e blagosloveno, po{to je deo Bo`ijeg Uma. A onda
nema vi{e nikakve odvojenosti izme|u tebe i mene. Na razini mozga, postoji odvojenost. Na razini
Uma, svi smo mi Jedno. Bo`iji Um je taj koji je religiozan, mozak to nije. Mozak je hinduisti~ki,
islamski ili hri{}anski
Mozak je uslovljen, njega su uobli~ili okolina i li~no iskustvo. Ali Bo`iji Um nije uslovljen, niti je
podlo`an iskustvu. Jednom kad se shvati ova ~injenica, na{ odnos sa KURSOM O ^UDIMA
podvrgava se promeni. Postajemo pa`ljiviji i ~itamo ga druga~ije. Mo`emo ~itati lekciju iz Kursa,
koja se koristi re~ima da bi se tako zapo~elo, ali nas svaka re~enica Kursa odvodi od na{eg
misaonog toka i dovodi Bo`ijem Umu. Ovo je jedinstvena stvar u vezi sa Kursom. Oraganizovane
religije nam govore {ta je uradio Isus, {ta je uradio Muhamed i {ta je Bog Rama uradio. KURS O
^UDIMA nam ne ka`e {ta je neko drugi uradio. Kurs ne propoveda. On nas dovodi do ti{ine i do
Bo`ijeg Uma.
Sve to pak zavisi od toga koliko smo pri tome ozbiljni i sa kakvim svojstvom po{tovanja ~itamo
Kurs. Ako smo zainteresovani za oslobo|enje od ega, onda pravilno procenjujemo da u Kursu ima
ne{to {to u sebi nerazdvojivo nosi blagoslov koji nas odvodi od na{eg misaonog procesa - na{e

24

mozgovne preokupacije - i dovodi nas u druga~ije stanje svesti. Dok ~itamo Kurs, dolazi do
stavljanja pod upitnik na{ih neshva}enih re~i i do otkri}a na{e vezanosti za na{e misli - {to zna~i
da dolazimo do ne~eg novog {to se nalazi izvan podru~ja re~i. Ova se aktuelnost direktnog iskustva
doga|a tokom ~itanja Kursa, ali samo ako ga pa`ljivo ~itamo.
MOJ UM JE PREOKUPIRAN PRO[LIM MISLIMA.
Ovo i jeste problem. Mi ne mo`emo upregnuti energiju Sada{njeg Trenutka. Mi ne `ivimo iz
trenutka u trenutak, da bismo primili ili da bismo zra~ili stvarala~ku energiju Sada{njeg Trenutka
koja je tako potrebna ovoj planeti. ^ovekova funkcija jeste da dovede Nebesko Kraljevstvo na
zemlju. A mnogi od nas su se izgubili u pro{losti. Iz lekcije u lekciju, Kurs zapo~inje sa
stavljanjem svega pod upitnik i sa uklanjanjem, da bi nas oslobodio od pro{losti. U jednoj od
lekcija Kurs ka`e:
JA NI[TA NE VIDIM ONAKVIM KAKVO JE ONO SADA.
Kako je to samo jednostavno re~eno! Kurs je zaista kurs o ~udima, tako da mo`e{ do}i do istine,
do celovitosti i do ispravnog umovanja. ^uda se doga|aju u ispravnom umovanju. Iskreno re}i:
MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA zna~i u{tedeti jedan ~itav `ivot. To je 10. lekcija. Da li postoji
i{ta u svetu {to mo`e osobu dovesti u ovo stanje svesti i u nevinost skromnosti tokom celih 10
dana? ^itaju}i Kurs, po~injemo ceniti njegovu vrednost i u nama se poja~ava po{tovanje i ljubav za
Kurs. Lekcija nastavlja:
OVA SE IDEJA PRIMENJUJE NA SVE MISLI KOJIH SI SVESTAN ILI KOJIH POSTAJE[
SVESTAN TOKOM VE@BANJA. RAZLOG ZA[TO JE OVA IDEJA PRIMENLJIVA NA SVE
NJIH LE@I U TOME DA TE MISLI NISU TVOJE PRAVE MISLI.
Postoje prave misli kojih nismo svesni. To je zaista otkri}e!
RANIJE SMO VE] NAPRAVILI OVU RAZLIKU I ^INI]EMO TO PONOVO. TI JO[ NEMA[
OSNOVE ZA UPORE\I- VANJE. A KADA TO BUDE[ U^INIO, ONDA VI[E NE]E[
SUMNJATI U TO DA ONO ZA [TA SI MISLIO DA SU TVOJE MISLI ZAISTA NE ZNA^I
NI[TA.
Kakvo bu|enje!
To je kao da nas Gospod dr`i za ruku i dovodi nas do preobra`aja u ciglih deset dana. U Kursu
ima mnogo radosti i uzbu|enja. Kurs dovodi ~oveka do strasti. Postoji interesovanje i mi se sve
vi{e pribli`avamo Sada{njem Trenutku i svojoj vlastitoj svetosti. Postajemo svoje Pravo Ja. Doga|a
se prerastanje. Ne{to novo se javlja. Po~injemo stavljati pod upitnik svoj vlastiti fanatizam,
verovanja koja poznajemo. Sada smo spremni da vidimo - da umremo za pro{lost i za
uslovljavanja. Vi{e nismo igra~ka pro{losti i dolazi do uskrsnu}a. A onda zna~ajna 11. lekcija:
MOJE BEZNA^AJNE MISLI POKAZUJU MI BEZNA^AJAN SVET.
Samo videti bezna~ajan svet i slu`iti mu, a potom umreti, zna~i nikada ne `iveti. Kurs nastavlja:
BEZNA^AJAN SVET RA\A STRAH.
Strah postoji zato {to je ono ~emu pridajemo vrednost zapravo bezna~ajno. Jedna zemlja ima jednu
skalu vrednosti, a druga zemlja ima drugu skalu vrednosti. A po{to su te skale razli~ite, te se
zemlje sukobljavaju. A obe skale su bezna~ajne.
Ali: BOG NIJE STVORIO BEZNA^AJAN SVET.

25

Vidimo onda da postoje dva sveta: svet koji je Bog stvorio, bez kog ni{ta ne mo`e postojati, i
bezna~ajan svet koji je ~ovek proizveo. Po~inju}i da se osloba|amo sveta koji je ~ovek proizveo,
uvi|amo da je svet koji je Bog stvorio zapravo ona osnova koja sve podr`ava. ^ovek nije stvorio
vazduh koji di{emo, niti vodu koju pijemo, ni no}, ni nebo, niti hranu koju jedemo. Kako smo se
samo odsekli od sveta koji je Bog stvorio kroz svoju strepnju i brigu. Toliki mnogi od nas tro{e
svoje `ivote i energiju koju im je Bog dao podr`avaju}i ono {to je bezna~ajno.
MOJE MISLI SU SLIKE KOJE SAM SAM PROIZVEO. TO JE ZBOG TOGA [TO SE MISLI
ZA KOJE SAMO MISLI[ DA IH TI MISLI[ POJAVLJUJU KAO SLIKE, A TI IH NE MO@E[
PREPOZNATI KAO NE[TO [TO JE ZAPRAVO NI[TAVNO.
Uvidi da su ove misli za koje samo misli{ da ih misli{ samo tvoje slike. TI SAMO MISLI[ DA
IH MISLI[ I TAKO TI MISLI[ DA IH VIDI[. OVO JE NA^IN KAKO JE IZGRA\ENO
TVOJE "VI\ENJE". OVO JE FUNKCIJA KOJU SI DODELIO SVOJIM TELESNIM O^IMA. TO
NIJE VI\ENJE. TO JE PROIZVODNJA SLIKA. OVA PROIZVO- DNJA SLIKA PREUZIMA
MESTO VI\ENJA, ZAMENJUJU]I TAKO VI\ENJE ILUZIJAMA. Kurs dalje nastavlja: OVE TI
VE@BE NE]E OTKRITI ZNANJE. ALI ]E ONE PRIPREMITI PUT KA NJEMU.
^italac po~inje uvi|ati kako je zapravo uhva}en u svojim vlastitim slikama. Vi|enje je na{e
prirodno stanje, a mi smo ga zamenili iluzijama slika. A lekcija nam ute{no ka`e da }e ove na{e
slike biti zamenjene. Nerazdvojan od svake lekcije, od svakog retka Kursa je blagoslov koji ~itaoca
vodi ka jasno}i istine.
Bo`ija je Volja, Njegova Mo}, Njegov Blagoslov, da se cilj Kursa postigne u toku jedne godine.
To mo`e u~initi bilo ko ko po{teno i posve}eno prou~ava Kurs.
Molim te, shvati {ta zna~i ova izjava. [ta bi ti drugo ikada i mogao po`eleti? Ako u bilo kojoj
lekciji postoji potencijal da te dovede do celovitosti, kako }e{ ti pristupiti onda toj lekciji? Da li
}e{ poku{avati da lekciju podesi{ svom modelu `ivota, svom programu? Ako je tako, ti onda nisi
spreman da se uklopi{ u Bo`iji Um. Da li si voljan da se ljubazno ovoga dr`i{? Da li ~ita{ KURS
O ^UDIMA kao ideju, kao jo{ jednu ideju o tome kako da sebe popravi{? U trenutku kada Kurs
reducira{ na ideje, onda on ni na koji na~in vi{e nije razli~it od bilo ~ega drugog i ti nisi primio
~udo koje ti Kurs nudi. Za{to Kurs reduciramo na ideje? Da li smo ikada i ~inili bilo {ta drugo,
bilo da se radi o BIBLIJI, KURANU ili VEDAMA? I nastavlja se ono {to "ja jesam". Ni{ta ne
prekida ono staro. Ipak, negde jednom moramo videti da moramo prerasti ego. Mi govorimo
ovoliko o pristupu Kursu zato {to mnogo toga zavisi o na~inu kako ~itamo Kurs. Retko sam sreo
bilo koga ko zna kako da ga ~ita. Mi ~itamo re~i, ali re~i nisu stvar. Na{e re~i imaju zna~enje na
nivou nerealnosti - na nivou stvari koje smo projektovali. A da bi se rastvorila misao, to zahteva
druga~iju vrstu ~itanja, druga~ije svojstvo pa`nje.
NE ZABORAVI DA JE MOTIVACIJA ZA RAD NA OVOM KURSU POSTIGNU]E I
O^UVANJE STANJA MIRA. PO[TO POSTIGNE OVO STANJE, UM JE SMIREN, A ONDA SE
POSTI@E STANJE SVESTI U KOME SE ^OVEK SE]A BOGA... U^ENJE OVOG KURSA
ZAHTEVA VOLJNOST DA SE STAVI POD ZNAK PITANJA SVAKA VREDNOST KOJU
CENI[. NI JEDNA SE OD OVIH VREDNOSTI NE MO@E ZADR@ATI SAKRIVENOM I
NEJASNOM, PO[TO BI TO UGROZILO TVOJE U^ENJE. NI JEDNO VEROVANJE NIJE
NEUTRALNO.
Da li pristupa{ KURSU O ^UDIMA zato {to zaista `eli{ da se oslobodi{ stalne preokupacije koja
ti ne da mira? Da li `eli{ da uti{a{ varke mozga? Ako postoji ova goru}a potreba, onda tvoj odnos
sa Kursom postaje druga~iji. Ipak, ljudi Kurs ~itaju i ~itaju ne shvataju}i njegovu istinu. Da li
mo`e{ ~itati Kurs sa tako jakim interesovanjem koje }e te dovesti do tog druga~ijeg Stanja svesti?
Da bi to postigao, neophodno je da pred sobom postavi{ izazov. Po{to, bez ozbiljnosti, ~itanje
postaje ritual. Mozak voli naviku, on funkcioni{e rutinski. Svaka nas re~enica iz Kursa suo~ava sa
izazovom. Da li mi tom izazovu mo`emo dati dovoljno prostora kako bi se razotkrio? Obi~no, kada
se pojavi izazov, mi ga obeshrabrimo. Mi ne prepoznajemo uzrok nedoraslosti koja ne mo`e
odgovoriti na izazov datog trenutka. Kuda odlazi energija? Kako je rasipamo? Postavljanje ovakvih
pitanja i svesnost su oni ~inioci koji dovode do izmene na~ina `ivota. U ovom hitnom odgovoru ne

26

postoji pukotina, nema vremena da se prizna nedoraslost. Bespomo}nost je na{e verovanje. Ona nije
realna. Akcaja bespomo}nosti je kompromis. Tokom ~itanja Kursa, da li si voljan da odmah
odbaci{ sve kompromise? Ovo zna~i primeniti Kurs. Ovo je otkri}e. Moramo shvatiti va`nost
namere. Tek onda mo`e postojati hitnost. Hitnost ~oveka dovodi do pa`nje. Jedino vitalna snaga
hitnosti mo`e da se bori sa non{alantnim stavom kompromisa. Rade}i tako, dolazi se do strasti.
Doga|a se preobra`aj. Postaje se su-stvaralac. Da li ~ita{ Kurs kao su-stvaralac, tako da u vreme
kad zavr{i{ sa ~itanjem, istovremeno zavr{ava{ i sa kompromisom i postaje{ totalno prisutan? To je
vrlo razli~it na~in ~itanja. Sve ono {to stavlja pod znak pitanja misaoni sistem koji je ~ovek
izgradio ve} je samim tim akcija Bo`ije Milosti. Kurs ti direktno daje novu voljnost da vidi{.
JA SAM ODGOVORAN ZA ONO [TO VIDIM. JA BIRAM OSE]ANJA KOJA DO@IVLJAVAM
I JA ODLU^UJEM O CILJU KOJI BIH DA POSTIGNEM. I SVE [TO SAMO IZGLEDA DA
MI SE DOGA\A JA SAM TRA@IO, A ONDA I DOBIJAM ONO [TO SAM TRA@IO.
KURS O ^UDIMA je radosna avantura. Ne treba ga pretvoriti u naviku. Dnevna lekcija celog dana
nosi svoj blagoslov. Ve`banje lekcije postaje akcija koja se obavlja bez napora i velika radost.
MOJA SADA[NJA SRE]A JE SVE [TO JA VIDIM.
Nema potrebe da te ikad dotakne strah nesigurnosti, zato {to je on najve}im svojim delom
psiholo{ki. Tako ti po~inje{ da {iri{ Bo`iji mir na zemlji:
"DA DO\E CARSTVO TVOJE, DA BUDE VOLJA TVOJA I NA ZEMLJI KAO NA NEBU..."
(Matej 6:10)
I ovo je mesto gde se dr`ite za ruke, kao {to se to nudi u:
A AKO TI TO POMA@E, ZAMISLI KAKO TE DR@IM ZA RUKU I KAKO TE VODIM.
UVERAVAM TE DA TO NE]E BITI SAMO PUSTO MA[TANJE.
Kakav je to samo blagoslov znati da nikada i nisi bio usamljen! Svetlost i Ljubav, ono {to je Dato,
uvek te okru`ivalo. Snaga jeste shvatiti da je ono {to je ve} Dato ujedno i dostupno. Kakav Bo`iji
dar svakome od nas ko ima KURS O ^UDIMA! Kurs nam poma`e s primenom istine koju nam
daje. A ipak mi to znamo intelektualno, kao {to znamo da ne treba da la`emo ili da treba da
volimo svog suseda. Ali mi ne znamo kako sve to i da pri- menimo. Poznavanje ideja ne zna~i
mnogo. Ideja je apstraktna zato {to je zasnovana na dvojstvu. Kurs rastvara dvojnost ~ak i izme|u
tebe i Boga. Kurs ka`e da je tvoja volja istovetna s Bo`jom. A Bo`ija Volja istovremeno je i tvoja.
Postepeno, mi se na- vikavamo na Jedno radije nego na fragmentaciju i odvajanje. Kakvo ~udo!
^ovek bi pomislio da }e neko sko~iti od radosti kad otkrije da jeste i da mo`e biti oslobo|en. Kurs
ka`e da smo postavli uslovljeni i da smo uhva}eni u zamku navike i gre{ke. On isti~e da se i
navika i gre{ka mogu ispraviti.
ISTINA ]E ISPRAVITI SVE GRE[KE U MOM UMU.
Ispravljanje je tvoja funkcija. Izvr{avaju}i svoju funkciju, ti postaje{ pro{irenje Kursa. I po{to se
gre{ke mogu ispraviti, ti ne mo`e{ biti ravnodu{an ni prema svojim, ni prema tu|im gre{kama.
Kada tvoja funkcija postane:
SPASENJE JE MOJA JEDINA FUNKCIJA OVDE, tada se konflikt zavr{ava i ti shvata{:
JA ]U PRIHVATITI SVOJU ULOGU U BO@IJEM PLANU ZA SPASENJE.
Od sada se mora{ nau~iti da pro{iruje{ ono {to si shvatio kao istinu. Kada po~ne{ {iriti istinu, onda
postaje{ nosilac Svetlosti. Tako te kurs dovodi do tvoje funkcije.
ZATO [TO GOD DA BOG DAJE MO@E BITI SAMO DOBRO.
Mo`e{ li u to ~vrsto verovati?

