Način dejstva LA - tipski modeli dejstva

maj. Mladen Kostić spec. politikolog Beograd 2007god.

1

Sadržaj

Sadržaj..............................................................................................................................2 Ključne reči......................................................................................................................2 UVOD..............................................................................................................................4 Vazduhoplovna nadmoć i protivvazduhoplovna borba.................................................5 Zadaci LA .......................................................................................................................6 Policijska kontrola VaP-a ...........................................................................................6 Ofanzivna protivvazduhoplovna borba (OPVB).........................................................7 Defanzivna protivvazduhoplovna borba (DPVB) ......................................................9 Načini dejstva LA u PVB – tipski modeli...................................................................11 Čišćenje VaP-a...........................................................................................................11 Borbeno dežurstvo LA...............................................................................................16 Lovačka pratnja.......................................................................................................23 Tipski modeli dejstva LA na objedinjenom modelu................................................27 ZAKLJUČAK ...............................................................................................................30 Literatura:.......................................................................................................................31

Ključne reči

2

Vazduhoplovna nadmoć (VN) i protivvazduhoplovna borba, ofanzivna protivvazduhoplovna borba (OPVB), defanzivna protivvazduhoplovna borba (DPVB), čišćenje vazdušnog prostora (VaP-a), borbeno dežurstvo LA (LA), lovačka pratnja

3

UVOD

Lovačka avijacija može dejstvovati u različitim uslovima. Svoje zadatke može izvršavati na veoma širokom prostoru, dok se vrlo često može angažovati i za odbranu pojedinačnih važnijih rejona i objekata. U pogledu mesta odakle se upućuju na izvršenje borbenog zadatka lovci se mogu nalaziti na zemlji ili u vazduhu. U pogledu načina i mogućnosti otkrivanja neprijatelja lovci se mogu navoditi na ciljeve u VaP-u ili da svoje zadatke izvršavaju samostalnim traženjem. Sve ovo bitno utiče i zahteva da načini dejstva LA pri izvršenju zadtaka budu različiti. Prema taktici LA iz 1984.godine pod načinom b/d LA podrazumeva se poredak i postupnost upotrebe njenih snaga i sredstava za vreme izvršenja postavljenog borbenog zadatka. Odredjivanje načina b/d LA zavisi u osnovi od sledećih faktora: karaktera postavljenog, zadatka, uslova u kojima se zadatak izvršava, borbenih mogućnosti lovaca i obučenosti pilota. Pri tome treba istaći da su osnovni kriterijumi za uporednu ocenu svakog od načina b/d, efikasnost dejstava svakog aviona pojedinačno ili jedinice u celini, potrebne snage za izvršenje postavljenog zadtka i blagovremenosti njegovog izvršenja Da bi pronašli optimalne načine dejstava LA, trebamo utvrditi i načine upotrerbe LA prema doktrinarnim rešenjima budućih partnera iz NATO saveza, jer je potpisivanjem pristupa „partnerstvu za mir“, naša zermlja jasno izrazila težnju da bude deo jednog višeg i dobro uredjenog sistema, koji ima sopstvene procedure i načine upotrebe. Dosadašnji sistem PVO je zapravo pasivan i defanzivan. Kriterijum koji treba postići, kako bi se postigao opšti cilj u oružanoj borbi, odn. ratu, nije pravilno formulisan, pa implicira neadekvatne načine upotrebe LA, koji se ne mogu primeniti, operacionalizovati u budućem savezu. Potrebno je redefinisati ciljeve (namenu) i zadatke LA, a sa njima i načine dejstva LA. Rešenje treba tražiti kroz funkcionalnu analizu adekvatno postavljenih ciljeva sa jasno definisanim zadacima, koji uslovljavaju i odgovarajući izbor načina dejstava LA.

4

Vazduhoplovna nadmoć i protivvazduhoplovna borba
Vazduhoplovna nadmoć predstavlja stanje koje omogućuje potpunu slobodu operacija (dejstava) u vazdušnom prostoru pri čemu nema organizovanog otprora i kontrolisane vatre PVO. Dok god nemamo mogućnost slobodnog manevra u VaP-u, pri čemu neprijatelju onemogućavamo postizanje iste, mi nemamo VN. VN može biti apsolutna ili lokalna, u kom slučaju je pravilnije nazivati je kao prevlast, što je i predvidjeno u pravilnicima za borbenu upotrebu snaga SAD. Postizanje VN se obezbedjuje protivvazduhoplovnom borbom, kao jednim od osnovnih sadržaja b/d, a koja je više od protivvazdušne zaštite i protiv raketne odbrane, odn. PVO. Ona uključuje i ofanzivna dejstva, čime se neprijatelj prinudjuje na defanzivu. Protivvazduhoplovna borba je zajednički napor, sinergičnost izmedju sistema komandovanja, obaveštajnog rada, elektronskog izvidjanja i radarskog otkrivanja i praćenja, izvidjanja svim drugim sedstvima i snagama, dejstvima LA i LBA, projektila i ARJ PVO, ali i drugih delova OS. Protivvazduhoplovna borba predstavljaju funkciju kako se zadobija i zadržava VN. Ono što je suštinski važno i zašto je najbitnije uvesti ove pojmove je to da se ovim sadržajem b/d omogućava apsolutna vojna (strategijska i taktička) prednost, koja dozvoljava našim snagama slobodu dejstava i manevra sa ciljem uspešnog izvršenja zadataka, minimizirajući mogućnost neprijateljskog napada iz svih dimenzija, a to je osnovna namena V i PVO. U dosadašnjoj praksi, budući da smo se oslanjali na sopstvene snage, bilo je nerealno očekivati da se može u nekom većem sukobu sa protivnikom, čija je vojna moć ranga regionalne sile, ostvariti VN. Medjutim tu i leži suštinska greška i razlog za objašnjenje pojma VN i PVB, naime bez VN koja se zadobija PVB, sopstvene snage nisu u mogućnosti da izvode ostale sadržaje b/d i time ostvare ciljeve svojih zadataka i oružane borbe u celini. Neprijatelj će uvek moći i težiti da vrši odredjeno uznemiravanje. Primer za to su: Irak 1991., SRJ 1999., Afganistan 2002.god., gde je bilo povremenog uznemiravanja snagama ARJ PVO ili poletanjem LA, ali to je bilo bez bitnog uticaja na vodjenje kombinovanih operacija od strane RV i KoV SAD i njihove koalicije. 5

Kako to postići? Odgovor leži u pravilnom definisanju zadataka, koje treba da izvrši V i PVO, unutar njih LA posebno, a koji proizilaze iz opšteg cilja - postizanja VN, vodjenjem protivvazduhoplovne borbe uz koalicione partnere. Ulaskom u Partnerstvo za mir naše OS dobijaju moćnog saveznika, sa kojim je moguće ostvariti postizanje cilja i ispunjenja osnovne namene V i PVO. Zadaci koji se postavljaju pred LA proizilaze iz dva vida vodjenja operacija (dejstava) u protivvazduhoplovnoj borbi: ofanzivnih i defanzivnih operacija (napadna i odbranbena dejstva). Pored ovih zadataka koji su definisani ratnom upotrebom, potrebno je obratiti pažnju i na mirnodopske zadatke ugrožavanja bezbednosti i suvereniteta, pretnjama kao što je terorizam, organizovani kriminal i sl. Ovi drugi zadaci mogu biti definisani policijskim dužnostima kontrole vazdušnog prostora (Air policing).1

Zadaci LA

Policijska kontrola VaP-a
Ovo je stalna misija. Izvodi se u mirnodopskim uslovima, kao i u kriznim situacijama (vanredno stanje). Uglavnom se sastoji od otkrivanja, presretanja i kontrolisanja (identifikacije) neidentifikovanog vazduhoplova, koji je upao u nacionalni VaP ili zonu odgovornosti. Od presretača se može zahtevati da prisili presretnuti vazduhoplov da napusti VaP ili da sleti radi zemaljska inspekcije. Drugi, neborbeni zadatak u okviru ove misije je da pomogne vazduhoplovu u nevolji.2 Snage koje izvršavaju ovaj zadatak su:
1 2

Air policing- vazduhoplovna policja EURAC Air power papir- Evropska kontrola VaP-a, Pregled vazdušne moći EU, nastao sporazumom 17 k-danata RV članica EU, 2000.god.

