Sa vjet mi nis ta ra BiH usvo jio Na crt bu d`e ta za 2010.

QSWP!J[EBOKF
POLITIKA
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 4044 • PETAK 6. NOVEMBRA 2009.
USVO JENE
IZ MJE NE
KRI VI ^NOG
ZA KO NA BiH I
TAKO ISPUNJEN
PO SLJE DNJI
USLOV ZA
UKI DA NJE VI ZA
AKTUELNO
DOGA\AJI
HRONIKA
Do go di ne
se dam mi li ona
ma nje u
dr`a vnoj ka si
Ministar inostranih poslova Ruske Federacije sastao se sa
zvani~nicima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske
str. 3!i 4
Bo ja d`i}
pri je tio
tu `i ocu i
svje do ci ma
TU @I LA[TVO BiH
ZA TRA @I LO
ODRE \I VA NJE PRI TVO RA
OSU MNJI ^E NOM ZA
ZLO ^IN U TRU SI NI str. 8
Bevanda ne namjerava
da istupi iz Vlade FBiH
Ukra de no
750.000 KM
za pen zi je
ORU @A NI I MAS KI RA NI
RA ZBOJ NI CI OPLJA ^KA LI
BLIN DI RA NO VO ZI LO
U MOS TAR SKOM
SE LU KRU [E VO
Pio s
pri ja te ljem,
pa ga ubio
STAN KO GRU BA^ IZ
BR\A NA, KOD [I PO VA,
PU CAO U KO M[I JU
MI LO RA DA PRO LU
str. 21
str. 27!i 28
TU @I LA[ TVU BiH
PRI VE DE NI RI JAD
RUS TEM PA [I],
AB DU LAH
HAN D@I] I
EDIS VE LI]
str. 9!i :
Dru gi put uha p{e ni
zbog te ro ri zma
mandat OHR-a
PREMIJER I
MINISTAR
FINANSIJA
FEDERACIJE
BiH ODR@ALI
ODVOJENE
KONFERENCIJE
ZA NOVINARE
str. 5!i 6
str. 8
2 qfubl 6. 11. 2009.
Doga|aji
Oja ~a ti ru ral ni ra zvoj
SA RA JE VO - Bo sna i Her ce go vi na mo ra oja ~a ti po ljo pri vre dni i ru ral -
ni ra zvoj kao i pla tne ka pa ci te te da bi po ljo pri vre dni ci mo gli pris tu pi ti
sred stvi ma iz IPA pro gra ma ko ja su na mije nje na ru ral nom ra zvo ju.
Za klju ~e no je ovo na ju ~e ra{ njem zva ni ~nom pred stvlja nju pro je kta "Ja ~a nje
ka pa ci te ta za pro gra mi ra nje ru ral nog ra zvo ja u BiH", ko ji fi nan si ra Evrpska
uni ja i ko ji je vri je dan oko mi li on eura.
"Gla vni ci lj ovog pro je kta je da bude una pri je |ena eko no mi ja BiH, ~i ji je va -
`an dio ru ral na eko mo mi ja. Od nas se o~e ku je da po mog ne mo stru ktu ra ma
BiH da se pri pre me za pri jem sred sta va EU. Po mo }i }e mo i u dalj em ra zvo ju
se la", ka zao je Ja cek Ve si jer ski, vo di telj pro je kta.
On je is ta kao da }e u okvi ru pro je kta pru `a ti po dr{ku en ti te ti ma i dis tri ktu
Br~ko u pri pre mi ra zvoj nih pro gra ma po ljo pri vre de, ko ji su us kla |e ni s pro gra -
mi ma EU.
"Naj va `ni je u pro je ktu je da stvo ri mo okvir za pla te ne sis te me. Svi do na to ri,
na ro ~i to iz EU, `e le da pla tni sis te mi bu du tran spa ren tni i pod kon tro lom. Mo -
ra mo uspos ta vi ti je dan za je dni ~ki sis tem i sve usre }i ti", ka zao je Ve si jer ski, is -
ta kav {i da pro je kat zva ni ~no s im p le men ta ci jom po ~i nje 1. de cem bra ove
go di ne.
Du {an Ne {ko vi}, po mo }nik mi nis tra vanj ske trgo vi ne i eko nom skih odno sa
BiH, is ta kao je da }e prven stve no od bh. vlas ti za vi si ti ko li ko brzo }e mo mo }i
da ko ris ti mo pret pris tu pne fon do ve EU.
D.Mu.
"Vlast RS
pre dmet
izmi{ lje nih
{e ma"
BA NJA LU KA - Ale ksan dar
D`om bi}, mi nis tar fi nan si ja RS,
izja vio je da je "vlast RS na ~e lu
sa Mi lo ra dom Do di kom pod
pri tis kom me |u na ro dne za je -
dni ce i da je pre dmet izmi{ lje -
nih {e ma OHR-a i is tra ga u ve zi
s auto pu tem i zgra da ma Vla de i
RTV do ma".
"To je pros to osmi{ lje na
akci ja pro tiv ru ko vod stva RS
ka ko bi se pos ti glo pre no {e nje
ovla {te nja RS na BiH, ali od
to ga ne ma ni {ta jer sa da{ nja
vlast na to ne pris ta je", re kao
je D`om bi}.
On je izra zio za bri nu tost {to
{e ma, ko ja je objav lje na u me -
di ji ma, ne pred stav lja sa mo pri -
ti sak na fun kci one re u RS, ne go
i na pri va tne fir me, kao i agen -
ci je ko je se ba ve obez bje |e njem
imo vi ne i li ca. (Srna)
Kar din:
Us ta vna
re for ma
klju ~na
SA RA JE VO - Us ta vna re -
for ma je klju ~na za stva ra nje
fun kci onal ne dr`a ve BiH, a
bh. li de ri mo ra ju se usa gla si ti
o to me {ta ta re for ma po dra zu -
mi je va, re kao je Be nja min
Kar din, ame ri ~ki se na tor i
pred sje da va ju }i Ko mi si je za
bez bje dnost i sa ra dnju u Evro -
pi, to kom su sre ta sa de le ga ci -
jom RS.
"Iako sam poz dra vio pri li ku
da sa de le ga ci jom RS raz go -
va ram o si tu aci ji u BiH, bio
sam ra zo ~a ran ka da sam vi dio
da je na veb stra ni ci Vla de RS
dat ne ta ~an sa `e tak na {eg raz -
go vo ra", na vo di se u re ago va -
nju se na to ra Kar di na, ko je
pre no si Am ba sa da SAD u
BiH.
On je do dao da "ima ju }i u
vi du ko li ko ~es to je to kom
sas tan ka po mi njao pi ta nje us -
ta vne re for me, ra zo ~a ra va ju }e
bi lo vi dje ti da se pi ta nje us ta -
vne re for me u sa `et ku ne po -
mi nje". (Srna)
Ame ri ~ki
uni ver zi tet
dao naj bo lju
po nu du
TU ZLA - Ame ri ~ki uni ver -
zi tet u BiH na ja vnom po zi vu
za do dje lu ze mlji {ta za iz gra -
dnju po slo vnog obje kta na
Trgu slo bo de u cen tru Tu zle
dao je naj bo lju po nu du, pot -
vr|e no je iz ove obra zo vne
us ta no ve.
Op}i ni Tu zla, ko ja je ra spi -
sa la po ziv za do dje lu ze mlji -
{ta na ko jem tre ba gra di ti
po slo vni obje kat sa dvi je la -
me le, po nu di li su 550.000
KM za ze mlji {te, dok je dru ga
pris ti gla po nu da fir me Te hno -
lo {ki park Tu zla ma nja za
110.000 KM.
J.[.
"Us ta vne pro mje ne
ni su uslov za
za tva ra nje OHR-a"
BA NJA LU KA - De le ga ci ja Vla -
de RS, ko ja se na la zi u po sje ti Va -
{in gto nu, izra zi la je to kom
sas ta na ka s ~la no vi ma Kon gre sa i
SAD za bri nu tost zbog nas to ja nja
da se pi ta nje us ta vnih pro mje na
na me tne kao ne op ho dno za za tva -
ra nje OHR-a, su pro tno ko mi ni -
keu Sa vje ta za pro vo |e nje mi ra.
U raz go vo ru sa ame ri ~kim kon -
gre sme ni ma i se na to ri ma pre ne sen
je stav Vla de RS da je u ovom tre -
nut ku ne pri hva tlji vo ini ci ra nje pi ta -
nja us ta vnih pro mje na, jer }e to
pi ta nje bi ti aktu el no u pro ce su pre -
go vo ra o pri klju ~e nju EU, kao {to
je bio slu ~aj i sa dru gim dr`a va ma
u pro ce su evrop skih in te gra ci ja, sa -
op {te no je iz Bi roa Vla de RS za
odno se s ja vno{ }u.
^la no vi de le ga ci je Vla de RS
izni je li su ja san stav da do ma }i li -
de ri u RS i BiH tre ba da se do go vo -
re o na ~i nu rje {a va nja klju ~nih
pi ta nja po tre bnih za evrop ske in te -
gra ci je.
Me li sa Bin, ~lan ame ri ~kog Kon -
gre sa, ko ja je ko pred sje da va ju }a
Kon gre snog srpskog ko ku sa, izra -
zi la je ra zu mi je va nje za sta vo ve de -
le ga ci je Vla de RS o ne op ho dnos ti
do go vo ra do ma }ih li de ra u RS i
BiH.
^la no vi de le ga ci je Vla de RS su -
sre li su se i s kon gre sme nom Pi te -
rom Ros ka mom, kao i slu `be ni ci ma
kon gre sme na Al bia Si re sa i ~la nom
Kon gre sa [e li Ber kli.
De le ga ci ju Vla de RS ~i ne mi nis -
tar prav de D`e rard Sel man, mi nis -
tar zdrav lja i so ci jal ne za {ti te
Ran ko [krbi}, ge ne ral ni se kre tar
Vla do Bla go je vi} i sa vje tnik pred -
sje dni ka Vla de RS Gor dan Mi lo {e -
vi}. (Srna)
Bilt: BiH za os ta je
na pu tu ka EU
VA [IN GTON - Karl Bilt, mi -
nis tar inos tra nih po slo va [ved -
ske, ko ja pred sje da va EU, re kao
je da od svih ze ma lja za pa dnog
Bal ka na je di no BiH za os ta je na
pu tu ka EU.
To kom bo rav ka u Va {in gto nu na
sa mi tu evrop skog blo ka sa SAD
Bilt je is ta kao da su sve os ta le
dr`ave za pa dnog Bal ka na zna tno
odma kle na pu tu ka EU.
Bilt sma tra da ko na ~na ra ti fi ka ci ja
Li sa bon skog spo ra zu ma pred stav lja
pre kre tni cu za EU, ko ja sa da na pu -
{ta eru ro ti ra ju }eg pred sje dni{ tva i
ubu du }e }e ima ti bo lje in stru men te,
kao {to je spo ljno po li ti ~ko ti je lo.
On je za "Glas Ame ri ke" is ta kao
da }e to ti je lo bi ti mo }no sred stvo
ko je }e una pri je di ti dje lo va nje EU
na glo bla nom ni vou, ali i uka zao
da }e bi ti po tre bno ne ko li ko go di -
na da ova in sti tu ci ja bu de uspos -
tav lje na. (Srna)
Vla da RS: U ovom
tre nut ku ne pri hva tlji vo
ini ci ra nje pi ta nja
us ta vnih pro mje na
Mi nis tar inos tra nih po slo va
Za klju ~i ti
za {ta pos to ji kon sen zus. Ru si ja ne }e po dr`a ti ono {to
ni je re zul tat op {te sa gla snos ti", na gla sio je La vrov.
Ko men ta ri {u }i do go vo re u okvi ru ta ko zva nog bu -
tmir skog pro ce sa La vrov je po no vio da Ru si ja, kao ~la -
ni ca PIC-a, po dr`a va rje {e nja ko ja su plod do go vo ra
do ma }ih po li ti ~a ra bez stra nih uti ca ja.
Al ka laj je na gla sio da je po sje ta La vro va
od izu ze tnog zna ~a ja za sa ra dnju dvi je ze mlje, te pod -
sje tio da su bi la te ral ni odno si ja ko do bri, ali da tre ba
una pre |i va ti eko nom sku sa ra dnju.
"Po tpi sa }e mo spo ra zu me na osno vu ko jih }e od
idu }e go di ne bi ti oba ve zne kon sul ta ci je na ni vou mi nis -
tar sta va inos tra nih po slo va, a za 2010. go di nu pla ni ran
je i bi znis fo rum ka ko bi se pri bli `i li pri vre dni ci dvi je
ze mlje", re kao je Al ka laj, te do dao da su u pla nu spo ra -
zu mi o iz bje ga va nju dvos tru kog opo re zi va nja, sa ra dnja
pra vo su dnih in sti tu ci ja, te kul tur na sa ra dnja.
Na pi ta nje rus kih no vi na ra pos to ji li vo lja u BiH da
se pris tu pi NA TO-u, Al ka laj je od go vo rio da o to me
pos to ji je dno gla sna odlu ka Pred sje dni{ tva BiH, te "iako
po dr{ka ni je is ta u oba en ti te ta, ona je ve }a od 50 od -
sto".
Na ta {a KRSMAN
SA RA JE VO - Hi tno tre ba ri je {i ti za vr{e tak
man da ta vi so kog pred sta vni ka u BiH i bon skih
ovla{ }e nja jer su pos ta li ko ~ni ca su ve re ni te tu dr`a -
ve, ka zao je ju ~e u Sa ra je vu Ser gej La vrov, mi nis tar
inos tra nih po slo va Rus ke Fe de ra ci je.
"Ne op ho dna je tran sfor ma ci ja OHR-a u kan ce la ri ju
spe ci jal nog pred sta vni ka EU. Za vr{e tak man da ta OHR-
a ne zna ~i da }e me |u na ro dna za je dni ca za bo ra vi ti BiH.
Po tre bno je da se odlu ke do no se u BiH uz do go vor
pred sta vni ka dva en ti te ta i tri kon sti tu ti vna na ro da. Za
Rus ku Fe de ra ci ju ne pri hva tlji vo je sve {to ni je stvar
unu tra{ njeg do go vo ra i kon sen zu sa", re kao je La vrov
na kon sas tan ka sa Sve nom Al ka la jem, {e fom bh. di plo -
ma ti je.
Pod sje tiv {i da je Ru si ja ~la ni ca Sa vje -
ta za pro ve dbu mi ra (PIC) La vrov je na gla sio da se mo -
ra ju po {to va ti prin ci pi Dej ton skog mi ro vnog
spo ra zu ma.
"Ima sa da ide ja ko je ni su u okvi ru ono ga {to je do -
go vo re no u PIC-u. Stav Ru si je je da }e po dr`a ti sve ono
Za vr{e tak man da ta
OHR-a ne zna ~i da }e
me |u na ro dna za je dni ca
za bo ra vi ti BiH.
Za Rus ku Fe de ra ci ju
ne pri hva tlji vo je
sve {to ni je stvar
unu tra{ njeg do go vo ra
i kon sen zu sa,
re kao La vrov
R. [E GRT
BA NJA LU KA - Vla da RS usvo ji }e na da na{ -
njoj sje dni ci in for ma ci ju "La `no pri ka zi va nje dru{ -
tve nih i eko nom skih pri li ka u RS" u ko joj se
opi su je ka ko OHR kre ira i odr`a va nes ta bil nos ti u
BiH kroz "dje lo va nje Ra fija Gre go ri ja na i dru gih
pro tiv RS", sa zna ju "Ne za vi sne".
U do ku men tu na 30 stra ni ca se pod sje }a da je Vla -
da RS 26. no vem bra 2008. go di ne upu ti la Tu `i la{ tvu
BiH kri vi ~nu pri ja vu pro tiv vi {e oso ba.
Ta kri vi ~na pri ja va je po dne se na pro tiv
Mi lo ra da Ba ra {i na, ta da{ njeg vr{i oca du `nos ti, a sa da{ -
njeg gla vnog tu `i oca Tu `i la{ tva BiH, Ha rija Fur la na,
me |u na ro dnog tu `i oca Tu `i la{ tva BiH, Ra fija Gre go ri -
ja na, prvog za mje ni ka vi so kog pred sta vni ka, Dej vi da
Ap~e ra, {e fa Odje la za or ga ni zo va ni kri mi nal Tu `i la{ -
tva BiH, [ef ke [a hbe go vi }a, su di je Su da BiH, Ba ki ra
Ha d`i ome ro vi }a, ure dni ka ma ga zi na ''60 mi nu ta''
FTV, Slo bo da na Vas ko vi }a, do pi sni ka tog ma ga zi na,
Dra go mira Ba bi }a, pred sje dni ka ne vla di ne or ga ni za ci je
"Na ro dni front" i Dra ga na Lu ka ~a, ta da{ njeg po mo }ni -
ka di re kto ra SI PA.
Ka ko je na ve de no u ovoj in for ma ci ji, kri vi ~na pri -
ja va je po dne se na zbog osno va ne su mnje da su po ~i ni li
kri vi ~na dje la i da su od 2007. go di ne is ko ri {ta va li slu -
`be ni po lo `aj i ovla {te nja, te da su pre ko ra ~e njem svo -
jih ovla {te nja RS, Vla di RS, pred sje dni ku i mi nis tri ma
Vla de RS na no si li {te tu i po vri je di li pra va.
U do ku men tu se opi su je niz kon kre -
tnih pri mje ra na ko ji je na ~in "stvo ren ci je li sis tem kon -
stru kci ja i la `i ko ji je za sno van na na vo dnim ana li za ma
i is tra ga ma ko je je vo dio OHR, bez bi lo ka kvih va li -
dnih do ka za".
Ta ko se kroz kon kre tne pri mje re opo vrga va ju na -
vo di o na vo dnim ne za ko ni tos ti ma u pri va ti za ci ji naf tne
in dus tri je, po slo vi ma u RI TE Gac ko, gra dnji zgra de
Vla de, fi na nsi ra nju mre `a po dr{ke Ra do va na Ka ra d`i -
}a i Rat ka Mla di }a, pi sa nju crnih me dij skih lis ta.
U do ku men tu se ta ko |e obja{ nja va ju i me ha ni zmi
sa ta ni za ci je RS i ma ni pu la ci ja Tu `i la{ tva BiH s ja -
vno{ }u.
"OHR kre ira i odr`a va
nes ta bil nos ti u BiH"
U do ku men tu se obja{ nja va ju
i me ha ni zmi sa ta ni za ci je RS i ma ni pu -
la ci ja Tu `i la{ tva BiH s ja vno{ }u
Lavrov i Alkalaj
na pres-konferenciji
3 Doga|aji 6. 11. 2009. qfubl
In cko uki nuo
odlu ke o
smje na ma
SA RA JE VO - Va len tin In cko,
vi so ki pred sta vnik u BiH, do nio
je ju ~e odlu ke u ko ji ma se na -
vo di da ne ma vi {e ra zlo ga za
smje nu Obre na Ze lja je, Dra gu -
ti na \ur |e vi }a i Ne d`a da Be -
hra ma.
Ze lja ja je smi je njen sa fun -
kci je pred sje dnika Skup {ti ne
op{ti ne Srpska Ilid `a, \ur |e vi}
je smi je njen sa fu in kci je {e fa
OMI-ja Bo san ska Gra -
di{ka/Gra dis ka, a Be hram sa
fun kci je {efa Odje lje nja za
stam be na pi ta nja u mos tar skoj
op {ti ni Sta ri grad.
"Za klju ~iv {i da vi {e ne pos to -
je ra zlo zi za smje nu Ze lja je,
\ur |e vi }a i Be hra ma, vi so ki
pred sta vnik im je izri ~i to do -
zvo lio da obav lja ju zva ni ~nu,
izbor nu ili ime no va nu ja vnu du -
`nost, da se kan di du ju na izbo ri -
ma, te da obav lja ju fun kci ju u
okvi ru po li ti ~ke stran ke", sa op -
{te no je iz OHR-a. (Srna)
Do dik:
Bra ni mo
Dejton
BA NJA LU KA - RS se kroz
za la ga nje za o~u va nje Dej ton -
skog spo ra zu ma za la `e za spo ra -
zum ko ji u BiH 15 go di na
obezbje|uje sta bil nost i mir, a
ne ko taj spo ra zum upor no `e li da
pro mije ni, re kao je ju ~e Mi lo rad
Do dik, pred sje dnik Vla de RS.
"Mo gu }e je i te pro mje ne sta -
vi ti na dne vni red i to je le gal -
no, ali mno ge stva ri se ra de
ka uboj ski na na ~in da se oti ma -
ju na dle `nos ti", re kao je Do dik.
Ko men ta ri {u }i odlu ku o pro -
du `e nju su per vi zi je u Br~kom
ko ju je do nio su per vi zor Ra fi
Gre go ri jan, Do dik je re kao da
se ra di o ~o vje ku ko ji je na nio
{te tu BiH.
"On se ~i ta vo ovo vri je me po -
na {a osve tni ~ki {to je ne uku sno
za je dnog di plo ma tu bez ob zi ra
{ta ja mi slio o nje mu", re kao je
Do dik. Os vrte Stje pa na Me si }a,
pred sje dni ka Hrvat ske, da Do -
dik ne po {tu je RS, Do dik je
odba cio ri je ~i ma da mu to po di -
`e rej ting ako se nji me ci je lo
vri je me ba vi pred sje dnik je dne
su sje dne dr`a ve.
D.[.
BiH
do mo vi na
bh. Srba
BEO GRAD - Slu `be ni Beo -
grad bi Srbi ma u BiH tre balo da
po ru ~i da je BiH nji ho va do mo -
vi na, a Sa ra je vo gla vni grad, te
da svo ju po li ti ku obli ku ju u tim
okvi ri ma, ka zao je Stje pan Me -
si}, pred sje dnik Re pu bli ke
Hrvat ske.
Me si} je pot vrdio da "slu `be -
ni Beo grad ka `e da pri hva ta sve
{to se do go vo re tri na ro da u
BiH, ali Mi lo rad Do dik, pred -
sje dnik Vla de RS, ne pris ta je ni
na ka kav do go vor".
"Slu `be ni Beo grad se izja snio
za cje lo vi tu i je din stve nu BiH,
ali Do dik tra `i iz dva ja nje RS i
ne pris ta je na cje lo vi tu BiH.
Mi lo rad Do dik ne sma tra BiH
kon stan tom, ne go kon stan tom
sma tra RS, kao {to ne sma tra
Sa ra je vo gla vnim gra dom", do -
dao je Me si}. (Fe na)
Vijesti Rus ke Fe de ra ci je sas tao se sa zva ni ~ni ci ma BiH i RS
man dat OHR-a
La vrov se ju ~e sreo i sa pred sje da va ju }im i ~la no -
vi ma Pred sje dni{ tva BiH @e ljkom Ko m{i }em, te Ne boj -
{om Ra dma no vi }em i Ha ri som Si laj d`i }em.
Ko m{i} je ka zao da su odno si dvi je ze mlje u uzla -
znoj pu ta nji, ali da se mo gu una pri je di ti i bi ti sve obu -
hva tni ji. Si laj d`i} je izra zio na du da Ru si ja mo `e
po mo }i u po tpu noj im ple men ta ci ji Dej ton skog spo ra zu -
ma jer je ~la ni ca PIC-a, a Ra dma no vi} je po dr`ao stav
Ru si je da BiH sa ma tre ba da odlu ~u je o svo joj bu du -
}nos ti.
Ka ko je sa op {te no iz Pred sje dni{ tva, La vrov je is ta -
kao da, iako Ru si ja ima ne ga ti van stav pre ma {i re nju
NA TO-a, BiH ima pra vo da sa ma odlu ~u je i Ru si ja }e
je po dr`a ti u to me. Oci je nio je da je u in te re su BiH da
do no si sa mos tal no odlu ke o pri dru `i va nju NA TO-u i
EU, a ne pod pri tis kom. Re kao je da je Ru si ja spre mna
da in ten zi vno sa ra |u je u PIC-u i na gla sio po tre bu rje {a -
va nja pi ta nja dr`a vne imo vi ne.
La vrov je na sas tan ku sa ~la no vi ma
Pred sje dni{ tva BiH is ta kao in te res svo je ze mlje da sa
BiH sa ra |u je na re gi onal nom pla nu, te je ka zao da bi
nor ma li za ci ja odno sa sa Beo gra dom i Za gre bom omo -
gu }i la sa ra dnju na bi la te ral nom i mul ti la te ral nom pla nu.
Pred sje dni{ tvo je upu ti lo po ziv rus kom pred sje dni -
ku i pre mi je ru da po sje te BiH.
La vrov se ju ~e su sreo i sa pred sje da va ju }im Sa vje -
ta mi nis ta ra BiH Ni ko lom [pi ri }em, gdje je na gla {e na
po tre ba eko nom ske sa ra dnje. La vrov je re kao da je pri -
vre dna sa ra dnja ja ~a izme |u Ru si je i Re pu bli ke Srpske,
te na gla sio da bi vo lio da se ta ko sa ra |u je i sa FBiH, jer
je nje go va dr`a va za to za in te re so va na.
Na kon zva ni ~nih su sre ta u bh. in sti -
tu ci ja ma La vrov se ju ~e sreo sa pre mi je rom RS Mi lo ra -
dom Do di kom.
Do dik je na kon sas tan ka s La vro vim izja vio da Ru -
si ja, kao ga rant Dej ton skog spo ra zu ma, po dr`a va ovaj
do ku ment ona ko ka ko je na pi san, kao i sva ki do go vor
dva en ti te ta i tri na ro da, bez pri ti sa ka i uslov lja va nja bi -
lo ka kvim pro mje na ma.
"Stav Ru si je re la ksi ra si tu aci ju u ve zi sa do go vo ri -
ma u BiH", is ta kao je Do dik.
Na gla siv {i da Rus ka Fe de ra ci je ne u~es tvu je u bu -
tmir skom pro ce su, on je re kao da je stav ove ze mlje u
ve zi s pred sto je }om sje dni com Sa vje ta za spro vo |e nje
mi ra - da je do {lo vri je me za za tva ra nje OHR-a. On je
do dao da je La vro vu pred sta vio ono {to se "uslo vno zo -
ve bu tmir ski pro ces, ko ji na pros to ne pos to ji", na vo de }i
da je ja sno da taj pro ces od po ~et ka ni je imao po dr{ku,
da je po ~eo po tpu no ne pri pre mljen, te da je to ti ha, a su -
{tin ska re vi zi ja Dej to na, ko ja ni je mo gla pro }i.
Do dik je pot vrdio da je La vro va upo znao sa sta vo -
vi ma da ni je pro tiv raz go vo ra o ne kim ta ~ka ma, na gla -
siv {i da bu tmir ski pa pir za SNSD ne mo `e bi ti osno va
za raz go vo re.
Na vo de }i da se BiH mo ra vra ti ti na pra -
vi put, Valentin In cko, visoki predstavnik u BiH, je re kao
nakon sastanka sa Lavrovim da je po tre bno "obezbijediti
da BiH pos ta ne sta bil na i odr`i va de mo krat ska ze mlja na
pu tu ka in te gra ci ji u EU", {to os ta je nje gov pri ori tet.
"Za da ci ko ji ma se odmah tre ba po sve ti ti su
obezbje|ivanje po tpu ne i efi ka sne pri mje ne Dej ton -
skog mi ro vnog spo ra zu ma, obezbje|ivanje fun kci -
onal nos ti dr`a ve i nad zi ra nje tran zi ci je OHR-a u
EUSR pu tem ispu nja va nja pet ci lje va i dva uslo va
ko je je de fi ni sao Upra vni odbor Sa vje ta za spro vo |e -
nje mi ra", re kao je In cko.
Ser qej La vrov se os vrnuo | na ne da vn|
pr| jem B|H u Sa vjet bez bje dnos t| Üje d| nje n|h
na c| ja | •es t| tao na ve || kom bro ju q|a so va ko j|m
je po drza no nes ta| no •|an stvo B|H u ovom t| je |u.
Na q|a s|o je da o•e ku je do bru sa ra dnju sa B|H
u Sa vje tu bez bje dnos t|. a na p| ta nje no v| na ra
ame r| •ke no v|n ske aqen c| je zna •| || to da ce
Pu s| ja ut| ca t| na q|a sa nje B|H La vrov je od qo vo -
r|o da ta kve od|u ke drza ve mo ra ju da do no se
sa me.
Zboq to qa je ne op ho dno da OHP ode sto
pr| je jer ste pos ta || •|a n| ca ova ko va znoq t| je |a
ÜN-a. O•e ku je se da ce B|H sa ma do no s| t|
od|u ke u Sa vje tu bez bje dnos t|. a ne B|H uz
u•es ce v| so koq pred sta vn| ka. na q|a s|o je La -
vrov.
Ze |jko Ko ms|c. pred sje da va ju c| Pred sje dn|s -
tva. ta ko de je u raz qo vo ru sa La vro v|m na q|a s|o
va znost sa ra dnje u Sa vje tu bez bje dnos t| ÜN-a.
BiH tre ba sa mos tal no
da gla sa u Sa vje tu
bez bje dnos ti
U in te re su
BiH da
do no si
sa mos tal no
odlu ke o
pri dru `i va -
nju NA TO-u
i EU
M. ^U BRO
SA RA JE VO - Na dle `nos ti dr`a ve
mo ra ju bi ti ja sno de fi ni ra ne, BiH mo ra
bi ti efi ka sna i fun kci onal na dr`a va, njen
Us tav us kla |en s Evrop skom kon ven ci -
jom o ljud skim pra vi ma, {to je mi ni mum
uslo va ko ji mo ra bi ti usvo jen za de blo ka -
du pro ce sa in te gra ci je BiH u EU i NA TO.
Po no vio je to ^ar ls In gli{, am ba sa dor
SAD u BiH, po okon ~a nju raz go vo ra sa de -
le ga ci ja ma SNSD-a i PDP-a, odr`a nih u
okvi ru ta ko zva nog bu tmir skog pro ce sa.
"Iden ti fi ko va li smo mi ni -
mum uslo va ko ji mo ra ju bi ti ispu nje ni ka ko
bi BiH nas ta vi la kre ta nje ka EU i NA TO-u.
EU i SAD `e le po mo }i da se ispu ne ovi uslo -
vi, ali `e li mo bi ti ja sni da u slu ~a ju do go vo ra
po li ti ~kih li de ra ko ji je ispod pos tav lje nog
mi ni mu ma to ne }e po mo }i BiH da nas ta vi
pu tem ka EU i NA TO-u. Ra ni je smo ja sno
de fi ni ra li ko ji je to mi ni mum, a to se odno si
na ~i nje ni cu da BiH mo ra go vo ri ti je dnim
gla som u EU, dr`a vne na dle `nos ti mo ra ju
bi ti ja sno de fi ni ra ne, dr`a va mo ra bi ti efi ka -
sna i fun kci onal na, a Us tav us kla |en s evrop -
skom kon ven ci jom o ljud skim pra vi ma",
re kao je In gli{.
Mi lo rad Do dik, pred sje dnik
SNSD-a, po no vio je da nje go va stran ka ne
pri hva ta su dje lo va nje u raz go vo ri ma ko je }e
vo di ti i mo de li ra ti stran ci, in sis ti ra ju }i da sas -
tan ke tre ba da or ga ni zu ju do ma }i po li ti ~a ri.
"Oda zva }u se po zi vu bi lo ko jeg do ma -
}eg po li ti ~a ra ko ji or ga ni zu je sas ta nak na
ko jem }e mo raz go va ra ti ka ko i}i na pri jed.
Pri hva tlji vo nam je da raz go va ra mo o ve -
}em bro ju dr`a vnih po sla ni ka, pre ba ci va nju
na dle `nos ti za kre ira nje bu d`e ta iz Pred sje -
dni{ tva u Sa vjet mi nis ta ra BiH, za tim da od -
bra na bu de dr`a vna na dle `nost, ali ne i
pra vo su |e dok se ne re de fi ni {e ulo ga Su da i
Tu `i la{ tva BiH. Na kon Dej to na ima li smo
niz kom pro mi sa u ko ji ma je RS mo ra la da -
va ti vi {e ne go {to je tre ba lo, a to ga vi {e ne }e
bi ti", ka zao je Do dik.
Na gla {a va ju }i da je klju~ rje {e nja pro -
ble ma u BiH do go vor unu tar ze mlje.
Na kon sas tan ka s pre go va ra ~kim ti mom
EU i SAD, li der PDP-a Mla den Iva ni} re kao
je da su do bi li uvje re va nja da na me ta nja rje -
{e nja ne }e bi ti.
"Pred sta vni ci me |u na ro dne za je dni ce
po ka za li su da su ve oma upor ni i da }e os ta ti
an ga `o va ni ka ko bi se ne ka pi ta nja ri je {i la.
Mo `e mo ri je {i ti pi ta nje us kla |i va nja Us ta va
s Evrop skom kon ven ci jom i efi ka sni ji rad
Sa vje ta mi nis ta ra, ali ne mo `e mo go vo ri ti o
en ti tet skom gla sa nju", re kao je Mla den Iva -
ni}, pred sje dnik PDP-a.
Lars Va lund, po li ti ~ki di re ktor u
Mi nis tar stvu vanj skih po slo va [ved ske, ko ja
pred sje da va EU, po no vio je da je cilj EU i
SAD da BiH ne za os ta ne za ze mlja ma re gi -
ona u pro ce su euroa tlan tskih in te gra ci ja.
"To ne bi bi lo do bro ni za BiH ni ti za
EU. Mi `e li mo da ti naj bo lje sa vje te, ali ovo
je pro ces ko ji je u vla sni{ tvu lo kal nih li de -
ra. EU i SAD ne `e le ni ka kav di ktat, ne go
`e li mo po mo }i da uslo vi za na pre dak ze -
mlje ka EU i NA TO bu du ispu nje ni", ka -
zao je Va lund.
Pred sta vni ci EU i SAD raz go va ra li s li de ri ma SNSD-a i PDP-a
In gli{: Ispu ni ti mi ni mum
Milorad Dodik i Sergej Lavrov
FOTO NN
Ambasador Ingli{
dolazi na razgovore
4 Doga|aji qfubl!6. 11. 2009.
Tra `i }e
pri pa ja nje RS
SLA VON SKI BROD - Mi ro
Du spa ra, gra do na ~el nik Sla von -
skog Bro da, izja vio je da }e pre -
dlo `i ti iz dva ja nje Sla von skog
Bro da iz Hrvat ske i tra `i ti nje go -
vo pri pa ja nje RS.
"Tra `i }u pri pa ja nje RS i za je -
dno sa Bro dom iz ovog en ti te ta
na pra vi ti je dan grad Brod. Ima -
}e mo Ra fi ne ri ju i pre du ze }e '\u -
ro \a ko vi}', {to je ve li ki pro fit za
ra zvoj, a i za {to ra dva ja ti lju de",
re kao je Du spa ra.
Ova kva Du spa ri na izja va usli -
je di la je na kon {to je Sla von skom
Bro du za pri je }e na blo ka da zbog
gu bit ka sud skog spo ra sa fir mom
"No vo gra dnja".
Pre ma sud skoj pre su di, za na -
mi re nje du ga "No vo gra dnji" grad
tre ba da pro da atra kti vne lo ka ci je
u cen tru. (Srna)
Ek sper tski
ti mo vi sti `u
u kon tro lu
BA NJA LU KA - Ek sper tska
mi si ja Evrop ske ko mi si je za
iden ti fi ka ci one do ku men te, ko ja
}e iz vr{i ti uvid u rad or ga na ko ji
u~es tvu ju u lan cu iden ti te ta u
BiH, tre ba lo bi da u ovu ze mlju
sti gne do kra ja go di ne.
Ovo je sa op {te no iz Agen ci je
za iden ti fi ka ci one do ku men te,
evi den ci ju i raz mje nu po da ta ka
BiH (ID DEEA).
"Mi si ja Evrop ske ko mi si je }e
se, uvi dom u rad MUP-a i op -
{ti na ko je oda be re, uvje ri ti da li
je sma njen ri zik od zloupo tre ba
u iz da va nju do ku me na ta i vo |e -
nju ma ti ~nih knji ga, te da li su
usvo je ni i da li se pro vo de edu -
ka ci oni i an ti ko rup ci oni pro -
gram i u ko jem obi mu", na vo di
se u sa op {te nju.
U Sa ra je vu su o ispu nje nju
uslo va u ve zi sa bez bje dno{ }u
do ku men ata ju ~e raz go va ra li di -
re ktor ID DEEA Si ni {a Ma can,
{ef pre go va ra ~kog ti ma BiH za
li be ra li za ci ju vi znog re `i ma Sa -
mir Ri zvo, {ef De le ga ci je
Evrop ske ko mi si je u BiH Di mi -
tris Kur ku las i za mje nik di re kto -
ra Ge ne ral ne di re kci je za
prav du, slo bo du i bez bje dnost
Evrop ske ko mi si je @an-Luj de
Bru ver. (Srna)
Za kon o PIO
us kla di ti sa
Za ko nom o
do pri no si ma
BA NJA LU KA - Na ro dna
skup {ti na RS za po ~e la je ju ~e
ras pra vu o Pri je dlo gu za ko na o
iz mje na ma i do pu na ma Za ko na o
pen zij skom i in va lid skom osi gu -
ra nju.
Pre dlo `e nim za kon skim aktom
re gu li sana su te hni ~ka i or ga ni -
za ci ona pi ta nja unu tar Fon da
PIO, a uvo di se ne ko li ko no vih
odre dni ca.
Pre ma ri je ~i ma Ra de Ra ku lja,
pre dsje dni ka Udru `e nja pen zi -
one ra RS, naj va `ni ja no vi na
odno si se na us kla |i va nje odre -
daba sa ne da vno usvo je nim Za -
ko nom o do pri no si ma RS.
"Pri mje ra ra di, pre dlo `e nim
rje {e nji ma bi bile re gu li sane i
upla te za do pri no se mi mo pla ta,
po put upla ta za to ple obro ke i sli -
~no", re kao je Ra kulj. Ras pra va o
ovom pri je dlo gu ni je za vr{e na do
za klju ~e nja ovog bro ja.
D.[.
Vijesti
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Mi nis tar fi nan si ja FBiH Vje ko -
slav Be van da izja vio je ju ~er da se ne }e po vu }i iz
Vla de FBiH iako ona ve} du `e vri je me ne fun kci -
oni ra po odre dba ma pro pi sa nim Us ta vom i Sta tu -
tom.
"Za {to os tav ka, da cir kus bu de jo{ po tpu ni ji. Sve
je idi la i sa mo jo{ ja sme tam. Ne do zvo lja vam da se
te ku }a pri ~u va uzi ma na sa moj sje dni ci", ka zao je Be -
van da na kon fe ren ci ji za no vi na re.
On je ka zao ka ko je po slje dnja sje dni ca Vla de
FBiH u sri je du bi la "vi {e od cir ku sa".
"Po Po slo vni ku, dne vni red mo ra bi ti
ut vr|en dva da na pri je sje dni ce. U izni mnim si tu aci ja -
ma, zbog hi tnos ti, mo `e bi ti do pu njen. Ko le gij Vla de,
ko jeg ~i ne pre mi jer i dva do pre mi je ra sa zi va Ko le gij.
Ne fun kci oni ra mo vi {e na taj na ~in. Ne ma odre |e nog
da na ka da je ko le gij i kad se ut vr|u je dne vni red. Vla -
da bu de sa zva na kad ne ko ima slo bo dno vri je me i on -
da se ja, kao do pre mi jer, ukla pam u te ter mi ne",
is ta kao je Be van da.
Vla da je u sri je du do ni je la niz odlu ka o ime no va -
nji ma u ja vnim pre du ze }i ma, izme |u os ta lih, i Sti pe
Prli }a u HT Mos tar, {to ni su po dr`a li mi nis tri HDZ-a.
Be van da je ka zao da je na po ~et ku sje dni ce in zis ti rao
da na dne vni red bu de uvr{te na in for ma ci ja o po slo va -
nju ja vnih pre du ze }a.
"Tra `io sam da na dne vni red bu de ur -
v{te na in for ma ci ja o ja vnim po du ze }i ma i HT Mos -
tar i 'BH Te le co ma'. Svi mi nis tri su se `u ri li da do |u
do 38. to ~ke ko ja se odno si na ime no va nja. Pre dla -
gao sam da ime no va nja idu u pa ke tu, {to je da vno
bio do go vor Ko le gi ja. Ni je bi lo do zvo lje no da ove
to ~ke bu du ra zma tra ne pri ori te tno i stav lje ne su na
kraj dne vnog re da, a in for ma ci ja o sta nju u te le kom
ope ra te ri ma ni je ni stav lje na na dne vni red", ka zao je
Be van da.
Is ta kao je ka ko je Na il [e }ka no vi}, mi -
nis tra pro me ta i ko mu ni ka ci ja FBiH, tre ba lo da pri -
pre mi in for ma ci ju o sta nju u te le kom ope ra te ri ma.
"On je re kao da ni je sti gao, jer ne ma po dat ke o
S. VE LI]
SA RA JE VO - Za ko ni o pla ta ma i re vi zi ji u
oblas ti bo ra ~ko-in va lid ske za {ti te su je di na pre os ta la
pi ta nja pred vlas ti ma FBiH za ispu nja va nje uslo va
iz aran `ma na sa MMF-om, izja vio je ju ~er Mus ta fa
Mu je zi no vi}, pre mi jer FBiH.
On je uo~i sas tan ka s Kos ta som Hris tu om, {e fom
Mi si je MMF-a u BiH, ka zao ka ko FBiH ni je ispu ni la
sve svo je oba ve ze, na gla siv {i da ne ke stva ri i ni je mo -
gu }e ura di ti ima ju }i u vi du par la men tar ne pro ce du re.
"Ova dva za ko na su je di na pre os ta la te -
{ka pi ta nja ko ja sto je pred na ma. Prvi put smo mo ra li
po sla ti je dan za kon u dvi je ver zi je u pral ma ne tra nu pro -
ce du ru, jer Vla da FBiH ni je mo gla pos ti }i kom pro mis.
Ri je~ je o Za ko nu o re vi zi ji u oblas ti bo ra ~ko-in va lid ske
za {ti te i o ~la nu 16 ko ji pre dvi |a dva rje {e nja", re kao je
Mu je zin vo i}.
Obja snio je ka ko udru `e nja pro is te -
kla iz Ar mi je BiH pre dla `u da na kna de pri vre me no bu -
du obus tav lje ne oso ba ma ko je su pra vo os ta vri le na
osno vu dva svje do ka, dok se udru `e nja pro is te kla iz
HVO-a, odno sno mi nis tri ko ji zas tu pa ju nji ho ve in ter se,
pro ti ve ova kvom na ~i nu rje {a va nja i tra `e da na kna de
svi ma bu du uma nje ne za de set od sto.
Mu je zi no vi} o~e ku je ocje nu MMF-a o ispu nje nju
uslo va 15. ili 16. no vem bra. Sa de le ga ci jom MMF-a,
ko ja u BiH bo ra vi do 18. no vem bra, ju ~er je raz go va rao
i Vje ko slav Be van da, do pre mi jer i mi nis tar fi nan si ja
FBiH.
Be van da je is ta kao da je Mi nis tar stvo fi -
nan si ja FBiH pri pre mi lo re ba lans bu d`e ta sa uma nje -
njem od 59 mi li ona KM, {to je ma njak pri ho da u
odno su na ono {to je ut vr|e no kao ma kro eko nom ski
okvir na sjednici Fis kal nog vi je }a.
"Do po lo vi ne idu }eg tje dna za vr{it }e mo re ba lans
bu d`e ta i upu ti ti ga Vla di FBiH i Par la men tu. Pri je mje -
sec smo na pra vi li do ku ment okvir nog pro ra ~u na, ko ji
ni je pri hva }en u Vla di", re kao je Be van da.
Is ta kao je ka ko su zah tje vi bu d`et skih ko ri sni ka bi li
3,9 mi li jar di KM, a pro je kci ja bu d`e ta za 2010. go di nu s
tran {om MMF-a bi la je 1,7 mi li jar di KM, a bez tran {e
1,4 mi li jar de KM.
"Mi nis tri su sa gla sni da se pro ra ~un sta -
vi na re al nu osno vu, ali ni su za to da se di ra ju nji ho vi re -
so ri. Da li smo im rok da se izja sne. Ma lo njih se
izja sni lo i po ve }a li su svo je pro ra ~un ske zah tje ve", ka -
zao je Be van da.
Ocje na
MMF-a
po lo vi nom
mje se ca
Fe de ra| n| m| n|s tar í| nan s| ja re kao je da tu zbe s|n -
d| ka ta | pre su da su da u nj| ho vu ko r|st mo qu uqro z| t| bu -
dzet na du ze vr| je me | za rje sa va nje ovoq pro b|e ma
ne op ho dno je |zm| je n| t| Za kon o uste da ma.
M| n|s tar stvo í| nan c| ja FB|H je upo zo r| |o da je uzrok
ovom pro b|e mu m| je nja nje |n ter ven tnoq za ko na u Za kon
o uste da ma. Pre d|o z|t ce mo vra ca nje |n ter ven tnoq za ko -
na. odno sno Za ko na o uste da ma u prvo b| tnu íor mu ko ja
b| omo qu c| |a da do ov|h pro b|e ma ne do |a z|. |s ta kao Be -
van da.
Ipak po tre ban in ter ven tni za kon
Pre mi jer i mi nis tar fi nan si ja Federacije Bosne i Hercegovine odr`a li
Bevanda ostaje
Ne ma odre |e nog da na
ka da za sje da Ko le gij
Vla de. Sje dni ca bu de
sa zva na kad ne ko ima
slo bo dno vri je me i on da
se ja, kao do pre mi jer,
ukla pam u te ter mi ne,
ka zao Be van da
Pre mi jer is ta kao da vi {e
ni je bi lo vre me na za od ga |a nje
odlu ka o ime no va nji ma
Pla te i re vi zi ja os ta li
jo{ kao te {ka pi ta nja
De le ga ci ja MMF-a
raz go va ra la
s ~el ni ci ma
federalne Vla de
Vjekoslav
Bevanda i
Mustafa
Mujezinovi}
na jednoj
od sjednica
Vlade
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A
5 Doga|aji 6. 11. 2009. qfubl
Uki da nje vi za
BiH do 1. ju na
BRI SEL - Gra |a ni ma BiH,
kao i Al ba ni je, vi ze za {en gen -
ske ze mlje bi }e uki nu te do sre di -
ne na re dne go di ne, naj ka sni je do
1. ju na, ako se ispu ne svi uslo vi,
pot vrdi lo je ne ko li ko po sla ni ka u
Evrop skom par la men tu iz ra zli -
~i tih po li ti ~kih po ro di ca.
Ta nja Fa jon, iz vjes ti lac Evrop -
skog par la men ta, re kla je i da
o~e ku je da, na kon do go vo ra i
gla sa nja u po li ti ~kim par ti ja ma,
ci je li Evrop ski par la ment po dr`i
njen iz vje {taj o vi za ma na sje -
dni ci na re dne se dmi ce.
U ovom tre nut ku jo{ se pra vno
pre ci zi ra ju ne ki aman dma ni u iz -
vje {ta ju. Toj sje dni ci pri sus tvo -
va }e i evrop ski ko me sar @ak
Ba ro.
U ovom mo men tu vo de se pre -
go vo ri o za je dni ~koj de kla ra ci ji
Evrop skog par la men ta, Sa vje ta i
Evrop ske ko mi si je o vi znom re -
`i mu za dvi je ze mlje za pa dnog
Bal ka na, ko je ni su na lis ti ze ma -
lja ko ji ma }e bi ti uki nu te vi ze
po ~et kom 2010. go di ne. (Srna)
A-SDA
osu |u je na pad
na Ce ri }a
SA RA JE VO - Stran ka A-SDA
o{ tro osu |u je "naj no vi ju me dij -
sku haj ku pro tiv re is-ul-ule me
Mus ta fe efendije Ce ri }a, vrho -
vnog po gla va ra Islam ske za je -
dni ce u BiH".
Ka ko sma tra ju u ovoj stran ci,
po se bno je sim pto ma ti ~no {to se
ovo ga pu ta na stra nu, ka ko na vo -
de, "pro vje re nih isla mo fo ba Zlat -
ka La gu md`i je i Ba ki ra
Ha d`i ome ro vi }a otvo re no sta vio
i Su lej man Ti hi} ko ji se, na `a -
lost, na la zi na ~e lu vo de }e po li ti -
~ke stran ke Bo{ nja ka".
"Ti hi} na ovaj na ~in, ne sa mo
da nas tav lja raz gra dnju i ru {e nje
SDA i nje nih te me ljnih prin ci pa
ne go je s ovim ko na ~no i sro za va
do sa mog dna. Ti hi} jo{ je dnom
ja sno po ka zu je da ra di is klju ~i vo
po na lo gu i da je in stru ment ~i ji
je je di ni za da tak ra zje di ni ti i
osla bi ti Bo{ nja ke", stav je A-
SDA. (Fe na)
DNS: Ce ri}
po no vo
is ka zao
ne to le ran ci ju
BA NJA LU KA - De mo krat ski
na ro dni sa vez (DNS) sma tra da
je Mus ta fa Ce ri}, po gla var
Islam ske za je dni ce u BiH, po no -
vo is ka zao ve li ki ste pen ne to le -
ran ci je i ko ris tio rje ~nik
ne pri mje ren ~o vje ku ko ji tre ba
da {i ri lju bav i ri je~ Bo ` ju.
DNS je re agu ju }i na Ce ri }ev
nas tup u po li ti ~kom ma ga zi nu
"Crta" na BHT1, kada je dao niz
ne pri mje re nih ocje na na ra ~un
RS, sa op {tio da je "kraj nje ne ga -
ti vna po ja va u BiH da se po je di -
ni vjer ski po gla va ri ispo lja va ju
kao po li ti ~ki li de ri ~i ji je kraj nji
cilj pro du blji va nje ne trpe lji vos ti
i {i re nje os tra ki zma me |u gra |a -
ni ma i na ro di ma u BiH".
"Za pro ces iz gra dnje mi ra i po -
vje re nja u BiH ve oma je {te tno
po li ti kan tsko is tu pa nje po gla va ra
u BiH", na vo di se u sa op {te nju.
DNS sma tra da od vjer skih po -
gla va ra ne smi ju po ti ca ti ri je ~i
ko je su pro ti vne osno vnim Bo ` -
jim za ko ni ma. (Srna)
Vijesti
Ka ra d`i }u }e bi ti
ime no van bra ni lac
U akciji "Top"
uha p{e na se dmorica
SA RA JE VO - Pri pa dni ci Dr`a vne agen ci je za is tra ge i za {ti tu (SI PA) ju -
~er su na po dru ~ju Ze ni ~ko-do boj skog kan to na uhap si li se dam oso ba
zbog su mnje da su kao or ga ni zo va na gru pa neo vla {te no trgo va li dro gom.
U akci ji pod na zi vom "Top", ko ja je iz vr{e na po na lo gu Tu`i la{ tva BiH, pre -
tre se no je de vet lo ka ci ja u Ze ni ci, Za vi do vi }i ma, @e p~u i Bre zi.
Uha p{e ni su si no} pre da ti Tu `i la{ tvu BiH, a da nas }e bi ti po zna to da li }e im
bi ti odre |en pri tvor.
"Ne mo `e mo ot kri ti iden ti tet li ca, jer ne zna mo da li }e bi ti za dr`a ni u pri tvo -
ru. Tu `i lac }e ih sa slu {a ti i na kon to ga odre di ti da li }e tra `i ti pri tvor", ka zao je
Bo ris Gru be {i}, glasno go vor nik Tu `i la{ tva BiH.
Ne zva ni ~no sa zna je mo da je to kom ju ~e ra{ nje akci je za pli je njena odre |e na
ko li ~i na dro ge i dru gih do ka za o kri vi ~nim dje li ma. O pro na |e noj dro gi u Tu `i -
la{ tvu ta ko |er ni su mo gli izni je ti
de ta lje.
U ha p{e nju i pre tre si ma su su -
dje lo va li pri pa dni ci SI PA, MUP-a
Zeni~ko-dobojskog kan to na i
Oba vje {taj no si gur no sne agen ci je.
Ju ~e ra{ nja akci ja nas ta vak je akci je Tu `i la{ tva BiH iz okto bra ove go di ne, ka -
da su u Ze ni ci uha p{e ni Adis Abaz i Ja smin D`a ni}, osu mnji ~e ni za pri pa dnost
or ga ni zi ra noj gru pi ko ja se te re ti za neo vla {te ni pro met dro gom i neo vla {te ni
pro met oru `jem i voj nom opre mom.
Pri li kom pre tre sa nji ho vih ku }a u ze ni ~kim na se lji ma Ra spo to ~je i Ja nji }i
pro na |e no je i odu ze to oko {est ki lo gra ma i 200 gra ma spe eda ja ko vi so ke ~is -
to }e i 230 gra ma ma ri hu ane, a vri je dnost odu ze te dro ge na crnom tr`i {tu pro ci -
je nje na je izme |u 150.000 i 200.000 ma ra ka.
D.Mu.
SA RA JE VO - Ibra him Hrvat,
pred sje dnik Sin di ka ta "Pre ti sa",
vra }en je ju ~e na po sao na kon pro -
tes tnog oku plja nja ra dni ka ovog
pre du ze }a is pred proi zvo dnih ha la
u Vo go{ }i.
Ot kaz Hrva tu pri je ne ko li ko da na
po tpi sao je Ra miz Ma ti}, vr{i lac du -
`nos ti di re kto ra "Pre ti sa", a Hrvat je
tvrdio da je otpu {ten s po sla zbog
izja ve ko ju je dao me di ji ma o lo {em
sta nju u ovom ne ka da{ njem gi gan tu
na mjen ske in dus tri je te zbog na mje re
me na d`men ta pre du ze }a da osla bi
sin di kat ove fir me.
"Ju tros smo se po no vo oku pi li is -
pred proi zvo dnih ha la. Ni ko ni je `e -
lio da nas ta vi ra d dok se ne ri je {i ta
si tu aci ja. Vr{i lac du `nos ti di re kto ra je
raz go va rao s pra vni kom, ko ji mu je
po ja snio za kon pre ma ko jem ~lan
sin di ka ta ne mo `e bi ti otpu {ten. On je
uvi dio svo ju gre {ku i po ni {tio rje {e -
nje o mom ot ka zu", ka zao je ju ~e
Hrvat.
Na pro tes tu is pred "Pre ti sa" oku pi -
lo ju ~e oko 200 ra dni ka. Na kon {to je
po ni {te no rje {e nje o ot ka zu Ibra hi mu
Hrva tu ra dni ci su oko 11.30 nas ta vi li
ra d.
Na kon ovog pro tes ta odr`a na je i
sjednica Skup {ti ne sin di ka ta "Pre ti -
sa", na ko joj je Ibra him Hrvat, do sa -
da{ nji pred sje dnik [traj ka ~kog
odbo ra iza bran na mjes to pred sje dni -
ka Sin di ka ta "Pre ti sa" umje s to do sa -
da{ njeg pred sje dni ka Ni ja za
Ne va lja lo vi }a.
[trajk oko 250 ra dni ka "Pre ti sa"
tra jao je mje sec i po da na, a okon ~an
je 18. sep tem bra na kon {to su do bi li
pla tu za fe bru ar. Hrvat je na po me nuo
da po sli je te pla te, ko ja je is pla }e na
dok je v.d. di re kto ra fir me bio Ke nan
Ha san be go vi}, ni su do bi li ni {ta.
D.M.
HAG - Sud sko vi je }e Ha {kog
tri bu na la odlu ~i lo je ju ~e da ime -
nu je bra ni oca ko ji }e zas tu pa ti
in te re se Ra do va na Ka ra d`i }a,
biv {eg pred sje dni ka RS, i za ka za -
lo nas ta vak su |e nja za 1. mart
na re dne go di ne, sa op {tio je ju ~e
Tri bu nal.
U sa op {te nju se na vo di da }e bra -
ni lac, ko jeg }e ime no va ti na dle `na
slu `ba Tri bu na la, do bi ti tri i po mje -
se ca da se pri pre mi za su |e nje.
Su |e nje Ka ra d`i }u po ~e lo je 26.
okto bra, ali se op tu `e ni ni je po ja vio
na izla ga nju uvo dne ri je ~i Tu `i la{ -
tva, tvrde }i da ni je imao do vo ljno
vre me na za pri pre mu od bra ne.
U sa op {te nju Tri bu na la na vo di se
da je Sud sko vi je }e upo zo ri lo op tu -
`e nog 22, 26. i 27. okto bra, te 2. no -
vem bra da bi po slje di ca ova kvog
nje go vog po na {a nja mo glo da bu de
ime no va nje bra ni oca i nas ta vak
pro ce sa bez nje go vog pri sus tva.
Ka ra d`i} je op tu `en u 11 ta ~a ka
za ra tne zlo ~i ne po ~i nje ne to kom
ra ta u BiH od 1992. do 1995. go di -
ne.
U sa op {te nju se na gla {a va da }e
Ka ra d`i} u me |u vre me nu ima ti
pra vo da i da lje sa mos tal no po dno si
zah tje ve i dos tav lja od go vo re na po -
dnes ke Tu `i la{ tva, te da se pri pre ma
za su |e nje, ali da }e iz gu bi ti pra vo
da se sam bra ni "uko li ko u mar tu ne
bu de pri sus tvo vao nas tav ku su |e -
nja".
Sud sko vi je }e na vo di da }e Ka ra -
d`i}, uko li ko na bi lo ko ji na ~in bu -
de ome tao su |e nje, iz gu bi ti pra vo
da se sam bra ni, kao i pra vo na po -
mo} od svog ti ma od bra ne, te da }e
ta da ime no va ni bra ni lac pre uze ti
nje go vo zas tu pa nje.
"Uko li ko se Ka ra d`i} ne bu de ta -
ko po na {ao, op tu `e ni }e nas ta vi ti da
zas tu pa sa mog se be, a ime no va ni
bra ni lac bi }e pri su tan su |e nju i
spre man da us ko ~i u sva kom tre nut -
ku, uko li ko Vi je }e ut vrdi da je to
ne op ho dno", za klju ~u je se u sa op -
{te nju. (Srna)
Pred sje dnik
Sin di ka ta "Pre ti sa"
vra }en na po sao
'BH Te le co mu'. Bu du }i da su to ja vni po da ci, mo je te -
hni ~ko oso blje se po tru di lo pa da lo [e }ka no vi }u upo -
re dne po dat ke o po slo va nju HT Mos tar i ' BH
Te le co ma', po ko ji ma je HT Mos tar ma nje od dva i po
pu ta os tva rio pri hod, a do bit 'BH Te le co ma' ve }a je 35
pu ta", re kao je Be van da.
Ka ko je do dao, pro tiv ime no va nja Prli }a gla sao je
zbog re zul ta ta po slo va nja HT Mos tar.
"Ne }u gla sa ti ni za dru gu kom pa ni ju ko ja is ka `e
ova kav re zul tat po slo va nja. Zbog to ga smo pri je svih
ime no va nja tra `i li ras pra vu o po slo va nju svih pre du -
ze }a. U sri je du je bi lo sa svim ja sno da se svi ma `u ri
sa mo da ovo bu de za vr{e no", ka zao je Be van da.
Mus ta fa Mu je zi no vi}, pre mi jer FBiH,
ju ~e je na odvo je noj kon fe ren ci ji za no vi na re ka zao
da bi bi lo ne do pus ti vo da lje ~e ka nje na odlu ke o ime -
no va nji ma.
"To le ri sao sam to ~e ti ri mje se ca, {a lju }i pi sma ka -
drov skim ko mi si ja ma stra na ka za usa gla {a va nje o
ime ni ma. To se ni je de si lo i je di no {to mi je pre os ta lo
bi lo je da sta vim ovo na sje dni cu Vla de, {to je sa svim
nor mal no, le gal no i le gi ti mno", re kao je Mu je zi no vi}.
Do dao je da Vla da ne mo ra je dno gla sno da odlu -
~u je i da u sri je du ni je bi lo ni ka kvog na ci onal nog pre -
gla sa va nja.
"Odlu ke su po tpu no le gal ne, le gi ti mne i re gu lar -
ne. Ovaj put to je bi lo nor mal no gla sa nje. Ni sam ni ja
za do vo ljan svim rje {e nji ma. Ovo je mno go bo lje sta -
nje od ono ga ko je je tra ja lo ~ak i dvi je go di ne", ka zao
je Mu je zi no vi}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, `a lo sno je {to se pri li -
kom ime no va nja mo ra vo di ti ra ~u na o na ci onal noj
pri pa dnos ti pri je ne go o stru ~nos ti kan di da ta.
"U ve zi s HT-om ima mo dvi je hrvat ske
stran ke ko je se upor no ni su htje le do go vo ri ti. Ni sam
kriv zbog to ga. Ali bih bio kriv ako ne ime nu jem te
lju de na vri je me", ka zao je Mu je zi no vi}.
R. [E GRT
SA RA JE VO - Ri ja set Islam ske za je dni ce u
BiH upo zo rio je Su lej ma na Ti hi }a, pred sje dni ka
SDA, "da u nje go vom opi su ra dnih za da ta ka ni je
da bra ni OHR ili SAD od bi lo ko ga, a po go to vo ne
od Islam ske za je dni ce".
U rea kci ji Islam ske za je dni ce na sa op {te nje SDA
na vo di se da ni su izne na |e ni sa op {te njem Ti hi }a u ko -
jem on "po le mi zi ra sa sta vo vi ma Sa bo ra Islam ske za -
je dni ce u BiH, a u ve zi sa skan da lo znom {e mom
OHR-a".
Ri ja set pod sje }a da Ti hi} ni je imao
ova ko prom ptne rea kci je i ja sne sta vo ve ili se ni je
uop {te ogla {a vao o mno gim va`nim pro ble mi ma Bo{ -
nja ka i dr`ave BiH, {to je bio nje gov za da tak kao li de -
ra po li ti ~ke par ti je ko ja u~es tvu je u vlas ti.
"O~i to, pra vnik Ti hi} jo{ ra zmi{ lja u ka te go ri ja ma
pra vne na uke po ko joj su svi lju di kri vi dok im par ti ja
ne do ka`e da su pra vi", ka `e se u sa op {te nju i do da je
da Islam ska za je dni ca u BiH ima pra vo i oba ve zu da
uka`e da {e me OHR-a o Bo{ nja ci ma pod sje }a ju na {e -
me o Je vre ji ma.
Da lje se na vo di da, ako to ni je pri ja tno da ~u ju oni
ko ji su te {e me pra vi li, jo{ je ne pri ja tni je da to vi de i
sa zna ju oni na ko je se te {e me odno se u smi slu nji ho -
vog ugle da i ~as ti, za pra vo, nji ho vog `ivo ta i smrti.
"Tre ba zna ti da ne ma Bo{ nja ka mu sli -
ma na ko ji ne ci je ni ame ri ~ku po mo} BiH i za to ne ma
ni ko pra vo da svo ju za hval nost SAD sma tra ve }om i
va`ni jom od ne kog dru gog", ka `e se u sa op {te nju i do -
da je da sto ga ni je po {te no bi lo ko ga op tu`iva ti za an ti -
ame ri ka ni zam ra di os tva ri va nja li ~nih po li ti ~kih po ena.
Ta ko |e se ka `e da je Islam ska za je dni ca du`na da
pra ti sve {to se do ga |a u njenom narodu i oko njega i
da upo zo ra va na vri je me {ta mu se mo`e do go di ti "ka -
ko se ne bi do go |a lo da nam ne ke is ti ne bu du pre do ~e -
ne ka da bu de ka sno".
"Zar nam to ni je do vo ljno da shva ti mo da
tre ba da di gne mo svoj glas i na naj ma nji znak da nas
se ov dje dis kri mi ni ra na osno vu vje re i na ci je", na vo di
se u sa op {te nju i do da je da Islam ska za je dni ca o~e ku je
da sva ko ra di svoj po sao, jer sva ko }e od go va ra ti za
svoj rad.
"Ti hi} ne tre ba da bra ni OHR
i SAD od Islam ske za je dni ce"
Pra vnik Ti hi} jo{ ra zmi{ lja
u ka te go ri ja ma pra vne na uke
po ko joj su svi lju di kri vi dok im
par ti ja ne do ka`e da su pra vi
Pre tre si na se dam
lo ka ci ja u Ze ni~ko
-do boj skom kan to nu
odvo je ne kon fe ren ci je za no vi na re
u Vladi
Do ka p| ta || za c| ja Ener qo pe tro |a b|t ce
prva ta •ka na re dne sje dn| ce v|a de FB|H. ko ja
b| tre ba |o da bu de odrza na |du ce se dm| ce.
na ja v|o je Mus ta ía Mu je z| no v|c. pre m| jer
FB|H.
vje ko s|av Be van da. do pre m| jer | m| n|s tar í| -
nan s| ja FB|H. ka zao je ka ko je ova ta •ka tre -
ba |o da bu de pr| or| tet na po s|je dnjoj sje dn| c|
v|a de FB|H. na •e mu su |n z|s t| ra || m| n|s tr| |z
HDZ-a.
Na sje dn| c| v|a de n| je b| |o ra spo |o ze nja da
ova |n| c| ja t| va bu de pr| hva ce na. pa je stav |je na
pred kraj dne vnoq re da. ka zao je Be van da.
Mu je z| no v|c ka ze ka ko je dne vn| red b|o
pre ob| man | da m| n|s tr| n| su st| q|| da ra zma -
tra ju ovu ta •ku.
O "Ener go pe tro lu"
na re dne se dmi ce
6 Doga|aji
O~i gle dno je da pos to je jo{ ne ke oba ve -
ze pre ma dis tri ktu i da ih svi iz bje ga va -
ju. Mi slim da je ra zlog to me {to ni sa me
oba ve ze ni su u po tpu nos ti de fi ni sa ne.
Mus ta fa MU JE ZI NO VI],
pre mi jer FBiH
Rekli su
Mi lo rad DO DIK,
pre mi jer RS
[to se me ne ti ~e, Ra fi
Gre go ri jan mo `e da os ta ne
su per vi zor jo{ 300 go di na.
qfubl!6. 11. 2009.
Uro{ VU KI]
BA NJA LU KA - Te hno lo {ki ni vo proi -
zvo dnje u BiH za ze mlja ma Evrop ske uni je
za os ta je oko 15 do 20 go di na, {to je je dan
od gla vnih ra zlo ga za ne kon ku ren tnost na -
{e pri vre de na tr`i {ti ma.
Ali ja Rem zo Ba {ki}, di re ktor Aso ci ja ci je
po slo da va ca BiH, ka `e da je u svim se kto ri ma
in dus tri je sta rost ma {i na oko 25 go di na te da
in dus tri ja zbog svog lo {eg po lo `a ja ne ma mo -
gu }nos ti da sa ma obnav lja svo ju te hno lo gi ju.
"Zas tar je la te hno lo gi ja je je dan od gla -
vnih ra zlo ga ne kon ku ren tnos ti na {e pri vre de
na stra nim tr`i {ti ma. Dr`a va tre ba da tra `i rje -
{e nja pre ko fon do va EU ili oslo ba |a nja po re -
za ka ko bi se te hno lo gi ja po di gla na je dan
vi {i ni vo", ka zao je Ba {ki}.
On is ti ~e da je unu tar Aso ci ja ci je po slo -
da va ca bi lo ri je ~i na te mu te hno lo {ke za os ta -
l os t i t e da se ~e ka osni va nj e
eko nom sko-so ci jal nog vi je }a BiH ka ko bi s
ini ci ja ti va ma bi lo po kre nu to i pi ta nje te hno lo -
{ke ra zvi je nos ti proi zvo dnih ka pa ci te ta BiH i
oslo ba |a nja od PDV-a ma {i na ko je se uvo ze.
"Za sad je je di na ola k{i ca za uvoz
te hno lo gi je CEF TA, ko jim su uki nu te ca ri ne i
pla }a se sa mo ca rin ska evi den ci ja od je dan
od sto. Me |u tim po tre bno je mno go vi {e od
to ga ka ko bi smo se bar ma lo po mje ri li s mjes -
ta", ka zao je Ba {ki}.
Proi zvo |a ~i is ti ~u da bi gu bi tak u bu d`e -
tu zbog oslo ba |a nja PDV-a i ca ri na pri li kom
uvo za te hno lo {kih ma {i na bio da le ko ma nji u
po re |e nju sa svim pre dnos ti ma ko je bi no ve
ma {i ne do ni je le.
Pe ro ]o ri}, se kre tar Udru `e nja me ta lur gi -
je i pre ra de me ta la pri Pri vre dnoj ko mo ri RS,
ka `e da je pro sje ~na sta rost ma {i na iz ovog
se kto ra oko 25 go di na te da zna ~aj ni jih in ves -
ti ra nja u opre mu ni je bi lo od 1990. go di ne.
"Ima li smo slu ~a je va da proi zvo dne ma -
{i ne pro da ju u sta ro gvo` |e jer su na bav lja ne
se dam de se tih go di na. Cilj obnav lja nja te hno -
lo gi je je usa vr{a va nje proi zvo dnje i sma nje -
nje tro {ko va, ta ko da mi s ova ko sta rim
ma {i na ma ne mo `e mo bi ti kon ku ren tni na
tr`i {ti ma", ka `e ]o ri} i do da je da smo u
odno su na ze mlje Evro pe po pri li ~no te hno lo -
{ki zas tar je li.
Pre ma ne da vno ra |e nom is -
tra `i va nju Euros ta ta (Evrop ska sta tis ti ~ka
agen ci ja), pro sje ~na sta rost ma {i na i in dus trij -
ske opre me u ze mlja ma EU je 9,67 go di na.
Naj mo der ni je proi zvo dne ka pa ci te te ima ju
Nje ma ~ka sa 5,14 go di na sta ros ti i Ho lan di ja,
u ko joj je pro sje ~na sta rost ma {i na i opre me
oko 5,27 go di na. Naj lo {i je sta nje je kod Bu -
ga ra, gdje je pro sje ~an vi jek proi zvo dnih par -
ko va 17,17 go di na, dok je u Ru mu ni ji 16,9
go di na. U sre dnje ra zvi je ni je ze mlje spa da ju
Dan ska, [ved ska i En gles ka, gdje no ve ma {i -
ne na bav lja ju sva kih osam go di na.
Dra gi {a Ka l i ni }, di re kt or "No ve DI
Vrbas" iz Ba nja lu ke, ko ja se ba vi izra dom na -
mje {ta ja, ka `e da su ma {i ne u se kto ru drvo -
pre ra |i va ~ke in dus tri je sta re oko 25 go di na te
da se mo ra ra zmi{ lja ti u smje ru mo der ni za ci je
ka ko bi bi li sma nje ni tro {ko vi proi zvo dnje i
ubrzan sam pro ces.
"U fa zi smo pre go vo ra za izvoz na nje -
ma ~ko tr`i {te i uko li ko uspi je mo mo ra }e mo
i}i na mo der ni za ci ju ko ja }e za so bom po vu }i
i ve }u kon ku ren tnost i sma nje nje tro {ko va
proi zvo dnje", ka zao je Ka li ni}.
On je is ta kao da je ma nje-vi {e u svim
pre du ze }i ma ko ja se ba ve pre ra dom drve ta si -
tu aci ja is ta te da je mo der ni za ci ja proi zvo dnih
ka pa ci te ta ne mi no van ako se mi sli agre si vni je
nas tu pa ti na tr`i {ti ma Evro pe.
Ale ksan dra Bi je li}, se kre t ar
Udru `e nja tek sti la, ko `e i obu }e RS, ka `e da
je po red pro ble ma ko je pra te ovu in dus tri ju
zas tar je lost te hno lo gi je ne {to {to se ne mo `e
ri je {i ti pre ko no }i te da se toj pro ble ma ti ci
mo ra pri }i na or ga ni zo van na ~in.
"Ni je ra |e no is tra `i va nje na te mu sta ros ti
ma {i na ali su one sta re si gur no oko 25 go di -
na, {to je je dan od pro ble ma ovog se kto ra.
Ako se mi sli mo bo ri ti za stra na tr`i {ta s ova -
kvom te hno lo gi jom ne ma mo ne ke ve li ke {an -
se", ka za la je Bi je li }e va.
In dus tri ja
zbog svog
lo {eg
po lo `a ja
ne ma
mo gu }nos ti
da sa ma
obnav lja
svo ju
te hno lo gi ju
Po s|o dav c| |s t| •u da b|
una pre de njem te hno |o q| ja tro -
sko v| pro| zvo dnje mo q|| b| t|
sma nje n| za oko 30 od sto. a sa -
m|m t|m | c| je ne t|h pro z| vo da b|
b| |e n| ze.
Zboq nj| ho voq na pre dn| jeq
te hno |o skoq ra zvo ja pro| zvo d| |z
EÜ su kod nas dos ta jeí t| n| j| ne -
qo pro| zvo d| do ma ce ra d| nos t|.
S no v| j|m ma s| na ma po tre bno
je dos ta ma nje s| ro v| na | ra dn|h
•a so va ne qo u sa das njoj pro| -
zvo dnj|. ka zao je Pe ro Oo r|c.
se kre tar Üdru ze nja me ta |ur q| je |
pre ra de me ta |a. On je |s ta kao
da je sma nje nje tro sko va pro| -
zvo dnje q|a vna pre dnost no v|h
te hno |o q| ja.
S no vim
te hno lo gi ja ma
tro {ko vi ma nji
30 od sto
Zas tar je la
te hno lo gi ja
je je dan od
gla vnih ra zlo ga
ne kon ku ren tnos ti
FO TO NN
Mo der ni za ci ja
proi zvo dnih
ka pa ci te ta je
ne mi no vna ako
se mi sli agre si vni je
nas tu pa ti na
tr`i {ti ma Evro pe,
ka zao Ka li ni}
Za os ta je mo
i do 20 go di na
Te hno lo {ka
(ne)ra zvi je nost
proi zvo dnih
ka pa ci te ta
u BiH
7 Doga|aji 6. 11. 2009. qfubl
A. SOR GU^
SA RA JE VO - Tu `i la{ tvo BiH za tra `i lo je ju ~e
da Ni ha du Bo ja d`i }u, uha p{e nom zbog ra tnog zlo ~i -
na, Sud BiH odre di pri tvor zbog opa snos ti od bjek -
stva ali i zbog to ga {to je pri je tio is tra `i te lji ma,
tu `i te lji ci i svje do ci ma.
Bo ja d`i}, akti vni bri ga dir Oru `a nih sna ga BiH,
uha p{en je u sri je du u Sa ra je vu zbog su mnje da je kao
za mje nik ko man dan ta Odre da "Zul fi kar" Ar mi je RBiH
1993. go di ne po ~i nio ra tni zlo ~in nad Hrva ti ma u se lu
Tru si na kod Ko nji ca.
Ve sna Bu di mir, tu `i te lji ca u ovom pos tup ku, pre ci -
zi ra la je ju ~e da je Bo ja d`i} pri je tio njoj, is tra `i te lji ma
Dr`a vne agen ci je za is tra ge i za {ti tu (SI PA) i svje do ci -
ma.
"Is tra `i te lji ma SI PA Ni had Bo ja d`i} je
pso vao maj ku go vo re }i da zna ko je od njih is tra `i vao
zlo ~in u se lu Tru si na, i pri je tio im smr}u", ka za la je Bu -
di mir na ro ~i {tu u Su du BiH odr`a nom po nje nom zah -
tje vu za odre |i va nje pri tvo ra osu mnji ~e nom Bo ja d`i }u.
Ona je is ta knu la da je 16 svje do ka u is tra zi Tu `i la{ -
tva BiH o zlo ~i nu u Tru si ni za tra `i lo mje re za {ti te jer im
je Bo ja d`i} pri je tio i tra `io od njih da is tra `i te lji ma go -
vo re da ga ni su vi dje li u ovom se lu. Do da la je da je 13
svje do ka do bi lo mje re za {ti te.
Tu `i te lji ca Bu di mir na ro ~i {tu je re kla da
je Ni had Bo ja d`i} opa sna i uti caj na oso ba, te da je ome -
tao is tra gu i ka da ni je znao za {to je osu mnji ~en te da
mu je odre |iva nje pri tvo ra ne po ho dno zbog uti ca ja na
svje do ke i opa snos ti od bjek stva.
Va svi ja Vi do vi}, Bo ja d`i }e va bra ni te lji ca, pro ti vi -
la se zah tje vu Tu `i la{ tva ka zav {i da su ra zlo zi za odre -
|i va nje pri tvo ra neo sno va ni.
Osim Bo ja d`i }a, Tu `i la{ tvo BiH za ra tni zlo ~in u
Tru si ni te re ti jo{ 11 oso ba. Osu mnji ~e ni su da su 16.
apri la 1993. go di ne u ovom se lu ubi li 22 oso be hrvat ske
na ci onal nos ti, od ko jih je 19 ci vi la i tri voj ni ka HVO-a
ko ji su se pret ho dno pre da li. Pri li kom na pa da je di ni ca
Ar mi je RBiH, ra nje ne su ~e ti ri oso be, me |u ko ji ma je
dvo je dje ce.
Ko man dant Odre da "Zul fi kar" u vri je me zlo ~i na u
Tru si ni bio je Zul fi kar Ali {pa go, ali iz Tu `i la{ tva BiH ni -
su `e lje li re }i da li je i on obu hva }en is tra gom.
Po na lo gu Tu `i la{ tva BiH, zbog ubis ta -
va u Tru si ni 16. sep tem bra ove go di ne uha p{e ni su biv {i
pri pa dni ci Odre da "Zul fi kar" Ne d`ad Ho d`i}, Men sur
Me mi}, D`e vad Sal ~in i Se nad Ha ka lo vi}, biv {i pri pa -
dnik 45. brdske bri ga de Ar mi je RBiH "Ne re tvi ca".
Oni su u pri tvo ru Su da BiH do 15 de cem bra. Iz Tu -
`i la{ tva je ta da sa op {te no da je me |u osu mnji ~e nim za
ovaj zlo ~in i Se fer Ha li lo vi}, ne ka da{ nji ko man dant Ar -
mi je RBiH i aktu el ni po sla nik BPS-a u bh. par la men tu.
Tu `i la{ tvo BiH za tra `i lo odre |i va nje pri tvo ra
osu mnji ~e nom za zlo ~in u Tru si ni
Bo ja d`i} pri je tio
tu `i ocu i svje do ci ma
Is tra `i te lji ma SI PA Bo ja d`i}
pso vao maj ku i pri je tio im smr}u,
re kla Vesna Bu di mir
Sa vjet mi nis ta ra BiH usvo jio Na crt bu d`e ta za na re dnu go di nu
Do go di ne se dam mi li ona
ma nje u dr`a vnoj ka si
Mir za ^U BRO
SA RA JE VO - Vi je }e mi nis ta ra BiH ut -
vrdi lo je ju ~er Na crt bu d`e ta BiH za 2010. go -
di nu, ko ji je za oko se dam mi li ona KM ma nji
od ovo go di{ njeg.
Na crt je usvo jen ve }i nom gla so va. Pro tiv su
bi li Sel mo Ci ko ti} i Sa fet Ha li lo vi}, mi nis tri od -
bra ne, odno sno ljud skih pra va i iz bje gli ca BiH.
"Na crt bu d`e ta je us kla |en s bu d`et -
skim okvi rom do go vo re nim na sje dni ci Fis kal nog
vi je }a BiH. Usvo je ni na crt ma nji je u odno su na
ovu go di nu za oko se dam mi li ona KM, dok }e
za hva ta nje s je din stve nog ra ~u na Upra ve za in di -
rek tno opo re zi va nje BiH bi ti sma nje no za oko 40
mi li ona KM. Ovu ra zli ku }e mo na do kna di ti di -
rek tnim pri ho di ma ili kre di tnim za du `e njem", re -
kao je na kon sje dni ce Ni ko la [pi ri},
pred sje da va ju }i Vi je }a mi nis ta ra BiH.
Po ja snio je da je mi nis tar od bra ne BiH gla sao
pro tiv ovog na crta jer tvrdi da BiH, zbog ne do vo -
ljno nov ca za od bra nu, ne }e mo }i ispu ni ti oba ve ze
na pu tu ka NA TO-u pla ni ra ne za na re dnu go di nu.
"Mi nis tar za iz bje gli ce ni je po dr`ao na crt jer
sma tra da ne }e bi ti do vo ljno nov ca za po mo} po -
vra tni ci ma i ra se lje nim li ci ma. Svi su na ra vno ne -
za do vo lji bu d`e tom, ali mi slim da, ka da su
iz bje gli ce u pi ta nju, to mo `e mo ri je {i ti kre di tnim
za du `e njem", re kao je [pi ri}.
On je odbio pre ci zi ra ti ko ji pro je kti pla ni ra ni
za na re dnu go di nu ne }e bi ti re ali zi ra ni zbog sma -
nje nja bu d`e ta.
[piri} je rekao da za mje ni k mi nis tra
fi nan si ja BiH Fu ad Ka su mo vi } izno si ne ta ~ne
tvrdnje o blo ka di evrop skih in te gra ci ja, ra zvo ja
dr`a vnih in sti tu ci ja zbog ne dos tat ka nov ca.
Usvo je ni na crt bu d`e ta izno si 1.028.034.000
KM i ma nji je za 7.324.158 KM ili je dan pos to u
odno su na ovo go di{ nji. Vi je }e mi nis ta ra BiH do -
go vo ri lo je da pro je kci ja pri ho da od in di rek tnih
po re za sa je din stve nog ra ~u na UIO, umjes to
prvo bi tno pre dvi |e nih 729.000.000 KM, bu de za
40.000.000 KM ma nja, ka ko bi se ispo {to vao
Glo bal ni okvir fis kal nog bi lan sa i po li ti ka u BiH
za 2010-2012. go di nu.
Vi je }e mi nis ta ra BiH ut vrdi lo je
Pri je dlog iz mje na Za ko na o za du `i va nju, du gu i
ga ran ci ja ma, ~i me su osi gu ra ni uslo vi za iz da va -
nje ga ran ci je za kre di te na mi je nje ne pro gra mi ma,
ko ji su od zna ~a ja za eko nom sku sta bil nost ze -
mlje.
"Je dan od ta kvih kre di ta je i pre -
dlo `e ni fi nan sij ski pa ket Evrop ske ban ke za obno -
vu i ra zvoj (EBRD) u izno su od 50 mi li ona eura
na mi je njen Agen ci ji za osi gu ra nje de po zi ta BiH, s
ci ljem po ve }a nja vi si ne osi gu ra nih de po zi ta na
50.000 KM i do bi ja nja sred sta va iz In stru men ta
pret pris tu pne po mo }i (IPA) dva mi li ona eura za
ser vi si ra nje tro {ko va", sao p}e no je na kon sje dni ce
Vi je }a mi nis ta ra BiH.
Mi nis tri
od bra ne i
iz bje gli ca
gla sa li
pro tiv
Na crta
bu d`e ta
v| je ce m| n|s ta ra ju •er je usvo j| |o |z -
mje ne Kr| v| •noq za ko na B|H ko j|m se. |zme -
du os ta |oq. omo qu ca va odu z| ma nje
ne za ko n| to ste •e ne |mo v| ne. te kaz nja va je -
z|k mrznje. ne q| ra nje ho |o ka us ta | qe no c| da.
N| ko |a Sp| r|c |s ta kao je da je ovo po s|je dnj|
uvjet ko j| v| je ce m| n|s ta ra B|H tre ba da |spu -
n| za || be ra || za c| ju v| znoq re z| ma.
On je pod sje t|o da je v| je ce m| n|s ta ra ra n| je
kon sen zu som ut vrd| |o ovaj za kon. a|| qa je
Par |a men tar na skup st| na B|H odba c| |a | za -
tra z| |a da v| je ce po no vo ra zmo tr| | vra t| u
par |a men tar nu pro ce du ru.
Ispu njen po slje dnji
uslov za uki da nje vi za
Na crt bu d`e ta us kla |en
s bu d`et skim okvi rom
do go vo re nim na
sje dni ci Fis kal nog
sa vje ta BiH
Usvo ji li
iz mje ne
Kri vi ~nog
za ko na BiH
F
O
T
O

