P. 1
Transformatorsko ponašanje asinhronog motora

Transformatorsko ponašanje asinhronog motora

|Views: 4,630|Likes:
Published by Huso
Asinhrona mašina čiji rotor miruje (zakočen je) ponaša se kao transformator.Razlikuje se od transformatora normalne izvedbe u konstrukcionom pogledu (raspored namotaja na statoru i rotoru , postojanje zračnog zazora itd)
Asinhrona mašina čiji rotor miruje (zakočen je) ponaša se kao transformator.Razlikuje se od transformatora normalne izvedbe u konstrukcionom pogledu (raspored namotaja na statoru i rotoru , postojanje zračnog zazora itd)

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Huso on Nov 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $30.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/17/2014

$30.00

USD

MATURSKI RAD

Tema : Transformatorsko ponašanje asinhronog motora

Huso Jašarevi

Sa!r"aj
Uvod………………………………………………………………………….....................3 Konstrukcija tofaznog asinhronog motora……………………………………...................4 Teslin trofazni induktor……………………………………………………........................6 Način rada trofaznog asinhronog motora……………………………………..................... Transformatorski re!im rada………………………………………………......................"3 #akretni transformator......................................................................................................."4 #aključak……………………………………………………………………...................."$ %iteratura……………………………………………………………………...................."

&

4voj vrsti motora odgovaraju sinhroni generatori. 6astoji se od statora u čijim !lje-ovima se nalaze namotaji za stvaranje o-rtnog magnetnog )olja.otor )o o-odu ima !lje-ove u koje se )ostavljaju (ta)ovi od -akra ili aluminijuma1 koji su na o-e strane kratko s)ojeni 7 o-lik kaveza. U njemu se tada indukuje ems koja u (ta)ovima rotora stvara jake struje. 2vofazni sistem se retko koristi1 najče(3e se koriste trofazni sistemi kod motora naizmenične struje. Klizanje motora je količnik razlike sinhrone -rzine o-rtnog )olja i asinhrone -rzine rotora1 i asinhrone -rzine+ n" − n n" 4-rtni moment srazmeran je kvadratu na)ona mre!e na koju je )riključen asinhroni s= motor1 M = k ⋅ U "& . . Asinhroni motori+ -roj o-rta rotora je manji od -roja o-rta o-rtnog magnetnog )olja1 odnosno od sinhronog -roja o-rta. .ad im se zasniva na )rocesu stvaranja sila ili o-rtnog momenta. Kada se stator )riključi na mre!u1 nastaje o-rtno magnetno )olje čije linije seku namotaj rotora koji miruje..otori naizmenične struje+ rad im se zasniva na o-rtnom magnetnom )olju i oni se dijele na sinhrone i asinhrone. U )okretnom delu motora1 rotoru1 se indukuju struje 7 indukcioni motor.*ostoje dvije vrste motora+ motori naizmenične struje i motori jednosmerne struje.ad se zasniva na o-rtnom magnetnom )olju1 grade se za jednofaznu i trofaznu struju. . . Kod asinhronih motora naizmenična struja se dovodi na stator1 a u rotoru se indukuje.I # U$%D 'lektrični motori su električne ma(ine koje )retvaraju električnu energiju u mehanički rad. Kod sinhronih motora )o-udni namotaj se na)aja jednosmernom /na rotoru01 a induktni naizmeničnom strujom. 6te)en korisnog dejstva je odnos korisne mehaničke snage i utročene električne snage. 4-rtno magnetno )olje stvara )rivlačnu silu koja deluje na )rovodnike rotora i on )očinje da se okre3e u smeru o-rtnog magnetnog )olja. η= Pk P " 3 . Sinhroni motor+ )o-udni namotaj se na)aja jednosmernom /na rotoru01 a induktni naizmeničnom strujom. 5roj o-rta mu je isti kod svih o)tere3enja1 ne mo!e se )ode(avati1 ukoliko is)adne iz sinhronizma i stane1 tre-a ga )onovo )okrenuti.

