www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
16. novembar 2009.

Broj 12.061 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Sjednica Upravnog odbora “Elektroprenosa BiH” danas
strana 5.

DRU[TVO

RS o~ekuju temperature vi{e od 20 stepeni Celzijusa
strana 6.

SPORT

\okovi} pobjednik teniskog turnira u Parizu
strana 43.

U 95. godini `ivota upokojio se poglavar Srpske pravoslavne crkve

Preminuo patrijarh srpski gospodin Pavle
Patrijarh Pavle bi}e sahrawen u ~etvrtak u 11 ~asova u manastiru Rakovica u Beogradu. Povorka }e krenuti iz Saborne crkve, u koju je ju~e ne{to poslije 15 ~asova iz Patrijar{ije preneseno tijelo patrijarha srpskog, re~eno je “Glasu Srpske” u Sinodu Vijest o smrti patrijarha Pavla javnosti prenio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Radio-televizija Srbije objavila je snimak mitropolita, koji je uplakan obavijestio vjernike da je upravo saznao da se “upokojio patrijarh“ - Obavezni smo i u najte`oj situaciji da postupamo kao qudi i nema tog interesa, ni nacionalnog, ni pojedina~nog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo nequdi - izjava je patrijarha Pavla iz vremena krvavog raspada SFRJ. Upravo ta re~enica najboqe odslikava `ivot i slu`bu 44. poglavara SPC strana 3.

DANAS

Reakcije u RS na izvje{taj Me|unarodne krizne grupe

ICG shvatio su{tinski problem funkcionisawa
Ni na jednom mjestu ICG u izvje{taju nije rekao da su prepreka evropskim integracijama ustavne promjene, ve} da je to OHR, istakao Milorad Dodik
strana 5.
Marko Prelec, {ef ICG za Balkan

Kako su birani ~lanovi UO Banskog dvora

Znalcima nula bodova

strana 26.

2 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Boris Tadi}, predsjednik Srbije

Prvo `elim da uputim izraze iskrenog sau~e{}a vjernicima SPC i izrazim svoje iskreno `aqewe. Patrijarh Pavle bio je veliki ~ovjek. Miroslav ]iro Bla`evi}, Dnevnik BHT
FOTO: ARHIVA

Veliki gubitak za srpski narod
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je da je smrt patrijarha srpskog gospodina Pavla ogroman i nenadoknadiv gubitak za srpski narod. - Postoje qudi koji samim ~inom svog postojawa povezuju ~itav narod. Takav je bio patrijarh Pavle, izjavio je predsjednik Srbije. - Wegov odlazak je i moj li~ni gubitak, rekao je Tadi} i dodao da se u te{kim i kompleksnim trenucima kroz koje je prolazila Srbija uvijek konsultovao sa patrijarhom i dobijao wegovo mi{qewe.

Milorad Dodik, premijer RS

Obiqe`io vrijeme pravoslavnim vrijednostima
VLA SE NI CA - Pred sje dnik Vlade RS Milorad Dodik izja vio je da je smr}u Wegove svetosti patrijarha srpskog Pavla oti{ao zna~ajan ~ovjek koji je svojim pos to jawem obiqe`io ovo vrijeme promovi{u}i pravoslavne vrijednosti na najboqi mogu}i na~in. - Wegova svetost patrijarh srpski Pavle nesumwivo je bio ~ovjek crkve i vjere koji se svo jim dje lo vawem pri bli`io onome {to se u na{oj vje ri do vo di u sta tus sveca - naglasio je Dodik i dodao da je crkva izgubila zna~ajnog ~ovjeka.
Sveti arhijerejski sabor SPC u Bawoj Luci

Patrijarh Pavle ~esto posje}ivao vjerni narod Republike Srpske

Patrijarh ulio narodu vjeru u mir
Patrijarh je u ratu posjetio Jasenovac, Fo~u poslije bombardovawa NATO pakta, Bawu Luku u vrijeme Sabora i na osve{tavawu temeqa za Hram Hrista Spasa. Sa patrijarhom ruskim Aleksijem posjetio je ratnu Grbavicu
PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Dragan Davidovi}, prvi ministar vjera RS

Na tronu Svetog Save u najte`im trenucima
BAWA LUKA - Direktor RTRS-a, koji je bio prvi ministar vjera RS, Dragan Davidovi}, izjavio je Tanjugu da je patri jarh Pa vle bio na tro nu Sve tog Sa ve u naj te `im trenucima u istoriji Pravoslavne crkve i srpskog naroda. - Kao ministar vjera u vladama RS mogu da svjedo~im o wegovoj jasnoj i ~vrstoj podr{ci srpskom narodu sa ove strane Drine, rekao je Davidovi}. Dodao je da je svaka patrijarhova podr{ka bila i opomena: ne ~ini drugima zlo, ali ni sebi dobra ako }e drugom {koditi. - Bog nam ga je podario u najte`im trenucima na{e istorije. Pamtim trenutke kada mu je rije~ bila odlu~na, tvrda i ubjedqiva tako da poslije we nije bilo pregovora ili prigovora, rekao je Davidovi} agenciji Srna.

Svjetski mediji o smrti patrijarha

Ugledan i skroman
BEOGRAD - Svjetski mediji prenijeli su vijest da je u Beo gra du pre mi nuo pa tri jarh Srpske pra vo sla vne crkve Pavle. Bi-Bi-Si je javio da je patrijarh Pavle bio ugledni te olog i lin gvis ta po znat po li ~noj po ni znos ti i skromnosti. - Patrijarh Pavle, koji je ~es to vi {e vo lio da ide gradskim prevozom i pje{ke nego da ga {ofer vozi kolima, bio je po pu la ran me |u sve{tenicima i vjernicima, naveo je Rojters. Francuski i belgijski mediji javili su da je u Beogra du pre mi nuo pa tri jarh Srpske pra vo sla vne crkve Pavle u 95. godini `ivota. Mediji, tako|e, javqaju da je pod wegovim autoritetom SPC povratila veliki uticaj u narodu.

BAWA LUKA - Tra`imo i od ~elnika na{ega naro da da u~i ne sve da se uspos ta vi mir sa na {im doju~era{wim susedima, a sada protivnicima, koji jednako sa nama stradaju. Ovo je je dna od po ru ka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji je odr`an od 1. do 4. novembra ratne 1994. godine u Bawoj Luci, a koju je potpisao patrijarh srpski gospodin Pavle. U naj te `im vre me ni ma za svoj narod patrijarh srpski nije propustio priliku da bude uz wega i sa wim. U ratu je posjetio veliko strati{te Jasenovac, Fo~u poslije bombardovawa NATO pakta, Bawu Luku u vrijeme Sa bo ra i bio pri su tan na osve {ta vawu te meqa za Hram Hrista Spasa.

Sa pa tri jar hom rus kim Aleksijem posjetio je ratnu Grbavicu i ove{tao krst za gradwu ruske crkve u tom sarajevskom nasequ. Tom prili kom pa tri jarh Pa vle i patrijarh Aleksij razgovarali su na sarajevskom aerodro mu sa kar di na lom Vinkom Puqi}em, a potom su oti{li za Trebiwe gdje su raz go va ra li sa epis ko pom Atanasijem.

PREDSJEDAVAO Saborom SPC u Bawoj Luci 1994.
Patrijarh i 29 arhijereja SPC sa vanrednog Sabora u Bawoj Luci uputili su po ru ku vjer nom na ro du i svim zara}enim stranama u BiH. - Ne mo`emo a da sa ovoga mu~eni~kog mesta, u duhu pokajawa, ne osudimo svako u~iweno zlodelo kao i raza-

rawe svetiwa i bogomoqa, pravoslavnih, rimokatoli~kih i muslimanskih. Molimo i pre kliwemo sve zara}ene strane da se sa tim bezumqem ve} jednom prestane, stoji u poruci. Jedna od poruka, koju nije imao ko da ~uje, glasila je “da moramo usmeriti svoje najboqe snage da se prekinu sukobi, uspostavi mir i zajedni~kim pregovorima kao jedinim na~inom dostojnim qudi re{avati nastale probleme po pravdi Bo`ijoj i qudskoj“. Patrijarh Pavle otvara-

ju }i Sa bor re kao je da je tragedija polo`aja srpskog naroda i srpske crkve u svijetu u tome {to smo ~itavo vri je me pred stavqani kao zlo~inci i jedini krivci za rat da bi navodno odr`ali veliku Srbiju. Podvukao je da je rat nastao zbog raspada nekada{we dr`ave SFRJ. - Prolaze}i prostorima biv{e Republike BiH, ose}amo se duboko rastu`eni i zapaweni strahotama razarawa, koje je ovaj rat doneo svima koji ovde `ive, naglasio je patrijarh i arhijereji na Saboru.

Mala i velika Srbija
- Meni se pripisuje da vodim Srbe u rat odr`avawa velike Srbije. Me|utim, ako bi trebalo da se odr`i velika Srbija zlo~inom - ne pristajem, neka nestane velike Srbije. Ako bi trebalo da se odr`i mala Srbija zlo~inom, opet ne pristajem, neka nestane i male Srbije. Ako bi trebalo da se odr`i posledwi Srbin zlo~inom opet ne pristajem, neka nas nestane, zlo~inom da se odr`imo - to ne, rekao je patrijarh u jednom intervjuu.

Telegrami sau~e{}a povodom smrti patrijarha srpskog Pavla

Ogroman gubitak za srpski narod
BAWA LUKA, SARAJEVO - Smrt Wegove svetosti pa tri jar ha srpskog Pa vla predstavqa ogroman gubitak za SPC i za srpski narod. Navedeno je to u telegramu sau~e{}a koji je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} uputio povodom smrti patrijarha Pavla Svetom ar hi je rej skom si no du SPC, arhijerejima, sve{tenstvu, mona{tvu i vjernom pravoslavnom srpskom narodu. Telegram sau~e{}a uputio je i predsjednik Vlade RS Milorad Dodik.

www.glassrpske.com
Veoma me iznenadio izvje{taj o BiH Me|unarodne krizne grupe. Izgleda da su svi shvatili da OHR nema vi{e {ta da tra`i na prostoru BiH i da je vrijeme da kona~no stranci odu. E - mail: kiki.bl32@gmail.com Svaka ~ast premijeru RS Miloradu Dodiku zbog toga {to nije dao radnicima koji su kasnili da u|u na posao. Sramota je to {to vi{e od 200 radnika u jednom danu kasni na posao, a najpla}eniji su u RS. E- mail: aco_78@yahoo.com

PROMOVISAO pravoslavne vrijednosti na najboqi mogu}i na~in
^lan Pred sje dni{ tva BiH Neboj{a Radmanovi} u telegramu sau~e{}a naveo je da su svi Srbi, vjernici pravoslavne vjere i drugi qudi

dobre voqe u BiH sa tugom i bo lom pri mi li vi jest o smrti patrijarha Pavla. - Srpski narod i vjernici pravoslavne vjeroispovijes ti iz gu bi li su ~o vje ka velike moralne snage - pi{e u telegramu. Predsjedavaju}i Savjeta mi nis ta ra BiH Ni ko la [piri} u telegramu sau~e{}a naveo je da je patrijarh Pavle promovisao pravoslavne vrijednosti na najboqi

mogu}i na~in. SNSD je is ta kla da je smrt patrijarha Pavla veliki gubitak za SPC i sve pravoslavne vjernike. - Rije~ je o svetom ~ovjeku koji je hodao po zemqi - navedeno je u telegramu. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} je u telegramu sau~e{}a naveo da }e slu`ba patrijarha Pavla ostati upam}ena kao primjer predanosti Bogu i narodu. G. M.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 3

Ruska pravoslavna crkva: Veliki gubitak za pravoslavqe
MOSKVA - Smrt patrijarha Srpske pravoslavne crkve Pavla predstavqa veliki gubitak za pravoslavqe, saop{teno je iz Ruske pravoslavne crkve, prenose agencije. - Patrijarh Pavle bio je simbol jedinstva srpskog naroda i veliki prijateq Ruske pravoslavne crkve. Patrijarh Pavle bio je istinski pravednik na{eg vremena - istakao je zamjenik {efa Odjeqewa Ruske pravoslavne crkve za me|unarodnu saradwu protojerej Nikolaj Bala{ov protojerej Bala{ov. Cijeli srpski narod ga je za vrijeme `ivota po{tovao kao da je svetac, rekao je predstavnik Moskovske patrijar{ije RPC.

Na VMA u 95. godini `ivota umro poglavar Srpske pravoslavne crkve

Kov~eg sa tijelom patrijarha ne{to poslije 15 ~asova prenesen je iz Patrijar{ije u Sabornu crkvu u Beogradu, gdje mu gra|ani odaju po{tu. Patrijarh }e biti sahrawen u manastiru Rakovica u Beogradu u ~etvrtak u 11 ~asova, re~eno je “Glasu Srpske” u Sinodu SPC
PRIREDILA: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Preminuo patrijarh srpski gospodin Pavle

Tako je govorio patrijarh Pavle
[iptarske vlasti iskoristile su prilike da svoje neprijateqstvo prema Srbima oglase kao ugro`enost od wih, a pripreme za svr{eni ~in otcepqewa da predstave kao nu`nost nasilne za{tite od “nasiqa“. To je za mene jedno od su{tinskih pitawa Kosova. Toliko vekova pretrajalo je ono najvrednije {to su Srbi mogli dati i {to su dali u op{tu riznicu tekovina ~ove~anstva. Svi mi moramo da razbijamo tu famu koja je pritisla srpski narod, da je on izazvao rat, da vr{i masakr nad drugima. Svi moramo nastojati da doka`emo da nije tako, da doka`emo to svojim `ivotom, ugledaju}i se na one na{e svetle primere, a osu|uju}i one koji su u~inili zlo.

O Kosovu :

BEOGRAD, BAWA LUKA - Wegova svetost patrijarh srpski Pavle preminuo je ju~e u 10.45 ~asova poslije primawa Svete tajne pri~e{}a na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu gdje je bio na lije~ewu od 13. novembra 2007. godine. Sinod SPC, ~ijoj sjednici je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadi}, sino} kasno odlu~io je da }e patrijarh srpski Pavle biti sahrawen u ~etvrtak, u 11 ~asova, u manastiru Rakovica, re~eno je “Glasu Srpske” u Sinodu. Povorka }e krenuti ispred Sabornog hrama, u kojem je od ju~e ne{to poslije 15 ~asova preneseno tijelo patrijarha. Prenosu tijela prisustvovali su najvi{i crkveni velikodostojnici, sa mitropolitom Amfilohijem na ~elu, kao i predsjednik Srbije Boris Tadi}. Patrijarh je umro u snu, u 95. godini `ivota. Zvona svih pravoslavnih crkava ogla{avala su se ju~e na 15 minuta prije svakog punog sata, povodom smrti patrijarha, a sino} je u svim hramovima u Srpskoj slu`en parastos za upokojenu du{u patrijarhovu. U Srbiji je od danas trodnevna `alost. Patrijarh Pavle (mirsko ime Gojko) ro|en je na Usekovawe 11. septembra 1914. godine u selu Ku~anci, Slavonija. Rano je ostao bez roditeqa - otac je oti{ao da radi u SAD, tamo je dobio tuberkulozu i “vratio se ku}i da umre“ kad su dje~aku bile tri godine, ubrzo mu je umrla i majka. Odgajila ga je tetka. Uvidjev{i da je dijete “vrlo slaba~ko“, po{tedjela ga je te{kih poslova i omogu}ila mu da se {koluje: iako je mali Gojko bio sklon “predmetima gdje ne mora da memori{e, kao {to su matematika i fizika“, iako je iz vjeronauke imao dvojku, uticaj rodbine je prevagnuo i wegov kona~an izbor bio je bogoslovija. Gimnaziju je zavr{io u Beogradu, Bogosloviju u Sarajevu, a Bogoslovski fakultet u Beogradu.

O krivici

O ratu
@eleo bih i nastoja}u da u~inim sve {to je mogu}e, samo da do|e do mira, da se prekine ovo krvoproli}e i nesre}e koje snalaze sve, i nas i muslimane i Hrvate. A mi smo bra}a i po krvi i po jeziku. Na `alost, bra}a koja ne znaju {ta rade. FOTO: AGENCIJE E, da Bog nas pomogne, da do|emo dotle da budemo bra}a koja znaju {ta rade. Ovo ponavqam stalno i sebi i drugima. (1993) Pravoslavna crkva osu|uje zlo~ince bez obzira kom narodu ili kojoj veri oni pripadaju. Na nesre}u, ima zlo~ina na svim stranama. Samo }e Bo`ja vaga mo}i da izmeri koliko ih je na jednoj, a koliko na drugoj strani. (1993) Svi qudi shvataju ono {to je ~ove~no, {ta je op{te qudsko u nama, a na stranu ~ak ono {to je hri{}ansko. Samo, to nije tako lako izvr{iti. Biti ~ovek u svakoj prilici i svakoj neprilici, postupati i reagovati na nequdske postupke qudski, za to treba ogromna snaga. Tu snagu je na{ narod imao, ne generali{em, jer je bilo i druk~ijih qudi, ali govorim o nama kao celini, kao onima koji su najboqe tu stvar u na{em narodu ose}ali i tako postupali. Ono {to je nas odr`alo je to da smo znali postupati kao qudi, to je bitna osobina srpskog naroda.

Predsjednik Srbije cjeliva ruku patrijarha Pavla

Kao prognanik i izbjeglica u vrijeme Drugog svjetskog rata bio je u manastiru Svete trojice u Ov~aru. Bio je i vjerou~iteq djece izbjeglica. Zamona{en je u manastiru Blagove{tewu 1948. godine, kada je rukopolo`en u ~in |akona.

SAHRANA u ~etvrtak u manastiru Rakovica
Od 1949. do 1955. sabrat je manastira Ra~e gdje vr{i razna poslu{anija. U ~in jeromonaha rukopolo`en je 1954., protosin|el je postao iste te godine, a arhimandrit 1957. U Atini je bio na postdiplomskim stu di ja ma od 1955. do 1957. go di ne. Za epis ko pa ra {ko-pri zrenskog izabran je 29. maja 1957. i hirotonisan u beogradskoj Sabornoj crkvi. U Ra {ko-pri zren skoj epar hi ji gradi nove hramove, obnavqa stare i poru{ene, ~esto putuje, obilazi i slu`i u svim mjestima ove svoje eparhije. Bavi se i nau~nim radom, objavquje radove, povremeno dr`i predavawa. Za patrijarha srpskog, umjesto oboqelog patrijarha Germana, izabran je od Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve novembra 1990. godine. Bio je 44. patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Ustoli~en je u nedjequ, 2. decembra 1990. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, a u drevni presto srpskih patrijaraha ustoli~en je u manastiru Pe}ke patrijar{ije 22. maja 1994. godine. Bezbroj puta je pisao i intervenisao kod raznih dr`avnika i mnogih institucija da se pomogne u rje{avawu krize i uspostavqawu mira na prostorima prethodne Jugoslavije.

Imao je susrete sa predstavnicima Rimokatoli~ke crkve, Islamske vjerske zajednice, predsta vni ci ma Svjetskog savjeta crkava, diplomatama, dr`avnicima, predstavnicima hu ma ni tar nih i dru gih organizacija. U poku{aju da na ovim prostorima {to prije zavlada mir posjetio je i sjedi{te UN u Wujorku i Bijelu ku}u u Va{ingtonu. Veliki duhovnik, asketa i sjajan besjednik svakodnevno je kad crkvena pravila dozvoqavaju, prinosio beskrvnu `rtvu (slu`io svetu Liturgiju) za spas srpsko ga ro da. Go vo rio je gr~ki, ruski i wema~ki jezik. Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, dodijelio mu je 1988. godine zvawe po~asnog doktora bogoslovqa. Tokom posjete Rusiji u januaru 2002. godine patrijarhu Pavlu su uru~ene dvije zna~ajne nagrade: Me|unaro dnog fon da za una pre |ewe je din stva pra vo sla vnog na ro da i Fonda svetog apostola Andreja Prvozvanog.

Budimo qudi

- Obavezni smo i u najte`oj situaciji da postupamo kao qudi i nema tog interesa, ni nacionalnog, ni pojedina~nog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo nequdi, izjava je patrijarha Pavla iz vremena krvavog raspada SFRJ. Upravo ta re~enica najboqe odslikava `ivot i slu`bu ~etrdeset ~etvrtog poglavara Srpske pravoslavne crkve. ro|endan), Ordenom Nemawe prvog stepena. Povodom Dana dr`avnosti Srbije, 15. februara 2007. princ Aleksandar Ka ra |or |e vi} do di je lio je patrijarhu Pavlu Orden Kara|or|eve zvezde prvog stepena. Patrijarhu Pavlu je 2009. dodijeqen ruski orden Dostojanstvo zbog “zna~aja koji je imao u danima isku{ewa kroz koje su srpski narod i Crkva pro{li“. Od 13. novembra 2007. patrijarh Pavle bio je na lije~ewu u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a 8. oktobra 2008. podnio je molbu Svetom arhijerejskom saboru SPC da mu “zbog zdravstvenih razloga i nemo}i“ dozvoli da se povu~e iz aktivne slu`be. Molba patrijarha Pavla na Saboru SPC 11. novembra 2008. nije usvojena.

O zlo~inima

O Srbima

Zaostav{tina
Patrijarh Pavle autor je i izdawa “Trebnika“, “Molitvenika“, “Dopolniteqnog trebnika“, “Velikog tipika“ i drugih bogoslu`benih kwiga u izdawu Sinoda. “Pitawa i odgovori ~tecu pred preoizvodstvom“ objavquje 1988. godine, a “Molitve i molbe“ 1990. Zaslugom patrijarha Pavla umno`en je u 300 primjeraka “Oktoih“ iz {tamparije \ur|a Crnojevi}a. Dugo godina bio je predsjednik Komisije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Novog zavjeta, ~iji je prvi prevod, koji je crkva odobrila, objavqen 1984. godine, a ispravqeno izdawe tog prevoda 1990. godine.

U SRBIJI progla{ena trodnevna `alost
Predsjednik SCG Svetozar Marovi} odlikovao je u septembru 2004. patrijarha Pavla, (na wegov devedeseti

Apel za mir
Apelujem na sve zajedno, Srbe, Hrvate i muslimane da prestanu sa uzajamnim uni{tavawem i razarawem svoje zemqe i dobara. Zlo i mr`wa ra|aju samo novo zlo i mr`wu. Ako bi se, ne daj Bo`e, i najqu}em neprijatequ, ovaj rat nastavio, iz wega }e samo |avo i zlo iza}i kao pobednici, a nikako qudi i narodi. (maj 1995.)

MITROPOLIT AMFILOHIJE
Vijest o smrti patrijarha Pavla prenio je javnosti mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije koji je rekao na sve~anosti polagawa kamena temeqca vjernicima da je upravo saznao da se “patrijarh upokojio“ i da je “wegovo sveto hristoqubivo srce prestalo da kuca“. Radio-televizija Srbije objavila je snimak mitropolita, koji je uplakan obavijestio vjernike da je upravo saznao da se “upokojio patrijarh“. Sa Saborne crkve oglasila su se zvona povodom smrti patrijarha.

4 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Petar \oki}, predsjednik Socijalisti~ke partije RS
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Marina ^IGOJA

Ono ~ega su se mnogi u BiH pribojavali, najvjerovatnije }e se i dogoditi. Dru ga tran {a iz Bez obzira na to stend-baj aran`mana sa {to je ispunila Me |u na ro dnim mo ne uslove koje joj je tar nim fon dom (MMF), iako kontrola postavio MMF, jo{ nije zavr{ena, BiH posqedice vjerovatno ne}e biti neodgovornosti ispla}ena u decembru, FBiH snosi}e i kako je planirano, jer Srpska, i tako|e }e FBiH nije ispunila sve uslove koje je pred wih ostati uskra}ena za novac na koji je stavio MMF. Zbog toga, kako trenura~unala. To ne}e tno stvari stoje, jo{ prouzrokovati trebamo biti i sre}ni. probleme kakve }e Jer, scenario bi mogao da bu de i dru ga ~i ji i imati FBiH, ali BiH bi u potpunosti odrazi}e se na pad interesovawa mogla da ostane bez ovog novca, ako MMF odlu~i stranih da, zbog neispuwavawa investitora za uslova, raskine aranovo podru~je `man sa BiH. I sve to zahvaquju}i neodgovornim vlastima FBiH koje su potpuno ignorisale sva upozorewa koja su im u proteklom periodu upu}ivana i time dovele u pitawe stabilnost ~itave zemqe. Jer, ulaziti u aran`mane sa institucijama poput MMF-a, a ne ispo{tovati wihove zahtjeve i cijelu zemqu gurnuti u nezavidnu situaciju, u najmawu ruku je neodgovorno. Tako su vlasti FBiH, izgleda, vo|ene krilaticom “{to mo`e{ danas, ostavi za sutra“, odlu~ile da u{tede koje su morali da ostvare u toku ove godine, ostvaruju idu}e. A {ta donosi prolongirawe ispuwavawa obaveza FBiH? Nove probleme! Jer }e obaveze u sqede}oj godini biti udvostru~ene i pitawe je da li }e i na koji na~in tada biti rije{ene. Bez obzira na to {to je Republika Srpska ispunila uslove koje joj je postavio MMF, posqedice neodgovornosti FBiH snosi}e i Srpska, i tako|e }e ostati uskra}ena za novac na koji je ra~unala. Naravno da to ne}e prouzrokovati probleme kakve }e imati FBiH, ali odrazi}e se na pad interesovawa stranih investitora za ovo podru~je. Jer, oni gledaju BiH kao cjelinu, a ako u toj cjelini jedan dio ne funkcioni{e kako treba, on povla~i i drugi dio za sobom. Da stvari u FBiH ve} lo{e stoje, pokazuju prazni buyeti wihovih institucija i sve ~e{}i {trajkovi na ulicama u ovom entitetu zbog neispla}enih plata, penzija, invalidnina i drugih naknada. Kakva }e situacija tek biti ako ne bude priliva novca nije te{ko pretpostaviti. ^iwenica je da }e se FBiH ako ostane bez pomo}i MMFa na}i pred finansijskim kolapsom, ali i cijela BiH zapa{ }e u ve li ke po te {ko }e, jer }e se kri za u FBiH odraziti i na Srpsku. Delegacija MMF-a trebalo bi do 18. novembra da boravi u BiH. Poslije toga sve dileme bi}e rije{ene i vidje}emo gdje smo.

Kredit pod upitnikom

Petar \oki}

U SP slijedi detaqna analiza rezultata sprovedenih izbornih konferencija u op{tinama, a generalno mora se poja~ati promocija partijskog identiteta jer je SP u posqedwe vrijeme bila dosta tiha, rekao \oki}
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Predsjednik Socijalisti~ke partije Petar \oki} u intervjuu za “Glas Srpske“ ka`e da je politi~ku stabilnost koalicije SNSD, SP i DNS potvrdio i Kongres SP koji je odr`an u subotu, kao i opredijeqenost te partije za daqe ja~awe tog partnerstva i u budu}nosti. - U to nisam ni sumwao. Zahvaquju}i tom politi~kom je din stvu ima mo i sta bil nost RS. Nekima je, naravno, to smetalo i `eqeli su da SP iskoriste kao sredstvo u

politi~kim obra~unima sa Republikom Srpskom da bi ona bi la sla bi ja. U to me, eto, nisu uspjeli - istakao je \oki}. GLAS: [ta su prioriteti SP u budu}em periodu poslije izbora Vas za predsjednika partije? \OKI]: Postoji vi{e prioriteta. Jedan od wih je da obavimo izbor preostalih organa partije. Moramo da kon sti tu i{e mo iz vr{ni odbor, da izaberemo potpredsjednika partije, a poslije toga da konstitui{emo savjet mla dih i for mi ra mo

brojne savjete koje smo sada unijeli u Statut. To su pitawa organizaciono-tehni~kog karaktera. To ukqu~uje detaqnu analizu stawa u pojedinim op{tinskim odbori ma, odno sno re zul ta ta provedenih izbornih konferencija u op{tinama. To nam je jako va`no. U cjelini, u budu}em periodu moramo da poja~amo promociju partijskog iden ti te ta jer smo u posqedwe vrijeme bili dosta ti hi. Tra `i }e mo da se jo{ vi{e poja~a djelovawe in sti tu ci ja vlas ti na pi tawe ekonomskog razvoja i socijalne sigurnosti.

KAMPAWA I GLASAWE
GLAS: Kako komentari{ete sumwu u na~in glasawa na Kongresu koju je izrazio Krsmanovi}? \OKI]: Krsmanovi} je poslije Kongresa, vjerovatno u te{kom stawu zbog poraza, izrekao veliku neistinu da je bilo neregularnosti prilikom glasawa za predsjednika SP. Mi smo mu dopustili da ima ~etiri ~lana, me|u wima i supervizora, od ukupno sedam. Sve je bilo regularno, demokratski, i pred o~ima kamera i javnosti. Ja se nisam uplitao ni u dio kampawe koji je Krsmanovi} vodio na terenu. Ostavio sam qudima da sami procijene i da vidim koji je nivo politi~ke svijesti i zrelosti ove partije jer znam da nas u budu}nosti ~ekaju te{ki dru{tveni izazovi. Sad sam siguran da SP to ima. Ni Krsmanovi}eva hiperaktivnost u lobirawu nije to mogla da poremeti.

KRSMANOVI]EVA ideja slabqewa Srpske nema {anse u SP
GLAS: SNSD, SP i DNS su da nas naj mo }ni ja koaliciona snaga na Balkanu. Kako tuma~ite to politi~ko jedinstvo u RS? \OKI]: Mi zaista jesmo koalicija koja je politi~ki veoma stabilna. Na{ kongres u subotu je potvrdio i da `elimo ja~awe tog partnerstva i u budu}nosti. Ni-

sam u to ni sumwao. Za hvaquju }i tom po li ti ~kom jedinstvu, mi imamo i stabil nost RS. Ne ki ma je to smetalo pa su `eqeli da SP iskoriste kao sredstvo u politi~kim obra~unima sa RS da bi ona bila slabija. U tome, eto, nisu uspjeli. GLAS: Ho}e li biti ve}ih stru ktu ral nih i ka drovskih promjena u SP? \OKI]: Sada se biraju novi funkcioneri stranke. Tu }e svakako biti promjena, ali moramo da o~uvamo i integritet odre|enih qudi koji su svojim radom i sposobnostima zaslu`ili da budu dio vrha partije. Promovisa}emo mla|e qude i prepoznatqive ~lanove SP koji do sada nisu bili na va`nim pozicijama unutar partije. @elimo i da obezbijedimo generacijsku povezanost u partiji. GLAS: Kolika je mogu}nost da u SP oja~a ideja slabqewa entiteta koju zastupa Va{ protivkandidat i potpredsjednik SP Zdravko Krsmanovi}? \OKI]: Ona je na Kongresu u subotu odba~ena. Takva ide ja ne ma ni ka kve {anse da se ugnijezdi u SP.

Nastavqaju se sastanci lidera stranaka i predstavnika SAD i EU

Pred liderima modifikovani paket
BAWA LUKA - Sastanci vladaju}ih stranaka u BiH sa predstavnicima SAD i EU bi}e nastavqeni na razli~itim nivoima i o~ekuje se da }e pomo}nik zamjenika dr`avnog sekretara Stjuart Yons doputovati u BiH da bi u~estvovao na wima, potvr|eno je u Ambasadi SAD u BiH. Predstavnik EU u pregovara~kom timu Lars Valund najavio je pro{le sedmice da bi nova runda pregovora mogla da po~ne danas kada }e predstavnicima doma}ih stranaka biti ponu|en modifikovani “butmirski paket“. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nije obavije{ten o nastavku butmirskih razgovora niti o postojawu novog modifikovanog sporazuma. Dodik je ponovio da su predstavnici Republike Srpske spremni da pristanu na pove}awe broja poslanika i druga~ije definisan na~in birawa tri naroda u institucijama, uz zahtjev da iz Ustavnog suda BiH, iza|u stranci. {ewe prvo tra`iti u redovima vladaju}ih stranaka jer ~iweni ca je da je dan broj partija iz Sarajeva `eli maksimalisti~ke koncepcije, a prije svega lider SBiH Haris Silajyi}. - Dok oni u bilateralnim razgovorima ne rije{e odnose s wima, PDP zapravo nema {ta tu da radi. Mogu}e je izvr{iti ustavne promjene i boqe je da ih uradimo sami rekao je Ivani}. Pred sje dnik SDP BiH Zlatko Lagumyija rekao je da “butmirski paket“ ustavnih rje{ewa mo`e da bude unaprije|en u “paket plus“, koji bi omogu}avao da BiH postane funkcionalna dr`ava koja ima neophodne mehanizme za ubrzanu integraciju u NATO i EU. @. B.

Klub Hrvata u Vije}u naroda RS
U~estvova}e na sjednici Vije}a naroda Republike Srpske 23. novembra.

Klub Bo{waka u Vije}u naroda RS
Ne `ele da u~estvuju na sjednicama Vije}a dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o apelaciji koju su podnijeli u vezi sa Poslovnikom Ustavnog suda RS, pa je rad Vije}a blokiran.

U SNSD-u i PDP-u ne znaju ni{ta o sastancima
Poziv nije dobio ni lider PDP-a Mladen Ivani}. - Kada poziv stigne odazva}emo se svakom razgovoru o ustavnim promjenama i interesima Srpske - istakao je Iva ni}. Na gla sio je da }e zvani~nici SAD i EU rje-

@BOGAR
Ministar inostranih poslova Slovenije Samuel @bogar doputova}e danas u zvani~nu posjetu BiH, a u saop{tewu Ministarstva inostranih poslova Slovenije ka`e se da je wegova posjeta “u kontekstu nastojawa za postizawe ustavne reforme, koja se odvija u , okviru butmirskog procesa’“.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 5

Ni na jednom relevantnom mjestu ICG u izvje{taju nije rekao da su prepreka evropskim integracijama ustavne promjene, ve} da je to OHR, istakao Milorad Dodik
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske. com

ICG detektovao su{tinski problem

Reakcije u RS na izvje{taj Me|unarodne krizne grupe o BiH

Sastanak u Briselu

Ministri inostranih poslova o situaciji u BiH
BAWA LUKA - Ministri inostranih poslova i odbrane Evropske unije danas i sutra raspravqa}e u Briselu o politi~kim i bezbjednosnim prilikama u BiH. O~ekuje se da }e predsjedavaju}i Savjeta ministara EU i {vedski ministar inostranih poslova Karl Bilt izvijestiti skup ministara o dosada{wim naporima ulo`enim u “butmirski proces“ koji Brisel jo{ uvijek smatra prihvatqivom polaznom ta~kom. Skup ministara odr`a}e se neposredno pred sastanak Savjeta za implementaciju mira (PIC) koje je, da je bilo napretka u ostvarivawu postavqenih uslova i ciqeva, trebalo ove jeseni da stavi ta~ku na misiju visokog predstavnika me|unarodne zajednice i tako otvori put sna`nijem evropskom anga`manu u BiH. @. B.

BAWA LUKA - Lideri po li ti ~kih par ti ja u RS sla`u se s ocjenom iznesenom u novom izvje{taju Me|u na ro dne kri zne gru pe (ICG) da je OHR postao dio problema u BiH i dodaju da je “za Republiku Srpsku i BiH ve oma po zi ti vna po tpu na pro mje na u do sa da{wem ra zmi{qawu ~lanova ICG-a“. Pred sje dnik SNSD-a Milorad Dodik ka`e da se sla`e s ocjenom da OHR sve vi{e postaje dio problema u BiH. - Ni na jednom relevantnom mjestu nisu rekli da su pre pre ka evrop skim in te gracijama ustavne promjene, ve} da je to OHR - istakao je Dodik. Dodao je da se sla`e sa svima koji imaju takvu procjenu. Predsjednik DNS-a Marko Pavi} ka`e da i izvje{taj ICG-a go vo ri da je u BiH sazrela situacija da se OHR ukine. - Sve treba koncentrisati na doma}e institucije i politi~are. Uslove za ulazak u NATO i EU treba da ispune doma}i politi~ari. Ako budu kasnili, glasa~i }e donijeti krajwu odluku o wima - ka`e Pavi}. Neophodno je, dodaje, ja~e djelovawe EU na ekonomskom planu. Pred sje dnik SP Pe tar \oki} ka`e da wegova parti ja oda vno is ti ~e da je OHR dio problema u BiH. - Posqedwih go di na imali smo nekoliko kriza prouzrokovanih djelovawem vi so kog pred sta vni ka ili OHR-a. Tre ba da po ja ~a mo diplomatske napore i zahtijevamo specijalni status za BiH na putu pridru`ivawa EU - naglasio je \oki}. Pred sje dnik PDP-a Mladen Ivani} ka`e da mu je drago da su “i najradikalniji elementi me|unarodnih

Tomislav Tomqanovi}

Klub Bo{waka ponekad pretjera
BAWA LUKA - Klub Bo{waka u Vije}u naroda Republi ke Srpske po ne kad pretjera sa otvarawem pitawa vitalnog nacionalnog interesa, izjavio je Srni predsjedavaju}i Kluba Hrvata u Vi je }u na ro da To mi slav Tomqanovi}. On je re kao da ne `e li ula zi ti u mo ti ve Klu ba Bo{waka ka da pos tavqaju pi tawe za {ti te vi tal nog nacionalnog interesa, navode}i da se crta mo`e podvu }i po sli je odlu ka Us tavnog suda RS koje ka`u da li je ili nije bilo razloga za to. Is ti ~u }i da je ap sur dno postavqati pitawe vitalnog nacionalnog interesa iz politi~kih razloga, Tomqanovi} je rekao da Klub Hrvata ne zloupotrebqava poziciju u Vije}u.

Marko Prelec, {ef Me|unarodne krizne grupe za Balkan

FOTO: G. [URLAN

in ter ven ci ja, a ICG spa da me |u ta kve, shva ti li da je vrijeme za ga{ewe OHR-a”.