27

I JA PRIHVATAM SAMO ONO [TO ON DAJE I [TO MI PRIPADA.
Pogledaj samo kakvu ~ast Bog daje Svojoj Deci. Po{to nam je dao svo stva- ranje, On onda ka`e:
"^ak ni meni niste ni{ta du`ni. Ovo pripada vama". Od samog po~etka data nam je sloboda. Kako
je samo sveta slava Boga, na{eg Oca! Ne postoji ni{ta {to bismo trebali `eleti ili {to bi trebalo da
nam skrene pa`nju. "RADNA KNJIGA ZA U^ENIKE" ka`e:
SVE SU STVARI LEKCIJE KOJE BOG @ELI DA MI NAU^IMO. LEKCIJA JE ^UDO KOJE
MI BOG NUDI, UMESTO MISLI KOJE SAM SAM PROIZVEO I KOJE ME POVRE\UJU.
Bez obzira kakve su i kako samo mogu izgledati dobre, sve misli koje sami proizvodimo obavezno
nas povre|uju. ONO [TO OD NJEGA NAU^IM, POSTAJE NA^IN KAKO SE OSLOBA\AM.
Ono {to od Njega u~im jeste ~udo, po{to je to trenutak jasno}e u kome vreme prestaje. Ono {to od
Njega u~im osloba|a me od mojih vlastitih ograni~enih odluka. I TAKO JA BIRAM DA NAU^IM
NJEGOVE LEKCIJE I DA ZABORAVIM SVOJE VLASTITE. Da li mo`e{ zaboraviti svoje
vlastite lekcije? Mi smo pod pritiskom svojih potreba, svojih sutra, svojih ju~e i ~itavog predmeta
rasprave o li~nosti. Na nivou ~uda, pak, nema li~nosti. Ti si u sada{njem trenutku i ni{ta drugo nije
realno. Kurs sa nama deli i ovo:
JA STAVLJAM BUDU]NOST U BO@IJE RUKE.
Kakvo bezbri`no zadovoljstvo! Kurs tako|e ka`e i:
PRO[LOST JE OTI[LA, BUDU]NOST JO[ NIJE DO[LA. JA SAM OSLOBO\EN OD OBE.
Kako je samo prostrano ve~no s a d a. Kurs je neposredan. Mo`e{ li odmah osetiti da si se
oslobodio i pro{losti i budu}nosti? Zar ne}e{ vi{e boraviti u pro{losti? Budu}nosti jo{ nema, pa
tako i ne treba da se o njoj brine{. Ako samo ~ita{ Kurs i ne dodirne{ ovo stanje svesti, onda znaj
da sam sebe li{ava{. Sve dok bude pro{losti i budu}nosti, dotle ne}e biti mira. Gde nema vi{e
pro{losti i budu}nosti, tu nema ni tela. I sama misao nestaje. Ako misao ostaje, onda to zna~i da
nisi ni ~itao Kurs.
MENE PODR@AVA BO@IJA LJUBAV.
Ti ovo ne mora{ ~ak ni da tra`i{. Jedino mora{ shvatiti da je Ljubav ono {to si do{ao da daje{.
Izbor je tvoj, s obzirom da ima{ slobodnu volju.
O^E, DANAS SAM SLOBODAN, ZATO [TO JE MOJA VOLJA ISTOVREMENO I TVOJA.
Izbor je ili mir ili misao o pro{losti i budu}nosti, naseljena sa nestvarnim osobama. Ti `eli{ Bo`iji
Mir, ali tog Mira nema ako se ne dozvoli da odu iluzije o pro{lim i budu}im isku{enjima. Jedna
ne`ivljena Istina ostaje neistinita. Spoznati Istinu zna~i odmah je i primeniti. U odsustvu primene,
`ivot ostaje na nivou li~nosti. U odnosu na Hristovo Stanje Svesti, telo i misli su ne{to spoljnje,
po{to oni pripadaju svetu odvojenosti. Misao je nastala tek onda po{to je ve} do{lo do odvajanja,
dok je spasenje oslobo|enje od misli koje nas povre|uju. Jezik sustvaraoca je ne-li~ni, pa tako i
razli~it.
ZAR JE TO GUBITAK AKO SE UMESTO OVOGA PRONA\E SVET U KOME JE NEMOGU]
GUBITAK, U KOME LJUBAV VE^NO TRAJE, U KOME MR@NJA NE MO@E POSTOJATI I
U KOME OSVETA NEMA NIKAKVOG ZNA^ENJA? ZAR JE GUBITAK AKO SE PRONA\U
STVARI KOJE STVARNO @ELI[ I AKO ZNA[ DA IM NEMA KRAJA I DA ]E ONE OSTATI
UPRAVO ONAKVE KAO [TO I @ELI[ DA BUDU TOKOM VREMENA? ^AK ]E I ONE NA
KRAJU BITI ZAMENJENE ZA NE[TO O ^EMU NE MO@EMO GOVORITI, PO[TO ONDA
ODLAZI[ ODAVDE KA MESTU GDE RE^I POTPUNO POSTAJU BEZNA^AJNE, U TI[INU
U KOJOJ SE KOMUNICIRA NEIZGOVORENIM JEZIKOM, ALI KOG SE IPAK SIGURNO
RAZUME. KOMUNIKACIJA, NEDVOJBENA I JASNA KAO DAN, OSTAJE NEOGRANI^ENA
ZA CELU VE^NOST. I SAM BOG GOVORI SVOM SINU, A NJEGOV SIN TAKO\E

28

GOVORI NJEMU. NJIHOV JEZIK NEMA RE^I, ZATO [TO ONO [TO ONI KA@U NE MO@E
DA SE SIMBOLIZIRA. NJIHOVO JE ZNANJE DIREKTNO I POTPUNO ME\USOBNO
DELJIVO I POTPUNO JEDINSTVENO. KOLIKO SI SAMO DALEKO OD OVOGA TI, KOJI
OSTAJE[ VEZAN ZA OVAJ SVET. A IPAK, KOLIKO SI BLIZU, KADA OVAJ SVET
ZAMENI[ SVETOM KOJI @ELI[. SADA JE POSLEDNJI KORAK IZVESTAN, SADA STOJI[
UDALJEN OD BEZVREMENOSTI SAMO ZA PROSTOR JEDNOG TRENUTKA.
Re~i KURSA O ^UDIMA inspiri{u te da do|e{ u stanje smirenosti. Kurs sa sobom nosi ve~ni mir
i budi Svetlost u tebi. Kad pro~ita{ tri ~etvrtine Teksta i Radnu knjigu, onda ti Kurs ka`e: pro{ao
si dug put i sada ne mo`e{ natrag. Zar to nije lepo? Ne{to se dogodilo {to je fundamentalno
izmenilo tvoj `ivot. Zar to nije blagoslov?
UVO\ENJE RAZUMA U EGOV MISAONI SISTEM JESTE PO^ETAK NJEGOVOG
UKLANJANJA ZATO [TO SU RAZUM I EGO PROTIVRE^NI JEDAN DRUGOME. NIJE
MOGU]E NI DA NJIH OBOJE KOEGZISTIRAJU U TVOJOJ SVESNOSTI. CILJ RAZUMA
JESTE DA U^INI JASNIM, PA TAKO I O^IGLEDNIM. TI MO@E[ VIDETI RAZUM..... KADA
DO\E[ NA MESTO NA KOME SE JASNO VIDI DA SE PUT RAZDVAJA, NE MO@E[
DALJE I]I. MORA[ KRENUTI ILI JEDNIM ILI DRUGIM OD DVA PUTA NA KOJA SE
RAZDVOJIO PRVOBITNI PUT...KO GOD STIGNE TAKO DALEKO NE MO@E DONETI
POGRE[NU ODLUKU, IAKO MO@E ODLAGATI. I NEMA DELA PUTOVA- NJA KOJI BI
IZGLEDAO BEZNADNIJE I JALOVIJE NEGO [TO JE STAJANJE NA MESTU NA KOME SE
PUT GRANA I RAZDVAJA I NE ODLU^ITI SA KOJIM OD PUTEVA DALJE
NASTAVITI....SAMO TI PRVIH NEKOLIKO KORAKA DU@ ISPRAVNOG PUTA IZGLEDAJU
TE[KI, PO[TO SI IH ODABRAO, IAKO JO[ UVEK MO@E[ MISLITI DA SE MO@E[
VRATITI I NAPRAVITI DRUGI IZBOR. TO NIJE TAKO. NE MO@E SE UKLONITI IZBOR
KOJI JE NA^INJEN UZ POMO] NEBESKE MO]I. TVOJ PUT JE ODLU^EN. NE]E BITI
NI^EGA [TO TI SE NE]E RE]I, SAMO AKO OVO PRIMI[ K ZNANJU.
Mora{ napraviti jo{ jedan korak. Kurs ka`e da si izabrao da napreduje{, ali ne mo`e{ izabrati da se
vrati{. Onda Kurs dalje ka`e:
OVAJ JE KURS LAGAN BA[ ZATO [TO NE PRAVI NIKAKVOG KOMPROMISA. ALI ON
JO[ UVEK IZGLEDA TE@AK ONIMA KOJI JO[ UVEK VERUJU DA JE MOGU]
KOMPROMIS.
Ako dalje zakora~i{, oseti}e{ novi blagoslov, napon vitalnosti, `ivi ose}aj Njegovog Prisustva.
OTI[AO SI VE] DALEKO PUTEM KOJI VODI ISTINI, ISUVI[E DALEKO DA BI SADA
POSRNUO. JO[ SAMO JEDAN KORAK I U LJUBAVI ]E SE RASTOPITI I POSLEDNJI
OSTATAK STRAHA OD BOGA.
Jedini odgovor koji mora{ shvatiti jeste da si i ti i tvoj brat pro{irenje Jednog @ivota. Ti vi{e ne
gleda{ {ta on ~ini u telu, ve} vidi{ njegovu svetost.
TI BI DA SE PROTIVI[ OVOM KURSU ZATO [TO TE ON PODU^AVA DA SI SLI^AN
SVOME BRATU. VI NEMATE NIKAKVE SVRHE KOJA NE BI BILA ISTA I NIKAKVE
DRUGE SVRHE KOJU VA[ OTAC NE BI S VAMA DELIO, ZATO [TO JE VA[ ODNOS
O^I[]EN OD POSEBNIH CILJEVA. I DA LI BI TI SADA HTEO DA PORAZI[ CILJ
SVETOSTI KOJI JE NEBO DALO VA[EM ODNOSU? ONDA IZABERI [TA @ELI[ VIDETI:
BRATOVO TELO ILI NJEGOVU SVETOST, A ONO [TO BUDE[ IZABRAO U TO ]E[ I
GLEDATI. A ONDA ]E[ IZABRATI U BEZBROJNIM SITUACIJAMA I KROZ VREME KOJE
IZGLEDA BESKRAJNO SVE DOK ISTINA NE BUDE TVOJA ODLUKA. VE^NOST SE NE
MO@E PONOVO ZADOBITI JO[ JEDNOM NEGACIJOM HRISTA U SVOM BRATU. A GDE
JE ONDA TVOJE SPASENJE AKO JE TVOJ BRAT SAMO TELO? GDE BI TVOJ MIR
DRUGO MOGAO BITI AKO NE U NJEGOVOJ SVETOSTI? A GDE JE ONDA I SAM BOG
AKO NE U ONOM NJEGOVOM DELU KOJI JE ON ZAUVEK OSTAVIO U SVETOSTI

29

TVOGA BRATA, TAKO DA U TOJ SVETOSTI MO@E[ VIDETI I ISTINU O SAMOM SEBI
KOJA JE KONA^NO OBJA[NJENA POJMOVIMA KOJE SI PREPOZNAO I RAZUMEO?
SVETOST TVOGA BRATA JE SVETINJA I BLAGOSLOV ZA TEBE. NJEGOVE GRE[KE NE
MOGU ZADR@ATI BO@IJI BLAGOSLOV KOJI MU BOG DAJE, A TE NJEGOVE GRE[KE
NE MOGU ZADR@ATI NI BO@IJI BLAGOSLOV TEBI, AKO SVOGA BRATA ISTINSKI
VIDI[. NJEGOVE GRE[KE MOGU PROUZROKOVATI ODLAGANJE, A TEBI JE DATO DA
TO ODLAGANJE OD NJEGA PREUZME[, KAKO BISTE OBOJICA MOGLI ZAVR[ITI
PUTOVANJE KOJE NIKADA I NIJE ZAPO^ELO I KOME NE TREBA NIKAKAV KRAJ. ONO
^EGA NIKADA I NIJE BILO I NIJE DEO TEBE. ALI ]E[ TI MISLITI DA JESTE SVE DOK
NE SHVATI[ DA TO NIJE DEO NI ONOGA KOJI STOJI PORED TEBE. TAJ KOJI STOJI
PORED TEBE TVOJE JE OGLEDALO U KOME VIDI[ PRESUDU KOJU SI DONEO O VAMA
OBOJICI. HRIST U TEBI VIDI SVOJU SVETOST.
Ovo je kraj sveta - kraj iluzije pojavnosti. Ovde ~ovek shvata istinu i vrednost izreke: "VOLITE
JEDAN DRUGOGA". (Jovan 13:34)
A onda dolazi mir na zemlju. Gde god postoji ovakvo probu|eno bi}e, tu postoji i zra~enje, postoji
mir. ^ak se ni ptice, ni ostale `ivotinje vi{e ne pla{e, zato {to ovakvo bi}e oduzima atmosferi svu
histeriju i svu napetost. I kada ovakvo bi}e kora~a kroz {ume ili kroz grad, ono za sobom ostavlja
mir. Sve postaje posve}eno i blagosloveno, po{to se re~i ne doti~u ovakvog bi}a. Molim vas
nemojte sebe potcenjivati. Vi sa sobom nosite blagoslov. Budite u miru i znajte da ste deo
Ve~nosti.

ONAJ KO JE SIGURAN, SAVR[ENO JE MIRAN, ZATO [TO NEMA SUMNJI. SIGURNI NE
POSTAVLJAJU PITANJA, ZATO [TO NI[TA NE ULAZI U NJIHOVE UMOVE [TO JE POD
ZNAKOM PITANJA. OVO IH DR@I U SAVR[ENOM SPOKOJSTVU, ZATO [TO JE
SPOKOJSTVO TO [TO ONI DELE S DRUGIMA. ZNAJU]I [TA SU I SAMI.

