Mihailo Protić

hemoroidi

prof. dr.med.sci. MIHAILO PROTIĆ

HEMEROIDI
BOLEST SAVREMENOG ČOVEKA

Predgovor
Mnoga oboljenja nisu poznata širim narodnim masama i jedno od tih su hemoroidi. Ovo oboljenje je mnogo rašireno kod svih naroda sveta pa i kod nas. Hemoroidi su bolest savremenog čoveka. O hemoroidima je pisano u raznim, časopisima za popularisanje medicine, kao i u dnevnim listovima, ali do pojave ove knjige nije u nas napisano sve što se zna sakupljeno na jednom mestu kako bi čitalac mogao da upozna ovo često oboljenje. Kao dugogo­ dišnji hirurg koji se svakodnevno sretao sa ovom bolešću, odlučio sam da napišem ovu popularnu knjigu o hemoroidima kako bi čitalac, bolesnik i oni koji pate od njih našao u njoj sve što se danas zna o ovoj bolesti u medicini. Trudio sam se da knjigu napišem takvim stilom koji će da razumeju i oni ljudi koji su malo škole završili, pa ako u tome uspem, biće mi veliko zado­ voljstvo — cilj će biti postignut. Knjiga ima veoma dobrih i preglednih slika koje dopunjuju tekst. One će čitaocu pomoći da lak­ še razume probleme o kojima se u knjizi govori. Prilikom pisanja knjige medicinski stručni izrazi su što je moguće manje upotrebljavani.
U Beogradu, aprila 1984. Prof, dr med. MIHAILO F. PROTlĆ

knjizi spominju i njihovo tumačenje na našem je­ ziku. Zahvaljujem izdavaču koji je našao razumevanja da štampa ovu knjigu. Njenim izdavanjem, iz­ davačko preduzeće na svoj način pomaže bolesnim i ugroženim od ove bolesti.
U Beogradu, aprila 1984. Prof, dr med. MIHAILO F. PROTlĆ

Sadržaj
Strana Građa završnog dela debelog creva (rektuma) i čmarnog otvora (anusa) Krvna mreža čmara (rektuma) Limfni sistem čmara Nervni sistem Uloga završnog dela debelog creva (rektuma) .. Kako se utvrđuje oboljenje rektuma i anusa? .. Pregled čmarnog otvora i čmara Pregled bolesnika Šuljevi (hemoroidi) Istorijat Uzroci hemoroidalnih oboljenja 7 10 11 11 13 14 16 17 20 20 23 26 29 33 36 37 39

Da li ishrana utiče na nastanak hemoroida? . . . . Stadijumi hemoroidalnog oboljenja Znaci hemoroidalnog oboljenja

Hemoroidi i svrbež kod prostatičara Infekcije analnog predela Komplikacije kod hemoroida Zagnojenja oko čmarnog otvora i oko čmara (abscessi perianalis et perirectalis)

43

Strana Lečenje hemoroida 62 63 64 65 68 72 73 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 82 82 83

Dijetalno-medikatmentozno lečenje Upotreba medikamenata Injekciono lečenje hemoroida Operativno lečenje hemoroida Sredstva za čišćenje kod hemoroida Dijeta kod obolelih od hemoroida Šta davati kod zatvora? Povrće Sok od šargarepe Šargarepa pomešana sa jogurtom . . . . Zelena salata Cvekla Fresno mešano povrće Sveže paprike babure Tikvice Keleraba Crni luk Voće Jedan običan jelovnik bolesnika sa zatvorom (opstipacijom) Doručak Ručak Večera Lečenje nadimanja i gasova kod zatvora (opstipacije) Lečenje zatvora lekovitim biljem

BELEŠKE (nisu sastavni deo knjige) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Faktu čepići . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Preparation H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Građa završnog dela debelog creva (rektuma) i čmarnog otvora (anusa)
Da bi čitalac knjige bolje shvatio oboljenje hemoroida, njihove komplikacije i lečenje, potrebno je da u kratkim crtama upozna anatomiju završnog dela debelog creva (rektuma). Dužina rektuma je 12 do 13 cm. On je najširi deo debelog creva. Kad je čovek uspravan, rektum se spušta, zatim ide na­ zad, pa opet dole i pri kraju se završava pod pravim uglom na čmarni otvor (analni otvor). U čitavom svom toku prati krsnu i trtičnu kost. Njegova gor­ nja površina leži u maloj karlici i pokrivena je tr­ bušnom maramicom (peritoneumom), dok donji deo nema peritoneuma. Unutrašnjost rektuma ima spiralni tok. S unu­ trašnje strane postoje izbočine koje se nazivaju Haustonove valvule (zalisci). Postoje tri zaliska koja se postepeno dižu i spuštaju. Oni imaju zadatak da napred potiskuju fekalne mase iz creva. U donjem delu rektum prelazi u čmarni (analni) kanal, koji je dug 1,5 do 3 cm. Kanal je u celosti okružen mi­ šićnim stezačem (sfinkterom). Spreda se rektum graniči kod muškarca mok­ raćnom bešikom a izvan trbušne maramice graniči se sprovodnicima semena, sprovodnicima mokraće i

prostatom. Kod žena rektum se graniči matericom i zadnjim zidom vagine. Rektum je građen u tri sloja. Prvi je gladak i sjajan i sadrži žlezde i pojedine limfne čvoriće. Sluz­ nica analnog kanala nije glatke površine. U kanalu se nalaze male izbočine, između kojih se nalaze udubljenja. Mišići su veoma važni. Glatki mišići debelog creva nastavljaju se u rektum. Prstenasta vlakna mišića sudeluju u formiranju unutrašnjeg stezača (m. sfinkter internus), i to na jedan centimetar od čmarnog Otvora. Ovaj mišić nije podložan našoj vo­ lji. On je pod kontrolom nervnog sistema. Nasuprot njemu, spoljašnji stezač (m. sfinkter eksternus) gra­ đen je od poprečnoprugastih vlakana i pod kontro­ lom je naše volje. Sastoji se od tri dela.

SL. 1. — Anatomija čmara i anusa sa podelom

SL.2 — završni deo debelog creva (rektum) sa hemoroidalnim venama koje ga opkoljavaju kao kakva gusta mreža.

SL.3 - uzdužni presek rektuma (čmara) na kome se vide Morgagnijeve žlezde

SL. 4. — Završni deo debelog creva i donji deo debelog creva I — završetak čmara sa otvorom, II — završni deo debelog creva, III — zavinuti deo debelog creva

Krvna mreža čmara (rektuma)
Krvni sudovi rektuma su veoma razgranati. To su hemoroidalne arterije i vene: gornja, srednja i do­ nja. Imaju veze sa trbušnim arterijama i venama. U hemoroidalnim venama krv se lako zaustavlja u toku zatvora i prilikom vršenja nužde. To se dešava i u trudnoći, kada materica pritiska rektum, ili u raznim tumorima u kartici, koji takođe proizvode

pritisak suprotan, toku krvi, a vene nemaju zaliske (valvule).

Limfni sistem čmara
Limfni sistem čmara dobro je razvijen u mišić­ nom slogu i u slogu ispod sluzokože. Najjače je raz­ vijen u toku gornje hemoroidalne vene. Žlezde oko rektuma su razvijene u masnom tkivu. Limfne žlez­ de iznad ruba čmarnog otvora odvode limfu u aortne žlezde. (Aorta je najveći krvni sud).

Nervni sistem
sistema.
Većina nerava potiče od autonomnog nervnog

Nervni sistem završnog dela creva. — Nervni sistem rektuma (završnog dela debelog creva i čma­ ra) najvećim delom potiče od autonomnog (vegeta­ tivnog) nervnog sistema. Da bi čitalac mogao da shvati šta je vegetativni nervni sistem, ukratko će­ mo to objasniti. Vegetativni (autonomni) sistem vrši radnje bez učešća naše volje. Upravlja skoro svim funkcijama koje su potrebne za održavanje čovekovog života. Vegetativni sistem se sastoji od simpatičkog i parasimpatičkog dela, koji jedan na drugi deluju suprot­ no. Centar vegetativnog sistema se nalazi u mozgu. Simpatički deo počinje u sivoj masi, od 7. vrat­ nog do 3. slabinskog segmenta. Parasimpatički deo polazi sa dva kraja, iz mož­ danog stabla i iz krstačnog dela kičmene moždine. Gornji deo daje nerve za srce, disajne puteve, probavne organe, tanko i debelo crevo, sve do njegovog prelaza kada debelo crevo, tj. njegov poprečni deo

prelazi u silazni deo debelog creva. Donji, slabinski deo daje ogranke nerava za organe male karlice i donje udove. I simpatička i parasimpatička nervna vlakna šalju neprestano impulse organima koje inervišu (oživčavaju), ali imaju suprotan učinak je­ dan prema drugome. Simpatikus ubrzava rad srca, proširuje krvne sudove u koži i proširuje zenice, a parasimpatikus usporava rad srca, sužava krvne sudove u koži kao i zenice. Delovanje simpatikusa i parasimpatikusa u nor­ malnim slučajevima je uravnoteženo. Noću preovlađuje uticaj parasimpatikusa. Delovanje vegetativnog sistema usko je povezano sa delovanjem hormona. Poznato je da je predeo analnog (čmarnog) ot­ vora veoma osetljiv na bol, kako kod raznih obolje­ nja koja se javljaju u ovom predelu, tako i posle operacija koje se izvode zbog raznih oboljenja toga predela, pa i hemoroida. Tome je uzrok velika broj­ nost nerava i nervnih završetaka kojima obiluje ovaj predeo. Mnogo ranije su operativni zahvati u ovom predelu vršeni na "živo", bez anestezije, ali se u modernoj proktologiji (nauci o oboljenjima završnog dela debelog creva) danas i anesteziji pridaje veliki značaj da bi se operacija i lečenje vršile bezbolno, te se u tom cilju vrše anestezije na moderan i savremen način. Veliki splet nerava i nervnih završe­ taka, veliki broj vena i arterija kao i značajni miši­ ći čmarnog predela zahtevaju i od bolesnika i lekara mnogo strpljenja i pažnje da bi se razina oboljenja ovog predela izlečila a bolesnik oslobodio nesnosnih i ponekad neizdržljivih bolova. Parasimpatički nervni sistem. — Dolazi iz II, III i IV krsnog (sakralnog) dela. Vlakna su duga 3—4 cm, dolaze do karličnih pleksusa i deluju suprotno simpatičkim vlaknima. Donji deo analnog kanala nadražuje gornji hemoroidalni nerv, a delovi spoljnjeg mišića stezača, potkožni i duboki, nadražuju stidnjačni (pudendalni) nerv. Vlakna stidnjačnog unutrašnjeg nerva su razgranata i zato je predeo oko analnog ot­ vora veoma jako osetljiv na sve nadražaje.

Uloga završnog dela debelog creva (rektuma)
Rektum (završni deo debelog creva), kao i ostali deo debelog creva, učestvuje u pomicanju crevnog sadržaja, upija vodu i učestvuje u izbacivanju crev­ nog sadržaja (defekacija). Učestvuje u održavanju ravnoteže elektrolita, bakterijskoj aktivnosti, a utiče i na nervni sistem i krvotok. Simpatički nervni sistem smanjuje pokrete (pe­ ristaltiku) creva i koči defekaciju. Parasimpatički nervni sistem povećava pokrete creva i omogućava pražnjenje rektuma. Moć zarastanja (degeneracije), tj. obnavljanja sluzokože rektuma je velika. Sluzokoža se može lo­ kalno regenerisati za četiri dana. Napon defekacije se može sprečavati jer voljni pokreti spoljnjeg mišića stezača sprečavaju praž­ njenje pa se napon postepeno smiruje ali se može ponoviti u jačem obliku pa tada osoba zauzima zgr­ čen položaj. Ako se trbušni pritisak povećava, spoljašnji mišić stezač (m. sfinkter eksternus) popušta i fekalni sadržaj se ispražnjuje. Pri tom se u rektumu razvija pritisak 13,3—26,7 kPa (100—200 mmHg); spuštanjem sadržaja pritisak se smanjuje. Mišići se suprotstavljaju povećanju pritiska u trbuhu te one­ mogućavaju da anus izađe napolje. Uzastopnim po­ kretima creva može se isprazniti levi deo debelog creva od fekalnih masa. Svakog dana se sa izmetom (fecesom) izbaci oko 150 ml tečnosti. Preostala voda se upije (apsorbuje) u ostalom delu debelog creva, gde se stolica meša sa raznim sastojcima creva. Rektum sadrži mnogo bakterija, aerobnih i anaerobnih. Mehaničkim čišćenjem rektuma može se znatno smanjiti količina bakterija, ali mogu nas­ tati i poremećaji azota, pad natrijuma i kalijuma u mokraći i serumu. Usled dugotrajnog davanja an­ tibiotika širokog spektra može doći do gubitaka vi­ tamina K, što nekad dovodi do krvarenja.

Kako se utvrđuje oboljenje rektuma i anusa ?
Dijagnoza je veoma važna kod oboljenja čmara i anusa. Ponekad je dovoljno da se pogleda analni predeo pa da se zna o kakvom se oboljenju radi. Me­ đutim, to je velika greška ako se tako čini. Postoje razini načini da se tačno utvrdi oboljenje, pa ćemo o tim načinima kasnije nešto više govoriti. Sva krvarenja koja se pojavljuju na anusu nisu samo od hemoroida. Mnogobrojna su oboljenja koja daju krvarenja, pa zato treba biti veoma oprezan pri pregledu i davanju mišljenja o kakvom se to obo­ ljenju radi, a koje dovodi do krvarenja. Bolesnik igra veliku ulogu u razgovoru sa lekaram o njegovoj bolesti, ako on zna da o bolesti de­ taljno pruži sve podatke koji se od njega traže, kao što su: kako je bolest počela, otkada, da li je primetio krv za vreme vršenja nužde, u početku ili na kraju, da li je krv bila crvena, sveža ili je bila crno obojena i pomešana sa sluzi? Kakva je bila sluz, da li je prilikom defekacije bolesnik imao bolove u čmaru ili nije, da li je stolica bila čvrsta i brabonjasta i dr.? Svi ovi elementi su veoma važni za po­ stavljanje dijagnoze i čine neocenjive usluge lekaru za postavljanje dijagnoze, tj. da li je u pitanju hemoroidno oboljenje ili neko drugo teže? Često je bolesnik zaplašen i stidljiv, pa je od njega veoma teško dobiti ima kakav podatak. Kad se bolesnik raskravi i počne da govori lekaru o svojim tegobama, on će tada da pominje i eventualne bolove, krva­ renja, zatvor, proliv, gasove, svrbež oko čmara i ispadanje hemoroida uz druge znake koje oseća. Bol koji se javlja na čmaru ili u završnom delu debelog creva najčešće dovodi bolesnika lekaru. Obično se javlja kod bolesnika sa hemoroidima zattvor (opstipacija), pa nagomilane fekalije vrše pri­ tisak na crevo, što u tim slučajevima dovodi do bola koji bolesnik ne može tačno da odredi zbog razgranatosti nervnih vlakana u predelu oko čmara. Kod

zapaljenja donjih delova debelog creva oseća se na­ petost i neugodnost a što se viđa i kod nekih hemoroidalnih komplikacija. U analnom kanalu i oko nje­ ga kod raznih zapaljenja oseća se potmuli bol, koji je trajan a nastaje usled nadražaja osetljivih nervnih vlakana. Kod izlaska hemoroida koji se ne mogu vratiti nazad, bolesnik ima veoma jaki bol u čmaru, a najjači je za vreme i posle defekacije (vršenja nužde). Bolovi traju nekoliko sekundi, prođu, pa se ponovo javljaju i traju duže. Krvarenje koje se javlja na čmaru označava da je negde u čmaru, tj. u debelom crevu sluzokoža oštećena ili da je došlo do prskanja nekog krvnog suda. Od toga da li je veći ili manji krvni sud oštećen zavisi i količina krva­ renja. Ukoliko je oštećen manji krvni, sud, krvare­ nje će biti manje, a ako je oštećen veći krvni sud, krvarenje će biti veće. Boja krvi je veoma važna. Ako je crvena, onda se sa sigurnošću može reći da je došlo do povrede nekog krvnog suda ili sluzokože u donjim delovima debelog creva, a ako je krv crna poput kafe i ako su fekalije crnkaste, to je znak da je reč o krvarenju iz gornjih partija creva. Krvarenje iz unutrašnjih hemoroida je obično malo i nastaje posle defekacije. Krvarenja iz spoljnih hemoroida su bolna, dok su ostala krvarenja bezbolna i spon­ tana. Mnoge ljude uplaše prolivi (dijareje). Oni nas­ taju iz različitih razloga: usled infekcije crevnog zi­ da ili infekcije organskog porekla lumena creva. Proliv je češći znak tumora nego zatvor (opstipacija). Povremena izmena proliva i zatvora, pri čemu se pojavljuje i krv i sluz, može da bude znak veoma ozbiljnog oboljenja. Obilne pojave gasova (flatulencije) mogu biti posledica mnogobrojnih patoloških stanja bolesnika.