N
N

OBA VJ E [TE NJ E
osi gu ra ni ci ma ko ji su os tva ri li sta` osi gu ra nja
u Bo sni i Her ce go vi ni i Re pu bli ci Srbi ji
Re gi onal ni ured Vi je}a Evro pe u Sko plju, za du`en za IPA pro gram "Ko or di na ci ja i re for ma sis -
te ma so ci jal ne si gur nos ti" (za je dni~ki pro gram Evrop ske ko mi si je i Vi je}a Evro pe) or ga ni zi ra
"Da ne raz go vo ra" izme|u za vo da/fon do va za pen zij sko i in va lid sko osi gu ra nje i zdrav stve no
osi gu ra nje BiH i Re pu bli ke Srbi je.
"Da ni raz go vo ra" }e se odr`ati u Sa ra je vu, 19. no vem bra 2009. go di ne, u pros to ri ja ma
Fe de ral nog za vo da za mi ro vin sko/pen zij sko i in va lid sko osi gu ra nje, Lo`ioni~ka uli ca br.
2, u pe ri odu od 9 do 12 sa ti i od 14.30 do 16.30.
Na "Da ni ma raz go vo ra" }e u~es tvo va ti pred sta vni ci na dle`nih za vo da/fon do va BiH i Re pu bli -
ke Srbi je ko ji }e, izme|u os ta log, pru`iti bes pla tnu pra vnu po mo} li ci ma ko ja os tva ru ju pra va
iz pen zij skog i in va lid skog osi gu ra nja i zdrav stve nog osi gu ra nja pri mje nom Spo ra zu ma o so ci -
jal nom osi gu ra nju izme|u Bo sne i Her ce go vi ne i Re pu bli ke Srbi je.
Po zi va mo sve za in te re si ra ne osi gu ra ni ke da oba ve zno pri ja ve svo je u~e{}e na "Da ni ma raz go -
vo ra" na te le fon: 061/067-817 (sva kog ra dnog da na od 9 do 17 sa ti).
Kraj nji rok za pri jav lji va nje je 9. no vem bar 2009. go di ne. Uje dno vas mo li mo da, pri li kom
do las ka na "Da ne raz go vo ra", sa so bom po ne se te svu do ku men ta ci ju ko jom ra spo la`ete (pre -
dmet).
8 qfubl!6. 11. 2009. Doga|aji
U FOKUSU
Pi {u: Bo ja na DIV LJAK, Sel ma VE LI]
Vi rus H1N1 {i ri se Bosnom i Hercegovinom
Jo{ de vet gra |a na obo lje lo od no vog gri pa
SA RA JE VO, BA NJA LU KA - U BiH ju ~e
je pot vr|e no jo{ de vet slu ~a je va obo lje lih od
no vog gri pa, {est u FBiH, dva u Br~kom i je -
dan u RS.
"U sri je du je u In sti tu tu za mi kro bi olo gi ju
ura |e no osam ana li za. Dvi je su bi le ne ga ti vne, a
{est ih je bi lo po zi ti vno. Od ovih {est oso ba, ~e ti ri
su iz Tu zle, a dvi je iz Sa ra je va", ka za la je Bi lja na
Jan dri}, por tpa rol Kli ni ~kog uni ver zi tet skog cen -
tra u Sa ra je vu.
U In sti tu tu za mi kro bi olo gi ju u
Sa ra je vu ju ~e su ra |e ne ana li ze jo{ tri uzor ka, a re -
zul ta ti }e bi ti po zna ti da nas.
Pri je tri da na na In fe kti vnu kli ni ku KCUS-a
ho spi ta li zi ra na je i prva oso ba obo lje la gri pa kao
sre dnje te `ak i te `ak pa ci jent.
"Pa ci jen tki nja ko ja je u uto rak pri mlje na u
bol ni cu je sta bil no", re kla je Jan dri }e va.
Iz Mi nis tar stva zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS
ju ~e je sa op {te no da je oso ba ko joj je ju ~e pot -
vr|en no vi grip sre dnje `ivo tne do bi iz Ba nja lu ke,
te da za sad ni je po zna to da li je ova oso ba ima la
kon ta kte sa obo lje lim i upu }e na je na ku }no li je -
~e nje, odno sno izo la ci ju.
Admir ^an di}, {ef Odje lje nja za zdrav stvo u
Vla di dis tri kta, re kao je da je kod dvo je u~e ni ka,
kao i u tri slu ~a ja kod ko jih je u sri je du us ta nov lje -
na za ra `e nost vi ru som no vog gri pa ri je~ o la k{im
obli ci ma.
"Odje lje nje ~et vrtog ra zre da Eko nom ske
{ko le, u ko me se po ja vi la za ra za, ra spus ti li smo sa
nas ta ve na se dam da na, dok vi di mo ka ko }e se si -
tu aci ja odvi ja ti na kon pe ri oda in ku ba ci je'', re kao je
^an di} na kon ju tro{ njeg za sje da nja Kri znog {ta ba
za pra }e nje pan de mi je no vog gri pa, ko ji je br~an -
ska vla da for mi ra la u ma ju.
S no vim slu ~a je vi ma broj za ra `e nih vi ru som
H1N1 po ve }ao se na 69, od ~e ga 52 u FBiH, 12 u
RS, a Br~ko dis tri ktu pet oso ba.
Gra |a ni RS stra hu ju zbog {i re nja gri pa H1N1
i ka ko ka `u ni je im sve je dno jer va kci na pro tiv
ovog obo lje nja jo{ ni je dos tu pna, te ne ma ju pra ve
mje re za {ti te.
Ve }i na njih is ti ~e da se bo ji za
zdrav lje dje ce, do da ju }i da je za bri njva ju }e jer ova
in fe kci ja u po slje dnje vri je me odno si sve vi {e `i -
vo ta.
Ran ko Maj sto ro vi} iz La kta {a ka `e da je u
stra hu zbog {i re nja gri pa H1N1 i u RS, te da se ne
pla {i to li ko zbog se be ko li ko za zdrav lje dje ce.
"U Hrvat skoj i Srbi ji je ve} dos ta smrnih slu -
~a je va i to ni je za ne ma ri vo. Uko li ko sti gne va kci -
na, va kci ni sa }u se jer je obo lje nje pre la zno i ne
mo gu ugro `a va ti os ta le ~la no ve po ro di ce i lju de u
svo joj oko li ni", ka zao je Maj sto ro vi}.
Me di cin ska ses tra iz Do ma zdrav lja u Ba nja -
lu ci, ko ja je `e lje la da os ta ne ano ni mna, ka `e da
Ka me no va na
sve {te ni ko va ku }a Us ko ro 48
pun kto va
zim ske slu `be
BA NJA LU KA - "Pu te vi RS"
za pred sto je }u zim sku se zo nu na
mre `i ma gis tral nih i re gi onal nih
pu te va u RS pla ni ra for mi ra nje
48 stal nih pun kto va zim ske slu -
`be, sa op {te no je iz ovog pre du -
ze }a na kon ju ~e ra{ njeg sas tan ka
u Ba nja lu ci sa pred sta vni ci ma
na dle `nih mi nis tar sta va i slu `bi.
"Od pla ni ra nih ma te ri jal no-
te hni ~kih sred sta va pla ni ra no
je an ga `o va nje 148 ka mi ona s
~e onim plu go vi ma, 74 uto var -
na i 69 vu ~na po si pa ~a so li i
abra zi vnog ma te ri ja la i 83 ra -
dne ma {i ne za uto var po si pnog
ma te ri ja la i ukla nja nje sn je `nih
ma te ri ja la s ko lo vo za", na vo di
se u sa op {te nju.
Is ti ~e se da je na po me nu tih 48
pun kto va u to ku de po no va nje
17.700 to na in dus trij ske so li i
46.000 me ta ra ku bnih abra zi -
vnih ma te ri ja la.
D.[.
Dio Tre be vi }a
o~i{ }en
od mi na
TRE BE VI] - Tu ris ti ~ki dio
Tre be vi }a je o~i{ }en i gra |a ni se
mo gu slo bo dno kre ta ti, po ru ~io
je ju ~e Du {an Ga vran, di re ktor
Cen tra za ukla nja nje mi na u BiH
(BH MAK).
Ga vran je is ta kao da ni je o~i{ -
}en pros tor pre ma re pe ti to ru na
Tre be vi }u, ko ji je za ras tao u {u -
mu, ali je te ren obi lje `en.
"Os ta lo je jo{ oko 300.000 me -
ta ra kva dra tnih da se o~is ti sav
Tre be vi}, za {ta je po tre bno oko
500.000 do la ra", re kao je on.
Sre do je No vi}, mi nis tar ci vil -
nih po slo va BiH, is ta kao je da je
pro ces de mi ni ra nja Tre be vi }a
otpo ~eo 2007. go di ne i dosa d
uku pno de mi ni ra na po vr{i na
izno si 1.140.000 me ta ra kva dra -
tnih. No vi} je is ta kao da se sa da
mo `e vra ti ti bar dio ne ka da{ njeg
sja ja naj po zna ti jeg izle ti {ta u
BiH. (Srna)
Vijesti
Ne ma ka dra pro tiv
kom pju ter skog
kri mi na la
TU ZLA - Kri vi ~na dje la kom pju ter skog kri mi na la ove go di ne su se
prvi put na {la u iz vje {ta ju MUP-a TK, iako u ovoj in sti tu ci ji ne ma ju
odje l za su zbi ja nje ove vrste kri mi na li te ta.
U sta tis ti ~kom iz vje {ta ju je na ve de no da su pri jav lje na 34 dje la pro tiv sus -
ta va elek tron ske obra de po da ta ka, a naj zna ~aj ni ji slu ~aj kom pju ter skog kri -
mi na la je ha p{e nje ~e tvo ri ce mla di }a ko ji su ra zot kri ve ni uz po mo}
fe de ral ne po li ci je. Ra di se o Ja smi nu Ta ba ko vi }u (20), Sa nji nu Ma hmu to vi -
}u (18) iz Tu zle, te ma ke don skim dr`av lja ni ma Mir zi Sen di }u (20) i Ra de tu
Ma ne vu (20), ko ji su uha p{e ni u ju lu ove go di ne. Ko me sar MUP-a TK Ne -
dim Mu ta p~i} pot vrdio je da ova in sti tu ci ja ne ma ospo so blje nog ka dra za
ra zo tkri va nje kom pju ter skog kri mi na la.
"To je po se ban odjel i mo ra }e mo ima ti is tra `i te lje. Ta kri vi ~na dje la su na -
ma jo{ ne po zna ni ca. Pro blem za for mi ra nje odje la je do bi ja nje odo bre nja od
EUPM-a, na bav ka opre me i edu ka ci ja ka dro va", na veo je Mu ta p~i}.
J.[.
SA RA JE VO - Ne po zna ti po ~i -
ni oci su u ~et vrtak uju tru ka me -
no va li ku }u sve {te ni ka Jo si pa
Vaj dne ra, te su sje dnu ku }u u ko -
joj sta nu je po ro di ca Fej zi}. Mo tiv
po ~i ni la ca ni je po znat, a Vaj dner,
ko ji je ure dnik "Ka to li ~kog tje -
dni ka", tvrdi da mo tiv si gur no
ni je ni vjer ski ni na ci onal ni.
"Mo tiv ni je ni vjer ski ni ti na ci -
onal ni, s ob zi rom da je ka me no va na
ku }a i ka to li ka i mu sli ma na", ka zao
je Vaj dner.
On je do dao da je ba ca nje ka me -
nja na ku }u zvu ~a lo kao da je po no -
vo po ~eo rat.
Vaj dner je do dao da je ka me nje
bi lo ogro mno, te da je uni {te no ne -
ko li ko de se ta ka cre po va, ali da je
naj go ri pre trplje ni strah.
"Ne vje ru jem da pos to je ne ki vjer -
ski mo ti vi. Pro blem je mo `da u to me
{to je pri je pos to jao put ko jim se pro -
la zi lo kroz mo ju nji vu. Za vri je me ra -
ta sta vi li smo na uslu gu lju di ma taj
put s ob zi rom da je bio si gu ran i pru -
`ao do bar za klon od snaj pe ra. Me |u -
tim, pro {lo je 15 go di na od ra ta i
odlu ~io sam ogra di ti svo ju nji vu i za -
tvo ri ti put. Ko m{i ja iz su sje dne ku }e
mi je po mo gao i mo `da je to ra zlog",
is ta kao je Vaj dner.(Agen ci je)
su do bi li uput stva od na dle `e nih da no se za {ti tne
mas ke i ru ka vi ce.
"Ina ~e no si mo mas ke, ali sa da su nam po se -
bno na gla si li da se pri dr`a va mo tog pra vi la. Mo ra -
mo za {ti ti ti i se be i pa ci jen te od in fe kci je", ka za la
je ona.
@e lja na To ma {e vi}, stu den tki nja me di ci ne iz
No vog Gra da, ka za la je da su ih upo zo ri li da pri li -
kom po sje ta bol ni ca ma oba ve zno no se za {ti tne
mas ke i ru ka vi ce.
"Re do vno pra tim {ta se de {a va u ze mlja ma re -
gi ona i pro blem je za is ta ozbi ljan. Uko li ko va kci na
bu de dos tu pna, va kci ni sa }u se i to bih pre po ru ~i la
svi ma", ka za la je To ma {e vi }e va i do da la da se, ko -
li ko je mo gu }e, pri dr`a va mje ra pre ven ci je.
U Mi nis tar stvu zdrav lja i so ci jal ne
za {ti te RS su pod sje ti li da je na ru ~e no 30.000 va -
kci na za za {ti tu od no vog gri pa.
"Ne mo `e mo pre ci zi ra ti ko li ko }e va kci na
ko {ta ti i ko }e ima ti pri vi le gi je pri li kom va kci na ci -
je", ka za li su u re sor nom mi nis tar stvu.
U apo te ka ma {i rom RS re kli su da je u po slje -
dnje vri je me po ve }an broj li je ko va ko je lja ka ri
pre po ru ~u ju za li je ~e nje re spi ra tor nih in fe kci ja.
S no vim
slu ~a je vi ma
broj
za ra `e nih
vi ru som
H1N1
po ve }ao
se na 69
Vaj dner sma tra
da mo tiv si gur no ni je ni
vjer ski ni na ci onal ni
Tu `i la{ tvu BiH pri ve de ni Ri jad
Dru gi put
zbog
Al bi na SOR GU^
SA RA JE VO - Ri jad Rus tem pa {i}, Ab du lah
Han d`i} i Edis Ve li} uha p{e ni su ju ~e u Sa ra je vu
zbog te ro ri zma, sa op {te no je iz Tu `i la{ tva BiH po
~i jem na lo gu je ha p{e nje i iz vr{e no.
Sva tro ji ca su zbog te ro ri zma bi la uha p{e na i pro -
{le go di ne, ka zao je ju ~e no vi na ri ma Dru En gel, {ef
Po se bnog odje la za or ga ni zo va ni kri mi nal, pri vre dni
kri mi nal i ko rup ci ju Tu `i la{ tva BiH.
En gel je is ta knuo da je Ri jad Rus tem pa {i}, osim
za te ro ri zam, za je dno sa svo jim bra tom bli zan cem
Mu ha me dom Rus tem pa {i }em osu mnji ~en i za neo vla -
{te ni pro met oru `ja. Mu ha med Rus tem pa {i} uha p{en
je 22. sep tem bra ove go di ne pri po ku {a ju da na pus ti
BiH i u pri tvo ru je Su da BiH.
Ri ja da Rus tem pa {i }a, Ab du la ha Han d`i }a i Edi sa
Ve li }a uhap si li su ju ~e pri pa dni ci Spe ci jal ne je di ni ce i
Je di ni ce za bor bu pro tiv te ro ri zma Upra ve po li ci je
MUP-a FBiH. En gel je na po me nuo da se u na re dnom
pe ri odu o~e ku je ha p{e nje jo{ ne ko li ko oso ba ko je se
do vo de u ve zu sa ovim pre dme tom.
Ro bert Cvrtak, por tpa rol Upra ve po li -
ci je MUP-a FBiH, ka zao je da su to kom ju ~e ra{ nje
akci je pre tre se na tri obje k ta u Sa ra je vu i je dan u Bu -
goj nu, te da }e pro na |e ni pre dme ti bi ti pre da ti Tu `i -
la{ tvu BiH.
En gel je pre ci zi rao da su Ri jad Rus tem pa {i},
Han d`i} i Ve li} ha p{e ni zbog te ro ri zma u mar tu 2008.
go di ne i da su bi li u pri tvo ru do ju na pro {le go di ne.
P| jad Pus tem pa s|c pro te k||h je qo d| na
b|o pod |s tra qom MÜP-a FB|H jer je b|o osu -
mnj| •en za na pa de na hrvat ske po vra tn| ke u
sre dnjoj Bo sn| | po dme ta nje ek sp|o z| vn|h na -
pra va. Pr| pa dn| c| me du na ro dn|h m| ro vn|h sna -
qa 2004. qo d| ne u nje qo voj ku c| u Bu qoj nu
pro na s|| su zna •aj nu ko || •| nu m| na | ek sp|o z| va.
Ta da je Pus tem pa s|c |z bje qao ha pse nje. Ü po -
|| c|j sk|m po da c| ma ev| den t| ran je kao do bar
po zna va |ac ek sp|o z| vn|h na pra va | kao oso ba
ko ja po sje du je ||| vr|o |a ko mo ze na ba v| t| zna -
•aj ne ko || •| ne ek sp|o z| va. m| na | dru qoq na oru -
za nja. Po || c| j| su odra n| je po zna t| | Ab du |ah
Han dz|c | Ed|s ve ||c. On| su su dje |o va || u n| zu
pro tes ta or qa n| z| ra n|h pro t|v de por ta c| ja oso ba
aíro az|j skoq po r| je k|a ko je su ne za ko n| to do b| |e
drzav |jan stvo B|H. Han dz|c | ve ||c su ev| den t| ra -
n| kao oso be ko je su pa || |e ame r| •ku zastavu |
zas ta ve evrop sk|h ze ma |ja •| j| su voj n| c| u m| s| j|
u lra ku.
Po dme ta li ek splo ziv i
pa li li ame ri ~ku zas ta vu
Na kon pro {lo go di {njeg
ha p{e nja Rus tem pa {i},
Han d`i} i Ve li} pu {te ni
iz pri tvo ra na zah tjev
tu `i oca ko ji je ta da vo dio
is tra gu, re kao Dru En gel
F
O
T
O
:

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]

Tu `i la{ tvo BiH u
is tra zi pri ku pi lo
oko 1.000
ma te ri ja la nih
do ka za u BiH,
Nje ma ~koj i
Aus tri ji
9 Doga|aji 6. 11. 2009. qfubl
B. VU^ENOVI]
BA NJA LU KA - Bo lonj ski pro ces na uni ver zi te ti -
ma RS mo `e se oci je ni ti ocje nom tri i iako se po ve }a la
efi ka snost jo{ se sa si gur no{ }u ne mo `e re }i da se na -
pre do va lo i u kva li te tu, oci je ni li su ju ~e re kto ri dva
uni ver zi te ta u RS.
Stan ko Sta ni}, re ktor Uni ver zi te ta u Ba nja lu ci, ka zao
je na dvo dne vnoj me |u na ro dnoj kon fe ren ci ji "Is kus tva u
pro vo |e nju Bo lonj ske de kla ra ci je" ko ja je ju ~e po ~e la u
Ba nja lu ci, da se na da da }e do kra ja na re dne go di ne ocje -
na bo lonj skog pro ce sa u RS bi ti vrlo do bar.
"Ako bi tre ba lo da dam ocje nu ko li ko je uspio bo -
lonj ski pro ces na na {em uni ver zi te tu, bih bio slo bo dan da
ka `em da je to ocje na tri. Do kra ja na re dne go di ne mo gli
bi smo pos ti }i ocje nu vrlo do bar, iako zna mo da ne mo `e -
mo bi ti odli ~ni", na veo je Sta ni}.
On je ka zao da jo{ ne ma po dat ke ko -
li ka je pro la znost stu de na ta ove go di ne, jer jo{ ima za os ta -
lih ispi tnih ro ko va i upis go di ne je jo{ u to ku.
"Na ve }i ni stu dij skih pro gra ma pro la znost je iznad 50
od sto. Sa da vi {e ne ma mo pro blem da na sva kom fa kul te tu
ima mo pre dmet ko ji ne mo `e da po lo `i ve }i na stu de na ta,
pa je pro la znost bi la oko 10 od sto", na veo je Sta ni}.
Mi tar No va ko vi}, re ktor Uni ver zi te ta u Is to ~nom
Sa ra je vu, ka zao je da se pro cje nju je da se si gur no po ve -
}a la efi ka snost, ali da ni je si gu ran da se na pre do va lo i u
kva li te tu.
"Na ra vno da ne tvrdi mo da ra di mo do bro jer edu ku je -
mo i se be i stu den te i svi se po ma lo pri la go |a va mo no vom
sis te mu ra da, a za to tre ba vri je me", ka zao je No va ko vi}.
On je pre ci zi rao da je Uni ver zi tet u tom smi slu pri li -
~no tro ma in sti tu ci ja, jer "to ni je pro mje na sta tu sa ne ke
pri vre dne or ga ni za ci je pa da se nas ta vi sa mo ra di ti i u
ovom slu ~a ju se mi je nja sis tem ra da.
"Zna mo da je do re for me mo ra lo do }i, a da li smo mi
oda bra li naj bo lje pu te ve i me ha ni zam, to je dru ga pri ~a. Da
li smo mi pri pre mlje ni u svim aspe kti ma, vje ro va tno i ni -
smo, po ~ev od ovih ma te ri jal nih do ka drov skih, ali iz go di -
ne u go di nu si tu aci ja }e bi ti dru ga ~i ja", ka zao je No va ko vi}.
Raj ko Ku zma no vi}, pred sje dnik RS, ka zao
je da je Bo lonj ska de kla ra ci ja je dan ve li ki dru{ tve ni pro je -
kat i nje mu se mo ra po klo ni ti po se bna pa` nja.
"Ka da se go vo ri do kle smo do {li u tom pro ce su mo -
ra mo bi ti za do vo ljni jer je dos ta to ga ura |e no, ali ima dos -
ta stva ri ko je tre ba ura di ti. Po tre bna je pri je sve ga je dna
svi jest i kod nas ta vni ka i kod stu de na ta i ja sam zbog to ga
za do vo ljan. Vrlo sam sre }an ka da vi so ko obra zo va nje na -
pre du je jer je to ga rant da }e se dru{ tvo br`e ra zvi ja ti", na -
veo je Ku zma no vi}.
Bo lonj ski pro ces u
RS za slu `io ocje nu tri
Ne tvrdi mo da ra di mo do bro jer
edu ku je mo i se be i stu den te i svi se po -
ma lo pri la go |a va mo, ka zao No va ko vi}
Otvo ren
Pri hva tni
cen tar za
ma lo lje tni ke
ZE NI CA - Ja vna us ta no va
Cen tar za so ci jal ni rad u Ze ni ci
od ju ~e je bo ga ti ja za mo der no
ure |e ni Pri hva tni cen tar za ma -
lo lje tni ke.
Sve ~a nom otva ra nju pros to ri ja
po vr{i ne oko 200 kva dra ta pri -
sus tvo va li su broj ni gos ti, me |u
ko ji ma i Ri amon do de Kar do na,
ita li jan ski am ba sa dor u BiH.
Pri hva tni cen tar za ma lo lje tni -
ke otvo ren je u okvi ru pro je kta
"Na da", a na osno vu Spo ra zu ma
o sa ra dnji, po tpi sa nog pri je tri
go di ne izme |u do na to ra - Re gi -
onal ne ko or di na ci je vo lon ter stva
i so li dar nos ti "Lu ~i ja no La -
ma" iz ita li jan ske re gi je Si ci li ja i
op {ti ne Ze ni ca.
Ita li jan ska or ga ni za ci ja i re gi ja
Si ci li ja u adap ta ci ju pros to ri ja
ulo `i li su vi {e od 70.000 KM. Uz
do da tnu obu ku oso blja Cen tra za
so ci jal ni rad Ze ni ca, ko ju su vo di -
li ita li jan ski stru~ nja ci, otva ra -
njem pros to ri ja stvo ren je
po vo ljni ji am bi jent za izvo |e nje
akti vnos ti iz re do vne dje la tnos ti
Cen tra us mje re nih na bor bu pro -
tiv ma lo lje tni ~ke de li nkven ci je i
na si lja nad ma lo lje tnim oso ba ma.
"Kroz Pri hva tni cen tar sva ko -
dne vno pro |e ve li ki broj dje ce i
omla di ne za pu {te ne u od go ju.
Ra spo la `e mo sa kva li te tnim
stru ~nim ka dro vi ma i na da mo se
da }e mo sa da ima ti jo{ bo lje re -
zul ta te u ra du sa dje com, ko joj je
ne op ho dna po mo} u pra vil nom
ra zvo ju", ka `e Nur ka Ba bo vi},
di re kto ri ca Cen tra za so ci jal ni
rad Ze ni ca.
A.M.
La `no tra `i li no vac
za li je ~e nje dje ~a ka
MO DRI ^A - Zasa d ne po zna ti mu {ka rac i `e na va ra li su Mo dri ~a ne
tvrde }i da saku plja ju no vac za bo le snog dje ~a ka Dra ga na \u ki }a.
Ro di te lji ~e tvo ro go di{ nja ka Sla voj ka i Gor dan \u ki} iz Ri je ~a na, kod
Mo dri ~e, ka da su ~u li za to slu ~aj su pri ja vi li po li ci ji.
"Pro te klih da na `e na i mu {ka rac sta ri do 30 go di na i{li su od sta na do sta -
na u gra du, od ku }e do ku }e u pri grad skim na se lji ma i sa ku plja li no vac za
li je ~e nje na {eg Dra ga na. Ni kad ni smo sa ku plja li pa re za li je ~e nje svog dje -
te ta i to {to se po ja vi lo je ~is ta kra |a, pre va ra i be zo bra zluk. Ne ko je sa znao
za na {e ne vo lje, pa je na {ao va ra ti na rod po Mo dri ~i", ogor ~en je Gor dan
\u ki}.
Ro di te lji su ka za li da nji hov sin zbog epi lep si je s to ni ~nim na pa dom ide na
te ra pi je i da ima po ma ka u li je ~e nju. Ogor ~e ni su {to je nji ho vu si tu aci ju ne -
ko zlo upo trije bio.
Mo dri ~ka po li ci ja in ten zi vno ra di na ras vje tlja va nju ovog slu ~a ja.
S.Je.
Rus tem pa {i}, Ab du lah Han d`i} i Edis Ve li}
uha p{e ni
te ro ri zma
"Tu `i lac, ko ji je ra dio na pre dme tu,
je pro ci je nio da je nji ho vo za dr`a va nje u pri tvo ru neo -
prav da no, te je po dnio su du pri je dlog za nji ho vo pu -
{ta nje na slo bo du. Ta da{ nja odlu ka do ne se na je jer
odre |e ne ~i nje ni ce ni su bi le ut vr|e ne", obja snio je
Engel.
Ka `e da je od ta da Po se bni odjel za or ga ni zo va ni
kri mi nal, pri vre dni kri mi nal i ko rup ci ju Tu `i la{ tva
BiH sa slu {ao oko 70 svje do ka i ne ko li ko osu mnji ~e -
nih i pri ku pio oko 1.000 ma te ri ja la nih do ka za u BiH,
Nje ma ~koj i Aus tri ji.
"Po se bni odjel Tu `i la{ tva po no vo je ana li zi rao
ve li ki broj do ka za na kon {to smo obez bije di li po mo}
ek spe ra ta iz oblas ti de {i fri ra nja po ru ka i te ro ri zma",
do dao je En gel.
Osim Ri ja da Rus tem pa {i }a, Ha d`i }a i Ve li }a,
to kom akci je u mar tu pro {le go di ne bi li su uha p{e ni
i Mu ha med Me co i Mu ha med Fi ~er zbog su mnje da
su pri pre ma li bom ba {ke na pa de. Me co je, kao i tro -
ji ca ju ~e uha p{e nih, bio u pri tvo ru do ju na 2008. go -
di ne, dok je Fi ~er na kon ha p{e nja pu {ten na
slo bo du.
Bra }a Rus tem pa {i} su pri pa dni ci ve ha -
bij skog po kre ta. Mu ha me da Rus tem pa {i }a Tu `i la{ -
tvo BiH su mnji ~i da je u mar tu 2008. go di ne iz
Aus tri je svom bra tu Ri ja du u BiH dos ta vio 10 op ti -
~kih re flek snih ni {a na za pu {ke, ko ji su pro na |e ni u
ku }i nji ho vih ro di te lja u Bu goj nu. Tu `i la{ tvo BiH
Edi sa Stro ji la te re ti da je op ti ~ke ni {a ne na ba vio u
Nje ma ~koj i dos ta vio ih Mu ha me du Rus tem pa {i }u u
Aus tri ju.
O[ "Va sa ^u bri lo vi}"
do bi la 3.000 KM
GRA DI [KA/BO SAN SKA GRA DI [KA - Pred sta vni ci NLB Ra -
zvoj ne ban ke uru ~i li su ju ~e u Gra di {ci/Bo san skoj Gra di {ci na gra -
du od 3.000 KM Osno vnoj {ko li "Va sa ^u bri lo vi}" za osvo je no
prvo mjes to na kon kur su za izbor naj bo ljeg li ko vnog ra da na te mu
"Dje ~ja {te dnja".
Na gra du za naj bo lji autor ski li ko vni rad na ovu te mu u ka te go ri ji crte -
`a osvo jio je u~e nik de ve tog ra zre da ove {ko le Va nja Ku ~uk ko ji je do -
bio {te dnu knji `i cu sa
100 KM.
U ka te go ri ji crte `a dru -
gu na gra du osvo jio je
vrti} "Ne ven" iz Ba nja lu -
ke, a tre }u su po dije li le
O[ "Ve se lin Ma sle {a" iz Fo ~e i vrti} "Na {a ra dost" iz Tre bi nja.
NLB Ra zvoj na ban ka je, po vo dom Me |u na ro dnog da na {te dnje, ra -
spi sa la ovaj kon kurs, na ko jem su pra vo u~e{ }a ima le sve osno vne {ko -
le i vrti }i u Re pu bli ci Srpskoj.
Lji lja na ^i ~i}, stru ~ni sa ra dnik za odno se s ja vno{ }u ove ban ke, is ta -
kla je da je broj pris ti glih ra do va pre va zi {ao sva o~e ki va nja te da je bi lo
te {ko iza bra ti naj bo lji.
"Od pris ti glih ra do va pla ni ra mo na pra vi ti je dnu knji `i cu u ko ju }e mo
uvrsti ti ve li ki broj slo ga na, kao i pje smi ca ko je su pris ti gle na kon kurs",
ka za la je ^i ~i }e va.
V.K.
Tu `i lac o~e ku je ha p{e nje jo{
ne ko li ko oso ba u vezi sa ovim slu ~a jem
Os ta lo jo{ oko 300.000
me ta ra kva dra tnih da se o~is ti
sav Tre be vi}, re kao Ga vran
F
O
T
O

D
`
.

T
O
C
H
E

VACANCY NOTICE
Non-government organization Partnerships in Health/Partnerstvo za zdravlje announces a vacancy for the following
position:
Project Assistant
The primary responsibility of the Project Assistant (PA) is provision of support to Partnerships in Health/ Partnerstvo
za zdravlje Project Coordinator and Republic of Srpska Entity Project Leaders in implementation of the Mental Health
Project in Republic of Srpska/ BiH.
Partnerships in Health/ Partnerstvo za zdravlje is looking for a qualified candidate who will be responsible for:
TITLE: Project Assistant
PLACE: Banja Luka, Republika Srpska/ Bosnia and Herzegovina
EMPLOYMENT: Permanent/ Part-time- 50%
SPECIFIC RESPONSIBILITIES:
• To ensure Project sub-offices are logistically supported
• Translation of the materials needed for the Project
• To work on data entry - monitoring, evaluation, surveys
• To keep record of all the processed data
• To conduct regular maintenance of office equipment
(if professional help is needed to engage professional and monitor his/her work)
• To make copies when needed
• To assist in preparation of programmatic reports towards the donor and national authorities
• To establish and maintain contacts with Project partners
• To organize and facilitates conduction of the trainings within the Project
• To follow annual, quarterly and monthly work plans in conduction of the activities
• To assist Senior Project staff in implementation of the Project in the selected areas
• To work in close collaboration with Project Coordinator, Entity Leaders, technical and other staff in Banja Luka
and Sarajevo Office
Necessary qualifications include:
• Bachelors degree or equivalent qualification in social or health sciences
• Experience working in project implementation and assisting the project management, preferably
(but not necessarily) with experience in health programs
• Ability to implement and coordinate activities in partnership with state, entity and local authorities, medical pro-
fessionals and NGOs country-wide
• Proven ability to handle multiple tasks, work under pressure, and work without close supervision
• Good communication and organizational skills
• Excellent English written and verbal skills
Please send resume and cover letter preferably by e-mail to the FPH office at snjezanahondo@partnershipsinhealth.ba.
The dead line for applications is November 13, 2009.
10 qfubl!6. 11. 2009. Doga|aji
Sli je de
ja vne
ras pra ve
o Na crtu
bu d`e ta
KO ZAR SKA DU BI -
CA/BO SAN SKA DU BI -
CA - Ni no Ja uz, na ~el nik
Ko zar ske Du bi ce, upu tio je
po ziv svim za in te re so va -
ni m gra |a ni ma, pri vre -
dni m i dru{ t ve ni m
su bje kti ma da pri sus tvu ju
ja vnim ras pra va ma o Na -
crtu bu d`e ta op {ti ne za na -
re dnu go di nu.
Ja vne ras pra ve }e se u
mje snim za je dni ca ma na
grad skom i se os kom po -
dru ~ju odr`a ti od 9. do 19.
no vem bra.
"Cilj nam je da se gra |a -
ni , bu d`et ski ko ri sni ci ,
pred sje dni ci sa vje ta mje -
snih za je dni ca, ja vna pre -
du ze }a, us t a no ve,
ne vla di ne or ga ni za ci je i
udru `e nja gra |a na akti vno
uklju ~e u pro ce du ru do no -
{e nja bu d`e ta op {ti ne za
na re dnu go di nu i da svo jim
zah tje vi ma, pri je dlo zi ma i
su ges ti ja ma uzmu u~e{ }e u
ra ci onal noj ra spo dje li bu -
d`et skih sred sta va", is ta -
kao je Ja uz.
On je pod sje tio da su Na -
crtom bu d`e ta op {ti ne Ko -
zar ska Du bi ca za 2010.
go di nu, ko ji su odbor ni ci
pri hva ti li na po slje dnjem
za sj e da nj u, pre dvi |e ni
uku pni pri ho di u izno su od
10.440.000 KM, {to je za
1. 120. 000 KM vi {e u
odno su na re ba lans bu d`e -
ta iz ove go di ne.
Na crt bu d`e ta i ra spo red
odr`a va nja ja vnih ras pra va
od da nas su izlo `e ni na
ogla snoj ta bli u {al ter-sa li
zgra de op {ti ne.
D.Ko.
U apri lu po~inje
gra dnja aero dro ma
Ju ri ca GU DELJ
MOS TAR - U oru `a noj plja ~ki ko ja se do go di la ju -
~er oko osam sa ti uju tro u mos tar skom se lu Kru {e vo iz
blin di ra nog vo zi la za {ti tar ske agen ci je "Pu ma Se cu rity",
ko je je pre vo zi lo no vac na mi je njen za is pla tu mi ro vi na,
ukra de no je 750.000 ma ra ka.
Pot vrdio je to Dra go Spa ji}, ~lan Upra ve "Hrvat skih po -
{ta" Mos tar, ko ji je na gla sio ka ko se zbog ove plja ~ke ipak
ne }e ka sni ti s is pla tom mi ro vi na.
Amir Be gi}, ko me sar po li ci je HN@, ka zao je ka ko se
plja ~ka do go di la u tre nut ku dok je no vac iz blin di ra nog vo zi -
la pre ba ci van u po {tu u Kru {e vu.
"Vi{e je na oru `a nih oso ba na pa lo za {ti ta re, te
im otu |i lo no vac", na veo je Be gi}.
Zdrav ko Pa vlo vi}, krim-in spe ktor MUP-a HN@, ka zao je
da su na pa da ~i bi li na oru `a ni du gim ci je vi ma i ra ke tnim ba -
ca ~em - zo ljom.
"Ukra li su jo{ ne ut vr|e nu ko li ~i nu nov ca i uda lji li se u
bi je lom kom bi ju mar ke WV. Ka sni je smo taj kom bi pro na {li
ne ko li ko ki lo me ta ra da lje u se lu Lju ti Do lac, op}i na [i ro ki
Bri jeg. Kom bi je bio za pa ljen", na gla sio je Pa vlo vi}.
On je jo{ ka zao da su na pa da ~i na za {ti ta re ba ci li di mnu
bom bu ka ko bi ih zas tra {i li i zbu ni li, te da se sve do go di lo brzo.
''O~i to su bi li do bro or ga ni zi ra ni. Ta ko |er, ti je kom o~e -
vi da smo na mjes tu ra zboj stva pro na {li i ra ke tni ba ca~ - zo -
lja, ko ji ni je bio ispa ljen, ali je bio na pu njen", izja vio je
Pa vlo vi}.
"Oba vi jes ti li smo sve su sje dne `u pa nij ske MUP-ove da
se do go di la plja ~ka, kao i Dr`a vnu gra ni ~nu po li ci ju jer pos -
to ji mo gu }nost da }e ra zboj ni ci po ku {a ti po bje }i u Hrvat -
sku", re kao je Pa vlo vi}.
Ju re Ma ri}, vo di telj Po slo vni ce "Hrvat ske po -
{te" u Kru {e vu, ka zao je ka ko je sa mo za ovu po slo vni cu tre -
ba lo bi ti ispo ru ~e no 40.000 ma ra ka, dok je os ta tak
ukra de nog nov ca tre bao bi ti pre ve zen u Lju bu {ki, ^i tluk,
Me |u gor je i dru ga her ce go va ~ka mjes ta.
Za rif Sa fi}, gla sno go vor nik Mi ro vin skog za vo da Fe de -
ra ci je BiH, je ju ~er izja vio ka ko je sva od go vor nost za is pla -
tu mi ro vi na na "Hrvat skim po {ta ma".
"'Po {ta' je, una to~ plja ~ki, jo{ is to ga da na du `na is pla ti ti
mi ro vi ne. Ta ko |er, u ova kvim slu ~a je vi ma no vac je ugla -
vnom osi gu ran ta ko da ne o~e ku jem da }e 'Po {ta' bi ti na gu -
bit ku", re kao je Sa fi}.
Spa ji} je pot vrdio da su na kon {to smo do zna li da se do -
go di la plja ~ka, pris tu pi li pri ku plja nju nov ca za mi ro vi ne i da
}e one bi ti is pla }e ne ti je kom ju ~e ra{ njeg i da na{ njeg da na.
"No vac je osi gu ran, te 'Po {ta' ne }e pre trpje ti gu bi tak",
do dao je Spa ji}.
U mos tar skom se lu Kru {e vo razbojnici iz blindiranog vozila ukrali novac za penzije
Ukra de no 750.000 KM
Zdrav ko Pa vlo vi},
krim-in spe ktor
MUP-a HNK,
ka zao da su
na pa da ~i bi li
na oru `a ni du gim
ci je vi ma i zo ljom
Po s|o vn| ca Ün| Ore d|t
ban ke op|ja •ka na je ju •er po s|| -
je po dne u mos tar skoj Ü|| c| kar -
d| na |a Ste p|n ca u zqra d| Le da ra.
Ka ko su na ve || o•e v| c|. p|ja •ku
su |zve |a dvo j| ca mas k| ra n|h ra -
zboj n| ka ko j| su uz pr| je tnju oru -
zjem otu d| || za sad ne ut vrde nu
ko || •| nu nov ca.
I ban ka na
me ti lo po va
Isplata penzija ne}e kasniti
Kombi prona|en zapaljen
F
O
T
O

N
N
D. [A JI NO VI]
BA NJA LU KA - Iz gra dnja
aero dro ma u Tre bi nju po ~e }e u
aprilu idu }e go di ne, a prvi avi oni,
ka ko je pre dvi |e no, po ~e }e sli je -
ta ti za tri go di ne, na jav lje no je ju -
~e iz Vla de RS.
Pre ma ri je ~i ma Mi lo ra da Do di -
ka, pred sje dni ka Vla de RS, iz gra dnja
aero dro ma je stra te {ko opre d je lje nje
Vla de da svi di je lo vi RS ima ju {to
bo lju sao bra }aj nu ko mu ni ka ci ju.
Pre mi jer je re kao da se pa ra lel no sa
iz gra dnjom aero dro ma ra di i na
uspos tav lja nju avi o-kom pa ni je RS.
On je re kao da se sa uki da njem vi za
za BiH o~e ku je po rast pu tni ka.
Go vo re }i o iz gra dnji
aero dro ma u Tre bi nje, Do dik je is ta -
kao da bi ta prva fa za mo gla ko {ta ti
izme |u 55 miliona i 60 mi li ona ma -
ra ka, te da Vla da pre go va ra sa za in -
te re so va nim ula ga ~i ma o da va nju
kon ce si je, dok bi RS obe zbi je di la
ze mlji {te, in fras tru ktu ru i pro jek tnu
do ku men ta ci ju. Do dik je, me |u tim,
re kao da }e Vla da sa ma kre nu ti u
iz gra dnju uko li ko ne bu de bi lo mo -
gu }nos ti za kon ce si ju. On je re kao
da su obje stu di je izvo dlji vos ti, ko je
su ne za vi sno je dni od dru gih ura di li
aus trij ski i srbi jan ski ek sper ti, po ka -
za le is pla ti vost in ves ti ci je.
Do dik je re kao da su
sao bra }aj ne ko mu ni ka ci je pri ori tet
nje go ve vla de. On je na veo da je u
re gi onu Tre bi nja u po ~e tnoj fa zi ra -
zma tra nje iz gra dnje pru ge Ni k{i} -
^a plji na, ko ja bi pro la zi la kroz taj
dio RS, a Vla da je, ka ko je na veo, u
bli zi ni ovog aero dro ma iz gra di la
sao bra }aj ni cu pre ma Her ceg No -
vom, dok je u to ku i iz gra dnja za -
obi la zni ce oko Tre bi nja.
Go vo re }i o iz gra dnji auto pu te -
va, Do dik je po no vio da }e auto put
ka Hrvat skoj bi ti za vr{en u pro lje }e
na re dne go di ne, ka ko je i pla ni ra no,
a da bi ubrzo na kon to ga tre ba lo da
kre ne i iz gra dnja mos ta pre ko Sa ve
sa ~e ti ri tra ke, za ko ji }e Hrvat ska i
RS iz dvo ji ti po 30 mi li ona evra.
Do dik je re kao da je pri ori tet
nje go ve vla de i iz gra dnja auto pu ta
Ba nja lu ka - Ku pres, ko ji bi se sa
Ku pre sa, ka ko je po ja snio Do dik,
ra ~vao u dva smje ra, gdje bi je dan
krak i{ao ka Spli tu, a dru gi ka Mos -
ta ru. Za RS je, ka ko je re kao Do dik,
in te re san tna i ja dran sko-jon ska ma -
gis tra la, ko ja bi je dinim di je lom
pre si je ca la i te ri to ri ju RS.
Pa ra lel no sa
iz gra dnjom aero dro ma
ra di se i na uspos tav lja nju
avi o-kom pa ni je RS
Prva fa za iz gra dnje mo gla bi ko {ta ti
izme |u 55 miliona i 60 mi li ona ma ra ka
F
O
T
O

G
.