6

• • • •

avioni: LA, eventualno AWACS, sistem VOJIN, OBKL, KM, odnosno operativni centri (OC)

Ofanzivna protivvazduhoplovna borba (OPVB)
OPVB ima za cilj uništenje, neutralisanje i umanjenje pretnje od strane neprijateljskih vazduhoplova i projektila. Idealno bi bilo uništiti ovu pretnju i njenu logistiku još na zemlji ili na kraju krajeva što bliže njihovim izvorima. Objekti dejstva (OD) za ovaj vid dejstava su neprijateljski: sistem PVO (avioni i ARJ PVO), aerodromi, infrastruktura logistike, projektile (krstareće i balističke), vozila, brodove i vazduhoplove koji služe kao lansirna orudja, kao i komandna mesta (KM), sredstva i čvorišta veze i centre za prikupljanje obaveštajnih informacija. Osnovna načela kojima se rukovodi u izvršenju ovih zadataka su: ekonomičnost, efikasnost i minimalni rizik za vlastite snage. Snage koje se angažuju na izvršenju ove misije su V i PVO i drugi elementi borbenog rasporeda (b/r) OS:3 • • • • • • Avioni: LA, LBA, BA obezbedjuju masovnost, Projektili; uključuju oružja v-v, v-z, kao i krstareće rakete lansirane iz vazduha, zemlje ili mora, Bespilotne letelice; obezbedjuju otkrivanje, praćenje, izvidjanje, elektronsko ometanje i obmanjivanje neprijateljskog PVO sistema, Specijalne snage; direktno napadaju objekte od značaja za PVO, skupljaju obaveštajne podatke ili navode avijaciju u napadu na OD, Artiljerija i mornarica, ukojiko su u dometu mogu dejstvovati, C4ISR sistem, ovo je ono što je od suštinske važnosti, a što se kod nas često zanemaruje. Ovaj sistem uključuje rano otkrivanje i praćenje, identifikaciju, vezu sa svim senzorima u svim dimenzijama prostora,
3

u 3. arapsko-izraelskom ratu 1973.god. oklopne j-ce su zarobile bateriju KUB i svojim ukupnim dejstvom i napredovanjem narušili sistem PVO Egipta; pominje se upotreba helikoptera AH-64 1991. u Iraku za neutralisanje PVO Iraka

7

• •

Informacionu borbu (ratovanje), ovim sistemom se mogu neutralisati mnogi OD avijacije, kao šro su KM i CV čime se postiže ekonomičnost, KoV, zauzimanjem odredjenih objekata neprijatelja i rejona takodje mogu dati doprinos.

Iz ove misije, OPVB, proizilaze i osnovni zadaci za avijaciju V i PVO i LA posebno, a to su: a) Dejstvo po objektima na zemlji (surface attack) Ovo je zadatak koji ima za cilj uništenje, neutralisanje i umanjenje borbene sposobnosti OD na zemlji, koji su u funkciji neprijateljskih ofanzivnih snaga RV i PVO. Ovaj zadatak prevashodno izvšava LBA, ali obzirom na borbene mogućnosti savremene avijacije, ovaj zadatak može biti odredjen i LA, ali ne kao kod nas u pomoćnoj nameni, već kao sastavni deo osnovog zadatka. b) Čišćenje VaP-a LA(fighter sweep) Čišćenje predstavlja ofanzivnu misiju (zadatak) LA pri čemu ona traži i uništava neprijateljske OD u VaP-u. OD mogu biti neprijateljska LA, LBA, BA, ali i sve druge platforme za lansiranje projektila (npr. bespilotne letelice BL), kao i sami projektili (krstareće rakete i dr.). Bitno je istaći da to nije klasičan slobodan lov 4i da može uključivati i dejstvo po objektima na zemlji. c) Pratnja(escort) ili lovačka pratnja Ovim zadatkom LA štiti vlastite vazduhoplovne snage iznad neprijateljske teritorije, od napada LA i ARJ PVO neprijatelja. Objekti zaštite mogu biti vlastite snage u zadacima: izolacije bojišta, izvidjanja, transporta, služba traganja i spasavanja (STS-a), vazduhoplova za komandovanje i elektronska dejstva (ED). d) Neutralisanje neprijateljske PVO (suppresion of enemy air defence). Namena je neutralisanje, uništenje ili povremeno slabljenje mogućnosti ARJ PVO. Ovaj zadatak se deli na tri kategorije ili podzadatka: - neutralisanje PVO rejona, koji podrazumeva dejstva protiv odredjenog sistema PVO (neutralisanje, uništenje ili umanjenje efikasnosti); - lokalno neutralisanje, koje podrazumeva dejstva protiv ARJ PVO na uskom prostoru, npr. transportnoj marš-ruti, ovo predstavlja lokalnu prevlast u VaP-u; - oportuno neutralisanje, koje podrazumeva neplaniranu samoodbranu od
4

npr. kod nas je to jedan od zadtaka LA u

8

dejstva ARJ PVO po sopstvenom avionu i koje zahteva precizno sadejstvo zbog mogućeg dejstva po sopstvenim snagama. Upravo u zadnjem zadatku je najverovatnije angažovanje LA, dok se za prva dva obično angažuju posebne avijacijske jedinice za protiv elektronska borbena dejstva (wild weasel).5 Prilikom izvodjenja OPVB dejstava planer mora izabrati primarne ciljeve i poredjati ih po važnosti, odrediti OD i ujediniti sva OPVB dejstva u jednu celinu, jedan zajednički napor kako bi se postigla sinergija, što znači obavezno centralizovano planiranje, ali decentralizovano izvršenje. Važnost se ogleda i u tome što je ovo primarni cilj na ratištu od koga zavisi celokupna oružana borba, odn. dalji tok operacija i upotreba V i PVO. Kasnije će biti dat primer zajedničkog dejstva snaga pri izvršenju ovog zadatka.

Defanzivna protivvazduhoplovna borba (DPVB)
DPVB ima za cilj zaštitu sopstvenih snaga i vitalnih interesa od neprijateljskih napada iz VaP-a (aviona i projektila) i predstavlja ono što smo smatrali kao PVO, ali i PVZ. Ovim operacijama (dejstvima) se obezbedjuje sigurna zona sa koje svi elementi združenih snaga mogu efikasno operisati. DVPB štite prijateljske komunikacione linije i snage KoV-a nutrališući neprijateljsku slobodu ofanzivnih dejstava. Uključuje aktivne i pasivne akcije (dejstva), koje imaju za cilj uništenje neprijateljskih napadnih sredstava ili da neutrališu ili pak umanje efekte napada, tako da se izbegne uništenje objekta koji se štiti. Aktivna dejstva ili PVO imaju za cilj uništenje neprijateljskih aviona, projektila i raketa ili umanjenje njihovog dejstva detekcijom, identifikacijom, presretanjem i uništenjem od strane naše LA ili ARJ PVO uz podršku sistema VOJIN i KM (C4I). Snage koje su uključene u PVO su: • • Vazduhoplovi LA, naoružani helikopteri, AWACS, sistemi za izvidjenje i ED u vazduhu; ARJ PVO svih dometa i iz svih j-ca na ratištu;

5

Air Force Doctrine Document 2-1.1, 26.4. 2002.god.

9

Sistem VOJIN ali sada kao C4ISR, koji uključuje i druge senzore, satelite i sisteme za identifikaciju, kao i kompjutere za pomoć u odlučivanju.

Uspešno vodjenje protivvazduhoplovne borbe zahteva u realnom vremenu prikupljanje, dostavljanje, analizu, klasifikaciju i korištenje pouzdanih i tačnih informacija. Gotovo u realnom vremenu ili u realnom vremenu dobijanje informacija sa vazdušnih i površinskih senzora omogućavaju upozorenje, situacionu svesnost i podelu ciljeva i dodeljivanje zadataka. Odgovarajuća obaveštajna procena je suštinska za pripremu ratišta. Pasivna dejstva ili PVZ čine radnje kamufliranja; skrivanja i obmanjivanja; rastresitog rasporeda; ojačanja konstrukcije, kao i korištenje «stealth» tehnologije. PVZ ne uključuje nikakvu upotrebu naoružanja i omogućava preživljavanje i umanjenje efekata neprijateljskog dejstva po vlastitim snagama. PVZ sprovode celokupne OS i njihovo planiranje počinje i pre samog rata. Na osnovu iznetih ciljeva i snaga koje se angažuju za posebne zadatke u aktivnim dejstvima ili PVO, proizilaze sledeći zadaci: a) b) c) d) Odbrana zone, koja se izvodi upotrebom različitog oružja i sitema odbrana objekta, je zadatak koji se izvodi radi odbrane ograničene samoodbrana, predstavlja odbranu na neposredan napad na vlastiti odbrana visoko vrednih vazduhoplova ( High Value Airborne

uvek kada su objekti rastresito rasporedjeni u široj zoni; zone, obično vitalnih elemenata b/r ili važnih političkih centara; vazduhoplov, sopstvenim oružjem; Asset Protection), predstavlja neposrednu zaštitu AWACS-a, JSTARS, odn. KM u vazduhu i platforma za od ključnog značaja, kao i VIP vazduhoplova. Integrisan sistem obezbedjuje reagovanje u realnom vremenu i maksimum učinkovitosti. Iako sva oružja i podsistemi u PVO mogu samostalno dejstvovati, najveći efekat se

10

postiže njihovom združenošću u jedinstven sistem. Takodje će biti dat model ovog dejstva.