Pregled čmarnog otvora i čmara
Čmar i njegov otvor za lekara predstavljaju, kako smo to rekli, nečisto područje, pa je zato i od lekara najmanje proučeno i njime se bavi veoma mali broj lekara. Koliko je važno poznavati ovo područje, o tome ne treba ni govoriti, a koliko je važno rano postaviti dijagnozu i pristupiti lečenju bolesnika, to svi lekari dobro znaju. Nije dovoljno svući bolesnika i pogledati mu zadnjicu i reći bolesniku da je zdrav i da ne boluje. To su neoprostive greške. Da se te greške ne bi dešavale, treba bolesnika pregledati na sledeći način: a) skinuti bolesnika i pregledati mu zadnjicu i njenu okolinu;

SL. 5. — Položaj bolesnika za operaciju na anusu

b) uvući kažiprst u zadnjicu i izvršiti pregled celog kruga čmara; c) izvršiti pregled čmara električnim aparatom zvanim rektoskop; d) uzimanje isečka tkiva sa aparatom i slanjem tkiva na mikroskopski pregled da se vidi da li ima kakvih promena; e) izvršiti laboratorijske pretrage sluzi i feka­ lija i f) izvršiti rendgenski pregled debelog creva po­ što se (prethodno ubrizga barijumova kaša).

Pregled bolesnika
Bolesnik se postavi da klekne na sto na oba kolena i oba lakta. Pri tome treba duboko da diše i da ne steže mišiće čmara. Lekar ulazi kažiprstom na koji je prethodno navukao gumenu rukavicu i namazao ga vazelinom. Prst uvlači polako u zadnjicu. Ovaj akt je bezbolan i bezopasan. Lekar će otkriti da li ima hemoroidalnih čvorića ili ne i da li ima nekih tumora, suženja ili drugih oboljenja. Čuveni lekar koji se bavio oboljenjima ovog predala Eton kaže: "Izvežban prst je sonda sa okom na vrhu", što znači da jagodica prsta izvežbanog lekara lako otkri­ va razna oboljenja. Rektoskop. — Rektoskop je optički aparat; du­ ga metalna cev podešena podeocima. Ona može da

SL. 6. — Digitalni pregled anorektalne regije (7) 1 — pretraga analne regije, 2 — pretraga analnog kanala rotiranjem kažiprsta, 3 — pipanje ampule rektuma

SL. 7. — Rektoskop
1) metalni umetak za vođenje rektoskopa, 2) metalna cev rektoskopa, 3) optički deo rektoskopa sa ugrađenim sočivima i svetiljkom, 4) 5) i 6) instrumenti za uzimanje tkiva za pregled i 7) ručna pumpa za uduvavanje vazduha u završni deo debelog creva.

uđe i do 30 cm. Na spoljnjem vrhu ima optički deo pomoću kojeg se vidi unutrašnjost debelog creva, a u donjem delu cev ima sijalicu koja se upali i osvetljava debelo crevo dajući mogućnost da se vide sve promene na Sluzokoži creva: da li ima hemoroidalnih čvorića, ranica, izraslina, suženja i dr. Biopsija. — Na kraju rektoskopa nailazi se jedan instrumenat pomoću koga se može uzeti parče tkiva, što se naziva biopsija. To se parče pošalje na patološkohistološki pregled da se vidi kakve se promene odigravaju na tkivu. Poslato tkivo se na specija­ lan način smrzne i na tanke kriške iseče i oboji, ka­ ko bi se pomoću mikroskopa videle promene na tki­ vu. Laboratorijski pregled. — Pregleda se sluznica i fekalije da bi se utvrdile bakterije koje izazivaju zapaljenja sluzokože debelog creva, kako bi se dali lekovi za izlječenje zapaljenja. Rendgensko snimanje. — Vrši se na taj način što se bolesniku ubrizgava bezopasna barijumova

kaša koja ne propušta rendgenske zrake, pa to omo­ gućava da se sve promene na debelom crevu vide i otkriju (hemoroidi, rak, razni dobroćudni tumori — polipi, miomi, fibromi i dr.). Pre nego se da barijumova kaša bolesnik treba da se dobro pročisti. Dan pre pregleda treba da po­ pije dve kašike ricinusova ulja. Ukoliko se rendgen­ ski pregled vrši ujutro, bolesniku ne treba davati ništa da jede, a u slučaju da se snimanje vrši posle podne, onda može da dobije šolju čaja, parče dvo­ peka i ništa više. Kod sumnje na tumor koji nije prvi put otkriven na debelom crevu, snimanje se ponavlja posle tri sedmice barijumovom kašom. Tom prilikom treba pregledati pluća, prostatu i mokraćnu bešiku.

Šuljevi (hemoroidi)
Istorijat
Hemoroidi su bili poznati starim Grcima i oni su ih nazivali odliv krvi. Pre mnogo vekova skoro svako krvarenje su nazivali hemoroid. Opisivani su hemoroidi u ustima (Aristotel). Na ustima, materici i mokraćnoj bešici krvarenja su nazivana hemoroidima (Celsus). Prvi je dao naziv hemoroid za krva­ renje koje se javljalo iz čmara, a iz njegovih vena, otac medicine Hipokrat. On je hemoroide lečio usi­ janim gvožđem, a smatra se da je prvi podvezao hemoroidalne čvoriće koncem. On je smatrao da hemoroidi pročišćavaju slezenu i jetru. Hipokrat je smatrao da ljudi koji boluju od hemoroida ne mogu da obole od zapaljenja porebrice, čireva i lepre. Galien smatra da oboleli od hemoroida ne mogu da obole od gihta i zapaljenja zglobova. Tiberije smat­ ra da hemoroidi pročišćavaju organizam. Prema Montenju koji je bio profesor u Padovi 1640. god. navodi se da hemoroidi "uklanjaju melanholičnu krv iz slezene". Ambroise Pare (Ambrozije Pare) smatra ako hemoroidi krvare umereno i ako bolesniku mnogo ne škode, ne treba zaustavljati krvarenje jer baš to kr­ varenje sprečava pojavu bolesti lepre, melanholiju, maniju, pleuritis i dr. Ako je krvarenje jako, jetra

može da nazebe što bi dovelo do stvaranja vode u tr­ buhu a to dovodi do slabljenja i potištenosti. Am­ brozije Pare preporučuje ispečeni luk i žuč kod jako zapaljenih hemoroida. Sve se to ispeče, istuca i stav­ lja na oboleli hemoroid svakih pet časova. U staroj medicini za lečenje hemoroida bilo je zabranjeno: "upotreba vina, naprezanje tela, jahanje konja, nadraživanje (ne čitati erotske knjige), imati seksualne odnose i dr." Hipokrat je uvek ostavljao dva tri hemoroidalna čvorića otvorena da bi krv iz njih mogla da curi i da bi se na taj način organizam pročiš­ ćavao. U srednjem veku naziv hemoroidi se retko upo­ trebljavao te nije bio u granicama pristojnosti pa se tražio za njega drugi naziv. Tada se hemoroid naziva "bolest svetog Fijakra". Slike ovoga sveca bile su kao ukras u pariškim gostionicama. Tada su se prvi put pred pariškim gostionicama pojavile konjske karuce koje su se nazivale "fijakeri". Bo­ lesnici su se skupljali u raznim crkvama gde su stav­ ljali razne svećice u anus. Njihovo je dejstvo prema legendi bilo najbolje u prvoj mesečevoj četvrti. No­ šene su razne amajlije. Indijski kesten stavljen o vrat ili u pupak sprečavao je nastanak hemoroida (Galien). Crni koren ciklame nosili su o vratu muš­ karci, a beli žene. Interesantan je slučaj bolesnika koji je obolio od hemoroida već dve godine. Imao je jake bolove. Šetao je sa svojom damom i kad je imao najjače bolove bili su ispod indijskih kesteno­ va. Dama mu je rekla da stavi nekoliko kestenova u džep. On je poslušao. Stavio je nekoliko kestenova; poboljšanje, kao i ozdravljenje nastalo je posle ne­ koliko dana. Prošlo je 26 godina a bolesnik nije više imao nikakav bol. Krastava žaba takođe se no­ sila kao amajlija za lečenje hemoroida. O tome je Montegre kazao: "Ova sredstva su sram čovečanstva, pošto ako zbilja leče, ona potvrđuju naše neznanje, a ako ne leče, potvrđuju naše praznoverje". Feliks operiše od fistule oko čmara kao posledice hemoroi­ da Luja XIV. Operaciju je Feliks izvršio zlatnim nožem koji se i danas čuva u muzeju. Reformator

SL. 8. — Na starom crtežu vidi se položaj boles­ nika za operaciju hemoroida

Martin Luter bolovao je od hemoroida kao i austrijanac Don Huan, pobednik kod Lepanta, a umro je četiri časa posle operacije hemoroida. Francuzi su izgubili bitku kod Vaterloa samo zato što se Napoleon Bonaparta zadržao u šetnji zbog hemoroida do 10 časova, pa je bitku započeo sa priličnim zakaš­ njenjem.

Uzroci hemoroidalnih oboljenja
Nasleđe. — Veliku ulogu igra nasleđe. Slabost venskog spleta u organizmu kao i mlitavost tkiva koji se nasleđuju od roditelja. Uspravni hod. — Kod četvoronožaca nisu zapa­ ženi hemoroidi, pa se uspravni hod čoveka smatra kao predisponirajući za nastanak hemoroida. Zanimanje. — Profesije kao što su: administra­ tori, krojači, šoferi i oni koji dugo stoje često obolevaju od hemoroida. Starost. — Usled starosti dolazi do degeneracije tkiva koja oslabe. To se isto dešava i sa krvnim su­ dovima pa su hemoroidi kod starijih i staraca dosta često oboljenje. Zatvor — opstipacija (neuredna stolica — tvr­ da). — Usled nagomilavanja fekalnih masa u završ­ nom delu debelog creva dolazi do pritiska na venski splet oko čmara što usporava kretanje krvi pa su kod ljudi sa opstipacijom česti slučajevi oboljenja od he­ moroida. Razni tumori u trbuhu i trudnoća. — Tumori i trudnoća takođe mogu da usled pritiska budu uzrok nastanka hemoroida. Plod kao i razni tumori vrše ni: Uzroci hemoroidalnog oboljenja su mnogobroj­

pritisak na veće i manje krvne sudove u trbuhu što usporava krvotok, sa posledičnim nastankom hemoroida. Srčana oboljenja kao i oboljenja jetre takođe mogu da budu uzrok nastanka hemoroida. Razna zapaljenja čmara prenose se i na vene čmara što može da dovede do hemoroida i njihovih komplikacija. Oboljenja jetre i njenih krvnih sudova. — Vena porta, veliki krvni sud jetre, postaje na zadnjoj strani gušterače (pankreasa). Ona postaje od slezenske, gor­ nje i donje crevne vene. Ulazeći u jetru razgranjava se u sitne krvne kapilare od kojih se obrazuju jet­ rene vene koje se ulivaju u donju šuplju venu. Vena porta dovodi u jetru iz organa trbušne duplje na dalju preradu šećere, masti i proteine. Prilikom neke prepreke u toku vene porte njena krv uzima obrnuti smer kretanja, a kako u njoj nema zalistaka (valvula), to se njena krv spuš­ ta u hemoroidalni splet koji se nalazi oko rektuma, što za posledicu ima nastanak hemoroida. Oboljenja koja dovode do toga da se krv u v. porti kreće usporeno ili da stoji takođe dovodi do hemoroidalnog oboljenja. Tu spadaju zapaljenje jet­ re (hepatitis), smežuranje jetre (ciroza), razini dob­ roćudni i zloćudni tumori jetre, kao i čir na dvanaestopalačnom crevu. Veliki tumori koji se nalaze na desnom bubregu mogu takođe usled pritiska da do­ vedu do nastanka hemoroida. Kod navedenih oboljenja dolazi do stvaranja sraslina i ožiljaka. Ti ožiljci mogu da budu veliki i ako se nalaze uz samu venu portu ili ako prelaze preko nje, usled pritiska koji onemogućava kretanje venske krvi, dolazi veoma često do nastanka hemo­ roida. Poznato je da bolesnici koji pate od oboljenja želuca i creva i ostalih trbušnih bolesti takođe pate i od hemoroidalnih bolesti. Takođe se zna da kad se ta oboljenja izleče, izleči se spontano i veliki broj hemoroidalnih oboljenja i njihovih komplikacija. Prilikom defekacije, naročito ako je bolesnik dugo imao neurednu stolicu, javlja se povećani pri-

tisak u trbuhu pa i u venama trbuha što takođe do­ vodi do promena u venama koje okružuju rektum. Prema Bojdu postoje tri uzroka nastanka hemoroida, a to su: 1. lokalni 2. spoljni i 3. centralni Lokalni uzroci. — Kao lokalni uzrok smatra se zapaljenje u samom rektumu. Kronične opstipacije kao i karcinom takođe mogu biti uzrok hemoroida. Usled pritiska karcinoma na vene rektuma dolazi do promena u cirkulaciji krvi, krv se ne kreće, stva­ raju se tada hemoroidalni čvorići koji daju sve zna­ ke ovog oboljenja. Spoljni uzroci. — To su uzroci koji nastaju iz­ van rektuma, a to su: razni položaji materice kao i trudnoća, proširenja mokraćne bešike, bilo da nas­ taju kao posledica oboljenja prostate ili tumora be­ šike. Centralni uzrok. — Centralni uzrok nastanka hemoroida može se videti kod raznih oboljenja srca kao i kod ciroze jetre kad koje dolazi do zastoja u cirkulaciji krvi u vani porti. Kao što se vidi postoje mnogobrojna mišljenja o nastanku hemoroida. Ima i nekih mišljenja koja kažu da se hemoroidi stvaraju kod osoba koje dugo sede i koje se ne kreću, čije je zanimanje vezano za dugo sedenje. Međutim, poznato je da se hemoroidi javljaju i kod sportista, fudbalera, košarkaša i dr. što znači da se ovo tvrđenje ne bi moglo prihvatiti kao sasvim sigurno, već su potrebni i drugi faktori koji tome doprinose.

Da li ishrana utiče na nastanak hemoroida ?
Kod sasvim male dece i novorođenčadi ne vide se proširenja vena oko rektuma. Krvni sudovi arte­ rije i vene su veoma mali. Ove tvrdnje koje se danas smatraju kao tačne idu u prilog tome da hemoroidalno oboljenje nije nasledno i da se ne nasleđuje od roditelja. Može se reći da se nasleđuje dispozicija i oboljenje krvnih sudova — vena. Veliki broj ljudi koji su gurmani, koji mnogo jedu masno, uz svakodnevno uzimanje alkohola u većini slučajeva su osuđeni da postanu bolesnici od hemoroida. Kod gurmana preterano masna a uz to kisela i paprena hrana utiče na jetru tako da je ona opterećenija u svom radu nego što je to normalno pa dolazi i do poremećaja cirkulacije krvi u njoj što dalje dovodi do nastanka hemoroidalnog obolje­ nja. Neumerenost u jelu i piću oštećuje jetrene puteve, žučnu bešiku kao i želudac pa i oni pored jetre obalevaju. Uzrok pojave hemoroida može biti i u neredovnoj ishrani, kao i suva hrana, konzerve i mesne pre­ rađevine. Razna sredstva za čišćenje mogu takođe biti uzrok nastanka hemoroida ako se dugo upotreb­ ljavaju. Začini, paprike, biber, sirće i senf pogoršavaju hemoroidalno oboljenje pa ih treba kod ovih boles­ nika izbaciti iz ishrane. Prolivi kao i opstipacija deluju negativno kod hemoroidalnag oboljenja. Njih treba suzbijati kako lekovima, tako i dijetom. Hemoroidi su kesasta proširenja vena koje se nalaze oko čmarnog otvara i u njegovoj unutrašnjosti. Treba znati da ove vene nemaju svoje zaliske (valvule) koji postoje kod normalnih vena, a njihov zadatak je da zadržavaju krv i da je dalje sprovode od periferije ka srcu. Postoje: spoljašnji i unutrašnji hemoroidi.

Spoljašnji hemoroidi. — Javljaju se u dva ob­ lika, i to u akutnom i hroničnom obliku. Akutni hemoroid se javlja kao nateklina na čmaru zahvatajući i jedan deo kože anusa. Tu se vidi jedan čvorić koji je veličine zrna graška, a koji je napet i jako bolan, plavkaste je boje i obično se nalazi na jednoj strani, bilo desnoj, ili levoj. Veoma se retko nalazi na obe strane analnog otvora. Obično se pojavi posle težeg rada kao što je podizanje teškog tereta. Dogodi li se da ovaj hemoroidalni čvorić prsne, nastaje kr­ varenje koje obično nije jako. Dešava se da se na mestu prskanja hemoroida kasnije javi fistula, a dolazi i do svrbeža. Curenje iz otvora može dosta dugo da bude i da bolesniku pričinjava velike ne­ prijatnosti. Dok su akutni hemoroidi jako bolni, hronični ne moraju biti bolni. Najčešće kod hronič-

I stepen hemoroida
Sl. 9. — Poprečni presek čmara i čmarnog otvora
Ispod tačke se vidi hemoroidni čvorić u po­ četnoj fazi veličine zrna graška

II stepen hemoroida SL.10.--Uznapredovali hemoroid je zahvatio veću površinu

III stepen hemoroida SL.10.-- Hemoroid je ispao kroz čmarni otvor, a drugi hemoroid se nalazi iznad - na suprotnoj strani

IV stepen hemoroida
SL. 12. — Dva velika hemoroidalna čvora su ispala kroz analni otvor.

nih hemoroida bolovi nastaju od komplikacija koje ih veoma često prate a o kojima ćemo kasnije go­ voriti. Unutrašnji hemoroidi. — Potiču iz unutrašnjih vena koje obavijaju završni deo debelog creva. Obično su unutrašnji hemoroidi bezbolni sve donde dok ne nastanu komplikacije. Često se spolja ne vi­ de, a najčešće se javljaju po tri. Unutrašnji hemo­ roidi prilikom napipavanja prstom imaju izgled ne­ kih venoznih gužvi što ih znatno po obliku razli­ kuje od spoljašnjih hemoroida.