PRVIH ^ETRDESET LEKCIJA
Kako je samo dragocena ti{ina. Ona je potpuna. U ti{ini mozak se obnavlja i to uti~e na svaku
}eliju tela. Ti{ina i mir toliko se poja~avaju da ~ak nisi ni svestan da si telo. Nema boljeg leka od
posedovanja smirenog uma. U ti{ini i miru nema dvojnosti ve} postoji samo svesnost koja
posmatra. Ova svesnost je vrlo inteligentna. Problemi i uverenja - koji su zapravo la`ni - rastva-
raju se. Smireni um je svestan dolaska i nestanka zvukova koji dolaze spolja, ali ovi zvukovi ne
remete mir zato {to o tim zvukovima u smirenom umu nema nikakvih sudova ni uverenja. Dobrota
smirenog uma apsorbuje sve i blagosilja sve. Kada ti{ina ili mir u|e u ne~iji `ivot, onda ova ti{ina
u~ini da osoba postane svesna svega {to je nebitno, svega {to je ro|eno iz ideja. A onda ova ti{ina
po~inje to da uklanja. Ovaj mir po~inje da prerasta - verovanja, koncepte, psiholo{ke povrede -
sli~no detetu koje prerasta svoje igra~ke i lutke. [ta misli{ {ta bi ta ti{ina drugo i mogla otkriti?
Ona po~inje da otkriva:
NI[TA OD ONOGA [TO VIDIM.....NE ZNA^I NI[TA. SVEMU [TO VIDIM DAO SAM SVO
ZNA^ENJE KOJE ONO IMA ZA MENE.
Vidi istinu ovih iskaza, a ne samo re~i. To postaje jednostavno i direktno.
NI[TA OD ONOGA [TO VIDIM NE ZNA^I NI[TA.
Kada bude{ uvideo istinu ovih iskaza, taj }e uvid dovesti tvoj um do mira, do opu{tenosti. To je
ono {to daje energiju bu|enju koje se odvi- ja u na{oj nutrini. Nemoj aktivirati druge misli. Neka
ovo bude otkri}e, blagoslov, SVEMU [TO VIDIM DAO SAM SVO ZNA^ENJE KOJE ONO

30

IMA ZA MENE! Nemoj poku{avati da se oslobodi{ ovoga. Da bi se ovoga oslobodio, zapo~e}e{
akciju kroz samu misao. Ve} je dovoljno ako uvidi{ istinu ovog iskaza. Vi|enje je akcija,
"poku{avanje" nije akcija, ve} reakcija. Akcija uklanja, ono {to "poku{ava" jeste napor i ~ini `ivot
li~nim. Ono prvo je dato, a ovo drugo zna~i nastojanje. Mudrost zna~i biti opu{ten i prisutan s
lekcijom. Ti lekciju nisi zaista pro~itao ako si ostao uhva}en u zamci svog "znanja" i nagomilanih
informacija. Ako jo{ uvek svoje aktivnosti smatra{ zna~ajnim, ti onda nisi stvarno pro~itao lekciju.
Ako nisi uspostavio odnos sa procesom Atounmenta (uklanjanje ega i le~enje verovanja u
odvojenost), onda si se izgubio u svom vlastitom delovanju, zauzet svojim vlastitim
pre`ivljavanjem.
SVEMU [TO VIDIM DAO SAM SVO ZNA^ENJE KOJE ONO IMA ZA MENE.
Ove lekcije imaju mnogo dublje zna~enje nego {to to mi shvatamo. Zato vas molim da ih s
po{tovanjem ve`bate. Ovo je bitno zato {to bez po{tovanja ne mo`emo ni{ta primati. Sve {to je
~oveku potrebno da zna mo`e na}i u KURSU O ^UDIMA. Koliko samo zahvalnosti ~ovek duguje
Kursu! Svo bogatstvo sveta ne mo`e kupiti ono {to Kurs ~ini za pojedinca. Svaki od nas poseduje
potencijal da spozna Kurs. [ta ja podrazumevam pod "potencijalom"? Potencijal zna~i da imamo
sposobnost da primimo ono {to je od Boga. Bez ovog potencijala, mi to ne bismo mogli primiti.
Kad posedujemo ovaj potencijal? Mi sami j e s m o taj potencijal - ali jo{ toga nismo svesni.
Religije i gurui poku{avaju da nas zaposle da radimo razne stvari: mantre, jogu, sve vrste razli~itih
tehnika itd. Ali osoba koja zaista zna {ta jeste potencijal prerasla je sve ovo. Ova je osoba otkrila
da je "ja i moje" apstrakcija, da to nije realno. Ova osoba uvi|a: "Kao potencijal, ja sam slobodan
i od svoje vlastite li~nosti"! Prema tome, potencijal prerasta ego. Prva lekcija potencijala jeste da
smiri mozak. Mi posedujemo potencijal da sebe potpuno uti{amo. Jednom kad smo uti{ani, onda
vi{e nema ni sutra, ni ju~e. Potencijal poseduje sposobnost da bude vrlo pa`ljiv. U ovoj pa`nji um
sti`e do ti{ine. Pa`nja rastvara sve re~i i sve "preke potrebe". To je stanje ispunjenosti. A onda
smirenost po~inje da ti daje svoju istinu:
NE RAZUMEM NI[TA OD ONOGA [TO VIDIM.
Po~inje{ postavljati pitanje: "Kako ja to vidim? Da li je istina da ne razumem ni{ta od onoga {to
vidim?" Kako bi to potencijal video? Potencijal bi to video smirenim umom. Pogledaj da li mo`e{
do}i do ovog smirenog uma. Za trenutak odbaci sve. A onda - u {ta god gledao, ti to vi{e ne deli{.
Onda smireni um gleda na stvari, a da ih ne lomi, a da im ne daje imena. U trenutku kada nekoj
stvari dajemo ime, mi joj istovremeno dajemo i zna~enje. Pogledaj samo kako se proces
fragmentacije odvijao u na{oj nutrini. Ova tendencija da se prave razlike jeste ono {to odvaja. A mi
to zovemo "znanjem". [to se vi{e hvatamo u zamku fragmentacije - a to je separacija koja razdvaja
stvari - to ta fragmentacija sve vi{e i vi{e spre~ava da se shvati ono {to je ve~no. Jedino stvarno
"znanje" jeste direktno iskustvo u kome se u tebi zavr{ava odvojenost.
JA NI[TA NE RAZUMEM - pa ~ak ni to {ta je cvet. Da li mi razumemo {ta je cvet, izuzev {to
smo mu dali ime? Da li mo`e{ odvojiti cvet od tla na kome raste? Da li ga mo`e{ odvojiti od
sunca, od godi{njih doba? Gde bi to zavr{ilo? Cvet pro{iruje celo stvaranje. Ne mo`e se izolovati.
Kada to shvati{ na ovaj na~in, dokraj~uje{ tako|e i svoju izolaciju, svoju odvojenost. [ta bi trebalo
da se dogodi da se vi{e ne bi pravile razlike? Ti bi trebalo da posmatra{ sa smirenim umom, zar
ne? Kad je um smiren, onda nema prosu|ivanja. Poku{aj gledati oko sebe sa ovim smirenim
umom, a da ni{ta ne imenuje{ - da gleda{ iz puke radosti, bez bilo kakvog stvaranja vlastitog
mi{ljenja o vi|enim stvarima bez prosu|ivanja. Kada si smiren, to je ono {to se de{ava. A onda
otkriva{:
OVE MISLI NE ZNA^E NI[TA.
Da li istinski mo`e{ ovo re}i? ^emu misao pridaje va`nost? Zar je ne pridaje svojim vlastitim
vezanostima? Mi malo {ta drugo znamo osim svog li~nog, ograni~enog sveta "ja i mene". OVE
MISLI NE ZNA^E NI[TA zato {to su li~ne. A {ta je onda misao? Sva misao je samo reakcija i
prema tome je bezna~ajna. Misao je verovanje koje nije zasnovano na pozitivnom znanju, ve} na

31

onome {to se na{em umu ~ini verovatnim, misao je li~na, pa prema tome, ona ~oveka ograni~ava.
Ako to bude{ celog dana otkrivao - o svojoj vlastitoj misli - {ta }e se dogoditi? Ti se onda ne}e{
uklopiti u ovaj svet. I kakva }e to samo dobra stvar biti! Onda ne}e biti vi{e straha - da }e{
izgubiti posao ili bilo {ta drugo. Sve }e postati sekundarno. Ima}e{ funkciju koja }e se o svemu
brinuti. Posta}e{ zakon samom sebi i blagosilja}e{ svo stvaranje. Ne}e{ vi{e biti pot~injen grubosti
i prostoti. Te{ko}a nastupa onda kada ka`e{: "Ja sada u to verujem, ali ja moram od ne~ega `iveti.
Ja to ne mogu primeniti." Treba staviti pod upitnik ovo verovanje da ne mo`emo istinu primeniti.
Da li si dovoljno hrabar da stavi{ pod znak pitanja ovo verovanje? Postoji izazov koji misao uvek
izbegava - izazov akcije. Akcija ima mo} i vitalnost da rastvori misao. Akcija nas ~isti od misli
koje su bezna~ajne. Ako sami sebi budemo mogli darovati dar ti{ine, onda }emo znati {ta je akcija.
Da li ose}a{ kakav izazov ovo postavlja? Pri bavljenju sa izazovom mi moramo da se nosimo sa
svojim ose}anjem nedovoljnosti i nedoraslosti. [ta ~inimo sa svojim ose}anjem nedoraslosti?
Ignori{emo ga? Postajemo zbog njega deprimirani? Ovo su sve dobri na~ini bekstva kao i svi
ostali. Odlaganje nije nikakvo re{enje, a mi jo{ uvek izgleda da ne mo`emo spre~iti odlaganje:
"Nadam se da }u to mo}i uraditi sutra". I tako su na{e nedoraslosti izumele sutra. Na neki na~in
mi uvek mislimo: "Ja sada to ne mogu potpuno uraditi". Kako se zove nedoraslost? Sutra. A to
smo radili ~itavog svog `ivota. Izazov nas dovodi u krizu. Ose}amo se nedorasli izazovu,
odla`emo. A onda `ivimo `ivot pora`enog - pora`enog od strane vlastitog pronalaska koji se zove
vreme, od strane vlastite pretpostavke o nedoraslosti. [ta je stvorilo sve ovo? Misao, zar ne? Misao
}e tako|e re}i: "Ja mogu ponoviti re~i iz lekcije, ali ja ih ne mogu primeniti". Ali ovo je la`an
iskaz. Mi smo toliko le`erni da ne `elimo da idemo dalje. U stvarnosti, mi se ne `elimo menjati.
"Ja `elim da u r a d i m stvari. @elim da budem aktivan. @elim popraviti sebe". Ali ovde nedostaje
strasti da bi se bilo {ta od toga moglo primeniti. Kada iskoristi{ pogonsku snagu istine, u istom
tom trenutku dolazi do primene te energije do kraja tvog `ivota.
Prema tome, mi ` e l i m o istinu, ali ne `elimo da se promenimo.
A to jeste razlog za{to nikada nemamo istinu. Svaka osoba mora ovo otkriti. A onda - za{to sebe
ne~im zapo{ljava{? Za{to zapo~inje{ konflikt u svojoj nutrini? Najmanje {to mo`e{ u~initi to je da
postane{ svestan ove varke. VI\ENJE LA@NOG KAO LA@NOG JESTE ONO [TO TE
OSLOBA\A OD LA@NOG. Ovo vi|enje u nama budi svesnost o varci u koju smo se uhvatili.
Nemoj se osetiti bespomo}nim i re}i: "[ta treba da uradim?" To zvu~i sli~no onome kako misao
govori. Da li ti jo{ uvek slu{a{ misli? Upravo si rekao OVE MISLI NE ZNA^E NI[TA! Pa tako,
mi nismo ni tamo, ni ovamo. Ali bi}emo. Budi zbog toga zadovoljan. I samo uvi|anje la`nog kao
la`nog poseduje u sebi svoju vlastitu akciju. Akcija svesnosti mnogo je ja~a od akcije misli. Na{a
jedina odgovornost jeste da budemo po{teni. [ta misli{ da }e svesnost u~initi? Kad ka`e{: "Sla`em
se da OVE MISLI NE ZNA^E NI[TA, ali ja imam odgovornosti, ja ne mogu napustiti svoj posao"
- svesnost }e ti re}i da su to upravo one misli koje te dr`e u ropstvu. A onda }e svesnost nastaviti
da sve vi{e i vi{e rastvara misli i da te ~ini svesnim da i ove misli tako|e ni{ta ne zna~e. Kad
ka`e{: "[ta mogu u~initi?" svesnost uvi|a i ka`e ti: "Pogledaj na bespomo}nost! Ona me je
iskori{tavala i sa mnom manipulisala ~itavog mog `ivota". Svesnost je svetlost koja se ne mo`e
prevariti. Svesnost je bu|enje u vlastitoj nutrini. Ali svesnost ti ne govori {ta da radi{. Ona ti samo
ka`e: "Uvidi da ono {to radi{ jeste la`no". Pa onda, {ta svesnost zapravo ~ini? Akcija svesnosti
sastoji se u tome da ukloni aktivnost misli. Da li bi ti dozvolio svesnosti da ukloni stvari u koje
veruje{ - svoje pogre{no opa`anje, svoje varke?
Svesnost, prema tome, ~ini te sve vi{e i vi{e svesnim la`nosti li~nog `ivota, sve dok ne otkrije{
jedinu stvar koja nije la`na: Bo`iju Volju Bo`ija Volja sadr`i u sebi vitalnost koja se brine o
tvojim sredstvima za `ivot.
Bo`ija Volja poseduje vitalnost da mo`e rotirati planete i pokretati okeane. Ona u sebi sadr`i sve
{to postoji. Mo`emo videti njenu vrhunsku mudrost: ritam dana i no}i, godi{nja doba, ritam rada i
samog tvog srca i cirkulacije krvi. Ritam svega. I zar ne mo`e{ imati u to poverenja? Zar bi radije
svoje poverenje poklonio mislima koje ne zna~e ni{ta? Ako misli ne zna~e ni{ta - a mi samo
vidimo kroz misli - mi onda ne mo`emo ni{ta ni videti. Sve ima svoje zna~enje, ali mi to zna~enje
nikada nismo videli. Mi ne vidimo ni{ta. Kada v i d i { , u pravom smislu, ti onda nisi vi{e

32

nesiguran, zar ne? Ti onda vidi{ savr{enstvo koje snabdeva svim {to je potrebno i onda shvata{: "Ja
ni{ta ne razumem!"
I vrati}e{ se svojoj ti{ini. Va`no je nau~iti da se otkriju vrline ti{ine. Ti{ina mo`e spoznati realnost,
misao ne mo`e. Ti{ina koja poznaje realnost govori misli {ta da radi. A misao }e onda uvek
izraziti ono {to poti~e od ti{ine, ono {to je ve~no, ono {to poti~e od Boga. Ali bez ti{ine mi smo
svesni samo tela i telesnih ~ula. A jedina stvar na koju smo osetljivi jeste oset (senzacija). I mi
onda `elimo sve vi{e i vi{e tih oseta. Telesna ~ula se ne mogu nikada zadovoljiti. Postajemo rob
fizi~kih ~ula i zato smo stalno njima zauzeti. Vide}i ovo spopada te u`as! U ovoj preokupiranosti
nema prostora da bi se moglo do}i do duboke ti{ine i mira. Shvata{: "Ja sam u zatvoru i sve ono o
~emu se brinem jeste {ta ~ula mogu u~initi za mene. U tome nema pa`ljivosti, u tome nema
ljubavi. Svo vreme - samo ~ula". U odsutnosti unutra{njeg mira mi smo robovi svojih ~ula. Ali
kada se smiri{, tada otkriva{ da u `ivotu postoji i ne{to vi{e od ~ula. U ovoj ti{ini, u ovoj bez-
grani~nosti, postoji zadovoljstvo u gledanju savr{enstva stvaranja. Ponekad pesnici i umetnici imaju
letimi~an uvid u ovo kada uspostave direktan kontakt sa ti{inom objekta. Oni poku{avaju da uhvate
ovu ti{inu u svojoj poeziji ili svojim slikama. Mistik, pak, ide ~ak i dalje. On ide dalje i po~inje da
sve to prerasta. A to je ono {to moramo otkriti, tako da mo`emo zavr{iti sa konfliktom i
dvojno{}u. I mi negde posedujemo dostojanstvo koje pripada duhu. Postoji jedno unutra{nje
pozivanje, ~ovekova vlastita funkcija, koja je istovetna i jedno sa Bo`ijom Voljom.
Kada to otkrije{, onda istovremeno nalazi{ i svoj mir i dolazi{ u polo`aj da i ti daje{ drugima
ne{to od sebe. Ni{ta spolja{nje ne mo`e delovati na li~nost koja je uspostavila odnos sa svojom
funkcijom. Onda ova li~nost spoznaje istinu iskaza: NIKAD NISAM UZBU\EN ZBOG
RAZLOGA ZBOG KOGA MISLIM DA JESAM. Funkcija razuma jeste da ispravi gre{ku. Kada
do|e{ do tog razuma, onda si oslobo|en od bilo kakve gre{ke ili pogre{nog opa`anja. Prema tome,
nikad se ne}e{ uzbuditi. Odmah prepoznaje{ da je tvoje vlastito tuma~enje ono {to te uzbu|uje.
Razum je jasno}a koja je d a t a, svetlost koja ispravlja sve reakcije iz tvoje nutrine. Ova lekcija
daje ti inicijativu da raspr{i{ iluzije i dozvoljava ti da se oslobodi{ stvari koje te uzbu|uju. U
trenutku kada se varka rastvori, uveden si u ~udo U trenutku kada uvidi{ da NIKAD NISAM
UZBU\EN ZBOG RAZLOGA ZBOG KOG MISLIM DA JESAM. Onda se ra{~i{}ava prostor
koga misli ne doti~u - to je trenutak ve~nosti. Uvi|a{ kako te motivi uvek odvode od ovog
trenutka ve~nosti. Motivi odr`avaju ~oveka aktivnim i zaposlenim, oni u sebi sadr`e strah i
ambiciju, `elju i mr`nju.
Ovo je gra|a od koje su motivi proizvedeni i oni ti nikada ne dozvoljavaju da bude{ ono {to zaista
j e s i. Ako `eli{ da nikada ne bude{ uzbu|en, onda vibracija ove lekcije mo`e to dovesti do
primene. Ova }e ti vibracija pojednostaviti `ivot, promeni}e ti na~in `ivota.
Lekciju ~itaj s ljubavlju.
Ona poseduje potencijal da te oslobodi od onoga za {ta misli{ da ti se doga|a zbog spoljnjih
uzroka. Ni{ta se ne doga|a zbog spoljnjih uzroka. Ova lekcija sve dovodi do svetosti i mo`e
dokraj~iti odvojenost i fragmentaciju. Ova te lekcija dovodi do stanja bi}a koje misao ne dodiruje.
Lako je ponoviti lekciju - lako je ~ak i pretendirati da je razumemo - ali predmet rasprave je i
dalje primena lekcije. Bez primene lekcija nema vrednosti. Za{to nema primene lekcije? Mi
poznajemo njene re~i, ali za{to mi ne `elimo znati ~injenicu koja stoji iza tih re~i? Ovo drugo je i
mogu}no i apsolutno potrebno. Kurs je radosna avantura i on nas dovodi do ne~eg novog. Ne
mo`e{ mi re}i da si nau~io lekciju ako nisi do{ao do tog novog. Jednom kad se ovo razume,
u~enje o kome govorim ostaje ve~no zato {to ono ne pripada misli. [ta }e nas navesti da ovo
uvidimo? [ta }e dovesti do hitnosti da bismo ovo videli?
JA SAM UZBU\EN ZATO [TO VIDIM NE[TO ^EGA NEMA.
Ovo sada treba da unese stvarnu razliku u tvoj `ivot! Za mene, druga osoba nije ne{to spolja{nje.
Da li zna{ {ta to zna~i? To zna~i da ono {to li~nost ~ini u telu nije ono sa ~im }e{ ti uspostaviti
odnos. Onaj drugi ima li~nost i temperament, ali to nije ono sa ~im se ti poistove}uje{. On je
tako|e i ve~an, i njega je Bog stvorio. Ovo nikada ne}e{ znati, ako ne bude{ voleo tu drugu osobu.