U sredini se nalaze le!ajni (titovi u o-liku )oklo)ca gdje su smje(teni le!ajevi za osovinu na kojoj se nalazi rotor.otor je sastavljen slično kao i stator1 a sastoji se od sovine i 4 . . 6truje se u rotoru induciraju okretnim )oljem statora. Najče(3e se koriste trofazni asinhroni motori1 koji sesastoje od )o tri fazna namota na statoru i rotoru. *rinci) njegovog rada zasniva se na indukcijskom djelovanju izme8u statora i rotora /rotiraju3em magnetskom )olju0. Ku3i(te stroja slu!i kao nosač i za(tita limova i namota1 a izra8uje se od lijevanog !eljeza1 čelika silumina itd..II # K%&STRUK'IJA TR%(A)&%* ASIHR%&%* M%T%RA 2anas su trofazni asihroni motori najče(3e u)otre-ljavani električki strojevi. konstrukcija trofaznog asihronog motora 6tator je na)ravljen u o-liku (u)ljeg valjka od dinamo limova1 a uzdu! valjka na unutarnjoj strani nalaze se utori u koje se stavlja trofazni namot. 6lika ". Konstrukcija asinhronog motora )rikazana je na slici ". 9sinhroni strojevi izra8uju se kao jednofazni1 dvofazni1trofazni i vi(efazni.otor nije na)ajan strujom iz vanjskog izvora /(to nije slučaj sa sinhronim motorom0.Na taj način se )osti!e )retvor-a električke energije u mehaničku -ez električkih kontakata na rotiraju3im dijelovima stroja.#ato se motor često naziva i indukcijski motor. 9sinhroni stroj do-io je svoje ime z-og toga1 (to -rzina rotacijskog magnetskog toka i -rzina rotora nije ista1 kao (to je slučaj kod sinhronih strojeva.

9ko je rotorski namot izveden od (ta)ova -akra1 mjedi1 -ronce ili aluminija1 koji su s o-je strane )rstenima kratko s)ojeni i liči na kavez1 tada je to kavezni asinkroni motor1 ili1 ako je rotorski namot izveden kao i statorski tj.. 4T*4. od svitka koji su s)ojeni na tri koluta )o kojima klize četkice koje slu!e za s)ajanje na rotorske ot)ornike1 tada je to klizno kolutni asinkroni motor1 kao na slici &. a0 Kavezni asihroni trofazni motor1 -0 klizni kolutni asihroni motor 6lika 3.rotorskog )aketa. a0 -0 6lika &.Kavezni asinhroni motor 1stator s trofaznim simetrično ras)ore8enim namotom : ..otorski )aket je izveden u o-liku valjka od dinamo limova1 a na uzdu!nom smjeru na vanjskoj strani valjka nalaze se utori za smje(taj rotorskog namota.

da -ismo formirali kratkos)ojni zavojak@ deljiv sa 37zato (to se o-ično radi o trofaznom motoru1 )a moramo imati simetričan ras)ored navojaka i )rostoran )omeraj od &A B30.otor asinhrone ma(ine mora da se )ravi od limova1 jer ima )romenljivo magnetno )olje.nduktor )redstavlja )asivna električna kom)onenta koja mo!e )ohraniti energiju u magnetsko )olje koje su stvorili električna struja koja )rolazi kroz njega.I& TR%(A)&I I&DUKT%R . Kod sinhrone ma(ine1 rotor ne mora da se )ravi od limova. 4-ično je jedan induktor o-avijena !ica o-likovana kao s)irala1 )omo3u koje se stvara jako magnetsko )olje unutar zavojnica z-og <arada=>s zakon indukcije. Kao i magnetno /rotor i stator01 i električno kolo kod asinhrone 6 .III # T+S. Nije svejedno koliko ima ?lje-ova u rotoru7njihov -roj mora da -ude deljiv sa 6 /)aran -roj7uvek moramo imati nas)ramni !lje. 6)oso-nost induktora kojim se do-ija magnetska energija se mjeri )o induktivitetu1 u jedinicama henri. 6lika 4. Teslin trofazni induktor 6tator kao i rotor sačinjen je od limova.nductori su jedan od osnovnih elektroničkih kom)onenti kori(tenih u elektronici1 gdje struje i na)oni se mijenjaju s vremenom1 s o-zirom na s)oso-nost inductora mo!e se )reo-likovati izmjenična struja.4-ično ih je &4 kod malih1 36 kod motora srednje snage i 4 kod velikih.. .