[
U
R
L
A
N
VACANCY NOTICE: SAR/2009/03
UNICEF Office for Bosnia and Herzegovina is seeking an enthusiastic and qualified candidate for the position of
Programme Assistant, Social Protection and Inclusion Programme
GS-6, Fixed-Term Appointment
Under the supervision of the Social Protection and Inclusion (SPI) Programme Officer, performs information gather-
ing, technical and administrative services, as well as procurement/supply activities in support of UNICEF Country pro-
gramme activities.
Key tasks:
• Collect information and prepare periodic and ad hoc reports on programme and project activities. Organize data and
information, prepare and maintain records.
• Contribute to the preparation of all project related documents and correspondence, by providing information, draft-
ing documents, preparing tables.
• Assist the supervisor in implementation of projects: budget monitoring, administrative processes and follow up of
activities.
• Act as a focal point in the office regarding local procurement:
• Coordinate and facilitate planning process.
• Undertake local procurement: prepare specifications, undertake market research for identification of suppliers,
prepare tenders, issue invitations to bid, obtain bids from suppliers and follow up with suppliers and end users.
Consolidate and monitor supply requisitions and raise purchase orders.
• Assist in preparation of various office reports by drafting procurement components.
Essential Requirements Qualifications and Experience:
• Completion of secondary education, preferably supplemented by technical or university courses.
• Fluency in English and local languages (oral and written) required, with experience in production of professional
documents in these languages. Knowledge of additional UN language is an asset.
• Minimum six years of progressively responsible administrative work, of which at least one year closely related to
support of programme activities and two years related to supply/logistics management.
• Knowledge of UN procurement, administrative and financial policies and procedures is an asset.
• Relevant UN experience is an asset.
Competencies:
• Good planning and monitoring skills; ability to organize work & projects
• Self-control, ethics, integrity, transparency and fairness
• Demonstrated ability to work in a multi-cultural environment, and establish harmonious and effective working rela-
tionships both within and outside the organization
• Commitment to UNICEF’s mission and professional values
• Computer skills, including internet navigation and various office applications
For further details, please contact Human Resources office in Sarajevo.
Applications consisting of a covering letter of interest, curriculum vitae and contact details of two referees should be
addressed to Human Resources – UNICEF Office for Bosnia and Herzegovina, Kolodvorska 6 Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina quoting Vacancy Notice Reference.
Vacancy is open to all applicants holding B&H citizenship or valid B&H residence permit.
Closing date for applications: 23 November 2009
UNICEF is a non-smoking environment. Qualified women are encouraged to apply.
United Nations Childrens Fund Telephone 387 33 723 300
Office for Bosnia and Herzegovina Facsimile 387 33 642 970
Kolodvorska 6 , 71 000 Sarajevo E-mail sarajevo@ unicef.org
Bosnia and Herzegovina http://www.unicef.ba
UNITE FOR
CHILDREN
FORUM PLUS
11
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Da li advo ka ti ma
tre ba uves ti
fis kal ne ka se?
Da li
zna te
ne ke od
pre ven ti -
vnih
mje ra
za za {ti tu
od no vog
gri pa?
Ma ka kav qr|p. toqa je
b| |o uv| jek. sa mo sto sa -
da íar ma ce ut| ma ne-
dostaje pa ra pa 'aj de da
po d| qne mo pa n| ku. Naj -
bo |ja je za st| ta ne op te -
re ca va t| se s t|m
stva r| ma.
Sa mir,
Tu zla
Ja sta| no dje |u jem pre -
ven t| vno. ra d|m na qra -
de v| n| ta ko da n| kad
n| sam u za tvo re nom
pros to ru. je d| no sto ne
pe rem ru ke sva k|h sat
vre me na. M| s||m da se
tre ba okre nu t| mno qo
ozb| |jn| j|m pro b|e m| ma a
ne ob| •nom qr| pu.
Mil ko,
Pri je dor
Lo za. s|j| va. kru ska. ja -
bu ka. v| no. p| vo. ko njak.
v| njak.... sve su to mje re
pre ven c| je ko je se ko r|s -
te | kod os ta ||h bo |es t|.
Za to se sv| do bro na ||j te |
ne be r| te br| qu! Ne mo ze
nam n| NA TO n| sta. a
ka mo|| sv|nj sk| qr|p!
Vla dan,
Srbac
M| | je n| k sam ra zn| h
sred sta va za opu sta nje.
ta ko da mno qo | ne m| -
s||m o no vom qr| pu. Ü
s tva r|. ne mam n| vre me -
na da ra zm|s |jam o to -
me. odoh sad ma |o u
ka ía nu.
To dor,
Mos tar
Do sa da me sva k| put
z| m| od qr| pe spa sa vao
b| je || |uk. •aj | med. Po -
ne kad ne tre ba pre v| se
kom p|| ko va t|. jer sve sto
nam tre ba na |a z| se u
pr| ro d|.
Ma ra,
Bi ha}
N|je dnu. pa ne znam
da || je |ko zna. M| s||m da
je taj qr| p kao | dru q|. je -
dnos ta vno tre ba vo d| t|
ra •u na o se b|. Pr| je spa -
va nja po p| t| •aj s me dom
||| s|| •no. T|h qr| pa u po -
s|je dnje vr|je me |ma to || -
ko da ne znam ko b| za
sva ku na sao pre ven c| ju.
Pt| •j|. sv|nj sk|. sta je s|je -
de ce?
Bor ko235 -
yahoo.com
Ra de [E GRT
o ran Okilj, di re ktor "Aero -
dro ma" Tre bi nje, uvje ren je
u uspjeh pro je kta iz gra dnje
aero dro ma u ovom gra du za
{ta, ka `e, pos to je stu di je
ko je de ta ljno pot vr|u ju taj
nje gov stav. Tvrdi da }e aero drom do bro po -
slo va ti uprkos ~i nje ni ci da se u ne po sre dnoj
bli zi ni na la ze jo{ dva u Du bro vni ku i Tiv tu, jer
}e u bor bi za tr`i {te ima ti da po nu di {to oni ne -
ma ju. Ka `e da su to pre po zna li i stra ni in ves ti -
to ri ko ji su ve oma za in te re so va ni za ovaj
pro je kat.
NN: Na ko je pu tni ke mo `e da ra ~u na tre -
binj ski aero drom?
OKILJ: Ako po sma tra mo aero dro me u
okru `e nju, vi dje }e mo da 350.000 pu tni ka sle ti
u Ti vat, 350.000 u Pod go ri cu, 1,2 mi li ona u
Du bro vnik i oko mi li on u Split. Sa mo 10 od sto
od tog sao bra }a ja je go di{ nji pro sjek sa ra jev -
skog areo dro ma ko ji do bro po slu je.
NN: Ka ko gle da te na to da u Her ce go vi ni
`i vi ma lo sta no vni{ tva i da li je na taj broj
lju di is pla tiv aero drom?
OKILJ: Ta ~no je da je zo na za hva ta po sta -
no vni{ tvu ja ko ma la. Me |u tim, ako po gle da te
Du bro vnik, on ima 45.000 sta no vni ka, a aero -
drom os tva ri go di{ nje oko 1,2 mi li ona pu tni ka.
S ob zi rom da je aero drom za mi{ ljen kao kraj -
nji do la zni tu ris ti ~ki aero drom, 99 od sto pu tni -
ka }e do }i ci lja no u Tre bi nje da bi oti {li na
mo re ili obi {li ne ki dru gi tu ris ti ~ki sa dr`aj. Mi
smo do {li do po dat ka da sa mo iz Polj ske oko
200.000 lju di go di{ nje do la zi u Me |u gor je.
Ako bi ih pre ko Tre bi nja do la zi lo bar 50.000,
to bi bio, re ci mo, go di{ nji sao bra }aj ko ji os tva -
ru je aero drom u Ba nja lu ci.
Mi ra ~u na mo na 10 mje se ci in ten zi vnog
sao bra }a ja. Ra ~u na mo i na kli jen te lu sa is to ka,
Srbi je ali i na po slo vnu avi ja ci ju ko ja je u ve li -
koj ek span zi ji.
NN: Iz Du bro vni ka se u za dnje vrije me
~es to ~u ju ne ga ti vni ko men ta ri na gra dnju
aero dro ma u Tre bi nju. Ka ko na to gle da te?
OKILJ: Mi ne mo `e mo o~e ki va ti po mo} i
sa ra dnju Du bro vni ka, ali ku }a ko ja je ra di la
stu di ju je do {la do za klju ~ka da po sao mo `e mo
da ra di mo sa mi ili u sa ra dnji sa nji ma. Du bro -
vnik je dos ti gao svoj vrh i nji ma tre ba dos ta
ula ga nja da bi taj aero drom pro {i ri li. Mi ra ~u -
na mo da bu de mo otvo re ni za sve. Du bro vnik,
na pri mjer, ne mo `e da pri mi sve nis ko bu d`e -
tne kom pa ni je te ih spu {ta u Pu lu ili Za dar pa
te pu tni ke do vo zi auto bu si ma.
Me |u tim, nji hov stav oko ovog pro je kta je
pri li ~no re vi di ran u odno su na pro {lo go di{ nji
ka da su izri ~i to tvrdi li da ne mo `e mo na pra vi ti
aero drom, a sad ka `u da mo `e mo, ali da ne ma -
mo lju de.
NN: Pa, ima mo li stru ~ne lju de za rad na
aero dro mu?
OKILJ: Pro je kci ja je da se ra do vi mo gu za -
vr{i ti za tri go di ne. Mi vo di mo bri gu i o bu du -
}im ka dro vi ma i nji ho vo obu ~a va nje }e se
vr{i ti pa ra lel no sa gra dnjom aero dro ma.
NN: Ko li ko }e po ~et kom ra da aero dro ma
biti otvo reno no vih ra dnih mjes ta?
OKILJ: Sve slu `be bi upo sli le oko 400 ra -
dnih mjes ta.
NN: Ko je }e kon kre tne pre dnos ti bi ti u
odno su na su sje dne aero dro me?
OKILJ: Na {a pre dnost je {to aero drom u
Tre bi nju ne ma pro ble ma sa bur skim vje tro vi ma
kao Du bro vnik. Pre dnost u odno su na Ti vat je
{to se taj aero drom ne mo `e {i ri ti. Ima mo slo -
bo dan vaz du {ni pros tor ko ji ni je op te re }en sao -
bra }a jem, ima mo ide al ne me teo uslo ve, pra kti -
~no, ne ma mo snijeg.
NN: Da li sve te do bre pre tpos tav ke pre -
po zna ju i po ten ci jal ni in ves ti to ri?
OKILJ: Pos to ji ve li ka za in te re so va nost u
svije tu za ovaj pro je kat. Mi ne mo `e mo da ot -
kri je mo ime na s kim pre go va ra mo zbog po tpi -
si va nja ugo vo ra o taj nos ti po da ta ka. Mo gu re }i
da se ra di o re fe ren tnim kom pa ni ja ma. Odlu -
kom Vla de }e se for mi ra ti ra dni tim ko ji }e te
po ten ci jal ne in ves ti to re pri mi ti na raz go vo re.
Na ru ku ide i to {to se na re dne go di ne o~e ku je
po vo ljni ja kli ma za in ves ti ra nje.
NN: Do kle se sti glo s pri pre mom do ku -
men ta ci je za po ~e tak gra dnje?
OKILJ: S pla nom par ce la ci je smo do {li na
137 he kta ra od ~e ga je 99,5 od sto dr`a vna svo -
ji na i bi tno ola k{ava ula zak u in ves ti ci ju. Izra -
da pro je kta bi mo gla da ko {ta oko 1,2 mi li ona
KM.
NN: [ta }e ovaj pro je kat zna ~i ti za ovaj
dio Her ce go vi ne?
OKILJ: Mi slim da }e ovaj obje kat pro mi je -
ni ti ~i ta vu sli ku u rej onu Tre bi nja jer }e se os -
tva ri ti mo gu }nost za ra zvoj tu ris ti ~kih
ka pa ci te ta, a os tva ri }e se otva ra nje i dru gih
uslu `nih dje la tnos ti.
Z
Pos to ji
ve li ka
za in te re so -
va nost u
svije tu
za ovaj
pro je kat,
ali ne
mo `e mo da
ot kri je mo
ime na
Za po sli }e mo
400 ra dni ka
Zo ran
Okilj,
di re ktor
"Aero dro ma"
Tre bi nje
6. 11. 2009. qfubl
Ra ~u na mo na 10
mje se ci in te nzi vnog
sao bra }a ja. Ra ~u na mo
i na kli jen te lu sa is to ka,
Srbi je ali i na po slo vnu
avi ja ci ju ko ja je u
ve li koj ek span zi ji
NN: Oest| su ko men ta r| da Tre b| -
nje ne ma auto bus ku sta n| cu. a |ma ce
aero drom?
OKlLJ: Lju d| vje ru ju ||| ne vje ru ju u ne -
sto. lz qra dnja aero dro ma je te hn| •k| do -
ka z| va nor ma ko ju su ura d| |e svjet ske
re íe ren tne ku ce | do ka za |e da se ra d| o
|s p|a t| vom pro je ktu. Po re d| t| ovaj pro je -
kat sa auto bus kom sta n| com n| je pr| -
mje re no. jer na auto bus ku sta n| cu
do |a ze |ju d| |z Gac ka. B| |e ca. Ne ve s| nja.
dok ce na aero drom do |a z| t| tu r|s t| |z
c|je |oq sv|je ta. Ne tre ba b| t| su mnj| •av.
tre ba b| t| re a|an | tra z| t| na •|n da kao |o -
ka| na za je dn| ca usp|je mo u ovom ve || -
kom po s|u.
Ne umje sno
po re |e nje
aero dro ma i sta ni ce
Okilj: Obu ~a va nje
ka dro va }e
se vr{i ti pa ra lel no
sa gra dnjom
aero dro ma
FOTO M. RA DU LO VI]
12 qfubl!6. 11. 2009.
Panorama
Za izmi re nje
du go va
300.000 KM
HAN PI JE SAK - Op {ti na
Han Pi je sak do bi la je kre dit od
Raj faj zen ban ke u izno su od
300.000 KM, ko ji }e bi ti utro -
{e n za izmi re nje ra ni jih oba ve -
za.
Gor da na Ter zi}, na ~el nik
Odje lje nja za pri vre du, fi nan -
si je i dru{ tve ne dje la tnos ti ove
op{tine, re kla je da se za po re -
ze [um skom gaz din stvu "Vi -
so ~nik" du gu je 52.000 KM,
fir mi "Cen tro trans" vi {e od
67.000 KM za pre voz u~e ni -
ka, dok se zvor ni ~kim pre du -
ze }i ma za ~i{ }e nje sni je ga
du gu je 31.000 "Zvor nik pu te -
vi ma" i 34.000 KM "Ko ~anj
pre vo zu".
Dug pre ma "Elek tro dis tri bu -
ci ji" izno si 21.000 KM. (Srna)
Ne ma zi me za
sre dnjo {kol ce
u Gac ku
GAC KO - U Sre dnjo {kol skom
cen tru "Pe ro Sli je p~e vi}" u Gac ku
za vr{e na je re kon stru kci ja sis te ma
cen tral nog gri ja nja, za ko ju je
70.000 KM obe zbi je dio Fond za
ra zvoj RS.
Ra do slav Mu ~i ba bi}, di re ktor
ove obra zo vne us ta no ve, re kao
je da je cen tral no gri ja nje bi lo
do tra ja lo, te da su pro mi je nje ni i
do pu nje ni svi ra di ja to ri pre ma
pro pi sa nim stan dar di ma, ugra -
|e ni no vi ven ti li, o~i{ }e ni ko tlo -
vi i pos tav lje ne no ve pa ra lel ne
pum pe.
"Ga ta ~ki sred njo{kol ci zi mus }e
ima ti to ple u~i oni ce", ka `e Mu ~i -
ba bi}. (Srna)
Pri pre ma
vo zi la
za zim u
ZVOR NIK - Akci ja pod na zi -
vom "Bez bje dna vo` nja u zim -
skim uslo vi ma" na po dru ~ju
zvor ni ~ke op {ti ne je u to ku.
Cilj akci je je da upo zo ri vo -
za ~e na do la zak zim ske se zo ne
u ko joj se po dra zu mi je va oba -
ve zna upo tre ba do da tne opre -
ma za vo` nju u zim skim
uslo vi ma.
No vak Vu ~i}, pred sta vnik
Auto-mo to sa veza RS, re kao je
da u ovoj akci ji kon tro li {u vi si -
nu {a ra na gu ma ma, vr{e kon -
tro lu ras hla dnih ure |a ja,
kva li te ta ko ~i onih sis te ma i dru -
gih de ta lja ko ji po dra zu mi je va -
ju bez bje dni ju vo` nju u
zim skom pe ri odu.
On je do dao da AMS RS vr{i
na li cu mjes ta i ne ke si tne po -
prav ke, kao {to je za mje na si ja -
li ca, bri sa ~a na vje tro bra ni ma i
sli ~no.
Is ti ~u }i da AMS u sa ra dnji sa
po li ci jom tra di ci onalo sva ke
go di ne spro vo di ovu akci ju, Vu -
~i} je re kao da ve }i na vo za ~a,
bez ob zi ra na sta rost vo zi la, pri -
pre mi svo je auto mo bi le za zim -
ske uslo ve vo` nje, odno sno ima
svu pre dvi |e nu opre mu. (Srna)
TRE BI NJE - Naj vi {e gra |a na
ko ji se u po slje dnje vri je me obra -
}a ju Cen tru za so ci jal ni rad Tre -
bi nje je su ne za po sle na li ca ko ja
ne ma ju pri ma nja, te po ro di ce ko -
je su u sta nju so ci jal ne po tre be
zbog pre za du `e nos ti, ka za la je
Mi ra ]uk, di re ktor ove us ta no ve.
Ona je na okru glom sto lu o ra du
Cen tra obja sni la da, iako se ra di o
te {kim slu ~a je vi ma, ko ji vrlo ~es to
prou zro ku ju i na si lje u po ro di ci, za -
pos tav lja nje dje ce, pro ble me s al ko -
ho lom, oni ni su u na dle `nos ti ovog
cen tra i ne po tpa da ju pod Za ko n o
so ci jal noj za {ti ti.
]ukova je na ve la da Cen tar za so -
ci jal ni rad ima 380 ko ri sni ka za nje -
gu i po mo} dru gog li ca, 90 sta rih i
na pu {te nih li ca ko ja pri ma ju nov ~a -
nu po mo}, oko 100 dje ce i omla di ne
sa sme tnja ma u ra zvo ju ko je po ma -
`e, od ko jih je 60 od sto s te `im sme -
tnja ma, kao i oko 100 odra slih
ko ri sni ka s in va li di te tom, od ko jih je
dva des tak ve za no za pos te lju, a ko ji
tre ba ju do da tne vi do ve po mo }i.
]ukova je do da la da u pro gra mu
ku }ne nje ge ima oko 70 ko ri sni ka,
od ko jih ne ke sva ko dne vno obi la ze
i pru `aju im po mo}.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, Cen tar za
so ci jal ni rad Tre bi nje, i po red sma -
nje nja bu d`e ta, re do vno je re ali zo -
vao sva pra va ko ri sni ka i po mo gao,
sho dno mo gu }nos ti ma, sva kom ~o -
vje ku u sta nju so ci jal ne po tre be.
V.D.
Pre za du `e ni
tra `e po mo}
SRE BRE NI CA - Broj ne za po -
sle nih na evi den ci ji Bi roa za za -
po{ lja va nje u Sre bre ni ci za de set
mje se ci ove go di ne sma njen je za
25 oso ba, {to je ri jet kost u go di ni
re ce si je, sa op {tio je Ve ljko Pe tro -
vi}, vo di telj po slo va ovog bi roa.
On je pre ci zi rao da se u evi den ci ji
na la zi uku pno 1.802 ne za po sle nih,
od ko jih njih 1.596 akti vno tra `e
po sao, dok je 206 oso ba pri jav lje no
ra di os tva ri va nja odre |e nih pra va
po osno vu ne za po sle nos ti.
Pre ma Pe tro vi }e vim ri je ~i ma, u
ovoj go di ni je sa evi den ci je Bi roa
po ra znim osno va ma bri sa no 486
ne za po sle nih, od ko jih je 173 do bi lo
za po sle nje, a os ta li su bri sa ni zbog
pro mje ne mjes ta bo rav ka, pen zi oni -
sa nja, smrti ili ne re do vnog pri jav lji -
va nja Bi rou.
"Na evi den ci ju se ove go di ne pri -
ja vi lo 461 li ce, od ko jih njih 90 iz
ra dnog odno sa. Od tog bro ja, 38
oso ba je zbog pres tan ka ra da po slo -
dav ca pro gla {e no te hno lo {kim vi -
{kom, 21 li ce je ra di lo na odre |e no
vri je me, osam ih je otpu {te no zbog
te `e po vre de ra dne dis ci pli ne, osam
je sa mo vo ljno na pus ti lo po sao i {est
je spo ra zu mno ras ki nu lo ra dni
odnos", na veo je Pe tro vi}.
Me |u ne za po sle ni ma je 961 oso -
ba sa stal nim pre bi va li {tem u Sre -
bre ni ci, 286 je ra se lje nih i 573
po vra tni ka. (Srna)
Sma njen broj
ne za po sle nih
Do kra ja go di ne
za put 250.000 KM
IS TO ^NI DRVAR - U iz gra dnju in fras tru ktu re u naj za pa dni joj op -
{ti ni RS Is to ~nom Drva ru do kra ja go di ne Vla da RS i ova op {ti na ulo -
`i }e 250.000 KM.
\u ro Jo si po vi}, na ~el nik op {ti ne Is to ~ni Drvar, re kao je da je u to ku re ali -
za ci ja naj zna ~aj ni jeg pro je kta - iz gra dnja 1,5 ki lo me tra pu ta od Vu ~i je Po lja -
ne do Po to ka, admi nis tra ti vnog sre di {ta op {ti ne.
"Na re dne go di ne pris tu pi }e se pro si je ca nju ~i ta ve tra se pu ta du gog 14 ki lo -
me ta ra", ka `e Jo si po vi} na po mi nju }i da }e asfal ti ra nje kom ple tne di oni ce ko -
{ta ti oko se dam mi li ona KM, te da }e sred stva obe zbi je di ti Vla da RS i op {ti na.
Jo si po vi} is ti ~e da }e iz gra dnja ovog pu tnog prav ca obe zbi je di ti da se i ova
op {ti na sa vre me nom sao bra }aj ni com, pre ko Ri bni ka, po ve `e sa os ta lim di je -
lom Srpske. Za iz gra dnju ovog pu ta za in te re so va na je i op {ti na Dri ni}, ko ja
pla ni ra da od Dri ni }a, pre ko Srne ti ce, iz gra di put do Po to ka, ~i me bi i ova
op {ti na bi la po ve za na pu tnom ko mu ni ka ci jom kroz te ri to ri ju Srpske s Ri -
bni kom, Mrko nji} Gra dom i Ba nja lu kom. (Srna)
N. TA NA SI]
BR^KO - In spe kci ja Br~ko dis tri kta za bra ni la
je upo tre bu vo de sa 30 br~an skih bu na ra, jer su
he mij ske i ba kte ri olo {ke ana li ze uzo ra ka vo de ura -
|e ne u Po do dje lje nju za ja vno zdrav stvo po ka za le
za ga |e nja {te tna po zdrav lje lju di.
Pot vrdio je gla vni in spe ktor In spe kto ra ta br~an -
ske vla de Zo ran Ga ji}.
"Gla vni uzrok za bra ne upo tre be vo de za pi }e i
ku va nje, dok je ona i da lje te hni ~ki is pra vna, jes te pri -
sus tvo ve }e kon cen tra ci je man ga na i amo ni ja ka od do -
zvo lje nog", obja snio je Ga ji}.
Po red rje {e nja o za bra ni upo tre be vo de
sa ovih bu na ra ko ja su, po ri je ~i ma gla vnog in spe kto ra
Ga ji }a, dos tav lje na na sve re le van tne adre se, In spe kto -
rat je na lo `io da se pre du zu mu i ne op ho dne mje re ka ko
bi se vo da do ve la u is pra vno sta nje gdje je to mo gu }e.
Iz Vla de dis tri kta me |u tim ju ~e su de man to va ne
vi jes ti lo kal nih me di ja da je "u svih 30 bu na ra pri sus -
tna i ba kte ri ja e{e ri ja ko li".
"To su de zin for ma ci je ko je bez po tre -
be iza zi va ju pa ni ku, jer se ra di o bi olo {koj za ga |e nos ti
ko ja je {te tna po ljud sko zdrav lje, a mi }e mo ut vrdi ti
ta ~nost na vo da da je ta vi jest pot vr|e na u In spe kto ra tu
dis trkta i pre du ze ti mje re za ut vr|i va nje po je di na ~ne
od go vor nos ti", re kao je {ef Odje lje nja za zdrav stvo u
br~an skoj vla di Admir ^an di}.
On je na ja vio pu nu a`ur nost epi de mi olo {ke slu `be
u Br~kom na stal noj ko tro li i pro vje ri vo de u grad skim
bu na ri ma.
Za ni mlji vo je da na grad skim ja vnim ~e -
sma ma ne ma pi sa nog upo zo re nja da vo da ni je za pi }e,
pa se gra |a ni, is ti na ma nje od uobi ~a je nog, i da lje
snab di je va ju za ku }ne po tre be s ar te {kih bu na ra.
"Znam da go vo re da je ne is pra vna, ali je ona iz
vo do vo da pu no mu tni ja, a ovu }u pro ku va ti i ohla di ti
jer ne mam novca da ku pu jem vo du", ka za la nam je je -
dna pen zi oner ka ko ju smo za te kli na ~e smi u na se lju
Prnja vor.
Po mo }nik di re kto ra za lo gis ti ku u Ja vnom pre -
du ze }u "Ko mu nal no Br~ko" Ma je zu din Ve ha bo vi} je
re kao da ra spo la `u cis ter na ma za do pre ma nje vo de i
da }e to u~i ni ti ako bu de ta kvih zah tje va iz bi lo kog
na se lja.
Za ga |e na vo da
u 30 bu na ra
Din ka KO VA ^E VI]
PRI JE DOR - Te {ki bu bre `ni bo le sni ci De va Pre -
do je vi} (62) i njen sin Mi len ko (43), `i te lji Sre dnje
Omar ske, kod Pri je do ra, `i ve u lo {im `i vo tnim uslo vi -
ma.
Oni mo ra ju tri pu ta se dmi ~no da odla ze na di ja li ze u
pri je dor sku bol ni cu, a nji ho va skro mna pri ma nja je dva
mo gu da po dmi re po tre be za li je ko vi ma. Ta ko |e, ku }a u
ko joj `i ve je u sko ro ru {e vnom sta nju, a krov po ki{ nja va.
Ve} pu nih 16 go di na De va je ovi sna o di ja li zi, a njen
sin Mi len ko sa ovom bo le{ }u se su sreo jo{ kao dje ~ak sa
14 go di na.
"Pa tnja je to ka da vam je di je te bo le sno
~ak i ako ima be za zle nu pre hla du, a moj Mi len ko za je -
dno sa mnom na di ja li zu u pri je dor sku bol ni cu odla zi
ve} go di na ma. Sa da smo obo je tri pu ta se dmi ~no na
apa ra ti ma. Ne vo lja je u to me {to nas dvo je bo le snih
lju di `i vi mo u ubo gom ku }er ku ko ji sam sa ma iz gra di -
la po sli je po gi bi je su pru ga u Aus tri ji, gdje je ra dio kao
gra |e vi nac. Os ta la sam sa ma i kao mla da udo vi ca bez
i~i je po mo }i ot hra ni la ~e tvo ro dje ce, mog Mi len ka i
Gla vni uzrok za bra ne
upo tre be vo de za pi }e i ku va nje
jes te pri sus tvo ve }e kon cen tra ci je
man ga na i amo ni ja ka
Ne do vo ljno va kci na
pro tiv gri pa
KNE @E VO/SKEN DER VA KUF - Dom zdrav lja u Kne `e vu, gdje je u
to ku va kci na ci ja pro tiv se zon skog gri pa, ne ra spo la `e do vo ljnim ko li ~i -
na ma va kci ne i u ovoj us ta no vi o~e ku ju da }e do bi ti jo{ 100 do za, ~i ja je
ci je na po je dnoj do zi 20 KM.
"Ova zdrav stve na us ta no va do bi la je sa mo 50 do za ko mer ci jal ne va kci ne
pro tiv gri pa i 100 do za ko je su na mi je nje ne za bes pla tnu va kci na ci ju", re kla
je gla vna ses tra Mi ra Ra lji}.
Ona je is ta kla da je ve }i broj gra |a na ve} pri mio va kci nu, a oni ma ko ji to
ni su u~i ni li pre po ru ~i la je da se oba ve zno va kci ni {u s ob zi rom na opa snos ti
ko je do no se vi ru si gri pa.
Pre ma odlu ci Mi nis tar stva zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS, pla }a nja su oslo -
bo |e ni gra |a ni ko ji su na he mo di ja li zi, in zu lin za vi sni bo le sni ci, li ca ko ja su
ima la hi rur {ke za hva te na srcu, ko ja su obo lje la od cis ti ~ne fi bro ze plu }a, te
od re umat ske gro zni ce s pro mje na ma na srcu, kao i od mi {i }ne dis tro fi je i
mul ti ple s kle ro ze. (Srna)
In spe kci ja
Br~ko
dis tri kta
upo zo ri la
gra |a ne
Po tre bna po mo} De vi
Pre do je vi} i nje nom
si nu Mi len ku, ko ji su
ovi sni o di ja li zi
Lju bo m|r vu ko v|c. na •e| n|k
D| ja || znoq cen tra u Pr| je do ru. pot vrd|o
je da su Pre do je v| c| te sk| bu bre zn|
bo |e sn| c|.
Naj qo re je sto je u s|u •a ju ova kv|h
bo |e sn| ka ne za hva| no da va t| b| |o ka -
kve pro qno ze. Zdrav stve no sta nje |
da |j| opa ra vak ova kv|h pa c| jen ta ko j|
se sko ro sva ko dne vno d| ja || z| ra ju je
kom p|| ko va no | te sko. ka ze vu ko v|c.
Sa zna je mo da De va Pre do je v|c po -
vre me no pa da | u ko mu. Ü ta kv|m s| -
tu ac| ja ma ne mo ze da joj po mo qne
njen bo |e sn| s|n M| |en ko. ko j| je ta ko -
de pr| ko van za bo |e sn| •k| kre vet.
Ne iz vje sne
pro gno ze
Te {ki
bo le sni ci
lo {im
Lju bo mir Vu ko vi},
na ~el nik Di ja li znog
cen tra u Pri je do ru
6. 11. 2009. qfubl 13 Panorama
S. ^A KA RE VI]
DO BOJ - Tu ~a ma, vri je |a njem i dru gim pre -
kr{a ji ma ja vni red i mir na po dru ~ju op {ti ne Do boj
ove go di ne je na ru {en u 241 slu ~a ju, a u 146 slu ~a je -
va za bi lje `e no je pre ko ra ~e nje ra dnog vremena
ugos ti telj skih obje ka ta.
Pre gla sna mu zi ka i pre ko ra ~e nje ra dnog vre me na su
naj ~e{ }e pri tu `be gra |a na na rad ugos ti telj skih obje ka ta,
ka ko u gra du ta ko i u se li ma.
U ci lju po bolj {a nja uku pnog sta nja bez bje -
dnos ti, a prven stve no ja vnog re da i mi ra Po li cij ska sta ni -
ca Do boj 1 or ga ni zo va la je ju ~e sas ta nak s
pred sta vni ci ma ugos ti telj skih obje ka ta i Odje lje nja za in -
spe kcij ske poslove i po slo ve Ko mu nal ne po li ci je op {ti ne
Do boj.
Jef to Bla go je vi}, na ~el nik Ko mu nal ne po li ci je, na -
veo je da je pro tiv vla sni ka obje ka ta po dne se no 55 zah -
tje va za po kre ta nje pre kr{aj nog pos tup ka, te da je
pro blem pre gla sne mu zi ke ri je {en.
"Mi mje ri mo zvuk i {um, pre gla sna mu -
zi ka se sa da ma nje pu {ta, i u gra ni ca ma je nor ma le. U
no }nom pe ri odu je 45 de ci be la, a u dne vnom 55", ka `e
Bla go je vi}.
On is ti ~e da je ra ni je naj vi {e pri tu `bi gra |a na bi lo
na ka fi }e ko ji se na la ze u za nat skom cen tru, ali sa da se
`a le i na rad obje ka ta u se li ma.
Slu ~aj ugos ti telj skog obje kta u cen tru gra da ko ji na -
vo dno ne pres ta je sa ra dom, tvrdi Bla go je vi}, ri je {en je
ka znom od 2.000 KM.
Ut vr|e no ra dno vri je me osim ka fi }a
kon stan tno pre ko ra ~u ju i no }ni klu bo vi, na vo de gra |a ni,
a to pri zna ju i vla sni ci obje ka ta.
"Ja imam ra dno vri je me do dva sa ta iza po no }i, a
ko li ko pre ko ra ~im, za vi si, ko li ko mi do zvo le. [to se ti ~e
za bra ne to ~e nja al ko ho la ma lo lje tni ci ma, u su {ti ni po ku -
{a va mo da je po {tu je mo pro cje nom ko no ba ra, i po ne kad
ne kome tra `imo li ~nu kar tu, i to je to", ka zao je Go ran
Duj ko vi}, vla snik je dnog od do boj skih no }nih klu bo va.
U po li ci ji is ti ~u da je za da va nje do zvo la za rad i
odre |i va nje ra dnog vre me na ugos ti telj skih obje ka ta na -
dle `na op {ti na, te da se ra dno vri je me ra zli ku je od obje -
kta do obje kta.
Odr`an sas ta nak pred sta vni ka po li ci je i ugos ti te lja u Do bo ju
Gra |a ni se `a li li na
pre gla snu mu zi ku
nje go ve tri ses tre", pri ~a nam De va.
Ona is ti ~e da je nje nom si nu pri je 25 go di na tran -
splan ti ran je dan bu breg, ali da su ka sni je nas tu pi li pro ble -
mi.
"Ta da su nam po mo} pru `i li mje {ta ni
Omar ske i Pri je do ra, a bi lo je i do na ci ja iz ci je le biv {e Ju -
go sla vi je. Sa ku pi li smo do vo ljno nov ca da moj sin bu de
ope ri san u fran cus kom gra du Li onu. Bu breg je do bio od
~e trna es to go di{ nja ki nje iz Fran cus ke ko ja je po gi nu la u
sao bra }aj noj ne sre }i. Me |u tim, taj ta da zdrav bu breg, ko -
ji je tran splan ti ran mom si nu, iz gu bio je svo ju fun kci ju
pri je dvi je go di ne, a bez bi lo ka kve fun kci je go di na ma je
i dru gi Mi len kov bu breg", pri ~a ova maj ka.
Ona ka `e da `i ve od sa mo 300 ma ra ka pen zi je i 80
mar ka iz pri je dor skog Cen tra za so ci jal ni rad.
"To su je di ni pri ho di ko ji mje se ~no ula ze u na{ skro -
mni dom, a ve }i nu nov ca tro {i mo na li je ko ve i te ra pi je.
Uslo vi `i vo ta u ku }i ko ju je maj ka sa ma iz gra di la na kon
o~e ve smrti su ka tas tro fal ni jer je obje kat po tpu no ru {e -
van i pod kro vom ko ji pro ki{ nja va", pri ~a Mi len ko ko ji
za je dno sa maj kom mo li do bre lju de da im po mo gnu.
Je di na svi je tla to ~ka u nji ho vom te {kom `i vo tu je,
ka ko na vo de, {to se Mi len ko pri je 18 go di na uspio o`e ni ti
i do bi ti si na.
"Sin mi sa da `i vi sa maj kom u Pri je do ru, jer
smo se su pru ga i ja ra zve li. Va ljda ona ni je htje la trpje ti
bi je du u ko joj smo `i vje li. Naj go re mi je {to za se be i
maj ku ne mo gu obe zbi je di ti egzis ten ci ju. Ne mam po sla,
jer ni ko ne }e da za po sli bo le snog ~o vje ka ko ji odla zi na
di ja li zu. Mo je dvi je ses tre sa po ro di ca ma `i ve u Srbi ji, a
tre }a je u [vaj car skoj. Ni one ne mo gu po mo }i da pre `i -
vi mo. Ve} go di na ma mi se ~i ni da sa mo ve ge ti ra mo, a ne
da `i vi mo", go vo ri Mi len ko.
De va ka `e da je po mo} za si na tra `i la i ku ca la na
mno ga vra ta. ^i ni joj se da bi joj u Pri je do ru mo gao po -
mo }i i na ~el nik op {ti ne Mar ko Pa vi}, ali tvrdi da ni ka ko
ne mo `e do }i do nje ga .
"Sa mo tra `im na ~in da mi lo kal na za je dni -
ca po mo gne, da mi da sred stva da okrpim krov na ku }i
ko ji pro ki{ nja va. Zbog to ga mi je ku }a pu na vla ge, {to sa -
mo kom pli ku je zdrav stve no sta nje mo ga si na. Htje la bih
mu `i vot bar ma lo u~i ni ti lje p{im. Da mo `e mo da ra di -
mo, mi los ti nju ne bi tra `i li" na gla {a va De va.
Sva ka po mo} ovoj po ro di ci do bro bi do {la, od pa ke -
ta sa pre hra be nim ar ti kli ma i hi gi jen skim po trep {ti na ma
do pris toj nog kro va nad gla vom.
Za sve one ko ji `e le po mo }i De vi i Mi len ku Pre do -
je vi }u na ra spo la ga nju je i broj te le fo na 066 450-939.
Ve} 16 go di na De va je ovi sna o
di ja li zi, a njen sin Mi len ko sa ovom
bo le{ }u se su sreo jo{ kao dje ~ak
Pro tiv vla sni ka obje ka ta
po dne se no 55 zah tje va
Na osnovu ~lanova 31 i 32 stav 1 Zakona o dr`avnim slu`benicima ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske", broj 118/08) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i pro-
ceduri javne konkurencije za zapo{qavawe i postavqewe dr`avnih slu`benika
("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 68/09) Agencija za dr`avnu upravu r a s p i s u j e
J A V N I K O N K U R S
za upra`weno radno mjesto
I - 1. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave
1.1. Republi~ki upravni inspektor za podru~je grada Bawaluka i op{tina Lakta{i,
Prwavor, ^elinac, Kotor Varo{, Kne`evo, Mrkowio} Grad, Jezero, [ipovo,
Kupres, Isto~ni Drvar, Petrovac i Ribnik .................................................. 1 izvr{ilac
1.1. Republi~ki upravni inspektor za podru~je op{tina Bijeqina, Ugqevik, Lopare,
[amac, Pelagi}evo i Dowi @abar ................................................................. 1 izvr{ilac
2. Agencija za dr`avnu upravu
2.1. Sekretar Agencije ................................................................................................1 izvr{ilac
2.2. Vi{i stru~ni saradnik za ogla{avawe i odabir kadrova .......................... 1 izvr{ilac
II - Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos:
1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina,
3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6
({est) mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe
poslova u republi~kom organu uprave i
5. da nije otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem
nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavqivawa konkursa.
III - Posebni uslovi:
Za radno mjesto ozna~eno pod brojem 1.1. i 1.2.
- Zavr{en pravni fakultet, najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u upravi u tom ste-
penu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave i znawe rada
na ra~unaru, posjedovawe voza~ke dozvole "B" kategorije.
Za radno mjesto ozna~eno pod brojem 2.1.
- VSS, pravni fakultet, najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u tra`enom stepenu
obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima uprave, dobro pozna-
vawe dr`avne uprave, izrade pravnih propisa i drugih akata i sposobnost za koordina-
ciju sa qudskim potencijalima i upravqawe materijalnim sredstvima, poznavawe rada
na ra~unaru.
Za radno mjesto ozna~eno pod brojem 2.2.
- VSS (VII stepen), pravni fakultet, najmawe 1 (jedna) godina radnog iskustva u
tra`enom stepenu obrazovawa, polo`en stru~ni ispit za rad u republi~kim organima
uprave, poznavawe dr`avne uprave, poznavawe rada na ra~unaru.
IV
Opis poslova za navedeno radno mjesto nalazi se na internet stranici Agencije za
dr`avnu upravu.
V
Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu.
Javno testirawe podrazumijeva razgovor/intervju s ~lanovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni.
Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 36 stav 2 Zakona o dr`avnim slu`beni-
cima, bi}e objavqeni na internet stranici Agencije za dr`avnu upravu.
VI
Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na
internet stranici Agencije za dr`avnu upravu, www.adu.vla dars.net, a mo`e se dobiti i u
Agenciji.
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu
op{tih i posebnih uslova i to:
a) uvjerewe o dr`avqanstvu,
b) qekarsko uvjerewe,
v) diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi,
g) uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u republi~kim organima uprave,
d) uvjerewe ili potvrdu o tra`enom radnom iskustvu i
|) dokaz o posjedovawu voza~ke dozvole "B" kategorije
(za radno mjesto ozna~eno pod brojem 1.1. i 1.2).
Prijave se mogu dostavqati li~no, putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu,
Ulica vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem
veb sajta Agencije s naznakom ta~nog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat
koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isuwavawu op{tih i
posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavqawa prijave.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa u dnevnom
listu "Nezavisne novine".
Neblagovremene, nedopu{tene, nerazumqive ili nepotpune prijave, na prijedlog Kon-
kursne komisije, Agencija za dr`avnu upravu odbacuje zakqu~kom.
VII
Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stra-
nici Agencije za dr`avnu upravu.
D I R E K T O R
Dragomir Kutlija
Na ln ter nom odje |u
pr| je dor ske bo| n| ce u ko me
ra d| D| ja || zn| cen tar sva ko -
dne vno je na d| ja || z| 60 pa c| -
je na ta. Ov|h da na po tp| san
je | uqo vor sa nje ma •k|m
pre du ze cem Fr| ze n| jus. •| j|
pred sta vn| c| na mje ra va ju da
u pr| va t| za c| ju pr| je dor skoq
cen tra za d| ja || zu | |z qra dnju
po tpu no no voq obje kta u
kru qu bo| n| ce u|o ze pet m| || -
ona ma ra ka.
Ü obje kat ce b| t| uqra de na
naj sa vre me n| ja me d| c|n ska
opre ma za d| ja || z| ra nje.
No vi obje kat
Di ja li znog
cen tra
`i ve u
uslo vi ma
Maj ka i sin na di ja li zu
do la ze tri pu ta se dmi ~no
FO TO NN
14 qfubl!6. 11. 2009.
Forum
VREME
Pet tajni
srpske
porodice
NIN
Za{to kasni
nabavka
vakcina
Pi {e: Slav ko MI TRO VI]
naj no vi joj afe ri ra zot kri va nja {e me iz OHR-ove
ku hi nje pro tiv svih iz bo{ nja ~kog vrha, sa ra jev ski
me di ji ot kri va ju Ame ri ku: "Do sjei mon ti ra ni i
Srbi ma i Hrva ti ma, is ti prin cip, os ta lo su ni jan se. I
za na jis ta knu ti je srpske i hrvat ske ka dro ve u BiH,
pre ma is tom prin ci pu prav lje ne su mon ta `e izmi{ -
lja njem ne pos to je }ih ve za sa ra znim su mnji vim
kla no vi ma {i rom svi je ta, ~i ja su ime na po ku plje na
sa In ter ne ta. Te su {e me pod mas kom oba vje {taj ne raz mje ne po da ta -
ka da te svim am ba sa da ma u Sa ra je vu, ali i {i re." Tre ba li jo{ ne ko me
tu |ih do brih na mje ra, ko je {te te Bo sni i Her ce go vi ni i naj vi {e naj broj -
ni jem na ro du. Sa mo os tra{ }e nost i pri pa da ju }a ko li ~i na za sli je plje -
nos ti one mo gu }a va ju bo{ nja ~kom kru gu da vi di du go go di{ nju {te tu
ko ju im na no si OHR i ta ko zva na me |u na ro dna za je dni ca, odr`a va ju -
}i BiH u sta nju nes ta bil nos ti i ti me pri vre me nos ti.
Biv {i vi so ki slu `be nik OHR-a Me tju Pe ri{, opi su ju }i smje nji va -
nja fun kci one ra u BiH, pi {e: "Ka da je ri je~ o smje na ma, ne dos ta tak
obra zlo `e nja ni je pred stav ljao ni ka kvo izne na |e nje: OHR ni je imao
is tra `i oce ko ji bi mo gli da ispi ta ju na vo dne pre kr{a je ne kog zva ni -
~ni ka. Po ne kad je 'pra vi' ra zlog za smje nu o ko jem se dis ku to va lo u
ku lo ari ma OHR-a, bi la na vo dno op tu `u ju }a voj na oba vje {taj na in -
for ma ci ja, ali ona ni ka da ni je ja sno pre do ~e na `rtvi. Me |u tim, kva li -
tet me |u na ro dnih oba vje {taj nih in for ma ci ja u po sli je ra tnoj BiH bio
je slab. Voj ni ci mi ro vnih sna ga, bez od go va ra ju }e oba vje {taj ne obu -
ke, do bi ja li su na re |e nja da pri ku plja ju oba vje {taj ne po dat ke po ka -
fi }i ma i ba ro vi ma; nji ho vi iz vje {ta ji su stav lja ni u do si je bez ozbi ljne
se le kci je i ka sni je ci ti ra ni kao bo `je slo vo."
Ova kve "in for ma ci je" su on da pla si ra ne na ra zne na ~i ne. Me di -
ji u FBiH kon stan tno na me ni ju ima ju mrzi telj ske kva li fi ka ci je o Re -
pu bli ci Srpskoj i nje noj vlas ti. Naj go re psov ke - ge no ci dna i
fa {is ti ~ka tvo re vi na, zlo ~in ci, na cis ti, ma fi ja {ka or ga ni za ci ja, vu ~ja
ja zbi na, kri mi nal ci, di kta tor, ti ra nin - ne si la ze sa ja vnog te le vi zij -
skog ser vi sa ve }eg en ti te ta. Sli ~no ~as te i Hrva te, ali ma nje, jer ne -
ma ju svoj en ti tet. Njih ka ~e usput ili kad im pa ku ju kri vi ~ne pri ja ve i
su |e nja o kri mi na lu bez do ka za. Za ta kve kva li fi ka ci je ko je sva ko -
dne vno tu `e i pre su |u ju, ne tre ba ju ni ka kvi do ka zi, do vo ljno je {to
se ra di o Srbi ma i Re pu bli ci Srpskoj. Pla sman pre su da bez su |e nja
ide pre ko sa ra jev skih me di ja, ali i pre ko oda bra nih ne vla di nih or ga -
ni za ci ja i po je di na ca u Re pu bli ci Srpskoj. Ka da ta kvi ne do bi ju pris -
tup kod svih me di ja u Srpskoj, eto Ra fi ja Gre go ri ja na i izmi{ lje ne
crne lis te "ugu {e nih ana li ti ~a ra i Do di ko vih pro ti vni ka". Spi sak mu
je dug - sko ro prsti dvi je ru ke.
Ve} sa da je dje lo va nje ta ko zva ne me |u na ro dne za je dni ce u
BiH pre dmet in te re so va nja mno gih in sti tu ci ja i stru~ nja ka u svi je tu,
kao pre se dan ne za bi lje `en u me |u na ro dnim odno si ma. Si tu aci ja da
su ve re nom dr`a vom uprav lja tek kan ce la ri ja, ser vis, slu `ba, ~i no vni -
ci, pri do da ti vi so kom pred sta vni ku kao ko or di na to ru pri po ~e tnoj
im ple men ta ci ji Dej ton skog spo ra zu ma, iz vrgnu la se u vla da ra bez
kon tro le i od go vor nos ti. O to me je Re pu bli ka Srpska pro go vo ri la ar -
gu men to va no i ja sno: OHR je zlo ko je pri ti{ }e BiH ve} de set go di -
na. Ti slu `be ni ci va ra ju dr`a ve ~i ji am ba sa do ri sva kog pet ka da ju
po dr{ku ne pra vnoj vla da vi ni nad su ve re nom ze mljom - ~la ni com
Uje di nje nih na ci ja i Sa vje ta Evro pe. OHR je od BiH na pra vio kor -
po ra ci ju sno va za se be. Kre ira na je ~i ta va oku pa tor ska no men kla tu ra
mi mo da tog man da ta: ana li ti ~ki, pa an ti ko rup ci oni tim, me dij ska
pri pre ma, dr`a vno tu `i la{ tvo i is ti ta kav dr`a vni sud, SI PA, po li ci ja
za (de)cer ti fi ko va nje, tzv. ne vla di ne or ga ni za ci je od ko jih on da pra -
ve po li ti ~ke stran ke, sa gla snost za ime no va nja mi nis ta ra i ta ko u ne -
do gled. Raz gra nat po sao, {to bi re kli na dre alis ti. Bo sna i
Her ce go vi na je dr`a va svo je vrste, jer je za ko no da vna, iz vr{na i sud -
ska vlast kon cen tri sa na u ru ka ma ne iza bra nih stra na ca ko ji ni ko me
ne od go va ra ju.
Ka da ih ne gdje u svi je tu pri ti snu na stvar no ne za vi snom su du (a
ne ka ri ka tu ri Ba ra {in - Kre so), on da tvrde da su oni ser vis dr`a va ~la -
ni ca PIK-a. [ta }e bi ti ka da uz OHR i vi so kog pred sta vni ka bu du tu -
`e ni Uje di nje no Kra ljev stvo, Sje di nje ne Dr`a ve, Islam ska
kon fe ren ci ja - da su kr{i li ljud ska i ra dna pra va. [ta }e bi ti sa tra `e nim
od {te ta ma - ko }e pla ti ti? Ko li ko }e go di{ njih bu d`e ta BiH oti }i za
na kna du imo vin ske i ne imo vin ske {te te broj nih iz gu blje nih spo ro va,
jer BiH ni je za {ti ti la svo je gra |a ne od uzur pa tor ske i oku pa tor ske
kan ce la ri je, na {to je bi la oba ve zna po kon ven ci ji o ljud skim pra vi ma.
Ne ki stran ci se go di na ma la `no pred stav lja ju, u ~e mu im po -
ma `u nji ho vi {e fo vi, te su ta ko u~e sni ci udru `e nog zlo ~i na ~kog po -
du hva ta. Ka ko akti ko je po tpi su ju stra ni tu `i oci i stra ne su di je ko je
pos tav lja vi so ki pred sta vnik mo gu bi ti za ko ni ti ako ni je po {to va na
pro ce du ra pri li kom nji ho vog izbo ra. Spo ra zum izme |u OHR-a i
Pred sje dni{ tva BiH u ci lju vo |e nja spo ljne po li ti ke (?!), pre dvi |a
pret ho dnu pro vje ru "ne pris tra snos ti i iz vrsnih re zul ta ta na pret ho -
dnom po slu tu `i oca ili su di je". Ni je vr{e na pro vje ra, tvrdi Vi so ki
sud ski i tu `i la ~ki sa vjet BiH. Stran ci ni su ni po la ga li za kle tvu da }e
se pri dr`a va ti za ko na BiH, pa slo vom za ko na ni su ni pre uze li du -
`nost. Oni ne ma ju dru gog bo ga - osim OHR-a, ko ji ih pos tav lja i
obez bje |u je vi so ke pla te. Ne mo `e ta ko in sta li sa no pra vo su |e bi ti u
fun kci ji vla da vi ne pra va, jer kr{e i one za ko ne ko je je na me tnuo
OHR. Za njih ni to ne va `i. Se le kti vna prav da, ko joj su da le ko naj -
kriv lji Srbi, ni je u fun kci ji prav de za sve `rtve po dje dna ko, ve} je u
fun kci ji da ljih po dje la. [to go re, to bo lje - po li ti ka je OHR-a ve} de -
set go di na. Ka da se pri bli `i PIK, tre fi ih herc, pa ka ra ju naj vi {e Re -
pu bli ku Srpsku da im ho }e uki nu ti naj bo lju dr`a vu na svi je tu,
po zna tu kao Oha eris tan.
^e ka mo no vi ko mi ni ke Upra vnog odbo ra ne pos to je }eg Sa vje ta
za im ple men ta ci ju mi ra, da vi di mo ci lje ve, uslo ve, za bri nu tos ti, in -
stru kci je, mo ra nja, ne za do volj stva Bo snom i Her ce go vi nom, jer je to
on da ga ran ci ja za jo{ je dno pre `iv lja va nje i pro du `e nje ugo vo ra
OHR-ovim slu `be ni ci ma. Da li ne pro gla {e ni OHR-ov pro te kto rat
nad BiH bro ji za dnje da ne, zna }e se us ko ro. Vi dje }e se ko po dr`a va
ta kav sta tus, su pro tan me |u na ro dnom pra vu i me |u na ro dnom ugo -
vo ru. Uz OHR, Bo sna i Her ce go vi na sve vi {e ga zi pu tem pres tan ka,
a ne op stan ka.
Dje lo va nje
ta ko zva ne
me |u na ro dne
za je dni ce
u BiH
pre dmet je
in te re so va nja
mno gih
in sti tu ci ja i
stru~ nja ka
u svi je tu,
kao pre se dan
ne za bi lje `en
u me |u na ro -
dnim
odno si ma
I za na jis ta knu ti je srpske i hrvat ske ka dro ve u BiH, pre ma is tom prin ci pu prav lje ne su
mon ta `e izmi{ lja njem ne pos to je }ih ve za s ra znim su mnji vim kla no vi ma {i rom svi je ta
Pi {e: Dej vid MI LI BAND, mi nis tar inos tra nih po slo va Ve li ke Bri ta ni je
Za me |u na ro dnu za je dni cu je 2009. go di na bi la go di na in ten zi vnog fo -
ku sa na Bo snu i Her ce go vi nu. Niz vi so kih me |u na ro dnih zva ni ~ni ka po sje tio
je ze mlju - mi nis tri vanj skih po slo va EU troj ke u apri lu; pot pred sje dnik Baj -
den i Ha vi jer So la na u ma ju; ge ne ral ni se kre tar NA TO-a u ju lu; Oli Ren, Karl
Bilt i D`im Staj nberg dva put pro {log mje se ca; rus ki mi nis tar vanj skih po slo va
i ja ove se dmi ce.
[ta nam sva ova me |u na ro dna pa` nja go vo ri?
Pri je sve ga, ona nam ka zu je da pos to ji odre |e na za bri nu tost zbog tre nu -
tne si tu aci je u BiH. Ovo je pe ri od u ko me va {i su sje di na pre du ju u re for ma ma
i pri pre ma ju se za ve li ke is ko ra ke na svom pu tu ka pris tu pu u EU i NA TO. U
BiH, 2009. go di na (uz ma nje iznim ke) bi la je go di na pro lon gi ra nog zas to ja u
re for ma ma. Iz vje {taj Evrop ske ko mi si je o na pret ku u 2009. go di ni osli ka va is -
tu tmur nu sli ku kao i iz vje {taj iz 2008. go di ne. U pro te klih go di nu da na po li ti -
~ki di ja log je za pi njao, a na ci ona lis ti ~ka re to ri ka je bi la pre gla sna. Bi la je ovo
go di na u ko joj se BiH ni je po ma kla na pri jed na pu tu ka EU i NA TO ~lan stvu.
U stal nom po ras tu je ri zik da }e BiH po ~e ti za os ta ja ti za svo jim su sje di ma.
Oda tle na {a za bri nu tost.
Ali, ni vo me |u na ro dne pa` nje is to vre me no no si i po zi ti vni je po ru ke: da
ov dje pos to ji stvar na pre da nost me |u na ro dne za je dni ce da za {ti ti na pre dak
ko ji je os tva ren u pro te klih pe tna est go di na i da po mo gne u pro na las ku pu ta za
pre va zi la `e nje pos to je }ih blo ka da. Odlu ~ni smo u na mje ri da u~i ni mo sve {to
mo `e mo ka ko bi BiH nas ta vi la na pre do va ti. BiH mo ra bi ti sna `an dio re gi -
onal nog kre ta nja ka evrop skim i evroa tlan tskim in te gra ci ja ma, a ne da se sve
vi {e od nje ga uda lja va.
^uo sam ra zli ~i te tvrdnje o ra zlo zi ma an ga `ma na me |u na ro dne za je dni -
ce u BiH ko ji su po tpu no po gre {ni.
^u jem tvrdnje da EU ili SAD te `e ka na me ta nju us ta vnih rje {e nja u BiH.
To ni je ta ~no. Shva ta mo da odr`i va pro mje na mo ra do }i iznu tra. Ona mo ra pri -
pa da ti Bo sni i Her ce go vi ni. Mi smo tu da omo gu }i mo na pre dak. Pru `i }e mo
okvir za pre go vo re. Po nu di }e mo ide je. Ako pri mi je ti mo ne dos ta tak po li ti ~ke
vo lje, po ku {a }e mo ubi je di ti po li ti ~a re da se an ga `u ju. Ali, mi ne }e mo na me -
tnu ti rje {e nja za us ta vna pi ta nja. Na{ po sao je da po ta kne mo bo san sko her ce go -
va ~ke li de re da preu zmu svo je du `nos ti, a ne da to mi ra di mo umjes to njih.
Ta ko |er, ~u jem tvrdnje da me |u na ro dna za je dni ca ima plan da pre uve li -
~a va ste pen nes ta bil nos ti u BiH ka ko bi odr`a la kon tro lu i svo je pri sus tvo ov -
dje. Ni {ta ne mo `e bi ti da lje od is ti ne od to ga. Ogro mna je lis ta pro ble ma ko ji
u ovom tre nut ku va pe za me |u na ro dnom pa` njom. Moj cilj je skra ti ti tu lis tu.
Is ti na je da pro du `e nje me |u na ro dnog pri sus tva u BiH ne proi zla zi iz bi lo ka -
kvih se bi ~nih te` nji za kon tro lom ve} zbog to ga {to smo vi dje li po slje di ce ne -
pro vje re ne unu tar nje nes ta bil nos ti i ne `e li mo se opet vra ti ti na to. Pos te pe no
me |u na ro dno po vla ~e nje je pra vi cilj, ali to mo ra bi ti po ve za no sa unu tra{ -
njim na pret kom ko ji do pri no si ve }oj unu tra{ njoj sta bil nos ti i fun kci onal nos ti.
Ovo je svrha "5+2" ci lje va i uslo va ko je je pos ta vi lo Vi je }e za pro ve dbu mi ra.
Poz drav ljam in ten zi vne na po re Va len ti na In cka da pod sta kne ispu nje nje ovih
uslo va.
Naj zad, ~u jem pri ~e o na vo dnim ra zmi mo ila `e nji ma izme |u EU i SAD
po pi ta nju BiH. Za one ko ji vje ru ju u ove pri ~e, moj sa vjet je da se usre do ~e
na ~i nje ni ce. EU i SAD di je le is tu sna `nu pre da nost ~lan stvu BiH u EU i NA -
TO-u. Di je li mo is tu sna `nu pre da nost tran zi ci ji OHR-a u EUSR na osno vu
po tpu nog ispu nje nja ci lje va ko je je pos ta vi lo Vi je }e za pro ve dbu mi ra. D`o
Baj den i Ha vi jer So la na po sje ti li su BiH za je dno i nji ho ve po ru ke su za je dni -
~ke. Pos to je }i bu tmir ski pro ces je za je dni ~ka ini ci ja ti va EU i SAD i Karl Bilt,
D`im Saj nberg i Oli Ren ~i ne je dan bli zak tim na ~e lu ovog pro ce sa.
To li ko o mi to vi ma. [ta je stvar nost?
Stvar nost je da EU i SAD `e le po mo }i u pre va zi la `e nju blo ka da u pro ce -
su re for mi ko je spre ~a va ju da lji na pre dak. Sve dok se ne bu du ispu nje ni "pet
ci lje va i dva uslo va", OHR }e os ta ti u BiH. Sve dok je OHR pri su tan, Ko mi si -
ja je ja sno na ve la da pri ja va za sta tus kan di da ta za EU ne }e bi ti kre di bil na. To
su po li ti ~ki odno si s ko ji ma se tre ba su o~i ti. Na pre dak na pi ta nju ra spo dje le
dr`a vne i voj ne imo vi ne je na ~in da bu du pre va zi |e ne blo ka de. Zbog to ga se
EU i SAD fo ku si ra ju na ovo to kom bu tmir skog pro ce sa.
Ta ko |er, `e li mo da vi di mo da se ra di na rje {a va nju osno vnih stru ktu ral -
nih pro ble ma unu tar BiH. Ne da vni iz vje {taj Ko mi si je ja sno po ru ~u je da pos -
to je }e stru ktu re ni su u~in ko vi te. Us ta vne ga ran ci je ko je su stvo re ne kao
kraj nja op ci ja ko ris te se kao pra vac dje lo va nja i za mje na za odlu ~ne akti vnos ti
na na la `e nju pri hva tlji vog kom pro mi sa.
Us ta vne stru ktu re mo ra ju se pri la go di ti ta ko da pa` nja bu de na ra du, a ne
na op stru kci ja ma. Na ra vno, ovaj pro ces za hti je va }e {i rok po li ti ~ki kon sen zus.
Mo ra }e se kre ta ti to kom pri hva tlji vim za sve stra ne. Pre po ru ke ko je su izni je li
pred sta vni ci EU i SAD to kom bu tmir skog pro ce sa ne ma ju za cilj da bu du ide -
alan us ta vni okvir. One su in te li gen tan po ku {aj da se po nu di re alis ti ~an prvi
ko rak. Sva ki po li ti ~ar ko ji kri ti ku je ove pri je dlo ge ima i du `nost da pre dlo `i
kon stru kti vnu i os tvar lji vu al ter na ti vu. Za dr`a va nje u zo ni kom fo ra ma ksi ma -
lis ti ~kih tvrdo kor nih sta vo va ko ji ne da ju ni ka kvu mo gu }nost za osi gu ra nje {i -
re po dr{ke ni su na ~in ko jim se mo `e i}i na pri jed.
Naj zad, `e li mo po ta knu ti pro ce se pris tu pa EU i NA TO-u. Sve dok se
sta gna ci ja u pro ce si ma re for mi odr`a va, na pre dak }e bi ti bol no spor. To je
frus tri ra ju }e za bh. po li ti ~a re. To je frus tri ra ju }e za EU. Iznad sve ga, to je frus -
tri ra ju }e za gra |a ne BiH. Oni su po dni je li pu no to ga i za slu `u ju ve }u si gur -
nost, sta bil nost i pro spe ri tet ko ji }e do }i sa ~lan stvom u EU. EU ima oba ve zu
da us tra je u svo joj pre da nos ti da BiH pos ta ne ~la ni ca i da po ma `e BiH na nje -
nom pu tu ka ~lan stvu u EU. A bh. vlas ti su od go vor ne svo jim gra |a ni ma za
os tva ri va nje na pred ka u pro ce su re for mi ko je }e pri bli `i ti ~lan stvo u EU. To je
ugo vor. On mo ra po ~e ti fun kci oni sa ti.
BiH sa mo {to ni je u{la u izbor nu go di nu. Nje ni po li ti ~a ri su o~a va ju se sa
odlu kom gdje `e le bi ti na po ~et ku 2010. go di ne. Je dna op ci ja je dr`a ti se sta -
tu sa kvo: an ta go nis ti ~ke po li ti ~ke re to ri ke, spo rog to ka re for mi, di sfun kci onal -
nih po li ti ~kih stru ktu ra, blo ka da na pu te vi ma ka EU i NA TO-u. To je tu ro bna
op ci ja ko ja }e ne mi no vno do ves ti do to ga da BiH za os ta ne za svo jim su sje di -
ma. Pod sta kao bih bh. po li ti ~ke li de re da is ko ris te mo gu }nos ti ko je pru `a bu -
tmir ski pro ces i da se kon stru kti vno uklju ~e u ovaj pro ces ta ko da BiH u|e u
2010. go di nu sa sna `nom pla tfor mom, kre }u }i se na pri jed ka EU I NA TO-u,
za je dno sa svo jim su sje di ma i spre mna da us pje {no iz vr{a va na do la ze }e du -
`nos ti ~la na UN-ovog Vi je }a si gur nos ti.
Pod sti ca nje na pret ka BiH na pu tu ka EU i NA TO-u
EU ima oba ve zu da us tra je u svo joj
pre da nos ti da BiH pos ta ne nje na ~la ni ca
U
OHA ERIS TAN
BiH mo ra bi ti sna `an dio re gi onal nog kre ta nja ka evrop skim i
evroa tlan tskim in te gra ci ja ma, a ne da se sve vi {e od nje ga uda lja va
6. 11. 2009. qfubl 15 Forum
"Ve li ki brat"
E moj crni Or ve le, pa ti ne zna{ da su se tvo je pri je tnje i tvo ja fan ta -
zi ra nja obis ti ni la! Evo ti Ve li ke bra }e na sva kom ko ra ku, sve vrvi od te -
lee kra na s ko jih se sva kih sat pu {ta "Dva mi nu ta mr`nje" da se Pro li
ima ju ~ime za bav lja ti.
U sva koj emi si ji "Ve li kog bra ta" se nu de tru le ci ga re i d`in, sva ka `e -
na svo ju dje cu va spi ta va da {pi ju ni ra ju, {to bo lje na u~e, br`e }e na pre -
do va ti u Par ti ji. UDBA (ka me re) na sva kom ko ra ku, po li ci ja mi sli pra ti
sve mej lo ve, po ru ke, lju ba vnih gu gu ta nja ne smi je ni bi ti, jer je to pro ti -
vno svje to na zo ru Omla din ske li ge pro tiv se ksa, ~i je je osni va nje bio
ovo ne dje ljni za da tak ko ji je Ve li ki brat na re dio da se iz vr{i. Ako se ne ko
ogri je {i o lju ba v pre ma
"Ve li kom bra tu", zna se {ta
mu sli je di.
Sa dru ge stra ne, pro mo -
vi {u se ra zna pra va, pa se
s te lee kra na, po red mr`nje,
mo gu ~u ti i bor ci za pra va
mu {ka ra ca, pra va `e na, pra va pa sa, ma ~a ka. A po naj vi {e se ~u ju bor ci
za pra va svi nja, ko je su na ju gro `e ni je i na jod go vor ni je za pra va os ta -
lih. Svi nje su "psi" ~u va ri os ta lih `i vo ti nja na "Far mi" (to su oni {to ih
Ve li ki brat odre di kao gaz de za ovu ne dje lju), ne do zvo lja va ju da im se
i{ta lo {e de si, sve je pod kon tro lom. To se vi di i iz za ko na, jer u sva kom
za ko nu pi {e da su "sve `i vo ti nje je dna ke, sa mo su svi nje ma lo je dna ki je
od dru gih `i vo ti nja". ^i ta ve po ro di ce, ulju ljka ne u to ple do mo ve, gle -
da ju "Far mu" za do vo ljno ko men ta ri {u }i, pa }e je su tra pre pri ~a va ti
svo jim ko le ga ma, {kol skim dru go vi ma, fri zer ka ma...
Os ta li na rod, ko ji ne gle da "Far mu" i "Ve li kog bra ta", ni su po mje ri -
li ma da na{ njeg sis te ma vri je dnos ti, ko ji je po zna ti ji kao hot dog kul tu -
ra. "Ve li ki brat" ni je uspio do kra ja, ni su svi oba mrli. Ali }e se
po tru di ti. Ima sva ko da ga gle da. Or ve le, pro klet da si {to si nam o~i
otvo rio.
STAV
Pi {e:
Dra `en RE MI KO VI]
Ako se ne ko
ogri je {i o lju ba v
pre ma "Ve li kom bra tu",
zna se {ta mu sli je di
Nemiri i nesanice
Pi {e:
Drago PILSEL
a nas `e lim pod sje ti ti da Mi lan Ban -
di} ra spo la `e s naj ve }im ko ali cij -
skim po ten ci ja lom od svih mo gu }ih
i ne mo gu }ih kan di da ta za pred sje -
dni ka hrvat ske dr`a ve. Ali, po la ko:
sa mo pod pre tpos tav kom da pro |e
~is ti li {te prvog kru ga 27. de cem bra.
[to se ti ~e pi ta nja tre ba li Hrvat skoj ta kav pred -
sje dnik, po ku {aj mo se gor ko na {a li ti: ako Split
ima pri mi ti vnog i kse no fo bnog Ke ru ma, za {to
Hrvat ska ne bi ima la Ban di }a?
Ali od kud ova kav na slov? Od kud strah?
"Han ni bal an te por tas" ("Ha ni bal pred vra ti -
ma") jest la tin ska po slo vi ca sa zna ~e njem - pri -
je ti nam naj ve }a opa snost. Izvor na se
for mu la ci ja "Han ni bal ad por tas" ("Ha ni bal na
vra ti ma"), {to ozna ~a va da se je vrli za po vje -
dnik na la zio na pu tu pre ma Ri mu, mo `e na }i
kod rim skog po li ti ~a ra i pis ca Mar ka Tu li ja Ci -
ce ro na (106 - 43 pr. Kr.), u prvom go vo ru pro -
tiv Mar ka An to ni ja (tzv. prva Fi li pi ka, gl. 5), te
u fi lo zof skoj ras pra vi "O kraj nos ti ma do bra i
zla" (De fi ni bus bo no rum et ma lo rum, 4, 22);
for mu la ci jom se ko ris ti i po vje sni ~ar Tit Li vi je
(49 pr. Kr. bis 17 po Kr.; dje lo "Ab Ur be con -
di ta", 23, 16).
Ha ni bal iz Kar ta ga je svo je do bno bio u
svi jes ti Ri mlja na naj ve }a pri je tnja Ri mu ti je -
kom Dru gog pun skog ra ta. Iako je for mu la ci ja
ko ja se uvri je `i la ne to ~na, jer Ha ni bal ni ka da
ni je sti gao do Ri ma, ri je ~i su to ko je se na vo de
kao upo zo re nje na ve li ku ili pri je te }u opa snost,
a ti ~e se oso ba ili izvan re dnih si tu aci ja. Za vri -
je me mo }nog kar ta {kog vla da ra Ha ni ba la sta -
no vni ci Ri ma ne pres ta no su se osje }a li u
`i vo tnoj ne si gur nos ti, te su ovu fra zu kao pe da -
go {ko sred stvo ko ris ti li i rim ski ro di te lji u ko ri -
gi ra nju po na {a nja svo je dje ce. Bi lo je to za is ta
ime ko je je sva kom Ri mlja ni nu bio do vo ljan
ra zlog da se sa be re i stva ri sa gle da s naj ve }om
ozbi ljno{ }u! Da nas bi se taj izraz, u so ci olo -
{kom smi slu, mo gao uze ti kao si no nim za pri -
je tnju ko rum pi ra nih po li ti ~kih stru ktu ra.
Elem, ov dje je ri je~ o ~o vje ku ko ji }e se
pre tvo ri ti u no }nu mo ru svih pred sje dni ~kih
kan di da ta i, ne daj bo `e, ako po bi je di, ve li kog
dje la hrvat skih gra |a na i {i re. U po pla vi pred -
sje dni ~kih kan di da ta naj ve }u po zor nost ja vnos -
ti iza zi va po je di nac ko ji se ko na ~no ja vno
izja snio o svo joj kan di da tu ri za pred sje dni ka
Hrvat ske. Ra di se, na ra vno, o Mi la nu Ban di }u,
du go go di{ njem za gre ba ~kom gra do na ~el ni ku,
ko ji, uz os ta le vrli ne, ra spo la `e i ti me da je uvi -
jek u fo ku su ja vnos ti, naj ~e{ }e kao me ta svih
mo gu }ih kri ti ka. Jer, bra te, ~ak je i pi jan od
pro me tne po li ci je bje `ao.
^o vjek ne iz mjer ne ra dne ener gi je, po sve -
mu su de }i i po li ti ~ke am bi ci je, pli je ni po zor -
nost svo jom sve pri su tno{ }u, po ka za nim
ra zu mi je va njem za "ma log ~o vje ka", ne pod -
vrga va njem stra na ~koj ste zi, uspio je se bi osi -
gu ra ti na slo vne stra ni ce me di ja i udar ne TV
mi nu te, upla {e nost ali i stra ho po {to va nje po li ti -
~kih pro ti vni ka, sim pa ti je, ali i an ti pa ti je ja -
vnos ti. Ho }e li se Ban di} kan di di ra ti ovih je
tje da na bi lo, ~i ni se, va `ni je pi ta nje od to ga ho -
}e li tu ris ti ~ka se zo na bi ti do bra ili s ko li ko }e -
mo ne za po sle nih do ~e ka ti No vu go di nu.
U sva kom slu ~a ju, kam pa nja bez kam pa -
nje, do bi va nje pu bli ci te ta bez ula ga nja fi nan cij -
skih sred sta va, i{ ~e ki va nje ja vnos ti, zna tno je
bo lja star tna po zi ci ja od one ko ju ima ju slu `be -
ni kan di da ti po je di nih stra na ka ili sa mo na jav -
lje ni kan di da ti. U sve zi s Ban di }e vom
kan di da tu rom pos tav lja ju se dva klju ~na pi ta -
nja, kao uos ta lom u sve zi sa svim os ta lim kan -
di da ti ma: ima li on obje kti vne {an se za us pjeh i
bi li nje gov izbor bio do bar za Hrvat sku.
Od go vor na prvo pi ta nje na la zi se u obje -
kti vnoj i ra ci onal noj ana li zi svih pre tpos tav ki
ko je utje ~u na izbor ne odlu ke bi ra ~kog ti je la, a
od go vor na dru go pi ta nje je u do me ni vri je dno -
sne ana li ze ko ja je u po tpu nos ti su bje kti vna.
Eto, ja sam do kos ti su bje kti van.
Kad bi se bi ra ~i ra ci onal no izja{ nja va li, tad
bi se bi tre ba li pos ta vi ti vrlo je dnos ta vno pi ta -
nje: ako `e li bi ti pred sje dnik, za {to se ni je kan -
di di rao unu tar po li ti ~ke stran ke ko ja ga je, ipak,
iznje dri la kao po li ti ~ki re le van tnu oso bu? Bu -
du }i da ni je, ta da sa mos tal na kan di da tu ra obje -
kti vno, po tpu no ne ovi sno o sta tu tar nim
odre dba ma SDP-a zna ~i la je izla zak iz stran ke
u ko ju Ban di} ne ma, a iz gle da ni stran ka u
Ban di }a, vi {e po vje re nje.
Ipak, ne moj mo bi ti nai vni, ja vnost se ne
opre dje lju je sa mo ra ci onal no, ta ko da Ban di }e -
va ne ide olo gij ska po zi ci ja omo gu }a va mu ko -
ke ti ra nje i pri vla ~e nje bi ra ~a svih mo gu }ih
po li ti ~kih i ide olo gij skih op ci ja. Po go to vo {to u
Hrvat skoj ima mo vi {e od 40 pos to po li ti ~ki ne -
pi sme ne po pu la ci je. [to to za pra vo zna ~i u ko -
na ~ni ci za izbor ni re zul tat? Stra {no pu no.
Ra zlo zi za mo ju za bri nu tost na la ze se u ~i -
nje ni ci da se u prvom kru gu bi ra ~i opre dje lju ju
pri je sve ga "za", zna ~i za po je din ca ali i nje go -
vu po li ti ~ku stran ku, odno sno svje to na zor, ta ko
da }e se gla so vi bi ra ~a SDP-a, HDZ-a i os ta lih
stra na ka ko je iza |u sa svo jim kan di da tom oku -
pi ti ugla vnom oko kan di da ta stran ke, dok }e u
dru gom kru gu svo je gla so ve da ti ne sa mo `e -
lje nom kan di da tu, ve} i po ku {a ti spri je ~i ti onog
dru gog kan di da ta da uspi je. Uos ta lom, sje ti mo
se za dnjih pred sje dni ~kih izbo ra kad je u
prvom kru gu kan di dat ki nja HDZ-a, da nas
aktu al na pre mi jer ka Ja dran ka Ko sor, do bi la ne -
{to vi {e od 17 pos to gla so va i je dva u{la u dru -
gi krug, a on da u dru gom kru gu do bi la sko ro
45 pos to gla so va.
A sa da ozbi ljno: Ban di} an te por tas!? Strah i
ne la go da {to su je osje }a li `i te lji Ri ma kad se vra -
ti ma Vje ~no ga gra da pri bli `a vao Ha ni bal sa slo -
no vi ma i kar ta gen skim ko hor ta ma ni je ni {ta
pre ma ne la go di i za bri nu tos ti ko ja ovih da na ha ra
ure di ma i sa lo ni ma pre va `nih hrvat skih dr`a vnih
in sti tu ci ja. Kao {to su Ri mlja ni za po ma ga li "Han -
ni bal an te por tas!" - ta ko se i dr`a vnim na dle{ tvi -
ma {i ri {a pat: "Ban di} pred vra ti ma". Jer, {to -
pi ta ju se - ako po bi je di? Ho }e li os ta tak Hrvat ske
pet go di na skri va ti li ce od ne vi |e ne sra mo te?
Ja vnost se
ne opre dje lju je
sa mo ra ci onal no,
ta ko da Ban di }e va
ne ide olo gij ska
po zi ci ja
omo gu }a va
mu pri vla ~e nje
bi ra ~a svih
mo gu }ih op ci ja
Ban di} je
stal no u fo ku su
ja vnos ti, naj ~e{ }e
kao me ta svih
mo gu }ih kri ti ka.
Jer, bra te,
~ak je i pi jan
od pro me tne
po li ci je bje `ao
U sve zi s Ban di }e vom kan di da tu rom mo `e mo
se pi ta ti: ima li on obje kti vne {an se za us pjeh
i bi li nje gov izbor bio do bar za Hrvat sku?
Press
BBC NEWS
Pe de set de ve to go di{ nji Bra zi lac
Ade mir Jor ge Gon kal ves izne na -
dio je ~la no ve svo je po ro di ce ka da
se po ja vio na sop stve noj sa hra ni.
Gon kal ve so va ro dbi na iden ti fi ko -
va la ga je kao `rtvu sao bra }aj ne ne -
sre }e, ko ja se dan ra ni je do go di la u
dr`avi Pa ra na, na ju gu Bra zi la.
U po li cij skom sa op {te nju na vo di
se da je ti je lo nas tra da log u ne sre }i
bi lo ne mo gu }e iden ti fi ko va ti zbog
broj nih po vre da.
Ispos ta vi lo se da je Gon kal ves
pro veo no} pi ju }i sa pri ja te lji ma.
Nje go va ne }a ka Ro sa Sam pa jo re kla
je da on ni je imao poj ma da mu je
kod ku }e pri pre mljena sa hra na.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, po je di ni
~la no vi po ro di ce su su mnja li, uklju -
~u ju }i nju i ba ku, ali su nje na tet ka i
~e ti ri pri ja te lja po zi ti vno iden ti fi ko -
va li ti je lo.
Sam pa jova je pot vrdi la da ne ki
~la no vi po ro di ce ni su bi li si gur ni da
je ri je~ o nje go vom le {u.
"Mo ja dva stri ca su za is ta po su -
mnja la da je ri je~ o nje go vom le {u.
Ali, tet ka i jo{ ~e tvo ro nje go vih pri -
ja te lja su re kli da je to si gur no on. I
{ta smo mi dru go mo gli ne go or ga -
ni zo va ti sa hra nu", ka `e Sam pa jova.
I iz po li ci je su pot vrdi li da iden ti fi -
ka ci ja ni je bi la sto od sto tna.
"Is ti na, nje go va maj ka je ima la ~u -
dan izraz na li cu ka da je vi dje la ti je -
lo. Je dnos ta vno, ni je vje ro va la da je
to njen sin. Me |u tim, ubrzo se on
sam po ja vio na vra ti ma i bi lo je to
ve li ko ola k{a nje", ka `u u po li ci ji.
Por tpa rol po li ci je izra zio je za do -
volj stvo zbog sre }nog za vr{et ka.
On je do dao da je ti je lo nas tra da -
log u ne sre }i ka sni je pra vil no iden ti -
fi ko va no i da je sa hra njeno u dru goj
bra zil skoj dr`avi.
Do {ao na
sop stve nu sa hra nu
Ti je lo nas tra da log
u ne sre }i bi lo ne mo gu }e
iden ti fi ko va ti zbog
broj nih po vre da
D
Ban di}
an te por tas
16 qfubl!6. 11. 2009.
Hronika
Po ku {a la
ubi ti oca
SA RA JE VO - Sa ra jev ska po li -
ci ja uhap si la je u sri je du dva de se -
to smo go di{ nju S.[. na kon {to je
dan ra ni je no `em po ku {a la ubi ti
svog oca J.[., sa op {ti li su ju ~er iz
MUP-a Kan to na Sa ra je vo.
Iz po li ci je je pot vr|e no da je
dje voj ka te {ki du {e vni bo le snik.
A.S.
Po gi nuo
{u mar
SA RA JE VO - Mu nib I{e ri}
(49), ra dnik pre du ze }a "Sa ra je vo -
{u me", po gi nuo je ju ~e uju tro na
Igma nu pri li kom sje ~e {u me, pot -
vr|e no je iz MUP-a Kan to na Sa -
ra je vo.
Ka ko nam je re ~e no iz po li ci je,
{u ma ra I{e ri }a ju ~e je oko 8.40
us mrti lo drvo, ko je je pa lo na nje -
ga u mjes tu Ma ti na ko li ba na
Igma nu.
A.S.
Pro na |en
mrtav po red
pu ta
BR^KO - Le{ mu {kar ca pro -
na |en je u na se lju Bre zo vo Po -
lje, de se tak ki lo me ta ra niz
ma gis tral ni put od Br~kog pre -
ma Bi je lji ni, pot vrdi li su ju ~e u
br~an skoj po li ci ji.
Ne zva ni ~no smo sa zna li da se
ra di o Dra ga nu Mar ko vi }u (61)
iz Srem ske Mi tro vi ce, ko ji je bio
nas ta njen u No vom na se lju Bre -
zo vog Po lja. Ra dio je u obli` -
njem skla di {tu gra |e vin skog
ma te ri ja la, a pre tpos tav lja se da
je pod dej stvom al ko ho la u to ku
no }i za spao po red pu ta i pre mi -
nuo zbog hla dno }e.
N.Ta.
Policijski
bilten
IZ SUDSKE BILJEŽNICE
BA NJA LU KA - Mi lan Pi ku la, vje {tak
ge odet ske stru ke, ju ~e je u ba nja lu ~kom
Okru `nom su du izja vio da su ze mlji {te i
obje kat "Ki no te ke RS" po ka tas tar skom
pre mje ru bi li u vla sni{ tvu Vla de RS, dok su
si los "Ko ran" u Pa la ma i nje go vo ze mlji {te
bi li u dru{ tve noj svo ji ni ko jim je uprav lja lo
Ja vo pre du ze }e "UPI pre ra da `i ta ri ca" Sa -
ra je vo.
Spe ci jal no tu`ila{ tvo RS te re ti Ne na da Te -
{a no vi }a, biv {eg di re kto ra Ze mljo ra dni ~ke za -
dru ge Pa le, Mi ja ta La za re vi }a, biv {eg
ru ko vo di oca pa ljan ske Po dru ~ne je di ni ce Odje -
lje nja za ka tas tar, te Ra dmi lu Mar ja no vi} i Ga -
ju Vu ~i }e vi }a, vla sni ke fir me "Te ra pro dukt",
da su zlo upo tri je bi li svo ja ovla {te nja i fal si fi ku -
ju }i slu `be ne is pra ve omo gu }i li sti ca nje ne za -
ko ni te imo vin ske ko ris ti "Te ra pro du ktu" iz
Pa la u izno su ve }em od 1,8 mi li ona ma ra ka.
Te {ano vi }a, ko ji je u me |u vre -
me nu pri znao kri vi cu i pro tiv ko jeg je odvo jen
pos tu pak, op tu`ni ca ta ko te re ti da je u na mje ri
pri bav lja nja pro tiv pra vne ko ris ti za Za dru gu
pre kr{io za kon i bez sa gla snos ti Vla de RS pro -
dao "Te ra pro du ktu" ze mlji {te u dr`a vnom vla -
sni{ tvu, a ko je je bi lo u po sje du Ja vnog
pre du ze }a "Ki no te ka RS".
Pri va tnoj fir mi je ta ko pro da to ze mlji {te
ve li ~i ne bli zu 9.000 kva dra ta, a po ci je ni od
86.400 ma ra ka, ko ja je bi la da le ko ma nja od
stvar ne vri je dnos ti.
Pre ma na vo di ma iz op tu`ni ce, La za re vi}
je is ko ris tio svoj po lo `aj u op {tin skom ka tas tru
i u fe bru aru 2003. go di ne odo brio i na re dio
upis pro mje ne pra va vla sni{ tva nad tim ze mlji -
{tem u ko rist fir me "Te ra pro dukt" i ta ko pri ba -
vio ovom pre du ze }u 1.280.000 ma ra ka ko ris ti.
Mar ja no vi }e va i Vu ~i }e vi} op -
tu`eni su da su na osno vu fal si fi ko va nih do ku -
me na ta obe zbi je di li upis po ve }a nja osno vnog
ka pi ta la u ko rist svog pre du ze }a, te upis pro -
mje ne pra va po sje da na ze mlji {tu i obje ktu u
dr`a vnom vla sni{ tvu.
Vla sni ke "Te ra pro du kta" te re te jo{ i da su
u na mje ri da za svo je pre du ze }e do bi ju vi {e
kre di ta Hi po Al pe Adria ban ci Ba nja lu ka da va -
li ne is ti ni te i ne po tpu ne po dat ke o imo vin skom
sta nju svo je fir me.
Imo vi nu su, na ime, sta vi li pod
hi po te ku u svrhu obez bje |e nja vra }a nja kre di -
ta, a s ob zi rom na to da "Te ra pro dukt" ni je re -
do vno izmi ri vao kre di tne oba ve ze, imo vi na
pre du ze }a, ko ja je bi la u stvar nom po sje du "Ki -
no te ke RS", u iz vr{nom sud skom pos tup ku
pro da ta je za je dnu mar ku.
Ne dje ljko Ale ksi}, sud ski vje {tak gra |e -
vin ske stru ke, pot vrdio je ju ~e na vo de op tu `ni -
ce do dav {i da su ze mlji {te i obje kat "Ki no te ke
RS", te ze mlji {te i zgra da si lo sa "Ko ran" u Pa -
la ma bili vri je dni 1.720.000 ma ra ka.
Pi {e: Nikola MORA^A
Su |e nje op tu `e ni ma za mi li on sku zlo upo tre bu i fal si fi ko va nje is pra va na {te tu RS
Ze mlji {te i obje kat "Ki no te ke RS"
bi li u vla sni{ tvu Vla de RS
Uha p{e ni zbog
plja ~ke ban ke
SA RA JE VO - Na te ri to ri ji Srbi -
je uha p{e ne su tri oso be zbog su -
mnje da su 6. ju na ove go di ne
iz vr{i le plja ~ku u Ek spo zi tu ri Pa -
vlo vi} in ter na ti onal ban ke u Is to -
~nom Sa ra je vu, sa op {te no je ju ~e
iz CJB Is to ~no Sa ra je vo.
Na kon vi {e mje se ~nog ra da, u po li -
cij skoj akci ji "Fer di nand" slo bo de su
li {e ni De jan Sta ni {i}, (28), nas ta njen
u Les kov cu, i Mi ro slav Vu ko vi}
(28), nas ta njen u Lo zni ci, dok je u
sa ra dnji s pri pa dni ci ma MUP-a Kan -
to na Sa ra je vo uha p{en Da li bor Ma -
ca no vi} (37), nas ta njen u op {ti ni
No vi grad.
Po li cij skoj sta ni ci Is to ~no Sa ra je vo
ra dni ca ban ke O.G. pri ja vi la je da su
dva ne mas ki ra na ne po zna ta mu {kar -
ca u{la u ban ku, na kon ~e ga joj je je -
dan od njih pri {ao, sve zao joj ru ke
se lo tejp tra kom i za klju ~ao je u to -
alet, dok je dru gi imao pi {tolj ko ji je
upe rio u nju.
Iz vr{e nim uvi |a jem po li ci ja je
kon sta to va la da ban ka ni je ima la
fi zi ~ko obez bje |e nje, te da su po ~i -
ni oci iz vr{i li pre me ta ~i nu kan ce la -
rij skih stva ri i iz kan ce la ri je
di re kto ra otu |i li pro ce sor za vi deo-
nad zor i 30.000 KM. U sa op {te nju
se pod sje }a da se u 2008. go di ni na
po dru ~ju Cen tra ni je do go di la ni je -
dna plja ~ka ban ke, dok su se u
ovoj go di ni do go di le dvi je i obje
su ra svi je tlje ne - ova u Is to ~nom
Sa ra je vu i dru ga 24. ja nu ara u No -
voj ban ci u Ro ga ti ci. (Srna)
Nikola MO RA ^A
[I PO VO - Stan ko Gru ba~ (73) iz Br|a na, kod
[i po va, ubio je u sri je du po sli je po dne s ~e ti ri hi ca
iz pi {to lja svog ko m{i ju i du go go di{ njeg pri ja te lja
Mi lo ra da Pro lu (56).
Mo tiv te {kog ubis tva bi }e po znat na kon sa slu {a -
nja osu mnji ~e nog za ubis tvo u ba nja lu ~kom Okru -
`nom tu `i la{ tvu, a pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci ja ma,
mo tiv bi mo gao bi ti sva |a u ve zi s pro daj nom ci je nom
sto ke.
Iz ba nja lu ~kog Okru `nog tu `i la{ tva ju ~e je pot -
vr|e no da se ubis tvo do go di lo u sri je du oko 15.45 ~a -
so va u po ro di ~noj ku }i osu mnji ~e nog.
"Po na lo gu i u pri sus tvu de `ur nog tu `i oca
Okru `nog tu `i la{ tva Ba nja lu ka obav ljen je uvi |aj, a
tu `i lac je na re dio da bu de iz vr{e na ob du kci ja ti je la
nas tra da log, te sva po tre bna vje {ta ~e nja ka ko bi bio ut -
vr|en ta ~an mo tiv ubis tva", sa op {te no je iz Tu `i la{ tva.
De `ur ni tu `i lac }e, ka ko je na ve de no, na kon sa slu -
{a nja Gru ba ~a odlu ~i ti i o to me da li }e za tra `i ti odre |i -
va nje je dno mje se ~nog pri tvo ra za osu mnji ~e nog.
pri ja te ljem,
Ze mlji {te
i obje kat
"Ki no te ke
RS", te
ze mlji {te
i zgra da
si lo sa
"Ko ran" u
Pa la ma
vri je di li
1,7 mi li ona
Stan ko Gru ba~ iz Br|a na, kod [i po va,
pu cao u ko m{i ju Mi lo ra da Pro lu
Pre ma ne zva ni ~nim
in for ma ci ja ma, mo tiv bi
mo gao bi ti sva |a u ve zi s
pro daj nom ci je nom sto ke
Stani{i} Dejan Vukovi} Miroslav Macanovi} Dalibor
Gru ba ~a do vo de
u Tu `i la{ tvo
FO TO M. RA DU LO VI]
Pre dlo `en pri tvor
za Kar ke lju
SA RA JE VO - Kan to nal no tu `i la{ tvo u Sa ra je vu ju ~e je za tra `i lo
pri tvor za Ni ja za Kar ke lju iz Sa ra je va i Ma ke don ca Eni sa Man -
da la, te ra spi si va nje po tjer ni ce za [em su di nom Ho d`i }em iz Fo ~e.
Oni su osu mnji ~e ni za kra |u vo zi la i iznu du nov ca od vla sni ka.
"Tu `i lac je na kon sa slu {a nja uha p{e nih pre dlo `io pri tvor za Kar ke -
lju, Man da la i Ho d`i }a, ko ji je u bjek stvu, a Adis Ha sa na gi} iz Sa ra je -
va je pu {ten na slo bo du jer ni je bi lo osno va za pre dla ga nje pri tvo ra",
ka za la je Ja smi na If ti}, por tpa rol ovog tu `i la{ tva.
Kar ke lja, Man dal i Ha sa na gi} uha p{e ni su u uto rak, a pri li kom ha -
p{e nja po li ci ja je kod tro ji ce osu mnji ~e nih pro na {la i odu ze la vo zi lo
VW tran spor ter tur skih na ci onal nih ozna ka, vla sni{ tvo tur skog dr`av -
lja ni na U.M.S., sa pri vre me nim bo rav kom u Sa ra je vu.
Vri je dnost vo zi la je oko 60.000 KM. Auto je 2. no vem bra ukra de no
na po dru ~ju Ili d`e, a pro na |e no je u Tar ~i nu.
Kod osu mnji ~e nih je pro na |en i no vac ko ji su pre uze li od vla sni ka
ukra de nog vo zi la i to kao na do kna du za po vrat.
A.S.
6. 11. 2009. qfubl 17 Hronika
SA RA JE VO - Se nad Osma no vi} (22) i El vis
Hrus ti} (25) uha p{e ni su u Sa ra je vu zbog su mnje da
su od go vor ni za smrt se da mna es to go di{ njeg Be {e
Mu ji }a, ~i je je be `i vo tno ti je lo pro na |e no 26. okto -
bra u de vas ti ra noj zgra di u No vom Sa ra je vu, sa op -
{ti la je ju ~e po li ci ja.
Iz MUP-a Kan to na Sa ra je vo pot vr|e no je da su
pre kju ~e uha p{e ni Osma no vi} i Hrus ti}, ko ji su osu -
mnji ~e ni za pre pe ro da ju i omo gu }i va nje kon zu mi ra nja
dro ge sa smrtnom po slje di com, pre da ti u na dle `nost
Kan to nal nom tu `i la{ tvu u Sa ra je vu.
Pre ma in fo ma ci ja ma iz MUP-a KS,
pos to je osno vi su mnje da je Osma no vi} u pro te klom
pe ri odu kon ta kti rao sa do sa da ne iden ti fi ko va nim li ci ma
od ko jih je na bav ljao ne ut vr|e ne ko li ~i ne he ro ina, te
pro da vao kon zu men ti ma me |u, ko ji ma su bi li i Be {o
Mu ji} i ma lo lje tni R.H.
"Osma no vi} je 25. okto bra Mu ji }u i R.H. pro dao tri
pa ke ti }a he ri ona, ko ji su kon zu mi ra li Mu ji} i R.H., a
Mu ji} je su tra dan pro na |en mrtav u de vas ti ra nom obje -
ktu 'Stro jo ra da' u Uli ci Ke ma la Ka pe ta no vi }a", sa op {ti li
su iz MUP-a KS i pot vrdi li da su Osma no vi} i Hrus ti}
odra ni je po zna ti po li ci ji po pre pro da ji dro ge.
Po li ci ja je do {la do do ka za ko ji pot vr|u ju
da su Osma no vi} i Hrus ti} od go vor ni za smrt Mu ji }a, a
pre ma izja va ma svje do ka, Osma no vi} je bio i pri su tan u
de vas tri ra nom obje ktu gdje se pre do zi rao Mu ji}.
A.S.
Bo gdan Vuj ni} iz Br|a na, pri ja telj ubi je nog i osu -
mnji ~e nog, is pri ~ao je ju ~e da su Gru ba~ i Pro le pi li ci -
je li dan uo~i tra gi ~nog do ga |a ja.
"Sva tro ji ca smo bi li odli ~ni pri ja te lji.
Stan ko me po zvao u sri je du oko 12 sa ti da do |em u
nje go vu ku }u, re kao je da mu je do {ao Mi }un, te da
do |em i ja, pa da pi je mo svi za je dno", pri sje tio se ju ~e
Vuj ni}.
On je do dao da je odbio po ziv jer mu se po kva rio
auto mo bil.
"Po slje dnji put smo nas tro ji ca za je dno sje di li pro -
{le se dmi ce i ta da je Stan ko re kao Mi lo ra du da mu `e -
na ide na ope ra ci ju u Ba nja lu ku, te da ima do bru kra vu
za pro da ti, a o ko joj se ne mo `e bri nu ti. Mi lo rad mu je
od go vo rio da }e do }i je dan dan i po gle da ti kra vu", na -
veo je Vuj ni}.
Za tra ge di ju je, ka ko ka `e, sa znao tek na kon te le -
fon skog po zi va.
"^uo sam da je Mi }un ubi jen u ku hi nji,
da mu je Stan ko ispa lio ne ko li ko hi ta ca u gru di. Pra vi
mo tiv sa da zna sa mo Stan ko, jer su njih dvo ji ca bi li
sa mi u ku }i u vri je me ubis tva, a mi os ta li mo `e mo na -
ga |a ti", za klju ~io je Vuj ni}.
@e ljko Ka ran, di re ktor Za vo da za sud sku me di ci -
nu RS, izja vio je ju ~e da je Pro le upu can sa dva hi ca u
pre dje lu li je ve nat ko lje ni ce, a dva u gru dni ko{.
Gru ba~ i Pro le pi li ci je li
dan uo~i tra gi ~nog do ga |a ja
Uha p{e ni zbog
smrti nar ko ma na
Pio s
pa ga ubio
J A V N O P R E D U Z E ] E
RADIO - TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
B A W A L U K A
O B J A V Q U J E
J A V N I P O Z I V
za medijsko pokroviteqstvo u 2010. godini
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da podnesu prijavu kojom se kan-
diduju za medijsko pokroviteqstvo RTRS-u 2010. godini.
U prijavi za medijsko pokroviteqstvo potrebno je navesti podatke o sub-
jektu-podnosiocu prijave, zna~aju i vremenu odr`avawa manifestacije i
prijedlog me|usobnih prava i obaveza podnosioca prijave i RTRS-a.
Odlukom o utvr|ivawu kriterijuma i postupka za odlu~ivawe o medij-
skom pokroviteqstvu RTRS-a i metodologijom za ocjenu prijava za medij-
sko pokroviteqstvo regulisani su uslovi za medijsko pokroviteqstvo
RTRS-a koji se nalaze na web sajtu (www.rtrsrtrs.tv).
Odluku o izboru subjekata donosi Komisija RT RS- a.
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa.
Prijave se dostavqaju na adresu:
JP RADIO - TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE
Ulica kraqa Petra I Kara|or|evi}a broj 129
s naznakom: "Komisija za medijsko pokroviteqstvo"
78000 BAWA LUKA
Na osnovu ~lana 60 Zakona o ure|ewu prostora ("Sl. glasnik Republike Sr-
pske", br. 84/02 - pre~i{}eni tekst, 14/03, 112/06. i 53/07) ODJEQEWE ZA
PROSTORNO URE\EWE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
OP[TINE KOZARSKA DUBICA kao nosilac pripreme plana, obavje{tava
javnost da }e
J A V N I U V I D
U NACRT REGULACIONOG PLANA
"KRIVDI]A BRDO"
trajati u vremenu od 15.11.2009. do 15.01.2010. godine.
Sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica mogu u navedenom roku even-
tualne primjedbe, sugestije i prijedloge na Nacrt regulacionog plana dosta-
viti:
- u pisanom obliku na adresu Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-
komunalne poslove op{tine Koz. Dubica, zakqu~no s 15.01.2010. godine;
- u kwigu primjedbi i sugestija u vremenu trajawa javne rasprave koja }e
se voditi kod Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne po-
slove op{tine Koz. Dubica, u vrijeme trajawa javnog uvida.
Stru~na rasprava i zavr{na javna prezentacija }e se odr`ati dana
21.01.2010. godine (^ETVRTAK) u 10 ~asova u Velikoj sali zgrade Skup{tine
op{tine.
Na stru~noj raspravi pravna i fizi~ka lica }e mo}i pred nosiocem iz-
rade regulacionog plana i Odjeqewem za prostorno ure|ewe i stambeno-ko-
munalne poslove obrazlo`iti svoje primjedbe koje su u pisanom obliku
stavqene tokom javnog uvida.
Sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica mogu, pored uvida u grafi~ki
dio koji je izlo`en u holu ispred Velike sale zgrade Skup{tine op{tine,
izvr{iti uvid i u tekstualni i u grafi~ki dio regulacionog plana kod
Odjeqewa za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove, svakog radnog
dana u vremenu od 8 do 14 ~asova.
ODJEQEWE ZA PROSTORNO URE\EWE
I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
BRI SEL - Mi nis tar spo ljnih po -
slo va Srbi je Vuk Je re mi} oci je nio
je ju ~e pred Spo ljno po li ti ~kim
odbo rom Evrop skog par la men ta
u Bri se lu da je do {ao tre nu tak da
Srbi ja zva ni ~no po dne se kan di da -
tu ru za ~lan stvo u EU.
Je re mi} je u svom go vo ru re kao da
cen tral ni pri ori tet Srbi je os ta je pos ti -
za nje pu no pra vnog ~lan stva u
Evrop skoj uni ji i da je Srbi ja mno go
u~i ni la da bi os tva ri la taj cilj. "U tom
kon tek stu, mi sma tra mo da su osno -
ve pos tav lje ne za Srbi ju da po dne se
svo ju zva ni ~nu apli ka ci ju za ~lan -
stvo u EU. Mi na me ra va mo to da
u~i ni mo do kra ja go di ne", re kao je
Je re mi}.
On je na gla sio da je Srbi ja svje sna
da se ne ki ne sla `u s tom na mje rom,
ali da "vje ru je da je do {ao tre nu tak da
se kre ne na pri jed". "Sva ki sta no vnik
za pa dnog Bal ka na tre ba da bu de gra -
|a nin EU i sva ki na por tre ba da bu de
u~i njen u tom prav cu", re kao je Je re -
mi} evrop skim po sla ni ci ma.
Je re mi} je re kao da Evrop ska uni ja
ne smi je da sta ne s pro {i re njem i da
je naj bo lji na ~in da se ide na pri jed,
da se pre du zi ma ju kon kre tni ko ra ci
ka ~lan stvu u EU, ne sa mo za Srbi ju,
ne go i za cio re gi on.
[ef srpske di plo ma ti je je po dvu kao
da se u naj no vi jem iz vje {ta ju Evrop -
ske ko mi si je uka zu je o na pret ku ko ji
je Srbi ja u~i ni la po slje dnjih 12 mje -
se ci.
U svom iz vje {ta ju Evrop ska ko mi -
si ja ka `e da je "Srbi ja na ~i ni la na por
da spro ve de am bi ci ozan pro gram
evrop ske in te gra ci je i ima admi nis -
tra ti vni ka pa ci tet da na pra vi zna ~a jan
na pre dak pre ma EU", na gla sio je Je -
re mi}.
U na po ri ma da se pri bli `i ~lan stvu
u EU, Srbi ja ni je is klju ~i la dru ge i
ra di la je na to me da pri bli `i sve ze -
mlje za pa dnog Bal ka na Uni ji, ja ~a -
njem re gi onal ne sa ra dnje, ka `e
Je re mi}. Is ta kao je da je Srbi ja ra di -
la na pro ce su po mi re nja, da u po -
tpu nos ti sa ra |u je s Ha {kim
tri bu na lom i re kao da }e na to me ra -
di ti sve dok pre os ta li bje gun ci ne
bu du uhva }e ni. (Be ta)
18 qfubl!6 . 11. 2009.
"Spo ra zum sa
Slo ve ni jom
pre kre tni ca"
BRI SEL - Izvjes ti lac Evrop skog
par la men ta za Hrvat sku Ha nes
Svo bo da ocije nio je, u izvje {ta ju
evrop skim po sla ni ci ma, da je
Spo ra zum o rje {e nju gra ni ~nog
spo ra zu ma sa Slo ve ni jom pre kre -
tni ca za Hrvat sku na pu tu ka EU.
"Spo ra zum sa Slo ve ni jom tra `io
sam u ra ni jim izvje {ta ji ma Evrop -
skom par la men tu. Sa da }u ulo `i ti
na po re da se taj do ku ment ra ti fi -
ku je u slo ve na ~kom i hrvat skom
par la men tu ka ko bi put za po slje -
dnju fa zu pre go vo ra o pris tu pa nju
bio oslo bo |en", na ja vio je Svo bo -
da. (Be ta)
Ni mic
pre dlo `io
no vi di ja log
NJU JORK - Spe ci jal ni iza sla -
nik UN-a u pre go vo ri ma Gr~ke i
Ma ke do ni je Me tju Ni mic po zvao
je dvije stra ne na nas ta vak di ja lo -
ga o ime nu ne kad na ju `ni je re pu -
bli ke biv {e SFRJ u ne dje lji po slije
16. no vem bra, u Nju jor ku.
Ni mi cov po ziv uslije dio je po -
slije su sre ta gr~kog pre mi je ra
Jor go sa Pa pan dreua i Ban Ki
Mu na u Ati ni, gdje ge ne ral ni se -
kre tar u~es tvu je na me |u na ro -
dnoj kon fe ren ci ji o
mi gra ci ja ma. (Agen ci je)
Region
Po no vo
pos tav lje na
spo men-plo ~a
]u ru vi ji
BEO GPAD - Ne za v| sno udru ze nje no -
v| na ra Srb| je po no vo je ju •e pos ta v| |o
spo men-p|o •u no v| na ru S|av ku Ou ru v| j|
u Beo qra du. na mjes tu qdje je ub| jen
1999. qo d| ne. mje sec da na na kon sto
su je ne po zna t| po •| n| oc| sk| nu ||.
No va spo men-p|o •a |ma |s t| sa drzaj
kao | pret ho dna. pos tav |je na 11. apr| |a
2000. qo d| ne na prvu qo d|s nj| cu ub|s -
tva. (Be ta)
Vi do {e vi }a }u po dr`a ti
jer je di te Spli ta, a Ban di }a
jer sam do bar s njim.
@e ljko KE RUM,
gra do na ~el nik Spli ta
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92, 112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93, 112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94, 112
Hrvatska 94, 112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
Srbi ja do kra ja
go di ne po dno si
kan di da tu ru za EU
Tre }a `rtva
no vog gri pa u Srbi ji
BEO GRAD - U Srbi ji je pot vr|en i tre }i smrtni slu ~aj od no vog gri pa.
Ri je~ je o pen zi oner ki iz ]u pri je, ko ja je bi la sr~a ni bo le snik, re kao je
epi de mi olog dr Pre drag Kon.
Pe de set se dmo go di{ nja Mi ri ja na D. pre mi nu la je na gru dnom odje lje nju op -
{te bol ni ce u ]u pri ji. Kon je re kao da je epi de mi olo {ka si tu aci ja ne po vo ljna,
da pos to ji mo gu }nost da se u blis koj bu du }nos ti po ja ve no vi slu ~aj vi i da epi -
de mi ja bu de pri su tna na ci je loj te ri to ri ji Srbi je.
"Ona se 29. okto bra ja vi la Hi tnoj slu `bi u ]u pri ji zbog po vi {e ne tem pe ra tu re
i za mo ra. Le ~e na je do 3. no vem bra, ka da je in tu bi ra na, ali na `a lost sta nje joj
se zna tno po gor {a lo i 4. no vem bra u de vet ~a so va je pre mi nu la", re kao je
pred sje dnik Ra dne gru pe za pra }e nje
no vog gri pa Pre drag Kon.
On je ka zao da su uku pno pot vr|e na
204 slu ~a ja obo li je va nja u Srbi ji, ali da
je broj obo lje lih zna tno ve }i. Me |u te -
{ko obo lje li ma je i je dno mje se ~na be ba
ko ja je in fi ci ra na vi ru som i na la zi se na re spi ra to ru. Sta nje pa ci jen ta iz ]u pri je
kod ko jeg je pot vr|e no pri sus tvo no vog gri pa po gor {a no je i pre ba ~en je na
Odje lje nje in ten zi vne nje ge Kli ni ~kog cen tra u Kra gu jev cu. Pa ci jent, star 35
go di na, prvo je bio smje {ten na kra gu je va ~koj In fe kti vnoj kli ni ci.
Na In sti tu tu za imu no lo gi ju i vi ru so lo gi ju "Tor lak" u to ku je dnog da na ma -
ksi mal no se mo gu ispi ta ti 24 su mnji va slu ~a ja, ka zao je Kon i is ta kao da sa
po ja vom epi de mi je ko ja je {i ro ko ras pros tra nje na pos ta je be smi sle no ispi ti va -
nje sva kog te {kog slu ~a ja. "Va `no je da le ka ri ko ji zbri nja va ju obo le le sva ki
te {ki slu ~aj za ko ji ve ru ju da je po ve zan s gri pom A (H1N1) pri hva te kao no vi
grip i odmah za po ~nu s le ~e njem", ka zao je Kon. (B92)
On je oci je nio da je
vri je me da Hrvat ska
do bi je pred sje dni ka
ko ji }e bi ti pred sje dnik
svih gra |a na
ZA GREB - U trku za pred sje dni ka Hrvat ske od
ju ~e se uklju ~io i za gre ba ~ki gra do na ~el nik Mi lan
Ban di}, ko ji je zbog to ga smjes ta izba ~en iz gla vne
opo zi ci one stran ke So ci jal de mo krat ske par ti je
(SDP).
U svo je vrsnoj pred sta vi na Slje me nu, vrhu pla ni ne
Me dve dni ce iznad Za gre ba, gdje je do {ao pje {ke s po ro -
di com, ek scen tri ~ni gra do na ~el ni Ban di} je u se dam ~a -
so va no vi na ri ma obna ro do vao da }e u pre di zbor noj
kam pa nji obi }i sva ko se lo i grad i "kao konj ra di ti za
Hrvat sku". Re kav {i da }e 12. no vem bra kre nu ti iz po -
gra ni ~nog mjes ta Ilok u Sre mu da uzo re Hrvat sku, da }e
sva ko di je te do bi ti fu dbal sku lop ti, Ban di} je re kao i da
je "na kon oca do mo vi ne i gra |a ni na pred sje dni ka vri je -
me za hrvat skog pred sje dni ka".
Re kav {i da oslo bo |en bi lo ka kvih stra na ~kih
oko va kre }e u pred sje dni ~ku utrku, Ban di} je na ja vio da
}e uje di ni ti ide je An te Star ~e vi }a, po li ti ~a ra iz 19. vi je ka
ko ji se sma tra ute me lji te ljem hrvat ske dr`a vnos ti, Stje -
pa na Ra di }a, ko ji je u 20. vi je ku, osno vao Hrvat sku se -
Uku pno
pot vr|e na 204 slu ~a ja
obo li je va nja u Srbi ji
BEO GRAD - Pred sje dnik Srbi je Bo ris Ta di}
po ru ~io je ha {kom tu `i ocu Ser `u Bra mer cu da }e
Srbi ja nas ta vi ti da u po tpu nos ti sa ra |u je s Ha {kim
tri bu na lom.
Ta di} je na gla sio da je ja sno da dr`a vni or ga ni Srbi -
je u po tpu nos ti sa ra |u ju s Tri bu na lom za ra tne zlo ~i ne
po ~i nje ne u biv {oj Ju go sla vi ji i da ~i ne sve da se pro na -
|u pre os ta li ha {ki bje gun ci, na vo di se u sa op {te nju Pres-
slu `be pred sje dni ka Srbi je. "Na {a ze mlja in ten zi vno
tra ga za pre os ta lim op tu `e ni ma Rat kom Mla di }em i
Go ra nom Ha d`i }em i ra di na uspe {nom za vr{et ku sa ra -
dnje s Tri bu na lom u Ha gu", re kao je pred sje dnik Srbi je.
Pret ho dno se Bra merc sas tao s pred -
sje dni kom Na ci onal nog sa vje ta za sa ra dnju s Ha {kim
tri bu na lom Ra si mom Lja ji }em. On je odao pri zna nje
Na ci onal nom sa vje tu u po gle du ste pe na i kva li te ta sa ra -
dnje ko ja je izme |u Srbi je i Tri bu na la os tva re na po pi ta -
nji ma dos tav lja nja do ku men ta ci je, os tva ri va nja uvi da u
ar hi ve dr`a vnih or ga na, oslo ba |a nja svje do ka du `nos ti
~u va nja taj ne i svim dru gim te hni ~kim aspe kti ma sa ra -
dnje. Na kon tog raz go vo ra, Lja ji} je re kao da o~e ku je
po zi ti van iz vje {taj tu `i oca, ali da ne mo `e da tvrdi da }e
bi ti upo tri je bljen izraz "pu na sa ra dnja" s Tri bu na lom.
Pri je sas tan ka s Lja ji }em, tu `i lac Bra -
merc je raz go va rao i s pred sje dni kom Vla de Srbi je Mir -
kom Cvet ko vi }em. (B92)
Ta di}: Po tpu na
sa ra dnja s Ha gom
Srbi ja jo{ tra ga za
Mla di }em i Ha d`i }em
Ban di} zbog
kan di da tu re
Cen tral ni
pri ori tet Srbi je os ta je
pos ti za nje pu no pra vnog
~lan stva u EU
F
O
T
O

