P. 1
Dr.jovan Tucakov - Lecenje Biljem

Dr.jovan Tucakov - Lecenje Biljem

|Views: 418|Likes:
Published by Mira Trajkoska

More info:

Published by: Mira Trajkoska on Feb 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2015

pdf

text

original

Dr JOV AN TUCAKOV

LE(;ENJE BILJEM

Dr JOV AN TUCAKOV

LECENJE BILJEM
FITOTERAPUA
Predgovor Akademik prof. dr KOSTA TODOROVIC

IZDAVACKA RADNA ORGANIZACIJA BEOGRAD 1984.

.RAD.

PREDGOVOR
Zanim ljiv, duho vit i originalan nac in i zlaganja, bogata i sves trarza na£lena i strucna do ku ll1 entacija i cist narodni j ezik poznatog slnicnjaka i oclusevljenog istra zivaca prof. dra Jovana Tucakova, naseg najboljeg poznavaoca l ek o vil og bilja, vee na prvim stranicama potpuno osvajaju svakog i3i taoca, a osobilo ljubil elja prirocle i priroclnih lekova. Takvo sveslrano delo Ila Il asem j czi ku nemamo, pa ce ovaj savrem eno obraden enciklopeclijski p r irucnik popunili oselnu prazninu £I nasoj oskudnoj strucnoj i rzau crLOj fa n nakogrzozijsku j lit eraturi. N eospomo j e da ce ovo kapitalrzo zivotno cl elo neul17omog trudb enilca rza proucavanju nase medicirzske flore doprirzeti urzapretlenju pravilnije i .{ire upotr ebe lekovitog bilja i biljrzih lekova kod nas. N e samo siroka javl70st v ee i zdravstveni radnici dobiee ovim deLom t!ragocen praktical! prirucnik i odlican ucltbenik. To je iSlovremerzo i veoma zanill1ljiva l ektira koja se cila bez predaha, jer je cela materija izrzeserza vrio i ivo i na svoj slven rzacin. Pisac lIa rz eposr edarz, vrlo pristupacan i razumijiv rzacirz pruia ogromarz broj dragocenih podataka 0 poznavarzju, bmrzju, susenju, cuvanju, hemijskom saslavu, d ej stvu, upo/rebi, gajerzju, zas liti, razmnoi avanju i preradi lekovitog bilja i i zradi prostih lekova od sveg naseg lekovitog bilja. Sve je ovo zaSnOVQl10 Ila naucnim podacima najboljih domaeih i inostranih slruenjaka, tako da ovo clelo predstavlja poslednju re e nauke 0 lekovilom bilju. N e samo mnogobrojni dragoceni podaci, slike i crtei i vee, pre svega, toplina, i arka Ijubav, entu zijazam, stiL i nacin na koji na/11 sve 10 pisac p m i a, a ista taka i njegovo ogromno iivotno iskuslvo i objeklivnost bude u CitaoeLl neodoljivu ielju i volju da se i sam posveti istraZiva/·zju Iek ovilog bilja ne bi Ii coveeanslvo dobilo nove, bolje i jevtinije, svakom pristupaen e lekove od bilja, preparate koji bi jos blagotvomije uticali na radnu sposobnost i na produktivnost i produietak aklivnog iivola eoveka, vecite zeLje svih ~e lleraeija kro z vekove. Ta humana, ljudska, soeijalna i prosvetil eljska nit provlaci se kroz celo delo ovog neobienog pisea, prijatelja i pOZl1avaoea prirode. Biljni lekovi kro z v ekove, od prvih pisanih spomenika do danas, imaju (lgroman znacaj £I profilaksi i lerapiji. U najnovije vreme, islovremeno sa sint e/skim, svak e gorline se u naucnoj medicini i farmaeiji javljaju i mrlOgobrojni novi biljni l eleovi. Meltu njima ima i biljaka koje raslu na naSem tlu i od velikog su znacaja za eoveeanslvo. Tako je, na primer, buhac iz naseg

6

LECENJE BrUEM

Primorja jos uvek lIajbolji hueklicid, jer nije otrovan za coveka i iivotillje ;ople krvi, ne iza ziva naviku i d el uje vrlo brzo. VU/wsti digitalis iz istoclle Sl'bije najbolji j e l ek za sree. Opij£l1t1 iz Makedonije ima najvise mortina, a kall1il iea iz Bannia najvise etarskog ulja tamnoplave boje. Bosna daje na jbolji lipov evet, a Deliblatsk i pesak goroevet najboljeg kvaliteta. Slotim! milioliQ ljudi boluju od malarije. Glavni lek je kinin iz kore cini1ol1e. Miliolli stallovnika tropskih krajeva boluju od srdobolje, a proliv nje sc uspe.)lIo upotrebljavaju alkaloidi emelin i konesil1, opet biljni l ekovi. Lobelin, ezeril7, stro /alllin, stri/1IIin i slotine drugih veoma vaznih lekova, o/icilw/l7ih it svim fannakopejama sveta, lakotle su biljl10g porekla. VilalIIini, provilamilli i lllllibiotici iSlo su lako proizvodi biosinteze bilja. Covek jos IlC pOZl7aje il c!m ijski sastav I71nogih prirodllih lI1aterija, pa se £I I/QUC/1/JI1I svetu s pravom ocekuje da ce 110ve, savremene, osetlj ivije melode covecanslvu pruziti jos blago;vomije lekove. Ocllika je ove llarodl7e kl7jige i to sto pisac, dobar poznavalac narod170g zivo ta, iZl70si I'le :;a.ll1O kako treba l1ego i kako ne Ireba upotrebljllvati izvesno lekovito bilje. Ovo je osob ilo vaino za bilje jakog fizioloskog dejstva jer 0110 u ruicCll71a m::ukog i neobavestel1og mo ze izazvati raZl1e vidove Irova'1ja, a ponelcad i smrl. To zdravstveno narodno prosveCival1je j e osobe17051 i velika vredllost ove kl1jige. Na IIC1sem j eziku do sada l1isl11o' imali delo 0 lekovitom bilju ovako svesl ral70 o/}r;u1eno. Pogotovo ne delo u kome je sakupljeno iskus tvo coveka koji je ovo sludirao i ceo svoj vek posvelio proucavanju medicil7ske flore kod l1as i u il7os/rallstvu, profesora /coji taj predmet predaje Ila Farmaceulskom takuitetu, covcka koji je na B eog radskolll ul7iverzilet£l 1940. godine OSIWI'ao 1705 prvi lll st itut za tarmakognoziju, a 1948. prvi Instina za prauc{tval7je lekovilog bilja £I Beograd£(. Ubetlel7 sam da ova klljiga naici lIa dobar prijem i da ce dobra doci svakom domacil1stvu, jer je pisana za l1arod da mu pOlr/oglle. Akademik prof. dr KOSTA TODOROVIC

ce

OPSTI DEO

LECENJE BILJEM U NAS

Kao sto je sloboda veeita borba za slobodu, tako je i zdravlje vecita borba za zdravlj e - samo su se metodi te bo· rbe kroz vekove m enjali i usavr· savali. Pobediti bolest maci osloboditi se straha od smrti.

Svaki narod, svaki kraj i svaka epoha imaju svoje obicaje, navike, no~­ nju, pesme, pripovetke, igre, bolesti, epidemije, lekove, nacine leeenja i veS(inu jzrade lekova. I lekovito bilje je, izmeau ostalog, zaoralo duboku brazdu u zivot svih naroda, a pogotovll onih koji su vekovima tJ.aeeni, gonjeni, porobljavani, u veCitim seobama, koji po necemu lice na vodeni evet, na svilu sto leti po lepom vremenu ili na jak i prijatan, diskretan i prolazan miris neke jedva vidljive biljciee u gustoj travi. Lekovito bilje je najsta·r iji lek i prvobitna lekovita sirovina nekad primitivnih a sada kulturni-h naroda. I danas je rllzno bilje najjevtiniji i najpristupacniji ishodni materijai za proizvodnju lckova u domacoj i inostranoj farmaceutskoj industriji. o upotrebi lekovitog bilja u medieini susednih i drugih naroda pod cijim je utieajima bila i nasa vestina lecenja i izrada lekova bice govora kasnije u ovoj knjizi. Istorija zdravstvene kulture balkanskih naroda vrlo je zanimljiva i slozena, jer se u tom delu Evrope osecaju snazni utieaji Istoka i Zapada, medieinskih pisaea mediteranskih i drugih zemalja, sve to isprepleteno i pomesano s narodnom medicinom nepismenih ratnika i pastira. U svakom slucaju, nauka a le kavitam bilju · nije skol'aSnja, n e potice ad /?as i.ivih . Ona ima duboke korenove. Sto se ranije manje znalo 0 hemijskom sastavu i farmakodinamskom dejstvu bilja i sto se na tom polju tarmakomedieinskih istrazivanja isla spor~, razlog je u tome sto nasi preci nisu raspolagali laboratorijama i drugim sredstvima koje mi danas imamo. Upotreba lekovitog bilja kao terapijskog i profilaktickog sredstva ima u nasem nal'Odu neobicno bogatu i izvanredno dugu i neprekinutu tradieiju. Najbolje svedocanstvo 0 tome pruzaju mnogobrojni stari pisani spomenici, od kojih valja pomenuti bar neke. U Hodos kom kodeksu, koji se smatra za najstarijj kodeks srpske svetovne medicine (XIV vek), navodi se, pored ostalog, i raznovrsna upotreba

10

LECENJE BIUEM

domacih i stranih b il jnih droga, najcdee kima, aloja, tamjana, lanenog i repinog se mena , smokv inog korena, korij andra, cvekli nog soka, vrbove ko re i njen og li ~ea i raznog drugog bi lja koje se i danas, pos le to liko vekova, svakodncvno i raznovrsno koris ti .
Hilanda rski I17cdici nski kodeks bro j 517, koj i je otkrio 1951. godfne

akademik D. Sp. Rauoicie u biblioteci manas ti ra Hil andara , n avod i upo trebu kam fora, peru nikc, kuk ureka i m nog ih d rugih bil jaka. Taj kodeks j e prcma rctima dr Relje Ka tiea »najd ragoce niji spom enik s rpske medici nske kult ure • . Ovo de le pOl ice iz XV iii XV I veka.

LEKOVITO I MIRISNO BlUE U NA~OJ NARODNOJ POEZIJI I MEDICINI
Otoma nska u ajezda u XV veku izaziva zastoj i pometnju , a li ne i prek id nase s redn j o'lc kovne m edicin ske kulture. Medicin ski radni ci se povlaee u pl anine , uglav nom u m anas tiTe. To, sasvim razumlj i.vo, doprinosi p rocvatu n a rod ne medi cine i k or i ~ce nju sopstvenih prirodnih sredstava za lecenje, pre svega lekovitog bilja. Za vreme petvckovnog r opstva na sve strane su sastavljane lekaruse zna nih i nezna nih m cdicin skih pisaca. I u njima je lekovito bilje naj ceSce pominj ani i najvise upotrebljavani lek. U stalnoj borbi za opstanak , hvatajuCi se na svakom koraku u kos tac sa s tihij om, bezgrani cnim i nemilosrdnim cudima prirode, bez ~kolovanih lekara i lekova, os tavlj en i zaboravljen, bez icije pomoei, jer _car je daleko - a b og j c visoko« , nail narod je posebno cenio lekovjto bilje, koje mu je uvek bilo najvaZniji i najpristupacniji lek. To se najlepse vidi i iz nasih narodnih pesama. Od 5vih lekova u njima se najce~ce pominje lekovito bilje. Njemu se ces to pridaje cudotvorna isceliteljska moc. Biljarice i vidaricc se na roCito posluju. I to bilje, i mesto gde one raste, nacin branja, vreme kad se moze i sme brati, i sve ostalo sto je u vezi s lekovitim biljem i lecenjem pomocu njega obavijeno je neznom poetskom i icom i dubokom tajar!SlveI10SC U. Taj psihosugeslivni karakter mnogih stihova nasili ep5ikJih pesama ima velik znaCaij i cesto je prectstavljao znacajan psihoterapijski laktor.
Glavni l ek nasih narodnih junaka bilo je lekovito bilje, sto se vidi i

iz pesama. Da navedemo sarno ove klasiene, svima nama dobro poznate

stihove:
... Zaslo, vilo , da te bog ubije, Z a,~ t' I1.lstreli pobratima moga? (Milosa Obiliea) Daj 1i bilje onome junalku, Jer se neee~ nanositi glave. Sla ga vila bogom bratimiti: . Daj me pustaj u plani.o.u zivu, Da naberem po Miroeu bilja, Da zagasim rane na junaku .•

LECENJE BILJEM U NAS

11

Pusti vilu u planinu fivu; Bilje bere po Miroeu vila, Bilje bere cesto se odziva. Nabra vila po MiJrOCu bilja, I zagasi rane na j unalku ...
(Kra lj cvit Marko i vila)

I zaista, rctko gde ima toliko i takvog lekovitog i mirisnog bilja kao na Miroeu. lz nekih narodnih pesama jasno se vi<l i da narod poznaje fiziolosko d ejslvo, lekovi/os/ 1 o/rovnos/ bilja. To je jasno i iz ovih stihova ostavljene devojke:
J a sam t ula, zeni mi se dragi. Bud se feni, zlosreeno mu bilo, Sto i mene ne zva na veselje, Dime bib rou ponijela dare . ..

Treeu .klitu maka bijeloga, Da se smaJme s ovoga svijeta. Ovi stihovi nam veoma mnogo kazuju. Pre svega, da oarod zna da je mak otrovan. Drugo, sto je za nauku od ogromnog znacaja, nas narod zna da jc beli rnak najotrovniji. Ima maka razne boje eveta, ali se u Makedon ij i gaji samo onaj mak kojj .ima bee evet, jer on daje najjaci opijum, tj. opijum koji irna najviSe morfina, zbog cega je nas opij um najlekovitiji na svetu. Sve dmge vrs le daju slabiji opijurn. Mak s ljubicastirn iii plavicastim evetovima, koji se u Vojvodini mnogo gaji jer daje krupne caure i mnogo semen a, daje slabiji opijum, manje je otrovan i manje lekovit, jer ima manje rnorfina. Taj plavi mak je dobar za proizvodnju semena. Da je nas narod znao za dejstvo opijuma, koj eg naziva j~ i afion, afijoYl, atjun, atijlm, bendeluk, katran d smola, vidi se i iz ovih narodnih stihova: U rakiju trave a fj j una ... Dok hajduke dobre 0 p 0 j i 0, Te ·svi pospe kano i poklam..i ... Zaista, od opijuma covek izgubi svest u tolikoj meri da n iSta ne oseca. Na taj nacin su jataei uspevali da se docepaju hajduckih u eenjenih glava i njihovog blaga, raskosnog ode la, skupoeenog oruzja, srebra, zlata i drugih dragoeenos ti. ... Na njima je gospodSko adjelo, Na onome starom Vujadinu, Na njern biil1jiii ad suvoga zlata, Na korn' paSe na divan izlaze . . . Mak i opijum spadaju u opojne droge, i to na celu eele grupe droga najjaceg dejstva na centralni nervni sistem. U rukama strucnjaka, lekara i apotekara, opijum i makove glaviee su najjaci lek za ublazavanje nepodnosljivih bolova, grceva i drugih bolesti. Opijum je jedna od najvaznijih leko itih sirovina i lekova uop s te, te je za terapiju od kapita lne vaznosti. Za opijum je danas vezana Citava jedna industrija vanredno vaz.nih lo::kova:

12

LECENIE BlUEM

morfina, kodeina, dionina, papa verina , teb ai na, narceina, heroina, pantopona i drugih. Naj vairuj a biljna droga je opijurn dob ijen iz belog maka . Poznava nj e fizioloskog dejs tva izvesnog biJj a vidi se i iz ovih narodnih stihova: Sluge sluie ervenoga vina; Nij e vino ~ to ga loza dala, No U Clj emu zclena rak ija, I u njemu bi 1j a svakojega. Svi pospase, kuk aee im majka, Pado~e im glave na trpezi.
(Ncvoljoi Alij o.
j

devet brata Vilkovita)

I tu je verovatno opijum i slicne opojne droge koje uspavljuju. U Neradinu i u nekim drugirn vinorodnim fru skogorskim se lima ima domacina i kafedzija koji u vino stavljaju plod od be/adol1 e, seme od tatule, bobice od vinobojke i druge opojne droge da bi ·im vino bilo jace i da bi se u okelini proculi, kako bi ga bolje i skuplje prodali. Beladonu, kao najotrovniju, najcesce nazivaju bun, jer Covek koji se od nje otruje govori kao da je u bunilu, ludilu. A mnogo je u nas sela Bunica i slicnih prezirnena. Nije Ii laj fruskogorski obicaj da pojacavaju vi no opojnim drogama kojih ima u Fruskoj gori, a jos viSe po balkanskim, nekad nepreglednim bukovim i hrastovim sumama, oVamo donesen s juga? Sadasnji doseljeruci u Vojvodini, naime dobro znaju za otrovnost buna i njegovu upotrebu za pojaca vanje vina. U GrliZi je i danas obicaj da se dosadni pustosvati rasteruju medenom rakijom u kojoj je skuvano seme od otrovne biljke tatule. iii ovi narodni stihovi: Jetrviee po bogu sesLriee, Ne znas kakva bilja oct omraze? Da omrazim brata i sestricu.
(Bog rtikom dubn ne oSlajc)

Pa ovi stihoyi iz narodne pesme »Srnrt cara Urosa«:
Uro~ jede ljeba bijeloga, Uros jede, ujko ga ne jede, Vee on oda po gori zelenoj, Pa prebira 0 t r 0 van a b iii a, Da otruje dijete Uro~. Otrova ga i sarani mlada ...

Po narodnom shvatanju nema gorce biljke od pe/ena. TPksikolog ~e ~ ovim divnim stihovima, punim dubokog sadrlaja i neizrnerne tuge, vldetl jos ndto, jer je pelen u vecoj dozi o.trovan: Ja bosiljak sejem meni pe/en nice. OJ, pelen pelencC?! moj~ gorko evece. Tobom ce se mOJl svatl okltll1 Kad me stanu tuinu do groba nositi.

LECENJE alUEM U NAS

13
Da j a znadem, moje !USee belo, Da ceo tebe mlacl vojno Ijubi'ti, Sve bih rufe po polju obra:1a Sve bih rute u vodu metala ' I tom bih se vodom wnivala' Kad mlad Ijubi, neka mu miri ~e.

I obra tno:

IIi to isto, ali malo drukcije: Djevojka je lice umivala, Umivajuc, licu besjeclila: »Da znam, lice, da Ce te s tar ljubit, J a bi iSla u gOIU zelenu, Say bi pelen po gori pobrala, Iz nj ega bi vodu i~ cjedila, I njom bi te svako JutJro praia Kad star ljubi, neka mu je gorko!« Pelen je usao i u posalice, malo gorke kao sto je i on, ali ih narod jos uvek rado upotreb ljava: Volelo se dvoje sta.ri Obadvoje s naoeari Pelen-baka, cemer-deka, Volelo se pola veka. Kad je praSlo poJa veka, Razbole se cemer-deka .. .

U nasim narodnim obicajima na svakom koraku se susrece pelen. Kad sc Svrljizaru uoci Durdevdana kupaju na bistrom planinskom potoku »zarad zdravlja do novog Durdevdana«, devojke se »vodom polivaju i poje<<:
OJ, ([\evene se rh nore '1e, OJ, seline bel'l'_!in( Svi te zovu bel'peJiJne, Ja te wvem omajnice, Da omaje~, da obrne~, I sve momke men' da vrncl. Nigde biJje nije tako divno opevano kao u naoodnim pesmama. Nigde mu nije tolika . vainost pripisivana. Kako nekad, tako i danas. U vozu izmedu Novog Sada i Sombora dva zdrava mlada naseljeni.ka celim putem pevaju i sale se. Pored ostalog, pevali su , i ovo:
Jo ~

da mi je Jjeba bel motike I pogaee mesto Ijeba crna, Crna Jjeba ad cern e r - k u 'k

0

I j a ...

I cemelika i kukolj su dye nase veoma otrovne biljke. Bilo bi veoma zanimljivo da neko od knjizevnika i Ijudi od pera prouci gde se i kako sc sve spominje nase Iekovito bi/je u narodnim, pa i u umetnickim pesmama. Ni pripovetke ne treba zaboraviti. Nisu one znacajne sarno

14

LECENJ E BlLJEM

za proucavanjc i poznavanje kulture naseg naroda u ranijim vckovima; u njima ce se, verovatno, naci i mnogo podataka 0 zdravstvenim prilikama koje su vladale u pojctii nim nas im krajevima . Na s svet jos uvek ide u apoteku i trazi . ruZina meda«. Cesto su me pitali prijatelji: . Sta jc to ruiin m ed? Da i to nije neka apotekarska podvala, kao ono ,ticije m leko', ,krokodil ske suze' i tome s lieno .• Ruzin med j e bio ofiei na lan u mnogim farmakopejama. U medu se na vodenoj pari iskuvaju, ekstrahuju krunicini listiCi majske ruze. Med je veoma s tari lek. I on je bio ofieina lan, i sad se jos nalazi u veCin i farrnakopeja, ali je tendencij a da sc iz farmakopeje izbaci. Donedavna se nije znalo od cega pot ice lekovitost meda. Ruzin med je lekovitiji od rneda , jer sadri i i lekovite sas tojke ruze. R u z a je nase najmilij e evece. Niko tako lepo i nezno nije opevan kao ruza. Ruza je simbol le po te, Ijubavi, mlados ti, zdravlja i svega s to je Icpo i uzviSeno. Mi uanas wamo da je ne sarno evet nego i plod ruze veoma kkovit. I to bas od one trnovite, divlje ruZe, sto raste kraj pute va, po oboclima suma i na clrugom neobra denom i nekorisnom zemljiStu. Lepota-devojka se ces to uporeduje s ruZom: l z obraza si'lne rule evatu, Iz zuba joj si-tan biser kaplje, Sa cela joj zarko sunce sjaje.

IIi ova pesma koja se dan'a s ponovo tako mnogo peva:
Imao sam jednu rum, Divnu rufu, majski evet, Nosi o je na grudima, Da je .gleda eeo svet ... Isto tako se sad mnogo peva slicna narodna: OJ moja, oj moja, ruro rumena, Sto si se, oSto si se rano razvila? Razvi me, :razvi me rano proleee ... Pa sve tako dalje, u istom duhu: De bi boa zena ko devoj-ka, Kad je zena ruia razvijena, A devojlca pupoljaik oct ruZe. KioSa pada, a rufa opada Sunce sija, pupoljak rarzvija. Slatko od ruZa je najomiljenija nasa poslastica. Pravi se od krunicnih Iistica ervene majske J"1lZe. Narod ga cuva za slueaj bo1esti i kao retku cast kad gosti naiClu.

LECENJE BrUEM U NAS

15

Divlja ruia iii sipak (Rosa cal1 il1 a, ~to ce reci pseca ruia) je trnovita. Zbog tog si lj atog, opasnog trnja sadi se kao ziva ograda. U narodu ima jedna pesma u kojoj se suparnica prokIinje: Na r vrd i se kamen naslonila, Sipkovim se granam ' pokrivala, Ni tu ona mira ne ima la. Jab u k a nij.: sa mo \'Dce. nego i lek i lekov it a si rovi na. Ne mislimo vIse na onu izrad u farmace ut skog prepara ta gvoltla ad jabuka (Ex tracl/./II/ Pomi terratum iii E.nractum terri pomatum). Taj ekstrakt se nalazi kao of icina lan ga lensk l pr.:parat u mnogim farmakopejama. U oeima starijih Ickara to je jos uvek izvrstan preparat gvozda za jacanje. VelUje se da Ijudi treba sva kodn ev no da uzi1l1aju pilule gvoida i druge gvoidevi te preparate kako bi bili zdrav i i otpomi kao gvozde, ce lik (» Bas-Ce lik «). Ili , moida, uno is to sarno nije kupljenu u apoteci: »Evo ti ova lepa rumena jabuka. u nju zabodi ce tiri eksera u obliku krsta. prosetaj se do krsta nasred sela i za to Heme c itaj triput po deset Ocenasa. Pos le toga pojedi jabuku. To cini 33 dana i ozdraviccs.'( - Ima sa ljivcina. s tarijih apotekara. kojima je posle takvog »reccpta« po nek i uobrazeni bolesnik vcoma zahvalan, jer se zaisla posle nekoliko dana iii nedelj a oseca mnogo bolje. Pre svega sugestija. vaspitanje volje i cvrsLa vera da ce covek ozdraviti. Zatim, svaki dan po jedna velika, lepa rumen a jabuka. set nja. izlazak uobraienog bolesnika iz zagusljive sobe na cist vazduh, u prirodu, na sunce, kao uno kad je Pivalica uspeo da izleci fra-Brnu, Ekseri i gvozde su tu najmanje vazni, Ali Ijudi vole da im se kaie nesto neobiC:no. da se njihovoj boljci ukaze pai nja. (»Kakav mi je LO doktor kad mi ni recep' nije na pisao. nego mi kaie: Zdrav si. prijatelju. ali moras manj c jesti i manje ra kije piLi , svaki dan po dva-tri sata prose tati ... cc), Najbolji lek i hrana. a istovremeno i najukusnija poslastica je presna, nepromenjena, nepreradena jabuka. onakva kakvu je priroda s Lvorila zajcdno S rumenom Ijuskom. jer u Ijusci ima najvise lekovi tih sas tojaka. U tim rumenim plodovima ima raznih jedinjenja koja su od ogromnog znacaja za promet materija u organizmu Coveka. Narod je jabuku vanredno lepo 'Opevao: Devojko. devojko, zlatna jabuko."
IIi ona druga:

, . ,Momce joj se s brega baca zlatnom jabukom: Uzmi. Kato. uzmi. zlalo, moja ces biti . , , Iz ove se pesme vidi da je narod znao za lekovitost jabuke: Ko je mladan. nek se Mom kili. Ko je iedan, neka vodu pije. Ko je bolan. nek jabuke jede_

Svagda bi je brala. pa im je odmab lakse. . . U pas usivala. kako bi bilo zdravo i napredno. straha i panJike cim pocnu s irene da zavijaJu besomuono.. kad isprose devojku. (Narodnn. jer je to bio najefikasruji lek od zarta. Ooa na me nece oi ka:menom . drii se jabuka«. Ja mu dadoh kilu bosioka. osobito u istoOnoj Srbijl.miris koji veeina muskaraca ne podnosi. Za odoljen su u nar-odu vezana mnoga sujeverja. sto je. Po nekoliko kapljica na kc. prsten «. Ne bi majka odranila sina. stiSaju se i umire. da odoti. . i danas veruje da j e LIvek dobra da se ima malo odoljena u pojasu. U sklonistima je vee posle prve bombe sve mirisalo na odoljen . a koji macke toliko vole da po celu noc cuce u apoteci pored fioke u kojoj se cuva koren odoljena. pesma) . Za vreme velikih bombardovanja u toku rata ovaj lek su nazvali •• antizortin«. m oze svacemu odoleti. tako i odoljen treba da ima svaka majka koja ima malo dete oj uvek treba da je taj koren pored deteta. j er je odoljen zaista lek.. prinJij eno od "purgera«. To je veridba. u~ivenog u nekoj amajlijj itd. ali mu narad pridaje mnogo veci znacaj i vrednost nego naucna m edicina. . I zaista. znaci. A on meni od zlata jabuku IIi ona 0 dragoj koja i ne haje za dragog: . . Nit' bi -seka brata odnjihala . u dzepu.16 lECENJE BIUEM U Sajkaskoj (deo Backe). I tu bi bilo potrebno •• odvojiti fito od kukolja«. uvek imaju u kuei boCicu od deset do dvadeset grama s lekom koji je izraden ad odoljena: etarna tinktura valerijane.. Mnoge zene. Pos le dolazi svadba. . Uza se nosila. Ja se na nju bacah jabukama. Stariji svet.>ckicu seeera iii u casicu vode piju te osobe cim se ne oseeaju dobro . prista je da se uda za momka.. Po n arodnom shvatanju 0 dol j en iii 0 dol e n je biljka neobicna. zenski svet mnogo eeni odoljen. osobito majke. da se odupre svakoj bolesti i »raznim nevidljivirn zlim silarna«: Da ne ima odoljena trave. kao i beli luk. pogotovu one slabih zivaca. varosana_ Leps i je bio onaj prvi narodni obicaj: ispro ~e n a devojka prima jabuku. Ko nju ima. izmedu dva svetska rata. Ja se setah po basei zelenoj. idu »jabucari«. To pomalo podseca na verovanje u cudotvornu zaslilml i lekovlILI moc belog luka u nas oj zenj-senja na Dalekom istoku: Da zna zenska glava Sto j' odoljen brava. Prema narodnolll verovanju koje se mestimicno jos odrialo. . Mnogim ne rvoznim i histerjcnim zenama dovoljno je da taj lek podnesu pod nos d'a ga pomirisu.

svi se naucnici u svetu slaiu. kao ~to je miris odoIjena. Niko nije tako ctivno opevao evece. IIi kad se zeli l'eCi za nekoga da ba~ niSta ne valja: Ne vrijedi ni lule duvana. Lelo. budaJ'<I je . narocito posle ovoga rata. Lela se nikako ne odlucuje: Srbin pije. A veliki Zmaj. Podmetnu mu trave odoljena. cija je upotreba zajedno s alkoholnim picima. koje deluju za~ titno. Medu cvecem I e k 0 v ita b i I j a. »zle duhove«. Narod veruje da razni minsi. koga volis Da I' Srbina jl' Turcina . pogotovu medu omladinom. dakle. Turem pu ~ j.LECENJE BIUEM U NAS 17 Ili to isto. eak od zmaJ a: lCad je d. o do l j e n a. Tipiean primer je d u van.. Evo il ta kaze narod kroz stihove: Kazi.. dakle. OdmaJl zmaju naudilo cvice Te li Ide glavom bez uzglavlja . Divna kita mirisnog eveca i te kako ima povoljno dejstvo na psihu bolesnika. lekar du~e i tela. davolske pogani (Assa foe/ida) i druge droge neprijatnog. cubra. ali malo cirukcije: Da n e bude trave devesinja I trave odolina.DuIiCi«) on na vidnom mestu spominje odoljen: Snivo sam Ie. rdave snove i nesanicu. Bilo sti tka. . otrovnom i nekorisnom bilju. U jednoj oct svojih naJlepsih pesama (". Ijubice i krina. Protiv puscnja treba povesti ~tu efikasniju borbu . Ne bi majka sina odgajila. pa i lekovito bilje. . i odoljenom kiti svoj u nevestu.. I evece je lek. uzela katastrofalne razmere.. i nematerijaJni i materijalni lek. erne misli i sve druge nedace koje prate coveka.. naromto neprijatni.. odurnog mirisa mogu oterati »kugu ~ nevolju«. toliko je poteenjivao i podsmevao se ~kodljjvom. jer je odoljen i vrlo dekoratJivno evece i lekovita biljka.o~ l a zmaju u dvorove. lbekrija je. kao na~ besmrtni Zmaj . Koliko je narod mnogo eenio bilje od vrednosti.. a ti puna cveea. Zanimljivo bi bilo sakupiti sve ~to su dosad n~i pesniei i na~ i pisei napi sali 0 odoljenu i 0 drugom bilju i evecu. belog luka. devesilja . Iz nekih narodnill verovanja vidi se velika za~titna moe odoljena. Da je duvan otrovan.

Evo jedne divn e narodn e pesme 0 ruzmarinu: Od sinoe sam u zavadi s dragim. To jc iii zasebna bastiea sarno za eveee iii se u velikoj ba~ti kraj ulaza gajilo najlep ~e evece. nego je proistekla iz muke i nevolje. »Ko ima veka. . ViSe svile nego prec1e bjele. po dukal c1evojka. iz raskosi i mode. Neg' za jedan struCak ruzmar dna. na~ narod je u petvekovnom robovanju imao usmenu medicinsku ve~ti nu. devuje«. ViSe zlata nego bjela . gubitak cars tva.. Tu ima i proze i stihova. nasusne potrebe i realnog zivota (. namei to kad se o~ekuje svadba.devojku koja vee . Ta prva narodna kn jiievnost nije billa ispevana i sastavljena radi zabave. samo malo druk~ije: KlId bill bila paSa Sarajevu. u Bilo bi zanlimljlvo da se sve narodne pesme koje govore 0 bilju sakupe. pogotovu ona koja ima »veliku devojku « . na leeenje i lekove. b 0 I est i s m r t i. Bez muke se pesma ne ispoja«). rusu prazne fraze. im a u ba~ti raznog evcea. Stono sam ga u suborn brala. . nezavisnosti . Ruzmarin je veoma lepo opevan u narodnim pesmam a. Udovke po lulu duvana.. n a s a n a j s tar i jan a rod n a k n j i z e v n 0 IS t. srede i protumaee. po porudzbini ili naredenju. odliean poznavalae na~ih narodnih pesarna.18 U Bosni islo to. tom ima i Icka«. n a rod n o s h vat a n j e z i v 0 t a. DaIa bih joj tananu kosulju. Da sam zas lo. pa svaki dan pevao va~e narodne pesme.. medicinskih i farm aeeutskih ~kola. Ruzmarin je i narodni lek. opevaju muke i nevolje. T 0 j e 'll jed n 6. borbu za slobodu. ne bih ni !alita. Sve je tako o~ tl:oumno i duboko saZeto da eovek mora dobra razmisliti da ih odgonetne.platna. Pored eveea koje eveta od ranog proleea do kasne jeseni gaj i se i r u z mar i n. Pa i na~e narodne pes me. naro~ito zenski.Kad b~h ziveo hilj adu godma. mislim . eudan bih ti adet postavila: Po gro~ momak. Koja bi me pomirila s dragim. »Nerna smrti bez suucna dana«. To bi bila zahvalna tern a za sve one koji vole narodnu poeziju. z a j e d nos bas m a map r iIi k 0 mba jan j a. L1!CENJE BIUEM Nekad je bio vrlo lep obicaj da svaka kuea. • Uzdaj se u se i u svoje kljuse«. koga su one odukvile i zbog kojih nas je zavole0. U nec1eJju drugom dragom dala I cmim ga okom pogledala. [lego u k rem e n . kojima se da nas divi ceo ·p rosveeeni svet. »Neee grom u koprivu« i mnoge druge narodne izreke koje se odnost! na boles ti Ii bolesnike. NemajuCi svojih lekara i apotekara. ne bih mogao sve ispevati jer ih vi toliko mnogo imate . narodnu medici-nu i sve druge tvorevine narodnog duha. objasne. Jedan stranac. pogibije. rekao je: . iz snobizma. drlave. koju je kroz vekove prenosio s kolena na koleno .na one najlepse.k a men u i skI e san a n a rod n a f i 1 0 z 0 f ij a.

Orfelinov lskusni podrumar ima nekoliko stotina reeepata za spravIjanje Iravl'lih vilta i mnogih drugih alkohol. pa zbog toga suvise doekan pomoCi trazi od nautne medicine ili je rrikako i ne trazi. kako k r uske pripravili. zatim pektina. ali se potpuno odao botanici i rarmakognoziji. radi cega mozno nih s medom iii sa secerom. osobito u dece za vreme leta. dr R i s t a P esic Go st u ski. I on je neurnoran zdrav- . prirodno. Evo sta u Prislupu svog dela piSe Sava Petrovic. koji je. a onde ocigledno propada kada bolest ne moze da raspozna. a osobito lekara. dostojno je nastavio dele Save Petrovica i ranijih medieinskih pisaca. krovopljuvana..uspes no koristi za sprecavanje dijareje (proliva) i ulazi u sastav raznih farmaeeutskih dijetetskih preparata koji se daju kao izvrsna sredstva u borbi protiv dosadnih i cesto smrtonosnih proLiva. pored ostalog.JSKI PISAC ORFELIN - Znataj lekovitog hilja. narodni tovek i narodni lekar.n:ih i bezahlwholinili napitaka i Ickova. da ga u tom praveu obutava 1 na pravi put upucuje .LECENJE BIUEM U NAS 19 NAS PRVI FARMAKOGNOZI. Petrovicu je l'ancic bio uzor. koji testo propada zbog toga sto se 1I svoja domaca.osebno izdanje Lekovilo bilje u Srbiji ad dra S a v c Pet r 0 vic a. Na primer. mnogo ga je eenio. Duz: nost je. dakle. posvccuju posebnu pafnju u svojim rodoljubivim spisima. skolovanog u Francuskoj . Narod se tesko pomaze domacim sredstvima i onde gde mu je bolest potpuno pozna la. nesudeni lekar. Tako i Z a h a r i j a S I efan 0 vic 0 r f eli n (1726-1785).. se rdobolje. slicno Panticu. bio lekar. dostojan preteca besmrtnog Dosileja Obradovica. po njegovim uputstvima radio i svoja del a mu posvetio s dubokim postovanjem. ovaj nas u javnosti malo poznati zdravstveni pisae: "Poznavanje popularne upotrebe bilja u lekarstvu nuZllo je za lekare rad pouke naseg naroda. Orfe linov Veliki srpsk i travnik ima oko 500 bi/jakaJ Neumorni prosvetitelj sVQga roda daje svim biljkama pored latinskog i nal"Odno inze.Zrjele musmule esu izrednoe ljekarslvo proliv bislre stolice. pa tome pitanju. svakoga. U knjizi se govori i 0 nacinu i vremenu berbe i susen ja lekovitog bilja i 0 korisnosti i lekol'itoj vrednosti s lozenih preparata izradenih od preko 200 domacih i egzoticnih lckovitih i mirisnih biljaka koje imaju realnu enolosku. vitamina C i karotena . kad pise 0 musmuli. Orfelin daje. njegovu terapijsku vrednost i njegovu u 10 vreme dominantnu upotl'ebu u nasem narodu dobro zapazaju i nasi narodni prosvclitelji iz drugc polovine XVIII veka. nas naj znamenitiji pisae XVIII veka. Godine 1883. « r danas se musmula . farmakognozijsku i terapijsku vrednost. nepouzdana sredstva oslanja. lecenja sj emena i mnogoga mjesecnoga zeltskoga. i ovo dragoeeno uputstvo: . Nadovezuju6i se neposredno na tako svetle tradlieije. a u odeljku " polza i upotreblenije « t itaoeu pruza dragocene podatke iz materije medike i terapije onako kako se to radilo u to vrcme u Evropi. vocnog secera.zbog toga sto sadrli dosta tanina i drugih polifenolskih jedinjenja. sanHetskog pukovnika iz Beograda_ Ovo dele na 470 stranica potite iz ruke strutnjaka. sto godina posle pojave Orfelinovog Podrumara. prvi otkriva srpskom narodu pojmove 0 prirodi i vaseljeni i ustaje protiv neznanja i praznoverica kojc su tada vladale. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo stJampa 'kao p.

:OC'f31X'l> \' 'i.(._ .-. . ISKUSNI PODRUMAR.\'+'nl .~A:T"L' ) '~T('.3.'..0F' ~ j :'K T )" q.d..iX': P. . H W i' . ~II.IHU (.)o...Xtt..\ oot . tJ.. " '>I \.· -? " .. I\.."\pb'TA j " A- ~ ~\'H . ".- .N!..\HLiw~j(( tU ~CSWTiiIAl.. I\'...KC H.-\. .:\...iti .-v V3 t!'! MH e . 1. 'i H .\ A"r H !-l ..\'T'H t H n' KB..1 1I . Byt'\'. tI • X C . 1(. _ .HWm.OM"\'T"H~f" (KI'U . .•• 'o\..I.· L " ~ "it f\.fN H £C' 'l~.\n~.\ C'~ {{T E !!" l..H~IX'b ' I H . r ~ GD P.rNIH ._.I . 17. i:W nOI\(. H .- \. .I.('!!: .\j\6'W3 ..J... . f': . Clava »0 razlicnih travnih vinah« .'. l{ 'H'rEI': 'T" h ~.~.- r tI :1 Ii ."' I.' .\TW tll)ORFELINOV . : ~ '. ".\ :iI'Hl) ~ Hcnf.'J..-.nfl ("'tA~'('i' ::.' .i -' :.'ill·.\(!'llf! ~ H :.Illo H h . 3AG('T' i (T ~I N N~I.' .i'i:HO.3t\I!'! H~!X'h 'f~~\:. A nv' .\":· :'.\\H Ii}HAI I ~.'\A N.1.! 'Hll\Jp yn.~ '\ H ~ !l~A'h 'fPMI7i. A.. I\".. ). • "J \! n?.~ .Wl.. r • i'.IlUl: I I C...

)- . .k .."'''' ~fNCI. ' -> -. -. A0H 1£..\\. ' r.\r :~\t. .'E3 rH .0 1 '. n0*'.l.~'I'HI~b H (..l. l\f: :~·." WL\I. }. .J n.. (.\N .\1\'>' B.) lr~ .\.. ..VI'l ~. ~ . Tn !1..:'t\!3~'0 H 0NbJ .\'IH.\ .'.. •• .\f~rOf XIIJ. C TG ~.H3 r b'h AtNHO ( - -. ·. .:. T...' ' (\ Iut .\ ..'T" .IO hl 3J.oAiTHIP 1. . ...1 . .Jf.)IitUl\.\ ~Ss'!T~ ~.'. Y Ii.lI..C\. IIv."\~C':\NM if..... . ~ .3r_~N. Ii r\':~f'lf . 1l" 35r_\I~ : L\'\ fl..\flAt H nA.n("'? " I> fipwWrn.~f\( Ir~ AcrA '.. "...\ '-.\AI- RNI5'fiE~INh\~..\Ll((: . n .·n ..-i\ . ~ \.\KlU Scrft !. '.\f3~ l i~hl ..0uHTf Ii rllhHni 1\.r"fA.<. ~. i ' ''M".../~")fJJ. . :tIfHI(f.·.~.JX~'\H.. 1 Q.. ~ .. .:..-t'."r.. TI- -U -.ll()'rr.I.. '1' (. '' ( t-"..\ '.\. ...-' .. H :.~HTi\ (1.\\ ].'h .!Il.lt :3.. O"'X?M1h. .\ " . .I\\~ ..\JH fi..!~~W:f...\- • nJ{o ~1 hl.. fl n poH3KO.. HC1"£?b ET A N:...".\ 1ft! _ •1 ~ r'... )} 3"'X"'\f.. rOuO~ fN'(-._ €. tl .. h1'v~1 h f. ISKUS NI POD RUMAR. \.f{M.\ . H ~ " _.Hq...MA 11 H. 1!3 ·. Lekovitost travnih vina .~H'j'o TAJ(0~A( ni0THGo Qiiorr• C 9':" . "......CNAIiA . f. ..O'u.!. r"... IC'H fA "'H[.t~NA I\\ 1(0 fi ~f.6A OJ --¥ 1'. I .) ... 1 .l: .... j:4:.......I..\ y.. O T nO.\ YiHrl'S .!I\!'(.':~~r t G. ._.M'\ N)..!~ T'h )f.A TO [\ :0:'0)) . u. . " '.~b..\)~ · J\ . .WT7I MTmNO( . r. .IL\hl H (."'. r). J .i".t '. :3'' wt livl . . '""~v.\.\fi...· .....f... v Ii ::.i.t'k'l 1 JtC~Wi l: \.'t{· ORFELINOV .... f.\ h .. J - O.nc..!I L . ~ r1 (1 .4fi~~ ..~")Tl-f. ~' 'T'.\b'1¢ H X'\A~_Nb'1O 1131> llPlfiAX7. . '1iER)' rMICT!..\.\O \A. ~I \hd.Q. .r.·."'..I r.\.\ H H3fiO..\\vl ...I.: (011. In....'" .'fl Ii Tu .' '.'H.) [l7l ) l pA3rONAlli A A~ "Al\3 ...lH'ril\NlS S. NC'r7I 3.. I~OHAblN'l:.:\HC'T'0 r' H.'.... .\ ~ :f: 'I T h TO (::(Tb. .~:."i. J H f\ ·t!i.. p n..1'0 '.\ U\. H ...-.-:-. OtrWMlI. ~'!.:-.\ ::!~\1) It O~I!lJMc.. Y::: .'3Nb. • t ' ·.. J---.. I\'!(/("t M ...W .\ n.. ·t ·.. . CG .. ~..... " I\CH ~. O. 'fl ri:n..

LEKAR I SLAVNI SRP KI BOTA ICAR XIX VEKA (I819.1839) .DR SAVA PET ROVI C.

1I Beogradu. prve i za sada jedine na Ba lkanu. god. j e r one treba da pomogne narodu . Institut za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Beogradskog univel-. god.LECENJE BIWA . One nastavIj aj u svetle tradicij e nas ih s lavnih predaka kori steci mogucnosli i tekovine savre menih prirodnih nauka. U tom kontinuitetll treba shvatiti i osnivanje B il jne apoteke 1968. i Institut za prouCavanje lekov itog bilja u Beogradu od J948. (kada je osnovan) prve su naucne ustanove u Srbiji koje se have iskljucivo istrazivanjem medicinske flore. lako j shvati~i. god . pre svega. INSTITUT ZA PROUCAVANJE LEKOV ITOG BIWA U BEOGRADU .U NAS 23 s lveni prosvc !ite lj svoga roda .li te la od svog osnivanja J940. Njegovo i ivotno dele Lecel1je lekovitim biljem treba .

Njen naziv pot ice od dYe greke reei . j on je danas prihvacen bezmalo u svim zem l iama. Vai nost lekovitog. sulfonamidnih preparata itd. diza li do izvesnog uspona .fa r makon . Kao i u svemu drugom. riOjjevlin ijih i na. On a proucava.pristupacnijih 1ekovilih sirovil1a. Svaki narod. godine. hormona. Poznavanj e i upotreba biljnih. tako i ovde ees to vlada moda. U nekim zemljama farmakognozija se naziva mat eria m edica. Ukoliko je jedan narod primitivniji. Fitot erapija je gra na far makologij e koja sc bavi leeenjem pomocu bilja. zivoti nj ski h L anorgansk ih sirovina razv ijali su se. pre svega. 0 prirod nim lekovima anorganskog (mineraln og) i orga nskog (bilj nog i zivotinjskog) porekla. Lekovito bi/je je zao ralo elubok u bra zdu 1/ iivo ltl svii1 . zivimo u doba vitamina. a u ratu jos veea. sva ki kraj. jer se tek u neredovnim prilikama oseca nedos tatak mnogih sirovin a iz prekomorskih i zaraeenih zemalja. Fanl7akot erapija je -nauka 0 upotrebi lekova u lecenju bolcs ti. na primer. L ekovilo bilje j e u ml10g im zem ljama jos u vek j edl1a od IlCljpou zdrmijih. lako moena i vrlo napredna farmako-hemijska indus trija sintezom proizvodi svake godine sve veei broj novih lekova pozna tog he- . Naziv . u toliko lekovito bilj e za njega ima veeu vainost. svako plel1le.i propadali zajed no s kulturoin tih stari h naroda. zacinskog.UPOTREBA LEKOVITOG BILlA KROZ VEKOVE / sl orija j e ucil eljica tivo la Istorija pozliavanja I upotreba lekova je dec kuItume Istorlje o!ovetansl va_ . grana farmakologLje.·/Oroda.. pa i svaka epoha imala je i ima svoje Iekovitc droge. an tibiotika. ~ to znaci znanj e iIi poznavanje. njihovo izluciva nj (! inatin upotrebe.Fanllakologija je na uka 0 le kovi ma . i bez njih se ne moze zamisliti moderna te rapija. f i ziolo~ko dejs tvo i sudbinu lekova u organizm u. dakle. Pokusaji da ~e lekovito bilje izbaci iz upotrebe u sav remenoj medicini os tali su bez uspeha . Danas. premda one i proizvode vise lekovitog bilja od osta lih driava. aromati enog i tehni ckog bilja i zivotinjski h droga velika je u miru. otrov iIi droga i gnosis. u koliko neka zem lj a ima s lab iju hemijsko-farmaceutsku industriju. ~ to znaei lek. Ka ko se to moze objasniti? To je zbog toga sto one to nase bilje preraduju i posle celom svetu prodaju gotove lekove. lpak ne treba preeutati einj enicu da su glavni kupci na ~eg lekovitog bilja bas zemlj e sa najjaeom farmaceu ts kom indu~trijom. fannakognozija« prvi je upotrebio Sejdle r (Seodler) 1845. Farma kog llo zija je nauka 0 drogama. a s tari naziv bio je pO Zl7a val1 j e droga.

Otrovnost i lekovbtost mnogog bilja covek jc upoznao i preko raznih zivotinja. gorocvet. Dokaz su divna imena: majkina dusica. pustikara. koj e jos i dan-danas u mnogim pnil ikama. kinin ova kora. u prvom redu orrih koje je najpre pripitomio. kovilje. besnik. maticnjak. kao. pasje grozde. Nigde lekovitom bilju lIlije uk. Ali se. u prvom redu. na primer: bunika. taj covek bi se mogao. Ijubicica. stidak. To mnogi cine i da nas. kukolj. karen ipekahlQn e. Moze se bez preterivanja reci da nijedna farmaceutska di. Na primer. milogled. vucja jabuka. a one otrovne ulivale su mu. Bolcs tine su ooveka naterale da medu zivljem i rastrinjem oko sebe trazi leka sebi i s vojim bliznjim.azivana tolika paznja i vamost i nigde mu nije pripisivano toliko magicno dejstvo kao u nasim narodnim pesmama. To se vidi i po imenima koja mu je da~. iako su mnoge od njih za coveka i smrtonosne. Naprotiv. caulmogra. Covek je kroz veko ve s-ticao dragoceno p rakticno is kustvo. desno i levo. ukrasnom i korisnom bilju narod je pun neznih izliva velike Ijubavi. A bolest je velika nevolja. I nas narod je osecao ne ku ufasnu odv. izvesni biljni otrovi (od kojih su neki vrlo vazni lekovi: strihnin i strofantin). probajuCi razne trave na koje j e nailazio u vecitom kretanju . uvek se. cemerika. u neku ruku. misli na nauku 0 lekovitom bilju. zna da mnoge zivotinje jedu razne otrovne biljke bez ikakvih s tetnih posledica. Mnoge droge koje se dan as upotrebljavaju u naucnoj medicini primljene su iz narodne: digitalis. da je ves tina lecenja le kovitim biljem vrlo stara. To mracno doba. i stremlj enju. jos i strahopostovanje. mirisnom. Svima je pozna to cia domace i ivot·inj e ne jedu otrovno bilje. miomir.sciplina nije toliko vezana za istoriju 'farmacije kao n auk a 0 Ie k 0 v i t ·i m sir 0 v in a m a b i I j no g z i v 0 t i III j s k 0 gpo r e k I a. prema lekovitom. dobricica. I zato. kola i tlr. Van svake s umnje je. burjan i sl.ratnost j strah od otrovnog bilja. koji vekovima sluze izvesnim divljJm plemenima u tropskim predelima za trovanje strela u lovu na zveri i za medusobno ratovanje. Jer su biljke jakog fizioloskog dejstva vazda privlacile paznju coveka. isto tako. bljust. razena glavnica. kukurek. kukuta. . spomenak itd. nana. dakle. ] s/orija poznavanja lekovitog bilja poklapa se sa istorijom medicine i farmacije. lutanju. Onaj covek koji je bez ikakvih predrasuda prvi dosao n a misao cia na svoju ranu iii opekotinu polozi list bo kvice iIi neko drugo lisce da bi . krasuljak. i pored najusavrsenijih modernih masina. jos uvek su to najjaci otrovi. kad god se govori 0 istoriji ves tine spravljanja lekova i 0 lekovitim sirovinama. izjed. Nevolja coveka svacemu nauci. miloduh. jedic. zmijak. pored toga. le kova koji imaju jos i tu p rednost s to se mogu tacno dozira ti i boles niku dava ti na vise nacina. farmakogno zija. cesto najvise vrecti. raIIvolfija. s matrati za pretecu istovremeno i lekara i apotekara. Ijutic. Nasumce. Prvi poceoi upolrebe lekovitog bilj a ve rovatno su bili ins linktivni. sli- cni kao meuu zivolinjama. za teranje »zlih duhova« i »otkrivanje ves tica«. durdevak. pogotovo primitivni narodi. L ecenje l ek ovili m blljem slaro j e g% vo isl a koliko i samo covecansi vo.UPOTREBA LEKOVITOG BIW A KROZ VE KOVE 25 mij s kog sastava i postojanog fiziolo s kog dejs tva. smilje. ipa k upotreba biljnih i zivolinj s kih d roga ne opada. ricinu s. lrazec i hran u u bo rbi za goli zivot i ops tanak .mme ublazio bol.

On i. Nf. Starim Grcim a kuku ta je bila suds ki otrov za osudenike. . U Evrop i i Si biru tat ul a je ces t krimina lni olrov. 5 kolena na ko leno.! na ISloku medu prvim kullurnim narodima . vinova loza i dr. do kazivanje i izo lovanje a/ka /oida iz opijuma. U Beogradu je sad u modi list o leandra. a za ti m izo lov:lnjc g/ikoz ida. Hcmij sk im . /ekovi zauzi mllj u vab-zo mesto i cine nerazd vojnu celil1u n j illO ve kulture. u kojima su iznesena f ilozofs ka i rcli gioz na nj ihova shva tanja. st i raks. killinovc korc. o piju l1l. zajedno sa vesl ino m lecenj a. il10h na kraj njem Isto ku sluZili su tamosnjim stanovn icima kao olrov za s U·ele . p rvi pisani spomenici 0 upol rebi prirodnih le kovitih sirovina 7. B ib l ij a u J ew-eja . na primer. Tako. i oS la lih droga. II1razovac. . Papi rusi u Egi pca na . POf clak XIX veka je prekrcl n ica u poznavanju j upo tr eb i droga. V eda u Hindusa.-uge lekovite s iTovine svoga kraja i da med u njihovim le kovima lekovilo bi lj e zauzima p rvo i najvazn ije m es LO. na primer Pent-Sao u Klineza. I. zajeel no 5 lekom. sa bogatom. ricil1us. li ar.. n a bar eljefim a Egipcana i Asiraca nabze se ove b ilj ke: rioinu s . ill/a ju prve / isane spomellike 0 upolreb i bi/ja za l ecenje. U drevni m knjigam a starih naroda . Print i1ivci. Razne vrs te st ro/anlu sa u Afri ci . raze na g/avnica. rat. To vazi naroc ilo za kra jeve sa mn ogo 5um a . Svaka droga imala je svoje zlalno doba . cC11lerik(l i d r. o Poznavanje droga prcda\'alo se.. pcsma ma. Na tom polju irna vise da se u rad i no sto je lo dosad ucin jeno. nara. Olkrivanjc. /}//Ilika. Go lovo sve fa r makopeje u sve lu pro pisuj u da nas ove veom a vafne droge od rea lne lekovi le vred nos ti . vrba. vraca re i baj a lice su naj cesei naro dni lekari. bez obz ira no d ru.a lecenj e n a laze Sf. II. pre zivolinjsk ih d roga i minera ln ih lekova. /l ava /a. kri minalna trol'anja i 51. Nas i pl a nin ci tr uju jedan d rugom kokos i eeme rikom. Uops te.nje. /{lIlt/a . s trihnosa. kao .26 LECENJE BI UEM pro lkano nojeudn ijim i najprolivrecnijim verovanjima i obavijeno dubokom l ajans l ve n o~cu lraj:l lo je ne 5al110 u narodnoj vee i u sluzbenoj medicini svc clo po e l ka XIX vcka. Dava nje' i uzimanje leka obav ljalo sc najcesee uz izvesne oclreuene tajanstve ne ra dnJ(~ praeene igram a.Pl'clposlavl ja se d:l sv i pri mili vci. le kov il im irovinama jos ni jc kazana pos led nj a rec. Juzni Ban:lt je cenlar za l rovan je ta lu lom u Vojvod ini. Ve nd-Aves ta u Pel'Slij anaca i dr. oel oca l1 a s in a . bujnom i !'aznovrsnOI11 flo rom. lokvan j. k tl ra r e o ko Amazona . Kinezi su naj rar iji ku lt m ni na rod . upotreb ljavaj u Jekol'ilO bilje i d . govo iscelj enje (moe sugestije). koj i.lVCI10 lu'ed(. fiziolosk im i klini ck im isp ili va nj ima vraeenc su u farmaciju mnoge zaboravljenc drogc : iedic. pe run ika.! Pl'osveceni vinari sta\' ljaj u bo bi ce velcb il ja u vino »da h i vino bilo jacc'. boj u koze i mesLO koje nas lanj uj u na Zemljinoj kugli. naroci to u jliZnoj Azij i i scvt! l'Oi s locnoj Africi. Svaki kraj na Zem ljinoj kugli imao j e i svoje otrove za 101'. ild. po red oslaJog. Ves li'l1a lece nja cu val a se u po rodici kao ve lika tajna. <YMla6uju poeetak lIallclle fanllacij e i ujedno pozitivne nauke 0 d roga ma. Med u p ri milivcima . kao s lo su tropski vlazni predeli. lreba povoljn o cia uticu na bolesnika i nj e. Mnoge droge r(lZ vekove bile su po nekoliko pula unoSene i izbacivane iz s kolske mcd i inc. mo litvama i drugim ritualnim obn:e1 im a.

dmetom . god. kri. pilule. ZahvaljujuCi bujnoj i bogatoj flori.vo pravo da beru sveto bi lje: smokve. Davanje lekova obavljano je liZ primenu . primorski lu'k (proNv vodene bo lcSli). Razumlj ivo je. ajovan i dr. sezamovo ulje i palmovo vino.n'F gama. a loe. sve su viSe trazUi skupocene droge. klasicno medicinsko dele od 52 knjige. Pent-Sao. r icinus i njegovo ulje. Indus!. vee se spominju praskovi. safran. a kasnije. god. Koliko su Kinezi u ta davnasnja vremena negovali medidnu. kao i ranije induske farmakopeje. To je bila najbogatija zemlja. kardamom. infuza. Induski sve!itenici bili su prvi lekari i apotekari. U V edama. banane. induskim svelim k. zalfijlU. U poce tku 'se zadovoljavahu Slrovinama iz svoje flore oko Nila. droga i boja (indigo ili civit). onda se bOl"ba za Indiju moze jos bolje shvatiti·. ukoliko su dalje sirili svoju vlast i trgovacki uticaj. koji je naredio da se spale svi tada poznati rukopisi ~em medicinskih. poznava~e vise od stotinu lekovitih biljaka. medu njjma mnogo biljnih. koja je zbog toga privlacila razne zavojevace feljne bogatstva i 51 ave. I danasnja. ora~kom i drugim. kao. da je terapeutika jedne takve zemlje kao sto je lndija oduvek morala imati velik broj droga u upotrebi . koju je napisao imperator Sen-Nung. ona je odvajkada proizvodila razne skupocene droge za ceo svet. dakle. . vidi se i iz akta jednog naprasitog vladara. dekok~i i drugi farmaoeutski oblici koji su i danas u upotrebi. u kome je izn e~eno sve medic insko znanje toga doba. biljne s iravine kojima su obe Indi je obiiovaJe. Egipcani su mali za mnoge droge. vi impepijalisticki i kolonijalni I"atovi. maslinovo ulj e. majoran i nan u. imaju veoma mnogo droga. pored mnogih droga. rned. spominju se.no i dr. da su pobedeni morali pobediocu placa ti (pored zlata) biberom. u knjizi 0 lekovitom bilju.una i takvih koje nisu ispitane savremenim naucnim metodama. na primer. kraCi put za Indiju. Bramanci su imali iskljuCi. Tako su. i neke koje se i danas u medicini upotrebljavaju. b rsljan. Ilincuru. IV . medu koj.Indija je vekovima bila gla'vna izvozna zemlja zacina. 'erskih tajni. irna dYe knjige posvecene b iljnim lekovima. A svel11u tome povod bile su skupocene droge. pelen. madija i !1ituala. U tom ogromnom delu. Vee 2iOO. vi~e no ma koja druga zemlja. Indusi su upotrebljavali secer (nepreciscen). Ve6ina kineskih vladara pomagahu medicinu i prirodne nauke uopste. seme od rena. Tl"azeCi drugi. Zbog Indije i oslale trop ske Azije vodeni su toliki krva. komo- . Kolumbo je otkrio Ameriku. ros 2000 godina pre nase ere iz Indije su karavanima nosene droge u zemlje oko Crnog i Sredozemnog mora. upotrebljavali buniku. 3000. napisano 2500 godina pre nase ere. Tu vestinu cuvali su i ostavljali najboljim i najsposobnijdm meau sobom . pored ostalog. Kad se ima u vidu da su zacini i aroma tika nekad bili mnogo skuplji nego danas. pored 05talih.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 27 Imperator Kin-Nong. lotos. pre na~e ere. U knjizi De simpiicibus Serapion Mladi opisuje veliki broj lekovitog bilja Indije. Rheum i cimet. molitava. pre nase ere. III. zacine i jake mirise sa Istoka. spominju se lekovi.

U Eberovil1l papirusima (1550. Svestenici. Da nije bilo lekovitog bilja. bez osnovnih higijenskih potreba (nedostatak nuznika.rl? prostih farmaceutskih formi: maceracija. zarazne bolesti bi pokosile sto tine hiljada radnika koji su grad iii piramide u uslovima naj1ezeg primitivizma. da je njeno dejstvo jaee i pouzdanije i od samog leka koji bi se eventualno dao bolesniku. cimet. medu veCinom starih naro\ da. asu-fetidu. Kntickog duha nije bilo. uJJa. Jevrcja. VeCina droga davana je bolesnicima ~ obl!ku v. '\ Ipak. balsame. Trgovali su i AROMATERAPIJA STARIH EG I PCANA drogama. vlada10 je verovanje da je molitva jos uvek najvaznija pri leeenju. Fen i e ani su bHi najbolji ~ trgovai tog vremena. destilovanja mirisnih voda i parfema.a:n a . leviti. ga lbanum. ulje.). . pastofod.28 LECENJE BIUEM niku (divlji pelen) . vrna. postom i dobrim delima moze »zao dull«. magieni~ radnj. pre nas. mim. kao. Verovali su i propovedali da se molitvom. upotrebljavali su vino. Vavilonaca. egipatskih piramida. da mesto lekovitu bi/jku gde raste biber euvaju krilate zmije. Egipcani su poznavali vestinu balsamova nja. pored ostalog. tamjan. izrade lekova i na ce lokupnu kulturu Jelina i dmgih s tarih naroda: Fenieana. god.koje su "sprere~­ vale razvoj naucnog i eksperimentainog shvatanJa medlcme 1 fa'l'macIJe. a naroeito medu Jevrejima. vraci i madionieari u svojim bogomoljarna obavijahu vestinu lecenja i pravljenja lekova religioznim. infuza. pre nase ere). na primer. 0 njima prieali ra:we izLotos je smatran za svetu misljotine. Stari Egipat bio je od velikog uticaja na razvoj vestine leeenja. mokracu 09 Ijudi i zivotinja itd. da je do njega vrlo tesko dospeti i da je zbog toga skup. jos i opijum . »klasa koja se brinula i za duiiu i za :tela svoje pastve«. Sve ovo vreme do Grka moze se nazvati reiigiozno. tj_ bolest isterati iz Covecjeg tela. . ere) spominj u se lekovite biljkc. Ovi pustinjski narodi upotrebljavahu. dekokta. mi rise i zacine iz Indije (oko 1500. god. .Najnovija . gumu. . U drevnim egipcanskim grobnicama nadene su razne droge.istrazivanja dokazuju da je zahvaljujuci svakodnevnoj upotrebi lekovitog bilja uspela gradnja istorij ski h kolosa. Persijanaca i dr. Mediko-farmaceutsku vestinu cuvali su svestenici po hramovima. zdrave vode i dr. beli luk i druge sokove suk lllentnih pustinjskih i stepskih biljaka . gospinu las. Pored ostalih lekova. hillmen ta i melema. Fenieani su droge malo upotreblj avali za sebe. Ijiljan.

s pargla. hrastove kore. dras ti ka s u ricinus. Hi· p okral je na jslavniij antic ki grc ki lekar. Pored dotle poznalih droga. debela likva i skamo nijum. protiv e rev nih paraz ita luk. Azij i i Af!'ici. god. kol oe intis . bunika. Rizolomi iii herboristi imadahu duca ne u Kojima prodavahu droge koj e s u sam i brali. god. Orfej s pominje kukurek. I veka. narkot ika su op ijuJl1. zatim pos ta je sve vise d es k rip t i v n a i ponekad eksperimema lna. crtde i fals ifikate jos i odoljena. prateCi kao vo jni Ie· kar rimske legij e po Evrop i. pa cak i kroz ceo s r ednj i vek . Her 0 dot (500. ali koje sluzi kao gor ivo.UPOTREBA LEKOVITOG BIWA KROZ VEKOV E 29 V. nacin branja i cu· vanja. ad s lrin· gc nc ija s u h rast. dumbira. reuDIOSKORID rna. sirom ogromne Ji. vor i pored svake droge obavezno se i na p rvom mestu citi ra lo mi slj en jc Dioskorida. sok od m lecike. . emelika su kukurek i kopi· tn jak . a ne za lek. Vise od 15 vekova. persun . s luzi lo j e za ugled i Llzo r Rimlj anima i Arapima. U V veku pre nase ere spom inju se kuk ut a. prirnorskog luka . Gre!. U njima se navodi do 300 Icko\'itih bi ljaka pode lj e nih prem a fiz io los kom dejstvu: pro· tiv grozniee Grei upotreb ljava ju pe le n i ki cic u. pros t ra ne rimske driave. Teo f r a 5 t (p71 -287) j e napisao i s toriju bilja i u njoj iozneo sve s to se u to doba znalo 0 lekov itom b ilju. ku ku rek. beli luk i dr" a Pitago ra primorski lu k. slacicu i kupus. Po red drug ih droga on pominje ei· m e t i rizom perun ike i eemerike. Pored os ta lih i slavn i fil owf Aris tolel be lie riZOLOl1l. Nj egova del a imaju ve li ku is torij · s ku vrednost. despika. brionija. bilo je to d e lo od ogrom nog uti eaj a na s ve leka re. On j e mnogo putovao i upoznao medieinu i lekove ee le Rim· ske Imperije. To se d e lo moze sma trati za prvu materiju m e· diku.Za vr~me Grka i Rimljana farmacija se poslepeno oslobada reli gije i mislicizrna . Najvazniji pi sae 0 poznavanjLl droga starog veka je Grk Pedanij c: Dioskorides iii Dioskorid. s to preds lavlja znatan napredak u farm ae iji. Dioskorid oznacuj e terapeutsku upotrebu. Hip 0 k rat 0 va de l a (459-370) pruzaju nam prve pouzdane na· uene podalke 0 mediko·farmaeeu ls kim vd linama s tarih Grka . Droge se daju bo les nieima u zna~no vecem broju farmaee ulski h preparata. kolocintis i dr. pi sano 77. K u kuta bde s ud sk i otrov. Klasie no nj ego· vo dele De Materia Medica . ve lebi lj e i mandragora. na r ild. roden Ll I veku u Maloj Aziji. ee ler. ti tri(I vck nase ero) . beli lu k. Bezmalo svim kasnijim medieinskim pi soima ovo de le bilo j e uzor i iz. pre nase ere) spominje ricinusovo ulj e . diurelika su primors ki luk.

koje su i danas glavni proizvodaei ovih naj s kupljih droga. treba da ublazi bol junaka. dok ne osvojise ze mlje i gradove jzvan male I'im ske driave i Italije. Kasnij e. kori jandra. Pred Pi· lij om neprekidno sc puse i gore trave i lebde mLrisi od kojih se ona zanosi i u trans u. i prvi Rimljani. Svi egipatsk i \'Iadari pomagahu i negovahu m edicinu. izvan sebe. ali posle izvesnog vre· m ena nauke su opet pocele cveta(i do VII veka kad Arapi osvojise Egipat. zamovog i orahovog ulja . Svaki pobeden suvenm morae j e Rimu placati kao ratnu odstetu danak. najfinije zaeine i mirise iz pokorenih driava Alije i Afrike. se. Iz Indij e i Etiopije dolaze razni zaeini . kornjaeina krv . Bice da je tu bilo i olrovnog bilja. Upotrebljavaju se i mnogi cudni le kovi: krokodils ki izmet. Opisao je v i ~e ad 500 biljnih. Snaian i blagolvoran vekove. u moenoj Rim skoj Imperiji. zatim nas tupa s tagnacija. koj a ima gotovo deset puta vise alkaloida od evropske bunike. a kasnije i na jezike svih kulturnih naroda. U njiho· vi m vrtovima gajene s u otrovne biljke. kamilji mozak i dr. uticaj Dioskorida i Hipokrata oseca se kl'Oz U lIijadi (VIII vek p re nase e"e) spominje se lIleki gorak koren koji. . dok je Rim bio u mraku i neznanju. za plebs. Katon tvrdi da se jednom Rim s pasao od kuge zah va ljujuci preveFltivnoj upo· trebi kupusa. Znali su i upotreblj avali ugla vnom kUptlS. proriee su dbinu Ijudi . francuski i s pan sk i.U poce tku . kao. zivotinjsk ih i mineralnih droga. beli i crni luk. Delo je prevedeno na arapslci.ivo tinjskcg i mincralnog porek la i lekovima uops te. koji su tada bili u modi. a vlastodr~ci poeese sve vise upo trebljavati i pl'ekomerno uzivati skupocene droge jakog fiziolo~kog dejstva.30 LECENJE B1UEM ce. Hyo· scyamus m £ltic£ls. mrazovca i drugog bilj a .000. »jake lekove«. e ini se da medicina prim itivnih na roda cen i u pro yom redu dras ticne. nane. jer j e i sam a slavna proroeica na kraju pod legla posle jedne takve burne seanse. tao tula . Njegova pojava je od is torijskog znaeaja za nauku 0 lekovi tom bilju.ka. matienjaka. l. mirisi i lekovite dJ'oge. bademovog. anasona. U Aleksalldriiskoj sko li osecao se velik napredak u mediumi od IV veka do do laska Rimljana. I on ga zato p repo rucuje Rimlj a nima. zdroblj en i s tavlj en na ranjenu nogu. Pod uticaj em H erakli(a opijum se dodaj e svim slozenim lekovima. VI. velebilje. prirnitivni i surovi Rimljani upo- . Bilj ke jc svrs tao prema njihovim terapeutsk im osobinama. polifannakama. pored ostalog. Ogromna bibliott:ka sa vise od 2. tj. lekovi tim sirov inama biljnog. zalfije. one cije se dej s tvo brzo i vrlo ocevi· dno opata i is~i ee nezadrzivom silinom na sve o rgane bolesnika. beli luk i crni hleb ostadose i dalje za sirotinju.000 knjiga spa lj ena je i u njoj znanje o lekovima i lekovi tom bilju toga doba. jedic i dr. uos talom. na primer buni. i svi drugi primitivni i siromasni narodi. I danas Egipat ima lIlajotrovniju i najlekovitiju buniku. majorana . i odredenu godisnju kolicinu tih egzoticnih droga: Osvajackim ratovanjem i pokoravanjem mnogib naroda kulturnijib od sebe. ita lijanski . tzv. Medutim. u Grekoj se uveliko oseeao blagotvoran uticaj Hipokra(a. kao. a najviSe pozna· vanje i upolrebu o trova i protivotl'Ova (terij aka i aleksifaJrmaka). upotrebljavahu za lek skromne i malobrojne sirovine svoga kraja. Rlmljanl. u to vreme. Serer iz secerne (rs ke poCinjc da po tiskuje med pri iLfadi mnogih lekova. Uopste.

jer »taj uvoz uprepascuje ~imsku drlavnu kasu«. Euphorbium. pre do 50.000 biljaka. naroeito starog Katona. tragakantu. cimet. eemeriku i dr. U svoj im raelnjama. Sredstva za pobacaj i otrovne materije su u Rimu zakonom bile zabranjene. manj e lZ ostahh pokorenlh zemalja. mira i arap5'ka guma.o:odica. U svojim spisima 0 ves tini izrade lekova on opisuje mnoge droge. propa~eu Rimskog Cars Iva i navalom varvara nastaje velika pometnja i nazadovanje u svim vestinama. Dela mu odisu zdravim kritiekim duhom. ali neelozvoljenog posla dos lj aci se brzo obogatise i istovremeno na sebe navukose jos veeu mrlnju rimskih patricija. mak. . Za afrodizijaka Rimljani su smatrali mandragoru.UPOTREBA LEKOVITOC BIWA KROZ VEKOVE 31 znase medicinu ?rcke. Galenusovo dele prevedeno je u IX veku na arapski. savl'emenik Dioskorida. god. kantaride. galenske fa·rmacije. rimski d r. Medicina se pov1aei umana- . kukutu i dr. i zabranj cne Iekove. biber. Njegov savremenik S k rib 0 n i jus La r gus. i ovo je kroz ceo srednji vek citirano i mnogo cenjeno. vee je zbir verovanja i pretposlavki luga doba. Srednji vek __ . Plinije je opisao oko 1. Poznati medic:inski pisac C e I z i jus (25. ces to proelavahu. On.iz Grc ke i A1eksandrije. ali je one stvarno slabije od Dioskol'idovog: opisi droga su nepotpuni. navod'i 0100 250 lekovi·tih biljaka. Njegov uticaj se snazno oseea do kraja srednjeg veka.e. lan. isto tako ustaje protiv uvodenja stranih droga u terapiju. karc!amom. Po njemu se veslina i nauka 0 izradi lekova naziva: »galenska farmacija«. Od glasovitijih rimskih le kara (istovremeno i apotekara) treba spomcnuti slavnog G a len usa (Galen iii Galijen. pa i u vestini lecenja i izrade lekova. leka ri. ColocYl1this i dr. i lek j . pre te~no Grc. amonijakum. beLi luk i hrana. Proputovao je Germaniju i Spaniju. god ine posle nase ere). eini i madij e. vraeanje. 131-200). buniku. medu njima i nekoliko novih: Aconitum. U terapiju uvodi Fol. Docl1lje su dolazili lekari . osim ostalih i aloe. Od njega je ostao sarno manji broj spisa. u svom de lu His /oria Naturalis (Islerija prirode. lincuru. bez kritickog duha. pre tezno oslobodeni robovi i stranci.:aCiIl.:iavn ik i vojskovoda. do Cicel'ona. takode lekar rimskih imperatora. jer mu je pozar unistio apoteku. i testo su in upotrebljaovali. 0 cemu piSe Plinije.l 1 Jevrej l. to su bili u prvom redu cimet. u 37 knjiga) govori 0 lekovitom bilju. Egipta i mnogih starih naroda u Aziji. Opadanjem rimske m06. oca praktitne. robovi i os lobodeni robovi. stiraks. a nc »m e d i c i«. dunlbir. biber. daje dosla dobar opis mnogih droga. galbanum. a naroei to skupih egzoticnih droga. Pedese tih godina I veka PI i n i j eSt a r i j i (23-79). poreel dozvoljenih. Slicno Dioskoridovom delu. Zanirnljivo je spomenuti kako vee u to vreme ima f a lsi f i k 0 v an j a I e k 0 v a.. skamonijurn. SIredstvo za bajanje. . VJI. Pod vlatlavinom rim kih kraljeva lekarsk u dufnos t vr~ile su same s ta:esine p. lerpe n~in . jedie. Od ovog unosnog. polupuslinjskih krajeva sreclnje Azije.~ kasn i). koji ih na svakom mestu i j avno nazivase da su . Uvae ursi. dele nije originalno. pogotovo u ovom delu Evrope i stepskih. koja je s tajala na mnogo vlsem s tupnju od rimske. Zaslugom Dioskol'ida i Plinija skupljeno je gotovo sve tadasnje znanje o lekovitom bilju i drugim drogama. Cini se da je koel svih primitivnih naroda. Cel1taurium. u knjizi De re medica. mendici« (prosjaci).

U Evropi kao da se oseca mali napredak. K a rio Ve l i k i (742-814) nareduje da . »Schola salernitana« ostavila je velik broj dela. ptiCije mleko. krokodil ske suze i sl. od kojih su neka d ozivcla ". vralic i dr. ali bez nekog vidnog uspeha. osnovahu velike botanicke vrtove. mrak i neznanje ovladuju svetom. mokraea od novorodenee ta iii nev ine devojke. Misticizam osvaja sve drustvene slojeve. razne vrste luka i dr. baju i vraeaju i veruju da ee im to viSe pomoei od droga. jer je za apotekare bilo obalVezno znanje latinskog j ezika. Bolesnici veruj u da ee ih spasti eudo. . zacin i lek i razne vOCke. Praznoverjc. medu kojima veeina onih koje mi i danas upotrebljavamo u skolskoj .n a. rnak. kao. euha r. zmijsko mleko. koja pocinje uspesno da se razvija i napreduje te k otkad su u nju prenesene arapske knjige i recepti. zalfiju. pa i medkinu i farmaciju. VIII.iSe stotina izdanja. pod dt-veee sa »zapisom«. obicnih trgovaca.se na drlavnim imanjima gaje bilj ke za boj enj e. Bolesnicima pisu zapise. na primer. a. da Ii se pri tom eutalo iIi su pevane odredene pesme. islo ta ko. slaCica. U to vreme Arapi preko Spanije i IlaJij e donose u Evropu mnoge droge sa Istoka. Koren bozura i skopan za vreme mesecevog pomracenja i obesen 0 vrat boles niku leci padavicu. Posle krstaskih ratova oseca se veCi priliv droga sa Istoka. da Ii se pri tom zevalo . Arapl su znatno unapredili mnoge nauke. ruht. zacina (speciarii) i aromati'ka (aromatarii). ani u terapiju unose mnogo . perunika.32 LECENJE BIWEM stire. Velika seoba naroda uni~tava gotovo sve tekovine klasiene greke i r ims ke c ivilizacije. islo na traske i sl. kicica. primorski luk. beli s lez. Osnov terapije cinilo je sesnaest sve tih lekovit·ih biljaka koje su lekari-kaluderi po manast irima obavezno gajil i: Ijiljan. Citaju molitve i f ivot svetaca. Cilanje k'lasianih dela strogo se kaznjava. greko seme. odredenog dana. gaj enja lekovilog bilja i izrade lekova sve viSe prelazi u manas tire. na Veliki petak i sl. Vestina leeenja. Vrednost droge nije zavisila od njene stvarne lekov ilosti. vise vrsta nana . nego od toga da Ii je biljka uzabrana levom rukom. Za vreme Karla Velikog osniva se cuvena medicinska skola U Salernu. Mnogo su bili cenjeni i traZcni cudni lekovi: m as t od vepra ili besnog bika. Benediklinci. nose ih u crkve. U njima je lekov ito bilje zauzimalo vazno mesto. morae. taca. Apotekari su zeleli svoju samostalnost. Vizantija pokusava nes to da spase. U ponoe. To se jos i danas traZi po nasim apotekama. daju slike sve. rutvicu. Najveca im je zasluga 5to su u farmakognoziju uveli primenu h em ij e i s to su celoj fa nnaciji dali nauooi pravac. U nekim zemljama vee u to vreme pocinju raspre izmedu apotekara (koji su izradivali i prodavali lekarij e. nanu. medu kojima je ka tkad bivalo i takvih koje su bile od s tvarne lekovite vrednos ti. tako da farmacija postaje e k s per i men tal nan auk a i ve s t i. uglavnom droge) i prodavaca trava (herbarii). i da budu vise cenjeni u drustvu i da ih razlikuju od os talih. Popis bilja obaveznog za gajenje nalazio se u Kapitularima. Kod nas jos ima kraj eva gde se vcruje da je lekovito samo one bilje koje je brano noeu uoci ]ovana Bilj obera (6-7 juli). amajl ije. Flos medicinae i rozn e antidotarije. homeopatskoj i narodnoj medicini : zalfija. koji su kroz vekove sacuvali grcko-rimske tradicije. titanj e recepata itd. Tu se navodi oko sto~in u raznih biljaka.

Kinu i prodro u Afriku do Timbukta. veCinom od . I e b I I J e. On je ujedno jedan od najvecih i najpozna~ijih prirodnjaka tih vremena. svetske trgovine i bogatstva. reum i dr. Kroz ceo srednji vek evropski lekari se sluze izvrsnim arapskim delom De re medica od J 0 van a Me z u e (830. Sa istoka se naueni centri pomerahu ka zapadu i Sevilja. G e b e r (700-765) udara temelje hemiji iii alhemiji. kubebu. U Liber magnae eoUee/ionis simplicium alimentorum el medieamelllorum on opisuje vge ad 1400 biljnih droga. 'c i met. . koje i mi dana. Persije (lrana). kao. bib e r. Ibn Bat uta h (1304-1369). Arapi su osnivali mnoge napredne trgovaeke kolonije. Tu on predavase medicinu. zaeine i aromatike. zemalja oko Crvenog i Sredo· zemnog mora sve do Spanije. tam a: r I ~ d us . i k a m for. Velik je broj slavnih arapskih mediko-farmaceutskih struenjaka i pisaca. U farmaciju u vode sir u pod sec era. rap sku gum u. koja je stajala na najvgem s tupnju u to vreme. novih droga. upotrebljavamo. ad kojih je najeuvenija bila ona u Bagdadu.ie me· to de spravljanja najpoznatijih metala. na primer. koji se moze smatrati za p r v u s I u z· b e n u far m a k 0 p e j u u s vet '1l. Umesto drastienih purgancija (kukureka.. kristalizacije. koje su se do danas odrfale gotovo u sv im falmakopejama u svetu. izdan je njihov kodeks Krabain. destilaciju i perkolaciju. Ogromno prostranstvo arapske drfave i moma prekomorska trgovina Il1no~o dopnne~e da se arapska materija medika toliko obogati. In a n u.. sen~. Ibn B a j tar (roden u Malagi 1197. izradu eliksira itd. pored ostalog. Monpeljeu i drugde u Evropi . Kordova i Grenada u Spaniji postase najcnveniji naueni centri sveta . Arapi su spasli mnoge nauene tekovine Grka i RimljlliIla. zatim mnoge zaem e 1 mtrlse. areka·palmu. koje nazivahu »akademije. Znaeajno je napomen uti da su ne· storijanci prvi 0 del iii far mac i j u 0 d m e d i c i n e. ad Sundskih ostrva. nos t i. Indiju. manu . a. Najpre su ucili iz grekih i latinslcih dela. Geber da. roden u Maroku. senu. ubrzo privuee mnogobrojne odusevljene dakc koji prevedo~e klasiene greke i rimske medicinske knjige na asirski i arapski jeliik. preko Cejlona. tamarindus. mora. bun i k u. Razidose se po celoj prednjoj Aziji do Indije i osnovase mnoge bolni ce i vrlo napredne skole. GospOdaI11 ogromnog cars tva. daje poctatke za osnivanjc i uredenje botanickih vrtova. r e ~ m. t r ~ e ani ~ e c e r. Arapi su visoko uzdigli buk· tinju nauke. sublimacije i destilacije. soli. zatim vestinu filtracije.UPOTREBA LEKOVlTOG BIUA KROZ VEKOVE 33 rea I n e Ie k a vi t e v red.. Indije. lciselina i alkalija. Javu. iznosi lierra origilllaina zapazan ja itd. godine) bi izgnan kao jeretik u Libijsku pustinju. godine). Kanon ad Avicene (1000. umro 1248. Dok je hriscanska Evropa bila utonula u mrak i neznanje. koji su kasnije uticali na skole u Salernu. obgao je i opisao ka· spijsku oblast. . Arapi su stalno donosili sve nove i nove droge. k a f u. Godine 850. godine) ima mnogo droga. euforbijuma) arapski lekari daJu blaga laksantna sredstva. . mosus. Prvi njihovi lekari ueili su se u nes torijanskoj akadem iji u Bagdadu. a posle izradge sopstvenu originalnu nauku. koje se male meriti sa Dioskoridovim. Arapi upotrebl}a~ahu. Carigradski patrijarh N es t 0 r i jus (435. dum b ir s t r i h nos sa f ran kurkumu z~doarij u . a I 0 j e. ve. godine) dao je opjginaino i za one vreme savrseno delo. naroeito sa Istoka. cilibar.

da upolreba krompira. donose Evropi velik broj novih droga. Sve ove droge nisu odjednorn dospele u Evropu i nisu sve upotn::bljavane u iste svrhc kao danas. Kao i svaku drugu novotariju . mokraca i izmet Jjudi i zivotinja. jelenski rogovi. ninova kora) pod nazivom »kontes in prasak «. guliteri. I tu je bilo lutanja sve dok se u XIX vekll nije pristupilo naucnom. od duvana se poludi itd. Dok su stari narodi upotrebJjavati biljke uglavnom u obliku infuza. kao. 0 hemi. pljuvacka.Putovanja Marka Pola (slavni Venccijanac. iznos ili su najcrnj e i najraznovrsnije pri ce.34 LECENJE BIUEM IX. medu kojima su t e r i j a k a zauzimala glavno mesto. Droga je prodava na veoma skupo kao tajni cudolvorni lek pod raznim izmisljenim imenima. a naroci to od XVI do XVII veka sve vise traze slozeni lekovi. koje su uzilvale vetik ugled. bajalica. Na primer.td. Svuda u Evropi diiu se botanicki vnovi u KQjima: se pored domaceg bilja cine po k u sa ji g a j e n j a i onog donese nog IZ dal ekih ze· malja Slarog i Novog sveta. zenina mleko itd.. Novf. nade. ipekakuana. Razvoj s tamparije omogucava objavljivanje zna lnog broja s lrucnjlL-f'a. n a j k vir c j. sredstva za uzivanje i namirnice. purs ijana.i kopaiva-balsam . jer ga je prva upotrebila za lek ze na vicekralja Pcrua kontesa del Cinhon. matiko. a kasnije karteli i trustovi imali bogate prihode i pomocu njih vrsili jak uticaj na svoje neprijatelje u drZavi i izvan nje. d u van. iako su protivnici upotrebe kininove kore u tcrapi ji hili vrlo uporni. dobar glas. clanovi akadcmije.mako·med icinskih dela. hidrastis . nisu u EVI-opi svuda primili gla. dotle se u sred· njem veku. 'Ki~u. senega. kukuruz i druge biljne si rovine postepeno osvojilc uklls Evropljana. lobelija.l. gvajak. avanturista i drugih nadrilekara bila su puna sela i gradovi. iabe. Francusku i Nemacku. vanila. kafa . sarsaparila. pap r i k a. bez otpora. Vracara. skorpioni. jalapa. eksperimentalnom ispitivanju na iivo tinjama. covecja mast.i znatnu potrosnju: zmije. Takve iskljucive monopole pojedinci su groznicavo cuvali i sVdm sredstvima branili.f'" . tako su se i kroz XVII i XVIII vck jos uvek vrlo mnogo upotrebljavala cudna i neobi cna sreds tva za lece nje. od kojih su driavni iii crkveni poglavari. Mcslimicno su voc1ene zuc ne i dugotrajne ras pre.jskim i farmakodinam- . osobito najugledniji lekari toga vremena. Polovinom XVII veka u e\"ropsku medicinu se uvodi Cort ex Cililla e (ki. Krompir i kukuruz l-esise problem gladi u Evropi. zatim. Droga ubrzo osvoji Englcsku. uostal om. kao proste farmaceutske forme. i Persiju. mate. gvarana. kosa. 1254-1324) u tropsku AZlju. nokti s Ijudskih ruku i nogu (protiv zatvora i epilepsije). tolu. uzrokuje pojavu skrofuloze. navodno. zacinc. krompir. Jpak su caj. prasak od lobanje. kakao.v. Osim droga biljnog porekla. u njima je bilo i zivotinja i minerala. Poce tak XVI veka i za mate riju mediku cini prekretnicu i korak un apred. a zatim na ljudima i dok droge nisu bile hemijski isp itane i iz njih izolovani lekoviti sastojci u cistom stanju. razni crvi. otklice Amerike i putovanja Vaska de Game u Indiju oko RIa dob\·e. psi i stenci (kucici). liarlatana. Nepl'ijatelji egzoticnih si rovina i novotarija uopsle. tko. ratanija. tako i lekovi te dro· ge. Otkricem Amerike materija medika se obogatila znatnim brojem veoma vaznih droga: kininoya kora . kaskalila. sto se to cinilo i sa ipekakuanom i dru· gim novim lekovima od vrednosti. dekokta i maceracija. konjska griva i rep. dakle. sabadila. peru. Kao oj ranije. sasafras. caj izaziva padavicu. Da nave demo sarno neke droge zivotinjskog porekla. kakao.

Godine 1804. ukoliko j e za OVil nj egovu izradu . osnivac nove. Pristli u Engleskoj postavljaju hemiji cvrste i zdrav. On je svakoj biljci dao ime i prezime na latinskom jeziku. Prust. koja je za ovih poslednjih/ 170 godina ucinila revolucijll u nauci i njenim tekovinama. objavia je seksualni sis tem raspodele sveg bilja.·ek. otkrivaju vrlo brzo znatan broj veoma vaZnih al· kaloida: 1817. jedinjenja i clr. Derosn i Segon oticriSe morfin u op~jumu. Nallcna farmaoija.i druge alkaloide u kori nara. god. jos uvek su biljke glavni izvor i sirovina za proizvodnju alkaloida. Prvi i najbolji njegovi saradnici sou apotekari. X. La vo a z i j e (Antoine Lavoisier). koju on naziva sel d'opium.UPOTR E BA LE KOV ITOG BIW A KROZ VEKOVE 35 s kim nepodn os lj ivos tima nij e se vodilo racuna nIt! se u to VTe me n e~ to 0 tome znal o. U nauci nas· taje prava utakmica ko ce pre otkri.iz svih delova sveta. a 1878. pariski apotekar De r 0 s n izdvaja jednu kristalnu supstanciju slabe alkalne reakcije. »zivotni eliksir<c i »kamen mudraca«. iza!ila je iz farmacije. Lemeri. ergotinin (ergotoksin). naucne. konicin. tada i pocinje. Hemi.Francuska revolucija znaci novo doba i za far~ maciju. . atropin. Prvi vidljiv rezultat hemijskog pravca u farmaciji se oseca u samom pocetku XIX veka. Fovler. Voskresenski izdvaja teobromin. akonitin.ti i izolovati neki nov alkaloid: berbe· rin. Tako pocinje istorija alkaloida. Balar. otkrivaju emetin. Pel e t i j e (Pelletier) i K a van t u (Caventou). 1707-1778) i S e I e K a r 1 V i I he I m (Scheele Carl Wilhelm. Devi. To bese narkotin. Hemija pooinje voditi. pozitivne hemije. kodein. radio je u pariskim apotekama. pilokarpin i 51. kokain. U novom vekn izisao je znatan broj dela 0 lekoviltim siro vinama od raznih pisaca. Francuski apotekar Sari Tame otkriva 1875. Vee 1803. Ipak. Godine 1817. Do kraja XIX veka izolovano je viSe od stotinu raznih alkaloida iz droga donesenih . On u Francuskoj. a iste godine Rob ike n ark 0 U n. a Runge kofein. Da spomenemo sarno najpoznatije: Vale rius Kordus. Da spomenemo samo najpoznatije: Borne.e temelje. 1842. Bercelijus. Peletije i MaZandi 1817. Velik broj apotekara zaduzuje hemijsku nauku otkri6ima novih elemenata. Zertiner uspeva da izoluje morfin. . God-ine 1735. kolhioin. Alh emi cari vekovima upomo ali uzaludno traZe »univerzalni eliksir«. Tromsdorf. peletierin. zapravo. kinin. 1820.isoke farmaceutske skole u Parizu. Teofrastus Paracelzus. Line je nacinio red u botanici. metilpeletierin . Nikolaus Monardes. U XVIII vekll treba spomen'Uti dva slavna imena: Lin e K a r I f 0 n (Linne Ca rl fon. Ukoliko j e te rijak bio slozeniji. U fitohemi j i XIX ' vek je v e k a I k a I 0 ida i pocetak naucne farmakognozije zasnovane u pn'om redu na hemiji.ja. ezerin.upotreblj eno vise bilja i r e tkih zivotinj a i mine r ala i ukoliko je bio izradivan s viSe pompe i pa rade na javnom mes tu . hioscijamin. Devetnaesti . 1742-1786). Sele. Mat·iolus i drugi. god. 1832. iste godine Gajger otkriva akorutin. Karolus Kluzijus. god. god. utoliko se vise ce nio i skuplj e prodavao. koji se do danas od riao kao najprakticnija i najpreglednija sistematika bilja. Sele u Svedskoj. Linl1aeus. Peletije otkriva u opijumu narcein. strihnin i brucin. Do dana-s se uspelo da se mnogi alkaloidi sintetizuju. medu kojima se neki tvornicki proizvode. profesori V.

a Runge kofein. Fovler. jos uvek su biljke glav. pilokarpin i sl. Derosn i Segon otklrise morfin u opi. otkrivaju emetin. Lil1l1aeus. U XV III veku treba spomenuti dva s lavna imena: Lin e K a r I f 0 n (Linne Carl fon. Da spomenemo samo najpoznatije: Borne. peletierin. Teofrastus Pa racelzus. osnivae nove. 1842. Do danas se uspelo da se mnogi alkaloidi sin teiliuj u. . kinin. Z e r tin e r uspeva da izoluje m 0 r fin. Lemeri. medu kojima se neki tvomieki proizvode. jedinjenja i elr. Francuski apotekar Sari Tanre otkriva 1875. god. Nauena farmaoij a. a 1878. Berceli. ergotinin (ergotoksin). god.jumu. Ma tiolus i drugi. Alhemicari vekovima uporno ali uzaludno traZe . Codine 1735. kolhioin. god. Codine 1817. U novom veku izisao je znatan broj dela 0 lekovirtim sirovinama od raznih pisaca. hioscijamin. koji se do danas odriao kao najprakticnija i najpreglednija sistematika bilja. profesori Visoke farmaceutske skole u Parizu. Line j e nae inio red u botanici. Sele. Peletije otkriva u opijumu narcein.jus. koja je za ovih poslednjib 170 godina ueinila revoluciju u nauci i njenim tekovinama. Pel e t i j e (Pelletier) i K a van t u (Caventou). 1832. La vo a z i j e (Antoine Lavoisier). Ipak. a iste godine R () b ike 11 a j ' k 0 Iii n. koju on naziva sel d'opium. ezerin. radio je u pariskim apotekama. Codine 1804. Tako poci nje istorija alkaloida. Pmst. Hemija p 06inje voditi. otkrivaju vrlo brzo znatan broj veoma vaZnih alkaloida: 1817. To bese na·rkotin. . iste godine Gajger otkriva akoni·!i-n. Vee 1803. On je svakoj biljci dao ime i prezime na latinskom jezi ku. atropin. akonitin. Prvi i najbolji njegovi saradnici su apotekari. god. »zivo tn i eliksir« i »kamen mudraca«. univerzalni eliksirtt. kokain. pozitivne hemije. Nikolaus Monardes. 1707-1778) i S e I e K a r I V i I h e lm (Schee le Carl Wilhelm. Da spomenemo sarno najpoznatije: Valerius Kordus. zapravo.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 35 s kim nepodnos ljivos lima nije se vodi lo raeuna niti se u to vre me nes to 0 tome zna lo. Balar.iJja. Devi . tada i poeinje. X. metilpeletierin ·i dmge alkaloide u kori nara. strihnin i bmcin. 1742-1786).Francuska revolucija znaei novo doba i za farmaciju. utoliko se vise ccnio i skuplj e prodavao. ukoliko j e za ovu njegovu izradu upotrebljeno vise bi lja i retkih zivotinj a i mine rala i ukoliko je bio izradivan s viSe pompe i pa rade na javnom mes tu. On u Francuskoj. obja· via je seksua lni sistem raspodele sveg bilja. Pristli u Engleskoj postavljaju hemiji evrs te i zdrave temelje. pariski apotekar De r 0 s n izdvaja jednu kristalnu supstanciju slabe alkalne reakcije. konicin. U nauci naslaje prava utakmica ko ce pre otkrHi i izolovati neki nov alkaloid: berberin. Voskresenski izdvaja leobromin. izalila je iz farm acije. Karolus Kluzijus . Tromsdorf. Velik broj apotekara zaduzuje hemij sku nauku otkricima novih elemenata. ·ek. Sele u Svedskoj. 1820. Do kraja XIX veka 1zolovano je vise od stotinu raznih alkaloid a iz droga donesenih iz svih delova sveta. U fitohemiji XIX 'vek je v e k a I k a I 0 ida i poeetak naueue farmakognozije zasnovane u pn'om redu na hemiji. Hem. kodein. Peletije i MaZandi 1817. Ukoliko je terijak bio slozeniji.n:i izvor i sirovina za proizvodnju alkaloida. Prvi vidljiv rezultat hemijskog pravca u farmaciji se oseca u samom poee tku XIX veka. Devetnaesti . nauene.

). a Minor eskulin u divljem kestenu . mogu se tabletirati i davali U obiiku injekcija.36 LECENJE BI1. sto nije slueaj s drogama. Krajem XIX veka uspeva sinteza nek ih glikozida (E. elektricitet.imo u epohi hormona.lJU FARMACEUTSKOG FAKULTETA BEOGRA IJon:OG UN IVERZITETA Revolucionarni pronaiasci siavnog Pas t era (Louis Pasteur) uvode u terapiju vakcine. dugo se cuvaju. - • I NSTlTUT ZA FARMAKOGNOl. a Burklo i njegovi u cenici uvode u fitoh emiju b i 0 h em i j s k e me! 0 d t::. koja se u XX veku razvija u lolikoj meri da se bez preterivanja moze reCi da ziv. serume i fermente. otkrivaju stotinu novih glikozida i mnoge nove heterozide biohemijskim pos tupcima uspevaju da sintetizuju (1912. i to danas cin i 11ajcvrMu podlogu d moe farmaceu llSke nauke. . a odmah zatim iste godine Robike i Button otkrivaju ami g d a i i n u gorkim bademi ma. god. iks-zraci. Ovi novi iekovi -imaju mnoge prednosti: lako i tacno se mogu dozirati. g. Nepune tri deccnije pos!e otkriea prvog alkaloida Leru dokazuj e 1830. U lerapiju se uvodi radijum.JEM Za olkriee.. god. Organska hemija iz godine u godinu potinje ubacivati u terapiju druge polovine XIX veka sve veei broj novih organskih sintelskih jedinjenja poznate hemijske konstitucije i konstantnog fizioioskog dejstva. Fi~er 1885. Ta~ zamasan posao razvija se uspdno jos viSe u XX veku i traj e do danas. Otkriea u oblasti unutrasnje sekredje ubru put end 0 k r in 0 log i j i. prunazin). glikozid sa l i c i n u vrbovoj kori. izo!ovanje i nauku 0 alkaloidima najveca zasluga pripada farmaciji.

Tscltirch.':': ':" >::-:. Bertran. Z 500 .. koji izazivaju dub a k e pro men e mol e k u· I a r n e r a v not e ze za vreme susenja bilja. F. Ali se ubrzo uvidelo da je dejstvo droge u mnogim slucajevima pot· punije i dugotrajnije.. Perrot.::.:: 1~19 f9~0 ::~.. NAJVISE JE UTROSENO NA ANTI BlOTlKt. Burklo.. Vitl1lnini\ ... digitalin iii digitoksin umesto digitalisa itd.. K. E. Hanbury.000 gitalis i slicne gli kozidne . Vitiez. A. J. Goris i drugi farmako-biohemicari i farmakognosti ukazuju na r a z a rna de j s t v 0 en z i m a. A.':'.. E .. ::..qoo 300 L:.KCtne Serum F IiOrTnOC'Cl ZOO fOO :. a zatim celu plejadu hemicara i botanicara koji su mnogo doprineli proVoskresenski . Barger. H. . g. A NAJMANJE NA BARBITURATE .. O.. Engher A.: . ZATIM NA VITAMINE. King.... Hesse.. . Brandt..: . Wallis...---r dinjenja manje lekovita iIi potpuno indiferentna (di1. DOLARSKE VREONOSTI RAZNIH LEKOVA UTROSEN IH U SAD 00 194!1-195J. Wohler. Fliickiger.. kardijaka). Greenish. Vogl. .. Leger..i saponinske droge.---r--. Schmidt E. 900 Dakle. H.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 37 U XIX i XX ve kt: ne treba zaboraviti nekoliko slavnih farmakognosta: J..... od nacina susenja > o lekov1tog bi-lja mnogo za~ AIItibio1tci 800 Ul visi njihova lekovi tos t. Lekari su radije upotrebljavali morfin umesto opijuma.fOO r . rafena g1avnica i dr.l lzolovaru alkaloidi i glrkozidi u cis tom stanj u potcJi su u terapeutici XIX veka sve vise potiskivati droge iz kojih su izdvojeni. Ha'rtwich. 0 . Planchon. Wasicky. A. Gabrijel. nastaju nova je!. Mnogi prvobitni prirodni molekulami kompleksi live biljke za vreme dugotrajnog susenja bilja se raspadaju. naroeito grupa digitaiisa. Mayer. Oesterle.. Moeller J . Chevalier i ckugi.. Bridel.. G. O. Droge imaju mnogo nedostataka koje treba odstran iti iIi ih bar smanjiti na najmanju meru.uiJic ka.. Collin.. R.. J. A. Thoms. I jos nesto: u mnogim slucajevima dejstvo z i ve biljke i eventualno s veze i brzo osusene (stabilizovane) biljke potpunije je i jace od stare droge (tvrda razena glavnica. A. saponinske i gliko· zidne droge. F..-. E.. E .. Leclerc... Dale. Fischer. Berg. ucavanju i poznavanju lekovitih siorovina: O. Stra!Ssburger.). Ladenburg. D.l .~~~~§~~rYG. Karrer. :. A. F. Dragendorff.:' 195Z :::. Kreamer.::n. A.Krajem XIX i poeetkom XX veka velika je opasnost zapretila drogama da budu potpuno izbacene iz terapije. Pero. 0 A ~ 700 600 ..'r ~ ~ (/) !~~ '(/» 1'51 1953 GODINA UTROSAK LcKUVA U M O 00 194!1-195J.. Preobrazenski.: ':". Pereira. Dvadesetl vek.:::. XI. PamQic.

u vrlo velikom va k u u m u. osvajaju Ie· ren. GODlNE as e p tic n 0 itd. r~\ • " 82 ~ ~ '0 6 /j \ L/ . 14 . DO 11953. narocito onog cij i su lekoviti sastojci labi. kozmetioi.. od moderne b i 0 hem i j e b i I j a . parfimeriji. Primenjuju se pare alkohola iii vode i drugo . Pantopon. .38 LECENJE SIUEM Ova p roucavanja. Pen i c iIi n. i da poka'Ze ~ta se izvozi u inostranstvo_ . Pocetkom XX veka predlozene metcde 5 tab i I·j z a c i j e 5 ve Z e g I e k 0vi to g b i 1 j a... Amerika poein je proizvoditi mnoge lekove iz svezvh biljonih iIi ZIVOtinjskih sirovina e k 5 t r a k c i j 0 m n ale d u. E ~\ . industriji likera i slicnih alkoholnih i bezalkoholnih pica. Danas vee ima u prometu ceo ni z stab ilizovanih droga.. ". iako prekidana i ometana u toku ova dva krvava svetska rata. NASE LEKOVITO BlUE I korovi mogu bili korisni - NASI ZELENI RUDNICI sve zavisi u cijim su rukama Zadatak ove knjige je vgestruk. bolnicama./.:.t / ~ '0 . h 0 r m 0 n i.'. Pre svega.' f... 01 ~I ~ f.. domopon.e na·~ im i stranim apotekama. drogerijama. Oni sve vise potiskuju ciste alkaloide i glikozide."' • Cl • c \ ~ ~I I 01 t:lL 2 ~". ipak urodi~e plodom. farmaceutskoj i hemijskoj industriji. 1z dosada~njih rezultata moze se nazreti veliki znacaj i ocekivali znatan u sper. ona treba da upozna citaoce s lzajvai nijim lekuv.m biljem koje raste divlje u lugoslaviju iii se u njoj gaji. a ubrzo zatim i mnogi drugi antibiotici. pandigal i slicni kompleksni lekovi u modi sadrle glavne lekovite sastojke izvesnih droga. vi tam i n i i pro v ita min i ISU Iii nov>i leJrovi kJqjj osvojiSe ceo svet i u c ~ n i ~ e r e vol u c i j u u terapiji. Treba da ukaze na vainost i raznOVasnost lekovitog bHja koje Jugoslavija daj.lni . X II ~ 4951 1~5 '841 i955 ron_ PORAST PROl ZVO ONJE I OPAOANJE CE<NE PENICILINA 00 1945.

A kod nas rasle jos nekoliko s totina dru gih le kovitih biljaka . »pl acajuc i j e zezenim zl atom «.UPOTREBA LEKOV ITOG BIUA KROZ VEK OV E 39 Zbog jcdnog ko rova. nom korov. bunika. velebilje. Obili eeva. j e r ne ma te zemlj e koj a da nas lie trai i a d nas tu le kO\·ilu biljku. do sadnog i itn og korova p rocul a se nasa d riava sil"O m ce le Zemljine kugle. gde vise gde manje. siln e i prezre ne bilj cice. Divlj e i pitomo le kovito bilj e u Jugos la· viji preds tavlj a r as /( os /'I e. Titrica. koji jos nisu dovoljno ispitani i zbog toga se i ne e ksploati su S onim us pe ho m koji ce se postie i kad se njihov he mi za m . Lekovilo bilj e Jugos lavije ce ka vredne ruke i mudre glave nase s kolovane oml adine da ga is pilaju i o blagorode. Kumana. mrazovac. Tako ee. kad ude te u apotc ku i za lrazile kes icu ka milteja.:s l<r aj ne ne rodn e vojvod a nske sla line u drugoj po lov ini p ro. Lekovitog bilja ima na ce loj Ze mljinoj kugli. ko re n belog sleza pored reka i bara. ku i neoba ves te nom grada ninu . S druge stra ne. ali o no sto m oze rasti u trops koj Afri ci. sva ka bilj"a trali i s voju zemlju i svoje drus tvo gde najbolje uspeva i gde d aje najle kovitiju drogu . jed ie. mirisne zel ell e rLidnik e pLlI1 e veo ma sloie'1ih l eko· vilill sasl o j a ka. a hemijski sastav biljnih organa zavisi od mn ogih e inilaca. prez r e. U Beogradu. ka milice iii i abnja ka. znajte da to osuseno aroma'. NA~E ZELr. pogolovu nestrucnja. r STETNO BlUE M02:E BIT! KORISNO Da lji j e zadatak: upoznati eitaoce da je najvaznije lekovito bilje uglav. a smela i c ini s telu nasoj privredi.1O bilje koje neukom i neobavestenom nicemu ne sluzi. "jevin a. iSlo kao i u Novom Sadu iii u Pan cevu. Oni s u boga tiji i raznovrslliji no sto na prvi pogle d izgled a.. bio logija i far· mako logija bolj e upoznaju . koj a kao zla la n m m san d lim po kri va b. na Ce linju iIi u Dubl"Ovniku . kore n belc sapunj aee iz pes ka.~ ! O LEKOVITO BlUE - NASE ZLATO Prirodni izvo ri Ic kovitih sirovina Jugos lav ije su boga ti i ra znovrs ni. u Sa raj evu iii Skoplju . lis t i koren velebilja sa sumskih kreevina i p. maj· kinu dus icu sa suvih j suncanih kamenjara iIi sa peska i druge topIc i suve zcmlj e. na primer. Ljublj a ni iii Zagrebu . ne moZe kod nas. leca . zbog te t it rice. J edino je 5 lih le rena treba brati. tatula. berac bilja lraziti i brati li s t la lule sa dubri s ta i bunis ta. GDE KOJE BlUE RASTE? Zadatak ove knji ge j e da Llpozna cilao ce s m es lima gd e Ireba da lra ie pujedin o bilje.': no cvece poli ce iz Me lenaca. Mo krina ili iz ne kog drugog banals kog sela i da s u ga b ral e Ba nacanke noeu za mesecine. j e r lekovito bilje se ceni prema kolieini i vrsLi lekovi'lih sastojaka koj e ono sad d i u svojim celijama. Niko na sve lu ne daje ta ko ciSlu i dobru tilri cu kao Vojvodina. digitalis i mnogi . ri zo m idiro ta iz bars kog mulja. Ta steta iznosi godiSnje stotine miliona dinara .

k a k 0 t reb a i k a k 0 n e t reb a r ad i t i s n Jam . ti korovi gu ~e kulturne biljke. da deca i trudnice ne smeju brati olrovno bilje. do danas) radile su i rade na njegovom vezivanju. KAKO TREBA I KAKO NE TREBA KORISTITI LEKOVITO BlUE? I s to tako zadatak ove knjige je i da upozna citaoee kako Ireba pameIno. To je velik narodni neprijatel. od srpka plod. Na primer. Na primer. Medutim. . u koje doba godme se bere pojectino bilje.jm planinama. Kopanje sapun-korena donosilo je ranijih godina vrlo lepe zarade simmasnom svetu u jesen i zimi. ne moze prestati sve dok se to zlo ne iskoreni. od titriee evet.nja i dati potrebna uputstva za njihovu zas lilu i razmno l avw1je na pri-rodnim nalaziS tima da bi si·ro masni planinci imali rada i zarade.nije podatke 0 geogratskom rasprostranjenjlL po· jedinog vaznijeg bilja. POZNAVANJE LEKOVITOG BIUA JE VRLO SL02:ENO Citaoci ce dobiti vaz. sve tl ost.i list i seme. izgledu biljke. oduzimaju im vlagu. Redak je slucaj da se neka biljka cela upotrebljava za lek. za vreme okupacije go· tovo potpuno uni sten a bela sapunjaca na Deliblatskom pesku.40 LECENJE BIUEM drugi korovi su biljke koje daju vazne droge od kojih se prave vazni lekovi. upot·rebi u naucnoj i naTOdnoj me· dieini.ne lekovite biljke su ugrozene u prirodi. On·i otezavaj u ob rad u zemlje i time poskupljuju poljopri vredne proizvode. god. a i kako da se biljari zastite pri radu s otrovnim biljem. Dacemo potrebna strucna uputstva na koji nacin obrano i iskopano bilje treba susili i cuvati. od slacice zrelo seme ' itd. borba protiv upotrebe makovih caura. od belog sleza koren. radona/no korislili nase lekovilo bilje. Zbog toga ee se i na to vazno pitanje obratit·i paz. NISU SVI BIUNI ORGANI PODJEDNAKO LEKOVITI Zadatak se sastoji i u obavestavanju citalaea koji organ treba brati od koje biljke. ali kao i svaki drugi neprijatelj i ovaj se prethodno mora dobro upoznati ako se zeli da sto pre bude pobeden. izgledu vaznijih droga (osusenih biljnih delova).r je puna nazovimedicine i nazovilekara. zemlji vee se nj enim uni s lavanjem onemogucilo i otezalo vezivanje zivog peska. smirivanju i pretvaranju u kulturnu zemlju od koj e ee i zajedniea i pojedinae imati koristi. od tatule se traz. kad na selu nema drugog posla ni zarade. mes to i prenose razne bolesti na okolne useve.s. kuvanja i davanja maloj deci. Narodnr~ medicinu treba ispitati. Naj· cesce su to sarno pojectini njeni delovi. Tako se ne sme ·raditi. I mnoge druge vaz. Neraeionalnim radom ne sarno da je upropaseeno najbolje i najbogatije nalazi ste ove vazne droge u naSoj. Generaeije (od 1818. Tako je. Jos gore je prol:la lineura na na. zatim protiv upotrebe korena belog sleza za izazivanje abortusa itd. rede list i evet. njenom hemijskom sastavu. na primer. sarlatanstva i praznoverja protiv koji-h se prosvecen covek mora boriti. koji je vecita opasnos t za sva okolna sela. je.

tatulu i os talo lekovito bilje. s lozenu glavicastu evast. Jo ~ uve k se.1Quka. p re svega. treba cia se upoznaj u s lekovitim b iljem iz vise razloga. Tatulinim semenom i listom jos uvek nes trpljivi naslednici iii nesrecni suprui. na primer. GOOINE. je r je 10 prirodna . BOlaniku I reba u ci li u prirodi. DO 1970. pomogne sl arcin!ll. P renos ice to bi lje AUSTRIJA MADARSKA GRCKA NAUCNOISTRAZIVACKE EKIPE FARMACEU I A LA PROUCAVA.nici . stav ljaju u ~ upaJj zub. u ~ iju. bun iku. Ocigiedna '1aSlava u prirodi je najbo/ja. Deca. tatulino seme d n i u jakoj rakiji i njom se Ijudi trljaju . taj nikacl nece zaboraviti kako one izgleda. (»OCi jest d a su lazljive. malo »guenu< '. Tatulinim semenom jo ~ uvek varaliee vade praznovernom svetu »erve iz pokvarenih zuba. Ko jednom vid i beli slez. . Tzmedu ce tiri zida niko necc nauci ti kako ce u prirod i poznati titricu i razlikovati je od drugih biljaka koje imaj u slicnu . nosa i ociju «. ali s to oko vid i to se ne zaboravlja.« ) Branjem lekovitog bi lja sko lska deea ce u poznati prirodu svoje najuie okoline i nCOS<:ll~U pos lali odusev ljen i mlacli b ioloz i.UPOTREBA LEKOVlTOG BIUA KROZ VEKOVE 41 TROVANJE LEKOVITIM BIUEM JAKOG DEJSTVA Proucava llj e narodne loksik%g ije taikocte ~e jedan od zada taka koji ci- taoci t reba da pn:d uzmu svaki u svom kraju . snahe i svekrve jedni druge truju . JE LEKUVI1Ul" UlIJ \ 00 1945. DRUSTVENI I PRIVREDNI ZNACAJ Branjem lekovitog bilja treba da se. veleb il je. To je Jep i lak posao. pre svega skoiska. illvaiidil'11a i svi ma o nima koji nisu sposobni za teske radove.

uglavnom. miris'lOg i zacinskog bi/ja na naucl1u i struc.ti i nemarnosti u radu. Toga n e sme biti ni u namirnicama. kl1ji i/'liea. Za bran je lekovitog bilja treba mnogo r ucica. Na taj naein ona dolaze do saznanja da mogu koristiti zaj ednici. ma lena i snaga. videce kad i kako cvela. na<1e stranog bilja.vaki dan iCi u pri-rodu. ucil eljima. apot ekarima. Od prihoda dobijenog za bilj e imace znatnu kori s t skolska ktlhinja. hartije.42 LECENJE BIUEM u svoj e i ~ kol s ke vr tove.neosetno pocin j u privredivati. jer i o vde se moze reCi da je tacna ona Njegoseva : »Malo ruku . kostreti . podizuci impozantne vetrenjace oko svojih sela kao neke dzinovske strazare. razne gljivicne i druge bolesti u toku vegetacionog perioda. branjem bilja deca odmal ena . Citaocima ce sc dati planovi i crtezi ka ko treba pod ici i od r:i:ava ti vrtie s lekovitim biljem. Jedan od najce~Cih nedostataka na~ih droga je nedovoljna cistoca. radeei jedan posao uz pesmu i ~a lu . a kamoli u drogama. Ne sme se vi ~ e ponavljati ona greilka da se u nasem bilju. ovo je jedna vrsta pozi"a svim /jubil e/jima l ekovitog. zbirke itd. sumarima. koje lokalno bilje narad njihovog kraja najeesce upotreb/ja"a za lek. kozj v h brabonjaka. Lekovito bilje se ne moze proueavati kabinetski.7U saradnju. mozda . iskod~cujuCi najjevliniju i najpri. B ran jem lekovitog bilja na uciee se korisnom radu. velike vruCine i zime. Uops te. iIi na kakav drugi kontinent. Ovo je od posebn og zn acaja za ~ko l e . na sunee. zemlje i druge necistoce. agrol1 omima. Branje m bilj a deca se navikavaju da idu u prirodu. beldcci svaku promenu koja nastaje pod uticajem spoljnih cinilaca. l ekarima i "etennarima na koje bilje . izvezenom negde u Ameriku. jer se u tim vrtiCima najuspes nij e i najprijalnij e od r:i:ava nas tava iz bot an i ke. vune.s vaki u svom kraju treba da obrati paznju. nekad u zivotu dobra doci. jer lekovito bilje sluzi kao lek i daje se bolesnicima da im pomogne. za mlevenje zita i isu- . POZlV NA SARADNJU Ova knjiga lTeba da bude p od slrek i pulokaz prijateljima prirotie. posledica aljkavo. posmatrati ga i ispitivati. da beleii kako je u pojedinim godinama ta biljka podnosila susu iIi preveliku vlaznost. pratice nj egov zivo t i razvoj . u ~ umu i tako ee n eprimetno zavoleti ~ um e i livade i pres lace se boja ti svega o nog s to se u prirodi zbi va. vetar. o POTREBI ZA GAJENJEM LEKOVITOG BILJA Kao ~to su se na~i stari ugledali na Holandane. naslavnicima botanike. Uop ste. mrtvih mi~eva.s tupaeniju ravnicarsku energiju. Potrebno je 1.« Niko ne moze tako mnogo i tako brzo nab rati bilj a kao ~ kol s ka deca. koja je. golomrazicu. koji Ce im. za koje bolesti i kako ih l eCi itd. BORBA ZA KVALITET Obratiee se pazoJa biljarima i onima koj'i nameravaju da sakupljaju i gaje lekovito bilje da je Cisloca vr/o va i an cinilae u ovom radu.

z jednog velikog sela pored Dunava protestuj e sto lTlU se ne salj e dovoljno belog sleza. pored ostalog. skladgta. a dopustaju da milioni kilograma najsocnijeg i najJ. Sve zavisi u cij-im su rukama. »A u ruke Mandusica Vuka. nek se nacre u kuCi . nas narodni otrov. buni. ni-ti otpoceti 5 podizanjem susara. iarko sunee i uops te velik broj suncanih dana. tvrda raiena glavnica i . Citalae cc za svaku vaznij u lekovi tu biljku dobiti sve potrebne agrotehni cke podatkc 0 gajenju i dobijanj u maksimalnog prinosa i najbo lj eg kvaliteta. rasprostran jenost svih vrsta na teritoriji Jugoslavije. navala. beli slez.«).« Voda i vatra u rukama prosvecena coveka i strucnjaka najvece su blago. areali. gde se »vise od 70'/. mra7. uliee. onda i mi imamo jos vise razloga da pristupimo toj proizvodnji. digitalis.ekovitijeg voca punog vi·tamina C i drugih isto tako korisnih sas toj aka svake godill1e propadnu. tj. pretvaraju ih u rakiju. Tatula.. treba da ima za ee lu goLiinu nabranog eveta Iipe. istrule. brakova sklopi pod kisobranom «. al i se ne is koriscava dovoljno ni za prodaju ni za domacu potrebu. bez tacnog poznavanja svih mesta gde se nalazi pojedino vazno lekovito bilje ne moze se doneti ni zakon za zastitu onog bilja kome preti opasnost od unistavanja. ledine.vrsiti rejonizacija lekovi/og bilja i iuadIDti ta6na fannakognozijska karla. ruglo i sramotu. DOMACA APOTEKA LEKOVITOG BILlA Ukazacemo pa znj u na neo /rovno lekovi/o bilje. plantaia. destiIerija i sa racionalnim iskoriscavanjem. iako su sve njihove njive. da ih pojedu svinje. da oi. sto je jos vece zlo. Pomalo neverovatno izgleda da mnogi stanovnici ravnicarskih naselja idu preko eele godine u apoteku da kupuju kamiltej. nane. I KOROV M02:E BIT! KORISTAN Cilj ove knjige je. Hektar ze mlj e pod zumbulo m . titriee. . svaka puska bice uboji.tamina. Pa kad Hola ndani mogu da proizvode tako d ivno mirisno evece u zem lji gde je nebo uvek sivo i tui no. tako isto treba da se ugledamo na njih 1 u pogledu gajenja lekovitog bilja.taoeu ukaze na to da i karol' i drugo prezreno bilje mogu biti korisni. la lom iIi karanfilom n esumnjivo donosi vise koristi nego hektar f ita. sipka. pogotovu ona 5 malom deeom. kojeg ima kod nas vrlo Illnogo. jer mi im amo divno plavo nebo. a u tom zapustenom i zabarenom selu svc su uliee obrasle belim slezom u toj mer·i da se seoska deca leti po njemu igraju zmurke i skPivaliea.ka. pas nj aci. dvorista i vrtovi puni te biljke. titrica. INVENTARIZACIJA LEKOVITOG BILlA Bez saradnje svih naprednih i prosvecenih gradana ne moze se nikad i7. IIi da Jugosloveni svake godine popiju milion<! taqleta i prime hiljade injekcija vi.Ovae. Medutim.ta. Svaka porodiea. goroevet.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 43 s ivanje vodoplavnOb zemljista. iii. trnjina i drugog bilj a (»Z lu ne trebalo. velebilje. IIi kad onaj lekar i apotekar j.

vise od 990. bunikom i mnogim drugim lekovilim biljem.10 do 0. a zatim od klime.80%) a lkaloida. u svakoj biljci ima i nelekovilih materija. jer su za apoteke i farmaceut sku industrij u vai ne sirovine za izradu skupocenih lekova. uciee/jima i svim drugi. tako vaine za porodiljstvo. /'lGjjevr iniju i najprislupacnijlt /ckovilu si r ovil1 l1. nego ze limo da obul'e. 5uOlama i li vadama . Tako se i moze objasniti za~to jedna te isla biljka sa raznih mesta i u raznim godinama nema uvek istu lekovitu moe. Na primer. Osim lckovitih.500. bi%zima. Tadeu sa Koscuska broj I.44 LEC ENJE BI UEM mnoge druge otrovne i neole. smalrajuci to za svoju gractansku duznost i vrlinu . Ovom knjigom ne mislimo da stvaramo narodne lekare koji ce druge leci ti lekov ili m biljem. Vi segradska 26. 0 svemu tome se mora voditi racuna. koji citaocu stoje na raspo laganju za sva obavestenja. a koj e vecina od nas uni ~ la va. vrtovima. Sve ostalo.. Na nj ih nije lako i jed nostavno odgovoriti. (izuzetno oplemenjene vrste Imaju 0.i sve Cinioei ulicu da jerl/7a t e ista biljka sa raznih m es ta ima ra zlicitu L ekovitu moc Velik b roj citalaca pos tavlja ovakva pitanja. vaznu u miTU. zacinskog i mirisnog bi /ja. je baJast. tezine razene glavnice. nil i imamo nameru da ucimo »pe len-bake« i »ceme r-deke« kako se povrati cem s il-iskog grabl ia mogu povrat i ti mladosl iii ukradeni » p arado~ i « iz Ictosa... redovno mnogo vise od lekovitih. dak!e. ta tulom.ovne bi ljke . pre svega. LEKO VITO BlUE IE SIROVINA ZA FARMACEUTSKU I NOUST RIJU U lekov ito m bilju ne vidimo cini i mactije. da pocn£l pri k up/ja li gratlu za prou':aval1je naseg /ekovitrJg bi/ja . naslednih svojstava.. sredstvo za vracanje i bajanj e. Ovo je samo skroman p ul okaz i poziv svim zdravst venim radn icima. To je isti sluca j i sa velebiljem. danas se u mnogim drfavama gaje. od unulrasojih. Sva saops tenja citaoci mogu slati In sti tutu za proucavanje lekovitog bilja u Beogradu . koji su jed in i lekoviti sas tojci ove parazitske gljive oa razi. raiena glavnica ima svega 0. jer je svaka biljka vrlo sloienog hemijskog sastava. nego nasu za sada jos uvek /'lG j valn iju. i Ins tilutu za farmakognoziju Farmaceutskog fakult eta u Beogradu. za lecenje nekorislan sastojak.limo najsire narodne s/o j eve 0 sevarnoj l ekovi to j vr ed/70Sl i i privrednoj vat /70sl l naseg /ekovil og. OD tEGA SVE ZAVISI LEKOVITOST SVAKE BILJKE? Koj. Citalac ne treba da smat ra ovu knjigu za neku s tudiju iii konacnu rec nauke. zemljis ta i drugih spoljnih cinilaca. 00 CEGA ZAVISI KOLICINA LEKOVITIH SASTOIAKA U BILJU? Zavisi.oje ras tu kao ko rov po na ~ im njivarna.. i prirod e LlOpste. .1 poznavaocima i /jubile/jima /ekovi log i mirisnog bi/ja.. a neo phodnu u ratu.

na primer. ka/em/jenje. Sasa. . a narocilo postojanog hemij skog sastava : visoka i stalna kolicina alkalo ida. tatula. Sve se to izbegava gajenjem bilja pod nadzorom strucnjaka.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 45 I Z b 0 r v r s t a. korova i bolesti. Za mnoge klJlture je neophodno navodnjavanje za vreme suse. kamomila s drugim slicn~m kompozitama itd. borba protiv raznih biljnih s tetocina. T ran s p 0 r t n i t r 0 S k 0 v i divljeg bilja iz udaljenih besputnih kraj eva gotovo redovno izriose vise od same vrednosti droge p lacene beracima. na primer. PAKOVANJE I CUVANJE LEKOVITOG BILJA_ UZROCI KVARENJA I GUBLJENJA LEKOVITOSTI Droge (osuseni delov i lelrovurog bilja) ne mogu se cuvali beskonacno. heterozida. korijandar i allis s kukutom. To vaii i za rizom perullike. jer j e lose susenje jedan od glavnih uzroka dobijanja droga slabog kvaliteta. i sv i ostali pos lovi agrobio/ogij e i agrole/1I1ike mogu se uspes no izvoditi jedino gajenjem pod nadzorom strucnjaka_ I s to to vaii i za izbor mesta. goroevet i druge ranunkulaeee su otrovne. ispitivanje upotrebe k 0 I h i c i na (alkaloid u mrazovcu) i nj egovog u tIicaja na semenje raznog lekovitog bilja radi povecanja prinosa i procenta. mrazovac. Cis to cad r 0 g e. Vecina se mora svake godine obnavlj ati drogom iz poslednje zetve. Rdavo susenje je cesto jedan od glavni h uzroka nepoverenja prema lekovitom bi lju . gorocvet. odoIjen. da se li st digitalisa iIi velebilja zameni s li s tom od grozboje.industrJja proizvodi n epo S red n 0 0 k 0 s v 0 j i h tv 0 r n i e a sve s to moze dobra uspevati. Ph yloIocca d ecandra. Kora krusine (Frangula) treba da odlezi bar godinu dana pre upotrebe. Opste je pravilo da su droge utoliko losije ukoliko su starije. Digita li s. koren lineure s drugim divljim korenjem. ekstraktivnih materija i dr. vanHiju. a kad se osuse. tatuli. duvan i neke druge droge. Ali i tu ima izuzetaka. salep s mrazovcem. Kora s divljih cinhona sa Anda uvek je bila pomesa na s drugim. Iz svih ovih razloga moderna farmaee utska .Izbegavanje raznih zamena i primesa. kao. treba s top r e. dodavanje zemljist u raznih prirodnih i vestackih i1ubriva. odmah pasle b rarnlja osusili u sto tanjem sloj u u :tagrejanoj susnici na odredenoj temperaturi iIi stabilizovati . zemljista itd. ve lebi lj e. varijelela illi hibrida. alkaloida u velebilju. bunika. sorala. otrovnost se poste·peno smanjuje i gcezava_ Osuseno lekovito bilje mora biti do b r 0 zap a k 0 van 0 i sklonjeno na s u v 0 In est 0 'koje se moze cesto provetravaJtk Mnoge droge moraju se cuvati hermeticki zapakovane_ . da bi postaia n c z a vis n a od raznih cudi prirode i nesolidnih trgovaea. nelekovitim korama. ispitivanje mogucnos ti prilagodavanja i uvo(!enja u kulturu inostranog kvalitetnog bilja. j ed ic i mnogo drugo b il je koje sadrzi neposlojana jedinj enja iii se tesko sus i. Vops te. bunici i drugim biljkama. poloiaja. gajenje lekovitog bilja znaci velik napredak u farmaciji i medieini za p r a v i I n 0 i po s to jan 0 obezbedenje apoteka i farmaceutske industrije potrebnim koli ci nama dobrih droga ujednacenog kvalilela. durdevak. izvo(!enje rasada .

hermeticki zatvorene i·li u sanduke jednake. standardne veliein. razena glavnica i mnoge druge. Male kolicine skupoeenih i osetljivih droga treba cuvati u ernim iii mrldm posudama. jer se. dakle. Digitalis. Dobre su i postavljene kartonske kutije. pod utieajem svetlosti i vlage. durdevak. mirisna i organolepti(. utoliko treba vectl paznju obratiti na njeno pakovanje i cuvanje! eve e e. Osetljive droge treba pakovati (kao. k i s eon I i ok i z v a z d u h a. Zive. koji ce upiti svu zaostalu vlagu iz vazduha iii iz droge. Ukoliko Stl lekovita. Sve farmakopeje za vecinu droga propisuju da prasak treba naciniti kad zatreba. uostalom. navalu i sve os tale droge eiji s e lekoviti sastojci brzo menjaju i gube pod utieajem vlage i ostalih spoljnih einilaea. m oraj u se euvati potpuno suve i hermeti(. s un ceva s vet l os t. Ukoliko su pakovanja manja. top l ot a. Treba ih pakovati u tamne staklene. j edie. pepeina. a ne u prasku. osobito kad se droge n e moraju nikud transportovati . hartije natopljene lepljivom masom u kojoj ima piretrina. . diditija. goroevet. poreulanske iii gledosane zemljane tegle iii. Pre zatvaranja u sud m e tnuti kesu sveze pecenog kre(. eventual no. za medicinu veoma vazne droge. gorocvet. ·i sto kao i n es trueno susenje. Rdavo pakovanj e. bude sto manji. dvadeset iii viSe grama. tj. Zato ih treba euvati u dobro zatvorenim sudovima u koje se stavi. ukus i boju nego i kolicinu alkaloida i drugih lekovitih sastojaka (rizOm navale. slacicno brasno). uzroei su n epoverenja koje jos i danas mnogi leka ri i farmaceutska industrij a imaju prema izvesnom lekovitom bilju.ki zapakovan e.ka svojstva droge osec/jivija. mogu se cuvati u vreeama i kesama od viSestruke zilave hartije. samlevene droge ne sarno da gube brzo miris. fostor-pento/csida. 1 i 5 {: e i druge nezne bi. industrijske koliCine.46 LECENIE BIU EM Najvazniji uzroc i kvarenja droga s u v I a g a. na primer. utoliko su bolja. bezvodnog gipsa iii silikagela. neznalacko branje. aunlevak. a semenje u manje vreee od ois1e tkanine. hloroforma i slieno. Korenje se pakuje u veee.l jne organe najbolje je pakovati u ciste metalne kutije. treba euvati cele. nee i s toe a I nag I e pro m en e t e m p er a t u r e. neposredno pre upotrebe. Praskovi su viSe higroskopni (privlace vlagu) od odgovarajuCih droga . postavljene dvostrukom debelom hartijom erne Hi tamnoplave boje. Tako se pakuju droge za izvoz. Mnogim drogama se dodaju razna inseklicidna sredstva.e i oblika. R a zen u g I a v n i e u. u metalne sudove. In se kti . p renos i euvanje droga. . koje treba hermetieki zatvoriti (zaliti parafinom iii voskom).a. primorski luk. aloja iii stipse. malo bezvodnog kaloijum-hlorida iii nekog drugog sredstva za upijanje vode. i to iii u vakuurnu iii u atmosferi nekog indiferentnog gasa (azota) . i sve druge lekove) tako da ispune sudove da »mrtav prostor«. Droge u prasku se mnogo brze kvare nego cele! Zbog velike usitnjenosti. plesni i bakterije napadaju mnoge droge. u kesieu iii u supalj zapusac posude. digi·talis. praznina u kojoj je vazd'llh. Po potrebi i za kraee vreme. otvorena ampula od dva do pet gra ma titrovanog digitalisovog lista brle potrosi i droga manj e pokvari i oslabi nego to is to lisee pakovano u tegliee od deset.

Zato se trazi da se ll zabrano bilj e s to pre i 5to potpunij e osu si i s to oolj e zapakuj e. Zato treba sve osetljive droge pakovati u neprovidne sudove ili sanduke dobro oblozene debelom harNjom.. Kolofonijum u prasku menja sastav i postaje manje rastvo rljill u pctroletru. Safran. izazva ti nezelj ene promene i na taj na6in smanjiti njenu lekoviru vrednost iIi je u izvesnim slueaj evima sasvim uni s titi. kad padnu na povrsinu droge s labilnim sastojcima.. smole. jer na visoj temperaturi postepeno ali stalno gube etarsko ulje. pokvarena razena glavnica moze da zaudara lIa amonij ak. p olim erizacij. usled eega nastupaju hcmijske promene i gubljene lekO\ni tih sastojaka droga. koje se u vlaznoj a tmo sferi brzo kvare. Ultravioletni den suneeve svetlosti lma jako h emijsko dejstvo i moze. Svetlost. nana. skrob i vecina droga u prasku su manje-viSe hi groskopne materije. Digitali s drZan u otvorenom sudu na sve tlosti brzo gubi aktivnost u sled razlaganj a lekovitih sas toj aka. zatim v 0 den a par a. Zbog toga se e. Nagle promene temperature. Tu na prvom mestu dolaze kiseonik i own. razne hemijske supstancije koje se nalaze u drogama i koje takode u i(Zvesnim okolnostima m cgu u drogama . na eimetnoj kori se javlj aj u crvenkas te pege itd. Zato se zahteva da. Smole u prasku se brze kvare nego eele.te iii manje lekovi te. a n ekad nastaju i s tetna jedinjenja. u lose zapakovanoj drogi. nameito ona koja sadrZe mnogo terpenskih u gljovodoni'ka: terpentinsko. tragovi a m 0 n i j a k a i drugi gasovi u vazduhu. evet ljubiciee. mogu pos~ati zariste odakle ce poceti kvarenjc eelog pakovanja. gumi-smole . Tim spoljnim einiocima treba dodati i unutrasnje.UPOTREBA LEKOVlTOG BrU A KROZ VEKOVE 47 Vlaga je jedall od glavnih uzroka kvarenja droga. !:laIr mi brzo se menjaju u dodiru s vazduhom i svetloscu. na prim er. Menjaju se . jer upij aju veliku koli6inu vlage koja je prvi u slov za razvoj plesni i ak tivnost raznrh en-zima. VeCina enzima brZe i jace dejstvuje na visoj temperaturi (3~OO) . izblede. titrice. Na primer.k ulja brzo usmole. Iipe i drugi eve tovi menjaju i gube prirodnu boju. ruze. Etarska ulja. . lavandulino i dr.e. Toplota takotle nepovoljno utice na mnoge sastojke droga. Ti~ rica. naglo hladenje. narandzino. konzistencija. dumbir. kondenzacije i polimerizacije.i(Zazvati menjanje lekovitih sastojaka u nelekovi. poviSena temperatura i vlaga potpomaZu oksidacije koje nastaju pod uticaj em kiseonika iz vazduha. Vazduh izaziva kvarenje droge. zelatin. mogu izazvati zgrusnjavanjc vodenih para na unutrasnjoj strani suda. Primorski luk. digitalis ne sme imati vise od 50. boja. specifiena tezina i rastvorljivos t ulja usled slozenih i ponekad jos nedovoljno pozna tih uzroka oksidaeije.i miris. beli slez poplesnivi i odaje odvra tan miris. SvetIost s terllO ulice na vecinu droga. limunovo. Por ed tih vidljivih znakova nastupaju i takve pr omene koje se n e mogu eulima lako otkriti: izomerizaeije. ukus. a vodene kapljice. kiciea. slae iea izgubi ljutinu . Lekov iti sas tojei digitaIi sa i raiene glavniee brzo se menjaj u i gube pod utieajem enzima u prisustvu dovoljne koIi cine vlage. azafetida i dr uge aromatiene droge gube vrednost. na primer. matienjak. hidrolize itd. vlage. oks-i-do-pedukcije. Ponekad se te pro mene vide i po spoljnim znacima._.

Reavo zapakovane mirisne droge brZe iii sporije g u b e 5 v 0 j u a r 0m u . ASPERGILLUS. gume. ruz in o. 21vi organlzm1: plesni. j er sprecava razvoj mikroorganizama i insekata. Siva i cma 2 RAZN E PLESN I: I. skroba i slicnih sup'sta'llcija na kojima se ove sitne koncaste gljivice razvijaju i daju mno~tvo spora razne boje. 3. Raspoznavanje plesni vrsi se mikroskopom. Lo~e zapakovana droga brzo ce primiti u skladislu. 2. Zelena plesan ima nerazgranate. pa cak i otroViDe droge. narocito on ih koje imaju mnogo sluzi. 4. Plesnl su cesta zaraza vla Zl1ih droga. MUCOR. Najcesce se javljaju sirni cry I i brasnem crv. Crvici cesro nagrizaju mnoge droge. anisovo. STERIGMATOCYSTIC plesan imaju loptast sporangijum pun sicu~nih sp~ra. O~k!rivanje i razl. maslinovo. Insektl nagrizaju ~ Ul1istavaju najcesCe podzemne orgal1e 5 IIl!Ilogo skroba. a plava plesan razgranate kondiofore u kojima su sme~tene spore. 1ma godina kada se paraziti pojave u tolikom mnostVill da se mora izvrsi ti dezinsekcija.staniStu ili na samom . nanino. ali u izvesnim ma snim i e tars kim uljima moze izazvat i promene sastava usl ed taloZenja iii kristalizacije ne kih sastojaka: riblj e. Promene koje u drogama izazivaju bakterije nisu uvek vidljive. u nelwm primorskom pri. Pojedine ples ni se medusobno razlikuju oblikom organa u kojima se nalaze spore.48 LECENJE BIUEM Hladnoca je i ZVrS!al1 nacil1 konz ervi sa'1ja.i primaju mirise svoje okoline.ikovanje pojedinih vrsta ovih parazita vrsi se lupom iii milk roskopom. inulina i sluzi. onda ce one primiti miris one droge cija je aroma najjaca i koja najlakse vetr·i. ~ecera. Retko se javljaju na korama i taninskim oporim drogama. ricinusovo.nzimi koje oni lu ce. titricino i druga ulja. Droge uni ~ tavaju iii sami organizm1 ili e. osim u slucajevima hromogenih vrsta koje grade crvene mrlje na skrobnim drogama. bakterije i insekti. Nisu sve droge ni svake godLne podjednako zarazene ovim insektima. Ako u skladi~tu ima vise vrsta droga. PENI CILLIUM.

jer po onom narod nom: "Od loseg mesa . Nelckovite sastojke nauka 0 drogarna nazi va balastnim rnaterijama. miri s kalrana . Biljke su vrlo slozenog hemijskog sastava. egzaktna nauka 0 lekovitorn bilju. 3. LY CTUS BR UNN EUS . Nas ovde interesuju sarno Ie· koviti sastojoi. APADAJU DROGE I. a ponekad i poplesnivi·ti. nafta lina . 5. koze. do 0. CALAN ORA ORYUE.RANAR IA . Zato velike svetske firmc ku· puju lekovito bilje sarno od solidnih proizvodaca prvoklas nih droga. petroleuma i drugih materija ja kog i posIoj a nog mi-risa. FORM ICA RUFA.. efikasan. 4.l I . . Biljke su upotreb ljavane na l'aznim kontinenrima na osnovu iskustva stecenog kroz vekove. o LEKOVITIM SASTOJClMA MEDICINSKOG BILJA Glavnije hemijs ke materije od kojih pOlice lekovilost bilja Sve do kraja XVIII i pocetka XIX veka gotovo se rusta ni~ e znalo 0 hemijskom sastavu lekovitog bilja i bilja uops te. A od le ka se. BOR KHAUSENIA PSEUDO SP RETELLA brodu . U V I a z nom skI a dis t u rdavo zapakovana droga ee se za kratko vreme ovlalili.« Od lo~eg lekovitog bilja ne moze se nac initi dobar lek. 2. velik je broj c inilaca koji uticu na lekovitu moe svake biljne vrste. pre svega. da uvek i svakom moze pomoei. lekovitih . u raienoj glavnici ima svega 0.corba 0 plot« iii uno drugo : »Nisam do· voljno bogat da nosim ode le od loseg s tofa. 7.Kao s to se vidi iz ovog izlaganj a .UPOTREBA LE KOV ITOG BIUA KROZ VEKOVE 49 2a 2b INSEKT I KO.2ool. 6. STEGOB IUM PANICUM . CAlANDRA (. Budava droga se mora unist iti! ZakIjueak. Tada pocinj e eksperimen talna farmakognozija. N IPT US HOLOLECES . pokvarene ribe.020. l'TINUS BR UNNEUS . Na primer. tj. Zato ne kupujte lekovito bilje od svakog. trazi da budc dobrog kvaliteta. 8.

svi koji treba da podnesu kakav velik napor.) . uglj eni hidrati i dr. ALKALOIDNE BILJKE Mnogi puse dLLvan. kao i pre mnogo . Nelti tome primesaju jos i bi's ta bunike. U JuZnoj Americi kokino LiSee zvaeu od najdavniJih vremena.zi slalno susr e/ati? Ima eitalaca kojima su ovi nazivi strani i nepoznati. prosto. neki povraeaju (osobito deca) . glikozidi (h etero zidi). ne oseeajuCi teret. balastne materije. zed i san.50 LECENJE BIUEM sastojaka (a lkaloida). Oni koji zvaeu kotiledone africke droge kole mogu cia podnesu veoma veIik napor. biva im lakse. Istrazivaeki m etodi u hemiji lekovitog bilja iz godine u godin u se sve bne usavrsavaj u. a sve ostalo (masno u1je. Pokusaeu da to izncsem najjednostavnije. Kad popuse cigaretu. Kasnije se to uZivanje rasirilo na sve drustvene slojeve. jer od njih potice lekovitost i otrovnost droga. hormoni. Pos le prvih cigareta zaboIi coveka glava. ipak se jo ~ uvek javljaju nove biljke u narodnoj medicini raznih kontinenata eiji hemij ski sastav nije poznat. znaei vBe od 99 0/ 0 svih sastojaka cine nelekovite. Dotle. Premda je u XIX i XX veku analjzirano nekoliko hiljada biljnih vrsta i otkriveno mnogo lekov itih sas toj aka r azn ih hem ijskih grupa. To . Evropljani nisu mogIi shvatiti izdnljiiVost starosedelaca. Ove droge okrepljuju. piju kafu ili caj. fitoncidi i dr. I danas. Starosedeoci kaZu da je to nekad bila privilegija Inka i plemenskih glavara. avijatica'r i koji ne smeju zaspati na kakvom dalekom napornom letu.). a naroeito naporno prelazenje preko visokih Anda. god. Kad studenti spremaju ispite. Sheno je i sa mn ogim drugim lekovitim biljkama. Od starosedelaca tu naviku primili su vee prvi doseljenici iz Evrope. uopste. Oni koji imaju zagus (astmu) puse cigarete napravljene od lalulil10g liSla. a dugogodisnji pusaci pocinju sve jace kasljati. Posto se oni cesto i na mnogo mesta spominju u ovoj knjizi. malo ameI1i. Sta su 10 alkaloidi. NoseCi na glavama ogromne terete dese tine kilometara. zabelezio da Indijanci mogu da podnesu veoma dug put noseci pri tom ogroman teret bez vidJjivih znakova umora. naueni termini za delotvome sastojke droga. a te biljke se ipak u spe~no upo treblj avaj u u medicini. tako da se stalno o tkrivaj u nove materij e. veCina gubi apetit. medu njima i ta kve koj e preds ta\'ljaju pravu prekre tnicu u medicini i farmaciji (vitam ini.ake trave lobelije i kineske trave efedre. antibiotici. Puse j deca. neee biti zgoreg dati bar bledu definkiju tih sastojaka. ne zaduvaju se i mogu da izdne takav napor koji je belcu bio neshvatljiv dok nije i sam okusio kolu i upoznao njeno dejstvo. na zivi sa kojima ee se citaoci u knji. crnci stalno zvaeu svezu kolu i us led toga postaju neobicno izddljivi. zahvaljujuei s talnom zvakanju kokinog IiSea. lanini. da bi bilo razumlji. ne zamore se. oni koji treba da prevale kakav tezak put na visokoj planini i. saponini. elarska ulja i druge biljllc materije. To su strueni. Preskot (Prescott) je 1847. glad.je sad moda. vo svakom citaocu. »jacaju tela i duh«.

Svi oni znaju za gorki kinin. pa se naCi ne loptice. koje se zvacu svuda i svakom prilikom. 'dta.injana. Smrvlj enom liscu koke doda se -oesto malo biljnog pepela..~ <.f .tl/~ A L II viol .. u Jui noj Americi potrosi se svake godine ogromna. Kukuta je velik otrov.J AP . pUNic". Isto tako. GVt". kad ne mogu da spavaju.{US Nige~ ~C./JUTUN II. U mnogim vojvodanskim kucama jos se odrfao ruzan i opasan obicaj .tCU V"I1. eellacioNNQ. Scopolia..clOM COAJiuAJ IoIlreuiA-tllJ.Alutu ALKALOION E BIU K.:::. 0 NIJ. po desetak puta im s krecu paznju da se ne zaigraju kako ne bi gusciCi otisli nekud u korov da se najedu kukule. Ml/adoN~ 8EllaD AeoNitu" Y'R..S C~ licloNiw( MAJw .A /01 0 loll UH A.kuvanja maka« i davanja maloj deci ka-d plaeu.Ii!!l. N dI/. Stariji svet je mnogo bolovao od malarije.~TR. 101. . T. Oni koji boluju od eira u stomaku piju praskove u kojima je glavni lek ekstrakt dobijcn od b eladone.A'!Joe . kad pustaju u prolece decu s guseicima na ledine.fLE ~ ECALE C O!i. GuseiCi su naroeito osetljivi.l DA T ' u lV '" ~ ~o ."'1 h . usled eega dolazi do pojave teskog trovanja. ec. a li za sada jos uvek n cpozn ata ko lici na kokinog li sca za zva kanj e. tI • i4 • fA p" IIft i J DArU~A IU IaN" TIt!ACUJ( #:lOlCYIIJ. carJ/loLfco. Neki su dobijali kinin i u obliku injekcija. a naroeito kad pesice treba preci visoke Ande. Mnogi s labunjavi piju kina-vi no iii kapljice za jaeanje.E U JUGOSLAV IJI Vojvodanske majke. "'ico t't COJJirtJH JlQPfll ".4-a. Cobaneici i goroseee prevare se ponekad pa se najcdu primamljivih i soenih bobica od iste biljke.e~ . pa i do smrti. a Indonezan i u betelu. kad imaju greeve.4Le cOf. Ciji je glavni sastojak tinktura od kininove kore. Njome je otrovan slavni filozof Sokral. . cL//oi AUTUH/J.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE S1 vekova. kad ih boli trbuh. gorei od eemera«.4rUH 1119£UH CO!ch . STR.t. kreea i vode. Kukuta je bila sudski otrov At. Naroeito oni koji su nekad sluiili vojsku u Makedoniji. crnci u Africi uiivaju u zvakanj u kole.

Co· niwn maculalum). cinhonin. i rnnogi drugi a'lkaloidi . Mnogi su veoma vazni lekovd. Sve te. Nikotin i koniin su tecnosti. Jedie je otrovan i lekovit. Alkaloidi se obicno lako ras1varaju u alkoholu.mortin. U fabrikama lekova alkaloidi se ekstrahuju i'z droga na razlicite nacine i preciSeavaju komplikovanim metodama dok se ne dobiju ciste. Kad ozlediite rusu (Chelidonium majus).nalaze se u raznom bilju sirom cele Zemljine kugle. U kininovoj kori glavni lekoviti sastojak je onaj gorak alkaloid kinin. a pored njega ima jos nekih dvadesetak drugih. Zbog koruna ~ukuta zaudara na rnisevinu. ali se u terapiji ne upotrebljavaju svi alkaloidi. U makovim caurama lima !'a!lJ1ih alkaloida. Mi imamo fabriku opijumovih alkaloida u Skoplju. opore materije. cinhonidin ii dr. Tokom nekoliko narednih godma XIX veka otkriveno je desetak drugih alkaloida. a medu njirna je najvazniji. a teze u vodi. jervilla ~ drugih al. Otrovnost i lckovitost velebilja. Duvan je Ljlll1t i otJrovan zbog alkaloida niko/ina. otrovnost. heleritrrina. Kokino lisee izaziva ono cudno dusevno raspolozenje usled prisustva alkaloida kokailla. manje vainih alkaloida (kinidin. Otuda tako veli>ka vaznost alkalo1dnih droga u terapiji.). Ali nisu svi podjednako toksicni. Gotovo svi su manje ili vise 0 t r 0 v n i.52 Kad covek oka~ ljavi . Najva7. Lekovitost. Cemerikom i duvanom lece sugavu i vasljivu stoku. ta/we i bunike pOlice od aLkaloida hiuscijamina. ergoloksina.dr. papaverina. U bilju ima jos mnogo drugih supstancija koje su gorke. u jednoj pariskoj apoteci. . skopolamina Ij dru~. Mnogi alkaloidi su vee toliko ispitani da im se zna hemijska konstitucija. narko/ina i jos dvadesetak drugih alkaloida manje medicinske vaznosti. Danas ih je poznato vise od 500. i onih koje su otrovne.kaloida. U rnakovim caurama ima j kodeina. alropilla. Glavni lekoviti sastojak kate. najotrovniji i najlekovitiji . Neki se poeinju i polusinteticki proizvoditi u fabrikama lekova. hemijske i fizioloske osobine. god. na jeziku ·izaziva peckanje i utrnutost zbog pl'i's utnog alkaloida akonilina. LECENJE BlUEM traii od apotekara praskove kodeina. kristalne iii amorfne supstancije bele boje. Svi navedeni. alkalnog karaktera. Paprika je Ijuta zbog alkaloida piperi. Vee ina alkaloida je go r k 0 g uk usa. ergom elrina i . I nisu sve gorke biljke otrovne. vezane u bilju za razne organske kiseline i za tanine. ljutina i gore ina ovog soka poticu od alkaloida helidonina. jz nje curi narandzasti mlecni sok ljutog ~ gorkog ukusa. Mrazovac je lekoviit i otrovan 2ibog alkaloida holhicina. To je najvainiji opojni alkaloid. od kojih je naj vazniji i najotrovniji konin (od latinskog naziva kukute. Raiena glavnica je lekoV/ita j otrovna zbog alka'loi'da ergotamina. nui im gorcina potice jedino od alkaloida. fizicke. lrole i matea jeste atlkWoid kotein. narceina.w.njih viSe od stotilllu poznatih i mnogo jos nepoznatih . na misiju mokracu. Nauena farrnacija pocinje otkrieem morfina u opijurnu 1803.nije droge se dobijaju od bilja koje ima alkaloide. Cemerikom planinci trujru jedan drugom kokosi da im ne cine s tetu u zitu. Sve su to supstancije slabo baznog. stavske. i jos mnoge druge biljke su otrovne i le kovite zbog toga sto sadrie razne a I k a I 0 ide. Kukula je otrovna jer irna nekoliko alkaloida. eaja. OtrowlOst cemerike potice od prolovera/rina.

draZe parasimpatikus. u usporavanju srcanog ·rada i snizenju krvnog pri. jer su i u malim dozama jaki otrovi. sedativa (skopolamin) iii analgetika (morfin) u terapijskim dozama paralisu funkcije 1110zga i mozdine. sudorifika) i pljuvaenih ilezda (sijalagoga). dekokta. organe koji rade bez upliva nMe volje.j adren". krvni sudO\'i. s pecifiene fizioloske osobenosti. na nervni sis tern. hipnotik-a. . par a li s u par a s imp a t i k u s. ali je njiho y broj iz godine u godinu sve veci. dejstvo koje se oeitujc u smanjenju lueenja znojnih (antidijaforeNka) i pljuvaenih zlezda (antisij alagoga). arekohin (Areca) i dr. alkaloidi koji deluju kao narkotika. m Atropin.UPOTREBA LEKOVlTOC BIUA KROZ VEKOVE 53 Upotreba alkaIoldnlh blljaka I ~Istih alkalolda. antibiotika i si ntetsk ih lekova upotreba alkalo ida i alkaloidnih droga jc poslednjih nekoliko decenija nesto smanjena. draZe simpa- . prosirenju bronhija. Izvesni alkaloidi draZe iii paralisu vegetativni i autonomni nervni sistern (parasimpatikus i simpatikus). ovi lekovi se zbog toga mogu do biti sarno u apoteci na recept lekara. tj. iilluza. U interesu narodnog zdravlj a. kao sto su srce. pojaeanju peristaltike zeluca i creva itd. Strychnos) i kol1!in (Conium) paraliSu motome zavrsetke. AlkaIoidi deluju na jednu ili vise funkdja organizma utieuCi. usporavanju peristaltike i ublazavanju greeva creva (spazmolitika). odnosno hioscijamin. pre svega. Datura. Na primer. Naprotiv. ekstrakta i drugih galenskih preparata. Efedrin (Ephedra). alkaloida i nj ihovih derivata veoma je raznovrsna . ezerin fiizostigmin (Physos tigma). kofei!l1 i strihnin u terapij skim dozama nadrazuju razne funkcije centralnog nervnog sistema (analeptika).tiska. . pilokarpin (Pilo carpus). jer svaki alkaloid ima svojstveno farm akod ina msko dejstvo. u proHvnom su skodljivi i opasni. Scopolia i dr) deluju suprotno. Pojavom vitamina. u prosirenj u zenica ~ para·lizi a komodacije (midrijatika). suiavanjem zenice (rniotika). najzad. skopolamin i drugi tropanolni derivati midrijatienih solanacea (Belladonna. Mus karin (Amanita muscana). tiramin (Secale cornutum) .Hn (hormon nadbubrezne zlezde) deluju kao s imp a t j k 0 m i met i c i. ubrzanju sreanog rada i pulsa. tako da i dalj e spadaju u vrlo vaine prirodne lekove koji se koriS>te u savremenoj terapiji. tinktura. Neki alkaloidi deluju na periferni nervni: sistem. Alkaloidne droge se sve viSe koriste u farmaceutskoj industriji kao sir ovine za ekstrakciju eistih alkaloida. zbog eega odredeni dec tela moze postati neosetljiv na bol (lokalna anestetika) . 0 kojima terapeut mora voditi raeuna priliokom prepisivanja i upotrebe ovih vaznih lekova. Hyoscyamus. jezik otela i pos· t ane neosetljiv. zlezde itd.Gotovo sve a lkaloidne bilj ke su tako jako aktivne da se smeju u potrebljavati sarno po uputstvu i pod nadzorom lekara. tj . Kurare (Chondrodendran. deluju kao par a s imp a t i k 0 m i met i k a. dejstvo koje se ocituj e pojacanim lueenjem znojnih (dijaforetika. Kokain (Co ca) paralise senzitivne nervne zavrsetke.Akonitin (Aconitum) izaziva na jeziku peckanje i utmutost i. U terapijskim dozama alkaloidi su dragoceni lekovi . i sve m anj e u apotekam a za izradu praskova. tj. Medicinska upo treba alkaloidnih droga.

iii posle porodaja kad ne dolazi do skupljanja materice. sredstvo koje pojacava rad srca u slucajevima kada do de do nJegovog naglog popustanja. sredstva koja poboljsavaju izlucivanje mokrace iz organizma. tj .terice.n i arekaidin (Areca catechu) deluju Ipno~iv crevnih paraztta (anthelmintika). Rezerpin (Rauwolfia). U ve60j dO'lJi deluje kao sredstvo za povracanje (emetik). a donekle i kofein deluju kaa diuretika. bronhija i u'aheja. Emetin (I pecacuanlla) deluje kao specificno sredstvo protiv amebne dizenterije. teobromin i teofilin (Theabrallza). Slieno deluje i kofein. a ko fein (Ca· dejstva.opasnost da'se disanje zaustavi. podagre) . Anabasis i neke druge biljke sa- .54 LECENJE B LUEM tikus. tj. supl'otno efedrinu i adrenalinu koji suzavaju krvne sudove i time poveeavaju krvni pritisak (vazakonstrukcija) . a zatim paralise ga nglij e vege tativnog sis tema. Hinidin (C i nch o /1a) daj e se kao lek pro tiv s rcane aritmij e. · Hinidin (Cincha/la) daje se kao lek protiv srcane aritmije. Purinski alkaloidi. . upotrebljavaju se neki alkaloidi opijuma (papaverin. Strihin i brucin deluju i kao tonika iii roborancija.! koji deluju na organe za disanje t·reba spomenuti lobelion (Labelia) koji nadrazuje. rj. Kodein (Opiul7I} upotrebljava se radi ublazavanja i stisavanja kaslja (antitusik). a kofein(Ca. flea) kao sreani analeptik. jer svojom ogrom· nom gorcinom pojacavaju apetit slabim i iznurenim.Sabadilla. ergotamin i druge alkaloide razene glavnice (Secale carr-Hlll/m) koji deluju kao uterotonika. ar~koli. kao antagonisti. usled cega dolazi do ubrzanog rada srca .Naprotiv. zbog cega se daje protiv akutnog napada uloga (gihta. parali ~ u simpatikus i zbog toga spadaju u grupu s imp a t i· k 0 lit i k a. spomenuti ergometrin. suzenja krvnih sudova time povi ~enja krvnog pritiska. Nicotiana.Naprotiv. Medu alkaloidima koji deluju na matericu treba. Kolhicin (Colchicum) deluje na metabolizam mokraene kiseline. a atropin ublazuje i prekida napad bronhijalne astme. tj. pojacava i poboljsava disanje (respiratorni analeptik). pros irenja bronhija i zenica i usporava nj a peristaltike. derivati ksantina. Od alkaloid. sredstva koja stisavaju suvise jake grceve materice. N. Slicno deluju i hinin i hidrastin (Hydrastis). skopolamin i atropin deluju protiv povracanja (antiemetici). pre svega. Ergotamin (S ecale carnu/um) I i jorumbLn (Yallimba) delu:ju supratno efedrinu .ikQtin (Nicatina) najpre nadrazuje. paralizatori ma. Staphisagria. lekovito sredstva koje potpomaze izbacivanje sluzi iz pluca. on deluje i kao hemoterapeutik na plazmodije malarije (paraziI icid). . alkaloidi cemerike (V eratrum) i pa paverin (Opium) smanjuju krvni pritisak time sto izazivaju sirenje krvnih sudova (vazodilatatorija). pojacavaju grcenje materice. a i kao ekspektorans. morfin) i atropin. Peletierin i drugi alkaloidi nara (Punica granatum). Veratrum. sto je od osobitog znacaja u slucajevima kada preti . osobina koja se koristi za vreme porodaja kada grcenje materice oslabi iii prestane. .

raz!10vrsne. anabazin). Peyotl sc koristi u eksperimenta lnoj b iologiji. Nije prazna prica cia je najlepse spavati na mirisnom senu. Mladi pupoljci s topole i Jablana upotrebljavaju se za lek uglav· nom zbog jednog slicnog glikozida. Jedno vreme se vrbova kora upotrebljavala kao lek proti'" maiarije. GLIKOZOIDNE BILJKE Svi po7. Pianinari znaju i divlji durdevak po mracnim i vlaz. a kumarin je proizvod nastao razlaganjem . Brdani u prolece jedu sremuS. Svi se njime kitimo. vunasti digitalis iz istoene Srbije. nego otrovi. eremus (Allium ursil1um.to kao i onaj cr~'e l!i digitalis sa Vogeza i iz Svarevalda. Kod nas se j ede mnogo luka. koji se pod utieajem fermenata sto se nalaze u tim biljkama i u prisusivu vode razlaiu na secere i na etarska ulja ljutog mirisa i ukusa. a malo ko od nas zna da je durdevak lek za sree is. A . . i to bas oni divni sitni cvetiCi s to lice na sitan biser. a strofantus je takode lek za sree u ·rukama -apotekara i lekara. To im je prva prolecna salata j ujedno prva vitaminska hrana. stavljaju mu na bolna mesta slaCicinu kartu iii eievaru od slacicinog brasna. sve te. Sve navedeno bilje je lekovito i otrovno zbog prisustva raznih k a r d i 0 ton i c nih g I i k 0z ida. Jastrepca i dui eele Fmske gore. i uli digitalis sa Rudnika. rotkve i rotkvice.iblats kog peska i iz Cortanovacke sume nisu lekovi ni lekovite skovine. Durdevak jc u rukarna lekara i apotekara spasonosan lek. Miris sena potice od raznih etarskih ulja i od k u mar ina. Poznato je da su sve te biljke Ijutog ukusa.d ne biljke im aj u vrlo vdik znacaj za Coveka. Eto. U tu svrhu ona je u XIX veku ispitivana i iz njene kore izolovan je glikozid sa i i e i n. durdevak i razne vrste cligitalisa. za njegov f ivot i rad. Po gradovima mnoge domaCiee znaju da prave senf iii mutar od bele slacice.naju divno evece l1url1evak iii l1urtlic (Col!vallaria majalis). upotrebe u tera piji. nek i alkaloidi se koriste i u poIJ opnvred l. Ali seijaei. O S In1 eeste I. Kad nekoga »uhvati u krstima«. Seno zaista mirise. a dmgi za 'Povecanje zetvenih prinosa stvaranj em pO'liploida (kolhicin) . U rukama nestrucnjaka. Kad struzete ren ili seckate luk. iijander. toliko yam suze oci da morate iziCi iz sobe. a li sarno spol j a {protiv vasiju i slicnih inseka!a-parazita}. Mnogi vole ren.lk a lo i. gorocvet sa Det. Stotine vagona ovih droga potrosi se svake godme u fabrikama Iekova i u apotekama za proizvodnju raznih lekova za jacanje srea. Stari narodi su kukurekom trovali strele kad su iSli u loy iii kad su medusobno ratovali.nim sumama. i jos mnoge druge biljke sadrZe sum po r neg I i k 0 z ide. divlji iIi medvedi luk) zbog ljutog ukusa slienog luku. Jecl m za um s !avan j e raznih parazita na kuJturnom bilju (nikotin. nazebe.UPOTREBA LEKOVITOG B IUA KROZ VEKOVE 55 drZe alkaloid e koji ta kode deluju kao paraziticidi. cobani i drugi Ijudi bliski prirodi dobro vele kad tvrde da ne Rlirise svako seno podjednako prijatno. a b rucin kao vanredno osetljiv reaktiv u a na litickoj hemiji za dokaziva nj e minimalnih kolicina nitrata. I danas razni narodi zarke Afrike truju strele strofant usom. kukurek I i onaj diiVIl!i.