$ . Konačni -roj !lje-ova onemogu3ava sinusoidalnu ras)odelu )rovodnika. U svakom !lje-u nalazi se )o nekoliko )rovodnika iz faza a1 . .i c koji su )rostorno )omereni za &A B3.i c.<ormiranje namotaja inuktora1 ma)a ras)odjele )rovodnika faza a1 . Namotaji faza a1 .ma(ine je )odeljeno na dva dela+ jedan dio čini kratkos)ojeni rotorski zavojak1 a drugi dio su statorski )rovodnici.ealna ras)odjela )rovodnika )o o-imuma(ine tre-a da -ude (to )ri-li!nija sinusoidalnoj (to zavisi od -roja )rovodnika 6lika :.i c )ri čemu to koliko zavisi od ma)e ras)odele.

zvor -rojnih )ro-lema kod jednosmernih motora je kolektor1 jer usljed na)ona izme8u četkica dolazi do varničenja.ako motori jednosmerne struje imaju mogu3nost odvojenog u)ravljanja momentom i fluksom1 z-og drugih negativnih oso-ina koriste se motori naizmenične struje. . Ce3 danas1 z-og izlo!enih )rednosti 9. . mo!e -iti konstruisan i za znatno ve3e nominalne -rzine1 (to )ri istoj nominalnoj snazi uslovljava manje dimenzije ma(ine. 2anas je taj )ro-lem rije(en u)otre-om energetske elektronike. #ato se motori jednosmerne struje mogu )raviti za snage do najvi(e nekoliko . #ato na)on izme8u dvije susedne kolektorske kri(ke tre-a da -ude manji od ". . 9sihroni motor je mnogo jeftiniji u odnosu na motore jednosmerne struje1 ima jednostavniju konstrukciju i za istu snagu manje dimenzije. 2a -i se imala zadovoljavaju3a gustina struje1 armaturna struja motora odre8uje dimenzije četkica i kri(ki.1 )ostoji te!nja da se elektromotorni )ogoni izra8uju kori(tenjem 9. *ro-lem kod sinhronih motora na)ajanih na)onom konstantne am)litude i učestanosti je (to se sta-ilan rad ima samo )ri sinhronoj -rzini. .E 1 a maksimalna radna -rzina je oko ":FF oBmin1 dok 9. *rimena energetske elektronime za )redhodno navedene )otre-e )odrazumeva konstruisanje invertora1 )omo3u kojeg se do-ija na)on odgovaraju3e efektivne vrednosti i učestanosti. 9sihroni motori mogu -iti konstruisani za -rzine i do 4F FFF G :F FFF oBmin.0 je najvi(e kori(teni motor z-og svojih )rednosti u odnosu na ostale motore.. Kako je snaga PD Ux I 1 )ove3anjem snage )ove3ava se i )rečnik kolektora. znatno jednostavnije realizovati. #a ve3e armaturne struje moraju se )ove3ati i )reseci kri(ki . 4graničavaju3i faktor (to se asihroni motori do sada nisu masovno koristili je )otre-a za odgovarajuHim na)onom sa mogu3no(3u )ode(avanja učestanosti.I$ # &A-I& RADA TR%(A)&%* ASI&HR%&%* M%T%RA 9sinhroni motor /9.: C1 (to znači da motori za ve3i na)on moraju imati ve3i -roj kri(ki.e8utim1 ne mo!e se na)raviti kolektor )revelikog )rečnika jer 3e se usled centrifugalnih sila razleteti kri(ke. 9ko se koristi sinhroni motor sa )ermanentnim magnetima1 na)ajan iz invertora1 ima se ograničena mogu3nost rada u o-lasti sla-ljenja )olja1 dok je to kod 9.

