www.glassrpske.

com

Srijeda
14. oktobar 2009.

Broj 12.033 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Kom{i} dijaspori u Wujorku govorio o Juri{i}u
strana 4.

BIZNIS

IRB RS stopirala kredite zbog izmjena pravila
strana 15.

KROZ RS

Kod Dervente otkriven manastir iz 1300. godine
strana 11.

Ustavnom sudu BiH podnesen zahtjev za preispitivawe odluke u “predmetu Alijagi}“

Sudu prilo`eno 26 novih dokaza

strana 5.

Sever Zolak

Egzoti~na lica iz daqine
Sastanak u prostorijama SNSD-a

Saradwa Bawolu~ana i Beogra|ana

Zvani~nici EU i SAD sa liderima SNSD-a i PDP-a u Bawoj Luci

BiH ne mo`e da ima vladu ni premijera
Sve {to je ponu|eno zna~ilo bi da gubi Srpska. Dejtonski sporazum je osnova i ne}e biti ni{ta promijeweno {to nije logi~no i u skladu sa interesima RS, rekao Dodik Dodik istakao da su predstavnici SAD i EU tra`ili da se redefini{e uloga Doma naroda koji bi, prema tom prijedlogu, izgubio zakonodavnu nadle`nost, {to je neprihvatqivo Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} i biv{i ambasador SAD Kliford Bond konstatovali da situaciju u BiH ne treba dramatizovati nego treba zajedni~ki raditi na izgradwi funkcionalne, a ne unitarne dr`ave strana 3.

strana 25.

Stan~eski potpisao vjernost Borcu strana 53.

Premijeru Srpske iz Federacije sti`u stalne prijetwe smr}u

Iz FBiH u~es ta le pri jetwe Do di ku
Balije i usta{e pripremaju ti likvidaciju ukoliko se ne povu~e{ iz politike ili pak ne bude{ vodio liberalniju politiku prema BiH. U~ini ova dva poteza, jer }e{ ina~e biti ubrzo likvidiran, stoji u pismu od 8. oktobra
strana 2.
Pismo upu}eno na ruke Dodiku u kojem mu prijete likvidacijom

Olujno nevrijeme u RS skidalo krovove i ru{ilo stabla

Prvi snijeg izazvao kolaps u saobra}aju

strana 7.

2 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Krister Bringeus

Bosna je vijekovima bila najliberalnija zemqa u Evropi. Muslimani, Hrvati, Srbi i Jevreji `ivjeli su zajedno u miru. Stjepan Mesi}, predsjednik Hrvatske

Srbija i EU ne kuju zavjeru protiv BiH
BEOGRAD - Ambasador [vedske u Srbiji Krister Bringeus rekao je da radna posjeta {vedskog ministra spoqnih poslova Karla Bilta Beogradu nije nikakva zavjera ni prema kome i da je za wegovu zemqu od velikog interesa da i Srbija i BiH mogu da u~ine napredak u pribli`avawu EU do kraja godine, tokom {vedskog predsjedavawa Unijom. Bringeus je rekao da je Bilt bio u Srbiji kako bi ohrabrio tu zemqu i BiH da preduzmu mjere radi br`ih evropskih integracija. - Nadam se da i u Srbiji i u BiH postoji ta vizionarska snaga koja je potrebna kako bi dr`ave mogle da na~ine jo{ jedan korak u svom pribli`avawu EU. Na kraju krajeva, ipak se radi o budu}nosti omladine u Srbiji i BiH - istakao je Bringeus za list “Danas“.

Premijeru Srpske iz Federacije sti`u stalne prijetwe smr}u

Ivan Zvonimir ^i~ak

Ratovi nisu zavr{eni, Bosna kqu~ svega
BEOGRAD - Zamjenik predsjednika Hrvatskog helsin{kog odbora za qudska prava Ivan Zvonimir ^i~ak ocijenio je za RTS da ratovi na balkanskom prostoru nisu zavr{eni i da je Bosna kqu~ svega. - Mislim da je tu potreban veliki napor me|unarodne zajednice, i, drugo, mislim da je i Makedonija `ari{te, poFOTO: S. ILI]

Iz FBiH u~estale prijetwe Dodiku
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Pismo upu}eno na ruke Dodiku u kojem mu prijete likvidacijom

go to vu po sli je re zul ta ta posqedwih izbora u Gr~koj rekao je ^i~ak. ^edomir Anti}, istori~ar, gostuju}i u is toj emi si ji po sve }e noj odno si ma izme |u Srbi je i Hrvat ske ka zao je ka ko su Srbi i Hrvati dva me|usobno najsli~nija naroda u Evropi, ocijeniv{i da ih je 20. vijek zauvijek odvojio i da u ovom trenutku nisu prijateqi.

Balije i usta{e pripremaju ti likvidaciju ukoliko se ne povu~e{ iz politike ili pak ne bude{ vodio liberalniju politiku prema BiH. U~ini ova dva poteza, jer }e{ ina~e biti ubrzo likvidiran, stoji u pismu od 8. oktobra
te upozorim brate Srbine da ti balije i usta{e pripremaju likvidaciju ukoliko se ne povu~e{ iz politike ili pak ne bude{ vodio liberalniju politiku prema BiH. Ja ~ujem da govore da si prekarda{io u svemu i da sledi{ politiku Karayi}a i Milo{evi}a - navedeno je u tom pismu, koje je u posjedu “Glasa Srpske“. jevo, Evropa, 15. po{ta, Ul. zelenih beretki. U i-mejl poruci koja je 14. septembra stigla na adresu Ka bi ne ta pre mi je ra RS sa adrese mehomiralem@hotmail.com pored niza najprimitivni jih psov ki i uvre da, Do di ka po {iqalac na zi va fa{istom. Uz do krajwe gra ni ce pri mi tivno vrije|awe i pomiwawe ~ak i Dodikove porodice, poruka se za vr{a va sloganom: “Smrt fa{izmu sloboda narodu“. Na~elnik Uprave krim policije Republike Srpske Gojko Vasi} ka`e da je MUP upoznat sa ovim prijetwama i da ih je uputio MUP-u Federacije BiH, jer su pri je te }e po ru ke sti gle otuda. - Jo{ ~ekamo wihov odgovor. O~ekujem da bi uskoro trebalo da stigne povratna informacija o tome - ka`e Vasi}. Direktor Upra ve po li ci je FMUP-a Zlatko Mileti}, kao i por tpa rol MUP-a FBiH Ro bert Cvrtak ju~e nisu odgo va ra li na telefonske po zive.

BAWA LUKA - Posqedwih dana na adresu premije ra Re pu bli ke Srpske Milorada Dodika i na mejl adresu Kabineta iz Federaci je BiH u~es ta lo sti `u poruke sa prijetwama ubistvom. U pismu koje je prema `igu na koverti 8. oktobra upu}e no iz Sa ra je va sa po {tan skog fa ha 71141 na adresu Vlade RS i to na ruke pre mi je ru, ne po zna ti po {iqalac navodi da se priprema ubistvo Dodika ukoliko ne omek{a politi~ke stavove ili ako se ne povu~e iz politike. - Ovim pismom hteo bih da

JO[ NEMA odgovora iz MUP-a Federacije
Pismo zavr{ava prijetwom “da ne bi i ti zavr{io kao oni, u~ini ova dva poteza, jer }e{ ina~e biti ubrzo likvidiran“. Poruka nije potpi sa na a na po le |i ni koverte stoji adresa F. Sara-

Ivan Zvonimir ^i~ak

PRIJETWE ATENTATOM
Do sada je i policija u nekoliko navrata raspolagala informacijama o pripremama atentata na premijera Dodika. Ranije su to bile informacije da atentat priprema kriminalna grupa “zemunski klan“. Posqedwi put to se desilo prilikom nedavnog hap{ewa me|unarodne kriminalne grupe Darka Eleza. I u informaciji MUP-a Kantona Sarajevo dostavqenoj SIPA, MUP-u Federacije, MUP-u RS i komesaru Evropske policije i ranije je navedeno da “zemunci“ spremaju atentat na Dodika.

[araba i Novakovi}

Bez stranaca u Ustavnom sudu
SARAJEVO - Nezavisni poslanik Predstavni~kog doma i delegat srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta BiH Mom~ilo Novakovi} i Slobodan [araba uputili su ju~e u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH i izmjene i dopune Zakona o revizorima i bezbjednosti saobra}aja u BiH. Novakovi} je kazao da su prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH u parlamentarnu proceduru uputili zbog toga {to je ova oblast u BiH “potpuno izvan zakonskog okvira“. - Ovim zakonskim prijedlogom reguli{e se broj i na~in izbora sudija Ustavnog suda, kao i to ko mo`e da podnese apelaciju Ustavnom sudu - kazao je Novakovi}. @. D.

Gojko Vasi}: ^ekamo odgovor FMUP-a

^arls Ingli{, Bose Hedberg i Dimitris Kurkulas o novom anga`manu SAD i EU

Promjena Dejtona nije su{tina
BAWA LUKA - Ambasadori SAD i [vedske u BiH ^arls Ingli{ i Bose Hedberg te {ef De le ga ci je Evrop ske ko mi si je u BiH Dimitris Kurkulas apelovali su ju~e na po li ti ~ke li de re u BiH da 20. oktobra iskoriste priliku koju im pru`a anga `man SAD i EU u BiH. Oni su u intervjuu agencijama opet potcrtali zajedni~ku zabrinutost razvojem situacije u BiH. Ingli{ je istakao da su{tina procesa, koji zajedni~ki preduziObama maju SAD i EU integracijama, nije pro mje na Dej to Ingli{ je govore}i o spekulacijama na. da bi predsjednik SAD Barak Obama I Hedberg je mogao da posjeti BiH sqede}e godinapomenuo da se, ne, rekao da nije u poziciji to da ipak, ne radi o potvrdi i da nije upoznat da je takva Dejtonu dva. odluka donesena. - Za ne ka pi tawa nije sad vrijeme ih pokretati. Ne fokusiramo se na pitawe entitetskog gla-

www.glassrpske.com
Nikako ne razumijem kako @eqko Kom{i}, koji je ~lan Predsjedni{tva BiH, mo`e otputovati u SAD a da se prije toga ne dogovori sa ostalim ~lanovima Predsjedni{tva. Mislim da bi po povratku trebao biti ka`wen za to. Email: markoex@gmail.com Jo{ ne mogu da vjerujem da je ~ovjek ~uvao 121.000 evra u ve{ ma{ini, to je u najmawu ruku smije{no. Pitawe je za{to nije stavio u banku i bio miran, sad mu propade u{te|evina koju je skupqao godinama. Email: draganausa@yahoo.com

APEL politi~kim liderima da iskoriste pru`enu {ansu
sawa - rekao je Hedberg. Kurkulas je rekao da postoje dva osnovna stuba dijaloga - tranzicija OHR-a i ustavne promjene i da su pitawa izuzetno pozitivna za sve, ukqu~uju}i i Republiku Srpsku. Ingli{ je rekao da ni je dan do ku ment ni je stavqen na sto pred lidere tokom sastanka u bazi Butmir 9. oktobra, napomiwu}i da su

Karl Bilt i Yejms [taj nberg instruisali timove da urade odre|ene prijedloge i da ju ih qudi ma za vri je me sastanaka koji obavqaju. - Ti prijedlozi su bili u usmenoj, a ne u pismenoj formi. Te ide je za je dno pred stavqaju pa ket ko ji je is to vre me no kom ple ksan i dovoqno sveobuhvatan da bi se obezbijedila tranzicija i ubrzao put ka EU i u NATO pojasnio je Ingli{. Dodao je da su SAD i EU zajedno sastavile paket na pa`qiv na~in da bi se osigurao kako fer, tako i izbalansiran pristup rje{avawu vrlo kompleksnih pitawa.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 3

Gr~ka: Balkan u Evropskoj uniji do 2014. godine
ATINA - Gr~ka predla`e novu mapu puta za ~lanstvo dr`ava zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, po kojoj bi one do 2014. godine trebalo da postanu punopravne ~lanice EU, izjavio je FoNetu ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi}. Jeremi} je kazao da mu je taj plan ju~e prenio premijer Gr~ke Jorgos Papandreu. Bila mi je velika ~ast da budem prvi predstavnik strane dr`ave koji je imao priliku da razgovara sa novim premijerom Gr~ke, rekao je Jeremi}.

Zvani~nici EU i SAD sa liderima SNSD-a i PDP-a u Bawoj Luci

Sve {to je ponu|eno zna~ilo bi da gubi Republika Srpska. Dejtonski sporazum je osnova i ne}e biti ni{ta promijeweno {to nije logi~no i u skladu sa interesima RS, rekao Dodik
PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

BiH ne mo`e da ima vladu ni premijera
{e uloga Doma naroda koji bi, prema tom prijedlogu, izgu bio za ko no da vnu na dle `nost, {to je, ka`e Dodik, neprihvatqivo. Dom naroda bi, po wihovom pri je dlo gu, bio mjes to gdje bi se mogao podi}i vitalni nacionalni interes, a kasnije bi to i{lo na usagla{avawe domova ili eventualno na Ustavni sud.

BAWA LUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ju~e u Bawoj Luci da nisu prihvatqivi prijedlozi zvani~nika SAD i EU izne se ni na ju ~e ra{wem sastanku sa ~elnicima ove stranke, kojima je ponu|eno da se oduzme zakonodavna uloga Doma naroda bh. parlamenta, poru~iv{i da BiH ne mo`e imati ni vladu ni premijera. - Sve {to je po nu |e no zna~ilo bi da gubi Republika Srpska. Dejtonski sporazum je osno va i ne }e bi ti ni {ta promijeweno {to nije logi~no i u skladu sa interesima RS - rekao je Dodik poslije ju~era{weg tro~asovnog sastanka u Bawoj Luci sa timovima SAD i EU o nastavku butmirskih razgovora. Dodik je naglasio da je SNSD jasno rekao da BiH ne mo `e da ima svo ju vla du i svog premijera i da je to zavr{eno opet nepravnim aktima biv {eg vi so kog predstavnika Miroslava Laj~aka, koji je proglasio i redefinisao na~in odlu~ivawa u Savjetu ministara, te da je to ne{to {to vi{e ne mo`e da bude promijeweno. Predstavnici SAD i EU tra`ili su da se redefini-

NIJE BILO govora o entitetskom glasawu
- U vezi s Ustavnim sudom imamo katastrofalna iskustva, jer smo uvijek preglasava ni i oko to ga se ni smo slo`ili - ka`e Dodik. Su{tina prijedloga koji se ti~u Ustava BiH je da se usaglasi sa Evropskom konvencijom o qudskim pravima. O pri je dlo zi ma ko ji se ti~u redizajna Predsjedni{tva BiH, Dodik je rekao da je prihvatqivo da postoji predsjednik i dva potpredsjednika, da se zadr`i dosada{wa rotacija svakih osam mjeseci, a ako se dogovori druga~ije, da se to mo`e rije{iti u nekom budu}em vremenu kroz zakon o Predsjedni{tvu BiH. - Za RS je prihvatqivo da postoji predsjednik Predsjedni{tva BiH koji bi imao

Sastanak u prostorijama PDP-a

FOTO: S. ILI]

protokolarne obaveze i na taj na~in ono mo`e da funkcioni{e - rekao je Dodik. Dodik je predlo`io da se u Ustav ugradi pravo entiteta na referendum o svom statu su i da le ga li za ci ja tog prava podrazumijeva i saglasnost drugih. Ponovio je da

SNSD ostaje pri stavu da nije zainteresovan za ustavne promjene. Pri je dlog o imo vi ni u BiH ne razlikuje se mnogo od ranijeg, dodao je Dodik. Rekao je da }e svi prijedlozi, ako budu usagla{eni, pro}i kroz parlament RS.

Samo decentralizovana BiH
Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} i biv{i ambasador SAD Kliford Bond konstatovali su ju~e da situaciju u BiH ne treba dramatizovati nego treba zajedni~ki raditi na izgradwi funkcionalne, a ne unitarne dr`ave. - BiH mo`e uspje{no da funkcioni{e samo kao decentralizovana dr`ava, kao {to je i predvi|eno Dejtonskim mirovnim sporazumom rekao je Kuzmanovi} poslije susreta sa Bondom. Kuzmanovi} je ocijenio da nema potreba za izmjenama Ustava BiH, jer nije prepreka za wen napredak ka evroatlantskim integracijama.

Dodik je istakao da entitetsko glasawe nije bilo na dnevnom redu, te da se po{tuje stav RS po tom pitawu. Sastanku su, osim Dodika, prisustvovali potpredsjednik SNSD-a Igor Radoji~i}, ministar pravde Yerard Selman u vezi s pitawima o imovini, za mje nik po mo }ni ka dr`a vnog sekretara SAD Stjuart Yons i direktor sekretarijata Savjeta EU za zapadni Balkan Zoltan Martinus. Delegacija SAD i EU ju~e je razgovarala i sa predsta vni ci ma PDP-a ko ji ma tako|e nije predstavila nijedan pisani dokument. Pot pred sje dnik PDP-a Igor Crnadak istakao je da se ova stranka, kada je rije~ o ustavnim promjenama, zala`e

samo za wegovo uskla|ivawe sa evropskom konvencijom o qudskim pravima i to u segmentu izbora ~lanova Predsje dni{ tva BiH i izbo ra ~lanova Doma naroda Parlamenta BiH. - To bi se moglo brzo uraditi i uklonilo bi prepreke ko je su u ve zi sa Us ta vom rekao je Crnadak. Dodao je da bi u ovom momentu bilo problemati~no da postoje predsjednik i dva potpredsjednika i da se napusti sa da{wi mo del tri ~la na Predsjedni{tva BiH. Dom naroda Parlamenta BiH, smatra PDP, ne smije izgubiti zakonodavnu nadle`nost. Pisani prijedlozi politi~kim liderima bi}e predo~eni 20. oktobra u Butmiru.

Podignuta optu`nica Tadi}: Plati}u ako sam kriv protiv Miroslava Lazarevi}a BU DIM PE [TA - Pred sje dnik
BAWA LUKA - Specijalno tu`ila{tvo Republike Srpske podiglo je optu`nicu protiv Miroslava Lazarevi}a iz Pala koja ga tereti za iznudu, potvrdio je “Glasu Srpske“ speci jal ni tu `i lac Go ran Gla mo ~a nin ne na vo de }i vi {e detaqa. “Glas Srpske“ saznaje od izvora bliskog istrazi da se Lazarevi} dovodi u vezu sa kra|om vozila i ve} osu|enim ~lanovima “automafije“ iz Isto~nog Sarajeva koju su ~inili Goran Pr`uq, Milo{ Batini} i Savo Lazarevi}. Miroslav je navodno iznu|ivao novac qudima za povrat ukradenih vozila. “Glasov“ izvor navodi da bi Lazarevi} uskoro mogao sa tu`ila{tvom da sklopi sporazum o priznawu krivice. N. T. Srbije Boris Tadi} izjavio je ju~e da je spreman da plati kaznu ako nadle`ne institucije procijene da je prekr{io zakon kada je u stadionskoj lo `i naz dra vio za po bje du srpske fu dbal ske re pre zen ta ci je nad selekcijom Rumunije, javio je Tanjug. - Ako sam kojim slu~ajem prekr{io zakon time {to sam prihvatio ~a{u koja mi je ponu|ena, treba da snosim zakonske posledice, odnosno da platim kaznu kao i svaki drugi gra|anin. Kada bih kojim slu~ajem vozio automobil i prekora~io brzinu morao bih da platim kaznu - kazao je Tadi}.

O sjednici UO “Elektroprenosa“ konsultovan OHR
SA RA JE VO - Pred sje dnik UO “Elek tro pre no sa“ BiH Ibrahim ^olakhoyi} izjavio je ju~e da su u pripremi za nastavak nedavno prekinute sjednice UO, koji je sazvan za 14. oktobar u Bawoj Luci, obavqene neophodne dodatne konsul ta ci je u Kan ce la ri ji vi so kog pred sta vni ka, pre no se agencije. Konsultacije su se odnosile na sprovo|ewe odluke visokog predstavnika od 18. septembra, a koja se ti~e funkcionisawa kompanije. - Kancelarija visokog predstavnika je preuzela obavezu da }e na zahtjev pismeno odgovoriti u najkra}em mogu}em roku, poslije ~ega }e biti sazvan i odr`an nastavak prekinute sjednice - kazao je ^olakhoyi}.

4 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: @eqka DOMAZET

@rtve i brojke
Porazna je ~iwenica da se ni poslije ~etrnaest godina u BiH ne znaju ta~no imena ni prezimena, ni broj `rtava koje su stradale u posqedwem ratu. Enormna sredstva me|uDa li }e Toka~in narodne zajednice i buyetprojekat kona~no skih korisnika u BiH su staviti ta~ku na po tro {e na na ko je ka kve ko mi si je, in sti tu te i vi{egodi{we organizacije koje su se bamanipulacije vi le ovom pro ble ma ti brojem `rtava, kom, a da nijedna od wih ostaje da se vidi. nije javnosti dala preciAko toga ne bude, zan i utemeqen odgovor. Ne do pus ti vo je da jo{ BiH }e i daqe uvi jek ni je dna dr`a vna ostati teren institucija nema ta~ne u kome }e svaki podatke o tome ko, gdje i politikant mo}i kada je stradao, {to je da ma{e brojem godinama stvaralo pros`rtava kako mu tor za razne manipulacije. padne na pamet Zahvaquju}i radu Istra`iva~ko-dokumentacionog centra Mirsada Toka~e kona~no }e svi oni koje budu interesovali podaci o broju `rtava proteklog rata mo}i preko video snimka da do|u do onoga {to ih bude interesovalo. Toka~a i wegovi istra`iva~i ustanovili su da je u pro{lom ratu stradalo 99.000 qudi od ~ega su wih 97.000 bili direktne `rtve rata, dok je oko dvije hiqade evidentirano kao `rtve posqedica ratnih sukoba. O~ito je da je Toka~a svojim projektom za koji nije dobio ni feninga od dr`avnih institucija, svima onima koji su navodno istra`ivali, bacio rukavicu u lice. Ovim Toka~inim projektom koji treba da pozdrave svi dobronamjerni, trebalo bi da bude stavqena ta~ka na mnogobrojne manipulacije brojkama stradalnika kojima je od po~etka rata, pa sve do danas BiH bila zatrpana. Kao o~it primjer manipulacija i politikantstva Toka~a je naveo “slu~aj Avde Pali}a“ koji je godinama kao “NN” osoba ~ekao na identifikaciju i slu`io za razli~ite politi~ke ucjene Republike Srpske. Nedopustivo je da i Insti tut za tra `ewe nes ta lih BiH, od ko ga se mno go o~ekivalo, o~igledno radi pod velikim politi~kim uticajem. ^udno je tako|e da se u dvadeset i prvom vijeku u kome se napredak tehnologije vi{e ne mo`e ni pratiti, proces identifikacija traje po nekoliko godina. Naravno, sve to uz blagoslov politike i onih kojima manipulacije odgovaraju. Da li }e Toka~in projekat koji }e objelodaniti po~etkom novembra u Sarajevu, a kasnije i u drugim gradovima BiH, kona~no staviti ta~ku na vi{egodi{we manipulacije brojkama i bolom, ostaje da se vidi. Ako toga ne bude, BiH }e i daqe ostati teren u kome }e svaki politikant mo}i da ma{e brojem `rtava kako mu padne na pamet, sve zarad dnevnopoliti~kog hira od kojeg ni narod ni oni koje je ratni u`as pogodio najdirektnije ne}e imati nikakve koristi.

Alkalaj i Kom{i} dr`e predavawe bo{wa~koj dijaspori

@eqko Kom{i} u neslu`benoj posjeti SAD dr`i predavawa

Posjeta Kom{i}a SAD je neslu`bena, jer nije dogovorena u Predsjedni{tvu BiH, ali se jo{ ne zna koliko dr`avni buxet ko{taju wegova predavawa bo{wa~koj dijaspori po SAD. Na predavawu bili i Sven Alkalaj i Ivan Barbali}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Dijaspori u Wujorku govorio o Juri{i}u
objavio tekst o pripremama bo{wa~kih dobrovoqaca za rat u BiH, istakao da je Juri {i }a pra vo su |e Srbi je ne pra ve dno osu di lo na 12 godina zatvora. Kako smo ju~e objavili, ova posjeta Kom{i}a SAD je neslu`bena, jer nije dogovo re na u Pred sje dni{ tvu BiH, ali se jo{ ne zna koliko dr`avni buyet ko{taju wego va pre da vawa bo{wa ~koj dijaspori po SAD. Kom{i} je na vo dno u SAD oti {ao da bi lo bi rao za ulazak BiH u Savjet bezbjednosti UN. Sa wim se u SAD nalazi i ministar inostranih poslova Sven Alkalaj, koji je tako|e bio na tribini dijaspore, kao i ambasador BiH u UN Ivan Barbali}, postavqen na to mjesto kao Kom{i}ev kadar. caja, ali ovo je obra~un obavje{tajnih slu`bi sa Juri{i}em, i to zna{ zbog ~ega. Zbog to ga {to je Ju ri {i} u~estvovao u pripremama odbrane Tuzle. I on pla}a to, on ne pla}a to za {ta ga navodno sude - prepri~ao je Kom{i} Bo{wacima u Wujorku navodni razgovor sa Tadi}em. Kazao je da je zbog toga i podnio prijavu protiv Dobrice ]osi}a, nekada{weg predsjednika SRJ. - Prijavu protiv ]osi}a i jo{ par wih podnio sam da i na{a dr`ava odgovori na is ti na ~in - re kao je Ko m{i}. Vije}e za ratne zlo~ine Okru`nog suda u Beogradu proglasilo je krivim Iliju Juri{i}a za napad na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. godine i kaznilo ga sa 12 godina zatvora. U napadu na vojnu kolonu u Tuzli ubijen je najmawe 51 voj nik, dok je naj mawe 50 raweno.

BAWA LUKA - Predsjeda va ju }i Pred sje dni{ tva BiH @eqko Kom{i} ju~e je u Wujorku bo{wa~koj dijaspori u SAD poru~io da je Ilija Juri{i} “nepravedno osu|en za ratne zlo~ine, jer je on bio jedan od organizatora pripreme odbra ne Tu zle pred po ~e tak rata“. Kom{i} je u Wujorku na tribini, u organizaciji Bosansko-ameri~kog udru`ewa i veb magazina dijaspore bosnja ci.net, ko ji je ne da vno

KOM[I]: BiH treba da odgovori Srbiji na isti na~in
Najve}i dio govora dijaspori Kom{i} je posvetio presudi Iliji Juri{i}u i Srbiji koja se, navodno, ovom pre su dom za ra tni zlo ~in obra ~u na la sa “bra ni ocem Tuzle“. Govorio je i o susretu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em za vrijeme 64. Generalne skup{tine UN. - Rekao sam mu: Kako ti meni, tako i ja tebi. Ja znam da ti ovo ne kontroli{e{ od po~etka do kraja, isto znam da ovo rade krugovi u tvojoj zemqi na koje ti nema{ uti-

RATNI CIQEVI
Kom{i} je na tribini u Wujorku rekao da se u BiH nije odustalo od osnove realizacije ratnih ciqeva. - Ti ratni ciqevi jesu modifikovani, jer nema vi{e Tu|mana i Milo{evi}a, odnosno nema vi{e te agresivne politike i `eqe za teritorijalnim komadawem BiH od strane susjednih zemaqa, ali odre|ena modifikacija ratnih ciqeva je i daqe prisutna u BiH - istakao je Kom{i}.

Miro Kraqevi}, na~elnik [irokog Brijega
Faksimilom FTV-u zatra`io izviwewe generalnog direktora FTV-a Xemala [abi}a i izja{wewe Upravnog odbora Federalne televizije.

Zvonimir Kuki}, predsjednik Udru`ewa dobrovoqaca i veterana HVO-a

Hrvati u BiH `ele tre}i entitet
BAWA LUKA - Predsjednik Udru`ewa dobrovoqaca i veterana Hrvatskog vije}a odbrane Herceg-Bosna Josip Zvonimir Kuki} rekao je da Hrvati u BiH nisu zadovoqni nedavnim razgovorima u Butmiru, jer su me|unarodna zajednica i Bo{waci nekorektni prema polo`aju hrvatskog naroda, koji `eli tre}i entitet. - Je di no rje {ewe za Hrvate u BiH je teritorijalni oslonac, pa neka se on zove tre }i en ti tet, jer BiH je di no ta ko mo `e op sta ti. Kao borac i ~ovjek iz naroda, pouzdano znam da Hrvati `ele tre}i entitet u BiH. @ele to i hrvatski politi~ari, ali ne smiju naglas da to ka`u javnosti - rekao je Kuki} agenciji Srna. Dodik, koji u ~elo ka`e ono {to `eli“. - Bo{waci i dio me|unarodne zajednice `ele jedinstvenu, gra|ansku BiH, ~ime se gubi konstitutivnost naroda, a Hrvati na to nikad ne }e pris ta ti. U ta kvoj dr`avi koju tra`e Bo{waci, Hrvati se osje}aju ugro`eni i ne ra vno pra vni, dok Bo{waci uvijek imaju po jednog Sejdu Bajramovi}a kao {to je danas @eqko Kom{i} koga Hrvati nisu birali istakao je Kuki}.

[iroki Brijeg
Govore}i o incidentu prije fudbalske utakmice u [irokom Brijegu Kuki} je rekao da su navija~i iz Sarajeva do{li da napadnu ovaj grad, a ne da navijaju. - Zamislite da vam neko do|e u goste i napada vam i ku}u i imovinu. Wihovi politi~ari misle da u BiH jo{ vlada Turska, ali im poru~ujem da toga vi{e nema, niti }e ikada biti - zakqu~io je Kuki}.

Xemal [abi}, direktor FTV-a

HRVATI ne}e pristati na gra|ansku BiH
On je istakao da su Srbi, za ra zli ku od Bo{waka, u svim razgovorima jasni i korektni, a da se tu “naro~ito isti~e premijer RS Milorad

Izja{wavaju}i se o neredima u [irokom Brijegu Hrvate nazivao fa{istima.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 5

Podnesen zahtjev za preispitivawe odluke u “predmetu Alijagi}“

Nabavka vozila u “Elektroprivredi BiH”

Prilo`eno 26 novih dokaza Ustavnom sudu
Iako je policija RS prije vi{e od ~etiri godine podnijela prijavu zbog falsifikovawa u ovom sudskom procesu, ta prijava nikada nije procesuirana. Tu`ilac tvrdi da Alijagi} nije dostupan, a iz policije ka`u da je dva puta bio u Trebiwu
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Za automobile u 2008. dali 23,9 miliona KM
SARAJEVO - “Elektroprivreda BiH“ Sarajevo u pro{loj godini nabavila je najvi{e vozila u BiH, pokazala je analiza dokumenata objavqenih u “Slu`benom glasniku BiH“, koju je uradila agencija “Brifing“. Analiza je pokazala da su za nabavku vozila u 2008. godini sklopqeni ugovori u vrijednosti 23,9 miliona maraka, a najvi{e su nabavqana putni~ka vozila. - Od dilera vozila, prvo mjesto po broju sklopqenih ugovora i najve}oj vrijednosti pripalo je preduze}u “ASA PVA“ M. F. - saop{tila je agencija “Brifing“.

Radovan Karaxi}

“Ne}u u~estvovati u su|ewu-predstavi“
HAG - Ra do van Ka rayi} upozorio je Ha{ki tribunal da ne }e u~es tvo va ti u “su |ewu-predstavi“, ako mu sud ne bude dao dovoqno vremena da se pripremi za proces ~i ji je po ~e tak za ka zan za 21. okto bar, javqa Ra dio Slobodna Evropa. U ju~e objavqenom podnesku @albenom vije}u Tribunala, Karayi} je nazna~io da `eqno o~ekuje da iznese istinu o tome {ta se dogodilo u Bosni i da je ta istina neugodna za dr`ave koje su stvorile i podr`avaju Tribunal. Ako odluka o Karayi}evoj `albi ne bude donesena do danas, Pretpretresno vije}e }e ra zmo tri ti daqe odla gawe po~etka procesa, najavio je pro {le ne djeqe predsedavaju}i sudija O’Gon Kvon. Ha{ko tu`ila{tvo usprotivilo se Karayi}evom zahtje vu za odla gawe po ~et ka su|ewa.

BAWA LUKA - Na osnovu novih ~iwenica i dokaza, Pravobranila{tvo RS je u petak, 9. oktobra, Ustavnom sudu BiH podnijelo zahtjev za preispitivawe Odluke Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu u “predmetu Alijagi}“, od 30. maja, sa 26 novih dokaza u prilogu. Saop{tio je to pravobranilac RS Slobodan Raduq, navode}i da je Pravobranila{tvo RS kao zakonski zastupnik RS, Ministarstva trgovine i op{tine Trebiwe, predlo`ilo Ustavnom sudu BiH da na osnovu novih ~iwenica i dokaza stavi tu odluku van snage. - Pravobranila{tvo RS je 3. septembra izvr{ilo uvid u krivi~ni predmet i preuzelo do ka ze ko je je pri ku pi lo Okru`no tu`ila{tvo u Trebiwu u toku istrage protiv osumwi~enih Saliha Alijagi }a

Apelaciono vije}e Ha{kog suda
Salih Alijagi} FOTO: ARHIVA

i Milana Vr~evi}a zbog krivi~nih djela falsifikovawa i davawa la`nog iskaza - navedeno je u saop{tewu. Ustavni sud BiH je usvojio 30. maja apelaciju Saliha i Muamera Alijagi}a iz Trebiwa, os ta viv {i na sna zi presudu Okru`nog suda od 24. septembra 2004. godine u dijelu u kome je odlu~eno o naknadi ma te ri jal ne {te te za odu ze ti re pro ma te ri jal iz wihove radionice u toku rata u iznosu od 35 miliona KM. Iako je policija RS prije vi{e od ~etiri godine, ta~nije 25. maja 2005. godine, pro tiv Sa li ha Ali ja gi }a, Milana Vr~evi}a i Milenka Duganyi}a podnijela prijavu zbog falsifikovawa u ovom sudskom procesu, Kamate ta pri ja va ni ka da nije procesuirana. Izvori blisOdlukom sudije Ekrema Insani}a u ki policiji naOkru`nom sudu u Trebiwu bra}a Savo de da se na lih i Muamer Alijagi} trebalo bi primjeru Alijada dobiju jo{ {est miliona KM na gi} najboqe vidi ime zateznih kamata kao od{tetu za sprega Tu`ila{robu i ma{ine. tva i kriminala-

ca u ovom gradu. Tu `i lac ko ji vo di taj predmet Obrad Raj~evi} ranije je kazao “Glasu Srpske“ da osumwi~eni u sudskom “predmetu Alijagi}“, Salih Alijagi}, koji trenutno stanuje u Dubrovniku, izbjegava da se javi na pozive i da zato nije saslu{an.

USTAVNI SUD u maju usvojio apelaciju Alijagi}a
Izvori iz policije u Trebiwu navode da je Alijagi} u posqedwe vrijeme dva puta dolazio u Trebiwe i da nije jasno za{to tada nije saslu{an u Tu`ila{tvu. - Postoji osnovana sumwa da je Salih Alijagi} u svojstvu tu`ioca u sudskom postupku za naknadu {tete firmi “Alijagi}“ protiv tu`enih SO Trebiwe, Ministarstva trgovine i snabdijevawa i firme “Metalac“ tokom parnice upotrebqavao neistinite po slo vne is pra ve i prikrivao stvarno poslovawe

firme “Alijagi}“ - navedeno je u izvje{taju policije, koji je u ladici tu`ioca. Istaknuto je da su falsifikovane potvrde firme “Pero mi“ od 25. apri la 2002. go di ne, fir me “Hol ding Obod“ Cetiwe od 14. marta 2002. godine, te da je Alijagi} 25. aprila 2002. godine u toj sudskoj parnici davao la`ni iskaz na ro~i{tu odr`anom 10. maja 2002. godine. - Na osnovu upotrebe neistinitih isprava i davawem la`nog iskaza zasnovana je odlu ka u vi {e mi li on skom iznosu donesena u tom postupku - stoji u izvje{taju. Za Vr~evi}a je navedeno da je kao svjedok u tom sudskom procesu dao la`an iskaz. Za Duganyi}a se u izvje{taju ka`e da je u svojstvu direktora i vlasnika nekada{we firme “Peromi“ ^itluk izdao la`nu potvrdu da je “Peromi“ u januaru 1991. godine isporu~ila firmi “Alijagi}“ 5.200 kilograma elektroda za zavarivawe sa procentom srebra od 55 odsto.

Odbijen Karaxi}ev zahtjev za imunitet

Ha{ki tribunal

FOTO: ARHIVA

HAG - Ape la ci ono vi je }e Ha {kog su da odbi lo je ju ~e zah tjev Ra do va na Ka rayi}a da mu se pri zna imu ni tet pred Tri bu na lom na osno vu spo ra zu ma sa biv {im ame ri ~kim di plo ma tom Ri ~ar dom Hol bru kom, ja vi la je Srna. Su di je Ape la ci onog vi je }a na vo de da Ka rayi}u mo `e da bu de su |e no, ~ak i ako ta kav spo ra zum pos to ji. - ^ak i ako se do ka `e pos to jawe na vo dnog spo ra zu ma, to ne bi ogra ni ~i lo na dle `nost Tri bu na la, ne bi ga oba ve zi va lo, ni ti uti ca lo na pro ces - na vo di se u pre su di.

Miro Kraqevi} poslije izjave Xemala [abi}a da su mje{tani [irokog Brijega fa{isti

Direktor FTV-a treba da se izvini
[IROKI BRIJEG - Na~elnik [irokog Brijega Miro Kraqevi} ju~e je zatra`io izviwewe generalnog direktora FTV-a Yemala [abi}a i izja{wewe Upravnog odbora Federalne televizije, objavio je portal Pincom.info. - U ime gra|ana [irokog Brijega i u svoje li~no ime o{tro osu|ujem istup Yemala [abi}a, generalnog direktora Federalne televizije koji je iskoristio, odnosno zloupotrijebio svoju funkciju i putem javne televizije vi{e od 15.000 gra|ana, okupqenih na mirnom protestu protiv nasiqa u [irokom Brijegu, nazvao fa {is ti ma - sto ji u Kraqevi}evom pismu. zije o izjavi ~elnog ~ovjeka Federalne televizije, kao i izviwewe [abi}a gra|anima [irokog Brijega i ostalima koji su bili prisutni na protestu, koji je organizovalo Udru`ewe gra|ana navija~a FK [i ro ki Bri jeg, uz po dr{ku gra|ana [irokog Brije ga, ali i broj nih protestanata iz svih dijelova BiH. - Poslije te izjave o~ekujem da }e ~elni ~ovjek javne televizije vratiti prije nekoliko godina osvojeni Gran pri na “fa{isti~kom“ {iroko bri je {kom Me di te ran film festivalu - naveo je Kraqevi}. On je istakao da “mirni protest protiv nasiqa koji je odr`an pro{log petka u [irokom Brijegu pro{ao dostojanstveno, bez ijednog izgreda, {to su potvrdili novinari iz broj nih me di ja iz BiH i Hrvatske“.

KRAQEVI] tra`i izja{wewe i UP FTV-a
Do dao je da tra `i izja{wewe UO javne televi-

Gru pa na vi ja ~a “Ska uti“ iz Qubu {kog po zi va li su na boj kot i ot ka zi vawe kon cer ta Di ne Mer li na u ovom gra du. U pi smu na vo de da “po ta knu ti no vo nas ta lom si tu aci jom u [i ro kom Bri je gu, te po no som Her ce go va ro da, ne }e do pus ti ti da se odr`i ovaj pro vo ka ti vni kon cert!“ - Ka ko dru ga ~i je shva ti ti ova kvu an ga `o va nost od stra ne or ga ni za to ra, ko ji se po tru dio pos ta vi ti pla ka te u ne djeqi ka da hrvat ski na rod ovo ga “qup kog“ kra ja oda je po ~ast je dnom od svo jih naj ve }ih si no va hrvat skog ro da. Na {em fra Lo vri [i to vi }u, ~o vje ku ko ji je vo lio ovaj kraj i svoj hrvat ski na rod - na vo de u pi smu “Ska uti“. Do da ju da u ime svih onih ko ji ma je sta lo do po no sa Hrva ta u Bo sni, tra `e ot ka zi vawe ovog pro vo ka ti vnog do ga |a ja!

6 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: CIN

Gordon Kejmer

BiH mora da nastavi sa sprovo|ewem SSP-a
BRISEL - Izvjestilac za BiH u Komitetu regija Britanac Gordon Kejmer pozvao je autore Izvje{taja o napretku kandidata i potencijalnih kandidata za ~lanstvo u EU, koji }e sutra biti objavqen u Briselu, da u zavr{ni tekst ukqu~e vi{e referenci na reforme i na ukqu~enost regionalnih aktera u proces pribli`avawa EU, koji je, u stvari, proces evropskog pro{irewa. U izjavi za Srnu on poziva i ohrabruje vlasti u BiH da kontinuirano rade na ispuwavawu obaveza preuzetih iz Sporazumom o stabilizaciji i pridru`ivawu (SP), ocjewuju}i da neki pozitivni aspekti nisu dovoqno istaknuti u Izvje{taju. On pozdravqa nedavne reforme lokalnih vlasti u oba entiteta, koje su se uskladile sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije.

Obnovqena ku}a u Poznanovi}ima

Poslovni prostor u Srebrenici, ku}a u Vogo{}i i stan u Srebrenici

Evropska komisija

Abdurahman Malki} iskoristio mjesto na~elnika Srebrenice za boga}ewe

Za Agenciju za za{titu li~nih podataka 250.000
SARAJEVO - Evropska komisija odobrila je “Projekat podr{ke Agenciji za za{titu li~nih podataka u BiH”, ko jim se `e le uspos ta vi ti najboqi standardi obrade i za {ti te li ~nih po da ta ka, uku pne vri je dnos ti 250.000 evra, javila je Srna. Ciqevi Projekta su da se zakonodavstvo u BiH iz ove oblasti uskladi sa evropskim standardima, da se kapaciteti Agencije za za{titu li~nih podataka oja~aju i da se pove}a nivo za{tite li~nih podataka u javnom i policijskom sektoru. Za danas je u Sarajevu zakazan Prvi ko or di na ci oni sas ta nak na ko jem }e bi ti rije~i o ovom projektu, a kojem bi trebalo da prisustvuje pred sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra BiH Ni ko la [piri}.

"Zaradio"ku}u,stan i lokal za dva mandata
Malki} podnosi svoj prvi imovinski karton u kojem navodi da `ivi u Srebrenici, u ulici Milivoja Mi~i}a. Kao jedini izvor primawa u 2004. godini upisao godi{wu na~elni~ku platu u iznosu od 16.221 KM
SARAJEVO - Abdurahman Mal ki} je to kom du go go di{weg mandata na mjestu na~elnika op{tine Srebrenica funkciju iskoristio da pove}a svoju imovinu, naveo je u istra`ivawu Centar za is tra `i va ~ko no vi nar stvo (CIN). Dokumenta i izjave wegovih kolega do kojih je do{ao CIN uka zu ju da se Mal ki} nikada nije libio da koristi funkcije da bi sebi priskrbio neku korist. Malki} je poslije odlu~nog poricawa, ipak, izjavio da je novac jednog privatnog stranog donatora, namijewen rekonstrukciji, usmjerio za obnovu naseqa u kojem ve}inom niko ne `ivi. Mal ki} je od 1997. bio na~elnik op{tine Srebrenica u iz bje gli{ tvu sa sje di {tem u Tuzli, a potom sekretar Kancelarije za rje{avawe statusnih pitawa prognanika iz Srebrenice. Istovremeno je od 1998. do 2002. godine bio poslanik u Parlamentu BiH. Krajem 2002. godine izabran je na mjes to na ~el ni ka op {tine Srebrenica. U martu 2005. godine, po~et kom dru gog man da ta na mjes tu na ~el ni ka i po sli je osam godina aktivnog politi ~kog dje lo vawa, Mal ki} podnosi svoj prvi imovinski karton u kojem navodi da `ivi u Sre bre ni ci, u uli ci Milivoja Mi~i}a. Kao jedini izvor primawa u 2004. godi ni upi sao je go di{wu na~elni~ku platu u iznosu od 16.221 KM. Izjavio je da zajedno sa maj kom i bra tom po sje du je ku}u sa oku}nicom vrijednu 100.000 KM. Tako|e je naveo da ima auto mo bil “ni san“ vrijedan 6.000 KM i dionice privatizaciono-investici onog fon da “Bo sfin“ u vrijednosti od 19.000 KM. 2007. zaradila 8.400 KM. Tokom svog drugog mandata 2006. godine Malki} je usmje rio no vac iz stra ne donacije za obnovu ku}a u svojim Poznanovi}ima. Niko u Srebrenici nije mogao re}i ta ~an iznos nov ca ko ji je utro{en na obnovu sela, ~ije su ku}e ve}inom prazne. Istra`iva~i CIN-a navode da je Malki} u Vogo{}i za je dno sa bra tom sa gra dio ku}u na dva sprata. U posqedwem imovinskom kartonu je to i naveo. On se, me|utim, u zemqi {nim kwiga ma Op {tinskog suda Sarajevo nigdje ne navodi kao vlasnik ove imovine. Detaqna provjera u Slu`bi za urbanizam, prostorno planirawe, gra|ewe i imovinsko-pravne i stambene poslo ve op {ti ne Vo go{ }a pokazuje da je Malki} podnio zahtjev za legalizaciju stambeno-poslovnog objekta u februaru 2007. godine. Zahtjev do danas nije rije{en. Malki} je CIN-u izjavio da je ku po pro daj ni ugo vor ovjerio u sudu onog momenta kad je zemqu kupio. Me|utim, Kantonalna poreska kancelarija Sarajevo je u dopisu obavi jes ti la CIN da Mal ki} “nema prijavqen kupoprodajni ugo vor.” Ku po pro daj ni ugo vor je osnov za pla }awe poreza.

Distrikt Br~ko

Obiqe`avawe Dana nestalih Srba
BR^KO - Dan nes ta lih Srba na po dru ~ju Br~kog bi }e obiqe`en u petak u organizaciji Udru`ewa porodica srpskih zarobqenih i nestalih lica u distriktu, javila je Srna. Udru`ewe navodi da traga za jo{ 57 srpskih boraca i civila koji su nestali na podru~ju BiH i Hrvatske, a ~ije porodice i danas `ive u distriktu i tra`e od vlasti Br~kog i institucija BiH da po mo gnu u pro na lasku nestalih “sinova, bra}e, o~eva, sestara i mu`eva“ da bi imali gdje da im zapale svije}e i polo`e cvije}e. - Navr{ilo se 17 godina od po~etka rata kada su mnogi borci i civili izgubili svoje `ivote, ali wiho va tijela nisu prona|e na da bi bi li dostojno sahraweni - navodi se u saop{tewu Udru`ewa.

OBNOVQENE ku}e zjape prazne u Poznanovi}ima
U no vom imo vin skom kar to nu, ko ji je po dnio po isteku drugog mandata u novembru 2008. godine, Malki} kao adresu stanovawa navodi ulicu Jo{anica Gorwa u Vogo{ }i. To kom 2007. go di ne zaradio je 28.021 KM. Upisao je i da posjeduje automobil “reno megan“ od 25.000 KM, kao i dionice “[ipad Ko mer ca“ u vri je dnos ti od 20.000 KM. Iako ga ne spo miwe u svom imo vin skom kar to nu, Malki} je u toku mandata kupio poslovni prostor u centru Sre bre ni ce. Pros tor koji je platio 19.800 KM na li ci ta ci ji da nas je res to ran ko ji vo di wegov brat Hamdija. Za razliku od prijave iz 2005. godine, gdje je naveo da supruga nema primawa, Malki} u novom imovinskom karto nu pri javquje da mu je supruga zaposlena, te da je u

KRIVI^NE PRIJAVE
U slu`benoj evidenciji Okru`nog tu`ila{tva u Bijeqini zabiqe`eno je da je izme|u 2006. i 2008. godine podneseno sedam krivi~nih prijava protiv Malki}a. Prijave se odnose na zloupotrebu slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa, a Malki} je negirao wihovu istinitost. Tri prijave su odba~ene dok su tri jo{ uvijek u fazi istrage. Samo na osnovu jedne je osu|en. Osnovni sud u Srebrenici je u oktobru 2008. godine presudio da je Malki} zloupotrijebio slu`beni polo`aj kada je tr`i{nom inspektoru naredio povrat 30 ilegalno prodatih ovaca. Ovce su vra}ene po{to se prodavac po`alio Malki}u. Malki} je osu|en na zatvorsku kaznu od {est mjeseci koja ne}e biti izvr{ena ako u periodu od dvije godine ne po~ini novo krivi~no djelo.

Ustavnopravna komisija PS BiH

Podr{ka Zakonu o Pravobranila{tvu BiH
SARAJEVO - Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH podr`a la je ju ~e Pri je dlog zakona o primjeni Rimskog statuta Me|unarodnog krivi~nog suda i saradwi sa ovim sudom i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranila{tvu BiH. Kako je saop{teno iz Parlamentarne skup{tine BiH, Us ta vno pra vna ko mi si ja je podr`ala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH. ^la no vi Ko mi si je su ut vrdili usagla{enost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH na~ela Prijedloga zakona o iz mje na ma i do pu na ma Zakona o upravi i Prijedloga za ko na o iz mje ni Za ko na o krivi~nom postupku. Utvr|ena je i usagla{enost sa Us ta vom BiH i pra vnim sistemom BiH i na~ela Prijedloga zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupci je, Pri je dlo ga za ko na o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH i Prijedloga zakona o dopuni Zakona o slu`benom glasilu BiH.

Reakcije na izjave Stjepana Mesi}a da “Srbi siju mr`wu agresijom“

Boqe da pita gdje su protjerani Srbi
BAWA LUKA, SARAJEVO - Izjava hrvatskog predsjednika Stjepana Mesi}a da Srbi u BiH “{ire mr`wu putem agresije“ je zlonamjerna i pretenciozna optu`ba, bez argumenata i bilo bi mu boqe da se zapita {ta je sa Srbima koji su nekada `ivjeli u Hrvatskoj. Stav je to predstavnika RS povodom Mesi}evog intervjua za Wema ~ku no vin sku agenciju (DPA), u kojem je rekao i da Srbima ne smije biti dozvoqeno da razore BiH na dijelove. Premijer RS Milorad Dodik izjavio je da ciq Srpske nije rasturawe BiH ve} za{tita wenog dejtonskog polo`aja u BiH. Mesi}u je poru~io da za{titi qudska prava Srba u Hrvatskoj. - Sigurno Srbi nisu ti koji }e rasturiti BiH. Mesi} bi trebalo da se upita {ta je sa Srbima koji su nekada `ivjeli u Hrvatskoj i da polo`i ra~une i odgovore na to koja je wegova uloga {to ih tamo vi{e nema. Mesi} se o~igledno previ{e petqa u mjesto i ulogu Srba u BiH - ka`e Babi}eva. Lider SDS-a Mladen Bosi} rekao je da su najnovije Mesi}eve izjave samo jo{ jedan dokaz “dosqednosti politike koju prema Srbima vodi od 1990. godine“. - Me si} i daqe zas tu pa iste stavove i nanovo poku{ava da izazove “srbofobiju“. Sma tram da i me |u na rodni faktori malo boqe sada ra zu mi ju {ta se na ovim prostorima de{ava i kakva je uloga hrvatskog predsjednika u svemu tome - kazao je Bosi}. Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Majki} naglasila je da su najnovije Mesi}eve izjave sa negodovawem do~ekane i od predstavnika hrvatskog naroda u BiH, te da su mimo svakog ukusa i dostojanstva. @. D. - @. B.

MESI]EVE izjave pretenciozne i zlonamjerne
Zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Tri{i}-Ba bi} re kla je da su Mesi}eve izjave pretenciozne i zlonamjerne, te da su izre~ene bez ikakvih argumenata.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 7

Poslodavci treba da iza|u u susret slabovidim osobama

Dru{tvo

BAWA LUKA - Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} naglasio je da poslodavci moraju da iza|u u susret osobama sa o{te}enim vidom i pru`e im {ansu da poka`u svoju radnu sposobnost, javila je Srna. - Dru{tvo treba da prihvati slabovida lica i da im uka`e

odgovaraju}u pa`wu, a nadle`ni organi da im priznaju sva qudska prava i stvore uslove za kvalitetniji `ivot i obrazovawe. Potrebno je usvojiti zakone kojima se reguli{u prava slijepih lica - rekao je Kuzmanovi} na prijemu koji je uprili~io za delegaciju Saveza slijepih RS.

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo RS skidalo krovove sa ku}a i ru{ilo stabla

Vijesti
Poqoprivreda

Putni pravci Han Pijesak - Vlasenica i Fo~a-Sarajevo blokirani, a Kalinovik potpuno odsje~en. Ve}ina op{tina ostala bez struje, a neke i bez vode
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Prvi snijeg izazvao kolaps u saobra}aju

Za podsticaje izdvojeno 108 miliona KM
BAWA LUKA - Za razvoj poqoprivrede u Srpskoj lani je izdvojeno 108 miliona maraka podsticajnih sredstava, od ~ega se 65 odsto odnosi na podr{ku proizvodwi i dohotku, rekao je pomo}nik ministra za resor poqoprivrede i ruralnog razvoja RS Zoran Kova~evi}. Dodao je da je od 16.647 zaprimqenih zahtjeva za podsticaje, pozitivno rije{eno oko 80 odsto. T. M.

BAWA LUKA - Prvi snijeg ove godine u Srpskoj pao je prvog dana mihoqskog qeta, dok je olujno nevrijeme, koje mu je prethodilo, skidalo krovove sa ku}a i lomilo drve}e, a veliki broj op{tina ostao je i bez struje. Snijeg koji od ponedjeqka uve~e pada na podru~ju Han Pijeska ju~e je dostigao visinu od 30 centimetara, uzrokovao nestanak struje u cijeloj op{tini i brojne probleme u saobra}aju. Na putu Han Pijesak Vlasenica bio je kolaps, jer teretna vozila i autobusi nisu mogli saobra}ati pa su kasnili i po pet ~asova. Dom zdravqa bio je u haosu, jer nisu imali drva za ogrev. Osnovna i sredwa {kola su bez grijawa, pa su ~asovi bili skra}eni na 30 minuta. U Sarajevu je snijeg, visok oko 40 centimetara, donio prve probleme. Ulice su osvanule zatrpane granama {to je ote`alo odvijawe saobra}aja, a put Fo~a-Sarajevo bio je blokiran. - Od ponedjeqka je potpuno odsje~en Kalinovik, jer su izvaqene bukve preko puta onemogu}ile saobra}aj istakla je rukovodilac sek-

Ministarstvo uprave

Pomo} udru`ewima
BAWA LUKA - Za 13 udru`ewa od javnog interesa za de vet mje se ci ove go di ne, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS uplatilo je 100.000 maraka pomo}i, saop{teno je ju~e iz ovog ministarstva. U saop{tewu se navodi da je za redovan rad Bora~koj organizaciji RS upla}eno 30.000 maraka, Savezu logora{a RS i Republi~koj organizaciji porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila RS po 20.000 KM, dok je ostalim udru `ewima sa ovim statusom upla}eno po 3.000 maraka. T. M.
Zbog swe`nog nevremena u Sokocu mnoga doma}instva nisu imala struju FOTO: B. GAJEVI]

Livawski kanton

tora odr`avawa u preduze}u “Srbiweputevi“ Mirjana Paprica. Prvi ovogodi{wi snijeg prekrio je krovove ku}a i u samom centru Fo~e, a u nekim dijelovima op{tine i{~upano drve}e blokiralo je puteve i poki-

dalo elektro`ice. Zbog nevremena ni stanovnici Pala nisu imali struje. Visina snijega ju~e je bila oko 15 centimetara. Visina snijega na Jahorini pre{la je 20 centimetara, a padavine se o~ekuju i narednih dana.