Stadijumi hemoroidalnog oboljenja
Postoje četiri stadijuma bolesti. 1. Prvi stadijum. — Najpre se javlja veoma blag svrab oko čmara i ovaj stadijum traje ponekad čak i

SL. 13. — Kroz presek mišića stezača vide se dva velika hemoroidalna čvorića.

5—10 godina. U čmaru se često javlja toplina, naro­ čito u krevetu, noću. Bolesnik pati od neuredne sto­ lice, koja je dosta čvrsta, ispečena, te (bolesnik ne vr­ ši nuždu po nekoliko dana, a kad to radi, ima jake bolove, što čini da izbegava vršenje nužde. Zatvor je posledica postojećih hemoroida, ne obrnuto: zatvor nikako nije uzrok hemoroida. Bolesnik se u ovom stadijumu navikne na svoje tegobe, pa su veoma retki slučajevi da traži lekara za pomoć, smatrajući da su sve ove promene posledica neuredne stolice, pa uzimaju razne trave i medikamente da bi na taj na­ čin "uredili stolicu". 2. Drugi stadijum. — Hemoroidi drugog stadijuma prilikom vršenja nužde izlaze kroz čmarni otvor napolje, ali ne krvare i sami ste posle vraćaju unut­ ra. Sluzokoža čmara je natečena. Svrab postoji, kao

SL. 14. — Na shemi se vidi da su najčešće lokalizovani hemoroidi na 3, 7 i 11 časova (računa se analni otvor kao časovnik). Pored hemoroida vide se i ogranci arterija oko hemoroida.

i neuredna stolica, koja prati sve stadijume hemoroidalnog oboljenja. Bolovi su veoma retki, skoro da ih nema. (sl. 27). 3. Treći stadijum. — U trećem stadijumu hemo­ roidi izlaze iz čmarnog otvora napolje. Sami od sebe neće da uđu u crevo, pa se moraju prstima i gazom premazanom vazelinom laganim utiskivanjem vra­ titi u crevo. U ovom stadijumu mogu se javiti kom­ plikacije, kao što su tromboza hemoroida, što znači da se hemoroid zapali i da se krv koja se nalazi u venoznom hemoroidalnom čvoru zgruša, što stvara velike balove.

SL. 15. — Svojom veličinom ispali hemoroidi zatvorili su analni otvor tako da se on i ne vidi, što ometa pražnjenje creva stvarajući nesnosne bolove, kompli­ kacije i nemir bolesniku.

4. Četvrti stadijum. — Hemoroidi četvrtog stadijuma izlaze iz mišića stezača (sfinktera) i ne mogu se rukom ugurati u črmar. Svaki pokušaj da se izašli hemoroidi vrate izaziva veliki bol a može lako da dođe i do krvarenja koje je nekad veoma jako i zbog zapaljenja okoline hemoroida teško se zaus­ tavlja.

Znaci hemoroidalnog oboljenja
Mnoge osobe boluju od hamoroida, a da nikad nisu osetile nikakve tegobe. Kod nekih kao prvi znak oboljenja javi se krvarenje za vreme ispražnjenja, što bolesnike jako uplaši, pa uplašeni odmah traže pomoć lekara, jer su čitali ili čuli da se rak javlja sa krvarenjem iz čmara. Poneki od bolesnika je u teškom psihičkom stanju, u velikom je strahu i jedva čeka da sazna pravu istinu o svom zdravstve­ nom stanju. Drugi se žale na bolove koji su česti, naročito prilikom ispražnjenja creva kao i na neu­ rednu stolicu. Mi ćemo sistematski izneti sve znake koji se javljaju kod ovog čestog oboljenja, kako bi se čitalac mogao lakše snaći i kako bi svome bliž­ njem mogao pomoći ako oboli od hemoroida, ovog veoma čestog savremenog oboljenja. Znaci hemoroida su: — bol, — svrbež oko čmara, — toplota oko čmara, — zatvor, — krvarenje, — ispadanje hemoroida i dela čmara, — ukleštenje hemoiroida i — alergija.

Bol. — Kod hemoroida bol nije stalan. Javlja se kod spoljašnjih hemoroida ako su zapaljeni, tj. ako je okolina usled nečistoće inficirana, ili ako je sluzokoža oko čmara naprsla. Kod unutrašnjih hemoroida bol je češći, naročito prilikom pražnjenja, jer čvrsti i sprečeni crevni sadržaj povređuje ionako nadraženu sluzokožu čmara, pa je bol uvek pratilac prili­ kom ispražnjenja creva. Bol traje kratko vreme i ponekad je praćen pojavom malih količina krvi. Po­ nekad su bolovi toliko jaki da bolesniku ometaju hod i bolesnik mora da ostane u krevetu po neko­ liko dana. Prilikom pregleda bolesnik oseća svaki dodir prsta lekara u čmaru pa se ti pregledi moraju vršiti veoma nežno i pažljivo. Svrbež. — Javlja se naročito noću oko čmara. usled češanja se stvaraju male ranice, iz kojih se pojavljuje krv. Istovremeno te ranice su ulazna vra­ ta za infekciju, kroz koja se prljavim noktima za vreme češanja unosi infekcija, pa nije retko da se predeo čmara zagnoji. Toplota. — Oko čmara se javlja toplota, naro­ čito noću i kod bolesnika stvara nervozu. Bolesnici ne mogu da spavaju, nego ustaju pa se tuširaju hladnom vodom. Zatvor. — Zatvor (opstipacija) javlja se kod he­ moroida kao jedan od znakova oboljenja. Bolesnici po nekoliko dana nemaju urednu stolicu, a kad je dobiju obavlja se veoma teško, sa velikim napinja­ njem i naporom, koji su vezani sa bolovima, pa često i prskanjem hemoroidalnih čvorića, što ima za posledicu pojavu krvi u tvrdoj i spečenoj stolici. Iako bi mogli da isprazne creva, bolesnici se plaše da to učine da ne bi krvarili. Krvarenje. — Ponekad je krvarenje prvi simp­ tomi hemoroidalnog oboljenja. On obično uplaši bo­ lesnike jer se na kraju pražnjenja na izmetu primeti da je poprskan svežom crvenom krvlju. Hemoroidalni čvorić prsne ponekad usled istanjenog zida, nekad usled stvorene ranice (ulceracije), a ne-

kad zbog njegovog ukleštenja u čmarni mišić, koji ga pocepa prilikom nadimanja za vreme stolice. Poz­ nato je da je krv koja dolazi iz gornjih delova creva crnobraonkaste boje, za razliku od one koja se jav­ lja iz hemoroida i koja je, kako smo rekli, crvena i svetla. U početku je krvarenje veoma malo, ali mo­ že ponekad biti toliko da je potrebna hitna hirurška intervencija da bi se zatvorilo povređeno mesto prsnuća vene. U nekim slučajevima potrebno je davati transfuzije krvi. Bolesnici izgube dosta krvi, slabo­ krvni su. Do krvarenja može doći ne samo za vreme pražnjenje creva nego i za vreme šetnje u parku, na ulici i na radu, što iziskuje hitno hirurško zbrinja­ vanje. Ispadanje hemoroida. — Često se dešava da sluzokoža čmara zajedno sa hemoroidom ispadne napolje. Ovo ispadanje može da bude povremeno, ali se javlja često onda kad bolesnik ima stolicu. Ispadnuta sluzokoža creva je jako crvena i zapaljena, sa mestimičnim tačkastim krvarenjima, a mogu da se jave i manje ranice iz kojih se cedi čista crvena krv. Ponekad dođe do infekcije na ispadnutom delu creva, kada se javlja gnoj, što prati i visoka tempe­ ratura. Bolesnici sami kod malih ispadanja vraćaju ispalo crevo sa hemoroidima unutra. Međutim, ima slučajeva, ako je veći deo creva ispao, da ga ne mogu sami uvući unutra, pa je tada potrebna lekar­ ska pomoć. Ukleštenje hemoroida. — Zapaljenje, otok i in­ fekcija hemoroida čine da se hemoroidi ne mogu uvući unutra ni mehanički. To se naziva ukleštenje hemoroida. Bolesnik ima jake bolove oko čmara. Ne može da se kreće. Oko čmarnog otvora hemoroidalni čvorovi u obliku venca su napeti, tvrdi i plavi usled pritiska a njihova okolina je crvena i zapaljena. Alergija. — Prema nekim autorima alergija kod pojave hemoroida igra važnu ulogu. Nju neki smat­ raju naslednom pojavom. Kod alergijskog svrbeža javlja se opšti otok i koprivnjača, uz nesnosni svrbež. Uzročnici mogu da budu: mleko, jaja, čokolada,

med, koka-kola, kikiriki i dr. Lekovi koji se daju za suzbijanje svrbeža takođe mogu da budu uzrok alergije. Najčešće su to lekovi koji služe za aneste­ ziju (uspavljivamje, neosetljivost). Čim se prekine njihovo davanje, i alergija prestane. Kod debelih osoba koje imaju hemoroide svrbež može biti nesnosan. Svrbež se povećava prilikom dužeg hoda, rada i sedenja. Pri vožnji autom gde postoji skaj na sedištima znojenje je mnogo jače nego obično, pa je i svrbež nesnosniji. Kod debelih osoba treba mnogo više paziti na ličnu higijenu ne­ go kod drugih, jer su infekcije veoma česte i po­ nekad uporne.

Hemoroidi i svrbež kod prostatičara
Kod prostatičara sa zadnje strane, tj. na zad­ njem zidu postoje jako proiširene vene. To su utvr­ dili Hoff i Blond. Posle vađenja prostate (kestenjače) — prostatektomije kod ovih bolesnika je svrbež mnogo manji, jer su hemoroidalne vene kestenjače (prostate) tada mnogo manje, pa time supstancije koje izazivaju svrbež u mnogo manjim količinama prelaze iz vene porte (portalnog sistema) u spletove sistema vene kave. Poteškoće koje imaju prostatičari s jedne strane dolaze od obolele pros­ tate, a s druge strane od postojećih hemoroida, koji kao neki venac obavijaju čmarni otvor. Mnoga oboljenja mogu da budu uzrok svrbeža od kožnih bolesti oko omara, pa sve do raznih obo­ ljenja čmara, te oboljenja prostate, vagine, mokrać­ ne bešike, kamena u mokraćnoj bešici, zapaljenja jajnika, histerije i menopauze. Neke osobe dobijaju alergiju ako čiste analni otvor posle stolice novin­ skim papirom. Boja kojom se štampaju novine mo­ že da bude uzrok alergije i svrbeža, pa zato treba izbegavati novinski papir za brisanje čmara posle

stolice. Znoj, odela od vune i trenja uskih gaća mo­ gu da prouzrokuju zapaljenja analne kože koje do­ vodi do svrbeža. Nije retko da svribež ako anusa pređe na žen­ ske polne organe ili na mošnice (skrotum). Mošnice nateknu i bolne su na dodir, a vulva (male i velike usne) takođe natekne, crvena je i bolna. Kas­ nije se koža nabora i na tim mestima izgubi svoju normalnu boju. Lečenje. — Ponekad je lečenje svrbeža oko čmarnog otvora veoma lako. Nekad je uporno, pa i mukotrpno, i iziskuje dosta strpljenja i bolesnika i lekara. Kako postoje razni uzroci koji dovode do svrbeža, prvo i najvažnije je da se otkrije uzrok svrbeža. Ako su uzrok svrbeža paraziti, njihovo ot­ klanjanje će veoma brzo dovesti do prestanka svrbe­ ža. Hemoroidi se leče na razne načine, ali je naj­ važnije u svemu tome da se bolesnik pridržava lične higijene po svim propisima. Kupanje u hladnoj vodi će bolesniku goditi jer će čmarni predeo rashlađi­ vati. Održavanjem čistoće sprečiće se da razne klice kojih ima mnogo oko analnog otvora izazovu razna zapaljenja i gnojenja, koja mogu nekad da budu veoma teška i dugotrajna. Ne treba čekati da hirurg svojim skalpelom rešava problem zagnojenja i oslo­ bađa bolesnika od infekcije. Daju se razne masti koje u svom sastavu imaju sredstva za hlađenje i smirenje (mentol i anestezin). Najbolje bi bilo da se bolesnici obrate lekaru koji će odrediti lečenje uz dijetu bolesnika sa zabranom češanja okoline čmara i upotrebe alkoholnih pića.

Infekcije analnog predela
Infekcija analnog predela može da izazove svrbež analnog predela. Takođe mogu da ga izazovu i razne naprsline sluzokože čmara kao i razni kanali (fistule), koje su veoma česta komplikacija hemero-

idnog oboljenja. Razno vlaženje iz čmarnog otvora zbog draženja može da inficira okolinu pa dolazi do svrbeža čmara i njegove okoline. U ovom slučaju svrbež može da bude veoma jak, bolesnik ne može da se suzdrži od češanja, češanje dovodi do krvare­ nja a prljavim noktima unosi se infekcija koja može da dovede i do većih zgnojenja okoline čmara, kada je potrebna hirurška intervencija. Bolesnici zadrža­ vaju gasove (flatuse) a kad ih puste imaju osećaj da im svrbež nestane. To isto se javlja kod bolesnika koji imaju neurednu stolicu, pa kad se oslobode sto­ lice osete olakšicu a i svrbež je manji ili nestane. Zatvor i neuredna stolica se takođe okrivljuju kod hemoroida za nastanak svrbeža. Preporučuju se klizme pre spavanja, iako bolesnici imaju stolicu, jer uvek u završnom delu debelog creva ostaju fekalne mase koje treba putem klizme odstraniti. Crevni paraziti (mali crvići zvani oksiuris i gli­ ste zvane askarisi) mogu da izazovu svrbež analnog predela. Stoga treba, naročito kod dece koja imaju hemoroide pa i kod starijih, obavezno izvršiti labo­ ratorijski pregled stolice na jaja parazita. Jaja se nalaze oko čmara, te ih treba tražiti pre stolice. Kod trudnih žena smatralo se da velika materi­ ca (uterus) vrši pritisak na veliki krvni portalni sud, kada dolazi do zastoja krvi u njoj. Međutim, danas se smatra da je svrbež kod trudnih žena izazvan hormonalnim putem. Taj hormon naziva se relaksin (Relaxin). On priprema porođajne puteve. U to vreme usled njegovog dejstva javljaju se i hemoroidi.

Komplikacije kod hemoroida
Kod hemoroida postoji čitavi niz komplikacija. Ovo na izgled lako oboljenje daje dosta muka bo­ lesnicima a još ako dođe do komplikacija, onda je stanje bolesnika znatno otežano. Nabrojićemo kom­ plikacije: 1 — svrbež (pruritus), 2 — krvarenje, 3 — ispadanje hemoroidalnih čvorića (prolaps), 4 — zagnojenje oko čmara (periproktalni apsces), 4a — zapaljenje vena čmara, 5 — kanali (fistule), 6 — naprsline analne sluzokože (fisure), 7 — zapaljenje završnog dela debelog creva (proktitis), 7a — gnojenje hemoroida, 8 — hemoroidalna gangrena (raspadanje), 9 — zigrušavanje krvi u hemoroidima (trombozirani hemoiroidi), 10 — zapaljenje (flebitis) unutrašnjih hemo­ roida, 11 — poremećaj u funkciji mokraćne bešike,

11a — zastoj mokraće (retencija), 12 — poremećaj mokrenja (česti pozivi na mokrenje), 12 — seksualna nemoć (impotencija) kod hemoroida, 13 — hemoroidi kod trudnih žena, 14 — stenoze (suženja) čmara kad hemoroida, 15 — hemoroidi i zatvor (opstipacija), 16 — hemoroidi i ekcem (eczem), 17 — površne retencije (ulceraicije), 18 — sekundarna malolkrvnost (anemija). Svrbež je jedan od znakova hemoroidalnog obo­ ljenja. Odakle je poreklo svrbeža kod hemoroida? Smatra se da je ono uzrokovano od portalnog sistema (venozni sistem jetre). Usled hemoroidnog oboljenja nastaje zastoj krvi u portalnom sistemu, što uzrokuje svrbež, a jetrena funkcija je takođe poremećena. Zastoj u portalnom sistemu mogu da izazovu: akutno zapaljenje jetre, ciroza jetre, malig­ ni tumori jetre, kao i razni tumori glave gušterače (pankreasa), kamenje u glavnom žučnom kanalu i dr. Usled poremećaja u glavnoj veni porti dolazi do stvaranja tzv. sekundarnih hemoroida. Interesantna su zapažanja francuskih autora, koji su došli do zak­ ljučka da se kod bolesnika koji krvare a imaju hemoroide ne javlja svrbež. To tumače tako što se pu­ tem izbačene krvi odlivaju supstancije koje dovode do svrbeža (pruritusa). Poznato je da se kod dijabetičara (šećeraša) jav­ lja svrbež oko anusa pa ako dijabetičari još obole od hemoroida, onda će svrbež biti mnogo jači i češći nego što se to događa kod ljudi koji samo boluju old hemoroida. I kod sifilisa se javlja svrbež oko anusa. Poznato je da se poremećaji u radu creva, zapaljenje čmara kao i zapaljenje creva usled prisustva parazita kao i karcinomi komplikuju sa svrbežom oko čmara, pa zato kod pojave svrbeža treba biti jako oprezan i tražiti pomoć lekara. Razni lekovi mogu da izazovu svrbež oko anusa. U eri upotrebe sulfanilamida za lečenje nekih kož­ nih oboljenja dolazilo je često do analnih svrbeža.