K3i/anje je karakteristika razlicitih -rzina vrtnje rotacionog magnetskog toka i rotora asinhronog stroja.1 &.otor asinhronog motora )od djelovanjem okretnog magnetskog )olja uvijek ima manju -rzinu od sinkrone.otor /lijevo0 i stator /desno0 asinhronog motora sa kaveznim rotorom /-ez namotaja na rotoru0@ Kavezni rotor asinhronog motora@ Namotani rotor asinhronog motora N4. -rzina vrtnje u o0min1 6. 9ko oznacimo -rzinu vrtnje rotora sa n1 -rzinu rotacionog magnetskog toka sa ns1 a klizanje sa s1 tada je klizanje odnos relativne -rzine nr1 sa kojom silnice )resjecaju namot rotora i sinhrone -rzine + *riključivanjem statorskog )rimarnog namota na izmjeničnu trofaznu mre!u kroz trofazni namot )rotica3e trofazna izmjenična struja stvaraju3i rotiraju3e magnetsko )olje koje rotira sinhronom -rzinom n s i zatvara se kroz stator i rotorski sekundarni namot.9 Nominalni )odaci asinhronog motora )rikazani su na kuci(tu na nat)isnoj )locici s oznakama i )odacima + ". 2K3i/anje asinhronog motora . na)on i struja namota rotora / kod klizno G kolutnog motora 0... namot namota statora u $ i oznaka s)oja / n)r. L . 3 F C 01 3. frekvencija H/1 :.4N4K . linijska struja u A1 4.NJ.4T4.6lika 6. 96. korisna snaga u k. faktor snage 1os ϕ1 $.N9%N. *429I.

*ret)ostavimo da se statorski fluks o-r3e ne(to ve3om -rzinom+ 4 K 54 S 64 R 7 8.nterakcijom struja rotora i okretnog mag.6lika $. . 9sinhroni motor s)ada u jednostrano na)ajane ma(ine samo sa statora se na)aja električnim )utem.4sa rotorskog namotaja je normalna na )ovr(inu definisanu kratkos)ajajuHim namotajem. 6hema trofaznog asihronog motora 4kretno magnetsko )olje inducira u vodičima rotora na)one koji kroz namot rotora tjeraju struje. #a M K D F rotor se o-r3e u sinhronizmu sa )oljem statora@ nema indukovane ems u rotoru1nema indukovanih struja i nema momenta. 9sinhroni motor radi na takvim )rinci)ima da 3e moment )ostojati samo ako )ostoji nekakvo klizanje M K . )olja stvara se sila na vodiče rotora koja zakre3e rotor u smjeru za okretnim )oljem.4va 3e se osa u )rostoru o-rtati -rzinom kojom se o-rHe rotor. Na osnovu ovog )ravimo gru-u skicu jednog dela mehaničke karakteristike asinhronog motora. 2a asinhroni motor )ri)ada gru)i jednostrano na)ajanih ma(ina mo!e da se vidi i iz krajnjeg izraza za elektromagnetni moment kod dvostrano na)ajanih ma(ina moment zavisi od )roizvoda dva fluksa /sa različitih izvora na)ajanja0. 5rzina /učestanost0 klizanja je+ S N sinhrona -rzina /jednaka je učestanosti na)ajanja ali samo kod motora s jednim )arom )olova0. "F . 6inhrona -rzina je -rzina )ri kojoj se razvija moment jednak nuli.

Na( osnovni cilj je da na8emo zamjensku (emu1 mehaničku karakteristiku /zavisnost M/M0za nominalne uslove na)ajanja je )rirodna karakteristika0 i eks)loatacionu karakteristiku. 'ks)loataciona karakteristika1 za razliku od mehaničke defini(e (ta se mo!e do-iti od ma(ine u trajnom radu. 2Momentna karakteristika asinhronog motora .omentnom karakteriskikom mogu se odrediti razne )ogonske tacke momenta vrtnje M i)ri)adne -rzine n1 6lika .omentna karakteristika asinhronog motora Celicina momenta motora u trenutku )okretanja1 gdje je n 5 81 naziva se )otezni moment ili )okretni moment Mp. . .azmotrimo slucaj kada motor mora )okretati teret kao (to je ventilator.otor mora )okrenuti teret ventilatora jer je )otezni moment motora Mp veci od momenta ventilatora u trenutku )okretanja gdje je n 5 81 motor se u-rzava i ustalit ce se u vrtnji tamo gdje "" . . . 4d motora zahtjevamo da ima )otezni moment veci od nominalnog kako -i mogao motor krenuti i kada je o)terecen nominalnim o)terecenjem.#amjenska (ema 3e -iti nekakva ot)orno7induktivna mre!a do koje tre-a nekako do3i.aksimalni moment naziva se )rekretni moment Mpr koji je )ri-li!no dva )uta veci od nominalnog momenta Mn.

