www.glassrpske.

com

Srijeda
30. septembar 2009.

Broj 12.021 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Oja~ati saradwu u borbi protiv kriminala na Balkanu
strana 3.

BIZNIS

IRB RS plasirala 300 miliona maraka kredita
strana 15.

SPORT

Srpske vlasti “objavile rat” mafiji na tribinama
strana 52.
FOTO: S. PUHALO

Bruno Vekari}

ODBORNICI podr`ali kompenzaciju

Dokaz da pravosu|em u BiH upravqa politika
strana 4.

Beograd

Zgrada koju je nelegalno izgradila firma "DTD kompani"

Umro pretu~eni Francuz Bris Taton
strana 21.

Op{tina Doboj poma`e svom du`niku, preduze}u “DTD kompani“

“Tr`nica“ Bawa Luka

Kupuju sedam gara`a, a prodaju vozni park
Iako je odlu~eno da op{tina Doboj proda cijeli vozni park, ona }e kupiti, izme|u ostalog, i sedam gara`a kako bi kompenzovala dug ovda{we “DTD kompani“, koja joj duguje 928 hiqada maraka To {to neko gradi zgrade bez potrebne dokumentacije samo pokazuje kako se posluje na podru~ju op{tine Doboj, kako radi skup{tinska ve}ina i lokalna administracija. Ima li logike da op{tina proda cijeli vozni park pa uzima sedam gara`a, istakao nezavisni odbornik Sini{a Mari} Firmi treba progledati kroz prste zbog bespravne gradwe i omogu}iti joj da radi. Bawa Luka ima veliki broj takvih objekata. To je na{ mentalni sklop, na{e podnebqe, na{a situacija, rekao odbornik SDS-a Sreto \urkovi} strana 9.

Grbi}u i daqe ne daju da se vrati na posao
strana 7.

Tekst sa bosnjaci.net u kojem se poziva na rat raspirio mr`wu radikalnih Bo{waka

Stra{na i zabriwavaju}a poruka upu}ena Srbima
Sve dok Bo{waci ne priznaju i `rtve drugih naroda stvari se ne}e promijeniti naboqe u BiH, kazao Jovi}

strana 5.

2 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Dimitris Kurkulas

Hitno }emo rije{iti problem zlostavqanih medvjeda u Federaciji BiH. Damir Qubi}, ministar poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva FBiH

BiH preostaje problem biometrijskih paso{a
BRISEL - [ef delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas izjavio je ju~e Srni da je BiH ispunila oko 90 odsto zahtjeva koji vode ka liberalizaciji viznog re`ima, ali da preostaje problem biometrijskih paso{a, ~ije {tampawe kasni trideset dana zbog tehni~kih problema u wema~koj {tampariji. - Redovno {tampawe i izdavawe paso{a po~iwe 15. oktobra. Ali, potrebno je nekoliko mjeseci, dva ili tri, da eksperti vide kako to funkcioni{e na terenu. Potrebno je izdati odre|enu koli~inu paso{a da bi se dobila ekspertska procjena - rekao je Kurkulas. On je dodao da je BiH sada na sli~nom nivou na kojem su u junu bile Srbija i Crna Gora, kad ih je Evropska komisija preporu~ila Savjetu za liberalizaciju viznog re`ima.

Albanija (maj 2009)

Bosna i Hercegovina (maj 2009)

Bosna i Hercegovina (septembar 2009)

Makedonija (maj 2009)

Crna Gora (maj 2009)

Srbija (maj 2009)

Za{ti}enost dokumenata

Ilegalno useqavawe i readmisija

Javni red i bezbjednost

Spoqni odnosi i osnovna prava

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Do 15. oktobra isporuka novih putnih isprava
SA RA JE VO - Wema ~ka {tamparija “Bundesdrikerai“ obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova BiH da bi prvu isporuku biometrijskih paso{a najranije mogla da dostavi 9. oktobra, potvrdila je ju~e Srni portparol ovog ministarstva Zorica Ruq. Prema wenim rije~ima, iz ove wema~ke {tamparije naveli su da }e 25.000 biometrijskih paso{a biti isporu~eno najkasnije do 15. oktobra. Pred sta vni ci wema ~ke {tam pa ri je “Bun des dri ke rai“ ranije su obe}ali da }e prvu tran{u od 5.000 biometrijskih paso{a isporu~iti do 25. septembra, {to se nije desilo. Prema planu isporuke, ove godine BiH }e biti dostavqeno 300.000 paso{kih kwi`ica.

Prosjek Istra`ivawe centra “Populari“ prema kojem je BiH napravila veliki napredak

Izvje{taj ESI o ispuwenu uslova za liberalizaciju viznog re`ima

Stanislav ^a|o

BiH dobila maksimalnu ocjenu iz bloka 1 (bezbjednost dokumenata), bloka 2 (ilegalna migracija i readmisija) i bloka 4 (spoqni odnosi i temeqna prava). Ne{to lo{ija ocjena za blok 3 (javni red i bezbjednost)
PI[E: MILENKO KINDL milenko@glassrpske.com

BiH napravila veliki iskorak
ocjenu iz bloka 1 (bezbjednost dokumenata), bloka 2 (ilegalna migracija i readmisija) i bloka 4 (spoqni odnosi i temeqna prava). Ne{to lo{ija ocjena je za blok 3 (javni red i bezbjednost). Uku pna ocje na za BiH (pri ~emu je po ovom sistemu ocjewivawa maksimalna ocjena 1 iznosi 1,25. Jo{ od 2003. godine EU obe}ala je po~etak razgovora sa vladama zemaqa zapadnog Balkana o reformama koje su neophodne za ukidawe viznog re `i ma i uvr{}i vawe na {engensku listu. ESI podsje}a da je vizni re`im nametnut ovom regionu u devedesetim godinama, dok je rat bjesnio prostorima biv{e Jugoslavije, a Albanija bila u haosu.

MUP RS spreman za biometrijske paso{e
BAWA LUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske u potpunosti je spremno da ve} danas po~ne sa izdavawem biometrijskih paso{a, izjavio je ju~e u Bawoj Luci ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o. On je precizirao da je MUP RS i organizaciono i na svaki drugi na~in spreman za ovaj posao, a da za ostalo odgovore treba tra`iti od Agencije za identifikaciona dokumenta. - Sva ostala pitawa treba uputiti Agenciji za identifikaciona dokumenta, jer u su{tini oni vode taj posao - rekao je ^a|o.

BRISEL - BiH je od maja do septembra napravila veliki iskorak na ispuwavawu uslova iz Mape puta za liberalizaciju viznog re`ima sa zemqama Evropske unije, pokazuju rezultati istra`ivawa koje je proveo centar “Populari“ u sklopu velikog projekta Evropske inicijative za stabilnost (ESI). Prema ovim rezultatima, BiH je do bi la ma ksi mal nu

UKUPNA ocjena BiH iznosi 1,25
- Trebalo je pet dugih godina za po~etak obe}anih razgovora. U me|uvremenu, Makedonija je i slu`beno postala kandidat za Evropsku uniju, dok je neprestano nagla{avan status “potencijalne kandidature“ Albanije, BiH, Crne Gore i Srbije. Ipak, gra|ani ovih dr`ava i daqe su mogli putovati u EU samo ako su posjedovali vizu - navodi ESI. Is ti ~u da po dno {ewe zahtjeva za dobijawe {engenske vize zahtijeva puno vreme-

JAVAN PROCES
Projekat zahtijeva da taj proces bude transparentan. Gra|ani Albanije, BiH, Makedonije, Crne Gore i Srbije moraju znati {ta se tra`i od wihovih vlada, kako bi upravo wih smatrali odgovornim za napredak ili wegov izostanak. Evropska javnost zaslu`uje da zna koliko su odmakle reforme koje su preduzele zemqe s ciqem stvarawa bezbjednosnih uslova za cijelu EU, spre~avawa ilegalnih useqavawa, organizovanog kriminala i terorizma. Sam proces postaje vjerodostojniji i otporniji na manipulaciju ukoliko je javan.

na, novca i stresa. - Oni ko ji `i ve u ovom regionu, odbijawe bezviznog re`ima smatraju da je to usmje re no pro tiv wih sa mih, i nisu u stawu da taj stav usklade sa ponudom evropske budu}nosti - navodi ESI. Pod sje }a da je EU 2008. godine utvrdila listu zahtjeva koje je neophodno ispuniti, i ustanovila konkretne “mape puta“ za svaku zemqu, a nagrada za ispuwewe tih zahtjeva je mogu}nost putovawa bez viza. Ciq ESI projekta “Bijela {engenska lista“ je doprinos ukidawu viznih ograni~ewa za zapadni Balkan. @elimo da utvrdimo da je ovaj proces pod rukovodstvom EU za sno van na za slu ga ma: strog, ali pravedan. To je kqu~na poruka deklaracije savjeto da vnog odbo ra Pro je kta, kojim predsjedava biv{i italijanski premijer \ulijano Amato.

Milorad @ivkovi} o popisu stanovni{tva 2011. godine
Stanislav ^a|o na pres konferenciji FOTO: M. RADULOVI]

www.glassrpske.com
Veoma sam zadovoqna {to je Ilija Juri{i} osu|en na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 1992. godine. Iako to nije dovoqno velika kazna za zlo~ine koje je on naredio. Email: dragana_69@yahoo.com Ovo je grozno! Ne mogu da vjerujem da neko i poslije 15 godina pri~a o ratu i poziva na rat. Tekst koji je objavqen na sajtu bosnjaci.net, je stvarno zabriwavaju}i. Mislim da bi ih trebalo sve kazniti!!! Email: slavisabn@gmail.com

Popis me|unarodna obaveza BiH
BAWA LUKA - Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Par la men ta BiH Mi lo rad @ivkovi} rekao je da je popis stanovni{tva 2011. godine me|unarodna obaveza BiH i nasu{na potreba sa ekonomsko-socijalnog stanovi{ta, pos tavqaju }i pi tawe ka ko BiH misli u EU ako ne zna koliko ima stanovnika. @ivkovi} je rekao da oni koji osporavaju popis stanovni{tva tvrdwama da }e on verifikovati etni~ko ~i{}ewe `ele, u stvari da prikriju da se ono desilo u Federaciji BiH.

USTAVNO pravo izja{wavawe o naciji, vjeri i jeziku
- Oni koji tvrde da se u RS desilo etni~ko ~i{}ewe, `ele da prikriju da je ono bilo u FBiH. O tome najboqe govore i podaci koju ka`u da se u RS od oko 560.000 izbjeglica vratilo oko 200.000, dok se

sa druge strane u FBiH od oko 500.000 iz bje glih Srba vratilo samo wih 80.000 - rekao je @ivkovi} gostuju}i na RTRS-u. On je naglasio da je ustavno pravo svakog ~ovjeka da se izjasni o svojoj naciji, vjeri i jeziku i da to niko ne mo`e da ospori, ali isto tako ni da nametne. @ivkovi} je podsjetio da je u BiH kontinuitet takvog izja{wavawa od 1856. godine. Di re ktor Do ku men ta ci -

ono-istra`iva~kog centra iz Sarajeva Mirsad Toka~a rekao je da popisa stanovni{tva u BiH mora biti, slo`iv{i se da svako treba da ima pravo da se izjasni o svojoj naciji, vjeri i jeziku. Demograf Stevo Pa{ali} rekao je da, prema sada{wim podacima, od 223 zemqe u svijetu samo Somalija i Liban ne }e oba vi ti po pis sta no vni{tva i da ne bi bilo dobro da im se pri dru `i i BiH.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 3

Javno saslu{awe predstavnika IRB RS i Glavne slu`be za reviziju
BAWA LUKA - Najkasnije do 9. oktobra bi}e odr`ano javno saslu{awe predstavnika Investiciono-razvojne banke i Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS zbog negativnog revizorskog izvje{taja o radu IRB-a za pro{lu godinu, zakqu~io je ju~e Odbor za reviziju Narodne skup{tine RS. Predsjednik Odbora Dragan Mikerevi} rekao je ju~e Srni da bi saslu{awe trebalo da bude odr`ano 7. oktobra ili najdaqe 9. oktobra, u slu~aju da parlament ima neki drugi raspored. Prema wegovim rije~ima, Odbor }e potom donijeti odgovaraju}e stavove i zakqu~ke.

Ministri pravde i policije zemaqa regiona potpisali zajedni~ku izjavu

Vijesti
Karme ^akon

Pozvali na ja~awe saradwe u borbi protiv kriminala
U~esnici zakqu~ili da je potrebno preduzeti daqe korake u zapqeni imovine koja je ste~ena kriminalnim aktivnostima, ukqu~uju}i finansijska sredstva kriminalnih organizacija

[panija za odlazak EUFOR-a
GETEBORG - [panija je na zasjedawu ministara odbrane EU u Geteborgu zatra`ila da se {to prije utvrdi rok za postepeno povla~ewe EUFOR-a iz BiH, javqa RFE. [panska minis tar ka od bra ne Kar me ^akon rekla je da evropske tru pe, u ko ji ma [pa ni ja ima svoje vojnike od 1992. u Bosni ubudu}e vi{e ne treba da djeluju kao snage koje sprovode zadatke na terenu.

Savjet ministara

Strategija za spre~avawe prawa novca
SARAJEVO - Savjet ministara BiH danas bi na sjednici u Sarajevu trebalo da razmatra Prijedlog strategije i akcionog plana za spre ~a vawe prawa novca i finansirawe teroristi~kih aktivnosti u BiH. Na dana{woj sjednici ministri bi trebalo da daju saglasnost i na Prijedlog sporazuma o saradwi o razmjeni podataka iz poli cij skih i tu `i la ~kih evidencija. M. F.

U~esnici ministarske konferencije u Beogradu

FOTO: TANJUG

BEO GRAD - Mi nis tri policije i pravde iz regiona pozvali na ja~awe regional ne sa radwe u bor bi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu i una pre |ewe sa radwe nacionalnih pravosu|a. Na kraju konferencije u Beogradu pod nazivom “Suo~avawe sa izazovima organizovanog kriminala i te{kim krivi~nim delima na podru~ju Zapadnog Balkana“ usvojili su zajedni~ku izjavu u kojoj su pozvali zemqe da boqe is-

koriste postoje}e mehanizme za suzbijawe organizovanog kriminala. U~esnici konferencije o borbi protiv organizovanog kri mi na la, ko ja je ju ~e za vr{ena, pozvali su i na poboq{awe sa radwe kroz razmjenu mi{qewa, iskustava iz prakse i informacija o organizovanom kriminalu u jugoisto~noj Evropi. U izja vi, ko ju pre no se agen ci je, na vo di se da je po tre bno una pri je di ti i me |u so bnu pra vnu po mo} i

@AK BARO
Potpredsjednik Evropske komisije @ak Baro izjavio da organizovani kriminal ima posebnu te`inu u regionu Balkana i da bi mogao da ugrozi wegovu stabilnost i integraciju u EU. Baro je ocijenio da se u regionu ula`u napori u borbi protiv organizovanog kriminala navode}i usvajawe odgovaraju}ih zakona, reformu snaga reda i razvijawe regionalne saradwe.

pravosudnu saradwu potpisivawem, ra ti fi ko vawem i primjenom Konvencije Savjeta Evrope o me|usobnoj pomo}i u kriminalnim pitawima i prate}ih protokola, kao i zakqu~i vawem ne op ho dnih bilateralnih sporazuma me|u susjedima. Na re gi onal nom pla nu ministri su, tako|e, zatra`i li da se iden ti fi ku ju sve ve ze sa kri mi nal nim akti vnos ti ma i pre du zmu koraci protiv wih. U~esnici konferencije su po zva li i da se po dr`e aktivnije, zajedni~ke istrage s ciqem suzbijawa mre`a organizovanog kriminala i da se sprije~i ilegalna imigracija. Ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i} rekao je na zatvarawu konferencije da je saradwa policije i pravosu|a u regionu na vi{em nivou nego {to je ukupna saradwa dr`ava.

U~esnici konferencije su se dogovorili da i na nacionalnom nivou budu preduzete odre|ene mjere kako bi se poja~ali napori u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih te{kih krivi~nih djela koja, kako su naglasili, pred stavqaju pre pre ku iz gradwi stabilne demokratije, odgovornih institucija, vladavini prava i ekonomskom ra zvo ju na Za pa dnom Balkanu.

DOGOVORENO da se aktivnije podr`e zajedni~ke istrage
U~esnici su zakqu~ili da je po tre bno pre du ze ti daqe korake u zapqeni imovine koja je ste~ena kriminal nim akti vnos ti ma, uk qu~u ju }i fi nan sij ska sredstva kriminalnih organizacija.

- Pripadnici policije i nadle`nih pravosudnih vlasti moraju da budu dobro obu~eni u pitawima organizovanog kriminala i upoznati sa negativnim posqedicama takvih aktivnosti po dru{tvo - navodi se u zajedni~koj izjavi sa ministarske konferencije o borbi protiv organizovanog kriminala u regionu. Na konferenciji, ~ijem su otva rawu u po ne djeqak prisustvovali i predsjednik Srbije Boris Tadi} i potpredsjednik Evropske komisije @ak Baro, u~estvovali su mi nis tri prav de i unu tra{wih poslova iz regiona, kao i pred sta vni ci vi {e evropskih zemaqa i organizacija, ukqu~uju}i Europol, Savjet Evrope i OEBS. Iz BiH na konferenciji su u~es tvo va li mi nis tar pravde Bari{a ^olak i glavni tu`ilac Milorad Bara{in.

Nikola [piri}

Izabrati predstavnika NVO sektora
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} rekao je ju~e da predstavnici nevladinih organizacija treba da obezbijede legitimnog predstavnika koji bi imao mandat da govori u ime cjelokupnog nevladinog sektora u BiH, javila je Srna.

Incko o Mostaru

Upotrijebi}e “bonska ovla{}ewa“
MOSTAR - Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je da }e iskoris ti ti svo ja “bon ska ovla{}ewa“ ako Mostar do 5. oktobra ne dobije gradona~elnika, javila je Srna. Incko je poslije sastanka sa strankama koje u~estvuju u Gradskom vije}u Mostara potvrdio da postoji i mogu}nost tehni~ke intervencije na mostarskom statutu koje pretpostavqaju i tajno glasawe, ali i takozvanu pros tu ve }i nu u tre }em krugu izbornog procesa.

Mladi} Jovan [trbac ubijen u Drvaru
DRVAR - Jovan [trbac (23) iz Drvara ubijen je ju~e oko 13.30 ~asova u Titovoj ulici u Drvaru, is pred ho te la “Drvar“, pot vrdio je za “Glas Srpske“ portparol MUP-a Livno Ivica Vrdoqak. Vrdoqak je kazao da je na [trpca iz vatrenog oru`ja pucala za sada nepoznata osoba. - Te {ko raweni mla di} je po sli je uka za ne qekarske pomo}i u Domu zdravqa Drvar upu}en u bolnicu u Livnu. Na putu do bolnice je preminuo - istakao je Vrdoqak. Policija sumwa da je na [trpca pucao Miodrag [., sa kojim je i ranije imao sukobe oko imovinsko-pravnih odnosa. G. O.

CIK BiH: U toku provjera \ekanovi}: Stav u skladu Sadika Ahmetovi}a sa zakqu~cima Vlade RS
SARAJEVO - CIK BiH jo{ ni je ut vrdio da li je, pre ma tvrdwama u do ku men to va noj prijavi grupe gra|ana, kandidat za ministra bezbjednosti BiH Sadik Ahmetovi} u sukobu in te re sa, re kla je “Gla su Srpske“ portparol CIK-a Maksida Bajramovi} dodaju}i da je provjera navoda iz prijave u toku. - Trenutno nemamo ni{ta o tome. Danas bi trebalo da dobijemo dnevni red za idu}u sjednicu, pa bismo mo `da ta da mo gli da zna mo i da li je zavr{ena provjera - ka`e Bajramovi}eva. G. M. BIJEQINA - ^lan Upravnog odbora “Elektroprenosa BiH” Milorad \ekanovi} izjavio je Srni da mu nije poznato da li }e danas biti odr`ana sjednica Upravnog odbora, ali da }e se u svakom slu~aju pona{ati u skladu sa zakqu~cima Vlade RS. - Sve dok postoje zakqu~ci Vlade RS, koja je, u stvari, akcionar i koja nas je uputila u Upravni odbor, mi ne mo`emo da se pona{amo druga~ije nego onako kakve su vladine preporuke - rekao je \ekanovi}, prenose agencije. \ekanovi} je napomenuo da su u UO “Elektroprenosa BiH” tri ~lana iz RS, ~etiri iz Federacije BiH i jedan nezavisni koji je stranac, dok Br~ko distrikt nema svog predstavnika.

4 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Sandra MILETI]

Poziv na rat
Male }elije Patriotske lige BiH ve} rade na mobilizaciji bar duha potencijalnih boraca za novu bitku za Bosnu, pi{e u tekstu pod nazivom “Bosanski dobrovoqci Armije RBiH iz Holandije su spremni!” objavqenom na internet sajtu bo{wa~ke dijaspore bosnjaci.net. Taj se tekst (koji je, blago re~eno, zaprepastio mnoge) ne mo`e protuma~iti druga~ije nego kao otvoreni poziv na rat i ubijawe naroda koji vijekovima `ivi u BiH, ali ko ji ni je U tekstu bo{wa~ki. objavqenom na A taj bi poziv, prepun sajtu bo{wa~ke mr`we, tre ba lo da za dijaspore brine svakoga zdrave pabosnjaci.net. me ti. Ne sa mo Srbe u otvoreno se Re pu bli ci Srpskoj ne go poziva na rat sve stanovnike BiH. i ubijawe Srba, Poru~uje se u tekstu i da je Republika Srpska ali nikome ne Republika Mrska, a ispod pada na pamet tek sta os tavqeni su da reaguje. brojni komentari u kojiNije ovaj tekst ma se otvoreno poziva na ni najmawe rat i ka`wavawe Srba bezopasan uz najpogrdnije nazive. Nije ovaj tekst ni najmawe bezazlen i bezopasan jer ekstremisti daqe poru~uju “velikosrbima i svim drugim ru{iteqima BiH, koji misle da su namirisali bosansku le{inu posqedwih sedmica, koliko god zvu~alo kao frazetina, da ih se vi{e ne bojimo i da smo spremni za novi rat“. Potom autor prepri~ava razgovor sa jednim Bo{wakom u Holandiji koji mu ka`e da “jezgro budu}ih dobrovoqaca ve} postoji i da se ne boji da }e broj biti mali“. - Jedan drugi, ve} je kupio kompletnu maskirnu uniformu i spreman je za redove Armije RBiH. Kupio sam je u butiku, jer vidim da nema druge nego rije{iti s ~etnicima - pi{e daqe. Drugim rije~ima, Bo{waci iz Holandije ve} su spremni za novi rat u BiH i da zgaze sve {to je srpsko. ^ekaju, izgleda, samo ne~iji signal da bi svoje prijetwe sproveli u djelo. Ono {to je pros to ne vje ro va tno, i {to po red otvorenih prijetwi ratom najvi{e treba da zabrine, jeste ~iwenica da niko nije reagovao na te prijetwe koje su upu}ene putem internet stranice koja je svakome dostupna. Niko ih ~ak izgleda i ne uzima za ozbiqno iako se radi o prijetwama narodu jedne dr`ave. Pitawe je da li bi tako bilo da je u pitawu bilo koja druga zemqa u svijetu. Da li bi svi bili nezainteresovani da se otvoreno prijeti ratom u SAD? Ili u Wema~koj? Ili u Britaniji? Sigurno je da ne bi i da bi svi oni koji prijete bili odgovaraju}e ka`weni. Tako bi trebalo da bude i u ovom slu~aju koji je {kolski primjer govora mr`we. Ili bi Srbi u BiH trebalo da strahuju od novog rata?

Bruno Vekari}

Bruno Vekari} o demonstracijama poslije presude Iliji Juri{i}u

Dokaz da pravosu|em u BiH upravqa politika
U pravosu|e BiH umije{ana je politika po{to je o~igledno da nijedna prijava koju RS podnosi Tu`ila{tvu BiH nije aktivirana. Politika je uticala i da izme|u BiH i Srbije do sada ne bude potpisan sporazum o ustupawu dokaza, rekao Vekari}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BEO GRAD, BAWA LU KA - Demonstracije u BiH zbog presude kojom je pred Vi je }em za ra tne zlo ~i ne Srbije Ilija Juri{i} osu|en na 12 godina zatvora za ratni zlo~in su odraz politi~kog stava i dokaz da je sve vrijeme u posao pravosu|a u BiH umije{ana politika. Izja vio je to za “Glas Srpske“ por tpa rol Tu `i la{ tva za ra tne zlo ~i ne Srbije Bruno Vekari}. - To je o~igledno jer nijedna prijava koju Republika Srpska podnosi Tu`ila{tvu BiH ni je akti vi ra na. Politika je uticala i da do sada ne bude potpisan spora zum o us tu pawu do ka za. Wega je Srbi ja po tpi sa la

sa Hrvatskom, on precizira i ka`wavawe i izdr`avawe kazne dr`avqana obje dr`ave u drugoj dr`avi, i funkcioni{e dobro. BiH nije htjela da potpi{e taj sporazum - ka`e Vekari}.

BiH ODBILA da potpi{e sporazum o ustupawu dokaza
U Tuzli je ju~e odr`an protest zbog presude Iliji Juri{i}u. Okupqeni gra|ani, kako navode, `ele vlastima u Beogradu da poru~e da ta pre su da pred stavqa “po li ti ~ku igru s ciqem relativizovawa zlo~ina“. Mi nis tar prav de BiH Bari{a ^olak zalo`io se ju ~e u Beo gra du za iz mje nu bilateralnih sporazuma kako bi se sprije~ilo da po~ini oci kri vi ~nih dje la, a

posebno ratnih zlo~ina, izbjegnu kaznu. ^olak je rekao da po me|unarodnim konvencijama i sa da pos to ji mo gu }nost da Juri{i} slu`i kaznu u BiH, ali da bi bilo boqe da se svi takvi slu~ajevi rije{e bilateralnim sporazumom. Ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} izjavila je da po dr`a va po li ti ~ki dijalog izme|u BiH i Srbije i da je uvjerena da }e idu}ih mjeseci biti potpisan inovirani ugovor o me|unarodnoj pravnoj pomo}i izme|u dvije dr`ave. - Ne mogu da komentari{em presudu Juri{i}u jer je re~ o postupku koji jo{ traje. U pitawu je odluka koja jo{ nije pravosna`na - rekla je Malovi}eva. Bo ra ~ka or ga ni za ci ja

Republike Srpske ocijenila je da bi presuda Juri{i}u tre ba lo da bu de sa mo prva stepenica prema utvr|ivawu odgovornosti i ostalih pojedinaca iz vojne i civilne vlasti u Tuzli i BiH za ovaj masakr nad nedu`nim vojnicima.

Sporazum
Bruno Vekari} ka`e da su Sporazum o razmjeni dokaza potpisale sve zemqe regiona, a da je jedino problem sa BiH. - Sporazum je stvar izvr{ne vlasti, ali Tu`ila{tvo podr`ava takvu inicijativu, jer mi samo `elimo da se do|e do pravde - isti~e Vekari}.

Politi~ari iz Srpske osudili izjavu Harisa Silajxi}a

Silajxi} poguban za Bo{wake
Sud za ratne zlo~ine u Beogradu
Osudili Iliju Juri{i}a na 12 godina zatvora zbog zlo~ina u “tuzlanskoj koloni“. BAWA LU KA - Izja va ~lana Predsjedni{tva BiH Harisa Silajyi}a da je presuda Iliji Juri{i}u nastavak po li ti ke Slo bo da na Milo{evi}a, zbog ~ega gra|ani BiH ne tre ba da pu tu ju u Srbiju, dokaz je pogubnosti i fatalnosti bo{wa~ke politike. To je za “Glas Srpske“ kazao izvr{ni sekretar SNSDa Raj ko Va si} do da ju }i da ovakvim besmislenim izjavama Silajyi} najvi{e {tete nanosi upravo Interes BiH Bo{wacima i BiH. - Si lajyi} se pona{a kao da je Silajxi} smatra da Srbija ovom BiH na ne kom presudom ne ugro`ava samo interearapskom ostrvu, se BiH i wenih gra|ana, ve} da takopa u skla du sa |e “dovodi u pitawe bitne postulate tim poziva gra|ame|unarodno-pravnog poretka“. ne na izo la ci ju, {to je de gra di rawe funkcije koju obavqa istakao je Vasi}. Naveo je da je rije~ o “autisti~koj politici kod Bo{waka koja je do{a do zida“.

SILAJXI] priziva izolaciju gra|anima BiH
- Si lajyi} je ti pi ~an predstavnik te politike koja nije `eqela da procesuira zlo~ine u “tuzlanskoj koloni“, Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu i drugim brojnim strati{tima Srba u Federaciji BiH uprkos brojnim mate ri jal nim do ka zi ma naglasio je Vasi}. Predsje-

Stevan Proti}, advokat Ilije Juri{i}a
Presuda rugawe istini i pravu na odbranu.

dnik SDS-a Mladen Bosi} kazao je da su Silajyi}evi stavovi o presudi Iliji Juri{i}u apsolutno nebitni. - Ovu presudu treba posmatrati u kontekstu da je napo kon osu |en ne ko ko je odgovoran za ubijawe pripadnika JNA u Tuzli 1992. godine - rekao je Bosi}. Silajyi} je ocijenio da “hap{ewe Ilije Juri{i}a, wegov zatvorski tretman u nequdskim uslovima, tok su|ewa i izre~ena kazna potvr|uju kontinuitet politike Srbije prema BiH koju je zapo~eo Slobodan Milo{evi}“. M. F.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 5

Tekst o pozivu na rat sa bosnjaci.net raspirio mr`wu radikalnih Bo{waka

Sve dok Bo{waci ne priznaju i `rtve drugih naroda stvari se ne}e promijeniti naboqe u zemqi. Sve dok budu negirali `rtve drugih naroda mogu}e je da i rat zagovaraju, {to je nevi|ena maloumnost, kazao Jovi}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com Zastra{uju}e poruke protiv Srba na stranici bosnjaci.net

Rasim Qaji}

Rasim Qaji}

Svakodnevne akcije hvatawa Mladi}a
BEO GRAD - Pred sje dnik Na ci onal nog sa vje ta za sa radwu sa Ha{kim tribunalom Rasim Qaji} izjavio je da se akcije hvatawa ha{kih optu`enika Gorana Hayi}a i Ratka Mladi}a sprovode svakodnevno, javio je ju~e B92. - Hvatawe preostalih begunaca u najve}em je interesu Srbije. Najve}u {tetu zbog toga {to Mladi} jo{ nije u Hagu trpi Srbija, a ne Holandija, ni Sud u Hagu - istakao je Qaji}, dodaju}i da se na tome intenzivno radi, iako javnost o tome nema saznawa. Prema wegovim rije~ima, Srbija u ovom trenutku ima najve}i interes da se ta pri~a {to prije okon~a, jer jedino ona ima {tetu zbog toga {to se Mladi} jo{ uvijek nalazi na slobodi.
posqedica istupa bo{wa~kih politi~ara “koji se nalaze u nekakvoj euforiji koja nema veze sa stvarno{}u“. - To stvara negativnu klimu u zemqi. O~igledno da ni{ta nisu nau~ili iz pro{losti rekao je Jovi}. Dodao je da sve dok Bo{waci ne priznaju i `rtve drugih naroda stvari se ne}e promijeniti naboqe u zemqi. - Sve dok budu negirali `rtve drugih naroda mogu}e je da i rat zagovaraju, {to je nevi|ena maloumnost - istakao je Jovi}.

BAWA LUKA - Ako do|e do novog sukoba izme|u nas Bo{waka i karavlaha, to jest srbo-~etni~kog smrada - ovaj put ih moramo zaista istrijebiti 100 odsto, pa ~ak im pobiti i pse u dvori{tu! Ovako je posjetilac inter net stra ni ce bo{wa ~ke dijaspore u SAD bosnjaci.net iz Zvornika prokomentarisao tekst objavqen na ovom sajtu pod nazivom “Bosanski dobrovoqci Armije RBiH iz Holandije su spremni!“, u kojem se otvoreno poziva na rat u BiH. - Na}i }emo najve}u livadu i poqanu u Bosni i postaviti drveni paw za wihove glave poru~io je ovaj posjetilac iz Zvornika. - Ne budu li fa{isti digli ruke od Republike BiH ovaj }e put osjetiti na ko`i - odgova ra Zvor ni ~a ni nu is to -

mi{qenik iz Wujorka, na {ta im [efko iz Crne Gore poru~uje: “Bo{waci Crne Gore su uz Vas, bra}o draga, dajte da kona ~no po ~ne mo oslo ba |a ti BiH”.

KAKO NA]I dogovor o ure|ewu BiH sa onima koji je `ele po svojoj mjeri
[efko ka`e da su i “rodoqubi iz CG spremni!“. Ratno-hu{ka~ka polemika posjetilaca ovog sajta zavr{ava se pokli~em Mirsade Begovi}: “Bi}emo yelati svojim yelatima!”. ^lan Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH Du{anka Majki} ocijenila je da ovo nije prvi put da radikalne bo{wa~ke organizacije i wihovi internet portali pozivaju na rat. - To je stra{no i veoma za-

PLAKATI
U martu ove godine u Parlament BiH su uneseni plakati sa radikalnim porukama: “^etni~ki fa{izam opet raste“, “Patriotske snage zovu - Bosna umire“, “Xamije se opet za Bajram ru{e - Ho}emo li to daqe trpjeti?”, “Dok mi nestajemo, ti samo gleda{“, “BiH se ponovo dijeli - Tihi} nas izdao ~etnicima“, “Dodik zavr{ava {to je Karayi} po~eo“. Bile su to poruke bo{wa~kih sajtova plbih.org, bosnjaci.net, armijabih.com, zlatniljiljan.org, bosnaprkosnaodsna.mine.nu, kao i Kongresa Bo{waka Sjeverne Amerike.

briwavaju}e - upozorila je Majki}eva. Do da la je da srpski i hrvatski poslanici u Parlamentu BiH gotovo svakodnevno do bi ja ju pi sma sa neprimjerenim sadr`ajem od ~lanova Kongresa Bo{waka iz SAD. - Sasvim je jasno da oni `ele da ostvare svoje ratne ciqeve, a to je unitarna BiH. Sve ovo nam jasno pokazuje u kakvom bi se polo`aju na{li Srbi i Hrvati u zemqi kada bi bilo ukinuto entitetsko glasawe u Parlamentu BiH - navela je Majki}eva. - Kako da se dogovorimo o ure|ewu zemqe sa qudima koji `ele da zemqu urede iskqu~ivo po svojoj mjeri i koji otvoreno govore o ratu - upitala je Majki}eva. Poslanik SDS-a u Parlamentu BiH Mirko Okoli} rekao je da ovakvi stavovi oslikavaju ogromnu mr`wu prema Srbima. - Radikalni Bo{waci `ele da BiH o~iste od Srba. To su otvoreni pozivi na istrebqewe. Bo{waci iz dijaspore manipuli{u Bo{wacima u BiH i uporno poku{avaju da kod wih o`ive ratne ideje - istakao je Okoli}. Funkcioner HDZ-a BiH Ivo Miro Jovi} ka`e da su ovakvi radikalni stavovi

Radovan Karaxi}

Zatra`io imenovawe tro~lanog panela sudija
HAG - Radovan Karayi} zatra`io je od Ha{kog tribuna la da ime nu je tro ~la ni panel sudija koji bi odlu~io o wegovom zahtjevu za izuze}e sudije Melvila Berda, saop{teno je ju~e iz Haga. Karayi} je u podnesku ocijenio da ne bi bilo podesno da Sud sko vi je }e ocjewuje kva li fi ka ci je je dnog od svojih ~lanova i zatra`io da se o wegovom zahtjevu za izuze}e sudije Berda izjasni panel koji bi se sastojao od troje sudija iz drugih pretresnih vije}a. Karayi} je pro{le sedmice podnio zahtjev za izuze}e sudije iz Trinidada i Tobaga, jer smatra da {ezdesetde ve to go di{wi Berd ne ispuwava uslove za stalnog su di ju Ha {kog tri bu na la po {to je ispu nio uslov za odlazak u penziju.

Zakon
Nijedna institucija u BiH ne sankcioni{e govor mr`we na Internetu. Novim odredbama na Krivi~ni zakon BiH predvi|ena je zatvorska kazna u trajawu do 20 godina za svakog gra|anina koji preko Interneta bude {irio mr`wu, vjersko ili etni~ko nasiqe ili po~inio kompjuterski kriminal. - Neko ko putem Interneta izazove nerede, nasiqe i druge te{ke posqedice po bilo koji narod u BiH, kazni}e se zatvorom u trajawu od tri do 20 godina, precizira se u jednoj odredbi.

Tu`ila{tvo BiH

Radon~i} saslu{an o zlo~inu u Trusini
SARAJEVO - Tu`ila{tvo BiH je u okviru istrage za zlo~in po~iwen nad hrvatskim civilima u Trusini saslu{alo vlasnika “Dnevnog avaza“ Fahrudin Radon~i}, javile su ju~e agencije. Biv {im pri pa dni ci ma Ar mi je RBiH Neyadu Hoyi}u, Mensuru Memi}u, Yevadu Sal~inu i Senadu Hakalovi}u odre|en je pritvor zbog sumwe da su kao pripadnici Specijalnog odreda “Zulfikar“ napali selo Trusina 16. aprila 1993. godine, gdje je ubijeno 19 hrvatskih civila. Nedavno je u sklopu ove istrage pretreseno vi{e lokacija me|u kojima i objekti Hasana Hakalovi}a, Mustafe Buturovi}a, Jusufa Hayajlije, Nusreta Avdibegovi}a, Senada Memi}a, Nihada Bojayi}a, Salke Gu{i}a i Sefera Halilovi}a, koje Tu`ila{tvo BiH sumwi~i za zlo~in u Trusini.

^lanovi Ustavnopravne komisije danas razmatraju 30 amandmana
SARAJEVO - ^lanovi Ustavnopravne komisije danas }e neposredno uo~i sjednice Parlamenta BiH razmatrati vi{e od 30 amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Krivi~nog zakona BiH. Ako komisija zavr{i svoj dio po sla i ako Ko le gi jum Parlamenta o ovome postigne saglasnost, izmjene }e sa na}i na dana{woj sjednici Parlamenta BiH. ^lan Komisije Drago Kalabi} “Glasu Srpske“ je kazao da je SNSD na izmjene i dopu-

Precizirati Krivi~ni zakon BiH
ne Krivi~nog zakona ulo`io 25 amandmana i da se wima razja{wava su{tina zakona da bi se otklonile dileme.

NAJVI[E amandmana u vezi sa pitawem genocida
- Dio problematike koju tretira ovaj zakon mo`e se rije{iti entitetskim zakonima i nije ih bilo potrebno unositi u ovaj zakon - ka`e Kalabi}. Pojasnio je da se mora ra-

zjasniti da li usvajawem ovakvog zakona mo`e da se ka`e da u Jasenovcu niko nije stradao ako se ratni zlo~in ve`e samo za presude Haga. Amandmane na ovaj zakonski prijedlog ulo`io je i nezavisni poslanik Mom~ilo Novakovi}. - Amandmani se odnose na prijedlog kojim se defini{e mogu}nost oduzimawa nelegalno ste ~e ne imo vi ne bez za vr{et ka sud skog pro ce sa. Apsolutno je neprihvatqiv takav prijedlog, jer prvo tu`i-

la{tvo mora da doka`e da je neka imovina ste~ena nelegalno, a sud je taj koji presu|uje da se ona oduzima. Kako je predlo`eni zakon predvidio, tu`i la{ tvo ne bi ima lo nikakvu obavezu da doka`e da je neka imovina ste~ena nelegalno - kazao je Novakovi}. Dodao je da se drugi amandman odnosi na negirawe genocida, holokausta i zlo~ina, te da smatra da se to pitawe ne mo`e rije{iti jednim ~lanom Krivi~nog zakona. @. D.

Prije devet godina do{lo je do `estoke pucwave u beogradskom hotelu “Interkontinental“ u kojoj je ubijen @eqko Ra`natovi} Arkan. Agencije javqaju da posqedwih dana kru`e pri~e da Ra`natovi} nije ubijen i da je `iv. Takvu informaciju ve} su objavili mediji iz Holandije i Gr~ke. Navodno, on `ivi izme|u Amsterdama i Kipra. Holandska i kiparska policija nisu slu`beno potvrdile da je Ra`natovi} `iv, ali se holandski, gr~ki i srpski mediji pozivaju na publicistu Joba Hansena, autora kwige o srpskoj mafiji, koji u tom svom djelu pi{e da “ima ozbiqnih indicija da je Arkan u Amsterdamu“. - Ima onih koji tvrde da je Arkan `iv i da se nalazi na jahti “Tigar“ koja plovi do gr~kih ostrva i luka, ali zalazi i u Sredozemno more, odakle se on hidroavionima prebacuje u London, Pariz i ^ikago, gdje vodi poslove - ka`e se u tim novim informacijama.

6 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Penzioneri zadovoqni radom Fonda PIO RS

Dru{tvo
Slobodan Ili}

BAWA LUKA - Predsjednik Udru`ewa penzionera RS Rade Rakuq rekao je da je ova populacija veoma zainteresovana za sve aktivnosti koje provodi Fond PIO RS, zbog ~ega je pozi-

tivno ocijenila Izvje{taj Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS o finansijskom poslovawu Fonda PIO u dijelu ispuwewa ranijih obaveza, kao i wegovom radu u skladu sa zakonskim odredbama, javila je Srna.
FOTO: G. [URLAN

Podjela ambasada SFRJ gotova za {est mjeseci
BEO GRAD - Po dje la svih di plo mat sko-kon zu lar nih predstavni{tava biv{e SFRJ bi}e zavr{ena za {est mjeseci, na sqede}em sastanku pregovara~kih timova zemaqa sukcesora, izjavio je dr`avni sekretar Ministarstva finansija Srbije Slobodan Ili}, javqa RTS. - Posle ozbiqnog zastoja u primeni Sporazuma o sukcesiji napravqen je pozitivan pomak na nedavnom sastanku u Beogradu stalnog Me{ovitog komiteta visokih predstavnika zemaqa sukcesora - rekao je Ili}. On je objasnio da je SFRJ u inostranstvu imala 123 diplomatsko-konzularna predstavni{tva, a da su do sada od 67 takvih objekta koji su se nalazili u zemqama OECD-a raspodijeqena 44 objekta.

Poslanici ne}e da rade ako nema prenosa sjednica

NSRS usvojila Nacrt zakona o oduzimawu nelegalno ste~ene imovine

Poslanici ne}e da rade ako nisu na TV-u Obrazovawe kqu~ uspjeha
Denis Prci}, predsjednik UO AUBiH
BAWA LU KA - Obra zo vawe je kqu~ us pje ha sva ke pro spe ri te tne dr`a ve, re kao je predsjednik Upravnog odbora Ameri~kog univerziteta u BiH Denis Prci} na godi{wem sastanku “Klintonove globalne inicijative“ (CGI) u Wujor ku, sa op {te no je ju ~e iz AUBiH. Prci} se u Wujorku sastao sa biv{im ameri~kim predsje dni kom Bi lom Klin to nom koji se odazvao pozivu da posjeti BiH i Univerzitet i ~estitao menaymentu
FOTO: S. ILI]

ove us ta no ve na zna ~aj nim re zul ta ti ma os tva re nim u protekle tri godine. - Prci} je tokom samita u Wujorku odr`ao sastanke sa mnogobrojnim zvani~nicima s kojima je razgovarao o razvoju Univerziteta i trenutnoj situaciji u BiH - navo di se u sa op {tewu i dodaje da je samitu, koji je odr`an od 22. do 25. septembra pod motom “Djela govore glasnije od rije~i“, prisustvovao i ameri~ki predsjednik Barak Obama. PR

SDS, SRS RS i PDP napustili Skup{tinu jer nije bilo prenosa na RTRS-u. RTRS je nezavisan javni emiter i prenosi samo prijedloge, a nikada nacrte zakona, rekao Igwati}
Radio-televizija RS nije prenosila ovu ta~ku dnevnog reda. Urednik Informativnog BAWA LUKA - Narodna skup{tina RS usvojila je ju- programa RTRS-a Dra{ko Ig~e Na crt za ko na o odu zi - wati} istakao je da RTRS nema mawu imo vi ne ste ~e ne zakonsku obavezu da prenosi izvr{ewem krivi~nog djela, sve {to se od we zahtijeva i da koji }e poslije 60 dana javne je ona kao javni servis u tome ras pra ve bi ti vra }en na potpuno nezavisna. - Stav kolegijuma RTRS-a usvajawe parlamentu u forje da prenosimo prijedloge zami Prijedloga. Raspravi i glasawu o ovoj kona koji su va`ni za funkcita~ki nisu prisustvovali po- oni sawe sis te ma, kao i da sla ni ci SDS, SRS RS i direktno prenosimo sve posePDP, a kao ra zlog na pu - bne sjednice, u skladu sa pro{tawa sjednice naveli su to gram skom {e mom. Re do vno prenosimo i Aktuelni ~as, { t o ali nacrte zakona nikada ne prenosimo - rekao je Igwati}. On je napomenuo da }e RTRS prenositi ras pra vu o Pri je dlogu zakona o oduzi mawu imo vi ne Plata profesionalnog poslanika iz ste ~e ne iznosi oko 3.200 KM, a poslanika koji vr{ewem krivirade volonterski oko 2.200 KM. Pla~nog dje la, ali ta predsjednika klubova je oko 4.000 kada u toj formi KM, a predsjednika odbora i komisija do |e na dne vni u Skup{tini RS po 3.500 KM. red par la men ta.
PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Igwati} je kazao da je u utorak odr`an sastanak rukovodstva RTRS-a sa Kolegijumom Narodne skup {ti ne na ko jem je RTRS informisala predstavnike Skup{tine o tehni~kim i programskim mogu}nostima i uslovima pra}ewa rada.

USKORO on line sjednice na web stranici RTRS-a
- RTRS je predstavila detaqno tehni~ke mogu}nosti, programsku politiku i principe, te prezentovala obiman na~in dosada{weg pra}ewa rada, navedeno je u zabiqe{ci sa tog sastanka. Istaknuto je da RTRS mo`e omogu}iti drugim zaintere so va nim elek tron skim me di ji ma svoj te le vi zij ski si gnal iz Skup {ti ne pod odre|enim uslovima, koji }e biti definisani naknadno. Na tom sastanku dogovoreno je da }e RTRS obezbijediti tehni~ke uslove za on line

Plate

“m:tel“

preno{ewe sjednica NSRS na web stranici RTRS-a. Predsjednik parlamenta RS Igor Radoji~i} potvrdio je da je ure |i va ~ki ko le gi jum RTRS-a obavijestio Skup{tinu da ova medijska ku}a ne prenosi ta~ke kao {to su rasprave o nacrtima zakona ili utvr|ivawe dnevnog reda sjednica. - Na sastanku {efova poslani~kih klubova u NSRS i rukovodstva RTRS-a dogovoreno je da }e par la ment uo~i svake sjednice dostaviti ovoj me dij skoj ku }i gla vne te me dnevnog reda - rekao je Radoji~i}. On ka`e da bi RTRS trebalo samostalno da procijeni {ta }e da prenosi sa pojedinih zasjedawa i dodao da }e ovaj dogovor biti primjewivan od sqede}e sjednice. Ovom sastanku prisustvovali su svi ~lanovi Kolegijuma Narodne skup{tine, izuzev Milanka Mihajlice iz SRS RS, koji je ju~e rekao da smatra “neprimjerenim odnos RTRS-a prema parlamentu i javnosti“.

Predstavqena nova Internet stranica
BAWA LUKA - Kompanija “m:tel“ predstavila je u ponedjeqak uve~e u Bawoj Luci novi, redizajnirani web sajt www.mtel.ba. U “m:tel“-u poja{wavaju da je jednostavna i funkcionalna Internet prezentacija najboqe sredstvo promovisawa usluga. Tim povodom otvorena je i trodnevna izlo`ba fotografija Neboj{e Babi}a, ~iji je autorski rad sa korisnicima “m:tel“-ovih usluga u glavnim ulogama, dao specifi~nost ovoj stranici. Iz vr{ni di re ktor za mar ke ting i pro da ju kom pa ni je “m:tel“ Milenko Cvijanovi} rekao je da u savremenom poslovawu nije vi{e pitawe postoji li kompanijska veb stranica, ve} koliko je ona funkcionalna, pregledna i da li u woj postoji dvosmjerna komunikacija sa korisnicima, dodav{i da }e sve to od sada mo}i da se na|e na jednom mjestu, odnosno na novom sajtu “m:tel“-a. D. K

Saradwa Srpske pravoslavne crkve i “Konzorcija G3”

Po~iwe izgradwa hrama u Mostaru
BAWA LU KA - Ugo vor za izgradwu Saborne crkve Sve te tro ji ce u Mos ta ru izme|u Srpske pravoslavne crkve i izvo |a ~a ra do va “Konzorcija G3” bi}e potpisan su tra u Mos ta ru, a iz gradwa ovog hrama trebalo bi da po~ne za deset dana. Ovo je “Gla su Srpske“ potvrdio slu`benik za ekonomske i finansijske poslove Za hum sko-her ce go va ~ke eparhije Slavi{a Kova~evi}. - Na donatorskoj ve~eri koja je odr`ana u maju pro{le godine u @itomisli}u, za izgradwu hrama obe}ano je oko 5,5 miliona maraka. Na ra ~u ne epar hi je Za hum sko-her ce go va ~ke i Srpske pravoslavne crkvene op{tine Mostar do sada je upla}eno 1,5 mi li ona ma ra ka rekao je Kova~evi}. On je istakao da o~ekuje da }e obe}awa koja su, uglavnom, dale dr`avne institucije biti ispo{tovana kada po ~ne iz gradwa Sa bor ne crkve. Prema wegovim rije~ima, za arhitektonsku fazu radova potrebno je oko deset miliona maraka, a u to nije ukqu~e no os vjetqavawe crkve, enterijer, ikonostasi i dekorativna rasvjeta. tara i drugi po veli~ini pravoslavni hram u jugoisto~noj Evropi, ponovo “nikne“ na istom mjestu - rekao je Kova~evi} i istakao da se nada da }e se Srbi poslije izgradwe hrama vi{e vra}ati u Mostar. Iako je Saborna crkva Svete trojice u junu 1992. godine u potpunosti poru{ena, Kova~evi} navodi da se, prema zakonu koji va`i u FBiH, radovi koji }e uskoro po~eti tretiraju kao rekonstrukcija, a ne izgradwa. T. M.

ZA SRBE crkva zna~i sigurnost
- Za Srbe koji `ive u Mostaru ova crkva zna~i}e sigurnost. Druga~ije }e biti kada taj hram, koji je bio simbol Mos-

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 7

Avgustovska plata bila dovoqna za pola potro{a~ke korpe
BAWA LUKA - Potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu u Srpskoj za avgust je iznosila 1.569,19 maraka i u odnosu na julsku jeftinija je za 34 feninga, saop{teno je ju~e iz Saveza sindikata RS. U saop{tewu se dodaje da je prosje~na neto plata u RS u avgustu iznosila 790 marka, {to je dovoqno da se pokrije 50 odsto tro{kova potro{a~ke korpe. Stanovnici Srpske u avgustu su za tro{kove hrane morali da izdvoje 567 maraka, a za stanovawe i komunalne usluge 438 maraka. V. K.

Smijeweni menaxment “Tr`nice“ i obezbje|ewe ne daju direktoru da se vrati na posao

Vijesti
Aleksandar Xombi}

Grbi} i daqe ne mo`e da u|e u zgradu uprave
Jedino je preostalo da idemo u sud. Biv{i predsjednik Upravnog odbora i biv{i vr{ilac du`nosti direktora uzeli su pravdu u svoje ruke i rade {ta ho}e, iako ih je Skup{tina razrije{ila du`nosti, a sa mnom napravila validan ugovor, rekao Grbi}
PI[U: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com VEDRANA KULAGA vkulaga@glassrpske.com

Produ`en rok za prijavu imovine
BAWA LUKA - Rok za podno{ewe prijava za nepokretnu imovinu u RS, 30. septembar, bi}e prolongiran, rekao je ministar finansija RS Aleksandar Yombi} i dodao da je Ministarstvo finansija RS ve} pripremilo izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti, prenose agencije.

BAWA LUKA - Obezbje|ewe bawalu~ke “Tr`nice“, po na re |ewu smi jewenog vr{ioca du`nosti direktora Predraga Dowka, ni ju~e ni je do zvo li lo di re kto ru “Tr`nice“ Radosavu Grbi}u da u|e u zgradu uprave. Izjavila je to rukovodilac Odjeqewa za marketing “Tr`nice“ Dragana Markovi}, do da ju }i da je je dno vri je me ulaz u obje kat bio zabrawen i radnicima uprave. Grbi} ka`e da }e i daqe poku{avati da u|e u prostorije uprave preduze}a i da probleme u preduze}u rije{i na pravni na~in. - Jedino je preostalo da idemo u sud. Biv{i predsjednik Upravnog odbora i biv{i vr{i lac du `nos ti direktora uzeli su pravdu u svoje ruke i rade {ta ho}e, iako ih je Skup{tina prakti~no razrije{ila du`nosti, a sa mnom napravila validan ugovor - istakao je Grbi}.

Bawa Luka

Segregacija va`no pitawe
BAWA LU KA - “Dvi je {kole pod istim krovom“ i segregacija i diskriminacija u obrazovnom sistemu BiH kqu~na su pitawa na kojima bi trebalo da rade sva resorna ministarstva i roditeqi u~enika, ali je za wihovo rje{avawe potrebna i politi~ka podr{ka, poru~eno je sa ju~era{we sjednice Konferencije ministara obrazovawa BiH. D. K.

“Merkator“
Radnici “Tr`nice“ `ele da se Grbi} vrati na posao FOTO: S. ILI]

On je dodao da ova situaci ja pred stavqa ve li ku {tetu za preduze}e i da se nada da }e se situacija promijeniti poslije 8. oktobra, za kada je zakazana nova sje-

dnica Skup{tine akcionara “Tr`nice“. Pred sje dnik Upra vnog odbora “Tr`nice“ Mom~ilo Kne`evi} ka`e da je nevjerovatno da Grbi} kao jedini

ovla{}eni direktor koji je upisan u sudski registar ne mo`e da do|e na svoj posao.

ULAZ zabranili i radnicima uprave
- [ef Slu`be obezbje|ewa Du{ko \uki}, umjesto da se stara o redu, pravi nered. Jo{ je ~udnije {to polici ja ne {ti ti je di nog zvani~nog direktora. Sve ovo zna ~i da se ne po {tu ju ni Skup {ti na akci ona ra, ni Upravni ni Nadzorni odbor, a ni zakon - ka`e Kne`evi}. Biv {i pred sje dnik UO “Tr`nice“ Gostimir Ja}imovi} nije htio da komentari{e situaciju ispred zgrade uprave preduze}a, uz obrazlo`ewe da “za to nema potrebe“.

Nema dvovla{}a
Mom~ilo Kne`evi} ka`e da u “Tr`nici“ nema dualizma vlasti. - La` je da tu postoji dvovla{}e. Komisija za hartije od vrijednosti RS sebi je uzela za pravo da bude sudija u ovom slu~aju, umjesto da uva`i zapisnik Skup{tine akcionara “Tr`nice“ i sastav Upravnog odbora ka`e Kne`evi}.