Posle upotrebe nekih antibiotika može da se javi crvenilo sa peckanjem i manjim svrbežom oko anusa tako da se svrbež sve više i više povećava i sluzokoža analnog predela zapali te postaje crvena i jače išarana zapaljenim krvnim sudovima. Krvarenje. — O krvarenju iz hemoroida već smo se osvrnuli i rekli da ono može biti nekad be­ zazleno i da tada stvara alarm kod bolesnika jer je to za bolesnika jedan od prvih znakova postojećih hemoroida. O krvarenju iz hemoroida kao kompli­ kaciji reći ćemo toliko da se ono javlja u slučaju da dođe do povrede hemoroidalnog čvorića iz koga čis­ to crvena sveža krv izlazi kroz analni otvor napolje. To krvarenje može ponekad da bude toliko da je bolesnik bled, bezvoljan, jedva se kreće i daje sliku teškog bolesnika, a laboratorijskim pregledom krvi konstatovaće se da je zbog iskrvarenja u pitanju nastala anemija. Nisu retki slučajevi da se kod upor­ nih krvarenja kao komplikacije kod hemoroida mora hitno hirurški intervenisati kada se pronalazi mesto gde se nalazi otvor na hemoroidalnom čvoriću pa se taj čvorić podveže i elektrokauterom ukloni, te tako prestane krvarenje. Poznati su slučajevi spontanog iskrvarenja kod hemoroida na ulici, u šetnji, za vreme vožnje ili jahanja konja što kod prisutnih stvara paniku. Transfuzije krvi kod iskrvarenja iz hemoroidalnih čvorića nisu retke. Ima slučajeva da se krvare­ nje spontano zaustavi, pa se posle kratkog vremena ponovi u još jačem stepenu nego što je krvarenje bilo prethodnog puta. Čim se krvarenje javi u ve­ ćem stepenu, savetujemo da se bolesnik hitno javi u najbliže hirurško odeljenje kako ne bi nepotrebno gubio krv. Ispadanje hemoroidalnih čvorića (prolaps). — Dešava se da hemoroidalni čvorići, najčešće ako se nalaze oko analnog otvora kod slabih i nežnih ljudi, a koji teško vrše nuždu ili imaju jaki kašalj, ispadnu kroz analni otvor napolje zajedno sa čmarnom slu-

zokožom. Hemoroidi su talda plavo obojeni, a sluzokoža čmara je crvena, sa jako nabreklim krvnim sudovima, koji su usled uskog analnog otvora pri­ tisnuti i zato im nije normalan prolaz krvi ni is­ hrana. Ispali hemoroidi mogu sami od sebe da se vra­ te unutra, ali u većini slučajeva se ne vraćaju, te zajedno sa delom čmarnog creva ostaju napolju stvarajući bolesniku velike bolove i nelagodnosti. Bolesnici su jako nemirni. Ne mogu da nađu pogod­ no mesto u kojem bi se bol smanjio, traže injekcije za smirenje, a pokušaj lekara da vrati ispale hemoroide nekad ne uspe, te se mora to činiti u opštoj anesteziji, kad se mišići analnog predela opuste, pa se ispali hemoroidi i deo debelog creva uvuku unut-

Sl. 16. — Ispali deo čmara sa hemoroidom

ra. Mišić zvani sfinkter, koji se nalazi na analnom delu, usled svoje slabosti može da dovede do ispa­ danja hemoroida i dela creva. Ispali hemoroidi treba da se ispiraju u mlakom rastvoru asepsola. Mora se držati stroga dijeta uz urednu stolicu, koja ne sme biti čvrsta, kako ne bi povredila ionako zapaljene i osetljive hemoroidalne čvoriće. Savetuje se upotreba raznih masti za ma­ zanje ispalih hemoroidalnih čvorića, kao što su: Fak­ tu, Novorectol, a za umirenje bolova upotrebljavaju se razni čepići (supozitorije). Kad se stanje smiri i hemoroidalni čvorići splasnu, treba ih operativno ukloniti, kako bi se sprečila mogućnost da hemoroidi ponovo ispadaju i muče bolesnike, a postoji i mo­ gućnost komplikacija. Zagnojenja oko čmarnog otvora i oko čmara (abscessi perianalis et perirectalis) Zagnojenje oko anusa (abscessus perianalis). — Zagnojenja oko anusa su dosta česta. Mnogobrojne naprsline sluzokože, ulazak klica češanjem i zapuš­ teni hemoroidi uzrok su nakupljanja gnoja oko anu­ sa, koji ako se na vreme ne otkrije, može da pređe u hronični oblik, mnogo teži za bolesnika i za hirurga. Hemoroid sam daje komplikacije, kao što su: gnojni kanalići, naprsline i mnogobrojna hronična zapaljenja. Postoji pet oblika zagnojenja oko čmara. Zagnojenje se nalazi u najdonjim delovima čmarnog otvora. Postepeno se širi u dubinu i sadrži gnoj jako neprijatnog mirisa. Ponekad može spontano da se otvori kada bolesnik oseća veliko olakšanje. Tem­ peratura brzo spadne, jeza i drhtavica prestanu, san se bolesniku vrati i za kratko vreme on se oporav­ lja. Čest je slučaj da se otvor na zagnojenju dugo ne zatvori, tj. stvori se gnojni kanalić iz koga se danima, mesecima pa i godinama cedi žuti gnoj, nekad pomešan sa sukrvicom. Ti zagnojeni kanali (fistule) predstavljaju veliki problem za bolesnike. Postoji nekad i po nekoliko zagnojenja koja su po­ moću kanala povezana jedan sa drugim. Ovakva zagnojenja su veoma teška i njihovo je lečenje dugo

i teško. Zna se da se i po nekoliko puta operišu, a javljaju se ponovo, stvarajući bolesniku veliku nervozu pa i neopravdano nepoverenje u lekara koji ga je operisao. Zagnojenje oko čmara (abscessus perirectalis). — Zagnojenje oko čmara je veoma teško oboljenje. Bolesnik ima stalne bolove oko čmara, a naročito su bolovi jaki posle pražnjenja, pa bolesnik danima ne uzima nikakvu hranu samo da ne bi imao stolicu. Predeo čmara je bolan. Na mali dodir bolesnik jaukne od bola, pa ga u tom stadijumu lekar retko može pregledati. U ovom stadijumu davanje streptomicina oko čmarnog otvora će bolesniku mnogo pomoći, a gnojenje će, kao i bol, za nekoliko dana biti sve­ deno na najmanju moguću meru. Gnojni kanalići (fistule). — Gnojni kanalići spa­ jaju čmarni otvor sa tkivom koje se nalazi oko čmarnog predela pa i završnog dela debelog creva. Ovi

SI. 17. — Perianalni apsces (zagnojenje oko čmara), opasno oboljenje kao komplikacija hemoroidalnog oboljenja. Njegove su posledice česti nastanak fistula (kanala) oko čmarnog otvora koji teško zarastaju, a i ponavljaju se. Na slici je prikazano otvaranje apscesa i oslobađanje gnoja iz njega.

kanalići stvaraju čitavi niz hodnika koji su isprepletani, krivudavi i mnogobrojni. Ima ih koji izlaze u debelo crevo ili kroz kožu napolje, pa se nazivaju kompletne fistule, a ima ih koje se slepo završavaju negde u tkivu, a nazivaju se inkompletne fistule. Ti kanalići su razne dužine. Ponekad dosežu i preko 25 cm. Bolesnik se uvek žali da mu je predeo čmara vlažan. Uvek stavlja vatu, svrbi ga i peče oko čma­ ra. Na koži oko čmara vide se kao čiodina glava mali otvori, čije su ivice podrivene, crvene i zapa­ ljene, a ako se pritisne okolina otvora, iz njega iz­ lazi gnojna žuta masa koja nema nikakvog mirisa, a bolesnik ima bol usled pritiska. Kod bolesnika koji su u analnom predelu kosmati treba dlake ob­ rijati i tek onda izvršiti pregled, kako se ne bi među kosmatim delom sakrio još neki zagnojeni kanalić, a što se veoma često događa. Ponekad postoje i po tri ili više kanalića čiji su otvori jedva vidljivi. Čim sati. Nije prljav od stidljiv. I se dijagnoza postavi, fistulu treba operiprijatno nositi gazu i zavoje i biti stalno gnoja koga luče ti kanalići. Ne treba biti to je bolest kao i sve druge bolesti. Treba

SI. 18. — Č m a r n e fistule Jedna koja probija u čmar a druga se završava u tkivo oko čmara. Prva se naziva kompletna a druga inkompletna fistula perianalis.

SL. 19. — Dve vrste kompletnih perianalnih fistula; obe počinju u čmaru a izlaze na koži oko anusa.

znati da se može na nelečenoj fistuli razviti i kar­ cinom. Pa neka i ovo saznanje bude jedan više razlog da se fistule rano operišu. Rekli smo da fis­ tule imaju mnogobrojne hodnike koji su u tkivu isprepleteni. Ubrizgavanjem kontrastnih sredstava i rendgenskim snimanjem postiže se da se jasno vide ti hodnici, pa je hirurg u mogućnosti da ih sve ope­ rativno ukloni i bolest izleći. Spontanog izlečenja fistula nema. Privremeno fistula može da se simiri, da se stvori krasta, da curenje prestane, pa se krat­ ko vreme posle toga ponovo otvori, kada iz otvora izlazi gnoj kao i pre. Lečenje fistula. — Danas postoje mnogobrojne hirurške metode za lečenje fistula. Drugi način nije za preporuku. Upotrebljavane su razne injekcije, ali to nije davalo dobre i trajne rezultate, pa je ta me­ toda danas u modernoj medicini odbačena. Sunčanje na moru, upotreba antibiotika, uz operativno lečenje, daju veoima dobre rezultate, pa treba u to verovati i poveriti se hirurzima.

SI. 20. — Razne vrste analnih (čmarnog otvora) i perianalnih fistula (oko čmara)

Hemoroidalne fistule kao komplikacija kod tu­ berkuloznih bolesnika. — Kroz istoriju medicine na­ lazimo da su stari hirurzi smatrali da su sve fistule koje se javljaju na čmaru nastale od tuberkuloznog bacila. I ja sam kad sam bio student od mojih učitelja to isto slušao. Međutim, vremena su se izmenila. Proučavan je problem fistula, jer ih je veoma mno­ go, pa je ta teorija, koja je stara preko 2000 godina, danas postala neodrživa i modemi je lekar i ne spo­ minje. O njoj se samo govori u starim knjigama. Postoje mnogi bolesnici koji boluju od plućne tuberkuloze a istovremeno pate i od hemoroida. Mo­ guće je da se iz ispljuvka tuberkuloznog bolesnika razvije tuberkuloza creva, a isto tako krvnim i limf­ nim putem, kao i širenjem infekcije iz susedstva. Mi kod fistula obično nalazimo jednu klicu, ali kod tuberkuloznih fistula nalaze se tuberkulozni uzroč­ nik i druga neka klica. Fistula kod tuberkuloznog bolesnika je spolja plava i sa uvrnutim ivicama. Fistula je crvenkastoplave boje, a otvor fistule je

obično veličine zrna graška, dok je otvor fistule netuberkuloznog bolesnika mali, najveći kao čiodina glava. Fistula na dodir nije bolna, a luči zamućenu tečnost. Tuberkulozna fistula se konstatuje mikros­ kopskim putem, pregledom unutrašnjosti tkiva fis­ tule. Treba znati da se sve fistule operišu, pa i fis­ tula tuberkuloznih bolesnika, u kojih je ona nastala kao komplikacija hemoroida. Uz davanje tuberkulostatika posle operacije (Rifadin i Eutizon) kao i uz dobru ishranu postižu se veoma dobri operativni rezultati kod svih fistula, pa i kod ove vrste. Treba razbiti verovanje da fistule nisu izlečive. Ponekad su neke fistule uporne i operišu se dva, tri ili više puta, ali je konačni rezultat sasvim dobar. Naprslina čmarne sluzokože (fissura analis). — Naprsline su oštećenja (defekti) sluzokože čmara. One imaju oblik elipse sa oštrim rubovima. Za naprsline su karakteristični: bol, krvarenje i stezanje čmarnih mišića. Danas se smatra da naprsline nastaju kao kom­ plikacija hemoroidalnog oboljenja. Francuski autori smatraju da hemoroidi učestvuju u nastanku naprslina 100%. Naprslina ne zarasta dosta dugo, jer je stalno nadražena masama izmeta koje u sebi sadrže veliki broj raznih klica. Zarastanje ometaju i mi­ šići stezači, koji svojim stezanjem i opuštanjem ome­ taju da se okolina naprslina smiri i da dođe do za­ rastanja. One često krvare, ali to krvarenje nije jako. Prilikom vršenja nužde naprsline bole, a nji­ hov bol se naročito povećava posle pražnjenja de­ belog creva, pa se bolesnici plaše tog čina kako ne bi posle toga imali bolove. Koliko je jak bol naprs­ lina opisao je čuveni Dupuytren (Dipitren): "kao da se usijanim gvožđem buši u čmar ili oštrim kukama čupa unaokolo ili brijačem zarezuje". Lečenje. — Lečenje je različito. Potrebno je urediti stolicu. Ona ne sme nikako da bude tvrda. Uzimati kompot od suvih šljiva i smokava svako ve-

