Ova knjizica namenjena je osobama koje zele da podnesu zahtjev za azil u Francuskoj.

Treba da sluzi svim osobama kao sredstvo informisanja o nacinu podnosenja zahtjeva za azil i o svim socijalnim pomocima koje proisticu iz toga. Knjizica je prvenstveno namijenjena svim strancima koji su vec usli u Francusku bilo na propisan ili nepropisan nacin. Ne odnosi se prema tome na situacije trazenja azila na granici (u zonama cekanja) ili u centrima administrativnog zadrzavanja. Takodje se ovdje ne radi o posebnim situacijama vezanim za usamljenim maloljetnim licima ili pak o postupcima porodicnog okupljanja. Ova knjizica je obnovljena verzija izdanja iz decembra 2004 godine i ukljucuje nove zakonske odredbe i uredbe usvojene od tada. Sastavljena je iz tri dijela: prvi dio opisuje postupak za trazenje azila, drugi govori o socijalnim pomocima (smjestaj, zdravstvo, finansijska pomoc) a treci dio sadrzi listu adresa organizacija i asocijacija koje bi mogle, na razlicitim nivoima, da vam pomognu u vasem zahtjevu za azil. Prva dva dijela odnose se na citavu Francusku dok se treci dio odnosi prvenstveno na oblast grada Liona. Zelimo da ova knjizica bude za vas, koji trazite zastitu u Francuskoj, korisno srestvo. Sa paznjom cemo razmotriti sve vase opaske i predloge koji mogu doprinijeti njenom poboljsanju. Jean Costil Predsjednik Forum R�fugi�s Alain Couderc Advokat Clan Komisije za Ljudska Prava Advokatske Komore Upravnik u Forum R�fugi�s Olivier Brachet Direktor Forum R�fugi�s

U UPOZORENJE

Informacije koje sadrzi ova knjizica, a odnose se na postupak trazenja azila, zasnivaju se na sledecim glavnim dokumentima : Medjunarodni dokumenti : -Zenevska Konvencija od 28 jula/srpnja 1951 godine koja se odnosi na status i izbjeglica. -Protokol iz Njujorka od 31 januara/sijecnja 1967 godine koji se odnosi na status i izbjeglica. -Konvencija o zastiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4 novembra/studenog 1 1950 godine. -Propis Savjeta Evropske Unije od 18 februara/veljace 2003 godine koji ustanovljava kriterije i mehanizme kojima se odredjuje drzava clanica odgovorna u slucaju podnosenja zahtjeva za azil u jednoj od drzava clanica od strane gradjanina trece z zemlje. -Odluka 2004/83/CE Savjeta Evropske Unije od 29 aprila/travnja 2004 godine koja se odnosi na minimalne uslove koje moraju ispuniti drzavljani trecih zemalja ili apatridi da bi zatrazili status izbjeglice ili osobe koje, iz drugih razloga, imaju potrebu za medjunarodnom zastitom a vezano sa sadrzajem datih statuta. -Odluka 2005/85/CE Savjeta Evropske Unije od 1 decembra/prosinca 2005 godine koja se odnosi na minimalne uslove potrebne za dobijanje i oduzimanje statusa izbjeglice u zemljama clanicama. Francuski dokumenti : -Ustav od 27 oktobra/listopada 1946 godine (Preambula) -Zakon o ulasku i boravku stranaca i pravu na Azil (CESEDA) Mozete konsultovati ovu knjizicu na nas sajt internet http://www.forumrefugies.org Knjizicu su sacinili zaposleni ljudi u Formu R�fugi�s i uziva podrsku Evropskog Fonda za Izbjeglice. Knjizica ce biti obnavljana u skladu sa razvojem propisa. Stampanje ovog dokumenta je dozvoljeno uz postivanje njegove forme i navodjenja izvora kao i svih onih koji su pomogli njegovom objavljivanju.

S SADRZAJ 1 � RAZLICITE VRSTE ZASTITE 4 1 1.1. Status izbjeglice 4 1 1.2. Subsidijarna zastita 1 1.3. Status apatrida 6 2 � PRIVREMENA DOZVALA BORAVKA : PREFEKTURA 7 2 2.1. Dokumenti koje treba dostaviti 7 2 2.2. Dozvala boravka 8 2 2.3. Slucajevi odbijanja dozvole na boravak 8 3� TRAZENJE AZILA : OFPRA I CRR 3 3.1. Office Fran�ais de Protection des R�fugi�s et Apatrides (OFPRA) 10 3 3.1.1. Popuniti dosje OFPRA 10 3 3.1.2. Dokumenti koje treba dostaviti 10 3 3.1.3. Poslati dosje 11 3 3.1.4. Registracija molbe za azil 12 3 3.1.5. R�c�piss� 12 3 3.1.6. Razgovor u OFPRI 12 3 3.1.7. Odluka OFPRE 12 3 3.2. Commission des Recours des R�fugi�s (CRR) 3 3.2.1. Zalbeni rok 15 3 3.2.2. Zalba 15 3 3.2.3. Re�u d�un recours 16 3 3.2.4. Pomoc advokata 16 3 3.2.5. Razgovor u CRR 16 3 3.2.6. Odluka CRR 17 4 � PONOVNO RAZMATRANJE OFPRE 19 5 � STATUS APATRIDA 6 � SOCIJALNA POMOC 21 6.1. Smjestaj 23

6.2. Allocation d�insertion (Dodatak za integraciju) 23 6.3. Couverture m�dicale universelle (Univerzalna medicinska zasista) 24 6.4. Drzavna zdravstvena pomoc 6.5. Socijalna prava djece 26 7 � KORISNE ADRESE 26 7.1. Oblast Pariza 26 7.2. Oblast Liona 29

1� RAZLICITE VRSTE ZASTITE U Francuskoj postoji tri vrste zastite : status izbjeglice, subsidijarna zastita i s status apatrida. 1.1. Status izbjeglice T Taj status moze vam biti priznat po tri osnova : Konvencionalni 28 jula/srpnja osobu koja (�) drzavljanstva, azil : u skladu sa Zenevskom Medjunarodnom Konvencijom od 1951 godine o izbjeglicama. Ta konvencija odnosi se na � svaku s pravom strahuje da bude progonjena zbog svoje rase,vjere, pripadnistva odredjenoj drustvenoj grupi ili zbog svojih politickih

pogleda i koja ne moze, ili bas zbog tog straha, ili nece da zatrazi zastitu doticne z zemlje �. Ustavni azil : u skladu sa Preambulom Ustava iz 1946 godine koji se tice � svake progonjene osobe zbog svog djelovanja u korist slobode �. Ustavni azil se obavlja po istim pravilima postupka i pruza istu zastitu kao i Konvencionalni azil. Jedino je pravna osnova razlicita. I ovdje se OFPRA i Commission des Recours des R�fugi�s pojavljuju kao nadlezne institucije koje r razmatraju zahtjev za azil. Sto se tice ove knjizice, opisani postupak za konvencionalni azil vazi t takodje i za ustavni azil. Mandat Visokog Komisarijata za Izbjeglice (HCR): Visoki Komisarijat Ujedinjenih Nacija za Izbjeglice (UNHCR) priznao vam je status izbjeglice u s skladu sa clanovima 6 i 7 njegovog statuta. Ako vam je priznat status izbjeglice onda imate pravo na boravisnu kartu na 10 godina kao i vas(a) suprug(a) i vasa malodobna djeca. Bice vam urucena p putovnica.