Skup {ti na akci ona ra “Tr`nice“ smijenila je krajem juna UO tog preduze}a sa Mo m~i lom Kne `e vi }em na ~elu i postavila novi. Taj novi UO smijenio je direkto ra Grbi }a i na wego vo mjes to ime no vao Pre dra ga Dowka. Na petoj vanrednoj sjednici Skup{tine akciona ra “Tr`ni ce“, ko ja je odr`ana 2. i 3. septembra, donesena je odluka o stavqawu van snage odluka prethodne Skup{tine. Vra}en je stari UO, a na mjesto direktora postavqen Grbi}. KHOV RS je prekinuo postupak za upis promjene podataka u registar emitenata hartija od vrijednosti i pokrenuo postupak u Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Luka.

Dvostruko ozna~avawe cijena
SARAJEVO - Kompanija “Merkator“ uve{}e po~etkom oktobra u svim svojim marketima u BiH novi sistem dvostrukog ozna~avawa maloprodajnih cijena na policama. Kupci }e na licu mjesta mo}i da uporede cijenu istog proizvoda razli~itih proizvo|a~a, bez obzira na veli~inu originalnog pakovawa. M. K.

Unsko-sanski kanton

Prosvjetari {trajkuju
BIHA] - Osnovci, wih oko 33.000, kao i 12.500 sredwo{kolca sa podru~ja Unsko-sanskog kantona, ju~e ujutro vra}eno je ku}ama, jer su zaposleni poslije neuspjelih pregovora sa kantonalnom Vladom stupili u {trajk, ja vi la je Srna. [trajkuje oko 4.000 zaposlenih u 48 osno vnih i 23 sredwe {kole.

U Republici Srpskoj registrovan osmi slu~aj gripa H1N1

U~enik na ekskurziji obolio od novog gripa
BAWA LU KA - Oso ba mla |e `i vo tne do bi iz Bawe Lu ke, ko ja je pret ho dnih dana boravila na matur skoj ek skur zi ji u inostranstvu, oboqela je od novog gripa, saop{teno je ju ~e iz Mi nis tar stva zdravqa i sociDodatne mjere jal ne za {ti te Republike Jawa Bojani} je istakla da za sada nema Srpske. nikakvog razloga za uvo|ewe dodatnih Na Institumjera za{tite od epidemije novog gripa. tu za viru- Preporuka je da se sumwivi slu~ajevi, sologiju, ako ih bude, odmah po povratku iz inosvakcine i serutranstva jave svom qekaru - naglasila je me “Torlak“ potBojani}eva. vr|e no je da je pacijent iz Bawe Luke pozitivan na grip H1N1. - Oboqeli je poslije odgovaraju}e terapije upu}en na ku}no lije~ewe, odnosno izolaciju. Epidemiolo{ka slu `ba Do ma zdravqa u Bawoj Lu ci ispi ta la je i anketirala oboqelog, a sve osobe iz kontakta, u porodici i {koli, stavqene su pod zdravstveni nadzor - isti~e se u saop{tewu. Na ~el nik Epi de mi olo {ke slu`be u Institutu za za {ti tu zdravqa RS Jawa Bo ja ni} is ta kla je da se ovakva situacija mogla o~ekivati, s obzirom na to da su u~e ni ci, i po red preporuke da se ne ide, otputova li u zemqu u ko joj je pove}an broj oboqelih. bi lo pro ble ma u wiho vom lije~ewu. U Srpskoj je do sada registrovano osam oboqelih od no vog gri pa ti pa A H1N1. Simptomi novog gripa sli ~ni su uobi ~a je nom gripu - temperatura, bolovi u mi {i }i ma, umor, upa la grla, glavoboqa, groznica. Doktori preporu~uju stanovnicima da izbjegavaju javne skupove, vode ra~una o li~noj i higijeni prostorija u kojima borave. M. ^.

FBiH

OBOQELI na ku}nom lije~ewu
Do da la je da se u svim potvr|enim slu~ajevima oboqewa od novog gripa u Srpskoj do sada radilo o bla`oj klini~koj slici i da nije

Protesti ispred Parlamenta
SA RA JE VO - ^la no vi sindikata metalaca i tekstila, obu}e, ko`e i gume BiH protestovali su ju~e pred zgradom federalnog Par la men ta, ja vi le su agencije.

8 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Radio Gradi{ka obiqe`ila 30 godina rada

Kroz RS
SO Isto~no Sarajevo

GRADI[KA - Radio Gradi{ka ju~e je je posebnim programom obiqe`ila 30 godina rada. Na~elnik gradi{ke op{tine Nikola Kraguq najavio je da }e od Radio Gradi{ke biti napravqena medijska ku}a koja }e postati i televizija.

- Nadamo se da }emo sqede}e godine opremiti prostor u staroj zgradi op{tine, gdje bismo, uz boqu tehni~ku opremqenost i kadrovsku osposobqenost, gra|anima obezbijedili dostupnost informacija - rekao je Kraguq.
FOTO: ARHIVA

Zaustaviti nelegalnu gradwu
ISTO^NO SARAJEVO - Odbornici Skup{tine grada Isto~no Sarajevo na ju~era{woj sjednici zatra`ili su od Inspekcije grada da prikupi podatke o nelegalnoj izgradwi na me|uentitetskoj liniji izme|u op{tina Isto~no Novo Sarajevo i Novo Sarajevo u Federaciji BiH, poslije ~ega }e se odr`ati vanredna tematska sjednica Skup{tine grada. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva Vinko Radovanovi} rekao je da je evidentan problem nelegalne gradwe na podru~ju me|uentitetske linije izme|u op{tina Isto~no Novo Sarajevo i Novo Sarajevo u FBiH. Radovanovi} je naglasio da se mora ta~no utvrditi me|uentitetska linija koja postoji na papiru, a predstavnici Katas tra tre ba da iza |u na te ren, ta ~no odre de li ni ju razgrani~ewa i utvrde koji su objekti napravqeni na podru~ju RS, a koji u FBiH. M. K.

Kozarska Dubica

Sje}awe na heroja Milana Tepi}a
KO ZAR SKA DU BI CA Po vo dom obiqe`a vawa 18 go di na od po gi bi je na ro dnog heroja Milana Tepi}a, na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz, sa saradnicima, posjetio je porodi cu Te pi} i po lo `i lo cvije}e na spomen-obiqe`je stradalog majora. Major tada{we JNA Milan Tepi} na{ao se 29. septem bra 1991. go di ne u centralnom skladi{tu ubojnih sredstava u selu Bedenik, u bli zi ni Bje lo va ra,
FOTO: T. DERIKU]A

Autobuska stanica u Kne`evu

gdje je bio primoran da se sa svo jim voj ni ci ma po vu ~e u skladi{te i organizuje odbranu od hrvatskih vojnika koji su opkolili bjelovarsku kasarnu. - Ma jor Mi lan Te pi} je, brane}i svoju dr`avu i svoj narod, u~inio herojsko djelo, zbog ~ega je progla{en za heroja. Ne `ele}i da prepus ti ne pri ja tequ oru `je kojim bi ubijao wegove vojnike, u vazduh je digao sebe i vojno skladi{te kasarne podsjetio je Jauz. T. D.

“Kompani rojal“ nelegalno saobra}a na liniji Bawa Luka - Kne`evo

Rije~ je o prevozniku koji nam ve} godinama stvara probleme i kojem su prevoznici “Rojal turs“ i “^iv~ija turs“ nezakonito ustupili redove vo`we jer sami nisu imali validne licence za vozila, kazao Dra{kovi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Prevozi putnike a nema red vo`we
zila, odnosno dokaze da prevo znik ispuwava za ko nom propisane uslove prevoznika - kazao je Dra{kovi}. On je dodao da je vlasnik sva tri prevoznika Aco ^iv~ija, kojem je zbog nepla}awa dugovawa buyetu RS i BiH za “Rojal turs“ i “^iv~ija turs“ onemogu}ena registracija ova dva vozila, pa je registrovao tre}e preduze}e “Kompani rojal“. Vlasnik pomenutih preduze}a Aco ^iv~ija istakao je da u wegovom poslovawu nema nikakvih neregularnosti i da posjeduje nove i ispravne autobuse. - In spe kci ja mi sva ko dnevno kontroli{e autobuse i maltretira putnike. Nismo ~ak mogli da prevozimo |ake i nastavnike u pro{li petak, iako imamo ugovor sa {kolama u Kne`evu, jer nam je Republi ~ka in spe kci ja odu ze la dozvolu - kazao je ^iv~ija. U Privrednoj komori RS isti~u da se ugovoreni prevoz obavqa na osnovu potpisanog aneksa, koji nema nikakve veze sa brisanim republi~kim redovima vo`we.

Br~ko distrikt

Pravilnik zaustavio registraciju vozila
BR^KO - Novi pravilnik o registraciji motornih vozila, koji je utvrdilo Ministarstvo komunikacija i saobra}aja BiH, u distriktu Br~ko ne mo`e biti primijewen dok se ne rije{i pitawe elektronskog prenosa podataka, {to je zanemareno prilikom izrade i dono{ewa tog akta, re~eno je na ju~era{woj sjednici Vlade distrikta. - Zatekla nas je objava ovog pravilnika. Uputili smo zahtjev Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u Bawoj Luci da se u periodu dok se u distriktu registracija vozila ne bude obavqala u elektronskoj verziji primjewuje stara aplikacija. Nije iskqu~eno da odgovor iz Bawe Luke dobijemo ve} danas - rekao je Srni {ef Vladinog pododjeqewa za javni saobra}aj i odr`avawe vozila Mensur Kamewa{evi}. On je uputio savjet vlasnicima vozila kojima je istekao rok registracije da ne sjedaju za volan dok se ne rije{i ovaj problem.

KNE@EVO - Iako prevoznik “Kom pa ni ro jal“ iz Bawe Luke nema registrovane redove vo`we na liniji Bawa Luka - Kne`evo, on i daqe saobra}a. Protiv vlasnika Ace ^iv~ije do sada je preduzeto mnogo sankcija i jedan je od najneurednijih prevoznika u Republici Srpskoj. Ovo je istakao glavni republi~ki saobra}ajni inspektor Danislav Dra{kovi}. On je dodao da su prevozniku “Kompani rojal“ u proteklih 20 dana iskqu~ena iz saobra}aja tri autobusa, jer i daqe poku{ava da vozi, a nema registrovan red vo`we. - Rije~ je o prevozniku koji nam ve} godinama stvara probleme i kojem su prevoznici “Rojal turs“ i “^iv~ija turs“ nezakonito ustupili redo ve vo`we jer sa mi ni su imali va`e}e licence za vo-

^IV^IJA: Inspekcija mi maltretira putnike
- Pre voz po ugo vo ru ne prestaje dok obje strane po{tuju va`e}e zakonske regulati ve - is ta kao je se kre tar Udru`ewa za saobra}aj i komunikacije Privredne komo-

re RS Ranko Babi}. U preduze}u “Transport“ iz Kne`eva ka`u da prevoznik “Kom pa ni ro jal“ pod vanrednom vo`wom ~esto koristi polaske, redove vo`we i stanice koje je imao ranije za ostala preduze}a. - Pre vo znik “Kom pa ni rojal“ po smawenim cijenama mjese~nih karata vozi radnike za Bawu Luku i koristi redo ve vo`we za ko je ni je registrovan - kazao je kwigovo|a u preduze}u “Transport“ Predrag Veleu{i}.

DUGOVI I FALSIFIKATI
U Republi~koj saobra}ajnoj inspekciji ka`u da prevoznici “^iv~ija turs“ i “Rojal turs“ nisu izmirili dug prema buxetu Republike Srpske i BiH u iznosu od oko 20.000 maraka, kao i da nisu posjedovali licencu “A” za uskla|ivawe i registraciju redova vo`we za 2008/2009. godinu. Pomenuti prevoznici su upotrebqavali navedene licence sa izmijewenim datumom va`ewa, umjesto 18.1.2008. koristili 18.1.2012.

Zbriwavawe sedmo~lane porodice u Kozarskoj Dubici
KOZARSKA DUBICA Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Proko Dragosavqevi} uru~io je ju~e Nadi Stijak, samohranoj majci {estoro djece iz Kozar ske Du bi ce, kqu~e ve po ro di ~ne ku }e iz gra |e ne sredstvima resornog ministarstva i lokalne zajednice za stambeno zbriwavawe vi{e~lanih porodica. - @elim da uspje{no odgajate svoju djecu i da izras-

Samohrana majka dobila ku}u
tu u do bre qude - re kao je Dragosavqevi} i podsjetio da je Vlada RS pro{le godine donijela odluku da zajedno sa lokalnim zajednicama rije{i stambeno pitawe porodica sa petoro i vi{e djece, ko je je pret ho dno utvr|eno kao najkriti~niji problem s kojim se susre}u vi{e~lane porodice. - Op{tina je obezbijedila lokaciju, infrastrukturu i izgradila temeq stambenih objekata, a ostale radove je zavr{ila Vlada RS, te smo danas u situaciji da, na radost vi{e~lanih porodica, uru~ujemo kqu~eve stambenih objekata {irom RS - izjavio je Dragosavqevi}.

Srebrenica
STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je pet pacijenata.

JO[ 20 porodica dobi}e ku}e
On je precizirao da je porodica Stijak iz Kozar-

ske Dubice sedamnaesta vi{e ~la na po ro di ca ko joj je do sada izgra|ena i na kori{}ewe predata porodi~na ku}a, te da }e kqu~evi jo{ 20 ku}a biti uru~eni porodicama tokom ove sedmice. - Ku }a ko ju smo do bi li mnogo zna~i meni i mojoj djeci, jer smo mnogo propatili sele}i se kao podstanari od ku}e do ku}e - izjavila je Nada Stijak. T. D.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 9

Pove}ava se proizvodwa tovnih pili}a
TESLI] - U izgradwu nove inkubatorske stanice za proizvodwu tovnih pili}a u tesli}kom nasequ Vrela do kraja godine bi}e ulo`eno oko 80.000 KM, ~ime }e biti pove}ana wihova proizvodwa za 25.000. Direktor tesli}ke nevladine organizacije “Bonafida“ Slobodan Coci} rekao je da su sredstva za izgradwu te stanice u ovom tesli}kom nasequ obezbije|ena od prodaje inkubatorske stanice u prigradskom nasequ Rudnik. V. T.

Op{tina Doboj poma`e svom du`niku, preduze}u “DTD kompani“

Biro za zapo{qavawe Lakta{i

Kupuju gara`e, a prodaju vozni park
To {to neko gradi zgrade bez potrebne dokumentacije, samo pokazuje kako se posluje na podru~ju op{tine Doboj. Ima li zdrave logike, kada je odlu~eno da op{tina proda cijeli vozni park, da sada uzima sedam gara`a, rekao Mari} Bespravna gradwa
Odbornik SDS-a Sreto \urkovi} smatra da firmi “DTD kompani“ treba progledati kroz prste zbog bespravne gradwe i omogu}iti joj da radi. - Bawa Luka ima veliki broj takvih objekata. To je, jednostavno, na{ mentalni sklop, na{e podnebqe, na{a situacija. Mi kao doma}ini vi{e tro{imo nego {to zaradimo. Kako je to mogu}e? zapitao se \urkovi}.
Lamela u Doboju PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net FOTO: S. PUHALO

Bez posla sve vi{e mladih
LAKTA[I - Na Birou za zapo{qavawe u Lakta{ima evidentiran je 661 nezaposleni starosti izme|u 15 i 30 godina, {to je za 3,61 odsto vi{e nego u istom periodu protekle godine, javila je Srna. Iako je smawen za 8,20 odsto u odnosu na pro{lu godinu, najve}i broj nezaposlenih, wih 235, starosti je od 20 do 24 godine. - Neuskla|en {kolski sistem sa potrebama tr`i{ta rada, te dugogodi{we {kolovawe razlozi su velikog broja nezaposlenih mladih u op{tini Lakta{i - smatra na~elnik za privredu i dru{tvene djelatnosti u ovoj op{tini Brankica Zeli}. Ona je dodala da ne postoje precizni podaci o potrebama poslodavaca za odre|enim vrstama zanimawa, te da je problem i veliki broj novoprijavqenih bez radnog iskustva na Birou za zapo{qavawe. Zeli}eva je navela da je u 2008. i prvoj polovini ove godine Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske dodijelilo sredstva za zapo{qavawe 17 mladih u iznosu od 57.500 KM.

Civilna za{tita Trebiwe

Uspje{no spasavawe na vodi
TREBIWE - U trebiwskoj ulici Obala Luke Vukalovi}a, u organizaciji Odsjeka Civilne za{tite, odr`ana je vje `ba spa sa vawa na vo di “Trebi{wica 2009“, koja je oci jewena kao us pje {na i kvalitetna. Simulacija zajedni~ke intervencije svih subjekta Civilne za{tite iz ovog grada, nakon saobra}ajne nesre}e, podrazumijevala je locirawe automobila na dnu rijeke, izvla~ewe iz vode i ukazivawe po mo }i une sre }e ni ma, uklawawe eksplozivnih naprava iz vozila u vodi, te izvla~ewe na povr{inu. Direktor Republi~ke uprave Civilne za{ti te Mi li mir Do der je istakao da je u posqedwe vrijeme nizom mjera i aktivnosti doveden na zavidan nivo kvalitet i efikasnost subjekata Civilne za{tite. R. Mi.

DOBOJ - Iako je odlu~eno da op{tina Doboj proda cijeli vozni park, ona }e kupiti, izme|u ostalog, sedam gara`a kako bi kompenzovala dug ovda{we “DTD kompa ni“, ko ja joj du gu je 928.319,27 maraka. Sa 16 glasova, ili dva vi{e od natpolovi~ne ve}ine u SO Doboj, odbornici iz reda pozicije prihvatili su prijedlog “DTD kompani“ o na~inu izmirewa obaveza na ime tro{kova rente i ure|ewa grad-

skog gra|evinskog zemqi{ta, koje ova firma ima prema lokalnoj zajednici.

KOMPENZACIJA za dug ve}i od 900.000 KM
Do go vo re no je da “DTD kompani“ da op{tini sedam gara`a, dva stana, poslovni prostor i ostave u Doboju, kao i poslovni prostor u Bawoj Luci. Nezavisni odbornik Sini{a Mari} je bio protiv ovakvog rezonovawa i postavio pitawe ko je odgovoran za

to {to neko gradi stambene zgrade bez potrebne dokumentacije. - Ujedno, to pokazuje kako se posluje na podru~ju op{tine Do boj, ka ko ra di skup {tinska ve}ina i lokalna administracija. Ima li zdrave logike, kada je odlu~eno da op{tina proda cijeli vozni park, da sada uzima sedam gara`a - rekao je Mari}. Ma ri} je is ta kao da je Skup{tina op{tine donosila niz odluka o kompenzacijama sa jo{ nekim preduze}ima, uzela 20 gara`a iz op{tinske

LICITACIJA
Na licitaciji, koja je odr`ana 24. septembra, od 19 automobila kojima raspola`e op{tinska administracija u Doboju, prodata su samo tri: “golf“ i dvije “{kode“. Tako se odluka na~elnika Obrena Petrovi}a o prodaji kompletnog voznog parka, koja je nai{la na pozitivan odjek u javnosti, nije pozitivno odrazila i na kupce. Na licitaciji nije bilo zainteresovanih za 16 automobila. Predsjednik Komisije za licitaciju Dejan Star~evi} tada je istakao da }e “o sudbini ovih automobila odlu~iti Petrovi} u idu}em periodu“.

Prodata “{koda oktavija“

zgrade, pa ih onda prodala. - Kupili smo stanove u jednoj zgradi u centru grada, a sada ~ujem da se za porodice sa ~etvoro i vi{e djece prave ku}e u nasequ Stanovi. Pla}amo alternativni smje{taj, a op{tina ima stanove. Takvo poslovawe, definitivno, nije doma}insko - istakao je Mari}. Us tu pawem po slo vnih prostorija i stanova u objektu koji je u izgradwi na uglu ulica Vojvode Sin|eli}a i Jug Bogdana, “DTD kompani“ }e is pla ti ti svoj dug od 928.319,27 maraka. Upravo toliko ova kompanija je “ostala kratka“ op{tini: 677.407,27 maraka za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta i rentu u izgra|enoj lame li u uli ci voj vo de Sin|eli}a i jo{ 250.912 maraka za novu zgradu. Odbornici koji su se izjasnili za kompenzaciju, pravdali su to ~iwenicom da }e na taj na~in pomo}i jednom kolektivu da ne propadne i da radnici ne odu na ulicu.

Derventa

Obiqe`en Dan oslobo|ewa op{tine
DERVENTA - Polagawem vijenaca i slu`ewem pomen parastosa ispred centralnog spomen-obiqe`ja u Derventi obiqe`en je 29. septembar, Dan oslobo|ewa op{tine Derventa u posqedwem odbrambeno-otaybinskom ratu. Vijence su polo`ili predstavnici op{tine Derventa, Bora~ke organizacije op{tina Derventa i Brod, udru`ewa i or ga ni za ci je pro is te kle iz posqedweg od bram be nootaybinskog rata, predstavnici PS Derventa i politi~kih partija. Srpsko prosvjetno kulturno dru{tvo “Prosvjeta” i Srpsko kulturno-umjetni~ko dru{tvo “Derventa“ organizovali su 14. susrete srpskog folklora “Derventa 2009” povodom godi{wice oslobo|ewa op{tine Derventa. N. S.
FOTO: N. SIMI]

Novo Vu~eta, sekretar Udru`ewa toplana RS

Toplane u Srpskoj spremne za sezonu
PRIJEDOR - Svih 11 toplana u Republici Srpskoj spremne su da 15. oktobra po~nu sezonu grijawa i za sada ne}e do}i do promjene cijena grijawa, izjavio je sekretar Udru`ewa toplana RS Novo Vu~eta. - Sve toplane su izvr{ile svoje redovne poslovne pripreme za sezonu grijawa i mogu, zavisno od spoqnih temperatura, po~eti da isporu~uju toplotnu energiju potro{a~ima - rekao je Vu~eta na sastanku Udru`ewa toplana RS koji je ju~e odr`an u Prijedoru. Vu~eta, kao tehni~ki dire ktor naj ve }e to pla ne u Srpskoj - bawalu~ke, istakao je da ovo preduze}e ne}e pove}avati cijenu grijawa, a da, prema informacijama koje ima Udru`ewe, to ne}e u~initi ni ostale toplane, bar na po~etku sezone.

PO^ETAK sezone bez pove}awa cijena
Iako su toplane pove}ale procenat naplate usluga, zajedni~ki im je problem potra-

`ivawe ranijih dugovawa. Sekretar Udru`ewa toplana RS Novo Vu~eta rekao je da Udru`ewe predla`e izmjenu Zakona o obligacionim odnosima, u smislu da se produ`i vrijeme zastare dugova kako bi komunalnim preduze}ima omogu}ili efikasniju naplatu, a time i boqe funkcionisawe. S. T.

Doboj
POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i dva naru{avawa javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|ena ~etiri dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

10 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

\aci i nastavnici u [ipovu te{ko dolaze do {kole
Sjednica SO Prwavor
[IPOVO - Osnovna {kola “Rade Marijanac“ iz sela Pribeqci kod [ipova ovih dana suo~ava se sa velikim pote{ko}ama u organizovawu redovne nastave. Dva kombija koji prevoze |ake i nastavnike u kvaru su, a |aci Pribeqaka i Novog Sela muku mu~e da stignu do {kole. Svi nastavnici putuju iz [ipova i Mrkowi} Grada, pa i oni imaju pote{ko}a da redovno sti`u na nastavu. Direktor {kole Dragan Gaji} ka`e da {kola nije u stawu da odr`ava dva kombija i o~ekuje pomo} SO [ipovo. S. R.

OO SNSD tra`i smjenu Brane @uni}a
PRWAVOR - Vi{emjese~na kriza u funkcionisawu lokalnog parlamenta u Prwavoru mogla bi danas da bude rije{ena. Klub odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata podnio je zahtjev da se na redovnoj sjednici Skup{tine op{tine na dnevnom redu na|e i smjena predsjednika Brane @uni}a, ~lana Partije demokratskog progresa. OO SNSD-a Prwavor tra`i da se izabere novi predsjednik Skup{tine op{tine. Predsjednik Kluba odbornika SNSD-a Slavi{a Sandi} rekao je da, poslije razlaza ove stranke sa PDP-om, postoji nova skup{tinska ve}ina, iz koje }e biti imenovan novi predsjednik Skup{tine. Na dana{woj, redovnoj sjednici bi}e imenovani i na~elnici odjeqewa op{tinske uprave, {to je procedura koja traje ve} vi{e od pola godine. Sedam op{tinskih odjeqewa do sada su vodili vr{ioci du`nosti na~elnika. B. R.

Zbriwavawe porodica poginulih boraca i RVI u Prijedoru

Iako je zgrada trebalo da bude izgra|ena u oktobru, rok je produ`en do kraja godine zbog nadogradwe jo{ jednog sprata. Svih 60 stanova trebalo bi da bude useqivo do kraja godine, rekao Rodi}
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Krov nad glavom za 60 bora~kih porodica

Gorwi Orlovci kod Prijedora

Nova podru~na {kola do kraja godine
PRIJEDOR - Nova podru~na {kola u Gorwim Orlovcima ovih dana dobila je novi krov, {to je mje{tanima ovog sela bio povod za slavqe. Direktor O[ “Petar Ko~i}“ Dra{ko Grbi} rekao je da se zavr{etak radova o~ekuje krajem ove godine. - Radovi na novoj {koli u Or lov ci ma te ku po pla nu. O~ekujemo da }e ve} u drugom polugodi{tu vi{e od 70 u~enika ovog sela nastavu poha|ati u novom objektu - najavio je Grbi}, dodaju}i da je ovo jedna od ri jet kih po dru ~nih {kola u kojima se u posqedwih nekoliko godina pove}ao broj djece. On je dodao da }e nova {kola, za ~iju izgradwu je Vlada RS obezbijedila 417.000 maraka, imati pet u~ionica, zbornicu, |a~ku kuhiwu, veliki hol i vlastitu kotlovnicu za zagrijavawe prostorija. - Zbog veli~ine i dovoqnog broja u~ionica nastava za u~enike od prvog do petog razreda odr`ava}e se samo u jednoj smjeni - kazao je Grbi} i dodao da oni trenutno nastavu po ha |a ju u ma ti ~noj {ko li “Petar Ko~i}“ na Urijama. Izgradwu ove {kolske ustanove pomogla je i op{tina Prijedor. P. [.

FOTO: P. [PADI]

PRI JE DOR - Iako je zgrada za bora~ke porodice u Prijedoru trebalo da bu de iz gra |e na u okto bru, rok je pro du `en do kra ja go di ne zbog na do gradwe jo{ jednog sprata. Ovo je pot vrdio na~elnik Odjeqewa za bo ra ~koinvalidsku za{titu Mi{o Rodi}. - Pro je ktom ko ji fi nansiraju Vlada Republike Srpske i op {ti na Pri je dor planirana je izgradwa zgrade od 50 stanova. S obzirom na to da smo na{li mogu}nost da se podigne i {esti sprat, rok je produ`en za jo{ 70 dana, a svih 60 sta no va tre ba lo bi da bude useqivo do kraja godine - rekao je Rodi}. On je pot vrdio da }e zgra da ima ti po 12 dvo so bnih stanova i garsowera, a ostalo su jednosobni stanovi. - Lista korisnika stanova jo{ nije kona~na, a 55 stanova treba da dobiju porodice poginulih boraca, te pet stanova ratni vojni invalidi - naglasio je Rodi}.

Mi{o Rodi} ispred zgrade za bora~ke porodice

FOTO: S. TASI]

Op {ti na ima oba ve zu da obezbijedi lokaciju koja je u grad skom po dru ~ju i

prikqu ~ke za in fras tru kturu.

NOVA ZGRADA
Rodi} je dodao da je sqede}e godine planirana izgradwa jo{ jedne zgrade sa 30 stanova. - Time }e se rije{iti 90 odsto potreba za zbriwavawe porodica poginulih boraca i dijela ratnih vojnih invalida. Kasnije bi trebalo predvidjeti izgradwu jo{ jedne zgrade, tako da bi svi ratni vojni invalidi, wih oko 150, trebalo da imaju rije{eno stambeno pitawe - kazao je Rodi}.

VLADA RS obezbijedila 2,1 milion KM
- Ve} su krenuli radovi na prikqu~cima za vodovod i ka na li za ci ju, a us ko ro slijedi i prikqu~ivawe na to plo vo dnu i elek tro mre `u, i sve te oba ve ze bi }e za vr{e ne pri je za vr{et ka zgrade - dodao je Rodi}.

Mjesno udru`ewe penzionera Kotor Varo{

Posje}uju oboqele ~lanove
KOTOR VARO[ - Povremenom dodjelom jednokratne nov~ane pomo}i kotorvaro{ko Mjesno udru`ewe penzionera, koje broji 660 ~lanova, nastoji da ubla`i te`ak materijalni polo`aj svojih ~lanova sa niskim primawima. Prema rije~ima predsjednika Mjesnog udru`ewa penzionera Kotor Varo{ Stanka Bibi}a, posebna briga se vodi o bolesnim i iznemoglim penzionerima, kojima se prilikom posjeta uru~uju skromni poklon-paketi. - U ovoj godini iz Fonda solidarnosti bi}e dodijeqeno oko 8.000 KM ugro`enim i oboqelim penzionerima - rekao je Bibi} i istakao da su potrebe ugro`enih ~lanova znatno ve}e odraspolo`ivih sredstava. Penzionerka Du{anka Tepi} (75), du`e vrijeme oboqela i gotovo nepokretna, raduje se posjetama predstavnika Mjesnog udru`ewa. Od penzije koja iznosi 196 KM svakog mjeseca izdvaja 106 KM za lijekove. D. K.

Vri je dnost ove in ves ticije je 2,1 milion maraka, ko je ula `e Vla da Republike Srpske, oko mili on ma ra ka obe zbi je di }e op{tina Prijedor, a u cijenu nije ura~unato zemqi{te ko je je vla sni{ tvo op{tine. Izvo|a~ radova na ovom objektu je preduze}e “Una“ iz Kozarske Dubice, a podizvo|a~ za gra|evinske radove je preduze}e “MB modul“ iz Prijedora.

Odjeqewe za privredu i finansije u [ipovu

Smawuje se broj radwi
[IPOVO - Ekonomska kriza jedan je od glavnih razloga {to je u [ipovu do{lo do smawewa broja registrovanih preduzetni~kih radwi. Prema podacima Odjeqewa za privredu i finansije, na podru~ju ove op{tine trenutno je registrovano 260 radwi, {to je za 84 radwe ili 24,42 odsto mawe nego u istom periodu lani. Kada je rije~ o strukturi, naj vi {e pre du ze tni ~kih radwi je iz oblasti trgovine i to 107, u ugostiteqstvu 49,
FOTO: S. DAKI]

zanatstvu 60, a u poqoprivredi 20.

U 260 RADWI zaposleno 316 radnika
- U odnosu na okru`ewe u kojem posluju, polo`aj predu ze tni ~ke dje la tnos ti u [i po vu u se bi no si pe ~at ma lih po ro di ~nih fir mi koje zapo{qavaju jednog ili dva radnika. Da je to tako govori i podatak da je u tim radwima, pre ma po da ci ma Poslovnice Fonda PIO, zaposleno svega 316 radnika re kla je na ~el ni ca Odjeqewa za privredu i fina-

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Evidentirano je jedno krivi~no djelo i jedno naru{avawe javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Bilo je planiranih iskqu~ewa zbog radova na elektroprenosnoj mre`i, pa je dolazilo do kra}ih prekida u napajawu strujom nekih potro{a~a.

[ipovo

nsije op{tine [ipovo Biqana [egrt. Ona napomiwe da je glavni razlog {to se {ipova~ki preduzetnici uglavnom opredjequju za otvarawe trgova~kih radwi ma li ini cijalni kapital. - Problem je {to preduzetnici nemaju inovativnosti i preduzetni~kog duha. Prisutna su mala gotovinska ulagawa u obje kte, sred stva i opremu za rad. Djelatnost se uglavnom obavqa u vlastitim stambenim objektima i u ve}ini slu~ajeva radno su anga`ovani ~lanovi doma}instva - rekla je [egrtova. S. D.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 11

Izgradwa heliodroma kod Sportsko-rekreativnog centra
ROGATICA - Na dijelu Sportsko-rekreativnog centra izme|u igrali{ta malih sportova i fudbalskog stadiona u Rogatici bi}e izgra|en heliodrom. Ovo je odlu~eno ne ju~era{woj sjednici Skup{tine op{tine Rogatica. Odbornici su, izme|u ostalog, donijeli odluku o pristupawu izmjenama i dopunama Statuta op{tine, o javnom prevozu lica i stvari u drumskom saobra}aju, kao i komunalnim taksama. Usvojena je i odluka o izgradwi klimatolo{ke i S. M. agrometeorolo{ke stanice u Rogatici.

Op{tina Vlasenica

Buxetski deficit 240.000 maraka
VLASENICA - Op{tina Vlasenica je u prvom polugodi{tu ove godine zabiqe`ila buyetski deficit od 240.000 KM, pri ~emu su buyetski prihodi realizovani 79, a rashodi 92 odsto, navedeno je u periodi~nom izvje{taju o izvr{ewu lokalnog buyeta, koji je ju~e usvojen na sjednici Skup{tine op{tine. Nominalno, od planiranih 3,9 miliona KM u 2009. godini, u periodu od 1. januara do 31. juna u buyetsku kasu slilo se oko 1,55 miliona KM, dok je potro{eno blizu 1,8 miliona maraka. Komentari{u}i polugodi{wi buyetski bilans na~elnik op{tine Vlasenica Mladen Popovi} rekao je da je do deficita do{lo prvenstveno zbog pove}anih ulagawa u razli~ite infrastrukturne projekte i investicije. - Naravno da, kada je rije~ o buyetu, nije po`eqan debalans bilo koje vrste, ali poslije godina pasivnosti i nerada, mi smo prinu|eni da radimo i ula`emo, bez obzira na ekonomsko stawe koje je bremenito ne samo u Vlasenici i Republici Srpskoj, nego i globalno - rekao je Popovi}.

Zvornik
^ajni~e

Premijer Srpske Milorad Dodik posjetio op{tinu ^ajni~e

Osnovan Dom omladine
ZVORNIK - U Zvorniku je osnovana Javna ustanova Dom omladine, ~ija je gradwa u toku, dok se zavr{etak radova o~ekuje u aprilu idu}e godine, potvrdio je ju~e potpredsjednik Skup{tine op{tine Zvornik Danijel Dragi~evi}. Dra gi ~e vi} je re kao da je prije zavr{etka radova bilo neophodno osnivawe ove javne us ta no ve ra di pri pre mnih radwi, kao {to su registracija kod nadle`nog suda, dono{ewe akata, te planirawa u oblasti kulture, kako bi ova ustanova u aprilu po~ela da radi u punom kapacitetu. - Dom omladine ima}e bioskopsku, pozori{nu i salu za seminare, galeriju, te Omladinski centar sa Internetom i igraonicom - rekao je Dragi~evi} i istakao da je Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske za ove namjene ve} obezbijedilo deset ra~unara, aparat za fotokopirawe i televizor. Izgradwu Doma omladine u iznosu od oko 1,4 miliona KM finansira Vlada Republike Srpske iz Razvojnog programa i op{tina Zvornik iz sopstvenih sredstava i kreditnih zadu`ewa. S. S.
FOTO: S. SAVI]

Vlada Republike Srpske podr`a}e projekte koji }e omogu}iti otvarawe novih radnih mjesta na podru~ju op{tine ^ajni~e, rekao Dodik
^AJ NI ^E - Premijer Srpske Milorad Dodik najavio je ju~e da }e Vlada RS podr`a ti pro je kte ko ji }e omogu}iti otvarawe novih radnih mjesta na podru~ju op{tine ^ajni~e, a naro~ito ja~awe privatizovane drvne industrije “Stakorina“. - Pomo}i }emo i rekonstrukciju objekata Osnovne i Sredwe {ko le i iz gradwu sportske dvorane - rekao je Dodik poslije sastanka sa na~elni kom op {ti ne ^aj ni ~e Brankom Roqi}em. Na sastanku je istaknuto da je u proteklih 15 mjeseci na podru~ju ove op{tine u vi{e razvojnih projekata ulo`eno oko sedam miliona maraka, javqa Srna. Dodik je posjetio ju~e i hram Uspewa presvete Bogorodice i razgovarao sa starje{inom hrama ocem Tihomirom Motikom o mogu}oj pomo}i koja bi se izdvojila za gradwu duhovnog centra u ^ajni~u.

Podr{kom Vlade do zapo{qavawa
ULO@ENO oko sedam miliona KM
Op{tinske vlasti u ^ajni~u sa Vladom RS i regionalnim ra zvoj nim pro gra mom misije UN sprovele su zna~ajne projekte poput izgradwe puta do mjesne zajednice Zaborak, stambene zgrade za bora~ke kategorije, rekonstrukcije vodovo da, izra de sa vre me nog digitalnog katastra, rekonstrukcije Doma kulture i ostalih mawih projekata. Dodik je naveo da Vlada RS podjednako ula`e u sve dijelove Srpske i obe}ao da }e biti izdvojena sredstva i za druge projekte, koji budu kandidovani iz ove lokalne zajednice. Na~elnik Roqi} rekao je da op{tinske vlasti u ^ajni~u imaju pripremqene projekte ko je }e kan di do va ti za sredstva iz Razvojnog programa RS. Jedan od wih je izgradwa puta ^ajni~e - Miqeno - Ustipra~a.

Spomen -kapela
Dodik je sa rukovodstvom op{tine ^ajni~e polo`io cvije}e u Spomenkapeli u kojoj se nalaze plo~e sa imenima poginulih srpskih boraca u proteklom Odbrambenootaxbinskom ratu.

Milorad Dodik u ^ajni~u

FOTO: SRNA

O[ “Sveti Sava“ Zvornik

Mili}ki autoprevoznici protestovali zbog srebreni~kog rudnika

Kamionima ispred zgrade op{tine
MILI]I - Dvadesetak autoprevoznika sa podru~ja mili}ke op{tine ju~e je organizovalo jedno~asovnu blokadu zgrade op{tine Mili}i, zahti je va ju }i od op {tin skih vlasti pomo} u obezbje|ewu radnog anga`ovawa. Prevoznici isti~u da je povod za protest bila odluka vlasnika srebreni~kog Rudnika boksita, za koga su proteklih nekoliko godina obavqali uslu ge pre vo za, da se odrekne wihovih usluga i anga`uje prevoznike “sa strane“. Autoprevoznik Radomir Avramovi} ka`e da od op{tinskih vlasti u Mili}ima o~ekuje da kod poslodavca posredu ju u rje {a vawu ovog pro blema. ingerencije ograni~ene, jer je rije~ o privrednom subjektu ko ji se na la zi na po dru ~ju srebreni~ke op{tine, na~elnik Mili}a @ivojin Juro{evi} rekao je prevoznicima da blokadom ne}e ni{ta posti}i. - Jedini na~in rje{ewa spora je da autoprevoznici stupe u neposredan kontakt sa rukovodstvom Rudnika u Srebrenici i Fabrike glinice “Bira~“ u Zvorniku, koja je vlasnik srebreni~kog rudnika istakao je Juro{evi}. Protest je poslije jednog ~asa prekinut, ali su prevoznici najavili novo okupqawe pred srebreni~kim rudnikom ukoliko do pregovora ne do|e i ako se ne prona|e prihvatqivo rje{ewe. G. P.

Saobra}ajci u~ili |ake o bezbjednosti
ZVORNIK - Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Zvornik ju~e su u~enike prvog razreda Osnovne {kole “Seti Sava“ iz Zvornika upoznali kako da se bezbjedno kre}u i pona{aju u saobra}aju prilikom dolaska i odlaska iz {kole. U~enici su putem video-zapisa upoznati kako da se bezbjedno kre}u i na {ta sve treba da obrate pa`wu, te koje najjednostavnije saobra}ajne znake treba da zapamte. Predava~ iz Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Stanimir Kajtaz istakao je da u~enici prvih, a i svih drugih razreda treba u svakom trenutku da se obrate policiji za pomo} prilikom prelaska ulice, te da u tom pogledu razbiju strah od policije. - Policija je na usluzi svim gra|anima, a posebno u~enicima, koji idu do ili iz {kole, jer najmla|i uzrast nije koncentrisan na sve opasnosti koje su prisutne u saobra}aju - rekao je Kajtaz. S. S.

OD OP[TINE tra`e da rije{i problem
- Sada su u rudnik doveli ne ke dru ge pre vo zni ke iz Ugqevika, Sarajeva, a mi smo ostali prakti~no na ulici. Svi ovi kamioni su namjenski kupqeni za transport rude, ve}inom kreditnim putem, a sada niti imamo mogu}nost da otpla}ujemo kredite niti imamo ~ime porodice da hranimo rekao je Avramovi}. Is ti ~u }i da su wego ve

Zvornik
POLICIJA Zabiqe`eno jedno naru{avawe javnog reda i mira, po~iwena su dva krivi~na djela, dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Zbog kvara na mre`i potro{a~i u ulici Vuka Karaxi}a dva ~asa nisu imali vode.

Protestovalo dvadesetak autoprevoznika

FOTO: G. PERI]

12 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Prekograni~na saradwa op{tina Ugqevik i Nova Varo{
UGQEVIK - Predstavnici op{tina Nova Varo{ iz Srbije i Ugqevik potpisali su u Zemunu “pismo saglasnosti“ koje prethodi izradi konkretnog projekta prekograni~ne saradwe. Poslije ovoga dvije op{tine }e pristupiti izradi projekta kojim }e konkurisati za sredstva IPA fondova, potvr|eno je Srni u Administrativnoj slu`bi op{tine Ugqevik. Ovaj projekat ima ciq povezivawe stanovni{tva, zajednica i privrede u prekograni~nim oblastima, da bi zajedni~ki u~estvovali u izradi i implementaciji projekata.
FOTO: R. JELI]

Kwi`evnici u Semberiji i Jadru

Posjetili zavi~aj srpskih velikana
BIJEQINA - Grupa kwi`evnika iz Rumunije, Poqske, Indije, Kipra, Srbije i Republike Srpske, u~esnici 46. beogradskog me|unarodnog susreta pisaca, po tradiciji obi{li su Semberiju i Jadar, zavi~aje velikana srpske kwi`evnosti i jezika Filipa Vi{wi}a i Vuka Stefanovi}a Karayi}a. Osim {to su qubi teqima pi sa ne ri je ~i u Bi jeqini, Vukovom Tr{i}u i Loznici govorili svoje stihove i ~itali prozne tekstove, pisci su se upoznali i sa kwi`evnim stvaraocima iz ovih mjesta. - U Semberiju i Jadar iz po{tovawa prema ovoj dvojici srpskih velikana treba dolaziti kao na hodo~a{}e. Uprkos tome {to sve znam o Filipu i Vuku, kada sam posjeti la wiho ve pi to me za vi ~a je, shva ti la sam da se oni ni su slu ~aj no ov dje ro di li. Ubu du }e ovi kra je vi bi }e uvijek na mojim kwi`evnim putevima - rekla je dr Qubica Rajki}, rumunski kwi`evnik koja pi{e na srpskom jeziku. Pje snik sa Ki pra Jor gos Pe tu sis je is ta kao da je posjeta Semberiji i Jadru jo{ jedan korak ka zbli`avawu naroda i kultura iz brojnih krajeva svijeta. T. N.
FOTO: T. NESTOROVI]

Sjednica SO Ugqevik

Slab priliv novca u ugqevi~ku op{tinsku kasu

Iako je puwewe buxeta izvr{eno sa svega 38 odsto, u prvih {est mjeseci ove godine potro{eno je gotovo {est i po miliona maraka. Tako je potro{eno 2.250.000 maraka vi{e od priliva
PI[E: RADE JELI] krozrs@glassrpske.com

Buxet po dba cio a po tro{wa ve }a
Komentari{u}i podba~aj buyeta u prvom polugodi{tu, na~elnik op{tine Ugqevik Vasilije Peri} je podsjetio da u izvje{tajnom periodu Termoelek tra na “Ugqevik“ ni je proizvodila struju cio mjesec zbog remonta, {to se direktno odrazilo na smawewe planiranog novca u op{tinskoj kasi. - Puwewe buyeta je ispod na{ih o~ekivawa, ali planiramo da }emo u drugom polugodi{tu imati znatno ve}i pri liv sred sta va od ren te. Osim toga najavqeno je da }emo dobiti gotovo pola miliona ma ra ka po osno vu kreditnog zadu`ewa Republike Srpske prema Me|unarodnom mo ne tar nom fon du istakao je Peri}. On je dodao da ako op{tina uspije da naplati ove prihode, do kraja godine }e biti znatno smawen deficit.

[amac
HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano je 37 pacijenata. POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela. Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira, ni saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

UGQEVIK - Odbornici Skup{tine op{tine Ugqevik usvojili su Izvje{taj o iz vr{ewu buyeta za prvih {est mjeseci ove godine, koji je ostvaren sa svega 38 odsto. Ta ko se u op {tin sku ka su, umjesto planiranih pet i po mi li ona, sli lo sa mo 4.190.000 maraka.

REBALANS
Odbornici su usvojili i rebalans buxeta od 10.500.000 miliona maraka, {to je za pola miliona mawe u pore|ewu sa prvobitno planiranim. U op{tinskom Odjeqewu za finansije su naveli da se rebalans mora izvr{iti zbog smawenog priliva novca, pa je planirano smawewe i javne potro{we. - Najvi{e se o~ekuje smawewe poreskih prihoda za 21 odsto i neporeskih prihoda za pet odsto. Planirano je i smawewe plata i naknada za 20 odsto, kao i potro{wa materijala i usluga - istakli su u Odjeqewu.

NOVAC nije ravnomjerno raspore|en
Iako je puwewe buyeta izvr{eno sa svega 38 odsto, u prvih {est mjeseci ove godine potro{eno je gotovo {est i po mi li ona ma ra ka, {to je 58 od sto pla ni ra ne po tro{we. Tako je potro{eno

2.250.000 maraka vi{e od priliva. Ovaj podatak nai{ao je na veliku kritiku dijela opozicije, okupqne oko Saveza nezavi snih so ci jal de mo kra ta. Odbornik Dragan \oki} okarakterisao je to kao nedoma}in sko po na {awe SDS-ove vlasti. - To {to je za pola godine buyet na puwen sa 38 od sto sredstava, a za isti period potro{eno ~ak 58 odsto, govori da se radi o nedoma}inskoj vlasti u Ugqeviku - istakao je \oki}. Jedna od velikih zamjerki kod potro{we buyeta je i to {to se novac neravnomjerno raspore|uje ni`im potro{a~kim jedinicama, pa se u posmatranom periodu de{avalo da je nekim ustanovama u prvoj polovini ove godine ve} ispla}eno 70, a nekima svega 15 odsto planiranih sredstava.

Na parcelama Poqoprivrednog dobra “Semberija“

Sjetva p{enice na 1.000 hektara
BIJEQINA - Na parcelama Poqoprivrednog dobra “Semberija“ u okviru jesewe sjetve bi}e zasijano 1.000 hektara sjemenske i merkantilne p{e ni ce, 100 he kta ra je~ma i 300 hektara uqane repice. Direktor PD “Semberija“ Milorad Jovanovi} rekao je Srni da su mehanizacija i qudstvo spremni i da }e, ako vremenski uslovi budu povoqni, sjetva p{enice i je~ma uskoro po~eti. - Prije je sjetva je~ma po~iwala i ranije, a optimalno vrijeme po~etka je od 1. do 5. oktobra. Kada je rije~ o p{enici, optimalan rok je 6. ili 7. oktobar - naglasio je Jovanovi}. Uporedo sa ovim poslovima zavr{ena je i sjetva soje na oko 220 hektara, sa prosje~nim prinosom od dvije i po tone. - Sje tva uqane re pi ce privodi se kraju. Uskoro bi trebalo da po~nemo i sa sjetvom je ~ma i p{e ni ce, ali nam vremenski uslovi to sada ne dozvoqavaju. Ki{a bi olak{ala pripremu - rekao je Jovanovi}. On je istakao da je zavr{ena berba prvog hibrida sjemenskog kukuruza na povr{ini od 55 hektara. - Po~ela je i berba drugog hibrida na istoj povr{ini ka`e Jovanovi}. Jovanovi} isti~e da je u toku berba merkantilnog kukuruza, te potvrdio da je do sada obrano 40 odsto od 470 hektara koliko je ukupno zasijano. - O~e ku je mo da, ako nas vremenske prilike poslu`e, berba bude zavr{ena za petnaestak dana - istakao je Milorad Jovanovi}.

ZAVR[ENA sjetva soje na 220 hektara
On je najavio da za nekoliko dana na parcelama po~iwe i postrna sjetva je~ma i gra{ka.

OGLASI
Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT Bosne i Hercegovine DIREKCIJA ZA FINANSIJE/FINANCIJE Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT Bosne i Hercegovine DIREKCIJA ZA FINANSIJE/FINANCIJE

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 13

Miroslava Krle`e 1, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/220890, Faks: 049/212984, Miroslava Krle`e 1, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/220890, Faks: 049/212984,

Broj: 04.1-02-258/09-2 Datum, 17.9.2009. godine Direktor Direkcije za finansije Br~ko distrikta BiH na osnovu ~lana 6. Zakona o Direkciji za finansije Br~ko distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH", broj: 19/07), a u skladu sa ~lanom 18. Pravilnika o procjeni vrijednosti nekretnina u Br~ko distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH" broj: 1/08) ponovo raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA PROCJENITEQE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA U BR^KO DISTRIKTU BiH I Za procjeniteqe vrijednosti nekretnina mogu se javiti, za dole navedenu oblast, lica koja ispuwavaju sqede}e uslove: - da su dr`avqani Bosne i Hercegovine, - da imaju odgovaraju}u visoku stru~nu spremu sa radnim iskustvom od najmawe 5 godina iz oblasti za koju se prijavquju, - uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da nisu u radnom odnosu u organima uprave Br~ko distrikta i Pravosudnim organima, - da posjeduju stepen nezavisnosti koji }e im osigurati mogu}nost nepristranog djelovawa, objektivne spoznaje ~iweni~nog stawa iskqu~ivo prema vlastitoj profesionalnoj savjesti. II Svi kandidati sa potrebnim kvalifikacijama, moraju prilo`iti dokaz (ovjerenu fotokopiju diplome) da ispuwavaju gore navedene uslove za procjeniteqa. Procjeniteq je potreban za sqede}u oblast: - Gra|evinarstvo 1 izvr{ilac

III Zainteresovana lica za gore navedenu oblast procjene vrijednosti nekretnina popuwene prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu: DIREKCIJA ZA FINANSIJE BR^KO DISTRIKTA BiH 76100 BR^KO Miroslava Krle`e br. 1 IV Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune prijave kao i one podnesene nakon isteka gore navedenog roka ne}e biti uzete u razmatrawe. Direktor Direkcije, Mato Lu~i}, dipl. ek. s.r.

Na osnovu ~lana 33. Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 92/06) MKD "SINERGIJAplus" d.o.o. Bawa Luka objavquje:

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU
PRVE EMISIJE OBVEZNICA MKD "SINERGIJAplus" D.O.O. BAWA LUKA JAVNOM PONUDOM svim doma}im i stranim fizi~kim i pravnim licima Rje{ewem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, broj: 01-UP-0313094/09 od 23.9.2009. godine, odobren je Prospekt za prvu emisiju obveznica javnom ponudom MKD "SINERGIJAplus" d.o.o. Bawa Luka. Prvom emisijom emituje se 30.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 3.000.000,00 KM. Obveznice se emituju sa rokom dospije}a od 3 (tri) godine od dana upisa emisije u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Bawa Luka; fiksna kamatna stopa 8,00% na godi{wem nivou, na preostali iznos duga; isplata glavnice i pripadaju}eg dijela kamate }e se vr{iti dva puta godi{we, pet dana od dana dospije}a, a najkasnije u roku od 15 dana od dana dospije}a anuiteta. Agent emisije je "Advantis Broker" a.d. Bawa Luka. Prodajna cijena je 100,00 KM po obveznici, a cijena po kojoj kupci upisuju i upla}uju obveznice formira}e se na berzi po metodi kontinuirane javne ponude (vi{estruke cijene) u skladu sa Pravilima Bawalu~ke berze. Standard pove}awa cijene je 0,01 KM. Po~etak upisa i uplate obveznica je petnaest dana od dana objavqivawa javnog poziva. Upis i uplata obveznica traju 25 dana. Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadaju}e kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tra`iti prijevremeno dospije}e obveznica. Radi o~uvawa realne vrijednosti, ukoliko do|e do promjene kursa KM u odnosu na EUR, primjewiva}e se valutna klauzula (prera~un KM u EUR, odnosno EUR u KM) po sredwem kursu, a prema kursnoj listi Centralne banke BiH na dan promjene kursa. Upis obveznica vr{i se kod ovla{tenih berzanskih posrednika na tr`i{tu hartija od vrijednosti Republike Srpske u skladu sa radnim vremenom ovla{tenih berzanskih posrednika. Uplata se vr{i na ra~un kod depozitne banke Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Bawa Luka, broj ra~una: 552000-99999999-17, poziv na broj: 40313-4400933890000. Prospekt }e biti besplatno dostupan u prostorijama Emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Emitenta: www.mkosinergijaplus.org, agenta emisije: www.advantisbroker.com, i Bawalu~ke berze: www.blberza.com. Emisija se smatra uspje{nom ako u roku od 25 dana predvi|enom za upis i uplatu obveznica, bude upisano i upla}eno najmawe 60% hartija od vrijednosti ponu|enih u prospektu. Emitent zadr`ava pravo na zavr{etak postupka javne ponude hartija od vrijednosti prije isteka utvr|enog roka za wihov upis i uplatu ukoliko emisija bude u cjelosti upisana i upla}ena prije zavr{etka roka za upis i uplatu. Vi{e informacija o obveznicama MKD "SINERGIJAplus" mogu}e je dobiti kod agenta emisije "Advantis Broker" a.d. Bawa Luka, Kraji{kih brigada 113, 78000 Bawa Luka, ili na telefon 051/233-710. MKD "SINERGIJAplus" d.o.o. Bawa Luka, zastupano po "Advantis Broker" a.d. Bawa Luka

14 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

“Solvej” prodaje farmaceutski ogranak kompaniji “Ebot”

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 17.51 1.03 29,723.94

BRISEL - Belgijska hemijsko-farmaceutska kompanija “Solvej“ objavila je ju~e da prodaje svoj ogranak za proizvodwu farmaceutskih proizvoda ameri~koj kompaniji “Ebot” za oko 5,2 milijardi evra, prenijele su agencije. Od te sume, 4,5 milijardi evra bi}e ispla}eno u gotovi-

ni, uz dodatnu isplatu od 300 miliona evra u periodu izme|u 2011. i 2013. godine i oko 400 miliona evra za preuzimawe dugova. Kompanija “Ebot” tu }e kupovinu vjerovatno obrazlo`iti namjerom da se razvija ne isto~noevropskom i azijskom tr`i{tu.
FOTO: GLAS SRPSKE

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo " " IF BIG INVEST. GR. D.D. SARAJEVO IF HERBOS FOND D.D. MOSTAR " " IF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO IF PREVENT-INVEST D.D. SARAJEVO Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 6.10 6.30 4.30 7.22 0.16 9.38 2.38 0.14 1,573.80 1,260.00 881.50 7,017.84

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica -1.88 -1.07 -4.09 1.68 0.00 6.46 0.01 0.34 0.02 -5.89 1.22 97,441.80 66,231.74 729.90 85,290.30 814.05 1,239.52 5,100.50 87,579.00 14,042.98 5,089.25 20,788.00 22.01 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 6.33 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 14.60 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 122.02 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 4.05 HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO 140.00 IK BANKA D.D. ZENICA 51.00 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 31.02 45.01 RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I 4.94 [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 14.17 SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO

Proizvodwa ma{ina i ure|aja najvi{e pogo|ena krizom

Primjetan rast proizvodwe u posqedwa tri mjeseca

EBRD

Tra`e dodatnih deset milijardi evra
LONDON - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) zatra`ila je od svojih ~lanica dodatnih deset milijardi evra kako bi pomogla zemqama isto~ne Evrope da se izvuku iz krize, objavio je ju~e “Fajnen{el tajms“, prenijele su agencije. List ocjewuje da ovakav potez banke uo~i godi{weg sastanka Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) nagla{ava koliko su zapostavqeni problemi sa kojima se suo~ava isto~na Evropa. Predsjednik EBRD-a Tomas Mirou u pismu MMF-u koje je list dobio na uvid navodi da }e, sa sada{wih 20 milijardi evra kapitala na raspolagawu, banka morati da ograni~i pozajmqivawe na osam milijardi evra u 2009. i 2010. godini, a potom taj iznos da smawi na {est milijardi evra.