če. Svako veče šetnje pre spavanja. Kupanje u mla­ koj kamilici se takođe preporučuje. Lekari će sa svoje strane učiniti sve da se mišići bezbolno rašire i da se stezači razlabave, te će bolesnik na taj način bezbolno vršiti nuždu, a što je veoma važno, jer mu je bol kod ovog oboljenja veliki neprijatelj. Daju se visokofrekventna zračenja. Lekar daje rastvor 5%-nog kinin-uretana i dr. u injekcijama. Zapaljenje završnog dela debelog creva (proktitis). — Zapaljenje sluzokože završnog dela debelog creva (rektuma) naziva se proktitis. Zapaljenje može da zahvati bilo sluzokožu creva ili i njene dublje delove. Postoje dve vrste proktitisa, i to: akutni i hronični proktitis. Akutno z a p a lj e nj e creva (proktitis). — Kao najčešći uzrok zapaljenja creva mogu se smatrati hemoroidi, razne klice koje se nalaze u ma­ sama izmeta, razne fistule i strana tela u crevu, dizenterija, zatvor i dr. Hronična upotreba sredstava za čišćenje kod hroničnog zatvora takođe može da bude uzrok zapaljenja creva sluzokože. Ishrana koja u sebi sadrži mnogo jakih začina (paprika, biber, so­ sovi i dr.) takođe mogu uzrokovati proktitis. Akutni proktitis ako se ne leči prelazi u hronič­ ni proktitis. Znaci oboljenja. — Bolest počinje iznenada, sa visokom temperaturom, jezom i drhtavicom. Boles­ nik ima česte stolice koje su u malim količnama izmešane sa sukrvicom i sluzi. Gnoj se takođe na­ lazi pomešan sa stolicom. Bolovi su česti i zrače ka mokraćnoj bešici. Česti su pozivi na mokrenje, ali bolesnik veoma malo mokri. Bolesnik ima osećaj punoće u crevu. Ukoliko bolest više napreduje, iz­ gleda iznuren, bled i ispaćen. Oko čmara postoji otok i crvenilo. Lečenje. — Bolesnik treba da legne u krevet i da pije doista sokova. Natekli i zapaljeni hemoroidi treba da se smire, a to se postiže stavljanjem na analni otvor mlakih obloga od kamilice. Zabranjena

su jela koja nadimaju: kelj, kupus, pasulj, grašak, alkohol, kao i mleko. Hronično z a p a lj e nj e c r e v a (hronični proktitis). — Ova vrsta zapaljenja se nadovezuje na akutni oblik, ako se akutni oblik ne leči ili se za­ pusti. Crevo je zapaljeno, u celositi natečeno i jako je bolno. U stolici se pored krvi i stazi pojavljuje i gnoj. Vetrovi su česti a glavobolja često prati ovo oboljenje. Bolovi se javljaju u predelu čmara i krstima za vreme i posle stolice. Stolice su česte, usled čega oko čmara nastaju razne pukotine sluzokože i svrbež. Pored drugih uzroka ovog oboljenja hemoroidi se najčešće navode kao uzročnici, pa se kod hemoroida ovo oboljenje javlja u doista velikom bro­ ju kao njegova komplikacija. Na sluzokoži creva javljaju se kod ovog obolje­ nja manje ili veće ranice (ulceracije), koje, u stvari, predstavljaju ulazna vrata za infekciju. To i uslovljava da se kod proktitisa javljaju razna gnojenja, fistule, naprsline (fisure) a usled zapaljenja creva može da dođe i do njegovog suženja koje se medi­ cinski naziva striktura. Hemoroidalne vene mogu se zapaliti i inficirati bakterijama, pa preko krvnih sudova infekcija dospeva i do jetre, gde se javlja zapaljenje. Lečenje. — Najbolje je ako se bolesnik leči u bolnici, jer je za lečenje potrebno da bolesnik ima strogu dijetu, klizme i na vreme da dobija lekove, a to mali broj bolesnika može imati kod kuće. Hemoroidalna gangrena (raspadanje). — Hemoroidalna gangrena spada u tešku komplikaciju hemo­ roida. Obično se javlja tamo gde hemoroidalni čvo­ rovi ispadnu i kad se spontano ili pritiskom prstiju ne mogu vratiti nazad u crevo. Kod analnih mišića (sfinktera) koji su stegnuti njihovim pritiskom vene čmara nemaju mogućnosti da primaju dovoljno krvi za svoju ishranu, što za kratko vreme dovodi do to­ ga da hemoroidalni čvorići postanu plavi, pa zatim pocrne i za kratko vreme se njihov zid istanji i

prska kada iz ukleštenog gangrenoznog hemoroidalnog čvora izlazi sadržaj veoma neprijatnog zadaha. Ovo je stanje veoma opasno, pa ako se na vreme ne interveniše, može proces da se dalje razvija u unu­ trašnjosti vena čmara, što može da dovede do gan­ grene celog završnog dela debelog creva (rektuma), sa svim posledicaima koje mogu da dovedu u pitanje život bolesnika. Čim bolesnik primeti da su hemoroidalni čvo­ rovi ispali napolje, ne treba silom da ih vraća unut­ ra, jer to može da bude kobno i da veoma brzo dovede do nastanka gangrene. Tada treba što je moguće pre potražiti lekara, koji će prema nalazu koji nađe za vreme pregleda najbolje postupiti. Tre­ ba znati da u ovakvom stanju ne pomažu nikakve masti niti čepići. Njihova upotreba samo produžava da se vreme dragoceno za ukazivanje prave pomoći produžuje, a to kako sam naveo može da bude opas­ no za život bolesnika. Naš čovek je sklon upotrebi bapskih lekova, pa ne samo u ovakvim prilikama već i u mnogo bezazlenijim upotrebljava razne me­ leme i razno lišće koje mu ništa ne može pomoći. Zgrušavanje krvi u hemoroidima (trombozirani hemoroidi). — Trombozirani hemoroidi su česta i opasna komplikacija hemoroidalnog oboljenja. Ovu komplikaciju treba na vreme otkriti, jer se ona lečena raznim mastima sama od sebe neće i ne može izlečiti. Zgrušana krv u hemoroidalnom čvoru pritiska na zidove hemoroida, te tako dolazi do zapaljenja hemoroidalnog čvorića i njegove okoline. Zapaljenjski proces brzo napreduje, tako da se analni otvor sužava, a hemoroidni čvorići se ispupče napolje. Hemoroidalna tromboza nastaje posle većih na­ pora. Javljaja se kod zatvora, i to kad se vrši nužda sa naponima. Nastajanje hemoroidalne tromboze prate jaki bolovi. Trombozirani hemoroidi mogu biti od veličine čiodine glave pa do veličine šljive. Plave su boje a na dodir bolni, dok je okolina čmarnog otvora zapaljena i crvena.

SI. 21. — Trombozirani hemoroid veličine šljive, napet, sa leve strane vide se naprsline sluzokože oko anusa.

Tromboza hemoroidalnog čvora nastaje i kod porodilja, kao i kod osoba koje imaju prolive. Na žalost, hemoroidalnu trombozu lekari često ne otkrivaju rano, pa bolesnicima daju razne masti i čepiće koji im ništa ne pomažu, jer zgrušana krv ne može tim putem da se ukloni iz hemoroidalnog čvorića. Ukoliko vreme odmiče, bolovi se sve više i više povećavaju, bolesnik ne može da se kreće a mnoge noći provede budan, neispavan je i nervozan. Bolest dalje napreduje tako što se javlja otok oko čmara, hemoroidi su natečeni, a bolovi su nesnosni. Pražnjenje creva je jako bolno. Bolesnik ne može da nađe pogodan položaj za sedenje.

SI. 22. — Na snimku se vide fisure (naprsline) oko čmara i vađenje koaguluma iz tromboziranog hemoroida.

Zapaljenje (flebitis) unutrašnjih hemoroida. — Hemoroidi se zapale, postaju jako osetljivi na dodir i pritisak, bolesnik ima jezu i drhtavicu. Izbegava kretanje, jer mu ono pojačava bolove, a defekaciju izbegava maksimalno da ne bi nastali još jači bo­ lovi. Mokraćna bešika je puna. Svojom punoćom pritiska na čmar, te tako i ona pojačava bolove. hemoroidalni čvorovi su jako napeti spolja i mogu ponekad doseći veličinu manje mandarine. Ne mogu se ugurati unutra. Uvlačenje čvorova može biti opa­ sno i zato što se usled pritiska mogu sitni i mali ugrušci krvi rasejati po venama, te tako dovesti do embolije (začepljenja velikih krvnih sudova i srca krvnim ugrušcima), koja može da prouzrokuje i smrt.

Bolesnici iz dana u dan pate, pa kad dođu hirurgu, on utvrdi da se oko analnog otvora nalaze tvrdi, plavo obojeni hemoroidalni čvorovi koji su bolni na dodir. Lečenje. — Rekli smo da mlaki oblozi od kami­ lice mogu da malo smire zapaljenje okoline anusa. Razni čepići mogu neznatno da smanje bolove, ali izlečenje jedino i efikasno može da učini hirurg ot­ varanjem hemoroidalnog čvora i uklanjanjem zgrušane krvi, kad bolesnik oseti veliko olakšanje. Bol naglo prestane, jer nema više pritiska na hemoroidalni čvorić koga je uzrokovala zgrušana krv. Zapaljenje hemoroida kao i okoline anusa se postepeno smiruje i bolesnik posle dva tri dana već može da se slobodno kreće, pa i da radi lakši posao iako ga je bo­ lest dosta iscrpla. Zastoj mokraće (retencija). — Poznato je da do zastoja mokraće dolazi i kod lakih oblika hemoroi­ da, ali se najčešće javlja kod slučajeva kad dođe do ukleštenja unutrašnjih hemoroida. Bolesnici du­ že vreme ne mokre a kad imaju nagon za mokrenje, cedi se po nekoliko kapi. Ako bolesnik pored hemoroida boluje od prostate, onda duže vreme ne mokri i oseća nadutost u predelu mokraćne bešike. Obično se to dešava kod l j u d i starijih preko 45 go­ dina. Međutim, kod bolesnika sa hemoroidima koji se duže vreime voze u automobilu, dogodiće se da zadržavaju mokraću dugo, osećajući napetost i ne­ lagodnost u predelu mokraćne bešike. Pozivi na mokrenje će biti česti, ali će izbaciti samo po neko­ liko kapi mokraće, što ne olakšava stanje bolesni­ cima. Ponekad je potrebno ovakvim bolesnicima puštati mokraću gumenim kateterom. Iz naše prakse smo imali nekoliko slučajeva re­ tencije mokraće kod kojih je prostata bila skoro normalna, a utvrdili smo da bolesnici imaju hemoroide. Kad smo hemoroide izlečili, kod bolesnika je došlo do urednog mokrenja, koje se odvijalo bez ikakve smetnje i bolova. Tada su prestali bolovi koji su do tada zračili u polne organe, u predeo

mokraćne bešike i u sedalni predeo. Ovakvo olak­ šanje je veoma korisno za bolesnika, pa treba kod svake retencije mokraće pored uroloških pregleda izvršiti i pregled anusa, tražeći ne postoje li hemoroidni čvorovi koji mogu da dovedu do zastoja mokraće koja je veoma neprijatna i opasna. Mogu li i deca da obole od hemoroida? — Postoje razna mišljenja o tome da li deca obolevaju ili ne od hemoroida. I kad se desi da imaju hemoroide, onda je to u veoma malom broju slučajeva. Ima oboljenja čmara koja se mešaju sa hemoroidima, pa ako se pregledi virše na brzinu, onda se može i pogrešiti pa se i polipi (malinasti crveni izraštaji) mogu proglasiti kao hemoroidno oboljenje, a još ako krvare, što je dosta često, onda se tu najčešće pogreši. Šta je polip? Polip je tumor, dobroćudna izras­ lina koja se razvija na čmaru. Može biiti od veličine čiodine glave do veličine oraha. Crvene je boje, visi na peteljci, ali može biti i bez peteljke. Pokretljiv je slobodno u crevu, kreće se na sve strane, ne stvara nikakve bolove, ali može da krvari. Krv iz polipa je sveže crvena i često kad se pojavi kod dece, misli se na hemoroidalno krvarenje. Ponekad polip ispadne kroz analni otvor napolje, kada je cr­ vene jasne boje, a malinastog izgleda. Ovo obolje­ nje nekad može da se pretvori u karcinom čmara sa svim njegovim posledicama, pa zato treba kod i najmanje pojave krvi u male dece utvrditi uzrok krvarenja i ne zavoditi se da je krvarenje od he­ moroida, već treba što hitnije tražiti pomoć hirurga, koji će veoma malim hirurškim zahvatom uklo­ niti polip i tako sprečiti eventualnu mogućnost da se polip ne pretvori u rak. Treba znati da se svaki polip ne pretvara u rak, ali bolje je biti predostrožan i ukloniti polip što pre. Polna nemoć (impotencija) kod hemoroida. — Kod bolesnika sa hemoroidalnim oboljenjem može da se javi impotencija koja može da traje kraće ili duže vreme. Naročito kod bolesnika čiji hemoroi-

dalni čvorići često ispadaju i koji se ukleštavaju i oni koji krvare veoma štetno deluju na psihu bo­ lesnika, što ima loših posledica za seks. Kod nekih bolesnika za vreme polnog akta dolazi do jačih se­ vanja i bolova u analnom predelu, što za posledicu ima da ud omlitavi tako da muškarci nisu u mo­ gućnosti da obave normalni odnos. Ovo veoma teš­ ko pada bolesnicima koji se osećaju manje vrednim i psihički utučenim. Kod ovakvih bolesnika, osim psihološkog delovanja od strane lekara, potrebno je da se bolesnici što pre podvrgnu lečenju, bilo injekcionim metodama, bilo operativnim. Posle toga se stanje kod ovih bolesnika popravlja. Bolesnici dobijaju samo­ pouzdanje, bolovi u analnom predelu nestaju, te ta­ ko nesmetano mogu da obavljaju normalne polne odnose. Greška je ako se ovakvim bolesnicima daju sre­ dstva za umirenje, jer ona pre intervencije lekara još više pojačavaju impotenciju kod bolesnika. Hemoroidi kod trudnih žena. — Neke žene do udaje nisu imale hemoroidno oboljenje. Udajom i trudnoćom dobijaju hemoroide, što ih mnogo uplaši i oni im stvaraju u trudnoći velike nelagodnosti. Mišljenje je da plod vrši pritisak na velike krvne sudove u trbuhu a kao posledica se javlja pritisak na vene koje se nalaze oko čmara i koje ga kao neka vrsta mreže opkoljavaju. No, ima i drugih miš­ ljenja, a to je da kod trudne žene hormoni deluju i to tako da dolazi do proširenja vena, i to ne samo na venama čmara nego i na venama nogu, stvara­ jući trudnim ženama proširene vene, usted kojih kod trudnica dolazi do deformacije jedne ili obe noge. Noge natiču, hod je otežan, a uz to se još i hemoroidi pojave, pa trudnica do tada iz punog zdravlja, oseti da je "postala bolesna". Često se do­ gađa da trudna žena ima svrbež oko čmara a i kr­ varenje iz hemoroida, naročito ako je žena deblja. I ovo joj znatno smeta pa traži pomoć lekara.

Posle porođaja se kod mnogih žena hemoroidi u velikom broju slučajeva povlače, pa ako se za vreme trudnoće ne dogode neke opasnosti, kao jače krvarenje, ukleštenje ili veće ispadanje:, ne bi tre­ balo hirurški ništa raditi. Iako je lečenje hemoroida injekcijama za vreme trudnoće moguće, ipak ga tre­ ba izbegavati. Potrebno je za vreme trudnoće održavati urednu stolicu kako se ne bi hemoroidi za­ palili ili ukleštili prilikom naprezanja za vreme sto­ lice. Suženja (stenoze) čmara kod hemoroida. — Suženje čmara kao posledica hemoroidalnog oboljenja mogućno je i smatra se kao jedina od teških komplikacija ovog oboljenja. Uzroci suženja mogu biti mnogobrojni. Zapaljanje čmara se kod hemoroida javlja često. Usled zapaljenja se stvara ožiljno tkivo, koje suzi lumen creva tako da crevni sadržaj debljine olovke izlazi napolje uz velike tegobe bolesnika vezane sa napo­ nima i bolovima. Kod zapaljenja creva crevni zid biva zahvatan fibrnom, koji kasnije postaje čvršći što dovodi do suženja creva. Sluzokoža na tom mestu je čvrsta i više nema elasticiteta. Iznad suženja crevo je prošireno a mase izmeta se zadržavaju i veoma polako izlaze kroz suženo mesto na crevu u obliku tanke olovke. Znaci. — Bolesnici sa suženjem creva osećaju nadutost u trbuhu sa grčevima koji se javljaju u čitavom trbuhu. Podrigivanja su česta. Bolesnici imaju osećaj punoće creva i hteli bi da isprazne creva, što se retko dešava a ako to čine, onda se isprazne veoma male količine izmeta pomešane sa krvlju i sluzi i te mase imaju veoma neprijatan za­ dah usled dugog zadržavanja u crevu i usled pri­ sustva velikog broja bakterija. Treba što je moguće pre utvrditi suženja i što je moguće pre hirurški intervenisati. Ako je striktura plitka i ako se može prstom napipati, može veoma brzo i bez operacije da se izleči, i to upo­ trebom specijalnih dilatatora (gvozdenih sondi kojih

ima razne veličine i debljine i koja mesto suženja lako i brzo rašire). U težim slučajevima operacije su veoma uspešne. U poslednje vreme često nam se postavlja pitanje: Da li na bazi hemoroida može da nastane karcinom? Moje je mišljenje da danas nema nijednog medicinskog stručnjaka koji bi sa sto postotnom si­ gurnošću mogao da kaže da su hemoroidi uzrok karcinoma čmara. Međutim, poznato je da se boles­ nici sa hemoroidima plaše vršenja nužde, pa često po nekoliko dana imaju zatvor, i to zato što stolica izaziva nadimanje bolesnika i bol, pa oni pre trpe i zadržavaju stolicu od straha od bola i ponekad kr­ varenja koje prati tvrdlu i spečenu stolicu. Mnogi smatraju da zadržana stolica ima karcinogeni fak­ tor u nastanku karcinoma čmara. Dugotrajno zadr­ žana stolica postaje vremenom tvrda i svojom tvrdo­ ćom nadražuje sluzokožu debelog creva što izaziva njeno zapaljenje. Opisani su karcinomi čmarnog ot­ vora kod bolesnika sa hemoroidima. Kad smo go­ vorili o komplikacijama hemoroida, među mnogim smo opisali ukratko fistule i fisure. Opisano je da se na fistulama i fisurama stvaraju karcinomi koji su podmukli i spadaju u teži oblik karcinoma. Znaci. — Nadutost i poziv na stolicu sa povre­ menim krvarenjima. Nekad sam bolesnik otkrije iz­ raštaj na ivici čmarnog otvora koji ne boli. Među­ tim, ima takvih karcinoma koji brzo rastu te skoro zatvore analni otvor, te se ne može izvršiti pregled u dubinu. Većinom sporo rastu. Šire se na vaginu i skrotum. U kasnijem periodu daju neuralgične bo­ love usled pritiska tumora na nerve. Lečenje. — Jedino operativno i zračenje, uz cistostatike (lekovi koji se daju kod lečenja karci­ noma u vidu injekcija). Hemoroidi i zatvor (opstipacija). — Često smo prilikom opisa hemoroida govorili o opstipaciji (zat­ voru, neurednoj stolici). Kad bolesnik kod hemoroi­ da hoće da defecira, zna da će tom prlikom imati

bolove koji će biti manje ili veće jačine, a što umno­ gome zavisi od stanja hemoroida, od vrste komplikacije i od toga koliko dugo bolesnik nije vršio nuždu i kakva je konzistencija fekalnih masa. To čini da bolesnik izbegava vršenje nužde, a što mu se itekako sveti jer se hemoroidi još više zapale, nateknu i postanu bolniji, jer fekalne mase vrše pri­ tisak na krvne sudove čmara a oni na proširene ve­ ne čmara, tj. na hemoroide. Ovo nas je nateralo da čitaocu ukratko objas­ nimo zatvor, kako bi se bolesnik bolje upoznao i kako bi se trudio da crevo što je moguće češće, tj. svakodnevno ispražnjuje od izmeta. žaja. Zatvor je poremećaj izbacivanja crevnog sadr­

Mnogobrojni su uzroci zatvora. Nas interesuju hemoroidi i opstipacija kod koje je stolica tvrda i spečena. Postoji tzv. rektalna opstipacija kod koje se na­ lazi velika količina fekalnih, spečenih i tvrdih masa u čmaru, dok je ostalo debelo crevo skoro ispraž­ njeno od izmeta. Uzrok su hemoroidi kod kojih po­ stoji poremećaj normalnog refleksa pražnjenja. Sto­ lica se kod hemoroida spusti nisko, do mišića stezaiča (sifinlktera ani) čmara, ali bolesnik pri tome ne oseća potrebu za ispražnjenjem creva od izmeta. Bolesnici sa zatvorom hemoroidalnog porekla su beldi, neraspoloženi, pate od neredovnog uzimanja hrane, ne uzimaju dovoljnu količinu tečnosti, pate od nesanice i nesvestice, imaju grčeve u stomaku, bezvoljni su i nesposobni za svaki rad. Kod ovih bolesnika mišići čmara slabe. Kao posledica se jav­ lja ispadanje hemorodalnih čvorova i njihovog ukleštenja uprkos uzimanja raznih sredstava za čišće­ nje i raznih klizmi, stolicu nikako ne mogu urediti. Kad su lečeni od hemoroida, stolica se popravila, zatvor nije više postojao, pa su se bolesnici za krat­ ko vreme preporodili i oporavili.