1.2. SUBSIDIJARNA ZASTITA Subsidijarna zastita priznaje se � svakoj osobi koja ne ispunjava uslove dobijanja statusa izbjeglice (�) a koja je dokazala da je u svojoj zemlji izlozena jednoj od sljedecih pretnji : a) Smrtnoj kazni b) torturi ili ponizavajucim ili neljudskim postupcima ili kaznama ; c) ako je u pitanju civilno lice, teskoj, neposrednoj i licnoj pretnji protiv n njegovog zivota ili njega licno zbog opsteg nasilja proisteklog iz situacije unutrasnjeg ili medjunarodnog rata �. Ako vam se odobri subsidijarna pomoc, onda imate pravo na privremenu boravisnu kartu u trajanju od jedne godine kao i vas(a) suprug(a) i vasa malodobna djeca. Ukoliko prestanu razlozi koji su vam otvorili pravo na sticanje subsidijarne pomoci, OFPRA onda moze da odbije obnavljanje te pomoci. Status izbjeglice i subsidijarna zastita su u Francuskoj priznati od strane Office Fran�ais de Protection des R�fugi�s et Apatrides (OFPRA) a pod kontrolom Commission des Recours des R�fugi�s (CRR). Status izbjeglice i subsidijarna zastita : radi se o jednoj te istoj proceduri u toku koje ce vas zahtjev za azil biti prvo razmatran u okviru statusa izbjeglice a onda, u slucaju odbijanja tog statusa, u okviru subsidijarne zastite. Nakon razmatranja vaseg zahtjeva za azil, OFPRA ce izreci da li vasa situacija odgovara statusu izbjeglice ili subsidijarnoj zastiti ili nijednoj od ove dvije vrste zastite. U slucaju da budete odbijeni, mozete podnijeti zalbu pri CRR. Ako budu smatrali da mozete uzivati zastitu na jednom dijelu teritorije vase zemlje porijekla onda OFPRA i CRR mogu vam odbiti status izbjeglice i subsidijarnu zastitu. U skladu sa primjenom Pravilnika iz Dablina, imate pravo da podnesete zahtjev za azil samo u jednoj zemlji clanici Evropske Unije.

1.3. STATUS APATRIDA Ovaj status se primjenjuje prema licima � koje nijedna drzava, shodno svom zakonodavstvu, ne priznaje za svog drzavljanina�. Ovaj status razlicit je od prethodna dva oblika zastite i tice se jedino onih osoba koje nemaju drzavljanstva. Ovaj status ne uzima u obzir mogucnosti progona u zemlji p projekla. M Morate se direktno obratiti OFPRI. Ako ste priznati za apatrida, onda ce vam biti izdata boravisna karta u trajanju od 1 godine, za bracnog druga (drugaricu) takodje (ako je brak zakljucen prije dobijanja statusa apatrida ili najmanje godinu dana ranije) i za vasu malodobnu djecu kada steknu 18 godina (ili 16 godina ako zele da stupe u radni odnos). Ta boravisna karta vam dozvoljava da radite i obnavlja se jedino ako jos uvijek ispunjavate iste one uslove koji su vam prvi put omogucili da steknete to pravo. U toku razmatranja vaseg zahtjeva za priznanje statusa apatrida ne m moze vam se izdati privremena dozvola za boravak. Vi mozete zatraziti status apatrida istovremeno i kada podnosite z zahtjev za azil.

2 � PRIVREMENA DOZVOLA BORAVKA : PREFEKTURA Da biste podnijeli molbu za azil, prvo morate da zatrazite pravo na boravak kod prefekture mjesta vaseg prebivalista (ako ste u Parizu onda je to prefektura policije). Pocev od 18�te godine, taj postupak je obavezan za sve. Morate se javiti prefekturi u sto kracem roku. Ako ste usli u Francusku sa vizom, preporucuje vam se da odete do prefekture da trazite azil dok vam jos nije istekla t ta viza. Vi mozete zatraziti azil i pored toga sto ste usli ilegalno. 2.1. DOKUMENTI KOJE TREBA DOSTAVITI U Prefekturi ce vam biti receno koji su to dokumenti koje morate dostaviti radi podnosenja zahtjeva za sticanje prava na boravak. Prefektura nema pravo da zatrazi informaciju o razlozima koji vas navode da podnesete molbu za azil. To se tice jedino OFPRE i CRR. Vi mozete zatraziti azil cak ako ne posjedujete ni pasos/putovnicu, ni vizu ni licnu kartu ; u tom slucaju napisacete sve vase licne podatke i potpisati. Potvrda stanovanja : prefekturi je potrebna neka adresa kako bi mogla da vam salje postu vezanu za vasu molbu za azil i vas boravak u Francuskoj. Ta adresa ne mora biti ono mjesto u kojem vi boravite. Ako nemate stalni smjestaj onda mozete navesti adresu nekog privatnog lica, nekog hotela ili nekog advokata. Mozete takodje uzeti adresu neke asocijacije ali samo pod uslovom da ona za to ima odobrenje Prefekture. Medjutim, nakon isteka vaseg prvog r�c�piss� od 3 mjeseca, a kako bi ste ga obnovili, morate da predocite potvrdu o prebivalistu, naime potvdu adrese u kojoj ste smjesteni. U suprotnom, r�c�piss� moze da ne bude obnovljen.