Prvi znaci oporavka metalske industrije
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

U ovom sektoru nije bilo zna~ajnijeg smawewa broja zaposlenih, iako je pad obima proizvodwe u nekim oblastima iznosio i vi{e od 50 odsto, rekao Pero ]ori}
kao je ]ori}. S dru ge stra ne, ka `e, u odnosu na isti period pro{le godine pove}ana je proizvodwa motornih vozila i prikolica, kao i proizvodwa ostalih saobra}ajnih sredstava. S obzirom na to da u ovim oblastima djeluje malo preduze}a, ]ori} ka`e da wihovi rezultati bitno ne mijewaju sliku o stawu u metalskom sektoru. RS isti~u da je sektor metalske i elek tro in dus tri je iskqu~ivo usmjeren ka izvozu, koji ovom sektoru donosi 71 odsto prihoda. - Ostvareni izvoz u prvoj polovini ove godine u oblasti metalske i elektroindustri je izno sio je oko 233 miliona maraka, dok je uvoz iznosio vi{e od 488 miliona ma ra ka, pa je po kri ve nost uvoza izvozom iznosila 47 odsto. Mo`e se zakqu~iti da je u prvih {est mjeseci ove godine smawen obim trgovinske razmjene u ovoj oblasti za 60 odsto u odnosu na isti period pro{le godine, dok je po kri ve nost uvo za izvo zom ostala na istom nivou - istakla je portparol ovog ministar stva Ale ksan dra Vuka{inovi}. Osno vni izvo zni proi zvodi RS, pored rude gvo`|a i glinice, jesu ~eli~ne cijevi i proi zvo di nas ta li na ba zi ~e li ~nih ci je vi, te proizvodi kao {to su kotlovi, ma{ine i ure|aji, dok se najvi{e uvoze ~eli~ni limovi i sve vrste ~elika kojih nema na tr`i{tu RS i BiH.

Je`i Buzek

“Ju`ni tok” {teti EU
BEO GRAD - Pred sje dnik Evropskog parlamenta Je`i Bu zek ka zao je da pro je kat dopreme ruskog gasa u Evropu preko Bugarske i Srbije “Ju`ni tok” predstavqa suparni~ki poduhvat koji podr`a va ju Ita li ja i Francuska, a koji slabi zapa dni pro je kat ga so vo da “Nabuko“, prenijele su ju~e agencije. Buzek je izjavio da bilateral ni po slo vi s rus kim isporu~iocima poga|aju interese EU, te da sna`no vjeru je u “Na bu ko“, pro je kat isporuke gasa iz Kaspijskog basena preko Turske u Evropu, koji su podr`ale ~lanice Uni je i Evrop ska komisija.

BAWA LU KA - U posqedwa tri mjeseca u Republici Srpskoj primjetan je rast proizvodwe u ve}em broju djelatnosti metalske industrije, {to ukazuje na to da preduze}a iz ovog sektora polako izlaze iz krize. Rekao je to “Glasu Srpske“ sekretar Udru`ewa metalurgije i pre ra de me ta la u Privrednoj komori RS Pero ]ori} i dodao da rast jo{ uvi jek ni je na ni vou proi zvodwe iz pro{le godine. - Metalski sektor RS je najja~e pogo|en ekonomskom krizom. To se posebno odnosi na proizvodwu osnovnih metala, proizvodwu ve}ine metalnih proi zvo da, proi zvodwu ma{ina i ure|aja, kao i na oblasti va|ewa ruda metala. Trend smawenog fi zi ~kog obima proizvodwe je prisutan u svih devet mjeseci ove godine u odnosu na pro{lu - ista-

METALSKI sektor RS bio najja~e pogo|en krizom
- Treba ista}i da nije bilo zna~ajnijeg smawewa broja zaposlenih, iako je pad obima proizvodwe u nekim oblastima iznosio i vi{e od 50 odsto - naglasio je ]ori}. Smawen obim proi zvodwe, prema wegovim rije~ima, doveo je i do smawewa spoqnotrgovinske razmjene. U Ministarstvu in dus trije, energetike i rudarstva

PODSTICAJI
S obzirom na to da su preduze}a iz ove oblasti izvozno orijentisana, Pero ]ori} ka`e da je zna~ajno {to je predvi|enih deset miliona maraka za podsticaj izvoza u 2009. godini znatno vi{e nego ranijih godina, ali da bi taj novac trebalo {to prije da bude operativan, kako bi pomogao preduze}ima da budu konkurentnija na tr`i{tu.

NOVI SISTEM REGISTRACIJE VOZILA – VELIKO OLAK[AWE ZA KORISNIKE LIZINGA
Dana 28.9.2009. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o registraciji vozila u BiH. Ovim Pravilnikom je regulisano uvo|ewe novih isprava za vozilo odnosno uvo|ewe potvrde o vlasni{tvu vozila, potvrde o registrovawu vozila, stiker naqepnice i registarskih tablica. Kod vozila kupqenih po osnovu ugovora o lizingu, uvo|ewe novog na~ina registracije i isprava za ista, zna~e veliko olak{awa kako za trenutne tako za budu}e korisnike lizinga. Dosada{wa saobra}ajna dozvola koja glasi na ime lizing ku}e ili na ime klijenta, bi}e zamijewena sa potvrdom o registrovawu (koja }e glasiti na ime korisnika lizinga) i potvrdom o vlasni{tvu (koja }e glasiti na ime lizing ku}e). Prilikom prvog produ`avawa registracije vozila (oktobar 2009 - oktobar 2010), aktuelni korisnici lizinga (kod kojih ugovori ne isti~u u ovom periodu) }e dobiti nove tablice i isprave za vozila, odnosno, potvrdu o registrirawu vozila (koja glasi na ime klijenta) a lizing ku}e }e dobiti potvrde o vlasni{tvu. Kod svakog sqede}eg produ`avawa registracije vozila, korisnici lizinga }e mo}i isto da obavqaju u mjestu svog prebivali{ta, odnosno sjedi{ta firme za pravna lica, {to do sada nije bio slu~aj (Za produ`ewe registracije pored uobi~ajene dokumentacije bi}e potrebna saglasnost o produ`ewu registracije lizing ku}e, koja }e se dostaviti korisniku lizinga). Novi korisnici lizinga }e od 28.9.2009. godine vozila uzeta na lizing mo}i registrovati u svom mjestu prebivali{ta, odnosno sjedi{ta firme uz prilagawe propisane dokumentacije (pored uobi~ajene dokumentacije bi}e potrebna prilo`iti i Ugovor o lizingu, Ra~un lizing ku}e, Ovla{tewe za registraciju i upravqawe). Ovim konceptom registracije vozila kona~no }e se rije{iti i dosada{wi problemi sa dobijawem odre|enih licenci za korisnike lizinga koji su nabavqali vozila za obavqawe privredne djelatnosti (CEMT dozvole, Rje{ewe o ispuwavawu tehni~ko-ekspolatacionih uslova i sl.), - saop{teno je iz Udru`ewa dru{tava za lizing u BiH.
zakupqen prostor

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP LLOYDS BANKING LEGAL & GEN GRP BT GROUP PLC

Cijena
52.55 141.8 104.9 82.85 130.3

Promjena
1.84 -1.83 1.11 4.87 -0.42

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS MICROSOFT CORP INTEL CORP

Cijena
17.22 16.76 23.61 25.83 19.74

Promjena
3.73 2.38 4.38 1.1 1.91

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 15

“Er Indija” zbog {trajka pilota otkazala sve letove
WU DELHI - Indijski dr`avni avioprevoznik “Er Indija“ otkazao je ju~e zbog {trajka pilota ~etvrtinu me|unarodnih i doma}ih letova i suspendova}e rezervacije za dodatne letove, saop{teno je iz kompanije, prenijele su agencije. Oko 250 pilota odbija da radi jo{ od 26. septembra, a stotine putnika ostalo je blokirano na aerodromima. Piloti protestuju zbog plana kompanije da smawi stimulacije na plate radnicima za 50 odsto. Ovom mjerom trebalo bi da bude obuhva}eno vi{e od 7.000 zaposlenih.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena Promet 35.895,34 32.525,62 28.343,92 9.460,50 7.152,00 2.783,00 2.482,20 2.000,00 1.872,00 1.400,00 360,00 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 1 Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња 1 РиТЕ Гацко а.д. Гацко РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Хемијска индустрија дестилација а.д. Теслић Бирач а.д Зворник Чистоћа а.д. Бања Лука Електрохерцеговина а.д. Требиње Рафинерија уља а.д. Модрича 49,81 -0,54 49,93 0,23 1,49 0,00 90,10 -0,07 0,19 -0,52 0,24 3,86 0,60 0,00 0,04 0,00 0,94 9,99 0,70 -9,09 0,24 9,09

Investiciono-razvojna banka RS predstavila rezultate poslovawa

Vi{e od 70 odsto sredstava, po ~etiri kreditne linije za oko 800 korisnika, plasirano je u privredu RS, kazala ^omi}eva

IRB plasirala 300 miliona KM kredita

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,70 4,00 5,86 3,90 9,95 0,08 2,93 6,40 5,50 2,00 1,10 4,50 3,03 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,23 -0,18 1,52 0,00 0,00 0,66 1,83 2.458,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 269,50 200,00 0,00 0,00 60,60 453,56

0,00 19.954,60

Evropski parlament

Da se predlo`i pomo} za “Opel“
Konferencija za novinare u Bawoj Luci PI[E: TAWA MILAKOVI] mikrobiznis u poqoprivremilakovict@glassrpske.com di, do sada je plasirano oko FOTO: M. RADULOVI]

BAWA LUKA - Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRB RS) do sada je po svim kreditnim linijama plasirala ukupno 330 miliona maraka za oko 2.280 korisnika. Ovo je ju~e na konferenciji za novinare u Bawoj Luci kazala izvr{ni direktor sektora za plasmane u IRB-u Mir ja na ^o mi}. Pre ma wenim rije~ima, vi{e od 70 od sto sred sta va, po ~e ti ri kreditne linije za oko 800 ko ri sni ka, pla si ra no je u privredu RS. - Po kreditnoj liniji za po~etne poslovne aktivnosti, za devet mjeseci ove godine plasirano je 660.000 maraka, {to je ~etiri puta vi{e nego lani. Po kreditnoj liniji za

8,5 miliona maraka za 460 korisnika, a 60 odsto tog plasma na os tva re no je u ovoj godini - kazala je ^omi}eva.

IRB SMAWILA kamatne stope za stambene kredite
Nominalno najve}i iznos plasmana, navodi ^omi}eva, ostvaren je po kreditnoj liniji za preduzetnike i preduze }a i to oko 190 mi li ona maraka za 260 korisnika. Za stambene kredite plasirano je oko 80 miliona maraka za oko 1.470 korisnika, dok je po kreditnoj liniji za jedinice lokalne samouprave plasirano oko 15 miliona maraka za 14 jedinica. Ona je na gla si la da su

pro te kle ne djeqe na sna gu stu pi le iz mje ne i do pu ne Pravila plasmana po kreditnim linijama, a najzna~ajnije iz mje ne odno se se na stambene kredite. - Ukinuli smo ogra ni ~ewe 50 plus deset kvadrata po ~lanu doma}instva, tako da svi koji do sada nisu mogli da koriste na{e kredite zbog ogra ni ~ewa u po vr{i ni stambene jedinice, od sada ih mo gu ko ris ti ti - ka za la je

^omi}eva i dodala da od sada korisnici na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvi je ne op {ti ne mo gu koristiti kredite po kamatnoj stopi od 3,6 odsto. ^omi}eva isti~e da se u kreditnoj liniji za otkup potra`ivawa o~ekuje da bi za petna es tak da na zah tje vi za kredit mogli da budu na raspolagawu zainteresovanim korisnicima, a maksimalni iznos kredita je dva miliona maraka.

BRISEL - Evropski komesar za konkurenciju Neli Krus zatra`ila je ju~e od ~lanica EU u kojima se nalaze pogoni “Opela“ da Evropskoj komisiji {to prije predlo`e detaqe programa dr`avne pomo}i ovom wema~kom proizvo|a~u automobila, javio je Tanjug. Krus je u Evropskom parlamentu izjavila da ne}e prihvatiti nikakva kratkoro~na rje{ewa i da }e Komisija uzeti u obzir samo komercijalne razloge kada bude odlu~ivala o tome da li }e se odobriti predlo`ena dr`avna pomo}. U poku{aju da spase veliki broj radnih mjesta u Wema~koj, Berlin je obe}ao 4,5 milijardi evra pomo}i “Opelu“.

Centralna banka Rusije

Smawuju osnovnu kamatnu stopu
MOSKVA - Ruska Centralna banka saop{tila je ju~e da }e smawiti osnovnu kamatnu stopu za pola procenta, na nivo od deset odsto, u poku{aju da podstakne ekonomski rast, prenijele su agencije. Upra va Cen tral ne ban ke “odlu~ila je da smawi kamatnu stopu za pola procenta od 30. septembra“, navodi se u saop{tewu, a odluka je motivisana “potrebom za dodatnim sti mu li sawem eko nom ske akti vnos ti“. Ovo je se dmo smawewe kamate Centralne banke od aprila, a uslijedilo je po{to su ruski zvani~nici saop{tili da zemqa po~iwe da izlazi iz recesije.

KAMATNE STOPE
Mirjana ^omi} je kazala da kamatne stope po svim kreditnim linijama IRB-a ne}e biti mijewane do 31. marta 2010. godine, odnosno, osta}e na istom nivou kao u proteklih {est mjeseci. ^omi}eva je podsjetila da IRB koriguje kamatne stope u zavisnosti od visine euribora dva puta godi{we, 31. marta i 30. septembra.

Okrugli sto “Kako podr`ati doma}u proizvodwu“

Kontrola kvaliteta poma`e izvozu
BAWA LUKA - Izgradwa akreditovanih institucija za kontrolu kvaliteta nu`an je preduslov za pomo} doma}im proizvo|a~ima, kako bi dobili odgovaraju}e sertifikate i olak{ali izvoz. Ovim bi se obezbijedila i adekvatna kontrola proizvoda koji ulaze u RS. Rekla je to ju~e direktor Privredne komore RS Dragica Risti} na okruglom stolu na temu “Kako podr`ati doma}u proizvodwu“ u Bawoj Luci, kojem su prisustvovali predstavnici vlasti, te brojni privrednici. Ona je naglasila da sve dok nemamo doma}e akreditovane institucije, ostajemo otvoreno tr`i{te za uvoz, i to naj~e{}e nekvalitetne robe. Kroz or ga ni za ci ju okru glog sto la na javqena je i kampawa pod nazivom “Na{e je boqe“, koja ima za ciq podizawe svijesti kod gra|ana o tome {ta zna~i kupovati doma}e. Pomo}nik ministra za poqoprivredu u Ministarstvu spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Du{an Ne{kovi} istakao je da se za ja~awe poqoprivrede moraju izdvajati dodatna sredstva, koja }e se usmjeravati tamo gdje ima potencijala.. M. ^.
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 30.9.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1.955830 1.158667 1.234507 26.887957 0.077739 0.262810 0.723979 1.461210 0.566448 0.229827 0.193445 1.293795 0.894707 2.147730 1.324370 2.096229

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1.955830 1.161564 1.237593 26.955177 0.077933 0.263467 0.725789 1.464863 0.567864 0.230402 0.193929 1.297029 0.896944 2.153099 1.327681 2.101470

Unikredit banka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

HPK a.d. Kozarska Dubica
Cijena (KM) Promjena

1.955830 1.155770 1.231421 26.820737 0.077545 0.262153 0.722169 1.457557 0.565032 0.229252 0.192961 1.290561 0.892470 2.142361 1.321059 2.090988

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

1,000,00

11,11 %

0,29 -16,67%

16 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Umrla djevojka pod nerazja{wenim okolnostima

Hronika
Doboj

BOSANSKA KRUPA - Nevresa Burzi} (22) iz Memi} Sela, kod Bosanske Krupe, preminula je u ponedjeqak ujutro pod jo{ uvijek nerazja{wenim okolnostima, ali je obdukcija pokazala da nema indicija o ubistvu. Kako je saop{teno iz

MUP-a Unsko-sanskog kantona policiju je o smrti djevojke obavijestio qekar ambulante u Jezerskom Admir Ma{ovi}. On je rekao da je wen otac dovezao be`ivotno tijelo i da na rukama i vratu postoje vidqive povrede. G. O.
FOTO: R. TASI]

Od Dobojlije 41 lice kupilo la`ne diplome
DOBOJ - Policija iz Broda podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj protiv jednog lica iz Doboja i 41 lica iz Broda zbog sumwe na navo|ewe na ovjeravawe neistinitog sadr`aja, falsifikovawa isprava i pomagawe, saop{teno je iz CJB Doboj. - N. N. iz Doboja je u periodu od maja 2008. do juna ove godine izra|ivao la`na svjedo~anstva i diplome o zavr{enom tre}em i ~etvrtom stepenu sredwih {kola. U najve}em broju slu~ajeva za radni~ka zanimawa, a ta dokumenta je 41 lice upotrijebilo kao prava - istakli su u policiji. G. O.

Su|ewe Ratku Bundalu u Sudu BiH

Optu`io dvojicu svjedoka da la`u
SARAJEVO - Prvooptu`eni za zlo~ine po~iwene 1992. i 1993. go di ne u Ka li no vi ku Ratko Bundalo izjavio je ju~e na su|ewu u Sudu BiH da za{ti}eni svjedok H i Milan (Mirko) Lalovi} ne govore istinu o wegovom odvo|ewu na lije~ewe u Beograd po~etkom avgusta 1992. godine. - Nemojte vi{e lagati ovaj sud. Zakliwem se sa ~etiri unuka, dvjema k}erkama i wihovim zdravqem da Milan Lalovi} nije bio s nama. Ovo je potpuna la` Lalovi}a, kojeg je pripremio advokat Kruni} ka zao je Bun da lo, pre no si Birn. @iko Kruni} je branilac tre}eoptu`enog u ovom predmetu, \or|islava A{krabe. Lalovi} je svjedo~io u korist A{krabe krajem maja. Bundalo, Ne|o Zeqaja i A{kraba terete se za zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~iwene 1992. i 1993. u Kalinoviku.

Kabina kamiona potpuno smrskana

Ilija Stanoj~i} nastradao na putu Dobrun - Stani{te

U dva dana opqa~kane tri kladionice “Astra“

Lopovi odnijeli oko 7.700 maraka

Poginuo u prevrnutom kamionu punom drva
Nesre}a se dogodila kada je Ilija Stanoj~i}, koji je upravqao kamionom “mercedes“, kre}u}i se niz veliku strminu, iz jo{ neutvr|enih razloga, skrenuo u desnu stranu i udario u zemqu
PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

Jedna od opqa~kanih poslovnica

FOTO: G. [URLAN

BAWA LUKA - Nepoznati provalnici su tokom posqedwa dva dana opqa~kali tri poslovnice sportske kladionice “Astra“ u Bawoj Luci i odnijeli ukupno oko 7.700 maraka, potvr|eno je u CJB Bawa Luka. Najvi{e novca ukradeno je iz kladionice u Kninskoj ulici, oko 4,5 hiqada maraka, a najmawe iz one u ulici Sini{e Mijatovi}a, svega 200 maraka. U bawolu~koj policiji su rekli da su ove dvije pqa~ke prijavqene u ponedjeqak oko 12 ~asova, a samo nekoliko ~asova ranije prijavqena je i provala u kladionicu “Astra“ u Vo`dova~koj ulici. Prema policijskom izvje{taju, iz te kladionice ukradeno je oko 3.000 maraka. G. O.

VI[EGRAD - Ilija Stanoj~i} (32) je poginuo, a Dani jel [i m{i} (20) iz Vi{egrada lak{e je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na putu Dobrun - Stani{te, u mjestu Razdoline kod Vi{egrada. Potvr|eno je to u Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Nesre}a se dogodila pone-

Porodica
Iza nastradalog Ilije Stanoj~i}a ostali su supruga Dragana (25) i troje maloqetne djece sin Mirko (8) i k}erke Ana i An|ela (6).

djeqak u 19.40 ~asova, kada je prema [im{i}evim rije~ima, Stanoj~i}, koji je upravqao kamionom “mercedes“, kre}u}i se niz veliku strminu, iz jo{ neutvr|enih razloga, skrenuo u de snu stra nu i uda rio u zemqanu povr{inu. Vozilo, koje je bilo natovareno ogrevnim drvetom, poslije udara u zemqu, prevrnulo se na krov. Uvi|ajem je utvr|eno da je Stanoj~i} poginuo u kabini vozila koja ga je priklije{tila na volan. U ovoj nesre}i lak{e je povrije|en [im{i}, koji se nalazio na mjestu suvoza~a. On je zadobio povrede kada je isko~io iz kamiona. [im{i} je ispri~ao da mu je “Ilija doviknuo da iska~e iz vozila {to je on i u~inio“. Poslije toga kamion je

udario u obalu i prevrnuo se, a Stanoj~i} je stradao u smrskanoj kabini.

LAK[E povrije|en dvadesetogodi{wak
Kom{ija nastradalog Stanoj~i}a Ne|o Pecikoza, koji je u~estvovao u va|ewu nastradalog voza~a ispod kamiona, ka`e da je prizor bio jeziv, jer je kabina bukvalno prigwe~ila Stanoj~i}a za volan. Dodaje da mu je i jedna noga bila slomqena. - Vjerovatno je i Ilija poku{ao da isko~i iz vozila, ali u tome nije uspio - ispri~ao je potreseni Pecikoza. Starica Milisava [im{i}, pored ~ije se ku}e dogodila nesre}a, ka`e da je ~ula tutaw, zapomagawe i kukwavu

koja je trajala sve dok Danijelu [im{i}u, koji je telefonom obavijestio rodbinu u Vi{egradu {ta se dogodilo u Razdolinama, nije stigla pomo}. De `ur ni qekar u Do mu zdravqa u Vi{egradu Branka Mirkovi} potvrdila je da je medicinsko osobqe brzo reagovalo i bilo na mjestu nesre}e, ali da Stanoj~i} kada je dovezen u Slu`bu hitne pomo} nije davao znakove `ivota. Uvi|aj su, po ovla{}ewu de`urnog tu`ioca, obavili saobra}ajni policajci. Saobra }aj je na lo kal nom pu tu Dobrun - Stani{te bio privremeno obustavqen. Stanoj~i}u je uzeta krv radi ut vr|i vawa even tu al nog prisustva alkohola u organizmu, dok }e sud ski vje {tak danas obaviti vje{ta~ewe vozila.

PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Produ`en pritvor Terzi}u i Agi}u
tvor je produ`en zbog bojazni od po navqawa kri vi ~nog djela i mo`e da traje najdu`e dvije godine.

DOBOJ - Okru`ni sud u Do bo ju pro du `io je ju ~e pritvor za optu`ene Anela Ter zi }a (24) iz Qeno bu da i Edisa Agi}a (30) iz Babu no vi }a u op {ti ni Sre bre nik zbog kri vi ~nog djela razbojni{tva. Iz Okru `nog su da je sa op {te no da im je pri -

OPTU@ENI za pqa~ku kladionice i pumpe
Optu`nica protiv wih potvr|ena je 25. septembra, a oni se terete da su opqa-

~ka li spor tsku kla di oni cu “Vilijams“ u Ulici sara La za ra u Mo dri ~i i benzinsku pumpu “Mladost petrol“ u Gorwoj Slatini kod [amca. Pre ma na vo di ma op tu `ni ce, oni su kao sa iz vr{i oci 20. av gus ta oko 12 ~a so va, uz pri jetwu oru `jem, pri mo ra li ra dni cu kla di oni ce “Vi li -

jams“ da im iz kase preda 80 maraka. Pred kladionicu su se dovezli vozilom “opel vektra“ ko ju je vo zio Agi}. Kad su stigli pred kladioni cu, Ter zi} je u{ao sa oru `jem i pri mo rao ra dni cu da mu da no vac, a Agi} ga je ~ekao u automobilu kojim su pobjegli. Dva dana kasnije, pola

~asa poslije pono}i, na goto vo is ti na ~in su ote li 1.000 ma ra ka od ra dni ka benzinske pumpe “Mladost pe trol“ u Kor ni ci, u op {tini [amac. Ovaj put u vozilu je ostao Ter zi}, a Agi} je sa fantomkom na glavi u{ao u kancelariju pumpe i prijete}i pi{toqem od radnika Branka J. oteo novac.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 17

Ru{e}i stablo poru{io i 11 stubova dalekovoda
MRKOWI] GRAD - Mje{tanin sela Surjani kod Mrkowi} Grada M. ]. zbog neopreznosti je 25. septembra poru{io vi{e dalekovoda, kojim se Surjani napajaju elektri~nom energijom, saop{teno je ju~e iz CJB Bawa Luka. - Policija je uvi|ajem utvrdila da je M. \. motornom pilom sjeklo ogrevna bukova drva prilikom ~ega je jedno stablo palo na dalekovod, usqed ~ega je poru{eno 11 stubova dalekovoda i pokidani elektri~no vodovi, istakli su u CJB Bawa Luka. G. O.

Policija

Provalnici opqa~kali megamarket “Delta Maksi“ u Bijeqini

Vijesti
Nova Topola

Isjekli krov i iz sefa ukrali 100.000 maraka
Provaqeno u no}i izme|u 27. i 28. septembra, a pqa~ka{i u objektu prona{li kqu~ od sefa iz kojeg su uzeli novac u razli~itim apoenima, rekli u policiji
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Otu|ena poqoprivredna ma{ina
NOVA TOPOLA - Mje{tanin sela Ma{i}i prijavio je u ponedjeqak policiji u Novoj Topoli da je u vremenskom periodu od 14. do 21. septembra iz nezakqu~anog po dru ma ne po zna to li ce ukralo elektri~nu ma{inu za mrvqewe kukuruza, rekli su ju~e u CJB Bawa Luka, dodaju}i da je vrijednost ma{ine oko 300 maraka. G. O.

BIJEQINA - Nepoznati provalnici ukrali su oko 100.000 maraka iz megamarketa “Delta Maksi“ u Bijeqini, pot vrdio je ju ~e novinarima portparol Centra javne bezbjednosti Bijeqina Dragomir Peri}. - Provala se dogodila u no}i izme|u 27. i 28. septembra, a pro val ni ci su u obje ktu prona{li kqu~ od sefa iz kojeg su uzeli novac u razli~itim apoenima - rekli su u policiji. Peri} je istakao da su provalnici u{li u objekat kroz krov na kome su alatom isjekli rupu.

POLICIJA traga za pqa~ka{ima

Tesli}

Prona|ena ukradena pila
TESLI] - Kod petnaestogodi{waka iz Tesli}a policija je u ponedjeqak prona{la i oduzela motornu pilu, koja je dva dana ranije ukradena iz nezakqu~ane pomo}ne zgrade vlasni{tvo B. ]. iz Bawe Vru}ice, re~eno je ju~e u CJB Doboj. G. O.

Vi{egrad

NIKO od mje{tana ni{ta nije ~uo
Uvi|aj su obavili pripadni ci po li cij ske sta ni ce Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bijeqina i u toku je potraga za provalnicima. Portparol preduze}a “Delta Maksi“ Dijana Milanko-

Razbio prozor na prodavnici
VI[EGRAD - D. M. prijavila je u ponedjeqak policiji da je ne po zna to li ce u toku no}i razbilo staklo na kiosku koji se nalazi u ulici Kraqa Petra u Vi{egradu. Policija je privela M. N. iz Vi {e gra da, ko ji je priznao pomenuto djelo, re~eno je u ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Megamarket “Delta Maksi“ u Bijeqini

FOTO: GLAS SRPSKE

vi} -Kusturi} potvrdila je da se dogodila provala. - U ovom trenutku mo`emo sa mo re }i da je odne se no 100.000 maraka, kako

je saop{tila policija. Vi{e detaqa ne mo`emo da ka`emo osim da se nadamo da }e lopovi biti otkriveni i uhap{eni - rekla je Milankovi}eva. Mje {ta ni ko ji `ive u okolini ka `u da

nisu ni vidjeli ni ~uli pqa~ku i da su iznena|eni. U opqa~kanom marketu ju~e nisu `eqeli da komentari{u provalu. Ve}ina kupaca ju~e su razli~ito komentarisali ovu spektakularnu pqa~ku. - Nije mi jasno otkuda toliki novac u gotovini da bude u se fu to kom no }i. Pogotovo to {to se pri~a da su lopovi imali kqu~ za sef koji su prona{li u marketu rekao je jedan od kupaca ne `ele}i da se predstavi. Radnici u susjednom marketu “Fis” ta ko |e is ti ~u da ni{ta nisu ~uli i da su za pqa~ku saznali tek ujutro kada je do{la policija. Na meti provalnika u Bijeqini 26. avgusta bilo je pre-

duze}e “Sretno“ kada su ukradeni roba i kamion “iveko“ u vrijednosti od oko 102 hiqade maraka. Policija je ukradene stvari prona{la po~etkom septembra u selu Tobut u vikendici Zorana Veli~kovi}a zvanog Jastreb. Kombi je na|en u selu Vukosavci.

Sarajevo

Veliki market
Kompanija “Delta Maksi“ Bawa Luka ovaj market u Bijeqini u prostoru od 2.500 kvadrata otvorila je u avgustu pro{le godine. Veliki broj kupaca koji se snabdijevaju u ovom objektu dolazi iz susjedne Srbije.

Dje~ak natr~ao na “fijat“
SARAJEVO - Sarajlija B. A. (13) povrije|en je u saobra}ajnoj nesre}i koja se u ponedjeqak oko 17.50 ~asova dogodila u ulici Transverzala u Novom Sarajevu. Do nesre}e je do{lo kada je dijete natr~alo na automobil “fijat uno“ kojim je upravqao R. M. (55) iz Sarajeva. G. O.

Sud BiH razmatra produ`ewe Nezakonito dobio tri kredita Uhap{en kradqivac “{kode fabije“ u Sarajevu u iznosu od 32.500 KM pritvora Elezovoj grupi
SARAJEVO - Sud BiH danas bi trebalo da donese odluku o pro du `et ku pri tvo ra za gru pu uha p{e nih za ko je se sumwa da su pripadnici organizovane kriminalne grupe okupqenih oko Darka Eleza koji se trenutno nalazi u pritvoru u Beogradu. Sud BiH donio je 3. septembra rje{ewe o pritvoru Bojanu Cvijanu, Davoru Mandi}u, Muhamedu Rami}u, Marku Kraji{niku, Admiru Hoyi}u, Vladanu Para|ini, Davoru Dabi}u, Sa{i Vladi~i}u, Vladimiru Tau{anu, Draganu Jevtovi}u, Marku Bo`i~kovi}u, Qubi{i Lalovi}u i Bla{ku Furtuli. @. D. VI[EGRAD - Vi{egradska policija podnijela je nadle`nom tu`ila{tvu izvje{taj protiv S. S. (33) zbog sumwe da je kao kreditni slu`benik mikrokreditne fondacije “Sanrajz“ u Vi{egradu omogu}io D. ]. (24) iz ovog grada da pribavi protivpravnu imovinsku korist i dobije tri kredita u iznosu od 32.500 maraka. Slu`benik S.S. se tereti da je, u namjeri da D. ]. pribavi protivpravnu imovinsku korist, iskoristio svoj polo`aj, sa~inio nepotpune i neistinite kreditne analize o imovinskom stawu i kreditnoj zadu`enosti, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. G. O. SARAJEVO - Sarajevska policija je u nedjequ oko 15.50 ~asova uhapsila B. A. (23) iz Sarajeva, zbog sumwe da je ne{to ranije u ulici Patriotske lige u Sarajevu ukrao automobil “{koda fabija“, potvr|eno je ju~e MUP-u Kantona Sarajeva. Policija je u ponedjeqak oko 2.20 ~asova uhapsila Sarajlije Z. A. (31) i ]. A. (26) zbog sumwe da su obili vi{e automobila u ulici Remzije Veje u Vogo{}i. Nepoznato lice je u nedjequ je oko 19.30 ~asova opqa~kalo prodavnicu “Aldeks“ koja se nalazi u ulici Osik u Iliyi. Tom prilikom ukradena je odre|ena koli~ina novca, istakli su u sarajevskoj policiji. G. O.

18 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

PANEVROPSKI UNIVERZITET

za multidisciplinarne i virtuelne studije Pan-European University for Multidiscipline & Virtual Studies Dana, 28.9.2009. godine Broj: 2586/09 Na osnovu odredaba Statuta Panevropskog univerziteta "Apeiron", Bawa Luka, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta, rektor Univerziteta donosi sqede}e

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0Ps007410 09Ps2 Bijeqina, 25.9.2009. godine OSNOVNI SUD U BIJEQINI i to sudija Halida Buqugi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`iteqa ZEDP "Elektro-Bijelina" a.d. RJ "Elektrodistribucija" Bijeqina, protiv tu`enog MP "Popadi}" d.o.o. D. Brodac, radi naplate nov~anog potra`ivawa, v.sp. 20.778,67 KM, u postupku pripremawa glavne rasprave, dana 25.9.2009. godine, donio je sqede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tawa OBAVEZUJE SE tu`eni MP "Popadi}" d.o.o. D. Brodac, da tu`itequ ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. RJ "Elektrodistribucija" Bijeqina, na ime duga za elektri~nu energiju koji duguje zakqu~no sa 5.12.2007. godine isplati ukupno 16.639,91 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos po~ev od 26.1.2008. godine, pa do kona~ne isplate, te za period od 6.12.2007. godine do 30.6.2008. godine iznos od 4.138,26 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na iznos duga od 4.138,26 KM po~ev od 28.8.2008. godine, pa do kona~ne isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.101,00 KM, a sve u roku od 30 dana po~ev od dono{ewa presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. POUKA: Protiv ove presude `alba nije dozvoqena. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe u roku od 8 dana, ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tawe, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tawe od dana kada je to saznala. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tawa smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa u novinama. Sudija Buqugi} Halida

RJE[EWE
Kandidat mr Milenko Kruni} dana 16.10.2009. god. u 12 ~asova brani}e doktorski rad na Fakultetu poslovne ekonomije, na temu: "Upravqawe krizom malih i sredwih preduze}a" Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 1.10.2009. godine do 15.10.2009. godine. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Kandidat Vlado Topi} dana 16.10.2009. god. u 14 ~asova brani}e magistarski rad na Fakultetu poslovne ekonomije na temu: "Problemi perspektive korporativnog upravqawa u Republici Srpskoj i BiH" Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 1.10.2009. god. do 15.10.2009. godine. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Rektor Univerziteta: Prof. dr Risto Kozomara

REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNA [KOLA "\URA JAK[I]" PODNOVQE 74217 Podnovqe, Doboj: tel/faks 053/280-007; e-mail: os115@doboj.net Broj: 650/09 Datum, 28.9.2009. godine Na osnovu ~lana 126. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08.) i ~lana 15. Pravilnika o izboru i radu {kolskog odbora ("Slu`beni glasnik RS" broj 5/09.) i na osnovu Odluke {kolskog odbora broj 649/09. od 28.9.2009. [kolski odbor Osnovne {kole "\ura Jak{i}" Podnovqe raspisuje

DOM ZDRAVQA SRBAC Broj: 1485/09 Dana, 23.9.2009. Komisija za licitaciju Doma zdravqa Srbac, raspisuje

PONOVNI OGLAS
o prodaji motornog vozila putem javnog nadmetawa 1. Putni~ko motorno vozilo, marke "FIJAT", tip vozila DUCATO, boja vozila BIJELA, broj {asije ZFA 23000005365770, broj motora PSARFW10HTJT83000189, oblik karoserije SPECIJALNI, godina proizvodwe 1997, mjesta za sjedawe 2, vrsta motora BENZIN, snaga motora 80 kW, radni obujam motora 1998 cm³ registarska oznaka 881-E-335, po po~etnoj cijeni 6.000,00 KM. Licitacija }e se odr`ati 20.10.2009. u 13 sati u krugu Doma zdravqa Srbac. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do po~etka licitacije na `iro ra~un Doma zdravqa Srbac broj 56735317000037-65 kod Wolksbank u Srpcu ili na blagajni Doma zdravqa Srbac uplate iznos u vrijednosti od 10% na po~etnu cijenu vozila. Kriterijumu za ocjenu ponude - najve}a ponu|ena cijena. Vozilo se mo`e vidjeti svakim danom od 11 do 13 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/740-337. Komisija za licitaciju predsjednik

KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA [KOLE - Uslovi koje kandidat mora da ispuwava: - Direktor se imenuje na period od 4 godine. - Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqi1. Da ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg vawa. studijskog programa ili ekvivalent, odnosno vi- Uz prijavu kandidati treba da dostave dokaze o soku ili vi{u stru~nu spremu, ispuwavawu uslova konkursa, izvod iz MK ro|enih 2. Ima najmawe 5 godina radnog iskustva u prosvi uvjerewe o dr`avqanstvu na adresu: Osnovna jeti, {kola "\ura Jak{i}", 74217 Podnovqe. 3. Nije osu|ivan pravosna`nom presudom i da se - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, uzeti u razmatrawe. 4. Ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji i organizaciji vaspitno-obrazovnog Predsjednik [kolskog odbora procesa u {koli. Neboj{a Mari}, dipl. pravnik

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 19

20 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Oboqela 43 mali{ana
VAQEVO, VLASOTINCE - Epidemija salmonele progla{ena je u Vaqevu, gdje je u dje~joj ustanovi oboqelo 43 djece. U Vlasotincu su zbog epidemije zatvoreni vrti}i, prenose agencije. Direktorka Zavoda za javno zdravqe u Vaqevu Marija Gavrilovi} nije mogla da ka`e {ta je uzrok zaraze, navode}i da su analize oboqelih u toku, a da do sada u uzetim uzorcima hrane nije prona|ena salmonela. Ona je objasnila da je obavqena vanredna sanitarna kontrola u pred{kolskoj ustanovi “Milica No`ica“. - Obavqena je kontrola u toj ustanovi, po~ev od centralne kuhiwe do nekoliko objekata u gradu, po{to centralna kuhiwa priprema pet hiqada obroka za sedam objekata u gradu, ~etiri privatna obdani{ta i nekoliko {kola sa produ`enim boravkom - rekla je Marija Gavrilovi}.
FOTO: ARHIVA

[ta ja sada da se mirim sa nekim kome sam brata ubio. Jovo Kapi~i}, general Udbe u penziji

Salmonela u Vaqevu i Vlasotincu

Sud u Pri{tini

Potvr|en pritvor uhap{enim Srbima

Kolegijum Radio-televizije Srbije o pra}ewu sjednica parlamenta

RTS finansira prenos Skup{tine
Budu}i da zakon ne predvi|a obavezu Javnog servisa da prenosi zasjedawa, ovim tro{kom, zapravo novcem gra|ana Srbije, RTS prakti~no finansira Skup{tinu kao dr`avnu instituciju i time taj dio pretplate pretvara u svojevrsni porez
BEO GRAD - Ko le gi jum Ra dio-te le vi zi je Srbi je uputio je ju~e pismo predsjednici srpskog parlamenta Slavici \uki}-Dejanovi} u kome se navodi da je nastavak sa radwe o skup {tin skim pre no si ma mo gu} uz po {to vawe pro gram ske i ure|iva~ke samostalnosti Ja vnog ser vi sa i wego vih ranije preuzetih i pla}enih obaveza. Kolegijum RTS-a isti~e da su u 2008. godini prenosi li 563 ~a sa za sje dawa Skup{tine, a u 2009. godini 665 sati. Na godi{wem nivou, tro {ko vi pre no sa se kre }u od de vet sto ti na hiqada evra u pro {loj, do milion u ovoj godini. - Budu}i da zakon ne predvi|a obavezu Javnog servisa da prenosi zasedawa Skup{ti ne, ovim tro {kom, za pra vo nov cem gra |a na Srbije, RTS prakti~no finan si ra Skup {ti nu kao dr`avnu instituciju i time taj deo pretplate pretvara u svojevrsni porez. Da bi se izbeglo nezakonito prelivawe nov ca iz dru{ tva u dr`avu, Medijski javni servis Srbije smatra da Naro-

PRI[TINA - Sud u Pri{tini potvrdio je jednomjese~ni pritvor za tri osobe srpske na ci onal nos ti osumwi~ene za ratne zlo~ine, koje su uhap{ene pro{le sedmice u Novom Brdu. Sud smatra da postoji opasnost da bi okrivqeni, ako se na|u na slobodi, mogli da pobjegnu ili uti~u na potencijalne svjedoke i o{te}ene,

objasnio je jedan od advokata uhap{enih Miodrag Brkqa~. On je dodao da ga brine to {to je tu`ilac rekao da posto ji osno va na sumwa da su optu`eni, u sau~esni{tvu sa dru gim li ci ma, iz vr{i li kri vi ~no dje lo ko je im se stavqa na teret, jer bi to, kako je ocijenio, moglo da zna~i da se planira procesuirawe i drugih osoba.

Skup{tina Srbije

Kosovo

Vra}ena prva grupa Roma iz Wema~ke
PRI[TINA - Na Kosovo je iz Wema~ke preksino} avionom vra}eno nekoliko desetina osoba koje su u tu zemqu oti{le prije, tokom i poslije ratnih zbivawa na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Rije~ je uglavnom o Romima koji su u Wema~koj `ivjeli bez regulisanog statusa, javqaju pri{tinski mediji i navode da me|u vra}enim osobama ima i pripadnika drugih etni~kih zajednica. Ovom repatrijacijom je i zvani~no po~eo povratak `iteqa Kosova i Metohije iz vi{e zemaqa Evrope, na osnovu sporazuma kosovskih vlasti i Evropske unije. Pretpostavqa se da u zemqama zapadne Evrope ima oko 50.000 Roma sa Kosova, a najvi{e ih je u Wema~koj bez rije{enog statusa. Wihov povratak se o~ekuje do kraja 2010. godine.

ANTIEVROPSKI RELIKT
Kolegijum Medijskog javnog servisa Srbije smatra da povremene neodmjerene izjave u Skup{tini, nezakonito pozivawe na nepla}awe zakonske obaveze prema RTS-u, zatim nezabiqe`eno priznavawe politi~ke trgovine Javnim servisom od strane pojedinih stranaka i poslanika, predstavqaju antievropski relikt nekada{weg odnosa prema Javnom servisu kao dr`avnom mediju. Takvi istupi ote`avaju saradwu i ne doprinose stabilizaciji RTS-a kao medija od najve}eg povjerewa i gledanosti unutar srpskog javnog mwewa, isti~e se u pismu Kolegijuma RTS-a.

dna skup {ti na, odno sno buyet Srbi je, tre ba da po krije polovinu tro{kova za direktne i odlo`ene prenose zasedawa - pi{e u pismu upu }e nom Sla vi ci \u ki}Dejanovi}.

RTS LANI prenosio 563 ~asa zasjedawa Skup{tine
Dodaje se da }e to poja~ati radnu disciplinu poslanika, a ujedno i pokazati po{tovawe prema gra|anima, koji i u najve}oj krizi pla}aju nadoknadu za Javni servis Srbije.

Po sli je ana li ze zakqu~a ka par la men tar ne Radne grupe za razmatrawe pitawa televizijskih prenosa sjednica Narodne skup{ti ne, Ko le gi jum RTS-a zakqu~io je da, razumijevaju}i tehni~ke i finansijske probleme, potrebu za {tedwom i zah tje ve srpskog ja vnog mwewa da u vremenima kri ze di rek tno pra ti rad Narodne skup{tine, Medijski ja vni ser vis Srbi je izra`ava spremnost da tokom predstoje}eg zasjedawa nas ta vi do sa da{wu ko rek tnu sa radwu sa Na ro dnom skup{tinom.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
[est osoba povrije|eno je rano ju~e u tu~i koja se poslije saobra}ajne nezgode dogodila u centru Batajnice. U Hitnoj pomo}i re~eno je da se to dogodilo u 5.17 ~asova i da je povod tu~e bila saobra}ajna nesre}a. Dvije ekipe te slu`be u Urgentni centar prevezle su dvije osobe sa povredom glave, jednu sa prelomom ruke i troje sa lak{im povredama.

Srbija protestovala protiv Albanije u Savjetu bezbjednosti UN

NOVI SAD
Poqoprivredni proizvo|a~i u Srbiji, wih oko 4.600, ju~e su preuzeli kratkoro~ne i dugoro~ne kredite u iznosu od oko 26 miliona evra. Devet banaka odobrilo je oko 14 miliona evra namijewenih dugoro~nim kreditima, koje poqoprivrednici naj~e{}e koriste za kupovinu traktora, kombajna, kao i za izgradwu skladi{ta.

"Pro{vercovali" Kosovo na sjednicu
BEO GRAD - Mi nis tar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je da je boravak delegacije Kosova na sjednici Generalne skup{tine UN ru{ewe eti~kih kodeksa te organizacije. Poslije protesta Srbije zbog prisustva predsjednika Kosova u UN u vrijeme odr`avawa najve}eg godi{weg sami ta ze maqa ~la ni ca, Generalni sekretarijat te organizacije, poslije sprovedene istrage, saop{tio je da je Fatmira Sejdijua u zgradu na Ist Riveru “po svemu sude}i uvela Albanija“. za ulazak u salu Generalne skup{tine - rekao je Brendon Var ma, por tpa rol Ban Ki Muna, uz obja{wewe da sve u~e sni ce Ge ne ral ne skup {tine imaju na raspolagawu odre|eni broj propusnica koje mo gu da ti ko me `e le i omogu}iti mu da iz posebne sale prati zasjedawe. Varma je ponovio da Kosovo nije ~lanica UN i da shodno tome predstavnici Kosova nisu zvani~no u~estvovali u ra du Ge ne ral ne skup {ti ne UN. - Generalni sekretarijat UN nije dao predstavnicima Kosova propusnice za ulazak u salu Generalne skup{tine podvukao je Varma. - Takav potez kr{i pravila UN - rekao je Jeremi} za B92.

JEREMI]: Ru{ewe eti~kih kodeksa UN
- UN nisu dale predstavnicima Kosova propusnice

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 21

Tadi}: Srbija }e `estoko reagovati na nasiqe
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je ju~e, povodom informacije da je francuski dr`avqanin Bris Taton preminuo, da }e dr`ava Srbija naj`e{}e reagovati povodom tog slu~aja. - Srbija }e reagovati sa najve}om mogu}om ozbiqno{}u, po principu strogosti - poru~io je Tadi}. Predsjednik Srbije je istakao da to va`i “za sve grupacije koje su proteklih dana promovisale nasiqe“.

Poslije vi{ednevne borbe za `ivot Brisa Tatona u Klini~kom centru Srbije
FOTO: ARHIVA

Rije~ naroda
Najiskrenije sau~e{}e za porodicu nesre}nog mladi}a, po ~i ni oce ka zni ti u skla du sa za ko nom, a vi, bra}o Srbi, prekinite sa `alopojkama o nacionalnoj krivici. Da li je do ovoga trebalo da do |e da bi smo vi dje li efikasnost na{eg pravosudnog sistema? Ako se ovo ne osudi, ja ne znam {ta }e se osuditi. Srbijo, trgni se. Najve}a kazna za ovakav ~in.

Umro pretu~eni Francuz
Brisu Tatonu nanesene te{ke povrede glave, a od udaraca {ipkom po grudima zadobio povrede aorte i krvarewe u grudnom ko{u
BEOGRAD - Francuski dr`avqanin Bris Ta ton, koga su fudbalski huligani pretukli u centru Beograda, umro je ju~e u deset ~asova, re~eno je za B92 u Klini~kom centru Srbije. U stawu te{kog mo`danog o{te}ewa nastupilo je po pu {tawe vi tal nih fun kci ja, usqed ~e ga je Ta ton preminuo, saop{teno je iz Kli ni ~kog cen tra. Ta to na (28) hu li ga ni su pre tu kli 17. septembra na Obili}evom vencu u centru Beograda, uo~i fudbalske utakmice beogradskog “Partizana“ i fran cus kog “Tu lu za“. Nanesene su mu te{ke povrede glave, a od udaraca {ipkom po gru di ma zadobio je povrede aorte i krvarewe u grudnom ko{u. Policija je dva dana kasnije uhapsila 11 osoba osumwi~e nih za na pad na fran cus kog dr`avqani na, od kojih jedan ima 27, a ostali izme|u 18 i 22 godine. Uhap{eni su Stefan V. (1988) iz Beograda, Milan T. (1991) iz Beograda, Dragan T. (1989) iz Beo gra da, Bojan M. (1990) iz Batajnice, Jovan K. (1991) iz Beograda. Uha p{e ni su i: Bra ni mir ^. (1987) iz Nove Pazove, Vladan S. (1988) iz Nove Pazove, Milan V. (1990) iz Pan~eva, Vladimir B. (1991) iz Sre m~i ce i Ivan G. (1982) iz Srem~ice. De se to ri ci osumwi~e nih za brutalan i svirep napad na fran cus ke tu ris te odre|en je pritvor do 30 dana zbog sumwe da su izvr{ili kri vi ~no dje lo te {kog ubistva u poku{aju, dok je jedan osumwi~eni pu{ten da se brani sa slobode.

Bris Taton

U BEOGRADU danas Dan `alosti
Po vo dom ovog do ga |a ja re pu bli ~ki ja vni tu `i lac Slobodan Radovanovi} izjavio je danas da }e napada~i odgovarati za krivi~no djelo te{kog ubistva. - Ovo krivi~no delo naravno sada dobija svoj te`i oblik jer je to sada ve} izvr{e no kri vi ~no de lo te {kog ubistva a ne ubistvo u poku{aju - rekao je Radovanovi} agenciji Beta i dodao da je za te{ko ubistvo predvi|ena kazna do 40 godina zatvora. Radovanovi} je rekao da “nije re~ samo o navija~kim grupama koje prave povreme-

ne izgrede ve} da su u pitawu pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, i to moram otvoreno da ka`em“. Fran cus ki mi nis tar sporta Rama Jad istakla je da smrt francuskog mladi}a Brisa Tatona, koga su nedavno u Beogradu pretukli huli ga ni, ne }e os ta ti neka`wena i pozvala da se krivci najstro`e kazne. Jad je u prvom reagovawu zvani~nog Pariza izjavila da je Taton umro kao `rtva bru tal ne agre si je od posqedica divqa~kih udaraca koji su mu naneseni. Ona je izjavila sau~e{}e po ro di ci fran cus kog mla di }a, re kav {i da ovaj tragi~ni doga|aj, zbog kojeg je u `alosti ~itava fudbalska Evropa, ne}e ostati neka`wen. Gradona~elnik Beograda Dra gan \i las, po vo dom smrti dr`avqanina Francuske Brisa Tatona, proglasio je 30. septembar za Dan `alosti u Beogradu.

Iskreno sau~e{}e porodici nastradalog dr`avqanina Fran cus ke... Ovo je sramota za svakog Srbina... Do`ivotna za izvr{ioce... Vi ste bruka Srbije... Citira}u jednog ~ovjeka: “Beograde, grade otvorenog srca, danas tvoje srce krvari.“ Na jis kre ni je `a lim za `ivotom mladog Francuza. Ovo je sramota za sve nas ko ji `i vi mo u Srbi ji. Krivce treba najstro`e kazniti. Za ovako ne{to ne smije da postoji ni najmawe razumijevawa, ni najmawe olak{avaju}ih okolnosti, ni najmawe milosti. Svi kao qudi i kao dru{tvo treba da se zapitamo {ta smo to ura di li i ka kvi smo to postali kada “proizvodimo“ ovakve (ne)qude. Strava! Sramota za narod i za Srbiju. Ja sam “delija“ i nadam se iskreno da }e vo |e na vi ja ~a pre dvo di ti {etwu u spomen ubijenom mladi}u kao znak sau~e{}a! Po~inioci su klo{ari i kriminalci - ubice! Hu li ga ne tre ba ka zni ti naj stro `im ka zna ma, bez ika kvih ola k{a va ju }ih okolnosti, dr`avnici treba da odu na sa hra nu, a dr`ava treba da pru`i pomo} porodici preminulog momka, treba organizovati i protestnu {etwu i zapaliti svije}e. Beograde, iako te{ko da sa da mo `e{ da spe re{ stid i sramotu, barem poka`i po{tewe. Neka se sada srpska gospoda spakuju pa lijepo u Francusku na zvani~no izviwewe prvo poro di ci pre mi nu log, a potom dr`avi. Do posqedweg trenutka sam vjerovala da }e mlado tijelo pobijediti nasiqe. Stra{no! Uh, po{aqite te kukavice na robiju da ih vi {e ni kad ne vi di mo!!! Tu`an sam i bijesan u isto vrijeme...

Svije}e za Tatona

SVIJE]E ZA TATONA

Sne`ana Samarxi}-Markovi}

Povodom smrti Brisa Tatona, dr`avni sekretar Ministarstva za qudska prava Marko Karaxi} pozvao je gra|ane da danas u 11.30 ~asova polo`e cvije}e i zapale svije}e na Trgu Republike. Dr`avni sekretar u tom ministarstvu Marko Karaxi} rekao je za B92 da je poziv upu}en svim gra|anima, a podr{ka se o~ekuje i od nevladinih organizacija. Ministar omladine i sporta Sne`ana Samarxi}-Markovi} ju~e je sa delegacijom upalila svije}e ispred zgrade francuske ambasade.

Pariz tra`i kaznu za odgovorne
BEO GRAD - Mi nis tar stvo spoqnih po slo va Francuske izrazilo je ju~e duboko `aqewe i tugu zbog smrti svog dr`avqanina Brisa Tatona u Beogradu i ponovo zatra`ilo od srpskih vlasti da sve odgovorne brzo izvedu pred lice pravde. - Zahvaqujemo srpskim vlastima i svim gra|anima Srbije za izraze `aqewa, saosje}awa i podr{ke po sli je tog na pa da, ko ji se ne mo `e okvalifikovati, a ~ije su `rtve bili Bris Taton i drugi mladi navija~i fudbalskog kluba “Tuluz“, 17. septembra u Beogradu - saop{tio je por tpa rol fran cus kog Mi nis tar stva spoqnih poslova. Mi nis tar stvo je, ta ko |e, za hva li lo Kli ni ~kom cen tru Srbi je zbog po `rtvo va nos ti qekarskih ekipa, koje su brinule o francuskom mladi}u.

Da~i}: Nenadoknadiv gubitak
BEOGRAD - Ministar policije Srbije Ivica Da~i} uputio je telegram sau~e{}a porodici poginulog francuskog navija~a Brisa Tatona i istakao da je ova tragi~na smrt nenadoknadiv gubitak i za Srbiju. - Do posledweg trenutka smo se nadali da }e Bris i wegova mladost pobediti. Utoliko je potresnija vest o wegovoj smrti, koju su gra|ani Srbije primili sa velikim `aqewem - stoji u Da~i}evom telegramu. Navode}i da iako zna da nema utjehe, Da~i} je iznio uvjeravawa da je MUP Srbije u najkra}em roku pred pravosudne organe izveo sve po~inioce ovog stra{nog djela. - Nemo}ni da ispravimo surovi ~in, koji vam je naneo neizmernu bol, a svima nama ostavio veliku prazninu, ostaje nam da poku{amo da zajedno budemo ja~i. Brisova smrt je nenadoknadiv gubitak, kako za vas tako i za celu Srbiju - navodi se u telegramu sau~e{}a.