N
N
Gra do na ~el nik
Za gre ba i
zva ni ~no u
trci za
pred sje dni ka
Hrvat ske
Ban di} je na
Slje me do {ao pje {ke
u pra tnji po ro di ce
FO TO NN
Ivo Jo si po vi}
zva ni ~no po ~eo
kam pa nju
6. 11. 2009. qfubl 19 Region
Uha p{en zbog
ubis tva Ta to na
BEO GPAD - Po || c| ja u Srb| j|
uhap s| |a je Ste pu Pe tro v| ca (31) |z
Beo qra da. zboq su mnje da je
u•es tvo vao u ub|s tvu na v| ja •a
íran cus koq íu dba| skoq k|u ba Tu |uz
Br| sa Ta to na.
Ta ton je pre m| nuo od po s|je d| ca
po vre da na ne se n|h ka da je qru pa
hu || qa na na pa |a u Beo qra du íran -
cus ke na v| ja •e. uo•| uta km| ce sa
Par t| za nom. (Aqen c| je)
Po li ci ja
is tra `u je HRT
ZA GPEB - Zboq su mnje da je na
HPT-u obav |je na ve || ka pro ne vje ra
nov ca. Odje|jenje za pr|vredn| kr| -
m| na || tet hrvat ske Kr|m-po || c| je za -
tra z|o je od HPT-a odre de nu
do ku men ta c| ju na ovu te mu | spro -
vo d| |s tra qu.
Da po || c| ja |s tra zu je HPT pot vrd|o
je | portparo| s Pr| sav |ja Ja nos Pe -
mer. ko j| o |me n| ma n| je ze ||o da
qo vo r| ka ko ne b| uqro z|o tok |s tra -
qe. (Tpor ta|)
Bez vi za od
19. de cem bra
LJU BLJA NA - Slo ve ni ja je
na sas tan ku gru pe Evrop skog
sa vje ta za du `e ne za vi znu li be -
ra li za ci ju pre dlo `i la da {en gen -
ski vi zni re `im za Srbi ju, Crnu
Go ru i Ma ke do ni ju bu de uki nut
od 19. de cem bra ove go di ne
umjes to 1. ja nu ara 2010, ka ko
je pre dlo `i la Evrop ska ko mi si ja.
"Na ovaj na ~in, gra |a ni tih
ze ma lja bi }e u mo gu }nos ti da
bez vi za pu tu ju u {en gen ske ze -
mlje ve} prije Bo `i }a i No ve
go di ne", na vo di se u sa op {te nju
ko je je ju ~e obja vi lo slo ve na -
~ko Mi nis tar stvo spo ljnih po -
slo va. Prije dlog }e u naj kra }em
ro ku ra zmo tri ti Evrop ski par la -
ment. (Be ta)
Uha p{en
zbog pri je tnji
Skup {ti ni
BEO GRAD - Is pred Do ma
Skup {ti ne Srbi je ra no ju ~e uha -
p{en je ~o vjek ko ji je prije tio da
}e na par la ment ba ci ti bom bu.
U ko li ma u ko ji ma je bio ni je
pro na |e na ni bom ba, ni ti bi lo
ko je dru go na oru `a nje. Uha -
p{e nom J.D. odre |en je pri tvor
do 48 sa ti.
Pred sje dni ca Skup {ti ne Sla vi -
ca \u ki}-De ja no vi}, re kla je da
jo{ nije poznato {ta je za pra vo
bi la ide ja oso be ko ja je, ka ko je
re kla, "oko 1.45 te le fo nom po -
zva la Te le vi zi ju B92 i re kla da
ima na mje ru da ba ci ek splo zi -
vnu na pra vu na zgra du Skup {ti -
ne". Ka ko se ne zva ni ~no
sa zna je, uha p{e ni mu {ka rac
prije tio je ba ca njem bom be
zbog ne ra zja{ nje nog sud skog
spo ra. (Agen ci je)
Mar ko vi}:
JS ne }e
po dr`a ti
Sta tut
BEO GRAD - Li der Je din -
stve ne Srbi je Dra gan Mar ko vi}
izja vio je ju ~e da po sla ni ci te
stran ke ne }e po dr`a ti Sta tut
Voj vo di ne uko li ko se ne iz vr{e
izmje ne, jer se nji me "pra vi
dr`a va u dr`a vi".
"JS ne }e po dr`a ti ta kav tek st
jer ni je u skla du s Us ta vom i ne
pru `a bo lji `i vot gra |a ni ma
Voj vo di ne, ne go ve }a ovla{ }e -
nja po li ti ~a ri ma. Ne }e mo do -
zvo li ti da se pra vi dr`a va u
dr`a vi", re kao je Mar ko vi}.
On je is ta kao da je za JS va -
`no da pos to ji eko nom ska de -
cen tra li za ci ja za Voj vo di nu, a
ne te ri to ri jal na de cen tra li za ci -
ja. (Be ta)
Vijesti
izba ci ti "oni ko ji su joj se pri klju ~i li u pre dve ~er je i na -
kon izbo ra 2000. go di ne".
Prva rea kci ja sti gla je iz SDP-a, ko ji je sa op {tio da
je Ban di} objav lji va njem kan di da tu re za pred sje dni ka
Hrvat ske akti vi rao auto mat sku pri mje nu ~la na Sta tu ta
stran ke, ~i me su mu pres ta la ~lan ska pra va oba ve ze i
fun kci je ko je je imao u par ti ji.
Ban di} je do bio i prvu po dr{ku od ma le
Stran ke umi rov lje ni ka ko ja je sa op {ti la da pen zi one ri u
Za gre bu `i ve bo lje ne go u dru gim di je lo vi ma ze mlje,
{to po ka zu je so ci jal nu osje tlji vost Ban di }a i grad skih
vlas ti.
I po naj no vi jim an ke ta ma kan di dat SDP-a Ivo Jo si -
po vi} i da lje ima ubje dlji vo naj ja ~u po dr{ku bi ra ~a od
24,9 od sto ispi ta nih, ma da ona pos te pe no pa da jer je u
okto bru izno si la 27,1 od sto. Sli je de Ban di} sa 14,5 i ne -
za vi sni kan di dat Na dan Vi do {e vi} sa 13,4 od sto gla so -
va, ko ji ma po dr{ka ras te.
Jo si po vi} je ina ~e ju ~e zva ni ~no po ~eo svo ju pre di -
zbor nu kam pa nju, u dru {tuv pred sje dni ka svo je stran ke
Zo ra na Mi la no vi }a.
"Za greb je naj ve }i grad u Hrvat skoj i ne `e li mo da
bu de u fi nan cij skim pro ble mi ma. @ao mi je {to Ban di}
na ne ki na ~in `e li po bje }i od pro ble ma u Za gre bu", re -
kao je tom pri li kom Mi la no vi}. Do dao je da to ni je u re -
du ni pre ma gra |a ni ma Za gre ba, ni pre ma SDP-u.
Kan di da ti do 16. no vem bra mo ra ju sa ku pi ti
po 10.000 po tpi sa i pre da ti ih dr`a vnoj ko mi si ji ko ja }e
18. no vem bra pro gla si ti va `e }e kan di da tu re i rje {a va ti
even tu al ne `al be. (Agen ci je)
lja ~ku stran ku, hrvat ski an ti fa {i zam i afir ma ci ju ra ta to -
kom ko jeg se hrvat ska ot ci je pi la od Ju go sla vi je.
Upi tan za {to je do sad ~e kao s obja vom kan di da tu -
re, Ban di} je od go vo rio da je `e lio da vi di os ta le kan di -
da te. "Kan di du jem se za pred sje dni ka dr`a ve jer svo je
de se to go di{ nje is kus tvo, zna nje i ener gi ju ko ju sam po -
ka zao u bor bi za Za greb `e lim da sta vim na ra spo la ga -
nje ci je loj Hrvat skoj", re kao je Ban di}.
On je oci je nio da je vri je me da Hrvat ska
do bi je pred sje dni ka ko ji }e bi ti pred sje dnik svih gra |a -
na. Ko men ta ri {u }i odnos sa SDP-om i pred sje dni kom
stran ke Zo ra nom Mi la no vi }em, Ban di} je ka zao da ga
ne mo gu izba ci ti iz stran ke ko ju je stva rao. Pod sje tio je
da je u sri je du tra `io da mu se na 90 da na za le di ~lan -
stvo i sve fun kci je u SDP. Do dao je da ga iz stran ke `e le
ZA GREB - Re `i ser Emir Kus tu ri ca, izner vi ran
pi ta nji ma no vi na ra Hrvat ske te le vi zi je, izba cio je
eki pu i za pli je nio im sni mlje ni ma te ri jal.
[es to ro ~la na eki pa te te le vi zi je pre dvo |e na ure dni -
kom emi si je "Ne dje ljom u dva" Ale ksan drom Stan ko vi -
}em u Mo kroj go ri raz go va ra la je s Kus tu ri com ka ko bi
sni mi la ra ni je do go vo re nu emi si ju.
Sni ma nje i raz go vor Stan ko vi }a s Kus -
tu ri com tra jao je 22 mi nu ta ka da je re `i ser, izner vi ran
pos tav lje nim pi ta nji ma, de mon stra ti vno us tao i ne bi ra -
ju }i ri je ~i, na re dio eki pi HTV-a da na pus ti se lo i da mu
pre da sni mlje ni ma te ri jal.
Pre ma na vo di ma Hrvat ske te le vi zi je, vri je |a nje i
mal tre ti ra nje tra ja lo je oko 45 mi nu ta, na kon ko jih je
eki pa po pus ti la, pre da la sni mlje ni ma te ri jal i na pus ti la
Mo kru go ru.
Stan ko vi} je oci je nio da je za plje na ma te ri ja la "kla -
si ~no ra zboj ni{ tvo i ~is ti lo po vluk", te da }e HTV od
Kus tu ri ce tra `i ti da vra ti sni mlje ni ma te ri jal.
Pre ma Stan ko vi }e vim ri je ~i ma, pi ta nja ko ja su
izner vi ra la re di te lja odno si la su se na Slo bo da na Mi lo -
{e vi }a i Kus tu ri ~in odnos s njim.
Upi tan za {to je s po koj nim srpskim pred -
sje dni kom pio vis ki to kom srpske blo ka de Sa ra je va,
Kus tu ri ca je od go vo rio da ni je imao izbo ra.
Za tim ga je Stan ko vi} pod sje tio da je svo je vre me -
no izja vio da je bi lo dir lji vo gle da ti ka ko Mi lo {e vi} u
ha {koj su dni ci {a lje po ljup ce su pru zi Mi ri i upi tao ga
ho }e li i u Izra elu, u ko jem sni ma idu }i film, Izra el ci ma
re }i ka ko je bi la dir lji va pa` nja ko jom je Hi tler oba si pao
Evu Bra un u "Vu ~joj ja mi".
Ka ko pre no si HTV, Kus tu ri ca na to ni je imao od -
go vor, ve} je upi tao Stan ko vi }a "za {to mi ne pri ~a mo
ma lo o hrvat skim le gi ona ri ma ko ji su ubi ja li Srbe po
Hrvat skoj".
Na Stan ko vi }e vo kon tra pi ta nje da ako ta -
ko mi sli, za {to je "svo je vre me no opje vao An tu Go to vi -
nu, ~o vje ka ko ji je op tu `en za ra tne zlo ~i ne u Ha gu",
Kus tu ri ca je uz psov ke us tao i na pra sno za vr{io raz go -
vor. HTV na vo di da tek st te pje sme gla si "Ko ne vo li
Go to vi nu uva lim mu oso vi nu!" (Be ta)
Kus tu ri ca iz vri je |ao i izba cio eki pu HRT-a
Ban di}
do bio i prvu
po dr{ku
od ma le
Stran ke
umi rov lje ni ka
izba ~en iz SDP-a
Re `i se ra su na lju ti la pi ta nja o
odno su sa Slo bo da nom Mi lo {e vi }em
Kus tu ri ca na
Mo kroj go ri
FO TO NN
Na kon obja ve kan d| da tu re | |zba c| va nja |z
SDP-a. Ban d|c je re kao da z|v| so c| ja| de mo kra t| ju |
|ju bo mor no •u va •|an sku kar tu SDP-a s bro jem 2.
Me du t|m. u SDP-u ne ma ju poj ma n| o ka kvoj ta -
kvoj |s ka zn| c| te tvrde da je broj Ban d| ce ve |s ka -
zn| ce b|o 38159. Po ru •| || su mu | da je ja vno
po kaze. Ban d|c je no v| na r| ma prvo re kao da |s ka -
zn| cu ne moze po ka za t| jer je ne no s| sa so bom.
Na kon |n s|s t| ra nja. krat ko je po ru •|o: Aha. ma |o
su tra cu vam je po ka za t|!
"Ma lo su tra }u vam
po ka za ti ~lan sku kar tu"
Kan ta utor ka | pje va •| ca A| ka vu |ca obja -
v| |a je ju •e kan d| da tu ru za pred sje dn| ka Hrvat -
ske. kao kan d| dat k| nja Ze |e ne |s te.
Ne mo qu ja spa s| t| Hrvat sku. a|| mo ze mo to
u•| n| t| za je dno. re k|a je vu |ca | po zva |a qra da ne
da po d| qnu q|as pro t|v on|h ko j| ras pro da ju bo -
qat stvo | |je po tu Hrvat ske da b| obo qa t| || se be |||
svo ju po ro d| cu.
Al ka Vu ica u trci za
pred sje dni ka Hrvat ske
20 qfubl!6. 11. 2009.
Ekonomija
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Kotacija fondova
Kotacija kompanija
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Slobodno tr`i{te
Javna ponuda obveznica
Ni ko ni je imao
rast ci je ne
BA NJA LU KA - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Ba nja lu ~koj ber zi os -
tva ren je pro met od 391.747,02
KM, kroz 46 tran sa kci ja.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i -
{tu lis ta B naj ve}i pro met je os tva -
ren akci ja ma Ri TE Gac ko u
izno su od 7.480 KM, po ne pro mi -
je nje noj pro sje~noj ci je ni od 0,187
KM.
Naj ve }i pro met na slo bo dnom
ber zan skom tr`i {tu os tva ren je
akci ja ma "@ito pro me ta" Br~ko u
izno su od 160.880 KM, po ne pro -
mi je nje noj pro sje~noj ci je ni od
dvi je KM. Na ovom se gmen tu
tr`i {ta ni je dan emi tent ni je imao
rast ci je ne akci ja, a gu bi tnik da na
je "Me ha ni ka" Der ven ta s pa dom
vri je dnos ti akci ja od 20 od sto na
0,16 KM.
Kod fon do va naj ve}i pro met je
os tva ren akci ja ma "Zep ter fon da"
Ba nja lu ka, u izno su od 8.778 KM,
po pro sje~noj ci je ni od 5,85 KM
za 1,68 od sto ni `oj u odno su na
pret ho dno trgo va nje. Ni je dan fond
ni je za vr{io trgo va nje u ze le nom,
a naj ve }i pad ci je ne od 6,33 od sto
na 6,07 KM ima le su akci je "Kris -
tal in vest fon da" Ba nja lu ka.
U se gmen tu du `ni ~kih har ti ja od
vri je dnos ti naj vi {e je trgo va no ob -
ve zni ca ma RS za izmi re nje ra tne
{te te, dru ga emi si ja, u vri je dnos ti
od 38.290,90 KM po ne pro mi je -
nje noj ci je ni od 47 KM.
Vri je dnost BIRS je os ta la na
1.023,27 po ena, FIRS je skli znuo
za 1,47 od sto i izno si 1.920,52 po -
ena, a ERS10 in deks je pao za
0,01 od sto na 759,49 po ena.
Z.D.
Naj ve }i pro met
di oni ca ma
"BH Te le co ma"
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem trgo -
va nju na Sa ra jev skoj ber zi os tva ren je
pro met u izno su od 605.074,48 KM, a
u sklo pu 127 tran sa kci ja pro me to va ne
su 41.074 di oni ce.
Pro met na ko ta ci ji izno sio je
64.449,38 KM, a na ko ta ci ji kom pa -
ni ja trgo va no je u vri je dnos ti od
29.742,45 KM. Naj ve }i pro met na
ko ta ci ji kom pa ni ja os tva ren je di oni -
ca ma "Bo sna li je ka" Sa ra je vo u izno su
od 28.880,45 KM po ci je ni od 16,11
KM. Na pri mar nom slo bo dnom tr`i -
{tu os tva ren je pro met u vri je dnos ti
od 510.073,26 KM, a naj vi {e je trgo -
va no di oni ca ma "BH Te le co ma" Sa -
ra je vo u izno su od 299.391,93 KM po
ci je ni od 21,81 KM. Na se kun dar nom
slo bo dnom tr`i {tu os tva ren je pro met
od 30.551,84 KM, a naj vi {e je trgo va -
no di oni ca ma pre du ze }a "UNIS ko vi -
na" Vi so ko u vri je dnos ti od 9.971,20
KM po ci je ni od 3,28 KM. Na ko ta ci -
ji fon do va trgo va no je u izno su od
34.706,93 KM, a naj ve }i pro met os -
tva ren je di oni ca ma "Her bos fon da"
Mos tar u vri je dnos ti od 13.393,30
KM po ci je ni od 6,70 KM. Naj ve}i
rast vri je dnos ti na ju ~e ra{ njem trgo -
va nju od 50 od sto na 4,50 KM ima le
su dioini ce pre du ze }a "UPI po slo vni
sis tem" Sa ra je vo, a naj ve}i pad ci je ne
od 49,67 od sto na 3,02 KM ima le su
di oni ce "Ti ma la" [i ro ki Bri jeg.
Vri je dnost BIFX-a se sma nji la za
0,24 od sto na 1.974,50 po ena, SASX-
10 in deks je oja ~ao za 1,54 od sto i
izno si 1.136,37 po ena, a SASX-30 in -
deks je po ras tao za 0,64 od sto na
1.174,98 po ena.
Z.D.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
4.50 50.00%
T| ma| S| ro k| Br| jeq 3.02
-49.67%
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
Me ha n| ka Der ven ta 0.16 -20.00%
SASE BLSE
0,00%
BIRS
-0,124%
BIFX
+1,54%
SASX-10
+0,64%
SASX-30
-1,47%
FIRS
-0,01%
ERS10
Kretanje cijene akcija
"Telekoma Srpske" Banjaluka
Kretanje cijene akcija
"Zepter fonda" Banjaluka
Kretanje cijene dionica
"Sarajevo-osiguranja"
Kretanje cijene dionica
"Elektroprivrede BiH"
ÜPl Po s|o vn| s|s te m| Sa ra je vo
Obveznice i ostale HOV
Ot ka zi za jo{
11 sre bre ni ~kih
ru da ra
SRE BRE NI CA - Ru dnik
bo ksi ta Sre bre ni ca, na kon
otpu {ta nja 69 ra dni ka u ju lu,
te hno lo {kim vi {kom pro gla sio
je jo{ 11 za po sle nih.
"Zbog eko nom ske kri ze,
nis ke ci je ne ru de bo ksi ta i sla -
be po tra` nje na svjet skom
tr`i {tu, ove go di ne smo sa mo
tri mje se ca vr{i li ek splo ata ci ju
i us ta no vi li da je jo{ 11 ra dni -
ka te hno lo {ki vi {ak. Oba vi jes -
ti li smo ih o to me i pre ma
gran skom Ko le kti vnom ugo -
vo ru nji ma te ~e ot ka zni rok i
bi }e im is pla }e ne ot pre mni -
ne", re kao je di re ktor Ru dni ka
Mi lo{ Di vo vi} i na po me nuo
da ni ko od ovih ra dni ka ni je
ra dio na ek splo ata ci ji ru de.
Na kon otpu {ta nja jo{ 11 ra -
dni ka u sre bre ni ~kom Ru dni -
ku bo ksi ta os ta }e 45
za po sle nih. (Srna)
Zo ri ca DRA GO VI]
BA NJA LU KA - Uz ga ji va ~i i
izvo zni ci ri be u RS ne za do vo ljni su
tre tma nom ko ji vlast ima pre ma
ovom se kto ru, na vo de }i da ove go -
di ne ni su ima li mo gu }nost kon ku -
ri sa nja za pod sti ca je za izvoz, iako
ova proi zvo dna gra na os tva ru je
spo ljno trgo vin ski su fi cit.
Po red izos tan ka po dr{ke izvo zu
uz ga ji va ~i i izvo zni ci su na ju ~e ra{ -
njem sas tan ku u Pri vre dnoj ko mo ri
RS uka za li i na ve li ki skok ci je ne vo -
do pri vre dne na kna de.
La zo Mar ~e ti}, pred sje -
da va ju }i Udru `e nja za uz goj i pro met
ri be pri Pri vre dnoj ko mo ri RS i di re -
ktor pri je dor skog Ri bnja ka "Sa ni ~a -
ni", re kao je da se od uku pne ko li ~i ne
proi zve de ne ri be u RS ~ak 70 od sto
pla si ra na stra no tr`i {te.
"Pro ble mi u se kto ru uz go ja i
pro me ta ri be tra ju ve} go di na ma.
Iako se ra di o proi zvo dnoj gra ni ko ja
os tva ru je dvos tru ko ve }i izvoz od
uvo za, ove go di ne nam uop {te ni je
da ta mo gu }nost da kon ku ri {e mo za
sred stva za pod sti caj izvo za", re kao
je Mar ~e ti}.
Kre iran za je dni ~ki
bh. in deks - BATX
BE^ - U Be ~u je ju ~e po tpi san ugo vor o for mi ra nju za je dni ~kog
in de ksa Ba nja lu ~ke i Sa ra jev ske ber ze pod na zi vom BATX (Bo -
sni an Tra ded In dex) ~i je }e objav lji va nje na Be ~koj ber zi po ~e ti 1.
de cem bra.
Ugo vor o kre ira nju, ra~una nju i objav lji va nju in de ksa BATX po tpi -
sa li su pred sta vni ci Ba nja lu ~ke, Sa ra jev ske i Be ~ke ber ze, ko ji pri sus -
tvu ju ^et vrtoj re gi onal noj kon fe ren ci ji tr`i {ta ka pi ta la ju go is to~ne
Evro pe.
U Ba nja lu ~koj ber zi na vo de da }e in deks u po~e tnom sas ta vu
uklju~iva ti akci je {est naj li kvi dni jih i naj ve}ih kom pa ni ja, dvi je sa Ba -
nja lu~ke i ~eti ri sa Sa ra jev ske ber ze, s naj ve }im u~e{ }em "Te le ko ma
Srpske". BATX }e bi ti prvi in ves ti bil ni in deks ko ji se ra~una za akci je
lis ti ra ne na Ba nja lu~koj i Sa ra jev skoj ber zi, odno sno in deks }e mo}i
slu`iti kao po dlo ga za kre ira nje izve de nih har ti ja od vri je dnos ti.
"BATX }e do da tno po ve}ati vi dlji vost tr`i {ta ka pi ta la RS kod
me|una ro dnih in ves ti to ra, te im omo gu}iti do da tne mo gu}nos ti za in -
ves ti ra nje na tr`i {te ka pi ta la u BiH", is ta kli su u Ba nja lu ~koj ber zi.
Na re gi onal noj kon fe ren ci ji u or ga ni za ci ji osam ber zi sa pros to ra
biv {e Ju go sla vi je i aus trij ske Ra if fe isen ban ke u~es tvu je 19 lis ti ra nih
kom pa ni ja iz ju go is to~ne Evro pe ko je }e ima ti po je di na~ne sas tan ke
sa 50 in ves ti to ra iz Aus tri je i dru gih ze ma lja. Od akci onar skih dru {ta -
va iz RS in ves ti to ri ma }e se pred sta vi ti "Te le kom Srpske".
P.K.
Uz ga ji va ~i ri be u RS ne za do vo ljni
Ri ba ri os ta li
Iako ova
proi zvo dna
gra na os tva ru je
dvos tru ko
ve }i izvoz
od uvo za,
ove go di ne
nam ni je da ta
mo gu }nost da
kon ku ri {e mo
za pod sti ca je
za izvoz, ka `e
Mar ~e ti}
Uz ga ji va ~i ri be tvrde
da su u in fe ri or nom
po lo `a ju u odno su na
ko le ge iz FBiH
FO TO M. RA DU LO VI]
6. 11. 2009. qfubl 21 Ekonomija
Tran zi ci ja u kri zi?
Pri je nekoliko da na objav ljen je iz vje {taj Evrop ske ban ke za obno vu i
ra zvoj (EBRD) pod na zi vom "20 go di na tran zi ci je - tran zi ci ja u kri zi".
Me |u tim, i po red svih pro ble ma ko ji su evi den tni u ze mlja ma u tran zi ci -
ji, uklju ~u ju }i RS i BiH, Erik Ber glof, gla vni eko no mis ta ove ban ke, izja -
vio je da klju ~ni mo del tran zi ci je os ta je ne dir nut. Ni je lo {e da ma lo
ra zmi sli mo o ovoj tvrdnji. Pri je sve ga, ka kav je to do sa da{ nji mo del
tran zi ci je? To je mo del za sno van na ne oli be ral nom kon cep tu i tzv. Va {in -
gton skom kon sen zu su, ko ji, ukrat ko, po dra zu mi je va ma ksi mal nu pri va ti -
za ci ju, ma ksi mal nu unu tra{ nju i spo ljno trgo vin sku li be ra li za ci ju,
sta bi li za ci ju kur sa i ci je na i ura vno te `e nje bu d`e ta. Mi u RS i BiH smo
taj kon cept osje ti li na svo joj ko -
`i, iz gu bi li ve li ke fir me ko je su se
mo gle res tru ktu ri ra ti i os ta li s
os tat kom pri vre de ko ji je dva
pre `iv lja va. Na osno vu uvi da u
po dat ke, mo `e mo re }i da je i ve -
liki broj os ta lih ze ma lja u tran zi ci ji pri li ~no lo {e pro {ao, po go to vo u
prvih pet go di na od po ~et ka pro ce sa i da nas u pe ri odu glo bal ne kri ze.
Ovo nas do vo di do pro ble ma u pris tu pu pro ce su tran zi ci je. Pre ma tzv.
en do ge noj ili "no voj" te ori ji ras ta, sva ka na ci onal na eko no mi ja i njen
du go ro ~ni ra zvoj za vi si u naj ve }oj mje ri od aku mu la ci je ljud skog ka pi ta -
la, jer ula ga nje u ljud ski ka pi tal ni je na u{ trb eko nom ske efi ka snos ti, ve},
na pro tiv, po ve }a va pro du kti vnost. Sa da je ja sno da sva ko dru{ tvo mo `e
pos ta ti dru{ tvo za sno va no na zna nju i da je to naj bo lji na ~in ukla pa nja u
glo bal nu eko no mi ju. Zbog to ga je za RS i BiH, kao i mno gim dru gim ze -
mlja ma u tran zi ci ji mno go po tre bni ji mo del ko ji se za sni va na ma ksi mal -
noj li be ra li za ci ja to ko va zna nja i te hno lo gi je, a ne na ma ksi mal noj
li be ra li za ci ji to ko va ro be i ka pi ta la. U ovoj oblas ti se na la ze ele men ti ko -
ji su po tre bni za na do gra dnju ne oli be ral nog mo de la pro ce sa tran zi ci je.
Me |u tim, ovo ga ne ma u iz vje {ta ju EBRD-a.
BOJA NOVCA
Pi {e: Ste vo PU CAR,
Udru `e nje eko no mis ta RS - SWOT
Do sa da{ nji mo del
tran zi ci je za sno van na
ne oli be ral nom kon cep tu
S manje nje pla ta ni je
od go vor na kri zu
SA RA JE VO - Sma nje nje pla ta, a na ro ~i to mi ni mal ca, ni je do bar
odgo vor na eko nom sku kri zu jer se ta ko sma nju je ku po vna mo}
gra |a na, ali i ste pen pro du kti vnos ti, upo zo rio je Mark Le vin, di re -
ktor Po dre gi onal ne kan ce la ri je Me |u na ro dne or ga ni za ci je ra da
(ILO) u Bu dim pe {ti.
On je na dvo dne vnoj re gi onal noj kon fe ren ci ji o te mi "Uti caj fi nan sij ske
i eko nom ske kri ze na ut vr|i va nje pla ta i stra te {ki od go vo ri" u Sa ra je vu
is ta kao da je klju ~no pi ta nje iznos mi ni mal ne pla te, jer je us ka ve za izme -
|u tog pa ra me tra i ni voa pro du kti vnos ti. Da ni jel von Vaj thed, sa ra dnik u
sje di {tu ILO u @e ne vi, ka zao je da je Polj ska po ve }a la iznos mi ni mal ne
pla te i da se do ne kle no si s eko nom skom kri zom, dok je Ir ska, ko ja ih je
za mrzla, iz gu bi la bit ku. (Fe na)
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
Energent Cijena Promjena
Nafta
Prirodni gas
77,25
4,86
-0,88
0,04
Metali Cijena Promjena
Zlato
Srebro
1060,90
16,37
6,90
0,06
B. SI MI]
PA LE - Dvi je re kon stru isa ne ben zin ske
pum pe ba nja lu ~kog "Pe tro la" otvo re ne su
ju ~e u pa ljan skom na se lju Lju bo go {ta, ~i me
je nas tav lje no ula ga nje rus kog vla sni ka naf -
tne in dus tri je RS "Za ru bez hnef ta" u mo der -
ni za ci ju ben zin skih sta ni ca ove kom pa ni je.
Kao i ra ni je mo der ni zo va ne pum pne sta ni -
ce "Pe tro la", i ove }e ubu du }e no si ti za {ti tni
znak "Nes tro", kao no vi brend rus kog vla sni ka.
Uku pna in ves ti ci ja u ova dva pro daj na objekta
za je dno s ve} re konstru isa nom pum pom u Bro -
du vri je dna je pet mi li ona KM.
"U ime rus kih ko le ga `e lim ka -
za ti da }e mo i da lje ra zvi ja ti in fras tru ktu ru ka ko
bismo ima li {to vi {e ova ko li je pih obje ka ta", ka -
zao je Ale ksan dar \a ko nov, za mje nik di re kto ra
"Op ti ma gru pe", ko ja uprav lja naf tnom in dus tri -
jom RS, i bu du }i no vi di re ktor "Pe tro la".
Aktu el ni di re ktor "Pe trola" Dra gan \u ki}
is ta kao je da je "Za ru bez hneft" po ka zao da pro -
je kat mo der ni za ci je ben zin skih sta ni ca uve li ko
`i vi.
"Kup ci ma po ru ~u jem da na na -
{im obje kti ma ko ji su do bi li no vo ru ho mo gu
do bi ti ro bu evrop skog kva li te ta i po vrlo po vo -
ljnim ci je na ma", re kao je \u ki}.
Na ja vio je da }e us ko ro po ~e ti re -
kon stru kci ju jo{ tri ben zin ske pum pe u Pri je do -
ru, Ko tor Va ro {u i Tre bi nju, gdje bi ra do vi
tre ba lo da bu du za vr{e ni do kra ja ja nu ara idu }e
go di ne. Za 2010. go di nu pla ni ra na je i iz gra dnja
dva no va obje kta na au topu te vi ma i re kon stru -
kci ja jo{ de set "Pe tro lo vih" pum pnih sta ni ca.
"Uku pne in ves ti ci je ko je je 'Za ru bez hneft'
pla ni rao za na re dnih pet go di na izno se 40 mi li -
ona evra", pod sje tio je \u ki}.
On je izra zio za do volj stvo {to se ova kve
akti vnos ti obav lja ju na na {im pros to ri ma ka zav -
{i ka ko ra dost s njim di je le i za po sle ni u "Pe tro -
lu", ali i svi do bro na mjer ni lju di.
Slo bo dan Sa vi}, na ~el nik op {ti ne
Pa le, ka zao je da }e mo der ni zo va ni obje kti po -
mo }i ra zvoj op {ti ne Pa le.
"Iza {li smo u su sret in ves ti to ru i izvo |a ~i -
ma ra do va i na vri je me pri pre mi li sve pa pi re i
do zvo le, ta ko da je po sao ura |en pri je ro ka. Ovo
su uzor ni obje kti u na {oj op {ti ni i u nji ma }e po -
sao na }i ne ko li ko no vih ra dni ka", is ta kao je Sa -
vi}.
To kom 2010. bi }e
iz gra |e na dva no va
obje kta na au topu te vi ma
i re kon stru isa no jo{ de set
pum pnih sta ni ca, ka `e \u ki}
Mo der ni zo va ne
jo{ dvi je pum pe
Ri ba ri tra `e do no {e nje za ko na o
pod sti ca ji ma u po ljo pri vre di u ko jem
bi ko na ~no bi lo raz gra ni ~e no ko je
gra ne tre ba sub ven ci oni ra ti, a ko je su
so ci jal ne ka te go ri je. Na taj na ~in bi,
tvrde, bio na prav ljen du go ro ~ni plan
ra spo dje le pod sti ca ja.
Uz ga ji va ~i i izvo zni ci
ri be pod sje ti li su da su od po lo vi ne
pro {le go di ne do bi ja li izvo zne pod sti -
ca je u vi si ni od 0,40 KM za ki lo gram
pas trmke i 0,30 KM po ki lo gra mu {a -
ra na.
Ove go di ne os ta le su sa mo sub -
ven ci je za proi zvo dnju, ko je izno se u
pro sje ku pet fe nin ga po ki lo gra mu.
Is to vre me no uz ga ji va ~i za vo do pri -
vre dnu na kna du za ra zli ku od pro {lo -
go di{ njih {est pla }a ju 17 fe nin ga po
ki lo gra mu proi zve de ne ri be. Mar ~e ti}
je na gla sio da je je dan od naj ve }ih
pro ble ma uz ga ji va ~a upra vo vi si na
vo do pri vre dne na kna de ko ja se obra -
~u na va po ko li ~i ni za hva }e ne vo de, a
ne po klio gra mu proi zve de ne ri be.
Ve ljko Bu |en, vla snik i
di re ktor "Bu treks ri bar stva" iz Tre bi -
nja, ko je }e ove go di ne izves ti 700 to -
na ri be naj ve }im di je lom na tr`i {ta
Srbi je, Crne Go re i Ru mu ni je, is ta kao
je da su uz ga ji va ~i ri be u RS u po gle -
du pod sti ca ja u in fe ri or nom odno su
na ko le ge iz FBiH.
Ko men ta ri {u }i pro ble me
uz ga ji va ~a i izvo zni ka ri be, Zo ran
Ko va ~e vi}, po mo }nik mi nis tra za po -
ljo pri vre du i ru ral ni ra zvoj RS, obja -
snio je da su ove go di ne pod sti ca ji
do dije lje ni po prin ci pu re ci pro ci te ta i
da su se svi pri vre dni ci na {li u is tom
ko {u.
"Me to do lo gi ja ra spo dje le pod sti -
ca ja ut vr|e na je na po ~et ku go di ne s
pred sta vni ci ma svih ko ri sni ka i obez -
bije |e ni no vac je ra spo re |en na sve
ko ji su os tva ri li pra vo", re kao je Ko -
va ~e vi}.
U RS pos to ji 35 ri bnja ka u ko ji -
ma se go di{ nje proi zve de oko 7.000
to na ri be. Od ove ko li ~ne, pre ma pro -
cje na ma, po lo vi na je {a ran, a os ta tak
naj ve }im di je lom otpa da na pas -
trmku. Ri ba iz RS se naj ve }im di je -
lom izvo zi u Srbi ju i ze mlje EU.
Uz ga ji va ~i ne go du ju
i zbog ras ta izno sa
vo do pri vre dne na kna de
uslo vi ma za po slo va nje i po dr{kom vlas ti
bez pre mi je za izvoz
Nas tav lje na
re kon stru kci ja
pro daj ne mre `e
ba nja lu ~kog "Pe tro la"
Pred sta vni ci
"Pe tro la" na ja vi li
nas ta vak ula ga nja
u pro daj ne obje kte
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
Z. DRA GO VI]
BA NJA LU KA - U pros to ri ja ma "Ba nja lu ~kog
ve le saj ma" ju ~e je otvo ren 13. me |u na ro dni sa jam
lo va, ri bo lo va, spor ta, tu ri zma i ugos ti telj stva "Lo ri -
mes 2009" na koje m se pred stav lja vi {e od 100 izla -
ga ~a iz BiH, Srbi je, Hrvat ske i ve li ki broj stra nih
dis tri bu te ra.
Ovo godi{ nji od ziv pre ma {io je broj izla ga ~a iz pro -
{le go di ne za 40 od sto. Is ta kav {i za do volj stvo {to ovaj
sa jam sva ke go di ne ras te, ma ni fes ta ci ju je otvo rio Pre -
drag Glu ha ko vi}, mi nis tar trgo vi ne i tu ri zma RS.
"No vi za kon o lov stvu us ko ro }e omo gu }i ti
da ogro mni lo vni po ten ci ja li RS do bi ju svo ju tu ris ti ~ku
di men zi ju", re kao je Glu ha ko vi}. U sklo pu saj ma odr`a -
na je i pre zen ta ci ja tu ris ti ~ke po nu de Ja ho ri ne za pred -
sto je }u zi mu. Di re ktor Olim pij skog cen tra "Ja ho ri na"
Bran ko Ko ro man ka zao je da je prvi i naj va `ni ji ko rak u
tro go di{ njem in ves ti ci onom raz do blju pri kra ju.
"Do kra ja de cem bra tre ba lo bi da u upo tre bu pus ti -
mo dva no va {es to sje da ka pa ci te ta po 2.000 ski ja {a na
sat. Idu }e go di ne pla ni ra mo da po ve }a mo ka pa ci tet na
3.000 ski ja {a na sat i iz gra dnju pra te}ih obje ka ta. Ovih
da na bi }e za vr{en i idej ni pro je kat osnje`ava nja naj lje p{e
sta ze Sko ~i ne, a o~e ku j emo da }e mo to kom ovog mje se -
ca ra spi sa ti me|una ro dni ten der za taj po sao. Ovim pro -
je ktom ~i ja }e re ali za ci ja po ~e ti vje ro va tno idu}e
gra|evin ske se zo ne do bi }e mo kva li te tni ju i si gur ni ju po -
nu du", is ta kao je Ko ro man. On je re kao da Ja ho ri na pri -
vla ~i sve vi {e tu ris ta i lje ti te da }e nas ta vi ti da ula `u u
sa dr`a je, uk lju ~u ju }i i gra dnju spor tske d vora ne, ko je
mo gu po nu di ti u to vri je me go di ne.
Pred sje dnik Udru`enja ho te li je ra Ja -
ho ri ne Ba to Pro vi} ka zao je da su oni spre mni za zim sku
se zo nu, na vo de }i da su zna ~aj no obo ga ti li svo ju po nu du.
On je ka zao da su ove go di ne, zbog eko nom ske kri ze,
svi ho te li na Ja ho ri ni sni zi li ci je ne od pet do 30 od sto.
Vu ka {in Vo ji no vi}, pred sje dnik Lo va ~kog sa ve za
RS, naj ve }eg udru `e nja gra |a na u RS, ko je bro ji oko
20.000 ~la no va, is ta kao je vi {es tru ku ko rist ula ga nja u
ra zvoj lo vnog tu ri zma.
"Na re dne go di ne pla ni ra mo da po ~ne mo iz gra dnju
lo va ~kog do ma ko ji }e ima ti pra te }u stru ~nu slu `bu, a ta -
ko |e se na da mo da }e mo do bi ti po dr{ku vlas ti u na {im
pla no vi ma u re ali zaci ji tu ris ti ~kog lo va", re kao je Vo ji -
no vi}. Me |u broj nim izla ga ~i ma na "Lo ri me su" se pred -
stav lja i ba nja lu ~ka fir ma "Trend M&V" - dis tri bu ter
po zna tih svjet skih ri bo lo va ~kih bren do va.
"Ve} de vet go di na zare dom pred stav lja -
mo se na ovoj sa jam skoj ma ni fes ta ci ji i za do vo ljni smo
efe kti ma ko je ovaj vid pro mo ci je ima na na {e po slo va -
nje. Lju di su i ove go di ne za in te re so va ni za ku po vi nu,
iako je pri mje tno da je nji ho va ku po vna mo} ma nja", re -
kao je Vla di slav Vu li}, di re ktor fir me "Trend M&V".
Po sje ti oci saj ma po red bo ga te po nu de oru `ja i spor -
tske, lo va ~ke i ri bo lo va ~ke opre me mo gu da u`i va ju i u
po sje ti ve li koj izlo `bi si tnih `i vo ti nja. Po red izla ga ~kog
di je la to kom saj ma bi }e odr`a no i tra di ci onal no spre ma -
nje ri blje ~or be i ocje nji va nje lo va ~kih tro fe ja.
22 qfubl!6. 11. 2009. Ekonomija
lz vrsn| d| re kto r| naj vece |ta || jan -
ske ban ke Ün| Ore d|t ra zma tra ju
mo qucnost pro mje na u kor po r -
a t| vnoj stru ktu r| banke da b| po -
b o|j sa|| njenu í| nan s|j sku
s t a b|| nost. Ün| Ore d|t u lta || j| |ma
66.000 za po s|e n|h. a u S|n d| ka tu
pr o cje nju ju da b| promjene u p -
o s|o va nju mo q|e do ves t| do qu -
b|t ka 7.000 ra dn|h mjes ta u lta || j|.
REVIZOR
Br| tan ska cen tra| na ban ka
obja v| |a je ju •e da ce u|| t| do da t -
n |h 25 m| || jar d| íun t| u do ma cu
ek o no m| ju | da ce za drza t| os n o -
vnu ka ma tnu sto pu na re kor d no
n|s k|h po |a pro cen ta da b| p o d -
sta k|a rast pr| vre de. Ovaj po tez
je po vu •en po s||je pro s|o n e dje -
|jne ne o•e k| va ne v|jes t| da je ve -
|| ka Br| ta n| ja os ta |a u re ce s| j|.
"Toyota" opet u plu su
TO KIO - Naj ve }i svjet ski proi zvo |a~ auto mo bi la, ja pan ska
"Toyota", vra tio se u pro bi ta ~ne vo de za hva lju ju }i dr`a vnim mje ra -
ma ko je su pod sta kle pro da ju, {to je na ve lo kom pa ni ju da ubla `i
pro cje nu svo jih gu bi ta ka za ovu go di nu.
"Toyota" je obja vi la da je za ra di la 21,8 mi li jar di je na, odno sno 242 mi -
li ona do la ra u svom dru gom kvar ta lu ove go di ne po slije tri uzas to pna
tro mje se ~na gu bit ka. Re zu lat u pe ri odu jul - sep tem bar je za 84 pro cen ata
sla bi ji u odno su na pro fit iz is tog tro mje se ~ja pro {le go di ne, ali uka zu je
na pos te pe ni opo ra vak kom pa ni je.
"Toyota" je u pro {loj po slo vnoj go di ni, okon ~a noj 31. mar ta 2009, iz -
gu bi la 437 mi li jar di je na, {to je njen naj lo {i ji u~i nak u 72 go di ne pos to ja -
nja. (AP)
Fran cus ka uzi ma do
50 mi li jar di € kre di ta
PA RIZ - Fran cus ka pla ni ra
da se za du `i sa od 25 do 50
mi li jar di evra za ula ga nja u
postkri znom raz do blju, sa -
op {te no je iz Ka bi ne ta fran -
cus kog pred sje dni ka Ni ko le
Sar ko zi ja.
Ka ko se na vo di o ta~nom
izno su kre di ta Sar ko zi }e
odlu~iti po~et kom de cem bra.
Jo{ u ju nu fran cus ki pred sje -
dnik je na ja vio, ne na vo de}i
to~ne izno se, da Vla da pla ni ra
uzi ma nje ve li kog kre di ta za fi -
nan si ra nje stra te {kih ula ga nja
u od go vo ru na glo bal nu eko -
nom sku kri zu.
Ni vo pla ni ra nog za du`iva nja
iza zvao je vru}u de ba tu pri
~emu gru pa par la men ta ra ca iz
Sar ko zi je vog ve}in skog de -
snog blo ka po zi va na plan za -
du`iva nja vri je dan 100
mi li jar di evra za ula ga nja u
idu}ih pet do de set go di na. Ka -
bi net fran cus kog pred sje dni ka
pro ti vi se ta ko vi so kom za -
du`iva nju, ali je spre man da
po dr`i kom pro mi sni pa ket u
vi si ni izme|u 25 i 50 mi li jar di
evra. Kris tin La gard, fran cus ki
mi nis tar fi nan si ja, upo zo ri la je
da Fran cus ka mo ra uze ti u ob -
zir sve lo {i je sta nje svo jih ja -
vnih fi nan si ja pri li kom
odlu~iva nja o to me ko li ko }e
se za du`iti ra di ula ga nja u pro -
je kte po put te hno lo {ko na pre -
dnog sis te ma tran spor ta i
bi ogo ri va tre}e ge ne ra ci je.
"Ako se odlu~imo na pre -
kru pni ko rak sa mo za to da bi -
smo po ka za l i da mi t o
mo`emo, ris ki ra mo po gor {a -
nje rej tin ga Fran cus ke", ka za -
la je ona. (Agen ci je)
NJU JORK - Vrho vni tu `i lac
ame ri ~ke dr`a ve Nju jork En drju
Kju omo po dnio je tu `bu pro tiv naj -
ve }eg svjet skog proi zvo |a ~a ra ~u -
nar skih pro ce so ra - kom pa ni je
"In tel" zbog ne kon ku ren tskog po na -
{a nja na tr`i {tu i po dmi }i va nja proi -
zvo |a ~a ra ~u na ra.
Pred sta vni ci "In te la" op tu `e ni su
da su prije ti li proi zvo |a ~i ma ra ~u na ra i
is pla }i va li im mi li jar de do la ra sa mo da
bi u svo je kom pju te re stav lja li "In te lo -
ve" umjes to pro ce so ra kon ku ren tskih
kom pa ni ja. U tu `bi je na ve de no da je
"In tel" pre kr{io fe de ral ne za ko ne pro tiv
ogra ni ~a va nja kon ku ren ci je i da je
umije {an u prije tnje i po dmi }i va nje
kom pa ni ja po put "Hewlett-Pac kar da",
"Del la" i IBM-a.
Kju omo je re kao da je "In -
tel" 2006. go di ne pla tio sko ro dvije
mi li jar de do la ra kom pa ni ji "Dell" da
se uz dr`i od ku po vi ne proi zvo da kom -
pa ni je AMD, ko ja je kon ku rent "In te -
lu". Osim to ga, "In tel" je kom pa ni ji
IBM pla tio 130 mi li ona do la ra, a za -
uz vrat tra `io da ne pra vi i stav lja u
pro met proi zvo de ko ji ima ju AMD-ov
pro ce sor.
"Umjes to da se ta kmi ~i na fer na -
~in 'In tel' se ko ris tio po dmi }i va njem da
bi odr`ao svo ju po zi ci ju na tr`i {tu. 'In te -
lo vo' po na {a nje ne sa mo da je ogra ni ~i -
lo po ten ci jal kon ku re na ta, ve} je
po go di lo i obi ~ne po tro {a ~e ko ji ni su
mo gli da do |u do bo ljih proi zvo da i ni -
`ih cije na", re kao je tu `i lac Kju omo.
U ne ke od do ka za tu `i lac
je uvrstio i elek tron sku po {tu ko ju su ra -
zmje nji va la ru ko vod stva "In te la" i dru -
gih kom pa ni ja, a ko ja uka zu ju da je bi lo
po dmi }i va nja.
"In tel", ko ji je i do sa da bio pre -
dmet broj nih is tra ga, po ri ~e sve op tu -
`be, uklju ~u ju }i i po slje dnju. Por tpa rol
kom pa ni je ^ak Ma loj re kao je da se ne
sla `e s op tu `ba ma vrho vnog tu `i oca i
po ru ~io da }e se "In tel" od bra ni ti pred
su dom. Pred sta vni ci tri kom pa ni je ko je
je po dmi }i vao "In tel", ni su `e lje li da
ko men ta ri {u tu `i o~e ve na vo de ili ni su
od go va ra li na po zi ve no vi na ra.
"In tel" je ra ni je op tu `i van za
an ti kon ku ren tsko i mo no pol sko po na {a -
nje na tr`i {tu, ali }e sa da prvi put zbog
to ga da se na |e pred su dom je dne ame ri -
~ke dr`a ve. Pro tiv "In te la" je pro {le go di -
ne tu `bu po dnije lo i re gu la tor no tije lo pri
Evrop skoj ko mi si ji, na vo de }i da je zlo -
upo tre blja vao mo no pol da bi is ti snuo
AMD. Evrop ska uni ja je u ma ju ove go -
di ne ka zni la "In tel" sa 1,06 mi li jar di evra
zbog zlo upo tre be do mi nan tnog tr`i {nog
po lo `a ja. (Was hin gton post)
"Mi cro soft"
otpu {ta jo{
800 ra dni ka
RE DMOND - Ame ri ~ka sof -
tver ska kor po ra ci ja "Mi cro soft"
na ja vi la je otp u {ta nje jo{ 800
lju di uz 5.000 ko ji su ot ka ze do -
bi li to kom ove go di ne.
"Micro soft" na vo di da se no vi
pa ket otpu {ta nja odno si na sve
slu `be te fir me u svije tu. Ame -
ri ~ki div ko ji proi zvo di pro gra -
me za kom pju te re kra jem
pro {le go di ne imao je 94.000
za po sle nih. (AP)
"Swarov ski"
ga si fir mu
u Li tva ni ji
BE^ - Aus trij ska kom pa ni ja
"Swarov ski" odlu ~i la je da obus -
ta vi proi zvo dnju u Li tva ni ji, a li -
kvi da ci ja li tvan ske fi li ja le
"Crystal Cre ati ons" bi }e za vr{e -
na do kra ja mje se ca.
Kom pa ni ja ni je na ve la obra -
zlo `e nje za ga {e nje "Crystal
Cre ati on sa", osno va nog 2001.
go di ne, ko ji se ba vio usa vr{a va -
njem te hni ke kom bi no va nja ke -
ra mi ke i kris ta la.
Kako je sa op {te no, svi za po -
sle ni u li tvan skoj fa bri ci do bi }e
ot pre mni ne, a "Swarov ski" }e
os ta ti na tr`i {tu ove bal ti ~ke ze -
mlje gdje }e i da lje pro da va ti
svo je po zna te ukra se od kris ta -
la. (Agen ci je)
"Naf to gaz"
pri znao da
ne ma nov ca
za rus ki gas
KI JEV - Ukra jin ska ga sna
kom pa ni ja "Naf to gaz" pri zna la
je da ima pro ble me da pla ti rus ki
gas za okto bar.
"Te {ka fi nan sij ska si tu aci ja u
Ukra ji ni i ras tu }i dug po tro {a ~a
ote `a va ju 'Naf to ga zu' da u po -
tpu nos ti i `e lje nom ro ku sa ku pi
no vac za gas uve zen u okto bru",
na vo di se u sa op {te nju ukra jin -
ske kom pa ni je. Na te pro ble me
pri je ne ko li ko da na upo zo rio je i
rus ki pre mi jer Vla di mir Pu tin ne
is klju ~u ju }i no vu ga snu kri zu
uo~i pred sto je }e zi me. Na pe tost
izme |u Ki je va i Mos kve u ve zi s
pla }a njem ga sa za bri nja va EU,
po {to 80 od sto rus kog ga sa do -
bi ja pre ko Ukra ji ne. (AFP)
[ved ska
odo bri la
"Sje ver ni tok"
STOK HOLM - [ved ska je da -
la ze le no svje tlo za gra dnju rus -
kog ga so vo da "Sje ver ni tok" u
nje nim te ri to ri jal nim vo da ma na
Bal ti ku, izja vio je {ved ski mi nis -
tar eko lo gi je An dre as Kar lgren.
Pro je kat vri je dan 7,4 mi li jar de
evra, ko ji pre dvo di rus ki ga sni
div "Gaz prom", tre balo bi da pro -
la zi 1.220 ki lo me ta ra du gom tra -
som od Vi bor ga u Ru si ji do
Graj fsval da u Nje ma~koj, a pro -
la ze}i ispod Bal ti~kog mo ra rus -
kom, fin skom, {ved skom,
dan skom i nje ma~kom te ri to ri -
jom. Dio po dvo dnog ga so vo da
kroz [ved sku dug je 480 ki lo me -
ta ra. Dan ska je odo bri la ovaj pro -
je kat 20. okto bra, a Fin ska tek
tre ba da se izja sni. Gra dnja ga so -
vo da tre ba lo bi da bu de za vr{e na
do 2012. go di ne, a nji me bi do
Evro pe tre ba lo da bu de do pre ma -
no 55 mi li jar di ku bnih me ta ra ga -
sa go di{ nje - 11 od sto go di{ nje
po tro{ nje ze ma lja EU. (Agen ci je)
U Ba nja lu ci otvo ren sa jam lo va, ri bo lo va,
spor ta, tu ri zma i ugos ti telj stva
RS ima ogro mne
tu ris ti ~ke po ten ci ja le
Pred sta vni ci
"In te la"
op tu `e ni da
su prije ti li
proi zvo |a ~i ma
ra ~u na ra i
is pla }i va li
im mi li jar de
do la ra da
bi u svo je
kom pju te re
stav lja li
"In te lo ve"
umjes to
pro ce so ra
kon ku ren tskih
kom pa ni ja
"In tel"
za davanje
Podnesena tu `ba
pro tiv ameri~kog
giganta
U "In te lu" po ri ~u
op tu `be na vo de }i da
}e se od bra ni ti na su du
"Pa na so nic"
pre uzi ma
"Sanyo"
TO KIO - Ja pan ska kor po ra ci ja
"Pa na so nic" sa op {ti la je ju ~e da je
za po ~e la pre uzi ma nje svog ma njeg
ri va la "Sanyo Ele crtic" za oko 4,4
mi li jar de do la ra u ci lju stva ra nja je -
dnog od naj ve }ih svjet skih proi zvo -
|a ~a ele kto ni ke.
O~e ku je se da }e "Pa na so nic",
naj ve }i proi zvo |a~ pla zma te le vi -
zo ra na svije tu, ot ku pi ti vi {e od 50
pro ce na ta akci ja "Sanyo Elec tri ca"
da bi ste kao pre dnost na tr`i {tu za -
hva lju ju }i nje go vim po slo vi ma u
proi zvo dnji so lar nih plo ~a i ba te ri -
ja. (AP)
Prvi let
na bi odi zel
AM STER DAM - Ho lan dska
avio-kom pa ni ja KLM bi}e prva ~i ji
}e pu tni~ki avi on kao go ri vo ko ris -
ti ti bi odi zel.
Iz KLM-a je sa op {te no da }e nji -
hov avi on bo ing 747 pre vo zi ti ogra -
ni~eni broj pu tni ka, a po le tje}e 23.
no vem bra, ko ris te}i kao go ri vo
mje {a vi nu bi ogo ri va i ke ro zi na. Bi -
odi zel za avi one proi zvo di se od po -
dlan ka - je dno go di{ nje ulja ri ce, a
go ri vo za sno va no na toj si ro vi ni
sma nju je emi si je ugljen-dio ksi da i
do 80 od sto. No va mje {a vi na go ri va
ne za hti je va ni ka kve mo di fi ka ci je
na mo to ru avi ona. (Agen ci je)
U fo ku su prvog da na saj ma
pre zen ta ci ja po nu de Ja ho ri ne
F
O
T
O

A
.

^
A
V
I
]
F
O
T
O

A
F
P
6. 11. 2009. qfubl 23 Ekonomija
optu`en
mita
U "Ope lu"
vi {ak de set
hi lja da
za po sle nih
BER LIN - Ame ri ~ki proi zvo -
|a~ auto mo bi la "Ge ne ral Mo -
tors" pla ni ra otpu {ta nje oko
10.000 lju di iz "Ope la", svo je fi -
li ja le ko ja {i rom Evro pe ima oko
50.000 za po sle nih, sa op {tio je
ju ~e pot pred sje dnik "Ge ne ral
Mo tor sa" D`on Smit.
"Opel" ima svo je po go ne u
Nje ma ~koj, [pa ni ji, Bel gi ji, Polj -
skoj, a pod na zi vom "Vauxhall"
po slu je i u Ve li koj Bri ta ni ji. O -
tpu {ta nje }e bi ti spro ve de no u
okvi ru pla na za sma nje nje ras ho -
da "Ope la" za 30 od sto. "Ge ne ral
Mo tors" je po kre nuo plan za res -
tru ktu ri ra nje "Ope la" na kon {to
je odus tao od odlu ke da ga pro da
kon zor ci ju mu ka nad skog proi -
zvo |a ~a auto- di je lo va "Ma gna" i
rus ke dr`a vne ban ke Sber bank,
ko ji je pla ni rao otpu {ta nje 10.500
za po sle nih u "Ope lu". (AFP)
"Dai mler"
sma nju je
ra dnu sna gu
[TUT GART - Nje ma ~ki proi -
zvo |a~ auto mo bi la "Dai mler" sa -
op {tio je ju~e da pla ni ra da u
na re dnim mje se ci ma za tvo ri
1.000 ra dnih mjes ta u proi zvo -
dnoj je dni ci "Mer ce des" u Nje -
ma ~koj u okvi ru pro gra ma
do bro vo ljnog na pu {ta nja kom pa -
ni je do ne se nog zbog sma nje nja
tro {ko va i po ve }a nja efi ka snos ti.
Plan se odno si na za po sle ne
sta ri je od 50 go di na i tre ba lo bi
da bu de spro ve den do kra ja mar ta
na re dne go di ne. (AP)
MOS KVA - Naj ve }i dio od
dvije mi li jar de do la ra obe }a nih
za spa sa va nje vo de }e rus ke fa -
bri ke auto mo bi la "Av to vaz",
za gli blje ne u du go ve, Vla da }e
za hva ti ti iz bu d`e ta, ma da se
bu du }nost te fir me ve zu je za
pro da ju kon trol nog pa ke ta
stra te {kom in ves ti to ru, naj vje -
ro va tni je fran cus kom "Re na ul -
tu", ko ji ve} dr`i 25 od sto
akci ja "Av to va za", ka `e izvor u
rus koj vla di.
"Re na ult" je naj iz vje sni ji stra te -
{ki par tner, jer je po zna to da Fran -
cu zi ne `e le da sma nju ju svoj
vla sni ~ki udio u "Av to va zu". Pro -
blem je, me |u tim, {to fran cus ka
kom pa ni ja, ko ja se i sa ma bo ri sa
sma nje nom pro da jom usljed glo -
bal ne eko nom ske kri ze, ni je spre -
mna ni da ula `e no va sred stva, ve}
}e udio u rus koj kom pa ni ji, do
kon trol nog pa ke ta, po ve }a ti obe -
zbje |i va njem svo je te hno lo gi je.
"Av to vaz" ni je u sta nju da sam
vra ti 62 mi li jar de ru ba lja, odno -
sno oko 2,11 mi li jar di do la ra
dr`a vnim ban ka ma, ta ko da mu
prije ti ban krot stvo uko li ko s kre -
di to ri ma ne do go vo ri res tru ktu ri -
ra nje du go va nja. Izvor iz rus ke
vla de ka zao je da je pre mi jer Ru -
si je Vla di mir Pu tin s na dle `nim
zva ni ~ni ci ma ra zmo trio su dbi nu
"Av to va za" i obe }ao 54,8 mi li jar -
di ru ba lja. On je do dao da }e Vla -
da uze ti iz bu d`e ta 38 mi li jar di
ru ba lja, a za tim u toj vrije dnos ti
emi to va ti dr`a vne ob ve zni ce, na -
mije nje ne ban ka ma, ko ji ma "Av -
to vaz" du gu je. Naj ve }i kre di to ri
"Av to va za" su Sber bank, Vnes -
htor gbank i fi li ja le Vnes he co -
nom bank.
O su dbi ni rus kog auto mo bil skog
gi gan ta nje go vi akci ona ri ras prav -
lja }e na sas tan ku s rus kim zva ni -
~ni ci ma 10. no vem bra. (Re uters)
"Av to vaz" ni je u
sta nju da sam vra ti oko
2,11 mi li jar di do la ra
dr`a vnim ban ka ma
NEZVANI^NO
"Re na ult" mo `da
pre uzi ma "Av to vaz"
OBURN HILS - Po srnu li ame ri ~ki proi zvo |a~
auto mo bi la "Chrysler" pla ni ra da o`i vi po mo }u te -
hno lo gi je svog no vog ita li jan skog par tne ra FI AT-a,
na vo de }i da za to ima do vo ljno go to vi ne.
Na ma ra ton skoj pre zen ta ci ji, ko ja je tra ja la ~ak
osam ~a so va, pred sje dnik upra vnih odbo ra obje kom pa -
ni je Ser |o Mar ki one pred sta vio je no vi po slo vni plan za
"Chrysler" za na re dnih pet go di na.
"'Chrysler' }e ima ti du plo ve }u pro da ju ne go sa da,
izra di }e de se ti ne no vih mo de la na FI AT-ovim pla tfor -
ma ma i ot pla ti ti dug ame ri ~kim po res kim ob ve zni ci ma
u na re dnih pet go di na. 'Chrysle ro va' proi zvo dnja }e do -
`i vje ti preo kret u 2010, a go di nu ka sni je kom pa ni ja }e
sta bi li zo va ti fi nan sij ske pri li ke", re kao je Mar ki one.
Plan pre dvi |a izra du no vih mo de la u
"Chrysle ro vim" fi li ja la ma "Je ep", "Dod ge" i "Ram", ve -
}i nom za sno va ne na efi ka sni jem FI AT-ovom sis te mu
pre no sa sna ge i na mo to ri ma ma nje za pre mi ne od do sa -
da{ njih. Mar ki one ka `e da ame ri ~ka kom pa ni ja ko ja je
u ju nu iza {la iz za {ti te od ban krot stva, sa da ima go to vo
dvije mi ljar de do la ra svog nov ca i da je u sep tem bru po -
slo va la bez gu bit ka jer je u{te dje la otpu {ta njem ra dni ka
i za tva ra njem fa bri ka, te kom bi no va njem ope ra ci ja
"Chrysle ra" i FI AT-a. Ipak, nje gov ra zvoj za vi si od pon -
u de bo ljih mo de la, tim vi {e {to su na tr`i {tu, uz mno ge
dru ge, pro pa li i ne ka da uno sni mo de li kla si ~nih auto -
mo bi la sre dnje kla se - dod` aven d`er i kar jzler se bring.
U "Chrysle ru" ka `u da }e te mo de le po bolj {a ti da bi bi li
udo bni ji i ti {i i da }e ih sa svim za mije ni ti 2012. go di ne,
ko ris te }i FI AT-ovu te hno lo gi ju.
"Chrysler" }e uz to do 2013. go di ne
uves ti ~e ti ri no va mo de la, a ve }i nu sa da{ njih re di zaj ni -
ra ti spo lja i iznu tra i opre mi ti ih no vim mo to ri ma. U ve -
}i ni mo de la u pen zi ju odla ze ve li ki "Chrysle ro vi"
mo to ri, a do la ze ma nji, ~e tvo ro ci lin dri ~ni, FI AT-ovi.
Me |u no vi te ti ma je dan }e ima ti se dam sje di {ta, je dan }e
bi ti ma li, grad ski, a je dan ma li po ro di ~ni auto mo bil. Je -
dan od njih }e bi ti i ame ri ~ka ver zi ja mo de la FI AT 500
vrlo po pu lar nog u Evro pi.
"Chrysler" na ~e lu s Mar ki one om na -
mje ra va i da spus ti cije ne da bi po ve }ao pro da ju i do {ao
do go to vi ne po tre bne za da lje res tru ktu ri ra nje po slo va -
nja. Mar ki one je, me |u tim, ja sno re kao da FI AT ne }e fi -
nan sij ski u~es tvo va ti u to me.
"Chrysler" mo ra da po pra vi i lo{ kva li tet auto mo bi -
la zbog ko jeg, uz op {tu kri zu, za ma lo ni je pro pao. Kra -
jem 2007. go di ne pro sje ~no je bi lo po tre bno da pro |e
~ak 71 dan dok ne ko ne po ~ne da rje {a va ne ki pro blem
u proi zvo dnji, a no va upra va ka `e da }e za to od sa da
bi ti po tre bno "nu la da na" i da }e se na pro blem s kva li -
te tom re ago va ti odmah.
FI AT ko ji je sa da vla snik 20 od sto "Chrysle ra", uz
mo gu }nost da po ve }a svoj udio, na dle `an je za spa sa -
va nje te ame ri ~ke kom pa ni je, osnov a ne pri je 84 go di -
ne, uz po mo} oko 15 mi li jar di do la ra fe de ral ne vla de
SAD. (AP)
"Chrysler"
uzli je }e kri li ma FI AT-a
Pred stav ljen pe to go di{ nji plan
ra zvo ja ame ri ~ke kom pa ni je
"Chrysler" }e ko ris ti ti FI AT-ovu
te hno lo gi ju, mo to re i di zajn
Ser |o
Mar ki one
"Intelu" predstoji
odbrana od te{kih optu`bi
FOTO AFP
F
O
T
O

A
F
P
24 qfubl!6. 11. 2009. Ekonomija
MOS KVA - Eko nom ska kri za sve ~e{ }e pri mo -
ra va Ru se da do po sla do |u po dmi }i va njem ka -
drov skih slu `be ni ka, za klju ~ak je an ke te ko ju je u
okto bru spro veo is tra `i va ~ki cen tar por ta la "Su per -
Job.ru".
An ke ta, ko jom je bi lo obu hva }e no 3.000 kan di da ta
za po sao i 700 pred sta vni ka po slo da va ca, po ka za la je
da je pet od sto ra dni ka do za po sle nja do {lo za hva lju ju }i
mi tu. Is tra `i va nje je, ta ko |e, po ka za lo da mi to ~e{ }e
Ki ne zi naj zad
u{li na naf tno
tr`i {te SAD
VA [IN GTON - "Chi na Of -
fsho re Oil Cor po ra ti on" prva je
ki nes ka naf tna kom pa ni ja ko ja
je u{la na ame ri ~ko tr`i {te naf te,
ku piv {i od nor ve {kog naf ta {a
"Sta to ila" li cen cu za ek splo ata -
ci ju "crnog zla ta" na ~e ti ri blo ka
bu {o ti na u Me ksi ~kom za li vu.
Vrije dnost tran sa kci je se dr`i u
taj nos ti, ali ana li ti ~a ri sma tra ju
da cije na ni je ve li ka. Ana li ti ~a ri
is ti ~u da ova akvi zi ci ja ima
ogro man po li ti ~ki zna ~aj, jer je
ki nes ki ka pi tal po slije ni za neu -
spje ha naj zad uspio da os tva ri
pre uzi ma nje u ame ri ~kom ener -
get skom se kto ru. Po sao je ti me
zna ~aj ni ji {to je os tva re n u ta ko
zna ~aj nom re gi onu SAD ka kav
je Me ksi ~ki za liv. (Agen ci je)
"Exxon Mo bil"
i "Shell" va de
ira ~ku naf tu
BA GDAD - Ira ~ko Mi nis tar -
stvo za naf tu sa op {ti lo je ju ~e da
je kon zor ci jum ko ji ~i ne ame ri -
~ki i evrop ski naf tni d`i no vi
"Exxon Mo bil" i "Royal Dut ch
Shell" do bio pra vo da ek splo ati -
{e je dno od naj cje nje ni jih naf -
tnih na la zi {ta u Ira ku.
Dvije kom pa ni je }e na na la zi -
{tu "West Kur na 1" za ko je se
pro cje nju je da sa dr`i 8,6 mi li jar -
di ba re la naf te, u na re dnih se dam
go di na po di }i proi zvo dnju na 2,1
mi li on ba re la dne vno sa sa da{ -
njih 280.000. Za taj po sao do bi -
ja }e 1,9 do lara po ba re lu. (AP)
Vijesti
Eko nom ska kri za
pod sti ~e lo {e
na vi ke na rus kom
tr`i {tu ra da
pri ma ju mu {kar ci (se dam od sto) u odno su na `e ne (tri
od sto). Uz po klo ne se la k{e do la zi do za po sle nja u rus -
kim pe ri fer nim re gi ja ma, dok u Mos kvi ne pos to ji ta kva
pra ksa. Me |u Ru si ma ko ji se ni ka da ni su za po sli li po -
mo }u "po klo na" (njih 95 od sto) pos to je i oni ko ji se ne
bi li bi li da do `e lje nog ra dnog mjes ta do |u na taj na ~in.
De vet od sto an ke ti ra nih je pri zna lo da su
pred sta vni ci po ten ci jal nog po slo dav ca tra `i li mi to ili
po klon u za mje nu za za po sle nje, pri ~e mu su to ~i ni li na
ve oma di re ktan na ~in. Be zma lo tre }i na (29 od sto) me -
na d`e ra za du `e na za izbor bu du }ih ra dni ka pri zna la je
da je ima la is kus tvo s nu |e njem mi ta za ra dno mjes to.
"Sva ki pe ti rus ki ka drov ski slu `be nik tvrdi
da je zbog kri ze u~es ta la po nu da mi ta, ka ko u nov cu, ta -
ko i u po klo ni ma i uslu ga ma", ko men ta ri {e re zul ta te is -
tra `i va nja ru ko vo di lac nau ~nois tra `i va ~kog cen tra
por ta la "Su ber job.ru" Na ta li ja Go lo va no va.
Me na d`e ri, ko ji ma su po ten ci jal ni ra dni ci nu di li
mi to, uka zu ju da po pra vi lu no vac za za po sle nje da ju
ma ga ci one ri i ~is ta ~i ce, ali i stran ci. Ve }i na me na d`e ra
sma tra da je pri ma nje mi ta ap so lu tno ne pri hva tlji vo, jer
pro fesi onal na re pu ta ci ja ne ma cije nu.
Ge ne ral ni di re ktor kom pa ni je "RBS - Ljud ski re -
sur si" Kse ni ja Su ho ti na ka `e da me na d`e ri da nas ni su
za in te re so va ni za mi to, jer ri zi ku ju da iz gu be ra dno
mjes to.
"U vrije me kri ze je dos ta te {ko na }i za po sle nje, a
ni vo uslo va ko ji se pos tav lja ju kan di da ti ma za po sao, ali
i me na d`e ri ma za per so nal, po di gnut je na vi {i ni vo",
uka zu je Su ho ti na.
Ona je re kla da, bez ob zi ra na rus ki men ta -
li tet ko ji po dra zu mije va za hval nost za odre |e ne uslu ge,
ova te ma da nas ni je po se bno aktu el na za me na d`e re na
top po zi ci ja ma, gdje se za hval nost mje ri ne nov cem, ve}
uslu ga ma i per spe kti vnim ra zvo jem odno sa. Ako se gle -
da ju slu `be ni ci na ni `im po zi ci ja ma, do da je ona, za po{ -
lja va nje uz mi to je ve oma ri zi ~no, jer i oni ko ji pri hva te
ta kvu po nu du kan di da ta ri zi ku ju da bu du ka` nje ni ili
do bi ju ot kaz.
U Ru si ji je u sep tem bru, pre ma po da ci ma Za vo da
za sta tis ti ku, bi lo 5,76 mi li ona ne za po sle nih za 4,05 od -
sto ma nje ne go u av gus tu. Ne za po sle nost je u sep tem bru
bi la naj ni `a od po ~et ka go di ne, a po slje dnji put je ispod
tog ni voa bi la u no vem bru 2008. go di ne. (Agen ci je)
Kan di da ti
za po sao
nu de
no vac,
uslu ge i
po klo ne
An ke ta je
po ka za la
da je pet
od sto
ra dni ka do
za po sle nja
do {lo
za hva lju ju }i
mi tu
Mi to put do
ra dnog mjes ta
Be zma lo tre }i na
me na d`e ra za du `e na
za izbor bu du }ih
ra dni ka pri zna la
da je ima la is kus tvo
s nu |e njem mi ta
za ra dno mjes to
FO TO NN
25 6. 11. 2009. qfubl
26 qfubl!6. 11. 2009.
Reporta`a
Pri pre mio: Bo ris \U RI]
"Um kon to ve si zve", ili "Na ro dno ko plje" na
zu lu je zi ku, bi lo je voj no kri lo Afri ~kog na ci onal nog
kon gre sa i ima lo je gla vnu ulo gu u bor bi pro tiv apar -
thej da. Nel son Man de la bio je osni va~ ovog kri la ko je
su po pu lar no na zi va li MK. Gru pa je nu di la voj nu al -
ter na ti vu mir nim i po li ti ~kim pro tes ti ma za ko je su
mno gi vje ro va li da ni su bi li do vo ljni da bude pre ki -
nut apar thejd.
Od svog osni va nja, MK je dje lo vao u ile ga li da bi
za {ti tio svo je ~la no ve od ha p{e nja ko ja su spro vo di li
agen ti apar thej da. To kom ve }eg di je la svog pos to ja nja,
MK je ko ris ti la na si lje pro tiv stra te {kih obje ka ta, kao {to
su po li cij ske sta ni ce i voj ne kan ce la ri je i po ku {a va li su
da iz bje gnu ljud ske `rtve ko li ko god je to bi lo mo gu }e,
na ro ~i to ci vi la. Do osam de se tih go di na or ga ni za ci ja je
po pri mi la so fis ti ci ra ni oblik otpo ra i po bu ne. Bi la je to
kom plek sna or ga ni za ci ja sa spe ci jal nom je di ni com ko ja
se in fil tri ra la u vla du, sa mi li tan tnim stu den ti ma ko ji su
mo bi li zovani na uni ver zi te ti ma i od bram be nim je di ni ci -
ma ko je su {ti ti le lu ke i pri obal ne gra do ve.
Bor ba za ra snu je dna kost: Cen zu ra i
ha p{e nja su uve li ko sma nji va li uti caj vo |a na ci onal nog
kon gre sa, ali po dri va ~ke akci je ko je su spro vo di li ~la no -
vi MK-a bi le su vi dlji ve i po kre nu le su ma se da se uklju -
~e u bor bu za slo bo du. Da nas mno gi od lju di ko ji su
akti vno u~es tvo va li u ra du MK-a ne ma ju svo je ku }e, `i -
ve s ro |a ci ma ili u ma lim ko li ba ma ko je su na pra vi li u
dvo ri {tu svo jih pri ja te lja.
Apar thejd je bio sis tem ra sne se gre ga ci je ko ju je
spro vo di la vla da Na ci onal ne stran ke u Ju `noj Afri ci od
1948. do 1994. go di ne. Ra sna se gre ga ci ja po ~e la je jo{ u
do ba ko lo ni ja li zma, ali apar thejd, kao zva ni ~na po li ti ka,
uve den je na kon izbo ra 1948. go di ne. No vi za ko ni su
po di je li li sta no vni ke na osno vu ra snih gru pa: bi je li, crni,
obo je ni i In dij ci, kao i po stam be nim na se lji ma u ko ji ma
su sta no va le sa mo odre |e ne gru pe.
Od 1958. go di ne crnci ma je us kra }e no dr`av ljan -
stvo, a dr`a va je raz dvo ji la me di cin ske uslu ge, obra zo va -
nje i dru ge ja vne uslu ge pre ma pri pa dnosti ra snim
gru pa ma. Apar thejd je prou zro ko vao zna ~a jan otpor me -
|u odre |e nim ra snim gru pa ma, prven stve no crnci ma, {to
je do ve lo do po bu na i pro tes ta. Vre me nom su po bu ne
pos ta le u~es ta li je i na sil ni je, {to je do ve lo do ve }e dr`a -
vne re pre si je i na si lja ko je je dr`a va spon zo ri sa la. Osam -
de se tih go di na spro ve de ne su re for me apar thej da, ~ime
ni je us pje{no sma njena ve li ~i na opo zi ci je sis te ma. Go di -
ne 1990. pred sje dnik Fre de rik Vi ljem de Klerk za po ~eo
je pre go vo re o pres tan ku apar thej da ko ji su kul mi ni ra li
izbo ri ma 1994, na ko ji ma je po bje dio Afri ~ki na ci onal ni
kon gres sa Nel so nom Man de lom na ~e lu. Ovim je apar -
thejd zva ni ~no pres tao, ma da se nje go vi tra go vi i dan-da -
nas osje }a ju u Ju `noj Afri ci.
Os tav {ti na bor be pro tiv se gre ga ci -
je: Mnogi lju di ko ji su se bo ri li pro tiv apar thej da da nas
ne ma ju do bre uslo ve `i vo ta. Ve }i na njih pa ti od pos ttra -
umat skog stre sa i bo re se sa za vi sno{ }u od al ko ho la. @i -
ve u bi je di, kao i mno gi sta no vni ci Ju `ne Afri ke i bo re se
da pre `i ve.
Je dan od njih je i Da ni jel Ma se ko, ko ji je sa 14 go -
di na na pus tio {ko lu, pa lio je automobile i po ma gao da
budu uni {teni po slo ve ko je su dr`a li bi jel ci u Dej vi to nu,
pri obal nom gra du u ko jem je ro |en i u ko jem jo{ `i vi.
"U to vri je me svi mla di bi li su uklju ~e ni u ne {to. Po -
li ci ja je uvi jek do la zi la u mo ju ku }u. Mo ji ro di te lji se vi -
{e ni su do bro osje }a li i ni je im se svi dje lo mo je u~e{ }e u
po li ti ci", obja{ nja va on.
Ma se ko ni je bio dio ban de. On je bio ~lan MK-a.
Imao je opa san na ~in `i vo ta i vrlo brzo se na {ao na uli ci,
bez po dr{ke svo je porodice. Re kli su mu da na pus ti ku }u i
on je po ~eo `i vje ti sa ne ko li ko os ta lih ~la no va MK-a. Bo -
rio se pet go di na i is to to li ko je iz bje ga vao ha p{e nje. On da
je 1989, ka da je pri ti sak vlas ti po ras tao, oti {ao u egzil i po -
~eo je i}i na voj nu obu ku u An go li i Mo zam bi ku, obli` -
njim ze mlja ma ko je su zba ci le por tu gal ski ko lo ni jal ni
sis tem. U Ju `nu Afri ku se vra tio 1994. da bi pos vje do ~io
ina ugu ra ci ju Nel so na Man de le. Nje go va stra na je po bi je -
di la, ali on ni je bio spre man da iz gra di `i vot u no voj Ju -
`noj Afri ci. Pri dru `io se Na ci onal nim od bram be nim
sna ga ma, ali ih je us ko ro na pus tio. Bez for mal nog obra zo -
va nja i tre nin ga, imao je po te {ko }a da pro na |e po sao.
Okre nuo se al ko ho lu da bi za li je ~io svo je psi ho lo {ke o`i -
ljke i pro veo je odre |e no vri je me u za tvo ru.
"Kad bo lje ra zmi slim, vi {e se ne osje }am do bro. Za -
{to sam uop {te bio po li ti ~ki akti van? Da ni sam to ura dio,
moj `i vot da nas ne bi bio ova kav", obja{ nja va on.
Nje gov bol je na ras tao ka da je do bio in fe kci ju oka
usljed ko je ne mo `e da vi di na njega. Na kon ovo ga, na -
pus ti la ga je supruga i odve la dje cu sa so bom. Izla ze}i iz
ku }e obja{ nja va da je bes ko ris tan za po sao za to {to do -
bro ne vi di. Tre nu tno `i vi sam i na pu {ten od ~i ta ve poro-
dice.
"Stva ri se ni su odvi ja le ona ko ka ko sam pla ni rao.
Ne ma na de za me ne. Sa mo ~e kam dan ka da }e me sa -
hra ni ti", ka `e Ma se ko.
Is kus tva kroz ko ja pro la ze Ma se ko i dru gi ~la no vi
MK-a pred stav lja ju sa mo je dan dio pri ~e ko ju su do `iv -
lja va li bor ci pro tiv apar thej da u za dnjih 15 go di na. Ne ki
od biv {ih ge ri la ca su us pje li u po slo vnom i po li ti ~kom
`i vo tu kao i oni ko ji su is ko ris ti li pro gra me za po sao i
obra zo va nje ko je je spro vo di la Vla da. Ipak, is kus tva
ovih lju di nu de uvid u re al nost da na{ nje Ju `ne Afri ke,
kao i pos to ja nje osje }a nja da mno ga obe }a nja iz tog do -
ba ni su pos ta la dio nji ho vog `i vo ta ta ko ih os tav lja ju }i u
te {koj re al nos ti pre `iv lja va nja u gra do vi ma.
Mnogi lju di ko ji su se
bo ri li pro tiv apar thej da
da nas ne ma ju do bre
uslo ve `i vo ta. Ve }i na njih
pa ti od pos ttra umat skog
stre sa i bo ri se sa
za vi sno{ }u od al ko ho la.
@i ve u bi je di, kao i mno gi
sta no vni ci Ju `ne Afri ke, i
bo re se da pre `i ve
Da ni jel Ma se ko sa 14 go di na
na pus tio {ko lu, pa lio je automobile
i po ma gao da budu uni {teni
po slo vi ko je su vodili bi jel ci
^la no vi MK-a
da nas pre `iv lja va ju
te {ke da ne u bor bi
sa stre som i
al ko ho lom
Bor ci pro tiv apar thej da,
tri de set go di na po sli je
Da ni jel Ma se ko
sa 14 go di na
pri klju ~io se bor bi
Mu zej
apar thej da
Pris tup do zvo ljen
sa mo bi jel ci ma
Nel son
Man de la
Apar thejd
je bio
sis tem
ra sne
se gre ga ci je
ko ju je
spro vo di la
vla da
Na ci onal ne
stran ke
u Ju `noj
Afri ci
od 1948.
do 1994.
go di ne
27 6. 11. 2009. qfubl
28 qfubl!6. 11. 2009.
Svijet
Du ga na
no }nom ne bu
Pl OMOND - Kr|s vo ker. ío to qraí
|z P| •mon da. za b| |jez|o je ío to -
apa ra tom neuob| •a je nu po ja vu
du qe na no cnom ne bu. On se
vra cao ku c| ka da je na ta mnom
ne bu kroz k| sne ka p| uq|e dao no -
cnu du qu. No cna du qa je r| jet ka
po ja va. jer za ht| je va kom b| na c| ju
ve oma ta mnoq ne ba. mje se •| ne
pod uq|om ma nj|m od 42 ste pe -
na na ho r| zon tu | k| se ko ja pa da u
prav cu mje se •| ne.
Uko ri ~e na
li der ska mi sao
Ü Bra z| |u je objav |je na zb|r ka |zja va pred sje dn| ka
lna s| ja Lu |e da S|| ve. me du ko j| ma je | ona: Mo ja
maj ka je b| |a ze na ko ja je ro de na ne p| sme na.
Ni do lar za `i vot
Pro sje •na po tros nja po q|a v| sta no vn| ka me -
du de vet m| || ona Av qa n|s ta na ca |zno s| ma nje
od 66 cen t| po da nu. a ve c| na |h tro s| oko 42
do |a ra mje se •no.
Ukra li sto ti ne
ko fe ra na
aero dro mu
FE NIKS - Po li ci ja u ame ri ~koj
sa ve znoj dr`a vi Ari zo ni ko na -
~no je ri je {i la mis te ri ju u~es ta log
nes ta ja nja prtlja ga na me |u na ro -
dnom aero dro mu "Skaj Har bor"
u Fe ni ksu, ot kriv {i u ku }i je dnog
lo kal nog bra ~nog pa ra sto ti ne
ukra de nih ko fe ra i tor bi.
Ukra de ni prtljag ot kri ven je
ka da je Kit King pri je tri se dmi -
ce uha p{en na aero dro mu dok je
sa po kre tne tra ke po ku {a vao da
ukra de je dan ko fer. Po li ci ja sa da
po ku {a va da pro na |e vla sni ke
po kra de nih stva ri. (AFP)
Ze mljo tres
na Taj va nu
TAJ PEJ - Ze mljo tres umje re -
nog in ten zi te ta po go dio je cen -
tral ni dio Taj va na, a jo{ ne ma
iz vje {ta ja o mo gu }im `rtva ma ili
na nesenoj {te ti.
Cen tral ni me te oro lo {ki bi ro
os trva sa op {tio je da je ze mljo -
tres bio ja ~i ne {est ste pe ni,
dok je ame ri ~ki Ge olo {ki in sti -
tut re gis tro vao ja ~i nu ze mljo -
tre sa od 5,7 ste pe ni.
Ze mljo tre si ~es to po ga |a ju
Taj van, ali su ugla vnom sla bi -
jeg in ten zi te ta i sa ne zna tnim
po slje di ca ma. (Agen ci je)
Avi on se
su da rio
sa div ljim
svi nja ma
HA RA RE - Mi nis tar stvo tran -
spor ta Zim bab vea sa op {ti lo je da
se je dna le tje li ca lo kal ne avio-
kom pa ni je su da ri la sa pet div ljih
svi nja pri li kom uzlije ta nja sa
aero dro ma u gla vnom gra du Ha -
ra reu.
U ju ~e ra{ njem sa op {te nju na -
vo di se da je avi on "Er Zim bab -
vea" na li ni ji Ha ra re - Bu la va jo,
"blis ki su sret" sa svi nja ma do `i -
vio u uto rak. Pu tni ci i ~la no vi
po sa de, njih 34, eva kui sa ni su
bez bje dno, dok su na apa ra tu,
ko ji je skli znuo sa pis te, o{te }e ni
pi lot ska ka bi na, je dan mo tor i
kri lo. (AFP)
Vijesti
Mo gu} no vi na pad
na Ju `nu Ose ti ju
KI JEV - Pred sje dnik Ukra ji ne Vi ktor Ju{ ~en ko
op tu`io je pre mi jer ku Ju li ju Ti mo {en ko za "kri mi -
nal ni ne mar" zbog odr`ava nja sku po va to kom epi de -
mi je no vog gri pa.
Ju{ ~en ko je za tra `io od gla vnog tu `i la{ tva da po kre -
ne pos tu pak pro tiv od go vor nih za spro vo |e nje mi tin ga
blo ka Ti mo {en ko ve, 24. okto bra u Ki je vu. Pred sje dnik,
na ime, sma tra da je mi ting, na ko jem je pri je sko ro dvi je
ne dje lje is ta knu ta kan di da tu ra Ti mo {en ko ve za bu du }eg
pred sje dni ka, je dan od fa kto ra {i re nja no vog pan de mij -
skog gri pa u Ukra ji ni, pre ni je li su ju ~e rus ki me di ji.
"Prvo i na je fi ka sni je sred stvo pre ven ti -
ve je ne do pu {ta ti oku plja nja lju di. Igno ri {u }i taj prin cip,
u Ki jev su do pre mlje ne sto ti ne, hi lja de lju di iz ra znih re -
gi ona, i iz oblas ti gdje je izvor epi de mi je i iz oblas ti gdje
ni je bi lo zna ko va za ra ze", re kao je Ju{ ~en ko, do da ju }i da
VA [IN GTON - Bi je la ku }a se
dis tan ci ra la od po ra za kan di da ta
ame ri ~ke De mo krat ske stran ke na
izbo ri ma za gu ver ne re dvi je sa ve -
zne dr`a ve i oci je ni la da ti izbo ri
ni su pred stav lja li re fe ren dum o
pred sje dni ku SAD Ba ra ku Oba mi.
Re pu bli kan ski kan di da ti su po bi je -
di li u uto rak na izbo ri ma za gu ver ne -
re Vir d`i ni je i Nju D`erzi ja ~i me je
do ne kle izmi je njen po li ti ~ki pejza`
SAD, a opo zi ci oni re pu bli kan ci do bi -
li su pod strek po sli je vi {e iz gu blje nih
izbo ra.
Por tpa rol Bi je le ku }e Ro bert Gibs
re kao je no vi na ri ma da su se gla sa ~i
u Vir d`i ni ji i Nju D`er zi ju ba vi li "sa -
svim lo kal nim pi ta nji ma ko ja ne
uklju ~u ju pred sje dni ka".
Po ra zi de mo kra ta ocje nju ju se kao
zna ~a jan uda rac Oba mi, bu du }i da
nas to ji da do bi je {i ro ku po dr{ku za
re for mu ame ri ~kog zdrav stve nog sis -
te ma, usva ja nje za ko na o su zbi ja nju
kli mat skih pro mje na, kao i za na ~in
na ko ji pris tu pa ra tu u Av ga nis ta nu.
Is to vre me no je to i uda rac de mo kra -
ta ma uo~i izbo ra slje de }e go di ne ka -
da }e bi ti bi ra na tre }i na ~la no va
Se na ta, svi ~la no vi Pred sta vni ~kog
do ma i ve }i na gu ver ne ra. (Agen ci je)
Izbo ri za
gu ver ne re ni su
re fe ren dum o Oba mi
TE HE RAN - Iran ske bez bje -
dno sne sna ge uhap si le su no vi na ra
fran cus ke no vin ske agen ci je AFP
Far ha da Pu la di ja ko ji je iz vje {ta -
vao o mi tin gu po vo dom obi lje `a -
va nja 30. go di{ nji ce od upa da u
ame ri ~ku am ba sa du u Te he ra nu.
Stra nim me di ji ma bi lo je za bra nje -
no da iz vje {ta va ju o uli ~nim pro tes ti -
ma od ne mi ra ko ji su po kre nu ti na -
kon objav lji va nja spor nih re zul ta ta
pred sje dni ~kih izbo ra odr`a nih u ju -
nu.
"Pu la di je iz vje {ta vao sa mi tin ga
ka da su ga tri agen ta za us ta vi la i pri -
ve la. Dva agen ta su bi la u uni for mi,
a je dan u ci vi lu. Od ju ~e uju tro ne -
ma mo ni ka kvih vi jes ti o nje mu", re -
kao je ju ~e vr{i lac du `nos ti {e fa
do pi sni{ tva AFP-a u Te he ra nu D`ej
De {muk.
On je is ta kao da im je Mi nis tar stvo
za kul tu ru i islam sko sa vje to va nje
da lo ga ran ci je da }e Pu la di jev slu ~aj
bi ti pri ori tet. (Agen ci je)
Gla sa ~i se
ba vi li lo kal nim
pi ta nji ma, ko ja ne
uklju ~u ju pred sje dni ka
MOS KVA - Di re ktor rus ke voj ne oba -
vje {taj ne agen ci je (GRU) Ale ksan der [li ja -
ktu rov re kao je ju ~e da bi Gru zi ja mo gla
po no vo da na pa de Ju`nu Ose ti ju.
[li ja ktu rov, ko ji je u apri lu pre uzeo ko -
man du nad GRU ({to je rus ki akro nim za Gla -
vnu rus ku oba vje {taj nu agen ci ju), re kao je da je
si tu aci ja za te gnu ta i op tu`io je NA TO da i da lje
nas tav lja da {a lje na oru`anje Gru zi ji.
"To me mo ra te do da ti i ne pre dvi -
dlji vos ti po ku {a ja gru zij skog ru ko vod stva na
~e lu s pred sje dni kom Mi ha ilom Sa ka {vi li jem,
ko ji mo`e po pus ti ti pred is ku {e njem da upo tri -
je bi si lu da ukro ti ove tvrdo gla ve re pu bli ke kao
{to je to bio slu ~aj pro {le go di ne. Ne odba cu je -
mo mo gu }nost sli ~nog ra zvo ja do ga |a ja", re -
kao je di re ktor GRU.
On je do dao da "no ve ~la ni ce NA TO-a" u
is to ~noj Evro pi snab di je va ju ma njim na -
oru`anjem i mu ni ci jom Gru zi ju dok Izra el {a lje
be spi lo tne le tje li ce, a Ukra ji na te {ku ar ti lje ri ju i
pro ti va vi on ske sis te me.
Ju`na Ose ti ja i Ab ha zi ja po ~et kom
de ve de se tih go di na oslo bo di li su se gru zij ske
kon tro le. Ru si ja je oba re gi ona pri zna la kao ne za -
vi sne dr`ave na kon pe to dne vnih su ko ba sa Gru -
zi jom u av gus tu 2008, ko ji su iza zva ni na pa dom
gru zij skih sna ga na Ju`nu Ose ti ju. (Agen ci je)
NA TO
i da lje
na oru `a va
Gru zi ju,
tvrdi
[li ja kturov
Vlas ti Ira na uhap si le
fran cus kog no vi na ra
Te he ran obe }ao
da }e ovaj slu ~aj
bi ti pri ori tet
[i re nje vi ru sa
No vi grip
F
O
T
O

A
F
P
[ef dr`a ve sma tra da je mi ting, na
ko jem je pri je sko ro dvi je ne dje lje
is ta knu ta pred sje dni ~ka kan di da tu ra
aktu el nog pre mi je ra, je dan od
fa kto ra ras ta bro ja obo lje lih
Spor Ti mo {en ko ve i Ju{ ~en ka do ka zu je da
se u bor bi za sva ki glas ne bi ra ju sred stva
6. 11. 2009. qfubl 29 Svijet
@i vot u
re zer va tu
pri ro de
OlN GAl - Oe jun Ba |n ko hra n|
m|a du t| be tan sku an t| |o pu m|| je -
kom |z í|a s| ce za be be u re zer va tu
pr| ro de Ho| S|| u sje ve ro za pa dnoj
k| nes koj pro v|n c| j| O|n qa|. Po de na
u t| be tan skoj auto no mnoj pre íe -
ktu r| Ju su. Ba |n ko je kao tro qo d|s -
nja k| nja s ocem do s|a da z| v| u
ovom re zer va tu pr| ro de. qdje
odras ta u pr| ro dnom okru ze nju
dru ze c| se sa z| vo t| nja ma.
MI LA NO - Sud u Ita li ji osu dio je u od -
sus tvu 23 Ame ri kan ca, ve }i nom agen te CIA,
zbog otmi ce egi pat skog sve {te ni ka na uli ci u
Mi la nu 2003. go di ne.
Biv {i {ef Kan ce la ri je CIA u Mi la nu Ro bert
Sel don Lej di do bio je osam go di na za tvo ra, a os -
ta la 22 Ame ri kan ca po pet go di na za tvo ra. Su di -
ja Os kar Ma |i je, na vo de }i kao ra zlog
di plo mat ski imu ni tet, oslo bo dio kri vi ce jo{ tri
dr`av lja ni na SAD.
To je prvi sud ski pro ces u ne -
koj ze mlji u ve zi s ta ko zva nim pro gra mom van -
re dnog pre ba ci va nja u okvi ru ko jeg je CIA
oti ma la osu mnji ~e ne za te ro ri zam ra di ispi ta va -
nja.
Tu `i lac je za sve osim je dnog osu |e nog us -
ta no vio da su agen ti CIA. Nji ma je su |e no u od -
sus tvu za to {to su ita li jan ske vla de odbi le ili
igno ri sa le zah tjev tu `i oca za tra `e njem izru ~e nja.
Ame ri kan ci su bi li op tu `e ni da su ote li Osa -
ma Mus ta fu Ha sa na Na ra, po zna tog kao Abu
Omar, 18. fe bru ara 2003, a po tom ga pre ba ci li u
ame ri ~ke ba ze u Ita li ji i Nje ma ~koj. Na kra ju je
pre ba ~en u Egi pat gdje je, pre ma nje go vim ri je -
~i ma, bio mu ~en. On je oslo bo |en, ali ni je imao
do zvo lu da na pus ti Egi pat da bi pri sus tvo vao su -
|e nju.
Por tpa rol CIA u Va {in gto nu je odbio da ko -
men ta ri {e pre su du na vo de }i da "CIA ni je ko -
men ta ri sa la ni je dnu op tu `bu u ve zi s Abu
Oma rom" ko ji je otet u Mi la nu. Advo ka ti 23
osu |e na Ame ri ka ca re kli su da }e ulo `i ti `al bu
na pre su du.
Ame ri kan ci }e ima ti sta tus bje gu -
na ca, a tu `i lac Ar man do Spa ta ro je re kao da ra -
zma tra da od Vla de tra `i iz da va nje me |u na ro dne
po tjer ni ce na osno vu pre su de. Vla da Sil vi ja Ber -
lus ko ni ja, blis kog sa ve znik biv {eg pred sje dni ka
SAD D`or d`a Bu {a, za ~i jeg je man da ta po kre -
nut pro gram, ra ni je je to odbi ja la. (Agen ci je)
je to ve oma po ve }a lo ri zik {i re nja in fe kci je.
Pre ma nje mu, to su igno ri sa li i pred sje dnik par la -
men ta Vla di mir Li tvin i li der opo zi ci one Par ti je re gi ona
Vi ktor Ja nu ko vi~, a "pri je sve ga pre mi jer ka". Li tvin, Ja -
nu ko vi~ i Ti mo {en ko va bi }e pro tiv kan di da ti Ju{ ~en ku na
izbo ri ma za bu du }eg {e fa dr`a ve 17. ja nu ara 2010. go di -
ne.
Ju{ ~en ko je uje dno pod sje tio da je jo{
20. okto bra u za pa dnou kra jin skom gra du Trno po lju zbog
{i re nja vi ru snih in fe kci ja pro gla {en ka ran tin u {ko la ma,
ali da je 24. okto bra na Trg ne za vi snos ti u Ki je vu do {lo na
hi lja de lju di, izme |u os ta log, i iz za pa dne Ukra ji ne. Od -
go vor nost za to, pre ma Ju{ ~en ku, tre ba da sno se gla vni
sa ni tar ni lje kar u ze mlji, sa ni tar ni lje kar Ki je va i Vla di ni
~i no vni ci, ko ji se "zbog po li ti ~kih di vi den di i am bi ci ja ne
za us tav lja ju ni pred ~im".
"Ali, tre ba {ou odr`a ti, tre ba ju nam kon cer ti, jer je
ve} pla }e no, 130 mi li ona hri vni (ukra jin ske va lu te) je po -
tro {e no", re vol ti ra no je ko men ta ri sao Ju{ ~en ko.
U Ukra ji ni je pro gla {e na epi de mi ja gri pa i re -
spi ra tor nih in fe kci ja, ko ja je po ~e la na za pa du ze mlje. Za -
ra`eno je sko ro po la mi li ona Ukra ji na ca, a umrlo je 86,
me |u ko ji ma naj ma nje pet od vi ru sa no vog gri pa A
(H1N1). (Agen ci je)
Zai gra ni slo ni}
u zoo-vrtu
Sl DNEJ - M|a dun •e s|o na
Luk Oa| |qra se |o p tom u zo o|o -
skom vrtu Ta ron qa u S| dne ju.
P| je• je o •e tvo ro mje se •nom
m|a dun •e tu ko je pr| v|a •| paz -
nju sv|h po sje t| |a ca s| dnej skoq
zoo-vrta.
Po red to qa sto se re do vno
|qra |op tom. Luk Oa| | p|| va u
svom ba zen •| cu | pros to obo -
za va vo du.
Agen ti CIA osu |e ni za otmi cu sve {te ni ka
Bru tal no
tros tru ko
ubis tvo
u Ma |ar skoj
BU DIM PE [TA - Na je -
dnom sa la {u na do mak Tom pu
u Ma |ar skoj do go di lo se bru -
tal no tros tru ko ubis tvo u ko -
jem su stra da li sta ri ji bra ~ni
par i nji ho va k}er ka, sa op {ti la
je ju ~e ma |ar ska po li ci ja.
Ubi je ni su 65-go di{ nji Jo -
`ef K., nje go va tri go di ne
mla |a `e na i nji ho va k}er ka
sta ra 41 je di nu, ina ~e maj ka
dvo je dje ce. Mrtvog oca je
pro na {la mla |a k}er ka i
odmah po zva la lje ka ra, ko ji
je us ta no vio na sil nu smrt i
oba vi jes tio po li ci ju. U ge pe -
ku nji ho vog pu tni ~kog auto -
mo bi la pro na |e na su i ti je la
`e na. (Agen ci je)
Te he ran:
Mer ke lova
pod uti ca jem
"ci onis ta"
TE HE RAN - Te he ran je ju -
~e op tu `io nje ma ~ku kan ce -
lar ku An ge lu Mer kel da je
pod uti ca jem "ci onis ti ~kih
kru go va", na kon nje nih izja va
da nu kle ar na bom ba u iran -
skim ru ka ma ne }e bi ti pri hva -
tlji va.
Por tpa rol Mi nis tar stva
spo ljnih po slo va Ra min Ma -
hman prast izja vio je da su
izja ve Mer ke lo ve pro tiv na -
ci onal nih in te re sa Nje ma -
~ke. Ona je izja vi la u uto rak
u Va {in gto nu da }e bi ti po -
ka za na "nul ta to le ran ci ja ka -
da se po ja vi ri zik da oru `je
za ma so vno uni {te nje pa -
dne, na pri mjer, u iran ske
ru ke". (Agen ci je)
Abas se
ne }e po no vo
kan di do va ti
RA MA LA - Pa les tin ski
pred sje dnik Ma hmud Abas
re kao je ju ~e da se ne }e po -
no vo kan di do va ti na izbo ri ma
u ja nu aru, jer ni je pos ti gnut
na pre dak u mi ro vnim raz go -
vo ri ma s Izra elom.
Pa les tin ski li der, ko ji ima
po dr{ku Za pa da, obja vio je
svoj plan na sas tan ku Iz -
vr{nog ko mi te ta Pa les tin ske
oslo bo di la ~ke or ga ni za ci je na
oku pi ra noj Za pa dnoj oba li.
Ja ser Abed Ra bo, bli zak Aba -
sov sa ra dnik, izja vio je da
~la no vi Ko mi te ta po ku {a va ju
da ubi je de Aba sa da se kan di -
du je. (Agen ci je)
Vijesti
H1N1 do ve lo do po li ti ~kih pre vi ra nja u Ukra ji ni
su ko bio dr`a vni ke
Ju{ ~en ko
za tra `io
po kre ta nje
pos tup ka
pro tiv
or ga ni za to ra
mi tin ga
Ame ri kan ci }e
ima ti sta tus bje gun ca
Advo ka ti osu |e nih na ja vi li `al bu na pre su du
FO TO AFP
Ne da vno je ot kr| ve no da ame r| •ka íe -
de ra| na v|a da skr| va po dat ke ko j| qo vo re o ve -
|| kom pos tot ku |ju d| za ko je se tvrd| da su
obo |je || od no voq qr| pa |ako qa za pra vo n| su
|ma ||. Je dan od pr| mje ra je sa ve zna drzava
Ka || íor n| ja u ko joj je od 13.704 su mnj| va s|u •a -
ja. ko ja su tes t| ra na u |a bo ra to r| j|. sve qa dva
od sto |ma |o no v| qr|p. 12 od sto su |ma || ob| -
•an qr|p. a •ak 86 od sto tes t| ra n|h uzo ra ka b| -
|o je ne qa t| vno na qr|p.
Mno gi obo lje li
to za pra vo ni su
Je dna ma •ka u sa ve znoj ame r| •koj
drza v| Ajo va obo |je |a je od qr| pa A. sto je prv|
s|u •aj za b| |jezen kod ove vrste z|vo t| nje. O•| -
q|e dno je je dan od uku ca na ko j| su pre bo |je ||
bo |est pre n|o ma •k| v| ru snu |n íe kc| ju. l ma •ka |
nje n| v|a sn| c| su se opo ra v| || od bo |es t|. Ps| |
ko nj|. ta ko de. mo qu da obo |e od ra z|| •| t|h v| ru -
sa qr| pa. ma da kod n| je dne od ov|h vrsta z|vo -
t| nja n| je d| ja qnos t| ko van v| rus H1N1.
I ma ~ka zara`ena
U Ukra ji ni je umrlo 86 oso ba, od ko jih
naj ma nje pet od vi ru sa gri pa A
F
O
T
O