SANACIJA PREDAJNIKA NA KOZARI
FOTO: RTRS

Sanacija antenskog stuba na Lisini koji je u ponedjeqak polomilo nevrijeme po~e}e danas, a pri~iwena {teta, prema prvim procjenama, iznosi 300.000 maraka, saop{teno je iz RTRS. Generalni direktor RTRS Dragan Davidovi}, sa saradnicima iz Sektora za prenos i emitovawe programa,

posjetio je ju~e predajnik “Kozara“ na Lisini. Planirano je da antenski stub u sqede}a tri mjeseca bude u potpunosti obnovqen. Regije Bawe Luke i Potkozarja, koje nemaju signal RTRS, trebalo bi ponovo da ga dobiju idu}ih dana. Iz RTRS ka`u da }e kvalitet signala, zbog ovog kvara, na podru~ju cijele RS biti lo{iji.

Na podru~ju op{tine Sokolac, zbog swe`nog nevremena koje je izazvalo kvarove na elektri~noj mre`i, veliki broj sela ostao je bez struje, a neka i bez vode. Nevrijeme nije zaobi{lo ni jugozapadni dio Srpske. Na Kupre{koj i Jawskoj visoravni visina snijega je oko 25 centimetara. Snijeg je prekrio brda i planine oko Mrkowi} Grada, [ipova, Ribnika i Drvara.

NEVRIJEME pri~inilo veliku materijalnu {tetu
- Najve}i su problemi sa snabdijevawem strujom, jer je snijeg pokidao niskonaponsku mre`u u vi{e zaseoka rekao je mje{tanin Strojica Du{ko Milovac. Olujno ne-

Polomqeni predajnik RTRS na Lisini

vrijeme odnijelo je dio krova specijalne {kole “\or|e Nato{evi}“ u Prijedoru, a {teta se procjewuje na oko 3.000 maraka. Olujno nevrijeme po godilo je i Hercegovinu i nanijelo veliku {tetu doma}instvima. Krov ku}e u Gacku u koju je udario grom u potpunosti je uni{ten, kao i vrata i prozori, namje{taj i elektroinstalacije. Vlasnici ka`u da je ki{a sprije~ila da po`ar, koji je prouzrokovao udar groma, u potpunosti uni{ti ku}u. Nevrijeme pra}eno grmqavinom i uraganskim vjetrom prelomilo je na pola jedno od najve}ih stabala na trebiwskoj pijaci, simbol ovog grada.

Povratnici u te{koj situaciji
DRVAR - Povratni~ke op{tine Drvar, Bosansko Grahovo i Glamo~ nalaze se u izuzetno te{koj situaciji zbog ~ega je potrebno hitno rje{ewe ovog problema, jer }e u protivnom opstanak na ovom podru~ju biti doveden u pitawe, izjavio je Srni potpred sje dnik Do ma na ro da Parlamenta Federacije BiH Dragan Puziga}a. On je naveo da se povratnici nalaze u veoma te{koj ekonomskoj situaciji, a da je odnos vlasti Livawskog kantona prema ovim povratni~kim op{tinama indolentan i diskriminatorski.

Zavr{ena kontrola rje{ewa li~ne i porodi~ne invalidnine u 50 op{tina

Rade Ristovi}

Poslije revizije rastere}ewe buxeta Srpske
BAWA LUKA - Komisija za kontrolu rje{ewa li~ne i porodi~ne invalidnine do sada je u 50 op{tina Srpske obradila oko 20.000 predmeta, od ~ega je 4.500 rje{ewa sporno, odnosno dokumentacija je nepotpuna ili neadekvatna. Pot vrdio je ovo ju ~e “Gla su Srpske“ mi nis tar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Rade Ristovi}. On je is ta kao da jo{ uvijek nema podataka o tome koliko je korisnika izgubilo dosada{wi status. - Si gur no je da }e, po slije kontrole, oko 70 odsto korisnika “pasti“ na mawu ka te go ri ju. Jo{ uvi jek ne mogu re}i da li se radi o la`nim uvjerewima, jer se to ne mo`e tvrditi dok se ne doka`e pravnim postupkom - kazao je Ristovi}.

Mawe nezaposlenih
PALE - Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Rade Ristovi} rekao je ju~e na Palama da Vlada RS nizom mjera uspjela da zaustavi pove}awe nezaposlenosti u Srpskoj, javila je Srna. Ristovi} je dodao da veliki problem predstavqa i fiskalna optere}enost privrede iz koje se finansira ogroman dio javne potro{we.

SPORNO 4.500 uvjerewa
On je istakao da }e se poslije oduzimawa sada{wih prava onima koji ih u`ivaju, a po zakonu im ne pripadaju, rasteretiti dr`avni buyet, jer se za ove kategorije izdvaja mnogo novca.

- Naj vi {e nov ca se iz dvaja za korisnike invalidni na od prve do {es te kategorije. Oni koji spadaju u {estu kategoriju mjese~no primaju 190 maraka, a pripadnici prve kategorije dobija ju i do 1.800 ma ra ka re kao je Ris to vi} i do dao da li~nu i porodi~nu invalidninu u RS prima 71.000 korisnika.

Kontrole
Ristovi} je istakao da je ostalo da se prekontroli{e oko 29.000 rje{ewa od prve do {este kategorije, {to bi trebalo da bude zavr{eno do kraja godine i oko 22.000 rje{ewa od sedme do desete kategorije.

8 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Uskoro br`e pru`awe administrativnih usluga

Kroz RS
Sredwa {kola “Nikola Tesla“ u Tesli}u

KOSTAJNICA - U Kostajnici }e sutra biti otvoren Centar za br`e pru`awe administrativnih usluga, za ~iju je adaptaciju op{tina obezbijedila 101.000 maraka, javila je Srna. GAP projekat je realizovan uz pomo} ameri~ke vladine or-

ganizacije USAID, {vedske Side i holandske “EKN“, koje su obezbijedile 183.000 KM za opremu i namje{taj. Op{tinski slu`benik za odnose sa javno{}u Aleksandar Pa{i} izjavio je da su gra|evinski radovi na adaptaciji zgrade op{tine trajali od 10. avgusta do 30. septembra.

Dodik i [krbi} posjetili op{tinu Zvornik

Lopovi ukrali deset dnevnika
TESLI] - Nepoznato lice ili vi{e wih provalili su u Sredwu {kolu “Nikola Tesla“ u Tesli}u i ukrali deset dnevnika, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Doboj. U saop{tewu se dodaje da su nepoznati lopovi u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka razbili staklo na prozoru u prizemqu zgrade sredwe {kole, a zatim nasilno otvorili vrata zbornice iz koje su ukrali dnevnike. Policija je izvr{ila uvi|aj, a u toku je operativni rad na otkrivawu po~inioca ovog djela. V. T.

U ovaj savremeni objekat ulo`eno oko 7,3 miliona KM, od ~ega je Vlada RS iz Razvojnog programa izdvojila oko 2,6 miliona KM, dok je kompanija “Frezenijus“ izgradwu hemodijaliznog centra finansirala sa oko 4,7 miliona KM
PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

Otvoren centar za hemodijalizu

Dom zdravqa Rogatica

Medicinari nagra|eni izletom
ROGATICA - Realizuju}i ovogodi{wi Akcioni plan racionalizacije poslovawa u rogati~kom Domu zdravqa u periodu januar-jun ukupan prihod pove}an je 26 odsto i ostvaren dobitak od preko 30.000 maraka, uz smawewe tro{kova poslovawa za osam procenata. Zasluga je to cijelog kolektiva, pa su sindikalna organizacija i direktor ove zdrav stve ne us ta no ve Da ra Ikoni} odlu~ili da zaposle ne za do pri nos us pje {nom po slo vawu na gra de jednodnevnim izletom. Tako su rogati~ki medicinari obi{li U`ice, Zlatibor i Kusturi~in Drvengrad na Me}avniku, a prisustvovali su i ve~erwoj molitvi u manastiru Dobrun kod Vi{egrada, koji su gradili `upan Pri bil i wego vi si no vi Stefan i Petar u 14. vijeku. S. M.

ZVORNIK - Premijer Republike Srpske Milorad Dodik predao je ju~e na upotrebu u Zvorniku ~etvorospratni objekat u koji su smje{teni sa vre me ni he mo di ja li zni centar, specijalisti~ke slu`be i uprava Op{te bolnice, ukupne povr{ine oko 2.000 kvadrata. Sa premijerom RS, objekat su otvorili ministar zdravqa i socijalne za{tite RS Ranko [krbi}, di re ktor Fon da zdravstvenog osigurawa Goran Kqaj~in, direktor kompanije “Frezenijus - dijalizna wega“ Miroslav Ga}anovi}, direktor Op{te bolnice Milorad Drqevi} i na~elnik op{tine Zvornik Zoran Stevanovi}.

KAPACITET centra 60 pacijenata
U ovaj savremeni objekat ulo`eno je oko 7,3 miliona KM, od ~ega je Vlada RS iz Razvojnog programa izdvojila oko 2,6 miliona KM, dok je kompanija “Frezenijus“ izgradwu hemodijaliznog centra finansirala sa oko 4,7 miliona KM. - Ova novoizgra|ena zgrada dokaz je da u RS nema istoka i zapada, osim u geografskom smislu, jer se Srpska ravnomjerno razvija, iako neki `ele da naprave tu vrstu pri~e - reDodik, [krbi} i Drqevi} otvaraju centar
FOTO: SRNA

FOTO: D. JOVI^I]

kao je Dodik i naglasio da je u posqedwe vrijeme u ovaj dio Srpske iz Razvojnog programa ulo`eno oko 280 miliona KM. On je pod sje tio da je u posqedwe vrijeme otvoreno nekoliko objekata u ovom dijelu Srpske, kao {to su osnovne {kole u Brawevu i Palama, i dodao da se tako nije gradilo u posqedwih 30 do 40 godina. [krbi} je rekao da je kapacitet hemodijaliznog centra

oko 60 pacijenata, koji }e se sada lije~iti u najsavremenijim uslovima. Isti~u}i da je hemodijalizni cen tar u po tpu nos ti opremqen naj sa vre me ni jom opremom, [krbi} je rekao da se stvaraju uslovi da svi ovi cen tri bu du je din stve no opremqeni, kako bi pacijenti

imali adekvatno i jedinstveno lije~ewe. On je dodao da je hemodijalizni centar u Zvorniku, posli je [am ca, dru gi cen tar koji se zavr{ava u saradwi sa kompanijom “Frezenijus“ i naglasio da }e i Doboj najdaqe za dva mjeseca dobiti novi savremeni hemodijalizni centar.

Humanitarne akcije u Srpcu

Mali{ani posjetili oboqelog drugara
SRBAC - Mali{ani vrti}a “Na{a radost“ Srbac, zajedno sa svojim vaspita~ima, posjetili su svog drugara Miqana Okoli}a iz Srpca, koji se oporavqa poslije te{ke operacije o~iju, i uru~ili mu slatki{e i igra~ke. Sredstva za kupovinu poklona prikupqena su prodajom likovnih radova na izlo`bi u centru grada, kada su mali{ani u okviru Dje~ije nedjeqe izra|ivali crte`e na temu dje~ijih prava. Pomo} u vidu odje}e, obu}e i prehrambenih paketa uru~ena je i za desetak wihovih siroma{nih drugova u naseqima Mali Sitne{i i Seli{te. Pored dje~ijeg vrti}a, i predstavnici Centra za socijalni rad Srbac uru~ili su humanitarne poklone za 12-oro djece bez roditeqskog starawa, koja su smje{tena u srodni~ke i nesrodni~ke porodice. D. J.

BOLNICA
Direktor Op{te bolnice Milorad Drqevi} pojasnio je da se objekat sastoji iz dva dijela - hemodijaliznog centra i Op{te bolnice. On je dodao da je wema~ka kompanija “Frezenijus“ potpisala ugovor sa Fondom zdravstvenog osigurawa Srpske da u sqede}ih 15 godina on pripada ovoj kompaniji, sa mogu}no{}u produ`ewa ugovora na jo{ deset godina, poslije ~ega objekat pripada Op{toj bolnici.

Hemodijalizni centar

Sjednica Skup{tine op{tine Kotor Varo{

Usvojen izvje{taj na~elnika
KOTOR VARO[ - U izvje {ta ju o ra du na ~el ni ka op{tine i op{tinske uprave u prvom polugodi{tu ove godine, koji je usvojen na deve toj sje dni ci Skup {ti ne op {ti ne, na vo di se da je aktivnost bila usmjerena na realizaciju brojnih investicija i projekata. Osim toga, ostvarena je saradwa sa republi~kim organima, me|unarodnim organi za ci ja ma i ne vla di nim se kto rom u pra }ewu akti vnos ti Admi nis tra ti vne slu`be.

Kozarska Dubica
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 15 pacijenta. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

CIQ privu}i strane investitore
- Osnovni pravci rada u idu}em pe ri odu su pri vla ~ewe do ma }ih i stra nih

in ves ti to ra s ciqem za po{qavawa, ulagawa u infrastrukturu, bri ga o raseqenim i izbjeglim lici ma, po mo} po ro di ca ma poginulih boraca i ratnim voj nim in va li di ma i iz gradwa efikasne i moderne admi nis tra ti vne slu `be rekao je na~elnik op{tine Nedeqko Kne`evi}, koji je istakao da zajedni~ki ciq

tre ba da bu de boqi `i vot gra|ana. Odbornici su usvojili i izvje{taj o ostvarewu priho da i ras ho da buyeta op {tine u prvih {est mjeseci. Ukupno ostvareni prihodi iznose 2.376.101 marku ili 40 odsto od plana. Rashodi izno se 2.755.528 ma ra ka, {to predstavqa 46,66 odsto ostvarewa. D. K.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 9

Novac za 71 {kolarca iz porodica poginulih boraca
PRIJEDOR - Iz Fonda solidarnosti Organizacije porodica poginulih borca op{tine Prijedor od po~etka {kolske godine {kolarcima iz ove bora~ke kategorija dodijeqena je nov~ana pomo} u ukupnom iznosu od 6.770 maraka. U ovoj organizaciji naveli su da je 11 osnovaca dobilo jednokratnu nov~anu pomo} u iznosu od po 70 maraka, a 60 sredwo{kolca po 100 maraka. Prednost u raspodjeli sredstava imala su djeca ~ije majke nisu zaposlene. S. T.
FOTO: ARHIVA

Fabrika glinice “Bira~“

Obiqe`ena 31. godi{wica rada
ZVORNIK - U Fabrici glinice “Bira~“ iz Zvornika ju~e su, povodom obiqe`avawa 31 godine rada, uru~ene nagrade i priznawa za 49 radnika koji su u ovom kolektivu punih 30 godina. Generalni direktor “Bir~a“ Virginijus Vajega rekao je na prijemu za radnike da je doprinos radnika od neprocjewive vrijednosti za rad, razvoj i opstanak fabrike. On je dodao da je godi{wica rada ove fabrike prilika da se oda zahvalnost svim radnicima kolektiva, posebno onima koji su u wemu proveli 30 godina aktivnog rada. Vajega je istakao da Fabrika glinice “Bira~“ i daqe radi i proizvodi glinicu, predstavqaju}i tako zna~ajan privredni gigant zvorni~ke regije i {ire. S. S.

Udru`ewe “Kompas“ iz Kozarske Dubice

Po~iwu ~asovi plesa
Toplana u Doboju

U mnogim op{tinama Srpske poranila sezona grijawa

Stiglo zahla|ewe a radijatori topli
Stanovnici u Isto~nom Sarajevu ve} ju~e su imali tople domove, jer je grijawe po~elo ranije. Kada su hladni dani u pitawu Dobojlije ne treba da brinu, jer }e danas imati tople radijatore
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

KO ZAR SKA DU BI CA Udru`ewe mladih “Kompas“ iz Kozarske Dubice zapo~e}e u subotu, 17. oktobra, reali za ci ju pro je kta pod nazivom “Ple{imo zajedno, ples je lijek za tijelo i du{u“, koji podrazumijeva bespla tan kurs ple sa za sve zainteresovane. - Ciq ovog projekta je nau~iti gra|ane plesnim vje{ti na ma, te ra zvi ti

socijalnu i svijet o va`nosti zdravog `ivota me|u mladi ma izja vio je predsjednik Udru`ewa mladih “Kompas“ Marko Veji}. On je pre ci zi rao da }e ple sna {ko la u Ko zar skoj Dubici trajati 30 dana, a da }e ~asovi biti odr`avani u pros to ri ja ma Mje {o vi tog sredwo {kol skog cen tra “Nikola Tesla“, tri puta sedmi~no. T. D.

Prijedor

Besplatna spirometrija za oboqelu djecu
PRIJEDOR - Udru`ewe oboqelih od astme “Anemona“ organizovalo je ju~e besplatnu spirometriju za djecu oboqelu od ove bolesti u Prijedoru. Udru`ewe je organizovalo i malu {kolu o ovoj bolesti, kojoj redovno prisustvuje oko 450 ~lanova. - Astma je hroni~na plu}na bolest koja zahtijeva dobru saradwu doktora i pacijenta koji treba da budu edukovani o svojoj bolesti kako bi {to kvalitetnije `ivjeli - kazala je predsjednik Udru`ewa “Anemona“ Ivanka Macura. Ona je istakla da je ciq Udru`ewa i informisawe roditeqa o najnovijim saznawima o bolesti wihove djece kako bi pomogli da je lak{e podnose. Stru~ni saradnik Udru`ewa “Anemona“ Azra Pa{ali} potvrdila je da je Prijedor podru~je koje je sa oko 3.000 oboqelih od astme me|u prvima u Republici Srpskoj. - Od tog broja, polovina je djece i to od najmaweg uzrasta, tako da je veoma bitno na vrijeme po~eti sa lije~ewem i edukacijom roditeqa - kazala je Pa{ali}eva. S. T.
FOTO: S. TASI]

ISTO^NO SARAJEVO Iako je sezona grijawa zvani~no trebalo da po~ne sutra, zbog prvih ovogodi{wih swe`nih padavina i veoma niskih tem pe ra tu ra, u ne kim toplanama u Srpskoj isporuka toplotne energije je krenula nekoliko dana ranije. Stanovnici u Isto~nom Sarajevu ve} ju~e su imali tople domove, jer je grijawe po~elo ranije. - Na{e preduze}e trenutno ima zalihu od 28 tona mazuta,

{to je dovoqno za dvadesetak dana, a godi{wa potro{wa mazuta je oko 280 tona. S obzirom na to da imamo dobru saradwu sa na{im dobavqa~em ne o~ekujemo nikakve probleme sa isporukom ovog energenta - rekao je direktor “Toplane“ u Is to ~nom Sa ra je vu Dra gan Jankovi}. Direktor dobojske “Toplane“ Vlastimir Peji} je istakao da }e se zo na gri jawa po~eti danas zbog veoma niskih temperatura tokom ove sedmice. - Svi domovi }e danas ima-

ti tople radijatore, jer je tokom ove sedmice do{lo da naglog zahla|ewa - kazao je Peji}. U prijedorskoj “Toplani“ ka`u da je ju~e obavqena proba zagrijavawa radijatora, koja }e biti i danas, tako da }e od sutra grijawe po~eti “punom parom“.

ZBOG DUGA 300 Bijeqinaca ne}e imati grijawe
- Izvr{ene su neophodne pripreme, koje }e potro{a~ima garantovati kvalitetno grijawe u ovoj sezoni - kazao je te-

hni~ki direktor ovog preduze}a ^edo Banovi}. Za po ~e tak no ve se zo ne grijawa spremna je i “Toplana“ u op{tini Bijeqina. - Tehni~ki smo potpuno spre mni i gri jawe }e 15. okto bra bi ti u svim do ma }instvima koja su izmirila svo je du go ve, dok je dan dio grada ne}e dobiti isporuku toplotne energije, odnosno oko 300 stanova, jer vlasnici nisu izmirila dug, koji prela zi je dno mje se ~no za du `ewe - re kao je di re ktor bijeqinske “Toplane“ Du{ko Ili}.

CIJENE
Kao i pro{le cijena grijawa ove godine }e u bawolu~koj “Toplani“ iznositi 1,35 maraka po kvadratnom metru stambenog prostora, kao i u op{tini Prijedor. Potro{a~i u Isto~nom Sarajevu po kvadratnom metru }e pla}ati 2,13 KM i u cijenu nije ura~unat PDV. U ovoj toplani ka`u da im op{tina jo{ nije odgovorila na zahtjev za pove}awe cijene grijawa, s obzirom na to da je mazut poskupio za 18 feninga po kilogramu.

Pri kraju projekat stambenog zbriwavawa bora~kih kategorija u Prwavoru

Zgrada useqiva do kraja mjeseca
PRWAVOR - Do kra ja oktobra bi trebalo da bude useqiva stambena zgrada namijewena bora~kim kategorija ma sa po dru ~ja op {ti ne Prwavor. Ova zgrada ima 40 stanova, od kojih osam dvosobnih, 20 jednoiposobnih, ~eti ri je dno so bna i osam garsowera. Ovo je potvrdio predsjednik Op{tinske bora~ke organizacije Miro [ikarac i do dao da se pri vo di kra ju pro je kat stam be nog zbriwavawa bora~kih kategorija. - Na konkurs za stambeno zbriwavawe porodica poginulih boraca i ratnih-vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije u Prwavoru pristigla su 102 zahtjeva, od kojih je 69 uvr{teno na preliminarnu rang-listu - rekao je [ikarac. odre|enih nepravilnosti. Konstatovano je da postoje odre|eni propusti, zbog ko jih je sa pre li mi nar ne lis te na do da tnu pro vje ru prvostepenoj i drugostepenoj ko mi si ji pro sli je |e no 10 zahtjeva. Ukupno 57 qudi je u okviru programa stambenog zbriwavawa bora~kih kategorija stanovni{tva dobilo po 8.000 maraka bespovratnih nov~anih sredstava za zavr{etak izgradwe stambenog objekta. B. R.

Porodice
Do kraja godine se o~ekuje kompletirawe dokumentacije za izgradwu jo{ jedne zgrade, ~ime bi se rije{ili problemi stambenog zbriwavawa svih porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije na podru~ju op{tine Prwavor.

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Policiji Isto~nog Sarajeva prijavqena su dva krivi~na djela, u Isto~noj Ilixi i Sokocu. Zabiqe`ena su dva naru{avawa javnog reda i mira u Palama i Isto~nom Novom Sarajevu. Dogodilo se sedam saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica.

UTVR\ENA lista za dodjelu stanova
On je istakao da su elimi ni sa na 33 zah tje va zbog

10 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Za izgradwu kapele u [amcu potrebno 40.000 maraka
Br~ko
[AMAC - U MZ Hrvatska Ti{ina kod [amca ju~e je po~ela gradwa kapele na katoli~kom grobqu, koja }e ko{tati oko 40.000 KM. Izgradwu kapele finansiraju mje{tani koji trenutno `ive u ovoj mjesnoj zajednici, kao i oni koji su u inostranstvu, te op{tina [amac. Koordinator povratni~kih mjesnih zajednica Hrvatska Ti{ina, Gorwi i Dowi Hasi} i Zasavica, Ivica Cvitku{i}, rekao je da }e op{tina [amac u prvoj fazi gradwe obezbijediti sredstva od kojih }e biti kupqena ~eli~na konstrukcija, {qunak i drugi potreban materijal. V. A.
FOTO: ARHIVA

Radnici najavili protest
BR^KO - Oko 200 radnika 16 biv{ih velikih dr`avnih preduze}a u Br~kom, koji su 1992. godine ostali bez zaposlewa, najavili su da }e ponovo protestovati u petak, 16. oktobra, ispred zgrade Vlade distrikta Br~ko, javila je Srna. Radnici su protestovali u ponedjeqak, zahtijevaju}i da lokalna vlast realizuje odluku Skup{tine distrikta o dodjeli milion i po KM za rje{avawe wihovih problema u vezi sa povezivawem sta`a i isplatom otpremnina. - Zamjenik gradona~elnika Anto Domi} obe}ao nam je prilikom na{eg posqedweg susreta da }e obaveze koje je Vlada preuzela u pogledu obe{te}ewa radnika biti ispuwene kada budu slo`ene sve politi~ke opcije, {to pretpostavqa, kako nam je rekao, izradu vaqanih kriterijuma. Taj posao nikako da se privede kraju - izjavila je zamjenik predsjednika Udru`ewa “Glas radnika“, koje okupqa oko 2.000 nezaposlenih, Cvijeta Toma{evi}.

Skup{tina distrikta Br~ko

Buxet za sqede}u godinu 193 miliona maraka
BR^KO - Skup{tina distrikta Br~ko trebalo bi da na dana{woj sjednici razmatra prijedlog buyeta distrikta za 2010. godinu u iznosu od 193 miliona maraka, {to je za 20 miliona maraka mawe u odno su na ovo go di{wi buyet, javila je Srna. Poslanici bi trebalo da raspravqaju i o prijedlozima zakona o policiji i javnom redu i miru u distriktu, a u prvom ~itawu i o predlo`enom zakonu o Poreskoj upravi distrikta. Poslije dva neuspjela poku{aja, pred poslanicima }e se ponovo na}i i odluka kojom treba da bude utvr|ena visina stope poreza na nekretnine za 2009. godinu. Poslanici bi trebalo da razmatraju pro{logodi{we izvje{taje o reviziji finansijskog poslovawa Komisije za hartije od vrijednosti distrikta i Kancelarije koordinatora Br~kog pri Savjetu ministara BiH. Poslanici }e razmatrati i prijedlog odluke o usvajawu programa subvencionisawa kamata na kredite preduze}ima i preduzetnicima na podru~ju distrikta.

Sjetva u Semberiji planirana na oko 15.000 hektara

Vremenske prilike pogoduju semberskim poqoprivrednicima

Palo vi{e od 60 litara ki{e po kvadratnom metru, {to je dovoqno za pripremu zemqi{ta i sjetvu p{enice u najoptimalnijem roku. Do ove ki{e strahovali smo da }emo uop{te obaviti sjetvu, jer je zemqi{te bilo suvo na dubini i do jednog metra, rekao Jovanovi}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Dovoqno vlage za jesewu sjetvu
hektara, od ~ega bi p{enica trabalo da bude na hiqadu hektara. I da ne bude vi{e padavina, ovo je dovoqno vlage za pripremu zemqi{ta i sjetvu p{enice u najoptimalnijem ro ku. Do ove ki {e strahovali smo da }emo uop{te oba vi ti sje tvu, jer je zemqi{te bilo suvo na dubini i do jednog metra - ka`e direktor “Semberije“ Milorad Jovanovi}. samo jedan dan bez padavina, pa da se po~ne sa intenzivnim jesewim radovima. - To je najplodnije zemqi{te, koje brzo upija povr{insku vo du, pa se mo `e la ko obra|ivati. U atarima sela pored rijeke Save i na bre`uqkastom dijelu Semberije poslije ki{e potrebna su tri dana da se prisu{i zemqi{te kako bi na wive iza{la mehanizacija - poja{wava Jovanovi}. Poqoprivrednom dobru “Semberija“ lak{e je pripremati zemqi{te jer posjeduje velike i jake traktore sa najmodernijom mehanizacijom, ali su u vlasni{tvu poqoprivrednika mawi, uglavnom do-

Skup{tina distrikta Br~ko

FOTO: ARHIVA

Bora~ko-invalidska za{tita u Bijeqini

Preostalo 90.000 maraka pomo}i
BIJEQINA - Odjeqewe za bora~ko-invalidsku za{titu op{tine Bijeqina do kraja godine mo`e da podijeli jo{ oko 90.000 maraka pomo}i, rekao je na~elnik ovog odjeqewa Nenad Radlovi}, javila je Srna. - S obzirom na ~iwenicu da je buyet za ovu namjenu smawen sa 550.000 KM na 400.000 KM, a ve} je podijeqeno 310.000 maraka, ostalo je jo{ oko 90.000 KM koje }e biti podijeqene do kraja godine - rekao je Radlovi} i napomenuo da ovo odjeqewe ima obavezu da podijeli i jednokratnu pomo} za 150 studenata iz ovih porodica. Radlovi} je dodao da komisija odobrava iznose do 1.000 KM, ali da su naj~e{}e pomo}i od 200 do 500 KM. Prema wegovim rije~ima, Odjeqewu za bora~ko-invalidsku za{titu op{tine Bijeqina u ovoj godini upu}eno je 1.360 zahtjeva za jednokratnu nov~anu pomo}, od ~ega je na 870 dat pozitivan odgovor, 355 zahtjeva je odbijeno, a 90 je neobra|enih.

BIJEQINA - Semberski poqo pri vre dni ci su odahnuli, jer je pala spasonosna ki{a i prekinula vi{emjese~nu su{u. Prema podacima meteorolo{ke slu`be Poqoprivrednog do bra “Sem be ri ja“ u No vom Se lu kod Bi jeqine, najve}oj `itnici Srpske, palo je vi{e od 60 litara ki{e po kvadratnom metru, pa je time stvo ren sloj vla `nog zemqi{ta dovoqan za sjetvu p{enice i ostalih ozimih kultura. - Ove padavine su blagodetne i mo`emo obaviti planiranu jesewu sjetvu na oko 1.400

INTENZIVNIJI radovi po~e}e kad ki{a prestane da pada
On je pojasnio da je na nekim wivama, posebno na glavnom imawu u Novom Selu i u dolini rijeke Drine, dovoqan

trajali traktori, pa im je potrebno vi{e vremena da obave jesewe radove. - Poslije ove ki{e ne}u orati wive ve} }u zemqu pripremiti tawira~ama i zasijati p{e ni cu. Ti me }u ostvariti znatnu u{tedu goriva, a tawira~a }e usitniti dovoqan sloj zemqe da u wemu nikne sjeme p{enice - ka{e poqoprivrednik iz sela Danguba kod Bijeqine Stevan Nikoli}. Ove jeseni u Semberiji bi trebalo da se na seoskim imawima zasije blizu petnaest hiqada hektara, od ~ega p{enicom oko 13 hiqada hektara, {to je za oko hiqadu hektara mawe nego lani.

Stani Vidakovi} iz Broda vi{e puta ukazao se lik svete Petke Trnove

Manastir na mjestu ukazawa
BROD - Osamdeset~etvorogodi{woj Stani Vidakovi} iz Dowih Klakara kod Broda prije 16 godina ukazao se lik Prepodobne mu~enice Paraske ve, sve te Pet ke Trnove. Na tom mjestu kasnije je pro na |e na ikona ove svetiteqke, i to ista ona ikona koja se nalazila u pravoslavnoj crkvi u Podviwu, kod Slavonskog Broda, u Hrvatskoj. Tokom posqedweg rata ovo svetili{te je pretvoreno u logor za Srbe, a kasnije je poru{eno do temeqa, prenosi Srna. - Uvidjev{i nevoqu koja se sprema srpskom narodu, sve ta Pet ka se, Bo `i jom voqom, “preselila“ preko rijeke Save u Dubokovac, zase lak na seqa Dowi Kla ka ri - pri ~a ju mje{tani. Niko ne mo`e da objasni kako se pored stabla ispod kojeg je Stana Vidakovi} tekla voda jednoga dana pojavila ikona Svete Petke Trnove. Stana Vidakovi}, starica iz ovog sela, ka`e da se woj, na mjestu gdje se kasnije pojavila ikona, sveta Petka ukazala vi {e pu ta. Pri je prvog ukazivawa, ka`e Stana, u neposrednoj blizini wene ku}e zapalio se stog sijena u po bijela dana. mlaz vode, a poslije ukazivawa postojao je sve ja~i - pri~a Stana i dodaje da je ~ula od onih koji su pili ovu vodu da je qekovita. Uo~i i na dan kada se slavi ova svetiteqka, 27. oktobra, rijeka qudi svake godine pohrli u Dubokovac. Sa ovog mjesta, tvrde mnogi koji su dolazili ovdje, ku}i se vra}aju “preporo|eni“. Pri~a o ukazivawu lika svete Petke dospjela je i do vladike Vasilija, episkopa zvorni~ko-tuzlanskog, koji je dao blagoslov da se na ovom mjes tu iz gra di ma nas tir. Gradwa je po~ela lani, a planirana je izgradwa konaka u kome }e boraviti monasi.

[amac
HITNA POMO] Pregledano 27 pacijenata. POLICIJA Policija evidentirala jedno krivi~no djelo. Kr{ewa javnog reda i mira nije bilo, ni saobra}ajnih nesre}a.
FOTO: SRNA

QEKOVITA voda te~e iz izvora u Dubokovcu
- Kasnije mi se u nekoliko navrata privi|alo da gori vatra na mjestu gdje nije bilo sijena. Jednom mi se lik svete Petke ukazao i kod izvora. Iz wega je ranije tekao mawi

VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Snabdijevawe elektri~nom energijom uredno.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 11

Milion maraka za bora~ku zgradu u Derventi
DERVENTA - U Derventi je u toku izgradwa stambene zgrade sa 27 stanova namijewenih porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima, a u koju }e Vlade Republike Srpske i lokalna zajednica ulo`iti oko milion maraka. Stanovi u ovom objektu, koji se grade na lokalitetu Sajmi{te, treba da budu useqivi u avgustu sqede}e godine. Na~elnik op{tinskog Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu Nedeqko Nikoli} rekao je da stambeno zbriwavawe u Derventi ~eka 105 porodica iz bora~kih kategorija. N. S.

Komunalna policija u Tesli}u

Arheolo{ka istra`ivawa u Dowem Detlaku nedaleko od Dervente

Kazne za neuklawawe ambrozije do 1.000 KM
TESLI] - Na podru~ju tesli}ke op{tine prisutna je znatna koncentracija ambrozije. Zbog takvog stawa i opasnosti od djelovawa i {irewa ove {tetne biqke, weno uklawawe re gu li sa no je i op {tin skom odlu kom, a za “neposlu{ne“ predvi|ene su kazne i do hiqadu maraka. Za kontrolu uklawawa ambrozije i sprovo|ewe odluke nadle`na je komunalna policija. Na~elnik komunalne policije Drago Bosi} ka`e da policija kontroli{e i nadzire uklawawe ambrozije. - Sva pravna i fizi~ka lica du`na su da biqku uklone sa svojih povr{ina prije cvjetawa, a za one koji to ne u~ine bi}e izre~ene nov~ane kazne - istakao je Boci}. On je istakao da je ambrozija, koju u gradskoj zoni uklawa “Komunalac“, uglavnom iskorijewena a kakvo je stawe u seoskim sredinama za sada nema precizne evidencije. - Naj ve }i pro blem su na pu {ta na imawa ko ja ni ko ne odr`ava - tvrde u komunalnoj policiji. V. T.

Otkriven manastir iz 1300. godine
Manastirska crkva sasvim sigurno je bila na lokaciji gdje se sada nalazi obnovqena crkva Svetog Ilije Proroka. Za to ve} imamo mnogobrojne materijalne i pisane dokaze, potvrdio je \ur|evi}

Tesli}ki Crveni krst

Pomo} za oboqele od tuberkuloze
TE SLI] - Te sli }ka op {tinska organizacija Crvenog krsta prikupila je 1.500 maraka od prodaje markica u okviru nedavnog obiqe`avawa “Nedjeqe borbe protiv tuberkuloze“. Prema rije~ima aktiviste u ovoj te sli }koj us ta no vi Nedeqka Pini}a, novac }e bi ti utro {en za ku po vi nu pre hram be no-hi gi jen skih paketa licima oboqelim od tuberkuloze. Prema podacima tesli}kog Doma zdravqa “Sveti Sava“, go di{we od ove opa ke bo lesti u Tesli}u oboli oko 40 qudi {to je mno go u odnosu na broj stanovnika. Iako se broj oboqelih posqedwih godina smawuje u tesli}kom Domu zdravqa isti~u da je ona i daqe opasna i obolijevaju uglavnom stari je, a sve ~e{ }e i mla |e osobe. V. T.

^a|o posjetio deminere u Doboju
Mje{tani Doweg Detlaka poma`u arheolozima PI[E: NENAD SIMI] krozrs@glassrpske.com

DERVENTA - U Dowem Detlaku prona|ena je lokacija manastira, koji najvjero va tni je da ti ra iz do ba oko 1300. godine, a mo`da i prije. Tome svjedo~e materijalni dokazi koji su prona|eni, kao {to je isposnica mo na ha, sta ri nad gro bni spomenik, kao i }upovi ili ambari, koji su slu`ili sux kao ostave za hranu.

Ovo je re kao ar he olog Milan \ur|evi} i dodao da se temeqitiji radovi izvode na is tra `i vawu ispo snica i ambarina, odnosno }upova. - Manastirska crkva sasvim sigurno se nalazila na lokaciji gdje se sada nalazi obnovqena crkva Sve tog Ili je Pro ro ka. Za to ve} imamo mnogobrojne materijalne i pisane dokaze - potvrdio je \ur|evi}.

Ekipa arheologa iz Zavo da za za {ti tu kul tur nois to rij skog i pri ro dnog nasqe|a Re pu bli ke Srpske iz Bawe Luke vr{i opse`na is ko pa vawa i ar he olo {ka is tra `i vawa na ne ko li ko lokaliteta. Ciq ovog istra`i vawa je pro na la zak sredwovjekovnog manastira, koji se istorijski pomiwe da je postojao u Dowem Detlaku.

BI]E omogu}en pristup posjetiocima
Arheolo{kim radovima rukovodi arheolog Qubica Srdi}, a stru~ni saradnici su Ivana Jovanovi} iz Pirota i magistar profesor Milan \ur|evi} iz Gradi{ke. Pored arheologa tu je nekoliko mje{tana, koji ski-

Stari nadgrobni spomenik

daju sloj po sloj zemqe i odstrawuju stabla i korijewe. Poslije detaqnog ~i{}ewa, na po vr{i ni os ta je bijela kamena povr{ina sa }upovima u svoj svojoj qepoti. Tra go vi qud ske ru ke i majstorstva iz davnog doba su vidqivi na svakom koraku, a arheolozi vrijedno rade i sve biqe`e. Ar he olog Qubi ca Srdi} je rekla da }e se za sa da ura di ti ~i{ }ewe, a po sli je to ga kon zer va ci ju }upova i isposnica, kao bi se omogu}io pristup posjetiocima. Ra do vi }e se na is tra `i vawu nas ta vi ti i daqe po fazama, jer Dowi Detlak obiluje mnogobrojnim arheolo {kim sredwo vje ko vnim lokalitetima, kao i onim, koji su mnogo stariji, pretpostavqa se jo{ iz kamenog doba.

Deminerima uru~eni detektori
DOBOJ - Ministar unutra{wih poslova Republike Srpske Stanislav ^a|o posjetio je ju~e u Doboju deminere koji ~iste teren od mina na trasi budu}eg autoputa Doboj Bawa Luka i uru~io im {est detektora za isto toliko deminerskih timova. - Vlada Republike Srpske izdvojila je 30.000 maraka za nabavku detektora. Rije{eno je izme|u ostalog i pitawe kori{}ewa odmora deminera od 30 dana bez obzira na sta`. Moj utisak je da su oni zadovoqni ovim {to smo do sada u~inili - rekao je ^a|o. Demineri su, prema wegovim rije~ima, uradili vi{e od 50 odsto posla na lokaciji Fo~a-Johovac kod Doboja i blagovremeno }e ga do kraja obaviti. - Do sa da su pre gle da li i o~is ti li 16.500 od uku pno 29.860 kvadratnih metara na ovoj trasi. Na poslovima uklawawa neskplodiranih ubojnih sredstava i mina u Republi~koj upravi CZ anga`ovano je 88 radnika, a procjena je da u Srpskoj jo{ ima oko 144.000 kvadratnih kilometara prostora zaga|enih minama - istakao je ^a|o. Sl. P.
FOTO: S. PUHALO

Poslije pro{logodi{weg deficita u op{tini Tesli}

Stabilizuje se stawe u buxetu
TESLI] - Stawe u kasi op{tine Tesli} postepeno se stabilizuje poslije pro{logo di{weg de fi ci ta od 5.658.748 KM koji je iznosio go to vo 52 od sto uku pnog buyeta, izjavio je na~elnik op{tinskog Odjeqewa za finansije Branko Pani}. Pani} je rekao da se u ovu godinu u{lo sa velikim te{ko}ama zbog ranije stvorenih obaveza, te da je u prvih {est mje se ci pri liv nov ca bio za 20 odsto mawi nego u istom periodu pro{le godine.

PLANIRANO vra}awe duga od 2.000.000 KM
On ka`e da se stawe po osnovu priliva prihoda zna~ajno popravilo u posqedwa tri mjeseca i da su oni 30. septembra ~inili 88 odsto pro{logo-

di{wih, {to je zbog ekonomske krize rijedak primjer u odnosu na susjedne op{tine. Pani} je naglasio da je planirano da u ovoj godini iz te ku }eg pri li va buyet skih sred sta va i jo{ to li ko iz kreditnog zadu`ewa op{tine bude izmireno oko dva miliona maraka starog duga, a da ostatak duga bude reprogrami ran u do go vo ru sa do bavqa~ima.

- Planirano je da teku}i tro {ko vi fun kci oni sawa lokalne uprave budu finansirani sa 7.300.000 maraka a kapitalne investicije i pomo}i u iznosu od 2.500.000 mara ka. Pre dvi |e no je da po mo }i ko je se odno se na {ti}enike Centra za socijalni rad budu finansirane u iznosu od 900.000 maraka - istakao je Pani}. V. T.

Doboj
POLICIJA Zabiqe`ena tri krivi~na djela, nije bilo naru{avawa javnog reda i mira. Nije se dogodila nijedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|eno pet djevoj~ica i dva dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

12 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Obavezno prokuvavawe vode prije upotrebe
Maturanti bile}ke Gimnazije
TREBIWE - Trebiwski “Vodovod“ upozorio je gra|ane da, iz preventivnih razloga, vodu za pi}e prokuvaju prije upotrebe. Zbog velikih ki{nih padavina u toku protekle no}i neznatno je zamu}ena voda u gradskom vodovodu, {to je prvo upozorewe da se treba prokuvati. Iz “Vodovoda“ su saop{tili da }e stanovnici Trebiwa biti blagovremeno obavije{teni o stabilizaciji i ispravnosti vode za pi}e. R. Mi.
FOTO: R. MIJANOVI]

Obilaze Srpsku i Srbiju
BILE]A - Maturanti bile}ke Gimnazije u ponedjeqak su otputovali na petodnevnu ekskurziju. Za to vrijeme obi}i }e mnoga mjesta u Srpskoj i Srbiji i upotpuniti svoje znawe iz istorije, geografije i drugih predmeta. Na put je krenulo 67 maturanata iz tri odjeqewa, a sa wima i profesori Bogdan Tomanovi}, Vesna Novokmet, Jovan Petkovi} i Mom~ilo Kure{. Maturanti planiraju da obi|u mnoga mjesta, po~ev{i od Vi{egrada i Dobruna, preko Aran|elovca, Topole i Oplenca, do Beograda, Novog Sada, Fru{ke gore, Sremskih Karlo va ca, Tr{i }a... Obi la zi }e kul tur no-is to rij ske spomenike i znamenitosti, a tro{kove ekskurzije snosi}e wihovi roditeqi i jednim dijelom sponzori, me|u kojima je i op{tina Bile}a, koja je obezbijedila besplatnu ekskurziju za djecu bez jednog ili oba roditeqa. [. A.

Turisti~ka organizacija Trebiwe

Promocija grada na Trebi{wici
TRE BIWE - Tu ris ti ~ka or ga ni za ci ja Tre biwe ove sedmice predstavi}e se na “Eko-etno saj mu Za greb 2009“ koji se odr`ava u glavnom gradu Hrvatske. Trebiwska turisti~ka organizacija dobitnik je dvije na gra de na ne da vno za vr{e nom Saj mu tu ri zma u Novom Sadu, gdje joj je uz diplo mu sa ve li kom zla tnom medaqom za kvalitet pripala i nagrada “Dobar dizajn“ za realizaciju dizajna li~e karte Trebiwa. R. Mi.
Kova Pejovi} (prva zdesna) sa posjetiocima izlo`be

U bile}kom Domu kulture otvorena izlo`ba slika Kove Pejovi}

Trebiwe
HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana 24 pacijenata, a obavqeno je osam ku}nih posjeta. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

Kovu Pejovi} su weni sugra|ani sve do ju~e znali kao slu`benicu Doma zdravqa, a uz to i sre}nu majku, a danas je ve} prihvataju kao vrsnog umjetnika, rekao [}epan Aleksi}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Nadarenost se ra|a sa ~ovjekom
BILE]A - U bile}kom Domu kulture u ponedjeqak uve~e, u organizaciji Zavi~ajnog kluba “Osvit“, otvore na je prva sa mos tal na izlo`ba slika Kove Pejovi}, koja se qubiteqima likovne umjetnosti predstavila sa vi{e od 40 uqa na platnu. Kova Pejovi} do sada je izlagala na pet zajedni~kih izlo`bi bile}kih slikara. Likovnu akademiju nije poha|ala niti bilo kakvu drugu {ko lu te vrste, ne go je sa mos tal no sli ka ju }i sti ca la znawa iz te oblas ti, pa je najboqi primjer da se nadarenost ra |a sa ~o vje kom, da sa wim `ivi i da je te{ko procijeniti ho}e li i ka da is pli va ti na po vr{inu. Oko 200 Bile}ana i stanovnika drugih hercegova~kih i crnogorskih mjesta, koji su do{li na otvarawe izlo`be sa odu{evqewem su prihvatili wene radove, a pozitivne kritike stigle su i od likovnih stru~waka. - Postoje ponekad skromni qudi, ko ji `i ve po red nas, a da i ne pomi{qamo da se u wima kriju neslu}ene mogu}nosti. Tako su i Kovu Pejovi} weni sugra|ani sve do ju ~e zna li kao slu `be ni cu Doma zdravqa, a uz to i sre}nu majku, a danas je ve} prihvataju kao vrsnog umjetnika rekao je otvaraju}i izlo`bu novinar i kwi`evnik [}epan Aleksi}.

podr{ku daju mi moja djeca i brojni prijateqi, a inspiraciju nalazim u mojoj Hercegovini i Crnoj Gori, pa je zbog toga na mojim slikama dosta motiva iz tih krajeva - rekla je Kova Pejovi}. Otvarawe izlo`be bilo je oboga}eno prigodnim kultur no-umje tni ~kim pro gra mom.

Stvaraoci
- Naj~e{}e mislimo da su likovni stvaraoci negdje daleko od nas, u Parizu, prvenstveno, gdje je slikarska Meka ili bar u nekom na{em ve}em mjestu. Zaboravqamo, me|utim, da Pariz nikoga nije u~inio velikim slikarom ako on nije dovoqno veliki u sebi, zbog ~ega se i de{ava da nas skromni qudi koji su tu oko nas iznenade svojim umije}em - rekao je [}epan Aleksi}.

INSPIRACIJU pronalazi u Hercegovini i Crnoj Gori
Na wenim slikama preovla da va ju pej za `i, `en ski aktovi, mrtve prirode... Sa wih zra~i neka ~arobna muzika hercegova~kog podnebqa. Sve to odi{e svje`inom, `ivotno{}u i prirodno{}u. - Pla ni ram izlo `be i van Bile}e, mo`da najprije u Podgorici, potom u Trebiwu i dru gim mjes ti ma. Ve li ku

Tekstilno preduze}e “Novoteks“ u Trebiwu

Stigla pomo} od 83.000 KM
TRE BIWE - Tek stil no preduze}e “Novoteks“ iz Trebiwa dobilo je od Vlade Republike Srpske 83.000 maraka za stimulaciju izvoza, a novac }e, najvjerovatnije, biti ulo`en za obnovu tehnologije koja je poprili~no zastarjela potvrdio je predsjednik Upravnog odbora “Novoteksa“ Milan Gruba~. Gruba~ smatra da je ovo simboli~na pomo} za tako veliko preduze}e, ali da je to potvrda da su se kvalifikovali kao zdravo izvozno preduze}e.

PREDUZE]E koristi subvencije Vlade RS
- Bez obzira na visinu sredstava, ipak smo zahvalni Vladi RS {to nas je stavila na

takvu listu - ka`e Gruba~ i napomiwe da “Novoteks“ ve} koristi subvencije Vlade RS od 50 maraka po radniku mjese~no. Gruba~ isti~e da ovo preduze}e sa oko 830 radnika ima mnogo potreba, a jedna od wih je nabavka novih automatizovanih ma{ina, da bi se pove}ala produktivnost, jer su postoje}e poprili~no zastarjele. R. Mi.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 13

Vladike Vasilije i Antonije posjetili Samaru
ZVORNIK - Wegovo preosve{tenstvo episkop zvorni~kotuzlanski Vasilije i episkop moravi~ki Antonije posjetili su, na poziv arhiepiskopa samarskog i sizranskog Sergija, administrativni eparhijski centar u Samari, saop{tila je ju~e Eparhija zvorni~ko-tuzlanska.Vladike Vasilije i Antonije saslu`ivali su arhiepiskopu Sergiju na prazni~nom bdeniju, povodom praznika prepodobnih Kirila i Marije, roditeqa svetog Sergija Radowe{kog. Vladika Vasilije poklonio je mitropolitu Sergiju ikonu na kojoj su ikonopisani Sveti Vladimir i Sveti Sava. S. S.

Projekti u Srebrenici

“Igre bez granica“ zbli`ile mlade
SREBRENICA - U srebreni~koj povratni~koj mjesnoj zajednici Su}eska u okviru kampawe “Razmi{qam zdravo“ organizovane su “Igre bez granica“, gdje je kroz igru ukazano na probleme sa kojima se mladi iz Srebrenice svakodnevno susre}u. Mladi u selu Su}eska ukazali su na problem vr{wa~kog nasiqa, lake dostupnosti narkoticima i alkoholizam. Savjet mladih Srebrenice u okviru projekata “Mladi za mir” od septembra do kraja decembra ima}e aktivnosti u nekoliko mjesnih zajednica na podru~ju op{tine. Podr{ku mladima u Su}esci pru`ili su i vr{waci iz Bratunca. - Nismo do{li zato {to smo morali, ve} smo tu da pru`imo podr{ku na{im partnerima, da poka`emo solidarnost mladih dvije susjedne op{tine. Ciq ove aktivnosti je da se omogu}i mladima razli~itih nacionalnosti da se me|usobno upoznaju i dru`e, te da na taj na~in smawuju postoje}e predrasude i barijere koje ih ograni~avaju - rekao je Miqan Vujovi} iz Omladinskog centra “Odisej“ iz Bratunca. K. ].

Incident na grani~nom prelazu Skelani - Bajina Ba{ta

Na grani~ni prelaz sam do{ao putni~kim vozilom, koji je registrovan u Srbiji. Kada sam slu`beniku Grani~ne policije dao na uvid svoja li~na dokumenta po~eo je, bez ikakvog povoda, da vi~e na mene, da me vrije|a i prijeti, rekao Milosavqevi}

Policajac vrije|ao i prijetio voza~u

Op{tina Zvornik

Volonteri popisuju nepokretnosti
ZVOR NIK - U op {ti ni Zvornik volonteri }e na terenu popuwavati prijave za upis u fis kal ni re gis tar ne po kre tnos ti da bi ovaj proces bio ubrzan. Popuwene prijave }e potom pre da va ti zvor ni ~kom Po dru ~nom cen tru Po res ke uprave RS. Koordinator projekta Stevo Savi} rekao je da je op{tina Zvornik anga`o va la se dam vo lon te ra i dodao da }e sqede}e sedmice biti ukqu~ena jo{ ~etiri. On je re kao da je od ziv Zvor ni ~a na za po dno {ewe prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti bio veoma mali i da je do sada popuweno oko 15 odsto prijava. S. S.

Grani~ni prelaz u Skelanima PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

FOTO: K. ]IRKOVI]

SKE LA NI - Du {ko Milosavqevi} iz Bujakovi}a kod Skelana, koji trenu-

Razlozi
Du{ko Milosavqevi} ponovio je da policijski slu`benik nije imao nijedan razlog da ga maltretira na grani~nom prelazu u Skelanima. - Moji roditeqi `ive u Bujakovi}ima i gotovo svakodnevno odlazim kod wih, zbog bolesnog oca Milutina. Dva puta sedmi~no moram da ga dovezem u Bajinu Ba{tu, da bi odatle i{ao na hemodijalizu u U`ice kazao je Milosavqevi}.

tno `ivi u Bajinoj Ba{ti, prijavio je nadle`nim organima Srpske i BiH inci dent, ko ji se do go dio u utorak popodne na grani~nom prelazu Skelani-Bajina Ba{ta izme|u BiH i Srbije. U pritu`bi, koju je ju~e uputio Misiji evropske poli ci je u BiH (EUPM), Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu (SIPA), Dr`avnoj gra ni ~noj slu `bi, Grani~noj policiji i MUPu RS, naveo je da ga je slu`benik Grani~ne policije, bez ikakvog razloga, maltreti rao pri li kom pre las ka preko mosta na Drini. - Do{ao sam sa bolesnim ocem Milutinom na grani~ni prelaz putni~kim vozilom, ko ji je re gis tro van u Srbiji. Pri{ao mi je slu`benik Grani~ne policije,

ko ji je kon tro li sao pu tne isprave, a kada sam mu dao na uvid svo ja li ~na do ku menta po~eo je, bez ikakvog povoda, da vi~e na mene, da me vrije|a i prijeti - rekao je Milosavqevi} isti~u}i da mu je slu`benik u policijskoj uniformi prijetio da }e ga vratiti u Srbiju i zabraniti mu ulazak u BiH.

BI]E ISPITANI navodi Milosavqevi}a
Milosavqevi} ka`e da mu je taj slu`benik nepoznatog identiteta i opisuje ga kao crnomawastog mu{karca starosti oko 30 godina i visine oko 180 centimetara. - S obzirom da me maltretirao, a da nije imao slu`be nu iden ti fi ka ci ju, tra `io sam da mi da broj

slu`bene legitimacije. Pobjesnio je i uz prijetwu silom, natjerao me da se vratim u automobil - tvrdi Milosavqevi} i isti~e da su taj nemili doga|aj posmatrali prolaznici, koji su se na{li pored mosta na Drini. Na tom mjestu zatekao se Bran ko Ra ki} iz To pli ce kod Skelana. - Bio sam u neposrednoj bli zi ni, ali mo glo se na udaqenos ti od ki lo me tar ~uti koliko je taj policijski slu `be nik vi kao na Milosavqevi}a. ^uo sam i ka da ga je Du {ko pi tao za ime, da mu je rekao “{ta te bri ga ko sam, sklo ni se odavde“ - potvrdio je Raki}. U Gra ni ~noj po li ci ji BiH potvr|eno je da je ju~e stigla pritu`ba i da }e biti ispitani navodi Du{ka Milosavqevi}a.