33

U odsutnosti o~iju koje bi videle realnost onoga {ta je drugo ljudsko bi}e, mi onda gledamo na
fizi~ku aktivnost i na nju onda stavljamo etiketu "ovo je dobro", "ovo je lo{e" itd. Zar mi to svi ne
~inimo?
Ali ljubav mora i}i dalje od ovoga.
Kad nismo svesni toga ko smo uistinu, onda se varamo, poistove}ujemo se sa svojim telima i
svojim nesigurnostima. Prirodno kad bismo nau~ili {ta je to ljubav, mi se onda ne bismo
poistove}ivali sa telom i li~no{}u. Ono {to li~nost radi u telu n i j e realno.
Ono {to osoba j e s t e jeste realno. A ono {to osoba j e s t e nije telo.Da li se mo`e{ `ivo
zainteresovati i po`eleti da spozna{ istinu o ovome? Ako je tako, onda }e{ prizvati onaj potencijal
iz svoje nutrine - potencijal za primanje. A to i jeste akcija KURSA O ^UDIMA. Nema ve}eg
blagoslova koji je ikada bio dat ~oveku nego {to je to svaka lekcija koju Kurs sadr`i. Mi lekcije
moramo raditi vrlo temeljito zato {to su one proces bu|enja poverenja u samog sebe i
samospoznaje. Treba pogledati u sve ono {to nas uznemirava i {to nas li{ava mira zato {to, po
svojoj prirodi, mi treba da smo u miru. Mi moramo biti u miru. Ukoliko ne zavlada mir u na{oj
nutrini, ne}e biti mira ni u spolja{njem svetu. Mi smo odgovorni za ratove i za sve ostalo {to se
doga|a u spolja{njem svetu. Mi snosimo odgovornost da ne poja~avamo napetost i trvenje. Kad
smo ti i ja u miru, i napolju se doga|a ne{to {to je analogno tome. Ti{ina privla~i k sebi mnogo
vi{e toga nego {to to mi mo`emo shvatiti. Ni{ta drugo ne mo`e ponuditi ono {to mo`e ti{ina. A mi
toj ti{ini okre}emo le|a. A lekcija ka`e: MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA.
Ovo je tako zna~ajna lekcija. Kako mo`emo izgovoriti ove re~i i posle toga svojim mislima pridati
neko zna~enje? Ti{ina ~oveku poma`e da ne pridaje vrednost i va`nost misli. Ti{ina uklanja
vladavinu misli nad nama. U ovoj jednoj jedinoj lekciji sve je sadr`ano. To je lekcija koju ~ovek
voli da ~ita ponovo i ponovo. Ona ~ini stvari tako jasnim - samo ako si voljan da lekciji da{
prostora. Ona te osloba|a od svega u {ta sada veruje{.
MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA.
Ne mislim da se bilo ko od nas ne sla`e sa ovim u principu, ali ipak nekako ne mo`emo da se
odlepimo od svojih misli. Puko slaganje nije dovoljno. Mi se moramo odlepiti od svojih misli.
Najmanje {to }emo time posti}i jeste da }emo postati svesniji.
[ta je to {to daje misli zna~enje? Misao se ne}e odlepiti od misli pa ~ak iako se jedna misao slo`i
da je ona druga bezna~ajna Da li si zahvalan lekciji koja je ovo tako jasno iznela u `ari{te tvoje
pa`nje? Mo`da }e{ re}i: "U redu, ja to cenim. Ali ja se jo{ uvek ne mogu odlepiti". Mo`da, ako se
smirimo i ako ne budemo tako jako uvereni da mo`emo u~initi nemogu}e, do}i }emo do
inspiracije. Iz te inspiracije mo`e se roditi ne{to drugo. Tada otpada prezauzetost samim sobom.
Postani za trenutak svestan Za{to nastavlja{ da pridaje{ zna~enje re~enici kao {to je: "Ja to ne
mogu odbaciti", a onda nastavlja{ govoriti: "MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA"? Ti ne samo {to
nisi dokraj~io svoju misao, ti si ~ak i dodao jo{ jednu frazu svom repertoaru. A lekcija lepo ka`e:
u redu, ako se ne mo`e{ odlepiti od svojih misli, onda samo ponovi ovo i to vrlo polako:
OVA ]E MI IDEJA POMO]I DA SE OSLOBODIM OD SVEGA U [TA SADA VERUJEM.
Zar te ovo ne inspiri{e? Ovo li~i na garanciju, na obe}anje. Mo`e{ li prihvatiti ovo obe}anje? To je
obe}anje koje ti On daje. Da li si to ~itao na ovakav na~in? Onaj Ko upravlja procesom uklanjanja
ega i le~enja verovanja u odvojenost (Atounment) je Onaj ko ti daje ovo obe}anje. MOJE MISLI
NE ZNA^E NI[TA. [ta se de{ava kada uzme{ jedan trenutak i iskoristi{ ga da bi spoznao svoje
misli? Pa, pre svega, ovaj te trenutak ponovo vra}a samom sebi - ti se sada bavi{ samim sobom, a
ne apstraktnom mi{lju. Ti sada posmatra{ samog sebe, postaje{ svestan svojih misli. Ako kre}e{ da
vidi{ la`no kao la`no, zapo~ni sa gledanjem u svoju nutrinu, a ne sa spolja{njim svetom. I to je
mesto gde ~udo preseca vreme. Mo`emo posmatrati kako smo samo malo svesni svojih vlastitih
misli. Uvek smo svesni misli nekog drugog ~oveka. Prema tome, radije nego svesnosti, mi dajemo
ovla{}enja o~ima koje ne vide dalje od granica sveta pojavnosti i nikada ne budimo svoje

34

unutra{nje oko ili unutra{nju svesnost. Mo`emo li uvideti da me misao povezuje sa onim {to je
spolja{nje, a da me svesnost povezuje sa mojom vlastitom mi{lju? Vidi{ li u ~emu je razlika?
Umesto da postanem svestan nekog drugog ~oveka, ja sada postajem svestan svoje vlastite misli.
Doga|a se ono "spoznaj samog sebe".
Ose}am se manje bespomo}nim i manje zbrkanim zato {to se bavim upravo ovim. Jedina stvar
kojom moram da se bavim jeste moja vlastita misao. Po~inje{ da u~i{ vi{e o sebi - o svojim
impulsima, o svojim ustaljenim interesovanjima, o onome {to te ljuti ili {to te ugro`ava - ali bez
ikakvog ku|enja. Svesnost uklanja prosu|ivanje, bilo da se prosu|uje o samom sebi ili o nekoj
situaciji ili drugoj osobi. Da li sada shvata{ da je najve}i deo na{eg "znanja" zapravo prosu|ivanje?
To, u stvari, nije nikakvo znanje, ve} predrasuda. Shvatanje ovoga mo`e dovesti do bezbrojnih
promena u na{em na~inu gledanja na stvari i na{e vlastito mi{ljenje. Mo`da }e biti ne{to lak{e se
odlepiti od svojih ljutitih misli o nekom drugom ~oveku, ako znamo: MOJE MISLI NE ZNA^E
NI[TA. Posmatranje svoje vlastite misli i uvi|anje la`nog kao la`nog budi nas i osposobljava da
razlikujemo. "Moje misli mo`da ne zna~e ni{ta, ali onda mora postojati druga misao, Bo`ija
Misao". Ovo shvatanje sve vi{e raste kada se Kurs ~ita smirenim umom. Kurs se mora ~itati
smirenim umom, ina~e ga zapravo uop{te i ne ~itamo. Smireni um je taj koji mo`e re}i: MOJE
BEZNA^AJNE MISLI POKAZUJU MI BEZNA^AJAN SVET.
Ina~e je to la`. ^itamo BIBLIJU, KURAN, VEDE - kakva je razlika? Na{i su `ivoti suprotni istini
koju daju ove svete knjige. @ive}i u hipokriziji (praviti se da jesi ono {to nisi; igranje la`ne uloge;
prevara u vezi sa pravim karakterom, ose}anjima, posebno u vezi sa moralom i religijom -
Vebster), mi od sebe pravimo jo{ ve}e budale. Mi poznajemo re~i, ali moramo prerasti te re~i. Mi
moramo da uklonimo. Ukoliko ne postanemo tihi, ne}emo znati {ta je to uklanjanje. Mi
jednostavno nastavljamo dalje sa ose}ajem "znanja", sa ose}ajem da u~imo. Da li zna{ kakva je to
samo zamka? Ali i ovo je senzacija (ose}aj) zar ne? Smirenost zna:
MOJE BEZNA^AJNE MISLI POKAZUJU MI BEZNA^AJAN SVET.
Ukoliko nismo smireni, mi stvarno i ne ~itamo ove re~i. A ako smo smireni, Kurs onda postaje
pa`nja - pa`nja koju samo ti{ina mo`e poznavati. Isus je govorio i govorio - siguran sam da i
svaka druga osoba koja poseduje smireni um obavezno kazuje istu stvar - "ako imate u{i da ~ujete"
(Matej 13:13-17). Mi ne mo`emo ~uti zato {to tuma~imo. Tuma~enje je aktivnost misli koja
deformi{e slu{anje. Ovo je 11. lekcija. Za jedanaest dana dovedeni smo u stanje u kome se doga|a
unutra{nji preobra`aj. Kad bi nam se ova lekcija dala sedmog dana, ne bismo je mogli razumeti na
ovaj poseban na~in. Ovo nije samo jedan iskaz. Jedanaestog dana, uvi|aju}i istinu koju sadr`i ova
lekcija, ~ovek se mo`e preobraziti. Mi stvarno prepoznajemo da ove re~i Kursa sadr`e u sebi
izvesnu sli~nost sa istinom. Sad je potrebno manje obja{njavati da bi se ove re~i razjasnile. Ali,
ako treba da do|e do preobra`aja, lekciju treba primeniti - primeniti realnu spoznaju istine koju
lekcija u sebi sadr`i, ne intelektualnost lekcije, ne re~i lekcije. "Lekcija je istinita, ali ja sam jo{
zarobljen u bezna~ajnom svetu i ja sam time jo{ uvek potpuno zadovoljan". Ovo dvoje ne idu
zajedno. Mi toliko mnogo energije utro{imo na svoj nemir, na prepu{tanje `eljama i na razna
skretanja. A to je ona ista energija koja je neophodna za preobra`aj. Ili se energija rasipa na
usputne i nebitne aktivnosti ili se pak zadr`ava i onda raspola`e{ vitalno{}u koja dovodi do
preobra`aja. Ti to mo`e{ u~initi u bilo kom trenutku.
MOJE BEZNA^AJNE MISLI POKAZUJU MI BEZNA^AJAN SVET.
[ta ovo zna~i? To zna~i da ti nisi vi{e bezna~ajan, zato {to ne pripada{ ovom svetu, nisi od ovoga
sveta. Ako bude{ svet video kao bezna~ajan, onda TI mora{ postati zna~ajan. A samo i jedno
ljudsko bi}e koje postane zna~ajno u bezna~ajnom svetu jeste blagoslov za ljudsku rasu. Istina te
~ini zna~ajnim. Primi dar koji ti lekcija daje.
JA SAM UZBU\EN ZATO [TO VIDIM BEZNA^AJAN SVET.

35

Mi moramo pro}i kroz ovo. Ti i ja jesmo svet. A sada vidi kako ti sam odr`ava{ ovo uzbu|enje.
"Nisam trebao to u~initi. U~ini}u ovo." I ~ovek odmah uvi|a: "Ponovo sam se vratio svojim
bezna~ajnim mislima!" [ta dovodi do ovog uvida? [ta je to {to donosi ovu svesnost da si ponovo u
dru{tvu sa svojim bezna~ajnim mislima?...Smireni um. Smireni um smiruje sve. Manija za u~enjem
jeste jedna od stvari koja je uti{ana. [kolovanje je postalo jedna od naj{tetnijih stvari za
~ove~anstvo, zato {to ono ljude ve`ba isklju~ivo za to da bi se podesili dru{tvenom sistemu. Za{to
bismo bili i~ija svojina? Kad ne bi bilo nesigurnosti i pohlepe, ti ne bi `eleo da nagomila{ vi{e
bogatstva od drugog ~oveka. U `ivotu postoji tako obilje. Ali tamo gde postoji izve{ta~enost tu
postoji i pohlepa. Postoji i drugi svet - svet mira, svet svetosti. To je tvoje pravo prebivali{te.
Smireni um ne `eli ni{ta {to je od ovog sveta. Sveta koji je podeljen i u kome ve}a riba jede
manju ribu. U ovom drugom svetu ti si u miru i onda otkriva{ da ima{ sve {to ti je potrebno. Niko
ti nije dao zube, ali u detinjstvu zubi sami ni~u. Ni jedan dru{tveni sistem ti ne mo`e dati
trepavice.
Dobija{ sve {to ti je potrebno.
I ti onda postaje{ deo te Inteligencije, deo te akcije @ivota.
BEZNA^AJAN SVET RA\A STRAH.
Ako nisi deo bezna~ajnog sveta - a taj svet pripada misli - za{to bi se onda bilo ~ega pla{io? [ta
misli{ {ta je to nesigurnost? Zar nismo svi njeni zarobljenici? Mi sebi ne mo`emo dozvoliti ~ak ni
da stavimo ovu nesigurnost pod znak pitanja! "Ko se brine o nama?" Ako bismo zaista znali svoju
funkciju, da li bi se ovo pitanje ikada postavilo? U odsutnosti spoznaje svoje realne funkcije, mi
postajemo nesigurni i zapo~injemo kretanje u svojim `ivotima koje nije vi{e vezano za realnost.
Jedan je mudrac jednom rekao: "Napravi od sebe mazgu i neko }e te uzja{iti!" I lekcija tako|e
ka`e: ...BEZNA^AJAN SVET JE NEMOGU]. NI[TA NE POSTOJI [TO JE BEZ ZNA^ENJA.
Svet koji je ~ovek proizveo, svet verovanja, nacionalizma, naoru`anja i tako dalje, jeste bezna~ajan,
ali taj svet nije Bog stvorio.
BOG NIJE STVORIO BEZNA^AJAN SVET.
Zar ovo nije lepo? BOG NIJE STVORIO BEZNA^AJAN SVET zato {to sada ti vidi{ svet koji
Bog jeste stvorio. To je shvatanje, to je prepoznavanje jedne ~injenice, to nije prazna fraza Ako bi
to bila prazna fraza, onda ti ne bi pripadao svetu koji je Bog stvorio. BOG NIJE STVORIO
BEZNA^AJAN SVET zna~i da ti vidi{ {ta jeste zna~ajno, a zna~ajno je ono {to je od Boga, ono
{to je ve~no i {to se ne menja. A onda otkriva{:
MOJE MISLI SU SLIKE KOJE SAM SAM PROIZVEO.
Tvoja su bra}a proizvela iste slike i te su ih slike zarobile, ali tebe nisu. I ti mo`e{ svoju bra}u
u~initi svesnim u vezi sa ovim: "I ja sam jednom bio rob". Kakva je to samo zahvalna funkcija
pokazati svom bratu da nije slepac! Ti mu poma`e{ da ukloni slike. A onda ide{ i dalje i dolazi{
do:
BOG JE U SVEMU [TO JA VIDIM ZATO [TO JE BOG U MOM UMU.
Jedna jedina istina u tvom `ivotu proizvodi ogromnu razliku. Ona menja celi tvoj sistem vrednosti.
Ali ako ne radimo na primeni lekcija, onda je sva na{a intelektualnost i svo na{e "znanje" potpuno
jalovo. U stvari, to "znanje" i ta intelektualnost su u tom slu~aju neprijatelji. Sad`aj i izvor svega
jeste Bog. Ali je lak{e re}i "Bog je u ovom drvetu" nego re}i "Bog je u ovom stolu", zato {to je
drvo `ivo i {to raste. Ono je deo kretanja @ivota. Ali, kao {to smo ve} ranije rekli, lepota nije u
samom objektu, ve} u vi|enju. A mi smo bili zapeli za objekat. Mi imamo svoje mi{ljenje o tom
objektu. Ako ga volim, onda `elim i da ga posedujem. A ako ga ne volim `elim da ga se re{im.
Mo`e{ li uvideti koliku samo ulogu u tvom `ivotu igra aktivnost misli? U kom stepenu misao
gospodari tobom? Za{to ti je potrebno mi{ljenje o ne~emu? Po~ni da otkriva{: "Ja nisam ni{ta

