Brazil prezentacija

• • • • • •

1500. Zvaniĉno otkrivanje Brazila. 1548. Osnovan je grad Salvador koji postaje sedište portugalske kolonijalne moći a naredne godine postaje i prvi glavni grad Brazila. 1630. Otpoĉinje se sa redovnim dovodjenjem robova iz Afrike. 1694. Otkriveni rudnici zlata u današnjoj drţavi Minas Ţerais što ubrzava naseljavanje unutrašnosti zemlje. 1822. Brazil postaje nezavistan i Dom Pedro I se proglašava kraljem. 1888. Robovlašnistvo je zvaniĉno ukinuto. 1889. Brazil je proglašen za Republiku.

Dom Pedro I

Salvador

• • •


1930. Getulio Vargas dolaskom na vlast okonĉava sa starom Republikom, uspostavlja diktaturu ustavom iz 1937, po modelu italijanskog fasizma, i proglasava “Novu Drţavu” (o Estado Novo) koja ipak uvodi Brazil u savremene ekonomske tokove tog doba. 1932. Ţene po prvi put dobijaju zvaniĉno pravo glasa na saveznim izborima. 1942. Brazil ulazi u Drugi svetski rat na stranu saveznika i šalje trupe u Italiju. 1960. Brazilija zvaniĉno postaje glavni grad i teškog srca sva ministarstva i ostala administracija polako napušta dotadašnji glavni grad Rio de Ţaneiro. 1964. Drţavnim udarom vojna hunta zapoĉinje dvadesetogodišnju vojnu diktaturu. 1985. Izabran prvi civilni predsednik Brazila, Tankredo Neves (Tancredo Neves), posle 20 godina diktature. Zbog iznenadne bolesti i smrti nikad nije ni preuzeo funkciju Predsednika Republike koja je pripala 15 marta 1985. Ţoze Sarneju (José Sarney), izabranom podpredsedniku. 1990. 15 marta 1990. Fernando Kolor de Melo (Fernando Collor de Mello) postaje prvi predsednik izabran na direktnim demokratskim izborima posle ravno 30 godina.

DILMA VANA RUSEV .

odvojenost • • • • • • • crkve od države Katolici: 73.• Jezgro kulture Brazila je ukorenjeno u kulturi Portugala.8% 0. Makumbe i Umbande Uticaj religije na Parlament .4% Spiritualisti: 1.3% Bantu: 0. garantuje slobodu veroispovesti.6% -zemlja sa najvećim brojem katolika Protestanti: 15. • spoj portugalskih. kao Kandomble.3% sledbenici tradicionalnih afriĉkih religija. domorodaĉkih i afriĉkih uticaja • Portugalski -službeni jezik • Ustav iz 1988.3% Ostali: 1.

2% • Ostali: 0.• Belci: 53.7% • Mulati: 38.9% .5% • Crnci: 6.

tkanju i slikanju na telu • Planetarno popularni su brazilski plesovi: festivalski ples "samba". Uticaj širom sveta proneo je muziĉki pravac "bosa nova" nastao u 20.• Tradicionalna umetnost u grnĉarstvu. ratniĉki "kapoeira“.”lambada” i scenski bumba-bu-boj koji je nalik na balet • Domovina tanga i sambe 1917. Prvi put je zabeleţen tonski snimak popularne brazilske muzike sambe na gramofonskoj ploĉi. veku mešavinom brazilske narodne muzike i dţeza Paulo Koeljo • • • .

futsal. futvole • košarka. automobilizam. • Sportovi nastali u Brazilu: • fudbal na pesku. Brazil postaje Svetski prvak u fudbalu po treći put i trajno osvaja Kup Ţil Rimea. osnivaĉa Svetskih prvenstava u fudbalu.1970. odbojka. borilaĉke veštine • .

.

514.877 km2 5. najveća drţava na svetu Najveća drţava u Juţnoj Americi Obala: 7491 km izlazi na Atlantski okean .• • • • • Površina: 8.

• Niski predeli. uski priobalni pojas Tri prirodne celine: -Amazonska nizija (40% površine. uglavnom nizije na severu. 4% stanovnika) -Brazilsko gorje (Divlji zapad) Mato Groso . 90% stanovništva) • • • • • . visoravni (juţni i centralni deo).visoravan -Atlantsko primorje ( 1/3 površine. planine. brda.

