• • • • • •

1500. Zvaniĉno otkrivanje Brazila. 1548. Osnovan je grad Salvador koji postaje sedište portugalske kolonijalne moći a naredne godine postaje i prvi glavni grad Brazila. 1630. Otpoĉinje se sa redovnim dovodjenjem robova iz Afrike. 1694. Otkriveni rudnici zlata u današnjoj drţavi Minas Ţerais što ubrzava naseljavanje unutrašnosti zemlje. 1822. Brazil postaje nezavistan i Dom Pedro I se proglašava kraljem. 1888. Robovlašnistvo je zvaniĉno ukinuto. 1889. Brazil je proglašen za Republiku.

Dom Pedro I

Salvador

• • •


1930. Getulio Vargas dolaskom na vlast okonĉava sa starom Republikom, uspostavlja diktaturu ustavom iz 1937, po modelu italijanskog fasizma, i proglasava “Novu Drţavu” (o Estado Novo) koja ipak uvodi Brazil u savremene ekonomske tokove tog doba. 1932. Ţene po prvi put dobijaju zvaniĉno pravo glasa na saveznim izborima. 1942. Brazil ulazi u Drugi svetski rat na stranu saveznika i šalje trupe u Italiju. 1960. Brazilija zvaniĉno postaje glavni grad i teškog srca sva ministarstva i ostala administracija polako napušta dotadašnji glavni grad Rio de Ţaneiro. 1964. Drţavnim udarom vojna hunta zapoĉinje dvadesetogodišnju vojnu diktaturu. 1985. Izabran prvi civilni predsednik Brazila, Tankredo Neves (Tancredo Neves), posle 20 godina diktature. Zbog iznenadne bolesti i smrti nikad nije ni preuzeo funkciju Predsednika Republike koja je pripala 15 marta 1985. Ţoze Sarneju (José Sarney), izabranom podpredsedniku. 1990. 15 marta 1990. Fernando Kolor de Melo (Fernando Collor de Mello) postaje prvi predsednik izabran na direktnim demokratskim izborima posle ravno 30 godina.

DILMA VANA RUSEV .

odvojenost • • • • • • • crkve od države Katolici: 73.• Jezgro kulture Brazila je ukorenjeno u kulturi Portugala.3% Ostali: 1. kao Kandomble.3% sledbenici tradicionalnih afriĉkih religija. domorodaĉkih i afriĉkih uticaja • Portugalski -službeni jezik • Ustav iz 1988. garantuje slobodu veroispovesti.3% Bantu: 0. • spoj portugalskih.8% 0.6% -zemlja sa najvećim brojem katolika Protestanti: 15. Makumbe i Umbande Uticaj religije na Parlament .4% Spiritualisti: 1.

• Belci: 53.7% • Mulati: 38.5% • Crnci: 6.9% .2% • Ostali: 0.

veku mešavinom brazilske narodne muzike i dţeza Paulo Koeljo • • • .”lambada” i scenski bumba-bu-boj koji je nalik na balet • Domovina tanga i sambe 1917. ratniĉki "kapoeira“. Prvi put je zabeleţen tonski snimak popularne brazilske muzike sambe na gramofonskoj ploĉi.• Tradicionalna umetnost u grnĉarstvu. tkanju i slikanju na telu • Planetarno popularni su brazilski plesovi: festivalski ples "samba". Uticaj širom sveta proneo je muziĉki pravac "bosa nova" nastao u 20.

Brazil postaje Svetski prvak u fudbalu po treći put i trajno osvaja Kup Ţil Rimea.1970. futvole • košarka. automobilizam. osnivaĉa Svetskih prvenstava u fudbalu. futsal. • Sportovi nastali u Brazilu: • fudbal na pesku. borilaĉke veštine • . odbojka.

.

• • • • • Površina: 8.877 km2 5. najveća drţava na svetu Najveća drţava u Juţnoj Americi Obala: 7491 km izlazi na Atlantski okean .514.

• Niski predeli. 90% stanovništva) • • • • • . brda. uglavnom nizije na severu. planine.visoravan -Atlantsko primorje ( 1/3 površine. 4% stanovnika) -Brazilsko gorje (Divlji zapad) Mato Groso . uski priobalni pojas Tri prirodne celine: -Amazonska nizija (40% površine. visoravni (juţni i centralni deo).

• Tri sliva • Amazon (60%.najveće moĉvarno podruĉje na svetu . vodom najbogatija reka.000 m3) • La Plate (17%) • Reke istoĉnog Brazila • Sao Francisko • Parana • Pantanal.180.