Njena lekovitost pot ice od go r k i h g 1 i k 0 Z ida: eritaurina i eritrocen taurina. Gorki badcni i semenje iz kosticavog divJjeg i nekaiemljenog naseg voca (viSnje.· PoLY~+L. Gorcina ovog semenja i 's pecifican miris »na gOl'ke bademe. Kad leti berete ukusne ~umske jagode na mestu gde je okupator isekao divnu borovu s umu. cijan.. gorke kao pelen iJi cemer.56 LECENJE BIUEM jednog glikozida. organs&ih materija koje hidrolizom daju secere i cijanovodonik iii.4 Ell. kao i u vreme -kad je Dositej planoinario po SIN-+PfS j"".4 'N~e. "!. tj. prosto. poznati otrov kojim dezinsekcioni zavodi po stanovirna truju stenice.I to< I{ Lot 0 FF . U cvetovima ZOve i lipe irna g 1 i k 0 z ida k 0 j i i z a z i v a j u z n oj en j e. Kumarinom parfimi ~ u skupocene duvane. Kumarinskih glikozida ima u raznom divJjem bilju koj e raste po senokosima.'AI~ lei" ~ONI$ T!Jg.azivanje ~to jaceg znojenja.f HETEROZIDNE BlUKE U JUGOS LAVIJI Fruskoj god.trava od grozn·ice. gorCicu iii . UN oL Dig . u Iablanici ispod Prenja i Cvrsnici na Neretvi. za i7.travu od gromice« (EryiJraea cenlallriul11) . poticu od c i jan 0 g e net ski It g 1 i k 0 z ida. ~I/Ul>IFLollo4 )lfLIIOrtls PltllNIIS SPINOS4 ~. a najviSe u zdraljevini i1Ii kokocu (Meli lo/us officinalis). iako je gorka kao kininova kora i druge alkaloidne droge. L4NHi .UNlIS ~NVU>lt'1JS LIQ<lIT/ITlot PIlIMUL. Slatke jagode rastu 'pored same gOl'ke k icice. .. Za Jecenje groznice kicicu upotrebljavaju i na Durmitoru. jer j e to i danas.sl Pil. u Belom Potoku ispod Avaie. a na prekookeanskim brodovima pacove da ne bi preneli kugu iz Indije. Zbog toga se ove dye droge upotrebljavaju u obliku toplog caja protiv nazeba. kajsije) upotrebljavaju se za proizvodnju lekovite gorke vode.. ali nije otrovna. breskve.uv~ lifl. Fruskogorci j e sasvim ispravno nazivaju . naici cete i na kicicu. Besnoj kobili. glavni narodni lek tog kraja protiv groznice.. Kicica je lekovita.

go roe vet. Isto tako. pricaju stariji Ijudi iz Siankamena. upropascuje vlakna i tkani'l1u). Kukoljevo seme je otrovno zbog saponina zvanog gitagin. Divizmom deea truju u plicaeima ribu i onda je rukama hvataju i nose kuci da spreme rucak jli veceru. jer joj evece i granciee sa semenjem podsecaju na slajer (veo) (Gypsopltila panzculata) . divljeg kestena. divizmc i mnogih drugih biljaka. Ova grupa se naziva jos i digitalisova iii digitaloidna. jer je purpurni digitalis prvi usao u terapiju. U seoskim bastama jos se nailazi na mali kutak s evecem. Glavru leko-lltl sastoj ei u ovoj kori su a n t r a h i non ski g I i k 0 z i d i. I brezov list je lekavit zbog saponina. Ako sapunjacu Hi. To rni i danas cinimo.ge koje del£ljU na srce. »slajer-trava« . Upotreba. Zbog osobine da daju penu slicnu sapunima. Iz IOga kon:. nego raznim preparatima.kolicin a kakve saponinske droge 'prokuva u vodi i malo duze mucka. Sve zavisi u cijim su rukama.glikoni«) . Vunasti.na vachl se IS a po n i n . kukurek i neke druge biljke sadde heterozide koji u terapijskoj dOli deluju ton ie n 0 n a s r e e i spadaju u s t e r 0 i d ned e r i vat e. Heterozidi iii glikozidi su slozena organska jedinjenja koja se lako razlaZu pod utieajcm razblaZenih hselina iii hidroliticnih enzima dajuci pri tom jedan iJi viSe secera (. Divizma je o t rovna zbog saponina. Sv.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 57 mm. Daninoc se zbog saponina upotreblj ava za lakse iskaSljavanje. Ako sc mala . Istu takvu penu dobicete i od semena kukolja.s utnih saponina.iJ1!j sapun-trava (Saponaria officinalis). kao i glikozidi i alkaloidi mogu. . d u r d e v a k.i belonoga . bde sapunjaee Hi. Ti·se i drugih reka raste sib krusina (Rlw- vanJe stoh ee. pojavice se obilna i postojana pena.ng (William Withering) . »Kad smo bili deea. Tu se ponekad nalazi . Is ti glikoziLii se 'l1alaze i u plodovima pasdrena (Rhamnus cathart ica). kako je tamo nazivaj u. ove supstancije nazvane su »saponini«. koji 'Uma raznovrsnu tehnicku upotrC!bu.j postojana pena kao sapuniea (sapo na latinskom znaci sapun). Slatki koren pored slankamenackog grobl ja olaksava iskasljavanje zbog pri. dobija se obilna . Ii jan d e r. uveo ga je engleski lekar Vilijem Viteri.ls fral5. fine vunene i druge skupoeene tkanine o d zivotinjskih vlakana ne smeju se prati sapunom (jer je em alkalan i najeda. bioti i lek i otrov. a ne znamo da je u n j ima glavni sastojak saponin. dakle.Za medicinu su najvaznije one glikoz~dn. »aglikoni<c. purpurni i neke druge vrste dIg I t a I I s a. I ona se peru kad se sa vodom t rlja. Cim neko okasljavi. S nj~ se s~ i? a kora i upotreblj ava protiv zatvora. za urC!di- Po sumama po red Dunava. dakle.e dro.mali jos stari Rimljani i upotrebljavali su je za pranje vune. cuvaJi smo ovee i zvakali bilj e dok nam ne ud ari pena na us ta«. "rio le po evece. Zbog toga su je i nazvali H erba lanaria. jagorcevin e. razni samponi i druga sredstva za pranje kose sadde uglavnom saponin iz korena ove nase biljke.i jedan iii vise molekula jedinjenja koja ne pripadaju secerima.ka iz"ozi se svake godine po nekoliko vagona korena bele saponarij e.jJene. razne vrste s t r 0 fan t usa. jos bolje. daju mu da zvace ovaj :lut i sladak koren. Sa Deliblatskog pes. I saponini.ula). To su . kao kad uzmete najbolji sapun. Slankamenci ovaj koren nazivaju »bilj e«. dobijen ekstrakeijom iz sapun-korena. ovaj saponin trljate medu dlanovima s vodom.

momju se cuvatU pod kljucem odvojeI1lO (rem edia separanda). adonorm Ii dr. jagorcevina. moze doci do upale organa za disanje i ociju_ Sitniea. u malim dozama kao ekspektorancija. Sva kardiotonika koja se prakticno upotreblj avaj u u terapiji su biljnog porekla.u laceae. Apocynaceae. dijatorezu j jace lucenje iuCi. terapij skoj dozi kardiotonicne droge pojacavaju rad srca kad ovaj postane nepravilan j nedovoljan usled raznih oboljenja. god in e. Svojstva i upoh·eba. cime se postize kompleksno dejstvo. zeluea i ereva i izazivaju pojacano lucenje zlezda. rastavie.tiniji od ci'S tog heterozida. zbog toga. zecji tro. Kad se suve saponozidne droge drabe. sporo 's e eliminisu i nove doze digitalisa zaticu stare. ali im je zajed ni cko da sadrZe vrlo srodna s t e I' 0 i dna h e t e r 0 z i dna j ed i n j e n j a (genoli sa C1!3 i C24 ) i da sv i deluju na srca ni mi sic : u te ra pij skoj dozi su lekov i za sree. Liliaceae) i raznim rodovima i vrs tam a i policu sa raznih kontinenata. a uzeti u vecoj kolicini su o trovJ za sree. a lek "je znatno jev. posto su otrovne. Osim toga. jer 's aponozidi jako draze sluznicu organa za disanje (sternutatorno dejstvo). . zbog cega se daj e u slucaju akutne srcane slabostL Cuvanje.Zbog nepostojanosti heterozida sve kardijaooe droge moraju se cuvati slo suvlje. . hermeticki zapakovane u tamnim mrkim ncprozirnim posudama na suvom i hladnom mestu. Inace. List purpurnog digi. melju iIi tueaju. poj edinacno iIi u smeSi.. a ernacka plemena u A[rici razne strofantuse i druge apoeinaeee za trovanje strela i kao s udski olrov. pi:revina. osobito u slucajevima srcanih edema. Ove droge pojacavaju i normalizuju rad srea u slucajevima kad su njegove kontrakeij e oslabile i postale nepravilne_ Ove droge deluju i diureticno. breza i neke druge saponozidne dToge izazivaj u pojacanu diurezu. tako da dolazi do nagomilavanja iii kumulacij e. 2-3 g digitalisovog lisea Hi 15 m g digitoksozida) . jer stUffilu%raju bronhijalnu sekreciju. U veCoj dozi uzete digitaloidne droge deluju otrovno i mogu izazvati smrt (npr.58 LECE JE BrUEM 1785. U poslednje vreme upo't rebljavaj u se i koneentrovani ekstrakti droga bez balastnih materija: totadigitalis. jer se ovi heterozidi cvrsto vezuju za srcani mi sic.. Ako se ova prasina duze vremena udiSe. povraeanje i nepravilan puIs. . Strofantozid G iii uabajozid deluje jos brie. njihova prasina izaziva neizcldljivo kijanje. a s razvojem far maceutske industrije u novije vreme sve se cesce koriste cisti hete rozidi . Ranije su za lek upotreblj avane d roge.talisa deluje !>poro i dugotrajno. jos s u Arapi upo lreb ljava li primorski luk za trovanj e pacova. Lanata-heterozidi vunastog digitalisa lI1emaju kumulativno dejstvo i deluju bde. di'V izma. Senega. U maloj.Razni saponozidi u razliCitoj meri draze sluzokozu usta. njegovo dejslvo pocinje tek nakon ne koliko casova i traje i vise od 24 casa. Ove biljke pri Jadaju razn im biljnim [amilijama (Scrophu lariaceae. Kao prvi znaci nepodnosljivosti i trovanja javlja se gadenj e. Ral7£tI1(. ali ne duie od jedne godilfle. daninoe. slatki koren i neke druge saponozidne droge upotrebljavaju se. vee posle nekoLiko trenutaka.

Saponinski preparati se osobito eene za pranje osetljivih lkani na. Na sluzokozi izazivaju oseeaj tapline. Miri5 eveea je oduvek privlacio covekovu paznju. oman. pogo lovu one koje inace Lesko mogu preve ti u emul ziju.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVL 59 Saponozidi poveeavaju propU!Stljivos t ee l1ja G poveeaMaij'll lucenje tccnos ti u raznim organima i tkivim a. o lrova. Narod upotrebljava razno cveee ne sarno za kieenje nego i za lecenJe_ I zato ga gaji i voli. osobito ako se upotrebc parenteralno. Pored toga sugestivnog dejstva. vagine i rektuma. zabe. pored svega toga. Kar:lkteristicno je za sve saponozide da izazivaju hemolizu. nana. draze nje i obilno lucenje tecnosti. DULom stalnom upotrebom ova. mast·i i drugih materija mnogo brze i potpunije.i omiljena pesma 1 kita divnog mirisnog cveca dUl1esena teskom bolesni ku. Zbog toga su osobito otrovni ako se u zivotinj ski organizam unesu paren teralilo . Za ribe. uzrok lezi u znatnoj otrovnosti saponozida i prema coveku i zivotinjama tople krvi . anis. Gotovo svi losioni. morac. samponi i slicna kozmeticka -srecLstva sadrze saponozid e. razna eta r s k a u I j a sadr2c i takve sastojke koji su stvaran lek. Saponozidi se mnogo koriste u indus lri j i. inace izvrsna higij enska sredstva. Na laj naci n se moze objasniti zasto je dej s tvo cis tih a lk aloida. i dobra vest. he tcrozida i dru gi h c is lih hemijskih sup s lancij a drukcij e u izvesnim prilikama od delovan ja iSlih u prisustvu saponozida . rulvica. Ova osobina se kori5ti kao reaktiv: ribice za dokazivanje i doziranje saponozida. majkina dusica. a jos vise sluznieu. To su. rad i cega mueka nj em 5 vodom mnogo pe l7e i imaju svojS lvo da emulgiraju tecnosti. MIRISNO LEKOVITO BILJE Svi volimo mirisno cveee. sa mpona i drugi h kozmetickih i higij enskih proizvoda. kao sto je to slucaj sa di gitaliso m . Imaj u ogromnu moe adsorpcije. odo/jen. od nj ih se izraduj u penusavi ras tvori za gasen je pozara.obralno. el-ve. Zbog toga je u prisustvu saponozida u o rganima za varenj e upij anjc lekova. Ribe su izvanredno osetlj ive i podleZu vee i od veoma slabih koneentracija saponozida. malicl1jak. hmeIj. Iii rica ----' . Pozna to je da cesto de/uje kao Iek i Iepa rei:. jer saponozidi draze kozu. tripa nozome. Vee nekoliko rng/kg deluju smrtonosno a ko se upotrebe int ravenozno. Saponozidi su protoplazmatski otrovi. gorocvetom i ne kim drugim drogama . pogotovu oka. Zbog svoj ih tenzia-ak tivnih osobina saponozidi smanj uj u povrsinski napon. mogu biti skodljiva. pre svega. saponozidne droge i saponozidi ipak ne upotrebljavaju protiv raznih parazita hladne krvi. i . Mirisemo ga i kit.imo se njirne. kao s lo su svilene i vun ene. Sto se. uha . . U vrtovima ga negujerno i pazimo kao s to cuvarno ma lo dete. toksina. za izradu penusavih Iimun ada. pa lime olakSavaju i ubrlavaju upijallje tarmakodil7amski akti vn ih supstancija. peekanje. Zato se razoe saponozidne biljke od najdavnijih vremena upotreb ljavaj u za pranje meS lO sap una. pa rameeij e i mnoge druge zivotinj e hladne krvi saponozicli su mnogo veti otrovi nego za zivo tinje tople krvi. nosa.

u r~ preparatirna.iniji. Aromaticno bilje. ipak proizvodnja prirodnih aromaticnih m a te rija sve vise raste i po kolicinama A I c D VAKUUM OESTLLACIONI APARAT i po vrstama. Na primer. LEVO: BOCA ZA HVATA NJE ETARSKIH UWA LAKSrH 00 VODE DE!. linalol i bezbroj drugih sastojaka prirodnih etarskih ulja sve viSe i raznovrsnije sluze sintetskoj industrij. . jer su prirodni mirisi f. diskretniji i zbog toga vise traieni i skuplje placeni od sintetskih. komed icinski i privrcdni znacaj u svetu. eugenol. 5toga nema opasnoS'ti od hiperprodukcije mirisnog bilja i prirodnih etarskih ulja.kih mirisa. Pinen.i razmovrsnih yes· tackih mirisa kao ishodne supstancije. iako je pojavom prvih sintetskih mirisa u J.60 LECENJE BIWEM i drugo lekovito bilje. a u XIX i XX veku osobi to e tarska ulj a i njihovi derivati dobijaju sve veCi famla- FLORENTINSKE BOCE ZA HVATANJE ETARSKOG UWA PRILIKOM DESTILACIJE. svi pokusaji da se prirodno ulje ad pitorne nane zameni. smesom prirodnog ill sintetskog mentola i rnentilacetata (cak i u istoj razmeri kao u prirodnorn ulju) ostali su bez us-peha.{IX veku postojala opasnost da ce vestacki proizvodi potisnuti prirodne. ve6inom poznate hemijske grade. I NDUSTRJJSKE BOCE.NU: ZA ETARSKA UWA TEZA UD VODE Premda iz godine u godinu sintetska organska hemija daje sve veci broj vrlo raznovrsnih veiitac. citronelal. Prolzvodnja mirisnog bllja i etarsklh ulja. Miris im potice od etarskog ulja raznog hemijskog sastava .

Vlja ad timijana. a reflektol'llo i jacu sekreciju zeludacnog soka i na taj nacin povecavaju apetit i bolje varenje hrane (siroka i svakodnevna upotreba bibera i drugih zacina). Zbog prijatnog mirisa mnoge aromaticne droge i etarska ulja sluie kao korig encija.. higijenskih.Jica.. kozmetolosk ih. uop ste. profilakticnih.Etarska ulj a imaju svetski farmakomedicinsk i i.icnih lekova za spoljnu upotrebu.J PARNI lJE!:>TlLACIUNI A~AR..+-. Osim toga. tj. RAZBIJAC PARE .. osobito ana koja imaju fenola i estara. moder· nizacija i povecanje :livotnog standarda zahtevaju svakim danom sve vecu.escu i raznovrsniju upotrebu sve slozenijih »kompozicija«.. alkoholnih i bezalkoholnih . Racuna se da j e njihova god isnj a proi zvodnj a u sve tu veca o d 30 rniliona kilograma. Mnoge mirisne biljke. sredsta· va za uiivanje i dr. za razliku ad masnih ulja koja deluju suprotno.AT potrebe proizvounjc lekova.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 61 Farmakomedicinskl I prlvrednl zna~j.. oko 3 miliona kilograma raznih derivata izoluje se iz elarski h ulja za SIGURNOSNA CEV . lla (alllibiolicna) svojstva. ne uracunavaj uCi ovde oko ISO miliona k ilograma terpentinskog ulja.napitaka. linimenata i sJ. Industrijalizacija. Izvesna ulja ulaze 1I saslav raznih melema. Znatno vece kolicine mirisnih bi· Ij aka potrosi industrija etarskih ulj a . maraca. karanfj. upotrebljavaju se za izradu raznih galenskih preparata. V vecoj dozi neka etar· ska ulja izazivaj u zapaljenje koze. V terapijskoj dozi etarska ulja iza· zivaju u us tima poja(. sredstva za popravljanje mirisa i ukusa mnogih neprijatnih lekova. stvaranje vecih i guscih naselja i. imaju jaca iii slabija anlisepli(. Ulje od san tala . anisa. Aromatizacija vecine s intetskih proizvoda danas je neo· phodna. uopste. zbog svojih lekovitih sastojaka. belog luka i drugih droga izlucuju se preko organa za disanje i na taj nacin vrSe njihovu dezinfekciju. privredni znacaj. . par· fimerijskih i drugih proizvoda.. .. c. a pogotovu sluzokozu. majkine du!lice.. mehurove i rane (ulja sa sumporomJ. Mnoga etarska ulja draze kozu. izazivajuci pri· liv krvi ~ crvenilo na mestu aplikacije. I. Mnoga etarska ulja.allo lucenje pljuvacke. dejstvo I upotreba.

ulje od kleke.SEKREClONA D'-""A NA Ll'STU POGOSTEMUM.SEKREClON'l KANAL U BORU. . 10 . kamfor j e analeptik. perslma. 9 .62 LECE NJE BlWE M i nekih dmgih biljaka.SE· KREC I'ONA DLAKlA NA LlSTU LAVAINDULE.SEKREClONI KA· N AL U PLODU STITARICA .ht o· 1~ :g.~ '. "b ~2 3 6 9 RAZNl TIPOVI SEKRECIONOG AlPARATA: I SEKRECIONA SUPWINA U EPI· KARPU POMORANDZE I DRUGI H AURANCIACEA. ". illje od t itrice je izvrstan sedativ. vrsi dezinfekciju uro-genitalnih organa. hmelj a.SBKREClONA DLAKA NA LlSTU PELARGONIUMA.l ' t<.. al1tiflogistik i an tihistamirzik iiltd.'\ .SEKRECIONA DLAKA NA L1STU MAJKINE DUSICE . 3 . !J2 .2 . celera i kopilnja'kia deluje diureticno.7 ..ECIO NA SUPWLNA U LlSTU EUKALIPTUSA" 4 CELI1E EPIDERME S ETARSKIM UWEM U K1RUN ICNOM Ll5TICU RUZE (ROSA SEKRECIONA ZLEZDASTA DLAKA NA LISTICU NANE . Etaa-ska ulj a od gorkih ba- 1 2 1. r u tvice i belog luka deliuje umirujuce. II . ulje od odoljena. 6 CEN TI FOLIA) .S. 2 .\ " "' \ :.SEK'R.'. 8 .CELIJE S ETARSKJM UWEM U LlSTU KAMFORA. 5 SEKRECIONA DLAKA NA LIST U ClSTU.

« Za ulje od lavandule. hemijski heterogene sme~e. za ulj e od pitome nane na ~a farmakopeja traZi da "mora sadrZavati najmanje 50"/0 ukupnog mentola od toga ni manje od 5"10 ni vi~e od 21"10 etarski vezanog mentola . Etarska ulja nemaju gotovo niceg zajednickog sa masnim uljima. izves na ulj a im aju po 30 i vi~e sas tojaka koji ni sll uvek farm a kodinam sk i sinergis ti . ~to . VAZNIJE M. a za ulja granicne vrednost. dotle su etaTska ulj a vrlo slozene s me~e alifatskih i ciklicnih jedinjenja.lRrSNO LEKOVITO B LUE U JUGOSLAVlJI i inostrane farmakopeje dalju obavezne standardne metode ispitivanja i ocenjivanja kvaliteta oficinalnih aromaticnih droga i e tarskih ulja_ Za svaku drogu se. jer su vrl o s lozenog hemij skog sastava. Uop~ l e.. trazi koliko najmanje mora imati etarskog ulja. Na ~ a . 15parljivost. Od masnih ulja razlikuju se isparljivoscu i aromaticnim mrrisom. Dok su masna ulja smese gLieerida mas nih kiselina.ie i bio povod da im se u XVIII veku da naziv »e tarska ulja«. da Ille sme Jrnati manj e od 35"10 ni vise od 62"io linalil-acetata. elarska u lja imaj u veoma raznovrsno farmakodinam sko dej stvo.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 63 dema. miTis i jo ~ neke druge fizicke osobine ucinHe su da su ove. Etal"ska ulja su isparljivi proizvodi prijatnog mirisa dobijeni iz raznog bilja. zeleniceta i erne slacice vrlo su jakog fizi olo~kog dejstva i mogu izazva ti sm rt. svrstane u jednu prakticnu tehnolo~ku grupu. ali se po tradicij i ovaj naziv do danas odrZao. Na primer.. pored ostalog.i glavnih sastojaka.

cvet i list crnog sleza i druge droge ciji je glavni lekoviti sastojak 5 I u z. zacin.64 lECENJE.t pr· GlHNOHILL TII"NUf YUI9~1!'S fOfNICUllJlI JUIiIPFrlt/S eO"'HU~/5 /'OF/i lcU<UII VULgur HEW. Jugoslove nsk a Ullja od za l· fije. BlUE SA SLUZlMA. ruzmarina.S HfNT1f. Taj broj j e iz godine u godi nu sve vec i. nane. daje im se da piju salep.! pp .000 hal. :Jl/NI1'E8J!5 /IJN![ . Kasnijc su se javile mirisne vode.1 'lilg . korijandra . CORMNDtflN 51T' PINUS 1>1r. U pocelku se koristi lo sarno divlje. korijandra (oko 3. a kasnije se poce lo gajiti razno mirisno b ilje . Kad se preko leta medu decom jave dosadni prolivi. lavandulc. a u XVI veku u Evropi se proizvodilo desti lacijom s vodenom parom dest!tak vrsta etarsk·ih ulja. idirota. grglja i pije beli sl ez.000 hektaral. tako da se danas upotrebljava vise ad 2. GUMAMA I PEKTINlMA Kad neko okasljavi iii promukne. kamilice. kamilice. kleke. CQRJo1NJ?P UH dFi&US f1 L6HY. Kod HrNT"'" pp .<t1l. Protiv kaslja daje se i list podbela. za aromatizaciju raznih napi· taka. fQfAlICUlUH 1)ulCe PlAJut PIN" s. Poslednj ih godina se pre lazi na planta· zno gajenje nane (oko 5. bIt· Le"c~beVIIS HEAlTH"" GLAVNA PODRUCJA PRUIL VUUNJE cTARSK l1-I UUA U JUGOSLAV IJI nas raste nckoliko <s totina vrsta mirisnog bilja. moraca. kozmetickih ulj a i smola za ulepsavanje i u druge svrhe. . a nasona i nekih drugih biljaka poznata su u svetu.000 vrsta. Na cir. izepa i drugog mirisnog bilja. uboj i opekotinu stavlja se sluz od lane l10g Hi dunjinog semena. NENT1/" bit · MAT'(. BIUEM Aromaticno bilje je od najdavnijih vremena privlacilo painju coveka i on ga je poceo upotrebljavati za lek.

dekst·r anu«. koren od srcenjaka. gumama I pektlnlma. Mukoidne (sluzne) droge deluju kao emolijentna topika. Musmule. KUlllarion. uostalom. psihotrin i neki drugi alkaloidd imaju <i fenolske funkcije. jer imaju svojstva slicna . zbog cega su se od najdavnijih vremena upotrebljavale u medieini za lecenje upala sluzokoze usta. srdobolje. ielea. uj eda. . orahove ljuske. jer mebanicki aktiviraju peris taltiku ereva.) predlagane kao zamene za krvl1u plazmu.). orahova d druge kore ~eg drveca i voca stezu usta kad ih zvace te. koren trave od srdobolje (TonnenI ilia).razlicitih fenolskih supstancija. laminarija desetostruko nabubri a da pri tom ne izgubi svoju zi lavost (viskoznost).Jjni organi upotrebljavaju se za ~ tavlj enje koze. beli i erni slez. Gume imaju ~iroku primenu u tekstiJnoj industriji. koja je. pihlijasfe. Vlaieci s luzokozu ereva. a neke su (arapska gum a i '5luz iz bamje. oskoru~a. IS lu~ pokrivaju. glavni potro~ac guma. maskiraju Ileprijatan ukus lekova. jer unutra ~ nja povr~ilna ereva postaje skliska . kao i za lak~e iskasljavanje. koprivin list.U bi'Jju ima .i omekSavanje. opore jabuke. Upijajuci vodu. karagen. Deluju Ikao blagi i ne~lrod. viskoZl1e teenosti. agar. sluzi i pektina i droga koje sadrze ove supstancije zasniva se na njihovom 6vOjstvu da upijaju znalnu kolicinu vode i time bubre datiu6i koloidne. oporog su ukusa. uboda. dajuCi s vodom Zilave koloidne rastvore. cefelin. ruzin evet. dunje. Morfin. zeluea i oreva. Kao sredstvo la vlaienje . Njihova oporost J lekov itost poticu od tih ~tavskih materija. osobinom da na sluzokozi obrazuju ncprekil1ut film. a neke vezane na razna druga jedinjenja. Droge s fenolskim jedinjenjima. SvojoOl viskoznoscu. za bde zarasCivanje rana. oblaiu i stite sluzokoiu ublazujuci razna zapaljenja. TANINSKA I SRODNA POLIFENOLSKA JEDINJENJA Hrastova. Najti- . Hibiscus esculentus L. jabuke. dunja. Zbog te oporosti razni bi. i . biljni mukoidi olak~avaju i ublazuju svoje laksativno dejstvo (pektini. ~to je od znacaja za lecenje hronicne konstipaeije (zatvora). za jacanje i '51. emulzija i drugih lekova.Upotreba guma.i kao da je )'podmazana«. pilula. protiv raznib katara i proliva (salcp. sisarke sa hrasla. za bojenje i za lek. sluzi se 'kori:SJte za lecenje katara organa za disanje J zdrela. protiv opekotina. seme lana i sitne bokviee). 2lbog cega se koristi za bezbolno prosirivanje rana i drugih otvora na telu i time lak ~eg vadenja stranih predmeta. koje sc u nauci 'l1azivaju tan i n u. kora i list. ro~cic i ramo drugo oporo biJje slilZe u medieini kao lekovi protiv proliva. plodovi borovniee. dunj e i dr. jabuke i drugo divlje voce. jasenova. Neke su slobodne. Svojim izrazitim koloidnim svojstvima mukoidne supstancije »pok rivaju«.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 65 Dejstvo I upotreba bilja sa sluzima. po~to u erevima bubre i tako svoj im volumenom podstrekavaju ereva oa zivlje pokrete. sluze kao izvrsni emulgatori. U farmaceutskoj praksi gume i sluzi se koriste pri izradi tableta. siSarke d "'a2nl drugi biJjni organi su oporog ukusa.ljivi laksallsi. divlje kruske. cerova. . hajdu{. Ollada hrastova kora.ka Imva.

Eugenol je gla· vni mirisni i antisepticni sastoj ak ulja od karanfilica. floroglucinol. cubra. Zbog toga je farmakodinamsko dejstvo . U medicini se za ·s ada koristi jedino tan in dobijen od alepsk~h sisarkL Dejstvo tanina je drukcije od delovanja taninsk·ih droga.66 LECENJE BIUEM picnija i najrasprostra njenija poli fe nols ka j edinj enj a s u tan ini. . stipticne iIi adstringentne droge. pirogalol i piro· katehol. jer u biIjnim organima osim tao nina ima i mnogih drugih sastojaka.Taninske droge sluZe za proizvodnju tanina i za lecenje.ina su sastojci »pirogalnih tao nina«. Upotreba taninskih droga. Na ovom principu se osniva i kvantitativno is· pitivanje tanina . smole (rezina·ta noli) i dr. laloie soli Idkih melala i vec5inu alka· loida.ili zelen talog). a sa hromalima smetle laloge.pomocu nestavljene koze u prasku.Tanini iii stavske materije su polifenolna. takode imaju fenol ske funk cije. koj e s u same po sebi lek iii ul aze u sastav raznih lekovitih prepara ta . kao sto je i ime etarskih ulja. . koja imaju izvesna zajednicka organolepticka. salikozid i dr. Salic il na. Hidrohinol je glavni lekoviti sastojak Iisca izvesnih erikacea. sa zelatinom) tanini se jedine talozeci ih. Polifenoli kao redukcione sups ta ncije imaju antioksidacio na svoj s tva i tako u biljnoj celij-i imaju izves nu zastitnu ulogu.i anisa. sa feri·solinta daju plave iii zelene.). slozena i raznovrsna jedinjenja biljnog porekla. bezazotna. Na· ziv »t ani n« ne oznacava neko poznato i tacno defini'5ano hemijsko jedi· njenje. izrada tanalbina od tao nina i beIanceta iz jajela i dokazivanje tanina pomocu zeIat·ina. tehnicki naziv zadrZan do da· nas. ga l· na i neke druge kiseline. Sa feri solima daju bojene reakcije (najcesce play . karvakrol i mnogi drugi miris ni i le ko viti sas loj ci razn ih e la rs kih ulja su fenolL Mnogi fenoli sa secerom grad e he ter ozide (a rbutozid. hidro hinol. Taninske: opore. gde se nalazi u obliku heterozida ar· butozida i metiIarbutozida. slave koiu. vranHovke i nekih drugih biljaka iz porodice usnatica. fizicka i hemijska svojstva: oporog ukusa. Od anetola poticu prijatan sladak ukus. rne tilar· butozid. topoIama i drugom oporom drvecu·. floroglucinoI je vezan i u mnogim tani· nima i heterozidima. smola. Vecina zajednickih hemijskih i farmakodinamskih svojstava tan ina zasniva se na pri· sustvu fenalnih junkc(ja u njihovim molekulima. TimoI i karvakroI su gIavni miris-ni i lekovi·ti (antisepticni. PirogaIoI i eIagna kiseI. maj. Derivati floroglucinola u nava1i i nekim drugim drogama deluju kao anthelmintika. antihelmin· ticni) sastojci tlmijana. saponozida i drugih supstancija. Euge· nol. razni an tra hinonski de· rivati i mnoge druge prirodne sups tancije. hemijski takode vrIo heterogenih.kine dusice. Fenoli sa alkalijama daju u vodi ras tvorljive fenolate. To je vise jedan zbirni organolepticki. Glavni deo tanina potrosi se za stavljenje kola. Pirokatehol je vezan u obliku he terozida u raznim vrbama. Salicilna kiselina se cesto nalazi u obIiku mirisnih estara iii heterozida. timol. S belancevinama (npT. Antioks idaciona svoj s tva raznih fenola su !·azlicila. bIag miris i lekovitost ulja od moraca . cia· juci nerastvorijivo.. nepromocivo postojano jedinjenje koje ne Iruli i ne bu· bri (princip stavIjenja koza). Najizrazenija imaju hidrohinol. Imaju slabija iii j aca anti· septicna svojstva.

hidroksilna (fenolska) iz ta. zbog cega deluju kao antio~sidaI1lSli. Na amino-grupu u polipeptidnom laneu belaneevine vezuje se umesto karbonilne (aldehidne) iz formaldehida. Oni doprinose postepenom mehanickom odstranjenju klica iz erevne sluzokoze. imaju redukciona svojs.UPOTREBA LE KOVlTOG Br UA KROZ VEKOVE 67 cis tog tanina b rie. Tanini deluju wltidijaroicno. nif. tanini blokiraju.vesnilz vrsta mikroorganil. Taloze6i belaneevine na oboleloj ozledenoj sluznici iii kozi.n ina.olovane il. ANTIBAKTERIJSKI SASTOJCI VISEG BILlA Antibiotici u visem bilju (fitoncidi) Antibiotici su lekovite hemijske supstancije il. aktinomieete i bakterije. jedinjenja koja su sposobna da unWe iii sprece ral. Zivotinje stvaraju u svojoj krvi.ivilz. a delovanje droge spo rij e. tanini grade nerastvorljiva jedinjenja velikih molekuJa. Tanini deluju i hemoslalicno. zbog cega suse slumieu. Slavljenje koze zasniva se na talozenju belan eevine pomocu tan ina. pomocu tanina se moze naeiniti jedna vrsta zastitnog filma od nagradenog kompleksa protein-tanata. taloze alkaloide stvarajuci nerastvorljiva jedinjenja.ama.i ma razne zastitne supstancije (Iizozim. Antibiotici su hemolerapijski . komplekse sliene onima koji se javljaju pri stavljenju koze. kao i druga polifenolska jedinjenja.utieu na mikrobe. stete po covec. Ziva bica su sposobna da stvaraju hemijske sastojke koji mogu da sprecavaju razmnozavanje skodljivih i neskodljivih mikroba.infekciona moe fonnaldehida i lanina. skroba i drugib balas tnih 'S astojaka. Ispod te »vestaeke pokoZice« postepeno s e s tvara nov epitel. i tanini imaju izrazen afinitet p rema bela neevinama. raznih f. vezuju se na aminokiseline dajuci tanate (»Albuminum tannicum « i:l:i »Tannalbil1um «).voj il. pektina. oevrscuju epidermu i smanjuju njenu osetljivost i sekreciju (npr. Na ovom svojstvu osniva se del. Tanini imaju i slaba anestelicna svojS>tva ~ time ublaza_jru bolove III oJ1gam~ma za va. taloge. gurna. ne bubri. a pogotovu sa sluznieom.ih orgallil. Tanini. Taniru. jer j~vaJju suiavanje krvnih sudova i stvaraju eep od zgrusane belaneevine krvnog seruma. Tanini su ads tringenlni.. oseca se oporost i suvoca koze i sluznice. rede lisaji. properdin.am. zlezdama i drugim organ. Talozeci belaneevine u sluzokozi usta. Slieno formaldehidu. eritrin) koje . neras tvorljiva evrs ta jedinjenja koja cine da us tavlj ena koza ne upija vodu.ama bel.i organil. U slueaju opekotina tela. alge i viSe bilje. imobilisu razne kliee i toksine i tako zaustavljaju i lokalizuju njihovu aktivnost. zbog eega mogu da se upotrebljavaju kao antidoti pri trovanju ovim supstancijama jakog fizioloskog dejstva. d ugotrajn ije i r edovno blale zbog prisus tva sluzi. U dodiru s kozom.tva. kao sto su izvesne gljivice. ne truli itd. pre svega.renje. neposrecinije. smanjenje znojenja nogu i drugih delova tela). eime se moze objasniti vekovna upotreba oporih droga za ublaiavanje i leeenje baeilarne dizenterije.

Osim toga. Kad se . da se ti sastojci nalaze u raznim delovima biljke i da antibakterijska svojstva biljaka zavise od Inllogih spoljnih i unutrasnjih cinilaca. etarska ulja) vee i mnoge neisparljive materije. onda nam to uliva nade da ce se u medicinskoj praksi pojaviti i fitoncidni preparati. insolacija. ne znajuei za hemijski sastav tih prirodnih lekova. a za lek koji se daje u obliku injekcije (dakle. god. ipak se vee do sada moglo utvrdi. Covek je na osnovu vekovnog iskustva upotrebljavao biljne sokove. Pozna to je da se za svaki lek trati da nije otrovan za coveka. i mehanizam bioloske aktivnosti je veoma srodan. i antibiotici) da in-vivo sacLLva (terapijske) osobine I. M: . ISPARLJIVI I NEISPARlJIVI FITONCIDI lako sve veei broj naucnih radnika na Zapadu prihvata naziv titOllcidi. tako da su antibakterijski sastojci viSeg bllja ispitivani i u poljoprivredi i stocars·tvu.68 lECENJE BIUEM aktivne supstancije koje nastajlU Icaio proizvodi metabolizma l.i privremeno su zapostavili proucavanje antibakterijskih svojstava viseg bilja i uops te bilja sa hlorofilom. mesto. ipak. Tako. ni na Zapadu.oje je pokazivao in-vitro. klima. na domaee i laboratorijske zivotinje i na coveka. kao sto su nasledne osobine. Otkriee antibiotika u gljivicama i mikrobima unelo je jos viSe svetlosti.rvi dodu u dodir sa enzimima j). Poslednjih god-ina se·i na ovo polje hemije i farmakodinamije bilja obraca sve veea paznja. dao naziv fitoncidi antimikrobnim materijama v. Veliki i brzi uspesi u terapij. na viruse. velerinskoJ i biljnoj medicini dali su izvesne po~itivne rezultate koji su ohrabriH pionire ovih istrazivackih radova da nastave i produte zapocete ogle de. Odmah treba pri'ZIlati da najaktivniji antibakterijski sastojci dobijeni iz viSeg bilja iii gube antibioticna svojstva hoad u k. postoji analogija Iwmijske grade izvesnih antibiotika izolovanih iz viseg bilja i klasicnih antibiotika.i danas uspesno karistimo izvesne prirodne lekove ne poznavajuei im hemizam. Tokin je 1928.ivih organiZllma. Laboratorijski je prouceno nekoliko hiljada vrsta viseg bilja i dokazano da je mali broj analiziranih biljaka koje ne bi imale bar .im antagonistirna iii su tako otrovni da su svi pokusaji da se uvedu u terapiju za sada propali. kasice i ekstrakte za lecenje raznih bolesti.j nekim dntg.izvesne mini maine antibioticne osobine. na nize i viSe bilje. osobito tanini i druga polifenolska jedinjcnja. Od otkriea morfina poCetkom XIX veka do danas ucinjen je na polju biohemije bilja veliki napredak. Proucavano je delovanje antibakterijskih sastojaka iz viSeg bilja na mikroorganizme.ti da izmedu klasicnih antibiotika i fitoncida nema velike razlike. Pojedine zivotinjskc eelije imaju sposobnost da unistavaju mikroorganizme. podloga i dr. a pogotovu 0 njihovoj hemijskoj konstituciji. lake se 0 titollcidima (B. I sam . Ti ogledi u humanoj.iseg bilja) jos prilicno malo zna. koje je dao Tokin. temperatura. pored ostalog. bakteriofage. Dokazano je da antibakterijska svojstva imaju ne sarno isparljive (oa primer. a u novije vreme cak ni u SSSR-u nije jasno iskristalisana definicija antibakterijskih materija viseg bilja.i ma u vidu da je u pocetku i sa klasicnim antibioticima takode bilo mnogo muke. P.

Do Pasterovih epohalnih otkriea 0 sterilnosti i stel"ilizaeiji namirnica. kad se nacini kasiea od svcie rut vice (Rilla graveolens L. izvadenog u jesen. od otkrica antibiotika. osobito protiv zaraznih bolesti. ovaj caj (infuz) ima bakterieidna svoj stva prema Salmonella para typhi A i B. one blvaju ubij ene vee posle 20-25 minuta. karanfilie i sanlalovo drvo u Aziji itd. osobi.. borom i drugim biljnim materijalom koji im a etarskog ulj a . osobito meso.) i balsama.iii moze hidrolizom pomoeu enzima dati izvesne ispa rljive mate rij e koje prelaze sa vodenom parom iii vetre na ob icnoj temp era turi . IIi ovaj drugi primer: kad se nacini caj od iseekanog svezeg korena luben icarke (Sal1guisorba officinalis L. u novije vreme. etarskim uljem treba. topole.isanje namirniea i balsamovanje mrtvaea osniva se na antisepticnoj moCi raznih mi-risnih sastojaka biljaka. biljka koju nasi pl a ninei upotrebljavaju protiv uj eda zmije). ISPARLJIVI FITONCIDI Mirisno bilje je oduvek privlacilo covekovu painju. kolere. Osnivaci mnogih religija (vera) koristili su antisepticnu moe mirisnog bilja (bosiljak oko Mediterana. kao smrvIj en svez list hrasta. smatrao je da su fitoneidi is parljive supsta ncije. obraea se sve veea paznja na proucavanje hemijskog sastava raznih mirisnih biljaka. i to u toku od svega nekoliko minuta avo dejstvo je POtpWlO. Prvi pisani spomenici 0 leku i lecenju ukazuju na to da je covek oduvek smatrao da izvesno aromaticno (mirisno) bilje ima »zastitnu«. dimio i oblagao meso raznim zacinima koji svojim mirisom. a zatim drugi narodi). Anticko konzerv.). da odS1rane razne insekte koji prenose zarazu (insektifugno dejstvo) i da svojim antisepticnim svojstvima sprece kvarenje namirniea koje nastaje pod uticajem raznih fermenata. dakle.UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 69 Tokin.) J postepeno odstranjuje ulje destilaeijom s vodenom parom. Medutim. Tek kasnije. . rad eCi u pocetku s belim lukom. erne ribizle itd . sacuva namirniee. bozura. raznih aromaticnih (mirisnih) smola (tamjan. covek je solio.to nji'hovih etarskih ulja. Na primer. sto znaci da pored isparljivih u toj biljei ima i neisparljivih antibakte rij skih sastojaka. covek se borio s velikim teskoeama da konzerviSe. izmima i dr.Takvih i slicnili primera se u novije vreme sve vise navodi. Do Pastera. Aromaterapija u Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi uzima sve veeeg maha i sve vise bazira na cksperimen talni m ispi ti van j ima. Nesumnjivo je da prijatan miris sarenog eveea ima uvek sugestivni i psihoterapijski efekt i da svaki lekar mora racunati stirn. pre svega. profilakticnu moe. breze . Neke mirisne biljke koje imaju fitoncidna svojstva ne gube svoju aktivnost ako im se odstrani etarsko ulje. etarskih ulja (Arapi. ako se simo iseeka i zgnj ec i list breze (Betu la) oj kad se toj kasici priblizi na 2-3 mm kap vode koja visi na staklenom prutieu i u kojoj se nalaze posejane protozoe. . primeeuje se da fitoneidna moe nimalo ne opada. To sc vidi i . tifusa i drugih . za vreme velikih epidemija kuge. i Tokin i mnogi drugi istrazivac i prime tge da neke biljke imaju antibioticna svojstva iako u njima nema etarsk ih ulj a iii drugih isparlji vi h materij a.iz cinjeniee sto je covek to mirisno lekovito bilje poceo gajiti. Na primer. Ebertovom bacilu dizenterije .

jer i one imaju zastitnu moe. tzv. medu kojima najveeu antibioticnu moe irna alicin. nekad Rimlj ani. Antibakterijska moe alicina ide od razblazenja 1 : 85. Osim dragoljuba. Svi senevoli.i i neisparIjivi . a drugacije samlevenog luka. Iz njega je dosad izolovano nekoliko isparljivih fitoneida. on nije mogao dobiti neku siru primenu u terapiji. Tromalit se upotrebljava za lecenje organa za disa nje i mokrenje. . njihovih isparJjivih sastojaka. pogotovu ako se daje parenleralno (u obliku injekcije).iooij anida. isto kao i danas mi . dakle. garlic in. Kinezi i drugi narodi mnogo cenili kao »zdravu hranu« presno bilje ljutog ukusa.70 lECENJE BrUEM Pos lednj ih dvadesetak godina eksperimentalno je dokazano bakteriosta ticno i bakterieidno dejstvo mnogih mirisnih biljaka. cak i u razblazenj u 1 : 1.000 do 1 : 125. ipak se jos ne poznaju svi sastojei ni belog luka. Jedan mHigram (mg) alicina odgovara oko 15 internaeionalnih jedinica penicilina.). smalrajuci 10 kao najbolju predohranu i u normalnim prilikama. rotkVd i mnogom drugom bilju koje nam sluzi kao hrana iii zacin i u ci ju zastitnu moe go tovo svi narodi imaju tako veliko poverenj e. lake alicin ima tako sirok spektar anlibakterijskog i fungicidnog dejstva.. pre svega e tarsk ih ulja borova i drugog ernogoricnog drveea.) proucavanj em antibioticne m06i isparljivih sastojaka bilja. Grei. ernog i neki h drugih vrs ta luka koj i hidrolizom daju isparJjive ant ibakterijske sastojke. Uostalom. koji se nalazi u crooj slacioi. To isto vazi i za sve os tale preparate belog i dru- . a dragoljub u iste svrhe kao salata od svdeg lisea kao dijetalna hrana. Ren je lek zbog istog saslojka. Osim alieina. sativin i drugi. Svi sencvoli irnaju jace iIi slabije antibioticne osob~ne. isparljiv.i je. sluze odavno kao antiseptiei i konzervansi. afiHwt.Ljutina i lekovi tost b ele i erne slaciee poticu od senevola. upotrebljavaju se i neki drugi preparati dobijeni iz belog luka. god .r iajvise i najpolpunije proucavane antibaktedjske materije i osobine belog luka (Allium sativum L. Na taj naCin je : naucnim metodima dokazana opravdanost vekovne upolTebe izvesnog mirisnog bilja u zastitne (profilakticne) i kurativne svrhe. njegovog etarskog ulja i raznih proizvoda dobijenih enzimatskom hidrolizom. Potrebno je naglasiti da je drugacije dejstvo alidna. a zatim belog. jer je otrovan. Neosporno je da su . epoha i kontinenata. Proucavajuei komparativnu (uporednu) etnomedieinu raznih naroda. Premda je poslcdnjih godina mnogo radeno na proucavanju hemijskog sastava raznih vrsla luka. ali je njihova antibioticna moe znatno slabija. gorusiai. a pogo(ovo u vremenima velikih epidemija. kao sto su alizatin. do!azi se do zanimljivog zakljucka da su.000. Iz lista dragoljuba dobijeno je sumporno etarsko ulje.000.000 prema grampozitivnim i gramnegativnim bakterijama. Biljke sa sumpornim jedinjenjima. senevolima. nauka 0 fitoneidima je i poeela (oko 1928. Industrija ga je nazvala tromalit _ Ima veliku bakteriostaticnu moe na gramnega tivne i bakterieidnu moe na grampozitivne bakter. a zatim osusenog luka u prahu itd. u Nemackoj se pocinju upotrebljavati u obliku salate i druge biljke iz iste porodiee. Tek poslednjih godi na ob raca se veea paznja i na proucavanj e antibioticnih materija koj e ne velre.

UPOTREBA LEKOVITOG BIUA KROZ VEKOVE 71 gih vrsta luka.i z moraca i anisa obj'as!l1ljavaju vekovnu neprekJidnu upotrebu ovih droga u narodnoj i skolskoj medicini. preventivi i dijetetici. srcenjaka. stimulira nicanje par"Jajza i s titi biljke od napada bakterioza. zivih i osusenih rnirisnih biljaka. NEISPARLJIVI FITONCIDI Iz smilja je dobijen smolast mirisan ekstrakt tzv. Os laje. bosiljak i dr. kiselina i drugih supstancija. kao sto su hemi jske iIi fiz ioloske rase Hi varij eteti bilj aka (na primer. njihove saro likos ti i nepos tojanosti. vrsena su uporedna proucavanja antibakterijske moei etarskih ulja i pojedinih njihovih sastojaka. anetal . Odavno je poznata antibakterijska moe stavskih. Zbog toga se arenarin trazi u poIjoprivredi i cveearstvu (hortikulturi) . trave od srdobolje i mnogih drugih biljaka. ne treba zaboraviti da su etarska ulja vrlo s lozene smese alifatskih. aromatskih i hidroaromatskih jedinjenja i da se sastoje od raznih ugljovodon ika. Za sada se cini da fenoli. cubra i nekih drugih biljaka koje imaju timola ill karvakrola. I ne sarno to. emetina.). U nasoj naroc.lnoj medicini se i danas. kolhieina. berberina. Tallini i srodna polifenolska jedinjenja su nosioci te antibakterijske moei. eefaranti. vranilovke. ketona. arenarin.i oticnu moe apomortina. Juglon iz lista i Ijuske oraha i njegovi metilirani derivati takode imaju antimikrobnu moe.Mnogobrojni laboratorij ski radovi poslednjih god ina ukazuju na to da ne koliko stotina vrsta proucenih etarskih ulja poseduju jace iIi slabij e antimikropne osobine. vranilovka. kao sto su eugenol u. estara . ima veliko poverenje u zastitnu i lekovitu moe majkine dusice. oporih materija hrasta. a zaltim aldehidi. bosiIjka. Osim toga. ketoni i es tri imaju najizrazitija antimikrobna s\"Ojstva. klima. etaR'Skog ulja karanfiliea. da se resi krupno farmae eulsko pitanje izrade prepa rata koji bi sai5// vao s lo POlpul1ije i s la duze svo ja prvobitna antibiotiena i fungieidna svo jstva. Primeeeno je da etarsko ulje od iste biljne vrste nt:ma istu ant ibakterijsku moe i da to zavisi od mnogih cinilaca. Stephania eepharal1fha postal"<l je odjednom . aldehida. Kao i u slucaju drugih fitoncida i u slucaju mirisnih biljaka. nadmorska vis ina. nasa majkina du§ica. . za koje se odavno zna da su moena antisepticna sredstva. tlo. a izgubio olrovnost. vreme berbe i nacin destilacije itd. da se aktivnost menja u toku vegetacije itd. cera. I drugi fenoli u etarskim ulj ima. hinil1a. Osim celih i samlevenih. jove. dva fenola. alkohola. Etarska ulja. dakle. treba naglasiti da je ozlette'1a ziva biljka najaktivllija i da antibioticnost opada susenjem i starenj em .1a i nekih drugih aLkaloida koji imaju vel'fk medicinski znacaj. Najzad. kao i pre mnogo vekova. koji ima osobinu da zaustavlja razvoj mnogih mikroorganizama. fenola. ali da ni dYe vrste ulj a nemaju is ti spektar i istu antimikrobnu moe. Problem mirisnog bilja i etarskih ulja j e veoma slozen zbog velikog broja sastojaka. nc bi trebalo zaboraviti ni antib.

po parkovima. Medutirn. Tako je pored ostalog. Proucava se mogucnost gajenja biljaka bogatih fitonci dima na javnim mestima. Mnogi fitoncidi su izolovani. . primenjuju razlicite m etode rada i. Na kraju treba naglasiti cinjenicu da vise bilje ima izvesna anlibioricna svojstva i da se ona ispoljavaju u s redini gde I e biljke i ive. razne metode branja. a lkaloida koji se poslednjih 15 godina tako mnogo upotrebljava na Dalekom istoku protiv gube i tuberkuJoze. kao i u vecini s lucaj eva. Morska flora je slabo proucena. zbog cega se po nekad javIjaju veoma kontradiktorni rezultati. ukoliko j e vise umbeliferona hidrolizom oslobodeno. mnogo je teie i sloienije proucavanje evolucije biosinleze anlibiolika u toku geoloskih epoha. u vreme najburnijeg razvoja. a to je. opisane su im fizicke i hemijske osobine. stanovima i na svim drugim m es tima gde se covek za d riava. velik nedostatak.72 LECENJE BrWEM veoma trazena biljka za ekstrakc iJu cefarantina. a jos izrazitije umbelife ron izdvojen iz mnogih biljaka. konce rtnim i drugim velikim dvoranam a . rad ion icama. neozledenoj biljci umb eli feron je veCim delom u obliku heterozida. dakle. Ni bilje iz tropskih i suptropskih kraj eva nij e prouceno . i ovde. ispitujuCi razno bilje. zbog cega je delovanje biljke utoliko jace ukoliko je biljni organ sitnije samleven. dobili su razlicite rezultate. od pocetka iil'ota na zemlji do pojave morske flore. dakle. Osim pomen utog are narina. jer se zeli ovim biljem postici preciscavanje zagadenog vazduha. treba naglas iti da dej s tvo b ilj ke zavisi i od naci na pripreme leka: u celoj. Medutim. Dokazano je da je halofitsko bilje sa stepa u Evropi aktivnije od onog sa nezaslanjenog zemljista. dokazano da veCina biljaka ima najvi se a ntibakterij sk ih sastojaka u doba cvetanja. nacinjeni su i drugi preparati . Nisu ret ki s lucajevi neopreznosti od infekcije materijala. jer u toplim delovima Zemljine kugle bilje daje i vise i raznovrsnijih materija nego u umerenom i hladnom klimatu. tretiranja i dr. Mnogi au tori iz raznih zemalja. takode. Antibrucelozno dej s tvo imaju osobito neki katehinski ta nini. a zivot je potekao iz mora. Umbeliferon iz Ii ~aj i vi ce upotrebljava se od pre nekoliko godina u Francuskoj kao lek protiv bruceloze. Radi se i na primeni fitoncida u poljoprivredi.

povecavaju . pre svega meso. u najboljem slueaju. vaZllih mineralnih soli i organomineralnih jedinjenja. i 10 prvenstveno iivu. a lek . hidrala. peklina. pa je sasvim logicno slo Ireba da upotrebljava prirodnu hranu.hrana. Kuvanjem i pecenjem mnogi korisni sastojci biljnih eelija bivaju manje iIi viSe potpuno ra:wreni i unisteni ili su. Diljni sokovi. i sve zajedno. odllosno biljne dijete su koris-TIe i za zdrave. gwne. skladiste hlorofila. pruzaju veliku pomoc licirna koja pate od hronienih zatvora i raznih autointoksikacija koje odatle proizlaze. .. on je zivo bice. secera J drugih ugljenih. jer je one zaista sunceva hrana. LekarJ ih danas sve vise preporucuju. a pre svega organa za varenje. sva biljna hrana je baznog karaktera. provitamina i drugih poznatih sastojaka velikog biolos kog znaeaja. belancevina. koje svaka za sebe. pre svega vocni. Tako se i moze objasniti dobro zdraV'lje i dug zivot mnogih Ijudi koji u jelu ne preteruju i koji redovno jedu svezu. baklerioslalicnih supslancija. osobito od otkrica vitamina i boljeg upoznavanja fermenata. Nanlirnice zivotinjskog pore kia. sluzi. masli i elarskih ulja. vitamina. koji imaju bolesnu zuenu besiku i druge bolcsti pomaze se vocnim sokovima. promenjeni u takva hemijska jedinjenja koja se ni u eemu ne slazu sa prvobitnim jedinjenjima u zivoj biljci. lani11a . vocne kure iii vocne.i daje ishrani presnim biljem. Voce i povrce. srca i krvnih sudova. Ova velika misao postala je veeita istina u borbi za odrzavanje covekovog dobrog zdravlja kroz vekove. visok krvni pritisak i malaksalost srca vocnim dijetama. provilamina. Mnogi lekari Ieee uloge (giht). Upotrebom voca i voenih sokova postignuti su dobri uspesi u leeenju prekomerne gojaznosti i secerne bolesti. Covek je dec prirode. Najnovijim naucnim isrrazi\'anjima. presnu biljnu hranu. pre svega onom koje ima mnogo hlorofila. imaju vrlo veliku vaZnost za pravilan rad svih organa naseg orgarnzma. rekao je jos pre dYe hiljade godine slavni grcki lekar Hipokrat. Vocni dani. auksina. HRANA I POSLASTICA Vocni dani Hrana treba da bude lek. vitamina."ocni dam su uopste raS>terecenje svih organa.LEKOVITOST VOCA I POVRCA BlUNI SOKOVI KAO LEK. Zeleno povrce i voce tu zauzimaju najvaZnije mesto. Vocne dijete omogucavaju smanjirvanje preopterecenosti bubrega.i drugih prostih fenolskih jedinjenja. Mnoge bolesti se mogu spreeiti i leciti narocitom ishranom. glikokillina i raznih drugih materija. sve se veca vaZnost pr. dijetom. I onima cija jetra nije u redu.

U mnogirn zernljarna proizvodnja vocnih sokova je uzeia velikog rnaha. Jugoslavija ima divno voce i povrce. nego i druge soli . Ovi secer. kojih u biIjnoj hrani irn a mnogo vise nego u zivo tin j koj. MUS MULA Sve voce sadrii znatne kolicine secera. srnesa od jednakih delova glikoze i fruktoze. pa ipak proizvodnja i upotreba u raznirn delovirna Jugoslavij e nije dovoljna i nije uvek najparnetnija. ali se ono ne iskoriscava l1i dovol. pre svega. za rniSice. po trebno (oko 30 gra rna . U nas nije dovoljna proizvodnja i upotreba vocnih sokova.i su izvrsna i najiakse svarijiva hrana. Do pre tridesetak godina gIikoza je smatrana sarno kao dobra posiastica i hrana. Malo je zernalja koje irnaju toliki broj suncanih dana i takvo zern ljiste za proizvodnju ogrornnih koIici~a prvoklasnog voca i povrca. narocito u teskirn slucajev.irna hirurskih intervencija. zapravo. tj.74 LECEN JE BIWEM ki selos t tkiva u nasem o rgani zrn u. $ecer. Svuda preovIaduje invertni secer. One ne sarno da preraduje svoje voce u neprevrele vocne sokove vec ga uvoze stotinama vagona iz drugih zernalja. tu najsvarljiviju hranu i izvrstan lek. pre svega ka lijurnove. Osirn toga. veoma varna. ne unos i se pre tezno kuhinj ska so (natrijurn-hlorid). Danas se gIikoza veoma ce ni i naveliko trosi po boinicama sirorn sveta kao le k. umes to 3 do 5 gra ma) . pretvararno u alkoholna pica. Zbog toga je vocna ishrana veliko ola ksanj e i odrnor za bubrege. .no ni racionalno. Svakodnevn irn unosenjern s veze b il jne hrane srnanjuj e se ta pretera na k iselost na norrn alu . otrov i zio pojedinca i drustva. sto je od ve likog znacaja za praviino funkcioni sa nj e i odi grava nj e raznih b io hernij skih procesa. iIi se pretvaraju u alkoholna pica. Ogromne kolicine divnih plodova u kojirna je koncentrisana silna energija S£ll1ca jos uvek propadaju. Obicnorn ishranorn covek unos i mnogo vise so li u orga niza m nego s to mu je to.

a zatim saharoza iii obi can seeer.7 0. ogrozd oko 1.0 12.4 0.0 6.S D .. pa je i to vaino zna ti pri ishrani osoba kojima mast lteba svesti na najmanju meru. 5asl av vaznijih vrsla voclli" sokova izgleda ovako: .0 16. c:Q ·U " :lE '" c:"'" . koji se nalazi u sece rn oj repi i sece rnoj trsci_ Masti nema.0 14..6 0.-ala strand smeJ-ali i cudili zas to smo uvozili milione i milione tab lela vilamina C.i'l !'l ::l...4 0.~ OJ.D ' OJ ... .4 0.S D. limunove i vinske. Malina ima oko 1. jer gotovo svi pokvare stomak.7 0. masnu hranu.i ~e ugljenih hidra la.0 8.. svi ti radnici koji rade tes ke poslove gube vrlo mnogo vode. "0 ·c 0 ~ . poslaju tromi i najcesee za dan-dva nesposobni za rad. rede i manje mravlje. kad su »Ii vasi beskrajni vocnjaci Ilajveci rudl1ici i najjevlinije Ivornice vilamina C«_ Voelli sokovi Ireba da poslanu pice sirek i" l1arodni" slojeva.8 0. Svakom je dobro poznato sa koliko se naslade i uzivanja popije casa maline iii limunade za vreme letnjih pripeka. n.c: . Cilibarne. svih rad"Jih ljlldi. Vocni sokovi sadrie znatne kolicine vrlo korisnih kiselina: najceSee jabucne..7 0. slobodnih. secer je i !trana i lek.3% organskih kiselina. Pozna to je da nasi Ijudi za vreme najtei ih letnjih poljskill radova izbegavaju hranu koja iziskuje mnogo vode.eme letnjih iega i drugim.5 0.c Vrs la voea .5 D. visnja oko 1...1 I._ .> @. jevliniji i prislllpaclli ji od rakije i dmgog skodl jivog pica..7%.LEKOVITOST VOCA I POVRCA 75 Nije.~ '2 co _ .0 12. . Najgore prolaze oni ieteoci koji se u podne najedu slanine i suve ~ unke. Vocni sokovi su kudikamo prijalniji ad vade. a medu njima preovladuju seeeri. dakle.4%. a jagoda oko 0. pa im je pOlrebno da nadoknade izgublj enu vodu. ani moraju da piju mnogo vode i opterete i prehlade stomak. pre svega glikoza i fruktoza. Radnicima na teskom poslu. Te kiselinc daju . jer ima oko 2.8 0.4 0. Ribizla je vrlo ki se la.. u loi ionicama. . Najbolje prolaze i najduie izdrZe te radovc oni koji iive od lake biljne hrane i koji tek uvece jedu jaku. posle dugog pesacenja i podnosenja zedi na putu i za vreme tesk~ h radova.. ::akvo cudo ~lO su nam se pre . jer svojim ki selinama osvezavaju.S 0..5 73 76 69 58 59 53 48 38 35 Kao sto se vidi.9%. a na rocilo onima koji rade po red parnih kotlova.4 0.1 0.c . Tim Ijudima seeer najbrZe nadoknaduje izgubljenu snagu i omogueava im veeu izdrZljivos t na radu. pored pee i.0 18. dobiju proliv. vezanih i poluvezanih kiselina..." :lEE co .~ co > 81 79 82 83 84 85 85 84 92 0 '" Sljive GroMe Tresnje Kru ske Jabuke Kajsije Jagode Maline Dinje 17.. Procellll/alll.8"io.. jer se za sve vreme rada jako znoje. kosacima za v . svi voeni sokovi sadrie najv. "'" tO~ . Osi m toga. benzoeve i drugih neisparijivih i isparljivih.0 9. salidlne.8 0.

ricinusovo ulje i druge lekove koji kod dece ~ osetljivih osoba izazivaju nagon na povracanje. draze creva na jaee kretanje i tako izazivaj u jacu peristalliku i uredivanje stolice u osoba s lenj im crevima neu rednom s toli coTll. Od svdih vocnih sokova izraduju se po apotekama sirupi kuvanjem iii rastvaranjem secera u vocnom soku na obicnoj temperaturi. Svi se secamo iz detinjs· t va onih crvenih »medicina-. Mnoge farmakopeje u svetu propisuju razne vocne sokove kao obavezne lekove. Te kiseli ne s u vezane za razne alkohole i daj u estre vrlo prij all10g mir isa.iz apoteke kuCi stizali jos topli i na kojima je . pored ostalog. prikrije se neprijatan miris i lek se moze piti. Zbog prija tnog mirisa i ukusa vocni sokovi su naj prijatn iji napitak RIBI ZLA koji se. upotrebljava za prikrivanje neprijatnog ukusa i mirisa izvesnih lekova. lekova u bocicarna koji su . mnogi ne mogu da piju riblj e ulje. U nas je najpoznatiji malinov sirup. Na primer. viSnjevim iii nekim drugim vocnim sokom. Kad se ti lekovi izmesaju i promuckaju s malinovim.76 LECENIE BIUEM Linocu i osvezavajuCi ukus vocu.

Kalcijum daje materijal za izgradnju kostiju. vee da se vezuju na razna organska jedinjenja. zajedno sa lekovitim sastojcima u toj boeici. da umesto 0. pre svega kiseline koje nastaju pri unutrasnjoj razmeni materija.2 grama po dozi. crvenih krvnih zrnaca. kalijuma. jer deca vrlo tesko 'i nerado lIzimaju lekove. magnezijuma. Naprotiv. vrlo lepa boja.5%). najvise u ribizlama i malinama. prijatan miris. Vaino je jos napomenuti da se navedeni i drugi elementi u biljnim sokovima ne nalaze vezani uvek onako kao u mrtvoj prirodi. tj. a ta je kolieina za mnoge ljude smrtonosna. Biljni. u nekim drugim zemljama. paradajz i drugo povrce u tudiji imaju znatnu kolieinu vitamina C. kad uzme lekarski recept. Od svih soli u voenim sokovima ima naj V'ise kalijuma. vitaminskih koncentrata i vitaminskih konzervi. neutralizuju razne otrove. jer omogueavaju razne slozene hemijske reakcije u nasem organizmu od bitnog bioloskog znaeaja. da ne bi dao neki otrov iii neki jak lek u preve\'ikoj kolieini. premoren. koje za metabolizanl imaju veliki znacaj.5--9 0/0. sumpornu i razne organske kiseline. Apotekar mora imati dva oka.LEKOVlTOST VOCA I POVRCA 77 pisalo »svaka dva sata po jedna mala kasika«. Magnezijuma ima od 2. U vocu. najviSe u jagodama. pored toga. Oni gorki sastojci rastvoreni u vodi su stvarni lek. gvozae je sastavni dec hemoglobina. Medutim. paprika i ostalo vo':e i povree vrlo brzo gube ovaj vitamin. sve to. jer k~·sela reakcija .ineska poslovica kaze: . nocu. Najvise gvoida ima u grozdanom (1. Uostalom. Mnogi fermenti ne mogu delovati bez prisustva izvesnih elemenata u minimalnim kolieinama. povrcu i sokovima dobijenim od njih ima mnogo mineralnih soli: kalcijuma. Taj sIrup dodavan je naroeito lekovima za decu. jer se pretpostavlja da lekar. dajuCi organomineralne supstancije. mora dobro otvoriti bei da ne bi pogresio. a sve ostalo treba na nj ega da deluje sugestivl1o. u zurbi moze na receptu i da pogresi u jednoj decirnali. lekar moze biti 5 jednim. gvoil1a i drugih redih elemenata vezanih za fosfornu. mala boca.2%) i jabukovom soku. oko 500/0. Svi ti lekovi su zasladivani sirupom od maline iii. Ka\cijuma ima od 3 do 190/0. Stara k. a poznatno je cia se askorbinska kiselina ili vitamin C u kiseloj sredini mllogo bolje i duie OCUV<I 11ego u neutralnoj iii alkalnoj. bolesnik mora imati krajnje poverenje i uopste ne sme ni sumnjati da mu lek neee pomoei. pozna to je da kiseo kupus i paprika. a fosfor je vazan sasrojak nervnog sistema. s ladak ukus i ono pozna to »svaka dva sata po jedna mala kasika«. sonu.02 morfina ill kodeina u brzini napise 0. treba da pOl11ogne boles niku. a pogotovu voeni sokovi su manje iii vise kisele reakcije. U sokovima ostalog voea ima manje od jednog procenta od celokupne kolieine mineralnih matenija. najvise u jagodama. tome ee i pomoei«. jer je deset puta veea od terapijske doze. jer slep mora verovati da ee mu lek pomoei. i sirupom cd visanja. Veoma je vazno to znati prilikom izrade zimnice. jer »ko u lek veruje.cd koga ee -nekom maliSanu spasti temperatura. na primer. Susenjem voca gubi se kisela reakcija i zajedno 5 tim nestaje vrlo brzo i vitamin C. One. . Sve te soli imaju veoma vaznu ulogu u metabolizmu. a b olesnik mora biti slep. oskorusinom (1. ukusno pakovanje.« Tu se misli da apotekar. a da osusen kupus. crvena. Eto zbog eega apotekar pri i21radi leka ne sme pogresiti. Fosfora ima 8-20 0/0. ribizla i dr.

a kasnije i pre ma baznoj. D. Istina je da se odavno znalo da sru limunov sok i sveza. Nedostatak vitamina u hrani izaziva u nasem organizmu patoloske promene. A pod takvim okolnostima vitamin C se vrlo brzo gubi. vee da pnpadaju raznim hemijskim grupama. Oni u malim kolicinama obezbeduju njihovo rastenje i razvoj. ali ipak drukcijeg dejstva na nas organizam i da je druge hemijske grade (grupa vitarnina B. pa cak i njihovo postojanje. borove iglice i drugu presnu biljnu hra nu.78 lECENJE BIUEM eelijskog soka postepeno jde prema neut ralnoj. za limunov sok. Nauka j e pos lednjih godi na o tkri la i dokazala ogromnu ulogu koju imaju vi tamini u dijetetici i ishrani. otkrila njihov znacaj i . osobito mnogo vilamina C. ali dovoljne 'kolicine vitamina i provitamina. mrkve. streptornicin i drugi vafni antibiotici. zapravo . medutim.ulogu u regulisanju unutrasnjeg rada eclija p l'i sagorevanju hranljivih mater ija i njihov uticaj na razne biohemijske reakcije. mladu koprivu. neoljusten pirinac. ziva zelena biljna hrana uops te jedini lek protiv skorbuta. K i drugi. Hemijska konstitucija mnogih vitamina je vee poznata i neki od njib su nacinj enr i i sin teMki. ribljeg ulja. Vi tam in 0 log i j a se razvija u zasebnu veliku naucunu granu bio logije i svih disciplina koje se od nj e izvode. B 6 . Vitamini s u hetero- gene organske supstanc ije koje se nalaze u ma lim kolicinama u biljnim i zivotinjskim tkivima. bolesti. Danas se. Nikako se nije znalo objasniti sta je to u krompiru sto leCi skorbut. god. ishranu. iii se uspeva dokazati da neki raniji vitamin nije jedinstven. Proucavanje vitamina je direktno vezano za sveie bilje. zivimo danas u doba vitamina. mladih oraha. razmnozavanj e. do danas uspelo je ne sarno da se izdvoje mnogi vitamini u cis tom stanju vee i da im se odredi hemijski sastav i da se sintezom nacine vdtamini: A. primeeeno je da se na Dalekom istoku javlja jedna zivcana bolest medu Ijudima koji jedu svakodnevno iskljucivo oljusten pirinac i da se bolesnik moze izleciti jeduCi pi. koji nemaju nikakve vaznosti sto se Vice hranljive vrednosti. Godine 1911. nego da je smesa od dva ili viSe vitamin a slicnog. S druge strane. u svesem mleku i rnaslacu sto . Postojanje vitamina u bilju otkriveno je tek pre nekoliko decenija. ribizla.rincane rnekinje. Mi. Do otkrica vitamina nije se moglo objasniti otkud potice lekovitost limuna. B2 . Cak ni penicilin. pomorandze. E. BI . Zeleno povrce i rum eni plodovi bili su prvr i vitaminski izvori koji su nam otkrili izvanr edan znacaj namirnica biljnog porekla u ishrani i dijetetici. slavni poljski hemicar K a z im i r Fun k (Funk Caszimir) otkrio je te supstancije i nazvao ih vitaminima (tj. Vitamini su neophodni faktori za oddavanje zivota i zdravlja coveka i raznih zivotinja. persuna. ali samo u njihovom prisustvu zivotinjski organizam m oze celishodno da iskoristi primljenu hranu. krompir.irovina. D). zna da nisu svi vitamini amini. koji su napravili revoluciju u terapiji. Vocni i drugi bi/jni sokovi sadrze razne vita m ine. zivotnim aminima) . a v ita min 0 z e. C. kupina. zivcanu ravnoteZu. nisu umanjili vaznost vitarnina. Proucavanje vitamina je u punom zamahu i svake godine se u terapiji javlja po neki novootkriveni vitamin. Savremena nauka 0 ishrani utvrdila je veoma vafnu ulogu vitamina u razvijanju i rastenju organizma. tzv. kompl eksa l'ilamina B i provilamina A (karol ena). 2ivotinjski organizam prima s biljnom hranom male. sipka i drugih biljnih i zivotinjskih s. Od 1928.

vi se slicnih vitamina. pre svega. Novija is trazivanja pokazala su da se prvobitno pozna ti vi tam in B sas toji iz vise komponenata . Godine 1912. j er su u njima otkriveni vi tamini. svezorn biljnom. ulceracija i drugih bolesti. E. o d kojih je dan as pozna to vise od sedam .iz neoljus tenog pirinca izdvoji supstanciju koja se moze suprotstaviti poj avi beriberija i nazvao je vitaminom. Japanac Takaki primetio da be!1iberi u japanskoj mornarici iScezava ako se kuvanom pirineu dodaje sveie meso.LEKOVITOST VOCA I POVRCA 79 leci englesku bolest itd.' Zajednicka osobina im je ta sto se u vodi ras tvaraju. god. razno voce i plodovi. K i drugi. gih bil jaka i zivotinj skih organa. a u uljima se rastvaraju vi tamin i A. vitamin C i kompleks vitamin a B. spanac. patlidzan. autointoksikacija. Vitamine dele prema njihovoj rastvorlj ivosti u vodi i masrima i uljima na hidrosolubilne i li poso lubiLn e. Poljak Kazimir Funk je uspeo da . a malo ga je u mleku . U crnom psenionom brasnu ga ima vise nego u belom. To je vazno znati pr1 konzervisanju voca i vocnih ·i biljnih sokova sumporastom kiselinom i njenim solima.i lekovi ili lekovite sirovin e naucne m edicin e. pored os talih m anje vaznih. Na taj nacin su mnogi narodni lekovi postali . 1885. Zato je bolji crni bleb od b elog. zitne klice i mekinje. sto je sasvim dovoljno ako se hranimo mesovitom hranom. a medusobno se razlikuju razlieitirn farmakoloskim dej stvima i h emijskom gradom. U vo di se rastvaraj u . Holandski lekar Ejkman zapazio je 1897. orah. Posle dugih ispiHvanja. Cist vitamin B1 treba euvati od svetlosti i vlage na mraenom. neke salate. . Surnpordioksid unistava vitamin B 1. mi sli. u svim slucajevima kad je metabolizam ugljenih hidTata poremecen. gastrointestinahnih oboljenja. Coveku je potrebno dnevno da uzima oko 1 mi.i za lecenje beriberija i svih polineuritisa. lesnik.Io se da je r ee 0 jednom vi taminu B. veterine i far macij e. . koji se hrani iskljucivo oljustenim pirineem i da se ta bolest moze spreeiti kad se jedu mekinje od phinca. odredena je hemijska formula i izvrsena sinteza toga vitamina. Nema ga u maslacu. tlamin) Glavni izvori vitamina B1 su: pivarski kvasac. 1935. Tek j e otkricem vita mina objas njena lekovitost mno. Vitamin B1 (aneurin. D. 1. anoreksije. god. ·s uvom i hladnom mestu. kupus . pomorandza. Svi su oni veoma raspros tranjeni u bilju. da se beriberi javlja na Dalekom istoku s arno medu siromasnim svetom. pre svega. Jos pre toga je. Vitamin B1 sluz. neuroze. VITAMINJ RASTVORLJIVI U VODI (HIDROSOLUBILNI) U doba otkric'a vitamina. astenije. i biljke su glavni rezervoari ovih vaZnih supstancija. manje kJrompir i drugo.Jigram ovog vitamina. arahis. zitna zrna.

jabuka. kikiriki) 3.5-0.12 0.8 Rai 0. u belom luku.2 Rotkvice 0. zelen Vitamin B2 (laktoflavin. sIjiva 0.3 Grasak.ima torula (oko 4 mg u lOa g).5 Raiene kliee 2. Pivarski kvasae je i ia ovaj vitamin glavni izvor. pornorandza. Biljke ga sintel.6 Jecmeno zrno 2uti kukuruz 0.1 Osusene kajsije. suv 0. u drobu sis'a ra.4. insektima. kesten 0. pseniea oko I.15 Stari krompir 0.3 Brasno 60"/.2 0. uostalom. pre svega u psenicnim klieama.je ostalih vilamina B.15 Salata 0.4-0.3-0. jedino ga u grozdu ima malo.25 Spana': 0.4 Detelina AraJlis (zemno orasce.8 Grasak. narocito u slucajevima poremeeaja u rastenju odojcadi. .5 Brasno 82% 0. u plodovima i mnogim drugim namirnicama.07 2.1 0. psenicne klice do 1. Oel zelenog povrea ima ga najvise u salati. i sa svim drugim vitaminima.3 2 -2. Njegovo dejstvo vezano je za delovan.6 Zob 0. kliei semenja. zatim u raznim algama. kao sto je.03 0.2.5 Pseniene klice 4.15 Cmi luk 0. Daje se po 5 do 10 mg dnevno.18 0.12 Pa1lidzan Kr<llStavci 0.1 Rotkva 0. dinje.6-0. ra! do 1.7 Omh 0. Manje ga ima osusen pivarski kvasae (oko 3 mg).7 Be!i kukuruz 0. cak i u baktel'ijama. soja do 1.7 Pirmcane mekinje 1. !imun. a kod izvesnih zivotinja pozitivno utice na rastenje.izuju i verovatno da u zivotinjski organizam 'dospeva zivotinjskom hranom.8. U zelenom bilju je (prema Kunu) vezan u obliku kompleksa velikih molekula i verovatno deluje kao dijastaza. osusen oko 8 Peka rski kvasac 1-5 Slad 0. riboflavin) Ovaj vitamin je \'eoma rasprostranjen u bilju i hvotinjama. kruske 0.25 Mrkva 0. kupusu. soji. a belo ispod 0.3 KarfioI Kupus 0. erno psenicno brasno do I.6-7 Lesnik 0. U oSLlzenim kajsijama ·ima ovog vitamina do 2 mg. Ovaj vitamin je sastojak zutog fermenta u nasem organizmu i kao takay aktivno uceslvuje u eelokupnoj respiraciji.2 Jecmene klice 0. Ima ga i u drugom bilju bez hlorofila. mandarina. 0.6 4 Pirincane klice 4.3 Pasulj 0.25 Badem Banana.5 mg.3 Soeivo 0.80 KaliCina v itamina BI U LECENJ E BIW EM 1'azn om bili u (mili gram u 100 grama biljke) Pivarski kvasac.3 Suve sljive. mladom krompirLl i dr.7. a u svezem voeu oko 0.1-4.1 Mlad krompir 0. ekstrakt iz slada ima oko 0. boraniji.6-2.5 Pseni cne mekinje Bras no 95% 0. Od bilja i uopste najvise ovog vitamina . Povoljno utice i na metabolizam ugljenih hidra-ta.1 Soja Boranija 0.

Desetak godina kasnije drugi jedan nauenik utv. 2ak Kartije je 1534. Za vreme zime citave borove grane su euvane pod snegom i s njih igliee brane i davane vojnicima da svakodnevno kuvaju caj. Iz borovih igliea se neloo vreme vadila cista askorbinska kiselina i pravili vitaminski ekstrakti. a Karer jste go dine naziva ovu antiskorbuticnu supstanciju leva askorbinska kiselina. a bora ima tama dosta. Taj koristan obieaj primile su i druge momariee. Tamo su starosedeoci zbog velike hladnoce. malo kulturnog bilja i. god. Skorbut je stara bolest koja je kroz vekove ulivala stra h pomoreima na dugim putovanj-ima na galijama. Gocline 1932 . jer je na krajnjem Severn vajkada~nji obieaj da se kuvaju igliee od bora kako se ne bi javilo pueanje vena i krvavljenje iz desn"I. . Od polovine XIX veka engleska mornariea obavezno mora nosit·i na brodovima limunov sok i upotrebljavati ga za vreme plovidbe. Na taj naein su spreeili pojavu skorbuta i uspeli da osvoje ogromnu zemlju.to u poslednjem ratu ovaj ekstrakt je odigrao vaznu ulogu u sprecavanju i leeenju skOl'buta u nekim zemljama. kukul"Uzu. pogotovu zelenog povrca. doSli do saznanja da su za suzbijanje te strasne bolesti najbolje borove tigliee. Vee naredne godine Holst i Hrolih izazi\'aju vestackim putem skorbut na zamorcetu dajuei mu hranu koja ima dovoljono belancevina. kuk uruzu.000 kilograma paprike 500 grama heksuronske kiseline koju identifilmje sa vitaminom C.rduje da ne samo limun vee i sve sveze povrce i voce ima antiskorbutiene osobine. Godine 1912. Pocetkom XVIII veka Kramer zapaza da se skorbut moze spreeiti limunom. nedostatka bilja sa hlorofilom. pi r in cu i drugoj biljnoj hrani. Funk ovu »antiskorbuticnu supstancijll« svrstava medu vitamine. ugljenih hidrata. Hopkins otkriva 1906. masti. To su narocito upotrebljavali sovjetski vojnici. vojnicima opsednutim u tvrdavama i svima onima koj i su silom prilika morali jesti suvu hranu. uopste. da je skorbut bolest koja nastaje usled nedostatka nekih materija u hrani. NaroCi. soji. Naredne godine je sintetizovana. zatim u pekarskom kvaseu. ova supstancija naziva se vi1aminom C. koji nisu mogli do6i do ze lenog povrca. spanacu. slabog sunea. god. u neprosejanom psenicnom brasnu. uspeo da osvoji Kanadu zahvaljujuCi upotrebi borovih igliea. god. Antipe\agra vitamin (RR faktor) I ovog vitamina ima n aj vi ~e u pivars kom kvaseu. Vitamin C (askorbinska kiselina) Nedostatak askorbinske kiseline u hra ni dovodi do pojave $Ikorbuta . robovima i zatvorenieima. Njegovi Ijudi su kuvali ove igliee i pili taj odvar. 1ma ga i u krompiru . inace najduze poznate avitaminoze.LEKOVITOST VOCA I POVRCA 81 Vitamin Ba (adennin) Pi varsk i kvasae j e n aj bogati ji rezervoar i ovog vitamina . otpadanje mesa i smrt. Jos Hipokrat spominje skorbut. Danas se zna da su borove iglice vaian izvor vitamina C. ispadanje zuba. U XVII veku se naslucuje da je uzrok pojavi skorbuta verovatno nedostatak svezeg povrea u hrani. Tek 1918. Sentderdi izO'luje iz 2. Adermin ima opsti bi olosk i m aca j . pirincu. ali je sva hrana bila hemijski cista i sterilna. voca i svezeg mesa. soli i vode.

da neke zem lje izvoze koprivu koja ima vise hlorofila i da je zbog toga lekovit. U zivim b iCima koja imaju hlorofila. narandzas ti i zuli plodovi. malo i retko trosi. ovaj vitamin j e direkotno veza n svojim postankom na hlorofil. karoteni (provitamin A) i vitamin C. Dugo se tvrdiIo da je spanac lekovit i da daje s nagu zbog toga s to ima gvoida. Ukoliko se ide bliie liScu i ukoliko j e liSce zelenije. Dakle. a u persunovom listu do 200 mg. Tesko je odrediti minimalnu dnevnu dozu vitamina C potrebnu za coveka. u crvenoj paprici isto [oliko. i za kelj. Tako. Kad se pogledaju kolioine vitamina C iznesene u tabeli. mandarine. u mesu oko 4 mg. Vitamin C je vrlo rasprostranjen. Na primer.82 LECENJE SIUEM Vitamina C ima u bilju i zivotinjama. u gloginjama oko 500 mg. kao sto je svima pozna to. u kupusu vise od 100 mg. vise od ostalih namirnica. zeleni orasi Cija su jezgra jos meka. ren. Tako se danas ispostav ilo da najvise vitamina C imaju crveni.i se od 1. Kupus ima oko pet puta vise askorbinske kiseline. U semenju kad klija ima mnogo vitamina C. Spanac se. To mnogi misle i danas.Gljive nemaju vitamina C. U krompiru nema mnogo askorbinske ki seline. Vrlo bogati izvori vitamina C su crne i crvene ribizle. Tako. uglavnom. Najvise je potreban trudnicama. paradajz. vinovo lisce i drugo voce i povrce. danas stranci od nas traze stotine vagona koprivinog lista. narocito na selima. na primer. onima koji se bave laksim poslovima 50. mnogo ceni kao zdrava h ra na koju va lja sto cesce iznositi na nasu trpezu. Kao sto se vidi. mrkvu. kupus. To isto vai i. gloginje. IiSce perunike i persuna. kupine.ija. . u krvi svega 0. oko 85 mg dnevno. kelerabu. karfiol i razne salate. Ni jedna te ista biljka nema u svi m organima isti procenat ovog vitamina. primeceno je da jedna namirnica ima utoliko vise vitamina C ukoliko ima vise hlorofila i kal'otenoida. kad se cedi. a koja se u nas. pomorandie. kao li to su sipci. Vitamin C je najosetljiviji od svih hidrosolubilnih vitamina. ali tvrde da ona nij e iz svake d rtave j ednako lekovita. Domacicama je poznato da ni iz jedne biljke. ne izlazi tako zelen sok kao iz spanaca. crvena paprika. uto· liko ima vise askorb inske kiseline. U podzemnim organima ima ga najmanje. onda je on jedna cd najjevtinijih i najpristupacnijih namirnica u borbi protiv skorbuta. Medutim.000 mg).5 mg. dok u 100 g sipaka ima v. dotle u vecini namirnica zivotinjskog porekla ima najcesce od 1 do 20 mg. ali ga nema u svim biljkama u jednakim kolicinama . vidi se da u nasoj svakodnevnoj hrani ima dovoljno askorbinske ki seline ako je hl'ana mesovita i ako je povrce i voce sveie. najvise vitamina C ima u divljim crve nim plodovima i u zelenom liscu. koj e ima velik zna·caj kao zdrava i jevtina hrana. dakle. On je veoma rasprostranjen u zivoj prirodi. U namirnicama zivotinjskog porekla ima mnogo manje vitamina C. od pre nekolli ko goclina otkako se i hlorofil smatra za lek. Radnicima koji obavljaju teie poslove treba oko 70. veruje se da je i u spanacu glavna lekovita stvar hlorofiI . Oksidacijom ne sarno na vi- . a deci oko 60 mg dnevno. Najvise ga ima u zelenom bilju. limunovi. Otud i postoji danas pretpostavka 0 izvesnom odnosu izmeau hlorofila i vitami na C. borove iglice. Totkvice i drugo povrce.000 m g vitamina C (a cesto i do 3. u mleku ima 2-3 mg. Nairne. ali kako se on go tovo svakodnevno jede u dosta velikim kolicinama u svakom obroku.

onda su gubici vrlo veliki i brzi. breskva Slj'iVa. Krtol e i korenje Ren Crvene rotkvice Repa Rotkva Krompir mlad Krompir stari 70 46 40 30 20 8 Kuvan ikrompir Mrkva Mrkva. Svaki od njih je brzo razara. orab KJrastavac. jer se vitamin C nalazi rastvoren u eelijskom soku koji je kiseo. 't reSnja. kiseonik i druga oksidaciona sredstva i toplota su tl1i najveca neprijatelja askorbins'ke kiseline. konzervisan Crni luk. a u alkalnoj sredini vi- . kuvan Salata. mandarina do 3. kuvan 8-30 45 40 25 25 20 10 5 6 III. Baze.000 oko 500 450 100 do 400 450 160 100 80 80 50 50 PHome jagode Kes ten. rotkvica Kiseljak Kupus MaslaCak. Na primer. a i alkalije ga takode uniStavaju. a kad se biljni organi osuse. Osetljiv je i na povisenu temperaturu. gubi se i ta kiselost.LEKOVITOST VOCA I POVRCA 83 Kolicina vitamina C LI svezem bilju (Rando en) (m iligrama LI 100 grama svezeg mat erijala) I. on biva razoren. Susenjem voea i povrea takode se gubi veti dec vitamin a u mnogim slucajevima. a po moguestvu u neko povree. Boranija i maslacak izgube za to vreme do 80%. kuvana Topinambur (cieoka) Celer 10 15 5 11 8 sokoj vee i na obicnoj temperaturi. paradajz Maline Boranrja KuvaJlla boranija Koruzervisana boranija Dinja KaJsija. dok svi ostali vitamini pl'ilicno dobro izdrzavaju temperaturu od 1000. Ni na niskoj temperaturi se ne cuva dobro. svez Spanae. vitamin C biva razoren vee na 600 (suva toplota) iii u vodenoj pari pod pritiskom na 120 0. svez Crni luk. Posle tri dana cuvanja spanae izgubi gotovo say vitamin C. Plodovi ~ipak Gloginja Crvena paprika Slalka zelena paprika Limunova Ijuska Pomorandza ljuska Crvene ribizle Kupine Sumske jagode Borovnice PomorandZa Cimun. grozde Lubenica Kruska 40 40 40 12 20 20 10 2 4 5 4 4 II. samim dodirom 5 vazduhom. luk Cmi luk. a ako se sva tri udruze. Zato je najbolje upotrebljavati sveie i presno voce. perunika Orab Persun Vinov list Celer. Listovi Kupina. kopriva oko 800 250 150 100 90 60 50 115 ISO Kiseli kupus Spanae. Tepa Borove iglice Bel. praziluk Karfiol.

Najvise vitamina A ima u namirnicama zivo·tinjskog porekla. i kome treba i kome ne treba. Zato se riblje ulje sve viSe trosi u svim prosveeenim zemljama. Brzo smrzavanj e voea i povrea najmanje s kodi. ljoskavca. crvene paprike. Kuva njcm u roku od ee tvrt sa ta povree gubi izvesnu koli cinu vi tami na C: kupus 70-90. Us led primene s le rilizacij e. Islo tako. Daje se. raznih gadusa. Za vreme zime.lnjem izgubi sa rn o l OOt. tako i u doba u kome zivimo rnnogi lekari preteruju davanjem injekcija svakom. A bolesti su veliko zlo i nevolja. Upotreba askorbinske kiseline i vitam in a C je velika i raznovrsna. kao specifican lek protiv skorbuta. Kao 5tO se za vreme Molijera prete rivalo sa klistiranjem. Tako je krompir ohladen i cuvan na 3-5 0 posle ses t mes eci jos u vek imao vise od 900{0 vi tamina C. Nij e dobar obicaj nasih domacica u ne kim kraj evima s to pre kuvanj a dodaju ma lo sode bikarbone./. nego razni karoteni. kupine. U tezim slucajevima daje se u obliku injekcija. divlje tikve. Nema sumnj e. pre svega. vitamina C. slabi i bolesnici. potice od karotena i njima slicnih supstancija nazvanih karotenoidima. VITAMINI RASTVORLJIVI U MASTIMA (LlPOSOLUBILNI) Vitamin A i provitamin A (karoteni) U bilju se ne nalazi vitamin A. Mnogo je prij a tnije uzimati svakog dana u obliku prijatnog napitka sok od limuna. Neo lj us ten krompir ku v. boranija i mrkva 50-6oo/ •. od januara do ap- . Davanje injekcija je uzelo veliki zamah. zatim za leccnje Melerove i Barlove bo lest i. Na prvo mesto dolazi u/je oct nekih morskih riba. a o lj us len m nogo vise. rum ene boje bilja . jarebike. To su ribe vel ike oko 1 metar u dufinu i teske viSe od 20 kilograma. To je danas najbolji rezervoar vitamina A i D. ali 'tu irna i preterivanja.iba. Riblje ulje se dobija iz jetre ruorskih r. sumporas ta kisclina. a masti pecen krompir gubi do 500/ 0. kozlaca. vOCe i povree u konzervama vee na poce tku izgubi do 5OO/. vit a mina C. ikarotni (Dal1cus cQI·ola). paradajza i drugog divljeg i pitornog voea. negat'ivno uti ce sumpordioksid. plodova. jer je ona alkalne reakcij e us led cega su gubici as korbin s ke ki seline vrlo veli ki. drena. maline.84 LECENJ E BIU EM tamin C se vrlo brzo gubi us led oks id ac ij e pod uticajem kiiseon ika iz vazduha. V'isnje . II . Vreme ee i tu uciniti svoje. ribizle. Ona raste svakog dana. bundeve. borovnice i druge vitamin ske sokove nego primati injekcije. spanae 25-80. ne sarno medu neprosveeenima vee i medu skolova nim Ijudima pred ovaj rat . bljusta. . m a ndarin e. natrijum-bisul(it i druga jedilljenja su mporas te kiseline upotreb ljena za konzervisanje. brusnice. Te k u zivotinj skom organizmu karoteni se pretvaraju u vitamin A. bolje je zlo spreciti nego leci ti. uvrefilo se miSljenje da je dobar sarno onaj leka r koji daj e inj ekcij e. Riblje ulje piju deca. purgiranjem i pusta nj em krvi (cela medicina toga doba uglavnom se bila sve la na to). Divna boja sipka u jesen. pomorandze. Jer u narodu. gloginja. Karoterui 'S U na randzas te. zutike. Karoteni su dobili ime po mrkvi.

kajsijc. za razvijanje i jacanje kostiju. zatim zbog arsena i fo sfora. sipak. borove iglice. koji se zat im nagomilavaju u masnom tkivu je tre raznih rlba koje se hrane tim a lgama. koje im sluze za hra nu . Drob svih domaCih zivotinja ima mnogo vitamina A. opadanje kose. detelinu (lucerku). Tu. Zbog vel ike kolicin e vita mina D riblj e ulj e se dan as smatra za na jbolj e sreds tvo pro biv rahiti sa (engles ke bo les ti). salate. a veI'ova (no i u vita min /I. Dugo se mi slilo da j e r iblje ul je lekovito zbog j oda i brom a. s to znaci pod uticaj em sunceve svetlos ti.LEKOVITOST VOCA [ POVRCA 85 r il a. crvenu papriku. Vi1amin A je naden u krvi i mleku sisara_ U tom pogledu su najbolji rumeni plodovi i zeleno bilje. mnos tvo gadusa. kupus. na glo s labljenje dece i oboljenje ooiju lecili dajuci bolesnicima. p ra teCi druge sitnij e r ibe. sljive i drugo voce i povrce. maslac i skorup. perSun. Ne sa rno ribe vee i sve nase domace i druge zivotinje. a najvise jetra. Riblj e ulj e se da je i za rastenje (vitamin A). ka ko za lecenj e ta ko i za sp recavanje ove teske i dos ta ceste dec je boles ti. narocito deci. glogi'l1je. 1I10 r s kim bilj kam a koj e zive na morskoj povrS ini i koj e nose mors ke s truj e iii pl ivaju blizu oba le. breskve. Najvise vitamina ima mleko ako se krave hrane zelenom detelinom (lucerkom). za pravilniji p ro met kalcijuma. Do avitaminoze A De moze doci medu osobama koje se svakodnevrio hrane zelenom. trose sveze mleko (ne konzervisano). Nasa koza propus ta ult ravio letne zra ke do duzine 3. Tako se uspos tavila spona koja vezuje dva nacina uspesnog lecenja rahitisa: r iblje ulj e i ultraviole mi zraci. u mors kim a lga ma stvor eni su provita mini i vita mini . kao jedno od najboljih prirodnih neskodljivih sredstava za jacanje i narocito kao pl'edohrana protiv raznih boles~i koje se javljaju najvise medu decom i omladinom krajem zime i pocetkom proleca.000 angstrema. pre svega. pos to sadrzi i vitamin A. pilece jetre. svezom biljnom hranom. uops te. i D. protiv izvesnih vrsta tuberkuloze 'i. Riblj e ulje je bo lj e od sin te tskih prepa rata. maslacak. drenjine. c itava jata pl ove prema Lofotsk im ostrvima i severnim obala ma No rves ke. kao i covek snabdevaju se provitaminom A jeduCi biljnu hranu. Mleko i maslac dobijeni od krava koje su bile na pasi ima viSe vitamina AiD od mleka dobijenog od krava hranjenih suvim senom. jer ne moze izazva ti hiperv ita minozu D. Pod uticaj e m ultraviole tnih zrakova sun ca. jer detehlna ima vrlo mnogo karotena koji se u jetri i krvi prctvara u vitamin A. treba spome nuti spanac. Ti sitniji stan ovnic i mora hrane se razn im m rkim i crvenim a lgama. Te alge su izlozene uticaju suncevih zra kova i sad de mnogo ka rotena i d rugih slicnih zutih i cr venih biljnih boja. pri cemu fotohemijsko dejstvo na sterol e u nasim crvenim krvnim zrncima izaziva stvaranje vitamina D. diigerice_ SVeZe meso od zdravih i debelih zivotinja ima vi se ovih vitamina nego konzervisana iii aka potice od mrsave iii bolesne stoke_ . U Japanu su odvajkada suvocu koze. U toku trazenj a s inteze antirahitic nog vitamina D (zraceni ergostero l) otk rivena je vaina cinjenica da se ovaj vi tamin moze s tvoriti i u nascm organizmu pod d ej s tvo m ultravioletnih zrakova. koje se s lozen im biohemi j skim reak cij a ma u jetri morskih rib a p retvaraju u vitamin A. mrkvu. Tek o tk r icem vita min a A i vitamin d D u tom ul ju obj as njena j e nj egova lekovitos t.

U tvr<loj razenoj glavnici. ali je trebalo da proc1e gotovo d va i po veka pa da se sazna da je ullrok te bo les ti nedosta tak vitamina D. jer i njega imaju vise one zivotinje koje se hrane vecito zelenom travom. pogotovu dojencadi cije majke nemaj-u mleka. To je od ogromnog znacaja za ishranu male dece. najvise ga ima u Ijuskama od kakaoa.onika iz vazduha.jJj na morskoj obali iii negde u brdima i planinama. sa zelenim biljem. Kolicina ovog vitamina u biljnim i zivotinjskim organima zavisi od kolicine sterola. mrkva izgubi oko 35"/0 vitamina A. Kako sc ispos tavilo da je riblje ulje odlican lek protiv rahitisa. a li je vr lo osetlji v na oksidaciona srcdstva i sve tl os t. daleko od gradova i prasine. i 1923. kao sto su morske alge. od biljne h rane domacih zivo tinj a umn ogome zavisi koli cina ov. Letnje mleko ima mnogo viSe vitamina D od zimskog ili u mleku krava hranjenih suvom hranom. HJ auenje namirnica i drzanje na led u je vrlo dobro. koji je otporan prem a kiseoniku iz vazduha i oksidaciji. jer ni s ka temperatura ne razara ovaj vitamin.86 LECE J E BIU EM Uopste. Jos polovinom XVII veka jedan e ngles ki lekar tac no j e opisao rahitis. Tek izmedu 1920. god. koji se zl-acenjem mogu prevesti u vitamin D. ulvrdeno j e da riblje ulje ima pored vitamina A i vitamina D. vitamin D j e dugo smatran za vitamin A.ih vitamin a u mlcku i mesu. gde suncevi zraci nesmetano dopiru do zemljine povrsine i deluju kao lek. ergosterol bi bio provitamin D. Vitamin D (kalciferol) Vitamin D se naz iva jos i antirahiticnim vitaminom. Na taj nacin moze se objasniti za!. Pre suncanja se mazemo raznim uljima da nc dode do upale koze. Kuvanjem. Kad se on pod izvesnim okolnostima zraci ultravioletnim zracima. a manje u j etri slatkovodnih riba. ad bi ljnih namirnica. jer se njegov nedostatak u hrani pokazuj e medu deco m u obliku tzv. Vitamin /\ je ot po ran na povisenu temperaturu. jer je vrlo teSko spreCi ti razorno dej s tvo svetlosti i kis(. a kod odras lih u obliku osteomalacije (o me ksava nj a kos tiju) . nalazi se jedan sterol (supstancije slicne mastima) nazvan ergosterol.i da se u nasem telu stvori sto vise vitamina D. Zbog toga je veoma vazno upotrebljavati sa rno potpuno sveze voce i povrce. dobija antirahiticne osobine kao vitamin D. jer je tel mos tab ilan. Ovaj vita min se dosta dobro odrzi prilikom konzervisanja. I ovaj vitamin je u direktnoj vezi sa hlorofilom. parazitu nasih zita. Mi se suncamo da bismo u krvi povecali kolicinu ovog vi tamina. . Danas se vee zna da ima vise vrsta vilamina D.to je letnj e ml e ko bolje. Isto to vazi i za cove ka . Prema tome. i zas to se moglo podic. ana se nalaze . dima i magIe. jace i lekovitij e od zims kog. pa se moraju prehranjivati kravljim mlekom. Manje ga ima u mesu domaCih i divljih zivotinja. da pre pocrnimo . engleske bolest i iii rahitisa. I ovaj vitamin se nalazi najvi se u jetri morskih.i uzorno stocars tvo u sve tu tck otkako su Ijudi shvat il i va i nost deteline i pocel i je gaji ti naveliko. U nasoj zemlji ima nekoliko lecilista za one koji boluju od tubel'kuloze kostiju.

Zato su po1Jpu:no upucene na billje.koje <. Utvrdeno j e da je za normaIan tok trudnoce i za p ostignuce zdravog narastaja. javljaju se ~zlivi krvi . Nagomi.ulja iz klice ima oko 1. 1ma ga i u orahu. Bilje je izvor ovog vitamina. Najvise ga ima u mastima zuto obojenim. da kle.lava sc u misicima i potkoznoj masli. 5 jedne strane. u masti dobijenoj iz svinjske jetre i u drobu drugih doma6h zivotinja. I ovde treba spomenuti detelinu kao vrlo vaznu hranu s velikim kolicinama vitamina E. jer vitamin E prelazi u mleko. i stena. oporih.LEKOVITOST VOCA I POVRCA 87 Ziva biljka j e posrednik izm edu zivotinja i coveka. a u ulju od kukuruznih klica oko 1. paradajzu. ad zivotinjskih il1amirnica najviSe ga ima u brasnu od ~iba . a narocito se mn.ivih. malokrvnost i druge bolesti. a to je od ogromnog znacaja za ishraonu stoke preko zime. dakle. U plodovima ga ima manje' nego u liscu. sto se dovodi u vezu sa karotenoiclima. PSenicne. minerala. U neosapunjivom delu pseni cnog . detelini (svezoj i suvoj). 'pa je mnogo prijatnije uzirnati taj vitamin u mleku nego u obliku injekcija. s druge strane. ad svih liposolubilnih vitamina ovaj je najotporniji prema toploti. lako svarljiva i dobra hrana i lek. kao i vitamin A 'i D. . jelovim igliicama. u spanacu. Biljke su glavni ·rezervoari ovog vaznog vitamina. u ml a dom zelenom liscu. Najvise ga ima u indijskoj lucerki (alfaf a) Iistu pitomog i divljeg kestena. za hlorofi. kupusu. Nalazi se najviSe u zelenom liScu lokalizovan .J. Za krave muzare ta ishrana je od osobitog . mrtve prirode. u prvom re du klice p senice i drugih nasih zita. direktno je vezan za zelenu boju bilja. mirisnih. grasku. • Vitamin K (antihemoragicni) Vitamin K je antihemoragicni vi·tamin. Misli se da su zivot~nje nesposobne da s int e~i zuju ovaj vitam in. koprivi. kikirikiju i drugim semenkama. Mnogo ga ima nar. karfiolu. Ijutih i drugih jedinjenja. U bezbojnim mastima ga nema. Ovaj vitamin je potreban za razvoj seksualnih celija. kukuruzne i kliee ostalih nasih zita se pre mlevenja vade 1 u obliku griza daju deci i bolesnicima kao jevtina. U podzemnim organima ima ga mnogo manje nego u zelenim nadzemnim. o troVJlih. avo utoliko pre s to se veci deo ovog vitamina oeuva i u suvoj detelini.znaeaja. krompiru. lekovitih. mladom grasku i pamucnom semenu. mrkvi. gorkih. U nedostatku ovog vitamina u hrani. potrebna jedna ·supstancija koja se nalazi u ulju n ekog semenja (neosapunjivi dec m asti i ulja). kiseoniku i oksidaciji i ultravioletnim zracima.ocito u salati. Pomocu sunceve energije i 11lorofila.ogo nagomila u zenskom organizmu.u pocele truliti. godine.000 mg u 100 g ulja. U zeninom mleku ima ga viSe nego u kravljem. meuu kojima ima hranlj.300 mg. ona u zivoj biljnoj ce liji s inte tizuj e ve liki broj najraznovr snijih sup s tancija. zitirna. soji i nekom drugom uljevnom semenju. Tokoferol iIi vitamin E (antisterilitetni) Vitamin E je otkriven tek 1922.u hloroplastima. algarna. soji. sposobnog za zivot i dalji normaJan razvoj i rasplod.

ipak nije say naucni svet u potpunosti primio Parmantjeovu tezu da je bel>i hleb bolji od ernog. Ispitivanja se vrse . Mnoge drZave su vrS ile ispit-ivanja hranljive i bioJoske vrednosp belog i crnog hleba. ZdravJje.nacaj tih proucavanja u raznim naucnim inst itucijama sirom celog sveta. snaga.iJikom izrade belog brasna. Poslednjih goclina moderna nauka 0 ishrani pokazala je na ocigledan nacin da bela brasno. Zbog toga se jos uvek svuda u svetu teii medu sirokim potrosackim ·s lojevima za iskljuciyom upotrebom belog hJeqa. u brasnu se nalaze i klice i mekinje. godine. onda se jos jasnije moze shvatibi z. pod utieajem franeuskog vojnog apotekara Parmantjea. U njima nesto nedostaje. Ispit uju se kolicine i vrste supstancija. prema kojoj je bell hleb boIji od ernog. a pre svega vojnika. istina. jer je u tvrdeno da zdravstveno stanje stanovniStva. Akademije nauka i druge na ucne usta nove raznih driava godinama vecaj u i kontroliSu sve dosadasnje pr. Kad se ima u vidu da je hleb gJavna i 05novna nasa hrana. Pr. tako da se brasno dobija sarno od sredine zrna gde ima najvise skroba. Tako. U tu svrhu angazovani su najbolji strucnjaci sveta. od psenicnog zrna odstranjuju se klice i mekinje. mekinja. propagirana je i tokom XIX veka i u drugim zemljama u koje su prodrle ideje franeuske revolucije. U mnogim zemljama pI'imeceno je prilikom regrutacije vojnika da je nepotpuna i 'l1e<racionama ishrana cest uzrok veIikom procentu nesposobnih mladica. nervna konstitucija i intelektualni ra:d mogu biti uplivis ani veoma mnogo nac inom ishrane i vrs tom hrane. U toku poslednjih sto pedeset godina cesto je veoma snaZno napadana njegova teza. hleb je ukusniji. ne predstavljaju punu hranu. godione (raneuska vojska je jela -crni hleb. a od te go dine vojnicki bleb je pravljen od brasna iz koga je odstranjeno 15'/. da Ii odgovara otkriCima moderne nauke 0 ishrani iii ne. Franeuski fiziolog Fransoa MaZandi ogledom je dokazao da pas hranjen belim hlebom i vo- . Jedni su za bell a drugi za crni hleb. Parmantjeova teza. kad se proizvodi erno brasno. oljusten piril!1ac. Proizvodnja belog brasna u Evropi uzeia je veceg maha tek posle franeuske revoIucije.im problemom se danas bavi i higijenska sekcija Ujeclinjcnih nacija. lake su siroke potrosacke mase traZile beli hleb. Do prvog takvog napada doslo je 1826. lakse pravi hleb. izdrZlj'ivost. T.u klinikama. Na osnovu i2veStaja dobijenih iz raznih zemalja uvidelo se da je veoma redak slucaj pravHne i dovoljne i. zavisi umnogome od nacina ishrane. kao s to su secer i poliran.s hrane. institutima i laboratorijama. elemenata potrebnih svakoj jedill1ki za normala!l1 zivot i rad. krajem proslog i u ovom veku.onalaske ·iz domena ishrane stanovniStva kako bi se moglo saznati da Ii je sadasnji nacin ishrane pravilan.88 LECENJE BIUEM o BELOM I CRNOM HLEBU bra~na Vitaminlzaclja belog i belog bleb a U svetu se vekovima raspravlja 0 upotrebi belog ili crnog hleba. jer je za!pareno da je jedini pravi put naucnoistraZivacki r ad i na ovom tako vaznom polju. Do 1796. Naprotiv. Ceo problem proucavanja ishrane postavlja se sve vise na naucne osnove. bcli hleb i os tale glavnijc svakidas nj e namirnice. na Ijudima i zivotinjama. Od beJog brasna se. beli bleb postepeno potiskuje omi u eeloj Evropi. u to vreme naj cuvenijeg bromatologa u svetu.

nalazom da bela bra ~ no ima mnogo manje minera lnih sastojaka. Ogledima je dokazano da be/o brasl10 ill1a za 75'/0 mal1je vitamil1a B" B2 i Ilikotinske kise /ill e II ego erno braSllo (brasno s mekinjama). opet. provitamina i liposo/ubi/nih vi/am ina. svesno iii nesvesno.S0. ernog p~e­ nicnog brasna bolji. mineralne i organomil1erahw supstancije.52"10. a u klici mnogo ulja s velikim proeentom fitost erola. i koji je trajao oko pedese L godina. pepe la. tako vazne i neophodne za normalan razvoj naseg organizma. Obican covek se mora pitati: da Ii ce se to stanje moCi odrlati? I cia Ii je sve to potrebno i korisno? Zasto trositi toliko vremena i truda oko uniStavanja prirodnih jedinjenja prilikom meljave. l7aprotiv. ali su s iroki potrosacki s loj evi jos uvek lrazi li sa mo beli hleb. Osim toga. . koji je o tpoceo oko 1846. preciScavanja. Imajuci u vidu ogro mnu vaznost izvesnih min era lnih sas toj aka namirniea za normalan razvoj cove ka . vitaminiziran hleb i vilaminizirani ko/aci. tim naoko veoma Iepim i ukusn im namimieama dodaj u vestacke. U izgledu su i vitaminiziran pirinac. Godine 1913. Kolicina lepka u brasnu je od ogromnog znacaja. Tako su se u svetu pojavili vitaminiziral70 brasl1o. testa i ostale namirniee. radnog coveka. Da bi koliko-toliko nadoknadile izgubljene vitamine u belom hlebu. Tako je dokazano lekovito dejstvo ernog psenicnog bra· sna. Dokazano je da u mekinjama ima mnogo ovih hidrosolubilnih vitamina. beljenja i drugih manipulaoija. Oel ovih mekinja izraduje se . neke drlave za vreme ovog rata pocele su u vojnicki. Ova raspra zavr~ena je tek 1903.'o dom. u mekinjama ima /epka. a drugi. ipak se upo lreba be log hl cba we bde ~ iril a ne samo u Franeuskoj vee i izvan njenih gra ni ca. l ake je rezu ll a t ogleda bio talko jasan i oeigledan. a posle toga dodavati .'. ali bez velikog. kukuruz. a be lo pseni cno brasno sa rno 0. ~a one koji imaju sece rnu bolest. voden je u vezi 5 ma li m sad rlajem lIlillera/llih so li u belom brasnu. pirinea i drugih Zita. p~enienih mekinja i kliea. oSlaj e zdrav. Ovaj napad posluzio je kao po vod za de taljnu analizu ernog i belog bras na u pogled u saeldaja vitamina. Iz prirodnih hranIjivih sirovina jedni proizvodaci odstranjuju. bacaju iii pri radu unistavaju vaine biohemijske faktore .izvrstan hleb za dijabeticare. god.e se reeepti za najbolju ishranu prosecnog gradanina. ovaj ocigledan hemij ski na laz ut ieao je u izves noj meri na naucni sve t u pogled u vraca nja na erni hleb . pro[esor Sifner iz Amsterdama prvi je pod vukao ein jenieu da bcli hlcb ocigledno mora imati manj e vitamina protiv obo lj enja beribe ri nego erni. Naroe ito j e koi icin a ka/cijulIla mala . a narocito usled finog i dugo ~rajnog preciscavanja izgubile vitamine.koji ~e veoma bogat biljnim beiancevinama vaznim za nasu ishranu. pcpcla od e rn og bras na: e rno pse ni cno brasno os tav lja I . hral1jel1 cmill1 h/ebom i . mnoge vlade pocele su forsirati upotrebu ernog hleba. hran ljiviji i zelraviji oel be log. sinteticke i razne soli. Daljim ispitiva njima je utvrdeno da ovih vazn ih vitamina ima utoliko manje ukoliko je brasno belje. da oS lavlja mnogo manj . Drugi jedan napad. Na tim istrazivanjima najviSe je ueinjeno izmedu I i II svetskog rata.LEKOVITOST VOCA I POVRCA 89 dOIll propada i IIgine u toku pedeset dana. koje su usled fabrickog preradivanja.. Trai. koji se daje protiv neuro-muskularnih poremecaja . cesto bez ikakvog uspcha. margarin. a mestimicno i u hlcb za gradane dodavati one vitamine koji se nalaze u ernom psenicnom brasnu. sejanja. Ilarocito vitamil1a E. secer. Dokazavsi nepobitn im cin jen ieama da je h leb oel potpu nog. god . Treci snazni n apa d dosao je otkricem vitamil1a u zmu pseniee.

riblje ulje bolje od cis tog vitamina D i A. primenjujuei razne agrotehnicke i agrobioloske mere za poveeavanje glutena u pse'Ilici. na primer.e bu cistih vitamina. Vreme ee pokazati da Ii je sve to bilo ispravno. vitamina u zelenom povreu? Nema sumnje da ee ra1Jne fabrike vitamina u svetu svim svojim moenim reklamnim aparatom uticati na sve moguee nacine na mnoge vlade da sto pre pristupe proizvodnji vitaminiziranih namirnica. . Tek je poslednjih godi·na uspela prava nauka da dokaze da je. A drugo pitanje je ovo: da li su vitamini.vratiti se prirodi upotrebom namirnica u onom obliku kako ih je ona dala.90 LECENJE BIUEM te iste supstancije ve~tackim putem? To je jedno. Trnoviti su putevi koji vode ~stini. Ne zaboravimo da su te industrije preko svoje moene strucne stampe za poslednjih nekoliko godina pred rat htele sasvim potisnuti upotrebu ribljeg ulja i drugih vitaminskih sirov. preporucujuei kao jedino ispravnu upotr.ina. jer ne moze izazvati hipervitaminozu D. mineralne soli i retki elementi jedini sastojci kdje treba takvim »prebelim« namimicama dodavati? I da Ii ' a vestacka jedinjenja svojom hemijskom konsfitucijom i mei1usobnim odnosima odgovaraju u pOIpunosti prirodnim molckulamim kompleksima i rasporedu u nasim namirnicama? Nije Ii mnogo jednostavnije ceo taj problem uprostiti .

Pored lekOVbtih ima i nelekovitih sastojaka koji poneka d smetaju pri spravljanju lekova. je vrlo slozen.i sastojei nisu ~astvorljivi u vodi.ulje nalazi spolja u zlezdovitim dlakama. krtote. iii da hladna voda izvuce i:zvesne lekovite sastojke. Zato sc mnoge droge pre upotrebe moraju dovoljno usitniti rezanjem. Aka lekovit. Posto je ova knjiga namenj ena upo trebi lekovitog bilj a u domacinstvirna koja nemaju tehnolosku opremu koju imaju apoteke i farmaeeutska industrija. voditi raeuna a hemijskom saslavu wake biljke i a tome koji hcmij ski sastojaik zelimo da eks trahujemo i na koji naein. navescemo sarno naj p rostij e naeine izrade biljnih lekova. etar. anda se koristi alkohol razne jaeine. Cve tove i vecinu i:istova nije potrebno usitnjavati. kima i slieno) onda je usitnjavanje pre upotrebe neophodno. U apotekama se gotove mnogi galenski obliei. prema tome. Hemij ski sastav bilja . pa eak i kljueala voda. globu le. nekad se droga sarno popari kljuealom vodom. Za svu s lozeniju tehnologij u eitalae maze dobiti bliza obaves tenja i uputstva od farmaeeuta u svojoj apoteci i naCi u struenoj farmaeeutskoj literaturi. plodovi. . ekstrakti. ulje i drugo. Hi se pre kuvanja ostavi neko vremc da bubri. Prilikom spravlj anja le kova mora se. pilule. UsilnjelZosl droge ima znatan utieaj na lekovitu vrednost dobijenog pri- pravka. u kome obliku treba lek zgotoviti i upotrebiti. sirce. su pozitorij e i dr. pre svega. rizomi.IZRADA I UPOTREBA BILJNIH LEKOVA Od bilja se spravljaj u razni lekovi . Zato nae~n iizrade leka od svake biljne vrs te zavisi ad svojstva nj enih hemijskih sastojaka. kao sto s u praskovi. ako j e biljni organ krupan (korenje. tinkture. a drugi put se stavi u hladnu pa se kuva. a kuvanjem se posle toga izvlace druge materije. Zbog toga se nekad upotrebljava hladna iii tapia. semenje) i ako su lekoviti sastojei duboko u tkivima zatvoreni (unutrasnji sekretorni aparat za ctarska ulja u plodovima anisa. pogotovu ako su to mirisne biljke i ako se etalI"sko . tueanjcm u avanu iii jednos tavno mrvljenjem medu dlanovima gde je to moguce. U industriji lekova far maeeut koristi jos sloren ije metode i vece aparate za serijsku proizvodnju lekova na veliko. Terapeut ce na osnovu poznavanja fal'makodinamskih svojstJava biljoke i ka~ak­ tera bolesti boles nika odrediti koja droga iJi smesa droga maze doCi u obzir i. Napr:otiv.

pornazu i pojacavaju sopstveno lekovito dejstvo. lz njega je. Zbog toga se droge moraj u cuvati cele i 510 bolj e zapakovane. ako se dllie kuva.92 LECENJE BIUEM Usi tn j ava'1/e d roga t reba vrSi l i "eposredno p r e upotrebe. takva smesa nije dobra. Farmakodinamska podela lekovitog bilja).na povrsini. . a pogotovu farmakognost mora paziti koja se bilj· ka s kojom smc i moze mesati.s a. .. gub lj enje Ie· k ovitih sastojak a b rie . jer ako se tak va smesa sarno po pari i ostavi kratko vreme. zbog cega ove plodove pre upotrebe treba zdrobiti. na primer. to su farmakodinamski sin erg i 5 t i. Zbog toga se pri izradi mesanih cajeva 0 svemu tome mora voditi ra· cuna. zato slo se lekoviti sas tojci bolj e i du ze cuva ju u celin i nego u rezani m iii sam leveni m d rogama. sarno od k arnilice iii sarno od sleza . sale pa. ekstra· hovati lekovite sastojke. Terapeut mora 1I0diti racuna ne samo 0 izboru odredene biljke za Ie· cenje odredene bolesli nego i 0 tome koje bilj'ke srneju uci u rnesan caj. vlage i dr ugi h negativnih cin ilac Ci. na primer. drugacij e fa nnakodi· narnsko dejstvo i. odmah poklope i posle 5-10 minuta mogu se upotrebiti kao lek. Mesanje ovakvih biljaka ne sarno da je rnoguce nego je. YO' deci racuna 0 njillOvom farmakodinamskom dejstvu. mikroskop· ski sitnim zlezdama 1 1a povrsini lista i cveta ne smeju se kuvati. lekoviti saslojci cvetova su vrlo osellji· va. jer je ekstrakcija lekovitih sastojaka iz takvih biljaka laka i vrlo brza. jer se za 5-10 minuta ne moze ekslrahovati etarsko ulje iz tih plodova. zato s to svaka biljka ima d rugi hemijski sas tav. sli· cnog dejstva i one se rnedusobno dopunjuju. nepostojana jedinjenja koja se brzo gube. Prosti i mesani cajevi. nairne. cvetni caj spravlja mesanjem cvetova i da se drugi biljni organi ne dodaju.Za lek j e najbolje naciniti caj od jedne je· dine biljne vrs te. na su vo m i hladnom mes lu. stavise vrl0 korisno i neophodno (vid. cvetni pigmenti) i mirislli sas· lojci koj~ na uplasenog bolesnika deluju i prijalno. prema tome. znalac ki nacin izrade i kulturnog serviranja caja. miri sni lekoviti sastojci u plodovima ani. evet je najnezniji deo biljke. a taj psihosugeslivni mo· menal nik'a ko ne srnemo potcenjivati. sa tehnolos ke tacke gledan o. pri· jatan miris i ziva boja. Eto zasto farmaceut. Ima. Naprotiv. Ako se ovi plo· dovi pomesaju sa listom nane i maticnjaka iii cve tom kamilice i drugim bil} kama cije se etarsko ulje nalazi . neee doci do potpune ekstrakcije lekovilih sastojaka. na jbolje presovane iii hermel icki zapakol'ane. Naprotiv. Ukoliko je us itnjenos l d roge veca . nego se sarno popare kljucalom vodom. kima i nekih drugih aromatic nih droga nalaze se duboko zalvoreni u cvrstim tki· virna. najlakse i najbde moguce izvuci. Vekovni obicaj je u apotekama da se. Osim toga. razlazu i menjaju ako bi se cvetovi dugo kuvali: to su razne boje (biljni. Ie· koviti sastojci ce izvetriti zajedno s vodenom parom. jer se ml cvenj em zna tno povecava povrs in a b iljnih ces lica i otva raju' putevi razornog u t icaja kiseon ika. lepa rec i Ijudsko ophodenje i te kako irnaju velik uticaj na uznemirenu psi· hu zbunjenog i uplasenog bolesnika. Droge c iji se mirisni lekoviti sastojci nalaze u ndnim . svaka biljka iIi grupa bilja· ka iii organa na drugi nac in otpustaju svoje le kovite sastojke pri pripremi le kova. biljaka. pa l ek ne· posredno pre upot re b e usill1javati do pOlreb ne velicine V ·I1a. kim a itd. utoliko je k varenj e. Higijensko i estetsko pakovanje. moraca.

boJesnih ociju. U nas jc na jvBe u upo4eb l evet kamiliee. . Ako se ka milica p o rnesa s lis torn pitorne na'ne . sluzi. Ovo se osobito n egat-ivno odrazava u onim biljkarna u kojima su lekoviti sastojci nepostojana jedinjenja. sve je vise ljudi koji napustaju prirodu i p r e laze u industriju i gradove . hmelja iii od olj ena. gorocvetom. Pomesana sa ivom-travom. oksidacije. Ako Sl: smeS i kamilice inane do da zdrobljenog ploda ani sa. srean ika iii neke druge tanin ske. vi soka temperatura. Op ~ te urnirujuce dejstvo ove s mese povecace se ako joj se dodaju listovi rna ticnj aka. Karnilica i lan eno serne daju dobro sredstvo za lecenj e opekotina itd. pa kovanja. pogotovu za lecenj e decjih proliva i bolova u trbuhu.i kore od k rusin e i zest. jer se ispostavilo cia su takvi lekovi potpunijeg i boljeg dejstva od onih dobijcnih od osusenill biljnih organa. p a samirn ti m i n j eno farmakodina msko dejs tvo. caj ce otkloniti gasove. to su farl71 akodinam ski ant a go n i s t i.ic h emij s kog sas tava i farrn akodinams kog dej s tva hiljaka ornogucava te rapeutu da kornbinuje smese lekovitih cajeva. Kamilica se n aj cesce upotreblj ava sarna. m oraca iii kima. deluj e st ip ticno. Sarno covek blizak prirodi uvek rnoze upotrebljavati sveze lekovito bilje. od kojeg potice modropl ava boj a ulj a k arnilice. Zbog toga su zive biljke fiziol oski najaktivnije.ike. durdevkorn. jer su u svezoj. Modema far maceul ska industrija proizvodi neposredno oko svojih Ivorl1ica sve ono bilje koje je va zno za izradu kvalitetnih lekova od svezeg bilja. Tu dolazi do izraia ja. nlse i sla tkog ko rena ublaZava bolove osoba . tako da je potreba za osusenirn lekovitirn biljern i gotovirn Jeko\'irna iz godine u godinu sve veca. razne hemikalije i d rugi ciniooi izazivaju u bilju hidrolize. .sa cirom na zelucu. p re svega.va. vlaga. nadimanj e i t egobe u trbuhu. dobija se dobar caj pro tiv proli. . izornerizacije i dTuge duboke promene grade i njenih aktivnih sastojaka. proti v proli va .Neosporno je da je upotreba sveze biljke iii nj enog soka najbolja i najcelishodnija. i najlekovi1ije.Kao i druge droge i nj en sas tav j e v rlo slozen. u glavnom upa le sJuznice n ajosetljivijih i najnefnijih d elova tela. pogre~ no bi b ilo spravit i caj od smese h ras tove kore . smoIe i drugih lekovitih sas tojaka. Poznavan. ali i to sarno u tropskirn i suptropskirn krajevirna. Ali ova biljka ima jos i fl avonoida. a kad se ovoj smesi doda n an a. plod ova oel pasdrena iii n eke druge an trah inonske droge koj a deluje p rotiv za tvora . opore droge ko ja za tvara . Na primer. kiseonik. Osirn toga. ima i takvih bil jaka koje imaju suprotno dejstvo. I najbolji nac ini susenja. pojacace se nj eno holagogno i urnirujuce d ej stvo na zucni rne hur. bezmalo zivoj biljci svi lekovini sas tojci ostali nepromenjeni. Sveze bilje i biljni sokovi. svetlost. me teo ri zm e. kao sto je slucaj sa digitalisorn. zbo g cega ti ~ric a ima tako siroku i raznovrsnu prirnenu.I ZRADA I UPOTREBA BIUN IH LEKOVA 93 Naprotiv. tr ave od srdobolje. kamilica j e odlican t onik. Enzimi. plavog uglj ovodonika . U drugirn delovirna sve ta rnogucnos t upotrebe svefeg bilja je sve rnanja ukoliko se vise ide prerna hladnirn delovirna. u va. dakle. tek uzabranoj. antiflogist icl1o dej s tvo azul ena. za ur ed ivanj e neuredne stolice. prenosa . cuvanja i prerade lekovitog bilja n e mogu spreCiti sporije iii b rZe razlaganj e nekih lekovitih sas toj aka. n osa i pol nih organa . primors kim lukorn. razenorn glavnicorn i rnnogirn drugirn lekovitim bilj ern veorna vaznirn za terapiju. Mesavdna kamilice.

samlevel1e droge spravljaJju 5e od osusenih organa lekovitog bilja. Samlevene droge treba odmah potrositi. Mora se raditi pazlji vo i cis to. Posle dovrsene maceracije teenost se procedi. Sokovi isced el1i iz sarnl eve nog svezeg. Droge neprijatnog ukusa i mirisa piju se razmucene u mleku. Laneno bralino se brzo uiegne. jogurtu. Rezal1 e drogc se upotrebljavaju za spravljanje lekova. u sko roj buducnosti osvojiti uku s potrosaca. Diljari moraju 0 tome voditi racuna. Zbog toga se sma· tra da le kovi proizvedeni od svezeg bilj a imaju najbo lju perspekti vu i d a ce farmaceuts ka indus lrij a u skoroj buducnos ti biti usme rena u tom pravcu . U apotekama i farmaceutskoj industriji ad praskova se . . Posle toga teenost se ostavi nekoliko dana na hladnom mestu. one odmaze. umesto da pomafe takvo brasno. Najcesee se razmute u vodi i piju. Za duzu upotrebu bocice sa sokovima mogu se pasterizovati zagrevanjem J sat na 70-80 oC. j er su oni najp·r irodniji oblik leka. jer ee iz sitnijih delica biti bria i potpunija ekstrakcija lekovitih sastojaka. zasticena od svetlosti. p rovita min e. zasticeno od svetlosti. ekstrakta i drugih galenskih oblika lekova. Praskovi. Praskovi se upotrebljavaju uzimanjem navrh noza. Treba ih piti bez ikakvih dodataka. fitonc ide i m noge d ruge pozna te i za sada jos nepozna te farmakod in am sk i ak ti vne ma le rij c "aine za pro fil a1ksu i terapij u. enzirne. sapo nine. u zatvorenom sudu od stakla iii porculana. Za spravljanje cajeva u domaCins tv ima droge treba rezati neposredno pre upotrebe. jer se brzo kvare i gube lekovitost. pre svega. tc k uzabra nog le kovi tog bilja sadrie sve lekovitc sas tojke bilj ke i zbog toga je to fa rm aceuls ki oblik koj i osvaja terapiju. VrSi se 5 propisanim rastvaracem jednom i'li viSe puta. sokovnike. na jbolj e u fri i id eru . sto zavisi. U preduzeeima za proizvodnju i prome t lekovitog bilja postoje seckalice raznih tipova. od nekoliko milimetara do vise santimetara. Droge se rezu na razlicire nacine i u raznim duzinama. Maceruje se odredeno vreme. vita mine. jer ima mnogo Olasnog ulja. rnedu iii voenom soku. Farma kopeja propisuje velieinu otvora sita i rcSeta za svaku rezanu drogu pre upotrebe za izradu cajeva.i razne krupnoce. s licno voenim. osobito one koji se trose pre jela. mogu koris titi sarno one cime raspolazu: mlin za meso. he terozide. tablete. ali sarno neposredno pred upotrebu. najjednostavnije os trim nozem. tinktura. Ukoliko se droga sitnije izreze. od grade i hemijskog sastava droge. po kafenu kasicicu i slieno. Ovo se cini radi taenog doziranja. cesce rnuekajuei. Pretpos tavlja se da ce i ovi sokovi.izraduju pilule. ostatak ispresuje. Mlevenjem se dobijaju praskov. presc i sl. da se izbistri i onda filtruje. daju se u zelatinoznim kapsulama i u drugim vidovima. utoliko ee caj biti bolji. Izrada lekova ekstrakcijom vriii se na razne nacine. a ekstrakti sjedine. Dobij ene sokove razliti u male ciste suve boc ice j cuvati na hladnom mes tu. jer otkupna biljarska preduzeea imaju standardne propise 0 duzinri izrezane droge. a ' one posle jeJa moze svako prema svom ukusu zasladiti. 00macins tva.94 LECENJE B1UEM S veze bilje i biljl1 i sokovi sad rze prirodl1 e. lugoslovenska fannakopeja daje ovaj propis: Maceracija je eks~rakcija droga odredene usitnjenosti na obicnoj temperaturi. 1 1epromel1 jel1 e komplekse svih lek ovitih m alerija: a lka loide. osobito sa drogama jakog dejstva. razume se.

iii se u malim kolicinama doliva tako da droga bude uvek 'pokrivena slojem 1'3stvaraca od 2 do 3 em visine. izgnjeci i protera kroz s it o (III). do 300 g droge uzima se perkolator precnika oko 3 em. Na dno perko latora stavi se sta· klena s lavina iIi druga naprava za otieanje i perkolator vertikalno pricvrsti na stativu. Perkolacija se vrs i ovako: propisno usitnjena droga nakvasi se jednoliko odredenim ras tvarace m (menstruumom). Ispitivanje da Ii je droga dovoljno ekstrahovana vrSi se ovako: a) Kod alkaloidnih droga: odredena kolicina perkolata koji istece pri zavrsetku perkolacije (a koja je kolicina naznacena za svaki pojedini ekst· rakt) zakiseli se sa 2-3 kapi razblazene hlorovodonicne kiseline i is pari na vodenoj pari do suva. Prema kolicini droge koja se mora ekstrahova ti uzima se pri izradi ekstrakta per· kola tor odrec1enog precnika: do 100 g droge uzima se perkolator prec nika oko 2 em. Perkol ae ija se nastavlja sve dok droga ne bude gotovo potpuno ekstrahovana. Punje· njt: se vrsi s malo droge i pri tom lako potresa.000 g droge uzima se perkolator prec nika oko 5 em. tako da se na 100 g drogc upo· trebi 40-50 g rastvaraca. i ostavi da stoji ce tiri sata zasticeno od svetlo~ti. U ovako priprernljen perkolator pusta se rastvarac iz podesno name· stenog rezervoara. Vr ~ i se s propisanim ras tva race m jednako kao i mace· l'acija. Rastvarac mora prolaziti kroz drogu veoma lagano. . a za 1. Posle ovog vremena teenost se is pus ta tako da na svak·ih 100 g droge istece 5 kapi u minutu. Ovako natop ljena i delimicno nabubrena droga pl'otera se jos jednom kroz sito (III) i stavi u perkolator. Tecnost zaostala u drogi ispresuje se i sjedini s ekstraktnorn tecnoscu.IZRADA 1 UPOTRE BA BIUN IH LEKOVA 95 Diges lija je CkS lrake ij a droga odredene usiLnj enosti na povi ~e noj tern· pera turi (40 0-50 0).000 g droge najvise 60 kapi u minutu. a za iz· radu tinktura mogu se upo trebiti i perkolatori od 40 do 60 em duzine. do 1. Kad pocnu izlaziti prve kapi perkolata. Zatim se lako nabije u podesnu bocu ~ irokog grlica. Ostatak se rastvori u 5 eem vode i rastvor filtruje. Za izradu ekstrakta moraju se upotrebiti pe l'kola LOr i od stakla iIi poreulana 80-100 em duzine. Pre punjenja stav i se malo pamuka na dno perkolatora. tako da pre kola tor bude dl'ogom jednoliko ispunjen. Kad se bistrom filtratu doda 3 kapi Majerova reagensa. filtrat srne sarno opa· lizovati. koja se moze dobro za· tvoriti. Dobro se izmesa. a to se postize lagani m ispustan jem vazduha kroz slavinu na dnu perkolatora. Gornji sloj droge malo se nabije i pokrije slojem hartij e za filtrovanje iIi slojem pamuka. slavina se zatvori i dr-oga ostavi da se maeeruje 12 sati. Isto· vremeno se iz rezervoara dodaje u perko lator toliko rastvaraca da se nad drogom nalazi uvek sloj visok 2-3 em. Perko lacija je ko ntinuirana e ks trakeija droga odredene us itnjenos ti na obi cnoj tempera turi i vriii se u perkola torima. Svaka frakcija perkolata treba da bude po tezini priblizno jednaka kolicini droge koja se ekstrahuje. Ekstrahovanje se vrsi s toli· korn kolicinom rastvaraca da se dobije onoliko frake ija perkolata koliko je za svaki pojedini ekstrakt odredeno.

Kvalitet zgo tovlj enog infuza zaod mnogih cini laca. porculana iI i od drugog in diferenlnog mate rij a la.og toga nasa i s~rane farmakopeje dozvoIjavaju jcdino upotrebu destilovane vode. Zatim se teenost proced i. nasa farmakopeja (od 1951) daje ovaj propis: VISI Izrada. iIi se upotrebi voda kojom se raspolaze. odnosno sveze usitnjena (sito IV) dro- ga prognjeei se u porculanskom tarioniku s toliko hIadne destilovane vode da bude jednoliko prokvasena. eesce mesajuci. To je naj cesci oblik spravlj anja bi ljnih lekova u domaci nstvima i u svakidasnj em zivotu se naziva »spravljanje caja «. desetak minuta prokuva u otvorenom sudu. jer je i ona vrIo m eka.i tetan infuz. Infuzi od alkaloidnih droga jzraduju se na isti nacin. Posle toga prenese se u podesnu pos udu za infundiranje i prelij e propisanom kolieinom kljucale destilovane vode i zagreva pet minuta u vodi na temperaturi od 90 0 . Poslednji deo poslednj e frakcij e pe rko la la mora bili gotovo bez boje. a jos su gore one sa mnogo gvozdevih soli. a posle toga odlije se od taloga . ali se pre upotrebe. Teenost se ostavi krace vreme da se slegne. Da bi se dobio kval. blago presujuCi ostata.96 LECENJE BIWEM b) Kod os l alih droga ispilivanjem boj e. a sme imal i sa mo slab m iris i ukus na drogu koja se ekslrahuj e. . kreene vode. mIrlsa i ukusa . Naj eesce se spravlj a 5-10 % -niinfuz. Kiseline se uzima pribliino toliko koliko je propisano da droga minimalno sadrZava alkaloida. od kvaliteta same droge. ostavi oko pola sata da se ohladi. a ponekad i od vode. ali isto tako i od vei5 tine izrade. Osobito su nepoPOSUDA ZA SPRAVWANJE CAJEVA doone tvrde. tj .ine. sa srnrdIjivirn gasovima. moze se upotrebiti i Cisla prokuvana kis1'lica. cesce mesaju6i. do propisane kolieine. kao i kisnica. Posto mnoga domaCinstva lie mogu da nabave destilova nu vodu. pre svega. Sitno isecena (sito III). a isparena voda dopuni se vrucom destilovanom vodom. gipsom i dr. Sudov i u kojim a se vrsi isparavanje moraju biti od slakla. 5-1 0 g d roge prelije se sa 100 g kljueale vode. 111fuz ii i oparak je eks trak t dobijen najeesce prelivanjem droge klju calom vodoln. sarno sto se droga kvasi i gnjeci s vodenim rastvorom limunske kiseline. Posle toga se izvadi iz vode i.k na cediIu. izradu lekova. Obicno se izraduj e od droga neznije grade i od p nih koj e imaju termo labilne Illaterije i one koje is paravaj u (eta rska ulja). Mnoge vode ni su podobne za . Zb. Koncen lrovanje ekslraktnih teenosti vrsi se is parava nj em u vakuumu na le mpe ra turi najvi se od 600 do propisa ne kon sis tencije. kojorn je ispran ispresovani ostatak ekstrahovane droge. Ekstrakti i tinklUre a lkaloidnih droga moraju se razb lai iti do normir ane sad rz.

. na primer. Posle toga do cia se drllga polovina kljucale des tilovane vade u hladni macerat i zagreva pet minuta u vodi na temperaturi ad pribli zno 650. Mlecna kasica od kamilice sa sluzavim drogama je izvrstan narodni lek za lecenje opekotina (osobito ad suncanja). ostavi da se potpuno o hl adi.isi ad grade i svojstava lekovitih sastojaka same droge. osobito domaCinstvima na selu. Duzina kuvanja je oznacena za svaku drogu. ' Infuzi s dodatkom kiselina izraduju se u sudu od stakla iii od porcu lana. uboja i upala koze i sluzokoze uoplite: potrebna koliCina u prah smrvljene kamilice popa'r i se neophodnom kolicinom kljucalog mleka. 111fusuI17 Digitalis. kojom se ispere ostatak eks1rahovane droge. kao lito je. cesce mesaj uci. a zav. pa se oceuena gusta. Zatim se procedi. iii cela droga (Semen Lini) brzo se ispere na cedilu iii na situ s malo hladne vode. aka nije drukcije propisano. cesce mesajuCi. blago pritiskujuci. u drugi sud se s-tavi laneno seme u mlako mleko da stoji 2-3 sata. aka nije drukcije propisano. Napomena: Infuzi se ne smeju filtrovati kroz hartiju za filtrovanje. jer imaju mleka. U gotov infuz mora se dodati l{)<1/o eta nola. izraduj e se ovako: Droga u pulusitnom prasku (V) prog nj eci se u tarioniku s toliko hladne destilovane vade cia bude jednoliko pokva~ena. za sazrevanje cireva "potkoznjaka«. 1nfusurn SaZep izraduje se ~ao Mucilago SaZep. a na njivi treba posejati malo lana. Dekokt iLl odvarak je ekstrakt dobijen kuvanjem droge £I vodi. Moraju se izdavati u sudovima s natpisom "Pre upot·rebe promuckaj« i "Cuvaj na hladnom mestu «. 20-strukom kolicinom destiLovane vade i maceruje hladno. kojom se ispere ostatak ekstrahovane droge. Za tim se izvacli iz vocle i. Zatim se prenese u pocl esan sud za infundiranje iii u bocicu iii tikvicu. Umesto lanenog. Infuz se mora izdavati u tamnom sudu. Za svaku vazniju drogu naveden je nacin spravljanja i upotrebe infuza. maze se na isti nacin upotrebiti dunjino seme. Posle toga prelije se. . do propisane koliicne. do propisane kolicine. sluzava teenost pomelia s mlakom kamilicom i time' ablaze bolna mesto. Infuzi od droga s termolabilnim materijama.Jos bolje deluje laneno seme koje se maze (za nuzdu) popariti zajedno s kamilicom u prasku./ ZRADA I UPOTREBA B/UNIIi LEKOVA 97 Pri izracti 1l1fL/sum radicis Jpecacuc/l1hae mora se za svakih' 05 g droge doclati I kap razb lazcne hlorovodonic ne kiseline. 1I1fusu1I1 Sennae mora se procediti tek kad se potpuno ohladi. prelije polovinom propisane kolicine hl aclne des tiLova ne vade i ce~ce m e~a iii mucka cetvrt sata. pola sa ta ceSce mesajuci. kroz ta nak sloj pamuka i dopuni potrebnom koliCinom hladne destilovane vode. u dvori~tu raste kamilica. celo iii samleveno. Infuz od sluzastih droga izraduje se ovako: Isecena droga (Radix Althaeae) (I-II). Ovaj jevtin i svakom pristupacan lek svima se preporucuje. Posle toga se pazlj iva odlije kroz tanak sloj destilovanom vodom nakvasenog pamuka i dopuni potrebnom kolicinom destilovane vade.

Tinkture su teeni. obojeni oblici lekova dobijeni ekstrahovanjem droga alkoholom (etanolom. tj . Dekokti se ne smeju filtrovati kroz hartiju. tj. sarno ~to se droga kvasi i gnjeei 5 voden im rastvorom limunske kiseline. Kiseline se uzima priblizno toliko koliko je propisano da droga minimalno sadriava alkaloida. Ponekad se za spravljanje tinktuTa upotrebljavaju i ekstTakti droga. Dekokti s dodatkom kiselina izraduju se u sudu za kuvaJl1je od stakla ili porculana. Kao i za spravljanje infuza. tinktura od ljute paprike upotrebljava se spolja. 3-5 g droge n a 100 g vode.otrebe promuckaj« i "Cuvaj na hladnom mestu«. Zatim se prenese u sud za kuvanje i prelije propisanom kolieinom hladne desti lovane vode. i za dekokte j e najbolje upotrebiti des tilovanu vodu. etilnim ili obienim a'l koholom) ·razne koncentracijc ili mesavinom alkohola i etra. do propisane kolieine. a i~ parena voda dopuni V'fUcom deslilovanom vodom . Jugoslovenska farmakop eja II (1951) daje ovaj propis : I zrada. Decoctum Salep izraduje se kao Mucilago Sa/ep. Naj eesce se koristi 40 0 / 0 . Teenost se os lav i krace vreme da se slegne. u zima se prokuvana ki ~ ni ca iii obiena voda. ove tinkture se izdaju i upotrebljavaju sarno prema lekarskom receptu i uputstvu! VeCina tinktura se primenjuje za unutrasnju upotrebu. Izraduju se 3-5%. a u nemogucnosti iii nedostatku. le kovite sas lojk e koj i se ne razlaiu na povisenoJ temperatu r i. Medutim. Napomena: Decoctum radicis Althaeae izraduje -se kao sto je opisano u elanku Infu zi. rede iznutra. . od nosno svde usitnjena (sito IV) droga prognjeei se u porculanskom tarioniku s tolilko hladne des tilovane vode da bude jednoliko prokvasena. pogotovu one jakog dejstva. a posle toga odlije se od taloga.98 lECENJE BIUEM Za razliku od infuza.3 g razblazene hlorovodoniene kiselinc. Dekokti od alkaloidnih droga izraduju se na is ti naein. dekokti se izraduju od droga evrsce grade i od onih koje imaju lermoslabilne materij e. ad droga jakog dejstva u apotekama se spravljaju tinkture perkolacijom. Sitno isecena (s ito III). i to 1 dec droge ekstrahuje se sa 10 delova rastvaraea (100/o-ne tJinkture). 500/ 0 i 700f0-ni alkohol. Posle toga se zagreva u vodenom kupatilu dok se ne postigne temperatura najmanje 90 0 i greje dalje pola sata na toj temperaturi ee~ce me~aj u ci. Za izradu Decoctum corticis Cinchonae treba umesto limunske kiseline upotrebiti na svaki gram kore 0. slabo presujuCi ostatak na cedilu . ad droga jakog dejstva dekokti se s pravlj aju u apotec i pre ma propisu lekara. najeesce u obliku kapljica. pogotovo u hitnim slueajevima: odredena kolieina ekstrakta razblaii se potrebnom kolieinom alkohola da se dobije ieljena koncentracija tinkture (200/ 0 iii 10%). Obieno se uzima 1 dec droge i 5 delova rastvaraea (200f0-ne tinkture). Dekokti se moraju izdavati u sudovima s natpisom "Pre up. k ojom je ispran isp resova ni ostatak ekstrahovane droge. Jo~ vruca teenost procedi se. vodeci raeuna u kojoj se koncentraciji najbolje .r astvaraju lekoviti sastojci odredene biljke.

pod snizenim vazdusnim pritiskom. Jedan deo dobijenog dijalizata treba da odgovara jednom delu droge. Uzabrani biljni organ se samelje u kasu i metodom dijalize ekstrahuje vodom iii vrlo razblazenim alkoholom razlicite koncentracije. a suvi su iii u prasku iii u obliku lakih. tablete. zivo bilje za spravljanje ekstrakata. zitki ekstraktoi sadde vise aktivnih saslojaka. taka da se u farmaciji sp ravIjaju: teeni. a suvi najvise. Pos ta ukuvava nj e traje dugo. taka da se sve ova obavlja na relativno niskoj tempera turi (20-40 0 ). sve se vise primenjuj e uparava nj e u vakuumu. 0 cemu lekar vodi racuna kad ih prepisuje bolesniku. da bi se spreeilo razlaganje nepostojanih materija. a l:esce perkolacijom. osobito onih jakog dejstva. zbog cega nemaju mineralnih soli. To su teoni preparati koji se izraduju me· sanjem lekova s vinom. ali se posle e kst rakcije droge i filtrovanja uparavaju do zelj ene konzistencije. tek uzabranog bilja. ostavi da se s legne i izb is tri. Da bi se s to potpunije eks tra hova li lekoviti saslojci iz clroga. dobra zapu si drzi na hladnom i mracnom meSlu. Taskiseljavanjem) na obienoj lemperaturi . poklopi i drii u podrumu 8. Dispertl su posebni farmaceuts~i oblici u obliku pra. Mediclnska iii lekovita vina se spravljaju na razlicite nacme i koriste u naucnoj i u narodnoj medicini. ostatak se dobro iscedi. drazeji. Zilki i suvi ekstrakti. sirupi i dr. rastvaranjem cvrstih lekova u vinu iii ekstrakcijom lekovitih sastojaka maceracijom lekovitog bilja u vinu. Teeni ekstrakti se izraduju taka da 1 deo ekstrakta sadrzi le kovite sastojke jednog dela suve droge. Od ekstrakata se izraduju razni galenski pTeparati: pilule. To su vrlo dobri suvi biljni ekstrakti standardnog sastava koji se mogu cuvati i tacno dozirati o Osobito su traZeni disperti izradeni od svezeg lekovitog bilja.ska. dobijeni u industriji centrifugalnim rasprsivanjem biljnih ekstrakata. rastresitih komada. zitki ekstrakti imaju gustinu meda. tako da se na svaki litar vina doda 10 grama vodenog rastvora cis tog zelatina (1 deo na 9 delova vade) . U farmaceutskoj industriji se proizvode dijalizom. obe leenos ti pomesaj u. Prop isno us ilnj ena i prosejana droga s lavi se u s lakl enu leglu i prelije odredenom kolicinom rastvaraca. - . Suvi ekstrakti ne smeju imati vise od 5'/0 vlage. U novije vreme farmaceutska industrija sve viSe koristi sveze. cuvaju se potpuno suvi u boCicama zalivenim parafinom iii voskom. I zrada. fi llruj e kroz harliju za fill rovanje . Pos le toga se odlije. raz li je u bocice. Dijallzati su teeni ekstrakti svezeg. Ponekad je vinu potrebno prethodno oduzeti tan in.10 dana cesce mesaj uCi. U nedostatku cis tog apotekarskog a lko hola maze se kris titi rakija od 40 do 50 0/ 0 _ Ekstrakti se izraduju s lie no tinkturama. tinkture se izraduju maceracijom (mocenjem. ekstrakti se spravljaju rede maceracijofll.IZRADA I UPOTREBA BIUNIH LEKOVA 99 Aka ni je drukcijl:! propisano.

stakle· nim m porculanskim posudama i cuvaju dobro zatvorene na hladnom i mra· cnom mestu. po· trebno je ce~cc mllcka ti da se ~ t o pOlpunije izvuku lekov iti sastojci droga. Maceracija obicno traje oko mesec dana. pre ko toga se s tavi loplo. vun eno p la tno (ka· ta plazma od lanenog bras na koja se prime njuj e za lecenj e zapa lj enja lint f· nih sudova. svinjskoj masti. vosku. sredrzja iii terapijska doza nalazi se izmedu maksimal· ne i minima-Ine i predstavlja ikohiOinu leka Ioojom se postiie najJ bo1je dejstvo. Lekovite masti se izraduju u emajliranim. nekad se s la\' lja sto toplija . p revij e cis tim platnom. Ma· terije koje lako vetre . minimalna doza je najmanja kolicina leka kojom se postize odre· dena lekovito dejstvo. lanolinu i drugim podlogama. Stari i oprobani nacin je spravljanj e kas ica u mleku umesto u vodi. flegm ona i apscesa) . To isto vazi i za izradu kasice od crnog i belog luk a i drugih biljaka sa sum· pornim h e teruzidima. njenog fa r· makodinamskog dejstv a . Osim navede nih kasica za spoljrzu prim el'nl. ka taplazma sprav lj a se na razne nacinc. Bliza upulstva 0 izradi i upolrebi poj edinih lekoviLih vina iznesena su kod odnosn ih droga. belog sleza. terapijske svrhe i bolesnika . je r i e isto mle ko deluje kao dob ro s'l'ed s t~·o za ubla:iavanje bolova i posledica od upale koze i s lulmice. a isto tako . S iln o sam levena dmga u obliku bras na najceSce se popari s pOII'cb nom ko li cinom kljucale vo dc da se dobij e kasa ze lj ene gus tin e. Kod odnosnih bi· Ijaka je opisan postllpak spravljanja. Masnu podlogu treba ras top iti na yo· denoj pari. Maksimalna doza je najveca koIicina lelca koja se moze podne ti bez znakova' nepodnosljivosti i trovanja. . Doziranje lekovitog bilja zavisi od hemijskog sas tava droge. Fina emulzij a mao snih kapljica i kazein mleka deluju kao farmakodinamski sinergist i. a a ko droge imaju tanina (opore). jer bi se unis tili enz imi i na taj nacin sp rec ili os lobodenje i dej s tvo le kovi· tog sastojka droge. ovas. Masti mo· raju biti sve:le. u knjizi su opisani i naC lnt o izradi ka sa za w l ulrasllju upolrebu. bolje je upotrebi ti crno vi no. IIi se smlacena kasica razmaze na bolno meslo. poma· zu dejstvo sluzi lana. Zato se ova kataplazma sprav lj a m esa nj em s laeic inog b ras na s pOlrebno m kolieinom vode o d 20 do 300 na ob icnoj te mpcraluri. gaveza i drugih mucilaginozn ih droga. To je naj eesce dijetalna hrana i lek koji se krace iii duze kuva da bi se dobio s to slu zaviji proizvod : salep . Doza je odredena ko· !ieina leka koju treba m:eti odjednom iii u toku dana. Lekovite masti se najcesce izraduju diges tijom biljnih droga u ma snom ulju. Kasica od sl aCice rz i kako se rze slll e spravljati na visoko j tempera tll ri. cicvarica. pirinac i dr. dodajll se na kraju kad se ras topljena masa na pola ohladi. kao sto su e tars ka ulj a i njihovi sastojci u miri s nom bUju. konzislencij l!. melem. Ovo je potpuno opmvdano. a nekad hladna kasica. Medicinska vina treba sprav lja li i cuva ti u s lak lenim sudovima u mracllom i hladl1oll1 podmmu. ~ to je opisano kod pojedinih bi ljaka.100 lECENJE BIUEM Upotreb ljava se najbo lje bela vin~. Vrela ka~ica se I'azma:ie na cis to bela lane no ii i VlI· neno pla tno i po laze na bolno ili ozledeno mes lO na telu . Ka~ica. IIi se kuva s malo vode. i diges liju u toploj vodi odredene tem perature. dunje. neu:lezene.

