APSCES, HEMATOM, CISTA

As. dr Milan Hadži Milić

Piogene infekcije
• Najčešći uzročnici piogene infekcije su streptokoke i
stafilokoke. stafilokoke. • U kliničkom smislu, aerobne infekcije mogu da se manifestuju kao serozno, sero-fibrinozno, fibrinozno, i gnojno zapaljenje. sero• Piogene infekcije mogu da se podele na lokalne gnojne infekcije i opšte gnojne infekcije. infekcije. • Lokalne gnojne infekcije - pustula, pustula, - akna, - furunkul, furunkul, - flegmona, flegmona, - apsces i empijem. - empijem.

APSCES
• APSCES (abscessus lat.) (narodni naziv je
“čir”) predstavlja lokalno nakupljanje gnoja (pus, puris, m. lat.) u novostvorenoj šupljini. šupljini. • Apsces može da nastane na površini (spoljašnji), i u dubljim delovima tkiva i spoljašnji), organa (unutrašnji). (unutrašnji).

Septični i aseptični apsces
• Apsces može da bude septični apsces i aseptični •
(sterilni) apsces. Septični apsces najčešće nastaje na mestima prodora mikroorganizama (ubodne rane), ali može da nastane i metastatski (na primer kod panaricijuma svinja stvaraju se apscesi u predelu lumbosakralne muskulature). Aseptični apsces se razvija na mestu aplikacije nekog preparata koji izaziva razaranje tkiva (korozivni (korozivni preparati). preparati).

Simptomi
• Zavise od organskog sistema ili tkiva koje je • • •
zahvaćeno zapaljenjem. Zapaljenje (bol, otok, crvenilo, toplota i gubitak fukcije), destrukcija tkiva i disfunkcija organskog sistema pod uticajem nakupljenog eksudata. Febra ako nije došlo do otvaranja, a sepsa ako je došlo do pražnjenja sadržaja apscesa u unutrašnju sredinu. Može biti različite veličine sa ili bez fistule. fistule.

Diferencijalna dijagnostika
• Hematom: nastaje naglo, netemperiran je i njegovom Hematom: • • • • • •
probnom punkcijom se dobija krv. krv. Hernija Hernija: najčešće lokalizovana na abdomenu, palpira lokalizovana se hernijalni prsten i otvor, hernijalna vreća i sadržaj, može biti reponibilna i obično nije temperirana. reponibilna temperirana. Burzitis: Burzitis: je lokalizovan ispod tetiva i uz samu kost. kost. Tumori: Tumori: po konzistenciji najviše su slični fibromi i lipomi, kao i higromi (hygroma), a njihovom probnom punkcijom ne dobija se sadržaj. Cista: Cista: manje ili povremeno bolna. Fibrozno ožiljno tkivo: čvrsto i bezbolno. tkivo: Granulom: Granulom: manje bolan, sporije raste, generalno je čvršći, bez fluktuacije u centru.

Probna punkcija
• Probna punkcija (punctio probatoria) predstavlja
dijagnostički postupak koji se izvodi pri postojanju sumnje na apsces. Mesto na kome se izvodi punkcija mora da se ošiša i dezinfikuje. Tačna lokalizacija punkcije utvr uje se palpacijom, drugim i trećim prstom naizmenično, da bi se pronašlo mesto na kome je najizraženija fluktuacija. Za punkciju se koristi igla koja ima veći prečnik, kroz koju prvo izlazi gas, a zatim i gnoj. gas, gnoj. Obavezna bakteriološka analiza. analiza.

• • •

Pus (sadržaj)

• Exudat: veliki broj neutrofila različitog stepena Exudat: neutrofila
degeneracije, druge inflamatorne ćelije, inflamatorne ćelije, nekrotično tkivo. nekrotično vo. • Okolno tkivo je u kongestiji: fibrin, veliki broj fibrin, neutrofila neutrofila, promenjiv broj limfocita, plasma imfocita, ćelija i makrofaga. makrofaga • Uzročnik može ali i nemora biti prona en

Uzroci
• Strana tela • Piogene bakterije: Staphylococcus spp., Escherichia
coli, Streptococcus spp. β-hem., Pseudomonas, Mycoplasma, Pasteurella multocida, Corynebacterium, Actinomyces spp., Nocardia Obligatni anaerobi: Bacteroides spp., Clostridium spp., Peptostreptococcus, Fusobacterium

TERAPIJA APSCESA

• Sa terapijom apscesa koja je hirurška se mora hirurška
sačekati dok on ne sazri - maturira (dospe u stadijum kolikvacione nekroze), što se dešava 7. do 10. dana od njegovog nastanka. • Sazrevanje - kolikvaciona nekroza apscesa nastaje usled delovanja enzima bakterija i enzima leukocita koji razgra uju mrtve ćelije tkiva i bakterije - kada se radi o septičnom procesu.

Terapija može da se uradi na tri načina:
• Prvi način se primenjuje za manje apscese. • Drugi način hirurške terapije primenjuje se
kod većih apscesa. apscesa. • Treći način sanacije apscesa je najradikalniji i najradikalniji primenjuje se u terapiji specifičnih apscesa kod aktinomikoze i botriomikoze. botriomikoze.

Prvi način

• Prvi način se primenjuje za manje apscese. apscese. • Izvodi se incizijom apscesa na najnižem mestu, mestu, • •
odnosno na mestu za koje se palpacijom ustanovi da je najmekše. najmekše. Rez mora da bude izdašan, jer se time prevenira izdašan, njegovo zatvaranje sadržajem šupljine apscesa. Posle incizije i evakuacije sadržaja apscesa, oštrom kašikom (kiretom) mehanički se odstranjuje piogena membrana. membrana.