[etwa protiv nasiqa
BEOGRAD - Mar{ protiv nasiqa, mirna protestna {etwa gra|ana koji se protive nasilnom pona {awu, odr`a }e se u ~et vrtak u 17 ~a so va u or ga ni za ci ji ne vla di nih or ga ni za ci ja, uz po dr{ku omladine LDP-a, DS-a i SDU-a. Poslije skupa na Platou, u~esnici protesta }e kroz centar sti}i do Spomenika pobedniku na Kalemegdanu, ~ime }e simboli~no obiqe`iti pobjedu nad nasiqem, prenose agencije. Lider Liberalnodemokratske partije ^edomir Jovanovi} pozvao je gra|ane da se u ~etvrtak pridru`e simboli~noj {etwi otpora nasiqu i da tako izraze saosje}awe prema preminulom Francuzu Brisu Tatonu. U izjavi dostavqenoj medijima Jovanovi} je naveo da Srbija ne smije da }uti pred ~iwenicom da je mladi Bris Taton preminuo ne uspjev{i da se oporavi od divqa~kog napada u centru Beograda.

22 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Ja sam se ukqu~io u politiku da bih odbranio vlastitu zemqu.

Region
Zbog bratstva i jedinstva

Nadan Vido{evi}, predsjedni~ki kandidat

FOTO: AGENCIJE

Krivi~na prijava protiv Igora Mandi}a
ZAGREB - Predsjednik desni~arske stranke - Hrvatske ~iste stranke prava (H^SP) Josip Miqak podnio je krivi~nu prijavu protiv poznatog publiciste i kriti~ara Igora Mandi}a zbog wegovog pozivawa na zajedni~ki `ivot Hrvata i Srba. [ef H^SP Josip Miqak podnio je direkciji policije krivi~nu prijavu zbog Mandi}a koji je u emisiji Hrvatske televizije “Nedeqom u dva”, “zloupotrijebio snagu javne rije~i u udarnom i gledanom terminu i javno pozvao na zajedni~ki `ivot Hrvata i Srba“. H^SP je marginalna stranka u Hrvatskoj koja se “proslavila“ organizacijom antigej skupa u junu u Zagrebu i davawem podr{ke usta{kom re`imu i Anti Paveli}u.

Boris Tadi} i Danilo Tirk

Boris Tadi}, predsjednik Srbije, u dvodnevnoj posjeti Sloveniji

Potpisan Sporazum o socijalnom osigurawu
@upanijski sud u Sisku

Ukinuta presuda za ratni zlo~in
ZAGREB - @upanijski sud u Sisku ukinuo je dvije presude za ratni zlo~in protiv Stanka Palan~anina i Ranka Pralice, koji su 1993. godi ne osu |e ni na po 20 godina zatvora zbog ratnog zlo~ina nad civilnim stanovni{tvom, objavili su ju~e hrvatski mediji. Palan~anin i Pralica su pri je 16 go di na osu |e ni u odsustvu na maksimalne kazne zatvora, jer su 1991. godine podre|enima naredili da u zatvoru u Glini zlostavqaju, mu ~e i do smrti pretuku vi{e civila i zarobqenih hrvatskih vojnika. Do obnove procesa do{lo je na zah tjev `u pa nij skog dr`avnog tu`ila{tva od 6. februara ove godine, zbog novoutvr|enih okolnosti. @u pa nij ski dr`a vni tu `i lac Sti pe Vrdoqak je izjavio kako su optu`nice povu~ene jer protiv dvojice osu|enih nema dokaza.

Sporazumom se stvaraju uslovi za ostvarivawe prava na penziju gra|ana Srbije koji su dio radnog sta`a ostvarili u Sloveniji i gra|ana Slovenije koji su dio radnog sta`a ostvarili u Srbiji
QUBQANA - Sporazum o so ci jal nom osi gu rawu izme|u Srbije i Slovenije po tpi san je ju ~e u sklo pu dvodnevne posjete predsjednika Srbije Borisa Tadi}a Sloveniji. Tadi} se sastao sa predsjednikom Slovenije Danilom Tir kom na Brdu kod Krawa, gdje su Sporazum o socijalnom osigurawu potpisali resorni ministri dvije zemqe, Ivan Svetlik i Rasim Qaji}. Sporazumom se stvaraju uslovi za ostvarivawe pra va na pen zi ju gra |a na Srbi je ko ji su dio ra dnog sta`a ostvarili u Sloveniji i gra|ana Slovenije koji su dio radnog sta`a ostvarili u Srbiji. Ovaj dokument potpisan je poslije vi{emjese~nih pregovora dvije zemqe. Pred sje dnik Slo ve ni je Danilo Tirk poru~io je ju~e na Brdu kod Krawa, gdje je razgovarao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em, da su dvije dr`ave na po~etku nove faze u odnosima.

ROBNA RAZMJENA dostigla 1,1 milijardu evra
- Izme|u slovena~kog i srpskog naroda postoji tradi ci onal no pri ja teqstvo. Istina je da smo imali te{ke trenutke, istina je da je bilo nekih zabluda, ali danas smo na po ~et ku no vog puta - rekao je Tirk, prenijela je agencija STA. Povodom posjete gosta iz Srbi je, no vin ska agen ci ja STA donosi ~lanak u kojem isti~e da }e dva predsjednika razgovarati prije svega o bi la te ral nim odno si ma i privrednoj saradwi u oblasti ro bne raz mje ne, uslu ga, in ves ti ci ja i tu ri zma. Robna razmjena izme|u dvije zemqe je pro{le godine dos-

OTVOREN POSLOVNI FORUM
Predsjednici privrednih komora Srbije i Slovenije Milo{ Bugarin i Zdenko Pav~ek izrazili su o~ekivawe da }e poslovni forum, na kome su ju~e u Qubqani u~estvovali predstavnici kompanija dviju zemaqa, rezultirati pove}awem obima trgovinske saradwe i konkretnim poslovnim ugovorima. Bugarin je agenciji Tanjug izjavio da je ove godine, usqed svjetske ekonomske krize, zabiqe`en pad nivoa trgovinskih odnosa dviju zemaqa, pri ~emu je izvoz iz Srbije u Sloveniju pao za 44,2 odsto, a uvoz za 35 odsto.

Susret @aka Baroa i Mila \ukanovi}a

Podgorica ispo{tovala obaveze
PODGORICA - Ukidawe viza za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru zna~ajan je korak tih dr`ava na putu ka EU, ali i podsticaj za ~itav region zapadnog Balkana na wegovom evropskom putu, ocijenili su ju~e u Podgorici crnogorski premijer Milo \ukanovi} i potpredsjednik Evropske komisije @ak Baro. \ukanovi} je u izjavi novinarima poslije sastanka sa Baroom naglasio da je crnogorska Vlada ispo{tovala ono {to su bile wene obaveze iz “mape puta“ za viznu liberalizaciju i time pokazala punu politi~ku odgovornost i punu kooperativnost prema Evropskoj komisiji, ~ime se Crna Gora kre}e ka ciqu da weni gra|ani od 1. januara idu}e godine mogu slobodno da putuju po zemqama {engen zone.

ti gla 1,1 mi li jar du evra. Srbi ja je na prvom mjes tu me|u investicijskim destinacijama Slovenije - vrijednost slo ve na ~kih investicija u Srbiju je krajem pro{le godine iznosila 1,635 milijardi evra, a srpskih investicija u Sloveniju 21 mi li on evra, na vo di STA. Od otvorenih tema izme|u Beograda i Qubqane osta je jo{ pi tawe sta tu sa imovine slovena~kih preduze}a, za ~ije je rje{ewe zainteresovana Slovenija. Tirk i Ta di}, is ti ~e STA, trebalo bi da razmatraju i pri bli `a vawe Srbi je evroatlantskim integracijama i liberalizaciju viznog re`ima za Srbiju u okviru Evrop ske uni je, pri ~e mu Slo ve ni ja po dr`a va weno pri bli `a vawe evroa tlan tskim integracijama.

Ser` Bramerc u Zagrebu razgovarao sa hrvatskim zvani~nicima

Dostaviti ratne dnevnike Tribunalu
ZAGREB - Glavni ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Zagrebu, razgovarao je sa vode}im hrvatskim zvani~nici ma o daqoj sa radwi i dostavqawu ratnih dokumenata Tribunalu. Predsjednik Stjepan Mesi} sreo se pre ksi no} sa Bra mer com i ka ko je sa op {teno iz wegovog kabineta, raz go va ra lo se o sa radwi Hrvatske s Ha{kim sudom i o ispuwavawu zahtjeva koje je postavilo Tu`ila{tvo Ha{kog suda. Bra merc se sas tao i s premijerom i predsjednikom Savjeta za saradwu s Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu Jadrankom Kosor.

DOBRA VIJEST

SKOPQE
Na utakmici Prve lige Kosova izme|u ekipa “Pri{tine“ i “Vlaznimija“ zapaqena je makedonska zastava, prenijeli su makedonski Internet portali. Skopska televizija “A-1” objavila je fotografije, ali i vijest da jo{ nije stupila u kontakt sa portparolom kosovske policije Arbenom Bekom.

ZAGREB
Promotivna kampawa hrvatskog Ministarstva turizma “Tako lijepa, a tako blizu” urodila je plodom i privukla ve}i broj turista iz Srbije. Ministar turizma Damir Bajs je izjavio da je ovo godine na Hrvatsko primorje stiglo 25 odsto vi{e gostiju iz Srbije.

VLADA SPREMNA da ispuni sve zahtjeve Ha{kog suda
Ka ko je sa op {te no, na sas tan ku je bi lo ri je ~i o mjerama koje je hrvatska Vlada preduzela od maja ove godi ne s ciqem ispuwavawa naloga Raspravnog vije}a za pronalazak nedostaju}e ratne dokumentacije. Hrvatska Vlada spremna je da ispuni sve zahtjeve ha{kog Tu`ila{tva i da predu zme sve mje re da bi

Kosor i Bramerc

LO[A VIJEST

saradwa sa Tribunalom u Hagu bila {to uspje{nija, saop{teno je poslije sastanka hrvatskog premijera Jadranke Kosor i Ser`a Bramerca. Ko sor i Bra merc ni su

davali izjave za javnost poslije sastanka o zahtjevu glavnog ha {kog tu `i oca da Zagreb dostavi dnevnike o artiqerijskim napadima u akciji “Oluja“ 1995. godine.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 23

TOP STORIES CNN

Svijet

Policija je podigla optu`nice protiv ~etiri tinejxera koji su nasmrt pretukli 16-godi{weg u~enika u ^ikagu, a prolaznik je cijeli doga|aj snimio mobilnim telefonom. Snimak ~etvorice mladi}a koji brutalno

udaraju svog vr{waka s velikim drvenim daskama pojavio se u lokalnim vijestima i izazvao zgra`awe. Ubijeni Derion Albert bio je odli~an u~enik u hri{}anskoj sredwoj {koli Fenxer.

Objavqeni profili osoba uhap{enih zbog spektakularne kra|e u Stokholmu

Vijesti
Gr~ka

"Fi}ini momci" opqa~kali kompaniju
Me|u uhap{enima dvije osobe srpskog porijekla, Goran B. i Goran Z. Policija tvrdi da je pqa~ku izvela ~udno uvezana grupa kriminalaca sa Balkana, Turske, Irana i nekoliko [ve|ana. Jo{ se ne zna koliko je novca odneseno iz trezora

Vanredna akcija policije
ATINA - Gr~ka policija je u vanrednoj akciji koju je sprovela na podru~ju Atine uhapsila 115 osoba. U akciji je u~estvovalo 315 pripadnika policije, koji su provjeri li 560 gra |a na, 73 prevozna sredstva, 46 motocikala i 76 trgovinskih objekata. Saslu{ano je i 26 lica, saop{teno je iz policije. Gr~ka policija u posqedwe vrijeme, s ciqem o~uvawa javnog reda i mira, preduzima vanredne akcije kontrole.

Turska

Sudar kamiona i kamioneta
MARMARIS - Jedno lice je poginulo, a vi{e od dvadeset je hospitalizovano nakon {to se u Marmarisu u Turskoj sudario kamion sa kamionetom koji je prevozio ko{nice sa p~elama. Me|u 20 hospitalizovanih poslije pre kju ~e ra{we ne sre }e, {estoro je povrije|eno u sudaru, dok je ostalim pomo} qekara bila potrebna zbog ujeda p~ela, prenose turski mediji.

Policija odvodi zaposlene na saslu{awe

Helikopter kojim je izvr{ena pqa~ka

FOTO: AGENCIJE

STOKHOLM - [vedska policija je objavila profile {est osoba koje su u ponedjeqak uhap{ene tokom istrage o pro{lonedjeqnoj sen za ci onal noj kra |i u Stok hol mu, ka da je gru pa pqa ~ka {a he li kop te rom sletjela na krov zgrade, detonirala eksploziv i iz sefa kompanije “G4S“ ukrala za sada nepoznatu koli~inu novca, objavio je {vedski portal “Lokal“. Ri je~ je o dva Srbi na, Tur~inu, Irancu i dvojici [ve|ana.

Dvojica uhap{enih Srba, Goran B. i Goran Z., opisani su kao 29 go di na sta ri kradqivac draguqa iz ju`nog dijela Stokholma i tridesetosmogodi{wi navodni ~lan kri mi nal ne or ga ni za ci je “Fi }i ni mom ci“, odno sno srpske mafije. Porijeklom sa prostora biv{e Jugoslavije je i trideset{estogodi{wi ~ovjek, za kojim {vedska policija jo{ uvijek traga. Grupa nazvana “Fi}ini mom ci“ po miwe se jo{ je dnom, odnosno u slu~aju trideset{estogodi{weg Tur~-

ina, koji je navodno bio ~lan iste organizacije, ali i osobe koja je smislila plan pla~ke.

ME\U uhap{enima dva Srbina
Za u~e{ }e u ope ra ci ji osumwi~en je trideset~etvorogodi{wi [ve|anin, koji je, prema podacima policije, bio zvijezda nekoliko televi zij skih pro gra ma u toj dr`avi, ukqu~uju}i tamo{wu verziju “Idola“ i “Ekspedi-

cije Robinson“. Iako wego vo ime ni je objavqeno, policija smatra da je upravo on pilotirao helikopterom, koji je poslije pqa~ke ostavqen na ivici jedne {ume. Navodno je imao bliske kontakte sa obezbje|ewem kompanije “G4S“, ali

se navodi da postoje indicije da je bio “pri nu |en“ da u~estvuje u ovoj akciji. Posqedwi me|u uhap{eni ma je dva de se tje dno go di{wi [ve |a nin, ko ji je ranije sumwi~en za sitnije kra|e, trgovinu drogom, prijetwe i napade.

Poqska
VAR[AVA - Poqska katoli~ka i Ruska pravoslavna crkva dogovaraju se da sa~ine zajedni~ki apel, poput slavnog pisma poqskih biskupa wema~kim iz 1965 “Pra{tamo i molimo za opro{taj“ da se traume pro{losti ne koriste u politi~ke svrhe, a Rusi i Poqaci krenu putem pomirewa, kao {to su to u~inili Poqaci i Nijemci. U Poqskoj od pro{le nedeqe, kao gosti Poqske katoli~ke crkve, boravi sedam velikodostojnika Ruske pravoslavne crkve iz manastira Svetog Nila blizu Tvera, na ~elu sa wegovim igumanom arhimandritom Arkadijem.

BIJESNI PAS
Uhap{en je i tridesetjednogodi{wi mu{karac, majstor borila~kih vje{tina poznat i pod nadimkom Bijesni pas, koji je ranije svrstan na listu 150 najaktivnijih kriminalaca u [vedskoj. Osumwi~en je za u~e{}e u jo{ jednoj pqa~ki, a pro{le godine je bio osu|en zbog brutalnog napada na jednu osobu poslije sva|e zbog parkinga.
Opqa~kana kompanija

Polanski ulo`io `albu
CIRIH - Advokati re`isera Romana Polanskog ju~e su {vajcarskom sudu ulo`ili `albu protiv wegovog izru~ewa Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, gdje je optu`en da je 1977. godine imao seksualne odnose sa djevoj~icom od 13 godina. [vajcarski Federalni krivi~ni sud je u kratkom saop{tewu, objavqenom na svojoj Internet stranici, rekao da }e donijeti odluku o `albi u roku od sqede}ih nekoliko nedjeqa, javio je Rojters. Polanski (76), koji je pobjegao iz SAD 1978. godine, uhap{en je u subotu kada je do{ao u [vajcarsku da primi nagradu za `ivotno djelo na Filmskom festivalu u Cirihu. [vajcarski advokat Polanskog Lorenc Erni rekao je britanskoj agenciji da }e se Polanski boriti protiv izru~ewa, ali nije htio da komentari{e koliko dugo }e poznati re`iser ostati u pritvoru.

Osloba|awe zato~enika iz Gvantanama
VA[INGTON - Radna grupa administracije Baraka Obame dosad je odobrila osloba|awe 75 od preostala 223 zatvorenika u bazi Gvantanamo na Kubi, u nastojawu da se ispuni ciq da se do januara idu}e godine zatvori tamo{wi zato~eni~ki centar, objavila je ameri~ka vojska. Jedna od najve}ih prepreka za zatvarawe centra u Gvantanamu je dilema oko toga gdje poslati oko 100 dr`avqana Jeme na, naj ve }u po je di na ~nu gru pu za tvo re ni ka po nacionalnosti. SAD `eli da mnogi od wih idu u program rehabilitacije u Saudijskoj Arabiji, ali Saudijci su odbili da ih prihvate, prema navodima dva neimenovana ameri~ka zvani~nika, koje je citirao Bloomberg News.

DOBRA VIJEST

AVGANISTAN
Naj mawe 30 ci vi la, me |u ko ji ma se dam `e na i de se to ro dje ce, po gi nu li su ju ~e ka da je auto bus na le tio na mi nu u pro vin ci ji Kan da har na ju gu Av ga nis ta na, naj no vi ji su po da ci Mi nis tar stva unu tra{wih po slo va. Od ek splo zi je je raweno 39 li ca.

VENECUELA
Na sastanku odr`anom dan poslije samita afri~kih i ju`noameri~kih ~elnika u Karakasu, predsjednik Venecuele Ugo ^avez i libijski vo|a Muamer Gadafi potpisali su deklaraciju kojom tra`e odr`avawe globalne konferencije na kojoj bi se zacrtala nova definicija terorizma.

LO[A VIJEST

24 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Istraga ameri~ke Tajne slu`be

Anketa na “Fejsbuku” o ubistvu Obame
VA[INGTON - Ameri~ka Tajna slu`ba istra`uje anketu na socijalnoj mre`i “Fejsbuk” u kojoj se tra`i odgovor na pitawe - “Treba li ubiti Obamu?“, objavili su mediji u SAD. Anketa, postavqena u subotu, uklowena je s “Fejsbuka” ~im su veb admi nis tra to ri sa zna li za weno pos to jawe. “Uvredqiva anketa postavqena je na stranicu uz upotrebu prijave tre}e strane, koja nije povezana sa samim “Fejsbukom“, rekao je portparol “Fejsbuka” Beri [nit. “Fejsbuk” je najavio da }e sara|ivati u istrazi. Edvin Donovan, portparol Tajne slu`be, kazao je da agencija preduzima “primjerene istra`ne korake“ po pitawu ankete, kao i u slu~aju svake prijetwe `ivotu predsjednika SAD. U anketi je bilo postavqeno pitawe “Treba li Obama da bude ubijen?“, uz mogu}e odgovore: “ne“, “mo`da“, “da“, i “da, ako mi ukine zdravstvenu za{titu“.

DRUGI sudski postupak

Filipini

Ubijena tri marinca
MANILA - Dvojica ameri~kih i jedan filipinski marinac ubijeni su, a dvojica fi li pin skih ma ri na ca su raweni ju~e u eksploziji mine blizu grada Indadanana na ju`nom filipinskom ostrvu Jolu, objavila je filipinska vojska. Ameri~ka ambasada rekla je da istra`uje incident, ali nije dala dodatne detaqe. Policijski izvori na jugu Filipina rekli su kako su vojnici stradali prilikom operacija protiv Abu Sajafa, po zna te isla mis ti ~ke gru pe po ve za ne s “Al-Ka idom“. Ko man dant fi li pin skih snaga na jugu zemqe generalmajor Bewamin Dolorfino potvrdio je da je do{lo do eksplozije, ali nije dao dodatne detaqe o slu~aju. Kad su ga upitali jesu li Amerikanci poginuli tokom vojnih operacija, rekao je “Ne, samo su po ma ga li pri gradwi {kole“.

Hodorkovski i Lebedev na su|ewu

Nastavqen proces protiv nekada{weg prvog ~ovjeka ruskog giganta “Jukos“

Hodorkovski o~ekuje do`ivotnu robiju
Optu`nica u drugom procesu protiv Hodorkovskog i wegovog nekada{weg zamjenika Platona Lebedeva odnosi se na prawe novca i pronevjeru desetina milijardi evra. Wih dvojica su, navodno, iz “Jukosa“ ukrali stotine miliona tona nafte
MOSKVA - Nastavqen je pro ces pro tiv ne ka da{weg {efa ruskog naftnog gi gan ta “Ju kos“ Mihaila Hodorkovskog. To je ve} drugi sudski postupak ko ji se vo di pro tiv wega, a prijeti mu dugogodi{wi zatvor, javio je Doj~e vele. Op tu `ni ca u dru gom pro ce su pro tiv Ho dor kov skog i wegovog nekada{weg zamjenika Platona Lebedeva, odnosi se na prawe novca i pro ne vje ru de se ti na milijardi evra. Wih dvojica su, navodno, iz “Jukosa“ ukrali stotine miliona tona nafte. Ju ri [mit, je dan od advokata Hodorkovskog, smatra te optu`be apsurdnim i prije nekoliko dana, na jednoj konferenciji za {tampu, je izjavio: - Da li mo`ete da zamislite da su Hodorkovski i Lebedev pred o~ima cijelog svijeta ukrali 360 miliona to na naf te? Sve {to je proizvedeno tokom {est godina ili ~ak i malo vi{e? Predstavnici optu`be i sudi je o~i gle dno ima ju pro blema sa ra~unawem. “Jukos“ je za ra |i vao iskqu~i vo od prodaje nafte. Investirano je u ot ki vawe no vih naf tnih poqa, infrastrukturu, 140.000 zaposlenih je dobijalo pla tu, akci ona ri svo je dividende. Odakle? Od nor mal ne pro da je nafte! Kritika Ho dor kov ski, ne ka da naj bo ga Na proces se gleda kriti~ki i u tiji ~ovjek u Ruinostranstvu. Bundestag se o tome siji, i Lebedev oglasio u junu, a ve}ina wema~kih od mar ta su po poslanika smatra da je taj proces novo pred sudom. znak nedostataka pravne dr`ave u Po sli je du `e Rusiji. pa uze, pro ces je

Pristalice svrgnutog ruskog oligarha

FOTO: AGENCIJE

Generalna skup{tina UN

Zelaja govorio putem mobilnog telefona
VA[INGTON - Zba~eni, ali jo{ uvijek me|unarodno priznati predsjednik Hondurasa Manuel Zelaja, koji se nalazi u brazilskoj ambasadi u Tegusigalpi, okru`enoj hondura{kim vojnicima, nije mogao da do|e na sjednicu General ne skup {ti ne UN, ali je uspio da se obra ti pu tem mobilnog telefona. Wegov ministar spoqnih poslova Patrisija Rodas stala je za govornicu, ukqu~ila mobilni telefon i prislonila ga na mikrofon. - Hondurasom je zavladao fa{izam. Vlada gu{i prava gra|ana - rekao je Zelaja i pozvao UN da pomogne u “ukidawu dr`avnog udara“.

ju ~e nas tavqen, a do kra ja nedjeqe trebalo bi da se zavr{i ~itawe optu`nice i izno{ewe dokaza.

OPTU@ENIMA prijete 22 godine zatvora
Ako bu du pro gla {e ni krivim prijeti im 22 godine zatvora. U prvom pro ce su, zbog utaje poreza, obojica su bili osu|eni na osam godina pri nu dnog ra da. Kon cern “Jukos“, vlasni{tvo Hodorkovskog, uni{ten je, a od toga su direktno profitirali dr`a vni kon cer ni “Rosweft“ i “Gasprom“.

Jo{ 2007. godine sud je odbio molbu advokata da Hodorkovski, poslije vi{e od po la odle `a ne ka zne, bu de prijevremeno pu{ten iz zatvora. Navodno je prekr{io pravila u logoru u isto~nom Sibiru – dakle, nije se dobro vladao. Osim toga, u to vri je me je ve} pos to ja la i dru ga op tu `ni ca. Advo kat Juri [mit i taj drugi proces smatra politi~ki motivisanim. Hodorkovski je nedavno u je dnom in ter vjuu izja vio da o~ekuje do`ivotnu kaznu. On se vi {e ne na da da }e sud pod pred sje dni kom Di mitrijem Medvedevim donijeti nezavisnu odluku.

Dje~ak pobjegao iz doma u Oklahoma Sitiju
OKLA HO MA SI TI ^etrnaestogodi{wi dje~ak, koji je pobjegao iz svog doma u Oklahoma Sitiju, rekao je policiji da je dr`an zato~en i maltretiran ~etiri i po godine, javile su agencije. ^uvar zgrade Nacionalne garde u Oklahoma Sitiju po zvao je po li ci ju u pe tak kada se dje~ak pojavio neuhrawen i sa broj nim o`iqcima i drugim znacima zlostavqawa. Dje~ak, koji je prema izjavi ~uvara, bio gladan, prqav i sa o`iqcima po cijelom tijelu odveden je

Zlostavqan ~etiri i po godine
u bolnicu na pregled, a zatim predat socijalnoj slu`bi. Policija je poslije razgovora s dje~akom uhapsila wego vu maj ku 37-go di{wu La ron du Ma ri Ma kol i wenog 38-go di{weg pri ja teqa Verna Hamiltona i osumwi~ila ih za zlostavqawe i zanemarivawe djeteta. Zvani~na optu`nica jo{ nije podignuta protiv wih. Dje~ak je bio odjeven samo u pre ve li ki par doweg ve{a zavezanog kai{em kada je do{ao do ~uvara oko pet ~asova po podne u petak i pitao ga gdje je najbli`a policijska stanica da mo`e da prijavi zlostavqawe, navedeno je u izvje{taju policije.

DJE^AKOVA majka uhap{ena
On je rekao policiji da su o`iqci na stomaku i grudima od alkohola koji je na wega si pan pa za tim za paqen. Drugi o`iqci su, kako je re kao po li ci ji, od ve zi vawa, uda ra ca i davqewa. Dje~ak je rekao da se doselio u Oklahoma Siti prije

Pakistanac vozi bicikl, a dru{tvo mu pravi lutka koju je kupio na obli`woj pijaci.

~etiri i po godine iz Wu Yersija, po{to mu je majka pu{tena iz zatvora. Od dolaska u taj grad nije i{ao u {ko lu i ve }i dio vre me na proveo je zatvoren u ostavi kod spava}e sobe. Jo{ {estoro djece nalazilo se u ku}i iz koje je dje~ak pobjegao, ali nijedno od wih nije imalo znake zlostavqawa, navela je policija. Wih je tako|e odvela socijalna slu`ba da o wima brine dok se ne ispitaju uslovi u ku}i, kao i mogu}nost da ih primi neki drugi ~lan porodice.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 25

Vojni stru~waci o iranskom testirawu raketa

Vijesti
Vijetnam

Opasni vojni potencijal
Prema procjeni tajnih slu`bi Iran bi jednom mogao biti u posjedu interkontinentalne rakete, kojom bi bio u stawu da transportuje i atomske bojeve glave
TEHERAN - Prema procje na ma za pa dnih voj nih stru~waka, Iran posjeduje arsenal od oko 400 raketa sredweg dometa tipa “{ahab 1 i 2“. Ove su ra ke te testirane i tokom iranske go di{we voj ne vje `be Re volucionarne garde. Rakete ima ju do met od naj vi {e 700 ki lo me ta ra, ja vio je Doj~e vele. “[ahab 3“, raketa koja je tako|e tokom vje`bi testira na, da le kog je do me ta i mo`e pogoditi ciq udaqen 2.000 ki lo me ta ra - da kle sli~na je raketama koje posjeduje Sjeverna Koreja. Te oret ski gle da no, Iran bi s raketom “{ahab 3“ mogao pogoditi i ciqeve u Izraelu ili ameri~ke vojne baze u Persijskom zalivu. Grad Tel Aviv udaqen je samo 1.000 kilometara od zapa dne gra ni ce Ira na. Teheran je u februaru modifikovanom raketom “{ahab 3“ u or bi tu lan si rao svoj prvi satelit. Za pa dni stru~waci po laze od toga da bi ova raketa bi la u stawu da transpor tu je i atom sku bo je vu glavu. Iran od javnosti ne krije svoj raketni program, koji je, u stvari, sredstvo za zastra{ivawe. U slu~aju napada na wegove atomske pogone, Iran bi najvjerovatnije svoje rakete upotrijebio za odmazdu. Ministarstvo inostranih poslova Kine pozvalo je ju~e sve strane da smire ten-

Nalet tajfuna
HANOJ - Najmawe 22 qudi poginulo je ju~e u Vijetnamu u naletu tajfuna Ketsana koji je prethodno pro{ao kroz Fi li pi ne i us mrtio 240 qudi, sa op {ti li su vi je tnamski zvani~nici. “Prema posqedwim podacima u naletu tajfuna stradalo je 22 qudi od ~ega je devet lica poginulo samo u provinciji Kon Tum”, izjavio je ~lan Komiteta za kontrolu od poplava i oluja u Vijetnamu.

RAKETE sredstvo za zastra{ivawe

Diseldorf

Avion u jatu ptica
DI SEL DORF - Avi on “boing 737-700“ na letu iz Diseldorfa prema Pri{tini, morao je prinudno sletje ti po {to je pri li kom samog uzleta i brzini od 300 kilometara na sat, uletio u jato ptica. Jato ~voraka na koje je avion naletio, poput pro je kti la su uda ra li po oplati, krilima i desnom motoru aviona. “Situacija je bila kriti~na, a ‘boing’ je morao manevrisati samo s jednim motorom“, kazao je za Bild Johan Handverg, portparol pilotske unije Kokpit. U in ci den tu ni je bilo stradalih osoba.

Bugarska
Domet iranskih raketa do Izraela
FOTO: AP

zije u vezi sa spornim nuklearnim planovima Irana. - Vjerujemo da sve strane tre ba da pre du zmu ko ra ke kako bi se napetost smawila i rije{ili problemi -

izjavio je u Pekingu portparol Ministarstva inostranih poslova \ijang Ju. Rus ki mi nis tar spoqnih poslova Sergej Lavrov izja vio je pre ksi no} da je

wego va zemqa za bri nu ta zbog iran skih naj no vi jih testirawa raketa i pozvao Teheran da sara|uje u najvi{em mogu}em stepenu sa Me|u na ro dnom agen ci jom za atomsku energiju (IAEA).

Ali se ubrza no ra di na programu raketa kratkog i sredweg dometa, navodi se u iz vje {taju.

Nakit u kanti sira
SOFIJA - Bugarski carinici otkrili su 3,2 kilogra ma zla tnog na ki ta u kanti sira, vrijednog oko 100.000 le va (oko 50.000 evra), saop{teno je iz Ministarstva unutra{wih poslova Bugarske. Carinici su tokom provjere rumunskog vozila, kojim je upravqao turski gra|anin, zadr`ali sir turske proizvodwe, upakovan u originalno fabri~ko pakovawe u plasti~noj kutiji. Voza~u je obja{weno da se sir konfiskuje zbog za bra ne uvo za mli je ~nih proizvoda iz Turske u EU.

Pogon
Iran je pro{le sedmice objavio da posjeduje drugi pogon za oboga}ivawe uranijuma. Novi pogon kod Koma je na istom tehni~kom nivou kao i dosada{wi pogon u nuklearnom centru Natanz, ali je za{ti}eniji.

KINA POZIVA na smirivawe tenzija
Zapadni vojni stru~waci sma tra ju da Iran ve} dugo radi na razvoju interkontinentalne rakete. Ali prema analizi ame ri ~ke taj ne slu `be koji je objavqen u septembru, Iran je jo{ dale ko od ta kve ra ke te.

Satelitski snimak pogona za oboga}ivawe uranijuma u Komu

Sergej Lavrov: Rusija zabrinuta

Kina

Nove prijetwe Nikoli Sarkoziju

Pismo s ~ahurom metka na adresu predsjednika
PARIZ - Novo prijete}e pismo sa ~ahurom metka upu}eno francuskom predsjedniku Nikoli Sarkoziju stiglo je 22. septembra u predsjedni{tvo, dva dana po{to je uhap{eno lice koje se sumwi~i da je autor prijete}ih poruka, saznalo se ju~e iz izvora bliskih pra vo su |u, ja vi le su agencije. Anonimni autor ovog pisma poslatog iz Ruboa na sjeveru Fran cus ke tvrdi da preuzima “}eliju 34”, koja je potpisnik vi{e od 30 prijete}ih pisama u kojima se ~esto nalazila i ~ahura metka od pi{toqa, a koja su upu}ivana sa juga ~lanovima vlade i politi~a ri ma kao i pred sje dni ku Sarkoziju. Antiteroristi~ka jedinica pri sudskoj policiji u Pari zu pre uze la je pi smo i pokrenula istragu o novoj prijetwi. koje sadr`i prijetwe policiji, navode policijski izvori. Pedesetjednogodi{wi mu{karac, ~lan jednog streqa~kog kluba sa juga Francuske, koji je nezaposlen i posjeduje karticu hendikepirane osobe, uhap{en je 20. septembra po{to se wegova DNK poklopila sa DNK markica sa ~etiri pisma. Od po~etka godine oko 30 pisama koje je potpisala do sada nepoznata grupa “}elija 34”, upu}eno je francuskim politi~arima. Neka od pisama su politi~ari primili, dok su druga presretnuta.

Mapa Mjeseca
PE KING - Ki na je do vr{ila izradu trodimenzional ne ma pe kom ple tne povr{ine Mjeseca u visokoj rezoluciji, javili su ju~e dr`avni mediji. Kina je 2003. go di ne pos ta la tek tre}a dr`ava koja je sama po sla la ~o vje ka u sve mir. Ova zemqa planira da po{aqe aparat bez qudske posa de na Mje sec do 2012. go di ne, a prvu mi si ju sa qudi ma do 2020. go di ne. Mapa je sastavqena od snimaka koje je napravila kame ra sa le tje li ce “^an ge 1”, ko ja je lan si ra na u oktobru 2007. godine, prenosi agencija Sinhua.

POLICIJA pokrenula istragu
Gradski komesarijat primio je sedmicu prije hap{ewa osumwi~enog pismo sa ~ahurom, koje je najvjerovatnije poslala ista osoba iz Ruboa, a

Sarkozi na xogingu

FOTO: GETTY IMAGES

26 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Istorijski muzej Srbije

Sava Damjanov, ISTORIJA KAO APOKRIF

Den Simons, TEROR
FOTO: GLAS SRPSKE

Staralac zaostav{tine Oqe Ivawicki
BEOGRAD - Istorijski muzej Srbije u Beogradu odre|en je za privremenog staraoca zaostav{tine umjetnice Oqe Ivawicki. To rje{ewe ju~e je donio Prvi op{tinski sud u Beogradu. Portparol tog suda Vesna Sekuli} rekla je su na ostavinskom postupku o zaostav{tini, na prijedlog zastupnika Fonda Oqe Ivawic ki, sa slu {a ni svjedoci u pogledu tvrdwe da postoji jo{ neka imovina te umjetnice koja nije u{la u zaostav{tinu. Prema wenim rije~ima, Istorijski muzej Srbije bi}e staralac zaostav{tine Oqe Ivawicki do zavr{etka ostavinskog postupka, kada }e se wena imovina predati u ruke nasqednika. Vesna Sekuli} je dodala da Oqa Ivawicki, koja je preminula 24. juna 2009. godine, nema zakonskih nasqednika, pa se kao nasqednik javqa dr`ava koju zastupa republi~ki javni pravobranilac.

Inicijativa Vukove zadu`bine

Godina kulture jezika
BEO GRAD - Ini ci ja ti vu Vukove zadu`bine da sqede}a godina bude progla{ena za godinu kulture jezika podr`ao je ju~e ministar prosvje te @ar ko Obra do vi}, sma tra ju }i da ta kav pri je dlog treba da podr`i cijelo dru{tvo, javio je Tanjug. Mi nis tar Obra do vi} i predsjednik Upravnog odbora Vukove zadu`bine Vidojko Jovi} potpisali su ugovor o sa radwi Mi nis tar stva prosvjete i Vukove zadu`bine u Beogradu. Ovaj ugo vor pre dvi |a da Ministarstvo pomogne izdavawe li te ra tu re za bi bli ote ke osno vnih i sredwih {kola u Srbiji. Predvi|eni su i {tampawe i distribucija 1.710 primjeraka nacionalne ~itanke, kalendara-zabavnika “Danica 2010“ i lista “Zadu`bina“, ko ji }e bi ti pro s li je |e ni {kolskim bibliotekama.

Radionica za najmla|e ~lanove kluba

Svetosavski kulturni klub Eparhije bawolu~ke

U~ewe o duhovnosti
Polaznici {kole veoma su zainteresovani za brojna pitawa u vezi sa crkvom i religijom, a sve{tenici im rado odgovaraju i rje{avaju wihove dileme, rekao Borkovi}
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Centar “Sava“

Paskaqevi}ev “Medeni mesec“
BEOGRAD - Novi film Gorana Paskaqevi}a “Medeni mesec“, poslije prikazivawa na festivalu u Veneciji po~etkom septembra, ima}e srpsku premijeru 24. novembra u beogradskom Centru “Sava“, najavili su mediji iz Srbije. Paskaqevi}ev “Medeni mesec“ je prva srpsko-albanska koprodukcija, koju su radili “Beograd film“ i “Nova film“ iz Beograda i “Skan-dal produkcija“ iz Tirane, uz podr{ku Ministarstva kulture Srbije i Nacionalnog filmskog centra. Scenario za film su napisali Goran Paskaqevi} i albanski pisac Genc Permeti, i govori o dva mlada bra~na para, srpskom i albanskom, koji zbog te{kog `ivota `ele da odu u zapadnu Evropu. Glavne uloge su povjerene glumcima iz obje zemqe, a predvode ih Lazar Ristovski, Petar Bo`ovi}, Bujar Lako, Ilka Mujo, Josef [iroka, Neboj{a Milovanovi}, Mirela Naska i debitantkiwa Jelena Trkuqa.

BAWA LU KA - Sve to sav ski kul tur ni klub Epar hi je bawolu ~ke or ga nizuje brojne aktivnosti, a ono {to posebno privla~i pa`wu je Liturgijska {kola, ko ja ima za ciq da svim zainteresovanim pribli `i sve tu li tur gi ju sa svim wenim aspektima. Osim Liturgijske {kole, u ovom klubu organizuju i brojne izlo`be, promocije kwiga i predavawa. U oktobru }e biti otvorena izlo`ba restaurisanih ikona, starih vi{e od 150 godina, iz crkve u Livnu. Li tur gij ska {ko la je otvorena za vrijeme Bo`i}nog i Vaskr{weg posta i traje pet sedmica. - Sve{tenici u~enicima tuma~e svetu liturgiju i

na taj na ~in nas to je da je u~ine pristupa~nijom qudima. Veliki je broj zaintereso va nih za ove ~a so ve rekao je doma}in Svetosavskog kulturnog kluba Nikola Borkovi}.

PITAWA o pravoslavnim obi~ajima
Dodao je da svaka liturgij ska {ko la do no si ne ka nova saznawa, tako da nije rijedak slu~aj da u~esnici dolaze i po dva puta. - Polaznici ove {kole veoma su zainteresovani za broj na pi tawa u ve zi sa crkvom i religijom, a sve{tenici im rado odgovaraju i rje{avaju wihove dileme kazao je Borkovi}. U~e sni ci ove {ko le, prema wegovim rije~ima, ne pos tavqaju sa mo pi tawa u

vezi sa liturgijom, ve} i o samoj crkvi i pravoslavnim obi~ajima, naro~ito o odnosu crkve pre ma na ro dnim predawima. - Ve oma ~es to pi tawe koje se ~uje na predavawima u vezi je sa brojanicom. Ono {to sve{tenici nagla{avaju jeste to da je bitno da se zna da brojanica slu`i za molitvu, jer je qudi ve}inom nose kao ukras, {to je grijeh - istakao je Borkovi}. Osim ove {kole, u Sve-

tosavskom kulturnom klubu rade i {kola stranih jezika, en gles kog i wema ~kog, kurs gitare i radionice za najmla|e ~lanove kluba. Je dnom mje se ~no klub organizuje i jednodnevna pokloni~ka putovawa u granicama Bosne i Hercegovine. - Veoma nam je va`no i dra go cje no {to za rad na {eg klu ba ima mo po dr{ku pra vo sla vne crkve i sve {tenstva - zakqu~io je Borkovi}.

BIBLIOTEKA
Svetosavski kulturni klub ima i svoju biblioteku, koja se sastoji od duhovnih kwiga i literature iz oblasti kwi`evnosti i istorije i velikog broja enciklopedija. - Naj~e{}i posjetioci na{e biblioteke, u kojoj za sada ne postoji ~lanstvo, jesu studenti istorije i kwi`evnosti, ali dolaze i qudi drugih obrazovnih profila i svih generacija - naveo je Borkovi}.

[panska filmska akademija

Truebin film kandidat za "Oskara"
MADRID - Film “El Baile de la Victoria“ Fernanda Truebe {panski je kandidat za “Oskara“ za strani film, saop{tila je ju~e {panska Filmska akademija, a prenosi Tanjug. To ostvarewe, koje je prikazano van takmi~arske selekcije na nedavno zavr{enom festivalu u San Sebastijanu, pri~a je o avanturama dvojice lopova koji izlaze iz zatvora po okon~awu Pino~eove diktature u ^ileu. Stariji od wih, koga igra argentinski glumac Rikardo Darin, `eli samo da se vrati porodici, dok mla|i `udi za osvetom. Wihove `ivote mijewa susret sa mladom Viktorijom, koju igra {panska glumica Arijadna Hil.

AVANTURE dvojice lopova
Fernando Trueba dobio je 1993. go di ne “Os ka ra“ za film “Bel epok“.

Ame ri ~ka aka de mi ja za film saop{ti}e u februaru kojih }e se pet filmova nadmetati za “Oskara“ za najboqi strani film, a sve~ana dodjela “Oskara“ zakazana je za 7. mart. [panija je do sada dobila ~etiri “Oskara“ za najboqi strani film.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 27

Prona|ena Neronova trpezarija u Rimu
RIM - Arheolozi su na brdu Palatin, u Rimu, otkrili ru{evine prostorije u kojoj je, kako vjeruju, objedovao rimski imperator Neron, javili su italijanski mediji. Vo|a tima arheologa Fransoaz Vildje izjavila je da je otkrivena ovalna soba koja je, prema mi{qewu stru~waka, mogla da se okre}e u smjeru rotacije Zemqe. Neron je time `elio da o~ara svoje goste. Prostorija je podignuta na stubu pre~nika ~etiri metra. Neronova Zlatna palata, poznata i pod latinskim nazivom, sagra|ena je neposredno poslije po`ara u kojem je, 64. godine nove ere, uni{ten ve}i dio Rima.

Mladen \or|evi}, rediteq kontroverznog filma “@ivot i smrt porno bande“

Vijesti
Pozori{te

U na{oj kulturi besmisleno je igrati na kartu sigurnosti, a da to ni{ta dobro ne donosi. To je kukavi~ko kretawe proverenim stazama bez namere da se neke nove provere. Neophodno je ulivawe nove energije Sinopsis
“@ivot i smrt porno bande“ je pri~a o mladom reditequ Marku, koji po~iwe da snima porno filmove i pokre}e svoj erotski kabare. Okupqa svoju ekipu u~esnika, i napu{ta Beograd kako bi krenuo na turneju po Srbiji. Ubrzo dolazi do ozbiqnih problema, a upoznaje i wema~kog novinara koji mu nudi da snima filmove u kojima se prikazuju pravi seks i nasiqe. Glavne uloge tuma~e Mihajlo Z. Jovanovi}, Ana A}imovi}, Predrag Damwanovi}, Radivoj Kne`evi}, Sr|an Jovanovi}, Ivan \or|evi}, Nata{a Miqu{ i drugi.
Mladen \or|evi} RAZGOVARAO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

Mene |ubre privla~i

“Princ“ na MESS-u
BEO GRAD - Pred sta vom “Okameweni princ“, u re`iji Marka van der Valdena, na Internacionalnom po zo ri {nom fes ti va lu MESS, koji se od 16. do 26. oktobra odr`ava u Sarajevu, nastupi}e Ansambl Malog pozori{ta “Du{ko Radovi}“ iz Beograda, javio je Tanjug. Direktorka tog pozori{ta Awa Su{a rekla je na konferenciji za novinare da }e ansambl ovaj komad izvesti i na Me|unarodnom festivalu pozori{ta za djecu u Qubqani, koji se odr`ava sredinom oktobra.

Los An|eles

Serija “Kolorado Kid”
LOS AN\ELES - Ameri~ki majstor horora i nau~ne fan tas ti ke Sti ven King preradi}e svoj roman “Kolorado Kid” u scenario za seriju koju }e snimiti studio “E1 entertejnment“, objavquje dnevnik “Varajeti“. Serija }e govoriti o sablasnom gradi}u u Mejnu ~iji stanovnici `ive normalnim `ivotom u izgnanstvu. Kada misteriozni doga|aji po~nu da potresa ju grad, u po mo} do la zi agent FBI Odri Paker.

Privla~i me balkanski mrak; nije mi odbojan. Balkan je `rtva predrasuda. Zapad ga koristi kao smetli{te. Mene, kao qubi teqa “tre {a“ i odba~enih vrednosti, |ubre privla~i. Sva{ta zanimqivo mo`e da se na|e na deponiji ideja i da se ponovo upotrebi. Ovo je za “Glas Srpske“ rekao rediteq Mladen \or|evi}, ~iji je film “@ivot i smrt porno bande“ izazvao burne reakcije publike. O tome dovoqno govori ~iwenica da je pola wih napustilo salu na premijeri u u Centru “Sava“. GLAS: Prije projekcije u Cen tru “Sa va“ film je pri ka zan i na ovo go di{wem Festu. Da li ste za do voqni rea kci jom pu blike, budu}i da su mnogi gledaoci napustili salu? \OR \E VI]: Film je

imao premijeru na beogradskom Festu jo{ u februaru ove godine. Posle toga prikazan je na doma}im festivalima, zatim i u Ju`noj Koreji, a skora{wa projekcija u Centru “Sava“ ozna~ila je po~etak bioskopske distribucije. Svuda je bilo izla`ewa, ali to jedan ovako provokativan film sigurno zaslu`uje. GLAS: [ta je uticalo na to da sni mi te ovaj film? Da li je to svo je vrsni re volt na aktu el nu kinematografiju u Srbiji? \OR \E VI]: Film je na neki na~in nastavak mog prethodnog filma “Made in Serbia“ (2005) o srpskoj porno industriji, koji ba{ ovih da na do `ivqava po no vno prikazivawe u bioskopu kao podse}awe na moj prethodni rad. Sva ka ko da “Por no ban da“ pred stavqa re volt. Zato sam se i odlu~io za nepoznata gluma~ka lica, ek-

stremno nizak buyet, sirov i o{tar filmski jezik. Mislim da se u na{oj kulturi be smi sle no igra na kar tu sigurnosti, a da to ni{ta dobro ne donosi. To je kukavi~ko kretawe proverenim stazama bez namere da se neke nove provere. Neophodno je ulivawe nove energije.

PROVOKACIJA koja ima smisla
GLAS: Za{to igrate na kartu {okirawa publike? \OR \E VI]: Sva ka ko da se ne radi o {oku radi {oka. Nije mi bila namera samo da {okiram, ve} da tako pro bu |e nim gle da oci ma serviram neke nove informa ci je, no ve ide je. Su o~a vawe publike sa u`asima i perverzijama je dobro, pogoto vo za one ko ji bur no re aguju negodovawem. To zna~i da je ta provokacija imala

smisla i da je pokazala da je wihov sis tem vre dno vawa slab i ugro`en, te da treba da ga mewaju ili da ga u~vrste tako {to }e ga preispitati. GLAS: Kako su glumci “po dni je li“ sni mawe? Je li bilo problema? \OR\EVI]: Snimawe je te klo sa vr{e no. Mo ram re}i da sa glumcima nisam imao ni ka kvih pro ble ma. Sku pio sam je dnu mla du ekipu, predvo|enu Mihajlom Z. Jo va no vi }em, ko ja je srpskoj pu bli ci po nu di la nov stil glume li{en teatralnosti. Pored toga {to se radi o hrabrim glumcima, koji su svoje nago telo, bez pre dra su da, ko ris ti li kao izra`ajno sredstvo (kao {to ko ris te ru ke, o~i, glas), radi se i o talentovanim glumcima, i to, da pono vim, pre sve ga talentovanim.

GLAS: Kako to da su se go to vo u is to vri je me u Srbi ji po ja vi la dva sli ~na fil ma, Va{ i “Srpski film“, ko ji }e us ko ro ima ti pre mi je ru. Da li je rije~ o trendu? \OR\EVI]: Da bismo go vo ri li o tren du, po tre bno je da se po ja vi vi {e filmova. Vide}emo {to se ti ~e tren da. Te {ko je u Srbi ji sni ma ti ne za vi sne filmove. Autori “Srpskog filma“ i “Porno bande“ su se napajali na istom filmskom izvo ru. Ta mo nas je bilo i ostalo svega nekolicina. [to se ti~e “Porno bande“, drago mi je da je osta vi la trag na stu den te fil mskih {ko la i, po wihovom priznawu, otvorila im nove horizonte, koji podrazumevaju beskompromisnost, hrabrost i o{trinu ka da je u pi tawu bavqewe umetno{}u.

Film

Robert Patinson u vesternu
LOS AN\ELES - Mladi “vampir“ iz sage “Sumrak“ Robert Patinson igra}e u kaubojskoj drami koju }e re`irati glumica Medlin Stou, javio je Mondo. On }e glumiti jednu od glavnih uloga u drami “Unbound captives“, a Stouova (41), osim re`ije, potpisuje i scenario. Rediteqski debi glumice je pri~a o `eni na Divqem zapadu, koja zajedno sa grani~arem traga za svojom otetom djecom. U filmu }e igrati i Hju Yekmen, Rej~el Vajs i drugi.

Nagrada “Borislav Mihajlovi} Mihiz“

Bioskop Oktobarski salon

IRIG - Dram ska spi sa teqica iz Beograda i Podgorice Milica Pileti} peta je do bi tni ca go di{we na grade za dramsko stvarala{tvo “Bo ri slav Mi haj lo vi} Mihiz“, saop{tili su ju~e u Srpskoj ~itaonici u Irigu ~lanovi `irija tog uglednog priznawa, javio je Tanjug. Zajedni~ka nagrada Mihi-

Laureat Milica Pileti}

Individualni kolektivizam
BEOGRAD - Centralni doga|aj 50. oktobarskog salona sa nazivom “Okolnost“, koji }e biti otvoren 2. oktobra u Mu ze ju “25. maj“, ~i ni }e izlo`ba kroz koju }e biti mogu}e sagledati markantne, in spi ra ti vne i kri ti ~ki utemeqene umjetni~ke pozicije u Srbiji u ovom trenutku, javio je Tanjug. - Ovogodi{wi salon bi}e specifi~an, jer }e izlo`ba biti u kombinaciji sa drugim medijima, tako }e u bioskopskoj sali Muzeja biti pri ka zi va na pro je kci ja filma @elimira @ilnika “Stara {kola kapitalizma“, zatim video-rad “Pra-ubistvo“ Vladimira Nikoli}a re kla je umje tni ~ka di re ktorka Branislava An|elkovi}. Ona je kazala da }e poseban se gment Sa lo na bi ti TV projekat “Individualni kolektivizam“ autora Igora Grubi}a, koji je za ovu priliku uradio serijal kratkih televizijskih priloga.

Premijera “Distrikta 9”
BEOGRAD - Film “Distrikt 9”, re di teqa Ni la Blomkampa, bi}e premijerno prikazan danas u beogradskom bi os ko pu “Ko lo sej“, najavio je doma}i distributer “MegaKom film“, javqa Tanjug. Ovo nau~no-fantasti~no ostvarewe producirao je Piter Yekson, rediteq serijala filmova “Gospodar prstenova“.

zovog fonda i Srpske ~itaonice u Irigu, koja se pod pokroviteqstvom Izvr{nog vije}a Vojvodine i Ministar stva kul tu re do djequje mladim dramskim piscima, bi }e do bi tni ci uru ~e na u Ateqeu 212 u Beo gra du 17. oktobra, na dan ro|ewa Borislava Mihajlovi}a Mihiza (1922-1997).

28 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Oti{ao ~ovjek kod doktora na pregled i vra}a se ku}i sav tu`an. Pita ga `ena {ta je bilo, a on }e: - Ja do{ao kod doktora i on me pregledao i napisao recept da u apoteci nabavim tablete i da ih redovno

tro{im. Rekao mi da ih moram piti do kraja svog `ivota. @ena ga upita {ta je tu lo{e, mora piti tablete pa {ta, a jadni ~ovjek }e: - Ma problem je {to mi je dao samo tri tablete.

Poslali policajca u jedan kafi} da vidi ima li tamo droge. Vra}a se on u stanicu i podnosi izvje{taj komandiru: - Nema tamo nikakve

droge, tamo ~ak dolazi vrlo siroma{na omladina. Zamislite, imaju samo jednu cigaru i ona kru`i od jednog do drugog!

Nose Mujo i Haso akumulator od kamiona na puwewe. I dok tako idu, Mujo razmi{qa naglas:

- Jeste te`ak ovaj akumulator bolan, ruke mi otpado{e. [ta }e tek biti kad se napuni!

Ta~ka na romansu
Popularni glumac Sergej Trifunovi} prije dvije nedjeqe stavio je ta~ku na romansu sa dvadesetdvogodi{wom studentkiwom Fakulteta za medije i komunikaciju Anom Vu~eli}. Iako su mnogi vjerovali da je {armantna brineta prona{la magi~nu formulu kojom bi zadr`ala ovog neizqe~ivog zavodnika, takve pretpostavke pokazale su se kao neta~ne. Prema rije~ima qudi bliskih ovom paru, k}erka biv{eg visokog funkcionera Socijalisti~ke partije Srbije Milorada Vu~eli}a i glumice Qiqane Dragutinovi}, od prvog susreta uspjela je da osvoji srce ovog tridesetsedmogodi{weg {armera pa je mnogima djelovalo kako wihovu qubav niko i ni{ta ne mo`e da pokvari. Me|utim, prema pisawu magazina “Stori“, idili~nu qubavnu romansu prije tri mjeseca po~ele su da naru{avaju sitne razmirice koje su vremenom postajale sve ja~e i razornije. Shvativ{i da se wihove emocije gase poslije deset mjeseci veze, Vu~eli}eva i Trifunovi} odlu~ili su da se rastanu i da svako nastavi svojim putem. Raskid je, kako tvrde wihovi prijateqi mnogo te`e pao Ani nego Sergeju. Ona je navodno ubrzo utjehu za qubavne jade prona{la u drugom mladi}u, djelimi~no i zbog toga {to se nadala da }e wena nova romansa Sergeja u~initi qubomornim. Ali, on je izgleda smireno prihvatio tu ~iwenicu. Losos je zdrava riba i omiqena namirnica naro~ito u nordijskim zemqama. Od wega se priprema supa ili se priprema na grilu, a rado ga jedu i pr`enog sa raznim sosovima, sa krompirom ili kao fil u slanim pitama, a prema receptu koji vam ovom prilikom predla`emo losos se priprema sa sosom od kopra. Za pripremu je potrebno oko 30 minuta.