. PRAKTltNA UPUTSTVA 0 UPOTREBI LEKOVITOG BIllA U DOMACINSTVU Upotreba lekovitog bilja je raznovrsna. Po~to mi Ziov. Pre svega. zavisi od uznista bolesnika. Sokovi iz voca i povrca mogu se uzimati i u veCim dozama. na primer.roge se dozi.IZRADA I UPOTREBA BIUNIH LEKOVA 101 Srednja doza sokova iz svezeg bilja je po 1 ~ajna . u vi~e doza da ne bi opteretili zeludac i da bi lek bolje delovao. Blib obave~tenja 0 nacinu izrade lekova od bilja ~italac moze dobiti od mesnog apotekara. a neka domacm stv. polako. Od osusenog bilja se tucanjem i mlevenjem prave praskovi. sirovo i osu~eno bilje.i'Vosti izvesnih osoba na odredelle lekove.7 7-14 14-20 20-70 godine godine godine godina godina godina godina 1/ 12-1/10 doze 1/8 -1/ 6 doze 1/ 6 -1/4 doze 1/ 3 doze 1/ 2 doze 2/3 doze 1 doza Osim lIzrasta. Bilje se upotrebljava spolja i iznutra. jer duzim stajanjem gube lekovitost.3 3.jli !ista repusine na ope~ena iii ubijena mesta na telu. jer se susenjem mnogi lekoviti sastojci menjaju i gube.a nem aJ ~ vagu koja moze da meri male koli~ine. Tim poslom se bave apotekari (fa'lTIlaceuti). Najjednostavniji i najprimitivniji na~in le~enja je upotreba pojedinih delova bilja. ali kako je to ~esto zametno. treba \'oditi ra ~un a i 0 individualnoj preosetl~. Praskovi se upotrebljavaju za le~enje unutrasnjih i spoljnih boles'ti. ili slme za izradu raznih prostih iii slozenih lekova u apoteci.ie­ va zivo bilje je lekovitije od osusenog.iii supena ka~ika vise puta dnevno. Suve d. 0 ~e mu lckar s trogo vodi ra~una. protiv smetnji u zelucu itd. na pol. stanje uhranjenos ti. osu~imo i dobro zapakujemo. Iii kad se listiCi hajdu~ice medu prstima uvaljaju u loptice i to guta pre jela za dobijanje apetita. Evo pribliznih pojectina~nih doza za boles nike od 1 2.raju u gra mov ima. Zbog toga se u toku leta moramo pobrinuti da od svega ~to nam je potrebno naberemo. tezinu bolesti. odjednom pOptti. ond a se naj~e~ce droga uz~ma u t. U vecini slu~a. ~to prose~no iznosi 1 supen u ka~iku.n prsta. 1 koren Ja I 2-5 g cvetova i listova. Kao ni pica. razna fiziolo~ka stanja (menstruacija. ni lekove ne treba naglo. stavljanje lista bokvice na posekotine . Gorki lekovi se uzimaju pre jela. Na doziranje droga uti ~u mnogi ~i­ nlOCl. trudnoca) i dr. ili 6 do 9 grama k?re. Praskove je najbolje i'Zradivati neposredno pre upotrebe. Od njega se .izraduju razni lekovi. to nemamo preko cele godine zivog bilja kao oni u tropskim predeiima.i mo u umerenom klimatu.4 4. Za lek se koristi zivo. nego postepeno.

Izvesni lekovi. da bi se iz nj ega sva sluz izvukla. majkine dusice. zasladiti medom i piti. eesce meSajuci . ali se moze ponekad ostaviti i duze da bi u vodu preS lo s to vise lekovitih sastojaka. lipu. Listovi i cvetovi bde otpustaju lekovite sas tojke nego kore i drugi cvrs ti i debeli orgaru . zavo mjaka. Tim mesanim cajevima ces to se dodaje razno cveee zivih boja i prijatnog rnirisa da bi caj imao leps i i privlacniji miris . uvek se mora dobro izmesat i. To pomalo lici na madiju. VeCina cajeva se tako spravlja. ali se oni greju na vodenoj pari. Iedan od naj cesCih uzroka nepoverenja prema lekov itom bilju je. DOMACA APOTEKA LEKOVITOG BILJA Zasto pesaei ti desetine kilometara do apoteke za dvadesetak grama titrice. nije dobro sto svi taj koren kuvaju . j er se time uni~ tavaju njegovi lekoviti sastojci. To je dobro. u poklopljenom sudu. Za to je pogresno kuvati kamilicu.102 LECENJE BIUEM NajcesCi narodni lekovi od bilja su cajevi. razblazenom alkoholu i tome slieno. nego svaka cetvrt sata po jednu ka ~ iku. Na isti nacin mogu se spravljati . vee prema tome da Ii se zeli slab iii jak caj. sve do nove . n evena. nego se stave u cist sud i preliju kljucalom vodom. Na primer. rakiji. pored aspirina i kombinovanih tableta jos i raznog bilja. poveze platnom i jakom hartijom i ostavi desetak dana. osobito za jacanje i za leeenj e organa za varenje. nepoklopljenom sudu. Gotovo je redovna poj ava da se na pola litra vode stavi nekoliko cvetica lipe iii kamilice. Bilje !!reba tek: prilikom pravljenja caja u avan u iii medu dlanovima isitniti . sto psihicki. poklope i ostave krace iii dll ze vreme. Uglavnom. turcinka. j er kuvanj em gube. majkinu dus icu iii ne ku drugu mirisnu lekovitu b iljku. liSee i druge n eke biljne de love nikad n e treba kuvati. pored ostalog. belog sleza iii nekog drugog bilja koje gotovo svuda u nas raste u izobilju? Svaka prosvecena majka ima u kuci »Iekove za nuzdu«. stavi u cistu teglu i prelije desetostrukom kolieinom vina iii rakije. pozitivno utice na bolesnika. ali ne odjednom. cmog sleza. a osobito sa decom. To nije dovoljno. treba da ima u dovoljnoj kolicini preko cele godine. lavande. los go re j e ako se kuva u otvorenom. Medutim . dodaje se cvet razlicka.i lekoviti zejtini i masti. izvetre gotovo sv i lekoviti sastojci (etal'ska ulja). nanu. Dajemo ovde spisak vaznijeg lekovitog bilja koje svaka kuca. Pogresno je kuvat. Cvece. ruze. zatim treba procediti . U nas se koren belog sleza sve viSe upotrebljava. nestru cna izrada ca jeva i suvise mala kolicirw bi/jke koja se upotrebljava pri tom e. smilja i dr. treba ostavit.i 30 do 40 minuta da se biljka kiseli u vreloj vodi. cesce mesajuci.i be li slez. Ako se za kucu izrad uj e mesan caj od vise vrsta bilja. jer se iz ce log biljnog orga na teze i nepotpunij e iscrpljuju lekoviti sastojci nego iz is itnjenih. Droga se sto bolje isitn i. mogu se izradivati i u dobrom cmom vinu. Kas iku iseckanog korena belog sleza (velicine kukuruznog zma) treba preliti sa dva decilitra hladne vode i ostaviti oko dva do tri sata. jer je to I/ajbolje slu zno sredstvo za lecenje organa za disanje. U vecini slucajeva treba na pol a litra vode staviti 3 do 5 kas ika iseckane iii zdrobljene biljke.

kukureka . Lo~ je obicaj u nas da se razno bilje pome!la ~ tako c. suncu i s l. kiseol1ika i z vazduha. vranilovke. rastavica. tao tul e. ha jducice. moraca ali anasona. Ijubicice. 2. ali zato mogu nabrati kicice. divizme. crvi i drugih s leloci na. skim kutijama. kieice. cemerikc. iii vrhovi grancica u cvetu) od majkine dusice. troskota. maline. trandavilja. anisa. trave·ive. 7. sve sk lonjeno u cist orman iii sand uk na suvom. jer ove dYe biljke imaju isto dejstvo. s pa liti . S e men j e bundeve (duleka). koje se potpuno za lvaraj u. Na svak u kuliju treba mao s tilom c itko napi sa ti koja se biljka u njoj n a lazi i da lum kad je bra na. supe iii na nekom drugom mestu izlozenom pras ini. turcinka i drugog neotrovnog bilja. korijandra. 3. na prasnjavom tava. iznad sta le. pallcini . . idirota. podubice. misevima. Ne moze svaka domaCica imati sve bilje koje se ovde navodi. 4.koru~e i dr. breze i belog bora. jos bolje. pitome i divljih vrsta nane. T r a v e (cele nadzemne biljke u cvetu. Svaku bi ljku. Pup 0 I j c i majske ruZe. Zato se bilje mora cuvati ~to bolje zapakovano i sk lon jeno na suvo m es to. ali mora biti zaklonjeno od sun ca. Evo najvaznijeg bilja koje treba da imaju domacice u kuCi (domaca apoteka): 1. svinjca. maslacka. zove. gorke deteline. cubra. . crne topole. ~umske jagode i maline. sen u. drena. kisi. trna (trnjine). necistoce i /lagle promen e temperature. bokvice. Razumljivo je da domaca apoteka ne sme imati velebilja. Lis l 0 v i pitome i divljih vrsta nane.lZRADA 1 UPOTREBA BIUNIH lEKOVA 103 zetve. sunceve sve /loSli. u karton. U j ednoj kesici iii kutiji sme se c uvarti 1SaI11. jagorcevine. o~. belog i crnog sleza. trave od srcJobolje. Ovo bilj e ne treba cuvati obe~eno pod st rehom . saJepa. crne i bele slaclce. m oljaca. Osobito treba paziti cIa se bilje n e cuva blizu katrana. kolomasti. eve to v i tin'ice iii kamilice. kima. gaveza. ruze. Plod 0 v i sipka iii ~ ipurka (divlje ruze) . sitnice i dr. To ne va lja. Vecina se mora svake godine obnavljali: sta. ocJoljena. lana. zubace i dr.uva. kal"bola. gloga. Ne treba gubi ti iz vida da se i naj le kovitij e bilj e moze brzo pokvariti i izgubiti le ko. trna. zalfije. K 0 r e n J e (i drugi podzemni organi) belog sleza. koze i druge robe jakog i dugotrajnog mirisa koji se L esko iii nikako ne mo· ze kasnije ocIstraniti. oraha. lipe. belog i crnog sleza. kupine. bij'lls ta i drugog bilja jakog fiZlioio s kog dej stva. sreenjaka. to je za brdane i pJanince oman itd. Ravni· cari n e mogu imati lincure. bunike. 6. sapu njace. pitomog kestena. podbela. Ijubicice. a novo s lavlj ali u nove kutije. ogrozda. persuna. jablana. S. treba cll va ll u nov im kesa ma od jake harl ij e iii . pticama. lavandule. nu . ro treba bac ili ili. Icpo osu. Mnoge droge napadaj u in· sekti. kantaliona. Bilje se ne moze cuvati bes konacno. vitost pod razornim dejstvom vlage. Sto je za stanovnike pored velikih nasih reka beli slez. mracnom i hlad nom meslu. lincure. jo ~ b olj e. matienjaka. ruzmarina. gumske jagode. hajducice. podbela i dr. pitomog i di· vljeg kestena. sladica. dunJe 1 lu· ben ice. ribizle. l oplole.0 jedna vrsta. koje sc moze ceS lo prove travati. vranilovke. bosiljka. borovnice. pirevine. pasdrena. perunike. jer u rukama nestrucnjaka one moze biti otrov. vetru. o . bre· ze. jer se moze desi ti da u starim ima ples ni.

ribiz)e. ogrozda.Naprotiv. poklopi i ostavi preko noei da se kiseli. Caj ima vrlo lepu boju i prijatan miris i ukus. list kupine. . razume se. Slab caj od sipaka u tim prili'kama moze biti od velike koristi. Pre svega. mal~ne. kasika sipka prelije se sa dva do tri decilitra kJjucale vode. kiselina. jarebike). Pet e I j k e isanj a i tresanja. I u mimo vreme caj je vrlo skup. lipov cVe! i dr. ljuske od ja buka. svakom su pristupacne i uvek se mogu koristiti. jer se bilje u apoteci tako cuva. Caju od sipka ne treba dodavati limunove ni jabucne kiseline iii limunovog soka. jer se u celom. glavni lekoviti sastojci sipka. . najzdraviji i najlekovitiji. oskoruse. u I i II svetskom ratu caja je postepeno nestajalo na svetskom trZis tu i vee od polovine rata to je bila retkost. vee prema tome sta se zeli dobiti. Mozda bi se mogao primiti i ovaj r aspored kako je ovde navede no. poklopi i drii ukraj stednjaka 15-20 minuta. pa tek onda procedi. jer Sam sipak ima dovoljnu kolicinu Iimunove i jabucne kiseline. kru skc. DOMACI NARODNI CAJEVI Zamena za kineski caj Upotreba kineskog caja (Thea chin ensis) iz godine u godinu raste. caj od sipaka je ne samo prijatan napitak koji osvezava nego je i lekovit. Umesto caja mogu se upotrebiti domaee sirovine: sipak. Osim toga. procedi. mlak i hladan caj. nesumnjivo. sv ila od kuku ruza i drugo. a u ratu jos skuplji. veoma prijatan. R a z n 0: osuseno neo lrovno divlj e voce (divlje jabuke. osladi i pije. a u mnogim predelima je Josa voda. jer rastu najcesee kao prezren korov na »nicijoj zemlji«. vrlo skupo plaeena. jer saddi v.i tamina. Caj je. lek i sredstvo za osvezenje. ali je skup. Caj od sipaka moze se izraditi na nekoliko nacina. 9. zbog cega je nepristupacan sirokim nar. provitamina. Sutradan se pusti da prokljuca svega 2-3 minuta. treba napomenuti kao vrlo vaZno da sipak treba cuvati ceo i tek pre upotrebe ga zdrobiti. Stotine miliona Jjudi sirom sveta koriste caj kao prijatan napitak. kru sa ka i dinj a. U toj bi/jnoj dOl11acoj apot eci treba da bude u ve k CiSlo j da bude reda. u poklopljenom sudu.odnim slojevima. U nekim nasim krajevima vladaju leti nesnosne zege.104 LECENJE BIUEM 8. K 0 r e hrasta i kru ~ in e . tanina i drugih korisnih sastojaka. Moze se piti topao. 10. krecna i gvoZdevita voda. onda se ostavi 1 do 2 sata. Zbog toga nijedna kuea ne treba da bude bez nabranog sipka. U hitnim slucajevima i kad se zeli sarno prijatan napitak. Ovako nacinjen. tanina i drugih korisnih sastojaka sipka. Najbolji strucnjaci rade ovako : u cajnik (posuda sa poklopcem koja sluii sarno za kuvanje caja) stavi se 2-3 pune kasike zdrobljenog sipka i prelije sa pola litra hladne vode. Caj od sipaka je nesumnjjvo najprijatniji. sumske jagode. neozledenom sipku mnogo bolje i duie sacuvaju vitamini i provitamini. ako se zell da u caju bU'fie ~to viSe vitamina. Sve te biljke rastu u izobilju kod nas. Bolja je meka nego tvrda.

trnjina. . narandi. jos dok je mlak. m a lin a. iscedi. raz nih ko ri s nih soli i mnogih drugih lek ovitih sastojaka.i h i vitaminskim ca j evil11a. a s usenj e se obavlja u te rmickim susara ma na stalnoj temperaturi. osko rusa. Dobra s ku van pe kmez od s ipa ka je n ajzdrav ija hrana i najprijatnija pos las ti ca. divljih jabuka. ali e pogresno nazivaju se menkama): c im se uzaberc. jer one ima mnogo vitamin a i provila mina (be ta-karotina) . Vocni ~jcvi. sumskih jagoda. provitamina. zapravo. decj i domov i. Moze se upo lrc bl java ti i s ipak b ez on ih ce kinj avi h se menki (to su zapravo. musmule . jer uk olik o se duze ku va . Nazivaju . boles nic im a. Jos bolje je ovaj sok sacuvati da ne prevri : prokuva se da kljuca 5-10 minuta iii mu se dod a I gram natrijum-benzoata na litar slatkog vocnog soka i razlije u ciste boce. Sumsko iii uivlje voce. Ovaj pekmez se daj e kao lek vrl o prijatnog uku sa deci. u tankom sloju susi ne koliko d ana na suncu. vilalllinskilz kO/lcenlrala. Peklll ez od sipll ka se izraduje na razne nacinc. . sipak izgubi jedan d ec vilam ina. lIt oliko vise vil a min\! izgub i. bo rovnica. brekinja . Prie njcm. mus mula iii nekih drugih pl odova .1O sta re zla lo) i prijatniju arom u ima ca j od s ipka koji se mal o ispi"l. U veCim preduzecima ovaj rad je mehanizovan. 051rim noze m iii narac itill1 m a~inama s ipa k se uzduz raspori. saspe se u mlake teg le ii i boec.:'e. oskoruse. Najvi 5e caja od sipaka potrose oporm. stavskih i drugih oporih matcrija (tanina).Za izrad u vitaminskih koneenll-a ta u 111nogim prosvece nim ze mljama poslednjih dvadesetak godina sve se vi se trazi i sve skuplje plata razno di vlj e iii s um sko voce . bez obzira na to da Ii je izraden od s ipaka. internali za s kolsku decu i vojska. drenjina. Najcesee se prave od raznog divljeg voca. dojiljama i sv im s labunja vim osobama. Mnoge zemljt: kupuju s lol in e vagona s ipa ka za izradu lzv. U sva kom slucaj u. Ti pekmezi su. Is to tako se ceni oporo i kiselo voce. Svaki ovakav koneentrat (pekmez). Divlje jabuke. jer se izra duju od vitaminskog hilj a. pravo bogatstvo raznih vitamina. U mnogim zemljama s ipak je pos ta o narodni caj. biljnih kise lina. pazeCi pri tom da ne pregori. pl odov i. Ovi sokovi su danas u velikoj upotrehi u svim prosveeenim zemljama i slu'le kao jedno od najboljih sredstava u borbi protiv alkoholizma. gloginja. a li dobije prijalniji miris. sva ki za sebe iii u smesi.IZRADA I UPOTREBA BIU IH LEKOVA 105 Jos lepsu boju (k. Iscedeni sok je voeno vino kad prevri. bolnice.asto i zuto vo. divljih krusa ka. samo uno koje nij e otrovno. i one se zbog toga dodaje za popravlja nje kvali teta pekmeza od pitomog voea. savrem eni prirodl1i l11ullivitamini. kru s ke. Cim se izvadi . tj. nl! treba ga du go kuva li . pl-edsta vlja citav j edan arse nal.i: oSll se n sipak e ddi 1I peCi posle pecenja hl eba dok ne dobij e sve tlu smedc-mrku boju. trudnica ma.ilis ta.Od pre deset do dvade et godina ovi cajevi su u sve veeoj meri u upotrebi . dobro zap us i i c uva do upolrebe. pijanstva. Sve dska i All1crika su glavni uvozni ci i pOlrosac i s ipka na svetu. dunje i drugo voce se istruze na trenici. izbace cek in java zrna i »polll tke« OSllSC. Najvi se se ceni rumeno. Mn ogo j e kori snijc i prijalnije svak i dan pojes li na pa rce lu hl eba malo ma s la (b u tera) sa neko liko ka s ika pekmeza od s ipaka nego gUl a ti s kupe uvczene tab le te vitamina C. na poseba n naci n izradenog pekmeza od sipaka. a zatim dosu s i II peci iii stednjaku. razume se. Nazi- . erveno.

Jos mlak caj se zapakuje u hermeticki za tvorene sudove (tegle.106 LECENJE BIUEM vaj u ih raznim imenima. Osuseni voeni caj mora se herme[. Milioni kilograma najpl e menitijeg voea svake god in e se kod nas pretvore u rakiju. sumske jagode i ogrozda. »upalili «. Preporucuj emo ovaj isprobani reeept: lisra lista lista lista lista ribizle kupine maline sumske jagode ogrozda 200 100 100 10 10 grama grama grama grama grama Maljavi listovi sa vrhova grancica beru se potpuno mladi. Najcesce s u upotrebljavane smese u kojima je uvek bilo kupinovog lis ta. jer privlaci vlagu i usled toga brzo puplesnivi i pokvari se.ick i zapakovati . 'kamilica i drugo. maline. Uvijeni listiei se svezlI u veIike marame i to se obesi iznad lonaca iz kojih izlazi vodena para. Drie se jedan do dva dana na gomiliea ma da svenu i za to vreme se cesee prevreu da se ne bi ugrejaIi. Isto tako se pije [ nana. Zatim se lis tiei na stolu rukom uvrell. tj. zova. Na kraju se IistiCi ponovo uvrnu kao erni kineski caj i brzo osuse na sunell iii na jakoj promaji. imali bi v. pojede stoka iii istruli. U II sve tskom ratu redovno je dod ava n i s ipak. vrani lovka. me talne sudove) da ne bi izgubio prijatan miris i privukao vlagu i stran mirrs. sve sa eiljem da se dobije prijatan miris slican kineskom caju. da vrenje ne bude suvi se burno. Racli prijatnij eg ukusa. Nasi bnlani i planinei. a najcesee vitamins kim VOGI11m sokovima iii teen. Oni se toee u svim javnim lokalima.U poslednja dva svetska rata u Evropi su izradivane razne zamene za kineski caj.ise koristi od ovih cajeva i voen ih sokova nego od Takije sto je peku od sveg voea. Uvijanje. Potom se marame s liseem pritisnu izmedu dYe daske i ostave prekonoe u toploj odaji da prevri. preporucuj emo dodavanj e osusen ih sum sk ih j agoda i proplienih s ipaka sme!li prevrelog J.m voccln. . Njima se lece mnoge bolesti. parenje i vrenje ponovi se jos dva puta. . Izrada zamene za kineski caj.isea od kupine. drZi se oko pola sata. a rak ij a j e nase narodno i naeionalno zlo i nesreea. sarplaninski caj. nego tiho i postepeno. osobito u sumovitim i siro mas nim krajevima. Lipov evet je najcesCi narodni caj. sa sto manje d rZaka. ribizle.

onom sa pokvarenim stomakom eaj od kamilice inane. . Daleko od toga. Ovom knjigol11 ne ze limo da sirimo nazovilekarstvo. po onome nasem narodnom: »Bolje je zlo spreCiri . a neko cak i u nauenoj medicini nije dovoljno proueeno. jer se zbog toga najc':esce zakasni. a zatim crvenilo i plikove na kozi (ako se ne pazi) dok kamilica deluje pOl'puno suprotno slisavajuCi i ublaiavajuCi svaku upalu koie i sluzokoze.sllsi «. i 0 tome se mora vodili raeUlla. Cesto se cuje da »ne postoji bolest . pogotovu za neke trudnicc_ . Iipo\' i zovin evet izazivaju jako znojenje. ne treba preeulati da je upotreba lekovitog bilja u domaCinstvu mnogo veca i raznovrsnija u induslrijskim zemljama Zapadne Evrope i Severne Amerike nego u nas. lekoviti sastojei nisu do sada izdvojeni iz biljke. Koren Ijubicice izaziva gadcnje i povracanje. Ali ipak priznajemo da je u izvesnim slucajevima tesko postaviti ostru granieu izmedu nauene i nenauene medioine.« Podela bilja po njegovoj lekovitosti (terapijska podela) nije laka ni jednostavna. jedna od lih materija je pretezna . Zbog toga ce ovde biti navedene sarno one biljke koje su lekari klinieari decenijama iIi vekovima upotrebljavali i imali uspeha. i lekar u tom slueaju ne moze nista da uCini. a hrastova kora zatvara. saIep. nego obieno njih povise.nega lditi. sto je od velikog znaeaja kad se sastavljaju eajevi. uglavnom preventivna blaga sredslva.nego bolesni'k«.el1ag sasrava. ne treba izgubiti iz vida da ima i takvog lekovitog bilja koje ima suprotno dejslvo. ren i slaeica lzazivaju osecaj topline. deluje zaustavljajuCi proliv. na brodll iIi stani. slieno kao beli slez. Ianeno seme. Za svaki slueaj (bolesnika) lekar mora da trazi i nade najbolji lek. slepo poverenje i iskljuei\'a upolreba lekovitog bilja moze biti veoma opasna. -ta!ko da je redak s lueaj da u njoj deluje sarno jcdna hemijska materija. sto je za mnoge osobe vrlo vaino. kora krusine otvara.ci tamo ponuditi eaj od lipe i zove. Lekovito bilje se lIpOtrebljava ne sarno u nauenoj vee I i u narodnoj medieini. dunjino seme i druge sluzne (mucilaginozne) biIjke. Ipak. na·na i limun deluju protiv povracanja. Nazeblom pulniku ee zimskih dana u vow.nane i matienjaka i tome slieno. Isto tako. U slueaju zaraznih i drugih teskih oboljenja. a zalfija deluje potpuno suprotno.i glavna. Zanimljivo je utvrditi da ukoliko je jedan eovek civi/izovaniji.. ona . uzbuaenoj putni oi slab ih zivaea ponudice lek od odoIjena. jer mnogo bilje koje se upotrebljava u narodnoj. Uostalom.KOJE SE BOLESTI MOGU IZLECITI ILl UBLAZITI MEDICINSKIM BILJEM Pogresno je shvatanje da se biljem mogu leeiti sve bol es ti. avionu. jer su biljke slai. ne poznaje se tacan hemijski sastav. a matienjak. pre svega. Na primer. To nikako. utoli'ko eesce upotreblj ava ova. tj .

dunj e i drugo oporo voce bogato taninima i pekNnima. crnog i belog sleza. Ovo blago bilje deluje spor ij e. Opore biljk e. bedrinac i dr. 1. m edu kojima ima i patogenih. birajuCi sarno oporu i kiselu zukvaru. strugane jabuke. Po 2 supene ka~ike titrice. Za ispiranj. 4. usJed eega nastaju razne komplikacije. Zbog toga je potrebna stalna I i br izlj iva higij ena u sne ~ upljine. Usta su jedan od najvazniJj ih puteva za preno ~en. zalfije i sumske jagode s itno izrezati i dobro pomeSati. ostaviti 1 sat u ·poklopIjenom sudu. pre svega beli sl ez: moze se zvakati iii ddati 2-3 sata u hladnoj vodi (l supena kasika korena . Iak caj od kamilice sa dosta limunovog soka. kupi'l1e i rrave od srdobolje popari se kljuealoll1 vodom (pola litra). dunjino se me. odmah poklopiti i posle pola sata. 7. Umesto jabuke moze se upotrebiti dunja. kao ~ to je to. odlije i time ispiraju usta. oso bito zaraznih. a li d ugotraj nij e i stoga se i znaoi pobo l j~anja boles ti javljaju kasnije. Razumljivo je da bolesnik treba da zatrazi pomoe lekara. bun ikom.ice (titrice). onih koji mogu prouzrokova ti razna opasna oboljenja. tj . odliti i grgljati. U nas je vrlo eesta pojava zapa ljena slu zn ice usne duplje. salep i drugo.e usIa. grgljati i naj zad popiti. one koje sadde ~ tavsk e ili taninske materije: stela. bunom. ocediti i time ispirati usta. ostaviti 2 sata. trava od srdobolj e. Dve kasike kamiJ. hrastova kora i sisarke. stoji pola sata. ne piti s drugima iz iste case. s lucaj s velebilj em. zalfije i dunjinog semena preliti sa cetvrt litra kljueale vode. BOLESTI USTA P. 3. zube redovno prati posle svakog j ela. zalfije. izbegavati slana. 8. Proliv upale usne supljine: po 1 kasiku titrice. Posebno je ovaj eaj dobar za slucajeve zalpaljenja zdrela. podubica. opijumom.reko usta se prenose razne zarazne bolesti. procediti i time ispirati usta i grgljati. k iseia. mu~mule. U istu svrhu i na isti naein kao b eli slez mogu se upotrebljavati i druge sluzne biljke: laneno seme. sreenjak. 2 kasi'ke ove smese popariti sa 200 g kljucale vode. preporucuje da budu istrajni i strpljivi prilikom upotrebe ovih lekova. Iednake delove !ista podbela. kopriva. paprena i ljuta jela. jedieem i drugim bilj em jakog dejstva . Ovo oboljenje je naroeito rasprostranjeno u osoba koj e ne postuju lienu higijenu. 2. Zbog toga se. osobito hronicnim bolesnicima. zalfije i lista crnog sleza pomesati i popa riti sa pola !itra kljucale vode. . tatulom. 6.oa 200 g vode) i tom vodom ispirati usta. za grgljanje i protiv promuklosti dobre su one bilj ke koje imaju nmogo slu zi. gde se znaci javIj aj u vee posle nekoliko minuta ili najdalje posle ce tvrt iIi pola sata. Sto se tiee ishrane. zdravac. tj. naprotiv. moze se i popiti eaj od kamilice i posle toga pojes ti nastrugana jabuka. koren crnog gaveza. jesti sto viSe kasastu i sluzastu h ranu .ie mnogih bolesti. Zbog toga us ta treba drzati cisto. U ustima im a mnogo mikroorganizama. kad se prohladi d ekstrallUje.108 LECENJE BIWEM Bilje koje se ovde navocLi nema jako iizi olo~ko delovanj e i zbog toga one ne deluje brzo. S.

Po 5 g musmula. !ista nane. . cimeta i anisa. 15. 20. za lfij e i kupine. Posebno se spravi jak caj od kamilice: 2 ka~ike kamilice popariti sa 200 g kljucale vode. 28. pa time ispirati usta (grgljati ~to duze). procediti i tim caj em ispirati usIa. Po 5 g :lalfije. kao pod 18. Caj je dobar protiv zapa lj enj a s luzn ice usta i idrela. kao pod 8. maticnjaka i zalfije. kao pod 8. biti kao pod 8. Po 10 g moraca i anisa i 'Po 20 g Zalfije. Ovo je dobro i za decu. divljih Jcru~aka i lista pitome nane. kamilice. Po 10 g korena ratanije i zdravca. Po 5 g zdravca. pitome nane i zalfije. 13. miloduha. Jednake delove cve ta majske ruze. na kraju. puklopiti i posle 6 sati ocediti. 17. kao pod 18.J 25. 14. Caj treba ddati sto dille u llstima. kad se ohladi. nane i planill'sk<>g /5ubra. ocediti i time ispirati us ta. maticnjaka. 16. Po 5 g riwma trave od srdobolje i zdravca. 10. kao pod 18. Po 10 g rizoma zdravca. 26. Po 20 g hrastove kore. ribizle i pi tome nane. 24. limunove i narandzine kore i moraca i 5 g karanfilica. kamilice J zdravca. Jednaki delov i kamilice. da bi lekoviti sastojci za lfije s to duze delovali. o s koru ~a. zdravca. Po 10 g korena ratanije (kupiti u apoteci) i [i's ta zalfije popariti sa 200 g kljucale vode. . podubice. 23. na ne i slatkog korena i po 5 g karanfi· [ica. idirot a i gaveza sitno izrezati. tako da na kraju bude oko 200 g tecnosti. 12. Po 5 g lista kupine. kao pod 18. procediti J time mazati desni i ispi· rati usta. 27. kao pod 18. J ed na ka ~ ika na 200 g kljucale vode. J ednake delove idirota. kao pod 18. jatnog zadaha i z /Isla i ze luca. posle svakog grgljanja. kad se ohladi. j er je mirisno i nije mnogo oporo. Upot reblj ava se izj utra i u vece i protiv lI epri. podbela i ka· milice pomesa ti i upot rebiti kao pod 8. 22. maline. 19. Po 10 g planinskog cubra i semena buacka. kao pod 18. !ista pitome nane i maticnjaka. Cajem od ove smese ispirat·i usta i zatim caj popiti. Od ove smese moze se naciniti i tinktura u razblazenom cis tom alkoholu (apotekarskom): 20 g sme~e na 100 g alkohola.KOlE SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLA2ITI MEDlCINSKIM BIUEM 109 9. dobra iscediti i pome~ati sa salepom. belog i crnog sleza. 18. poklopiti i. koprivinog lis ta i kamilice. hrastovih ~iSaraka (stu· canih u prahl i zalfije. popiti. pome ~a ti i 1 ka ~ iku ove sme~e kuvati 10 minuta u 200 g vode. 11. 2 ka ~ ike ove smese kuvati 5 mi· nuta u 300 g vode. iscediti i tom vodicom ispirati usta i mazati desni. Dva deset grama miloduh a. kao pod 18. Po 25 g n ane. 21. Po 10 g hrastove kore . kao pod 8. 29.i kore na zdravca i srcenj aka i IS g korena belog sleza. korena srcenja ka i trave od srdobolje i ko· rena koprive i zdravca sitno izrezati. poklopiti i posle 4 sata ocediti. kao pod 18. Po 5 g dunjinih i hrastovih pupoljaka (vrhovi grancica). kad se ohladi. Za iecenie desni: 2 k a~ ike za lfije popariti sa 300 g kljuca le vode. kao pod 18 . kamilice i nane pome ~at i i upo tre. Po 5 g bedrinca. i. Jednu kasiku salepa u pra~ku kuvati 1 sat u 200 g mleka i u toku kuvanja dolivati ml e ka. Ovim ca· jem mogu se masirati des ni.

!cardamom i dr. Po 1 kasika miloduhaa i korena omana i 2 karanfilica. nikad je nemarno dovoljno«. limunova i pomorandzina kora.og bilja koje moze ma nj e iii vise da ubl azi. kao pod I. SMETNJE U ORGANIMA ZA VARENJE Protiv n a dim a n j a. ali. pomorand ze. Po 1 kasika pupoljaka majske ruze. slllesla poklopiti i posle pola sata ocediti. Na osetljiva li ca ova upoma i dugotrajna bolest ces to ostavlja dubok e i neprijatne posledice: depresije. kao pod I. Bolesnik mora traziti savet i pomoc lekara. rekose: "Mi smo na kongres u Pariz dosle avionom. god. Dccje klinike i porodilista u Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi sve vise upotrcbljavaju kamilicu. sial ki koren. ocajanja. 2 karanfilica i 1 kasika lista nane.10 III ace bilje. 3. zasladiti medo m i popiti 1 casu izjutra. kao pod I. miloduh.110 NEPRJJATAN ZADAH IZ USTA LECENJE BIUEM Neprijatan zadall. maskira neprijalan zada h iz usta. 2. Po 1 kas iku sitno stucanog lis ta i cveta llliloduh a i sla tkog korena i 2 pupoljka kara ntilica popariti sa 300 g kljuca le vode. Po I kasika slatkog korena i kore od limuna i pod I. kao pod I. Medutilll.ima lekari i apotekari za nasu kamilicu kazu : "Vasa kamilica je zaista izvrsna. eugenolni bosiljak. medu kojima prvo mesto zauzima litriea. sa mocu i potis tenost. tegoba i smetnji u trbuhu ima matan broj mirisnih (aromaticnih) biljaka. 5. Pari:w i drugim velikim medicinskim centr. Po 1 kasika tveta hajducice i lista nane i 3 zrna (stucana) najkvirca.u organima za varenje. presni m povrcem i vocem. uop s te . 6. pravilna is hrana sveiilll. kao pod I. Po 3 zrna kardamoma i najkvirca. uredan zivot moze da ublazi ovu neprijatnu boles t. nane i mati cnjaka. U nas manje. To je. ovi boles nici piju Ullles to vode razne caj evc s prav lj ene o d miri s nog bilja. a od inostranog karanfilic. najkvirc. gasova. hajd ucica i neko dr ugo aromaticno <. a u in os trans tvu zna lno vise. hi gijena usta i. a dYe profesorke Univerziteta sa Filipina 1954. donek le prikrije . Po 1 kasika miloduha. a drugu uvece posle obeda. U Londonu. na zalost. uredna s tol ica. slatkog korena i osusenih sumskih jagoda. nikom nismo bile dosadne. 1ma vec i broj naseg i s tra n. Za lecenje ove boles ti rarmaceutska industrija proizmdi neke veoma sk upe lekove koji se prodaju pod zas ti ce nilll i iZlllisljenim im enilll a. uopste. putovale smo dva dana i dYe no~i i nismo imale nikakvih smetnji . smrad iz usIa veoma nelagod no uti ce i na onog koji pati od ovog oholj enja i na sredi nu u kojoj takva osoba zivi i radi. . jer smo celim putem umesto vode pile jak caj od vase kamilice" . sma nji. 1. izb egava nje dru stva i. kao 4. pre svega. 7.

3 sLlpene kasike smese stucati u prah i uzimati u toku dana posle jela na vrh noza i piti jak caj od kanlilice (caj pod 1). kima i maticnjaka i po ' 10 g nane i majkine dusice. zasladiti medom iii nekim sokom i piti posle obeda. Maze se zasladivati i vocrum sokovima iii sirupima. kao sto su morae i anis. ocediti i nezasladeno piti pre jela. Po 1 supenu kasiku maraca i korijandra stuea. Punu supenu kasiku smeSe preliti sa 200 g kljucale vode. Neza. Morac. protiv opasne upOlrebe makovih caura u nekim nasim krajevima. Iednaki delovi kamilice. maticnjaka. kao i u drugim slucajevima. a li jos uvek mnogo jede kao glavnu hranu pasul j. 7. 6. Caj ad kaIllil ice i piro m e 1 1ane je jecLno a d naj boljih sredstava da se te nepr ijalnosti sm anje i ubl aze. ostaviti 15 minuta. anis i kim se moraju prethodno stucati u prah. Ko ne maze da podnese miris tHrice. 1. potrebno je da se pre upolrebe zdrobe u avanu.s laden caj piti pre jela. . odmah poklopiti i posle 2 sata oeediti. kuvati 1-2 minuta u poklopljenom sudu. Po 30 g moraca. 1 supena kasika smek na 2 decilitra kljuca le vade. Daje se Sam iii u smesi sa isto tako dobrirn lekovima. 5. neka pije caj ad ave smese: pomesati jednake delove titrice. maticnjaka. Nije dovoljno jedno te is to govoriti : m akove eaure s u opasne i m ogu izazva ti smrt deteta! Pot rebno je majkama dati za menu za m akove eaure. ocajnice. kao pod I . nes to s to je bolj e a d njih i s to dcletu neee skod iti . lekovitiji caj . Kad se preliju kljLlcalom vodom. kolicina se odreouj e prema uzrastu. anisa. smes ta pok lopiti i ostaviti aka 1 sa t.i i izaziva nadimanj e i velike lcgobe i neugodnosli us led razvija nj a gasova neprij atnog mirisa. Deci se stavlja m anj e titrice n ego odrasHma. U bo rbi protiv mraka i neznanja. Kim je opstepoznato sredstvo protiv nadimanja. 9. gasova. Iednaki delovi anisa. Dve plodove narod pogresno naziva »seme«. rastavica i pelena. 4. najbolji nac in je dati svakoj m ajci kamilicu i pokazati joj kako treba st rucno da spravi caj svoj oj bebi.i u cis t sud i preliti sa 2 decili- tra kljucale vade.ti i upotrebiti kao pod 7. Iednaki delovi kicice. pitome nane i matienjaka. 3 supene kasike ove smese popariti sa pola litra kljucale vade. treba ih ostaviti 2-3 sata u poklopljenom sudu. a sladak posle obeda. pitome nane. a s to je n ajvaznij e. To je na mirni ca koja se veoma tesko var. a nekad 2 i vise casova aka se zeli sto j aci. nane i siSarica hmelja. majkine dusiee. Bebe koje ces to imaju bolove i grceve u trbuhu s mire sc i zaspe vee pos le nekoliko kasieica »kamilteja«. Osobe koje pate ad hronic l1ih poremeca ja organa za varen j e takoue se hval e da im kamili ca najvise pomaze. 2. a na nij e otrovna i ne izaziva nav iku ni duiom svakodn evno m upotreb om. 8. 3. Po 20 g moraca. I ovde.KOlE SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLA 2 1TI MEDI CI NSK IM BIUEM III Nail narod danas manje.i korij a ndra i 10 g korena angelike. Ponekad se toj smesi doda i kori jandar. kao pod 5. jer je i med lekovit. bolje je eaj zasladiti m edom nego secerom. ocajnice i majkine dusice. kima . Posto ovi plodovi imaju lekovite sastojke cvrsto zatvorene u unutrasnjosti. Kamilica je ta n asa sp aso nosna biljka koja maze potpuno zameniti makove came. Punu su penu kasiku titrice s tavit.

19. 3 s upcn e kas ike isiln jenc smese s pravi ti i upo trebiti kao pod 9. U tera piji ovog organa koriste se ponekad i taninsk e biljk e. pogotovu kada je u zapaljenju. angeli ke i vidovc ice i 10 g kamilice. moze za nuidu nacinili sluzaste kasice kuvajuCi 1-2 sata kasiku pirin ca u 200300 g vode. . Uzroci zapalj enj a jednjaka su r aznovrsni. da omeksa i. id iro ta i odoljena. Ovu sluz treba cuvati u cistoj zapusenoj boci na hladnom mestu. ali se pre thodno mora prokuvMi. ali se u ta kvim cajnim mesavina ma one nalaze u manjoj kolicini. majkine d usice i mo raca 5 g selena i angelike. 0 svemu se posavetova ti s leka rom . prokisne. jer se brzo kvari. mo raca i raslaviea. oni koji pokrivaju. ZAPALJENJE JEDNJAKA (Ezotagit is) . Pije se svakog sala po 1 kasika. idirota . 15. kao pod 9. Po 25 g hajd ucice. Po 30 g kam ilice. zasladene m edom ili voenim sirupom. 13.112 LECENJE BIWEM 10. 17. idirota i kud rave nane. Piti kao dunjinu sluz preko celog dana kad god se ozedni. a one koji nisu gorki posle jela. 2. m e tvice. lincu re i na ne. moraca. kao pod 9. kada se ohladi. Sve gorke caj eve piti nezas ladene pre j ela. Za ublaZavanje zapalj enj a ovog organa koriste se razne biljke. Sok od dunja taJrode pomafe: oljustene dunje se sHno izrendaju (nastrufu) i iz njih iscedi sok. pi tome na ne i jdi ro ta i 10 g cveta lavandul e. Po 30 g 'nane. d rii 12 sati cesce m eliajuCi i posle toga se procedi kroz fl anel iii cisto platno. Svi ovi caj evi ne sarno da smanj uju gasove vee is tovremeno vraeaj u apetit i deluj u kao lekovi za j aca nj e. 1. 18.ja koie i sluznice i na laj nacin ublazuju upalu i smanjuju boll tegobe u jednj aku. kao pod 9. kao pod 9. majora na. Po 25 g m ajo ran a. 14. ali nezaslaeleno pili pre j ela . kao pod 9. kao pod 9. Slicnim le kovima se dodaje i bilje sa azule17 ima. on e opo rog ukusa. lipe . Po 30 g na ne. kao pod 9. jer tanini taloi e belancevine i tako sllse sluznicu. a kiselina drazi sluznicu. ka mili ce i vra nilovke. naljblaii le kovi. oblaZu i tako s tite obolelu sluznicu. Po 30 g vranilovke. odlije se od taloga) . 3. kao pod 9. 12. dakle. Ako domaein s tvo u pla nini iii na selu nema nikakvih lekova. karnilice. 15-20 minuta. 11. kore gorke pomora ndze.i timij a na i 10 g m at ic njaka. kao pod 9. Po 40 g lincure i kicice i po 10 g ocajn ice inane. Po 20 g nane. Po 25 g vra nilovke. Sto g dU/ljinog semena pokvasi se sa 2 li tra destilovane vode (moze se upotrebiti i obicna veda. lincure. Bolesnik mora traziti po moe lekara. Razumljivo je da bolesnik mora voditi racun a 0 ishra ni i da iz svog j elovn ika izbaci sve one s to mu pricinj ava legobe u organima za varenj e. 16. koj'i lakode dduju pro ti'V za palje n. pre svega one koje u sebi imaju slu zi. Po 20 g kicice. U nedostatku pirinca mogu koristi t·i ovas iii psenicu.

leze i ne k reeu se na ciMom vazduhu . podbela. Neke osobe ne podnose evet divizme. Pedeset grama korena belog sl eza . pa se moze piti uz dodata:k sredstava za osvezenje. zbog ('ega ih mnoge osobe ne podnose. 5. odmah poklopiti i posle 3 sata oeediti. Po 20 g eveta kamiliee. Prema tome. cveta nevena. Po 109 cveta brdanke. Da se m i r-~s i ukus poprave. 13. Nij e re dak slucaj da boles nik povra ti ne sarno popijenu lekovitu sluz vee i hranu . Tome treba dodati i cinjenicu da svaki bolesnik drukcije reaguje na isti lek. Po 20 g korena i cveta be log sleza. 10. jer im drazi organe za disanje. 12. Po 2. slucaj odrediti lek. Po 1 supenu kasiku cveta kamilice. malina. M iri:ma dUl1ji na i l anena slu z.KOl E SE . podbela i crnog sleza i kon~na omana rpomesati i upotrebljavati kao pod 7. smesu biljaka koja ee tom bolesniku pomoei. islandskog lisaja i 5 g cveta divizme pomesati i upotreblja'Vati kao pod 7. ribizla. Po 10 g korena omana. Po 10 g eveta ernog i belog sleza. podbela i bokviee pomesati i upotrebljavati kao pod 7. 11. kamiliee. Pedeset grama sernena buacka (Plantago psyllium) i po 25 g dunjinog . 14. kamilice. Ovako dobijena sluz je veoma lekovita. odmah poklopiti i posle 2 sata odliti. pomorandZe.Sluzi su bijutavog. popariti jednim litrom kljuca le vode. otufnog.I ova sluz je bljutava i otuzna.i ernog sleza. piti po 1 supenu kasiku svakog sata. 7. ernog ·i belog sleza i trandavilja pomesa ti ·i upotrebljavati kao pod 7. Razumljivo je da osobe koje pate od zapaljenja jednjaka moraju strogo pazi ti na lUenu higijenu i ishranu. pirevine i belog sleza pomesati i upotrebljavati kao pod 7. lekar ee za svakJ.') g lista belog . jer su uzroci zapaljenja jednjaka razliciti. . neprij atnog uJeusa. pogotovu bolesnici koji dugo boluju. pre upotrebe u solju pom esati kasiku sluzi sa isto toliko caja od pitome nane. Lanena sl uz: 100 g lanenog semena ddi se 12 sa ri u 2 litra des rilovane iii prokuvan e i ohladen e obicne vode i 'Ilpotrebi ·kao dunj ina sIuz. Ovde je naveden veCi broj recepata. crnog gaveza. lista hajduci"Ce. lato se ovim sl'llZima neposr edllo p re upotrebe do daj e ma lo soka od limuna. pre svega od l11at ic njaka ili od kamilice. navedenih ra nije pod 5. crnog i belog sleza i trandavilja pomes ati i upotrebljavati kao pod 7. vee 'prema tome s ta bolesniku najvise prija i cega u kuei ima. prema ukusu bolesnika. tako zbog toga jos viSe slabi i postaje sve manje otporan.preli. 6. eveta ernog sleza i tJrandavilja i lista mati 6njaka. kiselih visanja. Piti svakog sata po 1 kaSiku sa nekim sredstvom za osvezavanje k ao pod 5.UlTi MEDICINSK IM BIUEM 113 4. BOl ESTi MOGU IZl EC ITI III UBL. pomesati. kamilice i podbela. . . popariti sa pola litra kljucale vode. jabuka i drugog voea. 8. iseediti u 6i\Stu boeu i cuvati na hladnome mestu . nevena.i lanenog semena pomesati i upotrebljavati kao pod 2. maticnjaka i bokvice pomeSati. zasladiti dunjinim ili slezovim sirupom i piti sVaikog sata po 1 kasiku. 'usta ~ jednjak.ti sa 300 g hladne vode i posle 3 sata odliN i iscediti. 15. 9. Po 10 g piskavice ili grckog semena. zbog toga ga one ne smeju upotrebljavati.

10. kao pod 2. crnog gaveza i reuma. maj. skinuti. 6. Po 10 g korena omana. od verema travu. k. Po 10 g cveta kamilice. 7. 5. Jednaki delovi hajducice. selena. buacka i dunje. ali da ne vri. slatkog korena i pirevine. B. crnog gaveza. I ovde eemo navesti veei broj smesa. Piti 2-3 puta dnevno. orahovo lisee. Ove biljke mogu se kori· stiti i tako sto se Iistovi zguZvaju izmedu prstiju i naCirri lopti ca koja se proguta. kamilice. Cetiri supene kasike kamilice i 4 kasike lista hajd uc ice prelili sa Iitar i po kljucale vode. vodopij e. ocajnice i cveta trandavilja. 11. Po 30 g lista pitome nane.114 lECENJE BIUEM ZAPALJENJE ZELUDACNE SLUZNICE. kao pod 1. Po 20 g majkine dusice. ostaviti 2-3 sata da se ohl adi i caj piti u toku. pe t rovac. korena belog sleza. dunjinog semen a i lista zalfije i bokvice. CIR zELUCA I DVANAESTOPALACNOG CREVA (Ulcus ventriculi et duodeni) 1. kao pod 4. nanu . crnog sleza i kamilice. kao pod 4. Jednake delove hajducke trave. kao pod 2. Supena kasika u prah zdrobljenog cmog gaveza i jedna kafena ka· sika lanenog semen a. kao pod 4. vidovcice i korena angelike i 10 g sladiea. steze. anisa i porno· randzine kore. belog sleza i pirevine. . 3. gastroenteritis) Hronicni katar organa za varenje cesto se i caj evima moze vrlo us· pes no leciti. kamilicu. 2. lipovog cveta. lista bokvice. podbela. kao pod 2. Ovo Cil1iti po nekoliko puta dnevno. Po 10 g korena selena. Po kafenu kasilw lianenog ~ dWljrinog semena prelilti soLjom hlad· nog eaja od kamiJice. Zimi se kuva caj od os usenih listova. dana kad god se ozedni. lravu·ivu. Osobe koje ne podnose gorko. od kojih ee lekar odabrati onu koja najvi se odgovara svakom pojedinom boles ni ku: 1. hajducice. Po 20 g kamilice. Od lekovitih b ilj aka vredno j e pomenu!li: haj ducicu . kao pod 4. Po 25 g korena crnog gaveza. cesee promesati i posle 1 sata ocediti i popiti neza· sladeno na pola sata pre jela. orahovog \ista i majkine dusice: 3 supene kasike smese popariti sa pola Iitra kljucale vode i posle 2 sata ocelliti. kao pod 2. smilja. odmah poklopiti i dna ti 15 minuta u kraj s tednjaka da bude toplo. kinu dus icu i neke druge gorke i opore biljke.icice. belog sleza i slatkog korena i 25 g cveta trandavilja. Po 20 g korena crnog omana i belog sleza. kao pod 2. 9. piti u toku dana umesto vode. petrovca i kima. ruse. KATAR ZELUCA (Ga stritis. 4. mogu za· sladiti caj medom. debelu koku. selena. 2. Iista pitome nane. Nezasladen'o piti na pola sata pre jela.

!is la be tog i crn og steza i rusomace. stadi ca i lrave od srdobolj e. talula. 8. Po 15 g kantariona. Po 25 g kore na crn og gaveza. kao pod I. 4. Po 40 g ko rena crnog gaveza i belog sleza i 20 g sla lkog korena. 3. Po 25 g cve la podbeta. s latke paprati i s lavelja . idirota i moraca i 10 g kamilice. ka mili ce. zalfije. rusomace. a dobijaju se jedino na Ickarski recept. hajducice. kao pod I. 2. omana i idirota. . kao pod I. pa i smrt! Lekove od ovih biljaka spravljaju farmaceuti u apotckama i farmaceutskoj industriji. Po 15 g korena crnog gaveza. Navescemo neko!iko recepata mesanih cajeva. a ni sa i cve ta tra nda vitja. Boiest se javlja usted hronicnog zapaljenja sluznice zeluca (gastritis) iii cira zeluca. kao pod 1. sladica. cve la tra ndavi tja i lrave ruse. postoje vrlo pouzdani biljni leko"i koji smanjuju lucenje ove kiseline. kamiIice. kamilice. Medutim. angelike. Medutim. hiperhlorhidrija) Mnoge osobe boluju od ove bolesti. Po 20 g kantariona. a narocito cira dvanaestopalacnog creva. korena mas lacka i kore krusine. kao pod 1. Po 20 g ka m iti ce. Upotrebljava se magnezijum-oksid iii soda bikarbona za neutralizaciju slobodne sone kiseline. kao pod I. Po 10 g ki cice. s ladica. 7. kao pod I. cvela lava ndute . crnog gaveza. 9. ove biljke su vrlo jakog fizioloskog dejstva i zbog toga se ne preporucuje njihova upotreba u domac instvu. odnosno sa hioscijaminom. 6. maticnjaka. 3 supene kasike smese popariti sa pol a Iitra kljucale vode i posle 2 sata ocediti i popiti u toku dana.KOl E SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLA2 1TI MED ICINSK I M BIUEM 115 3. Po 20 g lanenog i dunjinog semena i po 15 g !ista ialfije inane. kao s to su: velebilje. beli bun i mandragora. betog steza. kao pod I. k ao pod 1. kao pod I. ma lic nj a ka . 10. angelike. !ipovog cve ta . jer lake mogu izazvati teska trovanja. bunika. iatfije i ruse. koji se uspesno upotrebljavaju protiv suvisnog lucenja sone kiseline ~ pos ledica koje zbog toga nastaju: I. kao pod 1. OBOLJENJA 2ELUCA Povecano lucenje zeludacne sone kiseline (Hiperacidit et. Po 15 g kore na crnog gavcza. oma na i pirevine i po 10 g moraca. Po 25 g korena crnog ga veza. po 10 g majkine dusice i blazenog ckalja i 5 g lanenog semena. Po 30 g ko rena crn og gaveza i sladica i po 10 g korena i lis ta belog s teza. betog steza. bo kvice. lipovog cveta i slatkog korena. Najjace dejslvo imaju biljke sa atropinom. koja je posledica povecanog lucenja zeludacne sone (hlorovodonicne) kiseline. sacinjenih od neotrovnih biljaka. kami!ice i moraca. 4. Bolesnik oseca dosadnu gorus icu. neprijatno podrigivanje i mnoge tegobe. 5.

h ajducice. Po 25 g kokoca. kao pod 1. Po 30 g lincure. . 8. E\'o nekoli ko ispitanih cajeva koji se vee vekovima svak od nevoo koriste u na ucnoj medicini raznih zem alj a : 1. kima. Razumljivo da ce p om oei sa rno kva litel no lekovito bil je i zbog toga bolesnik mor a voditi racuna od koga ga krupuje. ko moni ke. Na primer. po 10 g hajducice i 5 g m ajkine dusice.ive h rane boga te celulozom . trave-ive i grcice. Po 25 g pelena . 9. idirota. 3. 6. kao pod 1. Bolesnik se mora obratiti lekaru za savet i pomoe. 2. kao pod 1. _ 5. j er j e varenje o teZaoo i uspore no. 4. kim a. U avesnih osoba nagomilavaju se velike koli6 ne gasova. POREMECAJ VARENJA (Dispepsija) Uzroci ovog oboljenja su razlici ti. ostavi·ti da se ohladi i pi ti u toku dana 3-4 puta po 1 solj u na pola sa la p re jela. Klasican nacin lecenja j e uziman je propisan ih kolicioa r azblaZene sone ili hlorovodonicne kiseline kako bi se nadoknadio nedos tatak ove ki seli ne u zeludacnom soku. kicice. 3 supene kasike ove smese kuvati 5 min uta u pola litra vode u pokloplj enom sudu . kao pod 1. trave-ive podubice. cesto se j avljaj u proli vi koji se dosta tesko Ieee. pogOlovu posle upo trebe pasulja i d ruge kabaste i tesko svarlj. Naveseemo sa rno do maee lekovit o b il je do koga bolesnici mogu lako doei. zove. kao pod 1. Po 15 g idi rota. lincure i rudinskog pelina. 1ma izves tan broj bilj aka koj e povecavaju lucenje zeludacne sone kiseline. Osobito veliku p aznju treba obrati t i na ishranu. Po 20 g gor k e deteline.116 Smanjeno lu~enje zeluda~ne LECENJE BfUEM sone Idsellne (H ipoacid i tet iIi hipohlorhidrij a) Ova cesta bolest j e pretezno posled ica hronicnog 2lapaljenj a zeludacne sluznice u sled preterane upot rebe alkoho lnih pica. kao pod 1. omana. angelike i ruse. 7. Takozvana acidna dispepsija izazvana je suvisnim lui::enj em zeludacne sone kiseline. u slucajevima dispepsije truljenja treba upotrebljavati mnogo bill . k ao pod 1. naj cesee zbog nedost-atka fermenata creva ili gusterace. angelike i lincure. kima i idirota. u p redelu zeluca gotovo posle svakog obroka. Po 25 g blazenog ckalja. Po 25 g korena idkota. kao pod 1. po 10 g ruse inane i 5 g ljute paprike . ko re od gorke pomorandze. Bolesnik oseea potmuo i tup bol »ispod grud i. kicice i h ajducice i 10 g idirota isitni ti i dobro pomesa ti. 1ma i · drugih vrsta dispepsije. po 10 g kantaI'io na i trave daninoCa i 5 g ljute paprike. podubice. Po 20 g trave-ive. nepravi lne ish rane i hronicnih zaraznih boles ti.. kicice i komoniJke . m oraca i korij andra i po 10 g lincure. Atonicna dispepsija je prouzrokovana mlitavoscu miS1ca zeluca i creva. Po 20 g korena selena. hmelja. Po red razn ili tegoba u trbuhu.

maticnjaka. ostaviti ukraj stednjaka 1 sat. Znaci oboljenja su proliv. kao pod 1. Po 40 g korena idir ota i lincure. nadutost. Po 50 g podubice i vranilovke pomdati i 3 kasike ove smese popariti jednim Htrom kljucale vode. k ima i anis a i 10 g nane. Osobita painja se obraca na ishranu.KOJ E SE BOLESTI MOG U IZLEC IT I ILl UBLA t ITI MEDICINSKIM BIU EM 117 ne h rane. Bolesnik se mora obratiti lekaru za savet i pomoe. 5. kao pod 1. Po 50 g idirota i oman a. 6. PomaZu i biljke sa sluzima i azulenom. 7. Po 15 g kima. Bilje za spravljanje ovih ~ajeva treba da ima. Po 30 g hajdu ~i ce. Topli oblozi na trbuhu. 4. kao pod 1. idirota. k ao pod 1. Po 20 g la nenog i gr~ kog semena . zagrejati do klju~anja i kuvati 15 minuta. za tim k uvati u pok lopljenom su du 5 minuta i. a kim u a vanu s tu ca ti .-4 puta po 1 casicu pola sa ta p re jela. poklopiti i posle 2 sata ocediti. pi-ti 3. lista koprive i korena pirevi'l1e. 11. osobito posle jela. 3 supene kasike ove smese preliti jednim lit rom hladne vode. Po 50 g rizoma sr~enjaka i rizoma trave od srdobolje dobro isitniti i pomdati. omana i 10 g pirevine. Od vehke pomoei su tzv. kao pod 1. kao pod 1. sve dobro isitniti .mati 3-4 puta po I kafenu k asicicu na pola sata pre jela. 30 g dunji nog semen a i po 15 g trave od srdobo lj e i na ne. kao pod 1. 9. odliti i toplo piti umesto vode u toku dana. 3. lincure. id irota i maj kine d usice i 10 g kima. hajduOice i po 10 g trave-iove. smanjuju tegobe bolesnika. Po 40 g korijandra i idirota i po 10 g plodova pasdrena i kleke. kao pod 1. gr~evi 1I trbuhu. 1. 8. gorcice. Po 30 g moraca. lanenog i dunjinog semen a. is landskog lisaja i 10 g trave-ive.Ie. »voeni dani« iii »vocne kure« (v.i di pogJavlj e Voce i povrce kao lek ). 15 g kamilice i 5 g kQre krusine. osob ito presne i sitno ·samlevene iIi nastrugane. 3 supene kasike sm ese d rlati 3 sata u pola li tra hJ adne v<Y. kao pod 1. pre svega. sitno 'l1astrugane jabuke i dunje i topli cajevi umesro ·vode. ko rijandra. . U nas i u inos tl-an s tvu ko r is te se. ZAPALJENJE TANKOG CREVA (Enteritis) Zapaljenje tankog creva moze bili akutno ·i hroni~no. sa ml e~i iii stuca ti u fini prah i uzi. prtome nane. Po 40 g !ista zalfije i belog sleza i po 10 g kamilice i mati~njaka. 10. Uzroci ovog oboljenja su raznovrsni. tan ina (oporih materija). Po 15 g lis ta pitome nane. ma ticnjaka i h ajduoice. I ovde pomazu sluzavi lekovi i sluzave ~orbice i kasice. kada se s ml a~ i. pored os talog i razni biljni leko vi: 1. Po 15 g kamilice. podubice. 2. 2. kr~anje u crevima i druge tegobe. gorke deteline. Piti umesto vode. anisa i moraca i po 20 g lista pitome nane i plodova p asdrena. Po 15 g kieice. jer ublaiuju zapaljenje i tako smanjuju tegobe.

tj. nane i cveta kamilice. lis ta bokvice. pa se bolesnici upucuju da traze savet i pomoc lekara. Ovi cajevi nisu uvek prijatnog ukusa. hajducice i borovn-i. Po 15 g lanenog i dunjinog semena. prvenstveno namimice s malo celuloze. trave od srdobolje. otajnice. nane i t·roskota . kao pod 1. kao pod 2. Po 25 g !ista koprive.ice. koprive i hajdutice. potrebno je omoguCiti uredno varenje uzete hrane. zatim zagrejat: do kljucallja u poklopljenom sudu. kao pod 1. Po 50 g lubenicarke i steze. 20 g grckog semena (piskavice) i 10 g orahovog lista. potrebno je menjati cajeve. vranilovke. Od biljnih lekova najce~ce se daj-u oni koji sadrie w1tisepticne sastojke i tanine (fenolska i poI. 3. To se postize posebnom dijetom. pod bela i kflmilice. koristeCi hranu koja se lako vari. Hronicni kolitis je te~ka i upoma bolest koja se sporo leCi. 5. pektini). srtenjaka i trave od srdobolje. kao pod 2. posto je kolitis dugotrajna bolest. trave-ive i rusomace. ocajnice. Po 25 g hrastove kore. kao pod 2. vranilovke i karnil. protiv upale sluznice) i poliuronske supstancije (sluzi.ti i upotreblj ava ti kao pod 1. 7. kamilice. Po 30 g lanenog i dunjinog semena i korena crnog gaveza i 10 g troskota. steze. trandavilja. po 10 g cveta majske ruZe. Po 25 g lista oraha. zbog cega pate od naizmemcnih zatvora i proliva koji mogu biti ponekad cak . Po 20 g troskota. 3 supene kasi. Pre svega. trave od srdobolje i steze i po 10 g kamilice. ZAPALJENJE DEBELOG CREVA (Kolitis) Mnoge osobe boluju od akutnog i-li hronicnog zapaljenja sluznice debelog creva. kao pod 2. Po 25 g srcenjaka. sve pome~a. kao pod 2. pa ih z:bog toga treba piti sa raznim vocllim sokovima koji osvefavaju. lis ta borovnice i bokvice. 10.i krvavi . Po 25 g majkine du ~ ice. Po 20 g srcenjaka. uzimajuCi uvek neku drugu smesu. Po 20 g trave std e. rizoma srtenjaka i trave od srdobolje i korena od koprive dobro isitniti.ce. vranilovke i rusomate. Po 25 g islandskog liSaj a.ke dobro isitnjene sme~e preliti sa pola litra hladne vode. kao pod 1. 12. 4. kao pod 2. azulenogene materije (antiflogistika.ifenolska jedinjenja). Uzroci zapaljenja sluznice su raznovr9ni. Daju se i raz:ni lekovi. kima i rnorata. kao pod 2. 2.ti da se ohladi i piti 3-4 puta dnevno po J casicu na pola sata pre jela. bokvice. Po 25 g kamilice. Da ne bi doslo do navikavanja. nane. ostaviti da stoji 3 sata tesce mesajuci. 8. kao pod 1.i: 1. timij ana i kam hlice porne~a ti i upotrebljavaN. Po 20 g korena repuha. Smtenje su pracene jakim bolovima i grtevima u trbuhu.118 LECENJE BIU EM 3. bokvice. 4. 9. U nas i u inostranstvu upotrebljavaju se ovi cajev. nane. kao pod 2. 11. Prolivi su vdo cesto sluzavi. . 6. ostaVli.

Po 25 g korena maslacka i repusine i po 5 g kantariona i korena lokvanja. Po 20 g s teze. Po 30 g Iineul'e. Po 10 g planinskog cubra. kada se ohladi. miloduha. kao pod 16. kao pod 16. Po 10 g majkine dusice. poparit-i jednim litrom kljuca·le vode. kao pod 16. 6. borovih pupoIjaka.o pod 16. dolivajuCi isparenu vodu. koprive. kruske i hrasta i po 15 g salepa u prahu i semen a dunje. kao pod 16. pitome nane.Jja i divizme. 24. Po 20 g lanenog -i dunjinog se mena. trosko ta i bokviee.KOJ E SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLA2ITI MEDICINSK IM BllJEM 119 5.3 doze. oraha. kao pod 16. 10. maticnjaka inane. kao pod I. kao pod 16. pirevine i emog gaveza. nane . Po 10 g planinskog cubra. Po 10 g odoljena. 26. 25. lavandule. odmah poklopi·ti i posle 4 sata oeediti. srcenjaka. b. vranilovke. vranilovke. dodati 1 kasi·ku korena selena. hrastove kore (u prall stucane). odoljena i ruse i 10 g trave od srdobolje. 12. belog sleza. 19. 20 g kamilice i 5 g maslacka. kao pod 1.ena. Po 10 g stde. Po 15 g korena belog sleza i cmog gaveza i po 5 g maticnjaka i borovih pupoljaka. Po 10 g ploda pasdrena. kuva-ti jos 5 minuta. trandavj. buackovog i grckog (piskavice) semena i ploda pasdrcna. Po 15 g maticnjaka. 23. lineure. 15. m aline i kupine. 14. 27. Piti u toku dana umesto vode. 7. Po 20 g ocajniee. kao pod 1. 18. korena angelike. Trideset grama kOl-ena trave od sl'dobolj e i po 10 g lista nane. Sezdeset gram a rusom ace i po 20 g ko rena lubeI1licarke trave od s rdo bolje. Kas iku salepa. u prasku kuvaoti 2 sata u 200 g vode. mravinea. borovniee. kao pod I. i·s landskog lisaj a i plodova borovniee. 28. rizoma idirota. kao pod 1. 22. Po 5 g pupoljaka od erne topole. kao pod 1. kao pod 1. 20. kao pod 16. hrastove kore i majkine dusice -i 10 g orahovog Iista. Po 40 g bokviee i kamilice i po 5 g is'l andskog lisaja. trave od srdobolje. Moze se za-sladiti medom od planinskog mcdonosnog eveca. emog gaveza. sumske jagode. ocajniee. 17. kao pod 1. dodati 10 g rizoma pirevine. srcanika. podubice. 21. Po 15 g kore krusine i plodova pasd. Po 30 g kantariona. . po 15 g kamiliee i ernog gaveza i 10 g vranilovke. majkine dusice i hajduciee. kao pod 16. planinskog cubra. rusomace. ocediti i. Po 10 g eveta kamilice. po 20 g lanenog i grckog scmena i po 10 g korcna angelike. majkine dusice i kamiliee pomesati. nane. 9. ocajniee i pitome nane. majkine dusic e. kao pod I. 11. Po 30 g idirota. Po 10 g dunjinog. kao pod 16. lanenog. kao pod 16. kao pod 1. 16. drunje. popiti u 2. pirevine. Po 10 g planinskog cubra. nane i odoljena.j srcenjaka. idirota i kore krusine. jabuke. srcenjaka i zrelih borovniea. 8. samlevenih hrastovih siSa-l'ld inane. kao pod 1. miloduha i islandskog lisaja. 13.

Za takve bolesnike pos toj i odredena di jeta. Ima i biljnih lekova koji su vrlo efikasni . . srcenjaka (P. To je ces lo znak mnogih ak utnih i hro nic nih bolesti. oeediti i piti u toku dana urnes to vode. koren srcenjaka. Ovaj caj deluje kao blago sluzavo sredstvo. maticnjakom i t ~tricom. kamiliea. pogo tovu kod deee. slu zi i pektina: OPOTO divlje i pitomo voce. idirota. Po 2. Po 25 g lista od nane. kao pod 9. trava-iva.tim da j ede presne strugane kisele i opore j a buke i drugo. 7. rule. list ernog sleza. lednaki delovi zdrobljenog dunjinog semen a. maticnjak. 1. list i plod borovn iee. lormenlilla). oporih. zir i ~isarke.1 g eveta kamiliee i lista nane.guisorba) i 10 g majkine dusiee. Cubar. Po 25 g majkme dusice. cera. biljke koje imaju stavoSkih. ma line. kao pod 9. kil1eskog ca ja. bislorla) i lubenicarke (San. ostaviti preko noei i sutradan izjutra u poklopljenom sudu zagrejati da prokljuca. plod zesljike i kantarion a. 3. semena dunje i lana i lista nane. s umske jagode. dunj e. Slum i caj protiv krvavog pro/iva: po 25 g korena ernog gaveza. list m edvedeg grolaa. ribizle. Vrlo efikasno sredstvo je caj od smese 1 kasike zdrobljenog korena trave od Hdobolje i 2 kasike hrastove kore. stefa. al i ne l1ekuvallu vodu. Protiv proliva pomazLI. Holesniku se daje da pije mn ogo t ecnos ti. Samlevene hrastove sisa rke. sam iii zajedno sa nanom. trava od srdobolj e. 11. S. s rcenj a k. Kad se ohladi. lis t i koren koprive. lalfij e. 10. Ova smesa brzo zaustavlja i jaci proliv. l iva trava. taninskih materi ja. kao pod 9. bokviee i troskota i 10 g nane. list kupine. jabuka itd. 12. Smesi pad I dodati I kasiku prZenog i samlevenog l ira hrasta.120 PROLIV (Dijareja) LECENJE BIUEM Proliv ie cesto i vrlo rasireno obolj enje. za. zecje stope i kamiliee. osobi to dece. roscica. kao pod 9. kruske i bokvice. bokvice. bolesnik mora traziti pomoc lekara. hrastova kora. borovruee i oraha. 5. U svako m slucajli. Za dojerzead i decu preporucuje se ova s mesa: po 2 kasike maticnjaka i pi tome nane i 3 kasike kamiliee. Po ~O g rizoma trave od srdobolje (P. 2. ogrozda. petrovae. Tome se obicno dod a manje iIi vise titriee. Po 20 g trave od srdobolje. narocito opore i kisele izvrstan su lek protiv proliva. Lecenj e proliva moze biti uspes no ako se blagovre rneno otkriju i odstrane uzroci ove boles ti. trave od srdobolj e zdravea. koprive. beli luk. vranilovka. Us pes no deluje kantarion. kruske. 4. razne vrste stavolja (Rumex). 3 kasike smese preliii sa pola litra hladne vode. 15. kamilice. zdravae. lista iii ploda borovnice ·ili IU'astove kore. Ova smesa daje vrlo dobre rezultate. hrastove kore i srcenjaka. kao pod 9. hras ta . kao pod 9. 9. 13. stueano dunjino seme i drugo. 14. Po 30 g stde. nego blage caj eve od l1al1e. Osobito su opasni letnji prolivi deee pogotovu na selu. Strugane jabuke. 6. nana. eveta ernog i belog sleza i lista podhela. Koren trave od srdobolje i stefa cesto uklanjaju i krv u stolici. pre svega.

kao pod 9. maline inane. gimnastika. Po 25 g k Ol'c na crn og gaveza. Po 20 g korena zecj e stope. 31. smilja i vranilovke. Po 20 g lis la k up ine. 20. Daje se deci i vrIo osetljivim osobama. 24. grcev·i u trbuhu i mnoge druge tegobe i neugodnosti. Zt\TVOR. kao pod 9. Salep (vid i clanak 0 sa lep u) daje se vrlo uspesno.ili i od te smese uzeti 3 supene kasike i kuvati 10 minuta u pob lilra vode.KOJE SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLAllTI MEDICINSKIM BIUEM 121 16. Po 25 g cVI. 21. s ipuraka. 29. oskorusa. osobito deci. 27. kao pod 9. kao 19. Bolesnik se mora obratiti lekaru za pomoc' i savel. kao pod 9. 25. 28. Po 30 g ri zorna zdravca. a jos vise deci oboleloj od proliva.! ta i li sta podbela. borovnice. konstipacija) Zbog neuredn e stolice javljaju se u organizmu rami poremecaji. Kompot od drenjina je vrlo prijatan i koristan i odraslima. kad se ohladi. Po 25 g zrelih osusenih borovnica. zbog cega se javljaju ceste glavobolje. majske ruze i belog sleza i 10 g malicnjaka. srce nj a ka inane. svakodnevno uzimanje presnog povrca i voea bogatog celulozom (kupus) j uPQtreba lekovitog bilja pomazu bolesnicima koji pate o d zatvora. Vocni caj pro[ iv pro/iva: po 20 g drenj ina. lista crnog s leza i cvetnih pupuljaka majske ruze. Po 20 g ornhovog i koprivinog li sla. dunja i musmula dobro isitr. koji vrlo ste tno deluju na razne organe. 26. 30. Kretanje. koprive i osusenih divljih kru. virka. Po 20 g petrovca. sum ske jagode. NEUREDNA STOLICA (Opslipacija. kao pod 9. neraspolozenje.aka. pod 9. plivanje. hras lovc kore. kao pod 9. nadutost. TVRDA. a osobito na mozak. opsta slabost. 18. Po 30 g cvela trandavilja. Cett'dese t grama vrhova grancica s liscem ruja. kao pod 9. ogrozda. kao pod 9. 17. zdravca. eve/Hi caj protiv proliva: po 25 g pupoljaka majske ruze i cvetova Iipe. Kao kafa ispJ'Le n hraslOv zir ame lj e se u fini prah i uzima vise pula dnev no navrh noza. kao pod 9. kao pod 9. zdravca. po mQgucnost>i nesladeno. zive lrave i kantariona i 10 g majkine dus ice. ocediti. Tr·i-cetiri kasike osusenih drenjina kuvati kao kompot u j ed nom litru vode i mlako jesti i piti. po 20 g vra nilovke i kamilice. kam ili ce. . kamilice i hajducice. 23. zaliva se jakim cajem od ka mili ce . Po 30 g lis la crnog i belog sleza i ka mili ce i 10 g dunjinog semena. kao pod 9. migrena. U lecenju zatvora najvise pomaze licna higijena i pravilna ishrana. island skog lisaja i tim ijana. divljih jabuka krusaka i sipuraka. iscedi~i i piti umesto vode u toku dan a . 22.

Osobe koje dugo vrernena pate od hronicnog zatvora moraju i cesCe u toku dana uzimati ovaj lek bez bojazni. To ponoviti 2-3 puta dnev no. plodova klima i zove. 2. jer lanena sluz nije skodljiva i ne izaziva navik u. ani sa. moraca. senino lisce ravnomerno nakvasiti kljucalim rastvorom kalijuOl-natrijum-tartarata U destilovanoj vod-i. kamilice. Ovaj caj se preporucuje. Po 30 g plodova lOve. pre svega. lealijum-natrijuOl-tartarata i vode. 9. kao pod 3. 1. plodova kima. kao pod 3. jednu supenu kasiku ove smese kuva·ri 2-3 mLnuta u 200 g vode.Caj za ciscenje: po 20 g seninog lisca i zovinog cveta. preliti sa 200 g mlakog caja od ~ami li ce i odjednom popiti. trna i zove. angelike. zatim ga osusiti na 50-60oC i pomesati sa ostalim biljem.122 LECENJE BIUEM Evo ncko liko cajeva i drugih lekova biljnog porekla koji se korisle u nas i u svelu na osnovu vekovnog isk ustva i novijih klinickLh ispitivanja protiv zatvora. pJ odova pasdre na i korena sladica stucati u prah i tome dodati 10 g cveta crnog trna. belog . Po 20 g kore zestike. bele mrtve koprive. sapunjace i lanenog semena.i crnog sleza. Caj se. . Po 20 g gorke deteline. za ciscenje (Iaksansi. Po 15 g kore krusine i plodova pasdrena i po 10 g moraca. kao pod 3. kao pod 3. Po 25 g kore krusine (ili zestike). Za decu: po 25 g kamilice. zasladiti m edom i popiti . 12. Po 30 g kore kmsine iii zes tike. 7. 13. Laneno seme: punu kasiku semena stucati u avanu. kao pod 3. lOve. anisa i zove i po 10 g rizoma reuma i cve-ta kamilice. 10. 14. kao pod 3. kad se ohladi. Po 30 g sla tkog korena. osobama koje pate i od gasova. purgansi). Cvetni caj za ciscenje: po 10 g cveta od crnog trna. blaienog ckalja i korena crnog gaveza i po 10 g plodova krusine. odjednom popiti. 15 g kore krusike i 15 g plodova pasdrena. Ovo ponoviti 2-3 puta u toku dana. kao pod 3. 5. po 10 g bele mTtve koprive. Propis jugoslo venske tarmakopeje. nadutosti. 3. kao pod 1. zove. 11. plodova pasdrena i moraca i 10 g korc od krusi ne isitniti. Po 30 g kore krusine. kao pod 3. 30 g kore krusine i po 10 g moraca. 8. korena selena i amana. plodova pasdrena. kima. 6. kao pod 3. Po 15 g moraca. kao pod 3. kima i korijandra stucati i upotrebiti kao pod 3. Jednu supenu kasiku smeSe prokuvati 3 minuta u 200 g vode i. Po 30 g kore krusine i plodova zestike i po 20 g korena selena i sladica. . 15. sladica. Cetrdeset grarna kore zestike (Rhamnus tal/ax). turcinka. cveta kamilice. anisa. pre svega. 4. preporucuje za decu i vrlo osetljive odrasle osobe. kad se ohladi. kima i moraca. kima i cveta crnog trna. plod ova pasdrena i korena selena i 10 g moraca. korena omana. kao pod 3. Po 15 g kore zestike i plodova pasdrena. 16. m eteonzma. po 15 g pirevine i zubace i po 10 g lista pitome nane. za uredivanje s tolice. pasdrena ·i ani sa i 10 g korena selena.

smesta poklopit. 4. poklopiti . ke l eraba. 2. 5. odliti. Spravljaju se razni napici prijatnog mirisa. Po kafenu kasiku lirnunove i pornorandZine kore i osusenih malina. v-isnja. srnesta poklopiti i. se dobi ti 1I svakoj apo teci.risa i ki-selog ukusa koji osvezava.i i poslJe pola sata pro cediti.KOl E SE BOLESTI MOGU IZLECITI ILl UBLA2ITI MEDICINSKIM BILIEM 123 17. kad se ohladi. kirna i kleke. Po kafenu kasiku rnaticnjaka. Najcesee se daje caj od maticnjaka: punu supenu kasilku lisca maticnjaka preliti dccilitrom klju cale vade. jabuke iii nekog drugog voea. Dve supene kasike maticnjaka i po 1 supenu kasiku pitome nane i titr1ce preliti 5 pola !itra kljucale vode. kao pod 1. Kompo t od sljiva i smokava. soli i sireeta iii Hmunovog soka.i t: i one vrlo opas no. Jedno-dve kasike r icinusovog ulj a (ali nika ko rioinusovo seme. posto iz njega ni6u odst ranjeni o trovni sastojci (smrtonosni to ksalburnin ricin) ! Razurnljivo je da bolesni ci ko j-i pa te od za tvora treba da paze i na ishranu. kao pod 1. 7. kore gorke pornorandze. pomorandze. Po kafenu kasik'll rniloduha. Po ka fenu kasiku I·i sta rnaticnjaka i osusenih zrelih ribizla i surnskih jagoda. PODR1G1VANJA 1. kao pod 1. jer j e one vrlo otrovno. Po kafenu kasiku maHonjaka. jer . kelj i slicna sred stva su a probani narodni lekovi koji se u nas i u inostranstvu u spesno koris te protiv za tvora . Ovo ponoviti vise puta dnevno. ulj u doda li limunovog iIi nekog drugog soka prij a'lnog uku sa i mir isa. 6. kao pod 1. 10. presan i kiseo kupu s. osusenih ribizla i cveta rnaj ske ruZe. kao pod 3. mi'l oduha i cveta lavandule. kao pod 1. jagode i drugo voee kiselog ukusa i plijatnog mirisa. nacinjeno kao sala ta sa ma lo stucana bela luka. PROTIV GABENJA. raso. zasladiti 50korn (sirupom) ad visanja Hi ribizle i dati bolesniku da pije kad god je zedan. 8. 1ma osoba kojima pornaze strugan ren. 1zvesnirn oso barna dobro cini casa soka od patIidzana (paradajza) . rotkva i rotkv-ice.j postupi'ti kao pod 1. 11. ribizle. Pije se po 1 kasika svakog sata. . ukusa i izgleda. 3. moraca. POVRACANJA. Ricin usovo ulj e ni je o lrovno i moze . lirnuna. toplo iIi hladno. Meuutim . pitorne nane i lirnunove kore popariti s 200 g kljucale vode. pa moze izazvati i smrl! ). ne sme se upo treblj avati l ehnicko l'ioinusovo ulje .ku rnaticnjaka. pomorandZa. zasladeno visnjevim ili nekim drugim sokom prijatnog mi. prerna potrebi 'i zelji bolesnika. lirnunove kore i surnskih jagoda. Po kafenu kasi. ribizla i kupi na. Po 20 g grckog semena i plodova pasd rena. U tu svrhu mogu se koristiti limun. al1 posto je vrlo neprijatnog ukusa i olut oog mi risa. 18. 9.

jer su to uvozne droge . u obl·LIm caja. utoliko je bolji! Gorko bilje svojom gorcinom dra zi culo ukusa i tako refleksnim putem preko sluznice jezika izaziva pojacano lucenje pljuvacke. stavi u sud i prelije najboljom komovom rak. Pije se 3 puta na dan pola sata pre jela po 1 rakijska Ca~ica_ . naroeito zene. 0 cemu strucnj aci u Biljnoj apoteci strogo vode racuna. Gorka s'r edstva za jacanje zeluca i uopste za jacanje i vracanje izgubIjenog apetita spravljaju se od mnogobrojnog naseg gorkog bilja. i svojstvenog farmakodinamskog dejstva i odrec1e nog te rapijskog efekta.i desetak dana. tinkture iii ekstrakta (ovi preparati se spravljaju u apoteci). ali mnoge bolesnice se hvale da im je lincura pomogla. Gorko bilje se moze uzimati stucano u prah. lako je sve ovo bilje manje iIi vi ~ e gorkog ukusa. Vrlo je vaino naglasiti da se pre upotrebe ovih lekova bolesnik mora posavelovati s lekarom.Gorki lekoV'i se lTIOTaju piti sarno i iskljuci vo pre jela. oporo i sluzavo_ 1. Nesumnjivo da je jedno od najbol}il1 sredstava nasa Iincura. koje osecaju neizdr:l. dobro se sud zatvori i dr:l.ljive bolove od upala vena. tako da se ti le kol'i mogu upot reblj avati jedino i is kljucivo po savelu i pod n adzorom lekara. podstice prohtev za jelom i na taj naCin 013lksava varenje hrane. ko.ja se ceni svuda u svetu. Ovde cemo govorit i sarno 0 nase m . pre ma tome. pa. pogotovu kad se spravljaju sme~e sas tavlj cne od raznog bilja razlicitog hemijskog sastava. da ne bi do~lo do neZeljenih posledica koje mogu nastati usled nepravilne upotrebe lekovitog bilja. ono ces to sadrii i mnoge druge lekovite i nelekovite m a terije. povremenD se svakodnevno jace promucka. a najbolja je gorka rakija i gorko vino: 200 g lincure isecka se i zdrobi u grub prah krupno~e zitnog zrna. . preliju rakijom i posle 8-10 dana procede i piju pre jela kao »stomaklije«. a osobito zeludacnog soka. U narodu se gotove razne gorke »Iravarice« na taj nacin sto se gorke trave dobro isitne.ijom iii najboljim starim crnim vinom. o sim toga. mec1u kojim ima i takvog koje je ne sarno gorko vee je i mirisno. vazno je znali da se gorki lekovL ne smeju zasladivati! Ukohi lro je lek gorci. Ovo nije naucno ispitano. Ima viSe nacina izrade lekova od lincure. obicno oko pol a sat a pre obroka! Nikako posle jela! Isto tako. po 1-2 kasi:ke piju izjutra i uvece pre jela. Vama napomcna. svima poznatom i siroko ras prostranjenom lekovitom bilju. do koj eg svako moze lako doti . p ikrOl oks inu i drugim vrl o go rkim biljnim le kov ima uop ~ te necemo ovde govoriti.124 GORKA SRE DST VA ZA JACANJE (Amara tonica) LE CENJ E BIWEM Za ja~anj e apetita i za j afe Jufenje zeJudafnog soka Gorko bilj e 0 kome ce ovde bili govo ra nij e ~ k o dlji vo i ne izaziva naviku ni duzom sva kodn evnom upolrebom _ 0 sl r ihn os u. oblazu noge iii tom rakijom protrljaju bolna mesta. Zatim se odlije i iscedi. hin inovoj ko ri . vrlo s u j a kog fizi oloskog dej s lva . Poslednje 2 godine najviSe lincure pot~e osobe.

ostrugati i nastrugati.KOlE SE BOLEST I MOGU IZLEC ITl ILl UBLA2 lTl MEDICINSK IM BIUEM 125 2. Umesto gorke soli moze se uzet i ricinusovo ulje za ciscenje. Nar (sipak. 3. procediti i p ili 3 puta na da n pre j ela po I kas iku . uzeti 2 kasike ove smese. iscediti sok i odjednom popiti. 2. mogu s koditi covekovom zdra vlju ! Na primer. odnosno sve dok se glava pantljicare ne izbaci. limijalw. sirup iI'i tablete koje se prave u fabrikama le kova. Proti v deejih glisla (crva) upotrebljava se. hajducice. Po p o la kafcne kasi h : Jincure. j er ako se nepravilno upotrebe. Na is ti nac in se moze naciniti gorkovaca od kicice. osim bundevinih semenki. poklopili. pa i da umre. i ro la i mn ogi h drug ih biljaka. ali nes trucnom upotrebom covek m OLe prolaz no iIi stalno da os lepi. os tav ili 2 sala. idirota i kore gorke pomorandze preliti sa 2 dec ilitra kljucalc vodc. 6. Posle 2 sa ta uzeti kasiku gorke soli iii ricinusovog ulja radi ciscenja. Posle 1-2 sata uzeti 1-2 kasike ricinusovog ulja za ciscenje_ Istovremeno se pripremi i caj za kIistiranje: 100 g be log luka prokuvati u 1 litru vode. Ovo se ponavlja nekoliko puta. procediti i popiti u toku jednog sala.Punica granalum).i ve . To se ponavlja u razm ak u od 3 dana nekoliko puta. mogrnnj . CREVNI PARA ZITI (Panlljica ra. 5. obicno po mesa no s pekmezom od sljiva. Caj od cu bra. Za to se prilikom upotrebe lekova protiv crevnih parazita mora biti veo ma op reza n! 1. semen a bundeve i ploda pasdrena. sve pomeSati. Posle dva sa ta uze ti gorku so za c iscenje. Upotrebljava se i ovaj caj: po 5 g (jednu kasiku) cve ta buhaca i titrice (kamilice). ali je o ne potpuno bewpasno i moze se upOltrcbljava ti u \'ec im ko li cinama bez boj azni od trovanja: oljusti se jedan tanjir sirovih seme nki. Kilogram IIIrkve (sargarepe) oprati. hm elja (sisarice). glisl e i dru gi para zili) Protiv crevllih parazila (pantljicare i drugih) ima nekoliko lekova. it1. gorke delelille. 3. Obariti glavicu belog luka (pre thodno ocistiti i iseckati) u dec iIitru vode iii mleka i to upotreb iti za jednu klizmu (klistir) protiv okruglih decjih glista. posto se ohladi. Manje uspesan lek je bUl1devilw se l1l e. i to se odjedno m pojede kao obrok. I kasiku cveta vratica i po 2 kasike pelena i majkine dusice. kore od gorke pOllloral1Cl ze. i beli luk. podubice. ali se njegova kora moze spravljati za le k samo u apoteci i davati pod kontrolom iekara. uvek u razmaku od 3 dana. vranilovke. jer je nar otrovan! . koga ima mnogo na nasem juznom primorju. izvrsLan je lek protiv izvesnih crevnib parazita. Irave. ri ZOI11 navaie j e na se najbolje srcds tvo protiv panlljica re. bosiljka i majkine dusice dosta cesto da je dobre rezultate. ocediti i dati kao klizmu. Kada se sve ohladi do temperature covecjeg tela. pel ena. kici ce. 4. ali njih (reba upo trebljava ti samo pod kO Il/rol om lekara. prokuvati i. preliti sa cetvrt litra vrele vode. ta ko da se dobije 60-100 g (jedna pregrSt) cistih o ljus tenih semenki. njcgov sok.

kada se ohladi. po· vratica i mdinskog pelina. koso (iz Etiopije) i druge. kamilice i pelena pomeSati. Dobro je da se uzima beli luk u svim obrocima u toku dana. kao pod 1. javljaju se grcevi. Cetrdeset grama kore od krusine i po 20 g semena od bundeve. procediti. noene strave. naduvenost. 1. gadenje. a muzjaci nesto kraCi). Najvise stradaju deca od 3 do 10 godina. Pored raznih poremeeaja u organima za varenje. gde nema kanalizacije i. Za svin j sk£l pantljicaru su posrednici svinja i covek. Ona ima po dva iii tri domacina i zbog toga mora da prode kroz jednog iIi dva pos rednika do ko· nacnog razvitka. 2. poklopiti. vra-tica i pelena i 25 g ociSeenog istucanog belog Iuka. ocediti i popiti u toku dana. Po 25 g cveta kamilice. pro· liv. ostavi. 2. najbolje je piti izjutra i uvece pre jela. Sto grama ociseenog belog luka stucati i prokuvati u jednom Iitru vode Hi mleka.rdilo je Ii osoba potpuno izlecena. poremeeaji vida i sluha. gde su zdravstvene p l'ilike n'lave. As· karis je obao parazitski cry koji se najcesee prenosi izmetom. neuobicajenu glad i vrtoglavicu. .ti preko noCi da se kiseli (ekstra· huj e) . Najefikasnijc su istovremeno i najot'r ovnije. obo· lela deca imaju teske bolove u trbuhu. Ima izves tan broj lekovitih biljaka koje se upotrebljavaju protiv pa n· tljica re. 2 supene kasike ove mesa vine popariti sa 300 g kljucale vode i. za gO\ledu goveee. bterivanje ovih parazita je vrlo tes ko i spo r~. T'O su rizomi navale. Neka deca postaju nervozna. Po 25 g rudinskog pelina. a za ehil1Okokus (klobucaru) pas. pa time bolesnika klilsti'r ati. jer su jaja vrlo sieu sna i sarno se mi· kroskopom mogu otkriti. popariti jed· nim litrom kljucale vode. Crevna glista (Askaris) Prisustvo glista u stolici (askaridoza) vrlo se cesto javlja u dece. Zbog toga se izmet mora redovno kontrolisati mikroskopom. pogotovu one koja zive u neprosveeenim krajevima gde su higijenske prilike lose. da bi se utv. Ova glista je dugacka oko 20 em (zenke i do 30 cm. ali mora biti pod kontrolom lekara. ista terapija se mora ponoviti. Lecenje je jednostavno. uopste.. medom zasladiti i u 2 doze popiti. kamala (sa Filipina). kora nara iii sipka. Istovremeno uzeti kIizmu na naCin kako je na· vedeno pod 1. Posle 3 dana avo ponoviti. ukoliko nalaz i tada bude pozitiva-n. Ovo se mora ciniti 8-10 dana i posle toga dati stolicu na pregled. Prenosi se jajima koja zaraiena osoba izbacuje &metom u ogromnoj kolicini. Posle 8 dana redovnog lecenja izmet dati na mikroskopsku kontrolu i. Zato je neophodno da se bolesniJk obrati za savet i pomoc lekaru i da redovno kon trol ise izmet.126 Pantljl~ra LECENJE BIUEM (Tenija) Pan tlji cara je parazit coveka i zivotinj a. povraeanje. zbog cega je od ovog crevnog parazita vrlo velika opasnost u krajevima zdravstveno zaostalim i neprosvecenim. J.

kao pod I. Najce. 5. eubra. kieice.ih crew:hih glista).kao pod 2. kao pod I. cveta povratica i planinskog eubra i 40 g kore kruSine. lincure i 60 grama kore kru5ine. Tako einiti 8-10 dana i posle toga obavezno kontrolisati stolicu. 9. pomesati s medom i pojesti. . 2. Po 10 g cubra. moze se pomesati i s medom. 6. omana i borovnice stucati u prah. dobro izmeSati i spraviti eaj: 3 supene kasike smese na 400 g kljueale vode. svaki dan izjutra i uveee uzimati pre je la i posle 8 dana dati izmet na kontrolu. Po pola grama cveta povratiea i braeica (F£lCUS vesiculosus) stucati u prah i dati deci staroj od 4 do 8 godina u toku 3 uzastopna dana (svega 3 g na 3 dana). 5. 7. 7. vraniloVlke i planinskog cubra. kao pod 2. Dvesta do trista gram a (zavisno od uzrasta dece) oeiseenih i oljus tenih presni h semenki od bundeve stucati i pomesati sa 10 g oeiseenog stucanog belog luka. kao pod I. Sedamdeset grama povratiea i 30 g timijana. korena omana u prahu i s tucanih zrelih bo rovni ca pomeSati i poj esti na prazan zeludac u dYe doze u r azm a·k u od 2 sata. Po 20 g pelena. UpotrebIjavaju se ism lckovi kao j protiv aska·risa (srednj. Po 25 g pelena. Sezdeset grama plodova borovnice i 40 g povratiea. Po 25 g pelena. Piju se i ovi cajevi: I. 5 g agara . vranilovke. Po 20 g eubra.j 20 g meda dobro izmesati i odjednom pojesti. Sitne gliste (Oksiure) crvici NaJaze 5e u cmaru. U to~u nekoliko dana uzimati triput dnevno po ovakvu dozu. zasladiti medom i popiti u toku dana u nekoliko doza. posle toga oceiliti. vratiea 1 lin cure. povratica i 60 g plodova pasdrena stucati u prah. Sezdeset grama pelena i 40 g kieice. kao pod 1. Jedan do dva grama u prah stucanih plodova rutvice odjednom popiti sa ea50m jakog caja od majkine dusice (20 g na 100 g vode). lincure. cveta vratiea. kao pod I. Uzimati triput dnevno u toku nekoliko dana. povratiea. 6. kieice. stoji poklopljeno 2 sMa. 3. 8. Sitne su i tanke. 10. Po 20 g plodova borovnice. posle pola sata popiti kasiku gorke soli u easi vode radi eiScenja. Sve isi tniti i dobro izmesa ti. kao pod 2. Po 5 g povratiea. sve dobro izmeSati i pomesati sa 200 g najboljeg meda. pelena. 11. svega 2-3 mm dugaeke. to pojesti izjutra na prazan zelud ac. kamilice. Po 10 g kamilice. Pet grama omana u prahu. vratica. kraljevca i odoljena. bozjeg drvca (Artemisia aborlanum) i planinskog cubra. jer je prasak neprijatan. see 5e primenjuju kl·izme i zapiranje cmara belim lukom kuvanim u mleku I uzimanjem istih lekova koji se upotrebljavaju protiv askarisa. 4. JI1aj kine dusice. 4. kao pod I. ----' .KOlE SE BOLESTI MOGU IZLECITI ILl UBLA21T1 MEDICINSKJM BIUEM 127 3. Po 25 g s tucanog belog luka.

maJt>ienjaka. Od rnirisnih biljaka cesto se upotrebljavaju galenskJ. ali neotrovnih biljaka.128 OBOlJ ENJA JETRE I 2. ruse i k rusine. velebilje. omana. smilja. podubice. steze.oliko lekova b il jnog porekla koji se upotrebljavaj u s manj e iii vi~e uspeha. kraljevca i nekih drugih biljaka koj e uspevaju i kod nas i bez bojazni se mogu kor i·stiti i dilZe vremena. Zbog toga se ona javlja gotovo u svim poznati m iI i paten tiranim domacim i inos tranim fa bri ckim lekovima.1 naliem organizmu. moraca i krusine. Jednaki delovi nan e. ~to je vaZno za hronicne bolesni ke. kao pad 1. Dvesta grama lista pi to me nane »Micam« staviti u cist su d. maslacka. pa od te smese kuvati i pit. haoj ducice. cesto po nekaliko meseci pa i d uze. Razum ljivo je da bez pravilne dijete ovi leko vi neee pomoei. kao pod 1. vodopije. 2. ruse. odm ah dob ro poklo piti i ostaviti 2.UCN IH PUTEVA LECENJE BIUEM J etra ili crna dzigerica j e najveea zlezda 1\. petrovca. Moze se piti nesladen i ii zas laden eaj u toku celog dana u mes to vode . kao pod 1. j er vrlo lako moze doei do t rovanja. zuti trn (B erb eris) i ne ko drugo n aSe i strano bilje. izgleda. Istim kolicinama pelena. i fabricki preparati koji imaju ekstraktivne materije dobij ene od pi. 5. 4. Cetiri dela nane i po 1 deo p elena. Za lecenje jet re i zucnih puleva rna ne. 1. 6. pod ubice. da bi list otpus tio iz sebe ~ to vise le kovitih sa·s toj aka. pored drugih lekova. kru ~ine . Jedna ki delovi pitome nane. Za leeenj e je tre i zucnih puteva bolesnik mor a traziti pomoe lekara. popariti sa litar i po kljucale vode.k. tatula. podubice.tome nane. trave-ive. Od biljaka jakog fizioloskog dej s tva u n aucnoj m edicini se upotrebljava bunika. ocajnice. Izgleda da se sve drugo lekovito biJj e koje se ovde spomin je ne moze meriti s pitomom nanom.3 sata da se »kiseli «. Njena uloga j e ogr omna . Jednak i delovi n a ne. Otud tako veli ka vaznost pravilnc ishrane ovih bolesnika i osoba naklonje nih ovim bolestima. 7. tj . Mesecima se mora piti sva ki d an j ak caj od pitome nane. 3. J ednake delove maticnja ka. . zapaljenja i ucne kesice (holecistitis). Mnogi preparati za lecenje jet·r e i zucnih puteva sadrle ekstraktivne materije od pitomc nane. Lecenje traje duze vremena. Medutim. rusa. kao pod 1. lone se bez posledice mogu svakodnevno koristiti dufe vreme. masl acka i zen etrge dodati toliko lista nane koli'k o je ovih· u kupno. t itrice i hajducice. za rasl varanje kam ena u i ucnoj k esici (holelititijaza) i d rugo. ovo bilje ne sme upotrebljavati laik. Od domaeeg le kov i tog bilj a zasada je. poponca i nekih drugih domac ih gorkih. titr ice i hajducice pom e~a t i sa toliko nane koliko j e ovih zajedn o.i caj kao pod 1. trave-ive. smir l ja. kao pod 1. trave-ive. ocajni ce i t r ave-'ive. koris ti i izves no lekovito biIje za lecenj e zapaljenja jetre (hepati'tilS). najbol je rezultate dala piloma nana. m a ticnj a'k a. U naucnoj i narodnoj medicini se. tr ave-ive.

podubice I maslacka. Cetrdeset grama nane i po 10 g kantariona. kao pod 8. 30 g 1rave-ive i po 10 g kore krusine i korena masiaeka. hajduCice. brezovog i kruskinog lista inane. 10. resnilka inane i 10 g piodova pasdrena. moraca i plodova pasdrena. giogovog cveta i kamilice. Pedeset g ram a nane i po 10 g trave-ive. 21. maticnjaka i kore krusine.ITl MEDlCINSKIM BIUEM 129 Zbog velike raznovrsnosti i slozenosti hemij skog sastava raznih biljaka koje se koriste u smesama za leeenje zuei. Pedeset grama nane. kao pod 8. Po 20 g peiena. kao pod 8. 14. petrovca (ranjeni· ka). Po 25 g resnika.njenje zucne besike tholekinetici. Po 20 g pelena. Pedeset pet grama nane i po 15 g odoljena. lincure. bHo da po jacClvaju pral. Po 30 g kantariona. . 11. odoljena. trave-ive i podubice i 10 g moraea. mora se strogo vod iti racuna prilikom donosenj a recepture da bi se dobio dobar lek. oeajnice. posle 8 sati ocedioi i pi ~i po jednu casu 3 puta dnevno na pola sata pre jela (neza'sladeno). hmelja. Cetrdeset grama trave-ive rj po 15 g maslaeka. nane. dimnjaee i kieice. 18. kanta riona. hajducice. 9. kao pod 8. Pedeset grama nane i po 15 g smilja. komonike. 12. 13. kao pod 8. vodopije. Zapaljenje zuene kesice (Ho/ecistitis) 19. E vo jos nekoliko r ecepa ta eajnih smesa koje se koriste u naucnoj medic ini za lecenj e jetre i zucnih puteva: Upala jetre (Hepatitis) 8. hajducice. 15. kao pod 8. Po 15 g ocajnice. kao pod 8. Pedeset grama 'l1ane i po 10 g kieice. ruse i orahovog lista. 22. 17. Po SO g lazarkinj e inane. kao pod 8. kore zutog trna i korena vodoplje. masiacka. pOjacavCljll lucel1je zuci (holereticni lekovi). poklopiti. Po 20 g resnika. Bez saglasnosti i saveta lekara ovi se lekov i ne smej u upotrebljava ti. bilo da podstieu. nane. kao pod 8. kao pod 8. 20. nane i kantariona. komonike. kao pod 8. kao pod 8.KOlE SE BOLESTJ MOCU IZLEClTI III UBLA2. smilja. 16. kao pod 8. 3 supene kasike ove meSavine popantl sa pola litra kljucale vode. ruse i semen a gujine trave i 5 g plodova pasdrena (Rhamnu s cathartica). kao pod 8. orahovog lista. holagogna sredstva). kieice i matienjaka i 10 g kore zutog trna. Po 30 g nane.

ruse. kao pod 8. 29. a li i to sto manj e. kao pod 8. 31. ko ri s ti kao lek. Mlado lisce od d r ago ljuba u obli ku sala te iIi stucano seme od is te biljke u novije vr eme se. .130 RaSlvaranje kamena u zu ~noj LEC ENJ E BIW EM kesJci (H ol elilijaza) 23.. ruse. trave ru se. Preporuka. Po 50 g vodo pij e i stde. 32. tros ko ta. Cetrd ese t grama nan e 'i po IS g ruse. podu bice.3 puta dnevno pre jela po 10-15 kapi soka izcedenog iz Ii· stova ~ kOf(:!na trave ruse. Cetr deset grama cveta i lista kantariona i po 20 g troskota. Zbog toga svaki dan t reba jes ti sala tu od nastruga ne ro tkve. Pedese t gTam a nane. 4. 3.iti 3 puta dnevno pre jela po 1 kasiku svde isce denog soka ad rotkve. plod ova pasdrena. Po 15 g kukuruzne sv ile. ka ntarion a i vodopi je i 10 g plodova pasdrena. kao pod 8. Posle sva. Po 25 g semena gujine trave. Svi navedeni cajevi od 1 do 33 manj e-vlse su go rkog i neprija tnog uku· sa. 27. 30. k ao pod 8. 24. bolovi U zuc'1O j kes i: po 20 g na ne. vodopije i ma slacka. 30 g trave· ive i 109 ruse. K ol ik e. tim je bolja. petrovca . kao pod 8. pe trovca. Umes to svin jske m ast i i loj a upotrebl javati ulj e i m aslac (puter) . Sezdeset gra rn a lis ta pi tome nane i po 10 g r izom a reuma. ruse i smilja. da umes to vode bar jednom dnevno popiju po solju caj a od pi tome nane. 25 .U nas ima mnogo osoba obolelih od p oremecaja jetre i zucnih puteva. Po 20 g na ne . i to na pola sala p re je la! Ciroza jetre 1. cesto vrlo masna hrana ! Zbog toga se prep orucuj e. Po 20 g na ne. Piti 2-3 puta dnevno pre jela po 1 kafenu kas iku iseedenog soka iz cveta i !ista kantariona iii iz korena mas lacka. 33. moraju se piti Ilezasladeni. kao pod 8. trave·i ve. 28. 30 g smilj a i po 10 g ruse i m oraca. Sezdeset grama nane. 2. posle 6 sati ocediti. kao pod 8. m a ti cnjaka i kim a. 34.ka 2 uzastopna dan a ciniti pauzu ad jednog dana . Jedan od cestih uzroka je ner azumna . ru se . ROlkva je ve kovni narodni le k za lecenje je tre i zuci. Izbegavati tes ka. . ma ti cnjaka i kore od zes tike. kao pod 8. 3 kasike ove smese kuvati 3 minuta u pol a litra vode. k ao pod 8. petelj a ka od visa nja. pogo tovu osobama nak lo njenim ovim obolje· njima . 26. Jesti s to vise povrca i voca. takode. Nastruganu rotkvu jesti kao saJa tu 2-3 puta dnevno. sto je rotkva Ij uca. pasdrena i kamilice. P. kan ta ri ona i ka mili ce. iscediti i popiti u 3 doze pre jela (dnevna doza). p ngotovu m asna jela. kao pod 8. ruse i ocaj nice. Piti 2. pre svega presnog. J es ti sa1 latu n acinjenu od mladog liSea maslacka. kami lice.

ki lekovi.pre svega. i »od seki racije«. Po 30 g ruse. kao pod 4. . kako to narod kaie. II. kao pod 4. SECERNA BOLEST (Dijabeles) Dijabetes se k arakterise povecanom kolicino m secera (gIi. Seda md eset gra ma trosko ta i 15 g kan tario na i klekinj a. 9. kao pod 4. Pojava secerne boles ti j e nasledna. kao pod 4. kao pod 4. slucaj evi kad viSe clanova u nekoliko generacija obolevaju od ove dugotrajne bolesti. . hajd ucice i nane i 10 g klekinja . Bez pravilne dijete nijedan lek neee pomoci. lica koja se malo kreoo. 6. Gvanidinski deriva ti iz mahuna pasulja. ruse. Ako se secerna bolest zapusti iii nepravi. 7. prema vrsti i tezini dijabetesa. <is to tako. . zute hajducice.Jno leci. Dijabetes se j avlja zbog nedovoljnog lucenj a insulina (hormona gus te r ace) u organizmu. pogotovu medu osobama koje mnogo jedu.koze ili groi danog secera) u krvi . 8. o sobito masnu hranu. kor ena maslacka i troskola i 10 g kore od pasd rena. kantariona i korena vodopij e. zatim osobe koje prelefe izvesne boles ti i dr. To je. insulin se ne daje u svim slucajevima dijabetesa. biljke zdraljevine i drugih vr- . skle roza srcanih krvn:ih sudova. moze doCi do mnogobrojnih komplikacija : slepilo. Dana'S postoje efikasni lekovi 'Protiv dij a betesa . U nekith osoba javlja se ova bolest. Pre svega biljike koje sadrle arginina d druga.KOlE SE BOLESTI MOGU IZLEC ITI III UBLAZI Tl MEDIC INSK IM B1U EM 131 5. U laksim oblicima daju se neki noviji sintets. sm iI j a. Bolesnik ob avezno mora traziti savet lekara specij al iste za dij abetes. U oboleli h j av·Ij a se. kao pod 4. 10. Po IS g ruse . bubrefnih 1 l110zdanih arterija i dr. a kao dopunska terapija vekovirna se uspesno koristi izvesno lekovito bilje. jer deluju kao dobri lekovi u slucajevima laksih oblika dijabetesa. rnzurne se. Osim uzimanja lekova. Ova boles·t potice od oboljenja same gus terace (pankreasni dij abetes) iii zbog povecanog rada drugih endo krinih zlezda (hipofi zni i nadbub rezni dijabetes). nane. UlZ obaveznu dijetalnu ishranu. Sezdeset grama korena vodopije i po 20 g ruse i Dane. cveta od zute hajducice. kao pod 4. Novijim hemij skim i farmakodinamskim istrazivanjima objasnjeno je antidijabeticno dej stvo raznog bilja koje se na ·r aznim ko ntinentima kroz vekove koristi. jer j e uzrok ove teSke bolesti razlicit. dijabeticari se obavezno moraju drlat i i odredene dijetalne ishrane. Medutim. gvanidinska jedinjenja.j manj a iii veca kolicina glikoze u m okraci. I neki spoljni cimoci mogu biti uzrok pojave dij abetesa.lijarna. Po 20 g r izoma ad reuma i lista pil1:ome nane i po 20 g cveta i lis ta kantariona i trave ruse S korenom. Po 40 g sipur ka i r izoma pi revine i 20 g !ista koprive. fami. insulin. koju ce odredJi bi lekar za svakog bolesnika ponaosob. Po 20 g ras tavica.

Bezuslovno je potrebno smanjiti sve sto povecava koli~inu ~ecera u krvi. testa. U toku leta i jeseni koristiti sVcZu boraniju. Masne materije ta. Bolesnrka ne treba da buni to sto se ~esto iSla biljka javlja u recepturi raznih 610zenih ~ajeva. Po~to je secerna bolest dugotrajna. osu~enu iIi iz konzervi.9ti ii ulja treba mesno v. Objasnjenje lezi u tome. Prema tome. pele~lOm su mnogi bolesnioi uspe!Ji cia znatno smanje koli~inu secera u krvi i da se oporave. Medutim. nego sarno po savetu lekara. Bolesnici od ove boles ti moraju paziti kako na kolicinu t<llko i na sas tav hrane. ovi bolesnici mogu jesti bez ikakve opasnosti. paradajz u obliku pirea iIi na drugi nacin. ugljeMe hidr at e. zbog ~ega se medu bolesnicima testo ~uje »svaki seceras je slucaj za sebe«. stalna upotreba boranije ce dosaditi bolesnicima. krompir i sve druge namirnice koje sadde s kroba. Smanjiti. Os'lalo voce. razm. telece. salata s belim Iukom i na mnoge druge nacine. zbog cega se mora menjati na~in njene pripreme dodajuci razne zaCi-ne. posnu ribu). Jesti sto posnije: mMogo povrca. hajdutica i dr. a zimi smrznutu. nekima taj isti pelen.lzbor namirni ca koje dij ab eti~ri smeju da koris te u ishrani nije jcdnostavan. koje pretezno saddi vocni ~ecer iii fruktozu. levulozu. Na primer. uziman u istim kolicinama tri puta dnevno pre jela. pei"Sunovo lisee. vec prema ukusu bolesnika. zeleni grah. zbog cega se glikoza i naziva »grozdani secer«.kode negarivno utiou na osobe obolele od ~ecerne bolesti. U ovoj knjizi. mesana povrce itd.u ruku.~ecera~a. gr~ica (gorka detelina). ma.ki bolesnik drukcije reaguje na odredene lekovite bHjkc. dijabeticari ne smeju jes~i groide i drugo voce bogato gJikozom. posno. Iincura. mahune) mora bili gJavna hrana veCine dijabeticara. Medutim . Nije suvise ako ~itaocima ponovo skrenemo paznju na to da se za letenje Secerne bolesti bolesnici ne smeju letit·i na svoj. nije pomogao iii sasvim neznatno. Grozde je gJavni izvor glikoze. Boranija se spravlja kao svako drugo povrce. presMog (kad god je to moguee). dobar ajvar od crvenih paprika. pre svega. krto meso (zivinsko. Mnogim bolesnicima je pomoglo razno gorko bilje: lciCica. pre svega.reme potpuno izbaciti iz ishmne. Umesto krompira u mnogim zemljama se u piJjarnicama prodaje cicoka iii topiMambur (HeliaMthus tuberosus). kiselo mleko. Dijeta. govede.132 LECENJE BIUEM n au~ni c i ma s ta iz familije L egumhlOsae (osob:ito PapilioMaceae) posluZili su kao model za s·intezu izvesnih leJrova za le~nj e dij abe tesa. pravHna dij etalna ishrana . je isto toliko vazna . osobillo ~eCer.e &latfkiSe. beli i crni luk. j e r je skrob i zvor glikoze. trava-iva. hleb. i to sveieg. naveli smo velik broj recepata raznih 'Iekovi'tih trava koje ulaze u slozene kompozicije nau~ne medicilIle. Bliza obaveStenja 0 ovoj bHjci nati ce ~itaoci u ovo j kn j izi. . sto gotovo sva. . a nekad i vafnija od uzimanja le kova. Kad se u mokraCi pojavi aceton. Boranija (zeleni pasulj.

kao pod 1. kao pod 1. kao pod 1. kao pod 1. Po 30 g trave i semen a zdraljevine i -semen a lana i 10 g dudovog !ista.KOJE SE BOLESTI MOGU IZLEC ITI I Ll UB LAZITI MEDICINSKIM BI LJEM 133 Na Zapa du se u fito terapiji ceni list borovnice i t draljevin a. osim p er~unovog !is ta. kao pod 1. ocediti i popiti u toku dana na pola sata pre svakog obroka po jednu ea ~ u. 10. Po 20 g korena i cveta maslaeka. kao pod 1. kao pod 1.ta pitome nane. kao <pod 1. sala tu zaeine dodatkom male ko!ieine pra~ ka od stucanog suvog !ista majkill1e dusice. !ista pitome nane. po 15 g lista duda. 3. kao pod 1. 5. kao pod 1. 14. Po 30 g zdraljevine i lista borovnice i po 20 g lista rnedvedeg grozda i korena odoljena. pa i protiv dij abetesa. 9.tniti. kao pod 1. Sezdeset grama zdralj evine i po 20 g lista duda i cveta pelena. Po 40 g zdraljevine i !ista boravnice i po 10 g !ista breze i kore kru~ine. poponca. gujine trave i piskavice (Trigonella foenurn graecurn) i 10 g lista borovnice. osobito is tocnog i jufuog dela.~ elog i c rnog luka kao predjelo i ubedeni su da j e to dob ro preve ntivno s red s tvo protiv mnogih boles ti. lista boravnice. 2. drlati celu noc da se ekstrahuje i sutradan zagrejati da kljuea 5 minuta. Tu salatu zakisele limunovirn soko rn (Grci) iii s ircetom i . Sezdeset grama !ista borovnice. Po 20 g trave daninoca. Po 40 g zdraljevine i lista boroY-nice i po 5 g belog luka. 12. 8. SLanovnioi Ba lkana. Po 30 g zdraljevine. 4. borovnice i duda. rnahuna pasulja i zdraljevine. korena vodopije i rnaslaeka i 10 g li. kao pod 1. 6. kao pod 1. koprive i borovnice i 5 g korena maslaeka isi.oki te« si tno iseckanirn lis tom per~ una . . kao pod 1. zdraljevine i dudovog lista i po 10 g korena crnog gaveza i repusine (Arctiurn lappa). lanenog semena. a u n a~ list c r nog rltlda ~td . Po 25 g mahuna od pasulja i zdraljevine (Calega officinalis). 11. 7. Da bi se neprija tan miri~ luka k oliko-toliko ublazio. 13. vekovirn a koris te presnu salatu od . Po 30 g be10g luka. kao pod 1. korena maslaeka i cveta kantaTiona i 10 g dudovog li. dobro pomesati. cajevi za lecenje ~eceme bolesti 1.s. 16. 15. li·sta duda i borovnice i po 5 g lista koprive i zalfije i korena vodopije (cigure) i maslaeka. Po 30 g semena od lana. Po 40 g korena vodopije i maslaeka i po 10 g belog Iuka inane. Pedeset grama !ista borovnice i po 10 g virka (Alchernilla). pa tri supene kasike sme~e preliti 5 pola litra hladne vode . Po 30 g semena zdraljevine. venje (klckinja) j zdraljevme. Po 20 g mahuna od zrelog pasulja. od gujine trave i piskavice i po 5 g cveta pelena i maslaeka.s ta. zdraljevine. ostaviti cta se ohl adi . 20 g !ista breze i po 10 g koprivinog lis·ta i mahuna pasulja.

Ipak. kao pod 1.znati stariti«. pre oSvega bogatim i industrijS'ki razV'ijenim. kao pod I . Po 25 g kantariona. Najuspesniji nacin lecenja gojaznosti je disciplinovano sprovodenje dijete. CAJEVI ZA MRSAVLJENJE Uzroci gojaznosti (adiposilas) su raznovrsni. piskavice. 28.gojiti se . koriste se razni neskodljivi lekov·i od neotrovnog bilja za mrsavljenje. jer oni bolje deluju. 35 g mahuna od pasulja. kao pod I. Po 5 g cveta bele i zute hajducice i cveta lipe. pije zasladene saharinom Hi nekim drugim slicnim sintet~kqm slatkim sredstvom. masti i. zdraljevine. kao pod I. Po 40 g zdralj evine i pasulj evih mahuna i po 10 g korena crnog gaveza i repusine. 26. 25 . neka pije nezasladene eajeve. krlo meso i mnogo povrca i voca treba da bude glavila hrana osoba nakl0l1jenih gojaznosti. zdralj evi ne i pelena i 10 g lis la borovnice. 20 g zdraljevine. Po 20 g semena zdraljevine. maslacka i zdraljevine. kao pod 1. Achillea c/ypeola/a) i 10 g nane. U mnogim zemljama. uopstc.s u uzroci prekomeme gojaznosti raznovrsni. Po 5 g korena maslacka i repusine ·i !ista od duda i zalfije. lana i dunje. ali nikako secerom ni medom. Po 30 g cvcta i lista pelena i zute h ajducice (ruti ravan. pirevine i lincure i po 10 g cveta hajducice. 29. Po 30 g korena vodopije i lincure i po 20 g pelena i Iroskota. po 15 g ploda krusine i korena maslacka. kretanje i raznovrstan tizicki rad neophodna je potreba za sve ove osobe. lista nane i duda. potrebno je rtraziti pomoc Ii savet 'iekara. Po 30 g trave-ive. kao pod 1. Po 35 g zdraljevine i mahuna pasulj a i po 15 g lis la borovnicc i Irave-ive. 18. 30.134 LECENJE BIUEM 17. kao pod I. kao pod I. . 21. Po 50 g pasuljevih mahuna i zdraljevine. Posna hrana. ko god moze.Cajev·i protiv secerne bolesti moraju se piti nezasladeni. Po 25 g mahuna od pasulja. gujine trave. Po 40 g lista i korena borovnice i po 10 g pitome n a ne i zdraljevine. Plivanje. . kao pod I. dudovog lista i pelena. ploda pasdrena. . planinarenje. Napomena. 22. Gojaznost treba leciti. kao pod I. Svesti na najmanju meru upotrebu slatkisa. kao pod 1.Po 25 g korena maslacka. hleba. jer . 20. 19. kao pod I. Posto . namirnica koje sadrZe mnogo ugljenih hidrata i mas nih materija. 24. 23. po 10 g lista koprive i borovnice i po 30 g zdraljevine i mahuna od pasulja. kao pod 1. kicice. 27. kao pod I. vodoJ!ije i crnog gaveza. i :to pre jela! Sarno ko ne moze da pije gorke lekove moze navedene cajeve da . repusine. Po 20 g korena belog sleza.

ploclova pasdrena i sene. klekinja. korena site i odoljena. Za l eecl1 j e upale mokracnih put eva n ajcesee se upotrebljava caj od [Io ta m edveueg groztla i sitl1ice sa iii bez dodatka brezovog lisea. bele I11rtve koprive i hajd uciee.Lecenje traje duze vremena. dodati na vrh noza sode bikarbone i piti nekoliko puta dnevno po I kasiku. B. imele i rutvice. Po 15 g ko re kru sine. Po 30 g cve la hajduci ce i kan tari ona i po 20 g braciea i moraca. ces to smese u kojima ima.acka . S uspehom se elaje i drugo bilj e. cesto se uzima previse. bracica i kami li ee. Celrclcset gral11a kore kru sine i po 10 g korena se lena. kima. medvede grozde. IIi ovaj: breza. U slucaju cia bolesnik ima i visok krvni pritisa k. rastaviea. 4. 5. cveta belog sleza i lista od zalfij e. kore bele topole. U apotekama se nalaze ovi cajevi: j ednaki delovi lisea medved eg grozda. kao p od 1. 6. U novije vrem e javlja se i ovaj caj: peteljke od v. 7 . i medvecleg grozda. kamilice. cve ta l11as lacka i li sta maline. masL. 7.:anog mokrenja daju se cajevi koji se sastoje uglavnom od i kukuruzna svila.ecjeg lrn a. U nas se u narodu cesto upotrebljava venja iii klekinje i posto se obicno ne zna doza (korisna kolicina). poreel breze. slatki koren i kukuruzna svila. kao pod 1. a ni sa i korij a ndra. kao p od 1. sv ile od k uku ruza i trave dani noea . Dvadesc t pc t grama plodova sene. pasdrena. brac iea i cveta be le mrtve koprive i tma. dobro je da jede beli luk i S vremena na vreme pije caj oel sofore. Caj piti nezasladen. Po 10 g kore krusin e i pas drena i 5 g plodova moraca. kao pod I. kao pod 1. Sto gra ma kOl'e krusine koja j e odlezala l1ajmanje god inu dar1a iii je po ~ l c gUljcnja 'a clrvC la hila :agrejana 1 sal Ila 1 JOoe. evcta rn a· s lacka i braCica (morska a lga). maslacka. 3. 2. persuna . zbog cega se bolest pogoda i boles nik pocne da mokri krv. moraca . Po 10 g kore krusi ne i plodova pasdrena.i korijanelra i cvela kami li ce . anisa. . li s la mas lacka i vinove loze. kacl se proh ladi. U slucaju ole. procedi li i ta j caj pOpili u toku dana u 3 doze posle jela umcs lo vode. tros kota i imele.isanja. kao 'Pod I.i bele mrlve koprive.KOJE SE BOLESTI MOGU IZLECITI ILl UBLAZITI MEDICI SK IM BIUEM 135 1. cve lova tma. . sitnice. brac i':a. korena selena i zecjeg trna i po 10 g kl e kinja. brezov list i koren selena. bos io ka. U novije vreme javlja se i ovaj caj: peteljke od viSanja. Zbog toga pri upotrebi ovih lekova (osobito venje) treba biti veoma oprezan i uvek se obra-titi lekaru za savet i po moe. kao pod L BOLESTI ORGANA ZA MOKRENJE Za lecenje obolclih bubrega boles nik se mora obratiti lekaru. 3 kasike isitnjene smeSe kuva ti 10 minuta u pola lilra vode. trna. Po 25 g p\oelova pasclrena. Od biljnih lekova s na jvise uspeha se daje mla d brewv list u obliku siltnog pras ka (3 do 4 puta dnevno po J d ecj u ka siku) iii u obliku caja: punu supenu kasiku isitnjenog brezovog lisca popariti sa 2 dec ilitra kljucale vode. Kora se isitni i pomesa sa Sl11eSOlll koj a se sas loji od 10 g korena se lena. pas drena i zutog tma i po 5 g plodova ki ma. s iadiea i zccjeg tma . kima i moraca.

II. persuna. sapunjace. posle 2 sata ocediti i popi ti u toku dana u 3 iii 4 doze. brani ranD u . popariti s pol a litra kljucale vode. Tri kasike zdrobljenog brezovog mca prokuva~i (1-2 minuta) u pol a litra vode i. Po 25 g korena vodopije (eikorije). nikako na svo· ju ruku. plodova persuna i moraca pome· sati i upotrebljavati kao pod 4. ku· vati 5 minuta u pola Iitra vode i u kljucalu smesu dodati 5 g klekinja i lista pitome nane. Po 20 g ploda eelera. 5. 2. odmah poklopiti. Cetrdeset grama zdrobljenih sipuraka kuvati 5 minuta u pola litra vode i pri kraju kljucanja dodati po 5 g zovinog eveta. Zato se i ovde daje velik broj raznih smesa. persuna i idirota. borovniee. 7.ti. Po 25 g korena maslacka. Uzima se 3 puta dn ev no pre jela po 1 kasika silno stuca nog mca breze. mrkve. idirota i pirevine (ill zubace) isitniti. po 10 g korena celera i selena pomesati i dalje spravljati i upotrebljavati kao caj pod 4. zecjeg trna. List stucati neposredno pre . Mdal1 br~zo" caj: pomesa se po 30 g brezovih pupoljaka i liSea i po 10 g brezove kore i korena zecjeg trna. Ako neko ne podnosi uk us bre· zovog lista. a sto j e vazno za osobe koje imaju teskoce pr i mokrenju. lista pitome nane i klekinja. brezovih pupoljaka i lista breze. od· Imah :poklopiti i posle 3 's ata odliti Ii popiti u toku dana u 3 doze !pre jela. kao pod 11. Po 10 g . 10. poj a~avaju i olaksavaju nor· malno izlucivanj e mokraee. jer sadrze vise aktivnih sastojaka i oko 4% etarskog ulja prijatnog balsamitnog i svojstvenog mirisa. 3. posle 6 sati odliti i popiti u toku dana u 3 doze pre jela. k!ruske j nane pomesati i upotrebljavati kao pod 4. sapunjace i eelera: 3 kafene kasike kuvati 2-3 minuta.136 Cajevi za lak§e mokreoje LECENJE BJU ElM (Diuret ika - diureticni cajeviJ Ima biljaka koje poveeavaju diurezu. tj. Po 25 g 'isitnjenog lkorena sapunjace i zecjeg trna dobro izmesa. omana. 3 kasike smese prokuvati u pola litra vode. ostaviti da se prohladi (oko 40 oC) . navrh siljatog noza sode bikarbone. 4. Lisni brezovi pupo/jci. 8. kada se smlaci oa priblizno 40 oC. . Ra· zumljivo je da lekove treba uzi mati sarno po uputstvu lekara. moraca i kima se pomesa.upotrebe. 1. . 6. upotrebljavaju se na i5ti naein kao cajevi pod 1 i 2. dobro p\'Omesa ti da se bikarbona rastvori i posle 6 sati ocediti i popiti u toku dana u 3 doze pre jela. Ovi pupoljci su lekovitiji od li§ea. najbolje sokom od borovnice.prolece pre nego sto ee breza prblistati. Po 25 g brezovog lisea i pupoljaka. skinuti s vatre. Po 40 g brezovih pupoljaka i liSea. 3 kafene kasike smese stueati u avanu. kao pod 9. dodati navrh noza sode bi· karbone. procediti i piti u toku dana u 3 doze pre jela. Mokraeo m se odstranjuju iz covecjeg organizma nepotrebne ko· licine tecnosti i mnogi nekorisni i s uvisn i proizvodi prometa materija. ostaviti polclopljeno 3 sata. jer kako se u medicini kaze »svaki bolesnik je slucaj za sebe«. pa ce urolog odrediti koji caj od· govara za koga bolesnika. 12. 9. moze ovaj prasak uzimati i u oblandama il·i pom esan sa medom iii nekim vocnim sokom. dodati vrlo malo.

jer se kuvanjem gube i menjaju lekoviti sastojoi. korena crnog gaveza i ploda p erslma.KOJ E SE BOLESTl MOGU I ZLEC ITI ILl UBLAZ ITl MEDI CI NSKJM BIUEM 137 13. kao pod B. meki. Po 20 g s ipurka. Po 50 g sV eZeg ko rena celera. 25. Po 20 g svile ad kukuruza. 27. mrkve i eelera i po 10 g klekinja i gorocveta . daninoca i korena broCa. 20. jos b eE pupoljci spargle. Bolest je vrlo teska i ozbiljna. Po 25 g lis ta m edvedeg grozda. Po 25 g r as tavica (preslice iii konjorepa) . Po 25 g lista koprive. Po 30 g brezovog lista i lanenog semena i po 10 g l'i sta koprive. Po 25 g lanenog i dunjinog semena. 19. Po 25 g korena selena. klekimj a . nane i kima. po 10 g korena gaveza. eel era i perslIna. 28. kao pod B. h ajducice. Po 20 g ploda kima. 14. maraca. sami iii zajedno sa eelerom. Po 25 g korena ad site. breze i kantariona. sumske jagode. breze. kao pod 8. Lekar ce odrediti caj koji treba da se koristi. kao pod B. Razumljivo je da avo korenje treba prethodno dobra oprati i oguliti. selena. maslacka. 15. Po 20 g sipur ka. omana. 23 . mrkvom i persunom. sladica. kao pod B. kukuruzne svile 1 ploda (semena) persuna i maraca. Po 25 g daninoca. dunjinog semena. Po 25 g koren a zecjeg trna. kao pod 8. Sve 'Se isitni. zbog cega se bolesnicima preporucuje da lekovito bilje koje im se ovde daje ne uzimaju na svoju ruku. 24 . Ova smesa se maze i prakuvati i pojesti kao povrce. zubace (iii pirevine) zecjeg trna. sipurka i lis ta breze. troskota. 22. semena od lubenice (s tucanog). kao pod 8. sladica i ploda mo raca. 29. selena. idirota i sapunjace i 10 g nanc. selena i maslacka i po 10 g !ista breze i koprive. kao pod B. kao pod B. kao pod B. po 10 g kore bele topole i brelOvog !ista i 5 g gorocveta. Cajevi koji se najcesce upotreblja·v aju na nasim i inostranim k!inikama protiv bubreznih bolesti: 1. Po 15 g korena vodopije. 26. 30. Po 20 g peteljki ad visanja. kao pod B. kao pod 8. maline i kupine. kao pod 8. ZAPAUENJE BUBREGA (Nefritis) Zapaljenje bubrega maze biti akutno i hronicno. odoljena i gaveza. Maze se doda~i sok ad lim una radi popravlj anja ukusa. 17. dobricice. sve nastrugati na rende i tu smesu pojesti pre jela. semena od lubenice. Tri supene kaSike ove mesavine . ali je bolje up 0trebiti je s vezu. cveta crnog sleza i lOve. brelOvog lista i pupoljaka i kor ena zecjeg trna i idirota. kao pod B. Slieno se upotrebljavaju i mladi. lB . Po 25 g semena lana i dunj e. 16. Po 25 g srdacca. persuna i mrkve (sargarepe). petrovca. nego sarno po savetu lekara urologa. kao pod B. kao pod 9. 21. ruzma l'ina i pers una. korena ad r epusine.

kantariona. rastavica i p e telj. Tri uzastopna dana pi Ii. Po 10 g IIsta breze. CVC la vra I ica i kan tariona i 10 g srdacca. kao pod IS. navedene cajeve zasladene sokovima i sirupima od kiselog voca: ribizla. [ista i soka od breze. kao pod l. po 10 g korena selena. Pedese t grama bre:wvih pupoljaka. i. rizoma pirevine i 5 g sitniee. 12.i cveta ernog sleza. Po 25 g pupoljaka. po 10 g pupoljaka erne topole i brezovog lista i pupoljaka i po 20 g cveta sunucice. kao pod 15. kao pod I. Bolesn ici koji dugo leze i n erado uzimaju lekove neprijatnog ukusa mogu piti. 11. kao pod 1. srd acca. zecjeg trna. persuna i zubace. kao pod I. zatim kuvati u poklopljenom sudu 5 minuta. ploda pe rsun a i sipurka i korena pirevine. 13. pirevjne. kao pod l. Po 15 g korena selena. sumskih jagoda. Po 40 g brezovih pupoljaka i korena ernog gaveza i po 10 g cveta zove i belog sleza. Po 30 g lista breze i kruske i po 20 g zlatniee i selena. posle obeda.ki od visanja. 4. Po 20 g sipurka. Cetrdeset g rama pupoljaka breze i po 30 g korena selena i zecjeg lrna. kao pod I. Po 5 g kamiliee i osusenih plodova maline. 2. Po 20 g bosioka. kao pod I. kao pod IS.: rnog sleza. 5. kao pod 15. (uremija. limuna. tako ponavljati du ze vremena. 17. Uzimati po I vinsku casu vise puta dnevno. kao pod I. 8. 9. proeediti. zecjeg trna. 20.seedili i pomesati sa I kilogramom najboljeg lipovog meda. Sezdeset grama brezovog lis·ta i po 20 g zla. po 20 g korena selena i trave sitniee i po 10 g medvedeg groZda. Po 30 g lis la breze i krus ke. lanenog semena . preliti I litrom destilovane vode iii prethodno prokuvane i ohladene kiSniee. 10. Trideset gram a brezovog lista. procediti i piti umesto vode u loku dana. kiselih visanja.138 LECENJE BlUEM kuvati 5 minuta u pola lil ra vode (po mogucstvu destilovane iii prelhodno prokuvane ki ~ l1i ce). pomorandze i dr. Kada se ohladi. najbolje medom. (hronicni nefritis). . Cetrclesc t grama lanenog semena. 3. zutilice (Gellista tinctorial i razgona (V eronica) . 19. kao pod 15. kiao pod I. rastavica i trave d aninoca. Po 30 g lanenog semena i korena crnog gaveza i po 10 g eveta zove i kantariona . povralica i zove. tes ko izbacivanje mokrace).tniee i selena. IS. 18. Po 20 g brczovog lis ta i petrovca (Agrimo nia) i po IS g tro ~kola. selena i beclrinca. lipe i pupoljaka iii kore vrbc dobro isitniti. bosioka i medved eg grozda i po 10 g cve ta <. kao p od 1. 7. Kao pod 6 uz dodatak 20 g !is ta sofore . Po 50 g brezovih pupoljaka i lisla hajduciee. 16. korena c rnog gaveza i zecj eg trna. po 15 g lanenog sernena i li sta bosioka JO g rastavi ca. Moze sc zas laditi. 30 g brezovog lista i 10 g ras tav ica is lo lolik o boslOka i korena zecjeg trn a. ogrozda. i kada se oh lacLi. Po 15 g lis la breze i km sk e. tra ve daninoca i zlatniee. 20 g brezovih pupoljaka i 5 g semena buacka. kao pod 1. kao pod I. 6. 14. virka. 30 g lista bosioka i po 10 g cveta nevena i razlicka. ostaviti da se ekstrahuje 8 sati. poklopili. a cetvrtog ci ni ti pauzu.

kao pod I. kao pod I. kao pod I. Po 30 g lanenog semena. 13. kruske i breze. i sladica. 6. Po 20 g borovnice. l. pupoljaka breze i 10 g goroeveta. kao pod I. bosioka i koprive. Boles niei treba da piju mnogo tecnos ti . Po 30 g korena maslacka i repusine. kao pod I. 9. Ovo ponoviti 2-3 puta dnevno pre jela. 14. vrbove kore. trave claninoca. Dvacleset pet grama lista od podbela i po 15 g vidovcice i kantariona. zutilice i pupoljaka breze i 10 g eve ta hajduciee. pupoljaka erne topole. hajduCiee. pupoljaka breze i lista kupine i sum ~ ke jagode. 11. pa se preporucuj e bolesni eima da traze save t i pomoc urologa i da nij edan lek ne kori s te na svoju ruku. Po 20 g viciovciee. Iedna kas ika sl1leSe kuva se 4-5 minuta u 200 g vode. 7. medvedeg grozda i kruske i 10 g ras. idirota.ista breze i koprive i cveta hajducice. kao pod I.APALJ ENIE B UBRE2: N E KARLICE (Pijel i t is) Zapaljenje tkiva bubrega (Pi je l onefril is) U nekim slucaj evima antibi o ti ci i . kao pod I. 5. Po 25 g brezovih pupoljaka i sitnice i po 10 g korena selena. 8. ernog gaveza. kao pod I. breze i maline. Cetrdeset grama soka od breze ~ po 30 g soka od korena maslacka i repusine. 12. Zbog toga se uzimaju i izvesni biljni blagi i nes kodljivi lekovi u obliku toplih caj eva. os tavi poklopIjeno 3 sata. kao pod I. Po 20 g korena belog sleza. Sezdesct grama lanenog semena i po 20 g trave futiliee i klekinja. lista borovnice i maline. Po 30 g lista breze. 10. Po 15 g korena belog sleza i pirevine. 3. kao pod I. 15.tavica. Po 30 g li s ta breze i medvedeg grozda i rastavica i 10 g eve ta podbela. 2. Po 40 g lista i pupoljaka breze i po 10 g pupoljaka vrbe i lista nane. kao pod I. Bolest j e teS ka i dugo traj na . NaveScemo vec i broj kompozicija mesanih caj eva od razn og domaceg bilja kako bi lekar l11ogao odrediti koju mesavinu bolesnik treba da upo· trebi.KOlE SE BOLEST! MOGU IZLEC IT I ILl UBLA2 1T! MED le l NSK IM BIUEM 139 ·!. kao pod I. kao pod I. po 10 g srdacea i hajducice i 5 g gorocveta. pomesati i uzimati 40-50 kapi izjutra i uvece. Lista rutviee. podbela. . Po 15 g korella pirevine. vrbove kore i pupoljaka erne top ole i 5 g srdacca i rutvice. kantariona i lista podbela. 4. I. vrbove kore i evetnih pupoljaka majske 'ruZe.drugi le kovi mnogim boles ni cim a n e pomazu. Po 20 g lista koprive. ocedi i pije toplo. crnog gaveza i klekinja.

Po 25 g kore na selena. klekinja. Sas tav eaja ee odred iti le ka r uro log. Caj piti uzas topno 3 dana. po 10 g korena zecjeg trna. kao pod I. Po 30 g brezovih pupoljaka. si purka i zutilice i 5 g anisa. po topi u I lil ar vode. celera i sladica. a m okrenje je bolno. kao pod I. kao pod I. Pedeset grama lanenog semena. m oze ga i zas ladili medom iii nekim ki se lim voenim soko m (sirupom). 10. kao pod I. S ve se do- bro is itni i po mesa . ta d a ga piti po Ie j e la i izmeClu obroka. slalkog korena i lisea vinove loze (crvenog) i 10 g kopitnjaka. Po 25 g korena zecjeg trna. Bolcs nik ces to m okd. a to se moze utvrditi he mij s ko m ana li zom izbacenog ka m ena. jer se lekov iti sastojci nalaze u unutra ~­ njosti ovih plodova. pl odova divlje ru ze (si purka) i kleke iii venje i po 10 g li s la c rne ribizle 'i ko pitnj a ka (korena). ruzmarina i medvedeg grozda i 10 g s itnice. kao pod I. procedi se i pij e u tok u dana umes to vode. zecjeg trna i s ladiea i po 15 g rusomace. 12. 14.140 K AMEN U BUBREGU I MOKRA NO] BESler (Nefro /iliia za. po IS g troskota.ka i plodova persuna. pa se s ire na tloJc. kore n3 se lena i zcc jcg trn a i 10 g kl ek inj a. kao pod I. Po 20 g brezovih pupoljaka. 7. Bolj e je piti nezas laden ca j. sipurka i klekinja. us led cega na staj u neizd d ljivi bo lovi u s labinama. a li ko ne m oze da pij e go ra k caj. IIro/ilijaza) LECENJE SIUEM Bole t je vdo teSka. borovih pupolja. Po 25 g vranilovke. Po 30 g brezovih pupoljaka. Bolesn ik se mora ob ra titi za p o moe u ro logu. Pone kacl mokl'aca posla. 3. za tim naci niti pauzu od jednog dan a i o pe t produzi ti na is ti nac in . 4. brs ljana i ruzmarina. kao pod I. kao pod I . kantariona i ruse. Pedescl gra m a rastaviea. sve plodove u avanu dobro stucati. Po 15 g korena zecjeg trna i selena. lista krus ke . 8. mrkve (karotne) j celera. sitni ce i pl odova (se me n a) persuna i 10 g !'Use. selena. idirota. Bol es nik treba da pije velike ko li cine lec nos ti u o bliku raznih cajeva. Po 30 g dobricice. kao pod I. Po 20 g sipurka. Po 40 g b rezovi h pupoljaka i ru se i p o 10 g kantariona i majkine dusice. sladica i pirevine i 25 g trave daninoca. 13. Po IS g kOl-ena maslacka. kao pod I. II. rastaviea. 2. 9. p ersuna. os tavi ce lu noe d a se eks tra huj e i sutrada n izjutra zagrej e do kljuca nj a i kuva 2-3 minuta. . IS. 6. Po 25 g plod ova (semena) kima. majk. da bi se m ogao u stanoviti rezultat lecenja i odredi ti p rav ilna terapija. Pre porucuj emo ove kompozicije raznog lekov itog bil ia: l. kao pod I. Po 30 g si tn ice .ine dusice. pirevine. 16. broea i sladica i 10 g gorocveta. i ovde je vrlo vazno povremeno konlroli ati mokracu u toku lecenja. kao pod I. moraca. Kao i u s lucaju mnogih drugi h boles ti.ie Cl-vena od krvi. Ka da se oh la Lii. Po 20 g k o rena zecjeg trn a i s ladica. 5. U hrani izbegavali one so li od kojih je kamen u bubregu na s tao. m edulim. kao pod I. kao pod I. kao pod I. lista koprive i cveta zove i lipe.

. 20. Po 20 g plodova Ijoskavca (Physalis). Po 40 g vreska (Erica) i brezovih pupoljaka i po 10 g karen a selena i zecj eg trna. kao pod 33. li sta ruzmarina. 3 kasike ove smeSe kuvati 5 minuta u pola litra vade. 28 . Po 25 g r use. 23 . 25. 33. kad se ohladi. plodova kleke Hi venje i 'trave zutili ce. kao pod 1. sve dobra isi tniti. kao pod l. posle toga 5 minuta ~U'vat. Osamdeset grama tr ave lisaj ivice i po 10 g plodova ljos kavca i kima dobro isitniti i upotrebi·ti 'kao pod 1.) 30. 'love.1a upotrebljavan za nrazbi· janje« kamenca u bubrezima. Po 50 g rizoma kostrike i cele r a na rende nastrugati i jesti jedanput dnevno kao sala tu. kao pod 1. Pre upot rebe dodBiti malo limunovog soka i meda. 34.tno istucati. 26. ZAPALJENJE MOKRACNE BESIKE (Cistitis) 1. izmesati i upo trebiti kao pod 1. ru se pirevine. ruwice .i i. 31. Po 30 g celera. Po 25 g korena odoljena. grceV'i u besici. Po 30 g lista breze i kruske i po 10 g slatkog korena. (upala bubrega i povisen pritisak). svile ad kulwruza. 1rave od srdobolje i zukve (site) i kore od bele topole. selena i celera dobra stucati i upotrebi kao pod 1. Sezcleset gram a lista belog jasena. Po 25 g lista koprive i medvedeg grozda. kao pod 1. os· taviti 3 sata i popiti u 3 doze pre jela (tegobe. Po 40 g lista breze i rastaviea i 20 g imele. popariti sa 150 g kljucale vode. Cetrdeset gra ma borovih pupolj aka i po 15 g stele. Deset grama plodova ljoskavca ·s i. 29. Sedamdeset grama trave ruse i po 10 g cveta kantariona i trave sitnice i dobri cice. kao pod 1. Ovaj lek je vekovir. persu na i selena i 10 g br6Zovih pupol jaka. 22. 27. 'klleke . 32. Tri puta dnevllo po 1 g korena broea u prasku pi. procediti i popiti u toku dana u 3 doze pre je la. 3 kasike ove smese popariti sa pola litra kljucale vade i posIe 4 cas a ocediti i PQpiti u 3 doze pre jela (upala bubrega i povisen pritisak). (kad se pojavi krv u mokraCi). (krv u mokraei). Po 20 g ras tav iea i troskota. Po 30 g s ipu rka i plodova selena i celera i 10 g ruse. 21. rizoma pirevine svHe od kukuruza i korena 's elena. ITI MED ICINSK IM BIUEM 141 17.KalE SE BOLESTI MOGU IZLEC ITI III UBLA2. 3 kasike ave smese drlati 4 sata u pola'litra hladne vade. kao pod 29.ti 7 dana u oblandi ili pomeSan s medom. Po 30 g lista i pupoljaka breze i po 20 g imele i belog luka.suljka i 60 g rizoma trave od srdobolje. 18. kao pod 1. 20 g cveta surucice i 10 g Ii sta breze i medvedeg groi. posle 2 sata ocediti i popiti u 3 doze u toku dana pre jela (protiv uratnog kamenca). peteljaka ad viSanja i sit nice. kao pod 1. Po 20 g pluenjaka i kra.Ua. 24. rizoma vodene perunike i trave troskota. 19. kao pod 29.

hras ta i krus ke. kao pod I . zbog cega su ova etarska ulja plm:a iii zelel1a. 10. rizoma odolj ena i cveta i !ista j agorcevine. Po 20 g !ista koprive. kamilica. Osobito se ceni aroma'tieno bilje u kome ima proazulena. zalfi'j a.o je etarsko ulje od kamilice. To su. Po 20 g rastavica. 17. kao pod l. nana. kao pod 1. 5. 9. Seda:medese t grama petrovca i po IS g lista hajducice i cveta br· danke. 11. lista kupi.ne i cveta kantariona. Po 20 g plodova selena . gavez. lan. steza. Sezdeset grama lista breze i po 20 g korena mas laeka i selena. kao p od l. brusnica. kao pod 1. Po 30 g !ista breze i korena selena i po 20 g klekinja plodova selena. Sezdeset grama !ista breze. hajdueica.trandavUl~e. malina. breze i veron ike i 10 g cveta belog s\eza. lis ta koprive i rute i seme na dllnj e. sitn ice. 14. kao pod I . 19. 10 g hmelja. Po 30 g korena selena. morae i neko drugo bilje. ja· goda.142 LECENJE BIUEM 2. kao pod l. kore na selena i ploda mirodije i po 5 g trave ruse (s koreno m) i mahuna pas ulja. utoliko se u medicihi viSe ceni. Po 25 g semc:na lana. beli i crni slez. kao pod l. osobito ono koje ima sluzi. kao pod 1. kao pod 1. po 20 g !ista zalfij e. IS . mirouije i celera u avanll dob ro stucati . pre svega. 12. jer ima viSe ugljo· . dunja. trava od srdobolje. kao pod 1. kao pod 1. rutvice i krus ke i koren a sele na. persuna. k ima. kupina. hrastova ikJora. peklina. Po 20 g stde. Sezdeset grama lista medvedeg grozda i po 20 g sitnice plodova persuna. kao pod l. 8. Wi· rot. Po 20 g cveta kamilice. 6. lipe i zove. kao pod 1. Pecese t grama hsta bokvice i 'po 25 g rast avica i rizoma trave od srdobolje. breze. 18. po 15 g lis ta pi tome nane i cve ta kan· tariona i 10 g trave ruse (s korenom). trave daninoca i klekinja i 10 g cveta tran· davilja. Po 30 g rutvice i stde i po 20 g odoljena i matienjaka. ovih akutnih i hrOll1licn'ih oboljenja upotrebLjava se lekovito bilje blagog dejstva. Po 20 g pllpolj a ka breze. sreenja!k. Po 30 g !is ta i pupoljaka breze. 7. UkOl!ik. rastavica. Ian ina i nekih elar· skih ulja. kao pod l. kao pod 1. petrovac. 13. Trideset grama rastavica. 4. kao pod l. 16. borovnica. podbel. 3. lista medvedeg grozda i lipovog cveta. UPALA GRLA I KRAJNlKA (Faringilis i laringilis) Proth. plodova selena i lista breze i medveueg grozda. hajducice i nekih drugih bilja· ka tamnije pI ave boje. od kojih pri· !ikom destilacije nastaju azuleni. kao pod 1. Tri kasikc kore na selena.

kao pod 4. kao pod 4. Blag slu zr. 18. 4. to ciniti cesto u t oku d ana. 6.s mlaci. hrastove kore (isitnjene) i hajduCiee. Punu kasiku zal fij e p op a riti sa 200 g kljucale vode. prot iv u pa la s luznke i koze. 3. ka miliee i idirota. zalfij e i anisa. Po 25 g karniliee. 13. Po 25 g k a mili ee. jabuke. 2. Evo neko liko cajeva i cajn ih rn e~av in a koje se u n aucnoj med ieini u potreb ljavaj u za lecenje upale s luz niee grla i kraj n ika: 1. ima dosta domaceg lekovitog bilja blagod d ej s tva. eve ta be log i e rnog s leza i podbela. odmah poklopiti p os le 2 sa ta ocediti. k ao p od 4. kao poel 4. 15. 16. 10. Po 1 k afen a kas ic iea za lfi je. kupine . 14. one lekovito bilje koje u sebi ima slu zi i slicnih mueilaginoznih materija. 9. petrovea. Po 35 g ka miliee i za lfij e i po 15 g pe trovea inane. 11. maline i ribiZlle. kao pod 4. Po 25 g steze. 8. trandavilja. Po 50 g idirota i belog s leza . kao pod 4. Po 40 g pupoljaka od majske ruze i eveta trandavilja i po 10 g kamiliee i maticnjaka. 5. kad se . ITI MED ICINSK IM BIWEM 143 vodon ika azulena i zbog toga bo lje i pouzdan ij e de luj e kao ant iflogisl i k. k ao pod 4. grglj a ti i piti. oeediti i grgljati. Po 40 g korena belog sleza j sladica i po 10 g lista zalfije i pitome nane.KOl E SE BOLESTI MOGU IZLEC ITI ILl UBLA2. 1 k a~ iku mesav ine sprem iti i upotrebiti kao pod 4. belog i ernog sleza i p oelbe la . Punu s u pen u kas iku kamil iee po pari-ti sa 200 g kljuca le vod e. Po 1 ka fenu kasicieu ka rnili ee i haj duciee po rnesati i pos tupi ti kao p od 1. punu ka~iku ove smese kuvati 5 minuta u 200 g vode. ernog sleza. 12. Po 1 k afena kas iciea ka mili ee i zaifij e. s ilikata i drugih korisnih hemijskih jedinjenja. kao pod 1. m a jkine e1us iee i kamiliee. Po 20 g Jista dunje. podbela 1 zalfije. n a n e. cestih osobHo u jesen po zagus\jivim industrijskim eentrirna i velikim gradovima. Po 1 ka fe na k a~ i c i e a zalfij e. nane. kao pod 4. kao poel 4. tj . kao pod 4. ZA LAKSE ISKASLJAVANJE Akutan i hronican bronhitis (Zapalj enje ogranaka dusnica) Za lecenje ovi11 oboljenja. pre s vega. 7. Upotrebljava se . i ca j: po 20 g eve ta m ajske ruze . prijatnog mirisa i antisepticne moci. Po 20 g lista zalfije. nekih heterozida i saponozida ekspeMorantnih svoj s tava. kao pod 11. kad se smlaci. srnes ta pokl opiti i. ocediti i iseediti i tim caje m grgljati i pos le svakog gl'glj a nj a popi ti. izvesnih etarskih ulja. Po 30 g korena trave od s rdobolj e i srcenjaka i po 10 g Zalfije. Po 25 g lista jagode. . nane ~ timijana i trave od maj1 k ine du~iee i vra nil ovke. ka rniHce i pe trovea. 17 . kao pod 4.

Po 30 g lista i eveta belog sleza. Caj zasladiti medam. Po 20 g miloduha. . Koren belog sleza se najcesce upotrebljava sa m.j topole i majorama (iii vranilovke). sapunjaca. 6. kao pod I. nane. podbela i lista crnog sleza. Vrlo je prijatan cvelni caj pootiv kaslJa: jednaki delovi eveta od belog i ernog sleza. U apotekama se cesto spravlja ova smesa: morae. itlirol . Ijubiciea. daninoc. Po 25 g korena belog sleza. nane. 5. plucnjaka. lipovog i bagremovog eveta. morae. island&kog lisaja i belog s'ieza. slatke paprati. Cajevi za lakse iskasljavanje i stisavanje kaslja piju se zal5ladeni. eveta trandavilja i 10 g trave daninoca. bokviea.sm esa koje se vrlo uspesno upotrebl'j avaju za lakse iskasljavanje. bokvice. bagremov i lipov evet. Cesto upotrebljavano sredstvo za ublazavanje kaslja je i mesavina sacinjena od jednakih delO\'a moraca. sIal ki koren. 3. kada se smlaci. po jedna i po kasika zove i podbela i jedna kasika korena Ijubiciee. podbela i ploda moraca. nane i moraca. anis. iii smesa od jednakih delova moraca. Na primer. plucnjaka i ploda moraca. bokvieom. divizme i 10 g korena ernog gaveza. kao pod 1. Evo nekoliko cajnih smesa koje se upotrebljavaju u naucnoj medieini: 1. Piti svakog sata po 1 kasiku ovog leka. Ima veLik broj raznovrs nih . zova. majoran. islandski !isaj. vrlo je prijatan caj od smese jednakih delova moraca i anisa. majkinom dusicom i nekim drugim mirisnim biljem . majorana.ucale vode. trandavilja. Za izbaeivanje gustog slajma (sluzi) u prometu je i ovaj caj: po 2 kasike ani's a i jagorcevine. sapunjace. oeediti i toplo popiti. 7. erne topole i bora. brsljan. U ovoj grupi cajeva preovladuju biljke koje sadde mirisna (etarska) ulja i' saponine (materije koje muckanjem pene kao sapun). ernog gaveza i idirota. kao pod 1. miloduh. korena omana i 10 g klekinja. 8. kao pod 1. kao pod I. majkine dusi'ce. s'la tka paprat. kao pod 1. brsljana. a u nedostatku meda moze i secerom. ruze. jagorcevina. poklopiti i. dunjino seme. najbolje !ipovim iii planinskim medom iz borov. bokviea i podbel. Mogu se koristiti i razni vocni sokovi (sirupi) prijatnog ukusa i mirisa. beli luk. zovom.144 LECENJE BIU1!M Za lakse iskasljavanje upotrebljava se ovo bilje: beli i crni slez. kozlae. podbel. Po 25 g lista belog i ernog sleza. plucnjak. pupoljci od jab lana.ih suma. pljucnjak. nane. pupoljaka bora . jagorcevine. a njegov list i evet u smeSi sa podbelom. Po 15 g semen a dunje i lana. Po 25 g !ista belog i ernog sleza. sa iii bez dodatka nesto malo titriee iii nane. el1llog i belog sleza. 2. kao pod 1. oman. Po 15 g miloduha. 10 g eveta divizme i pod bela i 5 g anisa. turcinak. Po 20 g korena omana. Ijubiciee iii milovanke. divizma i neko drugo bilje. 4. I kasiku smese popariti sa 200 g klj. nana. klekinje. iii od eveta pod bela. Ovo ponavljati 4-5 puta dnevno.