7 km2.• tropska. umerenotropska • umerenija na jugu • Amazonijska nizijanajveća koliĉina padavina • Prašuma (6. 60% u Brazilu) .

736 miliona. Belo Horizonte 5. Rio de Janeiro 11. Porto Alegre 4.034 miliona.Drţavno ureĊenje: federalna republika (26 jedinica) • Glavni grad: Brazilija 3.789 miliona • Sao Paulo 19. • .96 miliona.836 miliona.

• • 27 belih zvezdica (koje predstavljaju federalne jedinice) poreĊane kao noćno nebo nad Brazilom Slogan ORDEM E PROGRESSO ( red i napredak) .

• • Broj stanovnika: 205.716.890 5. na svetu .

3 godina Srednja starost muškarci: 28.1 godina urbano stanovništvo: 87% od ukupnog stanovništva (2010) .7% ukupno: 29.2% 15-64 godina : 67% 65 i više godina : 6.5 godina žene: 30.• • • • • • • • • Starosno doba 0-14 godina: 26.

i 2008. dolazi do oţivljavanja poverenja investitora kada BDP dostiţe 7. rudarska.5%. proizvodna i usluţna. ekonomija Brazila prestiţe ekonomije ostalih juţnoameriĉkih drţava Od 2003. U 2010. i Brazil biva pogoĊen krizom septembra 2008. Brazil kontinirano popravlja svoju makroekonomsku stabilnost .• • • • • Velika i dobro razvijena poljoprivredna. Brazil preuzima mesto Ujedinjenog Kraljevstva kao sedma po veliĉini ekonomija na svetu u pogledu BDP-a Visoke kamatne stope ĉine ga atraktivnom destinacijom za strane investitore .. Brazil je meĊu prvim trţištima koji je odmah zapoĉeo oporavak. Ipak. Uprkos sporijem rastu u 2011. povećava devizne rezerve i smanjuje svoj dug Posle rekordnog rasta 2007.-oj. što je najviša stopa rasta u poslednjih 25 godina.

5% services: 67% (2011 est.7% (2011 est.294 trillion (2011 est.per capita (PPP): $11.5% (2010 est.800 (2011 est.) 7.) • GDP . SAD.real growth rate( realna stopa rasta): 2.) GDP .) • • . Nemaĉka.) $2.) GDP .233 trillion (2010 est.• GDP (purchasing power parity): $2.) country comparison to the world: 8 (EU. Indija.5% industry: 27. Rusija) $2. Kina.composition by sector: agriculture: 5.077 trillion (2009 est. Japan.

by occupation: agriculture: 20% industry: 14% services: 66% (2003 est.) • • • • Budget: revenues(prihodi): $978.• Labor force(radna snaga): 104.) Public debt: 54.) Population below poverty line: 21. Indonezija) Labor force .2% of GDP (2011 est.3 billion expenditures(rashodi): $901.) Unemployment rate: 6% (2011 est.) country comparison to the world: 6 (Kina. EU.7 million (2011 est.) • .4% (2009 est. Indija.6 billion (2011 est. SAD.

MANGAN. GVOŢĐE.ĉitava industrija BOKSIT.3% (2011. ZLATO.• • Poljoprivredni proizvodi: KAFA. ŠEĆERNA TRSKA. PŠENICA. JUŢNO VOĆE.0.… Industrija: “BRAZILSKI TROUGAO”. PIRINAĈ. FOSFAT. KUKURUZ. DUVAN. PAMUK. URANIJUM. DIJAMANTI( Brazilski topaz) Stopa industrijskog rasta. SOJA.est) .

South Korea 4. Saudi Arabia. electrical and transport equipment.external: $382.) country comparison to the world: 27 . oil.2 billion (2011 est.5% (2011) • Reserves of foreign exchange and gold: $288.3% (2011) • • Imports: $226.partners: • US 15. chemical products. electronics Imports . iron ore.) Exports . autos Exports . coffee.commodities: machinery.600. Netherlands 5. US 10. automotive parts.1%.5 billion (31 December 2011 est. Taiwan) $288.5%.1%. soybeans.commodities: transport equipment. Argentina 8.000 [2012] country comparison to the world: 7 (China.• • Exports: $256 billion (2011 est. Japan. Russia. footwear.partners: • China 17. China 14.7%.) Imports .000.) • Debt . Germany 6. EU.6 billion (2010 est.5%. Argentina 7.9%.3%.