Kako postoji veliki broj bolesnika sa zatvorom, to nikad ne treba propustiti da se kod njih izvrši pregled čmara (anusa). U jednom velikom broju slu­ čajeva otkriće se da boluju od hemoroida koji su veliki, to naročito važi za unutrašnje hemoroide koji mogu da budu toliko veliki da liče na neko venozno klupko puno krvi. Ove i ovakve vene vrše pritisak na portalni sistem, što kasnije ima odraza i na obo­ ljenje jetre koja nateče i postane bolna. Ako je drugi uzrok zatvor, a ne hemoroidno oboljenje, onda se preduzima lečenje toga uzročnika, medikamentozno ili operativno kada se stolica sre­ đuje i bolesnik ima urednu i normalnu stolicu. Čest je slučaj da kronično zapaljenje slepog creva bude uzrok zatvora. Uklanjanjem slepog creva i zatvor nestaje. Kod svake pojave zatvora bolesnik treba da se javi lekaru koji će sve preduzeti da se na vreme postavi dijagnoza i da se preduzme lečenje. Lečenje. — Odrediti ishranu sa zejtinom, buterom, doista voća i povrća, uzimati dosta zelene salate. Uveče kompot od suvih šljiva, mlake kupke pre spavanja. Kod slabih osoba kod kojih se radi o spadnutim crevima obavezno je nošenje trbušnog pojasa. Vežbanje trbušnih mišića. Bolesnicima koji bo­ luju od hemoroida zabranjeno je da se za vreme pražnjenja nadimaju, jer može lako doći do ispada­ nja creva, nastanka naprslina sluzokože anusa, ukleštenja hemoroida i krvarenja uz jake i nesnosne bolove. Dobro je uzimati tople mineralne vode. Ra­ no izjutra treba uzeti punu čašu vode na prazan želudac. Preporučuju se šetnje posle večere koja treba da bude sasvim laka. Kazali smo da slabe osobe, koje imaju pored hemoroida i spadnuta creva, treba da nose i trbušni pojas specijalno napravljen u ortopedskom zavodu sa jastučetom koji se stavlja ujutro pre ustajanja a skida uveče. Kad creva dođu na svoje mesto i kad se popravi stanje bolesnika odnosno bolesnice, a hemoroidi se leče, onda će nestati zatvor, dosadna i

štetna posledica hemoroida, koji može da nastane i iz mnogih drugih razloga. Operativno lečenje zatvo­ ra je mogućno ali se ono vrši kod izuzetnih slučaje­ va. Hemoroidna opstipacija (zatvor) leči se injekci­ jama raznih sklerozantnih sredstava datim u hemoroidalni čvorić i tada i zatvor prestaje. Zato je mno­ go bolje preduzeti sve da se zatvor izleči nego bo­ lesnika zbog toga podvrći operativnom zahvatu. Hemoroidi i ekcem (eczem). — Oko analnog ot­ vora kao i na samom analnom otvoru može da se kod postojećih hemoroida pojavi ekcem u narodu nazvan "mojasilj". Često ispadanje hemoroida (prolaps) kao i veliko vlaženje hemoroida mogu da budu uzroci ekcema. Pored toga hronična oboljenja debelog creva kao i promene u krvnim sudovima čmara takođe mogu da budu uzroci nastanka ekcema. Razni lekovi koji se upotrebljavaju za lečenje hemoroida, kao što su razne masti i čepići, zatim sredstva za dezinfekciju analnog predela, razni antibiotici, kao i laksansi koje uzimaju bolesnici zbog zatvora kod hemoroida, takođe mogu da dovedu do nastanka ek­ cema. Kod ekcema na koži oko analnog otvora javlja se crvenilo, stvaraju se manji mehurići koji se ot­ varaju i iz kojih izlazi bistra žućkasta tečnost, tako da se na tim mestima stvaraju kraste koje svrbe i koje bolesnici češu. Pored ekcema javljaju se i naprsline sluzokože anusa, a bolesnici su jako ner­ vozni i nesređeni. Nekad ne mogu da nađu pogodno mesto za sedenje, jer imaju jake bolove u samom anusu i oko njega. Lečenje. — Stavljaju se oblozi od mlake ka­ milice da se ublaži crvenilo i zapaljenje. Dobro deluje za smanjenje bola data injekcija 1—2% novokaina, mazanje kortizonskim mastima i pudranje talkom. Ako su hemoroidi uzrok ekcema, njihovo lečenje putem injekcija uklanja i ekcem za veoma kratko vreme, jer se lečenjem hemoroida uklanja i nadražajni činilac: česti prolaps i vlaženje za koje smatramo da su uzročnici nastanka ekcema.

Lečenje hemoroida
Od davnina je poznato lečenje hemoroida. Lekari iz tog vremena vršili su mnoge operacije, a među kojima i hemoroida. Nađeni su mnogi instru­ menti kojima su ti lekari lečili razna oboljenja čmara. Veliki broj oboljenja čmara lečili su travama i melemima. Mnogo je upotrebljavan crni luk za le­ čenje hemoroida mešan sa goveđom žuči i ovakva se smeša stavi na hemoroide. I pijavice su stavljali na hemoroide ali je to dovodilo do velikog krvarenja posle skidanja pijavica. Divlji kesten je mnogo cenjen za lečenje hemoroida. Pravili su đerdane od kestena koje su nosili oko vrata verujući da će ih kesten izlečiti od hemoroida. Muškarci su nosili crni kesten, a žene beli. Za vreme lečenja bilo je zabra­ njeno bolesnicima da piju alkoholna pića i da jašu konje. Uzbuđenja i polni odnosi za vreme lečenja bili su zabranjeni. Susruta, indijski pisac koji se bavio i hirurgijom, živeo je u IV veku pre naše ere. U četvrtoj knjizi od deset napisanih piše o fistulama oko čma­ ra. Njegovu knjigu je preveo sa sanskritskog na la­ tinski Hessler 1844. god., a nazvana je Susruta Samhita. Na engleski je preveo Kaviraj 1907. godine. U doba Hipokrata, oca medicine, veoma se mnogo zna­ lo o hamoroidima i ostalim oboljenjima čmara. Hipokrat je lečio hemoroide pekući ih usijanim gvožđem. On je vršio i podvezivanje hemoroida a zatim

ih je isecao. Krvarenje je zaustavljao mastima od bakra, stipse i dr. Od ovih početnih saznanja do danas mnogo je prošlo vremena. Mnoge su metode pokušavane u lečenju hemoroida i njihovih komplikacija. Neke se metode primenjuju sa manjim, a neke sa boljim re­ zultatima. Lečenje hemoroida može biti: 1. dijetalno-medikamentozno, 2. injekciona metoda sklerozantnim sredstvima i 3. operativno lečenje.

Dijetalno-medikamentozno lečenje
Postoji čitavi niz ljudi koji imaju hemoroide a ne znaju da ih imaju, što znači da im ne prave ni­ kakve smetnje pa, prema tome, ne zahtevaju nikak­ vo lečenje. Dijetalno lečenje treba bolesniku da omogući redovno pražnjenje koje je veoma važno kod hemoroidalnog oboljenja, a poznato je da u ve­ ćine hemoroidalnih bolesnika stolica nije uredna i pravi im velike smetnje. Takvim bolesnicima se pre­ poručuje ishrana sa dosta povrća i voća. Svakodnev­ no treba da uzimaju dosta kompota. Najprikladniji je kompot od suvih šljiva i suvih smokava koji se uzima uveče pre spavanja. Sredstva za čišćenje nisu za preporuku jer se creva na njih naviknu pa ako se ne uzimaju redovno, creva se neće navići na re­ dovno pražnjenje. Bolesnicima sa hemoroidima zab­ ranjena je upotreba alkoholnih pića, paprena i jaka jela. Po mogućnosti smanjiti pušenje na najmanju moguću meru.

Upotreba

medikamenata

Danas postoji u prodaji u apotekama čitavi niz raznih masti koje se reklamiraju za lečenje hemoroida kao i razini čepići. I jedno i drugo mogu da deluju privremeno i da ublaže bolove kao i zapaljenje ali mi nije do danas poznata nikakva mast, ni naša ni strana, koja može da izleči hemoroide sas­ vim. Pored masti mogu se na hemoroide stavljati oblozi 3%-ne borne kiseline ili mlaki oblozi od ka­ milice. U slučajevima kad hemoroidi ispadnu (prolabiraju) treba pokušati sa čistom gazom koja je pret­ hodno premazana vazelinom, ubaciti ih unutra, stav­ ljajući tzv. "T"-zavoj koji će držati gazu a sa druge strane neće dati crevu da ponovo ispadne napolje. Edematozne (natečene) hemoroide ne treba ni pokušati uvući u crevo jer mogu da prsnu i da nas­ tane krvarenje. Treba ih u tom slučaju namazati mašću, staviti mlake obloge od kamilice i ležati po mogućnosti sa strane sve dok ne splasnu. Sačekati dok se zapaljenje smiri, a to je 5 do 7 dana. Bolovi se smire za 2 do 3 dana. Svako drugo lečenje u ovom stanju je veoma opasno a iskusni hirurg neće u ovakvom stanju nikako izvršiti operaciju. Tek po­ sle potpunog smirenja zapaljenja odlučuje se za vrstu lečenja. Pored masti o kojima smo govorili, bolesniku se mogu davati razni čepovi (supozitorije) koje u svom sastavu imaju sredstva za smirenje bolova. Prilikom stavljanja čepova treba biti obazriv. Ruke oprati u toploj vodi sapunom da se preko prstiju ne bi unela infekcija u inače zapaljenoj sredini, pa se čep zamoči u parafinsko ili u jestivo ulje i po­ lako stavlja u analni otvor pazeći pri tome da ne dođe do povrede napetog i nekog povećanog hemoroidalnog čvora.

Injekciono lečenje hemoroida
Injekcije za lečenje hemoroida prvi su dali en­ gleski nadrilekari 1853. god., a ubrizgavali su i hlor-hidrat gvožđa. Prvo sklerozantno sredstvo (sredstvo za očvršćavanje vena — sušenje hemoroida) dao je 1866. god. Blackwood (Blekvud). Fenol kao prvo sklerozantno sredstvo u lečenju hemoroida primenjuje 1871. god. Mitchell (Mičel). Andrew (Endrju) 1878. god, meša fenol i maslinovo ulje za lečenje hemoroida. Goodhart objavljuje 1914. god, svoja iskustva injekcionom metodom lečenja hemoroida, iznoseći veoma dobre rezultate i navodeći da treba operativ­ ne zahvate napustiti, što je izazvalo veliko negodo­ vanje kod hirurga. Godine 1920. ubrizgava se kinin-uretam koji se pokaizao veoima uspešnim u lečenju hemoroida. U današnje vreme lečenje injekcionom meto­ dom je veoma brzo, skoro bezbolno i bezopasno a vrši se ambulantno. Bol je sasvim mali. Može da se javi kod jako osetljivih osoba. Posle injekcije koja se daje ambulantno, bolesnik može svoj posao da obavlja normalno. Ne treba sve hemoroide lečiti injekciono. Za injekciono lečenje su isključivo hemoroidi I i II stepena. Slučajevi kod kojih sem he­ moroida postoji još neko drugo oboljenje čmara ni­ su za injekciono lečenje. U slučajevima gde su hemoroidalni čvorovi već sklerozirani injekciono le­ čenje neće dati nikakve rezultate, pa o ovome treba lekar da ima dobar uvid prilikom pripreme i preg­ leda bolesnika za injekciono lečenje. Mi danas upotrebljavamo za skleroziranje he­ moroida 5°/o-ni fenol rastvoren u nekoj biljnoj mas­ ti ili ulju, ili 5°/o-ni vodeni rastvor kinina, ureje i hidrohlorida. Za injiciranje su potrebni: brizgalica, duga igla i aparat koji se zove rektalni spekulum

(kratka metalna cev) koja se stavlja u anus i pomoću koje se vidi hemoroidalni čvorić. Bolesnik ne treba specijalno da se sprema za davanje injekcije. Bolesnik kleči na kolenima a lekar kroz metalni spekulum ubrizgava sklerozantno sredstvo. Bolesnik odmah posle ubrizgavanja usta­ je i sposoban je za hodanje i rad najčešće ne osećajući nikakav bol, ili ako postoji, veoma je slab i podnošljiv.

SL. 23. — Metalni spekulum za pregled anusa i rektuma ima primenu i u lečenju hemoroida injekcionom metodom, jer se kroz njega kad se uvuče u rektum vrši ubod iznad hemoroidalnog čvorića i ubriz­ gava se sklerozantno sredstvo.

Kratko vreme posle injekcije, hemoroidalni čvor nastane, sasuši se. U jedan čvor se daje samo jedna injekcija, i to svake druge sedmice. Ukupno se daje četiri do šest injekcija. Prednost sklerozantnog lečenja hemoroida nad operativnim je u tome što se ovim načinom može efikasno pomoći kod teških srčanih i drugih boles­ nika koji ne bi mogli da izdrže operativno lečenje. Ovaj način dobro podnose stariji ljudi, dijabetičari, oboleli od bubrega i dr. Metoda je, kako smo rekli, ograničena samo za unutrašnje hemoroide I i II stepena. Kod sklerozantne metode veoma retko dolazi do krvarenja iz mesta uboda. Ako se pazi i ne vrši ubod dva ili više puta u isto mesto, neće biti nikak­ vog bola niti neprijatnosti kod bolesnika.

SL. 24. — Na preseku spekuluma vidi se položaj igle čiji vrh doseže iznad hemoroidalnog čvorića. Tu će se sklero­ z a t n o sredstvo koje će izazvati trombozu vene ubrizgati u cilju lečenja.

SL. 25. — Kroz uvučeni spekulum u rekt u m vidi se hemoroidalni čvorić. Igla će ubosti iznad hemoroidalnog čvorića a iz brizgalice će se ubrizgati sklerozantno sredstvo za lečenje hemoroida.