*oraste li moment tereta iznad )rekretnog momenta motora1 motor je do(ao u )uni kratki s)oj i ukoliko ne -i djelovala za(tita namot -i )regorio. "& . .omentna karakteristika motora i ventilatora *ovecamo li o)terecenje motora1 -rzina vrtnje o)ada i radna tacka motora se )omice )o karakteristici motora u desno. 6lika L.nema razlike momenata1 a to je )resjeci(te krivulje momenata tereta i krivulje momenta motora u tacki A1 kao na slici L.

Kada se kod motora stator )riključi na mre!u1 nastaje o-rtno magnetno )olje čije linije seku namotaj rotora koji miruje. Transformator tre-a da -ude )rojektovan i izra8en tako da izdr!i mogu3a na)rezanja kojima je izlo!en tokom svog !ivotnog veka. . 9ko ovo u)oredimo sa asinhronim motorom vidimo da je isti re!im1 dakle namotaj statora je u ovom slučaju )rijemnik dok za zazliku od sekundarnog dijela transformatora kod motora u rotoru se idnukuje struja ali nije izvor električne energije ve3 mehaničke energije. 4-rtno magnetno )olje stvara )rivlačnu silu koja deluje na )rovodnike rotora i on )očinje da se okre3e u smeru o-rtnog magnetnog )olja. 6astoji se od statora u čijim !lje-ovima se nalaze namotaji za stvaranje o-rtnog magnetnog )olja. Na)rezanja u "3 . U )okretnom delu motora1 rotoru1 se indukuju struje 7 indukcioni motor. U )ogledu načina rada1 razlika izme8u asinhronog motora sa zakočnim rotorom i transformatora je u tome (to kod transformatora magnetski tok ima stalno isti )ravac )rostiranja1 a mijenjaju mu se intenzitet i smjer1 dok kod asinhronog motora imamo isti intenzitet magnetskog toka1 a stalno mu se mijenja )ravac i smjer djelovanja.ad se zasniva na o-rtnom magnetnom )olju1 grade se za jednofaznu i trofaznu struju. 2akle1 )rimarni namotaj se )ona(a kao )rijemnik1 dok se sekundarni namotaj )ona(a kao izvor električne energije.U )rvom se dakle slučaju radi o vremenskim1 a u drugom o )rostornim )romjenama. Na )rimarni namotaj transformatora dovodi se električna energija u o-liku naizmeničnog na)ona1 koja u magnetno s)regnutom sekundarnom namotaju indukuje odgovaraju3u naizmeničnu elektromotornu silu1 odnosno struju1 koja se koristi za na)ajanje )rijemnika. U njemu se tada indukuje ems koja u (ta)ovima rotora stvara jake struje.Kod transformatora imamo namotaje na )rimarnom i sekundarnom dijelu koji tako8e imaju sličan re!im rada stim da se na )rimarnom kalemu stvara magnetno )olje koje stvara magnetne silnice i u sekundarnom kalemu se indukuje struja..azlikuje se od transformatora normalne izved-e u konstrukcionom )ogledu /ras)ored namotaja na statoru i rotoru 1 )ostojanje zračnog zazora itd0 .$2 TRA&S(%RMAT%RSKI R+9IM RADA 9sinhrona m(ina čiji rotor miruje /zakočen je0 )ona(a se kao transformator...ako je )raktična )rimjena asinhronih ma(ina sa zakočnim rotorom veoma rijetka1 njihovo )roučavanje je isto kao i taransformatora Kod rada asinhronih motora -roj o-rta rotora je manji od -roja o-rta o-rtnog magnetnog )olja1odnosno od sinhronog -roja o-rta. .