POZITIVNA potpuna promjena razmi{qawa ICG-a
- Potpuna promjena razmi{qawa ICG-a je za RS i BiH veoma pozitivna stvar. Ipak, prije sjednice Savjeta za pri mje nu mi ra (PIC) ne}e biti dogovora. Ne o~ekujem radikalne poteze ni na sjednici PIC-a jer nije rije{eno pitawe imovine ka`e Ivani}. Odluka o OHR-u, isti~e, bi}e donesena na proqe}e. Li der SDS-a Mla den Bosi} ka`e da je iznena|en potpuno druga~ijim stavovima ICG-a.

- ICG je sve vrijeme doprinosio zao{travawu krize u BiH. Krizna krupa bila je oko sni ca lo bi ja ko ji je sve uradio da se RS oduzmu wena dejtonska prava. To je generalno moje mi{qewe o ICG-u, a najnoviji izvje{taj jo{ nisam pro~itao - ka`e Bosi}. U najnovijem izvje{taju ICG-a o BiH, SAD i EU su pozvane da pomognu liderima da na|u minimalan konsen zus oko bu du }eg funkcionisawa BiH. Navedeno je da me |u na ro dna za je dni ca vi {e ne smi je da odga|a odluku o svom anga`manu u BiH. Ka`e se i da OHR sve vi{e postaje dio problema u BiH, da “bonska ovla{}ewa“ nisu korisna, da je entitetsko glasawe je-

dan od temeqa ustavnog ure|ewa u BiH i da bi postizawe do go vo ra do ma }ih li de ra o fun kci oni sawu BiH pri je sje dni ce PIC-a zna~ilo vrlo brzo zatvarawe OHR-a.
Tomqanovi}

Razlog zastoja
Milorad Dodik isti~e da je napokon jasno da je OHR osnovni razlog zastoja u evropskim integracijama BiH. - I Oli Ren i mnogi drugi evropski zvani~nici jasno su rekli da dok je OHR ovdje, BiH ne mo`e daqe da aplicira za status u Evropskoj uniji - istakao je Dodik.

Haris Silajxi}, ~lan Predsjedni{tva BiH

“Srbija nije garant Dejtonskog sporazuma“
SARAJEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi} osudio je izjavu potpredsjednika Vlade Srbije Ivice Da~i}a da je Srbija “garant Dejtonskog sporazuma“, ukazuju}i jo{ jednom da sporazum ne predvi|a bilo kakve garante, javile su agencije. - Srbi ja je bi la sa mo po tpi snik tog spo ra zu ma, i to zbog svoje uloge u agresiji na na{u zemqu. Srbija se tim potpisom obavezala na prekid aktivnosti uperenih protiv Bosne i Hercegovine, ali ni je do bi la pra vo mi je {awa u unutra{we stvari na{e zemqe, kakvo pravo sebi `e li da pri ba vi in sis ti rawem na ne pos to je }oj ulo zi “garanta” tog sporazuma - navodi se u saop{tewu Harisa Silajyi}a.

Prvi korak u realizaciji postignutog dogovora izme|u premijera RS i FBiH

Danas sjednica UO "Elektroprenosa BiH"
BAWA LUKA - Sjednica Upravnog odbora “Elektro pre no sa BiH”, u ~i jem radu bi trebalo da u~estvuju i ~la no vi iz Re pu bli ke Srpske, trebalo bi da bude odr`ana danas, potvrdila je Srni portparol Ministarstva industrije, energetike i ru dar stva Srpske Ale ksandra Vuka{inovi}. - Ovo je prakti~no prvi korak u realizaciji postignutog dogovora izme|u premijera Srpske i Federacije BiH Mi lo ra da Do di ka i Mustafe Mujezinovi}a - naglasila je Vuka{inovi}eva. Ona nije mogla da precizira ta~no mjesto i vrijeme odr`a vawa sje dni ce Upravnog odbora. Vlada RS je na sjednici 12. novembra prihvatila Informaciju sa sastanka premijera Dodika i Mu je zi no vi }a u ve zi sa “Elektroprenosom BiH” odr`anog, 6. novembra u Sarajevu i zakqu~ila da ~lanovi iz RS u Upravnom odboru i ostalim organima kompanije mo gu u~es tvo va ti u ra du ovih tijela.

NA SJEDNICI bi trebalo da bude obavqeno imenovawe komisije
Vi so ki pred sta vnik u BiH Valentin Incko nametnuo je 18. septembra zakone kojima se reguli{e rad kompa ni je “Elek tro pre nos BiH”, ali je Vlada RS te naredbe odbacila uz obrazlo-

`ewe da zadiru u vlasni~ke odnose i kr{e prava akcionara. Predsjednik UO “Elektroprenosa BiH” Ibrahim ^olakhoyi} izjavio je ranije da bi na dana{woj sjednici trebalo da bude izvr{eno ime no vawe ko mi si je i ra spisivawe konkursa za popunu upra`wenih po zi ci ja u upra vi “Elek tro pre no sa BiH”, jer je mandat trojici od {est direktora istekao jo{ prije {est mjeseci.

Istra`ivawe o krivcima za rat u biv{oj Jugoslaviji pokazalo da 11 odsto Hrvata smatra Frawu Tu|mana odgovornim, Slobodan Milo{evi} je kriv za 18 odsto gra|ana Srbije, a Alija Izetbegovi} za 15 odsto ispitanika u BiH, pi{e nedjeqnik “Globus“, javqa RTS. Ispitanici su me|unarodnu zajednicu, tako|e, vidjeli kao krivca za ratove na prostoru SFRJ, ali ne u svim dr`avama podjednako. Wenu krivicu najvi{e isti~u u Srbiji, 36 odsto ispitanih, potom 28 odsto ispitanika iz BiH, 23 odsto ispitanika iz Makedonije i 17 odsto ispitanika iz Crne Gore. U Hrvatskoj i Sloveniji ne vide Me|unarodnu zajednicu kao krivca za eskalaciju ratnih sukoba, pa je tako kao krivca navodi svega 2,1 odsto ispitanih u Hrvatskoj.

6 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Radomir Kuzmi} nastavio {trajk gla|u

Dru{tvo
Direkcija za evropske integracije

BAWA LUKA - Radomir Kuzmi} iz bawolu~kog naseqa ^esma nastavio je {trajk gla|u ispred zgrade Narodne skup{tine Republike Srpske, zahtijevaju}i da parlament na narednoj sjednici po hitnom postupku stavi van snage, takozvani, zakon o

ratnim okolnostima, koji je nametnuo biv{i visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~. Kuzmi}, koji je {trajk gla|u po~eo 12. novembra, rekao je Srni da }e {trajkovati sve do ispuwewa wegovih zahtjeva, makar ga to “ko{talo i `ivota“.
FOTO: ARHIVA

Odbor za stabilizaciju o napretku BiH
SARAJEVO - U Sarajevu danas po~iwe dvodnevni drugi sastanak Privremenog odbora za stabilizaciju i pridru`ivawe izme|u BiH i Evropske komisije, na kojem }e biti razmatran napredak u sprovo|ewu obaveza iz Privremenog sporazuma te op{ti napredak u pogledu realizacije prioriteta iz evropskog partnerstva, saop{teno je iz Direkcije za evropske integracije. U saop{tewu se navodi da bi prvog dana u okviru rasprave o politi~kim de{avawima izme|u ostalog, trebalo da bude rije~i o qudskim pravima i vladavini prava, saradwi sa Ha{kim sudom.

Srpska demokratska stranka

Dragan Kalini} posjetio odbor SDS-a u Palama
IS TO ^NO SA RA JE VO Ne ka da{wi pred sje dnik SDS-a Dragan Kalini} pro{le sedmice boravio je u Palama gdje je razgovarao i sa rukovodstvom ove stranke o trenutnoj situaciji. - Rekao je da je do{ao da vidi kakva je situacija u stranci i ka ko bi se mo gao aktivirati. Sve {to se ti~e i Kalini}a i drugih nekada{wih funkcionera stranke su stva ri ko je }e se rje{avati u skladu sa Statutom SDS-a i wenih instituci ja - re kao je za “Glas Srpske“ predsjednik Op{tin skog odbo ra SDS-a Pa la Miodrag Kova~evi}. Rekao je da je Kalini} prvo do{ao u OO Pale jer je svojevremeno politi~ki djelovao na tom podru~ju i jer je tu bila wegova izborna jedinica. Potpredsjednik SDS-a Predrag Kova~ za “Glas Srpske“ ka`e da se nije sastajao sa Kalini}em. - Pitawe Dragana Kalini}a je unutra{wa stvar SDS-a i sve }e biti rije{eno na organima stranke - kazao je Kova~. @. D.

Lijepo vrijeme izmamilo stanovnike na ulice

Prema prognozama meteorologa Hidrometeorolo{kog zavoda RS

Temperature vi{e od 20 stepeni Celzijusa
U Srpskoj se danas, ali i tokom cijele sedmice o~ekuje toplo i sun~ano vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura }e biti od 17 do 20 stepeni Celzijusa, a mogu}e je i nekoliko stepeni vi{e, naglasio Rudan
mogu}e je i nekoliko stepeni vi{e - naglasio je Rudan. Prema rije~ima meteorologa i jutarwe temperature u Srpskoj ove sedmice }e biti dosta vi{e nego {to je uobi~ajeno za ovo doba godine. nagle klimatske promjene koje su sve ~e{}e na na{im podru~jima dosta uti~u na zdravqe qudi. - U slu`bu Hitne pomo}i se zbog razlike temperature vazduha naj~e{}e javqaju sr~ani bolesnici i astmati~ari, ali ni zdrave osobe ne ostaju imune. Osje}aj umora, nesanica, glavoboqa i uznemirenost su naj~e{}i problemi koji nastaju zbog nagle promjene vremena - nagla{avaju qekari u Srpskoj. Prema rije~ima qekara u domovima zdravqa u RS, stanovni ci ko ji su naj vi {e osjetqivi na promjene vremena mu ~i re uma, as tma, sr~a ne smetwe, visok krvni pritisak, ~ir na `elucu, psihoza i druge psihi~ke tegobe.
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Panevropski univerzitet Apeiron

Osnovana katedra za ruski jezik
BAWA LUKA - Panevropski univerzitet Apeiron u Bawoj Luci dobio je akreditaciju za katedru ruskog jezika i kwi`evnosti, na kojoj }e mnogobrojni studenti koji su bili zainteresovani za ovaj jezik mo}i da sti~u znawe. Dekan Fakulteta filolo{kih nauka na Apeironu prof. Larisa ^ovi} kazala je da je osnivawem ove katedre u~iwen prvi korak na afirmaciji ruskog jezika i to zahvaquju}i dalekovidosti vlasnika i profesora ovog ve} afirmisanog Univerziteta. - Okupili smo najboqe stru~wake koji }e predavati na trogodi{wem i ~etvorogodi{wem studiju, a potpisan je i ugovor sa Moskovskim dr`avnim Univerzitetom na osnovu kojeg }e svi na{i studenti mo}i da provedu jedan semestar u Rusiji - naglasila je ^ovi}eva. D. K.
FOTO: S. ILI]

BAWA LU KA - Pre ma prognozama meteorologa u Republici Srpskoj u toku ove sedmice o~ekuje se veoma toplo vrijeme, a temperature }e biti vi{e i od 20 stepeni Cel zi ju sa, {to je ve oma neuobi~ajeno za ovo doba godine. De`urni meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda RS Dra{ko Rudan potvrdio je da }e u Srpskoj biti veoma visoke temperature. - U Bawoj Luci, ali i ostalim dijelovima Srpske danas, ali i to kom ci je le sedmice o~ekuje se toplo i sun~ano vrijeme. Maksimalna dnevna temperatura }e biti od 17 do 20 stepeni Celzijusa, a

NAGLO otopqavawe izaziva nesanicu i glavoboqe
- Jutarwe temperature }e se kretati od tri do deset stepeni Celzijusove skale - kazao je Rudan. On je dodao da se mo`e o~ekivati i prolazno naobla~ewe, a duva}e slab do umjeren, ju`ni i jugoisto~ni vjetar u jutarwim ~asovima, ali tokom dana }e do}i do razvedravawa. Qekari u Srpskoj ka`u da

- Svim stanovnicima kojima smetaju promjene temperature savjetuje se ukoliko osjete neke zdravstvene smetwe da ostanu kod ku}e, uzimaju propisane lijekove, kao i da unose dosta vo}a, povr}a i te~nosti u organizam - dodaju qekari.

Bioprognoza
Qekari isti~u da astmati~ar osjeti i reaguje u periodu od tri do 48 sati prije nego {to uslijedi nagla promjena temperature i zato je dobro znati bioprognozu, na osnovu koje doktor daje savjet kako bi osjetqive osobe {to bezbolnije prebrodile klimatske promjene.

Zdravstveno stawe pacijenata zara`enih virusom H1N1 nije kriti~no
BAWA LUKA - Na Klinici za infektivne bolesti Kli ni ~kog cen tra u Bawoj Lu ci li je ~e se tri osobe oboqele od novog gripa, dok svakodnevno na pregled dolazi devet pacijenata

Nema te{ko oboqelih pacijenata
zara`enih virusom H1N1. U bolnici Kasindo u Isto~nom Sarajevu na lije~ewu su zadr`ana dva sredwo{kolca. Prema rije~ima portparo la KC Bawa Lu ka Na de Jo ka no vi} zdrav stve no st awe hospitalizovanih nije kriti~no i do sada nije bilo te `ih slu ~a je va oboqewa.

Studenti zainteresovani za ruski jezik

Na podru~ju Livawskog kantona

Sredwo{kolci sve vi{e konzumiraju drogu
LIVNO - Sredwo{kolci na podru~ju Livawskog kantona sve vi{e su skloni konzumirawu droga, alkohola i cigareta, rezultati su ankete koju je me|u u~enicima sredwih {kola sproveo kantonalni Zavod za javno zdravstvo, javile su agencije. Direktora Zavoda Dijana Mami} izjavila je da je ciq ankete, kojom je obuhva}eno oko 1.200 u~enika svih sredwih {kola u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamo~u i Drvaru, bio da se provjere navike mladih od 15 i 18 godina, a rezultati su pora`avaju}i.

CENTAR ZA SLIJEPE
Direktor Centra za slijepu i slabovidnu djecu Damir Ov~ina demantovao je izjavu predsjednika Udru`ewa slijepih i slabovidnih lica Sarajevskog kantona Fikreta Zuke da je ovaj centar zatvoren. - Roditeqi, koji su to `eqeli, odveli su djecu ku}i za vikend. Za sada imamo dvoje mali{ana oboqelih od novog gripe i oni su na ku}nom lije~ewu. Sva ostala djeca su pregledana i kod nekih je konstatovana obi~na prehlada. Qekari su stalno tu, pratimo stawe i za sada je sve uredu - naglasio je Ov~ina.

U SRPSKOJ registrovana 53 oboqela
Di re ktor Kli ni ~kog cen tra Is to ~no Sa ra je vo Sini{a Zubi} rekao je da je pored dva hospitalizovana, obolio i mladi} iz Vi{egrada, koji studira u Isto~nom Sa ra je vu, ali je on pu{ten na ku}no lije~ewe. Prema wegovim rije~ima, kod sva tri pacijenta regis tro van je bla `i oblik novog gripa. Osim ova tri

slu~aja, u bolnici Kasindo nisu registrovani novi slu~a je vi oboqewa od no vog gripa. Zubi} je podsjetio da su u bolnici zabrawene posjete i da se osobqe pri dr`a va svih pro pi sa nih mje ra za {tite od gripa. U Srpskoj su do sada regis tro va na 53 oboqela od novog gripa, dok je u FBiH re gis tro va na za ra `e na 91 oso ba. Por tpa rol Kli ni ~kog centra Univerziteta u Sa ra je vu Biqana Jan dri} rekla je da u subotu u ovoj bolnici nije smje{ten nijedan pacijent zara`en novim virusom. M. ^.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 7

Radionicom do kvaliteta na visoko{kolskim ustanovama
SARAJEVO - Prenos evropskih iskustava u BiH o privatnom sektoru u visokom obrazovawu, wegovoj regulaciji i obezbje|ewu kvaliteta ciq je radionice “Osigurawe kvaliteta na privatnim visoko{kolskim ustanovama u BiH”, koja }e sutra i u utorak, 17. novembra, biti odr`ana u Sarajevu. Radionica }e biti prilika da se predstavnicima ministarstva i visoko{kolskih ustanova predstave aktivnosti na akreditaciji visoko{kolskih ustanova, wihova uloga i obaveze u postupku akreditacije, koja }e po~eti po~etkom idu}e godine.

Premijer Republike Srpske Milorad Dodik posjetio Vlasenicu

Vijesti
Na putevima u RS

U obnovu vodovoda bi}e ulo`eno 3.500.000 maraka
Ozvani~en zavr{etak prve faze obnove vodovoda, kojom je obuhva}ena rekonstrukcija vodovodnog sistema od izvori{ta Ti{~ino vrelo do glavnog gradskog ~vori{ta, a u drugoj fazi bi}e obnovqena gradska vodovodna mre`a
PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

Obavezna zimska oprema
BAWA LUKA - Od ju~e pa do 15. aprila idu}e godine na putevima u RS sva motorna vozila moraju imati zimsku opre mu. Pod zim skom opremom podrazumijevaju se zimske gume na sva ~etiri to~ka ili qetne gume ~ija dubina profila ({ara) gaze}eg sloja iznosi najmawe ~etiri milimetra. U priboru su neophodni odgovaraju}i lanci, javile su agencije.

VLASENICA - Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i na~elnik op{tine Vlasenica Mladen Popovi} ju~e su ozvani~ili zavr{etak prve faze obnove vlaseni~kog vodovoda, projekta u koji }e Vlada Srpske ulo`iti ukupno 3.500.000 maraka. Prvom fazom obuhva}ena je rekonstrukcija vodovodnog sistema od izvori{ta Ti{~ino vrelo do glavnog gradskog ~vori{ta, a u drugoj fazi bi}e obnovqena gradska vodovodna mre`a. ^estitaju}i Vlaseni~anima na ovom va`nom doga|aju, premijer Srpske je rekao da }e Vlada nastaviti da pru`a podr{ku op{tini Vlasenica, s ciqem br`eg ekonomskog razvoja i poboq{awa standarda stanovnika.

ODOBRENO 380.000 maraka za projekte
- Odobrili smo 380.000 maraka za rekonstrukciju Doma zdravqa i {est podru~nih ambulanti, obnovu Sredwo{kolskog centra i kupili tri preduze}a u kojima smo uspjeli da zadr`imo zaposlenost na zavidnom nivou - rekao je Dodik. On je izrazio zado-

voqstvo i ~iwenicom da se lokalna vlast u Vlasenici poslije pro{logodi{wih izbora stabilizovala i da se, zahvaquju}i disciplini i {tedwi, bez ozbiqnijih potresa “nosi“ sa op{tom finansijskom krizom. Na~elnik op{tine Vlasenica Mladen Popovi} rekao je da su to rezultati dobre saradwe sa Vladom RS, ali i novog na~ina razmi{qawa qudi u lokalnoj upravi. - @elimo da uspostavimo ~vrst sistem rada, napravimo planske dokumente, jer ne mo`emo o~ekivati od Vlade RS da nam daje sredstva ako to ne zaslu`imo svojim radom i organizovano{}u - rekao je Popovi}. Delegacija Vlade RS, u kojoj su i ministar finansija srpske Aleksandar Xombi} i ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite Rade Ristovi}, prisustvovala je ju~e i prezentaciji Master plana turisti~kih potencijala op{tine Vlasenica i regije Bira~. Rije~ je o ambicioznog planskom dokumentu, koji ovu regiji u perspektivi pozicionira kao va`nu sportsko-turisti~ku destinaciju, sa razvijenom infrastrukturom i hotelskougostiteqskom ponudom.

Parlament BiH

Komisija o viznom re`imu
BAWA LUKA - Komisija za inostrane poslove Parlamenta BiH u utorak }e razma tra ti Iz vje {taj o liberalizaciji viznog re`ima i o stavovima poslije podno{ewa izvje{taja izvje{ta~a Evropskog parlamenta Tawe Fajon. ^lanovi komisije analizira}e i rezultate referenduma u Irskoj, Li sa bon ski ugo vor, kao i Izvje{taj o sastanku Venecijanske komisije u dijelu koji se odnosi na BiH, a koji je odr`an u oktobru. @. B.

Glamo~

Bez posla vi{e od 500 qudi
GLA MO^ - U op {ti ni Glamo~ na kraju septembra registrovan je 541 nezaposleni, {to je 57 lica, odnosno 12 odsto vi{e nego u decembru pro{le godine, podaci su op{tinskog Zavoda za zapo{qavawe. Oko 90 odsto nezaposlenih u ovoj op{tini su povratnici, a od ukupnog broja nezaposlenih oko 40 odsto je `ena.

MINISTRIMA MAWA PLATA
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je ju~e da }e ministrima u idu}oj godini plata biti smawena za 15 odsto, a administraciji za 10 odsto, te ponovio da namjerava da uvede vi{e reda i discipline u rad javnog sektora. - ^iwenica je da smo ustanovili da u samoj administraciji u Vladi RS ima odre|enih neodgovornosti, {to se moglo vidjeti prije dva dana, kada smo samo testirali kada ko dolazi na posao. Odlu~io sam da zbog toga ministrima smawim platu u idu}oj godini za 15 odsto, a administraciji za 10 odsto rekao je Dodik u Vlasenici.

UNICEF
Premijer Dodik ozvani~io zavr{etak prve faze obnove FOTO: G. PERI]

Me|ureligijsko vije}e u BiH organizuje posjete napadnutim vjerskim objektima

Podr{ka za boqi polo`aj djece
SARAJEVO - Kancelarija UNICEF-a u BiH saop{ti la je da }e po dr`ati brojne aktivnosti koje }e bi ti odr`a ne po vo dom obiqe`a vawa 20 go di na od usvajawa Konvencije o pravima djeteta, javile su agen ci je. Pred sta vni ca UNICEF-a u BiH Florens Bauer re kla je da je kon vencija promijenila polo`aj djece, te unaprijedila dostupnost osnovnih socijalnih usluga, kao {to su zdrav stvo, obra zo vawe i socijalna za{tita.

Reqevska crkva naj~e{}e na meti vandala
SARAJEVO - Me|ureligijsko vije}e u BiH realizo va }e da nas pro je kat pod nazivom “Izlazak na teren povodom Me|unarodnog dana tolerancije“, u okviru kojeg }e biti organizovane posjete vjerskim objektima koji su bili mete napada. U okviru projekta vjerski slu `be ni ci po sje ti }e lo ka ci je na ko ji ma su iz vr{eni napadi, a to su pravo sla vni hram Sve tog Nikolaja Mirlikijskog ^udotvorca u Reqevu, gradska yamija u Kozarskoj Dubici, katoli~ka crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandi}a u sarajevskom nasequ Brije{}e i sinagoga Hram mira u Doboju. - Vjerski slu`benici sa tih lo ka ci ja iza }i }e 16. no vem bra u 13 ~a so va na mjesta gdje su izvr{eni napa di ka ko bi osu di li sve napade i pokazali solidarnost sa drugom vjerskom zajednicom ili crkvom koja je na pa dnu ta - sa op {te no je ra ni je iz Se kre ta ri ja ta Me |u re li gij skog vi je }a BiH. Pro je kat se re ali zu je povodom Me|unarodnog dana tolerancije - 16. novembra, koji su proglasile UN. Pa roh reqev ski Mi lo rad Milinkovi} rekao je da je crkva u Reqevu od ma ja pro{le godine, otkako je on tu na slu`bi, svakodnevno meta napada huligana, ali da je najdrasti~nije slu~ajeve pet puta prijavio policiji.

PET NAPADA na crkvu u Reqevu prijavqeno policiji
- Najdrasti~nije je bilo ne ko li ko da na po sli je ha p{ewa Radovana Karayi}a, kada su me huligani vrije|a-

li. U avgustu ove godine su ~ak i pucali na hram, o{tetiv{i staklo iznad vrata i zid u wegovoj unutra{wosti - kazao je Milinkovi} i dodao da se svakodnevno na pomo }nim obje kti ma o{te ti poneki crijep, krade {uma oko zgrade Bogoslovije u Reqevu. On je istakao da su od pet slu~ajeva koje je on prijavio policiji, do sada otkrivena tri. @. D.

8 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Namekata fond stipendira 17 studenata

Kroz RS
Parastos u Obudovcu kod [amca

ZVORNIK - U Zvorniku je u subotu 17 studenata potpisalo Sporazum o stipendirawu u 2009/2010. {kolskoj godini iz Namekata fonda Japan, koji pru`a podr{ku u obrazovawu djece i omladine na podru~ju zvorni~ke op{tine.

Visina stipendije je po 130 KM, a korisnici }e je primati deset mjeseci. Stipendije su dodijeqene djeci povratnicima bez roditeqa ili onima koji su u stawu izrazite socijalne potrebe, a uslov je i dobar uspjeh na studiju. S. S.
FOTO: K. ]IRKOVI]

Sje}awe na 77 srpskih `rtava
[AMAC - U Obudovcu kod [amca je ispred centralnog spomen-obiqe`ja slu`en parastos palim borcima vojske Republike Srpske i civilnim `rtvama, koji su nastradali u Odbrambeno-otaybinskom ratu. Od 1992. do 1995. godine Obudovac je za slobodu op{tine [amac i RS dao 44 borca VRS dok su u istom periodu poginula i 33 civila. Predsjednik SO [amac Predrag Marinkovi} je istakao da je na lokalnoj vlasti da brine o porodicama palih boraca, posebno o wihovoj djeci. Marinkovi} je podsjetio da op{tina u buyetu planira sredstva za bora~ke kategorije, ima Fond solidarnosti u koji su ukqu~eni svi privrednici sa ovog podru~ja, a tako|e se organizuju i humanitarne akcije ~iji prihod je namijewen djeci poginulih boraca. A. V. M.

Dan borbe protiv dijabetesa

Putokaz za manastir Presvete trojice

Mjerewe {e}era u krvi i krvnog pritiska
PRIJEDOR - Povodom 14. no vem bra, Svjet skog da na borbe protiv dijabetesa, u Prijedoru je u subotu organizovana akcija besplatnog mjerewa {e}era u krvi, tjelesne te`ine i krvnog pritiska. Regionalni koordinator za dijabetes Vesna Jela~a rekla je da je to akcija Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, koja se pro vo di pod slo ga nom “Znam, zato sam zdrav“. - Sredwo {kol ci ma smo odr`ali predavawe sa namjerom da ih informi{emo o kakvoj se bolesti radi, simptomima koji ukazuju na wu, kao i o tome {ta treba da mijewaju u svom na~inu `ivota kako bi sprije~ili pojavu dijabetesa - istakla je Jela~a. Ona je navela da u Prijedoru in su lin ko ris ti 1.297 osoba me|u kojima je 97 registrovanih ove godine. - Na`alost, sve je vi{e djece, ne sa mo sa di ja be te som “tipa 1“ kod kojih dolazi do potpunog prestanka lu~ewa in su li na, ne go i “ti pa 2“ {to je posqedica konzumacije brze hrane, nedovoqne fizi~ke aktivnosti i gojaznosti istakla je Jela~a. Besplatno mjerewe {e}era u krvi organizovano je i u Zvorniku, Ribniku i Kotor Varo{u. S. T.

Komunalna policija op{tine Srebrenica dostavila zahtjev

Tra`e da se ukloni putokaz za manastir
Komunalna policija zatra`ila da se ukloni putokaz za manastir, koji je postavqen na ulazu u Srebrenicu, te da se saobra}ajni znak “Srebrenica“ vrati na prvobitno mjesto
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Besplatno mjerewe {e}era u krvi

FOTO: V. KEVAC

Prijedor

Osnovano Udru`ewe samohranih roditeqa
PRIJEDOR - U Prijedoru je po~ela sa radom podru`nica Udru`ewa samohranih roditeqa u ~iju se evidenciju do sada prijavilo tridesetak ~lanova. Koordinator podru`nice Aleksandra Ra~etovi} je istakla da su se do sada prijavile uglavnom `ene, koje same vode svoja doma}instva i vaspitavaju djecu. - Ali budu}i da je rije~ o samohranim roditeqima pozivamo da se u ~lanstvo prijave i mu{karci, koji su igrom sudbine i iz raznih razloga ostali jedini roditeqi svoje djece - kazala je Ra~etovi}eva. S. T.

SREBRNICA - Komunalna policija op{tine Srebrenica dostavila je upravi manastira Presvete trojice u Sasama zapisnik u kojem se nala`e da se u roku od sedam dana pribavi potrebna dokumen ta ci ja za pos tavqawe “tu ris ti ~kog na tpi sa“ za manastir Presvete trojice u Sasama. Is ti ~e se da se uklo ni ovaj putokaz, koji je postavqen na ulazu u Srebrenicu, te da se saobra}ajni znak “Srebrenica“ vrati na prvobitno mjesto. U zapisniku, koji su potpisali komunalni policajci Munib Avdagi} i Mirsad Muji} zaprije}eno je da }e u suprotnom biti “prinu|eni primijeniti kaznene odredbe Zakona o komunalnoj policiji“. Monah Grigorije rekao je da je taj zapisnik primio u subotu popodne, ali da mu nije jasno kome se to nala`e. - Ovo shvatamo kao jo{ je-

dnu u nizu provokacija, koje do `ivqava mo obnavqaju }i pravoslavnu sredwovjekovnu svetiwu u Sasama - istakao je monah Grigorije.

DVA PUTA ru{eni i uklawani putokazi
On je podsjetio da su dva puta, posqedwe godine, ru{eni i uklawani putokazi za manastir Presvete trojice. - Prvi put 13. decembra 2008. go di ne obo ren je na zemqu putokaz u nasequ Bjelovac, dan prije obiqe`avawa godi{wice stradawa Srba u tom bratuna~kom selu. Istu sudbinu, dva mjeseca kasnije, do`ivio je i putokaz koji je bio postavqen na ulazu u manastirski kompleks - podsjetio je monah Grigorije. On daje na uvid dopis Ministarstva saobra}aja i veza RS, kojim se uprava manastira obavje{tava da je wihov zahtjev za postavqawe putokaza pro-

slije|en JP “Putevi RS“, koje je nadle`no za to. - Ogor~eni smo {to se u zapisniku tvrdi da je na mjestu, gdje je nedavno postavqen putokaz sa natpisom “Srpski pravoslavni manastir Presve-

te Trojice u Sasama“, bio znak “Srebrenica“. Taj znak i sada stoji uz put Bratunac-Srebrenica, na udaqenosti od desetak me ta ra od pu to ka za za manastir - tvrdi monah Grigorije.

Provokacija
Monah Grigorije je istakao da se ne radi ni o kakvom “turisti~kom natpisu“, kako je navedeno u zapisniku Komunalne policije. On je dodao da je to “kao i izbjegavawe da se u zapisniku ispred manastir navede “Srpski pravoslavni“, jo{ jedna provokacija Bo{waka iz Srebrenice na pravoslavnu svetiwu. - Wima smeta sve {to je srpsko na podru~ju Srebrenice. To su potvrdili i komunalni policajci, koji su u zapisniku naveli “Manastir svete troice Sase“ - zakqu~io je monah Grigorije.

Monah Grigorije

Razvoj poqoprivrede u selima na podru~ju Vi{egrada

U Sasama otvorena farma krava
VI[EGRAD - U selu Sasama nedaleko od Vi{egrada ju~e je zvani~no po~ela sa radom farma krava muzara vlasnika Mitra Bjelo{a. Mitar se u ovaj grad doselio sa Iliye iz Sarajeva gdje je bio jedan od najve}ih proizvo|a~a mlijeka. U funkcionalnom i namjenski ura|enom objektu smje{teno je 50 rasnih krava muzara i nekoliko junica. - Svako drugi dan Mqekari “Milkos“ iz Sarajeva isporu~imo od 400 do 450 litara mlijeka, a ova firma je obe}ala da }e i ostalim proizvo|a~ima ove prehrambene namirnice sa podru~ja Vi{egrada otkupiti sve tra`ene vi{kove - rekao je Mitar Bjelo{ i dodao da idu}e godine namjerava u ovom objektu da ima 75 krava muzara, kao i da izgradi jo{ jednu {talu za 30 grla. - Ovo je porodi~na firma u kojoj, pored mene, rade supruga, sin i jo{ tri radnika. Za sve }e biti posla, a kad se radi rezultati ne}e izostati - naglasio je Bjelo{. kalna zajednica u Strategiji razvoja prednost dala turizmu i poqoprivredi. - Bjelo{ je od op{tine, putem banke, dobio kredit iz podsticajnih programa, i ovom prilikom pozivam sve poqoprivredne proizvo|a~e da konkuri{u za ova sredstava, kako bi unaprijedili proizvodwu u svojim doma}instvima ili miniporodi~nim firmama rekao je Popovi}. R. T.

Trebiwe
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana 24 pacijenta, a obavqeno sedam ku}nih posjeta.

ZAPOSLENA cijela porodica
Simboli~nom po~etku rada ove farme prisustvovao je i na~elnik op{tine Vi{egrad Tomislav Popovi} koji je istakao da je ova lo-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 9

U [amcu “Bombon kup“ u borbi protiv dijabetesa
[AMAC - U [amcu su se u borbu protiv dijabetesa ukqu~ili i u~enici Otvorene zabavne {kole fudbala, koji su u~estvovali u “Bombon kupu“, igraju}i fudbal uz poruku da je “sport jedan od na~ina prevencije ove sve ra{irenije bolesti“. - Op{tina [amac i vlada Danske podr`ale su organizaciju kupa, a direktorka Doma zdravqa dr Ankica Popovi}-Skenderovi} odr`ala je predavawe o dijabetesu - rekao je trener u danskoj {koli fudbala u [amcu Savo Tovirac. A. V. M.
FOTO: N. SIMI]

U Obudovcu kraj [amca pokrivena zgrada Doma kulture

Do sada u gradwu Doma kulture u Obudovcu ulo`eno oko 470.000 maraka, od kojih je Vlada Republike Srpske obezbijedila 350.000 maraka, a ostatak op{tina [amac
PI[E: ANGELINA VASOVI]-MILKI] krozrs@glassrpske.com

Zavr{etak novog zdawa do proqe}a
dova biti potrebno ulo`iti jo{ toliko novca, u ~emu }e, tako|e, pomo}i Vlada RS izjavio je na~elnik op{tine [amac Savo Mini}.

Radnici “Sanitacija“ u u~ionicama

Op{tina Brod

[AMAC - Izgradwa Do ma kul tu re u Obu dov cu kraj [amca, koji }e biti nazvan po pokojnom predsjedniku Republike Srpske dr Mi la nu Je li }u, bi }e za vr{ena do proqe}a. Zgra da Do ma kul tu re je po kri ve na, a tom do ga |a ju, zna~ajnom za op{tinu [amac i Posavinu, prisustvovali su predstavnici lokalnog rukovodstva, na~elnici susjednih op{tina i brojni kulturni radnici ovog kraja. - Do sada je u gradwu Doma kulture u Obudovcu ulo`eno oko 470.000 maraka, od ko jih je Vla da Re pu bli ke Srpske obezbijedila 350.000 maraka, a ostatak op{tina [amac. Procijeweno je da }e do zavr{etka gra|evinskih ra-

Dezinfekcija {kola i vrti}a
BROD - Na osnovu dogovora na~elnika op{tine Milovana ^ereka i firme “Sanitacija“ iz Bijeqine, obavqena je dezinfekcija prostorija pred{kolske i {kolskih ustanova u op{tini Brod. Dezinfekcija prostorija obavqena je u Osnovnoj {koli “Sveti Sava“ sa podru~nim {kolama u Kolibama i Zbori{tu, Osnovnoj {kola “Lije{}e“ sa podru~nim {kolama u Vinskoj, Klakaru Gorwem i Dowem, Sredwoj {koli “Nikola Tesla“ i Javnoj ustanovi pred{kolstva “Beli an|eo“. Tehni~ki direktor preduze}a “Sanitacija“ Bijeqina Ru`ica Stojanovi} naglasila je da se radi o humanitarnoj akciji kao pomo}i u odbrani od “najezde“ gripa, koja se sprovodi i u drugim op{tinama Republike Srpske. N. S.
Dom kulture u izgradwi FOTO: A. VASOVI]-MILKI]

DOM DOBIO ime dr Milana Jeli}a
Predsjednik SPKD “Pros vje ta“ Obu do vac Mi lan Nikoli} naglasio je da za sta no vni ke Obu dov ca iz gradwa Doma kulture zna~i mnogo jer }e, kako ka`e, kona~no imati mjesto na kojem }e se usavr{avati, priprema ti pred sta ve i kul tur ne manifestacije. - Na takvom mjestu }emo s po no som mo }i do ~e ka ti goste iz drugih op{tina i zemaqa, i tako dati svoj dopri nos {i rewu kul tu re i tra di ci je u RS - re kao je Nikoli}.

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 38 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe. POLICIJA Nije evidentirana nijedna saobra}ajna nesre}a. VODA Nije bilo iskqu~ewa vode.

PROSVJETA
Obudovac je ve} poznat po dugoj tradiciji SPKD “Prosvjeta“, koje je osnovano 1905. godine, a ove godine je odr`ana 115. svetosavska besjeda. U sklopu “Prosvjete“ aktivni su folklorna sekcija, vokalna grupa i dramski studio.