Ò

2.2. DOZVOLA NA BORAVAK Ako vam prefektura odobri boravak, onda ce vam dostaviti : � Autorisation Provisoire de S�jour (APS) koja vazi mjesec dana. Pocev od dana kada ste dostavili sve dokumente koje je zatrazila Prefektura, ona mora u roku od najvise 15 dana da vam uruci APS. � Jedan formular za podnosenje molbe za azil koji treba ispuniti i neizostavno dostaviti OFPRI u roku od 21 dan. Vas popunjen dosje za trazenje azila mora pristici kod OFPRE u roku od 21 dana. Ukoliko vas predmet stigne nakon tog roka, vas zahtjev za azil nece biti registriran i OFPRA ce vam ga vratiti. U tom slucaju, tesko da cete moci podnijeti ponovo molbu za azil. Taj rok pocinje sa datumom koji je upisan u vas APS. Prefektura ce vam uzeti otiske prstiju kako bi provjerila da li ste vec registrovani u nekoj drugoj evropskoj zemlji prije dolaska u Francuskoj. Prefektura kojoj se vi obratite moze da vam odobri boravak ali u okviru nekog drugog departmana. 2.3. SLUCAJEVI ODBIJANJA DOZVOLE NA BORAVAK Prefektura moze odbiti da vam izda APS i to u 4 slucaja : � Neka druga evropska zemlja je zaduzena da razmotri vasu molbu za azil : ako ste prosli kroz neku evropsku zemlju potpisnicu Pravilnika iz Dablina (Njemacka, Austrija, Belgija, Kipar, Danska, Spanija, Estonija, Finska, Velika Britanija, Madjarska, Grcka, Irska, Italija, Letonija, Luksemburg, Malta, Ceska republika, Holandija, Poljska, Portugal, Slovacka, Slovenija, Svedska) ili ako su vlasti jedne od tih zemalja vama izdale vizu. Prefektura tada preduzima korake kod te zemlje trazeci da ona preuzme vas slucaj. Prefektura ce vam izdati dokument koji vam odobrava da ostanete u Francuskoj dok se ceka odgovor date zemlje. Ako je ta zemlja saglasna da vas ponovo preuzme onda prefektura moze odluciti da vas policija isprati i da vas smjesti u administrativni centar za zadrzavanje sve do vaseg polaska. Ako pak ta zemlja odbije da vas preuzme onda vam se dozvoljava boravak u Francuskoj i onda mozete podnijeti zahtjev za azil koji ce biti razmatran shodno uobicajnom postupku.

� Drzavljanin ste zemlje za koju je OFPRA ocjenila da, generalno uzevsi, nema rizika progona. Ta drzava je na danasnji dan: Cile. Ili pak ste drzavljanin zemlje za koju Evropska Unija smatra da je � sigurna � : Albanija, Benin, Bosna i Hercegovina, Capo Verde, Hrvatska, Dzordzija, Gana, Indija, Makedonija, Madagaskar,Mali, Republika Mauricijus, Mongolija, Niger, Senegal, Tanzanija, Ukrajina. Ipak mozete se obratiti OFPRI posredstvom prefekture. U tom slucaju, ta molba ce biti razmatrana prioritetno i OFPRA ce odgovoriti u roku od 15 dana. Ukoliko je odluka negativna onda mozete podnijeti zalbu pri Commission des Recours des R�fugi�s ali zato prefektura vas moze vratiti u vasu zemlju ne cekajuci odluku CRR. � Vase prisustvo u Francuskoj predstavlja tesku pretnju javnom redu, javnoj bezbjednosti ili drzavnoj sigurnosti. Primjenjuje se isti postupak kao i u prethodnom slucaju. � Vasa molba se smatra laznom (na primjer zato sto ste podnijeli vise zahtjeva za azil pod razlicitim identitetima) ili zloupotrebom (na primjer ako trazite azil prilikom saopstavanja mjere udaljavanja ili prilikom legitimisanja a vi ste u Francuskoj vec izvjesno vrijeme). Primjenjuje se isti postupak kao i u prethodna dva slucaja.

3 � TRAZENJE AZILA : OFPRA I CRR Prefektura vam je upravo dostavila formular za t trazenje azila. 3.1. OFPRA 3.1.1. Ispuniti dosje OFPRA T Taj predmet mora biti ispunjen na francuskom jeziku. M Morate citko napisati vasu adresu. Rubrika broj 15 formulara OFPRE je namijenja razlozima koji vas navode da zatrazite azil. Morate napisati vasu licnu pricu navodeci pri tome precizno datume, mjesta i cinjenice koje su vas nagnale da napustite vasu zemlju i razloge z zasto ne mozete da se tamo vratite. -Jako je preporuceno da zatrazite razgovor u OFPRI. -Ne zaboravite da unesete datum i da potpisete vas dosje jer inace OFPRA nece moci da izvrsi upis (kada je rijec o malodobnom licu onda njegov zakonski p predstavnik potpisuje).

3.1.2. Dokumenti koje treba dostaviti Kopiju vase vazece boravisne karte (APS). 2 fotografije original licnog dokumenta ili putovnice koje imate pri sebi (pasos, licna karta, propusnica, rodni list�.). ako imate neki dokument koji moze poduprijeti vas zahtjev za azil.

Ispunite pravilno rubriku broj 5 formulara OFPRE a tice se licnih ili maticnih dokumenata (ili njihovog odsustva) koje morate obavezno priloziti ako ih imate u posjedu. Prije nego sto posaljete vas dosje provjerite da li je formular ispunjen u skladu sa upustvima i da li su sva zatrazena dokumenta prilozena. Ako je vas dosje nepotpun, OFPRA ce vam ga vratiti postom. Vasa molba za azil nece biti registrovana sve dok ne bude kompletna. Rizik je da vas predmet dospije poslije roka od 21 dana i u tom slucaju OFPRA ce vam ga vratiti. Tesko da cete moci ponovo da podnesete molbu za azil. 3.1.3. Poslati dosje Neophodno je da vas dosje stigne u roku od 21 dana racunajuci od dana kada ste primili vas APS. Ako saljete vas predmet postom, preporucuje vam se da to ucinite sa �recommand� avec accus� de r�ception�, navodeci vase ime citkim slovima u rubrici �posiljalac�. Ako ste naveli kao svoju adresu, adresu neke asocijacije ili neke osobe nemojte zaboraviti da navedete njihova imena na toj adresi.Cuvajte brizljivo dokaze o slanju i prijemu vase poste. Takodje mozete priloziti vas dosje u prijemnom odjeljenju OFPRE. Sacuvajte kopije svih dokumenata koji sacinjavaju vas predmetni zahtjev za sticanje azila (ukljucujuci i formular OFPRE) kao i svih ostalih dokumenata koje saljete u OFPRU. U svakom trenutku u toku postupka, vi mozete da posaljete dodatne dokumente za vas predmet ukoliko OFPRA jos nije donijela odluku u pogledu vase molbe. Ne zaboravite da u svakoj posti za OFPRU navedete broj vaseg predmeta koji se nalazi u posiljci pod naslovom �registracija molbe za azil�.

3.1.4. Registracija molbe za azil Ukoliko je vas dosje kompletan, OFPRA vam salje posiljku nalovljenu sa � registracija molbe za azil � i to na adresu koju ste naznacili u vasem dosjeu. Taj d dokument zvanicni je dokaz da je vasa molba za azil registrovana. 3.1.5. R�cepiss� (potvrda) Cim primite posiljku koja potvrdjuje registraciju vase molbe za azil, a trebalo bi da stigne prije isteka vaseg APS od jednog mjeseca, javite se prefekturi sa tim dokumentom i sa novom potvrdom adrese. Tom prilikom prefektura ce vam dostaviti �potvrdu o podnesenoj molbi za azil� u roku od najvise 3 dana. Vazi 3 mjeseca i moze se obnavljati tokom citavog trajanja procedure. Pocev od prvog obnavljanja tog r�c�piss�, u principu treba da podnesete potvrdu o vasem prebivalistu. U suprotnom, moze se desiti da vam taj r�c�piss� ne bude o obnovljen. O Ovaj r�c�piss� vam ne daje pravo na rad.