36

drugo ve} verovanje koje nije zasnovano na pozitivnom znanju, ve} na onome {to se umu ~ini
verovatnim i ja ne znam kako da postojim bez tog verovanja". U redu, po{to si uvideo u ~emu se
problem sastoji, ti onda mo`e{ i da se nosi{ sa tim problemom. Videli smo ve} da misli treba da
se stave pod znak pitanja, a pod taj upitnik ih mo`emo staviti tek ako smo u stanju spokojstva ili
ti{ine. Ako to nije slu~aj, tj. ako nismo smireni, onda nas stimuli{e na{e "znanje", zarobljava nas
kome{anje mozgovne aktivnosti. Ali um je ne{to sasvim drugo. Kada si u umu, onda postoji
ozbiljnost i odlu~nost koja ne skre}e u mozgovnu aktivnost. Da bi rastvorio mozgovnu aktivnost,
mora{ do}i do one vitalnosti u kojoj nema alternativa. Da li je to ono {to `eli{ vi{e od bilo ~ega u
svom `ivotu? Ako nije tako, onda je to sve samo ponovno prilago|avanje na nivou mozgovne
aktivnosti. Da li je sada jasno da te aktivnost mozga spre~ava da spozna{ Boga koji je u tvom
umu? Postoji samo jedan um - Bo`iji Um. Tako|e postoji samo jedan mozak. Svaki mozak poznaje
strah, poseduje `elje, nije ispunjen, uslovljen je. Mozak ima svoja ograni~enja. On je vezan za telo,
za svoju li~nost. Svrha mozga, koji je deo fizikalnosti, jeste da se brine o telu. Ali mi smo isuvi{e
zauzeti aktivno{}u mozga. Jedna od glavnih karakteristika mozga jeste da on izgleda kao da je
uvek u stanju neispunjenosti. On uvek `eli v i { e. I on stalno sve vi{e gomila svega i sva~ega,
sve do dana kada umre{. Sve {to mozak "nau~i", na kraju mora biti odu~eno. Neispunjeni mozak
nikada ne voli ti{inu, nikada ne voli mir. Ali tihi um ve}i je od mozga. Ti{ina mo`e posmatrati, t i
{ i n a mo`e re}i:
BOG JE U SVEMU [TO VIDIM.
Ti{ina je Bo`ije oko. Ovo oko posmatra unutra{nji i spolja{nji pejza`. Ono {to svedo~i to nije
kretanje misli. Misli nestaju ba{ kao {to i tama nestaje sa dolaskom zore. Kako je samo blaga
akcija zore! Da li mo`e{ ubediti sunce da postoji tama u svetu? Ne{to se sli~no tome doga|a kada
se do|e do smirenog uma. Ti{ina uvi|a: JA NISAM @RTVA SVETA KOJI VIDIM. Ti{ina nije
nikada `rtva sveta, zato {to ti{ina i nije od ovoga sveta. Sve dok ti{ina ne postane deo tvog `ivota,
ti }e{ i dalje biti `rtva ovog sveta. Va`no je da se prizna i shvati ~injenica onoga {to jeste. Glad,
spavanje, strah i seks - svi su oni zajedni~ki svakome ~oveku na ovoj planeti. Ono {to razlikuje i
isti~e ~oveka u odnosu na `ivotinje jeste njegova sposobnost da spozna Boga. Ukoliko ~ovek ne
spozna Boga, on ostaje podre|en onome {to je vezano vremenom, ostaje podre|en zakonu
pre`ivljavanja. I tako svaka osoba ostaje izolovana i vezana za ono {to je li~no. Na{e "znanje" uvek
je ograni~eno nama samima i vremenom. Ovo "znanje" uvek pripada pro{losti ili budu}nosti. Ali
postoji stanje svesti u kome se nikada ne do`ivljava strah.
A KURS O ^UDIMA poku{ava da probudi u nama ~e`nju za onim {to je realno, zato {to je ono
{to je realno neodvojivo prisutno u nama samima. Odlu~uju}i ~inilac jeste na{ stepen prijem~ivosti.
Nije problem u tome da nam Isus ne mo`e dati Istinu - to je upravo ono {to je On i u~inio -
problem je u tome da je tu istinu primilo samo njih jedanaest od mnogo hiljada drugih. Sve zavisi
od tvoje sposobnosti da primi{. Mi moramo ~itati KURS O ^UDIMA s prijem~ivo{}u, zato {to
prijem~ivost ima pravi odnos sa istinom. Prijem~ivost budi ~ovekov vlastiti potencijal. To ne mo`e
u~initi delimi~na pa`nja - ona ostaje na nivou aktivnosti mozga, na nivou relativnog znanja, na
nivou na{eg "znanja". Moramo biti prijem~ivi da ne bismo bili `rtve sveta. Izbor pripada nama. To
nije ~ak ni izbor, to je odluka. Ti ne mo`e{ ve~nost postaviti u vreme, ali mo`e{ staviti vreme u
ve~nost i tamo ga rastvoriti.
JA SAM IZUMEO SVET KOJI VIDIM.
[ta se doga|a u tebi kada ovo ~ita{? Puka intelektualna spoznaja potpuno je bezvredna - ova
spoznaja mo`e samo izumeti la`ni svet koji ne postoji. Sada nam to treba biti ve} sasvim jasno.
Religija je za one koji su nezadovoljni sa onim {to je la`no - sa svetom slika i iluzija. Akcija je ta
koja odbija da bude deo onoga {to je la`no. A poku{avanje da se iza|e iz onog {to je la`no samo
po sebi je jo{ jedna iluzija, zato {to poku{avanje proizvodi vreme. I tako ti uvi|a{ da lekcije same
po sebi postaju ne{to {to se potpuno suprotstavlja la`nom svetu. Ovo je jasno re~eno u Tekstu:
SAVR[ENA LJUBAV ODBACUJE STRAH. AKO STRAH POSTOJI, ONDA NEMA SAVR[ENE
LJUBAVI. Ali: POSTOJI SAMO SAVR[ENA LJUBAV. AKO JE TU STRAH, ON ONDA
PROIZVODI STANJE KOJE NE POSTOJI.

37

Nedostatak ljubavi u nama je proizveo stanje koje ne postoji. To stanje zna~i bekstvo od realnosti,
pa ~ak i od bla`enstva. I sve {to vidimo onda jeste svet koji je ~ovek proizveo, svet koji je
proizveden uz pomo} ideja. A to je svet koji vidimo. I mi smo uvereni da ne mo`emo opstati bez
tog sveta. A to je jo{ jedan pronalazak. U osnovi ovog pronalaska le`i strah. Opstanak je projekcija
straha. A Kurs ka`e:
POSTOJI SAMO SAVR[ENA LJUBAV. AKO JE TU STRAH, ON ONDA PROIZVODI STANJE
KOJE NE POSTOJI.
I tako, treba da se bavimo strahom. Ali mi `elimo da budemo u savr{enom stanju ljubavi, {to je
opet `elja, zna~i jo{ jedna iluzija. MI smo izumeli strah, pa prema tome, mi se mo`emo i brinuti o
strahu.
TI GA SE MO@E[ ODRE]I ISTO ONAKO LAKO KAKO SI GA I PROIZVEO.
Ono {to smo sami proizveli, sigurno je da mo`emo i prestati da projektujemo.
POSTOJI I DRUGA^IJI NA^IN DA SE GLEDA NA SVET.
Sve ove lekcije postaju istine. Odmah sada ti po~inje{ uklanjati ono {to je misao izumela. Sve vi{e
i vi{e ti{ina ulazi u tvoj `ivot, a sve manje i manje re~i. Mi jo{ ne znamo kakvu mo} ima ti{ina.
Mo} ti{ine zna da se Onaj Koji je stvorio @ivot i brine o njemu.
MOJ UM JE DEO BO@IJEG UMA. JA SAM VRLO SVET.
Da li si se uskladio sa razvojnim procesom uklanjanja ega i le~enja verovanja u odvojenost dok
ovo ~ita{? Ako je tako, u vreme dok ~ita{ ovu 35. lekciju, ti si ve} ogroman kao nebo, vi{i si od
zvezda. U svom dlanu mo`e{ dr`ati sunce i mesec. Tvoja je svesnost ve}a od kosmosa. Sa 35.
lekcijom doga|a se velika promena tokom Kursa. To je novi po~etak, novo otkri}e za one koji su
obratili pa`nju na prethodne 34 lekcije. Posebno za njih ovo je va`an dar.
MOJ UM JE DEO BO@IJEG UMA. JA SAM VRLO SVET
mo`e se razumeti samo onda ako smo uradili sve ono {to je od nas zahtevala svaka od tih dnevnih
34 lekcije. Ako nismo osetili stanje svesti koje nudi ova lekcija u vreme kad smo do{li do 35.
dana, mi onda verovatno nismo lekcijama poklonili pa`nju i po{tenje koje ove lekcije zahtevaju.
Postoji lepa zen-poslovica koja ka`e: "Kada strelac proma{i bikovo oko, on uvek u sebi samom
pronalazi uzrok gre{ke". Trebali bi da smo vrlo radosni {to smo shvatili ovu istinu i da prona|emo
ono {to nas je spre~ilo da istinski ~itamo 34 lekcije. Za{to ne znamo da je MOJ UM DEO
BO@IJEG UMA? Da li mo`emo po`eleti ikada i{ta vi{e? Da li se ose}a{ svetim? [ta mi onda
uop{te znamo ako ne znamo da SAM JA VRLO SVET? Bez ove istine `ivot postaje rutina, ritual.
MOJ UM JE DEO BO@IJEG UMA, a i tvoj je. Ti si vrlo svet. Ti mo`e{ pro{iriti svoje zdravlje
proisteklo iz ispunjenja na svet koji je uhva}en u iskustvu i agoniji i ropstvu neispunjenosti. To je
svetu potrebno. Svet treba T E B E. Svaka od 34 lekcije Kursa dovodila nas je sve bli`e i bli`e
istini 35. lekcije. Svaka pojedina~na lekcija odlomila je jedan komadi} na{e bespomo}nosti. Svaka
od lekcija nam jasno pokazuje da `ivimo u psiholo{kom svetu nerealnosti, u svetu ideja koje su
projektovane. Svaka od lekcija nam donosi oslobo|enje od vlasti koju je imala misao nad nama i
uvodi nas u stanje u kome stavljamo na{a uslovljavanja pod znak pitanja. Svaka nas lekcija dovodi
do izreke "Spoznaj samoga sebe" da bismo znali:
MOJ UM JE DEO BO@IJEG UMA. JA SAM VRLO SVET.
Pri ovome treba da se jako radujemo. Ali ipak u na{oj nutrini negde postoji `elja da zatvorimo ta
vrata koja vode ka stvarnom znanju zato {to imamo lo{e mi{ljenje o samima sebi. Postoji otpor da
se spozna ono {to je istinito. Ovaj je otpor bio svojstven ~oveku vekovima. Za{to se odupiremo

38

spoznaji MOJ UM JE DEO BO@IJEG UMA. JA SAM VRLO SVET? Blagoslov lekcije vrlo nam
je stran. Ali sa svakom dnevnom lekcijom, On nam prilazi sve vi{e. Treba napraviti ovo otkri}e.
MOJA SVETOST OBUHVATA SVE [TO VIDIM.
Nama je te{ko i samo da poverujemo da je to ono {to smo uistinu, a da ne govorimo o direktnoj
spoznaji toga. Da li smo onda stvarno zainteresovani za Atounment - {to zna~i za dokraj~enje
odvojenosti - ili je to samo jo{ jedna `elja koju }emo uskoro zameniti ne~im drugim?
MOJA SVETOST BLAGOSILJA SVET.
Mora da se rodi iz kontakta za Realno{}u samoga sebe. Da li tvoja svetost blagosilja svet? Da li
veruje{ da to ona mo`e? Ako MOJA SVETOST BLAGOSILJA SVET, {ta onda ja moram biti?
NEMA NI^EGA [TO MOJA SVETOST NE BI MOGLA U^INITI.
Na{ prvi odgovor na ovo verovatno }e biti: "Ja bih to voleo kad bih m o g a o!" I u vezi s ovim
postoji dodir sumnje. Umesto da sumnjamo, mo`emo li upitati: "Ako ja mogu sve u~initi, {ta je to
onda {to me u tome spre~ava?" Mo`emo li uvideti koliku samo mo} ima na{e uslovljavanje nad
nama? Ono u {ta verujemo poseduje veliku mo}. Vidimo li to? I to je jedina stvar koja nas
spre~ava. "Ja sam uveren da ja to ne mogu u~initi". To ne{to {to se zove TI zaista ne mo`e, ali
svetost sigurno mo`e. ^ovek je doveden dole do svoje li~nosti, do fizikalnosti, do ograni~enosti.
Kako smo samo postali indoktrinirani. Jedna mala varka, jedna mala gre{ka, jedan mali ulazak
misli - i pogledaj samo koliko nas je to vekova i vekova dr`alo slepim. Postali smo uvereni da
smo mali i mi sada ~vrsto verujemo da je to istina. Ako nas to mo`e spre~iti da spoznamo istinu o
na{oj svetosti, onda moramo prihvatiti da na{e uslovljavanje ima ogromnu mo} nad nama. Da li
smo voljni da se s ovim suo~imo kao sa ~injenicom? Problem je u tome da smo mi sami sebe u to
uverili. I onda, jednom zauvek, mi mo`emo shvatiti jednu stvar: predmet rasprave nije ne{to {to je
izvan mene, predmet rasprave sam JA. Pogledaj samo {ta je sve potrebno da bi se ~ovek mogao
baviti svojom vlastitom sumnjom. Ako to mo`e{ videti, ti }e{ verovatno uspostaviti druga~iji
kontakt sa KURSOM O ^UDIMA. Ova sumnja koja te obmanjuje deo je tvog vlastitog verovanja
o samom sebi, tvoje predrasude o samom sebi. Vidi samo koliko ti je misao na{kodila. Ona te je
varala. Koliki je samo stepen budnosti potreban da se nikada ne formuli{e misao - znaju}i od
samog po~etka da misao ne zna, da misao i ne mo`e znati. Kad bude{ video istinu, onda za tebe
postoji samo istina, a ne misao. Istina je ono {to misao ne doti~e. Do sada smo `iveli sa mi{lju, a
sada moramo misao odbaciti. Predmet rasprave jeste: misao nasuprot svetosti.
MOJA SVETOST JE MOJE SPASENJE. JA SAM BLAGOSLOVEN KAO BO@IJI SIN. GDE
GOD DA IDEM, BOG JE SA MNOM.
Da bi se bilo u skladu sa evolutivnim procesom uklanjanja ega i le~enja verovanja u odvojenost,
mora se do}i do istine koju donosi 41. lekcija. Pre nego po~ne{ ~itati lekciju, zatra`i pomo} od
Njega Koji upravlja procesom uklanjanja ega i le~enja verovanja u odvojenost. On je obe}ao:
AKO TI TO POMA@E, ZAMISLI KAKO TE DR@IM ZA RUKU I KAKO TE VODIM. I JA TE
UVERAVAM DA TO NE]E BITI SAMO PUSTO MA[TANJE.
Ovo su njegove re~i. Oslobodi im ne{to prostora, a onda ~itaj lekciju, znaju}i da je On s tobom. I
On to stvarno i jeste. Sve postaje tiho. Nema ni~ega {to bi bilo izvan te ti{ine. Ova ti{ina
apsorbuje sve i sve ponovo vra}a u mir.
GDE GOD DA IDEM BOG JE SA MNOM. DANA[NJA ]E IDEJA KONA^NO I POTPUNO
SAVLADATI OSE]AJ USAMLJENOSTI I NAPU[TENOSTI [TO DO@IVLJAVAJU SVI ONI
KOJI SU ODVOJENI. DEPRESIJA JE NEIZBE@NA POSLEDICA ODVOJENOSTI. A TO SU I
BRIGA, STREPNJA, DUBOKI OSE]AJ BESPOMO]NOSTI, BEDA, PATNJA I JAK STRAH
OD GUBITKA. ONI KOJI SE OSE]AJU ODVOJENIMA IZUMELI SU MNOGE "LEKOVE" ZA