Načini dejstva LA u PVB – tipski modeli
Na osnovu jasno definisanog cilja borbenih dejstava, vazduhoplovne nadmoći ili bar prevlasti u VaP-u, za čije je postizanje LA namenjena, lako se dedukuje opšta misija (zadatak) LA, a to je protivazduhoplovna borba. Na osnovu opšte misije daljom dedukcijom dolazimo do posebnih zadataka u okviru ofanzivne i defanzivne PVB, čije izvršenje zahteva posebne načine dejstava. Policijska kontrola VaP-a kao poseban zadatak LA takodje se izvršava jednim od datih načina dejstava LA, Ti načini dejstava LA su sledeći: • • • Čišćenje VaP-a Lovačka pratnja borbeno dežurstvo LA

Čišćenje VaP-a
Ova misija se izvodi uglavnom iznad neprijateljske teritorije ili «ničije» zemlje sa ciljem uvlačenja u borbu i uništenja neprijateljskih lovaca ili drugih vazdušnih ciljeva. Ova misija se planira sa ciljem ostvarivanja prevlasti u VaP-u onemogućavanjem neprijatelju da koristi VaP, a da istovremeno omgući nesmetanu upotrebu sopstvenim snagama. Mada se čišćenje VaP-a vrši i sa ofanzivnim i defanzivnim namerama, način na koji se LA upotrebljava, dozvoljavajući lovcima da traže i napadaju druge vazduhoplove uz prednost inicijative, odražava pravi duh LA, a to je napad. Ovo je razlog da je ovo najpreferiranija misija za taktičare i da bi trebalo da je planiraju uvek uz druge načine dejstava.

11

Oblici izvodjenja Kako je uobičajen cilj čišćenja VaP-a zahvat neprijateljskih LA i LBA, logično je da se ova misija izvodi u zoni gde se očekuje visoka koncentracija neprijateljskih vazduhoplova. Od 1. sv. rata pa do danas, najunosniji OD u ovim misijama je bio napad na baze neprijateljske avijacije. Iznenadni napad na aerodrom, sa koga se izvode rutinske operacije izaziva razarajuće posledice. Neki vazduhoplovi neprijatelja tek poleću ili lete u smaknutom poretku, na maloj visini; drugi čekaju na sletanje zbog nedostatka goriva itd.,uglavnom, neprijatelj je iznad svoje teritorije i manje je budan, a često se dešava da je neprijatelj na zemlji, pripremajući se za dejstva. To je u suštini najunosniji cilj i zato se predvidja kao jedan od zadataka OPVB dejstvo po ciljevima na zemlji. Ovo olakšava i činjenica da je većina savremenih lovaca višestruke namene i da mogu izvršavati različite misije, a uvodjenjem četvrte i pete generacije lovačkog aviona u toku jedne misije mogu izvršavati i više zadataka, zahvaljujući raznovrsnosti naoružanja i mogućnosti avionike. Medjutim, ovo zna i protivnik i zato se obično preduzimaju mere maskiranja, rastresitog rasporeda, utvrdjivanja u armirano betonskim skloništima (ABS) ili podzemnim galerijama i obavezno uz jaku neposrednu PVO. Zato se u okviru ovakvog napada izvršava i zadatak nautralisanja protivnikove PVO, bilo kao oportuno neutralisanje ili sa posebno odredjenim elementom borbenog poretka (b/p) za tu namenu. Najčešće se pribegava jednom naletu sa dejstvom po već izabranim ili markiranim ili lako uočljivim OD, tako da neposredna PVO aerodroma i zone oko aerodroma ne stigne da reaguje. Cilj ovih aktivnosti je izazvati protivnika na borbu u uslovima koji pružaju prednost napadaču, zbog inicijative, pravovremeno organizovanog b/p i pogodnijeg položaja za napad. U suprotnom, ukoliko su na zemlji, vazduhoplovi i LA neprijatelja postaju lak plen udarne avijacije. Drugi verovatan oblik u okviru ovog način dejstava je čišćenje iznad bojišta gde se vode kopneno-vazdušne operacije i koje su često zasićene vazduhoplovima bliske vazduhoplovne podrške. Transportni vazduhoplovi (avioni i helikopteri), izvidjačke letelice i letelice za komandovanje i vezu sa KoV-om su takodje mogući OD u ovoj zoni.

12

Sve ovo su unosni i vredni ciljevi, uz to vrlo osetljivi i bitni za opšti uticaj na vodjenje združenih operacija. U takvim uslovima, lovci za čišćenje VaP-a bi trebalo da usmere svoje napore na ovakve ciljeve i da izbegnu borbu sa lovačkom zaštitom, osim ako je to neizbežno. U ovim zonama sasvim je izvesno da se kao cilj nadju protivnički lovci za čišćenje VaP-a u istoj misiji, pa se bribegava ešaloniranju snaga lovaca po visini i podeli na udarnu grupu i grupu za zaštitu.6 Udarna grupa obično leti na manjoj visini i OD su vazduhoplovi podrške i udarne avijacije, dok zaštita leti ne većoj visini i pretražuje VaP radi otkrivanja moguće pretnje. U zavisnosti od TT karakteristika i postojanja više tipova lovačkih aviona, avioni sa boljom avionikom i naoružanjem čine zaštitu. U slučaju pojave pretnje i angažovanja radio- vezom se upozoravaju svi avioni u zoni i posebno ugrožen avion. Budući da je zbog gustine vazduhoplova udarne avijacije na ograničenom području VaP prilično zasićen, kao i zbog postojanja trupne PVO ali i ARJ PVO većeg dometa radi zaštite osteljivih delova borbenog rasporeda KoV, optimalno je da lovci za čišćenje VaPa budu u zonama očekivanja (ZO) na većoj visini i da samo za potrebe dejstva napuštaju zadate visine čekanja, a da se nakon dejstva vraćaju na njih. Treći oblik čišćenja VaP-a je jednostavno traženje LA neprijatelja u dodeljenoj zoni. Kako se ova dejstva dešavaju iznad neprijateljske teritorije, poželjno je da se razvije i uvežba taktika za boj u VaP-u (malo protiv mnogo i mnogo protiv mnogo)7Za očekivati je da neprijatelj bude u prednosti zbog mogućnosti narastanja snaga podizanjem lovaca sa zemlje i mogućnošću VOJIN i da će preduzeti iznenadne napade, pa je neophodno predvideti pored udarne grupe lovaca za čišćenje VaP-a i zaštitnu grupu, grupu za narastanje snaga i rezervu. Uz ovakav b/p potrebno je obavezno angažovati AWACS radi prdupredjenja iznenadjenja. Lovci za čišćenje moraju iskoristiti svaku prednost svog položaja da postignu iznenadjenje i prvi izvrše silovit napad. Bez obzira da li se predvidja manevarska borba ili taktika «udari i beži»odn. jedan napad, veličina formacije trebalo bi
6

Odredjivanje visine je u funkciji borbenih mogućnosti i moguća je i zamena. Primer za to je boj za prevlast VaP-u u dolini Beka 1982.god kada su F-16 IDF bili u ulozi demonstrativne grupe i leteli su na većoj visini, dok su F-15 bili na manjoj visini, radarski maskirani i sa mogućnošću daljeg otkrivanja ciljeva radarski - odozdo na gore 7 few versus many, R.L.Shaw, Fighter combar-tactics and manuevering, US Naval Institute Anapolis,Maryland, 1985.god, razradjuje čitav niz taktičkih postupaka za borbu i boj za prevlast u VaP-u.