3.1.6. Razgovor u OFPRI OFPRA je duzna da vas pozove na razgovor. No, moze izuzetno da to ne uradi u s sljedeca 4 slucaja: � Elementi vaseg dosjea u vezi sa molbom za azil su dovoljni da OFPRA moze donijeti pozitivnu odluku. � Posjedujete drzavljanstvo zemlje za koju OFPRA, generalno uzevsi, smatra da u njoj nema rizika progona. Do danas radi se o sljedecoj zemlji: Cile. � Elementi koji ste prilozili kako biste podupreli vasu molbu za azil su �ocigledno neosnovani�, to jest razlozi koje navodite u zahtjevu za azil ocigledno ne odgovoraju onima koji su predvidjeni u propisima radi sticanja zastite. � Medicinski razlozi onemogucavaju da se odrzi sastanak. U takvim situacijama OFPRA donosi svoju odluku bez vaseg saslusanja. Ako budete pozvani u OFPRU, saslusace vas sluzbenik. OFPRA ce osigurati prisustvo prevodioca na jeziku koji ste naveli u vasem dosjeu pri podnosenju molbe za azil. Ako se ne pojavite na zakazani sastanak to ce imati lose posljedice po vasu molbu za azil. Ukoliko promjenite adresu neophodno je da o tome obavijestite OFPRU u najkracem roku i to postom uz �recommand� avec accus� de r�ception�. Naime OFPRA ce vas obavijestiti o svojoj odluci postom na poslednju adresu koju b budete naveli.

3.1.7. Odluka OFPRE Rokovi u kojima treba da dobijete obavijet o odluci OFPRE variraju. Mogu biti jako dugi ali i jako kratki. Treba biti obazriv i jako cesto provjeravati svoju postu. Tri su moguce odluke OFPRE : ili ste priznati kao izbjeglica (postoji saglasnost u pogledu statusa izbjeglice) ili vam je omogucena subsidijarna zastita (odbacuje se status izbjeglice i priznaje subsidijarna zastita). ili je vasa molba za azil odbacena (odbacuje se status izbjeglice kao i s subsidijarna zastita). Ako vam je priznat status izbjeglice, OFPRA vam postom dostavlja �odluku prijema u status izbjeglice�. Na pokaz tog dokumenta prefektura ce vam u roku od 8 dana dostaviti potvrdu prijema zahtjeva za boravisnom kartom koja vazi 3 mjeseca i daje vam pravo da stupite u radni odnos, u ocekivanju da dobijete boravisnu kartu na 10 godina i koja se s punim pravom moze obnoviti. To vazi i za vaseg (vasu) supruga (u) (ukoliko je brak zakljucen prije dobijanja statusa izbjeglice ili, u suprotnom, ukoliko je zakljucen najmanje godinu dana ranije ili u slucaju da je vas(a) suprug(a) i sam(a) dobio(la) status izbjeglice, kao i za vasu malodobnu djecu kada napune 18-ti rodjendan (ili 16 godina ako zele stupiti u radni odnos). Na vas zahtjev, prefektura ce vam izdati putovnicu koja ce vam omoguciti da putujete u sve zemlje osim u zemlju cije drzavljanstvo posjedujete. OFPRA postaje ona uprava koja ce sastaviti sva maticna dokumenta k koje ne mozete dobiti u vasoj zelji porijekla.

Ukoliko se vratite u zemlju ili uspostavite kontakt sa diplomatskim ili konzularnim vlastima vase zemlje, onda se izlazete opasnosti da v vam se status izbjeglice oduzme. Ako vam je omogucena subsidijarna zastita, OFPRA ce vam poslati postu koja vam potvrdjuje da uzivate tu zastitu. Na pokaz tog dokumenta, prefektura de vam izdati potvrdu prijema zahtjeva za sticanje boravisne karte koja vazi 3 mjeseca i daje vam pravo na rad, dok ne dobijete privremenu boravisnu kartu naslovljenu sa �privatni i familijarni� zivot a vazi 1 godinu. Isti je slucaj sa vasom (vasim) suprugom (ukoliko je brak zakljucen prije dobijanja statusa izbjeglice ili, u suprotnom, ukoliko je zakljucen najmanje godinu dana ranije) kao i sa vasom malodobnom djecom kada steknu 18 godina (ili 16 godina ukoliko zele d da stupe u radni odnos). Ova boravisna karta daje vam pravo na rad i moze se obnoviti ukoliko su razlozi z zbog kojih ste stekli subsidijarnu zastitu i dalje vazeci.

Ukoliko dobijete negativan odgovor od OFPRE na vasu molbu za azil (status izbjeglice i/ili subsidiarna zastita), imate mogucnost da osporite tu odluku ispred C Commission des Recours des R�fugi�s u roku od mjesec dana. Ukoliko ne podneste zalbu ispred CRR onda morate da napustite francusku teritoriju. Prefektura vam dostavlja naredbu da napustite t teritoriju u roku od jednog mjeseca. 3 3.2.COMMISSION DES R�COURS DES R�FUGI�S (CRR) Odluka OFPRE o odbacivanju vase molbe salje vam se postom sa �recommand� a avec accus� de r�ception� na posljednjoj adresi koju ste naveli. 3.2.1. Rok zalbe Pocev od dana obavjestenja o odbacivanju OFPRE imate mjesec dana da registrujete vasu zalbu pri CRR (na primjer: ako ste podigli u Posti odluku o odbacivanju vase molbe 20 januara/sijecnja onda vasa zalba se mora registrovati prije 21 februara/veljace). Prema tome, vasa zalba mora biti poslata na nekoliko dana prije isteka roka. Ako je taj rok od mjesec dana prekoracen onda se v vasa zalba odbija, to jest nece se razmatrati. Ako ste odsutni od vaseg prebivalista ili vam je postanska adresa pri nekoj asocijaciji, postanska sluzba izdaje potvrdu o �dolasku postara� kojom vas obavjestava da je za vas stigla posta. Postanske sluzbe zadrzavaju tu posiljku 15 dana. Ako u roku od 15 dana ne podignete t tu postu, postanske sluzbe ce je vratiti OFPRI. U tom slucaju, rok od mjesec d dana se racuna od datuma dolaska postara.