39

ONO [TO VERUJU DA SU "BOLESTI SVETA". ALI ONI NISU U^INILI SAMO JEDNU
JEDINU STVAR, A TO JE DA REALNOST PROBLEMA STAVE U PITANJE. POSLEDICE
PROBLEMA NE MOGU SE IZLE^ITI ZATO [TO I SAM PROBLEM NIJE REALAN.
DANA[NJA IDEJA IMA MO] DA ZAUVEK DOKRAJ^I OVU GLUPOST. A OVO I JESTE
GLUPOST, UPRKOS OZBILJNIH I TRAGI^NIH OBLIKA KOJE MO@E PREUZETI. DUBOKO
U TVOJOJ NUTRINI SVE JE SAVR[ENO, SPREMNO DA KROZ TEBE ZRA^I NAPOLJE, U
SPOLJA[NJI SVET. OVO ZRA^ENJE ]E IZLE^ITI SVU TUGU I BOL I STRAH I OSE]AJ
GUBITKA ZATO [TO ]E OVO ZRA^ENJE IZLE^ITI UM KOJI MISLI DA SU OVE STVARI
REALNE I KOJI JE PATIO ZBOG SVOJE LOJALNOSTI PREMA OVIM STVARIMA. TI
NIKADA NE MO@E[ BITI LI[EN SVOJE SAVR[ENE SVETOSTI ZATO [TO IZVOR OVE
SVETOSTI IDE S TOBOM MA GDE DA IDE[. TI NIKADA NE MO@E[ PATITI ZATO [TO
IZVOR SVE RADOSTI IDE S TOBOM MA GDE DA IDE[. TI NIKADA NE MO@E[ BITI
USAMLJEN ZATO [TO IZVOR SVEG @IVOTA IDE S TOBOM MA GDE DA IDE[. NI[TA
NE MO@E RAZORITI MIR TVOGA UMA ZATO [TO BOG IDE S TOBOM MA GDE DA TI
IDE[.
Ako bilo {ta razori mir tvoga uma, razlog za to jeste da si ti nekome ili ne~emu dao mo} da to
u~ini. To je upravo tako jednostavno. "Ja sam dajem ovla{}enje i vlast svojoj vlastitoj misli koja
me deprimira. Ni{ta me drugo ne deprimira, niti u meni proizvodi strepnju". Ipak, negde ti i ja
vladamo. "Ja sam ljudsko bi}e. Ja sam Bo`iji Sin - a ne misao". Spoznaju}i ovo, ti se osloba|a{
misli koje nisu ispunjene ljubavlju. Verovatno, u jednom odre|enom stadijumu, nama je potrebno
ne{to spolja{nje da nam pomogne da uklonimo svoju misao. To bi bilo pravo obrazovanje, to bi
bio ispravan odgoj. Ali, ako bi ta osoba bila autenti~na, ona bi se postarala da ti ne postane{
zavisan od nje. Niti bi osnovala religiju. Posao ove osobe sastoji se u tome da uklanja. Prema
tome, ta osoba ne pripada nikome. Ona ti ne}e re}i: "U~ini to na ovaj ili onaj na~in". Mo`e{ pre
o~ekivati da }e ti re}i: "Pogledaj, ti to mo`e{ u~initi. TI po~inje{ da to uklanja{". Za nas je bitno
da poznajemo proces uklanjanja. A onda po~inje{ razumevati kakva je razlika izme|u KURSA O
^UDIMA i drugih svetih spisa.
KURS O ^UDIMA zapo~inje sa uklanjanjem. Ose}a{ se tako blagoslovenim {to je Kurs do{ao, {to
si TI taj kome je dat ovaj dar (Kurs) da BOG IDE SA MNOM GDE GOD DA JA IDEM. Ti vi{e
nisi usamljen. Ti si uspostavio odnos sa Kursom i ti ima{ prijatelja - prijatelja, brata, Svetlost
sveta, Koji je preuzeo upravljanje procesom uklanjanja ega i le~enja verovanja u odvojenost i Koji
ti je dao KURS O ^UDIMA. Ti vidi{ Nebesku milost, a to je da smo i ti i ja deo Bo`ije Volje. I
ti ceni{ taj blagoslov.
NI[TA NE MO@E RAZORITI MIR TVOG UMA ZATO [TO BOG IDE GDE GOD I TI IDE[.
MI RAZUMEMO DA TI NI[TA OD OVOGA NE VERUJE[. KAKO BI I MOGAO KAD JE
ISTINA DUBOKO SKRIVENA U TVOJOJ NUTRINI, ISPOD TE[KOG OBLAKA LUDIH
MISLI, GUSTOG I TAMNOG, A KOJI IPAK PREDSTAVLJA SVE ONO [TO TI VIDI[.
A sada ko je taj koji slu{a lude misli? Ako smo zaista ~uli {ta nam Kurs ka`e, kad god nam do|e
kakva luda misao, mi je mo`emo rastvoriti. Ti{ina }e znati {ta je ludo, zato {to ti{ina nikada ne
daje mo} ludilu. To i jeste razlog za{to je ti{ina uvek smirena. A onda zapo~inje jedna akcija o
kojoj za sada ne znamo ni{ta. Ali, ta }e se akcija sama razviti i razotkriti.
DANAS ]EMO PRVI PUT STVARNO POKU[ATI DA PRO\EMO KROZ OVAJ TAMNI I
TE[KI OBLAK, DA IZA\EMO IZ NJEGA I DA STIGNEMO DO SVETLOSTI KOJA JE S
DRUGE STRANE. DANAS ]EMO IMATI SAMO JEDNU DUGA^KU VE@BU. UJUTRU, PO
MOGU]NOSTI ^IM USTANE[, MIRNO SEDI 3-5 MINUTA SA ZATVORENIM O^IMA. NA
PO^ETKU VE@BE VRLO POLAGANO PONOVI DANA[NJU IDEJU. A ONDA SE NEMOJ
NAPREZATI DA MISLI[ BILO O ^EMU. UMESTO TOGA, POKU[AJ DA OSETI[ DA SI SE
OKRENUO PREMA SVOJOJ NUTRINI, MIMO SVIH SUVI[NIH MISLI SVETA. POKU[AJ DA
VRLO DUBOKO U\E[ U SVOJ UM, SVOJ VLASTITI UM, ^UVAJU]I GA ^ISTIM OD BILO
KAKVIH MISLI KOJE BI TI MOGLE ODVRATITI PA@NJU. POVREMENO MO@E[
PONOVITI IDEJU, AKO USTANOVI[ DA TI TO KORISTI. ALI PRE SVEGA, NASTOJ DA

40

POTONE[ DUBOKO U SVOJU NUTRINU, DALEKO OD SVETA I SVIH NJEGOVIH LUDIH
MISLI. TI POKU[AVA[ DOSEGNUTI PODRU^JE KOJE JE IZVAN GRANICA SVIH TIH
STVARI. TI NASTOJI[ DA NAPUSTI[ POJAVNI SVET I DA PRIS- TUPI[ REALNOSTI.
SASVIM JE MOGU]E DOSEGNUTI BOGA. U STVARI, TO JE VRLO LAKO, ZATO [TO JE
TO NAJPRIRODNIJA STVAR NA SVETU. MO@E SE ^AK RE]I DA JE TO JEDINA
PRIRODNA STVAR NA SVETU. PUT ]E TI SE OTVORITI, AKO VERUJE[ DA JE TO
MOGU]E. OVA VE@BA MO@E DONETI VRLO IZNENA\UJU]E REZULTATE, ^AK I KAD
SE POKU[A PO PRVI PUT, A PRE ILI KASNIJE, UVEK JE USPE[NA. KAKO BUDEMO
NAPREDOVALI, TAKO ]EMO DETALJNIJE ZALAZITI U OVU VRSTU VE@BANJA. ALI
OVA VE@BA NIKADA NE]E POTPUNO BITI NESPE[NA, A MOGU]I SU I TRENUTNI
USPESI. TOKOM CELOG DANA ^ESTO SE KORISTI OVOM IDEJOM, PONAVLJAJU]I JE
VRLO POLAGANO, PO MOGU]NOSTI SA ZATVORENIM O^IMA. MISLI O ONOME [TO
GOVORI[, [TA TE RE^I ZNA^E. KONCENTRI[I SE NA SVETOST KOJU TE RE^I
PODRAZUMEVAJU U VEZI SA TOBOM, O TVOM PARTNERSTVU KOJE NE MO@E, A DA
NE USPE, O POTPUNOJ ZA[TITI KOJA TE OKRU@UJE. MO@E[ SEBI ZAISTA DOZVOLITI
DA SE NASMEJE[ KAD TI SE JAVE ZASTRA[UJU]E MISLI, PAMTE]I DA BOG IDE S
TOBOM GDE GOD DA TI IDE[.
Prvi odgovor na ovo od strane mozga jeste strah i sumnja - neka nedoraslost. Poku{aj da radi{ ovu
ve`bu. Ovo je ~injenica. Kakav je tvoj odgovor na ovu lekciju, BOG IDE SA MNOM, GDE GOD
DA JA IDEM, ako si je stvarno ~uo? Ovaj odgovor bi mogao biti i neka vrsta zahvalnosti, jedan
radosni ose}aj koji je ve~an, zato {to je i Bo`ija Misao ve~na. Mo`emo li re}i jedno "hvala" koje
bi bilo ve~no? Mo`emo li re}i "hvala" svojom realnom mi{lju, Bo`ijom Mi{lju? Neko ko stvarno
ka`e "hvala" uvek }e i biti s Bogom. Kako smo samo malo re~i u svojim `ivotima rekli koje su
ve~ne! MOJE MISLI NE ZNA^E NI[TA. Dobro je biti ovoga svestan, zar ne? Druga stvar u vezi
sa ovom lekcijom koje treba da smo svesni jeste da je ovo opis meditacije. Meditacija je stanje
nevinosti koje mo`e re}i: "Ne znam". To je najve}i Bo`iji Dar. Misao ne zna. Prema tome, ona je
slobodna. Mozak postaje potencijal kad se isprazni od misli. A iz ove praznine ra|a se novi izraz.
Ovaj izraz je nov, zato {to nije projektovan, nije li~an. A {ta je to novo? Novo zna~i odbacivanje
la`nosti li~nog `ivota i postajanje delom sveukupnog @ivota. Pa tako, utro{i izvesno vreme i dobro
se upoznaj sa ovom lekcijom. Ustanovi}e{ da BOG IDE SA MNOM GDE GOD DA JA IDEM -
od bezna~ajne misli iz tvoje nutrine prema mestu u kome vlada ti{ina i gde ni{ta nije odvojeno,
gde je sve celina. Ako krene{ na taj put, blagosloven si. Nema drugog putovanja. Posedujemo dar
koji se zove KURS O ^UDIMA.
Svaki dan se mogu sti{ati i o~istiti i dovesti do druga~ijeg stanja svesti sva na{a pitanja, sve na{e
sumnje, sva zbrka, sve ono {to misao kao takva deformi{e. Kakav je to samo blagoslov roditi se u
vreme u kome je ljudima do{ao KURS O ^UDIMA. Nau~i se da po{tuje{ i voli{ ono {to je
istinito. Obogati se slavom istine i blagoslovom koji ti nudi ta istina.

41

DNEVNA LEKCIJA
Kako je samo ~udesno lepo mirno sedeti. ^ovek nekako iskora~uje iz svetske tame i uzdi`e se sve
vi{e i vi{e sve dok ne do|e u potpuno razli~ito stanje svesti. Ovo te stanje svesti ~ini nezavisnim
~ak i od tela. A to i jeste ono {to ti{ina daje, te trenutke smirenosti. Telo ne upada vi{e, ono je
zadovoljno, ono je u miru. ^ovek mo`e sedeti satima, a da se ne pokrene. Smiruje se aktivnost
mozga, kao da je sve re{eno. Uop{te nema strepnje, nema ni~ega {to nije razre{eno. Pre bi se reklo
da postoji ne{to drugo - nepoznato, ono {to se ne mo`e re~ima izraziti. Mozak ovo i ne poku{ava
da razume, zato {to je to izvan njegovog dosega. Mozak pronalazi veliku radost u skromnosti i u
otkrivanju nevinosti ove neaktivnosti. Nikad ne bi ni pomislio da mozak mo`e u~initi ovakvo
otkri}e, ali on to zaista mo`e. A onda se mozak pro~i{}ava, uti{ava. I to ne tako da mu se nametne
ti{ina, ve} on jednostavno sam od sebe postaje tih. I tako, iz polo`aja ne-me{anja ti po~inje{ videti
o~ima koje ne pripadaju fizi~kim ~ulima. Vi|enje koje poznajemo mo`e dose}i do daljine gde
po~inje ovaj zid, a onda to vi|enje postaje blokirano. Ili, mo`emo re}i, vi|enje mo`e i}i dotle
dokle dose`u na{e predrasude i na{e ideje, a onda postaje blokirano. Ali, u ti{ini sve ovo prestaje i
ti onda otkriva{ kako je ~ovek samo bezgrani~an i svet. Sve dok je mozak li{en te svetosti, on se
ose}a kao siro~e. On se onda la}a tra`enja, `eljenja, pipanja u mraku - nadaju}i se da on sam sebe
mo`e zadovoljiti i u~initi celovitim. Ali se necelovitost i dalje nastavlja. U tome nema stvarnog
zadovoljstva. To stanje ostaje zavisno od spoljnih ~inilaca. Stanje svesti o kome govorimo ne
poznaje ni{ta {to bi bilo spolja{nje, zato {to je ovo stanje povezano sa svim. U njemu nema
konflikta. U njemu je sve sadr`ano. Spolja{nji ~inioci nikada nisu realni, izuzev za mozak koji je
uhva}en u zamku iluzije. Mirno sedenje dovodi ~oveka do ovog stanja svesti. A mi se hvatamo u
zamku, ne u zamku ti{ine, ve} u zamku aktivnosti da bi smo do{li do te ti{ine. Onog trena kada
mozgom o ovome razmi{lja{, hvata{ se u zamku spolja{njih ~inilaca koji nisu realni. I te{ko da iko
vidi ovaj paradoks. I tako tra`enje postaje va`no. Ali ako postoji tra`enje, to onda zna~i da nisi
postigao to stanje svesti. Tra`enje te mo`e samo odvesti sve dalje od ovog stanja svesti, zato {to je
tra`enje jedna aktivnost, a ti{ina je ne-aktivnost. To je tako jednostavno. 242. lekcija ka`e:
OVAJ DAN JE BO@IJI DAN. TO JE MOJ DAR NJEMU.
[ta ovo stvarno zna~i? Kakav bi to dar ~ovek darovao Bogu? [ta misli{ kakav to dar Bog `eli? Ti
Mu ne mo`e{ pokloniti mesec i ti Mu ne mo`e{ pokloniti cve}e. [ta da Mu da{? Saglasno lekciji,
ovo je dan koji ti poklanja{ Bogu. OVO JE MOJ DAR NJEMU. O~igledno pitanje jeste: {ta bi Mu
ti mogao dati? Lekciju mo`emo ~itati povr{no - OVO JE BO@IJI DAN. TO JE MOJ DAR NJEMU
i to ne}e ni{ta zna~iti. Mi imamo tendenciju da to radimo upravo na ovaj na~in. Mislimo da smo
pro~itali lekciju zato {to smo promrmljali re~i. Izgleda da nije do{lo do bilo kakve promene u
nama. Mo`emo ~itati BIBLIJU ili KURAN, bilo {ta, ali to ne}e dovesti stvarno ni do kakve
promene. Mi mislimo da promena dolazi sa naporom i borbom. "Moram u~initi ovo. Moram u~initi
ono". Mi nismo dovoljno prisutni da bismo mogli uvideti da je "~injenje" opet jedna aktivnost.
Kako mo`e{ re}i OVAJ DAN JE BO@IJI DAN? Ova lekcija je izazov. Zaista, svaka je lekcija
izazov. [ta misli{ kada ~ita{ lekciju? I upravo to i jeste problem, zar ne, zato {to u trenu kada
po~ne{ misliti o lekciji, ti postaje{ blokiran i oslepljen od strane vlastitog mi{ljenja. U trenutku kad
se lati{ mi{ljenja, ve} si zalutao, zato {to onda vi{e nisi sa ovim danom - ti si onda istovetan sa
milionom onih ju~e. Mi{ljenje je odjek ju~era{njeg dana. Prema tome, ti Njemu ne mo`e{ darovati
ovaj dan Ti si ispunjen svojim odjecima. Ovaj dan se mo`e darovati kada ti je um apsolutno
smiren, kada u tvoj um ni{ta ne upada spolja. A tek onda mo`e{ re}i: OVAJ DAN JE BO@IJI
DAN. TO JE MOJ DAR NJEMU. "Ja Mu ne mogu pokloniti neki predmet, ali Mu ja mogu
darovati moju ti{inu". Kada nisi sa ne~im zauzet, ti si Mu ve} poklonio svoj dar. Kako je to samo
jednostavno! Kako je to samo direktno! Ali danas, sve {to je jednostavno i direktno postalo je
~oveku vrlo te{ko. To je postalo te{ko zato {to su strepnja i preokupiranost stalne - tokom
spavanja, tokom vo`nje automobila, tokom jela - strepnja i preokupiranost sve se dalje nastavljaju.
OVAJ DAN JE BO@IJI DAN zna~i da ni{ta ne projektuje{, da nema nikakvih slika, da nema
nikakvih poslova. Mo`emo li sebi dozvoliti da ovakvom stanju svesti poklonimo bar jedan minut?
Ovim se ne `eli re}i da ne treba da jede{ ili da se kupa{. Ako mora{ kinuti, ne mora{ to
kontrolisati. To su telesne potrebe i njih treba jednostavno zadovoljiti. One ne ometaju ovo o ~emu
govorimo. I tako vidimo ne{to {to je vrlo lepo: telesne potrebe su direktne. Glad je direktna. Ti