< )akretni transformator #akretni transformator je asinhrona ma(ina kojoj je rotor zakočen1 tj. Kod zakretnog transformatora mo!emo okretanjem rotora zakretati vektoresekundarnih na)ona u odnosu na vektore )rimarnih na)ona za -ilo koji kut 1 a time je mogu3e jednoliko do-ivanje različitih veličina na)ona1 kao na slici "&.6ve ove karakteristike )ratimo i kod asingronog motora1 zagrijavanje motora1 )razan hod motora1 o)tere3enje. 6toga ovdje mo!emo uvidjeti sličnost rada asinhronog trofaznog motora sa )rinci)om rada zakretnog transformatora.osnovi mo!emo da svrstamo u tri glavne gru)e+ električna1 mehanička i to)lotna."F Oema zakretnog transformatora "4 . Na)rijed smo ve3 naveli koje su to oso-ine i re!im rada asinhronog motora1 u ovom izlaganju istakao sam dakle zakretni transformator .6 +< i u sekundaru rotora '.2o )ove3anih to)lotnih na)rezanja dolazi i kod )reo)tere3enja transformatora. 9sinhrona ma(ina u -iti je transformator i )riključimo li trofazni na)on na )rimar1 struja 3e stvoriti rotacino magnetsko )olje koje 3e inducirati u )rimaru statora '. :. 6lika.o!e se zaključiti da zakretni transformator slu!i za jednoliku regulaciju na)ona1 ali kao smo ve3 naznačili 1 asihroni trofazni motor ima ovakav )rinci) rada. Tako8etre-a o-ratiti )a!nju i na -uku transformatora. Kod električnih na)rezanja )rije svega tre-a o-ratiti )a!nju na )rena)one koji se javljaju kao )osledica )rekidanja u kolu1 atmosferskih )ra!njenja1 lukova )rema zemlji1 kratkih s)ojeva1 kao i is)itnih na)ona. ne mo!e se okretati sam od se-e1 nego )reko )u!nog )renosa mo!e se )olagano zakretati. *ojave )ra3ene velikim strujama u odnosu na naznačene /nominalne1 nazivne0 /kratki s)ojevi u mre!i1 kao i uključenje transformatora u )raznom hodu01 o)asne su sa stanovi(ta mehaničkih i to)lotnih na)rezanja /ova na)rezanja su )ro)orcionalna sa kvadratom struje0. U daljem izlaganju najvi(e karakteristika asinhroni motor ima u skladu sa re!imom rada zakretnog transformatora na (to 3emo se )ose-no osvrnuti. .6 +=1 )rikazano slikom "".

F koja stvara o-rtni magnetski tok. 6truja . U ovu svrhu mogu se u)otre-ljavati samo asinhroni motori sas kliznim )rstenovima.F )rolaze3i kroz namotaj sa aktivnim ot)orom .ada nejma (iru )rimjenu1 i)ak se )onekad u)otre-ljava kao regulator faze i kao indukcioni regulator. Cektorski dijagram na)ona zakretnog transformatora -Prazan hod asinhrone mašine sa zakočenim rotorom Kada je namotaj asinhrone ma(ine s)ojen sa mre!om1 a namotaj zakočnog rotora otvoren1 ka!emo da je asinhrona ma(ina1 u stvari transformator u )raznom hodu.2ovedeni na)on na stator1 u njegovim namotajima tjera struju )raznog hoda . ": . -Primjena asinhrone mašine sa zakočnim rotorom 9sinhrona ma(ina sa zakočnim rotorom je 1 kako smo ve3 vidjeli1 )ose-an o-lik transformatora. rotorski namot )rimar i statorski je namot sekundar. *rimarna strana j estator motora1 a miruju3i rotor je sekundar. Trofazni asinhroni motor čiji je rotor zakočen i )omo3u naročitog ure8aja1 zakretanjem mo!e se mijenjati )olo!aj njegovih namotaja u odnosu na namotaj statora. 6lika "". Klavni magnetni tok indukuje u namotajima statora i rotora na)one '" i '&1 a rasi)ni magnetni tok indukuje na)on rasi)anja samo u namotaju statora.Ce3i dio magnetskog oka zahvata namotaje i statora i rotora1 )a ga nazivamo kao i kod transformatora glavnim tokom1 dok drugi manji dio magnetskog fluksa rotora zahvata samo namotaje statora i zovemo ga rasi)nim tokom.#akretanjem rotora za neki ugao P n)r.1 )redstavlja transformator sa o-rtnim magnetskim )oljem.*rema vektorskom dijagramu zakretnog transformatora vidi se da zakretanjem rotora do-ivamo razlicite rezultirajuce na)one koji se krecu u granicama +min do +ma> + +min 5 +< 2 += 5 8 $ +ma> 5 +< ? += 5 @A8 $ U elektrotehnici )ot)uno je svejedno koji je namot )rimar1 a koji sekundar1 tako da je na slici "". U smjeru o-rtanja magnetskog )olja." izaziva elektro ot)ornu silu. 9ko o)teretimo sekundar1 )ote3i 3e sekundarna struja koja zajedno sa rotirajucim magnetskim tokom djeluje na rotor1 koji se ne mo!e zakrenuti jer je zakočen. .