A
F
P
30 qfubl!6. 11. 2009. Svijet
Zbog po gor {a ne bez bje dno sne si tu aci je u Av ga nis ta nu
UN eva ku i{u oso blje
KA BUL - Uje di nje ne na ci -
je (UN) pri vre me no }e eva ku -
isa ti ne ko li ko sto ti na svo jih
lju di iz Av ga nis ta na zbog po -
gor {a ne bez bje dno sne si tu aci je
u toj ze mlji, sa op {tio je ju ~e
por tpa rol Svjet ske or ga ni za ci -
je Alim Si dik.
"Oko 600 od uku pno 1.000
za po sle nih ko ji ni su Av ga nis tan -
ci bi }e pri vre me no po vu ~e no ili
pre mje {te no u bez bje dni je kra je -
ve", izja vio je por tpa rol UN-a u
Ka bu lu Dan Me knor ton, do da ju -
}i da }e os ta ti sa mo za po sle ni
ko ji spa da ju u ne op ho dno oso -
blje.
"Os ta je mo pri obe }a -
nju da }e mo nas ta vi ti re ali za ci ju
svih na {ih pro gra ma i akti vnos ti.
Uzi ma ju }i u ob zir do ga |a je od
pro {le se dmi ce, mo ra mo, me |u -
tim, ra zmi sli ti o to me ka ko }e mo
ih u bu du }nos ti iz vr{a va ti, jer u
is to vri je me mo ra mo bri nu ti o
bez bje dnos ti oso blja", re kao je
Si dik.
Odlu ka, do ne se na ne dje lju
da na po sli je ubis tva pe to ri ce ~la -
no va UN-a u Ka bu lu, pred stav -
lja }e ve li ki uda rac pla no vi ma
pred sje dni ka SAD Ba ra ka Oba -
me da for mu li {e od go va ra ju }u
stra te gi ju bor be pro tiv ta li ba na.
O~e ku je se da pred sje dnik
svjet ske su per si le to kom na re -
dnih se dmi ca odlu ~i o pri je dlo gu
vrho vnog ko man dan ta ame ri ~kih
i NA TO sna ga u Av ga nis ta nu ge -
ne ra la Sten li ja Me kris ta la ko ji
`e li de se ti ne hi lja da do da tnih
tru pa u Av ga nis ta nu.
Broj ame ri ~kih sna ga
ko je bo ra ve u ovom sa da naj ve -
}em kri znom `a ri {tu na svi je tu je
go to vo du pli ran od ka da je Oba -
ma pre uzeo du `nost pred sje dni ka
u ja nu aru.
"UN su u Av ga nis ta nu ve}
po la vi je ka i ne }e mo oti }i ni sa -
da. Na rod Av ga nis ta na `e li da
os ta ne mo", re kao je Si dik.
U Av ga nis ta nu se sa da na la zi
oko 110.000 pri pa dni ka stra nih
tru pa, a dvi je tre }i ne od ovog bro -
ja ~i ne Ame ri kan ci. (Agen ci je)
Oko 600 od uku pno 1.000 za po sle nih
ko ji ni su Av ga nis tan ci bi }e
pri vre me no po vu ~e no ili
pre mje {te no u bez bje dni je kra je ve
Tr| su do qa da ja ove se dm| ce ut| ca |a na po || t| •a re | voj n|
vrh ve || ke Br| ta n| je da se sa sve ve com za br| nu tos cu za p| ta ju ko || -
ko ce jos po traj t| br| tan ska po drska m| s| j| u Av qa n|s ta nu. pre n| je |a
je ju •e br| tan ska stam pa. Prv| je po q| b| ja pet voj n| ka od ru ke av -
qa n|s tan skoq po || caj ca ko jeq su obu •a va ||. po tom stav je dnoq
dos ko ras njeq m| n|s tra ko j| sma tra da voj sku tre ba vra t| t| u ze m|ju |
kon cen tr| sa t| se na obez bje d| va nje br| tan sk|h qra n| ca kao sred -
stva bor be pro t|v A| Ka |de te po no vn| |zbor Ha m| da Kar za |ja za
pred sje dn| ka Av qa n|s ta na bez od qo va ra ju ceq |zbor noq pro ce sa.
Bi ti ili ne bi ti
[trajk pa ra li sao
sao bra }aj u Belgiji
Os ta ju sa mo
za po sle ni ko ji spa da ju
u ne op ho dno oso blje
UN, me |u tim, os ta ju pri obe }a nju da }e nas ta vi ti
re ali za ci ju svih svo jih pro gra ma i akti vnos ti
F
O
T
O

A
F
P
BRI SEL - [trajk ra dni ka
za po sle nih u `elje zni ci pri mo -
rao je ju ~e mno ge Bel gi jan ce da
os ta nu kod ku }e jer svo jim
auto mo bi li ma ni su mo gli da se
pro bi ju kroz gu`vu na pu te vi -
ma.
@elje zni ~ke sta ni ce u svim
ve }im bel gij skim gra do vi ma zbog
{traj ka, ko ji je `e lje zni ce ko {tao
pet mi li ona evra, bi le su go to vo
pus te, ali su auto pu te vi oko Bri se -
la, Gen ta i An tver pe na bi li za -
kr~e ni auto mo bi li ma.
^la no vi Sin di ka ta dr`a vne
`elje zni ce NMBS-SNCB stu pi li
su u je dno dne vni {trajk ne za do -
vo ljni zbog to ga {to im me -
nad`ment kom pa ni je ni je po slao
in for ma ci je o pla no vi ma za res -
tru ktu ri ra nje Odje lje nja za pre voz
te re ta. Ra dni ci stra hu ju da bi na -
jav lje nim res tru ktu ri ra njem mo -
glo da do |e do ga {e nja 3.000
ra dnih mjes ta. Oni su za pri je ti li
da bi mo gli da stu pe i u cje lo ne -
dje ljni {trajk uko li ko me -
nad`ment ne od go vo ri na nji ho ve
zah tje ve.
Sa dru ge stra ne, iz Upra ve
NMBS-SNCB mo le ra dni ke za
ra zu mi je va nje i vi {e fle ksi bil nos ti
jer ra de na re vi ta li za ci ji Odje lje -
nja za te ret ko je po slu je s gu bi ci -
ma. (Agen ci je)
Za po sle ni
u `e lje zni ci Bel gi je
za pri je ti li da ljim
boj ko tom ra da
6. 11. 2009. qfubl 31
e li ka eko nom ska kri za ili Ve li ka
de pre si ja na zi vi su za te `ak slom
ci je lih na ci onal nih eko no mi ja u
svim va `ni jim in dus trij skim dr`a -
va ma. Ona je po ~e la 1929, a bi la
je vi dlji va u slo mu ci je log ni za
pri vre dnih su bje ka ta, ma sovnoj
ne za po sle nosti i de fla ci ji. Is to vre me nost po jav lji va nja
kri ze u ra znim po dru ~ji ma na ci onal ne eko no mi je bi la
je pos pje {e na na ra slom me |u so bnom pre ple te no{ }u
po je di nih di je lo va pri vre de, kao i eko no mi ja ra znih
dr`ava, te po ve za no{ }u fi nan sij skih to ko va, odno sno
na ra slom po kre tlji vo{ }u ka pi ta la, ali i ne pos to ja njem
odre |e nih ele me na ta re gu li sa nja tr`i {ta ko ji se da nas
po dra zu mi je va ju.
Svjet ska eko nom ska kri za pre ki nu la je tzv. zla tne
dva de se te go di ne. Na gli pad `i vo tnog stan dar da po go -
do vao je pro cva tu ek stre mnih ide olo gi ja kao {to je fa -
{i zam, ra spi ri va nju na ci ona li zma i trci osi ro ma {e nih
dr`a va za stra te {ke si ro vi ne, ko ja je do ve la do izbi ja -
nja Dru gog svjet skog ra ta. Kri za je tra ja la to kom tri -
de se tih i ~e trde se tih go di na, te za vi sno od po je di nih
dr`a va, za vr{i la za vri je me ili po sli je ra ta.
U po ~et ku la ga ni pad ras ta svjet ski vo de }e pri vre -
dne si le SAD do veo je spe ku la ti vno pre ci je nje no tr`i -
{te akci ja u okto bru 1929. do slo ma ("crni uto rak"). To
je do ve lo do okre ta nja to ko va ka pi ta la. Ka pi tal, ko ji je
u go di na ma pri je to ga bio in ves ti ran u dru ge na ci onal -
ne eko no mi je, na brzi nu je po vla ~en.
U Evro pi je to po vla ~e nje ka pi ta la iza zva lo naj te -
`e obli ke kri ze u iona ko sla bim eko no mi ja ma. U ci je -
l om l an cu do ga |a nj a do {l o j e do ma so vne
ne za po sle nos ti i ogro mnog pa da me |u na ro dne raz mje -
ne. U ra znim dr`a va ma je na iza zo ve re ago va no ra zli -
~i to, po la ze }i od Skan di na vi je, a na ro ~i to [ved ske,
de mo kra ti je ko je su fun kci oni sa le po ~e le su, pre la ze }i
u so ci jal ne dr`a ve, s in ter ven ci ja ma u tr`i {na do ga |a -
nja.
Ko le blji ve po ku {a je in ter ve ni sa nja ame ri ~kog
pred sje dni ka Hu ve ra nje gov na slje dnik Fren klin D.
Ru zvelt od 1933. je po ja ~ao, a skup pri mi je nje ne nih
mje ra os tao je u eko nom skoj te ori ji po znat pod ime -
nom "nju dil".
Naj po zna ti ja mje ra bi lo je fi nan si ra nje ja vnih ra -
do va, kao mje ra za po kre ta nje in ves ti ci ja, po ve }a nim
za du `i va njem dr`a ve, ka sni je po zna tim pod na zi vom
de fi ci tno fi nan si ra nje. Mno ge dr`a ve, npr. Ve li ka Bri -
ta ni ja, ta da odus ta ju od po ve zi va nja vri je dnos ti svo jih
va lu ta uz zla to ka ko bi ba rem sa ~u va le svo je va lu tne
re zer ve.
Dru ge dr`a ve, npr. Nje ma ~ka, po ku {a le su ja ~a -
njem vri je dnos ti svo jih va lu ta do ves ti pod kon tro lu ra -
spad eko no mi j e, {t o j e i ma l o za po sl j e di cu
ka tas tro fal ni pad stan dar da i do ve lo je do ogro mne so -
ci jal ne kri ze. To je, opet, otvo ri lo put ra di ka li zo va nju
po li ti ke i u Nje ma ~koj po go do va lo uspo nu na ci onal -
so ci ja li zma.
U SAD, gdje je sve po ~e lo, na kon slo ma ~i ta ve
eko no mi je, sva ki ~et vrti Ame ri ka nac os tao je bez po -
sla, ta ko da je oko 15 mi li ona lju di bi lo ne za po sle no.
Pro sje ~ne na dni ce pa le su za 60 od sto, a pri hod od po -
ljo pri vre de za 50 od sto.
Ka ko je do ta da eko no mi ja SAD bi la vo de }a i u
ne ku ru ku po kre ta~ ra zvo ja svjet ske pri vre de, ta ko se i
kri za pre li la iz Ame ri ke u ci je li svi jet. Po slje di ce su se
odrazile na sve ze mlje svi je ta, a naj te `e je bi lo in dus -
trij ski ra zvi je ni m dr`a va ma.
Velika ekonomska kriza
Doga|aji koji su promijenili svijet (12)
Dan ka da
je po dije ljeno
hri{ }an stvo,
ka da je
prvi put
ljud ska
no ga kro ~i la
na Mje sec ili
11. sep tem bar
2001. su
sa mo ne ki
od do ga |a ja
ko ji su
bi tno uti ca li
na da lji
ra zvoj
po li ti ~kih i
svih dru gih
pri li ka u
svi je tu i ko ji
su pro mije ni li
tok is to ri je.
O ovim i
os ta lim
do ga |a ji ma
ko ji su
po tre sa li
ze mlju i
svi jet, ma le
i ve li ke
`ivo tne
su dbi ne,
sve ra dos ti
i tu ge ko ji ma
smo
svje do ~i li
ili smo o
nji ma sa zna li
iz knji ga,
~i taj te u
ovom
fe ljto nu
Po~etak: 1929.
Kraj: To kom | po s|| je Dru qoq svjet skoq ra ta
Posljedice: Ne za po s|e nost. de í|a c| ja.
ek stre mna |de o|o q| ja
Na gli pad `i vo tnog stan dar da
po go do vao je pro cva tu ek stre mnih
ide olo gi ja kao {to je fa {i zam,
ra spi ri va nju na ci ona li zma i trci
osi ro ma {e nih dr`a va za stra te {ke
si ro vi ne ko ja je do ve la do izbi ja nja
Dru gog svjet skog ra ta
ci je lom svi je tu ri je~ ho lo ka ust je
ime za ge no cid nad Je vre ji ma, te u
{i rem zna ~e nju i is tre blji va nje
dru gih gru pa za vri je me na cis ti -
~kog re `i ma u Nje ma ~koj. To zna -
~e nje po ne kad se pre no si i na
ra zne dru ge slu ~a je ve ma so vnog
is tre blji va nja lju di.
U Nje ma ~koj, ubrzo na kon pre uzi ma nja vlas ti,
na cis ti po ~i nju os tva ri va nje je dnog od svo jih naj va `ni -
jih pro gram skih ci lje va - is ko ri je ni ti sva ki uti caj Je -
vre ja u po li ti ci, eko no mi ji i kul tu ri. An ti kam pa nja
po kre nu ta je pre ko ra di ja i no vi na, a u svim {ko la ma i
na fa kul te ti ma uve de no je "u~e nje o ra sa ma" kao oba -
ve zni pre dmet. Do ne sen je niz an ti je vrej skih pro pi sa,
ko ji kul mi ni ra ju pro gla {e njem nir nber {kih za ko na. Je -
vre ji gu be nje ma ~ko dr`av ljan stvo, ne smi ju obav lja ti
ni ka kvu ja vnu slu `bu, niti nji ho va dje ca mo gu po ha -
|a ti ja vne {ko le, za bra njen je bo ra vak na ja vnim mjes -
t i ma, za bra nj e no j e skl a pa nj e bra ka i zme |u
"ari je va ca" i Je vre ja kao i se ksu al ni odno si itd. U Nje -
ma ~koj je 1933. `i vje lo oko 500.000 Je vre ja, od ko jih
je do 1939. oko 300.000 emi gri ra lo. Mno gi od njih na -
se lja va ju se u Pa les ti nu, me |u tim, bri tan ska vla da, su -
o~e na s otpo rom Ara pa, ogra ni ~a va use lja va nje u
Pa les ti nu na sa mo 15.000 u sli je de }ih pet go di na.
Ubis tvo nje ma ~kog kon zu la u Pa ri zu 1938. po slu -
`i lo je na cis ti ma kao po vod za ma so vne na sil ne akci je
i odvo |e nje u lo go re Je vre ja, po zna to kao Kris tal na
no}. Oba ve zno no {e nje ozna ke na odje }i pro pi sa no je
prvo za Je vre je u Polj skoj, a ka sni je i u Nje ma ~koj i
dru gim dr`a va ma. Bi li su smje {te ni u po se bne izo li ra -
ne di je lo ve gra do va ge ta, od ko jih je naj ve }i bio u
Var {a vi.
U je sen 1941. po ~e la je re ali za ci ja pla na, da svi
Je vre ji iz Nje ma ~ke i po dru ~ja sre dnje i za pa dne
Evro pe budu de por tovani na is tok. Taj plan je ubrzo
bio za us tav ljen odlu kom o "ko na ~nom rje {e nju" tj. fi -
zi ~koj li kvi da ci ju svih Je vre ja u Evro pi. Odre |e no je
da svi ne spo so bni za rad tre ba da budu odmah ubi je ni,
a dru gi odve de ni na pri sil ni rad pod mi ni mal nim `i vo -
tnim uslo vi ma sve dok ne umru od is crplje nos ti. Kao
oblik ma so vnih li kvi da ci ja na re |e no je ubi ja nje gasom
i stri je lja nje. Na te me lju te odlu ke osno va ni su po se -
bni kon cen tra ci oni lo go ri, po put "Au {vi ca", "Bir ke -
naua", "Tre blin ke", "Ma ut ha uze na", "Maj da ne ka" i
dru gih. U sep tem bru 1944, Haj nrih Hi mler iz da je na -
re |e nje da pres ta nu li kvi da ci je. Me |u tim, do oslo ba -
|a nja od stra ne Sa ve zni ka jo{ su de se ti ne hi lja da
umrle u lo go ri ma od gla di i za ra za.
Ho lo ka ust je iza se be os ta vio traj ne po slje di ce.
Ra ~u na se da je u nje mu ubi je no oko {est mi li ona Je -
vre ja, odno sno tre }i na svih ko ji su pri je ra ta `i vje li u
svi je tu. De mo graf ska sli ka u Evro pi bi tno se pro mi je -
ni la, po go to vo u is to ~noj i sre dnjoj Evro pi.
Ro mi su dru ga gru pa ko ja je bi la objekt ge no ci da.
Broj nji ho vih `rta va te {ko je pro ci je ni ti. Sa svim dru -
gim gru pa ma ko je su is tre blji va ne, broj `rta va obi ~no
se pro cje nju je na de vet do 11 mi li ona, iako ne ke pro -
cje ne idu i do 26 mi li ona.
Ho lo ka ust je pred stav ljao ve li ki {ok za ta da{ nju
za pa dnu ci vi li za ci ju. Mno gi su se te {ko mi ri li s ti me
da je ubi ja nje u ta kvom obimu i s ta kvim ni vo om be-
zosje}ajnosti mo gu }e u 20. vi je ku, po go to vo ka da do -
la zi iz ta ko na pre dne, pro svi je }e ne dr`a ve kao {to je
Nje ma ~ka. Jo{ je te `e bi lo po mi ri ti se sa ~i nje ni com
da su u svrhu tog pro je kta ko ri {te na naj mo der ni ja dos -
ti gnu }a na uke. (Nas ta vi }e se)
Holokaust
Ho lo ka ust je pred stav ljao ve li ki
{ok za ta da{ nju za pa dnu ci vi li za ci ju.
Mno gi su se te {ko mi ri li s ti m da je
ubi ja nje u ta kvom obimu i s ta kvim
ni vo om bezosje}ajnosti mo gu }e u 20.
vi je ku, po go to vo ka da do la zi iz ta ko
na pre dne dr`a ve kao {to je Nje ma ~ka
Naj ve }i zlo ~in u
is to ri ji ~o vje ~an stva
Period: Druq| svjetsk| rat
Koncentracioni logori: Au sv| c. B|r ke nau.
Tre b||n ka. Ma ut ha uze n. Maj da ne k | dru q|.
Broj `rtava: Oko sest m|||ona Jevreja
| 11 m|||ona druq|h
Pri pre mio: Da vor PA VLO VI]
V
U
32 qfubl!6. 11. 2009.
"Iza ku li sa"
otva ra
"Tu zlan ske
po zo ri {ne
da ne"
TU ZLA - [e sna es te "Tu zlan ske
po zo ri {ne da ne", ko ji oku plja ju
po zo ri {a iz re gi ona, 19. no vem -
bra otvo rit }e do ma }i an sam bl
pre mi je rom ko ma da Maj kla Frej -
na "Iza ku li sa", u re `i ji Jo vi ce Pa -
vi }a, sa op {te no je ju ~e iz
Na ro dnog po zo ri {ta Tu zla.
Re di telj Pa vi} je na veo da se ra -
di o vo dvilj skoj, za glum ce ja ko
za htje vnoj pred sta vi u tri ~i na,
ko ja za pra vo go vo ri o fe no me nu
glum ca.
U prvom ~i nu se go vo ri o nas -
tan ku pred sta ve, dru gi ~in pri ka -
zu je me |uo dno se glu ma ca iza
ku li sa, s lju ba vnim za ple ti ma ko ji
uru {a va ju pred sta vu, a u tre }em
~i nu se pri ka zu je da sa ma pred -
sta va vi {e ni je bi tna, ne go upra vo
ti me |uo dno si.
"^i ta va stvar vo dvi lja je u za -
bu na ma i erot skom za ple tu. Iza
ku li sa za pra vo ima mo pri va tni
vo dvilj, ko ji uru {a va pred sta vu,
ali se pred sta va ipak odr`a va.
Pred sta va je na ne ki na ~in apo te -
oza glum cu, nje gov an |eo ~u var i
krvnik", is ta kao je Pa vi}.
Ovo go di{ nji "Tu zlan ski po zo ri -
{ni da ni" su, zbog ma te ri jal ne kri -
ze, skra }e ni i tra ja }e se dam
umjes to pe tna est da na.
Na jav lje no je gos to va nje Na ro -
dnog po zo ri {ta RS sa pred sta vom
"Sta za div lja ~i", Ka mer ni te atar
55 }e gos to va ti sa "@a bom",
Hrvat sko ka za li {te "Pe ~uh" s ko -
ma dom "Vjen ~a ni list", a osje ~ki
glum ci }e izves ti pred sta vu "Pi -
d`a ma za {es te ro". Zvez da ra ta tar
iz Beo gra da gos tu je s pred sta vom
"Su ze su OK" u re `i ji Mi la na Ka -
ra d`i }a, a SAR TR }e se pred sta -
vi ti ko ma dom "Mo use fuc kers".
J.[.
Prva na gra da
Bo {ku
Lo mo vi }u
LO ZNI CA - Pje snik Bo {ko Lo -
mo vi} iz Gor njeg Mi la nov ca do -
bio je prvu na gra du za pje smu
"Pi ja ca u Srbi ji" na kon kur su
knji `e vne ma ni fes ta ci je "Vu ko vi
las ta ri" u Lo zni ci, ~i ji su re zul ta ti
ju ~e objav lje ni.
"Dru gu na gra du do bio je Mi {el
Bol tres iz Sme de re va za pe smu
'Pla~ ka me na', tre }u Slo bo dan Jo -
va no vi} iz ]u pri je za pe smu 'Vi -
no za pri ~e{ }e', dok je Du {an
Mi ja ji lo vi} iz Ni {a osvo jio prvu
na gra du za ci klus pe sa ma 'Po vra -
tak'", re kao je pred sje dnik `i ri ja
Lju bo mir ]o ri li}.
]o ri li} je do dao da je na kon -
kurs, ko ji je tra jao od 28. sep tem -
bra do 3. no vem bra, sti glo oko
100 ra do va 40 auto ra iz oko 20
gra do va Srbi je i RS.
Na gra |e nim pje sni ci ma pri zna -
nja }e bi ti uru ~e na 9. no vem bra,
ka da }e 35. put u Lo zni ci bi ti
odr`a na ma ni fes ta ci ja "Vu ko vi
las ta ri".
Or ga ni za tor "Vu ko vih las ta ra"
je Knji `e vni klub Kul tur no-umje -
tni ~kog dru{ tva "Ka ra d`i}" iz Lo -
zni ce. (Agen ci je)
Kultura
N. VR@I NA
BA NJA LU KA - Ma ni fes ta ci ja "Fran cus ka
se dmi ca u no vem bru - ~i ta nje je zla to", ~i ji je
cilj da sla vi kul tu ru ~i ta nja, po ~e }e su tra u Ba -
nja lu ci i tra ja }e do 14. no vem bra.
Or ga ni za tor je Fran cus ki in sti tut u BiH, a ma -
ni fes ta ci ja }e biti odr`ana u ne ko li ko gra do va u
BiH.
U su bo tu }e u Na ro dnoj i uni ver zi tet skoj bi bli -
ote ci RS s po ~et kom u 12 ~a so va bi ti or ga ni zo va no
~i ta nje za dje cu tek sto va fran cus kih auto ra na sr-
pskom i na fran cus kom je zi ku.
Is tog da na s po ~et kom u 20.30 na sce ni "Pe tar
Ko ~i}" Na ro dnog po zo ri {ta RS ba nja lu ~ka tru pa
UDUS }e izves ti pred sta vu "Le kci ja", ura |e nu po
tek stu fran cus kog pis ca ru mun skog po ri je kla E`e na
Jo nes ka po vo dom 100 go di na od nje go vog ro |e nja.
Po sje ti oci }e ima ti pri li ku da gle da ju
je dnu ko mi ~nu dra mu sa ele men ti ma ap sur da, ko ja
}e si gur no na }i svoj put do pu bli ke.
U po ne dje ljak u Na ro dnoj i uni ver zi tets koj bi -
bli ote ci RS pro fe sor Ra di vo je Ke ro vi} odr`a }e pre -
da va nje o fran cus kom fi lo zo fu Klod Le vi-Stro su,
ko ji je pre mi nuo pro te klog vi ken da u 101. go di ni.
Stu den ti sa ka te dre fran cus kog je zi ka
u uto rak }e u Na ro dnoj i uni ver zi tet skoj bi bli ote ci
RS otvo ri ti izlo `bu ko ju su sa mi pri pre mi li o fran -
cus kom knji `e vni ku i mu zi ~a ru Bo ri su Vi ja nu po-
vodom 50 go di na od smrti.
U pe tak u klu bu "Ta li ja" u Na ro dnom
po zo ri {tu RS ba nja lu ~koj pu bli ci }e se pred sta vi ti
fran cus ka tru pa "Les Ate li ers du Vent". Nji ho va
pred sta va "Ape ro esi es" vi {e je svo je vrsni pje sni ~ki
za hvat ne go stan dar dna pred sta va - oni ~i ta ju i pje -
va ju uz mu zi ku i efe kte fran cus ku po ezi ju kla si ~nih
i mo der nih auto ra.
Do ga |a ji }e biti
odr`ani u ne ko li ko gra do va BiH
BEO GRAD - Ro man "[e {ir
pro fe so ra Kos te Vu ji }a" Mi lo va -
na Vi te zo vi }a uvr{ten je u {kol -
sku le kti ru u Ma |ar skoj, a na
ma |ar skom i srpskom je zi ku
obja vi }e ga Za vod za ud`be ni ke
Ma|arske.
Na pri mje ru ovog ro ma na mla di
Ma |a ri }e se upo zna ti sa sa vre me -
nom srpskom knji `e vno{ }u, ali }e
on bi ti od ko ris ti i |a ci ma srpske
ma nji ne u Ma |ar skoj, ~i ja je naj -
sla vni ja {ko la Srpska gi mna zi ja u
Bu dim pe {ti.
Ro man, ko ji sla vi |a ke i pro fe -
so re, dosa d je imao 14 iz da nja na
srpskom je zi ku i dva iz da nja na
gr~kom. U Gr~koj ga je po zna ti
pi sac Fi li pos D. Dra ko da idis upo -
re dio sa ro ma ni ma Ha {e ka i Hra -
ba la, na zvav {i ga ro ma nom
nos tal gi je za vje ~nim tre nom mla -
dos ti.
U {kol skom pro gra mu le kti re u
Srbi ji ovaj ro man se na la zi ve}
dvi je de ce ni je. Po nje mu je ve}
sni mlje na je dna od naj lje p{ih te le -
vi zij skih dra ma i na pi sa ne de se ti ne
di plom skih i dva ma gis tar ska ra da.
Kos ta Vu ji}, gla vni lik ro ma na,
je ek scen tri ~ni pro fe sor nje ma -
~kog je zi ka u Prvoj beo grad skoj
gi mna zi ji. Ro man pra ti po slje dnju,
ma tu ran tsku {kol sku go di nu ra zre -
da ko me je pro fe sor Vu ji} ra zre dni
star je {i na, u nje go voj po slje dnjoj
go di na ra da, pred pen zi ju.
Ra dnja je smje {te na na sam kraj
19. vi je ka, a ma tu ran ti pro fe so ra
Vu ji }a su bu du }i ve li ka ni, ko ji su
obi lje `i li Srbi ju svog vre me na: Jo -
van Cvi ji}, Mi ha ilo Pe tro vi} Alas,
Ja kov Pro da no vi}, Mi lo rad Mi tro -
vi} i dru gi. (Agen ci je)
"[e {ir pro fe so ra
Vu ji }a" u
ma |ar skoj le kti ri
Pri re dio: Bo ris \U RI]
NJU JORK - Re kor dna za ra da od 181,7 mi li ona
do la ra za bi lje `e na je u sri je du na ve ~e na au kci ji pod
na zi vom "Im pre si onis ti ~ka i mo der na umje tnost" u
au kcij skoj ku }i "Sot heby's" u Nju jor ku.
Na au kci ji ko ja je, po mi{ lje nju stru~ nja ka, ima la
sve po tre bno za us pje {nu pro da ju, kva li tet, vri je dnost i
ra zno vrsnost, u~es tvo va li su en tu zi ja zmom ispu nje ni
kup ci iz La tin ske Ame ri ke, Ki ne, Sje di nje nih Ame ri -
~kih Dr`a va, Ru si je i Evro pe.
Re zul ta ti su pre va zi {li sva o~e ki va nja
pred sta vni ka ove po zna te au kcij ske ku }e. Za ma nje od
dva sa ta pro da na su umje tni ~ka dje la u vri je dnos ti od
181,7 mi li ona do la ra, {to je mno go vi {e od pre dvi |e nih
163 mi li ona do la ra. Od po nu |e nih 66 dje la sa mo de set
od sto ni je pro da to, {to pred stav lja odli ~an re zul tat.
Ova pro da ja pred stav lja o{tar kon -
trast pro da ji ko ja je odr`a na u au kcij skoj ku }i "Chris -
tie's" no} ra ni je, ko ja je do ni je la sa mo 65,6 mi li ona
do la ra. Ta ko |e za ra zli ku od ku }e "Chris tie's", gdje je
ta kmi ~e nje bi lo pri li ~no sla bo, u ku }i "Sot heby's" po ten -
ci jal ni kup ci su bi li ve oma za in te re so va ni za dje la i u
ne ko li ko slu ~a je va su po mje ra li gra ni ce ci je na mno go
da lje od pre dvi |e nih. Na pri mjer, ka da je skul ptu ra Al -
ber ta \a ko me ti ja "Lom ki [a vir" izne se na za pro da ju,
BEO GRAD - Glum ci Lji lja na
\u ri} i Mi len ko Pa vlov do bi tni -
ci su na gra de "Zla tni vi tez" za
naj bo lji glu ma ~ki par na fes ti -
va lu u Mos kvi.
Glu ma ~ki par je do bio na gra du
za ulo ge u pred sta vi "Sa mo da
zna{ ko li ko te vo lim".
U sa op {te nju Sa ve za dram skih
umje tni ka Srbi je se na vo di da su
Lji lja na \u ri} i Mi len ko Pa vlov
do bi li na gra du za ulo ge u pred -
sta vi "Sa mo da zna{ ko li ko te vo -
lim" u pro du kci ji Fa vi tea tra iz
Beo gra da, po tek stu ita li jan skog
pis ca An to ni ja Amu ri ja, a u dra -
ma ti za ci ji Du {ka An |i }a.
Pred sta va se ba vi du ho vi tim
pro mi{ lja njem mu {ko-`en skih
odno sa iz ra zli ~i tih uglo va.
Vi {e mu {kih stvar nih i mo gu }ih
li ko va iz na {eg vre me na tu ma ~i
Mi len ko Pa vlov, a ne ko li ko `en -
skih likova igra Lji lja na \u ri}.
"Odlu ku o na gra di do nio je
stru ~ni `i ri, a u kon ku ren ci ji su
bi la i po zo ri {ta iz Ru si je, Bje lo -
ru si je, Polj ske, Bu gar ske, Es to ni -
je i Ukra ji ne", pi {e u sa op {te nju.
(Agen ci je)
"Zla tni vi tez"
Lji lja ni \u ri} i
Mi len ku Pa vlo vu
Po ~i nje ma ni fes ta ci ja
"^i ta nje je zla to"
Ro man }e bi ti
{tam pan na srpskom
i ma |ar skom je zi ku
Do ku men tar ci
u Tre bi nju
TRE BI NJE - U or ga ni za ci ji Sa ra jev skog otvo re nog cen tra i
Cen tra za in for mi sa nje i kul tu ru Tre bi nje, u Tre bi nju da nas po ~i -
nje ma ni fes ta ci ja "Da ni evrop skog do ku men tar nog fil ma".
Na ovoj ma ni fes ta ci ji }e do po ne dje ljka bi ti pri ka za ni do ku men tar ci
iz ^e {ke, Por tu ga la, Nje ma ~ke i Slo ve ni je.
Tre binj ska pu bli ka }e, od pet ka do po ne dje ljka uve ~e, ima ti pri li ku
da po gle da tri do ku men tar ca iz 2004. go di ne: "^e {ki san", u re `i ji Vi -
ta Klu sa ka i Fi li pa Re mun da, por tu gal ski film "Li sa bon ci" re `i se ra
Ser |a Tre ufa uta i "Sre di nu" nje ma ~kog re `i se ra Sta ni sa la va Mu ha,
kao i slo ve na ~ki "Dar Fur Rat za vo du", re `i ser sko os tva re nje auto ra
To ma Kri `na ra i Ma je Vajs, ra |en pro {le go di ne.
Sve pro je kci je, ko je tra ju od 85 do 100 mi nu ta, bi}e da va ne od 18
~a so va, a ulaz u ki no-sa lu Do ma kul tu re, gdje }e se odvi ja ti, je slo bo -
dan.
V.D.
Za bi lje `en re kor dan us pjeh
Pro da li
181,7
Po ten ci jal ni kup ci
su bi li ve oma
za in te re so va ni za
dje la i u ne ko li ko
slu ~a je va su po mje ra li
gra ni ce ci je na mno go
da lje od pre dvi |e nih
Ka da je skul ptu ra
Al ber ta \a ko me ti ja
"Lom ki [a vir" izne se na
za pro da ju, {est
za lju blje ni ka u umje tnost
je htje lo da je ku pi
Pi ka so va sli ka
"Bust Dom" iz
1969. go di ne
pos ti gla je
ci je nu od 10,3
mi li ona do la ra
F
O
T
O

A
F
P
N. VR@I NA
BA NJA LU KA - Tre }eg da na Se -
dmi ce {pan skog fil ma u sri je du na -
ve ~e je u pu noj sa li ba nja lu ~kog
Do ma omla di ne pri ka zan film "Ha -
va na blu es" re`ise ra Be ni ta Zam bra -
na.
Pri ~a go vo ri o Ruz i Ti tu, ko ji ima -
ju za je dni ~ki san da pos ta nu mu zi ~ke
zvi jez de. Nji ho ve pje sme su pos ta le
za {ti tni znak je dne gru pe me |u so bnih
pri ja te lja.
Ali je dnog da na je dna {pan ska iz -
da va ~ka ku }a nu di im pri ma mlji vu po -
nu du. Izne na da, ova dva mu zi ~a ra }e
se na }i u ozbi ljnoj di le mi. Da li su
spre mni os ta vi ti svo ja pri ja telj stva iza
se be da bi os tva ri li svoj san.
Ba nja lu ~ka pu bli ka je ve}
ima la pri li ku da po gle da fil mo ve "Cvi -
je }e sa dru gog svi je ta", Iki ar Bo la in i
"Me tod" Mar ~e la Pi ne ira, dok je si no}
tre balo da bude pri ka zan film "Za ve `i
me" Pe dra Al mo do va ra, ko ji na ne obi -
~an na ~in ras vje tlja va odnos izme |u
Ri ki ja i Ma ri ne.
Cilj ovog kul tur nog pro je kta, ko ji
je or ga ni zo va la {pan ska am ba sa da u
BiH, je pro mo ci ja {pan ske fil mske
umje tnos ti, te pred stav lja nje zna ~aj nih
fil mskih os tva re nja nas ta lih pro te klih
ne ko li ko go di na u je dnoj od na ji no va ti -
vni jih ki ne ma to gra fi ja svi je ta.
Ve ~e ras }e bi ti pri ka za ni
krat ki fil mo vi "De set mi nu ta" Al ber ta
Ru iza Ro ja, "Bu du }nost je u por nu"
Vi cen tea Vi la nu eva, "Okret" Ro ber ta
Pe reza To le da i "Bi lo nas je ma lo" Bor -
ja Ko be aga.
Fil mska os tva re nja u okvi ru Se -
dmi ce {pan skog fil ma ove go di ne pri -
ka zu j u se i u Sa ra j e vu, Bi ha }u,
Go ra`du, Mos ta ru, Li vnu, Ze ni ci, Tu zli
i Gra ~a ni ci.
6. 11. 2009. qfubl 33 Kultura
Kon cert
za vi oli nu
i kla vir
BA NJA LU KA - Kon cert
vi oli nis te Mi lo {a ^or li je i pi -
ja nis te Ukija Ovas ka ine na bi -
}e odr`an ve ~e ras u
Kon cer tnoj dvo ra ni Kul tur -
nog cen tra Ban ski dvor u Ba -
nj a l u ci s po ~et kom u 20
~a so va.
Mi lo{ ^or li ja je ro |en u
Beo gra du 1990. go di ne. Vi -
oli nu u~i od {es te go di ne, a
sa se dam go di na je kao naj -
mla |i u~e snik osvo jio dru gu
na gra du na me |u na ro dnom
ta kmi ~e nju "Pe tar To {kov" u
Beo gra du.
^or li ja je, ta ko |e, do bi tnik
prvih na gra da na re pu bli ~kim
ta kmi ~e nji ma i fes ti va li ma
mu zi ~kih i ba let skih {ko la
Srbi je, kao i pri zna nja za
kon cer tnu akti vnost.
Uki Ovas ki nen je ro |en je
u Fin skoj. Kla vir svi ra od
svo je pe te go di ne, a prvi nas -
tup s or kes trom imao je u je -
da na es toj go di ni.
Stu di rao je na Mu zi ~koj
aka de mi ji "Si be li us" u Hel -
sin ki ju.
Umje tni ~ki je or ga ni za tor
tur ne je ka mer ne mu zi ke u
Dan skoj "Uki Ovas ka inen
Cham ber To ur", ko ja je prvi
put odr`a na u fe bru aru 2007.
go di ne.
Ra di kao umje tni ~ki sa ra -
dnik na gu da ~koj ka te dri na
Fa kul te tu mu zi ~ke umje tnos ti
u Beo gra du.
Kon cert j e re al i zo van s
Udru `e njem mu zi ~kih umje -
tni ka RS.
N.Vr.
Pra zna ka sa
Mos tar skog
tea tra mla dih
MOS TAR - Ra dni ci Mos -
tar skog tea tra mla dih, ko ji su
u pro {loj se zo ni u Mos tar do -
ni je li de vet pres ti `nih na gra -
da sa do ma }i h i
me |u na ro dnih fes ti va la, te
izve li vi{e od 300 re pri znih
pred sta va i da lje se su o~a va ju
s pra znom ka som.
Bez ob zi ra na us pjeh i zna -
~aj ovog po zo ri {ta stav ka u
bu d`e tu kan to nal nih i grad -
skih vlas ti za po dr{ku kul tur -
nih in sti tu ci ja ove go di na
izno si la je nu la KM.
Se ad \u li}, di re ktor Mos -
tar skog tea tra mla dih, is ti ~e
da zbog nebri ge vlas ti, po je -
di ni ra dni ci ni su pri mi li 34
pla te. Ipak, oni ne na mje ra -
va ju za tva ra ti vra ta po zo ri {ta,
ve} se ra dom i do brim pred -
sta va ma bo ri ti pro tiv var va ri -
zma po li ti ~a ra.
"Nji hov cilj jes te da nas
uni {te, da ugu {e na {e dje lo -
va nje, jer sva ka is tin ska po -
zo ri {na umje tnost os vje{ }u je
lju de, tje ra ih na ra zmi{ lja -
nje.
A vlast ho }e sa mo po slu {no
sta do ko je }e sli je di ti svo ga
vo |u", ka `e \u li}.
On is ti ~e da u po di je lje nom
gra du kao {to je Mos tar u ko -
jem se sve di je li na is tok i za -
pad, na bo{ nja ~ko, hrvat sko,
srpsko, sva ki is tin ski umje -
tnik ru {i taj kon cept. Ko li ko
god da bor ba bu de tra ja la,
kul tu ra }e, vje ru je \u li}, iza -
}i kao po bje dnik. (Agen ci je)
Vijesti
Bi se ri {pan ske fil mske umje tnos ti
Cilj pro je kta pro mo ci ja
{pan ske umje tnos ti
{est za lju blje ni ka u umje tnost je htje lo da je ku pi.
Skul ptu ru pro da je S.I. Nju ha us, ma gnat iz da va{ tva,
ko ji je vla snik kom pa ni je "Kon de Nast" i ko ji je ne da -
vno otpus tio ve }i broj ra dni ka. Pri je au kci je di le ri su
re kli da je Nju ha us svo je vre me no za ovo dje lo dao 20
mi li ona do la ra. Na au kci ji je dje lo pro da to za 17,2 mi -
li ona do la ra, ali je bi lo pro ci je nje no na 12 mi li ona do -
la ra.
Jo{ je dno dje lo ko je je pre va zi {lo o~e ki -
va nja je "Pej za` Fo vea" sli ka ra De re na, nas ta lo oko
Sce na iz fil ma "Ha va na blu es"
FO TO NN
1905. go di ne. Gi Be net, ko ji je na pus tio "Chris tie's"
pro {log lje ta i sa da ra di kao pri va tni di ler, bio je odlu -
~an da po bi je di tri os ta la kli jen ta. Sli ku je pla tio 14
mi li ona do la ra, {to je mno go vi {e od pre dvi |e ne ci je ne
od osam mi li ona do la ra. Ina ~e, ovo je re kor dna ci je na
ko ju je De re no vo di je lo ika da pos ti glo.
Us pjeh au kci je za vi si od dje la ko ja se nu -
de. Ve }i dio us pje ha "Sot heby's" au kci je je os tva ren
zbog pro da je 39 dje la ko ja su pri pa da la ko le kci ji Lu isa
Rej ten ba ga, ho lan dskog in ves ti to ra, ko ji je ove go di ne
iz gu bio tri par ni ce zbog po su |e nih ban kar skih kre di ta.
Je dna od sli ka je os tva ri la re kor dnu ci je nu za nje nog
auto ra Van Don ge na. ^e ti ri kli jen ta su se ta kmi ~i la za
ovu sli ku po lu na gog mu {kar ca, ko ja je pro da ta za 13,8
mi li ona do la ra, {to je vi {e u odno su na pre dvi |e nih 10
mi li ona do la ra.
Au kci ja je ta ko |e uklju ~i va la ne ko li ko
dje la ko ja su pri pa da la Ar tu ru Sa kle ru, vo de }em ko le -
kci ona ru umje tni na, ko ji je umro 1987. go di ne. Naj ve -
}u ci je nu iz ove gru pe je pos ti gla sli ka Kan din skog iz
1932. go di ne "Krass und Mild". Kan din ski je ove se -
zo ne bio na ro ~i to po pu la ran me |u za lju blje ni ci ma u
umje tnost za hva lju ju }i ve li koj re tro spe kti vi nje go vih
dje la u Mu ze ju "So lo mon Gu gen hajm". Ko le kci ona ri
su na ovo re ago va li ta ko da je di ler Ali na Dej vi za je -
dnog kli jen ta te le fon ski ku pi la po me nu to dje lo po ci -
je ni od 9,4 mi li ona do la ra. Zbog izlo `be u Ga le ri ji
"Ga go si an" u Nju jor ku ove go di ne su ta ko |e bi la po -
pu lar na i Pi ka so va dje la. Je dna nje go va sli ka "Bust
Dom", ve li ka sli ka iz 1969. go di ne ~o vje ka u `u tom
{e {i ru, pos ti gla je ci je nu od 10,3 mi li ona do la ra. I os ta -
la Pi ka so va dje la su dos ti gla zna ~aj ne ci je ne. Ta ko je
je dan kli jent ku pio nje go vo dje lo "Fem o [a po Vert" iz
1947. go di ne za 8,1 mi li on do la ra, od pre dvi |e nih {est
mi li ona do la ra, kao i por tret dje voj ~i ce za 842.500 do -
la ra.
nju jor {ke au kcij ske ku }e "Sot heby's"
60 dje la za
mi li ona do la ra
Pre dvi |e no
je da }e
dje la bi ti
pro da ta
za 163
mi li ona
do la ra
"Pej za` Fo vea"
sli ka ra De re na nas tao
oko 1905. go di ne
Pro je kat za po{ lja va nja mla dih od pro {le
go di ne bio je vri je dan mi li on KM i on jo{
tra je. No vi pro je kat ko {ta }e 1,4 mi li ona.
Va hid MU HA RE MO VI},
di re ktor Slu `be za za po{ lja va nje KS
34 qfubl!6. 11. 2009.
Sarajevo
Policija
122
Na po dru •ju MÜP-a KS u
pro te k|a 24 sa ta ev| den t| -
ra no je pet kr| v| •n|h dje |a:
neo v|a sten pro met dro -
qom. po ku saj ub|s tva.
Hitna pomo}
124
Ek| pe H| tne po mo c| |ma |e
su 419 |n ter ven c| ja. od •e -
qa je b| |o 58 ku cn|h po sje ta.
Porodili{ta
285-287
250-259
Ü po ro d| || st| ma je ro de no
18 be ba: deset dje voj •| ca |
osam dje •a ka.
Vatrogasci
123
Ek| pe va tro qa sa ca u pro te -
k|a 24 sa ta su |ma |e tr| |n -
ter ven c| je.
Servisne
informacije
Ko li ko je sred sta va iz dvo jeno
za za po{ lja va nje mla dih?
Aj la PA NJE TA, ra dni ca
Aero drom Sa ra je vo 289-100
Ba ki je 533-763
Bol ni ca "Ko se vo" 444-800
Di mnja •ar 658-555
"Elek tro dis tri bu ci ja" - kva ro vi 080020133
GPAS ln fo-cen tar 293-183
JKP "Pad" 658-038
Kan to nal na in spe kci ja 663-849
"Po kop" 642-443
"Pa dio-ta ksi" 1515
"Sa ra je vo-stan" 442-580
Te le fon ske in for ma ci je 1182
"To pla ne" 650-979
Tu ris ti •ki in for ma ti vni cen tar 532-606
"vo do vod" 641-462
Auto bus ka sta ni ca 213-100
Bol ni ca "Pod hras to vi" 444-343
Ek spre sni po stan ski ser vis 1417
Ka na li za ci ja 668-259
MUP 664-211
Opca bol ni ca Sa ra je vo 285-100
PTT kva ro vi 977
"Sa ra je vo gas" 272-980
Te le gra mi 1202
"ve le pe ka ra" 648-505
ve te ri nar ska sta ni ca 442-303
Važniji telefoni
Ure |e nje
igra li {ta
Po ~e la je sa na ci ja igra li {ta
Osno ve {ko l e "Ham di j a
Kre {ev lja ko vi}" u Sta rom
gra du.
Pre dvi |e no je da igra li {te
bu de re kon stru isa no i po ve -
}a na plo ha spor tskog te re na,
kao i ru {e nje sta rog po tpor -
nog zi da i iz gra dnja no vog.
"Na kon za vr{et ka ra do va
na spor tskoj plo hi bi }e pos -
tav lje na vje {ta ~ka tra va.
Ovim pro je ktom }e se zna -
tno uti ca ti na mla de lju de i
na ra zvoj spor ta u Sta rom
gra du", na ve l i su i z ove
op}i ne.
Ovi ra do vi odvi ja ju se na
osno vu ugo vo ra izme |u or -
ga ni za ci je SER DA i op}i ne
Sta ri grad.
A.R.
Na tro lej bus koj sta ni ci na Oto ci ne po zna ti su gra |a nin po tru dio se da ne
bu de hla dno su gra |a ni ma dok sje de na me tal noj klu pi.
Foto-vijest
Pro ra dio ko si
lift na Ci gla na ma
Ko si lift na Ci gla na ma, ko ji vi -
{e od mje sec ni je ra dio zbog opa -
snos ti od obru {a va nja be ton skih
ele me na ta, ju ~er je pu {ten u rad.
Mi nis tar stvo sao bra }a ja KS iz da -
lo je odo bre nje za nje gov po no vni
rad na kon {to su iz vr{e ne po tre bne
po prav ke.
"Ukla nja njem be ton ske `ar di nje -
re i sa na ci jom po tpor nog zi da stvo -
re ni su uslo vi da ko si lift na
Ci gla na ma po no vo bu de u fun kci -
ji", na ve li su iz op}i ne Cen tar.
Rad lif ta obus tav ljen je 30. sep -
tem bra jer je pri je ti la opa snost
obru {a va nja di rek tno pri je ti la si gur -
nos ti gra |a na. Zbog to ga je sta no -
vni ci ma Ci gla na bio ote `an put do
sta no va, jer od pla toa u po dno `ju
na se lja do vrha ima 414 ste pe ni ka.
Op}i na Cen tar je odmah u sep -
tem bru an ga `o va la ra dni ke Ko mu -
nal nog pre du ze }a "Rad" za
ukla nja nje se dam to na ze mlje iz
`ar di nje ra, ~i me se sma njio pri ti sak
i opa snost od obru {a va nja.
Na kon to ga su an ga `o va ni ra dni -
ci gra |e vin ske fir me "Gra kop" iz
Ki se lja ka da uklo ne be ton ske `ar di -
nje re i sa ni ra ju po tpor ni zid.
Osim to ga pos tav lje na je i no va
ogra da na zi du ra di po ve }a nja si -
gur nos ti pje {a ka. Vri je dnost ra do va
izno si la je 14.000 KM.
M.L.
Sa ni ran po tpor ni
zid i pos tav lje na ogra da
Mir sa da LIN GO
Pi ta nje je da li je obje kat "Ve li ke da ire", gdje je
smje {te na "Ku }a sev da ha", vi {e mo gu }e sma tra ti na -
ci onal nim spo me ni kom na kon ne ade kva tne re kon -
stru kci je i ne le gal ne gra dnje, sma tra ju u Ko mi si ji za
o~u va nje na ci onal nih spo me ni ka BiH.
U dvo ri {tu "Ve li kih da ira" bes pra vno je sa gra |e na
zim ska ba {ta.
"Mi smo to kon sta to va li jo{ pri je go di nu da na i upu -
ti li smo do pi se od go vor ni ma na op}in skom, kan to nal nom
i fe de ral nom ni vou. Me |u tim, do da nas ni ka kav od go vor
ni smo do bi li", ka zao je Mir zah Fo ~o iz Ko mi si je.
"Ve li ke da ire" su u vri je me ka da su uvr{te ne na lis tu
na ci onal nih spo me ni ka bi le u po tpu nos ti ru ini ra ne, zbogn
F
O
T
O

D
@
.

T
O
R
C
H
E
F
O
T
O

N
N
"Ve li ke
Bes pra vna gra dnja
i ne ade kva tna
re kon stru kci je
na ru {i le na ci onal ni
spo me nik u
Sta rom gra du
Ko mi si ja }e po no vo
od fe de ral nih
mi nis tar sta va tra `i ti
od go vor na pi ta nje
ko je dao spor no
odo bre nje da
pos tav lja njem zim ske
ba {te do da tno
bu de skrnav ljen
spo me nik, ka zao Fo ~o
Zim ska ba {ta u unu tra{ njem
dvo ri {tu "Da ira"
"Ku }a sev da ha",
ne ka da{ nje "Ve li ke da ire"
FO TO D@. TOR CHE
6. 11. 2009. qfubl 35
FILMOVI
APO LO
Ba b| |on A.D.
v|n D| ze|
Pe z| ja: Ma tje Ka so v|c
(20 h)
ME ETlNG PO lNT
Dom
lza be| lper
Pe z| ja: Ür su |a Ma jer (18 h)
Sev dah (do ku men tar n| í||m)
Pro ta qo n|s t|: Da m|r lma mo v|c.
Ha s|m Mu ha re mo v|c. Ne dzad
lma mo v|c. Am| ra Me du nja n|n
Pe z| ja: Ma r| na An dre
(19. 21 h)
Ol NE MA OlTY
Mo ja qr•ka avan tu ra
N|a var da |os. P| •ard Draj íus
Pe z| ja: Do na|d Pe tr|
(15.35. 17.35 h)
S|o m|je n| za qr|ja j|
Pe ne |o pa Kruz
Pe z| ja: Pe dro A| mo do var
(21.15 h)
Ga mer
Dze rard Ba t|er. Maj k| Ha|
Pe z| ja: Mark Ne ve| dajn.
Bra jan Tej |or
(15.15. 17.15. 19.15 h)
Th|s |s |t - Maj k| Dze kson
Pe z| ja: Ke n| Or te qa
(14. 16.20. 18.40 h)
S|a qa || ca stra ve 6
To b| Be|. Mark Po| ston
Pe z| ja: Ke v|n Gru tert
(19.35. 21.30. 23.30 h)
Orve na st| je na
To n| Lonq. O| ju va|
Pe z| ja: Dzon vo (21 h)
Don K| hot: Ma qa re ca po s|a
(s|n hro n| zo va no)
Pe z| ja: Ho ze Po so
(16 h)
Noc vje st| ca
Taj |er Mejn. Ma| ko|m
Me kdaue|
Pe z| ja: Pob Zom b|
(18.00. 20.15. 22.30 h)
Ha na Mon ta na
M| || Saj rus. E m| || Osment
Pe z| ja: P| ter Oe| son
(14.30. 16.35 h)
Put bez po vrat ka 4
Kr|s ta A|en. N|k Za no
Pe z| ja: Dej v|d E||s
(18.40. 20.30. 22.20 h)
PRED STA VE
NA PO DNO PO ZO Pl STE
SA PA JE vO
Ze n| dba
Pe z| ja: Pe tar ve •ek
(19.30 h)
SAP TP
Ana Ka re nj| na
Pe z| ja: N| ko |aj Sko r|k
(20 h)
IZLO @BE
ZE MALJ SKl MÜ ZEJ
P| bo |ov u B|H
Pu za skr| ve n| s|m bo| B|H
L| vanj sko po |je - evrop ska
ku| tur na ba st| na
HlS TO PlJ SKl MÜ ZEJ
Op ko |je no Sa ra je vo
B|H kroz sto |je ca
Pa ra |e| ne ku| tur ne spo ne
Ja. Ku ||n ban
Ka obno v| po t| snu toq |den t| te ta
- S|o ven c| u B|H 1530 - 2009
Vodi~
Sarajevo
Vo da ne iz vje sna za Do bro {e vi }e
M. LIN GO
Sta no vni ci Boj ni ka, Do bro {e vi }a, Za -
br|a i Smi lje vi }a naj vje ro va tni je ne }e do -
bi ti vo du u svo jim do ma }in stvi ma 15.
de cem bra zbog spo ros ti rje {a va nja zah tje -
va za do vod elek tri ~ne ener gi je, sa op {ti li su
iz op}i ne No vi grad.
Op}i na je zah tje ve za do vod elek tri ~ne
ener gi je i pri klju ~e nja obje kata po dni je la
"Elek tro dis tri bu ci ji", ali zbog nji ho vog spo rog
rje {a va nja, pu {ta nje di je la sis te ma za vo do -
snab di je va nje u ovom po dru ~ju u pla ni ra nom
ro ku je ne iz vje sno.
"Bez elek tri ~ne ener gi je ra dni ci Ko mu -
nal nog pre du ze }a 'Vo do vod i ka na li za ci ja' ne
mo gu na pu ni ti re zer vo ar i oba vi ti pro vje ru
cje vo vo da, pa ti me ni pri klju ~i ti sis tem na
obje kte zbog ~e ga gra |a ni ne }e do bi ti vo du u
obe }a nom ro ku", na ve li su iz op}i ne.
Der vo ^o lak ho d`i}, po mo }nik
op}in skog na ~el ni ka za ko mu nal ne po slo ve,
ka `e da op}i na ni je kri vac za mo gu }e pro lon -
gi ra nje ro ka.
Iz sa ra jev ske "Elek tro dis tri bu ci je" odba -
ci li su op tu `be iz op}i ne No vi grad.
"Zah tjev za izra du elek tro ener -
get ske sa gla snos ti je dos tav ljen u for mi do pi sa
8. okto bra, umjes to na pro pi sa nom obras cu, a
pri lo `e no odo bre nje za gra |e nje (neo vje re na
fo to ko pi ja bez pe ~a ta) iz da to je 9. sep tem bra.
To zna ~i da je op}i na mo gla po dni je ti zah tjev
za iz da va nje elek tro ener get ske sa gla snos ti
mje sec ra ni je", na ve li su iz "Elek tro dis tri bu ci -
je".
Do da ju da su uprkos to me do go vo ri li da
se pris tu pi izra di sa gla snos ti zbog va `nos ti
pro je kta, a da se po tre bna do ku men ta ci ja dos -
ta vi pri je nje nog pre uzi ma nja.
"Do sa da je iz vr{e na re kos ntru kci ja pu -
mpne sta ni ce 'Stup', iz gra |en re zer vo ar 'Re lje -
vo' , do vo dni i po ti sni cje vo vod pum pne
sta ni ce i dis tri bu ti vne mre `e u du `i ni od 5.300
me ta ra", re kao je ^o lak ho d`i}.
Pro cije nje na vri je dnost ra do -
va je 6,2 mi li ona KM, od ~e ga se po lo vi na fi -
na nsi ra iz op}in skih sred sta va za ka pi tla ne
gran to ve, a po lo vi na iz bu d`e ta Mi nis tar stva
pros tor nog ure |e nja i za {ti te oko li {a KS.
Pro je kat im ple men ti ra "Vo do vod i ka na li -
ni je u nje noj na dle `nos ti. Na ~el nik Ibra him Ha d`i -
baj ri} ka `e da je pri je vi {e od po la go di ne ovo pi ta -
nje po kre nu to u Op}in skom vi je }u, ali da je zim ska
ba {ta na prav lje na jo{ u vri je me man da ta ra ni jeg na -
~el ni ka.
"Sma tram da oko to ga ne bi tre ba lo di za ti ne ku
ve li ku pom pa, jer je pri je res ta ura ci je ovog obje kta
na tom pros to ru bi la de po ni ja sme }a. Sve je bi lo za -
trpa no, prlja vo i po ru {e no. Sa da je tu li jep i re pre -
zen ta ti van obje kat", re kao je Ha d`i bja ri}.
Op}in sko vi je }e Sta rog gra da na pret -
pro {loj sje dni ci usvoj lio je ini ci ja ti vu ko jom od Fe -
de ral nog mi nis tar stva pros tor nog ure |e nja tra `e
hi tne mje re na ru {e nju bes pra vnog obje kta.
Pre dla ga~ ove ini ci ja ti ve vi je }nik Hu se in ^en -
gi} ka `e da je na po slje dnjoj sje dni ci do bio od go vor
od op}i ne da je nje go va in ci ja ti va pro sli je |e na Gra -
|e vin skoj in spe kci ji FBiH.
U Fe de ral nom mi nis tar stvu pros -
tor nog ure |e nja i kul tu re ni smo mo gli do bi ti od go -
vor od na dle `nih.
"Ha d`i mu ra to vi }a da ire" odno sno "Ve li ke da -
ire" u Ha la ~i ma sa gra |e ne su oko 1776. go di ne, a
sa gra dio ih je sa ra jev ski trgo vac Ha d`i Ibra him. On
ih je po di gao na ze mlji {tu Ha d`i Isa ova va ku fa de -
set ma ga za. Zgra de, ko je su ne kad bi le ~e ti ri par ce -
le, iz gor je le su 1697. go di ne, od ka da je, do
iz gra dnji ma ga za ovo ze mlji {te sta ja lo pra zno.
Pri je za dnjeg ra ta na ovom pros to ru je bi la ka -
fa na i ku hi nja bo san skog ti pa.
~e ga su bi le pro gla {e ne i ugro `e nim spo me ni kom.
"Ka da je pri je tri go di ne re kos ntru isan
ovaj obje kat, obi {li smo lo ka ci ju i kon sta to vlai da
ra do vi ni su ura |e ni po pro pi si ma i da res ta ura ci ja
ni je ura |e na po pra vi li ma stru ke. O to me smo oba -
vi jes ti li Za vo du za kul tur no his to rij sko i pri ro dno
na slje |e KS", re kao je Fo ~o.
Ko mi si ja }e, ka ko je do dao, ovih da na po no vo
upu ti ti do pi se fe de ral nim re sor nim mi nis tar stvi ma u
ko jem }e tra `i ti da im od go vo re ko je dao spor no
odo bre nje da pos tav lja njem zim ske ba {te do da tno
bu de skrnav ljen spo me nik.
U op}i ni Sta ri grad ka `u da po za ko nu
ne bi smje lo do }i do na ru {a va nja na ci onal nog spo -
me ni ka, te da op}i na ne ma ni {ta s tim, jer ta oblast
Op {tin sko
vi je }e
Sta rog
gra da tra `i
hi tne mje re
za ru {e nje
bes pra vnog
obje kta
da ire" os krnav lje ne
za ci ja", a do go vo re no je da se ra do vi odvi ja ju u
fa za ma.
"Ovo je je dan od naj zna ~aj ni jih pro je ka ta
op}i ne No vi grad, jer se iz gra dnjom ovog sis te -
ma vo do sna bdije va nja na se lja traj no rje {a va
pro blem kva li te tnog snab di je va nja vo dom ovog
di je la op}i ne", re kao je ^o lak ho d`i}.
"Elek tro dis tri bu ci ja"
odba cu je op tu `be
iz op {ti ne No vi grad
F
O
T
O

N
N
36 qfubl!6. 11. 2009.
Banjaluka
Pre zen to van
plan "Ure |e nje
oba la Vrba sa"
Re gu la ci oni plan "Ure |e nje
oba la Vrba sa" pred stav ljen je gra -
|a ni ma u sri je du u pros to ri ja ma
Kul tur nog cen tra Ban ski dvor, ka -
`u u Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra -
da, ko ja je pre zen to va la plan u
sa ra dnji sa grad skim Akci onar -
skim dru{ tvom "Pro jekt".
"Pred sta vni ci 'Pro je kta' upo zna li
su pri su tne gra |a ne s planovima
obje kata, ~i ja su iz gra dnja ili re -
kon stru kci ja pla ni ra ni u na re -
dnom pe ri odu, {to je pla ni ra no
ovim re gu la ci onim pla nom", is ti -
~u u Od sje ku za odno se s ja vno{ -
}u Admi nis tra ti vne slu `be gra da.
Oni do da ju da su gra |a ni tom
pri li kom upo zna ti i sa re ali za ci jom
ra ni jih pro je ka ta ko ji su obu hva ti li
iz gra dnju sao bra }aj ni ca, mos to va,
te pje {a ~kih i bi ci klis ti ~kih sta za na
27 ki lo me ta ra oba la ri je ke Vrbas.
"Po se bnu pa`nju za in te re so va nih
sta no vni ka po bu di la je iz gra dnja
hi dro elek tra ne u No vo se li ji", ka `u
u Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da.
N.S.
Mati~ni ured
Ro|eni
Ma te ja Te {i ni}, sin Lju bo mi ra i Bo ja ne; Pa vle To li mir, sin Va nje i Ma ri ja -
ne; Da ni jel Var ni ca, sin Dra ga na i Bo`ane; Er vin Ale ki}, sin El ve di na i
\e ni se; Iva na Pe kez, k}i Ju go sla va i Sne`ane; Ma ri ja Mar ko vi}, k}i Da -
li bo ra i Je le ne; De jan Ko pa nja, sin Ale ksan dra i Je le ne; Va len ti na ]u ka -
ri}, k}i @eli mi ra i Ma re; Da ni lo Pe tro vi}, sin Sla vo lju ba i Je le ne; An |e li ja
Ma le {e vi}, k}i Vla di mi ra i Ale ksan dre; Lo re na Trbo je vi}, k}i Mi ro sla va i
Vi ole te; Ma ri ja Mi ja to vi}, k}i Da ni je le; Mi la na Vu kman, k}i Mi len ka i
Ve sne; Igor Me di}, sin Mla de na i De se; Ta ma ra Mi la ko vi}, k}i Dra`en ka
i Bo`ane; Anja Du ja ko vi}, k}i Ognje na i Mi li ce; Gri gor Ra dulj, sin Du -
{ka i Mi lan ke; So fi ja Bo ri}, k}i Si ni {e i Da li bor ke; He le na Ke le man, k}i
Go ra na i Svje tla ne; Du nja Goj ko vi}, k}i Ve li bo ra i Vi{ nje.
Umrli
Sre to (Stje pan) Ko va ~e vi}, ro|en 1949. godine.
Policija
122
Ü OJB Ba nja |u ka ev| den t| ra -
no je se dam kr| v| •n|h d je |a. |
to je dno ra zboj n|s tvo. dv| je
pro va| ne kra de. dv| je kra de.
je dno |za z| va nje op ste opa -
snos t| | je dno oste ce nje tu de
stva r|. Ja vn| red | m|r na ru sen
je dva pu ta. Do qo d| |o se 13
sao bra caj n|h nez qo da.
Hitna pomo}
124
Ü sta n| c| H| tne po mo c| pre -
q|e da no je 69 odra s||h pa c| -
je na ta | 16 dje ce. Obav |je na
je 31 ku cna po sje ta.
Porodili{te
342-142
Ü po ro d| || stu na Pa pr| kov cu
ro de no je de vet be ba: pet
dje voj •| ca | •e t| r| dje •a ka.
Vatrogasci
123
va tro qa sna je d| n| ca je |ma |a
dv| je |n ter ven c| je.
Servisne
informacije
Ko je uslu ge se mogu dobiti
putem de `ur nog te le fona
Admi nis tra ti vne slu `be gra da?
De`urni telefon omo gu }a va svim
za in te re so va nim gra |a ni ma da
kon ta kti ra ju i do bi ju sve po tre bne
in for ma ci je u ve zi s te ma ma ko je se
ti ~u uslo va `i vo ta i ra da u gra du.
Mi len ko [a ji}, por tpa rol
Admi nis tra ti vne slu `be gra da
Jo vo RA DA KO VI], te hni ~ar
[ko la "Do si tej
Obra do vi}" sla vi 130
go di na pos to ja nja
Osno vna {ko la "Do si tej Obra -
do vi}" pro sla vi }e 7. i 8. no vem -
bra ri je dak ju bi lej - 130 go di na
pos to ja nja i ra da.
U {ko li su sa op {ti li da }e tim po -
vo dom bi ti upri li ~en od go va ra ju }i
pro gram i po zi va ju biv {e u~e ni ke,
pros vje tne ra dni ke ko ji su ra di li u
ovoj {ko li, ro di te lje ~i ja su dje ca po -
ha |a la {ko lu da uve li ~a ju sve ~a nost.
"Po vo dom ju bi le ja }e u su bo tu u
11 ~a so va u pros to ri ja ma {ko le bi ti
pro mo vi sa na mo no gra fi ja '[ko la u
tri vi je ka', ko ju je na pi sao Dra gan
Ko va ~e vi}, di re ktor {ko le", sa op {ti -
la je Gor da na Ke cman, {ko lski pe -
da gog, i do da la da }e pro sla va bi ti
nas tav lje na {kol skom sve ~a no{ }u u
17 ~a so va, ko joj }e, po red ja vnih li -
~nos ti iz na {eg gra da, pri sus tvo va ti i
gos ti iz O[ "Do si tej Obra do vi}" iz
Zre nja ni na, kao i gos ti iz O[ "Mi lo{
Crnjan ski" iz Beo gra da.
U O[ "Do si tej Obra do vi}" su po -
no sni na ju bi le j i is ti ~u da je nji ho va
{ko la naj sta ri ja va spi tno-obra zo vna
us ta no va na po dru ~ju gra da u ko joj
su se {ko lo va le broj ne us pje {ne ge -
ne ra ci je.
Pro gram }e bi ti nas tav ljen u ne -
dje lju, 8. no vem bra, ka da }e u Na -
ro dnom po zo ri {tu Re pu bli ke Srpske
u 19.30 bi ti otvo re na izlo `ba li ko -
vnih ra do va u~e ni ka {ko le.
"Izlo `bu li ko vnih ra do va u~e ni -
ka {ko le }e otvo ri ti Lji lja na La bo -
vi}-Ma rin ko vi}, di re ktor Mu ze ja
sa vre me ne umje tnos ti RS i biv {a
u~e ni ca ove {ko le", ka za la je Ke -
cma no va i do da la da }e pro gram
obi lje `a va nja ju bi le ja 130 go di na
pos to ja nja i ra da O[ "Do si tej
Obra do vi}" bi ti za tvo ren sve ~a -
nom aka de mi jom.
@.R.
Sve ~a nos t
po vo dom ju bi le ja
bi}e odr`a na
7. i 8. no vem bra
Ba ri je re ote `a va ju nas ta vu
B. \U RA [I NO VI]
Sa mo tri sre dnje {ko le u gra du pri la go |e ne su
za oso be u in va lid skim ko li ci ma, pa je po ha |a nje
nas ta ve sre dnjo {kol ci ma s ovom vrstom in va li di -
te ta zbog broj nih ar hi te kton skih ba ri je ra ote `a no.
U Za vo du za re ha bi li ta ci ju "Do ktor Mi ro slav
Zo to vi}" smje {te no je odje lje nje Osno vne {ko le
"Bo ri sav Stan ko vi}", u ko jem dje ca s in va li di te tom
po ha |a ju nas ta vu od prvog do de ve tog ra zre da. Sa
dje com ra de nas ta vni ci i va spi ta ~i, ta ko da oni u
tom pe ri odu je dna ko usva ja ju zna nja kao i os ta li
osnov ci.
U sre dnjo {kol skom obra zo va nju, me -
|u tim, u~e ni ci u in va lid skim ko li ci ma na ila ze na
broj ne ba ri je re. Na po dru ~ju gra da je di no su Gi mna -
zi ja, Ugos ti telj sko-trgo vin sko-tu ris ti ~ka {ko la i
Elek tro{ko la pri la go |e ne dje ci s in va li di te tom. Iz
Hu ma ni tar ne or ga ni za ci je "Par tner" ka za li su da si -
tu aci ja ni je za do vo lja va ju }a i do da li da se ne ra di na
te mat skom rje {a va nju pro ble ma.
"Par tner" za je dno sa dru gim hu ma ni tar nim or -
ga ni za ci ja ma stal no uka zu je na pro ble ma ar hi te -
kton skih ba ri je ra, na {ta, ka `u, pa` nju tre ba da
obra te Mi nis tar stvo pros vje te i kul tu re RS, ali i od -
go vor ni u sa mim {ko la ma.
"Ula zi u {ko le su pri la go |e ni, ali to je sve. Po -
tre bno je po red to ga pri la go diti i uslu ge u okvi ru
{ko le", ka za la je Va nja ^o li} iz or ga ni za ci je "Par -
tner" i do da la da ni u je dnoj {ko li ne ma pri la go |e -
nih u~i oni ca za ovu dje cu, a i to ale ti pred stav lja ju
pro blem.
U Gi mna zi ji su re kli da ovim |a ci ma, ko -
li ko je to mo gu }e, po ma `u nas ta vni ci i nji ho vi {kol -
ski dru ga ri. Za u~e ni ke u in va lid skim ko li ci ma je
pos tav ljen lift ko ji |a ci re do vno ko ris te, a ta ko |e je
pri la go |en i pris tup {ko li.
"Do ove {kol ske go di ne ima li su po mo} tre }eg
li ca, svog per so nal nog asis ten ta, ko ji im je po ma gao
u to ku nas ta ve, ali im je ta po mo} od ove go di ne us -
kra }e na", izja vi la je Sla vi ca Pan to vi}, po mo }nik di -
re kto ra Ugos ti telj sko-trgo vin sko-tu ris ti ~ke {ko le.
Sa mo tri sre dnje
{ko le pri la go |e ne za oso be
u in va lid skim ko li ci ma
Dio na se lja Sa ra ~i ca os ta }e bez
elek tri ~ne ener gi je u pe ri odu od
11 do 13 ~a so va.
U vre me nu od 8.30 do 13 ~a so va
bez stru je }e os ta ti di je lo vi uli ca
Beo grad ska i Maj ke Kne `o po ljke, a
od 8.30 do 14.30 dije lo vi uli ca Mi -
la na Ra ki }a, Ni ko le Pa {i }a i Slo bo -
da na Ko ka no vi }a.
Bez stru je }e bi ti i di o na se lja Ka -
ra ula-^er ga u pe ri dou od 8.30 do
10.30.
U "Elek tro kra ji ni" na jav lju ju da je
u to ku sve obu hva tna akci ja is klju -
~e nja ne re do vnih pla ti {a.
N.K.
Sa ra ~i ca bez stru je
Sa {a KLJA JI], Su za na VU KMIR
Iz gra dnja kru `nog to ka na ras krsni ci uli ca Ma -
ri je Di mi}, Kra ji {kih bri ga da i Iva na Go ra na Ko va -
~i }a po ~e }e za pet do de set da na.
Ja vno pre du ze }e ''Pu te vi Re pu bli ke Srpske'' od Mi -
nis tar stva za pros tor no ure |e nje, gra |e vi nar stvo i eko lo -
gi ju RS ju ~e je do bi lo gra |e vin sku do zvo lu, ta ko da su
sa da ispu nje ni svi ne op ho dni uslo vi da se kre ne s iz gra -
dnjom ove ras krsni ce.
Nov ~a na sred stva u izno su od
1.454.000 KM za gra dnju dru gog kru `nog to ka odo bre -
na su iz Ra zvoj nog pro gra ma Vla de Re pu bli ke Srpske.
In ves ti tor za gra dnju ove ras krsni ce je Ja vno pre du ze }e
''Pu te vi Re pu bli ke Srpske'' i grad Ba nja lu ka. Izvo |a~ ra -
do va je pre du ze }e ''Nis ko gra dnja'' iz La kta {a.
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
Po ~i nje
iz gra dnja
Za vr{e ni spo ro vi u ve zi
s imo vin sko pra vnim
odno si ma na
za pa dnom tran zi tu
Pre ma mi{ lje nju vo za ~a, ovo je
naj za gu {e ni ja ras krsni ca u gra du
FO TO A. ^A VI]
Gra |a ni su se `a li li na
gu `ve na ovoj ras krsni ci,
na ko joj svje tlo sna
si gna li za ci ja
ni je us kla |e na s
po tre ba ma sao bra }a ja
6. 11. 2009. qfubl 37 Banjaluka
FIL MO VI
PA LAS
Ko ko Sa ne|
Odr| Ta tu. A|e san dro N| vo |a
Pe z| ja: En Fon ten
(18. 20.15 h)
D|s tr|kt 9
Sar |a to Ko p|. Dzej son Kop
Pe z| ja: N|| B|om kamp
(15.45. 22.40 h)
Te hno t| se: Ed|t | ja
G|a so v|: Pe tar Kra|j.
Ne boj sa G|o qo vac
Pe z| ja: A|e ksa Ga j|c
(17.50. 20. 22.30 h)
Pa da ce cuí te
Pe z| ja: F|| Ford. Kr|s M| |er
G|a so v|: B|| He der.
Ana Fa r|s. Dzej ms K|n
(16.30. 18.30 h)
Mo ja qr•ka avan tu ra
N|a var da |os. P| •ard Draj íus
Pe z| ja: Do na|d Pa tr|
(22.10 h)
Go |a |s t| na
Ke tr|n Hejq|. Dze rard Ba t|er
Pe z| ja: Po bert Lu ke t|c
(20.30 h )
PREDSTAVE
NA PO DNO PO ZO Pl STE
vE Ll KA SOE NA
Ze m|ja Ne do d| ja
Ü |zve db| SPKD Pros vje ta
|z Her ceq No voq
(20 h)
IZLO@BE
BAN SKl DvOP
Sa vre me na bh. umje tnost
u bor b| pro t|v ze •e va
(do 15. no vem bra)
MÜ ZEJ PE PÜ BLl KE
SPPSKE
Ja se no vac. s|s tem
us ta sk|h |o qo ra smrt|
MÜ ZEJ SA vPE ME NE
ÜMJE TNOS Tl
So || dar nost
(do 15. no vem bra)
GA LE Pl JA ÜDAS
Sa na 2009
(do 17. no vem bra)
LTG GA LE Pl JA
lz|o zba dje |a
Pat ka Ke cma na
KLÜB TA Ll JA
lz|o zba radova
Ma r| ze |e Kurt
FO AJE NA PO DNOG
PO ZO Pl STA
lz|o zba po vo dom
ob| |je za va nja 20 qo d| na
od smrt| A. Oej va na
Vodi~
Pa do bran ski klub spre ma tu `be
S. KLJA JI]
^el ni ci Pa do bran skog klu ba Ba nja lu ka, zbog na -
mje re ski da nja obi lje `ja klu ba sa han ga ra u Za lu `a ni -
ma, po slao je opo me ne pred tu `bu na adre se
ko ma ndan ta ka sar ne "Za lu `a ni", Mi nis tar stva od bra -
ne i Pred sje dni{ tva BiH.
^la no vi klu ba ni su do zvo li li ukla nja nje obi lje `ja sa
han ga ra jer sma tra ju da ima ju svu po tre bnu do ku men ta ci ju
ko ja pot vr|u ju nji ho vo vla sni{ tvo nad ovim obje ktom.
"Voj ska bes pra vno ko ris ti ovaj obje kat
ve} 13 go di na, iako je on 100 od sto u vla sni{ tvu klu ba.
Han gar ni smo ko ris ti li od 1996. go di ne, a do sad smo ima li
ra zu mi je va nja za po tre be voj ske ko ja je ko ris ti la na{ obje -
kat. Uko li ko nam u ro ku od 15 da na ne bude omo gu }eno
da u|e mo u po sjed, po dni je }e mo tu `bu u ko joj }e mo, po -
red vra }a nja obje kta, tra `i ti i nov ~a nu na do kna du za sve
vri je me bes pra vnog ko ri {te nja han ga ra i za svu {te tu ko ja
je nas ta la", ka `e Du {ko Grmu {a, pred sje dnik Pa do bran -
skog klu ba Ba nja lu ka, i do da je da ovaj klub sa da ko ris ti
obje kat klu ba "Sve ti Ili ja" ko ji je pos tao pre ti je san za sve
avi one i opre mu oba klu ba.
"U ovom han ga ru ima ta ko ma lo pros to ra da smo pri -
si lje ni da avi one par ki ra mo u ra zma ku od sve ga nekoliko
bi pro {li kroz ovo ras kr{}e. Za vo zi la ko ja se kre }u pre -
ma Gra di {ci ze le no svje tlo si gna li zi ra ma nje od 30 se -
kun di, ta ko da u tom in ter va lu kroz ras krsni cu pro |e tek
de se tak vo zi la.
''Da bih pro {ao kroz ovu ras krsni cu po ne -
kad iz gu bim vi {e vre me na ne go {to mi je po tre bno za
os ta tak pu ta do ku }e, ko ji je du `i ne osam ki lo me ta ra.
Naj ne po dno{ lji vi ja si tu aci ja je u lje tnim mje se ci ma, ka -
da na tem pe ra tu ri ko ja u auto mo bi li ma pre la zi 40 ste pe -
ni vo za ~i i do 15 mi nu ta ~e ka ju ka ko bi pro {li kroz ovu
ras krsni cu", ka `e Ra di voj \u ri}, ko ji `i vi u Ra mi }i ma i
sva ki dan pu tu je u cen tar gra da.
Is ti pro blem ima i Ale ksa [i ka nji}, dos tav lja~ u
je dnoj od pi ce ri ja, ko ji ka `e da sva ko dne vno i po de -
se tak pu ta pro |e ovom ras krsni com, a zbog u~es ta lih
gu `vi na ovom di je lu tran zi ta iz gu bi i vi {e od je dnog
sa ta sva kog da na.
"Naj ve }a gu `va je u vre me nu od 14 do 16 ~a so va,
ka da ko lo ne vo zi la za kr~e put sve do se mo fo ra u Ro su -
lja ma. Kad god mo gu iz bje ga vam pro la zak ovim di je -
lom gra da, jer je ova ras krsni ca ubje dlji vo naj za gu {e ni ja
u gra du", ka `e [i ka nji}.
Ta ksis ti ma ta ko |e ova ras krsni ca pred -
stav lja ogro man pro blem.
''Ovo je naj za gu {e ni ja ras krsni ca u gra du i gu `ve su
pri su tne to kom ci je log da na, na ro ~i to u udar nim ter mi -
ni ma, kad lju di idu i vra }a ju se s po sla'', re kao je Sla |an
Ve si}, pred sje dnik Se kci je ''Ide al ta ksi ja''.
Ta ksis ti ka `u da zbog pri ro de po sla ko jim se ba ve
mo ra ju sva ko dne vno da ko ris te ovu ras krsni cu, a sva ki
pro la zak ovim pu tem im odu zme pre vi {e ra dnog vre me -
na, ta ko da to uti ~e i na za ra du.
''Ra do vi bi tre ba lo da po ~nu za pet do de set da na, a
na iz gra dnju ovog obje kta smo se odlu ~i li zbog to ga {to
se ispos ta vi lo da sa da{ nja svje tlo sna si gna li za ci ja ni je
do bro rje {e nje za ovaj ve oma fre kven tni dio gra da. Jo{
je dan od ra zlo ga {to smo se odlu ~i li na ovaj po tez je to
{to se kru `ni tok od Bu le va ra ca ra Du {a na ka na se lju
La u{ po ka zao kao ve oma do bro rje {e nje'', sa op {ti li su iz
ovog pre du ze }a.
Oni su do da li da je grad ri je {io sve imo vin sko pra -
vne spo ro ve, te da je u okto bru ove go di ne iz da ta ur ba -
nis ti ~ka sa gla snost za iz gra dnju ovog obje kta.
Gra |a ni su se `a li li na sva ko dne vne gu `ve ko je se
de {a va ju na ovoj ras krsni ci. Ra zlog za ove gu `ve je
svje tlo sna si gna li za ci ja, ko ja ni je us kla |e na s po tre ba ma
sao bra }a ja, ta ko da vo za ~i ko ji vo ze za pa dnim tran zi -
tom ne ka da mo ra ju da ~e ka ju pe tna est i vi {e mi nu ta da
Za kru `ni tok
odo bre no
1.454.000 KM
cen ti me ta ra, a zbog pre trpa nos ti bu kval no ne mo `e mo za -
tvo ri ti vra ta han ga ra", ka `e Grmu {a.
On na po mi nje da je ~la no ve klu ba uzne mi ri la i izja va
Mi la di na Mi loj ~i }a, na ~el ni ka Za je dni ~kog {ta ba Oru `a nih
sna ga BiH, u ko joj je re kao da voj ska spor ne pros to ri je na -
mje ra va us tu pi ti Vla di RS.
"Sva ma te ri jal na sred stva klu ba, za je dno sa ljud skim
re sur si ma su mo bi li sa na 1992. go di ne, ali je imo vi na odlu -
kom Ko mi si je za pri mo pre da ju sred sta va od voj ske za ae-
roklub vra }e na 1996. go di ne, a pred sje dnik te ko mi si je je
bio Igor Da vi do vi}. Uprkos pi sme nom rje {e nju ko je smo
ta da do bi li, voj ska ni je iza {la iz po sje da", ka `e Grmu {a.
@iv ko Ma rja nac, za mje nik mi nis tra od bra ne BiH,
izja vio je da po za ko nu i odlu ka ma Pred sje dni{ tva BiH
voj ska mo ra obje kat vra ti ti Vla di RS.
"Ni smo u mo gu }nos ti da bi lo ko me do -
dje lju je mo i po je di ne obje kte u ka sar ni, a na kon {to na pus -
ti mo obje kat, Vla da RS }e mo }i da ra spo la `e ci je lim
kom ple ksom i da do dje lju je obje kte u ra zli ~i te na mje ne",
izja vio je Ma rja nac.
Gra do na ~el nik Dra go ljub Da vi do vi} izja vio je da su
skup {ti ne op {ti na Ba nja lu ka i La kta {i do ni je le za je dni ~ku
odlu ku o izra di re gu la ci onog plana za ~i tav kom pleks ka -
sar ne "Za lu `a ni", jer se on na la zi u obje op {ti ne.
"Grad ima ve li ke pla no ve za ovaj kom pleks, ali jo{
ni je do ne se na ko na ~na odlu ka ko me }e ta ~no Vla da RS
do di je li ti ka sar nu. Mi slim da bi, bez ob zi ra na bu du }e vla -
sni{ tvo nad ovim kom ple ksom, tre ba lo za dr`a ti auto-sta zu,
spor tski aero drom i pa do bran ski klub, jer od njih }e ko rist
ima ti cje lo ku pna za je dni ca i gra |a ni oba gra da", ka `e Da -
vi do vi}.
Voj ska
ve} 13
go di na
ko ris ti
obje kat
Spor ni han gar u
ka sar ni "Za lu `a ni"
F
O
T
O