Zvornik

FOTO: S. SAVI]

Zavi~ajno udru`ewe Fo~aka

Organizovali dru`ewe na Petrovaradinu
FO^A - Tek osnovano Zavi~ajno udru`ewe Fo~aka, koji `ive i rade u Novom Sadu, odr`alo je prvo zajedni~ko dru`ewe na Petrovaradinskoj tvr|avi. Sijelo je na jednom mjestu okupilo oko 200 stanovnika ro|enih u gradu na Drini i ]ehotini, koji su se preselili u prelijepi grad na Dunavu. Mnogi su do{li i iz zapadnoevropskih zemaqa. - Smatra se da u Novom Sadu i okolini `ivi vi{e od pet hiqada Fo~aka, koji predstavqaju zna~ajan dru{tveni i ekonomski faktor u Vojvodini - istakao je predsjednik Udru`ewa Branko Krsmanovi}. Da sve protekne u najboqem redu pobrinuo se profesor Zdravko Vasiqevi}-Lola, jedan od idejnih tvoraca Udru`ewa i neumorni organizator sve~anosti. Profesora su srda~no pozdravili wegovi biv{i |aci fo~anske Gimnazije, u kojoj je predavao do 1980. godine, kada se i otisnuo u ba~ku ravnicu. D. T.

Dom zdravqa u Zvorniku

Broj ambulanti smawen na devet
ZVORNIK - Na podru~ju op{tine Zvornik broj ambulanti sa 25 smawen je na devet, jer pret ho dna odlu ka zvor ni ~ke Skup {ti ne op {tine o wihovom rasporedu nije bila utemeqena na norma ti vi ma i stan dar di ma, izjavila je ju~e pomo}nik dire kto ra zvor ni ~kog Do ma zdravqa Zorana Davidovi}To{i}. Ona je is ta kla da }e, prema novom rasporedu, ubudu }e ra di ti am bu lan te u Zvor ni ku, Ko zlu ku, Ki seqaku, ^e lo pe ku, Brawevu, Pet kov ci ma, Ora ov cu, Driwa~i i Kamenici.

Fo~a
POLICIJA Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. PORODILI[TE Ro|eni dje~ak i djevoj~ica. STRUJA Zbog pokidanih vodova bez struje ostali mje{tani naseqa Baqevo Poqe, Kuta, Vele~evo, Livade, Prevra}, Jo{anica, Kozja Luka. VODA Zbog zamu}ewa izvori{ta naseqe Miqevina ostalo bez vode.

U KISEQAKU i Driwa~i nema dovoqno pacijenata
- Prema smjernicama Ministarstva zdravqa i socijal ne za {ti te Re pu bli ke Srpske, ambulanta ne mo`e egzistirati u mjestima gdje nije registrovano 2.000 pa-

cijenata - rekla je To{i}eva. Ona je dodala da su ambulante u Brawevu i Kozluku rekonstruisane, dok je u Petkovcima na temeqima stare izgra|ena nova, za koju je nabavqena i odgovaraju}a oprema. Prema wenim rije~ima, neke od ambulanti i daqe su ekonomski neopravdane, kao u Kiseqaku i Driwa~i, gdje qekari nemaju dovoqan broj pacijenata, odnosno u dane kada rade imaju od tri do pet

pacijenata. - Ako se uzme u obzir da pacijenti u ove dvije ambulante ne mogu da urade laboratorijske i druge nalaze, postavqa se pitawe i wihove opravdanosti - rekla je To{i}eva. Ona je istakla da je sa stanovi{ta ekonomi~nosti {est ambulanti isplativo, odnosno samoodr`ivo, ali su odbor ni ci Skup {ti ne op {ti ne broj am bu lan ti za dr`ali na devet. S. S.

Srebrenica
HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana su ~etiri pacijenta. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe elektri~nom energijom uredno.

14 srijeda. 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Kina i Rusija potpisale saradwu od 3,5 milijardi dolara

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO
Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

PEKING - Kina i Rusija potpisale su ju~e na ekonomskom forumu u Pekingu, prvu seriju sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 3,5 milijardi dolara, izjavio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar @ukov, prenijele su agencije.

@ukov je precizirao da je u prvoj seriji potpisano oko 40 sporazuma, od kojih je jedan izme|u “Vne{ekonobanke“ i kineske “Eksport-import banke“ u vrijednosti od 500 miliona dolara, a drugi sli~nog iznosa izme|u ruske “VTB banke“ i kineske banke.
FOTO: AGENCIJE

16.19 9.50

2.65 5.56

63,101.23 133.00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF MI GROUP D.D. SARAJEVO IF NAPRIJED D.D. SARAJEVO IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promet kurs dionica Vrijednost

4.87 5.00 4.50 4.08 4.00

2.90 6.16 -2.18 -0.49 0.00

43,124.64 750.00 7,565.67 2,982.48 18,324.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BIMAL BR^KO BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO JP HT D.D. MOSTAR KOMBITEKS D.D. BIHA]
Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

Predstavqen sistem debitnog pla}awa Zirojevi} i Puhalac na
Egipat

10.00 100.00 0.00 20.92 1.11 30,675.70 8.56 -3.22 11,991.00 103.03 -0.45 17,824.01 113.00 -0.90 226.00 20.05 -3.11 209,100.88 42.00 20.00 420.00 4.64 -9.04 8,797.00 12.01 3,193.50 6.72 0.05 -28.57 204.95

Pla}awe u EU od sada jeftinije

Evropska centralna banka olak{ava nov~ane transkacije ~lanica EU

biznis forumu u Kairu
SARAJEVO - Ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi} u~estvuje u egipatskom glavnom gradu Kairu u radu kongresa 13. me|unarodnog poslovnog foruma, na kojem }e izlagati o temi “Trgovinski i industrijski razvoj u eri izazova: Nove prilike za partnerstvo“. Zirojevi} }e tokom izlagawa na ovom forumu, koji se odr`ava od 11. do 16. oktobra, govoriti o efektima ekonomske i finansijske krize u BiH, te o mogu}nostima razvoja sektora trgovine i industrije kao faktora koji uti~u na razvoj zemaqa, saop{teno je iz Ministarstva spoqne trgovine i ekonomskih odnosa. On }e tom prilikom ista}i da tre nu tnu eko nom sku kri zu ni je mo gu }e pre va zi }i za tva rawem u nacionalne okvire, ve} povezivawem tr`i{ta i privrednika, ukidawem trgovinskih i tehni~kih barijera i zajedni~kim investirawem. Na biznis forumu u Kairu u~estvuje i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac.

Novu uslugu }e od novembra nuditi oko 2.500 banaka, a u roku od godine programu se moraju prikqu~iti sve evropske banke, saop{teno iz ECB
BRISEL - Evropska centralna banka (ECB) predsta vi la je ju ~e de taqe sistema debitnog pla}awa u Oblasti jedinstvenog platnog prometa u evrozoni (SEPA), koji stupa na snagu 2. no vem bra, a omogu}ava kompanijama i pojedincima da sa jednog ban ko vnog ra ~u na obavqaju nov~ane transakcije u 32 evropske zemqe, prenijele su agencije. Iz ECB su objasnili da }e korisnici ovog sistema u prvom redu biti mobilni operateri, elektroenergetske i te le ko mu ni ka ci one fir me, lan ci ben zinskih pumpi, te pojedinci sa mjeIz ECB su saop{tili da je sqede}i izase~nim obavezama zov uvo|ewe panevropskih debitnih karpla}awa, a kojima tica koje su se do sada pokazale te{ko bi sistem trebao sprovodivim. U planu su i novi instruomo gu }i ti je menti pla}awa, kao {to su fakturisawe dnos ta vni ju i putem mejla ili mobilnog telefona. jeftiniju uslugu. - No vu uslu gu }e od no vem bra nu di ti oko 2.500 banaka, a u roku od godine dana programu se moraju prikqu~iti sve evropske banke - saop{teno je iz ECB.

JEDAN BANKOVNI ra~un za transakcije u 32 evropske zemqe
U ECB nagla{avaju da na ovaj na~in Evropska unija pola ko obli ku je je din stve no tr`i{te svih 27 zemaqa ~lanica ~iji ukupni bruto doma}i proizvod dosti`e skoro tri biliona evra, a u ~emu je usporava 27 razli~itih nacionalnih platnih sistema koji pove}avaju tro{kove i ote`avaju poslovawe.

Debitne kartice

^etvrta konferencija SASE

Buxeti u BiH dugoro~no ugro`eni
SA RA JE VO - Stend-baj aran`man sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) bio je naj boqe rje {ewe za BiH, jer su buyeti u BiH generalno i dugoro~no ugro`eni, kazao je ju~e u Sarajevu gu ver ner Cen tral ne ban ke BiH Kemal Kozari}, prenijele su agencije. On je novinarima na ^etvrtoj me|unarodnoj konferenciji Sarajevske berze o temi “Dr`ava i tr`i{te kapitala - kako daqe?” rekao da bi neispuwavawe uslova pokazalo da je BiH neodgovor na dr`a va, a ta ko |e bi bio ugro `en wen iona ko “slab kredibilitet“. Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} rekao je da stabil no tr`i {te ka pi ta la BiH jedna je od ulaznica za pridru`ivawe EU, a vlada bi trebalo da sara|uje kako sa berzom, tako i sa komisijom i registrom za hartije od vrijednosti u ciqu iznala`ewa najboqih rje{ewa.

Krajwi ciq SEPA-a je da se pru`i kompletan raspon op ci ja pla }awa u ~i ta voj Uniji i pet susjednih zemaqa. - Program izravnog debitnog pla}awa predstavqa drugu kqu~nu prekretnicu, nakon {to je u januaru 2008. godine pokrenut program standardizacije transfera kredita kazala je ~lanica upravnog odbora ECB-a Gertrude Tumpel-Gugerel. ECB se nada da }e programi u sklopu SEPA-e podsta}i razvoj prekograni~ne kon ku ren ci je i pri mo ra ti banke na inovacije, ~ime bi se do da tno smawiva li tro {kovi i efikasnije organizovale poslovne operacije.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH

Obaveze MMF-a moraju da se ispune
SA RA JE VO - Pre uze te obaveze iz stend-baj aran`mana sa MMF-om mo ra ju se ispuwavati da bi FBiH mogla da dobije drugu i ostale tran{e koje su dogovorene sa ovom finansijskom institucijom, rekao je ju~e ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda, prenijele su agencije. On je kazao da su sastanci s visokim funkcioneri MMF-a i Svjetske banke na go di{wem za sje dawu ovih me|unarodnih institucija u Istanbulu bili su prilika za komentarisawe mogu}nosti even tu al nih pro lon gi rawa re ali za ci je ne kih aktivnosti. - Sa pred sta vni ci ma Svjetske banke razgovarano je o tri konkretna projekta, i to o kre di tu za buyet sku po dr{ku, za po boq{awe pris tu pa fi nan sij skim sredstvima za mala i sredwa preduze}a u iznosu od 70 miliona dolara, te o kreditu za so ci jal nu za {ti tu i za po{qavawe od 100 miliona dolara - rekao je Bevanda i dodao da je doma}im institu ci ja ma ja sno po ru ~e no “ako nastavimo sa ovim {to ra di mo i bu de mo ru {i li stend-baj aran `man, Svjet ska banka }e taj novac preusmje ri ti dru gi ma“. Be van da je is ta kao da je aran `man pred stavqa fi nan sij sku stabilizaciju koja spre~ava da FBiH postane generator ne li kvi dnos ti. Mi nis tar stvo fi nan si ja od Vla de FBiH tra`i da se izjasni da li os ta je u aran `ma nu ili ne te da zau zme ja san stav o tri projekta koja su do go vo re na sa Svjet skom bankom.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC HSBC HLDGS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
90.7 135 48 362.45 709.2

Promjena
-0.99 0.37 -0.21 -2.74 -1.23

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA INTEL CORP PFIZER INC GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS

Cijena
18.03 20.4 17.1 16.33 23.78

Promjena
3.03 1.14 1.06 0.93 -1.02

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 15

Bilans {tedno-kreditnih organizacija RS 551.000 KM
BAWA LUKA - Ukupni bilansni nivo {tedno-kreditnih organizacija u RS na kraju prvog polugodi{ta ove godine iznosio je 551.000 maraka, navodi se u izvje{taju Agencije za bankarstvo RS o stawu u bankarskom sektoru RS u prvih {est mjeseci ove godine. U strukturi aktive nov~ana sredstva ~ine pet odsto i iznose 30.000, neto krediti ~ine 518.000, dok 3.000 maraka ili jedan odsto otpada na ostalu fiksnu aktivu, javila je Srna. Bruto krediti u prvom polugodi{tu ove godine biqe`e pad za sedam odsto u odnosu na kraj pro{le godine.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 48,46 47,28 1.300, 47,00 1,49 0,39 0,40 45,00 0,25 Promjena Promet 2,18 104.197,97 0,73 18.144,06 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 -8,16 4,17 11.700,00 8.011,62 3.017,63 2.739,75 2.020,00 1.575,00 250,00 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - опште обавезе Телеком Српске а.д. Бања Лука Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Семберија ПД а.д. Бијељина Република Српска - обавезе добављачима 2 РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик

Investiciono-razvojna banka RS dvije sedmice nije odobravala kredite

Materijali izmjena su spremni i bi}e razmatrani na sjednici uprave IRB RS, poslije ~ega }e biti stvoreni uslovi za dono{ewe odluka o zahtjevima za kredit, istakla Mirjana ^omi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Krediti stopirani zbog izmjena pravila

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,50 4,00 4,98 3,70 9,79 0,07 2,99 7,00 5,60 2,00 1,10 4,50 3,01 6,58 -4,26 0,00 -1,97 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 438,60 4.443,70 195,80 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAWA LU KA - In ves ticiono-razvojna banka Republike Srpske (IRB RS) protekle dvije sedmice nije odo bra va la kre di te, a osno vni ra zlog za to je sprovo|ewe neophodne procedure oko aneksirawa posto je }ih ugo vo ra i izra da aka ta po ko ji ma }e se u sqede}em periodu plasirati krediti. Re kla je to “Gla su Srpske“ izvr{ni direktor Sektora za plasmane IRB-a RS Mirjana ^omi}. Ona je do da la da od stu pawa na snagu Pravila o izmjenama i dopunama Pravila plasmana po kreditnim linijama krajem septembra nisu odobra va ni kre di ti, a da je IRB RS, s ciqem ot klawawa uo~e nih ogra ni ~ewa za ko ri{ }ewe sred sta va, proteklih 15 dana usagla{ava la sta vo ve sa fi nan sij skim po sre dni ci ma oko potrebnih izmjena. - Materijali su spremni i bi }e ra zma tra ni na sje dnici uprave IRB RS koja je zakazana za danas, poslije ~ega }e biti stvoreni uslovi za do no {ewe odlu ka o zahtjevima za kredit - istakla je ^omi}eva. Ona ka `e da je ciq IRB-a da obezbijedi gra|anima, privrednicima i op{tinama u RS sredstva pod povoqnim uslovima, ali da is to vre me no ra spo lo `i va sredstva budu upotrijebqena u one namjene koje su propi-

-0,30 11.127,20

Kompanija “m:tel“

Otvoreno prodajno mjesto u Biha}u
BIHA] - Kompanija “m:tel“, koja ima vi{e od 600.000 korisnika, ju~e je u centru Biha}a otvorila svoje prodajno mjesto, javila je Srna. Generalni direktor “m:tel“-a Predrag ]ulibrk izrazio je zadovoqstvo {to }e kompanija na ~ijem je ~elu od sada biti u Biha}u, te gra|anima Biha}a i obe}ao novi kvalitet u oblasti telekomunikacija. - “M:tel“ ima vi{e od 600.000 korisnika, a na podru~ju FBiH, gdje smo i ulo`ili najvi{e napora, imamo 200.000 korisnika - istakao je ]ulibrk, koji je uru~io ~ekove od po 5.000 maraka Centru za nezbrinutu djecu “Duga art“ iz Kulen Vakufa, te Udru`ewu roditeqa i djece sa posebnim potrebama “Radosti dru`ewa“.

Mirjana ^omi}

FOTO: GLAS SRPSKE

sa ne Ra zvoj nim pro gra mom Re pu bli ke Srpske od 2007. do 2010. godine i Strategijom IRB-a.

IRB PO[TUJE preporuke Glavne slu`be revizije
- Smatrali smo da su povoqni uslovi kredita u kombi na ci ji sa ne {to “o{ tri jim“ pro ce du ra ma odobravawa dobar odgovor na aktuelnu tr`i{nu situaciju u Srpskoj, {to ujedno zna~i i po{tovawe preporuka iz iz vje {ta ja o re vi zi ji fi nansijskih izvje{taja Glavne slu`be za reviziju javnog sektora Republike Srpske naglasila je ^omi}eva.

Dodala je da vrijeme koje je po tre bno za odo bra vawe po je di na ~nih zah tje va za kredit zavisi od vi{e faktora. - Pro sje ~no vri je me za odo bra vawe kre di ta od 50.000 do 500.000 maraka je 12 dana, dok je za zahtjeve za kredit ~iji je iznos iznad 500.000 ma ra ka pro sje ~no

vrijeme odobravawa 20 dana od dana dostavqawa zahtjeva za kredit u IRB. Treba napomenuti da je u prosje~no vrijeme ura~unato i vrijeme u kome korisnici kredita i fi nan sij ski po sre dni ci kompletiraju dokumentaciju koju nisu pravovremeno dostavili u IRB - kazala je ^omi}eva.

Privredna komora Bawa Luka

Slovaci grade fabriku u Bawoj Luci
BAWA LUKA - U saradwi sa slova~kim partnerima, na podru~ju Bawe Luke planirano je da se gradi fabrika za prehrambenu industriju, u koju }e biti investirano oko tri miliona evra, kazao je predsjednik Privredne komore Bawa Luka Nikola Tolimir, javila je Srna. On je ju~e, poslije sastanka predstavnika bawolu~ke Podru~ne privredne komore i Privredne komore regije @ilina iz Slova~ke, kazao da u saradwi RS i Slova~ke postoji veliki debalans, navode}i da je u pro {loj go di ni uvoz iz Slova~ke iznosio 14,8 miliona evra, dok je izvoz u Slova~ku bio 3,66 miliona evra, ~ime je Srpska u robnoj razmjeni imala pokrivenost uvoza izvozom od 24 odsto.

ZAHTJEVI
Mirjana ^omi} je istakla da na zakqu~ivawe ugovora trenutno ~eka 17 zahtjeva za kredit u ukupnom iznosu od oko 800.000 maraka. U proceduri obrade je 176 zahtjeva za kredit po kojima je tra`eni iznos oko 54 miliona maraka, sa napomenom da vi{e od 30 zahtjeva za kredit u iznosu od oko 5,5 miliona maraka nema kompletiranu dokumentaciju.

Predstavnici RS u Kragujevcu

Dogovorena saradwa sa “Fijatom“
KRAGUJEVAC - Kompanija “Fijat automobili Srbija“ zainteresovana je za saradwu sa proizvo|a~ima automobilskih dijelova iz RS i na sas tan ku u Kra gu jev cu do go vo re ne su aktivnosti koje }e doprinijeti br`em uspostavqawu partnerskih odnosa, rekao je pomo}nik ministra industrije RS \uro Grbi}, prenijela je Srna. On je naveo da su preduze}a iz Srpske ju~e u Kragujevcu predstavila svoje proizvodne programe, a predstavnici “Fijat automobila“ na ve li su ko je kri te ri ju me pre du ze }a iz Srpske moraju da ispuwavaju kako bi bila ostvarena saradwa. On je dodao da su na ovaj na~in ostvareni kontakti i dogovorene posjete preduze}ima iz RS, kako bi se vidjelo da li ona ispuwavaju uslove za saradwu. Grbi} je podsjetio da je ovaj sastanak nastavak sprovo|ewa Sporazuma o privrednoj saradwi, koji su vlade RS i Srbije potpisale polovinom ove godine, i naglasio da su ovo prvi kontakti poslije privatizacije “Zastave“.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 14.10.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Srednji za devize
1.955830 1.170245 1.246307 26.958374 0.076814 0.262729 0.731863 1.488342 0.566448 0.231569 0.189831 1.295080 0.900474 2.132625 1.338143 2.099014

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.167319 1.243191 26.890978 0.076622 0.262072 0.730033 1.484621 0.565032 0.230990 0.189356 1.291842 0.898223 2.127293 1.334798 2.093766

Prodajni za devize
1.955830 1.173171 1.249423 27.025770 0.077006 0.263386 0.733693 1.492063 0.567864 0.232148 0.190306 1.298318 0.902725 2.137957 1.341488 2.104262

^ajavec mega a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Kristal invest fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,57

23,64%

6,63

-4,88%

16 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Dvije provale u stanove u Zvorniku

Hronika
Ilija{ kod Sarajeva

ZVORNIK - U Zvorniku su u ponedjeqak nepoznata lica iz stana vlasni{tvo S. J. ukrala mawu koli~inu zlatnog nakita i mobilni telefon, ~ime je pri~iwena {teta od oko 500 maraka, re~eno je ju~e u zvorni~koj policiji.

U Centru javne bezbjednosti Bijeqina su istakli da su istog dana iz stana vlasni{tvo Zvorni~anina V. L. nepoznata lica ukrala dva ru~na ~asovnika i digitalni fotoaparat ukupne vrijednosti oko 550 maraka. G. O.
FOTO: S. ILI]

Nasilnik otkriven pri kontroli vozila
SARAJEVO - Sarajlija P. D. (33), za kojim je raspisana potjernica zbog osnova sumwe da se nasilni~ki pona{ao, uhap{en je pri kontroli vozila, saop{teno je ju~e iz sarajevske policije. Wega je preksino} oko pono}i u ulici Bosanski put u Sarajevu zaustavila saobra}ajna policija radi kontrole “mercedesa“ koji je vozio. Iste no}i u prostorijama “Lutrije BiH” u ulici Zagreba~ka izvr{ena je pqa~ka. Prijete}i pi{toqem i upotrebom fizi~ke snage nad radnicom, dvojica razbojnika otela su novac i pobjegla. G. O.

Razbojni{tvo u Ko`uhama kod Doboja

Pretukli i opqa~kali `enu i nemo}nu staricu
DOBOJ - Nepoznati razbojnici su u ponedjeqak izme|u 4.30 i pet ~asova u Ko`uhama kod Do bo ja na pa li V. J. u dvori{tu nepokretne starice D. J., saop{teno je ju~e iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Doboj. U policiji su naveli da je V. J. pru`ala pomo} bolesnoj i nepokretnoj D. J. Kada je V. J. iza{la u dvori{te razbojnici su je napali, oborili na zemqu i udarcima onesvijestili. - Lo po vi su u{li u ku }u, oborili D. J. sa kreveta, iz ta{nice ukrali pare i pobjegli - istakli su u dobojskoj policiji. G. O.

Su|ewe Aleksandru Zolaku u Bawoj Luci

Optu`eni dva puta nije do{ao na sud

Obijena parfimerija “Martimeks“

Obijena parfimerija “Martimeks“ u strogom centru Bawe Luke

Provalnici odnijeli skupocjene parfeme
U bawolu~koj policiji rekli da su lopovi obili ulazna vrata parfimerije i za nekoliko minuta pokupili najskupqe parfeme poznatih proizvo|a~a
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com Okru`ni sud Bawa Luka
FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LUKA - Su|ewe Aleksandru Zolaku (20), optu`enom za razbojni{tvo, ju~e je odgo|eno po drugi put zbog wegovog nedolaska. Sudija Olga Male{evi} rekla je da Zolak nije primio dostavu i pozvala tu`ioca Miodraga Bukaricu i advokata odbrane da obezbijede wegov dolazak. Optu`nica tereti Zolaka da je po~inio dva razbojni{tva i to 14. septembra 2007. godine u kafi}u “988” u Bawoj Luci, kada je od tada maloqetnog Slobodana Daki}a oteo 30 maraka i prijetio mu da }e ga istu}i ako ka`e policiji. Drugo razbojni{tvo po~inio je u kafi}u “Korzo“ u Lakta{ima, kada je napao i istukao Borisa Kukila. Oba razbojni{tva po~inio je sa svojim kolegama. N. T.

BAWA LU KA - Ne po znati provalnici ju~e su u ranim jutarwim ~asovima provalili u parfimeriju “Martimeks“ u samom centru Bawe Lu ke i ukra li vi {e sk u po cje nih par fema. U Cen tru ja vne bez bje dnosti Bawa Luka rekli su da su lopovi oko 3.30 ~asova obili ulazna vrata parfimerije u ulici Veselina Masle{e i u roku od nekoliko minuta pokupili najskupqe par fe me po zna tih proizvo|a~a.

Prije dolaska policije i ra dni ka Agen ci je za za {titu lica i objekata “Sektor sekjuriti“, lopovi su uspjeli pobje}i u nepoznatom pravcu.

PRI^IWENA {teta jo{ nije procijewena
- Pretpostavqamo da su lo po vi ve oma do bro zna li {ta }e uzeti, jer su pokupili sa mo naj skupqe par fe me, dok one jeftinije nisu ni di ra li - is pri ~a la je ra dni ca ove par fi me ri je Jelena Ra{anin.

Ona je do da la da se u tre nut k u ka da su lo po vi pro va li li u par fi me ri ju ogla sio alarm, ali da ni po li ci ja ni ra dni ci “Se kto ra“ ni su us pje li da ih uhvate, iako su bili veoma blizu. Radnici su, kada su ju~e ujutru stigli na posao, zatekli obijena ulazna vrata “Mar ti me ksa“, pra zne po lice u ulaznom dijelu objekta i ne ko li ko obi je nih ladica iz kojih su, tako|e, pokupqeni parfemi. Obavqen je uvi|aj, a visina materijalne {tete nane se ne vla sni k u par fi -

me ri je bi }e ut vr|e na po slije popisa robe. [teta se za sada procjewuje na nekoliko hiqada maraka. Istraga je u toku, a policija traga za lopovima.

Izgubili parfeme
Nezvani~no, lopovima je dok su bje`ali ispalo nekoliko parfema, ali se nisu zaustavqali da ih pokupe jer su se o~igledno pla{ili da je policija u blizini.

PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Za la`no svjedo~ewe tri mjeseca zatvora
oktobra 2007. godine, na su|ewu Goranu Pr`uqu i drugima u predmetu “automafija“, sla gao da je u ka fe ba ru “Pink“ od Pr`uqa tra`io pomo} da bi vratio ukradeni “golf A3”, a zatim uz wegovo posredovawe nepoznatim lici ma pla tio 800 ma ra ka za otkup. Baj ri }u je bawolu ~ki Okru`ni sud po~etkom oktobra odredio pritvor zbog nepojavqivawa na su|ewu, poslije ~ega je i priznao djelo. Zbog la`nog svjedo~ewa u predmetu “automafija“ osu|eni su i Ramiz Bistrivoda (52), iz Vogo{}e, uslovno na {est mje se ci i Sa {a Kan di} na tri mjeseca zatvora. Bistrivoda je na pomenutom su|ewu izja vio da je po sli je kra |e svog vozila “pasat karavan“ isti otkupio od nepoznatog lica, iako je tokom istrage sarajevskoj policiji i specijalnom tu`iocu Glamo~aninu rekao da je vozilo otkupio za 2.300 maraka od Pr`uqa.

BAWA LUKA - Sarajlija Mehmed Bajri} osu|en je ju~e u bawolu~kom Okru`nom sudu na tri mjeseca zatvora zbog la`nog svjedo~ewa. Izricawu presude prethodio je Sporazum o priznawu krivice koji je Bajri} sklopio sa specijalnim tu`iocem Goranom Glamo~aninom. Bajri} je priznao da je 3.

BAJRI] PRIZNAO da je slagao na su|ewu
Kandi} je na sudu na zahtjev da me|u optu`enima, sa kojima je bio Milo{ Batini}, prepozna lice zvano “kum Petar“ preko koga je otkupio

vozilo, rekao da nikog ne poznaje. Me|utim, mostarskoj policiji je ranije rekao da je Batini}u dao 1.500 maraka za otkup automobila “pasat“. Goran Pr`uq osu|en je na ~etiri godine zatvora, Milo{ Batini} na pet, Savo Lazarevi} na tri godine zatvora zbog organizovanog kriminala i iznude u vezi sa kra|om automobila na podru~ju Kantona Sarajevo.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 17

U Isto~nom Sarajevu ukraden pa u Novom Gradu na|en “golf“
ISTO^NO SARAJEVO - Policiji u Isto~nom Sarajevu u ponedjeqak je G. ^. prijavio da mu je u toku no}i sa parkinga na Trgu Ilixanske brigade ukraden automobil “golf 2”, saop{teno je u CJB Isto~no Sarajevo. U policiji su istakli da su istog dana pripadnici CJB Bawa Luka u Omladinskoj ulici u Novom Gradu prona{li ukradeno vozilo, koje je {lep slu`bom prevezeno na parking policije u Isto~nom Sarajevu. G. O.

Policija

Dvadesetdvogodi{wi \or|e Jevti} nastradao u Isto~nom Novom Sarajevu

Vijesti
Doboj

Poslije udara pje{aka, Sladojevi} nije uko~io ve} je sustigao i udario kombi koji je stajao na semaforu. Za upravqa~em kombija bio Asim Sulejmanovi} iz Tuzle, koji je zadobio prelom rebara. Sladojevi} lani pijan automobilom udario tri pje{aka
PI[U: MIQAN KEWI] krozrs@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Pijani voza~ usmrtio mladi}a iz [ekovi}a

Na “audiju“ tu|e tablice
DOBOJ - Patrola policije iz Doboja u ponedjeqak je na parkingu uo~ila da se na vozilu “audi“ vlasni{tvo M. B. iz Doboja nalaze registarske tablice koje pripadaju drugom automobilu, naveli su ju~e iz CJB Doboj. G. O.

Sokolac

IS TO ^NO NO VO SA RAJEVO - \or|e Jevti} (22) iz [e ko vi }a po gi nuo je u saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila u ponedjeqak oko 19.45 ~asova u ulici Vojvode Radomira Putnika u Isto~nom Novom Sarajevu. Jevti}a je automobilom “hjundai“ udario Mirko Sladojevi}, koji je poslije toga li {en slo bo de. Na osno vu analize krvi utvr|eno je da je Sladojevi} imao 1,52 promila alkohola u organizmu. Do nesre}e je do{lo kada je Sladojevi} (29), kre}u}i se iz pravca Lukavice, zbog neprilago|ene brzine skrenuo sa pu ta i predwim de snim di je lom “hjun da ija“ udario Jevti}a, koji se kretao pje{a~kom stazom.

Otu|en {tampa~ iz “Milkosa“
SO KO LAC - Ra dni ca preduze}a DD “Milkos“ D. [. pri ja vi la je u po ne djeqak policiji da je u Podro ma ni ji u to ku no }i provaqeno u prostorije otkupne stanice navedenog preduze}a. Uvi|ajem je utvr|eno da je nepoznato lice obilo prozor na hodniku preduze}a i iz direktorove kancelarije ukralo {tampa~, re~eno je ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Brod

SLADOJEVI] imao 1,52 promila alkohola u krvi
- Po{to je udario pje{aka, nije uko~io ve} je sustigao i udario kombi koji je stajao na semaforu, za ~ijim je upravqa~em bio Asim Sulejmanovi} (60) iz Tuzle. Sulejmanovi} je zadobio prelom

Lopovi pokupili cijevi
Mjesto gdje je Sladojevi} udario Jevti}a FOTO: M. KEWI]

rebara - rekao je izvor blizak istrazi. Uvi|ajem je utvr|eno da je “hjun dai“ po sli je uda ra u kom bi skre nuo na li je vu stranu puta i udario u metalnu ogradu dvori{ta, gdje se i zaustavio. Po ovla{}ewu de-

`urnog tu`ioca, istog dana, oko 23 ~asa Mirko Sladojevi} je priveden. Uvi|aj su u prisustvu de`urnog tu`ioca, sudskog vje{ta ka i de `ur nog qeka ra obavili pripadnici Policij ske sta ni ce za bez bje -

dnost sao bra }a ja Is to ~no Sarajevo. Sladojevi} je 14. januara pro{le godine u nasequ Dobriwa ~etiri, pod uticajem alkohola izazvao te{ku saobra}ajnu nesre}u. Tada nije prilagodio brzinu kretawa

NOVI GRAD
Zoran Pani} (36) iz Novog Grada poginuo je u ponedjeqak oko 14.30 ~asova u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na lokalnom putu Vitosavci - Radomirovci u Novom Gradu. Uvi|ajem je utvr|eno da je do nesre}e do{lo kada je Pani} voze}i automobil “sitroen“ pre{ao na drugu stranu i udario u kamion “MAN” sa prikolicom, za ~ijim je volanom bio Zoran Stupar (32). Ovom prilikom povrije|en je i suvoza~ u “sitroenu“ D. P. (19).

vozila uslovima i stawu puta, pa je uda rio i obo rio tri pje{aka, koji su tada zadobili te`e povrede. Po{to je CJB Isto~no Sarajevo Osnovnom sudu Sokolac podnio zahtjev za pokre tawe pre kr{aj nog postupka protiv pomenutog voza~a, Sud je prilikom odmje ra vawa vrste i vi si ne kazne, imaju}i u vidu da je okrivqeni prihvatio odgovor nost za po ~iweni pre kr{aj, te da se radi o osobi mla|eg `ivotnog doba, izrekao nov~anu kaznu od 310 mara ka, dva ka zne na bo da i za{titnu mjeru upravqawa motornim vozilom “B“ katego ri je u tra jawu od je dnog mjeseca.

BROD - Iz skla di {ta preduze}a “Duga“ u Brodu, vlasni{tvo A. S., u no}i izme |u ne djeqe i po ne djeqka ne po zna ta li ca ukrala su bakarne cijevi, potvr|eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Doboj. G. O.

Prijedor

Ukradena “stilovka“
PRIJEDOR - Policiji u Prijedoru u ponedjeqak je oko devet ~asova prijavqeno da je u periodu od 30. septembra do 12. oktobra iz pomo }nog obje kta je dnog Prijedor~anina ukradena motorna pila “stil“ vrijedna oko 600 maraka, saop{teno je ju~e iz CJB Bawa Luka. G. O.

Dr`avqanka Srbije nastradala u Travniku
NOVI TRAVNIK - Dr`avqanka Srbije An|elija \uri} (71) iz Novog Be~eja te{ko je povrije|ena u Novom Travniku kada ju je, dok je i{la pje{ke, udario automobil “golf 2”, koji je vozio Ivo Kezeq (64) iz sela Margeti}i, javila je Srna. Starica je poslije ukazane pomo}i u Domu zdravqa u Novom Travniku prevezena u bolnicu Nova Bila, gdje je zadr`ana na daqem lije~ewu. Nesre}a se dogodila prekju~e u ulici Mehmeda Spahe u No vom Tra vni ku, sa op {te no je iz Mi nis tar stva unu tra{wih poslova Sredwobosanskog kantona. Uvi|aj su obavili policijski slu`benici iz Novog Travnika.

Oteli 2.500 evra od staraca u Ga{nici kod Gradi{ke
GRADI[KA - Nepoznati razbojnici prijete}i no`em oteli su u ponedjeqak oko 2.500 evra od bra~nog para Milana (77) i Danice Ostoji} (73) u wihovoj ku}i u selu Ga{nica kod Gradi{ke, saznaje “Glas Srpske” od izvora bliskog istrazi. U Centru javne bezbjednosti Bawa Luka ju~e je saop{teno da se pqa~ka dogodila u ponedjeqak u 15.45 u ku}i D. O i M. O. u selu Ga{nica kod Gradi{ke. U policiji ju~e nisu naveli vi{e podataka o ovom razbojni{tvu. Prema izvoru “Glasa Srpske”, razbojnici su poslije pqa~ke pobjegli vozilom u nepoznatom pravcu i za wima policija intenzivno traga. N. T.

Kne`evi}u po izlasku iz bolnice predlo`en pritvor
BAWA LUKA - Mitru Kne`evi}u (28) zvanom Crnogorac po izlasku iz bolnice Okru`no tu`ila{tvo je predlo`ilo pritvor zbog sumwe da je po~inio vi{e krivi~nih djela. Kne`evi}a je bawolu~ka policija ju~e, poslije oporavka u bolnici od povreda zadobijenih u saobra}ajnoj nesre}i, privela i predala tu`ila{tvu. On se tereti da je 6. oktobra ukrao “BMW“ u Gunduli}evoj ulici u Bawoj Luci, kojim je kasni je bje `e }i od po li ci je 8. okto bra sle tio sa pu ta u Vrbawcima kod Kotor Varo{a. On se jo{ tereti za nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja, jer je nabavio i u gepeku ukradenog vozila dr`ao automatsku pu{ku. N. T.

18 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Vrhovni sud Srbije

Nisam ministar za pri~awe bajki, imam odgovornost da ka`em istinu. Ivica Da~i}, ministar policije

FOTO:ARHIVA

Milovanovi} ne}e biti izru~en Hrvatskoj
BEOGRAD - Vrhovni sud Srbije potvrdio je odluku Specijalnog suda u Beogradu da odbije molbu Ministarstva pravosu|a Hrvatske za izru~ewem @eqka Milovanovi}a, osumwi~enog za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukani}a. Vrhovni sud je, preispituju}i po slu`benoj du`nosti rje{ewe Specijalnog suda, ocijenio da je Specijalni sud pravil no zakqu~io da ni su ispuweni uslo vi za izru ~ewe Milovanovi}a, s obzirom na to da je dr`avqanin Srbije. U saop{tewu VSS se napomiwe da se protiv Milovanovi}a pred Okru`nim sudom u Beogradu vodi krivi~ni postupak zbog zlo~ina~kog udru`ivawe i krivi~nog djela te{ko ubistvo, povodom ~ega je Hrvatska i zatra`ila wegovo izru~ewe.

Sa potpisivawa SSP-a

Sr|an Cviji}, stru~wak za Balkan u Centru za evropsku politiku

Pred dolazak ruskog predsjednika

Kremq najavio posjetu Medvedeva Srbiji
BEO GRAD - Pred sje dnik Rusije Dmitrij Medvedev doputova}e 20. oktobra u zvani~nu po sje tu Srbi ji, objavqeno je ju~e iz Kremqa, prenijela je Srna. Osim podatka da Medvedev pu tu je u Beo grad na po ziv predsjednika Srbije Borisa Tadi}a, na sajtu ruskog predsje dni ka ni su objavqeni drugi detaqi posjete. Ranije je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin rekao da }e tokom posje te Me dve de va Srbi ji biti potpisan niz bilateralnih sporazuma, da }e biti pot vr|e na po dr{ka Ru si je srpskim sta vo vi ma koji se ti~u Kosova i Metohije te da }e biti razmatrana i situacija na Balkanu u cjelini. Medvedev dolazi u Beograd kako bi, naveo je Konuzin, zajedno sa svim srpskim narodom, proslavio oslobo|ewe Beograda od okupatora, {to je bio va`an korak u velikoj pobjedi nad fa{izmom maja 1945. godine

Veliki broj ~lanica Unije, sa Francuskom i Italijom na ~elu, vr{i pritisak na Holandiju, koja se za sada jedina protivi primjeni tog sporazuma, da promijeni svoj stav, ka`e Cviji}
BEO GRAD - Unu tar Evropske unije postoji ve}in ski stav da se Srbi ja ne pra ve dno ka`wava blo kadom Prelaznog sporazuma, ka `e za Doj ~e ve le stru~wak za Balkan u Centru za evropsku politiku u Briselu, Sr|an Cviji}. On dodaje da veliki broj ~lanica Unije, sa Francuskom i Ita li jom na ~e lu, vr{i pritisak na Holandiju, ko ja se za sa da je di na protivi primjeni tog sporazuma, da promijeni svoj stav. Cviji} isti~e da bi od velikog zna~aja mogla da bude i najavqena posjeta belgij ske par la men tar ne delegacije Beogradu, jer su Bel gi jan ci, pod sje }a Cvi ji}, do sada bili blizu holandskog stava. - Ako se sada i oni pomere ka ve}ini koja postoji unu tar EU, Ho lan di ji }e biti te{ko da bude sama, toliko dugo, po tom pitawu rekao je Cviji}.

Prelazni sporazum i bez novih hap{ewa
UNUTAR EU ve}inski stav da se Srbija nepravedno ka`wava
To je mikroelement u gene ral nim do go vo ri ma unu tar evrop ske spoqne politike. Zato mislim da bi moglo da se desi da do kraja godine do|e do promjene holandskog stava. - Me|utim, mo`e se desiti i da Mladi} bude uhap{en do kra ja go di ne navodi Cviji}. I dok se od zvani~nika u Beogradu mogu ~uti obe}awa da bi do ha p{ewa ha {kih optu`enika moglo da do|e do kraja godine, {to je i uslov Holandije za deblokadu Prelaznog sporazuma, u Centru za evropsku politiku u Briselu ka`u da postoji mogu}nost i da bez Mla di }a u Ha gu do |e do po kre tawa Prelaznog sporazuma. - Mora se imati u vidu da ov de ni je re~ sa mo o odnosu Srbije i Holandije u vezi sa pitawem Mladi}a, ve} da tu postoji i niz dodatnih fa kto ra - is ta kao je Cviji}. - Da li }e pritisak na Holandiju imati rezultata zavisi i od uloge koju Srbija ostvaruje u regionu, wene po li ti ke pre ma dru gim dr`a va ma, wene po mo }i u ne kim pro ce si ma itd. obja{wava on.

EKONOMSKI ZNA^AJ
Deblokadu Prelaznog sporazuma u EU U Centru za evropsku politiku ocjewuju kao prvi neophodan korak na daqem putu Srbije ka EU. Dodaju i to da je puna primjena tog sporazuma od velikog ekonomskog zna~aja za Srbiju, pogotovo u situaciji buxetskog deficita. - Novac koji bi se tada slivao u dr`avnu kasu od izvoza bio bi mnogo zna~ajniji od u{teda koje se sada poku{avaju posti}i smawewem administracije u zemqi - smatra Cviji}.

Bo`idar \eli}

Treba ukinuti vize za Britaniju
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Bo`idar \eli} predlo`io je ju~e britanskim parlamentarcima da razmotre mogu}nost ukidawa viza za putovawe gra|ana Srbije u Veliku Britaniju. \eli} je tokom sastanka sa visokom delegacijom Odbora za spoqne poslove britanskog parlamenta koju je predvodio Yon Stenli predlo`io parlamentarcima da se “u svjetlu o~ekivane odluke da se gra|anima Srbije ukinu vize za putovawa u zemqe [engenskog sporazuma od 1. januara 2010. godine, razmotri mogu}nost ukidawa viza za putovawe u Veliku Britaniju“.

Hrvatski ministar Bo`idar Kalmeta u Beogradu

Potpisan sporazum o plovidbi
BEO GRAD - Mi nis tri in fras tru ktu re Srbi je i Hrvatske Milutin Mrkowi} i Bo`idar Kalmeta ju~e su potpisali sporazum o plovidbi plo vnim pu te vi ma na unutra{wim vodama i wihovom te hni ~kom odr`a vawu, ali su na sastanku prije potpisivawa razmatrana i druga pi tawa u ve zi sa vazdu{nim, `eqezni~kim i drumskim saobra}ajem. Ministar mora, saobra}a ja i in fras tru ktu re Hrvatske Bo`idar Kalmeta najavio je ju~e da }e “koliko su tra“ Hrvat ska iz da ti 1.500 univerzalnih dozvola za transport srpskim prevoznicima. Kalmeta je na konferenci ji za no vi na re u Vla di Srbije rekao da }e u roku od 15 dana biti odr`ana Me|udr`a vna ko mi si ja ko ja }e pre ci zi ra ti daqe sta vo ve oko iz da vawa do zvo la, po sli je ~e ga bi de le ga ci ja Mi nis tar stva in fras tru kture Srbije, sa ministrom Milutinom Mrkowi}em na ~elu, nastavila pregovore o drumskom saobra}aju. bra }a ju izme |u Hrvat ske i Srbi je bu du ri je {e ni do sqede}e godine. On je rekao da }e biti ri je {e no pi tawe “di rek tnog leta Jata za Dubrovnik, Pulu i svaku drugu destinaciju“, kao i da }e na “bilate ral noj osno vi bi ti ra zma tra no i even tu al no uvo|ewe letova Kroacija erlajnsa za Beograd“.

DOBRA VIJEST

KOSOVSKA MITROVICA
Na privatnu gara`u u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici ba~ena je eksplozivna naprava, ali u eksploziji nije bilo povrije|enih, izjavio je zamjenik direktora KPS-a Ergin Medi}. Eksplozija se dogodila oko pono}i u Drvarskoj ulici u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.

PRI[TINA
Carinici su na prelazu \eneral Jankovi} sprije~ili poku{aj krijum~arewa zlata iz Makedonije na Kosovo, saop{tila je ju~e kosovska carina. Kosovski carinici su na prelazu \eneral Jankovi} u putni~kom automobilu marke “mercedes“ sa skopskim registarskim oznakama otkrili ne{to vi{e od pola kilograma zlata.

USKORO JO[ 1.500 univerzalnih dozvola
Bo`idar Kalmeta izjavio je da nas da o~e ku je da problemi u vazdu{nom sao-

LO[A VIJEST

Bo`idar Kalmeta i Milutin Mrkowi}

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 19

Konkurs za stipendije wema~ke privrede Fonda Zoran \in|i}
BEOGRAD - Fond dr Zoran \in|i} saop{tio je ju~e da je zajedno sa Odborom wema~ke privrede za isto~nu Evropu i wema~kim Ministarstvom za ekonomsku saradwu i razvoj raspisao konkurs za sedmu generaciju u~esnika u “Programu stipendija wema~ke privrede Zoran \in|i}“. Ciq programa je da se kvalifikovanim mladim qudima obezbijedi stru~no usavr{avawe u najpoznatijim wema~kim kompanijama u trajawu od tri do {est mjeseci.

Kanadski Centar za istra`ivawe globalizacije “Global riser~“

Vijesti
Savjet bezbjednosti

Sve spremno za veliku Albaniju
Nezavisnost Kosova i priznawe ovog ~ina ohrabrilo ideju stvarawa velike Albanije koja ujediwuje sve teritorije na Balkanu gdje `ive etni~ki Albanci, ukqu~uju}i Kosovo, oblasti u Makedoniji i Crnoj Gori i nekoliko drugih zemaqa, rekao Pjotr Iskenderov
PRI [TI NA - Na kon formalnog prijema Albanije u NATO u aprilu i reizbora premijera Salija Beri{e sve je spremno za daqe prekrajawe granica jugoisto~ne Evrope radi formirawa ve li ke Al ba ni je smatra kanadski Centar za istra`ivawe globalizacije “Global riser~“. U tek stu pod na slo vom “Velika Albanija: prijetwa novog konflikta u Evropi pod sponzorstvom SAD-NATO“ podsje}a se da je Beri{a izjavio da “nacionalno jedinstvo za sve albanske projekte treba da bude zvijezda vodiqa politi~arima u Albaniji i na Kosovu“. Govore}i o tzv. projektu velike Albanije, koji ujediwuje sve teritorije na Balkanu gdje `ive etni~ki Albanci, ukqu~uju}i Kosovo, oblasti u Makedoniji i Crnoj Gori i nekoliko drugih zemaqa, ruski politi~ki analiti~ar Pjotr Iskenderov rekao je da je progla{ewe neza vi snos ti Ko so va i pri znawe ovog ~ina - {to su uradile SAD i vode}e ~lanice EU - ohrabrilo ideju stvarawa velike Albanije. Ostatak Srbije tako|e je pogo|en tim aspiracijama do li na Pre {e va na ju gu zemqe, zatim Kosovo i Makedonija, kao i Gr~ka ako se utvrdi da je ta~an izvje{taj iz 2001. godine - naime, tada se Ali Ahmeti, osniva~ i komandant paravojnih albanskih sna ga u Ma ke do ni ji ONA, hvalio i postojawem “Oslobodila~ke armije Kame ri ja u sje ve ro za pa dnom gr~kom re gi onu Epi ru“, opremqenom im pre si vnim arsenalom naoru`awa.

U ~etvrtak o Kosovu
BEOGRAD - U Savjetu bezbjednosti u ~etvrtak }e biti odr`ana sjednica o Kosovu na kojoj }e biti predstavqen novi izvje{taj generalnog sekretara UN Ban Ki Muna o ra du UN MIK-a. U iz vje {taju generalnog sekretara UN, objavqenom prije dvije nedjeqe, Ban je pozvao sve strane na Kosovu da poka`u uzdr`anost i da konstruktivno rje{avaju osjetqive me|uetni~ke probleme.

Prokupqe

Suspendovan policajac
PROKUPQE - Policajac Milan B. iz Prokupqa suspendovan je i protiv wega je pokrenut disciplinski postupak zbog sumwe da je u petak pretukao maloqetnog S.M (12), re~eno je u prokupa~koj policiji. Na~elnik pro ku pa ~ke po li cij ske uprave Sini{a Blagojevi} rekao je da je istraga o slu~aju u toku i da }e predmet biti upu}en tu`ila{tvu u Prokupqu. Otac pretu~enog dje~aka Qubi{a M. ranije je ustvrdio da je povod bio sukob wihovih sinova.

ALBANIJA ustupila luku [en|in na Jadranskom moru
Voj na obu ka i bor be na spremnost albanskih separatista pove}ana je vi{e nego ikad, zahvaquju}i ~lanicama NATO-a. U martu ove godine KFOR je po~eo da “prepravqa“ Kosovski za{titni korpus, koji i sam vodi porijeklo od OVK, u “embrion“ nacionalne armije - Kosovske bezbjednosne snage, ~iji je glavnokomanduju}i Sulejman Selimi, koji je samo pre{ao

Ni{

Zaplijeweno 500 grama heroina
Mapa “Velike Albanije“ FOTO: ARHIVA

NOVA ZASTAVA
Na albanskoj nacionalnoj zastavi, koja se pojavila poslije februara 2008. godine, nalazi se geografski prikaz Kosova sa {est bijelih zvijezda iznad. Pretpostavqa se, iako se to, naravno, ne govori naglas, da zvijezde predstavqaju dr`ave gdje `ive etni~ki Albanci: Kosovo, Albaniju, Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru i Gr~ku

sa mjesta komandanta Kosovskog za{titnog korpusa - podsje}a “Global reser~“. Pravo zna~ewe nezavisnog Kosova vidjelo se krajem septem bra - ka da je po li ci ja Srbije otkrila veliku koli~i nu na oru `awa u do li ni Pre{eva, ukqu~uju}i “automatsko naoru`awe, bombe, raketne baca~e, ru~ne baca~e i vi{e od 20 mina, kao i veliku koli~inu municije, a po~etkom oktobra makedonska policija napadnuta je automatskim naoru`awem raznog kalibra

tokom rutinske patrole du` granice sa Kosovom“. U me|uvremenu, kao potvrda onoga {to se sprema, Wema~ka je pro{log mjeseca deportovala 12.000 Roma nazad na Kosovo da se ponovo suo~e sa protjerivawem, progonom, napadima i smr}u. Romi koji su ostali u secesionisti~kom Kosovu nestaju u kolektivnim centrima, zbog nequdskih uslova `ivota, gdje su ih bacili zvani~ni ci UN MIK-a po {to su NATO i OVK preuzeli pro-

vinciju u junu 1999. godine, a srbijanska vojska i policija se povukle. U prilog ~iwenici da pos to ji sa radwa Ko so va i Albanije idu nedavni izvje {ta ji ita li jan skih me di ja da je Al ba ni ja us tu pila luku na Jadranskom moru [en|in kako bi nova nezavisna dr`ava imala izlaz na more. Pre ma ri je ~i ma al ban skog pre mi je ra Sa li ja Be ri{e, luka [en|in je sada kosovski izlaz na more.

NI[ - Ni{ka policija zaplijenila je vi{e od pola kilograma heroina i uhapsila ~etvoro~lanu grupu za koju se sumwa da je organizovala transport te droge, prenose agencije. Uhap{eni su Ivan A.(36), Nikola S.(21), Nenad M.(42) i Ugqe{a M.(22), svi iz Ni{a, koji se terete da su iz vr{i li kri vi ~no dje lo neo vla{ }e ne proi zvodwe, dr`awa i stavqawa u promet opojnih droga, naveli su u policiji.

Vaqevo

NATO pravi respektabilnu vojsku na Kosovu
Kosovske bezbjednosne snage kao i Kosovski za{titni korpus reklamirani su na Zapadu kao navodna multietni~ka policijska snaga; ali ona to nije, ve} je rije~ o jednoj novoj armiji, za koju je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju rekao da je “moderna snaga, izgra|ena u skladu sa standardima NATO-a”. Italija je u februaru najavila da }e donirati dva miliona evra, a Wema~ka 200 vojnih vozila za ovu vojsku. Komandant sa ve zni ~kih sna ga NA TO-a za Evropu general Xon Kredok boravio je na Kosovu, gdje je pokrenuo stvarawe Kosovskih bezbjednosnih snaga i posjetio kamp za obuku i Vu~itrnu, rekav{i da je zadovoqan postignutim napretkom. U maju britansko Ministarstvo odbrane potpisalo je sporazum sa Kosovskim bezbjednosnim snagama za obezbje|ewe obuke wenim pripadnicima. Kao i vojnici iz Albanije, za koje je NATO obezbijedio borbeno iskustvo u Iraku i Avganistanu, nova kosovska armija - kao nove snage NATO-a - bi}e kori{}ena za ratovawe u inostranstvu. [est godina prije Agim ^eku ponudio je Kosovski za{titni korpus SAD za rat i okupaciju u Iraku kao protivuslugu za snage NATO-a na Kosovu. ^lanice NATO-a naoru`ale su, obu~ile i obezbijedile logisti~ku podr{ku OVK u ratu sa vojnicima SR Jugoslavije krajem 90-ih godina pro{log vijeka, mar{irali su rame uz rame sa OVK na Kosovo i institucionalizovali je kao

Uhap{en zbog ubistva oca
VAQEVO - Vaqevska policija saop{tila je ju~e da je uhap{en Marko J. (18) iz sela Jabu~je, kod Lajkovca, zbog sumwe da je u no }i izme|u ponedjeqka i utorka ubio oca, prenose agencije. Porodi~na tragedija desila se u dvori{tu porodi~ne ku}e poslije tu~e. Marko J. je, pre ma tim na vo di ma, {titio svoju majku od oca Milana J. (42) koji je bio pod dejstvom alkohola. Marko je oca ubio sa nekoliko uboda no`em, a potom se sa majkom prijavio policiji,

Ko sov ski za {ti tni kor pus; spa si li ONA od potpunog poraza od ruku makedonske armije 2001. godine, ponovo je stvorili ove godine kao nukleus budu}e kosovske nacionalne armije - Kosovske bezbjednosne snage - i priznali jednostrano progla{ewe nezavisnosti Kosmeta.

Nema razloga vjerovati da }e Va{ington i Brisel sada napustiti svoje klijen te i wihov pro je kat ru {ewa i kasapqewa ~etiri susjedne dr`ave da bi stvorili etni~ki ~istu, ogrezlu u kriminalu, pro{irenu albansko-kosovsku superdr`avu - navodi “Global reser~“.