o zanemariti "6 . .ndukaovani na)on )rve faze rotora vremensi 3e zaost ajati iza indukovanog na)ona odgovaraju3e faze statora za ugao Q izra!enim u električnim ste)enima. 4vo isto va!i i za ostale faze. .e8utim1 uslovi svo8enja /reduciranja0 rotora asinhronog motora za njegov stator slo!eniji su nego u transformatora1 jer se rotor )o konstrukciji razlikuje od statora. 4vakav re!im rada vrlo je sličan re!imu rada kratko s)ojenog transformatora. -Kratak spoj asimhrone mašine sa zakočenim rotorom Kada je stator asinhrone ma(ine )riključen na mre!u1 a namotaj zakočenog rotora električki zatvoren1 ka!emo da je asinhrona ma(ina kratko s)ojena. . #ato se )ri )okusu kratkog s)oja motoru dovodi sni!en na)on tako da struja kratkog s)oja . *o(to indukovani na)on statora '" ima su)rotan smjer u odnosu na na)on U"1 izlazi da u slučaju zakretanja rotora u smjeru o-rtnog magnetskog toka indukovani na)on '&.n.n dok kod transformatora iznosi /"F 7 " 0 . . #ato namotaj rotora )ri reduciranju mora imati isti -roj faznih namotaja1 isti -roj navoja u fazi i istu ras)odjelu namotaja kao i namotaj statora. *o(to je )ri kratkom s)oju asinhronog motora glavni magnetski tok Φk malen1 mo!emo kao i kod transormatora magnetni na)on . *ojave )ri kratkom s)oju asinhronog motora su uste kao kod transformatora.k -ude )ri-li!no jednaka nominalnoj struji .o i struju .k za 4G $ )uta ve3a od njegove nominalne struje .n.4-rtni magnetski tok naj)rije 3e )resijecato )rovodnike )rve faze statora1 a zatim )rovodnike iste faze rotora.azlikuje se u tome (to je kod asinhronog motora trajna struja kratkog s)oja . )ored toga1 motor ne smije ostati dugo vremena u ovom stanju )od )unim na)onom da -i se iz-jeglo )reveliko zagrijavanje.

"$ .ad asinhronog motora temelji se na rotiraju3em magnetskom )olju1 a velike zasluge za )ronalazak ima Nikola Tesla. 9sinhroni motor do-io je svoje ime z-og toga1 (to -rzina rotacionog magnetskog )olja i -rzina rotora nije ista1 kao (to je slučaj kod sinhronih motora.$I # )AK. . .JU-AK 9sinhrone ma(ine se )rete!no u)otre-ljavaju kao motori1 a jako rijetko kao generator. 9sinhroni motori se izra8uje u serijskoj )roizvodnji kao jednofazni ili trofazni1 vrlo su jednostavani za )roizvodnju i odr!avanje i ralativno niske )roizvodne cijene.e8utim 1 asinhroni trofazni motori imaju re!im rada kao i zakretni transformator koji je tako8e asinhrona ma(ina kojoj je rotor zakočen1 tj. 9ko se osvrnemo na re!im rada1 mo!emo uočiti ne(to zajedničko kod asinhronih motora i transformatora@ metalne jezgre sa namotajima i stvaranje elektromagnetne indukcije. ne mo!e se okretati sam od se-e1 nego )reko )u!nog )renosa mo!e se )olagano zakretati.

SAB 80515 805!5.ilinkovi3+ Tesla1 )ronalazač za tre3i milenijum1 5eograd1 &FF& " .. . 1989 god. 8"Bit Single"#$ip Mi%r&%&ntr&ller !' Ror8e 6tanojevi3+ Nikola Tesla i njegova otkri3a1 5eograd1 " L4 4. 2r. Simens. 9leksandar .IT+RATURA 1. 6toji3 + Digitalni sistemi upravljanja. Naučna knjiga.ili3 .$II 2 . &.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->