22_ Po 20 g kamilice i !ipe i po 5 g nane i maticnjaka. majorana. kao pod L lL Po 20 g korena sladica. kao pod 16_ 34_ Po 15 g pitome nane. Po 25 g maraca. pupoJjaka topole i podbela. moraca inane. lista podbela. anisa inane. Jwrena be log sleza i cmog gaveza. Po 20 g korena sapunjace i sladica. 23 . bokvice. Po 25 g vra nilovke. kao pod 16. kao pod I. kao pod 16. 21. moraca i majorana i po 5 g belog luka i pupoljaka erne topole i klekinja. kao pod 16. majki!l1e dusice. Po 20 g cveta i !ista podbela i stucanog pJoda anisa. 25. Po 25 g sladica i vranilovke i po 5 g majorana i kopitnjaka. kao pod 16. korena s ladica i lista belog sleza. Po 10 g plucnjaka. podbela i belog sleza i !ista timijana. belog sleza i pitomog kestena. kao pod I. kao pod L 12. kao pod 16_ 30. 33. cveta podbela i divizme. Po 25 g sJatkog korena. kao pod 16. Trideset grama idirota. iscediti . kao pod 1. kao pod 16. kao pod 16_ 28. anisa. kao pod 16_ 31. Pedeset grama stucanog moraca popariti sa pola !itra kljucale vode. Po 20 g majorana. pupoljaka od jablana i !isla nane i po 5 g cveta belog i cmog sleza i podbela. 19. Po 15 g cveta jagorcevine. omana i cveta belog i cmog sleza i turcinka. kao pod 16. sve trave osim belog IUka popar<iti i u svemu postupiti kao pod 16. Po 20 g podbcla. dunjinog semena. kao pod L 13.i po 5 g plucnja:ka. pod bela. belog sleza. Trideset gram a :islandskog !isaja . 15. pupoljaka topole i islandskog lisaja. 29. po 10 g timijana i cveta trandavilja i po 5 g pupoJjaka bora i erne 'lopole. Po 20 g bagremovog i !ipovog cv~ta i korena slatke paprati. Po 15 g korena slatke paprati. isJandskog lisaja i trave daninoca. 32_ Po 15 g korena bela sleza. Po 40 g korena omana i idirota i po 10 g cveta trandavilja i brsIjana (stabljika). a be!i luk posebno istucati u drvenom avanu. Po 20 g cveta podbeJa i trandavilja i korena cmog gaveza. kao pod 16_ 20. 18.KOJE SE BOLESTl MOGU IZlECITl III UBLAtlTl MEDICINSKIM BILJEM 145 9. 50 g !ista timijana iii majkine dusice. kao pod 16. sprema se i urotrebJjava kao pod 16. Po 25 g lista timijana i anisa i 10 g korena sapunjace. Cetrdeset grama bagremova cveta i po 10 g miloduha inane. 24. crnog gaveza i sladica i po 5 g kozlaca. poklopiti i posle R sa ti ocediti i pomesati sa pola kilograma lipovog iii planinskog cvetnog meda i to piti svakog sata po kasiku_ li _ Po 30 g isitnjenog korena cmog gaveza i sladica. Cetrdeset grama cveta turcinka i po 5 g omana i sladica. 16. majkine dusice. kao pod 16_ n. 26. kao pod L 14. cmog gaveza i idirota i po 10 g pupoljaka bora i jab lan a. 10. i korena idirota i po 10 g cveta zove turcinka. kao pod 16. kao pod 16.

8. Zbog toga se ove biljke moraj u i smej u upotreb ljavati j ed ino pod nadzo ro m lekara. u kome ima kardiotonicnih heterozida jakog fizioloskog dejstva. kompozieije cajeva koje su ovde navedene treba smatrati sarno kao dopunsku terapiju. svaki put po nekoliko gutljaja. kamHiee. 7. o mana. Dac'e mo vcd broj preskripeija s raznim neotrovnim bilj em . kao pod 1. neki od onih cajeva koji nemaju durdevka. nane. kao pod 1. Po 10 g korena belog sleza.Posto se u ovoj smesi nalazi i durdevak. 5.ti i ostaviti preko noei da se ekstrahuje. pa ce lekar odabrati mesavinu za odgovarajuei slucaj. metviee. Pedeset grama glogovog eveta i po 10 g metvice. Ovo se cini iz toga razloga !ito se kuvanjem i uopste na visokoj temperaturi ak li vn i sas toj ci belog luka razlazu i on tad a gubi lekovi lost. Po 2S g odoljena. a u celom sve tu lekove od bilja digitalisove grupe smej ll spravljati sarno i j edino farm aeeuti. kao pod 1. metviee i goroeveta. OBOLJENJA SRCA Neuroza srea U farmaeeulskoj induslriji i apotekama spravljaju se i isk ljucivo na lekarski reee pt izdaju go tovi lekovi od di gilali sa. 36. Po 1 kas iku odoljena. Po 1 kasiku odoljena. Osim toga. poklopi. Po 15 g eve la podbel a. belog sleza. 37. nego. 6. goroeveta moraea. trandavi lj a i pupoljaka maj ske ruze i 5 g korena Ijub iciee. 2. Sutradan zagrejati do kljucanja i kuvati 2-3 minuta u poklopljenom sudu i. ako je to.146 LECENJE BIUEM i taj sok doda ti gO lovom zas latlenom lek u. I. eveta gloga i hajducice. Razum lj ivo je da se u domaeinstvim a ovo bilj e ne sme upo treblj avaLi u vidu cajeva. 2 iIi 3. itlirola. podbela. metviee i eveta durtlevka. eveta hajduciee i trave metviee (Mentha pui egillmJ. sladiea i ernog gaveza i po 5 g korena Ijllbiciee i bele sapun jace. Napomcna. 4. durdevka i dru gi h ka rdi otonicni h biljaka jakog fi zioloskog dejs tva. jer vrlo lako moze dod do trova nj a. zasladiti medom i piti u toku dana vise puta po 1 vinsku casu. moraca. . Po 1 kasik u olleljena. a zatim dva dana ne uzim2ti ovaj caj. strofan tusa. ernog sleza i pitome nane. Pedeset grama odoljena i po 10 g metviee. kao pod 16. kao pod 16. u toku terapije obavezno ciniti pauze: dva dana piti. kao pod 4. Dve kasike ove smese pripremiti i upotrebiti kao pod 4. lek je efikasniji od drugih. Po 1 kasiku odoljena. Dve kasike sitno stueanog korena odolj ena (valerijane) preliti sa 400 g hladne vode. Bolesniei moraju traziti savet i pomoe od kardiologa. nego postepeno. 3. jer goroevet takotle ima kardiotonicnih heterozida jakog dejstva. hmelja i gloginja (zrelih i zdrobljenih plodova gloga). a bolesnik ga mora piti opreznije i pod nadzorom leka'r a. kau se ohladi. Prema tome. kao pod 1. Nikada ne treba popiti odjednom. oeediti. plucnjaka. 35. dobra izmeSati i upotrebiti kao pod 1. . kao pod 16. potrebno. Po 20 g lis la bokviee. maticnjaka inane i's itniti. tj. kima. piti caj pod I.

nane maticnjaka. srdacca i :lute metle. 22. Po 20 g odoljena. cveta gloga 1 lrave ocajnice (Ma r rubium). kao pod 4 i 14. metvice. kao pod 1. Po 40 g srdacca i odoljena i po 5 g lista ruzmarina. 1<. lista i ploda gloga. !i~ta ruzmarina i rut'Vice i po 10 g cveta lavandule i gloga. Po 20 g cveta. Pedeset grama korena odoljena. Po 20 g korena zecjeg ·trna i odoljena. zIatice (Solidago virga aurea). korena selena.30 pod 1. Po 20 g odoljena. kao pod 14. kao pod 4 i 14. Po 25 g cveta. 20. Po 30 g gorocveta. po 30 g Iista ruzmarina i rutvice i 20 g korena odoljena. spravljati i upotrebljavati kao pod 1. piti 2 dana. 18. 10. Kardiolog ce izabrati najbolju kombinaciju caja koja odgovara za odreden slucaj. po 20 g maticnjaka i hajducice i 10 g hrnelja. Smeju se koristiti sarno biljke blagog dejstva. kao pod 1. kao pod 4. metvice i hmelja i '1'0 5 g cveta durdevka i trna. 14. 13. kao pod 4 i 14. moraca. po 10 g korena bedrinca i lista maticnjaka i 5 g kamilice. Po 10 g gorocveta. Po 20 g anisa. trave troskota i rastavica. 24. kima i odoljena. gorocveta. 1 J. lista pHome nane i metvice i glogovog cvcta. . Po 20 g srdacca. Pedeset grama od verema-trave. 17. Po 20 g odoljena. kao pod 4. kao pod 1. kao pod 4 i 14.ka i po 5 g plodova moraca i cveta durdevka. 16. 12. 23.KOJE SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLAZITI MEDICINSKIM IlIUEM 147 9. kor~ s~bikovine. gorocveta. Po 40 g gorocveta i metvice i po 10 g glogovog cveta i rutvice. 21. korena angelike. 19. kao pod 1. srdacca (Leonurus cardiaca). kao pod 1. brezovog i naninog !ista. Zapaljenje srcanog misiea (M iokarditis) Zapaljenje unutrasnje srcane opne (Endokarditis) Zapaljenje srcane kese (Perikarditis) Sve sto je receno za lecenje neuroza srca biljnim lekovima Vazl 1 za lecenje ovih oboljenja.nu pauzu! 15. Po 30 g cveta zove. kao pod 1. kao pod 1. zbog pris utnog gorocveta. po 20 g !ista nane i maticnja. rute metle (Sarothamnus scoparius). !isla i ploda gloga. hmelj a. brdanke i gloga i 109 lis-ta ruzmarina. Po 30 g odoljena. I !llpotrebu ovih cajeva treba smatrati sarno kao pomocnu terapiju. a zat im nacin iti trodnev. Pomoc i savet traziti od lekara. 10 g s rdacca i po 5 g lavandule i gorocveta. korena lokvanja i 10 g glogovog cveta.

26. kao pod 4 i 14. Po 20 g trave daninoca. . kao pod I. stenokardija Bolest je veoma ozbiljna i zbog toga se preporucuje obavezno postovanje lekarskih saveta. korena lokvanja. Po 10 g imele. 32. kao pod 1.u droge koje imaju takvo dejstvo. Za vreme napada. Po 20 g maticnjaka. Zakreceni krvni sudovi i povilien krvni prltisak (Art erioskleroza i hipert enz ija) 29. kao pod 1. Angina pektoris. anisa i moraca i po 10 g korena 10kvanja i cveta gloga. steie . 30. rastavica i alge bracica. steze (Potentilla anserina). pa se 6me upotrebljavati sarno pod nadzorom lekara! 27. kao pod I. Kao dopunska terapija u medicini se koriste ovi cajevi: . kao pod I. 31. upotrebljava se nitrog!icerin. rutvice. kao pod I. lista i ploda i po 10 g korena lokvanja i !ista zimzelena (Villca . Po 20 g cveta kantariona. 37. odoljena i cveta gloga. Napadi su cesto toli:ko jaki da bolesnik oseca strah od smrti.kao pod 4 i 14. !ista hajducice i maticnjaka i korena odoljena. Pedeset grama maticnjaka. glogovog cveta. lista maticnjaka i po 10 g hmelj a i lis ta ruzmarina. Po 20 g plodova mrkve. po 20 g odoljena i glogovog cveta i 10 g pri morskog \luka. zute metIe. Plodovi se moraju prethodno stucati u avanu. Po 20 g srdacca.minor). pa se zbog toga i ovde preporucuj. glogovog cveta i li!sta hajducice i rutvice. a li isklj ucivo pod nadzorom lekara . 34. kao pod I. 28. kao pod I. Po 20 g cveta gloga i sofore. odoljena i sapunjace. mahuna od pasulja.148 Nepravilnost u rltmu sr~ LECENJE BrWEM otkucaja ( Aritmija) Ova bolest leci se raznim lekovima .ti pusenje. kao pod 1. imele. rusomace i sipul1ka.i maticnjaka i 10 g odolj ena. !ista koprive i pitome nane. odoljena. Bolesnici uzimaju lekove koji sire krvne sudove. lista hajducice i cveta b rdanke. imele i rastavica i po 5 g rutvice i cveta gloga. Po 20 g kukuruzne svi. cveta gloga. 25. Po 15 g imele. 35. kao pod 4 i 14.le. Po 30 g !ista hajducice. cveta gloga i lipe. !ista maticnjaka. a~koholna pica i svaki telesni i dusevni napor. Po 20 g glogovog cveta. gloga. sofore i gloga. Treba izbegava. kao pod I. 36. Primo!1Ski luk u vecoj dozi je otrovan. Po 30 g srdacca. 33. zirnzelena i rutvice i 10 g ploda mrkve. majkine dusice. Kao dopunska terapija moze koristiti i ova.

Posle toga ocediti i piti 3 puta dnevno po 1 malu rakijsku casicu na pola sata pre jela. Od ove dosadne bolesti najcdce obolevaju osobe koje mnogo sede. bagrema. kao pod 1. procediti. kao pod 38. SULJEVI (H emoroidi) Mnoge osobe. majkine dus ice i melvice. 4 supene kaSike Sl11ese preliti s pola litra hladne vode. kao pod L 4. surcice. zasladiti bagremovim medom i pili u toku dana umesto vode. div lj eg kestena i 10 g cveta trandavilja. kao pod L 7. bocu zapusiti i d rla. ostaviti d a se ohladi. Ovaj lek je pomogao rnnogirn osobarna koje pate od ovih oboljenja. sve dobro isitnili. brdanke . i zove i !i's ta rutvice. srdacca. gloga. pogotovu star.ti 8-10 dana cesce l11uckajuci da bi se lekoviti sastojci iz lincure sto potpunije izvukli. Po 20 g cveta od gloga. Bolesnici se ne smeju lec iti na svoju ruku .KOJE SE BOLEST! MOGU IZLECIT! ILl UBLA2lTI MEDICINSKIM BIU EM 149 38. !ista rutvice i hajduCice i vrbove kore i po 10 g kOl'e i cveta divljeg kestena. pa od te smese 3 supene kasike preliti s pola lilra hladne vode. kao pod L 5. boluju cd prosirenja i upa!la vena u najniZern delu pravog ereva i crnara. Po 20 g cveta i kore divljeg kestena. poklopi ti. Po 29 g troskota. kima i odoljena. Po 20 g tra\'e veremnjace (CaiamiI1tha). kao pod 38. rastavica. Po 15 g imele. 3. belog l-uka i cveta gloga. Kao pOl11oena terapija koriste se ovi cajevi: 1. po 15 g maticnjaka. s·taviti u Iitarsku bocu i naliti jednim litrom 300/o-nog cis tog alkohola iii rakije osrednje jacine. kamilice i cveta majske ruZe. 2. kubure sa sto!icom 'lIsled dugotrajnih i . kad se ohladi. ZAPALJENJE VENA (Fl ebitis) PROSIRENJE VENA (V arikozit eli) Bolest je teska i dugotrajna. belog luka. ru tvice. kao pod L 6. Neophodno je zatraziti savet i pomoc lekara. brekinje. Po IS g cveta majske ruze. srdacca. 39. 40. Po 25 g lis ta l11aticnjaka. Po 20 g korena cmog gaveza IT belog sleza. zas laditi bagremovim medom i u toku dana piti Ul11eslo vode. kore diV'ljeg kestena i cveta brdanke i kamilice. drzati celu noe i sutrada'l1 zagrejati do kljllcanja. maLienjaika. poklopiti i lako ostaviti da 'se preko noCi ekstrahuje. sutradan zagrejat i i kuvali 3-4 m inu ta . Tridescl grama lrave steze. Pedeset gral11a korena lincure u avanu stucati u prah.ije. limijana i trave verel11nj ace i 10 g rutvice.

1. kamilice i hajducice i 10 g lis ta zalfije. Razu mljivo je da osobe koje pa le od zatvora i hemoro ida moraju.u nas rastu u izobilju. koji na pijacama i kod svojih kuca prodaju ponekad i trave veorna jakog fizioloskog dejstva koje mogu izazvati razna trovanja (blju5t. 7. kao pod 4. Za osetljivije osobe: po 15 g plodova pasd rena. kukurek.150 LECENJE BIWEM upomih zatvora. !ista hajducice i cveta brdanke. s luzi i neka etarska ulja u kojima ima ugljovodonika azu /ena. kao pod 1.koje . 8. cesto cak i ll1epismenih samozvanih narodnih lekara. divljeg kestena. Cajevi prot iv zalvo ra. divljeg kestena i trandavilja i 10 g rastavica. 3 supene kasike ove smese pre!iti sa pol a litra hladn e vode i. U mnogim s lucajevima je jedino rese nj e hirurska inte rve nc ija . ostaviti da se smlaci. 2. kima. Ob/ozi (tarnponi) i k/izme (klistiranja). Prepo rucuju se oni laksantni ca jevi koji ne izazivaj u grceve. cemeriku i neko drugo bilje). Po 20 g cveta divljeg kestena. Po 40 g cvela kamilice i !ista ·hajducice i po 10 g cveta brdanke i korena odoljena (pre upotrebe treba ga u avanu dobro istucati). Po 25 g cveta kamilice. ima ih svuda i citaoci ill poznaju. paziti na is hranu da bi im s toli ca bi la u redna i meka. Razumljivo je da boles nik mora lraziti save t lekara kako hi znao koji caj treba da upotrebi. odoljen i neke druge mirisn e lekovite biljke . drzati 4 sata. Nisu retki s lu cajevi komplikacija koje nastaju od ove bolesti. 3 pune supene kas ike smese kuvati 3 minuta u po la litra vode u pokloplj enom sudu. kore pomorandze i kamilice. posto se sve dobro is itni i pomesa. Po 30 g cveta karnilice. koje mnogo piju a lkoholna pica i drugo. kao s to su kami!ica. cija je jet ra obole la. kao pod 4. trandavilja i majske ruze. pre svega. zasladiti rnedol11 i popili u 3-4 doze u loku dana. kao pod 4. Po 35 g ploda pasdrena i kore krus ine i po 10 g kima . Bez kvalitetnog lekovitog bilja ni najstruc niji farmaceut ne moze izraditi dobar lek. 10 g kima i po 5 g cveta crnog trna i karnilice. posle toga prokuvati i drZati da kljuca 5 minuta u poklopljcnom sudu. mo raca 4. protiv tvrd e slo/ice obavezno moraju c initi glavni dec biljne apoteke svakog domac ins tva u kom e neki c lan bo luje od hemoroida. napone i tegobe u trbuhu. U nas i u svetu upotrebljavaj u se i izves ni biljni le kov i za lece nj e hemoroida . crnog trna i brdanke i po 5 g mati cnj a ka i hajducice. kao pod 1. 5. 6. 1 3. Po 40 g kore krus ine i plo dova pas drena. kao pod 4. procediti i u tu vodicu natapati c istu gazu ili meko i cisto flanelsko platno i s tavljati na cmar kao oblog. Borba za kva lite t lekovitog bilja je stalna i vecna. Kad se ohladi. . po 10 g cveta i !ista kantariona. hajducica. Po 30 g cve ta divljeg kestena (onog koj·i se kao ukrasno drvo sad i po gradovima i parkovima). . Skrece se paznja bolesnicima da nikako n e kupuju bilje od raznih sarlalana. cesce muckajuCi. karnilice i sibikovine (Viburnum opu[us) .Uglavnom se upotrebljavaju biljke koj e sadrze taJline i slicna polifenolska jedinjenja. amsa i po 10 g cve ta karnilice.

dnati 4 sata da se kiseli i za to vreme ceSce promesati. kao pod 16. 50 g &ibno iseokane vueje ja buOiee (Aristolochia c/ematitis) u evetu i zametnutim plodovima preliti sa pota litra hladne vode.inog semena i 20 g evetnih pupolj a ka ma jske fuZe . 20.iti da se kiseli 6 sa ti i posle toga prokuvati.ati obolelo mesto 20-30 minuta. Po 25 g eveta kamiliee i belog sleza. Taj ekstrakt od svezih s tabi'l izovanih (vrelim alkoholom) se menih jezgTi pije se od 8-10 puta dnevno po 50 kapi za vreme akutn ih napada. dakle. topiti Cisto meko platno i njime oblagati. Upotrebljava se i za leeenje katara nosne sluznlee. a da se na osnovu ~westra­ nih is traZivanja u Zapadnoj i Srednjoj Evropi tokom poslednja dva svetska rata ut vrdilo da od sveg evropskog bilja i rastinja divlji kesten ima najblizi hem ijski sastav i farmakodinamsko dejstvo · hamamelis'll i hidrastisu. zatim posuti cistim tanlnom u prahu kupljenim u apoteci i zaviti sterilnom gazom. kao pod 16. semena lana i divljeg !testena. iseediti i u tako dobijenom caju dri. kao pod 4.. Grizlica gnjata (ulcus cruris). 12. avo se e ini nekoliko dana uveee. Pedese t grama bamije i po 25 g korena ernog gaveza i eveta divljeg kestena. kad se boles no mesto osusi. bolova od hemoroida. kao tonicno i adstringentno sredstvo itd. Po 30 g petrovea. oeajniee. Pedeset grama kamiliee i po 25 g stueanog lanenog semena i hrastove kore. 16. Kad se smlaei na 37-3!!OC. Po 40 g korena ernog gaveza i dunj. Kad se teenost smlaCi. Po 30 g korena ernog gaveza. na eovekovu temperaturu. zatim kuvati 5 minuta. popariti 1 litrom kljueale vode i bolesnik sedne da se na tome napari. 21. korena ernog gaveza i lanenog semera i II) g kamiliee.KOI E SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLA21TI MEDlCINSK IM BIUEM 151 9. Po 25 g korena trave od s rdobolje i s rcenj aka i hrastove kore. 14. . Po 20 g kamiliee. 17. IS. korena odoljena. natopi se paree cistog i mekog platna i stavi kao oblog. da kljuea u poklopljenom sudu 1 minut. 19. Ekstrakt iz semenki divljeg kestena spravlja se u apoteci od oljustenih . oeedi-ti. Posle toga u isti eaj n . 18. dobra is itniti i upotrebi. preporucuje se upotreba ovog biljnog leka. tromboflebita. 2 kasike ove smese preliti sa pola litra hladne vode. Sto gra ma metviee (Mentha pulegium) sl'a'Villi u pPgodan sud (nocni). reumati·z ma i isijasa. 20 g korena odoljena i 5 g kore divljeg kestena dobro isitniti i upotrebili kao pod 4. upotreblj ava ti kao bmj 4. 10. os ta". namazati ga cis tim uljem. Po 30 g cvela i lista kantariona i lista hajduciee i 10 g kamilice. tek obramh semenki. S obzirom na to da u Jugoslaviji ne ras te Hamamelis j Hydrastis i da su to skupe uvozne droge iz Severne Amerike . grizliee gnj a ta (ulcu s cruris). podagre. gavez i dun~lino seme <pre th odno tre ba u avan u dobro isi tni t i. Po 30 g semena divljeg kestena i lana I eveta kamiliee i 10 g hrastove kore. kao pod 4. kao pod 16.ti kao pod 4. dunjinog semena i eveta divlj eg kes ten a i 10 9 evela e rnog trna . 11. m aslacka i pirevine. ovu teenost upotrebiti u 2-3 klizme u razmaku od po 5 minuta. kao pud 16. katara bronhija. ostaviti da se ohladi. Oblog dnati eelu noc i. 13.

nana.s. u nedostatku mnogih lekova. Po 30 g siSarica od hmelja. matienjaka. ani. zatim vra nil ovka. zasladiti medom i u toku dana piti. 5. kao pod 1. Slieno dejstvo imaju i hmelj. sisarica hmelja. histerija i nesanlca LECENJ E BIUEM Kao l eko l'i za umirivanje daje se. pojesti jabuku. Po 25 g matienjaka. neposredno pre spava nja. bosiljka i hmelja.. Za vreme poslednjeg rata. zasladiti medom i piti. kantar. kao pod 1. kao pod 1. slaeica. 10. maticnjaka inane i po 5 g jasenka i cveta nevena. 2 kasike matienjaka. lli ovaj: jednaki delovi odoljena. mi· rouija. preliti sa 2 decilitra kljueale vode. Po 25 g lista matienjaka i sisarica hmelja i po 10 g odoljena. posle toga ocediti i piti po 20 kapi na kocku secera vise puta dnev no. nane. babice. r uzmarin. nanu . kao pod 1. Po 30 g odoljena. kao pod 1. nane. U upotrebi se cesto n alaze ov i cajevi: 5 kasika nane. celer i persun. odoljena i dobrieice. . majkina dusica i eubar. (veta maj ske ruze i neven a. ikao pod 1. a posle toga. 7. dobricice. Protiv nesanice se preporueuj e ovakva veeera: paree hleba pre· mazano m aslom (buterom) i pekmezom od sipaka pojes ti uz eaj od sisarica hmelja. 'k ao pod 1. morae. kami lica i neko drugo bilje. vranilovke. odoljena. ostaviti deseta k dana i po nekoliko puta dnevno promesati. selena i idirota i po 15 g cveta gloga crnog trna. Zatim ova smesa: 6 kasika matienjaka. poklopiti i posle 1 sa ta ocediti. Lek najvge trose zene sla bih zivaca. 2 kas ike sisarica. kao pod 1. Protiv Ilesanice naj cesce se daje eaj od hmelja. beli lu k. 11. Po 20 g maticnjaka. rutvicu. Pedeset grama od verema trave (Calamintha) i po 10 g hmelja. odoljena i matie njaka i po 5 g gorke deteline (greice) i !ista ruzmarina. nane i korena ange!ike. 1 kasika odoIjena . 4 supe-ne kas ike ove mesavine popariti jednim litrom kljueale vode. pa i neki leka ri su davali proliv izostale menstruacije (meseenog pranja) kamilicu. celer. dobricice i oeajnice i po 5 g cveta lavandule i go· rocveta. pre svega. persun . najbolje po 1 easu izjutra i uvece. 4 kasike naTIe. matienjaka. Za leeenje razni h ziveanih bolesti na Zapadu se sve vise kori s te biljni lekovi blagog dejstva. Po 30 g cveta kamilice. kao pod 1. ostaviti 2 sata. staviti u teglu i prel iti jednim litrom jake komovi ce. matienj a k.152 2IVCANE BOLESTI Neuroze. Po 20 g matie njaka. m ajkine dusice. Ovo se naroeito oseca posle II svetskog rata meau najnaprednijim lekarima koji se opravdano bore protiv upotrebe bar biturata i s lienill lekova jakog dejstva. 4. ocediti. Po 20 g odoljena. lazal'kinje. hmelja. Po 30 g kamilice. kam ilic(. matienjak.iona i lista kupine i 5 g cveta vreska i nevena. selen. odoljena i lincure. kJOren odolje'1a : 200 g korena sitno iseckati. 9. 6. 3 kasike ti trice i po 1 kasika odoljena i hrnelja. matie njaka i lavandule. kao pod 1. Po 15 g maticnjaka. odolj en. new'astenija. hajdueice i cveta trandavilja i 10 g maticnjaka. 8. n ane i maticnjaka. Evo nekoliko slozenih eajeva koji se koriste u medicini: 1. 3. ren. nane. 2. bosiljak.

zas ladili m edom i piti 2-3 pilla dnevno. vreska. kao pod 6. 14. 3. komonike. m etvice. puzmarina. kao pod 1. kao pod 6. 2. m oraca i kima. anisa. Po 25 g plodova (semena) mirodije. Po 30 g hmelja. kao pod 1. gloga. lazar k inj e i majkine dusice. 3. lazarkinje i majkine dusice. IS. zasladit~ medam i poviti posle vecere umesto voce. poklopi ti i posle 6 sati ocedi ti i piti. Po 45 g maticnjaka i kamilice i po 5 g plodova mirodije i moraca. pomorandie i lavandule i po 20 g mali c njaka i hmelja. kamiiice. Neuralgija 1. nane. kao pod 6. Po 10 g cveta gloga. !ista ruzma r-ina i mi loduha. Po 30 g monica. kao pod 1. pomesati i dobro izmesati. 11. zas laditi medom i popiti. po I casu izjutra i uvece pre spavanja. kao pod 6. 4. kad se ohladi.j trave ruse 1 kantariona. Jednu supenu kasiku hmelja popariti sa 200 g vode. 4. 7. nane i miloduha. Po 20 g lisla malic njaka. 6. posle 2 sata od!ili.i 10 g mirodije (semena). dobro iSltlliti i upotrebi ti kao pod 1. kokoca. anisa i majorana i 10 g sase. 12. Po 20 g hmelj a i cveta gloga. Po 20 g !ista malicnjaka. iimunov i slicno. 2 s upene kas i'ke ove mesan. kao pod 1. belog i cmog sleza i lista maticnjaka. Po 10 g p lodova mirodij e i anisa u avanu 'stucali u sitan prall i kuvati 5 minuta u 300 g belog vina. kao i slicnim cajevima neprijatnog mirisa i uk. 2. odoljena i pJodova (semena) mirodije i 10 g maticnjaka. bosiljka. kao pod 1. 1 supenu kasiku ove smese stucali u avanu i caj spraviti i upotrebi ti kao pod 6. dodati i neki vocni sok za osvezavanje. 10. 'korena zecjeg trna .ti. Po 50 g odo ljc na i hmeJja. 8.iJ<:e mesavime popariti sa 400 g k ljucale vode. 13. Pedeset gran1a odoljena i po 10 g maticnjaka. Ovom. kao pod 6.KOJE SE BOLESTI MOGU IZLECIT I ILl UBLAt lTI MEDlCINS KIM BrUEM 153 Nesanica (Tnso l11l1ija) I. Po 30 g odoljena.ice kuvati 3 minuta u 300 g vode. 9. kao pod 6. popiti pre spavanja. iscelli. ribizlov. pelena. korena lokvanj a i matioojaka . kao 510 su visnjev. Jeduu supenu kasiku odoljena popariti sa 200 g kljucale vode. smesta pokJopiti i posle 4 sata ocediti.usa moze se. kamilice j vreska i po 40 g hmeija i odoljena. Po 20 g cveta oSurucice i lavandule. brdanke. hmelja i odoijena. Po 20 g taifije. Po 20 g cveta lipe. 5. pored meda. kao pod 6. nevena. Pedeset grama misinca (CYl1og1ossum) ~ po 25 g odoLjtma i moraca dobro isitni li i pomesati. Po 5 g cvela nevena. . kao pod 6. 3 supene OOas.

Po S g cveta lavandule i nevena i po 30 g korena omana. 12. 19. . kao pod 6. PROTIV NOCNOG MOKRENJA PODA SE (Enuresis noelL/mal 1. lim un ovog soka iii sirceta i ulj a. Dvadeset grama hajducice. Po 30 g odoljena i hmelja i po 10 g maticnjaka. smesta poklopiti i posle 4 sata ocedioti i piti kao pod 1. maticnjaka. kao pod 6. rusomace i troskota. kao pod 1. brdanke i hajducice i po 10 g gloga i ruse. IS. Deset grama cvt:ta lokvanja upo tre biti k ao pod 6. posle 4 sata ocediti. odoljena i vodopije. 17. maticnjaka. paprenog lilSca i gloga i 10 g odoljena. ma. 6. 11. kao pod 1. breze. uz dod a tak soli . 4. kao pod 1. Po 25 g vodenog lisca. Po 20 g odoljena. 13. Po 30 g korena selena i angelike i po 10 g hmelja. Sezdeset grama lista hajducice. 14. cveta gloga i kanta r iona i korena odolj ena. Devedeset grama hmelja i po S g mMicnjaka inane.l ine. 1 supenu kasi'ku ove smese popariti sa 200 g kljucale vode. Po 25 g cveta turcinka i hmelja. kao pod 6. kao pod 1. Po 30 g cveta turcinka. Po 25 g nane. 9. leao pod l. zasladiti medom i toplo popiti uvece na 2-3 lSata pre spava nja. 7. nane. 20 . nevena i kamilice i 10 g hm elja. kao pod 1. cveta nevena i kamilice i li'5ta maticnjaka. Po 15 g lista kupine. kao pod 6. cveta brdanke i pupoljaka breze. Sediundeset grama lista hajducice i po 15 g cveta brdanke i korena odo ljena dobro isitniti. 8. 3. kao pod 1. 21. 10. kao pod 1. ruse. lista mat icnjaka i majorana. kao pod l. kao pod 1. Po 40 g cveta hajducice i brda. 30 g lista za1 lfije i 10 g cveta brdanke. 2. 5. brdanke. Sedamdeset grama cveta lokvanja i po 15 g lista za lfij e i ma ti cnjaka. sumske jagode i ogrozda i po 10 g hmelja. Svak i dan pojes ti uz obroke po ne koli ko glav ica salate (LaelL/ca saLiva) zajedno s korenom . 16. kamilice i hajducice dobro izmesati . kao pod 1. kao pod 1.nke i 20 g lista gloga. pa 1 supenu kasiku ove m esavi ne poparit i sa 200 g kljucale vode. Po 40 g cve ta lokvan ja i hmelj a i po 10 g cve ta pasiflore i s milj a. ruse i pastirske torbice i 10 g odoljena i troskota . odoIjeDa i gloga. 18. metvice i hmelja. Osamdese t grama lista hlfije i po 10 g odoljena i hmelja. kantariona. maticnjaka. Po 25 g hajducice. Po 30 g brezovog lista.154 LECENJE BIUEM 16. kao pod 1. Po 20 g odoljena. kao pod 1. po 15 g kantariona.

kao pod 1. Po 15 g korena. lista i cveta jagorcevine. 6. Od domaceg aromaticnog bilja za ureaivQl1je menstruacije najeesee se upotrebljava uno koje ima blago dejstvo: kamilica. 0 onima jakog fizioloskog dej stva ovde neee biti gov~ra . 4. vcta kamilice .10 g maticnjaka inane i po 20 g odo lj ena i angelike. steza. moraju obratiti lekaru za savet i po moe. stavolj i neke druge biljke oporog ukusa. 0 kojima lekar voui racuna pri lizradi kompozicija za svalku bolesnicu ponaosob. komonika. po 10 g majorana. pre svega. ali se tu mora biti oprezan. Razumljivo je da ove biljke osim etarsk ih ulj a sadrZe i mnoge druge sastojke. mirodije i anisa i po 5 g korena selena i angelike. smesta poklopili. petrovac. kim. Po 30 g nane. korena perunike.j. Po 25 g cveta i li s ta durdevka. morae. To su. j er nem a hemij s kih sas tojaka jakog fizioloskog dejs tva. selena i angelike i 5 g cveta durdevka. ocajnica i neko drugo bilje. U svelskoj medicil1skoj 'Iilemturi navodi se izves tan broj biljaka za lecenje zenskih bolesti. a korenje sitno isee i. srcanik. oman. 2. upotrebi ti kao pod 1. 1. nego da traze pomoc i savet lekara koji ee odrediti terapiju. Plodove pre upotrebe u avanu iSlUcati. popariti sa 400 g kljucale vode.KOlE SE BOlESTl MOGU IZlECITl III UBLA2 ITI MEDICINSKIM BIUEM 155 MIGRENA (H emik ranija) Premdrt je sve navedeno bilje bezopas no. 3. 5. papreni lisac. lisac. kao pod 1. selen. pre svega. Po 25 g c. ali i ona mora biti sprovodena pod nadzorom lekara. hmelj. iscediti. one koje sadrZe manje iii veee kolieine tarlinskih materija. odoljen. moze izazvati i pobaeaj.kom menstruacije najeesee se koriste opore biljke. lista nane i korena odoljena. ruzmarin. odo lj ena. biljke koje imaju manje iii viSe etarskog ulja raznog hemijskog sastava i svojstvenog farmakodinamskog dejstva. kao pod 1. trava od srdobolje. matic njaka i kamilice i 10 g li s la ruzmarina pomesa ti i od te smese uzcti 3 supene kas ike. Za ublaiaval1je i smanjivanje bolova i odliva pnj[. kantarion. hrastova kora. list kupinc i sumske jagode. ZENSKE BOLESTI Za leeenje zenskih bolesti bolesnice se. Koristi se i sedef iii rutvica. jagorcev ine i gloga. a ukoliko se uzme u veeoj kolieini.ti umeslo vode. jer ova biljka nije bezazlena i izvesne osobe je iii ne podnose ili im izaziva odliv krvi. klao sto su ziva trava. kao pod 1. hajdueica. Naveseemo. lavandule. pitoma nana. U iste svrhe upotrebljavaju se i neke druge domaee biljke u kojima ima izvesnih aminskih jedinjenja. tj. ipak se sv im boles nicima toplo preporucuj e da ovo bilj e ne upotrcbljavaju na svoju ruku. zas ladi ti medom i pi. pre svega. ru- . anis. Po 30 g plod ova korijandra. Po . posle 4 sala oced iti. matienjak. Biljke 0 kojima ee ovde biti govora samo su dopunska terapija.

Za regulisanje menstruacije L Po 20 g kore zestike i lista maticnjaka i po 30 g rizoma odoljena i trave od srdobolje. vresa k i laza rkinj a. rniloduh . Pro/iv belog p ranja (I e ukoreja) korilSlle se biljke koje irnaju antisep· ticne s astojke. Pedeset grama kamiliee i po 25 g odoljena inane. bela mrtva kopriva. bedrinae. Cetrdeset grama paprenog lisca i po 15 g rizoma zdravea. po 20 g kamiliee i miloduha i 10 g lutvice. kao pod L 6. lista hajdueice i maline. kao pod 1. korena odoljena i kore od cibukovine (VIburnum opulus). bosilj ak . dobrieiea. kao pod L 4. kao pod L 3. Po 30 g kamiliee. poklopiti. jet· sadri. mleka dojilja. dragusiea iIi dragusae (S el1 ecio vu lgaris) i druge. metviea. Po 10 g kantariona. zuta i bela haj· ducica. eesce promesati. kopriva. matioojaka. Po 30 g odoljena i steze i po 20 g matienjaka i kore krusine. trave od srdobolje. a lek uzimati iskljucivo onaj koji j e pripremlj en u apoteei. Najvise se koriste: kamiliea. borovnica. hajdu eiea. Ovo poceti pHi na 5-6 dana pre pocetka menstruacije i prestati cim ona krene. kao pod L 8. rutvice. mlJl1e. kao pod L 9. kim. orahovog Ii· sta i hmelja i jedc rogac. !ista pitome nane i odoljena i 10 g p<llprenog Iisea. eveta kamilice. timij an. maticnj ak i resnik. Za ispiranje kns kog polnog organa koriste se biiljke koje sadri. Od glikoz idn ih biljaka naj cesce se upo t reblj ava daninoc. Zdraljevina. U istu hem ijsku i farmakodinamsku grupu dolazi i razena glavni ea (Secal e corn u/urn) . orahov list. Ona je najaktivnija. Cetrdesct grama odoljena i po 10 g hajdueice. kako j e razena glavniea otrovna. . vi· rak. eveta vreska. pije l5e caj od za:lfije. Da se 5manji lucen j e. ruzm ar in. hrastova kora . posle 3 sata oeediti i proeediti i u 4 doze popiti u toku dana. krasuljak. lista breze i kupine i kore krusine. kopriva i neko drugo bilje. mo rae. poponae (Convolvulus arvensis). beli i erni slez. S. mirodija. U tu svrhu se spravljaju jaki caj evi (oko 50 g suvog bilja na pola litra vode) . zelenika (V inca).e tao nine. dobriciea. kao pod 1. kao pod 1. kao pod L 7. 4 Sllpene kasike ove smese popariti sa 700 g kljucale vode. ocajniea i neko drugo bilje .156 LECENJE BIUEM so maca. jova. petl"Ovae. 10. zalfij a. Po 25 g plodova pasdrena. Za jace lucen j e mleka dojilja upottrebLjalVaju se u obliku eaja rnirisne biljke s etarskirn uljim a: anis. vranilovka. sme se upo tre bljavati samo po reeeptu lekara. pl'e svega tanine i etarska ulj a : zalfija. Pedeset grama paprenog lisea. sluzi i neka etarska ulja. Medutim. oeajnice i paprenog lisca. majoran. korijandar. Sezdeset grama paprenog lisca i po 20 g kore od cibukovine i eveta kamilice.i razne a lka loide i am ine koji veoma efikas no de· luju na uredivanje menstruaeije. 2.

kao p od 1. REUMATfZAM. kicice i timij ana. kao pod 1. beli i druge vr.tika privlace krv na periferiju. dolazi do jacih ili blazih nepozelj. ARTRITIS I ULOZI (podagra. ocaj ni ce.s. Za lecenje izvesnih bolesti. 18. s manje iIi vise uspeha. za lecenje ovih bolesti koriste se i razni cajevi za pice. T rideset gr am a cveta neven a i po 10 g ploda pa·sdrena. Po 15 g kamiIice. Ukoliko se piju. m aticnj aka 1 pa prenog lisca. treba traliti pomoc i savet lekara. U svakom slucaju. Tako. Pored toga. masazu. kupanje. tako i u domaCinstvima.od duzine aplikacije upotrebljenog leka. ISIJAS. i l1a taj nacin izazivaju manji priliv krvi u oblimjim unutrasnjim organima. 13. na primer. 14. protiv reumatizma 'i slienih bolesti. 12. Zbog toga pri upotrebi ovih· biljaka treba biti vrlo oprezan! Flogi. Dobro je pi ti caj zajedno sa 1-2 aspirina. Osobe obolele od hronicnog reumatizma najcesce se lece u banjama (Melenci. Zbog toga se ova sredstva koriste. kamtariona i pap renog lisca i 10 g gorke deteline. Medutim. gi'ht) Sredstva za draienje koze (Flogistika iii revu1 ziva) Sva ova obol jenja su teska i lecenje traje dugo. kako u bolnicama. Po 20 g miloduha. Po 50 g rusomace i p ap renog lisca. da bi se bolesnik sto vise preznojio.KOlE SE BOLESTI MOGU IZLECITI III UBLA2 ITI MEDI CINS KIM Bt UEM 157 11. slacica. Po 25 g paprenog lisca. najbolje uvece pre spavanja. treba ih uzimati sto toplije. kao pod 1. Za umirenje bolova najcesce se upotrebljava aspirin . kao pod 1. kore ci bukovine i r izoma p irevine.nih posledica. Po 50 g paprenog lisca i Cibuk ovine. obloge i sl. 15. rutvice. odolje na. nan e. ploda pasdrena. p itome nane. Pedeset gra ma paprenog lisca. 16. Po 40 g trave veremnj ace i cveta kamilice 20 g odoljena. 17. kantariona.ste luka. 'Pre svega onih od nazeba. upotrebljeni u slaboj koncentraciji iii drZani na kozi . Zavisno od biljne vrste. u slucajevima zapaljenja pluca i plucne maramice. rutv ice. kao pod 1. jer nestrucnon! upotrebom bilja moze doCi i do tezih astecenja koze. po 20 g biserka (Alchem iUa) kamilice i 10 g cve ta b ele mr tve koprive. u narodnoj i u naucnoj medicini raznih kontinenata kroz vekove se koristi izvesno bilje koje ima takvo delovanje da izazove draienje i crvenila kai e. Koviljaca i druge). odmah treba skrenuti paznju na to da ave biljke mogu brzo i lako prouzrokovati zapaljenje koze i izazvati plikove. cveta bele mrtve koprive i ka milice. od koncentracije aktivnih materija u spravljenom leku i . Mataruska. kao pod 1. ren i slicne biljke iii 1ekovi izradeni od njih. p a cak i rane. kao pod 1. u kozu. kao pod 1.

4.top!ijeg caja. rede terpentinsko ulje. Po 20 g kore be Ie vrbe. 2. Po 20 g lista breze i belog jase. Po 20 g rizoma idirota i pirevine. . vec i zapalje nj e koze i poj avu m ehurova i rana. korena angelike. kao pod 1. 'Procediti. Cesto se u domacins tvu koris ti nastrugan ren . Po 30 g stabljika l'azvodnika. trske i maslacka i !ista belog jasena i po 10 g plodova mOl'aca i anisa.0vih pupolja1 ka. kao pod I. kao pod 1. Po 25 g brc7. !ista koprive i trave rastavica. kantariona i brezovih pupoIjaka. kao pod 1. 14. Po 20 g cvcta surucice. persunovog korena i lista koprive i 10 g pupoljaka breze. razlicka. 6. ali mora biti cis to i sveze) ! Za drazenje koze upotrebljava se seme bele i crne slac ice. Po 20 g brezovih pupoljaka. kao pod 1. sumporne. kore kru sine i rastavica. ako se d rZe duze vreme na obolelom m estu. brezovog lista i trave srdacca. kuvati 5 min uta u pola litre vode. sapunjace i lincure i 10 g pupoljaka belog bora. Po 20 g vrbove kore. brezovog lisca i pupoljaka i po 10 g cveta zove i lipe. po 10 g zovinog cveta i koprivinog lista i po 5 g cveta nevena. Ij uta paprika i brda nka. kao pod 1.iaka ocediti i s to top!ije piti. 10. kao pod 1. dobro se i·s itni i pomesa.158 LECENJE BIWEM krace vreme izazivaju sarno p rosirenje kapilara i m alih arterija i pojavu blazeg crvenila koze. lista belog jasena. zaosladiti medom i piti svaka 2 sata po jednu solju sto .na i po 10 g pupoljaka i kore bele vrbe i kore krusine. trave sitnice. U slucaju jakih bolova uzeti 4 kasike smese. i2azvace ne sarno crvenilo. trave sitnice. kao pod I. Zbog toga ova sredstva t reba upotre blj ava ti vrlo op rezno! Cim bolesnik oseti j aku toplinu i peckanj e. Po 30 g korc bele vrbe. bozura i kamilice. 3. dakl e. 1 kaiiiku smese kuvati 5 minuta u 200 g vode u poklopljenom sudu i posle 10 minuta drzanja izvan stedn. rotkva . kore bele vrbe i trave rastavica. Protiv pomenutih obolj enja naveScemo veci broj kompozic ija caj cva. kao pod I. zove i lipe. upotreblj ene duZe. 7. kore bele vrbe i semena divljeg kestena i 109 zovinog cveta. 9. senevolne i!i tioheterozide. iste te biljke u jacoj koncen t rac iji. Po 20 g korena zdravca i zecjeg trna. dragoljub i mnoge druge bilj'ke koj e sad rZe tzv. trave daninoca i korena sapunjace. Po 20 g lista belog jasena. Medutim. 8. Po 20 g pupoljaka i lista breze i mahuna od pasulja i 40 g !ista crne ribizle. 13. oblog 1reba odmah skinuti i to mes to namazati svezim 1I1jem (moze se u po treb htJi ulje iii m as t za jelo. Po 20 g korcna vodopije. 5. korena zutog trna i pupoljaka belog bora i breze. kao pod I. koprivinog !ista. 12. one s to se traz i od le ka . I k ao pod 1. vrbove kore i kamilice i 10 g pupoljaka be log bora. kao pod 1. 11. kao pod 1. korena zecjeg trna. Po 20 g brezovog lista. jer j e uzrok bolova vrlo raznovrstan : 1.

lipe. kad se smlaei. kao p od 1. 26. majk ine du ~ i ce . kao pod IS . ~kinuti i. CAJEVl ZA ZNOJENJE. m iloo uha i paprenog lisca j 10 g Ji. 24. kroz pla lno procediti i sipati u kad u s toplorn vodorn u koj oj treba bolesn ik da se kupa. Po 30 g ko rena si te. 30 g vrbove kor e i 10 g plodova Ijos ka vca . a ko mu . 17.sta belog jasena. Dvesta grama p upo lja ka belog bora i 100 g rnajkine du~ i ce kuvat i 3 min u la u 5 litara vode u po kloplj en orn lS udu.KOJ E SE BOLESTI MOGU IZLE CIT I ILl UBLA t lTI MEDI CI NSK IM BIW EM 159 I S. Po 45 g podubice i lis ta borovn ice 10 g lista belog jasena. metvice. Oni . Ako boles nika pocne ped. o ne se 'i pak korilS te vi's e hiljada godina i ne Il a pu ~ taju ni da nas . tizm a. kao pod 15. To s u lekovi nasih p reda. Tri puta dnevno piti p o 1 kafenu kasiku svdeg soka iseedenog iz sarnlevene presne kas ikare (Cochlearia officinalis). Sto gram a slucani h kl ek inj a i po 50 g !i sta pitome n aDe i lovQJ-ike popar iti sa 2 lilra k ljucale vo de. Prozeblom putniku i namerniku eaj od zove. troskota i orahovih Ijusaka. 21. drlati oko 2 minuta da kljuea. u kojoj se bolesnik kupa. Po 30 g vranilovke. kao pod 1. 16. Po 30 g razvodnika . 100 g stucanog grekog sem ena i 200 g k a miliee pomesa ti . 2 kasike ove sme ~e popariti sa 400 g kljuca le vode i p osle 2 sala oeedi ti. kao pod 1. pok lopioti i posle pola sa ta ocedi ti i tu teenos t doda ti u toplu vodu u kojoj se bolesnik kupa . 25. 22 . trave troskota 'i vrbove kore i po v reum a10 g r as tav ica i cve ta surucice. o s tavi 2 sata. Po 50 g majki ne du ~ i ce . Kad se ovaj eaj ohladi. doda mu se 50 g samlevenog iii istucanog seme na erne slacice zam o tane u pla t no. na ne iii neke druge lekovite biljke. PROTIV NAZEBA (Sudorifika iii dijaforetika) l ako na uc na rnedieina i fa rmacij a jo ~ nisu objasnile fiziolos ko dejstvo rnnog ih bilj a ka koj e izazivaju :zmoje nj e. obriSe se i n a m aze t elo eistim svezim ulj em iii m ascu . kao pod 26. trs ke i pirevine 10 g nane. ~tu ca n og grc kog semena i korena idirota i Iista ruzrnarina.ka koji nikada i nikome nisu skodili. s tav iti u retko platno i spusti'ti u lonae u kom e kljuea 5 Ii tara vode. zas la dit i m edom i toplo pi. neka izade iz kade. Ovaj eaj se ceni proti. Po 20 g kore divljeg kes tena. zas ladi t i medom i toplo piti izjutra i u vece. teenos t u suli u kadu sa top 1 0m vodom. Po 100 g ka mi lice. Po 20 g lisla breze i kopr ive. 20. kao pod 1. 23.koza pocrveni. J ednu kasik u pupo ljaka belog bo r a popariti sa 200 g kl jueale vode i posle 2 sa ta ocedi ti. kesa sa s laeicom izvadi i 5 litara tog leka s tavi u kadu s vodom za kupanj e. vrani love trave i pupoljaka b elog bora. 19. 18.ti: najbolje I ~olju izjutra i drugu uveee (protiv uloga). majlkine dusiee i idirota. Tris ta gr am a borovih pupolj aka i po 100 g vranilovke i majkine dusice. sa 1-2 table te aspirina i te kako ce pomoci i spreciti mnoge komplikacije koje mogu nastati od nazeb a . 27 .

160

LECENJE BIU EM

koriste ne samo varosanim a koj ima 'Su nadomak lekari i apotckari vee, pre svega, bn'lanima i planineima koji ponekad treba da prepesace dcsetine kilometara po snegu i nevremenu do prve pomoei, a na tom putu bolest moze jos vi "e cia se komp likuje i cia se lose zavrsi. Za vreme ra tova i beza nij a dobar caj je cesto pasonosan lek. Navescemo nekoliko reeepa ta 0 slozen im cajevima od lekov itog bi lja, m esavi ne rawih bezaz leni h bilj nih droga koj e se watno vise koriste u inc1ustrij ski razv ij enim zemljama Zapadne Evrope i Severne Amerike nego u nerazvi j enim koje obicno obi luju lekovitim bi lj em , j er ga one slabo iIi nikako ne koris te, naj cesee zbog neznanja, zaosta los ti i zdravstvene neprosvecenosli.
Posl ednjih l1ekoliko godil1a zdravs l veni radnici daju sve veei olpo r, r eakciju na pl'el el'alllL i ne uvek opravdal1u upolrebu antib iolika za spreeavall j e i leeellie l1a j ob i{;lI ij ilz svak idasl1ji h obolj en ja. Pogotovo u n'ordijsk,im zem-

Ij ama, Kanad i, AustraIiji, Japanu, Engleskoj , SSSR i drugde, sve vise izbegavaj u lIpotrebll anlibiol ika (daju ih sa rno kada 1e to zaista neo phod no i opravdano) i bolesnieima preporucuju prirodne lekove, koristeei, pre svega, lIeskodlj ivo l ekovi l o bilj e, sunce, voc/£{ , eist vazduh l , s ve drugo sto ne moze coveku s koditi , nego sarno koristiti. Protiv gripa, nazeba i tome slicno koristi se kao preventivna mera bilje koje sadd i t7.V. filol'lcide (antibakterijske sastojke viseg bilja), 0 kojirna se govori u ovoj knjizi. Evo nekoliko m esavina cajeva koj e moze svako pripremiti:
1. Po 1 ka siku lipovog i zovinog eveta pomesati i popariti sa 400 g kljucale vode, smesta poklopiti i sto IOplije p opiti zasladeno medom iIi nekim sokom prija tnog sla tkog i nakiselog ukusa. 2. Po 20 g trave daninoca, bo, r az ine, pomocnice, vrbove i bres tove kore, kao pod 1. 3. Po 30 g lipovog Ii zovinog eveta ~ I pupoljaka erne topole i 10 g pupoljaka breze, kao pod 1. 4. Po 25 g kore od vrbe, erne topole i si msira i klekinja, kao pod 1. 5. Po 25 g korena repusine, koprive, sapunjace i zecjeg trna; sve se mora pre thodno dobro isitniti; 3 kasike ove mesavine kuvati 5 minuta u pola litra vode i zasladeno sto toplij e popiti u nekoliko doza. 6. Po 20 g lipovog i zovinog eveta, pupoljaka erne topole i vrbe i po 5 g eveta razlicka, nevena, suruciee i ernog trna, kao pod I. 7. Po 25 g korena sapunjace, angelike, dikiee iIi bele boee (Xanthium spil10sumJ i .trske, kao pod 1. Caj piti sto topliji, kao i sve ostale cajeve za izazivanje znojenja. S. Po 20 g vranilovke, majkine dusiee, kamiliee, zove i lipe, kao pod 1. 9. Po 2" g kamiliee, zove, lipe i pupoljaka erne top ole, kao pod I. 10. Po 20 g majorana, ad verema trave, metviee, lipe i zove, kao pod I. 11. Po 25 g dab ric ice, vrbovih pupoljaka i eveta zove i suruciee, kao pod 1. 12. Po 25 g korena kraljevea, angelike, selena i sapunjace, kao pod I. 13. Po 25 g dimnjace, pupoljaka vrbe i topole i metviee, kao pod 1. 14. Po 40 g lista pitome nane i dbizle i po 10 g vl'bove kore i pupoljaka ad erne topole, kao pod 1.

KOlE SE BOLESTl MOGU IZLECITl III UBLAZITl MEDICINSKIM BUJEM

161

PROTIV ZNOJENJA Velebilj e, tatulil i bunika deluju kao energiana sredstva protiv znoj enja, ali su te biljke vrlo j akog dejs tva i nepafnjom i nepravilnom upotrebom mogu izazvati teska trovanja, pa i smrt! Zbog toga se one mogu dobiti sarno u apoteei na lekarski recept. Sreeom, ima i neotrovnog bilja, i~tina, slabi jeg dejstva, ali one takode smanjuje prekomerno znoj enj e. To su zal fija ili kadulja, b eli luk, ariseva gljiva, ocajniea, miloduh, orahove Ijuske i liSee i dr.
1. Dve kasike zdrobljenog zalfijinog lisea popariti sa 200 g kljucale vode, poklopiti j posle 1 sata odliti, zasladiti medom i popiti pre spavanja. 2. Kasika zalfijinog li6ta i kasika miloduha, kao pod 1. 3. Po 40 g zalfije i rniloduha i 20 g orahovih ljusaka isitniti i pornesa~ i; 2 kasike ove smese popariti sa 200 g kljucale vode i upatrebiti kao pod 1. 4. Po 25 g ocajnice, miloduha, zalfije i orahovth ljusaka (i ovde kao i u svim drugim slueajevima treba kori·s titi sarno i iskljucivo zelene ora h we Ijuske) isi>tniti , pomcsati i upotrebiti kao pod 1. 5. Cetrdeset grama lista zalfije i po 30 g lista hajducice i pola anisa, J,.l·~ pod 1. Po potrebi, moze se piti i u toku dana po 1-2 caSe caja. 6. Cetrdest grama rastavica i po 20 g zelenih orahovih Ijusaka, lista 7.alfije j korena odoljena, kao pod 5.

PROTIV GROZNICE I NAZEBA Pored sintetskih lekova, upotrebljava se kininova kora i drugi Iekovi. Od domaceg bilja upotrebljavaju se bilJke sa salicilnim derivatima, kao sto su pupoljci erne topole, vrbova kora i neko drugo bilje. OSlim toga, vekovima se upatrebljavaju razne gorke bHjke, pre svega Iineura, kicica, gorka detelina (grciea) i druge domaee biljke. Ovi cajevi se piju sa aspirinom.

1. Sezdeset grama vrbove kore i po 10 g lineure, kiciee i trave-ive isitniti i pomesati. Kasiku ove mesavine kuva,ti 2-3 minruta sa 200 g wdc, proeediti i topio popiti u podne i uvece. 2. Po 25 g kiciee, lista belog jasena, grciee i hrastove kore, kao pod 1. 3. Po 50 g kore vrbe i erne topole isitniti, dobro izmesati i od te mesavine 1 kasiku kuvati 10 minuta u 200 g wde, procediti i topio piti 3-4 puta dnevno. 4. Po 50 g pupoljaka erne topole i Lista belog jasena, kao pod 1. 5. Sedamdeset grama vraniIovke i po 15 g !ista belog jasena i vrbove kore, kao pod 1. 6. Po 40 g kore vrbe i erne topole i ,po 10 g Iilsta belog jasena i vranilovke, kao pod 1. 7. Po 30 g gorke deteline i lista belog jasena i pupoljaka erne topole i 10 g lineure, kao pod 1.

162
K02NE BOLESTI

LECENJE BIWEM

Leeenje koznih bolesti je vrlo s lozeno i obieno veoma dugo trajno. lako je na ucna medicina i na ovom polju ostvari la krupne nap re tke, jos uvek ima znatnih teSkoca u lecen ju izvesnih hronienih i upo rnih oboljenj a koze. Zbog toga se bolesnicima preporueuje da se n e Ieee samouck i, na svoj).l ruku, nego da se za savet i pomoc obra te dermatologu. Narodno leeen je koznih bolesti vrlo "je raznovrsno i staro, kako u nas tak"O i u drugih n aroda na raznim kontinentima kroz vekove, jer su higijenske prilike don edavna bile vrlo lose. Zato je, narocito za zaostale krajeve, od posebnog znacaja zdravstveno prosvecivanje. Ukoliko su uslovi zivota losiji, utoliko ima vise oboljenja, osobi10 koznih. Prema tome, svakodnevno kupanje, presvlacenje ~ cis/Dca, pre svega i iznad svega, najbolje mere su predohrane proti v vecine koznih bolesti. Najvise je kozl1Iih oboljenja za vreme ra'tova, bezanija i drugih nenormalnih prilika. Zbog toga je neophodno poznavanje onih mogucnosti i sredstava koje nam primda u svako doba pruza. U miru ih ,treba dob ro upoznati da bismo ih u slueaju rata mogli uspesno koristilli, pogotovu ako se nademo daleko od zdravstvenog centra. Za lecenje komih oboljenja ima ramih lekova. U terapiji se kori sti, cesto s dobrim uspehom, velik broj biljaka i biljnih derivata. Jedni se primenjuju spolja, a drugi iznutra. lma prostih i slozenih takvih lekova. 1. Spolja se upotrebljava bilje koje sadrZi ulja i masti, zatim sluzi i srodnlh poliuronskih jedinjenja, tanina i drugih polifenolskih materija, azulena i proazulena, vitamina .i provitamina, hinona i antrahinona, antiseptiebh etarskih ulja, zatim se koriste biljni katrani, balsami ~ drugo. Samleveno bademovo, laneno, buaokovo, leSnikovo, btmdevino i drugo llijeno semenje upotrebljava se viSe hlljada godina kao veoma blago sredstvo za lecenje raznih upala i ozleda koze i sluzokoze. Osim ulja, koje je glavni Jekoviti sastojak ovog semenja, deluju i drugi korisni sastojci (vidi poblize 0 tome u ovoj knjizi gde se govori 0 -svakoj od ovih biljaka). Za lecenje se koristi i cisto ulje ovih biljaka, bilo za mazanje, bilo kao podloga za spJ-avljanje ramih obloga, cicvara, kasica, melema, lekovitih masti i drugih lekovitih preparata. Medutim, treba naglasiti da lekovitost samlevenog uljenog semenja i njihovih ulja nijc ista. Tako, na primer, sveze sarnJeveno laneno seme ima viSestruko dejstvo, jer osim ulja, blagoVvorno deluju i drugi kori·s ni sastojci tog semena (vidi »laneno seme«) koji dopunjuju dejstvo Cistog ulja. Od uljevnog semenja, pogotovu onog u kome ima i sluzi (Ian, dunja, buaca~), spravljaju se u dermatologiji, nauenoj kozmetologiji i sLienim specijalnostima razne.maske iIi oblozi za lice i za druge delove tela da se koza »podmladi«, osvezi, ovlaZi, omeksa. Za leeenje opekotina od sunca, 'k ljueale vode i drugo koriste se masne materije, pre svega, razna susiva ulja sa mnogo glicerida nezasicenih masnih kiseii1'!a, provitamina i vitamina (Janeno, riblje i dr.). Sve te masne materije (masti i ulja) moraju 'biti potpuno sveze, neuiezene i neutralne reakcije. Stara, u,zegnuta i kisela ulja i masti vise skode bolesniku nego sto mu koriste. Zbog toga se nikako ne smeju upotrebljavati za lek.

KOJE SE BOlEST! MOGU IZlllclT! III UBLAZIT! MEDICINSKIM BIUEM

163

Beli i crni slez, trandavilje, dunjino seme, islandski lisaj i druge lekovite biljke bogate sluzinza uspeSno se koris te za l e~enj e zapa lj enja koze. Kao i ulja, tako i s luzi n a kozi grade neprekinut za·s titni film. Kamilica, bela i zuta hajdunca, odoljen i druge miri~me lekovite biljke sa azulenima takode ulaze u sas tav ra'Zllih lekova i kozmellickih prep arata za negu koze i protiv raznih upala koze i s luznice (antiflogis tika). Vranilovka, timijan, majkina dus ica i neke druge mirisne biljke sadrzc timola i karvakrola, dva fenolska jedinjenja j <llkog anllisepti~nog dejstva. Neke vI'ste bosiljka i ze~ja stopa imaju eugenola, jednog fenola vel ike antisepti~ne moei i jakog, prijatnog i dugotrajnog mirisa. Trava od srdobolje, srcanik, steza, petrovac, pupoljci od dunje, kruske, hrasta i jabuke, hrastova kora, lubeni~arka, ze~ja stopa, zdravac i druge biljke oporog ukusa sadrZe tanine i dmga, polifenolska jedin:jenja, zbog cega se upotrebljavaju za 'Ie~e nje rana, ekcema, krasta i drugih oboljenja. Kori5te se u obliku obloga ili kao doda;tak kupkama. Slicno dejstvo je i liSea, 'Pupoljaka, kore i zelenih Ijusaka oraha, u kome ima jug/ona i drugih materija. Daninoe, brsljan, rastavic, sapunja~a i neke druge saponinske biljke koriste se 5polja (kupke, oblozi) i ~znutra (~ajevi) za le~enje izvesnih upornih hroni~nih koznih bolesti nastalih kao rezultat poremecaja prometa materija (metabolizma). Za le~enje psorijaze narod jede bundevu. Za le~enje ekcema i psorijaze koriste se peruvijanski balsam, stiraks i araToba (hrizarobin). Za sazrevaHje i'ireva pot ko znjaka (ruicina) prave se kaSice i melemi od samlevenog semena lana, dunje i bua~ka, crnog luka, pivarskog i domaceg (kiselo testo) kvasca i drugo. Osim toga, svaki dan se pojede po 25 do 30 g pivarskog iii pekarskog kvasca. IIi se od kvasca pravi jedna vrsta boze (poblize vidi »kvasac«). Za lecenje ogrebotina, posekotina i rana narod lkonisti razno opore bilje, najviSe bokvicu, ranjenik, petrovac, neven, brestovu kOTU, hajdu~icu, be1i i crni luk, bosiljak i dru'go bilje bogato anti'5 epti~nim sastojcima (vidi poglavlje »fitoncidi «). Protiv peruti, za porast kose, za jacanje korena kose, protiv opadanja kose koriste se koren kopnive, ricinusovo ulje, brsljan, sapunja~a, daninoc, kamilica, brezov sok, katran od bora, jele i bukve i drugi biljni lekovi. Protiv suge upotrebljavajuse perubalsam, stirak,s i ,katr<lllli a u narodnoj medicni cemerika, durvan, buhac, hmelj i 'I1eko drugo bilje. II. hnutra. Za lecenje koznih bolesti, istovremeno sa kupkama i oblozima, piju 5e razni cajevi i drugi lekoviti pripravci. Za leeenje raznih derma'toza koristi se daninoe, sok od krastavaca, bundeve, opuncije, breze, nekih vr.slta aloje, jabuka, repuSine, maslacka, ruse, Cuva'I1kuce i drugog soenog bilja. Veoma su korisne tzv. »proleene kure«, dijete upotrebom svezih, presnih mladih Iistova maslaCka, bokvice, salate, moraca, dragoljuba, lubenicarke i 'I1ekih drugih biljaka s prav,ljenih u obliilku salate. Korist·i se i sok od breze i kupusa, koren od repusine, lisni pupoljci od artiSoke, ~esljuge i lipe, sasvim mladi beli pupoljci od spargle i drugo. U novije vreme, otkako je,

164

LECENJE alWEM

srecom, pocela industrijska 'PrOiZlvodnja vocnih sokova, sve 'je veci broj 0 50ba koje svakodnevno umesto alko holnih napitaka piju razne vocne sokove (pobJiZe vJdi Voce i povrce - lek i hrana). Nadamo se da ce se i kod nas poceti proizvoditi kvalitetan i ukusan lekovit sok dobiJ en cedenjem presnog, svezeg kupusa, a, eventual no, i sokovi od drugog povrca, ,!conzervisani bez dodataka skodlji vi h za zdravlje potrosaca. U lJiljnim sokovima koncen lrisani su svi aklivni saslojci od velikog bi% s kog znacaja. Celijske membrane su cd celuloze iii od drugih indiferentnih matel'ija, zbog cega one predstavljaju balast, sastojke neko risne za ~oveka . Prema tome, proizvodnja i upotreba higijenskih biljnih sokova imaju opsti bioloski znacaj.

Da kola bude vlafnija, mek§a i sveZija
1. Po 25 g miloduha, ruzmarina i kamiliee popar·iti jednim litrom klju-

cale vode, poklopiti i, kad se ohJadi, dcdati 5 g sveze stucanog semena slacice, ostaviti 1 sat i zatim proeedHi. U dobijeni caj natopiti meko cisto platno i stavljati kao oblog iii caj dodati u kupku. 2. Po 5 g cveta lavandule, kamHice i pomorandze dobro izmesati i dodati 5 g s lacicinog semena, kao pod 1. 3. Po 5 g cveta muskat'l1e zalfije, kamiliee i lava;ndule i 5 g slacicnog semena, kao pod 1. 4. Po 5 . g !ista zalfij e, ruzmarina i lavanduJie i 5 g slacicinog semena, kao pod 1. 5. Po 5 g miloduha, borovih pupolja ka i kamilice pomesati i spraviti &j kao pod I, pa tome, umesto slaCice dodati 1 kasi ku sveze nastruganog rena. Napomena. - Ako bolesniku ,k oza pocrveni posle upotrebe ovih cajeva, posle kupke iii obloga, kozu treba namazati svdim uljem iii cis tom ispranom mascu. Dsim ovih lekova za spoljnu terapiju, bolesnici treba istovremeno da piju &jeve za znojenje u kojima ima cveta zove, lipe, trna, kamilice, divizme, vrbove kore, pupoljaka od erne topoJe i sl. Dve cajeve piti 5to toplije, da bi se postiglo sto obilnije znojenje.

Zapaljenje koie i li§aji

I. Cajevi za kupke i ob/oge
1. 5to grama kamilke popariti jednirn litrom kljucale vode, poklopiti, s vremena na vreme promesati i posle 6 sati ocediti, iscediti. i taj caj dodati vodi za kupanje iii u njemu nakvasiti cisto flanelsko platno i njime oblagati kolu. Ukoliko se caj koristi za kupanje, U · kadi treba ostati bar t sat. 2. Sezdeset grama kamilice i 40 g Iista hajducice, kao pod 1.

KOJE SE BOLESTI MOGU IZLECITI ILl UBLA21TI MEDICINSKIM BIUEM

165

3. Pedeset gra ma kamilice i po 2S g lista haj,flucice j bokvice, kao pod 1. 4. Po 50 g kami li ce i pe trovca, kao pod 1. 5. Po 30 g rizoma trave od srdobolje i pupoljaka (vrhova grancica) od hrasta i vrbe, kao pod I. 6. Po 50 g vrhova, ml adi h grancica oraha i kru~ke, kao pod 1. 7. Po 30 g ml ad ih vrhova oraha, kru~ke i hrasta, kao pod 1. 8. Po 30 g vrhova grancica oraha, dunje i kamilice, kao pod 1. 9. Po 25 g samlevenog semena lana i grckog semena i cveta kamilice, kao pod 1. 10. Po 20 g samlevenog grckog semena i cve ta kamil-ice, hajdu?ice, nevena i trandavilja, kao pod 1. 11. Sezdeset grama kantariona i 40 g kamilice, kao pod 1. 12. Po 30 g rastaviea, kantariona i kamilice i 10 g orahovog mea, kao pod I. 13. Po 30 g hras tove kore, pupoljaka majske ruze i rizoma idirota i 10 g petroYca, kao pod I. 14. Sezdeset grama bokvice i po 20 g petrovca i hajduCice kao pod 1. IS. S to gra ma vucje ja bucice kuva ti IS minuta u 1 litru vode, posle 6 sati ocediti i tom vodicom ispira-ti iii u njoj natopiti flanelsko platno i stavljati obloge (ovim se mogu leciti i ra ne koje te~ko zaceljuju, ulcus cruris
i sl.).

II. Cajevi za pice
1. Po 20 g kicice, gorke de teline, cveta kamilice i bele mrtve koprive i obrezovog lisea; 3 kasi ke ove sme~e poparHi sa pola litra kljucale vode, poklopiti i posle 4 sa ta ocediti i nezas ladeno pitJi pre jela. 2. Po 20 g pelena, klekinja, bokvice, lista oraha i trave daninoea, kao pod I. 3. Piti 3 puta dnevno po pola kafene kasike svezeg soka iscedenog iz presnog korena repusine iii maslacka.

Ekcemi
I. Po 25 g korena maslacka .i vodopije, orahovog lista i pupoljaka spar-

gle; 3 ka~ike ove sme~e kuvati 2 minuta u pola litra vode i posle 2 sata ocediti i piti nezasladeno pre jela. 2. Po 25 g korena i trave vodopije, orahovog Usta i pupoljaka spargle, kao pod 1. 3. Cetiri kasike trave daninoca, .kao pod 1. 4. Cetrdeset gram a plodova pasdrena i po 20 g trave daninoca, !ista gorke deteline i plodova moraca, kao pod 1. 5. Sezdest grama trave !i~ajivice i po 20 g kamilice i trave daninoca. kao pod 1.

166

l ECENJE BIU EM

6. Pedese t gra ma kamilice i po 25 g majkine dus iee 1 rusomace, kao pod 1. 7. Po 50 g eveta brdanke i ka miLiee, kao pod I. 8. Po 30 g trave ruse (zajedno s korenoml , korena mas lacka i repusine 10 g trave daninoca, kao pod 1. 9. Tri p u1a dnevno pre jela popi·ti po 2 kasike svezeg soka iseedenog iz svezih krastavaea. Promrzl1ne
1. Sto grama h rastove kore iii 50 g hras tovih sisaraka stueati u sita n prah, 10 minu ta ku va ti u 2 lit ra vode i posle 4 sa ta ocediti. Ovim cajem natopiti fl anelsko pla tno i n j ime oblaga ti prom rzia meS1a. 2. Po 50 g eveta nevena i k am iIiee i 30 g !ista oraha, kao pod 1. 3. Po 50 g u p rah stueanih h rastovih sisarki i rizoma trave od srdobo Ije, kao pod 1. 4. Po 40 g eve ta brdan ke i kamiliee i nizoma trave od srdoboIje, kao pod I. 5. Po 50 g pupoIjaka od erne topole i m ajske ruze s tavi1i u litar svezeg ruIj a, tegiu U1mota ti ru ciste .krpe i drtMi 8 sati na vodenoj pari; tim ulj em kas nij e mazati promrzia m es ta. 6. Sto grama vrhova granciea s IiScem od ruja, kao pod 1.

MALOKRVNOST
(Anemija)

Koris ti se razno bilje ne bas prijatnog ukusa. Ovi cajevi se moraju piti pre jela i nezasladeni. 1. Po 25 g Iistakoprive i trave-i·ve preliti sa pola 1i<tra hrIadne vode, poklopiti i ostaviti preko n06 da se kiseli. Srurtradan izjutra kuvati 2 minuta i, kad se ohiadi, oeediti, iseediti i piti po 1 casu 3 puta dnevno pre jela. Posle 3 dana jedan dan ne piti , cpa opet nas taviti. 2. Po 25 g lista koprive i trave petrovca, kao pod 1. 3. Po 25 g Iista koprive i pupoljaka majske rue, kao pod 1. 4. Po 10 g trave-ive, petrovca, Iincure i sipurka, kao pod 1. 5. Po 20 g sipuraka, plodova maline i oskoruse, kao pod 1. 6. Po 20 g oskoruse, maline i lista koprive, kao 'Pod 1. 7. Po 15 g !ista koprive, hajducice, ribizle i sipuraka, kao pod 1. 8. Po 25 g korena lincure i sladi ca, kao pod 1. 9. 15 g korena idirota i lincure, po 10 g sipuraka, kupine i oskoruse, kao pod 1. 10. Po 10 g cveta 1rna, gloga, majske rue i trandavilja, kao pod 1. 11. Cetrdeset grama pupoljaka majske rue i po 10 g sipuraka i sumskih jagoda, kao pod 1.

KOlE SE BOLEST! MOGU IZLECIT! ILl UBLAt IT! MEDIelNSKIM BIlJEM

167

12. Po 20 g drenjina, kupina J Sipuraka, kao pod I. 13. Po 10 g trave·ive, podubiee i hajduciee i po 30 g ~ip uraka, kao pod 1. 14. Cetrdeset grama idirota i po 10 g Iineure i malina, kao pod 1. 15. Cetrdeset grama drenjina i po 10 g korena maslacka i glogovog eveta, kao pod 1.

LEKOVl ZA JACANJE ORGANlZMA
(To lli ka iIi roborarzcija)

Za leccnje oplite slabost i, iznemoglos ti ,i slicni h oboIj enj a nas talih kao poslediea p re leza nih ralOih hronicn ih, dugo traj nih bolesti, vekovima se unarodnoj i naucnoj ntedieini koristi ralOO lekovito b ilj e. Najvi~ e se eeni bilje oporog ukusa, tj. one koje ima mnogo lanirza iIi ~ ta vsk ih mate rij a. Za popravljanj e apetita, pa prema to me i za j acanj e, upotreblj ava se mnogobrojno neot rovno gorko bilje. Naucna, a pogo tovu n~a narodna medicina mnogo eeni izvesno domace billj e koj e sad rfi po red tanina j o~ i gorkih i mirisl1ih sastojaka. Ponekad se u toj bogatoj reeepturi nadu i biljke koje istovremeno sadrie i neo trovne ljul e materJje Iooje, takode, popravlja.iu apetit, j er d raze organe za varenje i time pojacavaju lucenj e pljuvac ke , zeludacnog i drugih sokova bogatih raznim enzimima n eophodnim 7-ll var enj e hrane. lako lecenj e ovim sredstvima za jacanje jo~ nije dovoljno prouceno i naucno objas njeno, ovi lekovi se ipak -svuda i svakodnevno koriste u nas i u inost rans tvu . Njihova upotreb a vekovima n e pres taje. Naprotiv, ona poslednjih godina sve vise raste. Najvise upotrebljavano do m ace oporo i gorko bilje za jacanje bilo bi: list i koren koprive, troskot, lisae, ziva trava , emi gavez, mrtva kopriva, petrovae, hajduc iea, podubiea, trava-iva, stavolj, verbena, vodopija, xuti tm, hrastova kora , :tir i sisarka, orahova ljuska, pupoljci i list, evet, list i plod raznill vrsta ruia i brusniee, lis t i plod kupine, ma line, rihlzle, ~umske i pitome jagode, ogrozda, dunje, jabukc i musmule, kora pitomog i divljcg kestena i jove, suruciea, ocajniea, drenova kora i drenjine, tmjine, zecja stopa, trava od srdobolje, lubenicarka, srcenjak, steza, koren i list borovniee i drugo oporo voce i bilje. Ono se spravlja na ralOe '!lacine, a najbolje ga je kiseliti desetak dana u starom emom vinu. Pije se 3 puta dnevno po jedna casica na pola sata pre jela. Najcesce korisceno do mace gorko i mirisrzo bilje za jacanje je: kicica, lirzcura, gorka de telina, I ra va-iva, podubica, hajducica, pelen, pupoljci od erne topole, rizom od zdravca, evet od kaline, vinovo lisee, evet od suneokreta, kora od gorke pomorandze, idirot, ocajnica, bl3iZeru 6katj , artiSoka, odoljen, maslacak, hmelj, rudinski pelion, cempresove siSarice, komonika i drugo. U najnovije vreme sve ,s e vi~e koristi bilje koje ima pektirza, kao ~IO su dunja, mus mula, divlja jabuka i kru~ka, ljuska od pomorandze i limuna i drugo. NajviSe pektina ima u nekim nasim zrelim plodovima, U vocu, 050bite u Ijusei. Na primer u Ijusci jabuke ima 17, a u ljusci pomorandze do

168

LECENJE BIUEM

25% pektina, zbog I:ega se koristi za ekstratkciju pelctina u industrijskim razmerama, j er se pcktini (poliuronske slofene koloidne materije) sve vi~e i raznovrsnije koriste u borbi protiv dosadnih letnjih proliva i op ~ te slabosti, osobit o u dece. Ranije navedenc biljke upotrebljavaju se I.l raznim vidovima, u obliku raznovrsnih preparata: pra ~kova, I:ajeva, tinktura, ekstrakata, tonil:nih vina i drugo. Uvek se uzimaju pre jela! SloZenrl:jd lelrovi se spremaju u apote· kama. Gorko bilje za jacanje apetita, zeluca i uopste za jacan je je mnogobrojno. Najvise se ceni ono ikoje je ne sarno garko vee .i·s towemeno i oporo, mirisno i sluzavo, jer takvo b.ilje ima J<ompieksno delovanje. 1. Nesumnjivo je da je jedno od najboljih sredstava za jaeanje nasa lincura, koja se ceni svuda u svetu kao vrlo kvalitetna. Lekovi od lincure mogu se izraditi na vi~e naeina, a najbolje je gorko vino i gorka rakija: 200 g lincw'c i'Seokati i zdrobi·ti u gu-ub prah krupnoee pSecianog staviti u sud i preliti jednim litrom najbolje komove rakije iii najboljim starim crnim vinom, zatvoriti i drZati desetak dana, a za to vreme po nekoliko puta dnevno dobro promuekati. Posle toga odliti, sto bolje i'Scediti, razliti u manje, I:iste boce, dobro zapusiti i ouvati na hladnom mestu. Pije se tri puta dnevno na poJa sata pre jela po jedna raki:jska iii manja vinska casica. 2. Isto tako se moze nacn iti i gorkovaca travarica od Jci.Cice, hajdul:ice, gorke deteline, kore gor,ke pomorandZe, hmelja (~isarice), pelena, podubice, trave-ive, idirot"a i mnogog drugog gorkog bilja . . 3. Mnogim bolesnicima pomaze eaj od ove smese: po pola kasil:ice lincure, kieice, idlrota i kore gor·ke pomorandZe dobro isitni.ti, preliti sa dva decilitra kljueale vode, pokJopiti, ostaviti 2 sata, procediti i pi't i 3 puta· dnevno pre jela po 1 kasiku. Gorki Jekovi za apetit se ne smeju zasladivati i uvek se piju pre jela! Zanimljivo je i vaZno napomenuti da fi.toterapeutti, najellveniji lekari pobornici za upotrebu bilja u -leeenju u FTancuskoj, Engleskoj, Nemaekoj i drugim zemljama Zapadne Evrope, veoma mnogo cene oporo i gorko bilje za jal:anje slabunjavih i malokrvnih. Od domaeeg bilja vredno je spomenuti, pre svega, one kojeg u nas ima u izobilju, a koje se u Zapadnoj Evropi mnogo koristi za izradu prostih i slozenih lekova za jal:anje, osobito raznih tonicnih vina, eikstrakata i tome slieno. Medu gorkim biljem najvise se ceni naSa lincura i 'kil:ica, a zatim blazeni I:kalj, grl:ica (gorka detelina), vodopija (cikorija) , zuti tm, dimnjal:a, maslatak, artisoka, razne vrste stavolja, broe, podubica, pe\en, ocajnica, cvet suncokreta, siSarice hmelja, verbena, komonika i neko drugo gorko bilje. Ovo bilje se uzima iii pojedinal:no iii u smesama. Posto se smese I:ajeva ne mogu spravljati nestrul:no, odoka, nego na osnovu poznavanja hemijskog sastava i sinergil:nog farmakodinarnskog dejstva, bolesnici se moraju obratiti lekaru za savet i pomoe.

=,

KAKO I KAD TREBA BRA TI LEKOVITO BILlE

S[a l110raju mati citaoci kojz zele da se posvete sakupljanju, susen ju,
unovcenju i upolrebi lekovitog bilja

U Jugoslavi ji ima vise desetina hiljada vrsta biljaka, ali one ni su sve lekovite. Zato se ne moze brati rna koja biljka, sve sto nam dode pod ruku. Treba prikupljati sarno one medicinsko bilje koje se te go dine trazi za ot· kup. Biljari se mogu stalno obavestavati u zadrugama i preduzeCima za lekovito bilje, raspitujuCi se sta se trazi, koliko, po kojoj ceni, kakvog kvaliteta itd. , Svaka biljka trazi l11esto i zemlju na kojoj najbolje uspeva. Zato je treba brati sarno tamo gde je najbujnija, najlepsa i najzdravija, jer je droga dobijena od takvih biljaka najboljeg kvaliteta, posto sadrii najviSe lekovitih sastojaka. - Isto tako, svaka biljka ima svoje vreme kad I je ·treba brati, jer u to doba ima najviSe lekovitih sastojaka. Retko kad se upotrebljava cela biljka. Najcesce. da ne kazemo gotovo redovno, koriste se sarno pojedini biljni organi, sarno oni u kojima biljka nagomilava najviSe lekovilih
sasf.ojaka.

Velik je broj problema 0 kojima svaki iskusan biljar mora voditi racuna. Uopste, tesko je dati neko po~puno uputstvo za rad na terenu, propise koji bi sve obuhvatili, sta sve jedan biljar mora da zna. Ipak, postoje izvesni obicaji, kroz vekove stecena is'k ustva, potvrdena naucnim ogledima i analizama u laboratodjama, ponekad cak i nepisani »biljarski zakoni« kojih se svaki napredan sakupljac lekovittog bilja u na's i u inos·transtvu strogo drii i koje postuje. Ta opsta pravi'la bila bi, uglavnom, ova:

1. J edllo lice iii jedna odredena druzina treba i sme da sakuplja u toku jednog dana iii seZOl1e samo jednu vrstu medicinskog bi/ja. Tek kad one
procveta, »prode«, onda se moZe .j sme preCi na sakupljanje druge vrs'te. Ako jedno isto lice istog dana, u istu korpu stavlja vise vrsta bilja, stalno preti opasnost da se one pomesa. Osobito treba paziti da se otrovno bilje ne pomeSa Sia neotrovnim. U toku poslednjih godina bilo je mnogo slucajeva kada su beraci nehotice mesali list koprive sa listom bun·ike, tatule iii velebilja, zbog cega je sva roba morala biti spaljena, posto se kopriva daje kao dijetalna hrana deci i bolesnicima koJi se oporavljaju, dok i najmanja primesa ranije pomenuiih otrovnica moze izazvati nesrecu. Borba za cislocu ct.roga mora bibi staina. Na falost, cinjenica je da je najveCi nedostatak robe dobijene iz naroda bas necisroca. Prastari narodn,i

170

LECENJE BIU E.\\

obicaj je da se u kitice vde po nekoliko vrsta lekovitog bilja, to ddi ne gdc obese no i, kad zatreba, uzima e ona biljka koju ze le da koriste za lek. Kad jt! rec 0 proclaji, to nije d obro. McSano bilje niko u ve tu nt! pnima . Tral.. i se sa rn o j edna vrs ta, cis ta bez ika kvih primesa. Los je obicaj sto se ponegcle jos uvek u korpu iii u vrecu bere sve lekovilO bi lje na kojt! se u polju naide, pa se po povratk u , kocl kucc vrs i odabiranje. To je zas tal'eo, pl-imitivan nacin rada koji su odavno napustili sv i napredn i biljari. Lekar, apo tek:ll- i veteri nar traze sa rn o ciSlu kamilicu, ci I beli slez, cis tu lineuru i dru go bi lj e, a kad im zatreba neka s me sa, oni je sami naci ne, rukovodeci se pozna tim pravi lima recepture i farmako logij e. Dese t inc vagona Iekovitog bilj a sva ke godine biva vraceno, oclb ijeno iii je ponekacl moralo bili cak i uni ste no, s pa ljeno, jer roba nije bila cis la, a odabira nj e je btio nemog uce izvesti . 2. Napredni i iskusni bilj ar i lIikad neee obrati i i skopa li sve medicin sko bilje na jedl70nz meslu, nego ee u vek tu ostavlj al i i zvesta n bro j wljl epsih prim eraka 7. (1 se me, za samo ra zmnozavanje. To je od ogrom nog zna-

caja za sa me bilj are , j er se na taj naci n najlakse c uvaj u od uni stavanja bogate plantaze najvaznij eg m ed icinskog bilja u prirodi. Bilj ari ne smej u misliti sarno na trenutnu korist od bilja. Oni moraj u racunati i na butiucnost, na svoju decu , da se ne bi i za bilj are govori lo »posle nas potop«, kao sto se to danas svuda g:ovori za nase pre tke gorosece , zbog kojih su nam najlep si nasi krajevi ogoleli i osiromasili. Bez dobrih sum a nema dobrih medicinskih biljaka . Naj vaznije lekovito bilje raste bas po sum a ma i uops te na sum skom zemljis tu. Divlje bilje nij e i ne sme biti »nicija prcija«, li cna svojina_ Ono je opstenarodno dobro svih naras taja. Nase su m e i nase livatlc S it
opsta narodna njiva kojll priroda diie , neguje, obrai1uje i seje, a covek Ireba da razumno karisti bilje koje nije sejao ni sadio, da ga ne unista va, da ga stili od onih kOji ga uniSlavaju. Pametan biljar moze svake godine na tzv_

»nicijoj zemLji,( da nabere hiljade kilograma najskupocenijeg lekovitog bilja a da pri tom ne mora ni da ore, ni da drlja, vlaci, valja, seje, nego samo da bere_
3. lskusni bi/jari vrlo dobro znaju i uvek strogo vode ra cun a cIa se lI1edicinsko bilji! lIlo ~e i sme brati samo po l epom i pOlp£ll1O suvom vremenu, kad nema I"Ose, a nikako po kisi iii neposredno posle kise. - Ako se

bere rosno i vlazno bilje, uno ubrzo potamni, pocrni, uplesnivi se, ugreje, »upali« (zbog vrenja) i pokvari, tako da se najceSce mora baciti, jer u njemu propadnu svi lekoviti sastojci, a plesan sa pokvarenog bilja prenosi se u skladistu na zdravo. Tako je bilo mnogo slucajeva da je jedna jedina kOTpa buc1avog bilja upropastila u skladis·tu po nekoliko vagona ispravne robe. Na taj nacin ceo tmd postaje uzaludan i biljari gube volju i povercnje u zapoceti rad i konacan uspeh, posto budavu robu niko ne prima_ Najosetljivije je cvece zivih boja, a gotovo isto tako i Iisce i os tali nezni nadzemni delovi biljaka, Bilje ne treba brati po selima i gradovima, pored puteva, zeleznickih pruga i na drugim mestima gde ima mnogo prasine i druge necistoce, a pre svega ne tamo gde bilje moze biti zagadeno mokracom iii izmetom, jer bi takvim biljem bolesnike mogli izloziti raznim zaraznim bolestima_ Staro oprobano pravHo je da biljc treba salrupljat poslc kise, jer je tad a najsoo

KAKO I KilO TREBA BRAT! LEKOVlTO BlUE

171

cnije i najlekovitije, a osim toga , kisa ga je ok upa la pa je cisto i zdravo, sarno ga ne treba brati dok je jos vlazno.

4. Cveee, lik e i ostale '1 ezne nadzemne delove bilja treba susili na promaji, u hladvvini, '1ik ako na SW1CU. - Gde postoje termicke susare za bilje iii voce i druge polj oprivredne proizvode, treba njih koristiti, jer j e u nj ima susenj e najbrze. Za biljare je veo ma vazno da uzbrano bilje s to pre os use, j er je vlaga glavni uzrok kvarenja bUja i gub lj enja farmaeeu.~ske i trgovacke vred nosti. U susarama treba imati lermometar nadi regulisanja temperature susenja, jer svaka biljka iii grupe biljaka imaju svoj u op lima lnu tempera turu susenja do koj e se s me ie i. Bilje se ne sme susiti na gomi lama, nego u sto tanjem sloju na lesama iii asurama, hart iji, das kama iii na necem drugom . Promaja u su sari mora biti s to vee a da bi isparavanj e i odvodenje vlage, dak le, susenje, tek lo s to brie. U veeini slucajeva bil jari nemaju zidane susare, nego moraju koristiti s to imaju. Najbo/ji su tavani sa melalnim krovom, j cr se oni preko dana leti brzo i j ako ugreju, osobito ako je meta l em i talasas t. Za sve vreme susenja bilj e treba prcvrtati. Treba ractiti cislo i pazljivo, sa puno samopregora i Ijubavi, da se bilje ne bi ozledilo, pokvarilo i izgubilo prirodnu boju. VeCinu lekovitih sastojaka u biljkama cine veoma osetljiva organska jedinj enj a , koj a se poct ra:lI1im utica jlima brzorazlazu, dajuoi nel ekov·i1te sas tojkc. Ne mogu se sve biljke susiti na istoj tem peraturi. Tu nema ops teg pravila. Ipak treba napomenuti da sve mirisno bilje, a to je gotovo 5{)% nasih izvoznih droga, ne treba susiti na tempera·turi visoj od 350, najvise 40. Ostalo bilje uglavnom se susi do 500, a samo izuzetno neko bilje SlUsi se i do 60, 65 iii 70 Q (neko korenje, plodov·i i semenje). Korenje i drugi podzemni organi, semenje, plodovi i kore mogu se susiti i na suneu. 5. Susare za voce, povrce, hmelj, kukuru z iii za neke druge ratarske proizvode, zalim ravani, cardaci, supe, skladista iIi neke druge pokrivene prostorije najbo/ja su mesta za susenje blja. - Ove prostorije moraju biti ciste, j er necistocom ne -samo sto se dol::xija los a roba vee se njome prenose razne bolestL Provetravanje svih 'Prostorija mora biti sto bolje. 6. Osusene delave lekovitog bilja (droge) treba cuvati u dobro zatvorenim sudovima, u sanducima iznutra oblozenim tamnom jakom hartijom za pakovanje, u vrecama od viSestruke debele hartije, u vrecama od gus tog tkanja, u limenim kUlijama, zemljanim gledosanim sudovima i tome slicno, vee pre;ma tome time se raspolaZe. Svaka vrsta bilja cuva se na drugi nacin. Osim toga, i velika preduzeca daju propisnu ambalazu i postavljaju svoje zahteve, 0 cemu biljari moraju voditi rncuna i uvek se blagovremeno obavestitL VaZno je da sve bude cisto, po mogucstvu novo, bez nekog stranog mirisa ('lla naftalin, petroleum, kolomast, .karbol, kozu itd.) i da se upakovana droga sto potpunije sacuva od razornog dejstva vlage, sunceve sve.tlosti, kiseonika iz vazduha, insekata, plesni, miseva, pacova i drugih stetocina. Odaja u kojoj se bilje cuva mora biti SlUva, cista, okrecena i mora se lako provetravatL Zarazena -skladiSta treba letiJti ci'klonizacijorn na naOin kako se to Cini u stanovima za unistavanje stenica. Ovo mogu rad-iti sarno strucnjaei, jer su to smrtonosni otrovi. Biljni i zivotinjski paraziti mogu na-

172

LECENJE BIWEM

c initi veJike ste te i I'esto upropa scuju vagone najskupocenij eg medicinskoa bilja ako su sk la dista neispravna. Zbog toga biljar mora u vek biti opreza; 7. Dobre obavesteni bilj ari ne drle droge dugo kod svoj ih kuca, nego

ih sto pre prodaj/(, ne cekaj uc i vlaino jesenje vreme. avo je potreb no uciniti zato sto re tko da ima bilj ara koji bi imao dovo ljno prostrana i s uva skladis ta za duie cuvanje vecih kolicina bilja.

8. U svetu najbolje prolaze oni biljari koji su udruzeni u zadntge za lekovito bilje.

9. Botar1icko pOZllavanje lekovitog bilja i razlikovanje od slicnog nelekovitog iii otrovnog, preka je potreba bez koje se uopste ne mogu zal1l1sliti pravilan rad i uspeh. - Ne treba zaboraviti da su izvesne biljke vrlo slicne, a druge su polimorfne, imaju mnogo podvrsta, a za lek se, me<1utim, upotrebljava sarno jedna od njih. Osobitu paznju treba obratiti na otrovno bilje, jer su i kod nas i u tudini zabeldeni cesti slucajevi nenamernih trovanja iz neznanja i neobavdtenosti.
10. Razmnoi (lvanje lekovitog bi/ja u prirodi je od velikog znacaja za

Na vodopJavnom, krsevitom i golom zernlji·s tu, po ll)edama, pored puteva, u sumi, na slatinama i na drugorn neproduktivnorn zernljistu, od koga ni poj edi nac ni zajednica nemaju bezrnalo nikakve koristi, moze se lako i uspesno razmnozavati izvesno lekovito bilje, i to zemljiSte rnoze jos iste iii narednih godina postati bogata njiva, najbogatije nalaziSte za branje bilja. To osobito vazi za one bilje koje se rnnogo trali za izvoz: odoljen, bel1 slez i krusina pored reka i potoka, karnilioa na 5latinarna, Iincura na suvatima itd. 11. atravna bi/je ne smeju brati deca, dojilje i trudnice. - Biljari koji rade s otrovnim 'biljern ne smeju za vreme 'rada jesti, pusiti, a u mnogirn slucajevima ni lice dirati. Nos i usta treba zastit·iti rnaskorn, a ako toga nema, onda cis tom vlainom krporn . Sapunjaca, cernerika, sitnica i druge saponinske biljke, kad se melju ill tucaju, jmzllvatiu neizdrlJjivo kdljanje, kasljanje i upalu organa za disanje. U prostoriji gde se cuvaju droge jakog dejstva (velebilje, tatula, jediC, cernerika, bunika i dr.) [Ie srne se cuvati neotrovno bilje i mora bit! pod kljucem. 12, Svako i najmanje pakovanje lekovitog bilja mora biti obelei.el1o mastilom i/i mastil/avom olovkom. - avo je osobito vazno za otrovno bilje.

odriavanje bogacill /w!azisla, gustih sastojina na rnalom prostoru. -

13. Posle rada sa otrovnim bi/jem t·reba se presvuCi i oprati ruke i lice mlakom vodom i sapunom, a, gde god je moguce, dobro je posle rada okupati se. Treba imati apoteku za hitnu pomoe.

VREME BERBE
1. Rano u prolece iii vee krnjern time, beru se pupoljci bora, breze, jablana i topole. Imela se bere od decembra do februara, sve dok je hladno. 2. Cvece se bere cim biljka procveta. Precvetalo, oploc:teno i klonulo cvece nema miris, boju, lekovitu i trgovacku vrednos't kao ono koje se toga

KAKO 1 KAD TREBA BRATl LEKOVITO BlWE

173

j u tra rasevetalo. Od majske ruze beru se potpuno razvijeni, ali neotvoreni p upoljei.

3. Lisee i cele biljke (trave ·tzv. he rbe) treba sakupljati u tren u tku kada se na njima pojavi prvi evet. Medu tim, i tu ima izuzetaka. Na primer, list ma ti cnj aka se bere p re evetan ja, jer je u to vreme najrnirisni ji i najkrupnij i. .~d pe~ena se dobijaju dYe droge: za fabrike Ukera i gorklh rakija bere se bllJ ka vlsoka svega 1-2 pedlja, kad je »kao du sa meka«, a za farm aeeutsku upotrebu traze se vrhovi grancica u evetu, tj. kad je bilj ka visoka oko metaT. Kad se trai:e »trave« (»herb e«), uvek se m is li n a nadzemni dec bilj ke u evetu, ali i tu ima izuzetaka , 0 cemu se mora voctiti r acun a. U mnogim slucajev.jma se, zapravo, traze sarno vrhovJ gra-nciea u evetu, jer na njima ima najviSe eveea i lisCa. Treba izbegavati donj e, gole, odTvenj ene delove biljke, j er u njim a nema Iekovitih sastoj aka.
4. Plodovi i sem enje beru se kad su potpuno zrel-i. Medutim , i . tu ima

izuzetaka. Na primer, sipak ili sipurak ne treba brati zreo, ne sme se cekati da omeksa , nego ga treba brati cim zarudi, dok ima ervenonarandiastu boju i dok je potpuno tvrd, jer zreo sipak ima manj e vitamina C, IoSije se susi, hoee da se pokvari, zgnjeci se i slepi, i uopste , daje drogu koja izgledom nije ni izbliza onako Iepa i privlaona kao ona dobijena od nedozrelih, tvrdih sipkova. Ovo j e vaZno znati, jer se i druge droge prodaju prema izgledu, »liee« im se eeni, t j .. boja, opsti izgled, cis toea i ostalo sto je »za oko lepo i privlacno~ . Zbog lepog »liea« sipka, koprive, trnjina, sIjiva, drenjina, klekinja i drugih droga u tudini cesto dobijamo 30-1000/0 vise deviza.
S. Kore treba gulilt i u Tano proleee, kad ima najviSe sokova, jer je u to "Teme koru najlakse sklidati. Rede 's e kora guli u jesen posle opadanja lisea. Ljusti s e sarno zdrava i ziva, mlada, glatka kora koja nije ispueana, rapava. Ovo zbog toga sto stara, mrtva kora ima manje Iekovitih sastojaka iii ih uop5te nema.
6. Korenjc i druge podzemne organe treba vaditi u jesen, rede u proIeee, ali i tu ima izuzetaka, 0 kojima biljar mora voditi racuna. Na primer, od zeljastih jednogodiSnjih biljaka podzemni organi se vade kad je biljka u evetu, jer se tada najlak5e mogu .naCi. Od viSegodiSnjih biljaka treba sakupljati sarno krupno, potpuno razvijeno korenje. Uvek treba odstraniti suve, mrtve, trule delove, ocistiti ih od zemlje i druge necis-toee, opratli hladnom vodom da se otkloni sva zemlja i 5to pre osusiti, u sto tamjem sloju, u za· grejanoj susniei, u peCi posle pecenja hleba (do 70 oC), na SlUneu kad ga ima Oeti). - Steta je vaditi mlado tanko i vodeno korenje, jer one nema ni trgovacku ni farmaceutsku vrednost odraslog korenja. - Korenovu glavu uvek treba vra·t-iti u zemlju da bi iduce godine iz nje izrasla nova biljka. Visekrake glave, kao, na primer, od belog sleza, Iineure, velebilja i drugih biIjaka, Ttreba ost rim nozem uzdui ra's poriti na onoliko delova koliko ima pupoljaka i svaki pupoljak vratiti u zemlju u uspravnom polozaju, na rastojanju oko pola metra. Tako ee za nekoliko godina na »nicijoj zemlji« postati bogata plantaza medicinskog bilja koja ee biljaru vraHti stostruku 1Iagradu. Ovakav nacin razmnoZavanja mogu osobito dobro organizovati ucitelji sa svojim ucenicima, a pre svega strucni biljari. ~------~----------~--~

1O lekovir o bilje prirodi. sitniea i dr. i otrovna. Veleb-ilje treba ·traziti po sumskim kreevinama i pozaristima. a za medvede grozde jos vise. na tesko prJstupaenim mestima.500 m. u prvom redu onim 'k oje .174 ZASTITA BILJARA Biljar je i zloien mnogim opasnostima lECENIE BIUEM Kao slu je porrebl1O -akonom zas litiIi izvesno re rko i Vaz. da u svom rejonu ima sto vise i s to redeg i skupoeenijeg bilja. pa da vee posle 2-3 dana sve bude normalno. To su. ukoeen pogled.1O zas til iti i sve profesionaln e sakuplj ace roga bllJa . pogotovo u planini. Biljar se zbog toga veoma mnogo udaljuje od svoga mesta stanovanja i eesto je izlozen iznenadnoj kisi. oluji . Ima osoba preosetlj'ivih na saponine i koje se od te prasine formalno guse. vee sarno zbira nj ene plodove. glikozida. nadrazljivih etarskih ulja i sl. Ijutih sastojaka. is.lo tako j e nuz. U nj egovom sops tvenom interesu je. Biljaru i njegovoj porodici preti opasnost od trovanja otrovnim biIjem. dakle . Dakle. a pogotovo susenjem. prokisao biljar. a one bar iz razloga s to niko bolje od bi£I. ani koji beru hmelj i koji oko njega rade. pre svega. J er ne treba gubiti iz vida da je za biljara eel a okolina nekog mesta nj egova nji va koju on ne ore i ne seje. melju i pakuju osusene biljke koje oSadrle saponinske materije (u vodi muekane pene kao sapun. jer noeu ne vide. nikakvo lecenje. odvaljenih stena. Najvainijc lekovito biIje obieno ne raste u blizini naselja. a to je obieno imad 1. Biljari zaposleni berbom.700 m. kao da 's u oboleli od »kokosijeg slepila«. redovno oboljevaj u od upale oonih kapaka. avo utoliko pre s'to izvesno bilje moze sakupljati sarno po vlaznom vremenu. Nije redak slueaj da biljar strada od sumskog drveea. rnaterija koje izazivaju plikove i rane. bez ikakvih posledica.irma a1kaloida. I lincuru treba traziti na velikim visinama. nego pros to radniku dati drugi posao i na taj nacin ga odvojiti i . bela i ervena sapunjaea. Cemerika je. Kad se podzemni organi cemerike sedkaju i melju. jagoreevina. nego ponajeeSee vrlo . Njih obieno uvece. drobe. NemajuCi u blizini naselja. noeu vode kuCi. bUllike i beZog buna ·s vakodnevno su izlozeni . zbog eega se tako nazivaju) u tol. Dovoljno je da takvi radnici prestanu raditi s ov.000 m na najkrsevitijim i najnepristupaenijim stenama i liticama. seckanjem i mlevenjem veZebilja. osim toga. promuklos-t i dr. On to moze postiCi jedino ako strogo vodi raeuna 0 svakom bogatom nalazistu.t rovanjima: prosirene zenice. gradu. lalule.iJcoj meri draii da redovno izaziva hronicnu upalu i oboljenje organa za disanje i oeiju. izazivaju neizdrzljivo kijanje i lueenje sluzi iz nosa i usta u toj meri da se odmah mora napustiti rad i smesta iziea van odaje na cist vazduh. najviSe na suvatima. One zbog toga ne smeju raditi s ovim biljem.im biljkarna. Ijal'a ne poznaje retka mesta vainog bilj a i niko kao biljar nece vodi ti raeuna da se zakon 0 zas titi bilja za is ta prav ilno sprovede. buj-ica i drugih nepogoda.i dl'Ugom nevremenu. snegu. Ako nl zbog eega drugog.d aleko. Za jedie se treba penjati iznad 1. Prasina koja se dize kad se seku. Islandski maj bjJjar ee naei tek na oko 2. moze ozepsti i tesko oboleti. Njemu na svakom koraku preti opasnost od otrovnih zmija i raznih zveri. najeesee u planini u bukovim sastojinama.

Slicne otrovne sa s tojke sadrzi i kozl ac . a osobito ml ec ni $Ok iz raznih ml ec ika. grcevi. Oni ce verovatno organizova'ti svoje u d ru i. gorke m a te rije koje draze i izazi vaju e rve nilo. maslinica i dL Ne ma sumnj e da svi Ijudi ni su podj edn a ko ose tlji vi p re ma svim s kodJjivim biljkama . Ovde obicno n i mas ka ne pomaze. ne smeju se dirati oei. jer su vrl o o trovne i uve k marne biljarevu dt:cu da ih uzabe ru i pojedu . de be la tikva iii debeli ca . le kove za prvu pomoc u nes recnim slucajevima. U tom slucaju bilj a r mora m enjati profesiju i mora se leciti.nema ni zanata. e rn a s lac iea. Za branje koprive i drugog Ijutog i otrovnog bilja biljar treba da ima rukavice. Biljarev stan mora biti suv. morati doneti u red b a iii z akon C koji ce tacno i jasno odrediti njihova prava U du z nos t i. satorsko platno i 05talo za terenski rad. sa sa i druge biljke iz iSle po rodi ee sad rie Ijute s mol e i otrovne. Nema sumnje da ce se jednog dana. pijueima. Od bilja s e ta rs kim uljima cove ku m ogu s koditi ove biljke : vra ti c iii povrati c . kao i za ostale . e n j e. da je to prilicno individua l no .l a'kse ce se moci svaki pojedinac iii zadruga 'snabdevati odelom. Im a jos ne koliko dese tin a d rugi h bi lj a ka koj e mogu izazva'li razne nelagod nosl'i i nezgode. bl edil o . Nekad se sve zav riii dosadnim kas ljanj em i kijanj e m . Razne vrste Ijuti ca.profesije tako i za biljare vazi ona narodna: »Bez alata . grabljieama i dru·gim potrebama. Ali ipak. mal okrvnos t i sl. ad rug e b i I jar a . Zbog vazno s ti ovog poznava nj a . pos tepe no s lablj enje. Svaki oel tih hiljara je odgovoran za racionalno gazdovanje lekovitim biljem u rejonu za koji je zaduzen. kad se kod nas osposobi dovoljan broj samostalnih biljara. vilama. To je is ti s lucaj i s bobi ca m a m as'\in iee. jednom reci. kanta ri on. ne kad sarno gla vobolj o m i klonuloscu. jer ima otrova koji na kozu ne eleillju. brdanka . a s druge. a sovcicima. Uvek posJe rada mora sapunom i top 10m vodom opra'ti ruke.KAKO I K AD TRE BA B RAT I LEKOV ITO B l UE 175 o lobodi ti od uzrocnika 'trova nj a . jer su mnoga biljna isparenja skodljiva za zdravlje. elobar i velik ranac. Bo biee velebilj a su s taln a opas nos t za bilj a ra . Znaci trovanja su raznovrsni. Plata i stalnost u sluzbi su dva v rIo v a z n a f a ktora za sto brze podizanje kadrova b j I jar a.v ina i pop r a v I jan j e k val i t eta d r 0 g a. hladan znoj. a nekad se jave i tdi znaci trovanja: povraca nje . po v e can j e pro i z v 0 d n j e lekovitih sira. pa 5e takvim rukama ne sme jes ti . I to pi tanje ceka na svoje pravilno resenje. u s led svakodnevnog dod ira s ovim bilj ka ma svaki cove k p05laj e m a nj e iii viSe osetljiv i neotpora n. odece i opste opreme. po red svake takve bil j ke bi ce ta c na uputs lva kako se treba za s titi ~i . . beli luk i dL Skodljiv je sok iz rosopasa. ali se na ruke zaJepe. zdrav i mora se dobro provetravati. Pored dobre obuce . grozni cavo stanj e. s vre meno m. nos.« Svaki samostalan biljar mora dobiti oel lokalnih narodnih vlasti pismenu dozvolll za slobodan i ni od koga neometan rad na terenu. gublj e nje ape tita. Dakle. haj du Ciea. usi i drugi osetljivi organi. s jedne strane. Pre ko udruzenja iii 7. plikove i ra n ~. Svi ovi i mnogi drugi nepredvideni slucajevi nalazu potrebu da se biljari kao zasebna protes ija zakonom zas tit e i da se Ireliraju kao i oslali kvalitikovQni radnici. rulviea iii sedefcic. svaki profesionalni biljar lreb a ela 'im a uza ose i se rum protiv ujeela zmija. usta.

Naveseemo jednu praktienu susaru koju moze svako sagracli. a u pea se mOlt: peei hleb. ali traj e svega 2-6 sati i dobija se u jednaeena roba. Dna istovremeno moze positiZiti i za susenje \'oca. termiekim susarama.. zrnaste hrane i drugih ratarskih proizvoda. a li traje 3 do 15 dana. Susenj e u termiekim susarama j e sk uplj e. o nim koje se grej u drvetom .176 PRAKTICNA SUSARA ZA LEKOVITO BlUE LECENJE BIU EM Bilje se moze susiti u vazdusnim susarama na promaji. grozda. uglj em.::: PRAKTICNE MALE SUSlONICE ZA SUSENJE LEKOVITOG BIUA . dasaka.ti.- l t . tom i tome slieno. kamena. Susenj e na promaj i je jevtinije. bez zagrevanja i u tzv.::~ 1" ~ 0 -0 0 0 I C o - - t • L- 0 I _-'-----L--.. povrea. cerpiea. ~ r- t 0 ~ 1 ~ --r . . mazu..A SUSENJ E BIUA Ima mnogo tipova i velie ina termiekih susara.. LESA 1. tj . naboja. Moze se gradi1i u razmm veHeinama i od raznog materijala: od cigie. s to zav isi od vremena i vrste biljke i biljnog organa. vee prema tome sta se '" ~ ~ _____ c.

t raznog bilja sa kojim se svakodnevno sretao u vecitom lrutanju i borbi za bolji. a kad se popnemo na RudnLk. on. Po pravilu. reljef i biljni svet. u primorju ona cveta vee pocetkom maja. od vremena berbe umnogome zavisi lekovitost biljke. Ram na lesama treba da bude od tankih. Zbog lakseg rukovanja lesarna. dotle u Dubrovniku cve·t a ruzmarin. neophodno je znati kad koje bilje treba brat!. ova susara ima i tu dobru stranu sto su rarnovi za lese na produfnim zi dovima. od najvlat nijeg prema llajsuvIjem i najtoplijem delu susare. Posto lekovito bilje moze doneti prilicne pl"ihode. jer je nasa otadZbina prostrana i ima vrlo raznovrsnu klimu. . Lese se pomeraju nadole pomoCu jedne caklje u toku susenja. semenju i korL Prema tome.a i plani~. koji se nalazi na suprotnoj strani od peeL Pored os talih pr ed. avo moraju znati i oni koji beru bilje za domaeu potrosnju. dok znamo da . Dok se mi u BeogradJu ru februaru mrznemo od hladnog severca i snega.aca . jer se bez nj ega ne moze kontrolisati temperatura susenja. Ispod krova n alaze se otvori za izlaz p are.Vreme cvetanja zavisi i od godine. Takode je otkriveno da lekoviti sastojci nisu uvek podjednako rasporedeni u svim biljnim organima. lekovitost i hranljivos.iLkcak hodnici sa izvesnim usponorn prerna dirn nj aku. a na kraJu vegetacIJe u podzemnim organirna.ica. Sa svih strana susa'r e mogu se podiei nastresruice ·kao zas tita od nevremena. slu se lese pune spolja. a izmedu okvira da bude razapeta sargija ili zicana mrefa. Na primer.a svemu tome napredan . covek je kroz vekove i pokolenja sticao dragoceno iskustvo. Loziste treba da bude ukopano u zemlji da bi se lese m ogle lakse ubaci vati u toku susenj a . a pOgOtOViU oni koji rese da sakupljaju bilje na veliko za trgovinu. U XIX i XX veku nauka je pritekla u po moe. osobito porodicama brdan. Hemijskim ispitivanjirna utvrdeno je u kojoj je fazi razvoja izvesna biljka najbogatija lekovitim sastojcima. Pee i toplotni kanali moraju biti od crepa iii cigle. Susara mora biti s nabdevana t ermomet rom . otkrio je otroW1ost. ad p eCi se odvajaj u toplotni c. Pee se nalazi spolja pri dnu susnice. sto se rutk:om ubacuju na gornj a vra tanca i u toku s~e nja krecu odozgo nadole. zbuni nas i obraduje Jipa koja cveta tek u julu. u doba cvet~nja biljka. nekih godina podbel cveta vee u januaru. po pravilu. one ne t reb a da budu veee od 1 X 1 m. BIUARSKI KALENDAR Sve u svoje vreme ZiveCi u prirodi. Pored ostalog. ali j akih letv. laksi zivot.sa mn~~o dece.. cveta tek u martu iii u aprilu. Krov susare treba da bude t alasast i obojen katranom da bi se susara sto jace grejala. RazurnlJIVO Je da nIJedan biljarski kalendar ne bi mogao biti potpuno tacan.KAKO I KAD TREBA BRAT! LEKOVITO BlUE 177 u pojedinirn krajevima irna na raspolaganju.irna najviSe lekovitih sastojaka u listovima i cvetovima. Tako. dakle. a da se za sve vrem e suSen ja bilje ne mora vadili sa lesa. .nosti. plodovirna. dok u Beogradu lipa cveta obicno u junu. Susara treba da ima ventilatore za odvodenje vlafnog vazduha.

kadulja iii falfija. kopriva. glog. majoran. borovnica. rusomaea. vranilovka. nar. pelen. jagoda. ljubieica. Maja: bozurov i bagremov evet. divlja mfa. goroevet. islandski J. eemerika. jagoda. tatula. hajducka trava. trandavilje. borovniea. zetva j e izgublj ena i godina propala za tu bilj ku . ervotoeina. ipluenjak. gorka detelina. velebilje.178 LBCENJE BllJBM biljar mor a vodit i raeuna. bunika. maslaeak. kopriva bela mrtva. islandski liSaj. kiCica. pluenjak. maslacak. maticnjak. daninoc. troskot. islandski liSaj. ivanjsko evece. Ijubieiea. kamiliea.isaj. neven. pirevina. petrovac. buhac. uvek m ora biti na opreru. kokotae. kopriva mrtva bela. zova. dupeae. kim. breza. majoran. jagoda. erv. pirevina. tureinak. trandavilje. morae. kupina. velebilje. vrbova kora i dr. bunika. mrazovae. islandski lisaj. hrastova kora oj zi'r . Marta: zubaca. kokotae. durdevak. rusa. brc:1anka. medvede grozae. neven. hrastova i druge kore. rutvica. dananoe. goroevet. miloduh. kupina. ali ipak moze kor isno posluiiti n asim vrlim biljarima kao pu tokaz i grub a orijen tacija u radu. bunika. breza.owCina. Aprila: bozu r. podbel. digitalis vunasti. pasulj . krusina. perSun. velika bedrenika. digitalis . vodopija. kupina. milogled. jagoreevana. majkina dusiea. razlicak. glog. orah. lineura. KAD KOJE Bl UE TREBA BRATI? lanuara: imela. kopriva mrtva. kantarion. pasdren. oman. lazarkinja. smrdusa. titrica iIi kamiIiea. podbel. pel en. drenjine. bokviea. jagoreevina. virak. orab. odoljen. velika bedrenika i dr. vratic. kesten pitomi. pelen. sreenjak. islandski liSaj. hmelj. rastavie. divlja ruZa (sipak). nana. rastavic. Zbog toga ovaj kalendar i ne moze bi ~i taean za sve nase kraj eve oj za sve godine. divlji kesten. maticnjak. zova. zubaea i pirevina. kopriva. jer ako sa berbom zakasni. mrazovae. rosulja. breze i drugog drveca. stalno u prirodi da ga ne bi nespremnog iznenadilo ranG pr olece. repusina. navala. kim. brewvi i drugi pupoljci. sreenjak. tatula. borovi. rosulja. tatula. buhae. malina. maslaeak. bokviea. hajduciea. evet pod bela i drugo. slez emi. sitnica. troskot. kamiliea. S eptembra: cemerika. krusina. jagoreevina. vidae. pasulj. kupina. sreopue. divizma. podbel. luna: beIi slez. surucica. lazarkinja. mrazovae. sitnica. turcinak. di. nar. zavomjak i dr. majska mfa. kantarion. podbel. sasa. razgon. Iipa. gOJ1ka detelina. slez beli i erni. r epusina.. Februara: imela. majkina dusiea. maj-kina dusiea. rusa. crvotoeina. timijan. klekinje. hrnelj. nana. orab. glog. bunika. velebilje. pelen. slez erni. titriea. nana. pupoljci topole. sitniea. Avgusta: bokviea. oman. plucnjak. dobrieica. lavandula. vrarnilovka. borovniea. repusina. neven. vidae. kopriva. divizma. slez beIi. tm. smilje. rutviea. gorka detelina. miloduh. virak. vratie. rusomaca. zavornjak i dr. virak. lipa. kopriva. digitalis vunasti. oskorusa. lula: Bokviea. brusniea. brdanka. razIitak. kesten pitomi. podbel (evet i list). dobrieica. brusnica. kruska. zavornjak. maticnjak. kopriva. kantarion. rastav-ie. Zalfija i dr. dobrieiea. breza. maslaeak.izma. zova. divizma. hajducica. kleka. sapunja- .

odoljen. jedic. ze(\ji tm. slatki koren. selen. klekinje. bundevino seme. apta. sr(\enjak. tmjine. trava od srca. linoura. slez beli. zuba(\a. odoljen. pasulj. kopriva. Decembra: i:mela.KAKO I !CAD TREBA BRAT! LEKOVITO BlUE 179 ta (crvena i bela). sitnica. narodnog prosvecivanja i staian podsetnik ~ta 'Se kog meseca mwe sakupljati. glog. i<tirot. pasdren. 'Slatki koren. i(iirot. slez beli. velebilje. repu~ina. navaia. trandavilje. sapunja(\a. tatula. Novembra: gloginje. ~ . per~un. Ovaj biljarski kaiendar treba kao neki plakat krupnim slovima da bude prepisan i da bude na zidu u svakoj skoli. I to je jedan od na(\ina obave~tavanja. zubata i dr. zova i dr. br(ianka. ze(\ji tm. futika i dr. trava od srdobolje. ze(\ji tm. zadruzi. repuSina. vrati(\. masla(\ak. (\emerika. opstini i na svakom mestu gde se narod okuplja. tatula. dunja. klekinje. trava od srdobolje. masla(\ak. Oktobra: angelika. mora(\.

180 LBCI!NIE BIWI!M GUBITAK U TEZINI LEKOVITOG BIUA PRILIKOM SUSENJA NA VAZDUHU (LUCAS) Pre Posle Pre Posle DROGA su~enja DROGA su~enja BULBUS Colchici Scillae · · · · 3 6 1 1 · · CORTEX Hippocastani . · · Carthami · · . · · Malvae · · . · ] uglandis regii . . Rutae .5 8 8 7. · · . Rosmarini · . · · Sambuci · . · . · Belladonnae · . . · · Aurantii · · · · · · . · . Menthae piperitae · . . .·· · · · Malvae arboreae · . Nicotianae · . · . · . · . ·· Melissae · . · · . · . · · . Lavandulae . Menthae crispae · · · . 4. · ··· Farfarae . · . · Rosarum ·. . · . · · · . · ·· ·· Quercus · · · · SaUcis . Hyoscyami · . · ·· Mez. · · .· · Rhoeados . . Chamomillae vulg. · · . .5 . . Millefolii · . .· Tiliae · · ··. · ·. . · . · Calendulae · · · . 8 2 7 4 1 1 1 1 1 5 7 5 7 5 5 5 8 3 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 7 4 5. . ·· Malvae vulgaris · · · · · Millefolii · . 6 9 8 6 · 3 8 5 1 1 1 1 1 1 1 FOLIUM Althaeae · · . · · . · · . · · . . · .·. Salviae · · . · · · · . · . Farfarae · · . . · · . · Violae odoratae · · . · · Lamii albi · · · . · . · · · · . . ·. · . . . · · . · . · . · . . ·. ··· Cardui benedicti · · Digitalis · . · . ·. · · · · · Arnicae · · · · · · Aurantii . Cyani . . · · · 4 4 5 2 5 7 2 1 2 3 Paeoniae ·. . . · . .5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4. .erei . Verbasci · · . · · · · · · FLOS Acaciae · · . · · Chamomillae romanae . · · .·. · · .

· Pulsatillae · · Rutae . Meliloti ··· Millefolii · · Origani .5 7 · 3 1 1 1 1 · · · · · · 7 4 · 3.5 Uvae ursi · · · · 5 Verbasci 5 ··· FRUCTUS Cydoniae · · Cynosbati .5 4 3 4.5 5 3 4.5 · 4 3 3.5 4 1 1 1 1 1 Tanaceti Taraxaci . ····· Imperatoriae · · · Iridis florentinae · · Levistici · Liquiritiae · · · · · Onollidis spinosae · Paeoniae · · · · · · · Polypodii · · · · · · · · · Rubiae tinctoriae · · · · Saponariae · Taraxaci · · ····· Tormentillae · · · · · · Valerianae · · · · · · · · Stipites Dulcamarae · 4 5 2. .5 4.5 · · 3 3 3. · · · Thymi ·· Veronicae · · · · · Violae tricoloris · RADIX · 4.5 3 3 3 3 3 2.5 2.5 Trifolii fibrini · · 4.5 5 1 1 1 1 1 ··· 5 2.5 5 4 3 4 5. ·· Sabinae · Serpylli .5 5. · Chelidonii majoris · Cochleariae · Conii . Myrtillorum · Gemmae Populi HERB A Abrotani Absinthii · ·· Agrimoniae ··· Artemisiae vulgaris · Cardui benedicti ·· Centaurii minoris . 9 Toxicodendri 3.5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . · · · · · ·· Filicis massis · · Graminis · · · ·· Helenii ·· · · H ellebori nigri .5 3 4.5 3 4.5 4 4 3 4 3 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Althaeae · · · · Angelicae Ari maculati Artemisiae · · Asari · · Bardanae · · · · · · · · Belladonnae ··· Bryoniae · · · Ca lami.5 2.GUBITAK U TE1 I NI LEKOVITOG BIUA PRILIKOM SUSENJA NA VAZDUHU 181 Pre Posle Pre Posle DROGA susenja DROGA su~enja Stramonii . 1 1 .. · 4 5 3. .5 8 3. · ·· Carlinae · Cichorii · · · Consolidis · ·· Ebuli . . .5 5 4 4 4 8 5. Euphrasiae · · · · Fumariae ··· Gratiolae · Hyperici · · Hyssopi · · Lactucae · · Majoranae ··· Marrubii · · .

za kozne bolesti ito.par fimerijska i kao industrijska sirovina. u 1. anis.«. 2. . morae. savetom i uputstvima kako treba i kako ne treba gajiti pitomu nanu »Micarn«. sipak. Svaki prema svojim mogucnostima. kim. kim. pastrnak. drugu leju zacinsko · lekovito bilje: Ijuta paprika. Vrtici mogu biti razlieite velieine. tre6u leju bilje protiv nadimanja :i smemji U organima za varenje: kamiliea. navala. nana. 3. Mnogobrojni vrtiCi koje smo osnovali po raznim skolama postali su ne sarno najprija tniji kutak za izueavanje lekovitog bilja vee su to danas rasadnici odakle se cela okolina snabdeva semCllom. seoske peele ne izbijaju iz nasih vrtica. anis. cetvrtu leJu bilje protiv crevnih parazita: bundeva. prirodu. sto je najvaznije. anis. ribizla. farmaeeutska.. rasadom. eeler. majkina dusica. povratic. persun. nar. korijandar i dr. ali nam se eini da su najbolji uspeh prufili oni koji imaju bilje rasporedeno prema upotrebi: bilje za organe za varenjc..OGLEDNO-UGLEDNI VRTIC ZA LEKOVITO BILJE Nis ta lepseg ni plemenitijeg nema nego posle teorijskih easova iziCi u mirisan vrtie pun sarenog eveea. pelen. sargarepa. barnija i dr. matienjak. beli luk i dr. korijandar za peela re i fabrikante lekova. »ViSe vredi jedan dan rada u nasem vrtieu mega mesee dana ueenja botanike u cetiri zida: Deea u vrtu sve brfe i lakse shvate i. . zemlju . Kad slaeica i kim evetaju. prvu leju moze posaditi i posejati vitaminsko bilje: slatka babura paprika. U ostale leje staviti bilje po podeli kako je ranije navedeno. GradiLi smo razne v·rtice. odoljen. oblika i rasporeda. . higij enska. 4. zavole bilje. kamilicu. kim. Miloduh cveta skoro stalno i on je odusevio peelare. perunika. Savetujemo da treba poeeti tiho i skromno. morae. bullae. Tako se. persun. mrkva. majkina dusica. beli slez i mnogo drugo korisno bilje koje se traii i kao m edioinska. kaiu nastavniei koji imaju ove vrtove. na primer. korijandar. timijan i dr. digitalis. lukovi. . morae. pa tek postepeno siriti leje i povecati broj vrsta bilja. bell luk. eubar. organe za disanje. nan a. kupus.

gorocveta.breze. kim. u Biljnoj apoteei Instituta za proueavanje lekovitog bilja u Beogradu.U treCi red pregrade metnu se trave od sitnice. imela i dr. . . lipe. maslacka. . lavande. korijandar. zalfije. Obieno ·s e u gornjd red stavi eveee od kamilice. Od tankih daseica napTavi se plitak sanduk oko 50 em sirok i isto toliko dugaeak. morae.U drugi red moze se staviti razno lekovito lisee: pitome nane. hajdueice.stav. vee ona na sve ostavlja veoma prijatan i jak utisaik i svakog Ijubitelja prirode zaista odusevljava. gaveza. anis. Tadeusa Koseuskog 1. belog i ernog sleza.ti. buhaea i drugog bilja. matienjaka. vranilovke. . podbela. trave od srdobolje. bokvice. lznutra se naeine pregrade u koje se . podbela. Dobro opremljena vitrina one sarno da je jedna od najboljih metoda za pruZanje ocigledne nastave i davanja uputstava kakva treba da izgleda roba. . medveeeg groZda.U eetvrti Ted stave se plodovi i semenje sipka. jaglaea. Dubina da bude oko 2 em. poklopi 's e staklenom ploCom i obesi na zid tako da slliZi kao najlepsa i najbolja izlozba i ueilo ne sarno za ueenike vee i za sve mestane. ljubiciee. odoljena. stde i dr. Kad se sve napuni.j nabavi. metviee. vee prema tome sta u tom kraju ima. zove. a ako zele .i razno bilj e kojeg u toj opstini ima najviSe i koje treba da se sakuplja. majkine dusiee. slaeiea. a mogu je i sami naeiniti. . skole i druge ustanove mogu imati na zidu stalnu izlozbu lekovitog bilj a koju mogu ' dobiti od Instituta za ispitivanje lekovitog bilja u Beogradu. Taj red je najJepsi. Ovakve vitrine eitaoci mogu videti. .U peti red metne se ' korenje belog sleza. Na svakoj pregradi se oznaei koja je biljka unu tra. lineure. koprive i dr. hmelj. divizme.U sesti red moze se staviti kora krusine i hrasta. razena glavnica i dr . jer ima Jepo obojenog eveea i one 'Privlaei pa!nju Ii oduseVtiee svakog prolaznika.OGLEDNO·UGLEDNI VRTIC ZA LEKOVITO BlUE 183 VITRINA - IZLOZBA LEKOVITOG BIUA Sve opstine. trnjine.

List (Folium). ¢ Brassica nigra. S = 5: 1. Cvet (Achilleae cly. Z uti r a van. VB: leta.5: 1. Koren (Althaeae radix). S 5: 1. VB: maj-juni. S = 3 do 4 : 1. S = 3: 1. gornji dec stabIjike (Agrimoniae herba). Biljka u cvetu (Adonidis herbal. VB: leta. Biljka u cvetll bez donjih delova stabljike (Absinthii her bal. S = 7: 1. Arctium lappa. VB: leta. VB: jesen. peolalae flos) . Rep u 5 ina. B r e z a. obieno je oguljen (Calami rhizoma). VB: leto. S = 4: 1. H a j d u c . Jed i c . Me d v e d e g r 0 Z d e. Biljka u cve tu. S = 4: 1. + Cj) Aconitulll napellus. Rizom (Graminis rhizoma). VB: jesen. Achillea clypeolata. navaJa. (/J Artemisia absinthium. S = 4: 1. T ran d a v i I j e. (/) Acarus calamus I d iii' 0 t. Trava (Asperulae herba). VB: jesen. Rizom bez korenja. llgrimonia eupaloria. (/J = od biljke se dobija droga koj. Vel e b i 1 j e. Pi or e vi n a. Rizom (pilicis rhizoma). Pet . s p 0 r i s. (/J Adonis vernalis. Achillea millefolium. List (Uvae Lirsi folium).r 0 v a c. + (/J Atropa belladonna. 4 : 1 znaoi da se od 4 dela sirove dobije 1 dec suve biljke. List (Belladonnae tolium). VB: leto. S 5 : 1. . C e I e r. S 5 : 1. Cvet (Althaeae flos). VB = vreme berbe. (/J Aspidium filix mas. M i rod i j a. = = = = --- . Koren. . Koren od 3--4 godiSnje biljke (Belladonnae radIx). Pel e n. Asperula ado rata. S = 5 : 1. VB: leto. Cvet (Althaeae roseae flos). S 2. gomji dec s1abljike sa cvasCu (Mill efolli herbal. La z ark ~ n j a. VB: leto.k a t r a v a. S = 3: 1. Biljka u cvetu. (/J Agropyrum repens. VB: april-juli. VB: septembar-{)ktobar. S = . VB: leta.PREGLED VAZNIJIH PODATAKA o DOMACEM LEKOVITOM BILJU Znacenje skracenica: + = otrovna biljka. Be 11 s I e z. VB: prolece. Pap rat. zlita hajducica . VB: leto. S = 4:1. Go roc vet. ¢ Arctostaphylos uva ursi. S = odnos sirove prema sllvoj biljoi (na primer. Betula alba. VB: jesen iIi prolece. S = 4 : 1. List (Betulae folium).u propisuj e Jugoslovenska farmakopeja . ern a s 1 a Ci c a. . Mlade krtole bez korenja (Acol1iti tuber). (/J Althaea officinalis. Apium graveolens. S=6:1. Althaea rosea. VB: leto. 4 : 1. VB: jesen iii prolece. S=4:1. Plod (Apii fructus). Plod (Anethi fructus). Anethum gravcolens. VB: l ei'<>. VB: leto. (Lappae radix). Zrelo seme (Sinapis nigrae semen).

od verema trava.i!-juni. R a z Ii c a k. S = 2: 1. S = 7 : 1. Plod (Corial1dri fruclus). VB: april-{). G log. VB: pl'olece ill jesen. VB: leto. Koren (Cichorii radix) . S = 4: 1+ (/) Claviceps purpurea.i<tobar. Rizom (Gramini majoris rhizoma). + (j) Datura stramonium. D elphinium cOP1solida. Cvet (Cyani flos). VB: maj. Be s n i k. (/J Corial1dmm sativum. Calendula officiP1alis.3: 1. Daphne mezereum. Biljka u cvetu bez korena (Bursae pastoris herba). S = 7: 1. R usa. VB: krajem leta. Pap r i k a (I juta). VB: septembar-{)ktobar. VB: maj-juni. VB: juliavgust. + Digitalis lanala. KJ c i c a. S 5 : 1.5: 1. S = 4: 1. K 0 r i jan dar. S = 1. S = 4: 1. (/) Equisetum arvense. (/) Carum carvi. Cetraria islandica. Biljka u cvetu bez korena (Centaurii herbal. VB: apr. S = 4: 1. Kora (Mezerei cortex). q) E p ·ythraea centaurium. Mas l!i n i ca. VB : jesen. E. Cela biljka po ·suvom vremenu brana (Lichen islandicus) . Seme (Stramonii semen) . R a s t a vic. Lukovica.) VB: leta. List (Digitalis lanatae folium) . + cp Colchicum autumnale. Chrysanthcmum cinerariaefolium . S 3: 1. S = 4: 1. VB : 5: 1. VB: leto. Capsicum amzuuln. VB : kraj proleca i u leto. oJju~tena i u kI'iSke isecena (Colchici tuber). Poluzatvorene i zatvorene cvetne glavicc (P). . Bun d eva. Cichorium il1t)'bus. VB: leto. VB: leto. Chelidonium majus. a v 0 r n j a k. List (Stramonii folium). Cvet (Crataegi flos). S = 5 : 1. S = 6: 1. VB: leto. H r as to v i i ~ a j (tzv. T v r d a r a zen a g 1 a v n ~ c a (Secale cornu tum). VB: JUDi-julio Cralaegus oxyacanlha. R us 0 mac a. Cvet (Col1solidae flos). S Cucurbita pepo. :2. V 0 d 0 P a j a. Dun j a. I s I and ski I i ~ a j.rethri flos). mOl1ogYl1a. Cvet bez ca~ice (CaIendulae flos). VB: za vreme zetve raZi. C. Seme. Centaurea cyanus. M r a Z 0 v a c. Capsel/a bursa pastoris. D £I r 11 e v a k. S = 3. VB: februar~a:rt. Tat u I a. VB: leto. S = 4: 1. Cela biljka s korenom (Chelidul1ii herba). Zreo crven plod (CapsiCi fructus). z m 1 J 1 nom I e k o. S = 4: 1. Cvet (Conval/ariae flos). N eve n. Trava (Calaminthae herba). S = 4: 1. S = 5 : 1. Cynodon dactylon. VB: maj. Seme (Colchici semen). Cela biljka bez korena (Convallariae herbal. Plod (Carvi fructus. (/) Cydonia vulgaris. "hrastova mahovina« ). = = = = . Go r s k a met vic a. S 7: 1. Seme (Cucurbitae semen). S = 5 : 1. Evernia furfltracea. leto. prunastri. VB: maj-j uni. Ceo lisaj (Lichen quercus). Kim. (/) COl1vallaria majalis. S = 5: 1.PREGLED VA-tNIJIH PODATAKA 0 DOMACEM LEKOVITOM BlUU 185 Calamintha officinalis. (Cydoniae semen). VB: leto UUDijuli). Sterilna stabljika (Equiseti herbaY. VB: leto. VB: leto. B u hac. Z u b a c a.

¢ Humulus lupulus. Mentha pulegium. Per u n i k a. Bun i k a. VB: maj-avgust. K I e k a. List (Juglandis folium). peregrinum. Zlezde (Lupuli glandulae. VB: septembar. Tit r i e a. VB : juli. List (Melissae folium). M. M. Hyssopus officinulis. 8eme (Hyoscyami semen). 8=7:1. Lisnati dec stablpke u cvetu (Pulegii herba). Cvet. Lisnate granciee sa evecem (Hysso· pi herba). VB: juni-septembar. Ku d r a v a n ana.avgus·t. Met vie a. Zenske rese (Strobili lupuli). Lst (Fraxini folium). vulgare. VB: juni-juli. VB: avgust~ktobar . Melltha crispa.j list (lvlarmbii herba et folium). List (Menthae crispae folium) . Inula Ilelenium. + Heileborus odorus. Gomji deo stabljike u evetu (Hyperici herba). VB: leto. List (Malvae folium). 8 = 3: 1. 8 = 4 : 1. 8 = 5: 1. 8eme (Lini semen). 8 = 3: 1. septembar~Lobar. Iris germanica (I. List (Menthae piperitae folium). 0 c a j n i e a. Fraxinus exelsior. K ant a rio n. = = = = = = = . Lamium album. K u d ir a v a n aDa. 8 5: 1. 1'rava u evetu . Koren (Ononidis radix). VB: juni -oktobar. Z e ~ j i t r D. 8 5: 1. List (Hyoscyami f olium) . Lupulinum). 8 = 5 : 1. Nan a. VB: juni~vgust. Marrubium candidissimum. Juglans regia. VB: juni~ktobar. Bel a m r t v a k 0 P r iva. 8 = 4: 1. VB: maj-septembaT. 8 = 4 : 1. Fragaria vesca. B 0 S i I j a k. VB: jesen ill prolece. pallida j dr. Zrele bobice (Juniperi fructus). List (Fragariae folium). zoma cum radicib us). H mel j. 8 4: 1. ¢ Juniperus communis. Sum s k a jag 0 d a. 8 5: 1. C r n i s I e z. J a sen (b e I i). Rizom s korenjem (Heilebori rhi. VB: maj-juni. 8 5 : 1. Cvet bez dr~ke (Malvae flos). ¢ Mentha piperita. ti herha). VB: jesen. Cela biljka u evetu (Hemiariae herba). = 8=4:1. VB: letJO. 0 man. 8eme (Nigellae semen): VB: leto. VB: leto. VB: lelJO. M a ~ k 0 v b r k. go s p in eve t. 0 r a h. 8 it n i e a. 8 = 7 : 1. 8 4 : 1. Biljka u evetu (Basilici herba). ¢ Matricaria chamomilla. ¢ Melissa officinalis. M 0 r a~. Milo d u h. VB: leto-jesen. Plod (Foeniculi fructus) .).186 L£CI!NIB BIUI!M (/) Foeniculum vulgare. VB : leto. VB: ¢ 8 5: 1. Lan. VB: leto. ¢ Linum usitatissimum. ¢ Malva silvestris. ¢ Hypericum perforatum. Mentha crispa. ¢ Herniaria glabra. Koren (Enulae radix) . 8 = 4 : 1. 8 5: 1. VB: avgust-septembar. 8 = 4 : 1. VB: proleee i leto. 8 = 4 do 5 : 1. Nigella damascel1a. ¢ Onol1is spinosa. VB: jesen. Cvetne glavice bez drr~ke (Chamomiilae II0s) . Mat i c n j a k.juli o 8 = 5: 1. + (j) Hyoscyamus niger. VB: juni . VB: avgust-septembar. List (Menhae crispae folium). k ami 1i e a. Olju~ten rizom (lri~ dis rhizoma). K u k u r e k. Ocimun basilicum.

. Peteljke (Cerasorum stipites). D i v J j a r uta. ern a top a I a. V ran i I 0 v k a. S = 4 : 1. BiI}ka u evetu (Polygoni herbal. Olju~ten tir (Quercus semen).proleee. Rizom bez korena i stab· Ijike (Polypodii rhizoma). A ni s. Populus nigra. Polygonum bisto rta. VB: leta. VB: je· sen . s a I e p. B 0 r.PREGlED VAtNlJIH PODATAKA 0 DOMACI!M lBKOVITOM BlUU 187 Cb Orchis morio (i drugi). List (Anserinae folium) . Zreo plod (Anis i fru ctus). Potentilla anserilla. S = 5 : 1. Zrele bobiee (Rhamni catharticae fructus). Polygonum aviculare. Upotrebljava se i evet bez ca~ice. . Prunus cerasus. off icinalis. Cb Papaver . Pupoljci i krunicni Ii· stovi (Rosae flos). M a j 0 ran. Cb Rhamnus frall gula.pr olece.prolece. Rhamnus cathartica. S = 4 do 5 : 1. K a c u n. VB: le to. S = 4: 1. VB : jesen . Vis n j a. Primulla officinal is. Mladi pupoljoi (Populi gem mae). B 0 k v i e a . T r 0 s k 0 t. Plantago lanceo/ata. VB : februar . gallica. S t 0 I Ii s t a rut a. Seme (Papave ris semen). VB: jesen. S I a t k a pap rat. VB: leto. S = 5 : 1. B o t u r. S = 4 : 1. VB : juni-juli. Cvet (Acacia e flos). S = 8 : 1. Pulm onaria officinalis.julio S=4 : 1. Prunus spinosa. Mladi pupoLjQi (Pini turiones). S = 4 : 1. S = 8 : 1. VB: proleee. VB: februa r apri l. VB: leto. Origanum majoralla. Rizom (B istortae rhizom a). Jag 0 r C e v i na. Pas d r e n .prolece. Plod. T r a v a 0 d 5 rea.jesen. Osusen sok (Opium).mart. P.april. Plod (Petroselini fruc tus). Cb Papaver rhoeas. folium et flos). Koren (Primulae ra· dix). List (Plantaginis folium) . VB : maj-septembar. S= 3 : 1. S = 4: 1. S = 3 : 1. Biljka 'U evet u bez korena (Pul· monariae herbal.jurui. VB: jesen . Rosa centifolia. Paeonia decO/·a. P er ~ u n. Lisnati dec stabljike u evetu. S = 4 : 1. VB : ma:j . S = 2. VB: jesen . Cela biljka u evetu (Majoranae her. VB: maj . S = 5: 1. bal. VB: maj . T r n. PI u c n j a k. a krto le p o ~tko m jeseni. VB : maj-oktobar. list i evet (Origani herba.izom (Tormentillae rhi· zoma).5 : 1. Cvet i krtole (Paeoniae flo s et· tubera). VB: kraj leta . VB : prolece. VB: jesen . Krunicni listi6i (Rhoeados flos). Kora (Fra ngulae cortex. R. (j) Potentilla fo rm entilla. S = 4: 1. M a k. S r c e n j a k. Nedozrele caure (Papaveris immaturi fructus ). Mlada krtola (Salep tuber). K r u ~ ina. S = 5 : 1. elatior. Cb Pimpinel/a anisum. S = 4: 1. T u r c ~ n a k. S t eta. H T as t. Pinus silvesrris. Rosa canina.prolece. VB: evet u pr olece. VB: ok· tobar. P. P. VB: le to. Petroselinum sativum. S = 4: 1.<omniferum. sipak (Cynosbati fructus).jund. major. VB: leto. VB: mart . S = 3: 1. R. VB : kraj leta. Glatka kora sa mlaCiih grana (Quercus cortex). Polypodium vulgare. Koren (Petroselini radix). VB: j uni-juli. Origanum vulgare. Cb Quercus robur.

Koren (Symphyti radix). Cvct (Farfarae flos). Lip a. VB: maj . LI!CI!NJI! BILJI!M 5: 1. Po moe n oj ea. VB: mart-. List (Rutae folium). VB: jesen. List (Salviae folium). S = 3: 1. S 5: 1. Koren (Taraxaci radix).septembar. 5=5:1.juni. erni gavez. T r a va . VB: jam . Koren (Valerianae radix). + Solanum dulcamara. 5 a 'P u n j a c a . Tanacetum vulgare.p 0 dub i e a . K u 'P j n a. Bobiee (Sambuci fructus). Rut vie a. 5 = 5: 1. List (Farfarae folium). VB : = = = = = .juli. VB: u ranD prolece il~ u kasnu jesen ('k ad nema JiSea). (/) Tilia parvifolia i T. Pod bel. 5 = 5: 1. Teucrium mon/allum.oktobar. Cvet (Sambuci flos).avgust. G a v e z. VB: juni .julio 5 = 6: 1.ora (Sambuci cortex). Satureja horterlsis. 5 = 3: 1. Cub a r. 5 5: 1. Rubus fmticosus. Symphytum officinale. S = 7: 1. Gornj. Vacciniwn myrtillus. R u z mar i n. VB: leto. K 0 prJ v a.maj. Thymus serpyllum. Rubus idaeus. VB: juni . VB: maj . !<. 5tablj i!ka bez IisCa (Dulcamarae stipes). (/) Ruta graveolens. VB: juli septembal!'. Mas I a c a k. Cela biljka (Urticae herbal. 5 = 5: 1.avgust. 2: a If i j a. 0 dol j en. Lisnate stabljike u evetu (Teu· crii herbal. S = r:b Rosmarinus officinalis. 5 = 4:1. Tim i jan. platyphyllos. Taraxacum officinale. VB: maj . 5 = 3: 1. 5eme (Sinapis albae semen). S = 4 : 1. Salvia officinalis. S 5: 1. S=3:1. VB: juni . VB: maj . Teucrium chamaedrys. Koren (Tami radix). VB: leto. . Plod (Rubi idaei fructus). List i plod (kao malina).novembar. S = 4: 1. Biljka u evetu (Saturejae herbal. S = 4: 1. Lisnate stabljike u ovetu (Teucrii montani herbal. 5 = 4: 1. VB: jesen. M a j kin a duoS i c a.juni. Bel a s I a c i c a. B 0 r 0 v n i e a. 5 = 3 : 1. S 4 : 1. VB: juli . B I jus t. Tamus commu11is. 5 = 5: 1. (/) Sambucus nigra. (/) Tussilago tarfara. VB: leto. S 4: 1.i -cleo bUljke u evetu (Tanaceti her:bal. (/) Sinapis alba. VB: mart . 5 = 5: 1.apr11. Urtica dioica. VB: maj . List (Rosmarini folium). VB: jesen. (/) Thymus vulgaris. Koren (Saponariae radix) . bljuc. Z 0 v a.188 leto. VB: septcmbar . Biljka u evetu (Serpylli herbal. 5=5:1.prolece. VB: juni juli. List (Myrtilli folium) .a~Tgust. Bobica (Myrtilli fructus). VB: jesen . VB: leto. VB: leta. VB: septembar . (/) Saponaria officinal is. Cvet sa priperkom (Tiliae flos). List (Rubi idaei folium) . VB: prolece. V rat i c.juni. S = 4: 1. Koren (Urticae radix). (/) Valeriana officinalis.avgust. Biljka u evetu (Thymi herbal.oj v a . M a l j n a.

S = 7: 1.avgust. VB: maj . S = 8 : 1. Zea mays.ok. VB: juni . VB: mart-april. Rizom s korenjem (Veratri rhi· zoma). Naglo osu~eni krunitni listici (Verbasci tlos). Mla<1e grantice 5 liscem (Visci stipites). L j ubi tic a. . Cvet bez tasioe (Violae tlos). Koren (Violae odoraiae radix). D i viz m a. K u kuru Z. Viola tricolor. VB: septombar . Biljka III cvetu (Violae tricoloris herba). S = 4: 1. S = 5: 1. S = 5: 1. Svila od kuk.uruza (Maydis stigma). thapsiforme. Viscum album. (/) Verbascum plliomoides d V. VB: proIeee. Dan i n 0 c (poljski). 1m e 1 a. Viola odorata.PREGLBD VAZNIJIH PODATAKA 0 DOMACEM LEKOVITOM BILJU 189 + (/) Veratrum album. C e rri e T i k a.prolece. S=7:1.tobar. VB: jesen . VB: leto.jUlio S = 5: 1.