20 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Region
Savo [trbac, {ef “Veritasa”

Ju~e sam istr~ao i maraton, i to pola sata prije nego pro{le godine, {to zna~i da sam polo`io i psihofizi~ki test. Milan Bandi}, gradona~elnik Zagreba

FOTO: AGENCIJE

"Ekshumacija }e pokazati istinu"
ZAGREB - [ef Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas” Savo [trbac tvrdi da }e ekshumacije ubijenih Srba u Hrvatskoj kona~no razotkriti istinu o pozadini “domovinskog rata“ i razmjere po~iwenih zlo~ina i etni~kog ~i{}ewa Srba u toj zemqi. Iako je ju~e po~ela ekshumacija posmrtnih ostataka tijela Srba u Dvoru na Uni u Hrvatskoj, [trbac je rekao Srni da Hrvatska nema opravdawa da 14 godina poslije akcije “Oluja” namjerno kasni sa ekshumacijama ubijenih Srba u Krajini, posebno ako se ima u vidu ~iwenica da je rije~ o poznatim grobnim mjestima, koja su obiqe`ena krstovima i brojevima.

Su|ewe pqa~ka{ima hrvatskih po{ta u Splitu

Makedonija

Oru`ani sukob u Skopqu

Svjedo~ewe Milana Ra{ete o pqa~ki u Splitu

Pqa~ka{i kupovali stanove i mercedese
Stevanovi} kupio dva stana u Beogradu, stan u Novom Sadu i apartman u Bawi Koviqa~i, Sarajlija tri stana u Subotici, Miti} tri mercedesa, dva stana u Subotici i dva u Beogradu, a nijedan ispod 120 kvadrata, nabrojao Ra{eta
SPLIT - Milan Ra{eta, otac po gi nu log Stra hiwe Ra {e te, je dnog od pqa~ka{a 15 miliona kuna (oko ~e ti ri mi li ona ma ra ka) iz sre di {ta hrvatskih po{ta na Kopilici, ju~e je u velikoj dvora ni split ske Pa la te pravde ismijao kompletni pravosudni aparat Hrvatske i Srbije. Otkrio je, naime, da je ~et vrti mis te rio zni pqa ~ka{ Ne boj {a Sa raj li ja, ro dom iz Pa kra ca, ~i ji je otac ratni zlo~inac sa slu`ewa kazne pu{ten pro{le go di ne, pre no se hrvat ski mediji. Ne samo to. Sudiji Bruni Kleinu Ra{eta je predao i svoj mobilni telefon sa brojevima pqa~ka{a Zorana Stevanovi}a i Milana Miti}a, te wegove supruge Marije, ina~e Miti}eve prve ro|ake (sestre od tetke), koja ~u va kqu~ beo grad skog trezora sa li~nim dragocjenostima organizatora pqa~ke u Splitu. prepri~ao je Ra{eta razgovor sa srpskom policijom. A sa hrvatskim parama, ispos ta vi lo se, ban da iz Srbije je pokupovala stanove i luksuzne automobile. - Ste va no vi} je ku pio dva stana u Beogradu, i to na Vra ~a ru, stan u No vom Sadu i apartman u Bawi Koviqa~i, Sarajlija tri stana u Subotici, Miti} tri mercedesa, dva stana u Subotici i dva u Beo gra du, a nijedan ispod 120 kvadrata nabrojao je Ra{eta. Stevanovi} i Miti} poku pi li su po 720 hiqada evra, Sarajlija je dobio 240 hiqada, u Splitu je ostalo 200 hiqada evra, tvrdi svjedok. Za pomagawe u {vercu novca preko dvije dr`avne granice optu`io je i Miti}e vog bra ta Dra ga na, ko ji kao grani~ni policajac radi u DGS-u Bosne i Hercegovine.

SKOPQE - Dvije osobe su povrije|ene, od kojih jedna te`e, u obra~unu dvije oru`ane grupe u Skopqu u nasequ ^air, sa prete`no albanskim stanovni{tvom, saop{tila je policija. Oru`ani okr{aj se do go dio pre ksi no} is pred trgova~kog centra u ^airu, a prema informacijama iz policije, radi se o kriminalnim grupama. Osoba koja je te`e povrije|ena preba~ena je u Grad sku bol ni cu, gdje se qekari bore za wen `ivot.

Prema izjavama o~evidaca, je dna oso ba je iza {la iz obli`we ~ajyinice i po~ela da puca prema grupi qudi koja je prolazila, a prema drugoj verziji, dvije grupe qudi su istovremeno po~ele pucwavu. Prije pet dana, na gotovo istom mjestu, nepoznate osobe su pucale u policijski automobil, koji nije imao policijsko obiqe`je, a kasnije je saop{teno da se radi o “zalutalom metku“. U tom incidentu nije bilo povrije|enih.

STRAHIWA Ra{eta poginuo zbog sva|e oko podjele plijena
Pe de se dvo go di{wi Ra {eta, koji se sam javio Uskoku prije mjesec, tvrdi da sve zna. Tvrdi da je svo ja sa znawa prenio i beogradskoj po li ci ji, ali “ta mo ni ko ni{ta nije napravio“. “Jesu li slobodni?”, nije mogao da vjeruje Klein da Miti} i Stevanovi} {etaju po Beogradu. “Jesu, niko ih nije tra`io“, tvrdi svjedok. - To je hrvatski problem, najsla|e su hrvatske pare -

OPTU@ENI^KA KLUPA
Pqa~ku su izveli srpski kriminalci Zoran Stevanovi} i Milan Miti}, kojima se sudi u odsustvu, dok je Strahiwa Ra{eta poginuo devet mjeseci poslije pqa~ke u Splitu, i to od eksploziva koji je u Beogradu podmetnuo pod automobil Milana Miti}a, s kojim se posva|ao oko podjele opqa~kanog novca. Na optu`eni~ku klupu su sjeli wihovi splitski pomaga~i, koji su dobili deset odsto opqa~kanog novca, Jozo Certa, Miroslav Hr{um, Miro Cokari}, Emil Cokari}, radnici Hrvatske po{te u Splitu Vesna Vuco, Mladen Stupalo i Boris Maru{i}, koji su uhap{eni i pritvoreni dva mjeseca poslije pqa~ke.

Prvi u Hrvatskoj

Slavonski Brod pred bankrotom
SLAVONSKI BROD - Slavonski Brod kao prvi grad u novijoj hrvatskoj istoriji na{ao se pred bankrotom, rekao je gradona~elnik Slavonskog Broda Mirko Duspara, koji je ju~e na vanrednoj konferenciji za novinare obja{wavao kako im krajem mjeseca prijeti zapqena gradske imovine. Rije~ je o izgubqenom sudskom sporu s kompanijom “Novogradwa“, kada je na aukciju stavqena gradska imovina u vrijednosti 19 miliona kuna (pet miliona maraka), iako je stvarna vrijednost oko 80 miliona kuna (21 milion maraka). - Posqedica ovakve situacije je da }e kompanija “Novogradwa“ preuzeti vrlo vrijedno zemqi{te, koje }e vjerovatno odmah preprodati tre}im osobama - naglasio je Duspara. “Novogradwa“ je tu`ila grad zbog izvedenih, a nenapla}enih radova u gradskom odmarali{tu u Kor~uli i to jo{ iz 1991. godine.

Ministar spoqnih poslova Hrvatske lagao o sadr`aju protestne note

Jandrokovi}u otkaz zbog Tompsona
ZAGREB - Afera oko protestne note koju je Hrvatska po sla la [vaj car skoj zbog trogodi{we zabrane ulaska pje va ~u Mar ku Per ko vi }u Tompsonu vjerovatno }e ko{tati foteqe ministra spoqnih po slo va Gor da na Jan dro ko vi }a, pi {e ne djeqnik “Nacional“. Izvori bliski Jadranki Kosor tvrde da }e Jandrokovi} do bi ti ot kaz zbog po gre{ne reakcije na odluku {vajcarske vlade o zabrani ulaska Tompsonu. List navodi da }e Jandrokovi} svoju ministarsku fotequ izgubiti vjerovatno pri li kom prve re kon stru kcije vlade i zato {to tokom dvije godine svog mandata nije uspio da se politi~ki i stru~no etablira.

Na `eqezni~koj pruzi kod Dragani}a, na kanalu Kupa Kupa, lokomotiva “Hrvatske CETIWE Novi {kolski odbor cetiwske `eqeznice“ ju~e je naletjela na krdo kowa i usmrtila najGimnazije izabrao je profesora engleskog jezika Nata{u mawe ~etiri `ivotiwe, dok je nekoliko rawenih, javila Stanojevi} za vr{ioca du`nosti direktora te obrazo- je karlova~ka policija. @eqezni~ki saobra}aj na vne ustanove, ~ime su se pruzi Zagreb - Karlovac je u stekli uslovi da se gimnazijalci, koji su 42 dana protes- prekidu. tovali kao znak podr{ke biv{em direktoru Miomiru LO[A \uri{i}u, danas vrate na VIJEST nastavu.

DOBRA VIJEST

KARLOVAC

JANDROKOVI] izgubio i podr{ku Jadranke Kosor
“Nacional“ pi{e da je Jan dro ko vi} iz gu bio po dr{ku premijerke Jadranke Kosor, dok podr{ku predsjednika Stjepana Mesi}a nikad nije ni imao. Jandrokovi} je podr{ku premijerke potpuno izgubio kad se, bez znawa Kosorove, stavio u odbranu pjeva~a koji je u inostranstvu prepoznat kao ekstremista. Wegova odbrana Tompso-

na dala je povod mnogima da jo{ je dnom zakqu~e da Hrvatska ne `eli da se distan ci ra od svo jih ek stre mista, pi{e “Nacional“. Nedjeqnik raspola`e i tekstom note koja je uru~ena {vaj car skom am ba sa do ru u Zagrebu, iz koje se vidi da je Jandrokovi} lagao Mesi}a o wenom sadr`aju. Na ime, Jan dro ko vi} je u svom pismu Mesi}u rekao da je ministarstvo reagovalo na tezu da je u Hrvatskoj bio gra|anski rat, ali se, isti~e “Nacional“, iz teksta vidi da se u noti bavilo odbranom digniteta Tompsona.
Goran Jandrokovi} FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Ameri~ke vlasti, koje prate teroriste bliske “Al-Kaidi“ na tlu u SAD-a, usmjeravaju se na boqu me|usobnu suradwu i razmjenu informacija, izjavio je ameri~ki ministar za

nacionalnu bezbjednost Xenet Napolitano. “Treba otvoreno re}i da postoje pojedinci u SAD koji dijele uvjerewa “Al-Kaide“, kazala je Napolitano.

Ameri~ko ministarstvo finansija o teroristi~kim organizacijama

Vijesti
“Va{ington post“

Vo|e “Al-Kaide“ upozorile da mawak fondova negativno uti~e na regrutovawe i obuku novih boraca. Talibani u boqoj finansijskoj poziciji, posebno zbog trgovine drogom u Avganistanu koja cvjeta
VA[INGTON - Ameri~ko Ministarstvo finansija oci je ni lo je da se teroristi~ka organizacija “Al-Kaida“ ve} vi{e godina nalazi u finansijskoj krizi zbog ~ega wihov uticaj slabi, dok talibani nov~ano ja~aju, javile su agencije. Pomo}nik ameri~kog sekretara, koji je zadu`en za pitawa finansirawa terorizma, Dejvid Koen rekao je da je “Al-Kaida“ ove godine u vi{e navrata poku{avala da obezbijedi dodatna sred stva, is ti ~u }i da uti caj te organizacije slabi. Koen je naveo da su vo|e “Al-Ka ide“ ve} upo zo ri le da mawak fondova negativno uti~e na regrutovawe i obuku novih boraca, prenio je Bi-Bi-Si. - Procjewujem da je “AlKa ida“ u naj go roj fi nan sijskoj krizi u posqedwih nekoliko godina i da stoga wen uticaj slabi - ukazao je Koen. On je dodao da ta or-

"Al-Kaida" gubi uticaj
Gruzija
Ruska Federalna slu`ba bezbjednosti (FSB) optu`ila je ju~e Gruziju da obu~ava i da obezbje|uje bezbjedan prilaz agentima “Al-Kaide“ koji planiraju teroristi~ke napade u ruskom dijelu Kavkaza. “Audio snimci koji su prona|eni kod pobuwenika ukazuju na to da su, zajedno sa izaslanicima “AlKaide“, bili u kontaktu sa gruzijskim tajnim slu`bama“, rekao je direktor FSB-a Aleksandar Bortnikov.
“Al-Kaidi“ presu{ili fondovi FOTO: ARHIVA

Jo{ vojnika za Avganistan
VA [IN GTON - Ame ri ~ki list “Va{ington post“ obja vio je da je ame ri ~ki pred sje dnik Ba rak Oba ma odlu~io da po{aqe u Avganistan, bez najave, dodatnih 13.000 ame ri ~kih voj ni ka, osim kontingenta od 21.000 vojnika koliko ih je kao poja~awe najavio u martu, nakon preuzimawa du`nosti.

Korzika

Spaseni putnici
AJA^IO - [est putnika turisti~kog aviona koji se sru {io u mo re u vo da ma Korzike spaseni su u ponedjeqak uve~e po{to su vi{e od pet sati proveli u uzburkanom moru. Primije}eni su po kraj ~am ca za spa sa vawe koji je izbacio izvi|a~ki avi on Na ci onal ne mornarice koji je sudjelovao u po tra zi. [es to ro stradalih putnika prevezeno je helikopterom u bolnicu Mi lo sr|a u Aja ~i ju u svjesnom stawu.

ganizacija i daqe ima vi{e donatora koji su “spremni, voqni i u mogu}nosti“ da im obezbijede nov~ana sredstva, zbog ~ega bi situacija mogla da se promijeni. Talibani su, me|utim, u boqoj finansijskoj poziciji,

posebno zbog trgovine drogom u Avganistanu koja cvjeta, ukazao je Koen.

TALIBANI {vercuju cigarete
Spe ci jal ni ame ri ~ki iza sla nik za Av ga nis tan

Ri~ard Holbruk rekao je da talibani uglavnom dobijaju sredstva od “privatnih dobrotvora“ iz Persijskog zaliva. Koen je napomenuo da je sada trend me|u ekstremisti ~kim or ga ni za ci ja ma da

se, kako bi se finansirali, okre}u kriminalu. On je naveo da je Hezbolah umije{an u proizvodwu i prodaju ilegalnih kopija muzi~kih diskova i softvera, kao i u krijum~arewe cigareta.

22 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS

Sud u Poqskoj

Raspu{tawa udru`ewa ekstremne desnice
VAR[AVA - Sud u gradu Opole na jugu Poqske naredio je da se raspusti lokalna organizacija Nacionalno-radikalnog blo ka zbog pro pa gi rawa na ci zma i {i rewa ra sne mr`we, prenijele su agencije. U obrazlo`ewu suda navodi se da je to prvi put da se raspu{ta jedna organizacija tog tipa, a wenim ~lanovima se osim propagirawa nacizma i pozdravqawa dignutom rukom po ugledu na Hitlerove naciste, na teret stavqa i {irewe rasne mr`we. Nacionalno-radikalni blok u postkomunisti~koj Poqskoj organizovao se po ugledu na nekada{wi istoimeni, ekstremisti~ki desni~arski i antisemitski pokret ponikao u Poqskoj 1934. godine.

Rabija Kadir, lider Ujgura u egzilu

Smrtne presude bez zakona
VELINGTON - Lider Ujgura u egzilu Rabija Kadir izja vi la je ju~e da }e od l u k a k i ne s kog suda da izrekne smrtne presude {estorici Ujgura radi nemira u re gi onu Sin |i jang po slu `iti samo za izazivawe “doda tnog ne za do voqstva“ wenih sunarodnika, javile su agencije. Kadir, koja je lider svjetskog Kongresa Ujgura, istakla je da Uj gu ri ma ni je su|eno u skladu sa kineskim ni ti me |u na ro dnim za ko nom. Sud u ki nes kom re gi onu Sin |i jang ju ~e je osu dio {est li ca na smrt to kom prvog procesa zbog nemira 5. jula u kojima je stradalo skoro 200 lica.
Lavrov i Klintonova - zajedni~ki stavovi o Iranu

Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klinton u Moskvi

Jo{ nije vrijeme za san kci je Ira nu
Moskva se krajwe uzdr`ano odnosi prema sankcijama, jer one rijetko daju rezultat. Sve sile treba da budu usmjerene na pripremu pregovara~kog procesa, rekao ruski {ef diplomatije Sergej Lavrov
MOS KVA - Vri je me za do da tne san kci je pro tiv Irana jo{ nije nastupilo, ocijenili su ju~e {efovi diplomatije Rusije i SAD Ser gej La vrov i Hi la ri Klinton, poslije razgovora u Moskvi, javile su agencije. Prema rije~ima Lavrova, Rusija se krajwe uzdr`ano odnosi prema sankcijama kao sred stvu za dos ti zawe po li ti ~kih ciqeva, ma da “pos to je si tu aci je ka da su one neizbje`ne“, prenio je Itar-Tass. Odgovaraju}i na pitawe u vezi s perspektivama pregovora o nuklearnom problemu Irana, ruski ministar je istakao da se sada ne govori da su sankcije neizbje`ne, da se Moskva krajwe uzdr`ano odnosi prema sankcijama, jer one rijetko daju rezultat, “ali postoje situacije kada one postaju neizbje`ne, kada su iscrpqene sve mogu}e metode“. je La vrov i do dao da su “sankcije kontraproduktivne“. Ruski {ef diplomatije je is ta kao da “tre nu tno postoje {anse za napredak ko je ni su lo {e“ i da }e ovog mjeseca po~eti prakti~na re ali za ci ja do go vo ra pos ti gnu tih 1. okto bra u @enevi. Lavrov je naveo da se radi o obnavqawu pregovora, spro vo |ewu in spe kci je na novom objektu u gradu Kum i realizacije isporuke urana za istra`iva~ki centar na osno vu nis ko obo ga }e nog uranijuma. Prema izvje{taju ruske dr`avne agencije, Klintonova je rekla da vrijeme za sankcije Iranu jo{ nije do{lo. Bri tan ska agen ci ja Rojters je iz Moskve izvijestila da SAD nisu ju~e tra`ile od Rusije da preduzme nikakve posebne poteze pomo}i u slu~aju Irana.

Rabija Kadir

Italijanski ministar Mara Karfawa

Prijedlog zabrane no{ewa burki
RIM - O uvo|ewu zabrane dolaska u {kole prekrivene glave s burkom i nikabom razmi{qa italijanski ministar za jednakost prava Mara Karfawa, koja je o tom pitawu najavila konsultacije s ministrom unutra{wih poslova Robertom Maronijem i ministrom obrazovawa Marijastelom \elmini. - Ja sam za usvajawe zakona kojim bi se u Italiji zabranilo no{ewe burke i nikaba, simbola potla~ivawa `ena i prepreke prave politike integracije - rekla je Karfawa koja ka`e kako te predmete ne smatra vjerskim simbolima kao {to je veo, ve} kao simbole kojima se negiraju osnovna prava `enama kao {to je obrazovawe ili zaposlewe. - Zabraniti no{ewe burke i nikaba u {kolama, mjestima integracije i emancipacije, mogao bi da bude va`an znak - upozorava Karfawa i dodaje kako uslovi u kojima `ive `ene koje su imigrirale u Italiju zabriwavaju zbog na~ina na koji su one tretirane.

OBNAVQAWE pregovora
- Me|utim, sa Iranom to nije ni blizu tako - naglasio je Lavrov, dodaju}i da je po tre bno da se ri je {e sva pitawa sa Iranom da bi ta zemqa mogla da koristi nukle ar nu ener gi ju u mi roqubive svrhe, ne kr{e}i pri tome re`im ne{irewa nuklearnog naoru`awa. - Sve sile treba da budu usmjerene na pripremu pregovara~kog procesa - rekao

Diplomatija
- Kada se odlu~no kre}emo diplomatskim putem, tako|e shvatamo da mo`emo da ne budemo toliko uspje{ni koliko bismo `eqeli. Zato uvijek gledamo na potencijal sankcija protiv Irana, u slu~aju da ne ostvarimo uspjeh rekla je Hilari Klinton.

Istraga o napadu na sjedi{te vojne policije u Milanu
MI LA NO - Pos to ji osnovana sumwa da je Libijac, koji je poku{ao da izvede bomba{ki napad na vojne kasarne u Milanu, imao sau~esnike i da je grupa imala spremne rezerve eksploziva, saop{tila je ju~e italijanska po li ci ja, a pre ni je le agencije. Nije zvani~no saop{teno {ta je mogao da bude motiv za na pad, ali {tam pa pi{e da je neuspje{ni bomba{ samoubica Muhamed Game (35), biv {i pro pa li bi zni smen, pos tao islam ski ekstremista i `elio da prisili Italiju da povu~e vojnike iz Avganistana. Po li ci ja je sa op {ti la da je uhapsila jednog Egip}a-

Bomba{ imao sau~esnike
nina i jednog Libijca pod sumwom da su bili Gamini sau~esnici i da je prona{la 100 kilograma mineralnog |ubriva i drugih materijala ko ji su upo tri jebqeni za pravqewe eksploziva u jednoj od wihovih ku}a. Desetar je lak{e rawen, dok je Game izgubio oba oka i jednu ruku, javila je agencija Rojters. U ka sar na ma “San ta Bar ba ra” bo ra ve je di ni ce ~iji se pripadnici nalaze u sastavu misije NATO u Avganistanu.

GRUPA imala spreman eksploziv
Game je u ponedjeqak ujutro u{ao u krug ka sar ne “Santa Barbara” u Milanu i aktivirao bombu, vi~u}i “Odlazite iz Avganistana“ na arap skom, ali je bom ba samo djelimi~no eksplodirala i jedan desetar ga je zaus ta vio pri je ne go {to je stigao do glavnog objekta.

Italijanski zvani~nici za bezbjednost su kazali da napad izvr{en u ponedjeqak predstavqa “izolovani incident“, ali su priznali da ka sar ne “San ta Bar ba ra” pred stavqaju po ten ci jal nu metu napada islamskih ekstremista.

Uhva}eni imigranti iz Afrike na palubi patrolnog ~amca oru`anih snaga Malte.

Podrum u kom je prona|en eksploziv

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 23

Britanski mediji o neopravdanim tro{kovima politi~ara i poslanika

Vijesti
Moskva

Gordon Braun vra}a pare dr`avi
Skandal oko neopravdanih tro{kova britanskih politi~ara i poslanika kulminirao je pismom koje je dostavqeno premijeru Gordonu Braunu u kojem se navodi da dr`avi mora da vrati 12.500 funti

Sprije~eni napadi samoubica
MOSKVA - Ruske vlasti saop{tile su ju~e da je tokom proteklog mjeseca sprije~en niz samoubila~kih napada u Moskvi. “Prema dokumentima bezbjednosnih agencija, sprije~ene su aktivnosti pet militanata za koje se zna da su obu~eni da vr{e samoubila~ke napade“, rekao je direktor ruske Federalne bezbjednosne slu`be (FSB) Aleksandar Bortnikov. Bortnikov je istakao da je jedan od uhap{enih u Moskvi 5. septembra planirao “teroristi~ki napad“ kada je vi{e hiqada stanovnika ruske prijestonice {etalo pje{a~kom zonom u centralnom dijelu grada nedaleko od Kremqa.

Gr~ka

Bakojani kandidat za lidera
Tomas Leg tra`io vra}awe novca
FOTO: AGENCIJE

Neopravdano visoki tro{kovi premijera

LONDON - Britanski premijer Gordon Braun mora}e da u dr`avnu kasu vrati skoro 12.500 funti, pi{u britanski mediji, prate }i naj no vi ja de {a vawa sa skandalom oko neopravda nih tro {ko va bri tan skih politi~ara i poslanika. “In di pen dent“ obja{wava da je povrat novca od premijera tra`io ~ovjek kog je upravo Braun imenovao da na |e rje {ewe za ve li ki

skandal oko tro{kova koji je izbio proqetos.

NEZADOVOQNI poslanici
Taj ~ovjek je biv{i visoki dr`avni ~inovnik Tomas Leg, koji je posqedwih mjeseci pregledao tro{kove koje su po sla ni ci pri ja vi li parlamentu i preispitivao wiho vu oprav da nost, pi {e BBC. Ustanovio je, kako doda-

je “Indipendent“, da je Braun prijavio neopravdano viso ke tro {ko ve na ime pla}awa ~ista~ice i ba{tovana. “Tajms“, me|utim, navodi da }e neki drugi poslanici vjerovatno morati da vrate znatno ve}e sume nego Braun. To mas Leg je, na ime, sva kom po sla ni ku po slao pismo u kojem od wih tra`i da ili vrate dio novca koji su dobili na ime tro{kova

ili da dos ta ve do ku men te ko ji ma }e te tro {ko ve opravdati. Londonski dnevnici istovremeno biqe`e da me|u po sla ni ci ma vla da ve li ko ne za do voqstvo za to {to je Tomas Leg samoinicijativno odredio koliko poslanici mogu da tra`e na ime kojih tro{kova i odlu~io da ta ogra ni ~ewa pri mi je ni retroaktivno za prethodnih pet godina. Jedno od ograni~ewa je,

na primjer, da se poslaniku godi{we za ~i{}ewe stana i odje}e priznaju tro{kovi do 2.000 funti. Od onih koji su u nekoj od pret ho dnih pet go di na prijavili tro{kove ve}e od toga sada se tra`i da vrate ra zli ku, iako ogra ni ~ewe nije bilo na snazi u vrijeme kada su tro{kovi nastali. Dio po sla ni ka, ka ko prenosi “Indipendent“, to naziva mijewawem pravila poslije utakmice.

ATINA - Biv{a ministarska spoqnih poslova Gr~ke Dora Bakojani saop{tila je da }e se kandidovati za lidera doskora vladaju}e Nove demokratije, prenijeli su ju~e atinski mediji. Izbor novog lidera, koji bi trebalo da bude obavqen na kongresu ND 7. novembra, posqedica je odluka wenog aktuelnog vo|e i donedavnog premijera da se, zbog poraza stranke na vanrednim izborima odr`anim po~etkom ovog mjeseca, povu~e sa ~elne funkcije.

Pakistan

NEZADOVOQSTVO
Gordon Braun je i ministrima i poslanicima iz svoje stranke poru~io da razumije wihovo nezadovoqstvo, ali ih je pozvao da postupe onako kako pi{e u pismu koje }e dobiti od Tomasa Lega, jer je to jedini na~in da se stavi ta~ka na skandal s tro{kovima, koji je ozbiqno poquqao povjerewe britanske javnosti u politi~ku elitu.

Vojska napala talibane
PE[AVAR - Avion pakistanske armije ju~e je bombardovao ekstremiste u Ju`nom Vaziristanu, koji se nalazi na granici sa Avganistanom, dok se vojska priprema za kopnenu ofanzivu na wihovo upori{te, saop{tili su pakistanski zvani~nici za bezbje dnost. Na me ti te {kog bombardovawa bila su skrovi{ta militanata i protalibanske plemenske starje{ine iz tog regiona, izjavio je jedan obavje{tajni zvani~nik koji je `elio da ostane anoniman.

Gordon Braun u sredi{tu skandala

Prva `ena Osame bin Ladena objavila kwigu

Australija

Trenirao svoju djecu za terorizam
RI JAD - Bin La den je ti ra nin ko ji je tre ni rao svoju djecu za ulogu bomba{a samoubica, otkriva u svojoj kwizi prva `ena najtra`eni jeg svjet skog bje gun ca, prenijele su agencije. Nayva Ga nem ro di la je Bin La de nu je da na es to ro djece, jer je tvrdio da islam tre ba mno go ra tni ka. Ali, wegova djeca nisu u`ivala pre dnos ti `i vo ta s mi li ona{em Bin Ladenom, jer je on zabrawivao sve moderne naprave u ku}i, a nije htio ni sinu da priu{ti lijekove pro tiv as tme. Dje ca ni su imala ni igra~ke. - Ubje|ivala sam sebe da moj mu` zna mno go vi {e o ovom ve li kom svi je tu ne go bilo ko od nas. Mi smo bili wegovi biseri i `elio nas je za{tititi - pri~a Nayva prisje}aju}i se porodi~nog izle ta u su dan sku pus tiwu s Bin Ladenom, wegove ~eti ri `e ne i ~e trna es to ro djece. Tom prilikom naredio je svim svojim sinovima da iskopaju rupu u pustiwi i u|u u wu. ^ak su i dvogodi{waci mo ra li to u~i ni ti, a na wihove `alopojke nije se osvrtao. Sve je to smatrao treningom za budu}i rat zapadwaka i muslimana.

SINU NIJE DAO lijekove protiv astme
Nije ostavqao ni dje~je ku}ne qubimce na miru. Tako je majmun~i}a kog su wegova djeca obo`avala ubio,

jer ga je smatrao “Jevrejinom kog je Bo`ja ruka pretvorila u majmuna“. Nayva se nije bunila, jer je to sma tra la nor mal nim. Udala se za Bin Ladena koji joj je ujedno i brati}, kad je ima la 15 go di na, a on 17. Kad ga je prvi put upoznala u~i nio joj se “ozbiqnim i sa vje snim“. @i vje la je s wim vi{e od 30 godina i nije smjela vidjeti nikog osim ~lanova porodice. Svo je si no ve je pod sti cao na `rtvovawe za musli-

mansku vjeru. Kad se jedan od najmla|ih prijavio za popis bomba{a samoubica u yamiji, nije ga zaustavio, a sina Oma ra odre kao se, jer ni je `elio da ispuni o~eve planove. Kwigu “Odrastawe s Bin Ladenom“ napisali su wegova prva `ena i ~etvrti sin Omar. Iako je jo{ slu`beno uda ta za wega, Nayva ni je razgovarala s wim od napada 11. sep tem bra i tre nu tno `ivi na tajnoj lokaciji na Bliskom istoku.

Tra`i pomo} od Indonezije
KANBERA - Premijer Australije Kevin Rud zamolio je predsjednika Indonezije Susila Bambang Judhojona za pomo} u rje{avawu problema ilegalnih imigracija na ostrvskom kontinentu. “Blisko sara|ujem sa na{im indonezijskim prijateqima i partne ri ma ka ko bi na po ri u rje{avawu problema ilegalnih imigracija dali rezultate, {to je svima potrebno“, rekao je Rud, prenio je BBC.

24 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Satira fest

Danilo Ki{, GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVI^A

Nikolaj Vasiqevi~ Gogoq, REVIZOR

FOTO: S. ILI]

Mari} i Nikoli} predstavqali Srpsku
BEOGRAD - Aforisti~ari Bo`o Mari} iz Bawe Luke i Jovo Nikoli} iz Koraja predstavqali su Republiku Srpsku na Satira festu “Stanislav Je`i Lec me|u Srbima“, nedavno odr`anom u Beogradu. “Obezbijedili su sve da mu rije~ima bude tijesno, a mislima prostrano. Strpali su ga u samicu“; “Kao piscu aforizama povrije|ena mi je sujeta. Ciqao sam na krupnije ribe, a ono, neki jado se prepoznao“. Ovo su samo neki u nizu aforizama koje je Bo`o Mari} pro~itao u petak uve~e u velikoj sali op{tine Stari grad. - U~e{}e na Satira festu izvanredna je prilika da se satiri~ari iz Republike Srpske predstave beogradskoj publici, a putem medija i {ire - rekao je Mari}. Dodao je da je festival organizovan na veoma kvalitetan na~in, a u~esnici su ~itali samo one aforizme koje je odabrao Savjet Satira festa. Aforizmi sa ovogodi{weg festivala bi}e objavqeni na poqskom jeziku. V. [.

Spomen-biblioteka “Ivo Andri}“

Kwige poklon iz Beograda

Glumci teatra "Pazle"

Teatri iz Berlina, Nirnberga i Montreala na festivalu u Bawoj Luci

Trka sa vremenom
Glumci Pavla Mano i Raba Kaduli u predstavi pod nazivom “Sko~i“ bave se pitawem nedostatka vremena koje danas mu~i ve}inu qudi
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com Vi{egradska biblioteka

VI[EGRAD - Oktobar je i zvani~no mjesec kwige, pa se sve biblioteke trude da obnove kwi`ni fond i obraduju svoje vjerne ~lanove i ~itaoce. Na Skup {ti ni Dru{ tva bibliotekara Republike Srpske, koja se, u toku kulturne ma ni fes ta ci je po sve }e ne Ivi Andri}u “Vi{egradske staze“, ove godine odr`ana u Vi{egradu, Narodna biblioteka Srbije se ponudila da pomogne popuwavawe polica novim kwigama u bibliotekama Srpske. Dogovoreno je ovih dana i

realizovano, pa je Spomenbiblioteka “Ivo Andri}“ u Vi{egradu dobila od Narodne biblioteke Srbije 220 na slo va, ugla vnom stru ~ne literature. - Na{a biblioteka je oskudijevala u stru~noj literaturi, pa }e nam ovaj poklon dobro do}i, jer mnogi tra`e kwige koje }e im pomo}i u pisawu seminarskih, maturskih ili diplomskih radova - ka`e direktor Spomen-biblioteke “Ivo Andri}“ Ivana Ma~ar. Uz ove, stigli su i najnoviji naslovi iz beletristike. R. T.

BAWA LU KA - Te atar “Pazle“ iz Montreala nastu pio je ju ~e u ta kmi ~ar skom di je lu pro gra ma 8. me |u na ro dnog fes ti va la pozori{ta za djecu u Bawoj Luci. Glumci Pavla Mano i Raba Kaduli u predstavi pod nazivom “Sko~i“ bave se pitawem ne dos tat ka vre me na koje danas mu~i ve}inu qudi. Pavla, koja je i umjetni~ki di re ktor ovog tea tra, ka`e da je predstava nami-

jewena publici od pet do 105 godina. Ona je izradila lutke za predstavu. - Kwiga “Momo“ nas je inspirisala da napravimo predstavu o vremenu. Govori se o djevoj~ici koja se bori sa onima koji joj kradu vrijeme i mi smo `eqeli da to iz kwige prenesemo na scenu rekla je Pavla Mano.

KWIGA “Momo“ inspiracija za kanadsku predstavu
“Momo“ je savremena bajka koju je pisac Mikael Ende smjestio u sedamdesete godine pro{loga vijeka kada se naglo po~ela razvijati kompjuterska tehnologija. Glavni lik je djevoj~ica Momo koja se izdvaja od ostale djece po mnogo ~emu. “Sko ~i“ je pre mi jer no izvedena u Montrealu, a sa wom su gostovali u nekoliko evropskih pozori{ta. - Djeca koja su nas gledala u Bawoj Lu ci, iako su

mla|eg uzrasta i nisu razumjela tekst, odli~no su reagovala. Cijelo vrijeme su aktivno pratili {ta se doga|a kroz predstavu - ispri~ala je Pavla Mano. Najmla|i qubiteqi pozori{ta zaista su sa pa`wom popratili predstavu iz Kanade, a posebno burno su reagovali kada su glumci u{li me|u publiku. Lut kar sko po zo ri {te “Ta mo da le ko“ iz Ber li na u~es tvu je na fes ti va lu sa

predstavom “Swe`ana“, u kojoj igra ju Ire ne Vin ter, Martin Karl i Torsten Gesen. Predstavu je re`irala Tereza Toma{ko. “[ta crve no ra di ~et vrtkom“ naziv je predstave koju je izvela “Talijina dru`ina“ iz Nirnberga. Ovu zanimqivu predstavu re`irala je Ruta Platais, a izvodi je Joakim Torbah. Rije~ je o komadu u kome djeca u~estvuju zajedno sa glumcem stvaraju}i nove igre u trenutku.

Djeca i pisci
U okviru prate}eg programa festivala, “Susret djece i pjesnika“, ju~e se sa {kolarcima dru`io pjesnik Qubivoje R{umovi}. tokom susreta, koji je odr`an u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS, promovisan je i ~asopis “Prvo slovo“.

Sedmica italijanske kulture

Nastup xez trija
BAWA LUKA - Yez trio “Fran~esko An|uli“ predstavio se bawolu~koj publici preksino} nastupom u Banskom dvoru Kulturnom centru u okviru Sedmice italijanske kulture. Fran~esko An|uli je kontrabasista, a prate ga finski pijanista Valter Volf i bubwar Fran~esko de Rubeis. Repertoar ovoga yez trija predstavqa miks originalnih djela An|ulija i Volfa sa dijelovima afroameri~kog yeza. Trio nastupa na presti`nim festivalima i u yez klubovima {irom svijeta. Sedmica italijanske kulture odr`ava se ovih dana na nekoliko lokacija u Bawoj Luci. U Domu omladine ju~e je prikazan film “Sva qubav koja postoji“, a na Akademiji umjetnosti danas }e biti odr`ano preda vawe Ma ura \o eli ja “Iko nografija gajdi od doba Rimqana do na{ih dana“. V. [. Koncert "Fran~eskoa An|ulija"

Dokumentarni film o Vi{egradu

Grad u Andri}evom odijelu
VI[EGRAD - Dokumentarni film Radio-televizije Srbije “Vi{egrad u Andri}evom odijelu“, autora Branke Krilovi}, emitovan je preksino} u Vi{egradu. Promocija filma odr`ana je povodom obiqe`avawa 117. godi{wice od ro|ewa nobelovca Ive Andri}a u organizaciji vlasnika “^igoja {tampe“ iz Beograda @arka ^igoje. Sadr`aj filma povezan je sa Andri}em i wegovim djelom, sa gradom pi{~evog djetiwstva - Vi{egradom i mostom Mehmed-pa{e Sokolovi}a koji je i bio inspira ci ja pis cu da na pi {e roman “Na Drini }uprija“. novnog i po ko zna kojeg i{~itavawa Andri}evih romana i pri po vje da ka, u ko me sam filmskim jezikom prikazala koliko su Vi{egra|a ni op~iweni wego vim djelom i {ta su sve u~inili i ~ine da bi mu se odu`ili za na ~in na ko ji je, za hvaquju}i wegovim romanima i pri po vi jet ka ma, ovaj grad postao poznat na svim svjet skim me ri di ja ni ma rekla je Krilovi}eva. O susretima sa velikim pis cem pri li kom wego vih dolazaka u Vi{egrad u poznijim godinama u filmu govo re Vi {e gra |a ni Mi {o Vu}i}evi}, Branko Mikavica i Bo`idar Poli}, a o gotovo sudbinskoj vezi izme|u Andri}eve li~nosti, mosta i gra da na Dri ni pri ~a ju profesor Divna Vasi}, novinar Radoje Tasi} i student Danka \ukanovi}. R. T.

OBIQE@ENA 117 godi{wica Andri}evog ro|ewa
- Film je otjelotvorewe mojih impresija poslije po-

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 25

[eron Stoun u ulozi manipulativne zavodnice
LOS AN\ELES - Holivudska glumica [eron Stoun igra}e jednu od glavnih uloga u filmu “Satisfaction“, javio je Mondo. Nezavisna drama Awe Kamileri je pri~a o mladom `igolu koji je uhva}en u “zamku“ izme|u starije i manipulativne qepotice i mla|e, naivne `ene. [eron Stoun }e igrati stariju bogata{icu, dok }e drugu glavnu `ensku ulogu tuma~iti holandska glumica Karis van Hauten, poznata po filmu “Operacija Valkira“. Producenti trenutno tra`e qepotana za ulogu `igola, a premijera filma bi}e sqede}e jeseni.

Sever Zolak, Prijedor~anin koji je znawa o fotografiji pro{irivao u Wujorku

Vijesti
Evropske nagrade

Egzoti~na lica iz daqine
Naziv “Ispo~etka“ je pun simbolike, jer svaki put kad izla`em u stvari se negdje pomjeram. Bio sam u Novom Sadu, Beogradu, Wujorku, a sad sam, evo, ovdje i to kao da sam opet na nekom po~etku, rekao Zolakove fotografije izlo`ene u Prijedoru Zolak
RAZGOVARALA: SNE@ANA TASI] snezanat@poen.net

U trci kwi`evnici iz Srbije
BEOGRAD - Od 2011. godine Srbija }e se na}i u grupi zemaqa iz kojih }e biti birani mladi kwi`evnici kojima }e biti uru~ene godi{we evropske kwi`evne nagrade, javio je RTS. Svaka od zemaqa bira jednog kwi`evnika. Pored Srbije, u toj grupi se nalaze i Bugarska, ^e{ka, Gr~ka, Island, Letonija, Lihten{tajn, Malta, Holandija, Turska i Velika Britanija. Svaka od zemaqa iz odabrane grupe formira sopstveni `iri da bi me|u novim talentima odabrala jednog kwi`evnika koji }e dobiti evropsku nagradu za kwi`evnost.

FOTO: S. TASI]

Ponekad nije dovoqno da neko posjeduje prirodni talenat, ako pored toga nije stekao jo{ jedan dar, a to je hrabrost da se on i ostvari. Dvadesettrogodi{wi Sever Zolak posjeduje rijedak talenat, jer iako je samouk, ve} {est godina se uspje{no bavi umjetni~kom fotografijom. Ono {to spada u domen hrabrosti je da je on potpuno neoptere}en ~iwenicom da dolazi iz sredine koja nema tradiciju u oblasti koja je predmet wegovog interesovawa. Krupnim koracima je zagazio pravo u “centar svijeta“ i za vrlo kratko vrijeme uspio da iskristali{e svoj izraz i obogati ga onim su{tinskim kvalitetom, koji se mo`e na}i samo na izvoru, a ima li boqeg izvora od Wujorka? Prvu izlo`bu imao je u rodnom Kqu~u, a najzna~ajnija izlo`ba bila mu je “Back to basic“ u Novom Sadu 2008. godine. Do sada je sara|ivao sa svim modnim agencijama iz

Srbije, radio marketin{ke kampawe za modne kreatore Svetlanu Horvat, Batu Spasojevi}a, Marinu Milovanovi}. Nedavno se vratio iz Wujorka, gdje je tokom polugodi{weg boravka ostvario saradwu sa modnim agencijama, poslije ~ega objavquje fotografije u istaknutim modnim ~asopisima, poput ruskog “Voga“, ameri~kog “OK“ magazina, “Bazara“, “Storija“. Odnedavno izla`e i u Prijedoru, gradu gdje je zavr{io osnovnu i sredwu {kolu i gdje mu `ive porodica i prijateqi. GLAS: Izlo`ba ima neobi~an naziv “Ispo~etka“. Poznato je da niste ba{ na po~etku i da ste ve} prokr~ili sebi put u svijetu umjetni~ke fotografije. Otkud takav naziv? ZOLAK: To je jedna mala simbolika, jer svaki put kad izla`em, u stvari se negdje pomeram. Bio sam u Novom Sadu, Beogradu, Wujorku, a sad sam, evo, ovdje i to kao da sam opet na nekom po~etku. GLAS: Nosite pozitivna iskustva sa petomjese~nog boravka u Wujorku. Da

li biste i drugim mladim qudima savjetovali da odu negdje da bi u~ili i usavr{avali se?

U WUJORKU mnogo nau~io
ZOLAK: Nosim predivna iskustva. Odmah sam shvatio da oni zahtijevaju druga~iju vrstu fotografija. Da sam puno toga nau~io tamo, vidi se na izlo`enim fotografijama koje sam radio tamo, a koje ovdje. Wujork je zaista specifi~an grad i ja bih preporu~io mladim talentovanim qudima da u~ine taj veliki korak i da odu u svijet. Da tamo malo budu, da u~e, ali da se opet vrate. Meni su moja ku}a i porodica mnogo nedostajali i uvijek }u se ovdje vra}ati. GLAS: Kakav je `ivot mladog ~ovjeka u Wujorku? ZOLAK: Jako te`ak i veoma ubrzan, sa puno izazova. Da ne govorim da treba mnogo novca. Ali ako radi{ mnogo, mo-

Poruka
GLAS: Koje su teme zastupqene na Va{im fotografijama? ZOLAK: ^iwenica je da su to u prvom redu modne fotografije, dakle modeling, a ne bje`im ni od socijalnih tema, koje, zabiqe`ene okom fotografa, mogu da imaju neobi~nu te`inu i da nose odre|enu poruku. Iako je jedino modna fotografija komercijalna fotografija, veliki je izazov raditi crno-bijele fotografije, gdje je igra prirodnog svjetla ne{to {to joj daje sadr`aj, odnosno su{tinu.

Sever Zolak

`e{ mnogo i da postigne{. I meni je prvi mjesec bilo jako te{ko, mislio sam da se vratim ku}i. Ali odrekao sam se nekih stvari da bih postigao ovo {to sada imam. Neka nova saznawa, iskustva i fotografije nastale u tom periodu, koje sa ponosom mogu da predstavim qubiteqima fotografije. Oti{ao sam namjenski tamo, da nau~im ne{to i da radim sa nekim drugim qudima. A u tom velikom gradu ima tako interesantnih i egzoti~nih lica. GLAS: Otkud qubav prema fotografiji? ZOLAK: Oduvijek sam volio fotografiju. Samouk sam i kad sam bio mla|i, gdje god da sam putovao, trudio sam se da se vratim sa fotografijama, ali ne onim standardnim, onima koji qudi donose sa putovawa. Na mojim fotografijama su uvijek neki detaqi koji mene interesuju. Pri tom sam perfekcionista i gledam da sve bude savr{eno na toj fotografiji. Budu}i da se profesionalno ovim poslom bavim {est godina, najvi{e radim modne fotografije, koje, opet, zahtijevaju sasvim druga~iji pristup. GLAS: [ta planirate za budu}nost? ZOLAK: O~ekuje me snimawe za “El“ magazin i za “Stori“, za koje radim fotografije sa javnim li~nostima. To je, opet, novi vid fotografije, a planiram da se vratim u Wujork i da tamo nastavim da u~im. Potom slijede Pariz i Milano, gdje imam pozive nekih modnih agencija. Internet je tome mnogo doprinio i qudi iz cijelog svijeta putem te mre`e mogu da vide {ta radim i kako radim, i da sa mnom kontaktiraju. To me dovodi na neka mjesta gdje nisam ni sawao da }u sti}i, a budu}i da je vrijeme preda mnom, nadam se da je ovo samo po~etak.

Beograd

Umro Konstantin Babi}
BEOGRAD - Ugledni srpski kompozitor i profesor na Fakultetu muzi~ke umetnosti u Beogradu Konstantin Babi} preminuo je ju~e poslije du`e i te{ke bolesti u 82. godini, re~eno je Tanjugu na tom fakultetu. Wegov obiman i priznat kompozitorski opus ve} decenijama je nezaobilazni dio srpske muzi~ke istorije.

Los An|eles

Peri u novoj komi~noj seriji
LOS AN\ELES - Junak serije “Prijateqi“ Metju Peri vrati}e se televiziji kao junak nove komi~ne seri je ko ja jo{ ne ma na ziv, objavio je “Holivud riporter“. Ameri~ki glumac bi}e i jedan od scenarista i izvr{ni producent serije, koju }e snimati produkcijska ku}a “Soni pik~ers TV“.

Vijetnam

Filmski festival
HANOJ - Prvi me|unarodnim filmski festival u Vijetnamu osnovan je povodom 1000. go di{wice Ha no ja, ja vi le su agen ci je. Ma ni fes ta ci ja }e bi ti odr`ana od 27. do 31. oktobra 2010. godine u Hanoju i bi }e po zva no 50 do 60 igranih filmova. Me|unarodni `iri izabra}e najboqe igra ne, krat ke i do ku men tar ne fil mo ve, a pu bli ka }e bi ra ti omiqenog glumca i glumicu. Smotra }e imati i posebnu selekciju savremenog vijetnamskog filma.

Dvojezi~na monografija

Zanimqivo otkri}e u Parizu

Tri vijeka srpskog slikarstva
BEOGRAD - Grafi~ki ateqe “Dereta“ objavio je izme|u dva beogradska sajma vi{e od 60 naslova. Akcenat je bio na kwigama koje }e zadovoqiti kako ukus kritike, tako i {ire ~itala~ke publike, javqa Tanjug. Za svoj najve}i uspjeh u proteklom periodu ova izdava~ka ku}a smatra objavqivawe dragocjene, dvojezi~ne luksuzne monografije “Tri veka srpskog slikarstva“ prof. dr Miodraga Jovanovi}a. U okviru va`ne edicije “Savremena srpska proza“ objavqena su dva naslova Svetislava Basare “Nova stradija“ i roman “Dnevnik Marte Koen“. Veroslav Ran~i} filmski stvaralac i pu bli cis ta ro man si rao je biografiju kneza Pavla Kara|or|evi}a i knegiwe Olge u “Kona~noj istini“, koja je ve} izazvala izuzetnu pa`wu i do`ivjela drugo izdawe.

Da Vin~ijev crte`
PARIZ - Stru~waci vjeruju da su otkrili do sada nepoznat portret Leonarda da Vin~ija i to zahvaquju}i otisku prsta koji je gotovo identi~an sa otiskom na jednom wegovom drugom radu, javile su agencije. Eksperti u jednoj pariskoj laboratoriji utvrdili su da otisak u gorwem lijevom dijelu na `enskom portretu “u znatnoj mjeri“ odgovara otisku vrha ka`iprsta ili sredweg prsta na Da Vin~ijevom “Svetom Jeronimu“, koji se ~uva u Vatikanu, objavio je Bi-Bi-Si wuz. “Svetog Jeronima“ renesansni majstor je naslikao na po~etku karijere, kad, kako se vjeruje, nije uzimao pomo}nike. Na crte`u ura|enom mastilom i ugqem umjetnik je naslikao mladu `enu ~ija haqina i frizura odgovaraju milanskoj modi s kraja 15. vijeka. Martin Kemp, profesor istorije umjetnosti na Oksfordu i stru~wak za Leonarda, vjeruje da bi mlada `ena, prikazana

Tajanstveni portret

iz profila, mogla da bude Bjanka Sforca, k}erka vojvode od Milana Ludovika Sforce (1452-1508) i wegove qubavnice Barnardine de Koradis.

26 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 27

OBAVJE[TEWE
Javna odbrana magistarskog rada kandidata Biqane Barakovi} pod nazivom: "Uticaj Evropske unije na liberalizaciju svjetske trgovine" zakazuje se za petak 23.10.2009. godine u 17 ~asova. Odbrana }e se odr`ati u sve~anoj sali na Ekonomskom fakultetu u Bawoj Luci ul. Majke Jugovi}a br. 4 Zainteresovani mogu ostvariti uvid u sadr`aj magistarskog rada do dana odbrane u biblioteci Fakulteta.

28 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Piro}anac po~eo da gubi sluh, ali mu `ao da tro{i pare za kupovinu aparata za poboq{awe sluha. Uzeo je par~e tanke `ice, jedan kraj omotao oko uha, a drugi kraj utaknuo u gorwi xep ko{uqe. Prijateq to vidio,

pa mu ka`e: - [ta to izvodi{, pa od toga ne}e{ ~uti boqe. - A, nisi u pravu. ^im vide ovu `icu, qudi po~iwu da govore glasnije i razgovjetnije, pa boqe ~ujem - odgovori Piro}anac.

Razgovor kod istra`nog sudije: - A sad mi recite, za{to ste pucali na svog druga u lovu? - Mislio sam od wega da je srnda}!

- Kad ste primijetili da ste u zabludi? - Kad je taj srnda} pripucao na mene!

Do{la `ena ku}i i srame`qivo saop{tava mu`u: - Pokvario se auto! Voda je u karburatoru!

- Ma kakva voda u karburatoru, {ta pri~a{? Gdje je auto da ja pogledam? - Eno ga tamo u bazenu!

Gogina nova romansa
Popularna pjeva~ica i vlasnica hitova “Ga}ice“ i “Seksi biznismen“ Goga Sekuli}, prema pisawu pojedinih srpskih medija, prona{la je novu qubav, ali je jo{ uvijek tajnovita i ne `eli da otkriva detaqe svoje nove romanse. - Ne volim da pri~am o svom privatnom `ivotu, to nikada nisam radila, ali mogu da priznam da sam zaqubqena. Postoji novi mu{karac u mom `ivotu posledwih par meseci. To je sve {to }u sada otkriti, ako se bude desilo ne{to bitno, obavesti}u vas - izjavila je seksepilna pjeva~ica. Osim na estradi, Goga je uspje{na i u biznisu tako da otvara svoj drugi po redu salon za wegu ruku i stopala. - [to se ti~e poslovnog plana, moj drugi salon }u otvoriti za mesec dana u blizini moje zgrade kod Vukovog spomenika. ^esto nisam ovde, puno putujem, ali, kad god imam vremena, trudim se da me radnici vide tamo. Prikupqam nove pesme, polako radim na svom novom albumu koji bi trebao da bude gotov na prole}e - otkriva Goga. Konkretno, zasitno i ukusno jelo ma|arskog porijekla kod gurmana }e na skali zadovoqstava zauzeti vrlo visoku poziciju. Od tele}eg paprika{a, pripremqenog po ovom receptu, dobi}ete standardan kvalitet. Vrijeme potrebno za pripremu ovog jela, za ~etiri osobe je oko 70 minuta.

Sastojci
(za 4 osobe) 800 g tele}eg mesa od buta bijelog vina feferon krompira soka od paradajza ~ena bijelog luka ka{ika za~ina (dodatak jelu) ka{i~ice crvene mqevene paprike uqa crnog luka per{un

Priprema
1. Na zagrijanom uqu propr`ite nasjeckani luk, dodajte teletinu narezanu na kockice, pa zajedno pecite oko pet minuta. 2. Posudu maknite sa {tedwaka, dodajte crvenu mqevenu papriku, za~in ( dodatak jelu), izgwe~eni bijeli luk, narezani feferon i sve zalijte s 800 mililitara vru}e vode. Promije{ajte, posudu vratite na {tedwak i nastavite kuvati pokriveno na laganoj vatri. 3. Kad meso gotovo omek{a, dodajte oguqeni krompir narezan na kockice i kuvajte jo{ 15-ak minuta. 4. Pred kraj kuvawa umije{ajte vino, sok od paradajza, 200 mililitara vru}e vode i jo{ kratko prokuvajte.

Cijene u KM
meso vino feferon krompir sok luk za~ini uq per{un 12,5 0,6 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) ^ini vam se kao da imate neko unutra{we ~ulo za povoqne prilike koje vam govori kako da se pona{ate i treba da ga poslu{ate. Volite da odete na zabavu i prili~no ste smjeli da pristupite osobi koja vam privu~e pa`wu.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Imate potrebu da se anga`ujete da radite ili volontirate u nekoj dobrotvornoj organizaciji. Potrebno vam je da radite na razvoju sopstvenih potencijala. Treba da budete strogo odre|eni, jasni i koncizni.

100 ml 1 500 g 100 ml 2

1

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) Ambiciozni ste i u ovom periodu }ete mo}i da ostvarite mnogo boqi polo`aj od dosada{weg i time zadovoqite potrebu za dominacijom. Ne budite egocentri~ni i orijentisani samo na sebe.

Poslu`ivawe
Tele}i paprika{, pripremqen po ovom receptu, poslu`ite posut nasjeckanim per{unom.

3

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Ponovo defini{ite poslovne ciqeve i projekte. Nemojte da dozvolite da vam se porodica mije{a u partnerski odnos. Nemojte sve da radite za sebe, mislite i na druge. @elite partnera koji vas motivi{e u svakom pogledu.

50 ml 250 g

Savjet
Vino i paradajz dodajte pred kraj kuvawa kako bi krompir br`e omek{ao.