Sastojci
(za 4 do 6 osoba) 1 kg 3-4 fileta lososa ka{i~ice soka od limuna ka{i~ica za~ina za ribu ka{i~ice mqevenog bibera maslaca

Priprema
1. Odreske lososa pospite mje{avinom za~ina za ribu i biberom, a zatim nakapajte limunovim sokom. 2. Na zagrijanom maslacu pecite odreske lososa sa svake strane ~etiri-pet minuta. 3. Kiselu pavlaku pomije{ajte s biberom, te dodajte so i kopar.

Cijene u KM
losos limun za~in maslac pavlaka kopar so, biber 7,5 0,4 0,3 0,3 1 0,4 0,2

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Shvatili ste da ne{to treba da promijenite. Dobar efekat }ete posti}i ako poklonite novac u dobrotvorne svrhe, vi{estruko }e vam se vratiti. Obavite neophodne popravke u ku}i ali nikako sami – pozovite majstora.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Danas i za vas va`i pravilo da ne donosite va`ne odluke na pre~ac. Budite strpqivi – isplati}e se. Mo`ete se razo~arati u osobu iz okru`ewa. Nemojte dozvoliti da vas brinu neke sporedne stvari i de{avawa.

1

Poslu`ivawe
Pe~ene odreske lososa poslu`ite sa sosom pripremqenim od kopra. Kao aperitiv poslu`ite polusuvi {ampawac, a uz samo jelo poslu`ite neko od kvalitetnih bijelih vina.

1/2

50 g

Bik

Za sos od kopra: 250 ml 1/2 1/2 2 kisele pavlake ka{i~ice soli ka{i~ice bibera ka{ike nasjeckanog kopra

[korpija
( 24.10 - 22.11) Umijete da postavite prave prioritet. Vrlo ste snala`qivi i imate dobru intuiciju kada su u pitawu finansijske transakcije. Odnos sa voqenom osobom mora da bude dobar i skladan da ne biste bili nervozni.

Savjet
Odreske lososa marinirajte oko 60 minuta, bi}e mnogo ukusniji. (Losos se prije pe~ewa mo`e marinirati u limunovom soku uz dodatak za~ina za ribu, zatim u sojinom sosu ili u maslinovom uqu. Za~initi ga mo`ete soqu, biberom, ~ili papri~icom, |umbirom, sokom limete i za~inskim biqem - mentom, per{unom, koprom.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Nemojte biti {krti i strogi, poka`ite malo tolerancije, ne mogu svi biti ta~ni, ozbiqni i odgovorni kao vi. Povoqna situacija na radnom mjestu vam uskoro mo`e donijeti satisfakciju koju ve} du`e vrijeme pri`eqkujete.

Losos u sosu od kopra

10,1

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Treba da na najboqi mogu}i na~in iskoristite informacije koje imate. Okolnosti idu vama na ruku a vi mudro ~ekate svojih pet minuta i svoju {ansu. Pazite da svojom brzopleto{}u ne povrijedite druge qude.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) O~ekuje vas preokret ili promjena na planu karijere i profesionalnog anga`ovawa. Budite odlu~niji da sve {to zavisi od vas obavite brzo i precizno. Igrajte igre na sre}u na male uloge ili fudbalske utakmice.

Dosada na dje~iji na~in
Dosada se mo`e javiti kod djece svih uzrasta, pa ~ak i kod beba, koje je izra`avaju jedinim na~inom koji znaju - pla~em. Ali, roditeqi nemaju mnogo smisla za dje~iju dosadu, smatraju stru~waci
wihova dosada mo`e ozna~avati i boja`qivost, qutwu ili razo~arawe. U ekstremnim situacijama dosada mo`e biti simptom depresije. Ako posumwate da se radi o depresiji, potra`ite profesi onal nu po mo}, sa vje tu ju stru~waci. pje{ni i kod odraslije djece, a kamoli kod mali{ana. Ako su djeca ve}a, roditeq se ne mora ukqu~iti u igru, bi}e dovoqno samo da ponudi ideju, podstakne ma{tu, dijete }e se ve} sna}i i samo daqe izmi{qati. Odo li te is ku {ewu da predlo`ite djetetu neku skupu aktivnost ili mu date poklon ka ko biste ri je {i li djetetove dosade. Iako ovo mo`e na kratko vrijeme zaokupiti wegovu pa`wu, zapravo odma`e pri rje{avawu ovog problema. Dijete postaje zavisno od va{ih odgovora, umjesto da samo prona|e zanimqive aktivnosti. Pomozite mu da se dosjeti svih mogu}ih aktivnosti koje bi mogao raditi i odabere jednu, jer tako preuzima kontrolu nad na~inom na koji koristi svoje vrijeme te mu wegov izbor ni je do sa dan, ka`u stru~waci.

Rak
(22.6 - 21.7) Nesuglasice sa partnerom, oko nebitnih stvari, ovih dana }e eskalirati. Ne{to biste mijewali, ali ne znate ni {ta ni kako. Slobodni Rakovi tre}e dekade treba da u`ivaju u qubavi koju su nedavno zapo~eli.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Veoma vam je va`no da ostvarite nove kontakte koji }e vam omogu}iti da do|ete u boqu poziciju i do svojih ciqeva na razli~itim poqima. Opredijelite se za varijantu koja }e vam omogu}iti napredovawe.

DOSADA se mo`e javiti kod djece svih uzrasta
Kada dijete ka`e “Kako mi je dosadno. Mama, {ta da sada radim?”, roditeqi tome naj~e{}e ne pridaju dovoqno pa`we. Me|utim, stru~waci ka`u da je ova izjava daleko od to ga da bu de ne va `na. Vrlo je va`no da na vrijeme zapazite prve znakove dosade kako biste mogli pravovremeno reagovati, to jest na}i na ~i na da di je te za ba vi te ili zaposlite kako ne biste do {li u si tu aci ju da ga grdite i vi~ete i pri tom se iznervirate do krajwih granica. Do sa da se mo `e ja vi ti kod djece svih uzrasta, pa ~ak i kod beba, koje je izra`avaju jedinim na~inom koji znaju pla~em. Ali, roditeqi nemaju mnogo smisla za dje~iju dosadu. [tavi{e, {to je dijete ve}e, skloniji su mu zamjeriti. [ta dijete misli kad ka`e da mu je dosadno? Po definiciji dosada predstavqa stawe zasi}enosti, uzrokovano je dno li ~no{ }u, po navqawem ili zamarawem. Ako pitate dijete {ta misli kad vam ka`e da mu je dosadno, vjerovatno }e vam re}i kako nema {ta zabavno ili interesantno da radi. Kqu~ rje{avawa problema sa dosadom je pomo} djetetu kako da postane dosjetqivo. Djeci je ~esto te{ko da prepoznaju i izraze osje}awa. Ponekad im je lak{e da nazovu neodre|ena osje}awa dosadom, ne go da se su o~i te sa pravim emocionalnim potrebama. Pritu`ba mo`e zna~iti “Po tre bno mi je dru{ tvo“ ili “Posva|ao sam se s najboqim prijateqem“. Ali mo`e zna~iti “Potreban mi je izazov“ ili “Nisam spreman za ne{to ovakvo“. Isto tako Ka ko po mo }i dje te tu? Ako je di je te za si }e no je dnom aktivno{}u i nesposobno da oda be re sqede }u, najboqe je da mu ne{to predlo`ite. “Dosadilo ti je da crta{? Odli ~no, ide mo u prodavnicu!” ili “Do|i, zajedno }emo oprati su|e“. Odgovori tipa “Zar ne vidi{ koliko imam posla, nemoj me sa da gwavi ti, skra si se, uzmi kwigu“, sasvim su bezus-

Lav
( 22.7 - 22.8) Zbog svoje velikodu{nosti podlo`ni ste prevarama, zato pazite da vas neko ne iskoristi za svoje ciqeve. Dru`ite se samo sa pravim prijateqima. Situacija }e se iskomplikovati i mora}ete da odgodite put koji ste planirali.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Obostrano nezadovoqstvo vas i va{eg partnera u velikoj mjeri uti~e na kvalitet veze. Dobro razmislite {ta `elite jer raskid mo`e biti vrlo blizu. Povla~ewem u sebe ni{ta ne}ete posti}i, ve} samo otvorenim razgovorom.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Djevica
( 23.8 - 23.9) Treba}e vam dosta vremena da zavr{ite zapo~ete poslove i one koji su vam se nagomilali. Suvi{e ste nestrpqivi u qubavnoj vezi jer niste svjesni ~iwenice da sve {to je brzo nije napravqeno da traje.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Puni ste samopouzdawa, jer vam je sve krenulo ba{ onako kako ste zamislili. Aktuelno je pitawe nasqedstva va{eg partnera. Nemojte se previ{e mije{ati, pustite da se on sam izbori za sebe.

RJE[EWE: @ENSKA MODA, IN, POLUGA, ERSKO, NOVO MILO[EVO, PLIVATI, ATINA, LEBANAC, VATIN, TERETANA, AJA, SA^, O, OTOKAR, U, EVERGRIN, MAJER, RIST, AR, KAVAQER, ANTRAKS, A, ORAO, JAKAC, KADROST, DI, ATAIR, INAT.

30 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

7

dje~aka

4

djevoj~ice

Bawolu~ani podnijeli samo 880 zahtjeva za izdavawe odobrewa za gradwu

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

U prvoj gradskoj zoni tro{kovi ure|ewa zemqi{ta i rente po kvadratnom metru korisne povr{ine objekta iznose 149,95 maraka, u drugoj zoni 122,50 maraka, a u tre}oj 103 marke, ka`e Uqana ^eko-[a{i}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Podi`u kredite i za gra|evinsku dozvolu

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Odjeqewe za prostorno ure|ewe Administrativne slu`be grada primilo je ove godine 880 zahtjeva za izdavawe gra|evinskih dozvola, potvr|eno je “Glasu Srpske“ u ovom odjeqewu. Razlog za tako mali broj zahtjeva le`i u ~iwenici da svi oni koji `ele da legalno grade svoj objekat moraju da duboko zavuku ruku u yep da bi dobili neophodne papire za izgradwu. Mje{tanin Prije~ana Jovan Sari} ka`e da }e morati da podigne kredit da bi gra|e vin sku do zvo lu pla tio 10.400 maraka. - Pored skupe gradwe mora}u da se zadu`im i za papire. Trebali su mi “debeli“ `ivci i mnogo novca da bih pri ba vio ra zna do ku men ta prije podno{ewa zahtjeva za iz da vawe do zvo le za gradwu. Da ni ma sam pri k upqao sa gla snos ti od “Vo do vo da“, “Te le ko ma“, “Elek tro kra ji ne“, za tim ur ba nis ti ~ku sa gla snost, pre vod po qo p ri vre dnog zemqi{ta u gra|evinsko, da bi sve papire predao kako bih dobio gra|evinsku dozvolu. Sada jo{ moram i da se zadu`im da bih je platio - ka`e Sari}.

Odjeqewe za prostorno ure|ewe gradske uprave

FOTO: S. ILI]

U Odjeqewu za prostorno ure|ewe isti~u da su investitori obavezni da plate tro{kove ure|ewa zemqi{ta i rentu u zavisnosti od zone u kojoj se gradi objekat. - U prvoj gradskoj zoni tro{kovi po kvadratnom metru korisne povr{ine objekta iznose 149,95 maraka, u drugoj 122,50 maraka, a u tre}oj 103 marke - isti~e {ef Odsjeka za gra|evinske i upotrebne

dozvole u Odjeqewu za prostorno ure|ewe Uqana ^eko[a{i}.

MOGU]E pla}awe dozvole u ratama
Ona nagla{ava da su gra|ani du`ni da Katastru plate i iznos od 0,3 od sto od obra~unate vrijednosti objekta koji se gradi. Pojedincima tre ba i rje {ewe od

Odjeqewa za privredu da su izvr{ili pretvarawe poqoprivrednog zemqi{ta u gra|evinsko, koje se napla}uje u zavisnosti od veli~ine parcele. U Odjeqewu za prostorno ure|ewe ka`u da se gra|ani sve ~e{}e nalaze u situaciji da nisu u mogu}nosti da plate utvr|eni iznos gra|evinske dozvole. - Da bi se olak{alo pla-

ZAHTJEVI
U Bawoj Luci ima izme|u 15.000 i 20.000 bespravno izgra|enih gra|evinskih objekata. - Najvi{e zahtjeva za legalizaciju objekata do sada pristiglo iz mjesnih zajednica Zalu`ani, Lazarevo, Lau{, Petri}evac te MZ Sara~ica, dok ih je najmawe pristiglo iz MZ Prijekovci, Bulevar, Nova varo{, Centar, Karanovac, Sara~ica, Borik i Motike - saop{tili su iz Odjeqewa za prostorno ure|ewe.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Sa svim dokumentima dozvola gotova za tri dana

}awe dozvole za gradwu, stano vni ci ma je do zvoqeno pla}awe u ratama i to tako {to se 40 od sto ut vr|e nog iznosa gra|evinske dozvole pla }a odmah, a 60 od sto uz ga ran ci ju ban ke na ra te isti~u u Odjeqewu za prostorno ure|ewe. ^eko-[a{i} isti~e da investitori koji grade stambeno-individualne objekte gra|evinsku dozvolu pla}aju u 48 rata, proizvodne objekte u 36 rata, a kolektivne, stambene, stambeno-poslovne i poslo vne obje kte u ~e ti ri tromjese~ne rate. Po sli je obra ~u na tro {kova ure|ewa i rente i po dostavqenom dokazu o uplati izra|uje se rje{ewe za izdavawe gra|evinske dozvole, koje bude gotovo u roku od dva do tri dana.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ PALASOMANIJA - revija filmova, dani ostvarewa koja niste stigli da pogledate termini: 18 i 21 ~as UBRZAWE 2 - VISOKI NAPON - akcija/komedija re`ija: Mark Neveldin, Brajan Tejlor uloge: Xejson Stathem, Ejmi Smart, Dvajt Joakim, Dejvid Kardin termini: 17.45 i 19.45 ~asova svaki dan, petkom i subotom u 23 ~asa PROKLETNICI - akcija re`ija: Kventin Tarantino uloge: Bred Pit, Dajana Kruger, Melani Laurent, Kristof Valc, Danijel Brahl, Eli Rut, Sem Levin termini: 20 i 22 ~asa DISKO CRVI - animiran - sinhronizovan re`ija: Tomas Bor~ Nilson glasovi: Piter Frodin, Trne Dirholm termini: 18.15 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 16.30 ~asova NEBESA - animirani/sinhronizovan re`ija: Pit Dokter glasovi: Pero Jur~i}, Ivica Vidovi}, Ronald @labur termini: subota i nedjeqa u 12 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac - sistem usta{kih logora smrti“ Izlo`ba “Ki}ewe“, autora Vladimira \ukanovi}a Izlo`ba skulptura “Lau{ica“, autora Du{ana Pa{i}a MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI Izlo`ba “29 radova“ beogradskog umjetnika i teoreti~ara umjetnosti profesora Milete Prodanovi}a, otvorena do 10. oktobra. LTG GALERIJA Izlo`ba slika - “Prije i poslije realnog“ autora Branka Jungi}a, otvorena do 7. oktobra. GALERIJA UDAS Izlo`ba radova regionalne likovne kolonije “Balkana 2009“ - otvorena do 1. oktobra radnim danom od devet do 15 ~asova. BANSKI DVOR - Kulturni centar, izlo`ba radova ART kolonije “Mr~evci 2008/2009“, Veliki izlo`beni salon. NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Velika scena - Predstava “Narodni poslanik“ Branislava Nu{i}a, u re`iji Nikole Pejakovi}a, ~etvrtak, 1. oktobar u 20 ~asova.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 31

Sve mawe polena ambrozije u vazduhu
Na podru~ju grada ju~e je izmjerena izuzetno niska koncentracija polena ambrozije u vazduhu. - Registrovali smo jako nisku koncentraciju polena ove alergene biqke. Ju~e je ona iznosila pet polenovih zrna po kubnom metru. To }e svakako predstavqati olak{awe za one kojima ovaj polen izaziva alergijske reakcije - rekao je predsjednik Savjeta za borbu protiv ambrozije Vojislav Trkuqa. T. P. X.

FOTO: GLAS SRPSKE

GRADSKE VIJESTI

Gradski odbor DNS-a podr`ava vlasti RS
Gradski odbor Demokratskog narodnog saveza (DNS) daje punu podr{ku rukovodstvu Republike Srpske da istraje i ne dozvoli prenos ovla{}ewa na {tetu RS, saop{teno je iz ove stranke. - Usvojili smo i plan rada sa mjesnim odborima do kraja godine. Radi}emo i na formirawu mjesnih odbora u mjesnim zajednicama gdje do sada nisu formirani stoji u saop{tewu DNS-a. Jo{ dodaju da imaju u planu obilazak svih MZ i po~etak rada Odborni~ke kancelarije, gdje bi odbornici stranke mogli razgovarati sa gra|anima s ciqem rje{avawa wihovih problema. Gradski odbor DNS-a dao je i podr{ku odbornicima Skup{tine grada. M. Mi.
Trenutno u Domu za stare 310 stanara

Socijalno-gerijatrijski centar u Bawoj Luci

Prodajna izlo`ba povodom Dana gluvih
Povodom Dana gluvih, 30. septembar, u centru “Merkator“ otvorena je prodajna izlo`ba Kreativne radionice “Sunce“. Svoje radove izlo`ilo je 20 mali{ana iz likovne i veziqske sekcije Centra za vaspitawe, obrazovawe i rehabilitaciju slu{awa i govora. Prodajna izlo`ba bi}e otvorena do 1. oktobra. T. P. Y

Sa najve}im du`nicima, op{tinama ^elinac i Kne`evo, koje treba da uplate 48.292 odnosno 40.524 marke, dogovorili smo se o reprogramu duga, a o~ekujemo da i ostali du`nici ispune svoje obaveze, rekao Qubomir Lepir
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Dug za wegu starih lica 150.000 maraka
kao direktor Socijalno-gerijatrijskog centra Qubomir Lepir. - Sa najve}im du`nicima, op {ti na ma ^e li nac i Kne`evo, koje treba da uplate 48.292 odno sno 40.524 marke, dogovorili smo se o reprogramu duga, a o~ekujemo da i os ta li du `ni ci ispune svoje obaveze. Na{em centru oko 24.000 maraka duguje i op{tina Doboj, a druge op {ti ne ima ju ne {to mawi dug. To sve uku pno iznosi oko 150.000 maraka kazao je Lepir. On je izrazio uvjerewe da }e sve op{tine koje imaju dugovawa prema Socijalno-geri ja trij skom cen tru te obaveze izmiriti u najkra}em roku. koje obezbje|uje sredstva za zagrijavawe objekta, sanira i adaptira objekat, ~ime se po boq{a va `i vot sta rih osoba koje `ive u ovoj ustanovi. - Pomo} za 311 osoba iz raznih sredina, razli~itih navika i starosne dobi, koliko ih trenutno boravi u So ci jal no-ge ri ja trij skom centru, sti`e i od pojedinih ne vla di nih or ga ni za ci je. Svi korisnici na{e ustanove tretiraju se na isti na~in, a o wima brinu qekari, socijalni radnici, nadzorne medicinske sestre, sprema~ice i mnogi drugi radnici izjavio je Lepir. On je naglasio i da su povodom Dana starih osoba, 1. oktobra, pripremili prigodne kulturno-zabavne aktivnosti za stanare centra. - Programom je predvi|en susret djece i omladine sa na{im korisnicima, zatim upoznavawe sa vaninsti tu ci onal nim obli kom za{tite starih kroz posjete, te izlo`ba radova korisnika na{ih usluga - kazao je Lepir.

Dom za stare osobe Socijalno-gerijatrijski centar u Bawoj Luci potra`uje od op{tina u Republici Srpskoj oko 150.000 maraka, koliko iznosi dug za smje{taj i wegu starih i iznemoglih lica iz tih op{tina. Ovo je “Glasu Srpske“ re-

FOTO: GLAS SRPSKE

AKCIJE

PRIPREMQEN program za Dan starih
- Preduzimamo odre|ene akti vnos ti ka ko bi smo taj problem rije{ili. Uprkos velikim dugovima, ispuwavamo sve obaveze prema korisni ci ma na {ih uslu ga istakao je Lepir. On je naglasio da najve}i dio nov~anih sredstava ova ustanova ostvaruje putem izvr{ewa svojih usluga, odnosno ugovora sa korisnicima So ci jal no-ge ri ja trij skog centra. Prema Lepirovim rije~ima, veliku pomo} centar do bi ja i od Mi nis tar stva zdravqa i socijalne za{tite,

Davidovi} povukao prijedlog
Prijedlog Odluke o dono{ewu izmjene dijela Regulacionog plana centralnog gradskog podru~ja, kojom se pre dvi |a po ve zi vawe Na ro dnog po zo ri {ta Re pu bli ke Srpske i Ban skog dvo ra, po vu ~e na je iz procedure, jer je gradona~elnik Dragoqub Davidovi} povukao Zakqu~ak kojim prihvata odluku - izjavili su u Skup{tini grada. Podsje}amo da je Odlukom bilo predvi|eno da se Narodno pozori{te Republike Srpske i Kulturni centar Ban ski dvor u ci je los ti po ve `u iz gradwom objekta kulture. Objekat od osam spratova uz Pozori{te predstavqao bi pandan “^ajav~evom neboderu“ na Trgu Krajine, a do Banskog dvora bi bio objekat visine dva sprata, sve s ciqem zavr{etka ambijentalne cjeline formirane od po~etka Gospodske ulice pa do Pozori{ta. S. T.

Qubomir Lepir je kazao da }e stanari Doma za stare u oktobru imati nekoliko akcija. - Jedna od aktivnosti je i organizovani izlet na [ehitluke, gdje bi stare osobe u`ivale u pogledu na grad, a

zatim }emo na{e korisnike odvesti i negdje na predah uz obalu rijeke Vrbas. Organizova}emo proslavu Svete Petke, krsne slave Socijalno-gerijatrijskog centra - istakao je Lepir.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Kris ti jan Pe pi no vi}, sin @eqka i Aleksandre; Ena Kova~evi}, k}i Sa{e i Jelene; Jelena @uni}, k}i Da li bo ra i Da ni je le; Ma gda le na [ko ri}, k}i Dar ka i Sawe; Petar Kova~evi}, sin Dragana i Suzane; Matija Crnobrwa, sin Igora i Qubice; Irina Pili~i}, k}i Ne na da i Ami le; An drej Gla mo~ak, sin Obrada i Biqane; Bojana Sta no je vi}, k}i Bra ni sla va i Ta tja ne; So fi ja Sto ja no vi}, k}i Zo ra na i Iva ne; Ga vri lo Ma len ~i}, sin Dar ja na i Sawe; Ale ksej Tadi}, sin Vladimira i Sawe; Danilo Panti}, sin Igora i Danijele; Ale ksan dra Aqeti}, k}i Milorada i Senke; Stefan Lazi}, sin Sini{e i Biqane; Ma{a Grube{i}, k}i Ranka i Qiqane; Elena Bun ~i}, k}i Ne na da i Di ja ne; Ni na Ivan ko vi}, k}i Bo {ka i \ur|ice.

PA@WA
Uklowen kiosk
Komunalna policija je intervenisala zbog postavqawa reklamnog kioska u ulici Olimpijskih pobjednika. - Kiosk je postavqen bez prethodno pribavqenog odobrewa za postavqawe na pomenutom mjestu. Vlasniku je nalo`eno da ukloni kiosk u roku od 48 ~asova - isti~u u Komunalnoj policiji. M. Mi.

Umrli:
Zoran (Jovo) Vrtuni}, ro|en 1954. godine; Vidosav (Du{an) Stani}, ro|en 1949. godine.

32 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

DELAWE I SISTEM SVETA (Osnovni i neposredni uzroci konflikata)

(5)

TJERI DE MONBRIJAL

Etni~ki konflikti tiwaju kao vulkani
Sukob Indije i Pakistana zbog Ka{mira posledica je i teritorijalnog i etni~kog i verskog konflikta. Pretenzije Iraka na Kuvajt, jo{ od nezavisnosti te dr`ave 1961, ima svoj izvor u sporazumu Sajks-Piko iz 1916. godine, i nalaze se u vezi sa prilazom Persijskom zalivu i raspodelom naftnih resursa. Biv{em Sovjetskom Savezu, van Ruske federacije, ne nedostaju teritorijalni etni~ki konflikti: sukob oko Nagorno-Karabaha u Azerbejyanu, nemiri u Abhaziji i Ju`noj Oseti ji (Gru zi ja), ve za izme |u kon fli ka ta u Tayikistanu i Avganistanu, bure baruta u dolini Fergana, da i ne pomiwemo nestabilnost Ukrajine, itd. Isto je i sa raspadom biv{e Jugoslavije. Konflikt na Kosovu bio je posledica sve ve}e neravnote`e izme|u srpskog i albanskog stanovni{tva. Mogle bi se navesti i napetosti u Libanu, i naravno, mnoge afri~ke nesuglasice.... Daqe u pro{losti, verski ratovi bili su posledica spoja borbe za vlast suparni~kih strana, nastalih iz laganog raspada feudalnog sistema, i verskog raskola u pravom smislu te re ~i. Vre me nom je su kob izme |u katolika i protestanata dobio i etni~ki pe~at (kao i od XI veka, sukob izme|u katolika i pravoslavaca) koji o~igledno u po~etku nije postojao. U na{e vreme, arapsko-izraelski konflikt pokazuje se, pri analizi, kao teritorijalni, ali i kao etni~ki, verski, ekonomski (pitawe nafte) i ideolo{ki. On se mo`e razumeti tek ako se vratimo doga|ajima XIX veka.

Konflikti nikada ne nastaju iz vedra neba... U slu~aju me|unarodnih odnosa, osnovni uzroci (najistinitiji uzroci, govorio je Tukidid) ve}ine primarnih konflikata jedna su od slede}e ~etiri kombinacije: teritorijalni sporovi, suparni{tvo zajednica (etni~kih, ver skih...) za pre vlast nad is tom teritorijom, borba za kontrolu ekonomskih resursa, ideolo{ka suprotstavqawa. Odgovori na pi tawa ka ko se ka sni je kon fli kti preobra`avaju (sekundarni konflikti) i kako ih spoqne sile koriste (s ciqem da, na primer, o~uvaju uspostavqeno stawe) proizilaze iz samih uzroka.

slu~aju, ira~ki diktator je otvoreno izvr{io agresiju. U drugom, stvari su mawe jasne. Da li je mogu}e neosporno tvrditi da je rat u Jugoslaviji zapo~eo agresijom Srba u Hrvatskoj? Budu}i istori~ari spori}e se oko toga, ali je ve} sada jasno da mr`wa nije bila apana`a samo jedne zajednice.

Tu|manova `eqa
@eqa hrvatskog vo|e Tu|mana da se wegova dr`ava osamostali, dala je podstreka Slobo da nu Mi lo {e vi }u da na ~i ni ve li ku Srbiju. Zna se tako|e da je i ekonomska strana odigrala svoju ulogu u raspar~avawu jugoslovenske federacije. Nezaposlenost i osiroma{ewe stanovni{tva pripremili su teren nacionalnom govoru biv{ih partijskih birokrata, koji su, posle pada komunisti~ke ideologije, tra`ili nove pozicije vlasti. A, ideja Velike Hrvatske nije imala na mnogo ~emu da zavidi velikosrpstvu kada su u pitawu nasiqe i netolerancija. Naime, tuma~ewe sukoba i spoqno upravqawe wima (u okviru nekog pravnog sistema) bili bi lak{i kad bi uvek bilo mogu}e odrediti objektivnu odgovornost za wih. ^lan 51 Poveqe Ujediwenih nacija po~iwe ovako: “Ni{ta u ovoj Poveqi ne umawuje prirodno pravo na individualnu ili kolektivnu odbranu u slu~aju oru`anog napada na ~lana Ujediwenih nacija dok Savet bezbednosti ne preduzme mere potrebne za o~uvawe mira i bezbednosti u svetu. O merama koje preduzmu ~lanovi koriste}i se ovim pravom na samoodbranu bi}e odmah obave{ten Savet bezbednosti i ove mere ni na koji na~in ne}e dovesti u pitawe ovla{}ewa i odgovornosti Saveta da u skladu sa ovom Poveqom preduzme u svako doba akciju koju smatra nu`nom radi obezbe|ivawa i odr`awa mira i bezbednosti u svetu.” U praksi je retko da se agresor, i u op{tijem smislu “remetilac“ mo`e neosporno odrediti. Svaki dobar diplomata naviknut je da predstavi agresiju kao slu~aj legitimne odbrane. Sa stanovi{ta “Me|unarodne zajednice“ u celini ostaje otvoreno pitawe da li je napad NATO na Srbiju 1999. godine bio ili nije bio agresija. Legalnost, ali i legitimnost tog rata bile su sna`no osporavane, ~ak i u zapadnim zemqama. (Nastavi}e se)

Previrawa u svijetu Sa stanovi{ta “Me|unarodne zajednice“ u cjelini ostaje otvoreno pitawe da li je napad NATO na Srbiju 1999. godine bio ili nije bio agresija. Legalnost, ali i legitimnost tog napada bile su sna`no osporavane, ~ak i u zapadnim zemqama Da li je mogu}e tvrditi da je rat u Jugoslaviji zapo~eo agresijom Srba u Hrvatskoj? Budu}i istori~ari spori}e se oko toga. Ekonomska strana odigrala svoju ulogu u raspar~avawu jugoslovenske federacije
Raspava Irana i Iraka oko [at el Araba, na po~etku rata 1979 - 1986, ili pak, preten zi je Ma ro ka na ne ka da{wu za pa dnu Saharu (“zeleni mar{“ iz 1975) primeri su teritorijalnih konflikata koji su izbili zbog geostrate{kih ciqeva: izlaza na Persijski zaliv, u prvom slu~aju, i za{tite puta kojim su prodirali svi dotada{wi osvaja~i Maroka, u drugom slu~aju. Spor izme|u Rusije i Japana oko Kurilskih ostrva ~isto je teritorijalan, i u wegovom je korenu pre svega procena zainteresovanih strana (Rusija, Japan, Sjediwene Dr`ave) zna~aja ovih gotovo nenastawenih ostrva. Procena te zemqe bila je o~ito opala tokom devedesetih godina XX veka, ali je Rusija i daqe nastojala da ih zadr`i kako bi pokazala ostatku sveta da celini federacije pridaje prvorazredni zna~aj.

KONFLIKT NA KOSOVU BIO je posqedica sve ve}e neravnote`e izme|u Srba i Albanaca
Poput vulkana, konflikti mogu dugo ostati uspavani, latentni. Mogu i da dugo grme, ali suzdr`anom snagom. Pre ili kasnije, oni se kristalizuju, pod uticajem mawe ili vi{e slu~ajnog povoda. Nestanak SSSR-a onako kako se desio, nije bio neizbe`an. A upravo je taj doga|aj omogu}io poku{aj Sadama Huseina u Kuvajtu, ~ija je posledica u velikoj meri Bin Laden, ili tako|e, i rat za ne za vi snost u Ju go sla vi ji, ~i ji osnovni uzroci se`u jo{ u doba pada otomanskog austrougarskog carstva. U prvom

Suverenitet
Velika pa`wa u ovoj kwizi posve}ena je “stabilnosti aktivnih jedinica“ (velikih dr`ava ili grupacija dr`ava) i sistema koje te dr`ave obrazuju. Izbijawe revolucija je tako|e interesantna tema. Opisano je umawewe suvereniteta nekih dr`ava, komadawe dr`ava i stvarawe kriza u svijetu. Autor upozorava da onaj ko `eli da izmijeni qudski rod, mora da analizira ono {to qudi stvarno rade. Sve se posmatra kroz kr{ewe me|unarodnog prava.

30. septembar 1876. godine

30. septembar 1891. godine

30. septembar 1941. godine

Ro|en Milan Raki}
1876 - Ro|en je srpski pisac, pozori{ni kriti~ar i diplomata Milan Raki}, reformator stiha i veliki znalac jezika, ~lan Srpske kraqevske akademije, predsjednik srpskog PEN kluba. Pedesetak pjesama, koliko je ukupno napisao, spadaju u vrh srpske lirike 20. vijeka, poput “Na Gazimestanu“,”Jefimija“, “Dolap“, “Simonida“, “Napu{tena crkva“, “Orhideja“, “Qubavna pesma“. Pozori{ne kritike koje je pisao, po op{toj ocjeni, veoma su pouzdane i odraz su izuzetne li~ne kulture.

Ubio se francuski ministar
1891 - Samoubistvo je izvr{io francus ki ge ne ral @or` Ernest Bu lan `e, ministar vojske od 1886. do 1887, vo|a uticajnog politi~kog po kre ta koji umalo nije sru{io Tre}u republiku. Stvo rio je reakci onarni i antiparlamen tarni pokret na zvan - bu lan `izam. Oku pio je oko sebe sve ne prijateqe Re publike s na mjerom obnove monarhije u Fran cus koj. Kada su ga re publikan ci optu `ili za poku {aj prevrata, prebjegao je u Bel giju, gdje je se bi oduzeo `ivot. Nije pouzdano utvr|eno koji su razlozi {to je digao ruku na sebe.

Zavr{en “Krvavi mar{“
1941 - Zavr{en je “Krvavi mar{“ u kojem su Nijemci u Drugom svjetskom ratu vi{e hiqada stanovnika [apca dotjerali na Savski most, gdje su neke ubili i bacili u rijeku, a druge gonili , pri ~emu su malaksali putem ubijani. Pre`ivjele su vratili u [abac u novoformirani logor. Bila je to odmazda zbog ustanka koji je bio u toku u Srbiji. U ovom pogromu sa wema~kim trupama u~estvovale su i hrvatske usta{e. Prema wema~kim dokumentima ukupno je tom prilikom uhap{eno 4.410 Srba.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 33

34 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI U skladu sa odredbama Odluke o imenovawu ~lanova Komisije za koordinaciju pitawa mladih u Bosni i Hercegovini VM broj 199/09 od 20.8.2009. godine upu}uje se

Oglas za anga`ovawe konsultanata
Projekt upravne odgovornosti u Bosni i Hercegovini, Faza II u potpunosti finansiraju i wime direktno rukovode USAID, Sida i EKN. GAP je osmi{qen s ciqem ja~awa kapaciteta kriti~ne mase op}ina u ciqu podizawa kvaliteta usluga, slijede}i politi~ke i fiskalne okvire dobre uprave. GAP je zainteresovan za anga`ovawe specijalizovanih eksperata (konsultanata) radi pru`awa direktne tehni~ke pomo}i u op}inama u oblasti prakti~ne primjene naprednih metoda urbanisti~kog planirawa i izdavawa dozvola u partnerskim op}inama uspostavqawem Centara za izdavawe dozvola iz oblasti urbanizma. Konsultanti }e odabranim partnerskim op}inama GAP-a pru`iti profesionalnu savjetodavnu i drugu pomo} u jednoj, ili vi{e ni`e navedenih oblasti: 1. Napredne metode izrade urbanisti~kih i provedbenih planova – Podr{ka op}inama u transformaciji postoje}ih regulacionih planova izabranih "testnih podru~ja" u zoning planu; pomo} u pripremi specifi~nih urbanisti~ko-regulatornih parametara plana u ciqu omogu}avawa elektronskog izdavawa urbanisti~ke saglasnosti i izvoda iz va`e}eg planskog dokumenta (grafi~ki i tekstualni urbanisti~ko-tehni~ki uslovi, uslovi ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta i priprema za izgradwu, standardi gradwe objekata, itd.); 2. Provo|ewe urbanisti~kog/regulacionog plana i ure|ewa gra|evinskog zemqi{ta/infrastrukture – Priprema faze provo|ewa plana: identifikacija, organizacija i upravqawe projektima javnih radova, te faze pripreme, usvajawa i provo|ewa regulacionih (zoning) planova u ciqu upravqawa urbanim razvojem; 3. GIS – Asistencija u primjeni novog softvera i prostorne baze podataka za GIS (Geografski informacioni sistem), ukqu~uju}i interakciju i koordinaciju sa eksternim u~esnicima u procesu planirawa i izdavawa dozvola; podr{ka u pripremi grafi~kih (geodetskih podloga, urbanisti~kih i drugih karata), kao i alfanumeri~kih podataka za pohrawivawe u GIS bazu podataka, u ciqu omogu}avawa elektronskog izdavawa dozvola; 4. Izdavawe dozvola – Asistencija u pripremi novih formi zahtjeva, vodi~a i bro{ura za Centar za dozvole, u skladu sa novim procedurama zasnovanim na naprednom zoningu i elektronskom izdavawu dozvola; uputstvo za provo|ewe procesa elektronskog izdavawa dozvola u skladu sa novom metodologijom izrade planske/zoning dokumentacije i GIS tehnologije; 5. Naknadno izdavawe odobrewa za gra|ewe (legalizacija) – Asistencija u unapre|ewu procesa naknadnog izdavawa odobrewa za gra|ewe bespravno izgra|enih objekata; uputstvo za provo|ewe procesa legalizacije u skladu sa zoning i drugim regulatornim aktima; priprema vodi~a za regulisawe bespravne gradwe u okviru va`e}e zakonske regulative. 6. Reorganizacija slu`be za urbanizam i gra|ewe – Podr{ka op}inskim na~elnicima i wenim zvani~nicima u unapre|ewu organizacije odjela/slu`be nadle`ne za oblast urbanog razvoja u ciqu postizawa efikasnih procedura, omogu}avawa elektronskog izdavawa dozvola, primjene zoning metodologije i GIS tehnologije. Konsultanti su obavezni pripremiti i odr`ati program obuke, te pru`iti direktnu pomo} op}inskim uposlenicima u ciqu unapre|ewa kapaciteta uposlenika u gore navedenim oblastima ukqu~uju}i pripremu svih referentnih i materijala potrebnih za obuku. Okvirni rok za realizaciju ovih zadataka je 28. 2. 2010. godine. Kandidati moraju imati najmawe pet (5) godina odgovaraju}eg radnog iskustva, ukqu~uju}i, po mogu}nosti, iskustvo rada u razvojnoj organizaciji, odnosno u radu sa op}inskim ili drugim nivoima vlasti. Od kandidata za ovu poziciju se o~ekuje spremnost na rad sa predstavnicima svih naroda BiH. Po`eqno je poznavawe engleskog jezika kao i posjedovawe va`e}e BiH voza~ke dozvole. Zainteresovani kandidati treba da dostave CV-ije do 6. oktobra 2009. godine odjelu GAP-a za qudske resurse, na e-mail adresu: vperla@bihgap.ba. Sve informacije u vezi sa opisom posla, spiskom op}ina kojima je odobrena pomo}, kao i periodu anga`ovawa konsultanta za svaku od navedenih oblasti se mogu dobiti zahtjevom na navedenu e-mail adresu. Kandidati imaju mogu}nost da apliciraju za jednu ili vi{e navedenih oblasti ekspertize. Mole se zainteresovani kandidati da obavezno nazna~e za koju od navedenih oblasti apliciraju. Kandidati koji su se prijavili na ovakav oglas objavqen na engleskom jeziku ne moraju ponavqati prijavu. Prijave se mogu dostaviti i putem GAP-ove baze podataka za konsultante, na internet stranici www.bihgap.ba (vidjeti: "Poziv za konsultante". Molimo da slijedite data uputstva).

za odabir predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za ~lanove Komisije za koordinaciju pitawa mladih u Bosni i Hercegovini

JAVNI POZIV

I OSNOVNE INFORMACIJE O KOMISIJI ZA KOORDINACIJU PITAWA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI
Komisija za koordinaciju pitawa mladih u Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu Komisija) je stalno tijelo u okviru Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broji 9 ~lanova, od kojih su 4 predstavnika iz institucija vlasti u Bosni i Hercegovini i 5 predstavnika omladinskog nevladinog sektora. ^lanove Komisije bira Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na period od tri godine uz mogu}nost reizbora. Kriterije za javni poziv za odabir predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za ~lanove Komisije usvojili su imenovani predstavnici institucija u BiH u Komisiju, na sastanku odr`anom 23.9.2009. godine.

II KRITERIJI ZA ODABIR
OP]I UVJETI Kandidat za ~lana Komisije za koordinaciju pitawa mladih u Bosni i Hercegovini iz omladinskog nevladinog sektora treba zadovoqavati sqede}e op}e uvjete: 1. Kandidat mora biti dr`avqanin Bosne i Hercegovine; 2. Kandidat treba biti u starosnoj dobi izme|u 18 i 30 godina; 3. Kandidat mora imati iskustvo od najmawe jedne godine aktivnog djelovawa u/ili: a)Postoje}em i aktivnom doma}em omladinskom savjetu/vije}u, parlamentu ili forumu, b) Postoje}em i aktivnom doma}em omladinskom udru`ewu, c) Postoje}em i aktivnom doma}em udru`ewu koje svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluju na dobrobiti mladih u BiH, d) Postoje}em i aktivnom doma}em savjetu/vije}u u~enika, udru`ewu ili asocijaciji studenata dodiplomskog ili postdiplomskog studija, e) Postoje}em i aktivnom doma}em sportskom ili kulturnom udru`ewu ili asocijaciji koja je svojim djelovawem posve}ena mladima, 4. Da kandidat nije ka`wavan i da se se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; 5. Da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta, kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije objavqivawa javnog poziva, 6. Poznavawe rada na ra~unaru, 7. Poznavawe jednog stranog jezika. Dva ~lana Komisije iz nevladinog omladinskog sektora sa teritorije Republike Srpske birat }e se na osnovu prijedloga Omladinskog Savjeta Republike Srpske, koji }e kao krovna omladinska organizacija Republike Srpske predlo`iti najmawe deset kandidata, a prema kriterijima navedenim u javnom pozivu. POSEBNI UVJETI Slijede}e karakteristike kandidata }e se uva`avati kao prednost pri odabiru: - Iskustvo u realizaciji projekata, - Pismene preporuke (vi{e od jedne) udru`ewa koja se bave pitawima mladih. - Pismena preporuka/e od jedne od uva`enih akademskih, kulturnih, sportskih, vladinih ili doma}ih nevladinih udru`ewa ili stranih organizacija originalna preporuka ili ovjerena kopija. U procesu odabira predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Komisiju, delegirani predstavnici institucija u BiH u Komisiji posvetit }e pa`wu gender zastupqenosti. S potencijalnim kandidatima obavit }e se intervju.

A.D. "GRA\EVINSKO ZANATSTVO" Trebiwe OBJAVQUJE

Na osnovu navedenih kriterija, odabir ~lanova Komisije iz omladinskog nevladinog sektora izvr{it }e ~lanovi Komisije imenovani Odlukom Vije}a ministara BiH. III POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na javni poziv potrebno je prilo`iti sqede}u dokumentaciju: - Biografija; Ovjerene kopije sqede}e dokumentacije: - Uvjerewe o dr`avqanstvu; - Potvrda o prebivali{tu; - Uvjerewe o neka`wavawu; - Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (dostavqa se na intervju); - Dokaz o iskustvu navedenom pod 3. a), b), c), d) i e) op}ih uvjeta za izbor predstavnika nevladinih omladinskih organizacija; - Dokaz o poznavawu jednog stranog jezika; - Dokaz o poznavawu rada na ra~unaru; - Potpisana izjava da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta, kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije objavqivawa javnog poziva. Uz ovu dokumentaciju mogu se prilo`iti diplome, certifikati, uvjerewa i sl. koji dokazuju da kandidat ispuwava posebne uvjete. Dostavqena dokumentacija ne}e se vra}ati kandidatima.

OGLAS
O JAVNOJ LICITACIJI ZA PRODAJU VOZILA A. Javno ogla{avawe - usmeno nadmetawe vr{i se radi prodaje vozila marke FIJAT, tip 280, god. proizvodwe 1989. B. Javna licitacija - usmeno nadmetawe za kupovinu vozila odr`a}e se u prostorijama A.D. "GRA\EVINSKO ZANATSTVO " Trebiwe, ul. Luke ]elovi}a br. 2 u Trebiwu, dana 1.10.2009. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 12 ~asova. V. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju pravna lica, ~iji predstavnik mora da poseduje pismeno ovla{}ewe za u~e{}e na licitaciji i fizi~ka lica koja uplate - polo`e kauciju u iznosu od 1.000,00 KM. Kaucija se pola`e najmawe 30 minuta pre po~etka usmenog nadmetawa, odnosno uplatom na ra~un broj 5710800000014579 kod Komercijalne banke. G. Komisija koja sprovodi licitaciju pre po~etka usmenog nadmetawa proveri}e sve prijave i polo`ene kaucije i ne}e dozvoliti u~e{}e licima koja ne ispuwavaju tra`ene uslove. D. Kaucija se ne vra}a ponu|a~u ~iju ponudu Komisija prihvati kao najpovoqniju, ve} se ista zadr`ava i ra~una kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Ostalim ponu|a~ima kaucija se vra}a odmah po zavr{etku licitacije, odnosno narednog dana ako je upla}ena virmanskim putem. \. Sa najpovoqnijim ponu|a~em zakqu~i}e se kupoprodajni ugovor. E. Sva potrebna obave{tewa i informacije mogu se dobiti na telefon 059/273-600 - Dragan Aleksi}. @. Razgledawe vozila mo`e se vr{iti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 ~asova.

IV - PODNO[EWE APLIKACIJA I KANDIDATURA

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA SRBAC NA^ELNIK OP[TINE Broj: 02-475-57/09 Datum, 22.9.2009. godine Poni{tava se oglas o prodaji, gra|evinskog zemqi{ta parcele k.~. br. 1004/1 "Mokre{", wiva 1. klase, K.O. Glamo~ani, upisana u PL 290, objavqen u listu "Glas Srpske" 16.7.2009. godine. NA^ELNIK OP[TINE Mirko Koji}

Kandidati mogu li~no podnijeti aplikacije. Kandidate za ~lanove Komisije mogu predlagati postoje}e i aktivne bosanskohercegova~ke (doma}e) organizacije iz omladinskog nevladinog sektora. Javni poziv ostaje otvoren od 30.9. do 14.10.2009. godine. Neblagovremene, nepotpune i neuredne aplikacije, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se uzimati u razmatrawe. Aplikacije/kandidature dostavqaju se neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 71000 SARAJEVO, Trg BiH br. 1, sa naznakom "Aplikacija za ~lana Komisije za koordinaciju pitawa mladih u BiH”

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 35

Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web:www.zzrs.org

REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
Filijala BAWA LUKA
OSNOVNA [KOLA "PETAR KO^I]" 78234 Imqani b. b. 051/485-345, 065/881-042 e-mail: os86@teol.net KONKURS za upra`weno radno mjesto NASTAVNIK BIOLOGIJE NA NEODRE \ENO VRIJEME. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ~asova Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli i to: da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosnu visoku ili vi{u stru~nu spremu. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. NU "INSTITUT ZA[TITE, EKOLOGIJE I INFORMATIKE" VIDOVDANSKA 43 78000 BAWA LUKA KONKURS za prijem u radni odnos pripravnika DIPLOMIRANI IN@EWER ELEKTROTEHNIKE, smjer elektroenergetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Kandidat mora ispuwavati sqede}e op{te uslove: 1. da je dr`avqanin BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 4. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 5. da nije otpu{ten na osnovu izre~ene disciplinske mjere na bilo kojem nivou. Na konkurs se mogu prijaviti i kandidati sa radnim iskustvom, ukoliko ispuwavaju navedene uslove. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu tra`enih uslova. Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave na konkurs se mogu dostaviti li~no ili po{tom na navedenu adresu, sa naznakom "Za konkurs". "FRUKTONA" a.d. Bawa Luka Beogradska 24 Faks: 051/326-008 e-mail: fruktona@inecco.net OGLAS za popunu slobodnog radnog mjesta LABORANT . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Kandidat treba da ispuwava sqede}e uslove: - IV stepen stru~ne spreme (hemijski tehni~ar ili poqoprivredni tehni~ar prehrambene struke) Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu uslova. Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati putem po{te ili li~no na navedenu adresu ili na e-mail adresu. O[ "BRANKO ]OPI]" BJELAJCE MRKOWI] GRAD Tel. 050/271-153 ISPRAVKA Konkursa objavqenog u srijedu, 16.9.2009. godine, za radno mjesto nastavnika geografije. Umjesto jednog pripravnika na 12 mjeseci, treba da stoji jednog nastavnika geografije (6 ~asova) do povratka direktora sa izborne funkcije. Ispravka konkursa va`i od dana objavqivawa oglasa. O[ "SVETI SAVA" 78438 Gorwi Smrti}i Tel. 051/668-653, 065/701-912 e-mail: os79@teol.net KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta Nastavnik razredne nastave . . . 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispuwavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u osnovnoj {koli. Za navedeno radno mjesto rad se zasniva na neodre|eno vrijeme. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na navedenu adresu. D.O.O. "KIS – PRODUKT" Nikole Pa{i}a b. b. 78252 Trn – Lakta{i Tel. 051/58 58 76 Faks 051/58 63 30 e-mail: info@kisprodukt.com www.kisprodukt.com OGLAS za popunu slobodnih radnih mjesta 1. Referent prodaje: ma{inskog ili arhitektonskog smjera sa poznavawem Photo shopa ili Corel-a, voza~ka dozvola, engleski jezik 2. Kuvarica: KV kuvarica za dvokratni rad u kuhiwi firme 3. Stolar: KV stolar sa iskustvom na izradi plo~astog namje{taja 4. Bravar sa iskustvom na izradi ALU bravarije 5. Konstruktor – tehnolog sa iskustvom na izradi plo~astog namje{taja – in`ewer drvoprera|iva~kog smjera 6. Pomo}ni radnik u lakirnici, NK radnik sa ili bez iskustva Informacije na telefon 065/597 037. OP[TINA SRBAC Administrativna slu`ba op{tine Srbac Mome Vidovi}a 7 78420 Srbac JAVNI KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Samostalni stru~ni saradnik za poslove zajedni~ke komunalne potro{we 1 izvr{ilac OP[TI USLOVI: 1. da su dr`avqani RS – BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi op{tine Srbac, 5. da se na wih ne odnose odredbe ~lana 9. ta~ka 1. Ustava BiH. POSEBNI USLOVI: VSS – VII stepen stru~ne spreme prirodnog ili dru{tvenog smjera, radno iskustvo od jedne godine, polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi. SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na konkurs kandidati za upra`weno radno mjesto su du`ni dostaviti: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - ovjerenu kopiju diplome o {kolskoj spremi, - uvjerewe o radnom iskustvu, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat do okon~awa izbornog procesa, - potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa i da se na wega ne odnose odredbe ~lana 9. ta~ka 1. Ustava BiH. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Roka za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na navedenu adresu. CENTAR ZA OBRAZOVAWE I VASPITAWE I REHABILITACIJU SLU[AWA I GOVORA Ul. Jovana Ra{kovi}a 28 Bawa Luka Tel. 051/214-491, 051/ 214 493 e-mail: os28@spinter.net, soskola@inecco.net KONKURS za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Profesor, odnosno diplomirani defektolog – surdopedagog za rad sa djecom o{te}enog sluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 izvr{ioca. Uz prijavu na konkurs dostaviti: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o neka`wavawu, - diploma, - licenca ( osim ako je lice pripravnik ili je radno iskustvo steklo izvan {kole ), - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme – do kraja {kolske 2009/2010. godine. Mjesto rada je Bawa Luka. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavqivawa, po{tom ili li~no u sekretarijat Centra. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. O[ "ALEKSA [ANTI]" TRIVE AMELICE 24 BAWA LUKA OGLAS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Profesor razredne nastave – na odre|eno vrijeme do povratka radnice s bolovawa (za rad u produ`enom boravku) . . . . 1 izvr{ilac Uz prijavu dostaviti: - diplomu o zavr{enoj {koli, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - qekarsko uvjerewe. Prijave sa adresom i brojem telefona dostaviti na adresu {kole. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. "VODOVOD" a.d. Ul. 22. aprila br. 2 BAWA LUKA OGLAS za popunu upra`wenog radnog mjesta - Poslovi za{tite na radu i za{tite od po`ara, na neodre|eno vrijeme . . . . . 1 izvr{ilac Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin RS ili BiH i da ima prebivali{te u RS, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da ispuwava uslove utvr|ene zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Posebni uslovi: - VSS – smjer in`ewer za{tite na radu ili VS tehni~ke struke, - Polo`en stru~ni ispit iz oblasti za{tite na radu i za{tite od po`ara, - 3 godine radnog iskustva na istim poslovima. Potrebna dokumenta: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu BiH – RS, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti (po izboru), - potvrdu o radnom iskustvu izdatu od poslodavca. Radni odnos }e se zasnovati nakon provedenog postupka po ovom oglasu, na osnovu kona~ne odluke o izboru izme|u prijavqenih kandidata. Sa svim kandidatima koji ispune uslove predvi|ene oglasom, obavi}e se usmeni razgovor, o ~emu }e kandidati biti obavije{teni telefonskim putem na kontakt telefon koji su du`ni navesti u prijavi. Rok za prijavqivawe kandidata je 15 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove, ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave na oglas, zajedno sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, dostavqaju se li~no ili po{tom na navedenu adresu. O[ "VOJISLAV ILI]" KRUPA NA VRBASU KONKURS za popunu radnih mjesta 1. Pedagog, 1 izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme (do povratka radnice sa porodiqskog odsustva), puna norma, 2. Nastavnik biologije, 1 izvr{ilac, na neodre|eno radno vrijeme, 18 ~asova Uslovi konkursa koje treba da ispuwavaju kandidati: 1. da imaju odgovaraju}u vrstu i stepen {kolske spreme u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (diploma), 2. da imaju odgovaraju}e qekarsko uvjerewe, 3. da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani, 4. rodni list. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavqivawa na adresu {kole. O[ DOSITEJ OBRADOVI]" Ul. Dujka Komqenovi}a b. b. Kne`evo Tel/faks: 051/591-670 e-mail: 085@teleklik.net KONKURS za slobodna radna mjesta 1. Nastavnik razredne nastave u M[ na neodre|eno vrijeme . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enim Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispuwavaju i posebne uslove propisane ~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik" br. 74/08). Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti: - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. O[ "MILUTIN BOJI]" 78216 Potkozarje KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta NASTAVNIK WEMA^KOG JEZIKA – 8 ~asova na odre|eno vrijeme, a najdu`e do kraja {kolske godine Uslovi: - da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, - imaju va`e}u licencu i - imaju qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu {kole. OM[ "BRANKO SMIQANI]" Mladena Stojanovi}a b. b. Gradi{ka KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik klavira . . . . . . . . 1 izvr{ilac Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa bolovawa. Pored op{tih uslova, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene po Zakonu o osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave slati na navedenu adresu. GIMNAZIJA PRWAVOR Rade Vrawe{evi} OGLAS za slobodna radna mjesta Profesor filozofije i sociologije na neodre|eno vrijeme za punu normu. . . . . 1 izvr{ilac

36 srijeda, 30 septembar 2009. GLAS SRPSKE
Uslov: zavr{en filozofski fakultet, odsjek filozofija i sociologija, VII stepen obrazovawa 1. Profesor demokratije i qudskih prava, na neodre|eno vrijeme za 6 ~asova Uslov: nastavnici koji su zavr{ili oba dijela sertifikata Vije}a Evrope i CIVITAS BiH, VII stepen obrazovawa. Potrebna dokumenta: 1. diploma o ste~enom obrazovawu, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Dokumenta slati na navedenu adresu. Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. O[ «BRANKO RADI^EVI]» Bulevar Stepe Stepanovi}a 116 Bawa Luka KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. NASTAVNIK TEHNI^KOG OBRAZOVAWA, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, od 1.10.2009., a najdaqe do 31.6.2010. godine. Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (~lan 106. ta~ka 3.) Uz prijavu na konkurs zainteresovani kandidati treba da prilo`e sqede}u dokumentaciju: - diplomu ili uvjerewe o zavr{enom fakultetu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih – vjen~anih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o neka`wavawu, qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima (licenca). Rok podno{ewa prijave na konkurs je osam dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu {kole. O[ "KOZARSKA DJECA" GRADI[KA KONKURS za sqede}e radno mjesto 1. Nastavnika razredne nastave na odre|eno radno vrijeme . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac za {kolsku 2009/10. godinu USLOVI: - imaju odgovaraju}u stru~nu spremu – vi{u ili visoku, - izvod iz MKR, - uvjerewe o neka`wavawu, - qekarsko uvjerewe, - uvjerewe o dr`avqanstvu. O[ "IVO ANDRI]" 78443 Kula{i 051/666-118 OGLAS za upra`weno radno mjesto 1. Profesor razredne nastave, na odre|eno vrijeme do zavr{etka {kolske 2009/2010. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Prilikom prijave potrebno je dostaviti: - molbu, - diplomu o stru~noj spremi, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave slati po{tom na navedenu adresu ili li~no u {kolu. O[ "VUK STEFANOVI] KARADYI]" SAVE KOVA^EVI]A B. B. BAWA LUKA KONKURS o slobodnim radnim mjestima 1. Nastavnik ili profesor razredne nastave za rad u produ`enom boravku . . . 2 izvr{ioca do 31.8.2010. godine 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme USLOVI: - pod 1 i 2 visoka ili vi{a stru~na sprema nastavni~kog smjera, - polo`en stru~ni ispit, - licenca za rad. Uz molbu je potrebno dostaviti: 1. diplomu o zavr{enoj {koli, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu, 4. uvjerewe o neka`wavawu, 5. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, 6. qekarsko uvjerewe, 7. licenca za rad. Na neodre|eno vrijeme: 1. . . Profesor engleskog jezika (puna norma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac USLOVI: Osim op{tih uslova utvr|enih ~lanom 14. Zakona o radu – Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07), kandidati trebaju ispuwavati i posebne uslove utvr|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu: - odgovaraju}i nivo obrazovawa - VSS, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti, - uvjerewe o neka`wavawu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Oglas je otvoren osam dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni da prilo`e dokumentaciju kojom dokazuju da ispuwavaju uslove navedene u oglasu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: Nepotpuna i neblagovremeno dostavqena dokumenta ne}e se uzimati u obzir. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Molbe sa dokumentima slati na adresu {kole. SREDWO[KOLSKI CENTAR "Jovan Cviji}", Omladinska b. b., 74 480 Modri~a. Telefon: 053/811-344, 053/810-966. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. O[ "OBUDOVAC" OBUDOVAC 76 235 OBUDOVAC Tel. 054/643-571 KONKURS za upra`weno radno mjesto Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik matematike – 4 ~asa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Uslovi konkursa: 1. Kandidati treba da ispuwavaju uslove iz Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme. 2. Uz molbu za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti sqede}e dokumente: - Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj {koli ili Uvjerewe o zavr{enoj {koli, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Uvjerewe o dr`avqanstvu BiH-RS, - Uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivan, - Kra}u biografiju, 3. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. 4. Rok za stupawe na rad radnika je po zavr{etku konkursa. 5. Prijave na konkurs sa kompletnom dokumentacijom, u skladu sa Zakonom o radu RS, dostaviti na adresu {kole: Osnovna {kola "Obudovac" 76 235 Obudovac MJE[OVITA [KOLA „NIKOLA TESLA“ KARA\OR\EVA B. B. 74 270 TESLI] Tel: 053/410-680 KONKURS za prijem nastavnika - pripravnika Na odre|eno vrijeme: 1. Dipl. in`. ma{instva, nastavnik stru~noteorijske nastave u struci ma{instvo i obrada metala . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac - do dvije godine radi zamjene radnika na funkciji 2. In`ewer ma{instva, nastavnik prakti~ne nastave u struci ma{instvo i obrada metala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 izvr{ioca - do povratka radnika sa bolovawa Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lanom 75. citiranog Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu izuzev odredaba koje se odnose na posjedovawe va`e}e licence. Konkurs ostaje otvoren 5 dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa slati na adresu {kole. O[ "VUK KARAYI]" PETROVO 74 317 PETROVO Tel. 053/262-051 e-mail: os121@teol.net KONKURS za upra`wena radna mjesta Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave u podru~nom odjeqewu Porje~ina . . . . . . . . . . 2 izvr{ioca Za radno mjesto nastavnika kandidati moraju ispuwavati sqede}e uslove: - da imaju odgovaraju}i stepen i vrstu stru~ne spreme, - da imaju odgovaraju}e qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj i psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, - uvjerewe o neka`wavawu. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: O[ "Vuk Karayi}" Petrovo, 74 317 Petrovo. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. O[ "IVO ANDRI]" \ULI]I \ULI]I B. B. 74 270 TESLI] Tel. 053/420-484 KONKURS za prijem radnika Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik engleskog jezika . . 1 izvr{ilac

OGLASI
- do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, a najdaqe do 31.8.2010. godine Uslovi konkursa: Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa.