3.2.2. Zalba -Zalba mora biti napisana na francuskom jeziku na obicnom papiru (nema posebnog formulara za to) na kojem cete navesti vase ime, prezime, sve licne podatke, zanimanje i adresu. -Uz zalbu morate obavezno da prilozite originalnu odluku OFPRE ili k kopiju. -Morate navesti zasto niste saglasni sa razlozima OFPRE kojim odbacuje vasu molbu. -Morate navesti razloge koji vam onemogucavaju da se vratite u vasu zemlju. Ako niste bili pozvani na sastanak u OFPRI, to mozete navesti u vasoj z zalbi. -Morate pridodati sve dokumente koji potvrdjuju vas identitet, vase drzavljanstvo i vas pisani iskaz. Ti dokumenti moraju biti prevedeni na francuski jezik. U suprotom, CRR nece moci da ih uzme u razmatranje. Preporucuje se da pridodate prepise tih dokumenata i prilozite originale na dan zakazivanja s sastanka u CRR. -Morate potpisati vasu zalbu. Ako ste malodobnog uzrasta, onda jedan od roditelja ili zakonski predstavnik treba da potpise. -Obavezno je da posaljete vasu zalbu putem poste sa �recommand� avec accus� de r�ception�. 3.2.3. Re�u d�un recours (potvrda prijema zalbe) Nakon poslate zalbe, Commission des Recours des R�fugi�s ce vam poslati na adresu koju ste naznacili dokument naslovljen : �re�u d�un recours�. Taj dokument potvrdjuje da je vasa zalba registrirana. To je dokument koji treba da odnesete u prefekturu kako biste obnovili vas r�c�piss� od 3 mjeseca. Kag god budete slali pismo CRR, ne zaboravite da svaki put upisite vas broj registracije (6 cifara) koji je naveden u re�u de recours. 3.2.4. Pomoc advokata Imate mogucnost da vam advokat pomogne prilikom vaseg razgovora u CRR. Drzava ce platiti tog advokata samo u slucaju da ste vi usli u Francusku na regularan nacin (sa vizom, sa propusnicom izdatom u zoni cekanja�). U tom slucaju treba da zatrazite da dobijete pravnu pomoc i to pri Bureau d�Aide Juridictionnelle (BAJ) kod CRR.

3.2.5. Sastanak u CRR Commission des Recours des R�fugi�s cini tri sudije koji razmatraju vasu zalbu: predsjednik, kvalifikovana licnost koju odredjuje HCR i kvalifikovana licnost koju bira potpredsjednik Drzavnog Savjeta. CRR ce vas pozvati na sastanak na kojem ce se razmotriti vasa zalba. Poziv na sastanak ce vam biti dostavljen postom najkasnije 7 dana prije. CRR obezbjedjuje vam prevodioca na jeziku koji ste naznacili u formularu OFPRE. Jako se preporucuje vase prisutvo toj sjednici. Medjutim, predsjednik CCR moze donijeti odluku o odbacivanju vase zalbe a da vas ne pozove i da ne zakaze komisiju na sjednicu ukoliko vasa zalba ne nudi nijedan ozbiljan argument koji bi dovodio u pitanje odluku OFPRE. Taj sastanak je javan ali vi imate pravo da zatrazite da ta sjednica bude zatvorenog tipa, bez prisustva javnosti. 3.2.6. Odluka CRR Mjesec dana nakon sjednice, CRR vam preporucenim pismom saopstava svoju odluku.Moguca su tri slucaja: CRR ponistava odluku OFPRE o odbijanju vase molbe i priznaje vam status izbjeglice. Uzivate ista prava kao i da vam je OFPRA priznala status izbjeglice ( (vidi 3.1.7.). CRR ponistava odluku OFPRE i odobrava vam subsidijarnu zastitu. Uzivate ista prava kao i da vam je OFPRA odobrila tu zastitu. CRR potvrdjuje odluku OFPRE o odbijanju vase molbe za azil (status izbjeglice i subsidijarnu zastitu). Na odluku CRR moze se uloziti poslednja zalba pri Drzavnom Savjetu.Ovaj organ ne razmatra cjelinu vaseg slucaja vec samo neka pravna pitanja. Radi se o dugom i skupom postupku koji zahtjeva prisustvo advokata (no moze se zatraziti pravna pomoc advokata). To nece produziti vas boravak i nece spreciti da budete vraceni u vasu zemlju. Zatrazite savjet kod neke asocijacije ili advokata.

Odlukom CRR o odbijanju vaseg zahtjeva za azil prestaje da vazi vas r�c�piss� od 3 mjeseca. Prefektura ce vas putem poste obavjestiti da je vasem boravku dosao kraj i zatraziti ce da napustite Francusku u roku od mjesec dana.Obavjestava vas takodje da imate pravo na pomoc radi povratka u vasu zemlju; u tom slucaju treba da stupite u kontakt sa Nacionalnom Agencijom za Prijem Stranaca i za Migracije (ANAEM). Vi mozete osporiti naredbu o napustanju drzavne teritorije pred Administrativnim Sudom (TA) u mestu vaseg boravka i to u roku od jednog mjeseca. Zalba pri TA ima suspenzivni karakter ali ne sprijecava vas premjestaj u centar administrativnog zadrzavanja. U tom slucaju TA donosi odluku u roku od 72 sati o od trenutka vaseg zadrzavanja u tom centru.

4 4-PONOVNO RAZMATRANJE OFPRE Nakon sto je Commission des Recours des R�fugi�s odbacila vasu molbu za azil imate mogucnost da zatrazite da OFPRA ponovo razmotri vasu molbu jedino u s slucaju da raspolazete sa � novim elementom� to jest : -ako je taj element takve prirode da opravdava strahovanja od progona u slucaju p povratka u vasu zemlju i -ako se pojavio nakon sto je CRR odbacio vasu molbu ili prije odbacivanja ali da ste z za njega saznali tek poslije. M Mozete zatraziti savjet kod neke asocijacije ili advokata. Prvo treba da se javite prefekturi i da zatrazite APS. Prefektura ce razmotriti vas z zahtjev za APS kao da se radi o vasem prvom zahtjevu. Dva su slucaja moguca: � Prefektura vam izdaje APS : pocev od trenutka dostavljanja APS kao i dosjea za ponovno razmatranje od strane OFPRE, imate rok od 8 dana u toku kojeg treba da predate vasu molbu u OFPRU. Nakon registrovanja te molbe, OFPRA ima na raspolaganju 96 sati da se izjasni o prihvatanju ili odbacivanju vase molbe za ponovno razmatranje. Ako se nakon tog roka OFPRA nije oglasila, to se onda ima tumaciti kao da je vasa molba odbijena. � Prefektura odbija da vam izda APS jer smatra da je vasa molba lazna odnosno da je rijec o zloupotrebi: vi cete popuniti formular koji ce prefektura proslijediti OFPRI a ova ce razmatrati vasu molbu po prioritetnom postupku i donijece odluku u roku od 15 dana. U slucaju da OFPRA odbaci tu molbu onda imate pravo da se zalite pri CRR ali ta zalba ne odlaze izvrsenje, sto ce reci da vi mozete biti vraceni u vasu zemlju i prije nego sto CRR donese odluku.