Tele}i paprika{

15,2

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Posti}i }ete uspjeh ako se bavite poslovima u vezi sa komunikacijama ili trgovinom. Uspostavqate nove kontakte i poznanstva na koje kasnije mo`ete ra~unati. Mo`ete oti}i na kra}e putovawe. Problemi sa disajnim organima.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Radite na razvoju sopstvenih potencijala da biste mogli da prosperirate na poslovnom planu jer za sada mo`ete da funkcioni{ete samo na poznatom terenu. Anga`ujte se u nekoj dobrotvornoj organizaciji.

Koncentracija bez prisile
Neki roditeqi poku{avaju da izvr{e lagani pritisak na dijete ili obe}avaju nagrade ili prijete kaznama da bi mali{an bar na nekoliko minuta usmjerio pa`wu na ne{to. Tako se ne rje{ava problem, ka`u stru~waci
wega da vam nabroji pet predmeta koji su bili na stolu. Pred{kolska djeca tako|e vole i kwige u kojima se ne{to tra`i, slagalice, lavirinte i sli~ne igre. Mir: Dijete mora da se odmori od svih svojih aktivnosti: ne mora da spava, ali mora da postoji vrijeme za sawarewe i vrijeme za besposli~arewe. po dne pi ju dos ta te ~nos ti mnogo su uspje{nija i imaju boqe rezultate od mali{ana koji to ne rade. I jo{ ne{to je dokazano: zdrav doru~ak poma`e i kod rje{avawa testova i zadataka. Mawe televizije: Ako se spremaju za prijemni ispit ili je ispred wih doma}i rad koji moraju da zavr{e, ne dozvoqavaj te im da pre vi {e vremena provedu ispred televizora ili kompjutera. Zbog ~ega ne mogu da se koncentri{u: Kod neke djece koja ne mogu da se koncentri{u uzrok mogu da budu proble ma ti ~ni po ro di ~ni odnosi ili zdravstveni proble mi. Po ne kad se ra di o sindromu poreme}aja pa`we. Pedijatri i terapeuti mogu da urade testove koji }e roditeqima objasniti o ~emu se radi.

Rak
(22.6 - 21.7) Va{e procjene sopstvenih vrijednosti zavise u velikoj mjeri od toga koliko ste dru{tveno prihva}eni. Investirajte samo u sigurne i provjerene ciqeve. Imate veliku potrebu za emotivnom sigurno{}u.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Veliku podr{ku koja vam je potrebna mo`ete potra`iti kod prijateqa. Mnoge va{e aktivnosti nisu iz zabave ve} su usmjerene ka ciqu sticawa novca. Lako }ete dobiti sponzorstvo koje o~ekujete.

DIJETE MORA da se i odmori od svojih aktivnosti
Sposobnost koncentracije ni je ni ka kva taj na. Ona raste sa zadovoqstvom. Radost koja je povezana sa nekom odre|enom sposobno{}u uvijek se ukqu~uje i pojavquje kada dijete primijeti da ne{to mo`e da uradi. I u tom mo men tu je kon cen tri sa no, navode stru~waci i preporu~uju sqede}e: Zaboravite na kazne: Neki roditeqi poku{avaju da izvr{e lagani pritisak na dijete ili obe}avaju nagrade ili pri je te ka zna ma da bi ma li {an bar na ne ko li ko minuta usmjerio pa`wu na ne {to. Ta ko se ne rje {a va problem. Stru~waci se sla`u u jednom: s opomenama (ili uko ri ma) ne }e se po ve }a ti mo gu }nost kon cen tra ci je. Izjave kao {to su: “Sada mora{ da se koncentri{e{!“ ili “Saberi se!“ ne poma`u. Djeca ne mogu da se prisile na koncentraciju. Je di no {to mo`ete da uradite jeste da im pomognete da razviju taj po zi ti van stav pre ma u~iwenom. Ali, na ra vno, postoji i par trikova koji mogu da vam pomognu. Vje`be: Sat vremena vje`bawa, skakawa ili tr~awa aktivira}e rad mozga. Zato ako u ku }i tre nu tno ima te mali{ana, odnosno u~enika koji se priprema za neki va`an test ili ispit, ne tjerajte ga da stalno bude u sobi. Aktivnost prije u~ewa }e mu mnogo pomo}i. Igre: ^ula djeteta mo`ete da poja~ate i tokom svakodnevnog `ivota. Na primjer, sta vi te de set pre dme ta na sto. Pustite mali{ana da ih pogleda na nekoliko sekundi, a zatim ih sklonite. Poslije dva mi nu ta za tra `i te od Ru ti na: Stva ri ko je se rade tokom dana moraju da budu jasno odre|ene, ali pravila mo gu da se mi jewaju. Objasnite djetetu da je boqe da te{ke i zahtjevne zadatke radi ujutro, a lak{e poslijepodne. Te~nost: Djeca koja prije-

Lav
( 22.7 - 22.8) Imate lijepu priliku da ostvarite dobre rezultate i kona~no dobijete priznawe za ono {to radite. Iz sve snage se trudite da poka`ete svojoj okolini da niste u sjenci svog partnera, ali vam to ne polazi uvijek za rukom.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Da biste ostvarili neke svoje ambicije treba da budete vredniji i efikasniji, da imate vi{e samopouzdawa i da vjerujete u sebe. Odlo`ite putovawe koje ste planirali. Partner vam ne posve}uje dovoqno pa`we.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Djevica
( 23.8 - 23.9) Treba da budete mudri i diplomata i da se ne upli}ete u ogovarawa i mre`e koje se pletu oko vas ovih dana. Imate potrebu da svima ka`ete {ta mislite i ako objasnite situaciju nai}i }ete na odobravawe.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Promjenqivo i nestabilno zdravstveno stawe vam umnogome izazivaju nesre|ene emocije i nerije{ena intimna situacija. Poku{ajte da se opustite i da ne brinete suvi{e oko stvari koje ne mo`ete da promijenite.

RJE[EWE: SLAST, KRST, MI, KALAUZ, L, RUM, OVA, RASTAPAWE, K, SLATKOVINA, [[, UNAOKOLO, O, UO^I, MRAMORAK, TK, KOWETINA, O, VINARINA, SAVO, A, IPA, MLAVA, ALOV, I, TATA MATA, SMICALICE, AIS, LAN, KA, OPERATIVAC.

30 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

8

dje~aka

3

djevoj~ice

Grad se kreditno zadu`io za projekat “Snabdijevawe vodom i uklawawe otpadnih voda“

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Kredit od deset miliona evra dobijen od Wema~ke razvojne banke, a {est miliona evra su bespovratna sredstva. U Administrativnoj slu`bi grada o~ekuju jo{ jedan grant od milion evra
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Za nove kolektore i cijevi 17 miliona evra

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Re ali za ci ja pro je kta “Snabdijevawe vodom i uklawawe otpadnih voda“ u Bawoj Luci trebalo bi da po~ne sqede}e godine i za tu namjenu bi}e iskori{}en kredit od deset miliona evra koji je dobijen od Wema~ke razvojne banke i {est mi li ona be spo vra tnih sredstava od te banke i Evropske unije. U Admi nis tra ti vnoj slu`bi grada isti~u da se za ovaj projekat o~ekuje jo{ jedan grant od milion evra. Ugo vor o kre di ti rawu potpisan je u ponedjeqak u Sarajevu i wime }e biti poboq{ano snabdijevawe vodom 120.000 sta no vni ka u raznim dijelovima grada. Di re ktor bawolu ~kog “Vodovoda“ Milan Mazalica rekao je da ovaj projekat ima trostruki zna~aj. - Projekat ima ekolo{ku i rekonstruktivnu dimenziju, kao i no ve ka pa ci te te. Prva dimenzija se finansira iz do na ci ja, odno sno grantova i sastoja}e se od dva kolektora od naseqa Karanovac do mosta u Srpskim to pli ca ma, ~i ja du `i na iznosi devet i po kilometara sa obje stra ne Vrba sa rekao je Mazalica. Prema wegovim rije~ima, dru ga re kon stru kti vna faza bi}e zamjena {est kilo me ta ra cje vo vo da od fa bri ke vo de do Grad skog mosta. - Taj cjevovod je ura|en 1942. godine i mora kona~no da do|e na red i wegova re-

Vrbas }e uskoro biti za{ti}en od otpadnih voda

FOTO: GLAS SRPSKE

kon stru kci ja, ta ko da }e u potpunosti biti zamijewen novim cijevima - istakao je Mazalica.

RADOVI po~iwu sqede}e godine
On na gla {a va da }e se pored toga obaviti i rekonstrukcija vodovodne mre`e u nasequ Ko~i}ev vijenac u du`ini od deset kilometara. - Tre}a faza - novi kapa ci te ti pred stavqa iz gradwu cje vo vo da i dva rezervoara za vodu na drugoj i tre }oj vi sin skoj zo ni u na sequ Tuwice. Po red iz -

gradwe rezervoara tu pripadaju i dodatni infrastruktur ni ra do vi - re kao je Mazalica. Mazalica je naglasio da }e grad u ovom projektu u~estvovati sa 600.000 evra. - Kreditno zadu`ewe grada je odobreno i trenutno sa Gradskom upravom radimo na mehanizmima primjene kredita. Sve }emo dobro pripremiti pri je sa me re ali za ci je projekta, a predvi|eno je da radovi na pomenutom projektu traju tri godine - istakao je Mazalica. Ne da vno je Skup {ti na grada usvojila odluku da se grad kreditno zadu`i sa de-

set miliona evra. Rok otplate je 14 godina sa grejs periodom od tri godine i to po kamatnoj stopi od 2,7 odsto. U ugovoru o kreditirawu stoji da sredstva moraju biti

oba ve zno us mje re na na po boq{awe sistema snabdijevawa vo dom i pri kupqawe otpadnih voda. Ovaj projekat je pripreman dvije i po godine.

VRBAS
Milan Mazalica je rekao da }e se izgradwom kolektora od Karanovca do Novoselije stvoriti uslovi da rijeka Vrbas bude u potpunosti za{ti}ena od otpadnih voda. - Osim otpadnih voda Vrbas zaga|uju i mnogi drugi subjekti, prije svega nesavjesni gra|ani - rekao je Mazalica.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ GOLA ISTINA - romanti~na komedija re`ija: Robert Luketi} uloge: Katarina Hegl, Xerard Batler termini: 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 ~asova SUROGATI - sf triler re`ija: Xonatan Mastov uloge: Brus Vilis, Rada Mi~el, Rosmund Pajk termini: 19, 21, 22.50 ~asova HANA MONTANA - muzi~ki/komedija re`ija: Piter ^elsom uloge: Majli Kirus, Emili Osment, Margo Martindel, Xejson Irls termini: 16.55, 12.30 ~asova subotom i nedjeqom OTMICA U METROU 123 - triler re`ija: Toni Skot uloge: Denzel Va{ington, Xon Travolta termini: 17.45, 20, 22.15 ~asova LEDENO DOBA 3: Dolazak dinosaurusa animiran/sinhronizovan re`ija: Karlos Saldana glasovi: Vojislav Brajovi}, Nikola \uri~ko, Sr|an Mileti}, Isidora Mini} termini: subotom i nedjeqom u 12 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac - sistem usta{kih logora smrti“ Izlo`ba “Ki}ewe“ autora Vladimira \ukanovi}a Izlo`ba skulptura “Lau{ica“ autora Du{ana Pa{i}a Izlo`ba dje~ijih radova “Pod ki{obranom na{ih prava“ GALERIJA UDAS Izlo`ba radova grafi~arki Jovane ]osi} i Sla|ane Marinkovi} u okviru manifestacije “Qeto grafike 2009“, otvorena do 15. oktobra radnim danom od devet do 15 ~asova BANSKI DVOR - KULTURNI CENTAR Veliki izlo`beni salon - izlo`ba radova ART kolonije “Mr~evci 2008/2009“ NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Velika scena - Ve~eras u 20 ~asova predstava “Balon od kamena - moja sje}awa“ autora Radmile Smiqani}, u re`iji Filipa Grinvalda POZORI[TE “JAZAVAC“ Premijera predstave “Tajni dnevnik Adrijana Mola“, u re`iji Ane \or|evi}, 15. oktobar u 20 ~asova

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 31

Med za Dje~iji dom i Centar “Za{titi me”
Delegacija Organizacionog odbora manifestacije “Dani meda i p~elarstva Bawa Luka 2009“ uru~ila je ju~e po 18 kilograma meda Dje~ijem domu “Rada Vrawe{evi}“ i Centru “Za{titi me”. - Manifestacija koja je trajala ~etiri dana imala je i humaniFOTO: S. ILI]

tarni karakter. Med koji smo sakupili od srca smo darovali djeci i sre}ni smo da mo`emo, na bilo koji na~in, pomo}i djeci bez roditeqskog starawa - rekao je Veselko Gatari}. T. P. X.

GRADSKE VIJESTI

Taksisti protiv uniforme
Predstavnici bawolu~kih taksista odr`ali su ju~e sastanak sa gradona~elnikom Bawe Luke Dragoqubom Davidovi}em i predstavnicima Odjeqewa za stambene i komunalne poslove i poslove saobra}aja, na kojem se raspravqalo o primjeni Nacrta odluke o regulisawu taksi prevoza u Bawoj Luci. Predstavnik “Euro taksija“ Darko Vu~i} rekao je da se ne sla`u sa prijedlogom da sva taksi vozila imaju istu boju, kao i da voza~i treba da imaju uniformu. - Sa nekim na{im primjedbama se slo`io i sam gradona~elnik, naro~ito kada je u pitawu ista boja vozila. Sve na{e primjedbe razmatra}e Skup{tina grada - istakao je Vu~i}. Gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} rekao je da grad ima izuzetnu saradwu sa bawolu~kim taksistima i da su neke wihove primjedbe na mjestu. M. Mi.

Temperature pale, radijatori hladni
Pomo} stigla u prave ruke

Podijeqena pomo} porodicama poginulih boraca i RVI

U saradwi sa predstavnicima Bora~ke organizacije opredijelili smo se za one porodice kojima su finansijska sredstva najpotrebnija, da bi rije{ili krov nad glavom, rekao Dragoqub Davidovi}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Bora~ke kategorije dobile 350.000 KM
cije opredijelili smo se za one porodice kojima su finan sij ska sred stva naj po tre bni ja, da bi ri je {i li krov nad glavom - istakao je Davidovi}. Osim toga, dodao je Davi do vi}, Grad ska upra va u saradwi sa Ministarstvom rada i bora~ko-invalidske za{tite u~estvuje u izgradwi 50 sta no va, a pla ni ra se iz gradwa jo{ oko 200 stanova. - Na{ za je dni ~ki i krajwi ciq je rje {a vawe stambenih pitawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u potpunosti. Ove godine rebalansom buyeta nisu umawena sredstva za ovu kategoriju stanovni{tva - izjavio je Davidovi}.

Iako je bi lo na javqeno iz “Toplane“ da }e u slu~aju zahla|ewa i ni`ih tempe ra tu ra bi ti pu {te no gri jawe pri je zva ni ~nog po~etka grijne sezone, 15. okto bra, ju ~e ni ko ko se na pa ja to plo tnom ener gi jom sa grad skog vre lo vo da nije imao tople radijato re, iako je uju tro bi lo svega sedam stepeni Celzijusa. - Po ~e li smo pro ces za gri ja vawa sis te ma i to tra je ma lo du `e, pa za to

ju ~e ni ko ni je imao gri jawe. Mo li mo gra |a ne za strpqewe, jer je potrebno vrijeme da se ~itava toplovodna mre`a zagrije - izjavio je te hni ~ki di re ktor “Toplane“ Novo Vu~eta. Ka ko je na ja vio Vu ~e ta, po ~e tak se zo ne gri jawa i pu{tawe novog vrelovoda u rad ozvani~i}e danas u 9.30 ~asova premijer Republike Srpske Mi lo rad Do dik i gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi}. S. T.

Gra do na ~el nik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} uru~io je ju~e 27 rje{ewa o odobravawu nov~anih sredstava porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim in va li di ma prve i druge kategorije za stambeno zbriwavawe u ukupnom iznosu od 350.000 maraka. Rje {ewa o be spo vra tnim sredstvima dobilo je 16 porodica poginulih boraca i 11 ratnih vojnih invalida. - U saradwi sa predstavnicima Bora~ke organiza-

POMO] DOBILO 27 porodica
Predsjednik Bora~ke orga ni za ci je Bawa Lu ka Go ran Rogi} rekao je da u Bawoj Luci 391 lice ~eka izgradwu stanova ili ku}a, a 297 be spo vra tna nov ~a na sredstva za rje{avawe stambenog pitawa. - Bez obzira na ekonomsku krizu, koja je evidentna, o~e ku je mo da }e pro gram stam be nog zbriwava, ko ji tre ba da bu de za vr{en u 2010. godini, u dobroj mjeri bi ti spro ve den do kra ja sqede }e go di ne - re kao je Rogi}. Porodica ratnog vojnog

IZGRADWA 200 STANOVA
- Pored naseqa Ada, gdje se ve} gradi 50 stanova, planira se izgradwa jo{ 150 stanova. Osim toga u planu je i 50 stanova u nasequ Kuqani - istakao je predsjednik Bora~ke organizacije Bawe Luke Goran Rogi}.

invalida Dragoquba Duli}a dobila je pomo} od 10.000 maraka za stambeno zbriwavawe. Rje {ewe je pre uze la wegova supruga Milena Duli}, jer Dragoqub nije mogao da do|e. - Mnogo nam ova pomo} zna~i. Trebalo bi da obnovi mo ~i ta vu ku }u, pa }e mo vidjeti {ta je prioritet rekla je Duli}eva. Supruga poginulog borca vojske Republike Srpske iz Kuqana Stana Ne{i} tako|e je primila rje{ewe o dodjeli pomo}i. - Izbjegli smo iz Doweg Vakufa, mu` mi je poginuo u ratu, `ivim sa dvoje djece u Kuqanima u monta`noj ku}i, ova pomo} }e i te kako dobro do}i. Ovo je prvi put da dobijam neku pomo}, jedino {to imam od primawa je 300 ma ra ka pen zi je - is ta kla je Ne{i}eva.

Predavawe o delikvenciji
U Osnovnoj {koli “Jovan Cviji}“ ju~e su inspektori Ministarstva unutra{wih poslova te dva socijalna radnika odr`ali predavawe “Maloqetni~ka delikvencija i vr{wa~ko divqawe“. Osim psihologa i pedagoga ove {kole, predavawima su prisustvovali i predstavnici {estih, sedmih i osmih razreda, koji }e sve {to su ~uli na ovom predavawu prenijeti svojim {kolskim drugovima. T. P. Y.
FOTO: M. RADULOVI]

PA@WA
Besplatni ~asovi engleskog jezika
Bawolu~ki “Ameri~ki kutak“ organizova}e srijedom i ~etvrtkom besplatne ~asove engleskog jezika. - ^asovi su namijeweni odraslima koji `ele da komunikacijom sa drugima usavr{e svoje znawe engleskog jezika. Srijedom }e konverzacija po~iwati u 17, a ~etvrtkom u 12 ~asova i traja}e po sat vremena. ^asovi }e se odr`avati u prostorijama “Ameri~kog kutka“, a predava~ je Zoi Brenan Kron - izjavila je direktor “Ameri~kog kutka“ Sowa Pr`uq. S. T.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Katarina Jova{evi}, k}i Borka i Radane; David Borojevi}, sin Darija i Biqane; Mladen Savanovi}, sin Du{ka i Ranke; Aleksej Gaji}, sin Aleksandra i Dijane; Sara Doj~inovi}, k}i Mladena i Tatjane; Vuka{in [tekovi}, sin Qiqane; Stefan Crn~evi}, sin Slobodana i Gorane; Luka Mu~alovi}, sin Ranka i Danijele; Nikolina Vu~anovi}, k}i Dalibora i Radislavke; Lea Bobar, k}i Slobodana i Dijane; Aleksa Hrni}, sin Aleksandra i Qiqane; Iva Miki}, k}i Milana i Gorjane; Anastasija \uki}, k}i Radoslava i Biqane; Marija Mar~eta, k}i Bojana i Nata{e; Matej Deket, sin Zorana i Darijane; Emilija [egrt, k}i Sini{e i Slavice; Stefan [piri}, sin Drage i Mirjane.

Umrli:
Irma (Robert) Keya, ro|ena 1912. godine.

32 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

SVETSKE RELIGIJE (Afri~ke religije)

(1)

MIR^A ELIJADE

Krstovi i polumjeseci rasuti po Africi
nifestovala u partikularizmu Berbera ~ija je glavna osobina bila izbor oblika religije koja se nikada nije ta~no podudarala sa onom wihovih gospodara. U Zapadnoj Africi situacija je druga~ija. Senegal je podeqen na autohtone kultove, krst i polumesec. Daqe ka jugu, afri~ke religije postaju dominantne. U Gvineji, Liberiji, Obali Slonova~e, Sijera Leoneu i u Beninu, preovla|uje sinkretizam. Mandezi (Mandes) su islamizi ra ni, ali se to ne odno si na Bam ba re, Minianke i Seniufo. U nigerijskoj konfederaciji, afri~ki kultovi su mo}ni. Religija Joru ba je je dna od naj va `ni jih u re gi onu. Ekvatorijalna Afrika i jug koje su evangelizovali Portugalci i britanske i holandske protestantske misije, prete`no su sinkreti~ki. Isto~nim sinkretizmom me|u Bantuima dominira zastava Proroka. ... Moramo da ustanovimo da dve osobine, mada ne univerzalne, dele mnoge afri~ke religije: verovawe u Vi{e Bi}e, ~esto je to deus otiosus (nedelatno bo`anstvo) koje se povuklo iz qudskih poslova i shodno tome nije aktivno prisutno u qudskim ritualima; i gatawe u dva oblika - posedovawem duha i razli~itim geomantskim metodama koje, ~ini se, dolaze od Arapa. Religija Joruba, koju praktikuje vi{e od petnaest miliona qudi u Nigeriji i okolnim zemqama kao {to je Benin, verovatno je najrasprostrawenija afri~ka religija. ni kult ostao je misteriozan. Usredsre|en je na Onajl, Veliku Majku Bogiwu ile, {to zna~i stihijski svet u svome haoti~nom stawu, pre nego {to je organizovan. Ile je s jedne strane suprotstavqena orun-u, raju kao jednom organizacionom prin ci pu, a s dru ge stra ne aiye -u, nastawenom svetu koji je podstaknut uplitawem orun-a u ile.

Ekvatorijalna Afrika i jug koje su evangelizovali Portugalci i britanske i holandske protestantske misije, prete`no su sinkreti~ki. Isto~nim sinkretizmom me|u Bantuima dominira zastava Proroka Sjeverne afri~ke zemqe u~esnice su duge istorije islama, u wegovoj egipatskoj i berberskoj varijanti, obema pro`etim `enskim posesivnim kultovima, vi{e puta upore|ivanim sa starim gr~kim dionisijskim kultom i afri~kom magijom

Qudski rod nastao je u Africi, pre otprilike {est miliona godina. Danas na kontinentu `ivi mnogo naroda koji govore vi{e od 800 jezika, od kojih je nekih 730 razvrstano. Yozef H. Grinberg je 1966. godine predlo`io podelu afri~kog kontinenta na ~etiri {iroke lingvisti~ke grupe, sastavqene od vi{e porodica. Najva`nija je grupa nazvana Kongo-Kordofan, ~ija je glavna porodica nigerijsko-kongoanska. Bantu jezici su podfamilija ove posledwe. Kongo-Kordofan zona pokriva centralnu i ju`nu Afri ku. Dru ga lin gvis ti ~ka gru pa, ukqu~uju}i jezike Nilotika iz zapadnog Sudana i sredwe nigerijske zone jeste nilsko-saharanska grupa. Afro-azijski jezici govore se u Severnoj i Severoisto~noj Africi. Oni ukqu~uju semitske jezike zapadne Azije, jezike Kopta, Berbera i Ku{ita i jezike ^ada, kao {to su Hauza.

Religije na zapadu
I dok svi znaju kako izgledaju stanovnici orun-a, kao i orisa-e koji su objekti javnih kultova, ba{ kao i deus otiosus Olorun, koji nema kult, prisustvo ile u `ivotu. Joruba je tajanstveno, zbuwuju}e i ambivalentno. Bogiwu Yemoju oplodio je wen ro|eni sin Orungan, a plod incesta bili su brojni bogovi i duhovi. Yemoja je bila qubavnica Joruba ve{tica, koje su je uzele kao glavni model zbog wene izuzetne, nepo{tene `ivotne pri~e. Neplodnost koju predstavqa bogiwa Olukun, `ena Odudua, tako|e je povezana sa ve{ti~arewem. Isto~noafri~ka oblast ima sto miliona stanovnika koji pripadaju jednoj od ~etiri glavne lingvisti~ke grupe koje su prethodno spomiwane (1.1.) i formiraju vi{e od dve stotine razli~itih dru{tava. Upro{}eni svahili slu`i kao lingua franca (me{avina romanskih jezika i gr~kog kojim se kao sredstvom sporazumevawa slu`e na Bliskom Istoku, prim. prev.), pa ipak najvi{e domorodaca govori Bantu jezike. To se odnosi na Gande, Nkore, Soge i Gize iz Ugande, na Kikuju i Kambe u Keniji i na Kaguru i Gogo u Tanzaniji. Religije Bantu naroda imaju nekoliko zajedni~kih elemenata, me|u kojima je i lik deus otiosus stvoriteqa koji se, osim kod Kikuja, do`ivqava kao izdvojena figura koja ni sa ~im ne u~estvuje u svakodnevnim zbivawima. [ta su bantu religije. Otprilike deset miliona Bantu `ivi u centralnoj Africi, u bazenu reke Kongo, pokrivaju}i oblast koja se prostire od Tanzanije na istoku do Konga na zapadu. Me|u wima, najpoznatiji su Ndembu i Lele, zahvaquju}i istra`ivawu Viktora Tarnera ([uma od simbola, 1967; Bubwevi bola, 1968, - The Forest of Symbols, The drums of affliction) i Meri Daglas (Lele Kasaija, 1963 - The Lele of the Kasai). U centru Bantu religija nalaze se kultovi duhova i magijski rituali za pridobijawe naklonosti. (Nastavi}e se)

Afri~ka magija
Religijske granice ne slede lingvisti~ke granice. Severne zemqe u~esnice su duge istorije islama, u wegovoj egipatskoj i berberskoj varijanti, obema pro`etim `enskim posesivnim kultovima, vi{e puta upore|ivanim sa starim gr~kim dionisijskim kultom i afri~kom magijom. U ovom afro-islamskom sinkretizmu, marabout, posuda za spremawe baraka, ili spiritualna snaga, glavni je lik. Pre islama, neka berberska plemena prihvatila su judaizam, ali najve}i broj wih pripadao je afri~kom hri{}anstvu. Moralna strogost donatista koju je pobedio Avgustin (354-430. p.n.e.) ve} se ma-

AFRO-AZIJSKI JEZICI govore se u Sjevernoj i Sjeveroisto~noj Africi
Wene neiscrpne rafiniranosti doskora je prou~avao relativno zavidan broj nau~nika. S po~etka veka, Joruba zajednicom jo{ je dominiralo tajno bratstvo koje je imenovalo najvi{eg predstavnika javne vlasti: kraqa. Pre svoje nominacije, kraq nije znao proceduru, jer on nije pripadao ~lanstvu Ogboni bratstva. Biti ~lan tog ekskluzivnog kluba zna~ilo je govoriti tajni jezik koji nisu razumevali oni koji nisu bili posve}eni i praktikovati oblike sve{teni~ke i monumentalne umetnosti koja je imala malo zajedni~kog sa javnom Joruba umetno{}u. Zaogrnut u tajnu inicijacije, unutra{wi Ogbo-

Vjerovawe
Elijadeovo suvereno vladawe jezicima tjera ~ovjeka da se zapita da li je iko imao toliko ~iwenica o religiji kao {to je imao on. Prema ovom autoru religija je autonomni sistem. On nagla{ava mentalni i sistemski karakter religije. Tema kojoj se treba stalno vra}ati kao podsje}awe na avanturu ~ovje~anstva u wegovim su{tinskim religioznim shvatawima. Pri~a o religiji dokazuje, obja{wava i procjewuje kakva je wena vrijednost za qudsku vrstu.

14. oktobar 1919. godine

14. oktobar 1944. godine

14. oktobar 1999. godine

Ro|en Dragoslav Avramovi}
1919 - Ro|en je Dragoslav Avramovi}, srpski ekonomski stru~wak, dopisni ~lan SANU. Doktorat ekonomskih nauka stekao je 1956. Bio je savjetnik NBJ od 1951. Potom radi u Svjetskoj banci. Bio je savjetnik generalnog sekretara Konferencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD) za pitawa ekonomske saradwe zemaqa u razvoju , kao i ekonomski savjetnik Banke za trgovinu i razvoj. Wegovim ekonomskim programom je januara 1994. zaustavqena hiperinflacija u SRJ. Bio je guverner NBJ.

Umro slikar Marko Murat
1944 - Umro je srpski slikar Marko Murat, ~lan Srpske kraqevske akademije, osniva~ Umjetni~ke zanatske {kole u Beogradu. Po~eo je kao realista, ali se potom pribli`io impresionistima. Slikao je portrete, istorijske kompozicije, predjele, sna`no je uticao na stvarawe “Beogradske {kole“ i u srpsko slikarstvo je unio nova umjetni~ka shvatawa. Za veliku istorijsku kompoziciju “Ulazak cara Du{ana u Dubrovnik“ nagra|en je na svjetskoj izlo`bi u Parizu 1900. Druga djela: “Prole}e“, “Cveti“, “Konavoka“, “Dum Ante“, “Dubrovnik“.

Odlazak velikog dr`avnika
1999 - Umro je tanzanijski dr`avnik Xulijus Kambarage Werere, istaknuti lider Pokreta nesvrstanih, prvi predsjednik Tangawike, zatim Tanzanije (nastale spajawem Tangawike i Zanzibara) od 1962. do 1985, kada se povukao sa vlasti, {to je jedinstven primjer u Africi. Studirao je istoriju, politi~ke nauke i pravo u Edinburgu. Jedan je od osniva~a Organizacije afri~kog jedinstva 1963, a po okon~awu borbe za nezavisnost od Velike Britanije 1964. bio je kqu~na figura prilikom ujediwewa sa ostrvom Zanzibar i nastanka Tanzanije.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 33

34 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web:www.zzrs.org

REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
Filijala BAWA LUKA
O[ "BRANISLAV NU[I]" SRPSKE TOPLICE – BAWA LUKA ODLUKA O PONI[TEWU KONKURSA Poni{tavamo konkurs, objavqen 16.9.2009. godine za radno mjesto: - NASTAVNIKA BIOLOGIJE I HEMIJE NA ODRE\ENO VRIJEME (16 ~asova ) – 1 izvr{ilac. O[ "SVETI SAVA" U`i~ka bb 51000 Bawa Luka KONKURS O prijemu u radni odnos 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa puna norma na odre|eno vrijeme - 2 izvr{ioca 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa 12 ~asova na odre|eno vrijeme - 1 izvr{ilac 3. Nastavnik biologije 12 ~asova na odre|eno vrijeme - 1 izvr{ilac Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji ispuwavaju uslove po osnovu ~lana 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik RS", br. 77/09). Uz molbu kandidati su du`ni dostaviti rodni list, dokaz o zavr{enoj {koli, qekarsko uvjerewe, uvjerewe o dr`avqanstvu i uvjerewe o neka`wavawu. Nepotpuna dokumenta se ne}e razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana. O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" Ul. Mirka Kova~evi}a 27 Bawa Luka KONKURS Za popunu radnog mjesta 1. Sekretar {kole – puno radno vrijeme – 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu kandidat treba da ispuwava slede}e uslove: - zavr{en prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent - pravni fakultet - najmawe godinu dana radnog iskustva u struci - poznavawe rada na ra~unaru, (majkrosoft-ofis) - poznavawe engleskog jezika. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Uz prijavu na konkurs prilo`iti: - diplomu o zavr{enoj {koli - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o neka`wavawu Dokumenta slati na adresu {kole. TEHNOLO[KA [KOLA Pilanska bb Bawa Luka KONKURS 1. PROFESOR MATEMATIKE - na odre|eno vrijeme, ( do povratka radnika sa bolovawa) - 1 izvr{ilac Uslovi: - VSS diplomirani matemati~ar. Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwoj {koli ("Sl. glasnik RS", br. 74/08) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u stru~noj {koli ("Sl. glasnik RS", br. 49/08). Uz prijavu dostaviti: - ovjerenu fotokopiju diplome - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - qekarsko uvjerewe Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Molbe dostaviti na adresu {kole. SREDWO[KOLSKI CENTAR "NIKOLA TESLA" Nikole Tesle bb Kotor Varo{ Tel/faks: 051/782-037, 785-008, 784-461 www.nikolateslassc.com, ssrs19kv@inecco.net ODLUKA O poni{tavawu konkursa Poni{tava se konkurs objavqen dana, 7.10.2009. godine, a koji se odnosi na izbor nastavnika i stru~nih saradnika za profesora fizi~kog vaspitawa za 4 ~asa na odre|eno vrijeme do kraja {kolske 2009/10. O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" Maslovare bb 78223 Maslovare Telefon/faks: 051/760-137 e- mail: os052@blic.net KONKURS 1. Nastavnik razredne nastave u Podru~noj {koli Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Kandidati treba da ispuwavaju uslove predvi|ene Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Prijave slati na navedenu adresu. Prijave se primaju 8 dana od dana objavqivawa konkursa, a nepotpune i neblagovremene ne}e biti razmatrane. SREDWO[KOLSKI CENTAR "NIKOLA TESLA" Nikole Tesle bb 78220 Kotor Varo{ Tel/faks: 051/782-037, 785-008, 784-461 www.nikolateslassc.com, ssrs19kv@inecco.net ISPRAVKA I DOPUNA KONKURSA Ispravka konkursa objavqenog dana 26.8.2009. godine se odnosi na radna mjesta pod rednim brojevima 4. i 7. (prof. informatike i ugostiteqstva), umjesto na neodre|eno vrijeme, konkurs se odnosi na odre|eno vrijeme, tj. do kraja {kolske godine 2009/10. godine. Dopuna se odnosi na popunu upra`wenih mjesta za odre|eno vrijeme, tj. do kraja {kolske 2009/10. za: - prof. latinskog jezika .............................. 6 ~asova - prof. wema~kog jezika .............................. 8 ~asova Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 55/07) ispuwavaju uslove prema Zakonu o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", br. 74/08) i Pravilniku o vrsti i stepenu stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim stru~nim i tehni~ki {kolama ("Sl. glasnik RS", br. 49/08). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave slati na navedenu adresu. "KRE^ANA" d.o.o. Ul. I kraji{ki proleterski bataqon bb 78240 ^elinac 051/551-474 OGLAS Za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Elektroinstalater na odr`avawu el. postrojewa ...................................................................... 4 izvr{ioca 2. Ma{inbravar - bravar na odr`avawu ma{inskog postrojewa...................................................4 izvr{ioca Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OSNOVNI SUD U MRKOWI] GRADU Ul. Stojana Jankovi}a broj 1 JAVNI OGLAS Za popunu upra`wenog radnog mjesta - UPISNI^AR - 1 (jedan) izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme OP[TI USLOVI: - da je dr`avqanin BiH - da je punoqetan - da se protiv wega ne vodi krivi~ni i prekr{ajni postupak - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost. POSEBNI USLOVI: - SSS - gimnazija, upravna, ekonomska ili druga odgovaraju}a {kola - polo`en stru~ni ispit - najmawe 6 mjeseci radnog iskustva - poznavawe rada na ra~unaru Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti originalnu ili ovjerenu fotokopiju sqede}e dokumentacije: - dokaz o stru~noj spremi - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni, odnosno prekr{ajni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o radnom iskustvu - dokaz o poznavawu rada na ra~unaru - kratku biografiju. Napomena kandidatima: - pod radnim sta`om podrazumijeva se iskqu~ivo radni sta` nakon ste~ene sredwe stru~ne spreme - qekarsko uvjerewe izabrani kandidat }e dostaviti prije stupawa na rad - kandidati }e prethodno biti testirani na radu na ra~unaru - izabrani kandidat }e obaviti probni rad u trajawu od 3 mjeseca. Prijave na javni oglas sa tra`enom dokumentacijom, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavqivawa na navedenu adresu sa naznakom: "Za javni oglas za upisni~ara". 1. Profesor za predmet matematika i informatika ..................................................................... 1 izvr{ilac, do povratka radnika sa bolovawa Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa odgovaraju}om dokumentacijom predaju se putem po{te na navedenu adresu ili u sekretarijat {kole. Nepotpune i nablagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Uslovi konkursa su odre|eni ~lanom 89. Zakona o sredwoj {koli ("Sl. glasnik RS", br.38/04) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u stru~nim {kolama ("Sl. glasnik RS", br. 49/08). OP[TINA SRBAC Administrativna slu`ba op{tine Srbac Mome Vidovi}a 7 78420 Srbac JAVNI KONKURS Za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Samostalni stru~ni saradnik za pripremu i implementaciju razvojnih planova i projekata.............. .......................................................................1 izvr{ilac OP[TI USLOVI: 1. da su dr`avqani RS – BiH 2. da su stariji od 18 godina 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Administrativnoj slu`bi op{tine Srbac 5. da se na wih ne odnose odredbe ~lana 9. ta~ka 1. Ustava BiH POSEBNI USLOVI: VSS - VII stepen stru~ne spreme ekonomskog, poqoprivrednog ili tehni~kog smjera, radno iskustvo od jedne godine, polo`en stru~ni ispit za rad u Administrativnoj slu`bi. SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na konkurs kandidati za upra`weno radno mjesto su du`ni dostaviti: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - ovjerenu kopiju diplome o {kolskoj spremi - uvjerewe o radnom iskustvu - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak - uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat do okon~awa izbornog procesa - potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa i da se na wega ne odnose odredbe ~lana 9. ta~ka 1. Ustava BiH. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na navedenu adresu. O[ "SVETI SAVA" Dubrave Gradi{ka KONKURS Za popunu radnih mjesta 1. VJEROU^ITEQ PRAVOSLAVNE VJERONAUKE - 1 izvr{ilac na neodre|eno, 17 ~asova sedmi~no Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa po Zakonu o radu RS, kandidati treba da ispuwavaju i uslove iz ~lana 106. stav 4. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", broj 74/08) - da imaju zavr{en Bogoslovski fakultet - da prilo`e uvjerewe o neka`wavawu - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa djecom. Zainteresovani kandidati treba da uz prijavu prilo`e i svu navedenu dokumentaciju na adresu {kole. Rok za podno{ewe prijava je 8 dana od dana objavqivawa. Informacije na telefon: 051/860-551, 065/669-853 Gari}i, 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, a najkasnije do 29.3.2010. godine 2. Psiholog, 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme, 60% radnog vremena. Dopuna norme, 40% u O[ "Petar Ko~i}" [iprage SREDWA STRU^NA I TEHNI^KA [KOLA Gradi{ka Vidovdanska bb KONKURS Za radno mjesto O[ "DOSITEJ OBRADOVI]" KNE@EVO Ul. Dujka Komqenovi}a bb Tel/faks: 051/591-670 e-mail: os085@teleklik.net KONKURS Za slobodna radna mjesta 1. Socijalni radnik na neodre|eno vrijeme ............. .......................................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu RS, kandidati trebaju da ispuwavaju i posebne uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", broj 74/08). Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti: - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak - qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. OM[ "BRANKO SMIQANI]" Mladena Stojanovi}a bb Gradi{ka KONKURS 1. Nastavnik klavira, Podru~no odjeqewe Kozarska Dubica, 17 ~asova Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme. Pored op{tih uslova, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene po Zakonu o osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave slati na navedenu adresu. O[ "DANILO BORKOVI]" 78400 Gradi{ka Ul. Milana Tepi}a 19 Telefon: 051/814-782 Kontakt osoba: Suzana [ukalo, sekretar {kole KONKURS 1. NASTAVNIK MATEMATIKE I INFORMATIKE ...................................................1 IZVR[ILAC Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidati treba da ispuwavaju i slede}e uslove: - da ima zavr{enu vi{u ili visoku {kolu, odgovaraju}u grupu predmeta. Prijave na konkurs dostaviti na adresu {kole u roku od 8 dana od dana objavqivawa. Uz prijavu dostaviti: - uvjerewe o diplomirawu - uvjerewe o dr`avqanstvu - kopija li~ne karte - qekarsko uvjerewe Termin intervjua }e se utvrditi na kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. O[ "STANKO RAKITA" Jove G. Popovi}a 9 Bawa Luka KONKURS Za slobodno radno mjesto 1. Pravoslavni vjerou~iteq (pravoslavni) ............... .......................................................................1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme Potrebna je odgovaraju}a stru~na sprema prema Pravilniku o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli (“Sl. glasnik RS” broj 77/09). Uz prijavu prilo`iti: - diplomu odgovaraju}e stru~ne spreme - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima - uvjerewe o neka`wavawu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te na navedenu adresu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.

Filijala PRIJEDOR
OP[TINA NOVI GRAD O[ "DRAGAN VUJANOVI]" SVODNA Broj: 531/09 Datum: 12.10.2009. god. KONKURS Za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME: Nastavnik fizike i matematike - 1 izvr{ilac. Kandidati treba da ispuwavaju pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu.

OGLASI
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske". Prijave na konkurs sa neophodnom dokumentacijom slati iskqu~ivo po{tom, preporu~enom po{iqkom, na adresu {kole: O[ "Dragan Vujanovi}" Svodna 79 229 Svodna sa naznakom "za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Svi kandidati }e pismenim putem biti obavije{teni o rezultatima konkursa. O[ "SVETI SAVA" NOVI GRAD TEL. 052 751 054 Broj: 7/01-622/09 Datum: 9.10.2009. god. KONKURS Za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik muzi~ke kulture - na neodre|eno vrijeme - 1 izvr{ilac. Pored uslova utvr|enih Zakonom o radu, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu: a) ima odgovaraju}i nivo obrazovawa - zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu; b) ima va`e}u licencu, c) ima qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima se dostavqaju iskqu~ivo po{tom na adresu O[ "Sveti Sava" Nikole Pa{i}a br. 13, 79 220 Novi Grad. MUZI^KA [KOLA "SAVO BALABAN" PRIJEDOR Broj: 0601-20/09 Prijedor, 9.10.2009. god. Tel. 052 240 090 ili 052 240 091 KONKURS Za prijem u radni odnos 1. Profesor gitare ..................................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme NAPOMENA: Prije izbora kandidati mogu biti pozvani na razgovor. USLOVI: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o osnovnom i sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS", broj 74/08) kandidati treba da ispuwavaju uslove iz Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. glasnik RS", broj 49/08 i 77/09). Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: - Ovjerenu kopiju diplome, va`e}u licencu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima, uvjerewe nadle`nog suda o ne vo|ewu krivi~nog postupka. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Muzi~ka {kola "Savo Balaban" Prijedor Branislava Nu{i}a br. 9 52 101 Prijedor Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijem se vr{i na period od 1 (jedne) godine. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu Osnovni sud u Tesli}u, ul. Kara|or|eva bb, u roku od 15 dana od dana objavqivawa. Anga`ovawe zemqi{nokwi`nog referenta pripravnika zavisi}e od obezbje|ewa sredstava u buyetu. MJE[OVITA [KOLA "NIKOLA TESLA" KARA\OR\EVA BB 74 270 TESLI] Tel: 053/410-680 PONI[TEWE KONKURSA Poni{tava se konkurs Mje{ovite {kole "Nikola Tesla" Tesli} za popunu radnog mjesta nastavnika stru~no-teorijske i prakti~ne nastave u struci ma{instvo i obrada metala na odre|eno vrijeme (do 31.8.2010. godine) objavqen u "Glasu Srpske" 16.9.2009. godine, a radi nove preraspodjele ~asova u toj struci. O[ "IVO ANDRI]" \ULI]I 74 270 TESLI] Tel: 053/420-484 KONKURS za prijem radnika Na odre|eno vrijeme (do kraja {kolske 2009/2010 godine): 1. Nastavnik razredne nastave................2 izvr{ioca - rad u podru~nim odjeqewima Uslovi konkursa: Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 35
1. Nastavnik razredne nastave ............ 1 izvr{ilac. NA ODRE\ENO VRIJEME: 1. Nastavnik razredne nastave do povratka nastavnice sa porodiqskog odsustva, a najdaqe do 31.8.2010. godine. ..................................... 1 izvr{ilac. Uslovi konkursa: Stru~na sprema po Pravilniku o vrsti stru~ne spreme za nastavnike i stru~ne saradnike u osnovnoj {koli. Uz prijavu dostaviti ovjerenu kopiju diplome, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe o neka`wavawu i qekarsko uvjerewe. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. do povratka radnice sa porodiqskog odsustva za rad u {koli Mokronozi - 1 izvr{ilac. Kandidati koji se jave na konkurs treba da imaju zavr{en U~iteqski, Filozofski fakultet, Pedago{ku akademiju. Zainteresovani treba da se jave na konkurs O[ "Bo{ko Buha" [trpci - Op{tina Rudo. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". OSNOVNA [KOLA "SRBIJA" PALE, Ul. Dobrovoqnih davalaca krvi bb E-mail:os194@paleol.net. raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta na neodre|eno vrijeme 1. Sekretar {kole ....................... 2. Ra~unovo|a ........................... 3. Nastavnik matematike ............. 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

Filijala TREBIWE
OSNOVNA [KOLA "JOVA JOVANOVI] ZMAJ" OKTOBARSKA 1. TREBIWE JAVNI KONKURS Za popunu upra`wenog radnog mjesta I 1. Nastavnik matematike ....................... 1 izvr{ilac za rad u mati~noj {koli 2. Nastavnik razredne nastave ............. 1 izvr{ilac za rad u podru~nom odjeqewu Qubomir II Radni odnos je na odre|eno vrijeme (do povratka nastavnika sa bolovawa). III Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa po ugovoru o radu, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove: - da ima odgovaraju}u visoku ili vi{u {kolsku spremu, - da prilo`i uvjerewe o dr`avqanstvu, - da prilo`i uvjerewe o neka`wavawu, - qekarsko uvjerewe o psiho-fizi~koj sposobnosti (prije zasnivawa radnog odnosa). IV Zainteresovani kandidati treba da uz prijavu na konkurs prilo`e i odgovaraju}a dokumenta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u obzir. V Rok: 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijave slati na navedenu adresu {kole. OSNOVNA [KOLA "QUTICA BOGDAN" SRPSKIH DOBROVOQACA BB KALINOVIK KONKURS Za prijem radnika Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS", broj 74/08) direktor {kole raspisuje konkurs za prijem radnika 1. Nastavnik razredne nastave ...... jedan izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa porodiqskog odsustva). Rok: 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Svi kandidati treba da ispuwavaju uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Prijave slati na adresu O[ "Qutica Bogdan" Srpskih dobrovoqaca bb, 71230 Kalinovik. S[C "ALEKSA [ANTI]" NEVESIWE KONKURS Za popunu radnog mjesta za {kolsku 2009/2010 godinu na odre|eno vrijeme 1. Profesor matematike .........................1 izvr{ilac (do povratka profesorice sa trudni~kog bolovawa) 2. profesor engleskog jezika ................ 1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no), do kraja {kolske godine. Uslovi konkursa: U skladu sa ~lanom 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74 od 12.8.2008) i Pravilniku o vrsti i stepenu stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 49. od 2.6.2008. godine). Uz prijavu na konkurs zainteresovani kandidati treba da prilo`e sqede}u dokumentaciju: 1. Diplomu o odgovaraju}oj vrsti i stepenu {kolske spreme 2. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih 4. Uvjerewe nadle`nog suda o nevo|ewu krivi~nog postupka Rok: 8 dana od dana objavqivawa. Prijave na konkurs mogu se dostaviti po{tom ili direktno u {kolu. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e se uzimati u obzir.

Filijala BIJEQINA
OP[TINA BIJEQINA GIMNAZIJA "FILIP VI[WI]" BIJEQINA Ul. Ra~anska br. 94 Tel: 055/209-566 KONKURS za upra`weno radno mjesto nastavnog osobqa u tek. 2009/2010. gogini - profesor geografije, za 10 ~asova, na neodre|eno vrijeme. .......................................................1 izvr{ilac. Poslove nastavnika i stru~nog saradnika ima pravo da obavqa lice koje, osim uslova utvr|enih zakonom o radu pre~i{}en tekst "Sl. gl. RS" broj 55/07, ispuwava i sqede}e uslove: 1. ima odgovaraju}i nivo obrazovawa zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, 2. da posjeduje va`e}u licencu, 3. da ima qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, koje je izdala nadle`na zdravstvena ustanova, 4. da nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa deteta, polnog i drugog nasiqa nad djecom ili maloqetnim licima. (Napomena: za dokazivawe uslova iz ta~ke 4. potrebno je uvjerewe od Suda i MUP-a). Sva dokumenta moraju biti originalna ili ovjerene kopije. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. OP[TINA ZVORNIK OSNOVNA MUZI^KA [KOLA-ZVORNIK Tel:056-232-090 i 065/970-845 KONKURS Za prijem nastavnika u radni odnos 1. Nastavnik gitare ................................ 1 izvr{ilac 2. Nastavnik klavira ............................. 1 izvr{ilac Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme od 1.11.2009. godine, do kraja {kolske 2009/10. godine. Op{ti uslovi: - da su dr`avqani RS ili BiH, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, - potvrda da nisu osu|ivani za krivi~no djelo. Posebni uslovi: - da imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa-zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu. ("Sl. glasnik RS", br:74/08). Posebni dokumenti: - diploma o zavr{enoj {koli, - rodni list, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe da nisu osu|ivani, - uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e primqeni kandidat. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i krug izbora obavi}e se intervju o ~emu }e kandidat biti obavije{ten. OP[TINA [EKOVI]I O[ "JOVAN DU^I]" [EKOVI]I Ul. Prote Mateje Nenadovi}a br.5 Tel.056/653-206 KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjestav NA NEODRE\ENO VRIJEME:

Uslovi: Pod 1: Zavr{en prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent - Pravni fakultet (polo`en stru~ni ispit i tri godine radnog iskustva u struci); Pod 2: Zavr{en prvi ciklus studijskog programa u oblasti finansija i ra~unovodstva ili ekvivalent - Ekonomski fakultet (jedna godina radnog iskustva u struci); Pod 3: VSS u skladu sa Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: 1. Biografiju, 2. Ovjeren prepis diplome o zavr{enoj {koli, 3. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za kandidate pod rednim br. 1. i 2.), 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 5. Uvjerewe o neka`wavawu 6. Qekarsko uvjerewe 7. Uvjerewe o dr`avqanstvu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna {kola "Srbija", ul. Dobrovoqnih davalaca krvi bb, 71420 Pale. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. DOM ZDRAVQA VI[EGRAD VI[EGRAD E-mail:dzvisegrad@teol.net. raspisuje OGLAS za popunu upra`wenog radnog mjesta na odre|eno vrijeme I Radno mjesto: 1. Doktor medicine sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva ......................................1 izvr{ilac II Op{ti uslovi: 1. Da su dr`avqani Republike Srpske odnosno BiH 2. Da su stariji od 18 godina 3. Da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost III Posebni uslovi: 1. Visoka stru~na sprema - zavr{en Medicinski fakultet IV Potrebna dokumenta: Uz prijavu na oglas kandidat je du`an prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova oglasa. 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. Ovjerenu fotokopiju diplome o {kolskoj spremi, 4. Dokaz o op{toj zdravstveno sposobnosti dostavi}e izabrani kandidat po zavr{etku izborne procedure. Sa svim kandidatima Komisija za izbor kandidata po oglasu }e obaviti razgovor-intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. V Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 10 dana od dana objavqivawa oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no u administrativnu slu`bu Doma zdravqa ili putem po{te na adresu: Dom zdravqa Vi{egrad, Ul. Ive Andri}a br. 17, sa naznakom "Prijava na oglas".

Filijala DOBOJ
GIMNAZIJA SA TEHNI^KIM [KOLAMA 74 400 DERVENTA Tel: 053/333-175 KONKURS za prijem u radni odnos Na odre|eno vrijeme: 1.Profesor wema~kog jezika - do povratka radnika sa javne funkcije.......................................1 izvr{ilac Pored Zakonom propisanih op{tih uslova, kandidat mora ispuwavati i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - dokaz o ste~enoj stru~noj spremi - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe o neka`wavawu - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". OSNOVNI SUD U TESLI]U KARA\OR\EVA BB Tel: 053/433-663 KONKURS za popunu upra`wenih mjesta 1. Zemqi{nokwi`ni referent - pripravnik .......... .......................................................................1 izvr{ilac 2. Sudijski pripravnik - volonter .......2 izvr{ioca USLOVI: - diplomirani pravnik, - poznavawe rada na ra~unaru, - op{ti uslovi iz ~lana 7. Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima ("Slu`beni glasnik RS", broj 11/94).