42

zbog toga ne mora{ i}i u {kolu da bi ne{to o gladi nau~io. Ako `eli{ da kine{, ti kine{. Bol je
direktan, ti odmah zna{ {ta }e{ u~initi u vezi s njim. Stavi ruku na vrelu pe} i brzo }e{ je povu}i.
Telo zna {ta treba da radi. Ono poseduje svoju vlastitu inteligenciju. U tome nema nikakve
filozofije. Telesne su potrebe direktne i ti ih direktno zadovoljava{. Od telesnih potreba napraviti
psiholo{ke potrebe jeste la` i prevara. Problem se pojavljuje onda kada sebi poku{avamo ne{to
nametnuti - npr. meditaciju u jednom odre|enom polo`aju - zato {to su to onda na{e vlastite slike.
Ja govorim o tome da, ako postoji te`nja za ne~im, onda to zna~i da to ne{to nisi zadobio. Ja
govorim o "imanju ne~ega", a ne o "te`nji za ne~im". Razre{ili smo problem tela. Kad je telo
gladno, onda je ono gladno, kada mu je vru}e, onda mu je vru}e, a ti zna{ {ta }e{ u tom slu~aju
u~initi. Pa tako, dnevne telesne potrebe se zadovoljavaju - imamo dovoljno vode za pi}e i hrane za
jelo, na{i domovi su topli i ugodni. Pa onda, mo`emo li Bogu pokloniti taj jedan dan?

O~igledno, nije telo ono {to Njemu treba. On `eli tvoju ti{inu, tako da s tobom mo`e komunicirati.
Na{a teskoba u vezi sa telom - {to je povezano sa opstankom - spre~ava nas da poklonimo dan
Bogu. Jedan jedini dan. Ako uspemo da jedan dan poklonimo Bogu, vi{e nikada ne}emo biti
usamljeni. Kada direktno otkrijem da nikada nisam usamljen, onda moje strepnje nestaju. Dan mi je
pun veselja i radosti. I ja posti`em ono {to BIBLIJA ka`e:
"DA DO\E CARSTVO TVOJE, DA BUDE VOLJA TVOJA I NA ZEMLJI KAO NA NEBU"
(Matej 6:10).
I onda ja dolazim do jedne druga~ije vrste mira, potpuno nezavisne od "ja i moje", potpuno
nezavisne od psiholo{ke zbrke i te`nje i `eljenja. Telesne potrebe su direktne i priroda se za njih
brine. Tamo gde postoji potreba, ta se potreba i zadovoljava. Ovoj su planeti bile potrebne
milijarde godina da se pripremi za dolazak ~ove~anstva. Kad je ~ovek stigao, temperatura je bila
odgovaraju}a, voda je bila ~ista, potoci su `uborili, ptice su pevale. Velika je lepota vladala
zemljom. Sve je bilo pripremljeno da bi Bo`iji Sin mogao kora~ati zemljom! Sve je bilo dato i jo{
uvek se daje, uprkos na{im korporacijama koje zanima samo profit. Poklanjanje jednog dana zna~i
nedozvoljavanje ju~era{njem danu da upada. To je sve. To zna~i dokraj~ivanje onoga {to je mrtvo,
pro{lost. Pro{lost nikada nije u sada{njosti. Sada{njost je ovde, a mi smo uvek odsutni. A ovo je
na{ dan kada ne smemo biti odsutni. Svaka dnevna lekcija ima toliko toga da nam da. OVAJ DAN
JE BO@IJI DAN. TO JE MOJ POKLON NJEMU. Samo radost {to se mo`e pokloniti dar. Po~inje{
razumevati da je ljubav najdragocenija stvar od svega {to postoji. Iz ljubavi proizilazi sav pojavni
svet. Iz ljubavi smo stvoreni i ja i ti. Ljubav je ono {to Bog jeste, a ono {to On jeste i mi jesmo.
Samo Bog mo`e podariti ovaj dar - totalno, potpuno, bezvremeno, zauvek. Mo} ljubavi mo`e
u~initi bilo {ta. Ona mo`e razdvojiti more. Sve je mogu}e sa ljubavlju. Prvobitni ~ovek je mogao
re}i drvetu da donese plod i drvo bi to i u~inilo. ^ovek je mogao da obdari sa mo}i bilo koju
biljku ili list i time da izle~i svog sabrata ~oveka. Mi smo sve to izgubili. Ovo smo zamenili sa
mo}i koju poseduje fizika i hemija i razna oru`ja. Ali to nije mo}, to je ludilo. Mo} ljubavi je
zamenjena sa mo}i koju ima strah. I ti i ja smo pod vla{}u straha. I ti i ja smo odgovorni zbog
svoje vlastite teskobe- za to nije odgovoran neko ko je "spolja". Svi mi imamo iste crte karaktera,
bilo da smo Jevreji ili Indijci, muslimani ili hri{}ani. Ko je od nas oslobo|en od besa? I {ta je to
{to bes ~ini jevrejskim, a ne muslimanskim? Sve je to tako glupo. Bes je bes. On nema ni religije,
ni nacionalnosti. Strah je strah. Pogledaj samo kakva je to komedija koja se doga|a ljudskom bi}u
koje misli da je druga osoba "r|ava", a da je on "dobar". Za{to okrivljavati druge ljude? Tvoja
nutrina je mesto na kome treba da do|e do ispravljanja. A jednom kad do|e do tog ispravljanja,
niko onda nije vi{e izvan tebe. Ti uvi|a{ da je ~ovek Bo`iji oltar, iako je ~ovek zbrkan i pogre{no
vo|en - sli~no tebi i meni koji smo bili zbrkani i zalutali. Mi smo sve pretvorili u ne{to
psiholo{ko. Mi toliko mnogo znamo O svemu, ali mi uistinu ne poznajemo ni{ta. Da li poznaje{
~udo jednog prsta ili kapi krvi? [ta ti mo`e{ re}i {to bi bilo ~injenica, {to bi bilo istina? Istina
obuhvata sve, zar ne vidi{? Ni{ta nije izvan podru~ja istine. Ali istina koju mi znamo ka`e nam da
su Meksikanci ovakvi, a da su Kana|ani onakvi. Ovo nije istina - to je samo verovanje koje nije
zasnovano na pozitivnom znanju, ve} na ne~emu {to se nekom ~ini istinitim ili verovatnim, to je
predrasuda. Sve dok smo uhva}eni u zamku predrasuda i proizvoljnih verovanja o drugim ljudima,

43

zar smo i{ta bolji od onih koje osu|ujemo? OVAJ DAN PRIPADA BOGU. TO JE MOJ DAR
NJEMU. DANAS NE]U VODITI SVOJ @IVOT KAO USAMLJENIK.. Zar nije ovo lepo? Vidi{ u
trenutku kad se i ti i ja spustimo na nivo mozga, postajemo izolovani jedan od drugog i iskaz "ja
sam usamljen" postaje ~injenica. A jednom kad sam usamljen, ja se onda brinem kako }u pre`iveti
i onda dobro pazim ko mi stoji pri tome na putu. I kako se pove}ava broj stanovni{tva, tako se
poja~ava i konkurencija i mi svi postajemo sve izolovaniji.
DANAS NE]U VODITI SVOJ @IVOT KAO USAMLJENIK.
Mo`e{ li ovo re}i? Mora{, ovo je dana{nja lekcija. Ima{ li u sebi glas koji to mo`e re}i i to zaista
i podrazumevati? Ili mi ne{to ka`emo, ali to ne mislimo ozbiljno? Zar to nije onda dekadencija?
Mo`e{ li re}i: DANAS NE]U VODITI SVOJ @IVOT KAO USAMLJENIK. Da li bi ti da okrene{
le|a Bogu ili da se okrene{ od svoje ti{ine? Mnogi od nas `ele biti u tom Prisustvu. Ali na{
prioritet smo jo{ uvek mi sami, na{e preokupacije. Za{to smo tako pora`eni? Za{to imamo unapred
tako lo{e mi{ljenje o samima sebi? Obavezno }e{ pomisliti da ti mora{ ne{to u~initi. Kad krene{ da
ne{to u~ini{, ti se istovremeno kre}e{ ka svom porazu - na nivou aktivnosti i delanja, s tobom je
svr{eno. Ali ako do|e{ do ti{ine, onda u tu ti{inu ne mo`e upasti ni{ta {to pripada misli. U ti{ini
nema upore|ivanja, nema nedoraslosti, nema ambicija, nema `elja, zato {to ta duboka ti{ina u sebi
sadr`i celovitost. ^ovek je deo akcije ispunjenja, a ne aktivnosti neispunjenosti koja uvek ne{to
tra`i, koja uvek ne{to `eli. Potrebno je da nas dodirne ta ispunjenost. Sve vi{e i vi{e, svaka se
generacija pogre{no usmerava i {koluje samo za opstanak. Mi smo odgovorni da iza sebe ostavimo
druga~iji svet svojoj deci. A gde su oni ljudi koji }e iza sebe ostaviti ne{to mudrije? Gde su oni
koji mogu re}i: "Slu{aj, trebale su mi godine, ali sam se ipak kona~no probudio. I sada }u iza sebe
ostaviti mudrost koja }e odse}i vreme, mudrost koja }e ukloniti prevaru."? Tek onda si dao svoj
doprinos. Ti ovim poma`e{ drugom ljudskom bi}u, tako da ono ne mora pro}i kroz 50 godina
neznanja i iluzija zato {to si i ti kroz njih pro{ao. Kakav ve}i dar mo`e{ nekome dati nego to {to
}e{ redukovati spolja{nju teskobu i dete dovesti do njegove vlastite svetosti? A zar nisu danas
stariji ljudi najve}im delom neodgovorni? Kakvu }e to mudrost ostaviti iza sebe budu}im
generacijama? Televizija ih je zarobila. A i mi ostali razbacujemo tako mnogo vremena zato {to ne
znamo {ta da radimo. Postalo je va`no popu{tanje vlastitim `eljama. To je neizbe`no kad se bavi{
onim {to je nebitno. Kada obavlja{ posao koji ne voli{, onda mora{ olabaviti tu prisilu i ventili ti
postaju va`ni. Gde je mudrac koji }e nas u~initi svesnim ovoga? Gde god se okrene{, vidi{ reklame
cigareta Marlboro - kupi ovaj viski, kupi one cigarete. Milijarde dolara tro{e se na publicitet i na
reklamu. Nestalo je jednostavnosti. Kakva je samo prokleta stvar to obilje. Bogatstvo je isto tako
prokleto kao siroma{tvo. DANAS NE]U VODITI USAMLJENI^KI @IVOT. JA NE RAZUMEM
SVET, PA TAKO I POKU[AJ DA VODIM USAMLJENI^KI @IVOT MORA BITI SAMO MOJA
LUDOST. ALI POSTOJI JEDAN KOJI ZNA [TA JE ZA MENE NAJBOLJE...A ko je taj Jedan?
To bi morao biti neko sli~an Hristu - neko ko je celovit, a ne neko ko je podeljen u nutrini. Neko
ko ne zna ni za ju~e, ni za sutra, neko ko je ogroman kao sada{njost. Sada{njost je bezgrani~na, a
to bezgrani~no stanje nalazi se u na{oj nutrini. ALI POSTOJI JEDAN KOJI ZNA [TA JE ZA
MENE NAJBOLJE...Zar ne `eli{ da to spozna{? Da spozna{ [TA JE ZA MENE NAJBOLJE! Ako
se ikada bude{ molio, za {ta }e{ moliti? O~igledno, ne za stvari. Ako Bog ne `eli mesec, za{to bi
ti onda `eleo mesec ili planinu ili ran~? Za{to? [ta bi ti po`eleo?
Ono {to je za tebe najbolje - oslobo|enje od vezanosti.
Da li si se ikada za to molio? To uop{te ne spada u `elje. I onda ima{ Jednoga Ko }e ti pomo}i
da to i dobije{. Ako `eli{ "stvari", onda ti ide{ na zemlju da bi ih dobio. Ako `eli{ stanje svesti,
onda se mora{ obratiti Nebu. Nebo pripada Bo`ijoj Ljubavi. Nebo je Stanje Bi}a, a ne mesto. U
smislu mesta, ne postoji nebo, u smislu mesta, ne postoji pakao. Gde postoje suprotnosti, taj svet
nije realan, nikada. ALI POSTOJI JEDAN KOJI ZNA [TA JE ZA MENE NAJBOLJE I ON JE
SRETAN [TO MO@E U MOJE IME NAPRAVITI IZBOR I TO SAMO JEDAN IZBOR, ONAJ
KOJI VODI KA BOGU. Bez izbora - to i jeste sloboda! Ako si zaista zainteresovan da ka`e{
OVAJ DAN PRIPADA BOGU, onda mora{ odstraniti sve izbore. Upravo tu i jeste sloboda.
Jednom kad rastvori{ sve izbore, ili kada pobedi{ sve izbore, ili kada razume{ sve izbore, tada si ih
se i oslobodio. Tako ti lekcija daje vitalnost, daje ti uvid. Uvid ti pokazuje da bez izabiranja nema

44

ni `elja. Izabiranje nije ni{ta drugo no konflikt. Izabiranje ~oveka ve`e za prevaru i za zemlju. To
je klju~.
I ON JE SRETAN [TO MO@E U MOJE IME NAPRAVITI IZBOR I TO SAMO JEDAN IZBOR,
ONAJ KOJI VODI KA BOGU.
Kako je to lepo! Mi mislimo da ne mo`emo `iveti bez izbora. Ovo je "slobodna zemlja" zato {to
mogu izabrati ono {to volim. Ali ono {to odabiram i ono {to ja volim mo`da nije u saglasnosti sa
onim {to VODI KA BOGU. Po{to ovaj dan daje{ Bogu na dar, o~ito da `eli{ lekciju koja }e ti
pomo}i da to i u~ini{. Tako u tome postoji doslednost.
Mo`e{ biti zahvalan da su u dnevnoj lekciji dati i klju~evi. Dat je uvid.
JA DAJEM OVAJ DAN NJEMU ZATO [TO NE]U DA ODLA@EM SVOJ DOLAZAK DOMU
SVOME.
Postoji hitnost. U trenu kad stigne{ do hitnosti, istovremeno si se pribli`io i velikom s a d a .
Povr{an i le`eran um nikada ne}e spoznati Nebo, nikad ne}e spoznati radost. Povr{nost i nemarnost
je kolevka slika, izbora i `elja - sli~no ulozi koja igra mo~vara za komarce. A ovde postoji hitnost,
zato {to je ovo "dan". U jednom se danu mo`e{ osloboditi. NE]U ODLAGATI SVOJ DOLAZAK
DOMU SVOME. Ali na{a sada{nja "ku}a" nije to stanje svesti - na{ sada{nji "dom" jeste: "Ja
`elim ovo. Ja `elim ono". Na tako privla~e zemaljske stvari - stvari koje je ~ovek proizveo, a koje
nije Bog stvorio. I mi ne mo`emo ~ak ni videti da su stvari koje je ~ovek proizveo, najve}im
svojim delom, iskori{tavanje onoga {to je Bog stvorio i od ~ega mi zara|ujemo novac. Kad bismo
samo mogli videti koliko je ~ovek surov prema ~oveku. Gde je tu po{tovanje @ivota?
A ON JE TAJ KO POZNAJE PUT KA BOGU.
Jedan Koji poznaje put koji vodi ka Bogu! Ti nisi usamljen zato {to je On s tobom. Ti si deo istog
duha.
Hrist je stanje svesti.
Bio je jednom ~ovek po imenu Isus Koji je, dok je jo{ bio u svojoj li~nosti, ostvario ovo Stanje
svesti i postao Hrist. Ovo Hristovo Stanje svesti postoji u svakome od nas, postoji i u tebi. Za{to
se onda pona{a{ kao li~nost? Svaka je osoba Hrist. Ako si poklonio dan Bogu, ti onda mo`e{ i
druge ljude videti kao Hrista, a ne kao na~in mi{ljenja i pona{anja koje je svojstveno nekoj osobi,
bez obzira {ta ti ljudi rade. I ti }e{ se onda ose}ati blagoslovenim.
OVAJ DAN JE BO@IJI DAN. TO JE MOJ DAR NJEMU.
A ovaj dan postaje "moj" dar "tebi", zato {to ti pripada{ Bogu. Ti si Bo`ije pro{irenje. I onda
po~inje molitva: I TAKO MI DAJEMO OVAJ DAN TEBI. Onaj Ko je Hrist, s tobom je. On te
vodi za ruku i vi zajedno kazujete ovu molitvu. I TAKO MI DAJEMO OVAJ DAN TEBI. ...Bogu.
On vi{e nije daleko zato, kada do|e{ u sada{njost, On je upravo tu, u sada{njosti. To je isto
vibrantno Stanje svesti. DOLAZIMO SA POTPUNO OTVORENIM UMOVIMA. Ni na kakav
drugi na~in ti ne mo`e{ i}i k Njemu. A sada razja{njava{ {ta te je ovde dovelo.
MI NE TRA@IMO NI[TA...
Milostiva dobrota! Nema vi{e izbora - ~ak ni u vezi sa izborom nirvane! Tako je sve okon~ano.
MI NE TRA@IMO NI[TA [TO BISMO MO@DA MISLILI DA @ELIMO.
@eljenje postoji samo tamo gde postoji i misao.
DAJ NAM ONO [TO BI TI @ELEO DA PRIMIMO.