13

da bude jednake snage kao i neprijatelj ili jača. Problem je predvideti jačinu angažovanja neprijatelja, jer iako u defanzivi, neprijatelj ima mogućnost da podizanjem presretača iz pzipravnosti sa zemlje postigne odlučujuću prednost. Ovo je razlog da čak iako je LA za čišćenje VaP-a malobrojnija, podelom poretka na demonstrativnu i eventualno rezervu, omogućava uspeh ili bezbedno povlačenje. Četvrti oblik je uzrokovan ograničenjem taktičkog radijusa zbog ograničene količine goriva, koju lovac može da nosi. Kako čišćenje VaP-a podrazumeva dubok prodor u neprijateljsku teritoriju uz borbu u vazduhu, gorivo postaje kritični faktor i uslovljava dalje izbegavanje neprijatelja do aerodroma sletanja. Naravno, neprijatelj ranijim angažovanjem lobaca iz zona patroliranja u vazduhu na većoj daljini i kasnijim narastanjem snaga u dubini svoje teritorije upravo cilja ovu slabost. Kao odgovor preduzima se ešaloniranje b/p po vremenu od nekoliko minuta (po potrebi) tako da uvek postoji priliv svežih snaga koji štite povlačenje udarnih grupa pre sebe. Zadnji u lancu ima čisto defanzivnu namenu i pravi jedan prolaz kroz zonu štiteći grupe u povlačenju.8 Jedan problem koji se može javiti u vezi sa ovim načinom je mogućnost dejstva van vizuelnog dometa. Da bi se maksimalno iskoristila prednost u naoružanju i avionici i postigao prvi pogodak postaje imperativ razdvajanja ciljeva. Ukoliko ne postoji odgovarajuća tehnička mogućnost pribegava se tretiranju svih letelica kao neprijatelja, a zona se označava kao potpuno neprijateljska. U praksi, kada dejstvuju snage koalicije ili druge vrste avijacije, koje mogu biti potčinjene potpuno odvojenim komandamalako se može dejstvovati po svojim snagama, pa je potreba za koordinacijom izuzetno velika. 9 Ponekad problem možće da se reši jedino tako što prvi talas koristi mogućnost dejstva van vizuelnog kontakta, dok se od ostalih traži pozitivna vizuelna ili druga odgovarajuća identifikacija. Peti način predstavlja korištenje obmane. Lovci sa isključivo V-V naoružanjem i namenom, simuliraju let LBA ili BA sa b/p, brzinama i pravcima naleta koji odgovaraju očekivanim. Pored toga moguća je i lažna radio-veza i ED, kao i postojanje lovačke
8

udarnu grupu i

Primer iz rata u Koreji ukazuje na ovaj problem, kada su lovci F-86 na granici taktičkog radijusa svakih 5 minuta dolazili do reke Jalu, a u povratku je postalo, maltene, rutina da se sleće bez motora, zbog nedostatka goriva 9 Primer rat u Afganistanu 2002.god. Operacija anakonda, gde je loše uradjeno planiranje operacije i za dlaku izbegnuta katastrofa

14

pratnje. Kada se neprijateljski presretači uključe u borbu iz ZP ili , još bolje, sukcesivno krenu da napadaju iz pripravnosti na zemlji, brzo se menja b/p i agresivno kreće u borbu sa iznenadjenjem. Komandovanje je kritična tačka čišćenja u VaP-u. Često je zona dejstva dosta velika i prezasićena vazduhoplovima obe strane. Optimalno, efikasno i betbedno upotrebljavanje lovaca je u direktnoj vezi sa sistemom VOJIN, odn. AWACS i njihovim prostornim mogućnostima.10U zavisnosti od doktrinarnih stavova i dogovorene taktike, navodjenje i borba mogu biti strogo komandovani, sa preciznim davanjem kursa, visine, brzine i otvaranja vatre na neprijatelja ili savetodavni, pri čemu se prosledjuju informacije o neprijatelju, položaju vlastitih snaga i situacije na bojištu. Prosledjivanje informacija se može obavljati glasom na talasu obaveštavanja ili primenom tehničkih sredstava11pri čemu se daje sloboda dejstva LA za dejstvo. Naravno istina je negde izmedju i zavisi od tehničkih mogućnosti svih elemenata u sistemu (LA i KM) kao i broja učesnika. Treba stalno imati na umu da kontrola, OZN odn. KM podržavaju borbu lovaca, a ne obrnuto, što se često dešavalo, pogotovo na "istoku". Iako KM ima bolji pregled cele situacije na bojištu, posade lovaca daju završni sud i uticaj zbog neposrednog uvida u situaciju i njene promene od uticaja. Kao što je rečeno postoje dva načina komandovanja lovcima: direktno sa navodjenjem na cilj i na talasu obaveštavanja, odn. prenosu pregleda situacije koje ima KM na presretače. Prvi je strogo determinisan i završava se uništenjem cilja. Uloga OZN je aktivna sve vreme, a od pilota se može tražiti identifikacija vizuelno ili elektronskim sredstvima. Slaba strana ovog načina je zasićenje na kanalu navodjenja postojanjem velikog broja grupa lovaca i ciljeva. Najbolje je da lovci budu stalno informisani o situaciji, a kada postoji odredjen cilj OZN preuzima vodjenje do otkrivanja i zahvata cilja od strane lovca, a zatim ima savetodavnu ulogu u toku vazdušne borbe. Elektronsko ometanje može imati teške posledice na mogućnost primo- predaje komandi izmedju lovaca i KM. Tehničkim sredstvima kao što je data- link i mogućnost skremblovanja i promene frekvencije radio-veze može se donekle rešiti ovaj problem ali i
10

Postojanje radara i korištenje od strane Britanaca u Bitki za Britaniju umnogostručilo je inače oskudne snage LA 11 JTIDS, Link 16 itd.

15

neprijatelj aktivno radi na sličnim protivmerama, tako da se uvek može očekivati pojava problema. Jedan od načina rešenja je i preduzimanje odredjenih proceduralnih mera, kao što je šifrovan prenos, medjusobno poznavanje glasa OZN i lovaca.12Da bi radili timski efikasno i piloti i OZN moraju poznavati medjusobne zadatke, pravila upotrebe i mogućnosti i imati poverenje jedni u druge. Zato je dobro ako je ikako moguće da budu unutar jedne jedinice ili da stalno saradjuju u obuci, a najbolje je da se kao na operativnom centru (OC) nalaze povremeno na zajedničkim dežurstvima. Ovo zadnje često nailazi na veliki otpor pilota ali treba uz objašnjenje istrajavati na tim rešenjima.

Borbeno dežurstvo LA
Avion je primarno ofanzivno oružje, koga brzina i agilnost čine vrlo teškom metom, ali isto tako ga čine i vrlo efikasnim protiv istog tog sredstva. U saradnji sa visoko kvalitenim i umreženim sistemom komandovanja i jakim ARJ PVO rezultat koji može ostvariti LA može biti vrlo zadovoljavajući. Suština je da se neprijatelju naprave takvi gubici ili da postoji realna pretnja za to pa da neprijatelj odustane od svoje namere. Generalno postoje dva tipa napada: duboki prodor i masovni napad. Prvi predstavlja napad malom grupom ili pojedinačnim avionom u brišućem letu i na malim ili ekstremno velikim visinama, uskladjeno po vremenu, iz različitih pravaca zasebnim marš-rutama po jednom ili više OD. Drugi je direktniji sa većim grupama aviona, uz LA pratnju i podršku grupa za neutralisanje PVO. LA za izvršenje ovog zadatka može izabrati više načina dejstva: borbeno patroliranje (BP)(combat air patrol)13LA, presretanje sa zemlje i iz vazduha iz zona očekivanja (ZO) i blokiranje aerodroma14.

12 13

ovo gubi smisao u kaolicionim dejstvima isto,str.323 14 Puk.S.Radovanović i grupa autor,Taktika LA-udžbenik, SSNO Beograd 1984.god., str.40

16

Medjutim, zadnji način predstavlja ofanzivna dejstva i samo varijaciju čišćenja VaP-a, koje je već obradjeno, dok se ostali razlikuju u spremnosti avijacije za dejstvo 15, dok su procedure presretanja i načini navodjenja i dejstava suštinski isti. Takodje pri komparaciji presretanja sa zemlje ili vazduha i patroliranja LA, kako je dato Taktici LA 1985.god., jasno se vidi da se radi o terminološkoj razlici. Mesto postavljanja ZO i ZP, način manevrisanja i sl. su zapravo identični i nisu od bitnog značaja da bi se pravila razlika, jer je razlika zapravo u objektu zaštite (OZ) . Kada se sagledaju bitne karakteristike svih tih načina borbe, može se uvideti da se zapravo radi o tehnološki jednom načinu, koje možemo nazvati borbeno dežurstvo (BD) LA sa različitim stepenom gotovosti za dejstvo, odn. borbeno dežurstvo LA u vazduhu i borbeno dežurstvo LA na zemlji. Ova dva dežurstva uslovno se (isključivi normativno odredjenje termina) mogu nazvati borbeno patroliranje u VaP-u i presretanje lovcima iz pripravnosti sa zemlje.16 Osnovni cilj obe vrste BD LA je zaštita OZ. Ovo se može postići uništenjem BA ili LBA, ali i jednostavna pretnja uništenjem postiže efekat. Dovoljno je da LBA odbaci svoj borbeni teret ili da se naruši kohezija i organizacija grupe uz poremećaj zadatog termina, pa da se izazove prekid akcije i na taj način posredno zaštiti OZ. Borbeno dežurstvo LA u vazduhu ili borbeno patroliranje LA BD LA u vazduhu predstavlja zaštitu LA koja je u vazduhu u dodeljenim zonama patroliranja (očekivanja), odakle se upućuju na presretanja potencijalnih ciljeva, a koje im odredi VOJIN ili AWACS, odn. KM. Da li će se avioni LA nalaziti u vazduhu u zonama patroliranja (očekivanja) ili poletati na znak uzbune sa zemlje, zavisi od više faktora:vrsta vazdušnog napada, broja i veličine OZ, izvesnosti napada u odnosu na kretanje neprijatelja, odn. pravaca napada, mogućnosti C4ISR sistema, odn. VOJIN ili AWACS-a, kao i broja aviona u LA. Prednosti dežurstva u vazduhu su verovatnoća presretanja na većoj distanci od objekta koji se štiti, što uvećava mogućnost
15 16

dežurstvo u vazduhu ili u pripravnosti na zemlji, koje takodje može imati podvarijante, prim. autora ovo su klasični nazivi koje većina pilota lovaca poznaje ali pod kojima može podrazumevati različite stvari