N
N
no vog kru `nog to ka
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je 5.11.2009. u 69. godini nakon kratke i te{ke
bolesti preselio na ahiret na{ dragi
SEAD (Saliha) D@IHO
D`enaza }e se obaviti u petak, 6.11.2009. u 15 sati u mezarju pod Pe}inama.
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi allah d`.{. podari vje~ni d`enet.
O`alo{}eni: supruga Katica, k}erke Amra i Amela, unu~ad Jozefina i Toni, sestre Halida i Sajma, zetovi Anton
i Anto, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
B^
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u P+1+Pk, sa oko 220 m
2
stam be nog
pros to ra na 300 m
2
ze mlji{ ta, na se lje Pa pri ko vac. Telefon:
063/904-603. BK
- Pro da jem u La kta {i ma ure |e nu na mje{ te nu ku }u prize -
mni cu 12x10,5 m i ga ra `u, na 650 m
2
ze mlji{ ta, no vo gra -
dnja, cen tral no gri ja nje, odmah use lji va. Telefon:
065/511-121. BK
- Pro da jem ku }u 11x15 m (Su+P+1+Pk), sa oko 500 m
2
stam be nog pros to ra, no vo gra dnja, ne do vr{e na, na 520 m
2
ze mlji{ta, kod {ko le u [ar gov cu. Telefon: 065/511-121. BK
- Pro da jem ku}u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba njalu ka,
Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga ra`e, je dno so -
ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81 m
2
, 700.000 KM.
Te le fon: 065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom 400
m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma gla vnom
pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi {i, Ba nja lu ka. Te -
le fon: 065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
38 qfubl!6. 11. 2009.
NEZAVISNE NOVINE
svojim ~itaocima daju mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje smrt najbli`ih (dimenzije 123x85 mm)
BESPLATNE ^ITULJE
Sve druge objave i formati se napla}uju po cjenovniku.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PLA]ENE
male oglase i ~itulje mo`ete u Sarajevu predati:
[UMARSKI
FAKULTET
(Zagreba~ka 20/3)
INTERNACIONAL
PRESS
(autobuska
stanica, Lukavica)
POGREBNO
DRU[TVO "SVETI
MARKO"
(Ulica vojvode
Radomira Putnika)
SJE ]A NJE
MAR KO [U PUT
12.11.2007 - 12.11.2009.
Po men }e se odr`a ti u su bo tu 7.11.2009. go di ne u 11 ~a so va na gro blju "Sv. Pan te li ja" u Bo ri ku.
Dvi je go di ne u na {im srci ma i mi sli ma.
Ne dos ta je{ nam.
Vo le te ma ma, ta ta i brat s po ro di com
B7
U su bo tu 7.11.2009. na vr{a va se 40
tu `nih da na od smrti na {e dra ge
maj ke i ba ke
RA DOJ KE BO JI]
To ga da na u 11 ~a so va po sje ti }e mo
nje nu vje ~nu ku }u na Per du vo vom
gro blju u Ba njalu ci.
Po zi va mo ro dbi nu, pri ja te lje
i ko m{i je da nam se pri dru `e.
O`a lo{ }e na po ro di ca
000022 A-3 M
SJE ]A NJE
6.11.2009. na vr{a vaju se ~etiri go -
di ne od kada ni je sa na ma na {a ple -
me ni ta ma ma, maj ka i ses tra
FA TI MA
(ro|. @e ri})
ME [I NO VI]
O`a lo{ }e na po ro di ca
A-4
Pro {la je tu `na go di na od ka ko ni je sa na ma na {a vo lje na maj ka, ba ka, ses tra,
tet ka i su pru ga
DO BRI LA
(ro|. Nje `i})
GU BI]
1934 - 2009.
Po men }e se odr`a ti na Grad skom gro blju u su bo tu 7.11.2009. u 11 ~a so va ka da
}e mo njenu vje ~nu ku }u oki ti ti cvi je }em i za li ti su za ma.
Po ro di ca
000024 A-6 M
- Pro da jem ku}u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne`ici (stru -
ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra ju}e u
Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre|enu ku}u na sprat 10x11 m s man sar dom
u Trnu, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
. Te le fon: 065/779-
394. BK
- Pro da jem ku}u i pra te}e obje kte na placu 3.300 m
2
u
Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580, 065/761-
497. BK
- Pro da jem ku}u na sprat u cen tru gra da. Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem ku}u (dva odvo je na sta na), dvo ri {na zgra da -
lje tna ku hi nja i WC, dvo ri {te 1.000 m
2
i ga ra`a. Te le fon:
061/858-517. BK
- Hi tno pro da jem ku}u 9x8,5 m u Ma hov lja ni ma, no va
gra dnja. Te le fon: 066/759-151. BK
- Pro da jem ku}u u ^elin cu, bli zu Do ma zdrav lja. Te le -
fon: 065/398-459, 065/32-144. BK
- Pro da jem ku}u u Ba nja lu ci, Ul. Dra ga na Bu bu}a br. 5.
Te le fon: 065/832-155, 00385-47-883-198. BK
- Pro da jem ku }u (pri ze mlje i tri spra ta) na pla cu 400 m
2
,
La u{, Ka ra |or |e va 399. Te le fon: 0049747116927,
051/282-284. BK
- Pro da jem ku}u (dva sta na i dva po slo vna pros to ra),
Ko zar ska uli ca br. 87a, Hi se te. Te le fon: 065/389-527. BK
- Pro da jem vi lu 80 m do mo ra, Vra nji ca, kod Tro gi ra,
Hrvat ska. Te le fon: 051/303-038, 065/180-753, 051/307-
514. BK
- Pro da jem ima nje (ku}a - cen tral no gri ja nje, 300 vo}aka
i devet du nu ma ze mlje), Do nje Mo ti ke, Bla`evac. Te le fon:
051/303-038, 065/180-753, 015/307-514. BK
- Pro da jem ku }u i pla ce ve u Dra go ~a ju, 300 m od {ko le.
Te le fon: 051/310- 017, 061/848-752. BKM
- Pro da jem ku }u kod mo te la "Na na", uz gla vni pu t, na
pla cu 700 m
2
, pre dvi |e na iz gra dnja po slo vne zgra de. Te le -
fon: 051/310-994, 061/848-752. BKM
- Pro da jem eta `u ku }e 87 m
2
+ os ta va 30 m
2
na Star ~e vi -
ci, 115.000 KM. Te le fon: 051/310-994, 061/848-752. BKM
- Pro da jem dvi je pri ze mni ce na Star ~e vi ci, plac 500 m
2
,
170.000 KM. Te le fon: 051/310-994, 061/848-752. BKM
- Pro da jem dvi je ku }e na po ~et ku Po br|a. Te le fon:
065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u (po slo vni pros to r i 4.000 m
2
ze mlje) u
Ra mi }i ma, iza "Uni sa". Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u za ru {e nje 9,5x11 m, Po+P+M, gra |e -
vin ska do zvo la, na pla cu 488 m
2
, ~is to uknji `e no 1/1, Ul.
1.300 ka pla ra br. 42, 30.000 evra. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni pros -
tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon: 065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu (P+S+P) i
1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i res -
to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili mi je njam
za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-901, 051/380-
571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti vnoj
lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba nja lu ke
(asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ tvo 1/1. Te le -
fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla ce va
po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu 400
m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon: 065/682-
591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De be lja -
ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e, cen -
tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om i
gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti -
~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u bli zi ni "Si ra na" ve }u sre |e nu ku }u. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Prodajem pod Star~evicom ku}u 10x9 (P+1+M) novo-
gradnja, samo pokrivena, plac 700 m
2
, struja, voda. Cijena
170.000 KM. Telefon: 066/165-323. BK
- Prodajem u Lijevoj Novoseliji, pored glavnog puta,
spratnicu 10x10 m, prizemlje, poslovni prostor i jed-
nosoban stan, plac 1.000 m
2
. Cijena 120.000 KM. Telefon:
065/671-420. BK
- Prodajem ku}u na sprat, Pobr|e, plac oko 700 m
2
. Tele-
fon: 065/371-611. BK
IZ DA VA NJE
- Bes pla tno iz da jem na mje {te nu ku }u u Mo ti kama, uz
ma lu po mo} i do ma }insko odr`a va nje. Te le fon: 065/644-
500. BKM
ZA MJE NA
- Mije njam ku}u u Kru {ev cu za stan u Ba nja lu ci. Te le -
fon: 065/441-115. BK
PO TRA@NJA
- Potrebna ve}a opre mlje na ku}a ili ve}i tro so ban na mje -
{ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon: 051/580-020.
BK
- Pro da jem po vo ljno vi kend ku}u i vo}nja k u Sla ti ni kod
Ba njalu ke. Telefon: 065/763-941, 066/668-350. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
, 4. sprat, cen tar, Uli ca
voj vo de Mom ~i la. Telefon: 063/904-603. BK
- Pro da jem je dno so bne sta no ve 49 m
2
, VP i 48 m
2
1.
sprat, no vo gra dnja, lift, use lji vo, na se lje @u te zgra de. Tele-
fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem ure |en use ljiv dvo so ban stan 61 m
2
, 3. sprat,
lift, cen tar, na se lje S. Ma ta vu lja. Telefon: 063/904-603. BK
- Pro da jem ure |en, na mje{ ten dvo so ban stan 55 m
2
, 4.
sprat, no vo gra dnja, lift, odmah use ljiv, Ko zar ska ulica.
Telefon: 065/511-121. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, pri ze mlje, na se lje Obi -
li }e vo. Telefon: 063/904- 603. BK
- Pro da jem ure|en i use ljiv tro so ban stan 89 m
2
, 4. sprat,
lift, cen tar, na se lje Pen ta gon. Telefon: 063/904-603 BK
- Pro da jem tro so ban stan 93 m
2
, 3. sprat, lift, cen tar, na -
se lje Do lac. Telefon: 065/511-121. BK
- Pro da jem ure |en i na mje{ ten ~e tvo ro so ban stan 71 m
2
,
3. sprat, na se lje Obi li }e vo. Telefon: 065/511-121. BK
- Prodajem stan 49 m
2
u Novoj varo{i, Banjaluka. Tele-
fon: 065/510-918. BK
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \ako vi}a, Hi se ta, Ba -
njalu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem dvo so ban stan na Hi se ta ma, 1. spra t (ni {a,
trpe za ri ja, dvije so be, dva bal ko na, dva ho dni ka, ku pa ti lo,
{pa jz, po drum, pogled na dvije stra ne). Te le fon: 061/858-
517. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 62 m
2
u Bo ri ku, 1. spra t. Te le -
fon: 061/858-517. BK
- Pro da jem use ljiv, kli ma ti zo van stan 40 m
2
, cen tr. gri ja -
nje, 1/1, po drum oko 9 m
2
. Te le fon: 065/355-029,
066/782-684. BK
- Pro da jemsre|en dvo so ban stan u Bo ri ku, po vo ljno. Te -
le fon: 065/219-368. BK
- Pro da jem stan 78 m
2
+ po drum, 4. sprat, Uli ca Mi la na
Te pi}a. Te le fon: 065/894-672, 065/620-276. BK
- Pro da jem vi {e sta no va u Za gre bu. Te le fon: 00385 915
831 351. BK
- Pro da jem ve}i ~e tvo ro so bni stan u centru Ba nja lu ke,
zva ti od 12 do 17 ~asova. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 46 m
2
+ ga ra`a u cen tru Ba -
nja lu ke, 1. sprat. Te le fon: 051/302-724. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
u Bo ri ku, No vi ce Ce -
ro vi}a 13, Ba nja lu ka. Te le fon: 066/776-188. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 52 m
2
u Bron za nom Maj da -
nu, 25.000 evra. Te le fon: 066/807-999. BK
- Pro da jem no ve sta no ve 61 m
2
("Sta no gra dnja"), 44 m
2
("Ste fan Mi lu tin"), 70 m
2
("Mi lo{ im peks"). Te le fon:
051/456-130, 051/450-281. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 40 m
2
, 2. sprat, lift i gar so nje ru
28 m
2
na is tom spra tu, zgra da u iz gra dnji, Bo rik, Kne `o -
polj ska uli ca. Te le fon: 065/518-567. BKM
- Pro da jem na Po br|u kod Gi mna zi je nov stan 55 m
2
,
mo gu }nost kre di ti ra nja bez ka ma ta, 109.000 KM. Te le fon:
051/310-994, 061/848-752. BKM
- Pro da jem stan 75 m
2
, 100.000 KM, Ba njalu ka. Te le fon:
066/807-097. BKM
- Pro da jem stan 75 m
2
, mon ta `ni obje kat (ba ra ka sa mi -
ca) na pla cu 540 m
2
. Te le fon: 066/462-508, 065/817-380.
BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, 4. spra t, u Novoj va ro -
{i, kod vrti }a. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ure |en dvo so ban stan 60 m
2
u Bo ri ku ili
mije njam za je dno so ban. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo eta `ni stan 112 m
2
u zgra di "Es te tik", za -
vr{e ni dio, po gled na Ban ski dvor. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem na mje {ten stan 38 m
2
u @u tim zgra da ma. Te -
le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u naselju An te Ja ki }a.
Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem stan 48 m
2
, no vo gra dnja, 1. sprat, Ul. Isi do re
Se ku li} 10b, Hi se ta, kod mo te la "Me ri ot", na oba li Vrba sa,
95.000 KM. Te le fon: 065/614-854. BKM
- Pro da jem na mje {ten stan 40 m
2
u \e no vi }i ma, 3. sprat,
blizu oba le, kli ma, te ra sa, sat. an te na, po gled na mo re, po -
drum. Te le fon: 065/017-060. BKM
- Pro da jem stan 62 m
2
u cen tru Ba nja lu ke, Ul. Slav ka
Ro di }a 2a. Te le fon: 051/350-365, 066/260-062. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 64 m
2
(po dru m i ga ra `a) u
Ko zar skoj Du bi ci. Hi tno i po vo ljno. Te le fon: 065/452-141.
BK
- Hi tno pro da jem dvo so ban stan 57 m
2
u Bo ri ku, vrlo
po vo ljno. Te le fon: 065/523-531, 051/464-471. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom (Sa vi -
na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te le -
fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat. Te le -
fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
, no -
vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem na Re brov cu o~u van use ljiv dvo so ban stan
62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban stan, 3.
sprat, fa sa dna ci gla. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u iz -
gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem jednosoban stan, 36 m
2
u Mejdanu, 7
sprat. Informacije na telefon: 065/075-495. BK
Stanovi
Vikendice
Oglasi
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
6. 11. 2009. qfubl 39
IN MEMORIAM
NEZAVISNE NOVINE
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a
(Zanatski centar
Hani{te)
051 223 210
- Robna ku}a "Boska"
(pored {altera
Razvojne banke)
- [tamparija NN
Mahovljani bb
- Marketing
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a 83/A
051 331 864
^ELINAC:
- ^elina~ke novine
065 958 266
KOTOR VARO[:
051 785 266
IPC SARAJEVO:
- Ul. Zagreba~ka 20/3
(zgrada [umarskog
fakulteta)
033 653 953
ISTO^NO SARAJEVO:
- Internacional pres
(dvorana Slavija)
057 340 503
- Ermeks 057 318 323
- Knji`ara
Internacional
press Pale
(Tr`ni centar
Tom Pale)
057 225 880
DOBOJ:
- Glas Komuna
053 226 853
BRATUNAC:
056 410 418
065 890 830
40 qfubl!6. 11. 2009. Oglasi
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu ksu -
zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a, 120.000 KM.
Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi }a.
Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin ske
elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u av gus tu +
ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban stan
100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na za ma nji
do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog do -
ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+ {u pa 5
m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te", tro -
so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra dnji 41
m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
, 2. sprat. Te -
le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem re no vi ran ~e tvo ro so ban stan 83 m
2
, 3. sprat,
na po ~et ku Star ~e vi ce, kod brvna re "Ale ksan dri ja". Te le -
fon: 065/371-611. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki}a za tro -
so ban u is tom. Pla}am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
- Mije njam dvo so ban stan 66 m
2
, 2. sprat, kod {ko le No -
va va ro{, za tro so ban u cen tru, 1. ili 2. sprat. Te le fon:
051/303-038, 065/180-753, 051/307-514. BK
- Mi je njam tro so ban stan u Ba njalu ci za dva ma nja. Te -
le fon: 065/817-173, 066/652-224. BK
KUPOVINA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre dnost
Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le fon:
065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra gra -
dnja. Te le fon: +381642293239. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va ~ke
crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Izdajem stan kod "Veleprehrane". Telefon: 051/351-
498. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan (cen tral no gri ja nje)
kod `elje zni~ke sta ni ce u Br~kom. Te le fon: 049/360-066,
065/394-527. BK
- Iz da jem stan, gar so nje re, so be, na mje {te no, gri ja nje.
Te le fon: 065/636-195, 051/212-691. BK
- Iz da jem ne na mje {ten stan u ku}i, po se ban ulaz, vlas ti to
cen tral no gri ja nje, Ro su lje, Ra de Kon di}a 6. Te le fon:
065/663-395. BK
- Iz da jem po ro di ci tro so ban na mje {ten stan u cen tru, 3.
sprat, 550 KM/mje se ~no. Te le fon: 051/310-994, 061/848-
752. BKM
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan, 3. sprat, Ul. M. Gor -
kog, kli ma, cen tral no gri ja nje, vi deo-in ter fon. Te le fon:
065/523-093. BK
- Iz da jem je dno so ban stan u cen tru Do bo ja (so li ter). Te -
le fon: 053/289-190. Zva ti od 18 do 20 ~a so va.
- Iz da jem stan u ^e smi. Te le fon: 051/359-048. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska TV i
In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va. Te le fon:
051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon: 065/173-
130. BK
- Iz da jem dje voj ka ma dvo kre ve tnu so bu (upo tre ba ku hi -
nje). Te le fon: 051/464-274. BK
- Iz da jem `enama na mje {te nu so bu, Banjalu ka. Te le fon:
051/213-184, 065/021-308. BK
- Iz da jem so bu (ni {a, to ale t, cen tral no gri ja nje, po se ban
ulaz) u Ro su lja ma (po go dan za kan ce la rij ski pros tor). Te le -
fon: 051/314-293. BK
- Iz da jem stu den tki nja ma dvi je so be, upo tre ba ku hi nje,
Uli ca Ste va na Bu la ji }a, po dno `je Star ~e vi ce. Te le fon:
065/817-173. BK
- Tra `im ga ra `u s ka na lom za obav lja nje autome ha ni ~ar -
skih ra do va. Te le fon: 065/663-226. BK
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni pros tor 68 m
2
, pri ze mlje, no vo gra -
dnja, upo tre bna do zvo la, use lji vo, na se lje Obi li }e vo. Tele-
fon: 063/904-603. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 80 m
2
, pri ze mlje, no vo gra -
dnja, upo tre bna do zvo la, use lji vo, na se lje Cen tar. Telefon:
065/511-121. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 150 m
2
, pri ze mlje, kan ce la -
ri je, skla di{ te, upo tre bna do zvo la, use lji vo, na se lje Obi li }e -
vo. Telefon: 065/511-121. BK
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje plji vih
tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta 3.276 m
2
i
ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem mon ta `ne ha le, ci je na po vo ljna, te hni ~ki
crte `i, e-ma il: mon ta zne-ha le@li ve.com, web si de:
www.mon ta zne-ha le.cc.cc. Te le fon: 052/304- 204,
066/266-955. BKM
- Pro da jem u Ro su lja ma ka fi} 52 m
2
i no v in ven ta r,
5.000 KM/m
2
. Te le fon: 051/310-994, 061/848-752. BKM
- Pro da jem po slo vno-stam be nu ku }u, plac 700 m
2
, kod
pe tlje, pri je OBI-ja. Te le fon: 065/837-722. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem kan ce la ri ju 20 m
2
,1. spra t, u po slo vnom cen tru
Ha ni{te. Telefon: 065/511-121. BK
- Iz da jem ek stra ure |en, na mje{ ten po slo vni pros tor
(kan ce la ri ja, or di na ci ja...) 60 m
2
u pri ze mlju, naju`i cen tar.
Telefon: 063/904-603. BK
- Iz da jem ure |en pro da j ni po slo vni pros tor 100 m
2
, upo -
tre bna do zvo la, naselje Cen tar. Telefon: 065/511-121. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra ^e -
lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u stro gom cen tru Ba nja lu ke,
vi {e par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-916,
051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom cen -
tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon: 065/450-530.
BK
- Izdajem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro daj -
nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre`na in fras -
tru ktu ra. Te le fon: 065/896 422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul.
\ure Ja k{i}a, Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja 16 m
2
,
mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri ~vor. Te le fon:
065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
, kod crkve u Pri je ~a ni -
ma, po go dan za sve dje la tnos ti. Te le fon: 065/517-895. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 280 m
2
, skla di {ni pros tor
150 m
2
, mo gu}nost vanj skog skla di {te nja, par king, obje kat
obez bije|en ~uvar skom slu`bom. Te le fon: 065/444-127.
BK
- Iz da jem vi{enamjenski po slo vni pros tor u cen tru Ba -
njalu ke, kod O[ "Jo van Cvi ji}", So lun ska 35, kod "Ne -
{ko vi}a". Telefon: 061/723-776. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 63 m
2
u pri pre mi, u cen tru
Ba nja lu ke, kod "Al pi ne" i "Unis-tur sa", zva ti po slije 17
~asova. Te le fon: 066/184-625. BK
- Iz da jem ili pro da jem posl. pros tor 73 m
2
u cen tru, pri -
ze mlje. Te le fon: 051/310-994, 061/848-752. BKM
- Iz da jem u cen tru posl. pros tor 17 m
2
, pri ze mlje, 600
KM/mje se ~no. Te le fon: 051/ 310-017, 061/848-752. BKM
- Iz da jem bil bord uz auto pu t. Te le fon: 051/310-994,
061/848-752. BKM
- Izda jem na du `i pe ri od lo kal 42 m
2
, pri ze mlje, Gun -
duli }e va 88. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Iz da jem po slo vni obje kat (ku }a) uz gla vni pu t na ula zu
u grad, po go dna za osi gu ra va ju }e dru{ tvo i te hni ~ki pre -
gled. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Iz da jem po slo vni pros tor u Uli ci Jo va na Ra {ko vi }a 7
("Ta ma ri so va" zgra da). Pre dnost pra vna li ca (ban ke, PTT).
Te le fon: 065/744-263, Ba njalu ka. BK
- Iz da jem tri po slo vna lo ka la u cen tru gra da. Te le fon:
065/390-929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 34 m
2
u Ul. Pe tra Ko ~i }a 47.
Te le fon: 065/486-070. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u Je vres koj ulici i 40
m
2
u Ul. Ste pe Ste pa no vi }a. Te le fon: 066/398-707. BK
- Iz da jem obje kat za skla di {te nje i ga ra `i ra nje u La za re -
vu, po vo ljno. Te le fon: 051/370-751. BK
PO TRA@NJA
- Tra`imo po slo vni pros tor do 50 m
2
u pri ze mlju, Go -
spod ska uli ca. Te le fon: 066/651-108. BK
- Knji `a ra "Li te ra" tra `i po slo vni pros tor do 30 m
2
u
u`em cen tru Ba nja lu ke. Te le fon: 065/620-717. BK
PRO DA JA
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod auto-praonice
"Dado". Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki po -
tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-131.
BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro ja 66,
^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
065/227-475. BK
- Pro da jem 4.300 m
2
ze mlji{ta, do zvo lje na gra dnja po -
slo vnog obje kta, na se lje La za re vo, kod "Pe trolove" benz.
pum pe. Telefon: 065/511-121. BK
- Pro da jem par ce le od 700 do 1.000 m
2
za gra dnju u na -
se lju Pri je ~a ni, uz po tok, Bru si na. Telefon: 065/511-121. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i vo da.
Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra|evin ska do zvo la) u La m -
in ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem 11 pla ce va (17 du nu ma) i ku}u za ru {e nje na
pla cu 1.100 m
2
, Ul. No va ka Pi va {e vi}a, Ba njalu ka, 2,5 km
od gla vne po {te. Te le fon: 065/510-196, 051/420-190. BK
- Pro da jem plac 623 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te le fon:
065/978-775. BK
- Pro da jem pla ce ve u Gor njim Mo ti ka ma, kod mo te la
"Brvna ra", po vo ljno. Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem 23 du nu ma ze mlje i 37 dunu ma {u me u ko -
ma du na Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem osam pla ce va na Kr~ma ri cama, UT uslo vi .
Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 6.000 m
2
ze mlje (vo}njak) u [u{ nja ri ma. Te -
le fon: 066/776-188. BK
- Pro da jem plac na mo ru 454 m
2
, Mil na, Bra~, ci je na
vrlo po vo ljna, pa pi ri ure dni, put, vo da, stru ja. Te le fon:
Placevi
Poslovni prostori
Gara`e
Sobe
051/482-249, 065/096-438. BK
- Pro da jem dva pla ca u ko ma du, {est i se dam du nu ma
ze mlje. Te le fon: 066/242-599. BK
- Prodajem plac 4.800 m
2
u ^e smi. Te le fon: 0045-41-11-
09-82. BK
- Pro da jem 10 du nu ma ze mlje u [u{ nja ri ma (stru ja, vo -
da, te le fon, asfalt). Te le fon: 051/216-140, 065/310-057. BK
- Pro da jem plac 3.200 m
2
u Sla ti ni, grad ska vo da, stru ja.
Te le fon: 065/705-460. BKM
- Pro da jem {est pla ce va 500 do 600 m
2
na Re brov cu 2,
UT uslo vi za gra dnju. Pa pi ri ~is ti. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem plac 656 m
2
u Ul. bra }e Ku kri ka br. 23, kom -
ple tna in fras tru ktu ra. Do zvo lje na gra dnja ku }e 9x11 m
(Po +P+S+M). Pa pi ri ure dni. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem pla c pet du nu ma u Kla {ni ca ma, bli zu auto -
pu ta, grad ska vo da. Te le fon: 065/471-036. BKM
- Pro da jem 5,5 du nu ma ze mlje u Sta na ri ma kod Do bo ja,
1/1, bli zu pi ja ce. Te le fon: 065/455-456, 065/803-257. BK
- Pro da jem osam du nu ma ze mlje u Ri je ~a ni ma, ~etiri
km od cen tra La kta {a, atra kti vna lo ka ci ja. Te le fon:
051/315-906, 065/380-908. BK
- Pro da jem plac 440 m
2
u Dra ku li }u, {est km od cen tra
Ba nja lu ke. Ci je na 15.500 KM. Te le fon: 065/662-776. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla mo -
~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u Sla ti -
ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa pi ri
ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu. Te le -
fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin dol ska
uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le fon: 065/455-
753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod aero -
dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le fon:
051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8 m,
be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na su to,
uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci, La kta {i. Te le -
fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m (izli ve -
na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon: 065/964-
377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja vor.
Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla ce vi -
ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-203,
051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e Mi le -
ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-393. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000 m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje po -
red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red Vrba sa u
Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
066/358-920. BK
- Prodajem u Drakuli}u zemlju, 4.400 m
2
, uz asfalt,
struja, voda, cijena 65.000 KM. Telefon: 065/671-420. BK
PRO DA JA
Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je te le vi -
zo re (di gi tal, 100 hz sli ka u sli ci...). Te le fon: 051/216-969.
BK
PRO DA JA
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju. Te le -
fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem re no mo dus star tri go di ne. Te le fon: 065/572-
572. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS, ser -
vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003, bije la
bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-306. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, 980 evra. Te le -
fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di {te, pre{ao
114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63 kW, no si -
vost 1.200 kg, opre ma se rij ska, 25.000 KM. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem re no espa se, '90. g. p., re gis to van, 4x4. Te le -
fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis tro van
do februara 2010. Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem kom bi KIA, 1+7 sje di {ta, pre {ao 4.000 km,
ga ran ci ja do 1.7.2010. Te le fon: 066/224-919. BK
- Pro da jem FI AT sti lo 1.6 benzin, 2005. godi{te, ne oca ri -
njen, troja vrata, po vo ljno. Te le fon: 065/295-763. BKM
- Pro da jem la du ni vu, 2004. go di {te. Te le fon: 066/975-
955. BKM
- Prodajem ford si jeru, '90. g. p., re gis tro van go di nu, bor -
do, bez mo to ra, 1.100 KM. Te le fon: 066/138-032. BKM
- Prodajem ford ori on dizel 1.6, '87. g. p., ~etvora vra ta,
o~u van, 1.650-2.050 KM, go di nu re gis tro van, Banjalu ka.
Te le fon: 062/124-525. BKM
- Pro da jem ju ga 65, '90. go di {te, re gis tro van. Te le fon:
065/483-964. BK
- Pro da jem mer ce des 123, 240D, '81. g. p., re gis tro van
do decembra 2009. Po vo ljno. Te le fon: 065/307-364. BK
- Pro da jem Da ihat su Cha ra de 1.0 tur bo di zel, '91. g. p.,
prvi vla snik, 2.500 KM. Te le fon: 065/730-236. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. g. p., ne re gis tro van, ha va ri san.
Te le fon: 066/252-549. BK
- Pro dajem vol vo 440-460 u di je lo vi ma. Te le fon:
065/218-600. BK
- Pro dajem vol vo 340-345 u di je lo vi ma. Te le fon:
065/218-600. BK
- Pro da jem mer ce des 190E u di je lo vi ma i hla dnjak za
mer ce des sprin ter. Te le fon: 065/218-600. BK
- Pri ro dna pla vu {a, nje`ne gra |e, `elje la bi da joj se ja vi
du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke. Te le fon:
065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`iva ti do vrhun ca stras -
ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Potrebna ko no ba ri ca za rad u ka fi }u. Te le fon: 066/980-
738. BKM
- Potrebni is ku sni ra dnik za rad u ro {ti ljni ci i dos tav lja~.
Te le fon: 065/896-036. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze mlji i
inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le fon: 065/317-
840, 051/313-116. BK
- Ku cam ma tur ske, se mi nar ske, di plom ske, ma gis tar ske,
knji ge, {tam pam, ske ni ram i na re zu jem na CD. Te le fon:
065/984-971. BK
- In stru kci je iz en gles kog je zi ka. Te le fon: 065/566-206. BK
- Ra di mo kro vne kon stru kci je, vi le, ga ra `e, na zi de, tro to -
are, ka me ne ogra de i sta ze. Te le fon: 066/531-497. BK
- Ra di mo gip sa ne stro po ve, pre zi de i gips akus ti ke. Te le -
fon: 065/912-269. BK
- Pre vo di, in stru kci je i ~a so vi en gles kog je zi ka. Te le fon:
065/566-206. BK
- Po pra vak ve{-ma {i na, fri `i de ra i ras hla dnih vi tri na. Te -
le fon: 065/568-830, 051/351-666. BK
- Elek tri ~ar -kva li te tno i po vo ljno pos tav lja no ve i sa nira
sta re in sta la ci je. Te le fon: 065/209-286. BK
- Po vo ljno ku cam i prin tam se mi nar ske, di plom ske i ma -
gis tar ske ra do ve. Te le fon: 065/615-028. BK
- Ma sa`a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno i po -
vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na mje {ta ja,
le`aja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon: 051/281-470,
065/562-149. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i kva li te tno,
Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227. BK
- Pra vim or ga de i ka pi je. Te le fon: 066/257-534. BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja - ra vne kro vo ve, oprav -
ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre ~vo ro ve. Te le fon:
051/584-790, 065/426-134. BK
- Bru sim i la ki ram par ket i brod ski pod. Te le fon:
065/178-743, 065/785-769. BK
- Pro fe sor en gles kog je zi ka - ~aso vi i in stru kci je, pre vo di
tek sto va i do ku me na ta, sud ski tu ma~-pre vo di lac. Te le fon:
065/938-401. BK
- Pre voz auto mo bi lom i se li dbe ka mi onom, po uz da no i
po vo ljno. Te le fon: 065/198-933, 063/541-688. BK
- Elek tri~ar po vo ljno po prav lja sta re i ugra|uje no ve
elek troin sta la ci je. Te le fon: 065/418-878. BK
- Pro na la `e nje pod ze mnih vo da i bu {e nje bu na ra na po -
dru ~ju Banjaluke, Kozarske Dubice, Pri je do ra, Gra di {ke,
Prnja vo ra, Der ven te, dva de se to go di{ nje is kus tvo u ra du.
Te le fon: 065/952-183. BKM
- Kre ~e nje, gle to va nje, ta pe te, unu tra{ nje fa sa de, de ko ra -
ci je, izo la ci je, pos tav lja nje la mi na ta, plo ~i ca i ri gip sa, sa na -
ci ja po slo vnih i stam be nih pros to ra. Te le fon: 065/343-745.
BKM
- Pu nja ~i za sve di gi tal ne fo to apa ra te, vi de o-ka me re,
mo bi te le s pro ble mom pu nje nja, 30 KM, Banjalu ka. Te le -
fon: 062/ 124-525. BKM
- Vo do i elek tropo prav ke, ot~e plje nje odvo da... Te le fon:
065/882-511. BKM
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon: 066/324-
473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni pre vo -
di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno. Te le -
fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno vne
{ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-705. BK
- Vr{im usluge premotavanja elektromotora za hidrofor,
prekrupa~, mije{alice, ve{-ma{ine... Telefon: 065/513-413.
BK
- Prodajem tri tone glamo~kog krompira, 0,50 KM/kg.
Telefon: 065/476-780. BK
- Prodajem pokretni cirkular (trofazni motor). Telefon:
051/304-157. BK
- Prodajem dva {poreta na drvo, smederevci (lijevi i
desni). Telefon: 065/606-373. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi zvo -
dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na 1000x320
mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi}ki i |ur|evi~ki ka me ni ugalj,
bu kovi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja nje (bu kva i
hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo`e i `iral na upla ta.
Te le fon: 065/894-241, 065/969-530. BK
- Od ga ji va ~ni ca "Ju li farm" pro da je {te nad ro tvaj le ra. Te -
le fon: 065/979-947. BK
- Pro da jem po lo vna ula zna dvo kril na vra ta, {i ri na 130
cm, 120 KM, 1.300 ko ma da po lo vnog cri jepa, 200 KM i
kri lo unu tra{ njih vra ta, 80 cm, 30 KM. Te le fon: 066/752-
365, 051/359-060. BK
- Pro da jem auto-sje da li cu za di je te do 18 kg. Te le fon:
063/995-863. BK
- Pro da jem ka sa pul tove s kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du`ina 3,10 m, {i ri na 1,20 m. Ka se
mo`ete po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen trum" Za lu `a ni.
Te le fon: 065/896-422. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Po vo ljno pro da jem plas ti~ne mla den ce (za sva dbe ne
tor te) u dvije ve li~ine. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem dvije ek sklu zi vne stil ske ko`ne gar ni tu re, bi -
vo lja ko`a, si vi tik, drvo-ru~ni rad. Te le fon: 065/896-422.
BK
- Pro da jem no vu ba gat vi{ nja ma {i nu s ka bi ne tom ili
mije njam za ko fer ma {i nu. Te le fon: 065/663-203. BK
- Pro da jem spa va}u so bu, drvo, le sni na. Te le fon:
065/786-511. BK
- Pro da jem spo me nik na No vom gro blju, kod mrtva~ni -
ce. Te le fon: 051/304-907. BK
- Pro da jem knji ge za uz goj povr}a, vo}a, ova ca, svi nja,
ko za, ju na di, {am pi njo na... Telefon: 061/275-792. BK
- Pro da jem tra ktor 558 s ka bi nom, g. p. '78. Te le fon:
051/583-416, 065/048-395. BK
- Pro da jem no v ra dni sto za u~e ni ke, drvo, Banjalu ka.
Te le fon: 065/475-467. BKM
- Pro da jem {te ne spa ni je la. Te le fon: 066/ 975- 955. BKM
- Pro da jem ko le kci ju 320 pri mje ra ka sta ri na i su ve ni ra.
Te le fon: 065/817-380. BKM
- Pro da jem drvo li mu na s plo do vi ma. Te le fon: 065/794-
888. BKM
- Ku pu jem nje ma ~ke mar ke i aus trij ske {i lin ge. Te le fon:
061/323-906. BKM
- Pro da jem bra un mre `i ce i el. apa ra te za bri ja nje. Te le -
fon: 061/323-906. BKM
- Auto-pi ja ca Ma ha la-Osma ci. Na la zi mo se uz ma gis -
tral ni pu t Zvor nik - Tu zla. Ra dno vri je me su bo tom. Po sje -
ti te nas. www.pi ja ca-ma ha la.com. Te le fon: 065/308-478.
BKM
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra |e -
vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber ~ek
225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge ne ra tor
za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400 o/min. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma li to kar ski stroj. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem mvi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne ogra -
de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od se -
dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM. Te le -
fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400 o/min., 200
KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem 50 kg {um skog me da, 12 KM/kg. Te le fon:
065/267-961. BK
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
Auto-dijelovi
Automobili
TV i video tehnika
6. 11. 2009. qfubl 41 Oglasi
42 qfubl!6. 11. 2009. TV mre`a
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m. 10.00
Se ra no v|. se r| ja. 12.00 v| kto r| ja. se r| ja. 13.00
Sve ce b| t| do bro. se r| ja. 15.00 Lu da ku ca.
se r| ja. 16.20 Sport cen tar. 16.21 Ze ne s bro -
ja 13. se r| ja. 17.00 Za uv| jek su sje d|. se r| ja.
22.00 Pra va avan tu ra. 00.00 Sport
cen tar. 00.05 He |ke |o va pr| •a. 01.35
vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 vo de na p|a -
ne ta. do kum. pro qram. 09.15 Sv| jet na d|a -
nu. 10.00 No vos t|. 10.05 Hra na | v| no. 11.00
Bu |e var. 12.00 No vos t|. 12.05 Hra na | v| no.
13.00 Su per kes. |qra. 14.00 No vos t|. 14.05
Pu|s. po || t| •ka em| s| ja. 15.30 Obje kt| vom
kroz Sem be r| ju. 16.00 No vos t|. 16.15 Z|a tna
p|a ne ta. 17.15 Spon zo ru se. se r| ja. 18.00
Da nas u Srpskoj. 18.30 Mo n| to r|nq. 19.00
Sport í|es. 19.30 BN mo n| tor. 20.15 Spon zo -
ru se. se r| ja. 21.00 Fo|k ta |en t| Pe no mea.
muz. em| s| ja. 22.20 Lo to. 22.30 Pre q|ed da -
na. 23.00 Sv| jet Pe no mea. 00.15 Pe zer v| san
ter m|n. 00.45 As tro •at. 03.00 Sa te ||t sk| pro -
qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj| dne -
vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü zdra -
vom te | u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba vn|
pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r). 10.05
Paz q|e dn| ca: Ku vajt. dok. pro qram. 10.35
Na skr| ve no te vo d|m mes to. obraz. pro -
qram. 11.00 ves t|. 11.05 lzvo da •|. se r| ja (r).
12.00 Dne vn|k. 12.30 Ku va t| srcem. za ba vn|
pro qram (r). 12.45 Sark. se r| ja (r). 13.30
vre me je za be be. zab. pro qram (r). 14.15
SAT (r). 15.10 Tv || ca... kao sav nor ma |an
svet. zab. pro qram (r). 15.55 Be |a |a da. se r| -
ja (r). 17.00 Dne vn|k. 17.20 Evro net. dok.
pro qram. 17.25 Sta ra d| te bre. |n ío. 17.45
Beo qrad ska hro n| ka. 18.25 Oko. dok. pro -
qram (r). 19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30 Dne -
vn|k 2. 20.10 Be |a |a da. se r| ja. 21.00 v| so k|
na pon. kv|z. 22.00 ves t|. 22.05 Da mo zda
ne. dok. pro qram. 23.00 ves t|. 23.05 Sark.
se r| ja. 00.00 Dne vn|k. 00.15 Evro net. dok.
pro qram (r). 00.23 Z| vot dje vo ja ka |
ze na. 02.00 ves t|. 02.04 v| so k| na pon. kv|z
(r). 02.50 Da. mo zda. ne. dok. pro qram (r).
03.55 Na skr| ve no te vo d|m mes to. obraz.
pro qram (r). 04.25 Oko. dok. pro qram (r).
04.55 Paz q|e dn| ca: Ku vajt. dok. pro qram
(r). 05.48 ver sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac. kv|z.
10.00 Ame r| ka. se r| ja. 11.00 Sve zna || ca.
kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.05 Lo vac na no -
vac. kv|z. 14.00 Te |e sop. 15.00 Sve zna || ca.
kv|z. 15.55 Orta n| í||m. 16.00 Ame r| ka. se r| ja.
17.00 M|s te r| je pos ta nja. nau •n| pro qram.
18.00 Fo|k 10. 19.30 Dne vn|k PTS 2. 20.30
Hro n| ka. 21.00 Gost s po vo dom. 22.00 Na -
ro dna mu z| ka uz SMS •at. 23.30 Na ro dna
mu z| ka uz SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He |o
K| t|. crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m.
10.00 Se ra no v|. se r| ja. 11.30 Mu z| •k| pro -
qram. 11.45 v| jes t|. 12.05 v| kto r| ja. se r| ja.
13.00 Sve ce b| t| do bro. se r| ja. 14.05 Sur v| -
vor. sou. 15.00 Lu da ku ca. se r| ja. 16.00 Sur -
v| vor. 16.20 Sport p|us. 16.21 Ze ne s bro ja
13. se r| ja. 17.05 Za uv| jek su sje d|. se r| ja.
17.40 v| jes t|. 17.50 Zv| jez da mo zes b| t| t|. na
za dat ku!. 18.15 Sport p|us. 19.00 v| jes t| u 7.
19.40 Ho r| zon t|. 20.00 Üpo znaj te Fo -
ke ro ve. 22.00 Pra va avan tu ra. 23.40
Sport cen tar. 23.50 Hej ke |o va pr| •a.
00.50 vlP. se r| ja. 01.30 Zv| jez da mo zes b| t|
t|. na za dat ku!. 02.00 v| jes t| u 7. 03.05 Sport
p|us. 03.45 Ne po dnos |j| va |ako ca pos to ja -
nja. 04.25 Mo ja ze m|ja. 05.05 Mu z| •k| pro -
qram, Pre q|ed pro qra ma za su bo tu
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv SA.
10.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 10.10 Gr| mo -
ve baj ke. crta n| í||m. 10.30 Do ku men tar n|
pro qram. 12.00 v| jes t| Tv SA. 12.10 Üz| vo u
21. |ní. pro qram (r). 13.00 Mu z| •k| pro qram.
13.30 D|v |j| u srcu. se r| ja (r). 14.25 Pus t| mu -
z| ku (r). 15.00 Paz qo || ce na na uka. dok. pro -
qram. 16.00 Se r| ja za m|a de. 17.00 v| jes t|
Tv SA. 17.07 Paj vo sa. za ba vn| pro qram.
17.15 Evrop sk| re q| on - Kan ton Sa ra je vo.
|ní. pro qram. 17.55 Taj na. se r| ja. 18.17 Ta r|h.
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
N. Geographic 20.00
Pu to va nje na Ju pi ter,
dok. pro gram
Ju p| ter je ve||ka ku q|a qasa |
te ku c| ne. Kre ta nja |spod |e de -
ne po vrs| ne uka zu ju na mo qu -
cnost z| vo ta. sto qa no ve
m| s| je ze |e sa zna t| v| se.
Lars ima cu ru,
film
Ka da Lars pred sta v| bra tu Gu su
no vu pr| ja te |j| cu B| an ku ko ju je upo -
znao pu tem ln ter ne ta. nj| ho va prva
rea kc| ja je - sok | ne vje r| ca. Pa dne
mu na pa met n| je || Lars. ko j| je |n -
tro ver tan t|p. po tpu no po |u d|o.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.00 ln ío ka na|
06.30 Ses tr| ce. se r| ja
07.00 v| jes t|
07.05 Ju tar nj| pro qram
09.00 v| jes t|
09.10 Do || na sun ca. se r| ja
10.05 Skaj |end.
crta na se r| ja
10.30 G|e daj | crtaj
10.35 P|a v| zmaj. crta n| í||m
11.00 Po de n| po bje dn| c|.
obraz. pro qram
11.25 Her ba r| ju: For z| c| ja.
obraz. pro qram
11.30 MTS ma qa z|n.
za ba vn| pro qram
12.00 v| jes t|
12.15 Ü ío ku su.
|ní. pro qram
13.00 Pe •at.
po || t| •k| pro qram (r)
14.06 Skaj |end.
crta na se r| ja
14.30 G|e daj | crtaj
14.35 P|a v| zmaj.
crta na se r| ja
15.00 v| jes t|
15.10 De qra s| - no va
qe ne ra c| ja. se r| ja
15.35 Ses tr| ce. se r| ja
16.00 Evrop ska un| ja | m|
16.30 Srpska da nas
17.05 Do || na sun ca. se r| ja
18.00 Tv b|n qo
18.45 Kad b| h|jeba
b||o v|se. reportaza
19.00 Frejzer. ser|ja
19.20 Bez ko men ta ra
19.30 Dne vn|k
20.10 F|| msk| ma ra ton
20.11 Kra|j
ko me d| je
22.00 FlLM Ze m|ja
t| qro va
23.45 Ü po tra z|
za po s|om.
se r|j sk| í||m
01.20 Üb| ce
02.50 Za ma q|je na
sv| jest
04.25 Mre za stras t|
------ Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RT RS
07.00 Do bro ju tro.
ju tar nj| pro qram
09.00 v| jes t|
09.05 Na |v na
ne vjes ta.
se r| ja (r)
10.00 Za mje na.
se r| ja (r)
11.00 Tu r| zam p|us
12.00 Dne vn|k
12.15 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja (r)
13.05 Do || na sun ca.
se r| ja (r)
13.55 Po ste no.
tok sou (r)
15.15 v| jes t|
15.20 Na| vna ne vjes ta.
se r| ja
16.10 v| za za bu du cnost.
se r| ja
16.45 M| |an | En|s.
ske •e v|
17.00 Fe de ra c| ja
da nas
17.30 Do || na sun ca.
se r| ja
18.20 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
19.10 M| |an | En|s.
ske •e v|
19.15 Oar || | M| mo.
crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Tv b|n qo sou
21.20 OSl: Ma ja m|.
se r| ja
22.10 Lud. zbu njen.
nor ma |an. se r| ja
22.45 Dne vn|k 3
23.15 Dne vn|k 3
23.40 Ob| te|j
Men son (Z)
01.10 E| v|s J. Kur to v|c sou
02.10 Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
FTV
06.25 Sa ra je vo
on |ajn (r)
06.35 Mejd |n
Ba nja |u ka (r)
06.45 Spor t| s| mo (r)
07.00 Pu b|.
se r| ja (r)
08.00 Na pu ste n|
an deo. se r| ja (r)
09.00 BH.
ju tar nj| pro qram
10.00 Far ma.
bu de nje
11.00 ve || k| brat
12.00 ln ío top
12.10 Smo| v||.
se r| ja (r)
13.00 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo
on |ajn
14.25 Mejd |n
Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 ve || k| brat.
uz| vo
15.00 Pu b|.
se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
17.00 Far ma
18.00 ln ío top
18.20 Top meb| ho me |n ío
18.25 Kv| zb|.
kv|z za dje cu
19.00 Pat u ku c|. se r| ja
19.35 ve || k| brat
20.00 Far ma
21.00 ve || k| brat
22.00 Grand sou
00.00 ve || k| brat
01.00
Osu mnj| •e n|
03.00 Sa ra je vo
on |ajn (r)
03.10 Mejd |n
Ba nja |u ka (r)
03.20 Spor t| s| mo (r)
03.30 Grand sou (r)
05.30 P|nk dzu boks
GJMN
PINK
18.45 23.40
Obi telj Man son, film
F||m je ra den po |s t| n| toj
pr| •| o Oar |su Man so nu.
ame r| •kom kr| m| na| cu |
mon stru mu. ko j| je |mao
svo je s|je dbe n| ke. Oar |s
Man son | nje qo v| s|je dbe n| c|
po •| n| || su ne ke od naj krva -
v| j|h z|o •| na pro s|oq v| je ka.
Kad bi hlje ba bi lo
vi {e, re por ta `a
Orkva | srpsk| na rod na
Ko so vu | Me to h| j| ne raz dvo j| -
v| su v| je ko v| ma. ta ko je | da -
nas. H| |ja du po vra tn| ka na
Ko so vo | Me to h| ju ko r| sn| cu
su na ro dn|h ku h| nja | pe ka ra
ko j|h u okv|ru Pa sko-pr| zren -
ske pa tr| jar s| je |ma •e t| r|.
01.00
Osu mnji ~e ni, film
Se r|j sk| ub| ca svo je me te
ne pro na |a z| u qra da n| ma.
vec u ko |e qa ma po stru c|.
F||m se de sa va u |zo |o va nom
res to ra nu qdje se su sre cu
Ben dza m|n | trqo va •k| pu tn|k
Ha ro|d. kojem je to b|o po -
s|je dnj| kon takt sa z| v| ma.
Sa satelita
07.00 Do bro ju tro
- Pro qram za
dje cu | m|a de (r)
09.00 Be Ha Te be be
09.05 M| n| scho o|
09.10 Pra v| pas. se r| ja
09.25 Mo ja ne vje ro va tna
pr| •a. se r| ja
10.00 BHT v| jes t|
10.05 Do ma ca |e kt| ra:
Ho dn| c|
sv| je t|oq pra ha
11.00 Ave n| ja Oce an.
se r| ja (r)
11.50 Mo ja ma |a ku h| nja
12.00 BHT v| jes t|
12.45 Na te ra p| j|. se r| ja (r)
13.20 Noc kad je pao
Ber ||n sk| z|d.
dok. pro qram (r)
14.15 BHT v| jes t|
14.30 Mu s|c L| íe (r)
15.00 Ü•| || ca. kv|z
15.25 M| n| scho o|
15.30 Ta jan stve n| v| tez.
an| m| ra na se r| ja
15.55 Nau •na pos t| qnu ca
16.15 BH |n ío
16.45 ve || ka |me na ma ||h
ekra na: Zo ran
Ka pe ta no v|c
17.00 Mo ja po ro d| ca. se r| ja
17.30 Ko na •no pe tak!
18.45 B| zn|s v| jes t|
18.50 Oz|e Boo.
an| m| ra na se r| ja
19.00 Dne vn|k
19.30 Na te ra p| j|.
dok. se r| ja
20.10 Ko sar ka: NLB || qa:
S| ro k| HT Ero net
- Bu du cnost m.te|
22.00 BHT v| jes t|
22.10 Ho te| Ba b| |on. se r| ja
23.05 Mas a|
- ra tn| c| k| se
00.40 Na te ra p| j|. se r| ja
01.10 Ko na •no pe tak! (r)
02.25 Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
RT RS 22.00
Ze mlja ti gro va, film
Ü sep tem bru 1971. vod re -
qru ta st| ze u Fort Po|k u Lu |z| -
ja n| . na pje sa d| j sku obu ku
pr| je ne qo sto kre nu u rat. Po -
s|je dnja se dm| ca odv| ja se u
Ze m|j| t| qro va. mo •va r| s|| •noj
v| je tna mu.
23.05
Ma sai - ra tni ci ki {e,
film
P|e me Ma sa| u Ke n| j| po -
qo de no je k|e tvom Orve noq
Bo qa | osu de no ve || kom su -
som. Ka ko b| udo bro vo |j| ||
Orve noq Bo qa. m|a d| ra tn| c|
mo ra ju pro na c| v|t houa. kra -
|ja |a vo va. | ub| t| qa.
Vra `ji Ni ki, film
Ka da sve mo cn| Pr|nc Ta me
od|u •| ka ko ne ce svo je pod ze -
mno kra |jev stvo pre pus t| t| n|je -
dnom od svo ja tr| s| na.
spo so bna dvo j| ca po bje qnu na
Ze m|ju ka ko b| s| v|as t| to kra |jev -
stvo stvo r| || ta mo.
Opa sna
pla vu {a, film
Ka da Me qan. zv| jez da t| nej dzer sk|h
í|| mo va odje dnom ban kro t| ra b| va
osra mo ce na pred ja vnos t|. Na kon
sto do z| v| ne sre cu u•| n| q|u post | pr| -
ja v| se u voj sku. a sve to na da ju c| se
da ce us pje t| pro m| je n| t| z| vot.
HBO
20.35
NOVA 22.15
RTL 23.35
6. 11. 2009. qfubl 43 TV mre`a
dok. pro qram. 18.30 Dne vn|k. 19.00
Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 19.10 Gr| mo ve
baj ke. crta n| í||m. 20.00 Sa ra jev sko ve •e.
re v| ja| n| pro qram. uz| vo. 21.30 v| jes t| Tv
SA. 21.40 . 23.15 Grad ska vre va.
se r| ja. 00.00 Pre q|ed pro qra ma za su bo -
tu
RTV USK BI HA]
07.30 Test. 08.00 . 09.30 Do ku -
men tar n| pro qram. 10.00 v| jes t|. 10.15
Pro qram za dje cu. 11.00 Mu z| •k| pro -
qram (r). 12.00 v| jes t|. 12.05 .
13.30 Se r| ja (r). 14.30 v| jes t|. 14.35 Pro -
qram za dje cu (r). 15.30 Ü ío ku su (r).
16.35 Se r| ja (r). 17.20 Se r| ja (r). 17.45
Pje smom o Bo sn| (r). 18.30 Dne vn|k Tv
ÜSK. 19.00 Dne vn|k. 19.30 Mu z| •k| pro -
qram. 20.00 ls|am u vre me nu. 20.50 Do -
ku men tar n| pro qram. 21.30 Hro n| ka
ÜSK. 21.45 Se r| ja. 22.40 SMS •es t|t ke |
poz dra v|. 23.05 . 00.30 Ta rot. no -
cn| pro qram 00.30 Pre q|ed pro qra ma za
su bo tu
TV TK TU ZLA
06.05 Ko ra no ra n|. ju tar nj| pro qram.
09.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja (r). 10.00
v| jes t|. 10.05 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 10.15
To mas | pr| ja te |j|. dje • j| pro qram. 10.20
Bra ca Ko a|e. dje • j| pro qram. 10.30 De -
n|s Na past. dje • j| pro qram. 10.55 Na tra -
qu pr| ro de. dok. pro qram. 11.20 Sv| vo |e
Pej mon da. se r| ja. 11.55 lz da na u dan.
12.00 v| jes t|. 12.05 Po vra tak. |ní. pro -
qram. 12.35 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 12.45
Osva ja •| . dok. pro qram. 13.15 G| as
Ame r| ke (r). 13.55 lz da na u dan. 14.00
v| jes t|. 14.05 Go vo r| mo otvo re no. |ní.
pro qram. 14.50 H| to v| M| s ter Dz| r | a.
15.00 vjer sk| pro qram. 15.45 v| jes t| za
q|u he. 16.00 Da nas po po dne. |ní. pro -
qram. 16.30 Ü do brom drus tvu. ku| tur n|
pro qram. 17.15 ls ko r|s t| tre nu tak. do -
kum. pro qram. 18.00 Pu to ka zja. do kum.
pro qram. 18.15 Frej zer. se r| ja. 19.00
Dne vn|k 2. 19.30 Dje • j| pro qram. 20.05
Za bra nje na |ju bav. se r| ja. 21.00 B|n qo
sou. zab. pro qram. 22.30 . 23.50
Na kra ju da na. |ní. pro qram. 00.05 G|ad.
se r| ja. 00.30 G|as Ame r| ke. 01.00 Sa te -
||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
07.02 v| kto r| ja.
se r| ja (r)
08.00 X-man.
crta n| í||m
08.30 Pe pa pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.30 He| |o K|tty.
crta n| í||m
09.35 A|a d|n.
crta n| í||m
10.00 Ser ra no v|.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 v| kto r| ja.
se r| ja
13.00 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja (r)
14.00 Kv|z
15.00 Lu da ku ca.
se r| ja
16.00 v| jes t|
16.20 Sport cen tar
16.21 Ze ne s bro ja 13.
se r| ja
17.00 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
17.40 Sur v| vor
- bez cen zu re
17.50 Sur v| vor
19.00 v| jes t|
19.30 ATv sport
19.45 ATv mu s|c
19.50 Am p|| tu da
21.30 Po tra qa.
dok. pro qram
22.00 Pra va
avan tu ra
23.55 Sport
cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 Pre q|ed
pro qra ma
GJMN
ATV
06.55 Tran síor mer s|.
crta n| í||m (r)
07.15 Po coyo. crta n| í||m
07.25 Do ra |s tra zu je.
crta n| í||m
07.45 Su per B| ||.
crta n| í||m
07.50 Kr| z|c kru z|c. |qra
08.00 Ma |a sko |a
08.05 Sve zna || ce
08.30 Üdr| mu sk|.
zab. em| s| ja
09.30 Ho pe & Fa |th.
se r| ja (r)
10.00 B|q Ma ma
Ho use. sou
10.45 Odred za
•|s to cu - ÜSA.
zab. em| s| ja
11.20 Hot quys who co ok.
zab. em| s| ja
11.55 OBN |n ío
12.30 Za bra nje na |ju bav.
se r| ja
13.10 La |o |a. se r| ja (r)
14.00 OBN Top 10
14.40 Oham ps. se r| ja
15.35 Pr|nc |z Be| A|ra.
se r| ja
16.25 Kra|j Kv|n sa. se r| ja
16.55 OBN |n ío
17.00 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
17.55 Odred za
•|s to cu - ÜSA (r)
18.20 Hot quys who co ok.
zab. pro qram
18.55 OBN |n ío
19.15 OBN Top 10
20.00 B|q Ma ma Ho use.
r| a|| t| sou
21.30
23.15 Ped Oar pet.
so u-b|z em| s| ja
00.00 Party B|q Ma ma
Ho use || ve
01.30
03.15 Ke •e r|.
spor tsk| pro qram (r)
04.05 Europ ska || qa.
sn| mak
GJMN
GJMN
OBN
06.55 F| í| | cvje tno
drus tvo.
crta na se r| ja
07.25 Po ray.
crta na se r| ja
07.40 Ja qo d| ca Bo b| ca.
crta na se r| ja
08.05 Bum ba.
crta na se r| ja
08.15 Ezo Tv.
ta rot sou
08.30 No va |o va.
Tv sou
10.00 Lu de se dam de se te.
se r| ja
11.00 Otvo r| svo je srce.
se r| ja
12.05 lN ma qa z|n
12.55 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
13.55 Pro vje re no.
|n íor ma t| vn| ma qa z|n
14.55 voj n| •| ne
17.00 v| jes t|
17.25 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
18.25 lN ma qa z|n
19.15 Dne vn|k
20.00 Su per ta |e nat.
ta| ent sou
22.15 Opa sna
p|a vu sa
00.05 Mo re
|ju ba v|
02.10 Ezo Tv.
ta rot sou
03.10 Smrto no sna
za vje ra
04.45 Po s|je dnj|
obred
------ Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
06.55 va tro qa sne pr| •e.
crta na se r| ja
07.15 S|| ves ter | O| •|.
crta na se r| ja
07.40 Tv vrt|c
08.03 Pr| •a o Trej s| Bej ker
08.15 P|a tno. bo je. k|st
08.25 Pu n| kruq
08.40 Haj d|. se r| ja
09.05 Gem. set. me•. se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.00 Pr| je nos sje dn| ce
Hrvat skoq sa bo ra
13.30 Dra q| Dzo ne 4.
se r| ja
13.55 Pr| ja te |j| 6. se r| ja
14.15 Kse na - pr|n ce za
ra tn| ca 4. se r| ja
15.00 Ku haj te s Anom
15.15 Tv vrt|c
15.33 Pr| •a o Trej s| Bej ker
15.45 Pu n| kruq
16.00 lza zo v|: va d|m na
p|e snom po d| ju.
dok. í||m
16.20 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 4. se r| ja
17.05 Dru q| red par te ra.
em| s| ja o ka za || stu
18.00 v| jes t| na Dru qom
18.20 Zu pa n|j ska
pa no ra ma
18.47 Dva | po|
mu skar ca 5. se r| ja
19.08 S|m pso n| 18.
crta na se r| ja
19.30 vlP Mu s|c O|ub
20.05 Bor ba za z| vot:
Po s|je dnje qo d| ne.
dok. se r| ja
21.00 v| jes t| na Dru qom
21.15 San son íest
22.20 Sud | ka zna 15:
Pu |es oí Ga me.
se r| ja
23.25 Sud | ka zna 15:
Pu |es oí Ga me.
se r| ja
00.25 Pre q|ed pro qra ma
za pe tak
HRT 2
06.50 B| ke r| s Mar sa.
crta na se r| ja
07.15 Spu zva Bob
Skoc ka n|.
crta na se r| ja
07.40 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
08.10 Ko rak po ko rak.
se r| ja
08.35 Pr|nc |z Be| A|ra.
se r| ja
09.25 As tro sou.
em| s| ja
11.30 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
12.00 Da d| |ja.
se r| ja
12.30 Pat u ku c|.
se r| ja
12.55 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
13.10 ve •e ra za 5
13.35 Taj na •o ko |a de.
se r| ja
14.30 He ro j| |z stras t|.
se r| ja
16.05 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.35 Pr|nc |z Be| A|ra.
se r| ja
17.05 Pod |s t|m kro vom.
se r| ja
17.30 Da d| |ja.
se r| ja
18.00 Pat u ku c|.
se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
19.05 Po b| je d| So |u. sou
21.45 Po || c|j ska
aka de m| ja 6:
Grad pod op sa dom
23.25 v| jes t|
23.35 vra zj|
N|k|
01.05 As tro sou.
em| s| ja
GJMN
GJMN
RTL
Pra va avan tu ra, film
Kr|s je koc kar | avan tu r|s -
ta. On pu tu je u Aír| ku ka ko
b| pro na sao b|a qo A|e ksan -
dra ve || koq ko je je sa kr| ve -
no u sp| |j|. Pr| dru zu ju mu se
po mo cn| c| Ha r| | Anja. te
nj|h tro je udru zu ju sna qe
ka ko b| pro na s|| b|a qo.
23.15
Red Car pet,
{ou biz emi si ja
vr| je dna ek| pa no v| na ra
naj bo |je sou em| s| je Ped
Oar pet. ove se dm| ce za
vas sa zna je naj so •n| je
tra •e ve o kan d| da t| ma r| -
a|| t| soa B|q Ma ma Ho -
use.
22.20
Sud i ka zna, se ri ja
Aero drom H|t rou. vruc
|je tn| dan. na sred par k| -
ra || sta os tav |jen kov •eq.
A| | nj e qov sa drzaj n| j e
ob| •an su mnj| v| ma te r| ja|
- unu t ra j e na qo t | j e | o
mrtve dje voj ke.
21.45 00.05
Mo re lju ba vi, film
De te kt|v Frenk |s ku san
je ve te ran po || ca jac s ka -
r| je rom du qom dva de set
qo d| na. Kad ne po zna t|
ub| ca ub| je svo ju zrtvu
os ta v|v s| po ru ku Mo re |ju -
ba v|. Frenk je za du zen za
vo de nje |s tra qe.
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Na ja va pro gra ma
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled dne vne {tam pe
09.00 Ma li ogla si
10.00 Dne vni ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 Ul tra zvuk
18.30 Dne vnik
21.40 Na ja va {tam pe za su bo tu
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki pro gram
09.00 Ju tar nji
uz Nes Cas tru
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Al bum
ne dje lje
13.00 In fo
bri fing!
13.30 [ta ima
14.00 90+
14.30 Pre gled
Top 10 i po
15.00 Pre gled
25 na 97.6
15.30 Mu sic in fo
16.00 De ut che
Wel le
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 [ta ima
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta ima
19.00 In fo
bri fing!
19.30 Odja va
-Na ja va
05.55 Me du na ma
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.35 v| jes t|
07.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
08.35 v| jes t|
08.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
09.10 Do || na sun ca. se r| ja
09.55 Oroa t|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet 125
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 Z|a to u bo c|.
do kum. se r| ja
11.10 Opra sou
11.55 Bur zo vno
|z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 Opre zno s an de |om.
se r| ja
13.20 Mek|audo ve kce r| 2.
se r| ja
14.25 Tv ka |en dar
14.40 G|as
do mo v| ne
15.05 Dru qo
m|s |je nje
15.35 Znan stve na
pe t| ca
17.40 Oro at|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
17.45 lza ekra na
18.15 Ku haj te s Anom
18.35 Do || na sun ca. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.04 ZA BA - 90 se kun d|.
em| s| ja pod
po kro v| te|j stvom
20.10 Spartak
22.05 Do ku men tar n| í||m
22.40 L| ca na c| je
23.35 v| jes t|
23.50 Po s|o vne v| jes t|
23.55 v| jes t| |z ku| tu re
00.05 Dru q| red par te ra.
em| s| ja o ka za || stu
01.00 Do br| s|n
02.25 Orna ku t| ja
03.55 Kse na - pr|n ce za
ra tn| ca 4. se r| ja
04.40 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 4. se r| ja
05.25 Opre zno s an de |om.
se r| ja
GJMN
GJMN
GJMN
01.00
Do bri sin, film
Ne du qo na kon sto od te -
ske bo |es t| pre m| ne nje qo va
vo |je na maj ka. 12-qo d|s nj|
Mark Evans sa zna da nje -
qov otac mo ra po s|o vno
otpu to va t| u Ja pan. te da ce
on to vr| je me pro ves t| sa po -
ro d| com o•e voq bra ta.
Po li cij ska aka de mi ja
6: Grad pod
op sa dom, film
Opa sna z|o •| na •ka ban da.
ko ju pre dvo d| vo da o ko je mu
se ma |o zna. te ro r| z| ra qrad.
Gra da n| su o•aj n|. a qra do -
na •e| n|k se na kra ju od|u •u je
do d| je || t| za da tak pr| pa dn| c| -
ma po || c|j ske aka de m| je
22.00
44 qfubl!6. 11. 2009.
Sport
Br~an ke
do ~e ku ju
Ka kanj
Odboj ka {i ce Je din stva iz
Br~kog, aktu el ne prva ki nje
BiH, da nas do ~e ku ju Ka kanj
u {es tom ko lu Pre mi jer li ge
BiH. Br~an ke su prvo pla si ra -
ne na ta be li u do sa da{ njem to -
ku se zo ne uz ma ksi ma lan
u~i nak od pet po bje da iz is to
to li ko me ~e va. Po red me ~a u
Br~kom, da nas Gac ko do ~e -
ku je tim Ja ho ri ne iz Pa la.
Gos tu ju }e odboj ka {i ce u me~
ula ze u ulo zi fa vo ri ta i di rek -
tni su kan di dat za na slov prva -
ka jer u prvih pet uta kmi ca
ima ju sa mo je dan po raz {to ih
dr`i na dru goj po zi ci ji. Os ta le
uta kmi ce {es tog ko la igra }e se
su tra.
O.Z.
Tu zlan ke
ne ma ju gdje
tre ni ra ti
Odboj ka {i ce Tu zle u pro te -
klih ne ko li ko da na ni su ispu -
nja va le re do vne tre na `ne
oba ve ze, jer im je za bra nje no
ko ri {te nje Uni ver zi tet ska dvo -
ra ne.
"Op}i na Tu zla upla ti la je
odre |e na sred stva Uni ver zi te -
tu u Tu zli. Tre ni ra li smo ko li -
ko je bi lo pla }e no, a di re ktor
Uni ver zi tet ske dvo ra ne nam je
re kao ka ko mo `e mo tre ni ra ti
sa mo ako pla ti mo. Klub ni je u
mo gu }nos ti da sam sno si tro -
{ko ve tre na `nog pro ce sa, ta ko
da ne znam ka kva nas su dbi na
~e ka", ka `e pred sje dnik @OK
Tu zla Ali ja Fa ti}.
Fa ti} na po mi nje ka ko }e
@OK Tu zla svo je uta kmi ce u
Pre mi jer li gi BiH igra ti u Uni -
ver zi tet skoj dvo ra ni.
D.S.
Bo rac
do ma }in
Ka ta ri ni
Ru ko me ta {i ce Bor ca i Ka ta -
ri ne sas ta }e se ve ~e ras u Ba -
nja lu ci u uta kmi ci se dmog
ko la Pre mi jer li ge Bo sne i
Her ce go vi ne.
"@e li mo no vu po bje du. Dje -
voj ke su spre mne i mo gu to
da os tva re. U ovom tren ut ku
smo kva li te tni ja eki pa od Ka -
ta ri ne, ali ni ko ga ne smi je mo
pot ci je ni ti. Sva kom po bje dom
pu no do bi ja mo i ne su mnjam
da }e dje voj ke da ti pu ni do pri -
nos da za bi lje `i mo jo{ je dan
tri jumf", re kao je Ra de Un ~a -
nin, tre ner aktu el nih {am pi on -
ki, ~i ja }e se eki pa bo ri ti za
{es ti tri jumf u is to to li ko uta -
kmi ca.
Sa dru ge stra ne Ka ta ri na
ima tri po bje de, je dan re mi i
dva po ra za u bh. li gi.
Uta kmi ca u spor tskoj dvo ra -
ni "Bo rik" bi }e igra na s po -
~et kom u 19 ~a so va.
M.P.
Vijesti
Ot kaz Ve li sla vu
Ves ko vi }u
Olimp u
Ita li ji i Slo va ~koj
Ve li slav Ves ko vi} vi {e ni je {ef
stru ~nog {ta ba Ko {ar ka {kog klu -
ba Sla vi ja. Na kon ~e ti ri odi gra na
pre mi jer li ga {ka ko la ru ko vod -
stvo klu ba mu je uru ~i lo ot kaz.
"Ves ko vi} se ni je uklo pio u na {u
vi zi ju. Na ru {io je sve ko de kse klu ba
i izne vje rio je na {a o~e ki va nja. @e -
lje li smo ga kao mla dog i ta len to va -
nog tre ne ra na du `e sta ze, ali
o~i gle dno da on ni je ta oso ba. Ima -
mo mla du eki pu sa du go go di{ njim
ugo vo ri ma, ali on se ni je pred sta vio
kao pe da gog, {to je naj po tre bni je
ovim go lo bra dim mla di }i ma. Odi -
gra na su tek ~e ti ri ko la, na kon po -
bje de pro tiv Zrinj skog usli je di la su
tri ve za na po ra za, ali to ni je bio is -
klju ~i vi ra zlog da sa nji me ras ki ne -
mo sa ra dnju", po ja snio je Zdrav ko
[a vi ja, pred sje dnik Sla vi je, te do -
dao:
"Ne }e mo srlja ti s izbo rom no vog
tre ne ra. U su bo tu nas ~e ka ispit pro -
tiv ^e li ka u na {oj dvo ra ni, a tim }e
s klu pe vo di ti Emir Ha li mi}, spor -
tski di re ktor klu ba, ko ji tu fun kci ju
bez pro ble ma mo `e obav lja ti. Ima
po tre bnu li cen cu za taj po sao".
G.I.
Ves ko vi} se ni je
uklo pio u na {u vi zi ju,
ka `e [a vi ja
Pli va ~i ba nja lu ~kog Olim pa
da nas pu tu ju u Ita li ju i Slo va -
~ku, gdje }e za vi kend nas tu pi ti
na mi tin zi ma.
Na "Bol ca no ku pu" u ita li jan -
skom Bol ca nu ta kmi ~i }e se \or |e
]ur ko vi}, Mar ko Ba ji}, Ni ko la
Bo ji no vi}, So fi ja Krne ta i Sa nja
^e ko.
"Ovo ta kmi ~e nje je izu ze tno ja -
ko, do la ze vrhun ski pli va ~i po put
svjet skog re kor de ra Aro na Pir so la i
za na {e pli va ~e je va `no da u~es -
tvu ju na je dnom ta kvom ku pu. U
Ita li ju ide mo na po ziv klu ba SSV
Bo zen, ko ji nam je obe zbi je dio
smje {taj i is hra nu. Za hval nost du -
gu je mo i Raf ting klu bu Ka njon,
ko ji nam je dao kom bi za odla zak
u Ita li ju, ta ko da }e mo ima ti mi ni -
mal ne tro {ko ve, {to je u ovom tre -
nut ku za na{ klub bi tno", re kao je
@e ljko Pa ni}, tre ner u PK Olimp.
U is tom pe ri odu u Ban skoj Bis -
tri ci }e se ta kmi ~i ti mla |i pli va ~i
(1997. go di {te i mla |i) ba nja lu -
~kog klu ba Ve ljko Pi ljak, Ognjen
[o bot, Iva na [o bot, Da vid Tri vi} i
Da ni lo Duv njak, a nji ma }e, ta ko -
|e, klub do ma }in obe zbi je di ti
smje {taj i is hra nu.
M.P.
Ka de ti Bor ca naj bo lji
A. KRVA VAC
Ko {ar ka {i [i ro ki Ero ne ta ve ~e ras na
"Pe ca ri" do ~e ku ju pod go ri ~ku Bu du }nost
u sklo pu 6. ko la re gi onal ne NLB li ge, a u
klu bu na jav lju ju no vi tri jumf pred svo jim
na vi ja ~i ma.
Aktu el ni bh. prva ci su u do sa da{ njem di -
je lu prven stva ubi lje `i li dvi je po bje de i tre nu -
tno se na la ze na se dmom mjes tu sa se dam
osvo je nih bo do va.
"Po mom mi{ lje nju Bu du -
}nost ove se zo ne u NLB li gi naj bo lje igra. U
pri log mo joj tvrdnji idu re zul ta ti iz po slje dnja
dva ko la ka da su u gos ti ma sa vla da li Ra dni -
~ki s 27 ko {e va ra zli ke, a kod ku }e ra zbi li Ce -
de vi tu s plus 30. Pre ga zi ti te ne ugo dne
mo m~a di ni je la ko i to do vo ljno go vo ri o nji -
ma sa mi ma. Igra ju izu ze tno agre si vno i pro ti -
vni ke me lju ri tmom", ka `e Hrvo je Vla {i},
tre ner [i ro ko bri je `a na, te je na gla sio:
"Ima }e mo ja ko te `ak po sao. Me |u tim,
[i ro ki se na la zi u do brom ri tmu. Po bje da ma u
po slje dnjim ko li ma na pu ni li smo se sa mo po -
uz da njem i o~e ku jem je dnu ja ko do bru uta -
kmi cu".
Su sret izme |u [i ro kog i Bu du }nos ti igra
se s po ~et kom u 20.15.
Pa ro vi i sa tni ce 5. ko la: pe tak:
[I RO KI BRI JEG: [i ro ki Ero net - Bu du }nost
(20.15); su bo ta: KRA GU JE VAC: Ra dni ~ki -
Za greb (18), ZA GREB: Ce de vi ta - Crve na
zvez da (16.30), BEO GRAD: Par ti zan - Bo -
sna (19.30), ZA GREB: Ci bo na - Za dar (19),
DO M@A LE: He li os - He mo farm (16); ne dje -
lja: BEO GRAD: FMP - Olim pi ja (18).
Po re dak: Ci bo na 10, Za greb 9, Bu du -
}nost 8, Za dar 8, Olim pi ja 8, Ra dni ~ki 8, [i -
ro ki 7, Ce de vi ta 7, He li os 7, He mo farm 6,
Crve na zvez da 6, FMP 6, Par ti zan 6, Bo sna 6.
[i ro ki `e li no vi tri jumf
Ve li ka je ~ast bi ti
ime no van na ovu
od go vor nu fun kci ju.
Po {to sam i ja bio me |u
na gra |e nima, znam
{ta na gra da zna ~i za
spor tis te, re kao Bar ba rez
Ve dran RA DE NO VI]
Prva sje dni ca `i ri ja Devetog izbo ra naj bo ljih
spor tis ta BiH u 2009. go di ni, ma ni fes ta ci je u tra di -
ci onal noj or ga ni za ci ji "Ne za vi snih no vi na" i Ra dio-
te le vi zi je BiH, odr`a }e se da nas u sve ~a nom sa lo nu
RTV do ma BiH u Sa ra je vu sa po ~et kom u 14 sa ti.
Po kro vi telj ovo go di{ nje ma ni fes ta ci je, kao i svih
pret ho dnih, bi }e pred sje da va ju }i Pred sje dni{ tva BiH, a
to je ove go di ne @e ljko Ko m{i}. Naj bo lji me |u naj bo -
lji ma i ove go di ne bi }e bi ra ni na osno vu Pra vil ni ka
ovog izbo ra, u ko jem su ta ~no odre |e ni spor to vi u ko ji -
ma se bi ra ju na jus pje {ni ji. Pra vil ni kom je odre |e no i
bo do va nje us pje ha, a svo je pri je dlo ge dos ta vi li su i
stru ko vni spor tski sa ve zi u BiH. Is to }e u pred sto je }e
~e ti ri sje dni ce u~i ni ti i ~la no vi stru ~nog `i ri ja, ~i ji je
pred sje dnik ove go di ne Ser gej Bar ba rez pro slav lje ni
biv {i fu dbal ski A re pre zen ta ti vac BiH.
"Ve li ka je ~ast bi ti ime no van na ovu izu ze -
tno od go vor nu fun kci ju pred sje dni ka `i ri ja. S ob zi rom
na to da sam i ja je dne go di ne bio me |u na gra |e nima
na ovoj ma ni fes ta ci ji, vrlo do bro znam {ta na gra da zna -
~i za spor tis te. Za to je na na ma svi ma ko ji smo u `i ri ju
izu ze tno te `ak za da tak. Tru di }e mo se da iza be re mo
naj bo lje me |u naj bo lji ma, odno sno da pri zna nja i ove
go di ne odu u pra ve ru ke. Po ~a{ }en sam fun kci jom
U Ita li ju ide mo na
po ziv klu ba SSV Bo zen,
ka `e Pa ni}
Zbog
po slje dnjih
po bje da
pu ni smo
sa mo pouz da nja,
ka zao Vla {i}
Deveti izbor
@i ri da nas
Bh. {am pi on
do ~e ku je
Bu du }nost
U or ga ni za ci ji Sto no te nis kog klu ba Mo dri ~a-spin i Kul tur no-spor -
tskog cen tra u Mo dri ~i je odr`a no prven stvo RS za ka de te, a na jus pje -
{ni ji je bila Bo rac Raj faj zen ban ka iz Ba nja lu ke.
Dru ga je Pe ru }i ca iz Fo ~e, dok tre }e mjes to di je le Mo dri ~a-spin i Pri je dor.
U po je di na ~noj kon ku ren ci ji kod ka det ki nja naj bo lja je bila Sa nja Mi lo ji ca
iz Pri je do ra, dru ga je Da ja na Jo ji} iz Ba njalu ke, a tre }e su Ma ri ja Mas ti lo i
So nja Ili} iz Pe ru }i ce. U du blu su prve Da ja na Jo ji} i Dra ga na Ili} iz Ba -
njalu ke, dru ge su Sa nja Mi lo ji ca
i Ni na Brki} iz Pri je do ra, a tre }e
mjes to di je le ta kmi ~ar ke iz Mla -
dos ti i Pe ru }i ce. U po je di na ~noj
kon ku ren ci ji ka det Si ni {a Mar -
~e ti} iz ba nja lu ~kog Bor ca bio je
prvi, dru gi je Ni ko la Mi la no vi} iz Pe ru }i ce, a tre }u po zi ci ju di je le Ne ma nja
Bje li} iz Mo dri ~e-spina i Bo jan La ji {i} iz Bor ca. U du blu su Mar ~e ti} i La ji -
{i} bi li prvi, dru go mjes to pripalo je Ni ko li Mi la no vi}u i De janu Elezu iz Pe -
ru }i ce, a tre }e mjes to di je le Dar ko Gli gi} i De jan ^e ti} iz Pri je do ra i Ste fan
Aza ri} i Ste fan Srdi} iz Mi mo ze. Kod ka det ki nja prve su u eki pnoj kon ku -
ren ci ji ~la ni ce Ba njalu ke, a kod ka de ta ta kmi ~a ri Bor ca.
S.J.
Dru ga je Pe ru }i ca,
dok tre }e mjes to di je le
Mo dri ~a-spin i Pri je dor
Os|m u Sa ra je vu. z| r| ce tra d| c| ona| no. kao | sva ke qo d| ne. odrza t| sje dn| ce
u Mos ta ru | Ba nja |u c|. Na kon da nas nje sjedn|ce u Sa ra je vu. na sas tan ku u naj ve -
cem her ce qo va •kom qra du na re dne se dm| ce b| ce sa •| nje ne s| re ||s te no m| no va n|h
u sv|m kon ku ren c| ja ma. Kra jem de cem bra u Ba nja |u c| ||s te ce b| t| skra ce ne. a od|u -
ke o po bje dn| c| ma •|a no v| z| r| ja do n| je ce na sje dn| c| za ka za noj za 16. de cem bra u
na sem q|a vnom qra du. ne ko || ko sa t| pred po •e tak sve •a ne ma n| íes ta c| je pro q|a se -
nja naj bo |j|h.
Sje dni ce
Me mnun Ha d`i} i Ne boj {a Ra dma no vi}
6. 11. 2009. qfubl 45 Sport
Fa vo ri ti
si gur ni
U Ku len Va ku fu ju ~er je
po ~e lo 3. otvo re no prven stvo
[a hov skog sa ve za Fe de ra ci je
BiH.
Na prven stvu nas tu pa dva -
de set ta kmi ~a ra i ta kmi ~ar ki
ko ji }e u to ku pe to dne vnih
bor bi odi gra ti se dam ko la po
{vi car skom sis te mu. U prvom
ko lu pos ti gnu ti su ugla vnom
o~e ki va ni re zul ta ti.
Fa vo ri ti, ve le maj stor Diz da -
re vi}, in ter na ci onal ni maj stor
Bo ri} te maj sto ri FI DE Trku -
lja i Ka ra no vi} su star to va li s
po bje da ma. De set na jus pje -
{ni jih {a his ta i ~e ti ri {a his tki -
nje }e do bi ti pe ha re, me da lje
i nov ~a ne na gra de.
Am.K.
Iri {ki }e va
u ^e li ku
Ne ka da{ nja re pre zen ta tiv ka
BiH Al di ja na Iri {ki} (24) na -
kon vi {e se zo na pro ve de nih u
tu zlan skom Je din stvu, te kra -
}e epi zo de u slo va ~kom Ru -
`em be ro ku, odlu ~i la se vra ti ti
u re do ve ^e li ka, gdje je i po -
~e la igra ~ku ka ri je ru.
"Ra di se o vrsnoj igra ~i ci
ko ja }e po ja ~a ti na{ ros ter. Sa
Al di ja nom su na {e am bi ci je
po ra sle do sa me {am pi on ske
ti tu le", ka `e Be hu din Baj go -
ri}, tre ner K@K ^e lik. Pra vo
nas tu pa za sta ri-no vi klub Iri -
{ki} bi tre ba lo da ima ve} u
na re dnom ko lu ka da Ze ni -
~an ke do ~e ku ju eki pu
Br~kog, do ka da bi tre ba lo da
do bi je izla zno pi smo iz slo va -
~kog klu ba.
A.M.
Po bje da
Ta hi ro vi }a
Fri{ auf Ge pin gen u ko jem
igra Enid Ta hi ro vi}, biv {i bh.
ru ko me tni re pre zen ta ti vac,
po bi je dio je fa vo ri zo va ni
HSV u 9. ko lu Bun des li ge.
Tim ne ka da{ njeg ka pi te na
bh. ti ma sla vio je pred svo jim
na vi ja ~i ma ti je snim re zul ta -
tom 36:35. Ta hi ro vi} je odi -
grao so li dnu par ti ju i sku pio
je 11 od bra na. S ovom po bje -
dom Ge pin gen se tre nu tno
na la zi na tre }em mjes tu nje -
ma ~kog prven stva, iza Ki la i
HSV.
Am.K.
Ma ti} u
Fe ren cva ro {u
Sa mo de se tak da na po {to
je ras ki nuo sa ra dnju sa Pik
Se ge dom, Vla dan Ma ti}
pos tao je tre ner Fe ren cva ro -
{a.
Biv {i ru ko me ta{ i po mo -
}nik se le kto ra re pre zen ta ci je
Ma |ar ske za mi je ni }e na klu -
pi Ki {a ko ji je do bio ot kaz
zbog se ri je lo {ih re zul ta ta.
Eki pa se po slije de vet ko la
ma |ar skog prven stva na la zi
na de se tom mjes tu na ta be li,
sa sa mo pet bo do va (dva na -
est ti mo va igra u naj vi {em
ran gu, uz do da tak slo va ~kog
Ta tra na, ~i ji se re zul ta ti ra ~u -
na ju, ali u ko na ~nom zbi ru
ne uti ~u na pro laz u Evro pu
ili op sta nak).
Vijesti
pri dru `e nim i po ten ci jal nim ~la no vi ma
Olim pij skog ko mi te ta BiH ko je po dr`a va
MOK. ^el ni ci Sa ve za ve} su iz svog spor ta
pre dlo `i li no mi no va ne. Nji ho ve pri je dlo ge,
po red no mi na ci ja svo jih ~la no va, `i ri }e ra -
zmo tri ti na dru goj sje dni ci.
Osim pred sje dni ka Bar ba re za, ~la -
no vi `i ri ja su pro slav lje ni spor tis ti i spor tski ra dni ci
u na {oj ze mlji, ka ko i ure dni ci i no vi na ri na ju tje caj -
ni jih me di ja u BiH. U `i ri ju su: Ha lid De mi ro vi},
Mar jan Be ne{, Vlat ko Gla va{, Ma ri jan Kve si}, Izet
Ra |o, Si ni {a Ki si}, Mu ha med Ibra him be go vi}, An to
Da fi ni}, Ka da De li}-Se li mo vi}, Sa ba hu din Pe ljto,
Pet ko Ra do vi}, Se ad Kaj taz, Sa {a Da li pa gi}, Bi bi ja
Ker la, Jo sip Gla va{, Zla tan Sa ra ~e vi}, Bo ris \o go,
Sla |a na Go li} i Mio drag Dra gan Mrdi}. Pred sta vni ci
me di ja su: Bel min Ka ra me hme do vi} (BHT1), Ke -
mal Ahme to vi} (FTV), Dra gan No va ko vi} (RT
RS), Adnan Lju bo vi} (BH ra dio 1), De nis Hu -
se in be go vi} (Pink BH), Din ko Dun di} (Sport cen -
tar TV - Mre `a plus), Mir za Ko lar (TV SA),
Sa {a Vu gda li} (OBN), Oleg Lo kmi}
("Avaz"), Bran ko Maj sto ro vi} ("Oslo bo |e -
nje"), Si nan Si na no vi} ("San"), Da rio Lu ki}
("Dne vni list"), Dra go Mol do van ("Spor -
tske no vos ti"), Slav ko Ba sa ra ("Glas Sr-
pske"), Mar jan Mi ja ilo vi} (RSG),
Ale ksan dar Ris ti} ("Sport cen tar NO VI -
NE"), Mir za Dau tbe go vi} (spor sport.ba
por tal), Go ran Ka ra} ("Ne za vi sne no vi ne") i
Ve dran Ra de no vi} ("Ne za vi sne no vi ne").
Sve ~a na ma ni fes ta ci ja pro -
gla {e nja naj bo ljih odr`a }e se 16. de cem bra ove
go di ne u sa ra jev skom ho te lu "Ho li day Inn". Po -
~e }e u 20 sa ti, uz di re ktan pre nos na BHT1. Aktu -
el ni naj bo lji spor tis ta BiH u 2008. go di ni je bo kser
Me mnun Ha d`i}, odno sno naj bo lja spor tis tki nja,
atle ti ~ar ka Lu si ja Ki ma ni.
pred sje dni ka i si gur no je da je ovo je dna od naj zah tje -
vni jih ulo ga od svih ko je sam dosad imao", re kao je
Bar ba rez, ko ji }e da nas do pu to va ti u Sa ra je vo.
@i ri }e da nas u bh. pri jes tol ni ci ima ti kon sti tu ira ju -
}u sje dni cu. Dru gi sas ta nak tre balo bi da bude odr`an
na re dne se dmi ce u Mos ta ru. Po tom sli je di sje dni ca u
Ba nja lu ci, a po slje dnja je u Sa ra je vu na dan sa mog
izbo ra naj bo ljih spor tis ta BiH.
O naj bo lji ma i ove go di ne odlu ~i va }e se u
slje de }im kon ku re nci ja ma: naj bo lji spor tis ta BiH u
2009. go di ni, naj bo lja spor tis tki nja, naj bo lja eki pa, naj -
bo lji tre ner, naj per spe kti vni ji spor tis ta, naj per spe kti vni -
ja spor tis tki nja, naj bo lji spor tis ta u spor tu za in va li de,
naj bo lja eki pa u spor tu za in va li de. Bi }e do di je lje ne i
~e ti ri na gra de za `i vo tno dje lo, kao i pri zna nje za fer-
plej po tez go di ne, te dvi je za ra zvoj spor ta u na {oj ze -
mlji.
Or ga ni za to ri su ve} ra ni je po sla li cir ku lar no pi -
smo svim stru ko vnim dr`a vnim sa ve zi ma, stal nim, te
naj bo ljih spor tis ta Bo sne i Her ce go vi ne u 2009. go di ni
po ~i nje s ra dom
^la no vi
`i ri ja i
dr`a vni
stru ko vni
sa ve zi
pre dla `u
no mi no va ne
O. ZU KI]
Ne mo gu bi ti za do vo ljan do sa da{ -
njim re zul ta ti ma u Pre mi jer li gi BiH ko -
ji su re zul tat na {eg mla dog i ne is ku snog
ti ma, re kao je Ali ja Fa ti}, pred sje dnik
@en skog odboj ka {kog klu ba Tu zla.
Tu zlan ke su u prvih {est ko la naj ja ~e
odboj ka {ke li ge u na {oj ze mlji za bi lje `i le
je dnu po bje du i ~e ti ri po ra za, {to ih pla si ra
na {es tu po zi ci ju. U po slje dnjem ko lu po ra -
`e ne su na svom par ke tu od eki pe Po lo iz
@i vi ni ca re zul ta tom 2:3.
"S ob zi rom na ~i nje ni cu da u
na {em ti mu igra ju odboj ka {i ce ko ji ma je
ovo prva se zo na igra nja u Pre mi jer li gi, on -
da je ja sno za {to ne bi lje `i mo re zul ta te ka -
kve bi smo `e lje li. Od sa mog star ta na{ cilj
ni je bio osva ja nje prvog mjes ta, jer ne ma -
mo mo gu }nos ti na osno vu ko jih bi smo
mo gli bi ti kan di da ti za ti tu lu. To ne zna ~i
da }e mo stva ra ti pri ti sak jer nam je va `no
da se eki pa pos te pe no ra zvi ja jer je di no ta -
ko mo `e mo os tva ri ti kva li tet", pri ~a Fa ti}.
Odboj ka {i ce Tu zle bi le su do ma }in
doi gra va nja ovo go di{ njeg klup skog Bal -
kan skog prven stva, na ko jem su za uze le
~et vrto mjes to. Nji hov sas tav zna tno je
pro mije njen po ~et kom do ma }e li ge i sa da
u ti mu Tu zle nas tu pa ju igra ~i ce ko je su ra -
ni je igra le u mla |im ka te go ri ja ma i ko je su
ugo vo rom do go vo ri le ~e tve ro go di{ nju sa -
ra dnju sa klu bom.
"Ra du je me {to smo po ~et -
kom se zo ne us pje li kom ple ti ra ti tim spre -
man da ra di na du `e sta ze. Ta ko }e mo,
na dam se u na re dne ~e ti ri go di ne ima ti eki -
pu ~i ji }e kva li tet bi ti u sa mom vrhu bh.
odboj ke. Sto ga se ne }e mo izne na di ti ako
na kra ju te ku }e se zo ne zau zme mo mjes to u
sre di ni ta be le, jer zna mo da se na {i ci lje vi
odno se na kva li te tan rad ko ji }e u do gle dno
vri je me do ni je ti re zul ta te", do dao je Fa ti}.
Fa ti} ne za do vo ljan re zul ta ti ma
U po slje dnjem ko lu
Pre mi jer li ge Tu zlan ke
su po ra `e ne od Po la
Bi }e mo za do vo ljni sre di nom ta be le: Ali ja Fa ti}
FO TO NN
Sa sje dni ce `i ri ja pro {le
go di ne u Sa ra je vu
F
O
T
O