Na~elnik op{tine Derventa u skladu sa ~lanom 3. Pravilnika o postupku javnog nadmetawa za prodaju gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 14/07) i ~lana 2. Odluke o prodaji neizgra|enog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini ("Slu`beni glasnik op{tine Derventa", broj : 11/09), raspisuje:

za prodaju neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini
I Prodaje se neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini putem usmenog javnog nadmetawa - licitacijom, i to: 1. Gradsko gra|evinsko zemqi{te ozna~eno kao k.~. 115/63 , povr{ine 6.024 m2, po kulturi wiva 5. klase povr{ine 5.697 m2 i wiva 6. klase povr{ine 327 m2, upisano u PL 280, K.O. Derventa II, ZK ulo`ak 112, po po~etnoj cijeni od 22,955 KM /m2, 2. Gradsko gra|evinsko zemqi{te ozna~eno kao k.~. 115/29, povr{ine 4.930 m2 po kulturi wiva 5. klase 4.349 m2 i wiva 6. klase povr{ine 581 m2, upisano u PL 280 , K.O. Derventa II , ZK ulo`ak 112, po po~etnoj cijeni od 22,98 KM /m2, 3. Gradsko gra|evinsko zemqi{te ozna~eno kao k.~. 115/64, povr{ine 4.594 m2 po kulturi wiva 5. klase povr{ine 4.004 m2 i wiva 6. klase povr{ine 590 m2, upisano u PL 280, K.O. Derventa II, ZK ulo`ak 112, po po~etnoj cijeni od 22,99 KM /m2, 4. Gradsko gra|evinsko zemqi{te ozna~eno kao k.~. 115/55, povr{ine 4.306 m2, po kulturi wiva 5. klase povr{ine 3.716 m2 i wiva 6. klase povr{ine 590 m2, upisano u PL 280, K.O. Derventa II, ZK ulo`ak 112, po po~etnoj cijeni od 23,01 KM /m2, 5. Gradsko gra|evinsko zemqi{te ozna~eno kao k.~. 115/35, povr{ine 2.160 m2, po kulturi wiva 5. klase povr{ine 2.160 m2, upisano u PL 280, K.O. Derventa II, ZK ulo`ak 112, po po~etnoj cijeni od 23,27 KM /m2. II Licitacija }e se odr`ati dana 8. (utorak) decembra 2009. sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama zgrade op{tinske administrativne slu`be op{tine Derventa . Postupak licitacije sprove{}e Komisija za prodaju neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta (u daqem tekstu: Komisija). III Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica koja do 7.12.2009. god. do 15.30 ~asova dostave prijavu na javnu licitaciju i dokaz o uplati kaucije u iznosu od 10 % od po~etne prodajne cijene za svaku parcelu za koju u~estvuju u postupku licitacije. Uplata kaucije se vr{i na Jedinstveni ra~un trezora op{tine Derventa broj 555-008-00252003-23, otvoren kod Nove banke AD Bawa Luka. Prijave sa dokazom o izvr{enoj uplati kaucije dostaviti na adresu: Op{tina Derventa - Na~elnik op{tine sa naznakom "Komisija za prodaju neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemqi{ta" Trg oslobo|ewa br. 3. 74400 Derventa. Sve informacije vezano za prijavu na javnu licitaciju i uplatu kaucije zainteresovana lica mogu dobiti u [alter sali op{tinske administrativne slu`be op{tine Derventa, na {alteru broj 7. ili na telefon broj: 053/315132. IV Prva licitacija mo`e se odr`ati samo ako za svaku parcelu gra|evinskog zemqi{ta u~estvuju najmawe tri u~esnika. Kod utvr|ivawa broja u~esnika licitacije utvrdi}e se koja lica u~estvuju u svoje ime (dokaz li~na karta ili drugi identifikacioni dokument) a koja kao punomo}nici, odnosno zakonski zastupnici (punomo}nici i zakonski zastupnici du`ni su prilo`iti propisano ovla{}ewe, li~nu kartu ili drugi identifikacioni dokument ). V Kona~na kupoprodajna cijena }e se utvrditi tako da se na izlicitiranu ili ugovorenu cijenu doda iznos poreza na promet po stopi od 3%. Kona~nu kupoprodajnu cijenu kupqenog zemqi{ta, kupac je du`an uplatiti u roku od 7 dana od dana licitacije. Notarska obrada ugovora }e se izvr{iti nakon pribavqenog mi{qewa pravobranila{tva Republike Srpske. Predaja kupcu u posjed kupqenog zemqi{ta izvr{i}e se u roku od 7 dana od dana notarske obrade ugovora. U~esnik licitacije koji je stekao uslove za zakqu~ewe ugovora, a odustane od zakqu~ewa kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povra}aj upla}ene kaucije. VI U~esnik licitacije koji ne stekne uslove za zakqu~ewe ugovora ima pravo na povra}aj upla}ene kaucije. VII Oglas o licitaciji }e se objaviti u sredstvima javnog informisawa i to: u dnevnom listu "Glas Srpske" i u "Derventski list", kao i na oglasnoj tabli Op{tine Derventa i mjesne zajednice na ~ijem se podru~ju nalazi zemqi{te. VIII Navedeno gra|evinsko zemqi{te nalazi se u ulici Svetog Save (lijeva strana od motela "Dvor" prema Babinom brdu). Vrijeme i na~in razgledawa gra|evinskog zemqi{ta i uvid u dokumentaciju o gra|evinskom zemqi{tu koje su predmet prodaje ( zemqi{no-kwi`ni, katastarski i drugi podaci ) kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeqewu za prostorno ure|ewe op{tine Derventa, svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 ~asova, ili na telefon 053/315-171, 053/315-172. Broj: 02-475-1021/09 Datum: 9.11.2009. god. NA^ELNIK OP[TINE Milorad Simi}

PRVU JAVNU LICITACIJU

10 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Ve~e izvornog narodnog stvarala{tva u Han Pijesku
Rekonstrukcija zgrade u Rogatici
FOTO: K. ]IRKOVI]

Bora~kim porodicama 35 stanova
ROGATICA - U Rogatici se radi na rekonstrukciji nedovr{ene zgrade sa 35 stanova u gradskom nasequ Toplik, koje op{tina namjerava da posredstvom Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske otkupi za potrebe porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Rogati~ki gra|evinski inspektor Zdenka ^arki} izjavila je da je vrijednost ovih poslova oko 650.000 maraka. U ovoj op{tini radi se i na dogradwi grijawa u rogati~koj Sredwoj {koli, za za to }e iz op{tinskog buyeta biti izdvojeno 53.118 maraka. Ogrev za {kolu do kraja ove godine obezbijedila je Drvna industrija “Sjeme}“. S. M.

HAN PIJESAK - U Han Pijesku je odráana tradicionalna, ~etvrta manifestacija “Ve~e izvornog narodnog stvarala{tva“ na kojoj je predstavqena prodajna izlo`ba ru~nih radova sekcije Srpskog sokolskog dru{tva “Soko“ manastira Dobrun kod

Vi{egrada. Voditeqka ove sekcije Branka Ceroti} rekla je da su izlo`eni vezeni, heklani i pleteni radovi, tkawa na razboju, kao i suveniri ra|eni na kamenu i fla{i. B. Mi.

U Kozluku kod Zvornika

Namje{taj za 15 porodica

Ilijas Begi} ispred lokala

Poslije zahtjeva Mexlisa Islamske zajednice Srebrenica

Pomo} stigla iz Udru`ewe “Bracika“ iz Be~a

FOTO: S. SAVI]

ZVORNIK - Udru`ewe gra|ana “Bracika“ iz Be~a donira lo je u Ko zlu ku kod Zvornika za 15 najugro`enijih po ro di ca na mje {taj i elektroure|aje za doma}instvo. Delegat u Vije}u naroda Repu bli ke Srpske Fa dil Bawanovi} rekao je da su ove porodice dobile namje{taj, fri`ider, ve{-ma{inu, televizor, muzi~ku liniju, kao i prehrambene artikle. On je istakao da su ~lanovi

udru `ewa “Bra ci ka“ ko je okupqa Kozlu~ane, Zvorni~ane i qude iz drugih mjesta Podriwa koji `ive u Austriji, ali i Austrijance, prikupili pomo} i dopremili je onim sugra|anima kojima je neophodna. - To je izuzetno vrijedna donacija koja }e omogu}iti porodicama koje su je dobile da se u punim domovima osje}aju mnogo boqe i komotnije - naglasio je Bawanovi}. S. S.

Inspektor obustavio izgradwu dva lokala
Ilijas Begi} pokazao dokumentaciju prema kojoj je wegov brat Sadik platio zemqi{te za gradwu lokala u tr`nom centru. Begi} optu`uje Tabakovi}a {to je me|u dvadesetak lokala koji su u izgradwi, zatra`io obustavu radova na samo dva
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Obnovqen trg u Fo~i

Klupe i cvije}e u centru grada

SRE BRE NI CA - Op {tinski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor Petko \oki} nalo`io je Sadiku Begi}u i Nijazu \ozi}u da odmah obustave radove na izgradwi poslovnog objekta u zanatskom centru u Srebrenici. U obrazlo`ewu rje{ewa navedeno je da je, na osnovu zahtjeva Meylisa Islamske za je dni ca Sre bre ni ca za obustavqawe gradwe, utvr|eno da Begi} i \ozi} nemaju urbanisti~ku saglasnost i odobrewe za gra|ewe lokala na par ce li k. ~. 484. K.O. Srebrenica, koja je vlasni{tvo Islamske zajednice. Pred sje dnik Meyli sa Alija Tabakovi} rekao je da se radi o parceli povr{ine oko 1.000 kvadratnih metara

koja je u vlasni{tvu Islamske zajednice. - Spor no je to {to op {tina Srebrenica nije ispo{tovala ugovor o ustupawu zemqi {ta za iz gradwu Tr`nog centra iz 1991. godine. Op{tina je tada preuzela obavezu da za Islamsku zajednicu obezbijedi pet lokala ura|enih po sistemu “kqu~ u ruke“, kao naknadu za ustupqeno zemqi{te - tvrdi Tabakovi}. On je istakao da IZ nema ni{ta protiv privatnika koji su zapo~eli gradwu i poziva ih da zajedni~ki, kako je rekao, “prisile“ op{tinu da ispo{tuje obaveze iz ugovora. - Uputili smo zahtjev op{tin skom in spe kto ru da obustavi radove na izgradwi lokala, dok se ne rije{e problemi, koji su nastali na relaciji op{tina Srebrenica -

Islamska zajednica i kupci tih lokala - naglasio je Tabakovi}.

ILIJAS BEGI] ka`e da je Sadik platio zemqi{te
Sadikov brat, Ilijas Begi} rekao je da }e wegov brat Sadik tu`iti op{tinu Srebrenica “zbog nepo{tovawa ugovora o zajedni~kom u~e{}u u izgradwi poslovnih prostora u Zanatskom centru“. On je

pokazao dokumentaciju prema kojoj je wegov brat Sadik platio zemqi {te za iz gradwu lokala u tr`nom centru. Begi} optu`uje Tabakovi}a {to je me|u dvadesetak lokala koji se grade, zatra`io obustavu radova na samo dva. - Islamska zajednica ne pravi probleme vlasnicima ostalih lokala, nego Begi}ima, ~i ji lo kal se na la zi u sredini - zakqu~io je Ilijas Begi}.

RE@IJA IZ SARAJEVA
- Porodica Begi} }e se, kao i jo{ neki Bo{waci u Srebrenici, i{~laniti iz Mexlisa Islamske zajednice Srebrenica i svoje vjerske potrebe obavqati u Bratuncu, sve dok na mjestu predsjednika bude Alija Tabakovi}. Ukoliko se netrpeqivost i raslojavawe me|u povratnicima Bo{wacima, u re`iji iz Sarajeva, nastavi pokrenu}emo inicijativu za formirawe Islamske zajednice Republike Srpske - naglasio je Ilijas Begi}.

Trg Plavog nebodera u Fo~i

FOTO: D. TODOROVI]

Drvna industrija “Sjeme}“ Rogatica

FO^A - Stanovnici Fo~e }e mo}i da u`ivaju u {etwama Trgom plavog nebodera, jer je zavr{eno poplo~avawe i kom ple tna obno va, pot vr|e no je iz Odjeqewa za prostorno ure|ewe i urbanizam. Obnovu trga je najve}im dijelom finansirao Projekat upravne odgovornosti (GAP), uz pomo} op{tine Fo~a. Ovom prilikom kompletno je podignuta stara betonska podloga, koja je zamijewena novim plo~ama, postavqene su klupe za odmor, `ardiwere, cvjetni aran`mani i ukloweni kontejneri. D. T.

Direktor zatra`io ste~aj
RO GA TI CA - Osno vni sud u So ko cu do nio je rje {ewe o otvarawu ste~ajnog pos tup ka u Akci onar skom dru{ tvu Drvna in dus tri ja “Sjeme}“ u Rogatici, a prijedlog za otvarawe ste~ajnog postupka podnio je direktor ovog kolektiva Goran Marijanovi}. - Osno vni ra zlog {to sam pre dlo `io po kre tawe ste~ajnog postupka je to, {to nismo u mogu}nosti da izmirimo finansijske obaveze i gubitke, koji su sa junom ove go di ne bi li ve }i od {est mi li ona ma ra ka. Naj ve }a obaveza bila je prema {umskom gazdinstvu “Sjeme}“ za pre uze tu gra |u. Ra dni ci ma dugujemo oko 20 plata u neto iznosu, a imamo dug prema Poreskoj upravi i fondovima - istakao je Marijanovi}. Prema wegovim rije~ima, uz ekonomsku krizu mnogo je ra zlo ga {to je preduze}e do{lo u ovakvu situaciju. - Nadam se da to ne}e biti kraj Drvne in dus tri je “Sjeme}“ i da }e ona nastavi ti rad u to ku i po sli je ste~aja - naglasio je Marijanovi}.

GUBITAK za pola godine ve}i od 400.000 maraka
Ste~ajni upravnik Vlade Si mo vi} iz Fo ~e ka `e da DI “Sje me}“ ni je mo gla daqe. Pra vo sna `nom sud skom presudom istoimenom {umskom gazdinstvu u Rogatici u obavezi je da plati preko 2,8 miliona maraka ne

Zvornik
POLICIJA Evidentirana su dva krivi~na djela, jedno naru{avawe javnog reda i mira, a dogodile su se i dvije saobra}ajne nesre}e. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

ra~unaju}i kamate. Gubitak za prvih {est mje se ci ove go di ne bio je vi {e od 400.000 ma ra ka. Ko efi ci jent likvidnosti preduze}a bio je tek 0,2, a zna se da je preduze}e likvidno ako ima koeficijent jedan i vi{e. Pa da se ne bi i{lo u nove gubitke ste~aj je bio nemino van. Imo vi na ste ~aj nog du`nika dobro je o~uvana i tehnolo{ki upotrebqiva, pa je dovoqna za pokri}e ste~ajnog postupka. S. M.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 11

Dezinfikovane obrazovne ustanove u ^elincu
^ELINAC - Sanitetska ekipa Doma zdravqa iz ^elinca dezinfikovala je sve obrazovne ustanove na podru~ju op{tine kao preventivnu mjeru u borbi protiv novog gripa. Ova zdravstvena ustanova, u koordinaciji sa resornim ministarstvom i zdravstvenim ustanovama iz okru`ewa, obavqa pripreme za suo~avawe sa novim gripom. Direktor Doma zdravqa u ^elincu Mihajlo \uri} rekao je da u ovoj ustanovi jo{ nisu potro{ene sve vakcine protiv sezonskog gripa. B. M.

Infrastruktura u Srpcu

Izgra|en temeq novog manastirskog kompleksa Osovica kod Srpca

Otvorena Sarajevska ulica
SRBAC - U prisustvu 200 stanovnika Srpca, proteklog vikenda pu{tena je u saobra}aj modernizovana Sarajevska ulica u ovom mjestu. Investicija je ko{tala oko 250.000 maraka, a projekat je realizovan u okviru Programa kapitalnih investicija op{tine Srbac za 2009. godinu. Ulicu su sve~ano otvorili na~elnik op{tine Srbac Mirko Koji} i vlasnik poznate srba~ke firme “Agrounija“ Zoran Kne`evi}, koja na ovoj lokaciji ima svoje proizvodne kapacitete. - Predvi|eno je da se obnova ove ulice nastavi kroz naseqe Mali Sitne{i i spoji sa regionalnim putem SrbacPrwavor. Pored novog trotoara, koji je postavqen cijelom du`inom, u planu je i izgradwa uli~ne rasvjete, {to }e doprinijeti ve}oj bezbjednosti svih u~esnika u saobra}aju rekao je predsjednik Skup{tine op{tine Srbac Goran Gavranovi}. D. J.

Prema istorijskim podacima, manastir je podignut prije gotovo sedam vijekova, a sru{en 1695. godine za vrijeme turske vladavine, rekao sve{tenik Topi}

Obnova crkve poslije vi{e od tri vijeka

Ribolovna sekcija RVI u Prwavoru

Invalidi uspje{ni u sportskom ribolovu
PRWAVOR - Sportsko-ribolovna sekcija ratnih vojnih in va li da u Prwavo ru prerasla je u masovnu organizaciju, koja djeluje u sastavu op {tin skog Udru `ewa ribolovaca “Ukrinski cvijet“. Ove godine imala je zapa `e ne re zul ta te na pla nu omasovqavawa, ali i brojnim takmi~ewima regionalnog i republi~kog karaktera. Ovo je is ta knu to na go di{woj sjednici Skup{tine ove organizacije, kojoj su pri sus tvo va li i gos ti iz Bawe Luke, Srpca, ^elinca i Lakta{a. - Ra zvi ja }e mo sa radwu sa udru`ewima iz na{e Republi ke, jer smo svje sni da ovaj hobi i boravak u prirodi pred stavqaju pra vi na ~in na{eg oporavka - rekao je novoizabrani predsjednik sekcije Petar Jankovi}. Po je din ci i in sti tu ci je koji su pomagali rad ribolovaca-invalida dobili su zaslu`ena priznawa, a doma }in je uru ~io pri znawe Radi Kele~evi}u iz Lakta{a, svjetskom prvaku u ovoj disciplini za invalide, na prvenstvu odr`anom u Portugaliji. B. R.

Izgradwa temeqa manastira Osovica PI[E: DEJAN JOVI^I] ri o postojawu starog manaskrozrs@glassrpske.com tira. Dokument je {tampan u

FOTO: D. JOVI^I]

SRBAC - Betonirawe temeqa za novi manastirski kom pleks Oso vi ca, ko ji se gradi na padinama planine Motajice kod Srpca, na lokaciji gdje se krajem 14. vijeka nalazio istoimeni manastir, zavr{eno je minulog vikenda. - Prema istorijskim podacima, ovdje je prije gotovo sedam vi je ko va po di gnut manastir, koji je sru{en 1695. godine, za vrijeme turske vladavine, po nare|ewu tada{weg turskog kapetana u Koba{u. Kameni blokovi hrama su tada prevezeni preko rijeke Save u Slavonski Koba{ - rekao je lokalni sve{tenik Slavi{a Topi}. On je dodao da je pro{le go di ne u ma nas ti ru Lipqe prona|en dokument koji govo-

Ve ne ci ji 1570. go di ne, a u wemu se navodi da je za igumana manastira postavqen jeromonah Si me on. No vi manastirski kompleks }e se prostirati na 30 hektara {umovitih predjela Motajice.

ima dvadesetogodi{we iskustvo u izgradwi vjerskih objekata. - Do sada smo podigli hramove na Petri}evcu kod Bawe Lu ke, u ^e lin cu, Vrbawi, Krupi na Vrbasu, Mo{tanici, Lipqu i mnogim drugim mjestima - rekao je predstavnik

izvo |a ~a ra do va, bri ga dir Milorad Petrovi}, i dodao da je u novi manastirski kompleks Osovica do sada ugra|eno 56 kubika betona. Izgradwu novog svetili{ta kod Srpca proteklog viken da je obi {ao i vla di ka bawolu~ki Jefrem.

Lova~ko udru`ewe "Ribnik"

BI]E izgra|ena dva konaka
- Pored gradwe manastirske crkve, planirana je izgradwa zvo ni ka, dva ko na ka i jedne kapele, kao i staze za {etwu. To }e krasiti ~esma na manastirskom izvoru i hortikul tu ra oko ma nas tir skog zdawa - rekao je otac Dositej, doma}in manastira. Izvo|ewe radova je povjereno Gra|evinskom preduze}u “Koning“ iz Prwavora, koje

Zavr{eno jesewe po{umqavawe Mawa~e
RIBNIK - Zahvaquju}i lijepom vremenu, zaposleni u [umskom gazdinstvu Ribnik zavr{ili su jesewe po{umqavawe. Prema rije~ima Radenka Bawca, tehni~kog direktora ribni ~ke {u ma ri je, vlas ti tim sna ga ma su na pla ni ni Mawa~a, krajem oktobra, na povr{ini od pet hektara posadili 12.500 sadnica crnog bora. Radove su nastavili i pro{log pet ka, ka da je vi {e od 100 ra dni ka po {umqava lo povr{inu od pet hektara sa 12.500 sadnica hrasta. Akcija je nastavqena i u subotu, a hrast na Mawa~i su sadili lovci Lova~kog udru`ewa “Ribnik“. Predsjednik Skup{tine LU “Ribnik“ Vladimir Ma~ki} rekao je da je ovo po{umqavawe jedan od dokaza dobre saradwe ribni~kih lovaca i {umara. V. K

Maketa budu}eg manastirskog kompleksa

Nevoqe porodice Banovi} iz prijedorskog sela Trnopoqe

Zimu ~ekaju pod najlonom
PRIJEDOR - ^etvoro~lana porodica Banovi} iz pri je dor skog se la Trno poqe ni slutila nije da siro ma{ tvo ni je je di no zlo koje ih je u `ivotu zadesilo, kada im je prije ~etiri go di ne u po `a ru iz gor je la po ro di ~na ku }a. Ilija Banovi} (79) ka`e da je uz pomo} Centra za socijalni rad i qudi dobre voqe donekle uspio da sanira {tetu, da on, supruga Mira, k}erka Milka i unuk Nemawa ne budu pod ve drim ne bom. - Ku}u smo donekle sanira li i uz po mo} do brih qudi sazidali, ali je ku}a i daqe bez krova. Pokrivena je ceradom i najlonom, koje su progrizli mi {e vi, ta ko da sa kro va proki{wava kao da smo pod vedrim nebom - pri~a Ilija. kako nema nije za lijekove, u sezoni bere qekovite trave da ubla`i bolove u nogama koje je napustila snaga. - Nije boqe ni sa k}erkom, koja je slabog zdravqa, a najte`e mi je {to unuku ne mogu da priu{tim kwige za {kolu i boqi `ivot kakav imaju wegovi vr{waci - dodaje Ilija. Ova po ro di ca `i vi od mjese~nih primawa od Centra za so ci jal ni rad ko ja iznose 41 KM. - Ni {ta se ne `a lim, ve} `elim samo da mi ku}a ne kisne i da zimu do~ekamo u toplom - ka`e Banovi}. S. T.

Lovci zasadili hrast

FOTO: V. KEVAC

U PO@ARU izgorjela ku}a
Dodaje da u ku}i nema ni vode, podova i da su im posteqe vojni~ki kreveti. Da nevoqa nikad ne dolazi sama, potvr|uje i Ilija, koji ka`e da je bolestan, ali

Mrkowi} Grad
POLICIJA Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a u kojoj je jedno lice lak{e povrije|eno. Zabiqe`eno jedno naru{avawe javnog reda i mira. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

Ilija Banovi}

FOTO: S. TASI]

12 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Za 191 radno mjesto konkurisalo 300 qudi
PALE - Na Sajmu zapo{qavawa, koji je odr`an u Palama u organizaciji Zavoda za zapo{qavawe RS, za 191 radno mjesto konkurisalo je oko 300 qudi. Najvi{e interesovawa da zaposle nove radnike, i to uglavnom za poslove tokom zimske sezone, pokazali su jahorinski hoteli. Direktor Zavoda Bo{ko Tomi} rekao je Srni da se nada da }e se ve}ina onih koji su se prijavili za posao i zaposliti, makar i privremeno, s obzirom na to da zimska sezona na Jahorini po~iwe 20. decembra.
FOTO: B. GAJEVI]

Dom zdravqa Sokolac

Vakcinacijom protiv sezonskog gripa
SOKOLAC - U sokola~kom Domu zdravqa u toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa, a ova ustanova nabavila je oko 120 doza vakcine za rizi~ne grupe stanovnika. Qekar porodi~ne medicine i specijalista za epidemiologiju u ovom domu zdravqa Samojko Petri} rekao je da je {est timova porodi~ne medicine vakcinisalo oko 120 redovnih pacijenata koji spadaju u rizi~ne grupe, kao i 80 gra|ana koji su individualno kupili vakcinu po cijeni od 18 KM. On je napomenuo da u rizi~ne grupe spadaju pacijenti na insulinu, pacijenti na hemodijalizi, kao i oni koji imaju sr~ana oboqewa. Prema wegovim rije~ima, gra|ani koji kupuju vakcinu uglavnom su astmati~ari ili oni koji imaju bronhitis, te lica starija od 65 godina. Vakcinacija protiv sezonskog gripa, od kojeg je obolio mawi broj {kolske djece, traja}e jo{ dvadesetak dana. B. G.

Podru~no odjeqewe osnovne {kole na Ravnoj Romaniji

Treba imati viziju svakog ~asa i onda uspjeh u radu ne izostaje. Kad je potrebno, tablu podijelim na ~etiri dijela i trudim se da niko od |aka ne bude zapostavqen, rekla Smiqka Cerovina
PI[E: BRANKO GAJEVI] krozrs@glassrpske.com

Osam |aka cijela {kola
na ivici opstanka - istakla je Smiqka Cerovina. Ona smatra da ovo odjeqewe ne bi trebalo da se ugasi. radu. - Te{ko je raditi sa u~enicima iz ~etiri razreda i sa ~etiri nastavna programa. Sve se to, ipak, mo`e lijepo uskladiti, uz adekvatnu pripremu za ~as. Treba imati viziju svakog ~asa i onda uspjeh u radu ne izostaje. Kad je potrebno, tablu podijelim na ~etiri dijela i trudim se da niko od |aka ne bude zapostavqen - obja{wava Cerovina. Ona i weni |aci zahvalni su [umskom gazdinstvu “Romanija“, sa ~ijom su radnom jedinicom na Ravnoj Romaniji pod zajedni~kim krovom. Zahvaquju-

Smiqka Cerovina sa svojim u~enicima

Sokola~ki Dom zdravqa

FOTO: GLAS SRPSKE

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i jedno naru{avawe javnog reda i mira. Dogodilo se {est saobra}ajnih nesre}a. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice.

SOKOLAC - Osnovna {kola Sokolac ima dva podru~na odjeqewa, a u jednom od wih, na Ravnoj Romaniji, nastavu poha|a osam u~enika u ~etiri razreda. Nastavnica razredne nastave Smiqka Cerovina, ka`e da je nekad u ovoj, kao i u drugim seoskim {kolama, bilo mnogo vi{e u~enika. - Ja sam zatekla 14 u~enika, ali se taj broj gotovo prepolovio. Tako je na po~etku ove {kolske godine podru~no odjeqewe na Ravnoj Romaniji bilo

}i pomo}i ovda{wih {umara u~ionica je topla i lak{e se podnosi romanijska zima.

PODRU^NA {kola pred zatvarewem
- Resorno ministarstvo }e da odlu~i o tome, ali ne vjerujem da }e se, organizovawem prevoza za ove u~enike do centralne {kole u Sokocu, mnogo u{tedjeti - rekla je Cerovina. Rad u kombinovanom odjeqewu nije lak, ali nastavnica ka`e da nema ve}ih problema u

U~enici
Podru~no odjeqewe osnovne {kole na Ravnoj Romaniji nema u~enika prvog razreda. U drugom su Bojan Vu~i}evi} i Miqan Marinkovi}, a u tre}em je samo Ranka Simovi}. U ~etvrtom su Goran Tomi}, Maja Vu~i}evi} i Miroslav Drin~i}, dok su Jelena Simovi} i Ogwen Deli} u~enici petog razreda.

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U FO^I Broj: 94 0 Mal 000961 09 Mal Fo~a, 5.11.2009. godine Tu`iteq: Raiffeisen Bank Dd Bosna i Hercegovina - Sarajevo Tu`eni: Miroslav Pjano i drugi Radi: Isplata potra`ivawa Vsp: 2.948,02 KM NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`iteq, smatra}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez wegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~iwenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{ewem odrediti dan i sat odr`avawa glavne rasprave, pitawa o kojima }e se raspravqati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a)

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 13

POZIV
1. Za prvotu`enog: Miroslav (Miladin) Pjano 2. Za tre}etu`enu: Rada (Vidoje) Pjano Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22.12.2009. godine u 12.30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 2.

U skladu sa ~lanom 5. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik RS", broj 65/08), HEMOFARM a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vr{ac, Ul. Beogradski put bb, 26300 Vr{ac, Republika Srbija, zastupan po ovla{tenom predstavniku Dragomiru ]ur~i}u, Strahiwi}a bana 3, 11000 Beograd, Republika Srbija, objavquje

OBAVJE[TEWE
O NAMJERI OBJAVQIVAWA PONUDE ZA PREUZIMAWE Akcionarskog dru{tva "^ajavec sistemi upravqawa" a.d., Ul. Novakovi}i bb, 78000 Bawaluka, Bosna i Hercegovina, na osnovu koje nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe, odnosno kupovine svih akcija sa pravom glasa. Osnovni kapital emitenta iznosi 9.434.860 KM, podijeqen je na 9.434.860 redovnih (obi~nih) akcija klase "A" nominalne vrijednosti 1,00 KM. HEMOFARM a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vr{ac, Ul. Beogradski put bb, 26300 Vr{ac, Republika Srbija na dan objave ovog obavje{tewa vlasnik je 9.236.135 akcija emitenta "^ajavec sistemi upravqawa" a.d. Bawaluka, koje su redovne (obi~ne), pojedina~ne nominalne vrijednosti 1,00 KM, {to predstavqa 9.236.135 glasova u skup{tini emitenta ili 97,893715% od ukupnog broja glasova. HEMOFARM a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vr{ac, Ul. Beogradski put bb, 26300 Vr{ac, Republika Srbija izjavquje da }e ponudu za preuzimawe objaviti u roku i pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik RS", broj 65/08). HEMOFARM a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vr{ac, Srbija po punomo}niku "EUROBROKER" a.d. Bawa Luka

OSNOVNI SUD U BAWALUCI Broj: 11 71 Ps 004555 04 Ps Bawa Luka, 16.9.2009. godine

OGLAS
Osnovni sud u Bawaluci, sudija Lejla Kosi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca "KRAJINA OSIGURAWE" AD BAWA LUKA, zastupan po Spomenki Hri~ak, radniku tu`ioca, protiv tu`enog GP "KNEGRAD" AD KNE@EVO, radi ispuwewa ugovora o osigurawu, v.s. 37.063,17 KM, nakon zakqu~ene glavne rasprave dana 02.09.2009. godine u prisustvu punomo}nika tu`ioca i u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog, donio je dana 16.09.2009. godine, sqede}u

PRESUDU
OBAVEZUJE SE tu`eni GP "Knegrad" a.d. Kne`evo da tu`iocu "Krajina osigurawe" a.d. Bawaluka po osnovu premije osigurawa isplati glavni dug u iznosu od 34.509,97 KM sa zakonskom zateznom kamatom na dan 20.07.2009. godine, kao dana izrade nalaza, u iznosu od 34.509,97 KM, te po osnovu odobrenih popusta isplati glavni dug u iznosu od 2.553,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom na dan 20.07.2009. godine, kao dana izrade nalaza, u iznosu od 2.553,20 KM, kao i da isplati zakonsku zateznu kamatu na glavni dug po osnovu premije osigurawa i po osnovu odobrenih popusta, od dana 20.07.2009. godine, pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 1.691,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa." PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoqena je `alba Okru`nom sudu Bawaluka, u roku od 15 dana od dana prijema, a putem ovog suda.

Na osnovu ~lana 52 Statuta Dru{tva, a u skladu sa ~lanom 6. Zakona o posredovawu u osigurawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 17/05, 64/06) v.d. direktora D.D. za osigurawe "Br~ko-gas osigurawe" Br~ko, dana 13.11.2009. godine, izdaje slede}e :

o raskidu ugovora o zastupawu u osigurawu Broj : 8349/09 - Jove{ (Stanko) Krstina RZ-1-077, - \akovi} (Slavko) Goran, RZ-1-078, Dioni~ko dru{tvo za osigurawe "BR^KO-GAS - Maksimovi} (Milorad) Petar, RZ-1-081, OSIGURAWE" Br~ko, ulica Bawalu~ka 8 raskida - Tucike{i} (Branko) Aleksandar, RZ-1-082, ugovore o zastupawu u osigurawu sa zastupnicima - Tomani} (Drago) Miroslav, RZ-1-083, u osigurawu upisanim u Podregistar zastupnika u - Stupar (Du{an) Mirko, RZ-1-096, osigurawu Agencije za osigurawe Republike Sr- - Mandi} (Vid) \ura|, RZ-1-146, pske, zbog isteka trajawa licence, i to : - \uri} (Marko) Swe`ana RZ-1-168 - Maksimovi} (Rajko) Dejan, RZ-1-073 - Damjanovi} (Slobodan) Slavko RZ-1-074, - Lovri} (Jovo) Zoran, RZ-1-075. Br~ko, 13.11.2009. godine v.d. direktora Koji} Sini{a, dipl. men.

OBAVJE[TEWE

14 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Grant od 24,3 miliona danskih kruna za preduze}a u BiH

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 15.94 9.05 7.37 3,514 55,979.18 150 1,346.70 73.7 10 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO

SARAJEVO - Danska }e dodijeliti grant od 24,3 miliona danskih kruna za KfW evropske fondove za BiH, koji }e biti kori{}eni za dugoro~no finansirawe mikro, malih i sredwih preduze}a putem mikrokreditnih organizacija,

prenijela je Srna. Sporazum o dodjeqivawu granta danas }e u Sarajevu potpisati ambasador Danske u BiH Kirsten Gelan i direktor Kancelarije KfW u BiH Gerald Kinemund.
FOTO: AGENCIJE

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo IF HERBOS FOND DD MOSTAR " " IF BIG INVEST. GR. D.D. SARAJEVO " " IF CROBIH FOND D.D. MOSTAR(K1) " " IF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 6.7 5.3 5.3 4.5 3.74 45,955 307,898.50 5,683 30,256.50 7,676.95 1,442 2,497.50 555 890.8 236

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

Borut Pahor i Vladimir Putin

7 97,500 682,500.00 STANDARD DD SARAJEVO 360 1,000 360,000.00 ELEKTRO GRUPA D.D. JAJCE 114.95 2,334 271,652.47 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 33.1 5,973 205,355.08 JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 21.06 7,519 160,397.48 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO

Vladimir Putin, premijer Ruske Federacije

Ministarstvo spoqne trgovine BiH

BiH i Egipat pro{iruju saradwu
SARAJEVO - U okviru sprovo|ewa sporazuma o ekonomskoj, tehni~koj i nau~noj saradwi izme|u BiH i Egipta, u Kairu je ju~e zapo~ela prva sjednica Zajedni~kog komiteta za ekonomsku, tehni~ku i nau~nu saradwu izme|u BiH i Egipta, saop{teno je iz Ministarstva spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Na dvodnevnoj sjednici bi}e razgovarano o ekonomskoj saradwi izme|u BiH i Egipta u interesu pro{irewa ukupne bilateralne saradwe, a bi}e razmatrane i mogu}nosti za unapre|ewe saradwe, naro~ito na podru~ju trgovine, investicija, bankarstva, telekomunikacija i informacione tehno lo gi je, tu ri zma, sao bra }a ja, zdrav stva, far ma ci je, poqoprivrede i energetike. Planirano je da se potpi{u i bilateralni sporazum o vazdu {nim sao bra }a ju, me mo ran dum o ra zu mi je vawu izme |u Agencije za unapre|ewe stranih investicija i Agencije za investicije Egipta.

Okon~ani pregovori za "Ju`ni tok"
Potpisali smo sporazume sa svim neophodnim evropskim partnerima, kako bi ovaj projekat bio ostvaren. Slijedi izrada studije izvodqivosti projekta, a zatim izgradwa gasovoda, rekao Vladimir Putin
MOSKVA - Stavqawem slovena~kog potpisa na sporazum o izgradwi gasovoda “Ju`ni tok”, Rusija je okon~a la pre go vo re sa svim evropskim partnerima za jedan od najva`nijih gasnih projekata u Evropi, rekao je premijer Ruske Federacije Vladimir Putin, prenijele su agencije. - Potpisali smo sporazume sa svim neophodnim evropskim partnerima, kako bi ovaj projekat bio ostvaren. U ovoj fazi kqu~no je ulo`iti zajedni~ke napore i napraviti studiju izvodqivosti, a zatim pristupiti izgradwi gasovoda - kazao je Putin proteklog vikenda poslije potpisivawa spo ra zu ma sa slo ve na ~kim premijerom Borutom Pahorom. Pu tin je is ta kao da su obje strane okon~ale jedan veliki posao, te da }e ovaj dokument omogu}iti nastavak bliske saradwe dvije zemqe. Gr~ka i Slovenija trebalo bi da postane operativan 2015. godine. “Ju`ni tok” }e prolaziti po dnu Crnog mora do Bugarske, odakle }e jedan krak voditi preko Srbije i Ma|arske, do skladi{ta u Austriji, dok bi drugi trebalo da ide preko Gr~ke, ispod Jonskog mora, do Italije. Izgradwa gasovoda, kapaciteta 60 milijardi kubnih metara gasa, ko{ta}e deset milijardi evra.

GASOVOD }e biti u funkciji 2015. godine
No vim ga so vo dom Rus ka Federacija `eli da izbjegne zavisnost od ukrajinske trase transporta tog energenta prema zemqama Evropske unije. Gasovod kojem su pristupile Bugarska, Srbija, Ma|arska,

SLOVENIJA
Premijeri Slovenije i Ruske Federacije najavili su da bi pojedinosti oko slovena~kog dijela gasovoda “Ju`ni tok” trebale biti usugla{ene idu}e godine, nakon {to se napravi studija izvodqivosti projekta, od koje }e zavisiti ho}e li se slovena~ka trasa povezivati sa austrijskom ili italijanskom infrastrukturom. Slovena~ki dio gasovoda ima}e kapacitet od osam milijardi kubnih metara gasa.