17

preživljavanja samog objekta. Ovo se uvek primenjuje kada daljina i mogućnost reagovanja od otkrivanja neprijatelja do dejstva LA ne obezbedjuje zaštitu OZ. Primer je odbrana od aviona sa oružjem velikog dometa, kao što su krstareće rakete ili JSOW i sl., jer je lakše oboriti avion nosač, nego juriti lansirane rakete. Ovaj način je optimalan i kada znamo pravce napada neprijatelja, jer obezbedjuje elastičnu upotrebu i narastanje snaga, medjutim problem nastaje kako se udaljavamo od OZ i aerodroma poletanja, jer se zona odbrane mnogostruko uvećava. To implicira pažljiv odabir zona patroliranja (očekivanja) (ZP), odn. predvidjanje mogućih pravaca napada kao što su: planinski prolazi, uski prevoji, doline i kanjoni, strma obala mora ili reka i dr. prirodni zakloni za maskiranje prodora. U praksi daljina postavljanja zona patroliranja zavisi od broja aviona LA i mogućnosti njihove avionike i oružja (prostorne karakteristike), mogućnosti sistema VOJIN ili AWACS i veličine zone zaštite. Kao način ekonomisanja snagama može poslužiti dubinski raposred postavljanja dalje, srednje i bliže ZP, pri čemu je od uticaja i taktički radijus dejstava aviona LA odn. mogućnost dopune gorivom u vazduhu17. Kada je to moguće, srednje i bliže daleke ZP može zameniti pripravnost na zemlji. Ovde je od uticaja i brzina pokretanja aviona i spremnost za dejstvo izražena u utrošku vremena u odnosu na postignutu daljinu i visinu leta (TT karakteristike lovca). Odbrana je efektnija kada medjusobna udaljenost ZP i udaljenost od aerodroma baziranja obezbedju medjusobnu podršku i narastanje snaga iz pripravnosti na zemlji. Ukoliko je ZO velika, a druge karakteristike negativno utiču, može so uticati na izvršenje zadatka PVO postavljanjem ARJ PVO za neposrednu odbranu OZ. Uska koordinacija je imperativ broj jedan za zajednička dejstva i to se postiže merama, kao što su razdvajanje po visini, pravljenjem blokova dozvoljenih granica visine leta LA u njima i prostornim razdvajanjem. Sinergija se postiže tehničkom superiornošću aviona i ARJ PVO uz C4ISR, radi razdvajanja ciljeva i odredjivanja pripadnosti, što omogućuje dejstvo u zajedničkoj zoni. Lovci moraju znati pozicije zona dejstava ARJ PVO radi izbegavanja ove zone ili leteti na odredjenoj visini. Jedan od faktora koji utiču na odredjivanje ZP je visina zone. Prednost u početnoj visini je igrala naročitu ulogu na klipnim avionima u 2. sv.ratu, da bi u ratu na bliskom istoku
17

raspolaganje aviocisternama ili podrška saveznika, isto

18

prednost bila data maloj visini zbog maskiranja i efikasnije upotrebe radara na LA. Najvažniji kriterijum koji se postavlja kod odredjenja visine ZP je optimalna upotreba avionike radi otkrivanja i dejstva oružjem po neprijatelju i navodjenja sopstvenih lovaca radi dejstava. Kada se odredi pozicija i visinske granice ZP ostaje da se odredi oblik manevrisanja u zoni. Manevar lovaca u ZP mora da obezbedi najbolje uslove za detekciju i osmatranje, brz prelazak u napad svih aviona i lako održavanje mesta u zoni. Načelno se izvodi u osmici ili elipsi u daljoj, a bližoj trouglu ili krugu. Borbeni poredak lovaca je ešaloniran po visini. Brzina se odredjuje kompromisom izmedju maksimalno trajne i krstareće. U suštini ovi manevri bi trebalo da omoguće najlakšu i najbržu detekciju ciljeva i upotrebu oružja i onemoguće iznenadjenje, a u isto vreme da olakšaju rad grupe i komandovanje. Komandovanje b/d LA u vazduhu može biti vrlo kompleksno. Ova funkcija obično sadrži otkrivanje ciljeva na velikim daljinama, identifikaciju, podelu ciljeva izmedju grupa LA, navodjenje radi presretanja, davanje dozvole za otvaranje vatre (kada je to neophodno) i zadržavanje nivoa spremnosti za odbranu u slučaju napada. KM kada dodeljuje zadatak presretanja OD jednoj grupi, obezbedjuje ojačanje drugom ili podizanje lovaca iz pripravnosti na zemlji radi zaštite poretka. Mnogo češći zadatak je praćenje stanja goriva, navodjenje za tankanje u vazduhu i održavanju mesta u zoni. Ovo zadnje se može desiti u uslovima ratovanja iznad prostranstva kopna, mora, pustinje ili usled nedovoljne navigacione opremljenosti lovaca, kao i PED neprijatelja. Ovim se ističe značaj tehničke opremljenosti lovaca nezavisnim navigacionim sistemom18, a što rasterećuje komandovanje. Data link izmedju lovaca i KM i ARJ PVO dalje smanjuje opterećenje komandovanja i mnogostruko uvećava borbene mogućnosti snaga za DPVB19, uz smanjenje osteljivosti na PED. Najbolji način prenosa podataka i komandi varira od situacije i najčešće je kombinacija stalnog prenosa podataka data linkom i direktnog usmeravanja glasom. Prenos podataka linkom obezbedjuje pilotima stvarnu sliku bojišta. Ove informacije pomažu pilotu u izboru ciljeva, održavanja defanzivnog ali spremnog položaja i pomoć pri pojavi «rupa» u planiranju. Sa druge strane KM obično ima bolji pregled situacije i zato je najbolje da pilot ne inicira samostalno presretanje, jer
18 19

npr. inercioni navigacioni sistem (INS) videti rad istog autora na temu: Mrežnocentrično ratovanje

19

to može izazvati probleme ili onemogućiti uspeh presretanja, može biti klopka ili ostavlja OZ nezaštićen i sl. Kada se pojavi cilj KM bi trebalo da prosledi komandovanje lovcima oficiru za navodjenje (VON). Odgovornost VON-a je da omogući najbolje uslove za presretanje i postizanje prednosti u položaju lovca. Pilot lovca bi trebalo, sa druge strane, da zadrži slobodu napada na cilj koji ulazi u njegovu zonu odgovornosti, ZO i da javi KM pojavu svakog neidentifikovanog cilja. Planiranje za iznenadne i neočekivane situacije je neophodno za slučaj prezasićenosti veze komandovanja i navodjenja ili kada su veze ometane. Sasvim je normalno da piloti unutar grupe ili izmedju grupa u različitim ZP imaju vezu iako je veza sa KM ili VONom ometana. Pod tim okolnostima piloti moraju da koordiniraju akcije izmedju sebe ili da deluju odvojeno. Za takve slučajeve, pilot mora da bude spreman i potpuno obučen za Pravilo upotrebe u borbi20, procedure za povratak na aerodrom i da poznaje strukturu i doktrinu PVB. Mreža komandovanja je često kritična tačka u PVO. Zato se tom problemu posvećuje najveća pažnja u svim ozbiljnim vazduhoplovstvima. U zadnje vreme najveći uspeh je postignut vazdušnim KM, kao što su AWACS, E-8 JSTARS uz integraciju sa satelitima za vezu i osmatranje, bespilotnim letelicama (BL). KM u vauduhu imaju prednost fleksibilnosti, produženog pogleda iza horizpnta, dalja komunikacija, brzo se mogu angažovati bliže bojištu, a dovoljno izvan zone opasnosti od protivdejstva neprijatelja. Sagledavajući ovaj koncept upotrebe lovaca uočavaju se njegove slabosti i kompleksnost, koja često vodi u neefikasnost. Retko kada postoji dovoljan broj lovaca da bi se formiralo dovoljno ZP. U nameri da se LA angažuje što dalje od OZ dolazi se do razvlačenja snaga i malog broja lovaca u ZP, a to opet povlači za sobom rizik neutralisanja od strane neprijateljske grupe za čišćenje VaP-a ili lovačke zaštite. Snage u ZP su nedovoljne i u slučaju masovnog napada, kada je potrebno razvući bombardere (BA) i njihovu lovačku pratnju. BD LA u vazduhu je efikasno protiv dubokih napada malih grupa, koje su obično bez lovačke pratnje i iz malog broja mogućih pravaca dejstva, kada je zona koja se brani mala i ne obezbedju pravovremeno podizanje lovaca sa zemlje, kada broj i TT karateristike
20