Filijala PRIJEDOR
GIMNAZIJA "SVETI SAVA" PRIJEDOR Broj: 620-3/09 Datum, 21.9.2009. god. KONKURS za prijem profesora Pored op{tih uslova propisanih zakonom o radu, nastavnik treba da ispuwava i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u gimnaziji. 1. Profesor psihologije na neodre|eno vrijeme 10 ~asova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac; 2. Profesor ruskog jezika i kwi`evnosti na odre|eno vrijeme do 31.8.2010. godine 6 ~asova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac. Uslovi pod 1. i 2. zavr{en fakultet, VII stepen stru~ne spreme, ima va`e}u licencu i najmawe jednu godinu radnog sta`a u nastavi. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa dostaviti na adresu: Gimnazija "Sveti Sava" Prijedor, ul. Nikole Pa{i}a br. 6. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. O[ "BRANKO ]OPI]" DOWI AGI]I - NOVI GRAD Tel. 052 480 887 e-mail: os042@prijedor.com Broj: 391/2009 Dana, 21.9.2009. god. Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Zapisnika o inspekcijskom pregledu Poni{tava se KONKURS objavqen 12.8.2009. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" pod ta~kom 7. [kolski psiholog, na pola norme, na neodre|eno vrijeme. Objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske". O[ "PETAR [KUNDRI]" BUDIMLI] JAPRA b. b. O[TRA LUKA Broj: 106/09 Dana, 25.9.2009. god. ISPRAVKA KONKURSA za izbor nastavnika Na neodre|eno vrijeme koji je objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" broj: 102/09 od 23.9.2009. god. na radno mjesto nastavnika istorije sedam (7) ~asova i nastavnika geografije osam (8) ~asova, Nastavnik se prima na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

Filijala BIJEQINA
OP[TINA BIJEQINA POQOPRIVREDNA I MEDICINSKA [KOLA BIJEQINA Ul. Semberskih ratara br. 1 Tel. 055/210-782 Na osnovu ~lana 99. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" br. 74/08/ i odluke v.d. direktora {kole raspisuje se KONKURS I NA ODRE\ENO VRIJEME – do isteka mandata v.d. direktora 1. Profesor stru~nih predmeta – dipl. in`. poqoprivrede za sto~arstvo - 1 izvr{ilac Puna norma ~asova. USLOVI : Kandidat treba da ispuwava uslove iz Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama (" Sl. gl. RS" br. 49/08/ i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Poqoprivrednoj i medicinskoj {koli Bijeqina i to: - ta~ka 1. - dipl in`ewer poqoprivrede za sto~arstvo, diplomirani in`ewer poqoprivrede, smjer sto~arski. Kandidat za tra`eno radno mjesto obavezan je dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima i da nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. 1. Prijavu na konkurs, 2. Diplomu o zavr{enom fakultetu, 3. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, 4. Licenca za profesora, 5. Qekarsko uvjerewe, 6. Uvjerewe Osnovnog suda da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, 7. Uvjerewe MUP-a da nije ka`wavan, 8. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 9. Rodni list. Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. OP[TINA BIJEQINA O[ "PETAR KO^I]" Brodac Tel. 055/321-066 KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnika engleskog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme za {kolsku 2009/10. godinu na 6 ~asova sedmi~no. 2. Nastavnika matematike . . . . 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme za {kolsku 2009/10. godinu na 4 ~asa sedmi~no. 3. Nastavnika fizike . . . . . . . . 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme za {kolsku 2009/10. godinu na 8 ~asova sedmi~no. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokumenta o ispuwavawu uslova predvi|eni ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. OP[TINA BIJEQINA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Ul. Vuka Karayi}a 3 Tel. 055/201-343 JAVNI OGLAS za prijem asistenta (daktilografa) za rad na odre|eno vrijeme . . . . . . . . . . . . 2 izvr{ioca. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove za zasnivawe radnog odnosa predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda i to: Zavr{ena birotehni~ka {kola zv. birotehni~ar

Filijala DOBOJ
SREDWO[KOLSKI CENTAR "JOVAN CVIJI]" 74 480 MODRI^A OGLAS za prijem radnika

OGLASI
- IV ili III stepen stru~ne spreme, upravno-birotehni~ka {kola zv. administrativni tehni~ar, upravna {kola zv. upravni tehni~ar, IV stepen stru~ne spreme, a izuzetno osmogodi{wa {kola sa daktilografskim kursom i zavr{en najmawe II stepen kursa za kompjutere - {est mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, - obavezna provjera znawa. UZ PRIJAVU PRILO@ITI SLIJEDE]E DOKAZE: - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - rodni list (ne stariji od {est mjeseci), - qekarsko uvjerewe (nakon izbora kandidata), - dokaz o nevo|ewu krivi~nog postupka i dokaz (sem za kandidate ro|ene na podru~ju RS) da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organima pravosu|a (ne starije od {est mjeseci), - dokaz o odgovaraju}oj {kolskoj spremi (original ili ovjerena kopija), - dokaz o zavr{enom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija), - original certifikat o zavr{enom II stepenu kursa za kompjutere, - dokaz o odgovaraju}em radnom iskustvu. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Predsjednik suda zadr`ava pravo popune ve}eg broja izvr{ilaca od raspisanog broja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. OP[TINA BRATUNAC DOM ZDRAVQA BRATUNAC Ul. Nemawina br. 18 Tel. 056/410-088 JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta VI[I RENTGEN TEHNI^AR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac. 1. Opis poslova: - vr{i prijem pacijenata i rutinska RTG snimawa i razvijawe RTG filmova, - daje upute pacijentu prije, za vrijeme i poslije snimawa, - priprema pacijente i asistira qekaru pri vr{ewu skopija, endoskopija i drugih dijagnosti~kih postupaka, - rukuje, ~uva i odr`ava sredstva RTG kabineta, - organizuje i vodi kartoteku, filmoteku i propisane evidencije u vezi sa nalazima pacijenta, - trebuje potreban materijal i pravda utro{ke materijala, - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidencije i izvje{taje, - vr{i druge poslove iz domena svoje struke i stru~nog zvawa po nalogu direktora. 2. Op{ti uslovi za prijem u radni odnos: - da je kandidat dr`avqanin RS, odnosno BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. 3. Posebni uslovi za radno mjesto: - V[S/IV stepen stru~ne spreme, zavr{ena vi{a medicinska {kola, smjer rengen ili radiolo{ki tehni~ar; - polo`en stru~ni ispit; - poznavawe rada na ra~unaru. 4. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova konkursa: - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, - ovjerena fotokopija diplome o stru~noj spremi, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, odnosno qekarsko uvjerewe. Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. OP[TINA ZVORNIK O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" Zvornik Ul. ^elopek b. b. Tel. 056/270-398 OGLAS za prijem radnika Na odre|eno vrijeme - Nastavnika srpskog jezika u Oraovcu za 17 ~asova, do 31.8.2010. godine . . . . 1 izvr{ilac. - Nastavnika razredne nastave u Sjenokosu, do povratka radnika sa bolovawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac. - Nastavnika razredne nastave u Ceru, do povratka radnika sa bolovawa. . . 1 izvr{ilac. - Nastavnika istorije u Kri`evi}ima, za 8 ~asova, do 30.11.2009. g. . . . . . . . 1 izvr{ilac. Kandidati trebaju da pored op{tih uslova ispuwavaju uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik RS" br. 77/09.) Ut prijavu je potrebno dostaviti slede}e dokumente: - rodni list, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - qekarsko uvjerewe ne starije od 6 mjeseci, - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, - uvjerewe da niste osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawe djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 37
Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 10. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta op{tinske administrativne slu`be, ("Slu`beni glasnik op{tine Bile}a", br. 1/09,5/09), na~elnik op{tine Bile}a, raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Samostalni stru~ni saradnik za normativnu djelatnost i upravqawe qudskim resursima ..................... ....................................................................................................................... 1 izvr{ilac (na neodre|eno vrijeme) I OPIS POSLOVA: 1. Opisi poslova za navedeno radno mjesto definisani su u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta administrativne slu`be op{tine Bile}a ("Slu`beni glasnik op{tine Bile}a", broj: 1/09, 5/09, 7/09). II OP[TI USLOVI: 1. Da je dr`avqanin RS, odnosno BiH, 2. Da je stariji od 18 godina, 3. Da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. Da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 5. Da se na wega ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH. III POSEBNI USLOVI: 1. Samostalni stru~ni saradnik za normativnu djelatnost i upravqawe qudskim resursima - VSS – diplomirani pravnik, - 1 godina radnog iskustva u struci, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave, - poznavawe rada na ra~unaru. Na konkurs se mo`e prijaviti kandidat bez polo`enog stru~nog ispita za rad u organima uprave, s tim {to je u obavezi da stru~ni ispit polo`i u roku od 6({est) mjeseci od dana izbora. Kandidati ne mogu obavqati du`nosti koje dovode do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 6 mjeseci ), diplomu o zavr{enoj {koli, uvjerewe o radnom iskustvu, uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, qekarsko uvjerewe, a kao dokaz iz ta~ke 5. Op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Bile}a, ulica Kraqa Aleksandra br. 28, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za radno mjesto Samostalni stru~ni saradnik za normativnu djelatnost i upravqawe qudskim resursima". Kontakt telefon: 059 370-722, e-mail:opbileca @teol.net. Broj: 11.02/012-773-01/09 Bile}a, 22.9.2009. godine NA^ELNIK OP[TINE Prim. dr Slavko Bekan

Filijala TREBIWE
SREDWO[KOLSKI CENTAR CARA DU[ANA B. B. FO^A KONKURS za prijem u radni odnos na odre|eno radno vrijeme 1. Diplomirani pedagog . . . . . . 1 izvr{ilac puna norma do povratka radnice sa porodiqskog odsustva USLOVI KONKURSA: Konkurisati mogu kandidati koji ispuwavaju sve uslove predvi|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme za nastavnike i stru~ne saradnike ("Sl. glasnik RS" broj 49/08) Uz prijavu prilo`iti: - original ili ovjerenu diplomu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - qekarsko uvjerewe, - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka. Rok: 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave dostaviti na adresu {kole. OSNOVNA [KOLA "SVETI SAVA" VIDOVDANSKA 27, GACKO GACKO KONKURS za slobodno radno mjesto 1. Vjerou~iteq. . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do povratka radnice sa trudni~kog bolovawa) Za radno mjesto vjerou~iteqa potrebna je odgovaraju}a stru~na sprema prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u osnovnoj {koli. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu}e dostaviti li~no ili putem po{te na navedenu adresu. Rok: Osam (8) dana od dana objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

ZDRAVSTVENO-TURISTI^KI CENTAR "BAWA VRU]ICA" a.d. Broj: 1960/2009. Datum, 29.9.2009. godine Na osnovu ~lana 62. u vezi sa ~l. 246. ta~ka 2. Zakona o preduze}ima ("Sl. glasnik RS" broj 24/98) i ~lana 50. u vezi sa ~lanom 35. stav 2. Statuta, na 16. sjednici Upravnog odbora ZTC-a "BAWA VRU]ICA" a.d., odr`anoj 25.9.2009. godine, donesena je sqede}a

ODLUKA
o zakazivawu Skup{tine akcionara ZTC "Bawa Vru}ica" a.d. jer to zahtijevaju interesi Dru{tva, kao i prijedlogu dnevnog reda 1. Skup{tina akcionara Akcionarskog dru{tva ZTC "Bawa Vru}ica" zakazuje se za petak, 23.10.2009. godine od 12 ~asova, u hotelu "Posavina" u Bawi Vru}ici. 2. Upravni odbor predla`e da se sjednica Skup{tine odr`i prema sqede}em dnevnom radu: 1. Izbor radnog predsjedni{tva, verifikacione i kandidacione komisije, 2. Podno{ewe izvje{taja verifikacione komisije, 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara, 4. Dono{ewe odluke o pove}awu osnovnog kapitala Dru{tva, 5. Dono{ewe odluke o izmjeni Statuta Dru{tva, 6. Dono{ewe odluke o rebalansu Plana poslovawa Dru{tva, 7. Razmatrawe Informacije o radovima na adaptaciji hotela "Kardial", 8. Teku}a pitawa. 3. Svim akcionarima sa 2 ili vi{e procenata vlasni{tva, u predvi|enom roku bi}e dostavqen poziv sa prijedlozima odluka i drugim, pisanim materijalima za Skup{tinu. 4. Ukoliko Skup{tina, zbog nedostatka kvoruma, ne bude odr`ana, ponovna sjednica Skup{tine, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za ponedjeqak, 26.10.2009. godine od 12 ~asova, u hotelu "Posavina" u Bawi Vru}ici. Predsjednik Upravnog odbora dr Dragan Bogdani}

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqi vawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se pri javquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u raz matrawe.

38 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI
AD "REMONTTRANS" u ste~aju MODRI^A Broj 04-09/09 Dana, 29.9.2009. godine Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca donesene dana 1.9.2009. godine na ro~i{tu odr`anom kod Osnovnog suda u Doboju, ste~ajni upravnik AD "Remonttrans" - u ste~aju Modri~a objavquje

JP ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA - PRIJEDOR
Milo{a Obrenovi}a 18 c, 79101 Prijedor, Republika Srpska Bosna i Hercegovina Centrala: 00387(0)52 231 402, Direktor: 231 425

Na osnovu ~lana 10. ta~ka 2. pod |) Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i ~lana 12. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JP "Zavod za izgradwu grada" Prijedor, raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos I - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 1. - projektant saobra}ajnih gra|evina ............1 izvr{ilac - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), II - dokaz o {kolskoj spremi, Op{ti uslovi koje kandidati treba da ispuwavaju: - potvrdu o radnom sta`u, - da su dr`avqani BiH, - biografiju, - da su stariji od 18 (osamnaest) godina, - uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~no djelo, odnosno da se - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu mjeseca), zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za ka`wivo djelo koje ih - ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi ~lan IX ta~ka ~ini nepodobnim za obavqawe poslova radnog mjesta za koje 1. Ustava BiH, konkuri{u, - ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa. - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da se na kandidate ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH, Uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e iz- da ne obavqaju du`nost, aktivnost ili su na polo`aju koji abrani kandidat. dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj V 34/02) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. III Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu: JP Posebni uslovi: "Zavod za izgradwu grada" Prijedor, ulica Milo{a Obren- zavr{en gra|evinski fakultet, ovi}a broj 18 c, Prijedor, sa naznakom "Za konkurs". - dipl. in`. gra|evinarstva, - tri godine radnog iskustva u struci, Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa direktor - poznavawe rada na ra~unaru (Word, Exel, AutoCAD), Preduze}a }e obaviti razgovor - intervju. O terminu za in- poznavawe engleskog jezika tervju kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. IV Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: ZA JP "ZIG" PRIJEDOR Zoran Stanisavqevi}, direktor

za prodaju imovine putem usmenog javnog nadmetawa I Prodaje se putem usmenog javnog nadmetawa pokretna imovina i to: 1. Rezervni dijelovi za motorna vozila po specifikaciji u vrijednosti od 6978,60 KM II Specifikacija imovine iz ta~ke I oglasa mo`e se dobiti na uvid u prostorijama AD "Remonttrans" - u ste~aju Modri~a svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova, kao i razgledati predmet licitacije. III Predmeti licitacije iz ta~ke I oglasa se licitiraju u kompletu. Predmeti licitacije se prodaju u vi|enom stawu, a PDV, kao i tro{kove utovara i prevoza snosi kupac. IV Usmeno javno nadmetawe odr`a}e se dana 13.10.2009. godine u 12 ~asova u prostorijama AD "Remonttrans" - u ste~aju Modri~a, na kojoj imaju pravo u~e{}a sva pravna i fizi~ka lica koja uplate kauciju u visini od 10% od po~etne cijene imovine koja se licitira na `iro ra~un AD "Remontrans" - u ste~aju, Modri~a broj 5620118077672046 najkasnije 12.10.2009. godine i dokaz o uplati kaucije stavi na uvid Komisiji na dan odr`avawa licitacije. V Kupac je du`an najkasnije u roku od 5 (pet) dana po obavqenoj licitaciji uplatiti licitiranu cijenu na `iro ra~un AD "Remonttrans" - u ste~aju Modri~a i u tom roku preuzeti robu koju je izlicitirao u vi|enom stawu, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije koja ostaje AD "Remonttrans" - u ste~aju Modri~a. STE^AJNI UPRAVNIK Lazo \ur|evi}, dipl. ek.

DRUGI OGLAS

GP "PUT" AD ISTO^NO SARAJEVO Slavka Leovca br. 1 Isto~no Sarajevo
AD UNIS-USHA VI[EGRAD Na osnovu ~lana 59. Statuta AD za proizvodwu ~eli~nih u`adi UNIS - USHA Vi{egrad i Odluke broj: 0002-1881-7/09 Upravnog odbora AD UNIS - USHA Vi{egrad

Na osnovu ~lana 56. Statuta GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo i ~lan 8. Poslovnika o radu Skup{tine GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo Upravni odbor:

SAZIVA
Sedmu sjednicu Skup{tine akcionara GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo koja }e se odr`ati 22.10.2009. godine sa po~etkom u 12 ~asova u maloj sali Elektrotehni~kog fakulteta, ulica Vuka Karayi}a br. 30, Isto~no Sarajevo. Za sjednicu se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela a) verifikacione komisije b) zapisni~ara 2. Usvajawe zapisnika sa VI sjednice Skup{tine akcionara 3. Izvje{taj o poslovawu GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo 4. Izvje{taj o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo za 2008. godinu 5. Izvje{taj o radu Upravnog odbora 6. Izvje{taj o radu Nadzornog odbora 7. Poslovawe GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo u uslovima svjetske ekonomske krize 8. Prodaja dijela zemqi{ta i objekata GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo 9. Razno U slu~aju neodr`avawa Skup{tine zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati za osam dana u isto vrijeme, na istom mjestu. Uvid u materijale za sjednicu mo`e se izvr{iti u Pravnoj slu`bi preduze}a svakim radnim danom od 9 do 13 ~asova po~ev od 1.10.2009. godine do 15.10.2009. godine. Sjednici mogu prisustvovati svi akcionari GP "PUT" A.D. Isto~no Sarajevo li~no ili preko punomo}nika. Punomo} mora biti ovjerena kod nadle`nog organa ili u preduze}u. U~e{}e u radu Skup{tine se mo`e prijaviti od dana objavqivawa oglasa do 21.10.2009. godine. UPRAVNI ODBOR

SA3IVAM
XI Redovnu Skup{tinu akcionara AD za proizvodwu ~eli~nih u`adi UNIS - USHA Vi{egrad koja }e se odr`ati dana 23. oktobra 2009. godine, u prostoriji AD UNIS - USHA Vi{egrad, sa po~etkom rada u 13 ~asova. Za sjednicu Skup{tine, predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara AD "Unis-Usha" Vi{egrad a) izbor komisije za brojawe glasova, b) izbor zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika, c) izbor kandidacione komisije, d) izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine, 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa X sjednice Skup{tine odr`ane dana 28. avgusta 2008. godine. 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora AD UNIS - USHA Vi{egrad za 2008. godinu. 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora AD UNIS - USHA Vi{egrad za 2008. godinu. 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o ekonomsko finansijskoj reviziji godi{weg obra~una za 2008. godinu. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o finansijskom poslovawu AD UNIS - USHA Vi{egrad za 2008. godinu. 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu AD UNIS - USHA - Vi{egrad za 2008. godinu. 8. Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u gubitka u poslovawu AD UNIS - USHA Vi{egrad za 2008. godinu. 10. Razmatrawe i usvajawe Osnova plana poslovne politike dru{tva za 2009. godinu. 11. Dono{ewe odluke o izboru nezavisnog revizora za 2009. godinu. a. Punomo}nici akcionara du`ni su prilikom verifikacije glasova predati punomo} sa li~nim dokumentom za identifikaciju. b. Ukoliko se sjednica Skup{tine ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, nova sjednica }e se odr`ati 26. oktobra 2009. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu. c. Materijali za sjednicu Skup{tine, dostavqaju se ve}inskim akcionarima uz poziv za sjednicu. Mawinski akcionari mogu ostvariti uvid u akta svakim radnim danom od 8 do 12 ~asova u Slu`bi op{tih poslova ili na oglasnoj tabli, preduze}a. d. Za sve dodatne informacije kontakt telefon 056/620-851. Aleksandar Mandi}, dipl. ek. Predsjednik Upravnog odbora

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 39

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Služ`ba za poslove sa strancima
Broj: 19.7.1- 34.2-4185- 1/09 Datum, 28.9.2009. godine

Босна и Херцеговина Министарство безбједности Служба за послове са странцима

Na osnovu ~lana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 26/04, 7/05 i 48/05), ~lana 25. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji Slu`be za poslove sa strancima broj: 19.1-02.2-4166/09 od 24.9.2009. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 19.7.1-34.2-4185/09 od 28.09.2009. godine, direktor Slu`be za poslove sa strancima raspisuje:

za popunu upra`wenih radnih mjesta zaposlenika u Slu`bi za poslove sa strancima na neodre|eno vrijeme
U Sektoru za readmisiju, prihvat i smje{taj stranaca; Odsjek za prihvat i smje{taj - Imigracioni centar u Lukavici: 1. Slu`benik unutra{weg i vawskog obezbje|ewa18 izvr{ilaca 2. Kuhar ...............................................................................1 izvr{ilac 3. Radnik za odr`avawe ~isto}e i ve{eraj.................1 izvr{ilac 4. Domar ..............................................................................1 izvr{ilac 5. Voza~................................................................................1 izvr{ilac U Upravi Slu`be: 6. Tehni~ki sekretar u Kabinetu zamjenika direktora ................ ..............................................................................................1 izvr{ilac 7. Referent za administrativno-tehni~ke poslove u Sektoru za readmisiju, prihvat i smje{taj..............1 izvr{ilac 8. Referent za arhivu i protokol (arhivar) u Sektoru za administraciju - Odsjek za op{te poslove i poslove pisarnice..........................................1 izvr{ilac 9. Referent za poslove blagajne, obra~un plata i naknada u Sektoru za administraciju - Odsjek za materijalno finansijske poslove ................................................................................1 izvr{ilac Opis poslova radnih mjesta: 1. Slu`benik unutra{weg i vawskog obezbje|ewa Vr{i du`nost obezbje|ewa objekta; stara se o bezbjednosti Imigracionog centra; odgovoran je za stawe ku}nog reda u Imigracionom centru i bezbjednost korisnika i zaposlenog osobqa; kontroli{e i neposredno poma`e prilikom prijema i otpusta korisnika Imigracionog centra; vodi odgovaraju}e evidencije te vr{i a`urirawe spisa i dosjea korisnika Imigracionog centra; vr{i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca i Upravnika Centra. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................697,34 KM 2. Kuhar zamjenika direktora Slu`be i pomo}nika direktora za unutra{wu kontrolu. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................796,96 KM 7. Referent za administrativno-tehni~ke poslove Za radno mjesto 7. - sredwa stru~na sprema (IV stepen), zavr{ena sredwa {kola ekonomskog, upravnog, gimnazijskog ili drugog dru{tvenog smjera; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva u struci; - polo`en stru~ni upravni ispit; - poznavawe rada na ra~unaru; - poznavawe engleskog jezika. Za radno mjesto 8. - sredwa stru~na sprema (IV stepen), dru{tvenog smjera; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva u struci; - polo`en stru~ni upravni ispit; - poznavawe rada na ra~unaru. Za radno mjesto 9. - sredwa stru~na sprema (SSS - IV stepen) ekonomskog smjera; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva u struci; - polo`en stru~ni upravni ispit; - poznavawe rada na ra~unaru. Napomena za sve kandidate: Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutra{woj organizaciji Slu`be za poslove sa strancima. Kandidat koji nema polo`en stru~ni ispit du`an je isti polo`iti u roku 6 mjeseci od dana zakqu~ivawa ugovora o radu. Svi prijavqeni kandidati koji ispuwavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podlije`u proceduri provjere osposobqenosti za obavqawe poslova za radno mjesto na koje su aplicirali (intervju) i test op{teg znawa koje sprovodi Komisija za sprovo|ewe javnog oglasa. Za kandidate koji apliciraju na radno mjesto slu`benika unutra{weg i vawskog obezbje|ewa, oglas se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o na~inu provo|ewa postupka izbora kandidata za postavqewe na radno mjesto zaposlenika na kojem se primjewuju posebna ovla{tewa, a koji podrazumijeva utvr|ivawe psihofizi~kih sposobnosti koja se sastoji od provjere op{teg znawa, provjere fizi~kih sposobnosti, ocjene zdravstvene sposobnosti od strane nadle`ne zdravstvene institucije sa aspekta radne sposobnosti i dobijawa odobrewa za no{ewe oru`ja. Potrebni dokumenti: Uz prijave sa kratkom biografijom dostaviti i ovjerene kopije: - Diploma o zavr{enoj {koli, - Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Li~na karta izdata od CIPS-a - Uvjerewe o polo`enom stru~nom upravnom ispitu ( sa izuzetkom pozicija 2., 3. i 5.) - Za pozicije 1. , 4. i 5. kopiju voza~ke dozvole "B" kategorije - Dokaz o tra`enom radnom iskustvu - Za pozicije 6., 7., 8. i 9. uvjerewe o poznavawu rada na ra~unaru - Za poziciju 7. uvjerewe o poznavawu engleskog jezika - Uvjerewe da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - Kandidat }e prije testirawa potpisati izjavu da nije obuhva}en odredbom ~lana IX Ustava Bosne i Hercegovine. - Kandidati koji budu izabrani du`ni su prije potpisivawa ugovora o radu donijeti uvjerewe da su fizi~ki i psihi~ki sposobni za obavqawe poslova radnog mjesta za koje su izabrani (qekarsko uvjerewe) Napomena: Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispuwavaju uslove javnog oglasa ne}e se uzeti u razmatrawe. Sve tra`ene dokumente dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavqivawa u dnevnim listovima: "SAN", "DNEVNI LIST" i "GLAS SRPSKE", putem po{te, preporu~eno na adresu: BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA (Javni oglas za zaposlenike) PIJA^NA 6/II 71 210 ILIYA DIREKTOR Mekti} Dragan Za radno mjesto 6. - sredwa stru~na sprema IV stepen; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva; - poznavawe rada na ra~unaru; - polo`en stru~ni upravni ispit.

JAVNI OGLAS

Za potrebe Sektora oblikuje i sortira sva pismena, presnima na diskete i druge elektronske medije odgovaraju}e materijale i odr`ava ih u preglednom stawu, brine se o potrebnom kancelarijskom materijalu i priboru za rad na~elnika Sektora, kopira materijale, vodi internu kwigu protokola Sektora, stara se o odlagawu slu`benih listova i glasila te druge stru~ne literature, odlagawu slu`benih akata te obavqa i druge administrativne poslove i poslove obrade podataka po nalogu na~elnika Sektora. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................796,96 KM 8. Referent za arhivu i protokol (arhivar)

Vodi evidenciju o slu`benim ispravama, slu`benim pe~atima i {tambiqima, obavqa arhivarske poslove i odla`e arhivsku gra|u u skladu sa propisima o kancelarijskom i arhivskom poslovawu, neposredno sara|uje sa vi{im referentom za vo|ewe protokola i referentima za administrativno-tehni~ke poslove u Upravi Slu`be, po potrebi obavqa poslove vo|ewa protokola i druge poslove po nalogu {efa Odsjeka. Za svoj rad odgovoran je {efu Odsjeka. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................642,55 KM 9. Referent za poslove blagajne, obra~un plata i naknada Osigurava kontinuitet nov~anih sredstava za potrebe blagajne Slu`be, obavqa poslove zaprimawa i isplate gotovinskih finansijskih sredstava, sastavqa blagajni~ke izvje{taje blagajne i pomo}nih blagajni za sve korisnike koji se vode u sklopu Slu`be, izvr{ava nov~ana primawa i izdatke iz blagajne, vr{i isplatu putnih tro{kova, tro{kova reprezentacije, tro{kova goriva i maziva, sitnog potro{nog materijala, pribora i drugih sitnih tro{kova koji se realizuju putem blagajne, snosi punu odgovornost po pitawu zaprimawa, deponovawa i isplate gotovinskih finansijskih sredstava, vr{i obradu obra~una plata i naknada zaposlenih u skladu sa evidencijom o prisustvu na poslu, personalnom i drugom slu`benom dokumentacijom, vr{i operativne nabavke kancelarijskog materijala, potro{nog materijala, pribora i opreme za potrebe Odjela, brine se o izdavawu i evidenciji potro{nog materijala i sitnog inventara za potrebe Odjela, vodi evidenciju o izdatim reversima za potrebe Odjela, priprema odgovaraju}e informacije, unosi podatke za potrebe ISFU sistema, obavqa ostalu korespondenciju i druge poslove koje mu odredi {ef Odsjeka. Neposredno odgovara {efu Odsjeka. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................796,96 KM Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih ~lanom 10. stav (1) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (navr{enih 18 godina `ivota; dr`avqanstvo BiH, da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~iweno s umi{qajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhva}en ~lanom IX stav 1. Ustava BiH i psihofizi~ka sposobnost za obavqawe poslova), saglasno ~lanu 10. stav (2) Zakona o radu u institucijama BiH, kandidati za navedena radna mjesta trebaju ispuwavati i sqede}e posebne uslove: Za radno mjesto 1. - sredwa stru~na sprema, IV stepen; - po`eqno radno iskustvo u radu organa unutra{wih poslova na sli~nim poslovima; - najmawe {est mjeseci radnog iskustva; - polo`en stru~ni upravni ispit; - da kandidat nije stariji od 35 godina (za osobe koje se prvi put zapo{qavaju u Slu`bi za poslove sa strancima ); - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije. Za radno mjesto 2. - KV kuhar; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva. Za radno mjesto 3. - NSS; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva. Za radno mjesto 4. - sredwa stru~na sprema SSS ili V stepen-VKV majstor; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva; - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije; - polo`en stru~ni upravni ispit. Za radno mjesto 5. - sredwa stru~na sprema, III ili IV stepen SSS; - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva u struci; - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije.

U skladu sa definisanim normativima priprema obroke korisnicima centra, odgovoran za higijensko-sanitarnu za{titu namirnica za pripremu hrane, prostora kuhiwe, magacina i inventara i obavqa i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadaju}a osnovna neto plata ...................................... 557,88 KM 3. Radnik za odr`avawe ~isto}e i ve{eraj Vr{i poslove higijenskog odr`avawa svih slu`benih prostorija Imigracionog centra i Glavne kancelarije Slu`be. Obavqa poslove prawa posteqine i drugog ve{a, presvla~ewa posteqine u sobama, brine se o trebovawu potrebnih higijenskih sredstava, obavqa i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................498,10 KM 4. Domar

Vr{i teku}e odr`avawe objekta; obavqa mawe popravke na tehni~kim sredstvima rada i opremi u Centru; stara se o ispravnosti instalacija svih vrsta, te o uo~enim nedostacima izvje{}uje neposrednog rukovodioca; vodi ra~una o ispravnosti protivpo`arnih aparata; obavqa i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................642,55 KM 5. Voza~

Upravqa motornim vozilom za potrebe Imigracionog centra, upravnika i na~elnika Sektora; stara se o odr`avawu vozila, tehni~koj ispravnosti, registraciji, ~uvawu i ~isto}i motornog vozila; odgovoran je za motorno vozilo i opremu koja je po zakonu obavezna za to vozilo, obavezan je i du`an da motorno vozilo parkira na bezbjedno mjesto; uz prethodnu saglasnost i odobrewe na~elnika, a prije stavqawa u pogon motornog vozila, du`an ga je prethodno pregledati i u slu~aju uo~avawa ne~eg sumwivog, du`an je bez odlagawa preduzeti odgovaraju}e mjere i obavijestiti nadle`ni organ i Slu`bu, obavqa i druge poslove na zahtjev vi{eg stru~nog saradnika za koordinaciju rada sigurnih ku}a i po nalogu neposrednog rukovodioca. Pripadaju}a osnovna neto plata .......................................697,34 KM 6. Tehni~ki sekretar

Vr{i administrativne poslove u vezi sa ostvarivawem funkcije Kabineta Uprave; vr{i prijem, kompletirawe i razvrstavawe materijala za potrebe direktora i zamjenika direktora; osigurava tehni~ke i druge poslove za pripremu i odr`avawe odgovaraju}ih sastanaka; vodi evidenciju propisa i stru~ne literature; vr{i zavo|ewe i arhivirawe predmeta; vr{i najavu stranaka, prima telefonske poruke i obavqa ostale telefonske i druge poslove za potrebe direktora i zamjenika direktora, obavqa daktilografske, obavqa i druge poslove po nalogu direktora,

40 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI/^ITUQE

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 41 Dana 1.10.2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

A.D. "VETERINARSKA STANICA" BRATUNAC Broj 117/09 Datum, 28.9.2009. godine U skladu sa ~lanom 27. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Sl. glasnik RS" broj 65/08), Uputstvom o formi i sadr`aju mi{qewa uprave emitenta o objavqenoj ponudi za preuzimawe emitenta ("Sl. glasnik RS" broj 75/09) i ~lana 31. Statuta AD "Veterinarska stanica" Bratunac, uprava emitenta objavquje sqede}e:

MI[QEWE
uprave A.D. "Veterinarska stanica" Bratunac o objavqenoj ponudi za preuzimawe emitenta Upoznati smo sa sadr`ajem javne ponude za preuzimawe upu}ene akcionarima emitenta A.D. "Veterinarska stanica" Bratunac od strane ponudioca "VULIS" DOO Bratunac, Bir~anskih brigada br. 3, mati~ni broj 01857240, koji je na dan objave javne ponude vlasnik 28.243 akcija emitenta A.D. "Veterinarska stanica" Bratunac, koje su redovne akcije klase "A", pojedina~ne nominalne vrijednosti 1,00 KM {to predstavqa 28.243 glasova u Skup{tini emitenta ili 70,0055% od ukupnog broja glasova. Ponudilac u postupku preuzimawa djeluje samostalno. Osnovni kapital emitenta iznosi 40.344,00 KM podijeqen je na 40.344 redovnih (obi~nih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM po jednoj akciji. Javna ponuda za preuzimawe je objavqena u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 25.9.2009. godine. Ponudilac se obavezao da }e kupiti sve akcije na kojima nije zasnovan teret, po cijeni od 1,00 KM za jednu akciju. 1. Informacije o emitentu: - Nastanak i pravni status: 12.4.2002. godine, Akcionarsko dru{tvo - Djelatnost: 85.200 - Veterinarske djelatnosti - Trenutna zastupqenost na tr`i{tu: mala zastupqenost na tr`i{tu veterinarske djelatnosti - Imovina u vlasni{tvu emitenta: Poslovna zgrada ukupne povr{ine 235 m 2 , zemqi{te povr{ine 1906 m2. - Vlasni~ka struktura: 1. "VULIS" DOO Bratunac vlasnik 28.243 akcija (70,0055% kapitala), 2. Penzioni fond vlasnik 4034 akcija (9,9990% kapitala), 3. Zdravko [arenac vlasnik 2010 akcija (4,9822% kapitala), 4. Slavica Tri{i} vlasnik 1871 akcija (4,6376% kapitala), 5. Stevo Oba~ki} vlasnik 838 akcija (2,0771% kapitala), 6. Ostali akcionari 3348 akcija (6,9205%) kapitala). 2. Stav uprave emitenta u odnosu na cijenu koju se ponudilac obavezuje da plati po svakoj akciji koja je predmet ponude: - Minimalna cijena po kojoj se trgovalo u posqedwih 6 mjeseci, prije nastanka obaveze objavqivawa ponude za preuzimawe je 1,00 KM, a maksimalna cijena je 1,00 KM - Prosje~na cijena akcija ostvarena na berzi (^l. 15. stav 4. "Zakon o preuzimawu akcionarskih dru{tava") je 1,00 KM - Kwigovodstvena vrijednost po akciji na dan posqedweg godi{weg izvje{taja je 1,00 KM. - Na dan posqedweg finansijskog izvje{taja (31.12.2008. godine) iskazan je gubitak u iznosu 8.408,00 KM. - Cijena koju se ponudilac obavezuje da plati u ponudi jednaka je cijeni koju je ponudilac bio obavezan da utvrdi u skladu sa ~lanom 15. "Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava", tako da ponu|ena cijena ne sadr`i premiju. - Cijena koju se ponudilac obavezuje da plati u ponudi odgovara realnoj (fer) procjeni vrijednosti emitenta. 3. Stav uprave emitenta u odnosu na planove, ciqeve i namjere ponudioca u vezi sa dru{tvom koje preuzima: - U pogledu navoda ponudioca iz teksta ponude za preuzimawe emitenta, koji se odnose na ciqeve i namjere ponudioca u vezi s dru{tvom koje preuzima, uprava izra`ava pozitivan stav i smatra da su namjere korektne. - Postoje realne mogu}nosti ostvarewa planova, ciqeva i namjera ponudioca navedenih u ponudi za preuzimawe. 4. Stav uprave emitenta u odnosu na mogu}e posqedice izvr{ewa planova ponudioca na politiku zapo{qavawa i promjene u vezi sa mjestima u kojima emitent obavqa djelatnost: - Po planovima ponudioca procjewujemo da je mogu}e pove}awe broja zaposlenih i to sa SSS i VSS - Ponudilac je izjavio da nema planove da mijewa mjesta djelatnosti dru{tva sa ~ime se uprava sla`e. 5. Izjava o postojawu i sadr`aju sporazuma sa ponudiocem: - Kod ponudioca nemamo posrednih ili neposrednih interesa - Emitent i ponudilac nemaju poslovne ili druge oblike saradwe - ^lanovi uprave nisu akcionari emitenta - Nema nesaglasnosti ~lanova uprave u mi{qewu o ponudi. Kona~an stav uprave u vezi sa objavqenom ponudom za preuzimawe emitenta: "Prema na{em uvjerewu i u skladu sa svim na{im saznawima i podacima kojima raspola`emo, izra`avamo pozitivan stav u vezi sa objavqenom ponudom za preuzimawe emitenta A.D. "Veterinarska stanica" Bratunac, te obavje{tavamo akcionare da navedeno mi{qewe ne prikriva podatke od materijalnog zna~aja i ne sadr`i podatke ni informacije koje bi u pogledu objavqene ponude za preuzimawe emitenta, akcionare mogle da dovedu u zabludu. Direktor Radenko Radovi} Upravni odbor: Todo Radovi}, predsjednik Goran Puri}, ~lan Milada Dragi~evi}, ~lan

\URE JOVI]A
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Osta}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u srcima tvojih najmilijih. O`alo{}eni: supruga Zora, k}erke Danijela i Verica, zetovi Rade i Sa{a, unu~ad Aleksandar i Sowa 000008 B-2 G Dana 1.10.2009. godine navr{ava se sedam tu`nih godina od tragi~ne smrti na{eg dragog i voqenog sina, brata, djevera i strica
Dana 30.9.2009. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti moje drage supruge

SNE@ANE MANDI]
Suprug Emir - Emko 000014 A-2 G Dana 1.10.2009. godine navr{ava se 15 godina od smrti na{eg dragog i voqenog

BRANISLAVA DAVIDOVI]A
GORANA (Ne|eqka) IVANOVI]A
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije od zaborava. Tuga za tobom je prevelika, a rana u srcu do`ivotna. Tvoji najmiliji. A-3 22/06 E Tu`no sje}awe na voqenog supruga, tatu i dedu

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u u Lakta{ima. Oti{ao si rano sa ovoga svijeta, ali }e{ vje~no ostati u na{im srcima. Vje~no o`alo{}eni: otac Zlatko, majka Slavica, bra}a Miroslav i @elimir, snahe Aleksandra i Brankica, bratanci Maja, Aleksa, Valentina, Kristina i \or|e

000011 B-1 G
Sje}awe

\URA\ [. i 1902 - 1984. BOJINOVI]

DEVA
1902 - 1992.

DANU MIJATOVI]A
30.9.1997 - 30.9.2009. Bol za tobom je velik, a tuga vje~na. Tvoji najmiliji: supruga Milena, k}erka Danijela, zet Sini{a, unuke Awa i Ana 000010 A-3 G Tu`no sje}awe na voqenog brata

Dana 1.10.2009. godine navr{ava se 25 godina od smrti \ur|a, a ve} je proteklo i 17 godina od smrti Deve. Sa qubavqu i po{tovawem }emo se sje}ati na{ih dragih i plemenitih. Wihovi najmiliji 000004 A-7 G In memoriam Tu`no sje}awe na voqenog oca

MIRKO @I@AK
Sje}awe i qubav ne blijede na tebe dragi tata, djede i punac. Tvoji k}erka Mira, zet Miki, unu~ad Robert i Svjetlana 000005 A-3 G

OSTOJU MAVIJU
K}erka Biqana sa porodicom 000009 A-3 G

DANU MIJATOVI]A
Tvoja sestra Desa i zet Lazo 000010 A-1 G

42 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Dana 30.9.2009. navr{avaju se dvije godine od smrti predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske

Dana 30.9.2009. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti dragog prijateqa i sugra|anina

dr MILANA JELI]A

dr MILANA JELI]A

Fudbalski savez Republike Srpske

Mileva Tanasi}

000001 B-5 M

B-5 UP

Sje}awe na dragog prijateqa

MILANA JELI]A
S qubavqu i po{tovawem Aco, Jovana, Nada i Nikola [piri}

B-7 F

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 43

Danas se navr{avaju dvije godine od smrti na{eg dragog dugogodi{weg direktora i predsjednika Republike Srpske

MILANA JELI]A

KOLEKTIV RAFINERIJE UQA MODRI^A

B-9 D

44 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Hitno i povoqno prodajem ku}u, [ibovi, Bawa Luka, papiri 1/1, cijena po dogovoru, nova gradwa, tel. 38765256838 i 065/758-680. Prodajem u Zalu`anima prije pruge ku}u p, pk, plac 639 m2 -135.000 KM na kredit bez kamata ili zamjena, tel. 38766/280-130, 051/310-994. Prodajem kod motela “Nana” na glavnom putu ku}u na placu 700 m2, predvi|ena izgradwa poslovne zgrade po p g 2, tel. 38766/280-130, 051/310994. Prodajem ku}u blizu centra grada u Visokom, tel. 3876/5911-318, 051/462822. Prodajem ku}u 8h7, useqiva na tri eta`e (P+S+P) sa gra|evinskom dozvolom, iza {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem odmah useqivu ku}u u Kne`evu prizemqe, sprat i visoko potkrovqe, gara`a, plac 1430 m2 pod vo}wakom, sve 1/1. Cijena 55.000 KM, tel. 051/591-968; 061/468-511; 061/349399. Prodajem ku}u u Dervi{ima uz glavnu ulicu, prizemqe, poslovni prostor, na spratu dva trosobna stana, dvori{te, parking, cijena 150.000 evra, tel. 065/687-643. Prodajem u Vrbawi kod {kole dvije ku}e i ~etiri placa ukupno 2.650 m2 zemqe, cijena 150.000 KM, tel. 065/516927. Prodajem komfornu ku}u sa gara`om na placu od 1.850 m2, uz Babi}a rijeku u [u{warima, 4 km od bawe Slatina, tel. 065/655-166. Prodajem stan u centru grada 69 m2, novogradwa useqiv u 10. mjesecu ove godine, tel. 065/581558; 000008 G. Prodajem stan, 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ul. Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan, 53 m2, Bawa Luka, Milo{a Obili}a 52, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/881-644. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te" trosoban stan 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban saniran stan u Boriku, tel. 065/671-924. Prodajem nov stan na Lau{u 57 m2 useqiv povoqno, tel. 065/523-162. Prodajem na Bulevaru trosoban stan 75 m2, drugi sprat, tel. 066/165323. Prodajem trosoban stan 59 m2, II sprat, ul. Du{ka Ko{~ice (kod SUPa) useqiv, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan od 59 m2 u Boriku, ul Majke Kne`opoqke br. 2/IV. Stan je renoviran, namje{ten i useqiv, tel. 051/313-103, 065/286-633. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/636-545. Bawa Luka, N. varo{, prodajem jednosoban stan, vosoko prizemqe, renoviran, tel. 065/569-294. Prodajem stan 32,2 m2 ulica Ranka [ipke naseqe Mjesec, tel. 051/306390. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan, 64 m2, useqiv od 1 novembra, Starog Vujadina 89, tel. 051/467-233. Izdajem nov namje{ten stan i sprat u blizini fakulteta za tri studentkiwe ili porodicu.Cijena 400KM re`ije, tel. 387 65/967-051. Izdajem jednosoban stan studentima ili u~enicima (Centar dva, Bawa Luka) Lorkino naseqe, prvi sprat, tel. 065530030., tel. 38765/530030. Izdajem garsoweru sa dva le`aja, Rosuqe, kablovska, grijawe i parking, tel. 065/988-590. Izdajem mawe stanove, garsowere i sobe, namje{teno, ima i grijawe, povoqno, tel. 065/636-195; 051/212691. Izdajem namje{tenu garsoweru zaposlenim licima u novogradwi, drugi sprat sa grijawem, tel. 214-470. Izdajem jednosoban namje{ten stan, mo`e i bez namje{taja, tel. 065/766-730, 051/467-243. Izdajem jednosoban namje{ten stan, tel. 065/920-897. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem jednosoban namje{ten stan zasebno sve, bra~nom paru ili samcima, tel. 051/372-040. Izdajem namje{ten sprat ku}e, Prwavor, tel. 065/491-921. Izdajem jednosoban namje{ten stanu Beogradu - centar, zvati od 10 do 16 ~asova radnim danom, tel. 00 381 63/802-05-13. Izdajem namje{ten jednosoban stan bez grijawa na Lau{u, tel. 051/352917. ZAMJENA Mijewam stan 74 kvadrata, Obili}evo za mawi uz doplatu, tel. 38766/875-810. Prodajem stan 62 m2 ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovno-stambeni objekat u izgradwi, 200 m2, po~etak Petri}evca, Bawa Luka, sa projektom i gra|evinskom dozvolom, tel. 065/655-166. Prodajem povoqno poslovne prostore 18, 30, 43, 44, 68,1 68, 216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371611. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem poslovne prostore od 30 m2, 80 m2, 150 m2 i 200 m2, odmah useqive, u prizemqu stambenih zgrada, tel. 065/371-611. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor 20 ili 40 m2 sa upotrebnom dozvolom za razne namjene u Wego{evoj 55a, Bawa Luka, tel. 38765/530-030. Izdajem poslovni prostor u Trnu na glavnoj ulici pogodan za prodaju vozila, tel. 38765/539-888. Izdajem u centru prostor 17 m2 600 KM mjese~no, tel. 38766/280-130, 051/310-994. Izdajem poslovni prostor uz ulicu, prva gradska zona Bawa Luka, kirija 1.000 KM, tel. 065/510-156. Izdajem specijalisti~ku ordinaciju, 40 m2, cijena po dogovoru, Bawa Luka, tel. 065/694-653. Izdajem poslovni prostor, prizemqe, prvi sprat, ulica Dragi{e Vasi}a 1, Nova varo{, tel. 065/632168; 051/218-722. Izdajem poslovni prostor u blizini Sajma 600 KM mjese~no, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor 20 m2, tr`ni centar "Ekvator", tel. 065/543879; 0041 79/302-6514. Izdajem opremqen kafe bar 50 m2 + 25 m2, mjesec 1.000 KM, dva mjeseca 900 KM, tri mjeseca 800 KM, tel. 065/790-833; 065/756-596. Izdajem poslovni prostor 32 m2 za trogovinu i za kancelariju ili predstavni{tvo, Kuqani bb, Bawa Luka, pored kafi}a “Inoks”, tel. 065/354774. Izdajem ili prodajem poslovni prostor, sada picerija "Ad ladios” Trn, tel. 066/299-329,066/766-931. Izdaje se kancelarijski prostor 55 m2 sa upotrebnom dozvolom u strogom centru B. Luke, ul. Jevrejska, tel. 065/902-567. Izdajem poslovni prostor od 55 m2 na drugom spratu u Gospodskoj ulici, tel. 065/812-572. Izdajem poslovni prostor u strogom centru Bawe Luke, ul. \ure Dan~i}a 12 (kod Gradske tr`nice), 45 m2, tel. 065/193-035. Izdaje se lokal u poslovnom centru "Krajina", suteren, 12 m2, tel. 065/222722.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke, 46 m2, prvi sprat plus gara`a, tel. 051/302-724. Bawa Luka - Borik, prodajem trosoban stan, 76 m2, osmi sprat, Reqe Krilatice. U dobrom stawu, dobar raspored, povoqno, tel. 38765/885-111. Prodajem jednosoban stan u Boriku, 41 m2, prizemqe, Bawa Luka, Novice Cerovi}a 13. Komplet renoviran, dobar raspored, tel. 38765/885-111, 065/163-209. Prodajem dvosoban stan 55m2 u Novom Beogradu Du{ana Vukasovi}a blok 62, tel. 381 64/616-0578 , 381 11/2691-488; 387 65/665-914. Prodajem stan 73 m2 u ul. \ure \akovi}, {esti sprat ili mijewam za mawi do 40 m2,, tel. 38765918240 i 065808094. Prodajem stanove u ^elincu od 29 do 65 m2, nova gradwa, tel. 38765/332-828, 051551-332. Prodajem trosoban stan na Palama, strogi centar, ukwi`en, c. grijawe, novija gradwa, useqi, tel. 38765/216879. Prodajem stan na Star~evici, eta`a ku}e, 87 m2, v. p., ostava 30 m2 - 115.000 KMl, tel. 38766/280-130, 051/310-017. Prodajem dvosoban stan 40m2, II sprat, lift i garsoweru 28m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem iznad Gimnazije na Pobr|u nov stan 55 m2 sa parkig mjestom 115.000 KM mogu}nost kreditirawa bez kamata, tel. 38766/280-130, 051/310994. Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 48 m2, prvi sprat, ul. Isidore Sekuli} 13, Hiseta, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem dvosoban stan, renoviran, 49 m2, prvi sprat, ul. P. A. ^arnojevi}a 9, Obili}evo, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, ul. Krfska 114, Obili}evo, tel. 065/620322.

Prodajem plac na Pavlovcu (Lau{), 600 m2, mo`e i zamjena za automobil uz doplatu, tel. 066/742-581. Prodajem tri placa u Prije~anima iza {kole, od 450 do 500 m2, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem vi{e placeva u [argovcu 1/1, struja, voda, tel. 0049731723614. Prodajem 750 m2 placa na Lau{u, B. Luka, tel. 051/308-895. Prodajem povoqno tri dunuma zemqe u Drakuli}u kod {kole (~isto), tel. 065/864-056. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem izuzetnu gra|evinsku parcelu, povr{ine 1.150 m2, uz Babi}a rijeku u [u{warima, 4 km od bawe Slatina, gradska voda, struja, ogra|eno, tel. 065/655-166. Prodajem plac 656 m2, imaju svi uslovi za gradwu ku}e, lice placa do ulice, cijena po dogovoru, nalazi se u ul. Bra}e Kukrika kod br. 21, tel. 051/215-483. Prodajem placeve povoqno u Gorwim Motikama kod motela "Brvnara", tel. 065/789-138. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem plac sa drvenom barakom u Drago~aju, mali vo}wak, struja, prilazni put, tel. 065/697-200. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/939-969. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem plac 440 m2 u Drakuli}u, {est kilometara od centra Bawe Luke. Cijena 15.500 KM, tel. 065/662776.

VIKENDICE
PRODAJA
Samo 15 kilometara od centra grada prodajem vikendicu i 7 dunuma zemqe (vo}wak), struja, voda, asfalt. Zvati na broj, tel. 051/413-199; 387 66/870-370.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu za dvije djevojke, Centar, tel. 066/532-645. Izdajem povoqno dvokrevetnu sobu zaposlenim djevojkama ili studentkiwama u Novoj varo{i, tel. 387 65/694-365. Izdajem dvokrevetnu sobu za dvije osobe, upotreba kupatila i kuhiwe, blizu Gimnazije, tel. 387 66/290292. Izdajem studentkiwama sobu u centru grada, tel. 065/824-916. Igalo - apartman sa dvije sobe izdajem povoqno na du`i period, tel. 0038331335144; 0038267835368. Izdajem studentkiwama jenokrevetnu ili dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila, Trive Amelice broj 46, Bawa Luka, tel. 051/351-082. Za studente mu{karce slobodna jednokrevetna i dvokrevetna soba u Boriku, preko puta fakulteta, centralno grijawe i uptreba kupatila, tel. 051/350-753; 066/834-204. Iznajmqujem dvokrevetnu sobu studentima, centar grada, tel. 051/218-383. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, centralno grijawe i upotreba kuhiwe, tel. 051/437-378. Izdajem le`aj djevojci u dvokrevetnoj sobi, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, u blizini Gimnazije, tel. 051/211-892; 065/228-840. Izdajem dvokrevetnu sobu u Obili}evu, tel. 066/237-692.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem placeve u Jakupovcima, pogled na Lakta{e, 1/1, na placevima voda, asfalt, struja, telefon, 16km od Bawe Luke, za sve namjene, tel. 387 65/897-077. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 38765/493-216, 051/351-478. Prodajem plac za ku}u ili vikendicu, komunalije, Vrbawa blizu ^elinca- Babi}i, tel. 387 65/630-548. Prodajem placeve u Drago~aju, udaqeno 300 m od {kole, tel. 38766/280-130, 051/310-994.

Izdajem sobu dvjema djevojkama kod auto{kole “Volan”, tel. 065/546-658. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima nepu{a~ima 300 m od fakulteta, tel. 464.360; 066/408-499. Izdajem sobu sa dva le`aja za dvije djevojke u Boriku, tel. 066/205-018; 051/309-948. Izdajem namje{tenu sobu jednom studentu, naseqe Obili}evo blizu fakulteta, tel. 051/464-275. Izdajem jednokrevetnu sobu djevojci, poseban ulaz, centralno grijawe, Borik, tel. 051/307-685; 065/535-737. Izdajem sobu studentkiwi, kuhiwa, kupatilo, stambena zgrada, tel. 065/635-030. Izdajem u~enici sobu sa parnim grijawem i upotrebom kuhiwe, tel. 051/437-310. Izdajem sobu u~enicima i studentima, stambena zgrada, tel. 051/309653. Izdajem sobu sa dva le`aja, poseban ulaz, sa kupatilom i ni{om, povoqno, tel. 051/280-346. Izdajem sobu djevojci studentkiwi, nepu{a~u, upotreba kuhiwe i kupatila - Borik jedan, tel. 306-467. Izdajem sobu mu{karcima, kod Zelenog mosta, tel. 065/429-544. Izdajem sobe sa dva le`aja, centralno grijawe, kuhiwa, kupatilo, ulaz poseban, djevojkama, tel. 065/245664. Izdajem sobu |acima studentima nepu{a~ima, tel. 051/301-586; 065/462-384. Namje{tena dvokrevetna soba za dvije djevojke, parno grijawe, upotreba kuhiwe, tel. 065/208-764; 465-040. Izdajem dvjema djevojkama sobu, centar grada, tel. 066/532-645. Izdajem dvokrevetnu sobu poseban ulaz, Maksima Gorkog 90, tel. 051/212-282. Izdajem dvije dvokrevetne sobe sa upotrebom kuhiwe i kupatila, ul. Gavrila Principa 30, tel. 466-646; 065/006-068. Izdajem sobu dvokrevetnu za dvije studentkiwe ili u~enice, centar, sa centralnim grijawem, tel. 051/216374. Izdajem dvokrevetnu ili jednokreventu sobu djevojkama, soba na spratu, poseban ulaz, kupatilo, grijawe i dr. povoqnosti, tel. 065/902547, 051/354-2006. Slobodna jednokrevetna i dvokrevetna soba za studente i sredwo{kolce, Borik preko puta kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204. Primam jednu studentkiwu u jednokrevetnu sobu, tel. 051/318-081. Izdajem namje{tene sobe, Prwavor, tel. 065/491-921. Izdajem dvije namje{tene sobe i jedan apartman u Vrwa~koj bawi u centru kod motela “Merkur”, tel. 0038162484954. Izdajem sobe-dnevni boravak, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz sve namje{teno, ul. Kraji{kih brigada 89, tel. 065/070-544. Izdajem dvokrevetnu sobu dvjema studentkiwama, u~enicama, upotreba kuhiwe, kupatila, centar, centralno grijawe, tel. 051/216-374. Izdajem sobu sa dva kreveta, sa centralnim grijawem i sanitarnim ure|ajem Korduna{ka 16 - Borik, blizina fakulteta. Zvati od 8 do 20 ~asova, tel. 051/319-236. Primam dvije studentkiwe ili dva studenta nepu{a~a, tel. 051/453-587. Izdajem dvije namje{tene sobe sa kuhiwom i kupatilom, cen. grijawe i odvojen ulaz, tel. 065/245-664. Izdajem dvokrevetnu ili jednokrevetnu sobu poseban ulaz, kupatilo, grijawe i dr. kod `utih zgrada, tel. 065/902-547; 051/354-206. Izdajem sobu sa dva le`aja u Novoj varo{i, Bawa Luka,, tel. 065/693-070.

OGLASI
Izdajem jednokrevetnu sobu zaposlenoj osobi, ulaz poseban, ul. Kraji{kih brigada 99, Bawa Luka, tel. 051/216-287. Izdajem sobu sa dva le`aja, poseban ulaz, tel. 051/436-650; 065/173-130. POTRA@WA Tra`im sobu u u`em centru grada do 100 KM + re`ije, tel. 065/972253. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700, 065/885-944. Profesorica engleskog jezika daje instrukcije i prevodi sve vrste tekstova sa engleskog na srpski i obrnuto, tel. 065/318-669. Cijepam drva za ogrev, tel. 065/736617. Dajem instrukcije iz wema~kog jezika, tel. 066/834-749. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573349. Ozbiqna `ena tra`i posao - ~istila bi poslovne prostore, stanove, ku}e i ~uvala djecu, tel. 065/008-639; 065/008-639. Autoprevoznik prevozi robu kombi -vozilom, tel. 066/174-462. Elektri~ar sa iskustvom, povoqno ugra|uje i popravqa elektro instalacije, tel. 065/418-878. Dajem ~asove klavira, solfe|a i teorije muzike, tel. 066/185-950. Profesor matematike sa velikim iskustvom daje ~asova u~enicima i studentima pripremam osnovce i sredwo{kolce za matemati~ka takmi~ewa, tel. 051/217-260; 065/837295. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i {aha, povoqno, po dogovoru dolazim ku}i, tel. 051/465-576. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/ 303-011. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne i sredwe {kole i pisawa sastava, tel. 063/656570. Ku}ni majstor izvodi vodovodne radove, popravke, ot~epqene odvoda, elektropopravke, moleraj, ostalo, tel. 065/882-511M 438-116. Vr{im usluge cijepawa drva ma{inskim putem, hidrauli~nim cjepa~em tiho i bez buke, tel. 065/345604. Prevoz automobilom u zemqi i inostranstvu, pouzdano i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Prevoz automobilom, selidbe kamionom sa radnicima ili po dogovoru - iskusno, pouzdano i odgovorno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Pe~em, prodajem i dostavqam prasetinu, jagwetinu. Posjedujem {ator za 200 osoba (iventar) Vukobrat, tel. 065/969-764.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 45
Prodajem kazan za pe~ewe rakije, kapacitet 100 (stotinu) litara, remek-djelo qudskih ruku, cijena po dogovoru, tel. 053/811-283; 065/223357. Prodajem povoqno dobro o~uvan sobni bicikl, tel. 065/792-983. Prodajem dva nova ormara klizna, dva kau~a, el. {poret plin - struja sa bocom, sto za dnevni boravak, bojler od 180 l, ulazna vrata i dr., tel. 065/197-793. Prodajem hrastovo bure od 160 l i kacu hrastovu od 12 metara, tel. 065/075-646. Prodajem kotao za pe~ewe rakije, tel. 051/437-259. Prodajem grobnice betonske Pravoslavno grobqe u Boriku, Bawa Luka za 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 18 mjesta, tel. 065/973-605; 000002 M. Prodajem video-rikorder marke “panasonik”, povoqno, tel. 051/302196. Prodajem rosfajd su|e za vino i rakiju, tel. 051/316-244; 065/457-780. Prodajem balkonska vrata vel. 1,20 h 2,10, "fagus", cijena 300 KM, tel. 065/193-035. Prodajem kwige, polovne, raznog `anra, povoqno, tel. 051/302-196. Prodajem kalup za betonske stubove u plo~i, 11 kom. sa vibrostolom, tel. 065/640-070; 065/191-204; 051/429-003. Prodajem nao~are sa dioptrijom + 0,75 do ~etiri, cijena pet KM, tel. 051/315-548. Prodajem tri aluminijska izloga sa kliznim vratima 3 x 2,30 m, novo, povoqno za terase i balkone, tel. 065/609-939. Prodajem ga{eni kre~ pakovan 12/1, cijena deset KM/kom. (odle`ao, ne bri{e se), tel. 065/193035. Prodajem trgova~ku vagu “libela” od pet kolograma bez utega, cijena po dogovoru, tel. 065/519-217. Prodajem armirano-betonske stubove za vo}wak i ograde svih du`ina do dva metra, tel. 065/640-070; 065/191-204; 051/429-003. Prodajem ga{eni kre~ pakovan 12/1 kg cijena 10 KM (odle`ao ne bri{e se), tel. 065/193-035. Prodajem drva za ogrev, tel. 065/209-268. KUPOVINA Kupujem steonu junicu, u zamjenu nudim “golf 4”, tel. 065/616-211. Kupujem muqa~u i presu za gro`|e, tel. 051/316-244; 065/919-895.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem mlin za `ito, ru~ni rad, trofazni motor, cijena povoqna, tel. 065/535-934. Prodajem liniju za obradu metala novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura. Kupac dobija dugoro~an posao, tel. 066/174-794. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383. Prodajem nove ma{ine, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate za doma}instvo, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532426. Prodajem i servisiram poqoprivredne i privredne ma{ine, cijena i pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem elektromotor 11 kilovata 1,400 obrtaja, tel. 065/640-070; 051/429-003. Prodajem plugove, obrta~e i prskalicu za prskawe kukuruza, tel. 065/931-383.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “ford fijestu” god. proiz. 1996. u super stawu, tel. 065/353-418. Prodajem kombi “folksvagen” kombinovan i devet sjedi{ta, 800 kg, 1989. turbo dizel, plave boje, tel. 066/899-187. Prodajem "audi A-4" 19 TDI, 98. g.p. ful oprema crni alarm lavqa kanya 13.800 KM, tel. 065/523-162. Prodajem - mijewam mercedes 190 D 83. god. motor havarisan, ostalo u odli~nom stawu, tel. 066/712-900. "Mercedes" 190 E {iroke lajsne, 90 g.p. stranac, prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “golfa dva”, dizel 85. godi{te, registrovan do 23.6.2010. god. cijena 2.400 KM, tel. 065/864275. Prodajem “reno lagunu”, dizel, 2003. godina, registrovan do 7.2010. uvoz iz [vajcarske, ful oprema, tel. 387265/544-689. Prodajem “ford 1,6” dizel 88, godi{te, registrovan cijena 1.100 KM, tel. 065/864-275. Prodajem “jugo 45” za dijelove, sa dobrim motorom i “ford eskort” za dijelove, povoqno, tel. 065/864-275. Prodjaem "VW JETTA”. g.pr. 1988, benzinac, 1,6 metalih siva, aluminijumske felge petokrake, registrovana do jula 2010, cijena 2.500 KM, tel. 065/417-264. Prodajem “fijat tempo 2,0” benzin, 91. g.p., registrovan do 11.2.2010, cijena 1.800 KM, tel. 065/907-682. "Volvo" 340-340 prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem traktor “dondir 20-20” i grajfer za utovar |ubriva, tel. 065/931-383. Prodajem yip "rav 4", 2005. godina proizvodwe, registrovan do 7.2010, tel. 066/881-572. KUPOVINA Kupujem “mercedes 200” ili “mercedes 220”, 2002. ili 2003. g. p. sa ful opremom i u odli~nom stawu, tel. 065/538-032. Kupujem “audi A4”, oko 2002. sa ful opremom, tel. 065/528-320. Kupujem registrovanog “juga”, mo`e i neregistrovan, tel. 065/538-048. DIJELOVI I OPREMA Tra`im dobar motor sa garancijom za "juga 55", tel. 065/208-542. Prodajem originalnu kuku za “reno megan”, cijena 100 KM fiksno, tel. 065/519-217. Prodajem vi{e guma 14, 15, 16, 17 i 18 coli, tel. 065/931-383. Sve vrste retrovizora za autobuse, komione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ke automobile, farovi za “golf” i “mercedes”, tel. 065/538-048.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem kamin "plamen", star 2 godine, tel. 066/328-896; 066/248-231. Prodajem pe} - kamin “plamen amiti” mo`e zamjena za sedam metara drva, tel. 066/328-896. Prodajem “alfu 90” za eta`no grijawe, tel. 051/386-435, 065/747-670. Prodajem {poret kombinacija struja gorewe dobor o~uvan, tel. 051/437-310. Prodajem "alfu" 90 za eta`no grijawe, tel. 051/386-435, 065/747-670.

PONUDA VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, cijena ~etiri KM/m2, tel. 066/850-695. Poma`em djeci u rje{avawu doma}ih zadataka i ostalim {kolskim problemima, u~iteqica, tel. 065/302-690.

TURIZAM
IZDAVAWE
Neum - izdajem apartmane uz more, tel. 063/327-098; 036/884-169. Izdajem apartmane uz more, adresa Srima III/43 a, 22211 Vodice Hrvatska, tel. 0038510/22441-230. Izdajem apartman u Igalu na du`i period sa dvije odvojene sobe, povoqno, tel. 00382 31/335-144; 00382 67/835-368.

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Profesor fizike kvalitetno daje instrukcije u~enicima i studentima, iskqu~ivo fiziku. Dolazim ku}i B. Luka i Prijedor, dvo~as (90 min) 25 KM, tel. 38766634805. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/ 952-183. Cijepam drva i sla`em po dogovoru - povoqno, tel. 066/838-508. Profesor daje instrukcije iz matematike i fizike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 065/384-495. Kosimo, {i{amo `ive ograde i ure|ujemo vrtove, tel. 065/636-623. Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu od posve male pa do {kolskog uzrasta. Iskustvo nekoliko godina, tel. 066/312-230. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 051/460-520; 066/268-938. U~iteqica sa iskustvom poma`e u~enicima ni`eg {kolskog uzrasta (prvi i ~etvrti) razred u u~ewu, pisawu zada}e, mo`e i vid produ`enog boravka, tel. 051/312-643; 065/956000.

LI^NI KONTAKTI
Usamqen momak 186, 80, 27 godina tra`i `ensku osobu do 35 godina radi dru`ewa i veze, tel. 38765/473961. @ena 60 godina prili~no situirana, visko obrazovana, we`na i pa`qiva tra`i ~ovjeka u sli~noj situaciji za duge {etwe pored mora, putovawe i malo we`nosti (samo poruke), tel. 0038766/342-877. Ozbiqan mu{karac, 38 godina tra`i ozbiqnu `enu do 40 godine radi ozbiqne veze, tel. 065/660-979. Momak 37, 172 i SSS - `ivim i radim na vlastitom imawu u selu (imu}an sam), radi braka i potomstva tra`im djevojku do 32 godine. Poro~ne djevojke ne}u, tel. 066/972-856. Slobodan mu{karac 45 godina, zaposlen, stambeno obezbije|en `eli da upozna `enu radi braka, bez poruka samo pozivi, Milorad, tel. 066/936-048. Slobodan i stambeno obezbije|en mu{karac `ivi u Bawoj Luci, 60 godina, 85 kg, 78 visina, tra`i slobodnu `enu bez obaveza do 50 godina za dru`ewe, tel. 065/663-769; 066/624604. Strani penzioner dobro situiran, tra`i da mu se javi `ena slobodna od 50 do 55 godina koja ima svoj stan, tel. 051/277-243; 065/387-949.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem dvije TA pe}i, AEG, tel. 38765/920-955. Prodajem harmoniku sa koferom, “E soprani”, 120 basova, registri sedam plus ~etiri. Crna sa crvenim mijehom, Bawa Luka, tel. 38765/582485. Prodajem dva aluminijumska sanduka vakuumirana 115 h 76 h 40 te`ine 11 kg, 76 h 55 h 40 te`ina 9 kg, tel. 065/955-431. Vijagra, najja~a potencija mu{ka, veliki izbor preparata, diskretno, pozovite 065/417-196, tel. 38766/541-040.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Potrebni restoranski konobari i konobarice, barmeni, tel. 065/938939. Ozbiqna `ena tra`i posao ~i{}ewa stanova, ku}a, lokala i ~uvawe djece, tel. 065/736-617. Tra`im bilo kakav po{ten posao!!! Cijepawe drva, no}ni ~uvar..., tel. 066/838-508. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196.

"HIT CENTAR" AD ZVORNIK Karakaj b. b., Zvornik Ispravka poziva za drugu vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara "HIT CENTAR" AD Zvornik U pozivu za drugu vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara "HIT CENTAR" AD Zvornik objavqenom u "GLASU SRPSKE" dana 26.9.2009. godine mijewa se datum odr`avawa Skup{tine, tako da }e se Skup{tina odr`ati 19.10.2009. godine sa po~etkom u 8 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, a ponovqena sjednica 19.10.2009. godine sa po~etkom u 9 ~asova. "HIT CENTAR" AD ZVORNIK

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

46 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

U na{em fudbalu postoji mafija, ali verujte da ne znam ko je to zapravo. Ne znam koji su to qudi.

Sport

Tomislav Karaxi}, predsjednik FS Srbije

Jelena Jankovi} se plasirala u tre}e kolo WTA turnira u Tokiju

Bilbija ponovo trenira
Mladi napada~ bawolu~kog Borca Nemawa Bilbija ju~e je odradio prvi trening sa ekipom poslije nekoliko dana pauze i obavqenih qekarskih pretraga, kojima je bio podvrgnut protekle sedmice.

Meksiko povukao kandidaturu
Meksiko je povukao kandidaturu za organizaciju SP u fudbalu 2018. ili 2022. godine, jer zbog svjetske ekonomske krize ne mo`e da odgovori zahtjevima FIFA. Preostali kandidati za organizaciju SP su SAD, Engleska, Australija, Indonezija, Japan i Rusija. Zajedni~ke kandidature podnijeli su Belgija i Holandija, kao i [panija i Portugalija.

U osmini finala prvom reketu Srbije predstoji duel sa Ruskiwom Jelenom Vesninom, a nazire se i okr{aj sa tradicionalno neugodnom Marion Bartoli u ~etvrtfinalu
TOKIO - Srpska teniserka Jelena Jankovi} plasirala se u tre}e kolo WTA turnira u Tokiju po{to je savladala Wemicu Sabine Li sic ki re zul ta tom 6:3, 4:6, 6:2. Najboqe rangirana Srpkiwa mogla je da slavi ubjedqivu pobjedu, ali je ona i tre }i okr{aj sa Li sic ki ove godine dobila rezultatom 2:1. Je le ni je to bio prvi me~ poslije rane elimi na ci je sa US ope na, po ~et kom mje se ca. Iako je pauzirala gotovo ~etiri nedjeqe, po prikazanoj igri u prvom setu se ~inilo da je u top-for mi. Pro ble mi su nastali kada je pri vo|stvu od 4:3 u drugom setu dozvolila protivnici da odmah uzvra ti brej kom i po tom sa jo{ dva gema stigne do 1:1 u se to vi ma. Jan ko vi }e va je pre pus ti la ini ci ja ti vu i po~ela je da gubi i poene. Na wenu sre}u, u setu odluke je us pje la da se izvu ~e iz kri ze i po sli je ma lo pro blema vezala je ~etiri gema za pobjedu. Jelena je time iz-

Odbojka{ice Srbije odigra}e danas od 17.30 ~asova utakmicu drugog kola grupe “F” protiv Wema~ke. Srpkiwe su sino} igrale protiv Turske u prvom kolu druge faze takmi~ewa na Evropskom prvenstvu u Poqskoj.

Milorad Kosanovi} u idu}ih nekoliko dana bi}e promovisan u novog trenera Vojvodine. On }e na toj funkciji zamijeniti Dragoslava Stepanovi}a, koji trenutno obavqa du`nost {efa struke Novosa|ana.

Jelena Jankovi}

FOTO: AGENCIJE

bje gla su dbi nu prvih {est nosilaca, koje su sve eliminisane u uvodnim me~evima.

TRE]A POBJEDA nad Wemicom ove godine
Pravi je kuriozitet da je kao sedma “kostura{ica“ os ta la gla vni fa vo rit za

Foto dana

trofej, koji donosi 300.000 dolara i 800 WTA poena. U po ne djeqak su se na tribine preselile Dinara Safina, Venus Vilijams i Svetlana Kuzwecova, a dan ka sni je pri dru `i le su im se Elena Dementijeva, Karoli na Vo zni jac ki i Ve ra Zvonareva. Takmi~ewe su tako|e zavr{ile Flavija Pe-

neta (deveti nosilac), Ana Iva no vi} (10), Sa man ta Stosur (12) i Na|a Petrova (13). U osmini finala prvom reketu Srbije predstoji duel sa Ruskiwom Elenom Vesni nom, a na zi re se i okr{aj sa tra di ci onal no neugodnom Marion Bartoli u ~etvrtfinalu.

Moramo paziti da se ne obrukamo
[ta mo`emo da o~ekujemo od predstoje}e utakmice protiv [ahtjora u Dowecku, u drugom kolu Lige Evrope? O~ekujem da pru`imo otpor, dostojan tako velikog protivnika, jer svi znamo protiv koga igramo i koliko svake godine ula`u u poja~awa. [ahtjor je izuzetno kvalitetna ekipa, sa fenomenalnim pojedincima koji jednim potezom mogu da re{e utakmicu. Pro{le sezone osvojili su Kup UEFA, a imali su i tu ~ast da u~estvuju u Super Kupu protiv Barselone, u kojem su pora`eni. Ukrajinci imaju puno evropskog iskustva, godinama igraju zajedno, imaju odli~nog trenera, {ta vi{e re}i, favoriti su u predstoje}em susretu sa velikim slovom “F“. Za razliku od ukrajinskog, u na{em timu ima dosta mladih igra~a koji se jo{ kale i sti~u neophodno iskustvo kroz evropske utakmice. Wima }e mnogo zna~iti me~ sa [ahtjorom, jer }e imati priliku da se doka`u i poka`u u najboqem svetlu. S jedne strane, dakle, bi}e to veliko iskustvo za wih, a sa druge, moramo paziti da se ne obrukamo i ne izgorimo u `eqi za dokazivawem. Igrao sam protiv wih dok sam nastupao za Dinamo iz Kijeva i znam da su veoma neugodni. Nismo jo{ uvek gledali wihove utakmice od ove sezone, te nismo analizirali wihovu igru. Ono {to je sigurno je da u na{im redovima nije prisutan strah od utakmice i to nam je najbitnije u ovom trenutku. Imamo igra~e koji mogu da odgovore svim zadacima koje pred wih postavi trener Goran Stevanovi}. Idemo tamo da se nadigravamo sa protivnikom, i {to je najva`nije, igra}emo na, verovatno, najlep{em stadionu trenutno u Evropi, koji izgleda futuristi~ki. Treba da shvatimo to kao praznik, ali i odgovornost prema grbu koji nosimo.

Goran Gavran~i},
fudbaler Partizana

Ruska teniserka Marija [arapova izaziva veliku pa`wu gdje god da se pojavi. Tako je bilo i na turniru u Tokiju, gdje je poslije me~a podijelila dosta autograma svojim obo`avaocima.

O~ekujem da pru`imo otpor, dostojan tako velikog protivnika, jer svi znamo protiv koga igramo

GLAS SPORT srijeda, 30. septembar 2009. 47

Pripreme trebiwskih ko{arka{a teku po planu

Centri najve}i problem Leotara
Stvorio nam se problem pod ko{em, jer Radulovi} i Ninkovi} nisu na zadovoqavaju}em nivou, a [arenac i Markovi} ne mogu sami da iznesu teret cijele sezone, rekao Kisi}
Pretkolo rukometnog Kupa BiH

Derbi u Br~kom
BAWA LUKA - Derbi susret prvog pretkola Kupa BiH za rukometa{e igra se ve~eras u Br~kom (20 ~asova), gdje }e doma}a Lokomotiva ugostiti jo{ jednog premjerliga{a, Slogu. Oba tima u duel ulaze poslije prvenstvenih neuspjeha Br~aci su izgubili od Borca m:tel, a Dobojlije neo~ekivano u Mostaru protiv Zriwskog, pa }e biti zanimqivo vidjeti ko je pije uspio da preboli poraze. Kada je rije~ o `enskoj konkurenciji, rukometa{ice “Mire“ ima}e te`ak zadatak protiv Jedinstva, u me~u koji je na programu u Tuzli. Parovi prvog pretkola, `ene: MOSTAR: Kosa~a - Gora`de (17.30), TUZLA: Jedinstvo - “Mira“ (19), mu{karci: SARAJEVO: @eqezni~ar - Bosna (V) (16), MOSTAR: Zriwski ^elik (19.30), BR^KO: Lokomotiva - Sloga (20). De. M.

Prva liga Srpske za rukometa{ice

Ubjedqivo Jedinstvo
Du{ko Markovi} PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com FOTO: G. [URLAN

TREBIWE - Poslije nekoliko pripremnih utakmica, slika o kvalitetima SL IAT Leotara polako postaje jasnija, ali je jo{ uvijek nekoliko nedoumica, pa prelazni rok u trebiwskom timu jo{ nije zavr{en. Posqedwe po ja ~awe je provjereni plejmejker Konstantin Ko~ergin, koji je u dosada{woj karijeri nastupao za ki par ski AEL Li ma sol, Ta mi{, Ma {i nac, Beovuk i Napredak iz Kru-

{evca. On je ve} na prvom me ~u po ka zao da se ra di o igra~u zavidnog kvaliteta i da }e bi ti pra vo po ja ~awe.

KO^ERGIN se pokazao kao poja~awe
- Na prvoj utakmici bilo je vidqivo da je u pi tawu kvalitetan igra~, ali nisam htio mnogo da ga forsiram, jer nam se tek prikqu~io. S druge strane, stvorio nam se problem pod ko{em, jer Radulovi} i Ninkovi} nisu na za-

dovoqavaju}em nivou, a mislim da [arenac i Markovi} ne mogu sami da iznesu teret cijele sezone. Zato }emo poku{ati da dovedemo jo{ jednog igra ~a u cen tar skoj liniji. [to se ti~e spoqne linije, mislim da je tu sav posao zavr{en i da smo dovoqno jaki na tim pozicijama - rekao je trener Leotara Radomir Kisi}. U trebiwskom premijerliga{u nisu zadovoqni trenu tnim ni vo om for me i igrama na pripremnim susretima, pa }e u sqede}em peri-

odu jo{ napornije raditi, da bi po~etak prvenstva do~ekali spremni. - Mno go je ra da, ali je ma lo efe ka ta. Sa da }e mo stal no da igra mo u ri tmu srijeda - subota. Jo{ je nekoliko igra~a koji se tra`e. Tu prije svega mislim na Nikolu \urasovi}a, koji nije pro{ao pripreme sa nama, ali o~ekujem da }e i on brzo do}i na svoje. Nastoja}emo da dovedemo jo{ jednog igra~a u kratkom periodu i time zavr{i mo pre la zni rok zakqu~io je Kisi}.

BAWA LUKA - Rukometa{ice Jedinstva ostvarile su najubjedqiviju pobjedu u premijernom kolu Prve lige Republike Srpske. Br~anke su kao go{}e o~itale lekciju Rogatici, slaviv{i se sa 30:17, pa poslije prve runde dr`e lidersku poziciju. Ubjedqiv na gostovawu bio je i sastav Kne`opoqke, pro{losezonskog premijerliga{a, ko ji je tri jum fo vao protiv Borje u Doboju (27:19), RADNIK BORAC DVA 30 (10) 23 (16)

najaviv{i time borbu za vrh i mogu}i povratak u bh. elitu. U preostale dvije utakmice doma}ini su upisali prve bodove. U zanimqivom i neizvjesnom duelu, UNA-DSW je minimalno porazila Doboj, dok Radnik nije imao ve}ih problema sa Borcem dva. Utakmica Leotar - Vrbas nije odigrana, po{to go{}e nisu doputovale, pa su bodovi za “zelenim stolom“ pipali Trebiwkama. De. M. BORJA KNE@OPOQKA 19 (10) 27 (12)

Milan Gurovi} odlu~io da zavr{i karijeru

DVORANA: Gimnazije u Bijeqini. Gledalaca: 50. Sudije: Sa{a Bijeqi}, Vedran \uri} (Doboj). Sedmerci: Radnik 10 (7), Borac 3 (3). Iskqu~ewa: Radnik 8, Borac 4 minuta. RADNIK: Tanasi}, Dabi} 1, Stevanovi} 3, Radosavqevi} 1, Trifkovi}, Bla~i} 5, Ra~anovi}, Bogdanovi} 1 (1), Jawi} 13 (4), Varaga, Markovi} 6 (2), Jovanovi}, Milo{evi}, Xino. Trener: Milivoj Trifkovi}. BORAC DVA: A. \uri}, Omanovi} 1, Arsi} 4 (1), Gruji}, Puji} 3, Zrni} 4, Trbi}, D. \uri} 1, Mari}i} 5 (2), Petrovi} 2, Juri} 3, Gvozden. Trener: Damir Gligori}. I. S.

Od mene je dosta
ti va da igram. Vre me je za kraj. Sama pomisao da krenem na trening te{ko mi je padala. Ne mogu vi{e da idem na putovawa, sastanke... Da sam nastavio da igram, to bi bilo pravo mu~ewe. Imam 34 godi ne i od me ne je dos ta poru~io je Gurovi}. postignem vi{e, ali kada se po dvu ~e crta - imam dos ta razloga za zadovoqstvo. Gurovi} je `elio da se vrati na Mali Kalemegdan, ali novi trener Aco Petrovi} ga nije vidio u kombinaciji za tim. - @eqe su je dno, re al nost ne {to sa svim dru go. Nisam qut, na mojoj poziciji je nekoliko mladih i perspektivnih igra~a, kojima je svaki minut dragocen. Aco Petrovi}, koga izuzetno cenim, sve je otvoreno rekao. Zvezdi `elim sve najboqe, uvek }e imati moju podr{ku - zakqu~io je Gurovi}, koji je u dresu nacionalnog tima osvojio zlata na SP u Indijanapolisu 2002. i EP u Turskoj 2001.

DVORANA: Sredwo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 100. Sudije: Milan Suzi}, Miroslav Tovilovi} (Doboj), Sedmerci: Borja 3 (1), Kne`opoqka 9 (9). Iskqu~ewa: Borja 14, Kne`opoqka 16 minuta. BORJA: Babi}, Vaji}, [e~i}, Vidovi}, Kusi} 4, Martinovi} 1, Jotanovi} 2, Vukovi} 1, Stani{i} 4, Pe{i} 2, Nari} 5 (1), Jovi~i}, Niki}. Trener: Srebrenko Markovi}. KNE@OPOQKA: N. Arseni}, Borojevi} 1, Krneta, Karan, Bognar, D. Arseni}, Josipovi} 3, Bulatovi} 4 (2), Buli}, Pribi} 3, Raj~evi} 5 (1), Kozarac, Miji}, Rodi} 11 (6). Trener: Miqa Trkuqa.

UNA-DSW DOBOJ

31 (14) 30 (16)

ROGATICA JEDINSTVO

17 (7) 30 (16)

OSTAJE `al za Evroligom
Proslavqeni as je dodao da je imao lo{ih i dobrih trenutaka, ali da `ali {to nije uspio da osvoji Evroligu. - Naj bli `i sam bio u dresu Barselone, 2000. godine u Solunu, ali ne mo`e{ ba{ sve u `ivotu da ostvari{. Mo `da sam mo gao da

DVORANA: Sportska u Kozarskoj Dubici. Gledalaca: 100. Sudije: Ivan i Marinko (Prijedor). Sedmerci: UNA-DSW 3 (1), Doboj 5 (3). Iskqu~ewa: UNA-DSW 8, Doboj 10 minuta. UNA-DSW: Vujnovi}, Bawac 1, Vatre{, J. Kravi} 6 (1), \iki}, Zgowanin, Markovi}, Popovi}, Jankovi}, Me|ed 3, V. Kravi}, Vuji} 7, Blanu{a 14, Isovi}. Trener: Tatjana Obu}ina. DOBOJ: Sofri}, Igwi} 1, Bjelo{evi}, Mili~evi} 2, Filipovi}, Ze~evi} 8 (2), Bo`i}, Alvirovi} 2, Teki}, Stoji} 12 (1), Mujkanovi} 5, Jovi}. Trener: Goran Stoji}.

Milan Gurovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

BEOGRAD - Biv{i srpski reprezentativac Milan Gurovi} odlu~io je da zavr{i karijeru zbog nedostatka motiva, objasniv{i da je vrijeme da stavi ta~ku na tu pri~u.

- Hteo sam jo{ pro{log leta da prese~em, ali oti{ao sam u Tursku i nisam pogre{io. @eleo sam da zavr{im karijeru u Zvezdi, a po{to to nije realno, nemam vi{e mo-

DVORANA: “Mladost“ u Rogatici. Gledalaca: 50. Sudije: Davor Bawac, Borislav Bogdani} (Bawa Luka). Sedmerci: Rogatica 3 (3), Jedinstvo 9 (7). Iskqu~ewa: Rogatica 4, Jedinstvo 6 minuta. ROGATICA: J. Uji}, Koji} 2, Kosori} 6 (3), Kuli} 1, Deli} 1, [u}ur 2, V. Uji} 5, Mi}i} 2, Sokolovi}. Trener: Mirko Jovi~i}. JEDINSTVO: Damjanovi}, Ili}, Arsenovi}, Droco, Jovi} 1, Jevti}, Rendi} 2, Vukovi} 10 (5), Kraj{umovi} 8 (2), Paji} 9. Trener: Sa{a Radovanovi}. S. M.

48 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Zavr{eno prvenstvo Republike Srpske u tekvondou

Pi{e: Milan ZUBOVI]

Na ne da vno za vr{e nom Evrop skom prven stvu u sje de }oj odboj ci, ko je se odr`a lo u Poqskoj, re prezentacija Srbije zauzela je petu poziciju. Na taj na~in je selekcija za koju nastupaju igra~i Odbojka{kog kluba invalida Bawa Luka ostvari la odli ~an re zul tat po {to je izbo ri la plasman na Svjetsko prvenstvo koje }e se sqede}e godine odr`ati u SAD, u gradu Oklahoma Siti. Na prvi pogled ~ini se da peto mjesto i ne mo`e da zadovoqi apetite ovda{we javnosti, a i javnosti u Srbiji, koja cijeni samo one sportiste i sportove koji se sa ve}ih takmi~ewa vrate sa osvojenim medaqama. Ali nije tako. Svi oni koji su malo vi{e upu}eni u probleme sa ko ji ma se su o~a va ju ~la no vi OKI-ja zna ju da je ovo je dan izvan re dan us pjeh. Za {to? Za to {to klub ve} go di na ma mu ku mu ~i sa fi nan si rawem. Ono ma lo pa ra {to ima ju na ra spo la gawu u buyetu jedva bude dovoqno za pla}awe kotizacija i pu to vawa, kao i nas tu pa u evrop skim ta kmi ~ewima, gdje Bawolu~ani tako|e biqe`e odli~ne rezultate. Sponzori nisu zainteresovani da finan si ra ju vi {es tru ke {am pi one Re pu bli ke Srpske i aktuelne vice{ampione Evrolige, a od nadle`nih institucija, koje bi morale po zakonu da im po mo gnu, te {ko se mo `e ne {to is ka m~iti. Ne de {a va se ~es to da igra ~i iz bawolu ~kih klubova u~estvuju na evropskim i svjetskim smotrama i imaju zapa`eniju ulogu, kao {to je to slu~aj sa OKI-jem Bawa Luka. Mali korak dijelio je reprezentaciju Srbije da se plasira u polufinale {ampionata Starog kontinenta, ali i ova ko dos ta se ura di lo. No va {an sa za do ka zi vawe je ve} sqede}e godine, a nadajmo se da }e se do tada stvari znatno promijeniti, naboqe naravno.

Nova {ansa sqede}e godine

Bijeqinci imali najvi{e uspjeha u generalnom plasmanu. Drugo mjesto pripalo je tekvondoistima Derventa, a tre}e Volfu iz Ugqevika
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

DERVENTA - Na prvenstvu Republike Srpske u tekvondou u svim starosnim ka te go ri ja ma, ko je je odr`a no u bi jeqin skom Sredwo {kol skom cen tru najboqi u generalnom plasmanu bili su takmi~ari do ma }eg So ko la. Dru go mjesto pripalo je tekvondoistima Dervente, a tre}i je Volf iz Ugqevika. Ovogodi{we prvenstvo okupilo je 270 takmi~ara iz osam klubova: Kozara (Prije dor), Qubi ja, Der ven ta, Volf (Ugqevik), Sla vi ja (Isto~no Sarajevo), Guber (Srebrenica) i Tigar (Isto~no Sarajevo).

NASTUPILO 270 takmi~ara iz osam klubova
Kod pi oni ra na jus pje {niji je Sokol, druga je Derven ta, a tre }a Qubi ja. U konkurenciji kadeta najvi{e uspjeha imali su doma}i takmi~ari ispred Dervente i Volfa. I kod kadeta najboqi je So kol, dru gi je Volf, a tre}a Kozara. Najvi{e uspjeha u konkurenciji seniora imali su takmi~ari Slavije, ispred Volfa i Tigra. - Za do voqni smo ma so vno{}u i kvalitetom prvenstva, jer je svih osam ekipa u Bijeqinu do{lo u najja~em

Maja Stojkovi} i Helena Daradan

FOTO: B. RADULOVI]

Xudisti Famosa nastupili na prvenstvu Balkana

Dva peta mjesta
ISTO^NA ILIYA - Yudisti Famosa Stefan [iqegovi} i Goran Komlenovi} osvojili su peta mjesta na seniorskom prvenstvu Balkana koje je odr`ano u Ni{u. Posebno je vrijedan rezultat Stefana [iqegovi}a koji je u~estvovao u seniorskoj konkurenciji sa samo 17 godina. Uspio je savladati mnogo starije i iskusnije protivnike, reprezentativce Crne Gore i Bugarske 10:0. Na putu za polufinale zaustavio ga je turski takmi~ar, a u borbi za bronzanu medaqu od wega je bio boqi Rumun. Komlenovi} je bio boqi od gr~kog takmi~ara, a onda je minimalnim rezultatom izgubio od predstavnika Srbije. U borbi za bronzu pora`en je od vi{estrukog prvaka Balkana Neboj{e Mandi}a iz Srbije. - Presre}an sam. Plasirati se me|u pet najboqih seniora u konkurenciji takmi~ara iz devet zemaqa veliki je rezultat za moj klub i mene - rekao je [iqegovi}. G. I.

sastavu. Raduje nas ~iwenica da ovaj sport pri vla ~i sve ve}i broj mladih iz na{e Republike - naglasio je generalni sekretar Tekvondo aso ci ja ci je Re pu bli ke Srpske Goran Teofilovi}. On se nada da }e masovnost ubudu}e biti jo{ ve}a jer su svi klubovi na po~etku {kol ske go di ne po ~e li

upis no vih ~la no va, pa bi ta ko te kvon do aso ci ja ci ja

tre ba la pos ta ti jo{ broj nija.

NAJUSPJE[NIJI POJEDINCI
Na ovom takmi~ewu progla{eni su i najboqi pojedinci u svim starosnim kategorijama. To su: pionir: \or|e Vuji~i} (Derventa), pionirka: Awa Stojkovi} (Derventa), kadet: Radivoje Vasi} (Volf), junior: Nenad Simi} (Volf), juniorka: Maja [ormaz (Kozara), senior: \oko Niki} (Volf) i seniorka: Maja Stojkovi} (Derventa).

Takmi~ari Slavije zadovoqni poslije {ampionata

EP u flaj fi{ingu

Prijem kod Radmanovi}a
BAWA LU KA - ^lan Predsjedni{tva BiH iz Repu bli ke Srpske i pred sje dnik Or ga ni za ci onog odbora 16. Evropskog prvenstva u flaj fi{ingu, Neboj{a Ra dma no vi}, pri mio je ju~e \or|a Klepi}a, predsjednika Sportsko ribolovnog sa ve za BiH i de le ga ci ju Svjetske ribolovne federacije. Delegaciju su ~inili generalni sekretar federacije Borut Jer{e, iz Slovenije, ~lan Tehni~ke komisije Eduar do Fe re ro iz Ita li je i ~la no vi or ga ni za ci onog odbora iz BiH. Radmanovi} je izrazio dobrodo{licu ~lanovima delega ci je kao i spre mnost i otvorenost svih organizatora, od lokalne zajednice pa na vi {e, da 16. evrop sko prvenstvo bude odr`ano na najvi{em organizacionom i takmi~arskom nivou. Tokom razgovora je istaknuto da su uslovi vi{e nego dobri za uspje{no odr`avawe 16. Evrop skog prven stva u flaj fi{ingu sqede}e godine u BiH.

ISTO^NO SARAJEVO - Takmi~ari Tekvondo kluba Slavija iz Isto~nog Sarajeva ponovo su zablistali na prvenstvu Republike Srpske. - Pre sre }ni smo {to smo nas ta vi li niz us pje {nih rezultata kada su u pitawu prven stva Re pu bli ke Srpske. U kadetskoj konkurenciji imali smo samo jednog takmi~ara, ali to nije smetalo Nikoli Galincu da se u kategoriji do 61 kilogram popne na najvi{e postoqe i osvoji zlatnu medaqu - naglasio je predsjednik Tekvondo kluba Slavija Dejan Galinac. Prvi ~ovjek kluba iz Isto~nog Sarajeva ipak najzado voqni ji je us pje hom seniorske ekipe, koja je bila bez premca u ovoj starosnoj kategoriji. - Osvojili su 11 medaqa

Najboqi me|u seniorima
i no vi su klup ski prva ci Srpske. Naj za slu `ni ji za naj ve }i us pjeh u is to ri ji kluba - podsjetio bih da smo pro{le godine bili tre}i su osvaja~i zlatnih medaqa: Valentina Galinac i Tawa Ke {eq, sre brnih: Dar ko Zec, Sr|an Ris to vi}, Ale ksandra Kuqanin i Milica Prorok i ni{ta mawe vrije dnih bron za nih: Sre }ko Kra ji {nik, De jan Hr{um, Sr|an Vu ~ko vi}, Ale ksan dra Ta na si} i Ale ksan dar Hr{um - dodao je Galinac. - Sala gdje treniramo je iz tehni~kih razloga bila zatvorena za sportske aktivnosti, pa smo bili primora ni da tre ni ra mo na pomo}nom stadionu Fudbalskog klu ba Sla vi je. Me |u tim, pre su di la je na {a upornost i `eqa da zablis-

ta mo na prven stvu Srpske. Sqede}i ispit za takmi~are Slavije je po~etkom novembra u Beogradu na jakom Internacionalnom turniru A klase i nadam se da }emo i tamo biti uspje{ni - istakao je na kraju Galinac. G. I.

NIKOLA Galinac osvojio zlato u kadetskoj konkurenciji
Us pjeh do bi ja na vri je dnosti kada se zna da se ovaj klub pripremao u veoma te{kim uslovima.

Valentina Galinac

FOTO: G. IVANKOVI]

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 49

Sta tis ti ka . ko la Prve li ge Re pu bli ke Srpske
IGRA^ KOLA
1. Radnik

OCJENE SUDIJA
Zoran Sofreni} (Bijeqina) Predrag Jevti} (Doboj) R{um Simi} (Doboj) Dino Sikiri} (Prijedor) Zoran Sokni} (I. Sarajevo) Robert [ormaz (Bawa Luka) ^edomir Vi}i} (Ugqevik) Dragan Petrovi} (Bawa Luka) @eqko Latinovi} (Gradi{ka) Zoran Grbi} (Prijedor) Vladan Mati} (Zvornik) Oliver Ostoji} (Bijeqina) Velimir Drini} (Modri~a) Qubi{a Kuvaqa (Srbac) Du{an Berak (Trebiwe) Qubo Ani~i} (Srbac) Joco Radi} ([amac) Dejan Dabi} (Vlasenica) Bojan Maksimovi} (Modri~a) \or|e Gruba~i} (I. Sarajevo) Milan Doci} (Bawa Luka) Dragan Mejaki} (Bawa Luka) Igor Radakovi} (Prijedor) Sini{a Radi} (Lakta{i) Dra`en Vasiqevi} (Doboj) 8,4 (3) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,35 (2) 8,35 (2) 8,35 (2) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (1) 8,3 (1) 8,3 (1) 8,25 (2) 8,2 (2) 8,2 (1) 8,1 (2) 0 (0)

Tabela
7 4 2 1 10:4 14 7 4 2 1 8:4 14 7 4 1 2 14:10 13 7 4 0 3 11:7 12 7 3 3 1 7:3 12 7 3 2 2 13:7 11 7 3 2 2 12:7 11 11 9 9 5 5 5 1 7 2 3 2 8:8 2. Sloga (D) 3. Famos 4. BSK 5. Drina (Z) 6. Sutjeska 7. Kozara 9. Sloga (T)

Kartoni
Kozara 8 8 Drina (Z) 12 12 BSK 15 15 Radnik 15 15 Proleter 11 2 15 Qubi} 16 16 Mladost 14 2 18 Sloga (D) 18 18 Famos 16 1 18 Sloboda 19 19 Drina HE 17 2 21 Sutjeska 20 1 22 Sloga (T) 21 1 23 Romanija 23 2 27 Napomena: Prva kolona su `uti kartoni (jedan negativan bod), druga crveni (dva negativna boda), tre}a ukupno negativnih bodova.
FOTO: G. [URLAN

\OR\E JOVANOVI] (FAMOS) Napada~ Famosa postigao je dva gola u pobjedi svoje ekipe nad Kozarom iz Gradi{ke. Jovanovi} je ujedno i prvi strijelac {ampionata Republike Srpske sa {est postignutih golova.

TRAGI^AR KOLA
IGOR MIRKOVI] (DRINA HE) Defanzivac Vi{egra|ana, Igor Mirkovi}, u petom minutu utakmice protiv Proletera u Tesli}u igrao je rukom u svom {esnaestercu, te je sudija Oliver Ostoji} pokazao na bijelu ta~ku, sa koje je Bojan Jeli} bio precizan za pobjedu doma}ina 1:0.
Lista strijelaca

8. Proleter 7 3 2 2 6:5 10. Drina HE 7 2 3 2 4:4 11. Romanija 7 1 2 4 7:10 12. Sloboda 7 0 5 2 4:8 13. Mladost 7 1 2 4 8:18 14. Qubi} 7 0 1 6 5:22

TRENER KOLA
Zlatko Spasojevi} (Sloga, D) [ef stru~nog {taba dobojske Sloge ostvario je pobjedu sa svojim timom na te{kom gostovawu kod BSK-a u Bawoj Luci. Ovom pobjedom Dobojlije su vezale dva uzastopna trijumfa sa kojima su stigli do druge pozicije na tabeli.
FOTO: G. [URLAN

6 - \or|e Jovanovi} (Famos) 4 - Radan Muminovi} (Sutjeska) 3 - Filip Vuji} (Radnik), ^edomir ]ulum, Dragan Beni} (BSK), Bojan Mihajlovi} (Sutjeska), Danko Segi} (Qubi}), Miroslav Bjelica (Famos), Vladimir Mi}evi} (Sloga, D), Ivan Nini} (Drina, Z), Nemawa Kne`evi} (Romanija) 2 - Bo{ko Takovac, Zoran Niki} (Radnik), Semir Kapi} (Proleter), Ne|o [uka (Romanija), Rajko Miti}, Miodrag Babi}, Nenad Studen (Kozara), Sini{a Blagojevi} (Qubi}), Neboj{a Popovi}, Du{ko Vrane{evi} (Sloboda), Nenad Kuki}, Slavi{a Kraq, @arko Baki} (Sloga, T), Miqan Vico (Mladost), Aleksanadar Milovi} (Drina HE), Slavi{a \ukanovi}, Darjan Todorovi} (Sloga, D), Dejan Drakul (Sutjeska)...

OVO KOLO
FO^A: Velimir Drini} (Modri~a) BIJEQINA: Zoran Sokni} (I. Sarajevo) TESLI]: Oliver Ostoji} (Bijeqina) BAWA LUKA: @eqko Latinovi} (Gradi{ka) GACKO: Dragan Mejaki} (Bawa Luka) I. ILIXA: Milan Doci} (Bawa Luka) PALE: Dino Sikiri} (Prijedor) 8,3 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4

KONTROLORI
Rajko Pa{alija (Prijedor) Miroslav Miri} ([amac) Dragi{a \uri} (Bijeqina) Veqko Cvijeti} (Prwavor) Slobodan Zrni} (Bawa Luka) Milan Stani} (Ugqevik) Davor Ristovi} (I. Sarajevo) Lazo Aleksi} (Br~ko) Simo Radulovi} (Gradi{ka) Nedeqko \erman (^elinac) Jovan Kajtez (Modri~a) Ranko Dragi~evi} (Bawa Luka) Stanko \oki} (Doboj) Zoran Drini} (Omarska) Du{ko Pekija (Prijedor) Milorad Vrhovac (Milosavci) Pero Sekuli} (Bijeqina) Miroslav Ostoji} (Gradi{ka) Stevan Brati} (Trebiwe) Dragan Vasiqevi} (Doboj) Milan Luki} (Zvornik) Borislav \uri~i} (Osje~ani) Obren Miri} (Bijeqina) Slobodan Micev (Bawa Luka) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,36 (3) 8,35 (2) 8,35 (2) 8,35 (2) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,3 (3) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (1) 8,3 (1) 8,25 (2) 8,25 (2) 8,25 (2) 8,25 (2) 8,25 (2) 8,2 (1) 8,1 (2)

Slavi{a \ukanovi} (Sloga, D)

TIM KOLA

TIM KOLA

TIM KOLA

Jorgi} (Proleter) Nini} (Drina, Z)

Jovanovi} (Famos) Vuka{inovi} (Drina, Z)
Maslovari} (Famos)

OVO KOLO
Granzov (Romanija)
FO^A: Milan Luki} (Zvornik) BIJEQINA: Ranko Dragi~evi} (Bawa Luka) TESLI]: Jovan Kajtez (Modri~a) BAWA LUKA: Du{ko Pekija (Prijedor) GACKO: Davor Ristovi} (I. Sarajevo) I. ILIXA: Boro \uri~i} (Osje~ani) PALE: Milan Stani} (Ugqevik) 8,3 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4

Sajtanovi} (Radnik)

Ostoji} (Radnik) \ukanovi} (Sloga, D) Be}arevi} (Sloga, D) D. Drakul (Sutjeska)

TRIBINE
Sutjeska 1.100 (3) Sutjeska 1.025 (4) Radnik 700 (4) Kozara 400 (3) Romanija 366 (3) Drina (Z) 333 (3) Qubi} 333 (3) Sloboda 312 (4) Drina HE 300 (4) Proleter 375 (4) Mladost 200 (3) Sloga (D) 712 (4) Sloga (T) 283 (3) BSK 350 (4) Famos 183 (3)

PENALI
Radnik 2/2 - - Drina HE - - - 1/1 Drina (Z) - - - 1/1 Romanija - - - 2/2 Proleter 1/1 - - 2/0 Famos - - 1/0 1/0 Sutjeska 1/1 - - 1/1 Qubi} 1/0 1/0 - Sloga (D) 2/0 - - Sloga (T) - - - 1/1 Sloboda 2/2 - - Kozara - BSK - - Mladost - - -

Rezultati 7. kola
FO^A: Sutjeska - Sloga (T) BIJEQINA: Radnik - sloboda TESLI]: Proleter - Drina HE BAWA LUKA: BSK - Sloga (D) GACKO: Mladost - Drina (Z) ISTO^NA ILIXA: Famos - Kozara PALE: Romanija - Qubi} 4:2 (2:1) 2:0 (2:0) 1:0 (1:0) 1:2 (1:2) 1:3 (0:0) 3:1 (2:1) 3:0 (0:0)

Parovi 8. kola (3. oktobar)
TRN: Sloga - Qubi} GRADI[KA: Kozara - Romanija ZVORNIK: Drina - Famos DOBOJ: Sloga - Mladost VI[EGRAD: Drina HE - BSK N. GRAD: Sloboda - Proleter FO^A: Sutjeska - Radnik

Parametri kola
Golovi: 23 (3,28) Autogolovi: 0 @uti kartoni: 33 (4,71) Crveni kartoni: 1 (0,14) Penali: 2/2 Gledalaca: 2.600 (371,42) Najposjeta: Fo~a (800)

Napomena: Prva kolona penali doma}in za, druga: doma}in protiv, tre}a: gost za, ~etvrta gost protiv.

50 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Tre}e lige Republike Srpske ZAPAD Rezultati sedmog kola:
BAWA LUKA: Lau{ - Lijev~e 2:0, JABLANICA: Jablanica Standard - Bratstvo (KC) 3:3, PRIJEDOR: Slavija - Mineral 4:2, PRIJEDOR: Gomjenica Celpak - Vrbas 1:1, BAWA LUKA: Naprijed Horizont - Dubrave 3:1, KOZARSKA DUBICA: Borac - Bratstvo (KI) 1:1, BAWA LUKA: @eqezni~ar - ^elinac 2:1.

Tabela
1. Vrbas 7 2. Gomjenica C. 7 3. Lijev~e 7 4. Jablanica S. 7 5. Slavija (PD) 7 6. Naprijed H. 7 7. Dubrave 7 8. @eqezn. (BL) 7 9. Mineral 7 10. ^elinac 7 11. Bratstvo (KC) 7 12. Lau{ 7 13. Bratstvo (KI) 7 14. Borac (KD) 7 4 4 4 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 3 3 1 5 2 2 3 0 2 3 3 3 2 2 0 0 2 0 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 18:8 10:2 15:10 16:11 15:11 11:8 12:10 7:11 8:13 10:12 7:11 5:12 4:9 8:18 15 15 13 11 11 11 9 9 8 6 6 6 5 5

Parovi osmog kola:
NOVA TOPOLA: Lijev~e - ^elinac, KOZINCI: Bratstvo @eqezni~ar (BL), DUBRAVE: Dubrave - Borac (KD), BAWA LUKA: Vrbas - Naprijed Horizont, BAWA VRU]ICA: Mineral Gomjenica Celpak, KOZARAC: Bratstvo - Slavija (PD), BAWA LUKA: Lau{ - Jablanica Standard.

CENTAR Rezultati sedmog kola:
BATKU[A: Hajduk - Polet (^P) 1:0, PRIDJEL: Pridjel - Sloga (DP) 6:0, BROD: Polet - Zvijezda (K) 5:0, OSIWA: Borac - Posavina 2:0, KRU[KOVO POQE: Zvijezda - Lije{}e 2:0, VRAWAK: Vrawak - Rudanka 4:0, KOSTAJNICA: Na{a krila Mladost (DS) 3:2.

Tabela
1. Hajduk (B) 2. Pridjel 3. Borac (O) 4. Polet (B) 7 6 0 1 7 5 1 1 18:8 20:7 18 16

Miqan Miqani}, Milan Jeli} i Dragan Stojkovi}

Veterani Srpske i Srbije igraju me~ u znak sje}awa na Milana Jeli}a

7 5 0 2 15:11 15 7 4 1 2 16:9 13

5. Mladost (DS)7 4 1 2 18:12 13 6. Posavina 7. Vrawak 7 3 1 3 15:17 10 7 3 0 4 13:13 9 9 9 8 8 6 6 3

8. Polet (^P) 7 3 0 4 15:17 9. Zvijezda (KP)7 3 0 4 15:21 10. Zvijezda (K) 7 2 2 3 17:19 11. Lije{}e 7 2 2 3 7:9

Nekada{wi prvi ~ovjek Republike Srpske, fudbalskih saveza RS i BiH preminuo na dana{wi dan dok se rekreirao na stadionu u Modri~i
PI[E: SLA\AN JEREMI] sladjonij@yahoo.com

12. Na{a krila7 2 0 5 16:18 13. Sloga (DP) 7 2 0 5 14. Rudanka 7 1 0 6 9:24 7:17

Parovi osmog kola:
^OVI] POQE: Polet - Mladost (DS), RUDANKA: Rudanka Na{a krila, LIJE[]E: Lije{}e - Vrawak, MILO[EVAC: Posavina - Zvijezda (KP), KAKMU@: Zvijezda - Borac (O), DUGO POQE: Sloga - Polet (B), BATKU[A: Hajduk - Pridjel.

ISTOK Rezultati sedmog kola:
BR^KO: Ili}ka 01 - Sloga Junajted 2:1, LON^ARI: Mladost - Podriwe (T) 3:1, BOGUTOVO SELO: Mladost - Jedinstvo (R) 2:0, LOPARE: Majevica - Mladost (S) 1:1, AMAJLIJE: Drina BSK Ledinci 0:0, SREBRENICA: Guber - Radni~ki (K) odgo|eno za 7. oktobar, ^ELOPEK: Srpski soko - [ekovi}i 3:2.

Tabela
1. Mladost (BS) 7 2. Ili}ka 7 3. Srpski soko 7 4. Majevica 7 5. Sloga J. 7 6. Podriwe (T) 7 7. Mladost (L) 7 8. Jedinstvo (R) 7 9. Drina (A) 7 10. [ekovi}i 7 11. BSK Ledinci 7 12. Guber 6 13. Mladost (S) 7 14. Radni~ki (K) 6 6 6 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 3 3 0 2 1 3 0 1 1 1 2 2 2 3 2 2 5 4 4 4 5 16:4 15:5 15:12 12:8 15:10 13:9 9:11 8:7 13:15 8:16 7:10 4:10 1:8 8:17 18 18 14 13 11 11 10 9 9 6 5 4 3 3

MO DRI ^A - Pred sje dnik Re pu bli ke Srpske i fu dbal skih sa ve za RS i BiH Milan Jeli}, preminuo je na dana{wi dan prije dvije godine. U znak sje}awa na ovog istaknutog fudbalskog radnika danas (16 ~asova) na stadionu koji nosi wegovo ime bi}e odigrana revijalna utakmica izme|u veteranskih re pre zen ta ci ja Re pu bli ke Srpske i Srbije. - Pro{le su dvije godine od kada smo prerano izgubili pred sje dni ka ko jeg smo svi voqeli i cijenili. Milan Jeli} je bio apsolutni auto ri tet ne sa mo u Bawoj Luci i Sarajevu, ve} i u Nionu i Cirihu. Imao sam sre}u da budem potpredsjednik takvom ~ovjeku, koji je autoritetom rukovodio savezom i

mo ram da ka `em da }e jo{ mnogo vode prote}i dok se pojavi neko sli~an Jeli}u. Na{i qudi u zajedni~kom savezu mogli su za ove dvije godine da urade vi{e, ali bez jakog autoriteta, pozicija ne zna~i mnogo - rekao je Slobodan Te{i}, ~lan Izvr{nog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske.

SUSRET po~iwe u 16 ~asova
U prostorijama FK Modri~a Maksima odr`ana je konferencija za {tampu na kojoj je istaknuto da su sve pripreme za revijalnu utakmicu privedene kraju. - FS Republike Srpske i na{ kolektiv danima su anga`ovani na pripremama ove utakmice, koje su privedene kraju. Od sqede}e godine u~i-

ni}emo sve da za 30. septembar okupimo selekcije Republi ke Srpske, Srbi je, Makedonije, Crne Gore, Bugarske... - rekao je Milenko Grabovac, predsjednik Modri~a Maksime. Rodoqub Petkovi}, generalni sekretar FS RS, dugogo di{wi pri ja teq i saradnik pokojnog Jeli}a, je istakao: - Doktor Jeli} nas je sve zadu`io i danas, dok o wemu go vo ri mo, mo ra mo us ta ti. Udario je zdrave temeqe fudbalu Srpske, dao nemjerqiv doprinos afirmaciji najpopularnijeg sporta BiH i ~ita vog re gi ona. O~e ku je mo

pri sus tvo izme |u 4.000 do 5.000 qudi. Po ~e tni uda rac na da na{woj uta kmi ci izve{ }e Petar, sin pokojnog Milana Jeli}a, ina~e fudbaler OFK Beo gra da. Mi lan Je li} je umro 30. septembra 2007. u 51. godini dok je rekreativno tr~ao na stadionu FK Modri ~a Ma ksi ma. Po ~et kom drugog poluvremena, ta~nije u 17.05 ~asova, kada je i preminuo, kapiteni dvije selekcije polo`i}e cvije}e na mjestu wegove smrti, a svi na stadionu }e minutom }utawa odati jo{ jednom po{tu ovom istinskom fudbalskom radniku.

TELEGRAM DRAGANA XAJI]A
Najboqi srpski fudbaler svih vremena Dragan Xaji} uputio je telegram porodici Milana Jeli}a. U wemu stoji: “Pro{le su dve godine, ali uspomene na Milana Jeli}a ne blede. Pravi prijateq nikad se ne zaboravqa, jer je to zaslu`io svojom qudsko{}u i svojim delima“.
Detaq sa pres konferencije
FOTO: GLAS SRPSKE

Parovi osmog kola:
BIJEQINA: Sloga Junajted - [ekovi}i, KARAKAJ: Radni~ki Srpski soko, BATKOVI]: BSK Ledinci - Guber, SANDI]I: Mladost - Drina (A), RO]EVI]I: Jedinstvo - Majevica, TR[I]: Podriwe - Mladost (BS), BR^KO: Ili}ka 01 - Mladost (L).

Fudbaleri Radnika od uprave tra`e izmirewe dugova

JUG Rezultati tre}eg kola:
^AJNI^E: Stakorina @eqeznica 2:3, RUDO: Rudo - Kasindo 1:0, HAN PIJESAK: Han Pijesak Kalinovik 1:4.

Tabela
1. @eqeznica 3 3 0 0 2. Kalinovik 3. Rudo 4. Stakorina 5. Kasindo 3 2 0 1 3 2 0 1 2 1 0 1 2 0 0 2 10:5 7:3 3:2 4:4 1:3 3:11 9 6 6 3 0 0

Nema novca, nema treninga
BIJEQINA - [trajk u Bijeqini. Fudbaleri Radnika, lideri Prve lige Republike Srpske, u ponedjeqak ni su `eqeli da tre ni ra ju dok im se ne izmire sva dugovawa u vidu plata i premija. Fudbaleri bijeqinskog prvoliga{a do{li su u ponedjeqak na Gradski stadion, ali nisu tenirali jer su postavili uslov upravi kluba da izmiri obaveze prema wima. - Ve} dugo nismo dobili nikakva nov~ana sredstva i, jednostavno, ovako vi{e ne mo `e. Uko li ko du go vawa prema nama ne budu izmirena, ne }e mo pu to va ti na prvenstveni susret u Fo~u protiv Sutjeske - istakli su igra~i Radnika. Povodom novonastale situacije rukovodstvo bijeqinskog prvoliga{a odr`alo je ju~e sastanak s fudbalerima i stru~nim {tabom. Upravu kluba predstavqali su predsjednik Skup{tine Du{an Gli{i} i direktor Dragan Jevti}.

6. Han Pijesak 3 0 0 3

POD upitnikom me~ u Fo~i
- Obavili smo razgovor sa stru~nim {tabom i igra~ima. Dali smo obe}awe da }emo do petka izmiriti du-

Parovi ~etvrtog kola:
TRNOVO: @eqeznica - Kalinovik, ISTO^NA ILIXA: Kasindo - Han Pijesak, ^AJNI^E: Stakorina - Rudo.

govawa prema wima, odnosno pla te. Si tu aci ja je te {ka, ali se trudimo i nastoja}emo da rije{imo ovaj problem - kazao je Gli{i}. Kako saznajemo iz izvora bliskog bijeqinskom Gradskom sta di onu, igra ~i }e trenirati do petka redovno, ali su zauzeli ~vrst stav da ne putuju u Fo~u ukoliko do tada ne budu ispla}eni. I. S.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 51
FOTO: V. STOJAKOVI]

U Borcu ogor~eni zbog potvr|ene odluke Komiteta za takmi~ewe

Prvi susret osmine finala Kupa BiH

“Uqari“ na koqenima
MODRI^A – Posrtawe fudbalera Modri~a Maksime je nastavqeno i u Kupu BiH. Ju~e su “uqari“ izgubili od prvoliga{a Srpske, dobojske Sloge, 1:2 na svom terenu i udaqili se od ~etvrtfinala. Modri~ani su imali prvu pravu priliku u 9. minutu, kada je Zlatko \ori} {utirao glavom i pogodio spoqni dio mre`e. Gosti su uzvratili u 12. minutu kada je Mladen Star~evi} izbio sam ispred Bojana Tripi}a, koji je udarac napada~a rivala skrenuo u korner. U 35. minutu Slavi{a \ukanovi} je zaobi {ao dvi je pre pre ke i sna`no {utirao pored praznog MODRI^A M. 1 (0) gola. Uprkos navedenom, prvo SLOGA (D) 2 (0) po lu vri je me bi lo je te {ko za gledawe zbog svoje bezidej- Strijelci: 1:0 Ranki} u 57, 1:1 Blagojevi} u 66, 1:2 \ukanovi} u 90. nosti. minutu. U drugom poluvremenu nastav- Stadion: “Doktor Milan Jeli}“ u qene su “poro|ajne muke“ doma- Modri~i. }i na pa, ipak, u 57. mi nu tu Gledalaca: 100. do ma }in je po veo. \o ri} je Sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo) 7. asistirao “rezervisti“ Vladi- @uti kartoni: Bogi~evi}, Jolovi}, miru Ranki}u koji iz dobre po- Savki} (Modri~a Maksima), Sofi}, zicije {utira i poga|a. Slavqe Plisni} (Sloga). je bilo kratkog daha. Aut za gos- Igra~ utakmice: Sa{a Blagojevi} te u visini kaznenog prostora (Sloga) 7. izveo je Vedran Sofi}, a Sa{a MODRI^A MAKSIMA: Tripi} 6, ri} 5, Stje (od 16. minu Bla go je vi} {u ti ra gla vom i \oSavi} 5,5),panovi} -6, Radulovi}ta Jolovi} izjedna~ava rezultat. Poslije to- 5 (od 54. minuta Ranki} 5,5), Staji} ga Modri~ani poku{avaju da os- 5, Pup~evi} 5, Bogi~evi} 5,5, Miqkotvare ne{to vi{e, ali sve je vi} 5 (od 65. minuta Savki} -), Cekibilo bez konkretne zavr{nice. novi} 5, Matovi} 5. Trener: Marko Stoji}. U posqedwim trenucima me~a SLOGA (D): Plisni} -, Dobri} 7, Dobojlije su izvele brzu akciju, Aleksi} 7, Sofi} 7, Vukovi} 7, BlaBranko Aleksi} je idealno cen- gojevi} 7, Star~evi} 7 (od 88. minuta trirao, a Slavi{a \ukanovi} N. Todorovi} -), \ukanovi} 7,5, Be}arevi} 6,5 (od 80. minuta Filipodonio trijumf Slogi. vi} -), \uri~i} 7, Radovanovi} 6,5 Revan{ susret je 7. oktobra u (od 68. minuta [imunovi} -). Trener: Doboju. S. J. Zlatko Spasojevi}.

Sa{a Kajkut (Borac)

U savezu su prisutni razli~iti ar{ini i opet je Borac o{te}en jer se na{ trener nalazi s kadetskom selekcijom BiH u Velsu. Susret {esnaestine finala ^elik Krajina je pomjeren, ba{ kao i duel u Modri~i, rekao Ibrahimbegovi}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

BAWA LUKA - Ni tro~lano Predsjedni{tvo Fudbal skog sa ve za BiH ju ~e ni je od go di lo prvi su sret osmi ne fi na la Ku pa BiH izme |u Bor ca i [i ro kog Brijega. Iako su Bawolu~ani imali neoboriv razlog za odga|awe uta kmi ce, na wihov zah tjev ko ji je po slan na adresu “ku}e fudbala“ u Sarajevu ju~e je Komitet za takmi ~ewe opet ne ga ti vno odgovorio. - Odluka da se utakmica igra je van svake pameti. U savezu su prisutni razli~iti ar {i ni i opet je Bo rac o{te}en jer se na{ trener nalazi s kadetskom selekcijom BiH u Velsu. Susret {esna es ti ne fi na la ^e lik Krajina je pomjeren, ba{ kao i duel u Modri~i dan una-

prijed. Ne znam zbog ~ega se nije iza{lo u susret nama i [irokom Brijegu, ako su se dva kluba dogovorila. Bogdan ^eko, ~lan Predsjedni{tva FS BiH iz FSRS, nije nas za {ti tio u ovom slu ~a ju, a mo gao je - is ta kao je spor tski direktor Borca Muhamed Ibrahimbegovi} Fi{er, koji je dodao da je ekspedicija [irokobrije`ana ~ekala do 12.30 ~asova, a potom krenula put Bawe Luke na odigravawe utakmice.

ULAZ NA ME^ besplatan
Prvi susret osmine finala Kupa BiH izme|u Borca i [irokog Brijega bi}e odigran da nas sa po ~et kom u 18.30 ~asova. Na klupi lidera Premijer lige BiH sjedi}e po mo }ni tre ner Sto jan Malba{i}.

- Imamo mnogo problema pred ovaj susret. Prije svega, {ef stru~nog {taba Velimir Stojni} je u Velsu. Protiv [irokobrije`ana }emo izvesti kombinovani sastav jer imamo mnogo povrije|enih fudbalera. Pored Darka Qubojevi}a, Du{ka Sakana, Si ni {e Ga gu le i Ne mawe Bilbije, ne}e igrati ni Oliver Jan dri}. On je pro tiv @eqezni~ara dobio udarac u koqeno i ne trenira ve} nekoliko dana. Pod upitnikom je i Marko Maksimovi} - kazao je Malba{i}.

Bez obzira na sve ove neda}e, u Borcu se nadaju dobrom rezultatu. - @elimo da ostvarimo po zi ti van re zul tat za miran put na revan{. Bi}e te{ko, ali vjerujemo da }emo uz po dr{ku na {ih vjer nih na vi ja ~a sti }i do pre dnos ti s ko jom }e nam bi ti mnogo lak{e igrati na “Peca ri“ - is ta kao je Mal ba {i}. Uprava Borca je odlu~ila da ulaz na utakmicu Borac [iroki Brijeg bude besplatan.

Parovi osmine finala Kupa BiH

Slavija gost ^elika
SARAJEVO - Sedam susreta osmine finala fudbalskog Ku pa Re pu bli ke Srpske na programu je danas. Republika Srpska u ovoj fazi ima {est pred sta vni ka, a bra ni lac trofeja Slavija gostuje u Zenici. Parovi, danas u 15.30 ~asova: ZENICA: ^elik - Slavija (Sudija: Du{ko Jo{ki}), TREBIWE: Leotar - Olimpik (Se nad Ibri{imbegovi}), TRAVNIK: Travnik Sloboda (Rusmir Mrkovi}), GORWI VAKUF: Sloga - Ru dar Pri je dor (Ogwen Vaqi}), MOSTAR: Vele` @eqezni~ar (Vladimir Bjelica), u 18.30 ~asova: SARAJE VO: Sa ra je vo - Sla vi ja (Marinko Jeli}), BAWA LUKA: Borac - [iroki Brijeg (Anto @ivkovi}). Ju~e su igrali MODRI^A: Mo dri ~a Ma ksi ma - Slo ga (D). Re van{ su sre ti su na programu 7. oktobra. G. I.

BOGDAN ^EKO
^lan Predsjedni{tva FS BiH iz FSRS Bogdan ^eko ju~e je istakao da ovo tijelo nije ni zasjedalo, ve} samo Komitet za takmi~ewe: - Do 11 ~asova situacija je bila na “stend-baju“, a tada su fudbaleri [irokog Brijega krenuli ka Bawoj Luci. Tada je bilo kasno da se uradi bilo {ta. Komitet za takmi~ewe je odlu~io da se utakmica igra i dopis je poslan na adresu FK Borac.

Rudar Prijedor gostuje u Gorwem Vakufu

Uvod za Borac
PRIJEDOR - Fudbaleri Rudar Prijedora u prvom susretu osmine finala Kupa BiH gostuju u Gorwem Vakufu kod Sloge. Izabranici trenera Darka Nestorovi}a su favoriti na papiru, ali to }e morati da potvrde i na terenu. - Idemo u Gorwi Vakuf da se nadigravamo i ostvarimo pozitivan rezultat. Na{a `eqa je da pro|emo daqe. Osim toga, dobar re zul tat }e stvo ri ti po zi ti vnu atmo sfe ru pred prvenstveni duel protiv Borca, lidera Premijer lige BiH. Znamo da nas ~eka te`ak posao protiv Sloge, ali vjerujemo u kvalitet koji posjedujemo i o~ekujemo trijumf - rekao je Asmir Avduki}, golman Prijedor~ana. Trener Darko Nestorovi} nema problema sa sastavom tima, ali postoji mogu}nost da pojedine igra~e odmori za duel protiv Borca. S. B.

Aktuelni osvaja~ Kupa BiH Slavija na te{kom ispitu

^elik u lijepoj uspomeni
ISTO^NO SARAJEVO Nakon {to je uspje{no presko~ila prvu prepreku u odbrani pehara namijewenog pobjedniku Kupa BiH, Slavija daqi pohod nas tavqa da nas pro tiv ^elika, gdje }e u Zenici odigrati prvu utakmicu osmine finala. Bi}e to duel dvije ekipe koje su sigurno najneprijatnije iznena|ewe poslije osam prvenstvenih kola. uvertiru smo napravili proteklog vikenda, ali vjerujem da se to ne}e odraziti na dra` utakmice, u kojoj sigurno ne}e nedos ta ja ti uzbu |ewa i neizvjesnosti - rekao je prvotimac Slavije Branislav Arsenijevi}. Slavija je du`nik ^elika kada je najmasovnije takmi~ewe u pitawu. - Pro{le sezone smo trku za pobjedni~ki pehar po~eli ba{ u Zenici i ve} na prvoj ste pe ni ci za us ta vi li da na{weg rivala. Pobjednika su odlu~ili penali i od tada smo krenuli ka trofeju, koji smo osvojili. O~ekujemo da i to bude motiv vi{e zeni~kih fudbalera, sigurno je da }e vi{e da “grizu“, ali na{a je `eqa da ostvarimo dobar rezultat pred revan{ - dodao je Arsenijevi}. G. I.

Fudbalski klub Leotar

Optimizam u Trebiwu
TREBIWE - Bor~e Sredojevi}, tre ner Le ota ra, de bito vao je na klu pi tre biwskog pre mi jer li ga {a upravo protiv dana{weg rivala u osmini finala Kupa BiH, Olimpika. Tada je doma}in slavio u Sarajevu golom u 89. minutu. Pred dana{wi susret u najmasovnijem takmi~ewu u taboru Le ota ra vla da umje re ni optimizam. Protivnik nije za potcjewivawe. - Olimpik ima kvalitetan sastav, koji mo`e svakoga da iznenadi. Poku{a}emo da iskoristimo zbuwenost u taboru rivala poslije poraza u prvenstvu od [irokog Brijega i steknemo dobru zalihu za revan{. Smatramo da bi dva gola razlike, a da se na{a mre`a ne zatrese, bila dovoqna za miran put u Sarajevo. Igramo pred na{om publikom i `elimo pobjedu - rekao je fudbaler Leotara Dejan Ra{evi}.

PRO[LE SEZONE Slavija bila boqa
- Ni najve}i skeptici nisu mogli predvidjeti da }e dva tima, koji su i ove sezone bili pretendenti za visok plasman, biti na pretposqedwoj i posqedwoj poziciji. To potvr|uje da smo i jedni i drugi u odre|e nim pro ble mi ma, sli ~nu

Branislav Arsenijevi}

FOTO: V. STOJAKOVI]

52 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Bezbjednosne slu`be tvrde da huliganstvo i fudbalska mafija prijete Srbiji

Kriminalci se kriju na tribinama
Postoji, verovatno, `eqa bezbednosnih struktura da se razotkriju kriminalne aktivnosti koje kao zaklon koriste tribine, ali kod nas toga nema, rekao Sima Srbija

BEOGRAD - Srbija je na nogama, a sportska javnost danima bruji o huliganstvu i fudbalskoj mafiji u ovoj zemqi. Sko ro svi vo de }i qudi klubova iz Jelen Superlige tvrde da u fudbalu postoji mafija, ali da je te{ko identifikovati “mafija{e u fudbalskom moru i odvojiti ih od istinskih sportskih radnika“, prenosi sportal.rs. Prema izvje{tajima bezbjednosnih slu`bi, pojedine vo |e na vi ja ~a dva naj ve }a srpska kluba povezani su sa kriminalnim radwama, ta~nije, sa dilovawem narkotika. Vo|a navija~a Partizana, po pu lar nih “gro ba ra“ Predrag Simi} pri`eqkuje da se dr`a va obra ~u na sa kriminalom, ali i da razdvoji navija~e od huligana i qudi sa druge strane zakona. On se, me|utim, boji da navija~i ne do|u pod udar kao “sredstvo“ za sticawe politi~kih poena. - Pos to ji, ve ro va tno, `eqa bezbednosnih struktura da se razotkriju kriminal ne akti vnos ti ko je kao zaklon koriste tribine, ali kod nas toga nema. Nas povezuje qubav i odanost prema

klubu, nikakvi drugi interesi - rekao je Sima Srbija, dugogodi{wi vo|a Partizanovog “juga“.

“PROBLEM posledice navija~kih postupaka“
On strahuje da policija ne}e uspjeti da napravi razliku izme|u kriminalaca i navija~a i dodaje: - Bojim se da se ovo ne pretvori u hajku na navija~e. Po~eo je medijski lin~, a bi}e i skupqawa politi~kih po ena na na{ ra ~un. To je stara praksa. Navija~i Partizana bi voleli da se problem re{i. Problem uop{te

^e{ka policija batinala “delije“

FOTO: ARHIVA

nisu navija~i, ve} posledice pojedinih navija~kih postupaka. S druge strane, navija~i Crvene zvezde, popularne “delije“ nisu bili raspolo-

`eni za razgovor o ovoj temi. - Nemamo zasad nikakav komentar. Ako budemo re{ili da se oglasimo, to }emo uraditi... - kratko je izjavio

vo|a navija~a Crvene zvezde Vladimir [avija. U avgustu ove godine ~e{ka policija je u Pragu bati na la “de li je“ zbog

Uro{ Mi{i}
Uro{ Mi{i}, koji je na susretu Crvena zvezda - Hajduk `andarmu Neboj{i Trajkovi}u `elio da ugura zapaqenu bakqu u usta, prvobitno je osu|en na deset godina zatvora za poku{aj ubistva. Me|utim, Vrhovni sud Srbije je ukinuo ovu presudu i nalo`io ponovno su|ewe koje }e biti nastavqeno 30. decembra. Tada }e biti pregledan snimak cijelog doga|aja, a bi}e saslu{ani i vje{taci medicinske struke i Trajkovi}. Na novom su|ewu, prema uputstvu Vrhovnog suda, Okru`ni sud bi trebalo da utvrdi da li je navija~ Crvene zvezde htio da upaqenu bakqu ugura u usta Trajkovi}u.

Zapaqen stadion Partizana
Da huliganizma me|u navija~ima u Srbiji ima, potvr|uje i detaq s posqedweg, 126. vje~itog derbija izme|u Partizana i Crvene zvezde, odigranog 8. aprila ove godine. Nezadovoqne rezultatom koji je bio negativan po wihov klub, “delije“ su zapalile sjevernu tribinu stadiona Partizana. Pored stolica, izgorjela je i jedna soba sa arhivskom gra|om “crno-bijelih“ i pri~iwena velika materijalna {teta. Tim povodom uhap{eno je vi{e od 50 huligana.

“nedoli~nog pona{awa“ pred duel Slavije i Crvene zvezde u okviru kvalifikacija za Evropsku ligu. Prije toga, slo va ~ka po li ci ja je is to uradila sa navija~ima splitskog Hajduka pred dvoboj sa @ilinom, pa je duel s Partizanom u @ilini ozna~en kao me~ visokog rizika. Na svu sre}u, nereda nije bilo. Posqedwi u nizu incidenata desio se 17. septembra u Beogradu, kada je grupa navija~a Partizana na “Obili}evom vencu“ napala navija~e francuskog Tuluza, a vi{e osoba je povrije|eno. Poslije ove tu~e jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda glave.

Tu~a navija~a Zenita i CSKA

I drugi potpredsjednik FK Partizan podnio ostavku

Huligani i u Rusiji
SANKT PETERBURG - Huligani nisu samo problem u Srbiji ve} i u drugim dijelovima Evrope, prije svega u Poqskoj i Rusiji. Najnoviji obra~un fudbalskih navija~a u Rusiji dogodio se proteklog vikenda. Tu~a navija~a Zenita iz Sankt Peterburga i moskovskog CSKA dogovorena je poslije me~a koji je Zenit dobio 2:0. U obra~unu 75 doma}ih i 50 gostuju}ih navija~a udarao je ko je koga stigao. Bilo je i ga`ewa navija~a koji su ve} pali na zemqu, {to je u pro{losti smatrano protivno navija~kom ko de ksu. Epi log sve ga su de se ti ne po vri je |e nih navija~a, razbijenih glava, polomqenih ekstremiteta, a ve}ini je promijewen i li~ni opis.

Petri} stopama Mirkovi}a
ko vi }em i Iva nom To mi }em, jer ni su us pje li da “proguraju“ neke svoje ideje. - Povukao sam se zajedno sa Ba tom, zna se da se ve} ~etiri nedjeqe ne pojavqujem na sekretarijatu, da ne u~es tvu jem u ra du klu ba rekao je Petri}, gostuju}i u emisiji “Total Soccer“ SOS kanala. Po mi{qewu Pe tri }a, rukovodstvo Partizana nije prona{lo na~in da adekva tno ma te ri ja li zu je, po se bno sa mar ke tin {kog aspe kta, ~iweni cu da je eki pa dva pu ta za re dom osvojila “duplu krunu“, te da se borila za Ligu {ampi ona. On je pro da ju mla dih igra ~a oprav dao po tre bom klu ba da pre `i vi. - Stevan Joveti} je morao da bude prodat, ali smo uspeli prethodno da potpi{e mo sa wim je dno go di{wi ugo vor. U su pro tnom bi smo os ta li bez obe {te }ewa. Pro da li smo Zorana To{i}a i Adema Qaji}a u Man~ester junaj ted i sa nov cem ko ji bude po~eo da pristi`e od ja nu ara za Qaji }a Par ti zan }e biti, maltene, u plusu - re kao je Pe tri} i ne gi rao da je To {i} pro dat “u paketu“ sa Qaji}em.

Sukob navija~a u Kolumbiji

Ubijen fan Nacionala
BO GO TA - Je dan na vi ja~ kolumbijskog Nacionala poginuo je u obra~unu simpati ze ra ovog klu ba i gradskog rivala Medeqina. Dvije navija~ke grupe na{le su se na autoputu kada se jedna vra}ala iz Kalija gdje je Medeqin pobijedio Ameri ku (2:1), a dru ga sa uta kmi ce Na ci ona la pro tiv Pasta (1:1). Auto bu si su se sre li na stanici Garu~o u Maramatu, dijelu Kaldasa, a obra~un su po~eli fanovi Nacionala. Komandir policije u Kaldasu je is ta kao da su po tom mno go broj ni ji na vi ja ~i Medeqina uzvratili na napad i provokacije i usmrtili je dnog sim pa ti ze ra gradskog rivala, a dvojica na vi ja ~a Na ci ona la su te {ko povrije|eni i doktori se bore za wihove `ivote.

TO[I] i Qaji} nisu prodati u paketu
Jedna od ideja Petri}a i wegovih istomi{qenika bila je da Pe|a Mijatovi} bude savjetnik u Partizanu. - To ni je pro {lo, jer nije moglo da se defini{e da li }e Pe|a da bude savetnik za spor tska pi tawa Upra vnog odbo ra, pred se dnika... Nije uop{te to ni bi lo va `no, ali je pro pu {tena prilika da Pe|a bude u svom klubu.

Gordan Petri} (lijevo)

FOTO: ARHIVA

BEO GRAD - Po sli je odlas ka Zo ra na Ba te Mir kovi}a iz Partizana, isto je u~inio i Gordan Petri}, a odlu k u o po vla ~ewu sa fun kci je pot pred sje dni ka pot vrdio je u po ne djeqak

uve~e. Pe tri} je, ba{ kao i Mirkovi} prije wega, izrazio ne za do voqstvo ra dom rukovodstva, mada dio odgovor nos ti, ka ko je re kao, snosi i on, zajedno sa Mir-

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 53

Liga {ampiona, 2. kolo, grupe A, B, C i D

Po~eli smo boqe ovu sezonu nego prethodnu, {to je razlog vi{e za optimizam. Nema potrebe da nas bilo ko pla{i slede}im rivalom, zna se ko je Junajted, rekao Vidi}
na doma}oj sceni i o~ekuje se vrlo neizvjestan me~. Trener Bavaraca Luj van Gal nije uvrstio 32-godi{weg Luku Tonija u tim. Biv{i igra~ Palerma i Fjorentine nedavno se oporavio od povrede Ahilove tetive i pro{le ne djeqe je za biqe`io svoj prvi nastup za Bajern u novoj sezoni, u Kupu Wema~ke. {ka u va`noj utakmici mo`e mnogo da ko{ta. Jedna gre{ka i “mrtvi“ ste - rekao je Ferguson. Prvotimac Man~estera Nemawa Vidi} spreman je za najve}a isku{ewa u Ligi {ampiona, a naravno, reputacija koju ima ne dozvoqava mu da strahuje od “vukova“, to jest napada~kog tandema Yeko - Grafite. - Po~eli smo boqe ovu sezonu nego prethodnu, {to je razlog vi{e za optimizam. Nema potrebe da nas bilo ko pla{i slede}im rivalom, zna se ko je Junajted - istakao je Vidi}. Dobar i otvoren me~ o~ekuje se u Madridu gdje Real do~ekuje ekipu Olimpika iz Marseqa. Apsolutni favoriti bi}e ^elzi na gostovawu APOEL-u, Bordo protiv Makabija i Milan u duelu sa Cirihom, a ne{to neizvjesniji bi trebalo da budu utakmice Porta i madridskog Atletika, kao i moskovskog CSKA protiv motivisanog Be{ikta{a.

"\avoli" love "vukove"

BAJERN do~ekuje Juventus
- Trener mi je rekao da trenutno ne ra~una na mene, jer `eli da sa~eka da ponovo budem u top formi. Osje}am se dobro i veoma sam razo~aran {to propu{tam me~ sa Juventusom. Zaista sam `elio da me qudi vide kako igram protiv “stare dame“. Me|utim, Van Gal ka`e da moram da odigram jedan cijeli me~ pri je ne go {to se vra tim u prvi tim, pa me vjerovatno ne}e biti u ekipi ni sqede}e subote - istakao je Toni. Na krilima odli~nih igara u Premijer ligi, Man~ester junajted na “Old Trafordu“ do~ekuje Volfsburg, prvaka Wema~ke i debitanta u Ligi {ampiona. Menayer aktuelnog vice{ampiona Evrope ser Aleks Ferguson vjeruje da wegov tim mo`e da se vrati na kontinentalni tron. - Potencijal za novu evropsku titulu postoji. Ako uspijemo, to ne}e biti djelo prvog tima nego svih 25 igra~a u ekipi. Ali, ne}e nam biti lako. Kao {to smo vidjeli u finalu sa Barselonom, svaka gre-

Nemawa Vidi} (Man~ester junajted)

PAROVI
Grupa A: Bajern - Juventus (20.45), Bordo - Makabi Haifa (20.45). Grupa B: CSKA Moskva - Be{ikta{ (18.30), Man~ester junajted Volfsburg (20.45). Grupa C: Milan - Cirih (20.45), Real Madrid - Marseq (20.45) Grupa D: APOEL - ^elzi (20.45), Porto - Atletiko Madrid (20.45).

NION - Preostalih osam utakmica drugog kola Lige {ampiona na rasporedu su ve~eras. Derbi susret igra se u Minhenu, gdje }e Bajern do~ekati ekipu Juventusa. Nekada{wi osvaja~i ovog takmi~ewa u duel ulaze u lo{em raspolo`ewu, poslije blijedih igara

Frank Riberi (Bajern)
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Subotica Bijeqina Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Pale

Bawa Luka

Doboj

Obla~no i toplo
Umjereno obla~no, suvo i relativno toplo.

Maks. Min.

22 oC 13 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Sun~ano i toplo
Mostar Novi Pazar Ni{

Jutro svje`e, a po kotlinama i u ni`im krajevima na sjeveru maglovito. Tokom dana sun~ano i toplo, uz lokalno malu obla~nost. Duva}e slab i promjenqiv vjetar, a u Hercegovini tokom jutra slaba bura, a potom slab do umjeren, jugozapadni vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od tri do pet na planinama, u ostalim krajevima od sedam do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusa. Najvi{a dnevna temperatura vazduha od 20 u vi{im krajevima, a u ostalim mjestima od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

28 oC 11 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 21 23 23 24 20 17 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 10 25 19 7 20 26 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 16 12 17 16 26

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 srijeda, 30. septembar 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
Jutarwi program Ka`iprst Veliki Brat Dolina sunca, serija Veliki brat Intervju sa Jugoslavom ]osi}em 15.00 NG i BBC 15.30 Veliki brat 16.30 Stawe nacije 6.00 9.30 10.30 11.00 12.05 14.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 0.00 0.50 1.10 Hitna 94, serija Veliki brat Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Replika Veliki brat Hitna 94, serija Saut Park, serija Info kanal

2000
ATV

Stiks
Uloge: Piter Veler, Brajan Braun Re`ija: Aleks Rajt

2200
АТВ

Lo{ policajac
Uloge: Harvi Kajtel, Viktor Argo, Pol Kalderon Re`ija: Abel Ferara

Jedan policijski poru~nik naoko `ivi `ivotom obi~nog policajca koji radi na odjeqewu za ubistva. Ipak, malobrojni znaju da wim vladaju wegovi vlastiti poroci. Stvorio je ogroman dug klade}i se na bejzbol i kladioni~ari postaju sve nestrpqiviji. Odlu~uje da iskoristi svoj status da bi brzo do{ao do novca i uvla~i se u svijet iz kojeg }e te{ko iza}i.

Vikom
6.00 Narodna muzika 7.30 Tele{op 8.00 Glas Amerike 8.30 Tele{op 9.00 Pismo-glava, putopis 9.50 Crtani film 10.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 11.00 Zlatni minut, kviz 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.00 0.00 Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Urbana ekologija Dnevniik RTS Srbija i svijet Narodna muzika Kviz Erotski program Piter Veler i Brajan Braun su eksperti za obijawe sefova, ali Nelson ima brata kockara koji duguje veliku sumu novca gangsterima. Jedini na~in da mu pomogne je da obavi jo{ jedan posao. Wih trojica planiraju veliku pqa~ku dijamanata s ciqem isplate zelena{a.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.05 10.30 10.35 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Denijeve mozgalice Kraq dinosaurusa, crtani film Gledaj i crtaj Avanture gusjenice Karlosa, crtani film Iz svijeta muzike MTS magazin Vijesti U fokusu Iskoristi trenutak Kraq dinosaurusa, crtani film Gledaj i crtaj Avanture gusjenice Karlosa, crtani film Vijesti Degrasi - nova generacija, serija Sestrice, serija Panorama Isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Frej`er, serija Dnevnik [tikla Projekat Pista Pri~a o Tomi Zdravkovi}u Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS Fudbal: Bajern - Juventus Sveti orah, serija U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas Panorama Isto~nog Sarajeva MTS magazin U 18

ATV
7.00 Madre Luna, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Luda ku}a, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Ne bih trebao biti `iv 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Viktorija, serija 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 19.40 Ko `eli biti milicioner 19.50 Muzika 20.00 Stiks, film 22.00 Lo{ policajac, film 0.00 Kviz i grad

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 U zdravom tijelu 9.20 Kuvati srcem 9.30 Slagalica 10.00 Vijesti 10.05 Trag 10.30 Putokazi vjere 11.00 Vijesti 11.05 Kapri, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Kuvati srcem 12.40 Mrtva ta~ka, serija 13.30 Liga {ampiona, pregled 14.50 Vijesti 15.00 Jedna pjesma jedna `eqa 15.50 Vijesti 15.55 Bijela la|a, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 19.50 Bijela la|a, serija 20.40 Fudbal: Bajern - Juventus 22.30 Liga {ampiona, pregled 0.00 Dnevnik 0.10 Mrtva ta~ka, serija 1.05 Progowen, serija 2.00 Potpuno pomra~ewe, film Vijesti 3.30 Rezervisano vrijeme 4.20 Oko 4.50 Trag

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Ekologija 8.00 TV mre`a 8.30 Interfejs 9.00 Robot boj, serija 9.20 Robot boj, serija 9.30 Gomboce, crtani film 9.50 [umska {kola 10.00 Ru`no pa~e, crtani film 10.30 Klinika Vet 10.50 Metla bez dr{ke 11.10 Romansirana botanika 11.30 Brojevi 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Staklena mena`erija, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Svjetska politika 16.50 Obrazovni program 17.20 Ekologija 18.00 Xez 18.30 Gomboce, crtani film 18.50 Robot boj, serija 19.10 Robot boj, serija 19.20 [umska {kola 20.00 U svijetu 20.20 Beokult 21.00 Kapri, Italija 21.50 Na ravne ~asti, film 23.40 Xez 0.10 Staklena mena`erija, film 2.50 Fudbal: \ Bajern - Juventus 4.20 Beokult 4.50 U svijetu 5.30 Muzika

Foks
7.00 8.00 8.50 10.00 11.00 11.20 14.00 15.10 15.30 16.30 17.20 Poslije kafe Slomqeno srce, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Vijesti Voz smrti, film Krtice, serija Vijesti Slomqeno srce, serija Nepobjedive Banzuke Svijet na dlanu 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.30 23.40 1.30 2.30 3.30 Vijesti Ludi kamen Na ivici smrti Nepobjedive Banzuke Dobro jutro Vijetname, film Vijesti Smrtonosne igre, film Sibil, serija Krtice, serija Smrtonosne igre, film

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Velik, ve}i, najve}i Megastrukture Vukodlak Uni{tavawe najve}ih Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane Privid ili stvarnost Velik, ve}i, najve}i Megastrukture Plavo ~udo Izazov velike ma~ke Istra`ivawe planete Zemqe 18.00 Drevne megastrukture 19.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 19.30 Privid ili stvarnost 20.00 Nacisti~ke zbirke 21.00 Generali u ratu 22.00 Napravqeni da uni{te 23.00 Velik, ve}i, najve}i 0.00 Generali u ratu 1.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 1.30 Privid ili stvarnost 2.00 Nacisti~ke zbirke

11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 14.30

15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.10 21.00 21.50 22.40 23.10 23.20

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - porodica i zdravqe Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja 23.00 Evergrin klub 0.00 Pono}ne vijesti 1.00 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

1.00 1.20 2.00 2.30 3.00 3.20 3.40

GLAS SRPSKE srijeda, 30. septembar 2009. 55

Nova

2330
ОБН

Ku}a duhova
Uloge: Meril Strip, Xeremi Ajrons, Glen Klouz Re`ija: Bili August

1530
NOVA

Ponovo qubav
Uloge: Penelop En Miler, Grejem Grin, Beri Korbin Re`ija: Xeremi Kagan

Klara je vidovita djevoj~ica koja jedan dan predvidi smrt svoje sestre. Zaista, Roza }e biti otrovana otrovom koji je bio namijewen wenom ocu. Malena Klara osje}a da je to wena krivica i poslije sestrine smrti prestane da govori. Od ranog djetiwstva ona sve svoje do`ivqaje zapisuje u dnevnik. Jednog dana ti }e dnevnici pomo}i i wenoj k}erki Blanki. Esteban Trueba uspijeva da se obogati rade}i u rudniku zlata, ali mu je `ivot besmislen. Kad jednom u crkvi vidi sad ve} odraslu Klaru s roditeqima, odlu~i da je zaprosi, iako wegova sestra Ferula poku{ava da ga odgovori. Klara i weni roditeqi pristaju i Trueba je sre}an. Jo{ je sre}niji kad mu se rodi k}i Blanka. Od najranijeg djetiwstva Blanka se dru`i s Pedrom, sinom starog Indijanca, Truebinog predradnika. Da bi sprije~io da mu k}i postane “domorodac“, {aqe je u internat. Postaje sve osamqeniji i okrutniji. ^ak i Klara, iako ga jednako voli, prestaje s wim da razgovara. Godine prolaze. Kao mo}ni bogata{ Trueba }e postati politi~ar, ugledan ~lan konzervativne stranke i senator.

Doktorka Garnet Hadej u malom gradu udovica je ve} dvije godine, ali jo{ je zaqubqena u svog mrtvog supruga Majkla. Uprkos svim naporima svog svekra da je spoji s po`eqnim mjesnim ne`ewama, ona je i daqe sama. Pribli`ava se sajam koji traje sedam dana te joj svekar smjesti nepravednu zada}u da mora da hrani bika i bude prisutna na sajmu u mu{koj pratwi. Ona odlu~i da prihvati izazov te anga`uje pratioca, koji }e na sajmu glumiti wenog qubavnika. Me|utim, stvari ne idu po planu, kad pratilac po~ne u wu da se zaqubquje. Napetost dosti`e vrhunac na plesu, sredi{wem doga|aju sajma. U grad sti`e djevojka pratioca, koji tada pred doktorku stavqa ultimatum: mora}e da bira izme|u wega i mrtvog mu`a.

5.30 Lude sedamdesete, serija 6.30 Kraq Kvinsa, serija 7.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 7.50 Rori, crtani film 8.10 Tomica i prijateqi 8.30 Bumba, crtani film 8.40 Ezo TV 9.40 Nova lova 11.10 Rebelde, serija 12.10 Otvori svoje srce, serija 12.50 In magazin 13.50 Inspektor Reks, serija 14.50 Najboqe godine, serija 15.30 Ponovo qubav, film

17.20 18.20 19.10 20.00 20.50 21.30 22.00 23.00 23.10 0.10 0.40 1.40 3.30 4.30

Inspektor Reks, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Lud, zbuwen, normalan, serija Bra~ne vode, serija Gotov~evi Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija ^uvari pla`e, serija Ezo TV Omega Doom, film

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav SMS party Vijesti Scena Kapri, serija TV ordinacija 17.50 18.40 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.20 23.10 0.30 Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Kapri, serija Tvin Piks, serija Novosti Tra`eni Super hitovi Astrologija No}ni program

HRT 2
6.50 @derowa, crtani film 7.10 Silvester i ^i^i, crtani film 7.40 TV vrti} 8.20 Glazbeceda 8.30 Pro~itani 8.35 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 9.00 Na prvi pogled, serija 9.30 Muzika 10.00 Prenos sjednica Hrvatskog sabora 13.30 Dragi Xon, serija 13.50 Prijateqi, serija 14.10 Ksena - princeza ratnica, serija 15.00 15.10 15.30 15.40 16.20 17.00 18.00 18.10 18.40 19.00 19.30 20.00 23.20 0.10 Kod Ane TV vrti} ^arobna plo~a Koga briga Zvjezdane staze, serija e-Hrvatska Vijesti @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, crtani film Muzika Fudbal: Bajern - Juventus Velemajstor, serija Qiqani, serija

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Rubi, serija 8.00 Napu{teni an|eo, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 Veliki brat 12.00 Info top 12.10 Qubav i mr`wa, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info top 14.05 Sarajevo na liniji 14.10 Mejd in Bawa Luka 14.20 Sportisimo 14.30 Veliki brat 15.00 Rubi, serija 15.40 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Farma 18.00 Info top 18.20 Kvizbi 19.00 Veliki brat 20.00 Farma 21.00 Veliki brat 22.00 Farma 23.00 Optu`ena, film 0.30 Veliki brat 1.30 Film 3.00 Sarajevo na liniji 3.10 Mejd in Bawa Luka 3.20 Sportisimo 3.30 Film 5.20 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.00 Otvori prozor 9.20 Frenderi, crtani film 9.25 Emigrant 9.40 Redakcija D 10.00 Vijesti 10.05 Kad tebe ne bude, serija 10.30 Boje u nizu 10.50 Qubavna oluja, serija 11.40 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Sport srijedom 12.15 Dru{tvo znawa 12.40 Izvan granica 13.00 Crta 14.00 Vijesti 14.30 Magazin 15.20 Mini {kola 15.30 Be Ha Te bebe 15.35 Moje pri~e moje pjesme 15.40 Dobro do{li u moju zemqu 16.00 Ozi Bu, crtani film 16.10 Info 16.40 Qubavna oluja 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 @ivot i ostalo 18.10 Euroimpuls 18.50 Ozi Bu, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Izvan granica 20.00 Sportska srijeda 20.30 Fudbal: Man~ester junajted - Volfsburg 22.40 Vijesti 22.50 Tema dana 23.30 Liga {ampiona, magazin

HRT 1
5.50 Me|u nama 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Dok. program 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.40 Religijski program 15.30 Obrazovni program 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kuhajte s Anom 18.20 Dolina sunca, serija 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 [angajski vitezovi, film 22.00 Paralele 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 e-Hrvatska 0.50 Zvjezdane staze, serija 1.30 Ksena - princeza ratnica, serija 2.30 Velemajstor, serija 3.20 Reprizni program 4.00 Paralele 4.30 Obrazovni program 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.20 Super Bili, crtani film 6.30 Transformeri, crtani film 6.50 Pocoyo, crtani film 7.00 Dora istra`uje, crtani film 7.20 Krsti}-kru`i} 7.30 Memori 7.40 Mala {kola 7.50 Sveznalica 8.20 Udri mu{ki 9.50 Hari i porodica Henderson, serija 10.20 Ku}a Velike mame 10.50 Ameri~ki najsmje{niji video 11.20 Kraq Kvinsa, serija 11.50 Info 12.30 Zabrawena qubav, serija 13.10 Lalola, serija 14.00 Top 10 14.40 Champs, serija 15.40 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Ameri~ki najsmje{niji video 16.50 Info 17.10 Ameri~ki najsmje{niji video 17.30 Na{a mala klinika, serija 18.20 Kraq Kvinsa, serija 18.50 Info 19.10 Top 10 20.00 Ku}a Velike mame 20.30 Bitange i princeze, serija 21.10 Jo{ di{em, film 23.00 Da ministre, serija 23.30 Ku}a duhova, film 1.20 Jo{ di{em, film 3.10 Ku}a Velike mame 3.50 Ke~eri

RTL
7.10 7.30 7.50 8.20 8.50 9.40 11.40 12.10 12.40 13.00 13.20 13.40 14.30 16.10 16.40 17.10 Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Kako sam upoznao va{u majku, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Pod istim krovom, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Rat u ku}i, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Mjesto zlo~ina, serija 20.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 21.40 Kosti, serija 22.20 Stvorewa, serija 23.20 Vijesti 23.30 Ludi provod u Evropi, film 1.00 ^ak, serija 1.50 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Poznati 9.00 Filmske novosti 9.40 Leksikon zdravqa 10.00 Novosti 10.05 Hrana i vino 11.00 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.10 Pri~e iz Ma|arske 13.00 Super ke{, kviz 14.00 Novosti 14.05 Film 15.30 Hrana i vino 16.00 Novosti 16.20 Fojlov rat, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Blesimetar, serija 21.00 Crno na bijelo 22.00 Nijesmo mi od ju~e, serija 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.30 Astro~et 3.00 Satelitski program

Srpske o~ajne doma}ice u Bregovi}evoj vili

Luda planeta

[panci najboqi qubavnici
Najgori qubavnici na svijetu su i ove godine Nijemci, a najboqi [panci, rezultat je istra`ivawa koje je obuhvatilo vi{e od 15.000 `ena. Odmah iza wih na{li su se Englezi, koji su, kako tvrde dame, “previ{e lijeni“. Tre}e mjesto na crnoj listi qubavnika zauzeli su [ve|ani, koji su ocijeweni kao “prebrzi“. [pance u stopu prate Brazilci, Italijani, Irci, Francuzi, Ju`noafrikanci i Australijanci.

Lena Bogdanovi} dio gluma~ke ekipe

Dragan Mi}anovi} na snimawu serije

Supruga popularnog balkanskog pjeva~a, zavisnica od felacije i seksa bez za{tite, pohle pna udo vi ca i po ko ji le{ oko sni ca su scenarija serije visoke produkcije koja se ovih dana snima u Srbiji.

Unutra{wost vile koju iznajmquje Goran Bregovi}

FOTO: AGENCIJE

Rije~ je o seriji “@ene s Dediwa“, svojevrsnoj srpskoj verziji popularnih “O~ajnih doma}ica“, koja se snima na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu i okolini. Me|u wima je i vila u vlasni{tvu popularnog muzi~ara Gorana Bregovi}a, koja je smje{tena nasuprot wegove `ivotne rezidencije, a osim tristotiwak kvadra ta po vr{i ne, vi la se di ~i i ve li kim vrtom, vo}wakom, kao i bazenom. Ambiciozan projekat snima se pod okriqem producen tske ku }e “Emo{n“, ko ja je sni ma la i Ope ra ci ju Trijumf, a glavni zadatak ove serije, uz zabavqawe publike, jeste i dostizawe zapadnih standarda u televizijskim serijama te vrste. Scenario je adaptirala Biqana Maksi}, a glavnu ulogu mu{karca oko koga se sve vrti, igra Dragan Mi}anovi}. Serija }e, osim “dramske ozbiqnosti“ imati i elemente humora, poneku provokativnu scenu i dru{tvene teme, koje nijedna srpska te le vi zi ja do sad nije tako slobodno i {aro li ko pri ka za la u do ma}oj produkciji.

U zatvor zbog hot doga
Amerikanac iz Masa~usetsa Antonio Xad osu|en je na 18 mjeseci zatvora zbog kra|e hot doga od ~ovjeka u parku. On je priznao pred sudom u Vor~esteru da je ukrao hot dog od ~ovjeka koji je sjedio pod drvetom u parku i pripremao se za obrok. Policija navodi da je Xad u avgustu ma{u}i pi{toqem zgrabio hot dog u Elm parku. Odmah je po~eo da jede, prosipaju}i senf po majici. Kada je kasnije uhap{en, ustanovqeno je da kod sebe imao vazdu{ni pi{toq i xepni no`.

Prva dama SAD Mi{el Obama izjavila je da sebi mo`e da dozvoli da jede pr`ene krompire i hamburgere, ali da liniju odr`ava upornim vje`bawem. - Trudim se da nemam apsolutno zabrawenih stvari. Volim pr`eni krompir, volim dobar hamburger, volim pite. I to je u redu. Bila bih depresivna kad bih mislila da nikada ne bih smjela da jedem stvari koje volim - izjavila je Mi{el Obama. Navode}i da Bijela ku}a ima sjajne kuvare, supruga ameri~kog predsjednika je rekla da bi “onaj ko voli pite mogao da ih do bi ja stal no, uz sva ki obrok“, pa je za wu najva`nije da “postavi granice“ i “ravnote`u“. A ravnote`u joj donosi vje`bawe rano ujutro, obja{wava ona i navodi da po~iwe da vje`ba u 4.30 ujutro i kombinuje pilates, dizawe tegova i druge vje`be.

Doru~ak od 22.000 funti
Povodom po~etka prikazivawa ~uvene predstave “Doru~ak kod Tifanija“ na londonskoj sceni Vest end, francuski proizvo|a~ likera “[ambor“ nudi sladokuscima specijalni doru~ak koji ko{ta pravo malo bogatstvo - 22.000 funti, javio je Tanjug. “Rasko{ni“ doru~ak sastoji se od draguqima ukra{enih kroasana, prelivenih jestivim zlatom i dijamantima, xema od crvenog ribizla i {oqice kafe ~uvene marke “kopi luvak“.

NEKAD BILO...
Aleksandar Fleming, {kotski biolog i farmaceut, objavio je pronalazak penicilina, revolucionarnog antibiotika na dana{wi dan 1928. godine. Za ovo otkri}e on je dobio Nobelovu nagradu, zajedno sa jo{ dva istra`iva~a. Kao mlad qekar Fleming je tokom Prvog svjetskog rata bio raspore|en u sanitetski korpus Britanske kraqevske armije. Tokom rata nagledao se svega i sva~ega, a na wega su najja~i utisak ostavile patwe i stradawa rawenika. To ga je motivisalo da se zainteresuje za netoksi~ne baktericide. Do otkri}a penicilina do{ao je kada je ostavio posudu sa kulturom stafilokoka nepokrivenu, a ona je slu~ajno kontaminirala bu| iz vazduha. Primijetio je ne{to zanimqivo: bakterija je bila ubijena u okolini bu|i, koju je identifikovao kao pencilium notatum.

POSQEDWA
“Simpl majnds“ u Bawoj Luci
Rok grupa “Simpl majnds“ trebalo bi da odr`i koncert u Bawoj Luci u novembru, saop{tila je ju~e bawolu~ka agencija “Front stejx“. - U komunikaciji sa menaxmentom grupe, u posqedwa tri mjeseca, tokom koje smo definisali i ispunili mnoge postavqene uslove, zadovoqstvo nam je da saop{timo da je “Simpl majnds“ uvrstio Bawu Luku na listu evropskih gradova svoje turneje za novembar 2009. godine - saop{teno je iz “Front stejxa“. Ova grupa je krenula sa novom svjetskom i evropskom turnejom, pod nazivom “Graffiti Soul“, na kojoj promovi{u istoimeni album objavqen prije nekoliko mjeseci. A. R.

Prona|en penicilin