Filijala ISTO^NO SARAJEVO
OSNOVNA [KOLA "BO[KO BUHA" [TRPCI – RUDO E-mail:os180@spinter.net. raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. Nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

36 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

SREDWO[KOLSKI DOM BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI
Robe Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I. 1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA - Organizacija: Sredwo{kolski dom - Adresa: Stepe Stepanovi}a broj 44 - Grad Bawa Luka - Telefon: 466-224 - Kontakt osoba: Vladimir Jagodi}, prof. - Po{tanski broj: 51000 - Identifikacioni broj: 4401610580008 - Faks: 465-161. I. 2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE - Kao pod 1.1. I. 3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA - Kao pod 1.1. I. 4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE - Kao pod 1.1. I. 5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA - Javni subjekt - Na entitetskom nivou Odjeqak II PREDMET UGOVORA II. 1. VRSTA UGOVORA - Robe II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? - Ne II. 3. NAZIV/ REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN - Ugovor o nabavci prehrambenih i neprehrambenih artikala {iroke potro{we, mesa i prera|evina od mesa, vo}a i povr}a za potrebe Sredwo{kolskog doma Bawa Luka II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku prehrambenih i neprehrambenih artikala {iroke potro{we, mesa i mesnih prera|evina, vo}a i povr}a za potrebe Sredwo{kolskog doma: Lot 1. Meso (junetina, sviwetina) i suhomesnati proizvodi, Lot 2. Pile}e meso i jaja, Lot 3. Hqeb i bra{no, Lot 4. Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi {iroke potro{we (riba, tjestenine, so i za~ini, mlije~ni proizvodi, uqe i ostale masno}e, konzervirano i smrznuto povr}e, ~ajevi i sredstva za odr`avawe higijene, Lot 5. Svje`e vo}e i povr}e. II. 5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA ) I/ ILI OBIM UGOVORA - Dato u Tenderskoj dokumentaciji II. 6. MJESTO ISPORUKE ROBE ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA - Kao pod 1.1. II. 7. PODJELA NA LOTOVE - Da Ponude se mogu dostavqati za jedan Lot, nekoliko Lotova i sve Lotove. II. 8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? - Ne II. 9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA - Dvanaest ( 12 ) mjeseci od potpisivawa ugovora. Odjeqak III PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU - Dato u Tenderskoj dokumentaciji III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU - Dato u Tenderskoj dokumentaciji III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA - Dato u Tenderskoj dokumentaciji III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA - Dato u Tenderskoj dokumentaciji III. 5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITU ACIJA Ponu|a~i moraju kao dokaz da nemaju ograni~ewa za u~e{}e u postupku javne nabavke dostaviti slijede}u dokumentaciju: - Izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije pod ste~ajem, ili pred likvidacijom, ili u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili obustavio, ili ograni~io poslovne aktivnosti (original ili ovjerena fotokopija na starija od tri mjeseca) - Izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawa sporazuma/ aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) - Izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca). - Izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca - Uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za socijalno i penzijsko osigurawe u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemqi u kojoj je registrovan ( original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca ) - Uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) III. 6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI - Rje{ewe o upisu u sudski registar (ovjerenu fotokopiju ne stariju od tri mjeseca ) - Uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca ) III. 7. USLOVI ZA U^E[]E- EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST - Bilans stawa i uspjeha za 2007. i 2008. godinu (ovjerena fotokopija ) III. 8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST - Lista glavnih izvr{enih isporuka dobavqa~a u zadwe tri godine ( original ili ovjerena fotokopija ). Odjeqak IV POSTUPAK IV. 1. VRSTA POSTUPKA - Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA - Samo najni`a cijena IV. 3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG - Da IV. 4. USLOVI ZA DOBIJAWE DOKUMENTACIJE - Mo`e se obezbijediti do isteka roka za prijem ponuda. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po Lotu. Uplate izvr{iti na @R Sredwo{kolkog broj: 562-09900000552-02 kod NLB Razvojne banke Bawa Luka IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE Jedan od zvani~nih jezika u BiH IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA Zakqu~no sa 2.11.2009. godine do 12 ~asova li~no ili putem po{te. IV.7. MINIMALNI VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. Odjeqak V. DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Original Ponuda" sa imenom i adresom dobavqa~a. Adresa na koju se mogu dostaviti ponude je Sredwo{kolski dom Bawa Luka, Ulica Stepe Stepanovi}a 44 Bawa Luka. Ponude zaprimqene nakon navedenog roka smatra}e se ni{tavnim i vrati}e se ponu|a~ima na adresu navedenu na pole|ini koverte. Svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o odlukama koje su donesene u pogledu ocjene ponuda ili obustavqawa postupka u zakonskom roku. Bawa Luka, Broj: 558-1/09 Dana: 13.10.2009. godine Direktor Vladimir Jagodi}, s.r.

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite objavquje

Na osnovu Zakqu~ka Narodne skup{tine Republike Srpske, broj 01-1372/09 od 25.9.2009. godine, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske

ORGANIZUJE
JAVNU RASPRAVU NA NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAU^NO-ISTRA@IVA^KOJ DJELATNOSTI Organizuje se javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nau~no-istra`iva~koj djelatnosti: - U Bawoj Luci, 20.10.2009. godine, i 11 ~asova, u "Velikoj sali" Privredne komore Republike Srpske Podru~ne komore Bawa Luka, Ul. \ure Dani~i}a broj 1, Bawa Luka. - U Isto~nom Sarajevu u vremenu o kome }e javnost biti naknadno upoznata Nacrt Zakona objavqen je na internet stranici Narodne skup{tine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net Mole se u~esnici javne rasprave da primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nau~no-istra`iva~koj djelatnosti, na javnu raspravu dostave i u pismenom obliku. MINISTAR Bakir dr Ajanovi}
Dana: 12.10.2009. Broj: 2576/09 Na osnovu odredaba Statuta Panevropskog univerziteta "Apeiron", Bawa Luka, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta, rektor Univerziteta donosi slijede}e

PONI[TAVAWE
ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Socijalno-gerijatrijskog centra Bawaluka Poni{tava se ponovni Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora Socijalno-gerijatrijskog centra Bawaluka broj 11/03-111-20/09 od 14.7.2009. godine, objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" broj 67/09 od 24.7.2009. godine i u dnevnom listu "Glas Srpske" od 17. jula 2009. godine. Javni konkurs se poni{tava iz razloga {to je kandidat sa liste sa u`im izborom kandidata, povukao prijavu, odnosno odustao od kandidovawa. Poni{tavawe konkursa objavi}e se u dnevnom listu "Glas Srpske" i u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". Broj:11/05-111-10-2/09 2.10.2009. godine Bawa Luka

RJE[EWE
Kandidat Pejovi} Mi{o dana 30.10.2009. g. u 12 ~asova brani}e magistarski rad na Fakultetu informacionih tehnologija, na temu: "Informacioni sistemi u savremenom obrazovawu" Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 15.10.2009. g. do 29.10.2009. g. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Kandidat Fi{o Mujo dana 30.10.2009. g. u 14 ~asova brani}e magistarski rad na Fakultetu poslovne ekonomije na temu: "Organizacija i upravqawe razvoja kompanije "Centrotrans-Eurolines"DOO Sarajevo" Rad kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 15.10.2009. g. do 29.10.2009. g. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Rektor Univerziteta: Prof. dr Risto Kozomara

MINISTAR prof. dr Ranko [krbi}

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 37

ELEKTROTEHNI^KA [KOLA PRIJEDOR Na osnovu ~lana 97. stav 1. i 2. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/08) i odluke [kolskog odbora Elektrotehni~ke {kole Prijedor broj: 649/09. od 30.9.2009. god. raspisuje se

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka

OBAVJE[TAVA
sve klijente da se berzanski posrednik Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka - Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo Broker" i Odjel investicionog bankarstva, sa pododjelima: Banka depozitar IF, Kastodi poslovi i Corporate Finance, od 12.10.2009. godine nalazi na adresi Centrale Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka: Aleja svetog Save 13 u Banjoj Luci. Novi brojevi telefona i faksa gore navedenih odjela i pododjela su: ¹ Hypo Broker, tel. 051/ 336 600, fax 051/336 535 ¹ Odjel investicionog bankarstva: tel. 051/336 593, fax 051/336 580 - Pododjel banka depozitar IF, tel. 051/336 605, fax 051/336 580 - Pododjel kastodi poslova, tel. 051/336 612, fax 051/336 580 - Pododjel Corporate Finance, tel. 051/336 604, fax 051/336 580 Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka www.hypo-alpe-adria.rs.ba

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole Direktor {kole imenuje se na period od 4 godine. Za direktora {kole mo`e biti imenovano lice koje treba da ispuwava sqede}e uslove: 1. Da ima zavr{en prvi ciklus studijskog programa ste~en nakon ~etiri godine studija ili ekvivalent, 2. da ima najmawe pet (5) godina radnog iskustva u prosvjeti, 3. da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, 4. da ima predlo`en program rada i isti~e se svojim radom i sposobnostima za organizovawe vaspitno-obrazovnog rada {kole, 5. da posjeduje va`e}u licencu za nastavnika, 6. da ima polo`en stru~ni ispit u obrazovawu, 7. da je zdravstveno sposoban. Uz prijave na adresu Elektrotehni~ka {kola Prijedor, Nikole Pa{i}a 4. podnijeti: 1. Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa ste~enu nakon ~etiri godine studija ili ekvivalent, 2. Licencu za nastavnika, 3. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu u obrazovawu, 4. Uvjerewe o radnom iskustvu u prosvjeti, 5. Uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora od Suda i MUP-a. 6. Program rada, 7. Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti, 8. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 9. Fotokopiju li~ne karte, 10. Rodni list. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske" Bawa Luka. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. O kona~nom izboru kandidati }e biti pismeno obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{ewa odluke na [kolskom odboru. PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA Dragoja Miji} JAVNO PREDUZE]E "RAD" BRATUNAC Broj: 359/09. Dana: 12.10.2009. Na osnovu ~lana 42. Statuta JP "RAD" Bratunac, u skladu sa Odlukom broj 358/09. od 12.10.2009. godine, privremeni Nadzorni odbor preduze}a:

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

Tel./faks:+387 (0)57 223 479, 227 410, Adresa: Alekse [anti}a bb 71420 Pale Website: www.filozof.org. e-mail: filozof@paleol.net Tel/faks +387 (0)57 223 479, 227 410, Adresa Alekse [anti}a bb 71420 Pale Website: www.filozof.org. e-mail:filozof@ paleol.net

Broj: 2231/09 Datum, 12.10.2009. godine. Na osnovu ~lana 59. Statuta Fakulteta, Sekretarijat Filozofskog fakulteta Isto~no Sarajevo

javnu odbranu doktorske disertacije mr Mladena Puri}a (Episkopa Jovana) Filosofija vaspitawa u djelu Sv. Jovana Zlatousta, dana 12.11.2009. godine, u 14 ~asova, u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, Pale. Doktorsku disertaciju zainteresovana lica mogu pogledati u Biblioteci Filozofskog fakulteta svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. SEKRETAR Svjetlana [arovi}, dipl. pravnik
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

OGLA[AVA

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET

Tel./faks:+387 (0)57 223 479, 227 410, Adresa: Alekse [anti}a bb 71420 Pale Website: www.filozof.org. e-mail: filozof@paleol.net Tel/faks +387 (0)57 223 479, 227 410, Adresa Alekse [anti}a bb 71420 Pale Website: www.filozof.org. e-mail:filozof@ paleol.net

Broj: 2232/09 Datum, 12.10.2009. godine. Na osnovu ~lana 44. Statuta Fakulteta, Sekretarijat Filozofskog fakulteta Isto~no Sarajevo

SAZIVA
IX (devetu) Skup{tinu akcionara JP "RAD" Bratunac Sjednica Skup{tine akcionara odr`a}e se 6.11.2009. godine u prostorijama preduze}a u ulici Svetog Save broj 84 u Bratuncu sa po~etkom u 11 ~asova. DNEVNI RED 1. Izbor kandidacione komisije. 2. Izbor verifikacione komisije. 3. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara i zapisni~ara. 4. Usvajawe Zapisnika sa prethodne VIII (osme) Skup{tine akcionara. 5. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu ~lanova privremenog Nadzornog odbora preduze}a. 6. Dono{ewe Odluke o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora preduze}a. 7. Dono{ewe Odluke o utvr|ivawu mjese~ne naknade ~lanovima Nadzornog odbora. 8. Dono{ewe Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog Izvje{taja za 2009. godinu. Pozivaju se svi akcionari, pravna i fizi~ka lica da li~no ili putem punomo}nika u~estvuju u radu Skup{tine akcionara. Punomo} akcionara fizi~kih lica mora biti ovjerena od strane suda ili op{tinskog organa uprave, a ako punomo} daje akcionar pravno lice onda se ovjerava potpisom i pe~atom ovla{tenog lica. Akcionari i punomo}nici du`ni su da predo~e li~nu kartu ili drugi identifikacioni dokument. Sa sadr`ajem materijala koji je na dnevnom redu zainteresovana lica mogu se upoznati u preduze}u svakog radnog dana od 7 do 15 ~asova do dana odr`avawa Skup{tine akcionara. U slu~aju da se deveta Skup{tina akcionara ne odr`i zbog nedostatka kvoruma u zakazano vrijeme, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati 13.11.2009. godine u 11 ~asova u prostorijama preduze}a sa istim dnevnim redom. Predsjednik privremenog Nadzornog odbora Zari} Rajko

javnu odbranu magistarskog rada g-|e Jadranke \uri} Efekti tematskog planirawa u vrti}u i prvoj trijadi devetogodi{weg obrazovawa dana 5.11.2009. godine, u 11 ~asova, u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, Ulica Magistralni put bb, Pale. Magistarski rad zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Filozofskog fakulteta svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. SEKRETAR Svjetlana [arovi}, dipl. pravnik

OGLA[AVA

38 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE
Na osnovu ~lana 7,10 i 11. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim i vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03) ~lana 41. Statuta Komunalnog preduze}a "Komunalac" a.d. Lakta{i, Nadzorni odbor r a s p i s u j e:

OGLASI

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Komunalnog preduze}a "Komunalac" a.d. Lakta{i I Pravni osnov Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a Komunalac a.d. Lakta{i raspisuje javni konkurs za izbor i imenovawe direktora Komunalnog preduze}a Komunalac a.d. Lakta{i u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima, Zakonom o vladinim i drugim imenovawima, Odlukom Nadzornog odbora o uslovima i kriterijuma za izbor direktora. II Opis poslova Nadle`nosti, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora regulisane su Zakonom o javnim preduze}ima, odredbama Statuta K.P. "Komunalac" a.d. Lakta{i. III Mandat Izbor i imenovawe direktora K.P. Komunalac a.d. Lakta{i vr{i se na period od 4 ( ~etiri) godine, uz mogu}nost ponovnog izbora. Kandidat za direktora preduze}a K.P. Komunalac a.d. Lakta{i mora ispuwavati sqede}e uslove: IV Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine 2. da je stariji od 18 godina 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, zbog izre~ene disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa 5. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 6. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova direktora za koje se kandiduje 7. da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH 8. da nije lice koje obavqa izvr{nu funkciju u politi~koj stranci, na bilo kojem nivou politi~kog organizovawa. V Posebni uslovi: - visoka stru~na sprema VSS ( VII stepen) - najmawe 3 (tri ) godine radnog iskustva u struci - potrebno stru~no znawe iz djelatnosti kojima se ovo ili sli~no preduze}e bavi - posjedovawe rukovodnih i organizacionih sposobnosti - dokazani rezultati i uspjesi u obavqawu dosada{wih rukovode}ih funkcija i poslova, - podno{ewe prihvatqivog programa rada VI Sukob interesa Kandidat za direktora ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to navedeno u ~lanu 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 41/03), ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 75/04) i ~l. 5, 6 i 8 Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 73/08). VII Potrebni dokumenti Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu ( ne starije od {est mjeseci) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih ( ne starije od {est mjeseci), - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od {est mjeseci), - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, - uvjerewe o radnom sta`u-iskustva u struci, - biografija o kretawu u slu`bi, - uvjerewe da nije osu|ivan, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~an postupak ( ne starije od {est mjeseci), - za dokaze iz ta~ke IV pod 7. i 8. op{tih uslova i ta~ke VI- Sukob interesa, kandidati dostavqaju pismenu izjavu, kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa, - program rada Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Komisija za izbor direktora obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VIII Objavqivawe javnog konkursa Ovaj konkurs bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske". IX Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana, od dana posqedweg objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: K.P. Komunalac a.d. Lakta{i, ulica Mire Cikote 4 , 78250 Lakta{i , sa naznakom: "Komisija za izbor direktora" i "ne otvaraj". Broj 506/09 Datum, 1.10.2009. Lakta{i PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Ze~evi} Dragi{a

Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj: 41/03), ~lana 22. Statuta JP za upravqawe zonom "Slobodna zona" [amac - Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Op{tine [amac" br: 8/09) Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora u JP "Slobodna zona" [amac broj: 215-10/09-1, od 9.10.2009. godine i Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Javnog Preduze}a za upravqawe zonom "Slobodna zona" [amac broj: 21510/09-2 od 9.10.2009. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora JP za upravqawe zonom "Slobodna zona" [amac I PRAVNI OSNOV Nadzorni odbor JP "Slobodna zona" [amac u skladu sa Zakonom o javnim Preduze}ima, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i Statutom JP za upravqawe zonom "Slobodna zona" [amac pre~i{}eni tekst, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovawe: 1. direktora. II OPIS POSLOVA Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti direktora Preduze}a utvr|eni su odredbama Zakona o javnim preduze}ima i Statutom JP za upravqawe zonom "Slobodna zona" [amac - Pre~i{}eni tekst. III MANDAT Izbor i imenovawe direktora Preduze}a vr{i Nadzorni odbor Preduze}a na period od ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora. Kandidati za direktora treba da ispuwavaju slijede}e uslove: IV OP[TI USLOVI 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije dana objavqivawa ovog konkursa, 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, privredni prestup ili prekr{aj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovawu koji bi ih ~inio nepodobnim za obavqawe du`nosti direktora, 5. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 6. da nisu na funkciji u politi~koj stranci ili ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, 7. da se na wih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, 8. da nemaju privatni interes u Preduze}u u koje se predla`u da budu imenovani, a {to mo`e imati uticaja na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u vr{ewu wihove funkcije u preduze}u. V POSEBNI USLOVI Posebni uslovi za direktora su: 1. da ima najmawe VI stepen stru~ne spreme, 2. da ima najmawe pet (5) godina radnog iskustva, 3. da wegov program rada i poslovawa prihvati Nadzorni odbor, 4. da posjeduje moralne, organizacione i poslovne sposobnosti, 5. da nema zakonskih smetwi za obavqawe funkcije. VI SUKOB INTERESA Kandidat za direktora ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano odredbama: - ~lana 5. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS" br: 73/08) - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik RS" br: 75/04) - ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS ("Slu`beni glasnik RS" br: 41/03) VII POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, - uvjerewe o radnom sta`u, - biografiju o kretawu u slu`bi, - uvjerewe da nisu osu|ivani, odnosno da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - podno{ewe programa rada i poslovawa u kome su nazna~ene mjere koje bi preduzeo za unapre|ewe poslovawa Preduze}a. Za dokaze iz ta~ke IV pod 3, 6 i 7. Op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu, kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa obavi}e se intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VIII OBJAVQIVAWE KONKURSA Ovaj konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". IX ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 14 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa u jednom od javnih glasila iz prethodnog stava. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti li~no na protokol ili putem po{te na adresu: JP za upravqawe zonom "Slobodna zona" [amac, Put srpskih dobrovoqaca bb, sa naznakom "za Nadzorni odbor" - ne otvaraj. Broj: 215-10/09-3 Datum: 9.10.2009. godine Predsjednik Nadzornog odbora Goran Gligorevi}, s.r.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 39

40 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 41 Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 12.10.2009. godine, u 87. godini `ivota, preminula na{a draga i plemenita Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je poslije kra}e bolesti u 69. godini `ivota preminula na{a draga

AN\A KOMQENOVI]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 14.10.2009. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu u ]ukovcu. O`alo{}eni: sinovi Branko i Jovica, k}erke Mileva i Gordana, snahe Borka i Dragica, zet Jelenko, unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 000005 B-2 G
Posqedwi pozdrav strini

DESANKA (ro|. We`i}) DEVI]
1940 - 2009. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u srijedu, 14.10.2009. godine, u 13 ~asova na mjesnom grobqu Lu`ani u Ramanovcima. Ispra}aj pokojnice ispred kapele na grobqu. O`alo{}ena porodica 000001 B-2 M
Tu`no sje}awe na mog dragog ^ika

Tu`no sje}awe na na{e drage roditeqe

AN\I KOMQENOVI] SAVU
1996 - 2009. od sinovca Milo{a i snahe Milene sa djecom. 000008 A-6 M i

DRAGICU
2002 - 2009.

QUBI SIMU PETRI]A
U ~etvrtak, 15. oktobra 2009. godine, navr{avaju se dvije godine od kada smo se zauvijek rastali. Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u u Gradskom grobqu ^elinac. Supruga Spasa sa porodicom 001244 A5 ^N od Koje, Slavni}a, Paje, Ne{e, Jakova i Ace 000014 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu

GATARI]
Sin Dragan, snaha Milena, unu~ad i praunu~ad 000008 A-7 G Dana 14.10.2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

Tu`no sje}awe na dragog brata

SMIQE KREMENOVI]
Suprug \ura| i sin Milan 000020 A-6 G Posqedwi pomen

HATIYU KOBIQ
Majka i sestre 000013 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu tetku

Tu`no sje}awe na voqenog sina

ZORANA GLAMO^ANINA

MILUTINA (Gojka) TRKUQU
15.10.2003 - 15.10.2009.

RANKU (Mirka) GU@VI]U
O`alo{}eni: majka Radmila, supruga Nevenka, sinovi Sa{a i Slavi{a, snaha Daliborka, sestra Stoja, bra}a Milutin i Janko i ostala rodbina 000004 A-3 G Tu`no sje}awe na dragu

@IVKO MITKOVI]
1999 - 2009. Deset tu`nih godina kao 10 no}i, jo{ uvijek te tra`e moje o~i i nadam se da }e{ do}i. Supruga Miqa 000003 A-2 M In memoriam

1999 - 2009. Dana 14.10.2009. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. U boli bez tebe, ali uvijek u srcu i mislima sa tobom. Tvoj otac Bo{ko i majka Mara 000004 A-3 M

HATIYU KOBIQ
Lana i Igor 000013 A-1 M

Nikad te ne}u zaboraviti. Tvoja sestra Jela sa porodicom

ZORAN GLAMO^ANIN
000002 B-1 G
Dana 14.10.2009. godine navr{ava se sedamnaest godina od kada nije sa nama na{ jedini sin i brat

SLAVKO - MIKA MI]EVI] DEJANU KLA[WA
Prijateqi zauvijek. Tvoja Dragana Pilipovi} 000003 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj 14.10.2007 - 14.10.2009. U subotu, 17.10.2009. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob i polo`iti cvije}e. S qubavqu i po{tovawem Porodica 000006 A-3 G Sje}awe na

Tvoj odlazak ostavio je zauvijek tugu. Sestra Qiqana sa porodicom 000004 A-1 M

ZORAN GLAMO^ANIN
Te{ko je `ivjeti bez tebe. Tvoj sin Bojan 000004 A-1 M

RADOVAN - RADE GUTI]
Dragi sine, Vrijeme koje je pro{lo, kao i vrijeme koje dolazi nikad ne}e izbrisati tvoj dragi lik. Uvijek si u na{im mislima, sve vi{e nam nedostaje{, tu`an je `ivot bez tebe. Mama i sestra sa porodicom 002367 A-8 IP

ZDENKI
od Ra{e, Swe`e i Mla|e. 000014 A-1 M

ZORANA
@ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Brat David sa porodicom 000004 A-1 M

42 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Prodajem staru ku}u na 400 m2 placa okreti{te busa-a 13 u Buyaku, tel. 051/370-039; 065/617967. Prodajem ku}u prizemnicu 93 m2 na placu 343 m2, ul. M. Drage Bajalovi}a 18, Buyak 1, cijena 110.000 KM, tel. 051/453-617. Prodajem useqivu ku}u u ^elincu, blizu Doma zdravqa, tel. 065/322-144, 065/398-459. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe osam kilometara od Lakta{a kanalom i jedan kilometar u selo, tel. 051/310-089; 065/306-116. Prodajem imawe sa dvije ku}e, poslovnim prostorom i 6 dunuma zemqe Srbac Dowa Lepenica, tel. 065/322728; 000022 G. Prodajem vikend ku}u, dva dunuma zemqe u ogradi, Aleksi}i, Lakta{i, tel. 051/314-535. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji u Bawoj Luci ul. Zelengorska 3, tel. 051/217986. Prodajem ku}u u Budvi - Boreti, tel. 065/682-764. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektima, ogra|eno, na placu od 1.300 m2, voda, struja, gra|evinska dozvola, Ko~i}evo, op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u u Rosuqama, povoqno, tel. 066/862-025. KUPOVINA Kupujem ku}u ili stan u Bawoj Luci, tel. 065/497-846; 051/216155. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}icu povoqno, tel. 051/354-543; 387 65/224551. ZAMJENA Mijewam ku}u za stan, ku}a je 10h7, na sprat, 6 dunuma, zemqe 4, pod vo}em, 9 km od Bawe Luke, tel. 065/624-480; 065/329-765. POTRA@WA Tra`im za stanovawe ku}u sa gara`om, tel. 065/614-640. Prodajem stan, 64 m 2 , drugi sprat, ul. Krfska 114, Obili}evo, tel. 065/620-322. Prodajem stan 62 m2 ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem {estosoban dvo eta`ni stan, 130 m2 i gara`a na po~etku Petri}evca, Bawa Luka, tel. 065/655-166. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift,, tel. 065/ 516-927. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 69 m2, tel. 051/303-378. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke, 46 m2, prvi sprat plus gara`a, tel. 051/302-724. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m 2 , tre}i sprat,, tel. 065/516-927. Povoqno prodajem namje{ten stan, 57 kvadratnih metara, u Bawoj Luci (odmah useqiv), tel. 065/531-588. Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636545. Prodajem trosoban stan 69 m2 U. \. Kecmanovi}a 1, tel. 051/303378; 065/621-017. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice ( kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611. Prodajem svih veli~ina gotove stanove i stanove u izgradwi na vi{e lokacija, tel. 066/165-323. Prodajem stan u centru grada, 69 m2, dva balkona, tre}i sprat, ul. Marije Bursa}, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem trosoban stan 92 m2 u Boriku ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem nov stan na Lau{u 57 m2, useqiv, 1750 KM/m2, tel. 065/ 523-162. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 m2, fasadna cigla, cijena 200.000 KM, tel. 065/371611. Prodajem u “Malba{i} zgradi” kod Medicinske elektronike, trosoban stan, 90 m2, peti sprat, lift, sa gara`nim mjestom 18 m2, useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Prodajem trosoban stan 59 m2, II sprat, ul. Du{ka Ko{~ice (kod SUP-a), tel. 065/524-505. Prodajem nov odmah useqiv jednosoban stan 34 m2, na drugom spratu u Kozarskoj ulici, kod hotela “Meriot”,, tel. 066/165323. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan u strogom centru + zidanu gara`u - pairi uredni, tel. 065/986-453. Prodajem jednosoban stan 37 m2, ~etvrti sprat, ul. Jug Bogdana 2,

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz moju doplatu. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/ 63/7025878 i 065/997-834. Prodajem ku}u 8h7, useqiva na tri eta`e (P+S+P) sa gra|evinskom dozvolom, iza {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem u Zalu`anima prije pruge ku}u P Pk, plac 639 m 2 135.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Prodajem komfornu ku}u sa gara`om na placu od 1.850 m2, uz Babi}a rijeku u [u{warima, 4 km od bawe Slatina, tel. 065/655-166. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podru govi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e u centru B. Luke po 650.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 do 1.000.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod "Pe{tana" na placu od 600 m2, tel. 065/560-386; 065/596-525. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10 h 9 (P + 1 + M), novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u na sprat sa dva posebna ulaza, Rosuqe, tel. 065/988590. Prodajem povoqno ku}u, 60 m2 sa poslovnim prostorom od ~ega je 40 m2 kafe-bar u funkciji, objekti su u Bawoj Luci, u Dunavskoj ulici, tel. 065/548-444. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2 u ulici Gavrila Principa, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem ku}u u izgradwi, uredni papiri 1/1, tri eta`e, 270 2 m stambenog prostora, oku}nice 500 m2, u B. Luci ul. Stevana Bulaji}a bb, tel. 051/216-931; 066/449749. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat plus posl. prostor pekara sa dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m 2 , iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191.

Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m 2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u spratnicu, prizemqe + sprat + potkrovqe, tri stana + gara`a, na 300 m2 zemqi{ta, ul. Ranka [ipke, Paprikovac, tel. 063/904-603. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ulici Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1.000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671420. Prodajem ku}u, prizemnica, 10h12 sa gara`om, centralno grijawe, ure|ena, namje{tena, novogradwa na 650 m2 zemqi{ta u Lakta{ima, naseqe Lug ili mijewam za stan u Bawoj Luci, uz dogovor, tel. 065/511-121. Prodajem na Pobr|u ku}u na sprat na placu oko 700 m2, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m2, cijena 300.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 povoqno uz ulicu, tel. 065/636-545, 065/939-969. Povoqno se prodaje ku}a sa oku}nicom u Du{anovu, tel. 065/ 585-908. Prodajem odmah useqivu ku}u sa potkrovqem i prate}im objektom - ogra|eno sa placem 1300 m 2 , voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu - Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR+1+M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Povoqno, kvalitetno i u dogovorenom roku, pravim ku}e monta`ne (objekte) cijena od 250 do 500 KM/m2, tel. 065/520-626. Prodajem ku}u u Rami}ima, 45.000 KM i 105.000 KM + 3.500 m2 zemqe, tel. 065/549-687. Prodajem brvnaru bez zemqe, veli~ina 3,5 x 2,5 m, 2000 evra, mo`e i zamjena za auto, tel. 066/328-896; 066/248-231. Prodajem na Paprikovcu blizu "Sirana" ve}u sre|enu ku}u, tel. 066/165-323.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem trosoban stan 77 m2 u Novoj varo{i, naseqe Petra Preradovi}a, I sprat, 2 velika balkona, cijena po dogovoru, tel. 065/666-140; 387 65/662-919. Prodajem stan u Bawoj Luci, Aleja Centar, 74 m2, novogradwa, 2.250 KM/m2 ili mjewam za mawi, tel. 38766223428 i 051/215-135. Prodajem stanove u ^elincu od 29 m2 do 65 m2, nova gradwa, telefon, tel. 38765332828 i 051/55 332. Prodajem na Pobr|u iznad Gimnazije nov stan 55 m2 sa vlastitim parking mjestom -110.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Prodajem na Star~evici stan eta`a ku}e 87 m2, prvi sprat115.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-017; 387 66/280-130. Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 48 m 2 , prvi sprat, ul. Isidore Sekuli} 13, Hiseta, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem dvosoban stan, renoviran, 49 m2, prvi sprat, ul. P. A. ^arnojevi}a 9, Obili}evo, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854.

B. Luka, tel. 065/815-527; 051/460938. Prodajem jednosoban stan, 34 i 40 m2, Nova varo{, tel. 065/524505. Prodajem stanove 32 m2, 38 m2 48, 49, 50, 55, 79, 89 i 110 m2, tel. 065/ 549-687. Prodajem na Rebrovcu jednosoban stan 41 m2, prvi sprat u izgradwi, useqiv u septembru ove godine, tel. 065/371-611. Prodajem stan, 65 m2, Borik, zgrada Titanik, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 50 m2, Bawa Luka, Milo{a Obili}a 52/5, cijena 2.000 KM/m 2 , tel. 065/881-644. Prodajem jednosoban stan u Boriku 40m2 Novice Cerovi}a 13, tel. 066/776-188. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i od 90 m2, ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545;. Prodajem noviji useqiv trosoban stan, 84 m2, Aleja Svetog Save (centar), tel. 065/524-505. Prodajem stan na Star~evici 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935191. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv,, tel. 066/165-323. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a kod Studentskog doma nov dvosoban stan povr{ine 66 m2, ~etvrti sprat, lift,, tel. 065/371611. Prodajem dvosoban stan 57 m2, drugi sprat iza SUP-a, naseqe ^aire, tel. 065/922-163. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m2 prvi sprat 85.000 KM i tre}i sprat 90.000, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana u Centru ili mjewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u ulici Reqe Krilatice, Borik, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 58 m2 III sprat, saniran naseqe Ante Jaki}a B. Luka, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan 61 m2, ~etvrti sprat ispod Star~evice, ul. Jug Bogdana 76, tel. 066/137371, 051/315-362. Prodajem ili mijewam stan 75 m2 u \ure \akov}a za Borik, tel. 051/306-949.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 43

Prodajem dvosoban stan 44 m2 useqiv nov ul. Majke Jugovi}a kod fakulteta, tel. 065/524-505. Prodajem stan, 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ul. Milo{a Obili}a, tel. 065/636545. Prodajem jednosoban stan u Boriku 40 m2, tel. 066/776-188. Prodajem nov useqiv stan 49 m2 i trosoban 69 m2 cijena 2.000 KM sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te" trosoban stan 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem stan u potkrovqu na Star~evici, povoqno, 81 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru, tel. 065/636-282. Prodajem jednosoban saniran stan u Boriku, tel. 065/671-924. Prodajem stan 32 m2 garsowera ili mijewam za ve}i do 42 m2, tel. 051/306-390. Prodajem stan u potkrovqu na Star~evici, povoqno, 81 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru., tel. 065/636-282. Prodajem na Bulevaru trosoban stan 75 m 2 , drugi sprat, tel. 066/165-323. Prodajem trosoban stan 69 m2 Rebrovac, tel. 065/621-017. Prodajem u ul. \ure \akovi}a renoviran dvoiposoban stan 74 m2, peti sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem u Aleji Sv.Save trosoban stan 82 m2 + {upa 5 m2 sa dva balkona peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem renoviran dvosoban stan 58 m2, tre}i sprat u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/516-927. Prodajem stan 105 m 2 , u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/636545. U centru Bawe Luke prodajem komforan trosoban stan povr{ine 82 m2, cijena povoqna, tel. 065/545-059; 051/462-575. Prodaje se troiposoban stan u centru Bawe Luke, Gunduli}eva 7, naseqe Pentagon, tel. 065/894718. Prodajem u centru B.Luke, ul. Jovana Du~i}a, stan 51 m2, prizemqe, pogodan za poslovni prostor, tel. 066/420-257. Prodajem trosoban stan 75 m2, drugi sprat, ulica Novice Cerovi}a, povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem stan u ul. Milana Tepi}a iznad apoteke “1 maj”, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem dvosoban stan 64 m2 na Palama sa namje{tajem, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/197-793. Prodajem stan 27 m2 u Herceg Novom preko puta Doma zdravqa, ukwi`en kao poslovni prostor, tel. 062/470-102. Prodajem stan 66 m 2 u Novoj varo{i, mogu}a zamjena za mawi, tel. 065/624-186. Prodajem renoviran jednoiposoban stan 37 m2 + podrum, 1 sprat u Obili}evu 1/1, ili mijewam uz dogovor, tel. 065/811-161. Bawa Luka - Borik - Kne`opoqska, prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, tel. 066/952-302. Prwavor - prodajem u glavnoj ulici (ul. Svetog Save) garsoweru 25 m2, nedovr{ena, tel. 065/980-178. Prodajem trosoban stan 69 m2, Rebrovac, tel. 065/621-017. Prodajem nov stan na Lau{u 47 m2, cijena 2.100 KM/m2, useqivo, tel. 065/687-903.

ZAMJENA Mijawam stan 82 m2 + gara`a za mawi do 50 m2, Cara Du{ana 4/4 u centru, dva lifta nova, tel. 065/986-453. Mijewam stan u Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889-959. Mijewam dvosoban stan 66 m2, 2. sprat, u kuli kod {kole u Novoj varo{i, za stambeni objekat u izgradwi pod krovom u zgradi, tel. 051/303-038; 051/307-514; 065/180753. Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, Hitno, tel. 065/419-294. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan, 64 m2, useqiv od 1 novembra, Starog Vujadina 89, tel. 051/467-233. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i gara`om, tel. 066/661-213; 387 66/470-570. Izdajem trosoban komforno namje{ten stan u strogom centru Bawe Luke poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Izdajem mawe stanove, garsowere i sobe, namje{teno, ima i grijawe, povoqno, tel. 065/636195; 051/212-691. Izdajem trosoban stan sa centralnim grijawem + gara`a, poseban ulaz u ul. Zore Kova~evi} 97, tel. 065/866-795; 051/355-272. Izdajem trosoban stan na Paprikovcu, ul. Jovana Ra{kovi}a 93 A, tel. 066/529-015. Izdajem jednosoban stan, dvori{na ku}a, naseqe Rosuqe Bawa Luka, tel. 051/219-021. Izdajem stan 44 m2 (nenamje{ten) i 60 m2 (namje{ten), centar Bawe Luke, tel. 065/549-687. Izdajem povoqno nov jednosoban prazan stan, ul. Stojana Jan kovi}a 33, tel. 065/268-182. Izdajem namje{ten jednosoban stan za dvije djevojke ili mladi bra~ni par na du`e vrijeme, poseban ulaz, {iri centar grada, tel. 066/883-230. Izdajem nenamje{ten dvoiposoban stan u centru Bawe Luke, tel. 065/938-496; 066/411-839. Izdajem garsoweru u Boriku kod fakulteta, tel. 066/494-152. Izdajem mawi namje{ten stan u Slatini - poseban ulaz, tel. 066/ 335-355. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i, zvati poslije 15 ~asova, tel. 051/280-990. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Bawoj Luci, tel. 051/318004; 066/621-363. Izdajem mawi stan u dvori{noj ku}i u Obili}evu, tel. 066/328896; 066/248-231. Izdajem trosoban stan, naseqe Sunca na du`e vrijeme, tel. 065/ 665-190. B. Luka - Lau{, izdajem novi stan u stambenoj zgradi 40 m2, drugi sprat, nenamje{ten, tel. 065/569-294. Izdajem namje{ten stan dvjema ili trima studentkiwama, tel. 065/715-188. Izdajem dvosoban stan, namje{ten u Palama, tel. 065/931-623. Izdajem ve}i stan pored bolnice na Paprikovcu, poseban ulaz, dva balkona, tel. 051/212-094. Izdajem jednosoban potpuno namje{ten stan blizu Kampusa za 4 studenta ili bra~ni par. Centralno grijawe, kablovska i najsitnija oprema na raspolagawu, tel. 065/858-545. Izdajem dvokrevetnu namje {tenu sobu studentkiwama, blizu fakulteta, poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, kupatilo, cijena povoqna, tel. 065/668-870; 051/436-587.

Izdajem garsoweru u novogradwi sa grijawem zaposlenim osobama, tel. 814-470. Izdajem jednosoban namje{ten stan, mo`e i bez namje{taja, tel. 065/766-730, 051/467-243. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212691. Izdajem dvori{nu ku}u sa centralnim grijawem Kozarska 35, tel. 065/835-361. Izdajem jednosoban namje{ten stanu Beogradu - centar, zvati od 10 do 16 ~asova radnim danom, tel. 00 381 63/802-05-13. Izdajem dvosoban stan sa grijawem i toplom vodom poseban ulaz na spratu cijena po dogovoru, prazan, Dervi{i, tel. 066/253438. Izdajem dvosoban prazan stan ul. Bose @ivkovi} 20-a, tel. 051/282-487. Izdajem garsoweru, tel. 051/436125. Izdajem dvosoban stan, bra~nom paru, nenamje{ten, ul. Bra}e Jugovi}a 23, nova zgrada, tel. 065/217-909. Izdajem jednosoban stan u Sanskoj br. 29, tel. 051/282-596. Izdajem trosoban namje{ten stan u Lakta{ima - Laktingova zgrada strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/785-028. Izdajem jednosoban stan, vrlo jeftino, samci ili bra~nom paru, tel. 065/973-228. Izdajem namje{tenu garso weru, sa dobrim grijawem, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a br. 6, tel. 051/454-524; 065/858-064. Izdajem dvosoban stan djevojkama studentkiwama plus soba sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 065/547-711.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem poslovno-stambeni objekat u izgradwi, 200 m 2 , po~etak Petri}evca, Bawa Luka, sa projektom i gra|evinskom dozvolom, tel. 065/655-166. Prodajem povoqno poslovne prostore 18, 30, 43, 44, 68,1 68, 216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371-611. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem ili dajem u zakup poslovni prostor kod "Boske" 60 m2, namjena za kancelarije, tel. 066/165-323. IZDAVAWE Izdajem ili prodajem dvije hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 38765/514-070, 065/528-882, 051/ 319-792. Izdajem u Novoj varo{i prostor 125 m 2 , I sprat -1500 KM/mjese~no, tel. 051/310-017; 387 66/280-130. Izdajem u centru prostor 17 m2, prizemqe-600 KM/mjese~no, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Izdajem u industrijskoj zoni u ^elincu proizvodni pogon 956 m2 sa asfaltnim parkingom od 1737 m2 sa konfekcijskom opremom ili bez we, tel. 065/675-670. Izdajem opremqen kozmeti~ki salon, pogodan i za frizerski, centar grada, 35 m2, tel. 065/668366.

Izdajem poslovni prostor u Jevrejskoj 25 m2, tel. 065/819-555. Izdajem poslovni prostor 40-50 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem poslovne prostore 30 m2, 43, 33, 68, 168, 216, 360, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Izdajem, prodajem ili mijewam za Bawu Luku lokal 26 m2 kod autobuske stanice Prijedor, tel. 065/517-925. Izdajem poslovni prostor 27 m2 ulica (ogranak) Branka Popovi}a 7, tel. 051/371-614. Izdajem poslovni prostor, 600 KM mjese~no, Frana Su pila 7 u blizini Sajma, tel. 065/ 523-162. Iznajmqujem lokale u centru grada, Pelagi}eva 4 A, Bawa Luka 40 m2 i 36 m2, tel. 065/803999. Izdajem kancelarijski prostor 145 m 2 , strogi centar, pored "Boske" 12 KM/m2, ul. Jevrejska, lamela jedan, tre}i sprat (pet kancelarija, dva mokra ~vora) klima, alarm, tel. 065/623-658. U strogom centru B.Luke izdaju se dvije kancelarije i 70 m 2 skladi{ta, veoma povoqno, tel. 051/213-013; 066/931-877. Izdajem dva poslovna prostora od 40 i 50 m 2 na Petri}evcu, veoma povoqno i na du`i period, tel. 065/565-919. Izdajem specijalisti~ku ordinaciju, 40 m2, cijena po dogovoru, Bawa Luka, tel. 065/694-653. Izdajem izlo`beno (200 m2) magacinski (300 m2) prostor na autoputu, Suboti~ka bb, tel. 065/932-112. Izdaje se kancelarijski prostor 55 m2 sa upotrebnom dozvolom u strogom centru B. Luke, ul. Jevrejska, tel. 065/902-567. Izdajem poslovni prostor od 55 m2 na drugom spratu u Gospodskoj ulici, tel. 065/812-572. Izdajem poslovni prostor 80m2 u objektu "Marakana" na Tranzitu povoqno za prodav nicu svih namjena, tel. 065/651571. Izdajem 100 m 2 prostora za skladi{te ili zanatsku radwu, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem kancelarije u ul. Milana Tepi}a u prizemqu, tel. 065/497-846; 051/216-155. Izdajem u Industrijskoj zoni u ^elincu proizvodni pogon, 956 kvadrata sa asfaltiranim parkingom od 1.737 kvadrata i konfekcijskom opremom ili bez we, tel. 065/675-670. Izdajem poslovni prostor 20 m2, TC "Ekvator", tel. 065/543-897; 0041/79-302-6514. Izdajem poslovni prostor 22 m2, jeftino 150 KM, Kara|or|eva 445, B.Luka, tel. 282-106; 065/635449. Izdajem poslovni prostor u Tr`nom centru “Ekvator”, tel. 065/319-297.

PLACEVI
PRODAJA

GARA@E
PRODAJA

Prodajem zidanu gara`u u centru sa urednim papirima, ul. Bulevar cara Du{ana, B. Luka, tel. 066/122-087. Prodajem gara`u kod MUP-a, ul. Vojvode Mom~ila, tel. 065/497846; 051/216-155. IZDAVAWE Izdajem gara`u u Novoj varo{i od 1. oktobra, zvati poslije 20 ~asova, tel. 313-477. POTRA@WA Tra`im gara`u sa kanalom za obavqawe auto-mehani~arskih radova, tel. 065/663-226.

Prodajem plac u Kuqanima, 540 metara kvadratnih, 150 metara od po{te, tel. 38765306147. Prodajem tri placa u Prije~anima iza {kole, od 450 do 500 m2, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem vi{e placeva u [argovcu 1/1, struja, voda, tel. 004973 1723614. Prodajem plac na Pavlovcu (Lau{), 600 m2, mo`e i zamjena za automobil uz doplatu, tel. 066/ 742-581. Prodajem 1.650 m2 zemqe (dva placa) kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem izuzetnu gra|evinsku parcelu, povr{ine 1.150 m2, uz Babi}a rijeku u [u{warima, 4 km od bawe Slatina, gradska voda, struja, ogra|eno, tel. 065/ 655-166. Prodajem placeve povoqno u Gorwim Motikama kod motela "Brvnara", tel. 065/789-138. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/ 939-969. Prodajem plac 650 m2 imaju svi uslovi za gradwu ku}e, lice placa do ulice17 m, cijena po dogovoru po{to i op{tina prodaje, nalazi se u ul. Bra}e Kukrika kod br 21, tel. 051/251-483. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 2.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435-685. Prodajem deset dunuma zemqe u [u{warima, struja, voda, telafon, asfalt, tel. 051/216-140; 065/310-057. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem povoqno plac po vr{ine 487 m2 dozvoqena gradwa porodi~ne ku}e, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, ul. Franca [uberta, Lau{ 2, Bawa Luka, tel. 051/437-862. Prodajemu Drakuli}u zemqu povr{ine 4.400 m 2 uz asfalt, struja, voda, cijena 65.000 KM, tel. 065/671-420. Bawa Luka - Rami}i prodajem placeve po 500 i 1000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem plac 1250 m2 u Gradi{ci ili mijewam za mawi stan uz moju doplatu, tel. 065/918-620; 051/217-781. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i pored Vrbasa, tel. 065/516927. Prodajem 3.000 m 2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci - Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac od 4.000 m2, vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem {est dunuma zemqe u Glamo~anima, 150 m od autoputa prema “Popovi}“ otpadu, dozvoqena gradwa, tel. 065/692-136. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, cijena 100 evra/m2, tel. 065/371-611. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem mawi plac u Lazarevu blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628; 065/996-568.

44 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem 16 dunuma zemqe u Lakta{ima - Mahovqani, izlazi na glavnu ulicu B. Luka - Gradi{ka, tel. 066/328-896. Prodajem dva placa u Jaku povcima, sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, sve pogodnosti za gradwu, tel. 066/467-752. Prodajem vilendicu sa 2 dunuma zemqe pod vo}em i plac 1000 m2 sa vo}wakom u Slatini, voda, struja, put,, tel. 065/227-559. Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe uz saobra}ajnicu Bawa Luka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem zemqu 16 dunuma u Mahovqanima, Lakta{i, izlaz na glavnu ulicu B. L.- Gradi{ka, tel. 066/328-896. Prodajem ili iznajmqujem obradivo zemqi{te, Gorwe Godimqe, op{tina Rogatica, tel. 065/298-458. Prodajem imawe - ku}a sa prate}im objektima, oku}nice 25 dunuma, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569-294. Prodaje se plac kraj Vrbasa kod motela "Dragana" 630 m2 cijena 30.000 KM, tel. 065/513-994. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. B. Luka, Prije~ani, plac 1.103 m2 (ku}i{te), telefon, struja i voda na placu prijavqena, pomo}ni objekat, ogra|eno, vo}e, tel. 066/847606; 065/970-068. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem vi{e placeva u [argovcu, 1/1, struja, voda, tel. 0049/7317-23-614. Prodajem dva placa u Karanovcu od 6 i 7 dunuma zemqe, tel. 066/242599. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462366. Prodajem dva placa na po~etku Jakupovaca, cijena povoqna sve pogodnosti za gradwu, tel. 065/803315. Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1, Nova Topola, naseqe Kraji{nik. Zvati od 10 do 21 ~as, tel. 00385/52543-601. Prodajem dunum zemqe a mo`e i vi{e na Star~evici ul. Starog Vujadina 2,5 km od kafi}a "Voks" povoqno za vikendicu, 400 m do asfalta, tel. 065/666-197. Prodajem plac u Motikama, 1.500 m2, cijena 10 km/m2, tel. 066/264138. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu "Intereksa", UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628; 065/996-568. Prodajem plac na moru 454 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249, 066/286-594. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem vi{e mawih placeva ili 2 dunuma zemqe, cijena povoqna, po~etak Jakupovaca, blizina novog autoputa, tel. 066/467-752. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, dozvoqena gradwa ku}e za stanovawe, naseqe Lau{ 2, tel. 051/437-862. Prodajem plac 440 m2 u Drakuli}u, {est kilometara od centra Bawe Luke. Cijena 15.500 KM, tel. 065/662-776.

Prodajem tri dunuma zemqe u Razboju, tel. 051/370-931. Prodajem plac u Zalu`anima kod {kole, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216155. Hitno prodajem imawe u Lakta{ima, Lug kod Vulin Qubi{e cijena 30.000 evra, tel. 065/282925. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u Drakuli}u, 20 KM/m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/381-249; 065/926-261. Prodajem plac 656 m2, do ulice, svi uslovi za gradwu, cijena po dogovoru, ul. Bra}e Kukrika 21, tel. 051/215-483. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem plac 1700 m2 za gradwu ku}e - vikendice naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449.

tarnim ure|ajem Korduna{ka 16 Borik, blizina fakulteta. Zvati od 8 do 20 ~asova, tel. 051/319-236. Izdajem sobu |acima studentima, nepu{a~ima, tel. 051//301586; 065/462-384. Izdajem dvokrevetnu, jednokrevetnu sobu djevojkama, poseban ulaz, kupatilo, grijawe, kod @utih zgrada, uz autobusku stanicu, tel. 065/902-547; 051/354-206. Izdajem studentkiwama sobu sa parnim grijawem i upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 051/437310. Izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, upotreba kuhiwe i kupatila, prvenstvo nepu{a~i, tel. 051/437-040; 065/ 897-013. Izdajem dvokrevetnu namje {tenu sobu djevojkama, na spratu, poseban ulaz, grijawe, kupatilo i dr., tel. 065/902-547; 051/354-206.

VIKENDICE
PRODAJA

KIOSCI
PRODAJA

Metalni kiosk, 20 m2, Buyak prodajem povoqno, tel. 066/253216.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem studentkiwama sobu u centru grada, tel. 065/824-916. Izdajem sobu mu{karcu, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, u blizini Gimnazije. Tel. 051/211-892; 065/ 228-840. Izdajem le`aj djevojci u dvokrevetnoj sobi, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, u blizini Gimnazije. Tel. 051/211-892; 065/228-840. Izdajem sobu za dvije djevojke, Centar, tel. 066/532-645. Izdajem jednokrevetnu sobu, studentkiwi ili poslovnoj djevojci u zgradi u Obili}evu, tel. 387 65/544-189. Iznajmqujem dvokrevetnu sobu studentima, |acima i radnicima, centar grada, tel. 051/218-383. Izdajem sobu studentu sa upotrebom kuhiwe, Skendera Kulenovi}a 103, tel. 461-574. Izdajem sobu dvjema djevojkama kod auto{kole “Volan”, tel. 065 546-658. Izdajem sobu za dvije djevojke u Boriku, tel. 066/205-018; 051/309948. Izdajem jednokrevetnu sobu djevojci, poseban ulaz, centralno grijawe, Borik, tel. 051/307-685; 065/535-737. Izdajem u~enici sobu sa parnim grijawem i upotrebom kuhiwe, tel. 051/437-310. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, poseban ulaz, centralno grijawe, Nova varo{, tel. 051/305-072. Izdajem sobu djevojci studentkiwi, nepu{a~u, upotreba kuhiwe i kupatila - Borik jedan, tel. 306-467. Izdajem sobu |acima studentima - nepu{a~ima, tel. 051/301-586; 065/462-384. Primam jednu studentkiwu u jednokrevetnu sobu, tel. 051/318081. Izdajem dvije namje{tene sobe i jedan apartman u Vrwa~koj bawi u centru kod motela “Merkur”, tel. 00381 62/484-954. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, upotreba kuhiwe i kupatila centralno grijawe, tel. 464-458. Izdajem sobu sa dva kreveta, sa centralnim grijawem i sani-

Hitno i povoqno prodajem vikendicu, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u Kobatovcima - Lakta{i, tel. 065/620186. Prodajem vikendicu u ^ar da~anima ~vrsta gradwa, novo, voda, struja, tel. 065/581-773, 065/966-808. Prodajem brvnaru 4 h 3, na parceli 1.850 m2, pored vode u Slavi}koj, cijena 7.500 evra, tel. 065/631-613. Prodajem nedovr{enu ku}uvikendicu u ^elincu, tel. 066/297-171. Prodajem vikendicu, novogradwa 4,5 h 6,5 m, na perceli 1.100 m2 pored vode u Slatini, cijena 17.500 evra, tel. 065/631-613. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem brvnaru 3,5 h 2,5 m cijena 2.100 evra, tel. 066/328-896. Prodajem vikendicu sa 2 dunuma zemqe pod vo}em kao i plac 1000 m2 pod vo}em Gorwa Slatina, ul. Petra Pecije , ogra|eno, voda, struja, tel. 065/227-559.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem “ford fijestu” god. proiz. 1996. u super stawu, tel. 065/353-418. Prodajem “golf 2”, dizel, 1986. g. p., tel. 38765/585-890. Prodajem “pasat 92 TDI”, karavan, u odli~nom stawu, registrovan godinu dana, tel. 38765/ 562-847. Prodajem "nisan patrol" 12/2003. g.p., pre{ao 48000 km, roll barovi, nove gume, ekstra stawe ili mijewam za "mercedes 4-matik", pos.prostor, tel. 387 65/513-897. Prodajem povoqno "kamper fiat" 90. g.p. ili mijewam za auto ili gra|u, tel. 387 65/513-897. Prodajem “alfu 146”, benzin plin, 1.400 cc, 2000. g. p., ful oprema, cijena 5.900 KM. Mo`e zamjena za mawi automobil uz doplatu, tel. 38765/497-037. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971583 i 065/410-485. Prodajem “reno 19” 1,4 benzinac, 88. godi{te, metalik sivi, 4 vrata, neocariwen kao nov, cijena 950 KM, tel. 065/894-570. Prodajem "askonu" 1,6 benzin godina 83. istekla registracija, cijena 800 KM, tel. 051/551-783; 065/051-900. “Mercedes 190 E” i “mercedes 124-200” dizel prodaju se u dijelovima, tel. 065/218-600.