Wema~ka

Oporavak privrede za dvije godine
BERLIN - Wema~ka privreda, najsna`nija u Evropi, mo ra }e da ~e ka jo{ naj mawe dvi je go di ne do oporavka privrede na nivo od pri je glo bal ne fi nan sijske krize, rekao je wema~ki mi nis tar eko no mi je Raj ner Bru der le, pre no se agencije. On je kazao da sqede}a godina za Wema~ku ne}e biti laka, te da bi se mogao zna~ajno pove}ati broj nezaposlenih. Wema ~ka, je dan od naj ja ~ih izvoznika na svijetu, na putu je oporavka poslije najgore recesije u posqedwih {est decenija. Uz pomo} 80 milijardi evra gotovinske injekcije od dr`ave, wema~ka privreda zabiqe`ila je rast od 0,7 od sto u tre }em kvartalu ove godine. Ber lin o~e ku je pri vre di rast za 1,2 odsto u 2010. godi ni po sli je is to rij skog pada od pet odsto ove godine.

Agencija za osigurawe Republike Srpske

@ivotno osigurawe slabo se koristi
BAWA LU KA - Iako premija `ivotnog osigurawa u Re pu bli ci Srpskoj ima stal nu ten den ci ju ras ta, weno u~e{}e u ukupnoj premiji osigurawa znatno je ni`e nego u zemqama regiona. - Stanovnici Srpske, za razliku od regiona, jo{ uvijek nemaju povjerewa u polise `ivotnog osigurawa kao je dnog vi da na mjen ske {tedwe, zbog ~ega je prodaja ove vrste osigurawa na veoma niskom nivou - kazala je tehni~ki sekretar u Agenciji za osigurawe RS Karmela Bubwevi}. Ona je do da la da je u~e{}e `ivotnog osigurawa u 2008. godini u RS iznosilo oko sedam miliona maraka, odno sno 5,96 od sto od ukupne premije osigurawa. - Da je osigurawe u RS znatno ispod nivoa iz okru`ewa, govore i podaci da je premija `ivotnog osigurawa u Srbiji lani iznosila 12,20 odsto, a u Sloveniji 31,80 odsto - rekla je Bubwevi}eva. Osnovni razlozi zbog ~ega je `ivotno osigurawe u RS sla bo ra zvi je no, obja{wava Bubwevi}eva, jeste nizak `ivotni standard stanovnika, te slabo razvijena svijest o zna~aju i prednostima `ivotnog osigurawa. U Agen ci ji za osi gu rawe RS na po miwu da }e, kao posqedica ekonomskog razvoja i porasta `ivotnog stan dar da sta no vni ka RS, do}i do porasta ukupne premi je, a na ro ~i to pre mi je `ivotnog osigurawa. V. K.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BRIT AIRWAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
89.85 37.44 137.1 320 217

Promjena
-0.17 0.62 0.96 -1.27 0.93

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP INTEL CORP PFIZER INC

Cijena
15.98 15.66 29.63 19.82 17.59

Promjena
-0.5 -0.57 0.92 0.71 -0.17

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 15

Vrijednost dolara najni`a u posqedwih 15 mjeseci
VA[INGTON - Ameri~ka valuta oslabila je pro{le sedmice ispod 75 bodova, {to je najni`i nivo vrijednosti dolara u odnosu na {est najva`nijih svjetskih valuta u posqedwih 15 mjeseci, javile su agencije. Ovo je ~etvrti pad dolara u posqedwih pet sedmica, prije svega pod uticajem najava da }e kamatne stope u SAD jo{ neko vrijeme ostati na rekordno niskom nivou.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 1,51 45,00 0,19 3,15 Promjena Promet Republika Srpska - izmirewe ratne {tete 3 Телеком Српске а.д. Бања Лука 45,84 -0,34 234.558,64 0,67 0,00 0,53 2,61 70.368,18 26.645,71 9.569,73 4.525,15 3.381,00 1.386,00 46,01 -1,28

Milan Bo`i}, direktor Bawalu~ke berze

Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 РиТЕ Гацко а.д. Гацко Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Крајина ГП а.д. Бања Лука

Poslovawe preduze}a lo{ije nego lani
Promet na Bawalu~koj berzi za deset mjeseci ove godine iznosi oko 130 miliona, dok je u istom periodu lani promet iznosio oko 209 miliona KM, rekao Milan Bo`i}
RAZGOVARALA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

0,42 -0,24

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,10 4,00 4,18 3,99 9,60 0,07 2,99 6,01 5,00 2,00 1,10 4,50 2,85 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 -4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 520,70 0,00 0,00 0,00 0,00 444,18 454,48 120,20 1.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,78

Od 38 preduze}a ~iji su bilansi objavqeni na internet stranicama Bawalu~ke berze, wih 18 je u ovoj godini poslova lo sa gu bit kom, dok je 20 preduze}a ostvarilo dobit. To zna~i da su rezultati poslovawa preduze}a ove godine, zbirno posmatrano, lo{iji nego lani. Rekao je ovo u intervjuu “Glasu Srpske“ direktor Bawalu~ke berze Milan Bo`i}. - Uticaj ekonomske krize na tr`i{te kapitala RS ogleda se, u najve}oj mjeri, u lo{ijim re zul ta ti ma po slo vawa preduze}a, {to je rezultiralo i mawim interesovawem investitora za kupovinu akcija tih preduze}a - istakao je Bo`i}. GLAS: Da li je i koliko vri je dnost trgo vawa na Bawalu~koj berzi u toku ove godine ni`a u odnosu na isti period pro{le godine? BO @I]: Pro met na Bawalu~koj berzi za deset mjeseci ove godine iznosi oko 130 miliona, dok je u istom periodu lani promet iznosio oko 209 miliona maraka. Prethodnih mjeseci primjetni su pozitivni trendovi, prije svega za akcije “Telekoma Srpske“ i obveznice RS. Obveznice stare devizne {tedwe pre{le su 90 odsto od nominalne vrijednosti, s rastom od oko 6,5 odsto od po~etka godine. Ove godine imali smo i tri nova izdawa obveznica op{tina, i to Gradi{ka, [amac i Bijeqina, ko je pos ta ju sve za nimqivi ji fi nan sij ski instrument na tr`i{tu kapitala. GLAS: Koliko se ekonomska kriza odrazila na trgovawe na Bawalu~koj berzi i da li najave izlaska iz krize pozitivno uti~u na raspolo`ewe investitora? BO@I]: Uticaj ekonomske krize na tr`i{te kapitala RS ogle da se u naj ve }oj mjeri u lo{ijim rezultatima poslovawa preduze}a, {to je rezultiralo i mawim interesovawem investitora za kupovinu akcija tih preduze}a. Od 38 preduze}a ~iji su bilansi objavqeni na internet stra-

nicama Bawalu~ke berze, wih 18 je u ovoj godini poslovalo sa gubitkom, dok je 20 preduze}a ostvarilo dobit. Ipak, rezultati poslovawa preduze}a ove godine, zbirno posmatrano, lo{iji su nego lani. GLAS: U toku je sprovo|ewe zajedni~kog projekta Atinske i Bawalu~ke berze, pod nazivom “X-net“. Koliki }e zna~aj ovaj projekat imati za daqe poslovawe berze? BO@I]: Projekat Atinske i Bawalu~ke berze, “X-net“ pove}a}e me|unarodnu vidqivost tr`i{ta kapitala RS. On }e stvoriti infrastrukturne pretpostavke koje olak{avaju brokerskim ku}ama iz Srpske da trguju na berzama u regionu, kao i brokerskim ku}ama iz regiona da preko na{ih bro ker skih ku }a investiraju u RS.

“^ajavec-Centar za kvalitet“

Do kraja godine isplata svih obaveza
BAWA LUKA - Ste~ajni upravnik u preduze}u “^ajavecCentar za kvalitet“ Savo [evaqevi} najavio je da }e do kraja godine biti ispla}ene sve obaveze prema povjeriocima u ovom preduze}u. - Poslije sjednice Odbora povjerilaca, koja bi trebalo da se odr`i najkasnije do kraja novembra, zauze}emo stav o isplati obaveza prema Fondu PIO i Poreskoj upravi RS, kao i drugim povjeriocima koja imaju priznata potra`ivawa u “^ajavecu“ - rekao je [evaqevi} i dodao da je prodajom nekretnina preduze}a u ste~aju ostvaren prihod od 1,3 miliona maraka, pa je iz ovih sredstava ispla}eno oko 55 odsto obaveza prema radnicima i ostalim povjeriocima. M. M.

PROJEKAT “X-NET“ pove}ava pristup tr`i{tu kapitala RS
GLAS: Koliko Bawalu~ka berza sara|uje sa Sarajevskom berzom? Najavqen je po~etak ra ~u nawa i objavqivawa BATX indeksa na Be~koj berzi. O ~emu se konkretno radi? BO@I]: Saradwa sa Sarajevskom berzom uvijek je bila na visokom nivou, a to potvr|uje i dogovor o izradi zajedni~kog ber zan skog in de ksa (BATX), koji }e od 1. decembra ra~unati i objavqivati Be~ka berza. Na bazi ovog indeksa mo}i }e se kreirati instrumenti koji }e olak{ati investirawe u BiH. Sada }e biti mogu}e da investitori ula`u u sertifikate koje }e izdavati

Milan Bo`i}

FOTO: S. ILI]

banke koje kupe licencu za indeks. Banka }e za taj novac kupiti akcije iz sastava indeksa BATX, a zatim vlasnicima sertifikata ispla}ivati prinose u skladu sa kretawima wihovih vrijednosti na Bawalu~koj i Sarajevskoj berzi. Va`no je napomenuti da sve prihode od prodaje ovog indeksa ravnopravno dijele Bawalu~ka i Sarajevska berza. GLAS: Usvojena je Strate gi ja ra zvo ja Bawalu ~ke berze. [ta ona predvi|a? BO@I]: Strategija podrazumijeva niz aktivnosti ko ji }e do ves ti do una pre |ewa likvidnosti tr`i{ta, zatim aktivnosti s ciqem ra-

zvoja primarnog tr`i{ta, me|unarodne promocija i privla~ewe stranih investitora, te partnerski odnos sa institucijama tr`i{ta kapitala i preduze}ima ~ijim se akcijama trguje na Bawalu~koj berzi. GLAS: Bilo je govora o tome da }e Bawalu~ka berza biti prodata. Da li je neko is ka zao in te re so vawe za wenu kupovinu? BO@I]: Jo{ nije bilo zvani~nih razgovora o prodaji Bawalu ~ke ber ze. Tre nu tna vlasni~ka struktura berze, koju ~ine banke i brokerske ku}e iz RS, nije smetwa daqem razvoju.

Srbija

Prihod od privatizacije 78,6 miliona evra
BEOGRAD - U Srbiji je u procesu privatizacije za deset mjeseci ove godine prodato 100 preduze}a, od ~ega je os tva ren pri hod od 78,6 miliona evra, saop{teno je iz Privredne komore Srbije, prenijele su agencije. In ves ti ci ona ula gawa u ovom pe ri odu izno si la su 42,4 miliona evra, a od 100 privatizovanih preduze}a, u kojima je zaposleno 9.126 radnika, {est je prodato putem tendera, 62 aukcijskom prodajom i 21 na tr`i{tu kapitala. Od po~etka procesa privatizacije u Srbiji, od 2002. go di ne do da nas, prodato je 2.367 preduze}a.

MALVERZACIJE
GLAS: U posqedwe vrijeme na vidjelo su iza{le razne malverzacije sa kupovinom i prodajom akcija na Bawalu~koj berzi. Kako to komentari{ete i mogu li se sprije~iti takve aktivnosti na berzi? BO@I]: U svim sistemima postoje i oni koji poku{avaju da izigraju pravila. Gra|ani u RS treba da pripaze da sami ne bi bili `rtve manipulacije ili nehoti~no doprinesu tome. Posebno su opasni me{etari koji djeluju na terenu nude}i odre|ene iznose za akcije u zamjenu za punomo} na te akcije. To {to je Komisija za hartije od vrijednosti RS podnijela prekr{ajne prijave za manipulacije protiv odre|enih lica je dokaz da se takve pojave otkrivaju i procesuiraju.
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 14.11.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

KURSNA LISTA
Srednji za devize
1.955830 1.220944 1.249332 26.783020 0.076594 0.262856 0.727615 1.464931 0.566448 0.233825 0.191046 1.295423 0.887803 2.194480 1.315463 2.070327

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.217892 1.246209 26.716062 0.076403 0.262199 0.725796 1.461269 0.565032 0.233240 0.190568 1.292184 0.885583 2.188994 1.312174 2.065151

Prodajni za devize
1.955830 1.223996 1.252455 26.849978 0.076785 0.263513 0.729434 1.468593 0.567864 0.234410 0.191524 1.298662 0.890023 2.199966 1.318752 2.075503

Telekom Srpske a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

ZIF BLV - profit a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

1,51

1,34%

4,18

-9,13%

16 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Uhap{en diler droge u Splitu

Hronika
MUP Kantona Sarajevo

SPLIT - Splitska policija uhapsila je Sa{u Mladina zvanog Mla|o iz Dugog Rata zbog sumwe da se bavi preprodajom narkotika, prenose ju~e hrvatski mediji. Prema izvorima bliskim policiji osumwi~eni se bavi dilawem

droge. U subotu ujutro prilikom premeta~ine wegovog podstanarskog stana na Su}idru prona{li su 65 grama kokaina, digitalnu vagu te ostali pribor potreban za raspa~avawe droge. Do sada je prikupio ukupno petnaestak krivi~nih prijava.

Tokom sva|e izboden osamnaestogodi{wak
SARAJEVO - Nepoznata osoba je u subotu uve~e u ku}i H. S. u sarajevskoj ulici Budakovi}a ^ikma broj 3, tokom sva|e izme|u nekoliko osoba no`em izbola Harisa Bukvu (18), prenose agencije. - Pacijent je zadobio vi{e ubodnih rana u predjelu grudnog ko{a i ramena, ali su rane povr{inske, tako da nije `ivotno ugro`en. Pacijent je zadr`an na daqem lije~ewu na Odjeqewu torokalne hirurgije - rekla je portparol bolnice Ko{evo Biqana Jandri}. Policija je prona{la i uhapsila maloqetnog S. S. (16), 18godi{weg S. S. (18) i J. B. (20) zbog sumwe da su umije{ani u ovaj incident. Istraga o ovom slu~aju i motivima koji su doveli do sva|e, a potom i fizi~kog napada na Bukvu se nastavqa.

FOTO: S. PUHALO

Nesre}a u Mrkowi} Gradu

Uvi|aj poslije nesre}e

Lak{e povrije|en mladi}
MRKOWI] GRAD - De jan Ple ji} (22) iz Mrkowi} Grada zadobio je lak{e povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na tran zi tnom pu tu u Mrkowi} Gradu u subotu u 4.10 ~asova. Pleji} je voze}i “reno 19” izgubio kontrolu nad vozilom i sle tio s pu ta. Od posqedica udara zadobio je la k{e po vre de i po sli je ukazane qekarske pomo}i u mrkowi}kom Domu zdravqa “Dr Jovan Ra{kovi}“ upu}en je na ku}no lije~ewe. Uvi|aj o nesre}i obavili su pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja, a uzrok nesre}e je najvjerovatnije neprilago|ena brzina uslovima puta. S. D.

Automobil udario u kombi u kojem su bile rukometa{ice iz Doboja

Voza~ “pe`oa“ Sr|an Tripi} iz nepoznatih razloga skrenuo na lijevu stranu, presijecaju}i put prema benzinskoj pumpi “Vila“, ~ime je kombiju oduzeo prvenstvo prolaza i vozila su se sudarila
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

U sudaru poginuo voza~ "pe`oa"
U Cen tru ja vne bez bje dnosti Doboj istakli su da su u sudaru u~estvovali automobil “pe`o“ koji je vozio Tripi} i kombi “mercedes“ koji je vozio rukometa{ice iz Doboja.

DO BOJ - Do boj li ja Sr|an Tripi} (26) poginuo je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e oko devet ~asova i pet minuta na ma gis tral nom pu tu “M 17” u nasequ Vila kod Doboja.

LAK[E povrije|eno nekoliko putnika u kombiju
De`urni okru`ni tu`ilac Slavko Kruq rekao je da je, prema podacima kojima raspola`e, a koji jo{ treba da budu provjereni uvi|ajem, voza~ “pe `oa“ iz ne po zna tih ra zlo ga skre nuo na li je vu stranu, presijecaju}i put prema benzinskoj pumpi “Vila“. Na taj na ~in odu zeo je prvenstvo prolaza kombiju i dogodila se nesre}a. U kombiju su se nalazile mlade rukometa{ice iz Doboja koje su krenule put Rogatice na prvenstvenu utakmicu Prve lige Republike Srpske. U nesre}i su lak{e povri je |e ne Ve ri ca Ze ~e vi} (23), Z. M. (14) i T. B. (15). Lak{e povrede zadobili su i

Trener
Trener @RK Doboj Goran Stoji} sjedio je na predwem sjedi{tu i u trenutku nesre}e pregledao je kwi`ice igra~ica. - Kada sam podigao glavu, vidio sam da se automobil preprije~io na putu i da klizi prema nama. U tom trenutku na{ voza~ je poku{ao da ga izbjegne skre}u}i ulijevo, ali nije mogao da sprije~i sudar. Udarac je bio veoma jak i ~ujem da je voza~ “pe`oa“ na licu mjesta poginuo. U ne{to sam udario glavom i ona me sada ne boli, ali osje}am bol u desnoj ruci. Nisam i{ao na pregled - ka`e Stoji}.

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo

Sarajevsko Kantonalno tu`ila{tvo

Predlo`en pritvor zbog napada na policajce
SARAJEVO - Za vlasnika sarajevskog kafi}a “[korpion“ Amara [qivu, koji je uhap{en u no}i izme|u petka i subote zbog napada na dvojicu pripadnika MUP-a Kantona Sa ra je vo, pre dlo `en je je dno mje se ~ni pri tvor, pre no se agencije. Tu informaciju potvrdila je portparol sarajevskog Kantonalnog tu`ila{tva Jasmina Ifti}. - Prijedlog je upu}en sarajevskom Op{tinskom sudu i ~eka se odluka - istakla je Ifti}eva. Policajci su do{li pred [qivin kafi} koji se nalazi u nasequ Grbavica, jer su gra|ani prijavili policiji da se u kafi}u pu{ta glasna muzika. Policajce je ispred kafi}a do~ekalo nekoliko osoba koje su iza{le iz kafi}a i po~ele prijetiti policajcima. Potom je [qivo nasrnuo na jednog policajca i udario ga {akom u glavu. Drugi policajac pritekao je u pomo} te je do{lo do naguravawa izme|u wega i [qive. Policajci su pozvali poja~awe, [qivo je uhap{en, a povrije|enim policajcima qekarska pomo} ukazana je u bolnici Ko {e vo gdje je kon sta to va no da su za do bi li la k{e tjelesne povrede. [qivo je policiji odranije poznat po ~estim oru`anim sukobima sa bra}om Edom i Harisom Omerovi}em.

pomo}ni trener Aleksandar Mili~evi} (39) i voza~ kombija Branislav Radi} (52). Povrije|enima je ukazana po mo} na pri je mnom Odjeqewu hirurgije Op{te bolnice “Sveti apostol Luka“ u Doboju poslije ~ega su pu{teni na ku}no lije~ewe. Ostale rukometa{ice ko-

je su su bile u kombiju uglavnom su ugruvane i ju~e su bile u {oku. - Upla{ila sam se, kao i moje drugarice. Ni{ta nisam vidjela osim da je automobil izletio ispred nas, a onda je uslijedio udar. Sve se tako brzo dogodilo - ispri~ala je jedna od rukometa{ica.

Saobra}ajna nesre}a u Kosijerima kod Lakta{a

Automobilom usmrtio biciklistu
LA KTA [I - Mi lan Qepojevi} (71) poginuo je ju ~e uju tru u sao bra }aj noj nesre}i koja se dogodila u mjestu Kosijeri kod Lakta{a. U Cen tru ja vne bez bje dnosti Bawa Luka potvr|eno je da je do nesre}e do{lo u nedjequ oko 8.20 ~asova, kada je N. M. upravqaju}i automobilom “reno 5” udario biciklistu M. Q. - Na lice mjesta odmah je poslata patrola koja je po nalogu de`urnog tu`ioca obavila uvi|aj. Povrije|eni je odmah prevezen u bawolu~ki Klini~ki centar, gdje je preminuo u toku dana - re~eno je u CJB Bawa Luka. U Kli ni ~kom cen tru Bawa Luka re~eno je da je poslije saobra}ajne nesre}e u prijemnu hirur{ku ambulantu ovog cen tra do ve zen Qepo je vi} i primqen je u Kliniku za anesteziju i intenzivno lije~ewe.

MILAN Qepojevi} preminuo u KC Bawa Luka
- Prema rije~ima de`urnog qeka ra, pa ci jent je

primqen sa te{kim povredama glave i mozga. Poslije poku{aja reanimacije qekari nisu uspjeli da spasu `ivot pacijentu, koji je preminuo u nedjequ oko 11.30 ~asova - saop{teno je u KC Bawa Luka. Kako nezvani~no saznajemo, auto mo bi lom “re no 5” upravqao je Nusret Me{i}, koji je ju~e ujutru krenuo u ribolov. G. O.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 17

Izgorjele barake u romskom nasequ
SARAJEVO - Sarajevska policija obavije{tena je u nedjequ ujutru da u ulici Zujevinska, koja se nalazi u sarajevskom nasequ Bla`uj, gore barake i to od broja 28 do broja 36. U tim barakama nastaweni su Romi, a policija je o po`aru odmah po prijemu prijave obavijestila sarajevske vatrogasce. Po`ar je uga{en u 8.50 ~asova, a u ovom po`aru, sre}om, nije bilo povrije|enih, dok je na barakama pri~iwena ve}a materijalna {teta. G. O.

Policija

Nakon {to je ba~ena bomba u automobil wegove supruge Milice Drobac-Stupar

Vijesti
Rijeka

Direktor "Tr`nice" ka`e da mu svakodnevno prijete
Pretpostavqam ko sve stoji iza prijetwi, ali zbog daqe istrage ne mogu ni{ta da komentari{em, rekao Stupar. Policija i daqe traga za napada~ima koji su bacili bombu u automobil Stupareve supruge

Poginuo motociklista
RIJEKA - U saobra}ajnoj nesre}i koja se u Rijeci dogodila u no}i izme|u subote i nedjeqe poginuo je 24-godi{wi motociklista, dok je djevojka suvoza~ zadobila te{ke tjelesne povrede, ali je van `ivotne opasnosti, saop{teno je ju~e iz operativnog de`urstva Policijske uprave Primorsko-goranske, prenose hrvatski mediji.

Biograd

Naoru`an opqa~kao prodavnicu
BIOGRAD - U Biogradu u Zadarskoj ulici naoru`ani mu{karac upao je u subotu oko 19 ~asova u prodavnicu “Sonik“ i prisilio prodava~icu da mu preda novac iz kase, prenose hrvatski medi ji. Pro da va ~i ca mu je predala novac, poslije ~ega je razbojnik pobjegao u nepoznatom pravcu.

Zenica
Mjesto gdje je ba~ena bomba PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LUKA - Dok nisam pos tao di re ktor “Tr`ni ce“ ni ja, ni mo ja porodica nismo imali nikakvih problema, a od mog imenovawa na tu funkciju po~ele su skoro svakodnevne prijetwe telefonom i u subotu je ba~ena bomba u automobil moje supruge Milice

Asistent
Milica Drobac-Stupar radi kao vi{i asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Bawoj Luci. Na Odsjeku za psihologiju za Drobac-Stupar imaju samo rije~i hvale i tvrde da ne znaju ko bi mogao da baci bombu na wen automobil.

Drobac-Stupar. Is pri ~ao je to ju ~e za “Glas Srpske“ di re ktor bawolu~ke “Tr`nice“ Dragan Stupar dodaju}i da pretpostavqa ko sve stoji iza prijetwi, ali da zbog daqe istrage ne mo`e ni{ta da komentari{e. U Cen tru ja vne bez bje dnosti Bawa Luka rekli su da policija jo{ uvijek traga za ne po zna tim na pa da ~i ma koji su u subotu ujutru bacili ru~nu bombu u automobil “pe`o 307” Milice DrobacStu par u bawolu ~kom na sequ Obili}evo. U eksploziji bombe niko niko povrije|en. Uz CJB Bawa Luka saop{te no je da se ek splo zi ja dogodila u subotu oko ~etiri ~a sa na par kin gu u Krfskoj ulici izme|u brojeva 46 i 48. - Ne po zna to li ce sto larskom sjekiricom prvo je

razbilo {ajbu automobila i uba ci lo bom bu is pred de snog predweg sjedi{ta, gdje je ona i ek splo di ra la. Od eksplozije su polupana stakla i o{te }e na unu tra{wost “pe `oa“. Ni su o{te}eni drugi automobili koji su se nalazili u blizini “pe`oa“ - dodali su u policiji.

U EKSPLOZIJI niko niko povrije|en
Mje{tani Krfske ulice u subotu su bili prepla{eni zbog ek splo zi je is pred wihovih stanova. Dragan Stupar 16. oktobra ove godine izabran je za di re kto ra bawolu ~ke “Tr`nice“, nakon {to je dugo go di{wi di re ktor “Tr`ni ce“ Ra do sav Grbi} odlu~io da se povu~e sa mjes-

ta direktora ovog preduze}a. Grbi} je u julu ove godine smijewen sa mjesta direkto ra na ko je je vra }en u septembru kada je Skup{tina akcionara na vanrednoj sje dni ci po ni {ti la odluke sa prethodne sjednice. Grbi}u je nekoliko da na po sli je to ga bio one mo gu }e no da obavqa svoj po sao, jer mu obezbje|ewe “Tr`nice“ i gru pa od tridesetak radnika ok upqenih oko smi jewenog direktora “Tr`ni c e “ Predra g a

Dowka nisu dozvoqavali da u|e u zgradu preduze}a. Stupar je kada je stupio na du `nost izja vio da je, prije svega, potrebno sanira ti tre nu tno stawe ko je je izazvano dvovla{}em, nastaviti poslo vawe i zadr`ati visok standard.

Otu|ene ma{ine i namje{taj
ZENICA - Nepoznati lopov je u no}i izme|u petka i subote iz ku}e vlasni{tvo E. H. iz Zenice ukrao ve}u koli~inu elektroma{ina i raznog namje{taja, saop{teno je ju~e u MUP-u Zeni~ko-dobojskog kantona, prenijele su agencije.

Kakaw

Prona|en ukradeni “golf“
KAKAW - B. F. iz Kakwa u subotu je Policijskoj stanici Kakaw prijavio da je u no}i izme|u petka i subote nepoznati po~inilac ukrao wegov automobil “golf“, a is tog da na u PS Ka kaw obratio se A. ^. koji je prijavio da je prona{ao navedeno vo zi lo, ja vi le su agencije. Istraga je u toku.
Dragan Stupar

U Novom Sadu poginuo gra|evinski radnik
NO VI SAD - Gra |e vin ski ra dnik Rat ko [. (50) iz Obrovca u Hrvatskoj, sa boravi{tem u Veterniku, poginuo je prilikom pada sa drugog sprata gra|evine na uglu novosadskih ulica Hilandarske i @itnog trga, javila je Srna. Do nesre}e je do{lo u subotu kad je nesre}ni radnik montirao skelu na petospratnicu u izgradwi. De`urni istra`ni sudija Op{tinskog suda u Novom Sadu Branka Peri{i} izjavila je da izvo|a~ radova na zgradi firma “Gravet“ iz Veternika sumwa da je uzrok nesre}e propust u mjerama za{tite na gradili{tu. Poslije istrage, koja je u toku, bi}e utvr|eno kako je do{lo do tragedije na gra|evini. Tijelo Ratka [. poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Mladi} koji je izboden no`em U pucwavi rawen van `ivotne opasnosti dvadesetogodi{wak
TRAVNIK - Zdravstveno stawe Zlatana Jeli}a (29) iz Novog Travnika, koji je u subotu izboden no`em, stabilno je i on je van `ivotne opasnosti, izjavio je Srni de`urni hirurg @eqko Martinovi}. - Jeli} je primqen u bolnicu u subotu u popodnevnim ~asovima zbog ubodne rane, koja je nanesena, najvjerovatnije, no`em u predjelu stomaka. Pacijent je operisan - rekao je Martinovi}. U subotu oko 14 ~asova u ugostiteqskom objektu “G. S.” u Novom Travniku do{lo je do verbalnog, a potom i fizi~kog sukoba izme|u Fabijana ]ori}a (46) i Jeli}a, vlasnika ovog ugostiteqskog objekta. Sukob se zavr{io tako {to je ]ori} ubo Jeli}a no`em u stomak, saop{teno je u MUP-u Sredwobosanskog kantona. Po nalogu kantonalnog tu`ioca ]ori} je odmah uhap{en i saslu{an. SARAJEVO - Adnana Hayimuratovi}a (20) ju~e ujutro je u bolnicu Ko{evo automobilom dovezao wegov prijateq jer je Hayimuratovi} upucan iz vatrenog oru`ja, prenose agencije. - Qekari su konstatovali da je zadobio ustrelnu ranu lijeve natkoqenice - rekla je portparol bolnice Biqana Jandri}. U MUP-u KS saop{teno je da je istraga o ovom slu~aju u toku te da trenutno jo{ uvijek nije poznato ni gdje, ni ko je pucao u Hayimuratovi}a, koji je policiji odranije poznat. - Tu`ila{tvo ima saznawa da je povrije|ena osoba prona|ena u sarajevskoj ulici Semira Fra{ta. Me|utim, povrije|eni odbija saradwu i ne `eli da ka`e ni kada je ni gdje rawen. Policija obavqa uvi|aj - istakla je portparol sarajevskog Kantonalnog tu`ila{tva Jasmina Ifti}.

18 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Predsjednik Srbije putuje u Wema~ku

Verovao sam da }u biti bar malo mesija. Ponela me uobra`enost. Vuk Dra{kovi}, predsjednik SPO

FOTO: AGENCIJE

Tadi} sa Merkelovom
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} posjeti}e danas Wema~ku i u Berlinu razgovarati sa kancelarkom Angelom Merkel, prenose agencije. Tadi}, s kojim }e u Wema~koj boraviti i {ef diplomatije Vuk Jeremi}, sasta}e se i sa novoimenovanim wema~kim ministrom inostranih poslova Gvidom Vesterveleom. U centru razgovora bi}e bilateralni odnosi, politi~ki razvoj u regionu zapadnog Balkana, kao i pribli`avawe Srbije Evropskoj uniji, saop{tilo je wema~ko Ministarstvo inostranih poslova. Tadi} }e se, kako se najavquje, sastati sa wema~kim ministrom privrede Rajnerom Briderleom.

Mla|an Dinki}

Ukida se krizni porez na plate
BEOGRAD - Ministar ekonomije Mla|an Dinki} naja vio je da }e od No ve godine prestati da va`i Zakon o privremenom smawewu plata u javnom sektoru, {to zna~i da se plate svih zaposle nih u admi nis tra ci ji vra}aju na prethodni nivo. - Nema pove}awa, ali su{tin ski se vra }a ju, jer je kriza na izmaku i nema potrebe da budemo tako rigidni. Visina najve}ih plata u javnom sektoru mora}e da se ure di ne kim pod za kon skim aktom - rekao je preksino} Dinki} za RTS. On je kazao da }e prestankom va`ewa zakona prestati da postoji i poseban fond so li dar nos ti, u ko ji je do sada prikupqeno oko 1,2 milijardi dinara.

Boris Tadi} i papa Benedikt XVI

Vuk Jeremi}, ministar inostranih poslova

Stav Vatikana va`an za Srbiju
[to se ti~e dr`ave Srbije, poziv papi Benediktu XVI da poseti Srbiju ostaje otvoren i saglasan sam sa papom da bi vreme obele`avawa godi{wice Milanskog edikta, 2013. godine, bilo idealno za tu posetu, rekao Boris Tadi}
BEO GRAD - Mi nis tar inostranih poslova Vuk Jeremi} ocijenio je da je posjeta predsjednika Srbije Bo ri sa Ta di }a Va ti ka nu bila veoma uspje{na podsjetiv{i da je stav te zemqe da ne pri zna ne za vi snost Ko so va ve oma va `an za Srbiju. O mo gu }nos ti da pa pa Benedikt XVI posjeti Srbiju, Jeremi} je objasnio da do takvih posjete mo`e do}i samo kada postoji poziv ve}inske crkvene zajednice. Kada se ti uslovi ostvare mo`emo da o~ekujemo da papa Benedikt XVI posjeti Srbiju, rekao je preksino} Jeremi}, prenose agencije. - Srbi ja `e li naj boqe odnose sa Vatikanom, ali se u odnose izme|u dveju crkava ne}e me{ati - kazao je ministar. izjavio je da Srbija ne priznaje ni jedan jedini akt koji donose institucije “tzv. Republike Kosovo“, ali da ne }e bi ti “odmaz de“ ni ti bi lo ka kvih posqedi ca za gra|ane Srbije koji su odlu~ili da iza|u na izbore u pokrajini. - Ko so vo je sas ta vni i neotu|ivi deo Srbije, tako je bilo i tako }e biti - rekao je Jeremi}. On je dodao da za Srbiju “ne postoje izbori koje raspisuje vlada tzv. nezavisnog Kosova“. To je jasan stav Republike Srbije zasnovan na Ustavu zemqe i Rezoluciji Savjeta bezbjednosti 1244, podsjetio je {ef srpske diplomatije.

Miroqub Stoj~i}

Vrawe

Visoke plate ~elnika grada
VRAWE - Gradona~elnik Vrawa Miroqub Stoj~i} na drugom je mjestu u Srbiji po visini plate ~elnika lokalnih samouprava, dok su gra|ani Vrawa na stotom mjestu po svojim zaradama. Prema podacima Istra`iva~kog centra Nezavisnog udru`ewa novinara Srbije, ve}e plate od ~elnika Vrawa jedino imaju wihove kolege iz Subotice, koji imaju tri puta ve}i buyet od Vrawa. Predsjednik Republike mjese~no prima tek dve hiqade dinara vi{e od gradona~elnika Vrawa. Wegova plata ve}a je od plate premijera Mirka Cvetkovi}a, predsjednice Skup{tine Slavice \uki}-Dejanovi} i ministara. Za sedam mjeseci ove godine gradona~elnik Vrawa zaradio je skoro 912.000 dinara (oko 19.000 maraka), odnosno 131.000 mjese~no (oko 2.700 maraka), dok je plata predsjednika skup{tine u ovom gradu 118 i po hiqada (oko 2.500 maraka).

SRBIJA se ne}e mije{ati u odnose dvije crkve
Tadi} je u Vatikanu izjavio da, {to se ti~e dr`ave Srbije, poziv papi Benediktu XVI da po sje ti Srbi ju ostaje otvoren i da se sa papom saglasio da bi vrijeme obiqe`a vawa go di{wice Milanskog edikta, 2013. godine, bilo idealno za tu posjetu. Go vo re }i o lo kal nim izborima na Kosovu, koji su odr`ani ju~e, Vuk Jeremi}

Holandija
Srpski {ef diplomatije Vuk Jeremi} ocijenio je da postoji mogu}nost da Holandija ubla`i svoj stav prema Srbiji kada je rije~ o Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivawu i viznoj liberalizaciji, kao i da je “potpuno izvesno“ da }e 30. novembra biti doneta zvani~na odluka o viznoj liberalizaciji za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru. - Imamo razloga da budemo optimisti, ali ipak ni{ta nije gotovo dok ne bude gotovo - rekao je Jeremi}.

Zoran Radojevi}, direktor fabrike “Zastava vozila“

DOBRA VIJEST

NI[
[vedska avio-kompanija “MCA erlajns“ koja je trebalo da leti iz Ni{a od 14. decembra povukla je sa svog sajta mogu}nost “onlajn“ kupovine karte za Ni{. Na sajtu “MCA” ranije je postojala mogu}nost kupovine karte za Ni{, a ta kompanija planirala je letove iz Ni{a za Stokholm.

Proizvodwa poslije istrage
KRAGUJEVAC - “Zastava vozila“ ima plan za obnavqawe proi zvodwe, ali on ne }e bi ti ope ra ti van dok se ne zavr{i istraga o po`aru koji je izbio u subotu, re kao je ju ~e di re ktor fabrike Zoran Radojevi}. - Pos to je va ri jan te za brzo ospo sobqavawe proi zvodwe, ali ~ekamo da se zavr{i is tra ga i da ima mo de taqnu di ja gno zu nas ta le {tete - rekao je Radojevi}. Prema wegovim rije~ima, potrebno je da se sagleda kom ple tna si tu aci ja i svi detaqi u vezi sa o{te}ewima ka ko bi se pre ma to me ut vrdi le mo gu }nos ti da se premoste problemi i nas ta vi proi zvodwa “pun ta“. - O~ekujemo da }e ubrzo biti zavr{ena istraga, posle ~e ga }e mo po ~e ti sa ra{ ~i{ }a vawem po go na rekao je Radojevi}. On je naveo da je {teta od po`ara velika i da je on za hva tio po vr{i nu od 700 kvadratnih metara. Najve}a {teta je, me|utim, {to je blokirana traka u oba pravca, od Lakirnice i Monta`e i proizvodwa je zaustavqena, naveo je on.

NI[
Hitna medicinska pomo} u Ni{u dobila je novi kolcentar, koji }e gra|anima omogu}iti da odmah dobiju de`urnog qekara te slu`be. Ni{ka Hitna slu`ba je druga u Srbiji koja, pored Beograda, ima tako opremqen kolcentar.