• Tri sliva • Amazon (60%.najveće moĉvarno podruĉje na svetu . vodom najbogatija reka.000 m3) • La Plate (17%) • Reke istoĉnog Brazila • Sao Francisko • Parana • Pantanal.180.

60% u Brazilu) .• tropska.7 km2. umerenotropska • umerenija na jugu • Amazonijska nizijanajveća koliĉina padavina • Prašuma (6.

Porto Alegre 4.836 miliona. • .96 miliona. Belo Horizonte 5.Drţavno ureĊenje: federalna republika (26 jedinica) • Glavni grad: Brazilija 3.034 miliona.736 miliona. Rio de Janeiro 11.789 miliona • Sao Paulo 19.

• • 27 belih zvezdica (koje predstavljaju federalne jedinice) poreĊane kao noćno nebo nad Brazilom Slogan ORDEM E PROGRESSO ( red i napredak) .

• • Broj stanovnika: 205.716.890 5. na svetu .

7% ukupno: 29.• • • • • • • • • Starosno doba 0-14 godina: 26.5 godina žene: 30.2% 15-64 godina : 67% 65 i više godina : 6.1 godina urbano stanovništvo: 87% od ukupnog stanovništva (2010) .3 godina Srednja starost muškarci: 28.

U 2010. Brazil preuzima mesto Ujedinjenog Kraljevstva kao sedma po veliĉini ekonomija na svetu u pogledu BDP-a Visoke kamatne stope ĉine ga atraktivnom destinacijom za strane investitore . Ipak. i 2008. proizvodna i usluţna. Brazil kontinirano popravlja svoju makroekonomsku stabilnost . i Brazil biva pogoĊen krizom septembra 2008. ekonomija Brazila prestiţe ekonomije ostalih juţnoameriĉkih drţava Od 2003. povećava devizne rezerve i smanjuje svoj dug Posle rekordnog rasta 2007.• • • • • Velika i dobro razvijena poljoprivredna. Uprkos sporijem rastu u 2011. dolazi do oţivljavanja poverenja investitora kada BDP dostiţe 7..5%.-oj. Brazil je meĊu prvim trţištima koji je odmah zapoĉeo oporavak. rudarska. što je najviša stopa rasta u poslednjih 25 godina.

077 trillion (2009 est.) GDP .• GDP (purchasing power parity): $2. SAD.7% (2011 est.294 trillion (2011 est.composition by sector: agriculture: 5.) country comparison to the world: 8 (EU.) • • .per capita (PPP): $11.) $2. Kina.5% (2010 est. Indija.5% industry: 27.) GDP . Rusija) $2. Japan.) • GDP .5% services: 67% (2011 est.) 7. Nemaĉka.800 (2011 est.real growth rate( realna stopa rasta): 2.233 trillion (2010 est.

) • • • • Budget: revenues(prihodi): $978.) Public debt: 54.) • .2% of GDP (2011 est.) Population below poverty line: 21.) country comparison to the world: 6 (Kina.• Labor force(radna snaga): 104. Indonezija) Labor force .by occupation: agriculture: 20% industry: 14% services: 66% (2003 est.) Unemployment rate: 6% (2011 est. SAD.7 million (2011 est.3 billion expenditures(rashodi): $901.4% (2009 est. EU.6 billion (2011 est. Indija.

• • Poljoprivredni proizvodi: KAFA. PŠENICA. ŠEĆERNA TRSKA. KUKURUZ.… Industrija: “BRAZILSKI TROUGAO”. DUVAN. PAMUK.ĉitava industrija BOKSIT. ZLATO. GVOŢĐE. JUŢNO VOĆE.0. MANGAN. SOJA.est) . FOSFAT. DIJAMANTI( Brazilski topaz) Stopa industrijskog rasta.3% (2011. PIRINAĈ. URANIJUM.

1%. footwear.000 [2012] country comparison to the world: 7 (China. autos Exports . electrical and transport equipment. Germany 6. Taiwan) $288.partners: • US 15. electronics Imports . Saudi Arabia.7%.partners: • China 17.commodities: machinery.3%.5 billion (31 December 2011 est. Russia.1%. chemical products. Japan. Argentina 7. EU.) country comparison to the world: 27 . oil. Argentina 8. soybeans.5%.) Exports .600.• • Exports: $256 billion (2011 est.3% (2011) • • Imports: $226. iron ore.) Imports .5% (2011) • Reserves of foreign exchange and gold: $288. automotive parts. China 14.) • Debt .2 billion (2011 est. US 10.6 billion (2010 est. South Korea 4. coffee.commodities: transport equipment. Netherlands 5.000.9%.5%.external: $382.