Aeroban _ . lekovi. kaolin i dr.prilagoc1avanje Akomodacija oka .nagomilavaDje Akutan . belanCevina Alergija . uslovljene preosetljivo~cu organizma prema njima Alopatija .kaie se za bolesne pojave koje se naglo pojavljuju i brzo proti~u.sposobnost oka da vidi jasno j precizno udaljene i bli· ske predmete Akrija .magla od sitnih ~estica mikronske razmere.i sloj belan~ev.nerastvorljive materije koje na povr~inu svojih ~estica vezuju otrovne i druge ~tetne supstancije: medicinski ugalj. smanjuju lu~enje tkiva i zgusnjavaju povrsinski sloj. mikrob) u prisustvu kiseonika u vazduhu Aerosol . Deluju izrazitije na zapaljenu sluznicu i kofu nego na zdravo tkivo. hrana. Aklimatizacija .bolesti izazvane delimi~im ~li potpunim nedostatkom pojedinih vitamina iii vi~e vitamina u organizmu Aglutinacija .one ~to pripada trbuhu.ina meClueeJijskog tkiva.zgomilavanje baeila iii ervenih krvnih zrnaca Adaptacija . soli bizmuta. suve pare. koji moze da zivi (npr.prilagodavanje novim klimatskim uslovima Akomodacija .lekovi Ijutog ukusa (paprika) Akumulacija .gojaznost Adsorptivna sredstva (adsorbensi) . nasuprot hronionim koje traju duZe od 40 dana Akuserstvo . ~estice iz vazduha i dr. talozeCi povr~in5k. u vidu fine.sredstva za izazivanje pobaeaja Abo/·tus . trbu~an Abortivna sredstva (abortiva) . .porodjJjstvo Albumen . Adstringentna sredstl'a (adstringensi ~Ii astringensi) .upotreba lekova koji u organizmu izazivaju dejstva suprotna od onih koje stvara bolest. Upotrebljavaju se u le~enju zapaljenja koze i sluznica i za zaustavljanje malih krvavljenja.trbuh AbdominaIan . .).koju treba le~iti .beJance.stru~ni naziv za pobaeaj Avitaminoze .. SuZavaju prosirene krvne sudove.RECNIK MEDICINSKIH NAZI VA Abdomen .pctlagoc1avanje Adipoznost .promenjena osetljivost organizma prema ponovnom dejstvu iz· vesnih alergena (klice.sredstva koja izazivaju povrSinsko skupljanje tkiva.

prouzrokovane histolitit kom amebom Amenoreja .postupci Jroji su usme.izostanak menstruacije u ~ene u zrelo doba .lekovi lroji sniZavaju pov2enu telesnu temperaturu (kinin) Antisepsa .zagnoj.degenerativna bolest al'terija koja dovodi do njihovog ot· vrdnu~ Asistolija - sImp pojava nastallih usled slabosti srtanog mig~ . nemanje alpetita.lekovi koji uniStavaju za:razne klice Antispazmodici .nedostatak funkcije varenja Aperitiv . akutno za~ oboljenje sluznice debelog creva u kojem postoje reste krvavo-sluzave stolice. koju je on sam stvorio Aritmija .RECNIK MEDICINSKIH NAZIVA 191 Alopecija . Analgeticka sredstva .lekovita sred:stva za lerenje proliva Antidot .bezoblit an.lekovi protiv crevnili paraz. analgetitka sredstva Antipiretici .neosetljivost Anoreksija . od 17.nepmvUnost u ritmu sr6mih otlrucaja Arterije .sredstvo za otvaranje ape1lita Apopleksija mO'lga .supstancija koja neutra1d~ dejstvo otrova Antiemetici .mu~ki polni harmon Anemija .suprotno delovanje dvaju mi. nedostatak volje za jelom Antagol1i:z.sredstlla Jtoja podsticu disanje i krvotok iii direk· tnim dejstvom na krvne sudove iii preko centra u centralnom ~iv~om sistemu Anafrodi'lijaci .mo~dana kap Apsorbensi .a771 .koji upijaju Apsces . kolekcija gnoja u ~upljini..ita Anurija .sredstva sposobna da otklone.mi:kroorganizmi koj:i zive b ez s10· bodnog kiseonika.rellli protliv mfekcije Antiseptici .krvni sudovi koji odvode Jav u srca Arterioskleroza .lekovi protiv povra~ja Antineuralgici . do 45. lupulin i dr. tj.lekovii kojima se suzbija iii ublafava zapaljenje Anthelmintici .malokrvnost Aneste'lija .vid.protiv (anti dot = protivotrov) Antidijaroitka sredstva . a neophodnu energiju dobiju putem razlaganja organ· skih materija.amebna srdobolja.kroorganizama m dvaju anti· biotika Antacidi -lekovi koji neutralgu kiselinu Anti .lekovd kojoi 'Ilblabvaj u iii otldanjaju bol Analepticka sredstva . ~ to nema odredenog oblika ' Anaerobni mikroorganizmi (anaerobi) . ubl~e i spre~ polni proh· tev (kamfor.jedinjenja koja mogu potpuno da zamene prirodni hormon mu~kih polnih fiezda u u~kopljenih eksperimentnih livotinja Androsteron .sredstva promv ~va Antiflogisticka sredstva .neje~nost. struCni naziv za ~elavost Alnara .gorka sredstva Amebna dizenterija .) Androgene supstancije . godine starosti Amorfan .prestanak mokrenja Apepsija .

nedos ~aJtak vitamina Bl u organizmu.nesvestica.povracanje Vulnerarija .sirenje kI'VlIlih sudova Vazokonstrikcija .mlitavost m i ~ ica zeluca i creva Autointoksikaci ja . a ne ubjjaju ih (antibiotici) Bak tericidi . ~tamini) koje svojim prisustvom u vrlo malim kolicinama uticu na tok reakcije u organizmu BioloSka standardizacija (normalizacija il.pretvaranje u paru Vaskularni spazam . a s tim .plik.odre~i vanje vrednost i Ie-kova bjolo~kjm metodima.tak glasa Afrodizijaci .srcdstva za izaziVlalIlje povracanja Vomitus .i titracija) lekova .pO'tpuni iii delirnicni gub.otrov Vermicid .pres tanak d isanja.napadi oteianog disanja.brucelama Vazodilalalorska sredslva .lekovi koji izazivaju pro~irenje k'r vnih sudova Vazodilatacija . avitaminoza Biokatalizatori . vrtoglavica Veruke .gre krvWh sudova Vezika. bezopasan B eriberi .j sposobinost za dzvr~enj e polnog cina Acelonemi ja . mokraena '(l ezikans kojti izaziva plikove Vez ikula .zapaljenje du~nica Bronhopneumonija . zagu~ivanja Asfiksija .prisustvo povecan ih kolicina acetona u krvi (~ece rn a bolest) Acidoza .smanjenje Hi odsu stvo nonnallIle napetosti (tonusa) jednog organa 'ko j i se grti Atonii'na dispepsija . tJrova nja organizma lkiselinama.isparljiv Vornitiva .besika. uguk nje Ascit .192 LBCBNJ B BIUBM Astenija . J1aIjcdee na laboratorijskim fivetinjama Bronhilis .sredstva koja sprecavaju razmnoiavanje bakterija.o~ta slabost organizroa Astma .i.s tanje tzv.organske supstanoije (enzimi.zapaljenje pluea B ruceloza (m elitok oksija) .blag. izazvane specijalnim klicama .sredstva koja ungtavaju bakterije B enigni .stezanje krvnih sudova Vaporizacija . urinama . Z'alptivanja.sredstv.vodena bolest Atonija .sredstva za zaceljivanje rana .bradavic:e Volatilan . horrnoni. mehur Vene . srece se u kce>rnoj bolesti i praceno je pnisust'Vom a cetona u mokraOi Bakterioslacici .a kojlll se u potrebljavaju oSIll cilj em da se podstakne i poveca polni proh tev.trovanje organilZma materijlaIIla koje se u njemu stvaraju A10nija .grupa od dYe zarazne bolesti: ma'lts'ke groznice i" Bangove bolesti.sredstvo koje ubija crve Vertigo .krvni sudovi kroz koje se krv vraea u srce v·enenum .

bacili dizenterije i 2.zapaljenjc zglobova (giht. tuga Deratizacija . Stoga se razlikuju bacilna i amebna srdobolja.akutno zarazno oboljenje sluznice debelog creva sa cestim krvavo-sluznim stolicama.zapaljenj e desni Giht .prisuslvo secera u mokraci Glositis .polm organi Gingivit .proliv Dijato reza . histoliticka ameba.obezv:odnjavanje Digestiv . uLozi) Dezinsekcija . Dijabetes .zapaljcnj e zeluca Gas troen teritis .utvrdivanje VoI1&te i karaktera nekog oboljenja Dijagnostika .sredstvo koje poma:ze varenje Digestija . Izazivaju je dYe vrste klica: 1.l1aIl Ga71grena .izluCivaln.kola Dermatit .nauka 0 nas ledu Genitalije .poremecaj varenja Dis pneja .lek dobijen kuvanjem droge u vow Dekoloracija .unistavanje pacova i ostalih glodara Derma .mlekotvo.lekovi koji poveeavaju kolicinu izluCivanja mokraee .sredstvo za CiScenje j negu zuba De pilacija .zapaljenje koze Dermalologija .zapalj enj e zglobova Glandula .bolovi u krstima i malam trbuhu za vreme menstruacije Dispepsija .obezbojavanje Delirijum .je mokrace ikojom se otklanjaju iz organizma nepotre· bne kohlcjne teCnosm.s tomacno-crevna oboljenja Genet ika .koji dovodi mleko Galaktogen .grana medicine looja se bavi postavljanjem dijagnoze Dijareja .unistavanje insekata Oezilltekcija .ods tranj.trudnoCa Gltt .stomacno-crevno 2lllpaljenje Gastrointes tinalna oboljen ja .zaptiv.grana medicine koja proucava bolesti koze Decergensi .povecanj e pIlitiska u oku Glikozurija .izumi ranj e tkiva u vecoj iii manjoj oblasti tela Gastritis (gas/ril ) .ivanje dlaka sa tela Depresija .ooilno znojenje Dismenoreja .varenje Dizenterija (srdobolja) .RECNIK MEDICI NSKIH NAZIVA 193 Galaktagog .secerna bolest Dijagnoza .sredstva za Ciscenje Dehidracija .uniStavanje zaraznih klica Dekokl . oseeaj otezanog disanja Distonija poremeeaj tonus a vegetativnih nerava iii miSica Diureza .zlezda Glau kom . i nepotrebIlli suvisni proizvodi prometa materije u organizmu Diureticka sredstva (diuretici) .zapaljenje jezJka Gral'idnost .bunilo Del1trifik .utucenost.

iIi su od poeetka zamucenog sadrlaja (gnoj).:. cime patpomazu njeno i·s kasljavanje Eksudat .otok zhog prozimanja vazduhom organa (pluea) iIi vezivnog tkiva (potkoznog iii miSicnog) Endogen . neosetljiv Imunitet . vrlo slozene smese raznih organskih jedinjenja. seksualna . Upotrebljavaju se u medicini. najcesce destilacijom vodenom parom. mehuricima koji svojim prskanjem izazivaju vlaienje.lecenje iskljucivo same na osnovu stecenog isj.:ustva.onaj koji je ·u nutrasnjeg porekla. Pucanjem mehuriea.lekovi koj~ povecavaju lucenje sluzi u dusniku i dusnicama i cine je tecnijom.izliv.zapaljenje tankog creva Epilepsija . stvaranje krasta i na kraju ljuspanje.snaina sredstva za Ciscenje Droga .ija koze u vidu pojave mehurica s bistrom tecnoscu koja se uskoro zamuti. Terapijska doza se nalazi izmedu maksimalne i minimalne doze i predstavlja onu kolicinu leka kojom se postize najbolje dejstvo u lecenju.osuseni delovi biljke. Impoteneija. parfimeriji i kozmetici Euforija . a minimalna doza najmanja kolicina leka koja ima odredeno lekovito dejstvo. u hroll'lcnoj faz·i dolazi do zadebljanja pokozice Emeticka sredstva .polna nemoe Imun . 'k oji potite iz -samog organizma. koji sluze za lek Duodenum .crvena krvna zrnca Estrogene supstancije . jer je mnogo korisnij e ispiranje zeluca sondom Empirijska mediciJl(l .otporan. sto dolazi iz spoljasnjeg sveta Endokarditis .. danas .zu1ica Impetigo . izlivena tecnost rna u kojoj duplji organizma Ekcem (egzem) .retko.lekovi koji prouzrokuju povracanje. Drastika .vrlo za razna boles t prouzrokovana bacilom di fteri je Doza leka .supstancije koje u uskopljenih zenki prouzrokuju nagon za parenje Etarska ulja (isparljiva ulja) .padavica Eritroeiti . moze biti razlicitog izgleda i sastava Edem . koriste se u slucaju akutnog ll'OVanja.mirisne. Maksimalna doza je najveca kolicina leka koja se moze podneti bez znakova trovanja.zapaljenje unut:mSnje sreane opne Enteritis . nasuprot onome sto je e g z 0 g en 0.osip po kozi. nenormalno iIi preJromerno OObro TaSpoLozenje Zagno j apsces Ikterus . nastaju kraste karakteristicne boje (kao med).eoma .kozno oboljenje koje se odlikuje crvenilom.infekc.odredena kolicina leka koju treba uzeti odjednom. bez poznavanja naucnih teorija i hemizma leka Emfizem .otok Ekspektorancija .194 LECENJE BIUEM Difterija (gllsobo/ja) .otpomost organizma protiv zaraznih bolesti uslovljena prisustyom specificnih antitela .dvanaestopalacno crevo Egzantem . Dobijaju se iz Taznog mirisnog bilja.

oboljenja .-sredstva za UIlIi~tava.oj ed lntoksikacija .slab vdd pri smanjenoj sve~losti.zapaljenje Intut .akutan.oparak.nje msek.kafe se za nacin uno~enja leka ubrizgavanjem u venu Intrakardi jalna injekcija . jak bol u trbuhu.vid.RECNIK MEDICINSKIH NAZIV.te~ka akutna sreana bolest koja nastaje usled zacepljena (tromboze) arterioskleroticnih srcanih (keronarnih) arterija Inflamacija .vrsta lecenja medikamentima (lekovima) koji se U!Ilose udisanjem u disajne organe lnhibicija .nesanica Intertrigo . ekstrakt dobijen prellivanjem kljucalom vodom inhalacija .prel= doba zene Klistil' . zaustavljanje iIi tlroCenje neke rn.ice Infarkt srca (»srcana kap«. koje pojaeava norma1no lucenje sluznice Kafeizam . 195 lnsekticidna sredstva (insekticidi) .nim bujlaIljem roIasrog sloja pokoZice . hronicno ill alkutno. melem) .lekovi koji olaksavaju ods't ranjivanje gasova iz creva Kataplazma (cicvarica. a ponekad i potpuDim gubitkom svesti Kolika .davanje nekog leka ubrizgavanjein direktno u ~ upljinu srcanih komora Intramuskularna injekcija .ovi koji 'Pojacavaju snagu oslabljenog srcanog mBiea Karminativna sredstva . 'n esvesticom.ubrizgavanje nekog leka u mil. nekog de} stva ill pojave Jradijacija . kJizma Kokainizam . Izraz Je usporenog prilagoc1avanja mreinjaee u mraku Kolaps .najee~ca balest pex1ilfernog zivoanQg 'si'9tema Kancer .unoseDJe teenosti u gufnje crevo. infar kt miokarda) . padom krvnog pritiska. Klizma .zracenje Ishijas (»isijas«) . najcesce zbog prepreke u prainjenju njihovog sadrlaja Kolit (kolitis) .trovanje oIW'!Il1zma lntravenski -.medicinski naziv za sunCanicu lnsomnija .javlja se u osoba koje svakodnevno dufe vreme unose velike kolicine kafe.sprecavanje.. Osobito su nervozni ljudi osetljjvi na ovo hroDicno trevanje Keratoze . koji je posledica snainih grceva supIjih trbuilnih organa.zapaljellje. koje se vrsi irigatorom Klimakterijum .bolesna -sklonost ka hronianom una~enju kokaina da bi se postigla euforija Kokosje slepilo (hemeralopija) .lek.Wa za leeenje spoljnom upatreb'o m Katar .zapaljenje debelog creva .koZe looja se odlikuju prekomer.ala (buhac) lnsolacija .nagla slabost i nemoc organizma pracena slabljenjem i ubrzanjem sl"eanog rada.dnje.rak Kardiotonicka sredstva (kardiotonici) ..

promrzHna Kongenitalan .) Luksacija - iScaSenje .sredstva koja pomafu ill izazivaju pra!njenje creva.ulep ~ avanje J d. odnosno vr~ iti u leeenju odredenog bolesnika iIi bolesti Konlrakcija . ke kad nisu dovoljno izra!eni Lezija . koja se nazivaju jo~ i bel a k r v n a z r n c a za razliku od c r v e nih (eritrocita) Lisa .kojli popravlja u. nestalan Laksantna srestva (la ksancija) .bolest krvi prouzrokovana zlim bujanjem belih krvnih celija (Ieukocita) Leukoplast .196 LECEN11! BlL1EM Koma .sredstvo koje povecava oi.besnilo Litijaza .promene na kozi u vidu manjdh did ve6ih crvenkastih peeata i ploea. a ne izazivaju stetne posledice Laklagog .melem Leukociti .zapalj enje vefn jace Konstipacija .grklj an Latentan . obieno Ijuspastih nasla~ Lok alna anestcticka sredstva (lokalni anestetici) .os tecenje koj e nastaje pod uticajem raznih faktora u celij ama. pritajen.zlucivanje mleka jz mlecnih zlezda Larinks .pospanost.lekovi koji izazivaju prolaznu neosetljivost (anesteziju) izvesnog predela tela (kokain. poreme~j svesti najdubljeg stepena u kome bolesnik ne reaguje ni na najjaee spoljne nadrafaje. neizrazen: ka!e se za .prolazna pojava na kozi u vidu crvenkastih uzvi~enja koja jako svrbe i lice na oteklinu od zare KOrigens .oterivaJIJje pojedinih delova tela Ksantopsija . naroeito po 1111 e Labijatus ..prooena kojom lekar odreduj e sreds tva i postupke koji se ne smeju upotrebiti.(~ njene zna. tvorevine u vidu kamenci~. tj. izgoretina Konvulzija .grcenj e.1rus Ii milris neprijatnog leka Korneja .besvesnost. misaca. prvi stepn poremecaja svesti Leukemija (leukoza) .zutica Labije .specijalne celije (»ZTIlca«) U krvi. cije se dejstvo vecinom ogranicava na kozu i p eriferne Zivce Letargija .uroden Konzis rencija .llepos Loj an.skriven .usnice.prilepCiv Kontraindikacija . skuplj anje (npr.opekotina.roznjaca Kosmetika .stepen cVI1stine iii gustine neke materije Konjunktivitis .nelm bolest j. prokain i dr. stanje uga~ene svesti u kome zivi organizam ne prima nikakve utiske Kombustija . koje najcesce nastaju u ~u­ pljim organima taloienjem razlicitih soli iz telesnih tecnosti Li~aj .zatvor Konlagiozan . tkivim·a illi organima Lepra (guba) .generalizovani tra jni i isprekidani trzaji mm~ koji se vide u epiIeptickom iii eklamptickom napadu Kongelacija . sudova) Koprivnjaca (urtikarija) .usnat Labilan ..kamen.teska zarazna bolest izazvana klicom.

smole.sreani miSic Miokarditis .s mesa takvih rastvora s nekom te~nos6u Mioza . a na temperaturi tela postaju meki i plasticni.zarazno kocenje vrata Meningokok . moze videti go lim okom Maligni .. te se mogu prilepiti na kozu. vosak. ka taplazma Me lemi (flasteri) . aiJkoholom .RECNIK MEDICINSKIH NAZlVA 197 Lumbago .period kada je zena bez menstruaoije Me noragija .vid.lek.z.promet materija u orgaJIl'i. kako bi se iz droge isc11pla lekovita sups ta<n cija M edikam ent .krajnici Mastit is .bolest koja se javlja u vidu povremenih napada glavobolje Midrijaza . crni pra~ ak bez mmsa i ukusa u obliku tableta i granula.prosirenost zenice Mikoza fungoid na . koj e na svojoj povr· sini moze da veze otrovne supstancije 'I. koj ima mogu bi·ti p rime~ ani i drugi Ie· kovi.bolest izazvama smanjenim radom stitaste 7:lezde (tireoidne zlezde) Miksture . Na obicnoj temperaturi melemi su ~vrsti .klica zapaljenj a mozdane opne Menopau za .rastvari dveju iili vise le lrovitih supstanoija u nekom rastvara~ iii . mast. blagi tumOIli miSi6nog tkiva .kozno oboljenje karakterisano mnogobrojnoscu svojih oblika i dugim trajanjem Mikroskopski .zapaljenje miSicnog tkiva materice Me troragija _ . nasuprot mikroskopskoj . bruceloza Man dule .bolovi u mi ~ i Cim a s laOOna .mu Metcorizam . Iroji posredno iii neposredno moze da prouzrokuje smr t. m enstruacija Me tabolizam .nategnutost I t rbuha zbog nagomilavanja gasova u zelucu 1 crevima pracena osecajem nadutosti Metritis .kate se za osoblnu koja se moze ot1criti sarno mikroskoporn Miksedem .sadrze kao osnovnu materij u olovne soli ma-snih kiselina.zapaljenje 's rOainog miSica Miomi .j u ~l'Stima Lupus . Me ningitis . upotrebljava se kao adsorbentno sredstvo.po koliCini poja~ana i po trajanju produZena nienstruacija Me nstruacija (mesecno pranje. perioda) .m esnati.krvavljenje iz sluznice materice u odredenim vremenskim razmacima u vezi sa sazrevanjem i izbacivanj em jaj a iz jajnika (0 v u I a c i j a) Meseeno pranje . etrom na temperaturi od IS d o 20 0 e.zapaljenje mozdanJih opni Men ingitis epidcmicki .kate se za osobinu koja se.l organizmu Me/em . ~berkulozno oboljenje koze u vidu crvenkastomodrih ~voriCa koji na pntlsak staklom pokazuj u boj u piTea od jabuka Makroskopski .zapaljenj e dojke Macerat .vid.suZenost zenice Miokard . kaie se obicno za tumor (rak) Maltska groznica .vid.ekst:rakt koji se dobij a p relivaJlJjem droga vodom. ulja.lek Medicinski ugalj . zao.opal<. krvavlj enj e iz ma terace van vremena menstruaaije Migrena .

198

LECENJE BlUEM

Miopija - kratkovidost Mo t duna kap (apopleksij a mozga) - nagli prekid funkcije pojedi nih delova iii celog mozga usled os tecenja sopstvenog krvotoka, naj t esce usled zapu. enja kr vnih sudova (tromboza iH embollija) iii us led pr5kanja krvnog suda (hemoragija) Mo ns trum - strucni naziv za nakazu MOljinizam - bolesna sklonost ka hronit noj upotreb i morfina iii njegovih derivata sa ciljem postizanja euforije Mukus - sluz Mucilaginoza - sluzava sredstva Narkomanija - bolesna sklonost ka upotrebi opojnih sredstava sa eiljem postizanja euforije (morfij um, kokain, heroin, haSiS itd.) Narkolicka sredstvll (narkotici) - sredstva za izazivanje opste narkoze (hi· rurske anestezije). Pod njihovim dejstvom dolazi do p rolazne paralize cen tralnog zivcanog sistem a, koja se m ani fest uje gubitkom svesti i iskljucenj em svih osecaja Nauzeja - gadenj e, muka Nek roza - izurniranje neklog tkiva Nervni cenlraini sis/em - sastavljen od veJikog i malog mozga, izdciene (bul busa) i kicmene mozdine Neuralgija - hoI u oblasti ozivcenoj od nekog perifernog uvea iii nj egovih organa Neurastenija - razdTaZljliva ~ 1abost (zivcana) N euritis - zapalj enje zivca N euron - nervna c'elija sa svojim produi.eaima Nefritis - zapaljenje bubTega N efroza - obolj cnje bubrega prouzrokovano degeneratiWlim promenama U celij ama bubreznih ·kanaliea Nukleus - jedro (u c:eliji) Oiigurija - smanjeno izlucivanj e mokrace Opoterapija - lecenje sokov>ima (hormonima) zlezda s unutrasnjim 1ucenjem, njihovim ekstraktima, iii sarnim osusenim zlezdama Opsoletan - za·s.tareo (npr., 1ek) Opstipacija - zatvor Otitis - zapa1jenje uva Oftaim%gija - grana medicine koja se bavi proucavanjem 1 lecenjem ocnih bolesti mit (dijafragma) - preeaga Paludizam - barska groznica (mala:riti·a) Panace ja - 1ek za sve i sva Pandemija - stanje kad zarazna bo1est obuhvati 5tanovniStvo ne sarno jedn og vec dvaju iii viSe konlinenata. Takav je bio s koro slucaj s pandemijom gnpa Pankreas - 'g usteraca Paraziticid -- s rcdstvo koje ubija paa-azite Paraliza - uzetost

RECNIK MEDICINSKIH NAZIVA

199

Pa renl era lall - koj i je van diges bivnog kanala (creva) Par/us - poroda j Pas te - Ickov i za spoljasnju upot rebu, slicni lekovitim mastima, sa srazmerno . ~ec im ko l ~ c in ama praskastih ma terija koje im daj u cvdcu kon· zlstencIJu. l zraduJu se mesanjem talka, ci nkoksida, skroba i sl. 5 nekom lekovi tom mas ti u jednoliku smesu . . Pas te se uglamo m primenj uj u u leeenj u raznih kom>ih oboljenja koja vlaze. BolesnI k treba da maze pastu u 't an kom sloju, koj i tada delu jc kao polup ropustlj iva opna i zasus uje. Pa togell .- kale se za svoj stvo n ekog faktora da izazove odn-edeno oboljenje Pedolog Lja - nauka 0 zemljistu Pekt oralall - grudni, kojj umiruje kaSaij Pelagra - avi tami noza prouzrokovana nedostatkom cinioca RR (niacina) u ish rani Penelracija - prodiranje; probijanje Perikard (osrde) - spoljaSn.a srcana opna Perikarditis - z:a,palj enje srcane kese Peris taltika - sporo, crvoliko poKretanj e creva od oblizn jeg ka udaljenom kra ju, sto omogucava .p renosen je s adrzaja u njima. 2ivlj e i preterano perista'l ticko p ok retanje (narocito u dece) moze da izazove bolne grceve. Permeabilan - p ropustljiv Perniciozan - vrlo opasan, wlo teZaik Peroralno - kroz usta Pertusis - velik.i kasalj Pestis - kuga, vrio zarazno obolj enje koje se prenosj s pacova na Ijude (bu· varna, doclirom), iIi s bolesnqka (gnoj em , izlucevin ama) . Prouzrakovac -bo l es ~i je Iersinov bacil ·kuge Piemija - prisustvo klica u krvi koje prouzrokuju gnojenje. Zbog toga na· staju mnogobrojna gnojna ognjista (apscesi) u raznim organima. Pijelitis - zapalj enj e bubrezne kar Licke Pijelon efritis - zapaljenje bubrez.ne karliCice oj bubrega Pilule - lekovi loptastog obl~ka, teZine od 0,1 do 0,2 g, narocito podesni za duze davanje lekova. Spravljaju se narocitom masinom, od propisanog Ie· ka i pilularne mase. Piogen - koji stvara gnoj Pire - vrlo pogodan oblik spremanj a nekih variva (krompir a, sociva, graska, pasulja, i dr.). Preporucuje se za m alu decu, iznemogle starce i osobe s nedostatkom zuba Plazmoliza - raspadanje plazme (krvne tecnos.ti) Place.nta - pos teL jica Pleura - plu6na m aramica Pleuritis - zapaljenje pluene maramice Pneurnol1ija - zapaljenje pluta Pobacaj (abo rtus ) - prelcid trudnoce do 28 nedelja starosti, dok plod jos n ije sposoban za vanmatenianri' Zlivot Podagra (ulozi, giht) - zapaljenje zglobova Poliartritis - zapaljenje veceg broja zglobova Polineuritis - zapaljenje ve6eg broja Zivaca Polinoza - polcnSoka groznica Polioencefalitis - zapaljenje sive moidaIne mase

200

LECENJE BILJEM

Poliomielitis - akutno zarazrtO oboljenje centralnog zivCanog sistema (d e. c j a par a liz a) Poliurija - izlucivanje velike .koLioine mokraee Pozologija - nauka 0 odredivanju kolicine (doze) lekova koje treba dati Porodaj - partus Posteljica - placenta Preventivna medicina - meclicinski rad usmeren unapredenju zdravlja sta· novniStva i suzIYijanju j sprecavanju oboljenja podizanjem op~tih higijenskih us lova Zivo ta, kao i preduzimanjem svih mera predohrane I i za~tite zdravlj a Predohrana (profilaksa) - sve m ere koje se preduzimaju u borbi protiv pojave i sirenja bolesti Preparacija - postavljanje, pripremanje, izrada Preskripcija - nalog, »recept« (lekarskl naLog) Precipitat - talog Precaga (oSit) - dija£ragma, mi~icna p regrada izmedu grudne i trbu§ne duplje Prognoza - predvirtanje kraja bolesti Profilaksa - predohrana Prohibicija - mbrana Psihijatar - specijalist za du~evne bolestIi Psihoza - du§evna bolest; poremeeajd u oblasti svestIi, nagona, afekta, opazanja, misljenja, volje i inteligencije Psorijaza - koina bolest koja se odlikuje obrazovanjem manjih ill veCih poIja s nagomilanim suvim i belicastim Ijuspicama na crvenkastoj podlozi Ptijalin - ferment u pljuvacki Puerperalna sepsa (babinja groznica) - te~ka infekcija babinjare koja nastaje preko porodajnih puteva Pu/verzacija - pretvaranje u pTah Puis - bilo Pupila - zenica Purgativa - sredstva za protiSeavanje (prollv, zatvor) Purfikacija - precHcavanje (purus = cist) Putrefakcija - Lruljenje (putridan = truo) Rahitis (engleska bolest) - avitaminoza prouzrokovana nedostatkom vitamina D u hrani Reverzibilan - obnovljiv, povratljiv Revulzivan - odvodni, koji odvodi krv Regeneracija - stvaranje nOVlOg dela u razvicu; obnova delova koji se norroalo trose; zacelji'v anje ,d efekata koj-i \Sill nastaii us'l ed nekog patoloskog procesa Rezistencija - otpornost Rekonvalescencija - oporavljanje posie mike bolesti Rektifikacija - ispravka, preCiscavanje Rektum - pravo crevo . Relaksantna sredstva - lekoVli koji se upotr.e bljavaju za olabavljenje mi· siCa za vreme operacije, u bolesnika od tetanusa i raznih sokova da ne bi doslo do preloma 'k ostiju illsled grceva. Najglavniji lek dZ ove grupe je k u r are, odnosno njegovi aktivni sastojci Renalni - bubrezni

RECNIK MEOICINSKIH NAZIVA

201

Reprodukcija - razmnoZavanje. umnoZavanje Resorpcija - upy anje. u&isavanje Respiratoran - disajni R etencija - zadrlavanje neeega sto treba da se izbaci iz duplje nekih organa (npr. retencija mokraee. retencija pIacente itd.) R etina - mreznjaca Recidiv - povrat. ponovna pojava iii vraeanje vee prelezane bolesti iii nekih njenih znakova Rinitis - kijavica R oborans - koji snazi. okrepljuje (,toni·k) Rubefacijel1tna sredstva - lekiovu koji izazivaju crvenilo blago zapaljenje koze Saliva - pljuvacka Salivacija - lucenjc. a JIaroeiro lizluOivanje pljuvaCke SatLLTacija - zasieenost Sehoreja - prckornerno lucenje lojne rnaterije (sebum=loj) Sedativna sredstva - lekovita sredstva ko'}a u odredenim kolicinarna sluze za umirenje psihicke i rnotorne prenadrafenosti. Upotrebljavaju se u Iecenju oboljenja s poj acanorn ne rvnorn razdrazlj'ivoseu S edimentacija - talozenje S ekTecija - lucenje Zlezda Selekcija - odabiranje. izbor; oplernenjjvanje S el1zibilan - osctljiv. ima sposobnost lake nadraflj:ivosti. odnosno osetlji· vosN na nadrafaje Sel1 zitivan - koji je u stanju da prirni iii prenese neki oseeaj Sepsa (»trovanje krvi«) - bolesno stanje prouzrokovano dejstvom raznih klica iii njihovih otrova u krvi i raznirn organima Sija/agog - koji tera na lucenje pljuvacke Sikativ - koji susi Simptom - znak bolesti Sindrom - grupa simp1x>ma koja je karakteristiena za odredenu bolest Sinergija - saradnja Sinkopa - stanje gubitka svesti koje se karakteriSe prividnirn jJi stvarnim prestankom rada srca i disanja Sirup - gust raslvor seeera u vodi (16 delova seeera kuvati u 10 delova de· stilovane vode - obican sirup) s dodatkorn nekih arornaticnih tecnosti (sirup rnajkine dusice; 15 delova seeera j 10 delova rnentine yodice; si· rup od narand zine kore; sirup od rnalina itd.). Sirupi se dodaju raznim lekovirna da bi im popravili ukus i miris. . Sistola - stanje srca kada se one u svorn radu zgrci da bi i-stisnulo krv Skabijes - sllga Skleroza - stvrdnjavanje tkUva ·k ao posledica buja.nja veziWlog tkiva posle zapa\jenja ill posle dejstva nekih supstancija Skorbut - avitaminoza izazvana nedostatkorn vitamina C u organizrnu Sluz (rnukus) - lepljiv. manje-viSe gust proizvod sluznih ilezda u sluzni· cama Sluzava sredstva (mucilaginoza) - lekovi koji se daju u onim oblicirna kaslja koji su izazvani prenadrafeI10rn idrelnorn sluznicom. Ova sredstva deluju rnehanicki. oblafuei obolelu sluznicu. time je stite i na taj nacin ublaiuju kasalj

202

LECE.NIE BJUEM

Solucije - rastvori neke lekovite supstancije u vodi iii nekom drugom ra. stvaraeu Somnifer - koji dovodi san S0l111101encija - sanji\IQst, naj brli s tepen pomucenja svesti Spazam - grC SpazmodicQ/1 - grecvH Spazmoliticka sredstva (spazmoLiitici) - leikovi koji k)1:kJanjaju greevc glat. kih misit a (atropin, papaverin) S perma - seme S putum - ispljuva.k S tenoza - suZenest pejedinih o tvora lili supljdh 'o rgana St el10kardija (peklora lna angina) - napadi jaeih Hi .slab ijih bolova u vidu stezanja u predel u grudne kosti koji se sire (zraee) u levu i u desnu 'ruku, u obe ruke ili u vr'a t. Napadi, su praceni osecanjem straha od smrti Sternlltatorija - sredstva ia kijanje Stiptika - sredstva koja zaustavljaju, stem (tanini) Stomatitis - zapaljenje usne sluznice Stomahika - sredstva za podsticanje funkaije reluca S truma - gusavost Stupefakcija - zaprepascenost, omamljeno.st Subakutan .- bolest keja 5e pO' toku lI1aoJazi izmedu ·akutndJh i hronicnih bolesti Sukllientan - soean Supozilorije - tepiCi Suprarenalan - nadbubrezan Supstrat - osnovica, podloga i, Sire, m:a.terlija na koju dejstvuje ferment Supuracija - stvaranje gneja kae pesledica zapaljenja Tablete - lekovi u obliku okrugJih ploCica Taksonomija - klasif.ikacija o.rganizma Tahika rdija (aritmija) - nepra'V'i lnost u ritmu srcaIJiih otkucaja Tenezam - n apon, teranje, napinjanje; naroeite belan napon u predelu emara i rnokracne bdike, 'b ez izbacivanja stoIice Terapeutika - vestina lecenja Terapija (lecenje) - skup postupaka, mera i 'sredstava koji imaju za cilj suzbijanje i izJecenje belesti. Postoje mnogebrojrn obIici leeenja. Termolabilal'l - n epos tojan prema toploti Termostat - aparat 'k oji sluZi za stalno odrlavanje odredene temperature Tennofor - spljosten meta]an sud ill gumena kesa koji se pune top 10m vodom i s]uZe za zagrevanje balnih predeJa (pri napadu fuenog ill bu· breznog kamena, cre\'nih keIika) iii ,i zazivanje ,r azmeksaovanja Cira ill ap· scesa Tetanus (zli grc, sklopai) - opasna zarazna bolest ~ bacilom teta· nus a Tinkture - teeni, obojeni oblici lekova, dobijeni ekstrahovanjem biljnih ill zivotinjskih droga vodem , v,i nom, alkoholom dli mt:\savinom etra i alkohola. Tinkture obicno predstavljaju 100/0 ekstrakta. Primenjuje se za unutra~nju upotrebu u obliku kapljica.

RECNI K ME DICINSKIH NAZIVA

203

trovanj e u toku te~kih proliva, i to prvenstveno u odoj ~adi na . ishrani. Toksikomal1i ja stanje hrorriCnio,g trovanja prouzrokovanog ponavljanim uzimanj ern nekog opojnog sredstva radi postizanja euforuje. ToksikomaIlija se kankterise: neodoljivom po treoom ili zeljom d a se uzmu no ve koli~ine ovog sredstva, ~im prestane dej6tvo vee unete koli~ine, potreoom da se unete koli ~ine poveeavaju zavisno od toga da li ova 6redstva uslovljavaju sarno psihieku ill i oiolosku potrebu za njim. NajCe~ ee toksikomanije su: morfini zam, kokainizam i alkoholizam mada su opisane i' druge kao: taoatizam, kafeizam itd. Tol erancija - naroOi ta osooina pojedinih orgall1izama da ipodnose vece kolieine nekog leka ili otrova negodrugi organizmi. Qna moze biti urodena ili stecena Tonzile - krajnici Tonicka sredstva (Ionici) - lekovi za jaeanje; upotreoljavaju se u leeenju oplite slaoosti, u osooa sa slaoim apetitom. VeCina -toniekih lekova sadrzi jedinjenja arsena i fosfora, kofein, <strihnin i gorka sredstva, ooieno u malim koliCinama Torefakcija - przenje Trans (zanos) - s uzenje svesti, pri cernu je preostal,i deo svesnog du~evnog zivota koncentrisan sarno jednom cilju. Pojam oznaeava i duSevno stanje u dubokoj rupnozi Trauma - ozlede izazvall1e mehaniekom povredom tkiva i organa. Slieno tome, »dusevnorn traumom« nazivaju se tezi poremecaji u du~evnom zivotu izazvani nekim stetnim faktorom Trbuh - abdomen Tremor - drhtanje Tripsin - ferment koji vaTi belaneevine, a koji izlueuje zlezda gu~teraea; dejstvuje u alkalnoj sredini Trovanje - intoksikacija Trovanje krvi - sepsa Trombin - sredstvo za lokalno zaustavljanje krvavljenja Tromboza - zacepljenje krvnog suda komadom zgru~ane krvi (trombusoril), nastupa u toku zapaljenja zida krvnog suda, povreda i dr. Tumor - izrastaj, izrasIina u vidu samonikle guke, evorova, koji se moze nalaziti na povrsini nekog organa iIi u dubini njegovog tkiva u raznim oblicima i razlici te velicine. 6vi rtumori se dele na b I age (benigne) tum 0 r e i z 1 e ill 0 p a k e (maligne) tum 0 r e. Turgor - jedrina iIi evrstina potkoznog i miSicnog tkiva
Toksiko za ve~ ta~ko j

Celavost -

alopecija

Ulkus ventrikulusa - OII zeluca Ulku5 duodenuma - Ci:r dvarraestopaliaCnJog creva Ungventum - lekovita mast Uremija - povecanje azotnih jedinjenja u krvi, koja se normalno izlueu~u

mokracom (ureja, mokracna kiselina, kreatin, izvesna druga organska Jenjenja azota) zbog akutnog ili hronitnog oboljenja bubrega Uretra - mokracovod, mokracna izvodna cev Urin - mokraca Urogenitalni organi - mokracIlii polnoi organi

204
Urtikarija - koprivnjaea Uterus - materica

LECE NJE BIUEM

Fagocitoza - sposobnost izvesnih celija (pre svega, leukocita Hi belih krv. nih zrnaca) da W10se .i svaruju strane Cestice (zarazne klice, deUce celije itd.) Faringitis - zapaljenje zdrela Farin ks - zdreto Farmakognozija _. nauka 0 Jekovitim sUrovinama Farmakodinamija - grruna farmakologije koja proucava dejstvo lekova na zivi organizam Farmakologija - nauka 0 lekovima Farmakopeja - knjiga koj a sadrZi spisak lekova koji se stalno moraju na. laziti na skladiStu ill apo teci, s opisom porekla leka, nj egovih hemijskih osobina, propi sa 0 ispitivanju njegovog kvaliteta, kao i nj egovog cuvanja i spravljanja. U nas vaie propisi Jugoslovenske fa rmakopeje. Farmakoterapija - grana farmakologije lroja prolleava upotrebu lekova u lecenju bolesti Febrilan - gro:micav Fekalije - izmet Fenotip - vidlj.iv merljiv sastav organizma Fertilan - plodan Feces - izmet Fibrilacija srca - . treperenje srca Fi ziologija - nauka koja proucava Tadnje i funkcije organa i organizma Fistula - steceni, r ede urodeni abnormalni kanal, kroz koji se luCi sluzavi ill gnojni saddaj Fitoterapija - lecenje biljnim lekovima Fitofannacija - nauka 0 lekovima za lecenje bolesti bilja Flatulencija - nadimanje zeluca i creva vazduhom iii gasovima izazvano hra· nom koja sadrZi mnogo celuloze i skroba, iii poremecajima u organima za varenje Flegmona - gnojno zapaJjenje koje se javlja u rastresiotom vezivnom tkivu u povrsinskim iii dubljim delovima tela Fob ija - prisilni strah Fotoliza - raspadanje pod uticajem svetlosti Fototerapija - lecenje svetloscu Fotofobija - strah od svetlostd Fras - grcevi u odojcadi Frikcija (trljanje) - postupak u lecenju koji se sastoji u brzim pokretima trljanja veceg ili manjeg predela koze. Cilj mu je da izazove priliv krvi u kozu iii da se utrlja neki lek kroz i5tU. Ftiza - tuberkuloza, narocito plucna tuberkuloza, koja je vrlo izraiena i brzo napreduje; u nas postoji izraz susica, jektika Fungi - gljivice Furunkul - cir Habitualan - uobicajen, ustaljen, obican Habitus - opsti spoljni izgled neke zdrave ill boleSille osobe

----------------~

RECNIK MEDIelNSKIH NAZIVA

205

HalLlcinacija (eulna obmana) - predstavlja opaianje bez odgovarajuceg spoljnog nadraiaja. Pojavljuje se u oblasti svih eula; ubraja se u poremeeaj opaianja. 1ma ih vise vrsta i predstavljaju obieno znak dusevne bolesti Helioterapija _ . leeenje koje se sas toji u izlaganju golog tela dejstvu SUDeevih zrakoV'a IIeliofobija - neopravdana bojazan od suneanja i suneeve svetlosti H elminti (ervi) - paraziti Coveka i zivotJinja. Orvj (paraziti) Coveka spadaju u eve rodove: metilji, pantljiCare i obli crvi. Hematoza - razmena galSOva izmedu vazduha i krvi koja se vrsi u plucima Hematologija - grana medicine koja se bavi izucavanjem krvi i njenih bo'lesti H ematurija - mokrenje krvave mokrace Hemoglobin - krvna boja (»krvno ervenilo«), koja se nalazi u crvenim krv· nim zrncima i koja igra glavnu ulogu u disanju H emoliza - oslobadanje hemoglobina iz crven.ih krvnih zrnaea i njegovo prisustvo u plazmi bolesnika, koja dobija orvenu boju H emoragija - krvavljenje Hemoroidi (suIjeviJ - cesto oboljenje posle tridesete godine zivota, koje se sastoji od prosirenja vena u najnizem delu pravog ereva i emara. U mu· skaraca je cesce nego u lena. Hemosta za - spontano iii veStacko zaustavljanje krvavljenja Hemofilija - !Ilasledna bolest iz grupe bolesti sa sklonoscu ka krvavljenju Hepar - jetra Hepatitis - zapaIjenje jetre H ereditarQ/1 - nasledan Hereditet - naslede Hernija - kila Hibrid - melez Hidrops - vodena bolest, nagomilavanje transudata u trbusnoj duplji usled poremeca ja krvotoka u teskim srcanim manama Hidroterapija - koriScenje temperature j mehllillJiCkog dejstva vode na ljudske tela sa ci1jem leeenja Hidrofilija - pozudnost za vodom Hijalin - staklast Hiperacid llOs - prekomerna kiselost Hiperemija - prepunjenost Jcrvlju, izobilnost krvi (»navaIa krvi«) u nekom delu tela gde normaIno treba da je ·ima manj e Hip ertenzija arterijska - poveeanje krvnog pritiska Hipertonija - povisen ... napet<>st miSiea Hipertrofi ja - prekomerno rastenje jednog organa iii jednog dela organa bez promene u nj egovom sastavu Hiperllidroza - povecanje izluCivanja 2lIloja Hi perhlorhidrija (hiperacidit et) - preterana kiselost zeludaenog soka kao posledica povecanog lueenja zeludacne sone kiseline . Hipnoticka s redslva (hlpnobici) - lekovi koji izaziivaju san iii ola ksavaju njegovo nastupanjc Hipolenzivna sredstl'a - lekovJ koji smanjuju arterijski pritisak Hipotonija - stanje sniZene miSicne napetosti

206

Ll!CI!NIE BI1.JI!M

Histerija - du~evno oboljenje koje spada u grupu lJ>Sihoneuroza a dspoljava se du~e\'n i m i telesn im poremecajima u oblast i motornog senzitivnog i vegetativnog sistema Holagogna sredstva (holagoga) - lekoVii podstieu lueenje zuCi Holelilijaza - kamcn u zuenoj kesdci Hol ecistit is - zapalj ell je zucne kesice Hom eopa tija - specijalni sistem leeenja cije je osnovno ueenje da neku bolest treba leeiti onim lekom koj i, dat u veCim 'k olieinama, izaziva u organizmu znake sliene znaci ma bolesti koju treba leeiti. U homeopatij,i se lekovi upotrebljavaju eesto u tako rnaLim koliCinama koje iskljueuju rna kakvo dejstvo na oboleli organizarn Hronican - koji dugo traje, koji se 9poro ra'Zvij a iii koji ima u9poren tok: hroniena bolest, hronieni alkohol<i.zam oj dr. HlIInan - dobar, eovekoljubiv; koji je poreklom od eoveka (npr., hurnana medicinal Cijano za - plavetnilo (pomodrelost) .!core i 9luznica, naroeito u snica, vrha nosa i krajeva prstiju. Javlja se naroeito u bolestima srca, pluta i u raznim trovanjima Cikatrizacija - proces zara~C:iV'allja rane stvaranjern oZ.iljatnog tkiva Cistitis - zapaljenje mokracne be~ke Citologija - nauka koja se bavi proucavanjem cel-ija Crvi - hell11'inti Cepici (supozitorije) - ovaj oblik lekova sluzi za U'vlacenje u razne prirodne telesnc otvore Cmar - anus Sarenica - duZica Secerna bolest - dijabetes Sok - stanje koje se karakterise porernecajem krvotoka Stitnjaca (stitas-ta zlezda) - tireoidina zlezda Suga - skabijes Suljevi - hemoroidi

POSEBNI DEO

A

AGAR-AGAR tELOZA,GELOZA Na narociti nacin izdvojena sluz iz raznih crvenih alga rasprostranje. ~ po morima 01<0 istocne i jmne Azije. To su bezbojne iii zuckaste, pro. zlme ~:ake ili plocice bez mirisa i ukusa. U vodi veoma nabubri, jer je mno. ~o uplJa, ~.bog cega se u medicini upotrebljava kao blago, lako podnosljivo I neskodlJlVO sredstvo za suzbijanje hronicnog zatvora. Upijajuci mnogo vode i jako bubreci, agar-agar mehanicki nadrafuje creva, te ih podstre. kava na zivlje pokrete. Osim toga, pomesan 5 kiselim mlekom sluzi kao di. jetalna hrana u lecenju stomacnih i crevnih bolesti. U farmaciji sImi pri izradi globula, supozitorija, prutica, melema ita. bleta. U mikrobiologiji agar-agar se upotrebljava kao hranljiva podloga (hra· niliste). .

AZULENSKE DROGE Kamilica, pelen. odoljen, oman . hajducica, razne vrste eukaliptusa, elemi, ·v etiver i mnoge druge droge daju p I a v 0 b oj e n a eta r 5 k a u I j a. Boja potice -:d azuJena, plavo obojenih ugljovodonika. Zahvaljujuci pri,sustvu azuJcna, ova uJj a deluju antiflogistieno, tj. protiv· U1pala 'koze i sluznice. U drogama se azuleni ne nalaze slobodni, nego se javljaju u etarskom ulju tek duiom destilacijom s vodenom parom, sto se vidi i iz pojave da je 5 pocetka dobijeno ulje, npr. od kamHice, bezbojno i ukoliko destilncija dme traje (18-24 sata), utoliko ono postaje tarnnije plavo. AzuJeni, nairne, poticu od slozenijih jedinjenja, tzv. pro a z u len a iii a z u 1 e n 0 g e nih 5 e 5 k v i t e r pen a. Na primer mat r.i c i n, gorka supstancija kamilice (Matricaria chamomilla), proazuJen je ham a z u 1 e n a, jer ·s e pod uticajem alkalne reakcije, a zatim destilacije u kiseloj sredini u prisustvu kiseonika iz vazduha otvara laktonski prsten u molekuJu matricina, gubi karboksilna grupa i tako dobija hamazulen. A psi n tin iii artapsin, gorak sastojak pelena (Artemisia absinthium), pod istim uslovima kao u slueaju matricina razlaZe.se na azuJen i lakton.

°

210

Ll!CI!NJB BIUI!M

Vet i va z u J en se dobiija debidrogenacijom pomoeu selelllijuma seskviteIpena u etarskom ulju IOd tropske biljke Vetiver zizanioides. E uk a 7. u 1 e n se dobija debidrogenacijom pomoeu sumpora seskviter· pena u etarskom ulju od raznih eukaliptusa. Na tom prineipu debidrogenaeije osniva se polil.lSintetska industrijska proizvodnja ve~ta~kih azulena od mnogih prirodnih seskviterpena. Najpre Ru.Zi~ka, a zatim Fau (Pfau) i Platner (Plattner) najvi~e su doprineli razja~njenju hemijske grade,i uop~te boJjem poznavanju azulena. Ustanovili su da azuleni imaju biciklicnu gradu, pri ~emu je jedaIi prsten peto~l;m, a drugi sedmo~lan. . Osim matricina i apsintina u mnogim drugim b.iljkama ima sli~nih t e r pen 0 i d nih go r k i h '5 ups tan e i j a od kojih potiee lekovitost mnogih biljaka koje kao tonika i stomahika vekov,ima koristi medieina.

AJCICA, GORKACA, BAGRENAK, DIVUA GRASICA

Coronilla varia L. -

Papitlionaeeae

Zeljasta biljka, visoka 20-70 em, Obrasla retkim dlakama. Stabljike su ~uplje. Listovi su vrlo dugacki i sitno perasto deljeni. Cvetovi su duga~ki 8-14 em, a siroki oko 3 em, u druzeni .i. po 10-15 u loptaste evasti na vrhovima gran~ica. Kruniea je bela i prosarana ru£casto, ljubieasto i pur-

AJCICA

ALKANA. RUMBNILO. ALOJ DRVOUKJ . . .

211
~iroka 2 do 2,5 mm. Cveta od

purno. Plod je mahuna, dugatka 4-5 cm, a maja do juna. Raste svuda. ~jtica je ?tro1ma. Deluje na srce slitno nekohko matenJa, a pre svega od heterozida tome, ovu biljku treba ,izbegavati. Narotito

dig1talisu. Otrovnost potite od koronilina i koronizida. Prema je seme otrovno.

. O~tala narodna Imena: gluvara, gorka trava, gortiljavka, grahorica, gr. klca, IJuta trava, ~areni gra~ar. .. Slitnog. sastava .j dejstva je i srodna, takode rasprostranjena zeljasta bllJka Coromlla emerus L. (koJutica, berg~, gluhovet, Z3(jatkovina, zetja tilovina, ruta Sibika).

ALKANA, RUMENILO, CRVENI KOREN, K'NA, NEMACKA K'NA, STRU2KAVAC
Alkanna tinctoria Tausch Boraginaceae

Alkana raste na pesku u severnim de· lovima Vojvodine ,i mestimitno u Dalma· ciji. Upotrebljavaju se podzemni . delovi biljke, koji su crveni od alkanina. Osim toga, droga sadrli jo~ i tanina i smole. Nekad se upotrebljavala u ~kolskoj medi· cml, a danas uglavnom za ekstrakciju crvene .boje koja je vrlo lepa i nije otrov· na, pa se dozvoljava upotreba za bojenje u1ja, masti, likera, lekova, kozmetitkih i hi· gijenskih sredstava, za bojenje svile, mi· kroskopskih preparata i slitno.

ALOJ DRVOLIKI, BIJELA SABLJICA
Aloe arborescens Mill. -

Liliaceae

Do 4 m visoko oSukulentno drvo iz jui:ne Afrike. U SSSR·u, Poljskoj i u nekim drugim zemljama gaji se posle II svetskog rata kao jednogodgnja zeljasta biljka radi dobijanja sveleg soka, emulzije i preparata »biogenilz stimulatora« po V. P. FilatoVll. U toku leta zakidaju se mnogobrojni mladi izdanci s biljke i stavljaju u rasadnike - staklene vrtove - da se ozile. U prole~e ih rasaduju na stalna mesta, gde se u toku leta i polovine jeseni pod·

212

LBCI!NJI! BIUI!M

biraju krupni, sotni . zuravi listovi, a vrmi mladi listovi \Se koriste za ozi· ljavanje u staklenicima za narednu godinu. S ve z i so k, koj-i iscuri iz svezih, tek odsetenih listova, kon· zervge se alkoholom (80 g soka i 20 g alkohola) . Deluje baktericidno na razne grope mikroba. Primenjuje Sf spolja za letenje opekotina, gnojnih zapaljivih procesa u obliku obloga i za zapiranje rana, a iznutra protiv zatvora, anacicinih gastrita i kotita. V 0 den i ~ k s t r a k t i z s t i· m u 1 ira n 0 g lis C a a 1 0 j a, na· cinjen po Filatovljevom metodu, sa· drli biogene stimulatore koji pove· eavaju zastitne funkcije bolesnog organ.izma. Primenju je se uglavnom za lecenje oenih bolesti, a i protiv hro· AAO] AP BOAHKH nicnog artrita, cira u zelucu i u dvanaestopalacnom crevu, u kozmetologiji i drugue. Filatov, znarneniti' sovjetski oftalmolog (ocni lekar) , posao je od hipoteze da se posle smrti zivotinja .~ bilja ' u tkivima odigravaju suo protni biohemijski procesi, ,i da se pri torn javlja sinteza hemijskih supstancija koje treba da pobude, stimulisu zivotne procese tkiva koja se gase. Te supstancije je nazvao »biogeni stimulatori«. Odseceni socni listovi aloja mogu da izdrle dugo pod nepovoljnMn uslovima i da za to vreme sinteti· zuju znatnu kolicinu biogenih stimulatora. Preparat se izraduje na ovaj nacin: mlado. neozledeno, soeno liSee eim se odsece s biljke, da bi se iz· beglo curenje soka, drZi se 12 dana u tamnoj odaji na 4-8 0 • Zatim se udalje bodlje, izreze na komade, sterilizuje u staklenim posudama u autoklavu na 1200 i pod sterilnim uslovima komadi se cuvaju za implantaciju, tj. usivanje pod koZu. Osim toga, od [Jjih se izraduje ekstrakt za parenteralnu upotrebu: deli6i se samelju, pomesaju s destilovanom vodom ili fiziolos· kim rastvorom (l: 5), sve se ostavi 1-2 sata, zagreje do klj-ueanja, procedi, ponovo prokuva da 'kljuea 2 minuta, filtruje, razlije u ampule, za· topi. steriliruje u autoklavu 1 eas na 1200. Ovaj ekstrakt se tipotrebljava potkoZno po 1 ml cinevno u toku od 30 do 35 dana. Emu 1 z i j a a 1 0 j a, izradena od ' stimuliranih listova i r,icinusovog i eukaliptusovog ulja, upotrebljava se zaspreeavanje i letenje suvog i via· znog epiderrnita 1 opekotina II i III stepena nastalih posle zratenja.

ALOJE, ALOJ, SABUR
Vrsta ekstrakta izrac:iena [Ja mestu proizvocinje ukuvanjem soka iz mea raznih vrsta Aloe. To je tvrda i mrka smolasta masa s-ta~astog pre· lorna, vrlo gorkog i neprijatnog ukusa. To joe spor, ali pouzdan purgans u dozi od 0,2 do 0,6 g. U maloj dozi (0,05-0,20 g) aloje se upotrebljava kao sredstvo za jacanje i popravku apetita. U velikim dozama je skodljiv: iz· nad 8 g moze izazvati smrt. Deci 5e ne sme davati.

Stitaste cvasti se nalaze na vrhu stabljike i ogranka. U tu svrhu uzima se 5-10 g pra ~ka iLi 5% caj ·spravljen od plodova iii korenja. Deluje povoljno na ieludacno-erevne organe. . Caj je jo~ prijatniji od sveiih driaka i korenja. uzdui na tetvoro raseku i su~e na jakoj promaji.Angelika uspeva na lakom. pljosnat i kri· lat. raznih kiselina i drugih materija. kumarina i drugib sastojaka. oko 6'10 smole. Plod je jajolik. Umbelliferae Izg\ed blIjke. lazi divlja biljka. Zbog prijatnog mirisa svi je rado uzimaju. rastresitom. do 2 m visoka zeljasta biljka. Retko se na- Svojstva. snaina i lepa. na osnovi kao rU'ka debelo i crvenkasto. plodnom i mocvarnom zemljiStu. pektina. ~uplje. Seme se mora posejati cim sazri. ANDELIKA. kratak d gusto obrastao dugackim korenjem . Glavni sastojak ulja je felandren. jer je veoma aromatican i povoljno utice na raspolozenje bolesnika. Stabljike i drske.30-1"10 etarskog ulja.5"10 etarskog ulja. vrlo su krupne i imaju mnogo evetova zelenkaste jJi fuekaste boje.ANGELIKA.iku. seku se vee od prve go dine. Rizomi se ' vade prve godine pre nego ~to list otpadne. olak~ava varenje. KRA VOJAe 213 ANGELIKA. odsecaju 5e u nelroliko naVTata od avgusta do septembra. rizoma i korenja. sitosterola. Cveta jula i avgusta. Prinos oko 25 hiljada kilogram a sa hektara. do 7 mm dugacak i do 5 mm ~irok. Rlzom je mesn~·t. iuekastobelicaste boje. KRAVOJAC Angelica archangelica L. ANDELlKA. . Gaji se po moevarnim mestima. U plodovima ima 0. Ukusa je najpre os!atkog. odstranjuje gasove i te~koee koje zbog toga nastaju. Stablo je ' pravo. operu. . Mora se cesto okopavati i obilno navodnjavati. Upotreba: . Gajenje i berba. alkoholature. su~e na asurama na suneu. ekstrakti i dTUgO. jer brzo gubi klijavost. oko UNo masnog ulja. Dobijeni rasad se rasaduje na stalna mesta pocetkom jeseni na rastojanju 80 X 80 em.5-1. .Vee nekoliko hiljada godina angelika se koristi za lek i zacin. Stitovi sa zrelim plodovima. pre sVl!ga tinkture 1200fo). Najvi~e ulja potro~e fabrike raznib desertnili piCa.Rizomi i korenje sadrie 0. Etarsko ulje se u svetu proizvodi u industrijskim kolicinama. omlate i plodovi se pakuju u vreee. Nije ~kodljiva i ne izaziva nav. Rasprostranjenost. od maja do septembra (5-6 berbi). najviSe u Zapadnoj Evropi. oCiste. . vezujou u snopice i odmah prodaju.Cela biljka ima svojstven prijatan aromatican miris. vrlo krupni (donji 60-80 em) i na osnovi mehuTasto obuhvataju stabljiku.k!rupan. Biljka eveta druge Hi treee godine. a zatim aromaticno ljutog. U apotekama se izraduju razni galenski preparati. Ulje je vrlo skupo. Sastav. kumarina. pri vrhu razgranato. destilacijom samlevenih plodova. namenjene poslasticarima. Listovi su triput perasto useceni. .Angelika je vrlo krupna. oblo. (bez evasti).

214 LECENIP.belj. 4. andelika. kravojec. ANIZ. a li~ce trojako: donje liSce je na dugackim tankim dr~karna na kojim je okruglasta levkasta liska po obodu krupno 2iUp~sta. dobro obmdenu zemlju. - Umbelliferae Anis je jednogodgnja zeljasta biljka. gozdni koren. poklopiti. a rodi oko 1. BILJBM U -domatinstvu se mogu spraviti ovi ~jevi: 1. To 'SU veoma . ali da ne vri.000 kg. kadlinae. siri~. ostaviti ukraj ~tednjaka i posle 2 sata piti po 1 ca~u 3-4 puta dnevno pre jela. Banat proizvodi vrlo dobar anis. T'razi jaku. zlahtna angelitka. piti posle jela. ANASON. Topla i suva sredozemna klima primorja i Povardarja.pome~ati i ~j naciniti i piti kao pod 2. SLATKI KOPAR Pimpinella anisum L. Trubalika (Angelica Pantiei Vand. One su takode Iekovite. Polrebno je ungtavati korovsko bilje da se prilikom mlacenja ne nade u drogi.Anis raste divlje oko istoenog dela Sredozemnog mora. Seje se u mal'tu Hi apl'Uu na rastojanju 30 x 30 em. Mlade sveze stabljike ange!ike slufe za spravljanje . pelena i blatenog ckalja . Narodna imena: angelika (Orfelin). Droga potice sarno od gajene biljke. ove biljkc ni'Su medicinski proucene. poklopiti.) rastu kod nas po !ivadarna i vlaZnim ~umama. grteva i drugih smetnji: 30 g korena angelike j po 15 g karnilice. Treba vr~iti propagandu za gajenje anisa kod nas. 2. pa ~m je zato i lekovitost manja. . kravogaz. ostaviti ukraj ~tednjaka. laku. - ANIS. nadimanja. kandiranog voca i tkornpota. kravojac. jer se traZi u vagonskim kolicinama za destilaciju etarskog ulja.) i divlja andelika (Angelica Si/vestris L. divlja andelika. Gajenje anisa je slicno moracu. andeosko drvo. mora~ i kirna pome~ati i od te srne~e uzeti 2 supene ka~ike.p rijatne poslaostice koje moze svako domacinstvo da spremi za zimu. ali sadne manje etarskog ulja. tru1Jru. Na )1e:ktar je potrebno dko 14 kg semena. mora~ i kima . Koren je tanak. arzdelski (andeoski) koren. visoka 2~O em. kicice. Boji se hladnih vetrova.t ra klju~le vode. ANI:2:. Cvetovi 'Su sitni. aIIlgebica. za zirnu. kllime i zemIjiSta. Za bolje varel1je: po 25 g plodova angelike. Uzirnaju se posle jela. borstna ange!ika. anisa. Za apetil: 30 g korena ange1ike . baljka. Kvalitet droge zavis-i od sOI'te. klima Vojvo· dine i istocne Srbije i laka propustljiva zemlja oko velikih reka daju najbolju drogu. andelski korell. lroren 'Svetoga duha. stabljika valjkasta.pome~ati i od te sme~ 3 supene ka~ike popariti sa pola li. toplu. Angelica silvestris u namodu se nazJilVa: aJrlgeldka. Rasprostranjenost_ . 2-3 srut.i po 15 g linoure. srednje liSee je trojno klinasto deljeno i po obodu zupcasto. Protiv gasova. beli i udruzen~ u ~titaste evasti. popariti sa 100 g kljucale vode. nane.slatkog. gornje liSce je sedece i vl'lo sitno deljeno. 3. Osim toga. vrtna "Melka.

Plod anisa ne sme biti pome~an s plodovima ostalih ~tita· rica. taekasto. bradavieastim d I a k a rna debelih zidova i ima m n 0 g 0 5 i t nih mas n i c a. a narocito ne s plodovima k u k ute (Conium maculatum). 215 Berba. a ima aJkaJoida. oko tOOl. a potpuno je teeno izmeiiu 18 i 200. Rebra su jednaka. Ima sitnih druza kalcijum-oksaJata. . koja jako prelama svetlost.ANIS. Poe!inje se 10piti na 150. Anisi fructus je kru~kastog oblika i sa strane maJo spljo~ten. . . a treti put se eela biljka odseCe. Pepela ne sme ostati vge od 10"10.Anis sadrfi 1. . Skroba nema. Nad podJogom je do 3 mm ~irok. Anisi aetheroleum dobija se destilacijom pomocu vodene pare iz zrelih svezih plod ova.~% eta r s k 0 g u I j a. belaneevine i ~ecera. a ukusa s!atkog. ko}i se razvija kad se plod ovlaZi rastvorom kalijum·hidroksida i zagreje (oslobada se ' k 0 n in). ANIZ. iii je bezbojna kristalna mas a prijatnog mirisa na anis i slatkog aromatie!nog ukusa. bradavic!asto. aromati6nog.KUKUTA Plod je sastavljen iz dva plodnika (merikarpije). Primese. . ali berba ne traje tako dugo: dva. taJasasto povijena rebra. A NA TRBUSNO] 2-3 MASN[CE .a su~iti kao zito na tavanu. U perikarpu ima vrlo mnogo masnica sa etarskim uljem. hrapav. Droga. . slic!nog morac!u. Plod?ve treb. Dugae!ak je 4-5 mm. NA LEDNO] STRANI SE VIOl PO 15.PLODA ANISA . nema etarskog ulja. gusto m a I j a v od prileglih e!ekinja.~lod (shizokarpijal. . nezna i bleda. Plod ku· kute poznaje se po tome ~to je gladak. e!esto prevrtati. masnog ulja. toplog i naljuoog. sitnije. b . • . Vodenog ekstrakta mora dati najmanje 12%. gorko i neprijatno. Mora mrznuti izmedu 15 i 190. ~to ima vrlo istaknuta. Sastav. To je bezbojna iii bledozuckasta tee!nost. etarskog ulja najmanje 1. vlage ne sme biti vi~e od 90/ •. . POPRECAN PRESEK KROZ DVA SPOJENA . Anis se razlikuje od plodova ostaJih ~titariea po tome ~to je obrastao maJim jednoceJijskim. koji su obie!no spojeni i svaki ima po 5 rebara. a izmedu rebara nema masnica.ANIS. oe!istiti od zemlje 1 kohko god je mogu<'e bolje od peteljaka. Sivo-zelenkaste boje. put se arezuju zreli ~titovi 5 plodovima. a. ANACON. Poznaje se i po neprijatnom zadahu na kukutu (na mgju mokratu). 2oo/.5%. . SLATKI KOPAR . Semena jezgra puna je kapljica masnog ulja i zrna aJeurona.Anis se bere kao i morae!. Bun i· kin 0 s e m e (Hyoscyamus niger) je bubrezasto. Anis je vrlo prijatnog. K 0 r i· jan dar i per sun nisu slatki i drugog su oblika·. Bere se u leto. jakog aromaticnog mirisa na anetal.

Upotreba anisa i njegovog ulja je ~esta i raznovrsna. drhtavicu i dr. . 1. veronike i saponarije. kao pod 1. Ulje treba ~uvati na tamnorn i hladnorn mestu u napunjenim i dobro zapa· kovanim staklenirn sudovima tamne boje. kima. po 15 g zove i podbela (lista) i 10 g korena Jjubicice. kima i kamilice.216 LECENJE BIUIlM Anisovo ulje arna 80-900/. mora~a. upotrebljava kao lek i zacin_ MeAant t!ajevl sa anisorn. 3_ Za lakse iskaSljavanje: po 20 g anisa. U malim dozama ulje olak§ava respiraciju. Zbog toga se ovo ulje u novije vreme zabranjuje pri izradi raznih aromati~nih rakija i likera. aktivira cirkulaciju i ja~ srce. galaktagog i korigens mirisa i ukusa mnogih neprijatnih lekova_ Stimuli§e sekreciju tu~i i pljuvacke_ Dejstvo ulja na neuro-muskularni sistem obja§njava njegovo uspe§no dejstvo protiv gastralgije j ·kolika. ali se pije posle jela_ . isJandskog IBaja i cveta podbela. gubi moe kristalizacije i raste otrovnost (stvara se difenil-metoksi-stilbenl _ Anetol je oficinalan u nekim farmakopejama_ Iz ulja se odvaja rashladivanjem. Anisovo ulje koje je dufe vremena u dodiru s vazduhom iii viSe puta zagrevano mote imati niht ta~ku smrzavanja i vecu specifi~nu tezinu. Za lak se iskasl java nje oSuSene sluzi iz pluca: po 25 g anisa. majkine du§ice i kamilice.n ijih vremena do danas stalno. po 25 g nane i maticnjaka i 5 g kore kru§ine_ Jednu supenu ka§iku ove me~avine popariH sa 200 g klju cale vode. kao pod 2_ 5. Mnogo se upotrebljava u veterini za drafenje peristalti~lcih pokreta. kao pod 5. moraca. Pod uticajem svetlosti i vazduha ulje se menja. narocito u narodnoj medicini i decjoj praksi. anizaldehida i anisove kiseline. 6_ Prociv gasova i nadimanja u organima za varenje: po 20 g anisa. slatkgg korena i majorana. narocito muzarama da bi davale viSe mleka. likeri i druga sredstva za ufivanje. Vekovj ma se Evropa snabdevala iz zemalja oko istocnog del a Mediterana_ Etarsko ulje dobija se jo§ od XVI veka. mrkve i kima. Anis je jedna od onih droga koja se od najdav. zbog rega se na hladno6 smrzne_ Sadrfi jo~ i estragola. celera. poklopiti i posle 2 sata o-dliti i popiti posle jela_ Moze se piti triput dnevno. po 10 g nane i veronike i po 20 g lista podbela i korena belog sleza. maraca. preparati za rube i usta i dr. takode sadrfe anisovog ulja. te se daju kao vrlo jaka sto~na hrana. karminativ. Istorlja. Za smirivanje kaSlja i iskaSljavanje sluzi: po 5 g anisa. an e t 0 I a. poklopiti i posle 3 sata popiti u 3 obroka pre jeJa. Upotreba i dejstvo sli~ni su zvezdastom anisu i mora~u: ekspektorans. kao pod 2_ 4. Poremecaj srtanog rada usled nagomilavanja vazduha u l. a u vecoj dozi izaziva pijanstvo. Razne pastile i bombone. jer se pod uticajem vazduha i svetlosti stvaraju jo§ otrovnije materije_ Uljane pogace imaju mnogo belancevine i masti. mora~. metilkavikola.elucu iii crevima: po 10 g anisa. Za jate izlut ivanje mokrace: _ p o 20 g anisa. 2. pije se topao ~aj. stomahik (spazmoliti·k l.Anticki narodi su upotrebljavali anis kao sredstvo za lecenje trbusnih oboljenja i nazivali su ga Solamen intestinorum_ Dioskorid i Plinije navode da najbolji anis raste na Kritu i u Egiptu_ Karlo Veliki je naredio da se anis gaji. Plod dodaju hlebu i kola~ima kao kim_ Anisovo etal'sko ulje deluje na centralni nervni sistem_ Petnaest kapi ulja izazivaju san od 12 sati. nekad vi§e nekad manje. perruna. Staro ulje je otrovnije od sveteg. Tri supene kasike zdrobljenih plod ova poparitzi sa pola Htra kljuCale vode.

onajs. Cveta juna i jula.BURJAN Sambucus ebulus L . slatki komoral!. Caj proliv aslme: po 20 g anisa i eveta podbela i 60 g lista podbela. Za jace lucen je mleka: po 2S g anisa.AVTUGA. 8. morski janez. Caj za osvezavanje (osobito krajem zime a ranD u prole6e) : po 20 g anisa . udrliZeni u evast slil!nu stitu na vrhu stabljike. Od anisa se u apotekama spravljaju ne sarno razni l!ajevi ve6 i pra~­ kovi. onliz. slatkog korena. Listovi su naspramni. Tri supene ka~ike ove smese kuvati 10 minuta u pola litra vode. drenjina. kao pod 8. Raste svuda k. Dve supene ka~ike ove me~avine popariti sa 300 g kljul!ale vode. Proliv zal vo ra: po 20 g anisa.APTA. slatki kumin. 10. ribizla i kiselih vganja. anis. anjez. AVTlKA. tinkture. ostaviti eelu noc i sutradan piti umesto vade. sirupi i mnogi drugi preparati siroke potrosnje. kao pod 8. moral!a.1O APTA . miroClije i majorana. Plod je okrugla. ostaviti 3 sata i odjednom popiti. sastavljeni od 7 do 11 dugulj astih i siljastih listica. slatki janus. suvjh i kore kru~ine. moral!a. razijan. 9. ~i pu raka . poklopiti. anez. APTA. sol!na.AVTlKA. visoka 1-2 m . AVTUGA. - Caprifoliaeeae Trajna zeljasta biljka. ekstrakti. mirisa na gorke bademe. erna bobica. BURJAN 217 ~Ijiva 7. Ostala narodna Imena: anaton. Cvetovi su beli (retko kad ruiil!asti).

pri 6emu se odigra vrenje.Svi delovi biljke deluju purgativno. zija. od koje bolri glava. Komadi razne veIieine i oblika. ARAPSKA GUMA Gummi arabicum Arapska guma iii gumarabika je na vazduhu osuseni i stvrdnut sok. U vodi nabubri i rastvori se dajuci gustu. is tavr.sok se izb istri. za proizvodnju lepka i dr. hobed. pupoljak i list (Laricis cortex. (=Lardx europaea DC.) - Abietaceae Do 35 m visoko crnogoricno drvo eije eetine opadaju u jesen. . jabuc ne i vinske kiseIine. zovina. Dobro sredstvo za vezivanje pri izradi pilula. habad. Upotrebljava se koren. posle cega se i·s ced i i profiltruje. Upotrebljava se i u lecenju zapaljenja zeludacne i crevne sluznice i gornjih disajnih puteva.Mimosaceae (bijela akacija. anta. smrdljiva zova. bujad. zilavu i lepljiru masu. koji curi iz ozleltenih drveta i grana raznih vrsta Acacia. bazdika. Upotrebljavajou se kora. optovina. bozovina. najviSe u Sudanu od Crvenog mora do Senegala. ncprij a mog mirisa. Ovaj sok (zasladenl izaziva znojenje i egcenje. . gemma et folium) . haptJika. U tehnieke svrhe upotrebljava se mnogo vise: za izradu bombona. Raste u visokim planinama i sadi se kao ukrasno drvo. kokosije groz(!e. habdika. bazg. . bez mirisa. habdovina. abzovina. U celoj biljci ima malo etarskog ulja. aptovina. a1dum-tra· va. aptuga. UIazi u sastav pastila i raznih bombona protiv kaslj a. emul. egipatska akadja). ditfreticno i izazivaj u znojenje. U korenu 'ima cijanogenetskJih heterozida i gorkih materija. pastila itd. a naj6esce terpentin. ARIS Larix decidua Mill. ap tovnjak. Koren se u narodnoj medicini upotreblj ava spolja i iznutra protiv reumatizma: 1 kg iseckanog korena kuva se 2 sata u 10 Iitara vode i u top 10m dekoktu drli ruka i·Ii noga. gorkJh materija. pasta. Zrele bobice se izgnjeee i ostave 2-5 dana. antocijana (modra boj a sokal i pektina. aftika. aptika. raznih secera. e meno se pije 2-3 case dnevno. Druga narodna imena: abad. tanina. kurjaeki rep. U ratu se od zreIih plodova apte kuvao pekmez i pekla rakija svojstvenog. abdika. stenicnik. OISObito Acacia Senegal WHld.218 LECBNJE BILJBM smrdljiv korov neprijatnog ukusa. u farmaciji poznat pod imenom venecijanski terpentin (Terebinthina veneta) koj i se proi·zvodi u Tiralu busenjem 5tarijih stabala. . a u plodu ima valerijanske. avdika. hapta. sluzastog i bljutavog ukusa. avta. fo lium et fructus). list i plod (Ebuli radix. kao i deejih proliva.

219 Sastav.Polyporaceae). etru i hloroformu.). osobi to tamo gde su velika vlaZilost i voda. ali sarno na Iekarski recept. ARlSBVA GUIVA . najce~Ce u obliku aerosola. Sarno iii pome~ano sa drugim etarskim uljima (eukaliptusovo. tis. liz Amenilke. iz Japana.0 sma I e koja gradi crveno-nasmedu. Zbog prijatnog mi·risa etarsko ulje se upotrebljava za osvezavanje mesta gde se mnogo sveta okuplja. sa Karntatke i Larix leptolepis hort. Gljiva liei na velika konjsko kopito i maZe biti te~ka po viSe ki· lograma. Glavni sastojak etarskog ulja je pinen i borneol.U kori ima tanina i koniferozida. ARl9EV TRUD.ARl9EVA GUBA. ad jele. . ARIS ARISEVA GUBA. Terpentin ulazi u sastav lekova za spoljnu upotrebu. planinskog bora i dr. ari~evina. ariZ. svojstvenog ~e· Cera melezitoze i drugili sastojaka.. a ostatak tine smola. sosna. PECURKA NA DUBU ARISU. .2<>/0 etarskog ulja prijatnog rnirisa od prisutnog borneola i bornilacetata. arit. i Larix pcndula Salisb. venica. ARISEV TRUD. list- Slienog sastava i upotrebe su i neke strane vrste arga koje se gaje kao ukrasne: Larix americana Michx. Narodna Imena: arez. lomljivu masu i rastvara se u alkoholu. najce~ce za spravljanje slozenih f1astera. Upotrebljava se protiv nOCnog znojenja tuberkuloznih. argevo etarsko ulje se upotrebljava i za inhalaciju: nekoliko kapi se stavi u lontic vade koja kljuta i ta para udik AriSevb drvo se upotrebljava u gradevinarstvu. ali se za lek upotrebljava sarno njen srednji deo. Larix dahurica Turcz. jer je droga otrovna! . . . Bere se cela gljiva (Polyporus otticinalis Fries . ARISEVA GUIVA Laricis fungus Ogromna g\jiva koja raste na stablu ari~a.U li~cu ima do 130 mgOfo vitamina C. po~to se pre su~enja odstrane kora i donji meki deo. 0. Larix occidentalis Nutt. Ima 50--800.. Upo/reba arga je slitna boru i drugim crnogoricama.U terpentinu ima 20-22<>/0 etarskog ulja.U semenu ima 9-12<>/0 rnasnog ulja i 7% azotnih jedinjenja. bojene i gorke materije i tragovi cilibarne d rnravlje lkise~ine.

gardun. raticok. protiv nadimanja u crevima i. ASA-FETIDA. u sastavu pojedinih slozenih lekova. Ti socni delovi se 'koriste kao omiljeno povrce. italijanski osat. holeretik i holagog: povoljno uticu na jetru. ciroze i dr. DAVOUA SMOLA. zbog cega zaudaxa na beli luk. - LECBN1B BUJEM Cornpositae Gaji se ·kao povrte u ZapadIliQj Evropi . dJraguSica. lma veld. koji curi iz ozlec:tenog iii presecenog rizoma i korena Ferula assa foe/ ida L.Umbelliferae. a na Zapadu se upotrebljava protiv zu tice. JUTROKLEK Assa foetida Asa-fetida iIi asant je na vazduhu stvrdnut m lee n i so k (Oleo-gummi-resina).220 ARTISOKA.i dlrugde. ASANT. bolova u be~ici. kongcstija jetre. deluju kao blag' diuretik. nevesilj) i drugih Ferula .ke cvetne glavice sa mesnatim socnim cveti~tem i dlSto ltako mesnate ovojne listove sa socnom bazom. Asa-fetida se upotrebljava kao sredstvo za umirivanje. To su dugovecne sukulentne zeljaste biljke iz Irana i Avganistana. . za iska~ljavanje. pd10ma boca. ARTICOKA Cynara scolimus L. Kod nas je upotreba artiSoke gotovo nepoznata. smanjuju ureu u krvi povetavajuci izbacivanje uree mokraeom. (smrdljJva vitina.u varenju masti i dr. articovka. U etarskom ulju ima sumpornih jedinjenja. Sadrli garke i druge sastojke koji vraeaju apetit. AZANT-SMOLA. Zato tame danas svako ko moZe gaji u svom vrtu arti~oku. Narodna imena: ardecovka. pomafu varenju. pomaf. Moze se uspe~no gajiti i kod nas. devesilj.

U evetu ima flavonskih heterozida. ~iljastim. voska. U ko~tunici (endokarp) ima jedna. prvim vesnicima proleea. kralj. gospodinov tm. etarskog ulja i fitosterola. egiptonska tmina. bijela kapiniku. U Srednjoj Evropi cesto strada od mraza. stambolska draCa. ma!ljav epi·karp i slabo mesnat mezokarp koji se osu~i i otpadne jo~ dok badem stoji na drvetu. po rubu o~tro testerastim listovirna i vrlo lepim ruiicastim cvetovima. MINDAL Prunus amygdalus StJOdkes ( = Amygdalus communis L. robinija. Medu njima nema razlike osim ~to u semenu gorkog badema ima heterozida amigdalozida. odakle se ra~irio svuda oko SredQzemnog mora. List (5 nu 100) izaziva jace lucenje zucL Bagremova kora je otrovna. U narodu se upotrebljava evet. Kod nas na jugu raste poludivalj. Badem je oko 5 m visoko drvo. asparagina. Kod nas se mnogo gajL Drvo je visoko oko 20 m. hacija. bijela draca. kra· Ijegac.) - R05aceae Kod nas su poznati go r k i bad em (var. Narodna tmena: akacija. akacija. morska draCa. dulcis). . bijela bagrena. kraljevo drvo. sluzi. Otrovnost potice od toksalbumina robina. signojka. Cvet treba brati neposredno pre otvaranja. Plod je duguljasta ko~tunica. ima zelen. bagrema.B BAGREM Robinia pseudacacia L. bela evece. a u slatkom nema. Zabelezeni su slucajevi trovanja deee ovom koram. Cveta u maju. Zato je seme gorkog badema lekovito :i otrovllo. BADEM. BAJAM. bagren. beli bugrem. nerod. rede dYe semenke. - P3ipiHonaceae Bagrem je poreklom iz Kanade. zbog cega je ne treba koristiti kao lek. s duguljastim. akac. bela drvo. krunciea. rede list (Robiniae pseudacaciae flas ef folium). a list jo~ dok je mlad. bela bagrena. Cvet se upotrebljava U obliku caja (5 na 100) za lak~e iskasljuvanje i protiv nazeba. bagra. Badem je poreklom iz Male Azije i Mesopotamije. amara) i s 1 a t k i iii pit 0 m i (var.

Seme gorkog badema (Amygdalae amarae semen) je nesimetritno jajasto. 2. koji se lako razdvajaju i daju se seci kao vosak. migdal.Seme gorkog badema sluti za izradu »vode od gorkog ba· dema«. bajan. Za farmaceutske svrhe upotrebljava se sarno najbolje ulje. .Masno ulje dobijeno ce(ienjem zrelog semena slatkog i gorkog badema. Voda od gorkih badema. Na vrhu kotiledona vide se korentic i pupoljtic (p I u m u 1 a).222 Ll!CBNJ1! BlL11!M Droga. omendula. U slatkom bademu ima malo vise secera iulja. Cesto se prepisuje s morfinom. ali onema cijanogenetskih heterozida. Sadrii oko Boo/. Najveca dnevna doza je 6 g. Ne smeju se upotrebljavati stare. do 25 mm dugatko.koze. Kad se semenke rastrljaju sa h I a dono m vodom. dobija se emulzija mirisa na c i jan 0 v 0 don i k j ben z a Ide hid. deluje kao narkotik i sedativ. a od ulja se spravlja Emulsio oleosa. bajarna. Ostala narodna lmena: arnendula. u zezene. koja je uzdut brazdovito naborana.ilScedi masno ulje.2-4% ami g d a lin a (a migdaJozida) . Bademovo uJjc. Mnogo se ceni u ·kozmetologiji. a mirisa nema. rapava i p r a ~ n a. mjendula. oko 25% belan~evine . Sastav. bledozuckasta te~nost gotovo bez mirisa i vrlo blagog ukusa. Seme slatkog badema sluzi za izradu Emulsio Amygdalarum dulcium. bojarn. bela. Upotreba . gume. . mendula. oseea se m i r i s na cijanovodonitnu kiselinu i benzaldehid. bezbojnog kristainog heterozida. sluti kao blaga masna podloga za izradu melema i kao rastvarac za sprav· Ijanj e kamforovog ulja. testo je talsifikovano. pitomi badem. Aqua Amygdalae amarae. Pod vrhom je sm esten pupak. nagriZene iii zdrobljene semenke. uljasto-mesnata k 0 til e d 0n a. tzv. Kao jedno od najboljih biljruh ulja. a na podlozi velika. »miris na gorki badem • . pa se zatim pogace s vodenom parom destiluju. Po~o je skupo. k> kovitost i otrovnost gorkog badema. okrugla halaza (kotvica. Jezgra se sastoji od dva velika. okica). men· dalj.i!Ze amigdalozida. sluzi. do 5% ~ecera. . Kotiledoni moraju biti potpuno beli. Najpre se . ali kad se zvace. .U semenu gorkog badema ima 40-55% mas n 0 g u I j a. od koga 'Potite gortina. ono dobijeno prvim. pri vrhu suzeno u mali ~ iljak. Ne susi se. pljosnato-ispupt ena. 15 mm ~iroko i 10 mm debelo. trioleina. Semenke gorkog badema su otrovne zbog arnigdalozida. U k usa JC gorkog i uljastog. Seme je obavijeno k 0 z a s tom I j us k 0 m sme(ie boje. Na -looC ostaje tetno i bistro. Veea kolicina moie izazvati i smrt. skoro trenutno dejstvuje. sp ljo~teno. U topJoj vodi Ijuska omek~a i lako se skida s jezgre. Cijanovodonitna kiselina je fudroajantan otrov. mandala. hladnim ce(ienjem (»prvenac«). etarskog i masnog ulja. posto se prethodno dne izvesno vreme u hladnoj vodi da dode do hidroJ. nikako zuckasti. Voda mora sadrlati 10f0 cijanovodonicne kisellile. Bistra. U prisustvu vode i enzima emu I z ina amigdalozid se hidrolizuje na cijanovodoni~nu kiselinu i benzaldehid (Oleum Amygdalae amarae aethereum ill etarsko ulje gorkih badema) i dva molekula gli.

CRNPURA Pimpinella saxifraga L - Umbelliferae Trajna zeljasta biljka. Imaju mnogo sluzi i upotrebljavaju se kao i sve druge slu· zne droge iz iste familije. Rizom je vretenast. uciruZeni III ~titaste cvasti. BEDRNICA. TRAVA OD PUPKA. 223 BAMIJA. Praznoveran svet veruje da bamija ima cudotvor· nu moe da jaca i vraea mu~ku snagu. Li· stovi su perasto deljeni. Cvetovi su sitni. BOBNJA. Cveta leti. SILJEVINA.BAMI1A. BAMJA Hibiscus esculentus L. zbog cega se ovi plodovi ponekad skupo prodaju preko nesavesnih nakupaca i ~arlatana. Cela LEvo: BEDRINAC. BAMNJE. koriste lSe presni Hi se nanizu na kanap i suse za zimu.. DESHO: MALI BEDRINAC . MALA BEDRENIKA. Za jelo se beru nezreIi plodovi ve licine prsta. ( = Abelmoschus esculent us Moench Malvaceae) U nas se barnija gaji u jufnim delowma zemlje 'kao povree. BOBOSARA. BABNJE. BAMIAT. BAMNJA. bell. U SREDlNI: PLOD BEDRINCA. BEDRlNAC .. BEDRINAC. razgranat i ima jak i neprija. Stabljika je visoka oko 20 cm i razgranata. tan miris.

ciklicni alkohol koji se oksiduje usalicilnu kiselinu. karnilice. kamilice i hajducice. 1. zaduh. gurne. a pola uvece pre jela. - Sa!licaceae Rano u proleee guli se glatka kora sa gr ana (Salicis cortex) starih 2-3 godine i osusi. i bedrJnac povoljno deluje na organe za varenje i disanje. smole. ostaviti 2 sata i toplo piti na 2 sata po 1 ka~iku.. . Ukusa je oporog (od tanina) i gorkog (od heterozida). a ukusa je Ijutog. vrbova kora je upotrebljavana i protiv malarij e. diva mirudija. kad se prohladi. etarskog ulja. voska i kalcijum-oksalata. Slicnog sastava i dejstva je J Pimpinella major Huds. ialfije i trave od srdobolje. urnbeliferona. Jednu supenu ka~iku caja popariti sa 200 g kljucale vode i posle 2 sata ocediti i uvece popiti. U jesen guljena kora ima znatno manje salikozida. Raste po suvim mestima.. Pro t i v u log a i re u mat i z m a: 40 g vrbove kore i po 15 g rasta"iea. hajducice. Kao i druge srodne biljke iz iste porodice. (veliki bedrinac. gorka komoracika. heterozida 's a I i k a z ida koji se pod uticajem enzima razlaie na glikozu i sal i g e n 0 I. Sadrfi aka So. bedrenicak. izob ergaptena. tan ina i kumarina. velika bedrenika. saponozida . goveda trava. biberu~a. Dve ka~ike ove sme~e prokuvati 5 minuta u 400 g vode i·. toplog i pali. reska. ostaviti 2 sata. div-ana1ion. Protiv Itazeba. ocaj nice i cveta od trna i 30 g hajducice. 3. Tri supene ka~ ike caja prokuvati u pola litra vode 10 minuta na blagoj vatr i. pimpanela). Sadrii gorku materiju pimpinelin. visoke temperature. lma jo~ i 10-140. bedrenik. procediti i grgljati. 2. za znojenje: uzima se tnput dnevno pre jela po 2-3 g u prah samlevene kore iii se nacini caj (10 g kore kuva se 15 minuta u 200 g vode) i pij e u 3 obroka pre jela. smole. Ijoskavca. Tri supene ka~ ike ove sme~e prokuvati 10 minuta u pola litra vode. U istu svrhu upotreblj avaju se i m1adi lisni pupoljci bele vrbe. pupcajivica. Ostala narodna bnena: bedranica. be· drinica. kestenove kore i orahoVlih Ijusaka. Saligenol snizava povgenu temperaturu i deluje kao lokalni anestetik. Pije se ~to topliji caj. 4. Dve supene kasike ove sme~e kuvati IS minuta u 400 g vode i popiti pola izjutra. hazman trava. Do otkriea cinhona (hinin). bedrenac. bedrnac. b edrica. zalfije . BELA VRBA Salix alba L. jarcija trava. Upotrebljava se koren (Pimpinellae radix) izvacjen u proleee iii u jesen. Bronhijalna astma: po 35 g b edrinca i steie 1 po 15 g Usta breze i rute. procediti i mlakim eajem ispirati nos i usta. katehinskog tan ina. [zostaltak menstruacije: po 20 g bedrinca i omana. Katar nosa i idrela: po 25 g bedJrinca. po 10 g kamilice. silj. Upa/a usia: po 20 g bedrinca. gume.224 LECEN1I! BlUHM biljka je svojstvenog mirisa.

. Draga. B ELA SAPONARIJ A BELl BOR Pinus ~ ilvestris L. iznutra skoro beo. . psorijaze i drugih komih· bole sti u o blik u melem a iIi ulja: 100 g sitno iseckanih pupoljaka drzi se 40 dan a u maslinovom ulju i time m aZe i oblaZe cis tim belim platnom na topljenim u ovaj lek. jab lana i jasike. - Pinaeeae U rano prole~e uzabrani i oS!U~end mladi pupoljci bora (Pini turio). BELA. a Da vrhu glaviea. sto racvast. Dugack:i su 3-5 c m . SadIii do 200/0 saponozida. Gipsofila je Da} bogatija doma~ saponozidna droga. narocito Da Deliblatskom zivom pesku. . riae albae) je ogroman: dugaeak 12 m. Upotreblj avaju se za lecenje proliva . valjkasti lepljivi i futo-mrki. j o~ neotvoreni lisni pupoljci. cireva. Kod nas je ima. arrostii . ali ama drvenih vlakana. poredanih u koneentricne slojeve. Su~enje Da obicnoj temperamri traje vrlo dugo. I druge Gypsophila vrste (Gypsophi/a struthium. - Caryophyllaeeae" Gipsofila spada u panonsku floru. 225 Slicriog hemijskog sastava i dejstva su i druge vrste vrbe. . . b rani ran o u prole~e . Srlni znaci su od 3 do 5 redova. G. spolja sivo-rut. a debeli oko 4 mp1. Droga je smolas tog.Koren (Radix Sap~na.) iz Egipta. debeo do 10 em. Simi za izradu Saponinum album. Italije i drugih zemalja oko Mediterana sadrZe mnogo sapollozida i slute za iste svrhe. aromaticnog i balsamicnog m i r i s a . U narodu se najvBe cene nabrekli.BIlU. SLAJER-TRAVA Gypsophila paniculata L.. aromaticnog i smolastog uk usa. Nema likinih. gorkog. topole. KRUPNA ILl L1!VANTSKA SAPONARlJA . Stabljika je pokrivena sitnim <Jis tiCim a ko ji su smolom slepljeni 'll pupoljak. Pluta i kora zajedno su de· setak puta uti od drveta. Biljka je u obliku grmi~. 1-2 meseca. Rdavo osu~ena droga je bez vrednosti. KRUPNA ILl LEVANTSKA SAPONARIJA. odakle se i izvozi u vagonskim kolicinama in· dustriji saponina. .

U nedostatku be log. osveZavaju i povoljno deluju na covekovu psihu. KRANJSKA BUNIKA. cam.226 L1!CI!NJE BIUEM SadrZl smole. berika. Sirup: 100 g borovih pupoljaka popariti sa pala litra kljutale vode i dr"ati na toplom mestu (uk raj ~tednjaka) 1-2 sata. bjelobor. BELl BUN. 1ma ga i u nas u Sloveniji i Hrvatskoj. dezodorizaciju i ozonizaciju. ocedi. Naraste do 80 em. Cajem od ig!ica uspe~no su se borili protiv skorbuta u ratovima (cak i u II svetskom ratu): vrh grancice sa 10-20 igliea prokuva se u pola !itra vode. za mesta gde se sakupljaju i kreeu velike mase Ijudi. u Srbiji na Mirocu i Kucajskim planinama. U kori borova ima 20-500/0 tanina. Svi delovi bora sadrle etarskog ulja (terpentinsko u/je) i smole.) je vrlo hranljivo. dinjenja. pre svega. gorkih materija i fIavonskih je· . et Ait. mogu se koristiti i pupoljei drugih barova. Raste na KarpatiIna. Plod je dvopregracilla taura. autea. . - Solanaceae U trgovini beli bun ponekad nazivaju i mandragorom. Upotrebljava se u obliku infuza. zbog cega se upotrebljava kao tonik. bijeH bor. Zato treba svuda saditi borove i I kao ukras i kao sanitarnu meru ~irokog Zid!1aJVstvenog znaCa~a pogorovo danas kad je zagadenost vazduha sve veca. jer isparljivi sastojci (etarsko ulje) ne same da prijatno miriSu. KRANJSKI VUCJAK Scopolia carniolica Jacq. antisepticna svojstva. Zimi su one cesto jedini izvor vitamina C. koje se sastoji iz aUa-pinena. Narodna !mena: avtica. Katran dobijen suvom destilacijom raznih vrsta bora upotrebljava se za lecenje koznih bolesti. pa se zbag 'toga upotrebljavaju za inhalaciju. odakle se najvi~e i izvozi za industriju rnidrijaticnih alkaloida. sirupa itd. Borove igliee mogu se upotrebiti kao i pupoljei. pa sarnim tim i bole~tine u velikim industrijskim eentrima i gradovima. smrok.i oko 22'10 belancevina.. Ovo je vaZoo. U IiJcu raznih borova ima (zimi) 100-170 mf!}'/o vitamina C. etarskog ulja i drugih korisnih sastojaka. LEUKOVAC. Dodatak vodi za kupanje: 150 g pupoljaka prokuvati 10 minuta u 1 Ii· tru vode i do dati vodi za kupanje obolelih od reumatizma. dipentena: silvestrena i kadinena. procediti i pome~ati sa 1 kg meda. Voli mracne vlalne ~ume i humoznu krecnu zemJju. vitamina C. jer una oko 230. zaslad! i pije. . U obliku ulja iJj ekstrakta dodaje se vodi za kupanje kao sredstvo za dralenje koZe. maritima Lam. bor. = P. pinitola (izomer manitola) i eta r s k 0 g <u 1 j a. masnog ulja . Pije se protiv hronicnog bronhita 4-5 ka~ika dnevno. ~umski bor. Borovi se sade svuda gde covek zivi i radi. belobor. ~eeera tzv. divlji bor. gorke materije. vee ti sastojei imaju i antimikrobna. Seme primorskog bora (Pinus pinaster Sol. hvoja. karotena. obieni bor.

a najvge na vlainim mestima. po obodu nazubljenih ~ il:iastih. BBLI BUN VRH STABlJlKB U CVETU. rede kora i seme (Fraxini folium. Beladonin plod je soena bobica. su~i i upotrebljava isto kao i koren velebilja. . naroeito u ovoj s Karpata. Listovi su naspramni.5% alkaloida s k 0 p o l am i n a. Rasprostranjenost. Mnogi biljari ne rallli'ku ju beladonu od skopolije. sastavljeni od 7 do 13 uskih. slozeno perasti. . Ukus. duguljastih listica. Cveta u aprilu i maju. PLOD I SBME KOREN BELl JASEN Fraxinus excelsior L. - Oleaceae Drvo visoko do 40 m. cortex et semen). Izgled I ostal0 je kao u beladone. zbog toga u beladoni uvek ima prime~ane skopolije. Cela b ilj ka je vrlo otrovna.BBLI JASBN 227 Upotrebljavaju se koren i mom belog buna (Scopoliae radix et rhizoma). Cvetovi sak uplj eni u metlice su crvenkastll. Droga.Raste svuda. . U korenu belog buna irna 0. mu~ k.i i zenskii.List. Plod je vrlo krJlata ora~ica. Koren se korn. hermafroditni. bOJ a.

ino7. ~iDi i rnadije. veliki jasen. al i vge tan ina. beli Iuk je lek za sve. ~ki Narodna lmena: bijeli jasen. zelenom galieom) za intenzivno i trajno erno bojenje vune. uvek se negde u odelu iii oko tela 'krilo malo belog luka (amajJija). U narodu. poljski jasen. kao sredstvo za bajaDje. MeSQ/1 caj : po 40 g lista od jasena i ribizla i 20 g eveta suruciee porne~ati. U tome gotovo fan aticnom iskonskom verovanju i de se ~esto . pre svega.1"10) i dr. Deluje diureti ~no . zastitnu i madijsku moe belog luka zaoralo je duboku brazdu u materijainom i duhovnom 'livotu na~eg naroda. dijafore ti~no i Iaksantno. Nema u nas seoske kuee koja De sadi luk.t ako daleko da se beli luk i danas u Dekim domaCinstvima na selu upotrebljava De sarno kao pre v eDt i vno vee i kao madijsko zastitno sredstvo protiv »zlih duhova« i drugih . Od lista se spravIjaju ekstrakt. slobodne i vezane jabu~De kiseline. poklopiti. oko 17"10 belance· vinastih i drugih materija. MeJan caj: po 25 g lista jasena.nevidljivih opasDih sila«. tinktura i sirup. a osapunjive se sastoje uglavnom (93"10) od glieerida nezasieenih masnih kise· lina: oleinske. kolere. a jedro dete Da ulicu. kao pod l. keer medu mladd. Caj ad /isla: 2 supene kasike sitna zdrobij enog lista popariti sa 400 g vode. prema kome se ima vrlo veliko i nepokoiebijivo poverenje.Na Zapadu se list mnogo koristi za l e~enje artTita. - Liliaceae Beli luk je nas univerzaini narodni z a ~ i n. dizenterije. Kad je majka spremala sina u vojnike.itola. manitola. g!ikoze. 1. obi~ni jasen. I danas mnogi na put ne kreeu bez belog luka. beli luk. U ulju ima oko g% neosapunjivih supstancija. jasen. reu· matizrna i uloga. . . ostaviti 2-3 sata i popiti u toku dana pre jela u viSe doza . !inolne i linolenske (svojstvo vitamiDa F) . sirotinjska h ran a I najvazniji p r t v c! n t i v nil e k. Iu· BELl LUK Allium sativum L. nes to fitostcrola i kumarinski heterozid fraksozid. 2. Za vreme raznih epidemija titiusa. tanina. kIj u ~le 3. .U olju~te· nom semenu (jezgri) ima oko 220/0 su~ivog masnog ulja. uvek je kao pre v eDt i v n 0 i k u r a· t i v n 0 sredstvo preporu~ivan i svakodnevno upotrebljavan. Zbog velike kolicine tanina kora se upotrebijava za ~tavljenje.U kori su nadem gotovo isti sastojei. .228 LI!CI!NIB BIUI!M Sastav. elar· skog ulja (svega oko 0. gripa i uopste kad god se javIjao velik pomor Daroda ad zaraznih bolesti. Iskonsko verovanje u lekovitu. dakIe. gume. U proleee i za vreme nekada~njih dugotrajnih postova beli luk se obavezno morao jesti uz svaki obrok. zenskojasen. lu~kojasen . kuge.U listu ima flavonskog heterozida kvercitrozida. a una· rodu kod nas sa kara-bojorn (ferosulfatorn. . artiSoke i breze i zuba~e. Beli luk se gotovo redovno jede i stavlja kao za~in u razDa jela. Upotreba. vra~anje. kao pod 1.

da su dobijeni rezultati u le~enju mnogih bolesti. kicica. u farmaceutskoj industriji i na klinikama. a narocito u XIX veku gotovo potpuno izba~en iz farmakopeja. Kao sto u skolskoj. a pre svega u narodnoj m edicini. vee i zbog toga ~to je Ii njegovo fi~ iolos ko. moei eerno donet. lekovito dejstvo vrlo mnogostruko. Nairne. kantarion i druge. nikacl nije napustala beli luk. narodna medicina.. tako ni u narodnoj nije sve rdavo i pogreSno. Pred narodnom medici· nom se ne smeju zatvarati oei i. dakle. kako iznutra tako i spolja. a ko otvorimo dana~ nje knjJge i udzbenike za medicinare. streptomicina. koje se danas upotrebljavaju u nauenoj medicini i koje Jmaju ogroman znaeaj za terapiju. poglavlje Fitoncidi). p rimlj ene iz narodne medicine : digitalis iz Engleske. ali je u poslednjim vekovima. a naro~ito u II svetskom ratu i posle njega poeinje pravo naueno prouCavanje belog luka zajedno sa izvan· rednim radovima na izueavanju i otkrivanju bakteriostatienih lekova tipa pe· nicilina. neko pomislio da je sve ispravno ~to je u njoj . nana.BEU LUK 229 Malo je naJih domacih biljaka kojima se pridaje tolika vatnost i " koje se ima tako nepokolebljivo poverenje kao prema be/om luku. Tek od onoga dana kad budemo d ob ro upoznali nasu na rodnll medicinll. iako usmena. Ne. onda se jo~ vge nameee potreba za prou~avanje upotrebe ove biljke u narodnom zivotu. kao ~to su beli luk. nauenoj m edicini i farmaciji nije sve jasno i nepogreSivo. bez nauenih pretenzija. kininova kora od starosedelaca Perna. karnilica. zabadati glavu u pesak. eaulmogra od Indusa. odoIj en . Uosta!om . lincura. lek. tvrda razena glavnica ad naroda u Srednjoj Evropi. A dotle ce svi nasi napori biti sarno nagadanja i dosta eesto pogre~no mmje. Tome treba dodati jo~ i onu ~ iroku pol i val e n t nos t bel 0 g I u k a. nego ga je vekovima upomo i tvrdoglavo euvala i prenosila s kolena na koleno. Jer naj pre treba da ispitarno do mace lekovite sirovine. to nikako! Ali smatramo da je vee krajnje vreme da se pristupi naucnom prouCavanju na~e narodne medicine. gorocvet ad ukr ajinskih seljaka . mozda. Ne zelimo ovde da hvalimo sve ~to je u narodnoj medicini da ne bi. i una· rodnoj i u nau~noj medicini poslednjih godina beli luk se upotrebljava za le~enje znatnog broja vrlo raznovrsnih bolesti. Naprotiv.. ipeka. ne sarno kao biljke koja se istovremeno u nas upotrebljava i kao svakida snj a hrana. videcemo da su mnoge droge. kuana od starosedelaca juZnog Brazila. Kad se ima u vidu da se u novije vreme beli luk i nau~no ispituje u hemijskim i mikrobiolo~ kim laboratorijama. zacin. Tek u I.i tacniji i objektivniji sud 0 njoj i preduzetJi uspe~nije korake prot. Kad se ima u vidu jo~ i ta okolnost da je beli luk svima nama vrlo dobro poznat i pristupacan. tako bogate riznice vekovnog iskustva steeenog u bedi i nevolji. onda ima jo~ vi~e razloga da se on prouci. nje. nepisana. od kojih su se i narodi na raznim kontinentima hiljadama godina ~ titili i leeili na primitivan na· ~in belim lukom. antibiotika (vid. Iz istorijskih podataka vidi se da su i u starom i u srednjem i dugo vremena u novom veku beli luk prJznavale za lek i sluZbene medicine raz· nih naroda . a ' ponekad i kao madija. trava-iva. kao ono noj.iv nadrilekarstva. veterinare i farmaceute . . pogotovu one koje na· rod ve kovima uspesno upotrebljava i u koje je stekao veliko i nepokolebljivo poverenje. narodnoj ishrani.

Leti kod nll!S u ritoVlirna bilo je mnogo trbobolje i groznice i deca su mnogo umirala od te rdave vode. Smiljanic iz Kaca. MasJi.tvrdi stari P. velike fabrike lekova u tuc1ini kupuju. na front. euvajuci kao dete tude ovce i svinje. koja -je cesto plavljena i zbog toga ima mnogo moevara i nezdravih bunara. ~to se vidi j po tome ~to ga propisuju njihove farmakopeje kao obavezan lek u apotekama za izradu tinkture i drugih gaIenskih preparata.'. ne bi mene danas posle osamdeset i toliko godina sunce grejalo. lupanja srca itd. Godinama sam pio vodu iz Dunava. UPOTREBA BELOG LUKA U NARODNOJ 1y1EDICINI . eim neko poene kijati i ka~ljati.230 LBCBNm BlUBM Svi navedeni i mnogi drugi. . . iz jugoistocne Evrope vagonske kolicine belog laka za proizvodnJu raznih patentiranih preparata od belog luka. Da n<ije bi~o belog luka i 's lanine.. tifusa i svih drugih bolesti koje se javljaju kao posledica poplave i nezdrave vode. cim luk izgub i miris. gotovo svi stanovnici tih krajeva tvrde da je dobro jesti beli luk kao preventivno sredstvo protiv maIarije. Osim toga. U gradovima znaju za upotrebu belog luka za leeenje obolelog srca i krvnih sudova. Upotrebljavaju ga na razne naeine.« oNema tog proliva i sl'dobolje koji se ne mogu jzleeiti belim lukom i hrastovom korom. ocedi i pije zajedno s mlekom . uvek ce se naCi neko od starijih i iskusnijih da mu preporuei da jede bell luk: stucan beli luk se pome~a sa sircetom ili s medom. U sremskoj Posavini. spanaca i drugih jela s mnogo belog luka. . i nikad nisam bio bo1estan.nov list. ba~ kao pravi lek (tinktura) kupljen u apoteci na lekarski recept. Protiv kolere i tifusa dobro je svaki dan jesti beli luku . barske groznice. Narocito ga je debro jesti izjutra na gladno srce zajedno sa kiselim mlekom: u ovcije kiselo mleko natuca se belog luka d to jede s lebiom. nervoze srca.im imenima. poeev od raznih sosova. Oim se kod 'n as pojavi :neka zaraza. »Kad sam ja bio soldat u prvom svetskom ratu. Tu se ddi desetak dana i pije u obliku kapljica. jendeka i ritskih jama. Najzad. ta smesa se stavlja bolesniku na tabane i cesto menja. tvrde na~i planinci i brdani. pa sve do potapanja iseckanog belog luka u rakiju iii u alkohol. imela ·i beli 'I uk su danas u mnogim nasim gradovima narodni le kovi protiv arterioskleroze. tramvajima i skupovima mnogo oseca miris belog luka. uvek mi je moja baba slaIa slanine i belog luka na Pijavu. rutvica. Mlada hrastova kora se ceo dan kuva u vodi u novom loncu.. Beli luk upotrebljavaju i za leeenje organa za disaltje. manje vaZni razlozi su nas rukovodili da pristupimo up 0 red nom pro u c a van j u up 0 t r eb e una rod u jed n e t a k 0 va z n e 5 i r 0 v i n e k a 0 ~ t 0 j e bel i I u k. Neki daju bolesniku da pojede maio od te smese. nesvestice. koje prodaju mnogim zemljama pod iz· mi~ljen. Beli luk je dobar protiv svake bolesti. iz bara. ne treba precutati cinjenicu da beli luk kao lek priznaje i naucna medicina nekih ddava. odmah se po vozovima.

I naucna medicina dajl" posle anthelmintika gorku so iii. Jedno 5 drugim se pomesa. najkrupnije i najjedrije glaviee belog luka (iii devet najsitnijih glavica. Deci se daju manje kolicine ovog leka. To radi i skol· - . a dobro j e tom s mesom protrljati slepootnice i vrat i stavljati je pod nos da j e bolesnik duboko udiSe.. sam iii zajedno s drugim narodnim lekovima. To i skolska medicina 5 uspehom prime· njuj e za lecenje detjih glista (oksiura).. lek koji pocinje da priznaje i nautna medicina. dobro utopliti i dati mu pola litra kuvanog toplog cmog vina 5 biberom da se u postelji preznoji.specijom« celog treba dotle snazno trljati dok mu koza ne pocrveni. treba mu odmah dati ca· sieu vina iii rakije da ne bi lek povratio. prelije cistim vinskim sircetom i kupovnim zejtinom i izjutra odjedanput na gladno sree sve pojede. »NiSta nije gore nego kad se za vreme zetve neko prevari pa se najede sunke iii liZezene slanine. Banatu. tabane i dlanove. gadenj a (trudnih zena) i sipnj e upotrebljavao se ovaj lek: u tuca se dos ta belog luka i zeze (!is ta koprive) i pome~a 5 blagim sireetom. vra t i celo telo. eventualno. Bun· devine seme je jedini nas anthelmintik koji nije otrovan za toveka i domace zivotinje. ncsves tice. Niko ga ne moze napoj iti.SEW LUK 231 I ne ke z i v t an e b 0 I est i lete belim lukom. Dobar apetit se vrata upotrebom belog luka. Raso je odlicno. narotito za vrem e velikih lelnj ih zega smatraju salatu od krastavaea 5 belim lukom i ki· selim ml ekom za najzuraviju hranu. Srbiji. Mora jedno tel jade po vaseeli dan da mu vuce vodu za pice. vratne file. tako mora biti da bi bilo leka). U sajka~kim selima u Batkoj ovako se leci g/avobo/ja i nesvestica: dYe ~ ake belog luka utucati i pomesati 5 dovoljnom kolitinom blagog vinskog sirceta. da se njim trlj aj u slepoot nice. Ovaj natin je veoma blizak upotrebi anthelmintika u naucnoj medicini. Coban i. bezbolno i vrlo prijatno sredstvo za ciSce· nje . Gradani i skolovani ljudi u selima cesto znaju i za klistiranje dece mlekom u kome je prokuvano nekoliko tesnjeva belog luka. n a njivi prokisne. ra. U raznim selima u Sajkaskoj ovaj lek se razlic ito spravlja i upotrebljava: . tri iii tri puta tri . Ovo je dobro da se miri ~e . Kad n eko mnogo nazebe. onda ga tom . dakle.. Beli luk upotrebljavaju i protiv neuredne st~· lice. Posle pola sata se popije sto viSe rasola. pa ga boli glava i celo telo. subase (poljski cuvari) i poljski radnici. Jos viSe se beli luk sma· tra kao preventivno sredstvo za jacanje trbuSnih organa. Bosni j u drugim krajevima. upotrebljava se pro t i v ere \' nih par a zit a. Belim lukom Ieee 0 r g a n e z a va r e n j e. U to se umatu tiste bele krpe i stavljaju bolesniku na teme i relo. pas tiri. Ako glava pantljieare ne izade. ricinusovo ulje za ci scenje. Za dan·dva svi ti Ijud i dobiju takve prolive da postaju potpuno nesposobni za rad . muke. Luk se oljuSti i is tuea u tucaniku . Ako je oboleli gadljiv.« . Slicnu upotrebu belog luka zabelezio sam u mnogim selima u Batkoj. is ti lek na isti nacin treba ponoviti kroz dva do tri dana . kalu pOljski radniei. da se stavlja na glavu. tim je bolji. trojstvo.i zaberu se tri najlepse. Protiv glavobolje. Zatim se dYe pune sake bunde· vinog semen a oljus ti i isto tako sitno istuca. mena. ali je raso mnogo prijatniji. a onda ga po celom telu nan1aza ti finim zejtinom. Bundevino seme je narodni lek protiv crevnih p arazita. Sto je luk ljuci. Beli luk.

kao i cesta upotreba belog luka. a nikakav drugi lek mi nije mogao pomoCi« . sede lj'-i i . jo~ ponegde i danas. da se preko zime jedu pe~ene semenke od bundeva. sa ili bez plavog kamena. bolesniku treba davati i kiselog mleka. eto. na suncu ili pored vatre osu~e i zatim peru onom smesom od belog luka. bolje jede i brle ozdravi. To bolesniku otvara apetit. jer sam . I danas se na gradskim ulicama prodaju semenke od bundeva. To isto. a na m estima gde su bile kraste javlja se mlada lepa koza. • Ustobolju na Ijudima i na domacim zivotinjarna leCili smo belim lukom u sircetu i plavim kamenGm. Drugog leka za njih 11a selu nije bilo.veti jedan stari Bal::vanin. Da mu to ne bi dosadilo i da rnu se jelo ne ogadi. nesvesna predohrana protiv crevnih parazita.232 LECI!Nll! BILII!M ska medicina. Posle nekoliko dana kraste pol::nu opadati. Kraste se pafljivo operu vodom u kojoj je iskuvana orahova Ijuska. u zajednici 5 nekim drugim n arodnim lekovima. neb 0 Ie 5 t i. . pa se opet su~e na isti nacin ina· maf u ulj em iii ma~eu . nove se . plavog kamena i vinskog sirceta.drugoj dangubi i veselju« svi gosti 1 domaei vade iz dZepova semenke od bundeva. a ne kupaju se: mehur pukne. Mozda je. to bila neka preventivna mera. uvel::e i u podne da jede pomalo belog luka i slanine. kao ~to je naj~e~Ci slucaj s decom na selu i 5 Ijudima koji rade u pra~ini. i smatra se da je to najefikasniji i najmanje opasan na~in isterivanja decjih [(lista. rosi rj sini se. a stoka je sva i ~ la na pa u.tvrdi jedan inzenjer . konjskog bosiljka. mi ponesemo bocu tog leka i svakom volu dobro . Na svakom oprelu i selu . igericu ovako lece: bolesnik treba svaki dan izjutra. poreklom sa Cakora iznad Peei. da beli luk obnavlja i jal::a krv.u prvom svetskom ratu CUO da je beli luk lekovit 1 da starijim ljudima popravlja vid. cubra i drugih zacina koji svi manje ili vise deluju kao lekovi protiv crevnih parazita.Meni je 83 godine i jo~ dobro vidim i sve mogu da radim. ne javljaju. Jedan 'n aseljenik iz okoline Novog Sada. I to je jedno pitanje koje treba u nas prouciti.« Bolesnu d l. »Kosopad sam zaustavio i izlecio mafuei belim lukom nekoliko dana. Pre toga se u tom sircetu rastvori parce plavog kamena. Ovaj lek pomaze onima koji se leti okra stave. jer niko nije imao nuznik. Leti mu davati salatu od mladih krastavaca 5 kiselim rnlekom i belirn lukorn. Jer higijenske prilike bile su nekad u nas jadne i mizerne. izade tuta voda. Kad god podemo u voliju u rit. umesto vode da pije I::aj od hajducke trave. Nekad je bio obicaj. kazu. le~e i razne k 0 1. . zatim majkine dusice. presnog ili kao zacina u svim jelima. u Nov~icima. tvrdi da bolj e vidi otkako jede beli luk: . radili su i u onim mestima gde je nekad bilo mnogo pa~njaka i rogate stoke. Nekad je u Voj\'odini i drugim ravnil::arskim vodoplavnim krajevima bilo mnogo \' i~e oboljenja od crevnih parazita. pa 5e uhvati krasta (verovatno je to impetigo). Tako su se fekalije (izmet) nesmetano raznosile i zarazavale ljude i domace zivotinje. po nekoliko puta dnevno mesto na glavi sa koje mi je kosa po~ela naglo opadati. Belim lukom. Iju~te ih i jedu zajedno 5 belim lukom. Sitno se utuca dosta belog luka i pome~a sa sircetom od crnog vina. Kafu tame kod mene. a to je.natrljamo celu nju ~ku tim lekorn.

p otrebajava za izradu »slacice«. Godine 1892. bezbojna. ren. sirotinjska hrana . a kad se ozlede. zbog eega se ona i \l. slanine i belog i crnog luka.pritajll pastiri u Baekoj i Banatu. i kasnije ustanovljeno je konaeno da se etarsko ulje. karakteristienih za sve droge koje sadrle sum p 0 r neg I i k 0Z ide iii sumporne heterozide. tzv. sla· cicom. To je za njih prava poslastica. jako c r v e nil 0 iii me h u r (piik). samleven iIi stucan beli luk. Hemljsld sastav. moze se pojaviti manja iii veea ran a iii. nego sarno Jjut ukus kad se seme bele slacice samelje i vodom pokvasi iii kad se zvace.« . odmah poene otpu~tati k a r a k t e ri s tie a n I jut m i r i s. Na· protiv. »Mi cobani malo j edemo kuvanja. ren i druge sliene. Ako neee da pije. u najboljem sIueaju. . I beli Iuk i druge vrste luka. Beli luk dugo zadrii svoju Ijutinu. pocinje proueavanje hemijskog sastava tog Iju· tog ulj a. Cobani i ratari peku prienice od hleba. Na~i Ijudi u zaroblj eni ~ tvu najvge su traZiIi da im se ~alje slanina i beli luk. a zatim destilacijom pomocu vodene pare pod smanj enim pritiskom. Od 1844. nepostojana supstancij a koju su nazvali alicin. iz belog luka je pomoeu vode i alkohola..Beli luk ima vrio slab. otpu~taju Ijut miris sumpornih jedinjenja. izdvojena jedna uljasta. kidati iii tucati. Na primer. cia ne bi tivina lipsavala. sastoji od r aznih alifatskih nezasiCenih sumpornih jedinjenja. kao i os tale droge slicnog hemijskog sas· tava. rotkvicom. slacica. sokove. . god. Kad se dde na koti. To je sIueaj ne sarno sa zrelim glavicama belog Iuka nego i sa celom zelenom biljkom. kolena. Posna jela se u vek zaeine beljm lukom. dokle se ne osu~i iii ne proklija u toiik oj meri da nova biljeica iz njega izvuee svu hranu i vodu. postoji slienost belog luka s renom. Cim se poene rezati. Celog veka smo pored ovaca pa mnogi od nas ne mogu da piju mleko . god. onda se ta sme~a zagu~i mekinjama i dll zivini da jede. IZiUzetak je bela slacica. U tom pogledu. a ako se beli luk. raznim dmgim vrstama luka i mnogim drugim biljkama koje ne· m aj u mirisa dok su cele. Tek 1944. Kobasice i drugi kobasiearski proizvocli. je r proizvod hidrolize sumpornog heterozida bele ~Iacice. brzo gube Jj uti miris i ukus . Odavno je poznato da se iz belog luka destilacijom pornocu vodene pare moze dobiti etarsko ulje karakteristicnog i svojstvenog Ijutog rnirisa na beli luk. sve dok se ne ozledi.BEll LUK 233 U 2:ablju r u okolnim selima. izazivaju najpre osecaj top lin e na mestu amp Ii· kacije. 2:ivimo od hleba. Ogledima je utvn1eno da v 0 den ira· stvor alicina ima veliku baktericidnu moe prema iz· ve s n i m m i k r" 0 r g an i z rn i m a. zatim b 0 I. nakapIju prlenu slaninu i przenicu namaZu belim lukom. e a k [ u r a z b I a ze· . Piktije bez belog luka rrisu nikakve. riblja eorba i mnoga druga gunnanska jela uvek imaju i belog luka. kad se zv a cui jed u. rotkvom. Iomiti. nije isparljiva sups tancij a i zbog t oga se ne oseca Ijuti rniris. narocito zuti pasulj. slacica iii neka druga sliena sum· pornoglikozid na droga zaboravi da skine s ramena. sin a I b 0 z i d. gotovo neprimetan miris. dakle. imaju manje iii vi~e I jut u k u s. jer su verovali da ce ih to saeuvati od bole~ tina i da ee se vratiti svojim domovima. senfa iii rnutarda. dobij eno vodenorn des tilacijorn posle vrenja smrvljenih glavica. daju joj da pije sirce u kome ima malo belog luka i plavog kamena . krsta ili kog dru· gog bolnog mesta.

ovrsnije upotrebljava u naucnoj medicini. koli-bacila.stvo prerna nekirn grampozitivnirn i gramnegativnim mikroorganizmima: stafi lokoke. izolovano je iz glavica belog luka novo jedinjenje Ii nazvano aliin. Posl!! toga se iscedi i filtruj e. Upo treba u nau cnoj m edicim uglavnom ·s e poklapa sa primenom u narodnoj.ri. ceo luk p rethodno s tabiliizuj e aLkoholnim parama (uniSti se time enzim ali7Jinaza). koj i je glavni sastojak ulja b elog luka. streptokoke.. difterija. . mirisa na beli luk.I uka nacirui vodena supstancija.000 grama 600/o-nog alkohola.000 do 1 : 125. LEKOVI IZRADENI U APOTECI I FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI Lekovi od belog luka . protiv hronicnog bronhitisa. godine. enzima . dakle. ako se 10j suspenziji doda ma lo ~u spenzij e nes tab ilizovanog sam levenog luka. Vee 1947. str.. u obllku kasice za leeenje cireva i uboja. protiv visokog krvnog pritiska.e antibakte. al'i ako ·s e njegovom rastvoru dod a ferment a l i n a z a iz svezeg luka. da je oksidacioni proizvod dialildisulfida.sko de. uz cesee mesanje.e i kolere. antibakterijsko dej stvo je vrlo veliko p rotiv streptokoKusa. uzimaju se pre jela. odmah se javlj a jako baktericidno dejstvo. a za vrem e II svetskog rata i za sprecavanje zagnojavanja rana.Pea esel gram a belog luka se isitni i maceruje 10 dana u 100 g sir6eta. piogenesa.Dvesta grama osusenog istucanog belog luka prelije se 1 Iitrom 900/o-nog a lkohola i posle 20 dana. Dokazano je takode da alicin ni je prvobitna supstancija belog luka. grip.ni alkoholni ekstrakt. iz luka 5e ne moze dobi ti alicin. Kad se o d ovako 's tabilizovanog . Osim galens kih . arterioskleroze i decjih glista. Uost a lom. . vee da je jedan od meduproizvoda fermentativnog raspadanja nekog veeeg jedinjenja. Aliin nema antibakterij ske osobine. god. neozleden. neprijatnog mirisa i n i·s ke tacke -klj<ucan ja. 1947. go d. za jacanje. Ulazi u sas tav raznih prepar ata za izazivanje apeti-ta.000 alicin pokazu. Dvesta grama oljustenog i iseckanog belog luka se drzi deset dana u 1. '11 o bliku 'iglicastih kri stala bez mirisa. . Dobija 5e tecnoS1 rota kao 6ilibar. kao stimulans zivcanog sistema (u SAD). (Propis Fram:uske farmakopeje od 1937. Iste. Tinktura je 2()<>: . kao cfikasno antisepticno preventivno sredstvo protiv raznih zaraznih boles ti (ti fus. izraduju se i preparati '11 farmaceutskoj indwotniji. i ranij e su ana lLticari primet ili ovo: 'kad sc svez. u tvrdena je hemijska grada. Sirce. odlije 5e i profiltruj e. bacili litusa. kolera).234 LECBNJE BlUHM n j u 1: 85. velikog i obicnog kaslja kao ekspektorans. 1023). formula alicina. bacila tifusa i dizente rije. dizienteri. ona nema an tibakterijsko dejstvo. UPOTREBA U NAUCNOJ MEDICINI Beli luk se sve viS" i razi:J. protiv p eruti i opadanja kose i dr. Macerat.

Alkoholafura. Daje se u obliku draieja (tableta oblozenih ~ecerom) i to za lecenje crevno-zeludacnih oboljenja po dye dra!eje. Seeeriema. Po preporukama same tvomice alizatin umiruje creva. isec.i i filtruje. Sirup. toksina. Za lecenje oksiura (decjih glista) daje se u toku tri nedelje deci 3-4 puta dnevno po 1 tableta. . osu~i na blagoj toploti do 400c i cuva na hladnom mestu u dobro zatvorenoj posudi. macerata iii alkoholature 2-3 put a dnevno. pa se posle mesec dana pre kine. hronicni katar creva sa svim posledicama koje usled toga proiz· laze: nemanje apetita. a narocito u slueajevima di· zenterije i prekomernog pu~enja kad nas. Prasak. sirceta. dobija se destilacijom pomotu vodene pare iz sve!ih glavica belog luka. DOZE BELOG LUKA Po 20-30 kapi tinkture. Sirup se moze spravHi i na ovaj na~in: 80 g smrvljenog belog luka greje se 1 sat u zapu~enoj boci sa 650 g vode na 36-380C. Alizatin je specijalitet ~vajcarske fabrike lekova . Prednost mu je u tome ~to nema neprijatan miris i ukus. ako posle prve ne bi do§lo do izlecenja. nadimanje usled gas ova.Maoaus« iz Drezdena. . SVeZeg luka iii pra§ka ~ g. Posle svakih sedam dana uzimanja daje se gorka so na cgcenje. 3-5 puta dnevno. Po 20 g soka dvaput dnevno. sve!a biljka (200 g) u avanu se zdrobi i \Sok iscedi. Indikacije: akutni katar creva nastao usled hrane. Po 30 g u obliku infuza. Lekovitiji sirup se dobija ako se umesto alkohola iii vode upotrebi sirce (oko 6% sircetne kiseline).Sandoz«.Pedeset grama belog luka se sitno stuca i zatim dobro pome~a sa 100 g ~ecera u prahu. . ungtava crevne otrove i cisti crevnu floru.Iz zemlje izval1ena.300 g ~ecera iii 1.O~~~n i ~seckan beli luk se pom~a s jednakom koli~inom alkoh?la i ostavi da se macerira 8 dana. Aliokaps je etarsko uJje belog luka koje pod tim patentiranim imenom prodaje tvomica biljnih lekova . jakog miri. preparat sadrli sve lekovite sastojke belog luka vezane na ak· tivni ugalj. Po 30 kapi ekstrakta triput dnevno. Skuvan za klistiranje 7-30 g. zaraze. Posle mesec dana kura se ponavlja. pa cim se ovla!i.500 g meda i procedri kroz flanelsko platno. po~to je higroskopan (privlaci vlagu) .lmn i na blagoj toploti (do 50oC) osu~en beli luk se samelje u prah i odmah hermeticki zapakuje.tanu 'PoremecajJ u crevima.sa na bell luk. Po navodima te fabrike. Daje se u zelatinoznim kapsulama zbog neprijatnog mi-risa i ukusa. doda 1. sirupa iii ~ecerleme. Zatim se isced. Pet grama ove tmkture pome~ane sa 95 g obi~nog sirupa daje dobar i postojan preparat. .O~gcen. . jer se alicin bolje saoova u kiseloj sredini. ne uzima se nedelju dana i opet nastavi kao prvi put. odllje se. a starijima po 2 tablete. za lecenje arterioskleroze iz pocetka se uzima 10-12 draieja dnevno. gubi lekovitost. pa se taj 's ok pome~a sa 1 litrom 90%-nog alkohola.BIlU LUI( 235 Etarsko ulje. a posle nekoliko dana po 6 komada dnevno.

Pre svega. protiv vrenja pri aku· tnom nadimanju goveda. madija. za~inske i otrovne droge. U toj daJekoj zemlji. Jevreji. Beli luk dolazi u farmakolo~ku grupu lekova koji izazivaju d r a z en je k 0 z e. Na taj lla~in. sredstvo za ja~nje u slucajevima velikog broja bolesti: nemanja apetita. induskim svetim knjigama. uglavnom oko Nila. tj. hemoroida (Suljeva) i dr.236 ll!CI!NJI! BIUI!M U2!ima sc malo sirupa od vBanja iii ribizla iii sa mlckom. prema ispitivanjima mnogih nau~nih istraiiva'. izazvace rane i zagnojavanje. kMlja. kad se stave na koZu. . koznih belesti. aromati~e. za radni svet. kao i sla~ica i druga sli~na sredstva koja imaju swnporna etarska ulja. vrste. U pocetku. Persijanaca i drugih. a beli luk je os tao za sirotinju. Vavilonaca. avo je sasvim opravdano. u Indiji. beli luk je bio cenjen kao lek protiv raznovrsnih bolesti. pa je takav lek i najaktivniji. Induski sve~tenici bili su prvi lekari i apotekari. Najvi~e su upotrebljavall luk. crvenilo i upalu. veoma s tar a k u 1 t urn a b i I j k a. od njene osetljivosti. spominju se lekovi. N a u c n a vet e r ina. karanfilica. zacinsku i lekovitu biljku. vremena koliko se na jeduom mestu drli. izazvace na kozi phlkovc i najzad kao pus t u I a n c i j a. lIkoIiko su dalje ~irili svoju vlast i trgova~ki uticaj.Beli luk se daje protiv crevnih parazita u obliku klistira. Indusi. Starj Egipat bio je od ogromnog uticaja na cclokupnu kulturu Jelina i drugih starih naroda. mr~avosti i op~te slabosti. E g i pea n i su znali za mnoge lekovite. pored ostalih i mnogo cenjeni beli luk. tj. pre na~c ere) spominju se razne lekovite hiljke. izazvati crvenilo na kozi. zadovoljavahu se Iekovitim sirovinama iz svoje flore. To su sredstva koja prouzrokuju. molitava. Stari Kinezi. Egipcani i drugi narodi gajili su bell luk vge vekova pre na~e ere kao hran· Ijivu. tj. pa je razumljivo da je le~enje i davanje lekova obavljeno . Taj njihov ulicaj osecao se i kasnije kroz ceo srednji i novi vek na sve narode oko Sredozemnog mora do dana~njeg dana. U s tar 0 j in d u s k 0 j me die i n i beli luk jc bio vrlo cenjcn lek. cd vrste zivotinje i uzrasta.a. za lak~e i bolje prezivanje preZivara. Svi ovi pustinjski iii polupustinjski narodi.uz primellu tajni. Jevreja. U Eberovim Papirusima (oko 1500. U Vedama. cimeta. sve u zelji da se evropske sile doeepaj u bibera. delova~c kao v e z i k a nc i j a. JaCina te nadrafljive reakcije zavisi od koll~ine. zbog koje su vodeni toliki krvavi imperJjalisti~ki ratovi. medu njima i beli luk.Bell luk je. upotrebljavali su gotovo redovno beli luk. Istorija_ . a upotrebljavali su ga i kao Ijubavni napitak. koji su bili neposredan povod otkricu Amerike. slozenog ritual a i rasko~ne ceremonije. manjc-vBe sto~rski i nomadski. beli luk. mogu prema ja~ini delovati kao rub e f a c i j e n c i j a. upotrebljavan je kao op~ti tonik. protiv smrdljivog bronhi tisa i plu~ne gangrene. nekrozu tkiva. sve su vBe traWi skupocene droge jakog fiziolo~kog dejstva. morskog ora~Ceta i drugih skupocenih za~ina. god. naj~e~~e stucan u sircctu. protiv nastupa i proliva konja. reurnatizma. lo~eg varenja. jer vidimo ida· . a u jacoj d01li i ako se duic drle. kao proizvodi hidrolize sumpornih glikozida. gde je flora tako bujna j raznovrsno i rasko~no bogata i gde je zbog toga i njihova materija medika mnogo bogatija od na~ih evropskih. Fcni~ana. dok su bili mali i sjroma~ni. jake zacine i mirise sa Istoka. Na~ narod i narodni lekari: svcz luk uz svako jelo 5vaki dan. Kasnije. jer se u sir~tu alicin najbolje drli.

Narodna Imena za beli luk: bijeli luk. saransak. beli luk i emi hleb ostadose i dalje za sirotinju. u~inili j 7. jer su sprecene zarazne bolesti. On ga upotrebljava kao sredstvo za urcc:tivanje stolice i protiv kolika.. A rap ski Ie k a r i u S'I"ednjem veku mnogo 's u doprineli sirenju upotrebe belog luka za lek. za~in i hranu skromne i malobrojne sirovine svog kraja. kukurek i druge biljke kao lek. Rim I jan i. luk-Ce~ njak.ivali skupocene droge jakog fizioloskog dej stva. i prvi Rimljani. ~ni luk. protiv lisaja i nekih drugih bolesti.. kao sto su. bel i i ern i I u k. najvi~e uptrebljavaju beli luk kao svakida~nju hranu. Stari Egipcani su mnogo eenili bell luk. a s medom. ipak je malo lekovitih droga koje su toliko po~tovali kao beli luk. za plebs. kao.. upotrebljavahu za lek. . . lek.U po~etku. a naro~ito oni oko njegovog isto~ng dela. Kolumel (I vek) spominje upotrebu belog luka kao Ijubavnog napitka (afrodizijak).BELl LUK 237 nas da narodi oko Mediterana. luk. rotkve.smrdljiva ruza. Katon tvrdi da se Rim jednom spasao cd kuge zahvaljujuci preventivnoj upotrebi kupusa. srcdstvo za uredivanje menstruacije i protiv ujeda zmija (beli luk se pije u vinu) i protiv uj eda besnog psa (polaZe se na ranu) . za~in. za urec:tivanje stoliee i poj aeavanje mokrenja. lako su zabranjivali pristup u hramove onima koji su j eli beli luk (nazivali su ga . G rei su takoc:te mnogo eenili luk. dakle. ~snjak. Za Plinija Starijeg (23-79) beli luk je univerzalni lek. kao i raznim vrstama luka. Znali su i upotrebljavali uglavnom k upus. a spolja za Je~enje raznih kolnih bolesti i peruti na glavi. luk. j svi drugi primitivni i siroma§ni naredi. I on ga zato preporu~uje Rimljanima (i u kupusu. smatraju ih.. kao dYe s vet e i ~ u dot v 0 r neb i I j k e. Virgilije spominje upotrebu iscedenog soka iz belog luka i majkine dusice: zeteoci kosa~i treba da se namaZu time ako zele mimo i bezbriZno da se u podne odmore i otpo~inu. dok ne osvojise zemlje i gradove izvan male rimske drlave i Italije. utonula u mrak i neznanje. Dioskorid navodi beli luk kao lek protiv erevnih parazita.cesan. dobar je protiv ospica. uspelo je grac:tenje piramida. lukac.. u mocnoj i ogromnoj Rimskoj Imperiji. Celzijus ga upotrebljava protiv tuberkuloze i groznice. U Bibliji se spominje jedno jelo od belog luka i sireeIa koje se davalo kosa~ima.. ZahvaIjujuCi preventivnoj moci belog luka.a mnoge druge droge za koje do tie nije mala tada~nja nazadna Zapadna ~vropi1. Plinije piSe da Egipcani pol a z u z a k let v u spominjuci pri tom beli i crill luk. Hipokrat 'll svojim de lima navodi beli luk kao lek protiv erevnih parazita. jer ih onda zmije nece ujedati. ~oviti luk. preventivno sredstvo. pa kaZc da je malo bolesti koje mu mogu odoleti i da je narocito dobar za zaustavljanje ka ~lja. C!:ini i madije. ~njak. najviSe fine aromatic!:ne za~ine i mirise iz pokorenih zemalja Azije i Afrike. Kasnije. uostalom. ). Lonicerus (1564. godine) preporu~je beli luk protiv glista. Pome~an s uljem i solj u. Orfej spominje beli luk. --_. OIaC prakti~ne iii galenske (-armacije. uostalom. u renu isla~ici jma sumpomih Ijutih sastojaka sli~nog sastava i fizioloskog dejstva) . Galenus navodi beli luk kao najomiljeniji narodni lek protiv svih bolesti i zato ga naziva »seljaC!:ki terijaku. a vlastodrsci pocese sve vise upotrebljavati i prekomemo ui. Slavni medicinski pisac i lekar rimskih legija. ~san-luk.

Piperaceae (crni ·biber. sjajnih.238 Ll!CBNII! BUJEM BERGENIJA Bergel1ia cordifolia A. lepih Micastih cvetova koji se javljaju vee u februaru. ljutog i toplog ukusa. Br. cmi papar. Cela biljka je opora zbog obilja tanina i drugih polifenolskih jedinjenja. a osobitog. dakle. zbog cega se moze upotrebiti za dezinfekciju mokracnih puteva. kao i u ostalim tropskim predelima. BERGENUA BIBER Oswen nepotpuno zreo plod biljke Piper l1igrum L. U listu ima do 15% arbutozida. To je dugovecna poviju~a koja raste u tropskoj Aziji. socnih. zbog cega se upotrebJjava u narodnoj medicini za lecenje proliva. ekcema i drugih koznih bolesti. ali se sme uzimati upola manje. Biber je svojstvenog. Saxifragaceae Trajna zeljasta biljka sa Altaja i Dalekog istoka. koji se jace oseti kad se plod samelje i pra~ak stavi u klju· . skoro srcolikih listova i. vrlo prijatnog i aromaticnog mirisa. karabiber). Gaji se kao cvere zbog veoma krupnih. gde se i gaji. . dvaput vBe nego u Listu medvec:teg grozc:ta.

U biberu ima 1-2. visoka do 40 em. od kojih UDU' tra~nji i!Oaju duga~ke bodlje. jedri. smole. Cveta po~etkom leta. Upotreba. rede u drugim delovima zemlje. Rasprostranjenost. Spolja se ponekad daje s Ijutom paprikom (Linimentum Capsid compositum) kao sredstvo za drafenje koze. Cvetovi su ruti.Kod nas se vrlo retko upotrebljava. nazi va kij an je. Prvoklasan biber u zrnu. BLAtENI CKALJ. BLAZENI CKALl malo sluzi. VBe ga ?otro~. odmah padne na dno.BLAZENl CKAU. Alkaloid piperin ima svojstvo da sniZava ternperaturu. Aroma bibera potice od etarskog ulja.. zbog cega je biber nekad upotrebljavan protiv grozniee. Naprotiv. . Cvetne glavice su pojedina~ne. Droga_ . ~iljasti. Sastav. Listovi su duguljasti. 5-9<>/0 kristalnog alkaloida pip e r ina i 0.. etarskog ulja i razne soli. - Composi.Nedovoljno prouteni gorki heterpzidi (kniein i drugi). ali kao poludivlja biljka. Kad se tuca i melje.. a Ijutina od piperina. .5% eta r s k 0 g u I j a. veoma raz· granata biljka. a lo~ lebdi ili pliva. obavijene su kruprum ovojnim listovirna. vrlo bodljikava. na vrhovirna ogranaka. ..8% s mol e (kavicina). po povr~ini mrezasti a po obodu o~tro nazub ljeni i bodljikavi. Cela biljka je sivkasto-ruckasta od obilja dlaka.Raste u primorj-u. SIKAUNA 239 talu vodu. .tae DvogodBnja iii jednogodBnja zeljasta.i na~a industrija gorkih alkoholnih desertnih napitaka nego apoteke I fabnke Ie· kova. na Zapadu se znatno te~ce i raznovrsnije korFstli koo omi· ---_. duboko perasto deljeni. zatim ima malo masnog ulja i mnogo skroba. Biber je i danas jedan od najvafnijih i najskupljih z a ~ ina. naj~e~ce po suvirn mestima. Kao lek se malo upotrebljava: za povecanje apetita i kao stomahik. oko 5% tanina. Beli biber ili bijeli papar poti~e od iste biljke. kad se spusti u vodu. ali se bere potpuno zreo plod i oguli sem~niea i srednji sloj . SIKALINA Cnicus benedictus L.Gornja polovina biljke u cvetu (Cardui benedicti herbal.

bozja plahta. gorkog. U n arodu se upotrebljava svez rizorn. . Rizom je spolja sivocm. ckalj . pa se to stavlja kao oblog sa rakijom iIi bez nje. neupadljivjm. krtolastim rizomom iz koga izbija tanka stabljika. benediktova Toza.240 LECENJP. pelena i lincure. Strugan rizom se stavlja na uboje. rastresito i plod no zemlj gte. mesnatim. trave-ive. sjajna bobiea zive crvene boje. Listovi su srcoliki i Siljasti. biskupova brada. 1.l hladu na promaji. Rizom je cesto upotrebljavan narodni lek protJiv reumatizma i i~jjasa. 2. a na prelomu beo. Pije se kao pod 1. kielce. vezu u kitice ~ su ~e '1. Gorak stomahik: po 25 g blaienog ekalja. meki tm. benediMa. eesto u zajednici s drugim gorkim drogarna slienog dejstva. Dioscoreaceae BUUST Trajna poviju~a sa vrlo debelim. Gorak aromatican stomahik: po 20 g blaienog ekalja. pli"kova i rana. BLJUST.BLJU1D. BllJEM ljeno gorko sredstvo za le~nje organa za varenje. rede mladi pupoljci (Tami rhizoma et gemma). Ili se rizom Da trenici nastruze. Bubrezni bolesnici ga n e smeju piti.KUKA T amus communis L. zelenkasto-zuckastirn jednospolnim cvetovima. tinkture. tako da se posle toga obavezno maZe uljem. kraljevac. a Da Zapadu obavezno. masCu Hi mlelrom cia ne dode do upale. mesnata. U redove od 60 do 70 cm. Piti u obliku nezasladenog eaja (10 g Da 200 g yodel na pol a sata pre jela.Kod nas se De gaji. Bere se eim se pojave prvi cvetovi. pun lepljivog soka neprijatnog mirisa. Traii lako. korenom se trlja mesto. Daje se u obliku ~aja. ne eekajuci da se svi otvore. na udalj eDju oko 30 cm struk od struka. koja se penje po drvecu. hajducice. Rizom moze biti tezak ponekad i vBe kilograma. odstranjuje modI1ice od podlivene . na dugim peteljkama. Ijutog. vina i drugih galenskih preparata. Raste po zivicama i obodima ~uma. nepdjatnog i toplog je ukusa. Iz pazuha listova izbijaju cvasti sa sitnim. pitomi ckalj. dugacka 3--4 m . Plod je jajolika. sveta sikaviea. pri eemu se javljaju osecaj topline i crvenilo. Gajenje 1 berba. limunove kore i oeajnice. Seje se krajem april a. Narodna imena: babino zelje.

blju~tina. erna loza. ce~ce muckaju6i. - Compositae Trajna mirisna i gorka biljka. Sadrii skroba i sluzi u kojoj se nalaze vrlo krupni i vanredno o~tri knstali kalcijum-oksalata koji ozleduju kof u kad se korenom trlja bolno mesto na telu. Najlak ~e se gaji deljenjem starijih busenova u jesen na rastojanju 70 x 70 em. Upotrebljava se sli cno pelenu. bluz. Neoprezni daju pijancima iseecien sok blju~ta. pije se pre jela. BOllE DRVCE 241 krvi. Poreklom je iz Azije. iseedi i pije protiv akutnog pielonelrita i nefriticnih kolika. B02:JE DRVCE Artemisia abrotanum L. visoka 60 do 120 em. od tega se javljaju jako povracanje i proliv.Isto tako. gork'ih matenija.. Bljus/ je o/rovan. Narodna. alkaloida abrotina.BOB. IYljust. Sadrii etarskog uJja. drlati 10 dana. bjJu~tan. Dvadeset pet grama eveta popari se sa pola litra kJ}ucale vode i posle 2 sata oeedi. konjski bob. BOB Vicia taba L. u narodnoj medici'lli koristi se caj zelenih mahuna (250 g kuva ·se IS minuta u I litru vode ~ popije u toku dana) za lecenje upale be~ike. I bobice su otrovne (otud narodno ime zmijino grotae). Imena: bakla. Cvetovi su sitni. Nije dovoljno istralen ni hemijski ni farmakodinamski. visoka 60-140 em. bobae. kukovina. blju~c. Miri~e istovremeno na limun i pelen. tanina i flavonskih jedinjenja. Zabelezeni su smrtni slutajevi trovanjem i2 neznanja. naj cesce po grobljima. Caj spravIjen od 30 g vrhova grancica u cvetu (Abro/ani herbal. jer ublazava bolove i pomale izbacivanje kamena iz bubrega. pa ga zbog toga treba izbegavati. i piti po 1 rak!ij- B021E DRVCE . prijatnog je mirisa i zbog toga se lak~e uzima. Verovatno da ima i sleroidnih saponozida. Lislovi su tanki i usko perasto deljeni. veliki bob. a kod nas se gaji slicno pasulju i gra~ku. tirozina. ali je manje gorak. sakupljeni u malene glavicaste evasti. U zeienim mahunama je nadeno dioksifenilalanina. Gaji se (i podivlja) kao narodno evece. beb. . Moze se potopiti u ja'k u rakiju (200 g u litar rakije). Cveta od juna do oktobra. asparagina. poparen 1 litrom kljucale vode u po· klopljenom sudu. oksitiramina i proteolitskih enzima. zuli. leucina. a u eve!u bojena materija antofein. Dmga narodna imena: ble. crne kuke. zmijino grozde. Stabljika je skora odrvenjena. - Papimnaceae JednogodiSnja zeljasta biljka.

Piallltaginaceae Kod nas raste dvadesetak vrsta bokvice po naseljima. macur. etarskog ulja . narocito na selu.242 LECENIB BIlJI!M sku Casicu 3 puta dnevno na pol a sata pre jela. miri. Ne preporucujc se <uP( . U cvelu ima lanina i peonidina (jedna glikozidna an toeijanska boja). . tuber et sem en). secera. kosovski bozur. ' 0" z" uredivanje menstruacije. rutviea. muski bozur. Zbog toga bi trebalo da lekari. Narocito ga eene zene. Nisu otrovne ni skodljive. turski neven. Nije redak slu~aj da neka baka iz nekog sela salje bofurov evet i seme nekoj svojoj rodaei i prijateljiei u grad »kolko da se pri ruci nade. smole i boje. duhovska ruza.• P. pitomi ohsjenae. a i zbog pri· jatnog mirisa. crljeni bozur. Narodna lmena za Paeonia otticinalis: arap~e. trava od tri rozciea. lILOVLAK. a danas sarno u narodnoj medicini upotrebljava se evet. brozgva. decora: bUur. Z. Ima ih svuda. TRPUTAC. za lecenje padavice. broda nj.) Gouan . planinski bozur. bozur. Nekad 1I skolskoj. velikog kaslja. zenski bozur. trojaska rozica. U narodu se jos ponegd~ upotrebljava bozur kao lek. Nisu retki slll~ajevi trovanja. lrava od guja. za umirivanje uzbudenog nervnog sistema. obrate patnju na bofur. a danas jos ponegde protiv gr· ~evitog kasija i kao sastojak ~aja za dimljenje i kadenje astmati~ara. brozg. eba bozura za l~enje. VUCAC Plantago L. mosur. srCano zelj e. kraljev evijet. Za vreme ratova i nestasiee lekova bozje drvee su upotreb lj avali protiv d~jih glista i groznice (abrotin sniZava temperaturu).sni muski pelino pelinak. TEGAVAC. troj acke roze. nekih alkaloida i drugih nepoznatih sastojaka. Za P. kurjak. P. jer nes tru~njaci ne znaju ni dozu ni nacin upotrebe bozura. \ Za P. BOKVICA. na livadama i pasnjacima. zlu ne trebalo«. Izaziva povraeanje. di· vlji ciper. bozji drvak. On se' upotrebljavao nekad protiv epiJepsije. bozja plahtica. corallil1a: bozur. U korel1u ima tanina.Ranunculaceae Razne vrste bozura rastu divlje i gaje se kao nase omiljeno narodno evece. za le~enje hema. I ono se nekad u-'Jtreoljavalo protiv epilepsije. Kod nas ga upotreblja· vaj~ . devetak. Biljka je otrovna d nij e dovoljno is pitana ni hemijski ni klini· ~ki. bofuraJ\c. Homeopatska medicina upotrebljava svez koren. roida i dr. U semenu ima masnog ulja. tunkarica. tanina. i tako najlakse dolazi do trovanja. Narodna imena: bozja metiea. secera. va. bozuric. drevinka. Stavlja se u vunene i svilene tkanine i krzno protiv moljaca. decora Anders . tenuifolia L. pored puteva. pro stenik. masti . Za vreme ratova i gladnih godina jeo se mlad . BOlURI Paeonia officinalis (L. corallina Retz. rede krtola i seme (Paeoniae tlos. kao lek za ja~anje i protiv akutne upale ereva. po sumama i na drugim mestima.

3.). usko[is ta bokv-ica (P. Cvetna s tabljika je dufa od Iistova i ima 5 dubokih brazda.). Sve tri vrste su trajne zeljaste biljke sa Iistovima u rozeti. dine. smanjuje ueestano mokrenje i povoljno deluje na organe za varenje: proliv. U narodu se naj· viSe ceni i naj eesee upotrebljava sirokolista. evast je kratka. a koren se vadi cele go- h erba et radix) . . jajolika iii okruglas ta. lal1ceolata L. srednja bokviea (P.ica. sta bokv. . Prema obliku listova i evasti razlikuj u se medu soborn neke dornaee vrste koje su najraspros tranjenije i koriste se kao lek: 1.itamina C. eir na dvanaestopalacnom crevu i na zelucu. Domaeinstva mogu za zimu za svoje potrebe naeiniti s!iean sirup: mlado. Zen ska bokvica (po hrvatskoj terminologiji »muska«. pakovati i svaka pod svojim imenom prodavati. Sve't i suv list. masnog ulja. Sa5tav. . emulzina. dugaeka.ice deluje protiv raznih upala koze i sluznice. mala. za leeenje rnnogih bolesti a i kao profilaktieno sredstvo lzelen li st i sok iz lista kao proleena vitarninska kura). dlakava je. cvetna stabljika dugaeka je koliko i list. lisee je iii· roko ovalno. nego se zavrsava zb ijenorn evascu od neuglednih si tnih evetova. rnnogo vise u narodu nego u skolskoj medicini. Ne smeju se mesati navedene tri vrste bokvice. soeno. MuSka bokvica jrna uske duguljaste iiiljaste li stove koji se poste· peno sufavaju u siroku kratku peteljku. sta. Upotreba. ima fuoike jajaste.ice i drugih lekova. tako da se za potrebe domacinstva sve tri mogu koristiti posebno iii pomesane. SvaKa se mora odvojeno brati. greevi. raste 'po pasnjacima . hemijski sa· stay i dejstvo sve tri vrste bokvice gotovo su isti.List bokv. izraden od !i. 'cveta ju od proleea do zime. muska. eve t je belicas t. jer to zah· teva i medwlarodna drogistieka i farmaceutska trgovina. limunove kiseline. pored ugazenih put eva i ispod strehe. tek uzabrano !isee bokvice oprati u ne- . U veCi ni vrsta boo kviee lisee se razvija u obliku rozete u dnu stab ljike koja nije granata i nerna mea. tj .). v. TRPUTAe . rede cela biIjka i koren (Plantaginis folium. sirokolista bokvica (Plantago major L. sjaj· ne i debele Iistove na sirokoj peteljci. Plantakod je farmaceutski fabricki sirup protiv kaslja. krupna iii zenska bokv. sivkasta ili ruzieasta evast je valjka. nerna ienskih j muskih bokvica). ~ List se bere sve dok biljka cveta.naee . Srednja bokvica raste na suvim mestima. kru· niea je gola.stu lma oko 40/0 tan ina. zensk~. U semenu ima sluzi.. 3. svuda gde se sliva voua.) . 1. katar. tirozinaze i koagulaze. 2. 2. cvetna stab· ljika je oko 5 puta dufa od lista.U svim organima biIjke ima heterozida aukubozida i enzi· rna invertaze.iskasljavanje gU "5 te suve sluzi iz organa za disanje . raste na vlafnim me· stima. Neke sc od najdavn ijih vremena upotrebljavaju kao lek. I. 243 list. p ektina.BOKVlCA. Berba. osobito od velike ili zenske bokviee (Plantago major L. pojacava lucenje tecnosti u plueima i time a laksava . susiti. U Ji. media L. %ILOVLAK. belaneevina i secera. saponozida i fitoncida. a na sva· kom Hstu se isticu lueno poViijenJi nervi koji se pri vrhu lrista spajaIju. Droga. iako su obe hermafroditne. cvast je dugaeka i srebrnobela.

iii list bokvice stucaju iii na ploci malo opeku i tek tako omek~an stavljaju na ranu. dugoliste). prva pomoc je list od bokvice. Seme je si· tno. celnik. Kao prethodni eaj. muska bokvica (Ku~an). Mnogi opran list obriSu i namaiu ma~eu iii ·u ljem i tek onda prilepe na ranjeno mesto. I 'kg tog soka pome ~ati sa 2 kg meda iii prokuvati 10 minuta sa 2 kg ~ecera . zasladi medom i pije svaka 2 sata po 1 ka~ika. B u a c a k (Plantago psyllium L. zenski zi· lovlak. sve pome~ a . pije se topao. VeCina zna da list prethodno treba dobro oprati da bude cist. Tri supene kasike ove smese popari se sa pola litra k1jucale vode. Protiv velikog (magareceg) kaSlja: po 20 g lista muske bokvice. zilavac. Umesto vode i sec era bolje je dodati 600 g meda. veliki trputac. larin· git) . ~iroki trputac. terput. poklopi i posle 3 sa ta ocedi. faringit. dokazana je znama antibakte· rij ska moe bokvice. 'pra~ in e i drugih izvora zaraze).riveni fitoncidi (Felklova). pitoma bokvica. samletri maSinom za meso i stiskanjem kroz pla tno iscedi ti zelen sok. ne zagnoji. jer psyl/a na grckom znaci buva). zamesi i nacine pas tile prij a tnog ukusa i dobar lek za organe za varenje (cir ie· luca i dvanaes topalacnog creva) i disanje (hronicni bronhit. . cveta i lista podbela i moraca. Ako se slueajno posecete dok ste na selu.) je jedna vrsta granate bokvice koja raste u Primorju. Godine 1958. Narodna medfclna. Pasti/e se prave u apotekama i farmaceutskoj industriji: po 5 g soka od bokvice. koristan osobito za osobe obolele od hronicnog zatvora: 1 supena kasika semen a potopi se u 200 g caja od kamilice. .244 LECI!NJI! BJUI!M koliko voda Uer bokvica cesto raste po naseljima gde ima razne prljav~ ti· ne. tarpudac. Ruzicastu akrzu na lieu Leklerk leci ovim melemom: 15 g soka od bok· vice pome~a se sa 5 g bezvodnog lanolina i 10 g belog vazelina i na kraju doda kap ruzinog ulja radi prijatnijeg mirisa. kazati da je za posekotine najbolje priviti list bokvice. cveta zove i trave daninoc.Bokvica je omiljen narodni lek. da se ne bi necistoeom s lista rana zarazila. Veoma se ceni. brzo zara~cuj e i ostaj e mali oZiljak. rosulje. cveta belog sleza. gume tragakante i samlevenog rizoma oJ perunike. Za nju gotovo svi znaju i mnogi je upotrebljavaju kao lek. Ovo je sasvim opravdano. Korisno je za osobe obolele oct upale hemoroida (~uljeva) i zatvora. tarpotac.Osim navedenih. evo jo~ nekoliko narodnih imena za zensku bokvieu: vela bokvica. veliki trpotec. Narodna imena. paskvica. Za ublazavallje napada kaSlja i lak! e izbaeivanje sluzi: po 20 g lista bokvice (muske. jer sadrfi do 12<>/0 sluzL Sluz se vadi kao sluz iz lanenog semena. prome~a i posle pola sala popije. pitomog kestena. Cini mi se da nijednu drugu domacu lekovitu biljku tako cesto i gotovo redovno ne upotrebljavaju kao bokvicu. jer su -u njoj otk. Svako ce yam odmah. jer posekotina ne krvari. . bez okoli~enja. Deluje kao blag laksans. crnog secera (od sladiea). marina bokva. lici na buvu (otud i nauCno ime. Uzima se 4-5 puta dnevno po 1 ka~ika. doda 50 g vode i pola kilograma ~Cera. a u juinoj Francuskoj i nekim drugim zemljama se na veliko gaji za proizvodnju mdustrijskih kolicina semena koje se koristi kao 51uzna droga u terapiji i u tekstilnoj industriji za apretiranje. piti uvece pre spavanja da bi se izjutra imala uredna stolica.

. pasja noga. bu(h)aeica. treputae. . dugi trputae. na dugaekim drskama i elipticni. Stabljika je ~uplja . zenska bokviea. Donji listovi su u rozeti.Nitrofilna biljka po vrtovima i poljima. . evet i eela biljka (Boraginis folium.ja OOkva. glavor. Neprijatno. Slabog i svojstvenog mirisa. a kasnije se proredi da struk od struka bude u redu oko 35 em. sedeCi ti obuhvataju 'Stabljiku. BORAlINA. Za srednju bokvicu: bokva. flos et herbal. skoro bodljikavo dlakava. visoka 30 do 60 em. rede beli ill purpurni. krupni. Velike kolicine sluzi opravdavaju upolrebu !ista kao blagog sluznog sredstva koje deluje s!ieno belom slezu i drugim mueilaginoznim (sluznim) drogama. ernoglavae. . Upotreba. POREC. 25% tanina. diuretieno i se· dativno. masnih i smonih kiselina i mnogo kalcijum-malata i naroeito kalijum-'1. triputae. BOLDO List (Boldo folium) eileanskog mirisnog drveta PeUmtlS boldus Mol. obieno juna-jula. LISICINA. Monimaeeae. Gajenje i berba. rastresito i pIadno zemljiSte u redove oko 70 em rastojanja. lisnati tr· putae. tripotee. mu~ki zilovlak.Ukusa je na krastavee. Svojstva. Borag~naceae JednogodiSnja zeljasta. boBinee. Sastav_ . 245 Za musku bokvicu: bukviea. troputae. saponina. debela i sadrhi mnogo sluzastog soka. . Glavni lekoviti sas tojak je alkaloid boldin. Listovi su po obodu eeli. grubo eeki[ljasto dlakava biljka. BORAC Baraga officinalis L. siroki prpotee. Svez sok iseeden iz eele biljke ubrzava izbacivanje hlorida iz organizma. Zilovljak. tako da eoveka odbija. Cveta od maja do avgusta. Droga. troputae. bolhnjak.Prisustvo znatne kolicine kalijum-nitrata objasnjava svo} stvo boraiine da izaziva pojaeano mokrenje i znojenje. a gornji duguljasti. razgranata. ali su talasasto naborani. srednja bukviea. Bere se kad je biljka u pUllom evetu. Cvetovi su plavi. . fenska bokvica (Ku~an). Ulazi u sastav raz· nih lekova za jetru i zuc. udrruiem u povijene evasti na vrhu grancica. krepotee.BOLDO. mala bukviea. LISICINA . U mladim biljkama ima malo alantoina. svuda gde ima mnogo azotnih jedinjenja. popova lozica. BORMINA. Rasprostranjenost. Za buacak: blesnik. duga bokva. malo etarskog ulja. konjsko rebro. bu~ika. List.iIrata. sredn. deluje i protiv erevnih parazita.Seje se u martu iii aprilu na lako.Oko 25% sluzi. Cvet ulazi u sastav evetnih plucnih eajeva za lak~e iskasljavanje zapecene sluzi..

Kod nas raste u velikom mnogradeCi prizemnu floru mnogih na~ih vlaznih i hladnih planinskih bu· kovih i cetinarskih ~uma i cis tina.i dr.J h he t e r 0 z ida boja borovnicinog soka. list deluje slieno listu medvedeg' gro!<!a i diureticno. Preneli su ga Arapi u Spaniju.i osu~eni plod (Myrtilli folium et fructus). 2-3 em dugacki i ima· ju perastu nervaturu. duguljasto·jajasti. burai. raznih upala sluzniee j. tako da se i danas u mnogim zemljama gaji zbog ukusa koji je sliean kra· stavcu. rw. oko 1 mgOfo ka· rotena i dr. treba do dati malo lipovog i rw. razume se sarno mlado li ~ce pre cvetanja biljke. Plod treba susiti u susniei na 65. reumatizma i drugih bolesti. boraziniea. uglavnom H:mu· nove. krastava. Plod je modro·erna. ·bore· tina.. pa se upotrebljava iii kao salata iii kao povrce slicno spanacu i ko· privi. Zbog prisutnog arbutozida. di· vizme. nakiselo-slatkog i malo oporog ukusa.Osu~ene bobice sadrle ako 7-11 0 / 0 flo bat ani n a. sok iz zrelih babica. popariti ca· som klj.inog cveta. organskih kiselina. nekoliko flavonskih heterozida. . . ekstrakt i vino.List . jabuonc i cilibarne.Za lek se upotrebljava sveza i suva bobica. Cveta u prolece. borazde. bora~a. U listu ima do ISo. Ako neko ne moze da podnese miris pore~a. poklopiti i posle pola sata p iti svakih IS minuta po I ka~iku. na vrhu se vidi krunicni prsten. poraga. buraiina. boraidina. krastavica. U narodnoj medicini boraiina se upotreblj a va za lecenje bubreznih i zeludacno-crcvnih oboljenja. visok do 50 em. Sazreva u leto. smesu raznih ant 0 e i jan 5 k. i n v e r t n 0 g sec era. oko 27'/. Cvetovi su ruZicasto·beli . Anticki narodi nisu poznavali porec. Upotreba. pektina. Upotrebljava se i protiv seeerne bolesti. okrugla. cni i obe~eni. protiv decjih proliva i akutnog enterokolita odraslih. a plod sasvim zreo. Droga. arb u t 0 z i· d a. belog sleza i podbela i od toga uzeti I supenu ka~iku. pojedina. Listovi su naizmenicni. zvonasto·eevasti.u cale vode. do 1.td. oko 6 mgOfo vitamina C.50. ~tvu Erieaeeae Borovniea je grmic. kozmelj. Zbog tanina i pektina borovniea deluje kao blago sredstvo proti\' dijareja i katara ereva. tanki. pirokatehinskih tan ina. volovski jezik. BOROVNICA Vacoinium myrtillus L. .. Zrele borovniee su prijatno dijetetsko ~redstvo za jaeanje. Bob ice su dosta prijatnog. .70 0C. soena bobica sa vge semenki. Narodna imena: boraga.246 LI!CI!NIl! BIUEM Caj za mokrenje i zno jenje: 20 g cveta popa riti sa 300 g klju~ale vode i posle ~etvrt sata toplo popiti u nekoliko navrata. Sastav. Osu~ena bobica je srilezurana i velika kao biser. oko 6'/. do 220 mft'/o vitamina C . Lst se bere u prolece sve dok biljka eveta. Caj za iskaSijavanje: pom e~ati jednake delove eveta pore~a.e.

troskota i rastavi~a se pome~a. U etarskom ulju ima est rag 0 I a iii metilkavikola. pa se u nedostaltku borovnice moze upotrebiti kao diuretik i za lecenje upale bubrega i besike. jer je to najzdraviji napitak. sap 0n ina i go r k i h mat e r i j a. To su evece i miris starijeg sveta.b~g tega se bosiljak nosi na groblje. ostavi 2 sata i pije mesta vode. u listu ima gotovo iste sastojke. Tri s upene kasike ove sme~ e popan se sa pola lJtra kljuCale vode. zbog cega se pokoJnik . divo-grozje. borovinka. crvena borovnica (Vaccinium vitis idaea L. Tako se moze objasniti z. s jedne strane. Bere se nadzemni deo biljke u evetu (Basilici herba) i sus i u hladu na promaji. neprevreo i nefalsifikovan sok.iznosi svega 0. 3. Od ovog ekstrakta izr aduj u se drazeji za j acanje ocn og vida. jer divlja biljka ne moze da zadovolji sve ve~ u traznju ovih plodova.to vi. Sada se gaji u mnogim evropskim i vanevropskim zemljama. Cela biljka je prijalnog mir isa. burum. Donesen je iz Indije. Ta j lek naj vge tro~ e voza ci koji voze no~u i radnici koji rade nofu. B r usn i e a. Kolicina etarskog ulja nije velika . eineola i drugih ant is e p tic k i h sa s to j a k a koji slufe kao konzervans.4 do 0.). borovaca. erna jagoda. ervenozrna borovnica. Bosiljak nije naSa biljka. ostavi 2 sata. dudov list. Protiv proliva: po 25 g lista i ploda borovnice. tako da se pocinje ve~ tacki razmnoZavati u ~urnama i gajiti. brusovnica. 1. Ranije nije bilo ku~e bez bosioka iii bosiljka. sitnice. kad se ide mrtvaeu. ofinki.). - Labiatae Bosiljak je nase narodno omiljeno eve~e. toliko opevano u narodnoj. boribnica. za farmaceutsku industriju. poklopi. BOSIUAK Ocimum basilicum L. Diureticni caj: po 20 g Lisba bOTovniee i breze. oeedi i pije umesto vode. Narodna imena: barovniea. jer povoljno deluje na vidni purpur. erna borovnica. Po~to je taj lek patentiran i skup. tan ina. strus ljinke. Iz zrelih plodova borovniee spravlja se narociti ekstrakt koji sadrii veliku kolicinu antocijans kih boja (od njih potice modra baja soka). pa i u umetnickoj poeziji. 2. brasnjaca. Borovniea nije ~kodljiva i moze se stalno upatrebljavati. Umesto soka svako doma~instvo maze da spravi kampot od osu~enih zrelih borovnica. Ukusa je gorkog i ammat! cn~ Ijutog.8% . brusnik.ali biljka ipak ima vrlo jak miris. Secerna balest (vid. mecje grozde. a m'a jv-Be ILs. mahune od pasulja. borovnjaea. 1 za religiozne obrede. Cetiri supene ka~ike sme~e kuva se 15 minuta u 1 litru vode. brosniea. ne sarno kao evece u evecnjacima nego i na veliko. zdrav. najeelishadnije je piti cist.BOSlUAK 247 Poslednjih godina naglo je poraslo interesovanje za plod borovnice. a s druge. brosniCak. kuvaju se kao i svako drugo suvo vo~e. dunjinog semena i nane se pomesa. za industrij sku proizvodnju soka. jer spreeavaju razvoj mnogih mikroorganizama i unistavaju ih. za destilaciju etarskog ulja. Kod nas se gaji od davnina ne sarno kao ukras ve~ i kao zacm. linalola. Sadrli eta r s k 0 g u I j a. dobricica i dr.