IZGORJELO devet {koqki za automobil “punto“
U po`aru, koji je prema izjavama nadle`nih izazvao qudski faktor, izgorjelo je devet {koqki za automobil “punto“, uru{eno je 200 kvadratnih metara krova, a

LO[A VIJEST

o{te}eni su transporter za prenos vozila i elektroinstalacije. Fabriku “Zastava automo bi li“ su po sli je izbi jawa po `a ra po sje ti li pored ministra Dinki}a i dr`avni sekretar u Ministarstvu ekonomije Neboj{a ]iri}, na~elnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutra{wih poslova Srbije Predrag Mari} i gra do na ~el nik Kra gu jev ca Veroqub Stevanovi} sa saradnicima.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 19

Vi{e od 60 za{ti}enih svjedoka
BEOGRAD - Pred Vije}em za ratne zlo~ine Okru`nog suda u Beogradu od 2007. godine do danas ukupno je u istrazi i na glavnim pretresima saslu{ano vi{e od 1.000 svjedoka, od ~ega je vi{e od 60 osoba iskaz dalo u svojstvu za{ti}enog svjedoka. Portparol Vije}a Ivana Rami} izjavila je da se svjedoku posebne mjere za{tite obezbje|uju kada postoje okolnosti koje ukazuju da bi javnim svjedo~ewem wemu, ili wemu bliskoj osobi, bio ugro`en `ivot, zdravqe, sloboda ili imovina ve}eg obima, posebno u postupcima organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zlo~ina.

U organizaciji privremenih kosovskih institucija

Vijesti
[kolstvo

Odr`ani prvi lokalni izbori
Kosovski Srbi sa jedne strane imali poziv Beograda da ne u~estvuju, jer nisu stvoreni uslovi za u~e{}e na izborima, a sa druge, kako ka`u neki srpski politi~ki predstavnici, potrebu da po~nu sami da organizuju `ivot
PRI[TINA - Na Kosovu su ju~e odr`ani lokalni izbori, prvi koje su samostalno organizovale privremene kosovske institucije, prenosi Tanjug. Pred prve lokalne izbore kosovski Srbi bili su u dilemi da li da na izbore iza|u masovnije ili ne. Sa jedne strane imali su poziv Beograda da ne u~estvuju, jer ni su stvo re ni uslo vi za u~e{ }e na izbo ri ma, a sa druge, kako ka`u neki srpski politi~ki predstavnici, potrebu da po~nu sami da organizuju `ivot. Vlada Srbije i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju smatraju da nije bilo uslova da Srbi iza|u na ove izbore koje su raspisale privremene institucije na Kosovu. Izbori su odr`avani u 36 op{tina, me|u kojima su tri nove - Gra~anica, Klokot i Ranilug - u kojima Srbi ~ine ve}inu stanovni{tva. Za izbore su bile prijavqene 74 liste, me|u kojima je 37 partija, 19 gra|anskih inicijativa, 16 nezavisnih kandidata i dvije koalicije. Najvi{e je lista kosovskih Albanaca - 34, srpskih

Danas po~iwe nastava
BEO GRAD - Nas ta va za u~e ni ke osno vnih i sredwih {ko la u Srbi ji po ~iwe danas nakon jeseweg raspusta koji je bio produ`en kako bi se zaustavilo {irewe novog gripa. Da li }e neka {kola ponovo biti zatvorena zavisi od epidemilo{ke situacije na odre|e nom po dru ~ju, a o to me odlu~uju lokalne samouprave u dogovoru sa epidemiolozima.

Boris Aleksi}

Tu`ila{tvo odugovla~i postupak
BEOGRAD - Pravni savjetnik Vojislava [e{eqa Boris Aleksi} izjavio je ju~e da su|ewe lideru radikala u Ha gu pres tavqa kla si ~nu zlo upo tre bu pos tup ka jer, kako je rekao, “neko zloupotrebqava fakti~ki represivni aparat kojim Ha{ki tribunal raspola`e da bi [e{eqa dr`ao {to daqe od Srbije i politi~ke scene u zemqi“.
Za izbore prijavqena 21 srpska lista FOTO: AGENCIJE

je 21, sedam bo{wa~kih, ~etiri turske, dvije a{kalijske, dvi je crno gor ske i po jedna prijava Egip}ana, Goranaca i Roma. Na izbo ri ma su sta no vnici Kosova posebno glasali za predsjednike op{tina, a posebno za odbornike.

Za pobjedu na izborima, kan di da ti za pred sje dni ke op{tina treba da dobiju 50 odsto plus jedan glas od ukupno iza{lih bira~a. Ukoliko ne bude izabran u prvom, predsjednik op{tine }e biti izabran u drugom krugu, u koji idu dva kandidata sa najvi {e do bi je nih va `e }ih glasova.

VLADA: Nema uslova za izlazak Srba na izbore
Na Kosovu je za lokalne izbore, koje organizuju kosov ske vlas ti, otvo re no 98,49 odsto planiranih bira ~kih mjes ta, ali ve }i na bira~kih mjesta na sjeveru Kosova nisu otvorena, pot-

vrdila je predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Qu{ta. - Nije otvoreno 1. 51 odsto pla ni ra nih gla sa ~kih mjesta i uglavnom se radi o op{tinama na sjeveru Kosova - rekla je Qu{ta na konferenciji za novinare, dva sata poslije po~etka op{tinskih izbora na Kosovu. Prema podacima CIK-a u Leposavi}u od 30 glasa~kih mjesta otvoreno je 27 a tri nisu, dok su u Zubin Potoku otvoreno jedno od 15 i u Zve~anu jedno od 13 planiranih bira~kih mjesta. Stranke kosovskih Albana ca lo kal ne izbo re do `ivqava ju kao da su par la men tar ni. Pred kraj izborne kampawe izbili su i oru `a ni in ci den ti i to

izme|u pristalica stranaka Ha{ima Ta~ija i Ramu{a Haradinaja, dva saborca iz biv{e Oslo bo di la ~ke voj ske Kosova.

Pri{tina

Ministri EU o EULEX-u
PRI [TI NA - [e fo vi diplomatija Evropske unije danas i sutra u Briselu treba da “podupru napore misije EULEX da primijeni svoj mandat na cijelom Kosovu, uprkos ozbiqnim isku {ewima“, re kli su no vi na ri ma zva ni ~ni ci {ved skog pred sje dni{ tva EU. [efovi evropskih diplomatija }e ista}i i zadovoqstvo zbog onoga {to je EULEX ostvario i u bitki protiv organizovanog kriminala i korupcije na Kosovu.

Bezbjednost
Tokom izbora bile su poja~ane mjere bezbjednosti, u okviru kojih je bilo anga`ovano oko 5.000 policajaca. Komandant KFOR-a Markus Bentler rekao je da je KFOR spreman da reaguje na bilo kakve incidente ukoliko Kosovska policijska slu`ba i EULEX ne budu u situaciji da odr`e potpuni red i bezbjednost.

Kragujevac

Koja: Srbija kqu~na zemqa
BEOGRAD - Austrija smatra Srbiju kqu~nom zemqom na zapadnom Balkanu istakao je ambasador Austrije u Srbiji Klemens Koja. - Austrija mo`e mnogo toga da uradi u Srbiji. Je smo ma la zemqa, ali smo eko nom ski ve oma aktivni, jedan smo od najve}ih investitora i posve}eni smo integracijama zapadnog Balkana u Evrop sku uni ju. Sma tra mo Srbi ju kqu ~nom zemqom na zapadnom Balkanu, tako da je va`no da pomognemo i politi~ki i ekonomski - objasnio je ambasador Koja, u intervjuu frankfurtskim “Vijestima“. Koja je naveo i da je Austrija jedan od najve}ih investitora u Srbiji.

U Srbiji potvr|eno 285 oboqelih
BEOGRAD - U Srbiji je do sada laboratorijski potvr|eno 285 slu~ajeva oboqelih od virusa novog gripa A H1N1, izjavila je ju~e ~lan radne grupe Ministarstva zdravqa za pra}ewe novog gripa dr Nada Mili}. Doktorka Mili} je Tanjugu kazala da je od petka, 13. novembra u 20 ~asova pa do ju~e registrovano {est novooboqelih osoba. Ona je objasnila da se od ukupnog broja oboqelih, bolest kod devet osoba zavr{ila smrtnim ishodom, 479 osoba sa simptomima sli~nim gripu je hospitalizovano, a 13 se nalazi na respiratoru. Epidemiolozi savjetuju da gra|ani vode ra~una o higijeni, da redovno peru ruke, provjetravaju prostorije, a da ukoliko imaju temperaturu prvo poku{aju da je skinu vitaminom C i lijekovima za obarawe temperature.

Grafiti “OVK” na srpskim zgradama
KOSOVSKA MITROVICA - Na nekoliko zgrada u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, u mje{ovitom nasequ Bo{wa~ka mahala, osvanuli su grafiti sa natpisima OVK, a pripadnici Kosovske policijske slu`be (KPS) su povodom toga otvorili istragu. Grafiti sa natpisima “OVK” ispisani su na nekoliko zgrada u sjevernom dijelu Mitrovice u kojima `ive Srbi, u ulicama Oslobo|ewa, Nemawinoj i Luja Braja. Regionalni portparol KPS-a Besim Hoti izjavio je Tanjugu da su grafiti ispisani sino}, a da policija sumwa da je rije~ o reakciji na prethodno ve~e kada je na nekoliko ku}a ~iji su vlasnici Albanci u ovom dijelu Mitrovice ispisani grafiti na kojima su bili krstovi sa ~etiri s.

Pritvoren zbog slawa SMS poruka
KRAGUJEVAC - Nikola K. (27) iz Kragujevca uhap{en je pod sumwom da je slao prijete}e SMS poruke M. J. iz tog grada i uz krivi~nu prijavu priveden istra`nom sudiji Op{tinskog suda, koji mu je poslije saslu{awa odredio pritvor, saop{tila je ju~e kragujeva~ka policija. Nikola K. je 16. septembra ove godine M. J. poslao dvije SMS poruke u kojima je pri je tio woj i ~la no vi ma wene porodice.

20 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Meni ne treba veliki novac, jer ja u ovaj projekt ula`em 10 godina.

Region
Damir Kajin

Milan Bandi}, gradona~elnik Zagreba

FOTO: ARHIVA

“Hrvatska zemqa tajkuna”
PULA - Predsjedni~ki kandidat Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin izjavio je ju~e da je Hrvatska “zemqa tajkuna i lopovske bande koja potkrada pojedince” i da takvu dr`avu niko nije sawao. - Na{ ulazak u EU ne zavisi od sporazumu sa Slovenijom, ve} je na{ problem kriminal i koketirawe sa usta{tvom istakao je Kajin na predizbornom skupu na Portarati u Puli. Kajin se upitao {ta je papi Benediktu [esnaestom pa je primio kontroverznog hrvatskog pjeva~a Marka Perkovi}a Tompsona, koji je poznat po izvo|ewu prousta{kih pjesama, a wegove nastupe, koje zapo~iwe pozdravom “Za dom spremni”, uvijek prati usta{ka ikonografija.

Milan Ro}en o konzulatima Srbije

Nije stigao zahtjev
PODGORICA - Ministar inostranih poslova Milan Ro}en izjavio je da iz Srbije nije stizao nikakav zahtjev da Srbija u Crnoj Gori otvori kulturne centre. Ro}en je podgori~kim “Vijestima” kazao da je Crna Gora dala saglasnost da Srbija, osim u ambasadi u Podgorici, otvori jo{ jedan konzulat. - [to se ti~e kulturnih centara o tome zvani~no ni{ta ne znam. Nema nikakve nove inicijative iz Srbije, o tome sam saznao iz medija - kazao je Ro}en. [ef diplomatije Srbije Vuk Jeremi} kazao je nedavno da Srbija i daqe insistira na tome da otvori tri konzulata u Crnoj Gori, a da }e, ako Podgorica to ne odobri, onda tra`iti da otvori srpske kulturne centre.
Darko Marinac

Prvooptu`eni u “slu~aju ‘Podravka’“ nema nekretnina

Marinac imovinu darovao porodici
S obzirom na to da je rije~ o predmetu iz USKOK-ove nadle`nosti, postupak Darka Marinca ne}e sprije~iti oduzimawe te imovine ako mu se doka`e krivica za krivi~na djela za koja ga terete
ZAGREB - Darko Marinac, prvooptu`eni u “slu~aju ’Podravka’“, prebacio je vlasni{tvo nad svim nekretninama na ~lanove svoje porodice. U~inio je to u septembru prije nego {to je zavr{io u za tvo ru, pre no se hrvatski mediji. Budu}i da je rije~ o predmetu iz USKOK-ove nadle`nosti, wegov postupak, po svemu sude}i, ne}e sprije~iti oduzimawe te imovine ako mu se doka`e krivica za krivi~na djela za koja ga terete. Dok se protiv Marinca i ostalih pritvorenih menayera iz “Podravke“, te Milana Horvata iz vara`dinske Fima grupe i Sr|ana Mladini}a iz splitskog SMS-a vodi tzv. usko~ka istraga zbog finansijskih malverzacija “te{kih“ vi{e od 250 miliona kuna (preko 67 miliona maraka) i u toku su ispitivawa svjedoka, zbog sumwe u visinu prouzrokovane {tete radi se i na blokirawu imovine optu`enog. Provjeravaju}i podatke o vlasni{tvu ku}e na Vrhovcu, na Marin~evoj adresi stanovawa, nai{lo se na nove promje ne vla sni ka. Pre ma zemqi{no-kwi`nom izvatku, koji se mo`e vidjeti i putem Interneta, do septembra ove godine suvlasnici ku}e i dvori{ta ukupne povr{ine 458 kvadratnih metara na spomenutoj adresi bili su Darko Marinac i wegova supruga. Zemqi{no-kwi`ni odjel zagreba~kog Op{tinskog suda primio je 24. septembra prijedlog za izmjenu koji se temeqi na da ro vnim ugo vo ri ma sklopqenima tri dana ranije. Time je vlasnica nekretnine pos ta la k}er ka. Da ro vnim ugovorima, datiranima tako|e sa 21. septembrom, i vikendica na podru~ju Jastrebarskog pre{la je u vlasni{tvo wihove djece.

Neboj{a Medojevi}

SNP dobrodo{la u demokratski front

PRIJE HAP[EWA, Marinac prepisao imovinu
^ini se da bi Marinca, barem nakratko, izdvajawe te privremene sudske mjere moglo zaobi}i jer u ovom trenutku on pra kti ~no ne ma nikakve imovine. ^im je u me di ji ma bu knu la “afe ra ’Podravka’“, Marinac je darovnim ugo vo ri ma pre ba cio svoje nekretnine na ~lanove porodice.

PODGORICA - Predsjednik Pokreta za promjene Neboj{a Medojevi} izjavio je da je Socijalisti~ka narodna partija dobrodo{la u demokratski front za smjenu aktuelne crnogorske vlasti, kad god ona ocijeni da to treba da uradi. Lider SNP-a Sr|an Mili} ranije je rekao da je inicijativa o formirawu demokratskog fronta, koju zagovaraju Pokret za promjene i Nova srpska demokratija, nedovoqno ozbiqna i iskrena. Medojevi} je za podgori~ke “Vijesti” rekao da Pokret za promjene nije pokrenuo pitawe pravqewa koalicije, ve} {irokog demokratskog fronta sa jasnim politi~kim ciqem. On nije `elio da komentari{e Mili}eve ocjene o okupqawu demokratskog fronta.

ZAKON
Prema novim antikorupcijskim odredbama hrvatskog Krivi~nog zakona za po~inioce krivi~nog djela iz nadle`nosti USKOK-a, oduzimawe imovine nije ograni~eno samo na po~inioce, nego i na ~lanove wegove porodice. Pretpostavka za oduzimawe je, pravomo}na osu|uju}a presuda, do kada se imovina mo`e blokirati sudskom mjerom.

Strane investicije na ostrvu Sveti Marko kod Tivta

Rusi grade turisti~ko naseqe
TIVAT - Ruska kompanija “Metropol grup“, koja je vlasnik ostrva Sveti Marko u zalivu kod Tivta u Boki Kotorskoj, najavila je da }e graditi ekskluzivno turisti~ko naseqe visoke kategori je, ko je }e ima ti {est zvjezdica. Ge ne ral ni di re ktor “Metropol grupe“ Oleg Karol rekao je da }e se, hotelsko-turisti~ki sadr`aj na ovom os trvu, na la zi ti na prostoru od 80.000 kvadratnih metara, a u projekat }e bi ti in ves ti ra no oko 300 miliona evra.

DOBRA VIJEST

MATUQI
Ju~e ne{to iza podne, u porodi~noj ku}i na u @ejanu, malom selu u sjevernom dijelu Istre u op{tini Matuqi, 26-godi{wak je povrijedio svog 22-godi{weg brata, saop{tila je primorsko-goranska policija. Nakon {to je povrijedio brata, 26-godi{wak je povrijedio i samog sebe. Istraga je u toku.

ZAGREB
Beba koja je oboqela od sviwske gripe je dobro i nije prikqu~ena na respirator. Izjavio je to direktor Klinike za infektivne bolesti “Dr Fran Mihaqevi}“ Antun Beus demantuju}i medijske napise da je dje~a~i} star {est dana na vje{ta~kom disawu. Beus isti~e da nije ni bio prikqu~en na respirator.

U PROJEKAT ]E biti investirano oko 300 miliona evra
Prema wegovim rije~ima, pri li kom iz gradwe }e se maksimalno voditi ra~una o o~uvawu prirodnog ambi jen ta. Bi }e ko ri{ }e ne savremene tehnologije koje ne nanose {tetu okolini, a struja }e biti jedini izvor energije za sva vozila na ostrvu. Karol je ocijenio da je pro jekt izu ze tno va `an za

LO[A VIJEST

razvoj cijelog regiona i za razvoj crnogorskog turisti~kog po ten ci ja la, sho dno strategiji nacionalnog razvoja. Za izgradwu turisti~kih

kapaciteta na ostrvu Sveti Marko kod Tivta bi}e anga`ovano od 450 do 900 radnika, a na kon wego vog otva rawa bi }e za po sle no wih 300 do 470.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 21

Svijet
Na`alost, Iran do sada nije prihvatio pristup za koji svi smatraju da je kreativan i konstruktivan, a za takav pristup “ponestaje vremena“, rekao Barak Obama
SINGAPUR - Predsjednici Rusije i SAD, Dmitrij Medvedev i Barak Oba ma, slo `i li su se ju ~e u Singapuru da je sve mawe vre me na za di plo mat ski pristup rje{avawu pitawa spornog iranskog nuklearnog programa. Medvedev i Obama su, na zajedni~koj konferenciji za no vi na re, oci je ni li da je strpqewe na izmaku {to se ti ~e nu kle ar nog pro gra ma Teherana. - Na`alost, Iran do sada nije prihvatio pris tup za ko ji svi sma tra ju da je kreativan i konstruktivan izjavio je Obama, dodaju}i da za takav pristup “ponestaje vremena“, prenio je Rojters.

Bugarski carinici ju~e su na grani~nom prelazu “Lesovo“, na granici sa Turskom, priveli jedno lice i zaplijenili veliku koli~inu

TOP STORIESnihCNN ja se vrijednost na original parfema, ~i
tr`i{tu procjewuje na vi{e od 1,5 miliona evra.

Barak Obama i Dmitrij Medvedev o nuklearnom programu Irana

Vijesti
Venecija

Strpqewe na izmaku

Simboli~na sahrana
VENECIJA - U nastojawu da skrenu pa`wu na stalan pad broja stanovnika, `iteqi Venecije su organizova li sim bo li ~nu sa hra nu grada. Pod sumornim nebom, ka kvo i pri li ~i je dnom ovakvom doga|aju, pogrebna povorka od nekoliko gondola, od kojih je jedna, obojena roza, nosila posmrtni kov~eg gra da, pro {la je ju ~e Velikim kanalom do Vije}nice u prisustvu velikog broja novinara, prenijeli su mediji.

Australija

Obala u opasnosti
SIDNEJ - Gotovo 250.000 do mo va du` oba la Aus tra li je mo glo bi da bu de po topqeno do 2100. go di ne ukoliko se ne preduzme hitna akci ja za spre ~a vawe rasta nivoa mora, pokazao je iz vje {taj aus tra lij ske vla de. Pre ma iz vje {ta ju, koji je ju~e predstavila ministarka za ekologiju Peni Vong, izme |u 157.000 i 247.000 stambenih objekata je u opasnosti da bude potopqeno, ukoliko se ne preduzmu odgovaraju}e mjere i ni vo mo ra po ras te za 1,1 metar.

Barak Obama i Dmitrij Medvedev

FOTO: ROJTERS

SVE MAWE vremena za diplomatski pristup rje{avawu problema
Medvedev je rekao da bi, ukoliko pregovori ne dovedu do konkretnih rezultata, “mo gla da se is ko ris te i druga sredstva“.

- Za hvaquju }i za je dni ~kim naporima, pregovori oko Ira na ni su za us tavqeni, ali mi ni smo u po tpu nos ti za do voqni napretkom. Ako ne{to ne djelu je, pos to je i dru ga sred stva ko ji ma bi taj pro ces mo gao da se una pri je di uka zao je rus ki pred sje dnik.

Aung San Su Kjui

OBAMA: SLOBODA ZA SAN SU KJUI
Ameri~ki predsjednik Barak Obama pozvao je ju~e Mjanmar da oslobodi prodemorkatskog lidera Aung San Su Kjui, koja je ve} 14 godina u ku}nom pritvoru, kao i druge politi~ke zatvorenike, te da okon~a represiju mawina. Obama je ovo rekao premijeru Mjanmara generalu Tein Seinu, sa kojim se sastao tokom samita lidera deset zemaqa jugoisto~ne Azije, rekao je novinarima pres-sekretar Bijele ku}e Robert Gibs.

Medvedev je naglasio da je ciq veoma jasan, a to je tran spa ren tan nu kle ar ni program, a ne program koji }e izazivati zabrinutost. Pred sje dni ci Ru si je i SAD sastali su se u Singapu ru na mar gi na ma sa mi ta foruma za ekonomsku saradwu u azij sko-pa ci fi ~kom regionu. Prvi put Me dve dev i Obama sastali su se 1. aprila ove godine u Londonu, potom u julu u Moskvi i u septembru u Pitsburgu. Go vo re }i o smawewu nu kle ar nog na oru `awa, Oba ma je izjavio da }e SAD i Rusija do kraja godine ima ti no vi spo ra zum.

Obama je rekao da je na sastanku sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim razgovarao o novom sporazumu koji bi trebalo da zamijeni postoje}i Sporazum o smawewu strate{kog naoru`awa START-1. - Posqedwih mje se ci postignut je odli~an napre dak u po gle du pos ti zawa novog sporazuma - rekao je Oba ma i na veo da je uvje ren da }e “po sao bi ti za vr{en“. Medvedev je rekao novinarima da }e SAD i Rusija “finalizovati tekst dokumenta do decembra“ a da do tada treba rije{iti neka tehni~ka pitawa u vezi sa sporazumom. Sporazum START-1 isti~e po~etkom decembra.

Velika Britanija

Nevrijeme ote`alo saobra}aj
LON DON - Ne vri je me pra }e no sna `nim vje trom, koji je dostizao brzinu od 160 kilometara na ~as, pogodilo je dijelove Britanije, ukqu~uju}i Vels i ju`ni dio Engleske, javila je mre`a Bi-Bi-Si. Nevrijeme je izazvalo nagla plavqewa u pri obal nim di je lo vi ma. Desetine voza~a moralo je da bude spasavano iz automobila, dok se u nekoliko oblasti drve}e sru~ilo na vozila i na elektri~ne vodove.

Berluskoni spava u sjedi{tu vlade
RIM - Italijanski premijer Silvio Berluskoni spavao je dvije no}i zaredom u svom apartmanu u zgradi vlade iz bezbjednosnih razloga, pi{u italijanske novine. - Silvio Berluskoni je pristao da spava u palati ]igi, gdje ina~e boravi samo tokom trajawa sjednica vlade i prilikom primawa stranih dr`avnika - pi{e dnevni list “La Republika“. Mediji naga|aju da je Berluskoni no}io u zgradi vlade iz bezbjednosnih razloga. Naime, prilikom istrage nedavnog napada na kasarnu u Milanu, u ra~unaru teroriste Muhameda Ga me pro na |e ni su po da ci o ne ko li ko po li ti ~a ra, ukqu~uju}i i Berluskonija.

Dozvoqena kupovina ocjena
VA[INGTON - Jedna {kola u Americi odlu~ila je da dozvoli u~enicima da pla}aju za boqe ocjene. \aci ove {kole mogu da dodaju deset bodova na dva pismena zadatka po izboru, tako {to }e uplatiti skromnu sumu u {kolski fond. Ovom transakcijom omogu}uju sebi da polo`e test za koji bi ina~e dobili lo{i ocjenu. [kola Rozvud u Goldsborou, u Sjevernoj Karolini, do{la je na ovu ideju za popuwavawe {kolskog fonda poslije pro{logodi{we neuspjele prodaje ~okolade. Brane}i ovu kontroverznu odluku, direktorka {kole Suzi [eperd isti~e da se promjenom jedne ili dvije ocjene ne uti~e na cjelokupan uspjeh u~enika. - Pogre{no je misliti da jedna ocjena mo`e da promijeni ukupan utisak koji u~enik stvara tokom cijele godine - istakla je ona.

DOBRA VIJEST

TANZANIJA
Afriku ~eka porast smrtnosti od raka ukoliko se u sqede}oj deceniji ne preduzme ne{to da se smawi konzumirawe cigareta na tom kontinentu, na kojem su zakoni protiv pu{ewa prava rijetkost, upozorili su ameri~ki stru~waci na konferenciji o raku koja je odr`ana u Tanzaniji.

TURSKA
U akciji na podru~ju provincije Kowu turska policija je zaplijenila 155 kilograma heroina. Operacija je uslijedila poslije operativnih saznawa da }e droga iz provincije Kowu automobilom biti preba~ena u provinciju Hakari, javili su turski mediji. Nakon {to je primijetio da ga prate, voza~ automobila ostavio je vozilo i pobjegao.

LO[A VIJEST

22 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Batasuna za mirovno rje{ewe

Poziva na pregovore ETA i {panske vlade
MADRID - Politi~ko krilo ETA, zabrawena partija Batasuna, pozvala je~e na pregovore te baskijske separatisti~ke organizacije i {panske vlade koji bi bili vo|eni na principima mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj. - Pregovara~ki proces izme|u ETA i {panske dr`ave koji se odnosi na demilitarizaciju zemqe trebalo bi da bude uspostavqen - navela je u saop{tewu Batasuna, koja je pozvala na osloba|awe svih politi~kih zatvorenika. Pregovori bi, prema mi{qewu Batasune, trebalo da se odr`e u uslovima “potpunog odsustva nasiqa“ prema principima mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj, koji predvodi ameri~ki senator Yory Mi~el, prenio je Rojters. Batasuna, me|utim, nije precizirala da li za ovu inicijativu ima podr{ku ETA.

Britansko Ministarstvo odbrane istra`uje navode “Indipendenta“

I Britanski vojnici zlostavqali
“Indipendent“ prenio ispovijest jednog 16-godi{weg mladi}a koji tvrdi da su ga dvojica britanskih vojnika silovala dok je bio u pritvoru 2003. godine. Ostali navode da su bili skidani goli, zlostavqani i fotografisani
[iner iznio 33 nova slu~aja zlostavqawa i silovawa od invazije u Iraku 2003. godine. “Indipendent“ navodi da su sada prvi put i `ene vojnici optu`ene da su u~estvovale u se ksu al nom i fi zi ~kom zlos tavqawu za tvo re ni ka, prenio je Rojters. Si da nisu svi prijavqeni slu~ajevi novi, a da je sedam wih zabiqe`eno u posqedwih mjesec dana. “Indipendent“ je prenio ispo vi jest je dnog 16-go di{weg mladi}a koji tvrdi da su ga dvojica britanskih vojnika silovala dok je bio u pritvoru 2003. godine. Ostali navode da su bili skidani goli, zlostavqani i fotografisani. Prema pisawu lista, britanski vojnici u Iraku opona {a li su svo je ame ri ~ke kolege i izlo`ili ira~ke civile fizi~kom i seksualnom zlostavqawu, ukqu~uju}i la`ne egzekucije, elektro{okove, napade psima i izlagawe zatvorenika pornografiji.

Protesti u Italiji

Vlada ne ~ini ni{ta protiv recesije
RIM - Vi{e od 100.000 qudi protestovalo je u Rimu tra`e}i ve}e anga`ovawe vlade u borbi protiv recesije, saop{tio je glavni italijanski sindikat CGIL. Vo |a sin di ka ta Guqel mo Epifani rekao je prekju~e da vlada Silvija Berluskonija ne ~ini ni{ta da pomogne radnicima ili penzionerima. Pjerlui|i Bersani, lider glavne opozicione Demokratske partije, rekao je da je Vlada “pro}erdala“ 18 mjeseci i da su potrebne istinske mjere i akcije za ja~awe ekonomije. Nekoliko stotina hiqada qudi okupilo se na sli~nim protestima koje je u aprilu organizovao radni~ki sindikat.
Amerikanci mu~ili zatvorenike
FOTO: ARHIVA

I @ENE vojnici optu`ene za zlostavqawe
LON DON - Bri tan sko Ministarstvo odbrane saop{tilo je da provjerava navode da su britanski vojnici u Iraku zlostavqali zatvorenike, prenose agencije. Istraga je pokrenuta po{to je u “In di pen den tu“ osva nuo tek st o na vo dnom postojawu “britanskog Abu Graiba“ i u kom je advokat koji zastupa zatvorenike Fil Britanski ministar oru`anih snaga Bili Ramel naveo je u saop{tewu da su ove tvrdwe ozbiqno shva}ene, ali da zvani~na istraga treba da bude pokrenuta bez ishitreno iznijetih zakqu~aka. Ramel je izjavio za Bi-Bi-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 23

[to je situacija u Avganistanu gora, pojedinci sve vi{e zara|uju

Vijesti
Avganistan

Najve}a ugovorena proizvodwa ostvarena po~etkom godine kada je u Avganistan stigao novi kontingent vojnika iz SAD. Za wihovu bazu u provinciji Logar napravqeno 500 barijera za “zid” visine 1,5 metara

Grade zidove da za{tite strance

Ubijena dva vojnika SAD
KABUL - Dva ameri~ka vojnika i jedan civilni preduzima~, tako|e Amerikanac, ubijeni su ju~e u dva napada na jugu i istoku Avganistana, objavile su Me|unarodne snage za bezbjednost u toj zemqi, koje predvodi NATO. Jedan ameri~ki vojnik poginuo je ju~e u eksploziji ru~ne bombe na jugu Avganistana, objavqeno je u saop{tewu NATO-a, prenio je Rojters. U drugom incidentu poginuli su vojnik i jedan civilni preduzima~, obojica Amerikanci, u eksploziji ru~ne bombe na istoku Avganistana, navodi se u saop{tewu bez drugih pojedinosti.

Sofija

Narko-bos prijetio novinaru
SOFIJA - Bugarska policija uhapsila je Stefana Boneva zbog prijetwe novinaru Bobiju Cankovu, saop{tio je portparol sofijskog Tu`ila{tva Rusi Aleksiev. Aleksiev je rekao da je Bonev automobilom jurio novinara i prijetio mu. Prema osnovanim sumwama, Bonev je {ef narko-mafije u Bugarskoj.

Ameri~ki vojnici u Avganistanu

FOTO: ARHIVA

KABUL - Krhka bezbjedno sna si tu aci ja u Av ga nis ta nu je po je di nim pre du zimqivim Av ga nis tancima donijela zna~ajnu finansijsku dobit. Prije tri godine Nosair Tavakali i wegov stric, iz jednog sela nadomak glavnog avganistanskog grada Kabula, komentarisali su situaciju i dolazak sve brojnijih stranih vojnika, pripadnika me|unarodnih mirovnih sna-

ga, pa im je “sinula ideja“ kako da ne{to rade i - zarade, prenosi Tanjug. Ideja se rodila upravo zahvaquju}i krhkoj bezbjednosnoj situaciji i svakodnevnim strepwama od napada i eksplozija. Dogovorili su se: proizvodi}e za{titne barijere od gra|evinskog materijala, od cigala, gvo`|a i betona. Osno va li su gra |e vin sku kompaniju i otvorili proi-

zvodno-prodajni pogon na putu sjeverno od aerodroma u Kabulu. Ubrzo su im se pridru`ili i jo{ neki ro|aci. Neki su sa wima udru `i li snage, neki po~eli sopstvenu proizvodwu gra|evinskih barijera.

Birmingem

ZARADA u prosjeku 550 dolara
Ali, taj gra|evinski mate ri jal ni je ra |en za iz gradwu poru{enih naseqa, ve} da bi se ba ri je re pos tavqale oko sta ci ona ra stranih trupa, stranih kancelarija i sli~nih objekata, da bi se vi{e obezbijedile. [to se situacija u Kabu-

lu pogor{avala, to je biznis vi{e cvjetao. Danas se uz put koji vodi ka aerodromu u Kabulu di`u kilometrima duge proizvede ne ba ri je re od ko jih se prave bezbjednosne prepreke, “zidovi“ kako ih popularno zovu. Biznis je razvijen, nabavqene su ma{ine za transport i kranovi za podizawe “zidova“.

UGOVOREN POSAO
Proizvo|a~i “zidova“ imaju brojne ugovorene poslove sa me|unarodnim snagama ISAF, koje predvodi NATO, za bezbjednost 109.000 stranih vojnika iz wihovog sastava. Potra`wa je skoro duplirana i kada je kontigent iz SAD pove}an sa 32.000 na 68.000 vojnika. Pored ameri~kih vojnika, u Avganistanu jo{ ima oko 40.000 savezni~kih vojnika.

Tavakali i stric mjese~no prodaju 100-200 “zidova“. Pro sje ~no od ba ri je ra za “zid” visine 3,5 metara, kakav se najvi{e tra`i, zarade oko 550 do la ra, na ve la je agencija Rojters. “Zidovi“ su se pokazali kao “dobra roba“ pro{le godine kada je u centru Kabula, sli~no Bagdadu, podignuta “zelena zona“ za vladine insti tu ci je i di plo mat ska predstavni{tva. Najve}a ugovorena proizvodwa je ostvarena po~etkom go di ne ka da je u Avganistan stigao novi kontigent vojnika iz SAD. Za wiho vu ba zu u pro vin ci ji Logar napravqeno je 500 bari je ra za “zid” vi si ne 1,5 metara.

Povrije|eno vi{e od 60 qudi
BIRMINGEM - Najmawe 60 qudi povrije|eno je preksino} u Birmingemu kada je masa qudi probila metalne barijere da bi do{li na koncert u centru tog grada. U trenutku incidenta, kada je nastup na “Milenijum pointu“ zavr{ila grupa JLS, ispred podijuma je bilo oko 21.000 qudi a sa strane je velika masa poku{ala da im se pridru`i pa su probili za{titnu ogradu. Kada je masa pohrlila, mnogi su pali, bili prega`eni i povrije|eni, prenio je Rojters. Koncert je poslije toga prekinut. Ve}ina od oko 60 qudi zadobila je lak{e povrede, a ~etvoro je primqeno u bolnicu zbog vi{estrukih preloma.

Sudar dva broda

Policijska operacija protiv klana Jakomini-Bira iz okoline Napuqa

Mafija koristila djecu za iznudu novca
RIM - Jedan od klanova Ka mo re, na puqske ma fi je, koristio je dvoje djece uzrasta od 12 i 13 godina da za wih iznu|uju novac od trgovaca, saop{tila je policija. Upo tre ba dje ce ko ja su bi la za du `e na da pre no se poruke i skupqaju novac koji se iznu|uje od trgovaca da bi zauzvrat dobili “za{titu“ otkrivena je tokom policijske operacije protiv klana Jakomini-Bira iz mjesta Erkolano pored Napuqa. Italijanski karabiweri uhapsili su toku no}i {est vode}ih ~lanova tog klana koji su svi optu`eni za mafija{ko udru`ivawe i iznudu, na ve la je ita li jan ska agencija Ansa.

^etvoro mrtvih
SEUL - U sudaru ribarskog i teretnog broda u vodama kod ju`nokorejskog ostrva \e|u, poginula su ~etiri ribara a trojica se vode kao nestali, saop{tile su danas lokalne vlasti. Nesre}a se dogodila u subotu uve~e, a sudarili su se ribarski brod nosivosti 29 tona i teretni brod registrovan u Hongkongu, nosivosti 3.836 tona. ^etiri ~lana posade ribarskog broda prona|eni su mrtvi, a pomorske vlasti tragaju za jo{ trojicom, prenijela je ju`nokorejska dr`avna agencija Jonhap.

KLAN koristio i drugu djecu mla|u od 14 godina
So ci jal nim slu `ba ma bi}e skrenuta pa`wa na djecu koja nisu i{la u {kolu i koja su iz porodica vezanih za mafiju.

Pre ma prvim na la zi ma istrage, taj klan je koristio i drugu djecu mla|u od 14 godina u svojim operacijama. - To je vrlo ozbiqna i za briwava ju }a pra ksa ko ja mora da se zaustavi - rekao je \ovandomeniko Lepore, tu`ilac Napuqa. Klan Jakomino-Bira ve} godinama vodi `estoku borbu sa ri val skim kla nom A{one-Papale za kontrolu tr`i{ta drogom u oblasti Erkolano.

24 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do{ao Piro}ancu kum u goste, a ovaj mu za ru~ak ispekao samo jedno mawe koko{ije jaje. Kum po~ne da jede, a doma}inov mali{an gleda kako ovaj jede, pa odjednom kroz pla~ govori ocu:

- Tata, ho}u i ja da jedem jaje! Ajde i meni jedno ispeci! Na to }e otac: - U, bre, kakav si! Odmah pla~e{! Pa nije kum ala, pa da pojede cjelo jaje, }e ostane i za tebe!

Sreo Mujo kom{iju Hasu, a ovom oba uha zamotana. - [ta ti se dogodilo, bolan? upita Mujo. - Ma ne pitaj, kad sam peglao za-

zvonio telefon, a ja umjesto slu{alice prislonio peglu. - A drugo uho? - opet }e Haso. - E, to se dogodilo kad sam zvao hitnu pomo}!

Dva mi{a upala u filmski arhiv i otvorili rolu filma. Nakon {to su je pojeli, ka`e jedan...