.

746.globalfirepower.000.654.• • • • Proizvodnja: : 2.000 bbl/d Izvor:www.000 bbl/Day[2012] Izvoz: 700.000 bbl/Day [2012] Ukupne rezerve: 12.860.com .000 bbl/Day [2012] Potrošnja: : 2.

.

VOJNA MOĆ .

1 milijarda $ (2011.340.) • Budţet: 27.) (14) • Ratna rezerva: 1.VOJSKA • • Broj stanovnika: 205.000 (2011.890 (5) Aktivna vojska: 371.) (11) .716.199 (2011.

538 Raketno naoružanje:200 [2012] Minobacači: 3.398 [2012] .045 [2012] Protivvazdušno naoružanje: 3.469 Tenkovi: 469 Protivtenkovsko naoružanje: 2.Kopnena vojska • • • • • • • Ukupno kopneno naoružanje:8.676 [2012] Logistička vozila: 9.

.

Vazdušne snage Brazila Avioni: 817 [2012] Helikopteri: 250 [2012] Upotrebljivi aerodromi: 4.072 [2012] .

Mi-35M .

Mornarica • Brodovi: 106 • Glavne luke i terminali:11 • Nosaĉi aviona: 1 • Fregate: 9 [2012] • Patrolni brodovi: 36 [2012] • Brodovi za razminiranje: 6 [2012] • Podmornice: 5 [2012] .

Minas Gerais S300 Tupi .

CBC Strani snabdevaĉi: SAD. Rusija.IMBEL. Nemaĉka. Avibras. Italija. Izrael • • • . Mectron. Francuska.Helibras.Vojna industrija • • Domaći snabdevaĉi: Embraer. Velika Britanija.

1994. a „Angra 3“ se gradi.godine Dve atomske centrale „Angra 1“ i Angra već su u funkciji.Nuklearna politika • • • • • • Ugovor o neširenju nuklearnog naoruţanja 1998. meĊu prvih pet zemlja po rezervama uranijuma ABACC. Latin American Nuclear Weapons Free Zone.bilateralni ugovor izmedju Brazila i Argentine o kontroli nuklearnih materijala PEAMB – plan revitalizacije mornarice (5 nuklearnih podmornica) .

7% GDP 2008. godine usvojili “Strategiju nacionalne odbrane” – planirana modernizacija vojske .• Zalaţu se za multilateralizam – postojanje više centara moći u svetu • • • Od 1994. godine uĉestvuje u UN mirovnim misijama (poslednja Haiti) uvećanje vojnog budţeta sa 1.7% na 2.

• 2010.-bivši predsednik Lula da Silva zajedno sa Turskom pokušao da sklopi nezavisni civilni nuklearni sporazum sa Iranom Podrška SAD da bude stalna ĉlanica Saveta Bezbednosti • .

Zagovornica reformi Saveta bezbednosti UN-a. Brazilski predstavnik nije do sada biran za Generalnog sekretara OUN-a • • • . – 1999. Uĉesnica mirovnih misija UN-a (oko 2200 vojnika).10. decembar 2012. • 1988. • 1954. – 2005.. – 1989. – 1947. • 2004. – 1955. • 1998. – 31. ĉlanica osnivaĉ Ĉlanica svih specijalizovanih agencija OUN-a. januar 2010. ( → Gvatemala) • ĉlanica SB UN-a Brazil je bio i : • 1946. nestalna ĉlanica Saveta bezbednosti UN-a za period 1.1945.• • • • Brazil i međunarodne organizacije Ĉlan UN-a od 24.

carinska unija zajedno sa Andskom zajednicom naroda ĉini u Uniju juţnoameriĉkih naroda-imaju jedinstveno trţište).1995.Brazil se protivi slobodnom trţištu obe Amerike gde bi SAD bile hegemon. Juţna Afrika (jug-jug saradnja).1946. Paragvaj i Urugvaj. • • . Argentina. World Bank Group WTO: ĉlan od 01.01. IBSA trilaterala-Indija. god. G20 Organizacije regionalnog karaktera MERCOSUR (Brazil.• • • • • • IMF: ĉlan od 14.01. god. Brazil. STAA. bore se za proširivanje Saveta bezbednosti.

filmovi . muzika.• • Kroz kulturu privlaĉi svetsku paţnju i divljenje Karneval • TV novele.

• Sport • Lepotice .