5 � STATUS APATRIDA Ne treba se u ovom slucaju obratiti prefekturi. Treba pisati direktno OFPRI u ukazujuci na vase ime i adresu i na vasu zelju da budete priznati za apatrida. OFPRA vam salje formular sa zahtjevom za sticanje statusa apatrida. Morate ga ispuniti i da objasnite okolnosti koje su dovele do toga da nemate drzavljanstva. Taj formular treba onda poslati postom sa �recommand� avec accus� de r�ception�. B Bicete potom pozvani na razgovor u OFPRU. � Ako vam se prizna status apatrida, OFPRA ce vam idati kartu apatrida. Prefektura ce vam dostaviti, kao i vasoj (vasem) supruzi (suprugu) [ukoliko je brak zakljucen prije dobijanja statusa apatrida ili, u suprotnom, ako je zakljucen najmanje godinu dana ranije) i malodobnoj djeci kada steknu 18 godina (odnosno 16 ukoliko izraze zelju da stupe u radni odnos) privremenu boravisnu kartu (carte de s�jour temporaire) sa naznacenom rubrikom : �privatni i familijarni zivot�. Ta karta vazi 1 godinu, moze se obnoviti i daje pravo na rad. � Ako OFPRA odbije vasu molbu, onda mozete osporiti tu odluku pred Administrativnim Sudom (TA) mjesta vaseg prebivalista u roku od 2 mjeseca racunajuci od dana kada vama je dostavljena obavijest o odbacivanju molbe. Dok traje postupak, sticanje prava na boravak nije zadato pravo. U toku postupka vi mozete biti vraceni u vasu zemlju. Nije predvidjen ubrzani postupak radi razmatranja vase molbe z za sticanje statusa apatrida.

6-SOCIJALNA POMOC ZA TRAZITELJE AZILA Socijalne pomoci ticu se smjestaja, finansijske pomoci i zdravstva. Ove vrste pomoci, koje finansira drzava, zavise od administrativne situacije svake osobe. 6.1. Smjestaj 6.1.1. Hitan smjestaj Postoji mogucnost da bute smjesteni u hitne prihvatne centre. Ti centri primaju samo nocu i, u principu, ne sluze obroke. Rokovi takvog smjestaja se mijenjaju u zavisnosti od centara ali oni ostaju kratki i ne prelaze vise od n nekoliko dana. Postoji besplatan broj telefona, 115, kojeg mozete okrenuti svaki dan iz bilo koje telefonske kabine. Ako navedete vase ime i mjesto gdje se nalazite, mozete biti smjesteni za tu noc i, u zavisnosti od raspolozivih mjesta, da budete dakle smjesteni u jedan od hitnih prihvatnih centara. Kako je ovaj broj telefona cesto zauzet morate probati vise puta prije no sto dobijete nekoga na liniji. 6.1.2. Smjestaj u prihvatnom centru Postoji mreza domova ciji su prihvatni centri rasporedjeni na citavoj teritoriji Francuske. Mogu im pristupiti jedino osobe koje su podnijele zahtjev za azil. U zavisnosti od stanja napredovanja vase molbe za azil, vi mozete biti smjesteni u tri vrste domova : Tranzitni centri : oni su namijenjeni traziteljima azila koji su na pocetku procedure (koji barem posjeduju poziv za prefekturu). Trajanje boravka je ograniceno na nekoliko sedmica u ocekivanju premjestaja u u drugu prihvatnu strukturu. CADA (Prihvatni Centri za Trazitelje Azila) : da biste bili primljeni morate da ste u posjedu APS od mjesec dana ili r�c�piss� od 3 mjeseca. Predlaze vam se smjestaj za cijeli period postupka. Ako CRR odbije vasu molbu za azil onda morate napustiti centar. Prilikom vaseg prvog javljanja u prefekturi bice vam predlozen smjestaj. Ukoliko odbijete tu ponudu nevete moci dobijati privremeni dodatak cekanja.

U cjelini gledano, vas dosije o smjestaju sastavljaju prijemna odjeljenja za trazitelje azila koju razmatra Komisija za prijem koja odlucuje o prijemu u centrima, u zavisnosti od raspolozivih mjesta na citavoj teritoriji Francuske. Morate znati da smjestaj koji vam je predlozen ne mora da se nalazi u departmanu u kojem ste podnijeli zahtjev za a azil. Ako ste smjesteni u CADA, imate pravo na administrativnu (pomoc u molbi za azil), socijalnu (zdravstvo, skolovanje djece) i finansijsku pomoc. Ne moze se istovremeno biti smjesten u CADA i primati Privremeni Dodatak cekanja (allocation temporaire d'attente). Citav ovaj mehanizam finansira francuska d drzava i uglavnom njime upravljaju asocijacije. 6.1.3. Ostali smjestaji Postoje i drugi oblici smjestaja koji se razlikuju od departmana do departmana i n nisu opisani u ovoj knjizici.

a

6.2. PRIVREMENI DODATAK CEKANJA (Allocation temporaire d'attente) Nemate pravo da radite dok ste trazitelj azila. Medjutim ako OFPRA nije donijela odluku u roku od godinu dana od dana podnosenja vaseg zahtijeva, vi imate pravo da zatrazite da radite mada se taj zahtijev moze odbiti. Naime to znaci da ne mozete zauzeti posao cija kvalifikacija odgovara onoj koju posjeduje osoba koja trazi posao a upisana je na listi ANPE (Nacionalna Agencija za P Potrazivanje Posla) departmana vaseg boravka. Oni trazitelji azila koji ne budu smjesteni na bazi drzavne socijalne pomoci mogu dobijati finansijsku pomoc, privremeni dodatak cekanja (allocation temporaire d'attente) pod uslovom da nisu odbili predlozeni smjestaj u centru ili ako nema t takve raspolozive ponude. Da bi se mogao dobiti privremeni dodatak cekanja (allocation temporaire d'attente), mora se biti u posjedu APS -a od mjesec dana ili r�cepiss� (potvrda) od 3 mjeseca i da se sacini molba pri ASSEDIC, tako sto cete priloziti kopiju potvrde OFPRE o registraciji vase molbe za azil kao i dokument kojim potvrdjujete da ste bez sredstava ili da niste smjesteni na ime drzavne socijalne p pomoci kao i potvrde o vasoj stvarnoj domicilijaciji. Taj dodatak, cija je visisna od 300 eura mjesecno i po punoljetnoj osobi, uplacuje s se tokom citavog postupka oko molbe za azil. 6.3. COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (Univerzalna medicinska zastita) Kao potrazilac azila, i pod uslovom da imate neka primanja, imate pravo na Couverture Maladie Universelle (CMU). Na to zdravstveno osiguranje imate pravo vec na pocetku vase molbe za azil na pokaz pozivnice prefekture, APS ili r�c�piss�, i uz potvrdu o prebivalistu. CMU se sastoji iz dva dijela : jedan dio tice se osnovnog osiguranja a drugi je dodatno osiguranje, sto omogucuje da se preuzmu sve vasi bolnicki i ljekarski troskovi, za vas, vase(g) s supruge(a) i vasu malodobnu djecu. Ako nemate maticni dokument koji ukazuje na vase porodicno stanje, morate onda ispuniti �izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornoscu�. Na isti nacin c cete postupiti ukoliko nemate nikakvu potvrdu o neposjedovanju sredstava. Da biste imali CMU, morate podnijeti molbu pri sluzbama Socijalnog osiguranja u mjestu vaseg prebivalista ili pak kod nekih asocijacija. Cim vasa molba bude upisana, dobicete potvrdu o vasem pokrivanju . Tada ce vam biti izdata potvrda o pravima za godinu dana u okviru dodatnog osiguranja CMU kao i privremeni registracijski broj. Nemojte zaboraviti da podnesete molbu za obnovu dodatnog CMU dva mjeseca prije isteka roka. U slucaju da vam bude priznat status izbjeglice ili subsidijarna zastita, onda cete dobiti stalni broj i �Carte v vitale�. Prava na CMU, osnovno osiguranje, otvorena su vam cim podneste molbu a prava na dodatno osiguranje CMU (mutuelle) stupaju na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon podnosenja molbe. Na p primjer, ako ste podnijeli molbu 15 septembra/rujna, sticete prava na