- Uh, ba{ je bio dobar ovaj film! A drugi odgovara: - [ta znam, meni je kwiga bila boqa!

Na qubavnom raskr{}u
Poslije sedam i po godina sna`ne qubavi, emotivni odnos glumice Sowe Damjanovi} i frontmena grupe “Koktel bend“ Zorana Zlatanovi}a, zapao je u ozbiqnu krizu, prenose pojedini mediji. Pored toga {to se posqedwih dana na{la u medijskoj `i`i zbog upe~atqive uloge u seriji “Sva ta ravnica“, Sowa je uzburkala javnost i zbog izuzetne bliskosti sa kolegom Ivanom Bosiq~i}em. U wegovom je zagrqaju bila sve vrijeme tokom nedavno odr`anog partija povodom zavr{etka snimawa ovog serijala koje }e se na TV Pink emitovati po~etkom 2010. godine. Iako igraju brata i sestru u seriji, na zabavi u ~ast posqedwe klape, prema pisawu pojedinih medija, Damjanovi}eva i Bosiq~i} pona{ali su se vi{e kao emotivni partneri, uprkos ~iwenici da je ona ve} tri godine vjerena sa Zoranom Zlatanovi}em. Poslije medijskih naga|awa da izme|u Sowe i Ivana postoji ne{to mnogo vi{e od prijateqstva, romansa glumice i wenog vjerenika potpuno spontano dospjela je u kriti~an period pa wih dvoje posqedwih dana prolaze kroz nedoumice da li su emocije u me|uvremenu splasnule ili postoji na~in da se veza spase. Ako nemate voqe da pripremate originalnu musaku, za koju stvarno treba imati strpqewa i vremena, onda biste svakako mogli probati ovu verziju tog poznatog jela. Kiseli kupus, meso, ri`a - moglo bi se re}i da pomalo podsje}a na veliku, razvaqanu sarmu! Osim toga, ve} i ptice na grani znaju koliko je kiseli kupus zdrav i prepun vitamina!

Sastojci
(za 4 osobe) 250 g 250 g 1 100 g 750 g 80 g 2 mqevene junetine mqevene sviwetine glavica luka slanine kiselog kupusa ri`e ka{ike koncentrata paradajza lovorov list mlijeka mesnog temeqca jaje uqe so biber

Priprema
1. U tavi, na vru}em uqu, propr`ite luk i sjeckanu slaninu dok luk ne omek{a. 2. Zatim dodajte mqevenu junetinu i sviwetinu i daqe pr`ite stalno mije{aju}i dok meso ne postane zrnasto i ne ispari sva te~nost. 3. Potom dodajte opranu ri`u, kratko dinstajte, te sve zajedno za~inite soqu, biberom, koncentratom paradajza i lovorovim listom. 4. Na dno vatrostalne posude stavite polovinu kiselog kupusa, narezanog na rezance, rasporedite ga, prekrijte ga mqevenim mesom i preostalim narezanim kupusom. 5. U posebnoj posudi pomije{ajte mlijeko, jaja i mesni temeqac, te dobijenom smjesom prelijte musaku. 6. Stavite pe}i u zagrijanu rernu, na 180 stepeni Celzijusovih, otprilike 40-ak minuta.

Cijene u KM
meso luk slanina kupus ri`a paradajz mlijeko jaje uqe so, biber 6,5 0,3 1,2 1,5 0,3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) Poku{ajte da se {to mawe nervirate i da osje}awe unutra{we blokade ubla`ite bavqewem sportom i stvarima koje relaksiraju. Vi{e vam prijaju fizi~ki poslovi nego mentalne aktivnosti. Jarac vas spre~ava da ostvarite ideje.

Vaga
(24.9 - 23.10) Sa [korpijama niste u najidealnijim odnosima, pa povedite ra~una o tome da pripadnike ovog znaka ne upli}ete u rasprave i tra~eve. [korpije vam to ne}e oprostiti. Daleko su opasnije nego {to na prvi pogled izgledaju. Budite oprezni!

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11) Nova veza je na vidiku. Ako se radi o Biku, ima {anse da bude trajna. Po{to su umjetni~ki talenti nagla{eni, u`ivajte ne samo u wima ve} i u drugim lijepim stvarima. Simpatija vas podr`ava, ali i opomiwe da ne pretjerujete.

1 150 ml 150 ml 1

Poslu`ivawe
Musaku s mqevenim mesom i kiselim kupusom poslu`ite toplu uz salatu po `eqi.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5) Izbjegavajte qubomorne scene i optere}ivawe partnera suvi{nim pitawima ako `elite da spasete vezu. U svim sferama `ivota osje}ate se nadmo}no. Ne razmi{qate o tome da svojim postupcima optere}ujete okolinu.

Musaka od kiselog kupusa

11,5

Blizanci
(21.5 - 21.6) Iskoristite planetarne pogodnosti u poslovne svrhe. Po{to Strijelci uti~u na razne oblasti `ivota, od wih o~ekujte jo{ neke neplanirane doga|aje. Mo`da vam ponude brak ili spontano poka`u simpatije? Razne varijante su mogu}e.

Strijelac
(23.11 - 21.12) Mno{tvo povoqnih momenata trenutno je na va{oj strani. Blizanci, Djevice, pa ~ak i Ribe - ~ine sve da vam iza|u u susret. Zbog ~ega ste arogantni i tjerate po svome? Prihvatite prijedlog, jer nemate {ta da izgubite. Klevete su neosnovane.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Tatin uticaj veoma bitan
Postoje dokazi da kada mu{karac postane otac, wegov organizam prolazi kroz dramati~ne biohemijske promjene koje uti~u na pona{awe, ka`u struwaci
i brige, one }e se uzajamno ignorisati - ustanovila je profesorka Gobi. Postoje dokazi da kada mu {ka rac pos ta ne otac, wegov or ga ni zam pro la zi kroz dramati~ne biohemijske promjene koje uti~u na pona{awe. Nivoi oksitocina u organizmu roditeqa, tako|e, se razlikuje i kad je o polovima rije~. Tako majke sa najvi{im ni vo om ovog hor mo na naj~e{}e upadqivo zure u novoro|en~e, “izu~avaju“ svaku crtu lica, dodiruju ga i grle i tepaju mu “pjevqivim glasom“. O~evi sa visokim nivoom oksitocina vi{e se igraju sa djetetom koje, sa svoje strane, prema ocu pokazuje vi{e privr`enosti nego dijete ~iji otac ima ni`i nivo hormona. - O~evi i majke na vrlo specifi~an i razli~it na~in doprinose dru{tvenom i emotivnom razvoju djeteta naglasila je Feldmanova, koja je rezultate svojih istra`i vawa pred sta vi la na godi{wem skupu Dru{tva za istra`ivawe razvoja djeteta u Denveru, u ameri~koj dr`avi Kolorado.

Rak
(22.6 - 21.7) Niste svjesni toga sa kojom brzinom rje{avate probleme. Vodolija uti~e na to da vam oni izgledaju marginalno. Ona na vas prenosi svoj uro|eni optimizam i {arm, pa se s wom dru`ite {to je vi{e mogu}e.

Jarac
(22.12 - 20.1) Na momente osje}ate da ste nemo}ni da se izborite sa problemima koji poprimaju megalomanske razmjere. Rasprave se nikako ne savjetuju, ali se zato preporu~uje bavqewe stvarima koje mogu uticati na osloba|awe unutra{we presije.

RAZLI^IT doprinos pravilnom razvoju djeteta
Izraelska nau~nica Rut Fel dman sa uni ver zi te ta Bar-Ilan u Ramat Ganu, posjetila je 80 parova neposredno poslije `eninog poro|aja i, ponovo, poslije {est mjeseci. Ustanovila je da je tranzicija u roditeqstvo bila tijesno povezana sa zna~ajnim porastom nivoa oksitocina ne samo kod `ene ve} i kod oca - u pore|ewu sa jedinkama ili parovima bez djece.

Bez obzira na predrasude da o~evi slabo uti~u na razvoj i vaspitawe djece, istra`ivawa pokazuju druga~ije. Tako na primjer, djevoj~ice koje ranije ulaze u pubertet, postaju izuzetno rano seksualno aktivne i ~e{}e zatrudne u ranim tinejyerskim godinama, ako su u najranijoj mladosti rasle bez oca. U is to vri je me, us ta novqeno je da su, zbog odsustva oca, dje~aci pokazivali smawenu na klo nost i we `nost prema bliskima, ali i mawe samopouzdawa. Da bi ustanovila biolo{ke osnove za ove razlike biohemi~arka Gabrijela Gobi iz Montreala, u Kanadi, sa grupom saradnika obavila je istra`ivawa na “kalifornijskim mi{evima“ koji su, kao i qudi, mo no ga mni a `enke i mu`jaci zajedno odgajaju mladunce.

Istra`iva~i su tri dana poslije dolaska mladunaca na svijet izdvojili mu`jake, ali su s mla dun ci ma os ta vi li majke - sve dok, poslije ~etrdesetak dana, nisu prestale da ih doje. Mladunci koji su bili li {e ni pri sus tva oca bez ikakvih emocija su reagovali na oksitocin, “hemijsku supstancu we`nosti“, koju, ina~e, lu~e u vrijeme dru{tvene interakcije i uzajamne naklonosti parova. Tako|e su sli~no reagovali i na NMDA koji reguli{e pam}ewe. Mi{evi koji “ne poznaju o~eve“ tako|e su bili mawe zainteresovani za “dru`ewe“ s drugim vr{wacima. - Obi~no, ako dvije `ivotiwe stavite u isti kavez one }e “istra`ivati“ jedna drugu i dodirivati se, ali kad stavite dvije `ivotiwice koje su bile li{ene o~eve pa`we

Lav
(22.7 - 22.8) Pred vama je puno uzbu|ewa i neo~ekivanih novosti koje, zahvaquju}i uro|enom talentu, prihvatate kao normalne. Na neprijatnosti ne reagujete tako optimisti~ki. Pravi je momenat za to da prihvatite jedan izazov.

Vodolija
(21.1 - 19.2) U elementu ste. Glavni smisao dana je qubav, oko koje se sve vrti. Za neke pripadnike znaka ona se odnosi na voqeno bi}e, za neke - na unu~i}e. Ili o~ekujete prinovu ili ne{to zanimqivo? U znaku ste radosnih vijesti i doga|aja.

Djevica
(23.8 - 23.9) Zahvaquju}i ranijim potezima, danas u`ivate u plodovima. Pod uslovom da `ivot dijelite sa Strijelcem ili sa wim na bilo koji na~in sara|ujete, od te veze }ete imati vi{e koristi vi nego on. Nastojte da {to vi{e iskoristite wegovu dobru voqu.

Ribe
(20.2 - 20.3) Po{to ste jo{ uvijek pod okriqem planetarnih uticaja koji vas {tite, nemate razloga da pani~ite i strahujete. Polako ali sigurno se spremajte za period koji uskoro slijedi. Do tada, maksimalno iskoristite sve {to vam se pru`a.

RJE[EWE: PAPRAT, UQE, LUKA, SPLET, IT, K, RIP, KOMPOZITOR, SARMATIJA, PRIBOJ, KJ, PRATI SE, AK, REKONTRA, OMAD, SJEVERIN, VIME, T, [A, OVARIJUM, EM, RK, ALI]ANI, NOMINATIV, TIM, AMATERIZAM, KU, REMIZA, ALSTER.

26 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Banski dvor
Pi{e: Mr Maja DODIG, diplomirani slikar

Huan Gojtisolo, ZNACI IDENTITETA

Den Simons, DRUD

FOTO: G. [URLAN

Kao umjetnik koji se bavi likovnim stvarala{tvom i kao ro|ena Bawolu~anka koja je odrasla redovno po sje }u ju }i Dom kul tu re, gdje sam do {la i do prvih saznawa o likovnoj umjetnosti poha|aju}i kurs crtawa i slikawa, osje}am odgovornost prema svom gradu i obavezu da javno sa stanovi{ta svoje struke osudim oskudan likovni program ove institucije. Ako po gle da mo U na{em dru{tvu ~iweni cu da je Ve li ki znawe postalo jeftino, gube se izlo`beni salon u Banskom dvo ru-Kul tur nom kulturne centru, sve~ano otvoren vrijednosti, izlo`bom urednika lia moralne kovnog programa ove invrijednosti vi{e stitucije, zakqu~ak se name}e sam po sebi. ne postoje. U na{em dru{tvu Obrazovani qudi bi trebalo da se znawe je postalo jeftino, gube se kulturne vrijednosbore protiv toga. ti, a moralne vrijednosti Ne smijemo dovi{e ne postoje. Obrazozvoqavati da vani qudi bi trebalo da avanzuju se bore protiv toga radi budu}ih generacija. Ne smipojedinci bez jemo dozvoqavati da vrijednosti na osnovu nepotizma avanzuju pojedinci bez stvarnih vrijednosti na osnovu nepotizma i lo{eg poretka u dru{tvu. Nezadovoqstvo kvalitetom programa ove institucije i moralna odgovornost prema mom gradu su razlozi zbog kojih sam se i prijavila na konkurs za izbor ~la no va Upra vnog odbo ra Ban skog dvo ra-Kul tur nog centra. Na Osniva~koj skup{tini Upravnog odbora nismo nai{li na dobrodo{licu od strane direktora, gdje sam li~no optu`ena za sukob interesa na osnovu neta~nog podatka o mom radnom mjestu i anga`ovawa u Udru`ewu likovnih umjetnika Republike Srpske, gdje je na neki na~in osporen rad Gradske uprave, grada Bawa Luka, ~ije rje{ewe o imenovawu sam dobila. Bez obzira na takav prvi utisak, optimista sam da }e novoimenovani Upravni odbor svojim djelovawem pomo}i {to kvalitetnijem radu ove institucije, i da }e Banski dvor djelovati kao kulturni centar, a ne samo kao slovo na papiru. Vra}aju}i se na pri~u o mom odrastawu uz Dom kulture, smatrala bih velikim li~nim uspjehom da se pribli`imo kvalitetu rada Doma kul tu re od pri je pe tna es tak go di na, ko jeg se gra|ani Bawe Luke sa nostalgijom sje}aju.

Osudimo oskudan program

Banski Dvor

Kako su birani ~lanovi Upravnog odbora Banskog dvora

Denis Boji} vrlo dobro kotira u kulturnim krugovima, posebno kod mladih qudi. Darko Hrsti} je pokazao da odli~no poznaje rad Kulturnog centra i upravnih odbora, tvrdi predsjednik Komisije Zoran Novakovi}
PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Znalcima nula bodova
Zoran Novakovi}

BAWA LU KA - Da je pro gram Ban skog dvo ra ispod svakog nivoa i da ga je kao ta kvog ne mi no vno mi jewati, mi{qewe je brojnih eminentnih stru~waka. Ti me su se ru ko vo di li i ugledni kulturni i javni ra dni ci, po put ma gis tra is to ri je umje tnos ti Sa ri te Vuj ko vi}, is to ri ~a ra Dra ga na Da vi do vi }a i mr Ne na da No va ko vi }a, iz da -

“Muzej u pokretu“

Lubarda u Sremu
SREMSKA MITROVICA - U okviru projekta “Muzej u pokretu“, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, u Sremskoj Mitrovici je otvorena izlo`ba slika Petra Lubarde, javio je RTS. “Guslar“, “Kosovski boj“, “Fantasti~ni predeo“ samo su neka od sedamnaest Lubardinih djela izlo`enih u Muzeju Srema. Na wima se mo`e jasno pratiti geneza wegovog likovnog izraza od ranih iskustava iz Pariza, do pedesetih godina pro{log vijeka, kada nastaju wegova najzna~ajnija djela i, kona~no, do vremena kada se monumentalnost i heroika povla~e pred novim motivima. - Lubarda je nadahnu}e prete`no pronalazio u crnogorskom pejza`u i narodnoj epskoj poeziji, ali treba naglasiti da to ne zna~i da je bio autisti~an. Naprotiv, imao je odli~nu komunikaciju sa publikom na nivou univerzalnih ose}awa i vrednosti - rekla je kustos Muzeja Srema Svetlana Subi{i}.

Osnovni poriv
- Kada sam konkurisao za ~lana UO, nadao sam se da }u zajedno sa grupom qudi koji poznaju materiju i rade ve} u kulturi unaprijediti rad jedne kulturne institucije koja je od posebnog zna~aja. Iako je ona gradska ustanova, Banski dvor je centralna kulturna institucija u kojoj treba da se odvija najve}i broj kulturnih aktivnosti - rekao je Nenad Novakovi}.

va ~a, ko ji su kon ku ri sa li za ~lanove Upravnog odbora jedine gradske kulturne institucije. Za wih i wiho ve ide je nije se na{lo mjesta u novom Upravnom odboru. Pred sje dnik Ko mi si je za izbor i imenovawe upravnih odbora Zoran Novakovi} rekao je da su ~lanovi ko mi si je kre ira li ranglistu kandidata na osnovu bio gra fi je i stru ~nos ti, kao i na bazi op{teg utiska. Na prijedlog Komisije, Skup{tina grada imenovala je Dar ka Hrsti }a za pred sje dni ka Upra vnog odbora Banskog dvora, a za ~la no ve De ni sa Bo ji }a, Mladena [ukala, Maju Dodig i Irenu Medar. Za dr kwi`evnih nauka Mla de na [u ka la, mr eko no mi je i an tro po lo gi je Ire nu Me dar i mr li ko vnih umje tnos ti Ma ju Do dig svi zna ju da svo jim referencama i te kako mogu da do pri ne su kva li te tu programa i unapre|ewu rada Banskog dvora, ali za~u|u je izbor mr te hni ~kih nauka Darka Hrsti}a i no-

vi na ra De ni sa Bo ji }a za ~lanove. Hrsti} i Bo ji} su, po rije~ima Zorana Novakovi}a, os ta vi li odli ~an uti sak na ~la no ve Ko mi si je prilikom intervjua koji je obavqen sa svim kan di da ti ma, iako za wih du go go di{wi ra dni ci u kul tu ri nisu ni ~uli.

ZA[TITA digniteta od namje{tenih igara
- Li~no poznajem Denisa Bo ji }a. K ad upo zna te {ta je De nis Bo ji} ra dio posqedwih de set go di na u ovome gradu, vjerujem da }ete po vu }i ri je~ da se ni je bavio kulturnim manifesta ci ja ma i sa dr`a ji ma. Vrlo dobro kotira u kulturnim krugovima, posebno kod mladih qudi. Darko Hrsti} je po ka zao da odli ~no po znaje rad Kulturnog centra i upra vnih odbo ra - tvrdi Novakovi}. Izdava~ mr Nenad Novakovi} kazao je da je bio rados tan ka da je ~uo da ni je ime no van za ~la na Upra vnog odbora.

- Smatrao sam da su pro{li neki qudi koji mnogo boqe od mene poznaju i razu mi ju k ul tu ru. K ad sam pro ~i tao ime na, bio sam zaprepa{}en i shvatio sam da qudi koji odlu~uju o kulturi u Bawoj Luci smatraju da kulturu ne treba unapre|ivati, niti je ona i za koga i bi tna - is ta kao je Nenad Novakovi}. Generalni direktor Radio-te le vi zi je Re pu bli ke Srpske Dragan Davidovi}, po struci istori~ar, ka`e da jes te kon k u ri sao za Upra vni odbor Ban skog dvora na prvom konkursu za ovu grad sku in sti tu ci ju, ali da je odus tao ka da je konkurs ponovqen. - Kon ku ri sao sam prvi put i bio ~ak i na intervjuu pred Ko mi si jom. On da je, zbog za me ne ne ra zumqive odluke o pro{irewu broja ~la no va Upra vnog odbo ra, taj konkurs ponovqen. Odustao sam i nisam htio ponovo da konkuri{em, jer je to bio jedini na~in da za{titim svoj profesionalni i stru~ni dignitet od namje{tanih igara - kazao je Davidovi}.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 27

Uru~eni prvi “Oskari“ na sve~anosti u Holivudu
LOS AN\ELES - “Oskari“ }e biti dodijeqeni tek u martu 2010. godine, ali prve pozla}ene statuete ve} su uru~ene na privatnoj gala sve~anosti u subotu uve~e u Holivudu, javio je Mondo. Akademija za filmske umjetnosti i nauku ove godine prekinula je tradiciju i po~asne nagrade uru~ila prije sve~anosti koju }e 7. marta direktno prenositi televizija. Po~asne “Oskare“ dobili su glumica Lorin Bekol, producent i re`iser Roxer Korman i majstor fotografije Gordon Vilis. Nagrade su laureatima uru~ili Anet Bening, Tom Henks, Kirk Daglas, An|elika Hjuston i Kventin Tarantino.

Premijera u Pozori{tu Prijedor

Vijesti
Muzej istorije

Predstava o qudskom bolu i patwi obuhvatila sve pozori{ne elemente, koji su bili maksimalno zastupqeni: od izvanredne glume do funkcionalne scenografije, a uspje{nost predstave potvrdila publika gromoglasnim aplauzom

Ki{ove rije~i na sceni

Partizanski film
BEOGRAD - Muzej istorije Jugoslavije i Motovun film festival pripremili su ciklus partizanskog akcionog filma pod nazivom “Das ist Walter“, koji }e biti otvoren 19. novembra u bi os kop skoj sa li Mu ze ja “25. maj” u Beogradu, javio je Tanjug. Naslov ciklusa je replika iz kultnog filma iz eks-ju vremena “Valter brani Sarajevo“ (u re`iji Hajru di na Krvav ca 1975. godine), koji }e biti prikazan u subotu, 28. novembra.

Premijera

Spasewe iza ugla
BEO GRAD - Bu gar ski igrani film “Svet je veliki i spasewe je iza ugla“, u re`iji Stefana Komandareva, sa Predragom Mikijem Manojlovi}em u jednoj od glavnih uloga, ima}e ve~eras beogradsku premijeru u bioskopu “Roda II“. Film je prethodno u~estvovao i na Festivalu u Moskvi, dok je na Me|unarodnom festivalu u Sofiji dobio nagradu “Kodak“ kao najboqi bugarski film u 2008. godini.
Scena iz predstave PI[E: SNE@ANA TASI] snezanat@poen.net. FOTO: S. TASI]

PRIJEDOR - Predstava “Grobnica za Borisa Davidovi~a“, po tekstu Danila Ki{a, a u re`iji i adaptaciji Gradimira Gojera, premijerno je izvedena u subotu u Pozori{tu Prijedor. Rije~ je o veoma zahtjevnom pro je ktu, na ko jem su glumci prijedorskog pozori{ta i Narodnog pozori{ta Republike Srpske radili tri mjeseca i na scenu sa puno energije donijeli komad koji govori o zlostavqawu jedinke od strane represivnog sistema. Ova predstava o qudskom bolu i qudskoj patwi obuhvatila je sve elemente koji su bili maksimalno zastupqeni:

od sjajne glume do izvanredne scenografije, a uspje{nost predstave potvrdila je publika gromoglasnim aplauzom na kraju predstave.

GLUMCI uradili ogroman posao
- Smatram da je Prijedor ovim ne samo bacio rukavicu mnogim veliki teatarskim ku}ama u regionu, nego da je na neki na~in dao do znawa da su pro{le male bogiwe i da je velika matura polo`ena, sad je pitawe profesionalne ozbiqne utakmice sa profesionalnim teatrima ne samo u BiH, ve} u cijelom regionu - naglasio je rediteq Gradimir Gojer.

On smatra da su glumci na najboqi na~in podsjetili da je na ju`noslovenskim prostorima postojao jedan genijalan evropski pisac kakav je Danilo Ki{, koji je prerano zaboravqen, i da je, na`alost, ovo jedina predstava koja je napravqena u godini kada se obiqe`a va 20 go di na od wegove smrti. Pomo}nik rediteqa Darko Cvijeti}, koji je igrao lik Borisa Davidovi~a Novskog, rekao je poslije predstave da je napravqen ogroman i veoma uspje{an posao. - Mislim da je gore negdje na nebu Ki{ sasvim zado voqan - kon sta to vao je Cvijeti}. Qiqana ^eki} u ulozi Marije Gregorevne Popoko

ili gospo|e iz kabarea, istakla je da je sjajan i veoma te`ak rad zavr{en premijerom i sjajnom reakcijom publike. - Iako je Ki{ sam po sebi dosta te`ak i kompleksan pisac, mislim da smo uspjeli da stvo ri mo pri ~u je dnog stra{nog svijeta za koji ja vjerujem da je iza nas - kazala je ^eki}eva. Te{ka uloga isqednika Fedjukina pripala je Raden-

ku Bilbiji, koji se, uprkos te`ini zadatka, kako ka`e, osje}ao gluma~ki dobro na sceni, jer je sa kolegama sve dobro {timalo. U ostalim ulogama igrali su Mirela Predojevi}, Sabina Halilovi}, Dean Batoz, Radenka [eva, Zorica Joji}, Zlata Kogelnik, Rade Stupar, @elimir Rivi}, Aleksandar Stojkovi}, @eqko Kasap, te glum ci dram skog stu di ja “@ivko Desnica“.

London

Umro Dejvid Lojd
LON DON - Ame ri ~ki scenarista Dejvid Lojd, koji se proslavio serijama “Kafi} Uzdravqe“ i “Frej`er“, umro je u 76. godini od raka prostate, saop{tio je wegov sin, a prenio Bi-BiSi. Lojd je dobio niz nagra da u ka ri je ri du goj ~e ti ri de ce ni je, a me |u wima su i priznawa “Emi“ za serije “Frej`er“ i “Mary Tyler Mo ore“. Na gra du za `i vo tno dje lo do bio je 2001. godine od ameri~kog Udru`ewa scenarista.

PRATE]I PROGRAM
Premijeri predstave prethodila je promocija kwige “Qubi~asti noturno“ Vojislava Vujanovi}a, koja govori o radu Gradimira Gojera, te izlo`ba pozori{ne fotografije premijerne predstave autora Igora Motla.

Gvarnerijus

Galerija “Progres“

Izlo`ba slika Oste Ercega

Pli{ana revolucija
BEOGRAD - U Centru lepih umetnosti Gvarnerijus ve~eras }e biti otvorena izlo`ba pod nazivom “^ehoslova~ka pli{ana revolucija 1989“, saop{teno je iz te institucije, a prenosi Tanjug. Povodom obiqe`avawa 20. godi{wice pli{ane revolucije kroz ovu postavku bi}e objediwene dvije izlo`be u organizaciji ambasada Republike ^e{ke i Republike Slova~ke u Beogradu. Autori fotografija su Herbert Slavik, Jan [ibik, Radek Bajgar i drugi.

Djela bugarskih umjetnika
BEOGRAD - Izlo`bu radova trojice bugarskih autora Valerija ^akalova, Stefana Bo{kova i Cvetana Krasteva otvorio je u petak u beogradskoj Galeriji “Progres“ amba sa dor Bu gar ske Ge or gi Dimitrov, javio je Tanjug. On je kazao da je ponosan {to ta tri umjetnika sredwe generacije znaju da prezentuju `ivot i svoja iskustva na savremen na~in i podsjetio da je ovo drugi put da se bugarski umjetnici predstavqaju u tom presti`nom prostoru. Dimitrov je istakao da }e predstavni{tvo Bugarske i daqe ra di ti na ra zvi jawu odnosa dviju zemaqa, ne samo u domenu kulture, ve} i u ostalim oblastima. Razli~itih senzibiliteta i umjetni~kih pravaca, trojica umjetnika se nadopuwuju kao cjelina.

Lirsko ispri~ano likovnim jezikom
PRIJEDOR - U “Galeriji 96“ u Prijedoru otvorena je izlo`ba slika Oste Ercega, umje tni ka iz No vog Gra da. Izlo`ena su 43 rada, kojima je predstavqen Ercegov desetogodi{wi ciklus. Neobi~nost ovog autora je u tome {to ve}ina wegovih slika nije ura|ena kistom ve} prstima, odnosno jagodicama. - Sve slike uradio sam jagodicama i gotovo da ne znam sli ka ti kis tom. Iako su uqane boje kancerogene, posebno crvena, hvala Bogu, moje jagodice su zdrave i poslije 40 godina slikawa - ka`e Erceg. Direktor “Galerije 96“ Tihomir Ilija{evi} rekao je da je Oste Erceg jedna od najautenti~nijih likovnih pojava na pros to ru Re pu bli ke Srpske. Oste Erceg do sada je naslikao oko 500 djela, imao ~eti ri sa mos tal ne i 15 kolektivnih izlo`bi. Wegova izlo`ba u prijedorskoj Galeriji bi}e otvorena mjesec dana. S. T.

28 ponedjeqak, 16. novembar 2009.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

6

dje~aka

5

djevoj~ica

Mir u gradskim naseqima naru{avaju ~este tu~e i galama omladine

Dje~ija igrali{ta postala no}na okupqali{ta
Prijave stanovnika uglavnom se odnose na galamu u kasnim ve~erwim i no}nim ~asovima. Omladina se obi~no okupqa oko stambenih zgrada, a to posebno stvara problem starijim licima, koja zbog wihove buke ne mogu da spavaju, rekao Zoran Stani{qevi}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Stanovnici nekoliko bawolu~kih naseqa u posqedwe vrijeme ~esto se `ale da zbog pijan~ewa, galame, tu~a, lomqewa klupa, quqa{ki... obijesne omladine, koja se no}u okupqa u parkovima, dje~ijim igrali{tima i ispred zgrada, ne mogu da zaspe ili se bude iz prvog sna. Na~elnik Centra javne bezbjednosti Bawa Luka Zoran Stani{qevi} rekao je da se najve}i broj prijava odnosi na lokacije dje~ijih igrali{ta u ulici Sime Matavuqa, te {kolsko i dje~ije igrali{te u Beogradskoj ulici, kao i dje~ija igrali{ta u ulicama Mirka Kova~evi}a, Vojvode Stepe Stepanovi}a i Jove Popovi}a. - Veliki broj prijava gra|ana odnosi se i na prostor u ulici Nikole Pa{i}a kod broja 46, te pla`u Abacija, kao i prostor iza Sportske dvorane “Obili}evo“ i park “Mladen Stojanovi}“ - rekao je Stani{qevi}. On nagla{ava da su prijave gra|ana zbog naru{avawa javnog reda i mira veoma ~este, ali da nisu alarmantne. - Pri ja ve se ugla vnom odnose na galamu u kasnim ve~erwim i no}nim ~asovima. Omladina se tako|e okupqa i oko stambenih zgrada i to posebno stvara problem starijim licima, koja zbog wihove buke ne mogu normalno da spava ju - is ta kao je Sta ni{qevi}. Prema wegovim rije~ima,

Prazne fla{e poslije no}nih terevenki

FOTO: G. [URLAN

za deset mjeseci ove godine na podru~ju grada evidentirano je 1.167 slu~ajeva naru{avawa javnog reda i mira, a utvr|en je identitet 1.125 po~inilaca navedenih prekr{aja.

ZABIQE@ENO 1.167 slu~ajeva naru{avawa reda i mira
- Od toga 63 lica su od 14 do 16 godina, wih 65 je od 16 do 18 godina, a 87 lica je od 18 do 21 godinu. Najve}i broj po~inilaca prekr{aja Zakona o javnom redu i miru, odnosno wih 229, prosje~no imaju od 21 do

30 godina - izjavio je Stani{qevi}. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Bulevar Drago Vurdeqa rekao je da stanovnici ~esto imaju problema sa omladinom, koja se no}u opija u parki}u izme|u zgrada na Bulevaru cara Du{ana. - Ovo je postalo neizdr`ivo. Svakodnevno se obra}amo policiji, koja mora da spre~ava omladinu da se okupqa i pije, jer ima qudi koji treba da se odmaraju poslije napornog radnog dana, a to ne mogu ni u svom stanu - rekao je Vurdeqa. Wegovo mi{qewe dijeli

i predsjednik Savjeta mjesne zajednice Borik Sofija Brki}, koja ka`e da dje~ija igrali{ta u ovim naseqima uni{tava omladina koja se okupqa no}u. - Ne znam kako da sprije-

~im ovaj problem. Izlazila sam i govorila im da ne uni{tavaju dje~ija igrali{ta, ali sve je bilo uzalud. Zvala sam i policiju, ali i to je bilo uzalud - rekla je Brki}eva.

KAZNE
Zoran Stani{qevi} ka`e da je za po~inioce koji naru{avaju javni red i mir sva|om i galamom predvi|ena kazna u iznosu od 50 do 300 KM. - Za vr{ewe fiziolo{kih potreba na javnom mjestu predvi|ena je kazna od 200 do 800 maraka, dok je za one koji tu~om na javnom mjestu naprave prekr{aj predvi|ena kazna od 400 do 1.200 maraka - rekao je Stani{qevi}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ 2012 - sf spektakl re`ija: Roland Emerik uloge: Xon Kusak, Tendi Wuton, Vudi Harelson termini: 18, 19.30, 21, 22.30 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 15 ~asova KEWAC - drama re`ija: Antonio Nuji} uloge: Neboj{a Glogovac, Nata{a Jawi}, Qubomir Kiki Kapor, Tonko Lonza, Emir Hafizbegovi} termini: 18 ~asova KOKO [ANEL - drama re`ija: An Fontan uloge: Odri Tatu, Alesandro Nivola, Meri Gilan termini: 20.15 ~asova DISTRIKT 9 - sf triler re`ija: Neil Blomkamp uloge: [arlot Kopli, Xejson Kop, Natali Bolt termini: 22.40 ~asova NIKO I PUT KA ZVIJEZDAMA - animirani re`ija: Majkl Hegner, Kari Jusonen termini: 16.55, 18.45 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 12 ~asova PADA]E ]UFTE - animirani re`ija: Fil Ford, Kris Miler glasovi: Bil Hedr, Ana Faris, Xejms Kan, Endi Samberg termini: subotom i nedjeqom u 14 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE UDUS “Peki}eva traka - dnevnik du{e“, monodrama D. Mazalice, 18. novembar u 20 ~asova “Povratak“, Harolada Pintera, re`ija: Nikola Pejakovi}, 20. novembar u 20 ~asova “Balon od kamena - moja sje}awa“, Radmile Smiqani}, re`ija: Filip Grinvald, 21. novembar u 20 ~asova GRADSKO POZORI[TE “JAZAVAC“ “Oblik stvari“ Neil La Bute, re`ija: Stojan Matavuq, igraju: Marina Vodeni~ar, Mario Lukaji}, Dragana Mari}, Dejan Zori} 19. novembar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac sistem usta{kih logora smrti“ Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine Izlo`ba ikona iz livawske crkve Uspewa presvete Bogorodice MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba “Solidarnost“ - izlo`ba fotografija posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine. BANSKI DVOR - KULTURNI CENTAR Izlo`ba dokumenata i fotografija Arhiva Republike Srpske posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba djela likovne kolonije “Sana“, otvorena do 17. novembra

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 29

Tolerancija najva`nija u {kolama
Misija OEBS-a u BiH, u okviru projekta Promovisawe kulture tolerancije u osnovnim {kolama u Bawoj Luci, odr`ala je u subotu u prostorijama Udru`ewa Roma “Veseli brijeg“ zavr{nu sve~anost za u~enike, roditeqe i pedagoge 26 osnovnih {kola. - Zavr{na sve~anost posve}ena je Me|unarodnom danu toleranFOTO: GLAS SRPSKE

cije koji se obiqe`ava danas. U na{im prostorijama okupilo se blizu 70 u~enika, roditeqa i pedagoga. Tolerancija je izuzetno va`na, pogotovo izme|u djece - rekla je potpredsjednik Udru`ewa Roma “Veseli brijeg“ [aha Ahmetovi}. T. P. X.

GRADSKE VIJESTI

Stipendije dobila 884 u~enika
Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti Administrativne slu`be grada dodijelilo je 884 stipendije za u~enike iz Fonda “ Petar Ko~i}“. - Pristiglo nam je ukupno 1.049 zahtjeva. Zbog neispuwavawa uslova definisanih u Odluci o stipendirawu odbijeno je 165 zahtjeva. Za studentske stipendije zaprimili smo 800 zahtjeva - kazala je na~elnica Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti Administrativne slu`be grada Qiqana Radovanovi}. Ona nagla{ava da je konkurs za studente otvoren do 20. novembra. - U~enicima su, na ku}nu adresu, ve} poslata rje{ewa o dodjeli stipendija, a studentski zahtjevi bi}e rije{eni najkasnije 30 dana po zavr{etku konkursa - istakla je Radovanovi}eva. M. Mi.
Djeca u igri

U Bawoj Luci sve vi{e igraonica

Zdravo odrastawe uz igru i vr{wake
Najva`nije nam je da su mjesta za igru djece bezbjedna, da se mali{ani odli~no zabavqaju, da kroz razne igre i edukativne sadr`aje sti~u nova znawa, rekla Mira Luki}
tivni dio u kojem djeca kroz pjesmu, pri~e i igru pro{iruju saznawa - istakla je Vrani}eva. Ima dosta igraonica u Bawoj Luci u kojima mali{ani mogu da prona|u sve {to ih interesuje. }u “Tr`nica“, u okviru kojeg radi dje~ija igraonica, ka`e da je najve}a posje}enost subotom, kada roditeqi obavqaju kupovinu i ostavqaju mali{ane na ~uvawe. - Sa djecom rade tri pedagoga. Cijena ~uvawa djece za pola sata je jedna marka, za sat dvije marke, a svaki sqede}i sat se pla}a sa dodatne tri marke. Proslava ro|endana ko{ta 120 maraka za tri sata bez obzira na broj djece - naglasila je Markovi}eva. U Administrativnoj slu`bi grada isti~u da u gradu ne postoje registrovane dje~ije igraonice, ali su prema “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ odobrene “ostale zabavne djelatnosti“ te iznajmqivawe prostora za te djelatnosti. - U okviru ovih djelatnosti jeste i djelatnost igraonica, a ne dje~ija igraonica, u
PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

“Merkator“ na Star~evici proslavio prvi ro|endan
Brojnim akcijama i pogodnos ti ma za kup ce, te uz ro|endansku tortu, “Merkator“ na Star~evici prosla vio je u su bo tu prvi ro|endan. - “Mer ka tor su per mar ket“ Star~evica iza sebe ima uspje{nu poslovnu godi nu, za hvaquju }i, pri je svega, na{im vjernim kupcima. Oni su na{a inspira ci ja i na da mo se da su u`ivali u iznena|ewima ko ja smo, spe ci jal no za wih, pripremili povodom na{eg ro|endana - kazala je portparol “Merkatora“ Ta tja na Ra ko vi}-Sa vi} i dodala da je ro|endanska proslava bila upotpuwena promocijama i degustacijama “Merkatorovih“ klijenata. T. P. Y.