• Kada se ukloni piogena membrana, šupljina mora da
se ispere 3% hidrogenom koji penušanjem mehanički odstranjuje sadržaj apscesa, osloba a nascentni kiseonik koji deluje baktericidno i zaustavlja slabija krvarenja. Posle toga, šupljina se ispere sterilnim fiziološkim rastvorom, rastvorom, posuši sterilnim tupferom ili gazom i u nju se aplikuju preparati joda (povidon jodid rastvor ili jodoform etar). Otvor mora da ostane dovoljno dugo prohodan da bi se drenirala šupljina apscesa sve dok se ne ispuni granulacionim tkivom. tkivom.

DRUGI NAČIN

• DRUGI NAČIN hirurške terapije primenjuje se kod • • •
većih apscesa. Sastoji se u inciziji na najnižem mestu apscesa. i kontrainciziji proksimalno čime se omogućava postavljanje "drena" od gaze. Preko "drena" se postiže secernacija sadržaja šupljine apscesa bez postojanja opasnosti da se zatvori distalna incizija i javi recidiv. Gaza mora da se promeni posle 24 do 36 časova. časova. Navedenim načinima hirurške terapije stvaraju se uslovi da otpočine proces granulacije koji treba da omogući da se ispuni i zatvori šupljina apscesa. U slučajevima većih apscesa, pored hirurškog tretmana, potrebno je i parenteralno aplikovati antibiotik, da bi se sprečilo širenje infekcije (i toksina) u okolno zdravo tkivo.

Sanacija
Postavljanje rezova Postavljanje drena

Modifikacija drugog načina

Modifikacija drugog načina

Radikalna ekscizija apscesa i ekscizija fistuloznog kanala

• Navedenim načinima hirurške terapije stvaraju se •
uslovi da otpočine proces granulacije koji treba da omogući da se ispuni i zatvori šupljina apscesa. apscesa. U slučajevima većih apscesa, pored hirurškog tretmana, potrebno je i parenteralno aplikovati antibiotik, da bi se sprečilo širenje infekcije (i toksina) u okolno zdravo tkivo

TREĆA METODA

• TREĆA METODA sanacije apscesa je
najradikalnija i primenjuje se u terapiji specifičnih apscesa kod aktinomikoze (Actinobacillus lignieresi i Actinomyces israelii) i botriomikoze (Staphylococcus aureus) . Ona se sastoji u potpunom odstranjivanju apscesa bez njegovog otvaranja - extirpatio in toto. toto. Pošto se načini inicijalni rez na koži, tupo se isprepariše vezivno - tkivna kapsula i odstrani apsces u celosti. Ovaj postupak mora pažljivo da se izvede da se ne bi otvorila šupljina apscesa i evakuisao sadržaj koji kontaminiše hiruršku ranu i omogućava metastatsko širenje procesa hematogenim putem.

• • •

HEMATOM
• HEMATOM (haemathoma) (narodni naziv je •
“podliv”) predstavlja nakupljanje krvi u novostvorenoj šupljini. šupljini. TERAPIJA HEMATOMA je slična terapiji apscesa ali postoje značajne razlike. Sa terapijom hematoma se mora sačekati dok on ne sazri - maturira, što se maturira, dešava 7. do 10. dana od njegovog nastanka i pri tom do e do obliteracije oštećenog krvnog suda. suda. Izuzetak od ovog pravila je hematom ušne školjke kod koga se ne čeka maturacija već se mora raditi odmah… odmah… Hematom se ne sme ispirati posle incizije i zato moramo voditi računa da radimo strogo sterilno osim starih slučajeva hematoma ušne školjke…

• •

Hematom ušne školjke

CISTE

• Ciste su uro eni ili stečeni ograničeni šuplji
prostori ispunjeni tečnošću i obloženi zidom. zidom. • Epitelne ćelije koje oblažu zid šupljine sekretuju tečnost, ali ona može i doticanjem iz tečnost, okoline ispuniti šupljinu. • Ciste obično nastaju od normalnih struktura koje podležu dilataciji. dilataciji.

Različiti tipovi cista

• Renalne ciste potiču od dilatacije nefrona i često se • • • •
sreću kod starijih životinja. Epidermalne inkluzione ciste ispunjene lojem i ostatcima epidermisa nalaze se u koži kod pasa (nemački ovčari, pudle, kokeri). U nekim tumorima se,tako e, nalaze ciste kao što je slučaj adenoma mlečne žlezde kod kuja i mačaka. Retencione ciste nastaju začepljenjem izvodnih kanala pljuvačnih žlezda (ranula sublingvalne pljuvačne žlezde kod pasa). Kod životinja je čest nalaz i parazitarnih cista koje su od zdravog tkiva, obično, odvojene vezivnotkivnom kapsulom (svinjska i gove a bobica i ehinokokoza). ehinokokoza).

Terapija cista
• Terapija cista je hirurška i sastoji se od kompletne ekscizije. ekscizije. • Posle incizije, pažljivom tupom preparacijom u zdravom tkivu incizije, •
mora se odstraniti cista u celosti zajedno sa zidom. zidom. Tokom operativnog zahvata uvek je prisutna opasnost od nastanka perforacije na zidu ciste sa islaskom sadržaja i gubitkom turgora što otežava orijentaciju kao i preparisanje i eksciziju. Ako nastane perforacija, treba je zatvoriti šavovima, sterilnim perforacija, šavovima, fiziološkim rastvorom dopuniti cistu (pomoću šprica i igle) i tako napunjenu cistu dalje pažljivo preparisati do kompletne ekscizije. Nakon odstranjivanja ciste, zaostaje šupljina u tkivu koju treba adaptirati resorptivnim šavovima po etažama, da bi ranu na koži zatvorili pojedinačnim šavovima.

Primena novijih aparata u hirurgiji apscesa, hematoma i cista