N
N

46 qfubl!6. 11. 2009.
D. KNE ZO VI]
Tri ko la pri je kra ja je sen skog di je la Pre mi jer li -
ge BiH no go me ta {i [i ro kog izbi li su na li der sku po zi -
ci ju na ta be li, sa bo dom pre dnos ti u odno su na
Bo rac.
U uta kmi ci 9. ko la, ko ja je zbog na vi ja ~kog ne re da i
ubis tva na vi ja ~a Ve dra na Pu lji }a od go |e na i odi gra na si -
no}, po bi je di li su Sa ra je vo (2:0).
"Znao sam da nas ~e ka te `ak po sao i
uz dos ta sre }e na odmor smo oti {li bez pri mlje nog go la.
Ka ko to u no go me tu bi va, kad pro ti vnik ne is ko ris ti svo -
je {an se, ne pi sa no pra vi lo ka `e da ka zna mo ra usli je di ti.
Odli ~nom igrom u nas tav ku pos ti gli smo dva pre kra sna
po got ka i za slu `e no po bi je di li na na {u sre }u i sre }u na {ih
vjer nih na vi ja ~a", ka zao je tre ner To ni Ka ra ~i} ko ji, ot ka -
ko je sjeo na klu pu [i ro kog, ne zna za po raz.
Trener Sa ra je va Me hmed Ja njo{ ni je bio za do vo ljan
ko na ~nim is ho dom:
"Mo gli smo i mo ra li na pra vi ti bo lji re zul tat,
s ob zi rom na to da smo u prvom po lu vre me nu dva pu ta
po go di li vra tni cu i je dnom gre du. U nas tav ku nas je [i -
ro ki na di grao, za slu `e no po bi je dio i ja im ~es ti tam na
po bje di, fer igri i ko rek tnom gos to prim stvu. Mi se okre -
}e mo grad skom der bi ju, u ko jem }e mo ta ko |er otvo re -
nom igrom tra `i ti po bje du i pri klju ~ak vrhu."
No vi li der ima dos ta po vo ljan ra spo red u fi ni {u
po lu se zo ne ta ko da s op ti mi zmom do ~e ku je na re dne
me ~e ve.
"Ve se li me ~i nje ni ca da smo ko na ~no prvi. Na ra vno
da bi li je po bi lo pre zi mi ti na prvom mjes tu, ali ja se u
ovom tre nut ku ne `e lim op te re }i va ti je sen skim na slo -
vom. Do kra ja prven stva ima jo{ mnogo vremena. Uz
nas, tu je jo{ dos ta kan di da ta, Bo rac, Sa ra je vo, Zrinj ski,
Ve le` i @e lje zni ~ar, ta ko da mo gu sa mo ka za ti da nas ~e -
ka za ni mlji va utrka", ka zao je Ka ra ~i}.
[i ro ki u ne dje lju do ~e ku je Tra vni ka, po tom
Zvi jez du i u po slje dnjem ko lu je sen skog di je la gos tu je
kod Zrinj skog.
Ni ka ko
da za bo ra ve
Zrinj ski
Fu dba le ri La kta {a ve} se dam
uta kmi ca za re dom u Pre mi jer
li gi ne zna ju za po bje du, {to ih
je do ve lo na po slje dnju po zi ci ju
na ta be li. Klu bu op te re }e nom
du gom i ne sre |e nim sta njem u
or ga ni ma uprav lja nja pred sto ji
gr~e vi ta bit ka na pro lje }e da bi
op sta o u dru{ tvu naj bo ljih. Po -
slje dnji po raz do `i vje li su pro {le
su bo te u 12. ko lu, ka da im je s
nji ho vog te re na bo do ve odnio
Zrinj ski (1:2). La kta {a ni su i da -
lje u ne vje ri ci ka ko im je izma -
kao ci je li pli jen, jer su u ovom
me ~u ima li pre gr{t pri li ka za
gol.
"Ako gle da mo pri li ke ko je
smo ima li, tre ba lo je bez pro -
ble ma da sla vi mo. Po zi ti vne
stva ri u klu bu se de {a va ju u po -
slje dnje vri je me i `e lje li smo da
i mi do pri ne se mo, ali ni smo us -
pje li. @ao mi je jer odre |e ni lju -
di na ~e lu s Mi lo va nom
To po lo vi }em, na ~el ni kom op {ti -
ne, ~i ne sve da po mo gnu klu bu
i ovo bi bio na{ do pri nos opo -
rav ku", ka zao je Bo ris Sa vi},
fu dba ler La kta {a.
G.K.
Vu ka so vi} u
dva me ~a 9. ko la
Ovo go di{ nje iz da nje Pre mi jer
li ge BiH u fu dba lu do ni je lo je i je -
dan ku ri ozi tet, jer je su di ja Ra di -
slav Vu ka so vi} u 9. ko lu bio
gla vni ar bi tar u dvi je uta kmi ce.
Tre bi njac je vo dio me~ izme |u
Ru dar Pri je do ra i Bor ca, a prav -
du je di je lio i na me ~u od go |e ne
uta kmi ce 9. ko la izme |u [i ro kog
i Sa ra je va.
Iz Su dij ske ko mi si je No go me -
tnog/Fu dbal skog sa ve za BiH ka `u
da ni je ri je~ o pro pus tu i da je sve
po pro pi si ma, ali os ta je ~i nje ni ca da
}e Vu ka so vi} u je dnom ko lu do bi ti
dvi je ocje ne ko je se bo du ju za su -
dij sku rang-lis tu.
Me~ u [i ro kom je tre ba lo da vo di
Da ni jel Pa ji} iz Bi je lji ne, ali je on
su pen do van i ne ja sno je za {to nje -
go vo mjes to ni je za uzeo ~et vrti ar -
bi tar ko ji je de le gi ran za taj me~
Du {ko Jo {ki} iz Pri je do ra. Tre binj -
ski ar bi tar je ove se zo ne bio gla vni
na se dam me ~e va, a na dva je bio u
ulo zi po mo }ni ka.
"Ni je ri je~ o ne kom pro pus tu, jer
je me~ u [i ro kom odi gran mje sec
da na ka sni je, a to da Vu ka so vi} vo -
di me~ umjes to Jo {ki }a je pro cje na
Ko mi si je", ka zao je D`e mal ^a li ja,
stru ~ni ra dnik u N/FS BiH.
Do kra ja je snje se zo ne Pre mi jer
li ge BiH os ta la su jo{ tri ko la, a Vu -
ka so vi} }e su di ti na dva me ~a ko ja
bi mo gla bi ti odlu ~u ju }a o to me ko -
me }e pri pas ti je se nja ti tu la. Tre bi -
njac }e u su bo tu vo di ti me~ 13. ko la
izme|u Bor ca i Ve le `a, a u po slje -
dnjem, 15. ko lu me~ Zrinj skog i [i -
ro kog Bri je ga.
G.K.
Ot kaz Trku lji
Po sli je Se na da Mu ji }a i Ale ksan dra An d`i }a, ru ko vod stvo tu zlan ske
Slo bo de za hva li lo se na sa ra dnji i Bo ja nu Trku lji. Taj ne ka da{ nji no go -
me ta{ Bor ca i @e p~a, te ne kih ba hre in skih klu bo va ni je za do vo ljio uku -
se ru ko vod stva i stru ~nog {ta ba.
"O~e ki va li smo od nje ga mnogo vi {e. Me |u tim, uklo pio se u si vi lo, te je
to je di ni ra zlog zbog ~e ga ni smo za in te re si ra ni za pro du `e nje sa ra dnje", ka -
`e spor tski di re ktor Enes Me {a no vi}.
D.S.
Toni Ka ra ~i}:
Go di prvo mjes to
Do kra ja prven stva ima jo{
mnogo vremena, ka `e Ka ra ~i}
To ni Ka ra ~i},
tre ner [i ro kog
Naj sku plji igra~ svi je ta i na pa da~ Re al Ma dri da
Kris ti ja no Ro nal do go to vo si gur no ne }e nas tu pi ti u
dresu Por tu gala u me ~e vi ma ba ra `a s re pre zen ta ci jom
BiH.
"Sta nje gle` nja nje go ve de sne no ge se ne po prav lja i u
stva ri je mno go lo {i je ne go {to je to u po ~et ku iz gle da lo",
za bri nu ti su u Re alu, ko ji Ro nal dov po vra tak ~e ka ju od 10.
okto bra.
Po sli je ana li ze lje kar skog ti ma {pan skog klu ba, u ko joj
je re ~e no da Ro nal dov opo ra vak sta gni ra, ogla sio se po zna -
ti me na d`er iz BiH Be kim Pa {a li}, ko ji je veoma bli zak
~el ni ci ma Ma dri |a na.
"Mi ni mal ne su {an se da se naj pla }e ni ji igra~
da na{ nji ce na |e 14. (Li sa bon) i 18. no vem bra (Ze ni ca) u
sas ta vu Kar lo sa Ke iro {a", re kao je Pa {a li}.
To zna ~i da Ro nal do ne }e igra ti ni na {pan skim der bi -
ji ma s Atle ti kom ovog vi ken da i sa Bar se lo nom.
Ro nal do se po vri je dio pri je sko ro mje sec da na u dre -
su "kra ljev skog klu ba", u me ~u Li ge {am pi ona s Mar -
sel jom, a po vre du je obno vio u uta kmi ci
kva li fi ka ci ja za Svjet sko prven stvo u Ju -
`noj Afri ci 2010. go di ne s Ma |ar skom.
Pre ma pi sa nju lis ta "Mar ka", Ro nal do
}e te ra pi je de snog zglo ba da nas ta vi u Ho -
lan di ji, kod spe ci ja lis te Ni eka va n Dij ka, ~i ja
pro cje na }e bi ti odlu ~u ju }a kad je u pi ta nju
po vra tak igra ~a u tre na `ni pro ces. Ovaj do ktor
ga je ope ri sao i u lje to 2008. go di ne, dok je bio
~lan Man ~es ter ju naj te da.
Prve pro gno ze lje ka ra na kon Ro nal -
do ve po vre de bi le su da }e se Por tu ga lac vra ti ti za tri-~e -
ti ri se dmi ce, dok je jo{ slu `be no naj bo lji i naj sku plji (94
mi li ona evra) svjet ski fu dba ler op ti mis ti ~no na jav lji vao da
bi mo gao zai gra ti ve} u Mi la nu, u uta kmi ci Li ge {am pi ona
ko ja je odi grana u uto rak. Ni {ta od to ga se ni je po ka za lo is -
ti ni tim, a nje go va
po vre da
se do da tno po gor {a la ta ko da, uko li ko bu de ne op ho dno da
se po dvrgne ope ra ci ji, van te re na bi mo gao bi ti i ne ko li ko
mje se ci.
Ovo je sva ka ko do bra vi jest za se le kto ra
BiH Mi ro sla va - ]i ru Bla `e vi }a, ko ji ta ko |e ima pro ble ma
sa sas ta vom s ob zi rom na to da je u sri je du uve ~e pro tiv Li -
ver pu la (1:1) po vre du pe te za ra dio na pa da~
Olim pik Li ona Mi ra lem Pja ni}.
"U su sre tu sa Sent Etje nom do bio
sam nez go dan uda rac, a s Li ver pu lom
sam po no vo osje tio jak bol. Vi de }e -
mo o ~e mu se ra di, na dam se da
ni je pre vi {e ozbi ljno", re kao je
Pja ni} fran cus kim me di ji ma.
(Agen ci je)
Ro nal do
pro pu {ta BiH
Na pa da~
Por tu ga la ne }e
biti s pre man
za me ~e ve
ba ra `a
za Mun di jal
Sta nje gle` nja nje go ve
de sne no ge se ne
po prav lja i u stva ri je
mno go lo {i je ne go {to je
to u po ~et ku iz gle da lo,
za bri nu ti su u Re alu
Ro nal do po vre du obno vio
u me~u s Ma |a rima
Por tu ga lac }e
pa uzi ra ti naj ma nje
mje sec da na
Kris ti ja no
Ro nal do
47 6. 11. 2009. qfubl
48 qfubl!6. 11. 2009. Sport
Fer di nand
mo ra na
bo lo va nje
De fan zi vac Man ~es ter ju naj te -
da Rio Fer di nand ipak }e mo ra ti
da pa uzi ra u na re dnih {est ne dje -
lja da bi u po tpu nos ti sa ni rao po -
vre du le |a ko ja ga mu ~i ve}
mje se ci ma.
Ovu vi jest no vi na ri ma je "ser -
vi rao" Ves Bra un, ko ji je uz
D`o ni ja Evan sa je dan od kan di -
da ta da pra vi dru{ tvo Ne ma nji
Vi di }u u po slje dnjoj li ni ji od bra -
ne Man ~es te ra.
"Uprkos ve li kim bo lo vi ma u
le |i ma Rio je po ku {ao da po mo -
gne eki pi, ali je na po kon odlu ~io
da mo ra da ri je {i pro ble me s po -
vre dom da bi se vra tio na te ren
jo{ spre mni ji", re kao je Bra un.
Zbog lo {ih par ti ja u po slje dnjih
ne ko li ko uta kmi ca Fer di nand se
na {ao na uda ru no vi na ra, ali i
me na d`e ra Ale ksa Fer gu so na,
ko ji je ipak de man to vao spe ku -
la ci je me di ja da bi is ku sni de fan -
zi vac ve} u slje de }em pre la znom
ro ku mo gao da se na |e na tran -
sfer-lis ti. (Agen ci je)
Pav lju ~en ko
na pu {ta
Lon don
Ro man Pav lju ~en ko, 27-go di{ -
nji fu dba ler To ten he ma, ni je se
naj bo lje sna {ao u Pre mi jer li gi
pa }e us ko ro pro mije ni ti sre di nu.
Iako je na Evrop skom prven stvu
pro {le go di ne kao re pre zen ta ti -
vac Ru si je, i u dre su mos kov -
skog Spar ta ka igrao odli ~no i
skre nuo pa` nju na se be, od do -
las ka na "Vajt Hart Lejn" ni je
po ka zao ni dje li} svo jih mo gu -
}nos ti.
Na vi ja ~i lon don skog klu ba su
ne za do vo ljni igra ma Pav lju ~en ka,
a i tre ner Ha ri Re dnap je, pre ma
in for ma ci ja ma sa Os trva, iz gu bio
strplje nje. Ve} se uve li ko pri ~a o
odlas ku rus kog na pa da ~a iz Lon -
do na, a ita li jan ski me di ji pi {u da
je i Mi lan za in te re so van za biv {eg
igra ~a Spar ta ka iz Mos kve. Na vo -
di se da bi, ako se klu bo vi do go -
vo re, Pav lju ~en ko mo gao da
sti gne na "San Si ro" ve} u ja nu ar -
skom pre la znom ro ku. Za re pre -
zen ta tiv ca Ru si je su jo{
za in te re so va ni i Ze nit iz San kt Pe -
terbur ga, kao i nje gov biv {i klub
Spar tak iz Mos kve. (Agen ci je)
Man }i ni se
nu di Re alu
Ita li jan ski fu dbal ski stru~ njak
Ro ber to Man }i ni kre nuo je s
kam pa njom ko ja bi mo gla da re -
zul tuje nje go vim pre uzi ma njem
Re al Ma dri da. Biv {i tre ner In te ra
~i ni sve {to mo `e da bi nje gov
glas ~uo pred sje dnik "kra ljev -
skog klu ba" Flo ren tin Pe rez.
"Ja sam naj bo lji tre ner ko jeg
Re al Ma drid mo `e ima ti, a slu -
~aj no su i mo ji ini ci ja li R.M.",
re kao je Man }i ni {pan skom "El
Pa isu", a ka sni je to de man to vao
ita li jan skoj no vin skoj agen ci ji
An si ko joj je izja vio:
"Sva ki tre ner bi bio po ~a{}en
tim po slom, a ja sam spre man za
no vi iza zov. Za hva lan sam {pan -
skim me di ji ma za pa` nju ko ju mi
po sve }u ju, iako ni sam dao ni je -
dnu izja vu ko ja je objav lje na u ta -
mo{ njim me di ji ma. Spre man sam
da preu zmem no vi klub, bi lo da
se ra di o ita li jan skom ili ne kom
dru gom, a sjes ti na klu pu ta ko
pres ti `nog klu ba kao {to je Re al
bi la bi mi ve li ka ~ast." (Agen ci je)
Vijesti
Sta di on en gles kog fu dbal skog
klu ba Nju ka sla do kra ja se zo ne
zva }e se "Spor tsdi rect.com@St
Ja mes' Park", sa op {ti li su ~el ni ci
tog dru go li ga {a.
Nju kasl od slje de }e se zo ne na -
mje ra va da pro da pra va za ime sta -
di ona, ali je odlu ~e no da sta di on do
kra ja ove se zo ne no si na ziv kom pa -
ni je vla sni ka "crno-bi je lih" Maj ka
E{li ja. ^el ni ci klu ba ni su ra zma tra li
ko li ko }e za in te re so va ne ko {ta ti da
pro mije ne ime po zna tog sta di ona,
ko ji ve} 117 go di na no si ime "Sent
D`ej ms Park". Iz vr{ni di re ktor Nju -
ka sla De rek Lam bi jas re kao da }e
klu bu do bro do }i no vi pri ho di, ko ji
}e bi ti is ko ri{ te ni za ku po vi nu no -
vih igra ~a.
"Ako ova kav po tez do ne se klu bu
sred stva, sve }e mo ulo `i ti u na {u
eki pu", re kao je Lam bi jas.
Me |u tim, ova kvom odlu kom ~el -
ni ci klu ba ri zi ku ju no vo ne za do -
volj stvo na vi ja ~a, ko je se jo{ ni je
sti {a lo zbog ispa da nja u Dru gu li gu.
"Ide ja da se is to ri ja 'Sent D`ej ms
Par ka' pre tvo ri u ne {to {to to li ko
pod sje }a na i-mejl adre su iza zi va
ap so lu tnu ne vje ri cu", is ta kao je
Mark Jen sen, ure dnik "The
Maga", ma ga zi na na vi ja ~a Nju ka -
sla. (Agen ci je)
Dis ci plin ski su di ja T-Com Prve hrvat ske no go me tne li ge Kre {i mir
Vlaj ~e vi} ka znio je ~la na Upra ve Haj du ka Ivi cu [ur ja ka tro mje se ~nom
za bra nom obav lja nja fun kci ja u fu dba lu.
Ta ko |e, Haj duk je ka` njen sa 50.000 ku na zbog in ci de na ta to kom i na kon
prven stve ne uta kmi ce pro tiv za gre ba ~kog Di na ma (2:1).
[ur jak je ka` njen jer je na kon za vr{et ka uta kmi ce vri je |ao su di ju Da mi ra
Ba ti ni }a, a za tim ga i od gur nuo sa
obje ru ke. Ka zna ko ju je do bio [ur -
jak, osim za bra ne obav lja nja bi lo ka -
kve fun kci je, uklju ~u je i za bra nu
ulas ka u svla ~i oni ce, te pris tup klu pi
za re zer vne igra ~e to kom odi gra va nja uta kmi ca.
Zbog is tog in ci den ta Haj duk je do bio ka znu od 10.000 ku na. Split ski
klub ka` njen je i sa 40.000 ku na, jer su gle da ci to kom dru gog po lu vre me -
na uta kmi ce sa Di na mom vri je |a li su di ju, uzvi ku ju }i "Ci ga ne, ci ga ne", te
hu ka li gos tu ju }em igra ~u Sa mi ru kod is klju ~e nja. Po {to je to bio dru gi
ova kav pre kr{aj na "Po lju du" u ovom prven stvu, Vlaj ~e vi} je po ve }ao ka -
znu. (Agen ci je)
Pobjeda Vest Hema
U od go |e noj uta kmi ci tre }eg
ko la en gles ke Pre mi jer li ge Vest
Hem je sa vla dao As ton Vi lu sa
2:1. Go lo ve za "~e ki }a re" pos ti gli
su No bla i Haj nsa, dok je stri je lac
za As ton Vi lu bio Jang.
Po sli je ove po bje de, tek dru ge
ove se zo ne, Vest Hem je po bje -
gao sa dna ta be la pres ti gav {i
Hal, Ble kburn i Vul vse, dok je
As ton Vi la os ta la na se dmoj po -
zi ci ji. (Agen ci je)
Ako ova kav po tez
do ne se klu bu sred stva,
sve }e mo ulo `i ti u na {u
eki pu, ka `e Lam bi jas
Split ski klub mo ra
da pla ti 50.000 ku na
Njukasl promijenio
ime stadiona
Dra gan D`a ji} je iza {ao iz VMA i osje }a se bo lje,
pi {u me di ji u Srbi ji. Po sli je ne dje lju da na pro ve de -
nih u bol ni ci na Ba nji ci zbog pro ble ma sa srcem, le -
gen dar ni srpski fu dba ler vra tio se u to pli nu
po ro di ~nog do ma.
"Do bro sam, do bro... Bo lje sam ne go {to sam bio!
Iza {ao sam iz bol ni ce u uto rak uve ~e i do {ao ku }i. To -
kom ovih da na ko je sam pro veo u bol ni ci ura |e ni su mi
svi mo gu }i pre gle di i obav lje ne sve po tre bne ana li ze.
Mo je sta nje nad gle dao je tim le ka ra ko ji je pre dvo dio
pu ko vnik Zo ran Mi ja ilo vi}. Po sle ne de lju da na mo je
zdrav stve no sta nje se sta bi li zo va lo i pu {ten sam ku }i",
re kao je D`a ji}.
Odla zak Dra ga na D`a ji }a u bol ni cu i po vra tak ku }i
ne mo `e da pro |e bez pa` nje me di ja. Naj bo lji srpski
fu dba ler i biv {i pred sje dnik FK Crve na zvez da svjes tan
je da je ja vna li ~nost.
"Jav lja ju se mno gi, pi ta ju za zdrav lje, in te re su ju se
ka ko sam. Ta ko je bi lo dok sam bio u bol ni ci, a ta ko je i
sa da kad sam se vra tio ku }i. Hva la im svi ma na po -
dr{ci. Ni sam `e leo da izla zim u ja vnost sa svo jom bo -
le{ }u. To sam i re kao svo joj po ro di ci. U prvim da ni ma
za odla zak na VMA zna la je sa mo mo ja po ro di ca. Bi la
mi je na me ra da sve pro |e bez me dij ske pa` nje, da se
izle ~im u mi ru i ti {i ni. Ali...", is ta kao je po pu lar ni D`a -
ja. (Agen ci je)
Fu dba le ri Se vi lje i Li ona obe zbi je di li su pla sman
u osmi nu fi na la Li ge {am pi ona, na kon uta kmi ca ~et -
vrtog ko la, dok je Ar se nal ve oma bli zu tog ci lja.
Se vi lja je odi gra la 1:1 sa [tut gar tom, ali joj je i taj
re mi bio do vo ljan za pro laz, dok se na "@er la nu" sve do
su dij ske na do kna de vre me na ~i ni lo da }e Li ver pul po -
bje dom pro tiv Li ona us pje ti da preo kre ne tok se zo ne u
svo ju ko rist. Me |u tim, Li san dro Lo pez pos ti gao je gol
za izje dna ~e nje do ni jev {i ta ko no ve pro ble me eki pi Ra -
fa ela Be ni te za. "Crve ni" sa da vi {e ne za vi se sa mo od
svo jih re zul ta ta ve} mo ra ju da se na da ju po vo ljnom is -
ho du me ~a Fi oren ti na - Li on, ka ko bi im os ta la te oret ska
{an sa za pla sman u da lji tok ta kmi ~e nja.
"Pra vi li smo ~u da i ra ni je, sa da nam pre os ta je sa mo
da vje ru je mo u ~u do. Po ku {a }e mo da po bi je di mo u pre -
os ta le dvi je uta kmi ce i da se na da mo da }e os ta li re zul ta ti
i}i u na {u ko rist. Ra zo ~a ran sam po {to smo ima li odli ~nu
pri li ku da sla vi mo u Li onu, ali ni je jo{ sve iz gu blje no",
re kao je Be ni tez.
Ar se nal je na svom te re nu la ko sa vla -
dao AZ Al kmar sa 4:1, dok je In ter na pra vio ve li ki preo -
kret pro tiv Di na ma u Ki je vu (2:1) go lo vi ma u po slje dnjih
{est mi nu ta. Ka me ru nac Sa mu el Eto, obja snio je ra zlo ge
bu |e nja mi lan skog klu ba u dru gom po lu vre me nu.
"Ka da nam je na po lu vre me nu tre ner re kao da na -
pra vi mo ve }i pri ti sak, po slu {a li smo ga i mi slim da smo
za slu `i li po bje du. Sa da su nam potre bna jo{ tri bo da u
pre os ta le dvi je uta kmi ce da bi smo se pla si ra li u osmi nu
Ar se na |ov ve z|s ta Sesk
Fa bre qas naj bo |j| je |qra• 4. ko -
|a L| qe sam p| ona u |zbo ru Euro -
spor ta. Spa nac je b|o str| je |ac
dva po qo t ka pro t|v A| kma ra. a u
t| mu ko |a je | nje qov sa| qra• An -
drej Ar sa v|n ko j| je po me nu tu
uta km| cu ob| |jez|o sa •ak tr|
as|s ten c| je. Dvo j| c| to bdz| ja
drus tvo u ve znom re du pra v| |
re pre zen ta t| vac Bo sne | Her ce -
qo v| ne Zvjez dan M| s| mo v|c. Fu -
dba |er vo| ísbur qa je mjes to
za s|uz|o sjaj nom |qrom u qos t| -
ma pro t|v Be s| kta sa (3:0). Pos t| -
qao je po qo dak sa 25 me ta ra
za 1:0. a u za vrsn| c| je as|s t| rao
za po qo dak Ed| nu Dzek|.
Ü t| mu ko |a ko j| je sas ta v|o
Euro sport su: Ak|n íe jev (OSKA)
- Ne v|| (Man •es ter junajted). O.
Na vas (Pu b|n). S|soko (L|on).
Lu s|o (ln ter) - H. Na vas (Se v| -
|ja). M| s| mo v|c (vo| ísburq). Fa -
bre qas (Ar se na|). Ar sa v|n
(Ar se na|) - Aqu ero (At|e t| ko
Madr|d). Dro qba (Oe| s|).
Misimovi}
u timu kola
Tek na kra ju }e mo mo }i da
ka `e mo da li je 0:0 u Ka za nju do bar
re zul tat ili ne, ka `e Gvar di ola
Poznata jo{ dva u~esnika osmine
Sevilja
Havijer Maskerano
(Liverpul) i
Ederson (Lion)
FOTO BETA
Ka`njeni Hajduk
i [urjak D`aji}
iza{ao iz
bolnice
Ni sam `e leo da izla zim u ja vnost
sa svo jom bo le{ }u, ka `e D`a ji}
6. 11. 2009. qfubl 49 Sport
Ha mren
vo di
[ve |a ne
Erik Ha mren, sa da{ nji
tre ner Ro zen bor ga, no vi
je se le ktor fu dbal ske re -
pre zen ta ci je [ved ske.
On }e na toj fun kci ji
za mi je ni ti Lar sa La ger -
be ka ko ji je po dnio os -
tav ku po sli je ne us pje ha u
kva li fi ka ci ja ma za Svjet -
sko prven stvo 2010. go -
di ne.
Ha mren }e, pre ma do go -
vo ru Fu dbal skog sa ve za
[ved ske i Ro zen bor ga, do
kra ja av gus ta slje de }e go -
di ne is to vre me no obav lja ti
fun kci ju se le kto ra "vi kin -
ga" i tre ne ra nor ve {kog
klu ba, a po tom }e se po -
sve ti ti sa mo na ci onal nom
ti mu. [ve |a ni su sa Ha -
mre nom po tpi sa li ~e tvo ro -
go di{ nji ugo vor. (Agen ci je)
Tum ba ko vi}
ne }e u
Par ti zan
Ne ka da{ nji tro fej ni tre -
ner Par ti za na Lju bi {a
Tum ba ko vi}, ko ji se vra -
tio u Srbi ju po sli je {est
se zo na pro ve de nih i Ki -
ni, ka `e da ne ma na mje -
ru da po tre }i put u
ka ri je ri preu zme "crno-
bi je le".
"[an su u srpskom fu -
dba lu tre ba lo bi da do bi -
ja ju mla di stru~ nja ci, da
stva ra ju kao {to sam i ja
stva rao. Me ne mes to tre -
ne ra Par ti za na ne za ni -
ma, a {to se inos tran stva
ti ~e, sve je mo gu }e",
izja vio je Tum ba ko vi},
ko ji je vo dio Par ti zan od
1992. do 1999, a po tom
od 2000. do 2002. go di -
ne.
Tum ba ko vi} (55) je u
Hum sku do nio {est ti tu -
la i tri ku pa, a u Srbi ju
se vra tio po {to je ras ki -
nuo sa ra dnju sa [an don -
gom. (Agen ci je)
Vijesti
@o ze Mu ri njo, stra teg In te ra, je
izja vio da je nje go va eki pa za slu `e no sla -
vi la u Ki je vu:
"Kao po slje dnji u gru pi do {li smo u Ki -
jev, a sa da smo li de ri. Odi gra li smo sr~a no i
za je dni ~kim na po ri ma os tva ri li tri jumf. Mi slim
da }e de vet bo do va bi ti do vo ljno za osmi nu fi na -
la, da kle, po tre bna su nam jo{ tri iz pre os ta le dvi je
uta kmi ce pro tiv Bar se lo ne i Ru bi na."
Bar se lo na o~i gle dno ni je u for mi s
po ~et ka se zo ne, a u ~e mu je pro blem, to }e hi tno mo -
ra ti da ut vrdi tre ner Pe pe Gvar di ola. Sa mo bod iz dvi -
je uta kmi ce sa Ru bi nom iz Ka za nja svrstao je osva ja ~e
Li ge {am pi ona na di obu dru gog mjes ta u Gru pi F, sa
osvo je nih pet bo do va iz ~e ti ri uta kmi ce!
"Tek na kra ju }e mo mo }i da ka `e mo da li je 0:0 u
Ka za nju do bar re zul tat ili ne. Tre nu tno ne ma mo ra zlo ga
da se slu `i mo di gi tro nom, po {to zna mo da mo ra mo da
do bi je mo obje pre os ta le uta kmi ce", re kao je Gvar di ola i
nas ta vio:
"Ti mo ve iz is to ~ne Evro pe je vrlo te {ko pro bi ti,
ima ju kva li tet, a ~es to se bra ne sa svih de set igra ~a, {to
ote `a va po sao eki pi ko ja na pa da. Ru bin je po sve }en ta -
kvoj igri i, svi dje lo se to na ma ili ne, oni to ra de odli ~no.
Po ma `u se me |u so bno, za tva ra ju pros tor i brzo ra zvi ja ju
kon tre." (Agen ci je)
fi na la", re kao je Eto, a
na pi ta nje o svom do ne da vnom klu bu, Bar se -
lo ni, ni je `e lio pu no da pri ~a:
"Ne mi slim pre vi {e o Bar se lo ni, ali vje -
ru jem da ne }e ima ti pro ble ma da se pla si ra u
dru gi krug. Vo lio bih igra ti pro tiv njih u fi na -
lu Li ge {am pi ona, ali je di na mi je bri ga tre nu -
tno In ter."
An drij [ev ~en ko, as Di na ma,
ka `e da su Ukra jin ci pla ti li da nak ne is kus tvu:
"Odi gra li smo fan tas ti ~no prvo po lu vri je -
me, ali ni smo kon tro li sa li igru u dru gom po lu -
vre me nu. Mno go je mla dih igra ~a u na {oj eki pi
ko ji ni su zna li da se no se s pri tis kom. Po zna jem
Mu ri nja i znam da je sve ba cio na koc ku ka da je
u nas tav ku uveo to li ko na pa da ~a. Ipak, sve je i
da lje otvo re no."
Gru pa
1. Arsenal 4 3 1 0 10:4 10
2. Olimpijakos 4 2 0 2 3:5 6
3. Standard 4 1 1 2 6:6 4
4. AZ Alkmar 4 0 2 2 3:7 2
H
Ar se na| - AZ A| kmar 4:1 (Fa bre qas 25. 52. Na sr| 43.
D| ja b| 72 - Lens 82). Stan dard - O||m p| ja kos 2:0
(Mbo ka n| 31. Jo va no v|c 88).
Gru pa
1. Sevilja 4 3 1 0 10:3 10
2. Unirea 4 1 2 1 6:5 5
3. [tutgart 4 0 3 1 4:6 3
4. Glazgov R. 4 0 2 2 4:10 2
G
Ün| rea - G|az qov Pen dzers 1:1 (Ono íras 88 - Me ka -
|ok 78). Se v| |ja - Stut qart 1:1 (Na vas 14 - Ku zma no -
v|c 79).
Gru pa
1. Inter 4 1 3 0 5:4 6
2. Rubin 4 1 2 1 4:5 5
3. Barselona 4 1 2 1 3:2 5
4. Dinamo K. 4 1 1 2 6:7 4
FF
D| na mo K| jev - ln ter M| |an 1:2 (Sev •en ko 21 - M| || to
86. Snaj der 89). Pu b|n Ka zanj - Bar se |o na 0:0.
Gru pa
1. Lion 4 3 1 0 8:2 10
2. Fiorentina 4 3 0 1 11:6 9
3. Liverpul 4 1 1 2 3:5 4
4. Debrecen 4 0 0 4 5:14 0
E
F| oren t| na - De bre c|n 5:2 (Mu tu 14. Da |ne || 52. Mon -
to || vo 59. Mar k| on| 61. Ð| |ar d| no 74 - Pu do|í 38. Ku || -
ba || 70). O||m p|k L| on - L| ver pu| 1:1 (Lo pez 90 -
Ba be| 83).
Ar| qo Sa k|. ne ka das nj| tre ner
M| |a na. odu sev |jen je ta kt| kom ko ju je
u dru qom po |u vre me nu me •a u K| je -
vu pr| m|je n|o tre ner ln te ra Zo ze Mu r| -
njo.
Nje qo vo vo de nje uta km| ce je ne sto
sto n| ka da n| smo v| dje || u |ta || jan skom
íu dba |u. Ba rem n| sam v| d|o ja. Po s|je -
dnj|h de set m| nu ta je od| qrao s je -
dn|m od bram be n|m |qra •em | sva ka
mu •ast zboq to qa. Na kra ju sam se
p| tao. ka da je ln ter po b| je d|o. da ||
je Mu r| njo íe no men ||| |ma ek| pu
ko ja mo ze da na pra v| ap so |u -
tno sve na te re nu. Od|u •|o
sam se za op c| ju da je Por -
tu qa |ac íe no men. Stvar no
mu se d| v|m | vo ||o b|h da
na pra v| ve || ku stvar u L| q|
sam p| ona. Za s|u z|o je to.
re kao je Sa k|.
Saki: Murinjo je
fenomen
Li ver pul osvo jio
sa mo bod na
"@er la nu" i sa da
vi {e ne za vi si sa mo
od svo jih re zul ta ta.
Preo kret
In te ra u
Ki je vu
finala Lige {ampiona u fudbalu
i Lion zavr{ili
posao
@oze Murinjo
(Inter)
50 Sport qfubl!6. 11. 2009.
NBA ja vnost bi la je nes trplji va da vi di ka ko }e
pro }i prvi du el Hjus to na i Lej ker sa ove se zo ne, od ka -
da su lje tos za mi je ni li star tna kri la Tre vo ra Ari zu i
Ro na Ar tes ta.
Ari za je na pus tio Lej ker se po sli je osva ja nja {am pi -
on ske ti tu le i oti {ao u Te ksas, oda kle je oti{ao Ar test, ko ji
je po znat kao ve li ki kavga d`i ja. I po ~e lo je o~e ki va no,
ve} u tre }em mi nu tu me ~a odi gra nog u no }i izme |u sri je -
de i ~et vrtka, oba su do bi li po te hni ~ku da se smi re i da ne
na pra ve ve }i pro blem do kra ja uta kmi ce.
Ka da su za bo ra vi li da me |u so bno la kta -
nje i skon cen tri sa li se na ko {ar ku, ma lo je ne dos ta ja lo da
bu du ju na ci, ali im je Ko bi Bra jant ukrao {ou. Prvo je Ar -
test po go dio troj ku za 92:89, 30 se kun di pri je kra ja re gu -
lar nog di je la me ~a, ali je Ari za, na dru goj stra ni, troj kom
odveo me~ u pro du `e tak, a ta mo je do mi ni rao Bra jant sa
{est od 11 po ena ci je log ti ma. Na kra ju, po bi je di li su Lej -
ker si - 102:103. Ari za je po slije me ~a re kao, da je ve} u
prvom na pa du Ar test po ku {ao da ga uhva ti "u kra gnu".
"Ne mam po vri je |e na osje }a nja zbog to ga. Bi li smo
na bi je ni emo ci ja ma, to je sve", re kao je hla dno krvno Ari -
za, ko ji je za dla ku imao bo lji sta tis ti ~ki u~i nak od kon ku -
ren ta.
Mno go pri~ lji vi ji bio je Ar test, ko ji je imao di le mu
da li da ovog pu ta oprav da svo ju re pu ta ci ju ili da us tu kne.
On je opi sao da je ra zmi{ ljao da uda ri Ari zu, ali da se pla -
{io nov ~a ne glo be ili su spen zi je.
"Zna te i sa mi... Ka da me ne ko uda ri, ja re agu jem.
Po go dio me je tri puta la ktom... To je dnos ta vno ni je fer.
Ne `e lim vi {e da se tu ~em, ne ra di mi se to. Ali, ako uda -
ri te la ktom u gru di Ro na Ar tes ta, da li zna te ko ga ste uda -
ri li?", pi tao je Ar test i na op {te izne na |e nje do dao:
"Ali, pre da jem se, odus ta jem... Ne }u da se
tu ~em vi {e. Uda ri me la ktom, o{a ma ri me, ko ris ti me kao
vre }u za vje `ba nje. Ja ne re agu jem vi {e. Umo ran sam",
ot krio je Ar test, ko ji je me~ za vr{io sa 15 po ena, {est sko -
ko va, asis ten ci jom, ukra de nom i iz gu blje nom lop tom.
Re zul ta ti me ~e va: Or lan do - Fe niks 122:100, Va {in gton -
Ma ja mi 89:93, To ron to - De tro it 110:99, Nju D`er si -
Den ver 94:11, Nju jork - In di ja na 89:101, Mi ne so ta -
Bos ton 90:92, Hjus ton - Los An |e les Lej kers 102:103
(po sli je pro du `et ka), Nju Or le ans - Da las 114:107 (po sli -
je pro du `et ka), Sa kra men to - Atlan ta 105:113, Gol den
Stejt - Mem fis 113:105.
Var ni ce izme |u
Ari ze i Ar tes ta
Izvi nje nje
Seme nji
Ju `noa fri ~ka atlet ska fe de -
ra ci ja (ASA) izvi ni la se Kas -
ter Se me nji zbog na ~i na na
ko ji je je ova atle ti ~ar ka bi la
pod vrgnu ta pro vje ri po la, po -
sli je prven stva svi je ta u Ber -
li nu, gdje je u trci na 800
me ta ra osvo ji la zla tnu me da -
lju.
"Ju `noa fri ~ka atlet ska fe de -
ra ci ja `e li da se ja vno i be zu -
slo vno izvi ni Se me nji i
nje noj po ro di ci, kao i pred -
sje dni ku dr`a ve i svim gra |a -
ni ma, zbog na ~i na na ko ji je
spro ve den test pro vje re po -
la", na ve de no je u sa op {te nju
ASA.
Osa mna es to go di{ nja Se -
me nja bi la je na pro vje ra ma
po la po sli je SP u Ber li nu, jer
je Me |u na ro dna atlet ska fe -
de ra ci ja (IAAF) `e lje la da ot -
klo ni su mnje ko je je u
ja vnos ti iza zvao "mu {ko ba -
njas ti" iz gled ove atle ti ~ar ke.
U sep tem bru su aus tra lij ski
me di ji pre ni je li vi jest da je
Se me nja naj vje ro va tni je her -
ma fro dit, ali }e ko na ~ni re -
zul ta ti pro vje ra po la
ju `noa fri ~ke atle ti ~ar ke bi ti
objav lje ni kra jem no vem bra.
Sa mo ne ko li ko sa ti po {to je To jo ta sa op {ti la
da na pu {ta For mu lu 1, Upra vni odbor Re noa
sas tao se u Pa ri zu da bi ra zma trao bu du }nost u
{am pi ona tu.
Sas tan ku su pri sus tvo va li ~el ni lju di ti ma Bob
Bel i @an-Fran soa Ku be, ali nji ma ni je bi lo do zvo -
lje no da u~es tvu ju u de ba ti. Re no je, za je dno sa
Fer nan dom Alon som, osvo jio 2005. i 2006. titulu,
ali je [pa nac sa da ve} na pus tio tim i od slje de }e se -
zo ne }e bra ni ti bo je Fe ra ri ja. Eki pa je, ta ko |e, os ta -
la bez gla vnog spon zo ra, kom pa ni je ING, ko ja je
po vu kla svo ju po dr{ku.
Re no je se zo nu, u ko joj je ka` njen
dvo go di{ njom uslo vnom su spen zi jom zbog na mje -
{ta nja pro {lo go di{ nje trke za Ve li ku na gra du Sin ga -
pu ra, za vr{io na osmom mjes tu u kon ku ren ci ji
kon stru kto ra. Za fran cus ku eki pu na re dne se zo ne
tre ba lo bi da vo zi Po ljak Ro bert Ku bi ca, ko ji je ve}
po tpi sao ugo vor, a kao fa vo rit za mjes to nje go vog
klup skog ko le ge, po mi nje se Ti mo Glok. Iako sas -
ta nak Upra vnog odbo ra ne zna ~i da }e se Re no pri -
dru `i ti Hon di, To jo ti i kom pa ni ji BMW i na pus ti ti
For mu lu 1, jo{ pri je po slje dnje trke {am pi ona ta, za
Ve li ku na gra du Abu Da bi ja, po ja vi le su se gla si ne
da fran cus ki proi zvo |a~ auto mo bi la ra zma tra pro -
da ju di je la eki pe. Re no, ta ko |e, snab di je va mo to ri -
ma eki pu Red Bu la, ko ja je ove go di ne
tri jum fo va la na {est trka.
U me |u vre me nu, Svjet ska auto mo bil ska fe de -
ra ci ja (FIA) za tra `i la je od To jo te hi tno ra zja{ nje nje
ra zlo ga za odlu ku o na pu {ta nju {am pi ona ta. Vla da -
ju }e ti je lo For mu le 1 je u sa op {te nju is ta klo da je
To jo ti na odlu ka iza zva la ve li ku za bri nu tost, kao i to
{to je kom pa ni ja "Brid` ston" obja vi la da na kra ju
na re dne se zo ne ne }e pro du `i ti ugo vor o snab di je -
va nju pne uma ti cima sve eki pe {am pi ona ta.
"'Brid` ston' nas je, 18 mje se ci prije
is te ka ugo vo ra, oba vijes tio o svo jim na mje ra ma i
ta ko nam je omo gu }io da na vri je me po ~ne mo sa
po tra gom za no vim proi zvo |a ~em pne uma ti ka. To -
jo ti na odlu ka, me |u tim, do la zi sa mo ne ko li ko ne -
dje lja po {to je ja pan ska eki pa po tpi sa la no vi
Kon kord spo ra zum ko ji va `i do 2012. go di ne. Za -
tra `i li smo hi tno ra zja{ nje nje od To jo te, zbog nje ne
pra vne po zi ci je u po gle du {am pi ona ta. Ono }e ima -
ti di re ktan uti caj na odo bre nje bu du }eg 13. ti ma u
{am pi ona tu“.
To jo ta u sa op {te nju, u ko jem je obja vi la da na -
pu {ta For mu lu 1, ni je re kla {ta }e se de si ti sa ti -
mom, ~i je sje di {te je u Kel nu, iako izvo ri, blis ki ja -
pan skoj eki pi, tvrde da kom pa ni ja pla ni ra da ga za -
tvo ri. Eki pa BMW Za uber, ta ~ni je nje ni no vi
vla sni ci, je ime no va na za re zer vu, u slu ~a ju da ne ki
od 13 ti mo va ne bu de mo gao da se ta kmi ~i na re dne
go di ne. Ipak, nji ho vo mjes to u For mu li 1 ne }e bi ti
zva ni ~no sve dok To jo ta ne pot vrdi {ta }e se de si ti
sa nje nim ti mom.
FIA je, ta ko |e, obja vi la da je stal no
upo zo ra va la da auto-mo to sport ne mo `e da iz bje gne
uti caj glo bal ne eko nom ske kri ze i da je pra vil no pos -
tu pi la i tra `i la sma nje nje tro {ko va, da bi do zvo li la
ula zak u {am pi onat ma njim, ne za vi snim ti mo vi ma.
Ne ka da{ nji te ni ser iz Hrvat ske
Go ran Iva ni {e vi}, izja vio je za en -
gles ke me di je da "ne zna zbog ~e -
ga je An dre Aga si is pri ~ao sve {to
jes te" i oci je nio da to "lo {e uti~e
na te nis".
Ove je se ni, Aga si je u auto bio gra -
fi ji ot krio da je to kom 1997. go di ne,
ka da je gu bio me ~e ve, sa mim tim i
sa mo po uz da nje, dok mu se ra spa dao
brak sa glu mi com Bruk [il ds i ka da
je shva tio da gu bi ko su (po ~eo je ka -
ri je ru sa ro ker skom fri zu rom), ko ris -
tio do ping sred stva i da je la gao
ATP or ga ni za ci ju o to me da je dro -
gu uzeo slu ~aj no iz ~a {e svog pri ja -
te lja.
Pri zna nje biv {eg ame ri ~kog te ni -
se ra iza zva lo je niz rea kci ja, a hrvat -
ski te ni ser je dan je od naj lju }ih.
"To je bi lo pri je dva na est go di na i
stvar no ne znam za {to je Aga si sa da
odlu ~io da iza |e u ja vnost sa tom
pri ~om. To je da vna pro {lost, ali i lo -
{a stvar za Aga si ja, cije li te nis ki svi-
jet i ATP.
"ATP je mo rao da re agu je ka da je
sa znao za afe ru, sa da je cije la pri ~a
de pla si ra na. Si gu ran sam sa mo da se
svi te ni se ri, ko ji su igra li pro tiv Aga -
si ja u vrije me dok se do pin go vao,
sa da lo {e osje }a ju" re kao je Iva ni {e -
vi}.
Iva ni {e vi} je od Aga si ja iz gu bio u
svom prvom vim bldon skom fi na lu,
po sli je pet odi gra nih se to va.
Iva ni {e vi}: Aga si je
tre balo da }u ti
Po bje da Voj vo di ne
Va ter po lis ti Voj vo di ne po bi je di li su u sri je du u ma |ar skom gra du
Ege ru is to ime nu do ma }u eki pu sa 9:8 (2:4, 4:1, 2:2, 1:1) u uta kmi ci
prvog ko la re gi onal ne Evro in ter li ge.
Do ma }i tim je bo lje "otvo rio" uta kmi cu i u prvoj ~et vrti ni, u dva na va ra ta,
imao po tri go la pre dnos ti (3:0 i 4:1). U dru goj di oni ci, me |u tim, no vo sad -
ske "la le" na pra vi le su preo kret i do {le do po got ka pre dnos ti (6:5). Srpska
eki pa, u nas tav ku uta kmi ce, ne ko li ko pu ta je ima la ~ak i tri go la pre dnos ti,
ali je Eger u za vr{ni ci du ela pro pus tio pri li ku da do |e do bo da, po {to je od -
bra na Voj vo di ne dva pu ta iz blo ki ra la udar ce Zol tana Var ge. Na je fi ka sni ji u
po be dni ~koj eki pi bio je Sr|an Vu ksa no vi} sa pet po go da ka. Po red Voj vo di -
ne i Ege ra, u re gi onal noj li gi igra i {am pi on Srbi je Par ti zan, kao i jo{ pet ma -
|ar skih i po je dan ru mun ski i slo va ~ki klub.
Ne }u da se tu ~em vi {e,
ka `e Ar test
Tre vor Ari za i
Ron Ar test
For mu la 1 bli zu da iz gu bi jo{ je dan ve li ki tim
I Re no pa ku je ko fe re
Pri je Ve li ke na gra de
Abu Da bi ja, po ja vi le
su se gla si ne da
fran cus ki proi zvo |a~
auto mo bi la ra zma tra
pro da ju di je la eki pe
Evrop ska ba za ame r| •ke ek| -
pe u F1 ÜS GPE b| ce u spor tskom
kom p|e ksu Mo tor |end u span skoj
po kra j| n| Ara qon. D| re kto r| t| ma ÜSF1
Ken An der son | P|t v|n dzor po tp| sa ||
su uqo vor sa v|as t| ma te span ske po -
kra j| ne. a ka ko je na ve de no do qo vo -
rom su za do vo |jne obje stra ne. Na
sta z| u Ara qo nu. ko ja ce us ko ro b| t|
po tpu no |z qra de na. b| ce smje sten |o -
q|s t| •k| cen tar t| ma. a ÜS GPE ce na
Mo tor |en du tes t| ra t| ra zvoj svo j|h vo -
z| |a. G|a vno pred sta vn|s tvo t| ma je u
Sar |o tu.
Ara gon ba za US GPE
FIA
is tra `u je
odlu ku
To jo te o
na pu {ta nju
F1
Re no je os tao
bez gla vnog
spon zo ra,
kom pa ni je ING
6. 11. 2009. qfubl 51 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: marketing@nezavisne.com;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banjaluka 552-000-00000952-20;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PASTIR (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
BIJELJINA
Obla ~no s
ki {om
mjes ti mi ~no
Ü B|H prev|a da va ce pre tezno
ob|a •no vr| je me sa mjes t| m| -
•nom k| som. a po ne qdje uz k| -
su mo qu c| su | p|jus ko v| sa
qrm|ja v| nom. Ne sto v| se pa da -
v| na o•e ku je se na ju qu. vje tar
s|ab do umje ren sje ve ro |s to -
•noq smje ra. a na ju qu | |s to -
•n|m dje |o v| ma umje ren do jak
ju qo. Ju tar nja tem pe ra tu ra od
4 do 10. na ju qu do 15. a naj v| -
sa dne vna od 7 do 13. na ju qu
do 17 ste pe n| Oe| z| ju sa.
Nedjelja
,25
p
D
,8
p
D
Max.
Min.
,26
p
D
,8
p
D
,26
p
D
,9
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Subota
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+12
o
C
+11
o
C
+13
o
C
+11
o
C
+11
o
C
+17
o
C
+13
o
C
+16
o
C
Ponedjeljak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
SARAJEVO
TREBINJE
Nas tav lja se pe ri od lo {ih bi ome te oro lo -
{kih pri li ka uz ne {to vi {e tem pe ra tu re i
stru ja nje to pli jeg vazduha, {to }e kod ve -
}i ne osje tlji vih oso ba uzro ko va ti pro mje -
ne ra spo lo`enja, gla vo bo lju i de kon cen -
tra ci ju. Hro ni ~ni bo le sni ci tre ba lo bi da
se suz dr`avaju od ja ~ih fi zi ~kih akti -
vnos ti.
Ko {ar ka {i Mon te pas ki ja i Lo to ma ti ke i po sli je tre -
}eg ko la Evro li ge ima ju ma ksi ma lan u~i nak.
Eki pa iz Si je ne, ko ju je pre dvo dio Sa to (33 po ena), u
sri je du uve ~e se u Fran cus koj poi gra la sa Asve lom, dok su
Ri mlja ni bi li ubje dlji vi u Ati ni pro tiv Ma ru si ja.
I dok ita li jan ski ti mo vi ne zna ju za po raz, li -
der re gi onal ne NLB li ge za gre ba ~ka Ci bo na ni iz tre }eg
po ku {a ja ni je us pje la da za bi lje `i tri jumf u Evro li gi.
"Vu ko vi" su ovo ga pu ta po ra `e ni u Is tan bu lu od Fe -
ner ba h~ea (67:62). Za gre p~a ni su ko na ~no us pje li da pa ri -
ra ju je dnom ti mu u Evro li gi. Po sli je dva ubje dlji va po ra za
od Mon te pas ki ja i Bar se lo ne, iz gu bi li su i od Fe ner ba h~ea,
ali sa mo s pet po ena ra zli ke. Odlu ~i le su dru ga i tre }a ~et -
vrti na u ko ji ma su iza bra ni ci bh. stru~ nja ka Bo gda na Ta -
nje vi }a preo kre nu li re zul tat i so li dnom igrom u
po slje dnjem pe ri odu za dr`a li ste ~e no vo| stvo.
Oguz Sa va{ bio je ne za us tav ljiv kod do ma }i na, pa je
za bi lje `io "dabl-dabl" sa 14 po ena i de set sko ko va. Omer
Onan je uba cio 11 po ena, dok su se u ti mu Ci bo ne is ta kli
D`a mont Gor don sa 15 po ena, pet sko ko va i {est asis ten -
ci ja, An to nio Grej vs sa 14 po ena i Le on Ra do {e vi} sa de -
set po ena te {est sko ko va.
Re zul ta ti 3. ko la: Gru pa A: Asvel - Mon te -
pas ki 65:82 (Di kson 20p - Sa to 33p, 6sk), Fe ner ba h~e -
Ci bo na 67:62 (Sa va{ 14p, 10sk - Gor don 15p, 5sk, 6as,
3ukr), @al gi ris - Bar se lo na (si no}). TA BE LA: Mon te pas ki
3-0, Bar se lo na 2-0, Fe ner ba h~e 2-1, @al gi ris 1-1, Asvel 0-
3, Ci bo na 0-3.
Gru pa B: Olim pi ja kos - Li je tu vos Ri tas 97:73 (Kle iza
20p, 6sk - Bje li ca 16p), Par ti zan - Or le an (si no}), Uni ka ha
- Efes (si no}). TA BE LA: Uni ka ha 2-0, Olim pi ja kos 2-1,
Li je tu vos 2-1, Efes 1-1, Par ti zan 0-2, Or le an 0-2.
Gru pa C: Ma ru si - Lo to ma ti ka 71:83 (Lu kas 15p, 4sk,
4ukr - D`a ber 14p, 4sk, 7as), Ma ka bi - CSKA (si no}),
Olim pi ja - Ka ha La bo ral (si no}). TA BE LA: Lo to ma ti ka 3-
0, Ma ka bi 1-1, CSKA 1-1, Ka ha La bo ral 1-1, Ma ru si 1-2,
Olim pi ja 0-2.
Gru pa D: Him ki - Ol den burg 77:72 (Jan ku nas 23p,
7sk - Fos ter 17p, 6as), Pro kom - Ar ma ni D`ins 88:83
(Lo gan 23p, 6sk - Fin li 25p), Re al Ma drid - Pa na ti na ikos
(si no}). TA BE LA: Pa na ti na ikos 2-0, Him ki 2-1, Re al 1-1,
Ar ma ni D`ins 1-2, Ol den burg 1-2, Pro kom 1-2.
Slav lje "@e lje"
Ve te ra ni sa ra jev skog @e lje -
zni ~a ra u pri ja telj skoj uta kmi ci
re zul ta tom 3:2 bi li su bo lji od
se le kci je no vi na ra. U pri ja telj -
skom su sre tu izme |u ve ta ra na
sa ra jev skog @e lje zni ~a ra i od -
abra ne se le kci je no vi na ra, ko ji
je odi gran ju ~e u hu ma ni tar ne
svrhe zbog po mo }i obo lje li ma
Jo si pu Ka ta lin skom i no vi na ru
Ton ~i ju Mar ko vi }u, bo lji su bi li
ne ka da{ nji aso vi ti ma sa "Grba -
vi ce" re zul ta tom 3:2. Su sre tu su
pri sus tvo va le ne ke od le gen di
ti ma sa "Grba vi ce", uklju ~u ju }i
Ivi cu Osi ma, Ka ta lin skog,
Smaj la gi }a, a bio je to uje dno i
spoj ne ko li ko {am pi on skih ge -
ne ra ci ja sa ra jev skog klu ba.
Bez pri silne
va kci na ci je
Mi {el Pla ti ni, {ef evrop ske
ku }e fu dba la, izja vio je u ~et -
vrtak da ne }e po kre nu ti akci ju
ko ja bi fu dba le re ko ji se na -
dme }u u evrop skim ta kmi ~e nji -
ma pri si li la da bu du va kci ni sa ni
pro tiv H1N1 vi ru sa, ni ti }e bi ti
odla ga nja uta kmi ca ovim po vo -
dom.
"Ni sam do ktor i o ovoj te mi
bi sa mo oni tre ba lo da pri ~a -
ju. Ali, si gur no da ne pos to ji
oba ve za igra ~a da se va kci ni -
{u pro tiv novog gri pa. Ne }u
tra `i ti to od njih, a ni od na vi -
ja ~a ko ji do la ze na uta kmi ce.
Odla ga nja uta kmi ca u slu ~a -
je vi ma ka da je ne ko li ko igra -
~a za ra `e no ovim vi ru som
ne }e bi ti. Klu bo vi ima ju tri-
desetak fu dba le ra i tre ba lo bi
da mo gu da ra spo la `u do vo -
ljnim bro jem za ta kmi ~ar ski
nas tup.
Vijesti
Evro li ga za ko {ar ka {e, 3. ko lo
No vi po raz Ci bo ne
Za gre ba ~ka Ci bo na, li der
re gi onal ne NLB li ge, ni iz
tre }eg po ku {a ja
ni je us pje la da za bi lje `i
tri jumf u Evro li gi
Mon te pas ki
i Lo to ma ti ka bez po ra za
Ma rin Ro zi} (Ci bo na, s lop tom)
F
O
T
O