Dobro je {to u na{em gradu ima dosta igraonica za djecu, posebno zbog toga {to su one sastavni dio zdravog odrastawa na{ih mali{ana, koji osim igre u~e i socijalizuju... Ovo je za “Glas Srpske“ rekao psiholog Aleksandar Mili}. - Boravak u igraonicama pozitivno djeluje na odrastawe djece, koja tu ostvaruju kontakt sa vr{wacima - naglasio je Mili}. Prema rije~ima vlasnice jedne od bawolu~kih igraonica Vesne Vrani}, najve}a posjeta djece je u zimskom periodu. - Od septembra pro{le pa do maja ove godine nismo imali slobodan vikend jer su stalno bile ro|endanske proslave. U igraonicama je va`an eduka-

smislu pred{kolske ustanove koja primjewuje program pred{kolskog vaspitawa i obrazovawa djece - ka`e na~elnik gradskog Odsjeka za privredu Milo{ Komqenovi}.

MALI[ANI pod stalnom kontrolom vaspita~a
- Najva`nije nam je da su mjesta za igru djece bezbjedna, da se mali{ani odli~no zabavqaju, da kroz razne igre i edukativne sadr`aje sti~u nova znawa... Prostor je prilago|en tako da su mali{ani uvijek pod kontrolom roditeqa ili osoba koje su zadu`ene za wihovo ~uvawe - naglasila je Mira Luki} koja tako|e ima privatnu igraonicu. Dragana Markovi}, rukovodilac marketinga u preduze-

Priprema za vrti}
- Kada god imam vremena do|em u igraonicu sa trogodi{wom k}erkom @eqkom da bi se igrala i dru`ila sa vr{wacima. To je, po mom mi{qewu, i te kako va`no jer se nadam da }e uskoro dobiti mjesto u vrti}u. Mo`da je boravak u igraonicama malo skup i vjerujem da bi uz pristupa~nije cijene posjeta bila ve}a - istakla je Vinka Rakovi}.
Sa proslave FOTO: GLAS SRPSKE

Potrebna sanacija Doma kulture
U toku je priprema tenderske dokumentacije za rekonstrukciju Doma kulture u mjesnoj zajednici Potkozar je. ^im se to za vr{i usli je di }e ja vna na bav ka za izbor izvo|a~a radova, potvrdili su u Administrativnoj slu`bi grada. - Dom kulture u Potkozarju izgra|en je 1948. godine i u veoma je lo{em stawu. Sre}ni smo {to }e ovaj dom biti renoviran i {to }e to doprinijeti op{toj socijalizaciji i dru{tvenom `ivotu 2.500 stanovnika koji ovdje `ive - izjavio je predsjednik savjeta gra|ana MZ Potkozarje Nedeqko Milakovi}. Rekonstrukcija i sanacija bi}e sufinansirana iz GAP projekta, a vrijednost radova iznosi 350.000 maraka. S. T.

ANKETA
[ta gra|ani misle o cijenama stanova u Bawoj Luci?

Preskup kvadratni metar stana u centru
Dejan Duki}, trgovac - Smatram da je cijena od oko 2.500 maraka po kvadratu stana u centru grada izuzetno visoka. Ve}ina stanovnika je u kreditima i mislim da je malo onih koji mogu sebi da priu{te stan u centru Bawe Luke. Ali ko ima novac neka i kupuje. FOTO: T. P. XAKULA Nenad Rudi}, drvni tehni~ar - Za standard na{ih qudi cijene stanova, koje se trenutno spomiwu, su previsoke. Mlad zaposlen ~ovjek morao bi da daje prosje~nu platu za ratu stambenog kredita. Gra|evinske firme bi trebalo da razmisle o cijenama ako misle da im prodaja ide dobro. Qubica Kuva~, radnica - Trebalo bi da se cijene stanova snize, pogotovo u vrijeme ekonomske krize. ^ula sam da su cijene ove godine pale u odnosu na pro{lu i da se u posqedwe vrijeme ne mijewaju. Smatram da bi banke trebalo da kredite gra|anima u~ine dostupnijim kako bi lak{e kupili stan. Danijela Grgi}, student - Cijene stanova su zaista previsoke. Sve preko 2.000 maraka po kvadratu je preskupo, jer se zna da cijena gradwe ne prelazi taj iznos. Dobro je {to je Vlada RS pokrenula program subvencionisawa kupovine stanova za mlade bra~ne parove. PRIPREMILA: S. TADI]

PA@WA
Ulice i naseqa bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas }e bez struje biti naseqa Stoji}a Do, Gorwa Piskavica, Savanovi}i, Pavlovac, Motike, Sara~ica, ^okorska Poqa, Jo{ikova Voda, Bistrica, Borkovi}i, Regode, Mirni}i, Kremenovi}i i Slavi}ka. Bez struje }e biti i dijelovi ulica Bra}e Ma`ar i Majke Marije, Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a, Zmaj Jovina, Branka Majstorovi}a, Bulevar cara Du{ana, Zmaj Ogwenog Vuka, Vojvode Prijezde, Mojkova~ka, Branka Popovi}a, Milana Raki}a, Nikole Pa{i}a, Xini}a i Slobodana Kokanovi}a. T. P. X.\

30 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

GEOPOLITIKA SRBIJE (Iredentizam na Sanxaku)

(13)

ALEKSIS TRUD

Novopazarski sanxak islamski koridor
nas tawenih u ve li kim cen tri ma i Srba potisnutih u okolna brda. Specifi~na istorija, kao i geografska i demografska situacija, obja{wavaju kqu~ni polo`aj Sanyaka. Po~etkom devedesetih godina, plan muslimanskih autonoma{a ove oblasti bio je da je pripoje Hrvatsko-muslimanskoj federaciji, slede}i logiku kulturne zajednice s Bo{wacima Sarajeva. To bi predstavqalo celovit bo{wa~ki prostor od Biha}a do Novog Pazara, {to je uznemirilo tada{we jugoslovenske vlasti. Taj pro je kat pred stavqa po vra tak na otomanski period, {to logi~no dovodi do turske podr{ke autonoma{ima Novog Pazara po~etkom devedesetih godina. Tako je u Istambulu 1992. otvorena Kancelarija za nezavisni muslimanski Sanyak, biro koji je stvorio lider Sulejman Ugqanin, a koja je tretirana kao da je ambasada. Od 1990. Sulejman Ugqanin je bio na ~e lu Na ci onal nog sa ve ta sanya ~kih Mu sli ma na ko ji je zas tu pao sve po li ti ~ke tendencije ove oblasti. No, kako je Beograd zabranio ovu organizaciju, Ugqanin je osnovao dvanaestak pokreta kojima je upravqao iz inostranstva: Matica Muslimana, Udru`ewe muslimanskih pisaca i list Sanyak, organizovani su tajno. Ugqanin je nacionalni savet Muslimana smatrao ogrankom Partije demokratske akci je Ize tbe go vi }a s ko jim je odr`avao zna~ajne veze.

Poslije 1945. Novopazarski sanxak je izgubio svoj autonomni status, ali je sa~uvao vjersku posebnost pod kontrolom Islamske zajednice Jugoslavije, koja je pod Titom imala namjenu da predstavqa sve Muslimane Danas u Sanxaku, od otprilike 400.000 qudi, 40 odsto nisu Muslimani. Postoji jaz izme|u grada i sela, Bo{waka, Turaka i drugih mawina nastawenih u velikim centrima i Srba potisnutih u okolna brda

No vo pa zar ski sanyak, te ri to ri jal ni pojas od 8.887 km2, ~ini najmawu kariku, ali u sredi{tu nadiru}eg islama u biv{oj Jugoslaviji. Izme|u Bosne i Kosova i Metohije ta planinska teritorija veli~ine jednog francuskog departmana, kqu~na je za razvoj muslimanskog radikalizma u jugoisto~noj Evropi... ... Ova oblast, ko ju su sredwove ko vni hri{}ani nazivali Ra{ka, prostire se od oboda hercegova~kih i crnogorskih planina do kosovske ravnice. Ra{ka, sredi{te prvog srpskog kraqevstva, ukqu~ena je u Tursku carevinu 1455. kao deo {ire celine - Makedonije, zatim Bosne. Stara Ra{ka pos ta je od XV ve ka auto no mna ce li na s verskom nezavisno{}u u odnosu na Carigrad, a 1790. do bi ja ime No vo pa zar ski sanyak. Postav{i 1908. strate{ki koridor pod austrijskom kontrolom, ova teritorija je slu`ila da prepre~i put {irewu kraqevine Srbi je, pre no {to }e joj bi ti prikqu~ena 1913. Posle 1945.

dnu pomo}, {to je druga sli~nost s Demokratskom ligom Kosova. Ugqanin je `eleo da OUN po{aqe snage za prevenciju, kao u Makedoniji, a neprestano je tra`io “specijalan status pod protektoratom OUN”.

Albanski ekspanzionizam
Kada je re~ o identitetu wegovih {ti}enika, Ugqanin je bio jasan: pozivaju}i se na mirovne pregovore u Bosni, govorio je da je tre ba lo ukqu~i ti Bo{wake Sanyaka. Kako bi dao status ovom identitetu, Ugqanin je 1994. objavio memorandum o “specijalnom statusu“; lider sanya~kih Muslimana wime je tra`io odbranu gra|an skih i kul tur nih pra va, ali i to da “ovaj novi entitet mo`e zakqu~ivati sporazume sa stranim zemqama“. ...Kosovo i Metohija, te ju`na Srbija, kao i severna Makedonija, oblasti su u kojima se ekstremni albanski ekspanzionizam ra zvi ja po ~ev od kra ja de ve de se tih godina. Dakle, taj proces se {iri ne samo na {te tu srpskog sta no vni{ tva ko je je primorano da be`i, ve} i turske, muslimanske i bo{wa~ke mawine koje su tako|e uhva}ene u zamku i `ive u stawu neprestanog straha. Od kad je ju`na srpska pokrajina stavqena pod za {ti tu UN MIK-a, demografski i qudski bilans je u`asan. Izme|u 1999. i 2004, od 250.000 Srba, Roma, Go ra na ca i Tu ra ka pro te ra nih s Ko so va nakon Kumanovskog sporazuma, samo 5.800 mo glo je da se vra ti na svo ja ogwi {ta (ugla vnom ne srbi: Go ran ci, Ro mi i Bo{waci). Ubi je no je 1.197 Srba, 1.305 ih je raweno, 1.138 kidnapovano - od kojih je 155 bilo ubijeno, a ostala je nepoznata sudbina wih 863. Vi {e od 150 pra vo sla vnih crkava i manastira sru{ili su albanski ekstremisti, 40.000 ku}a spalili ili uni{tili eksplozivom, a pred o~ima ~esto pasi vnih voj ni ka KFOR-a (1999. go di ne 60.000 vojnika, 2004. godine 18.000) i policije OUN. Rezultat ove politike terora jeste taj da 80 odsto teritorije pokrajine Kosovo i Metohija nastawuju iskqu~i vo albanofoni, dok su 1991. nastawivali 53 odsto teritorije. (Nastavi}e se)

Projekat odvajawa od Srbije
Novopazarski sanyak }e izgubiti svoj autonomni status, ali }e sa~uvati versku po se bnost pod kon tro lom Islam ske za je dnice Jugoslavije koja je pod Titom imala namenu da predstavqa sve muslimane. Danas, od otprilike 400.000 qudi, 40 odsto nisu Muslimani: postoji jaz izme|u grada i sela, Bo{waka, Turaka i drugih mawina

TERITORIJU KOSMETA nastawivali nealbanci na polovini pokrajine

Godine 1992. sanya~ki Muslimani tajno su or ga ni zo va li re fe ren dum sa moo predeqewa. Kao poslanik demokratske Istorijski dokazi, izneseni u kwizi “Geopolitika opozicije (DEPOS) od 1996. Ugqanin Srbije“ pokazuju da je Srbija uglavnom bila `rtva u je to iskoristio da u vi{e navrata zaratovima koji su razbili Jugoslaviju. Pod pritiskom tra `i “spe ci ja lan sta tus“ kao prvu wema~ke, ameri~ke i islamske geopolitike, Srbija je u ovim ratovima nastojala da se odbrani. Izloetapu prikqu~ewa Hrvatsko-musliman`en zahtjevima za umawewe teritorije , srpski naskoj federaciji, po logici bo{wa~kog rod suo~ava se sa mnogim izazovima. Prolazi kroz polumeseca. ekonomsku tranziciju uz nesiguran politi~ki status Ovom su se sa mo or ga ni zo vawu pokrajine Kosovo i Metohija... prikqu~ili ~esti zahtevi za me|unaro-

Odbrana

16. novembar 42. godine p.n.e.

16. novembar 1914. godine

16. novembar 1941. godine

Ro|en rimski car Neron
42. godine p. n. e. - Ro|en rimski car Tiberije Klaudije Neron Cezar Avgust, posinak Oktavijana Avgusta, koji je tokom vladavine od 14. do 37. godine nove ere osigurao granice Rimskog carstva bez novih osvajawa, popravio finansije i administraciju, posebno u provincijama. Pod starost je proglasio zakon “Uvreda veli~anstva“ i vladao sve okrutnije, 26. se povukao na ostrvo Kapri, a u Rimu je wegov miqenik, prefekt pretorijanaca Lucije Elije Sejan zaveo krvav re`im u carevo ime.

Po~ela Kolubarska bitka
1914 - Po~ela Kolubarska bitka, najve}a koju je srpska vojska vodila u Prvom svjetskom ratu, na frontu {irokom oko 200 kilometara od Beograda do Gu~e, u kojoj je srpska vojska poslije trideset dana te{kih borbi do nogu potukla Petu i [estu austrougarsku armiju . Po{to su agresori okupirali Beograd, [abac, Vaqevo, U`ice i cijelu sjeverozapadnu Srbiju, po~iniv{i masovne ratne zlo~ine nad civilima, tri srpske armije u silovitom kontraudaru potpuno su razbile neprijateqa i do 15. decembra 1914. istjerale iz Srbije posqedweg austrougarskog vojnika. 1941 - U Drugom svjetskom ratu po~ela druga wema~ka ofanziva na Moskvu, koja je, kao i prva, zapo~eta u septembru 1941, kad su Nijemci do{li 30 kilometara do Moskve, zavr{ena neuspjehom. Ovog puta Nijemci su pri{li na 25 kilometara, ali je Crvena armija slomi-

Wema~ka ofanziva na Moskvu
la ofanzivu 5. decembra 1941. i u protivudaru ih do 10. januara 1942. odbacila 200 kilometara zapadno od Moskve. Tim prvim uspjehom nad Silama osovine krahirala je wema~ka doktrina “muwevitog rata“ i nagovije{ten preokret u ratu u korist antihitlerovske koalicije.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 31

32 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 33

34 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Direkcija za finansije/financije Trezor/Riznica

Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Direkcija za finansije Trezor

Miroslava Krle`e br. 1; 76100 Br~ko Distrikt BiH; Telefon/Faks: 049/212-984, 231-700 Miroslava Krle`e br. 1; 76100 Br~ko Distrikt BiH; Telefon/Faks: 049/212-984, 231-700 Broj: 04.2-13.9- 1914/09 Br~ko, 12.11.2009. godine Na osnovu ~lana 18. Zakona o izmirewu obaveza po osnovu ra~una stare devizne {tedwe (“Slu`beni glasnik BiH”, broj: 28/06, 76/06 i 72/07) i ~lana 19. Pravilnika o postupku verifikacije potra`ivawa i gotovinskih isplata po osnovu stare devizne {tedwe u Br~ko distriktu Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, broj: 40/06 i 11/07), Direkcija za finansije Br~ko distrikta BiH - Trezor objavquje djelimi~no

O VERIFIKOVANIM [TEDI[AMA PO OSNOVU RA^UNA STARE DEVIZNE [TEDWE
R. broj Identifikacija Datum ro|. Li~na isprava Agencija Sjedi{te R. broj Identifikacija Datum ro|. Li~na isprava Agencija Sjedi{te

SAOP[TEWE

OGLASI
R. broj Identifikacija Datum ro|. Li~na isprava Agencija Sjedi{te R. broj Identifikacija

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 35
Datum ro|. Li~na isprava Agencija Sjedi{te

36 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 14.11.2009. godine u 70. godini `ivota preminula na{a draga Dana 17.11.2009. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{eg voqenog Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je u nedjequ, 15.11.2009. godine, u 83. godini `ivota preminula na{a draga

VUKOSAVA - SEKA NOVKOVI]
Sahrana }e se obaviti u 16.11.2009. godine u 13 ~asova na Perduvovom grobqu. O`alo{}eni: suprug Milan, snovi Dragoslav i Mika, snaha Sanda, unuka Tamara te ostala rodbina i prijateqi. 000009 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj

VITOMIRA - VITE TAMAMOVI]A
17.11.1999 - 17.11.2009. Zauvijek si u na{im srcima. Tvoja porodica 000004 A-8 M Dana 16.11.2009. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage supruge i majke

STANA (ro|. Savanovi}) LAZI^I]
Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, 16.11.2009. godine u 13 ~asova na grobqu Sv. Ogwena Marija u Drakuli}u. O`alo{}eni: sinovi Brane i Ranko, snahe Stanija i Nevenka, unuke Mirela, Brankica, Vojislavka i Jelena, praunu~ad Marija i Andrej te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije. 014551A-8-R Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

STANI

STANI
od sina Brane, snahe Stanije i unuke Brankice. 014551-A2-R Posqedwi pozdrav dragoj baki

VUKOSAVI
Porodica [tula 014613 A-8 R Posqedwi pozdrav dragoj sestri Posqedwi pozdrav dragoj sestri

AN\E MARI]
Dani koji prolaze ne donose utjehu, samo tugu zato {to nisi sa nama. Suprug Bogdan, k}erka Evelina i sin Borislav sa porodicama 000006 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 15.11.2009. godine, u 76. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

od sina Ranka, snahe Nevenke i unuka Vojislavke i Jelene. 014551A-2-R Posqedwi pozdrav dragoj snahi

STANI SEKI
od brata Ratka-Brace sa porodicom. 000009 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj strini

STANI
od unuke Mirele, zeta Dra`ena i praunu~adi Marije i Andreja. 014551-A-2-R Posqedwi pozdrav dragom suprugu

SEKI
od sestre Zore sa porodicom. 000009 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

od djevera Milutina sa porodicom. 014551-A-2 -R

RADOMIR (Milorada) RADULOVI]
1934-2009. Sahrana }e se obaviti 16.11.2009. godine u 13 ~asova na Veseli~kom grobqu u Kolima. O`alo{}eni: sinovi Ranko i Stevan, k}erka An|elija, snahe Jelena i Slavica, zet Zoran, unuci Darko, Marko, Milojko i Strahiwa, unuke Qiqana, Milica, Zorana i Stela, praunuke Dajana i Darija te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije. 014550-A8-R Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragom ocu

Posqedwi pozdrav dragoj sestri

SEKI
od Slavi{e sa porodicom.

ANI
od sina Frawe i snahe Stoje.

STANI
od sestre Jagode sa porodicom. 014551-A-2-R

MIRKU IVANOVI]U
od supruge Bo`ice. 000007 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

000002 A-1 M 000009 A-1 M Dana 13.11.2009. godine nakon kra}e bolesti u 85. godini `ivota preminula je na{a draga majka, baka, punica, svekrva i prabaka

ANI
od sina Josipa sa porodicom. 000002 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

MIRKU
od k}er ke Ma ri je i unu ~a di Radoslava i Suzane. 000007 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

Posqedwi pozdrav dragom ocu

MIRKU MIRKU
od si na Ne |e, sna he Vin ke i unuka Neboj{e i Aleksandra. 000007 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

ANA (Nikole) [ALAMON
Sahrana }e se obaviti dana 16.11.2009. godine u 14 ~asova na grobqu Pratarsko u Mi{inom Hanu. O`alo{}eni: sinovi Frawo i Josip, k}erke Marika, Jelena i Ana, zetovi Pejo, Mirko i Zoran, snahe Stoja i Qerka, unu~ad Marija, Toni, Dra`en, Elvis i Eldar, Dijana i Damir, praunu~ad i mnogobrojna rodbina i prijateqi. 000002 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

od sina Save, snahe Zore i unuka Vesne i Jasne. 000007 A-1 M

ANI
od k}erke Ane sa porodicom. 000002 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

MIRKU
od sina Vlade, snahe Du{anke i unu~adi Dragana i Sande. 000007 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

Tu`no sje}awe na voqenu

MIRKU BIQANU (ro|. Plotan) [E[UM ANI
od k}erke Marike sa porodicom. 000002 A-1 M od si na Ste ve, unu ka Ma ri ne, Kose, Gordane i Milene. 000007 A-1 M

ANI
od k}erke Jelene sa porodicom. 000002 A-1 M

MIRKU
od k}erke Stane, zeta Milovana i unuka Bore i Netka. 000007 A-1 M

MIRKU
od si na Bje la na, sna he Ra de i unu~adi Bo`idara i Sawe. 000007 A-1 M

16.11.2005 - 16.11.2009. S po{tovawem, qubavqu i tugom. Weni: tetka Mira, tetak Branko, Dra`a i Sajo. A-3 UP

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 37
Dana 16.11.2009. godine navr{ava se {est godina od smrti na{e drage

RU@ICE PALA^KOVI]
S qubavqu i po{tovawem, Suprug Milivoj i sin Pantelija sa porodicom 000005 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog supruga, oca i djeda

MILO[A \URI^I]A
16.11.1990 - 16.11.2009. S qubavqu i po{tovawem, supruga Bosa i k}erka Aleksandra sa porodicom. 014552-A3-R Posqedwi pozdrav dragoj kom{inici

SEKI
od porodice Kotara{. 014553-A1-R

38 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
benog prostora, oku}nice 500 m2, u B. Luci ul. Stevana Bulaji}a bb, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607-043. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat plus posl. prostor pekara sa dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 do 1.000.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m 2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u centru Prwavora, ul. Ilije Mali}a 11, tel. 033/453-617. Prodajem ku}u u Prije~anima do prve plo~e sa gra|evinskom dozvolom i prodajem plac 2900 m2 uz potok, povoqno, tel. 065/698-012. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ulici Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem kod Poliklinike ku}u na sprat sa dva dvori{na objekta, plac oko 400 m2, mogu}a gradwa 14h9 na tri eta`e, tel. 065/569294. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1.000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671420. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacija, tel. 065/698-012. Prodajem na Pobr|u ku}u na sprat na placu oko 700 m2, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m2, cijena 300.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 povoqno uz ulicu, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom - ogra|eno sa placem 1300 m2, voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu - op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz moju doplatu. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/ 7025878 i 065/997-834. Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem ku}u na autoputu izme|u "Ideal" pumpe i "Termo klime". Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Informacije na, tel. 387 65/531-923. Prodajem ku}u sa 1.700 m2 zemqe, visoko potkrovqe 7,5 h 7,5, put, struja, voda, 8 km od Bawe Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, tel. 065/773-740. Prodajem u Zalu`anima prije pruge ku}u P Pk, plac 639 m 2 133.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Prodajem ku}e u Rami}ima 45.000, 105.000 i u Buyaku 105.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem u Dervi{ima ku}u P+1, sa placem 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem ili mijewam ku}u u Tuzli za Bawu Luku, centar, korzo, dvije gara`e, 65 m2, prizemqe, prvi sprat, 150 m 2 dvori{te, novo, ure|eno, useqivo, tel. 061/733-760. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u u Rosuqama, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad fabrike duvana, tel. 065/206060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stariju ku}u P+1sa placem od 950 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Bawoj Luci sa 550 m2 stambeno poslovnog prostora, cijena 830.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10 h 9 (P + 1 + M), novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u na sprat sa dva posebna ulaza, Rosuqe, tel. 065/988590. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2 u ulici Gavrila Principa, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem ku}u u izgradwi, uredni papiri 1/1, tri eta`e, 270 m2 stam-

Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod "Pe{tana" na placu od 600 m2, tel. 065/560-386. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR+1+M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u 60 m2 + poslovni prostor 80 m 2 kafe bar u funkciji+ gara`a 30 m2 na placu od 350 m2 ul. Dunavska Bawa Luka, tel. 065/548-444. Prodajem ku}u prizemnicu 14h9 sa 970 m2 placa, prelaz Trn-Jablan, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat u nasequ Turbe prema Gorwem {eheru, 1/1, povoqno i hitno, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u kod "Kosmosa" uredni papiri, tel. 065/528-247; 065/972569. Prodajem ku}u na 12 ari zemqe sa prate}im objektima pored asfalta u Mladenovcu, Srbija (povoqno), tel. 066/883-365, 0043/ 69911661576. Prodajem ku}u u Kqu~u poslovni prostor + gara`a + stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawoj Luci, Mrkowi} Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P 220 m2 prostora 212 m2 placa, uredni papiri, cijena 168.000 KM, tel. 065/011065. Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavno putu sa velikim placem, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem na Paprikovcu blizu "Sirana" ve}u sre|enu ku}u, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u na sprat na parceli od 400 m2 B.Luka Rosuqe, Trive Amelice 17, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u u Bawoj Luci sa placem oko 620 m2, {iri centar, tel. 065/698-012. Prodajem drveni objekat, dimenzija 3 h 5 m, u Lakta{ima cijena 600 KM, tel. 065/811-117; 051/488287. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu 8h11 sa 10 dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u, ul. Kwaza Milo{a, lokacija atraktivna za poslovni prostor, tel. 065/601-789. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji Bawa Luka ul. Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986. Prodajem u Buyaku uz isto~nu ogradu kasarne "Kozara", ku}u na sprat 9h9 u dupleksu na 500 m2 zemqi{ta, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem na tranzitu ku}u visoku prizemnicu 12h9 sa 600 m2 placa (trosoban stan i poslovni prostor), tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u u Kqu~u posl. prostor, gara`a st. prostor ili zamjena za ku}u ili stan u B.Luci, Prijedoru, Mrkowi} Gradu i Gradi{ci hitno, tel. 065/644-785. Hitno prodajem u ^elincu (naseqe Yombe), useqivu mawu ku}u na placu od 300 m2, vlasnik 1/1, cijena 40.000 KM, tel. 065/906356; 066/307-643; 051/214-368. ZAMJENA Mijewam ku}u u Kru{evcu za stan u Bawoj Luci uz dogovor, tel. 065/441-115.

Mijewam ili prodajem ku}u u Kuqanima za stan u gradu, tel. 051/386-487. IZDAVAWE Izdajem nenamje{ten sprat ku}e, povr{ine 85m2, udaqen 3 km od Lakta{a prema Srpcu, tel. 387 65/718-349. Izdaje se namje{tena ku}a porodici ili zaposlenim ul. Pionirska 33, tel. 065/528-247; 065/972569. Izdajem namje{tenu ku}u u blizini TC "Merkator", Frana Supila 7, tel. 065/523-162. Izdajem garsoweru u ku}i, naseqe \ure \akovi}a, namje{teno, tel. 066/803-406. Izdajem dvori{nu sa centralnim grijawem, Kozarska 35, tel. 065/835-361. Izdajem sprat ku}e sa gara`om Tuzlanska 33, autobus pred kapijom, tel. 065/786-898.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem dvosoban stan, 61 m2, drugi sprat, Obili}evo, 065/686434. Prodajem trosoban stan 77 m2 u nasequ Petra Preradovi}a, naseqe Nova varo{ , I sprat, 2 balkona, kontakt, tel. 065/666-140; 387 65/662-919. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, VIII sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, povoqno, tel. 387 65/885-111. Prodajem stan na Obili}evu, 51 m2, plus lo|a i podrum, tre}i sprat, lijepa i tiha lokacija, odmah useqiv, cijena 99.450 KM, tel. 065/995-664; 387 65/161-284. Prodajem dvosoban stan 40m2, II sprat, lift i garsoweru 28m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem na Star~evici stan, eta`a ku}e 87 m 2 , prvi sprat115.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-017; 387 66/280-130. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, ostava, Obili}evo, 2.000 KM/m2, mob., tel. 38765/208318. Prodajem na Pobr|u iznad Gimnazije nov stan 55 m2 sa vlastitim parking mjestom-109.000 KM, mogu}nost kreditirawa, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Prodajem jednosoban stan 34 m2 I sprat iza salona "Ardor" na Lau{u, tel. 066/167-407. Prodajem jednosoban stan 35 m2, ul. Cara Lazara, drugi sprat, sun~an, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem jednosoban stan 32 m2, renoviran sa komplet namje {tajem, ul. Marka Kraqevi}a, cijena 70.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift,, tel. 065/516927. Prodajem stan 61 m2 i stanogradwa 44 m2 i stan Milutin i 70,50 Milo{ Ipeks, tel. 051/456130; 450-281. Prodajem trosoban stan u Boriku 92 m 2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem dvosoban stan 64 m2, II sprat u centru grada ul. Veqka

Milankovi}a bb Prwavor, tel. 065/907-961. Prodajem nove stanove, razli~ite veli~ine i lokacije po povoqnim cijenama, tel. 065/562-426. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m 2 , tre}i sprat,, tel. 065/516-927. Prodajem stan 64 m2 dobar raspored u ulici Kne`opoqska Borik, Bawa Luka, tel. 066/952302. Prodajem stan 91 m2 u centru i u nasequ Star~evica, tel. 065/549687. Hitno prodajem stan 44 m2, useqiv prije nove godine u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/329-162. Prodajem stan na atraktivnoj lokaciji 36 m 2 , cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, 8 sprat, Carice Milice 4, tel. 066/779758. Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Novoj varo{i 66 m2 mogu}a zamjena za mawi, tel. 065/624-186. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice ( kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Lazara 4, centar, zidana gara`a 14 m2, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 50 m2, tel. 065/986-453. Prodajem svih veli~ina gotove stanove i stanove u izgradwi na vi{e lokacija, tel. 066/165-323. Prodajem na Star~evici stan 91 m2, ul. Rajka Bosni}a, tre}i sprat, stan je sre|en, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban stan, 64 m2, Ul. Krfska, II sprat, tel. 065/620322. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 m2, fasadna cigla, cijena 200.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem u “Malba{i} zgradi” kod Medicinske elektronike, trosoban stan, 90 m2, peti sprat, lift, sa gara`nim mjestom 18 m2, useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stanove 32 m2, 38 m2 48, 49, 50, 55, 79, 89 91 i 110 m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan 57 m2, 2 sprat, novogradwa, uzimam auto u ra~un, povoqno, tel. 065/523-162. Prodajem na Rebrovcu jednosoban stan 41 m2, prvi sprat u izgradwi, useqiv u septembru ove godine, tel. 065/371-611. Prodajem jednosoban stan, renoviran, visoko prizemqe u Novoj varo{i, Bawa Luka, tel. 065/569294. Prodajem stan, 65 m2, Borik, zgrada Titanik, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 39

kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star ~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 48 m2 II sprat 1800 KM po m2, tel. 065/497846; 051/216-155. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i od 90 m2, ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/ 636-545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545;. Prodajem stan na Star~evici 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv,, tel. 066/165-323. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a kod Studentskog doma nov dvosoban stan povr{ine 66 m2, ~etvrti sprat, lift,, tel. 065/371-611. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m2 prvi sprat 85.000 KM i tre}i sprat 90.000, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana u Centru ili mjewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem stan 86 m2, IV sprat, lift, totalno saniran u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem trosoban komforan stan u ulici Reqe Krilatice, Borik, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Obili}evu 49 m2, VP, tel. 065/698-012. Prodajem stan u {irem centru 68 m2, I sprat, tel. 065/698-012. Prodajem hitno stan u "Karingtonki" kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunce totalno sre|en, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban i trosoban stan u Bawoj Luci, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem u Bawoj Luci jednosoban stan 40 m2, strogi centar, 2 sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ul. Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. U strogom centru Bawe Luke hitno prodajem ~etvorosoban stan na II spratu, registrovan i za sjedi{te firme cijena 260.000 KM, tel. 065/687-643. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te" trosoban stan 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem stan u zgradi "Pentagon", 94 m2, tel. 065/894-718. Prodajem nov dvosoban stan 61 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, odmah useqiv, cijena 1950 KM/m 2 , tel. 065/562-426. Prodajem novi dvosoban stan 47 m2, odmah useqiv, kod zgrade MUP, cijena 99.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem na Bulevaru trosoban stan 75 m2, drugi sprat, tel. 066/165323. Prodajem stan novogradwa 37,50 m2, naseqe `ute zgrade Petri}evac, namje{ten (sve stvari nove), tel. 065/894-510. Prodajem na Stra~evici stan, ul. Ogwena Price, 4 sprat, 63 m2, ekstra ura|en (mogu}nost prepravke u

trosoban), cijena 1950 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem nove stanove bli`e centru, ekskluzivno opremqeni, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem komforan trosoban stan u centru Bawe Luke, 82 m2, cijena povoqna, tel. 065/454-059; 051/462-575. Prodajem u ul. \ure \akovi}a renoviran dvoiposoban stan 74 2 m , peti sprat, lift, tel. 065/516927. Prodajem nov dvosoban stan, 48 m2 + {upa 3 m2, tre}i sprat, ulica Sredwo{kolska bb, kod “Tempa” - novogradwa, useqivo odmah, tel. 065/350852. Prodajem povoqno i hitno dvosoban stan 58 m2 u Boriku, visoko prizemqe, ekstra lokacija, renoviran, tel. 065/909-747; 051/309-675. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem u Aleji Sv.Save trosoban stan 82 m2 + {upa 5 m2 sa dva balkona peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem renoviran dvosoban stan 58 m2, tre}i sprat u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/516-927. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m 2 , tel. 065/636-545. Prodajem mawi trosoban stan u Boriku, tel. 065/832-572. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke 46 m2, prvi sprat plus gara`a, tel. 051/302-724. Prodajem stan u Obili}evu 44 m2, VP, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 77 m2, centar, parking, prvi sprat, idealno za kancelariju ili ordinaciju, Vase Pelagi}a, cijena 105.000 evra, tel. 065/978-493. Prodajem stan na Star~evici, Jovana Jan~i}a br. 10, drugi sprat, cijena po dogovoru, ima podrum, tel. 065/386-948. Prodajem nov stan na Hisetama, ul. Isidore Sekuli}, 48 m2, prvi sprat, cijena 90.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem stan 61 m2 (stanogradwa) 44 m2 "Stefan Milutin" i 70,50 "Milo{ Impeks", tel. 051/457-130; 450-281. Prodajem stan 64 m2, dobar raspored u ul. Kne`opoqska - Borik Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem stan 45 m2, ul. Bra}e Potkowak Obili}evo, Bawa Luka, tel. 065/738-610. Prodajem trosoban stan 69 m2 III sprat \ede Kecmanovi}a 1, saniran, tel. 051/303-378; 065/621-017. KUPOVINA Kupujem mawi stan u ra~un dajem plac 1250 m2 uz moju doplatu, tel. 065/918-620; 051/217-781. ZAMJENA Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, hitno, tel. 065/419-294. Mijewam stan u Br~kom za odgovaraju}i u Bawoj Luci, tel. 065/889-959. Mijewam dvosoban stan 60 m2 u Sarajevu kod islamskog centra, renoviran za Beograd, Novi Sad, U`ice, Bawa Luku, Bijeqinu, Bajinu Ba{tu, tel. 056/482-414, 0038131861048. Mijewam dvosoban stan 66m2 II sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{ za trosoban stan u centru, sprat 1-2, hitno, tel. 051/303-038, 065/180-753, 051/307-514.

Mijewam dvosoban za jednoiposoban u Srpskim toplicama za Mejdan ili Hisete, tel. 051/413640. Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu hitno, tel. 065/419-294. Hitno mijewam trosoban stan 85 m2 za dvosoban ili prodajem, naseqe \ure \akovi}a, tel. 065482452. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan, 64 m2, useqiv od 1 novembra, Starog Vujadina 89, tel. 051/467-233. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem samcima (ne studentima) namje{tenu garsoweru u novogradwi zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/850-656. Izdajem dvosoban namje{ten stan zaposlenim djevojkama ili studentkiwama, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711. Izdajem jednosoban stan, sa posebnim ulazom, po potrebi i gara`u kod kasarne "Kozara" Buyak 3, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/298-511. Izdajem stan, dvori{na, poseban ulaz, Ilije Gara{anina 125, zvati u poslijepodnevnim ~asovima, tel. 051/352-707. Izdajem super namje{ten mawi dvosoban stan u centru grada, poslovnim qudima, strancima, tel. 065/705-460. Izdajem garsoweru sa grijawem u novogradwi, zaposlenom licu Kara|or|eva 387 kod ko`are, tel. 214-470. Izdajem dvosoban stan sa gara`om u privatnoj ku}u zvati od 13 ~asova, tel. 437-353. Izdajem namje{ten stan sa grijawem kablovska TV ul. Jarosolava Pelcitija 6, tel. 066/666-769. Izdajem dvosoban nov, nenamje{ten stan, ul. Kara|or|eva 378, II sprat, tel. 065/687-903. Izdajem povoqno jednosoban stan u ku}i, zvati poslije 15 ~asova, tel. 280-990. Izdajem trosoban stan, kuhiwa, balkon, poseban ulaz, namje{teno, plizina "Peveca", ul. Dubi~ka 184, Bawa Luka, tel. 051/385-502; 065/619-227. Izdajem namje{tenu garsoweru, sa dobrim grijawem, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a br. 6, tel. 051/454-524; 065/858-064. Izdajem dvosoban stan sa gara`om u stambenoj zgradi, tel. 065/526-063. Izdajem jednosoban namje{ten stan (ku}a) ulaz poseban, tel. 065/988-220.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem poslovne prostore 30m2, 43, 44, 68, 168, 185, 216, 360, 700, 1260, 1460 m2 u Bawoj Luci, tel. 065/549-687. Hitno prodajem poslovni prostor 70 m2 u Tr`nom poslovnom centru "Milenijum" u Derventi, tel. 065/329-162. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371-611. Prodajem poslovni prostor 100 m2, ul. Kara|or|eva 239, kod "Jadranke" na glavnoj cesti, cijena po dogovoru, tel. 065/588-889. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem poslovni stambeni objekat P+P+M 700m2 u Dervi{ima, stari gradi{ki put na placu od 800m2 u Bawoj Luci, tel. 065/404-644.