osnovno osiguranje CMU tog 15 septembra/rujna ali zato vase dodatno osiguranje CMU zapocinje 1 oktobra/listopada. U ocekivanju dobijanja CMU mozete otici do bolnickog prostora gdje postoje (Dezurstva za zadravlje) Permanences d�acc�s aux Soins de Sant� (PASS). Preuzece vas ljekari i lijekovi su besplatni. Isto tako neke asocijacije imaju dezure za zubne, oftalmoloske, psiholoske njege iako nemate socijalno osiguranje. Ukoliko imate �dugotrajnu bolest� imate pravo da svi zdravstveni troskovi vezani z za tu bolest budu u potpunosti pokriveni.

6.4. DRZAVNA MEDICINSKA POMOC Ako se vas zahtjev za azil razmatra po pravu prvenstva onda mozete da dobijete Drzavnu medicinsku pomoc pod uslovom da ste u Francuskoj najmanje tri (3) mjeseca.Tada cete moci da budete lijeceni u bolnicama, kod ljekara u gradu i dobiti lijekove u apotekama. Zato morate podnijeti molbu pri sluzbama socijalne zastite mjesta vaseg boravka i ili pri PASS u bolnicama.

6.5. SOCIAJLNA PRAVA DJECE 6.5.1. Finansijska pomoc na ime djetinstva i familije Ako niste dobili smjestaj na ime drzavne socijalne pomoci i ako nemate dovoljno sredstava, Generalni Savjet departmana u kojem boravite ili pak socijalne sluzbe vase opstine mogu vam odobriti, izuzetno, finansijsku pomoc cija ucestalost i visina zavise od departmana do departmana. 6.5.2. Zdravstvena zastita Vasa djeca, u uzrastu od 0 do 6 godina, mogu biti ljekarski praceni od strane medicinske ekipe PMI (Protection Maternelle et Infantile) a posebno kada je rijec o novorodjencadi i vakcinacijama. 6.5.3. Skolovanje Poce od svoje 3 godine vase dijete moze biti smjesteno u obdaniste ali ta skola nije obavezna da ga primi. No, skolovanje dijece je u Francuskoj obavezno od 6 i 16 godina. Da biste upisali vasu djecu u osnovnu skolu morate predociti dokument kojim potvrdjujete krvno srodstvo (rodni list sacinjen od administrativne sluzbe vase zemlje porijekla). Ako nemate dokument iz vase zemlje mozete pokazati dokument sacinjen od francuske administracije koji ukazuje na krvno srodstvo (na primjer potvrda CMU). Morate takodje da pruzite dokaz o vasoj adresi kao i da dokazete da je vase dijete primilo sve potrebne vakcinacije. Upis u skolu se vrsi u zgradi opstine vaseg prebivalista. Neke osnovne skole su posebno opremljene razredima koji su namijenjeni djeci koja su tek stigla a ne znaju francuski jezik. Skola ce izvrsiti procjenu znanja prije nego sto odluci o buducem u usmjerenju. Kada je rijec o srednjoj skoli morate upisati vase dijete u ustanovi koja se nalazi u mjestu vaseg boravka. Nakon ocjene o skolskom nivou vaseg dijeteta odgovorno lice skolske ustanove ce potraziti odgovarajuci razred, bilo u njegovoj skoli bilo negdje drugde, posebno ako se radi o usmjerenju ka specijalizovanim razredima.

7. � KORISNE ADRESE 7.1. OBLAST PARIZA ( (ova lista nije konacna) O OFPRA Office Fran�ais de Protection des R�fugi�s et A Apatrides 201 rue Carnot / 94136 Fontenay sous Bois c cedex T�l : 01 58 68 10 10 � fax : 01 58 68 18 9 99 CRR Commission des Recours des R�fugi�s 35, rue Cuvier /

93558 Montreuil sous Bois cedex t�l :01 48 18 40 0 00 Bureau d'aide juridictionnelle Commission des Recours des R�fugi�s 35, rue Cuvier / 93558 Montreuil sous Bois c cedex UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les R�fugi�s 9, rue Kepler / 75016 Paris t�l :01 44 43 48 58 �

fax : 01 40 70 07 3 39 A ANAEM Agence Nationale pour l�Accueil des Etrangers et des Migrations 44, rue Bargue / 75015 Paris t�l :01 40 40 42 43 � fax : 01 40 40 42 4 44 ACAT Action des Chr�tiens pour l'Abolition de la T Torture 7, rue Georges Lardennois

/ 75019 Paris t�l :01 40 40 42 43 � fax : 01 40 40 42 4 44 Amnesty I International 76, boulevard de la Villette / 75020 Paris t�l :01 53 38 65 16 � fax : 01 53 38 55 0 00 Association Primo L�vi 107, avenue Parmentier / 75011 Paris

t�l :01 43 14 08 50 � fax : 01 43 14 08 2 28 AMPSR Association d'accueil aux m�decins et personnel de sant� r�fugi�s en F France H�pital Sainte Anne 1, rue Cabanis / 75014 Paris t�l :01 45 65 87 50 � fax : 01 53 80 28 1 19

CAEIR Comit� d'Aide Exceptionnelle aux Intellectuels R�fugi�s 43, rue Cambronne / 75015 Paris t�l :01 43 06 93 02 � fax : 01 43 06 57 0 04 C CASP Centre d'Action Sociale P Protestant 16, rue Santerre / 75012 P Paris t�l :01 53 33 87 50 � fax : 01 43