ROE-Rules of Engagement -pravila angažovanja

20

lovaca obezbedjuju efikasno dejstvo. Ovoj način je neophodan i kada neprijatelj koristi naoružanje velikog dometa. Borbeno dežurstvo LA na zemlji ili presretanje lovcima iz pripravnosti na zemlji21 Pod drugim okolnostima ovaj način upotrebe LA obezbedjuje mnogo efikasniju i fleksibilniju PVO. Kada presretači baziraju blizu OZ, mogu izvoditi napad na neprijatelja iz svih pravaca sa podjednakom lakoćom. Više lovaca može dežurati na zemlji naoružano, napunjeno gorivom, i spremno za dejstvo. Komandovanje i navodjenje je mnogo pouzdanije i omogućava upotrebu većih lovačkih formacija protiv neprijateljskog masovnog napada. Presretački avioni ne moraju da budu tako sofisticirani, kao za BD LA u vazduhu, ne moraju imati veliki taktički radijus, sredstva veze i komandovanja, kao ni radare ili navigacionu opremu, a pogotovo mogućnost tankanja u vazduh. Presretači mogu biti mali, jednostavni i jeftini, što u daljem omogućava veći broj aviona, a samim tim veću pouzdanost i ispravnost za borbu u VaP-u. Velika brzina, mogućnost ubrzanja i vertikalne brzine, ujedno manevarske sposobnosti su važnije TT karakteristike za ovaj način upotrebe. Kao i u prethodnim slučajevima možemo razmatrati dva osnovna načina napada LBA i BA, koji impliciraju različite pristupe napadu. U slučaju dubokog prodora malim grupama, na malim visinama ili brišućem letu, pažnju pilota najviše pleni navigacija i praćenje terena, ostavljajući malo vremena za odbranbene aktivnosti. Takodje je uobičajeno da se za ove misije upotrebljavaju najčeće LBA, sa odbranbenim sposobnostima baziranim na PED i sredstvima za upozorenje. Ovi letovi obično nisu branjeni lovačkom zaštitom, jer pretpostavljaju maskirajući prodor i iznenadjenje za PVO sistem. U zavisnosti od borbenim mogućnosti lovac može napasti iz zadnje polusfere sa isključenim radarom do faze vatrenog dejstva ( slučaj tehnološki inferiornog presretača)22 ili frontalni napad sa razlikom visine i velike daljine23.

21 22

GAI-Ground Alert Interceptors- presretači uzbunjeni sa zemlje zastareli vijetnamski F-17 su obarali američki F-105 atomski LBA, rat u vijetnamu 1965. do 1975.god. 23 namena MIG-31 borba sa krstarećim raketama na maloj visini

21

U slučaju masovnog napada, može se očekivati više elemenata b/p koji čine i lovačka pratnja i SEAD24, kao i avioni za EI i PED, jedan od načina je silovit napad na udarnu grupu i brzo razdvajanje i povlačenje,25pre nego što pratnja stigne da reaguje. Ovo je mogućnost kada je lovačka pratnja neadekvatno postavljena, loša pozicija u poretku, mali broj aviona i tehnološka inferiornost. U drugom slučaju mora postojati u b/p presretača grupa za vezivanje lovačke pratnje udarna grupa za dejstvo po LBA i BA. Budući da lovci obično imaju manji taktički radijus od LBA i BA, napad na pratnju odn. vezivanje pratnje treba otpočeti što ranije kako bi bili prinudjeni da odbace dopunske rezervoare i time smanje vreme ostajanja u zoni b/d. Čak i "blefiranje" odn. demonstrativni napad u takvom slučaju može imati efekat u odustajanju od misije zbog gubitka pratnje. U slučaju da odvajanje pratnje nije moguće, presretači moraju imati grupu za zaštitu, narastanje snaga ili rezervu koja će se pozabaviti pratnjom, kako bi se omogućilo dejstvo udarnoj grupi lovaca. Bitno je i pravilno proceniti borbene mogućnosti lovaca neprijateljeve pratnje i sopstvenih presretača, jer broj aviona nije uvek dovoljan i ne pokazuje pravi odnos snaga. Borbeni poredak presretača bi po borbenim mogućnostima morao da odgovara borbi i sa lovcima pratnje i napadu na LBA i BA i ukoliko imamo više tipova presretača, avioni sa boljim manevarskim sposobnostima trebaju se angažovati za borbu sa pratnjom, bez obzira na daljinu vodjenja borbe. Uvodjenje presretača u borbu u slučaju masovnog napada treba biti što dalje od OZ. Grupe u BD LA u vazduhu obično mogu prve izvršiti presretanje i stupiti u borbu sa neprijateljem . Medjutim njihova veličina ne dozvoljava ozbiljno upuštanje u borbu jer bi brzo bili neutralisani od strane lovaca pratnje. Dovoljan cilj koji se može postići ovim napadima je razbijanje b/p neprijatelja. Naravno nije isključeno ni oštećenje pojedinih aviona LBA i BA koji kasnije mogu imati efekta. Presretanje na većim daljinama omogućava dobijanje na vremenu da se podignu presretači iz dežurstva na zemlji i organizovano uključe u borbu, odn. postepeno narastanje snaga sa prodorom napadača u dubinu zone PVO koja se brani. Masovan napad često ima svoje etape u kojima nakon dolaska do odredjene daljine od OD, dolazi do promene b/p i LBA koje su pratili lovci, vrše razdvajanje i smanjuju visinu do BL sa divergentnim pravcima napada. Napad na ovakve ešelone obično ima većeg efekta na većim daljinama.
24 25

SEAD-Suppression of enemy air defenses – savladavanje neprijateljske PVO bitka za britaniju, taktika sppitfajera i harikena, 1940.god.

22

Sa druge strane, napad neprijatelja može imati za cilj obmanu i da izazove prerano poletanje i iscrpljivanje snaga PVO. Koncept presretanja iz dežurstva sa zemlje ima i idrugih slabosti. VOJIN ili AWACS mora sigurno i na vreme otkriti predstojeći napad kako bi presretači imali dovoljno vremena za poletanje, formiranje b/p i uvodjenje u borbu. Ukoliko se kasni i presretači budu zatečeni na zemlji, iznenadjenje može imati nesagledive posledice. Sami lovci postaju najunosniji cilj. Aerodromi baziranja moraju biti relativno blizu razmešteni OZ da bi presretači sa zemlje mogli efikasno da ga štite iz svih pravaca. Zahtev za prostornim razmeštajem baziranja i broj raspoloživih aerodroma može puno umanjiti mogućnost zaštite BD LA sa zemlje. Drugi bitan faktor je brzina poletanja presretača, koja utiče na broj lovaca raspoloživih za borbu, a na ovo direktno utiče broj pogodnih PSS. Sami aerodromi su zbog ovoga unosni OD, jer se dejstvom po PSS izbacuje iz upotrebe i LA na tim aerodromima. Aerodromi moraju biti rastresito rasporedjeni i relativno zaštićeni od dejstva kako iz vazduha tako i sa zemlje

Lovačka pratnja
Ovaj način dejstva LA je istorijski gledano jedan od najfrustrirajućih zadataka za LA. Lovci pratnje su u defanzivnom položaju i tek po otkrivanju presretača stupaju u akciju sa ciljem zaštite leta svoje udarne avijacije. Činjenica je da je nemoguće potpuno zaštititi sve vazduhoplove u b/p i da se uvek računa sa nekim gubicima uz težnju da oni budu prihvatljivi. Lovci pratnje ovaj zadatak mogu izvršiti samo zadržavanjem inicijative napada. Lovci zapravo ne smeju da čekaju jer tada gube šansu za uspešnu akciju.26 Možda je čišćenje VaP-a najefektnije sredstvo zaštite udarne avijacije, jer neposrednim angažovanjem pre udara mogu da izbore lokalnu prevlast i time zaštite b/p LBA i BA. Medjutim, pošto na svojoj teritoriji neprijatelj ima prednost VOJIN, za očekivati je da izbegne ovome namenjene lovce, kao i da bude upozoren o predstojećem napadu. Takodje može podelom sopstvenog b/p odvojiti grupu za vezivanje borbe sa lovcima za čišćenje VaP-a, a udarnu grupu angažuje sa zadrškom. Pri tome može se očekivati da dobrom eksploatacijom na zemlji neprijatelj brže osposobi prethodno angažovane presretače i ponovo ih ubaci u borbu. 27
26 27

gen.puk. A.Galand, k-dant LA Luftvafea u 2. sv. ratu U ratu na Foklandima 1980.god. piloti Sea harrier-a su imali i po 6 a/p dnevno