45

Sada, dvoje koji ovo govore - Hrist i ti - tra`e od Boga DAJ NAM ONO [TO BI TI @ELEO DA
PRIMIMO. Ti mo`e{ uzvratiti samo ljubavlju. I zapovest "Volite jedan drugoga" postaje jedna
jedina funkcija na ovoj planeti. Kada tebi pru`am ljubav ja je istovremeno pru`am i Bogu.
TI POZNAJE[ SVE NA[E @ELJE I POTREBE. I TI ]E[ NAM DATI SVE [TO NAM JE
POTREBNO DA BI NAM POMOGAO DA PRONA\EMO PUT KA TEBI.
Nama sigurno nisu potrebne `elje, nama sigurno nije potrebno ni{ta za ~im bismo `udeli ili {to bi
nam nedostajalo. Jedino {to nam zaista treba jeste da prona|emo put ka Njemu ili ka svom
vlastitom Identitetu. ^ovek je ignorisao taj osnovni problem, a ni{ta drugo ne postoji {to bi donelo
mir ni ~oveku, ni svetu. Mir nije ne{to spolja{nje. Ja ka`em da ti i ja moramo preuzeti
odgovornost. Mi moramo osetiti nu`nu potrebu da idemo domu svome, tom Stanju Jedno}e u kome
postoji samo uzajamna podela ljubavi. Politi~ari ne tra`e ljubav. Oni govore o miru, a tra`e rat,
zato {to industrijska ekonomija samo na ratu napreduje i razvija se. Znaju}i to, ti i ja imamo
odgovornost da prona|emo mir u sebi samima. Tek onda taj mir mo`emo ponuditi svome bratu.
Ako taj mir ne mo`e{ na}i, nemoj o~ekivati da to za tebe u~ini neko drugi. Jo{ smrtonosnija
oru`ja, jo{ ve}i ratni brodovi, jo{ br`e rakete - ni{ta od toga ne}e za tebe prona}i mir. U tome
nema ljubavi. OVAJ DAN JE BO@IJI DAN. TO JE MOJ DAR NJEMU - dovodi me do duboke
ti{ine. [ta god da uradim iz te duboke ti{ine vi{e ne remeti tu ti{inu. Telo se mo`e kretati zato {to
ono ima svoje vlastite potrebe, ali to ne uznemirava ovu ti{inu. I ja nikada ne pravim ni od ~ega
problem, zato {to u `ivotu nema problema. Problemi su ne{to {to smo projektovali iz sebe. U
realnosti sve je dobro. U ~ovekovom srcu se javlja takva sre}a i radost kada "sve je dobro" postane
realnost, a ne samo puka ideja.
Sve je dobro - onda nema vi{e nikakve potrage i nastojanja i ti si u miru. Ova dobrota postoji u
svakoj li~nosti. Kako je to tu`no da to zaboravljamo. Zamisli samo {ta bi ti video, znaju}i da je
sve dobro. Izbor ne bi nikada ni dodirnuo tvoj `ivot. Mi smo uhva}eni u zamku davanja prednosti
ne~emu, zato {to nismo svesni da je sve dobro. Jednom kad bude{ istovetan sa ovim "sve je
dobro", uvide}e{ samo kolika je mudrost tog stanja svesti koji to prati. Jednom kad uvidi{ da je
"sve dobro", onda postaje{ istovetan sa mudro{}u tog stanja svesti. A to je Bo`iji dar Svom Sinu.
Mudrost je superiornija od izbora i dobrota donosi radost u ~ovekovo srce. Ovo mo`e{ podeliti sa
nekim ko ina~e misli da dobrota ne postoji. Kakva je to samo stvar, {ta ta stvar {iri dalje. Ako si
zabrinut, ti onda {iri{ brigu. Ali ako postoji dobrota, onda ona tako|e {iri sebe samu. I tek tada ti
mo`e{ odgovoriti na potrebu svoga brata, zato {to nema{ vi{e vlastitih potreba. To je funkcija
Bo`ijeg sve}enika.

KURS O ^UDIMA priprema svakog onog ko se njime bavi da kona~no postane Bo`iji sve}enik.
To postaje ~ovekova vlastita poslednja funkcija. Neko }e re}i: "Kako mogu postati Bo`iji sve}enik?
Ja sam neznalica". Ali Kurs nagla{ava da, ako si samo iskren, kada zapo~ne{ da poma`e{ drugima
da isprave svoje nedostatke, tada }e se povesti briga i ispraviti i tvoji vlastiti nedostaci i
manjkavosti. Ima jedna lepa molitva u Tekstu koja ka`e:
JA SAM OVDE SAMO ZBOG TOGA DA BIH BIO ISTINSKI KORISTAN.
Ovo su jake re~i. JA SAM OVDE S A M O Z A T O...Ovo "samo" ga ~ini celovitim. Ovo ne
mo`e biti delimi~no, po{to bi to onda bilo jedna ideja ili ideal, a oni oboje stvaraju konflikt.
JA SAM OVDE DA PREDSTAVLJAM ONOGA KO ME JE POSLAO.
Onaj Ko te je poslao uvek je s tobom. Ako su ti re~i po{tene, onda dolazi do bu|enja i ti onda
ide{ izvan podru~ja re~i.

46

NE TREBA DA SE BRINEM...
Ti si taj ko ovo ka`e. Ti ne ponavlja{ samo re~i. U trenutku kada bude{ ovde s a m o z a t o da
bi predstavljao Onoga Ko te je poslao, to }e{ onda shvatiti.
NE TREBA DA SE BRINEM O TOME [TA ]U RE]I ILI [TA ]U URADITI ZATO [TO ]E
ME USMERAVATI ONAJ KOJI ME JE I POSLAO.
Sve se zavr{ilo, zar ne? Nema nikakve potrebe da se gomila mnogo formacija ideja. I {to god da si
slobodniji, to sve vi{e svoj dan poklanja{ Bogu. Mi mislimo da je jedina va`na stvar ve{tina i
tehnika - ono "kako" u dobu razaranja. ...ONAJ KOJI ME JE POSLAO TAJ ]E ME I
USMERAVATI. On postaje ti, odvojenost se okon~ava i ti si u miru. Um mora do}i do duboke
ti{ine. Ti ne mora{ da se vrati{ mozgu da bi o tome mislio. Ti si deo Bo`ijeg Uma. Ti pro{iruje{
Njegovu Misao.
JA SAM ZADOVOLJAN DA BUDEM TAMO GDE GOD ON TO @ELI...
Kako je to lepo! Nema vi{e odvojenosti, nema vi{e izbora.
JA SAM ZADOVOLJAN.
Sve dok je tu izbor i "nesta{ica", nikada ne}emo znati {ta je to zadovoljstvo. Zadovoljstvo je stanje
~ovekove nutrine i to zadovoljstvo zna {ta je to mir. ZADOVOLJAN SAM DA BUDEM TAMO
GDE GOD ON TO @ELI...To je istinska posve}enost, istinska ~isto}a. To je ~ovekova vertikalnost.
JA SAM ZADOVOLJAN DA BUDEM GDE GOD ON TO @ELI ZNAJU]I DA ON UVEK IDE
SA MNOM.
Uvek si okru`en Nebeskim mirom, rado{}u @ivota - po{to je @ivot ne{to radosno. @ivot ne pripada
problemima.
JA ]U BITI IZLE^EN...
Dopustiv{i da postoje nedostaci, ali ~uj {ta On ka`e:
JA ]U SE IZLE^ITI I JA ]U MU DOPUSTITI DA ME PODU^I KAKO DA JA I DRUGE
LE^IM.
Pa tako, mi moramo le~iti druge da bismo se i sami izle~ili. Prema tome, voleti drugoga je jedini
na~in. Ljubav poznaje samo Jedan @ivot. U ljubavi nema "drugoga". Sva se fragmentacija
okon~ava. Kada u ~oveku prestanu reakcije, on onda postaje deo Bo`ijeg Kraljevstva. Ko mo`e
re}i: "Ja sam do{ao kako bih iskora~io iz vremena i iz njegovih reakcija i iluzija da bih spoznao
ono {to je ve~no".? Ko mo`e re}i: "Do{ao sam da svoju volju sjedinim s Bo`ijom."? Postoje svi
razlozi da se bude sretan i radostan. Tvoja namera je ono {to dovodi do ove sre}e i radosti.

ZAKLJU^AK
Krajnje je va`no kako se ~ovek odnosi prema dnevnoj lekciji. Ukoliko se ~ovekova energija ne
slije sa ja~inom interesovanja, ~ovek ne}e mo}i lekciji odati po{tovanje, a ne}e joj mo}i ni
osloboditi tihi prostor u svojoj nutrini. Puko ~itanje ne}e ostvariti Istinu Bo`ijih Misli koju lekcija
sadr`i. Mi insistiramo da Kurs mora da se `ivi, a ne da se o njemu samo teoreti{e. Ozbiljni u~enik
KURSA O ^UDIMA ne `ivi vi{e na osnovu pretpostavki - on ceni samo ono {to je Ve~no, a za to

47

je neophodna iskrenost. Da li }e{ okon~ati sa prevarama u svom `ivotu? Zar nije uklanjanje prevara
prva funkcija odgovornosti? Mi ne mo`emo opravdati to {to su nad nama preuzele vlast spolja{nje
stvari, a da ne uzmemo u obzir da smo sami sebi nametnuli ili pridali vrednost slabostima koje su
u na{oj nutrini. Uprkos tome, te slabosti nisu realne. Ovo shvatanje zna~i prodor koji mora
napraviti ozbiljni u~enik KURSA O ^UDIMA da bi postao pro{irenje Bo`ijeg Uma. Obavezno je
da u~enik prevazi|e u~enje da bi izgradio svoje vlastito uverenje. Tek onda }e on spoznati svoju
vlastitu svetost.

A M I N

LJUBAV NE RASPINJE.
ONA SAMO SPASAVA.
NE MO@E SE POVREDITI BO@IJEG SINA.
NEKA NE MISLI DA JE ROB
VREMENA ILI KAZNE.
LJUBAVLJU STVOREN,
NJEGOVA GLAVA KOJA SVETLI
I SRCE KOJE VOLI
MOGU SAMO DA SPASU SVET.
KO MO@E TAJ SVET SPASITI,
AKO NE ONAJ
KO GA JE NAPRAVIO?
[TA, OSIM RE^I ISTINE,
MO@E OSLOBODITI ONOGA
KOGA JE ON ZAROBIO?
NEKA ON BUDE
ONO [TO I JESTE,
I NI JEDNA ZVEZDA
NE MO@E IZGUBITI
NI JEDAN JEDINI TRA^AK SVETLA,
NITI MO@E DALEKA GALAKSIJA SVETLUCATI
BEZ SVRHE I BEZ UZROKA.
NE POSTOJI NI VLAT TRAVE
KOJA NE BI SAVR[ENO RASLA
OD ZEMLJE KA NEBU.
I NEMA TOG GREHA
KOJI BI ZADR@AO U SENI
ONOGA KOG NEBO VOLI
BOG NE RASPINJE.
ON SAMO JESTE.

Helena [akman: iz zbirke BO@IJI DAROVI

48

KURS O ČUDIMA

II TOM

Radna knjiga za učenike

Preveo: dr. Petar Vasiljević

49

U V O D

Teoretska osnova koju daje tekst ( I TOM Kursa o čudima) neophodan je kao okvir koji
daje značenje vežbama u ovoj radnoj knjizi. Ipak, samo obavljanje ovih vežbi je ono što
omogućava postizanje cilja ovog kursa. Netrenirani um ne može ništa postići. Svrha ove
radne knjige je da trenira vaš um da misli u smeru koji je postavio tekst. Vežbe su vrlo
jednostavne. Ne zahtevaju mnogo vremena i nije važno gde ih obavljate. Nije im
potrebna nikakva priprema. Vreme treninga je jedna godina. Vežbe su numerisane od 1
do 365. Ne radite više od jedne vežbe dnevno. Radna knjiga je podeljena na dva glavna
dela. Prvi se bavi uklanjanjem načina na koji se sada vidi, a drugi sticanjem istinske
percepcije (opažanja). Sa izuzetkom pregleda, svakodnevne vežbe su tako planirane da
se bave središnjom idejom koja se odmah iskazuje. Tome sledi opis specifičnih
procedura pomoću kojih se primenjuje ideja za taj dan. Svrha radne knjige jeste da
vežba vaš um na sistematičan način za drugačije opažanje svakoga i svega na svetu.
Vežbe su planirane da vam pomognu da uopštite lekcije, tako da shvatite da je svaka od
njih jednako primenjiva na svakoga i sve što vidite. Prenos vežbanja u istinskom
opažanju ne odvija se onako kako se odvija vežbanje u svetu. Ako se postigne istinsko
opažanje u vezi sa bilo kojom osobom, situacijom ili dogadjajem, onda je osiguran
potpuni prenos na svakoga i sve. S druge strane, jedan izuzetak izdvojen od istinske
percepcije čini nemogućim njeno postignuće bilo gde. Jedina opšta pravila kojih se treba
držati u toku svog vežbanja jesu: prvo, vežbe se moraju izvršavati sa velikom
specifičnošću, kao što će biti označeno. To će vam pomoći da uopštite ideje koje se
odnose na svaku situaciju u kojoj se nadjete i na svakoga i sve u njoj. Drugo, budite
sigurni da za sebe ne odlučujete da postoje neki ljudi, situacije ili stvari na koje su ove
ideje neprimenjive. To će ometati prenos treninga. Prava priroda istinske percepcije jeste
da ona nema granica. To je suprotno od načina kako vi sada na to gledate. Sveobuhvatni
cilj vežbi jeste da povisi vašu sposobnost da proširite ideje koje ćete praktikovati tako da
u sebe uključe sve. To neće zahtevati nikakvog napora s vaše strane. Same vežbe
ispunjavaju uslove koji su potrebni za ovu vrstu prenosa. U neke ideje koje vam radna
knjiga predstavlja teško je verovati, a druge mogu izgledati potpuno iznenadjujuće. To
nije važno. Jedino što treba da uradite jeste da primenite ideje onako kako vas se
upućuje. Niste pozvani da ih procenjujete ni u kom slučaju. Jedino treba da ih
primenjujete. Njihova je upotreba ta koja im daje značenje za vas i ona će vam pokazati
da su one istinite. Zapamtite jedino ovo: vi ne treba da verujete u ove ideje, ne treba ni
da ih prihvatite, ne treba čak ni da ih srdačno dočekate. Nekima se možete i aktivno
suprotstavljati. Ništa od ovoga nije važno niti će smanjiti njihovu efikasnost. Ali ne
dozvolite sebi da pravite izuzetke u primeni ideja koje sadrži radna knjiga i bilo kakva da
je vaša reakcija na ideje, koristite ih. Ništa više od toga se ne traži od vas.

50

PRVI DEO

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->