.

746.000 bbl/d Izvor:www.000 bbl/Day[2012] Izvoz: 700.000 bbl/Day [2012] Potrošnja: : 2.654.000.000 bbl/Day [2012] Ukupne rezerve: 12.• • • • Proizvodnja: : 2.globalfirepower.com .860.

.

VOJNA MOĆ .

000 (2011.) (14) • Ratna rezerva: 1.) (11) .1 milijarda $ (2011.716.199 (2011.890 (5) Aktivna vojska: 371.VOJSKA • • Broj stanovnika: 205.) • Budţet: 27.340.

469 Tenkovi: 469 Protivtenkovsko naoružanje: 2.045 [2012] Protivvazdušno naoružanje: 3.676 [2012] Logistička vozila: 9.538 Raketno naoružanje:200 [2012] Minobacači: 3.Kopnena vojska • • • • • • • Ukupno kopneno naoružanje:8.398 [2012] .

.

Vazdušne snage Brazila Avioni: 817 [2012] Helikopteri: 250 [2012] Upotrebljivi aerodromi: 4.072 [2012] .

Mi-35M .

Mornarica • Brodovi: 106 • Glavne luke i terminali:11 • Nosaĉi aviona: 1 • Fregate: 9 [2012] • Patrolni brodovi: 36 [2012] • Brodovi za razminiranje: 6 [2012] • Podmornice: 5 [2012] .

Minas Gerais S300 Tupi .

Avibras. Nemaĉka.Vojna industrija • • Domaći snabdevaĉi: Embraer. Mectron. Velika Britanija.Helibras. Rusija. Italija. CBC Strani snabdevaĉi: SAD.IMBEL. Francuska. Izrael • • • .

Latin American Nuclear Weapons Free Zone.godine Dve atomske centrale „Angra 1“ i Angra već su u funkciji.bilateralni ugovor izmedju Brazila i Argentine o kontroli nuklearnih materijala PEAMB – plan revitalizacije mornarice (5 nuklearnih podmornica) .Nuklearna politika • • • • • • Ugovor o neširenju nuklearnog naoruţanja 1998. meĊu prvih pet zemlja po rezervama uranijuma ABACC.1994. a „Angra 3“ se gradi.

7% GDP 2008. godine usvojili “Strategiju nacionalne odbrane” – planirana modernizacija vojske .• Zalaţu se za multilateralizam – postojanje više centara moći u svetu • • • Od 1994. godine uĉestvuje u UN mirovnim misijama (poslednja Haiti) uvećanje vojnog budţeta sa 1.7% na 2.

• 2010.-bivši predsednik Lula da Silva zajedno sa Turskom pokušao da sklopi nezavisni civilni nuklearni sporazum sa Iranom Podrška SAD da bude stalna ĉlanica Saveta Bezbednosti • .

( → Gvatemala) • ĉlanica SB UN-a Brazil je bio i : • 1946. • 1954. januar 2010. – 2005.10. Zagovornica reformi Saveta bezbednosti UN-a. ĉlanica osnivaĉ Ĉlanica svih specijalizovanih agencija OUN-a. • 1988.• • • • Brazil i međunarodne organizacije Ĉlan UN-a od 24. decembar 2012.1945. – 1955. – 1999. – 1989. • 2004.. – 31. – 1947. • 1998. Uĉesnica mirovnih misija UN-a (oko 2200 vojnika). nestalna ĉlanica Saveta bezbednosti UN-a za period 1. Brazilski predstavnik nije do sada biran za Generalnog sekretara OUN-a • • • .

carinska unija zajedno sa Andskom zajednicom naroda ĉini u Uniju juţnoameriĉkih naroda-imaju jedinstveno trţište). G20 Organizacije regionalnog karaktera MERCOSUR (Brazil. IBSA trilaterala-Indija. Juţna Afrika (jug-jug saradnja).Brazil se protivi slobodnom trţištu obe Amerike gde bi SAD bile hegemon.1995. • • . god. World Bank Group WTO: ĉlan od 01. Argentina. STAA.01. Brazil.• • • • • • IMF: ĉlan od 14. god. Paragvaj i Urugvaj. bore se za proširivanje Saveta bezbednosti.01.1946.

filmovi .• • Kroz kulturu privlaĉi svetsku paţnju i divljenje Karneval • TV novele. muzika.

• Sport • Lepotice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful