www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
12. oktobar 2009.

Broj 12.031 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Republika Srpska ne}e prihvatiti nametawe rje{ewa
strana 2.

VIJESTI

SIPA analizira prijavu protiv ^au{evi}a
strana 5.

KROZ RS

U {koli u Stjenicama svega sedam |aka, sedam djevoj~ica
strana 11.
FOTO: GLAS SRPSKE

Zoran Dragi{i}, profesor beogradskog Fakulteta bezbjednosti

Srbija mora da u~estvuje u butmirskim razgovorima
FOTO: GLAS SRPSKE

Srbija i RS treba jasno da se pozicioniraju i postave jasan okvir za te razgovore. Srpska je garantovana Dejtonom i u tom smislu se ne bi smelo pristati ni na {ta mawe od toga, istakao Dragi{i}

strana 3.

Zoran Dragi{i}

Ekonomisti i politi~ari iz RS smatraju da FBiH ne}e ispuniti uslove MMF-a

BiH }e zbog FBiH ostati bez kredita 2. strana

DANAS

Lo{ uxbenik biologije za osmi razred

Penzioneri u RS sve mla|i

Stanovnici RS sa prosje~no 57 godina odlaze u penziju

Svaki {esti ima puni radni sta`
Od ukupno 216.000 penzionera u RS, samo wih 35.000 penziju je ostvarilo na osnovu punog radnog sta`a, podaci su Fonda penzijsko-invalidskog osigurawa RS Odnos penzionera i zaposlenih u Srpskoj je nesrazmjeran i dugoro~no ne mo`e da opstane. Taj odnos trebalo bi da bude najmawe 1:2, odnosno zaposlenih bi trebalo da bude duplo vi{e, rekao Aleksi}

Gradivo preobimno, |aci optere}eni6. strana

Joksimovi} kazao da radnici sa odre|enim zanimawima imaju beneficirani radni sta`, kao {to su policija, vojska, hemijska industrija, rudarstvo, dio medicine, {to im omogu}ava da ranije odu u penziju

strana 7.

2 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Komisija za odbranu i bezbjednost BiH

Sve je proteklo u konstruktivnom duhu, iako je svako iznio svoje stavove. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH

FOTO: AGENCIJE

Rasprava o poslovniku Nezavisnog odbora
SARAJEVO - ^lanovi Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost BiH na dana{woj sjednici razmatra}e poslovnike o radu Nezavisnog odbora i Odbora za `albe gra|ana, nezavisnih tijela policijske strukture BiH. Na sjednici }e biti rije~i i o Prijedlogu zakona o kontroli spoqnotrgovinskog prometa robe i usluga od strate{ke va`nosti za bezbjednost BiH, ~iji je predlaga~ Savjet ministara BiH. ^lanovi Komisije danas }e razmatrati i odgovor SIPA u vezi sa pismom biv{eg predsjednika OO SDS-a Doboj kao i Informaciju o odr`anom sastanku sa {efom NATO savjetodavnog tima pri {tabu NATO-a u Sarajevu. N. V.

Vinko Puqi}

Novim Dejtonom `ele da izbri{u Hrvate
SA RA JE VO - Na dbis kup vrhbosanski kardinal Vinko Puqi} izjavio je da hrvatskom narodu u BiH treba podr{ka wihovih sunarodnika iz Hrvatske, jer ih novi Dejton `eli ponovno izbrisati iz zemqe u kojoj `ive vijekovima. - Hrvatska ne treba da se stidi svog naroda u BiH i da im ne stvara kompleks kao da su Hrvati iz BiH wima teret. @elimo biti zajedno narod istog jezika, iste kulture, iste vjere i zato, Hrvatska, nemoj se stidjeti svoga naroda. Hrvati u BiH su narod koji ima pravo opstati i biti ono {to jeste - istakao je Puqi}. On je po zvao Hrva te u Hrvatskoj na razumijevawe i suzbijawe medijskih natpisa o Hrvatima u BiH kao kamenu oko vrata hrvatske dr`ave, prenose hrvatski mediji.
Sastanak u Butmiru

Nastavak reakcija na sastanak politi~kih lidera u Butmiru

Ne}emo prihvatiti nikakve prijedloge kojima se oduzimaju nadle`nosti RS niti }emo verifikovati one koje su nasilno prenesene. Iza nas stoje dokumenti i odluke NSRS, a sve ostalo su puka naga|awa, istakao @ivkovi}
PI[U: @EQKA DOMAZET glass@teol.net MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

RS ne}e prihvatiti nametawe rje{ewa
- Ne}emo prihvatiti nikakve prijedloge kojima se odu zi ma ju na dle `nos ti RS niti }emo verifikovati one koje su nasilno prenesene. Iza nas stoje dokumenti i odluke Narodne skup{tine RS i sve ostalo su puka naga|awa kako opozicije, tako i onih zlonamjernih koji `ele uru {i ti RS - is ta kao je @ivkovi}. Dodao je da za RS ne dolazi u obzir nikakvo formirawe vlade BiH, {to bi bilo zadirawe u ustavnu materiju. Naveo je da BiH nisu potrebni nikakvi dodatni zakoni ni novi ustav, jer “postoje}i je sasvim dovoqan za weno uspje{no funkcionisawe ako postoji voqa da se od BiH napravi uspje{na dr`ava“.

Vinko Puqi}

Predsjedni{tvo BiH

Kom{i} lobira u SAD
SA RA JE VO - Pred sje da va ju }i Pred sje dni{ tva BiH @eqko Kom{i} otputovao u posjetu SAD, a ciq posjete je nastavak lobirawa s ciqem obezbje|ewa podr{ke kandidaturi BiH za nestalnu ~lanicu Savjeta bezbjednosti Ujediwenih nacija, saop{teno je ju~e iz Kom{i}evog kabineta. Kom{i} }e odr`ati brojne diplomatske susrete sa ~lanovima administracije SAD, kongresmenima i senatorima, ka ko bi BiH do bi la po dr{ku i pos ta la nes tal na ~lanica najva`nijeg tijela svjetske organizacije, ali i kako bi bio prihva}en zahtjev BiH za Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u, a sve s ciqem {to br`eg punopravnog ~lanstva u NATO-u.

BAWA LUKA - Nikakav prenos nadle`nosti ni formirawe novih institucija i ugradwa nametnutih rje{ewa u Ustav i zakone BiH ne mogu dobiti podr{ku Srpske koja je trajna kategorija u okviru Dejtonskog sporazuma. Izjavio je ovo za “Glas Srpske“ pred sje da va ju }i Par la men ta BiH Mi lo rad @iv ko vi} ko men ta ri {u }i sastanak politi~kih lidera u Butmiru.

SDS ZATRA@ILA posebnu sjednicu Parlamenta RS
SDS pozvala je ju~e predsjednika RS Rajka Kuzmanovi}a da odmah zaka`e posebnu sjednicu Narodne skup{tine RS na kojoj bi ova institucija zauzela stav o “butmirskom procesu“. U SDS-u navode da je ciq “butmirskog procesa“ promjena odredbi Dejtonskog sporazuma. - Vo|ewe razgovora u institucijama sistema zna~i da Narodna skup{tina RS mora donijeti odluku da li }e i pod kojim uslovima RS u~estvovati na bilo kakvim raz-

DODIK INFORMISAO TADI]A
Premijer RS Milorad Dodik informisao je predsjednika Srbije Borisa Tadi}a o sastanku sedam politi~kih lidera iz BiH sa predstavnicima EU i SAD odr`anom u petak u vojnoj bazi Butmir kod Sarajeva, javile su agencije.

govorima, ko }e biti weni predstavnici i sa kojom platformom }e nastupati - naveli su u SDS-u. Ame ri ~ki am ba sa dor u BiH ^arls Ingli{ potvrdio je da postoji set prijedloga koji su iznijeti doma}im politi~kim liderima na sastanku u Butmiru. Ingli{ je rekao da su im prijedlozi predstavqeni i da oni imaju deset dana da se dogovore o principima za posti zawe no vog spo ra zu ma o rje{ewu kqu~nih politi~kih problema. Predstavnici sedam poli ti ~kih par ti ja iz RS i FBiH u petak su u vojnoj bazi u Butmiru kod Sarajeva po~eli razgovore sa zvani~nicima SAD i EU o rje{avawu su{tinskih pitawa u BiH. Nastavak razgovora zakazan je za 20. oktobar.

Stiven Majer, profesor Univerziteta za nacionalnu odbranu u Va{ingtonu o Butmiru

Poku{aj spasa proma{ene politike
VA[INGTON - Profesor va{ingtonskog Univerzi te ta za na ci onal nu odbranu Stiven Majer izjavio je u intervjuu Srni da su sastanci poput ovog u Butmiru, i onog koji je zakazan za 20. oktobar, o~ajni~ki poku{aji nekolicine me|unarodnih po li ti ~a ra da spa su pro ma {e nu po li ti k u u BiH. Majer smatra da oni poku{avaju da se dr`e politike ko ja je di zaj ni ra na da stvo ri odr`i vu bo san sku dr`avu tamo gdje elementi takve dr`ave ne postoje. On smatra da je pitawe OHR-a {irom otvoreno, ali ne misli da je Va{ington u OKON^ANO ovom trenutku donio odluku. vrijeme pritiska - Ako etni~ke zajednice Zapada na lidere u BiH ne ostvare napredak kakav Za- To je uistinu poku{aj pad o~ekuje, veoma je mogu}e za pa dnih li de ra da spa su da }e SAD nastaviti da pruobraz. Bilo bi mnogo mudri- `aju podr{ku OHR-u. Nekoje da pri zna ju re al nost i li ko evrop skih ze maqa prekinu poku{aje da name}u za la ga }e se za za tva rawe trima etni~kim zajednicama OHR-a, ali one }e pristati po li ti ~ki aran `man ko ji da on ostane otvoren ako to nikada nije funkcionisao `ele SAD - istakao je Mai nikada ne}e - istakao je jer. Prema wegovim rije~ima, Majer. ako i postoji odluka o tome da OHR ostane otvoren, to bi moglo da dovede do poteza Republike Srpske, a mo`da i Hrvata da ignori{u i protive se bilo kakvim poku{ajima OHR-a da nametne svoju vlast, po se bno “bon ska ovla{}ewa“. Majer smatra da je veoma vjerovatno da }e “spoqne sile“ nastaviti da vr{e priti sak na li de re u BiH da promijene Ustav u tom pravcu da Sarajevo dobije ve}a ovla{}ewa i vlast.

www.glassrpske.com
Sastanak politi~kih lidera i zvani~nika EU i SAD u Butmiru pro{ao je kao u onoj narodnoj: “Tresla se gora, rodio se mi{“. Opet se pokazalo da bo{wa~ki lideri `ele da me|unarodna zajednica rje{ava wihove probleme. Email: deni@gmail.com Uvredqivi grafiti protiv Hrvata u Sarajevu, a u Vitezu prijetwe Bo{wacima pokazali su da je Federacija BiH na silu stvorena i da budu}nosti u ovoj zemqi - nema. Email: markoZ@yahoo.com

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009 3

Potpisivawe sporazuma vrijednih 76 miliona evra
SARAJEVO - Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki} i ambasador Wema~ke u BiH Joahim [mit potpisa}e danas u Sarajevu vi{e sporazuma, ~ija je ukupna vrijednost 76 miliona evra. Na istoj sve~anosti bi}e potpisan i poseban sporazum o zajmu za projekat sistema snabdijevawa vodom i odvo|ewa otpadnih voda u Bawoj Luci, koji }e potpisati ministar Finansija RS Aleksandar Xombi} i gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi}. N. V.

Zoran Dragi{i}, profesor beogradskog Fakulteta bezbjednosti

Srbija mora da u~estvuje u butmirskim razgovorima
Srbija i Republika Srpska treba jasno da se pozicioniraju i postave jasan okvir za te razgovore. RS je garantovana Dejtonom i u tom smislu se ne bi smelo pristati ni na {ta mawe od toga, istakao Dragi{i}
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

O~uvawe ustavne pozicije Republike Srpske je vrhovni srpski interes u BiH i zato bi Srbija, kao potpisnica i garant Dejtonskog sporazuma, mo ra la akti vni je da se ukqu~i u proces ustavnih promjena u BiH, koji je zvani~no po~eo butmirskim sastankom. Izjavio je ovo u intervjuu “Glasu Srpske“ profesor beograd skog Fa kul te ta bez bje dnosti Zoran Dragi{i}. - Bo{wa~ki politi~ari u ovom trenutku zagovaraju centralizovanu BiH u kojoj bi se entiteti izgubili. Oni istupaju sa maksimalisti~kim zahte vi ma ko ji uop {te ni su realni. Zapravo, re~ je o potpuno iracionalnim stavovima. Za to su {an se za bi lo ka kav do go vor ve oma ma le. Me|unarodna zajednica morala bi da izvr{i ve}i pritisak na bo{wa~ku stranu ako `eli da se postigne kompro-

mis u zemqi - rekao je Dragi{i}. GLAS: [ta je ciq politi~kih razgovora koji su zapo~eli u Butmiru? DRAGI[I]: Ciq su ustavne promene u BiH. O potrebi promene Ustava BiH ve} se govori posledwih nekoliko godina. I taj proces, koji je nametnut kao nu`an, je sada zvani~no po~eo u Butmiru. Sada{we stawe u BiH se mora promeniti, jer zemqa ne mo`e ve~no ostati pod protektoratom me|unarodne zajednice, ni ti Kan ce la ri ja vi so kog predstavnika (OHR) mo`e da traje unedogled.

BO[WA^KI zahtevi potpuno iracionalni
GLAS: Kakav bi mogao da bude ishod ovih razgovora? Mo`e li se desiti da Butmir ostane jo{ jedan u nizu neuspje{nih sastanaka zbog potpuno razli~itih stavova u zemqi o su{tinskim pitawima? DRAGI[I]: Ne verujem da }e ovaj sastanak biti samo jedan u nizu na kojima nije postignut nikakav rezultat, jer konferencija u Butmiru je organizovana sa mnogo ve}im ambicijama i vo|ena je idejom o re {a vawu pi tawa us ta vnih promena u zemqi i zatvarawu OHR-a. Promena dejtonskog ure|ewa zemqe koje je u me|unarodnim krugovima oceweno nefunkcionalnim. Mora}e da se donesen novi ustav zemqe, a jedno od najva`nijih ustavnih pitawa je teritorijalna organizacija zemqe. Posle Dejtona,

Zoran Dragi{i}

FOTO: GLAS SRPSKE

SAD i EU
GLAS: U medijima su se pojavile informacije da je sastanak u Butmiru potvrdio razli~it pristup SAD i EU prema BiH? DRAGI[I]: Ako do|e do sukoba SAD i EU po pitawu BiH, logi~no je da }e stav Amerike biti dominantan. Veoma je va`no da vlasti u RS utvrde kakvi su stavovi SAD i EU o ustavnim promenama u BiH.

ovo je novi korak u uspostavqawu BiH. Sva ostala pitawa su potpuno marginalna i nebitna u pore|ewu sa pitawem teri to ri jal ne or ga ni za ci je zemqe. GLAS: Kako Srbija mo`e pomo}i Srpskoj u procesu ustavnih promjena u BiH? DRAGI[I]: Srbija, kao garant i potpisnica Dejtonskog sporazuma, mora da u|e ozbiqnije u proces ustavnih promjena u BiH. Srbija ne sme, niti mo`e da ostane po strani. Vlasti Srpske i Srbije moraju koordinirano da rade na ovim pitawima. Ne bi trebalo da se iz Bawe Luke i Beograda ~uju razli~iti stavovi. Srbija ima puno ve}i kapacitet nego RS i raspola`e ve}om di plo mat skom mre `om ~i je akti vnos ti tre ba usme ri ti prema Va{ingtonu, Zagrebu, pa ~ak i Sarajevu.

GLAS: Kako vidite poziciju RS u daqim razgovorima o promjenama Ustava u zemqi? DRA GI [I]: Srbi ja i RS treba jasno da se pozicioniraju i postave jasan okvir za te razgovore. RS je garantovana Dejtonom i u tom smislu se ne bi smelo pristati ni na {ta mawe od toga. O~uvawe ustavne pozicije RS je vrhovni srpski interes i BiH. GLAS: [ta bi mogao da bude izlaz iz “pat pozicije“ u kojoj se trenutno nalazi BiH? DRAGI[I]: Jedini na~in da opstane BiH je da dobije federalno ure|ewe. To je jedino odr`ivo rje{ewe. [to pre se to postigne to je boqe za sve tri etni~ke zajednice u zemqi. Od federalno ure|ene zemqe svi bi imali koristi. Bo{waci bi dobili celovitu BiH, a Srbi i Hrvati po svoju federalnu jedinicu. To je je-

dino mogu}e realno re{ewe. Ako bi o tome bio postignut dogovor izme|u Srba, Hrvata i Bo{waka, SAD i EU bi to morali da po{tuju. GLAS: Da li su {anse za kompromis unutar zemqe veoma male, jer je poznato da sarajevski politi~ari `ele unitarnu BiH i ukidawe entiteta? DRAGI[I]: To je ta~no. Bo{wa~ki politi~ari u ovom

trenutku zagovaraju centralizovanu BiH u kojoj bi se entiteti izgubili. Oni istupaju sa maksimalisti~kim zahtevima koji uop{te nisu realni. Zapravo, re~ je o potpuno iracionalnim stavovima. Zato su {anse za bilo kakav dogovor veoma male. Me|unarodna zajednica morala bi da izvr{i ve}i pri ti sak na bo{wa ~ku stranu ako `eli da se postigne kompromis u zemqi.

DIPLOMATSKA OFANZIVA
GLAS: Komesar za pro{irewe EU Oli Ren poslije sastanka u Butmiru kazao je da BiH ulazi u “deset kqu~nih dana“? DRAGI[I]: Sasvim je sigurno da }e u idu}ih desetak dana uslediti prava diplomatska ofanziva, pa ~ak je mogu}e i kroz razli~ite forme pritisaka na politi~are u BiH kako bi me|unarodna zajednica opravdala svoju ulogu u zemqi i zapo~ete razgovore o ustavnim promjenama.

Papa kanonizovao pet novih svetaca
VATIKAN - Papa Benedikt [esnaesti kanonizovao je ju~e petoro novih svetaca, dvojicu iz [panije, po jednog iz Belgije i Poqske i jednu ~asnu sestru iz Francuske. Ceremoniji progla{ewa novih svetaca u bazilici Svetog Petra u Vatikanu prisustvovali su belgijski kraq Albert i kraqica Paola, poqski predsjednik Leh Ka~inski, francuski premijer Fransoa Fijon i {panski ministar inostranih poslova Migel Anhel Moratinos, javile su agencije. Novi belgijski svetac sve{tenik Damijen umro je 1889. godine u koloniji Molokai na Havajima. Ameri~ki predsjednik Barak Obama, ro|en na Havajima, tim povodom je izrazio veliko zadovoqstvo.

Kadirov: Zapad podr`ava ~e~enske gerilce
MOSKVA - Lider ^e~enije Ramzan Kadirov optu`io je ju~e Zapad da podr`ava gerilce u wihovoj nasilnoj kampawi protiv ~e~enske vlade. - Rat na teritoriji ^e~enije vodi se uz pomo} Zapada, a protiv suvereniteta ruske dr`ave - rekao je Kadirov. Govore}i o gerilcima, Kadirov je rekao da to nisu samo djeca koja su jednog dana odlu~ila da se igraju rata, ve} da je rije~ o dobro pripremqenim borcima koje podr`ava Zapad i da tu ~iwenicu svi znaju.

Izru~ewa samo za kriminal i korupciju
ZAGREB - Ministar pravosu|a Hrvatske Ivan [imonovi} izjavio je ju~e da je op{ta ocjena da su dr`ave regiona spremne za zakqu~ivawe dvostranih sporazuma o izru~ewu osumwi~enih za organizovani kriminal i korupciju, ali da za sada nije predvi|eno da ti sporazumi obuhvate i druga krivi~na djela, prenijele su agencije. - Ciq je utvrditi postoji li politi~ka voqa za zakqu~ewe dvostranih sporazuma o izru~ewu. Op{ta je ocjena da su sve dr`ave u regiji spremne da zakqu~e ovakve ugovore, i to za djela organizovanog kriminala i korupcije, jer je borba protiv organizovanog kriminala zajedni~ki prioritet - rekao je [imonovi}.

4 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Slobodan DAKI]

Spaqena istina
Pro{lo je 14 godina od jeseni 1995. godine kada su oru`ane snage Hrvatske, potpomognute Armijom RBiH i HVOom izvr{ile agresiju i okupirale 13 zapadnokraji{kih op{tina. Zar televizijski Sa vje ko vnih srpskih snimak u kojem prostora protjerano je komandant Atif vi{e od 120.000 Srba. Poslije najezde vojnika haDudakovi} urla: {kog optu`enika Ante “Ovi su doqe... Naredio sam da se Gotovine i komandanta 5. korpusa Armije RBiH sve zapali!...Pali, Atifa Dudakovi}a ostapali sve. Neka la je pusto{, spaqena i pali sve sa zemqom sravwena mnoga sela i gradovi. odreda...”, nije Spaqeno je i uni{teno dovoqan dokaz sve {to je bilo srpsko po da “pravda{i“ u Hrvatskoj oprobanom u Tu`ila{tvu sistemu “spaqene zemqe“. i Sudu BiH One Srbi koji nisu uspjeli u Sarajevu podignu da pobjegnu, “oslobodioci“ iz Zagreba, Splita, Varaoptu`nicu `dina, Qubu{kog, Biha}a, protiv biha}kog Bu`ima, Cazina... su li“oslobodioca“?! kvidirali. Ubijeno je vi{e hiqada nevinih civila. Prema podacima Centra za tra`ewe RS, u sedam zapadnokaraji{kih op{tina, bez podru~ja Sanskog Mosta, Biha}a, Krupe.. nestalo je 928 lica. Do sada je prona|eno i identifikovano 675, a za jo{ 249 tijela nestalih se traga. I ono {to je najgore, nije izvjesno da li }e, i ikada, biti prona|ena i identifikovana, jer su “oslobodioci“ zatrli sve tragove zlo~ina i “spalili istinu“. I pored toga, dokaza o zlo~inima je mnogo. Zar televizijski snimak, koji je obi{ao svijet u kojem komandant 5. korpusa Atif Dudakovi} urla: “Ovi su doqe.. Naredio sam da se sve zapali!...Pali, pali sve. Neka pali sve odreda...”, nije dovoqan dokaz da “pravda{i“ u Tu`ila{tvu i Sudu BiH u Sarajevu podignu optu`nicu protiv biha}kog “oslobodioca“?! Pogotovo ako se zna da su iza vojnika 5. korpusa ARBiH samo na podru~ju Biha}a, Sanskog Mosta i Bosanske Krupe, Kqu~a i Petrovca, krajem avgusta i po~etkom septembra 1995. godine ostali le{evi 870 srpskih civila i 400 vojnika i zgari{ta 30 srpskih sela. Ili, zar nije dokaz masovna grobnica u Mrkowi} Gradu, sa 181 ubijenim srpskim civilom i vojnikom i jo{ 210 ubijenih `rtava. Zar u dokumentaciji te{koj 40 kilograma o tim zlo~inima, dostavqenoj Ha{kom tribunalu, a potom Sarajevu, nije bilo dovoqno dokaza o zlo~inima. Nije li to jo{ jedan genocid nad istinom i pravdom, nad Srbima. Glavni generator stradawa Srba u zapadnokraji{kim op{tinama bila je takozvana “Splitska dekleracija“, koja je proiza{la iz Va{ingtonskog sporazuma, a koju su potpisali najvi{i predstavnici Hrvatske i BiH. Bio je to organizovani udru`eni zlo~ina~ki poduhvat. Od potpisnika te dekleracije `ivi su Haris Silajyi} i Kre{imir Zubak. Samo da se zna i ne zaboravi.

Pres konferencija poslije potpisivawa aran`mana Vlade FBiH i MMF-a

U Srpskoj smatraju da Federacija BiH ne}e ispuniti uslove MMF-a

BiH }e zbog FBiH ostati bez kredita
^im je ulica u FBiH podigla {tap, wihovi nosioci vlasti su na brzinu promijenili mi{qewe, istakla Majki}eva. Jak{i} kazao da, ako do|e do raskidawa stend-baj aran`mana u vrijeme “butmirskih razgovora“, zna~i da jedan dio FBiH to namjerno radi
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

BAWA LUKA - Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Maj ki} sma tra da federalne vlasti ne mogu ispuniti uslove iz Pisma namjere i da je ve} sada izvjesno da }e BiH ostati bez kredita MMF-a. Ekonomski analiti~ari i pred sta vni ci po li ti ~kih partija u Srpskoj ocijenili su da, ako Federacija BiH ne ispuni preuzete obaveze prema

MMF-u i ostane bez stend-baj aran`mana, na}i }e se pred bankrotom i kolapsom vlasti, a posqedice }e osjetiti i Republika Srpska. Na nedavnom vanrednom zasjedawu Parlament FBiH je to kom pro tes ta do bi tni ka najvi{ih ratnih priznawa nalo`io federalnoj vladi da ukine umawewa bora~kih naknada od deset odsto koja su propisana Zakonom o na~inu ostvarewa u{teda u FBiH, a koje su bile uslov za odobravawe kredita MMF-a.

- ^im je ulica u FBiH podigla {tap, wihovi nosioci vlasti su na brzinu promijeni li mi{qewe. Ogor ~e ni smo zbog toga {to }e Srpska biti ka`wena, jer FBiH ne ispuwava obaveze koje je preuzela - naglasila je Majki}eva.

BiH FIKTIVNO postoji, realno ekonomski ne postoji
Direktor Ekonomskog instituta RS Du{ko Jak{i} ka`e da bi bila velika glupost i katastrofa da do|e do raskidawa stend-baj aran`mana. - Ako se to desi u vrijeme

“butmirskih razgovora“, zna~i da jedan dio FBiH namjerno to ~ini. Sastanak u Butmiru je pokazao potpunu besmislenost dr`ave koja fiktivno postoji, a realno ekonomski ne postoji. Ne mogu da vjerujem da }e federalne vlasti dopustiti da izgubimo kredibilitet koji smo nekako uspjeli dokazati MMF-u - istakao je Jak{i}. On smatra da }e u slu~aju propasti aran`mana to biti ne samo ekonomski nego i politi~ki kolaps u FBiH, ali da bi se i Srpska na{la u te{koj situaciji i da bi se mora le pra vi ti do da tne korekcije u buyetima.

EKONOMSKA PITAWA
Poslanik SDS-a u Parlamentu BiH Mirko Okoli} smatra da je trenutna situacija jo{ jedan dokaz da, dok Srpska razmi{qa o tome kako da do|e do odre|enih sredstava od me|unarodnih fondova, FBiH u prvi plan `eli da stavi promjenu ustava, a ekonomska pitawa ostavqa sa strane i rje{ava ih ad hok. - S obzirom na to da se u FBiH mnoge stvari rje{avaju {trajkovima i protestima, nisam optimista u pogledu rje{avawa situacije. Op{ta nesigurnost i nestabilnost iz FBiH mogla bi da se prenese i na RS. Pitawe je i da li oni to rade smi{qeno ili ne - kazao je Okoli}.

Du{ko Jak{i}: Ekonomski i politi~ki kolaps FBiH

Branislav Borenovi}, potpredsjednik PDP-a
U Butimiru smo jasno stavili do znawa da nema potrebe za promjenu Ustava BiH.

Kolegijum Vije}a naroda Republike Srpske nastavqa danas sjednicu

Posti}i dogovor za deblokadu Vije}a
BAWA LUKA - U Bawoj Lu ci }e da nas bi ti nas tavqena sjednica Kolegijuma Vi je }a na ro da Re pu bli ke Srpske na kojoj bi trebalo da bude dogovoreno na koji na~in iza}i iz blokade ove institucije. Predsjednik Kluba delegata srpskog naroda u Vije}u naroda RS Sta{a Ko{arac izrazio je nadu da }e na zasjedawu Kolegijuma Vije}a naroda biti postignut dogovor kako bi se kona~no po~elo ra di ti u skla du sa Ustavom i Poslovnikom Vije}a naroda RS. - To zna~i da, prije svega, Vije}e naroda razmatra akte usvojene od Narodne skup{tine RS i da, ako se pokrene pitawe vitalnog nacionalnog interesa i u Vije}u naroda RS, u plenarnom dijelu raspravqa o tim pitawima - rekao je Ko{arac Srni. On je ponovio stav Kluba srpskih delegata da je Ustavni sud RS postupao po va`e}em Poslovniku, ocijeniv{i da ~lan 52. stav 2 tog poslovnika jeste u skladu sa Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu RS. Pred sje da va ju }i Vi je }a naroda RS Yevad Osman~evi} izjavio je da bi dana{wa sjednica trebalo da pru`i odgovore na, kako je naveo, barem je dan dio pi tawa ko ja su u ovom trenutku otvorena. tawa od vitalnog nacionalnog interesa i sjednica bi trebalo da pru`i odgovore bar na je dan dio pi tawa ko ja su u ovom trenutku otvorena - naveo je Osman~evi}. - Iako je ranije odlu~io da ne razmatra zakone i akte koje donosi Narodna skup{tina RS, dok ne bude izmijewen Po slo vnik o ra du Ustavnog suda, Klub Bo{waka je smatrao da je cjelishodnije da pokrene pitawe vitalnog interesa, {to je pro{le nedjeqe i u~i nio - re kao je Osman~evi}.

Zlatko Lagumxija, predsjednik SDP-a BiH
Interesovale su nas ustavne reforme za funkcionalniju dr`avu. Nismo zadovoqni.

SJEDNICA }e pru`iti odgovore na dio otvorenih pitawa
- Ostaje nam jo{ nerije{eno pitawe kako obezbijediti rad Vije}a naroda, na kojem bi trebalo da razmatramo pi-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 5

Poslije prijave Samostalnog sindikata u UIO o kriminalu u toj instituciji

Ha{ki tribunal

Mogu}a odluka o su|ewu Karaxi}u
HAG - U sqede}ih nekoliko dana u Ha{kom tribunalu mogla bi da bude donesena odluka o tome da li }e su|ewe Radovanu Karayi}u po~eti 21. oktobra, kako je to nagovijestilo Pretresno vije}e, javile su ju~e agencije. Ka rayi} je na odlu ku da su |ewe po ~ne ulo `io `al bu, tvrde}i da nije imao dovoqno vremena da se pripremi. Na pretprocesnoj raspravi pro{le sedmice predsjedavaju}i sudija O’Gon Kvon rekao je da }e Vije}e razmotriti daqe odlagawe su|ewa ako odluka o Karayi}evoj `albi ne bude donesena do 14. oktobra. Apelaciono vije}e je u me|uvremenu dozvolilo Karayi}u da do 12. oktobra dodatno argumentuje svoju `albu, u odgovoru na podnesak tu`ila{tva koje se usprotivilo odlagawu procesa.

^au{evi} i Lagumxija postavqali i premje{tali slu`benike u UIO bez internog ogla{avawa i mogu}nosti da bilo ko drugi sa potrebnom stru~no{}u i profesionalnom sposobno{}u bude anga`ovan na ta radna mjesta, navedeno u prijavi dostavqenoj SIPA
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Su|ewe Stani{i}u i @upqaninu

\ekanovi} svjedo~i po obavezuju}em nalogu
HAG - Su|ewe biv{im policijskim zvani~nicima Repu bli ke Srpske Mi }i Stani{i}u i Stojanu @upq ani nu bi }e nas tavqeno svjedo~ewem Nedeqka \ekanovi}a, koji je 1992. godine bio pred sje dnik lo kal nog odbora SDS-a u Kotor Varo{u i op {tin skog kri znog {taba. \ekanovi} je svjedok optu`be, ali na osnovu obavezuju}eg naloga Sudskog vije}a. Stani{i} i @upqanin optu`eni su za zlo~ine nad nesrpskim stanovni{tvom od aprila do kraja 1992. godine.

Kemal ^au{evi}

FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LUKA - Agencija za istrage i za{titu BiH (SIPA) analizira i obra|uje izvje{taj Samostalnog sindikata zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivawe (UIO) BiH o kriminalu u toj instituciji. Izjavila je to portparol SIPA @eqka Kujunyija, dodaju}i da je izvje{taj Si ndikata nedavno SIPA dostavqen iz Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH. - S obzirom na to da se radi o obimnom materijalu, trenutno ne mo`emo ni{ta detaqno da preciziramo o toj obradi - ka`e Kujunyija. Izme|u ostalog, u tom izvje{taju, koji je u posjedu “Glasa Srpske”, navedeno je da su direktor UIO Kemal ^au{evi}, kome je istekao mandat, i wegov pomo}nik Ha-

jrudin Lagumyija postavqali dr`avne slu`benike u toj instituciji kr{e}i zakone i osnovne principe dr`avne slu`be. Prijavu o bezakowu u UIO, uz Samostalni sindikat, podnio je i inspektor UIO Veqko \uki}. - Oni su to ~inili bez internog ogla{avawa i mogu}nosti da bilo ko drugi sa potrebnom stru~no{}u bude anga`ovan na ta radna mjesta. ^au{evi} i Lagumyija su u 2009. godini donijeli i potpisali rje{ewa o premje{tawu Sulejmana ^engi}a na mjesto {efa Grupe za obradu poreskih prijava u Regionalnom centru Sarajevo - navedeno je u prijavi. Oni su mimo procedure, pi{e u prijavi, postavili i Ismeta Hanuli}a na mjesto {efa Grupe za reviziju i kontrolu u Regionalnom centru Bawa Luka. Nedima Kulenovi}a, navedeno je, postavili su za na mjesto {efa Grupe za prinudnu naplatu u istom tom centru. - Od osnivawa UIO, ni za jedno postavqewe rukovodnih radnika nisu sprovedene propisane procedure. Nijedan od rukovodilaca nije pro{ao

postupak postavqewa u javnoj konkurenciji. A svog pomo}nika Lagumyiju ^au{evi} je imenovao po isteku svog mandata - stoji u \uki}evoj prijavi.

PROCEDURE za postavqewa rukovodnih radnika nisu sprovedene
Navedeno je da je ^au{evi} mnoga postavqewa potpisivao poslije isteka mandata. Da je to ta~no vidi se i iz Rje{ewa o internom premje{tawu Veqka \uki}a. ^au{evi} je to rje{ewe potpisao 29. jula ove, iako mu je mandat istekao 1. januara 2008. godine. Tim rje{ewem on je \uki}a sa mjesta inspektora rasporedio na mjesto saradnika za prinudnu naplatu.

^au{evi} ka`e da ~ovjek koji se predstavqa kao predsjednik Samostalnog sind ikata Mehmedalija Osmi} “radi za jednu stranu oba vje{tajnu slu`bu, da je biv{i saradnik UDBE i da on ru{i UIO“, te da mu je “diploma poklowena kad je imao 40 godina zato {to je kao udba{ mu~io qude”. - Ne stoje ni \uki}eve optu`be. On nije zavr{io 14 kontrola u kojima su nen apla}ena znatna nov~ana sredstva. SIPA je na osnovu wihovih anonimnih prijava vr{ila provjere i ustanovila da nema krivi~nog djela u UIO - ka`e ^au{evi}. Portparol UIO Ratko Kova~evi} ranije je izjavio da “poslije isteka mandata ^au{evi}u sve akte u UIO potpisuje wegov pomo}nik”.

Oru`ane snage BiH

Razgovori o u~e{}u u mirovnim operacijama
SARAJEVO - U Sarajevu danas po~iwe Drugi strate{ki politi~ko-vojni seminar o NATO-u i procedurama dono{ewa odluka o u~e{}u u mirovnim operacijama. Na seminaru, koji }e trajati do 16. oktobra, bi}e razgovarano o procesu dono{ewa odluka potrebnih za slawe pripadnika Oru`anih snaga BiH u mirovne operacije u inostranstvu. Na se mi nar su po zva ni pred sta vni ci Par la men tar ne skup {ti ne BiH i os ta lih in sti tu ci ja ko je u~es tvu ju u do no {ewu odluka o slawu pri pa dni ka Oru `a nih sna ga BiH u mirovne operacije. Mi nis tar od bra ne BiH Sel mo Ci ko ti}, {ef Mi si je OEBS u BiH Geri Robins i ~lan par lamenta Wema~ke Valter Kolbov o seminaru }e govoriti na dana{woj konferenciji za novinare u Domu Oru`anih snaga BiH. N. V.
FOTO: AGENCIJE

PARAFISKALNI SISTEM
Veqko \uki} u prijavi je naveo da pored navedenih postoje i drugi pokazateqi deformacije u funkcionisawu UIO. - Oni ukazuju na postojawe pojedinaca i grupa koje organizovano djeluju na ustanovqavawu parafiskalnog sistema i sprovo|ewu parafiskalne politike u UIO - stoji u prijavi.

Jo{ nema reakcije na izjavu direktora FTV koji je Hrvate nazvao fa{istima

ITC FTV Mostar uputio protest Sarajevu
MOSTAR - Novinari informativno-tehni~kog centra Federalne radio-televizije u

Zahtjev
U zahtjevima za ostavku Zvonimira Juki}a, koji potpisuju navija~i [irokog Brijega “[kripari”, tra`i se ostavka zbog wegovih propusta i pristranih komentarisawa i plasirawa u eter neprovjerenih informacija samo sa jedne strane, koje su trajno etiketirale cijeli jedan grad i stanovni{tvo, svjesno prikazav{i jednu sliku, ignori{u}i slu`bene izvje{taje.

Mostaru uputili su interno pismo svojim nadre|enima u Sarajevu, protestuju}i zbog na~ina na koji je izvje{tavano o sukobu navija~a u [irokom Brijegu i izbjegavawa da se huligani iz Sarajeva nazovu pravim imenom, javqa mostarski portal Pincom.info. Dodaje da ni dva dana poslije skandalozne izjave koju je dao direktor Radio-televizije FBiH Yemal [abi}, nema odgovaraju}e reakcije, ni javnosti, ni po li ti ~a ra, ni odgovornih u Upravnom odboru ove javne televizije. U reakciji na zahtjeve koje je u petak uputilo nekoliko hiqada protestanata u [iro-

kom Brijegu, nezadovoqnih i zbog izvje{tavawa javnih emitera o pro{lonedjeqnim tragi~nim neredima u ovom gradu, [abi} je nekoliko puta u programu FTV-a rekao da “fa{is ti ne }e kre ira ti ni ti kadrovsku, niti ure|iva~ku politiku Radio-televizije Federacije BiH”

HAXIOMEROVI] opet daje doktorske dijagnoze
Portal prenosi i izjavu urednika emisije “60 minuta“ FTV-a Bakira Hayiomerovi}a “da je premijeru RS Miloradu Dodiku pomu}en razum“, da tu ju ~e u emi si ji HTV-a

“Nedjeqom u dva”. Pincom.info podsje}a i na Hayiome ro vi }ev in ci dent 2007. godine kada je kolege novinare Peju Ga{parevi}a i Miroslava Landeku nazvao usta{ama (ili fa{istima, do danas ima razli~itih pri~a o tome, op. prir.). Sve to dogodilo se na svadbi tako|e kontroverznog novinara Zvonimira Juki}a, danas direktora programa FTV-a, ~iju su ostavku u petak tra`ili protestanti u [irokom Brijegu. Pincom.info navodi i to da je Hayiomerovi} poznat kao borac protiv kriminala, ali samo ako nije rije~ o kadrovima SDP-a.

Oru`ane snage BiH

Bo{wa~ki ~lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajxi} prisustvova}e danas tematskom sastanku Organizacije islamske konferencije koji }e biti odr`an u Istanbulu. Glavna tema sastanka bi}e najnovija de{avawa u BiH, sa posebnim naglaskom na ustavne i druge reforme u BiH, saop{teno je iz Silajxi}evog kabineta. Kontakt grupa za BiH Organizacije islamske konferencije osnovana je 1995. godine, sa ciqem uspostavqawa i odr`avawa mira u BiH, a svoje djelovawe reaktivira u vezi sa bitnim pitawima koja imaju uticaj na BiH.

6 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Potpisivawe ugovora o isporuci sjemenske p{enice

Dru{tvo
Zavod za statistiku RS

BAWA LUKA - Predstavnici Direkcije za robne rezerve RS danas }e sa predstavnicima Poqoprivrednog instituta iz Novog Sada “Farmaland fudsom“ potpisati ugovor o isporuci sjemenske p{enice za jesewu sjetvu, rekao je direktor ove direkcije Radovan Samarxija.
FOTO: ARHIVA

- Krajem sedmice o~ekujemo da }emo dobiti spiskove poqoprivrednih proizvo|a~a po op{tinama koji su se prijavili za jesewu sjetvu - rekao je Samarxija i dodao da }e poqoprivrednicima u Srpskoj biti podijeqeno oko 2.000 tona sjemenske p{enice. T. M.

Mawe turista nego lani
BAWA LUKA - Republiku Srpsku je u prvih osam mjeseci ove godine posjetilo 154.528 turista, {to je za 5,6 odsto mawe u odnosu na isti period pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RS, javila je Srna. Turisti su u prvih osam mjeseci ostvarili 389.546 no}ewa, {to je za deset odsto mawe nego u istom periodu pro{le godine. Od ukupnog broja turista, 88.498 su doma}i, koji su ostvarili 238.737 no}ewa, dok je 66.039 stranih koji su ostvarili 150.809 no}ewa. Najve}i broj no}ewa u kategoriji stranih turista ostvarili su gosti iz Srbije, Italijani, Nijemci i Austrijanci.

Francuska vlada

Stipendije za studente
BAWA LUKA - Francuska vlada dodijeli}e ~etiri stipendije studentima iz BiH za postdiplomski studij {kolske 2010/2011. godine, saop{teno je ju~e iz Francuskog kulturnog centra u Bawoj Luci. Sti pen dij ski pro gram ukqu~uje tro{kove smje{taja i boravka, kao i zdravstveno osi gu rawe stu den ta to kom studija. Na konkurs se mogu prijaviti dr`avqani BiH, koji su diplomirali ili su u to ku do bi jawa di plo me na kraju studija, a moraju poznavati francuski jezik. Prijave se mogu poslati do 30. novembra putem mejla gilles.kraemer@diplomatie.gouv.fr. M. ^.

I nastavnici nezadovoqni uxbenikom

Iako negativno ocijewen uxbenik biologije i daqe pred u~enicima u RS

“Mango“ predstavio novu kolekciju

Odje}a inspirisana osamdesetim
BAWA LU KA - Naj po zna ti ja in ter na ci onal na {panska modna marka “mango“ predstavila je u petak u bawolu~kom restoranu “Mala stanica“ svoju novu kolekciju za je sen-zi mu pod na zi vom “Heroji“. Ove se zo ne “man go“ `e na do bi ja mo} i sna gu ko ja se ogleda u wenoj odje}i, a koja ove godine ima jasan uticaj osamdesetih. Brojni gosti koji su prisustvo va li pred stavqawu ove no ve ko le kci je mo gli su da u`i va ju u ra znim mo de li ma ~ija se toplina krzna sjediwuje sa do di rom sja ja, {qoki ca, ni tni, per li ca i rajsfer{lusa koji su aplicirani na vunene tkanine ili imitaciju ko`e. “Mango“ sjediwuje sve ove ele men te, da bi osmi slio no vu ver zi ju funkcionalnog luksuza, a boje koje se isti~u su crna i siva sa dodirom kobaltnoplave i boje kestena. PR

Gradivo preobimno, |aci preoptere}eni
Vi{e od devedeset odsto nastavnika biologije smatra da je ovaj uxbenik lo{iji od prethodnog i da treba pisati novi, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava to se nije desilo, istakao Drago Lugi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Pravoslavni kalendar
Mihoqdan

BAWA LUKA - Iako je stru~na Komisija Republi~kog pedago{kog zavoda RS jo{ prije dvije godine dala ne ga ti vno mi{qewe za uybenik biologije za osmi razred, jer nije uskla|en sa uzras tom u~e ni ka, on je i danas u upotrebi. Stru~ni savjetnik za biologiju u Republi~kom pedago {kom za vo du RS Dra go Lu gi} ka `e da je po sli je izlaska uybenika iz {tampe prilikom dva savjetovawa sa nastavnicima biologije bilo pritu`bi na ovaj uybenik. - Napravili smo anketu u tre}ini osnovnih {kola u Srpskoj, u kojoj su nastavnici davali mi{qewe i prijedlo ge u ve zi sa ovim uybenikom. Vi{e od 90 odsto

nas ta vni ka sma tra da je uybenik za osmi razred lo{iji od prethodnog i da treba pisati novi. Predlo`io sam da se taj uybenik i pi{e, me|utim, zbog nedostatka finansijskih sredstava za ovu {kolsku godinu on nije napisan - istakao je Lugi}. On je rekao da su pritu`be na ovaj uybe nik ugla vnom odnose na ~iwenicu da ni je us kla |en sa uzras tom u~enika.

UXBENIK nije uskla|en sa uzrastom u~enika
- Ima mnogo definicija koje su konfuzne i slo`ene, prete{ke ~ak i za u~enike sredwih {kola - istakao je Lugi}. U Ministarstvu prosvjete i kulture RS isti~u da je

ovaj uybenik imao dva recenzenta sa liste recenzenata Republi~kog pedago{kog zavoda, te da je rje{ewem Zavoda, for mi ra na stru ~na ko mi si ja za ocjewivawe uybenika. - Komisija je konstatovala da uybenik sadr`ajno odgo va ra nas ta vnom pla nu i programu, kao i da je didakti~ko-metodi~ki kvalitet uybenika uskla|en sa najnovijom nastavnom metodologijom, ali da je preop{iran i op te re }en de fi ni ci ja ma kazala je portparol Ministarstva Branka Roga~. Ona je dodala da postupa ju }i u vezi sa ovim mi{qewem Mi nis tar stvo ni je da lo sa gla snost na {tampawe uybenika, ali da su poslije prigovora Zavoda za uybenike i nastavna sred-

Novi uxbenik
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS ka`u da }e ozbiqno razmotriti sve primjedbe na uxbenik biologije za osmi razred i sprovesti potrebne procedure da mawkavosti uxbenika budu otklowene, odnosno da u~enici od idu}e {kolske godine dobiju novi ili poboq{an uxbenik iz biologije. stva Is to ~no Sa ra je vo, ipak, odo bri li wego vo {tam pawe jer “pri mje dbe ko mi si je na uybe nik ni su bile su{tinske i mogu}e ih je ispraviti u toku nastavnog pro ce sa me to di kom izlagawa nastavnika“.

Meteorolozi u Srpskoj prognoziraju pogor{awe vremena

Na pla ni na ma mo gu} sni jeg
BAWA LU KA - Pre ma pro gno za ma me te oro lo ga u Re pu bli ci Srpskoj u prvoj polovini ove sedmice o~ekuje se nestabilno vrijeme i osjetno zahla|ewe, a na planinama }e pasti i snijeg. De `ur ni me te oro log Hidrometeorolo{kog zavoda RS Dra{ko Rudan rekao je da se danas u Srpskoj o~ekuje prolazno naobla~ewe sa ki{om i grmqavinom, a duva}e slab do umjeren, ju`ni i jugoisto~ni vjetar. - Ju tarwa tem pe ra tu ra kreta}e se od osam do 14 stepe ni Cel zi ju sa, dok }e se maksimalne dnevne temperature kretati od 15 do 17 stepe ni Cel zi ju sa - ka zao je Rudan. ninama, a ki{a }e pri}i u suswe`icu i snijeg. Meteorolozi isti~u da bi se ne {to qe p{e i sta bilnije vrijeme ponovo moglo o~e ki va ti u dru goj polovini sedmice. - U ~etvrtak }e do}i do sta bi li za ci je vre me na, a temperature bi trebale porasti za nekoliko stepeni naglasio je Rudan. D. K.

Srpska pravoslavna crkva danas obiqe`ava praznik svetiteqa i velikog podvi`nika hri{}anske vjere Kirjaka Ot{elnika koji je u narodu poznat i kao Mihoqdan, vezan za smjenu qeta i jeseni. Prema narodnom vjerovawu, poslije Mihoqdana nastupa prava jesen koja je kalendarski ve} uveliko po~ela. Oktobarski topli dani vezani za ovaj narodni i vjerski praznik poznati su kao mihoqsko leto.

QEP[E vrijeme krajem sedmice
Pre ma ri je ~i ma me te orologa, krajem dana i u no}i sa ponedjeqka na utorak do}i }e do zahla|ewa u pla-

PACIJENTI
U domovima zdravqa ka`u da su nagle promjene vremena te{ke za hroni~ne bolesnike, te da se u ovom periodu svake godine javqaju tegobe kod pacijenata koji pate od hroni~nih bolesti.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 7

Lovi{ta u Srpskoj obiluju trofejnom divqa~i
BAWA LUKA - Stru~ni saradnik za lovstvo u Javnom preduze}u “[ume Republike Srpske“ Milan Mutavxi} rekao je Srni da u lovi{tima tog preduze}a ima trofejne divqa~i za ~iji odstrel su inostrani lovci spremni da plate i desetine hiqada maraka. - U na{em lovi{tu lani je odstrijeqen trofejni medvjed za kojeg je inostrani lovac platio ~ak 27.000 KM. Osim medvjeda, lovi{ta obiluju trofejnom srne}om divqa~i, ali se na ni{anu lovaca mogu na}i i brojni vukovi, divqe sviwe, kao i druga divqa~ - rekao je Mutavxi}.

U Srpskoj se iz godine u godinu smawuje starosna granica odlaska u penziju

Vijesti
Bawa Luka

Svaki {esti penzioner ima puni radni sta`
Odnos penzionera i zaposlenih u Srpskoj je nesrazmjeran i dugoro~no ne mo`e da opstane. Taj odnos trebalo bi da bude najmawe 1:2, odnosno zaposlenih bi trebalo da bude duplo vi{e od penzionera, rekao Aleksi}
PI[U: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

Hemodijaliza u jo{ tri op{tine
BAWA LUKA - U Bawoj Luci }e danas biti potpisan aneks ugovora za obezbje|ivawe specijalizovane usluge hemodijalize pacijentima sa dijagnozom hroni ~nog po re me }a ja ra da bubrega u centrima za dija li zu Do boj, [a mac i Zvor nik, ja vi la je Srna. Ugovore }e potpisati ministar zdravqa i socijalne za {ti te RS Ran ko [krbi}, direktor Fonda zdrav stve nog osi gu rawa RS Goran Kqaj~in, predstavnici op{tih bolnica Pri je dor, Do boj i Zvor nik, na ~el nik op {ti ne Prijedor Marko Pavi} i pred sta vni ci kom pa ni je “Fresenius“.

BAWA LUKA - Od ukupno 216.000 penzionera u Srpskoj, samo wih 35.000 penziju je ostvarilo na osnovu punog radnog sta`a, podaci su Fonda penzijsko-invalidskog osigurawa RS. Stanovnici Srpske u penziju odlaze sa prosje~no 57 godina, a starosna granica kada prestaju sa radom iz godine u godinu se smawuje. - In va li dnost kao posqedi ca ra ta, ne po ve zan sta`, uduplavawe ratnog sta`a prema kategorizaciji, kao i propast velikih preduze}a doveli su do toga da veliki broj qudi spas od nemogu}nosti da se ponovo zaposli tra`i u penzionisawu - rekao je por tpa rol Fon da PIO RS Tihomir Joksimovi}. On je istakao da su stanovni ci ko ji su la ni ste kli uslo ve za sta ro snu pen zi ju prosje~no imali 60,75 godina, dok je prosje~na starost za odlazak u invalidsku penziju bila 53 godine. - U momentu sticawa prava na starosnu penziju u pro{loj go di ni mu {kar ci su imali prosje~no 61,98 godina, dok su `ene u penziju odlazile sa prosje~no 58,87 godina. Ka da je

Turizam

Priznawa za kvalitet
NOVI SAD - Turisti~ki po sle ni ci iz Re pu bli ke Srpske, BiH i Br~ko distrikta osvojili su vi{e od 40 najvi{ih priznawa na Me|unarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, kojima ih je za dostignuti nivo kvaliteta pru`enih usluga na gra di la me |u na ro dna komisija novosadskog sajma, javila je Srna.

U Srpskoj ima 216.000 penzionera

FOTO: ARHIVA

rije~ o invalidskoj penziji, prosje~ne godine za mu{karce su 53,22, a za `ene 52,20 - rekao je Joksimovi} i dodao da je ranije za starosnu penziju prosjek godina bio ve}i. Ta ko su u 2006. go di ni oni koji su oti{li u penziju imali prosje~no 62,49 godina, u 2007. prosjek je bio 61,19 godina, dok je lani taj prosjek bio 60,75 godina. Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u Srpskoj ima oko 255.000 zaposle nih, dok pen zi onera ima 216.000. - Odnos penziTihomir Joksimovi} je istakao da raonera i zaposlednici sa odre|enim zanimawima imanih u RS je ju beneficirani radni sta`, kao ne sraz mje ran i {to su policija, vojska, hemijska indugoro~no ne modustrija, rudarstvo, dio medicine, `e da op sta ne. {to im omogu}ava da ranije odu u penTaj odnos trebalo ziju. bi da bude najmawe

1:2, odno sno za po sle nih bi trebalo da bude duplo vi{e. Rje {ewe za pos to je }u si tu aciju je reforma penzionog sistema, {to zna~i uvo|ewe dobrovoqnih penzionih fondova - rekao je predsjednik Sekcije za osigurawe u Udru`ewu ekonomista RS “SWOT“ Ogwen Aleksi}.

mogu}nost, ako im se uka`e prilika da se penzioni{u. Najve}i problem je {to to ne prati priliv novih radnih mjesta - rekao je Aleksi}. Sa dru ge stra ne, ka `e Aleksi}, dr`ava indirektno podr`ava prijevremeno penzionisawe, jer prihvata da pove`e radni sta` radnici-

ma preduze}a koja su u ste~aju ili likvidaciji. - Jedno vrijeme izra`ena je bila i masovna kupovina penzija. Qudi su pla}ali da do bi ju na la ze i ta ko odu u invalidsku penziju. Zbog toga je ne op ho dna i re vi zi ja penzionih rje{ewa - kazao je Aleksi}.

Drvar

Za povratnike 40 stanova
DRVAR - U okviru pilotprojekta socijalnog stanovawa, koji }e u idu}e tri godine u BiH realizovati ameri~ka humanitarno-razvoj na agen ci je CRS, u Drvaru }e biti obezbije|eno 40 stanova za povratnike i ra seqena li ca ko ji `ive na podru~ju ove op{tine, potvrdila je Srni na~elnik ove op{tine Anka Papak-Dodik.

STANOVNICI u penziju odlaze u prosjeku sa 57 godina
Istakao je da postoje problemi u preduze}ima sa vi{kovima radnika i konstantni pritisak da se tim radnicima pove`e radni sta`. - Ti qudi se po{aqu na biro i krajwi epilog ~esto bude penzionisawe. Starosna dob penzionera stalno se smawuje, a qudi ko ris te sva ku

ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE
Pomo}nik direktora Zavoda za zapo{qavawe RS \or|e Mar~eta rekao je da su u avgustu u RS bila 139.974 nezaposlena, {to je za 4,6 odsto vi{e nego u istom periodu lani. - Postoje brojni razlozi za to. Neke djelatnosti su nestale, a i poslodavci se radije opredjequju da zaposle mlade i stru~ne qude. Pored toga, zakon je utvrdio da Zavod upla}uje doprinose za penzijsko-invalidsko osigurawe osobama kojima je do penzije ostalo tri godine kako bi {to prije oti{li u penziju - istakao je Mar~eta.

Beneficirani sta`

Inspekcija rada U Mrkowi} Gradu obiqe`ena godi{wica okupacije 13 zapadnokraji{kih op{tina

RS ne}e odustati dok se ne kazne zlo~inci
MRKOWI] GRAD Oru `a ne sna ge dr`a ve Hrvat ske, po tpo mo gnu te HVO i Armijom BiH, u jesen 1995. godine u 13 zapadno kra ji {kih op {ti na po~inile su stravi~ne ratne zlo~ine, genocid i urbicid i sa svojih vjekovnih ogwi{ta pro tje ra le vi {e od 120.000 Srba. Ovo je konstatovano na okruglom stolu na temu “Povo di, uzro ci i posqedi ce agre si je oru `a nih sna ga Hrvat ske i na pa da Ar mi je BiH na op {ti ne za pa dne Krajine“, koji je odr`an u subotu u Mrkowi} Gradu u okviru sve~anosti posve}enih obiqe`a vawu go di{wice oku pa ci je 13 zapadnokraji{kih op{tina. - Tragi~no je da ve} 14 godina nijedna institucija BiH ne preduzima nikakve akti vnos ti da pro ce su ira zlo~ine koji su po~iweni u za pa dno kra ji {kim op {ti nama. Do{lo je vrijeme da pravda bude zadovoqena kada su srpske `rtve u pi tawu. Vjerujem da }e me|unarodna javnost shvatiti da i Srbi imaju pravo na pravdu - rekao je ministar rada i bora ~ko-in va lid ske za {ti te RS Rade Ristovi} i podsjetio da su pri pa dni ci Hrvat ske voj ske i Ar mi je BiH samo u Mrkowi} Gradu “okrvavili ruke usmrtiv{i na ku }nom pra gu vi {e od 180 srpskih civila“. On je poru~io da niko i nikada u Srpskoj ne}e odustati od tra`ewa pravde, dok krivci ne budu odgovarali pred sudom i pravedno osu|eni za zlo~ine.

PROTJERANO vi{e od 120.000 Srba
Vr{ilac du`nosti direkto ra Cen tra za is tra `i vawe ra tnih zlo ~i na RS Janko Velimirovi} rekao je da je uzrok za sva ova de{avawa Splitska deklaracija, koju su 22. jula 1995. godine potpisali tada{wi hrvatski predsjednik Frawo Tu|man,

Ha ris Si lajyi} i Kre {i mir Zubak. Predsjednik Saveza logora{a RS Branislav Duki} konstatovao je da se zlo ~in ci jo{ ni su na {li pred licem pravde. - To pokazuje da Me|unarodni sud u Hagu i Sud BiH jo{ uvijek rade pod pritiskom me|unarodnih predstavni ka, ko ji nas to je da sav ka ra kter ra ta na pros to ru biv {e Ju go sla vi je po dve du pod jedno - Srbi su agresori, a svi drugi narodi `rtve naglasio je Duki}. S. D.

Izre~ene kazne od 646.000 KM
BAWA LUKA - Generalni inspektor rada i za{tite na ra du u Srpskoj Radmila Puzi} izjavila je Srni da je ta slu `ba u prvih {est mjeseci ove godine izvr{ila 4.002 kontro le iz oblas ti ra dnih odnosa i za{tite na radu, te izdala 583 prekr{ajna na lo ga u vri je dnos ti 646.830 KM. Ona je dodala da su podnesene 143 prekr{ajne prijave.

8 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Obdani{tu doniran laserski aparat za kopirawe

Kroz RS
Fabrika “Famos“ u Palama

[AMAC - Na~elnik op{tine [amac Savo Mini} i predsjednik SO Predrag Marinkovi} ugostili su djecu i vaspita~e iz obdani{ta “Radost“ i uru~ili im laserski aparat za kopirawe. Oni su mali{ane obradovali i drugim poklonima,

a kasnije ih proveli kroz kabinet na~elnika. Na~elnik Mini} rekao je da je rukovodstvo op{tine sa vaspita~ima razgovaralo o elementarnim stvarima koje su potrebne obdani{tu. V. A.
FOTO: ARHIVA

Odata po~ast poginulim borcima
PALE - Parastosom ispred spomen-obiqe`ja u fabri~kom krugu “Famosa“ i polagawem vijenaca i cvije}a ju~e je u Palama odata po~ast radnicima ove fabrike koji su kao borci Vojske RS poginuli u Odbrambeno-otaybinskom ratu, javila je Srna. Vijence su na spomen-plo~u, na kojoj je uklesano 25 imena radnika “Famosa“ stradalih u ratu, pored wihovih porodica, polo`ili predstavnici op{tine Pale, Bora~ke organizacije RS, Crvenog krsta RS i Op{tinske organizacije SUBNOR-a. Prema rije~ima predsjednika Predsjedni{tva BORS-a Mihajla Para|ine, potrebno je u~initi sve kako bi se oni koji su svoj `ivot dali za RS otrgli od zaborava. - Pali heroji ne smiju biti u sje}awu samo svojih najmilijih, ve} svih nas i generacija koje dolaze - istakao je Para|i na. Od in sti tu ci ja vlas ti Srpske i srpskih predstavnika u zajedni~kim organima Para|ina o~ekuje da u~ine sve kako bi se o~uvala ustavna pozicija Srpske.

Isto~no Sarajevo

Ure|ewe parkinga oko zgrada
IS TO ^NA ILIYA - U nasequ Kula, op{tina Isto~na Iliya, u to ku je ure |ewe par king pros to ra is pred stambe nih zgrada u ulici Ravnogorskoj. Ve} du `e vri je me na tom prostoru ima dosta korova i {ibqa, ali i bespravno postavqenih oglasnih plo~a. Direktor Komunalnog preFOTO: S. SAVI]

Buxet op{tine [ipovo ostvaren sa 54,9 odsto

duze}a “Rad“ iz Isto~nog Sarajeva, koje je izvo|a~ radova, Momir Bjelica rekao je da se trenutno obavqa rasplawivawe terena, jer je bilo ne kul ti vi sa no, a u to ku je nasipawe tampona i zemqe radi formirawa travwaka. Bjelica je dodao da je radove finansira op{tina Isto~na Iliya. M. K.

Uprkos krizi u toku realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata

U toku izgradwa zgrade za porodice sa petoro i vi{e djece, vodovoda, obnova objekta kolektivnog smje{taja u nasequ Rasadnik, rekonstrukcija mosta na rijeci Jaw u Mujxi}ima i sto~ne pijace u Strojicama
ranih 2.411.000 maraka. Mo`emo biti zadovoqni puwe[IPOVO - Iako je za wem buyeta, na ro ~i to u prvih {est mjeseci ove go- posqedwa tri mje se ca. To dine buyet op{tine [ipo- nam je omo gu }i lo da sa da vo ostvaren sa 54,9 odsto, u mo`emo redovno da servisitoku je realizacija nekoli- ra mo sve oba ve ze pre ma ko infrastrukturnih pro- buyetskim korisnicima, ali i do bavqa~i ma i ka pi tal jekata. - U op{tinsku kasu pri- nim ulagawima. Na da mo se da }e se pukupqeno je 1.364.000 maraka, wewe buyeta nastaviti preod pla ni dvi |e nom di na mi kom do kraja godine, jer je rebalansom buyet smawen u @iro-ra~un odnosu na projektovani za deset odsto op{tine - rekao je na~elnik op{tine Du@iro-ra~un op{tine bio je bloki{an Malinovi}. ran u maju i junu zbog dospjelih rata U Adminisza kredite za nabavku vatrogasnog tra ti vnoj slu vozila. Taj problem je rije{en u do`bi op {ti ne govoru sa VB lizing ku}om iz Sarajevodilo se ra~una va. o rashodima. Tako
PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Op{tina [ipovo veliko gradili{te
je do 30. ju na po tro {e no 1.305.000 maraka, {to je 45,8 odsto od plana. I pored slo`ene ekonomske situacije, op{tina [ipo vo iz gle da kao ve li ko gradili{te. Gradi se zgrada za porodice sa petoro i vi{e djece, a sredstva je obezbijedilo Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS. realizaciju projekta obezbije|eno je 250 hiqada maraka rekao je Malinovi}. Za elek tri fi ka ci ju stambenih objekata u povratni ~kom na sequ Ra sa dnik obezbije|eno je 200 hiqada maraka. Izgra|eno je i tenisko igrali{te, a 35.500 maraka za gradwu obe zbi je di lo je Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport. In ves ti ci ono-ra zvoj na ban ka RS obe zbi je di la je 46.300 ma ra ka za iz gradwu vo do vo da u Pri beqci ma, a Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede su fi nan si ra pro je kat rekonstrukcije mosta na rijeci Jaw u Mujyi}ima, sto~ne pijace u Strojicama i iz gradwu vo do vo da u Pri beqcima.

Lova~ko udru`ewe “Soko“ Kozluk

Otvorena lovna sezona
ZVORNIK - Lova~ko udru`ewe “Soko“ iz Kozluka kod Zvornika ozvani~ilo je otvarawe lovne sezone organizovawem devetog po redu sabora lovaca, na kome se okupilo oko 500 lovaca iz 18 op{tina Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske. Prvog lovnog dana lovci se nisu ba{ proslavili, jer je ulov bio 24 fazana i devet ze~eva, ali to je bilo i najmawe va`no. Svima je bilo bitno da su se dobro dru`ili. Prema rije~ima predsjednika Zdravka Ili}a, udru`ewe svake godine na sve~an i gotovo jedinstven na~in obiqe`ava otvarawe lovne sezone. - Dana{wi doga|aj je jo{ jedan dokaz da lov kao sport zbli`ava i oplemewuje qude. Zato i imamo obavezu da wegujemo ovakva i sli~na dru`ewa, da insistiramo na qepoti lova~kih do`ivqaja i prijateqstvu me|u lovcima, a sve ostalo }e do}i samo po sebi - rekao je Ili}. Lovna sezona traje do februara, a onda }e po~eti pripreme za jubilarni, deseti sabor lovaca regije Bira~, sa oko 2.500 u~esnika. S. S.

PUWEWE buxeta zadovoqavaju}e
- U to ku je i obno va stambenog objekta kolektivnog smje{taja u nasequ Rasa dnik. Sred stva za izgradwu u iznosu od 184.300 maraka obezbijedio je Fond za po vra tak BiH. Sa ovim fondom postignut je dogovor o obnovi tridesetak ku}a. Za

Nezadovoqni proizvo|a~i krompira na Borikama kod Rogatice

Uvoz ugro`ava doma}u proizvodwu
ROGATICA - Proizvo|a~i krompira na Borikama kod Rogatice bi}e prinu|eni da obustave proizvodwu ovog povr}a veoma visokog kvaliteta ako se uskoro ne za{titi doma}a proizvodwa, rekao je direktor Udru`ewa proizvo|a~a krompira “Solanum produkt“ Novo Motika, javila je Srna. On je na veo da je na imawima 15 ~la no va ove aso ci ja ci je ove go di ne proizvedeno i uskladi{teno 450 tona sjemenskog i 200 tona merkantilnog krompira. - Ovogodi{wi prinosi su izuzetno dobri, jer je po hektaru proizvedeno 25 tona sje men skog i 35 to na mer kantilnog krompira - pojasnio je Motika. On je istakao da proizvo |a ~i od pro {le go di ne bri nu za pla sman svo jih proizvoda, jer je dozvoqen uvoz sjemenskog krompira iz nekoliko stranih zemaqa.

Doboj
STRUJA Redovno napajawe elektri~nom energijom. VODA Redovno snabdijevawe grada vodom. POLICIJA Registrovano jedno krivi~no djelo, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Nije se dogodila nijedna saobra}ajna nesre}a. PORODILI[TE Ro|ene tri djevoj~ice i {est dje~aka.

RATARI zadovoqni prinosima
Motika je naglasio da su stu di je po ka za le da u uku pnoj prodaji doma}i proizvo |a ~i sje men skog

materijala u~estvuju sa samo osam od sto i da ve} ima ju probleme sa plasmanom. - Ako dr`a va ne preduzme korake da za{titi doma }u proi zvodwu i proi zvo |a ~i na Bo ri ka ma, koji udru`eni ili individualno proizvedu na vagone ovog povr}a veoma visokog kvaliteta, presta}e da se bave ovim po slom - do dao je Motika.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 9

Prijave za preuzimawe sjemenske p{enice do sutra
KOSTAJNICA - Poqoprivredni proizvo|a~i iz Kostajnice koji su zainteresovani za preuzimawe sjemenske p{enice za jesewu sjetvu mogu do sutra da se prijave u poqoprivrednoj slu`bi op{tine Kostajnica, rekao je vi{i stru~ni saradnik za poqoprivredu i vodoprivredu op{tine Kostajnica Miroslav Stijak, javila je Srna. Dodao je da je minimalna povr{ina za prijavu planirane sjetve p{enice jedan hektar, dok sjetvena norma iznosi do 200 kilograma p{enice za jedan hektar.

Donatorska ve~era u [amcu

Privrednici obe}ali pomo} za obnovu {kole
[AMAC - Rukovodstvo Sredwe {kole “Nikola Tesla“ u [amcu organizovalo je donatorsku ve~eru da bi prikupili novac za obnovu ove obrazovne ustanove, a ovoj akciji odazvao se veliki broj privrednika iz ove op{tine. Direktor ove {kole Aleksa Mini} je naglasio da bi trebalo da se promijeni sistem grijawa, nabavi protivpo`arna oprema, kompjuteri i mikroskopi. - O~ekujem da }e privrednici donirati oko 40.000 maraka {to je vi{e od polovine iznosa koji je potreban {koli da rije{i goru}e probleme - naglasio je Mini}. Na~elnik op{tine [amac Savo Mini} najavio je da }e uskoro po~eti izgradwa sportske dvorane, na mjestu sada{we fiskulturne sale. - Lokalna vlast je donijela odluku da rebalansom buyeta i planirawem buyeta za narednu godinu obezbijedi oko 150.000 maraka, a Vlada RS je za ove namjene ve} izdvojila 250.000 - istakao je Mini}. A. V.-M.

Stanovnici Gacka uveliko se spremaju za sezonu grijawa

Imaju termoelektranu a nemaju grijawe
Iako je projekat toplifikacije grada izgra|en 1982. godine, jo{ nije do{lo do wegove realizacije. Zbog toga su ove, kao i prethodnih godina, zelene povr{ine i parkirali{ta oko zgrada zatrpane ugqem i drvima
PI[E: OLEG [UKOVI] krozrs@glassrpske.com

Obnova u`eg gradskog jezgra u Srpcu

GAC KO - Sta no vni ci Gacka uveliko se spremaju za predstoje}u sezonu grijawa, a za ogrev naj~e{}e koriste ugaq i drva, dok se ma li broj wih gri je na struju. Mje{tani ovog dijela isto~ne Hercegovine neza do voqni su, jer iako imaju termoelektranu, nema ju sis tem cen tral nog gradskog grijawa. Zbog toga su ove, kao i pret ho dnih go di na, ze le ne povr{ine i parkirali{ta oko stam be nih zgra da za trpa ne ugqem i drvi ma. Cen tral no gri jawe u ovoj op{tini posjeduju samo pojedine ustanove, koje imaju sop stve ne ko tlo vni ce, kao {to su Termoelektrana, op{ti na, osno vna i sredwa {kola, dje~iji vrti}, te hotel “Metohija“. Iako je projekat toplifikacije grada izgra|en kada je izgra|ena i Termoelektrana, 1982. godine, u ovoj op{ti ni do re ali za ci je projekta jo{ nije do{lo.

Asfaltirana Sarajevska ulica
SRBAC - Radnici Gra|evinskog preduze}a “Niskogradwa“ iz La kta {a zavr{ili su rekonstrukciju Sarajevske ulice u Srpcu, u du`ini od 800 metara. Rije~ je o ulici koja u`e grad sko jez gro po ve zu je sa naseqem Mali Sitne{i, a vrijednost radova na rekonstru kci ji i asfal ti rawu ovog putnog pravca iznosila je oko 250 hiqada maraka. “Niskogradwa“ }e ovih dana zavr{iti i asfaltirawe parking prostora iza zgrade op{tine Srbac, kao i ure|ewe grad skog {e ta li {ta na ovom lokalitetu. D. J.
FOTO: D. JOVI^I]

Termoelektrana Gacko

FOTO: ARHIVA

Tako Gacko spada u rijetke gradove koji u neposrednoj bli zi ni po sje du ju termoelektranu, a da nemaju sistem centralnog gradskog gri jawa. Iz dimwaka ovog

preduze}a godinama u atmosferu odlaze neiskori{}eni obla ci pa re, a u op{tini Gacko isti~u da }e u narednim godinama biti re ali zo van pro je kat cen tral nog grad skog gri jawa, ~ime bi se za{titilo uni{tavawe zelenih povr{ina, a ru`na slika oko stambenih obje ka ta pos ta la pro {lost.

IZ DIMWAKA TE Gacko godinama odlazi neiskori{}ena para
Za jednu tonu ugqa Ga~ani moraju izdvojiti 53 marke, a je dnom do ma }in stvu

Gacko

potrebno je oko pet tona za jednu sezonu grijawa. Prevoznici koji se u ovom periodu pre te `no odlu ~u ju za vo `ewe ugqa is ti ~u da se cijena jedne ture kre}e od 40 do 60 maraka, u zavisnosti od toga da li klijent koristi uslugu utovara. Prema rije~ima zaposlenih u Rudniku Gacko, sve ve}i broj gra|ana iz susjednih op{tina Trebiwa, Bile}e, Nevesiwa, Qubiwa i Fo~e, kupuje ugaq iz ovog rudnika. Kada je cijena drva u pitawu, ona varira od 60 do 75 ma ra ka sa pre vo zom. Naj skupqa su bukova drva, a wihova cijena se kre}e od 65 do 75 KM, u zavisnosti od klase.

Aktiv `ena SNSD-a Prijedor

Pokloni za mali{ane u Omarskoj
PRIJEDOR - ^lanice Aktiva `ena SNSD-a Prijedor posjetile su podru~no odjeqewe dje~ijeg vrti}a “Pal~i}“ u Omarskoj i mali{anima ovog vrti}a uru~ile prigodne poklone. - Planirali smo vi{e ovakvih aktivnosti u ovoj i u narednim godinama, a ovoj dje~ici donijeli ono {to im je neophodno, a to je pribor za crtawe, slikovnice, blokove, glinu i slatki{e - rekla je predsjednik Aktiva `ena SNSD-a Prijedor, Qiqana Kraguq. Predsjednica Mjesnog odbora aktiva `ena SNSD-a Omarska Borka Vrhovac rekla je da Mjesni odbor podr`ava ovu akciju te da }e nastojati pomo}i pro{irewe kapaciteta vrti}a u Omarskoj i ure|ewe prostora. S. T.
FOTO: S. TASI]

Sabor guslara u Isto~nom Novom Sarajevu

^uvawe tradicije srpskog naroda
ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Dvorana “Slavija“ u Lukavici proteklog vikenda bila je doma}in najboqim guslarima iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore koji su svoje umije}e na ovom drevnom srpskom instrumentu pokazali pred vi{e od 500 gledalaca. Ovaj festival me|unarodnog i takmi~arskog karaktera odr`a va se po 33. put, a wegov glavni ciq je o~uvawe gusala, instrumenta koji se od davnina ukorijenio u srpski na rod, kao i tra di ci je srpskog naroda i epske poezije. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva Vinko Radovanovi} rekao je da grad ima veliko zadovoqstvo da bude doma}in i pokroviteq tako zna~ajne manifestacije i dodao da }e i ubudu}e podr`avati ovu i manifestacije ovog tipa, jer se time odr`ava i promovi{e stara srpska kultura, ali i srpski iden ti tet na ovim prostorima. Tesla“ iz Obrenovca, drugo mjesto Vukoti Govedarici iz guslarskog dru{tva “Te{an Podrugovi}“ iz Gacka, dok je tre}e mjesto pripalo Veqku Duranovi}u iz Srbije. U ekipnom takmi~ewu prvo mjesto
FOTO: M. KEWI]

je osvojilo guslarsko dru{tvo “Nikola Tesla“ iz Obrenovca. “Nagrada publike“ pripala je Vukoti Govedarici iz guslarskog dru{tva “Te{an Podrugovi}“. M. K.

NAJBOQI guslari iz Obrenovca
Stru~ni `iri je izme|u 20 finalista prvo mjesto u pojedina~noj kategoriji dodijelio Sa{i Laketi}u iz guslar skog dru{ tva “Ni ko la

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Policiji Isto~nog Sarajeva prijavqena tri krivi~na djela, a evidentirano pet naru{avawa javnog reda i mira. Dogodilo se osam saobra}ajnih nezgoda.
Detaq sa 33. sabora guslara

STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE U porodili{tu bolnice Kasindo ro|en je jedan dje~ak.

10 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Mali{ani iz vrti}a posjetili samohranu majku
Spomen-podru~je Dowa Gradina
KOTOR VARO[ - Grupa mali{ana kotorvaro{kog Dje~ijeg vrti}a “Larisa [ugi}“, u okviru Nedjeqe djeteta, posjetila je proteklog vikenda Radu Momi}, samohranu majku troje djece u nasequ Dowi Obodnik, javila je Srna. Mali{ani su porodici Momi} poklonili pakete slatki{a, {kolskog pribora i garderobe. U toku posjete mali{ani su izveli i kra}i program i dru`ili se sa Jovanom, koja poha|a ~etvrti razred kotorvaro{ke Osnovne {kole “Sveti Sava“, Ivanom, u~enicom tre}eg razreda, i petogodi{wom Ninom.

Vi{e od 12.000 posjeta
KOZARSKA DUBICA - Spomen-podru~je Dowa Gradina od po~etka godine posjetilo je vi{e od 12.000 qudi, potvrdio je kustos te javne ustanove Dejan Motl. - Najvi{e posjeta organizovale su {kole, gdje su uprili~eni ~asovi istorije, a bilo je i stranih gostiju, zna~ajnih li~nosti iz javnog `ivota Evrope i svijeta, koji su ovo strati{te posjetili uglavnom za vrijeme odr`avawa pomena i parastosa nevinim jasenova~kim `rtvama u aprilu - rekao je Motl. On je precizirao da je pomenu i parastosu `rtvama jasenova~kog logora u Spomen-podru~ju ove godine prisustvovalo oko 3.000 posjetilaca. - U idu}em periodu u Dowoj Gradini radi}e se na kompletirawu sadr`aja kojih sada nema, budu}i da }e, prema najavama Vlade Republike Srpske, za ure|ewe Spomen-podru~ja u Dowoj Gradini biti izdvojeno pet miliona maraka, {to zna~i da }e pitawe ure|ewa Spomen-podru~ja kona~no biti tretirano onako kako zaslu`uje u istorijskom i kulturnom smislu - istakao je Motl. T. D.

Izvje{taji
Odbornici SO Mrkowi} Grad usvojili su i informaciju o obavqawu komunalnih djelatnosti i stawu komunalnih objekata na podru~ju op{tine, te informaciju o snabdijevawu elektri~nom energijom i stawu i razvoju PTT saobra}aja. Usvojena je i informacija o eksploataciji prirodnih resursa na podru~ju op{tine i Strategija za mlade op{tine Mrkowi} Grad, sa akcionim planom 2009-2012. godine.

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice. HITNA POMO] Qekarsku pomo} zatra`ilo 58 pacijenata. POLICIJA Evidentirane dvije saobra}ajne nezgode sa materijalnom {tetom. VODA Uredno snabdijevawe vodom, osim u Kozarcu i Qubiji. STRUJA Uredno snabdijevawe.
Skup{tina op{tine Mrkowi} Grad FOTO: S. DAKI]

Odbornici SO Mrkowi} Grad raspravqali o buxetu

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije bilo saobra}ajnih nesre}a, krivi~nih djela, naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

Mrkowi}ka op{tina jedna od rijetkih u Srpskoj koja redovno izmiruje sve obaveze prema buxetskim korisnicima, {to podrazumijeva i upla}ivawe stipendija za studente, rekao Tegeltija
PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Op{tinska kasa punija za 184.000 KM
MRKOWI] GRAD Iako je u prvom polugodi{tu ove godine bilo pote{ko}a sa redovnim puwewem op{tinske kase, ostvaren je suficit od 184.000 maraka. Za prvih {est mjeseci u op{tinsku kasu prikupqeno je 3.599.000 maraka. U istom periodu rashodi su iznosili 3.414.000, {to je 34 odsto od plana. - Iz vr{ewe buyet skih prihoda za tri procenta je mawe nego u istom periodu pro{le godine. Problem puwewa buyeta je bio prisutan tokom prvih {est mjeseci i zbog to ga se nas to ja lo da buyetski izdaci budu uskla|eni sa dinamikom puwewa buyeta, {to je i postignuto. To zna~i da je buyet op{tine neprestano bio likvidan i da je stawe na `iro-ra~uni ma za do voqava ju }e, {to omogu}uje normalno poslovawe - rekla je na ~el ni ca Odjeqewa za pri vre du i fi nan si je @eqka Sto ji ~i}. mijeva i upla}ivawe stipendija za studente. - Zavr{no sa 30. junom, op {ti na je iz vr{i la sve svoje obaveze i nije du`na nijednu marku nikome. Ponosni smo na ~iwenicu da su vlas ti ti pri ho di po ve }a ni za pet pro ce na ta u odnosu na isti period pro{le go di ne, {to je do kaz na{eg dobrog rada. I pored ekonomske krize, na podru~ju na{e op{tine realizuje se ne ko li ko ka pi tal nih projekata - rekao je Tegeltija. Iz vje {taj o os tva rewu buyeta podr`alo je 19, dok su tri odbornika SDS-a bila protiv, a jedan odbornik PDP-a uzdr`an.

STAWE NA `iro-ra~unima zadovoqavaju}e
Na~elnik Mrkowi} Grada Zoran Tegeltija tvrdi da je mrkowi}ka op{tina jedna od rijetkih u Republici Srpskoj koja redovno izmiruje sve obaveze prema buyetskim korisnicima, {to podrazu-

U Prijedoru postavqene vibracione i zvu~ne trake

Bezbjedniji put do {kole
PRIJEDOR - U okviru akci je “Za {ti ti mo dje cu u saobra}aju“, u Prijedoru su ovih dana postavqene po dvije vibracione i zvu~ne trake ispred Osnovne {kole “Branko ]opi}“. [ef Odsjeka za parkinge i saobra}aj Aleksandar Jefti} rekao je da je rije~ o traka ma ko je pred stavqaju zamjenu za le`e}e policajce. biti postavqen ovakav vid upozorewa voza~ima i za{tita za pje{ake kao u~esnike u saobra}aju - rekao je Jefti}. On je dodao da je ovo najmoderniji princip upozoravawa vo za ~a. Pu tem plasti~nih traka, koje reaguju na pritisak i putem zvuka i vibracija skre}e se pa`wa voza~ima da uspore jer je u blizini {kola. Vibracione trake koje su postavqene u Prijedoru poklon su preduze}a “Prohema“ iz Br~kog. S. T.

TRAKE zamjena za le`e}e policajce
- Od odziva i pona{awa voza~a zavisi}e da li }e idu}e godine u ulicama u blizini ostalih gradskih {kola

Postavqawe vibracionih traka

FOTO: S. TASI]

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 11

Glumci iz Zvornika odu{evili publiku
ZVORNIK - Zvorni~ko dramsko pozori{te pripremilo je novu predstavu pod nazivom “Zajedni~ki stan“, a prva je imala priliku da je vidi publika u Malom Zvorniku u ~ijem je Domu kulture predstava izvedena. Velika sala Doma bila je popuwena do posqedweg mjesta, a publika nije krila odu{evqewe urnebesnom komedijom, u kojoj glume mladi glumci. Izre~ene su brojne pohvale glumcima i predstavi koja je izazvala bure smijeha i brojne aplauze. S. S.

Srebreni~ko naseqe Baratova

Nastavu u seoskoj {koli u Stjenicama poha|a samo sedam |aka

U jednom kombinovanom odjeqewu nastavu izvodi u~iteq Milomir Trifkovi} za sedam u~enika i svih sedam su djevoj~ice. Trifkovi} ka`e da je to uticalo da neke nastavne i vannastavne aktivnosti prilagodi djevoj~icama, pa se umjesto fudbala igra odbojka

Cijela {kola sedam djevoj~ica

Rojevi bubamara opsjedaju stanove
SREBRENICA - Nekoliko stanova u zgradama u srebreni~kom nasequ Baratova posqedwih dana opsjedaju rojevi bubamara, javila je Srna. Ova neuobi~ajena pojava ve} izaziva razli~ite komentare i tuma~ewa praznovjernih. Dok jedni govore da bubamare donose sre}u, drugi tvrde da wihova pojava u enormnoj koli~ini predskazuje ne{to ru`no. I dok praznovjerni naga|aju, `iteqi opsjednutih stanova prinu|eni su da nabavqaju razne hemijske preparate da uni{te rojeve bubamara, koje su u stanove unijele nered i onemogu}avaju im boravak u stambenim jedinicama.

Zvorni~ka mjesna zajednica Kozluk

Mje{tani ~iste vodotoke
ZVORNIK - U zvorni~koj mjesnoj zajednici Kozluk u toku je ure|ewe vodotoka i javnih povr{ina, saop{teno je iz Udru `ewa za odr`iv razvoj kozlu~ke regije. - Akcija se vodi u saradwi sa prijateqima i mje{tanima Ko zlu ka sa ciqem za {tite `ivotne sredine, jer je ~is ta i ur ba na sre di na traj no opre djeqewe ovog Udru`ewa, a poboq{avawe uslova `ivota i rada stanovnika Kozluka prioritetan zadatak - navodi se u saop{tewu i dodaje da se akcija vodi kako bi se obavile sve neophodne pripreme za predstoje}e jesewe i zimske pada vi ne ko je na no se ve li ke {tete usjevima i doma}instvima. S. S.
FOTO: S. SAVI]

U~iteq Milomir Trifkovi} sa u~enicama PI[E: SRETEN MITROVI] Nevena Gluhovi}. Od {kole su krozrs@glassrpske.com najudaqenije u~enice koje do-

FOTO: S. MITROVI]

RO GA TI CA - Se os ka {kola u Stjenicama je posebna po mnogo ~emu. U jednom kombinovanom odjeqewu nastavu odr`ava u~iteq Milomir Trif ko vi} za se dam u~enika i to djevoj~ica. Prvi razred poha|aju Ana Gluhovi} i Aleksandra Trifkovi}, drugi An|ela Trifkovi} i Suzana Gluhovi}, tre}i Kristina Gluhovi}, a u ~etvrtom su Dragana Perovi} i Nevena Gluhovi}. - Moje u~enice dolaze iz okolnih sela Borovsko, Bo`ine, Griv ci i Plawe. Iz Plawa su sestre Kristina i Ana Glu ho vi}, iz Bo rov ska Aleksandra i An|ela Trifkovi} i iz Bo`ina Suzana i

laze iz Plawa, ~ak devet kilo me ta ra - pri ~a u~i teq Milomir Trifkovi}, koji i sam od ku}e do {kole naj~e{}e prepje{a~i pet kilometara.

U^ITEQ se ponosi uspjehom |aka
On je svoje u~iteqovawe zapo~eo ratne 1994. kada je kao vojnik Vojske Republike Srpske vra}en na radnu obavezu da u tajne nauke uvodi mali{ane iz svog i susjednih sela u {koli na Stjenicama u kojoj je i on u neka zlatna vremena bio u~enik. - Iako je rat uveliko bje-

snio u “mo joj“ {ko li imao sam 17 u~enika. Pro{le {kolske godine bilo ih je pet, a ove evo sedam. Ova godina je posebno zanimqiva zbog toga {to su u {koli sve u~enice rekao je Trifkovi}. On je dodao da je to je uticalo da neke nastavne i vannas ta vne akti vnos ti prilagodi djevoj~icama, pa se umjesto fudbala, igra odbojka. Ono sa ~i me se u~i teq Milomir posebno ponosi je znawe wegovih u~enika. Ka`e da su samo pro{le {kolske godine na nivou {kole osvojili prva mjesta iz matematike za {esti razred, gdje je pobijedila Aleksandra Purko vi}, u se dmom Dra `en ko Perovi} i u devetom Aleksandar Vukovi}.

Rogati~ke {kole
Ove {kolske godine nastavu u Osnovnoj {koli “Sveti Sava“ u Rogatici poha|a 900 u~enika. U centralnoj {koli u Rogatici u klupama je 846 u~enika. Oni su svrstani u 36 odjeqewa koja rade u dvije smjene. U pet seoskih {kola je 54 u~enika raspore|enih u 11 odjeqewa i sva rade u jednoj smjeni. U seoskoj, devetogodi{woj {koli na Borikama nastavu poha|a 29 u~enika u pet odjeqewa. [kolu u @epi u ~etiri razreda poha|a {est, u Podgaju u ~etvrtom i petom razredu je sedam i u Brankovi}ima u tri razreda pet u~enika.

Srebrenica

Za obnovu stadiona 340.000 maraka
SREBRENICA - U Srebrenici je u toku obnova gradskog stadiona u koji }e biti ulo`eno oko 340.000 KM, javila je Srna. Ova investicija obuhvati}e rekonstrukciju tribina, svla~ionica i teretane, te ure|ewe travwaka i infrastrukture. Na~elnik za urbanizam i stambeno-komunalne poslove op{tine Srebrenica Mirsad Mustafi} ka`e da obnova treba da budu zavr{ena do kraja ovog mjeseca. Predsjednik Fudbalskog kluba “Guber“ Abdurahman Malki} rekao je da }e igrali{te biti ogra|eno i da }e biti stvoreni boqi uslovi za igrawe fudbala. - Poslije rekonstrukcije, tribine }e mo}i da prime oko tri hiqade gledalaca. O~ekujemo da }e poboq{awem uslova, porasti interesovawe djece da se u~lane u klub i - istakao je Malki}.

Uvo|ewe e-dnevnika u O[ “Petar Petrovi} Wego{“ u Srebrenici

Uskoro boqa kontrola u~enika
SREBRENICA - Roditeqima u~e ni ka Osno vne {ko le “Pe tar Pe tro vi} Wego{“ iz Srebrenice uskoro }e, putem Interneta, biti dostupne sve informacije u vezi sa ocjenama i aktivnostima wihove djece u {koli. Po mo }nik di re kto ra Dragi Jovanovi} rekao je da je ova {kola, jedna od {est u Srpskoj, u koju se uvodi elektronski dnevnik. - Zavr{ena je obuka nastavnika za rukovawe elektronskim dne vni ci ma i ovaj na~in komunikacije izme|u ro di teqa i {ko le po ~e }e odmah nakon zavr{enog drugog dijela obuke administratora - rekao je Jovanovi}. On je naveo da je Ministarstvo prosvjete i kulture RS, za tu srebreni~ku {kolu obezbijedilo 76 ra~unara sa kompletnom opremom. Osnovci i wihovi nastavnici imaju, ka `e, na ra spo la gawu ~etiri u~ionice opremqene ra~unarima. i}i iz {kole putem elektronske po{te, bi}e pod najve}im stepenom za{tite - pojasnio je Jovanovi}. On napomiwe da ciq uvo|ewa elektronskih dnevnika ni je da ro di teqe udaqi iz {kole. Takvu tvrdwu potkrepquje konstatacijom da }e rodi teqi, ako ima ju blagovremenu informaciju o svom djetetu, mo}i brzo da reaguju u slu~ajevima kada ima pro ble ma u u~ewu ili vla dawu u~enika. - Ciq uvo|ewa elektronskih dne vni ka je da se po boq{a komunikacija izme|u u~enika, roditeqa i nastavnika. Takav pristup ocjenama pri bli `i }e ro di teqe {koli, a djecu dodatno zainteresovati - istakao je Jovanovi}. Roditeqi u~enika iz ove srebreni~ke {kole ocjewuju da }e im ovakva komunikacija sa {kolom, u{tedjeti vrijeme i omogu}iti stalan pristup informacijama iz {kole. - Elek tron ski dne vnik mno go }e zna ~i ti ro di teqima, koji nemaju vremena da ~e{}e dolaze u {kolu. To sigurno ne raduje neku djecu, jer }e roditeqi mo}i redovno da prate wihove aktivnosti i re zul ta te ko je pos ti `u u u~ewu i vladawu - rekao je jedan od roditeqa Kosta Bu~alina. K. ].

Srebrenica
HITNA POMI] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je pet pacijenata. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

NABAVQENO 76 ra~unara
- Uvo |ewem e-dne vni ka roditeqima }e biti omogu}eno da blagovremeno, ukucavawem {i fre na In ter net adresi {kole, provjere ocjene i sve druge informacije veza ne za u~ewe i vla dawe wihove djece. Podaci, koji }e

Zvornik
POLICIJA Evidentirana dva krivi~na djela, javni red i mir naru{en je jednom, dogodila se jedna saobra}ajna nezgoda. STRUJA Uredno snabdijevawe. VODA Ote`ano snabdijevawe potro{a~a u gorwoj zoni.

12 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

\aci iz Lopara o dje~ijim pravima
LOPARE - Administrativna slu`ba op{tine Lopare organizovala je, povodom “Dje~ije nedjeqe“, manifestaciju pod nazivom “Djeca djeci“, gdje su o dje~ijim pravima govorili u~enici osnovnih i sredwih {kola. MaFOTO: T. NESTOROVI]

nifestaciji, koja je odr`ana protekle sedmice u sali Skup{tine op{tine, prisustvovali su i mali{ani iz vrti}a Lopare, kao i djeca sa posebnim potrebama, kojih na podru~ju loparske op{tine ima 31.

Aleksandar Jovi}

Aleksandar Jovi}, u~enik devetog razreda iz Ostoji}eva

Ve} petu godinu vozarim i uspio sam dobro da se organizujem. U autobusu se ne mo`e ~itati, ali vremena za kwigu imam prije polaska u {kolu, na odmorima i kada se vratim ku}i, ka`e Jovi}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

U kwi`ici samo petice
provede cijeli dan. Razlog je wegovo u~e{}e u radu sekcija i vannastavnim aktivnostima.

BI JEQINA - \a ~ka kwi`ica Aleksandra Jovi}a iz semberskog sela Ostoji }e vo, u~e ni ka de ve tog razreda osnovne {kole “Petar Ko~i}“, puna je petica. To ne bi bilo neko veliko ~udo, jer ima dosta |aka u ovom kraju koji osim petice nemaju drugu ocjenu, ali Acin uspjeh ve}i je {to je |ak putnik i {to ~esto u {koli

VELIKA qubav pjesma i folklor

- Volim da u~im. Ve} petu godinu vozarim i uspio sam da do bro or ga ni zu jem rad. U autobusu se ne mo`e ~itati, jer se vozimo makadamskim putem, ali vremena za kwigu imam prije polaska u {kolu, na odmorima i kada se vratim ku}i. Ura dim do ma }e za Obaveze dat ke, pa se on da po sve tim mo jim Aleksandar Jovi} poma`e rodiquba vi ma, pje teqima u obavqawu poqoprivrednih smi, fol klo ru, radova. Ove jeseni pomagao je unofizici i hemisiti kukuruz u ambar, sje}i i cijepaji - ka `e Ale ti drva, namirivati stoku, a uprkos ksandar Jovi}. svim obavezama uspijeva i da se druNa oko ~u dan `i sa vr{wacima. spoj in te re so -

vawa ovog mladi}a za dru{tvene nauke i muzi~ko stvara la{ tvo, ali Aci je to razumqivo. - Sve me to odmara. Kada osjetim umor u jednoj discipli ni, on da se po sve tim drugoj i ne osjetim kada mi umor pro |e - obja{wava Aco. Pri znao nam je da ima jo{ jednu `equ, za sada, izgleda neostvarqivu - kompjuter. O ovom ~udu tehnike sve zna, u {koli ga koristi, ali wegova porodica jo{ ne mo`e da obezbijedi sredstava da mu kupi kompjuter. - Poslije osnovne {kole najvjerovatnije }u se posvetiti informatici. Mislim da u toj oblasti mogu dosta na u~inim - kazuje ovaj talentovani mladi}. U svojoj {koli u~estvuje u ra du sko ro svih se kci ja, folklorne, horske, muzi~ke, dramske...

Godi{wica formirawa Tre}e posavske brigade

Sa~uvali Srbe od egzodusa
PELAGI]EVO - U Pelagi}evu je proteklog vikenda obiqe`ena 18. godi{wica formirawa Tre}e posavske brigade, u ~ijem sastavu su bili borci sa podru~ja op{tina Pelagi}evo, Dowi @abar i Br~ko. Op{tinske bora~ke organizacije iz Pelagi}eva i Doweg @abara zajedno su organizovale okupqawe ratnih starje{ina i boraca, koji su ratovali na najosjetqivijem dijelu koridora. - Tre}a posavska brigada od 1992. godine branila je posavski koridor i sa~uvala srpski narod sa ovih podru~ja od egzodusa. Sve to smo uradili u sadejstvu sa jedinicama 1. kraji{kog korpusa - rekao je ratni komandant 3. posavske brigade Slobodan Pejki}. cima i civilnim `rtava rata u Pelagi}evu, obavili su prota Slavko Maksimovi} i lokalni sve{tenik Dragan Petrovi}, uz prisustvo velikog broja gra|ana, porodica poginulih boraca, boraca, predstavnika lokalnih vlasti iz Pelagi}eva i susjednih op{tina. Kroz brigadu je od po~etka Odbrambeno-otaybinskog rata pro{lo 3.800 boraca, a tokom rata su poginula su 214 borca. V. S.

IZ BRIGADE poginulo 214 boraca
Parastos na centralnom spomeniku poginulim bor-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 13

Sje~a starih grana stoqetnih platana
TREBIWE - U Trebiwu je u toku ure|ewe i sje~a starih grana stoqetnih platana kako ne bi, usqed jakog nevremena, do{lo do wihovog pucawa i padawa, {to bi moglo dovesti i do te`ih posqedica. Sje~a se provodi u okviru redovnih aktivnosti Odjeqewa za stambeno-komunalne djelatnosti op{tine Trebiwe, a obuhva}eno je i drugo rizi~no drve}e. Posebna pa`wa posve}uje se platanima u centru grada, jer nije rijedak slu~aj da se zbog jakih vjetrova ve}a grana odlomi i padne na {etali{te.

Trebiwe

Izabrana najqep{a djevojka isto~ne Hercegovine

Lenta Bile}anki An|eli Vujadinovi}
Pobjeda me iznenadila, ali mi prija {to }u predstavqati isto~nu Hercegovinu na izboru za mis RS za mis BiH, istakla Vujadinovi}eva

Med i pasuq "poqak" strate{ki proizvodi
TREBIWE - Pasuq poqak i p~elarski proizvodi sa podru~ja op{tine Trebiwe imaju dugu tradiciju proizvodwe na ovim prostorima i realne {anse da postanu razvojni strate{ki proizvodi, ocijeweno je na sastanku predstavnika italijanske nevladine organizacije UKODEP sa predstavnicima trebiwske op{tine, javila je Srna. Predstavnici UKODEP-a predstavili su predstavnicima op{tine, Poqoprivredne zadruge “Petrovo poqe“ i P~elarske zadruge “@alfija“ strate{ke planove za valorizaciju pasuqa poqaka i hercegova~kog meda kao tipi~nih proizvoda sa ovog hercegova~kog podru~ja za period od 2009. do 2014. godine.

An|ela Vujadinovi} PI[E: OLEG [UKOVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: O. [UKOVI]

GACKO - An|ela Vujadinovi} iz Bile}e izabrana je za najqep{u djevojku isto~ne Hercegovine na izboru koji je odr`an u subotu uve~e u Gacku, a koji je organizovala Direkcija za izbor mis BiH. Ova prelijepa i skromna Bile}anka ima 17 godina i u~enica je drugog razreda Gimnazije. An|ela ka`e da nije o~ekivala ovu titulu, ali da }e opravdati ukazano povjerewe. - Pobjeda me iznenadila, ali mi prija {to }u predstavqati isto~nu Hercegovinu na izboru za mis RS za mis BiH. Ovo mi je prvo ta kmi ~ewe ovog tipa, a za wega me prijavila drugarica - izjavila je Vujadinovi}eva. Na izboru je u~estvovalo

13 djevojaka iz isto~ne Hercegovine. Prva i druga pratiqa su Nedeqka Luketa iz Trebiwa i Milijana Le~i} iz Nevesiwa, mis publike je Jelena Sudar iz Trebiwa, mis medija Sr|ana Kuzman iz Neve siwa, dok je mis {ar ma Kris ti na Si mo vi} iz Tre biwa.

NA IZBORU u~estvovalo 13 djevojaka
Spe ci jal ni gost ma ni festacije bila je aktuelna misica BiH Andrea [arac iz Gacka, dok je program vodila pro{logodi{wa mis BiH Tawa Vuji~i} iz Nevesiwa. Pokroviteqi manifestacije bile su isto~nohercegova~ke op{tine, a generalni sponzor Rudnik i Termoelektrana “Gacko”.

Park “Jovan Du~i}“ u Trebiwu

Drvo prijateqstva
TRE BIWE - Na ~el nik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk i potpukovnik {panske brigade EUFOR-a Mor Figeroa posadili su u gradskom parku “Jovan Du~i}“ dvije sadnice drve}a iz [panije, u znak du go go di{weg pri ja teqstva i razumijevawa ova dva naroda. ]uk je istakao da je prijateqska [panija u protekle dvije decenije, putem nevladinog sektora i vojnih snaga, mnogo pomogla ovoj op{tini, te napomenuo da }e posa|eno drve}e na simboli~an na~in Tre biwe i wego ve gra |a ne podsje}ati na neraskidivo i iskreno prijateqstvo.

SIMBOL prijateqstva [panije i Trebiwa
U gradskom parku posa|ene su sadnice {panske jele i {panske jagode, koja se nalazi i na grbu grada Madrida. Fi ge roa je re kao da je Trebiwe jedina op{tina na podru~ju isto~ne Hercegovine u kojoj su posa|ene sadnice {panskog drve}a.

14 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

U Hrvatskoj 290.000 nezaposlenih

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 17.01 10.3 8.15 8,384 139,344.52 0 0 0 0 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO

ZAGREB - U Zavodu za zapo{qavawe u Hrvatskoj pro{log mjeseca je registrovano 259.000 nezaposlenih, a do kraja ove godine wihov broj bi mogao da prema{i 290.000, javile su agencije. Direktorka Zavoda Ankica Paun-Jaralah navodi da je nezaposlenost tokom pro{log mjeseca uve}a-

na, u odnosu na avgust, 3,3 odsto, a da je u odnosu na septembar pro{le godine broj radnika bez posla pove}an za 16,6 procenata. Najvi{e nezaposlenih je iz trgovine i turisti~kog sektora, a odmah za wima su i radnici iz prera|iva~ke industrije i gra|evinarstva...
FOTO:GLAS SRPSKE

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo IF FORTUNA FOND D.D. BIHAC " " IF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO IF HERBOS FOND D.D. MOSTAR IF PREVENT-INVEST D.D. SARAJEVO IF NAPRIJED D.D. SARAJEVO Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 4.65 245,445 1,173,068.4 4.5 254,100 1,112,994.0 6.95 63,271 438,779.08 7.03 25,435 188,361.31 4.25 28,664 121,741.50

Agencija za bankarstvo

Agencija za bankarstvo RS o mikrokreditnim organizacijama
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 33.57 12,153 400,227.81 22.02 14,906 326,790.30 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 124.27 1,388 171,847.81 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 5.7 27,330 155,781.00 FERING D.D. GRA^ANICA 21.4 2,359 50,482.60 POBJEDA SPORT D.D. GORA@DE (K4)

Sofija

Bugarska se ne odri~e naftovoda
SOFIJA - Bugarska se ne odri~e naftovoda Burgas Aleksandrupolis, ali odluka o izgradwi jo{ nije donesena, izjavio je bugarski ministar ekonomije, energetike i turizma Traj~o Trajkov a prenose agencije. Rusija, Bugarska i Gr~ka formirale su zajedni~ku kompaniju za realizaciju naftovoda. U kompaniji “Trans Bolkan Pajplajn“ Rusija u~estvuje sa 51 odsto, a Bugarska i Gr~ka sa po 24,5 odsto. Prema najavama iz “Trans Bolkan Pajplajna“, istra`ni radovi, koji su u toku, treba da budu zavr{eni do marta 2010. godine, kako bi u aprilu bila zavr{ena finansijska konstrukcija i izabrani izvo|a~i. Izgradwa naftovoda trebalo bi da po~ne 2011. godine, a zavr{i se 2013. godine.

U prvom polugodi{tu 2009. aktiva mikrokreditnih organzacija iznosila je 309,1 miliona KM, od ~ega je 99 odsto aktiva mikrokreditnih dru{tava, a jedan odsto mikrokreditnih fondacija
BAWA LU KA - Uku pna aktiva mikrokreditnih organizacija u Republici Srpskoj u prvom po lu go di {tu 2009. iznosila je 309,1 miliona KM, od ~ega je 99 odsto akti va mi kro kre di tnih dru{tava, a jedan odsto mikrokreditnih fondacija, navodi se izvje{taju Agencije za ban kar stvo RS a pre no si Srna. Mikrokreditne organizacije su u posmatranom peri odu pla si ra le 257,8 miliona KM kredita, od ~ega 254,1 miliona KM ~ine sred stva dugoro~nih kredita, a 21,7 miliona su kratkoro~ni kreZakonom o mikrokreditnim organizaditi. cijama data je mogu}nost wihovog orga- Or ga ni za nizovawa u mikrokreditna dru{tva ci oni di je lo vi kao profitnih organizacija, akcimikrokreditnih onarska ili dru{tva sa ograni~enom organizacija koodgovorno{}u i mikrokreditnih fonji posluju u RS, a dacija kao neprofitnih organizacija. ~ije je sjedi{te u Federaciji BiH plasirali su sredstva u ukupnom iznosu od 222,1 miliona KM - navodi se u izvje{taju Agencije za bankarstvo.

Plasirano 257,8 miliona KM kredita
MIKROKREDITNA dru{tva poslovala sa gubitkom
Jo{ se dodaje da organizacioni dijelovi mikrokreditnih organizacija RS, koji posluju u FBiH, plasirali su sredstva u ukupnom iznosu od 63,4 miliona KM. - Ukupni kapital mikrokreditnih organizacija RS u prvom polugodi{tu ove godine iznosio je 63,4 miliona KM - sto ji u iz vje {ta ju Agencije za bankarstvo. U izvje{tajnom periodu mi kro kre di tna dru{ tva su poslovala sa gubitkom od 1,9 miliona KM, dok su mikrokreditne organizacije ostvari le vi {ak pri ho da nad rashodima od 28.000 KM. Sektor mikrokreditnih organizacija ima za osnovnu dje la tnost mi kro kre di ti rawe s ciqem po boq{awa ma te ri jal nog stawa ko ri snika kredita, pove}awa zapo sle nos ti, pru `awa po dr{ke ra zvo ju pre du ze tni{tva, sticawe dobiti i drugo, dok su wihovi korisnici uglavnom gra|ani sa mawim pri ho dom i ma la i sredwa preduze}a.

Zakon

Beograd

BEO GRAD - Pre du ze }e “Ada Ciganlija“ uspje{no je za vr{i lo pret ho dnu qetwu sezonu, i do sada je ostvarilo profit od oko 33 miliona dinara, izjavio je Tanjugu direktor ovog preduze}a Zoran Gaji}. On je naglasio da je preduze }e od po ~et ka go di ne do 31. avgusta ostvarilo ukupan prihod 168 miliona dinara, dok su rashodi iznosili 135 miliona. Najve}i dio prihoda dobi-

Profit 33 miliona dinara

Udru`ewe finansijskih organizacija PK Beograda
BEOGRAD - Poslije rasta u prvom kvartalu, zbog neiz vje snos ti iza zva ne eskalacijom ekonomske krize, ban kar ske ka ma tne sto pe biqe`e blagi pad u drugom kvartalu ove godine, pokazale su analize Udru`ewa finansijskih organizacija Privredne ko mo re Beo gra da a prenosi Tanjug. Pro sje ~no pon de ri sa na kamatna stopa na ukupne plasmane u julu iznosila je 13,81

jen je od za ku pa lo ka ci ja ugostiteqskih objekata, kao i naplate ulaska automobila na Adu Ciganliju, rekao je on do da ju }i da je u posqedwih pola godine predu ze }e “Ada Ci gan li ja“ una pri je di lo ve li ki broj sa dr`a ja i otvo ri lo no ve objekte. Svi prihodi se ula`u u nove projekte i sadr`aje nami jewene spor tis ti ma i rekreativcima, kojih iz godine u godinu ima sve vi{e.

Smawene kamatne stope
odsto, a za privredu i stanovni{tvo 15,62 odsto, {to je izvjestan pad u odnosu na decembar 2008. godine kada su iznosile oko 18,11 odsto. U za vi snos ti od vrste kredita, prosje~no ponderisane julske kamatne stope za privredu kre}u se od oko 8,5 odsto na dugoro~ne kredite uz valutnu klauzulu, do 17,6 odsto na kratkoro~ne dinarske kre di te za poqo pri vre dnu proi zvodwu i za li he. Sub ven ci oni sa ni kre di ti doprinijeli su sni`ewu ukupnih ponderisanih kamatnih stopa bankarskog sektora, ali je wihova realizacija u narednom periodu neizvjesna uzimaju}i u obzir odr`ivost i visinu buyetskog deficita i zahtjeve MMF-a. - Visoka cijena bankarskog ka pi ta la na do ma }em tr`i{tu, posqedica je, prije svega, nedovoqne dostupnosti jeftinijeg kapitala na me|u-

na ro dnom tr`i {tu, vi so ke cijene doma}ih izvora, visine obavezne rezerve na deviznu osno vi cu i vi so ke pre mi je kre di tnog ri zi ka, ocjena je Udru`ewa finansij skih or ga ni za ci ja. Uku pne oba ve ze ban kar skog sektora prema inostranstvu do kraja jula 2009. godine pove}ane su za 27 milijardi dina ra, uka za lo je ovo Udru `ewe u svo joj ana li zi stawa u bankarskom sektoru.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
VODAFONE GROUP LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN BT GROUP PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
132.9 93.55 48.75 137 540.2

Promjena
-1.26 -0.81 -0.41 1.63 -0.97

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA ALCOA INC GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP

Cijena
17.33 14.35 16.22 19.88 25.67

Promjena
-0.12 1.06 0.37 0.66 2.27

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 15

Dinar ja~i prema evru za 0,16 odsto
BEOGRAD - Dinar }e od danas oja~ati prema evru za 0,16 odsto i zvani~ni sredwi kurs bi}e 92,9470 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije a prenijela Beta. Prema zvani~nom sredwem kursu NBS evro }e vrijedjeti 15 para mawe nego u petak i tokom vikenda, kada je sredwi kurs bio 93,0974 dinara za evro. Dinar je ove godine najslabiji bio 28. januara, kada je kurs bio 96,34 dinara za evro, a najja~i je bio prvog radnog dana u godini, 5. januara, kada je zvani~ni sredwi kurs bio 89,54 dinara za evro.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 48,46 47,28 1.300, 47,00 1,49 0,39 0,40 45,00 0,25 Promjena Promet 2,18 104.197,97 0,73 18.144,06 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 -8,16 4,17 11.700,00 8.011,62 3.017,63 2.739,75 2.020,00 1.575,00 250,00 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - опште обавезе Телеком Српске а.д. Бања Лука Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Семберија ПД а.д. Бијељина Република Српска - обавезе добављачима 2 РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик

Zbog jednostavne procedure odobravawa u bankama

Pozajmice za brzo pokrivawe tro{ka
Iznos prekora~ewa po teku}em ra~unu odre|uje se na osnovu klijentove plate. Maksimalni iznos pozajmice je 10.000 maraka, ka`u u bankama

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,50 4,00 4,98 3,70 9,79 0,07 2,99 7,00 5,60 2,00 1,10 4,50 3,01 6,58 -4,26 0,00 -1,97 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 438,60 4.443,70 195,80 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,30 11.127,20

Wujork

Najve}i rast indeksa na berzama
Pozajmice svojim klijentima daju gotovo sve banke PI[E: TAWA MILAKOVI] iznos prekora~ewa odre|uje milakovict@glassrpske.com na osnovu klijentove plate, te FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LUKA - Iako su pozajmice jedna od skupqih bankarskih usluga, zbog jednostavne i brze procedure kojom se odobravaju, ka{wewa redovnih primawa i vanrednih tro{kova, stanovnici Srpske za wima sve ~e{}e pose`u. U bankama u RS ka`u da je zainteresovanost stanovnika za ovaj bankarski proizvod u ovoj godini u odnosu na pro{lu ve}a. - Razlog za to je ~iwenica da putem prekora~ewa po teku}em ra~unu klijenti najbr`e i najlak{e, odnosno skra}enom procedurom odobravawa u odnosu na kredite, dolaze do novca kada im je potreban ka`u u Unikredit banci. U ovoj banci isti~u da se

da je maksimalni iznos pozajmice 10.000 maraka. - Pozajmica se odobrava u visini jedne klijentove plate, a za specijalne klijente i do vi si ne tri pla te. Ka ma tna sto pa na po zaj mi ce izno si 14,99 odsto na godi{wem nivou - ka`u u Unikredit banci.

POZAJMICA naj~e{}e u visini jedne plate
U Hipo Alpe Adria banci isti~u da 50 odsto wihovih klijenata ima mogu}nost ko ri{ }ewa po zaj mi ce, a tu uslugu trenutno koristi oko 25 odsto klijenata banke. - Broj korisnika pozajmica, u odno su na lawski, se pove}ao. Mjese~na kamatna

stopa za podizawe pozajmice iznosi 1,29 odsto - rekli su u ovoj ban ci. U Raj faj zen banci ka`u da je kori{}ewe odo bre nog pre ko ra ~ewa po teku}em ra~unu na~in na koji gra |a ni, u slu ~a ju ka{wewa redovnih primawa, pokrivaju svoje tro{kove. - Di na mi ka ko ri{ }ewa prekora~ewa ima sezonski karakter, ali u ovoj godini gra-

|ani su oprezniji kada se zadu`uju i nastoje da svoje finansijske potrebe usklade sa teku}im i o~ekivanim prihodima - ka`u u Rajfajzen banci i do da ju da je ma ksi mal ni iznos pre ko ra ~ewa 10.000, odnosno 3.000 maraka za osobe kojima se prvi put odobrava pozajmica, dok je kamatna stopa na godi{wem nivou 15,99 odsto.

WUJORK - Na wujor{kom Vol stritu vode}i berzanski indeksi porasli su vi{e od ~etiri odsto, a za toliko su sko~ile i cijene dionica na najve}im evropskim berzama, javile su agencije. Tromjese~ni poslovni rezultati ameri~kih kompanija podstakli su optimizam na svjetskim berzama, pa su cijene dionica pro{le nedjeqe zabiqe`ile najve}i skok u gotovo tri mjeseca. I ove sedmice o~ekuje se intenzivirawe objavqivawa tromjese~nih poslovnih izvje{taja, a najvi{e }e u fokusu ulaga~a biti izvje{taji ameri~kih banaka poput “J.P. Morgana“, “Goldman Sachsa“, “Citigroupa“ i “Bank of America“.

Rusiju pogodila kriza

Vlada sprije~ila te`e posqedice
MOSKVA - Ruski predsjednik Dmi trij Me dve dev izja vio je ju ~e da je rus ka eko no mi ja te `e po go |e na glo bal nom fi nan sij skom krizom nego {to se o~ekivalo, ali je dodao da je mjerama vlade izbjegnut najgori scenario. Medvedev je rekao da }e se rus ki bru to dru{ tve ni proizvod ove godine smawiti za 7,5 odsto, u pore|ewu sa ranijim prognozama da }e pad iznositi oko tri odsto. - Industrijska proizvodwa pala je za 14 odsto u prvom dijelu ove godine - dodao je Medvedev. Istakao je, me|utim, neke pozitivne znake: pad inflaci je, ja ~awe rubqe i za us tavqawe ras ta nezaposlenosti, koje je dosti glo rekor dnih 7,5 mili ona osoba.

USLOVI
U Hipo banci isti~u da pravo na pozajmicu imaju svi klijenti koji imaju otvoren teku}i ra~un u ovoj banci preko kojeg su u posqedwa tri mjeseca ostvarili redovan mjese~ni priliv. Pravo na pozajmicu u Unikredit banci ima klijent koji prima platu preko teku}eg ra~una otvorenog u ovoj banci, te ako obezbijedi jednu li~nu mjenicu. U Rajfajzen banci isti~u da to pravo imaju svi klijenti banke koji svoja redovna primawa usmjeravaju u ovu banku.

Uticaj slabqewa dolara i mogu}e inflacije

Rekordne cijene zlata
VA[INGTON - Slab dolar i zabrinutost zbog mogu}eg rasta inflacije uticali su na to da se cijena zlata tokom ove sedmice uve}a na rekordan nivo i istovremeno ukazuju da analiti~ari razli~ito gledaju na daqi trend u kretawu kotacija “najsjajnijeg od svih metala“ , prenijele su agencije istra`ivawe “VoA”. Fina unca zlata (fina unca je oko 31,100 grama zlata) minule sedmice je vrijedjela, na indikativnim berzama u SAD i Evropi, vi{e od 1.060 do la ra, {to je naj ve }a do sa da pos ti gnu ta tr`i{na cijena, ali su potkraj ove poslovne sedmice kotacije zlata opale na oko 1.045 dolara po finoj unci. Dok sve slabiji ameri~ki dolar gubi vrijednost na svjetskim deviznim tr`i{tima, investitori tra`e bezbjednije uto~i{te za svoj kapital i poja~ano ula`u u zlato, ka`u finansijski eksperti. Dolar je, prema podacima agencije Rojters, od dolaska na ~elo SAD Baraka Obame (20. januara 2009) izgubio oko 12 odsto pre|a{we vrijednosti prema korpi od {est drugih jakih valuta.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 10.10.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Srednji za devize
1.955830 1.170245 1.246307 26.958374 0.076814 0.262729 0.731863 1.488342 0.566448 0.231569 0.189831 1.295080 0.900474 2.132625 1.338143 2.099014

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.167319 1.243191 26.890978 0.076622 0.262072 0.730033 1.484621 0.565032 0.230990 0.189356 1.291842 0.898223 2.127293 1.334798 2.093766

Prodajni za devize
1.955830 1.173171 1.249423 27.025770 0.077006 0.263386 0.733693 1.492063 0.567864 0.232148 0.190306 1.298318 0.902725 2.137957 1.341488 2.104262

ZIF Euroinvestment fond Termomonta`a a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

9,79

2,84%

0,52

-5,63%

16 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Radnik obezbje|ewa za vrijeme koncerta silovao `enu

Hronika
Medna kod Mrkowi} Grada

SEKIRI[]E - Radnik obezbje|ewa no}nog kluba “[erfa“ u zagorskom mjestu Sekiri{}e silovao je u subotu nave~e 33-godi{wakiwu s podru~ja Jakovqa, koja je do{la u taj klub na koncert Vlade Kalembera, javili su ju~e hrvatski mediji.

Mlada `ena je policiji ispri~ala da je stajala pored izlaza kako bi pripalila cigaretu, kad ju je radnik obezbje|ewa kluba udario u vrat, odvukao je do automobila i silovao, poslije ~ega ju je odvezao nekoliko kilometara od kluba i izbacio na put.

Nastradao voza~ “folksvagen pola“
MRKOWI] GRAD - Ilija Kaurin (47) iz Dowih Vrbqana u op{tini Ribnik zadobio je te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila prekju~e u popodnevnim ~asovima u selu Medna, koje je udaqeno tridesetak kilometara od Mrkowi} Grada. Nesre}a se dogodila na lokalnom putu Medna - Okanyije, kada su se sudarili vozilo “folksvagen polo“, kojim je upravqao Ilija Kaurin, i kamion “mercedes“, za ~ijim je upravqa~em bio Goran Radi} iz Mrkowi} Grada. Povrije|eni Kaurin upu}en je na lije~ewe u Klini~ki centar u Bawoj Luci, a uvi|aj o nesre}i izvr{ili su pripadnici Stanice javne bezbjednosti Mrkowi} Grad. Istraga o udesu je u toku. S. D.

Udes kod ^elinca

Povrije|eni mladi} nije pri punoj svijesti
BAWA LUKA - Miroslav Vu~i} (19) iz Velike [wegotine, koji je te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i na putu Velika [wegotina - ^elinac, trenutno nije pri punoj svi jes ti, pot vr|e no je ju ~e Srni iz Klini~kog centra Bawa Luka. Portparol Centra javne bezbjednosti Bawa Luka Gospa Arsenovi} rekla je Srni da je Vu~i}a, koji je i{ao pje{ke, u subotu nave~e na putu Velika [wegotina - ^elinac, udarilo putni~ko vozilom “hanomag“ ko jim je upravqao Dragi{a Ivankovi}. Vu~i} je zadobio kontuziju glave, ima epiduralni hematom i mawe krvarewe u abdomenu. - Mladi} je poslije saobra}ajne nesre}e primqen u Klini ku za anes te zi ju i intenzivno lije~ewe i pod stalnom je kontrolom qekara rekli su u Klini~kom centru Bawa Luka.

Mjesto obra~una Todi}a i bra}e ]ebi}

Poslije rawavawa bra}e Milo{a i Vladana ]ebi}a u Br~kom

Policija traga za Draganom Todi}em
Todi} poslije rawavawa bra}e ]ebi} sjeo u “golf 4” i pobjegao. Novih detaqa o ovom doga|aju za javnost nema. Policija provjerava sva mjesta na kojima bi mogao da se skriva Todi}, rekao Emki}
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Te{ka saobra}ajna nesre}a u Zemunu

Sjekli “ford“ da izvuku mrtvu djevojku
BEOGRAD - U te{koj saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila ju~e ujutro u Zemunu, poginula je jedna devojka, dok su tri osobe te{ko povrije|ene, javio je RTS. Dvoje povrije|enih prevezeni su u Urgentni centar Beograd, a jedno u KBC Zemun. Nesre}a se dogodila oko 4.30 ~asova u Ugrinova~koj ulici. Na mjestu nesre}e bile su anga`ovane tri qekarske ekipe. U pomo} je pozvana i vatrogasna ekipa, koja je morala da sije~e dijelove automobila kako bi povrije|enima mogla da se uka`e pomo}. Do nesre}e je do{lo kada je voza~ “forda“ beogradskih registarskih tablica izgubio kontrolu nad vozilom, udario u stub i parkirani kamion i pri tome odbacio kontejnere na drugo vozilo.

BR^KO - Br~anska policija jo{ uvijek traga za Draganom Todi}em (38), koji se sumwi~i da je u petak nave~e u ulici Jovana Du~i}a u Br~kom iz pi{toqa ranio Milo{a (24) i Vladana (29) ]ebi}a. Por tpa rol po li ci je Br~ko distrikta Helid Emki} je rekao da su obavije{te ne sve po li ci je u regionu i susjednim dr`avama s ciqem pronalaska napada~a. - No vih de taqa o ovom doga|aju za javnost nema. Policija provjerava sva mjesta na ko ji ma bi mo gao da se skriva Todi} - rekao je Em-

ki}. On je potvrdio da je motiv ovog doga|aja me|usobna sva|a izme|u Todi}a i bra}e ]e bi}, ne na vo de }i vi {e detaqa.

MILO[ i Vladan ]ebi} nisu `ivotno ugro`eni
Poslije pucwave, rawena bra}a su vozilom hitne pomo}i prevezena i zbrinuta u Urgentnom centru br~anske bol ni ce i obo ji ca su van `ivotne opasnosti. - Mi lo{ je za do bio pros trel nu ra nu na de snoj potkoqenici, a metak mu je polomio i lisnu kost. Ovaj mla di} ima i ra nu na po tiqku ko ja mo `e da bu de posqedica pada ili udarca -

rekli su u bolnici. Drugi povrije|eni Vladan us tri jeqen je u de snu natkoqenicu sa lomom butne kosti, a tako|e ima otvoreni prelom nosnih kostiju. Todi} je poslije pucwave sjeo u svoj automobil “golf 4” i pobjegao u nepoznatom prav cu. Sa in ci den tom je upoznat i de`urni tu`ilac Tu`ila{tva u Br~kom koje vodi istragu.

Dragan Todi}

SVADBA
Izme|u trojice mladi}a prvo je do{lo do sva|e, a potom i fizi~kog obra~una, kada je Todi} izvadio pi{toq i pucao bra}i u noge. Prema rije~ima o~evidaca, incident se desio poslije povratka sa svadbenog veseqa trojice mladi}a. Pretpostavqa se da su svi bili pijani.

[aba~ka policija za dvije i po godine protjerala 206 stranih dr`avqana koji su do{li iz BiH

Ilegalni prelazak preko granice BiH do 50 evra
FOTO: AGENCIJE

[A BAC - Za pro te kle dvije i po godine {aba~ka grani~na policija zbog krijum~arewa, trgovine qudima i poku{aja nelegalnog prelaska granice preko Drine protjerala je iz zemqe 206 stranih dr`avqana, dok je u zatvoru, i to po `albi tu`ioca, za vr{i la sa mo je dna osoba, javile su agencije. Prelazak granice ko{ta od 30 do 50 evra. I dok svi drugi u lancu krijum~arewa qudi zara|uju nekoliko puta vi {e, ~amyije i oni ko ji ile gal no pre la ze gra ni cu obi~no su i jedini uhva}eni. Dvije tre}ine grani~ne linije prema BiH ~ini rijeka Drina. Razu|ena obala i varqivi vodostaj rijeke, koja

no{ewe vode i hrane pla}ali su 15 evra jednoj vezi, ~ekaju}i dan kada }e ih neka druga odvesti do Drine.

KOMUNIKACIJA geografske karte i mobilna telefonija
Plan da za 3.000 evra ile gal no do |u do Ita li je osujetila je {aba~ka pograni~na policija. Iako su od uspostavqawa granice, preko ri je ke pro {li broj ni Al ban ci, Tur ci, Ki ne zi a u posqedwe vri je me i Av ga nistanci, u okolnim selima se o krijum~arewu qudi ni{ta ne zna. Gla vni or ga ni za to ri krijum~arskog lanca su uglavnom na krajwem odredi{tu

I Avganistance krijum~are preko Drine

se na nekim mjestima mo`e i pre ga zi ti, ra zlo zi su zbog kojih posqedwih godina kana li ile gal nih pre la za ka granice vode upravo ka BiH.

U ku}i u zaba~enom dijelu atara Ma~vanski Pri~ino vi}, ne ko li ko da na se krilo 15 Albanaca, me|u kojima deset maloqetnika. Do-

u dr`avama Evropske unije, a pomaga~a u prebacivawu ilegalaca od ulaska u Srbiju do Drine je mnogo. Naj ~e{ }e do la ze u mawim grupama, svim prevoznim sredstvima nerijetko i pje {i ce. Ko mu ni ka ci ja su dobijene geografske karte i uglavnom mobilna telefonija. Kod je dnog sa u~e sni ka prona|ene su ~ak 23 kartice. Skloni{ta, staze kroz priobaqe i pre voz, ugla vnom ~amcima, planiraju se i kontroli{u do sitnica, a akcija se pre ki da na naj mawu sumwu. Na ta~no utvr|eno mjesto i vrijeme ~amci obi~no dolaze sa strane BiH, gdje su dobro sakriveni na obali.

Krijum~ari
[ef odsjeka za suzbijawe pograni~nog kriminala u srpskom centru pograni~ne policije prema BiH Aleksandar Lugi} ka`e da su krijum~ari dobro organizovani, prate svako kretawe pograni~ne policije i koriste svaki trenutak kada je granica slobodna. - Najve}i problem pripadnicima policije predstavqa nedovoqno ~amaca i prate}e opreme za otkrivawe i hvatawe istakao je Lugi}.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 17

Tuzlanka prijavila poku{aj napastvovawa svog sina
TUZLA - Pedesetjednogodi{wa Tuzlanka K. D. prijavila je MUP-u Tuzlanskog kantona H. A. (27) da je poku{ao silovati wenog petnaestogodi{weg sina, saop{teno je ju~e iz tuzlanske policije. Tuzlanka je prijavu podnijela u subotu, navode}i da se poku{aj napastvovawa wenog maloqetnog sina dogodio tog dana oko 18 ~asova. U tuzlanskoj policiji su istakli da je u toku istraga u vezi sa ovom prijavom. N. T.

Policija

Opqa~kana benzinska pumpa “NT Petrol“ u bawolu~kom nasequ Rebrovac

Vijesti
Zenica

Prijete}i oru`jem od radnika oteli 1.000 KM
Dvojica maskiranih razbojnika na pumpu “NT Petrol“ do{li u subotu oko ~etiri ~asa ujutro i prijete}i oru`jem oteli novac od radnika. Ovo je ~etvrta pqa~ka benzinskih pumpi u oktobru na podru~ju Srpske

Lopov odnio nov~anik
ZENICA - Nepoznati lopov iskoristio je nepa`wu Ze ni ~a ni na K. H. i ukrao wegov nov~anik u kome je bilo oko 280 maraka, saop{teno je ju~e iz zeni~ke policije. U po li ci ji su na ve li da je, osim novca, u nov~aniku bila li~na karta, autobuska karta i invalidska kartica. N. T.

Visoko

Provalnici ukrali alat
VISOKO - Nepoznati proval ni ci ukra li su u no }i izme|u petka i subote agregat, bu {i li cu, bru si li ce, oko 30 metara elektri~nog kabla i sitan alat iz {upe H. H., saop{teno je ju~e iz policije Visokog. Sa~iwena je slu `be na za biqe {ka i upoznat tu`ilac. U toku je istraga. N. T.

Visoko

Izgorjelo 400 bala sijena
VISOKO - Oko 400 bala sijena vlasni{tva A. K. iz Visokog izgorjelo je u subotu nave~e u prizemqu ku}e vlasni{tvo Y. M. u mjestu Zbiqe u op {ti ni Vi so ko. Po`ar su lokalizovali pripadnici Vatrogasnog dru{tva Vi so ko, sa op {te no je ju~e iz MUP-a ZDK. N. T.

Opqa~kana pumpa “NT Petrol“ u Bawoj Luci PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

FOTO: GORAN [URLAN

BAWA LUKA - Dva maskirana razbojnika su u subo tu uju tro, pri je te }i oru `jem, ote li oko 1.000 maraka od radnika benzinske pumpe “NT Petrol“ na Bu le va ru voj vo de Ste pe Stepanovi}a u bawolu~kom

nasequ Rebrovac. U Cen tru ja vne bez bje dnosti Bawa Luka potvr|eno je “Glasu Srpske“ da se razbojni{tvo dogodilo u 3.55 ~asova. - Razbojnici koji su opqa~kali pumpu jo{ nisu uhap{eni i u toku je potraga za wima - rekli su ju~e u policiji.

Radnik opqa~kane pumpe, koga su napali razbojnici, ju~e nije bio raspolo`en za razgovor sa novinarima. Istakao je da je sve {to je imao re}i ve} kazao policiji.

U OKTOBRU opqa~kane dvije pumpe firme “DLD Petrol“
Prema policijskim statis ti ka ma, ovo je ~et vrta pqa~ka benzinskih pumpi u oktobru u Srpskoj. Samo tokom tih pqa~ki razbojnici su odnijeli vi{e od 10.000 maraka. To kom no }i 5. okto bra opqa~kane su dvije benzin-

ske pumpe “DLD Petrol“ u Tro {eqima kod Srpca i u Maslovarama kod Kotor Varo {a, oda kle je ote to oko 10.000 ma ra ka. Is tog da na opqa ~ka na je i ben zin ska pumpa “Petrol“ u Bile}i u ulici Srpske vojske. Bawolu ~ka po li ci ja je uspjela da otkrije razbojnika koji je od radnika pumpe “DLD Petrol“ u Tro{eqima oteo oko 700 maraka. Zbog te pqa~ke iza re{etaka se na-

{ao Sa{a Mitrakovi} (24), kome je odre|en jednomjese~ni pritvor. U septembru su otkriveni lopovi koji su od radnika benzinske pumpe “Nis promet“ u bawolu ~kom na sequ Bistrica oteli oko 900 maraka. Za tu pqa~ku, koja se dogodila u no}i izme|u 24. i 25. sep tem bra, osumwi~e ni su Slobodan Miqatovi}, Goran Babi} i maloqetni N. S.

Zenica

Iz “xete“ otu|en telefon
ZENICA - U Zenici je u no}i izme|u petka i subote u ulici Crkvice ukraden mobilni telefon i nov~anik sa novcem i dokumentima iz auto mo bi la “fol ksva gen yeta“ vlasni{tvo S. J., saop{teno je ju~e iz zeni~ke policije.

POLICIJA RS
Prema podacima Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, u prvih {est mjeseci ove godine na podru~ju RS opqa~kano je 19 benzinskih pumpi. Razbojnici su oteli oko 21.800 maraka.

Jedno te`e, a troje lak{e povrije|eno u Han Kolima
BAWA LUKA - Mustafa Makali} (44) te`e je povrije|en, a Pa{aga Kadri} (37), Samir Okir (76), Milovan Vrawe{ (35) i Miladin Buni} (54) lak{e u sudaru vozila “pasat“ i kamiona “DAF” u Han Kolima kod Bawe Luke. Iz bawolu~ke policije ju~e je saop{teno da se nesre}a dogodila u subotu ujutro, a uzrok jo{ nije poznat. Kamion je vozio Vrawe{, a “pasat“ Makali}. Prema rije~ima o~evidaca, oni su se direktno sudarili, iako je voza~ kamiona poku{avao manevrisawem da izbjegne automobil. Iz bawolu~kog Klini~kog centra je saop{teno da je Makali} o{tetio kuk i prelomio lakat, dok je Buni} odbio lije~ewe. N. T.

Mladi}i htjeli {umara da pregaze kamionom
MODRI^A - Modri~ani G. P. (22) i M. \. (23) uhap{eni su zbog napada na {umara D. M. (26) u mjestu Skugri} kod Modri~e. Iz dobojskog Centra javne bezbjednosti ju~e je saop{teno da su mladi}i napali {umara, jer je htio da prekontroli{e drva koja su vozili u kamionu. Prema rije~ima o~evidaca, oni su prvo kamionom “mercedes“ krenuli na {umara D. M. koji se sakrio u dvori{tu jedne ku}e. Tada su iz kamiona iza{li i po{li za wim u namjeri da se obra~unaju. - [umar je uspio da na|e neki lanac kojim se odbranio od wih, a oni su pobjegli - rekao je jedan od o~evidaca. N. T.

Bra}a iz Modri~e otela novac od autostopera
TESLI] - Bra}a iz Modri~e V. M. i T. M. saslu{ana su tokom vikenda u policiji Modri~e zbog napada na autostopera E. T. (32) iz Te{wa u FBiH, saop{teno je ju~e iz CJB Doboj. Te{wak E. T. je prijavio policiji da je u subotu bio sa bra}om koja su ga napala kada se sa wima u vozilu vra}ao ku}i. - Na putu od Tesli}a prema Te{wu dolaskom u mjesto Vrela, voza~ V. M. je skrenuo sa kolovoza. Tada je wegov brat T. M. izvadio pi{toq i prislonio ga na E. T. tra`e}i novac - rekli su u policiji i dodali da je E. T. bra}i dao 700 KM i mobilni telefon, poslije ~ega su ga u mjestu Kalo{evi}i izme|u Te{wa i Tesli}a istjerali iz vozila i pobjegli. N. T.

18 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Slobodan Homen

Znam da neke kriti~are ne}u ubediti, a neke pristalice }u verovatno razo~arati, ali ja sebe zaista ne do`ivqavam kao pripadnika intelektualne i politi~ke desnice, niti je NSPM desni~arski ~asopis. \or|e Vukadinovi}, analiti~ar i urednik portala Nove srpske politi~ke misli
FOTO: TANJUG

Ustavni sud se seli
BEOGRAD - Sjedi{te Ustavnog suda Srbije od idu}e godine }e biti u Sremskim Karlovcima, {to je prvi put u is to ri ji na {e dr`a ve da se je dna ozbiqna re pu bli~ka institucija izmje{ta iz prijestonice, najavio je dr`a vni se kre tar Mi nis tar stva prav de Slo bo dan Ho men. Pre mje {tawe sje di {ta Us ta vnog su da iz Beo gra da u Srem ske Kar lov ce pre dvi |e no je iz mje na ma i do pu na ma Za ko na o Us ta vnom su du, ko je }e do kra ja okto bra bi ti upu}ene parlamentu na usvajawe, kazao je Homen u izjavi Tanjugu.

Kosovska Mitrovica

Skup o Kosmetu
KOSOVSKA MITROVICA - U~e sni ci Me |u na ro dnog nau~nog skupa “Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima“ ocijenili su da Kosovo treba da ostane ne otu |i vi dio Srbi je, jer nikada nije ni bilo u sastavu neke druge dr`ave. Na zatvarawu ~etvorodnevnog sk u pa na Fi lo zof skom fakultetu u Kosovskoj Mi tro vi ci, re ~e no je da is to rij sko pri sus tvo srpskog na ro da i kul tu re na Kosovu predstavqa sna`an osnov i po dr{ku sta vu da ta teritorija treba da bude pod su ve re nom vla{ }u Srbije.

Mahmutovi} i Terzi} obi{li rawenog policajca

Identifikovani napada~i na novopazarskog policajca

Policajac Muhamed Kola{inac novinarima rekao da su ga prekju~e u novopazarskom nasequ Svojbor napala sedmorica huligana
NOVI PAZAR - Novopazarska policija identifikovala je dvije od najmawe tri osobe koje su prekju~e napale i pretukle policajca Muhameda Kola{inca, javio je B92. De `ur ni is tra `ni su dija Enes Hayibegovi} ju~e je rekao novinarima da se in ten zi vno tra ga za D.S. (26) i H.S. (23) koji su osumwi~eni za u~e{}e u napadu na pripadnika policije. - U ovom tre nut ku ut vr|u je mo broj i iden ti tet svih lica koja su u~estvovala u na pa du. Tu `i la{ tvo jo{ uvek nije pokrenulo zvani~nu istragu, ali }e se optu `ba u sva kom slu ~a ju odno si ti na te {ko kri vi ~no delo - rekao je Hayibegovi}. Policajac Muhamed Kola {i nac no vi na ri ma je rekao da su ga prekju~e u novopazarskom naPovjerewe sequ Svojbor napala se dmo ri ca huligana. - Uz puno poverewe u rad tu`ila{- Bio sam u tva i suda, o~ekujemo da svaki nasilci vi lu ka da su nik prema te`ini izvr{enog me napali. Bilo krivi~nog dela dobije adekvatnu kaih je sedmorica. znu, jer samo u tom slu~aju rad poliTukli su me motcije ima smisla - rekao je na~elnik ka ma, a je dan je policije Dragan Terzi} novinarima. ko ris tio i pi {toq. Ne ke sam prepoznao, pre nego {to sam izgubio svest - rekao je Kola{inac. De`urni qekar Enes Zogi} danas nije mogao da se izja sni o te `i ni po vre da na tijelu policajca.

Potraga za huliganima
tovi} i na~elnik policije Dragan Terzi}, koji su se u izjavi za medije slo`ili da se moraju preduzeti energi~ne mjere kako bi se svi gra|a ni, ukqu~u ju }i i policijske slu`benike, za{titili od nasilnika. Gra do na ~el nik Ma hmu tovi} je u obra}awu novinari ma za tra `io ener gi ~nu akci ju po li ci je i is tra `nih organa. - Kada se napadaju pripadnici policije, {ta treba da o~e ku ju os ta li gra|ani - rekao je Mahmutovi}. [ef po li ci je Dra gan Terzi} najavio je ovom prilikom energi~nu akciju poli ci je. On je na gla sio da zabriwava ~iwenica da se napadi na policajce de{avaju u cijeloj Srbiji.

NAPADI na policajce {irom Srbije
- Potrebno je da obavimo jo{ neke pretrage, kako bismo sa sigurno{}u mogli da ocenimo stepen nanetih povreda - rekao je doktor Zogi}. Na gla vi po vri je |e nog policajca su vidqivi tragovi povreda i za{ivena posjekotina na tjemenu. Wega su ju~e posjetili gradona~elnik Meho Mahmu-

Novi zakon o bezbjednosti saobra}aja

Zatvor za nasilni~ku vo`wu
BEOGRAD - Zakon o bezbjednosti saobra}aja predvidio je veoma visoke kazne za nasilni~ku vo`wu. Pored 15 kaznenih poena i gubitka dozvole na devet mjeseci, voza~ima slijedi i kazna zatvora do dva mjeseca. U novom Zakonu o bezbjednosti saobra}aja, ~ija primjena po~iwe 10. decembra, prvi put se kao prekr{aj pomiwe nasilni~ka vo`wa. Zbog opasnosti koju takva vo`wa predstavqa za ostale u~esnike u saobra}aju, predvi|ene kazne veoma su stroge. Pored 15 kaznenih poena i gubitka dozvole na devet mjeseci, za taj prekr{aj slijedi i kazna zatvora do dva mjeseca.

Funkcioner DSS-a u Gwilanu ponovo na meti vandala

Bomba na ku}u Todorovi}a
GWILA NE - Na po ro di~nu ku}u porodice Milora da To do ro vi} u se lu Cer ni ca kod Gwila na na Kosovu je u subotu oko 21.30 ~asova ba~ena bomba, javile su agencije. U eksploziji nije bilo povrije|enih, a u ku}i je u tre nut ku na pa da bio sa mo Todorovi}ev otac Slobodan. Ina~e, Milorad Todorovi} je funkcioner Demokratske stranke Srbije i bio je savjetnik biv{eg ministra za Ko so vo Slo bo da na Sa maryi}a. Slu ~aj je pri javqen po li ci ji, ko ja na licu mjesta istra`uje slu~aj. Mi lo rad To do ro vi} je re kao da ba cawe bom be na wegovu ku}u pokazuje koliko su Srbi nebezbjedni na Kosovu i Metohiji.

DOBRA VIJEST

^A^AK
^a~anska policija saop{tila je da je u subotu uve~e na pruzi ispod nadvo`waka kod fabrike “Cer” poginuo Slobodan J. (18) iz naseqa Kulinova~ko Poqe. Na wega je naletio putni~ki voz koji saobra}aja izme|u ^a~ka i Kraqeva. Prema prvim nalazima istrage, Jeli} se najvjerovatnije kretao prugom u susret vozu.

NOVI SAD
Pokrajinski Sekretar za rad, zapo{qavawe i ravnopravnost polova Miroslav Vasin tvrdi da }e u Vojvodini do kraja ove godine biti otvoreno vi{e od 30.000 novih radnih mjesta. On je dodao da broj nezaposlenih u Vojvodini u protekle dvije godine stalno opada uprkos posqedicama koje za sobom ostavqa ekonomska kriza.

SIGNAL da Srbi nisu dobrodo{li
- Ovo je jasan signal i poruka Srbima na Kosovu i Metohiji, a posebno qudima koji nameravaju da se vrate u svoja mesta, da nisu dobrodo{li - naglasio je Todorovi}. U Cernici `ivi oko 30 srpskih po ro di ca i vi {e stotina albanskih. Na ku }u To do ro vi }a i

LO[A VIJEST

ranije su bacane ru~ne bombe. Policija u tim slu~ajevi ma ni je uspi je va la da prona|e napada~a. U selu Cernica je nekoliko godina poslije rata na Ko so vu ubi je no se dmo ro Srba, a nekoliko desetina wih je raweno. Povodom ovog incidenta re ago vao je i mi nis tar za Ko so vo i Me to hi ju Go ran Bogdanovi} rekav{i da o~ekuje hitnu istragu. On je po me nuo da je to drugi incident u jednom danu na Kosovu - u subotu je u po`aru izgorjela ku}a Ru`e Ratkovi} u selu Suvi Lukavac. Ministarstvo za Koso-

vo i Me to hi ju sumwa da je po `ar po dme tnut i tra `i hitnu istragu nadle`nih na Kosovu. Ti incidenti, naveo je Bogdanovi}, posebno su zabriwavaju}i jer se u oba slu~a ja ra di o po vra tni ~kim porodicama. Potpuno je jasno da je to poruka qudima koji `ele da se vrate, te da Srbi na Kosovu nisu dovoqno za{ti}eni, kazao je Bogdanovi}. On smatra da je ovo ujedno i poruka me|unarodnoj zajednici i kosovskim institucijama koje, kako je kazao, pra va gra |a na {ti te samo deklarativno.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 19

Ugro`en opstanak Medicinske {kole u Leskovcu
LESKOVAC - Ra~un Medicinske {kole u Leskovcu blokiran je od maja zbog presude Trgovinskog suda da isplati preduze}u “Novogradwa“ vi{e od 70 miliona dinara duga. Poslije po`ara 2005. godine u kom je izgorjela stara {kola, na osnovu dogovora tada{weg ministra prosvjete i predsjednika Op{tine izgra|ena je nova. Niko me|utim, do danas nije uplatio novac za izgradu.

Sabor novinarstva u Somboru

Vijesti
Beograd

Dva priznawa novinarima iz Srpske. Nagrada za `ivotno djelo dodijeqena Branislavi Ota{evi} -Trbojevi}. “Gran pri” festivala pripao novinaru Mom~ilu Petrovi}u
PI[E: DRAGO TODOROVI] krozrs@glassrpske.com

Priznawa za najboqe reporta`e iz regiona
grama i {tampanih medija. Nagrada za “@ivotno delo“, koja se dodjequje od 2002. go di ne, na ovo go di{wem festivalu dodijeqena je Branislavi Ota{evi}-Trbojevi}, novinarki, urednici, kolumnisti “britkog pera“ ~ije su kritike, po ocjeni kolega, vi{estruko uticale na profesionalnost medija u Srbiji. zahvaquju}i kojoj se na programima RTS-a vidi “pravo lice Srbije“. “Gran pri” 14. internacionalnog festivala pripao je no vi na ru Mo m~i lu Petrovi}u. - Na ovogodi{we takmi~ewe reportera, prijavqeno je 117 reporta`a, radova 40 novinara-reportera iz sedam zemaqa - is ta kao je Du {an Radulovi}, predsjednik `irija, ina~e glavni urednik Radio-Beograda. Nagrade su uru~ene u velikoj sa li skup {ti ne grada Sombora, uz prisustvo predstavnika Sombora i resornog Mi nis tar stva u Vla di Srbije, pokrovi teqa ma ni festacije. Pr e t ho dno, novinari-reporteri su obi {li grob pjesnika i novinara Laze Kos ti }a, na koji

Jovovi} preuzima du`nost
BEOGRAD - Novonaimenovani ambasador Crne Gore u Srbiji Igor Jovovi} preuze}e du`nost krajem naredne sedmice, javili su ju~e mediji. Srbija je prije mjesec dana odobrila agreman novom crnogorskom ambasadoru koga je vlada imenovala 24. jula. Jo vo vi} }e na mjes tu ambasadora Crne Gore u Beogradu zamijeniti Anku Vojvodi} kojoj je gostoprimstvo u Srbiji uskra}eno neposredno nakon {to je Crna Gora priznala jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova.

SOM BOR - Je dan od najqep{ih gradova u Srbiji, poznat po tambura{ima i fi ja ke ri ma, ugos tio je proteklog vikenda najboqe reportere iz regiona. U ovom gradu je po 14. put odr`an Interfer, internacionalni festival reporta`e, ~i ji je ciq da se afirmi{e “kraqica novinarskog izraza“, kako je to re kao no vi nar ski do ajen Dragomir Jerkovi}. Birana su najboqa ostvarewa iz radijskog i televizijskog pro-

KOLUMNISTA britkog pera
Trbojevi} je istakla da je “pro tiv ne kul tu re, proi zvoqnosti, protiv privatizacije i primitivizma“, {to se, kako je rekla, vidi i iz wenih tekstova. U kategoriji televizijske reporta`e nagra|eno je ~etiri novinara RTS-a, Dragana Vasiqevi}, Dragana Sotirovski, Novica Savi} i Jovan Marinkovi}. Savi} je rekao da ta nagrada pripada kompletnoj dopisni~koj redakciji,

Ministarstvo odbrane
Uru~ewe nagrade Branislavi Ota{evi}-Trbojevi}

Integracija zdravstva
BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac i direktor Republi~kog zavoda za zdravstveno osigurawe Srbije Svetlana Vukajlovi} potpisa}e danas Sporazum o daqoj funkcionalnoj integraciji civilnog i vojnog zdravstva. Potpisivawe sporazuma, koje }e biti obavqeno u Centralnom domu Vojske u Beogradu, omogu}i}e lije~ewe civilnih osiguranika u Vojnoj bolnici Ni{ i Vojno-medicinskom centru Novi Sad, saop{teno je iz Ministarstva odbrane Srbije.

Republika Srpska
Specijalnu diplomu “Interfera“ dobio je Drago Todorovi}, za reporta`u “Me|ed koji se na {qive navadio“, objavqenu u “Glasu Srpske“. Iz Republike Srpske nagra|en je i @arko Jawi} iz Qubiwa.

Novica Savi} jedan od laureata

je polo`en vijenac sa cvije}em, a o reporta`i i novinarstvu razgovarali su u Srpskoj

~itaonici “Laza Kosti}“. Na narednom 15. festivalu, po odluci Savjeta festivala, dodjeqiva}e se i Specijalna nagrada “Slaven Krawc“.

Gorwi Milanovac

Rasturali drogu
GORWI MILANOVAC Policija u Gorwem Milanovcu uhapsila je Zorana L. (33) i Anu J, (28), oboje iz ovog mjesta, zbog sumwe da su posjedovali i preprodavali drogu. Prema saop{tewu nadle`ne Policijske uprave iz ^a~ka, osnovano se sumwa da su oni posredovali u prodaji mawe koli~ine heroina jednoj osobi iz sela Ostra, pri ~emu ih je anga`ovala tre}a osoba.
FOTO: D. TODOROVI]

Sombor ugostio najboqe novinare-reportere

Vrhovni sud

Zlatni indeks za zlatni jubilej
BEOGRAD - Studenti medicine, koji su fakultet u Beogradu upisali 1959. godine, zlatni jubilej obiqe`ili su simboli~no - zlatnim indeksom. Da biste dobili zlatni indeks Medicinskog fakulteta u Beogradu, potreban je samo jedan uslov, da ste postali bruco{ prije 50 godina. U amfiteatru, gdje su slu{ali prvo predavawe, dekan fakulteta Vladimir Bumba{irevi} uru~io im je zlatne indekse. Davne 1959. godine, Medicinski fakultet u Beogradu upisalo je 450 studenata. Ulaze}i u amfiteatar, danas akademici, doktori nauka, profesori univerziteta, autori kwiga, imali su tremu kao i uo~i prvog predavawa, prije pet decenija. Ipak, polo`ili su dva ispita - iz prisje}awa i prepoznavawa kolega.

Skupqe parkirawe u Beogradu
BEOGRAD - Javno komunalno preduze}e Parking servis saop{tilo je da }e od ~etvrtka, 15. oktobra za 10 odsto poskupjeti parkirawe u zoniranim dijelovima grada. Par ki rawe }e se, za za po ~e ti ~as, u crve noj zoni napla}ivati 45 dinara ili 47 dinara kod kontrolora, u `utoj zoni 31 dinar, odnosno 35 dinara kod kontrolora i u zelenoj zoni 25 dinara, odnosno 30 dinara kod kontrolora. U zonama bez vremenskog ograni~ewa, zapo~eti sat }e se napla}ivati po cijeni od 25 dinara, odno sno 30 uko li ko se kar ta ku pu je kod kon tro lo ra, dok }e dne vna kar ta ko {ta ti 228 dinara. Nova cijena doplatne karte bi}e 1.870 dinara.

BEOGRAD - Direktor Me|unarodne IRU Akademije iz @eneve Filip Patrik uru~io je prvih 100 CPC sertifikata predstavnicima srpskih kompanija ~iji su profesionalni voza~i obuku zavr{ili u “Riko trening centru“ u Beogradu, saop{teno je ju~e iz tog centra. Ciq ovog programa je, kako je navedeno, da se postizawem ve}eg nivoa obu~enosti voza~a smawi broj saobra}ajnih nezgoda na nacionalnim i me|unarodnim putevima. Is to vre me no je “Ri ko tre ning cen tar“ do bio status akreditovanog Regionalnog centra za jugoisto~nu Evropu (zemqe biv{e Jugoslavije, Ma|arska, Rumunija, Bugarska, Gr~ka i Albanija), {to je potvrda dosada{weg kvalitetnog rada po programu IRU Akademije.

@albe “zemunskog Me|unarodni sertifikati klana“ za profesionalne voza~e BEOGRAD - Sjednica Vrhovnog suda Srbije u drugostepe nom pos tup ku pro tiv pripadnika “zemunskog klana“ nastavqa se danas razmatrawem `albi na presudu kojom su osu|eni na ukupno 465 godina zatvora, zbog zlo~i na ~kog udru `i vawa, 18 ubistava, tri otmice i dva teroristi~ka napada. Sjednica koja je po~ela sredinom sep tem bra, bi }e nas tavqena ra zma trawem `al bi spe ci jal nog tu `i la{tva, okrivqenih i wihovih branilaca.

20 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Region
Hrvatska i srpska policija

Ja sam, kao predsjednica Vlade RH, i Vlada u cjelini je otvorena za sve prijedloge. Predla`em da se ne kuka, nego da se konstruktivno predla`e, i idemo da rje{avamo stvari. Ni{ta nije kona~no rije{eno. Jadranka Kosor, predsjednica hrvatske vlade
FOTO: ARHIVA Andrija Hebrang na popravni iz op{teg znawa Nadan Vido{evi} sve zna

Pukani}ev ubica smaknuo Raspopovi}a
PODGORICA - Hrvatska i srpska policija ispituju anonimnu prijavu da je @eqko Milovanovi}, zvani Gavra, direktni izvr{ilac ubistva visokog funkcionera Dr`avne bezbjednosti Darka - Belog Raspopovi}a 2001. godine u centru Podgorice, potvr|eno je listu “Dan” iz vi{e izvora. Podsje}aju}i da je Milovanovi} nedavno uhap{en u Beogradu zbog osnovane sumwe da je u~estvovao u ubistvu vlasnika lista “Nacional“ Ive Pukani}a, list navodi da su policije Srbije i Hrvatske dobile odre|ene operativne dokaze koji Milovanovi}a dovode u direktnu vezu sa ubistvom Raspopovi}a.

Akcije snaga bezbjednosti u Skopqu

Zaplijewena 100 kilograma marihuana
SKOPQE - U dvije odvojene akcije u Skopqu policija je zaplijenila gotovo stotinu kilograma marihuane, vi{e od 50 grama kokaina i oko 70 stabqika biqke ka na bis, ja vi la je Srna. U saop{tewu makedonskog MUP-a na vo di se da je u prvoj akci ji po li ci ja kod 39-godi{weg dilera [efki ja Aje ti ja pro na {la 1,2 ki lo gra ma ma ri hu ane i 57 grama kokaina. Ajetiju je istra`ni sudija u Skopqu odredio jednomjese~ni pritvor. U drugoj akciji kod 40-godi{weg Yela di na Aje ti ja prona|eno je 92 kilograma kanabisa i 69 stabqika iste biqke zasijane u dvori{tu wegove ku}e.

Kakvo je znawe kandidata za predsjednika Hrvatske

Andrija Hebrang nije znao datum po~etka Prvog svjetskog rata, kao ni ime i prezime wema~kog ministra spoqnih poslova i premijera Srbije
ZA GREB - Ka da bi smo pred sje dni ~ke kan di da te stavili u |a~ke klupe, osim zanimqivog prizora, dobili bismo i zanimqive odgovore. Andrija Hebrang dobio bi jedinicu iz istorije, a “{treber“ Nadan Vido{evi} bio bi odlika{. U emisiji HTV-a “Dossier.hr“ novinarka je nekoliko pred sje dni ~kih kan di da ta izre{etala pitawima iz isto ri je, o hrvat skim dr`a vnim praznicima, evropskim politi~arima… Nadan Vido{evi} na najvi{e je pitawa ta~no odgovorio, Hebrang na najmawe, a Vesna Pusi} i Vesna [kareO`bolt dobile bi ocjenu dobar ili vrlodobar. Jedan od Hebrangovih bi se ra je od go vor na Ta~an pi tawe “ka da se obiqe`ava Dan poodgovor bjede“. Biv{i ratni mi nis tar Hebrang je jedino na pitawe kada je zdravqa rekao je osnovan Fudbalski klub “Hajduk“ k’o da je to 8. avgust, iz topa ispalio: 1911. i ponudio tana dan zavr{et~an odgovor. Blizu su bile i Pusi} i ka akcije “Olu[kare-O`bolt, a Vido{evi} je i na ja“. Me |u tim, to pitawe ta~no odgovorio. Dan po bje de se obiqe`ava 5. avgusta, na dan kad je Hrvatska vojska u{la u Knin.

Hebrangu jedinica, Vido{evi} odlika{
^ETVORKA za Vesnu [kare-O`bolt
Hebrang nije znao ni kada se obiqe`ava Dan me|unarodnog priznawa Hrvatske. Ipak, znao je datum, ali pogrije{io je godinu, rekav{i da se slavi 15. januar 1991. Vido{evi} je pak kazao da se dobro sje}a tog dana 1992. godi ne jer je bio na ve li koj “fe{ti“ i slavio je do zore. Hebrang je “briqirao“ i na pitawima iz svjetske istorije. Na pitawe kada je po~eo Prvi svjet ski rat, samouvjereno je rekao da se to do go di lo 1918. go di ne. Poslije toga se sam ispravio i ka zao - 1911. Me |u tim, Prvi svjetski rat po~eo je 1914. godine, {to su ostali kandidati znali, a Vido{evi} je rekao i ta~an datum. Hebrang se “zbunio“ i na sqede}em svjetskom ratu. Rekao je da je Drugi svjetski rat po~eo 1941, kada su Hitler i Staqin napali Poqsku. Rat je zaista po~eo tim doga|ajem, ali dvije godine ra ni je. Os ta li kan di da ti znali su odgovor, a Vido{evi} je, {treberski, opet sve detaqno opisao. Hebrang nije znao ni kako se zove wema~ki ministar spoqnih poslova, ni premijer Srbije, ali znao je ime ma |ar skog pre mi je ra, ~i je ime nisu znale Pusi} i [kare-O`bolt.

^elnici hrvatske opozicije

Zajedni~ki prijedlog o ustavnim promjenama
KLENOVNIK - ^elnici hrvatske opozicije – Zoran Milanovi}, Vesna Pusi} i Ivan Jakov~i} - na dana{wi sastanak s premijerkom Jadrankom Kosor do}i }e, kako saznaju hrvatski mediji, sa zajedni~kim prijedlogom da se ustavne promjene odgode do proqe}a idu}e godine ne bi li se do{lo do dogovora o tome {ta sve treba izmijeniti u Ustavu, te kvalitetnijih ustavnih formulacija. U opoziciji, dakle, ne namjeravaju da se povinuju planovima Vladimira [eksa koji u ime vladaju}ih vodi proces usta vnih pro mje na, a ko ji je izja vio ka ko na mje ra va da promijeni Ustav do sredine novembra.

Godi{wi izvje{taj Evropske komisije o Crnoj Gori

Korupcija ozbiqan problem
PODGORICA - Korupcija u Crnoj Go ri os ta je ozbiqan i zabriwavaju}i problem, oci jeweno je u go di{wem izvje{taju Evropske komisije. “Na ci onal ni akci oni plan protiv organizovanog kriminala i korupcije treba da bude ispuwen i na osnovu rizi~nih zadataka i da obuhva ti pri ori te te za dje lo vawe“, navodi se u dokumentu. U izvje{taju, koji bi trebalo da bude objavqen u srijedu, 14. oktobra, a ~ije dijelove su prenijeli crnogorski mediji, navodi se da zakoni i propisi nisu u skladu sa usvojenim instrumentima za borbu protiv korupcije. U tekstu se navodi da i daqe nedostaje jak i nezavisan organ za nadgledawe, koji bi procijenio izjave o imovini politi~ara i finansirawu politi~kih partija i koji bi kontrolisao potro{wu u javnom sektoru. vaju u adekvatnom personalu“, navodi se u izvje{taju. Prema mi{qewu Evropske komisije, na~iwen je napredak u sprovo|ewu zakona koji ja~aju profesionalnost i nezavisnost sudija i tu`ilaca. Potvr|en je napredak i u smawewu broja predmeta u sudo vi ma i ja ~awu pro fe si onalnosti sudija i tu`ilaca kroz obuke i usavr{avawa, ali sudski procesi su i daqe dugi i neefikasni. Prema navodima iz izvje{taja, Crna Gora je napredova la na poqu qud skih, mawinskih i gra|anskih prava, kao i u spre~avawu torture. Evropska komisija je u izvje{taju preporu~ila ja~awe mehanizama kontrole u javnoj administraciji kako bi uprava postala usavr{ena i politi~ki otporna. U izvje{taju se navodi da je parlament pokazao napredak u ja~awu politi~kog konsenzusa u vezi sa evropskim integracijama i pove}awu broja usvojenih zakona za 30 odsto u odnosu na pro{lu godinu. Skup{tina bi, ocijeweno je izvje{taju, trebalo da oja~a kapacitet kako bi bila sposobna da ispituje zakone i propi se, dok kon trol na ulo ga parlamenta ostaje veoma slaba.

Povrtari u Strumici nastavili su proteste, nezadovoqni odnosom makedonske ZAGREB Vlade prema poqoprivreHrvatska vlada novim zakondnim proizvo|a~ima. Poskim rje{ewem zaustavqa vrtari su, umjesto da upis novih veterana, ocijeniv{i da je pro{lo dovoqno paradajz isporu~e prodajvremena od rata u prvoj polo- nim punktovima, istovarili traktore na berzi u Struvini 1990-ih za rje{avawe statusa u~esnika u wemu. Oni mici. Oni su najavili da }e tokom sqede}e sedmice koji do sada nisu ostvarili status veterana s novim Zako- nastaviti da uni{tavaju ponom o pravima hrvatskih bra- vr}e nilaca to vi{e ne}e ni mo}i, LO[A a sli~no va`i i za za{ti}ene VIJEST veteranske penzije.

DOBRA VIJEST

STRUMICA

JA^AWE profesionalnosti sudija
Brisel je zabrinut i zbog na~ina na koji Skup{tina Crne Gore imenuje kontrolne organe. “Administrativni organi koji bi otkrili i istra`ili korupciju oskudije-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klinton izjavila je ju~e da me|unarodna zajednica ne}e ~ekati zauvijek da Iran doka`e da ne razvija atomsku bombu. “Rije~i nisu dovoqne... Me|unarodna zajednica ne}e ~ekati beskona~no na dokaze da je Iran spreman da ispuni svoje me|unarodne obaveze“, rekla je Klintonova.

Talas nasiqa u Gr~koj

Vijesti
Francuska

No}nim akcijama protiv anarhista i qevi~ara
Glavna prijetwa bezbjednosti zemqe sada je “Revolucionarna borba“. Wene fantomske vo|e poslale proglas javnosti, u kojem su kao sqede}e mete ozna~ili finansijske institucije i politi~are
ATINA - U centru Atine i pro{le sedmice uni{ta va ni su auto mo bi li i demolirane zgrade banaka i radwi, ~ime je nastavqen talas nasiqa, koji u Gr~koj tra je ve} du `e vri je me, a ~ija je glavna “pozornica“ upravo wena prijestonica, javio je Tanjug. Policija je na najnovije divqawe, zasad nepoznatih huligana, za koje se vjeruje da su ek stre mni qevi ~a ri i anarhisti, uzvratila iznenadnom no}nom akcijom svoje specijalne jedinice sa oko 400 qudi, pri ~emu je bilo pritvarawa i hap{ewa. Malo ko, ipak, vjeruje da }e se, poslije ovog “pokazivawa mi{i}a organa reda“, sve smiriti, jer ekstremizam i terorizam ovdje imaju dugu tradiciju. Analiti~ari ukazuju i na to da se pojavquje nova generacija nasilnika, koja bi da prigrabi “slavu“ zloglasnog “17. novembra“, razbijenog 2003. godine, poslije skoro tri decenije teroristi~kog djelovawa, ~ije je bilans bio 23 `rtve i stotiwak bomba{kih i drugih ataka na ugledne Grke i strance. Glavna prijetwa bezbjednosti zemqe sada je “Revolucionarna borba“, za koju se

Uhap{eni pripadnici ETA
MONPELIJE - Francuska po li ci ja uhap si la je dvojicu pripadnika baskijske se pa ra tis ti ~ke gru pe ETA u oblasti Hero, na jugozapadu Francuske, rekao je izvor u policiji. Isti izvor navodi da je kod uhap{enih prona|eno oru`je, la`na francuska i {panska li~na dokumenta, kao i da su zaplijeweni kompjuteri. Uhap{eni pripadnici ETA u pri tvo ru su u Monpelijeu prije prebacivawa u Pariz.

“Indipendent“

Blerova uloga u Iraku
LON DON - Biv {i bri tanski premijer Toni Bler, koji u Evropi lobira za glasove da bi bio izabran za prvog predsjednika EU, ne}e mo}i da izbjegne odgovornost za ulogu u ratu u Iraku, koja je ko{tala `ivote desetine hiqada civila, pi{e britanski list “Indipendent“. U ~lanku pod naslovom “Mo`e li va{ stomak zaista da svari Blera kao predsjednika EU”, list navodi da mnogi smatraju da je biv{i premijer odgovoran za ratne zlo~ine u Iraku.

Divqawe huligana

FOTO: AGENCIJE

govori da “ba{tini“ imiy “novembaraca“. Wene fantomske vo|e su pro{log mjese ca, po {to su pre uze le od go vor nost za na pa de na Atin sku ber zu i vla di nu zgradu u Solunu, poslale proglas javnosti, u kojem su kao

sqede}e mete ozna~ili finansijske institucije i politi~are.

DUGA tradicija terorizma
Samo nekoliko dana kasnije, svoju prijetwu su do-

pu ni li upo zo rewem po li ciji “da spusti pi{toqe“, uko li ko `e li da sa ~u va svoje pripadnike. “Re vo lu ci onar na bor ba“ se pro~ula poslije raketnog napada na ambasadu SAD u Ati ni, pri je dvi je

godine. U me |u vre me nu je po ja ~ala svoje djelovawe, upisuju }i u vlas ti ti u~i nak na pa de na po li cij ske sta nice, ministarstva, banke, stra na pri vre dna pred sta vni{tva.

Turska

Otkazala vojnu vje`bu
JERUSALIM - Turska je otkazala godi{wu zajedni~ku vazdu{nu vojnu vje`bu zbog u~e{}a Izraela, saop{tila je izraelska vojska. U vojnoj vje`bi koja se redovno odr`ava ve} pet godina, trebalo je da u~estvuju i snage SAD, Ita li je i NA TO. Izra el ska voj ska je sa op {tila da je vje`ba odgo|ena do daqeg “zbog odluke Turske da promijeni sastav u~esnika i da ne dozvoli izraelskim vaz du {nim sna ga ma da u~estvuju“.

Nasiqe
Nadle`ni vjeruju da “Revolucionarna borba“ nije jedini “proizvo|a~“ nasiqa u zemqi, ali je, vjerovatno, najopasniji. U Atini i drugim gradovima strah siju i druge, mawe ili ve}e grupe ekstremista, koje paqevinama, demolirawem objekata i drugim ru{ila~kim akcijama siju strah.

Policija poja~ala akcije

Evropqani `ive u bu~noj okolini
@ENEVA - Svaki peti Evropqanin `ivi u okolini sa no}nim zvukom vi{im od 40 decibela, {to je {tetno za zdravqe, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Limit od 40 decibela je prihvatqiv limit za izlagawe zvucima no}u i odgovara buci “neke mirne ulice“, navodi SZO. Izlagawe u du`em periodu zvucima ja~im od 40 decibela, do 55, {to odgovara bu~noj ulici, “uti~e na pritisak i mo`e da izazove sr~ani udar“, dodaje SZO. “Buka mo`e da izazove bolest, jer kad spavamo mozak, u{i i cijelo tijelo nastavqaju da reaguju na zvuk“, navodi se u saop{tewu. SZO je posebnu pa`wu posvetila zvucima aerodroma no}u, procijeniv{i da zvuk aviona “mo`e da izazove pove}awe krvnog pritiska dok osoba spava“.

Obama nije zaslu`io Nobela
VA[INGTON - Republikanci smatraju da ameri~ki predsjednik Barak Obama ni~im nije zaslu`io Nobelovu nagradu za mir. - [ta je zaista postigao Barak Obama i ~ime je zaslu`io ovu nagradu? - pita se Majkl Stil, predsjedavaju}i Republikanskog nacionalnog komiteta, izra`avaju}i `aqewe {to je mo} predsjednika kao globalne zvijezde zaklonila istinske borce za mir i qudska prava. Stil smatra da je Obama dobio nagradu za “odu{evqenost“ i da je ona samo pokazala koliko je postalo besmisleno nekada uva`eno i zna~ajno priznawe kao {to je Nobelova nagrada. On je istakao da Obama nije ni~im zaslu`io tu nagradu. Neki kriti~ari smatraju da je Obama dobio ovu nagradu zato {to je crne puti i da je svojim aktivnostima samo oslabio SAD u inostranstvu.

DOBRA VIJEST

IRAK
Tri eksplozije protresle su ira~ki grad Ramadi, zapadno od Bagdada, ubiv{i 23 i raniv{i vi{e osoba. Automobil napuwen eksplozivom zabio se u betonski zid na glavnoj policijskoj stanici. Drugi bomba{ samoubica detonirao je bombu na motociklu. Tre}a eksplozija, kako se ~ini auto-bombe, desila se ispred bolnice.

ENGLESKA
Dvogodi{wi Oskar Rigli iz Engleske postao je najmla|i ~lan Mense, me|unarodne organizacije natprosje~no inteligentnih qudi. Iz Mense su potvrdili da je rije~ o dje~aku superiorne inteligencije, koju bi trebalo na vrijeme usmjeriti.

LO[A VIJEST

22 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Vladimir Putin posjeti}e Kinu

Sporazum o balisti~kim raketama
MOSKVA - Tokom posjete ruskog premijera Vladimira Putina Pekingu, Rusija i Kina potpisa}e nekoliko sporazuma, me|u kojima i onaj o lansirawu balisti~kih raketa, objavila je ruska vlada. “Vi{e od deset dokumenata u pripremi je za potpisivawe. Me|u wima je me|uvladin sporazum o lansirawu balisti~kih raketa“, stoji u vladinom saop{tewu. Rusi i Kinezi pripremaju i sporazum o “organizaciji i razvoju vozova velike brzine na ruskoj teritoriji“, a Putin bi u Kini trebalo da boravi od ponedjeqka do srijede. Sasta}e se i s kineskim premijerom Venom \ibaom.

Barak Obama

Podr{ka homoseksualcima u vojsci
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama obe}ao je ukidawe va`e}e politike prema homoseksualcima u vojsci koja se opisuje sloganom “ne pitaj, ne govori“. U govoru koji je odr`ao na gala-ve~eri najve}e grupe za za{titu prava homoseksualaca u SAD, Obama je, osim ukidawa zabrane slu`ewa u vojsci deklarisanim homoseksualcima, obe}ao i da }e zaustaviti dono{ewe zakona o odbrani braka, kojim se `eli zaustaviti priznavawe homoseksualnih brakova u saveznim dr`avama. - Ja }u okon~ati politiku “ne pitaj, ne govori“, to je obaveza koju preuzimam - rekao je Obama govore}i pred oko tri hiqade homoseksualnih aktivista na donatorskoj ve ~e ri or ga ni za ci je Human Rights Campaign u Va{in gto nu, ko ja se bo ri za ve }u dru{ tve nu ra vno pra vnost homoseksualaca.
Jo{ uvijek ni traga ni glasa o maloj Medlin

[okantni detaqi otmice male Medlin Mekan

Otmi~ar najvjerovatnije 3. maja 2007. godine u{ao u apartman i djecu omamio velikom koli~inom opojnog sredstva. Medlin iz apartmana iznesena kroz ulazna vrata
LON DON - Otmi ~ar Medlin Mekan drogirao je djevoj~icu te wenog brata i sestru, male blizance, kako bi bili tihi dok je otima iz apartmana, smatraju istra `i teqi ko ji ra de na slu~aju. Vjeruju i kako je u apartman u portugalskom qetovali {tu, iz kog je Me di nestala, otmi~ar u{ao uz pomo} duplikata kqu~a. Te {okantne nove detaqe slu~aja britanskim medijima su otkrili detektivi Dejvid Edgar i Artur Kauli, koji ve} mje se ci ma ana li zi ra ju sve dosad prikupqene dokaze. Naveli su kako je otmi~ar najvjerovatnije 3. maja 2007. go di ne u{ao u apar tman i djecu omamio velikom koli~inom opojnog sredstva, najvjerovatnije hloroforma. Detektivi Edgar i Kauli taj svoj zakqu~ak zasnivaju na ~iwenici da tada 18-mjese ~ne [o na i Ame li ni je probudio mete` koji je nastao kad su Medlinini roditeqi ot kri li da je dje voj ~i ca nes ta la, kao i ~iweni ci da su bli zan ci nastavili da spavaju ~ak i kad su ih prenijeli u drugi apartman u kojem je bilo hladno.

Djevoj~ica omamqena a zatim kidnapovana

Demonstracije opozicije u Tirani

Optu`be za izbornu kra|u
TIRANA - Vi{e hiqada pristalica opozicije protestovalo je u Tirani, optu`uju}i vladaju}u Demokratsku partiju albanskog premijera Salija Beri{e za izbornu kra|u. Socijalisti bojkotuju rad novog parlamenta i tra`e istragu o rezultatima izbora odr`anih 28. juna, dok demokrate demantuju optu`be da je bilo izborne kra|e. Na proteklim parlamentarnim izborima u Albaniji, Demokratska partija osvojila je 75, a socijalisti 65 mandata u skup{tini koja ima ukupno 140 mjesta. Lider Socijalisti~ke partije Edi Rama izjavio je da ovim skupom po~iwe “sezona protesta“ i apelovao na gra|ane da potpi{u peticiju kojom se tra`i istraga o izbornim rezultatima.

Zabrinuti roditeqi

Smatraju kako bi, da su tad blizanci testirani na dro gu, po li ci ja ima la va `an trag za pronalazak po~inioca.

[vedska
Istra`ioci poku{avaju da u|u u trag djevoj~ici fotografisanoj u [vedskoj, ~iji se izgled kompjuterskom analizom poklapa sa Medlin, objavio je britanski “San”. Plavokosa djevoj~ica fotografisana je na sajmu automobila u Stokholmu. Po{to se fotografija pojavila na veb-stranici, {vedska policija je primila mnogobrojne telefonske pozive u kojima su gra|ani ukazivali na sli~nost.

OTMI^AR prvo izvi|ao situaciju
Istra`iteqi navode i ka ko vje ru ju da je otmi ~ar no} ra ni je “izvi |ao si tu aci ju“. Bu ka je pro bu di la [ona koji je potom probudio stariju sestru, Medlin. Uju tro je dje voj ~i ca re kla roditeqima, Kejt i Yeriju Me ka nu, da se bo ji. I ta ~iwenica je navela detektive na pomisao da je otmi~ar nekako morao omamiti djecu u no}i kad je Medi oteta. Smatraju i kako je Me-

dlin iz apartmana iznesena kroz ulazna vrata, a ne kroz otvo re ni pro zor, kao {to se u po ~et ku mi sli lo, jer nema nikakvih forenzi~kih do ka za. Otmi ~ar je apar tman Mekanovih, vjeruju istra`iteqi, nadgledao du`e vri je me te je ra zra dio de taqan plan otmice i nabavio duplikat kqu~a. Medlin Mekan je 3. maja 2007. go di ne, oko 22 sa ta, nestala iz hotelske sobe u portugalskom qetovali{tu Praja da Luz, dok su weni ro di teqi Kejt i Yeri s prijateqima bili na ve~eri. Od ta da je vi {e pu ta javqano ka ko je dje voj ~i ca vi|ena u raznim dijelovima svijeta, me|utim, svaki put se pokazalo da nije rije~ o Medi.

Uspje{an povratak ruske svemirske kapsule “Sojuz“

Klovn se vratio iz svemira
KOROQOV - Kanadski mi li jar der Gi La li bert, biv{i cirkuski “guta~ vatre“, ko ji je, sa dva ~la na rusko-ameri~ke posade, putovao svemirskim brodom kao turista, vratio se danas na Zemqu nose}i svoj za{titni znak - crve ni klo vnov ski nos, javile su agencije. Ruska svemirska kapsula "Sojuz" spustila se, kako je bi lo pla ni ra no, u ste pu u blizini Arkaqka u sjevernom Kazahstanu, oko 8.30 po moskovskom vremenu. Lalibert (50), biv{i guta~ vatre i osniva~ “Cirkusa Sun ca“ iz Mon tre ala, po znat kao “prvi klovn u svemiru“, proveo je u svemiru dvi je se dmi ce, na veo je Rojters. La li ber to vo bo gat stvo procjewuje se na oko 2,5 milijarde dolara, od ~ega je 35 miliona izdvojio da bi bio sedmi po redu svemirski turista.

MILIJARDER zabavqao posadu
To kom pu to vawa, “prvi svemirski klovn“ zabavqao je posadu Me|unarodne sve-

Djeca u indonezijskom selu Lubuk Pandan igraju se balonima i tako osloba|aju od trauma. Terapiju je organizovao Crveni krst.

mirske stanice i bio doma}in prvog {ou programa kojim je ru ko vo |e no iz svemira. Ovaj {ou, koji je imao za ciq da skre ne pa`wu na nesta{icu vode {irom svijeta, ukqu~ivao je i niz doga |a ja u ko ji ma su u~estvovali pjeva~i, igra~i i druge slavne li~nosti iz 14 gradova svijeta.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 23

Istorijsko pribli`avawe Turske i Jermenije

Vijesti
Wema~ka

Sporazum izme|u biv{ih neprijateqa
Potpisivawem sporazuma o normalizaciji odnosa Turci i Jermeni podvla~e crtu ispod stoqetnog neprijateqstva. No nisu svi sre}ni zbog zatopqavawa odnosa, a ostalo je i otvoreno glavno pitawe: genocida nad Jermenima
JEREVAN - Ve} i samo po tpi si vawe spo ra zu ma o nor ma li za ci ji odno sa izme|u Jermenije i Turske mnogi smatraju senzacijom. Jer iako on sadr`i tek namjeru o uspostavqawu diplomatskih odnosa, ve} je i samo potpisivawe ovakvog sporazuma, ako se uzme u obzir du go go di{wa ne trpeqivost pa i sa mo neprijateqstvo ovih susjeda, ravno ~udu, javio je Doj~e vele. Mno ge za to ni je ni iznenadilo prisustvo zvani~ni ka po put ame ri ~kog dr`avnog sekretara Hilari Klinton i wenog ruskog kolege Sergeja Lavrova - i samog porijeklom Jermena, kao i vi so kih pred sta vni ka Evrop ske uni je pri li kom

Tra`e ka`wavawe oca
VINENDEN - Od tragedije u wema~kom gradu Vinendenu pro{lo je sedam mjeseci. Porodice `rtava po ma hni ta log 17-go di{waka Tima Kre~mera tra`e da se za zlo~in kazni Timov otac, koji je svom poreme}enom sinu omogu}io pristup oru`ju. Wema~ki “Fokus” je objavio kako su porodice podnijele tu`bu na sudu u [tutgartu. U tu`bi stoji da je Jerg Kre~mer “gru bo za ne ma rio odgoj svog mentalno bolesnog sina te mu omogu}io pristup pi{toqu i oko 400 komada municije“. Kao jedan od dokaza prilo`enih tu`bi je onaj da su skoro dva mjeseca prije masakra otac i sin zajedno kupili 1.000 komada municije.

Kamboxa
Jermeni u Libanu protiv izmirewa sa Ankarom FOTO: AP

Potonuo trajekt
PNOM PEN - Najmawe 17 qudi, za koje se strahuje da su se udavili, nestalo je kada je preoptere}eni trajekt potonuo u rijeci Mekong u Kamboyi, saop{tili su ju~e zvani~nici. Me|u nestalima je 14 `ena i trojica mu{karaca koji su putovali na obred u lokalni budisti~ki hram u sjeveroisto~noj pokrajini Kratija, ka da je, zbog sna `ne struje, trajekt na kojem su se nalazili potonuo. “Oni nisu mogli da sa~ekaju da stignu na obred, pa su se svi ukrcali na isti trajekt“, rekao je za Rojters lokal ni zva ni ~nik Som Sarit.

sve ~a nog po tpi si vawa u @enevi. Dana{wi odnosi Jermenije i Turske otvoreno su pro`e ti ne trpeqivos ti ma od trenutka kada je Jermenija raspa dom So vjet skog Sa ve za 1991. pos ta la sa mos tal na dr`a va. Od ta da su na po vr{inu isplivale napetosti koje poti~u jo{ iz vremena Osmanskog carstva.

ra me, re la ti vno slo bo dno, `ivio ~itav niz razli~itih naroda. Ravnote`a je, me|utim, poreme}ena izme|u 1915. i 1917. kada su u jeku Prvog svjetskog rata po~ele ja~ati jermenske ideje o osamostaqewu. Osman-

ska vlast je tokom suzbijawa tih tenzija izvr{ila genocid nad pripadnicima jermenskog naroda tokom kog je `ivot izgu bi lo, za vi sno od izvo ra, izme |u 1,8 i 2,5 mi li ona qudi. Pokoq nad jermenskim civilima osmanlijske, a ka-

snije i turske vlasti opravdavale su navodnim svrstavawem Jermena na stranu osmanlijskih ne pri ja teqa u Prvom svjetskom ratu. Slu`bena Ankara jo{ uvijek odbija da prizna da se radilo o genocidu te govori o 200.000 `rtava.

POBIJENO izme|u 1,8 i 2,5 miliona Jermena
Do Prvog svjetskog rata, u sklopu tada ve} ratovima i unutra{wim previrawima, oslabqenog Osmanskog carstva `ivjelo je oko 2,5 miliona Jermena. Ni{ta neobi~no u osmanskom mnogonacionalnom carstvu u kojemu je rame uz

Tonga

Novi zemqotres
GENOCID NAD JERMENIMA 1915 - 1923.
Lokacije masakra Putevi mar{eva smrti: turska Koncentracioni logori vojska tjerala je Jermene da mar{iraju bez hrane i vode Istorijske granice Jermenije Sada{we granice Jermenije Punktovi za deportaciju

NEMA ALTERNATIVE
Lagano pribli`avawe izme|u dva posva|ana naroda, uprkos `estokom protivqewu nacionalisti~kih struja u obje zemqe, nema alternative. I jednima i drugima bi se otvorili toliko va`ni trgova~ki putevi: za Jermeniju prema zapadu, a za Tursku prema istoku.

Granice oblasti

Akcija pakistanskih snaga bezbjednosti

Oslobo|eni taoci islamskih ekstremista
RA VAL PIN DI - Pa kistanske snage oslobodile su 40 talaca koje su islamski ek stre mis ti dr`a li u voj nom kom ple ksu u Ra val pindiju, koji su prekju~e zauzeli, javio je Rojters. Portparol pakistanske voj ske, ge ne ral Atar Abas je rekao da je od upada ekstremista u vojni kompleks, tokom drame koja je trajala 22 ~asa, poginulo ukupno 19 osoba - osam vojnika, osam napada~a i tri taoca. Vojska je zarobila vo|u napada~a koji je rawen po{to je po ku {ao da akti vi ra ek sploziv koji je nosio. ma koji su uslijedili poginulo je osmoro vojnika i ~etiri napada~a. Abas je rekao da je napada~ koji je nosio pojas sa eksplo zi vom ~u vao taoce u je dnoj so bi i da je ubi jen prije nego {to je uspio da ga aktivira. Portparol pakistanske vojske je dodao da me|u oslobo|enima taocima ima vojnika i civila. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost, ali vlasti sma tra ju da iza na pa da stoje pakistanski talibani ili ne ka ek stre mis ti ~ka gru pa ko ja je po ve za na s wima.

SIDNEJ - Zemqotres ja~ine 5,9 stepeni Rihterove skale pogodio je ju~e arhipelag Tongu u Ju`nom Paci fi ku, sa op {ti le su lokalne vlasti. Epicentar zemqotresa bio je na dubini od deset kilometara, oko 65 kilometara isto~no od mjesta Hihifo u Tongi, saop {tio je Ame ri ~ki ge ofi zi ~ki za vod na svom veb-sajtu.

Azerbejxan

Protiv sporazuma
BAKU - Azerbejyan osu|uje sporazum o normalizaciji odno sa Jer me ni je i Turske i upozorava na mogu}u nes ta bil nost na ju gu Kavkaza. “Normalizacija odnosa Turske i Jermenije, pri je po vla ~ewa jer men skih sna ga sa oku pi ra ne azerbejyanske teritorije, su pro tna je in te re si ma Azerbejyana i baca sjenku na bratske odnose Azerbejyana i Turske“, saop{tilo je azerbejyansko Ministarstvo spoqnih poslova.

ZAROBQEN vo|a napada~a
Pri pa dni ci spe ci jal nih je di ni ca pa kis tan ske voj ske ju ~e ra no uju tro su na pa li voj ni kom pleks u Ravalpindiju u koji su napa da ~i upa li dan ra ni je obu~eni u vojne uniforme. Devet te{ko naoru`anih ekstremista napali su vojni {tab, a u `estokim sukobi-

Pakistanska policija blokirala prilaze

FOTO: AP

24 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Dobio Piro}anac na TV bingu premiju od milion evra. Kao sre}nog dobitnika pozovu ga u studio da podigne nagradu i ka`e koju rije~ gledaocima. - [ta planirate s tolikim novcem - pita ga voditeqka.

- Pa..., prvo }u vratiti neke dugove - odgovara sre}ni dobitnik. - Dobro, a {ta }ete sa ostalim? - A, ostali neka ~ekaju - odgovori Piro}anac.

Voza~ je morao naglo da zako~i da ne bi autom udario u pje{aka koji je neoprezno prelazio ulicu na neobiqe`enom dijelu. - Ide{ kao da

si kupio ulicu! - qutito }e voza~? - A ti vozi{ kao da si otplatio taj auto! - hladnokrvno uzvrati pje{ak putem.

Srela se dva prijateqa u kafani. - [ta radi{ ovdje? Zar ti qekar nije zabranio da pije{

alkohol? - upita prvi. - Jeste, ali taj qekar je ju~e umro - re~e drugi i nastavi da ispija viski.

Seve ne{to skriva
^ini se da pri~e o k}erki Koko nisu samo fantazija, nego i potencijalno priznawe da je Severina Vu~kovi} u bla`enom stawu, pi{u hrvatski mediji i navode da bi nekoliko najnovijih fotografija snimqenih na “Cro A Porteru“ lako mogle posvjedo~iti u korist ove spekulacije. Naime, najpopularnija hrvatska pjeva~ica nije imala izbora nego da pozira fotografima dok je skidala kaputi} pri ~emu joj se nakratko pokazao stoma~i} koji je ostatak ve~eri skrivala strate{ki namje{tenom torbicom. Radi li se ipak o “davqewu“ u hamburgerima, nezahvalnom satenu ili preskakawu teretane uo~i velike turneje koja po~iwe 17. oktobra u Beogradu - vidje}e se na vrijeme, pi{u mediji i dodaju da bi Seve, koja nikada nije skrivala `equ da postane majka, uskoro ipak mogla ugodno da iznenadi. U prilog toj teoriji ide i weno ~esto spomiwawe djece i maj~instva, kao i ~iwenica da je nedavno srpskim novinarima otkrila da }e svoju k}erku nazvati Koko. Evo jo{ jednog ukusnog i zdravog jela - musake od plavih patlixana, u kombinaciji sa mqevenim mesom (mje{avina june}eg i sviwskog ili samo jednog od ovih), pavlakom za~inima...Musaka je idealna za porodi~ni ru~ak, a mo`e poslu`iti i kao glavno jelo i kad pripremate ve~eru za goste, jer se mo`e pripremiti unaprijed, te servirati toplo iz rerne.

Sastojci
( za 4 osobe) 1-1,5 kg patlixana 0,5 kg mqevenog mesa (po izboru) 1 glavica crnog luka 1 vezica per{una 5-6 jaja pavlaka za kuvawe (po ukusu) biber so (po ukusu) 1 ka{i~ica slatke crvene paprike bra{no uqe hqebne mrvice

Priprema
1. Oguliti patlixane, narezati ih na otprilike pola do centimetar debele kri{ke, posoliti i staviti u zdjelu da odstoje oko 60 minuta. Ovo je bitno, kako bi patlixani pustili vodu, koju potom treba ocijediti. Patlixane ne treba naknadno soliti. 2. Umutiti jaja s bra{nom i dodati vode (gusto}e kao za pala~inke). Jaja i bra{no ne solite! Panirati kri{ke patlixana u jajima s bra{nom te kratko pohovati u uqu. 3. Meso kratko prodinstati na luku, posoliti i pobiberiti po ukusu, a kad je gotovo dodati ka{i~icu mqevene slatke crvene paprike i vezicu narezanog per{una. 4. Pleh za pe~ewe namastiti i posuti hqebnim mrvicama (prezlom) pa pokriti dno polovinom pohovanih patliyana, pa ih prekriti mesom, te na vrh slo`iti drugu polovinu patlixana. 5. U jaja preostala od pohovawa po ukusu dodati malo pavlake (otprilike jedan decilitar) i preliti po patlixanima i mesu. 6. Rernu zagrijati na 170 stepeni Celzijusovih i pe}i 30 do 40 minuta.

Cijene u KM
patlixani meso luk per{un jaja pavlaka za~ini bra{no uqe prezla 1,8 6,5 0,2 0,6 1 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Zahvaquju}i povoqnim planetarnim uticajima, razmi{qate kreativno. Skloni ste spekulacijama, vo|ewu qubavi, u`ivawima i umjetnosti. Trenutno vas privla~i sve {to djeluje podsticajno na um.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Prijateqi vam poma`u. Po{to vas samo}a ubija, poku{avate da budete u dru{tvu. Ne preterujte sa pri~awem o svojim problemima, jer }e se oni do kojih vam je stalo razbje`ati. Zato prestanite sa takvim pona{awem.

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) Samo }ete konkretnim ostvarewima dokazati koliko zapravo vrijedite. Danas i funkcioni{ete saglasno tome. Zahvaquju}i organizatorskim sposobnostima, posti`ete vi{e nego {to ste planirali. Uskoro nastupa pravo vrijeme za poslovni uspjeh.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Izuzetno povoqan period za prodaju ili izdavawe nekretnina. Puno vremena provodite van ku}e i razmi{qate o promjeni prebivali{ta. Nervoza i napetost su reakcija na familijarne sukobe i tra~eve na koje ne mo`ete ostati imuni.

Musaka od plavih patlixana

Poslu`ivawe
Gotovo jelo malo ohladiti i poslu`iti.

12,7

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Komunikativan dan je pred vama, pa ga iskoristite pametno. Ne optere}ujte se drugima, ve} se fokusirajte na trenutno bitne stvari u svom `ivotu. Uspje}ete da savladate izazov. Po~nite sa pripremama.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Ne obazirite se na porodi~ne probleme, ve} poku{ajte da iz situacije profitirate. U o~ekivawu ste putovawa u inostranstvo ili vijesti od nekoga ko je daleko. Razmi{qate o stru~nom usavr{avawu, svjesni wegovog zna~aja.

Prijateq po `eqi djeteta
S kim se to dru`e va{a djeca, kakvi su im prijateqi i da li lo{e uti~u na wih, samo su neka od pitawa koja sebi postavi skoro svaki roditeq
jelovima grada i sli~no. Roditeq bi uvijek trebalo da zna gdje mu je dijete. Razvijte tu neku naviku kod djeteta da vam se javqa gdje je i po mo gu }nos ti s kim je. Naravno da }ete mu dopustiti izlaske, ali odmalena razvijajte taj odnos - Mo`e{ da ide{ svuda, samo mora{ da mi javi{ gdje si i s kim si. Di je te }e ta da ima ti osje}aj da mu vjerujete i ne}e imati razloga da la`e. dru`i s qudima razli~itog kulturnog nivoa i iz razli~i tih dru{ tve nih slo je va. Od toga }e imati samo koristi, po{to }e boqe upoznati svijet u kojem `ivi. A ako lo {e uti ~u na wega? E onda morate da reagujete, ali pa`qivo. Za po~etak otvoreno porazgovarajte sa djetetom. Pitajte ga {ta je to {to mu se kod wih svi|a. I maksimalno se uzdr`ite od o{trih komentara. Nikad nemojte pretjerano da kritikuje te ukus, akti vnos ti i drugove svoga djeteta. Adolescenti su izuzetno osjetqivi na to. Ne zaboravite da bi va{e negativno mi{qewe moglo da ima suprotan efekat od `eqenog. Ako `es to ko kritikujete wegove drugove, dijete }e ih braniti. Vjerovatno }e nastaviti kri{om da se vi|a sa wima i ne}e vas vi{e upoznavati sa svojim novim prijateqima.

Rak
(22.6 - 21.7) Zakasweli prihodi sti`u. Zadovoqno trqate ruke, jer je ve}i novac u pitawu. ^ak postoji {ansa da vas neko prijatno iznenadi poklonom. Po{to je tema dana novac i to kako ga ste}i, ne idite iz krajnosti u krajnost.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Pod hitno obratite pa`wu na zdravqe, posebno ako ste duvanski zavisnik, jer su vam plu}a ugro`ena. Savjetuje se {etwa po svje`em vazduhu, a ne optere}ivawe tu|im problemima. Bolest nekog iz bli`e okoline trenutno vas zabriwava.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Mla di ma je po tre bna sloboda. Pod tim, izme|u ostalog, podrazumijevaju pravo da sa mi bi ra ju pri ja teqe. Ali ka ko da re agu je te ako vam se od wih di`e kosa na glavi? Mo `da se bo ji te da }e va{e dijete upasti u lo{e dru{tvo ili da }e se sprijateqiti s nekim, prema va{em mi{qewu, neprikladnim za dru `ewe. Ako va {e di je te ve} ima takva prijateqstva, svaki va{ postupak mo`e da shvati dvosmisleno. Zabrana }e ih obi~no samo ohrabriti da se jo{ vi {e ve `u za te prijateqe koje ne volite, ka`u stru~waci. Zato, dodaju stru~waci, izbjegavajte zabrane i nare|ewa. Naro~ito se potrudite da izbjegnete da va{e dijete sazna da ne volite nekog od wegovih prijateqa. To bi bi-

lo to za ba dawe no sa, petqawe u ne{to {to vas se ne ti~e i izazva}e samo negativne reakcije kod djeteta. Ne odre|ujte s kim }e se va{e dijete dru`iti, samo pazi te da se ne dru `i sa pogre{nim qudima. Boqe je dopustiti prijateqstvo, ali {to je mogu}e vi{e pod va{im nadzorom. Na pri mjer, ako su mawi, predlo`ite im da se dru`e u va{oj ku}i. Ne pri mje tna kon tro la: Tako|e, jedan od na~ina izbjegavawa nepo`eqnih prijateqsta va sva ka ko je i kontrola nad djetetom. To ne zna~i da }ete nadgledati svaki korak va{eg djeteta, ve} }ete se jednostavno pobrinuti da ne bude na pogre{nom mjestu u pogre{no vrijeme - da ne izlazi do prekasno, da se ne smuca po lo{im, opasnim di-

PO@EQNO izbjegavawe zabrana i nare|ewa
Za dr`i te pri mje dbe za sebe: Ako su razlozi subjekti vne pri ro de (ni su vam simpati~ni, ali ne mo`ete da objasnite za{to, ne poti~u iz va{eg dru{tvenog sloja...), zadr`ite primjedbe za sebe i budite qubazni prema wima. Va{e dijete treba da se

Lav
( 22.7 - 22.8) Poku{avate da na specifi~an na~in izrazite svoje mi{qewe. Ako budete neshva}eni, ne zamarajte glavu, jer je rije~ o osobama koje vas nisu dostojne. Brzinu misli i sna`nu intelektualnu energiju po`eqno je iskoristiti na najpametniji na~in.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Kqu~ni problem je partnersko-bra~ni odnos. Mnoge Vodolije te{ko mogu da shvate osobu pored sebe, jer je ona wihova su{ta suprotnost. O tome je trebalo da brinu ranije. Sada se savjetuje gra|ewe odnosa na strpqewu i povjerewu.

Djevica
( 23.8 - 23.9) Bi}ete u situaciji da nekome prisko~ite u pomo} i analizirate tu|e probleme. U odnosima sa okolinom nedostaje vam samopouzdawe. Poku{avate da se povu~ete, kako biste prikrili ovo stawe.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Kucnuo je ~as da sa rije~i pre|ete na djela. Iako nije idealno vrijeme za poslove, razmi{qajte o tome kako da se pokrenete sa mrtve ta~ke i promijenite stvari kojima ste nezadovoqni. U me|uvremenu se toliko toga nakupilo.

RJE[EWE: POTKOP, KRV, TI, OBOR, IRA, ]EF, BJ, ARTUR SMIT, JAK[A, MATI]I, EVA, TRUBAREVO, DEMON, NALIVI, A, PREOSTATAK, TR, KA]ICA, A, DIK, S, K, KROJ, HEKLA, ARETA, VIS, OBAZRIVOST, RADIOMETAR, TRAKA, RANO.

26 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO NA^ELNIK Na osnovu ~lana 120. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i ~lana 51. Statuta op{tine Isto~no Novo Sarajevo ("Slu`bene novine" grada Isto~no Sarajevo, broj 12/05), na~elnik Op{tine, vr{i

DOPUNU JAVNOG KONKURSA
za popunu upra`wenog radnog mjesta u Administrativnoj slu`bi op{tine Isto~no Novo Sarajevo U javnom konkursu za popunu upra`wenog radnog mjesta: Interni revizor u Administrativnoj slu`bi op{tine Isto~no Novo Sarajevo objavqenog dana 18.9.2009. godine u dnevnom listu "Glas Srpske", u ta~ki III podta~ka 4. dodaju se rije~i: "posjedovawe licence internog revizora ili sertifikovanog ra~unovo|e" i u ta~ki VI podta~ka 6. dodaju se rije~i: "ili licence internog revizora ili sertifikovanog ra~unovo|e". Broj: 01/I-013-3048-2/09 9.10.2009. godine Isto~no Novo Sarajevo NA^ELNIK Gojko Dra{kovi}, dipl. ecc
Republika Srpska [kola u~enika u privredi Nikole Pa{i}a bb Djel. br: 01-329/09 Datum: 9.10.2009.

za izbor direktora {kole
1. Za direktora mo`e biti imenovano lice koje ispuwava sqede}e uslove: - ispuwava uslove za nastavnika {kole, odnosno stru~nog saradnika u skladu sa Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Sl. glasnik RS" broj 49 od 2.6.2008. godine); - ima prilo`en program rada; - polo`en stru~ni ispit za obavqawe vaspitno-obrazovnog rada; - ima najmawe 5 godina iskustva u nastavi, odnosno na pedago{ko-psiholo{kim poslovima u {koli; - nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora - nije anga`ovan na drugom mjestu koje mo`e uticati na eventualni sukob interesa i - nije ~lan organa politi~ke stranke. 2. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". 3. Direktor se imenuje na period od 4 godine. 4. Dokumenta koja su kandidati du`ni prilo`iti uz prijavu: - Ovjerenu kopiju diplome; - Program rada; - Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; - Uvjerewe o radnom iskustvu u nastavi; - Uvjerewe o neka`wavawu i - izjavu da nije anga`ovan na drugom mjestu koje mo`e uticati na sukob interesa i da nije ~lan organa politi~ke stranke. 5. Svi kandidati }e pismenim putem biti obavije{teni o odluci o izboru direktora u roku od 8 dana od dana dono{ewa odluke. 6. Nepotpune i prijave prispjele van roka ne}e se uzimati u razmatrawe. Predsjednik [kolskog odbora Nemawa Tripkovi}, prof.

KONKURS

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 27

28 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Film “Neprijateq“ Dejana Ze~evi}a

Karen Eseks, KLEOPATRA

D. H. Lorens, PRVA LEDI ^ETERLI

Ki{a na prvoj klapi

Izlo`ba fotografija Severa Zolaka u Prijedoru

Scenografija na Kozari

PRIJEDOR - Na lokaciji Gole planine na Mrakovici ju~e je pala prva klapa kojom je zapo~elo snimawe filma “Neprijateq“, u produkciji “Balkan filma“. Autori scenarija su \or|e Milosavqevi}, Vladimir Kecmanovi} i Dejan Ze ~e vi}, ko ji je i re di teq fil ma. Pro du cent iz “Balkan filma“ Tihomir Stani} potvrdio je da }e se na ovoj lokaciji snimiti 90 odsto filma. - Ve}inu scena snimi}emo na prelepoj Kozari, a samo nekoliko dana snimawa imamo u samom gradu Prijedoru, u prostoru nekada{we fabrike “Celpak“, u bawolu~kom “Incelu“ i u okolini Mrkowi} Grada - rekao je Stani}, dodaju}i da ih je na po~etku snimawa do~ekala ki{a. Glavne uloge igraju glumac Aleksandar Stojkovi} i Marija Piki}, studentkiwa druge godine glume na Akademiji u Bawoj Luci. Osim wih, glume Slavko [timac, Gordan Ki~i}, Dragan Marinkovi} Maca, Du{ko Mazalica, Stefan Bundalo, Qubomir Bandovi}, Goran Joki}, Vladimir \or|evi} i Tihomir Stani}. S. T.

Wujork, vrata za uspjeh
Ve}ina izlo`enih fotografija nastala je u Wujorku, a rije~ je o modnim fotografijama i nekoliko onih sa socijalnim temama
PI[E: SNE@ANA TASI] snezana@poen.net Sever Zolak

Slike Jagode Serdarevi} u Trebiwu

Motivi sa Neretve

PRIJEDOR - Prva samostalna izlo`ba fotografi ja mla dog umje tni ka Severa Zolaka pod nazivom “Ispo~etka“ od petka krasi izlo`beni prostor “Galerije 96“ u Prijedoru. Rije~ je o 40 fotografija dva de set tro go di{weg Prijedor~anina porijeklom iz Kqu~a, koji je svojim sugra|anima, a pogotovo onima koji prate wegov rad, pred-

stavio {ta je i koliko nau~io tokom petomjese~nog boravka u Wujorku. Izlo`bu je otvorio direktor “Galerije 96” Tihomir Ilija{evi}, koji je istakao da se u ovom prostoru bar jednom godi{we organizuje i izlo`ba fotografija, pogotovo kada je u pitawu promocija mladih i talentovanih autora. - Po ka za lo se da su to izuzetno posje}ene izlo`be, Sever Zolak, kao mlad i da-

rovit autor, zaslu`io je da ovdje izlo`i svoje radove i da se predstavi doma}oj publici - rekao je Ilija{evi}. Ve}ina izlo`enih fotografija nastala je u Wujorku, a ri je~ je o mo dnim fotografijama i nekoliko onih sa socijalnim temama.

SVJETLO presudno za dobru fotografiju
- Nemam formalno obrazovawe, samouk sam, ali se fotografijom bavim cijeli svoj `ivot, profesionalno ve} {est godina - rekao je Zolak. Ovo je prva Zo la ko va izlo`ba u Prijedoru, mada je do sada izlagao u Beogradu, Novom Sadu i Wujorku. - Mo je fo to gra fi je su spe ci fi ~ne jer ko ris tim iskqu~ivo prirodno svjetlo, {to u svijetu jako cijene i jo{ boqe pla}aju. Naravno, novac mi nije motiv, ve} sve ovo ra dim iskqu~i vo iz qubavi - dodao je Zolak. Prema wegovim rije~ima, iz Wujorka nosi izuzetno korisna iskustva jer je to spe-

TREBIWE - Izlo`ba likovnih radova Jagode Serdarevi} iz Mostara otvorena je u Hercegova~koj Gra~anici na Crkvini u Trebiwu. Ser da re vi }e va se sli kawem intenzivnije bavi od 2002. godine, a objavila je i broj ne stru ~ne ra do ve iz kulturne istorije Mostara. Do sada je izlagala na dvije samostalne i nekoliko kolekti vnih izlo `bi. Svo jom

tre }om sa mos tal nom izlo `bom, Jagoda Serdarevi} se Tre biwci ma pred sta vi la uqima na platnu, uglavnom sa mo ti vi ma Mos ta ra i mrtvom pri ro dom. Or ga ni za tor izlo `be je Srpsko pje va ~ko kul tur noumjetni~ko dru{tvo “Gusle“ iz Mostara. Qubiteqi umjetnos ti mo gu da po gle da ju izlo`bu do 16. oktobra. R. Mi.

cifi~an grad, koji nudi velike mogu}nosti, pogotovo mladim qudima. - U Wujorku sam boravio pet mjeseci, ali sam nau~io toliko toga i preporu~io bih svim mladim qudima da u~ine taj korak i da krenu prema svijetu, gdje mogu da steknu neka nova znawa i iskustva, a da se onda opet vrate ku }i, jer kod ku }e je najqep{e - rekao je Zolak. Poslije Prijedora, Zolaka o~ekuje nekoliko snimawa editorijala za modne ~asopise u Beogradu, a ima poziv modnih agencija i iz Milana. Me|utim, ka`e da se sigur no vra }a u Wujork da nastavi zapo~ete planove i da i daqe u~i. Izlo`ene fotografije, na kojima su se mogle prepozna ti i mno ge po zna te li ~nos ti iz svi je ta mo de, muzike i filma, pobudile su veliko interesovawe, pogotovo mladih Prijedor~ana, koji su u velikom broju prisustvovali ovom kulturnom doga|aju. Zo la ko ve fo to gra fi je bi}e izlo`ene u “Galeriji 96“ do kraja oktobra.

Nova kwiga Milenka Vuji~i}a

Pri~e dvije olovke
BAWA LUKA - “Ne znam ime dana“ naziv je zbirke pripovjedaka autora Milenka Vuji~i}a, koja je objavqena u izdawu Udru`ewa kwi`evnika Srpske, Podru`nica Bawa Luka. - Kwiga po~iwe pri~ama pisa nim dvje ma olov ka ma kao “spojnim posudama“! Vuji~i} u pri~ama “No}na zemqa“ i “Ne znam ime dana“ eksperimenti{e, poku{avaju}i da u “dvojnom pos tup ku“ is tra `i mo gu }e ni jan se vre me na, osa ma, pro{losti, sje}awa, no}i, ti{ine, muzike, prostora ku}e i sobe - napisao je recenzent Milenko Stoji~i}. Recenzent Zdravko Kecman rekao je da ova kwiga kratkih pri~a Milenka Vuji~i}a po obimu nije velika, “ali jeste po onome {to zna~i, donosi, a posebno ~uva“. - ^itaju}i pri~e, ~ini nam se kao da sa wih skidamo sloj po sloj vremena, pra{ine koja ih je dugo prekrivala, gdje su se rije~i skrivale i od samog tvorca, te tako sa~uvale sublimna osje}awa qudskih osobenosti - pi{e u Kecmanovoj recenziji. V. [.

Me|unarodna muzi~ka manifestacija

Zavr{eni "Bawalu~ki horski susreti"
BAWA LU KA “Bawalu~ki horski susreti“ za vr{e ni su pre ksi no} u koncertnoj dvorani Banskog dvora Kulturnog centra nastupima Madrigalskog hora Fakulteta muzi~ke umetnosti Beograd, mje{ovitog hora “Patra“ i akademskog hora “Obili}“ iz Beograda. Osim kon ce ra ta u Ban skom dvoru i Hramu Hrista Spa si teqa, to kom ~e ti ri dana ove me|unarodne muzi~ke manifestacije publika je imala priliku da u vije}ni ci Ban skog dvo ra pri sus tvu je su sre ti ma sa kompozitorom Ivanom Jevti}em, dirigentom Darinkom Mati}-Marovi} i kompozitorom, pijanistom i diri gen tom Ale ksan drom Vuji}em.

FOTO: G. [URLAN

NASTUPI gostiju iz Gr~ke i Srbije
- Bawolu ~koj pu bli ci predstavili smo tri izuzetna umjetnika koji su ostvarili zapa`ene rezultate, ne sa mo u okru `ewu, ne go su wihova djela i rad prisutni skoro u cijelom svijetu - rekao je dirigent Srpskog pjeva~kog dru{tva “Jedinstvo“ Nemawa Savi}. Pre tposqedwe ve ~e ri “Horskih susreta“ nastupali su mje{oviti hor “Patra” iz Gr~ke, Madrigalski hor Fakulteta muzi~ke umetnosti Beograd, mje{oviti hor Univerziteta u Bawoj Luci, mje{oviti hor “Arion“ iz Bawe Luke i `enski kamerni ansambl “Bawalu~anke“. - “Bawalu~ki horski su-

sre ti“ sna `no do pri no se afirmaciji horskog pjevawa i pru`aju mogu}nost uvida u ra zli ~i te re per to ar ske i izvo |a ~ke pris tu pe ho ro va iz zemqe i inos tran stva rekao je umjetni~ki rukovodilac i dirigent “Bawalu~anki“ Mladen Matovi}. V. [.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 29

“Planeta melanholije“ Larsa fon Trira
LOS AN\ELES - Film “Planeta melanholije“ bi}e sqede}i projekat Larsa fon Trira, poznatog po re`iji horor drame “Antihrist“, javio je Mondo. Fon Trir snimi}e ostvarewe ~ija se radwa dr`i u tajnosti, ali se pri~a da je rije~ o mje{avini nau~no-fantasti~nih elemenata i psiholo{ke katastrofe, smje{tenim u postapokalipti~ni svijet. - Ne}e biti sre}nog kraja - bilo je sve {to je re`iser htio da otkrije. Jo{ nije poznato ko }e tuma~iti glavne uloge, a snimawe po~iwe sqede}eg qeta u [vedskoj i Wema~koj.
FOTO: G. [URLAN

Otvoren Me|unarodni festival pozori{ta za djecu u Bawoj Luci

Vijesti
Bemus

"@eqezni dje~ak" podigao zavjesu
Naslovnu ulogu u “@eqeznom dje~aku“ igra \or|e Jankovi}, koji je imao zadatak da najmla|oj publici poka`e kako je jedan robot postao ~ovjek od krvi i mesa
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Gosti iz Rusije
BEOGRAD - Kamerni ansambl “Solisti Sankt Peterburga“, predvo|en violinistom Mihailom Gantvargom, nastupio je sino} u Kolar~evoj zadu`bini, u okviru 41. Bemusa, javio je Tanjug. Ovom prilikom “Solisti“ su premijerno izveli Bemusovu poruybinu, kompoziciju Di ja ne Bo {ko vi} “Koncert za guda~ki orkestar - posveta ruskim kompozitorima“.

Izlo`ba u Beogradu

“Pre re~i“
BEOGRAD - Izlo`ba slika Mine Aleksi} “Pre re~i“ bi}e otvorena danas u Galeriji “Art et art” u beogradskom Studentskom kulturnom centru, javio je Tanjug. Umjetnica u svom radu koristi kola`, akril, uqe na platnu, a prepoznatqiv je i uticaj grafike. Ona inspiraciju pronalazi u psiholo{kim pristupima umjetnosti, kao {to su art terapija i simboli zam. Izlo `ba }e bi ti otvorena do 28. oktobra.

BAWA LUKA - Premijerom pred sta ve “@eqe zni dje~ak“ u subotu uve~e otvoren je Me|unarodni festival po zo ri {ta za dje cu u Bawoj Luci. Pri~u Jordana Rai~kova dra ma ti zo vao je i re `i rao Bowo Lun gov iz So fi je, a gluma~ku ekipu ~ine dramski umjetnici Dje~ijeg pozori{ta RS, koje je organizator festivala. Festival je otvorio ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}, koji je istakao zna~aj ove manifestacije. Direktor Dje~ijeg pozori{ta RS Predrag Bjelo{evi}

rekao je da ovakve predstave do sada nisu ra|ene na doma}oj sceni. - Dje~ije pozori{te RS je poznato po tome da radi razli~ite forme predstava. Nova predstava je karakteristi~na i po tome {to neke lutke animira pet glumaca - ka`e Bjelo{evi}.

U KONKURENCIJI nekoliko evropskih teatara

tlana Andri} nagla{ava da je “@eqezni dje~ak“ pozitivno iskustvo. - Nisam se ranije susretala sa ovakvim lutkama. Radili smo sli~nu predstavu “^arobna frula“, ali je ova ipak druga~ija. Lutke su kompleksne, svi glumci moraju maksimal no da se kon cen tri {u jedni na druge. Glavni animator mora da bude apsolutno precizan, da bi ostali mogli da ga prate - ka`e Andri}eva. Naj mla |a pu bli ka s

pa`wom je popratila predstavu, odu{evqavaju}i se @eqeznim dje ~a kom, R|om, Patkicom, Lokvom, Stra{ili ma, Vje tro po ka zi va ~em... Pou~na pri~a za djecu, koja u sebi objediwuje poruke iz vi{e bajki, ima generalnu poruku da ~ovjek bez srca i nije ~ovjek i da `ivot bez smijeha nije `ivot. Gluma~ku ekipu predstave, osim Jankovi}a i Andri}eve, ~ine Aleksandar Blani}, Du{ko Mazalica, Rajko Mar~eta,

Aleksandra Spasojevi}, Bo`ana Bijeli}, Zorana [uman, Sawa Gruji} i Dragan Bawac. Lutke su djelo Dilijane Pervanove, a Bowo Lungov je radio scenografiju i multimediju. Muziku je birao Konsta tin Ka ra kos tov, ko ji je asistent rediteqa. U kon ku ren ci ji ovo go di{weg, 8. fes ti va la, je su predstave iz Wema~ke, Izraela, Slovenije, Rusije, BiH, Ka na de, Srbi je, Poqske i Hrvatske.

Film

“Norve{ka {uma“
PUSAN - Re`iser filma “Nor ve {ka {u ma“, po hit romanu japanskog pisca Harukija Murakamija, izjavio je da }e adap ta ci ja bi ti vjerna originalnoj pri~i, prenose agencije. Radwa romana “Norve{ka {uma“ doga|a se {ezdesetih godina u Japanu i prati odnos jednog studenta i dvije `ene: djevoj ke wego vog po koj nog {kolskog druga i wene prijateqice iz mentalne institucije. Kwiga je nazvana po jednom hitu “Bitlsa“, koji je omiqena pjesma jednog od glavnih likova.

Naslovnu ulogu u “@eqeznom dje~aku“ igra \or|e Jankovi}, koji je imao zadatak da najmla|oj publici poka`e kako je jedan robot postao ~ovjek od krvi i mesa. - Rad na predstavi bio je fizi~ki naporan, a bilo je i tehni~ki zahtjevno. Podtekst ima va`nu ulogu u predstavi, pa je bitno ka ko se iz go va ra. Lutke zahtijevaju @iri festivala ~ine Bowo Lungov, da vi{e glumaca Slobodan Markovi} i Nenad Boji}. ani mi ra je dnu, Posqedwe festivalske ve~eri, kada {to tra`i dodatni trud ci je le }e biti dodijeqene nagrade, nastuekipe - ispri~ao pi}e Pozori{tance “Pu`“ iz Beoje Jankovi}. grada sa predstavom “Robin Hud”, Glumica Svjekoja nije dio takmi~arskog programa.

@iri

Mladenovac
Publika s pa`wom popratila predstavu

Zvezdara teatar

Cviji}evi dani

Nagrada “Dervi{u i smrti“
MLA DE NO VAC - Pred stava “Dervi{ i smrt“, Naro dnog po zo ri {ta iz Beograda, progla{ena je za najboqu na festivalu “Teatar u jednom dejstvu“, koji je sino} zavr{en u Mladenovcu. Predstava je dobila statuetu “Sloboda“ i plaketu, uz nov~ani iznos. Odluku o nagradama donio je `iri u sastavu rediteq Dimitrije Jovanovi}, glumica Rada \u ri ~in i ~lan Sa vje ta festivala Jasmina ^abrilo. Mladenova~ki festival ima samo jednu nagradu, za najboqu predstavu. A. R.

Premijera “Sumwivog lica“
BEO GRAD - Pre mi je ra predstave “Sumwivo lice“, u re`iji Bo`idara \urovi}a, po tekstu Branislava Nu{i}a, izvedena je u subotu u Zvezdara teatru, javio je Tanjug. Predstava je ura|ena u klasi~nom maniru, bez osavremewivawa poznatog teksta, koji je ponovo djelovao sasvim aktuelno. Glavna uloga sreskog kapeta na Je ro ti ja po vje re na je Milanu Gutovi}u. Osim Gutovi}a, u predstavi igraju i Igor \or|evi}, Nada Blam, Mladen Andrejevi}, Lepomir Ivkovi}, Marinko Maygaq, mladi glumci Danina Jefti} i Pavle Jerini} i drugi. To kom izvo |ewa bi lo je smijeha u publici, a na kraju je ansambl pozdravqen pristojnim aplauzom. Prva re pri za “Sumwivog lica“, zakazana je za srijedu, 14. oktobar.

Manifestacija posve}ena istaknutom nau~niku
LOZNICA - Manifestacija “Cviji}evi dani“, posve }e na ovom is ta knu tom srpskom nau~niku, odr`ava se u Loznici od subote, javio je RTS. Poslije polagawa cvije}a na spomen-obiqe`ja, u~eni ci su izve li pri go dan pro gram po sve }en Jo va nu Cviji}u, ro|enom u Loznici 12. oktobra 1865. godine. Ma ni fes ta ci ja se za vr{ava danas programima ko je }e pri re di ti lo zni ~ki Centar za kulturu “Vuk Karayi}“. U pros to ri ja ma cen tra bi }e odr`an se mi nar “Efikasnija upotreba karte i grafikona u nastavi geo gra fi je“ i pred stavqena “Sa bra na de la Jovana Cviji}a“ u izdawu Srpske akademije nauka i ume tnos ti i Za vo da za uybenike i nastavna sredstva.

30 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

5

dje~aka

3

djevoj~ice

Zvani~na sezona grijawa po~iwe 15. oktobra, a iz “Toplane“ poru~uju

Svi radovi zavr{eni, grijawe kre}e po planu
“Toplana“ je tehni~ki potpuno spremna za novu sezonu. Svi radovi na novom vrelovodu su zavr{eni, sva postrojewa su pripremqena kao i kotlovnice, tako da sa grijawem mo`emo odmah da po~nemo, rekao Novo Vu~eta
PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

“Toplana“ nabavila dovoqne koli~ine mazuta

FOTO: GLAS SRPSKE

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

Uko li ko u sqede }a tri da na za hla dni, potpuno smo spremni da po ~ne mo sa gri jawem

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801
No vo Vu ~e ta

i pri je 15. okto bra, ka da zva ni ~no tre ba da po ~ne grijna sezona. Ovo je za “Glas Srpske“ re kao te hni ~ki di re ktor “Toplane“ Novo Vu~eta. Prema wegovim rije~ima, “Toplana“ je tehni~ki potpuno spremna za novu sezonu. - Svi radovi na toplovodu su zavr{eni, sva postrojewa su pri- premqena, kao i kotlovnice. Re mont pos tro jewa je obavqen davno i kvalitetno. Jo{ od 21. septembra pu{tali smo vodu u sistem, da bi smo oba vi li hla dnu pro bu in sta la ci ja, ta ko da ne bi trebalo da bude problema. Sa grijawem mo`emo odmah da po~nemo - rekao je Novo Vu~eta. Ka da je ma zut u pi tawu, Vu ~e ta je

na gla sio da gra |a ni Bawe Luke ne treba da brinu. - Nabavili smo dovoqno mazuta za prvi dio sezone, a ostalo }e, u toku sezone, sukce si vno sti za ti, ta ko da gra|ani ne treba da strahuju da }e im stanovi biti hladni. Za jednu sezonu potro{i mo bli zu 24.000 to na mazuta. Me|utim nismo u mogu}nosti da sve to odjednom nabavimo, jer smje{tajni kapacitet u skladi{tu to ne dozvoqava - rekao je Vu~eta.

DOVOQNO mazuta za prvi dio sezone
Svi radovi na gradskom vrelovodu od “Toplane“ do hotela “Bosne“ su privedeni kraju. - Izgradwom ovog vrelovoda bi}e ostvarena velika fi nan sij ska i ener get ska u{teda. Dovoqno je re}i, pa da svima bude jasno koliko smo do bi li ovim vre lo vo dom, da }e nova mre`a sma-

witi gubitak tople vode za oko 25 odsto - naglasio je Vu~eta. On je do dao da }e “To plana“ sa radovima nastaviti i sqede}e godine, kada je planirana izrada vrelovoda uz Vrbas, Bulevarom vojvode Ste pe Ste pa no vi }a pre ma Ko~i}evom vijencu. - To bi umnogome doprinijelo poboq{awu grijawa na Star ~e vi ci, gdje je, po ocjeni mnogih, ono najslabije na podru~ju grada - istakao je Vu~eta. Cijena grijawa }e ostati ista. I daqe }e iznositi 1,35 maraka po kvadratnom metru stambenog prostora. - Ka da su ne pla ti {e u pitawu, mi ih prvo opomi-

wemo da tre ba da izmi re svo je oba ve ze. Uko li ko se desi da oni ni tada ne reaguju, protiv wih se podnosi pri je dlog za iz vr{ewe obaveza na osnovu vjerodostoj nos ti ispo ru ke i pre ko suda oni izmiruju svoje obaveze - naglasio je Novo Vu~eta. Prema wegovim rije~ima, “Toplana“ ovako postupa sa gra|anima za koje su sigurni da je kod wih kvalitet grijawa na zadovoqavaju}em nivou. - Na dojave gra|ana da im je grijawe lo{e na{e ekipe su izlazile na teren i provjeravale situaciju u pojedinim stanovima - naglasio je Vu~eta.

INSTALACIJE
Novo Vu~eta je naglasio da se prethodnih godina de{avalo da nesavjesni pojedinci kidaju i kradu bakarne grijne instalacije, da bi ih prodali. - Obavijestili smo Komunalnu policiju, da bismo to sprije~ili ove godine. Koliko smo u tome uspjeli, pokaza}e vrijeme - naglasio je Vu~eta.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ GOLA ISTINA - romanti~na komedija re`ija: Robert Luketi} uloge: Katarina Hegl, Xerard Batler termini: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 ~asova SUROGATI - sf triler re`ija: Xonatan Mastov uloge: Brus Vilis, Rada Mi~el, Rosmund Pajk termini: 19, 21, 22.50 ~asova HANA MONTANA - muzi~ki/komedija re`ija: Piter ^elsom uloge: Majli Kirus, Emili Osment, Margo Martindel, Xejson Irls termini: 16.55, 12.30 ~asova subotom i nedjeqom OTMICA U METROU 123 - triler re`ija: Toni Skot uloge: Denzel Va{ington, Xon Travolta termini: 17.45, 20, 22.15 ~asova LEDENO DOBA 3: Dolazak dinosaurusa animirani/sinhronizovan re`ija: Karlos Saldana glasovi: Vojislav Brajovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Mileti}, Isidora Mini} termini: subotom i nedjeqom u 12 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba “Jasenovac sistem usta{kih logora smrti“ dnim danom od devet do 15 ~asova BANSKI DVOR KULTURNI CENTAR Veliki izlo`beni salon - izlo`ba radova ART kolonije “Mr~evci 2008/2009“ NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Velika scena - 14. oktobra u 20 ~asova predstava “Balon od kamena - moja sje}awa“ autora Radmile Smiqani}, u re`iji Filipa Grinvalda POZORI[TE “JAZAVAC“ Premijera predstave “Tajni dnevnik Adrijana Mola“, re`ija Ana \or|evi}, 15. oktobar, 20 ~asova

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Otmica u metrou 123

Izlo`ba “Ki}ewe“, autora Vladimira \ukanovi}a Izlo`ba skulptura “Lau{ica“, autora Du{ana Pa{i}a Izlo`ba dje~ijih radova “Pod ki{obranom na{ih prava“ GALERIJA UDAS Izlo`ba radova grafi~arki Jovane ]osi} i Sla|ane Marinkovi} u okviru manifestacije “Qeto grafike 2009“, otvorena do 15. oktobra ra-

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 31

Pokloni~ko putovawe u manastir Lepavina
Kolo srpskih sestara organizuje jednodnevno pokloni~ko putovawe u manastir Lepavina 18. oktobra. - Svi gra|ani koji su zainteresovani za putovawe mogu da se jave u na{e prostorije u ulici Sime [olaje broj 3 ili u crkvi Hrista Spasiteqa. Ovo je jo{ jedna u nizu na{ih aktivnosti koje redovno sprovodimo. Na put se kre}e ujutro, a vra}a nave~e isti~u u Kolu srpskih sestara. M. Mi.
FOTO: GLAS SRPSKE

GRADSKE VIJESTI

Pomo} za socijalno ugro`ene porodice
Povodom Svjetskog dana po{te, 9. oktobra, danas }e uprava Po{ta Srpske posjetiti porodicu nezaposlenog vojnog invalida iz Kuqana Novaka Jagodi}a i tom prilikom uru~iti poklon paket. - Sredstva koja su namijewena za obiqe`avawe Dana po{te iskoristi}emo za pomo} porodicama sa ~etvoro i vi{e djece ~iji su `ivotni uslovi na granici siroma{tva. Osim porodice Jagodi}, posjeti}emo jo{ tri porodi ce na podru~ju Bawe Luke, Gradi{ke i Prijedora rekli su u Slu`bi za odnose sa javno{}u Po{ta Srpske. Za ove socijalno ugro`ene porodice pripremqeni su poklon paketi koji sadr`e prehrambene i proizvode za higijenu te bonove za kupovinu zimske obu}e i odje}e. T. P. Y.

In spe kto ri oba vi li 1.609 kon tro la

Inspekcija i Komunalna policija izdale 191 prekr{ajni nalog

Zavr{ena rekonstrukcija ulice Stojka Vrawe{a
Re kon stru kci ja uli ce Stojka Vrawe{a, koja se nala zi u mje snoj za je dni ci Srpske toplice, privedena je kraju. - Obnova te ulice u du`ini od 1.000 me ta ra je za vr{ena. Ostalo je jo{ samo da se asfaltira, a i to }e biti ura|eno za koji dan, tako da }e imati potpuno novi izgled - rekla je predsjednik Sa vje ta mje sne za je dni ce Srpske toplice Mla|enka Trivi}. Prema wenim rije~ima, to nije jedina sanacija ulice u ovoj mjesnoj zajednici. - Ovih dana treba da po~ne i sanirawe 500 metara kraka ulice Sime i Ilije Partala. Tako }e mje{tani tog dijela na{e MZ dobiti modernu saobra}ajnicu - rekla je Trivi}eva. Ovih dana sanira se produ`etak ulice koja Srpske toplice spaja sa Novoselijom i daqe sa Karanovcem. Tom trasom je ra|en vodovod, pa se saniraju prekopi. T. P. Y.

Nalo`eno ru{ewe pet nelegalnih objekata
Inspektori izdali naloge za ru{ewe pet nelegalno izgra|enih objekata, zatvorili dvije prodavnice koje nisu imale urednu dokumentaciju, dok je Komunalna policija najvi{e posla imala zbog prekora~ewa radnog vremena u kafi}ima
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Odjeqewe za inspekcijske poslove Administrativne slu`be grada i Komunalna policija izdali su proteklog mjeseca ukupno 191 prekr{ajni nalog. - Inspekcijski organi obavili su 1.609 kontrola i izdali 74 prekr{ajna naloga zbog raznih nepravilnosti. Gra|evinska inspekcija imala je 315 kontrola. Sru{eno je pet objekata koji su bili nelegalno izgra|eni i obustavqena je gradwa 16 objekata ~ija je izgradwa zapo~eta bez unaprijed

pribavqene dozvole - kazao je na~elnik Odjeqewa za inspekcijske poslove Administrativne slu`be grada Novak Petra{. On je naglasio da je veterinarska inspekcija uni{tila 19 kilograma namirnica neispravnih za upotrebu, kao i 137 kilograma sto~ne hrane. - Trgovinska inspekcija je kontrolisala 161 prodajni objekat. Tom prilikom oduzeto je 10 kilograma robe, a zatvorene su i dvije trgovinske radwe koje nisu imale urednu dokumentaciju - istakao je Petra{ i dodao da su i ostale inspekcije

ovog odjeqewa u proteklom mjesecu imale pune ruke posla. Pomo}nik na~elnika Komunalne policije Ne|eqko Radulovi} kazao je da je to odjeqewe izvr{ilo 2.632 kontrole i izdalo 117 prekr{ajnih naloga.

PRIJAVE i zbog naru{avawa ku}nog reda
- Tom prilikom izdata su dva rje{ewa za privremeno zatvarawe ugostiteqskih objekata. Razlog za to je {to su radili du`e od propisanog radnog vremena i iz wih se ~ula glasna muzika poslije isteka predvi|enog radnog vremena - rekao je Radulovi}. On je istakao da se ~estim kontrolama rad ugostiteqskih objekata stavqa pod kontrolu i djeluje preventivno na druge restorane, trgovine i kafi}e koji bi mogli da naprave sli~an prekr{aj i dodao da vla-

PARKINZI
Komunalna policija je u septembru izdala 93 prekr{ajna naloga zbog parkirawa automobila na zelenim povr{inama. - Iako nedostaje parking mjesta u gradu, voza~i ~esto parkiraju automobil na zelenoj povr{ini i kad ima slobodnih mjesta na parkingu. U tom slu~aju odmah reagujemo i protiv vlasnika automobila izdajemo prekr{ajni nalog izjavio je Radulovi}.

snici kafi}a koji prekora~e radno vrijeme treba da plate najni`u nov~anu kaznu od 100 maraka. Prema wegovim rije~ima, doneseno je i {est rje{ewa za uklawawe neregistrovanih vozila sa javnih povr{ina. - To su uglavnom stara vozila koje vlasnici ostavqaju parkirana na javnoj povr{ini. Vlasnika takvog automobila prvo opomenemo da ukloni automobil, a ukoliko ne reaguje na na{u opomenu, onda se protiv wega izdaje prekr{ajni nalog - kazao je Radulovi}. On je dodao da su intervenisali i zbog naru{avawa ku}nog reda u stambenim zgradama kao i zbog ogla{avawa na javnim povr{inama. - Zbog ogla{avawa na javnim povr{inama izdali smo 23 prekr{ajna naloga, dok smo zbog naru{avawa javnog reda u stambenim zgradama napisali dva prekr{ajna naloga - istakao je Radulovi}.

Izlo`ba likovnih radova sredwo{kolaca
U Muzeju Republike Srpske danas }e biti otvorena izlo`ba radova u~enika likovne sekcije Ekonomske {kole. - Na izlo`bi, koju }e otvoriti direktor Ekonomske {kole Predrag Damjanovi}, }e biti izlo`eni radovi u nekoliko tehnika, kao {to su: uqe na platnu, boje na staklu, keramika, porculan te unikatni nakit. Sva djela sredwo{kolaca posjetioci }e mo}i da vide svakog radnog dana od devet do 19 ~asova sve do 21. oktobra - rekli su u Muzeju Republike Srpske. Subotom i nedjeqom izlo`ba }e biti otvorena od deset do 14 ~asova. T. P. Y.

ANKETA
Da li ste zadovoqni bezbjedno{}u u Bawoj Luci?

Vi{e pa`we djeci na saobra}ajnicama
Goran Vrawe{, voza~ Zoran Stan~evi}, student Danilo Milo{evi}, radnik Branka Joti}, trgovac

PA@WA
Naseqa i ulice bez struje
Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas u periodu od 8.30 do 10.30 ~asova bez struje }e biti dio naseqa Rekavice Rui{ta. Istog dana od 8,30 do 13 ~asova bez elektri~ne energije }e ostati dijelovi ulica: Pave Radana, Ravnogorske, Franca Pre{erna, Svetozara Markovi}a i Masarikove. Tako|e, od devet do 10.30 ~asova, struje ne}e imati dijelovi naseqa Petri}evac, Motike, Rakovac i Rakova~ke bare, a od 11 do 13 ~asova dio naseqa Radulovi}i. T. P. X.

Po mom mi{qewu, bezbjednost qudi u Bawoj Luci nije na onom nivou na kojem bih ja `elio da bude. Treba posvetiti vi{e pa`we bezbjednosti djece u saobra}aju, ali svesti i kriminal na najmawi mogu}i nivo. PRIPREMILA: M. MIQI]

Za razliku od drugih ve}ih gradova, na{ grad je veoma bezbjedan. Smatram da bi nadle`ni trebalo vi{e pa`we da posvete omladini koja ~esto konzumira razne droge i tako {tetno i negativno djeluje na ~itavu zajednicu.

Mislim da je na{ najve}i problem bezbjednost u saobra}aju. Nije mali broj voza~a koji jure svojim automobilima, a da pri tome ne po{tuju nikakve propise. U takvom jurcawu ~esto udare pje{ake na ulici, tako da qudi sa strahom prelaze i preko pje{a~kih prelaza.

Mislim da nadle`ni ne posve}uju mnogo pa`we bezbjednosti qudi u na{em gradu. Posebno je izra`en problem bezbjednosti u~esnika u saobra}aju, koja je nikakva. Nadle`ni bi trebalo na vrijeme da reaguju, jer je kasno kada pje{ak strada zbog brze vo`we neodgovornih voza~a. FOTO: T. P. XAKULA

32 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

DELAWE I SISTEM SVETA (Me|unarodna zajednica)

(15)

TJERI DE MONBRIJAL

Dupli ar{ini u me|unarodnom pravu
oni nesavr{eni, i svaki od wih je proizvod istorije konkretne zajednice. Ta sistemska osobina vlade u celini omogu}ava delotvornost prava unutar jedne dr`ave. Posebno, kada je vlada demokratska, odluke pravosu|a se ne izvr{avaju samo pod odgovorno{}u izvr{ne vlasti. Te odluke su, kao i wihovo izvr{avawe, legitimne. Ovi kratki osvrti jasno ilustruju razliku izme|u ure|ewa sukoba unutar jedne dr`ave i izme|u dr`ava. Me|unarodno dru{tvo ne raspolo`e, u ovom trenutku, institucijama koje bi mu omogu}ile da zakonom uspostavi mir, {to nu`no zna~i svetsku demokratsku organizaciju sa tri nezavisne grane koje su, ipak, sastavni deo istog sistema. I ne}e raspolagati onoliko dugo dok ne obrazuje jednu pravu zajednicu, {to zna~i sve dok stanovni{tvo planete u celini ne uvidi potrebu, a pre svega legitimitet, jedne takve svetske uprave. Dok se to ne dogodi, me|unarodno pravo }e nastaviti da igra svoju nesavr{enu ulogu u kontroli me|udr`avnih odnosa. Svaka dr`ava ili asocijacija dr`ava nastavi}e da razra|uje kombinacije namewene spre~avawu ili ka`wavawu rivala, takmaca, protivnika ili prekr{ilaca. Re~ju, svaka dr`ava (ili grupa dr`ava kao {to je Evropska unija) nastavi}e da tra`i pravo, kad se sve svede, da sama sprovodi pravdu, ipak u jednom mawe-vi{e dvosmislenom okviru legalnosti i legitimiteta.

Mogu se na}i brojne zamjerke Me|unarodnom krivi~nom sudu za biv{u Jugoslaviju. Uve}awem razloga me|uzavisnosti, manevarski prostor dr`ava }e se smawivati, bilo da nanose {tetu vlastitom stanovni{tvu ili da napadaju druge dr`ave Ve} du`e vrijeme, krvavi sukobi prijete da izbiju i traju, naro~ito u regionima planete gdje veliki interesi nisu u igri. Pretpostavka nastanka novog bipolarnog heterogenog sistema, oko Sjediwenih Dr`ava i Kine, nije nezamisliva

Dr`ave se mogu tuma~iti kao organizovane politi~ke zajednice. Kada je ta organizaci ja de mo krat skog ti pa, ona po dle `e principu razdvajawa vlasti. Tada se jasno mogu razlikovati izvr{na, zakonodavna i sudska grana vlade. U ovoj terminologiji, re~ “vlada“ je uzeta u {irem zna~ewu; vlada u uobi~ajenom smislu je samo izvr{na grana. Me|utim, ~ak i u slu~ajevima kada je to razdvajawe ~isto (ne primer u Sjediwenim Dr`avama), tri grane ~ine jednu sistematsku celinu. Za jednog Francuza, vlast ameri~kog Vrhovnog suda mo`e izgledati preterana, a jedan dr`avnik kao {to je Mi{el Debre je prenaglio kada se pobunio protiv “vlade sudija“.

beogradskom zatvoru pre nego {to }e biti prosle|en, opet pod uslovima kojima se mogu na}i brojne zamerke, Me|unarodnom krivi~nom sudu za biv{u Jugoslaviju. Ali, ni{ta ne garantuje da }e “napredak“ biti pravolinijski, ni da }e nova “me|unarodna pravda“ biti zaista “pravedna“.

Nevladine organizacije
Ve} du`e vreme, krvavi sukobi prete da izbiju, i traju, naro~ito u regionima planete gde veliki interesi nisu u igri. Dugoro~no gledano, pretpostavka nastanka novog bipolarnog heterogenog sistema, oko Sjediwenih Dr`ava i Kine, na primer, nije nezamisliva. Druga~ija ustrojstva su tako|e mogu}a. Zna~ajan vid transformacije me|unarodnog dru{tva je postepeno obrazovawe “civilnog dru{tva“ koje prevazilazi granice. U ameri~koj tradiciji, razvoj dru{tvenog `ivota je zami{qen kao neophodan uslov za procvat sloboda. U Evropi i na drugim kontinentima, ideja civilnog dru{tva se sporo razvijala, zbog ve}eg zna~aja dr`ave. U posledwim decenijama XX veka, pojava “svetskog civilnog dru{tva“ ogledala se u brojnim verskim, humanitarnim, ekolo{kim, kulturnim organizacijama, ali i pove}anim zna~ajem trusta mozgova (na primer u oblasti me|unarodne politike), itd. Nevladine organizacije (NVO) u`ivaju izvestan status u Ujediwenim nacijama. Taj fenomen je o~igledno olak{an uz pomo} razvoja tehnika informacija i komunikacija. U velikom broju slu~ajeva, povoqno je, na primer, kada se doprinese na autenti~an na~in smawewu bede, promociji prava ~oveka, upoznavawu s potrebom da se za{titi prirodna sredina ili da se uzmu u obzir budu}i op{ti interesi, omogu}avawu dijaloga izme|u mu{karaca i `ena dobre voqe. No, ove va`ne prednosti ne smeju da prikriju odre|ene nedostatke. Doga|a se da neke organizacije budu izmanipulisane ili da poslu`e kao sredstva propagande ili dezinformacije, pa ~ak i da budu pokri}e za kriminalne aktivnosti, kao odre|ene fondacije uvu~ene u razvoj me|unarodnog terorizma. Unutar jedne demokratske dr`ave, razli~iti izrazi civilnog dru{tva uklapaju se u dobro utvr|en pravosudni okvir... (Nastavi}e se)

Intervencija na Kosovu
U istom smislu, mo`e nas iznenaditi {to je, u vreme kada Sjediwene Dr`ave, postav{i jedina supersila, imaju zna~ajnu odgovornost za dobro funkcionisawe me|unarodnog sistema u celini, Kongres mogao da blokira odluke kao {to je pove}awe kvota u Me|unarodnom monetarnom fondu, zbog motiva iz unutra{we politike koji nemaju nikakve veze sa ovom temom. Suprotno tome, hipertrofija izvr{ne vlasti u odnosu na zakonodavnu vlast u Francuskoj ili pak, sve do predsedni~kog mandata Fransoa Miterana, pa ra~unaju}i i taj period, ~vrsta povezanost ministra pravde i tu`ila{ tva, bi la je ne {to ~e mu bi se je dan ameri~ki pristalica ustavnopravnog poretka ~udio. Koliko god da je istina da postoje brojni oblici demokratske vlade, toliko su svi

NEVLADINE ORGANIZACIJE u`ivaju poseban status u Ujediwenim nacijama
Me|utim, mo`emo misliti, i nadati se, da }e se sa uve}awem broja mre`a me|uzavisnosti i informacija manevarski prostor dr`ava smawivati, bilo da nanose {tetu vlastitom stanovni{tvu, da napadaju druge dr`ave ili da jednostrano izigravaju pravednika. Sva je sre}a da je otvoren postupak pro tiv ge ne ra la Pi no ~ea u wego voj zemqi, ali treba primetiti da se to ne bi dogodilo bez jednog oblika spoqnog me{awa koje se, po svom principu, mo`e dovesti u pitawe. To ~ini deo istorijskih paradoksa. Isto tako, bez intervencije NATO-a na Kosovu, Milo{evi} se ne bi na{ao u jednom

Suverenitet
Velika pa`wa u ovoj kwizi posve}ena je “stabilnosti aktivnih jedinica“ (velikih dr`ava ili grupacija dr`ava) i sistema koje te dr`ave obrazuju. Izbijawe revolucija je tako|e interesantna tema. Opisano je umawewe suvereniteta nekih dr`ava, komadawe dr`ava i stvarawe kriza u svijetu. Autor upozorava da onaj ko `eli da izmijeni qudski rod, mora da analizira ono {to qudi stvarno rade. Sve se posmatra kroz kr{ewe me|unarodnog prava.

12. oktobar 1492. godine

12. oktobar 1865. godine

12. oktobar 1924. godine

Kolumbo otkrio Ameriku
1492 - [panski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku, iskrcav{i se na ostrvce Gvanahani u sastavu Bahamskih ostrva, poslije 33 dana plovidbe Atlantskim okeanom od Kanarskih ostrva, ali je bio uvjeren da je stigao u Indiju. Do 1504. je jo{ triput prelazio okean, a 1506. je umro - uvjeren da izme|u Evrope i Azije, kad se plovi u smjeru zapada, nema kontinenta. Tako je svijet saznao za Ameriku kada se ostatak zemaqske kugle ve} poprili~no izgradio i osnovao dr`ave na svim kontinentima koji su ve} bili poznati.

Ro|en Jovan Cviji}
1865 - Ro|en srpski geograf Jovan Cviji}, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraqevske akademije, po~asni doktor pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Odigrao je izuzetnu ulogu kao savjetnik srpskih dr`avnika na mirovnim pregovorima u Parizu poslije Prvog svjetskog rata. Djela: “Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije“, “Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva“, “Balkansko poluostrvo i ju`noslovenske zemqe“, “Geomorfologija“, “Etnogeografske karte jugoslovenskih zemaqa“, “Geografska karta Jugoslavije“...

Umro pisac Anatol Frans
1924 - Umro francuski pisac Anatol Frans, ~lan Francuske akademije i dobitnik Nobelove nagrade za kwi`evnost 1921. Izvanredan stilista izvrgavao je o{troj satiri francusko dru{tvo u vrijeme Tre}e republike i istupao protiv militarizma i {ovinizma, razobli~avaju}i potkupqivost bur`oaske vlade i {tampe, {to mu je donijelo naziv “buntovnog akademika“. Djela: zbirka pjesama “Zlatne pjesme“, romani “Zlo~in Silvestra Bonara“, “Savremena istorija“, “Crveni krin“, “Bogovi su `edni“, “Pobuna an|ela“, “Taida“, “Epikurov vrt“...

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 33

34 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 35

36 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE PALE
Telefon: 057/223-043 Faks: 057/223-003 E mail: opstina pale @ paleol.net

Broj: 01-111/76 Pale, 30.9.2009. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 41/03) i ~lana 4. Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe organa upravqawa u Javnoj ustanovi Apoteka "Pale" Pale ("Slu`bene novine grada Isto~no Sarajevo" br. 6/08) i ~lana 30. Statuta op{tine Pale ("Slu`bene novine grada Isto~no Sarajevo" br. 7/05), Skup{tina op{tine Pale na sjednici odr`anoj 30. septembra 2009. godine, raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Javne ustanove Apoteka "Pale" Pale I - OPIS POSLOVA Direktor Javne ustanove obavqa poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima ustanove. II - MANDAT Direktor se imenuje na period od ~etiri godine. III - OP[TI USLOVI ZA KANDIDATE 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa ovog konkursa, 5. da nisu pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX, ta~ka 1. Ustava BiH), 6. da nisu na funkciji u politi~koj stranci ili organu zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, 7. da nemaju privatni (finansijski) interes u instituciji u koju se kandiduju, 8. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za prekr{aje nespojive sa du`no{}u za koju se kandiduju. IV - POSEBNI USLOVI I KRITERIJUMI ZA KANDIDATE: IZ TA^KE I SU: 1. visoka stru~na sprema farmaceutskog, medicinskog ili dru{tvenog smjera, 2. najmawe 5 godina radnog iskustva, 3. uspje{nost u prethodnom radu, 4. posjedovawe organizacionih i rukovodnih sposobnosti. V - SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nosti i aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima, Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi. VI - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. biografiju o kretawu u slu`bi, ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte kao i dokaz o radnom iskustvu, 2. uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu koje nije starije od 6 mjeseci, 4. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak koje nije starije od tri mjeseca, 5. uvjerewe o neka`wavawu za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj, koji u|u u u`i izbor Komisija }e tra`iti slu`benim putem od nadle`nog organa, a kandidati koji su ro|eni van podru~ja Republike Srpske uvjerewe }e li~no dostaviti, 6. potpisane i od nadle`nog organa ovjerene izjave o ispuwavawu uslova iz ta~ke III, podta~ke 3, 4, 5, 6. i 7. Konkursa. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija za izbor }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Kona~no imenovawe kandidata sa rang-liste Komisije za izbor vr{i}e Skup{tina op{tine Pale. VII - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Pale, ul. Romanijska br. 15, sa naznakom "Komisiji za izbor". VIII - OBJAVQIVAWE KONKURSA Konkurs }e se objaviti u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". PREDSJEDNIK Skup{tine op{tine Pale Miroslav Br~kalo

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 37
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 9.10.2009. godine u 41. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom

Dana 12.10.2009. navr{ava se punih deset godina od smrti na{eg dragog

PUFU

DRA[KA VULETE
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e. O`alo{}ena porodica 000030 B-2 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 11.10.2009. godine u 72. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

QUBI[A - PUF PODUNAVAC
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u ponedjeqak, 12.10.2009. godine, u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: majka Milena, otac Zdravko, sin Vawa te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 000007 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu, svekru i djedu Posqedwi pozdrav dragom ocu

wegovi prijateqi: Damir, Kota, Funf, Grabe`, ^ir, Roba, Simi}, Joka, @ila i Maca 000008 A-2 G Posqedwi pozdrav

PUFU
od prijateqa-prijateqa. 014532 A1-J

QUBOMIRU VU^KOVI]U
od sina Mile, snahe Rade i unu~adi Slobodana i Stefana. 014531 A2 - J Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu

QUBOMIRU VU^KOVI]U
od sina Du{ka, snahe Marine, unu~adi Qubi{e, Vawe, Milice, praunu~adi \or|a i Danila, zeta Stevice i snahe Dragane. 014531 A2 - J Posqedwi pozdrav dragom djedu

Posqedwi pozdrav dragom tetku

QUBOMIRU VU^KOVI]U
od Goge sa porodicom. 014531 A1- J Posqedwi pozdrav dragom djedu

QUBOMIR (Petra) VU^KOVI]
Sahrana }e se obaviti dana 13.10.2009. godine u 14 ~asova na Perduvovom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Anka, sinovi Du{ko i Mile, k}erka Du{anka, sestra Zora, snahe, unu~ad, praunu~ad te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 014531 B2 - J Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 10.10.2009. godine, u 75. godini `ivota, nakon duge i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

QUBOMIRU VU^KOVI]U
od su pru ge An ke i k}er ke Du {anke. 014531 A2 - J Posqedwi pozdrav zetu

QUBOMIRU VU^KOVI]U
od unuka Qubi{e, snahe Dragane i praunuka Danila. 014531 A2 - J In memoriam

QUBI
od Ne boj {e - Bo bi ja, Dra ge i Nemawe. 014531 -A1 - J Posqedwi pozdrav dragom djedu

BOGDAN (Mirka) KOPRENA
1934 -2009. Sahrana }e se obaviti 12.10.2009. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Milomirka, sin Bo{ko, k}erke Bogdanka, Miladinka i Milena, zetovi, unu~ad, porodice Koprena, Gatari}, Pe}o, Baji} i Dragi{i} 014529 B-2 - J Javqamo tu`nu vijest rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 10.10.2009. godine u 79. godini `ivota preminula na{a draga

BOGDANU KOPRENI
od Milanke i Luke Gatari}. 014534 A3 J Posqedwi pozdrav dragom svaku i zetu

DU[AN POPOVI]
12.10.2002 - 12.10.2009. S qubavqu i po{tovawem Porodica 000008 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom te~i

QUBOMIRU VU^KOVI]U
od unuke Vawe i porodice Gali}. 014531 A1 - J Posqedwi pozdrav dragom tetku

BOGDANU KOPRENI BOGDANU KOPRENI
od svas ti ke Na de i Mi le ve i {urjaka Mla|e. 014533 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj baki od Senke i Slavka Vasili}a sa porodicom. 014533 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj baki

BOGDANU KOPRENI
od Gospe i Vladimira Vajagi}a sa porodicom. 014533 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj priji

NADA (ro|. Sandi}) TOPI]
Sahrana }e se obaviti dana 12.10.2009. godine u 13 ~asova na grobqu Crkvi{te - ^elinac. O`alo{}ena povorka kre}e iz ^elinca sa raskr{}a Opsje~ko u 12 ~asova. O`alo{}eni: k}erke Brankica, Gordana, Sretenka, sin Neboj{a, unu~ad, zetovi, praunu~ad i ostala rodbina 014530 B2 - J

NADI NADI
S qubavqu unuka Vedrana i unuci Andrej i David 014530 A1 - J S qubavqu unuk Gordan s porodicom 014530 A1 - J

NADI TOPI]
od porodice To{i}. 014530 A2 - J

38 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini, kumovima i prijateqima da je dana 11.10.2009. godine u 67. godini `ivota nakon kra}e bolesti preminula na{a draga
Posqedwi pozdrav k}erki i sestri Dana 12.10.2009. navr{avaju se tri tu`ne godine od prerane smrti na{e voqene k}erke, sestre i unuke

DAJANE KATI] NEVENKI MI[I]
od majke Mare, brata Bo{ka i snahe Vinke. 014535 A2 - J Tu`no sje}awe Vje~no o`alo{}eni: otac Zoran, majka Branka, brat Dejan i deda Mile 000005 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe na dragu

NEVENKA MI[I]
Sahrana }e se obaviti dana 12.10.2009. godine u 14 ~asova na grobqu Mi{i}i - Rekavice, a povorka kre}e u 13 ~asova ispred ku}e `alosti u ulici Sokolovac 64. O`alo{}eni: sin Zlatan, snaha Qiqana, k}erka Zlata, zet Milenko, unu~ad Aco, Darija, Dejana i Dejan i ostala mnogobrojna rodbina 014535 B2 - J
Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj tetki

DAJANU
Tetka Sofija sa porodicom

DAJANU
Tetka Bo`ana sa porodicom 000005 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

MARIJA - MARA BLAGOJEVI]
13.10.2007 - 13.10.2009. Draga na{a majko, bila si nam sve u `ivotu. Za uvi jek }e mo sa ~u va ti u srcu tvoju plemenitost, qubav i dobrotu. Tvoja porodica 000005 A-4 G Tu`no sje}awe na dragog

000005 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

NEVENKI MI[I]
od sestre Radmile i svaka Rade. 014535 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj tetki

NEVENKI MI[I]
od sestre Mire. 014535 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj sestri

NEVENKI MI[I]
od Dejana, Nede i Luke. 014535 A1 - J Posqedwi pozdrav strini

DRAGIWI SIMI]
od brata Milovana San~anina sa porodicom. 000006 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

DRAGIWI SIMI]
od wenih Rade - Nade, Nata{e i Neboj{e Zeni}. 000006 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

NEVENKI MI[I]
od Vide, Dijane i Nemawe. 014535 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj

NEVENKI MI[I]
od sestre Lenke sa porodicom. 014535 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj priji

NEVENKI MI[I]
od Milenka, Miodraga i Milene sa porodicom. 014536 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj

STANKA - TETAK KRECEQA
Ro|ak Acaga 000001 A-1 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 11.10.2009. godine u 73. godini `ivota preminuo na{ dragi

DRAGANU JOVI]U
od svastike Kose i pa{anca Nikole sa porodicom. 014538 A1 - J Posqedwi pozdrav dragom

DRAGOQUBU JOVI]U
od svas ti ke Na de i pa {an ca Mladena. 014540 A1 - J Posqedwi pozdrav dragom tetku

NEVENKI MI[I]
od jetrve Milije. 014536 A1 - J Posqedwi pozdrav dragoj kumi

NEVENKI MI[I]
od prijateqa Nedeqka Laki}a sa porodicom. 014589 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj tetki

NEVENKI MI[I]
od porodice Gruji}. 014589 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj tetki

DRAGOQUB JOVI]
Sa hra na }e se oba vi ti da na 12.10.2009. godine u 13 ~asova na grobqu u Hrva}anima. O`alo{}ena supruga Bo`ica 014540 A3 - J Posqedwi pozdrav dragom pa{i

DRAGOQUBU JOVI]U
od {ur ja ka Bor ka Vi do vi }a i Ne|e. 014540 A1 - J Posqedwi pozdrav dragom

DRAGOQUBU JOVI]U
od Vidovi} Miodraga sa porodicom. 013540 A1 - J Posqedwi pozdrav dragom

NEVENKI MI[I]
od porodice Risti}. 014589 A-1 R Tu`no sje}awe na dragog supruga

NADI TOPI]
od Marije, Dragane i Brace. 014539 A1 - J Tu`no sje}awe na dragog oca

NADI TOPI]
od Borke, Dra`ene i Dra{ka. 014539 A1 - J Tu`no sje}awe na dragog oca

DRAGOQUBU JOVI]U
od Mi{e, Zage i Dragana Duli}a. 013540 A1 - J Posqedwi pozdrav

DRAGOQUBU JOVI]U
od porodice Jakovqevi}. 013540 A1 - J Posqedwi pozdrav priki

DRAGOQUBU JOVI]U
od svastike Bose i pa{anca Nenada Radulovi}a. 014540 A1 - J

ILIJU MILO[EVI]A
1989 - 2009. Supruga Ana 014587 A-1 R

ILIJU MILO[EVI]A
1989 - 2009. Sin Nenad, snaha Dragica, unuke Anastasija i Helena 014587 A-1 R

ILIJU MILO[EVI]A
1989 - 2009. K}erka @eqka, zet Miodrag i unuka Ivana 014587 A-1 R

PUFU
od dru go va iz na seqa: Ma ri}, Dan~o, Toprek i Perhan 014537 A1 - J

QUBI
od Radislava sa porodicom. 014588 A-1 R

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 39

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem u Zalu`anima prije pruge ku}u P Pk, plac 639 m2-135.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310994; 387 66/280-130. Prodajem imawe odmah useqivo u Lakta{ima - Lug kod Vulin Qubi{e cijena 30.000 evra, tel. 065/282-925. Prodajem komfornu ku}u sa gara`om na placu od 1.850 m2, uz Babi}a rijeku u [u{warima, 4 km od bawe Slatina, tel. 065/655-166. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s pot krovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e u centru B. Luke po 650.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 do 1.000.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod "Pe{tana" na placu od 600 m2, tel. 065/560-386; 065/596-525. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10 h 9 (P + 1 + M), novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u na sprat sa dva posebna ulaza, Rosuqe, tel. 065/988-590. Prodajem povoqno ku}u, 60 m2 sa poslovnim prostorom od ~ega je 40 m2 kafe-bar u funkciji, objekti su u Bawoj Luci, u Dunavskoj ulici, tel. 065/548-444. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2 u ulici Gavrila Principa, tel. 065/636545, 065/939-969. Prodajem ku}u u izgradwi, uredni papiri 1/1, tri eta`e, 270 m2 stambenog prostora, oku}nice 500 m2, u B. Luci ul. Stevana Bulaji}a bb, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat plus posl. prostor - pekara sa dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u spratnicu, prizemqe + sprat + potkrovqe, tri stana + gara`a, na 300 m2 zemqi{ta, ul. Ranka [ipke, Paprikovac, tel. 063/904-603. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ulici Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam useqivu ku}u za stan u Pionirskoj ulici 33, tel. 065/528-247. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7 h 4 m2, dozvoqena gradwa dvije ku}e, tel. 051/831-232; 065/663-787. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1.000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u, prizemnica, 10h12 sa gara`om, centralno grijawe, ure|ena, namje{tena, novogradwa na 650 m2 zemqi{ta u Lakta{ima, naseqe Lug ili mijewam za stan u Bawoj Luci, uz dogovor, tel. 065/511-121. Prodajem na Pobr|u ku}u na sprat na placu oko 700 m2, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381 642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m2, cijena 300.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 povoqno uz ulicu, tel. 065/636545, 065/939-969. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom u Du{anovu, tel. 065/585-908. Prodajem odmah useqivu ku}u sa potkrovqem i prate}im objektom ogra|eno sa placem 1300 m2, voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu - Gradi{ka, tel. 065/417581. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR+1+M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Povoqno, kvalitetno i u dogovorenom roku, pravim ku}e monta`ne (objekte) cijena od 250 do 500 KM/m2, tel. 065/520-626. Prodajem ku}u u Rami}ima, 45.000 KM i 105.000 KM + 3.500 m2 zemqe, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u i plac na Adi - 615 m2, tel. 065/530-578; 065/971-583. Prodajem brvnaru bez zemqe, veli~ina 3,5 x 2,5 m, 2000 evra, mo`e i zamjena za auto, tel. 066/328-896; 066/248-231. Prodajem ku}u u Kne`evu, 9 h 8 m sa oku}nicom, 1.400 m2 zemqi{ta, sve 1/1, tel. 061/468-511; 061/349-399. Prodajem ku}u na Paprikovcu, Ranka [ipke 87 A , tri eta`e, parno grijawe, useqiva, tel. 065/913110. Prodajem na Paprikovcu blizu "Sirana" ve}u sre|enu ku}u, tel. 066/165-323. Prodajem staru ku}u na 400 m2 placa okreti{te busa-a 13 u Buyaku, tel. 051/370-039; 065/617-967. Prodajem ku}u prizemnicu 93 m2 na placu 343 m2, ul. M. Drage Bajalovi}a 18, Buyak 1, cijena 110.000 KM, tel. 051/453-617. Prodajem ili mijewam useqivu ku}u za stan kod "Kosmosa", papiri uredni, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u u Jakupovcima na glavnoj cesti preko puta "Kubik" pumpe 11h9 sa 500 m2 zemqe, tel. 065/671-361. Prodajem useqivu ku}u u ^elincu, blizu Doma zdravqa, tel. 065/322-144, 065/398-459. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe osam kilometara od Lakta{a kanalom i jedan kilometar u selo, tel. 051/310-089; 065/306-116. Prodajem imawe sa dvije ku}e, poslovnim prostorom i 6 dunuma zemqe Srbac Dowa Lepenica, tel. 065/322728; 000022 G. Prodajem ku}u 115m2 novogoradwa, useqiva Trn, tel. 065/206-415. Prodajem u Zalu`anima prije pruge ku}u sa poslovnim prostorom 64 m2 + stan 64 m2, gara`a 21 m2, plac 639 m2 135.000 KM, tel. 051/310-017. Prodajem na Star~evici (eta`a ku}e) trosoban stan 87 m2, visoko prizemqe, ostava 30 m2 - 115.000 KM, tel. 051/310-017. Prodajem ku}u u Biha}u, mo`e zamjena za odgovaraju}u u Bawoj Luci, tel. 065/518-140, 051/305-597. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji u Bawoj Luci ul. Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Prodajem ku}u u Budvi - Boreti, tel. 065/682-764. Prodajem ku}u u Rosuqama, povoqno, tel. 066/862-025. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}icu povoqno, tel. 051/354-543; 387 65/224-551. Izdajem sprat ku}e. Poseban ulaz na Paprikovcu ul. Jovana Ra{ kovi}a 93a, tel. 051/214-183; 387 66/529-015. Izdajem ku}u za kancelarije a mo`e i za stanovawe i prodajem dvosoban stan u B.Luci, tel. 051/212-628; +385-98-9645-745. POTRA@WA Tra`im za stanovawe ku}u sa gara`om, tel. 065/614-640.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat + ostava, Krfska ulica, mob., tel. 387 65/208-318. Prodajem trosoban stan 77 m2 u Novoj varo{i, naseqe Petra Preradovi}a, I sprat, 2 velika balkona, cijena po dogovoru, tel. 065/666-140; 387 65/662-919. Prodajem dvosoban stan, 55 m2, u Novom Beogradu, Du{ana Vukasovi}a, blok 62, tel. 387 65/665-914; 381 64/616-05-78: 381 11/269-14-88. Prodajem jednosoban stan u Boriku, 41 m2, prizemqe, Bawa Luka, Novice Cerovi}a 13. Komplet renoviran, dobar raspored, tel. 387 65/885-111; 065/163-209. Stan na Obili}evu, 51 m2 , 4,5 m2 lo|a, 4 m2 podrum, tre}i sprat, lijepa lokacija, novija gradwa, kompletno sre|en, cijena 2150 KM/m2, tel. 387 65/161-284. Prodajem na Pobr|u iznad Gimnazije nov stan 55 m2 sa vlastitim parking mjestom -110.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Prodajem na Star~evici stan eta`a ku}e 87 m2, prvi sprat-115.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-017; 387 66/280-130. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, povoqno, tel. 387 65/885-111. Prodajem dvosoban stan 40m2, II sprat, lift i garsoweru 28m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem stan 73 m2 u ul. \ure \akovi}a, 6.sprat ili mijewam za mawi do 40 m2, tel. 065/ 808-094 ; 387 65/918-240. Prodajem {estosoban dvoeta`ni stan, 130 m2 i gara`a na po~etku Petri}evca, Bawa Luka, tel. 065/655166. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969.

Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift,, tel. 065/516-927. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 69 m2, tel. 051/303-378. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke, 46 m2, prvi sprat plus gara`a, tel. 051/302-724. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m2, tre}i sprat,, tel. 065/516-927. Prodajem trosoban stan 90 m2, VP, naseqe Sunca, vlasni{tvo 1/1, cijena povoqna, tel. 065/773-730. Povoqno prodajem namje{ten stan, 57 kvadratnih metara, u Bawoj Luci (odmah useqiv), tel. 065/531-588. Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 69 m2 U. \. Kecmanovi}a 1, tel. 051/303-378; 065/621-017. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice ( kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611. Prodajem svih veli~ina gotove stanove i stanove u izgradwi na vi{e lokacija, tel. 066/165-323. Prodajem stan u centru grada, 69 m2, dva balkona, tre}i sprat, ul. Marije Bursa}, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem trosoban stan 92 m2 u Boriku ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem nov stan na Lau{u 57 m2, useqiv, 1750 KM/m2, tel. 065/523-162. Prodajem ili mijewam za Beograd stan u centru B.Luke 37 m2, renoviran, tel. 065/870-004. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 2 m , fasadna cigla, cijena 200.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem u “Malba{i} zgradi” kod Medicinske elektronike, trosoban stan, 90 m2, peti sprat, lift, sa gara`nim mjestom 18 m2, useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Prodajem trosoban stan, prvi sprat, podrum i gara`a u centru Bawe Luke, cijena 2.000 KM/m2, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem trosoban stan 59 m2, II sprat, ul. Du{ka Ko{~ice (kod SUPa), tel. 065/524-505. Prodajem nov odmah useqiv jednosoban stan 34 m2, na drugom spratu u Kozarskoj ulici, kod hotela “Meriot”,, tel. 066/165-323. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/ 939-969. Prodajem stan u strogom centru + zidanu gara`u - pairi uredni, tel. 065/986-453. Prodajem jednosoban stan 37 m2, ~etvrti sprat, ul. Jug Bogdana 2, B.Luka, tel. 065/815-527; 051/460-938. Prodajem jednosoban stan, 34 i 40 m2, Nova varo{, tel. 065/524-505. Prodajem prazan dvosoban stan u ul. Srpskih rudara 48 Lau{, tel. 051/280-922. Prodajem trosoban stan 82,50 m2, ~etvrti sprat, centralno grijawe, ul. Kozarskih brigada, Gradi{ka, tel. 051/831-232; 065/663-787. Prodajem stanove 32 m2, 38 m2 48, 49, 50, 55, 79, 89 i 110 m2, tel. 065/549687. Prodajem na Rebrovcu jednosoban stan 41 m2, prvi sprat u izgradwi, useqiv u septembru ove godine, tel. 065/371-611.

Prodajem stan, 65 m2, Borik, zgrada Titanik, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem jednosoban stan u Boriku 40m2 Novice Cerovi}a 13, tel. 066/776-188. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/9 39-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i od 90 m2, ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545;. Prodajem noviji useqiv trosoban stan, 84 m2, Aleja Svetog Save (centar), tel. 065/524-505. Prodajem stan na Star~evici 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv,, tel. 066/165-323. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a kod Studentskog doma nov dvosoban stan povr{ine 66 m2, ~etvrti sprat, lift,, tel. 065/371-611. B.Luka, N.varo{, prodajem jednosoban stan, visoko prizemqe, renoviran, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan 57 m2, drugi sprat iza SUP-a, naseqe ^aire, tel. 065/922-163. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m2 prvi sprat 85.000 KM i tre}i sprat 90.000, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana u Centru ili mjewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u ulici Reqe Krilatice, Borik, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 58 m2 III sprat, saniran naseqe Ante Jaki}a B. Luka, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan 61 m2, ~etvrti sprat ispod Star~evice, ul. Jug Bogdana 76, tel. 066/137-371, 051/315-362. Prodajem ili mijewam stan 75 m2 u \ure \akov}a za Borik, tel. 051/306949. Prodajem dvosoban stan 44 m2 useqiv nov ul. Majke Jugovi}a kod fakulteta, tel. 065/524-505. Prodajem stan, 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ul. Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem nov useqiv stan 49 m2 i trosoban 69 m2 cijena 2.000 KM sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te" trosoban stan 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem stan u potkrovqu na Star~evici, povoqno, 81 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru, tel. 065/636-282. Prodajem jednosoban saniran stan u Boriku, tel. 065/671-924. Prodajem stan 32 m2 garsowera ili mijewam za ve}i do 42 m2, tel. 051/ 306-390.

40 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE
Prodajem stan u potkrovqu na Star~evici, povoqno, 81 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru., tel. 065/636-282. Prodajem na Bulevaru trosoban stan 75 m2, drugi sprat, tel. 066/165-323. Izdajem dvosoban komforno namje{ten stan u strogom centru Bawe Luke poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Prodaje se dvosoban stan u Zenici u centru grada 55 m2, tel. 066/234-126. Prodajem u ul. \ure \akovi}a renoviran dvoiposoban stan 74 m2, peti sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem u Aleji Sv.Save trosoban stan 82 m2 + {upa 5 m2 sa dva balkona peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem renoviran dvosoban stan 58 m2, tre}i sprat u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/516-927. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/636-545. U centru Bawe Luke prodajem komforan trosoban stan povr{ine 82 m2, cijena povoqna, tel. 065/545-059; 051/462-575. Prodajem stan 37,50 m2 novogradwa namje{ten, `ute zgrade, tel. 065/894-510. Prodajem dvosoban stan u strogom centru Bawe Luke sa dva zatvorena balkona, prvi sprat, tel. 065/525-363. Prodaje se troiposoban stan u centru Bawe Luke, Gunduli}eva 7, naseqe Pentagon, tel. 065/894-718. Prodajem trosoban stan useqiv 92m2 ul. Mi{e Stupara-fasadne cigle (kod Akva parka) cijena 2050KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv dvosoban 49m2 i trosoban 69m2 cijena 2000 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem u centru B.Luke, ul. Jovana Du~i}a, stan 51 m2, prizemqe, pogodan za poslovni prostor, tel. 066/420-257. Prodajem na Pobr|u iznad Gimnazije, nov stan, 55 m2 sa vlastitim parking mjestom - 110.000 KM, mogu}nost kreditirawa bez kamata, tel. 051/310994. Prodajem nov dvosoban stan, 58 m2, kod Ekonomske {kole, tel. 065/562-426. Prodajem dvoiposoban stan 68 m2 kod motela "Firenca", prvi sprat 138.000 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan, 48 m2, novogradwa odmah useqiv, ul. Majke Jugovi}, 105.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem nove stanove, gotove i u izgradwi, razli~itih veli~ina i lokacija, tel. 065/562-426. Prodajem ~etvorosoban stan novogradwa, 71 m2 u Mejdanu sa komplet namje{tajem, povoqno, tel. 065/562426. Prodajem stan 66 m2 u Novoj varo{i, mogu}a zamjena za mawi, tel. 065/624186. Prodajem renoviran jednoiposoban stan 37 m2 + podrum, 1 sprat u Obili}evu 1/1, ili mijewam uz dogovor, tel. 065/811-161. Bawa Luka - Borik - Kne`opoqska, prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, tel. 066/952-302. Prwavor - prodajem u glavnoj ulici (ul. Svetog Save) garsoweru 25 m2, nedovr{ena, tel. 065/980-178. Prodajem trosoban stan 69 m2, Rebrovac, tel. 065/621-017. ZAMJENA Mijewam stan u centru Siska za ku}u u Bawoj Luci ili plac bli`e centru, tel. 387 66/741-449. Mijewam stan 74 kvadrata u Obili}evu za mawi uz doplatu, tel. 066/875-810; 387 66/339-996. Mijewam stan 82 m2 + gara`a za mawi do 50 m2, Cara Du{ana 4/4 u centru, dva lifta nova, tel. 065/986-453. Mijewam stan u Lakta{ima, nov, 42 m2 za isti u Bawoj Luci, tel. 051/207175. Mijewam stan u Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889-959. Mijewam dvosoban stan 66 m2, 2. sprat, u kuli kod {kole u Novoj varo{i, za stambeni objekat u izgradwi pod krovom u zgradi, tel. 051/303-038; 051/307-514; 065/180-753. Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, Hitno, tel. 065/419-294. IZDAVAWE Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijawe, u zgradi kod {tamparije “Glasa”, tel. 387 65/768064. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i gara`om, tel. 066/661-213; 387 66/470570. Izdajem trosoban stan, 64 m2, useqiv od 1. novembra, Starog Vujadina 89, tel. 051/467-233. Izdajem mawe stanove, garsowere i sobe, namje{teno, ima i grijawe, povoqno, tel. 065/636-195; 051/212691. Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem + gara`a, poseban ulaz u ul. Zore Kova~evi} 97, tel. 065/866-795; 051/355-272. Izdajem trosoban stan na Paprikovcu, ul. Jovana Ra{kovi}a 93 A, tel. 066/529-015. Izdajem jednosoban stan, dvori{na ku}a, naseqe Rosuqe - Bawa Luka, tel. 051/219-021. Izdajem stan 44 m2 (nenamje{ten) i 60 m2 (namje{ten), centar Bawe Luke, tel. 065/549-687. Izdajem povoqno nov jednosoban prazan stan, ul. Stojana Jankovi}a 33, tel. 065/268-182. Izdajem namje{ten jednosoban stan za dvije djevojke ili mladi bra~ni par na du`e vrijeme, poseban ulaz, {iri centar grada, tel. 066/883230. Izdajem nenamje{ten dvoiposoban stan u centru Bawe Luke, tel. 065/938-496; 066/411-839. Izdajem garsoweru u Boriku kod fakulteta, tel. 066/494-152. Izdajem mawi namje{ten stan u Slatini - poseban ulaz, tel. 066/335355. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i, zvati poslije 15 ~asova, tel. 051/280-990. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Bawoj Luci, tel. 051/318-004; 066/621-363. Izdajem mawi stan u dvori{noj ku}i u Obili}evu, tel. 066/328-896; 066/248-231. Izdajem dvije dvokrevetne sobe, namje{tene, sa centralnim grijawem, poseban ulaz, tel. 065/245-664. B. Luka - Lau{, izdajem novi stan u stambenoj zgradi 40 m2, drugi sprat, nenamje{ten, tel. 065/569-294. Izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem, poseban ulaz, studentima ili radnicima, cijena po dogovoru, tel. 066/942-239. Izdajem namje{ten stan dvjema ili trima studentkiwama, tel. 065/715188. Izdajem dvoiposoban stan u stambenoj zgradi, prvi sprat, tel. 065/526-063. Izdajem ve}i stan pored bolnice na Paprikovcu, poseban ulaz, dva balkona, tel. 051/212-094. Izdajem jednosoban potpuno namje{ten stan blizu Kampusa za 4 studenta ili bra~ni par. Centralno grijawe, kablovska i najsitnija oprema na raspolagawu, tel. 065858545. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu studentkiwama, blizu fakulteta, poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, kupatilo, cijena povoqna, tel. 065/668-870; 051/436-587. Izdajem garsoweru u novogradwi sa grijawem zaposlenim osobama, tel. 814-470. Izdajem jednosoban namje{ten stan, mo`e i bez namje{taja, tel. 065/766-730, 051/467-243. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem dvori{nu ku}u sa centralnim grijawem Kozarska 35, tel. 065/835-361. Izdajem jednosoban namje{ten stanu Beogradu - centar, zvati od 10 do 16 ~asova radnim danom, tel. 00 381 63/802-05-13. Izdajem dvosoban stan sa grijawem i toplom vodom poseban ulaz na spratu cijena po dogovoru, prazan, Dervi{i, tel. 066/253-438. Izdajem dvosoban prazan stan ul. Bose @ivkovi} 20-a, tel. 051/282487. Izdajem garsoweru, tel. 051/436125. Izdajem dvosoban stan, bra~nom paru, nenamje{ten, ul. Bra}e Jugovi}a 23, nova zgrada, tel. 065/217909. Izdajem jednosoban stan, vrlo jeftino, samcu ili bra~nom paru, tel. 065/973-228. POTRA@WA Bra~ni par sa djecom tra`i stan ili ku}u na ~uvawe plus re`ije, ako mo`e oko “Jovan Cviji}“ {kole radi djece, tel. 065/626-474. U strogom centru B.Luke izdaju se dvije kancelarije i 70 m2 skladi{ta, veoma povoqno, tel. 051/213-013; 066/931-877. Izdajem dva poslovna prostora od 40 i 50 m2 na Petri}evcu, veoma povoqno i na du`i period, tel. 065/565919. Izdajem specijalisti~ku ordinaciju, 40 m2, cijena po dogovoru, Bawa Luka, tel. 065/694-653. Izdaje se kancelarijski prostor 55 m2 sa upotrebnom dozvolom u strogom centru B. Luke, ul. Jevrejska, tel. 065/902-567. Izdajem poslovni prostor od 55 m2 na drugom spratu u Gospodskoj ulici, tel. 065/812-572. Izdajem poslovni prostor 80m2 u objektu "Marakana" na Tranzitu povoqno za prodavnicu svih namjena, tel. 065/651-571. Izdaje se lokal u poslovnom centru "Krajina", suteren, 12 m2, tel. 065/222722. Izdajem poslovni prostor u Centru 17 m2 - 600 KM/mjese~no i u Novoj varo{i 125 m2, I sprat - 1500 KM/ mjese~no, tel. 051/310-994. Izdajem poslovni prostor u blizini sajma, 600 KM/mjesec, Frana Supila 7, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor 20 m2, TC "Ekvator", tel. 065/543-897; 0041/79-302-6514. Izdajem poslovni prostor 22 m2, jeftino 150 KM, Kara|or|eva 445, B.Luka, tel. 282-106; 065/635-449.

OGLASI
Prodajem baru kod Jovani} mlina 26,13 m2 Gorwa Piskavica blizu kafane stara vodenica, tel. 310-062. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem vi{e placeva u [argovcu, 1/1, struja, voda, tel. 0049/73-1723-614. Prodajem dva placa u Karanovcu od 6 i 7 dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Prodajem dva placa na po~etku Jakupovaca, cijena povoqna sve pogodnosti za gradwu, tel. 065/803-315. Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1, Nova Topola, naseqe Kraji{nik. Zvati od 10 do 21 ~as, tel. 00385/52543-601. Prodajem dunum zemqe a mo`e i vi{e na Star~evici ul. Starog Vujadina 2,5 km od kafi}a "Voks" povoqno za vikendicu, 400 m do asfalta, tel. 065/666-197. Prodajem plac u Motikama, 1.500 m2, cijena 10 km/m2, tel. 066/264-138. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem plac u Barlovcima, 1 km od kasarne u Zalu`anima, voda, struja, asfalt 1300 m2 veli~ina, tel. 066/294-008. Prodajem zemqu pod vo}em u Motikama, tel. 051/272-457. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu "Intereksa", UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628; 065/996-568. Prodajem plac na moru 454 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249, 066/286-594. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem zemqu u Pritoci kod Biha}a, tel. 051/381-389, 066/876-996. Prodajem vi{e mawih placeva ili 2 dunuma zemqe, cijena povoqna, po~etak Jakupovaca, blizina novog autoputa, tel. 066/467-752. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, dozvoqena gradwa ku}e za stanovawe, naseqe Lau{ 2, tel. 051/437-862. Prodajem plac 440 m2 u Drakuli}u, {est kilometara od centra Bawe Luke. Cijena 15.500 KM, tel. 065/662776. Prodajem tri dunuma zemqe u Razboju, tel. 051/370-931. Prodajem u Drago~aju placeve (300 m od {kole) od 489 m2 do 638 m2, cijena od 14.000 - 19.500 KM, tel. 051/310-994. Prodajem 2.000 m2 zemqe u Brezi~anima - Prijedor, voda, struja, telefon, put, povoqno, tel. 051/466-488; 066/528-784. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, 20 KM/m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/381-249; 065/926-261. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem plac 1700 m2 za gradwu ku}e - vikendice naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovno-stambeni objekat u izgradwi, 200 m2, po~etak Petri}evca, Bawa Luka, sa projektom i gra|evinskom dozvolom, tel. 065/655-166. Prodajem povoqno poslovne prostore 18, 30, 43, 44, 68,1 68, 216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371-611. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem lokal 23 m2, Novi Grad, potpuno ure|en, stambena zgrada, u`i centar, 1/1, mogu}e i iznajmqivawe, tel. 063/124-874; 065/434-909. Prodajem ili dajem u zakup poslovni prostor kod "Boske" 60 m2, namjena za kancelarije, tel. 066/165-323. Prodajem ili izdajem poslovni prostor sad picerija "Ad ladios" u Trnu, tel. 066/299-329, 066/766'931. IZDAVAWE Izdajem u Novoj varo{i prostor 125 m2, I sprat -1500 KM/mjese~no, tel. 051/310-017; 387 66/280-130. Izdajem u centru prostor 17 m2, prizemqe-600 KM/mjese~no, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Izdajem u industrijskoj zoni u ^elincu proizvodni pogon 956 m2 sa asfaltnim parkingom od 1737 m2 sa konfekcijskom opremom ili bez we, tel. 065/675-670. Izdajem opremqen kozmeti~ki salon, pogodan i za frizerski, centar grada, 35 m2, tel. 065/668-366. Izdajem poslovni prostor u Jevrejskoj 25 m2, tel. 065/819-555. Izdajem poslovni prostor 40-50 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem poslovne prostore 30 m2, 43, 33, 68, 168, 216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Izdajem, prodajem ili mijewam za Bawu Luku lokal 26 m2 kod autobuske stanice Prijedor, tel. 065/517-925. Izdajem poslovni prostor, kancelarija, a mo`e i drugo, 17,5 m2, strogi centar B. Luke, klima, bezbjednosni sistem, mokri ~vor, tel. 065/902-804. Izdajem poslovni prostor 27 m2 ulica (ogranak) Branka Popovi}a 7, tel. 051/371-614. Izdajem poslovne prostore 23 m2, 44, 48, 58, 150, 450, 700 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 100m2 prije ulaza u kasarnu Zalu`ani cijene po dogovoru, tel. 065/959-122. Izdajem poslovni prostor 80m2 sa upotrebnom dozvolom u Zalu`anima, cijena po dogovoru, tel. 065/343-681. Izdajem kancelarijski prostor 145 m2, strogi centar, pored "Boske" 12 KM/m2, ul. Jevrejska, lamela jedan, tre}i sprat (pet kancelarija, dva mokra ~vora) klima, alarm, tel. 065/623-658.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u u centru sa urednim papirima, Bulevar cara Du{ana, B. Luka, tel. 066/122-087. Izdajem gara`u 52 m2 za skladi{te za mehani~ku radwu i ostalo Qev~anska 1f Paprikovac B.Luka, tel. 310-062. IZDAVAWE Izdajem gara`u u Novoj varo{i od 1. oktobra, zvati poslije 20 ~asova, tel. 313-477. POTRA@WA Tra`im gara`u sa kanalom za obavqawe auto-mehani~arskih radova, tel. 065/663-226.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih 150 metara od po{te kontakt, tel. 387 65/306-147. Prodajem dunum zemqe u Jakupovcima, 1/1, struja, voda, asfalt, tel.na placu, 16km od B. Luke, pogodno za ku}e i vikendice, hitno, tel. 387 65/897-077. Prodajem vikendicu sa 2 dunuma zemqe pod vo}em i plac 1000 m2 sa vo}wakom u Slatini, voda, struja, put,, tel. 065/227-559. Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe uz saobra}ajnicu Bawa Luka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem zemqu 16 dunuma u Mahovqanima, Lakta{i, izlaz na glavnu ulicu B. L.- Gradi{ka, tel. 066/328896. Prodajem ili iznajmqujem obradivo zemqi{te, Gorwe Godimqe, op{tina Rogatica, tel. 065/298-458. Prodajem imawe - ku}a sa prate}im objektima, oku}nice 25 dunuma, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569294. Prodaje se plac kraj Vrbasa kod motela "Dragana" 630 m2 cijena 30.000 KM, tel. 065/513-994. Lakta{i - Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem plac 1300 m2 u Barlovcima od kasarne u Zalu`anima udaqeno 1 km asfalt, struja, voda, tel. 065/451-920. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. B. Luka, Prije~ani, plac 1.103 m2 (ku}i{te), telefon, struja i voda na placu prijavqena, pomo}ni objekat, ogra|eno, vo}e, tel. 066/847-606; 065/970-068.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem jednokrevetnu sobu, studentkiwi ili poslovnoj djevojci u zgradi u Obili}evu, tel. 387 65/544189. Izdajem sobu za dvije djevojke, Centar, tel. 066/532-645. Igalo - apartman sa dvije sobe izdajem povoqno na du`i period, tel. 0038331335144; 0038267835368. Iznajmqujem dvokrevetnu sobu studentima, |acima i radnicima, centar grada, tel. 051/218-383. Izdajem sobu studentu sa upotrebom kuhiwe, Skendera Kulenovi}a 103, tel. 461-574. Izdajem sobu, dvokrevetnu studentima, grijawe, kablovska - u Boriku, tel. 318-223.

OGLASI
Izdajem dvokrevetnu sobu u Obili}evu, tel. 066/237-692. Izdajem sobu dvjema djevojkama kod auto{kole “Volan”, tel. 065/546-658. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima nepu{a~ima 300 m od fakulteta, tel. 464.360; 066/408-499. Izdajem sobu za dvije djevojke u Boriku, tel. 066/205-018; 051/309-948. Izdajem jednokrevetnu sobu djevojci, poseban ulaz, centralno grijawe, Borik, tel. 051/307-685; 065/535-737. Izdajem u~enici sobu sa parnim grijawem i upotrebom kuhiwe, tel. 051/437-310. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, poseban ulaz, centralno grijawe, Nova varo{, tel. 051/305-072. Izdajem sobu sa dva le`aja, poseban ulaz, sa kupatilom i ni{om, povoqno, tel. 051/280-346. Izdajem sobu djevojci studentkiwi, nepu{a~u, upotreba kuhiwe i kupatila - Borik jedan, tel. 306-467. U centru grada izdajem dvokrevetnu sobu sa grijawem kupatilom i kuhiwom, tel. 065/660-459. Izdajem sobu za dvije studentkiwe u nasequ Borik, tel. 051310068; 051303803. Izdajem dvjema djevojkama sobu, centar grada, tel. 066/532-645. Primam jednu studentkiwu u jednokrevetnu sobu, tel. 051/318-081. Izdajem dvije namje{tene sobe i jedan apartman u Vrwa~koj bawi u centru kod motela “Merkur”, tel. 00381 62/484-954. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, upotreba kuhiwe i kupatila centralno grijawe, tel. 464-458. Izdajem sobe-dnevni boravak, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz sve namje{teno, ul. Kraji{kih brigada 89, tel. 065/070-544. Izdajem sobu sa dva kreveta, sa centralnim grijawem i sanitarnim ure|ajem Korduna{ka 16 - Borik, blizina fakulteta. Zvati od 8 do 20 ~asova, tel. 051/319-236. Izdajem sobu djevojkama uz upotrebu kuhiwe i kupatila, tel. 051/437-757. Izdajem sobu |acima studentima, nepu{a~ima, tel. 051//301-586; 065/462-384. Izdajem studentkiwama sobu sa parnim grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 051/437-310. Izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, upotreba kuhiwe i kupatila, prvenstvo nepu{a~i, tel. 051/437-040; 065/897-013. Izdajem namje{tene jednokrevetne sobe sa centralnim grijawem na Paprikovcu, tel. 065/740-515; 051/301-853. Prodajem ili mijewam za jeftinije auto "punto" dizel 2005. g.p., tel. 065/528-247. Prodajem "reno" 21GTl, 1,7 benzin, g.p.1988. crveni, cijena 2800 KM, tel. 065/922-499. Prodajem motocikl "keeway outlook" 125 g.p. 2008. crni metalik, registracija istekla 1.8.09., tel. 065/635-030. Prodajem "reno" 11 registrovan do 04/2010.g. u odli~nom stawu, tel. 066/878-551, 065/719-878. Prodajem povoqno "mercedes" 190 dizel 1986. g.p.u super stawu, tel. 065/ 528-247. Prodajem kamion - cisterna za vodu marke "fap", nosivost 7000 l, tel. 066/862-025. KUPOVINA Kupujem “audi A4”, oko 2002. sa ful opremom, tel. 065/528-320. Kupujem registrovanog “juga”, mo`e i neregistrovan, tel. 065/538-048. DIJELOVI I OPREMA Prodajem aluminijumske feluge za "opel astru", tel. 065/931-383. Prodajem originalnu kuku za “reno megan”, cijena 100 KM fiksno, tel. 065/519-217. moniku u ispravnom stawu, tel. 065/206-060. KUPOVINA Kupujem o~uvanu harmoniku od 96 basova, tel. 063/956-300. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, mogu se javiti i po~etnice, B. Luka, tel. 051/303-011. Prodajem mali fri`ider “gorewe”, tel. 216-358; 066/137-133.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 41
tepiha u va{oj ku}i, mobilni tepih servis, tel. 065/892-540. Radim kovane ograde, kapije i ostalo od metala, tel. 051/463-329, 066/257-534. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do ~etvrtog razreda, tel. 051/219-851; 065/343-633. Prevoz automobilom, selidbe sa radnicima ili po dogovoru, pouzdano, povoqno i odgovorno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Tra`im posao ~i{}ewa kancelarijskih prostorija u popodnevnim satima, povoqno, tel. 065/561-952. Dje~ija igraonica "Ro|os" nudi vam igraonicu za djecu, vi{e~asovno ~uvawe djece, proslave ro|endana, tel. 065/561-952; 065/167-666. Prodajem rakiju {qivovicu ja~ine 50 stepeni staru dvije godine, tel. 051/483-140. Prwavor - prodajem {est p~eliwih dru{tava u trnkama i 10 u LR ko{nicama, tel. 065/980-178.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tenad zlatnog retrivera, tel. 387 65/537-336. Poklawam umiqate ku~i}e stare 3,5 mjeseci, tel. 051/370-039; 065/617967. Prodajem {tenad pasmine cane corso, potomci italijanskih {ampiona, izuzetno napredni, o~i{}eni od parazita, vakcinisani, nekupirani, Bawa Luka, tel. 065/ 051-306.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem {poret “kaloreks”, kori{ten jednu zimu, tel. 051/218391. Prodajem {iva}u ma{inu "bagat slavica" - kabinet ispravan, tel. 065/530-861; 051/315-890.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem original uramqene Vilerove goblene, tel. 051/219-835; 387 65/176-589. Prodajem pasuq kukuruzar povoqno, tel. 065/410-485, 065/971-583. Povoqno prodajem heraklit kombi plo~e, tel. 387 65/651-275. Prodajem eta`nu pe} 23 kv kori{tena 2 sezone, cijena povoqna kontakt, tel. 051/304- 559; 387 66/541304. Prodajem pi{toq "765" ~e{ka zbrojevka, uslov da ima odobrewe, cijena povoqna kontakt, tel. 387 66/541304. Prodajem ku}ni bicikl i steper, uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969; 387 65/516441. Prodajem ulazna i trpezarijska vrata, tel. 051/219-835 i 387 65/176589. Prodajem povoqno dobro o~uvan sobni bicikl, tel. 065/792-983. Prodajem hrastovo bure od 160 l i kacu hrastovu od 12 metara, tel. 065/075-646. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u grobqu “Sveti Pantelija”, povoqno, tel. 065/514-227; 051/319-451; 051/216067. Prodajem {poret "smederevac", i pe} "kraqicu" dobro o~uvano sve i mo`e dugo da slu`e 100,00 KM, tel. 065/974-991; 065/858-537. Prodajem 5 metara kubnih madre tre{wa 8 cm, 3 m kubna madra jasen 5 cm, tel. 065/992-992. Prodajem veoma povoqno staru rakiju od savke {qive od 3 i 5 godina, 19 gradi i od 10 do 300 litara, tel. 052/316-096. Prodajem drva za ogrev, tel. 065/ 209-268. Prodajem armirane betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094, 066/252-990. Prodajem povoqno rakiju {qivu i jabukova~u, cijena po dogovoru, tel. 277-121, 065/969'711, 066/224-022. Prodajem pasuq le`ak novi povoqna cijena (4 KM), tel. 065/218-102; 051/301-033. Prodajem bagremovo koqe za ograde i pulceve za gra|evinare du`ine dva i po metra, tel. 065/106-060. Prodajem italijansku sportsku opremu, direktan uvoz, tel. 065/198933; 063/541-688.

ZAPO[QAVAWE
PONUDA
Potreban elektroin`iwer, tel. 051/450-230; 387 66/702-036. Potreban elektrotehni~ar jake struje, tel. 051/450-230; 387 66/702036. Kafe baru "Holivud" potrebne konobarice. Stan obezbje|en. Plata 800 KM, tel. 387 65/531-182. Ako ste dovoqno vrijedni i ambiciozni javite nam se!!! Posao mo`e biti va{!!!, tel. i SMS 065/882-209; 000003 G. Potreban radnik za ~uvawe stoke u Hercegovini, tel. 065/586-272. Potreban radnik za ~uvawe sitne stoke, tel. 065/586-003. POTRA@WA @ena povjerqiva, sigurna tra`i na ~uvawe dijete od 1-5 godina, tel. 051/282-313. Ozbiqna i odgovorna `ena sa iskustvom i preporukom ~istila bi stanove, posl. prostore ili wegovala starije bolesnike, tel. 066/950-299. Poma`em djeci u rje{avawu doma}ih zadataka i ostalim {kolskim problemima, u~iteqica, tel. 065/302690.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem fri`ider ispravan povoqno, tel. 051/214-039. Prodajem dva kau~a i dvije foteqe, povoqno, nazvati i ostaviti svoj telefon, tel. 051/464-803. Prodajem kamin "plamen", star 2 godine, tel. 066/328-896; 066/248-231. Prodajem pe} - kamin “plamen amiti” mo`e zamjena za sedam metara drva, tel. 066/328-896. Prodajem krevet 2100x1600x950 sa du{ekom simpo i garnituru most 2+1, tel. 051/461-336; 065/898-780. Prodajem {poret kombinacija struja gorewe dobor o~uvan, tel. 051/437-310. Prodajem mawi regal iz dva dijela, funkcionalan i kau~ na razvla~ewe, te sanduk za posteqinu, tel. 051/302835, 065/802-507.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem mlin za `ito, ru~ni rad, trofazni motor, cijena povoqna, tel. 065/535-934. Prodajem liniju za obradu metala novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura. Kupac dobija dugoro~an posao, tel. 066/174-794. Prodajem nove ma{ine, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate za doma}instvo, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem i servisiram poqoprivredne i privredne ma{ine, cijena i pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem plo~asto `eqezo, maksimalno di`e 1.500 kg, tel. 065/931-383.

USLUGE
OSTALO
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Poma`em djeci u rje{avawu doma}ih zadataka i ostalim {kolskim problemima, u~iteqica, tel. 065/302690. Nov~ane pozajmice, hipoteka, nepokretna i pokretna imovina, mogu}nost mawe pozajmice uz ugovor. Kontakt, tel. 381 65/451-6950; 387 66/717-442. Izvodimo hidro izolacije ravnih krovova, bazena, podruma 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311263. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Vr{im usluge sje~ewa, {temawa i bu{ewa u armiranom betonu, bez pra{ine i vibracija, Bawa Luka, tel. 387 66/228-620. Cijepam drva i sla`em po dogovoru - povoqno, tel. 066/838-508. Vr{im usluge cijepawa drva ma{inskim putem, hidrauli~nim cjepa~em tiho i bez buke, tel. 065/345604. Dubinsko usisavawe du{eka, kreveta i mebl namje{taja. Prawe

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/ 532-426. Prodajem broj~anik za to~eno pivo u ugostiteqstvu - digitalni, tel. 065/585-573. Prodajem kafe-aparat “cimbalija” i mlin, tel. 065/913-034. Prodajem pe} za bureke sa stalkom za tepsije, stolove i stolice, pala~inkarnu i aparat za hot-dog kao i prate}u opremu, tel. 053/431-891; 065/655-401.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija “Hilandar” organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 23.10.2009. godine, tel. 051/ 465-210; 065/644-500.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "nisan patrol" 12/2003. g.p., pre{ao 48000km, rollbarovi, nove gume, ekstra stawe ili mijewam za "mercedes 4-matic", pos.prostor, tel. 387 65/513-897. Prodajem povoqno "kamper fijat" 90. g.p. ili mijewam za auto ili gra|u, tel. 387 65/513-897. Prodajem "fijat stilo" 2005, 1.6, benz 3v, ful, neocariwen, cijena 6.800 KM, tel. 387 66/960-434. Prodajem "pe`o" 405 1.6 benzin plin, 90. god. registrovan cijena 2500 KM, tel. 387 65/546-398. Prodajem “ford fijestu” god. proiz. 1996. u super stawu, tel. 065/353-418. Prodajem "askonu" 1,6 benzin godina 83. istekla registracija cijena 800 KM, tel. 051/551-783; 065/051-900. Prodajem yip "reno skenik", 4h4, 2002 godina, pre{ao 48000 km. Tamnozeleni metalik, benzin, kao nov, tel. 387 65/513-510. “Mercedes 190 E” i “mercedes 124200” dizel prodaju se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem auto-prikolicu 200 h 100 h 50, cijena 350 KM, Prwavor, tel. 065/491-921, 051/303-248. Prodajem "reno klio" 1,4, 72 KW, 16 V, benzin, proizveden 2001, metalik sivi, ful oprema,, tel. 065/585-573. Prodajem automobil "reno megan" 1995. sve osim klime, ekstra stawe, cijena 6500,00 KM, tel. 065/567-214.

LI^NI KONTAKTI
Ako si usamqena i `eli{ dopisivawe, javi se, Darko, tel. 387 65/967822. Mu{karac tra`i `enu za povremeno dru`ewe uz diskreciju. Samo SMS, tel. 387 66/179-725. Ozbiqna `ena u {ezdesetim godinama `eli upoznati ozbiqnog, starijeg gospodina radi dru`ewa, tel. 301-232. Molimo po{tenog pronalaza~a crnog vu~ijaka, starog ~etiri i po mjeseca, sa gorwe strane bijele boje, ima ~ip ugra|en u wega, nestao u nedjequ nave~e, slijedi nagrada, tel. 467216; 065/224-518.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem molerske “A” merdevine 2 metra, 1,8, 1,5, vrlo povoqno, tel. 065/491-921, 051/303-248. Prodajem stari crijep i novu ciglu, povoqno, tel. 065/683-440.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Prodajem mobilni telefon “soni erikson W-910i” novi, garancija {est mjeseci, cijena 260 KM, hitno!, tel. 065/634-054. Prodajem mobilni telefon nokiju 7310 jo{ pod garancijom do nove godine, tel. 065/530-861; 051/315-890.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku melodija 60 basova 3 registra i dje~iju har-

Telefon:

42 ponedjeqak, 12. oktobar 2009 GLAS SRPSKE

Nismo mogli za kratko vreme da napravimo igru. Ne goji se prase pred Bo`i}.

Sport

Aco Petrovi}, trener KK Crvena zvezda

[ekil O’Nil zna recept za nove uspjehe

FOTO: AGENCIJE

“Orli}i“ kre}u sa “kote jedan“
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je i tre}u pobjedu u prvom krugu kvalifikacija za EP 2010. godine. Poslije trijumfa nad Bjelorusijom i Farskim ostrvima, “orli}i“ su u Kragujevcu bili boqi i od Gr~ke (1:0), pa sa prvog mjesta idu u nastavak kvalifikacija.

Bufon mora na operaciju
Golman Juventusa i reprezentacije Italije \anlui|i Bufon uskoro }e morati na operaciju koqena. Bufon je tokom cijele pro{le sezone imao problema sa povredom i malo je branio, ali je uspio da se vrati u vrhunsku formu i da svoj doprinos dobrom startu “Stare dame“ u “Seriji A“.

[ek u dru{tvu Lebrona

Selektor [vedske Lars Lagerbek najavio je povla~ewe sa klupe. Iskusni stru~wak osta}e na funkciji samo ako “vikinzi“ odu na Mundijal, a zato }e im trebati ~udo - wihova pobjeda nad Albanijom i kiks Portugalije protiv Malte, kako bi obezbijedili tek bara`. Iako je za novog trenera Vojvodine figurirao selektor Rumunije Razvan Lu~esku, nezvani~no se saznaje da }e “lale“ preuzeti Branko Sosa Babi}, koji je svojevremeno predvodio OFK Beograd, ^ukari~ki, Budu}nost iz Podgorice...

Odlu~io sam se za jogu jer sam novi u gradu i jo{ nemam uhodana mjesta za provo|ewe slobodnog vremena, a time mogu i dodati nove elemente svojoj igri, rekao O’Nil
KLIVLEND - Gorostasni centar Klivlend Kavalirsa [ekil O’Nil stigao je u Oha jo ka ko bi sa “kowanicima“ osvojio svoj peti NBA prsten, pa je cijelo qeto posvetio pripremi 37 godina starog tijela na dugu sezonu. Snimaju}i svoj novi {ou “Shaq VS“, O’Nil je tokom pauze izme|u dva prvenstva boksovao sa Oskarom de la Hojom, plivao protiv Majkla Fel psa, bio me ha ni ~ar na trci Indikar serije, igrao bejzbol protiv aduta Kardinal sa Al ber ta Pu jol sa... a stigao je i da “skokne“ i do kineske provincije Henan, gdje je posjetio [aolin hram. No, sve to ga nije zadovoqilo, pa je zakqu~io da `eli biti jo{ mr{aviji nego {to je danas. Tako se upisao na kurs jo ge, a wegov in stru ktor Ta mi [naj der bila je iznena|ena kada ga je vidjela: - ^ula sam za wega, naravno, ali kada sam ga vidjela, shva ti la sam da je wego va noga ve}a od mog cijelog tijela. Morala sam da mu donesem i drugu struwa~u za vje`bawe, a moram da ka`em da se prili~no dobro snalazi. Ima voqu i `eli da napreduje. Ve} prvi put uspio je da prekrsti zglobove, {to je za toliku osobu veliki uspjeh - izjavila je Tami. jer sam novi u gradu i jo{ nemam uhodana mjesta za provo|ewe slobodnog vremena, a time mogu i dodati nove elemente svojoj igri. Bi lo ka ko bi lo, do mi nantni centar ve} je privukao pa`wu sai gra ~a, ko ji tvrde da je u fenomenalnoj fi zi ~koj for mi. Pro {le sezone “kowanici“ su izgubili finale Istoka protiv Orlanda, prvenstveno zato {to nisu na{li odgovor za sjajnog centra Meyika Dvajta Hauarda. A upravo zato je [ek i doveden.

ZA [EKA potrebne dvije struwa~e
Sam O’Nil ima svo ju verziju pri~e: - ^ini mi se da sam najgori praktikant joge u istoriji. Odlu~io sam se za jogu

Foto dana

Iskorijeniti sujetu i li~ne interese
Srebro sa Evropskog prvenstva u Poqskoj bi}e samo izolovan slu~aj ukoliko se ne dogode neophodne promene u Ko{arka{kom savezu Srbije. Apsolutno podr`avam ono {to radi selektor Du{an Ivkovi} i to je jedini put kojim treba da ide na{a ko{arka. Duda svojim autoritetom mora da pokrene stvari u Savezu, a svi kojima je ko{arka u srcu treba da ga podr`e. Bojim se da u ko{arka{koj organizaciji ne postoji konsenzus oko glavnih pitawa. Mislim da Savezom i daqe vladaju klupski interesi. Vreme je da prestanemo sa takvim razmi{qawem. Svako treba da preuzme odgovornost za rad, a ne da uvek prebacujemo odgovornost na nekog drugog. Sujeta je poznata srpska osobina i nikako da to promenimo. Duda je sve to lepo obrazlo`io i svi treba da stanemo iza wegovih zahteva. S druge strane, regionalnu ligu moramo da prihvatimo kao realnost. Pre sedam godina li~no sam bio protiv takve lige jer nije bila u interesu srpske ko{arke, ali okolnosti su se promenile. Sada ne mo`emo da se vra}amo u pro{lost, ve} da iz ovog takmi~ewa, ako je mogu}e, izvu~emo najvi{e {to je u interesu srpske ko{arke. Smatram da je neophodno da se formira druga regionalna liga jer to je jedino dobro za na{u ko{arku. U suprotnom, polako nestaju srpski centri. Na{i klubovi koji u~estvuju u ovom takmi~ewu moraju da se izbore za tako ne{to. Nisam siguran koliko oni to `ele, ali to je jedino re{ewe. No, optimista sam i verujem u ono {to Duda radi, ali on to sigurno ne}e mo}i sam da izgura. Svi moraju da sednu za sto i prona|u re{ewe, a ne da na{om organizacijom vlada sujeta, odnosno da se gledaju samo li~ni interesi.

@arko PASPAQ, proslavqeni ko{arka{
Apsolutno podr`avam ono {to radi selektor Du{an Ivkovi} i to je jedini put kojim treba da ide na{a ko{arka

Stogodi{wa Rut Frit u~estvovala je na takmi~ewu u bacawu kugle u sklopu Masters igara u Sidneju.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 43

Srpski teniser u finalu pobijedio Marina ^ili}a

Premijer liga BiH u odbojci

Slavqe Modri~ana
MODRI^A - Odbojka{i Modri~a Optime savladali su Lukavac rezultatom 3:2 u drugom kolu Premijer lige BiH. U prvom setu doma}in je vodio, pa mu je ponestalo koncentracije u zavr{nici kada se igralo poen za poen, a gosti slavi li na ra zli ku. U dru gom pe ri odu igre ni je bi lo neizvjesnosti, doma}in je stalno vodio, u tre}em je Lukavac u fini{u preuzeo vo|stvo, da bi do kraja susreta sve proteklo u znaku Modri~ana. Rezultati drugog kola: Gacko - Student B. O 0:3 (20:25, 22:25, 18:25), Bosna Eurohaus - Br~ko jedinstvo 1:3 (20:25, 25:19, 23:25, 14:25), Kakaw - Napredak 3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:16), Radnik - Qubiwe 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:22), Modri~a Optima - 7 Lukavac 3:2 (25:27, 25:20, 23:25, 25:15, 15:10). Plasman: 1. Student 6, 2. Kakaw 6, 3. Modri~a Optima 5, 4. 7 Lukavac 4... `enska konkurencija, rezultati: Tuzla - Jahorina 1:3 (18:25, 20:25, 25:22, 15:25), Radnik - Kula Grada~ac 3:2 (20:25, 25:22, 25:23, 21:25, 15:12), Jedinstvo - Gacko 3:0 (25:14, 25:11, 25:19), Polo - Imzit Dobriwa (14. oktobar). Slobodna je bila ekipa Kakwa. Plasman: 1. Jahorina 6, 2. Radnik 5, 3. Kula Grada~ac 4, 4. Imzit Dobriwa 3... M. Z. - S. J.

Prva liga RS u odbojci

Drina boqa od Mokrog
BAWA LU KA - U naj za nimqivijoj utakmici tre}eg kola Prve odbojka{ke lige Republike Srpske Drina iz Zvornika je slavila protiv eki pe Mo krog re zul ta tom 3:1. Mu{karci, rezultati, grupa istok: Sutjeska - Majevica 0:3 (21:25, 23:25, 11:25), Drina - Mokro 3:1 (25:23, 32:30, 29:31, 25:22), slobodna ekipa Vele`a. Plasman: 1. Majevica 6, 2. Drina 6, 3. Mokro 5, 4. Sutjeska 0, Vele` -1. Grupa zapad: Borac - Crvena zvijezda 3:0 (25:23, 25:19, 25:20), Mla dost - Pe la gi }e vo 3:0 (25:16, 25:20, 25:18), Slobodna eki pa Gra di {ke. Pla sman: 1. Mladost 6, 2. Gradi{ka 6, 3. Borac 5, 4. Pelagi}evo 1, 5. Crvena zvijezda 0. @enska konkurencija, rezultati: Hercegovac - Milka agro 3:0 (25:14, 25:23, 25:20), Glasinac - HE na Drini 3:0 (25:22, 26:24, 30:28), Drina Mla dost 3:1 (25:21, 21:25, 25:18, 25:21), Derventa - Slavija 3:0 (25:20, 25:17, 25:21), Modri~a - Pliva 3:1 (31:29, 15:25, 28:26, 25:20). Plasman: 1. Glasinac 9, 2. Derventa 7, 3. Modri~a 6, 4. Drina 6... M. Z.

Novak \okovi}

FOTO: ROJTERS

Iako sam ga pobedio, kona~an ishod mogao je biti i suprotan. I on je odli~no igrao, ali sam se ja posle prekida zbog ki{e boqe sna{ao na terenu, rekao \okovi}
PEKING - Srpski teniser Novak \okovi} pobije dio je Hrva ta Ma ri na ^i li }a sa 6:2, 7:6 i ta ko trijumfovao na otvorenom prvenstvu Kine u Pekingu. Srpski te ni ser je do tre}e ovosezonske i 14. ukupne ti tu le sti gao po sli je dva ~asa igre. U me ~u, ko ji je to kom prvog seta prekinut na skoro 90 minuta zbog ki{e, oba tenisera su prikazala sjajnu igru i odi gra la ne ko li ko fantasti~nih poena, ali u nekim trenucima pravili i velike gre{ke. Na kraju je, ipak, presudio kvalitet i iskustvo Novaka \okovi}a, koji }e od 19. oktobra ponovo biti tre}i igra~ na ATP listi. Prvi set, koji je prekidan zbog ki{e, dobio je \okovi} sa 6:2. Poslije 2:2 na po~etku seta i prekida, najboqi srpski te ni ser je u nastavak me~a u{ao koncentrisaniji i uz nekoliko gre{aka Marina ^ili}a lako dobio prvi set. igre \o ko vi} je oprav dao ulogu favorita i sa 7:4 trijumfovao na vla`noj podlozi turnira u glavnom gradu Kine. - Nema tajni izme|u Marina i mene. Ovo je na{ ~etvrti susret u posledwe tri go di ne. Iako sam ga po be dio, kona~an ishod mogao je da bude i suprotan. I on je odli~no igrao, ali sam se ja po sle pre ki da zbog ki {e boqe sna {ao na te re nu. Imam puno samopouzdawa kada igram u Aziji, jer sam ovde imao uspe ha u po sledwe dve godine. Pro{le godine sam u [angaju osvojio Masters kup, sa da sam osvo jio Peking i to }e mi pru`iti dodatnu motivaciju - istakao je \okovi}. Ovo je bio ~etvrti me|usobni duel \okovi}a i ^ili }a, a Srbin je sla vio u svim me~evima. Najboqi srpski teniser bi}e slobodan u prvom kolu turnira, koji se od 12. do 18. oktobra igra u [angaju za nagradni fond od 5,25 miliona dolara, dok }e se drugi predstavnik Srbije u pojedina~noj konkurenciji Viktor Troicki sastati sa Argentincem Huanom Monakom. Prema `rijebu turnira iz Masters serije 1.000, drugi nosilac \okovi} startni me~ igra}e u okviru drugog kola protiv pobjednika duela izme|u Ernesta Gulbisa iz Letonije i kvalifikanta. Na takmi~ewu u [angaju u konkurenciji dublova kao prvi nosilac od drugog kola igra }e i srpsko-ka nad ska kom bi na ci ja Ne nad Zi mowi}/Danijel Nestor.

Teniski turnir u Tokiju

Conga najboqi
TO KIO - Naj boqi fran cus ki te ni ser @o Vil frid Conga pobjednik je ATP turnira iz serije 500 u Tokiju. U finalu je Francuz pobijedio Rusa Mihaila Ju`nija rezultatom 6:3, 6:3. Conga je “ispalio“ devet asova i na uvjerqiv na~in, za samo jedan sat i devet minuta igre, pobijedio je Ju`nija po drugi put u isto toliko me|usobno odigranih me~eva. - Igrao sam savr{eno, ba{ kao i dan ranije. Kada tako igram, onda je mojim protivnicima te{ko da me pobijede rekao je Conga, koji je ranije u polufinalu bio boqi od svog sunarodnika Gaela Monfilsa (6:3, 6:3). Ovo je Congi tre}i ovosezonski naslov i peti ukupno u karijeri, a naslov mu je tako|e donio ~ek na 300.000 ameri~kih dolara, kao i 500 bodova na ATP listi koji }e mu dati “vjetar u le|a“ u borbi za nastup na Mastersu, smotri osmorice najboqih tenisera godine u Londonu od 22. do 29. novembra.

14. NASLOV u karijeri
Me|utim, u drugom je situacija bila znatno druga~i ja, jer je No vak la ko prepu{tao svoj servis ^ili}u, a Hrvat je to dobro koristio i dva puta do{ao u situaciju da servira za set. Ipak, \okovi} je uspijevao da u tim najte`im trenucima uzvrati protivniku i oduzme mu servis, a na kraju i da, zahvaquju}i nervozi ^ili}a, iznudi taj-brejk. U odlu ~u ju }em pe ri odu

Teniski turnir u Pekingu

Trijumf Kuzwecove
PEKING - Ruskiwa Svjetlana Kuzwecova, {esta teniserka svijeta, pobjednica je WTA turnira u Pekingu koji se igrao na tvrdoj podlozi za nagradni fond od 4,5 miliona dolara. Kuzwecova je u finalu imala lak posao protiv 12. nosioca, Poqakiwe Agwe {ke Ra dvan ske, bu du }i da je na kraju slavila s uvjerqivih 6:2, 6:4 za samo jedan sat i 19 minuta igre. Bio je ovo deveti me|usobni susret izme|u Ra dvan ske i Kuzweco ve i {esta pobjeda ruske teniserke. Za Kuzwecovu je ovo tre}i ovosezonski naslov, te ukupno 12. u karijeri, dok je Radvan ska os ta la na uku pno ~etiri turnirska slavqa.
FOTO: AGENCIJE

Tekvondo klub Korjo mu~i se sa nedostatkom finansija

O~ekujemo pomo} nadle`nih institucija
BAWA LUKA - Tekvondo klub Korjo osnovan je u Bawoj Luci prije pet godina, a ~lanovi i treneri kluba muku mu~e oko finansirawa kluba, kao i iznajmqivawa sala u kojima bi trenirali. - Pi ta mo se za {to nas niko od nadle`nih institucija za sport u gradu ne podr`a va i po ma `e. Ima mo sedamdesetak ~lanova u svim starosnim kategorijama i za sve godine postojawa jedino smo pro{le godine dobili jednokratnu pomo} u iznosu od 600 maraka koje smo iskoris ti li za ku po vi nu {ti tnika, i to je bilo sve. Svake godine {aqemo dopise i molbe, ali uvijek dobijamo odbijenice - izjavio je trener TK Korjo Milanko Rodi}. osnovnih {kola u Drago~aju i Zalu`anima, a i to im predstavqa veliki problem. - Primorani smo da putujemo daleko od centra grada da bismo trenirali. Zainteresovanost djece je zaista veli ka, ali kad ~u ju gdje treniramo odmah se predomisle i odustaju, po{to im je daleko za putovawe. Na{a `eqa je da nam na dle `ne in sti tu ci je pomognu barem oko termina u salama koje su bli`e gradu, a to bi nam puno zna~ilo - dodao je Rodi}. Klub iza sebe ima dosta zapa`enih rezultata na razli ~i tim ta kmi ~ewima na kojima su osvajali dosta medaqa. - Na nedavno odr`anom takmi~ewu u Ugqeviku osvojili smo pet medaqa, a za dva mjeseca treba da nastupimo na prvenstvu BiH u Mostaru, ali je ve} sad evidentno da tamo ne}emo mo}i otputovati, dok o ta kmi ~ewima u inostranstvu ne mo`emo ni da razmi{qamo - zakqu~io je Rodi}. M. Z.

TRENINZI se odr`avaju u Drago~aju i Zalu`anima
Tekvondoisti svoje trenin ge obavqaju u sa la ma

Svjetlana Kuzwecova

44 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Odigrana prva utakmica osmine finala Kupa Republike Srpske
Borac poveo golom povratnika u tim, Nemawe Bilbije, a izjedna~io rezervista Bojan Magazin

Pi{e: Dubravko CURA]

Jedan je Anti}!
Subotwe ve~e 10. oktobra 2009. godine bi}e uspisano u istoriji srpskog fudbala zlatnim slovima. “Orlovi“ su na prepunoj “Marakni“ prosto razbili Rumuniju i na superioran na~in ovjerili vizu za Mundijal u Ju`noj Africi. Uspjeh protiv Rumunije ustvari je do{ao kao kruna na sve {to se de{avalo od kada Srbija nastupa pod tim imenom u najpopularnijem sportu. Krenulo se fakti~ki od “nule“, a sada je Srbija pokazala da ima mo}. Kre ator ve li ~an stve nog us pje ha i ~o vjek ko ji je unio preporod u srpski fudbal, selektor Radomir Anti}, nije mogao sakriti suze radosnice poslije velike pobjede wegove, kako on ka`e, djece. Upravo se on pona{ao prema svojim igra~ima kao otac i oni su mu to na najboqi mogu}i na~in vratili. Mo`da nekome nije jasan otkud toliki emotivni naboj kod selektora jer za mnoge plasman na Mundijal nije uspjeh vrijedan suza. Me|utim, Anti} nije samo svoj tim odveo na Mundijal. Selektor Srbije ispunio je sva obe}awa koja je dao u avgustu pro{le godine, kada je od Miroslava \uki}a preuzeo kormilo nacionalnog tima. Obe}ao je da }e stvoriti kult reprezentacije. I zaista stvorio ga je. Obe}ao je da }e wegov tim imati podr{ku cijele nacije. I ima je. Po`elio je da u Ju`nu Afriku odu iz Beograda. I oti{ao je. Jedan je Radomir Anti}!

Gol Nemawe Bilbije

FOTO: ^. MUCOVI]

LEOTAR BORAC

5 (0, 1) 3 (1, 1)

PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

Pred duel Hrvatska - Srbija

“Orli}e“ ~eka paklena atmosfera
BEOGRAD - Utakmica mladih reprezentacija Srbije i Hrvatske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Danskoj 2011, koja se u utorak igra u Vara`dinu, privla~i veliku pa`wu. O~igledno je da }e “orli}e“ do~ekati paklena atmosfera, a u prilog tome ide i najavqen dolazak navija~a iz cijele Hrvatske: Zagreba, Koprivnice, Rijeke, Dalmacije... - Dobili smo maksimalnu medijsku podr{ku. O~igledno su se qudi u ovom kraju Hrvatske u`eqeli reprezentativnog fudbala - istakao je selektor “kockastih“ Dra`en Ladi}. Duel Srbije i Hrvatske ve} danima je glavna sportska tema u Vara`dinu, a od subote uve~e i u ostalim dijelovima nama susjedne dr`ave. Jer {anse da se “A” Hrvatske na|e na SP u Ju`noj Africi gotovo da i ne postoje.

Strijelci: 0:1 Bilbija u 27, 1:1 Magazin u 64. minutu. Strijelci iz penala: Risti}, Magazin, Todovi}, Komneni} za Leotar, Sakan, Raili} za Borac Stadion: “Police“ u Trebiwu. Gledalaca: 300. Sudija: ^edomir Vi}i} (Ugqevik) 6. @uti kartoni: Sakan, Babi} (Borac). Igra~ utakmice: Risti} (Leotar) 7. LEOTAR: Kukrika 6, Vu~ini} 6,5, ]erani} 6 (od 90. minuta Cimirot -), Milo{evi} 6,5, ^orlija 6,5, Rami} 6,5, Komneni} 6, Lazi} 6 (od 60. minuta Magazin 6,5), Ra{evi} 6 (od 83. minuta Todorovi} -), Risti} 7, @unior Souto 7. Trener: Bor~e Sredojevi}. BORAC: Star~evi} 6, Babi} 6, ]ori} 6,5, Marki} 6,5, N. Damjanovi} 6, O. Damjanovi} 6 (od 72. minuta Petri} -), Raili} 6, Grahovac 6, Sakan 6, Bilbija 7, Mazalica 6. Trener: Velimir Stojni}.

TREBIWE - Fudbaleri Leotara izborili su plasman u ~etvrtfinale Kupa Republike Srpske. Oni su ju~e na “Policama“ tek poslije boqeg izvo|ewa je da na es te ra ca s 5:3 sa vla da li bawolu ~ki Bo rac. S bijele ta~ke proma{ili su okvir go la Ne mawa Bilbija i Bojan Petri}. Jedini pogodak u prvih 45 minuta vi|en je u 27. minutu. U stilu majstora, {to i jeste, Nemawa Bilbija je namjestio loptu na vi{e od 20 me ta ra is ko sa s de sne stra ne i ma ti rao gol ma na Tre biwaca iz slo bo dnog udarca. Ta ko se mla di na pa da~ na naj boqi na ~in vra tio

poslije pauze zbog zdravstvenih problema. Pret ho dno je Le otar imao tri zrele {anse za gol. Anel Rami} je bio neprecizan u 6. i 14. minutu.

TANDEM Bilbija - Petri} proma{ili penale
Dva mi nu ta ka sni je ni Dejan Ra{evi} nije namjestio ni{anske sprave. Prije gola najboqu prili ku da za tre se mre `u za

Borac imao je Marko Mazalica u 11. minutu, ali je s peterca proma{io gol. Le otar je izje dna ~io u 64. minutu golom rezerviste Bo ja na Ma ga zi na na asis tenciju Ra{evi}a. Fu dba le ri Tre biwaca trebala su samo ~etiri minu ta na te re nu da za tre se mre `u Dra ga na Star ~e vi }a. U 77. minutu Bilbija je proma{io stoodstotnu {ansu da gostima donese pobjedu u 90 minuta.

OSTALI PAROVI
U ostalim utakmicama osmine finala Kupa Republike Srpske sastaju se: NOVI GRAD: Sloboda - Proleter, ROGATICA: Mladost - Rudar Prijedor, DOWI [EPAK: Napredak - Radnik, BOGUTOVO SELO: Mladost - Sutjeska, DOWA SLATINA: Mladost - Qubi}, NOVA TOPOLA: Lijev~e - Sloga (D), [AMAC: Borac - Kozara.

Borac danas zavr{ava trodnevne pripreme u Me|ugorju

Uigravawe za "Pirotu"
BAWA LU KA Borac }e, po svemu sude}i, u narednom prvenstvenom susretu u Travniku, protiv istoimenog rivala, igrati u najja~em sastavu. To zna~i da se, poslije izvjesnog vre me na, u kom bi na ci ju za startnih 11 vra}aju: kapiten Dar ko Qubo je vi}, Ne mawa Bilbija i Du{ko Sakan. - Qubojevi} je u Bawoj Luci, u punom je trena`nom procesu zajedno s poja~awem, Pe ri com Stan ~es kim ko ji ve} na “Piroti“ ima pravo nastupa. S wima radi trener Zoran Jovani}. Ostali igra~i, zajedno sa stru~nim {tabom su u Me|ugorju i danas se vra}aju ku}i - istakao je spor tski di re ktor Bor ca Mu ha med Ibra him be go vi} Fi{er. Bawolu~ani }e pro tiv “ve zi ra“ igrati u najja~em sas ta vu i `eqa je da se osvoje tri boda kako bi se amorti zo vao “mi nus“ iz Prijedora. Me |u gor ju ui gra vao te hni ~ko-takti~ke varijante za duel na “Piroti“, a pripreme za ovaj prvenstveni dvoboj nas tavqaju se na Grad skom stadionu. S. B.

Direktor Arsenala poslao upozorewe

Ultimatum Vengeru
LONDON - Trener Arsenala Arsen Venger upozoren je od strane izvr{nog direktora tog kluba Ivana Gazidisa da je ova sezona krajwe vrijeme da “tobyije“ osvoje neki trofej. Londonski klub je bez trofeja od 2005. godine i ~elnici kluba sve vi{e isti~u da su brze promjene neophodne. - Na {e am bi ci je su iskqu~ivo vezane za osvajawe tro fe ja. Dru go, tre }e ili ~etvrto mjesto nas jednostavno vi{e ne zanimaju. Ove sezone `elimo da osvajamo trofeje i ubije|eni smo da imamo pravi tim koji je vi{e nego konkurentan - izjavio je Gazidis. Ga zi dis je pri znao da je Ven ger stvo rio odli ~an mladi tim, koji igra veoma li jep fu dbal, ali je ista kao i da je vrijeme da ekipa ostvari `eqene rezultate. - Stvo ri li smo tim ko ji igra fan tas ti ~an fu dbal i koji je uzbudqivo gledati na terenu. Razgovarali smo o wiho vom po ten ci ja lu i do{li smo do zakqu~ka da je sada, ove sezone, neophodno da se fo ku si ra mo na osvajawe trofeja. To je neop ho dno ka ko zbog klu ba, ta ko i zbog na vi ja ~a ko ji to za slu `u ju - oci je nio je izvr{ni direktor Arsenala.

U TIM se vra}aju povrije|eni
- Ta je utakmica za nas izuzetno va`na. Objektivno kvalitetniji smo od Travni~ana, ali to }emo morati da doka`emo i na terenu. Fini{ se zo ne bi }e izu ze tno naporan, me|utim prikupi}emo snagu za sve izazove koji nas ~ekaju - rekao je Ibrahimbegovi}. Prethodna tri dana trener Ve li mir Stoj ni} je u

Darko Qubojevi} (Borac)

FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 45

Miodrag Belodedi} o rumunskim i beogradskim danima

Sawao sam da zaigram u Zvezdi
U Rumuniji sam navijao za Steauu, ona do|e kao Zvezda u Srbiji, a i tamo sam igrao. I sa jednima i drugima sam osvojio Kup {ampiona, rekao Belodedi}
Do voqno je re }i Mio drag Belodedi}. Svi znaju o ko me se ra di. Pred du el Srbija - Rumunija pristao je da bude sagovornik internet portala sportal.rs. - Svaki put u Srbiju dola zim ko li ma i oba ve zno obi|em Zvezdin stadion. Tek on da kre }em sa ziv kawem prijateqa, rodbine, vi|am se sa wima... Mno go je onih ko ji bi vas vi dje li kad god ste u Srbiji. Kako posti`ete sve to? BELODEDI]: Po malo vremena za svakog. Dolazim na po dva-tri dana pa se stigne. Imam jo{ ro dbine po Srbiji, u Prokupqu, Ni{u, oni su mi ma lo daqe. Sa wima se re|e vi|am, ali se ~ujemo. Ro |e ni ste u po gra ni ~nom dijelu Rumunije, ali u srpskoj porodici. Bilo je mnogo takvih familija, pa ne ~udi {to se u Sokolovcu navijalo za Zvezdu i Partizan? - Bilo je i hajdukovaca. U selu je bilo i Hrvata, u okol nim se li ma ta ko |e. I{li smo i na utakmice kao mali. Sa ocem sam dva puta bio kao mali. Kako smo u pograni~noj zoni, hvatali smo srpske kanale, gledali, navijali. Imali smo pograni~ne paso{e i mogu}nost da {est da na bo ra vi mo u Srbi ji, biv{oj Jugoslaviji, ali samo do 40-50 kilometara od granice. Zvezdu sam odmah zavoleo, za to se i se }am tih prvih dolazaka na “Marakanu“. je i strah bio ve}i. Igrao sam u Steaui, automatski bio vojno lice. Imao sam ~in potporu~nika ili poru~nika, ne se}am se vi{e. Pre prebega, raspitao sam se da li }u do bi ti po li ti ~ki azil, i uverili su me da ne brinem, da }e sve biti sre|eno. Beo grad vas je li je po prihvatio. Me|utim, iako ste bili evropski prvak sa Steauom, Dragan Yaji} vas nije poznavao? BELODEDI]: U po~etku nije znao ko sam. Do{ao sam sa ro |a kom ko ji `i vi blizu Bele Crkve, ina~e okorelim partizanovcem. Nije mu bilo svejedno {to idemo kod Yaji }a, ali mi je udo voqio. Pre toga smo zajedno gle da li Kup Ju go sla vi je 1988, kada je Zvezda izgubila od Borca 0:1. Celim putem me je vrbovao da pre Zvezde odemo u Partizan. Ali sam mu govorio da ne}u, da ho}u prvo u Zvezdu, pa posle, ako ne bude ni{ta, onda }emo u Parti zan. Oti {li smo kod Yaji}a, ali zbog poraza nije bio ba{ najboqi trenutak. Objasnili smo mu ko smo, jednom, pa drugi put, i tek iz tre}eg je po~eo da shvata. I na kra ju Zvez di ne pri ~e, Kup {am pi ona, pa svjetska kruna. Boqe nije moglo? - Nije. Sve, sve, ba{ sve {to sam `eleo mi se ostvarilo. Kao mali sam sawao da igram u Zvezdi. Gledao sam je i voleo je i sve mi se ispu-

XAJI] ga nije poznavao
Za traj ni ji do la zak u Srbiju, odnosno Beograd morali ste ilegalno da napustite Rumuniju, odnosno da zatra`ite politi~ki azil. Pred sje dnik va {eg ta da{weg kluba, Steaue, bio je ro|eni brat Nikolaja ^au{eskua, Ilije. Nije bilo lako? BELODEDI]: Ilegalno je pre{la sestra, zbog we

MAKSIMIR
Sigurno se se}ate frke i tu~e na “Maksimiru“? Jedva `ive glave izvukoste? - Kako smo begali... Najbr`i je bio Dragoslav [ekularac. On nam je i najavio frku. Pri{ao je i rekao: “Be`ite, ulaze navija~i na teren“. Dok smo se mi pogledali, on je ve} nestao. Kad je po~elo kamenovawe, povukli smo se na drugi kraj terena, ali kad je ograda pala, vi{e nije bilo {ale. Tukli bi verovatno i nas ~im su krenuli i na policiju.

Miodrag Belodedi}

FOTO: ARHIVA

nilo. U Rumuniji sam navijao za Steauu, ona do|e kao Zvez da u Srbi ji, a i ta mo sam igrao. I sa jednima i dru gi ma sam osvo jio Kup {ampiona. Imali ste priliku da

se vratite u Zvezdu? - Zvao me je Yaji}, pa sam do{ao na dva dana. Pri~a li smo, po ku {a vao je da me na go vo ri da se vra tim. Ali, bi lo je te {ko vre me, 1998-99, ni sam pri hva tio

zbog situacije u zemqi. Bilo je pretwi bom bar do vawem, ka sni je su se i obistinile te slutwe, a ja sam se na na go vor dru ga ra Mariu{a Lakatu{a vratio u Steauu.
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Hladnije sa ki{om
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Pale Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

18 oC 8 oC

Ki{a i zahla|ewe
Tokom jutra u Hercegovini obla~no, povremeno sa ki{om, a u ostalim krajevima tmurno i mjestimi~no maglovito. Potom se o~ekuje novo, ja~e naobla~ewe sa sjeverozapada sa ki{om, pquskovima i grmqavinom, uz obilnije padavine. Krajem dana i u no}i, uz zahla|ewe, u planinama }e ki{a pre}i u suswe`icu i snijeg. Duva}e umjeren do poja~an jugozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana u skretawu na sjeverozapadni. Jutarwa temperatura vazduha od 8 do 14, najvi{a dnevna od 11 u planinama, a u ostalim krajevima 13 do 19 stepeni Celzijusa.

Obla~no i hladnije, mjestimi~no sa ki{om, na jugu i sa pquskovima i grmqavinom. Obilnije padavine o~ekuju se u centralnim i ju`nim krajevima. Vjetar slab i umjeren, sjeverni, sjeverozapadni.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

17 oC 10 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 16 24 22 23 11 9 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 12 26 21 5 18 24 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 12 11 14 12 19

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 9.30 10.30 11.00 11.20 12.05 13.00 15.00 15.30 16.30 Jutarwi program Ka`iprst Veliki brat NG i BBC Dopisnici bez granica Veliki brat Utisak nedjeqe NG i BBC Veliki brat Stawe nacije 17.00 17.50 19.00 20.00 21.00 23.30 0.00 Moje drage kom{ije, serija Veliki brat Sun|er Bob, crtani film Reakcija Veliki brat Veliki brat Moje drage kom{ije, serija 0.50 Saut Park, serija 1.10 Info kanal

2220
RTL

Alien protiv Predatora
Uloge: Lens Henriksen, Sana Latan, Evan Bremner Re`ija: Pol V. S. Anderson

100
PINK BH

Vatra na nebu
Uloge: DB Svini, Robert Patrik, Kreg [efer Re`ija: Robert Liberman

Vikom
6.00 Narodna muzika 7.30 Tele{op 8.00 Glas Amerike 8.30 Tele{op 9.00 Pismo-glava, putopis 9.50 Crtani film 10.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 11.00 Zlatni minut, kviz 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Dokaz stvarawa Dnevnik RTS Gost s povodom Vi i sport Kviz Erotski program

Milijarder ^arls Bi{op Vejlend okupqa me|una ro dnu eki pu arheologa, nau~nika i stru~waka za bez bje dnost, pre dvo |e nu avan tu ristkiwom Aleksom Vuds, kako bi istra`ili tajanstvenu provalu vru }i ne ko ja do pi re iz pod zemqa Antarktika. Ono {to }e otkriti prvo }e ih uzbuditi, a potom i prestraviti. Prvo na {ta nai|u je piramida s ucrtanim aste~kim, egipatskim i kamboyanskim simbolima. U woj otkriju matricu povezanih komora koja je toliko tehnolo{ki napredna da im odmah postaje jasno kako je ona rezultat neke vanzemaqske sile. U pravu je istinu jo{ te`e povjerovati. Naime, Predatori su u piramidi ~uvali zato~enu Kraqicu Aliena, koja le`e jaja u pravilnim razmacima od 100 godina, kako bi svoje mlade ratnike testirali u borbi protiv podmlatka Aliena.

Grupa qudi koji su povremeno bili anga`ovani od strane vlade za obavqawe odre|enih poslova vra}a se u grad poslije jedne takve misije i tvrdi da su wihovog ~lana oteli vanzemaqci. Niko im ne vjeruje i, bez obzira na nedostatak motiva i dokaza, optu`uju ih za ubistvo.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.05 10.30 10.35 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 14.30 14.35 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Denijeve mozgalice Skajlend, crtani film Gledaj i crtaj Plavi zmaj, crtani film Andri} u sje}awima MTS magazin Vijesti U fokusu Iskoristi trenutak Denijeve mozgalice Skajlend, crtani film Gledaj i crtaj Plavi zmaj, crtani film Vijesti Degrasi - nova generacija, serija Sestrice, serija Pitajte, tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Frej`er, serija Dnevnik Presing Naslovi Grubo montiran `ivot Info profil Profajler, serija Sveti orah, serija Tribunal U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas Pitajte tra`imo odgovor MTS magazin U 18 Dnevnik Profajler, serija

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Madre Luna, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Luda ku}a, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Ne bih trebao biti `iv 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Viktorija, serija 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 19.40 Ko `eli biti milicioner 19.50 Muzika 20.00 Dekodirawe Da Vin~ijevog koda 21.00 Dosije 22.00 Dobre namjere, serija 23.00 Dobre namjere, serija 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 8.55 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.55 11.00 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.30 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Kapri, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija Da mo`da ne Moj ujak Vijesti Visoki napon Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik Vijesti [ark, serija Dnevnik Skrivena meta, serija Bolero, film Vijesti Jedna pjesma jedna `eqa Upitnik Oko Lov i ribolov

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 6.40 Agroinfo 7.00 Kuvati srcem 7.30 Zdravstveni vodi~ 8.00 Tenis Obrazovni program 8.30 Vrele gume 8.50 Oktobarski salon 9.00 Garfild, crtani film 9.30 Gomboce, crtani film 9.50 [umska {kola 10.00 Moj ujak 10.20 Stepeni{te 11.10 Hajde da pi{emo 11.30 Postanak i opstanak }irilice 12.00 Muzika 13.00 Trezor 14.00 Korijeni neba, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Tranzionik 17.00 Ekologija 17.30 Razglednica 18.10 Podijum 18.30 Gomboce, crtani film 18.50 Garfild, crtani film 19.20 [umska {kola 20.00 Magazin Lige {ampiona 20.50 Kapri, serija 22.00 Prokletstvo {korpiona od `ada, film 23.40 Pono}ni bluz 0.40 Korijeni neba, film 2.20 Trezor 3.20 Magazin Lige {ampiona 4.30 Pono}ni bluz 5.30 Razglednica

Foks
7.00 7.50 8.50 10.00 11.00 11.20 12.30 13.00 15.10 15.30 16.20 17.20 ^ari, serija Ukradena sre}a, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Vijesti Krtice, serija Sibil, serija Sve za lovu, film Vijesti ^ari, serija Nepobjedive Banzuke Svijet na dlanu 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 1.00 1.05 2.50 4.00 5.00 Vijesti Ludi kamen Divqa stvorewa Nepobjedive Banzuke Grad straha, film Sam u tami 2: Sudbina postojawa, film Vijesti Izbaciva~, film Sibil Krtice, serija Divqa stvorewa

National geographic
8.00 [ta le`i ispod 10.00 Ajkula Nikol 11.00 Istra`ivawe planete Zemqe 12.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 12.30 Privid ili stvarnost 13.00 [ta le`i ispod 15.00 Raj na Zemqi 16.00 Medvje|i dokaz 17.00 Istra`ivawe planete Zemqe 18.00 U klopci 19.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 19.30 Privid ili stvarnost 20.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 Hrabri qudi 22.00 Izgubqeni u Kini 23.00 ]orkirani u inostranstvu 0.00 Hrabri qudi 1.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 1.30 Privid ili stvarnost 2.00 ]orkirani u inostranstvu 3.00 Hrabri qudi

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Ve~e uz radio 21.00 Vijesti 21.05 Medaqoni u vremenu 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Top lista radija RS 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

19.30 20.10 21.10 21.40 22.50 23.20 0.00 0.20 0.50 1.40 2.00 2.30 2.50 3.20 4.20 4.50

1.00 2.50 3.00

3.30 4.20 4.50

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 47

Qubavni 1510 brodolom
NOVA

Nova

Uloge: Amanda Bajns, Kris Karmak, Xonatan Benet Re`ija: Rendal Klaizer

230
NOVA

Qubav je bol
Uloge: Xef Danijels, Sintija Sajks, Xudit Ajvi Re`ija: Bad Jorkin

5.40 6.40 7.10 7.30 7.40 8.00 8.10 8.50 10.10 11.10 12.20 13.10

Yeni Tejlor na{la je svog idealnog mu{karca za kojeg je sigurna da }e je potpuno osvojiti. Postoji jedan problem. Wen idealni mu{karac je Yej son Mas ters, najve}a rok zvijezda na svijetu. Nadaju}i se da }e dobiti pri li ku i pri bli `i ti se svom ido lu, Yeni se za po{qava u wego vom omiqenom karipskom odmarali{tu, St. Lukasu, zajedno s Rajanom. Dok joj Rajan poma`e daju}i joj savjete koji }e joj pomo}i da pre`ivi na ostrvu, Rajanov prijateq wemu daje savjete kako da se udvara Yeni. Rajan se potpuno promijeni, ali kada ga Yeni vidi, govori samo o Yejsonu. Rajan se lo{e osje}a i odlu~i da ode, ali zaustavi automobil nasred puta, iza|e i poqubi je. Ka`e joj da su stvoreni jedno za drugo, ali Yeni mu ka`e da su samo prijateqi. Kada to ~uje, on se grozno osje}a te wu ostavi na putu, a on u|e u automobil i ka`e da se vra}a ku}i. Yeni je `ao pa odlu~i da mu se izvini. Ona je jo{ na drugoj strani ostrva kada Rajan po~ne da se sprema za povratak ku}i. U tom se trenutku pro~uje vijest da }e sna`na oluja pogoditi St. Lukas.

Nedavno razvedeni Pol Viver je okorjeli `enskaro{. Po{to je razveden, sre}no `ivi kao pravi {armer. Sve se ubrzo mijewa. Po{to je prisiqen da provede vikend u ku}i svojih roditeqa sa biv{om `enom i wihovom zajedni~kom djecom, Pol mora da pri gu {i svo je oso bi ne `en ska ro {a. Borave}i u ku}i svojih roditeqa, Pol je prisiqen da prikriva svoje zavodni~ko pona{awe te mora potpuno da se posveti djeci i biv{oj `eni. Kako vrijeme prolazi, Pol po~iwe da otkriva neka osje}awa koja je, o~ito, duboko prigu{io u sebi.

Kraq Kvinsa, serija Fifi i cvjetno dru{tvo Rori, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija In magazin Na{a mala klinika, serija

14.10 15.10 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 21.50 22.50 23.10 0.00 0.30 1.30 2.30

Najboqe godine, serija Qubavni brodolom, film Vijesti Na{a mala klinika In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Gotov~evi Navy CIS, serija Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija Ezo TV Qubav je bol, film

K3
9.30 9.40 10.00 11.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.50 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Plej Kapri, serija 17.40 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Kapri, serija 21.00 Potez 22.00 Vijesti 22.30 Film 0.00 Vijesti 0.30 Astrologija No}ni program

HRT 2
HRT 1
5.40 Mir i dobro 6.10 Drugo mi{qewe 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Megagradovi 10.40 Megagradovi 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.40 Normalan `ivot 15.30 Direkt 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Potro{a~ki kod 20.50 Dok. program 21.40 Proces 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 Na rubu nauke 0.30 Zvjezdane staze, serija 1.20 Ksena - princeza ratnica, serija 2.00 Momci s Medisona, serija 3.00 Dok. program 3.50 Proces 4.20 Potro{a~ki kod 4.50 Oprezno s an|elom, serija

PINK BH
6.30 Sarajevo na liniji 6.40 Mejd in Bawa Luka 7.00 Rubi, serija 8.00 Napu{teni an|eo, serija 9.00 BH net 10.30 Veliki brat 12.00 Info 12.10 Qubav i mr`wa, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Veliki brat 15.00 Rubi, serija 15.50 Info 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Kvizbi 19.00 Veliki brat 20.00 Farma 21.00 Veliki brat 23.00 Ja imam talenat 0.00 Farma 1.00 Vatra na nebu, film 2.30 Sarajevo na liniji 2.40 Mejd in Bawa Luka 2.50 Sportisimo 3.10 Ja imam talenat 4.10 Film 6.00 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Mumijevi, crtani film 9.30 Galakti~ki fudbal, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Savana, serija 11.00 Qudi sa Menhetna, serija 11.50 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Lajfstajl 13.10 Global 13.40 Muslimani u Evropi 14.00 Vijesti 14.30 Putovawa, putovawa 15.00 U~ilica 15.20 Mini {kola 15.30 Be Ha Te bebe 15.35 ^udesni svijet 15.50 Nema problema 16.10 Info 16.40 Qubavna oluja, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 Hqeb na{ svakida{wi 18.00 Liga {ampiona, magazin 18.50 Ozi Bu, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Izvan granica 20.00 Naked.TV 20.30 Kapri, serija 21.30 Moda 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Dimenzija vi{e 23.40 Gorkoslatki `ivot, film

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 7.55 Memori 8.00 Mala {kola 8.05 Sveznalica 8.20 Udri mu{ki 9.30 Hari i porodica Henderson, serija 10.00 Ku}a Velike mame 10.30 Ameri~ki najsmje{niji video 11.20 Kraq Kvinsa, serija 11.50 Info 12.30 Zabrawena qubav, serija 13.10 Lalola, serija 14.10 Top 10 14.40 Champs, serija 15.30 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Top 10 20.00 Ku}a Velike mame 21.00 Ke~eri 22.00 Zakon bra}e, serija 23.00 Border, serija 0.00 Ku}a Velike mame 1.00 Ke~eri 2.00 Zakon bra}e, serija 3.00 Border, serija 4.00 Rat bendova

6.50 @derowa, crtani film 7.10 Silvester i ^i~i, crtani film 7.40 TV vrti} 8.00 ^arobna plo~a 8.10 Platno, boje, kist 8.20 Kratki spoj 8.40 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 9.00 Na prvi pogled, serija 9.30 Muzika 10.00 Alias, serija 10.40 Po~etnik u cirkusu, film 12.30 Didak 13.30 Dragi Xon, serija 13.50 Prijateqi, serija 14.10 Ksena - princeza ratnica, serija

15.00 15.10 15.40 15.5 16.10 17.00 18.00 18.10 18.40 19.00 19.30 20.00 21.00 21.40 21.50 22.40 0.20

Kod Ane TV vrti} ^arobna plo~a Brlog Zvjezdane staze, serija Na rubu nauke Vijesti @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, crtani film Muzika TV Bingo {ou Bitange i princeze, serija Vijesti Momci s Medisona, serija Boudu, film [apta~ica duhovima, serija

RTL
6.40 Pink Panter, crtani film 6.50 Spu`va Bob, crtani film 7.20 Punom parom 7.40 Korak po korak, serija 8.10 Princ iz Bel Ejra, serija 9.00 Astro {ou 11.10 Pod istim krovom, serija 11.30 Dadiqa, serija 12.00 Rat u ku}i, serija 12.30 Magazin 13.20 Ve~era za pet 13.40 Tajna ~okolade, serija 14.30 Heroji iz strasti, serija 16.10 Korak po korak, serija 16.40 Princ iz Bel Ejra, serija 17.10 Pod istim krovom, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Rat u ku}i, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Xems Bond - Dozvola za ubistvo, film 22.20 Alien protiv Predatora, film 0.10 Vijesti 0.20 Na rubu divqine, film 2.10 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Slu~ajni partneri 9.50 Skrivena kamera 10.00 Novosti 10.10 Hrana i vino 11.00 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.20 Hrana i vino 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.05 Film 16.00 Novosti 16.10 Dvostruka {ansa 17.10 Sponzoru{e, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Koktel 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.30 Astro~et 3.00 Satelitski program

Stiven Gejtli prona|en mrtav na Majorci
Pje va~ gru pe “Boj zo ne“, 33-go di{wi Stiven Gejtli, prona|en je mrtav na {panskom ostrvu Majorka. Ta~an uzrok smrti pop zvijezde i glumca nije poznat. Prema rije~ima prijateqa, preminuo je iznenada, poslije subotweg no}nog izlaska. Menayer grupe je objavio kako je Gejtli “tragi~no preminuo“ i kako }e ostali ~lano vi ben da do pu to va ti u Pal mu, gla vni grad Majorke, gdje se pjeva~ odmarao u dru{tvu svog dugogodi{weg partnera Endrua Kaulsa. Gejtli je javnosti otkrio da je homoseksualac u junu 1999. godine. Sa Kaulsom je civilni brak sklopio 2006. godine u Londonu. - Svi smo potpuno shrvani. U potpunom sam {oku. Posq-edwi put sam ga vidio u ponedjeqak na dodjeli nagrada. Jo{ uvijek ne znamo {ta se dogodilo. Bio je sjajan ~ovjek u nevjerici je ispri~ao menayer grupe “Bojzon“ Luis Vol{. Irski bend koji je `ario i palio tokom devedesetih i koji je osim u Irskoj i Velikoj Britaniji bio veoma popularan na Novom Zelandu i u Aziji, 1993. godine je okupio Luis Vol{, slavni menayer poznat i po saradwi sa “Westlifeom“. Kraj devedesetih zna~io je i kraj grupe “Bojzon“. Grupa se raspala 2000. godine. Ve} tri godine kasnije po~ele su kru`iti glasine o wihovom ponovnom okupqawu, ali za to je ipak trebalo pri~ekati 2007. godinu. Cijele godine se o tome {u{kalo, a onda je 5. novembra 2007. to i slu`beno potvr|eno. Pro{le godine bend je najavio i veliku povratni~ku turneju, a radili su i na snimawu novog albuma koji bi se na tr`i{tu trebao na}i u proqe}e 2010. godine.

Luda planeta

Snimio zatrpavawe lavinom
Jedan skija{ na{ao se zatrpan lavinom poslije spusta kod Hajnesa na Aqasci, prenose svjetski mediji. On je svoju nevjerovatnu avanturu i dramati~no spasavawe snimio kamerom koja je bila zaka~ena za wegovu kacigu. Skija{ je bio zarobqen u lavini ~etiri minuta i 28 sekundi, dok ga spasioci nisu izvukli iz snijega i prebacili na sigurno. Snimak je objavqen na “Jutjubu“.

[kola bez toalet papira
Uprava jedne osnovne {kole u Irskoj zatra`ila je od u~enika da donose svoj toalet papir kako bi {kola mogla da ostvari u{tedu, javio je Tanjug. Direktorka {kole u gradu u Karigalajnu poslala je dopis roditeqima, u kome je objasnila da je {kola, zbog restrikcije buxeta, primorana na {tedwu. U~enici }e rolne toalet papira predavati u~iteqima i nastavnicima i obra}ati se wima kada im zatrebaju.

Stiven Gejtli

"Bojzon"

Slavna glumica Penelope Kruz trudi se da demantuje glasine o braku sa glumcem Havijerom Bardemom i trudno}i, ali paparaci je ne ostavqaju na miru. Lijepu glumicu i glavnu muzu rediteqa Pedra Almodovara paparaci su uhvatili u Wujorku kako jaknom sakriva stomak, a ujedno otkriva vjereni~ki prsten. Penelope, koja je nedavno demantovala glasine o trudno}i, tabloidima je postala vru}a roba, {to zbog Almodovara koji vi{e i ne pomi{qa na snimawe filma bez fatalne qepotice, {to zbog qubavne vezom sa mu{karcem koji je predmet `eqe mnogih `ena. Da bi skrenula pa`wu sa glasina o trudno}i Penelope je u Torontu, tokom onda{weg filmskog festivala izjavila: - Prijateqi su ve} po~eli da mi {aqu poklone i ~estitke, a ja sam ih morala uvjeravati da beba nije na putu. Me|utim, ubrzo poslije toga, Havijer i Penelope uhva}eni su kako izlaze iz ordinacije uglednog holivudskog ginekologa. Wih dvoje su u vezi dvije godine, a prije toga su niz godina bili prijateqi.

Provala otkrivena veb kamerom
Jedna `ena otkrila je veb kamerom tri uqeza u stanu svog supruga, poslije ~ega je elektronskom po{tom obavijestila policiju, prenose svjetski mediji. Maribel ^uinar, udata za narednika Xima ^uinara, trenutno `ivi na Filipinima, a on u Oklahomi u SAD i oni zbog toga komuniciraju veb kamerom. Nakon {to je prijavila provalnike uslijedila je intervencija policije, koja je dvojicu provalnika uhvatila nedaleko od narednikove ku}e, dok je tre}i priveden ne{to kasnije.

NEKAD BILO...
Ruski pisac Boris Pasternak dobio je Nobelovu nagradu za kwi`evnost za roman “Doktor @ivago“ na dana{wi dan 1958. godine. Roman je postao bestseler na Zapadu, dok u SSSR tada jo{ nije bio objavqen. Pasternak je dva dana nakon {to je ~uo da je osvojio ovu presti`nu nagradu poslao telegram sqede}eg sadr`aja {vedskoj Akademiji: “Neizmjerno zahvalan, dirnut, ponosan, za~u|en, zbuwen“. ^etiri dana kasnije poslao je jo{ jedan telegram {vedskoj Akademiji: “Uzimaju}i u obzir zna~ewe ove nagrade u dru{tvu kojem pripadam moram je odbiti. Molim Vas da se ne uvrijedite mom dobrovoqnom odbijawu. [vedska Akademija je na to objavila: “Ovo odbijawe, naravno, ni na koji na~in ne mijewa ispravnost nagrade”.

POSQEDWA
Klint Istvud snima u Parizu
Slavni holivudski glumac i rediteq Klint Istvud odlu~io je da prvi put snima u Parizu, a film je naslovqen “Hereafter“, javili su francuski mediji, a prenosi Tanjug. Snimawe u francuskoj prijestonici po~iwe krajem ovog mjeseca. Prema glasinama, to je trebalo da bude film o cunamiju koji je u decembru 2004. godine pogodio jugoisto~nu Aziju, ali od toga nema ni{ta. Novo Istvudovo ostvarewe bi}e triler o natprirodnom u duhu “[estog ~ula“ sa Brusom Vilisom, preneli su francuski mediji. Glavnu ulogu Istvud je povjerio Metu Dejmonu, a osim wega, u filmu }e igrati i nekoliko francuskih glumaca. Poslije Pariza, Istvud i wegova ekipa sele se u London i na Havaje, gdje }e zavr{iti snimawe novog igranog filma.

Pasternak nagra|en za roman "Doktor @ivago"

Arnesen u Bawoj Luci
Sportski direktor engleskog premijerliga{a ^elzija Frenk Arnesen bi}e gost Bawe Luke u srijedu, 14. oktobra. On }e posmatrati susret mladih selekcija Srbije i Hrvatske u Vara`dinu, a potom }e u Zenici na duel seniorskih timova BiH [panije. Na proputovawu bi}e gost FS Srpske u Bawoj Luci.

Fudbaleri Radomira Anti}a obezbijedili plasman na Mundijal 2010. godine

strane 8. i 9.

KVALIFIKACIJE ZA SP

FUDBAL
Prva liga Republike Srpske

RUKOMET

Famos preuzeo vrh tabele strane 2. i 3.

Ju`noameri~ka zona

Premijer liga BiH za `ene

Palermo produ`io nadu Argentini
strana 6.

Borac pokorio Qubu{ki

strana 11.

2 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SPORT

Prva fudbalska liga Republike Srpske, deveto kolo
FOTO: G. [URLAN

Tabela
1. Famos 9 2. Kozara 9 3. Sutjeska 9 4. Sloga (D) 9 5. BSK 9 6. Radnik 9 7. Sloga (T) 9 8. Drina (Z) 9 9. Proleter 9 10. Drina HE 9 11. Romanija 9 12. Sloboda 9 13. Mladost 9 14. Qubi} 9 6 5 5 5 5 4 2 3 3 2 2 1 2 0 1 2 2 2 1 3 5 3 2 4 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 5 3 4 6 17:1119 20:8 17 16:8 17 10:6 17 14:8 16 12:7 15 10:1011 9:9 12 7:9 11 4:7 10 11:15 8 7:11 8 12:20 8 6:26 2

FAMOS SLOGA (D)

1 (0) 0 (0)

NEMA euforije u redovima "motorista"

Strijelac: 1:0 Vitkovi} 83. minutu. Stadion: SRC “Famos u Isto~noj Ilixi“. Gledalaca: 600. Sudija: Dejan Dabi} (Vlasenica) 7. @uti kartoni: M. Bjelica (Famos), Vukovi} (Sloga). Igra~ utakmice: Goran Popovi} (Famos) 7,5. FAMOS: Maslovari} 7, Risti} 7, Z. [ehovac 6,5, ]eha 6,5, Popovi} 7,5 Mojevi} 6,5 (od 73. minuta Stankovi} -), Otovi} 7, Jovanovi} 7, Mo~evi} 6,5, M. Bjelica 7 (od 90. minuta S. Andri} -), Zubac 6,5 (od 79. Vitkovi} -). Trener: Mom~ilo Stani}. SLOGA (D): Plisni} 6,5, Dobri} 6, Aleksi} 6, Vukovi} 6, Blagojevi} 6, [imunovi} 6 (od 74. minuta Radovanovi} -), D. Todorovi} 6 (od 85. minuta Joksimovi} -), Star~evi} 6, \ukanovi} 6, Be}arevi} 6, Filipovi} 6,5. Trener: Zlatko Spasojevi}.

Rezultati devetog kola
Radnik - Sloga (T) 2:2, Proleter - Sutjeska 1:2, BSK- Sloboda 3:1, Mladost - Drina HE 3:0, Famos - Sloga (D) 1:0, Romanija - Drina (Z) 4:1, Qubi} - Kozara 1:4.

Parovi desetog kola

Darjan Todorovi} (Sloga, D)

Famos preuzeo vrh tabele
PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

TRN: Sloga - Kozara, ZVORNIK: Drina - Qubi}, DOBOJ: Sloga - Romanija, VI[EGRAD: Drina HE - Famos, NOVI GRAD: Sloboda - Mladost, FO^A: Sutjeska - BSK, BIJEQINA: Radnik - Proleter.

Ovo je jedan san za koji se nadam da }e trajati {to je mogu}e du`e. Ipak, ne `elim da se ovo pretvori u euforiju, i svi ~vrsto stojimo na zemqi, rekao Stani}

ISTO^NA ILIYA - Golom Sr|ana Vitkovi}a u 83. minutu utakmice Famos je savladao Slogu iz Doboja rezultatom 1:0 u derbiju devetog ko la i na taj na ~in preuzeo vode}u poziciju u fudbalskom {ampionatu RS. Prvo poluvrijeme je proteklo bez golova i igri koja se uglavnom odvijala na sredini

terena. Famos je imao blagu terensku inicijativu, ali su fudbaleri Sloge vje{to zatvorili prilaze svom golu. Ja~i aplauzi s tribina stadiona u Isto~noj Iliyi upu}eni su u 27. minutu. Miroslav Bjelica je pobjegao, po lijevoj strani u{ao u {esnaesterac i poslao loptu na ivicu kaznenog prosto ra ra vno od go la De ja na Plisni}a, na koju je natr~ao \or|e Zubac i topovski {uti-

rao u dowi lijevi ugao, ali je gostuju}i golman krajwim naporima sa~uvao mre`u. \or|e Mo~evi} je pet minuta kasnije bio u idealnoj prilici da lobuje Plisni}a, ali mu je lopta oti {la “pre ko no ge“ i za vr{ila iznad pre~ke. Nastavak uta kmi ce pro te kao je u istom ritmu, samo {to je Famos, za razliku od prvog dijela, uspio da za tre se Plisni}evu mre`u.

Odlu~uju}em pogotku prethodila je odli~na asistencija \or|a Mo~evi}a i milimetarski precizan {ut Vitkovi}a u dowi desni ugao. Ovom pobjedom prvo li ga{ iz Is to ~ne Iliye je ispisao novu stranicu u svojoj istoriji, po{to je po prvi put na liderskoj poziciji Prve lige Srpske.

VITKOVI] donio pobjedu “motoristima“
- Presre}an sam zbog pobjede i prvog mjesta na tabeli. Ovo je jedan san za koji se nadam da }e trajati {to je mogu}e du`e. ipak, ne `elim da se ovo pre tvo ri u euforiju, i svi ~vrsto

stojimo na zemqi. U ovoj utakmici nas je krasila borbenost i po`rtvovanost svakog igra~a, svi su igrali kao jedan, {to nam se na kraju ispla ti lo - izja vio je {ef stru~nog {taba “motorista“ Mom~ilo Stani}. Wegov ko le ga na dru goj strani, Zlatko Spasojevi}, isti~e da ekipa nije bila na onom nivou na kojem su igrali prethodne susrete. - Odigrali smo ne{to lo{iju utakmicu, nego {to smo igrali u posqedwim kolima. Tome je doprinio i ne{to lo{iji teren, ali to nije opravdawe. Imali smo bod u yepu ali nismo do{li do wega, i malo smo poklekli u samoj zavr{nici, te je Famos zaslu`e no sla vio - is ta kao je Spasojevi}.

Potop za {est minuta
PRWAVOR - Ko za ra je QUBI] 1 (0) pro tutwala kroz PrwaKOZARA 4 (1) vor, a “plavi“ su do`ivjeli i ~etvrti poraz ove jeseni Strijelci: 0:1 Babi} u 2, 0:2 Zakari} u 6, 0:3 \uri} u 46, 1:3 Vapred svojim navija~ima. Takav ishod mogao se pre- si} u 55, 1:4 Zakari} u 70. minutu. dvi dje ti ve} po sli je {est Stadion: “Borik“ u Prwavoru. Gledalaca: 200. mi nu ta igre. Na sa mom Sudija: ^edomir Vi}i} (Ugqevik) 7. otva rawu me ~a, u dru gom @uti kartoni: @i`ak, An~i}, minutu, na centar{ut Gora- Simi} (Qubi}), Zakari}, Gigovi} na Za ka ri }a gos ti sti ~u (Kozara) vo|stvo zahvaquju}i pogot- Crveni karton: Marko Reqi} ku Miodraga Babi}a. Samo (Kozara) u 86. minutu. ran Zakari} Igra~ utakmice: Go ~e ti ri mi nu ta ka sni je (Kozara) 8. akci ju Si ni {e \u ri }a i Babi}a u novu promjenu re- QUBI]: Sari} 6, ]irkovi} 5 (od 80. mi zul ta ta pre tva ra Za ka ri}. vi} 5, nuta [ipragi} -), Prodano@i`ak 5, Q. Pezer 5, Segi} Jedini ozbiqniji poku{aj 5 (od 46. minuta Lazi} 6), Vasi} doma}i su imali u 41. minu- 5,5, Mirkovi} 5 (od 46. minuta N. tu, ka da je {ut ka pi te na Pezer 5), Simi} 5, An~i} 5, Deket Dragomira Prodanovi}a iz 5. Trener: Vlado Jagodi}. slo bo dnog udar ca gol man KOZARA: Reqi} -, Despotovi} 7, 7, Gi 7, Studen 7,5, MiMarko Reqi} odbranio. Tek Uji}7, Jangovi} 7, Babi} 7,5, Stanti} dri} {to je po ~e lo dru go po lu - ~i} 7 (od 78. minuta Topi} -), vrijeme \uri} donosi novu Zakari} 8 (od 72. minuta Malbaradost za goste. Poslije gu- {i} -), \uri} 8 (od 61. minuta `ve u {e sna es ter cu do ma - \or|evi} -). Trener: Vinko Mari}ih, ka da je od bra na novi}. do ma }ih po no vo bi la neo dlu~na i zbuwena, tra~ak nade Prwavor~anima donio je efektan pogodak Neboj{e Vasi}a, ali majstorija Zakari}a u 70. minutu donosi kona~an rezultat neravnopravne igre. Zbog intervencije van {esnaesterca, u 86. minutu gol man gos ti ju Mar ko Reqi} je mo rao u svla ~i oni cu, a umjesto wega mre`u je ~uvao Slavi{a Despotovi}. Ta ko je u prvom zva ni ~nom me |u so bnom od mje ra vawu sna ga Vin ko Ma ri no vi} bio us pje {ni ji od svog ne ka da{weg trenera iz ekipe Lakta{a Vlade Jagodi}a. B. R.

Slavqe "romanti~ara"
BAWA LUKA - Fudbaleri BSK-a savladali su na svom terenu ekipu Slobode iz Novog Grada rezultatom 3:1, i tako stigli do pete pobjede u ovogodi{wem {ampionatu Srpske. Ipak, gosti su prvi poveli. Igrao se 17. minut utakmice kada je slobodan udarac sa lijeve strane izveo Danijel Gavranovi}, a Zoran Popovi} bio najvi{i u {esnaestercu doma}ih i savladao golmana Milan Bijeli}a. [est minuta kasnije “romanti~ari“ su imali {ansu da izjedna~e. Vezista Bawolu~ana Vladimir Vukovi} se probio po desnoj strani i centrirao loptu na vrh peterca na koju je stigao Boris Mal~i} i {utirao glavom, ali je golman gostiju Vladimir Drqa~a krajwim naporom spasio svoju mre`u. [to mu nije po{lo za rukom u 23, Mal~i} je iskoristio u 33. minutu. On je prihvatio loptu na ivici {esnaesterca i jakim {utom prevario Drqa~u, koji je kumovao ovom golu. U drugom poluvremenu doma}i igra~i su silovito krenuli, {to je rezultovalo wihovim vo|stvom. U 53. minutu defanzivac BSK-a Sini{a Tomi} se probio, po lijevoj strani u{ao u {esnaesterac te vratio loptu do Dragana Beni}a koji je matirao golmana Novogra|ana.

BSK SLOBODA

3 (1) 1 (1)

Strijelci: 0:1 Z. Popovi} u 17, 1:1 Mal~i} u 33, 2:1 Beni} u 53, 3:1 Beni} u 58. minutu. Stadion: “^aire“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 200. Sudija: Qubo Ani~i} (Srbac) 6. @uti kartoni: [tekovi}, ]ulum (BSK), Keranovi}, Jelisavac (Sloboda). Igra~ utakmice: Dragan Beni} (BSK) 7. BSK: Bijeli} 6, Vukovi} 6, Tomi} 6,5, [tekovi} 6,5, Damjani} 6,5, ]ulum 6,5, Radoja 6,5, Iveti} 6,5 (od 68. minuta Plav{i} -), Mal~i} 6,5, Devu{i} 6,5 (od 89. minuta Jorgi} -), Beni} 7 (od 80. minuta \udurovi} -). Trener: @eqko Vrawe{. SLOBODA: Drqa~a 6, Tica 6, Keranovi} 5,5, Luka~ 5,5, Vejnovi} 5,5, Kova~evi} 5,5 (od 68. minuta Zec -), Gavranovi} 5,5 (od 84. minuta Mar~eta -), Jelisavac 5,5, Ivi~i} 5,5, Z. Popovi} 6, Vrane{evi} 6. Trener: Zlatko Jelisavac.

Dragan Beni} (BSK)

FOTO: G. [URLAN

Samo pet minuta poslije sli~nu akciju izveli su Perica Iveti} i Dragan Beni}. Iveti} je pro{ao po lijevoj strani i uposlio Beni}a koji je uz malu pomo} defanzivca gostiju Mirka Tice postigao svoj drugi pogodak na utakmici. [ansu za potpuni potop gostiju propustili su Milenko Devu{i} i Beni} u 74. minutu. Naime, oni su u razmaku od tridesetak sekundi imali dvije stoodstotne {anse ali je golman Drqa~a odli~nim intervencijama zaustavio wihove poku{aje. Najboqi pojedinac susre-

ta, Dragan Beni}, nije krio odu{evqewe pobjedom.

BENI] strijelac dva gola
- Prezadovoqan sam po{to smo napokon ostvarili pobjedu na na{em stadionu na “^airama“ u ovom prvenstvu. Iako smo gubili, smogli smo snage i pokazali vi{e voqe i `eqe za trijumfom i na kraju smo zaslu`eno slavili. Smatram da je u momentu presudila na{a voqa, kao i zalagawe svakog pojedinca - istakao je Beni}. “Kormilar“ Slobode Zlat-

ko Jelisavac smatra da je wegova ekipa pala u nastavku susreta, {to je pre su di lo pobjednika. - Dobro smo otvorili utakmicu i poveli preko Zorana Popovi}a. Onda se desio pad u na{oj igri i nismo uspjeli da pariramo protivniku u nastavku susreta, {to su oni uspjeli da kazne i do|u do pobjede, na ~emu im ~estitam. Mislim da smo zalu`ili bod, ali nismo do wega do{li, {ta je-tu je idemo daqe - naglasio je {ef stru~nog {taba Novogra|ana Zlatko Jelisavac. M. Z.

GLAS SPORT ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 3

Prva fudbalska liga Republike Srpske, deveto kolo

Nisam zadovoqan disciplinom pojedinih fudbalera koji su u posqedwe vrijeme po~eli komotnije da se pona{aju, iako nam je smawen fond raspolo`ivih igra~a, rekao Bo{wak

Poraz Proletera, Bo{wak oti{ao

“Vu~ica“ pregazila Drinu
PALE - Razigrala se paqanska ROMANIJA 4 (1) “Vu~ica“. Poslije debakla u DRINA (Z) 1 (1) Gradi{ci sav bijes je iskalila Strijelci: 0:1 A}imovi} u 20, 1:1 Alena zvorni~koj Drini koju je saksi} u 24, 2:1 Aleksi} u 63, 3:1 M. Blavladala 4:1. gojevi} u 66, 4:1 Aleksi} 76. minutu. Ipak, nije krenulo dobro za Stadion: SRC “Vlajko Petrovi} - Pale“. Romaniju. [ok je priredio Igor Gledalaca: 300. Luka) A}imovi} u devetom minutu kada Sudija: Dragan Petrovi} (Bawanovi} 7. @uti kartoni: Nini}, Vuka{i je lijepim lob udarcem iznena- (Drina). dio Vladicu Babovi}a i doveo Igra~ utakmice: Veqko Aleksi} (Rosvoj tim u vo|stvo. Nije se dugo manija) 8,5. ~ekalo na poravnawe rezultata. ROMANIJA: Babovi} 7, NovakoBilo je to u 24. minutu, a izje- vi} 7, Mi~i} 7, Gutaq 7, Kre{tali7, Mazi} 7, Granzov 7 (od dna~uju}i pogodak djelo je Veqka ca nuta ^voro -), @ivkovi} 8, 86. mi Ale Aleksi}a koji iz slobodnog ksi} 8,5 (od 86. minuta Kla~ar -), udarca sa 20 metara poga|a M. Blagojevi} 8, Kne`evi} 7,5. gorwi desni ugao nemo}nog Go- Trener: Dragan Radovi}. 5,5, JevDRINA (Z): Maksimovi} rana Maksimovi}a. U drugom di- ti} 5,5 (od 71. minuta Simi} -), jelu sve je bilo u znaku Sredojevi} 5,5, Mitrovi} 6, Vukavi} Pa doma}ina. Tim Dragana Radovi}a {inoKika6, vi}vlovi} 5,5, Nini} 5,5, no 5,5 (od 75. minuta dominirao je terenom, stvarao Milo{evi} -), A}imovi} 6,5 (od zrele prilike i onu u 63. minutu 71. minuta Deri} -), Milo{evi} pretvorio u vo|stvo. Veqko Ale- 5,5, Novakovi}. Trener: Miroslav Milanovi}. ksi} je uputio centar{ut iskosa s lijeve strane, lopta je prevarila slabo postavqenog Maksimovi}a i zavr{ila iza wegovih le|a. Tri minuta kasnije bilo je 3:1. Nemawa Kne`evi} je uposlio Marka Blagojevi}a a ovaj sa 13 metara poga|a nebraweni dio mre`e za 3:1. Kona~nih 4:1 bilo je u 76. minuti. Marko Blagojevi} je centrirao s lijeve strane, a najboqi pojedinac susreta Veqko Aleksi} sa desetak metara jo{ jednom matira golmana Drine. G. I.

Mihajlo Bo{wak PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

FOTO: G. [URLAN

TESLI] - Fudbaleri Proletera do`ivjeli su poraz na doma}em terenu od Sutjeske (1:2), a {ef stru~nog {taba Tesli}ana Mihajlo Bo{wak po zavr{etku susre-

]urguz na klupi Tesli}ana
Ekipu Proletera u susretu osmini finala Kupa Republike Srpske, koji je na rasporedu u srijedu, vodi}e dosada{wi Bo{wakov pomo}nik Zoran Dujakovi}. Kao najozbiqniji nasqednik Bo{waka spomiwe se Zoran ]urguz, pod ~ijim vo|stvom je ekipa prije tri godine postala prvoliga{. Sino} je trebalo da se odr`i vanredna sjednica UO na kojoj je trebalo da se razmatra ostavka dosada{weg kormilara.

ta podnio je ostavku na tu funkciju. - Nisam zadovoqan disciplinom pojedinih fudbalera koji su u posqedwe vrijeme po~eli komotnije da se pona{aju, iako nam je smawen fond raspolo`ivih igra~a. Takav odnos uzrokovao je ~ak tri kiksa na doma}em terenu pa sam odlu~io da upravi kluba podnesem ostavku - rekao je Bo{wak. Fo~aci su se revan{irali Tesli}anima za poraz na svom terenu ta~no prije godinu. Ve} u 19. minutu iskusni Radan Muminovi} vje{to je iskoristio stati~nost doma}e odbrane i doveo svoj tim u vo|stvo. Nastojawa Tesli}ana da do|u do izjedna~ewa uspjela su tek u 56. minutu, kada je poslije prekr{aja nad Bojanom U{umovi}em, sa bijele ta~ke precizan bio Bojan Jeli}. Da u odbrani Proletera ima mnogo pukotina uvjerio se

Bojan Mihajlovi} u 70. minutu, kada je donio novi hladan tu{ za doma}e navija~e.

PROLETER SUTJESKA

1 (0) 2 (1)

Silovita Mladost
FOTO: G. [URLAN

PERI[I] dobio crveni karton
Samo dva minuta kasnije mladi}i trenera Bo{waka propu{taju idealnu priliku za izjedna~ewe. Poslije prekr{aja Drakula nad Semirom Kapi}em, Jeli} je {utirao sa bijele ta~ke, ali je lopta zavr{ila iznad pre~ke golmana Darjana Matovi}a. Doma}i su tako nastavili sa blijedim izdawima pred svojim navija~ima. Ove jeseni ve} su na “Radolinki“ remizirali protiv Qubi}a, a pora`eni su protiv Zvorni~ana. Umjesto ka`wenog Darka Vojvodi}a (iskqu~ewe u pro{lom kolu), na klupi Sutjeske debitovao je Ranko Sekuli}, pod ~ijim vo|stvom su Fo~aci zaslu`eno stigli do trijumfa.

Strijelci: 0:1 Muminovi} u 19, 1:1 Jeli} iz jedanaesterca u 56, 1:2 Mihajlovi} u 70. minutu. Stadion: “Radolinka“ Gledalaca: 300. Sudija: Joco Radi} ([amac) 7. @uti kartoni: Doli}, Jeli}, Jorgi}, U{umovi}, \ekanovi} (Proleter), Drakul, Prodanovi}, Srndovi} (Sutjeska). Crveni karton: Boris Peri{i} (Proleter) u 84. minutu. Igra~ utakmice: Radan Muminovi} (Sutjeska) 7,5. PRO LE TER: Sa vi} 6,5, U{u mo vi} 7, Je li} 6, [i ja ko vi} 6, \e ka no vi} 6 (od 67. mi nu ta Pe ri {i} -), Ni ki} 6, Do li} 6 (od 46. mi nu ta Po po vi} 6), Ra {i} 6, Ka pi} 6,5. Tre ner: Mi haj lo Bo{wak. SU TJES KA: D. Ma to vi} 7, Ra {e vi} 7, Si mi} 6,5, Pro da no vi} 7, Mi haj lo vi} 7, Dra kul 6,5, V. Ra do vi} 6,5 (od 59. mi nu ta Me di} -), Ste va no vi} 7, Mo jo vi} 7, Mu mi no vi} 7,5 (od 88. mi nu ta Srndo vi} ), Bla go je vi} 6,5 (od 77. mi nu ta Ku no vac -). Tre ner: Ran ko Se ku li}.

Nemawa Pu{ara (Mladost

Po dje la bo do va u Bi jeqini
BIJEQINA - U blijedoj fudbalskoj predstavi na Grad skom sta di onu u Bi jeqini fu dba le ri Ra dni ka odigrali su nerije{eno 2:2 sa Slogom iz Trna. Igrao se 14. minut kada je Radnik mogao do}i do vo|stva. U kaznenom prostoru Sloge Savo Milojevi} sru{io je Cvi je ti na Pa vi }a. Glavni arbitar Zoran Grbi} dosudio je najstro`u kaznu, ali je udarac Bo{ka Takovca Jovo [mawa sjajnom intervencijom odbranio. Gosti iz Trna mogli su do}i do vo|stva u 19. minutu poslije velike gre{ke golmana Radnika Dragana \or|i}a ali je {toper Dragan Konculi} spasio mre`u doma}ina. Ipak, gosti prvi dolaze do vo|stva u 31. minutu, po{to je Vinko \uri} pogrije{io na svojoj polovini terena, a loptu mu je uzeo Dario Uru ka lo, pro na {ao @ar ka Ba ki }a na li je voj strani jakim udarcem {aqe loptu iza le|a golmana doma}ih. poga|a D. \uri}a i zavr{ava iza le|a gostiju [mawe. Poslije postignutog gola Bijeqin ci ste `u obru~ oko go la gos ti ju, a za tim u 64. minutu rezervista Vasi} {utira sa 25 metara po sredini gola Sloge, golman [mawa kratko odbija loptu ona dolazi do Niki}a koji jakim prizemnim udarcem dovodi Ra dnik u vo| stvo od 2:1. Igrao se 74. minut kada je Sloga do{la do izjedna~ewa. Akcija ekipe iz Trna i{la je po lijevoj strani, uslijedila je gre{ka Sapawo{a, lopta dolazi do Kuki}a koji sa 15 metara iskosa sa lijeve strane {utira, lopta poga|a V. \u ri }a mi jewa pra vac kretawa, te vara nemo}nog ~uvara mre`e doma}ih \or|i}a za kona~nih 2:2. I. S. RADNIK SLOGA (T) 2 (0) 2 (1)
Strijelci: 0:1 Baki} u 31, 1:1 D. \uri} (a.g) u 55, 2:1 Niki} u 64, 2:2 V. \uri} (a.g) u 74. minutu. Stadion: Gradski u Bijeqini. Gledalaca: 250. Sudija: Zoran Grbi} (Prijedor) 7. @uti kartoni: Arnautovi}, Sapawo{, Pavi}, Ga{evi} (Radnik), Milojevi}, D. \uri}, Travar, Ba{i}, Teli} (Sloga T). Igra~ utakmice: Jovo [mawa (Sloga) 8. RADNIK: \or|i} 6, V. \uri} 5,5, Ostoji} 6, Takovac 5,5, Sapawo{ 5,5, Konculi} 7, Pavi} 6,5, Ga{evi} 7, Niki} 7, Sajtanovi} 6 (od 82. minuta Jefti} -, od 88. minuta Milanovi} -), Arnautovi} 5 (od 50. minuta Vasi} 6,5). Trener: Jovo Borkovi}. SLOGA (D): [mawa 8, Teli} 6, Kesi} 5,5 (od 53. minuta Kuki} 7), Milojevi} 6,5, Travar 5,5 (od 63. minuta Ba{i} -), D. \uri} 5,5, Rastovi} 7, Majki} 7, Baki} 7, (od 80. minuta Milinovi} -), Kraq 6,5, Urukalo 7. Trener: Milan Vujasin.

DVA autogola na utakmici
Radnik je do poravnawa mogao sti}i u fini{u prvog poluvremena preko Konculi}a ~iji {ut glavom odlazi preko gola Trwana. Ipak, do izjedna~ewa Radnik dolazi u 55. minutu kada je Ga{evi} “vu kao“ lop tu uz de snu aut liniju nekih 40 metara, zatim ulazi u kazneni prostor, {utira iz mrtvog ugla, lopta

GACKO - Fudbaleri gata~ke Mladosti disciplinovanom i borbenom igrom tokom svih devedeset minuta me~a, zaslu`eno su slavili na ekipom Drine iz Vi{egrada (3:0), i tako stigli do druge ovosezonske pobjede. U 22 minutu prva ozbiqna prilika za doma}e, Nemawa Pu{ara sam je izbio pred gol gostiju i doveo Ga~ane u vo|stvo. Od tog trenutka na terenu postoji samo jedna ekipa, gubi se do tada te~na igra gostiju iz Vi{egrada, a Mladost preuzima apsolutnu dominaciju na terenu, kruna ~ega je i drugi pogodak izvanrednog Pu{are u 31. minutu utakmice. Topovski udarac Sava Andri }a odbi ja se od pre ~ku Drininog gola, a u petercu gosMLADOST 3 (2) tiju zaboravqen je Pu{ara kome DRINA HE 0 (0) nije bilo te{ko da loptu spreStrijelci: 1:0 Pu{ara u 22, 2:0 mi u mre`u. Ta~ku na “i“ stavio Pu{ara u 31, 3:0 Tohoq u 82. minutu. je Marko Tohoq u 82 minutu. Stadion: Gradski u Gacku. - Poslije serije lo{ih rezul- Gledalaca: 100 tata i neplaniranih poraza, Sudija: R{um Simi} (Doboj) 7,5. prije svega na doma}em terenu, @uti kartoni: Denda, Mrkovi} (Mladost), (Drina do{la je utakmica sa Drinom u Igra~ utaMitrovi}Nemawa HE). ra kmice: Pu{a kojoj smo imali imperativ po- (Mladost) 8,5. bjede. Na veliku radost svih nas MLADOST: Vuksan 7, Mrkovi} 7, Denkojima je Mladost u srcu, odli- da 7, Vico 7, Mu~ibabi} 7, D. Gorano~nom igrom stigli smo do sva vi} 7,5 (od 76. minuta Bjelogrli} -) , tri boda. Sre}an sam zbog dva Prodanovi} 7, Vasiqevi} 7,5 (od 89. pogotka, no oni su plod dobre minuta Drakul -), Andri} 7,5, Tohoq 8 (od 83. Minuta Markovi}), Pu{ara 8,5. igre kolektiva. O~ekujem da }e- Trener: @eqko Popovi}. mo i u sqede}em periodu igrati DRINA HE: Milisavqevi} 6, Pqeovako dobro, a onda pitawe op- vaq~i} 5,5, Borov~anin 5,5, Ig. Mirkostanka u Prvoj ligi RS ne}e do- vi} 5,5 (od 74. minuta V. Jev|evi} -), Iv. laziti u obzir - naglasio je Mirkovi} 6, Mitrovi} 6, ^ovi} 5,5, Limi} 6, B. Jev|evi} 5.5, Te{ovi} 6,5, Pu{ara. O. [. Milovi} 5,5. Trener: Zoran Lori}.

4 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SPORT

Prijateqski fudbalski susret veterana u Ru{wu kod Beograda
FOTO: GLAS SRPSKE Zajedni~ki snimak veterana Ru{wa i Vrbasa

Bawolu~ani su nastavili da grade prijateqstvo {irom Srbije, a u subotu uve~e su dobili poziv i za novo gostovawe u Kosovskoj Mitrovici
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

RU[AW VRBAS

1 (1) 3 (1)

BEO GRAD - Ve te ra ni Fudbalskog kluba Vrbas pobi je di li su vr{wake iz

Poziv iz ^ikaga
Tim koji sa~iwavaju veterani Vrbasa trebalo bi da gostuje u ^ikagu. Srbi iz ovog ameri~kog grada uputili su poziv Bawolu~anima da do|u na turneju koja bi trebalo da se realizuje idu}e godine.

Ru{wa, ne da le ko od Beo gra da 3:1 u pri ja teqskom susretu koji je odigran u subotu kao uvod kvalifikaci onom me ~u Srbi ja Rumunija. Bawolu ~a ni, iako su ima li mawe igra ~a na ra spolagawu, zabiqe`ili su tri jumf. Ta ko su ve te ra ni Vrbasa nastavili da grade prijateqstvo {irom Srbije, a u subotu uve~e su dobili poziv i za novo gostovawe u Ko sov skoj Mi tro vi ci od Fudbalskog kluba Trep~a. Prvo po lu vri je me za vr{eno je nerije{enim re-

zul ta tom 1:1, a u nas tav ku, iako su gos ti di rek tno iz auto bu sa iza {li na te ren, bili su fizi~ki superiorniji.

U NASTAVKU gosti bili uspje{niji
Postigli su jo{ dva gola od ko jih po se bno tre ba ista}i majstorstvo Qubi{e Bosan~i}a. On je u 42. minutu odli ~no {u ti rao sa 18 metara, a lopta se od pre~ke odbi la u mre `u. Bio je to

evrogol za me|unarodnu razmjenu. - Sre }ni smo zbog ~iweni ce {to smo ima li pri li ku da gos tu je mo u Ru{wu. Re zul tat je bio u drugom planu, me|utim, lijepo je kad se pobijedi. Gostoprim stvo je bi lo na najvi{em nivou. Nastoja}emo da se u revan{u odu`imo qudima iz Ru{wa - kazao je Qubi{a Bosan~i}. Igor Vu ~e ti}, gol man doma}in, poslije utakmice kratko je rekao: - Najva`nije u svemu je da smo izgradili novo pri-

jateqstvo. No} pre utakmice smo uz pomo} reflektora radili ogradu na terenu, sustigao nas je malo umor, ali morali smo da na najvi{em nivou do~ekamo Kraji{nike. Nadamo se da }e ovo dru`ewe da traje do ve~nosti. Poslije utakmice ekspedi ci ja bawolu ~kog klu ba gledala je utakmicu Srbija Rumunija i sa sjeverne tribi ne “Ma ra ka ne“ da la po dr{ku iza bra ni ci ma tre ne ra Ra do mi ra An ti }a na izborenom plasmanu na Svjetsko prvenstvo idu}e godine.

Strijelci: 0:1 Arlov u 2, 1:1 Debeqevi} u 22, 1:2 Koprena u 38, 1:3 Bosan~i} u 42. minutu. Igrali{te u Ru{wu. Gledalaca: 50. Sudija: Mile Divjak (Beograd). RU[AW: Vu~eti}, D. Jakovqevi}, Haxi}, Pani}, [arac, Luki}, @ivkovi}, S. Jakovqevi}, Praizovi}, Jovanovi}, Debeqevi}. Jo{ su igrali: Drobwak, Bojovi}, Nikoli}, Petrovi}, Kocanovi}, Gruji}, Spasojevi}. VRBAS: Tru ba ji}, Vu ji no vi}, [o bot, Ba bi}, Ma ti}, Jor gi}, Ris ti}, Ar lov, Bo san ~i}, Mi {i}, Ko pre na. Jo{ su igra li: Ko ri }a nac, [u ka lo, Flo ri jan.

FK Rudar Prijedor

Fudbaleri Slavije pauzu koriste za uigravawe

Pripreme za Mladost

Romanija glumi Vele`
ISTO^NO SARAJEVO - Ubjedqiv trijumf protiv Mo dri ~a Ma ksi me (4:1) unio je mir u redove Slavije. U mnogo qep{em raspolo `ewu do ~e ka li su prven stve nu pa uzu ko ju }e is ko ris ti ti da se {to boqe spre me za nas ta vak obaveza kako u {ampionatu, tako i u Kupu BiH. - Poslije Modri~a Maksime mogli smo da odahnemo. Strijelci su proradili, postigli ~etiri gola, vi{e nego u svih osam utakmica do tog su sre ta – re kao je trener Sarajlija Milomir Odovi}.

PRI JE DOR - Fu dba le ri Ru dar Pri je do ra u prven stvenoj pauzi se spremaju za duel u Kupu Republike Srpske protiv Mladosti u Rogatici. Ovaj me~ na programu je u utorak. - U toku minule sedmice radili smo jednom dnevno spremaju}i ekipu za Rogaticu i prvenstveni me~ u Tuzli sa Slobo dom. Atmo sfe ra u eki pi je odli ~na. Ne ma mo povrije|enih fudbalera, svi od sebe su davali maksimum na treninzima. U Rogatici, bez obzira na to {to idemo kao favoriti, znamo da ne}e biti nimalo lak zadatak. Nastoja}emo da se nadigravamo i zabiqe`imo pozitivan rezultat, odnosno prolazak daqe - rekao je trener golmana Rudar Prijedora Nikola ^obanovi}. Zbog odsustva {efa stru~nog {taba Darka Nestorovi}a, koji se nalazi na seminaru u Sarajevu, treninge vode wegov pomo}nik Zoran Buji} i ^obanovi}. Rudar Prijedor }e biti oslabqen u Tuzli neigrawem ~etvorice igra~a: Marko Jevti}, Sa{a Kova~evi}, Goran Kotaran i Neyad @eri}. S. B.

BENOVI] i Bakovi} na treninzima
Za su tra je pre dvi |e no da Slavija odigra kontrolnu utakmicu: - Sve u sklopu priprema za subotwi me~ protiv Vele `a u Mos ta ru. Spa ring partner najvjerovatnije bi}e prvo li ga{ Ro ma ni ja iz Pa la. U me |u vre me nu smo

Milomir Odovi} i @eqko Radowa

FOTO: ARHIVA

poku{ali da otklonimo neke nedostatke na fizi~kom planu. Dosta toga smo uspjeli. Ova eki pa, bez ob zi ra na lo{ start, ima kvalitet i sma tram da }e mo us pje ti na kra ju da sti gne mo do gorweg dijela tabele. Izlazak na me|unarodnu scenu i jake utakmice koje smo igrali os ta vi le su tra ga na

ekipu - zakqu~io je Odovi}. Zadovoqno je trqao ruke i @eqko Radowa, sportski direktor kluba: - Ka da je zdrav stve ni bilten u pitawu ima mjesta zadovoqstvu. Mo`da nam ne ide u pri log ovo ki {no vri je me i bo ji mo se da se jo{ vi {e po gor {a, jer u tom slu~aju odigravawe uta-

kmice sa Romanijom do{lo bi u pitawe, a ne bismo voqeli da se to desi. Podatak da se tre nin zi ma vra tio Vu ka {in Be no vi} i da je no vaj li ja Bran ko Ba ko vi} tako|e u punom trena`nom pro ce su nas ve se li. Van stroja je jedino Sretko Vuksanovi}. G. I.

GLAS SPORT ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 5

Modri~a Maksima `eli da pobjegne iz krize rezultata

Mladi Srbi pobijedili Kipar

@eqe zni ~ar za pre kre tni cu
Ta~no je da je od osam utakmica, u posqedwih mjesec i ne{to dana, izgubqeno ~ak {est. To je nedopustivo, rekao Stoji}

Na redu Hrvatska
NOVI SAD - Protiv Kiprana, mlada reprezentacija Srbije ubiqe`ila je o~ekivana tri boda (2:0), sada slijedi veoma bitno gostovawe u Hrvatskoj 13. oktobra. Ovaj susret bi}e odigran u VaDanijel Aleksi} ra`dinu. - Najbitnije je da smo osvojili tri boda. Mo`da igra nije bila na `eqenom nivou, me|utim ostvarili smo pobedu koju smo o~ekivali - rekao je poslije me~a na stadionu “Kara|or|e“ Nemawa Mati}, povratnik u tim poslije te{ke povrede. Me~ sa Kipranima, novom fudbaleru ^elzija bio je prvi zvani~ni poslije preloma stopala u utakmici sa Italijom na qeto{wem EP u [vedskoj. Atraktivnim golom, jedan od najmla|ih u redovima, “orli}a“, Danijel Aleksi}, “za~inio“ je pobjedu nad Kipranima. - Presre}an sam zbog debitantskog pogotka u mladoj selekciji. Ovo je bila izuzetno te{ka utakmica za nas i veoma je bitno {to smo pobedili. Sada se okre}emo me~u sa Hrvatima, koji ne mora da bude presudan, ali pobeda u Vara`dinu mo`e mnogo da nam donese - zakqu~io je napada~ Vojvodine.

Fudbalski klub Lakta{i

Na~elnik s privrednicima
LAKTA[I - Milovan Topolovi}, na~elnik Op{tine Lakta{i u utorak, 13. oktobra organizova}e sastanak s pri vre dni ci ma iz ove op {tine kako bi se sakupila pomo} za istoimeni fudbalski klub. FK Lakta{i su u te{koj situaciji, a na pomenutom sastanku trebalo bi da budu izabrani novi rukovode}i qudi. Prema izvorima bliskim ovom premijerliga{kom kolektivu bi}e imenovan novi predsjednik, direktor, sportski direktor, a trebalo bi da bude konstituisan i novi Upravni odbor. Ka da je u pi tawu ta kmi ~arski pogon Lakta{ani su spremni da ugoste u subotu [iroki Brijeg u utakmici u ko joj je do ma }i nu po bje da prijeko potrebna. S. B.

Mladen Boji} propu{ta @eqezni~ar PI[E: SLA\AN JEREMI] bro je do{la “uqarima“. Urasladjonij@yahoo.com

FOTO: ARHIVA

MO DRI ^A – Fu dbal ski klub Modri~a Maksima, najavqivana kao neko ko se bori za izlazak na me|unarodnu sportsku scenu, u debeloj je rezultatskoj krizi. Marko Stoji} preuzeo je “u`arenu“ trenersku stolicu u najgore vrijeme. - Ta~no je da je od osam utakmica, u posqedwih mjesec i ne{to dana, izgubqeno ~ak {est. To je nedopustivo. Jeste tmurno, jeste ki{ovito, ali i nas }e sunce da ogrije. Ne mo`e dovijeka ovako da ide nakaradno - rekao je Stoji}. Pauza u prvenstvu do-

di}e se mnogo toga... Bar se tako nadaju u “`uto-plavom“ taboru. - Momci su shvatili da se bli`i zimski prelazni rok, da je dan broj wih su bli zu izlaznih vrata kluba i sada rade kao nikada ranije. Kada se radi, ostaje malo prostora za neozbiqnost, lakrdiju, java{luk... Ima i onih koji ho}e da ispoqavaju samovoqu, ali za takve posjedujemo lijek. Dobio sam punu podr{ku od ru ko vod stva klu ba da ka`wavam neposlu{ne. Sada }ute, vrijedno rade i ~ekaju svoju priliku - dodao je Stoji}. Novi strateg Modri~ana

priprema ekipu za duel protiv @eqezni~ara. Sve osim pobjede bilo bi ravno katastrofi.

TRENER najavio kazne za neposlu{ne
- Sarajlije igraju odli~no kada su na{i gosti. Mi ne mo`emo da ra~unamo na povrije|ene Mladena Boji}a i Nikolu Vasiqevi}a, te Jocu Stoki}a koji je jednim nepromi{qenim potezom odvojio sebe sa terena u tri susreta. Nadam se da mo`emo rivala baciti na koqena i tako se “vratiti u `ivot“, a sve drugo bilo bi po nas katastrofal-

no - dodao je Stoji}. Modri~anima ne preostaje ni{ta drugo nego da se nadaju... - Dobro je da se Du{ko Sta ji} vra }a u prvo bi tnu formu. Bez wega je tim sasvim ne {to dru go. Ve li ki igra~, ali kada pru`a potpuni maksimum i kada slu{a sve savjete nas trenera. Dobro je i to da se u potpunosti oporavio Nemawa Stjepanovi}, puno zna~i na sredini terena. Na{ adut je i to da je prisutna odli~na atmosfera, da su svi shvatili da samo slogom i jedinstvom mo`emo osvajati prepreke - zakqu~io je trener Modri~a Maksime.

Kvalifikacije za EP mladih

Island deklasirao San Marino
NION - ^ak 17 susreta odigrano je u petak i subotu u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo mladih selekcija u Danskoj 2011. godine. Postignuti su ovi rezultati, grupa 1: Letonija - Rumunija 5:1, Rusija - Farska ostrva 2:0, Moldavija - Andora 1:0; grupa 2: Estonija - [vajcarska 1:4, Republika Irska - Gruzija 1:1; grupa 4: Lihten{tajn - Poqska 0:5, Finska - Holandija 0:1; grupa 6: Bugarska - Crna Gora 1:1, Kazahstan - [vedska 1:1; grupa 7: Srbija - Kipar 2:0; grupa 8: Ukrajina - Belgija 1:1, Malta - Francuska 0:2, Island - San Marino 8:0; grupa 9: Gr~ka - Portugalija 2:1, Engleska - Makedonija 6:3; grupa 10: Azerbejyan - Austrija 1:2, [kotska - Bjelorusija 1:0.

Legendarni Du{ko Baji} danas skromno `ivi u Bratuncu

Saobra}ajka prekinula karijeru
BRATUNAC - @ivotni put je doveo u Bratunac legen du sa ra jev skog fu dba la Du{ka Baji}a, kao i na hiqade prognanih sarajevskih Srba koji su poslije potpisivawa Dejtonskog sporazuma na{li uto~i{te u ovom gradu. Ovaj “bi ser“ fu dba la ili kako su ga novinari sedam de se tih go di na zva li “pla va krti ca“ pro vo di `ivot u gradu pored Drine. Mnogi Bratun~ani ne znaju mno go to ga o ve li koj fu dbalskoj legendi @eqezni~ara. A “Bajke“ je skroman, obi~ni ~ovjek. Izwedren iz naroda. Rijetko pri~a o sebi. - Moj posqedwi fudbalski anga`man je bio u Bratun cu. Ra dio sam vrlo kratko i odlu~io da se povu~em iz li~nih razloga. Prije toga vodio sam Boksit iz Mili}a s kojim sam uzeo titulu Republike Srpske. Sada se uglavnom odmaram u krugu porodice, pratim fudbalske aktuelnosti, ali ne radim zato {to smatram da je dana{wi fudbal kod nas izgubio i kvantitet i kvalitet istakao je Baji}. je, igrom nesre}nog slu~aja, nedore~en. Na vrhuncu fudbal ske ka ri je re, ka da su svi o~ekivali i predvi|ali blistave uspjehe saobra}ajna ne sre }a odvo ji la ga je od fudbalskog terena. Odigrao je vi{e od trista utakmica za prvi tim @eqezni~ara, ~e ti ri go di ne stan dar dni prvotimac, i da se nije povrijedio u saobra}ajnoj nesre }i dos ti gao bi Jelu{i}ev i Blagoje Brati}a klupski rekord. Tog kobnog 7. aprila 1971. godine u wegovog “fi}u“ udarilo je vozilo na raskrsnici u Ma|arima. Du{ko se probudio u {ok-sobi ko{evske bolnice. - Imao sam veliku voqu, i sa @eqom sam poslije nesre }e potpisao ~e tvo ro go di{wi ugo vor, vri je dno trenirao, odigrao nekoliko utakmica ali saobra}ajka je

Mladi BiH opet neuspje{ni

Drugi poraz
VREKSAM - U sklopu kvaliVELS 2 (0) fikacija tre}e grupe za BiH 0 (0) Evropsko prvenstvo 2011. goStrijelci: 1:0 Evans 56, 2:0 Evans 90. dine u Danskoj, mlada repre- minutu. zentacija BiH pora`ena je od Stadion: “Racekurs“ u Vreksamu. Gledalaca: 2.000. Velsa u Vreksamu 0:2. Sudija: Radek Matejek (^e{ka) 7. Poslije neuspjeha na “Ko{e- @uti kartoni: Savi}, Ani~i} (BiH). vu“ od Luksemburga (0:1) iza- Igra~ utakmice: ^edvin Evans (Vels) 7,5. branici selektora Branimira VELS: Maksvel 7, Moris 6,5, Tejlor 7, Tuli}a do`ivjeli su poraz od King 6,5, Blek 7, Ribeiro 6 (od 52. minuta Vilson -), Ri~ards 6 (od 56. minuta objektivno kvalitetnijeg pro- ^embrlejn 6), Krag 6 (od 73. minuta Botivnika. Oba gola postigao je din -), Vilijams 6,5, Evans 7,5, Mekdo^edvin Evans u 56. i 90. minu- nald 6,5. Selektor: Brajan Flin. BiH: [ehi} 6,5, Ani~i} 6, Kiso 6, Gati. Sqede}i susret mladi BiH le{i} 6, Suba{i} 6 (od 76. minuta Beigraju u utorak, 13. oktobra u ki} -), Savi} 6, N. Peji} 6 (od 65. Italiji. BiH je trenutno na minuta Su{i} 6), Xafi} 6 (od 58. minuMiqkovi} 6), ]ori} 6, [uwi} 6, posqedwem mjestu s dva poraza ta za 6. Selektor: Branimir Tuli}. Buno uz gol razliku 0:3. Preostali susreti u 2009. go- Tabela dini u grupi 3: Italija – BiH 1. Vels 5 4 1 0 13:2 13 (13. oktobar), Ma|arska – Ita- 2. Ma|arska 3 2 0 1 5:4 6 lija (13. novembar), Luksem- 3. Luksemburg 6 1 1 4 2:11 4 burg – Italija (17. novembar), 4. Italija 2 1 0 1 3:2 3 5. BiH 2 0 0 2 0:3 0 BiH – Vels (18. novembar).

SA 13 GODINA zaigrao kao prvotimac
Baji} je ro|en u Podlugo vi ma na pe ri fe ri ji u ili ja {koj op {ti ni 1948. go di ne. A ve} sa tri na est godina zaigrao je kao prvotimac, na tu|u registraciju, za Slo gu iz Ili ja {a. Na pre po ru ku klup skog dru ga Kar la Po pi }a, Bra ni mir Jelu{i} ga je doveo u juniore @eqezni~ara 1962. godine. Bio je neu hvatqiv za protivni~ku odbranu. Ostao

Du{ko Baji}

u~inila svoje. Jednostavno sam morao da se oprostim od fudbala na vrhuncu moje kari je re ka da sam bio u ek span zi ji. Po sli je to ga oti{ao sam vremenom u zaborav - rekao je Baji}. D. G.

6 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SPORT

Afri~ka zona kvalifikacija

“Slonovi“ ovjerili vizu

Ju`noameri~ka zona kvalifikacija za SP

Didije Drogba (Obala Slonova~e)

Grupa A
1. Kamerun 2. Gabon 3. Togo 4. Maroko 5 5 5 5 3 3 1 0 1 0 2 3 1 2 2 2 7:2 10 9:6 9 2:7 5 3:6 3

Grupa E
1. O. Slonova.5 2. B. Faso 4 3. Malavi 5 4. Gvineja 4 4 2 1 1 1 0 1 0 0 16:4 13 2 7:10 6 3 4:10 4 3 6:9 3

Kamerun - Togo 3:0 (Xeremi 32, Makun 47, Emana 52), Gabon - Maroko 3:1 (Mahdufi 45. autogol, Molungui 67, Kuzan 72 - Tarabt 89)

Malavi - Obala Slonova~e 1:1 (Ngvira 64 - Drogba 67), Gvineja - Burkina Faso igrano ju~e.

Grupa C
1. Al`ir 2. Egipat 3. Zambija 4. Ruanda 4 3 1 0 6:1 10

CIRIH - Fudbaleri Obale 5 3 1 1 7:4 10 Slonova~e su remijem na gos5 1 1 3 2:5 4 tovawu u Malaviju, 1:1, obe4 0 1 3 0:5 1 zbijedili u~e{}e na Zambija - Egipat 0:1 (Abd Rabo Svjetskom prvenstvu u Ju`noj 68), Al`ir - Ruanda igrano ju~e. Africi. Jo{ tri kva li fi ka ci ona me ~a odi gra na su u su bo tu u afri~koj zoni - u grupi A Kamerun je savladao Togo 3:0, a Gabon je bio boqi od Maroka 3:1, dok je u grupi C Egipat slavio protiv Zambije u gostima 1:0. Na tabeli grupe A vodi Kamerun sa 10, a Gabon ima 9 bodova kolo prije kraja. U grupi C Egipat sada ima 10 bodova, koliko i Al`ir, koji je sino} igrao sa Ruandom.

Martin Palermo “Ludak“

Veliki trijumf Argentini donio Martin Palermo “Ludak“ pogotkom u 93. minutu, ~ime su “gau~osi“ do{li do tre}eg mjesta na tabeli
CIRIH - Fudbaleri Argentine pobijedili su Peru 2:1 (0:0) i kolo prije kraja pove}ali {anse za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2010. Veliki trijumf Argentini donio je Martin Palermo “Ludak“, ~ovjek koji je prije nekoliko dana postigao gol glavom sa 40 metara, pogotkom u 93. minutu ~ime su “gau~osi“ do{li do tre}eg mjesta na tabeli. Me|utim, da bi se plasirali na Mundijal u Ju`noj Africi Argentinci u posqedwem kolu ne smiju da izgube od Urugvaja, koji ima bod mawe na tabe li. Svoju {ansu tra`i}e i Ekvador koji gostuje ^ileu. ^ileanci su savladali u gostima Kolumbiju 4:2 i obezbijedili plasman na SP, dok je Urugvaj do tri boda do{ao u Ekvadoru (2:1). Istim rezultatom Paragvaj je slavio u Venecueli iako su gosti jo{ ranije obezbijedili plasman na Crni kontinent. Na me~u u Buenos Ajresu Argentina je od prvog sekunda krenula na sve ili ni{ta, a takva igra se isplatila po~etkom drugog poluvremena, kada je Gon za lo Iguain sjaj no utr~ao iza odbrane Perua na pas Pabla Aimara i donio radost doma}im navija~ima. Poslije vode}eg pogotka “gau~osa“ stvari na terenu su se promijenile. koji }e, ukoliko se plasiraju na SP, sigurno najvi{e zahvaqivati veteranu Martinu Palermu. Napada~ Boka juniorsa je u tre}em minutu sudijske nadoknade bio najprisebniji i ubacio loptu u mre`u, po{to se ona prethodno poslije {uta Mesija odbila od nekoliko igra~a do druge stative gde je samo bio popularni “Ludak“. Rezultati: Argentina - Peru 2:1 (Iguain 48, Palermo 90 Rengifo 89), Kolumbija - ^ile 2:4 (Vidal 13. autogol, Moreno 63 - Ponse 35, Suaco 37, Valdivija 73, Oreljana 79), Ekvador - Urugvaj 1:2 (Valensija 68 Suarez 69, Forlan 90. penal), Venecuela - Paragvaj 1:2 (Rondon 86 - Kabanjas 57, Kardozo 80). Igrano sino}: Bolivija Brazil.

KONKAKAF zona kvalifikacija

SAD i Meksiko zavr{ili posao
Tabela
1. SAD 9 2. Meksiko 9 3. Kostarika 9 4. Honduras 9 5. El Salvador9 6. T. i Tobago 9 6 6 5 4 2 1 1 0 0 1 2 2 2 3 4 4 5 6 17:11 16:10 13:13 16:11 9:14 8:20 19 18 15 13 8 5

^ILE boqi od Kolumbije
Peru je po~eo da napada, da stvara veliki broj stopostotnih {ansi, a onda je u 89. minutu Rengifo {okirao prepuni “Monumental“ i Maradonu. Poslije nekoliko neuspje{nih centar{uta, odbrana Argentine je zakazala i ostavila samog Rengifa koji je sa nekoliko metara glavom savladao nemo}nog golmana doma}ih. Ipak, sre}a je na kraju pogledala Argentince

CI RIH - Re pre zen ta ci je SAD i Meksika su obezbijedi le u~e{ }e na Svjet skom prvenstvu u Ju`noj Africi po{to su zabiqe`ile pobjede u utakmicama pretposqedweg kola KONKAKAF zone kvalifikacija. Ame ri kan ci su u in te re -

santnoj utakmici kao gosti bili boqi od Hondurasa, dok su “sombrerosi“ na svom terenu lako iza{li na kraj sa El Salvadorom. Vrlo blizu plasmana na Mundijal je i Kostarika koja je deklasirala Trinida|ane. Re zul ta ti: Me ksi ko - El Sal va dor 4:1 (Gon za les 25. autogol, Blanko 71, Ernandez 84, Vela 90 - Martinez 88), Hon du ras - SAD 2:3 (Le on 47, 78 - Kejsi 55, 66, Donovan 71), Kostarika - Trinidad i Tobago 4:0 (Bakr 26. autogol, Sentewo 51, Saborio 62, 64).

Tabela
1. Brazil 2. Paragvaj 3. ^ile 4. Argentina 5. Urugvaj 6. Ekvador 16 9 17 10 17 9 17 7 17 6 17 6 6 3 3 4 6 5 1 4 5 6 5 6 32:9 24:14 31:22 22:20 28:19 22:25 33 33 30 25 24 23

Parovi posqedweg kola (14. i 15. oktobar): Peru - Bolivija, Brazil - Venecuela, Paragvaj - Kolumbija, ^ile Ekvador, Urugvaj - Argentina.

Trijumfom u Estoniji BiH se domogla bara`a

Po notama Zvjezdana Misimovi}a
TALIN - Reprezentacija BiH slavila je u Estoniji (2:0), ~ime je osigurala plasman u bara` iz kojeg vodi put ka Svjetskom prvenstvu sqede }e go di ne u Ju `noj Africi. Pred izabranicima Miroslava ]ire Bla`evi}a je okr{aj sa [panijom u srijedu u Zenici koji ne}e imati ta kmi ~ar ski zna ~aj, pa }e misli vi{e biti okrenute 19. oktobru i Cirihu, kada }e biti obavqen `rijeb za doigravawe. Na te re nu je sve kon ce “povla~io“ Zvjezdan Misimo vi}. Dvi je wego ve asis tencije bile su dovoqne da se slo mi Es to ni ja. Prvi put uradio je to u 32. minutu ka da je s li je ve stra ne ubacio u peterac, a saigra~ iz Vol fsbur ga Edin Yeko glavom je smjestio loptu u mre`u za 0:1. Sli~no je bilo i u 62. minutu. Misimovi} je sa da de sno upo slio Vedada Ibi{evi}a, a golgeter Ho fen haj ma je za obi {ao gol ma na i pla si rao loptu u praznu mre`u za kona~nih 0:2. Selektor Miroslav Bla`evi} je poslije susreta sijao od sre}e: - Koliko sam samo puta ponovio da su Edin Yeko i Ve dad Ibi {e vi} naj boqi napada~ki tandem na svijetu. U Talinu su wih dvojica to i potvrdili. “Zabetonira li“ su nas na dru gom mjestu i kona~no smo ostvari li to li ko `eqeni ciq. Lagao bih prvo sebe, pa onda i ci je li svi jet, ako ne bih rekao da je ovo jedan od najboqih dana u mom `ivotu. na vi ja ~i ma ovu ve li ku ra dost. Ispo{tovali smo sve {to je selektor tra`io od nas. ESTONIJA BiH 0 (0) 2 (1)

Giqermo Franko (Meksiko)

Bara` za plasman na SP

Grupa 7
1. [panija 2. BiH 3. Turska 4. Belgija 5. Estonija 6. Jermenija 9 9 9 9 9 9 9 6 3 3 1 1 0 1 3 1 2 1 0 2 3 5 6 7 23:3 23:8 11:10 13:18 7:24 6:20 27 19 12 10 5 4

Novozelan|ani u prednosti
CI RIH - U prvoj uta kmi ci ba ra `a za pla sman za Svjetsko prvenstvo fudbalske reprezentacije Bahreina i Novog Zelanda su u Manami odigrale bez golova. Ovakav rezultat malu prednost daje najboqoj selekciji Okeanije, ali Bahrein se i u prethodnoj rundi plasirao daqe eliminisav{i Saudijsku Arabiju nakon {to je kod ku}e odigrao 0:0, a potom 2:2 u gostima. Revan{ me~ se igra 14. novembra na Novom Zelandu.

IGRA^ Volfsburga dva puta asistirao
Ju nak su sre ta Zvjez dan Misimovi} poslije utakmice je rekao: - Od prvog mi nu ta smo se pos ta vi li kao gaz de na te re nu. Si gur nom igrom dr`ali smo Estonce na distan ci i ra zbi ja li ih kon tra ma. Do kra ja smo odi gra li ma ksi mal no dis ciplinovano i priu{tili

Strijelci: 0:1 Xeko 32, 0:2 Ibi{evi} u 62. minutu. Stadion: “A. Le Kok Arena“ u Talinu. Gledalaca: 400. Sudija: Nikola Ricoli (Italija). @uti kartoni: Dimitrijev (Estonija), Ibri~i} (BiH). Igra~ utakmice: Zvjezdan Misimovi} (BiH) 8. ES TO NI JA: Pa re iko 5, Ran 5, Ba ren grub 5, Kru glov 5, Dmi tri jev 5, Pu ri, Kink 5 (od 71. mi nu ta Pur je -), Vos ko bo ini kov 5 (od 58. mi nu ta Sag 5), Va siqev 5. Kla van 5, Ja ger 5. Selektor: Tarmo Rutli. BiH: Hasagi} 7 (od 90. minu ta Be govi} -), Spahi} 7, Nadarevi} 7, Jahi} 7, Muratovi} 7 (od 83. minu ta Ber berovi} -), Rahimi} 7, Ibri~i} 7, Salihovi} 7, Misimovi} 8, Ibi{evi} 8, Xeko 8. Sele ktor: Miroslav Bla`evi}.

Jermenija - [panija 1:2 (Arzumanijan 58 - Fabregas 33, Mata penal 64), Belgija - Turska 2:0 (Mpenza 8, 84). Posqedwe kolo: BiH - [panija, Turska - Jermenija, Estonija - Belgija.

GLAS SPORT ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 7

Evropska zona kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo
Grupa 1

Tabele i parovi Evropa
Danska - [vedska 1:0 (Poulsen 79), Portugalija - Ma|arska 3:0 (Simao 18 i 79, Lidson 74). 1. Danska 9 6 3 0 16:4 21 2. Portugalija 9 4 4 1 13:5 16 3. [vedska 9 4 3 2 9:4 15 4. Ma|arska 9 4 1 4 9:8 13 5. Albanija 9 1 4 4 5:9 7 6. Malta 9 0 1 8 0:22 1 Posqedwe kolo: Danska - Ma|arska, Portugalija - Malta, [vedska - Albanija.

Ukrajinci trijumfom od 1:0 presko~ili “kockaste“ na tabeli i sada im ostaje da samo “ovjere“ bara` u srijedu, u Andori

Grupa 2
Luksemburg - [vajcarska 0:3 (Senderos 6, 8, Hugel 23), Izrael - Moldavija 3:1 (Barda 21, 69 , Ben Dajan 64 - Calincov 90), Gr~ka - Letonija 5:2 (Gekas 4, 47 penal, 57, 90 Samaras 73 - Verpakovskis 12, 40). 1. [vajcarska 9 6 2 1 18:8 20 2. Gr~ka 9 5 2 2 18:9 17 3. Izrael 9 4 3 2 20:10 15 4. Letonija 9 4 2 3 15:13 14 5. Luksemburg 9 1 2 6 3:23 5 6. Moldavija 9 0 3 6 4:15 3 Posqedwe kolo: Gr~ka - Luksemburg, Letonija - Moldavija, [vajcarska Izrael.

Valter Birsa (Slovenija) i Radoslav Zabavnik (Slova~ka)

bio posjed lopte na svom dijelu terena, a Nazarenko sve iskoristio i bombom sa 25 me ta ra sa vla dao Dejvida Yejmsa. Mo`da bi Yejms i zaustavio taj {ut da ga upra vo Kol nije preusmjerio gla vom, u poku-

Andrij [ev~enko (Ukrajina)

FOTO: AGENCIJE

CIRIH - Poslije odigranih utakmica pretposqedweg kola kvalifikacija za Svjet sko prvenstvo 2010. go di ne po zna ta su ~e ti ri di rek tna pu tni ka iz Ev rope u Ju`nu Afriku. Di re ktan pla sman na {ampionat planete obezbije di le su, po red Srbi je, Wema~ka, Danska i Italija, dok je odranije poznato da }e se u Ju `noj Afri ci na }i [panija, Engleska i Holandija. [anse za direktan plasman jo{ uvijek imaju [vajcarska i Gr~ka u grupi dva, odnosno Slova~ka i Slovenija u grupi tri. Za sada je poznato da }e se u bara`u na}i Francuska, BiH, Ir ska i Ru si ja, dok {ansu da prolazak na Crni kon ti nent kroz ba ra` jo{ uvijek imaju Portugalija i

[ved ska, Izra el, ^e {ka, Ukrajina i Hrvatska. Ono {to im nije uspjelo u Drugom svjetskom ratu, Nijemci su uradili na fudbalskom te re nu - osvo ji li su Moskvu i izborili plasman na SP 2010. godine u Ju`noj Africi.

SLOVENIJA savladala Slova~ku
Golom napada~a Bajerna Miroslava Klosea u 35. minutu, “panceri“ su u direktnom duelu za prvo mjesto u gru pi ~e ti ri sa vla da li “zbornaju“ na Lu`wikiju 0:1. Ukra ji na je us pje la da postane prva ekipa koja je savladala Englesku u ovom ci klu su kva li fi ka ci ja i prakti~no obezbijedi drugo mjesto u grupi {est, ispred Hrvatske.

Ukra jin ci su tri jumfom od 1:0 presko~i li “koc kas te“ na tabeli i sada im ostaje da samo “ovjere“ ba ra` u sri je du, u Andori. Je di ni gol na me ~u pos ti gao je Nazarenko u 29. minutu, kada se E{li Kol poigravao, izgu-

{a ju da spri je ~i po go dak. Ina~e, Yejms je u igru u{ao u 14. mi nu tu, ka da je prvi gol man En gles ke Rob Grin iskqu~en. Wemu nije preostalo ni{ta drugo nego da sru {i Mi lev skog u gol {ansi, nakon {to je tragikomi~no reagovao Rio Ferdinand pred svojim golom. Sudija je pokazao na penal, a Grina poslao u svla~ionicu, ali sa bi je le ta ~ke nije bio precizan kapi ten Ukra ji ne An drij [ev ~enko. Italijani su u dramati~noj uta kmi ci u Dablinu re mi zi ra li sa Irskom, 2:2, {to im je bi lo do voqno za ko na ~no prvo mjesto u grupi osam. Za ra zli ku od Italije, Slova~ka je, umjesto da sve rije{i kolo prije kraja, zakomplikovala se bi `i vot u gru pi tri. Slo va ci ma je tre bao bod protiv Slovenaca da viziraju paso{e za Ju`nu Afriku, ali su u su bo tu do `i vje li drugi poraz u ovom ciklusu kvalifikacija, a ponovo je ko bna za wih bi la upra vo Slovenija.

Grupa 3
Slova~ka - Slovenija 0:2 (Birsa 56, Pe~nik 90), ^e{ka - Poqska 2:0 (Necid 51, Pla{il 72). 1. Slova~ka 9 2. Slovenija 9 3. ^e{ka 9 4. S. Irska 9 5. Poqska 9 6. San Marino9 6 5 4 4 3 0 1 2 3 2 2 0 2 21:10 19 2 15:4 17 2 17:6 15 3 13:9 14 4 19:13 11 9 1:44 0

Posqedwe kolo: ^e{ka - Sjeverna Irska, Poqska - Slova~ka, San Marino Slovenija.

Grupa 4
Finska - Vels 2:1 (Porokara 5, Moisander 77 - Belami 18), Rusija - Wema~ka 0:1 (Klose 34), Lihten{tajn - Azerbejxan 0:2 (Javadov 56, Mamadov 82). 1. Wema~ka 9 2. Rusija 9 3. Finska 9 4. Vels 9 5. Azerbejxan 9 6. Lihten{tajn 9 8 7 5 3 1 0 1 0 2 0 1 2 0 25:4 25 2 18:5 21 2 13:13 17 6 7:12 9 7 3:13 4 7 2:21 2

Posqedwe kolo: Azerbejxan - Rusija, Wema~ka - Finska, Lihten{tajn Vels.

Grupa 6
Bjelorusija - Kazahstan 4:0 (Borda~ev 23, Kala~ev 68, 90, Kovel 86), Ukrajina - Engleska 1:0 (Nazarenko 29). 1. Engleska 2. Ukrajina 3. Hrvatska 4. Bjelorusija 5. Kazahstan 6. Andora 9 9 9 9 9 9 8 5 5 4 2 0 0 3 2 1 0 0 1 31:6 24 1 15:6 18 2 17:12 17 4 19:11 13 7 10:27 6 9 3:33 0

Posqedwe kolo: Andora - Ukrajina, Kazahstan - Hrvatska, Engleska - Bjelorusija.

Grupa 8
Crna Gora - Gruzija 2:1 (Batak 13, Deliba{i} 78 - Dvali{vili 45), Kipar Bugarska 4:1 (Karalambidis 12, 20, Konstantinou 58, Aloneftis 78 - Berbatov 45), Republika Irska - Italija 2:2 (Vilan 8, Sent Lexer 87 - Kamoranezi 26, \ilardino 90). 1. Italija 9 6 3 0 15:5 21 2. R. Irska 9 4 5 0 12:8 17 3. Bugarska 9 2 5 2 11:11 11 4. Kipar 9 2 3 4 12:13 9 5. Crna Gora 9 1 5 3 9:14 8 6. Gruzija 9 0 3 6 5:13 3

Miroslav Klose (Wema~ka)

Posqedwe kolo: Bugarska - Gruzija, Italija - Kipar, Republika Irska Crna Gora

8 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 9

Srbija u Beogradu deklasirala Rumuniju i plasirala se na Svjetsko prvenstvo 2010. godine

Boris Tadi}, predsjednik Srbije

Ohrabrewe za sve
Rije~ aktera
Tomislav Karaxi}, predsjednik FS Srbije:

- Imali smo malo sre}e, Bog nas je pogledao, ali ovo je zaslu`ena pobeda. Zbog ovoga se vredi baviti sportom. Sada }emo malo slaviti, a onda se okrenuti susretu sa Litvancima. Slede}i me~ }e nam biti opu{teniji, ali moramo da idemo na pobedu, da bismo bili u prvom {e{iru za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Dejan Stankovi}, kapiten “orlova“ - Zaslu`ili smo ovo slavqe. Hvala svima koji su bili uz nas, a posebno priznawe odajemo selektoru Radomiru Anti}u, koji nam je ulio snagu i mo} da na ovakav na~in zavr{imo kvalifikacije. Na{oj sre}i zaista nema kraja. Nikola @igi}, strijelac prvog gola: - Bili smo uvereni da ovde u Beogradu vadimo vizu za Ju`nu Afriku. Hvala divnim navija~ima, koji su nas nosili do velikog trijumfa. U ovom trenutku ne mo`emo da opi{emo raspolo`ewe i atmosferu u ekipi. Ovo je veliki trenutak za srpski fudbal i srpske navija~e. Marko Panteli} napada~ Srbije: - Prosto nemam re~i. Srbijo, mo`e{ da bude{ ponosna. Ovo slavqe posve}ujemo na{em narodu, koji je zaslu`io veliku radost. Uveren sam da }emo i na Svetskom prvenstvu dostojno braniti boje na{e zemqe. Milan Jovanovi} postigao dva pogotka: - Potvrdili smo da potpuno zaslu`no idemo u Ju`nu Afriku. Dokazali smo kvalitet i na{ trijumf niko ne mo`e da ospori. Ovo je veliki podsticaj i uveren sam da ni na Svetskom {ampionatu ne}emo razo~arati. Milo{ Krasi} ponovo briqirao: - Naje`io sam se kada sam ~uo da mi navija~i skandiraju ime na utakmici. Koristim priliku da im zahvalim zbog toga, ali veliko hvala zaslu`uje i selektor Anti}, koji me je preporodio u reprezentaciji.

Fudbalska reprezentacija Srbije ispisala je novu stranicu srpske istorije i to ne samo fudbalske. Nismo samo pobedili i plasirali se u Ju`nu Afriku, nego smo to uradili sa velikim autoritetom i pokazali da na{u reprezentaciju ~eka lep{a budu}nost, rekao Anti}
BEOGRAD - Najboqi srpski fudbaleri sqede}e godine igra}e na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. “Orlovi“ su iskoristili drugu “me~ loptu“, ubjedqivo savladali Rumuniju i izvadili vizu za najve}i sportski doga|aj u 2010. godini. Pred oko 50.000 gledalaca na “Marakani“ izabranici selektora Radomira Anti}a go-

SRBIJA RUMUNIJA

5 (1) 0 (0)

Strijelci: 1:0 @igi} u 37, 2:0 Panteli} u 50, 3:0 Kuzmanovi} u 78, 4:0 Jovanovi} u 87, 5:0 Jovanovi} u 90. minutu. Stadion: Crvene zvezde u Beogradu. Gledalaca: 50.000. Sudija: Kostas Kapitanis (Kipar) @uti kartoni: Lukovi}, Stankovi} (Srbija), Kristea, Rac, Varga, Mutu (Rumunija). Crveni karton: Kristian Kivu (Rumunija) u 84. minutu. SRBIJA: Stojkovi} 7, Ivanovi} 7, Vidi} 7,5, Lukovi} 7 (od 46. minuta Dragutinovi} 7), Kolarov 7, Stankovi} 7,5, Milija{ 7 (od 64. minuta Kuzmanovi} -), Krasi} 8, Jovanovi} 8, @igi} 8, Panteli} 8. Selektor: Radomir Anti}. RUMUNIJA: Koman 5,5, Maftei 5, Rac 5, Kivu 5, Radoj 5,5, Apostol 5, \oane 5,5, Kristea 5,5, Varga 5, Mutu 5,5, Marika 5. Selektor: Razvan Lu~esku. Igra~ utakmice: Milan Jovanovi}

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} i premijer Republike Srpske Miloradom Dodik posmatrali su iz sve~ane lo`e utakmicu Srbije i Rumunije. Tadi} je izjavio da je tek poslije vo|stva od 3:0 protiv Rumuna bio uvjeren da }e Srbija oti}i u Ju`nu Afriku. - U principu sam uzdr`an i tek posle vo|stva od 3:0 bio sam uveren da dobijamo utakmicu. ^estitam igra~ima i selektoru Radomiru Anti}u na fantasti~nom uspehu, ali i svi ma ko ji su po dr`a va li dr`a vnu reprezentaciju - izjavio je Tadi}. Predsjednik Srbije istakao je da podr{ka “orlovima“ ne}e izostati ni ubudu}e. - Ni{ta ovo nije slu~ajno. Ovaj uspeh fudbalera je i veliko ohrabrewe za sve na{e gra|ane. Naravno da }emo biti uz reprezentaciju kada bude igrala na {ampionatu u Ju`noj Africi - poru~io je Tadi}.

Milan Jovanovi}

odu{evqen je bio Anti}. On je bio presre}an i pona{awem publike na “Marakani“.

- Pona{awe publike bilo je fascinantno, {to je bio naj ve }i pod sti caj za ve ~e ra{wu pobedu. Overili smo

vizu za mesto kojem objektivno pripadamo. Zahvaqujem fudbalerima na igri i zalagawu, uspe li su da

FS Republike Srpske ~estitao “orlovima“

Sre}no u Ju`noj Africi
BEOGRAD - Me|u brojnim gostima na najve}em stadionu u Srbiji bila je prisutna i delegacija Fudbalskog saveza Republike Srpske. Utakmici u Beogradu prisustvovali su predsjednik na{e ku}e fudbala Mile Kova~evi}, potpredsjednici Dra{ko Ili} i Milorad Sofreni}, kao i generalni sekretar Rodoqub Petkovi}. - ^estitali smo Fudbalskom savezu Srbije na ovom velikom uspjehu i sigurno da su oni kroz ove kvalifikacije pokazali da imaju reprezentaciju kojoj je mjesto na takmi~ewu kao {to je Svjetsko prvenstvo. Na utakmici protiv Rumunije pokazali su svu svoju snagu i sigurno da ovakvim pristupom mogu da ostvare zapa`ene rezultate i u Ju`noj Africi - rekao je generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske Rodoqub Petkovi}.

Reprezentativci Srbije

FOTO: TANJUG

Grupa 7
1. Srbija 2. Francuska 3. Austrija 4. Litvanija 5. Rumunija 6. F. ostrva 9 9 9 9 9 9 7 5 4 3 2 1 1 3 2 0 3 1 1 1 3 6 4 7 21:6 15:8 13:12 8:10 9:17 4:17 22 18 14 9 9 4

lovima @igi}a, Panteli}a, Ku zma no vi }a i Jo va no vi }a de kla si ra li su Ru mu ni ju, ko lo prije kraja kva li fi ka ci ja i obezbijedili prvo mjesto u grupi 7.

Rezultati: Austrija - Litvanija 2:1 (Janko 17, Valner 80 penal Stankevi~ijus 66), Srbija - Rumunija 5:0 (@igi} 37, Panteli} 50, Kuzmanovi} 78, Jovanovi} 87, 90), Francuska - Farska ostrva 5:0 (@iwak 35, 38, Galas 53, Anelka 86, Benzema 88).

Suze selektora fudbalske reprezentacije Srbije Radomira Anti}a poslije obezbije|enog plasmana na Mundijal 2010. godine. Srbija je na najva`nijoj fudbalskoj smotri na svijetu, prvi put van evropskog kontinenta jo{ od 1962. godine, kada je doma}in bio ^ile! - Izvinite, ne mogu da iska`em svoju sre}u

Radomir Anti}

trenutno - rekao je selektor Srbije Radomir Anti}, poslije antologijske pobjede nad Rumunijom - 5:0! Kakav na~in da se ode na Svjetsko prvenstvo! Po`elio je Anti} da wegov tim iz Beograda ode na Svjetsko prvenstvo. @eqa mu se ispunila, a on se rasplakao... - Te{ko je sve ovo predvideti, narod je zaslu`io ovako i na pravi na~in smo ozvani~ili na{ kvalitet. Prezadovoqan sam! Sre}u sada ne mogu ni da iska`em. Te{ko mi je da zaustavim suze, ovo je predivno... - bio je komentar Anti}a na pitawe da li je o~ekivao ovako ne{to kada je preuzimao posao selektora.

A toliko dugo je odlagao da postane selektor nacionalnog tima... - Govorio sam da Srbija nikad ne}e nikog potceniti, ali i da nikada ne}e biti inferiorna. Mo`emo da izgubimo utakmicu, ali inferiorni ne}emo biti - istakao je Anti} i dodao:

ANTI]: Hvala vam, deco moja!
- Nisam ni sumwao da }e biti ovako. Iskoristili smo priliku. Ovo zaslu`uje da se proslavi, ovo je vi{e od pobede. Kapiten Dejan Stankovi} pri{ao je selektoru, grlio ga je i qubio, a Anti} je uzvratio

na izlive qubavi: - Hvala vam, deco moja!. Iskusni fudbalski stru~wak ubije|en je da je ovo tek po~etak stvarawa mo}ne reprezentacije. - Fudbalska reprezentacija Srbije ispisala je novu stranicu srpske istorije, ne samo fudbalske, nego uop{te. Nismo samo pobedili i plasirali se u Ju`nu Afriku, nego smo to uradili sa velikim autoritetom i pokazali da na{u reprezentaciju ~eka lep{a budu}nost. Mogu samo da poru~im: “Afriko, mi dolazimo!” -

Marko Panteli}

podignu ugled zemqe - dodao je selektor Srbije. Na poluvremenu je Aleksandra Lukovi}a zamijenio Ivica Dragutinovi}, a Anti} je obrazlo`io tu odluku. - Lukovi}a sam zamenio jer je dobio `uti karton, tj. da spre ~im even tu al no iskqu~ewe, jer je sudija lako delio kartone - istakao je Radomir Anti}.

Slavilo se {irom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore

Orila se pjesma u srpskoj svla~ionici

Cijela nacija reprezentacija
BEOGRAD/BAWA LUKA - Fudbalska reprezentacija Srbije obradovala je cijelu zemqu svojim plasmanom na Svjetsko prvenstvo, a ovaj uspjeh proslavqen je ne samo u Beogradu, ve} i {irom Srbije, kao i u Republici Srpskoj i Crnoj Go ri. Ne ko li ko hiqada Beogra|ana okupilo se na Trgu Republike u Beogradu, gdje je uz veliko veseqe proslavqen plasman na Mundijal.

"Ko ne ska~e, Srbin nije"
BEOGRAD - Poslije utakmi ce sa Ru mu ni jom i u svla~ionici “orlova“ bila je prava euforija, prenio je novinarima selektor Radomir Anti}. De jan Stan ko vi}, prvi srpski fudbaler koji }e u svojoj karijeri u~estvovati na tri mundijala, `elio je pje{ice da krene ka centru grada, ali ga je obezbje|ewe sprije~ilo, zbog razumqivih bezbjednosnih razloga. Niko la @i gi} se ba vio “al ternativnom medicinom“. - Dole je ludnica, Nikola je dobio udarac u kuk, malo smo se upla {i li da se povredio, ali smo ga oporavili. Fla{a piva ga je vrati la u `i vot - re kao je uz smijeh Radomir Anti}. Svla ~i oni ce “Ma ra ka ne“ ne pamte poslije jedne re pre zen ta ti vne uta kmi ce ta kvu ra dost i slavqe ka kvi su vi |e ni u su botwoj no}i.

IGRA^I pro{li kroz Beograd u otvorenom autobusu
Prvobitno je bilo planirano da reprezentativci u otvorenom autobusu sa Marakane do|u na Trg Republike i radost podijele sa navija~ima, ali je gu`va bila tolika da su organi bezbjednosti procijenili da je ipak pametnije da se ruta skrati. Tako je autobus sa igra~ima pro{ao preko Slavije, zatim i pored Doma Narodne skup{tine, da bi se poslije toga umjesto na Terazije uputio direktno u Kovilovo, stalnu bazu srpske selekcije.

Slavqe na ulicama Beograda

Slavilo se u svim ve}im gra do vi ma Srbi je - Ni {u, Smederevu, Kragujevcu, ^a~ku, Vrawu... Tradicionalno se slavilo i u Bawoj Luci, gdje su se neposredno po zavr{etku utakmice Srbija - Rumunija formirale kolone automobila u centru grada. I u svim ostalim gradovima od Trebiwa do Novog Grada bilo je veselo, a stanovnici na{e republike do kasno u no} slavili su istorijski uspjeh srpske reprezentacije. Kao {to je uobi ~a je no, slavio je i Herceg Novi, gdje su kolone automobila oki}ene srpskim zastavama prolazile od Igala do centra Herceg Novog, uz skandirawe “Srbija, Srbija“.

KAPITEN krenuo pje{ke na Trg
Dejan Stankovi} i drugo vi bur no su pro sla vi li pla sman na Svjet sko prven stvo u Ju `noj Afri ci, a najstariji su naravno predwa~ili u vesequ. “Ko ne ska~e, Srbin nije“ orilo se iz grla srpskih fudbalera odmah po ulasku u svla~ionice, koji su potom u je dan glas za pje va li “Ne deqa je sva nu la, u srce me ganula“...

Navija~i bili 12. igra~

Aplauz rumunskoj himni
BEOGRAD - Na stadionu Crvene zvezde bilo je prisutno preko 50.000 gledalaca, me|u kojima i veliki broj iz Republike Srpske i Crne Gore. Kao i na prethodnim me~evima “orlova“, mogli su se vidjeti transpa ren ti iz Bawe Lu ke, Trebiwa, Nevesiwa, Omarske, Prijedora, Bijeqine... Treba ista}i da su apeli FS Srbi je uro di li plo dom i da je susret protekao bez bi lo ka kvog incidenta. Osim toga prilikom intonirawe rumunske hi mne sta di onom Crvene zvezde odzvawao je gromoglasan aplauz, ~ime je pozdravqena nacionala himna rivala.

Stankovi} i Ivanovi}

10 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SPORT

Kimi Raikonen i daqe bez tima

Vaterpolo turnir “Partizanove legende“

Red Bul nije opcija
HELSINKI - Menayer Kimija Raikonena Stiv Robertson odbacio je spekulacije da }e wegov klijent sqede}e sezone voziti za Red Bul. Tokom pro{le sedmice pojavile su se glasine da bi “Ledeni Finac“ mogao zamijeniti Marka Vebera, uprkos ~iwenici da iskusni Australijanac ima ugovor sa “bikovima“. - Postoje kontakti sa Red Bulom, ali samo oko promocije wihovih pi}a. Trenutno pregovaramo sa nekoliko timova, ali Red Bul nije jedan od wih - izjavio je Robertson za finsku televiziju “MTV3“. Nakon {to je sporazumno raskinuo saradwu sa Ferarijem, Raikonen }e karijeru najvjerovatnije nastaviti u Meklarenu, mada je veliko interesovawe za {ampiona iz 2007. pokazala i Tojota.

Srpski {ampioni prvo pobijedili Va{a{, zatim mo}ni Pro Reko, a u nedjeqnom matineu i Olimpijakos

Doma}inu pehar

Lo{a vijest za voza~a Tojote

Glok propu{ta Interlagos
MIN HEN - Vo za~ To jo te Timo Glok propusti}e trku za Veliku nagradu Brazila koja se vozi sqede}eg vikenda, a zamijeni}e ga test voza~ japanske ekipe Kamui Kobaja{i. Glok je imao udes tokom kvalifikacija za pro{lo ne djeqnu VN Ja pa na i zbog lak{e povrede noge je propustio trku na Suzuki, a na pre gle du obavqenom u Wema~koj ustanovqeno je da ima i polomqeno rebro, zbog ~ega je otkazan wegov nastup. - Svi u timu smo razo~arani zbog Tima i `elimo mu brz oporavak. Prema prvim prognozama, o~ekivali smo da }e voziti u Brazilu, ali je otkrivena jo{ jedna, ozbiqnija povreda, koja je to sprije~ila. On }e ostati u Wema~koj i nadamo se da }e biti spreman za po vra tak u Abu Da bi ju, iako to jo{ nije sigurno rekao je predsjednik Tojote Yon Hauvet.

Svjetsko prvenstvo u polumaratonu

Jevti}evoj 28. mjesto
BIR MIN GEM - Re pre zen ta tiv ka Srbi je u atle ti ci Olivera Jevti} zauzela je 28. mjesto na Svjetskom prvenstvu u polumaratonu. Jevti}eva je stazu u Birmingemu pretr~ala za jedan ~as, 12 minuta i 44 sekunde. Zlato je osvojila Kenijka Meri Yepkosgej Kejtani sa rezultatom 1:06:36. Sre brna me daqa je pripala wenoj zemqakiwi Files Mora Ongori (1:07:38), dok je tre}eplasirana bila Etiopqanka Aberu Kebede koja je stazu pretr~a la u vre me nu 1.07:39 ~asova. Kejtani je od starta trke na me tnu la jak tempo kojim se odmah distancirala u odnosu na ve }i nu kon ku ren tkiwa. Prikqu~ak su je di no uspi je va le da odr`e Ongori i Kebede, ali su i one na kraju zaostale vi{e od mi nu ta za po bje dni com.
Vladimir Vujasinovi} FOTO: ARHIVA

BEOGRAD - Ako se po jutru dan po zna je, va ter po listi Partizana mogli bi ove sezone u Evropi da naprave ne{to veliko. Naime, srpski {ampioni su odbranili pehar na jakom turniru “Partizanove legen-

de“, po{to su prvo pobijedili Va{a{ (10:7), zatim mo}ni Pro Reko (8:4), a u nedjeqnom matineu i Olimpijakos - 9:6, uz odli~nu i efikasnu igru Andrije Prlainovi}a, strijelca pet golova. Tim sa Bawice odli~no

je otvorio utakmicu. Dvije kontre i dva laka gola u re`iji Andrije Prlainovi}a i Milana Aleksi}a, a onda i po go dak Slav ka Ga ka sa igra~em vi{e za visokih 3:0. Olim pi ja kos je, me |u tim, brzo smawio na 2:3 i ta ko uhvatio prikqu~ak.

NAJBOQI
Za najboqeg igra~a turnira progla{en je adut Partizana Andrija Prlainovi}, najboqi golman je wegov saigra~ Slobodan Soro, a da svi trofeji “ostanu u porodici“ pobrinuo se doju~era{wi igra~ “crno-bijelih“, sada Pro Reka, Filip Filipovi}, koji je ponio epitet najuspje{nijeg strijelca smotre.

TRI ME^A, tri pobjede Partizana
U drugoj ~etvrtini doma}i su vra ti li pre dnost od tri gola (6:3), a zatim propus ti li ne ko li ko pri li ka

da pove}aju vo|stvo. Umjesto toga, ekipa iz Pireja smawila je na 4:6. Kada je Prlainovi} posti gao dva go la na po ~et ku tre}e dionice, sve je bilo jasno. Srpski reprezentativac potom je imao i sjajnu asistenciju za gol Marka Avramovi}a za ubjedqivih 9:4. Partizan je potom smawio gas, a protivnik to iskoristio da smawi razliku. Drugo mjesto na smotri zauzeo je Va{a{ sa ~etiri boda, Pro Reko je tre}i sa dva, a Olimpijakos posqedwi sa jednim bodom.

Brazilski voza~ uspje{no pro{ao qekarske preglede

Masa dobio "zeleno svjetlo"
MARANELO - Brazilski voza~ Felipe Masa obavio je sve potrebne qekarske preglede i dobio “zeleno svjetlo“ da ponovo sjedne u bolid. Vo za~ Fe ra ri ja se sve br`e oporavqa od te{ke povrede koju je u bolidu “F60“ do`ivio na stazi Hungaroring na trci za Veliku nagradu Ma|arske, kada ga je u glavu pogodila opruga sa bolida Rubensa Barikela. “Prvi nalazi su pozitivni, na ro ~i to of tal mo lo {ki, koji su potvrdili da je Masa povratio sve funkcije oka koje je povrijedila opruga“ navodi se u zvani~nom saop{tewu tima iz Maranela. To zna~i da }e aktuelni vice{ampion ve} danas sjesti u bolid, ali, po pravilima, ne smije voziti aktuelni, nego }e na Ferarijevoj stazi Fiorano testirati “F2007“, sa kojim je Kimi Raikonen prije dvije godine osvojio titulu. Masa je proteklu sedmicu proveo u Ferarijevoj bazi, gdje je satima vozio u simulatoru.

OI 2020. godine

Zajedni~ka kandidatura Hiro{ime i Nagasakija
TOKIO - ^elnici jedina dva grada na svijetu na koje su ba ~e ne atom ske bom be Hiro{ime i Nagasakija, razmi{qaju o zajedni~koj kandi da tu ri za or ga ni za ci ju olimpijskih igara 2020. godine. ^elnici japanskih gradova, udaqenih vi{e od 300 kilometara jedan od drugoga, poru~ili su da je do{lo vrije me da se ukqu~e u bor bu protiv atomskog naoru`awa. Dogovor je do{ao odmah po saznawu da je Tokio izgubio trku od Rio de @aneira, u trci za do ma }in stvom qe tnih igara 2016. godine. - Pitawe atomskog naoru`awa vi{e nije pitawe kojim se iskqu~ivo bave pred sje dnik Oba ma i wego vi partneri, ovo je pitawe i za druge qude koji vjeruju da je ono nepotrebno. Svako od nas mo`e da ima odre|enu ulogu, a doma}instvo za Hiro{imu i Nagasaki, gradove koji su osjetili atomske bombe, mo`e bi ti kru ci jal no u toj borbi - istakao je gradona~elnik Nagasakija Tomihisa Taue.

MASA danas vozi bolid “F2007“
Ipak, ~elnici “propetog kowi}a“ su potpuno odbacili mogu}nost da se Masa bori za bodove na sqede}oj trci pred svojim navija~ima na Interlagosu, ali }e obavqati ulogu ~ovjeka koji }e zajedno sa le gen dar nim fu dba le rom Peleom zastavicom ozna~iti kraj trke. Postoji opcija da Brazilac nas tu pi na posqedwoj trci sezone u Abu Dabiju, mada su realnije {anse da se wegov povratak odgodi za po~etak sezone 2010.

Felipe Masa

GLAS SPORT ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 11

Premijer liga BiH za rukometa{e, 5. kolo

Sloga osvojila Grada~ac
^estitam svojim momcima na dobroj igri i pobjedi. Bili smo stabilni cijelu utakmicu, odigrali je takti~ki dobro i zaslu`eno slavili, rekao Doki}
PI[U: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net DEJAN MARI] dejanm@glassrpske

GRADA^AC - Rukometa{i Sloge ubjedqivo su savla da li eki pu Gra da ~ca (28:20) i na taj na~in ostvarili prvu gostuju}u pobjedu u ovom {ampionatu. S druge strane, Lokomotiva je iz gu bi la od Zriwskog 27:30. Doma}in je odli~no krenuo, poveo sa 2:0, ali vo|stvo je uspio da sa~uva samo do 9. minuta i rezultata 4:4. Tada su Dobojlije sa tri uzastopna po got ka (Buqugi ja, Mawi}, Doki}) preokrenuli rezultat u svoju korist i do kraja bili gospodari parketa dvorane Grada~a~kog sajma. Na odmor su Slogini rukometa{i oti{li sa tri gola “vi{ka“, a u nastavku su prednost stalno pove}avali, jer su igrali ~vrsto u odbrani i ubojito u napadu. U~enici Zorana Doki}a imali su u 53. minutu najubjedqivije vo|stvo - 25:15, koje su do kraja susreta doma}ini uspjeli neznatno da ubla`e. - ^estitam svojim momcima na dobroj igri i zaslu`enoj pobjedi. Iskoristili smo ~iwenicu da su rukometa{i Grada~ca bili psiholo {ki op te re }e ni imperativom trijumfa, koji u prethodna ~etiri kola nisu za biqe`i li. Bi li smo sta bil ni ci je lu uta kmi cu, odigrali je takti~ki dobro

i za slu `e no sla vi li. Pri tome smo istrpjeli i neke grubosti doma}ih igra~a, na {ta smo bili spremni kao uostalom i svi sportisti istakao je Doki}. Ova pobjeda za Dobojlije vrijedi i vi{e od tri boda, jer je postignuta u gostima, ~ime su uspje{no prebrodili jednu neprijatnu barijeru. A bli zu gos tu ju }eg slavqa bila je i Lokomotiva u Mostaru. Vodili su Br~aci skoro cijeli susret, ta~nije do 51. minuta, kada je na semaforu stajalo 23:22, {to je ujedno bilo i prvo vo|stvo Zriwskog na me~u. Doma}i su tada dobili krila, povisili na 25:22 i pra kti ~no ta da upisali va`ne bodove u borbi za opstanak.

Rezultati
U petom kolu postignuti su sqede}i rezultati: GRADA^AC: Grada~ac Sloga 20:28, MOSTAR: Zriwski - Lokomotiva 30:27, GORA@DE: Gora`de - Krivaja 36:31, srijeda, 14. oktobar: BAWA LUKA: Borac m:tel - Bosna (V), QUBU[KI: Izvi|a~ - Kowuh, SARAJEVO: Bosna - ^elik.

Parovi:
BAWA LUKA: Borac m:tel - Gora`de, DOBOJ: Sloga - Bosna (S), BR^KO: Lokomotiva Izvi|a~, VISOKO: Bosna - ^elik, @IVINICE: Kowuh - Grada~ac, ZAVIDOVI]I: Krivaja - Zriwski.
Aleksandar Beqi} (Sloga) FOTO: M. RADULOVI]

PORAZ Lokomotive u Mostaru
- Zriwski je zaslu`eno slavio i pobjeda protivnika je ~ista kao suza, Mi smo bili boqi rival sve do 50. minu ta. Kon tro li sa li smo utakmicu, u drugom dijelu vodili i po tri gola razlike. Me |u tim, do zvo li li smo Mostarcima da nas stignu na 22:22, nakon ~ega su oni za hvaquju }i ve }oj `eqi i borbenosti stigli do bodova. Iako smo iskusnija ekipa, ni smo us pje li da zadr`imo prednost u fini{u i zato ostaje `al za propu {te nom {an som. Ipak, ima stva ri ko je ohra bru ju. Protiv Borca u Bawoj Luci smo uspjeli da pariramo samo 20 minuta. Sada je to bilo 50, pa se nadam da je ovo korak napred i da }emo pru`ati jo{ boqe partije - poru ~io je stra teg Br~ka Nikola Markovi}, koji je zahvalio doma}inu na sjajnom gostoprimstvu. Tre}i klub iz Republike Srpske, Borac m:tel, sino} je igrao prvi me~ drugog kola EHF kupa protiv Budu}nosti u Pod go ri ci, pa }e svoj prvenstveni duel ove runde sa viso~kom Bosnom odigrati u srijedu u “Boriku“.

Tabela
1. Bosna (S) 3. Kowuh 4. Gora`de 5. Sloga 7. ^elik 8. Zriwski 9. Izvi|a~ 10. Krivaja 11. Bosna (V) 12. Grada~ac 4 4 0 0 140:94 12 4 3 0 1 119:104 9 5 3 0 2 152:139 9 5 3 0 2 131:122 9 4 2 0 2 131:135 6 5 2 0 3 130:168 6 4 1 1 2 106:110 4 5 1 0 4 141:151 3 4 1 0 3 119:133 3 5 0 1 4 124:169 1 2. Borac m:tel 4 3 0 1 121:99 9

GRADA^AC SLOGA

20 (7) 28 (10)

ZRIWSKI 30 (10) LOKOMOTIVA 27 (11)
DVORANA: “Bijeli brijeg“. Gledalaca: 400. Sudije: Eldan Huri} (Gora`de), Goran Smailovi} (Visoko). Sedmerci: Zriwski 2 (2), Lokomotiva 4 (4). Iskqu~ewa: Zriwski 10, Lokomotiva 20 minuta. ZRIWSKI: Knezovi}, Borovanin, Pehar, Dominkovi} 6, Koncul, Orlovi} 1, Bunti} 4 (2), Zeli} 3, Bo{wak, Zadro 5, Paraxik, Xeba 2, Kerezovi} 7, Ragu` 2. Trener: Damir Saltari}. LOKOMOTIVA: Damwanovi}, Nedeqkovi} 3, Bo`i}, Me{anovi}, [arenac, Omerovi} 11 (4), Ranki} 5, Stjepanovi}, Lu~i}, Radulovi}, Sumbi} 3, Draga{ 2, Karanovi}, Duvwak. Trener: Nikola Markovi}.

6. Lokomotiva 5 3 0 2 133:133 9

DVORANA: Grada~a~kog sajma. Gledalaca: 500. Sudije: Bo{ko ^a|o (Kozarska Dubica), Zoran [ari} (Qubija). Sedmerci: Grada~ac: 6 (2), Sloga: 6 (6). Iskqu~ewa: Grada~ac 6, Sloga 12 minuta. GRADA^AC: Se~i}, Osmanovi} 2, Teletovi}, Puqizovi} 4 (1), M. Doborac, Grbi} 3, [ijakovi} 3, Halilovi}, Igwi} 3, Kadri} 3 (1), Stojanovi}, A. Doborac 2, Ke{an, Sarajli}. Trener: Mehmed Doborac. SLOGA: Dejanovi}, Maksimovi}, Distol, Tasi}, Buqugija 8 (2), Antonovi}, Stankovi}, Stojanovi}, [abanovi}, Pani} 2, Bjelobrkovi} 1, Beqi} 4, Doki} 8 (4), Mawi} 5. Trener: Zoran Doki}.

Rukometa{ice Borca ostvarile veliki trijumf u Qubu{kom

Rukometna Liga {ampiona

[am pi on ke dr`a le ~as
BAWA LUKA - Aktuelne bh. {ampionke, rukometa{i ce Bor ca, na pra vi le su veliki korak ka novoj titulu, po{to su u derbiju tre}eg kola Premijer lige, ali i cijele jeseni, kao go{}e savladale najve}eg rivala u bor bi za lo vor, Qubu {ki, sa 28:25. Bawolu~anke, za koje je nas tu pi la i Dra ga na Kne `evi}, bile su u podre|enom polo`aju u prvom dijelu, koje je doma}in rije{io u svoju korist rezultatom 14:10. Me|utim, u nastavku su izabranice Rade Un~anina doQUBU[KI BORAC 25 (14) 28 (10)

Favoriti bez gre{ke
BE^ - Favoriti su opravdali o~ekivawa u subotwim me~evima drugog kola rukometne Lige {ampiona. Do bodova je najte`e do{ao Pik Seged i to protiv PAOK-a (27:24), ekipa koja je do`ivjela potop na premijeri u Monpeqeu. Ma|ari nikako nisu uspijevali da se odlijepe, a jedan od kqu~nih igra~a u trijumfu bio je srpski golman Dragan Marjanac. Kolding je opravdao ulogu favorita protiv Amicitije (35:27). Doma}i su do poluvremena stekli sigurna ~etiri gola vi{ka, da bi u nastavku igrali u istom ritmu, za siguran trijumf nad {vajcarskim predstavnikom. A najubjedqiviji je bio sve boqi Ademar Leon. “Lavovi“ su ugostili skopski Vardar i o~itali mu rukometnu lekciju - 37:28. Puleni Veselina Vujovi}a nisu imali rje{ewe za raspolo`ene doma}ine, pa im i poslije drugog neuspjeha ostaju samo teoretske {anse za prolaz daqe.

Rezultati 3. kola:
QUBU[KI: Qubu{ki - Borac 25:28 (14:10), GORA@DE: Gora`de - Ilixa 31:20, MOSTAR: Zriwski - Jedinstvo 19:26, HAXI]I: @eqezni~ar - Kosa~a 25:18, srijeda, 14. oktobar: @IVINICE: @ivinice - “Katarina“. Slobodna je bila “Mira“.
Dragana Kne`evi} (Borac)

Parovi:
sjajnom igrom po~etkom drugog dijela. Brzo smo se vrati li u igri, te u fi ni {u prelomili derbi. Naravno, zadovoqan sam i igrom i rezultatom. Rano je govoriti o daqem toku sezone, ima jo{ mno go da se igra, o~e ku je nas jo{ dosta te{kih gostovawa, ali ovo je prilika koju ne smijemo propustiti u borbi za titulu. Raduje me i prva na{a pobjeda u Qubu{kom, kojom smo prekinuli ne ugo dnu tra di ci ju, ali i povratak Dragane Kne`evi} - na gla sio je {ef stru ke Borca Rade Un~anin. PRIJEDOR: “Mira“ - Gora`de, MOSTAR: Kosa~a Qubu{ki, TUZLA: Jedinstvo - @eqezni~ar, MOSTAR: “Katarina“ - Zriwski, ILIXA: Ilixa - @ivinice. Slobodan je Borac.

DVORANA: Gradska u Qubu{kom. Gledalaca: 300. Sudije: Senad Kamberovi} (@ivinice), Mevludin [abi} (Gra~anica). Sedmerci: Qubu{ki 6 (5), Borac 5 (3). Iskqu~ewa: Qubu{ki 2, Borac 2 minuta. QUBU[KI: Stojak, Medak, Jeli~i}, Dejanovi}, A. Prusina, Risti} 1, Mi{eti}, Knezovi} 4, M. Prusina 10 (5), Vrdoqak 3, Boras 4, Mistri} 3, Pavlovi}, Toli}. Trener: Zvonko Herceg. BORAC: Gudeq, Keki} 6, Pala~kovi}, Bogojevi} 1, Rajili} 4 (1), Mari} 2, Dr. Kne`evi} 7, De. Kne`evi} 3, Puji}, Ostoji}, Babi}, Klinac 5 (2). Trener: Rade Un~anin.

dale gas. Vrlo brzo su anuli ra le “mi nus“, pre uze le kontrolu igre i drugo poluvri je me do bi le re zul ta tom 18:11, {to im je bi lo do voqno za ve li ko slavqe, prvo u Qubu{kom.

Druga runda EHF kupa

Partizan ide daqe
BEOGRAD - Rukometa{i Partizana plasirali su se u tre}e kolo EHF kupa po{to su i u revan{ me~u savladali estonsku Kehru rezultatom 33:28 (15:13). “Crno-bijeli“ su u prvoj utakmici drugog kola bili jo{ ubjedqiviji protiv estonskog tima, slaviv{i rezultatom 34:25, a oba me~a su odigrana u dvorani Sportskog centra Vo`dovac na Bawici. Uspje{ne u istom takmi~ewu bile su rukometa{ice Kikinde, po{to su u revan{u na svom terenu pobijedile rumunski Ocelul 37:32 (20:14). I u prvom duelu Kikin|anke su slavile (28:27). Drugi srpski predstavnik, Vrwa~ka Bawa, tako|e je blizu prolaska u tre}u rundu, nakon trijumfa protiv belgijskog Visea 28:24 (19:11). Revan{ je igran sino}, u nedjequ, tako|e u hali “Vlade Divac“ u Vrwa~koj Bawi.

TRIJUMF korak ka novoj tituli
- Bila je to odli~na utakmica. U prvih dvadesetak minuta se igralo gol za gol, a onda smo popustili i dozvolili protivniku da serijom 6:0 preuzme kontrolu. Ipak, sve smo nadoknadili

Tabela
1. Borac 2. Gora`de 3. Jedinstvo 4. “Katarina“ 5. Qubu{ki 6. Kosa~a 7. @ivinice 8. @eqezni~ar 9. “Mira“ 10. Ilixa 11. Zriwski 3 3 3 2 2 3 2 3 1 1 3 300 201 201 110 101 102 101 102 010 001 003 98:68 86:75 81:70 49:45 62:53 58:63 40:47 71:93 23:23 20:31 57:77 9 6 6 4 3 3 3 3 1 0 0

12 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SPORT FOTO: S. DAKI]

Zoran Tegeltija, predsjednik Ko{arka{kog saveza Republike Srpske

Ko{arka mora da dobije adekvatno mjesto u dru{tvu
Hitno moramo da afirmi{emo ko{arku u {kolama, u svim sredinama i trenere koji rade s mladima. Ko{arka{ki savez mora da insistira na tome da klubovi organizuju sve omladinske pogone i ukqu~ivawu mladih igra~a u takmi~ewa za mla|e kategorije, rekao Tegeltija
RAZGOVARAO: SLOBODAN DAKI] slobodandakic@gmail.com

Zoran Tegeltija

MRKOWI] GRAD - Predsjedni{tvo Ko{arka{kog saveza Republike Srpske u sqede}em periodu posveti}e mnogo vi{e pa`we afirmaciji rada sa mladim igra~ima u klubovima, ali i organizovawu takmi~ewa za mla|e kategorije. - To je veoma zna~ajan segment, jer prisutna je op{ta praksa da klubovi iz Srpske, koji se takmi~e u Prvoj ligi RS i Ligi BiH dovode stare islu`ene igra~e iz Srbije i Hrvatske, po{to u na{im klubovima nema dovoqno kvalitetnih ko{arka{a za jaka liga{ka takmi~ewa. Klubovi moraju da stvore jaku vlastitu igra~ku bazu, ukoliko `ele dugoro~no da obezbijede dobre rezultate izjavio novi predsjednik Ko{arka{kog saveza Republike Srpske Zoran Tegeltija. GLAS: Kako ocjewujete trenutno stawe u Ko{arka{kom savezu RS i kvalitet ko-

{arke u Srpskoj, odnosno {ta su najve}i problemi? TEGELTIJA: Osnovni problemi u radu svih klubova, pa i saveza, su finansijska sredstva. Kao {to je poznato, najzna~ajniji dio nov~anih sredstava klubovi obezbje|uju iz buyeta lokalnih zajednica, Ministarstva za porodicu, omladinu i sport i sponzora. Zbog ekonomske krize mnoga preduze}a su smawila svoja izdvajawa za sport. Zbog toga se gotovo svi klubovi nalaze u veoma te{koj finansijskoj situaciji, a sve to se odra`ava na

rad saveza. Moram naglasiti da je KSRS jedan od najure|enijih saveza u Republici Srpskoj. Osnovni problem je {to savez jo{ boqe mora biti organizovan i s ciqem ve}e pomo}i klubovima. GLAS: U Republici Srpskoj u posqedwih nekoliko godina izgra|eno je mnogo novih dvorana. Me|utim, ne mo`emo biti zadovoqni brojem ko{arka{kih klubova, naro~ito u isto~nim dijelu Srpske. [ta planirate da preduzmete na tom planu?

Podjele
GLAS: Ima li podjela u Ko{arka{kom savezu RS? Da li su va{im izborom zadovoqni svi klubovi u Srpskoj? TEGELTIJA: Ja sam jednoglasno izabran za predsjednika na prijedlog Podru~nog saveza Bawe Luke. Na skup{tini sam predlagao da se izabere predsjedni{tvo sa mawe ~lanova. Me|utim, ostao je sada{wi broj od 17 ~lanova, da bi se udovoqilo zahtjevima nekih klubova. Dok sam ja predsjednik, u Ko{arka{kom savezu RS ne}e biti podjela i preglasavawa.

TEGELTIJA: Ta~no je da mi u RS u ovom trenutku imamo boqe materijalne uslove za ko{arku nego {to je kvalitet timova koji se takmi~e. Na stvarawu kvaliteta i afirmaciji ko{arke mora se u~initi mnogo vi{e. Prvenstveno u radu s mladima. Prije nekoliko godina imali smo situaciju da tre}ina ekipa iz Prve lige RS igra u tu|im dvoranama. Sada imamo vi{e dvorana nego {to imamo ekipa. To je posqedica vremena kada su timovi dovodili igra~e iz okru`ewa, a zapostavqali rad s mladima. Hitno moramo da afirmi{emo ko{arku u {kolama, u svim sredinama i trenere koji rade s mladima. Ko{arka{ki savez mora da insistira na tome da klubovi organizuju sve omladinske pogone i ukqu~ivawu mladih igra~a u takmi~ewa za mla|e kategorije. Sada imamo praksu da neki klubovi odustaju od tih takmi~ewa, {to je nedopustivo. Posebno su dobro organizovana takmi~ewa

za mlade u Podru~nom savezu Bawe Luke. Ta takmi~ewa se moraju unaprijediti i dobiti ve}u pa`wu, a naro~ito medija.

FINANSIJE glavni kamen spoticawa
GLAS: Koji }e biti strate{ki pravci u radu KS RS u sqede}em periodu? TEGELTIJA: Ko{arka{ki savez mora da postane mjesto odakle }e se usmjeravati razvoj ko{arke i pomagati klubovima u wihovom radu. Ko{arka mora da dobije adekvatno mjesto u dru{tvu, prvenstveno u finansijskom smislu, onoliko koliko ima rezultata, od lokalnog do republi~kog nivoa. Moramo podi}i nivo takmi~ewa u Prvoj ligi RS, a tu }emo imati najvi{e posla. Moram priznati da mo`emo biti zadovoqni sada{wim kvalitetom takmi~ewa, jer u posqedwe tri godine nijedan klub, koji se plasirao iz Srpske

u Ligu BiH nije ispao. Planiramo da obezbijedimo i sponzora za takmi~ewe, kao i vi{e medijske pa`we. Poku{a}emo da sa RTRS-om dogovorimo prenos bar zavr{nice takmi~ewa u Prvoj ligi. Istu pa`wu posveti}emo i Kupu RS, jer je to najmasovnije takmi~ewe. Tra`i}emo da takmi~ewe ima pokroviteqstvo sa najvi{eg nivoa vlasti. GLAS: Kako ocjewujete saradwu sa Ko{arka{kim savezom BiH? Ima li planova da reprezentacija Republike Srpske igra revijalne me~eve? TEGELTIJA: Uskoro }e se odr`ati Skup{tina Ko{arka{kog saveza BiH, gdje }e se izabrati novi ~lanovi Predsjedni{tva. [to se ti~e reprezentacije RS planiramo i daqe da reprezentacija odigrava revijalne utakmice sa reprezentacijom Prve lige Srbije, ali i drugih liga u okru`ewu. Nastavi}emo sa praksom odr`avawa godi{weg sabora ko{arke u Srpskoj.

Ko{arka{i Partizana spremaju se za NLB ligu

Regionalna liga za ko{arka{ice

Cibona prvi ispit
BEO GRAD - Ko {ar ka {ki klub Par ti zan pri pre me za no vu se zo nu obavio je u SAD, a puleni Du {ka Vu jo {e vi }a ima li su pri li k u da u istorijskim me ~e vi ma sa NBA-liga{ima pro vje re svo je mogu}nosti. Startni duel sa FMP-om je od go |en, ali ve} u uto rak “crno-bijele“ ~eka duel sa velikim rivalom iz Zagreba. Vre men ska ra zli ka usporava adaptaciju igra~a Par ti za na, a Du {an Ke cman vje ru je da }e wegov tim izvu}i pouke iz duela s Denverom i Feniksom. - Imali smo privilegiju da odmerimo snage sa NBA timovima i da na svojoj ko`i osetimo koliko je rada potrebno ulo`iti da bi se sti glo na wihov ni vo. Ipak iz Ame ri ke no si mo le po is kus tvo ko je tre ba da iskoristimo u novoj sezo ni. Jo{ smo ma lo po spa ni zbog vre men ske ra zli ke, ali mo ra mo brzo da se regene ri {e mo i spre mi mo za me~ sa Cibonom - rekao je povratnik u “crno-bijeli“ tabor. Na startu Jadranske lige Par ti zan ~e ka uvi jek neugodna Cibona. - Zna mo da nas ~eka te `ak me~ i ne}e nas zavarati pri ~e o wiho vim problemima sa finansijama. Ci bo na je jak pro ti vnik, a mi {to pre moramo iz glave da izbacimo Ameriku, ako `elimo da pobedom star tu je mo u NLB ligi. Pouke smo izvukli i sada samo gledamo napred poru~uje Kecman.

Poraz Bawolu~anki u Gospi}u
GO SPI] - Eki pa Mladog Kraji{nika pora`en je na gostovawu kod Gospi}a rezultatom 59:87, u okvi ru prvog ko la re gi onalne ko{arka{ke lige. Bawolu~anke su se dobro dr`ale u prvoj ~etvrtini, da bi usli je dio strahovit pad u drugom periodu igre, u kojem su “malene“ postigle samo {est poena, ~ime je pitawe pobjednika prakti~no bilo rije{eno. U tre}oj dionici igre izabranice Zorana Mike{a poku{ale su da se rezultatski vrate u me~, ali u tome nisu uspjele.

PET PUTA nestajalo struje u dvorani

- Kona~an ishod utakmice definitivno nije bio realan odnos snaga na parGOSPI] 87 ketu. Iako smo svjesni kvaMLADI KRAJI[NIK 59 li te ta pro ti vni ka, putovali smo u Gospi} bez (27:21, 20:6, 13:21, 27:11) Dvorana: Gradska sportska u Gospi}u imperativa pobjede. Mogu Gledalaca: 400. re}i da sam zadovoqan veSudije: Kolac, Pavec, Fi{er (Slo- }im di je lom uta kmi ce, venija) odnosno zalagawem svojih GOSPI]: Ivezi} 19, A. Do{en, Jur- igra~ica. Kobna po kona~evi} 2, D. Do{en, Rimac, Mesi}, Je~an ishod bila su praktilavi} 11, Vrsaqko 12, Star~evi}, ~no sa mo dva mi nu ta Salopek 4, Augustin 5, Tomas 34. uta kmi ce i to posqedwi Trener: Vlado Brkqa~i} MLADI KRAJI[NIK: Deura 11, mi nut prve ~et vrti ne i Miki} 5, Kapor 18, Begeni{i}, @aposqedwi minut utakmice. kula 6, Latinovi} 3, Vasovi} 12, Rado{ 4, Kne`evi}, Borenovi}. Trener: Do pred kraj prvog perioda Zoran Mike{ M. Z. igrali smo egal, da bi do-

ma}e igra~ice tada napravile seriju od 6:0, kada smo popustili odbrani i primili u toku jednog minuta te lake poene - izjavio je trener Mladog Kraji{nika Zoran Mike{. Uta kmi ca u Go spi }u nije pro{la u najboqem redu, po{to je nekoliko puta nestajalo struje u dvorani. Imali smo i stra{nih tehni~kih problema. U pet navrata nestajalo je struje u dvo ra ni, pa je uta kmi ca prekidana pet puta, a u dva na vra ta i po 20 mi nu ta. Najvi{e se to de{avalo u dru goj ~et vrti ni, u ko joj smo zbog toga izgubili ritam. Ipak, iako to rezultat ne pokazuje, moram ista}i da sam za do voqan igrom, djevojke su odigrale na tra`e nom ni vou i os ta tak igre, osim pomenutih momena ta, ohra bru je nas pred nastavak lige - zakqu~io je Mike{. M. Z. Milica Deura

FOTO: GLAS SRPSKE

GLAS SPORT ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 13

Po~ela regionalna NLB liga

KK Partizan

Odgo|ena promocija
BEO GRAD - Upra va ko {arka{kog kluba Partizan odlu~ila je da odgodi predstavqawe novog tima za dese tak da na, zbog pre mo ra ekipe koja se tek vratila sa turneje po SAD. Pred sje dnik klu ba Pre drag Danilovi} rekao je da je upra va do ni je la odlu ku da ne zamara dodatno igra~e, po {to ve} u sri je du igraju me~ drugog kola NLB lige protiv Cibone. - Uvi dev {i umor igra ~a po sle ame ri ~ke tur ne je i sve po sle di ce ko je no si vremenska razlika, odlu~ili smo da im ne pra vi mo do da tni za mor pred va `nu uta kmi cu, ve} da pred stavqawe tima organizujemo u je dnom od da na pred po ~e tak evro li ga {kog ta kmi~ewa - rekao je Danilovi}. Predstavqawe novog tima trebalo je da se odr`i sino} na ko{arka{kim terenima na Kalemegdanu.

Doju~era{wi Lajonsi odigrali sjajnu utakmicu protiv biv{ih sugra|ana te zaslu`eno do{li do bodova na premijeri
BEOGRAD - Nova sezona NLB lige po~ela je iznena|ewem ko je su pri re di li de bi tan ti u re gi onal nom ta kmi ~ewu, ko {ar ka {i Radni~kog iz Kragujevca. Doju~era{wi Lajonsi su u Vr{cu sa vla da li biv {e su gra |a ne, ko {ar ka {e He mofarma sa 77:72. Ekipa koju vodi Miroslav Muta Nikoli} je vodila tokom cijele utakmice i potpuno zaslu`eno stigla do pobjede koju je malo ko o~ekivao. Marko Brki} sa 23 i Aleksej Koti{evskij sa 15 poena predvodili su Radni~ki do slavqa, dok su u Hemofarmu na visini zadatka bili samo Miqan Pavkovi} sa 20 i reprezentativac Milan Ma~van sa 19 ko{eva. - @ao mi je {to smo sezonu otvorili na ovakav na~in. Upozoravao sam igra~e da }e ova uta kmi ca bi ti dru ga ~i ja od one ko ju smo igra li pro tiv Ra dni ~kog pre sedam dana na turniru. Ovo je borba za bodove. Upozo ra vao sam ta ko |e da }e protivnik u me~ u}i dosta rastere}eniji, jer nema {ta da iz gu bi, a ima mno go da dobije. Nadam se da }e nas ovaj po raz trgnu ti, jer ne smemo sebi vi{e da dozvolimo ovakav kiks - bio je ja san strateg Vr{~ana Ste van Ka rayi}. Wegov ko lega na drugoj stra ni Mi ro slav Ni ko li} vje ro vao je u trijumf: - Ovo je velika

Zidraunas Ilgauskas

Sezona pa kraj
KLI VLEND - Cen tar Klivlend Kavalirsa Litvanac Zidraunas Ilgauskas na ja vio je da }e sqede}e sezone zavr{iti karijeru u NBA ligi. Il ga us kas je na put “preko bare“ krenuo prije 12 godina. Zaustavio se u Klivlendu gdje je proveo svih 12 sezona, ali je do{lo vrijeme da mu ka`e zbogom. - Du ga pu to vawa i uta kmice skoro svake ve~eri ostavile su traga na mom tijelu, zbog ~ega mislim da je do{lo vrijeme rastan ka - re kao je 34-go di{wi ko{arka{, koji je u dosada{woj NBA karijeri imao u~inak od 14,3 ko{a i 7,9 sko ko va po utakmici.

Milan Ma~van (Hemofarm)

FOTO: AGENCIJE

pobeda, ali moramo da je osta vi mo iza se be. Me ni je ova utakmica bila samo li~na satisfakcija. Odli~no smo se pri pre mi li za ovu uta kmi cu, be ko vi su do bro odigrali i znao sam da }emo pobediti. Nama, kao eki pi, je bi tno ka ko igra mo protiv timova koji se nalaze u sre di ni ta bele. Mi se real no na la zi mo ~et vrti od dna tabele.

Ko{arka{i Crvene zvezde su u prvom kolu pora`eni u Pod go ri ci od Bu du}nosti sa 63:71. Ve} po navici, “crveno-bijeli“ se sa gostovawa u “Mora~i“ vra}aju pognutih glava, iako su ovoga puta vodili do sredine tre}e ~etvrtine.

ce. Kod pobjednika je najzapa`eniji bio biv{i kapiten Zvezde Goran Jeretin sa 15 pogodaka i {est asistencija, pratili su ga Savovi} (12, 10 skokova) i Dragi}evi} (12).

U beogradskom timu naje fi ka sni ji je bio po vra tnik Vuk Radivojevi} sa 13 poena, a dvocifren u~inak imali su jo{ Videnov sa 12, te Baki} i Kikanovi} sa po 11 ko{eva.

Rezultati 1. kola
Hemofarm - Radni~ki 72:77 Budu}nost - Crvena zvezda 71:63 Cibona - [iroki 85:65 Helios - Cedevita 76:69 Bosna - Zagreb 64:71 Zadar - Olimpija 79:59 Partizan - FMP @eleznik odgo|eno za 26. decembar

PORAZ Zvezde u Podgorici
Tada su “|eti}i“ napravi li kqu ~nu se ri ju i pre uze li vo| stvo ko je ni su ispu{tali do kraja utakmi-

Golden Stejt

Suspenzija za Xeksona
OU KLEND - ^el ni ci Golden Stejta suspendovali su “odmetnuto“ krilo Stivena Yeksona na dvije utakmice, po {to se po sva |ao sa trenerom Donom Nelsonom, prenijeli su ameri~ki mediji. U zvani~noj izjavi Voriorsa navodi se da je Yekson ka`wen zbog {tetnog pona{awa za tim. Pomenuti sukob iskusnog krila i trenera je uslijedio po{to je Yekson za mawe od deset minuta napravio pet fa ulo va i do bio te hni ~ku gre{ku na me~u protiv LA Lejkersa. Uslijedio je zatim i verbalni obra~un sa sudijama, ali i sa bekom “jezeryija“ Kobijem Brajantom.

Nastavqena predsezona u najja~oj ko{arka{koj ligi na svijetu

Krsti} zapa`eniji od Stojakovi}a
WUJORK - Ko{arka{i Wu Orleansa pobijedili su Oklahomu Siti sa 88:79, ali je adut pora`enih “gromova“ Nenad Krsti} imao zapa`eniji u~inak od uzdanice “str{qenova“ Predraga Stojakovi}a. Hor net si su do prve po bje de u predsezoni do{li sjajnom igrom u posqedwem periodu, a Pe|a Stojakovi} je kao rezerva ubacio {est poena, {utirav{i 2/8 iz igre za 23 minuta. S druge strane, kapiten Srbije Nenad Krst-i} je bio starter i za 22 minuta na terenu ubacio je 14 ko{eva i imao ~etiri skoka. Krsti} je iz igre {utirao 4/7, a 6/6 slobodna bacawa. Najefikasniji pojedinac me~a bio je plejmejker Hornetsa Kris Pol koji je ubacio 23 pogotka i imao osam asistencija, a dvocifren je bio i Devin Braun sa 12. Dejvid Vest je ubacio samo {est poena, ali je skupio i deset uhva}enih lopti, od ~ega {est ofanzivnih.

KRSTI] ubacio 14 poena
Kod Tandera boqi od Krsti}a bio je samo Yef Grin sa 15 ko{eva i devet skokova, dok je superstar ekipe iz Oklahome Kevin Djurant ubacio 11. Serge Ibaka je sa klupe dodao 12 pogodaka uz devet uhva}enih lopti. U ostalim me~evima postignuti su sqede }i re zul ta ti: Kli vlend [arlot 102:96, ^ikago - Milvoki 86:98, Golden Stejt - Feniks 104:101.

Nenad Krsti} i Xulijen Rajt

FOTO: AGENCIJE

14 ponedjeqak, 12. oktobar 2009. GLAS SPORT

Pregled nedjeqe nedjeqa, 4. oktobar
U navija~kim neredima u [irokom Brijegu poginuo navija~ FK Sarajeva Vedran Puqi}. Pri tom je povrije|eno vi{e od 40 lica, a devet ih je uhap{eno. Reprezentativke Italije osvojile Evropsko prvenstvo u Poqskoj. U finalu su savladale Holandiju sa 3:0. Voza~ Red Bul Sebastijan Fetel pobijedio je na trci za Veliku nagradu Japana koja je vo`ena na stazi “Suzuka“. Drugi je bio Jarno Truli u Tojoti, a tre}i Luis Hamilton u Meklaren Mercedesu. Vo`ena kru`na trka za prvenstvo Republike Srpske, Srbije, BiH i crne Gore, na stazi u Zalu`anima.

Atleti~arka Republike Srpske blistala na krosu RTS-a

Na stazi dugoj 6.000 metara iza 28-godi{we Kenijke tre}i put kao prva pratiqa ostala je Ana Subiti} iz ivawi~kog Javora

ponedjeqak, 5. oktobar
Novak \okovi} pobijedio je Rumuna Viktora Haneskua u drugom kolu turnira u Pekingu.

utorak, 6. oktobar
Srpska teniserka Jelena Jankovi} pora`ena je od Kineskiwe [uaj Peng (6:4, 5:7, 2:6), u drugom kolu turnira u Pekingu. Veterani FK Partizan gostovali u Prwavoru kod Qubi}a i odigrali prijateqsku utakmicu, koja je zavr{ena 2:2.

Lusija Kimani PI[E: NENAD \ERI] sport@glassrpske.com

FOTO: ARHIVA

srijeda, 7. oktobar
KK Partizan pora`en je od Feniks Sansa na kraju ameri~ke turneje NBA liga{ iz Arizone pobijedio je rezultatom 111:80.

LESKOVAC - Najboqa atleti~arka Republike Srpske Lu si ja Ki ma ni pot vrdi la je svoj pri mat u ovo go di{wem 19. ta kmi ~ewu kros Radio-televizije Srbije. I u tre}oj trci tre}e serije za Gran pri Radio Beograda odr`anoj na Hipodromu u Leskovcu, kao i na prethodne dvije u Beogradu i Zaje~aru, ~lanica bawolu~kog Borca osvojila je prvo mjesto. Na

stazi dugoj 6.000 metara iza 28-godi{we Kenijke tre}i put kao prva pratiqa ostala je Ana Subiti} iz ivawi~kog Javora, potom trio mladih Novopazarki Eminovi}, Simovi}, Mustafi}...

POSQEDWA trka 17. oktobra u In|iji
- Lu si ja je u odli ~noj formi i tek sad nam je `ao jer zbog finansijskih pote{ko}a nije bila u mogu}nosti da ovog vikenda u~estvuje na

Svjetskom prvenstvu u polumaratonu koje je odr`ano u Birmingemu - rekao je Sini{a Mar~eti} suprug i trener Kimanijeve. Posqedwa ~etvrta trka u krosu RTS-a je 17. oktobra u In|iji gdje sjajna atleti~arka novim trijumfom ima priliku da osvoji yek-pot, ali i pored ~iwenice da u komercijalnom smislu mnogo dobija nije sigurno da }e na woj i nastupiti. - Imamo i drugih obaveza, a ova u~e{}a su nam bila u

sklopu priprema za Balkanijadu u maratonu prvog novembra u Podgorici. Ciq nam je da na woj predstavqa Republiku Srpsku i BiH. Me|utim, pomo}i, ako izuzmemo Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Vlade RS, op{tinu Prijedor i “Juventa sport“ nema. Tu prije svega mislim na in sti tu ci je kao {to je Atletski savez BiH jer ne cijeni rezultate Lusije koja ve} ima nor mu i za Evrop sko prvenstvo naredne godine zakqu~io je Mar~eti}.

[kola {aha “Gambit“ u prostorijama Udru`ewa vojnih penzionera

Mladi prioritet
Na teniskom turniru u Pekingu Novak \okovi} bio je boqi u srpskom okr{aju od Viktora Troickog rezultatom 6:3, 6:0. BAWA LU KA - Je di no mjesto u Bawoj Luci gdje se svakodnevno mogu okupqati {a his ti je su pros to ri je Udru`ewa vojnih penzionera, u okviru kojeg djeluje i [K Kraji{nik, ~lan Druge lige Republike Srpske. - Prostorije su tokom ~itave godine otvorene za sve gra|ane koji `ele ne samo da odigraju partiju {aha ve} i da pro~itaju novine, porazgovaraju s prijateqima, informi {u se o spor tskim i drugim doga|ajima kod nas i u svijetu - rekao je Marijan Bili}, doma}in Kluba vojnih penzionera. Odnedavno, na ovom mjestu svoje ~asove mladim polaznicima ponovo dr`i Centar za una pre |ewe i ra zvoj {a ha “Gambit“. - Mladi su nam, u svakom slu~aju, prioritet. U bawolu~kom {ahu na prste se mogu iz bro ja ti akti vni igra ~i mla|i od 30 godina tako da na ovaj na~in `elimo da pomognemo omasovqewu i popularizaciji drevne igre. Ovo je, na `a lost, je di no mjes to u Bawoj Luci na kojem mo`ete osjetiti duh koji je vladao do prije dvadesetak godina, kada su klubovi bili prepuni {ahista i, prema tome, jedino “prirodno“ okru`ewe za djecu koja su tek kro~ila u svijet ~arobne igre - istakao je Dragomir Vejnovi}, predsjednik Udru`ewa.

~etvrtak, 8. oktobar
Redove bawolu~kog Borca poja~ao je fudbaler Perica Stan~eski. Selektor `enske rukometne reprezentacije Srbije Du{ko Mili} odredio je igra~ice za kvalifikacione me~eve sa Gr~kom i Turskom, za plasman na Evropsko prvenstvo 2010. godine.

MALO igra~a mla|ih od 30 godina
Nikola ]etkovi}, predsje dnik [K Kra ji {nik, smatra da }e ovim potezom biti ostvareni vi{estruki efekti. - U dogovoru s rukovodiocima “Gambita“ poku{a}emo da naprednije mali{ane povremeno ukqu~imo i u takmi~ewa koja mi organizujemo, po ~ev od pri ja teqskih me ~e va pre ko klup skog prvenstva do zvani~nih takmi~ewa. Igra~ki kadar smo u posqedwih go di nu-dvi je oja~ali, pa nije nerealno da uz “svje`u“ krv u dogledno vrijeme istaknemo kandidaturu za plasman u Prvu ligu Srpske - otkrio je ]etkovi}. [kola {aha “Gambit“ je
[kola {aha “Gambit“
FOTO: ARHIVA

petak, 9. oktobar
Utakmicom izme|u Bosne i Zagreba po~elo ovoseznosko izdawe regionalne ko{arka{ke NLB lige. Mlada reprezentacija Srbije savladala je Kipar rezultatom 2:0, u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope.

subota, 10. oktobar
Fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je Rumuniju rezultatom 5:0, i na taj na~in kolo prije kraja kvalifikacija osvojila prvo mjesto u grupi sedam, ~ime je obezbijedila plasman na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi sqede}e godine.

besplatna i djeluje od februara 2008. godine. Weni polaznici su u~estvovali na vi{e manifestacija, da bi ove godine ve} postigli prve zna~ajnije rezultate. Osvojili su dvi je po je di na ~ne bronzane medaqe na Svetosavskom i Vidovdanskom turni ru u Bawoj Lu ci, te ekipnu bronzu u Prvoj ligi Srpske za omladince, igranoj u Mosku (kod Trebiwa). - Do sada smo ~asove dr`ali u Domu omladine, ~ije nam je rukovodstvo pomoglo u trenucima kada nam je bilo najte`e. Na tome smo im izuzetno zahvalni i vjerujemo da }emo saradwu nastaviti na drugim,

or ga ni za ci onim poqima. Prelaskom u druge prostorije stekli smo uslove za br`i {ahovski razvoj mladih. Pred nama su nova isku{ewa, a godinu }emo zaokru`iti kategornim turnirom - rekao je Branko Tomi}, voditeq [kole {aha “Gambit“. U [koli {aha “Gambit“ isti~u kako je 2009. bila te{ka godina s obzirom na to da su jedino od Administrati vne slu `be gra da Bawa Luka dobili sredstva. To je bi lo do voqno tek da se “Gambit“ registruje u [S Republike Srpske i otputuje na je dno slu `be no ta kmi ~ewe. S. B.

GLAS SPORT ponedjeqak, 12. oktobar 2009. 15

Stanojka \eor|i} i kao penzionerka aktivna u derventskom {ahovskom klubu

Partije
Sutovski - Timan Antverpen 2009. 1. e4 e5 2. f3 f6 3. e5 d6 4. f3 e4 5. d4 d5 6. d3 d6 7. 0-0 0-0 8. c4 c6 9. e1 g4 10. e4 de4 11. e4 f5 12. e6 c7 13. bd2 d4 14. d4 d1 15. b3 h5 16. a3 d8 17. 2f3 f3 18. gf3 d7 19. f5 e8 20. ae1 e6 21. e6 e5 22. e7 d8 23. d6 d6 24. d6 c5 25. b7 d1 26. g2 d3 27. e8 f7 28. d6 g6 29. e4 h5 30. h4 f6 31. f4 c5 32. e5 d3 33. e4 g6 34. f5 1−0 Finegold - Kuqa{evi} Labok 2009. 1. d4 d5 2. c4 c6 3. f3 f6 4. c3 a6 5. a4 e6 6. g5 bd7 7. e3 a5 8. cd5 d5 9. e4 c3 10. bc3 c3 11. d2 b2 12. b1 a3 13. a5 c5 14. a1 b2 15. c4 1−0 Sasikiran - Sargisjan Antverpen 2009. 1. e4 e5 2. f4 ef4 3. c4 h4 4. f1 d6 5. f3 h5 6. d4 f6 7. c3 e6 8. e2 e7 9. f4 0-0 10. h3 a5 11. d2 h8 12. d3 a6 13. a3 c6 14. f2 h5 15. b4 d8 16. h2 c7 17. he1 f5 18. e5 h4 19. h4 h4 20. f1 d4 21. e2 h4 22. ed6 f4 23. d4 f6 24. f2 h3 25. dc7 g4 26. g1 d6 27. e2 e2 28. e2 g3 29. ee1 f6 30. ad1 c7 31. e6 f7 32. d8 g8 33. b7 f5 34. f4 af8 35. e5 g6 36. d8 d8 37. d8 d5 38. c4 d3 39. h2 1−0

Apelovala bih na sve {ahovske aktiviste da maksimalnu pa`wu posvete razvoju mladih igra~a. Ova igra nije skupa, potrebno je samo malo dobre voqe, rekla Stanojka \eor|i}
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

DERVENTA - Prostorije [ahovskog kluba Derventa sva ko dne vno okupqaju veliki broj igra~a. Ova igra je me|u stanovni ci ma gra da na ri je ci Ukrini izuzetno privla~na. A me |u re do vnim gos ti ma lijepo ure|enog prostora je i Sta noj ka \e or |i}, bez sumwe jedna od najiskusnijih srpskih {ahistkiwa. - Oda vno me pri vla ~e “crno-bi je la“ poqa. Du go tra je ta ve za, a nas ta la je jo{ dok sam bila djevoj~ica u rodnom selu Dowi Cerani. De ce ni ja ma sam u {a hu i uvijek se ne{to novo mo`e nau~iti. Sada sam u penziji, pa imam ne{to vi{e slobodnog vremena koje provodim ugla vnom ov dje u na {im klupskim prostorijama - rekla je Stanojka \eor|i}. Ne propu{ta ova {ahistkiwa na gla si ti da {ah igra i u ku}i. Redovni sparing partner je suprug \uro, protiv koga su Stanojki, kako ka`e, pobjede najdra`e. - Poseban je u`itak kada mu`a matiram. Naravno, ne pot cjewujem ga, ali imam

Stanojka \eor|i} (u sredini)

FOTO: B. RADULOVI]

mnogo boqi bilans u me|usobnim partijama. Tako }e, vjerujem i ostati sve dok budemo u stawu da mi~emo figu re - pri ~a na jis ku sni ja derventska igra~ica.

NAJDRA@E pobjede protiv supruga \ure
Prati Stanojka sve va`nije turnire u svijetu, naravno posredstvom {tampe i drugih medija, pri ~emu je uvi jek pri `eqki va la da ukrsti figure sa nekim od ja~ih imena. - Ova kri za ne ga ti vno se odra`ava na sve segmente `ivota, pa i na {ah. Mawe

je turnira, putovawa i svega onog li je pog {to se mo `e do`ivjeti na takvim skupovima. Nemamo drugog izbora nego da se pomirimo sa takvom situacijom i ovako, za svoju du{u, okupqamo se ovdje, u klu bu - nas ta vi la je Stanojka \eor|i}. Tokom minulih decenija ona je stekla mnogo poznanika ba{ za hvaquju }i svo joj privr`enosti {ahu. I dok je radila kao trgovac, u poslu u kome je stekla penziju, ova dama je sa potro{a~ima voqela da prozbori koju rije~ i o {ahu. Drvene, a kasnije plasti~ne figure za wu su, od ka da zna za se be, ima le magi~nu privla~nost.

- Apelovala bih na sve {a hov ske akti vis te da ma ksimalnu pa`wu posvete razvo ju mla dih igra ~a. Ova igra nije skupa, potrebno je samo malo dobre voqe. Svoju trogodi{wu unu~icu Sofiju tako|e }u ukqu~iti u {ah. U na{em klubu ve} godinama djeluje “[kola {aha“, koju vode Miodrag Simi} i Dra-

gan Ko ka no vi}. Re zul ta ti wihovog entuzijazma su ve} prisutni - dodala je \eor|i}eva. Ime ove `ene jo{ dugo }e se s po {to vawem po miwati u derventskom klubu, kao sim bol is traj nos ti i dugovje~nosti. Stanojka ne priznaje godine. A i za{to bi.

Nurki} - Bogosavqevi} Sombor 2009. 1. e4 e5 2. f3 d6 3. d4 ed4 4. d4 f6 5. c3 e7 6. e2 0-0 7. 0-0 e8 8. e1 bd7 9. f1 f8 10. f3 c6 11. e3 c7 12. a4 e5 13. d2 h6 14. h3 a6 15. f2 d7 16. a5 c5 17. b3 e6 18. d2 d5 19. ed5 d5 20. d5 d5 21. f4 d7 22. c4 ad8 23. f5 c4 24. c4 d6 25. d2 e5 26. c3 f6 27. e3 e4 0−1 Karlsen - Rayabov Nan|ing 2009. 1. e4 c5 2. f3 c6 3. b5 e6 4. 0-0 ge7 5. c3 a6 6. a4 b5 7. c2 b7 8. e2 d5 9. e5 d4 10. e4 b6 11. d3 d8 12. a4 d5 13. ab5 ab5 14. cd4 cd4 15. bd2 f4 16. d1 b4 17. b3 e4 18. de4 fd3 19. g5 c8 20. fd4 b2 21. e2 c4 22. fc1 c5 23. b5 0-0 24. c5 e5 25. e7 1−0

@ana Kokanovi}
Od sada{wih mladih snaga derventskog kluba Stanojka posebno isti~e 11-godi{wu @anu Kokanovi}, vi{estruku prvakiwu Republike Srpske i BiH, za mla|i uzrast. Poletarcima je, kako ka`e, neophodno {to vi{e turnira, odnosno kaqewa u takmi~arskoj konkurenciji, jer se tako na najboqi na~in sti~e neophodno iskustvo.

Zavr{en {ahovski turnir “Perl spring“ u kineskom Nan|ingu

Magnus Karlsen

FOTO: AGENCIJE

Rje{ewe: 1. h7 1−0

NAN \ING - U ki nes kom gradu Nan|ingu zavr{ena je je dna od naj ja ~ih {ahovskih smotri ove godine. Bio je to turnir 21. katego ri je sa pro sje ~nim rej tin gom 2.764 po ena. Na wemu je nas tu pi lo {est igra~a, a ubjedqivo je trijumfovao 19-godi{wi Norve`anin Magnus Karlsen sa osam osvojenih bodova. Svoj nastup u Nan|ingu zavr{io je bez ije dnog po ra za, za biqe`iv{i {est pobjeda i ~etiri remija. Drugo mjesto pripalo je

prvom sa Svjetske rang-liste bu gar skom ve le maj sto ru Veselinu Topalovu, koji je osvojio 5,5 poena (dvije pobje de, se dam re mi ja, je dan poraz), dok je tre}i bio doma }i {a his ta Vang Jue sa 4,5 (nijedna pobjeda, devet remija i jedan poraz).

NORVE@ANIN ostvario {est pobjeda i ~etiri remija
Kona~an plasman: 1. Magnus Kar lsen (Nor ve {ka, 2.772 rejting poena) 8 poena

({est pobjeda, ~etiri remija, nijedan poraz), 2. Veselin To pa lov (Bu gar ska, 2.813) 5,5 (dvije pobjede, sedam remija, jedan poraz) 3. Vang Jue (Ki na, 2.736) 4,5 (nijedna pobjeda, devet remija, jedan poraz), 4. Dimitrij Ja ko ven ko (Ru si ja, 2.742) 4 (jedna pobjeda, {est remija, tri poraza), 5. Tejmur Rayabov (Azer bejyan, 2.757) 4 (ni je dna po bje da, osam remija, dva poraza), 6. Pe ter Le ko (Ma |ar ska, 2.762) 4 (ni je dna po bje da, osam remija, dva poraza).

Dijagram 63
Pejovi} - Pero{evi} Cetiwe 2009.

Bijeli igra i dobija

Qepotice iz ledenih dvorana NHL lige

Najja~a hokeja{ka svjetska liga tek se zahuktava. Idealno vrijeme da upoznate ice girls - qepotice koje hokej ~ine jo{ qep{im. Amerikanci najboqe znaju {ta je pravi {ou, uostalom, oni su ga i izmislili, pa ne ~udi {to su se sjetili da me|u robusne hokeja{e ubace i pokoju qepoticu kojoj je zadatak da zabavqa publiku u dvorani i povremeno o~isti led. Konkurencija je `estoka, djevojke se godinama bore da u|u me|u one koje imaju privilegiju da nose naziv ice girl, a mi vam donosimo kratak pregled nekih koje su uspjele da se probiju me|u elitu. No, s obzirom na to da je u NHL dvoranama vrlo hladno, i ice girls povremeno “izmile” na sunce kako bi skupile energiju za nove napore, a ta dru`ewa znaju da bu du vrlo za ba vna i izazovna.

VREMEPLOV "GLASA SRPSKE"