23

Ako se razmatra praćenje LA kao zaštita pokretnog OZ lako se uočava problem taktičkog radijusa i poletanje presretača sa zemlje koji nikako ne mogu u realnom vremenu odgovoriti na pretnju. Sa povećanjem daljine leta slabe i mogućnosti VOJIN što otežava pravovremeno otkrivanje neprijateljskih presretača i navodjenje, tako da je iluzorno na ovaj način menjati teze. Uopšteno do sada su uočena četiri tipična načina praćenja LA. Prihvatna pratnja LA Cilj ovog načina je odbranbeno ojačanje u potrebno vreme, kada se pretpostavlja hitna potreba. Nakon angažovanja protivničkih lovaca u dejstvu sa vlastitom pratnjom očekuje se njeno razvlačenje u zoni operacija i gubitak kontakta sa OZ -udarnom avijacijom, koja i sama zbog mogućih oštećenja i situacije u rejonu dejstva bude razvučena na širem prostoru. Sami lovci pratnje mogu imati nedostatak goriva i municije ili da i sami budu oštećeni. Takodje povratak pojedinačnih ili malih grupa udarne avijacije iz dubokih prodora na maloj visini, može biti praćeno i proganjano neprijateljem, koji teži da njihovim obaranjem spreči dalje angažovanje. Ovde se mogu naći i neprijateljski pojedinačni avioni u nameri da sličnim prodorom u brišućem letu iskoristi prezasićenost sistema PVO i nanesu gubitke u dubini teritorije. Za ovu namenu se mogu iskoristiti presretači u BD LA na zemlji, koji mogu imati i slabije TT karakteristike od lovaca pratnje.

Dalja pratnja Ovaj način dejstva počinje uglavnom kao grupa za čišćenje VaP-a LA, vremenski razmaknuta od udarne grupe. Njen pravac naleta je isti kao i udarne grupe ali može biti i malo divergentan kako bi se izvršilo demonstrativno dejstvo na drugi OD. Opšti cilj dalje pratnje je čišćenje nameravane rute glavnog pravca napada udarne avijacije

24

iznenadjenjem neprijateljskih presretača. Mesto ove grupe u b/p napada je ispred udarne grupe ili u prednjoj četvrtini,a zbog iznenadjenja može leteti na maloj visini radi izbegavanja otkrivanja od sistema VOJIN. Medjutim mesto u b/p odredjuje opšti zadatak udarne grupe i vreme njegovog dejstva u rejonu OD. Dalja zaštita mora obezbediti vreme za dejstvo udarne grupe vezivanjem presretača i povlačenje iz borbe nakon dejstva udarne grupe. Formiranje ZP (očekivanja)28 , odn. blokiranje aerodroma na odredjenoj udaljenosti od njega može takodje biti jedan od načina upotrebe dalje zaštite. Često se može desiti da dalja pratnja u ulozi čišćenja VaP-a izvrši demonstrativno dejstvo na neprijateljski aerodrom kako bi izazvala konfuziju. Odvojena pratnja Osnovni problem koji mora da se reši planiranjem borbe za ovaj način upotrebe LA je b/p lovaca pratnje oko udarne grupe koja se štiti. Optimalna pozicija za odvojenu pratnju zavisi od mogućnosti sopstvenih i nepriajteljskih lovaca i tehnike izvodjenja napada. Idealno rasporedjena pratnja omogućava otkrivanje, zahvat i dejstvo po neprijatelju, pre nego on dejtvuje po udarnoj grupi, koja se štiti. Ono što se razmatra je oblast mogućih napada i gadjanja neprijatelja, manevarske mogućnosti lovaca pratnje i ograničenje oružja. Radi suprostavljanja protivničkim snagama koje napadaju iz PPS29, pratnja se postavlja levo i desno napred od udarnih snaga, tako da mogu dejstvovati oružjem za dejstvo iz PPS, pre neprijatelja. Ovo prividno izdvajanje iz grupe koja se štiti omogućava manevrisanje da bi se izvršilo dejstvo po neprijatelju iz PPS oružjem malog dometa. Zahtev ze udaljenost od dva ili četiri radijusa zaokreta izmedju ovih grupa može biti razmatran u skladu sa daljinom kose vidljivosti, ali ne bi trebalo da bude ispod daljine koja omogućava neprijateljsko dejstvo oružjem malog dometa, a optimalno je za sprečavanje raketa srednjeg dometa. Naravno očigledno je da je osnovni imperativ da pratnja poseduje bar iste borbene mogućnosti kao i neprijatelj. Ako to ne može da se isouni, taj zahtev mora da izvrše lovci dalje pratnje. Visina leta odvojene pratnje je malo
28 29

U rruskoj taktici ovo dejstvo se naziva "zaslon" prednja polusfera

25

iznad ili ispod udarne grupe u skladu sa poboljšanjem mogućnosti dejstva topovima i raketama malog dometa ili povećanja dometa radara i raketa srednjeg dometa. Slično kao i zaštita iz prednje polusfere, odredjuje se i zaštita ZPS.30Zahtev za daljinom je i ovde izražen daljinom dejstva neprijatelja iz ZPS, pa bi lovci pratnje morali i ovde da imaju bar slične mogućnosti. Ukoliko to nije slučaj, daljina se mora smanjiti i približiti OZ ali onda i pratnja mora da ima zaštitu iza sebe. U suprotnom neprijatelj može izvršiti manevar provlačenja sa strane udarne grupe i izvršiti dejstvo iz blizine. Jedna od teškoća koja se pojavljuje ovde je poseban oprez sa upotrebom oružja jer se može greškom dejstvovati po prijateljskim vazduhoplovima. Prividna udaljenost lovaca u ZPS može biti nešto manja i zbog manje potrebe za manevrom i to je oko jedan do dva radijusa zaokreta. Visina leta zaštite iz ZPS je nešto više iznad b/p udarne grupe i zaštite iz PPS radi dobijanja veće potencijalne energije za napad. U principu praktikuje se da i zaštita ima zaštitu, zbog prevencije iznenadjenja i slobode manevra. Ova grupa može biti i u ulozi rezerve radi popune u slučaju pojave rupa u b/p nakon dejstva neprijatelja. Pored prednje i zadnje zaštite može se odrediti i krilna zaštita kao prevencija neorijateljevog obuhvata i radi postizanja iznenadjenja "odozgo", pošto je ona najviši element u b/p cele grupe. Postojanje ove grupe zavisi i od raspoloživog broja aviona i od veličine udarne grupe. Svaka grupa se obavezno sastoji od para lovaca kao osnovnog elementa zaštite i ojačanja udara. Brzina savremenih aviona je slična ili ista kod svih elemenata, tako da je ograničena sloboda manevra lovaca pratnje i kada se jednom odvoje zbog borbe sa neprijateljem teško da se mogu vratiti na svoj položaj. Disciplina je ključna stvar za uspeh cele misije. Za razliku od lovaca za čišćenje VaP-a i dalje pratnje, odvojena pratnja mora izbegavati borbu sa neprijateljem koji direktno ne ugrožava udarnu grupu. Takodje se može očekivati demonstrativno dejstvo neprijatelja sredstvima PED ili manjim grupama za odvlačenje pratnje, pa se zato mora izuzetno agresivno reagovati na neprijateljski napad i odustati od gonjenja prilikom povlačenja neprijatelja. Bliska pratnja
30

zadnja polusfera

26

Ovaj način praćenja podrazumeva raspored lovaca zaštite svuda oko štićene udarne grupe. Ovo je pomalo zastareo način praćenja iz nekih drugih vremena, kada je domet oružja bio mali, a lovci pratnje mogli da ispolje dejstvo u svim pravcima i sa prednošću zbog zauzetosti presretača napadom. Odvojena pratnja ima u današnje vreme ovu ulogu, a čak i BA može na malim daljinama da zaštiti sebe, tako da se ovaj način više ne uzima u obzir.