Operativno lečenje hemoroida
Operativno lečenje može biti: lečenje kompli­ kacija, radikalno operativno lečenje i kriohirurgija (metoda smrzavanja hemoroidalnog čvora). Hemoroidalni čvorić se hvata specijalnim instrumentom i podveže koncem i elektrokauterom preseče (op. Langenbeck). U ovu grupu spadaju otva­ ranje hemoroida u kome je krv zgrušana (trombo-

zirana), kada se izvadi ta zgrušana krv za kratko vreme nastane izlečenje. Hemoroidi mogu da se podvežu i električnom strujom uklone, a mogu se zajedno sa analnom sluzokožom ukloniti (oper. Withehauted). Još od oca medicine Hipokrata kako smo to u početku naveli, lečenje hemoroida je bilo operativ­ no. Hemoroidalni čvorići spaljivani su usijanim gvožđem, a i podvezivani su koncem tako da su podvezivani ostavljani danima dok potpuno ne ot­ padnu jer podvezani nemaju dovod krvi koja je po­ trebna za njihovo hranjenje. Operativne metode se mogu podeliti na: — palijativne (ublažavanje znakova bolesti bez uklanjanja osnovne bolesti) i — radikalne (potpuno odstranjenje bolesti). Palijativno lečenje. — Ono se sastoji u ukla­ njanju ugruška koji se nalazi u hemoroidalnom čvoriću, otvaranja hemoroidalnog čvorića i podveziva­ nju hemoroidalnog čvorića lanenim ili svilenim kon­ cem. Otvaranje hemoiroidalnog čvorića kad je tromboziran (kad se zgrudvala u njemu krv) vrši se kod spoljašnjih hemoroida, i to u prvih 48 časova. Izlečenje se postiže za dva do tri dana a za to vreme bo­ lesnik treba da ispira zadnjicu mlakim rastvorom ka­ milice. U nekim slučajevima spoljnih hemoroida koža se oko njih eliptično iseče tako da se hemoroid i koža zajedno odstrane a rana ušije. Ovo lečenje tra­ je nekoliko dana. Podvezivanje hemoroidalnog čvorića. — Vrši se kod onih hemoroidalnih čvorića koji izlaze kroz čmarni otvor napolje. Hemoroid se instrumentom uhvati i podveže koncem posle čega se krajevi konca prekinu a hemoroidalni čvorić posle nekoliko dana otpadne.

Radikalni operativni zahvati. — Hemoroidektomija je potpuno uklanjanje hemoroidalnih čvorića. Ovom operacijom treba da se uklone svi vidljivi hemoroidalni čvorići, da se izbegne da ne dođe do inkontinencije alvi (nemogućnost zadržavanja stoli­ ce) i da ne dođe do suženja čmarnog kanala. Ova vrsta operacije se vrši kod onih hemoroida koji prave smetnje, kao što su: krvarenja, infekcije i vlaženje oko čmarnog otvora što se prvo primeti na donjem rublju. Bolesnici se operišu u opštoj anesteziji. Postoji čitavi niz operacija kao što je isecanje hemoroida od unutra prema spolja i isecanje hemo­ roida od spolja prema unutra. Postoji operativna metoda kod koje se uhvate hemoroidalni čvorovi specijalnim instrumentom, povuku prema spolja, na njihovoj bazi se ušiju koncem a zatim se električnim nožem hemoroidalni čvorovi spale sve do podvezanog mjesta (operacija po Langenbecku). Operacija po Buieu se sastoji u amputaciji hemoroidalnih čvorova koji trajno ispadaju kroz čmarni otvor. To su hemoroidi III stepena kod kojih je koža jako natekla, bolna i koja je ispucala (rigidna). Metoda koja se zove po autoru W h i t e h e a d u (Vajthedu) pre desetinu godina se mnogo upotreblja­ vala kod operacija hemoroida. Sada se retko upotrrebljava jer je zahvat velik, a kao posledica ove operacije u velikom broju slučajeva nastaju suženja čmarnog otvora kao i čmara, što pričinjava boles­ nicima kasnije velike tegobe. Stoga se ova metoda danas veoma retko upotrebljava. Posle operacije kod bolesnika dolazi do zadržavanja mokrenja (retencije), pa se bolesnici moraju kateterizirati (pušta im se mokraća gumenim kateterom). Zatim može doći i do krvarenja, obično peti ili šesti dan posle ope­ racije, te se ono mora zaustaviti ušivanjem mesta odakle se javlja krvarenje. Pored toga javlja se oteklina čmarne sluzokože. Ona se suzbija stavlja­ njem obloga od mlake kamilice ili obloga 3°/o-nog rastvora borne kiseline, uz upotrebu masti za hemoroide.

Treba znati da se hemoroidi mogu ponovo ja­ viti posle svih vrsta lečenja, bilo da se leče dijetal­ nim režimom, injekcionom metodom ili nekom od vrsta operacija, bila ona palijativna ili radikalna. Jedini način da se njihova pojava suzbije je da sam pacijent vodi regularan život i da izbegava sve eks­ cese koji dovode do nastanka hemoroida. Kriohirurgija. — U poslednje vreme objavljeni su slučajevi lečenja hemoroida primenom niskih tem­ peratura — kriohirurgija, a to je selektivno uništa­ vanje tkiva primenom niskih temperatura, zasnova­ nom na naglom hlađenju tkiva na temperaturi od minus 40°C, što ima za posledicu stvaranje malih kristala leda unutar ćelija. Krioskopija hemoiroida je moderni način leče­ nja hemoroida primenom niskih temperatura na hemoroide. Da bi se tkivo razorilo, kritična tempera­ tura je —20°C. Za zamrzavanje se upotrebljava azotni oksidul. Polsle operacije, kad se hemoroidi uklone, okolina malo natekne, iz mesta hemoroida se cedi malo zamućene krvave tečnosti, što prestaje za nekoliko dana. Primena niskih temperatura za lečenije raznih bolelsti bila je poznata još 2500 godina pre naše ere. Međutim, osnivačem, moderne kriohirurgije smatra se amerikanac White , koji je još 1898. god. upotrebio kriohirurgiju za lečenje nekih kožnih bo­ lesti. Lewis je 1969. godine prvi počeo da leči hemoroide primenom niskih temperatura. Sa kriometodom se leče kako spoljašnji tako i unutrašnji hemoroidi. Pored azotnog oksidula za nastanak nis­ kih temperatura mogu još da se upotrebe ugljen-dioksid, tekući azot i dr. Operacija hemoroida niskom temperaturom na­ ziva se kriohemoroidektomija. Najčešće se primenjuje kod hemoroidalnog krvarenja. Kroz metalnu cev se propušta azotni oksidul koji oduzima temperatu­ ru okolnom tkivu, te dolazi do jakog hlađenja oko­ line. Za dvadeset sekundi se postiže temperatura od —89°C. Vreme dok se postigne smrzavanje unu-

trašnjeg hemoroida je 1 do 3 minuta. Kod spoljaš­ njih hemoroida daje se lokalna anestezija a kod unutrašnjih se može dati žele Xylocaina koji aneste­ zira sluzokožu čmara, a što omogućava nesmetani rad. Kriohemoroidektomija se vrši ambulantno i u tome je njeno preimućstvo. Posle operacije se ne­ koliko dana pojavljuje curenje mutne tečnosti, kroz anus koje prestaje posle 2 do 3 sedmice. Bolesnik posle intervencije treba dva do tri puta dnevno da ispira analni predeo u mlakom rastvoru asepsola ili mlake kamilice, što u znatnoj meri umanjuje zapaljenje oko čmarnog otvora. Pored klasičnih opera­ tivnih zahvata hemoroida kojih ima nekoliko vrsta, kriohemoroidektomija je moderni način kako rekos­ mo koji se mnogo upotrebljava, naročito od 1969. godine. Ovo je dokaz da se traže sve bolji i bolji načini za lečenje hemoroidalne bolesti i njom uzro­ kovanih komplikacija, kako bi se ova bolest savremenog čoveka što više smanjila i kako bi se oboleli osposobljavali bez ležanja u bolnicama kako je to do nedavno bilo. Ovim modernim načinom se hemoroidi leče ambulantno, uz male bolove i brzo ospo­ sobljavanje za rad i privređivanje za razliku od onih koji se operišu ili leče na neki drugi način.

Sredstva za čišćenje kod hemoroida
Sredstva za čišćenje zovu se laksantivna. Ona imaju šire dejstvo. Poznato je da ova sredstva za čišćenje izazivaju jače i brže pokrete (peristaltiku) debelog creva pa i rektuma. Lekovi biljnog porekla, koji deluju istovremeno i na tanko i debelo crevo pomoću svog sastojka u njima zvanog emodin, iza­ zivaju pražnjenje 6 do 24 časa od uzimanja sred­ stava za čišćenje. Oni se uzimaju na usta a ne treba ih davati majkama koje doje, jer se preko majčinog mleka prenose na dojenče što može imati posledice za malo dete u smislu velikog broja stolica i proliva.

Ricinusovo ulje deluje na tanko crevo, a zatim refleksnim putem deluje na debelo crevo pa i rektum. Ricinus se daje za čišćenje 30—60 grama, a deluje otprilike 4—8 časova od momenta uzimanja. Fenolftalein je netoksična supstancija koja ras­ tvara žuč i direktno utiče na pokretljivost debelog creva pa i rektuma. Daje se u količini od 0,1 do 0,2 g. Kao laksans deluje posle 6—12 časova od mo­ menta uzimanja. Dulkolaks se može davati u tabletama ili u če­ pićima (supozitorijama). Deluge direktno na sluzokožu rektuma. Magnezijum-sulfat i natrijum-sulfat vezuju vodu pa ih treba davati sa mnogo vode jer tada naj­ brže deluje laksativno. Klizme se daju u količini old pola litra. Pošto se daju, treba da se zadrže 10 do 20 minuta. Najbo­ lje je davati mlake vodene klizme. Klizma sa sa­ punom nadražuije sluzokožu rektuma. Često davanje klizme izaziva naviku i lenjost creva pa ih treba izbegavati i ne uzimati ih često. Glicerinske supozitorije deluju refleksnim pu­ tem. Ne treba ih dugo vreme upotrebljavati kod hemoroida.

Dijeta kod obolelih od hemoroida
Poznato je da mnoge bolesti nastaju zbog upotrebe hrane koja nije dobro spravljena i koja u sebi sadrži materije koje štetno utiču na pojedine organe, želudac i creva. Isti je slučaj i sa upotrebom alkoholnih pića koja kod nekih osetljivih osoba ra­ zaraju tkiva organa, degenerišu ih, dajući teške i nepopravive posledice. Kod bolesti koje dugo traju i koje se stalno ponavljaju u manjoj i većoj jačini potrebno je preduzeti određenu, utvrđenu dijetu ka-

ko bi se i sa te strane potpomoglo lekarima u nji­ hovom zauzimanju oko lečenja tih bolesnika. Tačno određena dijeta umnogome pomaže izlečenju bolesni­ ka, a dijete i njihovo stalno proučavanje od strane stručnjaka veoma koristi bolesnicima. Bolestan čovek, naročito kod oboljenja creva, nema one želje za jelom kakve je imao dok je bio zdrav te se većina bolesnika pridržava svih uputstava koje dobijaju od lekara u cilju poboljšanja nje­ gove bolesti. Veoma je važno kako se spravlja jelo za bolesnike, kako se servira i da li se koriste sve potrebne namirnice koje se propišu. Dijeta treba da sadrži i sveže vitamine koji su itekako potrebni za bolesnike koji imaju crevne poremećaje, a među ko­ jima hemoroide i njihove komplikacije. Kod nas ne postoje dijetalni restorani u kojima bi bolesnici imali solidno pripremljenu dijetalnu hra­ nu što je velika šteta, jer je danas za pojedinca malo ko spreman da spremi dijetalno jelo solidno i zna­ lački, s jedne strane zbog nepoznavanja dijetalnih principa spremanja hrane, a sa druge zbog opšte skupoće koju hronični bolesnici najteže podnose, jer su primorani da troše više za svoju ishranu nego zdravi ljudi. U uvodu ove knjige o hemoroidima naveli smo kratko da su creva veoma važna za život čoveka. U njima se sve uneseno na usta u cilju ishrane svari, a creva pomoću svojih kvržica i krvnih sudova po­ trebne hranjive sastojke upijaju, te tako održavaju organizam u normalnom stanju. Otpadni, iskorišćeni delovi hrane gomilaju se u crevima, pa im se u debelom crevu oduzme voda, tu postaju tvrdi i creva svojim peristaltičkim pokretima (ravnomerni pokreti stezanja i opuštanja) izbacuju te delove hrane kroz analni otvor napolje. Te se mase nazivaju fekalne mase. Kod raznih oboljenja kao što su hemoroidi ovi pokreti creva nisu tako česti pa ni stolice nisu uredne i zato nastaje zatvor od koga oboleli od hemoroida imaju strah, jer usled nadimanja imaju bolove kod pražnjenja a stolica je spečena, tvrda i suva.

Dijeta pomaže lečenju, a sa druge strane tera bolesnika da u određeno vreme uzima hranu koja mu je određena, što takođe utiče pozitivno na sani­ ranje hemoroidalnog oboljenja i njegovih komplika­ cija. I dijeta kao i lek ima za cilj da se stolica sredi, da se gasovi što bolje i više isprazne, te se tako omo­ gući nestanak bola kod hemoroidalnog oboljenja koji nastaje usled pritiska izmeta i vazduha u završnom delu debelog creva. Oboleli od hemoroida ne treba da piju alkoholna pića pa i crnu kafu. Dozvoljena je samo jedna šolja crne kafe u toku dana. Iako je poz­ nato da se kod crevnih oboljenja izbegava uzimanje voća i povrća, obolelima od hemoroida nije zabra­ njeno nego je čak poželjno zbog celuloze koja je potrebna za fekalne mase. Hleb kod hemoroida tre­ ba jesti od prethodnog dana jer sveži hleb nadima. Ručak treba da bude sa doista kalorija, ugljenih hidrata i belančevina. Mast, odnosno kuvanje na ma­ sti nije preporučljivo. Treba kuvati na ulju, biljnom ili maslinovom. Dijeta kod pojave zatvora (opstipacije). — Kad smo govoirili o hemoroidima, rekli smo da u velikom broju slučajeva hemoroide i njegove komplikacije prati zatvor, koji bolesniku prčinjava veoma velike teškoće. Prilikom pokušaja vršenja nužde, usled na­ pona trbušnih i analnih (sfinktera) mišića, bolesnik ima bolove pa i pojavu krvarenja, što čini da se suzdržava od pražnjenja, pa ponekad stolicu nema i po 7 i više dana. To kod hemoroida ima za posledicu bol usled pritiska na crevo, a zbog pritiska na vene čmara njihovo još veće povećanje i zastoj krvi sa stvaranjem novih hemoroidalnih čvorova i svim posledicama koje oni bolesniku donose. Iako se bolesnicima daju blaga laksantna sred­ stva kao i kompoti, crevna muskulatura je mlitava i opuštena, pa je naš cilj da se crevo što je moguće pre pokrene i isprazni. U tom cilju savetujemo ma­ sažu trbušnog zida sa cirkularniim pokretima u prav­ cu kazaljke na časovniku oko pupka ujutro, dok se

bolesnik nalazi u krevetu i to treba raditi najmanje petnaest minuta (kineski način masaže), treba piti mlaku običnu vodu posle masaže, i to 250 grama. Doručak treba da sadrži celulozne materije, rovita jaja i toplo mleko. Dobro je piti mlaki jogurt, naro­ čito uveče pre spavanja. Treba znati da se kod svih hroničnih zatvora javlja i zapaljenje crevne sluzokože koja u znatnoj meri komplikuje opstipaciju, pa ako postoji još i dosta sluzi, treba u ishrani izbegavati uzimanje sredstva za čišćenje. Bolje je uzimati povrće i voće u nekoliko perioda, a ne odjedanput. Zelena salata sa maslinovim uljem dobro deluje kod zatvora i zapaljenja creva.

Šta

davati kod zatvora?

Povrće
Dobro je bolesnicima sa hemoroidima davati šargarepu koja se može jesti kao salata na taj na­ čin što se prethodino izrendiše na rende a zatim se prelije maslinovim uljem (ako nema maslinovog ulja, onda se može upotrebiti i ulje za jelo) i dodati nekoliko kapi limunovog soka. Ukoliko nema limu­ novog soka, može se upotrebiti limuntos tako što se rastvori prašak u malko vode, pa prema ukusu naliti vode. Sok od šargarepe Šargarepa se može nastrugati na rende, pa za­ tim staviti u ručni ili električni mikser da bi se do­ bio sok od šargarepe. Taj se sok može piti pre do­ ručka svako jutro 15 dana. Dobro deluje kod zat­ vora.

Šargarepa pomešana sa jogurtom Sveža šargarepa iseče se na sitne komadiće, izmeša sa jednom čašom jogurta i sve se to dobro promeša a na kraju doda nekoliko kapi maslinovog ulja. Količina šargarepe ne bi trebalo da pređe 150 do 200 g. Zelena salata

Zelenu salatu treba spremati obično sa dodat­ kom ulja, nekoliko kapi limuna ili blagog vinskog sirćeta. Sprema se neposredno pre jela. Nikako ne os­ taviti spremljenu salatu da dugo stoji pa je onda jesti. Cvekla Cvekla se izrendiše na rende. Može joj se doda­ ti limunov sok i presnu je jesti. To činiti po moguć­ nosti rano ujutro na prazan želudac. Presno mešano povrće Zelena salata, beli kupus, cvekla i listovi peršuna sitno se iseckaju, prelije se cela mešavina li­ munovim sokom i maslinovim uljem, malo posoli, a zatim jede. Celokupina količina ne sme da bude ve­ ća od 300 grama za jedan obrok. Smešu povrća tre­ ba uvek svežu spravljati za jelo. Nikako ne upotreb­ ljavati ranije spravljenu. Sveže paprike babure Iseku se paprike na kolutove, pomešaju sa uljem, a prethodno se izmešaju paprike sa svežim i čvrstim kolutovima paradajza. Dobro je ovu mešavinu jesti rano ujutro. Može se desiti da bolesnik

koji ovu smešu upotrebljava dobije proliv, koji brzo prestaje. Tikvice Tikvice treba da su mlade i da ne budu velike. Pošto se dobro operu, iseku se na kolutiće dve do tri tikvice, celer se izmeša sa peršunom pa se u tak­ vu smešu stavi kiselo mleko u koje se ukapa neko­ liko kapi jestivog ili maslinovog ulja. Čitavu koli­ činu pojesti na pola časa pre doručka. Keleraba Kelerabu treba iseći listove. Koren dobro opra­ ti u hladnoj vodi a zatim istrugati na rende. Dodati nekoliko kapi ulja za jelo, izmešati a zatim dodati doista peršunovog svežeg lista. Količina smeše ne treba da pređe 250 grama. Jesti rano ujutro pre do­ ručka. U početku, dok se bolesnik ne navikne, smeša je otužna, ali kasnije je prijatna i rado se jede. Ima dobro dejstvo na zatvor. Crni luk Crni luk se može upotrebljavati prema želji bo­ lesnika. Može se jesti sam ili sa raznim povrćem pomešan. To isto se odnosi i na beli luk koji se pre­ poručuje za jelo, za ručak i za večeru po dva češnja.