~to pre osu~iti i cuvati na suvom mestu dobro zapakovane. bosilek. kao pamuk. Kod nas je najvi~e ima u Sioveniji. murtela. valjkastog i debelog rizoma izbija po jedna slabo razgranata stabljika sa jednim iii viSe 1amnozutih glavicastih cvetova na vrhu. baselak. Ima je na planinama severnog dela Balkanskog poluostrva. Sastoji se iz krupnih. mislodin. humoznom i via· ~nom zemljiStu. ali ne precvetale cvetne gla· vice. protiv zapaljenja bub rega. dlaka· vim listiCima poredanim u dva reda. sasvim opravdano. nadimanja i tegoba u organima za varenje. tako da su ga imale sve~eg preko cele godine. ocistiti od crnih larva. ba~elak. pa bi trebalo ispitati i ustanoviti ~ta je u njemu madija. bosilj . Narod. dugacki su do 2.5 cm. . u obliku za~ina u je. a ~ta stvarna lekovita vrednost. jer cvet brzo pocrni pod uticajem vi age. zbog koje je droga sivobela i v rio I a k a.l. lima iii u obliku ~aja pos le jela. za izazi· vanje bolj eg ape tita. Jezicasti. fesli~an. a si'roki ako 4 mm. ne sarno suvog. feslidan. za uredivanje menstruacije itd.Treba brati potpuno rascvetale. ~iljas tim. Bosiljak treba prou~iti vee i zbog toga ~ to se on. sitno jarnicasto i maljavo. zatim za ja~e mokrenje. CveiBte je malo. . pitomi vesligen. . koja je glavni proizvoaa~ droge u Jugoslaviji. kao retko koja druga biljka. listovi na stabljici su sitniji. po obodu malo nazubljeni. Narod ima veliko poverenje prema bosiljku. Francuska i neke druge farmakopeje i danas propisuju bosiljak kao oficinalnu drogu. Droga. koji se nalaze po obodu cvctne glavice. BRDANKA. C vet. Berba. Iz kratkog. b~ulek. MORAVKA. vezanog u ki· tieu vee i u vrtu. bosilje. za poveeanje mle~nosti majki koje imaju malo mleka. Ukoliko se kod nas ide vi~e na jug i istok utoliko je veea i raznovrsnija upotreba bosiljka. krupan bosiljak. fesligen. pup~aslo. Ijava bosiljak kao sredstvo za umirivanje uzbudenog nervnog sistema. protiv gasova. visoka 20-60 cm. valjkaste.ica montana L.Compositae Brdanka je dugovecna biIjka. Narodna Imena: ba~ilek. bosiljak sarma~ . ~ u ton a ran· d z a 5 t i h g I a vic a oblozenih mnogobrojnim . vasleden. rapave ahenije zakieene belom. zbog tega se daje da se one pokvari . Nekad su ga propisivale gotovo sve farmakopeje u svetu. uzaruim . den. .. jezi· ~ak je trozub i ima 7 do 12 nerava. zrakastih.248 LECBNJE BIU1!M njime kiti. basiljak.. zenski cvetici. pe~~anom. RasproslranJenost. itd. duguljasto·jajasti. na njemu su usadene sitne. Unutra~nji cvetovi su cevasti i petozubi. ~vrstom. Nekad nije bilo ni jedne kuce koja nije imala malo bosiljka. na pasnjacima. Rizom sa korenjem poene se vaditi cim biljka precveta. upotreb. besiljak. ~esto zajedno sa belim lukom. . krtom i v I a s a s· t 0 un per n i com. po obodu celi.Raste na siIikatnom. tako mnogo spominje u narodnoj poeziji i pripovetkama. naspramni. Upotrebljavaju ga i protiv nekih crevnih parazita. faslid~an. i nosi kad se ide te~kom bolesniku. Listovi su slo~eni u rozetu pri dnu stabljike. TRAVA OD MAJASILA Arn. livadama i ~umarna brdskog i planinskog podrucja.bogojavlJenska vodiea« . pa ~esto i u loncu. basilje.

Til1c/ul'a Arnicae daje se najviSe u narodnoj medicini kao sredstvo za draicnje koze protiv neuralgije i reumatizma. gor· kog i I iUl og ukusa . boje i arnidiola ill arnisterola.JEZ ICAST 1 CEVAST CVET . Ij uskav. jako aromatienog. B .1% eta r s k 0 g u 1 j a nepoznatog sa· stava. . Spolja je rapav. . svega oko 1 mm debelim Z iii cas tim k 0 r e n j em. malo kvrgav. jer i tu e tarsko ulje deluje kao an· tiseptik. skoro \'al} kast. MORAVKA. c CVET BRDANKE : A .BRDANKA. flavono· ida. slieno zalfiji. Vodom razbla· 'lena tinktura upotrebljava se kao domaee sredstvo za leeenje uboja i mno· gih rana. a tanin steze. narocito u ova dva svetska rata kad se do joda teSko moglo doei. B. tvrd i mrkocr· yen. kristalnu materiju a r n i C i n. a na donjem pot.Cvet sadrli oko 0. Cvetovi su slabo aromaticnog mirisa. do 9 em dugaeak. a ukusa nagorkog zivaju kijanje. obicno povij en u obliku luka iii zavrnut kao slovo S. jaea sluzokozu. puno je obrastao lako lomljivim. Upotreba . Na gornjem delu vide se ostaci od stabljike i mea. II. tan ina.Rizom je vodoravan iii kos. C . neglikozidnu. R i zorn i k 0 r e n. eesto umesto skupe jodne tinkture. Rizom s korenjem je slabog aromaticnog mirisa. 3-5 mm debeo. U korenu ima istih sastojaka i joS oko !()o. Iznutra se daje kao sredstvo . Infuz od droge narod upotrebljava za ispiranje usta i grla.CEKINJASTE DLAKE NA PERJAN ICI. TRAVA 00 MAJASILA • 249 naljutog.' inulina.CV ETN A GLAVICA . OBA CVETA IMAW PERJANI CU (PAPUS). Stavi. smole. gorku j Ijutu. iza.DLAKE BLlZNAKINJE Sastav. .

V sluibenu medidnu je uvedena krajem XVI ill po~etkom XVII veka.. dje koje imaju antibakterijsku moe. ksiloze i met i I n 0 gsa lie i I a t a. naj~esce u obliku infuza. jadika. mali divlji neven. Breze su zivopisna vitka drveta s belom korom i vitkim.Taste u Severnoj Americi. tan kim graneicama. pubescens: breza. severna breza. . konjski petrovac. breza crepu§a. rastu po ~umama Evrope i Azije i prostiru se na sever ~k do 65 0 i vg e. Kasnije je prili ~no zaboravljena i gotovo napu~tena.2'10 heterozida. gorska potres. (= B. pendula Roth). U vecini zemalja oficinalan je b r e z 0 v kat ran. Betulae gemmae. obi~a breza i B. to je zuta gusta teenost prijatnog balsami~nog mirisa. na niskoj temperaturi se izdvajaju krjstali. ruta brc1anka. za le~enje or· gana za disanje i varenj e. koji hidrolizom daje po jedan molekul glikoze. briza. metla. gorkog i oporog ukusa. brizovina. a B. metlovina. Betulae folium. Betulaceae B etula verrucosa Ehrh.250 LECENIE BJUBM • za ummvanje nervnog sistema. koje sadrli metiinog salicilata i upotrebljava se kao miris. pravi ukras svetlih ~uma. . eta r s k 0 g u I j a.Izgleda da je brc1anka upotrebljavana za lek jo~ u srednjem veku.Bere se mlado brezovo li~ee u proleee i su§i u hladu na promaji. Saddi oko 8% katehinskog tan ina i is to toUko ~ecera. B. Krajem XVIII veka be~e!11nogo cenjena kao lek protiv groznice. obicna breza. Destilacijom pomocu vodene pare u SAD vade ulje. smole. S'adde oko 4% eta r S k 0 g u I j a. 0. Saddi nedovoljno proucene supstan. List i pupoljd upotrebljavaju se kao diuretici i antiseptici urogenital· nih puteva. Droga je svojstvenog mirisa.050. kao emenagog i abortiv. Cortex Betulae (Icntae) saddi jedan fenolni' heterozid. zlatenica. Ehrh. pap rica. arank. za snif avanje krvnog pritiska. B. saddi 42-46% slobod· nog i 30-400/ 0 vezanog bidklienog seskviterpenskog alkohola bet u I a I a. . Jedna supena ka ~ ika ave sme~e popari se sa 200 g klju~ale vade i posle 2 sara popije na 2-3 sata pre spavanja. Sveza kora sadrli do 0. Narodna lmena za Betula verrucosa: bela breza. . pu. lenla L . Lis t brdanke upotrebljavaju za pu~enje kao zamenu za duvan. Istorija. Danas se najvi~e upotrebljava kao narodni lek u Zapadnoj Evropi. ti~ji neven. OstaIa narodna imena: arnika. metlika. bescens. gorke materije i dr. . puba6ta breza. nepoznatog sap 0 n 0 z ida.ezov list je jedan od najboljih biljnih lekova za lecenje mokraenih puteva. veprina. Protiv decjeg nocnog mokrenja u krevetu: 30 g cveta brc1anke i 70 g lista hajdu~ice . k 0 r u ~ s v e z b r e· z 0 v S 0 k dobijen rano u proleee.Beru se lisni pupoljd breze i brzo su~e. falosna breza. Narod upotrebIjava protiv najrazli~itijih bolesti b r e z a v 0 I i ~ e e. brez. veprovac. BREZA Betula L.

izmrzlina i raznih koznih bolesti: 150 g isitnjene kore kuva se 1 sat u 2 litra vode (ill mleka). bradaviea. Sadrli antrahinonske heterozide. Listovi su raz· licitog oblika. erveni brijest. - Araliaeeae Trajna drvenasta zimzelena 1J. br~ean. visoko do 35 m . - Rubiaeeae Trajna zeljasta biljka. U kori ima sluzi. brstran.iljka koja se penje uz drveee J kamenje pomocu adven't ivnog korenja. erni brest. Rizom je dugacak. Listovi su u pr~ljenovima udruZeni po 4-6. Cvetovi su sitni i roti. rudecina. alizarin i druge bojene materije. broce. visoka do 1 m. Cela bilj· ka je gorka i otrovna. razgranat. katara be~ike i kamena u bubregu. i to sarno kao narodni lek za lecenje koinih bolesti. BRSUAN . Upotrebljavaju se svez i osu~en list. Ima saponozidne materije od kojih potice otrovnost i lekovitost brsljana. BRSLJAN. vezovina. plod i tanke stabljike. Kostl bolesnika koji upotrebljavaju broe pocrvene. relIe kora i gumi·rezina koja euri i ocvrsne na ozledenom stablu. pitomi broe. Narodna imena: barst. Ponekad se trafi za izvoz. za lak~e iska~ljavanje . ce i oslobodena plute. pijelita.BREST. BRoe Rubia tinetarum L. br~lin. brijest. Narodni lek za lecenje opekotina. Stabljike su do 50 m ' dugacke. bres. BRoe . Ostala narodna Imena: barsijan. Cveta leti. Raste najce~ee po naseljima i po zivicarna. plju~t. zelengora. BRSLJIKA Hedera helix L. .iS eampestris L. ocedi i time oblazu obolela mesta i pije po I ca~a izjutra i uveee. poleglo ili se penje uz druge biljke pomocu o~trih zubaea okrenutih nadole po uglovima sta· bljike. barScan. BRSTAN. . ervenae. poljski brest. Stablo je cetvorouglasto. clankovit i erven. do 1 em debeo. brgtanj. ostavi 5 sati. pra~ka (3-5 g dnevno) iii ekstrakta. veliki broe. bers/jan. Narodna imena: brojue. najce~ee u obliku 3% infuza. roci. ru~ten. brist. brocevina. zirnzelen. baSt ran. holeretik. 251 BREST UII11!. broeanka. krap. Do sinteze alizarina broe se gajio za bojadisanje. Danas se koren broca (Ribiae radix) koristi ponegde kao narodni lek: laksans. reumatizma. za lecenje nefrita. uloga. Kod nas se retko upotrebljava. oko 3% katehinskog tanina i fitosterola. - Ulmaceae Snafno drvo. 10m.. Upotrebljava se unutra~nja i srednja kora sa mladih (1-2 godine) gTana (U/mi cortex interior) oguljena rano u prole. brstovina. best rail. cistita.

U celom semenu ima oko 300/0 belaneevina. na hladnom mestu. 1% belaneevine. materije otrovne za eoveka i domace zivotinje. vrlo malo ulja. . zelenkast tegumen. BUNDEVA. mek. a na preseku narandzasta. spolja belo·sivkasta. srcolikii. pektina itd. pLitki petodelni. BELOKORKA. BUK LIlCBNJI! BIUIlM Fagus silvatica L. BELA BUNDEVA. plankonveksna kotiledona. mesnata i soena. zato treba Guvati sarno neolju· steno seme. U zrelim plodovima. Plod je ogromna okrugla boba. J3undevine semenke su brana i poslastica u istocnim delovima Juga·slavije. a oko 24% na ljusku. . sivkasto iIi belo·zuckasto. . se· cera.U semenu na jezgru otpada oko UNo. Seme se iz· vadi. 38% masnog ulja. Ljuska se sastoji iz dva sloja: spoljill je vrlo tanak. U uljanim pogaearna (posle cedenja) ima oko 90/0 ulja. . Odraslima se daj e oko 400 g. enzima. BUCA Cucurb ita pepo L. vitamina C. Olju. lspod ljuske je vrlo tanak. 8-20 mm dugaeko. po obodu nazubljeni. 5% bezazotnih ekstrakt·ivnih materija. Ustovi osu ogromni. po obodu able zadebljano. jajasto i na jednoj strani zasiljeno. Smola je lokalizovana u klici i zelenom omotaeu oko semena aspod ljuske. Cvetovi su zuti. a sazreva septembra-oktobra. Ponegde jedu priene bukvice. karotenoida. DULEK.252 BUKVA. I'a se moze umesto njega koristiti za hranu i kao podloga za lekovite masti. mno· go manganovih soli i dr. BUKA. LUDAJA. Bukova kora se upotreblj ava kao taninska droga. belieasta. Sastav. a deci 200-300 g svefe oljustenih semenki isitnjenih i pomesanih s medom da ih odjednom pojedu. oeisti od vezivnog tkiva. teska i viSe od 10 kilograma.Bundevino seme je neotrovan anthelmintik. 5'10 smole i dr. Po1a sata posle toga daje se ricinusovo ulje za ciScenje. Cveta jula i avgusta. visoko do 35 m. oko 10 mm siroko i 2-4 mm debelo.Zreo plod i seme (Cucurbitae fructus et semen). kao meduusev po kukuruzu. opere i sto pre osusi da se ne pokvari. U pulpi (»mesu«) i ma oko 93% vode. Rasprostranjenost. zbog eega se moze davati i deci. steno seme se brZe pokvari i izgubi lekovitost. hartijast i lako otpada. masna. U bukvi· cama ima fagina. - Cucurbitaceae JednogodiSnja zeljasta biljka sa puzavim. vrlo priljubljen za semenu jezgru i uvek se nalazi na oljustenom semenu. Upotreba. bukvicama ima 20-26'10 susivog masnog ulj a eij i je sastav sliean maslinovom. smole. muski su krupniji od zenskih. Droga. rebrastim. bodljikavim stabIjikama dugaokim do 10 m. a ispod njega je debela. Seme je belo. u supljini su semenke. pljosnato. Kod nas se gaji u bezbroj sorti po vrtovima i po njivama. tzv. Je~ra se sastoji iz dva mesnata. dobro zapakovano. . zilava ljuska tamnije boje.Poreklom je iz tropske Ameri-ke. - Fagaceae Sumsko drvo .

psima 30-60 g. u Jugo. blnika. bundevka. dulek.BUNIKA 253 Bundevino ulje je tamnozeleno sa crvenom f1uorescencijom. bez srnisla i veze. na Zapadu daju za lecenje zapaljenja tankog creva. rede seme o<i buniike . bunika« . bela tikva. bunica. blern. a presne za do mace zivotinj e. Bundevino serne se daje protiv crevnih parazita dornacih zivotinja: ko· ko~irna 1-2 g. bendeluk. kao da je poludeo. zu ta tikva. evo jo~ nekoliko narodnih irne· na: bela ludaja. svinski bob. slaviji se naj ce~ce upotrebljava naziv . Uljane pogace se cene vi~e od svih ostalih vrsta uljanih pogaca jet su naj hranljivije. bun. dugara. presna i kuvana. svinjorec. Po· stoji jednogodisnji i dvogodiSnji varijetet. boravak na moru i zracenje ultraljubicastim zracirna ubrzava isceljenje. crvinc. bun· dava. sarno se u raznim krajevima razlicito nazi va. voja. tikvanja. crni zobnik. Stucano. lunas i u svetu bunika je dobro poznata kao otrovna biljka. Pecene i kuvane bundeve (pire) i svez sok isceden iz struganih bun· deva. duganja. Bunika je slovenska roc. prerna tezini. budimlija. baunika. zubnjak. svirnjak. Zuta boja bundeve potice od k a rot e n a. bunjika. slanu iii zasladenu. svinjorak. svinjarac. veliko bilje. zub· njaca. • Govori kao da se bunike najeo«. i za njega kalu da . tikvelj. Sastoji se iz 45% linoleinske. frio genjaea. Ulje je lako svarljivo. bIen. Kad neko ima veliku vatru i pocne da bunca. trava od bunila. svuda rasprostranjena zeljasta biljka. . uspavljiva trava. Pecenc i ku· vane bundeve su valna hrana za Ijude. rnackama 20-30 g. spravlj enu na ra· zne nacine da se bolesniku ne ogadi. dumlek. zubna trava. Narodna lmena: . pecenka. Istovremeno suncanje. bonica. Njen nazi v potpuno odgovara fizioloskom dej· stvu koje bunika izaziva u otrovanorn coveku. On je primljen i u na~oj farrna kopeji i u sluzbenoj botanickoj terminologiji. budimka. Obolele osobe od ove ruzne i uporne kozne bolesti svaki dan jedu bundevu pecenu iii kuvanu. mekokorka. konjski zub. trava od zuba. svinjarna 80-130 g. 25% oleinske i 300/ 0 palmitinske i stearinske kiseline. cuka. vojka. serne se porne~a s brasnom . crna bunika. Upotrebljava se za ishranu i u indu· striji. divlji zobnik. bunjica. bana. bugarka. krvavog proliva i te~koCa u organirna za rnokrenje: diuretik. kale se u nas za coveka koji govori kojesta. Koliko se meni cini. beskorka. misiraca. crvivec. balan. kaba k. mska dinja. BUNIKA H yoscyamus niger L. prekruporn i drugom stocnorn hranom. rnacvanka. Bunika je lekovita i otrovna. Skolska medicina i farmaceutska industrij a koriste list. artriticna dijateza. vi~e od 98'10. i isceden sok koris te se poslednjih god ina za lecenje psorija~c. ludara. Pulpa. - Solanaceae Ova nasa otrovna biljka irna rnnogo narodnih irnena: balam.Osirn spornenutih. trabunja kao da su ga bunikorn nahranili«. hronicni ne· frit.

veliCine naprstka. I RAZV lJ EN CV ET. Berba I susenje. pac koji spadne kad plod sazri. Krajem zime seme se poseje u tople leje J u proIeee rasaduje na stalna mesta. nagorkog i naljutog ukusa. zapu~ tenim i neobradenim mestima. jer daje viSe ]gea. Na1azl~ta. Caure su duguljaste. Li~ee na stabljici je sitnije. na suvim ocednim suncanim m eslima i buniJlima. Cvetovi se razvijaju postepeno.PLOD. Druge godine izraste razgranata stabljika. . Hyoscya mus muticus L.Krunica je zuckasta i Barana gustom neznom mrezom Ijubicasto-ervenkastih l. ~' QI jer nema tako istaknutu ljubieastu l mrezu lilica.SEME risa Jwj<i Bcezava su~enjem. lepljiva i neprijatnag mi7 I 8 . sedeee i osnovom obuhvata stabljiku.i/ica. visoka do 1. 2 DO 6 . U cauri ima oko 500 sitnih semenki mBije boje. pored puteva i ograda. na vrhu petorube. tako da na jednom jedinom struku bu. Bunika je smrdljiv karav koji raste pojedinacno iii u manjim grupicama po naseljima i oko njih. najbolje u sclndai zagrejanoj na 40-S0oC. branD neposredno pre cvetanja bunike il: kad se na njoj pojavi prvi cvet. Siljasto i krupno zupcasto. tako da nas izvoz svake godine sve viSe dolazi u pitanje.254 LI!CI!NJI! BIUI!M DvagadiJl1ji varijete/ bunlke prve godine obrazuje sarno rozetu od IBea na zemlji. odakle joj a ime potice. Cela biljka je vrlo a/ravna. Ima je po celoj Evropi. neprijatnog.Bunika se gaji kao i tatula. odozgo imaju ispupcen poklo~o . BUN IKA U CVET L . najviSe na zgariStima. Prizemno ]gee je dugacko 10 do 30 em i suiava se u dr~ku.\ _ BIU KA U CVE T U. I bunika traii jaku zemlju.5 metra i iseveta. Gajenjc. kru~kaste. Sporim susenjem Ii~ee pobledi i poplesnivi i mora se baciti. NajvBe se sakuplja i izvozi iz Srednje Evrope. neprijatnog i gorkog ukusa. iz Jugoslavije i Madarske. o 1P B . . narocito iz zitorodnih podunavskih zemalja. narocito u SAD. Vla- ~ y J ednagadisnji varijetet bunike o . visoku svega do pola metra. Cela biljka je vunasta dlakava. Obrano lisce treba vrlo brzo asusili.. nike ima na vrhu pupoljaka. a jo~ nile zelenih i poluzelenih caura. U mnogim zemljama se gaji. Bolje je gajiti dvogodBnji varijetet. ruJevil1ama. Krunica je blec1e rute boje. . Listovi su bez dr~ke. li~ee je duguljasto-jajasto. sivazelena. ima nerazgranjenu stabljiku. . U Vojvodini je najvBe ima po napu~te­ nim torinama i popaljenim sel1ma. ispod njega cvetova.List bunike se bere preko celog leta dok god biljka cveta. . evetavi su mnogobrojni i nago• milani pri vrhu stabljike i granciea. ali je najlekovitije prvo kolo. lute. ali ipak ne kao tatula. a iz nje je prenesena i u Ameriku. koja ima vi~e od 1% alkaloida. U novije vreme sve se vBe pocinje gajiti i egipa tska bunika.

te se mora jo~ mlaka posle su ~enja dobro zapakovati i cuvati . 1 BUN IKA SE. a manje u liski i stabljici. .DUZNI PRESEK KROZ CAURU 1 - Hemljsld sastav. . Slufbeno se trazi da droga mora imati ~ajmanje 0. pozuti iii postane smelte.e ~' u . Spravljaju se i razni drugi melemi - I .. od kojih najvge hioscijamina. kuvanjem liUa u ulju.s. 1zraltuje se ulje. Upotreba. Droga privlaci vlagu. ali znatno slabije. jer sadrli manje alkaloida. 1ma malo skopolamina i atropina. rosoo. Oleum Hyoscyami coelum.IE: CELO I NA UZDUZNOM PRESEKU. Ukoliko je droga stanJa 1 I O~'Je cuvaoa . su~e na. Najbolje je ~to pre prodati. ne .Dejstvo bunike je isto kao i dejstvo beladone i tatuie.050.:a suvom i hladnom mestu. sme cuvati dufe od gOdinu dana .U IiUu bunike ima 0.>. Najvge alkaloida irna u drki i nervirna. utohko ima manje alkaloida.BUNlKA 255 zno. sabijeno i u debelom sloju su~eno IiUe se uplesnivi. alkaloida. GORE : CAURA SA KOJE JE PAO POKLOPAC I U7.045-0. Jer .15% alkaloida. ~potec .

pas i koko~ osetJjivi su kao ~ovek. U bunikinom semenu ima jo ~ i 20-30 0/0 masnog ulja i oko 300/0 skroba. tj. 51. od ~ega najvge hioscijamina. Zbog toga se bunika ne .1. U tu svrhu naj~e§ce koriste samleveno bunikino seme u kafi. .jatnog i gorkog. dobro ga pokriju. lunas i u svetu lekovi od bUl1ike se spravljaju same u apoleci i mogll se dobiti isklju civo na l ekarski recept. Konj.Izgleda da su buniku u starom veku najvi~e upotrebljavaJi.ilne upotrebe. koje je u mak dospelo prilikom vr~idbe zrelih makovih ~aura. rana« itd. Mnogo je sitnije od tatulinog semena. Istorlja. na kraj zara stave posudu 5 vadom i njome 5 vremena na vreme ~krope nesrecnika da ne bi pao u nesvest i kad su ube"ene da je »musterija pe~ena«.sme upotrebljavati na svoju ruku. da se otvara. Ukusa je nepri.06-0. govore neke nerazumljive re~i. Trovanja hunikom u nas nisu retka. Seme po~ne na visokoj temperaturi da pucketa. NajviSe strada lakoveran svet kome Ciganke »vade crve iz o~iju. Na uzduznom preseku lupom. a jo~ bolje mikroskopom. Srecom. da je bolesnik potpuno ube"en da ce mu na volSeban na~in vra~ka pomoCi. Lupom se vidi kako je jamasto naborano. U narodnoj medicini se biljka ~esto upotrebljava i kao lek i za trovanje. CUVAJTE SE BUNIKE Bunika je vrlo lekovita. Veliko je svega oko 1 mm_ Boje je sivozuckaste. mi~ije. Bunika se daje kao sedativ zajedno 5 morfinom. vidi se embrion u obliku velikog latinskog slova G_ Bunikino seme saddi 0. Naj~e§ce intoksikacije su od neprav. pra~ak i drugi galenski oblicL Ulazi u sastav cigareta protiv astme i nekih purgativnih pilula. narede mu da zmuri. u§iju.256 LECENJ1! BIWEM za trljane i mazanje protiv reumatizma i 51. jer je ima svuda. Varalica udari blago bolesni· ka i strogo mu podvikne. a isto tako i otrovna. Otrovani ima utisak kao da ne dodiruje zemlj u. Kriminalna trovanja iz koristoljublja u nas su dosta retka. Nad zar nadnesu bolesnika. Bilo je slucajeva trovanja makovim semenom u kome je bilo i bunikinog semena. sad vid· dis ko ti jede mozak. . BUNIKINO SEME Bunikino seme je donekle bubreZasto. Re"e se izra"uju ekstrakt. okretna i lukava bajalica hitro i ve§to iz trskc izbaci bunikino seme na raspaljeni far . a do nje se lako dolazi i gotovo je svako seosko dete poznaje. Spominju je Dioskorid j Plinije kao lek i sredstvo za vra~anje_ Od srednjeg veka pa sve do danas bunika se upotrebljava u narodnoj i ~kolskoj medicini kao sredstvo za umirivanje. po savetu nekog saputnika u VOLU iLi autobusu Ii . a koza i krava mnogo manje.« Iz semen a na raspaljenom zaru izbija belicasta klica. to se moze vrlo lako otkriti i dokazati. Moze izazvati i smrt. kao da visi u vazduhu. Cesto s lradaju bolesnici od srcane astme upotrebljavajuCi cigarete i druge lekove spravljene od bunikinog lista. naredi da otvori o~i: »Eto sinko (cerko).14% alkaJoida.

Izgled droge. kao i dJuge kseroterrnne vTste sa primorskog krsa. do tie nJena druga vadi jaja iz nasada i sve drugo sto se moze iz kuce odneti. a u sredini 200-300 zutih eevastib cvetova.BUllAe 257 evj}j i uvija se tako da i svakom drugom. eevastih cvetiea otvoreno. CEVASTI CVETIC.Buhal:: treba brati kad je dYe treCine tutili.. visok do 1 m i sirok do pola metra s mnogobrojnim evetnirn drskarna sa po jednom evetnom glavicom na vrhu. . Odatle je u XIX i XX veku prenesen radi gajenja na sve kontinente. . Korenov sis tern je vrlo razvijen. Ista opreznost kao pri radu s tatulom i ve- BUMAC PYI'ethrum cinerariaefolium Trev. Cornpositae Droga je osusena evast dugovel::ne dornaee biljke buha/::a. a pogotovu zbunjenom i preplasenom bolesniku. Bubal:: divlje raste sarno u Dalmaciji i u primorskim delovima Crne Gore i Hereegovine. . jer tada ima najvJSe piretrina. 5-6 em u prorneru. jer se delatni sastojci brle kvare u prasku i prasak je vrlo res to falsifikovan. ali margarete nernaju insekticidnih sastojaka.U prornet dolazi cela droga. a ne za novae_ Napomena i opomena! lebiljern. Lisee je duboko i veoma kitnjasto deljeno. ali se za unistavanje insekata upotrebljava sarno droga samlevena u vrlo sitan prasak. B . a primese u praSku je moogo tde otkriti nego kad je droga cela. imaju 15-23 bela jezi/::asta eveta. tako da lire na prave margarete (Chrysanthemum leucanthemum Lamarck). Cela biljka je srebrnozelena zbog obilja dlaka.KAVKASKOG "UHACA Biljka se razvije u rnocan busen. a ne samlevenu. Cvetne glaviee su vrlo lepe i krupne. Biljka izdrlava dugotrajne suse. D . . T reb a k uP 0 vat ice Iud r 0 g u.Ijubavi.UZDUZAN PRESEK <KROZ CVETNU GLAVleu. A vral::ka stalno ubec1uje da radi iz .BRAKTEJA DALMATINSKOG I E . izgleda da su to ervL D~k bajaliica Dbolniku vadi erve iz mozga. Berba.CVETNA GLAVICA. c C E D evET BUHACA A . nasred kuce na ognjgtu.

. Krunica jezitastih evetiea dugatka je od 10 do 20 mm i trozuba. Sastav. Cinerin I je estar cinerolona sa hrizantemum-monokarbonskom kiselinom. veoma blizak piretrolonu. a jezitasti su CTveni iii r u i. a otvorene glavice 12-14 nun. svojstvenog i dra!i sluzokoZu nosa kad se droga melje. Druge vrste. v I a k a n a 5 kalcijum-oksalatom.500 do 2. d I a k a u obliku slova T. . . Zuckasto-sivkaste boje sa zelenkastim prelivom. Cinerolon je takode keto-alkohol. Cevasti evetovi su iuti. marchalli (Pyr. zbog cega se prilikam oplemenjivanja buhaca odabiraju sorte koje imaju ~to vge piretrina 1. velika 30-45 mikrona. slabo aromatitnog mirisa. Dodatak mineralnih materija pozna se po poveeanom procentu pepela.Samleven buhat je svetle. Etarnog ekstrakta mora dati najmanje 7%. gorkog i Ijutog ukusa. Po obodu evetne glavice nalazi se oko 20 belosivkastih zenskih jezitastih evetica. dugatki do 6 mm.Kavkaski iii ruski buhac se dobija od eveta Chrysanthemum roseum Adam (Pyrethrum carneum Bieb. 5 mol e. Ima inulina. zbog tega je viSe zelene boje. Droga ima jo~ i eta r s k 0 g u I j a. e i n e ri n a l i e i n e r ina II. a) Piretrin 1 je estar hrizantemum-monokarbonske ltiseline sa piretrolonom i metanolom. b) Piretrin II je estar hrizantemum-dikarbonske I k iseline sa piratrolom i metanoloru. Ima sklereida. Dejstvo mu je slabije od naseg buhata. krasuljka. Cvetgte je oblozeno duguljastirn. Samlevene dr~ke su sive boje. Cinerini imaju slabije insektieidno dejstvo nego piretrini. U k usa je gorkog i naljutog.258 LECENJI! BlUl!M Pupoljci su oko 8---9 mm u pretniku. Falslftkati. Pepela ne sme ostati vge od 80/0.500 m i spusta se do Kaspijskog mora.5 puta aktivniji od piretrina II. Droga najte~ce dolazi u promet u obliku vrlo sitnog pra~ka. Zuti evetiCi su petozubi. a sve ostalo poknivaju mnogobrojni zuti eevasti herrnafroditni evetici. a persijski od Chr. roseum Bieb. M i r is a je slabog. Raste na Kavkazu na Vlisini od 1. .Insekticidna svojstva buhata potieu od tetiri estra: p iret Tin a l i p ire t r ina II. i cas t i. Jermenije i Persije. zbog cega su kulture kavkaskog buhata napustene. Dr~ka je kratka i uzdui prugasta. Takav pra~ak ima mnogo mehanitkih (sklerenhimskih i kolenhimskih) i zelenih tkiva. danas SSSR gaji sarno dalmatinski buhac. Samleven evet od vratica. . ali ne sme bi ti skroba. dlakavim zuckastim listicima poredanim u 2-3 reda. NajtclCi falsifikat je prisustvo prevelike kolitine samlevenih evetnih drlaka i listova. Insekticidna svojMva piretrina prdpisuju 'se ovdm dvema kiselinama iketonskom alkoholu piretrolonu.Falsifikam mlevenog buhata su V\rlo cesti i raznovrsni. Prahk. spolja grubo bodljikavo-trnovita: imaju tri pore.). a cinerin II je estar cinerolona i metalona sa hrizantemum-dikarbonskom kiselinom. Z 1 e z d a tipa kompozita i delica e p ide r m e tija je kutikula pap i 1 0 z n a i uzdu! gusto prugasta. margarete i drugih slitnih kompozita dosta je te~ko mikroskopski dokazati. Piretrin I je 2. jedan he t e r 0 z i d i a I k a I 0 i d.). Upadljiva su mnogobrojna zrna p~o 1 e n a loptastog oblika.

a drugi na ketonskoj funkciji.v~nJe plret~lOa Je dosta slozeno i ne odgovara u potpunosti njegovoj moC!. brminja.NajviSe buha~ se potrosi za ekstrakciju piretrina. vrecama brzo gubi dejstvo. Treba ga cuvati u metaJnim ili tamnim staklenim hermeti~ki zatvorenim posudama. divlji pelin. ls~itivanje buha~a vrsi se hemijski i bioloski. Da bi se spre~ilo gubJjenje piretrina. sto je od velike vainosti kad se zna da je buhac neotrovan. Za zivotinje hladne krvi buha~ (piretrin) je lO~ektJcldnoJ Buhal! nije otrovan! - neuromuskularni otrov_ Piretrin spada u grupu kontaktnih otrova vanredno brzog dejstva_ Standardizaclja. buvarica. ekstraktu (sa 20-3Q<l/o piretrina) dodaju se izvesna sredstva za konzervaciju.BUHAC 259 Ispitlvanje. osjenac. buvara. bubar-ica. Upotrebljava se i u obliku praska i ekstrakta. Poslednjih godina buha~ se po~inje 'llpotrcbljavati protiv suge i kao anthelmintik. a gotovo sva os tala biljna anthelminti'k a su manje ili viSe toksicna. Narodna imena: berica trava. Dokazano je da se piretrin u crevima ne resorbuje. a smrtonosal! je za iit'Otil!je hladlle krvi. Hemijsko ?dredl. a u povrtarstvu i uopstc u privredi naj~esce ~e primenjuje u obliku pen u s avog sapunskog ekstrakta izradenog sa crnim sapunom. mora dati 7-1Q<l/o etamog ekstrakla i ne sme ostaviti viSe od 9% pepela_ Upotreba. . vra tic. U novije vreme buhac u prasku se mesa sa diditijem u prasku ili pepeinom. a diditi dugotrajno. U kesicama. osobi10 aerosol-bombi za individualnu zastitu protiv vasiju. matrikolda. . -.Buha~ mora imati najmanje 1% piretrina (oplemenj ene sorte imaju i viSe od 2%). Buha~ u prasku je utoliko bolji insekticid ukoliko je s v e z i j i i ukoliko je b 0 J j e zap a k 0 van. deluje veoma brzo i efikasno i ne izaziva navikaval1je i pojavu orpomih formi insekata_ Zbog toga se buhae za sada smatra za najbolji il1sekticid. lma viSe metoda. muvama i dr_ Buhac ima veliku prednost pred drugim insekricidima sto nije atroval'] za coveka. kartonima. koji se ~uva ·kao rezcrva za izradu raznih 'preparata. buva~. . Zivotinje tople krvi i biljke. buharica. buva i drugih parazita. buhara. Danas se primenjuje metod Svetskc zdravstvene organizacije_ I bioloskih metoda ima nekoUko: od redivanjc anthelminti6ne mo6i na zivotinjama iii insekticidne na iitnom ili pasuljevom ziSku. jer se dejstvo buha~a i ovih sintetskih insekticidnih sredstava dopunjuje. od kojih se prvi osnivaju na izolovanju hnzantemum-karbonskih kiselina. dalmatinsm buhac. divlja barutica. buha~ deJuje brzo.

Od I i ~ case pravi pra~ak . Atro pinov sulfat (glavrui alkaloid velebilja) upotrebljava se u okulistici (nauka 0 oenim bolestima) kao lek i pri ispitivanju ocne duzice i roznjace. opere i VI!LEBIUE su~i. tinktura. u humanoj i veterinarskoj medicini. Rede se upotrebljavaju vrhovi grancica u cvetu. ekstrakt. pilule (s podofilinom). Iznutra se daj e za umirivanje zeludacno-crevnih bolova (smanjuje zeludacnu sekreciju). Koren velebilja se upotrebljava Icao i list. protiv nocnog znojenja tuberkuloznih bolesnika i uop~te za umirivanje bolova i napada raznih bolesti. Daje se i spolja u obliku masti.v VELEBIUE ILl BELADONA Atropa -belladonna L. sirup. grceva od zucnog iii bubreznog kamena. zatim za smanjenje sekrecije (izlueevine) zlezda. dializat i dr. kao protivotrov pri trovanju morfinom. ocisti od zemlje i natrulih delova. za umirivanje ka~lja i bronhijalne astme (antiastmaticne cigarete). his terije. vece glave treba uzduf deliti na onoliko sadnica Jroliko ima pupoljaka. Kopa se u jesen. . Glavu s pupoljcima i sitnim korenjem treba vratiti u zemlju da bi iduCe godine nikla nova biljka. par kins onizma i drugih neuroza. Solanaceae Velebilje jt! vrlo vai na droga. sam iii zajedno s kokainom. epilepsije. Radi razmnozavanj a. pilokarpinom i muskarinom.

2loog cega bilj ka i nosi naziv Bella-Donna (lepa gospa).DVA BUVACA BEZ NOGU vahu jedno kozmeticko sredstvo izradeno od bobica velebija.ATROPA BEU-ADONA . xlll. upotreblja- BELADONIN BUVAC A . Prvi zapis potice iz 1504. B - SCOPOLIA CARN IOLl CA . godine. Lepe Italijanke. Pocetkom XIX veka .VELEBIWE ILl BELAOONA 261 A D OBLIK l 15TA VELEB IUA I NJEGOV IH PRIMESA I' FALSJFIKATA: A - VELEBI U E. B .5. VELlC\NA LlSTOVA SMANJENA NA POLQVI NU UPOTREBA VELEBIUA KROZ VEKOVE Misli se da su anticki narodi znali za otrovnost i lekovitost velebilja. x O. ali 0 tome nema jasnih i pouzdanih pisanih dokumenata.DEWVI BUVACA.EPITHRIX ATROPAE. LIST IZJEOEN 00 BUVACA. C . U XVII veku velebilje se ce~ce spominje kao lck u medicinskoj literaturi toga doba. 0 . C - AILANTHUS GLANOULQSA.PHYTOLACCA OECA NORA . D . narocito Venecijanke.

I rna i namernih trovanja bobicama velebilja. ziva biljka je najotrovnija. a pogotovu dugo cu· vana i dugo kuvana biljka manje je otrovna zbog prelaska hioscijamina u atrapin .23 grama. koji je oko 6 puta manje otrovan. TROVANJA VELEBILJEM . nego je jo~ porasla. cija kolicina u biljci zavisi ad soja same biljke. taka i osu~enom biljkom. dakle. Sto ~ezdeset vojnika na vezbi u ~umi. Prema tome. Otrovnost velebilja potiee ad alkaloida. Deca i pastiri po 5umama su cesto htve til! ukusnih »pasjih tre~anja « . biti skodljiva.262 LECENJE BIUEM poslepeno sve fannakopeje unose beladonu (velebilje) kao obaveznu drogu i njena vainost u medicini ni do danas nije opala. odredujuei Cas na ~e smrti (atropos znaei neumitan). klime i drugih okolnosti. i to bobieama. jer sadrfi najvi§e hioscijamina. a malo ili nimalo atrop ina. Jedni pomrese u najveCim mukama u ~umi i na putu za bolnicu. dugotrajnim euva· njem i kuvanjem <osobito u alkalnoj sredini) gube se alkaloidi. Naziv Atropa je ime jedne od tri parke. Najeesea trovanja su slucajna. Trovanja velebiljem nisu retka. U toksikolo~koj Ii· teraturi se kao klasican primer trovanja bobicarna velebilja iz neznanja na· vo di slueaj kolektivne intoksikacije jedne cete francuskih vojnika. Cela biljka je vrlo otrovna. umorni i zedni. zemlji· ~ta. najedo~e se jed· nag lepog topl og septembarskog dana bobdca velebilja da bi ugas ili zed i da bi se osvezili. najce~ee mlevenjem i potajnim davanjem u crnoj kafi ili crnom vinu da se ne bi osetio neprijatan ukus semena. Suva. kako zivom. Maksimalna dnevna doza za coveka iznosi oko 1. . a drugi prezivese posle stra~nih muka. 1825. tri mitolo~ke boginje koje po verovanju starih J elina seku konce na~eg zivota. go· MJ()LA l':OKMAL'JA ZEN ICi\ MIDRIlAZA dine. Susenjem. sto znaei da bi u jedan gram isla oko cetiri suve ili jedna sirova bobiea.5 mg. Prosecna teziDa osusene bobice je oko 0. a najvise njen koren. vee i jedna jedina bobiea prelazi maksimalnu dozu at· ropina i moze. SveZa. nenamerna. jer se hi· drolizuju (razlaiu). J edna bobiea ima oko 1-2 mg alkaloida. Na taj naein se i moze objasniti da je neko mogao pojesti i po nekoliko bobiea pa da je preziveo. a drugi je od jedne ili dye bobice povraeao.

ako bolesni'k ne umre od velebilja.'an 1 ot ru je beladonom. ali uginu a ko im se alkaloidi dajll II venu. pti ce i pas. COI'ek j e najosetijiviji. Zec. . klasicne primere nenamernih. U slucajevima trovanja iii toksikolo~kih ekspertiza velebilje se moze dokazati mikroskopski. losi! Pancie i Sava Petrovic. mt::dlltim. hemijski i na zivotinjama. oko 0.tacne dijagnoze iii se navodi da je u pitanju »mla· dalacko ludilo. Posle coveka . medutim. pre. PuZevi jedll velebilje. na primer. ukusnim i privlacnim bobicama. Tako je. Tako se i mogu objasniti tacni podaci za svaku godinu 0 trovanjima velebiljem i drugim biljem jakog dejstva. najosetljivija bi bila macka. na pri.: toli ko je razliCita da je nemoguce uporedi ti njego\"o dejstvo prema Coveku i d omacim zivotin jama. 0 tome se kod nas vrlo malo zna. TROVANJA VELEBIUEM U NAS Ni u nas nisu relki slucajevi Irovanja veZebiZjem. Meolltim. na ove predmete obracala veea palnja u nas i stari lekari su vge znali 0 biljnim lekovima i 0 bilju uop~te. Kod nas . poceli su da u svojoj svakodnevnoj praksi obraeaju palnju i na na· rodni fivot u zabacenim planinskim gorovitim krajevima. Maj mlln j e mnogo otporni j i od cove ka . ali sami postaju otrovni za coveka.6 grama (Hekel). Zec koj i se hrani ve· lebiljem pos tajc imun i moze podneti velike doze ove droge. bili Zekari. Mikroskopom treba tra· ziti celije s peskom.st . Tek u novije vreme neki mlac1i lekari. njima one ugta ne ~kodi .VE LEBIU E ILl BELADONA 263 Mo!da su i ncke !ivotinje uzrok ~to se co\"ek polakomi . koji su shvatili velik zdravstveni i prosvetarski znacaj proucavanja narodne medi· cine. pa zbog toga i ne mogu znati ne~to vge 0 trovanju biljem jakog fiziolo~kog dejstva.I1akova trovanj a. Ovca i koza . vrlo otporan. 11ajcefee zrelim. j eT Ie veCina t ivolin ja manje ose ll j iva prema l'e lebiljLI. u nas mnogo veei nego ~to sam to ranije mislio. a li i medu pt icama ima razlike. ·na zalo. U zemljama Zapadne Evrope medicinari moraju poznavati valruje Ie· kovito i otrovno bilje. delice klltikule i dlake.skoro redovno se otpu~ta iz bolnict:: be2. 'clcbilje . ne treba izgubiti iz vida da su naSi najcuveniji botanicari u Srbiji. a is to ta ko i mnogi drugi pre!i· va ri mog. Ranije se. Ot romos t \"eleb ilja za ra· zne zivotinj. 0 Irovanjima veIcbiljem u nas za sada niko ne vodi racuna.c . Uostalom. Sirokom anketom i neposrednim belezenjem u narodu u raznirn na· ~im krajevima u toku vBe decenija do~ao sam do zakJjucka da je broj trovanja velebiljem. Maga rac i konj mogu II tOkli nekoliko dana dobijati II hrani dnevno i po jedan kilogram zelenog mea ve· lebilja bez 2. sIal' nim. zamorce i pacov mogu biti hranjeni iskljucivo velebilj em a da pri tom ne pokazuju znake trovan j a . gol ub je. ali je njihovo meso otrovno za coveka. Kozje m leko poslaj e o /ro vno od koza koj e su j el e beladonu. mer. . za njega je beladona i najot rovnija. psihoza i sl.0 ' da j edu . NaSi studenti med icine ne uce botaniku ni farmakognoziju. slucajnih trovanja pastira i goroseca zre· lim bobicama velebilja u okolini Pirota (Bonjinci) opisao dr Kostadin Tri· ckovic.

god. posle mi je nekoliko meseci lak~e i podmladim se. a mozda i iz koristoljublja. izuzev nekoIiko slutajeva kriminalnih trovanja iz koris/oljublja. prevare se i pojedu poneku bobicu. vrlo mnogo.. Ne manji broj trovanja je i mec1u goroseeama. ali mi je podrobno i tacno opisao karakteristicne simp tome trovanja. dakle. Da bi iz sebe isterali . dugogodgnji upravnik bolnice u Boru. svima nam je dliZnost i obaveza da se protiv ove nemani borimo. Na primer. pred rat nekoli'ko goroseta jc umrlo. osvetli iz svih aspek_ a ta. osobito po selima oko Bora. deca. uvo nimalo bezazleno narodno . IIi jedno ' drugo zatikuje i onaj najmanji u eobanskoj drufini. miraz) samlevenim osu ~ enim zreIim bobicama velebilja kuvanim svakodnevno u crnoj kafi. za inat pojede jednu ili vge bobica. tako da mi je olak~ao rad po tamo~njim selima da brzo doc1em do »eudotvornog korena« i naeina kako ga rnatrone spremaju da . veoma podmukla hronitna trovanja prvi mi je (1954) obratio pafnju dr Petrovski.Ietenjem« oslobac1ala znatno mlac1eg muza koji se bio upustio u nedozvoljene odnose s mladom snahom soldatuSom. Obojica su prenesena u besvesnom stanju u bolnicu. Najce~ce se nekad zena ovim . apotekara i veterinara velebilje je spasonosan lek.264 ~to LECENJE 8[UEM Srecom. ipak se pretpostavlja da ima i drugih. nije od manjeg znataja. lako je dosad prikupljen bogat materijal 0 raznovrsnoj nepravilnoj upotrebi velebilja u narodnoj medicini. Bili su potpuno izobliteni.« Medutim. is tina. Prema tome. nego korenom velebilja. to je eesto 5111rtonosan olrov. CuvajuCi stoku na ~umskim pozarBtima i krtevinama (gde uvek ima mnogo velebilja). u Gvozdatkoj reci na GQeu.venin« (otrov). a drugog eetvrtog dana blizu Kraljeva. ali ne bobicama. ispoganjeni. nedaleko od u~ca lbra u Moravu. a kad ga upotrebi neznalica iIi zao covek. slueajeve medikamelltozniiz trovanja. zabelezio sam 1954. znao koja je biljka u pitanju. Ali su to sasvim izolovani slutajevi. veCinom iz neznanja. Takva straviena trovanja belde svake gudine u planinama saradnici lnstituta za proucavanje lekovitog bilja j lnstituta za farmakognoziju u Beogradu. sekiraciju) [reba svaki eovek bar dvaput godgnje iz sebe da istera: . U Bosni su pre i pasle rata zabelezena kriminalna trovanja (nasledstvo. Sarbanovca i drugih sela piju . jednog su na~li treceg dana blizu u~ca pored lbra. ako mogu da izdrlim. Zdravslvel10 prosvecivanje naroda mora biti vecita i stain a briga svih zdravstvenih pos/enika. veCina trovanja velebiljem se nije zavr~avala smrcu. Nije. Osim toga. onda jo~ vge ima razloga da se ovoj tako vaznoj medicinskoj biljci obrati veea pafnja i da SP.izlece« nesta~ne muzeve i nepokorne zetove (svoje sinove ovako nikad ne »Ieee«). U rukama lekara. Zlota. . U istoenoj Srbiji.vodicu« u kojoj je danima bio potopljen koren »jarba naroda« (Iuda trava). A vel1in (jed. sva ostala su bila iz neznanja. mec1u odraslim ljudima. O~trelja. Na ova kriminalna. To su jedinstveni slueajevi na Balkanu.podmlac1ivanje« koristi se i u kriminalne svrhe. da pokafe da nije kukavica i mali. Slut ajnih trovanja bobicama 1ma. dosad nepozllatih nacina upotrebe i puteva trovanja iz neznanja i neobave~tenosti. zedna i gladna. naprotiv. Kad sc tome doda da stotine porodica planinaca i brital1a s mnogo dece zive od branja Ii~ca i vaitcl1ja korenja ve/ebilja. Ako ne crknem. seljaci iz Krivelja.

zanesenost. svi ovi nazivi ukazuju na to da narod poznaje otrovnOSI ove biljke. odnosno racemicni atropin. veei dec opticki aktivnog hioscijamina prelazi u opticki inaktivan.sirene zen ice. gadenje na ' povraeanje (ko povrati taj je spasen). veliki bun. viljebilje. starosti :droge i dr. Voli jaku sumsku zemlj u. jako ra. kurjaca. U alkalnoj sredini hioscijamin prelazi u atropin. vilinsko bilje. ekstrakcije alkaloida i izrade galenskih preparata. vremena berbe. Najvise ga ima po svetlim bukovim. GDE SE VELEBIUE MOZE NAJCESCE NACI? Velebije raste po nasim brdskim i planinskim sumama. Oni cine do 990/0 svih alkaloida. vilino bilje.3% alkaloida. cuvanja i prerade. rede po hrastovim sumama. golemo biljc. krccvinama i na mestima gde su sume izgorele. kurjacija treSnja. srecom. Odavno je na dobrom glasu velebilje s bal- . racemican izomer-atropin. bes. veljebilje. luda trava (otrovani izgleda kao da je poludeo). sto cini hemijsku i farmakodinamicku homogenost solanacea: tatula. ZNACI TROVANJA VELEBIUEM Znaci trovanja. poremccaj vida. ludaca. pasja jagoda. Vecina farmakopeja traZi najmanje 0. bun. buna (otrovani je kao u nekom bunilu). neosetljivost na svetlost. Kao ~to se viodi. decu i do mace zivotinje. U . mandragora i dr. promuklost . zivom listu ima vrlo malo atropina ili ga mozda i nema. veliko bilje. nastupaju vee posle 20-30 minuta: suSenje usta i idrela. prilikom susenja. odnosno hioscijamina. OD CEGA POTICE TO NEOBICNO I SNAZNO DEJSTVO VELEBIUA? Lekovitost i otrovnost velebilja poticu od alkaloida (organskih azotnih jedinjenja) atropina. gorsko bilje. Medutim. tia. vrgti. bunika. Kolicina alkaloida zavisi od mnogih cinilaca: vrste biljke. crni bun. neizdrzljiva zed. Na sumskim paljevinama se mestimicno javlja u tako velikoj mnozini kao da ga je neko posejao. Nadeni su primerci lista sa 1. a najviSe po sumskim prosecima. ludilo. pomamnica (otrovani skace. nacina susenja. cini svakojake ludosti kao da se pomamio).VELEBlUl! ILl BI!LADONA 265 NARODNA IMENA UKAZUJU NA OTROVNOST VELEBIUA I NA MNOGE ZNAKE TROVANJA U raznim na~im krajevima beladona ima razlicita n a rod n aim e n a: velebilje. pasja viSnja itd. Velebilje je oduvek uliva lo strah i po~tovanje coveku bliskom prirodi. kurjacija jabucica.32% alkaloida. Glavni alkaloid je levogirni hioscijamin. gorski bun. ukocen pogled. Zaj ednicko im je jos i to ~to se nalaze u mnogim drugim biljkama iz isle porodice. klime. neuracunljivost. jer je one bilo stalna opasnost za njegovo blago. Svi ovi alkaloidi imaju slicno fiziolo~ko dejstvo: sire zenicu.

i to vek stogodi ~ njaka. Prema tome. Ova impozantna zeljasta -. Da bukva. Dole je bobica oblozena ~elenom petozubom ca~icom. Kad sazri. svega do 2 mm u precniku. Jugoslavija godgnje izveze desetine vagona ove vaine biljke.a. mrke. I jo~ nesto . U svakom pr~ljenu ima po dva lisla. SAD. Kruniea je ·krupna. One su gusto obrasle tamnozelenim mcern. Zapadna Evropa). a velcbilje baS tu nalazi optimalne uslove za svoj razvilak i daj e list i koren Sa Jlajvise lekovitih saslo. A velebilje se svake godine moze brati pa da se nc unisti.I . lugoslavija jc godi. Listovi su 10--30 em dugacki i do 15 em ~iroki.e okupator popalio i posekao hiljade hektara naSih na. irna tamnoljubicast sok. Cvetovi su pojedinacni. PRIVREDNI I DRUSTVENI ZNACAJ VELEBIUA Farmaeeutska ekstraktivna industrija godi~nje tro~i stotine vagona korena i jo~ viSe !is ta velebilja za proizvodnju atropina i drugih lekova.266 LECENII! BILJEM kanskih brda i plan ina. i velebilje je ocit primer i dokaz da i korov moze biti koristan. treba cekati covekol' vek. velioine naprstka. Od branja velebilja u na~im ~umovitim krajevima imaju znatnu korist osobito gorosece s mnogo deee. najvge u Englesku. Branjem velebilja ne ~kodi se ~umi. na bazi bleua.nih za ekstraklivnu farmaceulsku induscriju (SAD.tama posle rata bila u svetu najveci izvo znik prvoklasnog velebil. lepa tarnnoljubicasto-nasmeda. Holandiju. razgranatim korenjem izbija jedna iii vi~e snainih razgranatih stabljika. Eto zbog cega se ovaj opasan. nego se ~uma tim leci. !taliju. Velebilje je oko stotinu puta skuplje od bukovog i dmgog drveta. jer . ukusna (ali vrlo o/rovna). veliCine vi~nje. hrast. socna nakiselo-slat ka. Franeusku i druge zemlje Evrope i Amerike. odelo i obucu. neobave~teni i nestrucni biljari cesto beru list vinobojke (Phytolacca americana). zatim u Iranu i zapadnim Himalajima. a na jug se pros tire do severne Afrike. krupnim. Ima ga 4 u ostaloj Evropi do Kavkaza. sitne.guk ih sllma. Plod je vrlo lepa. PRIMESE I FALSIFlKATI Zbog n epoznavanja i nerazlikovanja. izbijaju ·iz pazuha Iistova. po povr~ini rapave.e crnomodra. jer je velebilje sumski korov. Dna . od kojih je jed a n vel i k.. Semenke su okruglaste. a d rug i m a Ii. KAKO IZGLEDA VELEBIUE? OPIS BIUKE Velebilje je dugovecna zeljasta biljka. tako da za prodano bilje kupuju hleb. bor i drugo drvece stasaju za secu. rede je kruniea zutosmede boje.aka va'i. sjajna zelena bobica. visokih 1-2 m. Iz mnogoglavog rizoma s mnogobrojnim. Bobica je mnogosemena. Velebilje eveta preko eelog leta. smrtonosan korov nasih ~uma danas gaji u SAD i Zapadnoj Evropi.

ire ad tr. ad 2 do 3 em. a nikako u vreeama. jer su heIoijski sastav i dejstvo potpuno drugaciji. Treba vaditi samo krupno korenje (cesto kao ruka debelo) od odras!ih biljaka starih v. u zagrejanoj susnici na 50-6()oC Hi. Ako se brzo ne osusi. Mlado korenje treba vraeati zajedno s glavom i pupoljelma u zemlju. soean. debelu. bez pega. SUSENJE. brano kad se na biljei pojave prvi evetovi. ali je najbolje prvo kolo. Amerike ~iroko je rasprostranjena u m:nogim na ~im krajevima. odse6i glavu i vratiti je u zemlju zajedno sa sitnim korenjem. zelenih plodova. jos mlako se pafljivo pakuje da se ne izlomi i cuva na suvom mestu. u velebilja su evetovi pojedinac!ni.i godine. To moraju ZDati svi biljari. ko nema su~ruiou. sitne plodove modre boje u grozdovima. najc!e~ee po llaseljima. jer takvo li~ee ima manje lekovitih sastojaka.VELEBILJE ILl BElADONA 267 biljka poreklom i7. daje losu drogu i tesko sc moze prodati. moze ga su~iti u hladu (na tavanu) na velikoj promaji da se ~to pre osusi. Koren velebilja je vrlo mesnat. Lisee velebilja je neprijatnog. razgranat i ponekad tdak vge od 2 kg. Najbolje je osu~eno liSee odmah presovati i zapakovati u viSestruku Zilavu. da bi iduce godine bilo dovoljno debelo i sposobno za vadenje. jer list privlaC!i vlagu i brzo se kvari. tim biljka prestane evetati i poenu izbijati novi izdanei. Iskopavanje moze poc!eti . Zato se mora pafljivo bi-ati i prenositi u korpama. obodima ~uma i na nekim mestima gde se i velebilje javlja. Razlike izmedu ove dYe biljke su uglavnom ove: vinobojka ima grozdaste evasti s vrlo mnogo sitnih evetova bledozute boje i kad sazri. Najlekovitiji SLl vrSni lis/ovi. PAKOVANJE I CUVANJE List se bere eelog leta sve dok velebilje eveta. Na njima osim evetova ima i mladih. natruUh i mrtvih delova. Cim se lisce osuili. Treba brati same zdravo i mlado liSee zelene boje. nepromoeivu emu hartiju. Uredcno korenje mora se odmah suSiti u zagrejanoj susari . Odmah posle branja Igee treba osusiti u ~to tanjem sloju. Povadeno korenje treba o~ah ocistiti ad zemlje. BERBA. vee od druge polovine avgusta. vrlo velik. jer je atropin vrlo nepostojano organsko jedinjenje. odnese kuci i iseee na komade dugacke 20 em. mek. beJoZuckast. rupa i drugih o~teeenja.i krajem leta. Lisee velebi\ja je vrlo tanka i nezno. a plodovi su krupne madre pojedinac!ne bobice. onda' brzo gubi lekovitost. sunCanom i suvom vremenu. Najbolja droga se dobija branjem !ista oko podne po lepom. Korenje 5C vadi dok sneg ne zaveje. Korenje se odmah opere hladnom vodom. nagorkog i naljutog ukusa. Korenje se vadi u jesen. krupni i Ijubic!astt. List vinobojke nije dozvoljen u trgovac!kom velebilju. Glava i tanka korenje imaju manje alkaloida m smanjuju vrednost drogi. U novije vreme za industrijsku ekstrakciju atropina sve se vge traze vrhol'i grancica.

Ako se is· kopano korenje ostavi na gOmili. a time i lekovitu i trgovin· sku "rednost. a j mi smo odlazili na ta mesta i brali beladonu i u njoj nalazill velik procenat lekovitih sastojaka. Zato treba raciollaJno eksploatisati biljku: ne kopati rnlado bilje i na onirn mestirna gde ga malo ima.268 LECi!NJi! BIUi!M ill iznad peci do sooe. U nas sumari treba da razrnnozavaju j gaje ovu biljku. Od 3 kg sirovog dobija se oko 1 kg suvog korena. U apoteci se od velebilja izraduju razni galenski preparati. Farmaeeutska industrija svake go dine trali desetine vagona ove droge za ekstrakeiju hioseijamina. Preporuke. jer su njeni lekoviti sastojci nepostojani u vlalnoj drogi. jer niko nete da ga kupi. pa se zbog toga velebiJje ne sme upotrebJjavati u domacinstvu i ne sme ga biti u domacoj apoteei. Od velebilja smeju spravljati lekove sarno farmaeeuti u apotekama i industriji lekova. a ostali posle branja moraju dobra oprati ruke toplom vodom i sapunom. napomene i opomenel . Uopste. .or sekao surne i gde su bili veliki pozari za vreme rata. vla!n. Korenje velebilja je higroskopno (privlaci vlagu). ZASTITA I RAZMNOZAVANJE VELEBILJA U PRIRODI ProuCavajuci godinama beladonu po nasirn brdskim i planinskim sumama. Zato se na ove okoir!osti mora obratiti najveea pamja.i mora se uni§tiIti. zbog cega se mora dobro pakovati i cuvati na suvom mestu. i 1947. mi smo . Tako ce se na goJorn pozaristu za nekoliko godina imati prava plantala beJadone u prirodi. uplesrrivi se . beladonu treba sto pre osu§iti. Ovo su glavni razlozi zasto je na§a droga iz nekih krajeva bivala lo§a. glavu sa sitnirn kor enjern vratiti u zemlju. Deca i trudniee ne smeju brati velebilje.jmal.o zapakuje i cuva na vla7. a jo§ vi§e susne 1946. Pravilo je da na pofari§tirna irna najvise i najbolje beladone. Iz istib razloga beraci bilja ne treba da cuvaju velebilje kod kute.i velikih kolicina ve· lebilja nekoliko posleratnih godina. one brzo gubi alkaloide. Velebilje je vrlo valna lekovi·ta biljka. godine. dok na pozari§tima nije izrasla suma. nasli smo prave divlje plantale ove valne lekovite biljke. nego ga treba §to pre prodati. pre nego sto pocne vlalno i ki§ovito jesenje i zim· sko doba. zbog cega se u rnnogim zemljama (naroeito SAD) sve vise gaji.nom mestu. Debelo korenje se mora U2du! raspor. najvge na mestima' gde je okupat. mole se susiti i na SUDeu nanizano na kanap i obe§eno ispod strebe. iako se od davnina zna za nju. Prema tome. AIm je vreme toplo i suntano. jer ce od nje imati vecu korist nego od §umskog drveca. gJavu U2du! raseci 1Ia onoliko delova koliko na njoj ima pupoljaka i rasaditi na rastojanju od 50 em.iti da bi se §to pre osusilo.Cela bilj'ka je vrlo otrovna. sporo i nebatno su§i.

VERBENA. grubo dlakavi. Upotrebljava se i protiv groznice. isti eaj simi i za ispiranje i grgljanje u slucajevima upale usta . : VERBENA dnevno pre jela.IQ-/ " . uspravna i na gornjem delu razgranata.. VRBENA. sluzi i etarskog ulja. visoka 30-80 em. za obloge uzima se: 4 supene ka~ike sitno narezanc verb ene. duguljasti. VRBENA . Cveta od juna do oktobra. grla. taDina. dvousnati. Povecava mlecnost. DIVUA VRBENA. protiv nesanice i nervoze. Trajna iii jednogod l~nja zeljasta biljka. Stabljika je cetvorouglasta.500 m nadmorske VIS me. otoka i drugih oboIjenja. Uzima se po 1 ka~ika isitnjene droge. nadole okrenuti i na vrhu ~iljasti. 269 VERBENA. za lecenje jetre i mCi. jer sniZava visoku temperaturu. Listovi su naspramni. Cvetovi su sitni. pa se daje dojiljama po 3 caSe Verbenaceae . Upotrebljava se gornja polovina biljke u evetu (Verbenae herbal. . popari sa 200 g kljueale vode i posle 1 sata ocedi i pije 3 puta dnevno pre jela. bledoljubicas ti.(J/ . 1 kaSika lanenog i 1 ka~ika stucanog grckog se- . manje iii vi~e dubokodeljeni. . DlVUA VRBENA .Za spoljnu upatrebu. rana. gorke materije. sakupljeni u dugim klasovima na vrhu granciea. heterozid verbenozid. Raste svuda po zapu~tenim mestima i pored puteva do 1. LJUTOVNICA Verbena officinalis L.' . Sadrii neproucen al· kaloid. Narodni lek za jaeanje..

nani i maticnjaku. brstica. ze! ezenka. konju ~ ara. GORSKA METVICA. sporiSak. spe riS. VEREM·TRAVA . VEREMNJACA. spo l'i ~ . verbina. bosotica. vrbica . Pije se kao caj (10 g na 100 g kljucale vode) 3--4 puta dnevno. Upotrebljava se kao narodni lek slicno zalfiji. rede za lecenje rana. uglavnom za jacanje i umirivanje. vrbina. Sadrii vrlo malo etarskog ulja.270 LECENJE BIUEM mena. ocedi i mlako upoLrebi. popari se I litrom klju~ale vode. cvrstac. OstaJa narodna Imcna: bori~. TRAVA OD VEREMA. VEREM-TRAVA. U predelima s obc strane Drine ova biljka se mnogo ceni za lecenje »jada i cemera • • tuge. ostavi poklopljeno 4 sata. jer »od verema veceg jada nema«. MARULKA Calamintha ryfficinalis Moench - Labiatae Bere se !Bee iii vrhevi grancica biljke u cvetu (Calaminthae herbal i brzo susi da sacuva prirodnu boju i prijatan miris na maticnjak i nanu. trava ed dlaka. jer sluZi za destilaciju. zbeg kojeg se droga sve viSe sakuplja. nesanice. jezicar. »bola pod grudima«.

Diuretik. bodeci trpotec. Cveta celog leta. . KOTRLJAN. Upotreba. . tan ina 1. a ukusa slicnog mrkvi.oma jako deljeni i svaki vrh se zavr~ava o~trim k~pmm tmom. sikavcina. oko 0. brmec. skolab. bermelj. osobito po kame· njarima. skolobad. vekes. L1StoVI ERYN GIUM CAMPESTRE Rasprostranjenost. skulab. .Koren (E ryngi radix) iskopan u j esen iii ranD u proleee. V(. bela sikavica. Ima dugacak rizom. Koren je svojstvenog mirisa. . brmak. na pesku i sllvim poljanama.ljkama koje deluju diureloicno. Upotrebljava se i prot'iv velikog kaslja: caj (10 g na 200 g vode) zasladi se LOlu-sirupom i pije svakog sata po 1 kafena ka~icica. nalaze se na vrhovima grancica. su tvrdl.5-1%. bermez. Narouna imena: bela boca. bermec. valjavac. beTmak. Mladi izdanci u pro Ieee koriste sa kao salata i povrce . 271 VETROVALJ. kapinska trava. visoka do 70 cm. kolotrk.VETROVAU.Bodljikav korov sus nih mesta.ljikava biljka. Cvetovi su grupisani u glavicaste cvasti bele iii plavicaste bOJe. ali se kasnije oseea gorcina i ljutina. fi'rOgon .VETROVAC. Droga. ple~ec.~I STRIC Eryngium campestre L. Sastav. .12% etarskog ulja i mnogo seeera. . - Umbelliferae ViSegodgn)a ?od. VETROVAC. Daje se sam iii sa drugim bi..Saponozida 0. ovci cicak. vakas. be li tm.5%. . najcesce u obliku caja. KOTRlJAN . Zilavl . .

Sakupljeni su u klasaste evasti u pazuscima gornjih listova. Droga. (glatki sikavae) i dr. ruZiCasto-ljubi~asti. Stabljika je neZna. planum L. Rasprostranjenost. E. lim sumama. sve se one rnogu koristiti kao lekovite. po svet- Cela biljka brana u cvetu (Euphrasiae herba).l. Cvetovi su raznobojni: ervenkasti. Cveta od leta do jeseni. a gornji jajasti i nazubljeni. ostri badelj). VIDOVACA. ERYNGIUM MARITL\1UM VIDICAK. Vidae obuhvata viSe samostalnih vrsta. tamnozeleni. kapinika.20 em visoka. morski sikavae. Scrophulariaeeae Sibna jednogodisnja zeljasta bi ljka. (kapin. VIDAC. VIDOVCEVICA Euphrasia officina. . VIDOVA TRAVA. do 2.600 m.272 LECEN1l! BIlJEM Gotovo istog sastava d dej stva su i neke druge vrste istog roda koje rastu kod nas: Eryngium maritimum L. bledoruti iIi bell. donji su klinasti. Listovi su sedeci. prava i sarno u gornjem delu malo razgranata. Sve su to poluparazitske biljke. kemerak. Raste svuda po livadama.lis L. pored puteva. svega 10.

Bez rnirisa . Lekavita mast: 5 g alkohoiature od vidove 1irave i 2 kapi ulja od kamilice pomeSart». po obodu celi. . cak i za lecenje otnih bolesti (da se pojata oeni vid. Droga. 50/0 galotanina.JednogodiSnja sitna biljka. Listovi su sitni. Od pet do ~est puta dnevno staviti pomalo ove masti u svaku nozdrvu.Saponini. visoka 10-30 cm. Narodni lek: sma· njuje upalu i lutenje nosnica. Siljasti. Otrovna. Narodna lmena: vidica. oslenica. na uga· ru. - Primulaceae IzgJed blljke. blefarit. .Vidovcica oije dovoljno proucena. tija je stabljika na bazi po zemlji polegla pa se postepeno uspravlja. ostaviti celu noc i sutradan nos ispirati procedenim tajem. sa crnkastim tat· kama na nalitju. Iz pazuha Usta izbija po jedan sitan evet crvene boje. .Gorkog ukusa. Narodni lek. heterozid aukubozid i smolaste materije za koje se pretpastavlja da su gla'Vl1i lekoviti sast:>· jci droge. leti proliv. viea): 2 supene ka~ike droge popa· riti sa 200 g kljutale vade. dragonka. ka. VIDOVA TRAVICA. imaju 3-5 nerava. zornica. ~to moze imati kobnih .Nadzemni deo biljke u cvetu (Anaga/lidis herbal. VIOOVA TRAVICA.Raste kod nas svuda. poklopiti. Plod je okruglasta taura sa koje. . vidavita trava. malo tanina i drugih sastojaka. VIDICAK VIDOVCICA. proteolitski enzimi. Oko 0. kad sazri. gorke materije. upalu usta i zdrela i uop~te deluje kao i druge taninske droge. grizov. kraj puteva. vidoka ~arena. 1. . najvge po njivama. Sastav. preve· liko lutenje zeludatnog soka. konjunktivit. na dugackoj drki. Upotreba. plavu boju. Caj za ispiranje nasa (kija. VIDAC 273 Sastav. sa 5 g lano!ina j 15 g belog vazelina. 2. spada poklopaC'. prosti. Upotrebljava se i za letenje upala oka. jajoliki. ota· niea. .VlDOVClCA.150/0 etarskog ulja. naspramni. VIDAC Anagallis arvensis L. Svojstva. Rasprostranjenost. Upotreba. Cveta celoga leta.

skrika. PAPRAC. Ima kalijum-nitrata. vid. vidovka. Imroslep. CRKVINA. konje. - Polypodiaeeae Kitnjasta pap rat vlaZnih stena i pecina. Povodeei se za narodnim imenom . ova biljcica ima jo~ mnogo narodnih imena: abronek. Cvetovi su sitni. divji baselak. Ima i sluzi. krika. sumpora i kalcijum-oksalata. . ovce i ptice. MRTVA KOPRIVA Parietaria oficinalis L.O· sim vee spomenutih. visoka 10-40 em. DRENAK. Otrovna je za ribe. Na Zapadu se upotrebljava kao oarodni lek za le~enje astme.274 LECENJE BrUEM posledica. vidooka. za olak~a­ vanje isk~ljavanja sluzi i dr. visoka do 80 em. mi· sakinja. Narodna imena. abronka. krivi~ica. mokraenih puteva i uredivanje menstruaeije. VIJOSNICA. zelenkasti. VILlNE. vidova travac. nitrata i benzoeve kiseline. okaoee. . Ima gorkih i taninskih materija. vidovska trava. neobave~teo svet je upotrebljava za le~enje raznih oboljenja OCiju. kokosiji slijep. kumarina. rana (u obliku melema sa lanolinom i vazelinom). sluzi. zeoica. VODENA PAPRAT Adiantum capillus Veneris L. skupljeni u lop taste evasti. - U~ticaeeae Trajna zeljasta. zeleoika. PRILEP. o~iea. kurja cesnica. ~r­ VIDOV CICA vi~nik. ~to objasnjava upotrebu vijo~niee u narodnoj medicini za izbacivanje kamena iz mokracoe be~ike i za olaksavanje mokrenja. GOSPINE ILl VENERINE "LASI. Narodni lek za Jecenje organa za disanje. erljena vida. v. vrlo dlakava biljka.i die. gume. kurje oko. vanilina. vidoviea.

belotrn. os taviti pola sata i popiti u 3 doze pre jela u toku da na. koristi se i danas kao lek za uredivanje mens truacij e. Koren j e okamit . ima antibakterijska svojstva. vina (30 g na 1 litar vinal i ekstrakta daje se kao diuretik. Cve tna glaviea je crvenkasto·belicas ta. Kad sazri. koren kravljaka moze se davati kao dijetalna hrana dijabeticarima. leii na rozen od duguljastih ca~ icn ih Iis tova. VINOVA LOZA Vilis vinifera L. a u pLodovirna ernog groida Mltocijanskih je"njenja. raznih soli i drugill korlsnih sastojaka. Sastav_ . u precniku oko 12 em. dijaforetik. na preseku beo. - Vitaceae U eeloj biljci i vinu ·i ma tanina. VI NOVA !. Droga.QZA . Slicnog h em ijskog sastava i dejstva su srodne do mace biljke istog roda: Carlina acantilitolia All.U obliku caja (20 g na 1 Iitar vode). l anina. Narodna imena. alpina Jaeq. kompava. .protak. Spolja u obliku ka~iee stavlja se na cireve. narkoticnog mirisa. hranljiv je zbog inulina.Mr~avi. ta'ko da ogromna bodlji'kava rozeta 5 Ii ~ce m i glavicasta evas t leze na zemlji. debelih. corymbosa L. prostriljavica. Tri supene ka~ike popariti sa pola litra kljucale vode. i dr.ino sito ne ma stab ljike. ukusa koji podseca na koren kupusa: malo ljutne d ima svoj stven miris.ita svojstva vitamina P (flavonoidi) .Koren (Carinae radix) se vadi u jesen. voska.. ~to obja~­ n java vekovnu upotrebu ove stare kulturne biljke kao hemostatika. a ispod njih je rozeta od bodljikavih. Vinova loza ima izraz.iljkama iz iste farni'Ii'j e: Compositae). - Compositae Vil. KRAVUAK . sastoji se iz raznih terpena.. evo jo ~ i ovih imena: beli tm.Osim spomenutih. 275 VIUNO SITO. . s uvi pa~njaei u brdima i planinarna. . U gladnim godinama koren se jede.Etarsko ulje je smede boje. sjekavae. kao palae debeo. Brzo poplesnivi pa se mora naglo os u~ iti i p aZJjivo cuvati na suvom mestu. C. Upotreba. jakog. . KRALJEVAC. pupavae. koji se do kraja XIX veka upotrebljavao za bojadisanje. . zatim vinske i drugih kiseLIa . Po~to je . C. rane i za lecenje koznih bole sti u narodnoj medicini. peraslO deljenih. toniok i holagog. vretenas t. flavonoida i leukoantocijana. PUPAVA. oko 30 em dugackih. vulgaris L. mesnat. KRAVLJAK. U zrcli m plodovima ima mnogo glikoze. grubih Iistova.Sadrzi 1-2% etarskog ulja. Dugovecna zeljasta biljka. ostaje sarno »si t o« 'koje vetar nosi. Cveta eelog leta. . Protiv j akog odliva upotreblj ava se i tinktura iii ekstrakt: 100 g osusenog ¥1novog li~ca iseeka . Rasprostranjcnost. smole. U li~cu ima boje ne materije enozida.. . oko 20 0/ 0 inulina (rezervna hrana ·kao i u drugim b. C.. protiv preteranog i produienog mesecnog pranja i kad se desi da menstruaeija izostane: 60 g vinovog lista i po 20 g dimnjace i majorana se pome~a . Varijet et vinove loze bogat tarunima i bojama (u jesen erven list). okrugla.VILI NO SITO.i nulin levulozan. RESETKA Carlina acaulis L.

lavska noga. vinska [oza. plascek device Marije. kamilice i majkine du~ice. vinja loza. 3 supene ka~ike caja popariti sa pola litra kljucale vade.Bere se list u doba evetanja (Alchemillae foliumJ _ Sastav_ . . vinoloza. goveda trava. Vino. gospin pla~t. magle i kiSe kao divni sjajni biseri. Svrab stidmce (pruritis vulve). U slucaju da je pruritus pracen ekcemom. oporog i malo nagorkog ukusa. Na Iistovima virka dugo se zadrlavaju kapljice rose.Virak je mnogogodi ~nja zeljasta domaca biljka. jer groide je vrlo hranljivo . trs. najviSe po suvatima. capa oroslanova_ . viric. krga. . Svojstva. Droga_ . lako se vari i korisno deluje na organizam (vid. na dr~kama. pije se 3-4 ka~ike soka dnevno_ Istim sokom peru i oblafu upa/jene oei. Voce i povrce. - Rosaceae Opis biljke. Dobar adstringens i tonik. u eelini okruglasti. Vocni daniJ. ROSANICA. Cveta od maja do avgusta neug[ednim zuckasto-zelenim sitnim evetovima. »nakit i. zvizdenjak. drl i 8 dana uz cdce muckanj e i pije 5 puta dnevno po I ka~i ka pre jela_ Ista ova tinktura koristi i protiv hemoroida. ostaviti celu noc i sutradan piti umesto vode_ Narodna tmena. osobito erno.Bez mirisa.Ima 6---90/ 0 tanina (galnog i elagnog). Kamen u bubregll ~arod leci sokom koji euri (»suzi «) kad se u prolecc vinova [oza orezuje. Spolja se daje u obliku jakog caja (200 g na litar vade) za zapiranje u slucajevima krvavljenja iz materiee van vremena menstruacije. . ovoj sme~i dodati 10 g oinkoksida. .Osim spomenutih narodnih imena.Virak je tipicna taninska droga. Upotreba. Grozt1ane kllre se preporucuju protiv hron'icnog zatvora. . Caj protiv proliva: pome~a se po 25 g virka.500 m. c:apa lava. . osobito krvavog. navodimo i ova: verkuta. BISERAK Alchemilla vulgaris L.Dva grama vodenog ekstrakta virka. trave-ive. krupni. cokot. oboIjenja jetre i uop ~te za jacanje. visoke 10-40 em. upotrebljava se i protiv ka~lja i zatvora. VRKUTA. Daje se u obliku caja (10 g na 200 g vode) iii u formi ekstrakta (po 3 grama dva puta dnevno) protiv proliva. po obodu zupcasti i obrasli trepavicastim dlakama. dunjinog semena. Rasprostranjenost . Listovi su naizmenicni. gastrita. Narodna imena: vina [oza.pome~ati da se dobije lekovita mast i time mazati stidnicu. lekovitih vina. vinika. 10 g lanolina i 20 g vazelina .Raste svuda do 2. VIRAK.LECENJE B1UEM se i pre~ije sa pola litra 550f0-ne prepecenice. Sira (slatko vi no) u svetu se sve vi ~e ostavlja za zimu i pije kao neprevreo vocni sok. drago kamenje pastirica«. Podzemno stablo je razgranato i iz nj ega izbijaju nadzemne prave stabljike. Suvo groide je veoma hranljivo. sluzi u apotekama za eks trakeiju trava za izradu raznih tzv. 10 g vodenog ekstrakta rnZinog eveta. izmedu stena i drugde. izdeljeni na 7-11 pli~kih reznjeva.

dnevna doza) iii se sprenn kao povrce.Rosaceae Od zre[og ploda (Cerasi fructus) 'k i I> e led c 'r n e viSnje pTavi se vrlo ukusan i zdrav sok i sirup. VISIGAC. VUSKA SALATA . pravi se Sirupus cerasorum. - Compositae JednogodiSnja zeljasta biljka. . VISNJA Prunus cerasus L. Iz lukovica visibabe izdvojen je j stavljen u promet poslednjih godina srodan alkaloid n i val i n. REPUNJACA. U narodu se sveze ]gee stuca i stavlja na uboje i eireve. visoka do 1 m. 5-10% ~ e c era (uglavnom invertnog). Glavni alkaloid je g a I ant ami n. pomaiu izbacivanju kamena iz bubrega i mokracne be~ike i zaustavljaju proliv. Vitaminski vocni sokovt). mineral-nih soli. V1SNJA . limunove i Cilibarnel. Slieno fizostigminu deluje kao miotik i kao antagonist kurareu . BAPKA . Manje je otrovan od ezerina (fiziostigmina). pekmez. . Use men k a m a ima glikozida amigdalozida i enzima emulzina. U vi~njevirn peteljkama (Cerasi stipites) ima tanina i drugih sastojaka koji deluju diuretieno.[1lo ukusnog i svakodnevno upotrebljavanog vocnog soka koji osvezava prijatnim mirisom i ugodnim kiselim ukusom (vic!. vi tam ina itd. DREMUUKA Galanthus nivalis 1. DRlJEMAK. SKRBINKA Lapsana communis 1.. U obliku eaja (2 ka~ike suvog li ~ca na 300 g kljucale vode. - Amaryllidaceae Do 20 cm visoka trajna zeljasta biljka na~ih ~uma. Raste na ~umskim kreevinama i na pus torn zemljiStu. (dremovac. U novije vrerne sve se viSe gaji ki's ela viSnja za proi'ZVodnju v.e alkaloide derivate izohinolina. vino ·i dr. Kao sneg bell.'0 sterilnih rastvora za injekcije u ampulama od 1 ml za leeenje poliomielita i traumatienih o~tecenja nerava. Daje se u obliku hidrohlorida i hidrobromida. Cveta od maja do septembra. azotnih jedinjenja. zajedno s razbijenom ko~ticom d semenom. pog_ nuti cvetovi su prvi vesnici proleca. OGNJICINA.ZALATNICA.25. Leucojum aestivum L. 277 VISIBABA. Galanthus woronowii Los. DREMIDEDA. kunjavac).50 i 1". BAPKA. Daje se u obliku 0. U p[odovima viSnje i tre~nje ima slobodnih 0-2%) i vezanih organskih k i s eli n a Uabuene. . SISAVAC. U lukovicama ga ima oko 1%. . VISIPATKA. visibaba i neke druge biljke iz familije Amaryllidaceae sadrt. VLASKA SALATA. Od zrelog p[oda.V1SIBABA. drem. 0. Cvasti su svetlozute boje. Z\'once. Cvetovi se zatvaraju eim prode podne.

vodeni macic. z. breze i medvedeg groZda ·i troskota. . a mi imamo izvrsne taninske biljke (srcenjak. lista koprive. ali JOJ je evet zut.50f0 belancevina. - Iridaceae Trajna zeljasta barska biljka. U svezem stanju. divlja perunika. LECENJE BILJEM kao dijetalna hrana bolesnika od " I VLAS!<A SALATA VODENA PERUNIKA. BARSKA III lUTA PERUNIKA Iris pseudacorus L. izaziva grceve u trbuhu i povracanje. voeni ~ecer). visoka 60-110 em. zuti bozurak. a lekovitost im je veea i pouzdanija. vodeni krin. divlji lilijum.278 upotreb lj ava se za jace lucenje mokrace ~ecerne bolesti. Cl'eta od maja do jula. zuta lilija. Lici na peruniku. 2. ponekad i krvavo. za lecenje desni ~ zuba i u druge svrhe. Os tala narodna imena: vodeni bozur. Osu~en rizom se upotrebljava u sme~i sa nekim taninskim biljkama protiv krvavog mokrenja: pome~a se po 20 g rizoma vodene perunike. Sok sveze biljke izaziva draZenje sluzniee i kijanje.icini. oko 22% ugljenih hidrata (hidrolizom daju uglavnom fruktozu. Sadrzi do 200/0 tanina. 1. Vodenu peruniku treba izbegavati kao lek. Raste svuda po stajacim vodama. vodeni evijet. hrastova kora i dr. za jaeanje.uti vo- . Vodena perunika je olrovna. uzeta u vecoj koJ.7% ulja. jer je otrovna. glutamina. trava od srdobolje.Upotrebljava se i protiv proliva. kuva 15 minuta u 1 litru vode. arginina i holina. Ima debeo zut rizom oporog ukusa.) koje nisu ~kodljive.

bolje varenje hrane. - Compositae Dugovecna zeljasta biljka. za jacanje zeltica. vrlo tvrda. slobodnog voenog secera. ad ove · smese se uzme 2 supene kasike. vrlo lepi i upadljivi. 3.VODOPIJA. »Frankova cigura«. trave. Tri supene kasike ove mesavine uvece popariti sa pola litra kljucale vade. Rede se koristi nad· zemna biljka brana u evetu (Cichorii herba). pektina i dr. po 20 g korena vodopije i !ista hajducice i 10 g ocajnice. duguljasto-koplja· sti. . po pasnjacima i livadama. Ponegde se zapustena mesta izjutra plave od isevetale vodopije. Rasprostranjenost. a oni na stabljici su kraei. visoka do 1. Stabljika i Hstovi su pokriveni kratkim tvrdim dlakama. poklopi i sutradan odLije i nezasladeno pije izjutra pre dorucka i uvece pre vetere. . avo je . cvrst. Stabljika je prava. uvece popari sa 300 g kljucale vode. majkine dusiee i oraha. gorak 'k umarinski derivat vezan u biljci u obliku heterozida. i po JOg trave·ive i pitome nane.Cikorietol. lazni macinae. po obodima surna i drugde. . po obodu duboko i nejednako urezani. Cvetovi su svetloplavi. na os novj do polovJne obuhvata~u stabljiku. sarica. VODOPIJA. krinka. za pojaea· vanje apetita.i su u obliku rozete. krupni.viti celu noe i sutradan odlHi i piti nezasladeno umesto vode. razurnljivo je zas to kod oas u narodnoj rnedicini ciguru koriste dijabeticari. Za ciscenje zucnih puleva: po 40 g korena vodopije i maslacka. Spravlja se J pije kao pod 1. Cela biljka ima mlecnog soka. Za bolje varenje: po 25 g korena vodopije. a iznutra gotovo beo. . 1. u gornjem delu razgranata. Sastav. osobito mlada. 2. i u nasem organizmu) daje sarno levulozu (fl1Uk:tozu ill voeni secer). Hronicni kalar ze luca: po 20 g korena vodopije. ~ENETRGA . U po ran kalar creva i nemanje apetita: 50 g trave·ive. osta. i \ista hajducice.Koren (Cichorii radix) kopan u jesen kad je najdeblji i irna najviSe lekovitih sastojaka i "nulina (rezervna hrana). dodatak kafi i »sirotinjska ili ratna kata« je ispr· zen i samleven koren oplemeojene vodopije sa krupnim mesoatim korenom bogatim il'lulin. lENETRGA. Pos to je inulin polisaharid koji hidrolizom (dakle. CIKORIJA 279 deni Ijilj an. za obilnije lucenje rnokraee i zuci i dr. 15 g trave·ive i po 5 g anisa i moraca. Prizemru Iistov.ive. Upotreba. CIKORIJA Cichorium intybus L.ViSe se kol'isti u narodnoj nego u naucnoj rnedicini kao neotrovna gorka droga za lecenje organa za varenje.Cela biljka je gorka i vrlo cvrsta tako da se tesko kida i cupa. povodna peru· nika. maslacka i idirota. kao pod 1. manje delj eni. Koren joj je valjkasto-vretenast. Droga. najviSe pored staza i puteva. udnrleni u pojedinacne iIi udIlUzene evasti oko 3 em u promeru. Inulina i drugih derivata voenog seeera ima oko 25%. zut i Iilijum. pre svega. spolja tamne boje. zecja nrliea.Raste svuda kao kor~Y.5 m. Svojstva. svi su jezieasti.i viSa. poklopiti. ponekad . 4.om. . dugacki. Cveta obilno preko eelog leta.

endivija kreculja. je ba~tenska biljka koja se kod nas gaji u vge hortikulturnih odlika kao zeleno povrce i upotrebljavaju je kao salatu osobito u Slovenijoi. oko 23. modriea. Cichorium endivia L. zelteniea. RUNJAVA TRAVA Anchusa officinalis L. jer sve biljke iz familije glavoc!ika (Compositae). zutinica pi-toma. andivija. Narod je naziva ovim . indivija. VOLNJAK. VOLOVSKI JEZIK. osobe obolele od ~ecerne bolesti mogu koristiti sve biljke iz te porodiee kao dijetalnu hranu. zucaniea. Oplemenjena cikorija se u Evropi gaji od XVII veka. ~urlin. Narodna !mena: vgnjev regrad. cihora. divlja 10Cika. ~trpka. ~an· toga.280 LECENJE BIWEM sasvim opravdano. goliea. VOLUJAK. kudrava salata. vodoplav. umesto skroba kao rezervnu hranu imaju inulin. a njih ima vrlo mnogo. plavulja. zumenica. cihura-rezaniea. kairiput. Prema tome. PACJE GNJEZDO. suncevo cvece.imenom: and~bija. podroznik. konjska trava. jandreSiea. plavoevet. radic. - Boraginaceae VOLOVSKJ JEZIK . eilkorija. gologuza. vrtna zu· tenica. cigura. zutka.000 vrsta. cikora.

kaloida einoglos ina. Zbog toga je vranemil napu· ~ ten. konsolidina i konsolici na. lui. V R. Dugovecna zeljasta biljka koja kao razgranat zbun. a osobHo koren. svincenka. Neka d se upotrebljavao koren (Dentariae radix). vezu u kitiee i na j akoj prom aji. lovku s belim evetovima.M IL VRANILOVA TRAVA Origanum vulgare L. (zavratIriea. Fitoncidi«) i da su dobijeni dobri r ezultati dava· njem . 281 Grubo d lakava trajna zeljasta biljka koj a raste pored puteva i na ne. Cela biljka. obral1enom zem lj gtu .. Plumbagi n aceae MeClutim. vo~ij a) . !iiru pa ii i eks trakta upotrebljava se za l ak~e 1z1ueivanj e mokrace. VRANJENlKA. izaziva ervenilo i plikove. holina i alantoi na. VRANEMIL. oko 20 em dugacki. U obliku caja (5%). Ne t:eba ~~ati vra~.intravenskili inj ekeija za lecenj e furunkuloze (cireva) i akne.VRANEMI L. olovniea. Upotreb ljavaju se evet i list slieno po'recu. 1947. izaziva gaClenje. poglavlje . bagon (izolovan jo~ 1828) ima bakteriostaticna svoj stva (vid. Ostala narodna imena: vra· nemilj. ras te na kamenjaru u Primorju. vranjena. jer je preduzeea za otkup lekovltog bllJa ne pn· . povra· canje i druge znake trovanja. visok 30--1 20 em. Cvetovi su ljubi· Casti i udruZeni u grozdaste evasti. VRAN lLOVA TRAVA. ni aktivni sastojak bilj ke plum. S lienog sastava i dej stva je i Lycopsis arvensis L. vra nj emil. BLITVINA Plumbago europaea L. a danas r ebko nadzemni deo bilj.ke u eve· tu (Plumbaginis herbal. Cveta leti purpurnim ill plavim evetovima . ekspe· rimentalno je dokazano da glav. visoka 20--80 em. al. Ako se proguta. god. Ima kalijurn·Iri trata. . Arom ati cnog mi risa i ukusa. VRANI ENlKA. su ~e Labiatae Seku se vrhovi granCica u evetu . za znojenje i iska~ lj avanje. lip· ka.AJ~ E.

dobra misu. timola. vi· soke oko pola metra. rehogan. ernovrh. Cveta od jula do oktobra. pa kad iscve ta. crnovrska. jer ima 500/. susica. narocito u Crnoj Gori i Sandzaku. zabrta. s u ~ i . timola. erljena meta. Spada u grupu aromaticnih oporih. koji se osobito Zlm1 upotrebljava u obliku eaja protiv nazeba. U Botanit kom retl1iku navode se jos i ova narodna imena: babina duo bcica. dusica i sl. rigan. ernovr. crlJena metvka. cober. dobrovoljka. Po~to u stab lj ici vranilovke nema lekovitih sastoj aka. i jskim kolicinama za destilaciju e tarskog ulja i za izvoz. gorka meta. Etar sko ulje od vranilovke sadrii oko 500/. potrebno je da oitaooi znaju da se ova biljka u raznim nasim k rajevima razlicito naziva: divlji caj.iSljavac. U nas je ima svuda na neobra(!enom zem· Ij istu. gorkih neotrovnih droga koj e se u nas mnogo cene. Omi· ljena je u narodu kao caj i lek za jacanje. vrigan. U SandZaku i susednim VRAN"ILOVKA oblastima to je mesHmieno glavni narodni lek. dobra misel. Vranilovka je dugoveena zeljasta biljka sun· canih i suvih s trana. mir. Mes timieno se javlja u velikoj masi. obojene crvenkasto i obrasle dosta krupnim listovima. ksaberta. goeman. Vranilovka Ie znatno krupnij a i vi~a od majkine du ~ ice. zbog cega ima veorna izrazena antibakterijska svojstva. bolmet. sovre. dZodzan. mravlinjak. Na taj nacin se moze i objasniti ve- . prijatnog mirisa i 4zvanredno lepog izgleda. I sto tako se bere. Hemijski sastav i farmakodinamsko dejs tvo vr anilovke j e vrlo blisko i slicno majkinoj d u ~ici pa se na isti naCin moze upo trebiti. Cvetovi su na vrhu stab· Ijika udruieni u kompaktne okruglaste evasti.282 LECENI E BIUl!M maj u. bicastim cvastima. sovr. najbolj e je posle su ~enj a ru kom ski nu ti sve Ii ~ce q cvece i sarno to koristiti. za lecenje boles ti organa za varen je (osobito proliva) i disanje. Ima uspravne evrste drske. cuva i pakuj e kao i majkina du ~i ca . cela livada se oboji divnim tamnim lju. a spolja se upo trebljava prot iv raznih zapaljenja koze i sluznica. mravic ? (Vuk). mravinjac. majoran. maturan. Po ~ to se ponekad vranilovka trati u industr. Tamo vranilovku cesto nazivaju taj . bolja dusica. Etars ko ulje vranilovke je vrlo antiseptitno. Ukusa je oporog i gorkog. mravinac. to~ ta. origanj.i m etvica. zavrta.

inu.ao i druge silikatne droge. . Nazivaju je vranilovkom zato ~ to je do otkriea sintetskih boja upotreblj avana za crno boj enj e vune uz doda tak kara-boje (zelene galice) . beliCast. rastvon me~anjem 1 'plje s~aka 3 sata po 1 ka~jka. DlVLJA PROJA. grubo dlakavi. odozdo svetlije boje sa istaknutim nervima. iz njega izbija prava. Rizom je debeo. VRAPCIJE SEME. Plod je si·tan. duguljasti.I~tra mlake vode). ocedi i doda 5 g kalijum-nitrata. . Cveta od maja do jula. vrlo razgranata stabljJka. ostav. VRAPSEME. (30 g ~a p~la . - Boraginaceae Trajna zeljasta biljka. Cvetovi su sitni. Raste obilno svuda po ~umama. DIVlJA PROJA . gruba. VRAPCIJE PROSO Lithospermum officinale L. visoka do I m. i silikata. Zuckasto·belieasti i pojedinacni.Deluje diurelicno ]{. dodaju61 kap po kap pol a litra caja od cveta crnog sleza. Bilj'ka nije hemijski do~oljno istraiena. sjajan i vrlo tVI'd. pa se up?tre~ljava u narodnoj mcdicini protiv zapaJjenja i kamena i peska u bubreztma 1 ~o: kracnoj besici: 20 g semena i 30 g secera stuca se u prah u avan~. . . U zelenoj biljci ima crvene boje slicne alkan. 283 lrovna upotreba i ogromno poverenj e u lekovitu moe ove biljke u nekim na~ im krajevima. VRAPe IJE S EME. neupadJjivi. . evrsta.VRAPSEME. ListoVii su bez dr~ ke . VRAPSEME Ci~ tinama neobradenom i kamen>itom tlu i po obalama reka. 3 sa ta ·i pije oSvako jutro pre jela po 2 Case.IIi se 50 g gl'aneica u cvetu od vrapsemena: ~secka ·1 kuva 20 minuta u 1 litru vode.

obratic. Narodna lmeDa: abrata. jarabinje zelje. Cvetne glavice su zute. posle cega su se pojavili simptomi slieni besnilu (iivotinja 7. ra· ste obicno u veli-kom mnostvu. vrabcije seme. . Srecom danas je sve manje seoskog sveta u planiDi koji veruje da se povraticem moze sve vratiti: mladost. ribciCi.Ima arnorfne gorke materije tanacetina. kome se uglavDom pripisuje lekovitost. vrabseme. ali je vee i u malim dozarna opasan. pticje seme. vrapcje sjeme. tamnozeleni. Svojstva. proulja. biserka. zdravlje. l1inl1uvak.5 m_ Stabljika je prava. pored reka i p otoka i uopste po vlainim mestima.5% etarskag ulja i drugill manje vafnih supstancija. vrapcevina. rede vrhow stabljika sa cvastima (Tanaceti herbal. Ukusa je gorkog i neprijatnog. kao gorko sredstvo za jacanje.284 LECENII! BlUEM Ostala narodDa Imena: bilozrnac. skupljene 11 stitove na vrhovima stabljike. POVRATIC. Eta r s k 0 u 1 j e ima oko 70% tan ace to D a (isto sto i tujon u tuji). vratika. . Osabita su cesta travanja iena prilikam upatrebe vratica za izazivanje izastqle menstruacijc i za pabacaj. RasprostranjeDost. cesto dolazi do slabijih iii jacih trovanja. Upotreba povratiea u narodu vezana je za razna sujeverja. bujna. pticja trava. grlieek. prosti iii kitnjasto dvojno perasto deljeni. farmakodinamskog dejstva. zecje seme. Kod nas se vratic jos uvek cesto i raznovrsno upotrebljava kao Darodni lek za lecenje mnogih bolesti. Sastav. izgubljena sDaga itd. . Otud mu i ime pot ice. vratie. vratieelja. zatim smole. lzaziva konvulzije kao kamfor. najvise po lugovirna. da se na svakom karaku bore prativ upatrebe ave atravne biljke. gral1ene sarno cd cevastih cvetova. divlja proha. ticje zrno_ VRATIC. hoee da ujeda is!. a joil viSe 0 t r 0 v nos t biljke. U vreme cvetanja vratic siri syojstven ostar miris. jer je bilo cesLih trovanja. a najvise cvasti. do \. a pre svega zdravstvenim radnicima. .). Upotreba.Gde se vratic pojavi. bratie. mosak.Cvast bez drske (Tanaceti flos). Compositae Dugovecna. Listovi su krupni. 2:ivotinjama je davan intravenozno. Zato se skrece patnja sl'ima. Zbog nepoznavanja hemijskog sastava. ukradeni volovi. Cveta leLi. jarebinjak. doze i nacina upotrebe.apeni. sitne. . POVRATA Tanacetum vulgare L. slabo razgranata i cesto crvenkasta. povratic. Svi de lavi biljke su otravni. Droga. bozje oko. umanika. visoka do \. vrlo lepa zeljasta biljka. pticje proso. konopljika. crvinjek.Vratic se u mnogim zemljarna upoVRATIC trebljava protiv crevnih parazita (oksiure).

Sadrle tanina. gola. Raste po moevarama. VUCJA STOPA Aristolochia clematitis L. Listovi su duguljasti. VRBICA Lythrum salicaria L. eesto kao zilav smrdljov korov koji se vrlo te~ko iskorenjuje. skupljen1 po 3-8 u pr~lj enovima listova. Listovi su na dnu srcasto useeeni. 285 VRBICICA. drenak. - Lythraceae Do 180 em visoka zelj asta trajna biljka. zelello-zuckasta. Stabljika je uspravna. Stabljika je razgranata. prema vrhu suzen i. eibrije. Plod je zelena CRura ablika i velieine araha. potoeni klasic. .Raste svuda. sitni. kao i druge opore i sluzne droge. na osnovi sreasti. Rasprostranjenost. VUCJA JABUCICA . Cvetovi su zuckasti. DESNO: CVET ~Hja sti.ja koje povoljno deluju protiv raznih upala koze i' sluzniee. sedec i. VUCJA JABUCICA. .. Najvge je ima na vlainim mestima. potocnjak. KOKOTINJA. ruia. - Aristolochiaceae Trajna zeljasta biljka. pektina i drugih mater. karotenoida.VRBICICA . Cveta od maja do jula. nerazgranata. Cvetovi su erveni i okuplj eni oko vr~nog dela stab lji ke i ogranaka. visoka do 80 em. erljena iva. Ostala narodna Imena: vrenica. VRBICA . . a na vrhu LEvo: \f\JCJA JABUCICA. Upotrebljavaju se vrhovi sa evecem (Salicariae summitas).

j lek.Dugacke v r pee 1-2 em siroke i do 1 mm debele. Savija se i tesko kida. etarsko ulje.. gorak sastojak. vucja jabucica je uspesno upotrebljavana tako da je nazivana »na· rodni jod«: 100. najpre zelena. cireva i slicnih boles ti coveka i jos vise domaCih zivotinj a. Droga. izomer eskulina. divlja jabuka. a zatim je stave na kozu. Rede se upotrebljava za lecenj e upornih ekeema. Ulazi u sastav Emplastrum Mezerei cantharidatum. Upotreba. rufieasti mirisni evetovi. skrob . sa pravim grancicama poredanim kao pruee iii metliea. koja deluje drasticno.U januaru i\<i februaru. s ovom drogom . jer suva kora izaziva neizdrlljivo peekanj e u grlu. izaziva kijanje i mehurove slicne kantaridinu. Najcesce potope svefu koru u sirce. vutja noga. vucja jabuka. pre nego sto se pojavi evet. MASLINICA. jer je jako savitlj'. pre Iistanja.eel a biljka je gorkog. zeeja aubeniea. Druga narodna !mena: volk. tako da je danas skoro potpuno napus tena. vrlo glatka i svilasto sjajna. koznih bolesti. .·ni caj ili tinktura (20 g na 100 delova jake rakije) za ispi· ranje i obloge.va. Ijute d gorke smole me z erei n a. Nema mirisa. jabutnjak. izomer eskuletina. zoma et herbal. . . a pogotovo za vreme ratova. na vrhovima grancica javljaju se divn'. Sakuplja se u jesen i ~ to brle osusi. tackasto i prugasto garana prisutnim Iisajevima. Upotrebljavaju je i kao unutrasnj. erveno-mrka iIi ruto-mrka. neotrovnog glikozida dafnina . Thymelaeaceae Vucja oputa je trajna biljka.Narodni lek za lecenj e rana. a zrenjem poerveni kao skerlet. kur· jacka jabucica. posekotina. Raste po vlainim i mraCruim sumama. AJDUCKA OPUTA. . Sastav. jabucina. smola. Ima jos i zute boje. . Upotreba vucje jabuciee za u rec:!ivanje menstruacije je opasna. ~ eeer i drugi sastojci. tanin. VUCJA OPUTA. VUCJA LIKA. I u miru . posta se prethodno savije u snopiee. Pri susenju treba biti oprezan. LIKOVAC Daphne mezereum L.286 LECENJE BlUEM Svojstva. ali je u tom obliku droga jos opasnija. tim vreme dopusti. Vee u februaru. Zelenu biljku stavljaju u postelju da odgoni buve i druge insekte. u loga. Spolja je kora glatka. Plod je jednosemena jajasta bobica. To je anhidrid mezerinske kiseline.t (aristolohija kiselina). odvratnog ukusa i vrlo neprijatnog rrtirisa. guli se kora i susi. kao sreds tvo za izazi\dnje pobacaja itd. hidrolizuje se na glikozu i dafnetin. Listovi su uski i ovaln1. Upotreba. jablcina. . tako da je i Covek i zivotinja izbegavaju. jer je biljka otrovna. jabolcina. a iznutra je ruekasta.kans (izaziva plikove). . Droga. Protkana je dugackim i vrlo j a kim v I a k n i m a. zeceva lubenica. Vucja oputa je vezi.Alkaloid aristolohi. Narodni lek protiv reumatizma. zbog cega je koru gotovo nemoguce prelomiti. Berba. Kad se duie ZvaCe. rute boje. paketiCe i veze sarnom korom kao povesmo kudelje. grmie visok do I m . Uopste. Sastav.Rizom. pali i pece oizazivajuCi opasne p I i k 0 v e.U drogi ima oko 8% zelenkaste. rec:!e eela biljka iii sarno jabucica (Aristolochiae rhi. drZe oko pola sa ta.

. Narodna imena. liCica. Da bi sprecili i ublafili delovanje. zuti jeremicak. Opomena! . plodove su upotrebljavali uvaljane u bra~no. aida bi planinci mogli njenu koru prodati ako se zatrazi. divlja lavorika. 2:ivotinje ne jedu vucju oputu. Zabele!eno je nekoliko slueajeva trovanja plodovirna i kororn vueje opute. plodovi od Daphne gnidiwn slufili su Grcirna kao drastiean purgans. =~. u~a­ tak) i dr. evo jo~ nekoliko narodnih irn~na: ajducka lika. . li~ac.Ponekad se u falsifikovanoro biberu naide na plodove vucje opute.Osirn navedenih. likovina. gat1enje i povracanje. zelenika. 287 treba biti vrlo ' oprezan i treba proueiti njenu upotrebu u na~oj narodnoj rnecticini. Na kozi izaziva vrlo jako crvenilo. (vucje uho. VUCIA OPUTA . serne od groMa i rned i tako davali bolesnicirna. ljubcac vazdazelen. Neke farmakopeje ne propisuju koru od Daphne mezereum. Daphne laureola L. Sve su one otrovne j vezikanlne.. meeja lika. bol. Koru guliti u rukavicarna. . . vazdazelena rnasl~nica. Cocca Gnidiae. nego koru ad srodnih i vrlo slicnih vrsta: Daphne gnidium L.VUCIA LlKA. veliki. lovorCica. posle rada ruke dobro oprati toplom vodom i sapunom. zmij. zimzeleni likovac. a posle dufeg drzanja i gnojno zapaljenje .Ne upotrebljavajte vueju oputu za lek ni spolja ni iznu· tra! Ovde je spolllenuta da bi se citaoci upoznali s njenom velikom otrovno~cu. u veeoj dozi upalu zeluca i creva.ina trava. licac. vutji rep.. Interno uzeta izazi·v a opekotJine u zelucu. ~maslinica). bes. rnehurove.

U nasoj narodnoj medieini. . oslaviti 5-6 sati i proeediti.Svuda po rovovima. a s rednji " gornji su sedcci i duguljas ti. guma. Proliv proliva: po 50 g gaveza i dunjinog semena i 20 g nane pornesati i popari li sa pola litra kljucale vade. Koren je snaian. mesnat. 2. spolja ern a iZl1utra belicast. a osusen roznate konzisteneije. ostaviti 8-10 sati i taka dobij enu sluzastu teenost popiti u 3 obroka posle jela. sakupljcni u povijenim evastima u pazuhu gornjih lis tova. glikoa lkaloid konsolidin (0. cireva. ~uplja. . . socna. 3. Lis tovi su pod prstima grubi o d mnostva krupnih dlaka. sluzavog i poma lo oporog ukusa. smola. Upotrcha. Sastav. aspar31gin (1-3%). donj i su clipti cni i na kra lkoj drsei. Svojstvenog rnirisa. kuvati 20 minuta. etarsko ul je. Iz korena izbija uspravna.G GA VEZ. tanin (5-6%). Rasprostranjenost. uboja. 1. ostruZc. starih i gnojavih rana i sl. Cvclo vi su ljubicas ti iIi ruzieasti. Cveta u prolece. Za ispiranje i obloge: 100 g gaveza popariti 1 litrom kljucale vade. nmogo slu zi. Pluclli caj: po 50 g gaveza i bamij e popariti sa 400 g kljucale vade. zvonastJi. visoka do 1 m. Opere sc. dlakava.002%). gavez pomaze rast i razmnozavanje celija i obnavljanje tkiva. . poklopi ti i posle 8-10 sati acediti i popi Ii urnes to vade. Droga.je se slieno bclom slezu za lakse ~skasljavanje i lecenje upale usne supljine. pa sc lako m a ze objasniti vekovna u-potreba u narodnoj medicini za lecenje p reloma kostiju.007%). secer i ipurinsk i derivat alan/oin (0. najbolje sirupo-m ill zeleom ad dunja. eRNI GAVEZ. . SiTOV karen je soean.Tipicna sluzna i donekle taninska droga. izrere u komade oct 2 em duzine i ~to pre osusi na suneu da ne poplesniV'i. razgranata stab ljika. moze se zasladiti. Boraginaceae Trajna zeljasta biljka.70/0).000 m nadmor ske visine.Otrovan a lkaloi d simfi/o-cinoglosi n (svega 0. VELIKI GA VEZ S ymphytwn officilwle L. debeo.Koren (Symphy /i ill CO/'lSo/idae radix) izvaden u jesen iii u prolcce eim biljka por ne lis lati. ZahvaljujuCi prisustvu alantoina. U obliku sirupa da. pored reka ·i po vlaznim Iivadama i iznad 1.

GVAJAK. 289 umesto vode upotrebljava se mleko u kome se svef stuean koren gao veza dugo kuva do gustine f itke ka!~ice. OstaIa narodna lmena: velika so- dula. U drogi ima 5 a p 0 n 0 Z ida. VUCJA NOGA.-DRVO. konjski rep. kilnjak. a najvise u korL Pos to je saponozid glavni lekoviti 'sas tojak. malo etarskog ulj a. GAGRICA. d Guajacum sanctum L. U narodnoj medicini se biljka u evetu upotrebljava za lecenje tahikar· ddje i drugih slabosti srca. dijaforetik. trebalo bi za lei< upotrebljavati koru. popariti 1 litrom kljucale vode. / . pa se to stav> na platno i oblafe prelom kosti. skup. 1ma gorku materiju Iikopin. vise u belici nego u jedraeu. .Zygophyllaeeae. GAGAMIJA. . zbog Ce· ga se upotrebljava kao adstringens i tonik. U homeopatiji se upotrebljava u iste svr· he. erni koren . - Lab iatae Trajna zeljasta biljka. CASNO DRVO Gvajakovo drvo i smola (Guajaci lignum et resina) dobijaju se cd Gua· jacum offici'1ale L. GAGAMIJA . GVAJAK.. visoka do 1 m. sudorifik. GVAJAK. GAGALICA. beli 5 ervenim pegama. GVAJAK·DRVO . a nc clrvo. vanilina i dr. . SVETO DRVO. tJvQl1aestopalal!nog creva: 50 g gaveza. cesto u zajednici s jcdom i beladonom. plju~c. GAGALlCA.GAGAMIIA. Cvetovi su sitni. poklopiti i posle 6 sati oeediti i u toku dana piti umesto vode. U vecoj doti deluje kao purgans. opasica. voluj jezieae. a belika svega 2-3'10 5 mol e (Resina Guajaci). svatovci. Ijeni u pr~ ljenove u pazuhu Iistova. preko 10ga se stave zgodno nacinjene da§ciee i cvrsto poveze. malo etarskog u{ja i tan ina. DIVONANE Lycopus europaeus 1. Jedrae ima oko 22'/0. VUCJA STAPKA. Gvajakovo drvo jc di-uretik. Raste po moevarama. Ima jos i gume. vrani gavez. dunjinog i la· nenog semen a . i kao i druge sa· ponozidne droge sredstvo za popravljanje prometa ma ~e rija u obtiku caja (Species lignorum). 4. i po 20 g slatkog korena i lista hajduciee pome~ati. Cir zelllca I.

alkaloid nepoznate graae. gde se i gaji zbog velike upotrebe u medicini . lENJ-SENJ. antrahinonskih (3'10) i saponinskih jedinjenja. malo mesnata ko~tunica sa 1-3 semenke. PANAKS. amorfna. smole. nadrafuje centar za elisanje i snizava krvrn pritisak. Kini i drugim zemljama na Dalekom istoku. '- Caesalpinoiaceae Do 40 ru visoko drvo s perasto deljenim mcem. panaksozid A i B. Rasprostranjenost. Potpuno rnlaeli listovi brani u trenutku otvaranja sadrle oko 1'10 alkaloida triakantina i do 400 mg'lo vitamina C.05"10 etarskog ulja. a i\ e n = koren. CRVENI GLOG Crataegus oxyacantha L. U mahunama irna flavonslcih. Plod je okruglasto-duguljasta cr· vena. slieno reumu i kru~ini. vrlo razgranat i otporan grm iii nisko drvo. »f e n . na kineskom zen znaei eovek. .5 e n «. J apanu i svim zemljama pod utieajem kineske medieinske kulture vekovima ·se upotrebljava kao lek za sve. koja raste u Mandluriji. Upotreba. CvetoVii su beli. krupnim trnjem i do 40 em dugaekim rnahunama. Pan a k s . do 0. TRNOVEC Gleditschia triacantha L. GLOG. .Araliaeeae.Mahune deluju protiv hrorucnog zatvora. Cesto se saeli kao ziva ograda. a Ginseng iii.sap 0 n 0 z i d. reae malo ruZieasti. Panacea znaOi lek prot-iv svih bolesti.U evropskoj medioini poeinje se upotrebljavati. i dr. Istiee se mno~tvom pra~nika crvene boje. Hemijski sastav droge jo~ nije dovoljno poznat i ni jedan naaeni sastojak ne moze da objasni farmakodinamska svojstva droge. Daje se za leeenje eira zeluea i dvanaestopalacnog ercva. Osu~en GLEDACUA. koren koji liCi na eoveka (kao u nas ~to se verovalo za eudotvornu mandragoru iii alraunu). Listovi su podeljeni u 3-5 reznjeva i po obodu testerasti. U Kini. fitosteroli. Cveta u maju. saharoza. GLEDIC. kako se neis pravno kaze. rota supstancija rasSastav_ tvorljiva u voeli J alkoholu. GINZENGOV KOREN. i suvim mestima. Seme ima do 400/ 0 poliuronskih derivata koji mogu zarneniti uvoznu arapsku gumu i tragantu. sluzi. kamenitim . sakupljeni u mirisne cvasti slicne ~titu. Triakal1tin deluje spazmolitieno na glatku muskulaturu. a i skupo se prodaje kao eudotvoran lek. - Rosaceae Trnovit. Bl i B. Koreji.290 LECENJE BILJEM GINSENG. pravilno graaeni. vitamini C. dakle. SVELIJEK koren biljke Panax ginseng Meyer . Raste svuda. GLEDIC. osobito po ogoljenim. 3-4 m visoko.

gu~enja (za· duhe) . et fru ctus). . kao pod 2. limunske. odoljena i maticltjaka. trnka. glo. Zbog 10ga se posle 5-7 dana moraju tiniti pauze od 2-3 dana. glah. rna· slinovog lis ta. . pasji trn. Upotreba. Napomena! . Moze se upotrebiti i taj: 1 supena kasika eyeta gloga na 1 ca~ u kljutale 'Vode . CRVENl GLOO 291 Gajenje 1 berba. Narodna lmena: beli glog. Od ove sme~e spravi se caj i pije kao caj pod 2. cobanciea.Osu~en evet se mora ~llva ti dobro zapakovan. trimetiIamina i drugih alkiIamina. a druga polovina jo~ u pupoljku. kao srtani sedativ.DuZom svakodnevnom upotrebom glog moze izazvati ne· podnosljivost i trovanje. Cvast.U evetu i Iistu ima flavonskih i antocijanskih heterozida. Arterios kleroza i visok pritisak: po 25 g cveta gloga. rastaviea i imele. Nekim osobama pomaZe ovaj t aj: po 20 g eveta gloga i kamiliee. medvedova hr usica. Smanjel10st srcanog rada (dekompenzacija srea): po 50 g cveta i lista gloga i Lista matitnjaka pome~ati i praviti taj : 2 supene kasike ove smese popari se sa 300 g kljutale vode. a u kori al· kaloida bliskih berberinu. vinske i drugih kiselina. 2. bijeli trn. aH su manjc ispitane. drugi. guan ina. Za umirivanje: po 25 g glogovog eveta.Bere se mlad list i su~i kao i evet. glogovka . evasti s meem i zreo plod (Crataegi tlos. Beru se eele evasti po suvom i suntanom vremenu. . Kod nas tek u novije vrerne sve vi~e upotrebljavaju lekove od gloga. bijela drata. belog luka. raznih uzbudenja. Nepravilrzost u ritmu srcarzih otkucaja (aritmija): uzima se 3-5 puta dnevno pre jela na koeku seeera po 15 kapi tink· ture (20 g na 100 g alkohola) od eveta i lista iIi 5 kapi tinkture (20 g na 100 g alkohola) od zdroblj enih gloginja. Prijatan miris svclih evetova su~enj em se izgubi.U nekim zemlj ama gaji se kao fiva ograda. ~ecera. . da se ne izlome. ostri tm. izoamiIamina. list. tiolin a. triterpenoida. aromat· skih aminokiselina. osobHo srt ani i nervni bolesnici. folium Sastav.Glogov evet i list se od pre pola veka na Zapadu koriste kao blag lek za umirivanj e. saponozida. osobe u k1imakterijumu i . hmelja. poklopi i posle 2 sata odlije i popij e u toku dana pre jela. kao pod 2. 3. 4. glogie. imele . Droga. Razumljivo je da bolesnik mora biti pod stalnom kontrolom lekara. Cve· tovi se bem kad je u evasti polovina evetova otvorena. sitosterola. protv nesaniee.i belog luka. adenina i drugih purinskiih denivata. paflj ivo u korpama prenose i u ~to tanj em sloju na promaji u hladu su ~ bez prevrtanja. aeetiiholina.GLOG. posle dYa sata se odliije i pij e u dYe doze pre jela. tanina i drugih sastojaka. za snizavanje krvnog pritiska (siri krvne sudove). . Druge vrste gloga koj e ras tu u Jugoslaviji i maju slitan sastav i dej· stvo. Nekih godina se traZe velike kolioine glogovog eveta i lista za izvoz. Smanjuje tonus i pokrete materiee i ereva.cie.U gloginja· rna ima masnog ulja. Kod nas je najrasprostranjeniji beli g/og (Cra· . . . l.Plodovi se b eru kad sazru.

GLUVA SMREKA. neprijatnog (otud »smrdljiva brina«). azarolus L. poredani u eetiri reda. Negde se i gaji po par· kovima i drugde. binae summitas). Sabinu . e. 10ptasti. hrapa. imaju 1-3 sitna. pitomi glog).). va zrna 3-4 mm velika. tamnoplavi ili ernkasti. (erTli glog). K.5 do 5 mm dugi.292 laegus monogYl1a Jacq. ponekad otverena usled trljanja. GLUSAe G ran e i e e su valjkaste. vrlo gusto i zbijeno razgranato. Eta r s k 0 g u 1 j a u liseu ima 2-5% a · u plodovima mnogo viSe. skog. prilegli jedan na drugog uz grancicu kao crepovi po krovu. SOMINA Juniperus sabina L. a ukusa gorkog i ljutog. Grn! iii malo drvo. potpuno pokrivene tamnozelenim li· stieima. Cvet i list ovog gloga se kod nas najeeUe be ru i prodaju pod imenom ervenog gloga. okruglo·duguljasta. posuti be· lieastom vostanom prevlakom. Plodovi su pojedinalfui. visoko 2-6 m. terpentin. Kod nas rastu i ove vrste: eralaegus nigra W. ima pepeljastu koru koja se vrlo lako odlup1juje. (garcaroJa. Zastareo. Li s tic i su sitni. ovalno·rombieni. pa na sever i istok do u subalpijsko podrueje. svega 1. Upotreb1javaju se osuseni v r· h 0 v i najm1adih g ran e i e a (Sa. u sve~em stanju vrlo savitljive. K. Upotreba. danas go· tovo potpuno napusten lek. noseei ponekad evetove j p 1 0 d 0 v e. silja. Na lednoj strani lista vidi se velika oleo-rezinozna ~lezda. s mol e i gorke mater-ije. mekim mesom. piramidalno. penlagyna W. Saddi jos i Secera. opkoljena ro· tim . ste. M i r i s a je jakog. (erni glog) i C. tan ina. na vrhu zasiljeni. Kod nas jc rasprostraniena po sumam a primorskog krsa sve do mora. u preeniku najviSe 5 mm. naearole. naspramni . u Oi jem se plodu LECENJE BIUEM nalazi sarno jedna semenka. galne kiseline. GLUSAC. 1azaro1. - Cupressineae Raste po bregovima Srednje i Juzne Evrope. Sastav.

mestimicno u znatnoj kolicini. smri c·glu~ac. glavieastim.Vecina farmakopeja trati nadzemni deo biljke u cvetu. Spolja se ponegde daje kao melem protiv koznih bolesti. bradavica i sl. smrdelika. ~ to je najcelishodnije. Iz krupnog. kao emenagog. na severnom Kavkazu i jugozapadnom Sibiru. . Domace livotinje je ne jedu. viSeglavog. jer su najbolji preparati izradeni od svezeg gorocveta. Ranunculaceae Gorocvet je 5 t e p 5 k a b i I j k a. varunac. Po jedan cvet se nalazi na vrhu stab ljike. rano u proleee razviju se mnogobrojne cupavo obrasle stabljike. plitkim. . kao zlato lutim cvetovima na vrhovima stabljicica pravi su ukras naSih ogolicenih predela. medicinL Daju je . Ponegde se upotrebljavaju same podzemni delovi gorocveta ili cela biljka u cvetu zajedno sa rizomom i korenjem. a manj. abortiv. Na kOli izaziva plikove. jagodna s~mina. dok je jedan precvetao. na Fruskoj gori. glu~ak. kamenilim brezuljcima i padinama. Cela biljka j e jake zelene boje. odnosno. suvim. Najvge ga ima u Ukrajini. Raste po zemljama oko Crnog mora. koji je na donjoj s trani obrastao mnogobrojnim. kad su nasi suvi pa~njaci jos goli .i broj ih je bez cveta. Zabelezeni su smrtni slucajevi usled trovanja sabinom. Ne~to st! vge upo trebljava u veterinarskoj medicin. ljutog i neprijatnog uk usa. mrkog rizoma gorocveta. smrd· Ijiva brina. mr~avim. drugi je u cvetu. Ima strukova sa vge cvetova. tako da se moZe eksploatisa-ti i gajiti. na Krimu. Ostala narodna Imena: blazeno drevce. kad se osusi (droga) postaje sivkasta. koju jo~ uvek mnoge zene upotrebljavaju za izazivanje pobacaja. kao em e nag 0 g. Rano u prolece. Gorocvet raste kao otrovan korov po suncanim. gluhi smrc. crnim. Cesto po stotinu strukova u busenu. U1je j e najotrovnije. tako. Bila je sas· tavni deo mnogih starnl lekova. zenska klekovina. U homeopatskoj medicini se upotrebljava samo sveza biljka u cvetu.GOROCVET 293 je vredelo spomenuti vge kao domaeu opasnu i 0 t r 0 v n u b i I j k u. Berba. kao. GOROCVET Adonis vernalis L. Kao abortiv surnnjiva je i opasna. po brdima oko Timoka " na dru~ m mestima. gluvi smric. Gorocvet je jedan od prvih vesnika proleCa. smrdelj ika. Stoka ga ne pase. I pored svih mera u pogledu branja. gorkog. stomahik i diuretik. Ccla biljka je otrovna. Otud se u drogi uvek nalazi ·i plodova. Ima ga u jugoistocnoj i Srednjoj Evropi. Iznutra j o~ same u homeopatsko. vretenastim. Neke stab ljike su sa cvetom. Naj vge ga ima na deliblatskom pesku. ali pri tom treba biti vrlo oprczan . zeleni bokori gorocveta 5 divnim. savina. razmnozavati. Kod nas ima gorocveta u severoistocnim delovima drfave. odakle se mestimicno ra~irio i na Zapad. krupnim. peskovitim zemlji~tima obraslim travom iii izmedu grmlja i po retkim ~umama. zilicastim korenjem. i svi drugi ljutici. tlostalom.

Odreru se stabljieiee u evetu i ~to bne su~e vezane koneem u male kite. koji su oa vrnu nazubljeni. Lis t 0 v i su vrlo sitni i gotovo i g lie a s t i.je heterozida. bez dr~ke. izomer konvalatoksozida. pri vrhu dlakava ~ nije ~uplja (Adonis aestivalis i A. donekle obavi· jaju stabljiku i perasto su izdeljeni na tn iii vi~e duguljastih. za· tim titrovati i. i u ti i glaviCasti.Ima mnogo delova sitnog iglieastog H~ca. Plodovi su slieni dudinji. . b) c i· . Sastav. duguljasti. Naroeito se istieu zuti delovi eveta. KnIDji:ni IistiCi su goli. 1llanje je lekovita. Semenice su zelene i slol. Na vrlm stabljike se mIni po jedan cvet. a u prvoklasnoj drogi nimalo. i ukoHko su stariji. plesnive droge i emih Ii· stiea sa baze. Ne sme imati supljih stabljika (druge vrste gorocveta). Siljasti i mnognbrojni (15-18). Cvetov i su vrlo krupni (3':. Droga. LECENIE BILIEM euvanj a i izrade lekova od gorocveta. Cuvanje. plodova zrelih koji se drobe i raspadaju sme biti vrlo malo.r. S tab I j i k a je do 30 em dugaeka i 2-5 mm debela. Ima pet jaja· stili. da bi se ~to vge jzbeglo razlag·. crnih Hstica koji potieu sa baza stabljike.Drogu treba hermetiCki zaPLOO GOROeVET/\ pakovati u malim neprovidnim sudo vima i euvam na mracnom i hladnom mestu naJ' vge godinu dana. drvenastih stabljika. pogotovu ove iz porodice Ijutica. . ne sme biri stabljJka bez Ii~ca. uzduf naborana. Goroevet bi trebalo odmah posle berbe stabilizovati i brzo osusiti.ene u dndinju. utoHko su krupniji i drobniji. gola. mrkih. do 7 em u preCniltu) . Naj· bolj e bi hil o titrovanu i potpuno osu~enu drogu euvati u zatopljenim am· pulama ad 5 do 10 g 5 nekim indiferentnim gasom (azotom. Ne sme biti plodova. postupiti kao sa digitalisom. . . Listovi su goli m slabo dla· kavi. kao uostalom. droga vrlo brzo gubi lekovi· tost. CaSica je spolja dlakava. plemenitim gao sovima ili C02) kao list digitalisa. a naroeito saponozidne droge. Rezana droga. Na dno suda treba staviti malo sveze peeenog kreea. "ge od polovine stabljika imaju evetove. uop~te. g}jastih Iistiea. autumnalis).Ima dva kardiotoniena heterozida: a) ado nit 0 k s 0 z i d. U drogi se dozvoljava 8% stabljika s pladovima. U k usa je gorkog i ljutog. i mnoge druge hetero1lidne. jer eim biljka preeveta i zametne plodove.Dobra i sveza droga poznaje se po ovim znacima: boja je jednoliko zelenosiva. Siljastih liski eelog ruba. hidrolizuje se na strofantidin i rarnnozu.294 su~eni a . Prilikom branja treba paziti da bude sto manje plodova. evetovi su saeuvali svoju kao zlato rutu boju. siva.

i spHane. fitosterola i masti. titrevati. zecji mak. akon4tne kiseline. a jo~ bolje. a negde i potpu no zasticen. kao digitalis. Z~tlta . goroevet je na mnogo mesta delimicno.Adonis aestivalis L. On je prvi zabelezio sLicnost digitalisu. gorocvet.Adonis potice od imena lepog grckog boga Adonisa. zuta sasa. gu~nica.Goroevet je otrovan.Zbog nagle i neracionalne posleratne eksploataelje gr ocvet je mestimicno proreden. a po Sevalijeu slicno primorskom luku (diuretik). zecji mak. evet im je sitan i c r v e n kio vatra.j ungten (cupan s koren om). . Upotreba. . Goroevet je jedna od onih mnogobrojnih biljaka koja je 1Z narodne medicine primljena u ~kol­ sku. . popiti sve za 1 dan u 3 do 6 obroka). pa se moze davati u hronicnim slu· cajevima. Po Vojvodini. a vernalis na latinskom maci prolecni. odmah u prolece iz sveze bi'ijke izraditi galenske preparate bez balastnih materija.ioloska ispi·tivanja i racionalnu upotrebu u terapiji vrsio je 1880. . Ne izaziva naviku. Ima jo~ i sap 0 no z ida. Pos to je to vazna. RazLikuje se od dJigitalisa po tome ~to nema kumulativno dejstvo. Prva fiz. angine pektoris. godine Bubnov na kliniei Botkina. Sadrfi jo~ neke nedovoljno pomate heterozide. pa cak . Opornena! . i A. »Adonidin« je me~avina glikozida i saponina. gorovcvet.Goroevet deluje slieno digitalisu. Ponekad ga je toli ko da se moze kositi. u prolece mestimicno ima vge crvenog gorocveta nego zobi iii nekog drugog jarog zita. Izgleda da imaju vHe heterozida i cia su zbog toga podzemni delovi aktivniji. . kod nas su mnogo Cesci. a po drugima nesto slabije. Druge vrste adonisa. Narodna Imena. Daje se u obliku infuza (4-8 g na 250 g vode.U juznoj Rusiji se odvajkada upotrebIjava u narodu kao lek protiv vodene bolesti. koji se hidrolizuje na strofantidin i cimarozu. holina. Kod nas se droga nedovoljno upotrebljava. narocito na mestima gde raste najbolja psenica. . Daje se u novije vreme kao dobar lek za jacanje s rea u sl'llcaj evima gde se ne moze dati digitalis. goraevet . za jcji mak. ne sarno lekovita nego i veoma dekorativna i dosta retka biljka. zecji turcmak. goroevijet. IkaO digitalis. kao sto je gornji Banat. Istorlja. pentahidroksilnog alkehola adonitola. smole. Treba uciniti sve da se ova izvrsna droga vge upo· trebljava kod nas. Za Adonis aes tivalis: zeeja salata.Za Adonis vernalis zabelezena su ova narodna imena: go rae. I spitivanje se vr~ biolo~ki. po nekim autorima isto. Ove vrste adonisa su jos manje . Rastu kao dosadan korov po strnim zitnim usevima. gorocvijece. Deluju slicno kao gorocvet.GOROCVET 295 mar 0 z i d. Daje se i kao diuretik u slucaju vodene boo lesti. Pre pu~tanja u promet doogu bi trebalo. Adonis flammeus sluzi u Gruziji umesto zutog goroeveta za izradu galenskih preparata za srce. Uzrok tome je u 'Oestalnosti hemijskog sastava i ~iziolo~kog dejstva droge. . pa se mora biti vrlo obazriv! u prlrodl. flammeus Jaeq. Nenamerno iii namerno Oesto ih dodaju goroevetu. U rizomu i korenju ima istih sastojaka. trovanja nikotinom.

zvonasti. s nalicja belicasti. Rhododel1dron pOllticum L. jer je opasna i otrovna. takoc!e vrlo lepe ukrasne biljke istog roda: Rhododendroll hirsutullt L. Droga narodnu imena: a lpinska ruza. azaleja) i dr.296 GORSKA RUlA LECP. ali ima i nedovoljno iSlrazenih sastojaka (andro· metoksin) od kojih potice otrovnost slicna digitalisu. crveni. crvena alpska rufa. Kao i druge biljke iz iste familije. Zbog toga ovu biljku ne treba upotrebljavati za lek. sitni. Cvetovi su vrlo lepi. sakupljeni po 4 do 8 u kralke grozdaste cvasti. GORSKA RUIA . i gorska ruza sadrZi fenolne hetero· zide (arb u tozid) i tanjne . visok 30-90 em.NJE BIUEM Rhododendron ferrugineum L. slec). pjeni sn ik. donet sa Kavkaza i Pirineja (azalea. (divlji sim sir. a kas· nije perutavi i n'tasti. s lica sjajni i zeleni. Cveta leti. Listovi su zimzeleni.. uloga i kamena u bubre· zima. Upotrebljava se list (RhododcI1' drol1i folium) kao narodni lek protiv reumatizma. Slicnog hemijskog sastava i fizioloskog dejstva su i droge. kozasti. - Ericaceae Visokoplaninski gusto razgranat grmic.

sativum L. ARDALJ " Sinapis arvensis 1. najcesce pored puteva i na slatinama. :i dr. visoka do 30 crn. Cveta od maja do jula. Cruciferae Jednogodi~nja iii dvogodiSnja zeljasta biljka. gronica. BELJUSA Lepidium ruderale 1. GORKI TROLIST Menyanthes trifoliata 1. cvorast. Kao i druge krsta~ice (Cruciterae). U tresetis tu lezi snliZan. visoka do 40 cm. jer ima manje tog sumpornog hetero· zida u semenu do 1% . DIVLJA GORUSICA. antiseptiena svojstva i lekovitost potieu od sumpornog heterozida. cartilagineum L. (krecava salata. valjkast. visoka do 80 cm. BELJUSKA. ~ gorusica ima sinigro~ida. zbog eega je Ijutog ukusa i deluje slieno slaeici. sakupljeni u cvasti na vrhu graneica. oka 15 mm deb eo. (grbica.. lUTAN SINAP UGOSICA. Gentianaceae GrCica je dugoveena zeljasta vadena biljka. sitni.. GRCICA. kres. L. (= Trifolium fibrinum 1. Raste na zaslanjenom i nadubrenom zemljiStu. renika). Upotrebljava se cela biljka u cvetu i seme. Raste svuda. grbanj. razgranat rizom iz koga izbija izoad ogledala vode uspravna stabljika s t I' 0 per n i m 1 i s t 0 v'i m a (»vodena detelina«) i ru!ieastim cve- . TRAVA on GRONICE. - Cruciferae JednogodiSnja iii dvogodiSnja zeljasta biljka Ijutog ukusa i neprijatnog mirisa. Cvetovi su zelenkasto-beli. lacitvlium L. Istog sasta\'a i dejstva su i srodne vrste: Lepidium campestre L. BELA TRAVA. lUTAJA. biberika. slieno kao i druge krstasice. GORUSICA GRONICA.) . do 1 m dugaeak. GRONICA . (velika grbastica. Ljutina. ali slabije. U semenu ima oko 26% masnog ulja koje se koris ti za ishranu. wtnd bobovnjak). kupusac. 297 GORUSICA. GORKA DETELINA. grbaStica.GORUSICA . L. L. L. a najvi~e kao bujan korov u jarim usevima tako da se nekih godina cele njive zute od iscvetale goru~ice. . GRCICA . dimberika). draba L.

Sastav. Su~iti u s to tanjem sloju u hladu na pro· maji da se heterozidi. UJazi u sastav Extraetum amarum. s to znaCi groznica. SadrZi gorke heterozide nepoznate hemijske grac1e. MenyanI hes znaci mesdni evet. s!ieno liscu deteline. Liske su pomalo sotne. sto podseea na emenagogno delovanje biljke. Zaitita. Gorak tonik kao lincura d druge gencianacee.298 LECENIE BIUEM tovirna sabranirn u gustu uspravnu evast slitnu zumbulu. Bere se list (MenyantIJidis ill Trifolii fibrini folium) krajem proleca i potetkom leta kad grtiea eveta i brzo su~i da sacuva prirodnu boju i lekovitost. Upotreba. u prirodi vrlo prorec1ena. . groznitni trilisnik. Vlasotin skoj tresavi. nepostojani lekoviti sastojci ne bi razlozili. deteljiea. Cela biljka je vrlo go r k 0 g uk usa. Droga. u rukavae produZenu drsku uzdu! naboranu. trifolia 2lIla.. fibrinum od febris. mrzlitnik. Pojedine Iiske su dugatke 3-10 em. prema vrhu se suZava. gorka trava. zbog tega je zakonom zaSticena. trolistina. na vrhu zatubaste. . nepristupatnim tresavama. - Ostala narodna lmena: vodena bokvica. gole. a siroke 2-5 em. eelog ruba iii malo -izvijugano-reckaste. Lisee je troperno. na lieu tamnozelene. duguljaste ili kopljaste. Raste po h I a d n i rn rn 0 t v a r a rn a. ali krupnije i nasac1eno na dugacku. jer je grtica do otkriea hlninove 'kore upotrebljavana u Evropi protiv raznih vrsta groznice. Glavni nerv je na nalitju !ista istaknut. s ir 0 k. meke. a na nalicju svetlije. na Zvijezdi kod Vare~ a i na nekirn drugirn rnestirna.Ci troJJista. sarno po visokoplanins kim. - GRClCA Grtica je va!na lekovita biljka. Moze se j gaJiti polaganjem rizoma. t res e t i ~ t i rn a u Plavskorn jezeru. . ali retko. uzdu! naboran.Grtica je nedovoljno ispitana.

21% raznili ~cera i drugib ugljenih hidrata i smole. U narodu se upotrebljava za ubla· zavanje napada zuci. glavobolje . Cvasti su krupne i cr.ICi (. visoka do 150 cm. . divji articok. pa sutradan to popiti u 4 obroka na pola sata pre je la. semena idraljeviue i grekog semena. magareca salata. protiv ~ecerne bolesti. osljebad.1% etarskog ulja. koja lie! na ~aren bujan ekalj. KARAKTE&lSUCNI . U plodu ima 0. senske groznice. os:aviti. plod badelja povecava krvni pritisak. cesCe muCkajuei.drobljenih plodava badelja.GUIINA ILl ZMlJlNA TRAVA . Upotrebljava se zreo plod. 299 GUJINA ILl ZMIJINA TRAVA. sjekavica. 5. trav&oive. dova kuvati 15 minuta u 200 g vode i to pili svaka 2 sata po 1 kaSiku. Upotrebljava se i kao gorko sredstvo za jaeanje. drZati 8 dana Dw dana pre ukrcavanja u brod ill avron piti 3--4 puta dnevno pre jela po 1 easicu. Protiv niskog pritiska: po 50 kapi tinkture (20 na 100 g razblalenog alkohola) na kocku ~ecera tri puti dnevno pre jela. Protiv morske bolesti: 100 g zdrobljenih plodova badelja staviti u pela litra najbolje komovice. kit ice. Protiv !eCerne bolesti: po 25 g z. bolji apetit: po 10 g. . preko noci poklop ljeno i sutradan piti po 1 CaSu pre jela. Glavni lekoviti sastojci su tiramin i histamin.) Gaertn. za lecenje hemoroida d dr. o~ba1j . ploda badelja. za· tvora. snalna Jmpozantna dvogodHnja zeljasta biJjka. evo jos nekoliko narodrnih irnena: bijeli strieak. sarena badeljka. 3 supene kasike SUlek popariti sa pola litra kljuCaJe vode. bolovi): po 20 g badelja.. ZahvaljujuCi prisustvu tirami. vene. Cveta celog leta.kamen. u drugoj godini.NA VRHU ost aviti poklopljeno 3 sata i piti 3--4 puta dnevno pre TRNOVI Slt AKTEJA jela po 1 CaSu. flavonoida.n a. i koprivnjaee. Smetltje u iJ. 1. osobito posle te~kih operacija i bolesti. 15 g lista borovnice 1 W g dwiovog lista pomeSsti.i su tigrasto pro~arani belim prugama. 1 supenu ka· silw SIlleSe prokuvati 15 minn ta u pola I1tra vode. BADEU.ti. Cvetovi i listovi su bodljikavi. pitome nane i cikorije (ZeDetrge) pomeb. Listov. 2. nim krajevima i u Primorju. 4. gospin trn. JDlI5 1aCka . Raste kraj puteva i naselja u jilZ. poklopiti i ostaviti celu DOC.Osim navedenih . 17% belaneevine. bocu zapuSiti i.IIi 30 g zdrobljenih plo. masnog ulja. . - Coimpositae Krupna. re4e list (SUybi fructus et folium). 3. 24-26<1/. Daje se protiv astme. Cetiri supene kaSike o ve smek kuvati 15-20 minnta u 600 g vode. Za jacanje.. lincw'e i trave-ive po~ti. Narodna imena. SARENI CKAU Silybum marianum (L. malo tanina. SIKAVICA.

futi. Gajenje_ . Sastav_ . pol j s k a podvrsta: Viola arvensis Murray. donji su sreoliki. sluz. ribizla. zove. odJije i doda 2. slobodnu salieilnu kiselinu. MACUHICA. reumatizma. obitnog i velikog kaslja. tij i su evetovi sitni. u1oga.U Holandiji i nekim drugim zemljarna na Zapadu daninoc se gaji za domace potrebe i izvoz. zuti " beli). vi~anja iii limuna. za jate izlucivanje mokrace i protiv upale rnokracne be~ike. oeedi. rosulje. lista pitomog kestena i !ista bokvice pome~ati. tanin. Sadrli jos . SIROTICA. . Cveta od proleca do leta. Caj: 3 supene ka~ike droge (herbe. po usevirna . 8. soli magnezijuma i kalcijuma. Stabljika je uglasta. antocijansku plavu heterozidnu boju violanozid. svraba. MILOVANKA. varijeteta i formi ove vrlo rasprostranjene biljke_ Neke.800 m nadmorske visine). na dugim peteljkarna. gaje se kao omiljeno evece koje eveta od kraja zirne do jeseni.14 mm dugatki. flavoksantin i zeaksan tin_ Upotreba. Za lek se upotrebljava sarno d i v 1 j a. Pije se 3-4 puta dnevno po 1 ka~ika posle jela. ~eCera. U nas raste mnogo podvrsta. prokuva 10 minuta . a gomji duguljasti.Za letenje raznih komih bolesti (ekcema). auroksantin.01%) sa metilsalieilatom. Tri kasike smese prokuvati 5 minuta u pola lit ra vode u poklopljenom sudu.i propusti kroz flanelsko platno. proeedi.i su pojedinatni. Raste po napu~tenirn planinskirn njivarna (do 1. zas ladi'~i medom i piti svakog sata po 1 kasiku (deea kafenu kaSitieu). Li stovi su ~iri nego dun. etarsko u1je (0. SARENA LJUBICICA Viola tricolor L. Cvetov. - Violaceae Sitna jednogodgnja zeljasta biljka. po obodu zuptasti.j rutozid (ruta heterozidna boja violakverci trozid). Sirup: 100 g droge kuva se 2 sata u poklopljenom sudu u 1.5 kg secera.Saponozidna droga. nadzemni dec divljeg dani'noca u evetu) kuva se 15 minuta u 400 g vode i to popije u 3-4 obroka u toku dana. 'vilamina C i razne karotenoidne boje: violaksantin.D DANINOC. Osobe koje ne podnose ukus mogu zasladiti sirupom od malina. salieilni hete'r ozid. suvirn i karnenitirn mestima. trobojni (ijubitasti. Protiv ve/ikog kaslja : po 20 g daninoea. bela ruckasti sa jatirn iii slabijim ljubicastim prelivom. do 250 rng"/.5 litru vode. prosta ili razgranata. . visoka do 40 em. osobi-to one krupnoevetne.

Uzela je loliko maha da se gaji i na grob ljrma. lrobojna Ij ubica . evo jo§ nekoliko narodnih imena za Viola tricolor: bo~ji evil. modra iskrk:a. Lisee JOJ Je vrlo deb e I 0. belo-ruzieaste boje. sliean re pi. Poreklom je iz Kine i Japana. saksijama . . CvasN su velike. Cini se da je Beograd centar odakle se unulrasnjos t snabdeva rasadom ove bil jke i odakle se dobijaju BOBOVNJAK obaves lenja kako biljku treba gajiti i u potrebljavali. viola . dikino oko. Mnogo se eeni ·kao naradni lek protiv Cira u zelueu . me s n at 0 i s 0 ~ n 0 (sukulentna biljka) gotovo kao u cuvarkucc. Biljka se vrlo lako gaj i i le!. Koren je elebeo.Dl!Bl!LA KOKA 301 Narodna Irnena. sedmiBca. DEBELA KOKA Sedum spectabile Bor. ma~uha. . Gaji se i jedna vrsta sa beloprugastlm h~cem (pana§iTa). Iz gradova se ova biljka sve viSe sil'i po selima ~a? ~~~s i kao lek. udovice ad zbora. poljska Ijubica. udoviea .o u~peva i u loncima. koko§ja Ijubiea.Osim navedenih. Viola arvellsis narod naziva: darnnoc. na vrhovima ogranaka. Naraste 30-50 em . polj~ ka Ijubi cica:. - Crassulaceae Debela koka dan as je omiljen lek u na~im gradovima . zbornice. poljska Ijubiea. gospina Ijub iea. Slabljike su <prave i razgranate. macvica.

- Oucurbi1aceae Dugovecna zeljasta poviju~a. Otrovna je! Droga.Raste svuda po vlainim ~urnama. prosti. bobovnjata. bobovujak. Listovi su na kratkim dr~ka ma . alkaloida.Mnogo kalijum-nitrata (ako 0. bradavnjaca. soena. Svet se toliko hvali tim lekom pa je biljka bila ispitivana i na nekim klinikam a. upala bubrega i dr. jer se susenjem aktivrn sastojei brzo razlaiu. koji je spolj a popreeno naboran i sivkasto-zuckast. 8astav_ . mesnatim. penjaCica s debelim. . malo etarskog ulja. cirnik. bilo bi potrebno ovu biljku ispilali. a iznutra beo. tri put dnevno pre jela. Zato ga preporu<!uju da ga svako ko ima cir u zeJucu gaji u svojoj kuci da bi uvek imao sveze Ii ~Ce za spravljanje leka. DEBELOTIKVA. naraste do 5 m.300 m nadrnorske visine. c rnjak. trava od udarca. Narod ga naziva jos i ovim imenima: babin tabolac.) koj~ raste po stenama i borovim ~urnama.Koren (Bryoniae radix) iskopan u jesen. Secera. ~uljevak. zatim glikozida. Mnogi bolesnici tvrde da su njome izleeili svoj aciditet u zelucu i od toga vremena im se vi~e ne podriguje kiselo i nem aju nikak\'ih smelnj i III organima za varenje. kad uvri na polovinu. Rasprostranjenost. Drugi. petodelni i naizmenJcni. Svez koren je aktivniji od 's usenog.6"10). Stabljika je tanka. balan. repastim kor enom. . piju. gusto je obrasla grubim o~trim dlakama i penje se po drvecu kao puzavica pomocu ra~ljika. a pogotovu koren je gorkog ·i vrlo neprijatnug ukusa. pa nisu retki slueajevi trovanja: trbobolja. tu~c. skroba. izjutra skuvaju tri doze za ceo dan.Dcbela tikva je otrovna! Upotrebljava se u narodnoj me· dicini protiv zatvora i za pojacanje mokrenja. 8vojstva_ . kOlolog. gola bobica velicine oko 6 mm. . Ovde je spomenuta sarno kao otrovna biljka koje se treba kloniti. List se upotrebljava na razne nacine. ema. debeli list. debela koko~ka. Da ne bi tripul dnevno marali kuvati. bobonjak. ritosterola i drugih sastojaka. eireva i raznih upala koze i sluzn~ce iscedeni sok iz lista bobovnika. bobovac.302 LECENIE BIUEM Za lek se upotrebljava sarno s v e! li s t. ali za sada jo~ nema nikakvih objavljenih rezultata. kuvaju 2-3 sveza lista u loncetu vode da uvri na polovinu i to piju 30 dana. bobika. U nasoj narodnoj medicini upotrebljava se za leeenje opekotina.eel a biljka. podkisula. DEBEUACA. Upotreba_ . smole briorezina koja deluje kao drastiean purgans. S obzirom na tako velika poverenje mnogih bolesnika.i Iista u lOa g crnog vina i. jak proliv. a zen ski su sitnij i i sakup ljeni u cvast slienu stitu. Droga se upotrebljava i u crnoj kafi. Plod je okrugJa. DEBELICA. Cveta od maja do avgusta. po zivim ogradama i pored reka do 1. kravlja sisa. Muski cvetovi su krupniji i na dugim ddkama. a i na mnoge druge nacine. i to vecina. LUDA TIKVA Bryonia alba L. bobnjak. Drugi kuvaju tr. Neki cede so k i piju. DEBELA TIKVA. Cvetovi su sitni i relenkasto-beli. bobovnjaka (Sedum tc/ephium L. Zbog toga se svima savetuje da OYU biljku ne koriste za lek.

crveni blju~tac. '1m elaterium A.. tuber et resina Ipomoea orizabensis Convolvulaceae Meksiko Colocynthi pulpa Citrullus colocynthis Cucurbitaceae Azija. Bryol1ia alba. crvena debelica. divja repa. To su tzv. ali se zna da hidrolizom daju ~eeere i hidroksi masne kise/ine. bljuzak.. U istu farmakodinamsku grupu spadaju i d i v 1 j i iH d a vol 5 k i k r as t a v a c (Ecbal. vucja stopa. Afrika Kolocintin 2f}-250/. naziva se u narodu jo~ i: bijeli blj u ~ tac. Mala Azija Skamonin 3-13°/. osim spomenutih narodnih imena. kosopadavica. ali ima crvene bobice. Droge 5 glikorezinama Droga P'ljka Heterozid Jalapozid (skamonin) 1O-2oo/. I ovom biljkom nisu retki slucajevi trovanja. ugojka. . U narodu je nazivaju jo~ i divje kuke. Rich. Do·b ijaju se u apoteci. aH je lako rastvorljiv vee i u vrlo maloj kolicini baza dajuei rastvorljive alkalne soli. DE BELI CA . i fiziolo ~ kog dejstva je i d i v I j a t ik v a iIi d a v 0 15k a r e p a (Bryonia dioica Jacq. ludo groZde. tu~ika. malo u etilacetatu. DROGE S GLIKOREZINAMA Mnoge COl1volvulaceae imaju mlecni sok sa purgativnom heterozidnom smolom koja se ne rastvara u vodi. ad kojih se dobijaju droge oficinalne u na~oj i drugim farmakopejama.Cucurbitaceae) i neke biljke iz familije pop () n a c a (Convolvulacea) sa raznih kontinenata. . nerastvorljiv je u vodi. Ove droge i njihove 5 mol e smeju se upatrebljavati same po uputstvu lekara. HETEROZIDNE PURGATIVNE SMOLE.. Glavni predstavnik ovih smola je k 0 n v 0 I v u I 0 zd d jZdvojen ·iz jalape (Tuber Jalapae). a lako u etanolu. zemaljska bu~a. Hemijski sastav ovih smola jo~ nije potpuno poznat.DEBELA TIKVA . tikvenjaca. 303 Slicnog hemij skog sastava . .). takode puzavica. Jalapae tuber et resina Exogonium purga Convolvulaceae Meksiko Scammon. radix Convolvulus scammonium Konvolvulozid If}-ISO/. Scammon. crveni bljuzak. Ove smole se dobijaju ekstrakcijom droga pomoeu etanola (alkohola) i talozenjem iz tog njstvora dodavanjem vode. kukovina .

plitkim. Za sve vreme cvetanja oko divizma na zemlji uvek se nalazi mnos t\"o cveta od rote do mrke boje. krtevinama. viz m e (Verba. Divizmu treba brati po suvom i sun can om vremenu. Najbolje je divizmu bran svaki dan oko podne iii ne~to ranije. Divizma cveta preko celog leta. kolocintisa i srodnih droga iwlovane su druge hidroksi-kiseline heterozidno vezane. 1 mnoge Cucurbitaceae sadrZe heterozidne smole koje deluju kao drastitni purgansi. Na dnu stabiljke su listovi vrlo krupni i ·imaju debele dr~ke . U jesen se seje u leje. 1spod stabljike treba prostrti platno i stapieem blago udariti po njoj. Za nuzdu. Berba. skamonijuma. jajasto-duguljasti i na vrhu Wjasti. nerodnim zemljistima. i drugih krupnocvetnih vrsta divizme (Scrophulariaceae). uvek pod kontrolom lekara. Mestimieno irna divizme u velikim kolieinama. jer se cvet na stabljici slabo drli i vee drugog dana opada. u precniku oko 4-5 cm siroka. Izgled droge. Gajenje. sve su manji i bez dr~ke. pored puteva i uop~te po neobraClenom zemljBtu. Gornja polovina stabljike je gusto okicena kao klas mnogobrojnim krupnim. nalik na toeak.304 L1!CBNJE BIUBM 1z jalape.Droga mora biti lepe svetle zute boje i sastojati se od ·k run ice s a p r ira s lim p r a s n i c i m a. Dva gornja 'su manja od ona tri donja. Vece doze izazivaju ga(\enje. suntaniI"!l. a u prolece rasaduje na stalna mesta na rastojanju 60x60 cm. Prve godine obrazuju veliku rozetu od krupnog Ii~ca na povr~in:i zemlje. a drugog leta izraste kao sveca prava vretenasta J snaina stabljika. U nekim drlavama je g a j e.~ci flos) od Verbascum thapsiforme Schrader. Srednji i gornji list u Verbascum thapsiforme svojom bazom obuhvata stabljiku skoro do narednog donjeg lista. gotovo sedeeim cvetovima. Ulaze u sastav lekova protiv vodene bolesti da bi se pomoglo izlutivanje tetnosti. DIVIZMA Droga se sastoji od osurene krun-ice 5 priraslim praSnicima d'.i vise su jajastog oblika. Divizme su impozantne dvogodBnje zeljaste biljke. eim rosa spadne. povraeanje. V. phlomoides L. . a ~to se ide navi~e. . Rasprostranjenost. bolove u zelucu i krv u stolici usled zapaljenja creva. . divizma se moze susHi i na vrelom letnjem suncu. najbolje u su~nici zagrejanoj na 40-500. ru~evinama. Heterozidne smole deluju kao drastitni purgansi jer drale i tanka i debelo crevo. Krunica je zlatnorota. Listovi su vrlo gusto vunasto maljavi. Na taj naein opadaju sarno k run i t n i l i s tic'. Krunieni 'l isti6 su jajas ti. Obrano cveee ne sme se nabijati u korpe iii vrece i mora se sto brle osusiti u vrlo tankom sloju.izmu sto~a ne pase. a od donjih . Kod nas je to najobienijd korov. zbog tega se ove droge moraju davati vrlo oprezno. debeli. visoka do 2 m. Z uti m. narotito po napustenim kamenolomima.Divizma raste po suvim. Raste po celoj Evropi. a od Verbascum phlomoides listovi manje obuhvataju stablj-iku . Div. sap r a S n i c im a. peskovitim. pod e I j e n a na pet n e jed n a k i h del 0 v a i pri dnu izduzena u kratku cev.evet se bere preko celog leta i jednog dela jeseni sve dok biljka cveta.

kostnik. a kasnije pece u grlu (nadrafaj od saponozida).utra. One lrod gornjih pra~nika nasadene su popreko na koncicu.. povracanje. lepuh. Pra~nice su duo guljaste i jednoeelij ske.U drogi ima s a p 0 n 0 z ida. stoka je ne jede. . oko loo/. LISTAVINA . . Uk usa j e najpre sladunjavog. Upotreba. duzih.5"10) . ocelli. kraljevska sviea.jSe. jer se list moze vrlo lako nabrati u veli·kim koliCinama. a covek se ponekad prevarl 1 upo- . Zato farmakopeja propisuje da se droga mora obnavljati sva· ke godine.sluca.Br. a pra~ nice kod donjih. utoliko ima manje saponozida. U 10 g droge treba da ima oko 350 evetova. Ukoliko je droga sta· rija. V. zutocvijet. ~ iroki lopuh. od kojih je jedan neutralan. i vrlo malo etarskog ulja. aM ni oni n i s u j e d n a k i: tri gornja su kraca i bela runov. gusenje. Saponozida ima ne sarno u divizminom cvetu vee i u celoj biljci. . svi· jecnjak. secera. rute boje kroce tina i flavonoida. lopen. iseedi. Species pec· torales. Normalizovana droga sme cia 's adrzi: naj vise 13'10 vlage i ne ISme ostati vise od 6'/. na krunicu . KRVNIK Cynanchum vincetoxicum R. zasladi medom i pije toplo na 2 sata po I ka~ika. jevi trovanja: smetnje u disanju. lepuh. a osuseno ima prijatan m i r iss I i· can medu.Devizmin evet ulazi u sastav grudnog caja. vunavka. poklopi. phlomoides: divizma krupnoevetna. i otrovna domaca biljka koja se ponegde upotrebljava u narodnoj medicini spolja i izn. . svakom je dostupna. Svojom sluzi deluje i kao emoliens. malo gume. silaze niz konce. znOjenje. 'Pepela. o~lji pelino DIVLJA PAPRIKA. Iz· gleda da ih u semenu ima najv.Verbascum thapsiforme narod naziva: beloperka.DIVLJA PAPRIKA. lepusae. tako da se desava da ih stara droga uopste i nema. Divlja paprika mestimic no pokriva velike povr~me po na~lm ~u~ama. Sveze cveee nema prij atan miris. ~su. PASJI KUPUS. i to-dlakava. a drugi kiseo. (= Vincetoxicum officinale Moench) Asclepiadaceae Ovde se navodi sarno kao opasna . Glavni nedostaci droge su prevelika vlainost i tamna baja. retki . volov rep. Tri supene ka~ike sme~e popari se sa pola Ii· tra kljueale vode. divizma. lepu~ae. lucnik. neujedna· cen puis i paraliza srca.. . LASTAVINA. Narodna !mena. P r a ~ n i c i s u p r ir a s Ii . List deluje ekspektorarttno kao ·i cvet. Listom divizme falsifikuju mnoge droge. belog i crnog sleza i podbela se pome~a. Plucni caj (za iskasljavanje): po 25 g cveta od divizme. Izbledela iIi potamnela i vlafna droga mora se odbaciti. Sastav. a dva donj a su dtda i skoro gola. U novije vreme vr~e se poku~aji medicinske upotrebe lis t a i k 0r e n a. Spolja su obras li belicastim run 0 m. 305 je srednji najveci. Ima i s I u z d (2. ostavi 1 sat.