A
F
P
ve |a nin Ma ti jas Ek strom po -
bje dnik je ovo go di{ nje "Trke
{am pi ona" ko ja je prvi put
odr`a na na sta di onu "Pti ~je gni jez do" u
Pe kin gu.
Ek stro mu je to tre }a ti tu la na je din stve noj
ma ni fes ta ci ji, po sli je tri jum fa u Pa ri zu 2006.
go di ne i lon don skom "Vem bli ju" go di nu da na
ka sni je.
Vo za~ Audi ja u {am pi ona tu nje -
ma ~kih tu ris ti ~kih vo zi la (DTM) do po bje de
na "Pti ~jem gni jez du" do {ao je po {to je u fi na -
lu ubje dlji vo bio bo lji od se dmos tru kog {am -
pi ona For mu le 1 Mi ha ela [u ma he ra.
"Bio je ovo spe ci ja lan dan i po bje da ko ja
je do {la po sli je se zo ne u ko joj ni sam imao ni -
ma lo sre }e u DTM {am pi ona tu. Pre sre }an
sam", re kao je Ek strom odmah na kon po bje -
de.
[u ma her iz Pe kin ga, ipak, ne }e oti }i pra -
znih ru ku jer je za je dno sa su na ro dni kom Se -
bas ti ja nom Fe te lom za Nje ma ~ku osvo jio Kup
na ci ja. Upra vo je Fe te la [u ma her eli mi ni sao u
bor bi za fi na le, dok je Ek strom u po lu fi na lu
bio bo lji od no vog {am pi ona For mu le 1 D`en -
so na Ba to na.
@es to ku bor bu mla dog i sta rog
nje ma ~kog la va odlu ~i lo je is kus tvo. Ka da je
Fe tel shva tio da [u ma her ima ma lu pre dnost,
pre tje rao je s for si ra njem i za le tio se u ogra du,
ra zbio svoj KTM X-Bow i mo rao odus ta ti.
Po red prve ~e tvo ri ce na "Trci {am pi ona"
u~e{ }e su uze li i biv {i vo za~ For mu le 1 Dej vid
Kul tard, dvos tru ki WRC {am pi on Mar kus
Gron holm, pe tos tru ki {am pi on kra ljev ske kla -
se Mo to GP {am pi ona ta Mik Du an, osmos tru -
ki po bje dnik le gen dar ne trke "24 ~a sa Le
Ma na" Tom Kris ten sen, aktu el ni {am pi on
Svjet skog {am pi ona ta tu ris ti ~kih vo zi la
(WTCC) i mno gi dru gi vo za ~i iz os ta lih ka te -
go ri ja auto-mo to spor ta.
Spe ktakl na pe kin {kom sta -
di onu ni ove go di ne ni je ra zo ~a rao jer je do nio
niz uzbu dlji vih trka i po ne ki ra zbi je ni bo lid, a
naj ve }i maj sto ri iz svi je ta auto -mo to spor to va
do bro su se za ba vi li.
Trke su vo `e ne po kri vu da voj sta zi u se -
dam ra zli ~i tih vrsta bo li da: Ford Fo cus WRC
09, VW Sci oroc co, So lu ti on F Pro to ti pe,
KTM X-Bow, Rx 150, ROC Car i ROC 2-se -
ater. (Agen ci je)
Svjet sko prven stvo za fu dba le re do 17 go di na
odr`a va se ovih da na u Ni ge ri ji a gla vna vi jest,
ko ja je {o ki ra la do ma }i ne, jest da je nji hov klju ~ni
igra~ jo{ pri je se dam go di na iz gu bio pra vo nas tu -
pa za tu se le kci ju. Biv {i ni ge rij ski re pre zen ta ti vac
Ado kie Ami esi ma ka izja vio je da je ka pi ten U-17
se le kci je For tu ne ^u kvu di, naj ma nje se dam, osam
go di na sta ri ji ne go {to se pred stav lja. Ami esi ma ka
je u se zo ni 2002/2003. bio tre ner [ar ks Port Har -
kor ta, a nje gov za da tak je bio da sas ta vi eki pu,
gdje }e igra ti 18-go di{ nja ci. Je dan od njih bio je i
^u kvu di - {to zna ~i da bi da nas tre bao ima ti oko
25 go di na. FI FA je zbog ve} ra ni jih su mnji u dob
ne kih igra ~a uve la test ma gnet nom re zo nan com, a
uo~i SP pe tna es to ri ci igra ~a Ni ge ri je za bra njen je
nas tup zbog ne od go va ra uj }e do bi. Ipak, spor ni
^u kvu di je pro {ao test, {to je do da tno za kom pli -
ko va lo pri ~u. (Agen ci je)
sport
^ukvudu nikako da odraste
oduvao [umahera
[ve |a nin
po bje dnik
"Trke
{am pi ona"
u Pe kin gu
[u ma her
je Fe te la
eli mi ni sao
u bor bi za
fi na le, dok
je Ek strom
u po lu fi na lu
bio bo lji
od no vog
{am pi ona
For mu le 1
D`en so na
Ba to na
[
Na trci
su bi li i
Ba ton,
Kul tard,
Gron hol
i Du an
Tomas
Ekstrom
FOTO AFP
Staza na stadionu
"Pti~je gnijezdo"
FOTO BETA
Ni je mci osvo ji li
Kup na ci ja:
Mi ha el [u ma her
Fetel se
jure}i za
[umaherom
zabio u
ogradu
Publici ni tokom pauze
nije bilo dosadno
strana 8 strane 4 i 5
Prva li ni ja
od bra ne
Pre du hi tri te
grip i
oja ~aj te
imu ni tet
"Ke njac", hrvat ski
kan di dat za "Os ca ra"
Po ro di ~ni
su ko bi
u su mrak
ra ta
Od go va ra mi ulo ga
usa mlje nog vu ka
San dra VU KI]
s ta knu tog po zo ri {nog
i fil mskog glum ca
Ale ksan da ra Stoj ko -
vi }a Pi ksi ja gle da oci
naj vi {e pam te po hu -
mo ris ti ~noj emi si ji
"Bez par do na", ali i
po zna ~aj nim po zo ri -
{nim ulo ga ma. Me |u tim, Pi -
ksi se sve vi {e po jav lju je i u
fil mo vi ma.
Pam ti mo ga iz "Sve ti Ge or gi -
je ubi va a`da hu" i iz "Tur ne -
je", a tre nu tno je za du `en za
gla vnu ulo gu u no vom fil mu
De ja na Ze ~e vi }a. Ra di se o
"Ne pri ja te lju", ko ji se tre nu -
tno sni ma na Go loj pla ni ni,
na Ko za ri.
NASTAVAK NA STRANI 2
I
Ale ksan dar
Stoj ko vi}
Pi ksi,
po zo ri {ni
i fil mski
glu mac
2 qfubl!6. 11. 2009.
NASTAVAK SA STRANE 1
Glu mac mo ra
da vo li ulo gu
i da je bra ni,
bez ob zi ra
na to {ta igra,
ili je ne }e do bro
odra di ti,
ka `e Pi ksi
Na {a ne da vna po sje ta se tu bi la je do bar po vod da po raz -
go va ra mo sa Pi ksi jem i upi ta mo ga o nje go vim utis ci ma sa
sni ma nja, ali i svim do sa da{ njim ulo ga ma, ka ko u fil mu ta -
ko i na "das ka ma ko je `i vot zna ~e".
NN: No vi film, no va ulo ga. Ka ko ste se sna {li u njoj?
STOJ KO VI]: Igram ko man di ra odje lje nja de mi ne ra
Voj ske RS, ko ji os ta ju po sli je po tpi sa Dej ton skog spo ra zu -
ma da ra{ ~is te ne ka kva min ska po lja. Tu im se de {a va ju ra -
zne do go dov {ti ne... U pi ta nju je za pra vo an ti ra tna pri ~a. U
su {ti ni, sva ki an ti ra tni film ima i ne {to ra tno u se bi pa ta ko i
ovaj. Ma lo tri ler, ma lo psi ho lo {ka dra ma, ma lo sva {ta ne {to,
a mi smo tu da ispo {tu je mo ono {to je ~o vjek na pi sao i za -
mi slio, {to se na dam i da ho }e mo. Ovo bi sva ka ko mo gao da
bu de za ni mljiv film, ko ji bih ra do pre po ru ~io svim ge ne ra ci -
ja ma.
NN: Ka `i te nam ne {to o glum ci ma na ovom fil mu.
Da li vam pri ja rad sa nji ma?
STOJ KO VI]: U fil mu ima de set glu ma ca, od ~e ga je
je dna glumica. To je na {a Ma ri ja Pi ki}, stu den t dru ge go di ne
Aka de mi je. Tu su i tri glum ca iz Beo gra da: Lju bo Ban do vi},
Slav ko [ti mac i Vuk Kos ti}, s tim da Ti hu Sta ni }a vo dim
ova mo, kod nas. Na sve to do da jem jo{ {est na {ih glu ma ca,
me |u ko ji ma je i mo ja ma len kost. Ve }i nu glu ma ca po zna -
jem, ta ko da je sa ra dnja izvan re dna. Je di no nas ma lo vri je -
me ze za.
NN: Ko li ko su na por na sni ma nja?
STOJ KO VI]: Sni ma nja tra ju uju tru od pet pa sve dok
ne mo ra mo na ne ku pred sta vu. Ugla vnom, svi na ve ~e ima -
mo pred sta ve, s ob zi rom na to da je se zo na u to ku. A ko li ko
su na por na sni ma nja, ni sam ba{ stru ~an da ka `em jer sam,
vje ro va li ili ne, na vi kao na ova kav tem po ra da.
NN: Ko je pred sta ve tre nu tno igra te i da li ste ne da -
vno bi li na ne kom gos to va nju?
STOJ KO VI]: Sko ro sam bio sa pri je dor skim po zo ri -
{tem na gos to va nju u Vra nju i Ku ma no vu, na Da ni ma ko -
me di je, a u Ma ke do ni ji smo sjaj no pro {li. Oda vno ni sam
igrao pred vi {e pu bli ke i vi {e za do vo ljnih li ca po sli je pred -
A|e ksan dar Stoj ko v|c P| ks| je ro den 21. okto bra 1972. qo d| ne u K|jev c| ma.
Prv| put se up| sao na Aka de m| ju scen sk|h umje tnos t|. Od sjek q|u ma. u Sa ra je vu.
1991. qo d| ne. a|| je pre k| nuo stu d| je zboq ra ta. Go d| ne 1996. up| sao se na Aka de m| ju
ume tnos t| BK. u k|a s| pro íe so ra Pe tra Kra |ja | De ja na Oa v| ca. D| p|o m| rao je 2000. qo d| -
ne. od ka da je | sta| n| •|an an sam b|a Na ro dnoq po zo r| sta PS u Ba nja |u c|.
Od| qrao je n|z po zo r| sn|h u|o qa. lz dva ja mo Go spo du m| n|s tar ku. M| ran do || nu | Na -
ro dnoq po s|a n| ka. Sn| m|o je v| se stu den tsk|h |qra n|h í|| mo va u Ba nja |u c| | Beo qra du.
Go d| ne 2006. sn| m|o je |qra n| í||m Ed| na u Kra ko vu (Po|j ska). u pro du kc| j| Po|j skoq í|| -
mskoq |n st| tu ta. G|u m|o je | u te |e v| z|j skoj se r| j| To to p|o |je to.
Niz ulo ga
Na vi kao na na po ran rad
Krat kom {e tnjom kroz kul tur -
no-umje tni ~ka de {a va nja u vi {e
gra do va, pre po ru ~i }e mo mjes ta
na ko ji ma se ovog vi ken da mo -
`e te naj bo lje pro ves ti.
U to ku je odr`a va nje 13. in -
ter na ci onal nog mu zi ~kog fes ti -
va la "Jazz Fest" u Sa ra je vu.
Ve ~e ras u Bo san skom kul tur -
nom cen tru sa po ~et kom u 20
sa ti nas tu pa Ka rim Zi ad Ifri kja,
ko ji do no si ne sa mo zvuk, me -
lo di ju, ri tam Sje ver ne Afri ke
ve} i mi ri se i bo je. Evo pri li ke
za sve ko ji vo le ri tmi ~ku i za go -
ne tnu, me lo dij ski ne odo lji vu
mu zi ku ko ja osva ja du {u i ti je lo.
Is to ve ~e, u 23 sa ta u Do mu
mla dih, gos tu je Ltj Bu kem fe at
Mc Con rad. Za Ltj Bu ke ma ka -
`u da je he roj drum i bass sce ne
i uti ca jan pro du cent. U dru{ tvu
MC Con ra da nje go va mu zi ka
do bi ja no vu di men zi ju.
U sklo pu "Jazz Fes ta" su tra u
Bo san skom kul tur nom cen tru,
sa po ~et kom u 20 sa ti, nas tu pa
Re na ud Gar sia, za ~i je kon cer te
se ka `e da su uzbu dlji va pu to -
va nja ep skih raz mje ra ko ja
odvo de na rub ho ri zon ta, stva -
ra ju }i pri zor ko ji uvi jek nu di
ne za bo ra vno es tet sko is kus tvo.
U Do mu mla dih u su bo tu u
23 sa ta je Jo jo Ma jer Ner ve.
Lju bi te lji ma po zo ri {ta pre po -
ru ~u je mo ve ~e ras Go go lje vu
"@e ni dbu" u Na ro dnom po zo ri -
{tu Sa ra je vo, sa po ~et kom u 18
sa ti.
U su bo tu u Ka mer nom tea tru
55 u 20 sa ti je na sce ni "Bog
po ko lja" u re `i ji Mi ra le ma Zu -
p~e vi }a. Igra ju Ta tja na [o ji},
Mir za Ha li lo vi}, Gor da na Bo -
ban i Mir sad Tu ka.
U Sa ra jev skom ra tnom tea tru
SAR TR da nas i su tra se da je
"Ana Ka renji na" sa po ~et kom u
20 sa ti, a izme |u os ta lih igra ju
Sel ma Ali spa hi}, Dra gan Jo vi -
~i}, Er min Si ja mi ja.
Za one ko ji se u da ne vi ken da
ipak vo le opus ti ti uz na ro dnu
mu zi ku, u res to ra nu "Ba ze ni" u
su bo tu nas tu pa Mi ra [ko ri}.
"Mor tal kom bat", beo grad ski
bend, nas tu pa u su bo tu u Kul -
tur nom cen tru "Po li drom" u Ba -
nja lu ci. Kon cert po ~i nje u 21
sat, a ulaz je tri KM. Kao pred -
gru pa }e nas tu pi ti gru pa "Pi cin
park".
Ve ~e ras }e u Na ro dnom po zo -
ri {tu RS gos to va ti SPKD "Pros -
vje ta" iz Her ceg No vog sa
pred sta vom "Ze mlja ne do |i ja",
ra |e noj po tek stu vla di ke Ni ko -
la ja Ve li mi ro vi }a.
U "Hard rock caf feu" nas tu pa
bend "Oblik", a kao i sva kog
pet ka, u klu bu "Kru na" gos tu je
Da do Gli {i}.
Beo grad ski Sa va cen tar od
ne dje lje }e bi ti po pri {te pop
spe kta kla jer }e bend Ha ri ja Va -
re {a no vi }a odr`ati pet uzas to -
pnih kon ce ra ta. Prvi je na
pro gra mu u ne dje lju.
Ri je~ je o je dnoj od naj ti ra`ni -
jih gru pa biv {e Ju go sla vi je, sa
vi {e od pet mi li ona pro da tih
plo ~a, po zna toj po ba la da ma
ko je su vre me nom pos ta le ever -
grini.
Bend Ha ri ja Va re {a no vi }a
(48) mo`da }e svom ni zu nas tu -
pa u Beo gra du do da ti jo{ ne ki, u
za vi snos ti od in te re so va nja pu -
bli ke.
Lo ran Gar ni je, je dan od naj -
bo ljih svjet skih di-d`eje va, ve -
te ran elek tron ske mu zi ~ke
sce ne, nas tu pi }e su tra u ve li koj
sa li Do ma omla di ne, na dru goj
ovo go di{ njoj "Beck'spe ri en ce"
`ur ci.
Kon cert Ero sa Ra ma co ti ja u
za gre ba ~koj "Are ni" odr`a va se
ta ko |e u su bo tu. Ci je na ula zni -
ce je od 250 do 660 ku na.
U okvi ru 5. Za greb Jazz Fes ti -
va la u su bo tu u gla vni grad
Hrvat ske ko na ~no do la zi ve li ki
i le gen dar ni So ni Ro lins. Ova
le gen da d`e za odr`ava sve ga
ne ko li ko kon ce ra ta go di{ nje, te
je za nje gov nas tup po tre bno
~e ka ti po ne ko li ko go di na. Kon -
cert po ~i nje u 19.30, a ci je na
ula zni ce je 150 i 200 ku na.
E.D., @.D.
3 6. 11. 2009. qfubl
D`e ze ri u
Sa ra je vu
Bend Ha ri ja
Va re {a no vi }a
odr`a}e pet
uzas to pnih kon ce ra ta
u Beo gra du
Ka rim Zi ad
FO TO AR HI VA
Ka rim Zi ad
do no si ne
sa mo zvuk,
me lo di ju i
ri tam, ve} i
mi ri se i bo je
Sje ver ne
Afri ke
sta ve. Pri je to ga sam bio sa Na ro dnim po zo ri {tem RS u
Zvez da ra tea tru u Beo gra du, gdje su sla vi li ju bi lej 25 go di -
na pos to ja nja, a igra li smo "Na ro dnog po sla ni ka". Ta ko |e,
bi li smo i u Mla de nov cu na Fes ti va lu po zo ri {ta. Ko li ko lju -
di ja u~u da je kri za, a ja se mo gu po hva li ti da je mi u po zo -
ri {tu ni smo osje ti li.
NN: Pos to ji li ne ka ulo ga ko ja vam je po se bno dra -
ga?
STOJ KO VI]: Sad }u da ti ka `em naj ve }u glu post. To
ti je is to kao kad ~o vje ka pi ta{ ko je mu je di je te naj dra `e!
Ne mam poj ma ko ja mi je omi lje na ulo ga. ^o vjek ko ji se
ba vi ovim po slom mo ra da vo li sva {ta. Bi lo je stva ri ko je
ni sam vo lio da ra dim, ali sam ih ka sni je za vo lio. Glu mac
mo ra da vo li ulo gu i da je bra ni, bez ob zi ra na to {ta igra, ili
to ne }e do bro odra di ti. Ovo je po pri li ~no na po ran i stre san
po sao i mo ra{ da ga vo li{ da bi ga do bro odra |i vao. Ja sam
upo znao sve ga je dnog glum ca u `i vo tu ko ji mrzi to {to ra di
i on je u "pen zi ji", na ra vno. Ina ~e, svi to u`a sno vo li mo i
za to se i ba vi mo ti me.
NN: Ka ko pri va tni `i vot trpi va {e ulo ge i ~es ta pu to -
va nja?
STOJ KO VI]: Ko ji pri va tni `i vot? Ja ti to ne bih mo -
gao re }i. Ja sam usa mlje ni vuk pa la ko sa tim izla zim na
kraj. Po slao sam ro di te lje u inos tran stvo. Sve sam ih ras tje -
rao da ni ko ne gle da da ni sam u ku }i. Je di no {to }u mo ra ti
da ski dam pa u~i nu ka da se za vr{i ovo sni ma nje od se dam
ne dje lja.
NN: Ima te li ne ki ho bi?
STOJ KO VI]: Obo `a vam ri bo lov. Ni ka da ni {ta ne
upe cam, ali u`i vam u pe ca nju. Bio sam pri je ne ko li ko ne -
dje lja ci je li dan na Uni i ni {ta ni sam upe cao, ali sam se ta ko
fi no odmo rio. Pe cao sam na zden ka sir, na hljeb, na kom bi -
na ci ju i opet ni {ta.
Ko li ko lju di
ja u~u da je
kri za, a ja
se mo gu
po hva li ti da
je mi u
po zo ri {tu
ni smo osje ti li
Po zo ri {te prva,
ri bo lov dru ga
lju bav
FO TO AR HI VA
De talj sa se ta
"Ne pri ja te lja"
"Mi ran do li na"
4 qfubl!6. 11. 2009.
"Te hno tajz: Edit i ja", Ale ksa Ga ji}, 2009
Ja pan ska ani ma
na srbi jan ski na ~in
Prvi du go me tra `ni ani mi ra ni film u po tpu nos ti ura |en od stra ne do ma -
}e tj. srbi jan ske eki pe je "Te hno tajz: Edit i ja" Ale kse Ga ji }a, strip crta ~a
i ani ma to ra. Na kon ani mi ra nog di je la "Film no ir" ko ji se de {a va u Ame -
ri ci, ko ji su di je lom ra di li auto ri iz Srbi je, ovo je da le ko us pje {ni je dje lo.
"Te hno tajz: Edit i ja" je nau ~na fan tas ti ka, ali u nje mu se is pre pli }e i
man ga (is tok) i su per he ro ji (za pad) sa in te le ktu al nim fran cus kim stri pom,
uz do da tak po zna tog bal kan skog hu mo ra, ko ji su li ko vi ma po da ri li gla so -
vi glu ma ~kih zvi jez da iz Srbi je. Ipak, osno vni es te ti ~ki mo del fil ma je bi la
ja pan ska ani ma. Re `i ser je vlas ti ti strip uzeo kao pre mi su za film, a iz nje -
ga je sa mo is ko ris tio ime na gla vnih ju na ka i mjes to de {a va nja, dok je ra -
dnju dos ta pro mije nio.
Ako za ne ma ri mo ani ma ci ju ko ja je ra -
|e na na ne ko li ko na ~i na, do bi ja mo je dan
ne ta ko ti pi ~an srbi jan ski film, ali opet sa
ele men ti ma ko ji su nei zlje ~i va bo ljka ve }i -
ne pri pa dni ka tog is tog fil ma. Ti ele men ti
su u~es ta le psov ke ko je kri vo pre zen tu ju
ur ba ni na ~in izra `a va nja i je dnos ta vno
kon stru isa ni li ko vi ko ji su na prav lje ni po -
put onih u se ri ji "Bo lji `i vot". Me |u tim,
re `i ser uvo di tu na po se ban na ~in SF pri -
~u sa akci onim za ple tom, is pre pli }u }i je
sa igrom pod svi jes ti i po dje la ma li ~nos ti,
kao i oni ma izme |u je dna kos ti i ne je dna kos ti po lo va, stvar nog i nes tvar -
nog svi je ta. Film se na tre nu tak os vr}e i na po li ti ~ki pro {lost uz fle {bek na
okto bar 2001. i mit sku pri ~u o sto li ci iz Skup {ti ne gra da, ko ja ne ma ni ka -
kav zna ~aj za da lji tok pri ~e. Je dna od za ni mlji vih stva ri u fil mu je sli ka
Beo gra da 2074, ko ji do no si po se bnu atmo sfe ru, a s dru ge stra ne ko ji ni je
pu no odma kao od sli ke ovog da na{ njeg Beo gra da. To me po se bno da ju
pe ~at sce ne u Ska dar li ji ili sa Ro mi ma na uli ci. Ono {to ne ga ti vno upa da
u o~i su u~es ta li mar ke tni {ki tri ko vi i pre ~es te re kal me u sce na ma, ka ko bi
se oprav da li ugo vo ri sa spon zo ri ma, ko ji uve li ko kva re is tin ski do `iv ljaj
fil ma.
Ovo je pra vi po dvig ko ji bi tre balo da uta ba te ren za ra zvoj mo der ne
ani ma ci ja u Srbi ji.
PROJEKTOR
Pi {e:
Davor PAVLOVI]
Ako za ne ma ri mo
ani ma ci ju ko ja je
ra |e na na ne ko li ko
na ~i na, do bi ja mo
je dan ne ta ko
ti pi ~an srbi jan ski
film, ali opet sa
ele men ti ma ko ji su
nei zlje ~i va bo ljka
ve }i ne pri pa dni ka
tog is tog fil ma
Pri pre mio: D. PA VLO VI]
Fan ta zi ja ka kvu mo `e sa mo da osmi sli i na pra vi Te ri
Gi li jam ne da vno je ugle da la sv je tlost da na. Ima ju }i u vi -
du da je ovo za dnji film ko ji je sni mio i ni je uspio za vr{i ti
Hit Le d`er, da je mu jo{ vi {e na re kla mi i po pu lar nos ti.
"The Ima gi na ri um of Doc tor Par nas sus" je svo ju slu `be -
nu pre mi je ru imao na ovo go di{ njem kan skom fil mskom
fes ti va lu, gdje je pri ka zan van slu `be ne ko nu ren ci je. U
dis tri bu ci ju je u Ve li koj Bri ta ni ji kre nuo 16. okto bra, dok
}e ga ame ri ~ka pu bli ka sa ~e ka ti do Bo `i }a, ka da film
kre }e sa ogra ni ~e nom dis tri bu ci jom. U Ve li koj Bri ta ni ji
je do sa da za ra dio dva mi li ona fun ti.
Hi lja du go di{ nji Par na sus je vo |a gru pe pu tu ju }ih za -
bav lja ~a, ko ji po mo }u ~a ro bnog ogle da la pre ba cu ju svo ju
pu bli ku u svi jet ma {te. Bes mrtnost je osvo jio u op kla di sa
"The Ima gi na ri um of Doc tor Par nas sus",
Vi zu el no im pre si vna
Po ro di ~ni su ko bi
Da vor PA VLO VI]
ru gi du go me tra `ni film hrvat skog re `i -
se ra, po ri je klom iz BiH, An to ni ja Nu i}a
"Ke njac" je pred stav ljen na ovo go di{ -
njem fil mskom fes ti va lu u Pu li, te je
izbo rio odli ~ne rea kci je `i ri ja, pu bli ke i
kri ti ke. @i ri mu je do di je lio "Zla tnu are -
nu" za naj bo lji sce na rio, ka me ru i mu zi -
ku. Kri ti ka je iza bra la ovaj film za naj bo lji na
fes ti va lu. Film je pri ka zan i na SFF-u u ta kmi ~ar -
skom pro gra mu, a od ove se dmi ce se mo `e po gle da ti
u do ma }im bi os ko pi ma. Film je ta ko |e iza bran da
bu de hrvat ski pred sta vnik za "Os ca ra". Ke njac osim
{to zna ~i ma ga rac, zna ~i i ne spo so bnja ko vi}. Taj se
"Ke njac", hrvat ski
kan di dat za "Os ca ra"
U dvi je se dmi ce Bo ro }e ra zri je {i ti
go di na ma du bok su kob s ocem,
na u~i }e bi ti bo lji mu` i otac, a u sve mu
to me }e ulo gu odi gra ti je dan ma ga rac
D
5 6. 11. 2009. qfubl
2. Pa ra nor ma| Ac t| v|ty (2007)
Se dm| •no: $ 16.4 M
Üku pno: $ 84.6 M
3. Law Ab| d|nq O| t| zen (2009)
Se dm| •no: $ 7.4 M
Üku pno: $ 51.5 M
4. Oou p|es Pe tre at (2009)
Se dm| •no: $ 6.46 M
Üku pno: $ 87 M
5. Whe re the W||d Th|n qs
Are (2009)
Se dm| •no: $ 5.93 M
Üku pno: $ 62.7 M
6. Saw vl (2009)
Se dm| •no: $ 5.27 M
Üku pno: $ 22.5 M
7. As tro Boy (2009)
Se dm| •no: $ 3.46 M
Üku pno: $ 11.3 M
8. The Step íat her (2009)
Se dm| •no: $ 3.21 M
Üku pno: $ 24.6 M
9. O|rque du Fre ak: The
vam p| re's As s|s tant (2009)
Se dm| •no: $ 3.1 M
Üku pno: $ 10.8 M
10. Ame ||a (2009)
Se dm| •no: $ 3.03 M
Üku pno: $ 8.34 M
1. Th|s ls lt
(2009)
Se dm| •no: $ 23.2 M
Üku pno: $ 34.4 M
2. Üp (2009)
Se dm| •no: £ 3.443.130
Üku pno: £ 29.156.179
3. Fan tas t|c Mr. Fox (2009)
Se dm| •no: £ 1.545.325
Üku pno: £ 5.589.484
4. Saw vl (2009)
Se dm| •no: £ 940.505
Üku pno: £ 3.777.930
5. O|rque du Fre ak: The
vam p| re's As s|s tant (2009)
Se dm| •no: £ 544.676
Üku pno: £ 2.304.738
6. Oou p|es Pe tre at (2009)
Se dm| •no: £ 500.258
Üku pno: £ 4.876.825
7. 9 (2009)
Se dm| •no: £ 468.455
Üku pno: £ 468.455
8. An Edu ca t| on (2009)
Se dm| •no: £ 399.122
Üku pno: £ 399.122
9. The lma q| na r| um oí
Doc tor Par nas sus (2009)
Se dm| •no: £ 323.294
Üku pno: £ 2.891.670
10. De ad Man Pun n|nq (2009)
Se dm| •no: £ 198.442
Üku pno: £ 198.442
1. Th|s ls lt
(2009)
Se dm| •no: £ 4.877.255
Üku pno: £ 4.877.255
\a vo lom, a ko ju mi je nja za mla dost u no vom do go vo ru
na kon {to upo zna svo ju pra vu lju bav, uz uslov da na 16.
ro |en dan nje go va k}er Va len ti na pri pa dne \a vo lu. Ka ko
se tre nu tak bli `i, Par na sus je sve ma nje vo ljan ispu ni ti
svoj dio do go vo ra, te ga mi je nja jo{ je dnom i po nu di ru -
ku svo je k}e ri ono me ko mu po mo gne ispu ni ti uslo ve no -
vog do go vo ra.
Osno vne kon tu re fil ma Gi li am je imao u gla vi kra -
jem 2006. go di ne, ka da se obra tio sce na ris ti ^ar lsu Mer -
keo vnu, s ko jim je za dnji put sa ra |i vao na "Ava tu ra ma
ba ro na Mun ha uze na".
Hit Le d`er ni je bio prva glu ma ~ka akvi zi ci ja. Bio je
to, pre uzev {i na slo vnu ulo gu, ve te ran Kris to fer Pla mer.
Slje de }i ko ji su pri hva ta li ulo ge su bi li Tom Vej ts, ko ji ni -
je ni ~i tao sce na rio, a ulo gu je pri hva tio sa mim tim {to
glu mi \a vo la, mla di bri tan ski glu mac En drju Gar fild,
ma ne ken ka Li li Kol, te Ver ne Tro jer.
Sni ma nje je bi lo u Lon do nu, te se odvi ja lo po no }i, a
tre ba lo je sni mi ti sve {to se u fil mu de {a va izvan sa mog
Ima gi na ri uma, da kle u stvar nom svi je tu. Ka da je sti gla
vi jest o Le d`e ro voj smrti, pro jekt je stao. Fi nan si je ri se
go to vo po vla ~e, a sam Gi li am, ko ji je ve} je dnom mo rao
odus ta ti od pro je kta Don Ki ho ta, htio je da odus ta ne.
Nago vo ren je da odra di stvar do kra ja od stra ne Ami Gi -
li am. Ide ja o dru gom glum cu kao za mje ni je odmah
odba ~e na i sre }om u ne sre }i se po ka za la fan tas ti ~na pre -
mi sa fil ma ko ja je uklju ~i va la pre ba ci va nje li ko va u svi jet
ma {te. Ka ko je Le d`e rov lik To ni tre balo da se pre ba ci tri
pu ta, ta ko su ga na se tu za mi je ni la tro ji ca glu ma ca, {to je
u fil mu obja{ nje no kao fi zi ~ke tran sfor ma ci je. Prvi je
pris tao D`o ni Dep, na kon ~e ga se i fi nan si ra nje vra ti lo u
sfe ru os tva ri vog, a usli je di le su i jo{ dvi je akvi zi ci je,
D`ud Lou i Ko lin Fa rel.
Pre ma do sa da vi |e nom, ovo bi mo gao bi ti Gi li amov
vi zu el no na jim pre si vni ji film.
naj no vi ja fan ta zi ja Te rija Gi li ja ma
ima gi na ci ja biv {eg paj to nov ca
Lik To ni ja su na se tu
za mi je ni la tro ji ca glu ma ca:
D`o ni Dep, D`ud Lou i Ko lin Fa rel
u su mrak ra ta
izraz u Her ce go vi ni naj }e{ }e ko ris ti kad se `eli opi -
sa ti ne ki ~o vjek ko ji je tvrdo glav i ko ji je u prin ci pu
bu da la.
Re `i se ra Nu i}a je na pi sa nje sce na ri ja in spi ri sa -
la pri ~a o trgo vi ni ma gar ci ma ko ju mu je is pri ~ao
~o vjek ko ji se zo ve Bo ro, a do go di la se u lje to 1995.
Upra vo u to vri je me Nu i} je smjes tio ra dnju svog
fil ma, u lje to ka da }e se do go di ti ope ra ci ja "Olu ja".
Bo ro, ~o vjek bli zu ~e trde se tog ro |en da na, sa `e nom
Ja snom i si nom Lu kom na kon se dam go di na odla zi
u Dri nov ce, svo je ro dno se lo u Her ce go vi ni. @e li vi -
dje ti bra ta ko ji je sa po ro di com uspio iza }i iz Sa ra je -
va. Znao je da je brat ra njen, ali pri prvom su sre tu
na kon ni za go di na ot kri va da }e brat os ta tak `i vo ta
pro ves ti u in va lid skim ko li ci ma. Bo ro je u kon stan -
tnoj sva |i sa Ja snom, a s ocem Pa {kom, ko jeg kri vi
za maj ~i nu smrt, ne raz go va ra. U dvi je se dmi ce ra -
zri je {i }e go di na ma du bok su kob s ocem, na u~i }e bi ti
bo lji mu` i otac, a u sve mu to me }e ulo gu odi gra ti
je dan ma ga rac.
Re `i ser Nu i} je sa svo jim prvim fil mom "Sve
d`a ba" pri vu kao pa` nju i po ka zao da je ve li ki ta le -
nat. "Ke njac" je film sni mljen u ko pro du kci ji tri ze -
mlje: Hrvat ske, BiH i Srbi je. Gla vne ulo ge u fil mu
re `i ser je do dije lio srbi jan skom glum cu Ne boj {i
Glo gov cu, hrvat skoj glu mi ci Na ta {i Ja nji} i bh.
glum cu Emi ru Ha d`i ha fi zbe go vi }u. Osim njih tu su
jo{ Lju bo Ka por, Ton ko Lo za, Asja Jo va no vi} i dru -
gi.
Kri ti ~a ri se sla `u da Nu i}ev film ra zbi ja ste re -
oti pe o ve se lom ju gu i da je nje go va vrli na uvjer lji vo
pos tav lja nje pre ple te nih odno sa li ko va uz zre lu re `i -
ju. Po se bno se is ti ~u ja ki glum ci.
Film je pred stav ljen na ovo go di{ njem fil mskom
fes ti va lu u Pu li, te je izbo rio odli ~ne rea kci je `i ri ja,
pu bli ke i kri ti ke. @i ri mu je do di je lio "Zla tnu are nu"
za naj bo lji sce na rio, ka me ru i mu zi ku. Kri ti ka je
iza bra la ovaj film za naj bo lji na fes ti va lu
Re `i ser Nu i}
je sa svo jim
prvim fil mom
"Sve d`a ba"
pri vu kao
pa` nju i
po ka zao
da je ve li ki
ta le nat
Hi lja du go di{ nji
Par na sus je
vo |a gru pe
pu tu ju }ih
za bav lja ~a,
ko ji po mo }u
~a ro bnog
ogle da la
pre ba cu ju
svo ju pu bli ku
u svi jet ma {te
6 qfubl!6. 11. 2009.
Je le na BA BI]
li ksir vje ~ne mla dos ti jo{ ni je
pro na |en. Me |u tim, ot kri ve -
no je ka ko du `e mo `e te iz gle -
da ti mla di i ta ko se i osje }a ti.
Za bri sa nje go di na do vo -
ljno je tek ne ko li ko
pro mje na u na ~i -
nu `i vo ta.
U mla dos ti ni ko ne ra zmi{ lja
o sta ros ti. Ipak, ne bi se bi lo lo {e
pod sje ti ti da upra vo u mla dos ti
stva ra mo te me lje za pro du `e nu mla -
dost i do bro zdrav lje u sta ri jim go di -
na ma.
Ka ko os ta ti du `e mlad? Na tu su
te mu na pi sa ne mno ge knji ge. Svi ma je
za je dni ~ko to {to na vo de da je za du `u
mla dost po tre bna pro mje na na ~i na `i vo ta.
Do no si mo vam ne ko li ko smjer ni ca ko je
vam u to me mo gu po mo }i.
Vje `ba nje: Nis te lju bi telj vje `ba nja?
Kao mo ti va ci ja mo `e vam po slu `i ti nau ~no
do ka za na ~i nje ni ca da vje `ba nje uspo ra va sta -
re nje, ali i po ma `e zdrav lju. @e ne ko je vje `ba -
ju dva pu ta ne dje ljno za sa mo dvi je go di ne
mo gu sma nji ti pri su tnost mas ti u ti je lu za 3,7
od sto.
Ma nje mas ti u ti je lu re zul tu je bo ljim
zdrav ljem, a ra zvoj mi {i }a ti je lu da je ~vr{}i i
mla de na ~ki iz gled. Do bra je vi jest i da ni ka da
ni je ka sno za vje `bu.
Vi ta min D:
Ovaj ~u do tvor ni vi -
ta min sma nju je ri zik
od obo l ije va nja od
ra zli ~i tih bo les ti, po -
ka za lo je ne da vno is tra -
`i va nje. Oso be ko je to kom
pet go di na sva ko dne vno uzi ma ju
400 IJ vi ta mi na D sma nju ju ri zik od obo l -
ije va nja od kar di ovas ku lar nih bo les ti i ra zli ~i -
tih kar ci no ma za se dam od sto. Osim to ga, vi -
ta min D odr`a va zdrav lje va {ih kos ti ju i po -
ma `e im da du go os ta nu mla de.
Zdrav mo zak: Ka ko bis te spri je ~i li
de men ci ju i Al chaj me ro vu bo lest u sta ros ti,
po ~ni te pi ti sok od ja bu ke. Is tra `i va nje na mi -
{e vi ma po ka za lo je da sa mo dvi je ~a {e so -
ka od ja bu ke dne vno u mje sec da na
sma nju ju pri su tnost pro te ina ko ji
uni {ta va mo `da ne }elije. Upra vo
ne dos ta tak tih }elija u ka sni joj do -
bi uzro ku je mno ge pro ble me. Sok
od ja bu ke naj bo lji je pri ja telj va {eg
moz ga.
"Ne" so la ri ju mu i sun -
cu, "da" kre ma ma: Naj no vi je
is tra `i va nje je po ka za lo da je sve vi {e
mla dih Ame ri ka na ca za vi sno o sun ~a nju.
Me |u tim, to je is tra `i va nje po ka za lo i da
sun ce, ali i so la ri ju mi, uzro ku ju rak ko `e te
pre ra no sta re nje. Za to umjes to sun ca i so la ri -
ju ma oda be ri te kre mu za sa mo ta mnje nje. Dje -
lo va nje je is to, ali je pos tu pak zdra vi ji.
@va ka }e gu me: Vje ro va li ili ne,
`va ka }e gu me sma nju ju stres i po bolj {a va ju
ra dno dje lo va nje. Is tra `i va nje je po ka za lo da
`va ka }e gu me mo gu sma nji ti stres za 16 od sto
te sma nji ti ni vo kor ti zo la.
Uo~e no je da lju di ko ji `va }u ima ju i bo -
lje pa m}e nje.
Nau ~ni ci sma tra ju da `va ka nje po ti ~e
br`i pro tok krvi do us ta i
moz ga. Da kle, ono {to se
ne ka da sma tra lo ne -
pris toj nom na vi kom
da nas po ma `e pri sma -
nje nju stre sa.
Bo je nje ko se:
^in bo je nja ko se bu di osje -
}aj avan tu re. Is tra `i va nje je po ka za lo
da bo je nje ko se iza zi va po zi ti van osje }aj
uzbu |e nja. Na kon bo je nja ko se ispi ta ni ci
su re kli da osje }a ju ve }e sa mo po uz da nje
E
Pri re di la: B. LE JI]
Re do vno vje `baj te, hra ni te se ura vno te -
`e no, sma nji te ko li ~i nu al ko ho la, pres ta ni te
pu {i ti, sa vje ti su ko je je ne op ho dno slu {a ti
uko li ko `e li te odr`a ti svo je zdrav stve no sta nje
do brim. Me |u tim, pos to je ne ke neuobi ~a je ne
stva ri ko je vam mo gu po mo }i da do da tno po -
pra vi te zdrav lje.
Zu be pe ri te stoje}i na je -
dnoj no zi: Dok ~et ka te zu be, stoj te sa mo
na je dnoj no zi i na taj na ~in }e te oja ~a ti mi {i -
}e za du `e ne za sta bil nost i ra vno te `u, te za {ti ti
le |a. Ovaj sa vjet po se bno bi tre ba lo da sli je de
oni ko ji mno go vre me na pro vo de sje de }i.
Prvo sta ni te na li je vu no gu, a na po la pra nja
pre ba ci te se na de snu.
Is pred ra dnog sto la dr`i te
ogle da lo: Brzim po gle dom na ogle da lo
la ko }e te pri mi je ti ti sje di te li po grblje no ili ne.
Sva ki put ka da se pod svje sno sa vi je te va {e
ogle da lo }e vas pod sje ti ti ka ko tre ba da se
vra ti te na trag.
Ci pe le ku puj te kra jem da -
na: Ka da ide te ku po va ti obu }u, ku puj te kra -
jem da na, po za vr{et ku ra dnog vre me na.
Sto pa la to kom da na na ti ~u zbog umo ra i vru -
}i ne, {to zna ~i da bi vam ci pe le ko je ku pi te
uju tro na kra ju da na mo gle bi ti ti je sne i ne -
udo bne. Ta ko |e, umor na no ga la k{e pre po -
zna je udo bnu ci pe lu.
Pri je spa va nja po je di te
do ru ~ak: Uko li ko ste gla dni to kom no }i
ti je lo }e ko ris ti ti za li he uglje nih hi dra ta, a to
mo `e uzro ko va ti mi gre ne i gla vo bo lje. Uko li -
ko na ve ~e po je de te `i ta ri ce, sma nju je te mo -
gu }nost mi gre na. Na ra vno, ne smi je te se
pre je da ti ili uno si ti vi so ko ka lo ri ~nu pre hra nu,
a po se bno ne ko la ~e i slat ki {e, jer }e te on da
do bi ti na de blji ni.
Zu be pe ri te pri je do ru ~ka:
Ka da spa va mo, ba kte ri je se ta lo `e na na {im
zu bi ma. Ako do ru ~ku je mo pri je ne go {to ih
ope re mo, za hva lju ju }i {e }e ru iz hra ne, ba kte -
ri je }e se mul ti pli ko va ti i po ve }a ti ri zik ra zvo -
ja ka ri je sa.
Kre mu za sun ~a nje na no -
si te sva ki dan: Kre mu s vi so kim za -
{ti tnim fa kto rom tre ba lo bi da ko ris ti te i u
lje tnim i u zim skim mje se ci ma. Fa ktor 15 - 20
bi }e do vo ljan za zi mu, ali lje ti ga, ipak, po ve -
}aj te na 30 - 40, ~ak i za obi ~nu {e tnju gra -
dom.
^im iza |e te s po sla, ski ni -
te sa ko: Ako ste pri si lje ni na po slu da bu-
dete u odi je li ma, ~im za tvo ri te vra ta
kan ce la ri je, ski ni te sa ko.
Us ka i ne udo bna odje }a pri si lja va nas da
se dr`i mo kru to, {to mo `e uzro ko va ti bo lo ve
u le |i ma, te ta ko |e tje ra ti je lo da di {e prsno
umjes to ab do mi nal no, a to kre ira na pe tost u
ra me ni ma i vra tu.
Zu be pe ri te pri je do ru ~ka
sto je }i na je dnoj no zi
Pri je spa va nja
po je di te do ru ~ak
pod ko jim se
po dra zu mi je va ju
`i ta ri ce
Bri sa nje go di na
Ka ko {to du `e
Za bri sa nje go di na do vo ljno je tek
ne ko li ko pro mje na u na ~i nu `i vo ta
Ne obi ~ni
sa vje ti za
o~u va nje
zdrav lja
7 6. 11. 2009. qfubl
Ka ko bis te
ras ki nu li
na pra vi
na ~in i
svo ju ve zu
okon ~a li
brzo i
be zbol no,
po tre bno
je zna ti
ka ko
ras ki nu ti
Ta kti ke za ras kid ve ze
Osje }a te da va {a lju ba vna ve za ne vo -
di ni ~e mu i ne vi di te svi je tlu bu du }nost s
tre nu tnim par tne rom? Lo gi ~an ko rak u
ova kvom sta nju jes te ras kid, odno sno
okon ~a nje lju ba vnog odno sa. Ka ko bis te
ras ki nu li na pra vi na ~in i svo ju ve zu okon -
~a li brzo i be zbol no, po tre bno je zna ti ka -
ko ras ki nu ti.
Ras kid li ce u li ce: Ova me -
to da okon ~a nja lju ba vne ve ze po ka zu je da
ci je ni te svog par tne ra te otva ra mo gu }nost
pri ja telj stva izme |u ne ka da{ njih lju ba vni -
ka. Lo {a stra na ova kvog na ~i na okon ~a nja
ve ze jes te {to bis te se vrlo la ko mo gli su -
o~i ti sa su za ma i bu ~nom sva |om.
Ras kid pu tem te le fo na:
Ako bu de te sre }ni, ja vi }e vam se auto mat -
ska se kre ta ri ca ta ko da }e te na u~e ni tek st o
ras ki du, fra ze "ni je do te be, do me ne je" i
"ti si su per, ali ja sam kom pli ko van/a" mo -
}i is pri ~a ti bez pre ki da i dru gih ome ta nja.
Ras kid pi smom: Uko li ko
ba{ ni ka ko ne mo `e te saku pi ti hra bros ti da
svom par tne ru gle da te u o~i dok ga/je os -
tav lja te, on da je naj bo lje ras ki nu ti pu tem
po {te, odno sno pi smom. U pi smu mo `e te
obja sni ti sve svo je ra zlo ge.
Ras kid pu tem e-ma ila:
Do bra stra na ove me to de za ras ki da nje
jes te ta {to je di rek tna i ne os tav lja pros to -
ra za po gre {no tu ma ~e nje stva ri. Lo {a stra -
na sve ga jes te {to je hla dna i okru tna.
Ras kid pre ko tre }e oso -
be: Ako ste za is ta do te mje re okru tni,
on da }e te oso bi s ko jom ste u ve zi pu tem
tre }e oso be po ru ~i ti da je kraj. Je di no do -
bro kod ovog na ~i na ras ki da nja jes te to {to
}e os tav lje ni par tner auto mat ski shva ti ti da
je sre }an {to vas se na ta ko be zbo lan na ~in
ri je {io.
Osje }a jte se
sre }no na po slu
Bu du }i da na ra dnim mjes ti ma pro vo di mo naj -
ve }i dio da na, bi lo bi do bro ka da bi smo se na po slu
mo gli osje }a ti sre}no. Na ra vno, sre }a naj ve }im di je -
lom za vi si od to ga ko li ko vo li mo po sao ko ji ra di mo.
Ipak, pos to je na ~i ni da si dan na po slu u~i ni mo ako
ne sre}ni jim, on da ba rem po dno{ lji vi jim.
Da ni na po slu ne mo ra ju bi ti te {ki i op te re }u ju -
}i. Do no si mo vam ne ko li ko sa vje ta ka ko da sebi ola -
k{a te bo ra vak na po slu.
Pro vje ri te u ka kvom su vam sta nju o~i i na pre -
`e te li ih pre vi {e: sta vi te {a ku kod ~e la kao da sa lu ti -
ra te. Ako na kon to g po te za osje }a te tre nu tno
ola k{a nje u o~i ma, va{ ra dni pros tor je pre vi {e svi je -
tao. Uga si te svje tlo, sma nji te os vje tlje nje na kom pju -
te ru i, ako mo `e te, za mra ~i te pros tor.
In sis ti raj te na kva li te tnoj i udo bnoj ra dnoj sto li -
ci. Uzmi te vre me na ko li ko god tre ba ka ko bis te na -
mjes ti li sto li cu {to udo bni je.
Sje di te us pra vno. Ta kav po lo `aj do bar je za
ki~mu, ali omo gu }a va i bo lji pro tok ener gi je te bo lje
ra spo lo `e nje.
Na ba vi te slu {a li ce ta ko da ne mo ra te dr`a ti te le -
fon u ru ci dok raz go va ra te. To je vrlo ugo dna i ras te -
re }u ju }a stvar ko ja }e vam ola k{a ti ra dni dan.
Mo `da iz gle da ma lo glu po, ali je ko ri sno.
Ra dno mjes to ni je pros tor gdje bi tre ba lo da
dr`i te slat ki {e. Sva ko dne vno kon zu mi ra nje po slas ti -
ca mo `e do ves ti do vi {ka ki lo gra ma, a to ne bis te
htje li.
Iza |i te van naj ma nje je dnom dne vno i, ako je
mo gu }e, pro {e tajte. Dne vno svje tlo i fi zi ~ka akti -
vnost umi ru ju }e }e dje lo va ti na va {u kon cen tra ci ju,
ra spo lo `e nje i ra dni elan.
Po pu lar na po ro di ca Sim pson
pos ta je zdra va i mr{a va za hva lju ju }i
ame ri ~kim vlas ti ma ko je su odlu ~i le
da bi crti} tre balo da pro pa gi ra zdrav
`i vot s ma nje ki lo gra ma.
Ko li ko je ozbi ljan pro blem deb-
ljine u Ame ri ci po ka zu je i naj no vi ji
pri mjer ame ri ~kih vlas ti.
Na ime, Mi nis tar stvo zdrav stva u
sklo pu kam pa nje za bor bu pro tiv
debljine odlu ~i lo je fi nan si ra ti izra du
epi zo da "Sim pso na" to kom tri mje se -
ca u ko ji ma }e ~la no vi po ro di ce zdra -
vi je `i vje ti.
Vlas ti }e na taj po tez po tro {i ti vi -
{e od mi li on do la ra, a sve
ka ko bi uti ca le na ja -
vnost da se okre ne
zdra vi joj pre hra -
ni te da lju di
po ~nu vje `ba ti.
U p r k o s
ne kim bi zar -
nim sta vo vi ma
p o p u l a r n e
crta ne po ro -
di ce, vlas ti
vje ru ju da
Sim pso novi
da ju do bar
pri mjer jer je du za je dno za sto lom.
Pro ble ma ti ~ni Bart Sim pson do bi }e
no vu ulo gu, u ko joj }e sva ko dne vno
vje `ba ti 60 mi nu ta. Nje go va ses tra Li -
sa, ko ja je ve ge ta ri jan ka, dne vno }e
jes ti pet pre po ru ~e nih por ci ja vo }a i
po vr}a.
Na po ~et ku prve spon zo risa ne
epi zo de li ko vi }e sje diti i pra vi ti se
da je du pi cu, ~ips i sla do led.
Me |u tim, ta }e hra na odje dnom
nes ta ti i po ja vi }e se zdra ve na mir ni ce
po put ja bu ka i mrkvi. U Mi nis tar stvu
zdrav stva sma tra ju da su po vu kli do -
bar po tez jer je ri je~ o ino va ti vnom
pris tu pu u bor bi pro tiv debljine, a
vje ru ju da su oda bra li do bru po ro di -
cu, ko ja je mo `da ma lo ~u dna, ali je
vrlo blis ka i to pla.
Vlas ti se na da ju da }e broj ne po -
ro di ce ko je se smi ju ne kim do `iv lja ji -
ma po ro di ce Sim spon
sa da vi dje ti nji hov
zdra vi ji `i vot, te da
}e i sa me pri hva -
ti ti te na vi ke.
U bor bu pro tiv debljine
kre }u i Sim pso novi
In sis ti raj te na kva li te tnoj
i udo bnoj ra dnoj sto li ci
Uprkos ne kim
bi zar nim
sta vo vi ma
po pu lar ne
crta ne po ro di ce,
vlas ti vje ru ju
da Sim pso novi
da ju do bar
pri mjer jer
je du za je dno
za sto lom
os ta ti mlad
i pri vla ~nost. Na ve li su i da se osje }a ju se kse -
pil ni ji ma. Bo ja ni je bi tna, ali su bi tni osje }a ji
ko je ovaj ~in iza zi va.
Je dno s pri ro dom: Nau ~no je do -
ka za no da bo ra vak u pri ro di dje lu je na psi hi -
~ko i fi zi ~ko zdrav lje.
Ot kri ve no je i da {e tnja pri ro dom, te upi -
ja nje lje po ta kra jo li ka, po ma `e pa m}e nju. Ne -
ka vam za to ne bu de te {ko tu i ta mo za pu ti ti
se na izlet u pri ro du. Na taj na ~in obno vi }e te
se be i do bro se osje }a ti.
Vi ta min D odr`a va zdrav lje
va {ih kos ti ju i po ma `e im
da du go os ta nu mla de
Vje `ba je do bra za fi zi ~ko,
ali i za psi hi ~ko zdrav lje
8 qfubl!6. 11. 2009.
akti vnos ti ula zi i seks, za to ni je lo {e i tu akti vnost
po ja ~a ti u ove hla dne da ne.
Opu {ta nje: Op{te je po zna to da ni {ta to -
li ko ne uti ~e na imu ni tet kao stres. On je gla vni
uzro ~nik sla blje nja imu ni te ta. Da na{ nji na ~in `i vo -
ta je stal na izlo `e nost stre su, ali mo ra te pro na }i
vri je me za opu {ta nje ako `e li te bi ti zdra vi. Uzmi te
sebi naj ma nje sat vre me na dne vno za opu {ta nje.
Me di ti raj te, mo li te, ~i taj te, sli kaj te, slu {aj te mu zi ku
ili ra di te bi lo {ta dru go {to vam po ma `e da se
opus ti te. Ako to uve de te kao na vi ku, na pra vi}e te
ve li ku uslu gu svo m zdrav lju. Do bro je priu {ti ti
sebi i vru }u opu {ta ju }u kup ku u ko ju mo `e te do -
da ti ete ri ~na ulja.
Spa va nje: Ne do vo ljno sna uzro ku je
broj ne bo les ti. Ako or ga ni zam ni je odmo ran, sla bi
imu ni tet i sklo ni ji ste obo li je va nju. Da kle, po bri ni -
te se da svo m or ga ni zmu osi gu ra te do vo ljno sna,
mi ni mal no {est sa ti u ko ma du. Ipak, naj bo lje bi bi -
lo ka da bis te sebi mo gli priu {ti ti osam sa ti sna. To
je do vo ljan broj sa ti za obno vu or ga ni zma. Va `no
je da san bu de ne pre ki nut, te da je pros to ri ja u ko -
joj spa va te pro vje tre na i ne pre vi {e to pla.
Do da ci u pre hra ni: U za dnje vri je me
stru~ nja ci sve ~e{ }e upo zo ra va ju da uzi ma nje vi ta -
min skih i mi ne ral nih dodataka mo `e do ni je ti vi {e
{te te ne go ko ris ti, po go to vo ako to lju di ~i ne na
vlas ti tu ru ku i bez do go vo ra s do kto ri ma. To se po -
se bno odno si na dodatke he mij skog po ri je kla.
Ipak, u za dnje vri je me sve su po pu lar ni ji do da ci
pre hra ni or gan skog po ri je kla po put ek stra kta li{ }a
mla dog je ~ma, ili su {e ne al ge - spi ru li ne. Ek strakt
mla dog li{ }a je ~ma pri vla ~i sve vi {e pa `nje kao
do da tak pre hra ni ~i je je dje lo va nje na akti va ci ju
klju ~nih faktora imu no lo {kog sis te ma, odno sno
ma kro fa ga (}elija ko je nad zi ru imu no lo {ki sis tem)
do ka za no.
Prva li ni ja odbra ne
Pre du hi tri te
gri p i oja ~aj te
imu ni tet
i ha nje, cu re nje no sa, tem pe ra -
tu ra, gla vo bo lja, bo lo vi u mi {i -
}i ma i kos ti ma... sve su to vrlo
ne ugo dni sim pto mi ko ji pra te
bo les ti ka ra kte ris ti ~ne za hla -
dni je da ne. @e li te li ih iz bje }i,
dje luj te pre ven ti vno i oja ~aj te
imu ni tet.
Ako `e li te iz bje }i pre hla du, ra zne vi ro ze i gri -
p, mo ra te oja ~a ti imu ni tet. Iako je na{ imu no lo {ki
sis tem spo so ban pu no to ga oba vi ti sam, za ovo }e
mu tre ba ti na {a po mo}. Mi vam do no si mo ne ko li -
ko je dnos ta vnih sa vje ta ko ji }e vam po mo }i da
oja ~a te imu ni tet i iz bje gne te ne ugo dne sim pto me
pre hla de.
Pre hra na: Vrlo je va `no da je de te re do -
vno. Dru gim ri je ~i ma, dan oba ve zno tre ba za po ~e ti
do ru ~kom. Pre hra na tre ba bi ti bo ga ta vi ta mi ni ma i
pro te ini ma. Ne ka vo }e i po vr}e bu du sva ko dne vno
pri su tni na va {em je lo vni ku. Pra vi po tez }e te na -
pra vi ti ako oda be re te se zon sko vo }e i po vr}e. Ne -
moj te se za va ra va ti i mi sli ti da }e vi ta min ski
dodaci bi ti do vo ljni, jer ne }e. Vi ta mi ne mo ra te uni -
je ti u or ga ni zam pu tem pri ro dnih na mir ni ca. Imu -
ni te tu }e po mo }i i mli je ~ni proi zvo di, a po se bno
jo gur ti. Da nas su dos tu pni pro bi oti ci ko ji sma nju ju
ri zik od pre hla de. Na mir ni ca zla ta vri je dna u je se-
njim i zim skim da ni ma je med. On po ve }a va pri ro -
dnu otpor nost or ga ni zma i ja ~a imu no lo {ki sis tem.
Na pi ci: Ona pri ~a oko vo de ni je be zve ze.
Na {em or ga ni zmu uvi jek tre ba vo da, a po go to vo
kad smo bo le sni. Da kle, svom imu ni te tu mo ra te
osi gu ra ti do vo ljne ko li ~i ne vo de, a to je mi ni mal no
dvi je li tre dne vno. Ja ~a nju imu ni te ta po mo }i }e i
~a je vi. Oda be ri te vrstu ko ju vo li te, ali sva ka ko sebi
tu i ta mo priu {ti te i ze le ni ~aj, ko ji je ve oma zdrav.
Ze le ni ~aj obi lu je an tio ksi dan si ma i vi ta mi ni ma,
{to je do bro za ja ~a nje imu ni te ta. U ~aj je do bro
do da ti li mun ili med, ali to ~i ni te tek kad se ma lo
ohla di. Na ime, li mun i med gu be svo ja zdra va
svoj stva ako ih sta vi te u vru }u vo du. U ja ~a nju
imu ni te ta po mo }i }e i pri ro dni, ci je |e ni so ko vi.
Vje `ba nje: Nau ~no je do ka za no da vje -
`ba po ma `e imu ni te tu i ja ~a ga za ~ak 50 od sto.
Ako do sad nis te vje `ba li, ne moj te po ~e ti na glo.
Kre ni te naj pri je la ga nom {e tnjom, a on da za po ~ni -
te i la ga no tr~a ti. Va `no je da ste akti vni jer na taj
na ~in po ma `e te svom imu ni te tu. Oda be ri te vje `bu
ko ja vam se svi |a jer }e te se na taj na ~in bo lje mo -
ti vi sa ti. Do bra je vi jest da u ka te go ri ju fi zi ~kih
K
Je dnos ta vni sa vje ti ko ji }e vam po mo }i da
oja ~a te imu ni tet i iz bje gne te ne ugo dne
sim pto me pre hla de
Vrlo je va `no
da je de te
re do vno
Bitno je da
ste akti vni
jer na taj
na ~in
po ma `e te
svom
imu ni te tu
9 6. 11. 2009. qfubl
Sas toj c|
(za 4 oso be)
600 q te |e c|h odre za ka
od bu ta
1 ka s| ka ve qe te
1 ka s| ka crve ne m|je ve ne
pa pr| ke
30 q pse n| •noq os troq bra sna
t|p 400
1 ka s| ka aj va ra b|a qoq
3-4 ka s| ke u|ja
50 m| b| je |oq v| na
3 reznja b| je |oq |u ka
Pr| pre ma
Te |e ce sn| c|e po tu c| te ba tom
za me so. a bra sno po m| je saj -
te s crve nom pa pr| kom u pra -
hu.
Sva k| odre zak (| to sa mo je -
dnu stra nu) uva |jaj te u tu mje -
sa v| nu. Po bras nje nu stra nu
odres ka sta v| te na za qr| ja no
u|je | pe c| te sa sva ke stra ne
dva-tr| m| nu ta.
Po sp| te ve qe tom. po d||j te vo -
dom | d|n staj te po |u ot kr| ve no
na |a qa noj va tr| 25-30 m| nu ta.
Odres ke to kom d|nsta nja po
po tre b| po d||j te vo dom.
Kad me so ome ksa. do daj te
aj var. na sjec ka n| b| je || |uk. v| no
| 50-100 m| vo de te za je dno
pro ku vaj te.
Po s|u z| va nje
Po s|u z| te to p|o uz s| ro ke re -
zan ce.
Sa vjet
Za pr| pre mu ovoq je |a upo tr| -
je b| te s| ru | du b|ju ta vu.
Sas toj c|
(za 4 oso be)
400 q íu za
1 ka s| ka ve qe te
5 rez nje va b| je |oq |u ka
2-3 ka s| ke sun co kre to voq u|ja
4 ka s| ke ma s|| no voq u|ja
2 ka s| ke na sjec ka noq per su -
na
2 ka s| ke na re za noq svje zeq
bo s| |jka
Za po s|u z| va nje:
r| ba n| par me zan
Pr| pre ma
Ma s|| no vo u|je po m| je saj te s
•e t| r| na sjec ka na rez nja b| je |oq
|u ka. per su nom | na re za n|m
bo s| |jkom. Fu ze sku vaj te u
ma |o po so |je noj vo d| | oc| je d| -
te. Ü s| roj ta v| na za qr| ja nom
u|ju krat ko pe c| te o•|s ce n| | na
•et vrt| ne na re za n| re zanj b| je -
|oq |u ka. Ta vu ma kn| te s va tre.
a |uk |zva d| te. Do daj te íu ze.
po sp| te ve qe tom. pre ||j te pr| -
pre m|je nom mje sa v| nom ma -
s|| no voq u|ja. bo s| |jka. per su na
| b| je |oq |u ka | sve do bro |zm| -
je saj te. Ta vu s íu z| ma vra t| te na
va tru | sve krat ko za qr|j te.
Po s|u z| va nje
Po s|u z| te s na r| ba n|m par me -
za nom.
Sa vjet
Mje sa v| nu ma s|| no voq u|ja. b| -
je |oq |u ka. per su na | bo s| |jka
mo ze te pr| pre m| t| | u ve c|m ko || -
•| na ma. Drz| te || mje sa v| nu na
h|a dnom mjes tu. mo ze te je
upo tr| je b| t| kao do da tak je || ma.
Sas toj c|
(za 6 oso ba)
400 q p| |e c|h í| |e ta
180 q ma s|a ca
1 ka s| ka ve qe te
1/2 ka s| •| ce ka jen skoq b| be ra
3-4 reznja b| je |oq |u ka
2 ka s| ke na sjec ka noq per su na
5 ka s| ka || mu no voq so ka
1 ka s| •| ca kur ku me
1/2 ka s| •| ce dum b| ra u pra hu
Pr| pre ma
P| |e t| nu na re z| te na koc k| ce |
pe c| te na 30 q ma s|a ca.
Po sp| te ve qe tom. ka jen sk|m
b| be rom. do daj te na sjec ka n|
b| je || |uk | d|n staj te po d|| je va ju -
c| vo dom dok me so ne ome -
ksa.
Me so us| tn| te u sjec ka || com. a
za t|m po m| je saj te s pre os ta ||m
ome ksa ||m ma s|a cem.
Do daj te || mu nov sok. kur ku -
mu. dum b|r | na sjec ka n| per -
sun.
Po s|u z| va nje
Pa ste tu po s|u z| te uz tost | sa |a -
tu po ze |j|.
Sa vjet
Me so us| tn| te u sjec ka || c| dok
je jos to p|o.
Na maz od pi le ti ne
Sas toj c|
(za 10 oso ba)
400 q kuvane sv|nj ske ko |je n| ce
400 q ku va ne su se ne pu re t| ne
na re za ne na koc k| ce
50 q ma sno ce. 200 q |u ka
40 q su v|h vrqa nja
100 q su v|h s|j| va
300 q he |jd| ne ka se
1 ka s| ka kon c. pa ra dajz so sa
1 ka s. crve ne m|je ve ne pa pr| ke
2-3 rez nja b| je |oq |u ka
300 q na koc k| ce na re za noq
ku va noq krom p| ra
1 | krem su pe od q|j| va
200 m| k| se |e pav|ake
1 ka s| ka ve qe te. b| ber
Za ukra sa va nje:
svje za ||| k| se |a pa pr| ka
íe íe ron. per sun
Pr| pre ma: Na ma sno c| pro d|n -
staj te na sjec ka n| |uk | pr| je to qa
na mo •e ne vrqa nje pa d|nstaj te
uz do || je va nje vo de u ko joj se
ku va |a sv|nj ska ko |je n| ca. Do -
daj te su ve s|j| ve. do bro opra nu |
na mo •e nu he |jd| nu ka su. kon -
cen trat pa ra daj za. crve nu m|je -
ve nu pa pr| ku. zqnje •e n| b| je ||
|uk. sku va no | na koc k| ce na re -
za no me so sv|nj ske ko |je n| ce.
su se nu pu re t| nu te krom p|r. Na
kra ju do daj te ku va nu krem su -
pa od q|j| va. ma |o íe íe ro na. b| -
ber | ve qe tu pa jos krat ko
pro ku vaj te. Je |o sta v| te u va -
tros ta| nu po su du | pre ||j te k| se -
|om pav|akom. Ükra s| te
svje zom na re za nom pa pr| kom.
per su nom | crve nom pa pr| kom
pa sve krat ko za pe c| te u rer n|.
Gaz da ri ~in lo nac
Do br| |s tar sk| íu z| u ovoj se
ep| zo d| od| je va ju u b| je |o.
Je dnos ta van pre |jev od ma -
s|| no voq u|ja | za •|n sk|h tra va
op|e me njen je | pr| ro dnom
aro mom b| je |oq |u ka ko j| je
os ta v|o m| r| san | aro ma t| •an
traq.
Gaz da r| •|n |o nac osvo j|o je
pres t| znu svjet sku na qra du l|
cu oco d'oro za 1998/1999.
qo d| nu. Pro vje r| te za sto.
Ze || te || se po hva || t| do ma -
com pa ste tom. evo sa vrse -
no je dnos ta vnoq re cep ta.
Üku sn| na maz na ma z| te na
tost ||| svje z| h|jeb. a n| ko
vam ne bra n| da upra vo on
pos ta ne taj n|m sas toj kom
va s|h po se bn|h sen dv| •a.
B| je || |uk sa drz| v| se od 200
b| o|o sk| akt| vn|h tva r| me du
ko j| ma su ete r| •na u|ja. v| ta -
m| n| B1. B2. B6 | O te ra zn|
m| ne ra || | en z| m|. P| kan tn| sos
od |je ko v| toq b| je |oq |u ka.
crve ne pa pr| ke | aj va ra ne ce
ra zo •a ra t| |ju b| te |je sna zn|h
uku sa.
Fu`i al la bi an co
Sa la ta od kar fi ola
i pro ku li ce
Odres ci u uma ku s bi je lim lu kom
To p|o-h|a dna sa |a ta za obo za -
va oce sv|h vrsta po vrca! Sas -
toj c| su. s| ro v| ||| ku va n|.
ra z|| •| t|h kon tras tn|h bo ja. pa
po bu du ju uspa va ne ape t| te.
sto je |de a| no za one ko j| ma je
ob| •na ze |e na sa |a ta pre do -
sa dna.
Sas toj c|
(za 4 oso be)
300 q kar í| o|a
200 q pro ku || ca
200 q ku ku ru za se cer ca
100 q ser| pa ra daj za
1/2 ka s| •| ce b| je |oq b| be ra
50 m| ma s|| no voq u|ja
2-3 ka s| ke ja bu ko voq s|r ceta
3 reznja b| je |oq |u ka
1 ka s| ka na sjec ka noq per su na
1-2 ka s| •| ce ve qe te
Pr| pre ma
Pro ku || ce | cvje to ve kar í| o|a
sku vaj te u po so |je noj vo d|.
oc| je d| te | oh|a d| te.
Po vrce sta v| te u zdje |u. do daj -
te oc| je de n| ku ku ruz. na re za n|
ser| pa ra daj z. b| ber. ma s|| no vo
u|je. s|r ce. na sjec ka n| b| je || |uk
| per sun. Po sp| te ve qe tom |
sve do bro |zm| je saj te.
Po s|u z| va nje
Po s|u z| te kao sa mos ta| no je |o
||| kao pr| |oq uz ku va no me so.
Sa vjet
Po vrce ku vajte u k|ju•a|oj po -
so |je noj vo d| | to naj pr| je pro -
ku || ce. pa na kon desetak
m| nu ta do daj te kar í| o|. Za je -
dno ku vaj te jos ot pr| || ke pet
m| nu ta.
Opis i po ri je klo
^lan je po ro di ce lji lja na i mi sli se da po ti ~e
iz sre dnje Azi je. Iako je sti gao iz srca Azi je, uz -
ga ja li su ga Ki ne zi, Jevreji, Egi p}a ni i dru gi na ro -
di. Mno gi su lju di u dre vna vre me na luk
po ve zi va li s vje ~nim `i vo tom. Ipak, zna lo se da
nu di mno{ tvo sas to ja ka ko ri snih za zdrav lje. Na
egi pat skom pa pi ru su opi su je se kao sred stvo za
ja ~a nje krvi.
Sva ka gla vi ca ili lu ko vi ca bi je log lu ka sas to -
ji se od ne ko li ko ma lih re` nje va ko je na oku pu
dr`i vanj ska ljus ka. [i rom svi je ta uz ga ja ju se ra -
zli ~i te vrste bi je log lu ka ko je se ra zli ku ju po bo ji,
ve li ~i ni i oku su. Naj ~e{ }i bi je li luk je s bi je lom,
ru `i ~as tom ili lju bi ~as tom ljus kom. Slo nov ski bi -
je li luk je di vov ska vrsta, pret ho dnik sa vre me nog
po ri lu ka.
Aro ma ti ~ni za ~in bez ko jeg se ku li nar stvo i
ko ba si ~ar stvo ne bi mo glo ni za mi sli ti je dan je od
naj vi {e ko ri {te nih za ~i na uo p{te, ka ra kte ris ti ~an
po lju tom uku su i pa le }em mi ri su. Upo tre blja va
se u svje `em i osu {e nom sta nju, kao pas ta ili ek -
strakt.
Sro dni ci bi je log luka su luk, po ri luk, vla sac i
luk ko zjak.
Lje ko vi tost
Bi je li luk je hi lja da ma go di na po znat kao
lje ko vi ta bi ljka {i ro kog spek tra dje lo va nja. Od
lje ko vi tih tva ri sa dr`i ete ri ~na ulja ko ja sa dr`e
sum por, spe ci fi ~nog su mi ri sa, ve li ke ne pos to ja -
nos ti i osje tlji vos ti. Od os ta lih tvari tu su: ali cin,
ali in, azotne sup stan ce, bi ljne mas ti, mi ne ral ne
tva ri, po li oze po put insu li na i spoj ve zan na jod.
Sve spo me nu te tva ri u bi je lom lu ku su u kon cen -
tri ra nom obli ku, a lje ko vi te su ve} u vrlo ma loj
kon cen tra ci ji.
Bi je li luk nor ma li zu je ubrzan rad srca, po -
bolj {a va rad sr~a nih krvnih `i la i op skrbu sr~a nog
mi {i }a krvlju, {to do vo di do po bolj {a nja sr~a ne
fun kci je i sma nje nja sklo nos ti trom bo zi.
Pre ma re zul ta ti ma ne kih is tra `i va nja, bi je li
luk je je dno od naj bo ljih sred sta va u pre ven ci ji i
li je ~e nju za ~e plje nja krvnih sudova. Sni `a va ni vo
{te tnog ho les te ro la (LDL) u pla zmi, odno sno is -
to vre me no po ve }a va kon cen tra ci ju za {ti tnog ho -
les te ro la (HDL). Ta ko |e dje lu je kao va zo di la ta tor
i an ti hi per ten ziv (zbog dje lo va nja me til-alil tri sul -
fi da).
Bi je li luk uspo ra va rast opa sne mi kro flo re u
cri je vi ma ko ja iza zi va pro ljev, uklju ~u ju }i i ame -
be; zbog to ga je ko ris tan u li je ~e nju ne kih `e lu ~a -
nih te go ba, npr. kod pro lje va ili cri je vnog ka ta ra.
U ~a so pi su "Car ci no ge ne sis" objav lje ni su
po da ci o to me da su se ulja iz bi je log lu ka i crnog
lu ka po ka za la dje lo tvor ni m pro tiv ra ka ko `e te da
re do vno uzi ma nje bi je log lu ka sma nju je ri zik od
po ja ve ra ka de be log cri je va.
Ku po va nje i ~u va nje
Svje `i bi je li luk ku pu je se u obli ku bi je lih do
lju bi ~as tih lu ko vi ca ko je se naj ~e{ }e sas to je od
osam do deset odvo je nih re` nje va. Sva ki od njih
po se bno je unu tar lu ko vi ce oba vi jen vrlo tan kom
bi je lom ljus kom.
Pri ku po vi ni naj bi tni ja je svje `i na bi je log lu -
ka. Lu ko vi ca tre ba bi ti kom pak tna i ~vrsta na do -
dir i ne bi smje la kli ja ti. Kva li te tni ogu lje ni
re` nje vi mo ra ju bi ti bi je li, a iz bje ga vaj te upo tre -
bu onih ko ji su `u ti, si vi ili `i la vi.
Svje `i luk ~u vaj te na hla dnom, suvom i
prozra ~nom mjes tu bez uti ca ja svje tlos ti. Ta ko
po hra nje ne svje `e lu ko vi ce mo `e te ~u va ti i do tri
mje se ca.
Na mir ni ca ko ja
tje ra ra zne bo les ti
Bi je li luk sa dr`i vi {e od 200
bi olo {ki akti vnih tva ri,
uklju ~u ju }i vi ta mi ne C i B6, se len,
fo sfor, ami no ki se li ne i en zi me
10 qfubl!6. 11. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: KvALlTET,
OPTOPEDl, NAPKOMAN, STEATlTl, TAKT, SlT, PP, Tv, LUKAv, OlL,
KAL, APELAT, MlKPOTOMl, JAMNl, AN, APlSTONl.
NADRILJE -
KARSTVO
PRVENS-
TVENO
PRAVO
{MN.)
NAUKA O
NACINU
ZIVOTA
NAIMENO-
VANJE
{LAT.)
NAZIV
JUG
GRAD U
KAZAH-
STANU
{TLG.N)
SRZ
PLODA
DIO
PLUGA
ODASILJAC
ROBE
STAROGRC.
BOZICA
LOVA I
MJESECA
RIJEKA U
JUZNOJ
AMERICI
ETNICKA
GRUPA
U KINI
{L. LO)
ODSJEK
VREMENA,
VIJEK
ULCINJ
VLAH,
CINCAR
ITALIJA
NEZANI-
MLJIV
GRAD NA
KAMCATKI
{T.G.L)
LITAR
DANSKA
PTICA
TRKACICA
{MN.)
NOBELIJ
DRZAVLJ-
ANIN
KINE
TEMPO
STARI
NAZIV ZA
ITALIJANA
NEMO-
CNOST
STANICA,
POSTAJA
{LAT.)
RIJEKA NA
KAMCATKI
TITAN
PERIODI-
CNA
RIJEKA U
ALZIRU
PRISTINA
VOLT
INTERPRE-
TATOR
PJESME
BELGIJA
MASKA,
KRINKA
Naj gle da ni ji
vi deo u svi je tu!
Na da mo se da }e te se slo -
`iti da je ovo naj gle da ni ji vi -
deo u svi je tu, te da }e te ga
po gle da ti bez ob zi ra na to da
li vo li te fu dbal ili ne. Na ime,
Ili ja Si vo nji}, hrvat ski fu dba -
ler, za sa mo dvi je se dmi ce
pos tao je svjet ska zvi jez da.
Nje gov pro ma {aj do bro je
na smi jao lju bi te lje fu dba la.
Vi deo se na la zi na saj tu
YouTu be, pod na zi vom "The
wor st go al miss ever! Thank You Si vo nji}".
Div lja vo` nja
sa po la auta
Ovaj vi deo da je sa svim
no vo zna ~e nje ter mi nu po -
lo van auto. Vo` nja ovim
~u dom na dva to ~ka dje lu je
za is ta za ba vno. Na `a lost, ta
krnti ja, po pro pi si ma, ne
mo `e na ulicu. Ovaj za ni -
mlji vi vi deo mo `e te na }i
ta ko {to }e te na adre si
www.youtu be.com uku ca ti
"Man Dri ving a Half Car
!!!!".
Ti pi ~no {ved ski
Po gle daj te za ni mlji vu
{ved sku re kla mu za In ter -
net u en gles koj ver zi ji, u
ko joj se pa zi lo na sva ki de -
talj i po ku {aj te pre po zna ti
ne ke po zna te snim ke sa
YouTu be-a.
Ovaj vi deo mo `e te na }i
na saj tu YouTu be, pod na zi -
vom "Youtu be Hits by Ju dit
& Ju dit - En glish ver si on".
Ka da je izve de na prva tran sfu zi ja?
Prvi is to rij ski po ku {aj tran -
sfu zi je krvi opi sao je hro ni ~ar
Ste fa no In fe su ra. In fe su ra pri -
po vi je da ka ko je 1492. go di ne,
ka da je pa pa Ino sent Osmi pao
u ko mu, krv tro ji ce dje ~a ka
une se na u krvne `i le po gla va ra
crkve po pre po ru ci do kto ra.
Ti dje ~a ci su bi li sta ri de set
go di na, i sva ko me od njih obe -
}an je po je dan du kat. Sva tri
dje ~a ka ka sni je su umrla. Ne ki
auto ri su opo vrgnu li In fe su ro vu pri ~u, op tu `u ju }i ga za an ti -
pa pizam. Prva do ku men tovana ljud ska tran sfu zi ja krvi pri pi -
sa na je do kto ru @an-Bap tis tu De ni su, 15. ju na 1667. go di ne.
Pre lio je krv ov ce pe tna es to go di{ njem dje ~a ku, ko ji se ka -
sni je opo ra vio.
Na dana{nji dan
Lin koln iza bran za
pred sje dni ka SAD
Za pred sje dni ka
SAD 1860. go di ne
iza bran je Abra ham
Lin koln. U ja nu aru
1863. Lin koln je
pro gla sio oslo ba |a -
nje ro bo va. To kom
nje go vog man da ta
vo |en je Ame ri ~ki gra |an ski rat, od
1861. do 1865, u kome je Uni ja sje ver nih
dr`a va po bije di la ro bo vla sni ~ki jug. [est
da na po za vr{et ku ra ta, ubi jen je u po zo -
ri {noj lo `i u aten ta tu, ko ji je iz vr{io glu -
mac J.V. Bat. Abra ham Lin koln je bio
{e sna es ti pred sje dnik SAD i je dan od ve -
li kih ame ri ~kih vo |a. Ro |en je u si ro ma -
{noj porodici, a u mla dos ti se {ko lo vao za
advo ka ta. Po li ti kom se ba vio od 1832.
go di ne, a 1856. pri klju ~io se Re pu bli kan -
skoj stran ci, osno va noj za to da bi se su -
prot sta vi la {i re nju rop stva me |u
no vo pri klju ~e nim dr`a va ma SAD.
Ko me se pri pi su je fra za: "Vri je me je no vac"?
Fra za: "Vri je me je no vac", pri -
pi su je se Be na d`mi nu Fren kli nu,
ame ri ~kom dr`a vni ku, fi lo zo fu,
fi zi ~a ru i pis cu.
Fran klin je prvi ut vrdio iden ti -
~nost mu nje sa elek tri ci te tom, te
pos ta vio no vu te ori ju elek tri ci te ta,
do ka zu ju }i pos to ja nje po zi ti vnog
i ne ga ti vnog elek tri ci te ta.
U Fi la del fi ji je osno vao prvu ja -
vnu bi bli ote ku, iz da vao je no vi ne
i {tam pao knji ge. Kao di plo mat -
ski pred sta vnik u Fran cus koj, od 1776. do 1785. go di ne, ko -
ris te }i se svo jim li ~nim ugle dom i po pu lar no{ }u, u~i nio je
velike uslu ge Sje di nje nim Dr`a va ma u nje nom ra tu za ne za -
vi snost. Po slje dnje go di ne `i vo ta provodi objav lju ju}i niz ~la -
na ka u ko rist uki da nja rop stva.
Vuk Ste fa no vi} Ka -
ra d`i}, srpski fi lo log,
re for ma tor srpskog je -
zi ka, sa ku plja~ na ro -
dnih pje sa ma i pi sac
prvog rje ~ni ka srpskog
je zi ka, ro |en je 1787.
go di ne.
Vuk je naj zna ~aj ni ja
li ~nost srpske knji `e -
vnos ti 19. vi je ka.
U~es tvo vao je u Prvom
srpskom us tan ku kao
pi sar i ~i no vnik u Ne -
go tin skoj kra ji ni, a na -
kon slo ma us tan ka oti{ao je u Be~ 1813.
go di ne. Tu je upo znao Jer ne ja Ko pi ta ra, na
~i ji je pod sti caj kre nuo u pri ku plja nje sr-
pskih na ro dnih pje sa ma, re for mu }i ri li ce i
bor bu za uvo |e nje na ro dnog je zi ka u sr-
psku knji `e vnost. Vu ko vim re for ma ma u
srpski je zik je uve den
fo net ski pra vo pis, a sr-
pski je zik je po ti snuo
sla ve no srpski je zik, ko -
ji je u to vrije me bio je -
zik obra zo va nih lju di.
Uz etno graf ske, os ta -
vio je za pi se i o fi zi -
~kim oso bi na ma tije la,
a u knji `e vni je zik je
unio bo ga tu na ro dnu
ter mi no lo gi ju o di je lo -
vi ma ti je la od tje me na
do sto pa la.
Nje go va gra ma ti ka,
ko ju je na zvao "Pi sme ni ca ser bsko ga je zi -
ka", iza {la je u Be ~u 1814. go di ne.
Vu ko vim re for ma ma u srpski je zik je
uve den fo net ski pra vo pis, a srpski je zik je
po ti snuo sla ve no srpski je zik ko ji je u to
vrije me bio je zik obra zo va nih lju di.
Ro |en Vuk Ste fa no vi} Ka ra d`i}
Provjerite svoje znanje
Pri pre mio: Igor JAN KO VI]
iv lji za pad je na ziv ko ji po dra zu mi je va pre dio
da na{ njih SAD, za pa dno od Mi si si pi ja, u vre -
men skom pe ri odu izme |u Gra |an skog ra ta i
ka snog 19. vi je ka.
Kao okru `e nje u broj nim knji `e vnim i fil -
mskim dje li ma, taj pe ri od i po dru ~je ubrzo su
pos ta li to li ko po pu lar ni da su do ve li do ra zvo ja
vlas ti tog fil mskog `an ra zva nog "ves tern", u
ko ji ma je ~es to pred stav lje na ro man ti ~na sli ka ere ko ju ka ra kte ri {u
izo lo va ni slu ~a je vi na si lja, ko ji su po ta knu li in te res za nje go vu stvar -
nu is to ri ju.
Ame ri ~ki lov ci na bi zo ne, ra dni ci na `e lje zni ci, lu ta li ce i voj ni ci
su ko blja va li su se oko si tni ca, ko je su za vr{a va le pu cnja va ma, gdje su
lju di gi nu li "sa ~i zma ma na no ga ma".
Kra |a sto ke bi la je po ne kad sma tra na te {kim zlo ~i nom, a mo gla
se za vr{i ti lin ~o va njem kra dlji va ca sto ke. Po go to vo su me ksi ~ki kra -
dljiv ci sto ke pred stav lja li ve liki pro blem to kom Ame ri ~kog gra |an -
skog ra ta, ka da su me ksi ~ku vla du op tu `i va li da tu na vi ku po dr`a va.
Dod` si ti je je dan od le gen dar nih gra do va na Div ljem za pa du ko -
ji je pru `ao za {ti tu po {tan skim i ci vil nim vo zi li ma, a slu `io je kao lo -
gis ti ~ka ba za za tru pe u In di jan skim ra to vi ma.
Ta ko |e je bio gla vni grad za lov na bi zo ne, sve dok ma so vni po -
kolj ni je uni {tio ogro mna sta da i os ta vio pre ri ju za ga |e nu ra spa da ju -
}im le {e vi ma ovih `i vo ti nja ko je su pred stav lja le osno vni re surs za
D
Div lji za pad,
ma mac
za sve
avan tu ris te
Mjes to gdje
11 6. 11. 2009. qfubl
v| ce te se da nas nas to -
ja t| po sve t| t| po tre ba ma
va s|h uku ca na | uop ste
po ro d| ce. Ku po v| na ko ja se t| •e va seq
do ma. mo q|a b| se re a|| zo va t| u tre nut ku u
ko jem to naj ma nje o•e ku je te. Üko || ko se.
na pra sno. ka ko kod vas to ob| •no b| va.
od|u •| te za b| |o ko j| v|d tro ska da nas. prvo
pro vje r| te sta nje na ra •u nu da b|s te |ma ||
uv|d u to ko || ko mo ze te da po tro s| te.
Ovan
v| b|s te ze |je || da se da -
nas po za ba v| te ra zra dom
p|a na va s|h da |j|h po s|o -
vn|h pro je ka ta. Ü tom
sm| s|u b| vam mo qao za tre ba t| sa vje tn|k.
pa ce te nas to ja t| da sa oso bom od po -
vje re nja prvo ra zmo tr| te va se p|a no ve. pa
se tek on da upus t| te u nj| ho vu da |ju re a|| -
za c| ju. Za sa da ste na do brom pu tu. ne -
moj te da se pre m|s |ja te |su v| se.
Bik
Od|u •| || ste da pre cu t| te
stvar no sta nje va s|h í| na ns| ja
ne ko me |z va se b|| ze oko || ne
ko se za tu ob|ast mo zda |su -
v| se |n te re su je. Ne ko b| ze ||o
da z|o upo tr| je b| va su ze |ju |
vo |ju da po mo qne te. pa ce te se mo ra t|
po s|u z| t| ma ||m pr| kr| va njem |s t| ne. da b|s -
te to |z bje q||. Ne ce te to sma tra t| ve || k|m
z|om. ne qo pros to za ob| |a ze njem su ko -
b|ja va nja.
Bli zan ci
v| ste da nas van sv|h on|h
po s|o vn|h te ma ko je su vec
pos ta |e d|o va s|h sva ko -
dne vn|h ra zm|s |ja nja |. u ne ku ru ku. br| qa.
Okre nu || ste se dru ze nj| ma. za ba v|. pr| ja -
te |j| ma. Sve mu onom sto vam |na •e ne -
dos ta je u ne kom sva ko dne vnom.
po s|o vnom okru ze nju. Od|u •| || ste da se
ma |o za ba v| te. pa ko || ko qod da vas to
ko sta |o.
Rak
lako ste se po no vo na -
mje r| || na n| za nje po s|o -
vn|h |de ja | pro je ka ta.
uop ste na akt| vnos t| u po s|o vnom sm| s|u.
ne ce te b| t| s|| je p| n| q|u v| za de sa va nja na
|ju ba vnom p|a nu. Ü vas z| vot b| se mo qao
use ta t| ne ko ko me ne ce b| t| te sko da
preu zme |n| c| ja t| vu | upu t| vam znak da
ste pre dmet nje qo voq |n te re so va nja.
Lav
S ob z| rom na to da ste ov|h
da na v| se us mje re n| na ne k| v|d
usa vrsa va nja. da nas b|s te se
mo q|| na c| u s| tu ac| j| da pro na -
de te od qo va ra ju cu || te ra tu ru.
kao | da se ma |o v| se us mje r| te na u•e nje
uop ste. Pred va ma je dan |spu njen akt| -
vnos t| ma ovoq t| pa. Naj ra d| je se za drza -
va te u to p|oj so b| uz do bru knj| qu.
Dje vi ca
Ma |o mo ze te da oda hne -
te. jer vam p|a ne te da nas
ne da n|su bas na k|o nje ne.
a|| ono bar neu tra| no nas -
tro je ne. lpak. ne k| od odno sa ko j| su u
pos|jednje vr| je me po pr| m| || za br| nja va ju -
cu no tu sa da ce se po pra v| t|. Da nas n| je
dan da se upus t| te u ras •|s ca va nje stva r|.
jer n|s te u naj bo |jem ra spo |o ze nju. a Mje -
sec b| vam mo qao po kva r| t| ra •u ne.
Va ga
Do |a ze bo |j| da n| za vas.
Sun ce u prvoj ku c| vam do -
no s| v| se nov ca | bo |je mo -
qu cnos t| da svo je po s|o vne akt| vnos t|
pro s| r| te. Da nas mo ze te o•e k| va t| prve
na zna ke toq no voq po z| t| vnoq to ka de sa -
va nja. Üz| vaj te u || je pom da nu | sve tre -
nut ke sre ce zboq no vo nas ta ||h pro m je na
po d| je || te sa vo |je nom oso bom.
[kor pi ja
Da nas ce te se drza t| uq|a -
vnom on|h uob| •a je n|h dne -
vn|h de sa va nja ko ja ce se
sves t| na po sao | kon ta kte
ko j| su u ve z| sa po s|om ko j| ra d| te. Pr| ja
vam da se po vre me no u po tpu nos t| po -
sve t| te oba ve za ma ko je |ma te. kao | da se
na taj na •|n ma |o odmo r| te od sv|h on|h
stva r| ko je vas na pr| va tnom p|a nu t| ste.
Stri je lac
Jar •e v| ma je ovo vr| -
je me po qo dno za |ju -
bav. Ü e|e men tu ste |
osje ca te da je do sao
tre nu tak da se po za ba v| te sa ot kr| va njem
svo je na k|o nos t| oso b| ko ju vec du ze vr| -
je me po sma tra te. Za vas uv| jek pos to j| je -
dan pe r| od pro cje nj| va nja | va qa nja.
na kon ko jeq do no s| te ko na •an sud o to -
me da || je oso ba za |s ta vr| je dna va se na -
k|o nos t| ||| ne.
v| ce te da nas svoj po sao
po n| je t| ku c|! Sve su pr| || ke da
ce te se da t| u rad | v| se ne qo
sto ste m| s|| ||. Da nas ce te do -
ka za t| | se b| | dru q| ma da je
ne mo qu ce da vas u po s|o -
vnom sm| s|u |ko za m|je n|. jer ste sa mo v|
u sta nju da ta ko brzo | eíek tno r| je s| te sve
po te sko ce. pa | da |za de te sa na jo r| q| na| -
n| j|m pre d|o qom ka da se on tra z|.
Ja rac Vo do li ja
va ma je ovo
dan pun kon ta ka -
ta | su sre ta ka ko
on|h pr| ja te|j sk|h
ta ko | ro db|n sk|h. Po za ba v| te se ma |o | sa
po ro d| •n|m odno s| ma. jer ce te da nas
upra vo u tom kru qu |ma t| ma ks| mum za -
dov |jstva | sre ce. lako ne ta ko •es ta oku -
p|ja nja toq t| pa. za vas su |zvor pr| ja tn|h
emo c| ja | pra voq opu sta nja.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Se li Fild
Glu mi ca Se li Fild je
ro |e na 6. novembra
1946. go di ne u Ka li for -
ni ji. Svo ju glu ma ~ku
ka ri je ru za po ~e la je u
se ri ji "Gid get", a po -
zna ta je pos ta la po ulo -
zi ses tre Be tri le u fil mu
"The Flying Nun".
Igra ju }i ma hom u ko -
me di ja ma, Se li je ima la
pro blem da se na |e u
dra ma ma, pa je po mo}
po tra `i la kod Li ja Stra -
sber ga ko ji je svo je vre -
me no od Meri lin
Mon ro na pra vio zvi jez -
du. Ve} 1976. go di ne
zai gra la je u fil mu
"Sibyl" ko ji je bio njen
prvi po ku {aj ozbi ljni jeg
stva ra nja. Za ulo gu u
ovom fil mu do bi la je
nagradu "Emmy". Po -
tom su uslije di le i dru -
ge na gra de, da bi je dno
od va `ni jih aka dem skih
pri zna nja nas tu pi lo na -
kon fil ma "Pla ces in the
He art". Pos tav {i sla vna
glu mi ca, odlu ~i la je po -
ka za ti i svo ju dru gu
stra nu pa se 1986. go -
di ne na {la na na slo vni ci
~u ve nog "Playboy"
ma ga zi na, na kon ~e ga
se vra ti la u fil mske vo -
de. Slje de }eg "Emmy-
ja" do bi la je 2007.
go di ne za film "Brot -
hers and Sis ters".
pre `iv lja va nje In di ja na ca na tom po dru ~ju.
Za kon i red sti gli su u ovaj grad sa pro vo di te lji ma za ko na
kao {to su V. B. Bat Mas ter son, Ed Mas ter son, Va jat Erp, Bil Til -
gman, H. B. Ham Bel i ^ar li Ba set. Ne ki od njih su u~es tvo va li u
le gen dar nom obra ~u nu kod OK ko ra la u gra du Tum bsto nu.
Go di ne 1876. Ka la mi ti D`ejn, jo{ je dan od le gen dar nih li ko -
va Div ljeg za pa da, na se li la se u po dru ~ju gra di }a De dvud u Ju -
`noj Da ko ti, bi la pri ja telj div ljeg Bi la Hi ko ka. Je dnom pri li kom,
dok je igrao po ker, Hi kok ni je uspio na }i slo bo dno mjes to gdje je
uvi jek sje dio, ka ko bi se za {ti tio od na pa da s le |a, te je sjeo le |i -
ma okre nu t pre ma vra ti ma. Nje go va pret ho dna pre dos tro `nost
po ka za la se mu drom, jer ga je re vol ve rom ka li bra 45, s le |a upu -
cao D`ek Mek Kol.
U tre nut ku smrti, Hi kok je u ru ci dr`ao par aso va i par osmi -
ca, sve u crnoj bo ji, {to se od tada na zi va "mrtva ~kim kar ta ma".
D`ejn je ka sni je tvrdi la da je sa Hi ko kom bi la u bra ku i da je
on otac nje zi nog dje te ta, ali na to se gle da sa skep som.
Su kob u okru gu Lin koln do go dio se 1877. go di ne. Ovaj "rat"
vo di li su bo ga ti ran ~e ri s je dne i po sje dni ci trgo va ~kog mo no po la
u okru gu Lin koln u No vom Me ksi ku. Is ta knut bo rac na stra ni
ran ~e ra bio je Bi li Kid, zlo gla sni po gra ni ~ni odme tnik i ubi ca.
U`i vao je glas ubi ce dvadesetjednog ~o vje ka, po je dnog za sva ku
go di nu svog `i vo ta, ali je vje ro va tno ubio uku pno de vet lju di.
Naj po zna ti ju ban du na Div ljem za pa du vo dio je D`e si D`ej -
ms. On je bio na zlom gla su zbog svo jih dje la, iako ga sen za ci -
ona lis ti ~ki me di ji tog vre me na osli ka va ju kao sa vre me nog
Ro bi na Hu da. D`ej ms i nje go vi ze mlja ci su svo jim pu tem po za -
pa dnoj gra ni ci plja ~ka li ban ke, vo zo ve, po {tan ske ko ~i je i pro da -
vni ce od Ajo ve do Te ksa sa. Iz bje ga va ju }i ~ak i na ci onal nu
de te ktiv sku agen ci ju "Pin ker ton", ban da je oplja ~ka la na hi lja de
do la ra.
Div lji za pad su obi lje `i li i In di jan ski ra to vi. Je dna od naj po -
zna ti jih bi ta ka od svih In di jan skih ra to va bi la je bit ka kod Litl
Big hor na, u ko joj su uje di nje ne sna ge Si ju ksa i ^e je na, pod
vo|stvom Bi ka ko ji sje di, po ra zi le ko nji cu ge ne ra la D`or d`a Ar -
mstron ga Kas te ra.
Zbog Kas te rove smrti gra ni ~ar i {o umen Bu fa lo Bil je {i rom
Div ljeg za pa da izvo dio svo je pred sta ve u ko jima za osve tu skal -
pi ra ~e jen skog ra tni ka.
je `i vot bio jef tin
Naj po zna ti ju
ban du na
Div ljem za pa du
vo dio je
D`e si D`ej ms
Ame ri ~ki
lov ci na
bi zo ne,
ra dni ci na
`e lje zni ci,
lu ta li ce i
voj ni ci
su ko blja va li
su se oko
si tni ca
Bi la
sam {o ki ra na
me dij skom pa` njom
na kon {to me Kris
pre tu kao. Bi lo je
po ni `a va ju }e. To
ni je fo to gra fi ja
ko ju bis te bi lo
ko me po ka za li.
Ima la sam osje }aj
da sam zlo upo -
trije blje na.
Ri ja na,
pje va ~i ca
Mu zi ~ki ka ta log "Bea tlesa"
bi }e pu {ten u pro da ju idu }eg mje -
se ca u no vom for ma tu - na USB-u
u obli ku ja bu ke.
Ogra ni ~e na se ri ja od 30.000
ze le nih USB-ova bi }e dos tu pna
od 7. de cem bra, po ci je ni od 200
fun ti na saj tu The Bea tles.com.
Sva ki USB sa dr`a va}e 14 ne -
da vno di gi tal no obra |e nih al bu ma
le gen dar ne li ver pul ske ~e tvor ke,
kao i 13 mi ni-do ku men tar nih fil -
mo va.
Al bu mi ko ji }e se na }i na ze -
le nim USB ja bu ka ma su "Sgt
Pep per's Lo nely He ar ts Club
Band", "Yal low Sub ma ri ne", "Re -
vol ver", "With the Bea tles", "Bea -
tles for Sa le" i "Ple ase Ple ase
Me". "Ma gi cal Mystery To ur",
"The Bea tles", "Rub ber So ul",
"Help!", "Let it Be", "Past Mas ters
One and Two", "A Hard Day's
Nig ht" i "Ab bey Ro ad".
LOM, FRANCUSKA - Fran cus ki glu mac Kris tof Lam ber i nje go va ko le gi ni ca
glu mi ca So fi Mar so da ju auto gra me u gra du Lo mu uo~i pri ka zi va nja fil ma "Bed si de man",
u ko je m ima ju gla vne ulo ge.
No vi al bum
grupe "Ma ro on 5"
na pro lje }e
Ro ke ri iz Los An |e le sa na jav lju ju tre }i al bum za slje de }e pro lje }e,
ali je nji ho va bu du }nost na kon to ga ne iz vje sna.
Do bi tni ci tri nagrade "Gra mmy" pla ni ra ju izla zak no vog al bu ma,
ko ji jo{ ne ma ime, za pro lje }e 2010. go di ne.
Fron tmen Adam Li vajn re kao je da ne pla ni ra jo{ du go da se ba vi
mu zi kom, ma kar ne u tre nu tnom sas ta vu.
"Mi slim da je 'Ma ro on 5', kao gru pa, dos ti gao vrhu nac. Iz da }e mo
jo{ je dan al bum, a on da vje ro va tno ide mo sva ko svo jim pu tem", re -
kao je on za "Dej li mejl".
"Po sli je ve oma us pje {nih al bu ma tre ba lo bi da ot kri je mo ko smo
kao lju di i da li smo se pro mi je ni li. Osje }am da ne bih mo gao ovo da
ra dim ka da bu dem imao 40 ili 50 go di na ili du `e kao 'The Rol ling
Sto nes'".
Al bu mi "Beat lesa" na USB-u u obli ku ja bu ke
ren dse te ri Dej vid i
Vi kto rija Be kam
pre dnja ~e u svim
no vo ta ri ja ma, pa su
ta ko me |u prvi ma
na ba vi li no ve hit
ku }ne lju bim ce - pa -
tu ljas te svi nje. Za ove ljup ke `i vo ti -
nji ce ne tre pnuv {i su iz dvo ji li oko
3.000 KM.
Mo dno osvi je {te na Po{ na vo dno
im `e li da ti ime na El ton i Dej vid po
nji ho vim blis kim pri ja te lji ma ser El -
to nu D`o nu i nje go vom `i vo tnom
par tne ru Dej vi du Fur ni {u, dok im
Dej vid `e li da ti ma nje zvu ~na ime na
(i pri mje re ni ja ~la no vi ma `i vo tinj -
skog svi je ta) - Pin ki i Per ki.
No vi lju bim ci `i vje }e na far mi
Be ka mo vih u Her tfor d{i ru.
Ove `i vo ti nji ce, ka `u upu }e ni,
vrlo su ~is te i u`i va ju u dru{ tvu lju -
di, a sve vi {e po zna tih ih `e li u svo -
jim do mo vi ma.
Osim Vi kto ri je i Dej vi da, svi nji -
cu je na ba vio i crve no ko si Ru pert
Grint, naj po zna ti ji po svo joj ulo zi
Ro na Ve sli ja u fil mskom se ri ja lu
"Harry Pot ter".
"Sva ki dan do bi va mo na ru d`be.
Ne vje ro va tno je ko li ko su ove `i vo -
ti nje pos ta le tra `e ne", re kla je uz ga -
ji va ~i ca D`ejn Kroft.
T
Za pa tu ljas te svi nje
po zna ti par iz dvo jio je
pre ko 2.000 do la ra
Be ka mo vi ima ju
no ve ku }ne lju bim ce