Tipski modeli dejstva LA na objedinjenom modelu
Hipotetički napad uz praćenje lovačkom avijacijom može razjasniti kako različita taktička rešenja združeno deluju u praksi.Ovo je primer modeliranja b/d, koje može poslužiti da istakne dobre i loše strane svakog od navedenih načina dejstava. Udarna grupa prati zadatu liniju marš-rute ulaska u lažni napad i izlaska iz lažnog napada na jedan od aerodroma, tako što upravo blizu aerodroma, na nekoj zadatoj daljini, skreće ka pravom OD , a zatim se upućuje na aerodrom sletanja. Kako bi povećali jačinu obmane, LA za čišćenje VaP-a je poslata da izvede lažni napad potpuno drugom rutom na isti aerodrom. Ova grupa ima zadatak da odvuče neprijateljske presretače iz BD na zemlji umanjujući potencijal odbrane. Cilj je da se neprijatelj odvuče porstorno i vremenski od udarne grupe, koja prolazi kroz ovu zonu. Za to vreme udarna grupa koja se sastoji od LBA ili BA i lovaca odvojene i bliske pratnje nastavlja kretanje duž ulazne rute. Nekoliko minuta pre toga prethode lovci dalje pratnje, sastavljene iz nekoliko delova, a čiji zadatak je da očiste marš-rutu od neprijateljskih lovaca u BD na zemlji i vazduhu u zonama patroliranja. Nastavljajući dalje prema OD udarni ešelon se razdvaja, lovci dalje pratnje se raščlanjuju za izvršenje posebnih zadataka. Npr. centralna grupa LA dalje pratnje nastavlja ka OD radi izvršenja napada u ulozi grupe za neutralisanje neprijateljske PVO ili lovaca presretača. Druge grupe lovaca dalje pratnje se dele na podgrupe za napad i odvlačenje neprijateljskih lovaca iz ZP ili za blokiranje očekujućih pravaca naleta neprijateljskih lovaca.

27

Kada udarna grupa stigne na poziciju za dejstvo po OD, lovci dalje pratnje mogu biti zamenjeni lovcima odvojene ili bliske pratnje, a oni sami mogu dejstvovati u ulozi lovaca za čišćenje VaP-a i čistiti VaP duž marš-rute povratka. Za to vreme lovci za čišćenje VaP-a ostaju bez goriva i kreću nazad na aerodrom sletanja. U isto vreme lovci prihvatne pratnje ulaze u borbu sa eventualnim neprijateljevim lovcima za čišćenje VaP-a, koji mogu poleteti sa aerodroma blizu marš-rute povratka udarne grupe. Nakon dejstva udarne grupe i njenog kretanja povratnom marš-rutom, lovci uodvojene i bliske pratnje joj se pridružuju, a lovci prihvatne pratnje formiraju ZP štiteći povratak udarnog ešelona. Nakon prolaska udarnog ešelona, povlače se i lovci prihvatne pratnje. Njihovo vreme povlačenja se podešava tako da čine zaštitni "ekran", štiteći na taj način ostale lemente b/p. Ovaj zadatak mogu izvršavati kombinovano postavljanjem ZP, blokiranjem aerodroma ili čišćenjem VaP-a i dejstvom po neprijateljskim aerodromima. Pre sletanja udarne grupe i lovaca pratnje, lovci u BD na zemlji, ostavljeni kao rezerva mogu poleteti u ZP, da bi štititli povratak i sletanje ostalih elemenata udarnog ešelona od neprijateljski lovaca za čišćenje VaP-a i pojedinačnih udarnih aviona, koji nastoje da se provuku kroz prezasićen VaP. Ovaj primer pokazuje kompleksnu upotrebu LA u različitim uslovima, koji na tipski način, kako je već opisano u prethodnom tekstu, izvršavaju postavljene zadatke. Ovde se takodje pokazuje da je potreban broj lovaca često veliki i da se po potrebi mora smanjiti objedinjavanjem odredjenih zadataka, a što se može postići zahvaljujući borbenim mogućnostima savremenih lovaca. Prioritet za formiranje b/p imaju lovci dalje pratnje i za čišćenje VaP-a, kao posebnog elementa b/p, jer su najefikasniji za izvršenje postavljenog zadatka. Sledeći po značaju je odvojena pratnja, a ukoliko ima snaga na raspolaganju mogu se zadejstvovati i lovci bliske i prihvatne pratnje, kao i presretači u BD u vazduhu ili na zemlji. Iako im je namena defanzivna, mnogo veći efekat LA se postiže ako se omogući lovcima da napadaju kroz ofanzivni element b/p, odn. LA za čišćenje VaP-a i dalju pratnju. Naravno, jedan od imperativa za uspe cele misije je, kako je već rečeno o specifičnostima svakog načina dejstva LA, disciplina i posvećenost izvršenju svog dela u ukupnom zadatku. Takodje je važno napomenuti i značaj ostalih elemenata b/r OS koji

28

učestvuju u PVB, kao ARJ PVO, VOJIN, AWACS, KM itd. ali nisu pomenuta u ovom modelu da bi se shvatio značaj svakog posebnog načina dejstva. Iz dosad rečenog se može zaključiti da je predložen model tipskih zadataka optimalniji i svobuhvatniji i u skladu sa namenom i zadacima LA od dosadašnjeg. Često se može videti da je i dosada bilo sličnih zadataka i načina dejstava LA po nazivu. Medjutim postoje bitne razlike koje se odnose ne samo na tehniku izvršenja nego i na komandovanje i opremljenost tehničkim sredstvima i sl. Npr. čišćenje VaP-a kod nas je zapravo ono što je dalja pratnja, dok se zadatak pratnje svodi na blisku bočnu i zaštitu zadnje polusfere uz sadejstvo sa VOJIN-om uz naglašavanje da neprijatelj ima malo mogućnosti za dejstvo iz prednje polusfere. Ovde se vidi ograničenost ovakvog pogleda na taktiku, jer čak i da je to bilo tačno u nekom odredjenom vremenu, trebalo je predvideti i druge mogućnosti, koje su zapravo i nastupile odavno. Blokiranje aerodroma se tretira kao neracionalno i neefikasno i kao poseban zadatak LA, a ne u sklopu, kao što je pokazano u radu kao dejstvo grupe za čišćenje VaP-a ili lovaca dalje pratnje, pa čak i dr. elemenata. Ne predvidja se kao poseban zadatak za LA neutralisanje PVO ili bar učestvovanje delom snaga i sl. Na osnovu iznetih činjenica zaključuje se da su postavljeni tipski modeli dejstava LA primenljivi i optimalno rešenje za sve postavljene mirnodopske i ratne zadatke: policijske kontrole VaP-a ( BD LA u vazduhu i na zemlji), ofanzivne PVB ( sva tri načina dejstva LA uz neutralisanje ARJ PVO) i defanzivne PVB ( BD LA u vazduhu i na zemlji). Sva ostala b/d u kojima se mogu naći snage LA, a koja mogu izvoditi svi vidovi posebno ili združeno, nacionalnih ili koalicionih OS obuhvaćeni su ovim osnovnim načinima dejstva LA.

29

ZAKLJUČAK

Kao zaključak nameće se neophodnost promene pravila upotrebe naše LA i njene taktike. Ovo je neophodno izvršiti kako bi se mogla izvršiti operacionalizacija savezništva i dostizanje spremnosti naših snaga LA i V i PVO u celini, radi dostizanja standarda postavljenih "Partnerstvom za mir" kao osnovnog kriterijuma transformacije VS. U radu je ukazana prednost drugačije postavljenih zadataka, koji proizilaze iz ciljeva,

30

a koji utiču i na načine dejstava LA. Pojavljuju se neki novi modeli, a zamenjuju stari, ali što je najbitnije redefinisano je značenje i posebno objašnjeno za svaki model dejstava. Suština je da se, drugačijom postavkom ciljeva, zadataka i time implicirano, način izvršenja dejstava, povećaju borbene mogućnosti LA i postojeće snage optimalno upotrebe i da se da naglasak ofanzivnosti kao neophodnom kvalitetu za postizanje uspeha. Na kraju je izvršeno sagledavanje svih modela dejstava kroz jedan hipotetički model, čime se dokazuju postavljenje tvrdenje. Naglašeno je da, iako trenutno, zbog materijalnog položaja, naše snage nisu u mogućnosti da imaju kvalitativno i kvantitativno u dovoljnoj meri zastupljene savremene lovačke avione, ovaj problem može biti rešen savezništvom, podelom zadataka i odgovornosti. Odgovarajućom ogranizacionom transformacijom, koja bi uključila, pored ostalih promena i promenu tipskih modela dejstava na: čišćenje VaP-a , lovačka pratnja i borbeno dežurstvo LA drastično bi se unapredio kvalitet LA.

Literatura:
• • • • • Puk.S.Radovanović i grupa autor,Taktika LA-udžbenik, SSNO Beograd 1984.god Strategija oružane borbe, 1995.god K.Klauzevic, O ratu, Geca Kon AD, Beograd 1940god., EURAC Air power papir- Evropska kontrola VaP-a, Pregled vazdušne moći EU, nastao sporazumom 17 k-danata RV članica EU, 2000.god. R.L.Shaw, Fighter combar-tactics and manuevering, US Naval Institute Anapolis,Maryland, 1985.god

31

• •

Air Force Doctrine Document 2-1.1, 26.4. 2002.god. www.dtic.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs.htm, AFDD -1, "Osnovna doktrina", 17.11.2003.god. www.dtic.mil/doctrine/service_publications_usairforce_pubs.htm,

32