DIVLJA SALATA. Droga_ . Ponekad se za izvoz traii rizorn s kore njem (Vince/oxici rhizoma). u mnogim zemljama skolska deca ga obal'ezno £I jesen sakupljaju. Evo jos nekoliko narodnih irnena: astoklep. rede i cver (Hippocastani semen.306 LI!CENJI! BJUEM trebi za lek. a u industI'iji za izradu lepka. najcesce zajedno s opijumom. vitarnina B1 . Kraj ern XVIII ve ka Parrnantje preporucuje da se . lastavicnjak. kosara. Raste svuda. protiv nesanice i za umirivanje. U industriji lekova se upotrebljava sarno semma jezgra. ljuska se odbacuje. Zato . flavona.U Ijusci irna 2"10 tanina (katehinskih). koje se kao ukras sadi po parkovima i drvoredima. - Hippocastanaceae Divlji kesten je visoko drvo. Stajanjern. od koga se danas pravi alkohol. pasja riga.Od divljeg kestena se koristri seme i kora.jz divljeg kestena vadi skrob. OTROVNA LOCIKA. C i K. Pocetkorn tog veka divlji kesten je preporucivan kao lek. kesten gubi lekovitost. 6--7% belan6evine. iz biljke izlazi gorak sok bele boje koji stajanjern pornrci. Divlja salata je olrovna :M 60veka i domace zivotinje! DIVLJI KESTEN Aesculus hippocastanum L. 5-8% sap 0 n ina. aceton. pored ostalog. U jezgri (kotiledonima) ima 40--60"10 s k rob a. - Oompositae Razlikuje se od obicne salate (Lac/tlCa saliva L. kad opada sa drveta. . strasnica. jer ga niko ne sakuplja. svilni dubac. eze oljustene kestene. zbog 6ega je ranije upotrebljavan za ublazavanje bolova. Ukusa je gorkog i neprijatnog. neprijatDirn rnirisorn i gorkirn ukusorn i bodljama na nalicju listova dui glavnog nerva. laktukopikrina i drugih sastojaka koji deluj u umirujuce. S obzirorn na veIiki procenat skroba u divljern kestenu. u septembru i oktobru. Sa jednog drveta moze se nakupiti viSe od 100 kg kestena. Homeopatska farm a kopeja propisuje s . lupulinom (hmeljom) i slicnim lekovima. Kad se odsece. GORSKA OTROVNICA Lactuca virosa L. Vrlo Je korisno ·i veoma lepo drvo. Ovaj osuseni sok (Lactucarium) irna laktucina. gIikozida e sku lin a. Semenje treba odmah sakupljati da se ne bi kvarilo na vlaznoj zemlji. cortex et flos). Za bubrege i srce postoje bolji. g 0 r k i h rn ate r 1 J a. Iz njega se u novije vrerne vadi masno ulje i saponin za farrnaceutske ·i tehnicke svrhe. Pocetkorn veka pocela je ekstrakcija skroba. dekstrin i drugi YazDi tehnicki proizvodi. Kod nas svake godine p ropadnu desetine vago na divljeg kestena. rnanj e opasni lekovi. S e m e se sakuplja u jesen. 5-8"10 u I j a.). s t e r 0 I a. U XIX veku upotrebljavan je kao lek protiv groznice. Steta je lito se viSe ne sadi. Seme je vrlo lepe kestenjaste boje i sjajno kao da je lakovano.

a od domacih ovce. sadrii mnogo katehinskih tanina i flavonskih heterozida.DIVUI KESTEN 307 se d~as naj.ill ulje na na~in opisan kod hajdu~ice. prrsustvom znatne koliCine vitamina P: povecanje otpornosti kapilara i smanjivanje njihove propustljivosti. Stramonium ili SCOpO/ilL ad svib sme~a se spravljaju -supozitorije (sveCiee) za le~enje hernoroida. dejstvo tlavonoida. Ekstrakt od olju~lenih. Konacno je utvrdeno da ga bez ika:kvih losih posledica jedu divlj e zivotinje. vlja p. Prema tome. pa se tim sme~ama dodaje za ublaiavanje bolova Belladonna. Taj ekstrakt od svezih stabilizovanih (vrelim alkoholorn) -semenih jezgri pije se 8-10 puta dnevno po 50 kapi za vreme akutnih napada. Emtizem kOl1ja u Francuskoj le~e dajuci 6 nedelja po 100 do 300 g oljustenog semen a divljeg kestena. avo se ~ini krajem leta i po~etkom jeseni sa sVeZim semenom. osobito u planinskim..i za le~enje katara nosne sluznice. U eve t u ima tan ina ·i kvercitrina. eskulina i eskuletina.ostepeno u klju~ali alkohol. neolju ~ teno i krupno iseeeno kestenje sta. Hypericum i dr. na~ito protiv hemoroida. od koga se uraduju supozitorije.i'kavom ljuskorn. reuma-t-izma i i~ijasa. Upotrebljava se kao naradni lek za ja~anje . U mnogobrojnim industrijskim farrnaceutskim preparatima u prometu ekstraktivne materije divljeg kestena ~esto se daju sa ovim drogama: Hamamelis. smestiti u neku hladnu odaju i dobro pokri. dolazi do izraiaja. U humanoj medicini se daje za letenje venoznog sistema. kao toni~no i adstringentno sredstvo itd. ali se redoVDo dodaje i karnilice.i ima tanina. ad oVaJkve droge pravi 'se ekstrakt. Zbog gorcine narod je upo treblj ava protiv grozniee umes to kininove kore. Kora i Pl1IPOljci u deeembru im aj u najviSe eskulina. ima vBe stoke nego hrane (piCe). pre svega. pre svega. o ot rovnosti semen a divljeg kestena decenijarna se raspravljaJo u nau~­ nom svetu. ~esto i raznovrsno upotrebljava u nau~noj i narodnoj rnedicini umesto americke droge hamamelis. a zatim tan ina. pa se lecenje ponovi jos sest nedelja na isti na~in.i dobija se pos:ojana droga (slabil>izovana) . Najnovijim ispitivanj-ima eksperimentaino je utvrdeno da divlji kesten deluje. Na taj na~in se ungte fermenti . tromboflebita. najceMe zajedno s beladonom. gde se uspesno. dobro bi bilo da se divlji kesten . Imajuti oil vidu da kod nas u mnogim 'k'rajevima. Daje se za leeenje izvesnih koznih bolesti. katara bronhij a. podagre. Posle seste nedelje nacini se pauza od 3 nedelje. lJpotrebljava ·se . koja spada sa semena 'kad sazri. tr~ba ga obrati sa badlj. Itek ubranih sernenki spravlja se na dosta slozen na~in u apoteei. Protiv opekotina ad suncanja spravlja se porn ada . U k 0 r . bolova od hemoroida. protiv proliva i proHv pega na lieu. Kod nas je upotreba divljeg kestena gotovo nepoznata za razliku ad Zapadne Evrope. Hydras tis. Viburnum opulus. stabilizovana alkoholatura. koze i krave se poprave i ugoje. koja se izrad uje na taj nacm ~ to se sveze. od koga se spravljaju razni lekovi za lecenje prosirel}ih vena. grizlice gnjata (ulcus cruris). a u narodnoj medicirui za lecenje lupusa. stocarskim.ti slamom i travom.'~e~c~ upotrebljava tzv. Bodljikava ljuska. Pri torn se konsti evet divljeg kestena. Kora je dobar ads tringens . Da se divlji kesten sacuva svei.

Najzad sam prona~ao i narodne lekare koji Ieee ovim divljim krastavtitima. Sadite div/ji kesten.rve godine izraste oko pola metra. a stablo do 2 m u precniku. nisam dosad mogao otkriti. gorki kesten. utoliko se bolesnik vecma preznoji. Uspeva eak i na zaslanjenom zemljiStu (Rusanda.balkanski lepotan«.. banja kod Melenaea. iz samlevenog kestena moze se vaditi skrob i· koristiti za ishranu. a do grliea jaka rakija . STRKALJ Ecballium elaterium A. najviSe iz Varne. Seme nikne za mesee dana. - Cucurbitaceae U Beogradu. To je jo~ jedan razlog viSe da ovo svestrano korisno drvo sadimo svuda. DAVOLSKI KRASTAVCICI. mada!. pa ga inostrani botanicari i Ijubitelji prirode nazivaju . narodni lekar mu kafe da to taka mora biti i da se niSta ne bojL Neki se bolesnici hvale da im je taj lek pomogao. NiSu i drugim na~im gradovima ima n~k01iko narodnih lekara koji Ieee kamen u zuci. ispitujuti lekovHo bilje u okolini Siankamena i tra- . Naraste do 30 m visoko. Divlji kesteIl vrlo brzo raste.reko polovine sitnih cupavih krastavciea. Te~kom mukom smo dom do jednog Ilnra tog leka. pozeleni. Ovo je jedan od zadataka na~e omladine. slamom i drugom mr~avom pitom). dobije stra~an dijare i ima utisak »da te svu utrobu povratiti i da ee umreti . Narodna Imena: beli divlji kesten. zapaljenje zucnih kanala. Medutim.308 LECENJB BUJEM ostavi za zimsku ishranu (samleti i meSati kao bra~no s plevom.. jer je to vrlo korisno drvo. Stotine hiljada kilometara drumova u svetu okiteno je motnim stablima sadenog divljeg . Rich. i drugde u Banatu). Tu tecnost uzimaju bolesnici na razne nacine. Svi su govorili da su pre rata lek dobijali iz Bugarske. Divrui krupni evetovi udruZeni u jedre kupaste evasti duga6ke do 30 em. Drugi su dobijali gotov lek od tih narodnih lekara. a narodni lekar mu pod nos podmetne jedan takav cupav krastavoic. Vee ". Vainost div/jeg keslena za ishranu u gladnim godinama i ratovima nije mala. Pre 20 godina. Za nuidu. DIVLJI KRASTAVAC. jelo~.. Da Ii je ko od njega umro. Divlji kesten je rasprostranjen sarno na Balkanskom poluostrvu.govorili su nam.k estena. U kestenovom semenu ima skroba j proteina kao u na~im zitima. Ukoliko se viSe tog leka uzme. «. U boci od litra i po bHo je ". Ulje je ruto zbog velike kolicine karotenoida (provitarnina AJ. a masnog ulja znatno viSe.. divlji kastanj. u nestasici hrane. obolelu jetru i malariju »nekim krastaveima ~to li<::e na davolciee« iIi »krastavcitima ~to izbacuju sok i seme kao torpedo«. povraea. konjski kesten. PIPUNIC. »Bolesnik legne. pritisne ga i iz njega s velikom silinom izleti u bolesnikovu nozdrvu sok i seme« .

na NiSkoj tvrdavi i drugde. pa ga je skolska medicina napustila. nekad bili u velikoj modi. kad je sve bilo sprteno i sivo ad dugotrajne su~e i velikih vrucina. naglo i silovito izbace iz sebe sok i seme kao torpedo. Kasnije sam ga na~ao od Uldnja na sever u primorju svuda gde se baca l!ubre i sliva prljava gradska voda.. Engleska farmakopeja ad 1948. jendecima koje je bujica udubila u zemlji. Poreklom je iz zemalja oko Sredozemnog i Crnog mora. svuda pored mostova i po rupama i kanalima. elateridin. eekinjavosivo dlakava. divlji krastavac je hio u punom evetu i okieen isto tako mnogobrojnim plodovima koji li~e na male. Zreli kra. a narocito njihov sok i ekstrakt.kodljiva. smole i drugih sastojaka. Elalerium album iii Elaterillm anglicum. Prilikom branja Oovek mora biti oprezan da mu sok i seme ne ~trenu u oCi. a u svakoj pregradi ima mnogo semenja obavijenog zelenkastirn sluzavim sokom. ugljenih hidrata. kao i drugi sli~n~ drasticni lekovi. U septembru i oktobru. 0 tome da li ih neko upotrebljava kao lek saznao sam tek druge jeseni. i iz drugih mesta u Srbiji. 309 zeCi mesta gde raste slatki koren.) s kojima su vr~eni ogledi na eksperimentalnim zivotinjama J utvrl!eno da se uz njihovu primenu i istavremeno zracenje moze zaustaviti razvoj izvesnih pocetnfu oblika eksperi- . a deb eli do 3 em. naidem ispod ru~evina grada Zmaj Ognjenog Vuka na taj divljJ krastavac. a neki od njih. stavcici pucaju sami od sebe. SadrZi jednu drasticnu materiju zvanu elaterin. naime da se on ne »dobija vrlo skupo i tajno preko poverljivih ljudi iz Bugarske«. Gaji se kao lekov·ita biljka jos mestimi~no u Engleskoj i Francuskoj. Jedino se neuka deca hoce njome da igraju rata i podmornica. ne propisuje viSe elaterijum. Biljka nije dovoljno hemijski ispitana. Tom prilikom niko mi nJ~ta nije mogao reci za !ita 51! ti krastav~ici upotrebljavaju. Cela biljka je grubo. koja je. Divlji krastavci. Biljka spada u biljnu porodicu bundeva. 1ma jos i vinske. trooki.krastavaca. ~im ih dodimete. god. rutazeleni. Isto tako i u Makedoniji. izolovano nekoliko interesantnih jedinjenja (elaterin. Meni je to bilo dovoljno. Jedna zena bere te krastav~i'ce i nosi ih nekome u Beograd. 1z divljih krastavaea je 1958. Nepotpuno zreli krastav~ici beru se u septembru zajedno s drskom. limunove i drugih kiselina.DIVLTI KRASTAVAC. Donedavna je u engleskoj farmakapeji bio ofieinalan lek nazvani Elaterium Iili Elalerin. Lek je nepouzdan i opasan. elatericin i dr. nego iz Slankamena i. ali im roditelji zabranjuju jer znaju da je biljka s. To je ekstraM dobijen iz svezih . ali niko ne zna kome i za~to. ~upave. Krastav~iCi su dugi do 5 em. enzima. dlakave krastavciee. tako da se covek trgne. Dugovecna biljka sa vrlo razgranatom stabljikom gusto obraslom srcastim listovima. Cvet joj je rut. verovatno. jer sam kona~no saznao poreklo beogradskog leka. god. duguljasta-jajasti. Cucurbitaceae. drasti~na su sredstva za ciScenje. DAVOLSKI KRASTAVCICI. verovatno. To je nekorisna biljka koju ni stoka ne pase. NajviSe ga ima tame gde se dubre baca u te jendeke. Biljka je polegla po zemlji i lozi lSe kao krastavae. . ~im se dodirnu. ali viSe l!ici na dinju. koja su. Bilo ga je sve do prvih kuCa blizu Dunava. smesa raznih hemijskih supstancija.

pa je tako otpala nada da se ova bUjka upotrebi u borbi protiv raka. divjo krastavice. izgleda da ova jedinjenja deluju ubita~no i na normalne celije. sliCno jalapi.BI". osobito u korenju (oko 5-JOO/o). strkaviea. Cveta od maja do novembra.SLAK Calystegia sepium R . beli. Rasprostranjcnost. petodelna. pojedinaeni.310 l ECENII! BIUEM mentalno izazvanog raka. strk. . jednu materiju koja izaziva zgrusnjavanje krvi (antihermoragik) i dr. §atorce. mlunic. Listovi su krupni: liska je do 6 em dugacka. divji kukumarici. Ca§ica je mala. Plod je sitna eaura s mnogo semena.KOSULJARKA. divlja bu~a . . Br. zbog eega deluje diureticno. sjajna. petozuba. jer tanin deluje suprotno smolL U biljci ima mnogo raznih soli. Narodna !mena. hladolez. Cveta oelog leta. Medutim. Upotreba. DIVLJA SALATA.Raste svuda. Kod nas je upotreba divljeg ladoleZa nepoznata. upadljivi. evo jo§ nekoliko narodnih imena: bljuzak. DIVLJI KUPUS. DVOREDAC Diplotaxis tenuifolia DC. moze da bude dugacka do 5 m. . divj a dinja. ostaje posIe opadanja kruniee.rkavae. krupni. ali je vrlo duga i §iljata.morsko zelje. DIVLJILADOLE2. u obliku levka. tikvic. Narodna lmena. zbog eega deluje sli~no sla~ici i renu. a najviSe po vlaZnim sumama i senovitim mestima. i divlji ladolez sadrli smole. raste na pesku uz more ' i C. izbijaju iz pazuha lista na dugackim drskama. . - Convolvulaceae Dugovecna zeljasta povijU§a cija stabljika. cesto delimicno po zemlji polegla. . beli ladolet. . bljuja. Droga. flavonoida.Kao i druge biljke iz porodice poponaea (Convolvulaceae). Raste svuda kao zilav i smrdljiv korov ljutog ukusa od prisutnog sinigrozida.Koren i list (Calyslegiae radix et folium). biljka moze biti otrovna od prisutnog alkaloida nepoznate grade. pluiee. silvestris R. DIVLJA RIGA. visoka do 80 em. . Ima i tanina. o dejstvu lista ne slam se miSljenja terapeuta.Evo jo§ nekoliko narodnih imena: veliki slak.Smola korena deluje kao laksans i holagog.Osim navedenih. gola. . Upotrebljavaju se seme i sveza eela biljka u evetu. S. Uzeta u vecoj kolieini. Cvetovi su futi kao sumpor. zgoncek. Sastav_ . netikalo. 4-6 em dugacki. nedirae. §ti. slatkovina. sarno na osnovl srasla. Slicnog sastava i dejstva su dye srodne domace biljke iz ·i ste familije: Calystegia soldanella R. u obHku potikoviee iii strele. - Orucifcrae Trajna zeljasta biljka. eadorcic. Cvetovi su vrlo lepi.

Planinci s matraju d a poveeava mlecnost domacih zivotinja. kao u mirollije i moraca. HADRUAN. Koriste se koren. KOREN. Cvetov. plod i cela biljka. Cela biljka mirise na angeliku i kao i ona upotrebljava se u istu svrhu. - Scrophulariaceae Digitalis j e dvogodisnja iii viSegodiSnja bHjka_ Prve godine izbije sarno rozeta od p rizemnog lisea. Lisee je 'krupno i naspramno.80 m. visoka od 0. a druge izraste visoka. smole. Lisee je vBestruko sitno cleljeno. 311 DIVLJI MORAC. dlakava stabljika. Stabljika je do 50 em visoka. Irna oko O/:fJlo etarskog ulja.. DIVLJI KOMORAC. DIVUI /COMORAC ..50 do 1. prava. suplja i na osnovi ·ima cup ave koncaste ostatke otpalog lisea. - Umbelliferae Traj na zeljasta stitarica 'planins'kih pasnjaka. Gornja polovina stabljike je obrasla krupnirn.DIVUI MORAC. mantiola i do 27% skroba (u korenu). NAPRSTAK Digitalis purpurea L. STRBAC Meum athamanticum Jack. upadljivirn evetovirna pore4anirn s . PLOD casti i sakupljeni u nejednake stitove. VRH STABUIKE U CVETU.i su beli ili ruzi- DIVUI MORAe . KRAUICA. DIGITALIS PURPURNI. vrlo Iepirn. voska. pektina.

puna humusa. odnosno na prolece biljciee se rasade na stalna mesta na rastojanju 30 X 30 cm. Na nalitju se nervi veorna istiCu. jer je pokrivena retkom belo-sivom dlakavom navlakom. Gornja strana je tamnozelena Ii malo maljava. Na svakoj ampuli treba da stoji: ime proizvoc1ata.312 LECBNJE BlUEM jedne strane. I a k a. Krunica je u obliku naprstka iii zvontiea. Dugatko je do 30 em. a ostatak baciti ako se droga ne bi mogla brzo potro~iti. u Vogezima ga ima vrlo mnogo. U Alpima ga nema. Rasle od POrlugalije do Svedske. Rasprostrnnjenost. a ukusa . tak ni na sili katnom terenu. Sa gajenih biIjaka bere se vee prve go dine. . u a z 0 t u. . jer tame nema mangana. zu6kasto mrkog semena. droga se moze cuvati i u zalivenim posudama u koje se stavi malo siIikagela. . pecenog kreta iii nekog drugog sredstva za upijanje vlage. Zemlja treba da bude 5 iii k ~ t n a. Droga. Seje se u prolece iii s jeseni seme koje je sabrano hste godine. jer tame u gvofdevitom tIu ima oko 0.g orkog i neprijatnog. Klijavost semen a traje svega 2-3 godine.scdece. od m r k 0 g s t a k I a. Za nut du. odmah zapakovano u ampule od jednog Hi vge grama.ima skore uporedne t ere i jar n e n e r v e. ugljendioksidu iii u nekom indiferentnom gasu. zbog tega se pre setve mora pomclati s 'peskom. f osfata. S tab i -I i z 0 van 0. Gornje je najmanje i .Purpurni digitalis je biljka atlantske. Purpurni digitalis n e pod nos i k r e c.000 sadnica. Rasle na s iii kat nom z e m I j i ~ t u po novim krtevinama. mangana i ' gvozda. a procenat klijavosti iznosi oko 75. Otvorenu ampulu treba odmah potro~iti. u staroj ISnaZli. jer nema opasnosti da se me~a sa drugim bHjem. Berba. moze na hladnom mestu satuvati aktivnost po n e k 0 I i k 0 god ina.Seme je vrlo sitno.5% mangana. u vakuumu na nizoj temperaturi. Kulturom su dobijeni i drugi varijeteti digilalisa sa bl edim listovima.Li ~ce je jajasto-duguljasto. Najbolja zemljgta za gajenje digitalisa su tek proredene iii iskrtene Sume. Mirisa je slabog. Seme bolje klija i nikne u poluosvetljenim lejarna. Naprotiv. koje vetar lako raznosi kad taura pukne. Vcltatka azotna dubriva i dobro pregorelo dubre takode povi~avaju pronos i procenat lekovitih sastojaka. Za jedan hektar treba oko 100 g semena iii oko 140. Li~ce je nejednako iii gotovo dvostruko . Gajenje. .Bere se list sa divlje biljke u cvetu po lepom i suvom vremenu.nazubljeno (D. a prizemno je najkrupnije i suteno u dugatke krilate dr~ke. Na jesen. pur pur n 0 c r v e· n a i ima na donjoj usni dlake i okruglaste pege kao krv crvene. Obrano liUe treba sarno ~to pre i ~to brle osu§iti na 5.5--{)Oo iii. srednje je na kratkim dr~kama. a manje srednj e Evrope. ambigua i D. a siroko do 15 em. . Vla!nost i toplota su najva!niji uzroci kvarenja droge. poluvezana. k i s e I a. Kod nas i u zemlj ama oko Sredozemnog mora nema purpurnog digitalisa. Jo~ bolje je obrano !Bce odmah stabilizovati. ~umam a koje se proreduju i na neobradenom tIu . pot pun 0 s u v 0 I i ~ c e. /urea imaju nazubljen rub). Vlage ne sme biti vge od 3%. koji se proteru u prostoru koji je ograc1en sekundarnim jako povijenim nerv·ima. jo~ bolje. a donja je svetlija. veoma je naborana i . isprepletena je j a· k 0 m m r e zorn Z iii c a. si~na. datum kad je izvr~ena bioloska titraeija i jatina (Valor) droge. Plod je dvopre· gradna tau ra puna vrlo sitnog.

Sastav_ . izovalerijanska i droge. BESNIK. kao sveca prava. Gaji se isto kao purpurni digitalis. 313 DIGITALIS VUNASTI. Li~te sa stabljike je sedeee.s t.j. belieasta i jajasta.5 em ~iroko. ZUBACICA. Krunica je s i v 0 bel a. U terapiji i farmaeeutskoj industriji sve vi~e potiskuje purpurni digitalis. List . ostaje 7"10 pepela. kafena i ferula kiselina. PONJAVICi\ Digitalis lanata Ehrh. 3) Mineralne soli. najvi~e na Balkanu. tanini. selekcije i ukr~tal1ja izmed. Stabljika je visoka oko I m. Vunasti digitalis daje oko 35"10 vodenog ill oko 32</0 etalnog ekstrakta. . slanog i sluzavog ukusa. a na gornjoj. sva j e v un a s to. lanata dig i 1 ani dim a (la- . Cveta u leto. mravlja. najvi~ pri dnu . oporog. propionska. a narocito u jugoistocnoj Evropi.. Cvetni klas je vrlo gust. ambigua i lutea i ispitivanja vunastog digitalisa. pro~arana gustim mrkim zilieama i maljavo-vunasta. Seme treba sabirati zbog gajenja ove vrlo vafne biljke. gorci je od purpurnog digitalisa. gornja usna je kratka. List je cvrst i zilav. lanata. . purpurea purpur ea· g I i k 0 z i dim A i B. PUSTlKARA. Stol je. Dlake su krute d lako opadaju. svedeno na kratku dr~ku.d I a k a v a (lana = vuna) . laneetast . 10-12 em dugacko i do 2 em ~iroko. Ima ga i po retkim ~umama. BESNICE. Siljast bezrnalo go ·ili retko trepavieasto dlakav. (1933) sa svojim saradnieima izolovao prvobitne heterozidne komplekse iz svetih listova oba digitaIisa i nazvao one iz D. oksidaze 'i peroksidaze.lz digitalisa su izdvojeni ovi sastojci : 1) Supstancije koje se boje sa FeCI s ' tj. sirtelna. a one iz D. a ispod njih plodoy. jer postepeno razlafu kardiotonicne heterozide i na taj nacin prouzrokuju opadanje lekovitosti lista. . VoU suncan polozaj. Droga. a na nalicju svetle boje. Ca~ica je vunasta. eaure pune vrlo sitnog semena retaste boje. a donja dvaput dufa.ani svuda unaokolo stabljike. . enzirni koji igraju negativnu ulogu prilikom su~enja i cuvanja droge. gde ima evetova. a nervi na prvi pogled izgledaju k a 0 d a sup ar a I e I n i: isticu se g I a v nan e r v i d va s a s t ran e kao . sve u zelji da zameni purpurni digitalis koji se uvozi iz zapadne E vrope. na donjoj polovini gola.List je dug u I j a.4) Hidrolaze. buterna. a segmenti su joj lancasti i ~iljasti.2) Razne kiseline: digitalinska.e na lieu lamnozelene. Cvetovi su vrlo zbijeno pored. nema heterozida. BESNIK . purpurea.DIGITALIS VUNASTI . Kod nas ga ima vrlo mnogo na krcevinama. Dok se na vrhu klasa nalaze mnogobrojni evetni pupoljci. u sredini su evetovi. Donje mte je 15-25 em dugacko i 3. Za poslednje dYe decenije vr~eni su u srednj oj Evropi opsezni ogledi gajenja. po karnenjarima (tercijarni slojevi). 5) Kardiotonicrti het erozidi i saponozidi. Gotovo je bez mirisa.u D. istaknuta. Serophulariaeeae v una s t i d i g ita li s raste na krecnj ackom zemlji~tu u sredl1joj .List dugoliste bokviee (Plantago lanceolata) je tanji i 10mljiviji.elva luka. v rIo go r k 0 g i neprijatnog ukusa. Vunasti digitalis se sve vi~e tra:!:i i zbog toga se gaji kod nas i u mnogim drugim zemljama. Falslflkatl_ . abod lista je ceo ili malo talasast i cesto je trepav1casto dlakav. ima 5 gotovo paralelnih nerava.

.Digitalis je jedan od najvafnijih lekova za srce. usporava i reguli~e ritam. purpurni i neke druge vrste dig ita 1 i s a.. Sva tri lanatozida su dobijena u kristalnom stanju. ali im je zajednicko da sadrze vrIo srodna s t e r 0 i dna he t e r 0 z i dna jed i n j en j a (genoli sa Cu i C!. D. Upotreba. Premda se ove droge upotrebljavaju kao lekovi u merucini vee viSe od jednog veka. Pre ekstrakcije oslobodio se enzima i tako sprefio ~tetno hidrolitif no dejstvo na praheterozide. oriel1lalis Lam. . i narednih godina digilanozide i utvrruli da se u svezem listu vunastog digitalisa ova tri heterozida nalaze u ovoj srazmeri: 45% A. u svim tim drogarna na'laze se specificni enzimi koji otezavaju izdvajanje i dobijanje primarnih heterozida iz droge. d u r d e v a k. C. go roc vet. koriSeen je i [. njihov hemijski sastav i grada lekovitih sastojaka rasvetljellfi su tek posledn j ih nekoliko d ecenJj a. pa ih je zatim podvrgao hidrolizi pod uticajem enzima . godne. D. vi~e Iz semena su izolovana dva saponozida: digitonozid (digitonin) i gitonozid (gitonin). ali se u terapiji za sada kor-iste sarno dva: vunasti i purpumi. narofito za jafanje srcanog miSiea. Sapono zidi se nalaze u semenu i listu. Stol i Krajs dobili su 1933. jer iih enzimi razlaiu i dobijaju se sarno sekundarni heterozidi. . Inafe. a osobito lanatozid C. kiselina i baza. K. Ove biljke pripadaju raznirn biljnim familijarna (Scrophul(1. ' Ova grupa se naziva jos i digitalisova dJi digitaloidna. a cmafka plemena u Africi razne strofantuse za trovanje strela i kao sudski otrov. Svi lanatoziru su 2-3 puta kardioaktivniji 0d purpidozida. jer je purpurni digi1alis prvi uSao u terapiju. i dr.riaceae. Mnoge kardioaktivne droge sadrle po nekoliko vrlo slicnih heterozida. laevigata W.314 lEeENJE BIUEM nata-glikozid) A. Digilanozid C je za terapiju najvafniji i najbolji karcliotonitni heterozid digitalisa. Iz lista vunastog rugitalisa izdvojen je tigonozid (tigonin). ali nilSu dovoljno proucene. Vunasti. 17% B i 37% C. zbog eega ih je donedavna bilo tesko razdvojiti klasicnim hemijskim metodima. Uliaceae) i raznim l'odovima i vrstarna i potitu sa raznih kontinenata. reele D. Druge vrstc dJgltallsa. usled nestasice. Stoka ih ne pase. 1 i jan d e r.) i da svi deluju na srcani mme: u terapijskoj dozi su lekovi. Svojirn dejstvom se razlikuje ne sarno od heterozida purpurnog rugitalisa vee i od digilanozida A i B. Sve su otrovne i lekovite. D.j D. Hidrolizom daju jedan iii secera (glikozu. U terapijskoj dozi digitalis je kardiotonik.. Za vrerne rata. Apocynaceae. Osirn toga. terruginea L. a uzeti u veeoj 'kolicini su otrovi za srce. zbog fega Sf ovaj sve vi~e traii.. viriditlora Lindl. digilanid C ill cedilanid.. rame vrste s t r 0 fan t U 'S a. lut ea L. tuscescens Vel. uveo ga je engleski lekar Vilijem Vitering 1785.ist ovih domaeih vrsta koje kod nas rastu obilno: Digitalis ambigua Murr. galaktozu i jednu pentozu) i stereoidne sapogenole. B.Na raznim kontinentima raste nekoliko desetina vrsta digitalisa.. kukurek i neke druge biljke sadrle heterozide koji u terapijskoj dozi deluju ton i fnon a s r c e i spadaj u u s t e r 0 i d ned e r i vat e. . D. jafa rad srca. jo~ su Arapi upotrebljavali primorski luk za trovanje pacova.

OBiCNA DLAKA NA L1STU D. LANAl'A. LANATA. BESNIK .. . B . G .DIGIT ALlS VUNASTI. .DIGITALIS PURPUREA.DONJA I DGORNJA EPlDERMA LlSTA D. C .Di'gitalis se sme upotrebljavati jedino na recept i pod kontrolom lekara! U vecoj dozi je smrtonosan srcani otrovl Prilikom branja.D. PURPUREA. . F H . su~enja i rukovanja digita14som treba biti vrlo oprezan i posle rada ruke dobro oprati loplom vodom i sapunom! I· ! /C A Q o L1STOVI DIGITALlSA: A .DLAKE I DEWVI EPlDERME SU UVELICANI . LANATA E _ GLAVICASTA DLAKA NA L1STU D.GLAVICASTE DLAKE NA LIS'rU D. LANATA. 315 Vama napomena! .

razgranala. napos tnji k. D. trava od fume.316 LECENJE aIUBM Narodna Intena za Digitalis purpurea: babin naprstak. ferruginea: bes nik. Upotrebljava se i u obliku tinkture. alkoholature. Sastav _ . rusevinarna. smole. debeli troY. pustikara. D. D. zuekasti naprstak. secera gorke materije. Po njivarna. tuscescens: zubacica. _ . crviue. viridiflora 1 D. cama . te lemcina. . gla tki naprstee. pustikara. Drogs. kitnjasto obr asla dvostruko iii trostruko pe· rasto deljenirn listovima. ervena pustikara. zatvora i cira u zelucu. m a r ijin prs ten. lutea: zuti naprstak. zuti na prstak. DIMNJACA jutra pre jela. nan e. zuekas ta pus tikara. bumbareeija. ambigua (= D. bokarcic. Cvetovi su IjubiCasto-ruZieasti si· tni. fumarnu kOselinu. orientalis): besnik. medic. naprslnj ak. D. pije se i u obU· ku caja: 1 supena kasika pre· lije se Caoom mlake vode. D. tolemcina. ve leevetni naprs tee. ponjavjca. mali fingare t. crvive. erlj e ni naper~ nJ ak. J edna supena k a~ ka smese se popari sa 200 g kljucale vade. U narodnoj medi cini se upotreblj ava za lecenj e zuci i jetre. ROSOPAST. Nadzemni dec biljke u evetu (Fumariae herbal.Diuretik. naprs tak. hi·p otensav i tonik. kostobolja. os tavi preko noci i popije . Upotreba. skripavae. lanala nazivaju j o~ i maljava zubacica. nje prom eta materija. di· jaforetik. pustena pustiikara. najviSe kao rana proletnja salata zajed. ekstrakta i sirupa. pored puteva.lus tikara. ROSNICA Fu maria officina lis L. Papaveraceae JednogodiSnj a nezna zeljasta biljka. velikli troy . . oko 10f0 kalijum-nitrata i hlo· rida. udruZeni u grozdaste evastL Cveta od aprila do oktobra_ Gorkog ukusa_ Rasprostranjenost. DIMNJACA. Upotrebljava se i za poboljsa. korena sapunjace i sladiea. besnice. ponjavica. na prs tak. tanina. do 60 em dugacka. no sa drugim gorkim raznim zelenim biljkama. rmeni babji p rstee. Za bolje varenje: po 20 g dimnjace. Stabljika je cesto polegla. besniee. laevigata: besnice. anisa. ostavi pola sata i popije pre dorucka. r meni prstnek. D. zubaCica . .iz.Sadrli alkaloi· de fumarin (Hi protopin) i aurotensin.

DINJA . ervena d 'mnjaca. 4. rusnica. mlon. seme daje emuJziju koj a povoljno deluj e protiv raznih upala organa za varenje. DINJA Cucumis melo L. ona je cesto zelena ' i pod snegom. LUBENICICA.m navedenih . dina. runjavae. lubencica. evo jo~ nekoliko narodnih imena: dimea. U semenu ima oko 10'10 vode. sakuplj eni u guste okruglaste evasti na vrhovirna stabljika. rosulj a. zeleni i crveno p rosarani.Koren ima smole. Druga narodna imena: bozja b rada. vitamina C i mirisnih sastojaka. Ijubeniea. dumlek. visoka do 80 em. (j arcij a trava. soli bakra. erven i rosopas. melon. 270/0 masnog ulja. - Rosaceae Trajna zeljasta biljka. Kad se biljka protrlja.50f0 fitina i drugih korisnih sastoj aka. lub enicarka. a osomto l'i21om (Sanguisorbae rhizoma) imaju mnogo tanina.50/0) i melonemetin. . Svi delovi biljke. Obe biljke narod upotreblj ava protiv zmijskog ujeda. Jednogodi~nja Cucurbitaeeae zelj asta biljka sa dugackim poleglim vrezama. Seme je blagog uljas tog ukusa. .500/0 belancevina. semc i koren. krvara. jagodica. LUBENIClCA. 3. 317 Narodna Imena. Upotrebljava se kao tipicna taninska droga slicno srcenj aku. j er ublazava bol.. travi od srdobolje i slicnim oporim drogama. dimljaca. Cvetovi su sitni. pipun. lubenice. Cveta od aprila do avgusta . DINJlCA . oseca se miris na zelenu lubenicu. fimfulja. a i spolja protiv opekotina. zbog cega se zrela dinja koristi kao p r ij atna i zdrava letnja i jesenja poslastiea koja osveiava i povolj no deluje na llpaljenu sluznieu organa za varenje. mater-iju koja iza· ziva proliv i povracanje.U narodnoj medicini se upotreblj ava plod. Gaj i se u velikom broju varijeteta kao u kusno slatko voce. pek tina. DINJleA . krvokapka. mi· lon . lubeniea. Li· stovi s u pera~ti. lubenieje. Narodna irnena: vreia. 3% secera. mlun. voska.30/0 bezawtnih ekstraktivnih materija. karotena. oko 0. . DINJICA. Slicnog hemijskog sastava i dejstva je i Sanguisorba officinaiis L. krovosnica. sitno stueano s vodom. 1. u rizomu oko 130/0. pipon. limunove kiseline. gvozda i cinka. KRVARA. OSKORUSICA. dinjusa. kaJeijum-malata (1. milun. a spolja llpotrebljen a ublazava bol uboja i opekotina. U listu ima oko 200 m~/o vitamina C. zbog cega se mlada dinjica moie koristiti kao zeleno povrce. krvoloka) . rosno zelj e. Raste po livadama. dunjica.Os.S0f0 azotnih materija. ZMIJSKA TRAVA Sanguisorba minor Seop. dinju iIi krastavac. . pepen.U plodu ima 95-960/0 vode. . pclinae. i ilinjaca.

Cvetovi su ljubicasto-plavi sa purpurnim tackama. oko 3. . 0. '!\ . Uzima se 2-5 g droge u pra~ku.Oko 6% tanina. gorke materije marubina.06% etarskog ulja. ostavili da stoji pola sata) . Spolja 'se upo- ./0 secera.318 DOBRICICA. . Listovi su na dugackim dr~kama. zeljasta. li'St. protiv histerije i neurastenije. Rasprostranjenost. na nalicju ervenkasti. Sastav. herba et succus) svojstvenog prijatnog mirisa i gorkog i oporog ukusa. u obliku caja (20 g na Ii. Cveta maja juna. SAMOBAJKA.Vrhovi granciea u evetu. po obodu nazubljeni. eela nadzemna biljka i sok iz sveze biljke (Glechonzae 11i Hederae lerreslris summitas. naborani . visoka 20-40 em. a gornji je uspravan i razgranat.i delovi soka i ~ecera). . 30-50 g soka iscedenog iz sveze biljke. sreoliki iii bub rezasti .Raste ooilno svuda u ~umama. D O BRI C i CA Droga_ . zuci. za pojacanje mokrenja. na vlaZnim livadama i drugim mestima. Od soka se spra vlja sirup (jednak. DOBRICAVKA LBCENJE BIUEM Glechoma hederacea L.03-0.tar kljucale vode. protiv proliva. Donji dec stabljike puzi. holina i mnogo kalijumovih soli. voska. za apetit. mirisna biljka. Upotreba. smole. - Labiatae Trajna.Uglavnom narodni lek za lecenje organa za disanje (bronhit). folium.

DRAGOUUB

319

trebljava za le~enj e katara nosa, ozleda i rana. Pome~ana sa ovsenim bra~ n om daje se protiv e revnih paraz ita konja. Oslala narodna imena: br~ tan po zemlji, br~ tan-trava, br~tran, vrednjak, grosic, dobricava trava, dobri ~av ica, dobri~anova trava, dobriearica, dobri~evica, dobreanova trova, kotur, mese~njak, niski br~ ljan, okrugljak, rasturi~e, samobaj, stravna trava.

DRAGOLJUB
Tropaeolum majus L. -

TropaeoJaceae

JednogodiSnj a zeljasta biljka oporeldom iz Pema i Meksika. Kod nas se gaji kao ukrasna biljka, omiljeno narodno evece, ~to se i po imenu vidi. Listovi su gotovo okrugli, na dugim drskama i izrazenom nervaturom. Cve-

DRAGOUIIB

lovi su krupni , naroci tog oblika, upadl}ive zuto-narandzaste .boje, prosarani ervenirn prugama. Plod je suv, deH se na 3 ~ela; u svakom Ima po. 1 se.rn~. Cveta leri. Upotrebljavaju se svez list i evet I zrelo serne (Tropaeoll ma}a/ts folium, flos el semen). Sadrzi sumporni heterozid gli~olropeol.o zld I ,:nzlln m irozin pod ~ijim se dejstvom, u prisustvu vade, ovaJ hete~ozld ~azlaze na benzil-izotiocijanid, kiseli kalijum-sulfat i glikozu. U dragolJubu ~rna JOs i smole, pektina, gume, tan ina, razni h secera i do 300 mtl, vllamtna C.

320

LECENJB BIUBM

Poslednjih godina je dokazano da dragoljub ima antibiotska svojstva (vid. FitoncideJ. Dragoljub deluje slieno drugim biljkama koje tako~e imaju sumpornih heterozida, kao ~ to su ren, rotkva, slal:ica i dr. U industrijskim zemljama sve se vi~e koristi kao prijatna vitaminska 1 antiskorbutska proletnja kura u obliku svakodnevne salate m soka (10-15 g dnevno) isce~enog iz sve7.eg iBea dragoljuba. Mlado Ii~ce se isecka, poseli i moze se takvo je$ti Hi se duda sirceta, .limunovog soka ·i bibera, vee prema uklllSU potro~aea .

S vako domacinstvo treba da gaji dragoljub, Calk Q oni Jooj i nemaju ba· ~tu, jer se on moze gaji ti i na balkonu i u sobi pored prozora (zimi) tako da se uvek moze imati zelene salate. Kao i sve druge biljke sa sumpornim heterozidima i vitaminom C, i dragoljub ima velik znaeaj kao preventivl10 sredstvo, jer isparljivo sumporno etarsko ulje od dragoljuba ungtava mnoge zarazne klice. U istu svrhu moze se upotrebiti i seme: 5-10 g semen a se sitno stuca, doda vode i posle 2 sata popije sa nekim vocnim sokom. Dragoljub se up otreblj ava za leeenje hronienog bronhitisa, emfizema, astme, zuei i protiv opadanja kose, jer tonieno deluje na koZu i koren kose: nasecka se po lOa g svezeg lista dragoljuba, koprive i ~im~ira i prelije sa pola litra alkohola; posle 15 dana se ocedi ,i iscedi i tom tinkturom trlja koza na glavi. Ostala narodna lmena: alea~ica, veci dragoljub, dragomilje, lazibube, la tince, latifa , Ijubidrag, penjalica, slak.
DRAGU8ICA, DRAGUSAC, 2:ABLJA TRAVA, GOLU2:DRAVKA

Senecio vulgaris L. -

Campositae

Jednogodgnja, re~e dvogodgnja zeljasta biljka, visoka do 60 em. Stab· Ijika je uspravna i razgranata, obrasla duboko deljenim duguljastim listovi· rna. Cvetne glavice su 10 mm dugaeke i 4-5 mm debele. Cvetovi su zuti, vecinom eevasti, retko kad, sarno po obodu, ima i jezieastih cvetova. Cveta od proleca do jeseni. Plod je sitan, svega 1,5 do 2 mm dug i ima perjanieu. Dragu~ae raste kao korov po usevima, na zapu~tenirn mestima, starim zi· dinarna, na razvalil1ama i slicnim mestima. Upotrebljayaju se list i cela biljka u evetu (Senecionis folium et her· baJ. Sadrli nekoliko alkaloida (ukupno do O,5OO/o) nedovoljno proueenih: senecina, senecionina i dr. Ima i inulina, voska, smale, flavonoida, tanina i sluzi. - Narodni lek za uredivanje menstruacije u obliku eaja (10 g na 200 g kljucale vode, dnevna doza) i jo~ ce~ce 2-3 g suvog ekstrakta dnevno. U Engleskoj se upolrebl java -rrotiv erevnih parazita dornacih zivotinja. Slieno se upotrebljava i svez sok iseeden iz presne biljke. Druga narodna imena: badeljeac, goluZdraka, gu~eernjak, divlji bliS· njak, dragucae, kostPieic, krstovnik, mali kostrg, mlijeenjak, mrzlienjak, staracae. Slicnog hemijsk.og sastava i terapijske prirnene su i s,odne domace vrste istog roda, blIjke kod nas vrlo rasprostranjene: S enecio jacobaea L. (ve· liki kostri~, velika goluzdravka, kresnica, krizni koren), Senecio silvaticus L. (paucinjava zablj a trava) i dr.

DREN. DUVAN

321

DREN
Comus mas L. -

Cornaceae

Grm ill nisko drvo, visoko 5--8 m. Grane su mu dlakave, zelenkaste iIi -sivkaste. Listovi su naspramni, odozdo svetliji, elipticni ~ po obodu celio Cvetovi su zuti, javljaju se ranD, pre li.stanja, vec u martu, sakupljeni u ~titaste kitice, pravilni su i eetvoroelani. Rasprostranjenost. - Raste svuda, a <lajviSe po suvim, sunCanim, kamenitim stranama svetlih listopadnih ~umo. zajedno s drugim grmljem i
~ibljem.

Droga. - Svezi i osu~eni plodovi, rede kora. Sastav. - U plodovima ima tanina, organskih kiselina, pektina, §ecera, sluzi i glioksalne kiseline, a u korl ima i smole. Upotreba. - Opore (tanini) i poliuronske (pektini) materije povoljno deluju na sluznicu creva, zbog eega se sok, pekmez, caj i drugi proizvodi spravljeni od zreIih drenjina daju kao vrlo prijatan lek za leeenje proliva i drugih oboljenja organa za varenje. Slicnog je dejstva i kora. Slatko, kompot, dZem i pogotovo sDk od zrelih drenjina su jedna od najprijatnijih poslastica a istovremeno su i lek koji svako rado uzirna. Steta je ~to se kod nas drenjine malo koriste. Narodna irnena: bila svibovina, drenak, drenic, drenka, drenovina, drenj, drijen, drijenak, drinika, drin, drinovina, dmjulic, ruti drenak, kuroslipnik, rumeni dren, tvrdi drijen, crveni drijenak. - Plod drena narod naziva: drenka, drenjina, drenjka, drenjula.

DUVAN

Nicotiana tabacum L. -

Solaneceae

Duvan je zeljasta jednogodgnja biljka, visoka 1-2 m. Listovi su veliki, na kratkoj drki , po obodu ceiL Cvetovi su ruZicastobeli i mnogobrojni. Droga. - Osu~eni nefermentirani listovi duvana. Poreklo. - Duvan je poreklom iz JuZne Aroerike, odakie se posle otkrica Amerike naglo raSirio po celom svetu. Gajenje. - Jugoslavija je proizvoc:!ac prvoklasnog duvana za pu~enje, osobito u Makedoniji i Hercegovini. To je velik izvozni artiki. Izgle,d llsta. - List duvana je do 60 cm dugacak i do 15 cm §irok, tanak, zlezdovito dlakav, duguljasto-Iancetan 1 skoro bez dr§ke. Uk usa je neprijatnog, Ijutog, l1agorkog i pomalo slanog. M i r i s a je opojnog i neprijatnog. Cela biljka je otrovna. Sastav. - Glavni sastojak duvana je alkaloid n i k 0 tin. Kolicina n1kotina u raznim vrstama duvana koleba se u vrlo ~ir'Okirn granicama: od 0,3 do 100/0. Ima malo i drugih alkaloida: nor-nikotina, anabazina koji je izomer nikotina, n i k 0 t e Ii n a, koji je cvrst, n i k 0 t e ina, koji miriSe na per§un, n i k 0 tin a i i z 0 nit: 0 tin a. Alkaloidi su vezani na jabucnu i limunsku kiselinu.

322

LI!CENJl! BIUEM

U duvanu ima i smole, etarskog ulja , masti, sterola, voska, gume, §ec~ra, dva heterozida, mnogo soli: fosfata, nitra ta , malat!l, cLtrata itd.; kal· cijuma i kalijuma. Nikotin je t e ~ a n a I k a I 0 i d. Sveze destilovan nikotin je bezboj· na, ulj asta, prozirna t~nost, teza od vode (specificne tefine 1,027), Ijutog mirisa koji gu~i, vrlo Ijutog i neprij atnog ukusa koji pe~ i nagriza sluzokoZu. Na svetlosti se boji mrko i raspada se. Nikotin je j aka baza. Rast· vara ~e u vodi i organskim r astvaraOima. Destiluj e se vadenim p arama, pa se na. taj na~in i vadi iz li§ta i ostalih delova zelene biljke. U biljci se na· lazi vezan U obliku malata i citraia. S e m e duvana ima 36 do 40% mas n 0 g s u §j v 0 g u I j a, koje je po sastaoo sli~no pamu6nom ·u lju i upotreblj ava se za izr adu firnajza i boja. Sadr.zi C1ko 6oo/o linoleinske i oko 27% oleinske kiseline. Uljane poga~e imaju oko 40"10 belan~vine. Iz cveCa i li§ca jedne vrste duvana s belim mirisavim cvetovima dobija se vrlo cenjeno eta r s k 0 u I j e, koje se mnogo tran u parfimeriji za izradu me§anih, kombinovanih mirisa . • Upotreba, - Naj"ge duvanase potro§i za pusenje. U medicini duvan se danas ne upotrebljava za lek. Jedina u veterinskoj medicini simi pokat· kad jak infuz duvana protiv va§iju i drugih insekata. Ekstrakt duvana dobijen maceracijom li§ca, a jo§ ~e§ce cele biljke, upotrebljava se vrlo mnogo u poljoprivredi za uni§tavanje insekata . §teto~ina !I1a gajenim biljkama. U istu svrhu upotrebljavaju se i soli nikotina. Preko tr ahej a (dusnika) nikotJi!l1 prodire u ~kiva i!l1sekata i, .delruju6i na nervni sistem, izaziva smrt usled paralize. Nicotina rustica L. - mahorka, ima mnogo limunove kiseline (do ISOio), pa se upotrebljava za dobijanje ove i nikotinske (faktor PP) kiseline. Duvall je otrovan ne sarno za ~oveka vee, jo§ vise, i za mnoge domace Zivotinje. Osim h ron i ~ nih t r 0 van j a, koja su naj~esea i redovna pojava strasnih pu§aea, ~esto se doga~aju i akutna trovanja, koja se ponekad zavrsavaju smreu. Pored nikotina, koji je nosilac otrovnosti duvana, u prepark anom duvanu ima i drugih Ito~simih sastojaka, zbog eega je ovaj otrovniji od obienog, nefermentiranog duvana. Narodna imena: amerikanski duhan, virginijski duhan, virdZinija-duvan, obi~an duvan, tobak, tatun. Nicotiana rllstica naziva se u narodu: bagov, brazilijski duhan, divlj.i tabak, kereus duhan, kmetski robak, krlak, krdia, madiarski duhan, prdosija, selja~ki duhan.

DUD
Marus nigra L. i M. alba L. Moraceae

Iz dudinja cmog duda, !I1aro~ito onog koji ima viSe kiseo ukus, cedi se sok i od njega kuvaju s i ru p i p e k m e z, kaji sluze kao hrana, poslastica i blag lek protiv zapaljenja grla i usta. Sirup se upotrebljava slieno kao s.irup ad m alina. Sveze dudinje su sla tko-nakiselog ukusa. Same oka loo/o invertnog seeera, ako !% slobodnih organskih kiselina (limunove i jabu~ne), vi tam ina C, sluzi, mnogo pektinskih materija i drugih ko-

n UNJA. GUNJA. DGUNJA

323

risnih sastoj aka. Dudinje su zdrava hrana kako za toveka tako i za doma~e zivotinje. Listom od duda narod leti ~~ernu boles t i obolele organe za mokrenje. Zbog velike kolit ine ~e~era dudinj e su izvrsna hrana. Narodna imena. - Crni dud narod naziva jo~ i ovim imenima: murgav dud, erna murva, ernica, ernit ka, ~amdud, ~andud, ~anduda. Beli dud: bela murba, bijela murva, bijeli dud, morva, murva, murvae.

DUNJA, GUNJA, DGUNJA

Cydonia oblonga Mill. -

Rosaceae

Dunja je poreklom verovatno iz jugozapadne Azije, a danas se gaJI I raste poludivlja u juinoj .j Srednjoj Evropi. Krupni, zuti, mirisni, slatki i opori, jabuei Hi kru~ki slitni plodovi jedu se svezi kao vo~e i slufe za iz· radu izvrsnih vo~nih konzervi: pekmeza, slatka, kompota, marmelade i ze· lea (. kitnkez« ). Sok iz vo~ i skuvano voCe imaju vIlo prij atan miris i ukus i upotrebljavaju se u narodu kao lek protiv proliva, plu~nih bolesti itd. Kod nas je dunja vrlo omiljeno vo~e, mnogo se sadi, dobro uspeva i mnogo tro~i osobito u jufnim toplijim krajevima. Izg\ed droge. - Semenke (Cydoniae semen) su vecinom udrufene (5-20) i 5 I e pi j en e u s I u z. Oblika su donekle knl~kasto-jajastog i trouglastog. Na tanjem kraju nalazi se pupak. Seme je mrko-erveno, tvrdo, do 1 em dugatko; kad se potopi u vodu, postaje sklisko ad velike kolitine sluzi, koja muckanjem spada sa semena. Ispod tanke, sluzave, vrlo lomljive Ijuske nalazi se mali endosperm i dva debela masna kotiledona. U k usa je najpre s]uzavog, a kad se zvace, oseca se slab ukus i mi· r oj s gorkih badema (HeN, eijanovodonitna kiselina). Falsiftkati. - Semenje od ;kru~ke -i jabuke je glatko, sjajno, tarnnomrko, vge je okruglo, nije slepljeno i u vodi potopljeno ne otpu~ ta sluz. Sastav. - Ima oko 200/0 s I u z i, p e k t j n a, oko 8"10 raznih ~ecera, oko 1% jabutne kiseline, 15"10 mas n 0 g u I j a, ami g d a lin a (0,5"10). emulzina, protida i tanina. . Upotreba. - Upotrebljava se kao sluzavo sredstvo (Muci/ago Cydoniae) za izradu emulzija i m ikstura protiv ka~lja, kao voda za obloge, protiv opekotina, za kozmetiku (Iosioni) i u industr.iji. Danas se bez razloga mnogo manje upotrebljava no ranije. Grei i Rimljani su dunju mnogo eenili kao blago sredstvo protiv proliva (tanin . i sluz). Pr.isutna cijanovodonitna ki· selina u 'semenu tini da lokalno anestezira. Ako se za izradu sluzi upotrebi zdrobljeno seme, u njemu moze biti toliko ove kiseline da se mogu pojaviti i slutaj evi trovanja. Zato sluz treba praviti od celog semena ako se ne feli istovremeno dejstvo sluzi i cijanovodonit ne kiseline. U industrijskim zemljama dunjino seme se sve vise upotrebljava, tako da se na~ a proizvodnj a uglavnom izveze. Od dunjinog semena se izraduju lekovi na isti nacin kao i od lanenog semena.

324
Sok ad dunjo slu!i kao prijatan i leko,'it napilAk ko]l O$vdav& i jab sluznicu uSla, leluca i ct'eva , a Zap du :Ie daje protlv do!\adnih i upornJh prolh'a dece, Sok se pravlja oe<I~nj em struganih z.relih 1 :tdravib dunja. Fa. brike soka-a spravljaju mutan i bistar (fiHrovaniJ SOL Od dunjinog sob svaka ku~a u jesen mole za celu godinu spraviti sirup: J kg bistrog, profillrovanog soka prokuva se sa 2 kg ~era , procedi kro:t tist l1anel, razlije u omanje tiste boce, zapusi i tuva na h1adnom mestu, Ovaj sirup je odlitno sredstvo za zasladivanje gorkih i oporih lekova, osobito onih protiv detjih proliva, Dunjirto ,s/u;:' 100 g dunjinog semena pokvasi se sa litrom i po desti, lovane vode, drli 12 sali i kroz flanel procedi, Mole se upotrebiti s;vefa, a mole se na vodeno j pari osusi ti.

Ostala narodna Imena: vunja , gdunja, dunjac, kunja, kuta, kutinja, kula tunja, tkunja, runja, turundia, funja, aunja, na, mrk.

D

DUMBIR

Zingiber offioinale Rose. -

Zi'l1giberaceae

Droga (Zingiberis rhizoma) se sastoji od oljustenih i nooljustenih, pljo. snatih i nepravilno racvastih komada rizoma. Rasprostranjenost. -;- Poreklom je iz tropske Azije, ali se danas gaji ne sarno u svojoj postojbini (od Indije do Japana) vee i u zapadnoj i Jmnoj Americi. Izgled droge. - Rizom ima izgled sake s nepravilnim kvrgastirn prstima. U celini je dugaCak 8-12 cm. Ogranci su dugacki 3 do 6 cm, Siroki 1,5-2 cm, a debeli prosecno 1 cm i s v i . 1e z e u i s to j ravni; po rubovima su zaobljeni, a na sredini siri. Rizom je grubog opipa kad je neoljusten. Pokorica je prugasta J siva. OljuDUMBIR steni l1izom je boo i gladak. Dumbir je tVl1d, dosta tezak i kompaktan. Na prelomu je zmast, belo.sivkast, s retkim ne!nim vlaknima.
J

RIZOMI ZINGIBERACEA. SHEMA POPREC NOG PRESEKA. OBELEZENA IE ENDODERMA I SUo OOVNI SNOPICI OKO NJE . 1. DUMBIR (ZINGIBER). 2. KURKUMA (CURCUMA). J. GALANGA (GALANGA). 4. ISIOT (ZEDOARIA)

Sastav. - Dumbir sadrli 0,25 do 3% eta r s k 0 g u 1 j a, 5-8% s mol e, g.j n g e r 0 1 a, skroba i sluzi. Aroma droge ponce od etarskog ulja, koje se sastoji od t e r pen a (d-kamfen.i beta-felandren) , s e s k v i t e r pen a (z i ng i b ere n), c i n e 0 1 a, cit r a 1 a 1 boroneola. Ljuti!lla dumbira potice od jedne oleorezine, uljaste, guste tecno. sti Ijutog ukusa, bez mirisa, gingerola. Upotreba dumbira u medicini je neznatna kad se uporedi s ogromnom potrosnjom droge kao zacina,

326

LEel!NJ1! BIlJEM

koji mivaju milioni ljudi na raznim kontinentima. Dumbir je karminativ i stimulans. Kao ljuto-aromati~no sredstvo upotrebljava se kao korigens mi· risa i ukusa neprijatnih lekova. Daje se i kao sredstvo za ja~je apetita u obliku tinkture ili gor.kih preparata. Narodna fmena: vruca trava, gingibar, dindibar, dumber, fumbir, zen· zer, zendZefil, zindefil, imbor, indiber, isiot, isjet, mrki ingver, pravi ing. ver, eencer, emi ingver, diumbir.

BURDEVA;K IU BURDle

Convallaria majalis L. -

Convallariaceae

Mnogi misle da se t1urdevak same gaji i da je poznat sarno kao kul· turna bastenska biljka nasih evetnjaka. Medutim, durdevak pokriva hiljade he'ktara gustih mra~nih suma, osobito onih, u svetu naji5uveniJih, hrastovih suma u Sremu i Slavoniji. To \SU prave prirodneeplantafe, nezaboravni mi· risni cilimi pro tkani divnim belim biserima. Upotrebljava \Se kao 'kardiotonilk, -Iek za sree. Durdeva·k propisuju mnoge farmakopeje u svetu kao oficinalnu drogu koju mora imati skoro svaka apoteka. Durdevak se, srecom, kod nas ne upotrebljava kao narodni Iek. I zato po selima nisu zabelezena trovanja. Medutim, po gradovima i industrijskim eentrima bilo je i kod nas trovanja zOOg neznala~ke upotrebe ove lekovite i otrovne biljke. Citajuci knjige i novine, neki sr~ani bolesnici su na svoju ruku kuvaIi list i evet durdevka i pili. Nekoliko slufujeva sam zabeleZio u Beogradu, Zeniei, Zagrebu i Suo ·OOtici. Ne upotrebljav'ajte tlurtlevak bez saveta lekara. Ne spravljajte sami kod kuce lek od tlrm:1evka. Znaci trovanja su 1Sti kao i od digitalisa. Deluje, pre svega, na srce i organe za varenje: jak proliv, povracanje, opsta slabos·t, iznemoglost i dr. Svi delovi tlurdevka su gorki, Ijuti i otrovni. Zabelezeni su slufujevi trovanja dece njegovirn cvetorn (SSSR) i plodovirna (Nerna~ka). Plodovi su vrlo lepe, pnivla~n e bob iee. Kod nas, na zalost, .niko nije obracao <paZnju na trovanja durdevkorn. Lekovl od durdevka. - U apotekama, osobito u SSSR·u i Zapadnoj Evropi, izraduje se tinktura (lOOt. alkoholni ekstrakt) od lisCa, rede od eele nadzernne biljkc. Posto u korenju najvise ima lekovitih sastojaka, u novije . vreme se i one koristi. U farmaceutskoj industriji proizvodi se velik broj mahom sloZenih patentiranih preparata. Mnogi industrijski lekovi za \Srce imaju pored kar· diotoni ~nih heterozida ClurClevka jos i lekovite sastojke glogovog eveta. Svi lekovi od durClevka srneju se upotrebljavati samo po savetu lekara i uzimati jedino u apoteei. Nikako ih ne smete spravljati kod kuce i piti bez kontrole kardiologal U horneopatskoj medicini se od XIX veka, a u farmaceutskoj industriji tek u XX veku koristi jedino sveza, tek uzabrana biljka, jer se na taj na~in dobijaju bolji lekovi, postojanijeg i ja~eg dejstva nego od osusenog lista i

DURDEVAK ILl DURDle

327

eveta. Ovo za to,. jer IS U srtani glbkozidi c1urc1evka " rio nepostojane materije, brzo se raspadaJu na nelekovi1e sastojke pod uticajem enzima vlage i dru. gih spoljnih tinilaca. ' U novije vreme izrac1uju se preparati od svel ih evetova ill od svere ti.~v~e stabilizovane droge. So k i z eve t a c1urc1evka je najaktiv. ruJI. LIst Je skoro dvaput lekovitiji od rizoma, a evet oko tetiri puta. Sta. bilizovana droga bolje deluje i duZe sacuva lekovite sastojke od nestabi. lizovane. U novije vreme u medicini se koris ti sarno biolo~ki titrovan c1ur. 4evak. Sastav. - U m~u i podzemnim organima ,ima asparagina, limWlove i jabutne kiseline. U l1urc1evku ·i ma tri kardiotonitna heterozida: konvalalok. sozid, konvalarozid i konvalamarozid. U evetu ima, pored toga, joo i 0,05% etarskog ulja prijatnog mirisa futo-zelenkaste boje nepoznatog herrujskog sastava. Glavni lekoviti sastojak je kristalni heterozid konvaJatoksozid. Berba i swenje. - U SSSR·u, odakle je droga, is to kao i gorocvet, do~la u medicinu (1880), izrac1uju se eetiri vrste droge: uzabrani listovi sa evastima, listovi, evasti i odvojeni eveti~i. Durc1evak treba brati pailjivo i ~to pre osu~iti u zagrejanoj su~nici da evetovi ne bi potamneli. Kao i druge biljke, j c1urdevak u raznim fazama vegetacije nagomilava u raznim organima razlitite kolitine srtanih glikozida, 0 temu beraci bilja moraju voditi raeuna ako fele da dobiju kvalitetnu drogu. Lisl treba brati najpre, neposredno pre nego ~to 's e pojave evetni pu· poljci, jer u to vreme je li~~e najkrupnije i, ~to je najvainije, u toj fazi list ima najvi~e lekovitih sastojaka. evel brati kad je u evasti donja polovina otvorOlla, a gomja jo~ u pu· poljku. Ako se traii cela bi/jka (herba), brati na potetku cvetanja. Korenje vaditi u jesen, po~ to tada ima najviSe lekovitili sastojaka. Pakovanje I cuvanje. - Posto su lekoviti sastojci c1urc1evka vrlo nepostojani, suvu drogu treba cuvati presovanu u bale ~ dobro zapakovanu u visestruku debelu zilavu hartiju. Cuvati u cis tom, hlaelnom magazinu, ali ne duZe ad godlnu danal NAPOMENA! - Durdevak je otrovan, pa ge ne smeju brati deca i tru· elnice. Posle rada s durl1evkom , ruke i liee dobro oprati toplom vadom i sa· punom. Raelniei zaposleni u preradi moraju se posle rada okupati i pre·

!

SViU~i.

Gajenje. - Durc1evak se gaji vegetativno, a ne semenom. Sa moma u zemlji skidaju se pupoljci i sade u zemlju na 20 em rastojanja. Gajenje c1ur· c1evka je lako i vrlo korisno. Ne treba zabora'Viti da se c1urc1evak moze gao jiti po vo~njacima i sumarna kao mel!ukullura, jer je to biljka koja precveta dok drve~e ne olista, a i kasnije dobro poelnosi, pa Cak i traii senovita mesta. Na taj nacin se ima viSestruka korist. Zaltlta u prirodi. - Zbog izuzetne vaZnosti 4ur4evak je u prirodi za· konom zasti~en. Ljubitelji prirode treba da ga razmnoZavaju, a ne da ga ·u niStavaju. Narodna lmena: baber, bijeli dragoljub, biseri, bisemi evijet, bokari~, gorski Ijer, gumbala, devicica, dolinski Ij ilj an, c1urc1ev evit, c1urc1evo cve~e, c1urc1iea, zvoncek, jurjevka, carevo evijece.

E

EUKALIPTUS

Eucalyptus globulus Lab. -

Myrtaceace

Eukaliptus se danas gaji u mnogim toplim zemljama, Cak i u jufnoj Evropi ; ~ma ga u Jla~em Primorju. U tropima se ne gajL Drvo raste do 80 m. Ovaj, kao, uostalom, i druge vrste eukaliptusa, koje su takO<1e gotovo sve ·iz istog podrucja, raste vrlo brzo. Vee desete godine drvo dostigne visinu od 25 m. To je ujedno i najvBe poznato drvece. E. amygda/ina nanste do 150 m! Zbog svega toga pocelo se ad druge polovine XIX veka na sve strane saditi radi isu~ivanja barovitib malaricnih krajeva, i na taj nacin uspe~no je pocela borba protiv ove te~ke bolesti malarije, jer biljka svojom vrlo intenzivnom transpiracijom trajnim li~eem upija iz zemlje i tako uklanja ogromnu kolicinu vode (pumpa). Osim toga, primeeeno je da je i isparavanje etarskog ulja, pogotovu za vreme letnjih zega korisno, jer komarci beze valjda zato ~to im ne proja miris eukaliptusa. Drvo je otkrio u Tasmaniji Labijardijer (1792), a!i je sve do polovine XIX veka bilo retkost i vidano je sarno po botanickim vrtovima. Godine 1854. Ramel preko Milera uspeva da dot1e do dovoljne kolicine semena i da nacini prve oglede gajenja drveta oko Sredozemnog mOra sa ciljem asanacije bara i mocvara. Od toga doba biljka se naglo ra~irHa u svim zemljama gde dobro uspeva !imun i ,naranciZa. U medieini se upotrebljava od 1865. godine. Berba, - Bere se odraslo, ne prevge mlado Ii~ce, osu~i u hladu i cuva u dobra zatvorenim sudovima. Droga. - Li~ee je dvojako: a) Sa starijih grana !Bce je kopljasto-jajasto, najceUe s r pas t o. pri dnu koso. Dugacko je oko 20 em, ~iroko do 5 em, debelo, kruto, kozasto, golo, "5 i t n o-b r a d a vic a.s to, na nalicju zeleno-plavo. ~ko se prema svetlo· sti gleda lupom, vide se (osobito u srednjem delu I-ista) tackiee koje poticu od ~ u P I j ina s e t a r ski m u I j e m. b) S m I a d i h g ran c i e a !Bee je krace (do 15 em), a §ire (do 8 em) i bez dr~ke, j a j a s t 0, pri dnu s rea s to, tanje i mek~e. Upotrebljava se !Bee sa starijih grana. Mirisa je osobitog, aromaticnog, na eukaliptol, a ukusa aromaticnog, oporog i nagorkog. Sastav. - Ima 1,5-3'/0 eta r s k a g u I j a (sveze mce 3-50/.), t an ina, gorke materije, smale i voska. Vadi se iz svezeg IBca i evetnih pu·

BUKALIPTUS

329

poljaka destilacijom s vodenom parom, najvi~e u Australiji, oko Sredozemnog mora i u Americi. Etarsko ulje se dobija destilaoijom svezeg m61. Bezbojna ill svetlo zelenkasto-zuta teenost karakteristienog svezeg ukusa koji hladi, mirisa na kamfor, ali ipak posebnog. GlavJll sastojak mu je oksid c i n e 0 I (6080% ) (ill eukaliptol, kajeputol) . Zatim ima pinena, kamfena, fenhena, raznih aJdehida, terpineola i dr.

BUKALlPTUS. A - GRANCICA S MLADIM LlSCEM . B - STARIJA GRANCICA 5 CVErOVIMA. C - PUPOIJAK s POKLOPCEM. D - UZDUZAN PRBSEK KROZ PUPOIJAK. E - PLOn

Upotreba. - U1je i Ii~ce od euka'liprusa 'sluZe za leeenje organa za disanje, najedce u obliku inhalacija. Svojim taninom ]gee je tonik i alstringens, a zbog .u lja one je antiseptik. Glavni lekoviti, antisepticki sastojak ulja je cineol. Daje se protiv bronhitisa i astme. Mnogo se upotrebljavaju eukaliptusove bombone, ulje za nos, razne me~aVline za inhalaciju pri oboIjenju usta, grla i nosa. Daje se i protiv izvesnih kataralnih oboljenja urogenitalnih organa. U iste svrhe upotrebljavaju se i druge vrste roda Eucalyptus. U istu botanieku familiju spada i drvo sa Nove Kaledonije Malaleuca viridiflora Gaert., od cijeg se ]g61 dobija etarsko ulje vrlo slicnog sastava i dejstva, koje se prodaje pod za~ticenirn imenorn Gomenol. Narodna lmena: gumi-drvo, gumino drvo, eukalipt, rastegovo drvo.

330

LECENJE BIlJI!M

EFEDRA
Grancice raznih vrsta roda Ephedra (Gnetaceae) beru se za vreme eveIlanja (Ephedrae herbal, suse, presuju u bale i dostavljaju industriji za ekstrakciju efedrilla. NajviSe droge proizvodi Kina, Mongolija i Pakistan. Efedre su kserofitne biljke ikoje rastu na kamenjaru u planini. Droga se sastoji od zelenih valjkastih, clankovitih grancica, dugackih 10--20 em i debclih 1-2 mm, bez mirisa i garkog ukusa. Sadrli aka 1.4010 aIkalaida, od kojih je najvalniji e fed r i n. 1ma 7-9'/. tanina. Glavnina drage se koristi za va<1enje efedrina, a sasvim mala za izradu galenskih preparata. Efedrin deluje slicno adrenalinu, ali dugotrajlIlije, manje je otrovan i deluje preka usta. Upatrebljava se cesto, raznovrsno i mnogo. Godisnje se u svetu potrase tone efedrina. Upotrebljava se protiv bronhijalne astrne, velikog kaslja, emfizema, urtikarije, senske groznice i nekih drugih bolesti. Narodna Imena za domace vrste: vilina brada, gulibrada, kosi·t ernica, gulibradina, metlina, popova brada, somina.

lABICA, OPUNCIJA, SVEKRVIN JEZIK, NANIN JEZIK, GOSPINA POGACA

Opuntia ficus indica Mill. -

Cactaceae

Trajna zeljasta biljka. visoka do 2 rn. Stablo joj je soeno, rnesnato, debelo, O\'a!no, plotasto, razgranato i manje-vise obraslo sitnirn iglitastirn trnjem. evet je krupan. nrliCast iii zuckast. Plod je ruZi~asta iii fuckasta, jajolika, socna bobica. 5-9 ern duga~ka, prijatnog kiselog ukusa. Poreklorn je lZ Meksika, a u nas u Prirnorju se odorna6ila i raste po kamenjaru. U narodnoj medieini se upotrebljavaju plod, evet, stabljika i koren. U 'tabici irna vrlo mnogo vode. oko 92"/•. U soku iz ploda irna 11"10 secera. 7"10 belancevina. sl~ i organskih kiseli<na. Sok iz stabljike je izvrstan oblog za orneksavanje i sazrevanje ~ire\'a, za uboje, protiv opekotina i upala koze i sluzniee. Svi delovi biljke upotrebljavaju se kao narodni lek protiv proliva.

ZABICA

332

LECI!NJ1! BILJ1!M

srdobolje i bolova u trbuhu, najW~ u obliku lOO/o-nog taja. Caj ad korena je dobar diuretik. Zreli plodovi osveZavaju svojom kiselo~61. Cvetovi se 'Ilpotreblj avaju kao ~pargla. U novije vreme sok iz stabljike se koristi u kozmetici za spravljanj e maski za vJaienje i osveZavanje kofe na lieu. Zabica se usperoo suprotstavlja eroziji i slcli kao ·s toana hrana, QSObite sorte iii vrste bez troja (Opuntia inermis DC.).

2IVORNJAK, KOKOTIC, VID, GRANCICA, SAMOROTKA

Delphinium consolida L. Jednogodi~nja

Ranunculaceae

zeljasta, vrlo razgranata biljka, visoka 10--50 em. Li~~ je vrlo sitno izdeljeno. Cvetovi su tamnoplavi, si<tni, udruZeni u grozdaste evasti. Cveta od juna do polovine jeseni. Daje mnogo semena erne boje. Ra· ste svuda, najcesce na strnjikama posle zetve. Droga. semen).

Nadzemni dec biljke <u

evetu i seme (Consolidae herba et

Sastav. - U semenu ima oko 1% abkaloida delsolina, delkozina, delfi· na i dr. i oko 28% masnog ulja. - U evetu ima antocijanskih heterozida, od kojih potice tamnoplava boja, zatim alkaloida i rute boje kemferola. Upotreba. - Cela biljk" je vrlo otrovna! Zbog toga je ne treba upotrebljavati; koristi se ponegde 'Il naradnoj mecJ.icini za ola'k~avanje poroc1aja, urec1ivanje menstruaeije, teranje mokra~, protiv vodene bolesti i dr. Ponekad se traii za izvoz evet zavoI1Iljaka (pod latins kim nazivom Cal· catrippae flos). - Treba ga brzo osu~ iti , n a promaji u hladu da ~to bolje sa· cuva divnu tamnoplavu boju, jer se ova droga placa prema izgledu. Ovaj evet ·u lazi u neke evetne cajeve viSe zbog lepe boje nego lekovitosti. Narodna imena. - Osim navedenih, evo jo~ narodnih imena: ajdovsko zele, velika sodula, vranini nokti, Zavoronak, zejne-bostan, zelen·bostan, rna· muzica, modri celebi·percin.
I druge vrste roda Delphinium koje rastu kod nas, takoc1e su otrovne zbog istih sastojaka. To su Delphinium halteratum S. S. ~kozjaCica), D. orien· tale Gay. (zene·bostan, erveni celebi·perCin, eelebin·perCin), D. tissum W. K. (zelenika, ribaree, kozjacica), D. staphisagria L. (vaSljivka, vu~nica, granulja, ~Ijivacica) i dr. Ova poslednja vrsta je najotrovnija. Njeno seme se jo~ po.negde upotrebljava, u obliku finag pra~ka iii masti, prativ v~iju i drugih insekata. Za vreme rata stucano seme je mano nekoliko dana u sir~, pa su time trovane v~i.

Sve su ove biljke otrovne i treba ih se kloniti. Stoka ih ne pase. Seme stafisagrije je gorkog, ljutog i neprijatnog ukusa, pece i pati. Pri mlevenju se oseca neprijatan miris.

slavulja. kriZna kadulja. u istotnoj Srbiji kalaver i dziger-trava. slavlja. - Labiatae U crnoj Gori i Hercegovini ovu aromatitnu. pttomi pelin. kao ~to suo beli dziger. irna i drugih narodnih imena.nako paZljivo kao i list nane. goloper. vrtni fajbel. kadulja-krifatiea. zalfa. jer i zalfija spada u istu biljnu familiju usnatica. a varo~ani zaltija_ Osim ovih. kaduna. kaloper. pelin. List se bere. kadilja.ZALFIIA 333 tALFIJA Salvia otficinalis L. lekovitu d medonosnu bil'jku nazivaju naj ce~ce pelim. MADARSKA ZAGREB o °0 R f2 PODRUCJA ZALFlJE U JUGOSLAVIIl . zalvija. '11 sevemom Primorju kuJ. ljekovita slavulja. kaduja. janovdente. cmogorski pelen. krastatica. favbej. UPOTREBLJAVA SE SAMO LIST Najlekovitlji list se dobija kad zaltija pocne evetati. a to je najceUe u maju. kaluper. crni kaloper. peru~ina. ljekovita kadulja. tajbl. uzani kaloper. ~alvija. su~i i tuva islo o. nemacki kaloper. prava kadulJa. zbog cega se i na i.alfijinom listu nalaze sitne sekretorne zlezde sa mirisnim isparljivim uljem od kojeg potite svojstven prijatan miris i lekovitost zalfije. u srednjoj Dalmacijd kadulja.

334
00 CEGA POnCE LEKOVITOST ZALFIJE?

LECI!NJI! BIUI!M

Glavni IekovIti sastojak !is la Zalfije je isparljivo mirisno etars ko ulje, koga ima ad 1,5 do 2,5'10. Oporost i lekovitos t !isla potit e ad tanina (~ tav. skih materija). I gorke ma terij e u Zalfij i deluju lekovito. UPOTREBA U NAUCNOJ I NARODNOJ MEDICINI
Zalfija je iedna od najstarijih medicinsk ih biljaka. Navode je svi an· tieki medicinski pisc i. Izgleda da 's e najvi ~e upotrebljava u na~im primorskim gradovima, gde i danas n a~ i primorci imaju ogromno poverenje u lekovitu moc zalfije. Uostalom, lu ima i opravdanja, jer ne treba izgubiti iz vida da naSe primorje daje najbolju zalfiju na svetu ~ da se ~ izvoz nekih godina penje i do 2 miliona kg osu~enog lista. Glavni kupac je SAD, ali se tamo ne tro~i za lek, nego kao aromatit an zaein za mesne konzerve. ZaJfij a ulazi -u sastav velikog br oja lekova, koji se upotrebljavaju za ispiranje usta i gr1a kad nastanu upale i katari, jer su to dobra i bezopasna sredstva koja jaeaj u sluzokofu (dejstvo tanina) i deluju antiseptieno (dej· stvo etarskog ulja). Do otkrica antibiotika zalfiju su vekovima upotrebljavali u obliku taja protiv znojenja tuberkuloznih, jer smanjuje lueenje znojnih zlezda. Caj i drugi Iekovi natinjeni ad zalfije upotrebljavaju se i za jatanje organizma, jer sadrle tanina i gorkih rnaterija.

CAJ 00 ZALFIJE Tri supene kasike falfijinog lista se popari s pola litra kljuCale vode, odmah dobro poklopi, ostavi da stoji preko noci, ujutru ocedi i tom smede· ·crvenom teenoscu ispiraju se obolele desni i usta. Caj treba sto daZe dr· fam u ustima. CAJ PROTIV UPALE MOKRACNIH PUTEVA Po 50 g !ista zalfije, breze i rnedvedeg groZila se pornesa, zatirn doda 50 g cveta od belog sleza i 50 g rastavica. Sve se dobro izmesa da dobije jednoobrazan eaj . Tri supene kasike te smese se popari s pola tra kljuCale vode, odrnah poklopi, ostavi da stoji cele noci i sutradan ocedena teenost pije u rnalim dozama celog dana umesto vade. ZNACAJ LATINSKOG IMENA ZALFIJE Latinski naziv Salvia potice ad RimIjana oct latinslrog salvare, sto znati spasti, spasavati, izletiti, jer su je Rimljani jos pre 2.000 godina veorna ceo nili i na razne naeine upotrebljavali za leeenje. Latinski naziv officinalis znati lekovit. Dakle, oba latinska irnena vezana su za lek, lekovitost, sto se ne moze ni za jednu drugu biljku reci. se se Ii· se

2.ALFlJA

335
KARLO VELIKI I 2.ALFIJA

Od sveg lekovitog bUja Karlo Veliki je najvg e cenio !aJfiju. To se vidi i po onom njegovom s trogom i"Storijskom zakonu, Kapilularima, u KOjima veliki vladar nareduje svim drlavnim imanjima (a to su uglavnom bili manastiri) da moraju gajiti stotinak raznih vrsta lekovitog bilja od kojih je na prvom mestu bila Zalfija. Od kolikog je to uticaja bilo i ostalo kroz vekove vi di se po cinjenki ~ to i danas svaki katolicki manastir mora imati posadenu zalfiju kao neku vrstu svete biljke. lunas, s jedne i s druge slrane Nisave (Sicevska klisura), gde raste divlja ialfija iSlo unako lekovila kao ona u primorju, narod ima ogromno i nepokolebljivo poveren je u i scelitelj~ku moc 'kala,v era iii dZiger·trave. I na~i Sopovi, naseljeni ispod Avale oko Beograda, cesto imaju u svojim vrtovima po neki busen kaJavera, pored rufe i bosioka.

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA ZALFIJE Nekoliko s totina hiljada kilograma poznjevene zalfije predestiluje se na na~em Jadranu i godiSnje 'Proizvede do 30 hiljada kilograma mirisnog etarskog ulja, koje se takode izveze uglavnom u SAD za aromatizaciju konzervi mesa. PRIVREDNI ZNACAJ Od branja zaJiije five mnoge porodice u Primorju. Zalfija prekriva stotine hiljada hektara golog karsta od Ulcinja do Trsta. Mestimicno to je neprekinut cilim sivo-belicaste boje, a kad Zalfija procveta i zarniriSe, sve se oboji divnom tamnoljubieastom bojom. Od svih Iekovilih biljaka na ltaSem karstu zalfija ima najveci znaeaj u borbi protiv erozije.

To je retko otporna biljka koja izdrlava dugotrajne letnje s~e i pripeke i zadovoljava se rninimalnom koliOinom hranljivih materi~a na Ijutom kdu. Zbog toga je ova tako vaina biljka na mnogim mestima u nas zakonom zaSticena. KADUUIN MED JE LEKOVIT
vi~e

U primorskim krajevima, Hercegovini i Crnoj Gori ovaj med se uvek ceni od ostaJih. IZGLED BIUKE

Zalfija je dugoveean, razgra'11at, zbijen grrnic, visok S{}-90 cm. StabIjika je drvenasta, vi~egodiSnja i cetvorouglasta. Listovi su srebmozeleni zbog obilja dlaka. Cvetovi su plavo·ljubieasti, ponekad rufieasto-belicasti, izrazito dvousnati i nalaze se udruzeru u klasaste pr~ ljenove na vrhovima stablj ika i ogranaka. Cela biljka j e vrlo aromaticnog i svojstvenog mirisa.

336

LECENJE BlUEM

WRAUEVINA, IDRAUlKA, PISKAVICA, PISKAVAC

Galega otficinalis L. -

Papilionaceae

Dugovefua zeljasta biljka, visoka do 1 m. Stabljika joj je uspravna, uzdui; naborana i ~uplja. Listovi su perasto deljeni i dugaeld. Cvetovi su plavieastobeli, skupljeni u guste evasti. Cveta leti. Raste na vlatnim mestima.

Droga. - Vrhovi grancica u evetu i seme (Galegae summitas et semen). Sastav. - Alkaloid galegin (gvanidinov derivat), galuteozid (f1avonski heterozid), saponini, tanini i gorke materije; list ima do 100 mf!1'/. vi1amina C.
Upotreba. - Prisustvo gvanidinskih derivata objasnjava opravdanu upotrebu zdraljevine za leeenje laksih oblika secerne bolesti. Pojaeava lueenje mokrace, znoja i rnleka. Ulazi u samav antidijabetiCnih eajeva. Opomenal - Biljka je otrovna zbog galegina. Zbog toga se ne sme uper trebljavati bez kontrole lekara.

Narodna tmena: garingal, zdralika, zdralinje, zervinjak, jastrebina, ker zja ruta, kozjaca, luda trava, orlina, orlovae, piskovina, rujavae, skovral, harlina, silj.

tIVA TRAVA

Erodium cicutarium L'H6rit. - Geraniaceae
Trajna zeljasta dlakava biljka, visoka do 60 em. Ima dugaeke, perasto deljene listove i ruiicaste, crvenkaste, ljubieaste, ponekad i bele ' evetove na kratkim drskama. Od roda Geranium razl&uje se izduienlm 'l istovima i spiralno uvijenim klju'n om na plodieu, koji, kad se ovlali, patne da se odvija i kao burgija zavlaci u zemlju. Cveta od aprila do septembra. Raste svuda, a najviSe na suvim, suneanim mestima. UpotrebIjava se cela biljka brana u evetu (E rodii cicutarii herba), vise u narodnoj nego u .n aucnoj medieiru zbog nedovoljno poznatog hemijskog sastava i protivrecnih misljenja terapeuta o lekovitoj vrednosti live trave. Po nekima, deluje brie, ali slabije nego Hydrastis (a donekle i kao razen a gIavnica), a po . drugima, deluje 1.IVA TRAVA slieno rusomaci, draguscu j koprivi, pa se s tim drogama daje u obliku eaja kao hemostatik. Za suzbijanje metroragije i menoragije uzima se svaka 2 sata caj spravljen ad 20 g iseekane suve droge kuvane 10 min uta u 200 g vade. Tek u novije vreme (1952. do 1957) u zivoj travi su nadeni nekd amini, pirokatehol i cilibarna kiselina,

WTl ZECJI TRN. ZUTIKA ...

337

sast?jci (a mini) koji donekle mogu da objasne vekovno poverenje u hemostat u~ku moe ove vrlo rasprostranjene biljke . . Narodll~ lrnena: mala ziva trava, iglica, kacnjak, maeak, poludnevnica, tekhca, caplJan. crvene nofice, eapljina.

2UTI ZECJl TRN, 2UTA METLA, 2UKA-METLOVICA, ZECEVAC,BRNESTRA

Sarothamnus scoparius Koch -

Papilionaceae

Do 2 m visok grm. Raste na silikatnom zemJji§tu po vri§tinama i §umama. Stabljike i grancice su zelene i gole. Cvetovi su krupni. futi i leptiraslI; donJa usna Je trozuba, a gornja dvozuba. Seku se vrhovi grancica u cvetu, Sarothamni scoparii herba (oko 20 em) u maju i junu i brzo sU§e da sacuvaju zutu boju. Droga se mora cuvati hermeticki zatvorena u limenim sudovima, odvojena od ostalih droga, jer je otrovna! Sadrli alkaloide spartein, sarotamnin. genis tein i citizin. U farmaceutskoj industriji upotrebljava se za vadenj e sparteina. Cela biljka je vrlo o/rovna! SuI fat sparteina se daje kao lek za sree, ali sarno na lekarski recept.

2UTlKA, SIMSIRIKA, 2UTA SIMSIRlKA, ZUTOTRN

Berberis vulgaris L. -

Berberidaceae

Sim§irika je trnovit grrn, visok oko 2 m. Kora je sivo-zelena. U prlIjenu ima nekoliko listova, a po neki list je pretvoren u tm. Listovi su Dbratno jajasti, po obodu sitno nazubljeni, debeli i po povr§ini mrefasti. Cvetovi su zuti, sitni, skuplj eni u grozdaste obe§ene cvasti. Plodovi su ervenonarandzaste, duguJjaste bobice nakiselog ukusa, prijatne za jelo, a slufe i za spravljanj e kompota, slatkog, sirupa i drugih poslastica. Cveta u junu. Rasprostranjenost. - Ra~te po f ivUn ogradama, medama, svetlim ~u­ mama, pored puteva i drugde po suvim mestima. Svojstva. - Cvet je neprijatnog miri~a. Cela biljka je gorka i na prelomu futa. Droga. - Kora, koren i zreo plod (Berberidis cortex, radix et fructus) . - Plodovi se beru kad sazru, obicno krajem leta, brzo su§e na suncu u tankom s loju da s to bolje sacuvaju 'l epu prirodnu boju. - Kora i korenje se sakupljaju u jesen. Najvge se ceni kora s korena. Sastav. - Glavni sastojak je berberin (izohlnolinski derivat), oko 1"10. 1ma i drugih alkaloida: bcrberamina, berberubina, oksiakantina i dr. U plodovima ima oko bUfo jabucne kiseline, oko 50/0 §ecera i drugih sastojaka. Upotreba. - Za zaustavljanje krvavljenja iz mate rice van vremena menstruacij e, a li samo pod kontrolom lekara. Daje se u obliku infuza: 20 g

338

LECENJE BlUEM

kore 'I1a pol a litra kljueale vode, ostavi se 7-8 sati poklopljeno i ,uzirna 2 do 3 solje dnevno . U apoteci se spravljaju ekstrakt, sirup i drugi Ie· kovi. Britanska farmakopeja daje cist berberin kao gorak stomahik protiv proliva i povraeanja trudnica. Daje se i za demorfinizaciju. U narodnoj medicini koren i kora simsirike se upotrebljavaju za jaeanje, za leeenje jetre, za izbacivanje bubreznog kamena, protiv zutice, podagre i 'Slicnih bolesti. . Narodna Imena: babkovina, babotrsovina, bobkovina, breber, breberika, breberovina, divlji simsir, ruta siba, Zilta suma, rutelinka, Zilti sib, zuti si,p ak, rutikovina, ruto drvo, zutovina, zutokora, ki· sljen, ocetka, sutekovina, trpka ru· tika, cigansko grozde, cesmina, cesminje, simsiraca, simsirovo drvo .


ZUTILICA, 1:UTILOVKA, 1:UTILOVA TRAVA

Genista tinctoria L.
PapiHonaceae Razgranat grm, visok od 50 cm do 2 m. Grane su mu uspravne, pru· gaste i zelene, obrasle naizmenicnim, prostim, duguljastim liscem, a na Yr· hovima su male grozdaste cvasti od zutih cvetova. Cveta od aprila do avgusta. Raste na suvim livadama i u 'hrastovirn i borovim sumama do 1.800 m nadmorske visine. K<miste se cvet i seme (Genistae tlos et semen). Sadrli oko 0,3"10 alkaloida: anagi· ZlTTlLICA rina, citizina i metilcitizina, flavon· skog heterozida luteolozida, malo etarskog ulja i vitamina C. Narodni diuretik, dijaforetik i laksans.
Narodna Imena. - Osim navedenih, evo jos nekoUko narodnih imena: zuteljica, obicna zutica, zanovet, trava od futice, drenk.

z
ZDRAVAC, 2:DRALICA, PRIBOJ

Geranium macrorrhiztlm L. -

Geraniaceae

Dugovecna mirisna zeljasta planinska biljka. Ima do 1 m dugacke, kao prst debele rizome koji puze skoro 'Po povrsini zem'lje. Cvet je crvenkasto-ljubieast, oblikom podseea na rorun ili zdralov kljun. Cveta od aprila do juna. Sadrli etarskog ulja, tanina i flavonskih heterozida. Tipicna taninska droga, osobito rizom, gde ima najvge oporih jedinjenja. Narodni lek za lecenje upala sluznice organa za varenje. I druge domace Geranium-wste sadrZe mnogo tanina. Tako, naroeilto Geranium sanguineum L. (devojacko oko, zdravinjak, krvavac) ima u rizomu oko 160/0, a G. pratense L. (Iivadna igliea, ilja, materniea) i G. silvaticum L. (~urnska igliea, gorska ljubieasta ilja, lisicka) vi~ od 200/0 tanina. Geranium Robertianum L. (ziva .t rava, ·kacja trava, Irrvniea, pastirska iglica) ZDRAVAC u nadzemnim delovima ima oko 300/0 tanina i ceni se, osobito u Zapadnoj Evropi, kao jedna od najvaZn:ijih taninskih droga. Ove biljke nisu otrovne, rastu svuda, svakom su pristupacne i mogu se koristiti kao dobra tonika i adstringencija umesto skupih uvomih droga istog sastava i dejstva.

340

LECEN1l! BIL1l!M

ZELENIKA, ZIMSKO ZEllE
Pirola umbel/ala L. -

PIiIrolaceae

ZELENlKA

Mala, trajna, zeljasta biljka, visoka oko 20 cm. Li~ee je trajno, prezimljuje, koznato, u dnu stabIjike. Cvetovi su beli iii ruZicasti. Cveta leti. Naj~Ce raste po peskovitim borovim ~umama. Upotrebljava se list (Pirolae iIi Chimaphilae folium). Sadrii oko 40 / 0 tanina, fenoInm heterozida arbutozida, metilarbutozida i enkolozida, Ijute supstancije himafilina, gume, skroba i ulja. Hemijskim sastavom zelenika je slic.. na medvec1em groZc1u, pa su joj i dejstvo i upotreba gotovo , i ste: antiseptik mokraenih puteva. U SAD se cooi kao toniik i ads tringens i .upotrebljava se za leeenje reumatizma, upale bubrega, proliva i skrofuloze. Narodna imena: vrist, zelenika, zelencic, kru~cica, hrclec. Istog hemijskog sastava i dejstva je i srodna vrsta Pirola rotundifolia L. (gru~6ica, zimsko zelje, kruscica, hostna pesa, hru~cica).

ZELENKADA, 1UTI SINOVRAT, 1UTI NARCIS, ZERINKADE, LAZARICA

Narcissus pseudonarcissus L. -

Amaryllidaeeae

Trajna zeljasta biljka, visoka do 40 cm. Iz krupne lukovice rano u proIeee izbiju po dva sabljasta !ista i divan rut, krupan evet. Zelenkada je ukras p'ianinskih livada. Gajli se kao omiljeno cveee. Upotreb1java se cela biljka 5 lukovicom. Sakuplja se dok cveta. Lukovica je gorka i Iju~a od alkaloida narcisil1a j likol'ina. U lukovici ima jo~ i sluzi, inulina, mnogo ig!ica kalcijum-oksalata, malo ~eeera i voska. U !istu i cvetu ima vrlo malo etarskog i masnog ulja, fitosterola i karotena. U maloj ko!icini (2 g suvog cveta na 200 g kljueale vode) olaksava iska~ljavanje, a u veeoj dozi izaziva povraeanje. Spravlja se i sirup: 100 g svezeg cveta kuva ·se 5 minuta sa 250 g vode, ocedi, iscedi i pomesa sa 500 g meda; u zima se 2-3 kasike dnevno protiv obi6nog i velikog kaslja, tkatara pluea i astme. Stucane lukovice se stavljaju kao oblog na opekotinu.

ZECJA LOBODA. LISAJIVICA . ..

341
cus L. (bell narcIs: blj eh sunovra t, ov~ica, gorska ruZa, zerlin) , N . radiflorLIs Sa hsb. (narclS, belocva t, dokolj enica, di vlja zerina) i dr.

Sll~no~ sasta:-a i .~ejs lva su i druge vrs te is tog roda: Narcissus poeti-

ZECJA LOBODA, LISAJIVICA, TRAVA OD LISAJA, RUNJIKA KOSMURA •

Hieracium pilosella 1. -

Compositae

. Trajna, mala .zeljasta, vrlo dlakava biljka visoka do 25 em. Na zemlj i je rozeta ou dugu~jastih, ?bratno jajas tih lis tova . Na vrhu s ta blj~ke j e glavi~asta cvast svetlozute bOje. Cve ta od maja do septembra. · Raste na suvorn

ZECJA LOBODA

zemljgtu. Upotrebljava se cela biljka s korenom (Hieracii herbal. Sadrii gorke materije, tanina, smole, sluzi, f1avonske deriva1e (boja cveta) i Ilmbeliferon (vict. Ncisparljivi filOncidi) . Narodni lek za le~enje "gaja, upale mokracne be~ ike, izbacivanje peska i karnena iz bubrega i mokracne be~ike i za poja~ano mokrenje.

mr~avom

05tala narodna imena: zlatni·k , sje uho, ov~ija brada, proljetnica,

jandra~ika,

runjavi~ina,

kosmatica, mgja ov~ica, mislavak, trava od po1ja~ine.

342

LECENJE BILJEM

ZECJA SOCA

Oxalis acetose/la L. Oxalidaceae Sitna, nezna biljcica, visoka 10-15 cm. Po zemlji je polegla i svojim Hstovima podseca na deteIinu, ali su vrlo kiselog ukusa ,i na nalicj u purpurnocrveni. Listovi se sklapaju kad se dodimu. Raste po vlaZnim gus tim ~umama. Cvetovi su beli Hi Ijubieasti. List zecje soce je prijatnog kiselog ukusa koji osvezava, ali je otrovan zbog veHkog sadriaja oksaine kiseline: 0,80-0,900/0. Narodna Imena: boiji kruhek, deteI,i nka, zuta detelina, zajcja deteljica, zajcja sol, zecja detelina, zecja kiselica, zecja so, zecji kiselj, zecji kiseljak, zecji kupus, kisela djetelina, kiseljak s tri lista, kiseljaca, kozji kiselj, kukovacina sol, slanica, socica, ceZECJA SOCA

celj,

so~ka.

ZECJA ILl ZECIJA STOPA

Geum urbamtm 1. -

Rosaceae

Trajna zeljasta bHjka, visoka do 90 cm. Rizom je kratak, nasmed i obrastao debelim adventivnim korenjem ;
prijatno mirise Ita karanfilie.

Sta-

blo je malo ·razgranato, dlakavo i pod prstima grubo. Prizemni listovi su u rozeti i perasto deljeni , a oni na stabljici 'su trodelni. Svi Iistovi su po obodu nejednako nazubljeni. Cvast je grozdasta metlica. Cvetovi su zute boje, dosta sitni, <Ila dugim dr~kama. Plod je 6upava loptica. Cveta leti. Rasprostranjenost. Raste svuda, a najvge po obodima ~uma i ~um­ skim cistinama, pored puteva, ograda i drugde. Droga. - Rizom s korenjem (Gei
urbani, Caryophyllatae rhizoma) .
ZECJA STOPA

ZECJI TRN . GLADIS . . .

343

~~st~v. - Oko 300/ 0 tan ina, rna'lo flavonskih heterozida, jednu gorku rnatenJu I o ko 0,35'10 etarskog ulja svojstvenog prijatnog rnirisa na karan. filie , jer sadrii eugenola. . Upotreba .. - Tonik, adstringens, antiflogistik i antiseptik zbog tan ina I ellgenola. DaJe se pro t·iv di spep.sije, hronicnog proliva i dizenterije. 1. Za i.a~anj e desll; (krvav/jenje): 2 supene Wilke sitno izrezanog rizoma popantl sa 300 g klJucale vode, poklopiti, ostaviti da prenoCi, pa sutradan tom vodom ispirati usta. . . 2. Upa/a ~ e~ l1i i tlsla: po 50 g s itno izrezanog rizoma zeeje stope i karnlllce pome~a tl I od toga spraviti i upotrebiti eaj kao pod 1. 3. Tinktura:' 20 g si tn~ .re.=og rizoma driati 8 dana u 100 g 700/ o-nog a1kohola, ocedltl I upotrebltJ 10-15 kapi u kafenoj ka~ieici vode za ispiranje usta 4 do 5 puta dnevno. Narodna Imena: benedieica, blaienak, garanfilaea, gariofilata, garufala, grebnik, zecja noga, zecja s tllpa, kararndil, koncae, mitroviea. SHeno se upotrebljava i rizom od srodne biljke Geum rivale L. (grebie), koja ima zuckaste iii svetloorvene cvetove, raste pored vode, a l' rizomu ima do 400; 0 tanina.

ZECJI TRN, GLADIS, GLADUSAC

Ononis spinosa L. -

Papilionaceae

Zecji tm raste na mr~avom i suvom zapu~tenom zemljgtu i pa~nja­ cima kao dugovecan, zelj ast, nizak (do 50 em), vrlo otporan i veoma bodljikay korov po ccloj Evropi, zapadnoj Aziji i sevemoj Africi. Cvetovi su najeeUe ruficasti iii Ijubieasti. Koren se kopa u jesen. Droga. - Koren je vrlo zi I a v, vanredno tv r d, z b i j en, d r v e n, razdeljen na viSe glava, skoro valjkast, eesto je pljosnat, kriv, vijugav i oko svoje osovine u v I J en. Debeo je najviSe do 2 em. Katkad je uzdm raspuknut i raseupan u vlakna. Uk u 's a je najpre sladunjavog, a zatim pomalo oporog i naljutog. Sa amonijakom drveni dec poruti. L u porn se vidj karakteristiena gmda korena. Osobito je cesta nepravilnost, usled koje se s r z n i z rae i naizmence sa drvenim delovima ekscentrieno sire kao Ie p e z a s to z r a k a s t i, povijeni kraci n e j e dn a k e 5 i r i n e i d u z i n e. Godovi se vide kao manje-vge istaknuti svetliji iii tamniji, koncentricni iii ekscentrieni krugovi. Sastav_ - U drogi ima t r i t e r pen s k 0 gsa p 0 n 0 z ida zbog koga koren deluje diuretieno. Ima nekoliko izoflavonskih heterozida. Sadrii a1kohola 0 no k 0 I a, tanina, secera, etarskog ulja i jednu 'Slatku materiju slienu glicirizinu 0 non j d, koji ima slaba hernolitieka svojs tva saponozida. Upotrebll. Zecji tm ulazi u sastav raznih diureticnih eajeva. Ostala narodna Imena: agler, bijeJi tm, bodez, vodotirka, volea, vucitm, ~'u eji tm, gladiz, gladisevina, gladiSina, gladiska, grebenika, grmotrn, ig· lica, kokorovo zelje, kraljevska salata, milotm, rupni tmie.

344

LECENJI! BILJEM

ZIMZELEN, MALI ZIMZELEN, 2ENSKA PAVENKA

Vinca minor L -

Apocynaceae

Trajna, mala, zimzelena biljka, sa poleglim, tankim, sterilnim stabljikama koje su dugaeke 2-3 m i evetnim uspravnim graneieama visokim 10-20 em_ Listovi su naspramni, sjajn.i, goli, oval no ,izduieni, kozasti i po obodu ceIL Cvetovi su vrlo lepi, modri, na dugackim drskama, pojedinaeni i levkasti_ Cveta od marta do juna, ponekad i u jesen_ Ukusa je gorkog i oporog_ Raste po abodima suma, u zivicama, pored stena i zidova; gaji se kao c.:veee, naj eesce po grobljima. Upotrebljava se list (Vincae minoris folium) bran sve dok biljka eveta. lma 0,3'10 alkaloida vinkamina i drugih sradnih alkaloida, heterozida vinkozida, urealne i drugih kiselina, sitosterola, tan ina, oko 205 mg"/o vitamina C i drugih sastojaka. Vinkamin snizava krvni pritisak slieno rezerpinu. List se upotrebljava u narodnoj medicini kaa gorko i oparo sredstvo za jaeanje: 1 kaSika zdrobIjenog liSea kuva se 15 minuta u 200 g vode, ostavi 2 sata i pije po I kasika 3-4 puta dnevno pre jela. Moze se uzimati i u obliku praska (3-6 g dnevno). Spravlja se i /ollicno vino: 100 g zdrobljenog lisCa prelije se 1 litrom najboljeg crnog vina, dr:zi 10 dana eesce muckajuci, oeedi, iscedi i pije 3-4 puta dnevno po 1 kasika pre je la. Smanjuje zeCI i kolieinu seeera u mokraCi dijabeticara. Smanjuje lucenje mleka:. Ostala narodna imena: amantil, breenova trava, venka, vineica, granieka ljubica, zelengora, zelenika, zirnzelenka, zimizelen, zimolezovina, krvoloenjak, letenka, ljubiea, ljupcac, morska ljubiea, pavinka, pavlovsko cvece, plavet, povinka, privinae, svedre. Gotovo istog hemijskog sastava i dejstva su i dYe srodne bHjke iz istog roda: Vinca herbacea W. K. (plavicasti zirnzelen, letenga) i V. major L. (zimzelen, muska pavenka).

ZLATICA, LEDINJAK, ZLATOUSTA MASLACNICA, PSENICICA, 2UJA

Ranunculus licaria L Rammeulaceae Gola zeljasta biljka, visoka 1525 em. Cvetovi su zlatnozuti j javIjaju se pre no sto gora olista. Korenje je pretvoreno u duguljaste soene krtole, koje se u narodu upotrebljavaju (Ficariae radix) za leeenj e hemoroida bilo da se sveze krtolice stueaju i stavljaju kao oblog, bilo da se 'k uvaju u mleku pa se dobijenom kasieom oblaze. IIi se 20g krtoHca zlatice i 20g pupoljaka erne topale stavi u 200 g ulja iIi masti,

ZLATNICA. CELEBI·GRANA

345

umota u krpe, stavi u lonac 5 vodom i kuva 5 sati, posle cega se toplo is· cedi. s tav i u su ve tegle i svako veee se tom lekovitom maMu maZe. Osim toga mora se paziti na stoiicu, da bude uredna i da ne bude tvrda. Istovre· meno se pij e caj od zlalice (10 g na 100 g yodel ili eks trakt u obliku pi· lula (0,20 g ekstrak ta) 2-3 puta dnevno. - Ziatica ima f erlolski heterozid, saponin, etarsko ulje i ureazu . .

ZLATNICA, CELEBI·GRANA
Solidago virga·aurea L. -

Compositae

ZU\TN ICA

Trajna zeljasta biljka, visoka od 10 do 100 cm (zavisi gde raste). Stabljika je us· pravna, tanka, skoro gola i sarno na gor· njem delu razgranata. Listovi su dJakavi, duguljasto-<>valni; donji Ii stovi su na dr· skama i po obodu testerasti, a gornji su sedeei. Cvetovi su sitn.i, zlat notuti, sa· kupljeni u male glavicaste cvasti 10 do 15 mm visoke i 15-20 mm siroke; cvasti su metlicasto rasporedene na vrhu stab· Ijike. Obodni cvetovi su jezicasti, zen· ski, a oni u sredini su cevasti, hermafroditni. Cveta od jula do oktobra. Rasprostranjenost. - Suve svetle suo me, sumske cis tine i obodi, stene, do 2.700 m nadmorske visine. Ima viSe Yari· jeteta i rasa zlatnice: na planinama (Soli· dago mirluta L. ·i S. alpestris W. K:) i obal· nom podI1ucju Sredozemnog mora (S. mao crorrhiza Lange) su sitne, niske, a u nj· tim predelima (S. vulgaris Lam.) su vi· soke. Iz Amerike su kao ukrasne prenesene u parkove S. gigarltea Wild., S. gramirlifolia Elliot i druge. One su najkrupnije. Sve su slicnog hemij skog sastava i terapijske vrednosti, ali se ipak u medicini najviSe ceni S. Virga·aurea L. Droga. - Vrhovi grana u cvetu (Solidagirlis virga.aureae herbal. Sastav. - Elarskog ulja dma (u "!o): u podzemrum organima 1,2, u meu 0,70, u cvecu 0,50, U stabljici 0,30. Tanirla Ima (u O{o): u cvetu 16, U li stu 11-15, u podzero· nim organ ima 8-10, u stabljici 4-9, a U semenu 6. Tanin je katehinski. Saponozida ima najvJse u stablj'ci, manje u listu i cvetu, a najmanje u korenu. Iroa i fla· vOrloida i ocganskih kiselina.

346

LECI!NJE BIlJEM

Upotrcba. - Narodni lek za leeenje hronienih oboljenja bubrega, be· ~ike i fuei, za leeenje rana, proliva i raznih zapaljenja koze i sluzniee. Ulazi u sastav diuretienih cajeva za leeenje pielonefrita, cishta i hernoragienog ne· frita. 1. Hronitni Ilefrit: po 15 g zlatnice i lista bosiljka i 70 g brezovog li· sta se pernesa; 3 supene ka~ike srne~e popari se sa pol a litra kljueale vode, poklopi , ostavi 3 sata i popije pre je la u toku dana. 2. Pro lit', krv u stolici: 100 g zlatniee popari se 1 litrorn kljuCale vode, poklopi, ostavi eelu noc, ocedi i pije umesto vode u toku dana. Moze se za· sladiti, najbolje ruzinim medom. Na isti nacin se moze spraviti i upotrebljavati eaj od 50 g zlatnice i 50 g rizoma trave od s rdobolje (Tormentilla), ali se trava od srdobolje mora prethodno kuvati pol a sata, pa na kraju kuvanja staviti unutra i zlatnicu. 3. Uremija, teskoce pri mokrenju: po 20 g zlatmce, korena selena, o~· trike (Carex) i sapunjaee i brezovog lista se pome~a; 5 supenih ka~ika sme~e prokuva se 10 minuta u 1 litru vode u poklopljenom sudu, ostavi preko n06i i sutradan pije wnesto vode. Moze se piti i zasladeno, najbolje sirupom od ribizla ili od kiselih viSanja. 4. Reumatizam, upala zglobova: po 20 g zlatnice, breze, OOpa, t.rave-ive i paprenog lisea se pome~a i postupi kao pod 3. 5. Rane: po 25 g zlatn-ice, petrovea, Zaifije, rusomaee i zmijske trave (Sal1guisorba) prokuva se 15 minuta u pokJopljenom sudu u 1 li1ru vode, ostavi 8 sati, oeedi, iseedi i time ispiraju rane iii se oblaiu natopljenim plat. nom (ovo je u spesno koriSceno u II svetskom ratu u nedostatku drugih lekova). Ostala narodna Im.ena: fudinska trava, zlata ~iba, krkiea, poganska tra· va, trebuhovka, ~tapika.

ZOVA,BZOVA,BAZGA,BAZ
Sambucus nigra L. Caprifoliaceae

Zova je grm iii manje drvo, vis oko do 5 m. Ona vrlo ranD olista. Grane su joj ispunjene bel om srZi. Ima naspramne, neparno peraste listove. Cvetovi su sitni, mleenobeli, jakog mirisa, udrureni u vrlo krupne lepe, raevaste cvasti sliene Wtu. Plodovi su sime, zeljaste, a kad sazru tamnoljubieaste bobice s crve· nomodrim sokom. Cveta od maja do jl,lla. Rasprostranjenost. - Zova raste svuda, naj vge po vlafnim i zapu· ~tenim mes tima, po naseljima i oko njih, po obodu ~uma i ~umskim pro· secima. Berba. - Beru se cele zovine cvetne kite po lepom i suvom vremenu, eim se cvetici poenu otvarati. Precvetale cvasti se ne srneju brati, jer daju drogu koja nema tako pl1ijatan i jak miris i mrke je boje. Cvetne kite se pazljivo odrefu i u korpi odmah nose kuCi, nanizu na konac kao duvan, i obese negde pod krovom na tavanu ili u su~nici da se ~to pre osu~e. IIi se jedna po jedna naretko poredaju na lese. Promaja treba da bude ~to j aea da bi se evet ~ to b r e 0 s u ~ i 0 i sto manje potamneo. Sa rno u slueaj u rdavog, vlaznog vrernena, susnicu treba grejati

z

ZOVA, BZOVA, BAZGA ...

347

ali ne iznad 40·C. Kad se cvasti potpuno osu§e, k run e sen a d r e § etom, tako da na re§etu ostanu peteljke, a kroz njega produ sarno cvetici. Pre.thodno se pregleda svaka cvast i jz nje izbace cvetici koji su potam. nelI, posme~~1. Suva . droga mora biti jednolike svetlozute boje. Cvet zute, mrke III crne bo]e treba odbaciti. Do prodaje cvet se moze cuvati krace vreme u platnenim vreCicarna obe§enim na tavanu iii na 'l1ekom drugom suvom mestu. Za duze cuvanje mora se zapakovati u sanduke oblozene tamnom hartijom iii u dvostruke kese ad hartije, jer cvet privlaci vlagu i poplesnivi, pa se mora baciti. Droga. - CvetiCi (Sambuci tlos) su belo-zuckaste boje i vrlo sitni, svega 3 do 5 mm u precniku. Imaju petodeonu toe. kastu krnnicu, pet pra§nika s velikirn zutim antera,ma (Sambucus ebulus, apta, burjan, smrdljiva zova ima crvene an· tere) i kratke, sedece, zelene iigove (S. racemosa, crvena zova, divlja bazga, planinska zova ima Ijubicaste). Droga je osobitog, dosta prijatnog m i r i s a, auk usa je najpre sluzavo-sladunjavog, a kasnije maJo Ijutog i nagorkog. ZOVA Sastav, Hemij ski sastav zovinog cveta jo§ nije tacno poznat. Sadrii he t e r 0 z ide k 0 j i i z a· z i v a j u z n 0 j e n j e, 5 am bun i g r 0 zi d (cijanogenetski heterozid), f I a von ski he t e r 0 z i d rut 0 z i d, tan ina, svega oko 0,025'10 eta r· 5 k 0 g u I j a konzistencije masla nepozna10g sastava, zatim ·ima smole, §e· cera, holina, organskih kiselina i dr. Upotreba. ·- Zova se daje u obliku toplog caja za znojenje protiv na· zeba, zatim kao diuretik i emoliens. Vlazi u sastav laksantnog eaja. V nared· noj medicini se upotrebljava mnogo vi§e nego u §kolskoj za leeenje sVdh bolesti ad nazeba, organa za mokrenje, disanj e itd. I. Caj za znojenje: 10 g zovinog cveta popariti 1 htrom kljucaJe vode, poklopiti i posle pola sata toplo piti na 2 sata po 1 ca§u; zasladiti vBnje. vim si rupom. Na ·isti nacin se moze spraviti i upotrebiti caj od sme§e: 4 g cveta zove po 3 g lipe i kamilice. 2. Za ;acc izluciva nje mokrace: 'Po 30 g cveta zove, ploda per§una i kleke i 10 g moraca. Tri supene ka§ike smde popariti sa pola litra kljucale vode, poklopiti i os ta-viti preko noei. Piti tri puta dnevno po I ca§u pre jela. 3. Za lakse iskas/javanje sluzi: po 30 g cveta zove i podbela i po 20 g cveta belog sleza i moraca. Tri supene ka§ike sme§e popariti sa 400 g klju. cale vode, poklopiti i posle 2 sata piti toplo na 2 sata po I ka§j,ku.

ima jabucne kiseline i mnogo crveno-Ijubicaste boje . pi ~ta ljnik (Sambucu s racemosa L. belika. erni bazag. U narodnoj medicini upotrebljavaju se kao lek i unutra~nja k 0 r a. Nekad se od soka izradivao gust ekstrakt (Roob Sambuci) i upotrebljavao kao la ksans. 1ista pitomog kes tena. grozna zova. zaovlji ka. crna zova. abzo· vina. obzovka. a zatim gorkog i izaziva gadenje na povracanje. Io~ su Teofras t i Plinij e znali za lekovitos t zove. U bobicama. ZUBACA Cynodon dactylon PeI'S. li s t i p I 0 d Z 0 v e. burjal1 (S . bazag. bezgovJna. Kora je najpre blagog uk u sa. abdovina. b'zga.348 LECBNII! BIUEM 4. a u veeoj dozi i diureticno i izaziva proliv. bazgovina. boz. ern a zovika. ali se rede upotreblj avaj u ponegde kao narodni lek. Pro/. kao pod 3. bujad. pitomi boz. Ostala narodna Imena za Sambucus 11igm: abzov. rosulje. zovljika. U kori . Dcluje purgativno. bozovina.jednog alkaloid a i pu rgativne smole. U narodu se svi delovi zove upotrebl javaj u za lecenj e mnogih bol esti. Iedino ~to se ce~ee koristi protiv r eumatizma korenje od apte i pekmez od zrelih plodova.ima sap6n ina. buzvoka . pored ~eCera. cmi bezeg. U kori i listu ima. budzova. Od zrelih. zofa. bazovika. Slicnog hem ij skog sastava cr dejstva su i crvel1a i1i planinska lDva.v vclikog kaslja: po 20 g cveta zove. avtuga. sambunigrina . tanina i holina. koji deluju kao jak purgans. ovzovina. bazdov. bazovina. socnHl plod01la peku rak iju. Gramineae I I ZUBACA U CVETU ZUBACIN CVET . zoha.). divja zovika. eb ulus L. pored ostll!log. bzovka. zovik . bok\' ice i majkine du ~ ice.) i apIa.

troska [rava.). Naraste 30 do 50 cm. zubovina. Ponckad se trazi za izvoz. troskocic. Narodna imena: bermudska trava. Upotrebljava se rizom (Rhizoma graminis major). Droga nije dovoljno ispitana. Sadrzi asparagina. raznih soli i dr. . skroba. Cveta od proleca do jeseni. wbenka. krvavica. trosko[. krvokopica. Brzo se razmnozava veoma zilavim rizomima. Ulazi u sastav diureticnih cajeva. SluZi i za falsifikovanje pirevirrle (Triticum rep ens L.ZUBACA 349 Zubaca je najotporniji korov na~ih zitorodnih krajeva.

zuto ivanjsko evijeee. - Rubiaceae Trajna zeljasta biljka. kao tonik. Bere se gornja polovina bHjke u evetu (Galii veri herbal.p rsljenove (6-12). Cveta leti. Iecenje koznih bolesti. vrlo malo etarskog ulja. lepu ~a. gospina stelja. ivan-evet. zuti. dremovka. obicna broCika. bijelo ivanjsko evijeee. ervenu boju.I IVANJSKO CVECE Galium vert/m L. pup cae. (broearua. prava broeika. crni maj). Sadrli heterozida asperulozida i primeverozida. (bejIDvka. Galiun1 lVANJSKO CVECE . broeae. prikrp. jovanova travica. saponozida. ivanova trava. hvatavae). zivboza. krpelj. lepaee. antiskorbutik Narodna imena: banj~cak. Narodni lek za urnirivanje. Slicnog sastava i dejstva su i druge do mace vrste istog roda: Galium aparine L. divlji broe. Listovi su duguljasti. jovandance. divlji slajer. tanina. priljepaca. rumena lakota. brocae. bela dremota. ivandance. Cvetovi su mirisni. voska. Raste svuda. prikrp. siri~tica. zuta bro6ka. Galium mollugo L. mracnica. krpiguz. stomahik. meku~ica. vitamina C i dr. ivanovo eveee. divIji broe. ~ilja­ sbi 1 sakupljem u . jovansko eveee. slipavka. brocae. prihvat. sakupljeni u metlicaste evasti na vrhovima granciea. visoka do 80 em. gospin prostirac.

zute gorke supstancije a k 0 r ina. aromaticnog md r i s a. maslenik. jer pokorica spreeava isparavanje. s m 01 e. Droga_ . U vodi rizom postaje sunderast. do 1 m dugaekim 1 do 3 em ~irok. Idirot ne treba zameniti s nekim drugim biljkama. Tise. 's abljasbim. gonkog. uzdu! rasece i ~to pre osu~i u su~nici do 40oC. V 0 den ape r un i k a (Iris pseudacorus) ima slieari list. Scirpus) ima1u valj. 2 . c1urc1evsko evece. 3 .BOCNI PUPOUCI. a od gore pravim. Neoguljen koren se manje ceni.Rizom idirota (Carami rhizoma) je ako 20 em dugacak i 2-3 em debeo. spolja smed. ali ima :lut cvet. simi i d . na prelomu belieast. Na poprecnom preseku tad a se lupom mogu videti sitne ~upljine. eim se voda povuce iz bara RIZOM lDIROTA U JESEN : 1 i mocvara. m a I 0 0 r g a nski h b a z a (holina i metilamina). razgranatim rizomima. . zmast i me k k a 0 sun d er.stvenog. amorfne. Svoj. mnogo skroba. a odozdo male okruglaste udubljene belege od k 0 r en j a. Pepela ne .5-3. jgca i trulih delova. Vam se iz mulja naVRSNI PUPOUAK. zelenim. R 0 g 0 z i vezljika (Typha. malo spljo~ten iii skoro valjkast.Jjka s vrlo razvijenim. olju~ti mrka pokorica.Rizom se kopa iii krajem leta ill pocetkom jeseill. Cela biljka prijatno mirge.LlSNI ozruCI roeitim vilama. gubitak ulja. .im listovima. Na gomjoj strani vide se naizmence trouglasti i pomalo opali 0 z i I j e i 0 d I i ~ c a i mrkoervenkasti izbrazdani cIanci od stabljike.5010 eta r s k 0 g u I j a. (krstata broCika. Stabljika je pri dnu ervenkasta.mlROT 351 cruciafa Scop. Save i drugih reka. - Araeeae Ic1irot je dugoveena zeljasta bj. Cveta juna i julao Plod je . Berba.KORENJE. 4 .p remda u njemu ima vge etarskog alja.Droga sadrn 1. duguljasta crvena bobica. dobro opere. zuti primak.kast i deb eo klip. koji su na donjoj strani obrasli mnogobrojnim Ziloicastim korenjem. ocisti od korenja.a. t an ina. Raste u mno~tvu po na~im blatima i moevarama svuda pored Dunava.' (beli primak) . koje su u luk porellane u 1 iii 2 reda. R1zom obeju ovih vrsta nema prijatan miris Jdirot. IDIROT Acarus calamus L. Sastav_ . aromatienog i pomalo Ijutog uk usa. a na vrhu se zavr§ava zbijenim evetnim Zuckasto-zelenim klipom okrenutim u stranu. c1urc1evee zueanica krizarica. stravna trava) i Galium p~lustre L.

koje se izveze na Zapad proizvodacima kozmetike i parfema. vagonske ·kCllicine idirota se ~. u na s se sas vim m alo trosi zbog neobavestenosti. Zeludacl1i caj (za apetit): Jdirota. tin ktura i ekstrakt od idirota ublaiavaju i eludacno-crevne grceve. poklopiti i. E ta rsko ulje . Od te sme§e uzme se 3 pune supene kasike. vodeni macic. temgvarska sasa. Ae thcroleum Calam i je nagus ta. gorke deteline i kore (lju. iciTOt. nane. .po 20 g pomesati. nane. osobito u tropskoj Aziji. proliv i smanj uju kiselos t u zelucu. ola ksavaju iskasljavanje s luzi obolelih od bronhitisa. Sadrfi aza rona (l-propenil 2. klekinja (zdrobljenih) i pers unovog lis ta . Cir i eillea (upotrebljavaju u Holandiji i SSSR-u): ldirot i slatki koren samelju i uzimaju triput dnevno pre jela po 1 kafenu ka§icicu 'll jakom caju od kamilice. popiti posle jela. Na ialos t. igirot. Caj za bolje t'arel1je: idirota. Najce§ce je me§an s korijandrom.i stvenog mirisa. 3. Osim toga . babji stapi. Medutim . popari sa pola litra kljucaIe vode.vake godine kod nas predestiluju i dobija skupoceno mirisno etarsko ulje (Calami aetheroleum). maticnjaka .ske) od gorke 'Pomorandie . a za vreme rata bio je vaza n aroma t ican zacin. To je jedno od lIajboljih ze luda cno-cr evnih aromaticno-ljutih biljl1ih sreds tava. vodeni cmin. stavrti u jedan litar prepecenice i pos le 8 dana (uz cesce muckanje) poceti piti triput dnevno po 1 kas iku na pola sata pre jela. kalmus. §iroki locek. lincure. kolmez. poklopi i posle dva sata pij e 3 puta dnevno pre jela. 5-trime tok sibenzen). (OrfeLin). mirisavi s as. kicice. pa se trosio kao »ratni biber« i »ratni cimet«. temi~varka. 2. balad.'Po 20 g pomesati. vodeni . je r nij e b ilo skupocenih zacina iz tropskih ze malja. aromatienih i gorkih rakija i sl. Evo kako se mogu spremiti lekoviti cajevi od ic:Lirota: 1. id·iret. . vodena sabljica. komus. vodeni bozur. Vrlo lako se ras tvara u 9()<J/. Ima jo§ i raznih terpena. Konjima sc daje po 10-15 g idirota u prahu u mekinjama kao stomahik. vodeni min. svo. I danas j e to u sve tu cenj en »s i'rotinj s ki zacin«. zutomrka go rka teenos t kam· foras tog.po 25 g pomesati. vodeni futi lilijum. 4. Narodna lmena: babad. kad se ohladi. Upotrcba. ldirot ulazi u sastav brasna za tovljenje stoke. baban. . m nogo seskviterpena i azarilnog a ldehida . Punu supenu ka siku popaT-iti sa 200 g kljucale vode.kmin. kamHice i moraca . Etarsko ~lje i akorin izazivaju apetit i poboljsavaju varenje hrane. tatarsko zelje. 4.352 LI!CI!Nll! BIUl!M s me os ta-tri vi§e od 6' /.Id iro t je lekovi ta i vaina do maca a romaticna biljka za indus tri j sku p roizvodnju mi ri s nog e tarskog ulja. jakog. sa§a. miri sava trska. ldirot je nes kodljiv i ne izaziva naviku ni dufom svakodnevnom upot rebom . E t anolnog ekstr akta m ora da ti najmanje 18'10. odstranj uju gasove. sabljar. Diureticl1i caj (da se pojaca mokrenje): idirota. etanolu. svak e godine se izvezc po vise desetina vagona (s totine hiljada kilograma) osu senog idirota u industrijske zemlje Zapadne Evrope i Severne Ame ri ke. Idirot ulazi u sastav raznih preparata za spravljanje likera i drugih desertnih pica. zuti lj i1jan. Caj.

Alkaloid viskotoksin. uretritisa i katara organa za disanje. visok do I rn. a mestimicno se i gaje u indomalajskom podrucju. holin i drugi sastojci. inozitoli. Premda je imera mnogo istl'aZivana. sarno se prethodno mora raspitati da Ii se traZi posebno odvojen list iii cela biljka. Kod nas je obieaj da se bere zimi. koje rastu divlje. vrl o razgranat. Droga. U apotekama se spravljaju: . Plod je bela. SMIRNA Resina Benzoe Tzmirna je balsamicna smola dobijena iz zaseeenog stabla raznlh vrsta Styrax (Styracaceae). Listovi su debeli. Misli se da je glavni konzervans u smoli koniberilni benzoa t. drvenasta. izmirna i 'l1jena tinktura se upotrebljavaju za inhalaciju i kao blaga aromatiena antisepticna sredstva spolja u sastavu raznih voda za negu usta i za druge higijenske i kozmeticke preparate (los i 0n i) . Za planince ovo moze biti dobar izvor zarade preko zime jer tad a na selu nema poljskih poslova.mirna bolja od sumatranske.Imela dobro deluje protiv visokog krvnog pritiska i arlerioskleroze . Kod nas se imela malo tro~i. Sastav. ali je jakog i neujednaeenog fiziolo~kog dejstva. obla i dihotoms'ki se grana. Isto tako i hipotensivl1a svojstva nisu ista: najjaea su u imele sa kru~ke. naroeito deci i starijim osobarna. uvek zelen grmic. amilnitritom. BENZOE. . sarna iii u zajednici sa drugim lekovima slienog dejstva (sinergisti): s primorskim lukom.IZMIRNA . j er j e primeceno da je sijamska iz. Tzmirna deluje kao antiseptik i ek>spektorans. manje s jabuke. koja se duze sacuva od kvara nego obicna svinjska mast. IMBLA. Zbog vrlo prijatnog mirisa. ·sedeci. jodidima. pa se sme upotrebiti sarno pod nadzorom lekara da ne bi do~lo do trovanja . ipak joj hemijski sastav nij e dovoljno poznat. .List i mJada grana. BELZUIN. koji kao poluparazit zivi na raznom belogorienom i crnogorie nom drveeu. flavonski heterozidi. preporucuje se njeno branje. a plodi od avgusta do novembra. . IMELA. BELA lMELA Viscum album L. . sluz. stipes et folium) . Cveta od mar ta do maja. a jo~ manje sa oskoru~e. rede biljka (Visci albi herba. U farrnaciji se upotrebIjava za izradu Adeps benzoa tus. 353 IZMIRNA. Upotreba. Benzoe se daje kao ekspektorans u slueajevima hronienog bronhitisa s obilnim i gustirn sekretom. . Primeceno je da hemijski sastav i lekovitost zavise i od tirve ta domacina na kome imela zivi. ali kako je ima svuda mnngo i po ~ to se trazi za izvoz. Daje se i protiv bdienog katara. Imela se daje u obliku raznih preparata. Stabljilka je zeleno-Zucka sta. kozasti. ~ to pre osusiti u tankom sloju. Tako je utvrdeno da je imeJa s jabuke i jele otrovnija od one sa topole. Ima odvojene mu~ ke i zenske cve tove. soena. zeleno-zuckasti. - Loranthaceae Mali. be lim lu· kom i drugim lekovima. vosak. a u Francuskoj od avgusta do septembra. prozirna bobica puna lepljive mase. po obodu celi i imaju 3-5 nerava. 'okrugla.

Bhang se dobija 5 use n j em j 0 s z e len e konoplje. indijska konoplja se izmetne u obicnu. odakle se 5 vremenom rasirila po celom svetu. Tinktura: 200 g svde imele i 100 g oCiScenog belog luka isecka se i prelije 1 litrom jake komovice. Vrlo je opojna. (. Druga narodna Imena: amelje. Uvece pojesti 2-3 cena belog luka. SlliZi za iz· radu raznih. kudelja. . lepak. mudra). Na~a obicna konoplja. visk.354 LECENJE B\UEM I. Jedna njena odlika. ostavi 2 sata i popije pola izjutra. Vino: 20 g sitno zdrobljene ·imele drii se 4 dana u 1 litru dobrog belog vina i pije 3 puta dnevno po I casica pre jela. zanje se fe· bruara i marta. Gajena u hJadnijim predelima. 4. prof. duboku. a pola uvece pre jela. Tripolisu. jeste Ca. a u septembru rasaduje u jaku. verovatno je poreklom iz Indije. postaje inaktiv· na ili vrlo slabo aktivna. Minisa je vrlo jakog. omela. hmelina. U ravnici biljka naraste 2-3 m. pa se 2 supene ka~ike sme~e prokuva 10 minuta u 400 g vode.stocnoj Afrioi (Zanzibar). koja interesuje farmakognoziju. a u brdima 1-2 m visoko.anja ihl Guaza je jaea vrsta jer sadrii viSe smole. uzarije. kOlja se u Backoj i okolini Leskovca gaji kao vaZna tekstilna industrij5ka biljka zbog odlicnog v I a k n a za izradu kanapa. Pu~i se u narocitim lulama u Indiji. Guniah. d uvana (lutki. viSce. Indijska konoplja se gaji i u drugim pokrajinama Indije. melina. Proizvodi se i liZiva II Indiji kao afrodizijak. ad indijskc konoplje dobija se viSe droga: 1. melje. iscedi. ocedi.. 5. mela. Ra· zJikuje se od obicne Ikonoplje mnogo vecom sadriinom narkoticnih smolastih materija.mabis indica Lamarck. 2. vrlo slozenih opojnih napitaka mocenjem droge u razblazenom aJkoholu. himela. jer je tamo gajenje konoplje pod strucnom i strogom kontrolom vlasti. zbog kojih se gaji. INDIJSKA KONOPLJA Cannbis indica LamaTok - Cannahinaceae Za dobijanje droge upotrebljavaju se vrhovi zenske konoplje u cvetu sa zametnutim plodovima (Cannabinis summitas). SAD (Teksas) i dlUgde. PraSak mlevenjem lista: 1-2 g u toku dana. dobro nadubrenu zemlju. kod nas i po visokim plan L nama. 3. Vlakno joj nij e tako dobro kao u obiene konoplje. jos bolje se oseea kad se droga rastrlja iii zagreje. Konoplj-a je vrlo polimorfna b hljka. Obicpo se sastoji iz vrhova stabljika u cvetu sa nesto malo !isea i ploda.illruje i pije 3 puta dnevno po 1 kaSika pre jela. Persije i Kine. veska. tako da su vrhovi grancica slepljeni. najviSe u Indiji. Cannabis sativa L. cveta i ploda (zdrobljenog) gloga i rastaviea se pumesa. 2. omelj. Najbolju drogu daje Bengal. U avgustu se seje. ima mnogo varijeteta. sa iIi b ez dodataka opijuma. u j. u juinoj Africi. hrastova imela. plal1l1a i drugog tekstila. drii 10 dana uz cesce muckanje. Cai: po 25 g imele. DoJazi u raznim oblicima. Cai pro/iv hrollicllog nefrita sa hipertoniiom: po 25 g imele i rastaviea ·i 50 g brewvog lisea se pomesa i upotrebi kao pod 2. tatule.

Gla\'Ili sastojei su s mol a (do 2fJ'J/ o) i eta r ·s k 0 u 1 j e (oko 0. antispazmodik.jdaze. veli'kog ka~lja. slicoo bodlji. Smola je mrka. C21 H. U Turskoj izraduju vodeni ekstrakt od indijske konoplje. vrlo aromaticne tecnosti. HemlJsld sastav. amorfna i polutecoa masa (Smith. trigonelina i kalcijum-karbonata. Oni su grubo dlakavi i s I e p I j e 0 ism 0 I a 5 i 0 m m aso m u rapave.. Ostavlja do 15% pepela. Pazu~ne zbijeoe cimozne evasti imaju duguljaste zallske a sVaki evetic obuhvata po jedna jajasto-duguljasta plevica. etm i sumporugljefl'i.Nedovoljno je poznat i pored mnogobrojnih analiza. Upotreba. boje kao eilibar.ske konoplje su neaktivne. k a· nab i n 0 I. Na ovaj natin se moze objasniti zasto se droga mora obnavljati svake godine i cuvati hermeticki zatvorena. po rubu testerasto-zupcasto. levogirno. Sastoji se gotovo od ciste s mo l e sa ne ~ to malo deliea biljke. U rvodi rastvorijive 'SupSianoije indij. Kanabinol se vrlo brzo kvari. gorkog i neprijatnog uk usa.se pusti da kroz redove konoplje u evetu prolaze Ijudi odeveni u komo odelo. pa se posle smola krivim oozevima sastruze s koze. Ova sirova smola dobija se trljanj em medu rukama i'li eedenjem smolastih vrhova pomoeu grubih tkanina iii .3 0 / 0 ). jedne be21bojne. Svi se oni rastvaraju u uljima. Ima jos i holina. Izaziva vrtoglavieu. dosta teeno. gihta.05 do 0. ok· siduje na vazduhu pod 'lltieajem enzi ma oks. Posle dYe godine objcnog cuvanja droga je potpuno neaktivna. Izgleda da je glavni sastojak smole i nosilae narkoticnog dejstva konoplje i hasiSa jedan kristalni aldehid-fenol jakog mirlsa na konoplju: .Vrhovi zenske koooplje u evetu s deli-mitno zamet· nutim plodovima.k u.10 g suvog a\koholnog ekstrakta ili u obliku smole.O• . reurne. nu od vodenog ekstrakta indijske konoplje i duvana. migrene. . Taj opojni preparat nazivaju h a f i j u m iii h a f i jun. skoro pljosoate grudve zelene boje. Izgled droge. Droga mora biti zelena. kao antido t pri trovanju strihninom itd. Charas. sastoji se iz terpena i seskviterpena (kanabena) . U Arabiji d Egiptu upotrebljava se h a ~ i ~ spravljen na svojstven natin. histerije. Charrus JJj Churus je najaktivnija trgovatka forma. protiv grteva. kome posle toga dodaju razne aromatitne i afrodizij acne bHjke. U Meksiku i juf nim delovima SAD ufivaju mar i h u a 0 u spravlje.INDlJSKA KONOPUA 355 3. se· dativ i hipnotik. Daje 10 do 18% alkoholnog ekstrakta. Uspela je sinteza kanabinola i na taj natin dokazana njegova hemijska konstitueija.20 g) iii mrkog . Godine 1940. 0. k a nab 0 I i k ani n . zemlje i druge netistoee. Na Istoku se upotrebljava za stomaeno-erevna oboljen1a. koja posle omotava jednosemeni plod dugatak do 5 a sirok do 2 mm. po s e boo g n a rk 0 tit 00 g m i r is a koji se jate oseti kad se droga trlja iii zagreje.Lisee pm evetu je jednostavno. Etarsko ulje je lak ~e od vode. duguljasto.lndijska konoplja slufi kao narkotik. .ko aktivnih sastojaka: k a nab i· d i 0 I. . Daje se do I gram 100f0-ne alkoholne tink~ure. aromaticnog. zelenog (0. 1845). izolovano je jos nekoJi.05 do 0. Rastvara se u alkoholu. .kana· . U Tunisu od indijske konoplje spravljaju na poseban natin opojnu drogu pod nazivom kit. neuralgije.

Period halucinaeija. Od Maroka do Indije viSe od SOOt.stoku znali su odvajkada za opojnost konoplje. ~eeera. Jedino se tako mogu protumaciti neshvatljiva bra· brost i uzasna svirepost koja je krstasima (XII i XIII veka) utivala toliko straha. Izgleda da Egipcani. bunike Hi tatute. Prema Herodotu.3. do 1839. covek se ose· ea neobicno lak i cio).Q3 do 0. bra~na. Umor. Od Maroka do Indije ha~iS vekovima uzivaju milioni ljudi. galamom. strihnina i drugih sredstava. Ha~1A . Deca i zene su veoma oselljivi prema hasiSu. a mnogi tvrde da im mucenja. zivci su ustreptali. Lamark je opisao drogu. umobolnih po bolnicama i zavodima su bivsi uiivaoei haM~a ili opijuma. . Alkohol smanjuje dejstvo ha. Ha~i~ se spominje u sanskritu i u jednoj kineskoj !botanici toga doba. koji je razLieit u raznim zemljama. ali bez mnogo uspeha i izgleda da se konoplja i njena smola uvedu u medicinu. fiziol~ka i terapeutska ispitivanja. zbog cega se oni daju kao protuotrov u slucaju trovanja (Planchon). raznih afrodizijaka. jer je skoro uvek neaktivan. mo~usa.356 LBCBNJE BIUBM bina« (0. nije se znalo od cega se pravi ha~g. Ha~iS puse i piju. vizija j ekstaze. prilikom Napoleo· novog pohoda u Egipat. Period fantazije. je prera(1ena smola -dobijena od indijske konoplje (Cannabis If1dica). kao kad neko bunca iii >·kao da se najeo bunike«. Za strah ne znaju . god. a isti je procenat i medu teskim prestupnicima. ~to zavisi od ukusa potro~aca. opijuma. Iud om mahnitom igrom. buduei da se u njemu kanabino! mnogo brfe oksidiSe.ivanje dodaju meda. Od toga doba do danas iz· vr~ena su mnogobrojna hemijska. jer su ga vee tada Kinezi i I.1. Arapima je do~la iz Persije i brzo se ra~irBa pod imenom -hasiS«. urlikanjem. asketi. govor bez veze <i smis'la. Najbo!ji su oni proizvodi koji su izra(1eni na mestu proizvodnje od potpuno sveze droge pouzdanog porek!a. najviSe muslim ani. Tada. Ij. uiivali. zanosa. proroei). Grci i Rimljani nisu poznavali indijsku konoplju. Smoli za w. siSa. pa su vojne vlasti morale strogo intervenisati drakonskim kaznama. Jer duie uiivanje hasiSa veoma je skodljivo i najeesee dovodi do uiasnog funioznog ludila.n dus. Skiti su preneli upotrebu konoplje u Evropu otprilike 1. Jevreji. . Tom prilikom se medu francus·kim vojnieima brzo ra~irHo uzivanje ha~i~a. Jo~ uvek se najveei dec indijske konoplje upotrebljava za uii. fana· tiei. masla. U zapadnoevropsku medicinu uvedena je posle ogleda O'Shaughnessy 1838. Najpre se javlja drazenje (potreba za bukom. bede i nevolje. . nastupa neuravnotezenost. a redovno i do oSiromasenja. a kiseli napici istrezne opijenog. Moisli se da francuska rec assassin (svirep ubica) potice od reci ha· ~i~in.4. ubicama i kradljivcima. eimeta i drugih aromaticnih zacina. .v anje. jatnog osecanja. Arapi i Turei davali su svojim vojnicima pre borbe ha~iSa.Pra~ak se ne daje. eudnog pijanstva i pri. vriskom. batine d druga zlostavljanja prijaju (fakiri. 'P0gotovu kad se uporedi s ogromnim kohcinama koje se potro~e za uzivanje ·po raznim muslimanskim zemljama. eovek od hasiSa. Zanimljivo je napomenuti da opijeni ne osecaju nikakve belove. pokretima. smehom.2.05 g). tromost i sanjivost. gooine. VaZnost i upotreba indijske konoplje u medicini su sasvim neznatne. Sve do 1809.500 godina pre na~e ere. raspikucstva i uniStenja porodice. Dejstvo basiSa moglo bi se podeLi'li na 4 perioda: . Narodi na I.

Osobe zaposlene oko prerade ipekakuane treba da budu oprezne. KORIJEN ZA BLJUVANJE Ipekakuana je osu~en koren jufnoameritke biljke Uragoga ipecacuanha Baillon-Rubiaceae. ru~i sebe. a kod nas u Srednjoj Evropi i Spanij. a jo~ vi~e zbog slabijeg kvaliteta ad indijske droge. jer ona ima 2 do 3 puta vi~e cefelina nego rio-ipekakuana.Tok!. . jer se protiv amebne dizenterije daje sarno emetin hidrohlorid u obliku potkoznih injekcija. U prvom redu treba za~tititi l<ice.komanija drogama izradenim od indijske konoplje uzima sve vge maha u svetu. U malim dozama (PO 0. porodicu i okolinu. Ovaj poslednji se prevodi u emetin. tinkture i. mehurove i rane. Trovanja su akutna i hronicna.) Raspros tranjen je pretezno na severnoj polukugli: u Severnoj Evropi. tableta. neizdriljivu potrebu za slalnim uzimanjem i povecavanjem doza da bi se postigao zeljeni efekt. (= Lichen islandicus L. Ipe. Cini se da je ipekakuana najmanje ~kodljiv vomitiv. U dooi od 0.05 g desetak puta dnevno) droga se daje kao ekspektorans u obliku infuza. osobito na ne· pristupacnim i vetrovima izlozenim vrletima i goletima. vee prve godine uginule su sve peele u tom kraju. Iz ipekakuane se vade alkaloidi emetin i cefelin. KontroJn Svetske zdravstvene organizaclJe prJ ~UN.Ji Doverovog pra~ka (Pulvis I pecacllaahae opiatus). vd koje jo~ i danas u tropskim predelima boluje oko 800 miliona lica. IPEKAKUANA. jer se njen alkaloid upotrebljava protiv amebne dizenterije. ISLANDSKI LISAJ Catraia islandica Ach. visoka svega 2~0 cm.5 do 2 g (uzeto u dva do tri pu ta za cetvrt sata) izaziva najdalje posle jednog sata povracanje. Zbog toga je medunarodna konlrola vrlo stroga. U hladnim arktickim krajevima raste i u raVDlCl. Sibiru i Severnoj Americi. Najgore je ~to ha~i~ i drugi preparaN izazivaju naviku. jer pra~ina od ·i pekakuane draZi kozu. GLAVISICA. Ova mala trajna zeljasta bHjka. veoma je vazna. ne~to zbog nerentabilnosti (skupoea radne snage). gde je bilo zasejano mnogo hektara indijskom konopljom.IPEKJUKUAJiA. CefeJ.i po svima planinama. sirupa. a jo~ vgc sluzokozu 1 izaziva upalu. ISLA1(OSKl LISA] 357 Posle I svetskog rata poteli su i kad nas gajiti indijsku konoplju. Zrtva propada psihitki i fizi6ki. kakuana se upotrebljava ne sarno za le6enje tropske srdobolje vee i kao ek· spektorans i emetik. U okolini Bitolja. Osobe koje ne pod nose ipekakuanu (idiosinkrazija) mogu dobiti jake napade slicne astmi. ali se od toga odustalo vee prve godine gajenja. .02 do 0. Napomena! . BLJUVNJAK. ~letna za pojedinca i za dru~tvo.i. draZi i izaziva upalu oCiju i organa za disanje.in (fenolni alkaloid) de· luje dvaput jate vomitivno nego emetin i zato je kao emetik bolje upotrebiti karlagena-ipekakuanu.

Droga iz koje je odstranjena goreina daje se u narodnoj medicini i kao sluzavi ekspektorans protiv ka~lja. Sastav. tinkture (30-50 kapil. pluenik. stitarka. U Norveskoj i Irskoj Hsaj se prethodno ddi 24 's ata u vodi da bi mu oclstranili gorCinu (eetrarin).(30-100 g). u vodi se razmeksa i postane savitljiv i kozasto-rskavieav. kao tonik i stomahik (dejstvo gorke eetrarne kiseline). Dekstrolihenin se rastvara i u hladnoj vodi. Hranljiva vrednost je upola manja od psenienog brasna. pa zato severni narodi mnogo upotrebljavaju lisaj za izradu alkoholnih pica. ertenska trava. prstasto razgran a t i 5 obe strane go . Svez liSaj je mek i 'kozasto Wav. seeera itd. Upotreba. U lisaju jma i oko 2-3% cetrarina iii cetrannske kiseline.jer ga je tad l ak~e oc!vojiti sa podloge . Ukusa je sluzavo-gorkog i bljutavog. plueni mah. zelea. stitu sliena udubljenja. Poj edini ogranei su pri dnu zlebasti. oko 1% lihensterinske kiseline. nepravilno trepavicasti. Laponeima . ponekad gotovo bele boje.Ima do 50% Ii hen ina. UblaZuje kasalj. promuklosti.000). zbog svoje goreine. osusi i samelje. gume. operu i osu~e. U narodu sluZi i protiv bronicnog proliva. gvotda. osetJi se miri5 na morske aige. a tek u toploj se rastvori. Tinktura. . jer se liheni·n teze vari od skroba. U hlaclnoj vodi lihenin slabo nabubri. planinska mahovina. Na vrhovima krpica vide se vrlo retki apotencijumi kao mrka. pa se' brasno upotrebljava za ishranu. daje se protiv povraeanja i muke. sivkasto Hi zelenka· stosmed i uopste ~aren. Osu~e ni lisaj j e sasvim svetle.Islandski lisaj odvajkada sluzi za hranu narodima krajnjeg Severa. a na suprotnoj strani je svetlije b 0 j e. Najvi~e medicinskog li~aja se skupi u Skandinaviji i Srednjoj Evropi. Na strani okrenutoj svetlos ri liSaj je dosta tamnomaslinastozelen . praska (3-10 g) i sirupa . islandska pletika.5 mm. skoro u cev zavij en i. Narodna Imena: bohinski mah. a de beo svega do 0. oba ova ugljena hidrata hidrolizom pomocu razblaZene sumporne kiseline daju glikozu i druge secere (do 7()<l/o) koji mogu prevreti u alkohol. islandska lihena. nepravilno d. borjanski mah.i Islandanima. Mirisa je vrlo 's labog. a na vrhu su ra ~ ireni . Daje se u obliku dekokta (10-25 g na ' 1. . Visok je do 10 em. Talus je manje-vise uspravan i svojom razgranato~eu donekle tiei na mali grm (otud »lisaj gr m a~ « ). U vodi raskvaSen manje je gorak. nazublj eni i kovreasti. ohladeni rastvor (l : 19) se uhvati u piktije gorkog ukusa. paste. tek 'kad se sitni. islandska mahovina.rhotomsk>i.zatJim ga oeiste. sa belica· stirn mrljarna. tisajskog skroba koji sa jodom ne poplavi. . koji je izomer lihenina i koji s jodom poplavi (aH i'p ak slabije no skrob). a najce~ce wazi u sastay grudnih cajeva. Ima jo~ oko l()<l/o dek· strolihenina iii izolibenina. osobito za vreme trudnoce. Neki lekal'i ga preporuouju dijabeticarima u ob· liku dijetalnog hleba.358 LECENIE BlUEM Sablraju ga pl"venstveno noeu iii za vlaznog. Po obodu je h saj reckast. a osu~en je closta krt i lomljiv. ispiran alkoholom iIi l %-nom pota som potpuno izgubi goreinu. Membrane hifa su pretezno od lihenina. ma!lo etarskog ulja. . Naroeito je krajem tog veka bio u modi. ki~nog vremena . a u medicini ocl kraja XVIII veka kao amarum muci/aginosum (gorko sluzn9 sredstvo).

i~op. oko 0. MILODUH . Stabljike su u donjem delu odrvenjene. Narodna !mena. 'ilajce~ee na krecnjackim stenama. deluje kao dobar an· tiseptrk. Cvetne grancice (Hyssopi sum- Sastav. Cvetovi su sakupljeni u klasaste evasti u gornjem delu stabljike i granciea. veljenduh. Spravlja se . sirup. izop. tanina. MILODUH.. saponozid marubiin. IZOP. . fitosterola. Obrasle su duguljastim. 359 ISOP. erkvi'iljak. pektina. giagoran. raznih soli. parfimeriji i kozmetici. laneetastim naspramnim listovima 3-3.:aj. sipan.[SOP. re<1e ruzicasti ill bell. M1LODUH \lRH GRA/iCICE U CVETU . sluzi. RasprostranJenost. ~eeera. s obe strane pokrivenim sitnim zlezdama s etarskim uljem. NajviSe isopa se potrosi za destilaeiju etarskog ulja koje se koristi u farmaciji. osipant. milas).2"/0 holdna. . Pored vee navedenih. pravi vrisak. MINDRAK Hyssopus officinaUs L. Droga. mmsan.Hronican bronhit. . ljubicasti. - Labiatae lbunast. ~ipa!ITt. os obi-to kalijum-nitrata i 0. ekstrakt i tinktura. Upotreba. Cvetovi su plavi. dekorativan polugrm. Flavonski heterozid diosmozid.5-1% etarskog ulja. IZOP. ~atrajka. vusak. BLAGOVAN.Na suvim i toplim mestima. visok do 60 em. eva jos nekoliko: blagovanj. i kao stomahik. hisop. astma.5 em dugackim i 67 mm ~irokim. Cveta od june do septembra.

opora. Divlja jabuka (Malus silvestris Mill. JAGORCEVINA.pektina od ostalog dela' ploda. retkim sumama. pa se 1 kasika kuva 15 minuta u 200 g vode i'li mleka i mlako pije umesto vode. - Rosaceae Vocka visoka do 10 m. vitamina A. B i C i malo etarskog ulja prijatnog mirisa koji potice od amilnih estara sil'cetne. .lad same zemlje rozeta od nekoliko Iistova.J JABUKA Pirus malus L. Pektini i drugi sastojci jabuke 's u blago i neskodljivo sre<istvo protiv hronicnog zatvora (bubre u crevima) i proliva. divlja· kinja. secera. geraniola.) Hruds. JAGORCIKA. hrana i lek.) raste po suo mama. galata· "~na. po lugovima. JAGLIKA. divjaca. Jabukav sak (l1eprevreo) je poslastica.Jabuka je. pa se zbog toga upotrebljavaju za lecenje proliva i uredivanje stolice: Ijuske se osuse i sa· melju u prah. pre svega. Narodna Imena: diva jabolka. divlja jabuka. (P. njen plod je najoporiji i najki~eliji jer ima najwse tan ina i kiselina. na cijem se vrhu nalazi po nekoliko divnih levkastih zutih eve t 0 v a. Cvetna drska j nalicje Iista su dlakay!. Upotreba. visoka 15-30 em. JAGLAC Primula veris (L. jedan od prvih vesnika proleca. proizvodi njeguve hidrolize u zelucu i crevima uticu na smanjivanje lI'ezidualnog azota i povecanje alkalne rezerve u serumu a koncentracija vodonikovih jona se povecava. mravlje i kapronske kiseline.) - Primulaceae Raste po suncanim i suvim livadama. Ljuske ad jabllke ~maju vise . Jaglika je dugoveena zeljasta oiljka. kosog r~oma izbija iz. osobito opasnih letnjih krvavih dijareja dece. oa dnu levka ima mrlja zutih kao safran. slatka itd. JAGLICE. jabucne kiseline. officinal is Hill. Pektin jabuke dobro deluje na sluznicu creva. jabucic. a zatim drska. a najvi§e od acetaldehida. U plodu jabuke (Mali fructus) ama pektina. divljaka. Iz kratkog. Gaje se mnoge sorte jabuke ciji sastav nije isti: kisela. . . Vacni dan i). prijatna i zdrava hrana (vi('!. vl'lo dobra. medu grmljem i na padinama u Evropi i Aziji.