Voće
Presno voće se mnogo preporučuje bolesnicima koji boluju od zatvora. Ima bolesnika koji presno vo­ će nikako ne podnose. Ako ga ti bolesnici jedu, dobijaju bolove u trbuhu, nadutost i gasove, pa im se

preporučuje da presno voće ne upotrebljavaju, već da uzimaju kompote od raznog voća, samog ili pomešanog sa drugim voćem. Kompote ne treba šećeriti mnogo. Kad neikih bolesnika treba umesto šeće­ ra upotrebiti saharin, ali to samo lekar može da od­ redi. Ne sme se uzimati voće koje ima mnogo tani­ na: nar, mušmule i dr. Dobro je piti prave — doma­ će sokove od voća. Gazirani sokovi se ne preporuču­ ju. Grožđe treba jesti po kilogram na dan. Bolesni­ cima koji ga nerado jedu zbog koštica i čahure tre­ ba cediti grožđe i treba da piju sveži sok, i to rano izjutra. Početi sa jednom čašom izjutra, pa ceo litar popiti u toku dana. Treba uzimati kompote od suvih smokava i suvih šljiva, i to svake večeri pre spavanja po jednu veliku šolju, a druga se šolja može popiti izjutra pre doručka. Posle uzimanja ovog kompota treba sačekati sa doručkom pola časa, pa tek onda doručkovati.

Jedan običan jelovnik bolesnika sa zatvorom (opstipacijom)
Doručak Za doručak treba uzeti 100 do 150 g voćnog soka. Najbolje je u sezoni grožđa sok od grožđa, 10 do 15 g butera namazanog na dvopeku ili prepeče­ nom hlebu. Hleba svega 100 g, a zatim bela kafa sa Knajp-kafom.

Ručak
Uzeti jednu od mešanih salata, npr., izrendisanu šargarepu, cveklu, celer, nekoliko kapi limunovog

soka i maslinovog ulja ili običnog ulja za jelo. Kuvano povrće se daje koliko bolesnik želi, može se dati pečeno teleće ili jagnjeće meso. Zabranjeno je svinjsko meso. Treba jesti krompir-pire ili pržen krompir, oko 50 grama. Dobro je uključiti i neslani mladi sir, oko 100 grama. Dvopek ili hleb koji je pečen prethodnog dana, i to u količini od 100 grama. Voće se uzima posle jednog časa od završetka jela, u količini od 150 do 200 grama. Kod slučajeva kod kojih se u stolici ne pojavljuje sluz i sukrvica, koru sa voća ne treba skidati, voće treba jesti sa korom.

Večera
Daje se gusta krompir-čorba, spanać sa dva jaja na oko pržena na zejtinu, zelena salata ili salata od cvekle, hleba 150 g i kompot. Crno Vino ne treba piti jer ima dosta tanina. Belo vino mogu piti u veoma malim količinama (jed­ na čaša, pola voda, pola vino) samo oni bolesnici koji nemaju nikakve komplikacije, bolje ga je uopšte ne piti. Hranu treba dobro žvakati, zato treba zube kontrolisati kako bi hrana bila dobro usitnijena, što je veoma važno za varenje hrane.

Lečenje nadimanja i gasova kod zatvora (opstipacije)
Zbog prevelikog stvaranja gasova u crevima do­ lazi do nadimanja u crevima a manje u želucu. Uz­ roci su mnogobrojni a među njima je truljenje hra­ ne u crevima i hronični zatvor jedan od najčešćih. Mnogobrojne klice koje se nalaze u crevima takođe su uzrok nadimanja creva koje stvara bolesnicima sa zatvorom velike nelagodnosti. Ako pored zatvora postoji još i nadimanje, onda lečenje treba usred-

srediti na oba oboljenja, što zahteva mnogo brige i zalaganja samog bolesnika. Lekovito bilje koje se nalazi u biljnim apotekama ili ga sami ljudi beru danas se smatra kao jedno od najboljih za lečenje nadimanja. U te lekovite biljke spadaju: anis (Pimpinella anisum), morač (Foeniculum vulgare), met­ vica (Mentha piperitta), kunica (Achilea millefolium) i kičica (Erythrea centaurium). Pored navedenih upotrebljava se korijandar (Coriandrum sativum). Od nje se koristi suva biljka (plod). Plod korijandra se upotrebljava sa kimom, i to u jednakim količinama: plod kima (Fructus carvi) 20 g plod korijandra (Fructuls coriandri) 20 g Ovu smešu treba dobro rastrljati i pretvoriti u prašak koji se uzima posle jela, na vrh noža sa ča­ šom vode. Postoji u biljnim apotekama čaj protiv nadima­ nja koji se sastoji od nekoliko vrsta trava. Jedna smeša kolja dobro deluje kod nadimanja može se preporučiti: plod anisa (Fructus anisi) 20 g timijan, tamjanika (Thymus vulgaris) 20 g preslica, konjski rep (Equisetum arvense) 20 g pelin (Herbae absinhi) 20 g Sve se izmeša a čaj se pravi tako što se od smeše uzme jedna velika supena kašika i zakuva se u količini čaše vode. Preko dana se uzima po jedan gutljaj.

Lečenje zatvora lekovitim biljem
Konstatovali smo da se zatvor najbolje leči is­ hranom koja obiluje voćem i povrćem, a koji sadrže nesvarljivu celulozu koja mehanički deluje, a njeni

sastavni delovi poluceluloze (pektini) upijaju u sebe vodu u debelom crevu i tako stvaraju tečnu stolicu u debelom crevu. Znajući ovo, bolesnici treba da se trude da urede stolicu redovnom i urednom ishra­ nom, po mogućstvu treba da što manje upotreblja­ vaju sredstva za čišćenje, tzv. laksantna sredstva, ili purgativna sredstva kako ih neko naziva. Razne voćne kiseline uzimaju se za regulisanje zatvora. Tu spadaju: vinska, jabučna i limunska i one se kombinuju sa voćem i povrćem. Kiseline u voću i povrću imaju svojstva koja čiste i teraju. Za lečenje hroničnog zatvora veoma dobro deluje grožđe. Kod zatvora dobro deluju ja­ gode, jabuke i šljive. Ricinusovo ulje koje se dobija od (Ricinus communis) semenki biljke, daje se kod zatvora. Ono stvara žitku stolicu. Ako se duže upotrebljava, iza­ ziva zapaljenje sluzokože želuca. Daje se jedna veli­ ka supena kašika u crnoj kafi, ili u kapsulama. Kod zapaljenja slepog creva, trudnoće i zapletenih creva ne treba ga uzimati jer može lako doći do prskanja creva, pa treba biti jako oprezan kod upotrebe. Uvek treba savetovati lekara. Naučna medicina upotrebljava kod zatvora pas­ ju lesku (Rhamus frangulae). On se može dobiti u apotekama u sledećoj preskripciji: Sirupi rhamicatharici 100,0, davati jednu do tri čajne kašike dnevno do delovanja. Pseća leska uzima se u vidu sirupa ujutro, do 40 grama. Po Poulsonu se daje 1 do 2 velike kašike za odrasle. Pseća leska (Rhamuspurshiana), nju daje apoteka danas pod imenom Cascara sagrada. Sena je u naroda dosta poznata kao sredstvo za čišćenje. Dobija se u apotekama pa i u biljnim u vidu listova (Folia Senne). Od nje se pravi čaj. Je­ dan do dva grama lista sene prelije se čašom kipuće vode (dva decilitra). Likviricija (Pulvis Liquiritiae comp.) Uzima se ujutro našte jedina velika kašika na čašu vode.

*** BELEŠKE (nisu sastavni deo knjige) ***

UPALE SVIH VRSTA
Za vreme trajanja procesa svih upala, bubrezi ne funkcionišu dobro, pa bi zato za period od tri nedelje trebalo piti čaj za bubrege. Osim toga, na bolesno mesto trebalo bi stavljati obloge sa sirćetnom vodom. Veoma su delotvorni i oblozi za noge, vidi str.105 („Zujanje u ušima"), naročito u slučaju upale možda­ ne opne (meningitis) i upale u očima. Osim toga, sva­ kih deset minuta valjalo bi piti po jedan gutljaj čiste vode ili čaja od žalfije. U svakoj priči o upali treba ga­ siti „požar". Ako jedemo supu od mesa, svinjsko ili goveđe meso i pijemo alkohol (naročito belo vino ili širu), to je kao kad bismo benzinom hteli da gasimo vatru. Umesto obloga sa sirćetnom vodom možemo pravi­ ti i obloge sa keljom ili kupusom. Ti oblozi moraju da naležu čvrsto, dobro i toplo! Oni mogu ostati na telu 12 sati, ali nikako duže!

HEMOROIDI
U slučaju ove bolesti osam dana, jedan do dva puta dnevno, praviti klizme sa hladnom vodom (oko 1/4 li­ tra), pa puštati tečnost uz nekoliko prekida. Posle to­ ga mesto namazati mašću za hemoroide. Ako već odlazi i krv, jedan do dva puta dnevno treba uzimati i po tri kapi tinkture trave od srca, nerazređene, na jezik. U svakom slučaju dobro je ispitati uzrok krvarenja.

- Još jedan recept za hemoroide: Čepiće Neretol smrviti u 96% alkoholu i onda ih pomešati sa propolisom u gustu masu smeđe boje. -Upotreba: Oprati se mlakom vodom a zatim namazati smešom. ---------------------------------------------------------------------

--- ako nemate ništa bolje, pomaže i ovo :
®

FAKTU čepići policresulenum, cinhocainum

SASTAV: 1 čepić sadržava 100 mg polikrezulena i 2,5 mg cinhokain hidroklorida. Pomoćne tvari su natrij-hidroksid, koloidni silicij-dioksid, mikrokristalična celuloza, čvrsta mast i soja lecitin. PAKIRANJE: 10 (2 x 5) čepića u strip pakiranju (PVC/PE), u kutiji FARMAKOTERAPIJSKA SKUPINA: Antihemoroidalije za lokalnu primjenu. PROIZVOĐAČ: Altana Pharma AG, Konstanz, Njemačka INDIKACIJE: Hemoroidi, naročito s krvarenjima i upalnim pojavama. Analne fisure i ragade. Analni pruritis i ekcem, ako su izazvani anorektalnim nadražajem. Obrada rana nakon proktoloških operacija. KONTRAINDIKACIJE: Faktu ne trebaju koristiti bolesnici preosjetljivi na bilo koju od sastavnih tvari. INTERAKCIJE: Nisu poznate. UPOZORENJA: Moguća je promjena boje, kao i pojava svijetlih mrlja na čepićima, ali te promjene ne utječu na učinkovitost lijeka. Trudnoća i dojenje: Faktu tijekom trudnoće treba koristiti samo kad je strogo indicirano i uz procjenu odnosa koristi i rizika po majku i dijete. Studije na životinjama nisu pokazale teratogeno djelovanje. Nema dostupnih studija o rizicima primjene kod trudnica.Nije poznato izlučuju li se aktivni sastojci u majčinom mlijeku. DOZIRANJE I NAČIN UPORABE: Umetnuti 1 čepić u rektum 2 do 3 puta dnevno (ujutro i navečer i, prema potrebi, tijekom dana) nakon pražnjenja crijeva. Nakon poboljšanja simptoma, liječenje se može nastaviti s jednim čepićem dnevno. NUSPOJAVE: Moguća je pojava lokalne preosjetljivosti u obliku žarenja i svrbeža koja najčešće brzo nestaje. Pojedinačno mogu nastupiti alergijske reakcije (eritem, papule i uporni svrbež) i u tom slučaju treba prekinuti liječe­ nje i obratiti se liječniku. ČUVANJE: Čepiće treba čuvati na temperaturi do 25°C, izvan dohvata i vidokruga djece.

*** PREPARATION - H *** čepići, mast i gel ; - jedni od najboljih preparata za ublažavanje hemoroidalnih tegoba. ( nađete li ih preko interneta u Engleskoj, dođu Vas gotovo duplo jeftinije nego kod Slovenaca ili Italijana !)
[ u HR ih nema ! ]
Please read this leaflet carefully before using this medicine. If you have any questions or are not sure about anything, ask your doctor or pharmacist. The name of this medicine is Preparation H Suppositories WHAT IS IN THIS MEDICINE? Preparation H Suppositories contain the following active insredients: Yeast Cell Extract 1.0% w/w, Shark Liver Oil 3.0% w/w. Preparation H Suppositories also contain: Hard Fat, Hydrocarbon Wax, Polyethylene Glycol 600 Dilaurate, Cocoa Butter, Glycerin. Preparation H Suppositories work by relieving pain, irritation and itching and by helping to shrink tissues swollen by inflammation. Preparation H Suppositories also act as a lubricant to ease painful bowel movements. PACK SIZES: 12 and 24 suppositories. PRODUCT LICENCE HOLDER: Wyeth Consumer Healthcare, Huntercombe Lane South, Taplow, Maidenhead, Berkshire SL6 OPH. Preparation H Suppositories are manufactured for Wyeth Consumer Healthcare by: Haupt Pharma Livron, 1 rue Comte de Sinard, 26250 - Livron, France WHAT IS THIS MEDICINE FOR? Preparation H Suppositories are for the treatment of haemorrhoids (piles). DO NOT USE Preparation H Suppositories if you are allergic to any of the above ingredients. If you are in doubt whether any bleeding you have experienced is caused by piles, you should see your doctor as soon as possible. SPECIAL WARNINGS: If you are suffering from haemorrhoids you are advised to consult a doctor. Keep out of the sight and reach of children. TAKING THIS MEDICINE: 1. Tear down the perforation from the "V" notch to remove one suppository from the strip (Fig 1). 2. Gently peel down wrapping as shown, in order to reveal suppository (Fig 2). 3. Remove the suppository from the wrapping and insert it as far as possible into the rectum, rounded end first. This is best done in a stooping position.

Adults, the elderly and children over 12 years: Insert one suppository into the rectum round end first, morning and night and after every bowel movement. Children under 12 years: Not to be used except on the advice of a doctor. Do not stop treatment as soon as you get signs of improvement carry it on a little longer to obtain full benefit. POSSIBLE SIDE EFFECTS: Preparation H Suppositories may not suit everybody. Some patients may have side effects, although these should be temporary. If an unwanted effect is severe or lasts for more than a few days, you should tell your doctor or pharmacist. Preparation H has been used satisfactorily by a large number of pregnant women for many years without adverse or harmful effects being reported on the health of either the unborn or the newborn child. STORING YOUR MEDICINE: You should not use this medicine after the expiry date stated on the pack. Keep out of sight and reach of children. Do not store above 25°C. PREVENTING PILES: The discomfort of piles can be avoided by following these simple preventative measures: R G L R BOWEL HABITS - Try not to overstrain your bowels, E UA especially if you come from a family which is prone to piles. Get into the habit of opening your bowels naturally and easily every day - if possible at the same time each morning. Avoid laxatives and purgatives. A GOOD DIET - Try to eat food high in fibre content and drink plenty of water. Piles are more common now than they were 50 years ago because of the tendency to eat too many refined foods. Suitable foods to eat on a regular basis include bran, wholemeal breads, fruit and fresh vegetables. Try to avoid foods which you know will disrupt your regular bowel movements. These vary from person to person but usually include rich and spicy foods, alcohol, tea and coffee. HYGIENE - Careful cleansing and removal of irritating matter that causes pain, swelling and itching can help to relieve symptoms of piles. Keep the affected area as dry as possible as this will encourage the healing processes. Wear cotton underwear in preference to nylon as this will keep the area drier. If you have any queries or comments about Preparation H Suppositories please contact the Careline by phone, or write to-: Careline, Wyeth Consumer Healthcare, Huntercombe Lane South, Taplow, BERKS SL6 OPH, UK. or Careline@wyeth.com.
Revision date: May 2005 *Trade Mark PL0165/5015R WP1508 PCR151

+++++++++++++ Preparation H Gel

+++++++++++++ Preparation H mast