Prodajem “ford fijestu”, u odli~nom stawu, tel. 065/353-418. Prodajem "reno klio" 1,4, 72 KW, 16 V, benzin, proizveden 2001, metalik sivi, ful oprema,, tel. 065/585-573. Prodajem “yetu” 1986. (benzin) registrovan u 8/2009., tel. 065/028-361. “Mercedes 190 E Stranac prodaje se u dijelovima, tel. 065/218600. “Volvo 340-345” prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "reno klio" 1,4 z2 Kw 16v benzin, metalik sivi, ful oprema god. proiz. 2001., tel. 065/585-573. Prodajem "golf dva" turbo dizel, 87. godi{te, registrovan godinu dana, vlasnik, cijena 3.400 KM, tel. 065/310-792. Prodajem “mercedes” sa hladwa~om, mo`e i posebno hladwa~a, du`ine ~etiri metra, cijena po dogovoru, tel. 065/520-626. Prodajem “mercedes” 190, dizel, 5.000 KM, tel. 065/538-032. Prodajem ili mijewam za mawe auto "mercedes 190", 84. god. benzin registracija novembar, tel. 065/359-990. Prodajem “ladu standard”, ispravna pre{la 72.000 KM, cijena po dogovoru, tel. 051/216-760; 066/263-329. Prodajem “reno 11”, gp. 1986, nije registrovan, cijena po dogovoru, tel. 065/725-305. Prodajem auto prikolicu, 140 h 100 cm, signalizacija, arwevi, cerada, neregistrovana, cijena po dogovoru, tel. 065/519-217. Prodajem - mijewam “mercedes 190 D‰ 83. god. motor havarisan, ostalo u odli~nom stawu, tel. 066/712-900. Prodajem kombi "folksvagen" kombinovan 9 sjedi{ta+800kg turbo dizel 1989. plavi, pet brzina, tel. 066/899-187. Prodajem “golf 2”, 88. godi{te, registrovan do 6/2010., tel. 051/482-249. Prodajem kombi KIA , 1+7 sjedi{ta, pre{ao 4000 KM, garancija do 1.7.2010, tel. 066/ 224- 919. Prodajem “zastavu 128”, bijele boje, g. p. 1990, neregistrovana od 21.8.09, cijena 900 KM, tel. 066/335-413. Prodajem “reno 4 GTL”, god. proizvodwe 1985, registrovan godinu dana, u dobrom stawu, tel. 051/371-952. Prodajem ili mijewam za jeftinije auto "punto" dizel 2005. g.p., tel. 065/528-247. Prodajem traktor, nova tipa, IMT 542, u dobrom stawu, godina 1989. cijena povqna, hitno, tel. 066/126-275. Prodajem motocikl "keeway outlook" 125 g.p. 2008. crni metalik, registracija istekla 1.8.09., tel. 065/635-030. Prodajem "reno" 11 registrovan do 04/2010.g. u odli~nom stawu, tel. 066/878-551, 065/719-878. Prodajem povoqno "mercedes" 190 dizel 1986. g.p.u super stawu, tel. 065/528-247. Prodajem kamion - cisterna za vodu marke "fap", nosivost 7000 l, tel. 066/862-025. KUPOVINA Kupujem “audi A4”, oko 2002. sa ful opremom, tel. 065/528-320. Kupujem registrovanog “juga”, mo`e i neregistrovan, tel. 065/538-048. DIJELOVI I OPREMA Prodajem lijevi retrovizor (mehani~ki) za “golf 3”, cijena 50 KM, tel. 065/894-570. Prodajem elektropodiza~e stakla za “golf 2” sa 4 vrata sa

instalacijom i prekida~ima, wema~ki, sve 150 KM, tel. 065/ 894-570. Prodajem aluminijumske feluge za "opel astru", tel. 065/931-383. Prodajem originalnu kuku za “reno megan”, cijena 100 KM fiksno, tel. 065/519-217. Prodajem ~etiri gume sa felgama za “pasat 5”, tel. 065/931383.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem mlin za `ito, ru~ni rad, trofazni motor, cijena povoqna, tel. 065/535-934. Prodajem liniju za obradu metala - novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura. Kupac dobija dugoro~an posao, tel. 066/174-794. Prodajem nove ma{ine, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate za doma}instvo, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem i servisiram poqoprivredne i privredne ma{ine, cijena i pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem plo~asto `eqezo, maksimalno di`e 1.500 kg, tel. 065/931-383.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem broj~anik za to~eno pivo u ugostiteqstvu - digitalni, tel. 065/585-573. Prodajem kafe-aparat “cimbalija” i mlin, tel. 065/913-034. Prodajem pe} za bureke sa stalkom za tepsije, stolove i stolice, pala~inkarnu i aparat za hot-dog kao i prate}u opremu, tel. 053/431-891; 065/655-401.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem molerske “A” merdevine 2 metra, 1,8, 1,5, vrlo povoqno, tel. 065/491-921, 051/303-248. Prodajem stari crijep i novu ciglu, povoqno, tel. 065/683-440. Prodajem crijep u dobrom stawu 1.000 kom./200 KM, marka “vinkovci”, tel. 051/460-008. Prodaje se prozor za stepe ni{te 2 h 2 metra postakqen, tel. 052/236-749.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA Prodajem mobilni telefon nokiju 7310 jo{ pod garancijom do nove godine, tel. 065/530-861; 051/315-890.

MUZIKA
PRODAJA

Prodajem harmoniku melodija 60 basova 3 registra i dje~iju harmoniku u ispravnom stawu, tel. 065/206-060. POTRA@WA Kupujem o~uvanu harmoniku od 96 basova, tel. 063/956-300. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 45

pjesme, mogu se javiti i po~etnice, B. Luka, tel. 051/303-011.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem mali fri`ider “gorewe”, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem {poret “kaloreks”, kori{ten jednu zimu, tel. 051/218391. Prodajem {iva}u ma{inu "bagat slavica" - kabinet ispravan, tel. 065/530-861; 051/315-890.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem dva kau~a i dvije foteqe, povoqno, nazvati i ostaviti svoj telefon, tel. 051/464803. Prodajem kamin "plamen", star 2 godine, tel. 066/328-896; 066/248231. Prodajem pe} - kamin “plamen amiti” mo`e zamjena za sedam metara drva, tel. 066/328-896. Prodajem {poret kombinacija struja “gorewe” dobor o~uvan, tel. 051/437-310. Prodajem mawi regal iz dva dijela, funkcionalan i kau~ na razvla~ewe, te sanduk za posteqinu, tel. 051/302-835, 065/802-507. Prodajem elektri~ni {poret kombinacija struja - plin sa plinskom bocom, u dobrom stawu, tel. 065/900-254. Prodajem okrugli sto metalni sa ~etiri polufoteqe, sto drveni mali za kuhiwu, rasklapaju}i, tepih vuneni 2,5 h 3,0 m, cijene po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodjem trosjed, dvosjed i fotequ, tel. 065/940-849. Prodajem {poret na drva, tel. 065/585-908.

USLUGE
OSTALO

Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, pri ru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119221. Poma`em djeci u rje{avawu doma}ih zadataka i ostalim {kolskim problemima, u~iteqica, tel. 065/302-690. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Za pozajmicu od 5.000 KM meni kao vlasnici firme - primam u stalni radni odnos - na radno mjesto u administraciji. Bawa Luka. Boba, tel. 38766/279-028. Nov~ane pozajmice, hipoteka, nepokretna i pokretna imovina, mogu}nost mawe pozajmice uz ugovor. Kontakt, tel. 381 65/4516950; 387 66/717-442. Profesor fizike kvalitetno daje instrukcije u~enicima i studentima, iskqu~ivo iz fizike, dolazi ku}i - B. Luka i Prijedor, dvo~as (90 min.) 25 KM, tel. 38766/634-805. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadeseto-

godi{we iskustvo u radu, tel. 3876/595-2183. Vr{im usluge sje~ewa, {temawa i bu{ewa u armiranom betou, bez pra{ine i vibracija, Bawa Luka, tel. 387 66/228-620. Cijepam drva i sla`em po dogovoru - povoqno, tel. 066/838508. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Dimwa~ar vr{i sve dim wa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Dajem instrukcije iz matematike i engleskog jezika za u~enike osnovne {kole, tel. 065/229-182. Kosimo, {i{amo `ive ograde i ure|ujemo vrtove, tel. 065/636623. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 051/460-520; 066/268-938. Popravqam digitalne i an logne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349. Elektri~ar sa iskustvom, povoqno ugra|uje i popravqa elektro instalacije, tel. 065/418-878. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Sve vrste retrovizora za autobuse, komione i kombi vozila, yipove, te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ke automobile, farovi za “golf” i “mercedes”, tel. 065/538-048. U~iteqica poma`e u u~ewu u~enicima od I - V razreda, tel. 065/4 61-666. Vr{im usluge cijepawa drva ma{inskim putem, hidrauli~nim cjepa~em tiho i bez buke, tel. 065/345-604. Dubinsko usisavawe du{eka, kreveta i mebl namje{taja. Prawe tepiha u va{oj ku}i, mobilni tepih servis, tel. 065/892540. Radim kovane ograde, kapije i ostalo od metala, tel. 051/463329, 066/257-534. Brzo, profesionalno i povoqno prevodim tekstove sa engleskog na srpski i na engelski sa srpskog jezika, tel. 066/538591. Lije~ewe bioenergijom, tel. 051/461-644; 066/942-645. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do ~etvrtog razreda, tel. 051/219-851; 065/343-633. Prevoz automobilom, selidbe sa radnicima ili po dogovoru, pouzdano, povoqno i odgovorno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Tra`im posao ~i{}ewa kancelarijskih prostora u popodnevnim satima, povoqno, tel. 065/561-952.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem grah kukuruzar povoqno, tel. 065/410-485, 065/971-583. Prodajem trofazni el. motor 3 kW, cijena 150 KM, tel. 065/971583 i 065/368-423. Prodajem TA pe} dvicu, AEG, tel. 38765920955. Prodajem ili mijewam laser za trajnu depilaciju, palomar ameri~ki, za kola ili plac, tel. 38765186503. Prodajem kozmeti~arsku stolicu kratko kori{tenu, tel. 38765 186503. Povoqno prodajem “indus” kotlovnicu, 600 kg pare na sat sa opremom, tel. 38765/651-275. Prodajem ogrevna drva, tel. 065/209-268. Prodajem {poret imitaciju “alfe”, tri godine star, tel. 368292 i 065/249-183. Prodajem hrastovo bure od 160 l i kacu hrastovu od 12 metara, tel. 065/075-646. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u grobqu “Sveti Pantelija”, povoqno, tel. 065/514-227; 051/319-451; 051/216-067. Prodajem grobnice betonske Pravoslavno grobqe u Boriku, Bawa Luka za 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 18 mjesta, tel. 065/973-605. Prodajem TA pe} od 6 kW rastavqena za transport, tel. 051/371-614. Prodajem tri aluminijumska izloga sa kliznim vratima 3 h 2,30 m, novo, povoqno za terase i balkone, tel. 065/609-939. Prodajem nao~are sa dioptrijom +0,75 do +4,00, cijena pet KM, tel. 051/315-548. Prodajem trgova~ku vagu “libela” od pet kolograma bez utega, cijena po dogovoru, tel. 065/519217. Prodajem {poret "smederevac" i pe} "kraqicu" dobro o~uvani, 100 KM, tel. 065/974-991; 065/858-537. Prodajem veoma povoqno staru rakiju od {qive savke od tri i pet godina, 19 gradi i od 10 do 300 litara, tel. 052/316-096. Prodajem drva za ogrev, tel. 065/209-268. Prodajem medicinsku enciklopediju, cijena po dogovoru, tel. 065/922-242.

Prodajem armirane betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388094, 066/252-990. Prodajem povoqno rakiju {qivu i jabukova~u, cijena po dogovoru, tel. 277-121, 065/969'711, 066/224-022. Prodajem pasuq le`ak novi povoqna cijena (4 KM), tel. 065/218-102; 051/301-033. Prodajem bakarni cilinder za rakijski kotao, kao nov, tel. 065/206-060. Prodajem bagremovo koqe za ograde, tel. 065/206-060. Prodajem bagremovo koqe za ograde i pulceve za gra|evinare du`ine dva i po metra, tel. 065/106-060. Prodajem italijansku sportsku opremu, direktan uvoz, tel. 065/198-933; 063/541-688. Prodajem rakiju {qivovicu ja~ine 50 stepeni staru dvije godine, tel. 051/483-140. Prwavor - prodajem {est p~eliwih dru{tava u trnkama i 10 u LR ko{nicama, tel. 065/980-178. Prodajem hrastovo bure za rakiju ili vino 250 l, tel. 052/236749.

PONUDA Ozbiqna i odgovorna `ena sa iskustvom i preporukom ~istila bi stanove, posl. prostore ili wegovala starije bolesnike, tel. 066/950-299. @ena povjerqiva, sigurna tra`i na ~uvawe dijete od 1-5 godina, tel. 051/282-313. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, cijena ~etiri KM/m2, tel. 066/850-695. Poma`em djeci u rje{avawu doma}ih zadataka i ostalim {kolskim problemima, u~iteqica, tel. 065/302-690.

TURIZAM
PONUDA

Turisti~ka agencija “Hilandar” organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 23.10.2009. godine, tel. 051/465-210; 065/644500. IZDAVAWE Izdajem apartman u Igalu sa dvije odvojene sobe na du`i period, tel. +38231335144, +38267 835368.

LI^NI KONTAKTI
Mladi} 27, 186, 80 iz B. Luke tra`i poznanstvo `enske osobe do 40 godina radi dru`ewa i veze., tel. 38765/473-961. Molimo po{tenog pronalaza~a crnog vu~ijaka, starog ~etiri i po mjeseca, sa gorwe strane bijele boje, ima ~ip ugra|en u wega, nestao u nedjequ nave~e, slijedi nagrada od 100 KM, identifikacija na lijevoj nozi ima o`iqak vi{e koqena sa strane, tel. 467-216; 065/224-518. Slobodan mu{karac 45 godina, zaposlen, stambeno obezbije|en `eli da upozna `enu radi braka, bez poruka samo pozivi, Milorad, tel. 066/936-048. [armantan, zgodan, osje}ajan mu{karac tra`i ozbiqnu `enudjevojku za ozbiqnu vezu i brak, tel. 065/798-603. Penzioner udovac bez djece stambeno situiran, tra`i `enu od 55 do 60 godina radi braka, tel. 065/907-784.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Poklawam umiqate ku~i}e stare 3,5 mjeseci, tel. 051/370-039; 065/617-967. Prodajem {tenad pasmine cane corso, potomci italijanskih {ampiona, izuzetno napredni, o~i{}eni od parazita, vakcinisani, nekupirani, Bawa Luka, tel. 065/051-306.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA

Potreban elektro in`iwer, tel. 051/450-230; 387 66/702-036. Potreban elektrotehni~ar jake struje, tel. 051/450-230; 387 66/702-036. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Banoj Luci, tel. 065/922-965. Potreban radnik za ~uvawe sitne stoke, tel. 065/586-003.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

46 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Sport
Sqede}e kolo Troickom donosi duel sa Francuzom @ilom Simonom, koji ga je nedavno savladao u finalu Bangkoka
[ANGAJ - Srpski teniser Viktor Troicki plasirao se u drugo kolo turnira masters serije u [angaju po{to je ju~e savladao Argentinca Huana Monaka rezultatom 6:1, 6:2. Me~ je trajao samo sat vremena, a Srbin je od osam gemova na servis Monaka osvojio nevjerovatnih sedam, protiv Argentinca (28) koji je boqe plasiran od Troickog (31). Koliko je Troicki dobro igrao, toliko je Monako lo{e servirao. Poslao je na pravo mjesto samo 55 odsto prvih servisa, a u prvom setu o~ajnih 47 odsto. Srpski internacionalac je iz reterana na drugi servis uzeo 20 od 24 poena (83 odsto) i u tome le`i kqu~ ubjedqive pobjede. Viktor je iskoristio sedam od 13 brejk lop ti, a Monako dvije od ~etiri. Jedini gem na svoj servis uzeo je za vo|stvo od 2:0 u drugom setu, poslije ~ega je Troicki serijom od 6:0 dobio me~.

Fudbal je ~udo. Bio sam sakupqa~ lopti na ve~itom derbiju Partizan - Crvena zvezda 1996. godine kada je sada{wi kapiten Borca Darko Qubojevi} igrao za “crveno-bele“. Sudbina je htela da sada budemo saigra~i u Bawoj Luci. Perica Stan~eski, novi fudbaler Borca

Uspje{an start Viktora Troickog na turniru u [angaju

“Beli orlovi“ boqi od Hrvata
U prvoj polufinalnoj utakmici plej-ofa kanadske lige fudbaleri “Belih orlova“, koji brane titulu, pobijedili su ekipu Toronto Kroacija rezultatom 3:1 i stekli prednost pred revan{. “Belim orlovima“ bi, u slu~aju plasmana u finale, to bilo ~etvrto uzastopno u~e{}e u samoj zavr{nici takmi~ewa. Finale je na programu 24. oktobra.

Roanldo ne mo`e na utakmicu
^elnici Real Madrida zabranili su Kristijanu Ronaldu, koji zbog povrede ~lanka ne}e mo}i da igra, da prisustvuje me~u Portugalija - Malta koji se igra u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2010. U Realu su quti na Portugalce koji su u susretu sa Ma|arskom “forsirali“ Ronalda, koji je ~lanak povrijedio jo{ 30. septembra na utakmici Lige {ampiona.

Na ve~era{wem susretu BiH - [panija u Zenici dolazak su najavile delegacije mnogih evropskih klubova. Me|u wima na “Bilinom poqu“ bi}e predstavnici ^elzija, Bajerna, Birmingema, Volfsburga, Borusije Dortmund, Hal sitija, Verdera...

Fudbalski klub Radnik je po kontroloru su|ewa Slobodanu Zrni}u u FS Srpske poslao CD sa snimkom me~a Sutjeska - Radnik jer su se Bijeqinci `alili na su|ewe na ovom susretu. Snimak koji su poslali Fo~aci u FSRS nije kvalitetan i pojedini detaqi su “isje~eni“.

\OKOVI] najvjerovatnije igra danas
Na po~etku je sa dva brejka stigao do 3:0, zatim je Monako uzvratio smawiv{i na 3:1, ali to je bilo sve {to mu je po{lo za rukom do kraja prvog seta. Sqede}e kolo Troickom donosi duel sa Francuzom @ilom Simonom (osmi nosilac), koji ga je nedavno savladao u finaViktor Troicki
FOTO: AGENCIJE

Foto dana

lu Bangkoka (7:5, 6:3) i jo{ dva puta na {qaci tokom 2007. godine. U drugoj rundi ukqu~i}e se i Novak \okovi} (drugi nosilac), koji ne bi trebalo da ima te `ak po sao sa Fa bi om Fowinijem. Italijan je po-

slije uspje{nog nastupa u kvalifikacijama pobijedio Letonca Ernestsa Gulbisa - 7:6, 6:3. \okovi} je kao ~etvrti teniser svijeta bio slobodan u prvom kolu, a protiv Italijana, trenutno 66. igra~ na ATP listi, igra}e najvjerovatnije u

srijedu. Fowini je dva dana stariji od \okovi}a, a do sada u karijeri nije imao zapa`enijih uspjeha. Nagradni fond turnira, {to se ti~e singl konkurencije, iznosi 3,24 miliona dolara.

Ova reprezentacija mo`e mnogo
Srbija je na briqantan na~in pobedila Rumuniju i zaslu`eno zauzela prvo mesto i plasirala se, kolo pre kraja kvalifikacija, na Svetsko prvenstvo. Mo`da su odlu~uju}e utakmice bile na{e pobede u Be~u (3:1) i Konstanci (3:2). Drugi su gubili, a mi smo skupqali bodove i zato na najboqi na~in privodimo kraju kvalifikacije za Mundijal. Ova reprezentacija mo`e mnogo. Ne treba da se zadovoqimo samo plasmanom na Mundijal, ve} da poku{amo da napravimo korak vi{e... Vide}emo u kakvoj }emo grupi da budemo, ali s obzirom na pokazani kvalitet verujem da mo`emo da pro|emo grupu. Me|u 12 ili 13 reprezentacija je mala razlika... Anti} s pravom mo`e da se pohvali rezultatima i momcima koje je odabrao. ^estitke zaslu`uje i predsednik FS Srbije Tomislav Karayi}, generalni sekretar Zoran Lakovi}... Nama nikada nije bio problem da odaberemo dvadesetak igra~a, ali mnogo je va`nije te momke usmeriti, ne treba se uquqkati. Siguran sam da }e to Anti} kao i do sada odraditi onako kako treba. Reprezentacija ima publiku uz sebe, jednostavno narod im veruje. Tako|e, ne treba zaboraviti - igra~ je dobar koliko se dokazuje, a gde }e ako ne}e na Svetskom prvenstvu... U nacionalnom dresu svetle trenutke do`ivqavaju Dejan Stankovi}, Nemawa Vidi}, Nikola @igi}, Marko Panteli}, Aleksandar Lukovi}, Bo{ko Jankovi}, Vladimir Stojkovi} i Vladimir Di{qenkovi}. To su Zvezdina deca i oni s pravom ~ine gro reprezentacije. Naravno da sam na neki na~in sre}an {to je to tako, jer su svojevremeno uz mene i odrastali i stigli do toga da budu nosioci igre kako u reprezentaciji, tako i ve}ina wih u klubovima... Moj savet Anti}u i qudima u savezu je da reprezentacija bude izdvojena, mnogo je va`no da spoqnih qudi ima {to mawe.

Dragan XAJI], proslavqeni srpski fudbaler
S obzirom na pokazani kvalitet verujem da mo`emo da pro|emo grupu

Igra~ ameri~kog fudbala i ~lan Sijetl Sihoksa Oven [mit povrijedio je glavu u susretu sa Xeksonvil Jaguarsima, u NFL ligi.

GLAS SPORT srijeda, 14. oktobar 2009. 47

Rukometa{i Borca m:tel ve~eras do~ekuju Viso~ake
FOTO: S. ILI]

Prva liga Srpske za rukometa{ice

Trio ne posustaje
BAWA LU KA - Po sli je tre}eg kola Prve lige Republike Srpske za rukometa{ice, na ~elu su i daqe Jedinstvo, Kne`opoqka i Radnik, triling koji i daqe ima maksimalan u~inak. Br~anke su nastavile sa sigurnim partijama, a u ovoj rundi su, u lijepoj rukometnoj predstavi, kao go{ }e sa vla da le Unu-DSW rezultatom 34:28. Ubjedqiva je bila Kne`opoqka, na gostovawu u Doboju. Izabranice Miqe Trkuqa ve} su do poluvremena stvorile osjetnu prednost, te rutin ski me~ pri ve le kra ju. Bijeqinke su najte`e do{le do cijelog plijena, po{to su u uzbudqivom fini{u slavile u Rogatici. Us pje {no gos tu ju }e ko lo zaokru`io je Borac dva, koji je tri jum fo vao u Tre biwu protiv Leotara, dok je ~ast do ma }i na oprav da la Bor ja, slave}i u duelu sa Vrbasom. De. M. DOBOJ KNE@OPOQKA 23 (9) 31(15)

Tabela
1. Jedinstvo 3 2. Kne`opoqka3 3. Radnik 3 4. Borac dva 3 5, Una-DSW 3 6. Leotar 3 7. Borja 3 8. Vrbas (-1) 3 9. Doboj 3 10. Rogatica 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 97:70 89:70 82:65 84:69 87:95 44:54 72:83 46:54 75:95 58:79 9 9 9 6 3 3 3 2 0 0

LEOTAR BORAC DVA

17 (9) 28 (10)

Dvorana: “Bregovi“. Gledalaca 100. Sudije: Dejan Berjan (Isto~no Sarajevo), Igor Kurte{ (Isto~no Sarajevo). Sedmerci: Leotar 2 (2), Borac 7 (5). Iskqu~ewa: Leotar 8 minuta, Borac 10 minuta. LEOTAR: [arenac, Denda, Sekerez, Zubac, Boro, Kolak 4, Mi{kovi}, Sikimi}, Kurtovi} 1, Tarailo, Berak 9, Peroti}, Pravica 3. Trener: Zdravko Komnenovi}. BORAC 2: A. \uri}, Omanovi} 1, Arsi} 12, Gruji}, Radanovi} 3, Zrni}, Trbi}, D. \uri}, Mari~i} 4, Kresojevi}, Juri}, Gvozden, Popovi}, Majstorovi} 8. Trener: Bojan Un~anin. ^. M.

Dra{ko Budi{a

Ne potcjewujemo protivnika, naprotiv, u duel ulazimo maksimalno ozbiqno, jer se ne}emo zadovoqiti ni~im osim pobjedom, rekao Budi{a
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

BAWA LUKA - Za rukome ta {e Bor ca m:tel ne ma odmora. Poslije nedjeqnog okr{aja protiv Budu}nosti u okviru EHF kupa, “crveno-plave“ ve} ve~eras o~ekuje novi ispit - odgo|eni me~ pe tog ko la Pre mi jer li ge BiH pro tiv vi so ~ke Bosne. Bawolu~ani u me~ ulaze kao ap so lu tni fa vo ri ti, ali i sa dozom opreza, po{to su im upravo Viso~aci nanijeli poraz u “Boriku“ tokom priprema: - O~ekujem jo{ jednu te{ku utakmicu, kako zbog nedjeqnog me~a u Podgorici, tako i zbog ~iwenice da je

Bo sna kva li te tna eki pa. Mo`da stawe na tabeli to ne odra`ava na pravi na~in, po{to je rival imao nezgodan raspored, ali sam siguran da u Bawu Luku dolazi da se “vadi“. Uz to, u prijateqskom odmjeravawu snaga smo pora`eni pred na{im na vi ja ~i ma, {to do da tno obavezuje na oprez - istakao je {ef stru~nog {taba tima iz Gospodske ulice Dra{ko Budi{a.

- Ne pot cjewuje mo pro ti vni ka, na pro tiv, u du el ula zi mo ma ksi mal no ozbiqno, jer se ne}emo zadovoqiti ni~im osim pobjedom. Moramo da damo sve od sebe i do|emo do nova tri boda kako bismo ostali pri vrhu, ali i napravili dobru uvertiru pred subotwi revan{ sa ekipom Budu}nosti - dodao je Budi{a. “Crveno-plavi“ su u Podgorici nastupili bez po-

vrije|enih Gorana Mali}a i Ivana Kara~i}a, koji su po~eli sa treninzima: - Nezahvalno je prognozirati da li }e biti u konkurenciji za tim, ali va`no je da su opet u trena`nom proce su i da opo ra vak ide po planu - zakqu~io je strateg “crveno-plavih“. Utakmica Borac m:tel Bosna (V) igra se ve~eras sa po~etkom od 18 ~asova u dvorani “Borik“.

Dvorana: Sredwo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 100. Sudije: Marko Miqevi} i ^aslav Pucarevi} (Bawa Luka). Sedmerci: Doboj 4 (3), Kne`opoqka 1 (1). Iskqu~ewa: Doboj 2, Kne`opoqka 10 minuta. Crveni karton: Miwa Raj~evi} (Kne`opoqka, diskvalifikacija) u 38. minutu. DOBOJ: Sofri}, Igwi} 2, Milki}, Bjelo{evi}, Mili}evi} 2, Filipovi}, Ze~evi} 8 (3), Pa{ali}, Alvirovi} 1, Teki}, Stoji} 2, Mujkanovi} 8, Jovi}, Bo`i}. Trener: Goran Stoji}. KNE@OPOQKA: N. Arseni}, Borojevi} 1, Karan, Toroman, D. Arseni}, Josipovi} 8 (1), Bulatovi} 5, Buli}, Pribi} 1, Mi{i}, Raj~evi} 7, Kozarac 3, Miji}, Rodi} 6. Trener: Miqa Trkuqa.

UNA - DSW JEDINSTVO

28 (14) 34 (16)

Dvorana: Gradska u Kozarskoj Dubici. Gledalaca: 50. Sudije: Marinko i Ivan Anu{i} (Prijedor). Sedmerci: Una-DSW 7 (3), Jedinstvo 5 (5). Iskqu~ewa: Una-DSW 8, Jedinstvo 8 minuta. UNA-DSW: Vujnovi}, Bawac 2 (1), J. Kravi} 9, \iki}, Zgowanin, Stojni} 2, Popovi} 2 (1), Nini}, Me|ed 2, V. Kravi}, Vuji} 1, Isovi}, Blanu{a 10 (1). Trener: Tawa Obu}ina. JEDINSTVO: Damjanovi}, Ili}, Radi} 11, Droco, Sofi} 1, Jefti}, Jovi} 1, Arsenovi}, Rendi}, Vukadin 3, Vukovi} 9 (4), Kraj{umovi} 5 (1), Gaji} 2, [uvira. Trener: Zoran Milunovi}.

BORJA VRBAS

28 (13) 23 (11)

ROGATICA RADNIK (B)

25 (12) 26 (15)

MALI] i Kara~i} u trena`nom procesu
I pored svega navedenog, Bawolu~ani imaju samo jedan ciq u ve~era{wem duelu:

PAROVI
Pored me~a Borac m:tel Bosna (V), ve~eras su na programu jo{ dva duela petog kola. Sarajevska Bosna }e ugostiti ^elik, dok }e Izvi|a~ do~ekati Kowuh. Ve} su odigrane tri utakmice ove runde u kojim su postignuti sqede}i rezultati: Grada~ac - Sloga 20:28, Zriwski Lokomotiva 30:27, Gora`de - Krivaja 36:31.

Dvorana: Sredwo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 100. Sudije: Obrenko Miqkovi} (Bijeqina), Du{ko Ristani} (Br~ko). Sedmerci: Borja 9 (7), Vrbas 7 (6). Iskqu~ewa: Borja 10, Vrbas 18 minuta. BORJA: Vaji}, Jorgi}, [e~i}, Vidovi}, Kusi} 1, Martinovi} 2, Jotanovi} 4, Stani{i} 2 (1), Te{i} 1, Du{ani}, Nari} 15 (6), Jovi~i} 1, Kuzmanovi}, Suvajac. Trener: Srebrenko Markovi}. VRBAS: Malivojevi}, Malba{i} 3 (1), Stijakovi} 2, R. Crnobrwa 1, B. \ur|evi} 3, D. \ur|evi} 1, ]uk 11 (5), Vuji~i} 1, S. Crnobrwa, Jovan~evi} 1. Trener: Davorin Qubi{i}.

Dvorana: “Mladost“ u Rogatici. Gledalaca: 100. Sudije: Sa{a Bijeqi}, Vedran \uri} (Doboj). Sedmerci: Rogatica 8 (5), Radnik 8 (5). Iskqu~ewa: Rogatica 12, Radnik 10 minuta. ROGATICA: J. Uji}, Koji} 6, Kosori} 6 (3), Kuli}, Deli}, V. Uji} 5, Avramovi} 2, ]evriz 5 (1), Mlinarevi} 1, Mi}i}, Sokolovi}, [u}ur. Trener: Mirko Jovi~i}. RADNIK: Varga, Tanasi}, Dabi} 1, Stevanovi} 1, Trifkovi} 3, Vla~i} 1, Ra~anovi} 4, Bogdanovi}, Markovi} 3 (1), Jovanovi}, Jawi} 13 (4). Trener: Milivoje Trifkovi}. S. M.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2010. godine

Srpkiwe ru{e Gr~ku
ZREWANIN - @en ska ru ko me tna re pre zen ta ci ja Srbije ve~eras po~iwe kvali fi ka ci je za odla zak na Evropsko prvenstvo 2010. godine, a prvi rival bi}e im Gr~ka. Izabranice Du{ka Mili}a su apsolutne favoritkiwe za trijumf, a ve} ~etiri dana kasnije o~ekuje ih gostovawe kod Turske u Antaliji, {to }e biti daleko te`i zadatak za srpski nacionalni tim. Selektor Mili} mo`e da ra~una na gotovo sve rukometa{ice, koje je prvobitno pozvao. Jedan problem mu predstavqa povreda lakta Katarine Toma{evi}, ali se o~ekuje da }e ona ipak stati na gol. - Imamo malih zdravstvenih problema, ali se nadam da }emo ih prevazi}i i odigrati me~ na najvi{em nivou. Od svojih izabranica tra`im da opravdaju ulogu favorita na terenu, a to zna~i maksimalan odnos od prvog do posledweg minuta. Verujem da }e tako i biti. Znamo {ta nas o~ekuje protiv Gr~ke, u kakvoj formi je rival, a sigurno je da nijednog protivni ka ne }e mo pot ce ni ti poru~io je strateg Srbije Du{ko Mili}. Utakmica Srbija - Gr~ka igra se danas od 18 ~asova u Zrewaninu, dok se u drugom me~u grupe 5 sat vremena kasnije sastaju [panija i Turska.

Evropski kupovi

Kikinda na Alikante
BE^ - Rukometa{ice Kikinde igra}e protiv Alikantea u tre}em kolu EHF Kupa, dok }e se Vrwa~ka Bawa u istom ta kmi ~ewu sas ta ti sa Smartom. Ovako je odlu~eno `rijebom u Be~u. Gore je, bez sumwe, pro{la Ki kin da, po {to }e kopqa ukrstiti sa Alikanteom, koji je do prije nekoliko sezona igrao u Li gi {am pi ona. [panija je zemqa sa vjerovatno i najja~om ligom, daje najvi{e predstavnika u tre}em

U SUBOTU protiv Turske
A s obzirom na ~iwenicu da desnog beka Dijanu [tevin mu~i povreda primica~a, selektor nije `elio ni{ta da rizikuje, te je pozvao Marinu Dmitrovi}.

Marina Dmitrovi}

FOTO: AGENCIJE

kolu EHF kupa, tako da o snazi jednog od najboqih {panskih timova ne treba previ{e tro{iti rije~i. Prvi me~ se igra u Kikindi 31. oktobra, a revan{ }e biti 7. ili 8. novembra u [paniji. Drugi srpski predstavnik, Vrwa~ka Bawa, igra}e protiv Smar ta, ko ji je je di ni predstavnik Ukrajine u ovom takmi~ewu. Prvi me~ je na programu u Ukrajini, a revan{ se igra u Vrwa ~koj Bawi.

48 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Deveti me|unarodni bokserski turnir “Radovan Bisi}“

Pi{e: DARKO Pa{agi}

FOTO: G. [URLAN

Neka strepe drugi
Posqedwe ko lo evrop skih kva li fi ka ci ja za odlazak na Svjetsko prvenstvo igra se danas. Me|u onima koji }e u posqedwih 90 minuta u}i bez ikakve brige i strepwe bi}e reprezentacija Srbije, koja je sve dileme oko odlaska u Ju`nu Afriku naredne godine rije{ila jo{ u subotu, kada je u fantasti~nom ambijentu popularne beogradske “Marakane“ deklasirala Rumuniju sa 5:0. Tako su “orlovi“ i prije kraja ostvarili ciq. Viza za Mundijal je izva|ena, koferi se polako ve} pakuju, a izabranici Radomira Anti}a ve~eras od 20 ~asova u Marijampolu protiv Litvanije igra}e za srcu i du{u srpske nacije. Iako }e u posqedwem kvalifikacionom susretu Srbija biti oslabqena neigrawem kapitena Dejana Stankovi}a, Zdravka Kuzmanovi}a i Nemawe Vidi}a sigurno je da }e se i u ovom susretu i}i na pobjedu. Jer, selektor Anti} stalno isti~e da je obaveza dr`avnog tima uvijek i}i na pobjedu, bez obzira gdje se igralo i ko je rival. Ukoliko se iz Litvanije srpski nacionalni tim i ne vrati sa cijelim plijenom ne treba biti tu`an. Po zavr{etku susreta u Marijampolu u svim srpskim gradovima treba ponovo da po~ne slavqe, ba{ onako kako je bilo u subotu poslije veli~anstvene pobjede nad Rumunijom. Jer izabranici Radomira Anti}a za sve {to su pru`ili u ovim kvalifikacijama su to zaslu`ili. A, proslava wihovog uspjeha treba da na ja vi tek ono {to }e se de si ti u Ju `noj Africi naredne godine, gdje }e “orlovi“ tek pokazati svoje pravo lice. Ono, za najve}e domete.

Darko Ku~uk (Slavija, desno)

Pored takmi~ara iz: Bugarske, Ma|arske, Rusije, Wema~ke, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i BiH dolazak potvrdila i ~etvorica boraca iz Slova~ke
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

Stonoteniski kadetski “TOP 12 BiH”

Sawa Miloica tre}a
PRIJEDOR - Na stonoteniskom turniru “TOP 12 BiH” u kadetskoj konkurenciji odr`anom u gradu na Sani od predstavnika Republike Srpske najuspje{nija je bila ~lanica doma}eg STK Prijedor Sawa Miloica kojoj je pripalo tre}e mjesto. Plasman: kadetkiwe: 1. Emina Hayiahmetovi} (@eqezni~ar, Sarajevo), 2. Ajla Kova~ (@eqezni~ar), 3. Sawa Miloica (Prijedor), 4. \enita Salihovi} (“Ha{im Spahi}“, Ilija{), 5. Dajana Ili} (Bawa Luka), 6. Dijana Marini} (Telekom Tuzla), 7. Zerina [aboti} (“Ha{im Spahi}“), 8. Emina Suqi} (Kreka, Tuzla), 9. Edina Suqki} (Kreka), 10. Edina Hara~i} (Bugojno), 11. Nikolina Milanovi} (Peru}ica, Fo~a), 12. Marija Mastilo (Peru}ica), kadeti: 1. Irhad Bu {a tli} (Vo go{ }a), 2. Di no ^us to vi} (“Ha {im Spahi}“), 3. Alija Ramazi} (Vogo{}a), 4. Edin Vu~i} (Kreka), 5. Mirnes Tustovi} (“Ha{im Spahi}“), 6. Andrej Bekavac (CM Vitez), 7. Kenan Zahirovi} (Mladost, Zenica), 8. Dino Be{irevi} (“Ha{im Spahi}“), 9. Sini{a Mar~eti} (Borac Rajfajzen banka, Bawa Luka), 10. Nikola Milanovi} (Peru}ica Fo~a), 11. Salih Ali} (Telekom), 12. Nik{a Markovi} (CM Vitez). N. \.

BAWA LUKA - Na Devetom me|unarodnom bokserskom tur ni ru “Ra do van Bi si}“, ko ji se u pe tak i subotu odr`ava u Sportskoj dvorani “Obili}evo“ nastupi}e i ~etvorica takmi~ara iz Slova~ke. - Tako se broj zemaqa u~esni ca po ve }ao na 11. Kao {to je poznato jo{ ranije dolazak u najve}i grad Republike Srpske pot vrdi li su: Srbija, koja sti`e sa devet boraca, Ma|arska (8), Bugarska (6), Rusija (1), Wema~ka (2), Slovenija (6), Makedonija (6), Crna Gora (3), Hrvatska (3) i BiH (12). Po{to se takmi~ewe odvija u samo dva

dana bi}e veoma te{ko napraviti program, ali se nadam da }e gle da oci mo }i u`i va ti u ve oma kva li te tnim borbama. Polufinalni me~evi odr`a}e se u petak od 18, a finale je u subotu od 14 ~asova u “Obili}evu“ - istakao je trener Slavije Mirko Joki}.

NIKOLA Sjeklo}a dva puta bio najboqi
Od 12 bo kse ra iz BiH petorica su ~lanovi Slavije. To su: Mario Aleksi} (do 57 kilograma), Stevo Zolak (do 64 kg), Predrag Kova~evi} (do 69 kg), Danijel Topalovi} (do 75 kg) i Darko Ku~uk (do 81 kg). Najisku-

sniji me|u wima je svakako Ku ~uk, ko ji je na pro {lo go di{woj osmoj smo tri progla{en za najboqeg boksera. - Sigurno je da }e konku ren ci ja na ovoj smo tri bi ti mno go ja ~a na go na prethodnim. Svjestan sam da se od mojih drugova i mene mno go o~e ku je i za to }e mo

dati sve od sebe da se prika`emo u {to boqem svjetlu i tako se ponovo na|emo me|u naj boqim - na gla sio je Ku~uk. Generalni pokroviteqi tur ni ra su Admi nis tra ti vna slu`ba grada Bawa Luka i Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske.

DOSADA[WI POBJEDNICI
1997. Dejan Jovanovi} (Jugoslavija) 1999. Geard Ajetovi} (Jugoslavija) 2001. Bojan Rosi} (Slavija) 2003. Nikola Sjeklo}a (Srbija i Crna Gora) 2005. Nikola Sjeklo}a (Srbija i Crna Gora) 2006. Zoran Mitrovi} (Srbija) 2007. Aleksej [erbakov (Srbija) 2008. Darko Ku~uk (Slavija) 2009. ???

Premijer liga BiH u streqa{tvu

Lige Srpske u sjede}oj odbojci

Ubjedqiva Bawa Luka
BAWA LUKA - OKI Bawa Luka zabiqe`io je ubjedqivu pobjedu u prvom kolu Super lige Republike Srpske u sjede}oj odbojci. Bawolu~ani su kao gosti pobijedili OKI Lakta{i sa 3:0 (25:17, 25:9, 25:22). Rezultati prvog kola: Super liga: OKI Lakta{i - OKI Bawa Luka 0:3 (17:25, 9:25, 22:25), OKI Doboj Gra|prom OKI Kozara PD odgo|eno, OKI Kne`evo - OKI Semberija 0:3 (17:25, 19:25, 22:25), Prva liga: OKI Prijedor OKI Ve te ran 3:0 (25:15, 25:19, 25:20), OKI Magli} OKI Der ven ta 0:3 (18:25, 13:25, 23:25), IOK Borac KSO Kraji{nik 3:0 (26:24, 26:24, 25:20). Parovi drugog kola: Super liga: OKI Bawa Luka - OKI Semberija, OKI Kozara PD OKI Kne`evo, OKI Lakta{i - OKI Doboj, Prva liga: OKI Veteran - KSO Kraji{nik, OKI Derventa - IOK Borac, OKI Prijedor - OKI Magli}. D. P.

ZE NI CA - Ta kmi ~a ri Streqa ~kog klu ba Le otar RVI iz Trebiwa pobjednici su ovosezonskog izdawa Premijer lige BiH u ga|awu vazdu{nim pi{toqem. Oni su po sli je ~e ti ri liga{ka kola zauzeli prvu poziciju sa osvojenih 40 bodo va is pred SK Sa ra je vo (35) i SK Ze ni ca po bje da sport (29). Na takmi~ewu u okviru ~etvrtog kola koje je odr`ano u Zenici osvojili su prvu poziciju sa pogo|enih 1.656 kru go va. Dru go mjesto pripalo je ekipi Sarajeva (1.633), a tre}e Zenica

Leotar RVI {ampion BiH
pobjeda sport (1.571). U pojedina~noj konkurenciji, u Zeni ci, prvi je bio do ma }i takmi~ar Saudin Isakovi} (560), dok su drugu i tre}u poziciju zauzeli Trebiwci Spaso [koro (559) i Sini{a Petkovi} (554). kom Sarajevom zaostali ~eti ri bo da. Tre }a po zi ci ja pripala je timu Zenici pobjeda sport sa sakupqenih 29 bodova. U ~etvrtom kolu Tesli }a ni su osvo ji li dru go mjesto sa “upucanih“ 1.075 krugova. Prvi su bili ~lanovi Sarajeva (1.736), a tre}i Zenica pobjeda sport (1.692). U pojedina~noj konkurenciji takmi~ar Geofona @arko Lazi} zauzeo je drugu poziciju sa pogo|enih 588 krugova, {to je za pet krugova bio slabiji rezultat od prvoplasiranog Neyada Fazlije iz Sa ra je va. Neyad Yan ko vi}

GEOFONU drugo mjesto u obje konkurencije
Seniori Geofona iz Tesli}a zauzeli su drugu poziciju u Premijer ligi BiH, u ga|awu vazdu{nom pu{kom. Tesli}ani su sakupili ukupno 36 bodova i za pobjedni-

bio je tre}i sa 576 krugova. Kao i seniori i seniorke Geofona su takmi~ewu u Premijer ligi zavr{ile na drugoj poziciji sa osvojenih 35 bodova. Prvo mjesto pripalo je takmi~arkama Zenica pobjeda sporta (40), dok su tre}e mjesto na kraju zauzele ~lanice Sarajeva (33). Darija Kiti} iz Geofona zauzela je drugu poziciju u ~etvrtom kolu lige sa rezultatom 395 krugova. Doma}a takmi~arka Ema [kaqo bila je prva sa 400, a tre}a Naida ^ongo iz Sa ra je va sa 387 po go |e nih krugova. M. Z.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 49

Sta tis ti ka . ko la Prve li ge Re pu bli ke Srpske
IGRA^ KOLA
SR\AN VITKOVI] (FAMOS) Vezni igra~ Famosa Sr|an Vitkovi} u{ao je u 79. minutu u igru umjesto \or|a Zupca i samo ~etiri minuta kasnije postigao odlu~uju}i gol u derbi susretu devetog kola protiv Sloge iz Doboja.
1. Famos 2. Kozara 3. Sutjeska 4. Sloga (D) 5. BSK 6. Radnik 7. Drina (Z) 8. Sloga (T) 9. Proleter 10. Drina HE 11. Romanija 12. Sloboda 13. Mladost 14. Qubi}

OCJENE SUDIJA
Zoran Sofreni} (Bijeqina) R{um Simi} (Doboj) Dino Sikiri} (Prijedor) Zoran Sokni} (I. Sarajevo) ^edomir Vi}i} (Ugqevik) Dragan Petrovi} (Bawa Luka) @eqko Latinovi} (Gradi{ka) Vladan Mati} (Zvornik) Joco Radi} ([amac) Zoran Grbi} (Prijedor) Oliver Ostoji} (Bijeqina) Du{an Berak (Trebiwe) Igor Radakovi} (Prijedor) Velimir Drini} (Modri~a) Qubi{a Kuvaqa (Srbac) Dejan Dabi} (Vlasenica) \or|e Gruba~i} (I. Sarajevo) Qubo Ani~i} (Srbac) Milan Doci} (Bawa Luka) Robert [ormaz (Bawa Luka) Dragan Mejaki} (Bawa Luka) Sini{a Radi} (Lakta{i) Bojan Maksimovi} (Modri~a) Predrag Jevti} (Doboj) 8,4 (3) 8,4 (3) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,36 (3) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,32 (4) 8,3 (3) 8,3 (3) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (2) 8,3 (1) 8,26 (3) 8,25 (2) 8,23 (3) 8,2 (2) 8,16 (3) 8,15 (2) 8,06 (3)

Tabela
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 5 5 4 3 2 3 2 2 1 2 0 1 2 2 2 1 3 3 5 2 4 2 5 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 5 3 4 6 17:11 20:8 16:8 10:6 14:8 12:7 9:9 10:10 7:9 4:7 11:15 7:11 12:20 6:26 19 17 17 17 16 15 12 11 11 10 8 8 8 2

Kartoni
Kozara 10 1 12 Drina (Z) 15 15 Proleter 17 3 23 BSK 18 1 20 Radnik 23 23 Qubi} 21 21 Mladost 17 2 21 Famos 20 1 22 Sloga (D) 23 23 Sloboda 24 24 Sloga (T) 28 1 30 Drina HE 21 3 27 Romanija 25 2 29 Sutjeska 30 2 34 Napomena: Prva kolona su `uti kartoni (jedan negativan bod), druga crveni (dva negativna boda), tre}a ukupno negativnih bodova.

TRAGI^AR KOLA
BOJAN JELI] (PROLETER) Igra~ sredine terena Proletera iz Tesli}a Bojan Jeli} proma{io je jedanaesterac za svoju ekipu u 72. minutu susreta, pri vo|stvu Sutjeske rezultatom 2:1. Tesli}ani su pora`eni od Sutjeske na doma}em terenu i sada zauzimaju devetu poziciju na tabeli Prve lige RS.
Lista strijelaca

TRENER KOLA
Dragan Radovi} (Romanija) [ef stru~nog {taba Romanije doveo je svoju ekipu do druge prvenstvene pobjede. Paqani su ubjedqivo savladali jaku ekipu Drine iz Zvornika rezultatom 4:1. Ovom pobjedom “vu~ica“ je pobjegla sa pretposqedweg mjesta na tabeli.

6 - \or|e Jovanovi} (Famos), Radan Muminovi} (Sutjeska) 5 - Zoran Popovi} (Sloboda), Dragan Beni} (BSK) 4 - Miroslav Bjelica, Veqko Aleksi} (Romanija), Sini{a \uri}, Miodrag Babi} (Kozara), Bojan Mihajlovi} (Sutjeska), 3 - Filip Vuji} (Radnik), ^edomir ]ulum, Danko Segi} (Qubi}), Vladimir Mi}evi} (Sloga, D), Ivan Nini}, Zoran Novakovi} (Drina, Z), Nemawa Kne`evi} (Romanija), Slavi{a \ukanovi} (Sloga, D), Nemawa Pu{ara (Mladost), Goran Zakari} (Kozara), @arko Baki} (Sloga, T), Zoran Niki} (Radnik), Bojan Jeli} (Proleter) 2 - Bo{ko Takovac, Semir Kapi} (Proleter), Ne|o [uka (Romanija), Rajko Miti}, Nenad Studen (Kozara), Sini{a Blagojevi} (Qubi})... Goran Zakari} (Kozara)

OVO KOLO
BIJEQINA: Zoran Grbi} (Prijedor) TESLI]: Joco Radi} ([amac) BAWA LUKA: Qubo Ani~i} (Srbac) GACKO: R{um Simi} (Doboj) I. ILIXA: Dejan Dabi} (Vlasenica) PALE: Dragan Petrovi} (Bawa Luka) PRWAVOR: ^edomir Vi}i} (Ugqevik) 8,3 8,4 8,2 8,4 8,3 8,3 8,4

KONTROLORI
Dragi{a \uri} (Bijeqina) Milan Stani} (Ugqevik) Slobodan Zrni} (Bawa Luka) Rajko Pa{alija (Prijedor) Miroslav Miri} ([amac) Veqko Cvijeti} (Prwavor) Davor Ristovi} (I. Sarajevo) Nedeqko \erman (^elinac) Milorad Vrhovac (Milosavci) Lazo Aleksi} (Br~ko) Pero Sekuli} (Bijeqina) Simo Radulovi} (Gradi{ka) Jovan Kajtez (Modri~a) Ranko Dragi~evi} (Bawa Luka) Du{ko Pekija (Prijedor) Stanko \oki} (Doboj) Miroslav Ostoji} (Gradi{ka) Zoran Drini} (Omarska) Stevan Brati} (Trebiwe) Milan Luki} (Zvornik) Borislav \uri~i} (Osje~ani) Dragan Vasiqevi} (Doboj) Slobodan Micev (Bawa Luka) Obren Miri} (Bijeqina) 8,4 (2) 8,4 (2) 8,36 (3) 8,36 (3) 8,36 (3) 8,36 (3) 8,36 (3) 8,36 (3) 8,35 (2) 8,35 (2) 8,35 (2) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,33 (3) 8,2 (3) 8,3 (3) 8,3 (3) 8,3 (2) 8,26 (3) 8,25 (2) 8,23 (3) 8,16 (3) 8,1 (2) 7,8 (2)

FOTO: G. [URLAN

TIM KOLA

TIM KOLA

TIM KOLA

Rastovi} (Sloga, T) Vitkovi} (Famos)

Zakari} (Kozara) Popovi} (Famos)
[mawa} (Sloga, T)

OVO KOLO
Aleksi} (Romanija)
BIJEQINA: Slobodan Zrni} (Bawa Luka) TESLI]: Miroslav Ostoji} (Gradi{ka) BAWA LUKA: Boro \uri~i} (Osje~ani) GACKO: Pero Sekuli} (Bijeqina) I. ILIXA: Stevan Brati} (Trebiwe) PALE: Simo Radulovi} (Gradi{ka) PRWAVOR: Nedeqko \erman (^elinac) 8,3 8,4 8,2 8,4 8,3 8,3 8,4

Pu{ara (Mladost)

Ra{evi} (Sutjeska) Beni} (BSK) Mumnovi} (Sutjeska) \uri} (Kozara)

TRIBINE
Sutjeska 1.020 (5) Radnik 610 (5) Kozara 375 (4) Romanija 350 (4) Drina (Z) 337 (4) Qubi} 300 (4) Sloboda 280 (5) Drina HE 280 (5) Proleter 360 (5) Mladost 175 (4) Sloga (D) 630 (5) Sloga (T) 275 (4) BSK 320 (5) Famos 288 (4)

PENALI
Radnik Drina HE Drina (Z) Romanija Proleter Famos Sutjeska Qubi} Sloga (D) Sloga (T) Sloboda Kozara BSK Mladost 3/2 - - - - - 1/1 - - - 1/1 - - - 3/3 3/2 - - 2/0 - - 1/0 1/0 1/1 - - 3/2 1/0 1/0- 3/1 - - - - - 2/1 2/2 - - 1/1 - - - - - - - - 1/1

Rezultati 9. kola
BIJEQINA: Radnik - Sloga (T) TESLI]: Proleter - Sutjeska BAWA LUKA: BSK - Sloboda GACKO: Mladost - Drina HE I. ILIXA: Famos - Sloga (D) PALE: Romanija - Drina (Z) PRWAVOR: Qubi} - Kozara 2:2 (0:1) 1:2 (0:1) 3:1 (1:1) 3:0 (2:0) 1:0 (0:0) 4:1 (1:1) 1:4 (0:2)

Parovi 10. kola (17. oktobar)

Parametri kola
Golovi: 25 (3,57) Autogolovi: 2 @uti kartoni: 32 (4,57) Crveni kartoni: 2 (0,28) Penali: 3/1 Gledalaca: 1.950 (278,57) Najposjeta: I. Ilixa (600)

TRN: Sloga - Kozara ZVORNIK: Drina - Qubi} DOBOJ: Sloga - Romanija VI[EGRAD: Drina HE - Famos N. GRAD: Sloboda - Mladost FO^A: Sutjeska - BSK BIJEQINA: Radnik - Proleter

Napomena: Prva kolona penali doma}in za, druga: doma}in protiv, tre}a: gost za, ~etvrta gost protiv.

50 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

KONKAKAF zona

Kqu~ dr`i Kostarika
CIRIH - Za jo{ jedno mjesto koje vodi na Mundi jal u Ju `nu Afri ku iz Sjevernoameri~ke zone bori}e se Honduras i Kostarika. Kostarikanci su la ko iza {li na kraj sa otpisano Trinidadom i Tobagom i sada dr`e su dbi nu u svo jim ru ka ma. Ako sla ve u Americi, sve je gotovo, idu direktno. ^et vrti iz ove zo ne igra ba ra` za odla zak sa pe tim ti mom iz Ju `noameri~kih kvalifikacija.

Evropska zona kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi

^ekaju se dva putnika
CIRIH - [panija, Holandija, Engleska, Danska, Wema~ka, Italija i naravno, Srbija, bezbri`no do~ekuju ve~era{we susrete posqedweg kola Evropske zone kvalifikacija. Neizvjesnost u pogledu direktnog plasmana i daqe je prisutna u grupama 2 i 3, u kojima }e posqedwih 90 minuta odrediti jo{ dva u~esnika Mundijala 2010. godine. U grupi 2 ubjedqivim trijumfom u subotu nad Luksemburgom [vajcarska je obezbijedila bar bara` za plasman na Svjetsko prvenstvo, dok se zahvaquju}i pobjedama nad Moldavijom, odnosno Letonijom Izrael i Gr~ka i daqe imaju {anse da se na|u u Ju`noj Africi. Ko }e izboriti direktan plasman, a ko }e prolaz tra`iti kroz bara` zna}e se nakon ve~era{wih utakmica, u kojima Gr~ka do~ekuje Luksemburg, a [vajcarska Izrael, dok se u utakmici koja }e odlu~iti o petom i {estom mjestu u grupi sastaju Letonija i Moldavija.

Neizvjesnost u pogledu direktnog plasmana i daqe je prisutna u grupama 2 i 3, u kojima }e posqedwih 90 minuta odrediti jo{ dva u~esnika Mundijala 2010. godine

Tabela
1. SAD 9 2. Meksiko 9 3. Kosta Rika9 4. Honduras 9 5. El Salvad.9 6. T. i Tobago 9 6 6 5 4 2 1 1 0 0 1 2 2 2 3 4 4 5 6 17:11 19 16:10 18 13:13 15 16:11 13 9:14 8 8:20 5

Parovi: El Salvador - Honduras (02.05), Trinidad - Tobago - Meksiko (02.05), SAD - Kosta Rika (02.05).

Ju`noameri~ka zona

Urugvaj ili Argentina
CIRIH - U posqedwoj rundi kvalifikacija Ju`no ame ri ~ke zo ne Uru gvaj i Ar gen ti na }e igrati na no` za direktan pla sman u Ju `nu Afriku. “Gau~osima“ u ovom me~u odgovara i remi, a pora`enoj ekipi upitan je i bara` ukoliko Ekvador savlada ^ile.