. a na dnu cvetnog levka vicli se tarnno:lut krst.Ima 5-100/. list jaglike ima do 20. pra~nicima i tucku ih nema. elatior na metilni salicilat. Hemoliticki indeks je visok (do 7. Ukoliko je koren lo~ije susen i duze cuvan. Berba. elatior e I a e i 0 r . Jos nije poznat tacan sastav jaglike. U evetu ima i flavorlOida. evet je slabijeg mir·isa. . U svim organima jaglike ima mnogo vitamina C (askorbinske kisetil1e). Primulae folium. do 10 em dugacak i do 5 em debeo. utoliko postaje manje lekovit. Najbolje je izraditi lekove od svezeg korena iii iskopano korenje odmah su~iti u su~nici od 50' i posle toga drogu titrovati: odrediti hemoli1Jicki indeks i ostalo ~to se trafi za sve saponozidne droge. manje u evetnoj drki.Podzernni organi (Primulae rhizoma et radices) se vade u jesen.sap 0 n 0 z ida. Droga ima slab. Cvetove treba dobro i brzo osusiti. Za jedne vrste je najbolje vreme berbe pre i za vreme evetanja. brzo operu u hladnoj vodi i ~to pre osu~ na suneu iii u zagrejanoj su~nici na 45-500. . karotena. ociste od zernlje. Korenje je mrkozuto. Za§t1ta. a P. . sap 0 n 0 z ida. Uk usa je neprijat'nog .JACUX. U zivom. JAGORCIXA . dugackim. veris .Daje se u obli~u dekokta ill tecnog ekstrakta kao izvrstan ekspektorans umesto americke senege. a u krunici..Rizorn je mrk. jer tada imaju najvise saponozida. JAGORCBVlNA. U listu ·ima do 3 mg'/. bela kora puna skroba (probati jodom). saponozida. primverin se hidroIizuje na jedan molekul primveroze i na metilni estar para-metoksisali· cilne kiseline. veris je svetloZuto.) racunano na suvu drogu. Po tpun 0 j e 0 bra s tao mnogobrojnim. a za druge u jesen ili pocetkom zime. ali karakteristican miris: P. Ove dYe saponozidne supstancije su vrlo slicne. slicnog ostalim saponozidnim drogarna.i ka je kod nas poslednjih godina na mnogim rnestirna vrlo prorellena i ungtena. a najviSe u listu (do 6"10) i evetu (do 4.i ma p rim u I a . raste po vlafnim mestima.Zbog preterane i nerazumne eksploatacije jagl. na bogatijirn nalazBtima dozvoliti delirnicnu eksploataciju svakih 3-5 godina. tankim korenjem svetJ.000).70.ije boje.k i 5 eli n e a u P. Oni su prijatnog mirisa na med i sladunjavog ukusa. otficinalis na anason. uzan. . Primulae flos. SveZ ·koren je bez mirisa. a beracirna skrenuti pafnju da vrh rizoma s pupoljcima ostrim nozern odseku i vrate u zemlju. Treba brati e e 0 evet sa drskom (cum calycibus). zut pojas sudovnih snopiea i u sredini mala svetla srz bez skroba. a u P. Upotreba_ . lornljivim. Droga. evet jaglike sadrii manje saponozida_ U ca~iei ga ima oko 20/0. Iz Zivog rizoma P. 361 Primula elatior je slicna. U saponozidu od P. Zbog toga ju je potrebno zMtititi: na veoma proredenirn mestima ne dozvoliti vadenje podzernnih organa. a primulavel'in daje primverozu i metilni estar meta-metoksi· salieilne kiseline.. Pod utieajem enzima primverozidaze. ali je veta.. kolicina se koleba u vrlo sirokim granieama u raznim vrstama i podvrstama jaglike i u razno doba gocline. kao surnpor fut. veris izolova· ni su heterozicli bez mirisa: p rim v e r i n (primverozid) i p rim u I a v er i n (primulaverozid).i Ijutog. Na poprecnom preseku rizoma lupom se vidi vrlo ~roka. Sastav_ . svezem korenu ·ima najviSe saponozida.

Primula obeorriea. Cve ta od m aja do sep tembra . Sve vrste jagortevine i jaglike su u veeoj dozi otrovne. Jedna vrsta. j agudac. :2:EDNJAK Sedum acre L. galtina. jagortevina . piskaliea. evieae. JARIC. pramaliee. sotna . . trajna. sotni . lestedaj. . Cvetovi su . petoprs. jagotac. a P. Oslala narodna Imena.LECBNIl! BlUBM Cvet se daje umesto divizminog cveta iii zajedno s njim u lazi u sastav plucnih a.Osim vee navedenih imena.k . obli. krstato jeglice. lroja se gajj kao \ ultras. gajcin .luti i sakuplj en i u cvasti na vrhu stabljike. veris: bijela bukvica. Li stovi su naizmen itni . visoka 5-1 2 cm. dugu lja sti . Rasle na suvim. i2aZiva upalu koze. jer imil. os lje· par. sunake.jeva . prvi evit. Ima nekoli ko a lkaloida jos nedovoljno istraZenih. vrlo debeli. gola zeljasta biljka. jagortina. J ARI C Ijutog ukusa.i u sa· ponozida. kl'stato iglice.ke u evetu (Sedi aeris herbal. krstato jaglite. Primula elatior ima jo~ i ova: krstata jaglika i lestegin. kra tki. bez driike. kunjavae. S tab lj ika je vrlo razgranata i po zemlji polegla gradeCi gust 6i1 im. vesnaa. s uncanim. karnenL tim mes tima. sit ni. jer ima neke zlezdovite dlake sa sadrlajem koji drazi. grm ul jica. Upo treblj ava se na dzernni deo bilj. - Crassulaceae Mala. od njih poHce Jjut ukus ja· . jaglica.

Prisustvo znMne kolicin e rutozida obja~njava opravdanost upotrebe jarica za jace izlucivanje mokrace i 1eeenje vi50kog krvnog pritiska. po 10 g maticnjaka. Sok i ekstrakL jarica imaju znatnu antiba kterij.. hmelja i korena jasenka. JASENCE. sisaea.).2010 smole. Upotrebljava se u narodnoj medkini za lecenje mno· gih bolesti. Opomemi! . 0. poklopi i posle 1 sata oeedi <i pije (nezaslac1en caj pre. ljuti zednjak. RUSTEN Dictamnus albus L. JASJENICA.. Zato se jaric sme upotrebljavati samo pod kontrolom lekara. Sadrfi vrlo mnogo flavonskih heterozida (oko 120/. Ostala narodna !mena: kopnez. kopnice. Ima listove slicne jasenu. JESENAK. 363 rica. 1 supena ka~ika ove sme~e se po· JASENAK pari sa 200 g kljucale vode. za umi· rivanje osobito protiv h i· sterije. sakupljeni u uspravne krupne evasti. oko 30% sluzi Ii gume.JASENAK. Cvetovi su belicasti ·ili ruzicasto·1jubieasti. osobito rutozida iii rutina. kukuru~Cie. tanina. Daje se protiv he moroida i za lecenje upale i svraba anusa (5010 caj za pice i zapiranje). Cela bilj· ka je svojstvenog mm· sa od prisutnog etarskog u1ja (0. obicno pred spavanje). o~· ·tri zednjak.s ku moe.Sok i ziva biljka mogu izazvati upalu koze ako se upo· trebe spolja. ali najce~ce s drugim biljem poznatog i pouzdanog dejstva.10--0. oduzetosti i gu ~enj a. a ako se pije moze doci do povraeanja.15010). 120/0 ~ecera i organSlkih kisclina. neurastenije i ner· voze upotrebljava se ova sme~a: 70 g odolje(la. a na osetljivirn osobama pliko· vel Zato ' treba biti opre· zan. b ol. a zaslac1en posle jela. JESENAK . oko 100/. VILINO CVECE. jasenak izaziva na kozi crvenilo. Nije dovoljno ispitan. - Ru taceae Trajna zeljasta biljka. JASENCE. JASENAK. Na primer. . tako da se ne moze reci da Ii u tim sme~ama dolazi do izraiaja i delovanje ja· senka. visoka do 120 em. Kad se bere.

Upo· trebljava se kora (Populi tremulae cortex) u kojoj .LI ST . a naTocito prirodom alkaloida koje sadrze . graCiom.BoeN I PUPOUAK. Listovi su dla· nasti. Ima vrlo mnogo varij e teta jed i c a. JEDIC ILl JADIC Aconitum napellus L. TREPETUIKA. de luju promv groznioe. B . Trebalo bi zabraniti gajenje jediea po cvecnjacima i vrto· virna za ukras. TREPTELIKA. Lekovite i orrovne su sarno one v . tako da ih je pokat kad tesko raspo· 2 A JEDIC. nazeba i re· umatizma u dozi od 2 do 5 g dnevno u obliku sto toplijeg eaja da se bolesnik preznoji. duboko i kltnjasto de ljeni. JANJA Populus trernula L.U JESEN: 1 . 1 4 . kaslja itd. Neki jedi6i nisu otrovni. zbog eega i jasika.iea koje imaju plavo-modar evet. visoka 1-1. ima divne mod r 0 p I a vee vet 0 v e os obi tog oblika 'koji lice na starinske slemove. zelenkasto-sivkaste kore. protiv grozniee. vrlo lepa biljka. Gornja polovina stab1jike je gusto obrasla divnim cvetovima. . bojom eveta. j er je cela biljka vanredno otrovna. JAGNJEDA. sadrle neaktivan alkaloid at i z i n i ponegde slufe kao tonik. A U PROLECE.i ma salicilnih heterozida salikozida i populozida. Jedie je dugoveena zeljasta. treped pri najmanjem povetareu. - Ranrunculaceae JediC raste po vlaznim i humoznim mestima plaoma Srednje Evrope.STARA KRTOLA. I lisee joj je vrlo glatko i nezno. MLADA ""TOLA znati. 5 . MeCiusobno se razlikuju izgledom. Salicaceae). - Salicaceae Vrlo lepo. ZUBORIKA. a na is tok do Sib ira i Himalaja.5 m.rste jed. 6 - B PUPOUA~~ 3 . slieno drugim vrs tama is tog rod a (topole) i porodice (vrbe.364 LECENIE BILJI!M JASIKA.KOREN. Rasiren je na sever do Skandinavije. Najvazniji meCiu njima i ujedno i najotrovniji i najlekovitiji je Aconitum napellus. do 30 m visoko drvo glatke. kitnjasta.

CVAST. Ona je deblja i mesnatija. a mlada je puna.Krtole su slicne maloj repi. pee k a n j e i utrnutost i najzad jezi k oteia. . . jer starija je lak ~a i rastresitija. a debele 2-3 em. a zatim Ijut. pojacava se lucenje pljuvacke (dejslvo akonitina) . Iduceg leta ciklus se ponavlja. vece izbija stabljika. pol u 0 s vetI j e n j proplanci iznad 1. . vidi se spolja mrk prSlen (endoderma) a dalje unutra kara'kteristi6na z v e z d a s t a linija k a m b i j u m a. a manja je vezana na vecu kratkom dr~kom na gornjem delu. ali presek brzo poerveni pod uti eajem oksidaza. Slara krtola je na prelomu mrko-ervenkasta i suplja. kad se presece. hum 0 z n i. J edic ima dYe krtole. cesto je suplja i ima znatno manje alkaloida. ·Berba. potpuno je bela. brasnjava i nije vlaknasta. KRTOLE Izrada droge.i vodom pokvasi. . smezuravati se i najzad izumre. na jeziku se oseti g o li e a n j e. Sveza krtola. jedra. dugacke su 5-10.JBDIC ILl JADIC 365 Rorinnoiavanje. s tara krtola pocinje venuti. Kad biljka preeveta. socnij a i ima na vrhu pupoljak iz koga Ce se naredne godine razviti stabljika.600 m. Meslimicno se vide kolutovi belicastih oii ljaka od korenja. I7. Kad se krlolica popreko preseee . Prema Briselskoj konvenciji sme se upotrebljavati samo mlada krtola. Uk u s droge je najpre malo sladak.Jedh~ treba prvenstveno razmnoiavati na mestima gde raste najaklivnija divlja biljka: v I a zn i. JEDIC : LIST .Vadi se krtola (Aconiti tuber).

B. Dvadeset grama kuva se 3-4 sata u 200 g vode. riga. Ima tanina. pesja smrt.i Gelsemillm semperllircl1s Aiton. slad (male) i ekstrakt i1 s lada. griz. nalep. Diu· retik i adstringens u narodnoj medicini. do 50 em dugi. 'g toga se daje bledim i slabunjavim. deci. Ijutie.Ima vi~e alkaloida. piena i hranljiva biljka. belancevina. jedic. jer su galenski preparati nepouzdani zbog nestalnosti sastava usled razlaganja akonitina u druge. holina i vitamina C. vee I mg peroralno moze izazvat i smrt. - Gramineae Jednogodgnja zeljasta biljka. visoka do 1 m. modri nalep. ceo veljcek. lz proklijalog jecma vadi se alkaloid hordenin lroj-i se u obHku soli (sulfata hordenina) daje u obllku injekcija. U i·stu farmakodinamsku grupu spadaju i kukuta (Conium macuia/ul11 L. od kojih je najvaznlji kristalni alkaloid a k 0 nil i n. JEZICAC. marijini ~o l· nicki. sluz. mineralnih soli. vi· tamina A. Sluz: oljusteno uno. . Zbog toga se mora biti veoma oprezan. \/Ucji cemer. jer se lako vari. Otrovnost akonilina je ogromna. krupica i griz kuvanjem daju sluzastu kasicu koja vrlo blagotvorno deluje na organe za varenje. modri klobuciC:. JELENSKI JEZIK.366 LI!CI!NJI! BlUI!M Sastav. omej lisj ak. tableta i sirupa protiv proliva.U farmaceutskoj industrtji se iz proklijalog i osuse· nog jecma spravlja bra ~ no velike hranljive i dijetetske vrednosti. 100/. Opomcna! . kupris. ostaV'i 10-15 minuta i procedi kroz platno. Os tali. protiv proliva i promuklosti. preobj eda. enzima i drugih korisnih sastojaka. . Akonitin je a n a I get i k.) . Ulazi u sastav caja za leeenje rana. preobj ed. Zb. JECAM Hordeum vulgare L. Jecmeni s!ad. saharifikovanih ugljenih hidrata.ijska. Od zrna (Hordei fructus) spravljaju se razni dije· talni preparati: oljusten jecam. osobito decjih. nalijep. pa· sja smrt. lisjak.ih bi'l jaka. sadrzi oko ~OO/. Susiti ga odvojeno od ostalog bilja i sto pre ga prodati.Jedie je jedna od najotroWlij. preobjedna. ilka. Listovi su u grupama. naLijen. krupi~. f leni klobuk. pasje zelje. krupica. zelezni klobuk. . dragoljub. nelekovite alkaloide. Krlole jediea mogu vaditi sarno strucni biljari. u spravni.Droge se upotreb lj avaju uglavnom za ekstrakciju akoni· tina. Narodna imena: volina. vrajnica. Upotreba. JELENAK. . JELENJAK. Gaji se kao industr. klobucie. jer pojacava lueenje zlezda za varenje i dopooosi boljem i brzem iskoriseavanju unesene hrane. amorfnl alkaloidi: pi k r 0 a k 0 nit i n ill ben z 0 i I a k 0 n i 11 i a k 0 n i n su proizvodi hidroLize akonitina kojih ima utoliko vge ukoliko je droga lo~ija. DiE. MACJI JEZIK Scolopendrium vulgare Sm. iznemoglim starijim osobama i n::konvalescentirna. - PoJypodiaceae Vrlo rasproslranjena paprat vlafnih mracnih ~uma i stena.

jea. jeja. JOVA. jeemi. zbog cega kora. Narodna imcna: arpa. Spravija se u farmaceut- skoj industriji p oseboim nac inom. U koni ima do 200/ 0 mesovitog taoina u kome preoviaduje flobatanin. jeemen.k. jecmak. jovovina. Druga narodna imena: eifa. jecam viSeredae. jacmica!k. jeusa. ozimae. JOSIKA Alnus glutinosa Gealrtn. jeeam ozimac. . jahovina. jesika. s lieno hras tovoj kori. joSie. erna josa. uskoro poerveni od nagradenog tanioskog crvenila. JOHA. CRNA lOVA.JOVA. lORA . ehla. jacmen. raste pored reka i potoka.. erna joha. Sa tzv. - Betulaceae Do 20 m visoko drvo. jalSa. jelsa . . joskovina. 367 Ekslrak( i z jecmenog slada se jos iaklSe vari. jevia. U narodnoj medicini se upotreb ljavaj u kora i list . bijelo f ito. CRNA JOVA. cim se oziedi. »karabojom« (ferosulfatom) ova kora siuzi za erno bojadisanje vune. jeia. Zb og veli kog sadriaj a tan ina jovova kora deluje kao jak adsbrimgens. Za vreme rata kora od jove je upotrebijavana i protiv grozniee kao zamena za korn cinhone (kinakora). ima i emodina i malo masnog ulja. jah.

kakaov prasak i mlevene kostice daju se protiv bronhijalne astme.i diu ret i k. 50-53 0/ 0 Ikakaova maJSla. P r a 5 a k 0 d k a k a 0 a. ako 2'io tao rdna. Izraduje se mlevenjem prlenog i oljustenog semena. na pri· mer.. angine pektoris (Theobrominum natrium salicylicum) i raznih skleroza. Secera ne sme biti viSe od 68'10 (najcesce ga ima 40-60'io) . Upotreba. Naj cesCi fal sifikat co kola de je dodavanJe manje kolicine kakaove rnase. .k a (1-3 g dnev. ali se svi oni u prometu moraju kao takvi taCno oznaciti. jer je ona najskuplji i najbolji sastojak cokolade. Nekad ovaj prasak granuliraju iii prodaju u tabletama odredenog oblika i velicine. . tako da se ima tacna doza za jedan obrok. 5 tim u I a n 5. KAKAOVO DRVO Upotreblj ava se prevrelo i isprieno seme tropskog gajenog drveta Th eobroma cacao L. ton i k (tonicna vina) . C 0 k 0 I a d a i p r a s a ok 0 d co k 0 I a d e su smesa kakaove paste i secera sa iii be. sto zavisi od zemlje i ukusa njenih potro· saca.. Malo je otrovan i brzo se eliminise. KAKAOVAC PRAVI. karanfilica. Teobromin se proizvodi ekst· rakcijom iz kakaovih ljusa ka i I kostica . KAKAO-BOB. slabog mirisa i pomalo sluzavog ukusa.Slerculiaceae. dodatka m. 12-140/0 belancevine i drugih sastojaka. Ako ·ih u pasti ima vise. K a k a 0 ve l ju s k e . Teobromin. a kakaove paste mora biti najmanje 30'io (tj.K KAKAO.Kakao je izvrsna h ran a. M I e· c n a c o k 0 I a d a mora imati najmanje 12'io mlecnog praha i najmanje 25'io kakaoa.J e k a u prasku i aromatika. kostice (Testae cacao) sastoje se od krutih har· tij as tih delica kakaove boje. dodavanjem alkalnih karbonata. Teobromin je tip direktnih diureti. najmanje 150. 3-5% ka·ka. . a jos viSe fosfata (do 6'io). Izraduju se i razne jevtin~je Cokolade i drugi prOlilzvodi s drodatkom arahisa. onda je ona pod prstima gruba i grudvicasta. sredstvo za u zi van j e p o 5 I a 5 tic a. cimeta. U 5emenu ima 1-3'/' tebromina. do 0. jos cesce. Cesto se izraduje i postan »ras tvor· Ijivi prasak« pomocu vodene pare pod pritiskom iii. Kakaova p as ta normalno sadrii oko 20 / 0 kakaovih kostica.n o).ovag orvenila. kakaovog masIa). vanile. meda i dr. S adrzi n ajmanje 16'io mas la.35 kofeina. kao.

. 7 .SEME TIp FERISTERO C .UNUTRA. G _ PRESEK KROZ ENDOKARP: I . 2 .CELlI!! SA SLUZI . 3 . 4 . 2 .OUUSTENO SEME: VIDE SE fEZGRA 1 KORENCIC ( I).SEMENI OMOTAC 3 CELlJE SA SLUZI.UZOUZ I POPREKO PRESECENO SEME: 1 .NEOUUSTENO SEME.OSTATAK MEZOKARPA.ENDOKARP.STABAOCE. C . .KuRENCIC. F.MEZOKARP.SUDOVNI SNOPIC.ADO DRVO OBRASLO PLODOVIMA. 5 _ SLOJ CELIIA ODEBUANIH U OBLIKU POTKOVI.Ml. .SEME TIP CRIOLLO . 4 . B" .SEME TIP KALABACILO. I D.PLOD U KOME SE VIDE MNOGQBROINE SEMENKE. 0.MICERLIHOVO TELASCE. IMA DRUZA SA KALClJUM-OKSALATOMJ 10 KOTILEDON.NII OMOTAC.V1JUGAVI KOTILEDONI. F .POPREC· Nl PRESEK KROZ KAKAOVO SEME: 1 . C . E I E~ . D . 2 .ENDOSPERM . 3 .SEMENI OMOTAC . CE o 6 . CVECEM I JEDNIM OBESENIM PLODOM B .A KAKAO : A _ GRANA S LISCEM.

(ljuske). rede i plod. globula. List i kora. U mnogim zemljama pije se . masti i slicnih galenskih oblika za uvlacenje u otvore tela. beli. tonik i erneliens. ~anim .Oleaceae Sib visok clo 4 m. sun· KALINA U CVETU 1 SA ({. suvim.370 LECENJE BIUEM Kakaovo maslo sluZi kao najbolja baza za izradu raznih s upozitorija. Ove Ijuske dodaju raznim me~anim ~ajevi m a za popravljanje ukusa. jer se topi na ~ove~joj temperaturJ i ne drafi sluzokofu. KALINA Ligustrum vulgare L. na kratklm dr~kama.kakaov ~aj. Raste po toplim. mirisni. raznih vrsta bra~na za decu j bolesnike i slicnih hranljivih sred· stava. . U slu~ajevima ka~ lj a. jer deluju kao blago sredstvo. Spravlja se kao i lekovi od drugih taninskih droga. Plod je okrugla. erna i sjajna bobica. Najveci dec kakaoa u svetu potro~i se za izradu ~oko lade. svecica. katara i drugih oboljenja organa za disanje daju se pilule izradene s kakaovim maslom. pra ~ka od cokoJade. g/Oli Ii po obodu celL Cvetovi su sitni. proliva i plikova u ustima . Mnogim lekovima neprijatnog miorisa i ukusa dodaju kakaov prasak jlli ih oblazu ~okoladom (razni drazej i) . Listovi su uski.RE LIM PLODOVIMA stranama. upotrebljavaju se kao opora i gorka droga u narodnoj mecliein~ za l~enje 'koznih bolesti. ·i sakupljeni u vr~ne evas ti. bronhltisa. elipti~ni.

kozjak. zelenika. erna boba.KAMALA. razgra· nato.ni) u neutralnom masnom ulju donedavna je davan kao analeptik. Cveta od m'a ja d o jula. Brzo vetri. mrle~a. herba et succus). koje raste u tropskoj Aziji i Au· straliji. - Ranuneulaeeae Trajna zeljasta biljka. Sterilni rastvor kamfora (2S or. visoka 40--80 em. golo. neprika. pa se mora her· meticki zapakovati i cuvati na hladnom mestu. KAMALA Crvenomrk prasak koji se sastoji od zlezda i dlaka biljke Mallotus philippinensis Mill!. Posle davanja kamale nije potrebno uzimati sredstva za ~iS· eenje. zimzelen. pasja leska. ponekad ruZicas·ti i vise. zimolez. . kamforovog ulja i raznih galenskih preparata spolja kao antisepti·k i za drazenje koze. KAl\!FOR . bijeli jorgovan. KANDlLKA 371 Narodnn Imena: bijeli jergovan. ljubi~asti ili beli. pas·leskovina. KANDILKA Aquilegia vulgaris L. KAMFOR Kamfor je cvrsti dec etarskog ulja dobijenog iz drveta Cinnamomum camphora Nees et Eberm.. kozje gro!(!e. . To su kristalni komadi ·svojstvenog mirisa. sveza i osusena bilJka i sok iseeden iz sveze biljke (Aquilegiae semen.Lauraeeae (japanski kanfor. zimolozina. bisemi cvijet. lek koji drafi i jaCa rad centralnog nervnog sistema i <5rea (sli~no kafi i caju). Upotrebljava se seme. Stablo je uspravno. od koga potifu lekovitost i otrovnost kan· . Arg. zimolist. biser. Donjm listovi su na duga~kim drskama i visestruko deljcni. piskovina.Euphorbiaeeae. Deluje kao dobar lek protiv erev· nih parazita. terpentinsko ulje). U eeOOij bUjci irna cijanogenelskog heterozida. svib. sibovina. kalinica. obraslo mekim dlakama. pasjakovina. Cvetovi su vrlo lepi. pasji samba!k. U zubarstvu se upotrebljava protiv rubobolje. zinlaslika. zimozelen. siba. Kamfor je vrlo popularan lek ·koji se upotrebljava najviSe u obliku kamfor·spiritusa. meokovac. kozjaoica. jer sarna kamala deluje laksantno. kamfor· njak. livadama i kamenjaru. lfi· serovo drvo. Sadrli floroglucinolske derivate. kamfor. kamforovo drvo) iii sintetski od pinena (borcvo. Raste po sumama.

nagorkog i aromaticnog uk usa. za znojenje. duguljasto-jajasti. :tUTA KANTARIJA. popina ikapica. Etarsko ulje miri§e na crnogoricna ulja.\ TRAVA Hypericum perforatum L. po obodu nes10 zupea· KANDILKA . pakujac. hemoroida. U semenu ima mas· nog Uil. BOGORODICNA TRAVA. oko 0. KANTARION. smole. karotena i flavonoidnih heterozida (hiperozida oko 0.4-0. visoka 30-100 em. GOSPIN. kampavka.2'10 etarskog ulja. a najviSe po napustenim njivama. holina. ervenu boju hiperi. Berba. estara izovalerijanske kiseLine i malo azulena. kokotieek.Raste svuda. Lis tic i su 1-3 em dugaeki. cin.Ima 9-11'/0 mesovitog . sa!ltojli se od kadinena i drug'h seskviterpena. goli. Rasprostranjenost. bez drske. naspramni. zvonce. Droga je svoJstvenog mirisa. kan· dilijca. rutozida. tamnozutih.372 LECBNTI! BlUBM dilke. Sastav. Ima vrlo evrstu. a dan as sarno u narodnoj medidni za lecenje fuei.Kantarion se odvaj'kada u narodu ceni i mnogo upotreb· ljava spolja protiv posekotina. sa pet listica easice. Zbog toga se ne preporueuje upotreba kandilke za leeenje. Upotreba. trolistJnjak.t ani n a u kome preovladuje kate· hinski. to su zlezde 5 uljem. jace izlueivanje mokrace.stih listica kruniee i oko 50 pYas· n~ka sraslih u 3 snopica iznad kojib se dize trostruk tueak tamnocrvene boje. Hypericaceae Kantarion je dugovecna zeljasta i korovska biljka. skorbuta.itamina C (oko 30 mg'l/o) i 'lTagove alkaloida. . srednja rosapast. a najviSe seme.Bere se gornja polovina biljke u evetu (HYperici herbal. kome i druge bolesti.ja. zbog cega prema svetlosti izgledaju kao da su i z bus en i (perforatum).Ranije je kandilka upatrebljavana u naucnoj. karakteristicno tackasti. antocijana. U svezoj biljci ima oko 16C mg'lo vitamina C.8 em siroki. sadrli 0. grli· cek. za zarascivanje rana i . srmenik. uglastu. . opekotina. razgranatu stabljiku. orlicek. Cveta od maja do septembra.5%. . oporog. Narodna Imena: asibaear. Cela biljika je otrovna. . zveckavac. hrlica.1-0. a na vrhovima kitnjaste evasti sa zuti m evetovima. svetlozelene boje. pet koso jajastih. v. . kver· citrozida i drugih od kojih potice zuta boja).

»Fitoncide«). greotaljka.ARANPIL.lC. :lucernea.. a iznutra protiv bolova jetre. gospino zelje.. KARANPlLIC . Narod drogu stavi u ulj e i drli na suneu 30-40 dana da ~ to jace poerveni. Oba ova ulja se koriste na taj nacin sto se njima maiu rane. laeeae) i mnoge divlje vrste karanhla kori6te se u narodnoj medicini za Iecenje srcanih mana i za znojenje: spravlja se i pije topao caj (5 g eveta na 200 g kljuc3!le vode).. U evetu ima saponozida. 1. tantur. - Myrtaceae Tropsko drva s moluckih i jui:nih FiHpinskih ostrva . KARAMFIL. vaju se evetni pupoljci (Caryophy/li flos). gume. KLINCIC. Etarsko ulJe cd kantariona deluje protiv erevnih parazita. smole. KARANFIC. 'kantarijon. KARAMFIL. marina ruCica. zvoncae. opekotine i druge ozlede iii se tim uljem natopi gaza ili cisto platno pa se ozledeno mesto oblozi.Caryophyl. smiealjka. 2. GAROFAN. poklopi i drli 2 sata na vodenoj pari. 373 kao antiseptik. vaniH-na. 14 do 24% etarskog uLja. ivanjciea. izda· tljivica. bogorodicina ruka. krvavae. pa se ddi na vodenoj par. z&. KARAVIUE. posekotine. ivanova trava. zasekn iea. antocijana i vrlo malo etar· skog ulj a. poslednjih godina je u~ao i u naucnu medicinu. Tinktura i ekstrakc od kantJamiona spravlj aju se po propisima farma· kopeje. trava od poseka. »Kontarionov zejtin. l!potreblja.i da vino ispari. Narodna hnena. Kancarionove ulje (po Francuskoj farmakopeji): 100 g eveta stavi se u teglu. :luta metlica. gorcan . Kantarionovo ulje s belim vinom: 500 g eveta i iseckanog lista sveze uzabranog potopi se u litar najboljeg ulja (od klica) i pola litra belog vina. zvekae. KLINCIC. VRTNI Bas tenski iii vrtni karanfil (Dianthus caryophy/lus L. kariofilina. KARANFIL. voska ~ oko 3'/. vraiji beg. Najvge se karanfilica potrosi kao vrlo aromatJCan za· .U Botanickom recniku navedena su ova narodna imena: bljuzga . ruti kantarion . . gorae. veterinu i kozmetologiju. vekovni narodni lek za Ijude i domace Zivotinje. prelije jednim litrom najboljeg ulja (po mogucstvu od Iwkuruznih klica) . tanina. proliva itd.. Dejstvo droge je mnogostruko zbog slo!enog hemijskog sastava. smaknez. trava od izdati. . Iseedi se i proeedi da bude bistro. pljuskaviea.sekliva treva. KARAMFIU. KARANFILIC. bljuzgavae. gospin evet. Fenolska jedin jenja koja se nalaze u kantarionu imaju izraienu antibakterijsku moe (vid . 10--13°/. !eluca. Sadde ogromnu kohbnu. KLINCAC Eugenia caryophyllata Thrunb.

C. dovoljno vlaznu zemlju. jer ulje . robusta Linden ~ drugih iz porodice Rubiaceae. dakle. Bolja je kafa s brda i s planina (600-2. Kad je 1868. Jaok i postojan kOI'igens. . Jer su je Evropljani upoznali preko Airapa. a mms karanfilieevog ulja je vrlo postojan. arabica ne potJiCe liz Arabije. Stimulans . tin. gde raste divlje. arabica.te et Maton - Zingiberaceae Tropska biljka od koje se koristi seme. Cejlonu i drugim zemljama oko Indij skog okeana. U njemu ima 2-8% etarskog ulja. C. ostavi se da plod sazri i da se ljuska . Misli se da je oko XIV veka prenese na u Arabiju. otpor· niju vrstu kafe.kao analgetik i kaustik. . .Prvu berbu kafa daje tek posle tri do pet godina.ma veliku moe maskiranja drugih mi· risa. KARANFILIC SA POPRECNIM PRESEKOM I UZDU2NlM tin velike antiseptitne moei. u zubar· stvu sluii . tada najveeih trgovaca u svetu. U tom pogledu se pokazala kao najizdrzljivija Cottea !ibe· rica. nego iz juine Etiopije. liberica Hiem. da· kle. jedna paraz·ittska gljivica.ktura i sl. visoko oko 5 m. Stotine miliona ljudi koriste kardamom kao omiljen zacin svojstve· nog prijatnog mirisa i ukusa. : i . KARDAMOM Elettaria cardamomum Whi. Karanfili6i i ulje sluie za izradu raznih aromaticnih voda. KAFA Seme dobijeno od raznih Vl"Sta Coffea: CQffea arabica L. ali njen ukus nije tako prijatan kao u C. U desetoj godin'i drvo moze dati 1-2 kg kafe godisnje. aromatik i ekscitans za varenje. Dobar je antis eptik zbog velike kolicine eu· genola. Gaji se u svim trapskim zemljama: u Americi od 28 0 seveme do 30 0 jufue §trine...ECBNJE BIUBM . dugotrajan i snaiaD. stomahik. C. Kafa traZi duboku.000 m) od one iz nizija. He· mileia vastatri. Ulazi u sastav mnogih voda. Ulazi u sastav raznih lekova za ieludac i kao sredstvo za jacanje apetita. a u Aziji od 25 0 seveme do 100 juine ~kine. maJo :dm· zeleno drvo. god. pasta i pilula za negu mba i u & ta.374 I. laku. Berba. u zemljama oko juznog dela Crvenog mora. Ulje se u izvesnim prilikarna upotrebljava za dezinfekciju r uku. Kafa je na· zvana araops kom. proizvodaci su poceli traZiti drugu. U svojoj postojbini. Gajenje. Poreklo.>:. Do druge p olovine XIX veka gajila se sarno Coffea arabica.Danas je Brazil glavni proizvodac kafe. unistila sve kulture arapske kafe na Javi. za proiZVQdnju etaTslrog ulj a i u indu· 5triji likera i parfema. isti s lueaj kao i sa cajem.

8% kofe~na. pipidina i drugih proizvoda nastalih pnenjern kafe. oblika i boje. mrko. zelena kafa je bez mirisa i gorkog u k usa. . rukom se bere zreo. Zrno je vrlo tvrdo i r 0 Z a s to. Stara kafa se viSe ceni od nove. laka. Ocenjlvanje kvallteta. ispari voda.. kad se baoe na gomilu. Ne lepi se za prste. . furfurala. 8-120/0 vlage.·cine svets'ke proizvodnje kafe dolazi na Bra· zil. v rio a rom a tie n 0 i veoma cenjeno u I j e nazvano k 0 f e i n. sjajna. na resetima odvoje zma po krupnoci i sortiraju po kvalitetu. sivkasto-zu6kasto. Nepnena. starosti. posle dYe godine letanja ista ta kafa Sf-ME KAFE _ UVECAN POPRECAN PRESEK bire teska svega oko 600 g. KVASAC Saccharomyces cerevisiae Meyen - Saccharomycetaceae Kvasac je meka. naborana.KVASAC 375 osusi. Prtenjem (torefakcijom) donekle se menja sastav kafe. ali neosusen plod. izveju.Kafa je tipiena kofeinska droga: nadrazu:je cen· tralni nervni sis tern. . drobna masa sivo-smed:e boje. da su glatka.Zrelo seme (Coffeae se· men). naroeito na njegove julne pokrajine. Pnenjem se izgubi nesto rna'lo slobodnog kofeina. Kvasac je posebnog. ni'kako gorkog iii ki5elog uk usa i S v 0 j s tv e n 0 g m i r i s a. tesko.Nepdena kafa ima 0. sreani analeptik. prijatnog. ukusu. u trijeru oeiste. oljus te. s jedne strane raYno. Obmnu kafu suse na suncu iii u zagrejanim susnicama. . da jasno z von e.Kafa se ceni po mirisu. Pri tome se proizvodi isparljivo. protiv proliva i raznrh trovanja. Kvasac vrlo brzo izaziva . 1iurfurilnog alkohola. sa rena i sl. Dejstvo i upotreba. Na pljosnato j s trani pruZa se uzdulna brazda u kojoj se krije ostatak karakteristienog »srebrnog semenog omotaea • . homogenosti i sl. Glavne izvozne luke su Rio Santos. a s druge ispupeeno. gola. Sastav. Zrna ne smeju biT! plesniva. do 400/0 celuloze .nog omotaea«. kad su teska. .k ome ima acetona. U drugim krajevima. nagrizena. razlozi se slo'lena tanozidno kofeinsko jedinjenje sa hlorogenskom kisel~nom. 5-70/0 secera. pa se onda drvo trese. suva i tv r d a u toj meri da se zubima tesko lome. karamelizu· ju se seceri. Droga. furana. ali ce zato aroma postati veoma prijatna posle pnenja. sircetne kiseline. Zrno je ovalno.. u . finoca i aroma pnene kafe. vlalna. eistoci.7 do 1. a u brazdi da imaju ostatak od »srebrnog seme .Dve tn. Jedar litar nove kafe tezack je 01<:0 700 g. Od kolieine i kvaliteta kofeina zavise vrednost. 7-14 mm duo gaoko. 10-11% mas t i. zelenkasto iii nasmede. ana} vise kao osveZavajuCi napitak. Lako se moze razmutiti u vodi i talog mora biti pokretljiv (mineralne primese su teske) . Za kafu se kale da je dobra kad su joj zrna podjednake veliCine. Proizvodnja.

En z i m i. koja sa karbosHazom ucestvuje u alkoholnom vrenjul i dr. vitamine i raienu gJavnicu). Feax inactivata). U svezem kvascu ima 70-750 / 0 vlage. Suv kvasac ostavlja 810% pepela. C. Oni su lokaLizovani u eelijskom jezgru kva~/:e. 1ma i estara heksoza 5 fosfomom ki· · selinom. Pro ti d i. . Te veoma vame beIan~evine su mikromolekularna jedinjenja proteina i nukIeinskih kiseHna. dobijen takode od sVeZeg. pmka od slatkog korena i drugih indiferen tnm pra§kova. Sadrl. Mora se /: u vat i od svetJosti i va7Jduha na hladnom i suvom mestu pod staklenim zvonom i dobro zamotan u nepromociv papir. takode. DiE (v.Kvasac ima veoma veHk broj vainih enzima razne aktivnosti: invertin. i B2 . . pro tid a. Za izradu pilula sme se upotrebljavati sarno k vas a c s t e r iii z 0van dva sata na 103-1050 C (Faex sterilisata. G lie i d i. poglavlje 0 vitaminima). ali susenjem u tankom sIoju u vakuumu ispod 40°C. 5. U suvom kvascu ima oko 5()O/. Sastoji se iz sFtnih. Lip i d i. gl~kogenaza. ali: fiU je moe vrenja manja i sporija od svezeg kvasca. Kad je dobro za~ticen od vI age. vii ami n a i pro v Jt ami n a. loptastih.Kvasac -sadrZi znatnu koli~inu veoma vainih belan~e· vina. nukleozidaza. To je farmakognOZlijski jedna od najvafuijih droga najslozenijeg sastava i vanredno velike biohemijske. .Kvasac je najbo/ji izvor grupe vitamina B. Naden je i tripeptid gluta'lion. glavna glicidna rezervna hrana polisaharid glikogen. u neosapunjivom delu masne matel'ije kvasca nadena je znama koli~ina slero/a (oko 1%). arnilaza. 1. Sastav. jednoeelijskih gljivica koje se na mikroskopu vide u obliku podjednako velikih. osobito B. pomalo jajastih celija. 4. okrugllil. . zimaza (alkoholaza. neki proizvoda~i pretbodno daju laktoze. Kvasac je gIavna industrijska sirovina za ekstrakciju ergosteroIa. 6. pro· teaza. moze se o/:uvati godinu dana. zbog ~ega je sladak kao i druge gljive u 'k ojima je. Kvasac je vrlo vai. maltaza. koji nemaju terapijski zna/:aj. jer se njegovim zrueenjem ultravioletnim zracima dohlja kalciferol (wtamilll D2 ) (vid. 2. U kvascu ima i drughlJ proteina: zimokazeina (fosforprotein) i cerevizina {sadrii lizina i triptofana).i malo yitarnma A. K 0 z i m a z a (koenzim zimaze) i k 0 'k arb 0 k 5 i I a z a (koenzim karboksilaze) igraju glavnu ulogu u a1lkoholnom vrenju.an izvor n u k 1e ins k e k is eli n e. preventivne i kurativne vamos'li. 8-10 mikrona ~rokih i 8-12 mikrona duga/:k.Kvasac je vrlo hranljiv ne sarno zbog prisustva tako vainih protJda nego i zbog sadrlaja ve1ioke koli~ine g I i k 0 g e n a (do 40'/0). . Vi tam i n i. 1 i P ida i g 1 i c ida. dekstrinaza. u pepelu kvasca ima je 52-55%.i:d. Mineralne materije kvasca tkara'Meri~e prisustvo vrlo velike koli~ine fosforne kiscline. .ih. lipaza.Kvasac je ~itav arsenal vrlo raznolikih i veoma vainih lekovitih sastojaka: en z i m a. jer kvasac sadrZi raznih enzima koji mogu u-sIed fermentacije u pilulama izazvati najrazlicitije promene. 3. vih gIjiwca.376 LECI!NJ1! BIUl!M vrenje ~ecernih ras tvora. n u k 1e 0 prole ide. proteina. kvarenje i raspadanje pilula. . Najvafuiji je e 'r g os t e r 0 I. Da bi olak~li i ubrzali s~enje svezeg kvasca.Osim glicerida palmitinske 1 stearinske kiseIine. Rede se upotrebIjava s u v i kvasac u praslcu (Faex siccata).

0. Extraeturn Faeeis. Sastav.5-2 em ·n a rastojanju 60-70 em red cd reda. Na Zapadu se sve vge upotrebljava zraceni kvasae. olova kvasovka. oko 0. ·kvas. Kvasac iroa op~ti biolo~ki zna~aj. Pilule izral1ene s kvascem vrlo se lako raspadaju u erevima.Kvasac je jedno od najboljih sredstava za s u z b i jan j e a v ita min 0 z a. kva~ KELA Ammi visnaga L. Seje se u jesen na dubinu 1. na vrhu nose piramida:lan stilopod. furunkuloze. a U stabljikama i 'korenju sasvim malo.8-1. i to izjutra po tihom vremenu i resi da se ~to vi~e izbegne opadanje plodova na 7emlju.000 kg ploda.Najbolji prinosi dobtjaju se na plodnoj zemlji. Upotrebljava se za suzbijanje dermatoza. .100/0. Sazrevanje je septembra i oktobra. . Kvasac je vaZan izvor proteina i Slufi za val1enje nukleinske kiseline i ergosterola. u Wtovima 0.20-1'10. . azotnim i kalijumovim l1ubrivom. Biljoka je visoka I do 1. Po~to je seme sitno. ali nejednako. a <I sekundarna mrka. sJi(~an .81. Visnagin je kelinu (0. pivski kvasac.2 mm ~iroki i 0. kvasnica. pre setve sc pome~a 5-6 kg sa 30 kg granulovanog superfosfata. zelenkasto-ml'k. Uzet u veeoj kolieni kvasac je ~kodljav i moze izazvati povracanje. gladak. Merikarp je plan-konveksan. pogotovu ako se uz to dubri fosfoI1Ilim. ali se seme mora 1-2 meseca stratifikovati.90-1. u drugim delovima biljke: u Hstovima 0. Daje se po 2 do 3 ka~ike . Ima slabo laksll!Iltno dejstvo. go. . Zbog toga se sme uzimati samo po upu ts tvima lekara.20"10.Glavni lekoviti sastojak je k e loj n. pivarski kvasae. zbog ~ega u drogi uvek ima zrelih i zelenih plodova. slufi kao najbolja masa za izradu pilula.0 mm debeli. kao i sam Iwasac ako je steriHzovan.Prinos sa hektara je 600-1. Kela je dvogod.377 Upotreba. i u ovom ima mnogo masnog ulja (oko 180J0) i belan~evina (12"/0).k vasca dnevno 'Posle jela. oko 10/0. Kelina ima i. podseca na mrkvu. Jzgled droge_ . Prolecna setva je bolja. osobito svojirn vgestruko i sitno deljenim listovima i krupnim belim evastima. 'Povl~enu temperaturu i druge ozbiljnije znake trovanja. cev okrek. dnevno do 75 grama razmucen u viSnjevom ill malinovom soku_ Narodna imena: zestin kvasac. Kao oj u plodovima drugib ~titarica.1%). preliv. 5 primamih rebara su :luckasti. kvasna gljivica.5 m i svojim izgledom. Gajenje I berba_ . a u novije vreme se sve vi~e gaji za proizvodnju ploda koji sluzi kao industrij's.k a sirovina za ekstrakciju kiselina. Berba se mora vr~iti kad pm ~titovi sazru.~nja Umbelliferae zeljasta biijka koja kao korov raSlte u zemljama oko isto~nog dela Sredozemnog mora. zbog ~ega se ostaoi od destilaeije i ekstrakcije eene kao izvI'sna sto~na hrana.Zreli izvijeni plodovi svega 2-2.5 mm dugacki.

Seje se u martu i aprilu iii u junu na rastojanju 40 . na~ kim. . KIM Carum carvi L. jer je ona eista. Gajenje kima u mnogim zemljama je vafua pl1ivredna grana. prvi medu ~titono~ama . Mi imamo sve uslQve za proiz· vodnju najboljcg kima.( 40 cm. selekcionisana i boljeg kvaliteta. morae. maglovitih. - Umbelliferae Kim je dvogodi~nja biljka. Kim procveta vet u aprilu.500 kg. anason i druge mirrsne biIJke boljeg su kvaliteta od onih iz hladnih. a rodi oko 1. a pradaja je uvek obezbedena. Raste kao korov -svuda po livadama.378 Ll!CI!N11! BILJl!M Upotreba. najvi~ po KlM PLOD STiTARICA planinskim. Kim treba gajiti kod nas vee i zbog toga ~to ga uvozimo. Na hektar treba oko 10 kg -semena. Stabljika je razgranata. eel a hiljka je mirFsna. . vlaZnih i I kiOOvitih zemalja severozapadne Evrope. Kim trazi humoznu ilovacu zakJonjenu od vetra. S obzirom na bolju zernlju i yeti broj suneanih dana. ali draga poHCe sarno od gajene bilj'ke. Severozapadna Evrapa. visoka 50--90 cm. naroeito Holandija i zemlje Skandinavije imaju hiljade hektara pod kimom. Novijim proueavanjima ~e utvn1eno da plod mrkve (Daucus carola L. Listovi su Ilekoliko puta perasto izdeljeni. tmurnih.) ima slieno uejstvo: spazmoliticno i vazodilatatorno.Kelin se daje peroralno (ikroz usta) u tabletama za leanje s tenokardije i bronhijalne aslme.

. i kim je k arm ina t i v. Spiritus Carvi m dr. Severne i Srednje Evrope. njevenih i zdrobljenih plodova. A B .Kao i ostali plodovi stitarica.kima je eta r s k 0 u I j e (3-7"10). do 8"10 t a. bel a n ~ e v i n e. E . F .i ma malo dihidrokarvona.KUMIN. Etarsko ulje od kima je bistra. razitog mirisa na karvon i aromati~nog ukusa. pela ostaje oko 7. kobasicarskim praizvodima. n 1 n a. Naj"iSe ulja potrosi industrija likera.KUKUTA. U vellkoj dozi etarsko ulje deluje ot· rovno.k i galaktagog u c>l>liku caja. secera. jer sadl-ze mnogo protida. Glavni sastojci ulja su . koji se svakodnevno tro§i u znat· nim kolicinama u svim jelima. oko 2eN.KIM. Ima j~s i mas no g u I j a (8-20"10). sluzi.Glavni sastojak . najviSe 9"10. . Aqua carmirzativae. karveola i dihidrokar· veola. celuloze. D . diureti.KORlJANDAR. Daje se i kao eupeptik. boje i kalcijum-oksalata. voska. zatim . hlebu i picima u zemljama Zapadne. Etarsko ulje se dobija destilacijom pomocu vodene pare iz sveze poz. digestiv. 4 2 5 6 Q • D SHl!MA POPREONIH PRl!SEKA VA2NIJIH TlPOVA PLODOVA STITA'RICA. Zaostale uljane poga~e upotrebljavaju se za ishrallu stoke.'ela protiv gasova i nadimanja. Kim je uglavnom doma· ci i narodni lek. C .MORAe. bezbojna iii slabo ruckasta tecnost iz.k eton k a r von (53-65"10) i terpen lim 0n en (oko 30'10).5"10. a narocito z a c i n. Pe. Za Iikere i sapune upotreb· ljavaju se karvon i ulje iz koga je odstranjen karvon . Vecina farmakopeja traZi da u1je mora imaH ni manje od 50'10 n1 vise od 65 volumnih procenata 'karvona. ANGELlKA. . Uzima se oko 1 gram samlevenih plodova kima dva puta dnevno posle .KIM 379 Sastav. Upotreba. ViSe se upotrebljava u veterinskoj medicini. smole.

Caj se ne sme kUllali. a za vreme nepodno~ljivih Ietnjih rega hladnim Cajem gase zed i osveZavaju se. nanom. moraoom. teIo i duh« da moze podneti veM. Kod nas je u potreba kima neznatna. Zato se pri izradi caja voda naglo zagreje da bi ~ to brle prokljucaIa i time ~to manj e gasova izgubila. krccne. a uz to sadriJi tan ina koji vezuj e i talozi alkaloide i te~ke meta1e u obIiiku nerastvor· Ijivog. podstice na rad. odakle je verovamo u XIII veku uveden u Evropu. Takve vode potre bno je prethodno prokuva ti. Daje se i IkilO tonik. povoljno uliee zbog ikofeina. To je danas najv1~e upotrebljavana kofeinska (puninska) <!roga. a pogotovu gvotltevite vode daju caj neprijat· nog ukusa. divlji kumin. dakIe.felin). ali se kuvanjem gube gasovi rastvoreni u vodi. . Zimi se njim Ijudi greju. osobito u ·i sto6nim i ju~nirn krajevima. 'mmelj. a njihovo prisustvo popravlj a kvalitet infuza. pre svega sa anisom. dobrodo~ao u sIucajevima trovanja aIkaloidima i te· skim metaJima. Na~i planinci treba da gaje kim.Theaceae Stotine miliona Jjudi uzivaju u pijenju Caja. nadrafuje i jaca . protiN izvesnih zeIudacnih oboJjenja. Najukusniji caj se dobija s me· kim vodama. SAMO JE UMERENA UPOTREBA CAJA DOBRA Umereno i razumno upotrebIjen. Pogotovu u otvorenom Ioncu. jel'. jer ga mi uvozimo. ndkodIjivog jedinjenja. s jedne slrane. karun. Tvrde. koprov. kuminak.380 LECBNJ1! BlUBM Cesto se daje zajedno sa drugirn drogama koje deluju kao stomahika i karminamva. caj izaziva vrIo ugodno raspoIozenje. smesta poklopiti i posIe 5. Dobro nacinjen infuz (»caj «) je vrlo prijatan napitak koji osvezava. KAKO TREBA SPREMITI CAJ PA DA BUDE PRIJATAN NAPITAK? Kvalitet infuza (caja) zavisi i od vode. mirodijom i drugim drogama mahom prijatinog mirisa i uk usa. pitomi kim. kmin. Uzivanje caja u svetu razviJo se uporedo s razvojem industrijske proizvodnje ~ecera iz ~eceme repe u umerenim predelima. . kamilicom. a to je ~teta. Kim su poznavali i upotrebljavali arapski lekari. kimin.10 minuta pili. KINE SKI ILl RUSKI CAJ Thea sinensis L. Treba ga poparili kljucalom vodom. kimijen.k nap or (dejstvo kofeina). Dejstvo caja tie uglavnom deIovanje kofeina i tanina. poljski 'mm (Or. To ndkako ne Ciniti. kao slimuIans. Narodna irnena: bela cemena. Caj je protuotrov. slab diuretik itd. komin.

a kasruje se is· postavilo da je ree 0 jednom istom a!lka10idu u 'kafi i caju) draZi korn veli· kog mozga. te~ko varenje. javlja se balji rad miSica i refleksi su bdi i potpuniji. nefermentisani caj izgleda da je ma~je otrovan. ManclZurci. Ipak. guo bljenje apetita.KINESKI lU RUSKI CAl 381 HRONICNO TROVANJE CAJEM TEIZAM - U velikoj dozi caj je otrovan kao i 'kafa. D . To su sluCajevi hroniCnog tei:mna. avijaticarima.CEO LIST U PRIRODNOJ VEL/ClNI. zbog cega osoba 'Iak~e shvata i b):'Ze povezuje misli. C . Preteranirn i dutim svak~ dnevnim uZivanjem caj izaziva nesanicu. uopste. Time se objasnjava i poveeanje moti ueenja. Zeleni. U nas je obicaj da se posle uzimanja veCih kolicina alkohdlnih pica pije jaka kafa. B . pamcenja i razume· vanja i. kofein ga na· draiuje. Caj suzbioja [ smanjuje zamor i sanjivost. a drugi riarodi piju jak caj . CAJ DELUJE NA MOZAK. radnicima. jer kofein deluje suprotno alkoholu .DLAKE 200 PUTA UVECANE SportisNma. . osobito ako je zamOtI' nastao od intenzivnog urnnog na· prezanja. soferima i drugim osobama Caj pomaie. jer ih bodri i krepi. Engleskoj . jer je ko· fein glavni sastojak caja koj4 draii ove centre. KRVNE SUDOVE I CENT AR ZA DISANJE Dejstvo Caja je utoliko jace ukol1ko Caj irna vHe kofeina.POPRECNI PRESEK KROZ GLAWll NERV. slabljenje ltd. Korejoi i Japanci gaje kombuhu. Na osladenom caju Rusi. severnoj Africi oj drugde. dosadne zatvore. eovek postaje lucidniji. Caj svojim kofeinom (ranije se kofein nazivao teinom. ra~ireni oso· bite u Kini. SRCE. UST KINESKOG CAJA: A . tj. dok allkohol deluje depresivno na centralni nervni sistem.TRN NA OBODU USTA. intelektualni rad je Ia:ksi i uspesniji. caj je manje opasan od kafe.

jaei i bolji.5-1 0/0 eta r s k 0 g u I j a i 2-3% legumina. B 2 . zdravstvena staruica i druge zdravstvene ustanove moraju imaJti. SrCani mi§ic se bolje ishranjuje i 'tako jaea. Za poslednj<ih 150 godina u caju je nadeno nekoliko desetina raznih hernijskih jedinjenja. pa se 'Ia~de dBe i prijatnije oseca. Caj je vaian prot!votrov. Glavni lekoviti sastojci caja su purinski alkalaidi. To su putevi zaraze najopasnijim bolestirna: trbuS ~li tifus. dekstrina. . kolera i dr.. ran~eniku i svakom teskom bolesniku bolje je dati eaj nego 'Vodu. proizvodi kondenzacije i oksidacije katehinskog tanina. usled eega je srem rad pravilniji.ode n 0 g e k s t r a k t a.ge ta- . jezera i bara. Eto zasto svaki civilni i vojni sanitet.Zato ga svaka apoteka. Ako se sarno vrlo malo caja stavi u vodu dok kJjuea. Hemijski sastav cajevag !ista je vrlo slozen. B I . BILJEM Caj svojim kofeinom pobolj~ava disanje. U pepelu 's e ne smeju naci teski metali (ve~tacki ate· zavan Hi bojadisan caj).382 L1!CENJP. srdobolja (d<izeruterija). kuvana voda je neukusna i vecina osoba ne moze da je pije. usled eega se i rad s rca poboljsava. stavske materije) i prostija fenolska jedinjenja tLpa katehina i njihovih derivata. 8. v 1age sme biti n a j vis e 'JO/. jer drliZi respiratorni centar. Medu tim.ma ve!ik profilakticni (zaStitni) znacaj. rotina. srodnih polifenolskih jedinjenja eaj deluje i kao tipiena taninska lekovita biljka protiv proliva. a p e pel a n i vis e od 6. Prema tome. povecava ventil acij u pluca. jer po onoj mudroj narodnoj izreci . A dalje od puteva pije se ~to se stigne. U caju ima \jo~ i gume.34% tan ina.0 b a fen i. Kuvanje vode je najpouzdaniji nacin sterilizacije.opore. ~to je presudno u hitnim slueajevima_ CAJ JE NEOPHODNA RATNA REZERVA SVAKOG SANITETA Za vreme rata milioni Ijudi su u pokretu. teo f iii n a. trimetilksantina). Za vreme fermentacije caja nastaju f 1. Caj irna 1-5% k 0 f e ina (teina. OD CEGA POTICE LEKOVITOST CAJA? Ma. upale sluzruice i 'koze. ali sva nernaju isti terapijski znaeaj. malo teo b r 0min a. za jaeanje organizma itd. a pre svega Crveni krst. moraju ±mati znatne zalihe dobra zapakovanog prvoklasnog caja. nerastvorljiva mtka tela. jer caj jaea cell'tralni nervni sistem i srce . Zbog ogromne kolieine tanina (najbolje sorte eaja irnaju viSe od 300/0) i drugill . Na svakoj zeleznickaj ili autabuskoj stanici pije se druga voda.vane kao caj.1o je kulturnih biJjaka Jooje su taiko svestra-no ispitli. pepeo je zelen od man g a n a. Epika tehin ima svojstva vitamina P (pe). dobija se zdrava i pitka voda. u nufdi i voda iz reka. caj '. 0. a den ·i n a i k san tin a.5~/o ni man j e od 5%. KoliCina vlage se normalna krece ad 3-6010. kofein i tanini (.bolje je zlo spreciti nego leciti«. U zelenam caju ima vitamina C.nikatinske i pantotenske kiseline. . Otrovanom. Cajev tan in je -sme~a epi1 katehina i ga-\okatehina. masti i drugih balastnih materija_ Dobar caj mora dati n a j man j e 30% v . pre svega. U zelenom caj-u ima v. opekotina. vaska. Svojirn kofeinom eaj nadrazu~e i centar za krvotok.

caj 5e pakuje odmah posle pdenja. ali se vrednost I'. Da hi imao sto bolju aromu. on se ip. gus lO. iii »Tuski caj " eenio se 'kao najbolji. jedne peroksidaze. pro zenja i uvrtanja raspao se k 0 f e i Jl • tan a t. To je zbog toga ~to se najvici deo proizvedenog I'. Traie 5e sorte 5 mnogo mca. premda se lekovita vrednost caja OSIIli. podaci 0 nj<!govom hemijskom sastavu. budaY. nego pre i iznad svega prema svojim organolepti6kim svojstvima.aja na planlaZama je vrlo slozeno. jer se gotovo say proizvedeni caj u svetu potro~i kao svakodnev:ni prijatan napitak za osveiavanje. Mladi listovi i pupoljci sadde vire tkofeina (i tanma) nego stariji. Ovo ulje ima mnogo metilsalicilata i feniletil·alkohola. pa se moze direktno hloroformom ekostrahovatL Oslatak kofeina moze 5e ekstrahovati tek posle tretiranja amonijakom. enzim koji pretvara jedan deo flobatanina u flobafen. Za vreme nepafljivog pdenja l1stiea I'.aja nego rezultati.va prvenstveno na kofeinu. ISPITIVANJE I CUVANJE CAJA Vel ike uvozne i izvozne drogisticke trgoval'.! CAJ 383 nina.ke kompanije i trgovci na veliko imaju narocite eksperte. 5 mol a· 5 toe tar 5 k 0 u I j e 0 d k 0 j e gpo til'. prema tinoei mirisa i ukusa. a u crnom caju. Zbog toga ani gotovo reo dovno boluju ad hronicllog teizma. DEGUSTACIJA CAJA Mada je u caju nosilac lekovitosti . oplemenjivanje I'.ini kofeina nego prvenstveno po uk UIS u i m i r i 5 u.mi meroljiv. n 0. Ne'kada~nji »karavanski. vrlo osetijiNe i vicne probate caja. odnosno prijem caja. zbog cega se u drogi skoro say kofein nalazi slobodan.aja potrosi u svetu za uZivanje. koi'i dnevno ponekad moraju da probaju po 100 do 200 puta razne vrste caja i da daJu ocenu 0 vrsti i kvalitetu caja. tzv. dok je j 0 ~ m I a k.aja ne celli sarno po kolil'. Odabiranje. U cajevom listu ima tea z e. vrlo malo geraniola i dr. jer je ~rebalo godinu i . citronelola.. a vrlo malo za lek. e m i r i s c a j a. otporne na bolesti i ~tetocine. ono ide u nekoli'ko pravaca. a prima miris sredine u kojoj 5e nalazi i tako gubi vrednost.lk ne ceni i ne plaea prema procentu tog alkaloida. neprijalan miris. Tek posie njihove ocene vr~i se kJasifi· kacija i pakovanje.kofein. s ud osetljivih profesionalnih probaca (degustatora) I'. nje.K. Fer men t a c i j 0 m 5 e j a v I j a z u lo.aja vee. v rio a rom a til'. Najbo/je vrste caja imaju najvise tan ina.INESKI ILl RUSK. Thea Tasters. a u crnom vi ~e 'slobodnog kofeina. I e p I j i v 0. Zato 5e mora brizljivo cuvati na suvom mestu i her met i c k i zap a k 0 van u 5 tan i 0 1.. tj. Na vlafnom mestu caj ·porpI1i. deo etarskog ulja izve· trL Nestrucnim i nehatnim cuvanjem caj gubi aromu. nepovoljne klimalske i druge nepogode itd. za vreme fermenlacije.aja varnije mBije. ali pre svega se cene i iznalaze takve sorte tkoje daju najaromaticniji caj s najvise tanina. U zivom Iism 'kofein i ostali alka· loidi se nalaze vezani na lanine. Zbog toga je za ocenu kvaliteta I'. a sasvim malo kao lek.

6. tm. lupom i mikroskopom. evet se skoro ne maze faIsafikovati. ali se i to moze dokazati. Epilobium angusti· folium (osobito u SSSR). 2. Osim toga. 'llgodnog. Fi· noca arome je drugacija. Taj »Iafni eaj « se u vodi raspadne.bere li~ce. . jagoda itd. dlakavost. i tako je obja ~ njeno za~to je rusk! caj to llko bio trazen. 1. Cvetni pupoljci od caja daju blag i vrlo prijatan. jer nllje u modi.20. voda Jrojom je eaj paparen (1 +9) mora bin bis~ra i sjajna. Nerna oi poznatu arom'll caja. direktno 51! \'ezuje na vunu. Cesto ga oboje karamelom. K u r k u rna: caj se izmucka s a}koholom. jer manje drazi. odsustvom idioblasta. Z arne n j i van j e U NAS JE NEPOZNATA UPOTREBA CVETNIH PUPOLJAKA CAJA Cvetni pupoljci <'aja imaju mnogo prednosti i steta je ~to ih nasa uvo· zna preduzeca ne nabavljaju u proizvodackim zemljama. S t ran 0 I i ~ c e: Salix alba j diITuge vrste vrbe. na primer. grafit i sl. tvr· c1e. grancice i druge primese. nema kofeina <ni ouih 'kandZa na rubu itd. Uvek se proba sarno nezasla~en caj. pomaio oporag ukusa. tremja. FALSIFIKATI CAJA SU CESTI I RAZNOVRSNI boljih eaj eva 10Sijim vrstama. gips. aromalicniii i bo/ji nego infuz (c. raz· aim taninskim ekstraktima i sl. rufa. a s kiselJinama se povrati na zuto. B 0 j e: indigo. Jedino Hsce izvesnih Camellia ima idi· oblasta. zemlja. zilavije. Na primer. vimja. je r se eaj vrlo eestp falsiRkuje.).i formiraju u oblike s·liooe pravom caju.). razvijenosl vlakana oj dr. aromaticnog mirisa i nagonkog.. imaju lisce koje se oblikom i veHcin'Om. crvenomrk infuz. alkohol pozuti. kofeina i onih zupeastih kandza razlikuje od caja. kao i sva ka druga skupa droga.Ji oni se ne pruzaju od uedne do druge epider. Min era I n e materije povecavaju procenat pepela (pesak. berlinsko plavetnilo i kurkuma (u zelenom caju). jasen. Pekoe sa Souchong cajcm. H~ce je veee. 3. omogucice raspoznavanje slabijih vrsta. Tako se mogu poznati i drske. U nas je nepoznat. jevtiniji je i njegovim branjem drvo lIle oslabi kaa kad se . 4. a. ni kofeina i dr. Vellcina listova. glina i dr. S. posto sadrii manje kofeioa (0. hro· mno zutilo.pak se u svetu cajev evet malo upotrebljava. zova. Up 0 t reb I j a van i c a j nema odre~eni postotak ekstrakta. Pa J. hemij s>ka i os tala ispitivanja treba dapuniti jos nekim istrafivani'ima..aJj) od mea. Danas je dClkazano da je bolj i caj koji j e odlezao godinu dana.me. lepe f ute boje kao zlato. 0 t pat k e i sitneZ nasta!le za vreme prerade eaja raznim sredstvi· rna slepe . Pregled ouiima .384 LECBNJB BIUEM po da na dok iz Kine s tigne u Nif nji Novgorod. s bazama ce se obojiti mrkocrvenkas>to. prisustvo iii odsustvo idioblasta.

Ako se IffiIOra bWrati jzmec1u dva zla ma!l1. poceli su Holan. feizma. c1ani uvoziti u Evropu veee kolicine caja. Prelipostavlja se da j e pre nekih 12 vekova upotre ba caj a pren. Ali caj jos nije uspeo da u nas po· tisne prekomerno uzivanje erne C. Tada je caj bio vrlo skup.J _ GRAN C[CA U CVETU kafe. ruskom Cant maIo eaja kao skupocenu retkost. U Englesku je uvezen 1665. jer je sve dotle bio v r l o s k u p. primIjen je sa odu~vljenjem i vee posle nekoliko decenija bilo je oko 3. .K[N ESK[ u. Polovinom XVII veka spominje se up 0 t reb a c a j a k a 0 1 e k a u nekim zemljama Zapada i u RusijL Oko 1660. godi· ne. god. k. a isto tako i IS e C e r. Otuda se u oas i danas vise ouje »ruski caj« oego kineski.. Mong olije i Sibira. a i od ka. U nekim zemljama je drlavna vlast otvarala jayne cajare i favorizo· vala privatne u borbi protiv prekomernog uZivanja aIkoholnih pica (Rusija). Spominje se na 2. pre nase ere.A. onda je svakako uZivanje eaja mrrogo manje zlo od Bllilroholizma. Mongolski kan poklonio je 1638. u cvelu Sirenju upotrebe eaja za pice u nas najvise su doprineli Ru· si posle I svetskog rata. Vee krajem istog veka eaj se paCeo ~iri ti i u nekim evrops'kim zemljama slutiti kao pice za uz)vanje. ZBOG CEGA SU VA2:NI VREME I NACIN BERBE CAJEVOG LISCA Cajevo lBee se bere 6-8 n edelja posle orezivanja oajevog drveta. U Kini i u J apanu se bere 3-4 puta godisnje. drugi put u maju (Soucllong) i Ire- . Ipak.jdZjnica«. god.) RUSK) CAJ 385 BURNA JE ISTORlJA CAJA Zbog cega se u nas kineski eaj naziva . svilasto dlakav. lIlajbolji moreplovci i trgovci.500 god. Nazivali su ga i »karavanski caj«.000 javnih cajara. kao sto kafane tote sarno ·kafu. U Japanu je u XV ve. Hol a nc1ani.qje toCe sarno eaj. U Evro pu je prenesen tek polovinom XVI veka kao lek. Prvi put u martu iii aprilu (P ek 0 e.je zlo.:sen a iz Kine u Japan. s belim ta6kamal. najviSe su ga uvozili i doprine li ~ irenju nj egove upotrebe u Evropi. lunas na Balkanu am-a javrrih eajatra. uz[vanje caja r~irilo se tek u XIX veku.ca. tako da je »tRj o bio pl'ivilegija same po· "lascenih j imucnih staleZa. ruski« ? Mi sLi se da su za caj Kinezi znali od najdavnijih vremena.ku gajenje OaJa uzelo vere l'3mne re. Caj je dugo vremena ikaravanirna dolazlo u Evropu iz Kine prcko Ru· sije.

Kvahtet taja zavisi od vrste biljke. M i r i s i uk u s s u va z n i j i o d pro c e n t a k 0 f e ina. Zatim ga rasire da se ohladi. posle c!ega ga razastru na asure oko pola sata. Ponovo se razvi:je.s e tanak sloj raznog mirisnog cveca (jasmin. Berba se mora vrSiti blagovremeno. pa se ukloni. Zatirn l5e SUS1 j prz. Z a v rem e fer men t a e i j era z v 1 J a s e p r i j a t n a a rom a c a j a. oprezno p r z i u sudovima od tuta iznad zara. tj. z uti iii c r v e n i c! a j. sve dok iz asta ·ne prestane da izlazi zelenkast sok. potom se uvrnuto liSce prenosi u odaju za fermentaciju zagrejanu na 35-400C u slojevima debelim 4--15 em. osusi nad zarorn.i. I to je jedan od raz. ali cemo navesti sarno najvainije momente. Orezivanje i sabiranje vr~ se strutno i briZljivo. . 1. ali jos vise od vestine prerade. dalcle. i jos toplo hermeNcki p a k u j e u gledosane iii 1akovane metalne kutije oblozene metalnim (llcalajnim) listovima.loga zasto je c!aj jos uvek skup i zasto se plantaie ne poveeavaju. poslednjd kvalitet). inac!e listovi omatore. gardenija i sl. ne razara se hlorofil. izdufe se i roba ima mnogo otpadaka. Obit no se here pupoljak i 3-4 Usta ispod njega. Odmah posle toga.k orpama da s v e n e.da~e drvo sarno od svoje ses'te godine pa nadalje.Kinezi ostave obrano IBce oko 2 sata na suneu u velikim . vee se odmah brzo isprli. • PRERADA LISTA JE PRESUDNA ZA KVALITET CAJA 1ma vise nac!ina prerade. lisce se grej e. Rasiri . Posle pol a sMa (nekad treba 3-6 sati) pre· mne se vrenje. baci u kazan za prlenje. razvija i ponovo uvija i razvija. proseje. Englezi i Holandani su u svojim 'kolonijarna radili slieno. Zatim se u v i j a metlu dlanovima.386 6i put u julu (Congou. Z e len i c! a j izratluje se u Kini na slitan natm. Od dlacina prerade zavlsi da Ii ce se dobi ti ern i. z e len i.) i ostavi 'i zvesno vreme. 2. To se ponavlja nekoliko puta. tatno po utvrtlenim propisima zasnovanim na iskustvu i nauci. rukarna savijaju i g n j e c! e nekih desetak rninuta u hladu. LI!CI!N1B BIL1BM P e k 0 e taj .i j e. zavija i razvija. bnizljivo 0 dab ere i odstrani sve sto ne valja. To se ponavlja nekoliko dana dok taj ne primi miris dotitnog eveca. a na njegovo mesto rasiri se sloj prlenog taja. same tvornic!ki modernim metodima zasnovanim na nauci i iskustvu. 150r- . jed n a I e p I j i'V a mas a. jer je c!aj u prvom redu s red s t v 0 z a u z i van j e . Oko gajenja taja ima dvaput vise posJa nego oko kafe i kauc!uka. sarno 5e n e p uS t i fer men t a e i j i (vrenju). Ovo se ponavlja nekoliko puta sve dok lisce ne postane tamno i sivkasto. U nas se najviSe trosi erni c!aj. Prve dYe vrste su vainije od druge dye. Caj za domacu upotrebu Kine1!i v~tatki raznovrsno namiriSu prema ukusu svojih potrosata. a kasnije od nac!ina pakovanja i tuvanja. stavlja u mamnu za uvijanje (20-30 minuta). Istovremeno se obere i sve cvece i plodovi da ne bi smetali novim Ie· torastima. izvadi. Obrano lisce se drfoi oko 18 sati da svene na lesama u ta~om sloju na 25-35 0 C. skine s vatre i izruc!i u korpu da se na promaji ohladi. posle fer men t a e . Zatim se pusta struja top log vazduha. Od 100 kg sirovog dobija se oko 22 kg suvog lista. C r n i c a j.

razvije se (na staklenu ploCu) i tada se vidi njegova velicina i oblik: duguljast iIi duguljasto-kopljast. Pretpostavlja se da u svetu ima vise od milion hektara pod eajevim drvetom. UvidajuCi sve veCi maeaj caja. sva'ka trops. Marko UlieeV':ie postavio je pre desetak godina manje kulture radi ispitivanja moguenosti gajenja caja na nekoli'ko mesta u Crnogorskom prmlOrju. Sve je veCi broj naucnib mstitucija koje se sve mtenzivnije bave agrobiologijom.U zelji za ekonomskom samostalnoSCu i da bi sto vge bila nezavisna od mostranstva.k omade mrkocrne boje. su~en u kratku drsku. orezivanje se vrsi svakih 15 dana. NajviSe se gaji u Ki-ni. ~to je za ukus poLrooaea od prvorazredne vafnosti.i je osobitog. Te zemlje su i najveei izvoznici caja_ OREZIVANJE CAJEVOG DRVETA IMA VELIK ZNACAJ Ore z i van j e j e n a j v a z n i j i P 0 5 a 0 0 k 0 g a j e n j a c a j a. ispi-ruje i pakuje. . U Indiji. Zato se na to polaze mnogo pafnje. agrotehni. Caj je postao prava kulturna bilj. i Jugoslavija je pokusavala sa uvodenjem caja u kulturu. Indiji. KAKO SE CAJ MOZE POZNATI GOLIM OKOM I LUPOM? Caj na prvi pogled ne lici na list. U Indonezijoj oj drugim zem1jama.trafivanjima U sVThu poveeanja prinosa i poboljsanja kvaliteta cajellOg ·lista. JER SE SVE RADI NA NAUCNOJ OSNOVI GaJenJe eaja.ja cini napore da gaji cajevo drvo 'kako bi time 'spreei'la uvoz i odliv deviza. Sumatri i u drugim tropslcim predelima gde je klima uvek podjednako zarka. na Cejlonu. na Cejlonu. Javi. Ti z up c i lice na rope cmkasto-mrke pticje kandie.k a i suptropska zeml.k om i svim drugim is. Dr mi.KINESKI ILl RUSK! CAJ 387 tira. 'krive iii zguZvane . Sekundarni nervi se odvajaju od glavnog pod uglom od 450 i dalje granaju u gustu mrefu. Orezivanje ·se vrsi na kraju susne sezone. Ca. Li'stiCi caja su pazljivo uvijeni u vretenaste. vrlo prijatnog m i T~S a i oporog i gorkog uk usa. na velike plan1afe. Na donjoj cewrtini i1i treei-nJ obod lista nije nazubljen.ka. nego je ceo. M~mski rad je jevtmiji od kineskog domaceg rucnog. zatubas1'o-siljast. . Otpatke i sitnez presuju u opeke ili tablete. Problem orezivanja je u stalnom usavrsavanju_ Proizvodnja caja sve viSe prelazi S privatnog sektora na drlavni. po obodu soitno reokasto-zupeast. Razumljivo je da se industrijskim standardnim metodima dobija jednolicna J tipizirana droga. pro je i to jedan od razloga s1'o ova moderna proizvodnja sve viSe potiskuje kineski eaj na svetskom trfiStu. vide se jakom lupom. CEJLON JE OD POCETKA XX VEKA POSTAO PROIZVODAC I IZVOZNIK NAJBOUEG CAJA NA SVETU. Pre liven kljuealom vodom listie omeksa.

Na Hima<lajima se J. gde je gajenje novijeg datum a. a oni od Thea assamica su viSe j aljas·t:i i clio 25 em dugi. 00 CEGA ZAVISI KVALITET CAJA? Caj st rada od duge suse. Hladnoeu lakse podnosi. is pod Ka vkaza i u drugim zemlOama. u driavn im nLkama iJoi svojina trustova i veliidh preduzeea. u t 0 1 i k 0 s e ~ a j vis e c e n i. Jav·i. Vee nekoliko hiljada godina kako se 6lj gaj i <u Kmi..388 GEOGRAFSKO POREKLO CAJEVOG ORVETA LECBNJE BrUBM Caj je verovatno poreklom 1Z Asama. lake se caj gaji u Kini od pamtiveka. zimzelene lis tove bez mirisa i be Ie iii pomalo ruficaste. Rusiji oko Batumija (1848). a od njih se odvaja velik broj varijeteta i prelaznih oblika. na Cejlonu. a mnogo kasnije u Japanu. jako i lepo zimzeleno drvo Hi grm koji naraste 3-5 m. Uglavnom ima dye vrste ~ajevog drveta: Thea sinensis (= chinensis) i Th ea assamica.j see m 1a c:I e. dakle.-uIture caj a penj u do 2. izrazito kiselo zemljiste. Brazilu itd. Seje se na 2 m rastojanja i ne dopusta se da nara-ste vise od jednog metra. SVETSKA PROIZVOONJA CAJA Indija i Cejlon podmiruju dye tre6ine svetske potrosnje caja. Caj ima naizmenicne. Listovi od Th ea sinensis su duguljasto-jajasti i najviSe 12 om d'llgooki. Naprotiv. Austra· liji. Poslednjih nekoliko decenija poteo se gajiti i u Africi.5 m voderwg taloga godisnje. u Indonezi· ji. Prvi je nizi. velik u vlaznost vazduha. Srednjoj Americi i u mnogim drugim zemljama. Inace. Caj izis kuj e najmanje 1. zaSticeno od jakih vetrova prirodnim iii vestackim zaklonima. . krupne. Od XIX veka pro~iTilo se gajenje ~aja po mnogim tropskim predelima: u Indij i (1840) . Kvalitet raste s porastom vi sine planine. c3ak i u krajevima oko Sredozemnog mora. struenim potkresivanje~ u od· redeno doba godine i uzrasta dobio sto veCi broj mladih letorasta i sto vise mladog liSea. Plod j e drvenasta.no. lako.000 m. pod stalnim nadzorom stru~njaka . Burme i 5a ostIVa Hajnana. list mu je upola sitniji i grana se od zemlje. S planina je ~aj bolji nego iz nizija. KAKO IZGLEOA CAJEVO ORVO? Caj je vrlo otporno. gde temperatura pada ispod OOC. to je v·r lo briZ· Ijivo prou~eno i postal'ljeno na n a'll C n e i industrijske 05nove. Suma~ri. tamnozelene. rene do 10 m etara visoko. ipak je celokupno tamosnje poslovanje sa cajem ostalo dosta printitiv. jer u k 0 1 i k 0 j e l . vrlo 'lepe cvetove veoma prijatnog mirisa ria jasmin . trouglasta i mnka caura sa tl'i semenke. u ·kulturi proizvodaci ne dozvoIj avaju da caj naraste vise od jednog metra. peskovi to. da oi se lisee mogro ~to lakse rukom sa lemlje brati i da bi se stalnim. na Cejlonu (1875). isti s lu ~aj kao s kafom.

AJLANTUS. SMRDUlVO DRVO . tera insekte): I kg svefeg lisca se simo lse~e i prelije 5 50 litara klju~aJe vode i. U nas se sadi. 389 KISELO DRVO. Upotre. Sirnarubaceae u: iz istoene Azije. i do 210 mgOfo vitamina C. . Deluje sHeno ipekakuarti . saponozida i rnasnih jedinjenja. Lislovi su 1a bIlJka. MORSKI JASEN. SMRDLJIVO DRVO.KISELO DRVO. Ocedena teenost od liUa j rastvor sapuna se pomesaju j tom teenoscu se prska voce i povrce protiv napada insekata. U drugom sudu se rastvori I kg crnog mekog sapuna u 50 litara klju~ale vode. drli 24 sata.kiseline. PAJASEN. siri jak i neprijatan miris. OSObllO u Julu kad cveta. U listu ima do 12<>/0 tanina. RUS Ailanthus glandulosa Desf. ~esto perasto deljeni. oksikumarinsJoog heterozida. pa se u Kini upotrebljava protiv tropske (amebne) srdobolje i nekih erevnih parazi1a (kao nar). ~eS ce mesajuci. list. elagne i galne . poreklom I za p?s umIJava l~j e goleti. blJavaJu se kora s gra na i s kore na 1 . dugat'ki do 50 em.. . flavonoida. KISELO DRVD gorke m ruteuije ai/Glltina. Do 30 ~ visoko drvo. U kori ima katehinskog tanina. Kiselo drvo se upotrebljava i kao insekticid (ungtava insekte) i insektitug (gom.

U stare i na 's uncu S'Usene droge cvetovi su izbledeli. Gorak stomahik: po 20 g 'ki~ice. duguljasto-jajasto. Deluje kao cist arnarum sli· cno lincuri. naspramno.Sadrii gorke heteroZlide: g en i e i 0 pi k .) KJeica je dvogodisnja iii jednogodgnja.6 do 10/0 a~kaloida. GORCICA. Cveta celog leta. skoro sedece. KANTARIJA CRVENA Gentinaceae Erythraea centaurium Pel's .postelju. Upolrebljava se u obHku inliuza (10 do 20 g na 1. Najvise gorcine ima u s ta b I j i c i. . manje u cvetu. . protiv groznice. Berba. eritrocentaurozid i dr. vezabi u kit ice i susiti u hladu na promaji. a najmanje u listu. Nadeno je oko 0.Kicica je vrlo gorka.Kicicu treba brati dok je u evetu. sjajno.000). Lis c e je sirno. . . trave-ive. Sastav. Da bi odstranio razne insekte. petozubu krunicu rliZicaste Hi svetle e r v e neb 0 j e. po rubu celo. fino sarnlevenog osusenog IBca pa radajza i dijatomita i sve se dobro pomesa. Jacina gorcine droge je od 1: 2. Od ove srnese moze se spravljati caj Hi se stavi u litar komovice. Svojstva_ . u raznim krajevima sve ta na rod stavlja sveze li sce kiselog drveta u . golo. . medu kojima je glavni gencijanin. eritarurozid.ima 3-5 nerava. cesto i uspesno upotrebljava kao kiciea: za otvaranje apetita. mala. vodenog ekstrakta. a najvge po vlafnim brdskim i planinskim livadama. zeljasta bi'ljeica sa sitaim cveticima vatrene boje.000 do 1 : 3. mesHmieno U ogromnirn koliehnama. njime se trlj a. tako da se u leta mnogi senokosi rumene od iscvetale kieice. TRAVA - on GROZNICE. visoko od 30 do 40 em.Raste svuda. vina i tinkture. 1. do 4 em dugacko.500. Malo je naseg lekovitog bilja kaje se u narodu tako mnogo. gorke deteline i kore od gorke . s labokrvnost'i itd. protiv smetnji u organirna za varenje. .390 LI!CENJE BIUEM Na Zapadu se upotreb lj ava pra~ak kojim se zapra~uju vocke u vreme cvetanja protiv raznih insekata: po 10 kg fino samlevene osu ~ene kore s korena kiselog drveta. pri vrhu razgranato. KICICA. drLi 8-10 dana eesce rnuckajuCi i p1'j e na pala sata pre jela.r a z i d. idirota. eve t 0 v i su slozeni u racvastu evast na vrhu stabla i imaju levkastu. lincure. praska. golo. Ulazi u sastav gor-kih cajeva za stomak.pomorandze. a nije otrovna. lin· cure i blafenag ckalja. (Centaurium umbellatum GiI Hb. gotovo eetvrtasto. Na isti nacin se maze karistiti i ova smesa: po 25 g kielce. S tab 1 0 je cvrsto. a isto to eint i sa stokom. Prizemno Iisee poredano je unakrsno u prsljenove i sedece. Upotreba. Rasprostranjenost. Droga. retko. suplj e.Kicica je dobar gorak tonik. a debelo je do 3 mm i naretko obraslo si tnim listicima.

ljivo odsece ostrim makazama.nice. rna. latnik. mali stoz.. . a krajem leta i poeetkom jeseni oboje se tamnoplavo-Ijubieasto pod tlticajem 0 k 5 ida z a n a t ani n 5 k e ism 0 I a 5 tern ate r i j e u bobici. sunceni evit. ona se gcupa ·i na taj na('in ungti. dupcJ(~. . dobro plaes i ni· kad se ne nabere dovoljno kvalitetne droge za do mace potrebe i za izvoz. Kicica se ne sme cupati. Igliee. okru· glaste i m e 5 nat e. 'gorko zelje. IUciea se podjednako cesto i ramovrsno . Upotrebljava se i ova sme~a: po 20 g kiCiee. Is~orija . Alrilovog ucitelja. kao pod I. ervena kicica. ~to zavisi od nadmorske vi sine i godine. Sure se kao zito na tavanu u tanJrom sloj'll Ii ('e~ce prevrcu drvenom lopatom. zlatna ruc. pa~njacima. postaj'll rdasto-Ijubicaste. Bern se potpuno zrele bobice okrajem leta sve do duboko u jesen. Zelenih plodova ne sme biti. Prve godine su bobice ze· lene. Droga. . Poroaju se po mrkoj boji .KLEKA. po ~ to n is'll lekovite.Zrele bobiee (Juniperi fructus) su velike kao gra~ak. gorke de teline. Po jedni. nane. . ~uplji. od kojih svaki ima tIi trouglasta priperka mrke boje. Na temenu trnaju t r i ~ a v a i tn 'kvrZiee. jezernica. pa cak i iskorenjena. Suva droga se lak ~e c i '5. OI'IlO zelje. KLEKA.koristi i u narodnoj i u naucnoj medicini. BOROVICA Juniperus communis L. Za~~ta u P?r0dl.t1i nflgo sirova. 'kinin. drago evi. Naro~ imena: ger. nane i maHenjaka. grancice i slicna necistoca najbolje se odstranjruJu vetrenjacom i'li trijerom. BOROVICA 391 2. lei<: koji vredi stotinu zlatnika. a zelene born· bice naroeitim s'trojevima. Ima i privredni znacaj. jer se zelene kasni je moraju odstraniti. Kod nas je ima mnogo. Na taj oacin. jer se uVe'k mnogo trafi. kamilice. OCaj. ta:l<. Berba.Kicic~ kao lek spominjru jo~ Plinije ~ DioskoIid. nadimanja: po 20 g kiiCiee. kiticica.Naglom i nerazumnom eksploatacijom kiCica je na mnogun mestlrna proredena. a pIi dnu dva prs\jena. gorka kio!ica. lak~i su. . od centum = stotma i aurum = ZIMO. Oupressineae K1eka je zimzelen. manje aromatiCni i nisu tako slatki kao zreli plodovi. na jednom dr· vetu istovremeno ima i zrelih i zelenih klekinja.Kiciea ima vrlo sitno i plitko korenje. Zbog wga se namece pre~o potreba delimicne. '1"etkim ~umama i po zapu~tenim i neobradenim mestima. '1atinsko l'ITle dolazl od centaura Hirsna. gusto i nepravhlno razgranat dvodoman grm. a najvBe po brdskim i planms1cirn' krce· vinama. svedre.Plod dozreva tek druge godine. . Druge godine pocinju tamniti. VENJA. groroicavka. mala semenCina.o da cim se ru· korn ·u hvati. tj. a po drugima. VENIA. prevucene su beIicastim v 0 ~ tan imp e pel j k 0 m. nego se gomja polovina stabljike u cvetu pai. Opomcnal . vrlo otporan. Jeee. a mestimicno i potpune za~tite za vi~e uzastopnih godma dok se sarna od sebe oe razmno~i. . Protiv gasova. Najbolje je pod drvo ra~iriti ponjavu iii asuru i motkom pazljivo tresti zrele kllekinje. kantiliee i majkine du~ice .

iz Srbije i Bosne.:. pri dnu su srasle za mezokarp. One su kaa kost tvrde.a u kojirn su velike (do 1 rnm).SEME . stara je krta. svetlazcleno-mrka boja pastaje mrko-zeleGkasta.392 U!CBNJI! BlUl!M Mezokarp je mek i pun. m r . Najvge klekinja se patro~ za destilaciju eta r s k a g u I j a . U bobici ima t rim r 'k e s e IIIl en 'k e. Najbolja droga dalazi sa Deliblatskog peska. docnije postaje sun(terast i ~uplj1kast i potamni.k e c e vas t e ~ u pI j i n e s a leo . Sastav.r e z ina z n' m s e. SVeZa droga je meka i meS'Ilata.k ret a m. G . ~up1ja J cesta je ucrvIjana. A 1 ¥. jajasto-duguljaste. zatim aromatienag. prijama balsamienog. tupo piramidalne.~_:2 1 G F - KLI!KA: POPRECNI PRI!SEK K!ROZ ZRl!O PLOD. M i r is a je svojstvenag. Na ispupcenaj strani svaka semenka ima sa obeju strana lednog rebra po nekoliko ne· jednakih ulegnu'. a u 'k usa najpre slatkog.

kJekinje su kod nas i u drugim baJikanskim zem· Ijama jedan od najpoznatijih i najviSe upotrebLjavanih narodnih oj domaCih Jekova. smreka. organskih kiselina i njihovih soli i flavonskih hetero. a jo§ cesce etarsko ulJe sluii za kadenje.50.Etarsko ulje dobijeno iz zrelih i sa· mlevenih klekinja destilaeijom pomocu vodene pare. erna smrekinja. Upotrebljavaju je i kao domaci lek 'i dez'nfekciono sredstvo. fenja . isto tako vafan· i omiljen kao §to su hajducka Irava. KOZALAC. Diuretlcni cajevi: I. 2. Una· rodu se upotrebljava za lecenje mnogih bolesti. erna smrekva. ola'k§ava i-skaSljavanje . vodene bolesti. smri. KOZALAe . 2110jenje i s1. u I j a i do 33% in v e r t n 0 g § e ~ era. ~esto vIse se trosi u veterinarstvu kao sastavni deo pra§. smnca. kao pod I. protiv nazeba. korena od zeojeg trna. brinje. smrekinje.. kova za tovlJenJe. moraca i kima.KOZlAe. . klekoV'ina. Raste najviSe u grm lju . rastavica. za spoljnu i unutrasnju upotrebu: kao diureli. pored ostalog. trnju.. za s~omak. gume.. smrekva. klekinje. grana i korena kleke.k. Od kJekinja se izraduje sok. osta· viti 2 sa ta i popi ti u 3 doze pTe jela. borovac. Klekinje. jakim krtolama. Jednu supenu kasiku smese popariti sa 200 g kljucale vode. smrijekinja. odaju miris na klekinje. zubace i idirota. Ulaze u sastav diureticnih eajeva. . Rano u prolece izbij e njegovo k. Venja se mnogo viSe upotrebljava u narodnoj nego u §kol. kantarion. sipurka i sitniee.ce . skoJ med'lOI~1.ka. reumatizma i slicI1ih bol esti. gonoreje. . Zato. ~eli~im kop. da osteti bubrege i dr. Succus Jw~iperi il1spissatus (Roob Juniperi). Upot!~b~. zove i ploda od anisa. smrekovina. Ostala narodna imena: barovica. kad se zagreju. . KOZLAC. Po 25 g klekinja. smricka. U malim dozama elarsko ulje kle·ke. Klekinje ulaze u diureticne cajeve (Species diureticae). U veCim dozama kleka moze biti skodlj-iva. obi· cna borovica. lekovite biljke bez kojih se nase kuce ne mogu zami~liti. 393 jer saddi do 2. Inace. smrekovina.Zenim u okJip1ce. a spolja u obliku spiritusa (Spiritus Jurziperi) iii u jakoj rakiji za obloge i trljanje protriv nazeba. voska.~pn~ li·s. inhalaci~u prilikom obolj enja organa za di sanje i kao srcdslvo za drazenje koze. zatim jednog gorkog tanoglikozida juniperozida. Po 25 g klekinja i persunovog ploda i po 10 g peteljki od visanja. tamna. a narocHo k rIo leo t r 0 v n e su dok su sveze ~ ImaJu IJut 1 ne- .. kao pod I. Narod naziva plodove kleke avim imemma: venja. smrec. i izvoze. 3.. VINO I R~I(JJA Arum maculatum L - Araceae Dugovecna zeljasta biljka sa. smrca.Belo-ervenkasti komadR drveta od stabla..Cela biljka. ast· me. Juniper! llgnwn. pe. K I e k 0 v a c a je nadaleko poznata veoma aromatiena raldja koju proizvode u velikim kolicinama uglavnom naSi dinaroi Ere. len ·i kiciea.lj~sttm Ii· s tovima i crvenim lepim bobicavlm p/odovlma udru. Ima jo§ i oko. JO<>/o smole.. smrkva. Imaju vrlo malo etar-skog ulja i smole. smrek. boroviee. Aetheroleum fructus Juniper!. zida . brika. kaslja. Po 25 g klekinja.

teleca stopa. ka·lenda r . Su~enjem nestaju otrovnost ·i Ij utina . natragulja. Erythroxylaceae Koka je zimzelen grm. Iz tih . voska. Ne z. majasil. KOKA Erythoxylon Coca Lam.krajeva prenesena je kas:nije na Javu.sok 2-4 m. kravos. gujin kuruz. Na nalicju je list svetHje boje. a mirisa prijamog na caj. . Lmaju skroba kao i krompir. . bula. List raznih vrsta koke je raznog oblika.ca. ali je to opasno sredstvo. Zabelezeni su sluca· jevi trovanja svezim krwlama. zakcr zlik. po obodu eeli. Sekundarni nervi cine gustu mrezu.Kokin list sadrfi 0. obolele desni. kacje zelje. kozJee. . majasil-treva .394 LECENIE BlUEM prijatan u kus. malo etal'skog ulja. Anesteticne os ob~ne imaju sarno kokain i tropakokairn. zmiji!l1a trava.GJavni nerv se vrlo jako istice. Kokain je vrlo jak juCi euforiju.ldka'l ni anestetik za oei. zmij in kolomboc. nos. 'k okain deluje kao 10kalni anestetik. grlo. kacja kuruza. Glavni alkaloidi suo k 0 k a i 'n. Ako dode do njegove r esorpcije. gastralgija. a deea su se trovala plodovima: natecen je· zik i usne. 'kozas-li. Kcr kain hidrohlorid se upotrebljava ·kao . masti. mali strkae. bleja. Cejlon i dru· ge trops ke krajeve.Kokino !iSce se danas retko upotreb>ljava za izradu gao lenskih preparata. Higrini su isparljive haze i mogu se izdvojiti destilaeijom s vodenom parom. Nervatura li s ta je ka ra kteristicna i jasno istaknuta. ParalguCi senzitivne nervne zavr~etke. U prometu je poZllata jo~ i bolivijska i peruanska i k oka. t r 0 p a k 0 k a i n i truksilini.se upo treblj ava sarno kao narodni lek. anestezija jezika (dejstvo k 0 k a i n a).na se za sada od cega potice otrovnost kozJaca. savitljivi.5% a I k a I 0 i da i raznih bala· stnih materija: tanina . knegic. S obe strane glavnog nerva pruzaju se na nalicju od baze lista pa sve do vrha d van abo r a e p ide I' m e kao dva luka.i se od najdavnijiih vremena u Boliviji i Peruu. Sastav. toplog i Ijutog. . Druga narodna imena: aronae. Upotreba. Truksilini su ot· rovi za sree. lisionjak. Kozlae . koz lic. onda deJuje na centra:lni neI'V'Ili sistem nadraZujuci ga i izaziva· koje ·traZe kokainomaru. a 2-4 em ~ iroki.:ira u stomaku. pa ih za vreme gladnih godina jedu u siroma~nim krajevima. Jzgled Usta. fitosterola dr. Gaj. a ixnutra proHv ~ tueanja. Skoro sva droga se potro~i za ekstra>kciju alka10ida. povracanje i &1. psihieko stanje I i opasan otrov. ali cvrsH. Duzom upotrebom izaziva neizlecivu naviku. smole. 2lmijdn ce~a lj. Posle izvesnog vremena javlja se prolazha n e 0 set I j i v 0 s t. konjska blitva. zmij ski kukuruz. zmijin kuruz .7-2. zmijino groZde. . Peeene iii kuva· ne krto le (rkrompirici) nisu otrovne. beriket. J ava je danas glavni proizvodac koke. zrninae. ali su svi oni jajasto-duguljasti. Otrovnost susenjem izvetri. vi. 4-8 em dugacki. Uk u sa je gorkog. tanki.

kao lek koji ublaZuje bolove.Razne Vl's'te sena imaju slabiji iii jaci prijatan miris na kuma rin. koja kao korov raste po pustim mestima ukraj njiva. Ako se staci daje hrana bogata vitaminom K (Jucerka). Godine 1941.raste svuda i redovan je sastojak sena. Osu~ena biljlka prijatno mirise na med. Opomena! . Kumarin je proizvod hidrolize heterozida. 's lucajevi teskih.KOKOTAC. u raastima i melemima. U homeopatskoj medicini daju je protiv migrene. za razliku od ostalih mirisnih biljaka koje imaju spoljni ill unutra~njd sekTecioni aparat s uljem. Jedno vreme vaZHa je kao lek za o ei. - Papilionaceae Do 1 m visoka dvogodgnja zeljasta biljka. Cvetovi su zuti. na dugackim. suva biljka ima i slobodne melillotne lk1seline smoIe. aH se racuna da je svakako veca od Jegalne. zbog cega ova ne moze da se zgru~a. Kokotac je trava koja kod nas . Sabiraju se ".rhovi granOica biljke u cvetu. Jos u starom veku sluiila je. . je utvrdeno da trovanje izaziva di·kumarol koji nastaje od kumarina pod uticajem gljivice na trulom kokocu. Upotrebljava se kao narodni lek spolja. Stabljika je prava i vrlo razgranata. hi'd roliza jednog glikozida i pri tom se oslobada k u mar i n (oko 4'10). ZDRALJlKA 395 Zbog opijuma. dosta zbi~enim grozdovima. godi ~nje se preradi oko 8 miliona kilogram a kokinog li~Ca za proizvodnju kokaina (prinos oko 1% kokaina 12. U Kanadi i SAD zabelezeni su 1931. Osim kumarina. koke i indijske konoplje odrfavane su mnoge meuunarodne kOllferencije sa ciljem da se smanj'i i spreCi ~irenje uzivanja ovih opasnih opojnih droga. 'kao ·i druge opojne droge. . tanina i dr. Cveta preko celog leta. puteva i dr. U k usa je najpre malo sluzavog. jer prilikom susenja nastupa fermentacija.Trgovina kokinim li~cem ·i proizvodnja i promet kokaina su pod kontrolom Ujedinjenih nacija.s liene detelini.List koke i njeni alkaloidi smeju se upotrebljavati samo pod kontrolom lekara! KOKOTAC. Nekad se droga mnogo vge upotrebljavala. zatim gorkog i pomalo Ij u tog i oporog. anesteticno dejstvo mu je duie: daje se pri lumbalnoj anesteziji. agJiikon gor- . grceva dece itd. Tropakokain je manje otrovan od kokaina. god . tera vodu. Raste i izvan Evrope. steze i sl. ne zna se kolika je iJegalna proizvodnja. pa cak i smrtnih hemoragija stoke koja je jela sene u kame je bilo trulog kokoca. nestace hemoragije prouzrokovane trulim kokocem. vinograda. Kokotac je aromatiena droga 'koja nema etarskog ulja. sarno su po obodu zupcasti. Prema podacima UN. ZDRALJIKA Melilotus officinalis (Moo. Droge s kumarlnskim heterozldJrna. Ima 1istove . Sluzi za aromatizaciju krdZana i drugih lo~·ih vrsta duvana. ima svojstva da se suprotstavlja antihemoraglenom dejstvu ovog vitami·na. Komisija za opojne droge Ujedinjenih nacija predvida ograriicenje proizvodnje i regulisanje prometa koke i kokaina. lakton orliO·hidroksi-cimetne kiseline ili kumarins'ke kiseline. Kontrola.) Lam. Jer spreCava stvaranje protrombaze u krvi. suvog liUa). Medutim. Dikumarol je antagonist v·i1amdnu K.

Narodno iskustvo. farmakodinamiju i pravilniju primenu i terapijsku upotrebu bi/ja u lecelljll . To je bio povod mnogim istrafivanjima koja su objasnila fiziolosko dejstvo. vodnika.stalno zvaeu svezu kolu d u sled toga postaju neobicno izdrzljivi. lazark1nja (Asperula odorala). 5vinduh. ne oseeajuei umor. Oni koji 'lvaeu kolu mogu da podnesu veoma velik nap~r. (bela kominika. Schwn. hemijskog sastava i dejstva su i Melilotus altissimus Thuill. U tropskoj Af· rici kola ima ogromnu va'lnost. crnci . zbog tega se izvesne kumarinske droge upotrebljavaju i kao gorka lonika i slomahika.. de· se tine kilometara na dan. zutka. mala pototna gra~ka) j M. KOLA Cola vera ·K. Narodna imena za biJjku Ikokotac: velika djetelina. Da su helci 5 manje oholosti i potcenjivanja gledali na ve~tinu lecenja i izradu I. na kolu sve do kraja proslog veka. nokatac. et End!. NoseCi ogromne terete na glavama. kao. Bern i fva6u sarno potpuno svezu kolu! Ovo je iskustvo posluzilo za veHko otkriee 0 boljem poznavanju hemijskog saSlava kole. kao kod nas dinar. i sluii im za raznovrsne verske i druge ob· rede i svecanosti. (zu ta zdralji'ka. p~enicica. i Cola acuminata Schott.kova naroda druge boje koze. ne zaduvaju se i mogu da izdrle takav napor koji je belcu uvek bio ncshva tljiv. ne sme se potcenjdvati. Slicnog mirisa i ukusa. noktec. konjska detelina. mrku. beli kokotac). micisavka (Anlhoxantum odoralum) i dr. prirodnih proizvoda koje je covek kroz vekove uspe~no koristio u borbi protiv zaraza i bolcltina. kokotac (Melilotus otticinalis). kumanika. Najvi~e '1rumarina imaju Faba Tonco (oko 30/0).396 LECBNIE BIUEM kog ukusa. Anticki narodi i Arapi izgleda da nisu poznavali kolu. - Sterculiaceae KOLA JE USLA IZ NARODNE U NAUCNU MEDICINU Kola-orasi su jedan od najtipicnijih primera koj<i ukazuje na potrebu stalnog proucavanja narodnog iskustva. ana im je moneta. a kasnije i drugih lekovitih bHjaka. MALO ISTORIJE 0 OVOM SPASONOSNOM ORAHU Nenaucno je i neprihvatljivo shvatanje da je sarno evropska medicin· ska vestina lecenja tacna i da ve~tina i nauka 0 leku i leeenju poticu i po· cinju od nas..) Desr. idraljika. pre svega . iuti kokotac. klesano i kovano u S1aInoj bo1'oo za bolji zivot i dobro zdravlje. orlov nokat. To je uskogrudo i netacno. Oko dvadeset mHiona Afrikanaca fvaee kolu. razni ka~uni (Orchis). Na primeru kole mogu i treba da se 'lice generacije zdravstvenih radnika svih zemalja i vremena kako nije trebalo raditi. Ona se tame upotrebljava za zvakanje od najdavnijih vremena. na primer. veliilci zuti kokotac. zdralika. prevrelu oni neee podiei sa zemlje. nokata trava. alb us (Mcd. teret. zed. ne bi se moralo vekovima cekati. Suvu. Svaki narod je ~iroko koristio i danas upotrebljava one sto mu priroda na svakom koraku pruza. glad.

397 N L .TUCAK.KOu.L. D .PLOD NA UZDUZNOM PRESEKU: VIDE SE PET SEMENKI. SA VISE OD DVA KOTLLEDONA J.PLOD. E .. B .PETQKRA!( PLOD. J MLADA KOu. M . I .~ DVA KOTILEDONA. F . 1 .N _ MALE I I~KLIJALE KOLE SA VISE KOTILEOONA.ZENSKI CVET.K.BEu. KOu. H . G .PERlKARy.MLADA KOu.arvOREN PLOD SA CETIRI SEI\IENA (2). c K I KOLA : A . C _ PRASNICI.GRANCICA U CVETU. IZNIKLA IZ VRSTE KOJA IMA DVA KOTILEDONA .

franeuski daci. do dan as. jer strucno isprzena 'kola ~ma ta ko prijatan miri's i svojstven ukus da joj nikakva korigencija i nije potrebna. Tek krajem XIX i po~etkom XX veka droga je ispitana i utvrden hemij ski sastav. Kola j<! bila povod da se opseznim eksperimenti ma utvrdi da svei e bilje deluje drukc je i bolje od osuJenog. Peroa i drugih naurnika na Farmaceutskom fakuJ.ze srca. i ovde se moze reci da svako dobro ima i svoje zlo. KOLA - GLAVNI SASTOJAK NAPITKA ZA SPORTISTE Prijatni napici koje sve ~eSce piju sportisti pre i za vreme takmicenja. I edino lekari. Uzbuduje eentralni nervni sistem i ja~a delatnost srca. tonik (erveni) J1000rans j adstringens (pnotliv hro. UPOTREBA KOLE U NAUCNOJ MEDICINI Sveza iii stabilizovana k ola daje se u obliku alkoholature. vina iii tinkture. U Evropi je kola bila nepolJOa ta do XVI veka.tak ranije.kole za ja~anje . a u vecoj otrav. teenog ekstrakta. Njenu upotrebu prvi su videli Portugalci u zapadnoj Afriei. fermet·iranoj ikoli veCi deo tanina pretvoren je u nerastvorljivo kola-crvenilo. terapij skoj dozi lek. zbog cega irn a akutnih i hronicnih trovan ja kolom! U KOKA-KOLI GLAVNI SASTOJAK SU KOLA-ORASI pObro ~nje koji su Koka-kola i s lieni napici ~ iro'ke posle rata osvoj ili ukus po trosa~a svih kon1:inenata i brzo poplavili svetsko trli· s te kao retko koji drugi napi. Sveza kola deluje sporije ali dugotrajnije. od velikih doza smrt nastupa zbog para li. To je tzv. Sveza kola je bolja i zbog punog dejstva tanina. imaju kao glavni sastojak pre· . da mu je dejstvo dugotrajnije i pot punije. Kod nas se kola jo~ uvek vrlo malo upotrebljava. stab ilizacija ill sterilizacija sve!eg. Medutim. Mnogi ambiciozni sportisti u zelji da po svaku cenu budu prvi d nepobedivi u tome preteruj u . poreklo i lekovita vrednost. tek uzabranog lekovitog bilja unBtavanjem enzima na temperaturi oko BODC. naj~e~ce kao stimulans.ro~nog prolJiva). Tako j<! do~kl ·i do zna~aj nih radova Burkeloa. Dejstvo kole je u prvom redll dej stvo kofeina. pre pisuju ponekad ekstrakt i vino . Sve do kraja XVIII veka nije se malo od kog drveta poti~e seme. Deluj e i diuretieno. Dodaju im razna sredstva za »ulep ~avanje« . god. iako to nije potrebno. Ove patentirane napitke p od za~ticenim i izmi~ljenim imen ima proizvode razne fabrike u sve tu.tetu u Parizu od 1900. Dejs1vo kole je sri~no delovanju kafe i caja. jer u mrkoj.398 LECENJE BILJEM mnogih boles!i. flobafen. redovno sadrie kao glavni 's astojak kola-orahe zbog njihovog vanredno ene rgi~nog dejs l'va za i zdr~ava nj e velikih napora u kratkom vremenu. s tabilizovanog pra ~ ka . I kola je u maloj . jer je u njoj kofein vezan za taninska jed:injenja odakle se u organizmu postepeno oslobada. a za tim tanina.

kao nabuj a la reka poplavila sve kontinente . Fabrike dne u 1ajnosli svoje recepte. osobito u Rusiji. bez narocite potrebe piju vece kolicine 'kale. malo· -pomalo. Koka-koli i svim sHcnim napIClma kola·orasi daju mnogo traieni ukus i miris. N'ije dovoljno prosto i jednostavno nesto za· braniti.ih je sve vise i sve su raznavrsnij[. manje opasno sredstvo za uzi1 v anje. ostavi da . zatvori i dusevne bolnice p repuni i na sve strane beda. sto se spravlja po apotekama.KOU. Znaci trovanja su 'kao od 'kafe i caja. KOLA NAPIer U BORBI PROTIV ALKOHOLIZMA Nasa narodna filozofija ima i ovu mudru izreku : . livade nepokosene. PREPARATI OD KOLA-ORAHA Nj. jecam. manje zlo. gde je sarna dnavna vlast otva· rala javne cajare i favorizovala peivatne cajdiinice u borbi protiv preterane upotrebe alkoholnih pica. buke. koji osvajaju vecinu potrosaca.« E. zdravstveni i prosvetni radIllik zeli da irna uspeha u borbi protiv alkoholizma i slicnih poroka. To vazi i za kolu. Najcesca SLI hronicna travanja osoba koje svalrodnevno. poseban . Kad rodoljub . dod a 100 g obicnog farmaceutskog sirupa i na kraju. Kola·vil1o: 60 g teenog ekstrakta kola-oraha pomesa se i rastvori u 940 g najboljeg cmog vina. Renki su slucajevi da je neko popia neki preparat kole da se namerno otruje. \. Re~ko je lroja lekovita biljka tako brzo. Njj. glad i nemaslina. odlije i pije po jedna rakijska casica triput dnevno. . I. ton« 'i . osobi<to u SAD i Zapadnoj Evropi. ostavi da 5e slegne i izbistri. TROVANJA KOLOM Kola je tipicna kofelnska droga U svernu se mora bi~ umeren. CesCi su slucajevi mectika mentoznih trovanja. Zato se navocti 5amo one sto se zna. 2. 750 g najboJjeg cmag v-ina.. neobradene i neposejanje. Covek mora negde da dangubi i da laze laz ljivi jezi'k.ve s to je moglo bili pre tvoreno u votku. upotrebom kole kao leka u vecim od propisanih terapij skili doza. psenica i drugo .s e izbistri i pij e po jedna kasika 1riput dnevna posle jela. pa bolje je lazljivi jezik lagati bez· alkoholnim napicima od kole nego r akijom i drugim opasnim alJcoholnim napicima. 399 vrele i sl rucrzo priel1e kola-orahe. pre jela. Kola·eliksir: 50 g . dobra promesa.ve su ostajale u korovu. Popularizacija kole umnogome podseca na sirenje upotrebe kineskog caja u nekim zernljama. tj . tj .reCnog kolinog ekstrakta pomesa se sa 100 g aI· kohola (60 0/0-nog). jer su svi pili. I najbolj-i lek moze bilti otrov ako se uzme vise nego sto je potrebno. on mora nam zamenu. sve je podvrgnuto alkoholnom vrenju: rai.j asvojila ukus po· trosaca raznih naroda.

Pije se po pola kafene ka ~ ic ice triput dnevno pre jela. ne upotrebljavaju. Obe ove fenolske materije imaju osobine flob atanina. OD CEGA POTICE LEKOVITOST KOLE? Hemijski sastav kola-oraha je vrlo slozen. Go· dine 1896.nim alkoholom uni~tio u sVeZem semenu kole enzim 0 k sid a z u i posle toga iz ·s terilizovane i osusene kole dobio beli ekstrakt. betaina i malo masti. mrku. God·ine 1911. enzima. 5. ali ne mrkoorveno. 4. GDE RASTE KOLA-DRVECE? Kole rastu u tropskim vlaznim ~umama zapadne Afrike.i su delimieno slobodni. Goris 1 SevaJije (1908) izolovali su iz svezeg semen a Jrole fenolsku supstanciju 'kolatin. t1umbimm.. g Ii k 0 z u i ok 0 I a . Umesto sirupa moze se upotremt i med. kolakatehina i kola-crvenilo. u . Sadrzi oko 1% kofeina. ~IX> sve zaYis i od ukusa potro~aCa. ove semenke su imale isti sastav i dejstvo kao sveze. na Madagarskar. kao sto to redovno biva sa semenkama obieno osu~enim. Goris i Amu su driali sveze semenke 5-10 rninu'ta u autoklavu na lloac i zatim ih osu~ili. 3. skoro bele semenke oj primeceno je da su nji'hov sasta'V ·i dejstvo drukciji od osusenili. T ecni ekstrakt kola-oraha spravlja farmaceutska industrija iii vece apoteke po propisima farmakopeje. oko 30'10 skroba. Maurici~us. Crnci zapadne tropske Afr.ike brizljivo Cuvaju sveze semenke kole u korpama oblozenim zeleninl i ovlazenim li~cem nekili biljaka iz porodke Marm1taceae.c r v e nil o. Afri6ka plemena upotrebljavaju jedino sveze neobojene. m ali nov iii neki drugi si· rup po zelji potro ~aca. Pije se po jedna kafena ka~ icica triput dnevno pre jela. Xola-rakija: 20 g tecnog kolinog e kstrakta pome~ a se sa 80 g najbolje pr epece l k e. prevrelu kol u crnci bacaju.400 LECI!NII! BlUHM ' Ovaj elik sir neke apoteke namiri ~u cimetom. Ko la inw io~ i oko 4% flobatanina "iIi kolatanina. lozovace iii vinjaka od 55% alkohola . kao da je radeno sa sVeZim semenkama. odakle su pre· nesene u Indiju. Kola-sirup: 10 g tecnog kolinog ekstrakta pom e~a se sa 90 g obicnol? sirupa. Pije se po jedn a ka ~ ika posle je la. Li~ce se menja oj kvasi da bi kola ~to duie ostala sveza. koja se pret· vara pri obicnom su~enju 5emena u kola-crvenilo.5% k 0 f e· ina i oko 0. Tako »stabiHzovane« semenke ostaju u sredini· bele. jer su sterilizacijom urui~lene oksidaze i tIla taj nacin spreCeno razlaganje kompleksa ·kolatin-kofeina. Burkelo je vrelim 900/ . Goris je izo· lovao jednu drugu fenolsku materiju i nazvao je kolatein. jer staru. za razliku od dotada~njih mrkocrvenih ekstrakata. Sveze i susene semenke nemaju isti sasta'V i fiziolo~ko dejstvo. koj. a crvene vrste kole obojc se manje-v-iSe 'Ijrubicasto.07% teo b rom ina. Po Kneblu (1892) sveze seme sadrii glikozkl k 0 I ani n koji se ~azlaZe pri· likom su~enja semen a na 'k 0 f e in. vanilom ili drugim aromaticnim drogama. na J avu i u Brazoil. Kola 1ma 1-2. Cejlon. malo saharoze. a delom vezani.

jer se dizenterija prenosi zarafenom neprokuvanorn vodom. gor~e KOLA JE POSTALA PRAVA PLANTA BELIKOZA Da je slavni ~vedski botani~r Line (1707-1778) dan as nv. To su privredni ratovi. a na prelomu je crvenomrke boje. Radi se . sarno da se d~e do cilja. a 15-30 mm ~iroki. Je· dna francuska firma 5 tab i l'i z u j e k 0 I u u mestu berbe u Gvineji. U novije vreme svefe semenke se prenose u zelenorn mcu brifljivo zapakovane da bi 's tigle u Evropu ~to manje promenjene. . Kotiledoni su veorna tvrdi. ali se pri tom sredstva ne biraju. plankonveksni. upotreba pijace vode 'prokuvane sa malo kole ima velik profilakti~ni zna~aj. Drvo ra~a tek posle petnaeste godine i daje plod do svoje 75 godine. jer je to korisno za nacionalnu ekonomiju. Kola trafi tropske vlafne ~ume isto kao i kakao. Berba. on bi raznokola-drvece nazvao plantae bellicosae. Duga~ki su 20-40 mm. sernenke i'l:vade iz ~ure i su~e. Donedavna su kolonijaJne sHe ~inile sve da se 1Z ekvatorijalne zapadne Afrike. Jedno drvo daje prose~no 5-8 kg svezeg semena godi§nje. postojbine raznih vrsta 'kola. Kolumbiju.il!i d~vljeg kestena.ispod zita«. obi~no rastavljena na svoja dva (Cola vera) ili ~ k 0 til e don a (Cola acuminata). Svefe seme je opoI'ije i nego osuseno. U donjern delu nalazi se supljina i u njoj pupolj~ic i koren~ic iii sarno ostaci od klice.KOLA 401 Kon~in~inu. PROFILAKTICNI ZNACAJ KOLE Za sve stanovnike Zemljine kugle. bez mirisa. .Beru se plodovi n~to pre potpunog sazrevanja. gde se ra~una da godi~nje oboli oko 700 miliona lica od dizenterije (srdobolje) i gde milioni unriru od ove strasne zarazne bolesti. Kole spadaju u onu grupu vafnog drveca ~ije kulture stalno rastu. n ejed n a k eve I i ~ i n e i 0 b Ii k a: ovalni. jer se zbog njih vode ratovi. bolje reci. do~epaju 05'Obito semena onih koje mnogo rode i daju kvalitetne kola-orahe. KAKO IZGLEDAJU KOLA ORASI? Osusena i olju~tena semena jezgra je veli~ine oraha . Danas gotovo i nerna tropske zern1j e koja ne ~ini napore da podigne kulture kole. a pogotovu za one u tropskim nezdravim krajevima. okrugla~ti. Svefe iii stabilizovano seme je bela do run~asto. po povr~ini ne~to malo rapavi. na unulra~njoj strani ·ravni iii udubljeni. ve~ta~ki razmnozavaju. Oporog i nagorkog ukusa. duguljasto-tetvorostrani iii obratno jajasti. Mestimi~no se sve vge gaje ili. a na obi~an na~in su~eno je tarnnomrko. Meksiko i dr.

koja lImo korov raste svuda. stabljata. Za to vreme tetnost ispod nje postaje sve bleda. trnica. - Cannabinaeeae Zrelo seme od nase obitne. cma konoplja. ernojka. semenjaka. kao blago sredstvo za tis· eenje. i pored neprevreiog seeera. nesto viSe glikuronske . Samleveno seme se daje u obliku taja (6-8 g na tasu kljutale yodel za letenje ra'znih upala besike i prostate. 14"10 belantevina (osobito jednog giobulina. Beru se vrhovi grantiea u evetu (Artemisiae herba. - Compositae Komonika je dugovetna zeljasta brljka. tekstilne konoplje (Cannabinis semen) sa· drzi oko 30"10 sl15ivog masnog ulja (gliceridi linolne i linoleinske . zbirnica. seme· njajka. semenjata. Upotrebijava se kao pelen. Za musku stabljiku: bela ikonopija. TRLOMET. sluzi. ugijene. evetocice. Spolja se upotrebljava 11 obliku kasiee (kuvanjem u vodi) kao oblog na uboje i otoke. Narodna imena za biljku: alja.ve« stavi se u tasu smlatenog. Vee prvog dana na povrsini se uhvati belo-sivkasta kozasta skramica. mletne i sireetne kiseline. Deluje osveZavajuee. vem u kitiee i brzo suse u hiadu na promaji. konaplje.jos i malo alkohola.kiseline i druge proizvode alkoholnog i kiseiog vrenja. belica. Sadrli i nesto vitamina B. Manje je gorka i aromatitna od peiena. edestin). Malo parte »glji. gl'snica. konop. nakiseo i osvezavajuei ukus. Razvijaju se mehuriei ugljene kiseline i taj dabija pri· jatan. jer sadrli. beLka.JBM Japanska. oslac:tenog taja i ostavi 2-3 dana da prevri. to je najupadljivija razHka od pravog pelena. Listovi su na 'lieu goli i tamnozeieni. beiojka. Ponekad se traZe sarno listovi. iz· birnjata. zivica. DIVLJI PELIN. domaee konoplje. tao nina i kofeina . KOMOTLJIKA. Za iensku stabljiku: zenska konoplja. Gaji se na zaseeerenom t aju . a najvise pored puteva. KOMONIKA.ka. pitome konoplje. UMJET Artemisia vulgaris L. prvoj. izbomiea. eRNI PELIN. kudelja. muska konopija. zenska 'kudeija. mandiurska. poskon. a na nalitju beli i vrlo dlakavi.• 402 KOMBUHA LBCENJE BD. koja se posle nekoliko dana razvije u tolikoj meri da zaista liti na neku pravu gljivu. semenjak. vitamina K i dru· gih sastojaka. konople. kineska iii ruska cajna iii kvasJ gljiva To je mesavina s lapitastih bakterijai nekih vrsta kvasca. . kudeija. prvica.kiseline). KONOPUA Cannabis sativa L.

ljubicasti (rede ruiicasti iii beli). heterozida agnozida. s labe i sa. KONOPWIKA zdo belieasti i vunasti.KONOPUlKA ~ 403 KONOPUIKA Vitex agnus castus L. neurovegetativnih poremeeaja (dejstvo etarskog ulja). alkaloida.4% etarskog ulja.iv l1egoba varenja hrane. . straha i drugih Ziveanih obo. tanina. Cveta leti. udruZeni u guste vr~ne cvasti. noplika. velika konopljika. vltlJlve. naspram no. gorkih materija. Plod je sitna I k ostunica od 3 do 4 mm sa 4 semenke. nesaIllice. SadrZi oko 0. - Verbcnaceae Mm~e ~a bIber. poljski biber. Stablo je pravo. U etarskom ulju ima cineola. Upotrebljavaju se vrhovi ·g rancica u cvetu i plod (Agni casti herba et fructus). ljenja. Plod se upotreblja'Va wnesto bibera 'k ao zatin oj prot. eetvorouglaste. Konopljika se sadi i kao ukras . Cvetovi su sitni. Ko~?pIJ lk.vrl~ razgranata. Do 2 m visok grm. vrlo rasprostranjen u primorju. odozgo tamnozeleni i bez dlaka. . o~tra ~ibika. grane su belieaste. lupanja srca. LI~ce Je sheno konoplji. . cistila. Narodna lmena: divlji biber. narocito plodovi. otocka ko. KonoplJ1ka je narodni lek za leeenje rana (dejstvo tanina i cineola). kora mu je sivozu6kasta. im a 5-7 duguljastih listica. osobito jufnom. odo.a Je . konopina.

Rizom puzi p L itko u zemlji. aromatitnog. tamnjanac. Daju ga u rakiji pijancima da im se ogadi alkohol (0.0 g kao infuz) . skroba. sjajni. Rasprostranjcnost. tanina. organskih kiselina ~ nepoznatih gJikozida. kozasti . a na nalitju mutni. menegled. 2-3% azaril-aldehida. mrko-erven sa sivom nijansom. osobito bukove. te zato nije primlj ena u sluzbenu medicinu kao ekspektorans umesto ipekakuane. Dug je oko 1 decimetar. gihta. tamnjanite. .Kopitnjak je vrlo stari lek. SadrZi oko 32% a z a ron a (propenil-trimetoksibenzol). KOPITNIK Asarum europaeum L. . Sastav. terpena I seskviterpena. tlankovit. 10-15% bornH-aeetata. mastJiea. toplog. Listovi su u obliku kopila. Upotrebljava se eela biljka: rizom s nadzemnim delom biljke s li~eem ·i zelenim plodovima (Asari rhizoma cum herba). Spominju ga jos Dioskorid i Plinije da leci groznieu. protiv poViratne grozniee. s liea tamnozeleni. Droga. J ezik postaje neko vreme neosetJjiv kao od kokaina. . Danas je kopitnjak nacpu~ten. Ostala narodna Imena: gorski kopitae. Stoka ne pase kopitnjak. Upotrebljava se jo~ jedino u narodu. Mirisa i ukusa je jakog. Cvetovi su purpurno·lamnomodri. .zne tamne ~ume.404 L1!CI!NII! BIUl!M KOPITNJAK. Ijutog. temjanuga. Droga je otrovna (azaran u etarskom ulju). tera na mokrenje itd. kopitnica. Pra§ak izaziva krjanje. Riwm se mora ~to brZe osu~iH. Na riwmu obitno ima korentiea i mladih prizemnih listiea. ~eeera. Cveta aprila i maja. kopitnjatic. ka~lja. smole. - Ari·s tolochiaceae Trajna zelj asta. mrezasti. temjanice. ima nezgodno sporedno de[ovanje i posledice od toga. KOPITNJAK Etarsko ulje je mrko obojeno.' VH!. obit no prezimljuju. donekle tetvorouglast. toplog i paprenog ukusa i terpentinskog mirisa. krij'll se na bazi listova.Suv rizom sadrZi oko 1% eta r s k 0 g u I j a. 15-20% metil-eugenola. nagorkog. Sabira se u avgustu. slu'li. Izaz~va po v rae a n j e i proJiv.5-1. Upotreba. a deb eo 1-2 mm. gijas. za kijanje itd. slicnog biberu i kamforu. katin drat. iako je kopitnjak bio jedini emetik do uvodenj a ilpekakuane u farmakopej'll. kopito. mala biljka.

Hlorofil iz kopnive . Koprivu ne treba brati u blizini naselja i pored puteva gde ana.kt iz trave (hel'be. z d r a V 0.. belog pranja. Rahitienoj deci koju zrace ultravioletnim zracima iii 'koja primaju zraceni ergosterol (vdtarnin D) daju u najnovije vreme hlorofil ·iz koprive ili njeno liSee. Treba brati sarno mlado. U svojim ZaTama kopriva -Ima acetilholina i ' histamma koji vee u kolicini od 1/ 10. koje bi bilo zanimljivo sakupiti i prouciti. fitosterola . jos ce~cc.Kopriva je narodni Iek.. . pa sto brie osusiti u tankom sloju. Rezultati su bili vrlo povoljni. iSijasa i neuralgije. . Treba ga brati u korpe i ne nabijati ga. najcesCi seoski korov koji siromasam svet vekovima upotrebljava kao prvu prolecnu »zdravu zelenu hranu«.narocito za vreme rata. vrseni su ogledi na labora· torijskim 'livotinjama i na bolesnioima sa listom koprive.k iseline. Hlorofil iz koprive povecava snizen krvni pritisak i dovodi ga na normalu. Upotreba.000 mg 'lare i peku. karotena. prezren korov pO prljavim i zapustemm mcstlma. u sobu Hi negde drugde pod krov. a jos viSe sa njenom z e len a m b 0 j 0 m (hlorofilom). voska i Jcremene . inace. sujeverja 1 obicaji. sireetne i maslacne Idseline. Ponegde se joS upotrebljava sveze uzbrana kopriva za »'larenje" mesta :na telu obolelih ad reumatJizma. . Za koprivu su vezana mnoga narodna lecenja.KOPRIVA. pepela) i hi 0r of i I a. URA 405 KOPRIVA. . Sastav. na tavan. Danas se u prosveeenim zemljama !rose desetine i stot-ine vagona koprive za vadenja hlorofila. ZARA Urlica dioca L. krvavljenja iz hemoroida i uopste za zaustavljanje krv·i spolja i iznutra (ta· ninsko dejstvo). rnravlje. s luzi. mnogo so11 (IS-2oot. koji se daje preventivno i za lecenje teske kolonijalne anemije. U najnovije vreme najviSe se ceni mlad list (Ur· ticae folium).u speSno se daje protiv raznih zaraza. zato se poslednjih godina daje kao dodatak pri lecenju srcanih balesni'ka digitalisom. 'da osuseni lis t sacuva jasnu i lepu zelenu boju. jer je pnimeceno da onda deca mnogo brie ozdrave. sam lis t. mnogo viotamina C i K. VELIKA KOPRIVA. - Urticaceae K~riva je ?osadan . najcesce raste. iz korena upotrebljavaju se za porast kose. cela nadzemna biljka u cvetu iii sarno karen. kao sto varosani !rose spanae. Zato njega treba brati. celo lisce po suvom i Iepom vremenu kad se digne rosa.vima dobro poznat. nego rastresito !ito pre preneti u susaru. preventivno sredstvo i hrana. Cenili su je jos Rimljani. Prisustvo glikokinina bi moglo objasniti i opravda1-i upotrebu koprive proti v secernc bolesti. Stranci ad nas -Iraze vagonske kolicine osU'senog k apr i V i n 0 g I is t a. Iecitina. jer je tu cesto zagadena m dkracorn i iz metom i moze doCi do teskih zaraza. Za vreme gladi kopriva je oj za Ijude i za domaee zivotinje prva i najzdravija hrana. Caj iii alkoholni ekstra. cesto prevrcuCi. nadzemni deo biljke) ili. VELIKA KOPRIVA. a i protiv drugih anemija. a .U listu dma tan ina. protiv opadanja kose i proliv peruti. verovanja. Za Iek se belU vrhovi grancica s liseem. pore mecaja nastalih us led loseg prometa materija i anemija nastalih posle prirnene duboke radioterapije. Caj od koprive daje se protiv proliva. soc n 0. Pred ovaj rat.

uglavnom preventivl1o. nove vrece oct vgestruke debele hartije. 6. Kopriva se moze lSeja1i ali. kopriYu treba nac1ubri1i azotnim dubrivom i dobro zaliti. Uzinla se 5-10 g dnevno s medom. Protiv nocnog mokrenja dece u postelji: 20 g zdrobljenog koprivinog semena i 60 g raZellog bra~na pome~a se i doda malo vode i meda da se dobije testo. Sve narn to nalaZe potrebu za proucavanjem hemijskog salStava i fiziolo~kog dejstva koprive i njene upotrebe kao dijetetske hrane i leka. poparenu i sarnlevenu koprivu nekoliko puta dnevno. nacini 5 kolacica i u stednjaku ispece. 4. Svajcarska. na razmaku 40 x 40 cm. Tako se moze znjeti do 10 puta godgnje. Nemacka i Svedska. 1. . Zbog toga se poslednjih godina kopriva pocinje gajiti kao kulturna biljka. . protiv malokrvnosti. Najvge je traZe SAD. i za grgljanje i ispiranje us1a protiv angine i upale desni. list koprive treba dobro nabiti u ciste. rute groznice. Ekscrakt: Sok se isparava na vodenoj pari u plitkoj posudi do guo stine meda.406 U!CBNJl! BlUEM Oeci tije majke nemaju mleka iii onoj deci koja ostanu bez majke.koprive prokuvati 15 minuta u 1 litru vode i to piti mesec dana umesto. 2. ostaviti jedan dan da svene da manje zali. zucnih oboljenja i dr. vode. Cim u prolece izraste za pedalj visoko. razume sene dozvoli1i da iz· raste vge ad pedlja. pa ih ve~tackj hrane kravljim iii nekim drugim mlekom. Cim se pokosi. danas u naprednim zemljama dajll zelene tablete hlorofila. Sok: I kg svezeg mladog i opranog liSca samelje se ma~inom za mlevenje mesa i iscedi sok. kao hranu u ob1iku povrea. karnena ·u be~ici i vodene bolesti. Koliko se kopriva ceni vidi se i po zvucnim reklarnnim nazi virna raznih specijaliteta nacinjenih od koprive. Uzima se 3-4 ka~ike dnevno. Domacinstva. 3. U toku od 20--30 dana dete treba da pojede svako vece jedan ·kolaCic. Caj: 50 g isimjenog liSca kuva se 15 minuta u 1 litru vode. pogotovu sa mnogo dece. npr. Caj protiv anemije (malokrvnosti): punu saku mladih lisnih pupolja· ka . jer je sarno mlad list dobar.. Traznja koprivinog lista sve je veca. kao. Da hi se ~to potpunije sacuvali lekoviti sastojci. Velike fabrike lekova iz inostranstva traze od nas stotine vagona ove droge. naroeito protiv kolonijalnih bolesti: denge Hi papatacija. zutice. -treba da ostave za zimu nekoliko vreca osu~enog iJsta. 5.5 kg ~ecera i kuva 15 minuta. ali se upotrebi sarno pol a ~ake pupoljaka. Za izvoz lSe list cvrsto presuje u velike bale. treba je pokesiti. jo~ hde i bolje. Hlorofil i kopriva 5e upotrebljavaju i protiv raznih drugih bolesti. ostavi preko n06 i u toku dana pije umesto vode kao sredstvo za jaeanje. Zimi se mogu koristiti i osuseni pupoljci. kala-azara. cede ieleni sok iz svezih kopriva iii im daju. Sirup: 1 kg soka prokuva se i procedi kroz flanelsko platno da bude bistar i pome~a sa 2 kg meda Hi se doda 1. rasac1ivati pomoCu rizoma (razgranate podzemne stabljike). Pije se IS medom po 3-4 ka~ike dnevno za lecenje bolesti navedenih pod I. Najbolje je 'koprivu rasaditi u jesen kad pocnu kise. kao predohrana. osu~iti u hladu i poskidati liUe pre no sto se potpuno osusi.eliksir zivota«.

a ima ga i podivljalog po zitntm poljima gde raste kao korov. stimulans i digestiv. obicna kopriva. Upotreba. listovi su krupni. sladunjavog ukusa. 10. na dugim dr~karna i vrlo izrezani. zegavica.n u p a ~ u zap c eI e. pasja kupina. Ostala narodna imena: koprva. jer sadrfi mnogo belancevine i masti. zove. 9.hiSierik. ostavi 8 sati. poklopi i posle 3 sara pije u toku dana umesto vode. 'peciva. Ulje dobijeno destilacijom iz nezrelih plodova neprijatnog je mirisa na stenice. doda po 20 g cveta surutice. ostavi 8 sati i pije u toku dana umesto vode. 8. ldpe i topolovih pupoIjaka. Nas selekciorrisani sitnozrni kor·i jandar ima oko 1% elarskog ulja. zeza. paklopi. peteljki od vi~anja i lista hajdutice pome~a se i prokuva 10 minuta u 1 litru vode. ostavi da prokljuca. KORIJANDAR Cor. neprJjatno z a u d araj una s ten ice (na grckom k 0 r is znaci stenical. ali malo slabije. Caj protiv proliva i slabosti: po 15 g osu~enog koprivinog lista. Etarsko ulj e u vecoj dozi je otrovno i deluje slicno moracevom. limonena. NajvBe korijandra trosi ·industrija J:jlkera. a zreli i osuseni plodovi su p r i j a t n 0 g i a rom a tic n 0 g m i r i s a i naljutog. a mnogo se tr~i i kao zamena za biber. sastavljene od sitnih cvetova. pa se i zbog toga preporucuje njegovo gajenje. pokJopi i posle 4 sata pije u toku dana. ocedi i iscedi i toj tecnosti doda se 200 g vinskog sirceta. vranilovke ·i majkine du~ice pome~a se i popari sa pola litra kljutale vode. stomahik.Ulazi u sastav Aqua carminativa i Spiritus aromaticus. U ulju ima jos i· pinena. Cvasti su bele. . geraniola i dr. dva merikarpa cvrsto spojena). Sastav. a narocito zeleni plodovi. Ostatak od destilacije ulja izvrsna je hrana za stoku. pitoma kopriva. Protiv npadanja kose: 100 g lista koprive kuva se 20 m inuta u pol a Iitra ki~nice (iii destilovane vode) . borneola. poklopi. s. Linalol se upotrebljava za pro- . Cela biljka.Sadrfi do 1% eta r s ·k 0 g u I j a. Proliv reumatizma: po 20 g lista koprive i breze kuva se 15 minuta u poJa Ii tra vode. Cveta pocetkom leta. a11t. perasto deljeni i duguljasti. Kamen 11 besici: po 10 g koprJve. .KORIJANDAR 407 7. Za medicinske svrhe korsti se sarno gajena bi1 ljika. visoka 50-80 cm. K 0 r i jan dar d a j e 0 d I i c . rastavica. akruglasii. Ovom sme~om trlja se glava (koren kose) svako vete. a gorn}i su sitniji. izaziva jednu vrstu pijanstva i dubok san. Korijandrovo ulje je glavni izvor iz koga se varn linalol. a da i ne govorimo 0 velikoj potrainji u zemlji i inostranstvu. Stablji· ka je gola i na vrhu razgranata. Ostavlja 5 do 7% pepela.JatkHa i piva. Plod je okruglast (sastavljen od dva simetricna ploda. kad se trljaju medu prstima. Korijandar je jednogodisnja zeljasta biljka.i andrum sativum L - Umbelhiferae Kod nas se gaji. 13 do 18% masnog ulja i 16 do 18'10 belancevine. U veterinskoj medicini sluzi kao karminativ. Donj. doda 25 g kamilice.

. filave. pravi listov. Gajenje.Korijandar se gaji u SSSR.iJandar je jedna od onih biljaka koja se gajila po narec:Ienju Ka'rla Velikog. Kod nas se gaji u Banatu i Ba~ koj. Kosi se u Ie to pre izlaska sunea. do 2 em duga~ki i oko 2 em ~irok. Gajenje I berba.Korijandar se spominje u Eberovim Papirusima (1550. SIMSIRIKA (Ruscus aculeatus L. jajaste i na vrhu ~e zavr~avaju tmom tako da izgledaju 'k ao Iistovi. opere. Plodove donosi od oktobra do maja. Holandiji. Istorija.408 LECBNIE BIUEM izvodnju linalil-acetata. KOSTRIKA. visoka 30-90 em. spolja zuekasto-siv i prstenasto nabora'll. dok ima rose. Berba. . ~v rste. Engleskoj. Na jedan heklar treba posejati 20 >kg korijandra. Egiptu. jer je 'kollijandar mnogo traten kao zamena za biber. Narodna Irnena: zivica. Sam Maroko izvozi oko 3. vrlo otporna zimzelena. Maroku.000.drobljenog rizoma prokuva 15 mhnuta u 100 g vode . ali bolje uspeva na kre~noj. oeec:Iena voda muekanjem daje obilnu penu (saponozidi).lporec:Iivanje mane sa zmom korijandra).omi s pupoljcima u lako zemlji~te u . Spominje se i u Bibliji (l\. Zreli plodovi su vrlo lepe. Su~enjem . . pre na~e en::). dva vazna aromati~na zaeina koje Evropa nije mogla tada dobijati iz lndije. kornikovee. ervene. pre potpunog sazrevanja da se ne bi omlalio. sitnoj. U Englesku je uveden posle pobedc Normanc:Iana. Jesenji usev je bujniji i daje vi~e prinosa. paprie. koriandol. korijandar gubi smrad na steniee i poene prijatno mirisati. I kor. Indiji i SAD.400 kg ploda. Grci i Rimljani ga upotrebljavaju 'kao zacin i lek. iseee i osuSi. ali ~esto strada od mrazeva. - Liliaeeae Trajna. korijander. droga. god. cimavica. ali ipak ne podnosi glinu~u i kiselu zemlju. Manje je osetljiv od anasona. Gaji se kao i kim i ostale ~titare. Gajenje korijandra uzelo je maha 'll Evropi i kod nas naro~ito u ova dva svetska rata. Seje se u martu iii aprilu na rastojanju 30 x 30 em. svetloj §umi U martu se sade ri:r. pljosnate. bodljikava biljka. korijandr.i se vide na njihovoj bazi kao vrlo sitne ljuspe. Raste po ~umama do 700 m nadmorske visine. ocisti od adventivnog korenja. a donekle i cimet. VEPRINA. ko. Osu~eni l1izom jc elankovit. korion. Na hektaru rodi oko 1. propustljivoj. papriea. riandula. ·Rasprostranjenost. Ulje slufi i 'kao zamena za lavandulino i bergamotovo ulje. 6-8 mm debeo. Italiji. Malti. Korijandar ne bira zemlju.Rizom (Rusci aculeati rhizoma) se vadi poeetkom jeseni.i ohladi. ~ije su grane naspramne. okrugle bobice sa 1-2 zuekasta semena.000 kg korijandra godBnje. toploj i dobroj zemlji i na suneanoj strani. Odavno se gaji u Rusij'i. Raste kao zbijen razgranat grmie tamnozelene boje. sjajne. upadljive. a i gaJili su gao Plinije hvali korijandar iz Egipta. ki~nee. Kad se 1 ka~ika sitno 7. Cveta od septembra do aprila neuglednim zelenkastim cvetieima. Nema~koj.i.

la.KRASTAVAC. KRASTAVICA. Mesani diureticni ca. I k otoro§ka. scepkovina. objasnjava diureticna svojstva kostrike i njenu upmrebu protiv uloga (gi'hta). ceprlika. i's cedi. U nedostatlm tog leka moze se kod kuce spraviti ovaj lek: po 50 g rizoma ad kostri. karotena. zelenika. Pulpa (samleven oljuSten krastavac) i sok se upotrebljavaju u narodnoj medidni za leeenje upala sluznice i koze. Kostrika se nemilosrdno sete za pravljenje pogrebnih venaca. osobito protiv ojeda. Prisustvo kalijum-rutrata. §pargle i celera se pome§a.MURKA Cucumis sativus L. ocedi. zbog tega je za§ticena u prirodi i mora se gaji1i i razmnozavati na prirodnim nalazi~ tima. eesanja. Uzima se 4--5 kasika dnevno posle jela. arginina. Upotreba. KRASTAVAC. 409 Za§t1ta. KRASTAVICA. fHosterol. Istovremeno se pije tink1ura (po 1 kasika 3 puta dnevno pre jela): po 50 g kos-trike. breberina. persuna. procedi kroz hartiju za filtrovanje i euva na hladnom mestu. - Cucurbi1aceae U krastavcu ima oko 96"10 vode i vrlo malo hranljivih materija. pasja kita. Saponozid. Protiv hemoroida u apoteQj se spravljaju supozitorije od kaokaovog masla u koje se primesa 0. kasljiear. lista hajdueice i cveta kamilice se pomesa.VUGOREK. a donekle i saponozida. veprinac. iscedi. leprin. jezevac. paklopi. usled svral:la. tmobor. . zimozelen. ocedi i pije 3-4 ka§ike dnevno pre jela. metlika. KOSTRlKA ostavi 2 sata. KUKUMAR . kroz gusto flanelsko platno procedi i pomesa sa 2 kg cvetnog (livadskog) meda. peska u beMci i za leeenje zutice: 100 g sitno zdrobljene droge kuva se pola sata u I litru vode. UGORAK. ves-prinjak. . »mleko od kritstavca« koje stavLjaju na lice kao masku za vlai:enje posne i obolele koze. tanin. kamHice i kantariona drzi se 8 dana u llitru najbolje komovice. Sastav. pirokatehol i neki drugi fenoli. pektina. KUMOR.ke. U kozmetici prave tzv. enzima i raznih soli. popari 1 litrom kljueale vode. . hajduCice.10 g ekstrakta od kostrike. holin. miSji tm.j: po 30 g sitno zdrobljenog riwma od kostrike i korena od moraca. smoetarsko ulje. razlije u manje boce i euva na hladnom mestu. 300 do 400 g stucanog semen a od krastavaca daje se ded protiv glista. Druga narodna imena: bobice. popari 1 litram kljueale vode. trigonelina. aderuna. veprika. vitamina C. isced'i i tom vodicom se zapira i oblaZe mekim flanelskim platnom natopljenim ovom vodicom. vampiraea. §eceri i kalijum-nitrat. divlji simsir. kostrika. KUKUMAR. posle 12 sati ocedi. lobodika. poklopi i posle 12 cas ova ocedi.

posle ot· krica Amerike. (divljd '~jdljan. Slicnog hemijskog sastava . liUa. KROMPIR Solanum tuberosum L - Solanaceae Krompir je svakidaSnja narodna hrana i valna industrijska sirovina. pelrovaca. ·k rompir je najvafnija hrana za Ijude i za domace zivotinje.410 LECBNJI! BIUBM KRASUUAK. turska Calma). hladnim i via· znim evropskim zemljama. Ono §to je za nas sva. oveja trava. bijeli lijer.KRAJCARICA. ciganske min au· §ice) i dr. BELA RADA. kren. Krompir je. bela liJija. TRATICNICA. lir. u narodnoj medidni su i druge vrste roda Lilium: Lilium bulbiferum L. ·kukuruzu. lilj. liljan. IZLatnoglav. poreklom iz zemalja oko istocnog dela Sredozemnog mora_ Kod nas se gaji kao omiljeno. beli zuJj. leluja. krstic. list i evet_ U svim organima ima sluzL U Hstu ima do 70 mg'l/. Ali to nije bilo odmah posle otkriea Amerike. opekotina. :claroglav. beli zambak. Cvet se drZi 3 dana u komovici i tim ispiraju posekotine i rane_ Cvet kuvan u ulju upotrebljavaju za lecenje krasta i upaJa nosa i uha.k ida§nji hleb. Vekovima su prosveceni i mipredni . jecmu. istog sastojka kao u p§eniei. krona). zanbak. petrov evet. Evropljane je stalno morila glad sve dok gajenje krompira nije uzeLo veee razmere. bela lilja. gde ne uspeva kukuruz. Lilium earniolieum Bernh. BELl UIUAN Lilium candidum L - L'iliaeeae Trajna zeljasta biljka. zlata!l1. petrov krst. BELl KRIN. rec1e oka. pirineu i drugim zitima. re~io problem gladi u Evropi. U severnim. NOVCIC. Druga narodna !mena: bela aleluja. DIKINO OKO Bellis perennis L - Compositae Cvece (Bellidis f[os) se bere sve dok biljka eveta. kao §to je deteHna re§ila pitanje gladi domacih zivotinja i stoearstvo podigla na zavidnu visinu. gorkrh materija i tanina_ Ulazi u sastav grudnih Cajeva_ KRIN. zilj. 'su§i se i cuva kao kamHica_ SadrZi etarskog ulja. (fucena trava. trava od fuei. limbar. a moze biti lek i otrov Krampir je postao na§a svakida§nja hrana. (boikalie. . promrzlina i ozleda. Hranljivost krompira pociva na velikoj kolicini skroba. vitamina C_ Sluzava lukevica se kuva u voni Hi mleku i U obliku ka§iee stavlja na upaljena mesta da smanji bol (cir. bijela bogga. zuti krin. dakle. pWloglavica. to je za stanovnike hladnih i vlafnih zemalja krompir. Lilium martagon L. veoma dekorativno eveee_ U narodnoj medicini se upotrebljavaju lukoviea. naboj i 51.) . vojniako bilje. visoka 80--120 em.i upotrebe.

govorio je prijatelj prijatelju kada se lose oseeao na nekoj igrand. To . kad dodu na bal.krompir jos dugo posle toga bio takva ret. jer su sve zelele da imaju isti ukras. ~ta da ti kaZem kako je bilo.KROMPIR 411 ljudi. Mnoge vlade slale su nauone ekspedicije da istrazuj II visoke Ande. i pocelo blagostanje. oplemenjivanje i stvaranje novih vrsta pomoeu mutacija ne prestaje ni danas kako u Evropi tako i u drugim delovima sveta sa umerenorn klirnorn. na primer. Nekad su u Francuskoj stalno harale glad i nemastina. Francuz Francuzu. na primer. nije to uvek tako bilo. 0 . radoznale kao i sve druge zene. prestali su glad i skorbut. Tako. U Fran· cuskoj se gajenje krompi'l'a brzo ·m irilo. vodiIi bor. Jedan njihov vladar doznao je da u susednoj drzavi nema gladi. U Evropu je donesen oka 1580. zivo se zaino teresovase kakav je to evet. kada je nekoliko ev· ropskih vI ada slalo svoje najbolje naueni. Tih eks. kad su nekom hteli da se narugaju i da se $ njim nasa Ie sto je bio . Na rastanku svaka od njih dobl po nekoIiko krompira s naredenjem da ga poseju i da naredne godine na isti dan. Tako i dan as. sa visokih ameriekih planina. I danas Franeuzi prieaju da je krom· pir·bal bio najotmeniji bal u Franeuskoj. reCi ce: »Vive la France et les . iii stranci ako hoee da im se malo narugaju. Znao je 13 varijeteta. u Franeuskoj se.700. PodsmevaIi se mi krompk·balu iii ne. onda su mu obieno dobacivaH da je bio na »krompir. nisu nista radHi i sl. Taka su ti najotmeniji balovi u svetu malo-pomalo dobili naziv »krompir·balovi«. Krompir je porekJom 1Z zapadnih delova Jufne Amerike.ko jede krompir. Sirenje je iSlo sporo i veoma teo sko. bal na koji su magli i6 sarno pozvani vladari i vlastela. prieaee yam mnogi duhoviti Francuzi. u dvoru u Parizu). To se vidi i po ogromnim povrsinama koje se nalaze pod krompirom i koje iz godine u godinu rastu.su mogH ratovati. bal na kraljevskom dvoru. sve one i njihove keeri budu zakieene evetom te skupoeene i retke biljke donesene iz daleldh zemalja. »Tja. bio proneo glas da . Posle toga njego vom sirenju u Evropi najvise je doprineo botaniear Kluzijus.' pa jos ·i pre ovoga rata. Nasi star. tek on je ueinio svoje. Kako je to bilo. godine. Pravi krompir·bal« . aH je . jer se tame seje mnogo krompira. odakle je krompir poreklom.spitivanje. pir. Sve prisutne zene vIas tel ina. dobiee gubu«.k e u Juznu Ameri'ku da ispitaju sve us love pod kojima krompir najbolje uspeva u svojoj postajbini.na ·kakvom balu na koone su se slwpljale siromasne devojke. On je eeo svoj zivot posvetio ispitivanju krompira. kost. ·balu«. Poole Spanije upmnala ga je En. pored ostalog. gde se gaji od najdavJ1ijih vremena. U XVII i XVIII veku krompir se poeeo siriti i po Srednjoj Evropi kao . rodoJjubi. gde je krompir glavna narodna hrana. S gladnom vojskom kraljevi n. Najupomiju borbu za upotrebu i za gajenje krompira u Francuskoj vodio je pariski vojni apotekar Parmantje u drugoj polovini XVIII veka. »gde dosad nije stupila noga Evropljana«. kad neko hoee da s e nasali. gladni seljaci su se stalno bllnili. gleska oko 1585. Evropljani su zatekli gajeni krom. novost i skupoeenost da je slufen sarno za kraljevskim tl'pezama (1616. Dolaskom u eile. I iz toga se vidi da vaznost krompira do danasnjeg dana ne prestaje. Medutim..u d" ubede i tadasnje vlasti i narod u veliku hranljivu vrednost i n eotrovnost krompira.kulturna biljka.l etnjem go· diSnjem dvorskom balu vladar je zakitio svoju zenu cvetom od krompira. godine. a danas ih je poznato preko 1.p edicija bilo je ne sarno u XIX veku vee i pred sam II svetski rat.

asparagina. Najvise vilamina se oeuva 'll krompiru koji se bari neoljuSten. 1 dana s tame nema nij ednog obroka u kojem ne bi bilo oj malo krompira. Hemijs ki sasrav krompira je vrlo sloZen. . • Evropska tapiokae. vinske i cilibarne kiseline i raznih enzima. Koristio je one sto je bilo oko njega i njegovog doma. lIsled jednostrane ishrane konzervama. ali ipak dovoljnim za normalnu ishranu i svakodnevnu potrebu naseg organizma.4% secera. . istina u malim kOlicinama. fizickoj zastiti pektina i skroba. Razni na· rodi u Jugosla viji upo trebljavaju krompir za lecenje razlicitih bolesti. Tako se krompir pokazao kao vrlo jevtino. dete zaspi. Covel< blizak prirodi. iako je vrlo ukusna kao hrana. Ono sto mi ucimo kao istoriju medicine i farmacije. 1% mineralnih soli. U mineralnim solima preovladuje kalijum. Cim se u nekoj jediniei pojavi skorbut. Bol limine.reci ce vam svaka starija zena. Azotne materije se sastoje od peptona i raznih aminokiselina: turozina. U osu~enom krompiru nema vitamina C. On je i pre v e n t i v n 0 sredstvo. jer se krompir jede u velikirn kolieinama i skoro svakodnevllo. To mi i danas raelimo ako se neko opece ukazujuci mu prvu pomoce . a ~esto i p r v a porn 0 C.412 LECBNIB BIUBM pommes de terre [rit es«.. i skorbuta je za nekoliko nedelja nestalo. 0. Verovatno zbog prisustva soli kalijuma. To je narodna medicina 0 kojoj se kod nas malo zna. glutamina. 2% azotnih jedinjenja. pa se preporucuje protiv hronicnog hiperaeiditela. Kao i sve ostale vitaminske sirovine. i to ti je najboljJ seljacki lek koji 5am primi. arginina i lizina. leucina. -Smanjuje secer u mokraci i kolicinu mokrace. ne stvori se mehur ni rana.iabu~ne.la od moje babe kad 5am bila dete. pasuljem. svakorn pristupacno i prijatno hranljivo s redslvo za suzbijanjc skorbuta. odmah su lekari i staresine pristupali kuvanju krompira. to je medic ina vlastele i drugih povlascenih klasa. smanjenju lucenja zeludaenog soka pod uticajem solanina. 10' 0 celuloze. Plebs se lecio kako je znao i umeo. vitamina C i B. koja se pravi od krompira kao zamena za egzoti~nu ili pravu tapioku. . Kuvanjem se jedan dec vitamina C uniSti.5% pek~ina. do 0. U krompiru su nadene i male koli~ine acetilhoHna. krornpir deluje kao »alkalna kura« pri suzbijanju prevelike kiselosti u ceJijama covekovog organizma. Objasnjenje ovog blagotvornog dejstva na:lazi se u delovanju soli ka lijuma (tampon svojstva). »Kad se neko dete ili neki drugi uku· canin opece iii oSLtri. K rom p i r m 0 Z e bit i i i e k. 2. bel s kolovanih lekara i apotekara dovijao se kako je mao i umeo. U njemu ima u proseku: 75"0 vode. Presan sok od nastruganog krompira (200-300 g dnevno u nekoliko doza popiti) suzbija preveliku kiselost u zelucu. NajviSe vitamina C i B ima u ljuskama krompira. i kronlI'ir susenjem gubi vitamin C pod uticajem kiseonika iz vazduha. pa donekle i dejstvu vitamina C. mi ga oblazemo kaSicom napra'Vljenom od nastruganog krompira. limunove. gubljenja kisele reakcije i drugih okolnosti koje negativno uti~u na askorbinsku kiselinu prilikom susenja .15 0' 0 masnog ulja. U njemu je naden ovaj vitamin. ger~lom. histidina. Krompir je sirolinjski lek koji dobro dode u nufdi i nevolji. To je i bio povod da se posle I svetskog rata u krompiru potraii vitamin C. To se naro~ito jasno uvidelo u poslednja dva rata u na~oj vojsei i u vojskama drugih zemalja. ~to zna~i -Da zivi Francuska i pdeni krompiri«. 17-23"10 skroba. takode nema vi tao mina C. makaronama i drugom suvom hranom.

proizvodi se svake godine sve vge u velikim fabrikama u Evropi i izvan nj e. skrob pada na dno. jer je to najjevtinija sirovina za tu industriju. kristalnog §ecera. paradajz (Solam/m /ycopers icLll n) i druge Solanaceae.n i sm e§u §ecera. Krompirov skrob. u krompiru ima vrlo malo proteina (2'10) i skrobna zrnea plivaj u slobodno po celiji. iii kako se cesto neispravno naziva . koje omogucava da se tablete u zelueu brzo raspadnu. Kad se krompir d rfi na 's uneu. gde se gaj i najvise krompira. dij etetskih hranljivih preparata. naprotiv. upale pit/ca. glikoze. kolicina solanina brzo raste zajedno sa pojavom hlorotila. Solanin j e jedan gli koa lka loid koji irna i izvesne slabe hemolHieke 050bine saponina . Industrija alkohola. oboljenja tako cestih II Vojvodini zbog vlaznih stanova. so /anein. najvge se razvila u umerenom po jasu. Krompir je vrlo vazna sirovina za ekstrakciju s k r o b a . bronhitisa. Hidrolizom pod uticajem kiselina i fermenata daje alkaloid . potro§i se najvge skroba. Krompirov skrob irna raznovl'Snu primenu. koji hidrolizom takode daje solanidi. Deci. osu§i i samelje_ Vadenje skroba iz' krompira je mnogo lak§e nego iz eerealija. nj krompirovo stablo ITi Ii§ce domace zivotinje ne jedu. i uop§te u tekstilnoj indus lri ji. pomocnica ili kerece groZde (Solanullt nigrum).uku. U apotekama i fa rmaeeulskoj indllstriji dodaje se lekovitim tabletama kao sredstvo za bubrenje. Danas se zna da ne sarno u krompirovim nadzemnim zelenim delovima ima olrova solanina vee da ga ima i u zelenim delovima mnogih drugih biljaka iz isle porod iee (Solanaceae) i da ih zbog te otrovnosti domaee zivot inj e ne jedu: razvodnik (Solanum dulcamara). bolova £I donjem delu Irbuha. kao isolanin. U ljusci i u celijama spoljnog tkiva krompira ima vrlo malo so I ani n a (aka 2-10 mg u 100 g krompira). K rom p i r m 07. koja manje iii vge cvrsto dni slepljena zrnea skroba. e bit i i 0 t r 0 v. Rede. Kuvan 5 glieerolom daje gliceril1sku masl za mazanje ispueanih r. samelje iii simo isecka i ta ka§a ispira na si tima velikom kolicinom vode. re(!e i odraslima. .KROMPIR 413 U mnogim selima euo sam jo§ i avo: kad nekog boli zub. dok. Tvrde da bol ubrzo pro(!e i covek posle dllgOg nespavanja moze mirno da zaspi i da se odmori. sakupi se na §to nizoj temperaturi. koja je uzela nevidene razmere u mnogim zemljama. krompirovo bra§no«. uvuce se m alo parte presnog krompira u §upalj wb . jer zita imaju mnogo vi§e I belaneevin e (oko 8'10). ali u vrlo malim kolieinama. akulnog zapa lj enja zglobova. Mnogo vi§e skroba se upotrebi za stirkanje ruhlj a. SHeno postupaju i kad nekog boli uvo. U razvodn i'ku i u klicama krompira naden je jo§ jedan sliean glikoalkaloid. Ljudi su odavno pri metili da je pozeleneo krompir §kodlj iv i da krompirove klice slOka ne jede. Solanina ima i u mladom krompiru. CUO sam da presnu illi kljllcalorn vodom popan-enu krompirovu kaJu stavljaju kao obloge na bolna mesta na telu . Kao tezi od vode. s tavljaju obloge oko grudi u sillcaju velikog nazeba. ISlO tako. svega na nekoliko mesta u vojvo(!a nskim selima. reumatizma i slicnih bolesti od nazeba i vlage. Poznato je da su krompiri koji su na njivi u kucici (odiaku) bili razgoliceni i izlozeni suneu manj e ili vi§e zelene boje. K rompir se dobro opere i ocisti. Ijoskavae (Physalis alkekengi). za proiZ\'odnju dekstrina. aikohola. Za apreti:ramje platna.

k akvu svrhu. Uop§te. Eto ne§to ma