44 95 33 CIMADE Service oecum�nique d'entraide Service Accueil Etrangers 46, boulevard des Batignolles / 75017 Paris t�l :01 40 08 05 34 � fax : 01 40 08 05 27 COMEDE Comit� m�dical pour les exil�s H�pital Bic�tre 78,

rue du G�n�ral Leclerc / BP 31 / 94272 Le Kremlin Bic�tre t�l :01 45 21 38 40 � fax : 01 45 21 38 41 Croix Rouge Fran�aise 1, place Henry Dunant / 75008 Paris t�l :01 44 43 11 00 � fax : 01 44 43 11 69

France Terre d'Asile 25, rue Ganneron / 75018 Paris t�l :01 53 04 39 99 � fax : 01 53 04 02 40 GAS Groupe Accueil Solidarit� 17, place Maurice Thorez / 92160 Antony t�l :01 42 11 07 95 � fax : 01

42 11 09 91 GISTI Groupe d'information et de soutien aux immigr�s 3, villa Marc�s / 75011 Paris t�l :01 43 14 60 66 � fax : 01 43 14 60 69 LDH Ligue des Droits de l'Homme 138, rue Marcadet / 75018 Paris

t�l :01 56 55 51 00 � fax : 01 56 55 51 21 MRAP Mouvement contre le Racisme et pour l'Amiti� entre les Peuples 43, bd Magenta / 75019 Paris t�l :01 53 38 99 99 � fax : 01 40 40 90 98 Secours

Catholique 23, bd de la Commanderie / 75019 Paris t�l :01 48 39 10 92 � fax : 01 48 33 79 70

Parcours d�Exil Centre de S Sant� 26 rue du Cronstadt / 75015 P Paris t�l :01 45 33 31 74 � fax : 01 45 33 53 6 61 S SNPM Service National de la Pastorale des M Migrants 269 bis, rue du Faubourg St Antoine / 75011 P Paris

t�l :01 43 72 47 21 � fax : 01 46 59 04 8 89 7.2. OBLAST LIONA Prijemna odijeljenja za trazitelje azila ( (administrativna, socijalna i pravna pomoc) Forum r�fugi�s -Service d�Accueil et d�Oirentation (Domiciliation, H�bergement, Aide � la Demande d�Asile, Aides s sanitaires et sociales, CMU, AME�) 326 rue Garibaldi / 69007 Lyon t�l :04 72 77 68 0 02 P

M�tro ligne D � station G Garibaldi Entretemps -Le Mail (h�bergement d'urgence) Centre d'�change de Perrache t�l :04 78 42 24 2 28 M�tro ligne A -station P Perrache Secours Catholique (aide � la demande d'asile OFPRA et CRR) 14, rue Montbrillant / 69003 Lyon t�l :04 72 33 38 3 38 0 M�tro

ligne D -station Monplaisir Lumi�re

P Pravna i administrativna pomoc RAZLICITE POMOCI ( (dnevni prihvat, hitna pomoc, garderoba, autobuske karte�) CIMADE (plus sp�cialement orient�e sur le droit commun des �trangers) 33, rue Imbert Colom�s / 69001 Lyon t�l :04 78 27 90 04 Permanences les lundi a apr�s-midi M�tro ligne C -station Croix P Paquet Croix Rouge fran�aise -Service r�fugi�s 61, rue de Cr�qui / 69006 Lyon t M�l

:04 72 43 59 0 09 M�tro ligne A -station F Foch H HITAN SMJESTAJ Assedic de la r�gion l lyonnaise 84, rue de la Charit� / 69002 L Lyon M�tro ligne A -station P Perrache Agence Nationale pour l�Accueil des Etrangers et des Migrations ( (ANAEM) 7, rue Quivogne / 69002 Lyon

M�tro ligne A -station P Perrache Croix Rouge f fran�aise 34, rue Garon Duret / 69008 Lyon t�l :04 72 71 02 5 50 Bus 35 arr�t Petite G Guille Secours P Populaire 6, rue Gaspard Andr� / 69002 Lyon t�l :04 72 77 87 7 77 M�tro ligne A L

-station B Bellecour Entraide P Protestante 334, rue Andr� Philip / 69007 Lyon t�l :04 72 71 00 3 31 M�tro ligne D -station G Garibaldi P�niche Accueil � Le Balajo � Face au 37, quai Gailleton / 69002 L Lyon M�tro ligne A -station Amp�re Victor H Hugo

U USAMLJENE ZENE 1 115,

U USAMLJENI MUSKARCI Point N Nuit 69, rue de Cuire / 69004 Lyon t�l :04 78 29 87 45 M�tro ligne C -station H�non Arm�e du S Salut 131, avenue Thiers / 69006 Lyon t�l :04 78 52 60 8 80 M H�tro lignes A et B -station

Charpennes Tram T1 -arr�t C Charpennes P PREHAMBENA POMOC Foyer Notre Dame des Sans A Abri 3, rue du P�re Chevrier / 69007 Lyon t�l :04 72 76 73 5 53 M�tro ligne D -station G Guilloti�re

O OPSTINSKA KUPATILA I TUSEVI Relais SOS (pour hommes seuls de plus de 25 ans) 98, rue Marius Berliet /

69008 Lyon Bus 23 ou 39 -arr�t Agnan MUSE Maison d'Urgence Sociale et d'Ecoute (pour les familles) 246, rue Duguesclin / 69003 Lyon t�l :04 78 60 00 72 M�tro ligne B -station Place Guichard

Z ZDRAVSTVO MUSE (distribution d'une carte pour acc�s gratuit) 246, rue Duguesclin / 69003 Lyon t�l :04 78 60 00 72 M�tro ligne B -station Place G Guichard

R RANO DJETINJSTVO, SOCIAJLNI RADNICI H�tel D Dieu PASS (Permanence d'Acc�s aux Soins de Sant�) 1, place de l'h�pital / 69002 L Lyon M�tro ligne A -station Bellecour /

H�pital Edouard H Herriot 5, place Arsenal / 69003 L Lyon M�tro ligne D -station Grange B Blanche H�pital des C Charmettes 39, rue de la Viabert / 69006 L Lyon M�tro ligne A -station C Charpennes M�decins du m monde 10, rue S�vign� / 69003 Lyon t�l :04 B

78 14 14 2 20 M�tro ligne B -station G Guichard France Humanitaire (Consultations dentaires et ophtalmologiques) 22, quai Gailleton / 69002 Lyon t�l :04 78 37 17 4 42 M�tro ligne A -station B Bellecour C.M.U CMU (Couverture Maladie Universelle) Caisse d'Assurance Maladie -S�curit� Sociale (en fonction de votre lieu d'habitation) 7, rue

de la Barre / 69002 L Lyon M�tro ligne A -station B Bellecour

T TUMACENJE -PREVOD DOKUMENATA Inter Service Migrants Corum ( (ISM) 32, cours Lafayette / 69003 Lyon t�l :04 72 84 78 99 Bus 1 ; 4 ; 18 ; 27 arr�t Saxe L Lafayette

32