UKRAJINA i Portugalija na korak od bara`a
Slova~ka je u okviru pretposqedweg kola propustila odli~nu priliku da trijumfom nad Slovenijom ili bar osvajawem boda “ovjeri“ prvu poziciju. Umjesto toga, izabranici Vladimira Vajsa zakomplikovali su sebi `ivot porazom u Bratislavi (0:2), ali i daqe imaju “pol-poziciju“ pred najte`i ispit protiv Poqske u gostima. Wihov kiks vreba drugoplasirana Slovenija koja ima bara` u ruci, dva boda mawe od lidera, ali i me~ protiv totalnog autsajdera San Marina. Zanimqivi dueli vodi}e se i za mjesta koja vode u bara`. Sigurni u~esnici doigravawa su Rusija (grupa 4), BiH (grupa 5), Francuska (grupa 7) i Republike Irska (grupa 8), a ostale su samo dvije nepoznanice. Epilog pretposqedweg kola u grupi 1 je takav da je Portugalija, poslije lake pobjede nad Ma|arima druga, a to joj je omogu}ila Danska, koja je u derbiju i direktnom okr{aju sa najve}im konkurentom za vrh, [vedskom, osvojila tri boda. Ronaldo, Simao i kompanija sada se nalaze nadomak bara`a, a za to im je potreban trijumf nad Maltom. Sli~na situacija je i u grupi 6. Poslije pobjede nad Engleskom na svom terenu Ukrajina je najvjerovatnije otpisala Hrvatsku i preostao joj je me~ sa Andorom u kojoj va`i za apsolutnog favorita.
Fudbaleri Slovenije u igri za prvo mjesto FOTO: AGENCIJE

Grupa 1
1. Danska 9 2. Portuga. 9 3. [vedska 9 4. Ma|arska 9 5. Albanija 9 6. Malta 9 6 4 4 4 1 0 3 4 3 1 4 1 0 16:4 21 1 13:5 16 2 9:4 15 4 9:8 13 4 5:9 7 8 0:22 1

Grupa 2
1. [vajca. 9 2. Gr~ka 9 3. Izrael 9 4. Letonija 9 5. Luksemburg9 6. Moldavija9 6 5 4 4 1 0 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 6 6 18:8 20 18:9 17 20:10 15 15:13 14 3:23 5 4:15 3

Grupa 3
1. Slova~ka 9 2. Slovenija 9 3. ^e{ka 9 4. S. Irska 9 5. Poqska 9 6. San Mari.9 6 5 4 4 3 0 1 2 3 2 2 0 2 2 2 3 4 9 21:10 19 15:4 17 17:6 15 13:9 14 19:13 11 1:44 0

Tabela
1. Brazil 17 9 6 2 33:11 33 2. Paragvaj 17 10 3 4 24:14 33 3. ^ile 17 9 3 5 31:22 30 4. Argentina17 7 4 6 22:20 25 5. Urugvaj 17 6 6 5 28:19 24 6. Ekvador 17 6 5 6 22:25 23 7. Venecuela17 6 3 8 23:29 21 8. Kolumbija17 5 5 7 12:18 20 9. Bolivija 17 4 3 10 22:35 15 10. Peru 17 2 4 11 10:34 10 Parovi: Parovi: Peru - Bolivija (22), Brazil - Venecuela (23), ^ile - Ekvador (01.00), Urugvaj - Argentina (01.00), Paragvaj Kolumbija (02.00).

Parovi: Portugalija - Malta (19.45), Danska - Ma|arska (20.45), [vedska - Albanija (20.45).

Parovi: [vajcarska - Izrael (20), Gr~ka - Luksemburg (21), Letonija - Moldovja (21).

Parovi: San Marino - Slovenija (20.30), Poqska - Slova~ka (20.30), ^e{ka - S. Irska (20.30).

Grupa 4
1. Wema~ka 2. Rusija 3. Finska 4. Vels 5. Azerbej. 6. Lihten{. 9 9 9 9 9 9 8 7 5 3 1 0 1 0 2 0 1 2 0 2 2 6 7 7 25:4 25 18:5 21 13:13 17 7:12 9 3:13 4 2:21 2

Grupa 6
1. Engleska 9 2. Ukrajina 9 3. Hrvatska 9 4. Bjelor. 9 5. Kazahstan 9 6. Andora 9 8 5 5 4 2 0 0 3 2 1 0 0 1 1 2 4 7 9 31:6 24 15:6 18 17:12 17 19:11 13 10:27 6 3:33 0

Grupa 8
1. Italija 9 2. R. Irska 9 3. Bugarska 9 4. Kipar 9 5. Crna Gora9 6. Gruzija 9 6 4 2 2 1 0 3 5 5 3 5 3 0 0 2 4 3 6 15:5 21 12:8 17 11:11 11 12:13 9 9:14 8 5:13 3

Parovi: Wema~ka - Finska (18), Lihten{tajn - Vels (20), Azerbejxan - Rusija (21).

Parovi: Andora - Ukrajina (17.30), Engleska - Bjelorusija (20), Kazahstan - Hrvatska (21).

Parovi: Republika Irska - Crna Gora (19), Italija - Kipar (20), Bugarska - Gruzija (21)

BiH u Zenici do~ekuje aktuelne evropske {ampione

Bara`

Odluka u Ouklendu
CI RIH - Pu tnik za Ju`nu Afriku iz bara`a u kome se sastaju tre}eplasirani tim grupe 1 azijskih kvalifikacija (Ba hre in), ko ji je du el sa najboqim timom Okeani je (No vi Ze land) izbo rio po sli je boqeg sko ra u dvo me ~u sa Sa udijskom Arabijom o pobjednik Okenaije (Novi Zelend) bi}e poznat poslije ve~era{weg susreta ko ji se igra u Ouklendu. Re pre zen ta ci ja Ba hre ina nije uspjela da stekne pre dnost po sli je prve utakmice bara`a za pla sman na Mun di jal, po{to je igrala bez golova sa Novim Zelandom.

[pa ni ja uvod za ba ra`
SARAJEVO - Sve je jasno. [panija }e direktno u Ju`nu Afriku dok }e reprezentacija BiH kao drugoplasirana taj put potra`iti putem bara`a. Ve~era{wi susret sa aktuelnim Evropskim prvakom nema rezultatsku va`nost. Poslije izborenog bara`a me~ sa [pancima se o~ekivao u opu{tenoj atmosferi koju je nakratko naru{io Zlatan Bajramovi}. On je qut, zbog neigrawa u Talinu, napustio reprezentativnu bazu na Iliyi, ali se kasnije vratio i prikqu~io saigra~ima s kojima je redovno trenirao. - Bajramovi} je divan mladi} i veliki sportista. Uvijek }u ga pozvati i nestrpqivo ~ekam da bude u pravoj formi. Obradovao sam se wegovom povratku kao kad roditeq izgubi sina pa ga na|e - pojasnio je

Grupa 5
1. [panija 9 9 0 0 23:3 27 2. BiH 9 6 1 2 23:8 19 3. Turska 9 3 3 3 11:10 12 4. Belgija 9 3 1 5 13:18 10 5. Estonija 9 1 2 6 7:24 5 6. Jermenija 9 1 1 7 6:20 4a Parovi: BiH - [panija (20), Turska - Jermenija (21), Estonija - Belgija (21.30)

situaciju Miroslav Bla`evi}. Iako je selektor najavqivao da }e na “Bilino poqe“ istr~ati najboqi sastav vijesti iz svjetske ku}e fudbala poremetile su mu raspolo`ewe.

DEVETORICI igra~a prijeti suspenzija
- Situacija je problemati~na. Zamislite prenose se kartoni, {to je van svake pameti. Ciklus je zavr{en i doigravawe je ne{to drugo, ali na`a-

Zvjezdan Misimovi} (BiH)

FOTO: AGENCIJE

lost nije tako. Sada sam u poziciji da od dva zla izaberem boqe. Devetorici prijeti suspenzija. U opasnosti su: Spahi}, Nadarevi}, Jahi}, Berberovi}, Rahimi}, Murato-

vi}, Misimovi}, Damjanovi} i Mravac. Ko god da dobije drugi `uti karton ne}e mo}i da nastupi u bara`u gdje je mnogo va`nije. Sudija Austrijanac, sklon je kartonima, po tome je

poznat - ka`e Bla`evi}. Utakmica na “Bilinom poqu“ u Zenici igra se od 20 ~asova. Sudi}e je Konrad Plauc iz Austrije. G. I.

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 51

Srbija ve~eras (20 ~asova, RTRS) zavr{ava kvalifikacioni ciklus

Selektor Anti} hvali Jovanovi}a

Lane kao Ronaldo
Svaka euforija je dobra dok ne pre|e granicu i dok se pozitivno koristi. To sam rekao i igra~ima i siguran sam da }emo ostati na nivou koji je prikazan u kvalifikacijama i koji je narod prepoznao i nagradio, rekao Anti}
Grupa 7

MADRID - Glasine o transferu Milana Jovanovi}a iz Stan dar da u Va len si ju po bu di le su ve li ku pa`wu {panskih novinara. Oni su informacije o reprezentativcu Srbije potra`ili i kod selektora “orlova“ Radomira Anti}a. Pri~aju}i za sportski dnevnik “As”, Anti} je Jovanovi}eve driblerske sposobnosti uporedio sa kvalitetima Kristijana Ronalda, najboqeg fudbalera svijeta u 2008. godini. - Da je Ronaldo pru`io takvu partiju, novine bi zaustavile {tampu. Jovanovi} je veli~anstven i ja u trenerskoj karijeri nisam video takvog driblera. Svestran je, posti`e golove i mo`e da igra u bilo kojem velikom timu. Ne sumwam u wegov uspeh - istakao je Anti}. Mediji su spekulisali i o navodnom interesovawu Milana za Jovanovi}a, dok je Anti} potvrdio da Laneta `ele timovi iz Italije i Engleske, kao i PSV Ajndhoven.

Nijemci cijene uspjeh reprezentacije

“Pancerima“ puni xepovi
HAM BURG - Se le ktor We ma ~ke Jo akim Lev odr`ao je u Ham bur gu “otvoreni trening“ sa svojim izabranicima, kojem je pri sus tvo va lo ~ak 25.000 na vi ja ~a. “Pan ce ri“ su se tri jum fom nad Ru si jom u Mos kvi (1:0) plasirali na Svjet sko prven stvo ko lo pri je kra ja kva li fi ka ci ja, osvo jiv {i 25 od mo gu }ih 27 bo do va. Fu dbal ski sa vez Wema ~ke (DFB) odlu~io je da selektoru ponudi produ`etak saradwe do 2012. godine, a sva kom re pre zen ta tiv cu 20.000 evra po odi gra noj utakmici u kvalifikacijama. Tako }e najvi{e novca da dobiju Filip Lam, Bastijan [vajn{tajger, Mario Gomez (Bajern), Tomas Hicl{perger ([tutgart), Pjotr Trohov ski (Ham burg) i Haj ko Vesterman ([alke 04) - svaki po 200.000 evra.

Parovi: Litvanija - Srbija (20), Rumunija - Farska ostrva (20), Francuska - Austrija (21).
1. Srbija 2. Francuska 3. Austrija 4. Litvanija 5. Rumunija 6. F. ostrva 9 9 9 9 9 9 7 5 4 3 2 1 1 3 2 0 3 1 1 1 3 6 4 7 21:6 15:8 13:12 8:10 9:17 4:17 22 18 14 9 9 4

BEOGRAD - Reprezentacija Srbije ve~eras u Mari jan po lu (po ~e tak 20 ~asova, direktan prenos na RTRS-u) protiv Litvanije zavr{ava kvalifikacioni ciklus za Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi. Iako su “or lo vi“ obe zbijedili u~e{}e na Mundijalu 2010. godine, selektor Ra do mir An ti} uta kmi cu, koja nema rezultatski zna~aj, shvata veoma ozbiqno. - Za nas je ovo nova mogu}nost da poka`emo sebi i drugima kvalitet i autoritet koji smo gradili i stvara li igrom i po na {awem. Svaka euforija je dobra dok ne pre |e gra ni cu i dok se pozitivno koristi. To sam rekao i igra~ima i siguran sam da }emo ostati na ni-

Radomir Anti}

FOTO: TANJUG

vou koji je prikazan u kvalifikacijama i koji je narod prepoznao i nagradio naglasio je selektor Anti}.

NE IGRAJU Stankovi}, Kuzmanovi} i Vidi}
Pre ma ri je ~i ma is ku snog stru~waka, mo gu }e je o~ekivati odre|ene promjene u srpskoj selekciji. - Ni sam jo{ sas ta vio tim. ^iweni ca da }e mo igrati bez dvojice kapite-

na, Dejana Stankovi}a i Nemawe Vi di }a, odno sno Zdravka Kuzmanovi}a, izvesno je, uti ca }e na eki pu. Tra `i }u jo{ ra vno te `u izme |u is ku snih i mla |ih igra~a, ima}u u vidu i energetsku potro{wu u prethodnoj utakmici. Ko god bude iza{ao na teren u startnoj postavi, ~ini}e tim koji ne sme i ne}e da bude inferioran. Tog sta va se ~vrsto dr`im od ka da sam pos tao selektor i ne}u ga mewati -

istakao je Anti}. I sjajni vezista Milo{ Krasi} sli~no razmi{qa. - Iza}i }emo maksimalno koncentrisani i protiv Litvanije, tu nema nikakve dileme. Sad imamo samopouzdawe, stekli smo autoritet u Evro pi, {to je ja ko te{ko i veoma va`no. Ne}emo dozvoliti da se to okrwi zbog ~iwenice da smo prevas ho dni ciq re ali zo va li kolo pre kraja kvalifikacija - rekao je Krasi}.

Britanski fudbalski mjese~nik “4-4-2“

Vidi} u timu svijeta
LONDON - Ugledni britanski fudbalski mjese~nik “44-2“ izabrao je srpskog reprezentativca Nemawu Vidi}a u idealan tim svijeta za 2009. godinu. ^asopis, koji izlazi ve} 15 godina, u idealnu jedanaestorku je uvrstio i [pance Kasiqasa, Inijestu, ]avija, Toresa i Viqu, Engleze Ferdinanda i Kola, Brazilca Majkona, Portugalca Ronalda i Argentinca Mesija. “4-4-2“ objavio je i listu 100 najboqih fudbalera ove godine, na kojoj {toper Man~ester junajteda zauzima 22. poziciju. Prvo mjesto pripalo je Mesiju, ispred Ronalda, a me|u desetoricom najboqih su jo{ Inijesta, ]avi, Viqa, Tores, Yerard (Engleska), Kaka (Brazil), Eto (Kamerun) i Runi (Engleska).

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo za mlade 2011. godine u Danskoj

"Orli}i" ostali bez krila
VARA@DIN - Mlada reprezentacija Srbije i drugi put je pora`ena u kvalifika-

HRVATSKA SRBIJA

3 (1) 1 (0)

cijama za Evropsko prvenstvo 2011. godine u Danskoj. Boqi od “orli}a“ bili su vr{waci iz Hrvatske, koji su do nova tri boda do{li rezultatom 3:1.

Strijelac: 1:0 Oremu{ u 32, 2:0 Kramari} u 52, 2:1 Tomi} u 69, 3:1 Qubi~i} u 82. minutu. Stadion: Varteksa u Vara`dinu. Gledalaca: 3.500. Sudija: Manuel Grefe (Wema~ka). @uti kartoni: Peri{i}, Oremu{, Tome~ak (Hrvatska), Tomi} (Srbija). Crveni karton: Mirko Oremu{ (Hrvatska) u 75. minutu. HRVATSKA: Kelava, Tome~ak, Jozinovi}, Jajalo (od 70. minuta Qubi~i}), Barbari}, Malo~a, Oremu{ , Badeq, Kramari} (od 84. minuta Tepuri}), Peri{i} (od 79. minuta Vida), [kolnik. Selektor: Dra`en Ladi}. SRBIJA: Danilovi}, Jovanovi}, Fejsa, Mati} (od 62. minuta Tadi}), Gulan, Tomi}, Bosan~i} (od 53 Qaji}), Perovi} (od 46. minuta Aleksi}), Sulejmani, Stevanovi}, Milanovi}. Selektor: Ratomir Dujkovi}.

SRBIJA od 75. minuta imala igra~a vi{e
U prvih 45 minuta reprezentacija Srbije nije pru`ila o~ekivanu partiju. Hrvatska je do{la do prednosti evrogolom Mirka Oremu{a u 32. minutu. Izabranici Ratomira Dujkovi}a ni{ta boqe nisu krenuli ni u nastavku susreta, a u 52. mi nu tu bi lo je 2:0 poslije pogotka Andreja Kramari}a. Nadu da “orli}i“ do|u do boda vratio je Nemawa Tomi} u 69. minutu kada ga je sjajno uposlio “rezervista“ Adem Qaji}.

[est minuta kasnije Srbija je imala igra~a vi{e na terenu jer je do tada odli~ni Oremu{ dobio drugi `uti karton, ali ni to nije bilo dovoqno da ostane nepora`ena. U 83. minutu Tomi} je po tre}i put savladao Danilovi}a i tada je bilo jasno da }e doma}i tim do}i do trijumfa.

Treba dodati da su navija~i Hrvatske svih 90 minuta vi{e vodili ra~una o tome ka ko }e vri je |a ti mla de srpske fudbalere nego {to su bodrili svoj tim, kao i da su se na tribinama mogli vidjeti transparenti koji pozi va ju na na ci onal nu mr`wu.

Udru`ewe profesionalnih igra~a

Sporan ugovor Mesija
NION - Udru`ewe profesionalnih igra~a (FIFPro), po sla lo je pi smo FI FA i UEFA u kojem je zatra`ilo da se novi ugovor potpisan izme |u Me si ja i {pan ske Bar se lo ne ras ki ne. Pre ma tvrdwi unije igra~a, taj ugovor nije u skladu sa propisi ma po ko ji ma do go vor dvi je stra ne mo `e da bu de potpisan na period od jedne do pet godina. Mesi je obnovio ugovor sa ka ta lon skim klu bom do 2016. go di ne, a Udru `ewu igra~a se ne dopada ni astronomska klauzula za otkup Me si je vog ugo vo ra, ko ja iznosi izme|u 150 i 250 miliona evra. Mesijev prethodni ugovor sa Bar se lo nom is ti cao je 2014. godine i bilo je predvi|eno obe{te}ewe od 150 miliona evra.

\ORI]A NAPALI HRVATI
Direktora mla|ih selekcija Fudbalskog saveza Srbije Milovana \ori}a napala je u utorak poslije podne u Vara`dinu grupa Hrvata. Prema rije~ima \ori}a, wih sedam-osam ga je, dok je u jakni reprezentacije Srbije {etao gradom, fizi~ki napalo, oborilo na zemqu i {utiralo. \ori}u je pomogao lokalni mje{tanin, koji ga je odveo u obli`wu prodavnicu, odakle su pozvali policiju, koja je do{la u roku od nekoliko minuta. \ori}u je u bolnici pru`ena medicinska pomo}, a konstatovane su mu lak{e povrede lica.

52 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

TRE]E LIGE REPUBLIKE SRPSKE

Osmina finala fudbalskog Kupa Republike Srpske igra se danas
FOTO: ARHIVA

Parovi 10. kola:
NOVA TOPOLA: Lijev~e - Bratstvo (KI), DUBRAVE: Dubrave - ^elinac, BAWA LUKA: Vrbas - @eqezni~ar, BAWA VRU]ICA: Mineral - Borac (KD), KOZARAC: Bratstvo - Naprijed Horizont, BAWA LUKA: Lau{ - Gomjenica Celpak, JABLANICA: Jablanica Standard - Slavija (PD).

Rezultati 9. kola:
JABLANICA: Jablanica Standard - Lijev~e 2:1, PRIJEDOR: Slavija - Lau{ 2:1, PRIJEDOR: Gomjenica Celpak - Bratstvo (KC) 2:1, BAWA LUKA: Naprijed Horizont - Mineral 2:1, KOZARSKA DUBICA: Borac - Vrbas 2:4, BAWA LUKA: @eqezni~ar - Dubrave 3:1, ^ELINAC: ^elinac - Bratstvo (KI) 2:0.

Tabela
1. Vrbas 2. Gomjenica C. 3. @eqezni~ar (BL) 4. Jablanica S. 5. Slavija (PD) 6. Naprijed H. 7. Lijev~e 8. ^elinac 9. Dubrave 10. Bratstvo (KC) 11. Mineral 12. Lau{ 13. Bratstvo (KI) 14. Borac (KD) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 3 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 3 4 0 5 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 0 0 4 1 3 3 4 3 3 4 4 4 6 6 25:10 14:5 13:12 19:14 17:14 13:12 17:16 16:13 15:13 10:13 11:17 8:15 4:14 10:24 21 19 15 14 14 14 13 12 12 9 9 9 5 5

Parovi 10. kola:
^OVI] POQE: Polet - Rudanka, LIJE[]E: Lije{}e - Mladost (DS), MILO[EVAC: Posavina - Na{a krila, KAKMU@: Zvijezda - Vrawak, DUGO POQE: Sloga - Zvijezda (KP), BATKU[A: Hajduk - Borac (O), PRIDJEL: Pridjel - Polet (B).

Mladost iz Bogutovog Sela, Mladost iz Dowe Slatine i Lijev~e iz Nove Topole poku{a}e da iznenade prvoliga{e: fo~ansku Sutjesku, prwavorski Qubi} i dobojsku Slogu
PI[U: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com VOJO SAJLOVI] sport@glassrpske.com

Rezultati 9. kola
PRIDJEL: Pridjel - Polet (^P) 1:1, BROD: Polet Hajduk (B) 3:0, OSIWA: Borac - Sloga (DP) 6:1, KRU[KOVO POQE: Zvijezda - Zvijezda (K) 4:2, VRAWAK: Vrawak - Posavina (M) 1:0, KOSTAJNICA: Na{a krila - Lije{}e 2:0 (prekid u 45. minutu), DOWA SLATINA: Mladost - Rudanka 5:0.

Tabela
1. Hajduk (B) 2. Borac (O) 3. Pridjel 4. Mladost (DS) 5. Polet (B) 6. Zvijezda (KP) 7. Vrawak 8. Lije{}e 9. Zvijezda (K) 10. Polet (^P) 11. Posavina 12. Na{a krila 13. Sloga (DP) 14. Rudanka 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 7 6 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 1 0 0 2 2 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 3 2 2 3 4 5 3 4 4 5 5 6 8 20:12 22:15 23:10 24:13 21:12 22:23 14:14 8:9 22:24 17:19 15:21 19:20 13:32 9:25 21 18 17 17 16 15 12 11 11 11 10 9 9 3

BAWA LUKA - [est utakmica osmine finala fudbal skog Ku pa Re pu bli ke Srpske igra se danas sa po~etkom od 15 ~asova, a u ~ak tri susreta tre}eliga{i }e do~ekati prvoliga{e. ^lan Tre}e lige, grupa cen tar, Mla dost iz Dowe Slatine do~eka}e na svom terenu “fewera{a“ u prvoliga{kom dru{tvu, prwavorski Qubi}. U ovom mjestu nadomak [amca vlada veliko inte re so vawe za “uta kmi cu sezone“, jer doma}ini `ele da iznenade jo{ jednog prvoli-

Nikola Pezer (Qubi})

ga{a i tako nastave takmi~ewe u najmasovnijem fudbalskom takmi~ewu u Srpskoj.

U NOVOM Gradu sudar dva prvoliga{a
- Ve} smo eli mi ni sa li Mladost iz Gacka, a sada }emo nas to ja ti da po bi je di mo i Qubi}. Svje sni smo da su Prwavor~ani apsolutni favoriti u ovom susretu, ali vjerujemo da mo`emo pru`iti

Parovi 10. kola:
BIJEQINA: Sloga Junajted - Radni~ki (K), BATKOVI]: BSK Ledinci - [ekovi}i, SANDI]I: Mladost - Srpski soko, RO]EVI]I: Jedinstvo - Guber, TR[I]: Podriwe - Drina (A), BR^KO: Ili}ka 01 - Majevica (L), LON^ARI: Mladost Mladost (BS).

Parovi osmine finala
U utakmicama osmine finala fudbalskog Kupa Republike Srpske danas se sastaju: NOVI GRAD: Sloboda - Proleter (Tesli}), DOWI [EPAK: Napredak - Radnik (Bijeqina), BOGUTOVO SELO: Mladost - Sutjeska (Fo~a), DOWA SLATINA: Mladost - Qubi} (Prwavor), NOVA TOPOLA: Lijev~e Sloga (Doboj), [AMAC: Borac - Kozara (Gradi{ka). Ranije odigrano: ROGATICA: Mladost - Rudar Prijedor 0:2, TREBIWE: Leotar - Borac 1:1 (penalima 5:3).

Rezultati 9. kola:
LON^ARI: Mladost Sloga Junajted 0:2, BOGUTOVO SELO: Mladost Ili}ka 01 2:2, LOPARE: Majevica - Podriwe (T) 2:0, AMAJLIJE: Drina Jedinstvo (R) 3:0, SREBRENICA: Guber - Mladost (S) 2:1, ^ELOPEK: Srpski soko - BSK Ledinci 4:0, [EKOVI]I: [ekovi}i Radni~ki (K) 1:2.

Tabela
1. Ili}ka 01 2. Mladost (BS) 3. Srpski soko 4. Sloga J. 5. Majevica 6. Drina (A) 7. Podriwe (T) 8. Jedinstvo (R) 9. Mladost (L) 10. Radni~ki (K) 11. BSK Ledinci 12. Guber 13. [ekovi}i 14. Mladost (S) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 6 5 5 3 3 2 3 3 2 2 2 0 1 1 2 2 2 4 2 4 1 0 2 1 0 4 1 1 1 2 2 2 4 3 5 6 5 6 7 5 25:7 20:7 20:12 20:12 15:9 18:17 14:13 9:11 9:21 12:19 12:16 8:18 10:22 4:12 22 22 20 17 17 13 11 10 10 9 8 7 6 4

odli~nu partiju i pokazati da ovogodi{wi rezultati nisu slu~ajnost. O~ekujem i veliku podr{ku na{ih navija~a, koji bi trebalo da budu na{ trinaesti igra~. Samim plasmanom u osminu finala, ostvarili smo najve}i uspjeh u svojoj istoriji, a u susretu sa Qubi}em imamo {ansu da u|emo me|u osam najboqih klubova u Kupu, {to bi ovu generaciju na{ih fudbalera svrstalo u najuspje{niju generaciju kluba - rekao je predsjednik Mladosti Dragan Aran|i}. Prwavorskom prvoliga{u ove jeseni ne cvjetaju ru`e, jer je u devet kola osvojio samo dva boda. U ovom susretu bi}e li{eni i usluga {efa stru ~nog {ta ba Vla de Jagodi}a koji se nalazi na seminaru u [kotskoj, a na klupi }e ga mijewati wegov

pomo}nik Brane Jankovi}. - Bez obzira na na{a lo{a jesewa izdawa u ovom susre tu smo ap so lu tni favoriti. Me|utim, svjesni smo da su u Kupu iznena|ewa ~esta, zato }emo maksimalno motivisano u}i u ovaj susret ne `ele}i ni{ta da prepustimo slu~aju. Jednostavno, moramo za biqe`i ti po bje du i prekinuti seriju lo{ih rezultata - naglasio je Jankovi}. Preostala dva tre}eliga{a koja se su se plasirala u osmini finala, Mladost iz Bogutovog Sela (istok) i Lijev~e iz Nove Topole ugosti}e na svom terenu fo~ansku Sutjesku, odnosno dobojsku Slogu. Jedini duel u kojem }e se sas ta ti dva prvo li ga {a Srpske bi }e onaj u No vom Gra du u ko jem }e Slo bo da ugostiti tesli}ki Proleter.

Rudar Prijedor nastavqa takmi~ewe u Kupu Republike Srpske

Mladost stala pred "rudarima"
ROGATICA - Fudbaleri Rudar Prijedora te`e nego {to se o~e ki va lo plasirali su se u ~etvrtfina le Ku pa Re pu bli ke Srpske. Doma}a Mladost iz Ro ga ti ce pru `i la je jak otpor pre mi jer li ga {u iz Prijedora, ali je u drugom po lu vre me nu pri mi la dva gola i tako zavr{ila u~e{}e u naj ma so vni jem ta kmi ~ewu Republike Srpske. Na samom po~etku drugog po lu vre me na “ru da ri“ su stigli do prednosti iz, stekao se utisak, prestrogo dosu|enog jedanaesterca. Sini{a Bjelakovi}, po mi{qewu sudije Dejana Dabi}a, u svom {esnaestercu igrao je rukom i arbitar iz Vlasenice pokazao je na bjelu ta ~ku. Si gu ran izvo |a~ bio je Igor Go li}. Da }e gosti ovaj me~ uspje{no zavr{iti moglo se naslutiti u 69. minutu po{te je Dra`en ko De spo to vi} do bio drugi `uti karton i prije vremena zavr{io susret. Kona~an rezultat postavqen je 10 minuta kasnije a strijelac je ponovo bio Goli}. S. M. MLADOST (R) RUDAR PRIJEDOR 0 (0) 2 (0)
Strijelac: 0:1 Goli} u 48. iz penala, 0:2 Goli} u 79. minutu Stadion: SRC Mladost u Rogatici. Gledalaca:100. Sudija: Dejan Dabi} (Vlasenica) 6. @uti kartoni: Despotovi}, Cerovi} (Mladost), Ku{qi} (Rudar Prijedor). Crveni karton: Dra`enko Despotovi} (Mladost) u 69. minutu. Igra~ utakmice: Igor Goli} (Rudar Prijedor) 7. MLADOST (R): Sekuli} 6, \eri} 6, Mi}o Rajak 6,5, S. Tadi} 6,5, Mil. Rajak 6,5, Sin. Bjelakovi} 6, Cerovi} 6, Ristanovi} 6,5, Zl. Rajak 6,5, Despotovi} 6, Obradovi} 6,5 (88 Nikoli}). Trener: Jandranko Jawi}. RUDAR PRIJEDOR: Avduki} 7, @eri} 6, Kulunxija 6, Staki} 6, Kotoran 6, Jefti} 6, Kiki} 6, Da{i} 7, Ku{qi} 6,5 (od 60. minuta Dobrijevi} 6), Goli} 7, Kecman 6,5. Trener: Zoran Buji}.

Parovi 6. kola:
TRNOVO: @eqeznica - Kasindo, KALINOVIK: Kalinovik Stakorina, HAN PIJESAK: Han Pijesak - Rudo.

GOSTI poveli iz penala
U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a izabranici Ja dran ka Jawi}a u tom periodu igre imali su terensku inicijativu. Tri dobre {anse za Rogati~ane propustio je da realizuje Milija Rajak, a najboqu Dra`en Despotovi} ~iji je udarac u 41. minutu zaustavio golman “rudara“ Asmir Avduki}.

Rezultati 5. kola:
RUDO: Rudo - @eqeznica 0:0, HAN PIJESAK: Han Pijesak - Stakorina 2:4, KALINOVIK: Kalinovik Kasindo nije odigrano (gosti nisu doputovali).

Tabela
1. @eqeznica 2. Stakorina 3. Rudo 4. Kalinovik 5. Kasindo 6. Han Pijesak 5 4 4 4 4 5 4 3 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 5 14:6 11:8 3:2 8:7 9:8 7:21 13 9 7 6 3 0 Zoran Buji}

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 53

Fudbaler Partizana ju~e potpisao ugovor sa bawolu~kim Borcem

FK Proleter

Kormilo ]urguzu
TESLI] - Poslije subotwe ostavke Mihajla Bo{waka, rukovodstvo prvoliga{a Proletera nije mnogo razmi{qalo o wegovom nasqedniku. Mjesto {efa stru~nog {taba povjereno je Zoranu ]urguzu, kojem je ovo tre}i dolazak u ovaj klub. Pod vo|stvom ovog uglednog stru~waka iz Doboja, Tesli}ani su prije tri godine postali {ampioni Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa zapad, ~ime su se, poslije 11 godina, vratili u prvoliga{ko dru{tvo. ]urguz }e ve} danas “debitovati“ na klupi Proletera, u utakmici osmine finala Ku pa Re pu bli ke Srpske protiv Slobode u Novom Gradu. Ova dva tima ve} su se prije dvadesetak dana sastala u borbi za bodove. Tada je susret na stadionu “Mlakve“ zavr{en pobjedom doma}ina od 2:0. B. R.

Shvatio sam da je boqe igrati u klubu koji se bori za titulu i Evropu, nego oti}i u inostranstvo i tavoriti u sredini tabele, rekao Stan~eski
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

BAWA LUKA - Perica Stan~eski je ju~e, u restoranu “Romanov“, potpisao ugovor sa Fudbalskim klubom Borac. On se obavezao na vjernost lideru Premijer li ge BiH do 13. okto bra sqede }e go di ne, s mo gu }no{}u da se ugovor produ`i na jo{ jednu godinu. - Bawa Lu ka je grad sporta i mislim da sam napra vio pra vi po tez do las kom u Bo rac. Utis ci su fenomenalni, klupske i moje ambicije su se poklopile, pa sam odlu ~io da do |em u Borac, iako sam imao ponude iz inostranstva. Shvatio sam da je boqe igrati u klubu koji se bori za titulu i Evropu, nego oti}i u inostranstvo i tavoriti u sredi ni ta be le - re kao je Stan~eski. Di re ktor bawolu ~kog pre mi jer li ga {a Ra dmi lo [i po vac izra zio je za do voqstvo {to je sves tra ni fudbaler poput Stan~eskog, ko ji je pro {ao {ko lu fu -

Premijer liga BiH

Remi na “Grbavici“
SARAJEVO - U odgo|enoj utakmici ~etvrtog kola Premijer lige BiH, odigranoj na “Grbavici“, Olimpik je savladao Sarajevo sa 1:1. Strijelci su bili Spalevi} u 29. minutu za doma}e, a Dudo u 81. minutu za tim sa “Ko{eva“. Poslije ove susreta Olimpik se sa sedmog probio na {esto mjesto sa 14, dok je Sarajevo i daqe osmo sa 12 bodova. Ova utakmica odgo|ena je zbog nastupa Sarajeva u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a zanimqivo je da je i poslije zakazivawa no vog ter mi na su sret pro lon gi ran jo{ ne ko li ko puta. D. P.
www.glassrpske.com

Perica Stan~eski, Radmilo [ipovac i Muhamed Ibrahimbegovi}

FOTO: G. [URLAN

dba la Par ti za na, obu kao dres Borca.

U TRAVNIKU sti~e pravo nastupa
- Potpis ugovora je prvi vidqivi rezultat dogovora sa Beo gra |a ni ma u ve zi sa saradwom dva kluba. Dobili smo kva li te tno po ja ~awe, ali na ovome se ne}emo zausta vi ti. Ovo je prvi ko rak stvarawa evropskog Borca.

Stan~eski je igrao za omladinske selekcije Srbije i Makedonije, a s obzirom na to da mu je majka iz Zvornika, mogu}e je da zaigra i za BiH. Na zimu }emo dovesti jo{ poja~awa iz Partizana, koji }e biti u sklopu velike evrop ske pri ~e - ka zao je [ipovac. Stan ~es ki ima pra vo nastupa ve} subotwem susretu u Travniku protiv istoimenog rivala.

- Jedva ~ekam debi u dresu Borca, da}u sve od sebe da pru`im maksimum i da zaigramo u kvalifikacijama za Ligu {ampiona. Ja sam samo

je dan {raf u, na dam se, {ampionskoj ma{ineriji i kolektiv uvek treba da bude is pred sva kog po je din ca rekao je Stan~eski.

DRES SA BROJEM 28
Stan~eski je zadu`io dres sa brojem 28. O “{ifri“ za raspoznavawe na terenu je rekao: - Nema tu nikakve simbolike, jednostavno dres sa brojem 28 je bio slobodan i uzeo sam ga. Nije va`no koji broj nosim na le|ima, bitne su partije koje prika`em. Odli~no sam se uklopio, igra~i su me prihvatili kao da se znamo sto godina.

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Bawa Luka

Doboj Tuzla

Bijeqina

Hladno i vjetrovito
Obla~no, hladno i vjetrovito, mjestimi~no sa ki{om, u brdsko-planinskim predjelima sa snijegom, u planinama pove}awe visine swe`nog pokriva~a. U toku no}i i ujutro kratkotrajna suswe`ica mogu}a je ponegdje i u ni`im predjelima.

Subotica

Maks. Min.

8 oC 2 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Zvornik

Obla~no i prohladno
Ujutro veoma hladno, sa mrazom u brdsko-planinskim predjelima. Tokom dana obla~no i prohladno sa slabom ki{om u ni`im, a suswe`icom i slabim snijegom u vi{im predjelima. Sredinom dana prestanak padavina, prvo na zapadu. U Hercegovini uglavnom promjenqivo obla~no i suvo. Duva}e umjeren do jak sjeverozapadni i zapadni vjetar, u Hercegovini ujutro jaka bura, a dawu u slabqewu i skretawu na jugozapadni. Jutarwa temperatura vazduha od -5 do -3, na planinama, u ve}ini krajeva od -1 do 5 stepeni Celzijusa. Najvi{a dnevna temperatura vazduha od -1 do 1 na planinama, a u ostalim krajevima od 5 do 10, na jugu Hercegovine do 12 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo Pale

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

11 oC 3 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 12 24 17 18 6 4 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 19 17 5 4 14 12 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 9 8 13 9 21

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 srijeda, 14. oktobar 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
Ka`iprst Veliki brat Dolina sunca, serija Veliki brat Reakcija Intervju sa Jugoslavom ]osi}em 15.00 NG i BBC 15.30 Veliki brat 16.30 Stawe nacije 9.30 10.30 11.00 12.05 13.05 14.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 0.00 1.20 1.40 Moje drage kom{ije Veliki brat Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara Dolina sunca, serija Veliki brat Replika Moje drage kom{ije Saut park, serija Info kanal

20

Ameri~ki ninxa 2: Su~eqavawe 00
Uloge: Majkl Dadikof, Stiv Xems, Leri Pointdekster Re`ija: Sem Firstenberg

2200
ATV

Dobri pastir
Uloge: Kristijan Slejter, Moli Parker, Stiven Rea Re`ija: Levin Veb

ATV

Kristijan Slejter igra rje~itog i urbanog sve{tenika koji je prisiqen da dovede u pitawe svoju ugodnu egzistenciju kad povjeruje u nevinost mladog sve{tenika optu`enog za ubistvo. Wegova jedina saveznica, novinarka, je tako|e i wegova biv{a qubav.

Vikom
6.00 Narodna muzika 7.30 Tele{op 8.00 Glas Amerike 8.30 Tele{op 9.00 Pismo-glava, putopis 9.50 Crtani film 10.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 11.00 Zlatni minut, kviz 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 Tele{op 14.40 Tele{op 15.00 Sveznalica, kviz 15.50 Crtani film 16.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 16.30 Kviz znawa 18.00 Urbana ekologija 19.30 Dnevnik RTS 21.00 Srbija i svijet 22.00 Narodna muzika 23.00 Kviz 0.00 Erotski program

Yo Armstrong i Kartis Yekson dobili su zadatak da pomognu u istrazi serije nestanka brojnih pripadnika ameri~kih marinaca, ali do~ekani su prili~no hladno. Za vrijeme prve ture obilaska dvojicu prijateqa zasko~i nekoliko ninya, kojima uspiju da pobjegnu, ali ne uspijevaju da saznaju prave informacije. ^ini se da neko koristi odbjegle ili otete marince za projekat stvarawa super voj ni ka, a You }e u is tra zi po mo }i li je pa Alisa, k}i otetog nau~nika Sanborna.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.05 10.30 10.35 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 14.30 14.35 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Denijeve mozgalice Skajlend, crtani film Gledaj i crtaj Plavi zmaj, crtani film Andri} u sje}awima MTS magazin Vijesti U fokusu Nekad bilo Denijeve mozgalice Skajlend, crtani film Gledaj i crtaj Plavi zmaj, crtani film Vijesti Degrasi - nova generacija, serija Sestrice, serija Panorama Isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Frej`er, serija Dnevnik Fudbal: Litvanija - Srbija Biografije Info profil Profajler, serija Sveti orah, serija U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas Panorama Isto~nog Sarajeva MTS magazin U 18 Dnevnik Profajler, serija Muzika

ATV
7.00 Madre Luna, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Luda ku}a, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Ne bih trebao biti `iv 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Viktorija, serija 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 19.40 Ko `eli biti milicioner 19.50 Muzika 20.00 Ameri~ki ninxa 2, film 22.00 Dobri pastir, film 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.10 14.30 14.50 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Trag Pozitivna energija Vijesti Kapri, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija Vi i Mira Adawa Polak Kulinarski qetopis Moj ujak Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Fudbal: Litvanija - Srbija Vijesti 48 sati - svadba Vijesti [ark, serija Dnevnik Skrivena meta, serija Ju`wa~ka utjeha, film Vijesti 48 sati - svadba Pozitivna energija Oko Trag

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Ekologija 8.00 Tenis TV mre`a 8.30 Interfejs 9.00 Garfild, crtani film 9.30 Gomboce, crtani film 9.50 [umska {kola 10.00 Gomboce, crtani film 10.20 Klinika Vet 10.50 Stripovawe 11.10 Romansirana botanika 11.30 Brojevi 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Ve}e od `ivota, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Svjetska politika 16.50 Obrazovni program 17.20 Ekologija 17.50 Rukomet (`): Srbija - Gr~ka 20.00 U svijetu 20.20 Beokult 21.00 Kapri, Italija 21.50 General Dala Kjeza 2, film 23.40 Xez 0.10 Ve}e od `ivota, film 1.40 Trezor 2.40 Fudbal: Litvanija - Srbija 4.30 Rukomet (`): Srbija - Gr~ka

Foks
7.00 7.50 8.50 10.00 11.00 11.20 12.30 13.00 15.10 15.30 16.20 ^ari, serija Ukradena sre}a, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Vijesti Mjesec Koman~ija, serija Sibil, serija Vatrena osveta, film Vijesti ^ari, serija Nepobjedive Banzuke 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.10 1.00 2.00 3.00 Svijet na dlanu Vijesti Ludi kamen Divqa stvorewa Nepobjedive Banzuke Pogodi ko dolazi, film Vijesti O{trica smrti, film Sibil, serija Mjesec Koman~ija, serija O{trica smrti, film

National geographic
9.00 Megafabrike 10.00 Medvje|i dokaz 11.00 Istra`ivawe planete Zemqe 12.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 12.30 Privid ili stvarnost 13.00 In`ewerske veze 14.00 Megafabrike 15.00 Raj na zemqi 16.00 Nesta{ni lavovi 17.00 Istra`ivawe planete Zemqe 18.00 Posqedwe Guslofovo putovawe 19.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 19.30 Privid ili stvarnost 20.00 Tajna istorija 21.00 Generali u ratu 22.00 ^arli Borman 23.00 Tajna istorija 0.00 Generali u ratu 1.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 1.30 Privid ili stvarnost 2.00 Tajna istorija

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - porodica i zdravqe Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja 23.00 Evergrin klub 0.00 Pono}ne vijesti 1.00 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3. 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10

19.30 19.50 21.50 22.40 23.10 23.50 0.20 1.00 2.00 2.30 2.50 3.20 4.20 4.40 5.50

22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.10 1.00 2.50 3.00 4.00 4.20 4.50

GLAS SRPSKE srijeda, 14. oktobar 2009. 55

2200
PINK BH

Qudi u crnom
Uloge: Tomi Li Xons, Vil Smit, Linda Fiorentino Re`ija: Beri Sonenfeld

100
PINK BH

Petak trinaesti - deveti dio
Uloge: Kejn Hoder, Xon D. Lemej, Keri Kigan Re`ija: Adam Markus

Nova
5.40 6.30 7.00 7.20 7.30 8.00 8.10 8.40 10.30 11.30 12.20 13.00 14.00 Kraq Kvinsa, serija Fifi i cvjetno dru{tvo Rori, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija In magazin Na{a mala klinika Najboqe godine, serija 15.00 Batler Bob, film 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 20.50 Lud, zbuwen, normalan, serija 21.30 Bra~ne vode, serija 22.00 Gotov~evi 23.10 Zakon brojeva, serija 0.10 Sajnfeld, serija 0.40 @ivot na sjeveru, serija 1.30 Ezo TV

Yejson Vorhez, o`ivqena su{tina samog zla koje di{e, vra}a se da zada jo{ jedan finalni divqa~ki udar. Po{to mu je FBI u{ao u trag i po{to je raznesen u komadi}e od strane specijalaca, svi su pretpostavqali da je on kona~no preminuo. Ali svi su pretpostavqali pogre{no, Yejson je ponovo ro|en jer je posjedovao jezivu sposobnost da se pretvori u lik i preuzme la`an identitet onoga koga posqedweg dodirne. U`asavaju}a istina je da on mo`e da bude bilo ko i da se nalazi bilo gdje. U ovom {okantnom, krvqu natopqenom finalu kona~no se ot kri va stra {na taj na wego vog ne za us tavqivog instinkta za ubijawe.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS party Vijesti Scena Kapri, serija TV ordinacija 17.50 18.40 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.20 23.10 0.30 Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Kapri, serija Tvin Piks, serija Novosti Tra`eni Super hitovi Astrologija No}ni program

Wujorku prijeti opasnost od opasne bube koja je zaposjela tijelo jednog farmera. Va{ zadatak je da prona|ete i uni{tite ovu bubu prije nego {to ona razori na{u planetu. Na raspolagawu vam je ~itav arsenal tajnog oru`ja namijewenog istrebqewu nepo`eqnih posjetilaca iz svemira. Mo`da }e vam od koristi za izvr{ewe va{eg zadatka biti dr Lorel Viver i diler oru`ja protiv vanzemaqaca.

HRT 2
HRT 1
5.50 Me|u nama 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 ^udesni spas 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.40 Religijski program 15.30 Obrazovni program 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.20 Dolina sunca, serija 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 Showtime, film 21.40 Paralele 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 e-Hrvatska 0.40 Velemajstor, serija 1.30 Opra {ou 2.10 Paralele 2.40 Prekid programa 4.30 Obrazovni program 5.00 Oprezno s an|elom, serija

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Rubi, serija Napu{teni an|eo, serija BH net Farma Veliki brat Info Smolvil, serija Obi~ni qudi, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Veliki brat Rubi, serija Info Napu{teni an|eo, serija Farma Info Kvizbi Twenty Good Years, serija Veliki brat Farma Veliki brat Qudi u crnom, film Veliki brat Petak trinaesti – deveti dio, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Film Xuboks 7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 9.40 10.00 10.05 10.30 10.50 11.40 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.40 16.00 16.05

BHT 1
Dobro jutro Be Ha Te bebe Mini {kola Otvori prozor Felicija Redakcija D Vijesti Kad tebe ne bude, serija Boje u nizu Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Vijesti Dru{tvo znawa Izvan granica Crta Vijesti Magazin U~ilica Mini {kola Be Ha Te bebe Moje pri~e moje pjesme Dobro do{li u moju zemqu Uradi sam uradi sama Ozi Bu, crtani film Info Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa @ivot i ostalo Euroimpuls Ozi Bu, crtani film Dnevnik Sport Fudbal: BiH - [panija Vijesti Tema dana Izvan granica Oda qubavi, film Euroimpuls @ivot i ostalo

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 7.55 Memori 8.00 Mala {kola 8.05 Sveznalica 8.30 Udri mu{ki 9.30 Hari i porodica Henderson, serija 10.00 Ku}a Velike mame 10.40 Ameri~ki najsmje{niji video 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 Zabrawena qubav, serija 13.10 Lalola, serija 14.00 Top 10 14.40 Champs, serija 15.30 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Top 10 20.00 Ku}a Velike mame 21.00 Bitange i princeze, serija 21.40 Sedam bra}e, film 22.40 Eks protiv Severa, film 23.30 Ku}a Velike mame 1.00 The Silencer, film 3.40 Ke~eri 4.40 Prigu{iva~, film

6.50 @derowa, crtani film 7.10 Silvester i ^i^i, crtani film 7.40 TV vrti} 8.10 ^arobna plo~a 8.20 Glazbeceda 8.30 Pro~itani 8.40 Lagodan `ivot Zaka i Kodija, serija 9.00 Paulino qeto, serija 9.30 Muzika 10.00 Prenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Dragi Xon, serija

13.40 14.10 14.40 15.00 15.30 16.00 17.00 20.00 21.30 21.40 22.30 1.20

Prijateqi, serija Muzika Kod Ane TV vrti} Koga briga e-Hrvatska Fudbal: Kazahstan - Hrvatska Zato~enici kninskih zatvora Vijesti Velemajstor, serija Po`uda oprez, film [apta~ica duhovima, serija

14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00

RTL
7.10 7.30 7.50 8.20 8.50 9.40 11.40 12.10 12.40 13.00 13.20 13.40 14.30 16.10 16.40 17.10 Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Rat u ku}i, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Mjesto zlo~ina, serija 20.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 21.40 Kosti, serija 22.20 Stvorewa, serija 23.20 Vijesti 23.30 Red Bul 0.10 Beauty Shop, film 1.50 Astro {ou

17.00 18.00 18.20 19.00

16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50

19.30 20.00 21.00 22.00

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Poznati 9.00 Filmske novosti 10.00 Novosti 10.05 Hrana i vino 11.00 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.10 Pri~e iz Ma|arske 13.00 Super ke{, kviz 14.00 Novosti 14.05 Film 15.30 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 0.30 3.00 Hrana i vino Novosti Dvostruka {ansa Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Crno na bijelo Dopisnici bez granica Pregled dana Film Astro~et Satelitski program

0.00 1.00

19.00 19.30 20.00 22.10 22.20 23.00 23.30

3.00 3.10

3.20 3.30 5.20

1.10 1.40

Afera Paris Hilton i Kristijana Ronalda, koja je prije nekoliko mjeseci punila sve medije, sada je dobila jo{ jedan nastavak. Iako se popularna bogata{ica pomirila sa biv {im de ~kom, Da gom Re in har tom, o~i to nije preboqela “korpu“ poznatog fudbalera

Paris platila da za~araju Kristijana Ronalda
pa je oti{la toliko daleko i anga`ovala vra~a da ga “za~ara“. Cijela pometwa zapo~ela je kad se javio Pepe, stru~wak za vra~awe, i otkrio da mu je neimenovana osoba, vrlo bogata i svjetski poznata, platila 15 hiqada evra da nanese fizi~ku {tetu fudbaleru Real Madrida. Tako|e, dodaje vra~, osoba koja ga je platila nije iz Evrope i rekla je da }e platiti cijelo bogatstvo kako bi mu uni{tila karijeru. Bez imalo stida Pepe je priznao da je on jedini odgovoran za povredu Ronalda tokom utakmice sa Olimpikom. Samo nekoliko sati nakon {to se vijest pro{irila preko {panskih medija, reagovali su fudbalerovi bliski prijateqi koji su tako|e unajmili vra~a kako bi sprije ~i li daqu {te tu. Wego vo ime je Fernando Nogueira, a u [paniji je poznat kao “~arobwak od Fafe“. Kristijano i Paris proveli su zajedno dvije vatrene no}i, poslije ~ega se Ronaldo nije javio razma`enoj bogata{ici ve} se zabavqao po no}nim klubovima u Las Vegasu. Poenta je u tome da Paris ne mo`e da podnese da je bilo ko odbije, a posebno ne faca poput Ronalda.

Luda planeta

Mladenci opqa~kali crkvu
Ameri~ka policija uhapsila je mladence koji su opqa~kali crkvu u kojoj su se prethodno vjen~ali, javio je Tanjug. Poslije sve~anosti, Brajan Dajks i Mindi Mekgi iznajmili su bungalov u blizini crkve u koju su se vratili tokom no}i i ukrali kutiju sa dobrotvornim prilozima vjernika. Policija je prona{la mladence u restoranu gdje su priznali kra|u i vratili 500 dolara koje su uzeli.

Najni`i ~ovjek na svijetu
Khagendra Thapa Magar iz Nepala, najni`i ~ovjek na svijetu, za svoj 18. ro|endan po`elio je da mu zvani~nici Ginisove kwige rekorda i slu`beno priznaju ovaj rekord i da se uskoro o`eni. U wegovom selu ovih dana ro|endan slavnog sugra|anina proslavqaju brojni prijateqi i porodica, a omaleni tinejxer i daqe ~eka na zvani~nu potvrdu svog rekorda. On tra`i djevojku sli~ne visine kojom bi se o`enio.

Biv{i mister Hrvatske Filip Kleva u drugom dijelu popularnog filma “Seks i grad“, koji je nastao po is to ime noj se ri ji, glu mi mladi}a za kojim poludi seksepilna, otvo re na i fatalna Samanta. Lik Samante glumi 54godi{wa Kim Katral koja, ka ko ka `e Kle va, iz gle da odli~no, a oborila ga je s nogu u Bruklinu, prilikom snimawa scena u kojima se on pojavquje. Kleva je odlu~io da ostva ri svoj glu ma ~ki san, odletio je u Wujork, upisao [kolu za film i televizi-

ju, ko ja je u vla sni{ tvu Yulije Roberts i oti{ao na kasting za “Seks i grad“. - Bilo je toliko qudi na kastingu da je preko cijelih ulica i avenija bila kolona. ^ekao sam tri sata kako bih uop{te u{ao u tu zgradu, a onda mi je pri{la jedna od agenata i upitala me ~ije korijene imam. Rekao sam da mi je mama Hrvatica, a tata Italijan i onda mi je rekla da sam joj jako zgodan i da je jako iznena|ena - ispri~ao je Filip koji je ve} tada Samantu izdvajao kao svoj najdra`i lik, ujedno i tip `ene koji mu se svi|a.

Cirkus bez divqih `ivotiwa
Portugalski cirkusi ubudu}e ne}e mo}i da dr`e divqe `ivotiwe kao {to su tigrovi, lavovi, slonovi ili majmuni po{to su kupovina i razmno`avawe istih zabraweni. U dekretu ministarstva za ekologiju, koji je u utorak stupio na snagu, postoji spisak `ivotiwa na koje se odnosi zabrana i na kojem su primati kao medvjedi, ma~ke (izuzev doma}ih), slonovi, foke, zmije i nojevi.

NEKAD BILO...
Pozori{ni i filmski glumac, Roxer Mur ro|en je na dana{wi dan 1928. godine. Poznat je po glavnoj ulozi u nekoliko filmova, u liku Xejmsa Bonda, agenta 007. Kada je pisan scenario za prvi film o tajnom agentu Xejmsu Bondu, “Doktor No“, za glavnu ulogu je bio predvi|en Roxer Mur. Me|utim, on je bio zauzet obavezama snimawa serije “Svetac“, pa je uloga ponu|ena [onu Koneriju. Kada je 1973. godine Koneri “zbog starosti“ prestao da glumi naslovnu ulogu ovog serijala, uloga je “vra}ena“ Roxeru Muru, iako je stariji od Konerija. Zbog svog “nasqe|a“ je karijeru kao agent Bond po~eo uz etiketu “^ovjek koji je naslijedio [ona Konerija“.

POSQEDWA
Majk Majers glumi Kita Muna
Glumac Majk Majers poznat kao Ostin Pauers glumi}e ~uvenog bubwara grupe “The Who“, javio je Mondo. Majers }e igrati u filmu koji jo{ nema ime, a bavi}e se `ivotom i smr}u Kita Muna. Kit Xon Mun (1946 -1978) bio je poznat kao ekscentri~ni bubwar uticajnog benda, sklon ekstremnom i samodestruktivnom na~inu `ivota. On je ~esto potpuno uni{tavao bubweve tokom svirki i demolirao je desetine hotelskih soba. Navodno mu je jedna od omiqenih zabava, pored droge i alkohola, bilo stavqawe eksploziva u WC {oqe. Bubwar je tako|e bio sklon nasiqu i tukao je svoju `enu Amandu, djevojku Kim i k}erku Mendi. Umro je 1978. u Londonu, od prevelike doze sedativa.

Ro|en Roxer Mur