Prodajem lokal 30 m2 u Drago~aju - kod Doma, povoqno, tel. 065/251944. Prodajem ili dajem u zakup poslovni prostor kod "Boske" 60 m2, namjena za kancelarije, tel. 066/165-323. IZDAVAWE Izdajem ili prodajem 2 hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 065/528-882, 051/319-792;387 65/514-070. Izdajem poslovni prostor u Isto~nom Sarajevu, Lukavica povoqno, tel. 38765/549-294, 033/ 627-486. Izdajem kancelarijski prostor, Gr~ka ulica, 66 m2, kod stare autobuske stanice, tel. 387 65/186-503. Izdajem u centru prostor cca 80 m2, pogodno za kancelarije, apoteku ili pekaru, tel. 387 66/280130. Izdajem kancelarijski prostor kod hotela "Firenca" 26 kvadrata uredna dokumentacija, tel. 303803; 387 66/803-414. Izdajem u centru prostor 17 m2, prizemqe-600 KM/mjese~no, tel. 051/310-994; 387 66/280-130. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u B. Luci, Frana Supila 7 vi{enamjenski povoqno, tel. 065/523162. Izdajem poslovni prostor pogodan za kancelarije 27 m 2 centralno grijawe i parking prostor ima, u ul. Branka Popovi}a 7, tel. 051/371-614. Izdaje se poslovni prostor kod ambulante na Ko~i}evom vijencu 34 m2 pogodan za sve namjene a trenutno opremqen za trgovinu, tel. 065/560-340. Izdajem poslovni prostor 36 m2, dvije kancelarije kod restorana ^ajavec, prilaz sa dve strane, cijena 400 KM, tel. 051/302-434. Izdajem poslovni prostor 40-50 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem poslovni prostor 50 m2 za uskladi{tewe prehrambene ili druge robe cijena 400 KM, tel. 065/337-828. Izdajem poslovne prostore 44 m2, 48, 60, 150, 450, 450, 1460 m2 u Bawoj Luci, tel. 065/549-687. Iznajmqujem poslovne prostore 40 m2 i 36 m2u centru grada, Bawa Luka, Pelagi}eva 4A, tel. 065/803999. Izdajem poslovni prostor u zanatskom centru Hani{te pogodan za kancelariju, a mo`e i za druge namjene, tel. 065/028-363. Izdajem dva poslovna prostora od 40 i 50 m2 na Petri}evcu, veoma povoqno i na du`i period, tel. 065/565-919. Izdajem poslovni prostor 90 m2 kod "Intereksa" B.Popovi}a 60 parking 100 m2 grijawe, klima, telefon, tel. 065/584-872; 051/371846. Izdajem poslovni prostor pogodan za apoteku, ambulantu, predstavni{tva i kancelarije, Du{ana Ko{~ice 22, Bawa Luka, tel. 065/526-532. Izdajem poslovni prostor 25 m2, ul. Vase Pelagi}a 10, tel. 066/670895; 065/562-426. Izdajem poslovne prostore mo`e kancelarije odnosno biro za firmu pogodno mjesto, Bra}e Podgornika 47 jedan prostor 100 m2 i drugi 110 m2 cijena po dogovoru, tel. 065/217-909. Izdajem lokal u stogom centru 16 m 2 sa upotrebnom dozvolom zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 051/ 11-999. Izdajem poslovni prostor 30 m2 u centru grada (kod Ferhadije yamije), tel. 065/472-386. Izdajem poslovni prostor 75 m2, tri kancelarije, centralno gri-

jawe, parking, pogodan za predstavni{tva, ambulantu, apoteku, ul. Zdrave Korde 6, tel. 065/985898. Izdajem kancelarije u ul. Milana Tepi}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Izdajem izlo`beno (200 m2) - magacinski (300 m2) prostor na autoputu, Suboti~ka bb, tel. 065/932112. Izdaje se kancelarijski prostor 55 m2 sa upotrebnom dozvolom u strogom centru B. Luke, ul. Jevrejska, tel. 065/902-567. Izdajem poslovni prostor 18 m2, ul. Branka Mora~e br. 1 (blizu Zelenog mosta) vi{enamjenski, pogo- dan za kancelariju, tel. 051/461-613. Izdajem skladi{ni prostor 170 m2 + izlo`beni prostor 150 m2 + kancelarijski prostor 90 m2 kod Prijedorske petqe, tel. 065/996725. Izdajem lokal na dobroj lokaciji Bawa Luka ul. Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Izdajem poslovni prostor od 55 m 2 u Kara|or|evoj ul. br. 37 (Lau{) s dozvolom za prodavnicu, tel. 065/936-217, 065/198-602. Izdajem kancelarije u Novoj varo{i, 42 m 2 , povoqno, tel. 066/819-345; 066/847-036. Izdajem poslovni prostor u pripremi 63 m2, Kraqa Alfonsa 4, Bawa Luka preko puta “Alpine” i “Unistursa”, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/184-625. Izdajem 100 m 2 skladi{nog prostora u Maslova~koj 12 Bawa Luka, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor 22 m2 jefitno 150 KM Kara|or|eva 445 B.Luka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem poslovni prostor po veoma povoqnoj cijeni, lokacija “^ajavec”, Jovana Du~i}a 23A, tel. 051/214-945. Izdajem poslovni prostor do 90 m2, ul. Filipa Macure, tel. 065/ 512-655. Izdajem poslovni prostor 13,7 m2 ul. Nikole Pa{i}a 26, pogodno za frizerski salon i druge djelatnosti, tel. 065/ 786-898; 000017 G.

GARA@E
PRODAJA

Prodajem gara`u u ul. \ure \akovi}a naseqe Ko~i}ev vijenac, Bawa Luka, tel. 065/612652. Prodajem gara`u u centru iza "Ekvator" zgrade, 16 m2, ~vrsta gradwa, tel. 065/528-528. Prodajem ili izdajem gara`u kod MUP-a, tel. 066/729-685. IZDAVAWE Izdajem gara`u, ul. Vilsonova 8, tel. 051/465-398.

PLACEVI
PRODAJA

Prodajem 5500 m2 zemqe, uz asfaltni put, udaqeno 3 km od Lakta{a prema Srpcu, tel. 387 65/718-349. Prodajem dva placa 1000m2 i 850m2 iznad kasarne u Zalu`anima, Kuqani 1/1, tel. 387 65/543499. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima. Struja, voda, potok, izvor. Pogodno za vikendicu i ribwak. Kontakt telefon, tel. 051/581-948; 387 66/264-113. Prodajem 3000 m 2 zemqe u Drakuli}u, 20 KM/m2, sve 1/1, tel. 381-249; 065/926-261. Prodajem dva dunuma zemqe u Lakta{ima, selo Milo{evci Bawa Luka ul. Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986.

40 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem plac na Pavlovcu (Lau{), 600 m2, mo`e i zamjena za automobil uz doplatu, tel. 066/742581. Prodajem 1.650 m 2 zemqe (dva placa) kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem vi{e placeva za individualnu izgradwu na vi{e lokacija, tel. 065/562-426. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/939-969. Prodajem ~etiri dunuma zemqe Jablan-Lakta{i, tel. 065/569-294. Prodajem zemqi{te 3600 m2, preko puta @upnog ureda sa mawom ru{evnom ku}om u Motikama na glavnom putu, struja, voda,, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te i {umu povr{ine 20.000 m2 sa vikendicom u izgradwi na glavnom putu u Kr~maricama, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 656 m2 imaju svi uslovi za gradwu ku}e, lice placa do ulice 17 m, cijena po dogovoru po{to i op{tina prodaje, nalazi se u ul. Bra}e Kukrika kod br. 21, tel. 051/215-483. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 2.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435685. Prodajem povoqno 6,5 dunuma zemqe u komadu kraj kanala Lakta{i - Srbac u Maglajanima, tel. 065/757-397. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac u Gorwoj ^esmi 1100 m2, 1/1 cijena 30 KM po m2, tel. 065/355-060. Prodajem plac 1700 m2 za gradwu ku}e, vikendice naseqe Pavlovac, ~etiri i po km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajemu Drakuli}u zemqu povr{ine 4.400 m2 uz asfalt, struja, voda, cijena 65.000 KM, tel. 065/671-420. Bawa Luka - Rami}i prodajem placeve po 500 i 1000 m 2 , tel. 065/569-294. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem dva placa po 1000 m2 blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem 22 dunuma zemqe u [trpcima i nedovr{enu vikendicu, 8 km od Prwavora, tel. 051/663-250. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i pored Vrbasa, tel. 065/516927. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci - Lakta{i i plac od 1.000 m 2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Povoqno prodajem {est dunuma zemqe kod "Unisa", Rami}i na starom Prijedorskom putu, tel. 065/684-212. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac od 4.000 m2, vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, cijena 100 evra/m2, tel. 065/371-611. Prodajem plac na Pavlovcu kod "[eve", tel. 051/217-507. Prodajem plac od 708 m2 u Bawoj Luci - Tuwice, sa projektom, prikqu~cima i asfaltom, tel. 065/541-760. Prodajem plac - zemqu 4.000 m2 u Prijakovcima, cijena 32.000 KM, tel. 065/549-687.

Prodajem 10 dunuma zemqe u [u{warima, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 051/216-140; 065/310-057. Prodajem u Rami}ima zemqu oko 15.500 m2, povoqno uz prijedorski put, tel. 065/698-012. Prodajem u Dervi{ima placeve od 480 - 560 m2, tel. 065/698-012. Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe uz saobra}ajnicu Bawa Luka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem zemqu 16 dunuma u Mahovqanima, Lakta{i, izlaz na glavnu ulicu B. L.- Gradi{ka, tel. 066/328-896. Prodajem imawe - ku}a sa prate}im objektima, oku}nice 25 dunuma, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569-294. Prodajem plac kraj Vrbasa poslije motela "Dragana" 630 m2 cijena 30.000 KM, tel. 066/264138. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem zemqu uz autoput, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216155. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem placeve za stambenoposlovne objekte (Bawa Luka), tel. 065/549-687. Prodajem plac u Slatini, 3.200 m 2 , na placu, gradska voda i struja, tel. 065/705-460. Prodajem plac 1700 m 2 , kraj glavnog puta, 800 m od fabrike vode, tel. 065/605-445. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, dozvoqena gradwa ku}e za stanovawe, naseqe Lau{ 2, tel. 051/437-862. Prodajem dva placa u komadu od {est i od sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-598. Prodajem mawi plac u Lazarevu blizu "Intereksa" UT uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628; 065/996-568. Prodajem ili mijewam plac od 100 m 2 , cijena 7.000 evra, tel. 051/437-349. Prodajem plac 1300 m 2 u Barlovcima, sva infrastruktura, tel. 066/294-008. Prodajem plac na moru 454,2 Milna - Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249, 065/096-438. Prodajem placeve u Debeqacima 867, 931 i 1180 m2, blizina gradskog autobusa, tel. 065/763-941. Prodajem plac od 1.103 m 2 , ku}i{te, uvedena trofazna struja, voda asfalt, pomo}ni objekat, vo}e, ogra|eno u Prije~anima - Bawa Luka, cijena po dogovoru, tel. 065/970-068. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem plac, 440 m2, u Drakuli}u, 6 km od centra B. Luke, cijena 15.500 KM, tel. 065/662776. Prodajem povoqno plac povr{ine 487 m2, dozvoqena gradwa cijena po dogovoru, naseqe Lau{ 2, tel. 051/437-862.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, povoqno, tel. 38766/842-077, 051/280-496. Izdajem dvokrevetnu sobu u zgradi, studentkiwi ili poslovnoj djevojci na Obili}evu, tel. 387 65/544-189. Izdajem sobu za dvije djevojke, Centar, tel. 066/532-645. Izdajem djevojkama jednu namje{tenu sobu sa kuhiwom i kupatilom odvojen ulaz i centralno grijawe, tel. 065/245-664. Izdajem sobu za dvije djevojke u Boriku, tel. 066/205-018; 051/309948. Izdajem sobu za dvije djevojke u blizini Gimnazije, tel. 065/293800. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno grijawe poseban ulaz u Novoj varo{i, tel. 066/668-340. Izdajem dvokrevetnu sobu, studentkiwama, u~enicama, centralno grijawe, upotreba kupatila i kuhiwe, tel. 051/216-374. Izdajem sobu za dve studentkiwe ili u~enice u centru grada, sa upotrebom kuhiwe, tel. 051/216345; 065/713-688. Izdajem jednokrevetnu sobu zvati od 13 do 17 ~asova, tel. 437-353. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima ili u~enicima, poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, kupatilo, zvati poslije 19 ~asova, tel. 051/312-055. Izdajem sobe |acima u Obili}evu, poseban ulaz, bawa i grijawe, tel. 065/613-398. Izdajem sobu za studenta, tel. 051/462-393. Iznajmqujem dvokrevetnu sobu studentima, centar grada, tel. 051/218-383.

Prodajem “golf II” dizel 85 godi{te registrovan do 23.6.20010. godine cijena 2400KM, 065/864-275. Prodajem “ford 1,6” dizel karavan 88 godi{te istekla registracija cijena 950 KM 065/ 864-275. Prodajem “hjundai elantra” u dobrom stawu 2,0 benzin. Godina proizvodwe 2002. Tel. 065/685-800. Prodajem "golf 2", dizel, 1986. godi{te, tel. 387 65/585-890. Prodajem "mercedes" C-220 CDi, 2000 god., silver, klima, alufelge, registrovan, kao nov, povoqno, B.Luka, tel. 387 65/988-062. Prodajem "ford fijestu", 89. g.p, 1.8 dizel, registrovana do 9/10, u odli~nom stawu, 2650 KM, tel. 387 66/717-442. Prodajem "kadet" karavan 1.6E God.1988. Ekstra stawe, registrovan do oktobra 2010, cijena 2900 KM, tel. 387 65/560-099. Prodajem "reno klio" 1.5 dci, 48 kw, 2002. g.p. registrovan, pre{ao 97000 km, ful oprema, metalik sivi, u odli~nom stawu, cijena 8200 KM, tel. 387 65/917536. Prodajem "nisan terano" 2,7 2004. god. Cijena 24999 KM, tel. 387 65/515-052. Prodajem plinski viqu{kar "yalle" 98. god. 1500 kg. H =4.5 m, tel. 387 65/515-052. Prodajem "volvo" 360 GLS god. 1984. Dobro o~uvan. Registrovan do novembra 2010. Cijena 1800 KM, tel. 065/441-456; 387 65/560099. “Mercedes 190 E” i “mercedes 124-200” dizel prodaju se u dijelovima i hladwak za mercedes sprinter, tel. 065/218-600. Prodajem yip “reno scenik”, 4 h 4, 2002. godina, pre{ao 4.8000 km, tamnozeleni metalik, benzin, kao nov, tel. 38765/513-510. “Volvo 340-345” prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem kombi VW, putni~ki, produ`eni, 1993. godi{te, odli~no, o~uvan, tel. 063/996-774. Prodajem "golf dva" turbo dizel, 87. godi{te, registrovan godinu dana, vlasnik, cijena 3.400 KM, tel. 065/310-792. Prodajem “mercedes” 190, dizel, 5.000 KM, tel. 065/538-032. Prodajem "mercedes" A 160 CDI, prvi vlasnik, prva registracija 2005. godine, tel. 065/516-859. Prodajem "audi 4" 1.9TDI, 98. god. alarm, lavqa kanya 12.600 KM, tel. 065/523-162. Prodajem "ford eskort" -16D 1988. god. cijena 2000 KM, tel. 065/768-815. Prodajem "reno klio" 1,4, 72 KW, 16 V, proizveden 2001, registrovan do 10/10 godine, ful oprema, benzin, metalik sivi, tel. 065/585-573. Prodajem skuter "sanli", 2009. godi{te, pre{ao 5.500 km, cijena 650,00 KM, trajna registracija, 49 ccm, tel. 065/766-852. Prodajem "audi 80" cc 1,6 benzin 1986, registrovan cijena 2000 KM, tel. 065/400-029. Prodajem "opel astru" 1.8, benzin, crna metalik, god. proiz. 2000. registracija do novembra 2010, tel. 065/310-398. Prodajem - mijewam “mercedes 190 D” 83. god. motor havarisan, ostalo u odli~nom stawu, tel. 066/712-900. Prodajem "opel kadet" 1,4 I, proizveden 1990. , registrovan do 9/10, mo`e zamjena, tel. 065/697806. Prodajem "fijat bravo" 16, 2001. godi{te, tel. 065/472-386.

VIKENDICE
PRODAJA

Hitno i povoqno prodajem vikendicu, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u Rije~anima na placu 2.250 m2, pored potoka, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem vikendicu 20+20 m2 u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, zavr{ena, voda, struja na placu 500 m2 , ogradjeno, tel. 065/581-773, 051/318-739. Prodajem zapo~etu gradwu vikendice (temeq i prva plo~a), 8,5h5 na zemqi{tu 1700 m2, povoqna cijena u Slatini-\uki}i, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem brvnaru 3,5 h 2,5 m cijena 2.100 evra, tel. 066/328-896. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu 8h6 nedovr{ena sa 1.500 m2 zemqi{ta u Slatini, asfalt, voda, struja, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikendicu u Kobatovcima - Lakta{i, tel. 065/620186. KUPOVINA Kupujem vikendicu ili plac blizu bilo kojeg bazena u Lakta{ima ili Bawoj Luci, tel. 051/216-228; 066/318-350.

Prodajem "lancia kappa" 2.4 JTD, 98 godina, ful orema, registrovan do maja 2010, tel. 065/254-628; 065/672-458. Prodajem VW-pasat karavan dizel 2002.sivi, metalik kao nov, registrovan, povoqno, tel. 065/ 225-522. Prodajem" pe`o 106", 1.1 benzin, 1997. godi{te, klima, metalik bordo, registrovan do 12/09, tel. 065/978-775. Prodajem "mercedes" A klasa, dizel 2000. godina u super stawu mo`e zamjena za jeftinije, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem "ford fijestu", 2000. godi{te, 1,3 benzin, povoqno, tel. 065/534-652. Prodajem "mazdu 323 F", 2000 godi{te, TDI 1,9, komplet opremqena, klima, metalik, crveni, cijena 11.000 KM, tel. 065/975-103. Prodajem u dijelovima "volvo" 440-460, tel. 065/218-600. Prodajem "reno 19" 1,7 benzin +plin odli~no stawe, MP3 muzika, nove gume, dosta opreme, cijena 3850 KM, tel. 065/842-923. Prodajem "opel - astru", 1.7 dizel 2002. limuzina kao nova, sivo metalik klima - alu felge pla}ena carina i PDV 10.500 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "opel - astru", karavan 1.6 benzin 1997 u odli~nom stawu, klima, registrovana godinu dana 5.000 KM, tel. 065/794-389. Prodajem ili mijewam za skupqi automobil “reno 21 GTL”, 1,7 benzin, g.p.1988., tel. 065/922-499. Prodajem kombi "micubi{i", putni~ki neregistrovan, 91. godi{te, L 300, generalka motora ura|ena, povoqno, tel. 066/163-105; 066/755-560. DIJELOVI I OPREMA Prodajem fabri~ki krov za traktor IMT 539, cijena 120 KM, tel. 065/864-275 Prodajem lijevi retrovizor (mehani~ki) za “golf 3”, veoma povoqno, tel. 065/894-570. Prodajem elektropodiza~e stakla za “golf 2” sa 4 vrata sa instalacijom i prekida~ima, tel. 065/894-570. Prodajem ~eli~ne felge za "pasat" 5 i "golf" 4, tel. 065/931383. Prodajem ~eli~ne felge 14 cola "golf 4" i 15 cola "opel vektra", tel. 065/931-383.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, kupac dobija dugoro~an posao, tel. 066/174794. Prodajem krunilicu za kukuruz ru~nu i kuku atestiranu za mercedes, novo, tel. 065/864-056. Prodajem mlin za `ito, ru~ni rad, trofazni motor, cijena povoqna, tel. 065/535-934. Prodajem nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem ma{inu za vo}e i povr}e, tel. 051/532-426. Prodajem grajfer za utovar |ubriva i plugove obrta~e, tel. 065/931-383. Prodajem mlin, meqe sva `ita, ru~no pravqen bez motora, cijena po dogovoru, tel. 065/606-144.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971583 i 065/410-485. Prodajem “ford fijestu” god. proiz. 1996. u super stawu, tel. 065/353-418. Prodajem “reno 19” -1,4 benzin, metalik sivi 4 vrata neocariwen u odli~nom stawu vrlo povoqno 065/894-570.

TRGOVINA
PRODAJA

KIOSCI
PRODAJA

Prodajem metalni kiosk u Buyaku 20 m2, tel. 066/253-216.

Prodajem rashladnu vitrinu za trgovinu 2 metra povoqno, tel. 065/786-898.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 41

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe i cijena po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem el. {poret kombinacija plin-struja i sa duplom rernom za pite, proizvo|a~ "Igo Qubqana", tel. 065/588-889.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216358; 066/137-133. Prodajem ulazna metalna postakqena vrata, polovna 230h170 cm, dvokrilna, cijena 200 KM, tel. 051/213-824.

MUZIKA
PRODAJA

Prodajem harmoniku melodiju 60 basova, tri registra i dje~iju harmoniku, sve ispravno, tel. 065/206060. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, mogu se javiti i po~etnice, B. Luka, tel. 051/303-011.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem mali fri`ider “gorewe”, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem TA pe} od 6 kW rastavqena za transport, tel. 051/371614. Povoqno prodajem elektri~ni {poret u ispravnom stawu, tel. 065/403-843.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem polovni ugao sa trosjedom na razvla~ewe cijena 250 KM, tel. 066/466-251. Povoqno prodajem polovan elektri~ni {poret u ispravnom stawu, tel. 065/403-843. Prodajem trosjed, povoqno, tel. 065/522-199. Prodajem povoqno namje{taj za cijeli stan, tel. 066/298-511. Prodajem kamin "plamen", star dvije godine, tel. 066/328-896; 066/248-231. Prodajem pe} - kamin “plamen amiti” mo`e zamjena za sedam metara drva, tel. 066/328-896. Povoqno prodajem {poret na drva "smederevo" nov cijena 100 evra, tel. 065/585-908. Prodajem televizor HCMUBO, tel. 051/413-640. Prodajem {poret na drva "alfa 90" star 1 godinu, desni, cijena 600 KM, tel. 065/483-599. Prodajem kau~ i sanduk za posteqinu, tel. 051/302-835.

USLUGE
OSTALO

Dje~iji svijet “Piccolino” prima djecu od 6 mjeseci do 6 godina na ~uvawe, tel. 065/828-205 i 051/358-421. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119221.

Ozbiqna i odgovoran `ena tra`i posao ~i{}ewa stanova i poslovnih prostorija, a mo`e i wega starijih osoba, tel. 051/279147. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670639. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. Dje~ija igraonica "Ro|os" nudi po vrlo povoqnim cijenama igrawe za djecu, ~uvawe djece, proslave ro|endana i sli~no samo 5 KM, tel. 065/561-952; 065/167666. [kola ra~unara “Giga Com- puters” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Profesionalni dimwa~ar ~isti dimwake kvalitetno i povoqno, tel. 051/397-396. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Brzo i povoqno obavqamo molerajske usluge, tel. 066/284-796. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 051/460-520; 066/268-938. Besplatno vr{imo uklawawe dotrajalih ve{ ma{ina, {poreta, zamrziva~a itd, tel. 066/284-796. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. ^istila bih ku}e, stanove, stubi{ta, poslovne prostore, tel. 066/207-688. Pjeva~ica sa dugogodi{wim iskustvom i bogatim repertoarom nudi saradwu muzi~kim orkestrima i pojedincima (svadbe, proslave), tel. 065/561-952. Sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i razana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golfa" i "mercedesa", tel. 065/538-048. Profesor daje instrukcije iz matematike i fizike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 065/384-495. Cijepam i sla`em drva povoqno po dogovoru, tel. 066/838-508. Elektri~ar, kvalitetno i povoqno postavqa nove i sanira stare elektroinstalacije, tel. 065/418878. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318227. Radim kovane ograde i kapije, tel. 051/463-329; 066/257-534. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Radim metalne ograde, kapije, nadstra{nice, zatvarawe balkona i ostalo, tel. 051/463-329; 066/257534. Kvalitetno i uz dogovor obavqamo ~i{}ewe va{ih gara`a, dvori{ta i podruma, tel. 066/284-796. Profesor engleskog jezika - daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Tra`im bilo kakav po{ten posao vrijedan sam, tel. 066/838508. Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu od 3. do 5. godine u svojoj ku}i, tel. 065/752-185.

Dajem instrukcije iz matematike i fizike vrlo povoqno i uspje{no u dogovoru sa roditeqima dolazim ku}i, tel. 465-576. Profesor matematike daje ~asove u~enicima i studentima, priprema za takmi~ewe, tel. 051/217-260, 065/837-295. Vr{im usluge cijepawa drva, hidrauli~nim cjepa~em, tel. 065/345-604. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole, tel. 051/219-851; 065/343633.

GARDEROBA
PRODAJA

Prodajem `ensku kratku bundu od lisice, tel. 051/215-639.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem trofazni el. motor 3 kW, cijena 150 KM, tel. 065/971583 i 065/368-423. Prodajem 200 litara stare {qivovice ja~ine 45 stepeni, cijena 7 KM po litri, tel. 387 65/718-349. Prodajem dva grobna mjesta na pravoslavnom grobqu u Boriku, tel. 387 65/328-695. Prodajem pe} na ~vrsto gorivo “kaloreks” kori{ten, cijena povoqna, 50 KM, tel. 38766/541304, 051/304-559. Prodajem pe} za eta`no grijawe 23 KV, kori{tena dvije sezone, cijena povoqna, tel. 38766/541304, 051/304-559. Prodajem "kercher" ma{inu za prawe automobila topla voda dizel, tel. 387 65/515-052. Prodajem alkatan cijevi, 2 cola, 8 bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem legla kalifornijskih glista i humus ili mijewam za drva, rakiju sviwe ili stajwak, tel. 065/287-104. Prodajem grobnicu sa 6 grobnih mjesta na grobqu "Sveti Pantelija", povoqno, tel. 051/319-451; 065/514-237; 051/216-067. Prodajem dvije vage va`u do 2 i 5 kg, tel. 065/588-889. Prodajem prasnu krma~u, 6 kezmadi i kuku za "vektru", tel. 052/439-098; 065/253-265. Prodajem grobnice betonske u pravoslavnom grobqu Borik, Bawa Luka za 2,3,5,6,8,10,12,16,18 mjesta, tel. 065/973-605. Prodajem nargilu uvezenu iz Turske (Istanbul), 60 KM, tel. 066/237-746. Prodajem bagremovo koqe cijepano oblo za{iqeno i opaqeno du`ine 170 cm, komada 60, cijena 3 KM/kom, tel. 065/451-297. Prodajem doma}u {qivovicu, cijena 8 KM po litru, tel. 065/585-908.

Prodajem dva vakumirana aluminijumska sanduka 115h76h40 11 kg i 76h55h40 - 9 kg, tel. 065/ 955-431. Prodajem doma}u rakiju, na 100 l cijena 6,00 KM, B. Luka, tel. 065/826-661. Prodajem sto okrugli metalni sa 4 polu foteqe i prodajem tepih 2,00h3,5 m, polovan dobro o~uvan, cijene po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem Vilerove goblene: ruska ikona Bogorodica sa detetom, Vodenica, Kova~nica, Tajna ve~era, tel. 053/430-600. Prodajem metalna vrata staklena 1 kom. drvena staklena sobna vrata i 1 kom. drvena puna vrata sobna sve bez {toka, tel. 051/213-824. Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac-Lau{, tel. 065/566-996. Prodajem vruhunska hercegova~ka doma}a vina, crna i bijela, blatina i `ilavka, tel. 065/222-309. Prodajem rolere, br. 39, povoqno, tel. 051/314-452. Prodajem se spomenik -2 grobna mjesta I klasa, parcela Novo grobqe, tel. 051/304-907. Prodajem drva za ogrev, tel. 065/209-268. Prodajem dva zlatnika (lik Nikole Tesle) 17,5 gr. cijena 1.000 KM, tel. 066/469-514. Prodajem peglu, vaqak 75 cm sa dva termostata el. proizvo|a~, pogodna za restorane i hotele cijena povoqna kratko kori{tena, tel. 051/354-538; 051/354539. Prodajem polovne stolove "stonog fudbala" ru~no ra|eni od drveta, tel. 065/768-815. Prodajem stolicu za hrawewe bebe, cijana 20 KM, tel. 051/215639. Prodajem ski lift 5,5 KW, du`ina 200 m, kapacitet 450 skija{a za 1 sat, tel. 063/996-774. Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem 30 ovaca po cijena 1kg /3,50 KM, tel. 065/698-388. Prodajem bojler 80 l nov, gusanu pe}, pi{toq 7,65, ku}u od centra 2 km, 216 m2, pijesak i staru ciglu, tel. 065/056-482. Prodajem 5 mjeseci steonu kravu, drugo joj je telewe, tel. 065/875-608; 051/392-207. POTRA@WA Nova ili upotrebqavawa cisterna za vodu od 10-15 m3, tel. 065/ 526-532.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tenad pasmine cane corso, potomci italijanskih {ampiona, izuzetno napredni, o~i{}eni od parazita, vakcinisani, nekupirani, Bawa Luka, tel. 065/051-306.

Potrebni tesari, zidari, armira~i i pomo}ni radnici za rad na gradili{tu. Potrebno radno iskustvo, tel. 387 65/531-182. Kafe baru u Bawoj Luci potrebne atraktivne konobarice. Stan obezbije|en. Plata 800 KM, tel. 387 65/531-182. Potrebna radnica za rad u ugostiteqskom objektu, sa radnim iskustvom, tel. 065/585-573. Ozbiqna djevojka 25 godina, VSS - filozofski fakultet, tra`i posao u bilo kojoj ustanovi po mogu}nosti sarajevsko - romanijska regija, tel. 065/889-175. Odgovoran pomo}ni radnik u gra|evinarstvu i poqoprivredi tra`i posao, dnevnica 20 KM, tel. 065/476-858. Ozbiqna i ogovorna djevojka sa iskustvom tra`i posao ~uvawa djeteta, tel. 066/827-627. Ozbiqna djevojka tra`i posao ~i{}ewa poslovnih prostora i stubi{ta, tel. 065/540-855. Potrebna radnica za rad u mu{kom frizerskom salonu u centru Bawe Luke, tel. 065/388-040. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period, tel. 065/412-112. ^istila bi poslovne prostore, lokale, ~uvala djecu, pazila stare i iznemogle, tel. 065/008-639. Restoranu "Mala kafana" TC "^ajavec" u Bawoj Luci potrebna kuvarica, svaka nedjeqa slobodna, tel. 066/234-320. Potrebna radnica za rad u mu{kom frizerskom salonu u Bawoj Luci, tel. 065/922-965. Ako ste dovoqno vrijedni i ambiciozni - javite nam se! Posao mo`e biti va{! Mo`e i SMS, tel. 065/882-209. ^istila bi kancelarijske prostore, apoteke, banke i sl. u popodnevnim ~asovima, tel. 065/561-952. Potreban komercijalista za oblast marketinga na podru~ju RS, za prijem u stalni radni odnos, tel. 051/222-220.

LI^NI KONTAKTI
Ozbiqan mu{karac tra`i ozbiqnu `enu do 45 godina radi braka, tel. 065/660-979.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

42 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Bog je bio na na{oj strani kada je BiH pogodila pre~ku, ali je isti Bog spasio BiH kada je Lidson imao priliku. Prvo poluvrijeme je gotovo. U Zenici }emo napasti od po~etka i poku{ati da damo gol. Karlos Keiro{, selektor fudbalera Portugalije

Blistali srpski strijelci
Kadetkiwa Srbije Ta{ana Bogatinovski (vazdu{na pu{ka) osvojila je prvo mjesto na turniru Olimpijske nade u slova~kom gradu Witri. Zlatnu medaqu prvog dana osvojila je i juniorka Ivana Maksimovi}. I juniorka Bobana Veli~kovi} (vazdu{ni pi{toq) bila je najboqa. Bronzana medaqa pripala je i kadetu Nikoli Jani}ijevi}u (pu{ka).

Cvetkovi}u slomqena noga
Fudbaleru Crvene zvezde Nemawi Cvetkovi}u ne}e u lijepom sje}awu ostati prijateqska utakmica sa Sionom (3:3). Igra~ lidera JSL je u 90. minutu, poslije starta protivni~kog fudbalera, zaradio prelom noge. Cvetkovi} je odmah preba~en u bolnicu, gdje je ustanovqena te`a povreda i stavqen mu je gips.
Igor Milanovi}

U Zagrebu obavqen `rijeb grupa za vaterpolo Evroligu

Ruski pliva~ Sergej Fesikov (20) postavio je novi svjetski rekord na 100 metara mje{ovito na Svjetskom kupu u Berlinu (kratki bazeni). On je rekord otplivao u kvalifikacijama u vremenu 50,95 i tako oborio prethodni najboqi rezultat koji je postavio Amerikanac Rajan Lohte 13. aprila 2008. u Man~esteru (51,15).

Debitant u eliti iz Novog Sada igra}e u grupi “A” protiv {panske Barselonete, zagreba~ke Mladosti i Jadrana iz Herceg Novog
ZAGREB - Vaterpolisti Partizana i Vojvodine dobili su protivnike u prvoj fazi takmi~ewa u Evroligi, a utisak je da je srpski {ampion pro{ao sre}nije od debitanta, ekipe iz Novog Sada. Voj vo di na }e igra ti u grupi “A“ protiv hercegnovskog Jadrana, zagreba~ke Mladosti i {panske Barselonete. Jadran iz Herceg Novog svakako }e biti najte`i rival Novosa|anima. Hercegnovqani u svojim redovima imaju vi{e od 70 odsto reprezentacije Crne Gore i slove za jednog od najozbiqnijih kandidata za Fajnal-for, ali i za {ampiona Evrope. Honvedom (Ma|arska) i Budvom (Crna Go ra), u ko joj igraju nekada{wi reprezentativci Srbije: Denis [efik, Ale ksan dar ]i ri}, Petar Trbojevi}, kao i povre me ni re pre zen ta tiv ci Bran ko Pe ko vi} i Pe tar Ivo{evi}, ina~e, biv{i vaterpolista Partizana, kao i [efik. U Budvi je i nekoliko crnogorskih reprezentativaca: Damjan Danilovi}, Vjekoslav Paskovi}, Milan Ti~i}... U grupi “B“ Evrolige su dubrova~ki Jug, Va{a{ (Ma-

Partizanu lak{e, Vojvodini te`e
RIVALI Partizana Jug, Va{a{ i Primorac
Imena Predraga Joki}a, Vladimira Gojkovi}a, Nikole Janovi}a, golmana Milo{a [}epanovi}a, Borisa Zlokovi}a, Nikole Vu~kovi}a, Aleksandra Ivovi}a... izazivaju strahopo{tovawe. Partizan je u grupi “C“ sa gr~kim Olim pi ja ko som, |arska), Primorac (Crna Gora) i Panionios (Gr~ka), a u grupi “D“ Pro Reko (Italija), [turm (Ru si ja), Eger (Ma|arska) i Sintez iz Kazawa, predstavnik Rusije. Po dvije najboqe ekipe iz sva ke gru pe igra }e u ~et vrtfinalu najpresti`nijeg vaterpolo klupskog takmi~ewa na Starom kontinentu. Elita po~iwe 28. ili 29. novembra, a takmi~ewe po grupa ma za vr{a va se 3. mar ta sqede}e godine. Titulu prvaka Evro pe bra ni ko tor ski Primorac.

Slobodan Simovi}, direktor KK Borac Nektara, poku{ao je da udari sudiju Sa{u Laki}a u pauzi izme|u dva poluvremena na utakmici Borac - Slavija. Nezadovoqan su|ewem poku{ao je da potra`i pravdu fizi~kim napadom na arbitra u tunelu, ali su prisebni igra~i sprije~ili te`i incident.

Foto dana

Zvezdi treba potpuna mobilizacija
Apelujem na potpunu mobilizaciju svih onih koji vole Ko{arka{ki klub Crvenu zvezdu, {to privrednika, {to onih koji mogu da pomognu na neki drugi na~in, kako bismo iza{li iz ove te{ke situacije. Slobodan Vu~i}evi} je u svom obra}awu javnosti to najboqe objasnio, a verujem da }e wegova molba uroditi plodom. Mo ra mo da na pra vi mo sis tem ra da u idu}e ~etiri godine, a ne svake sezone da po~iwemo ispo~etka. Ne `elimo da vi{e zavisimo od dr`ave, ve} da napravimo dobar menayment, od kojeg }e se klub sam finansirati. Nadam se da }e Vu~i}evi} i pored svih problema ostati na ~elu kluba. Drago mi je {to se obratio javnosti, jer je time pokazao da mu je i daqe izuzetno stalo do kluba, i da ima nameru da pomogne. U pro{loj sezoni ulo`io je dosta svog novca, ali i energije, da bi se klub stabilizovao. Takav ~ovek nam je potreban i sada i u budu}nosti, pa verujem da }e ostati na ~elu Zvezde, ali pod uslovom da se svi ozbiqnije ukqu~e u ceo projekat i da kolektiv ponovo krene napred. Ono {to ohrabruje je da nema dugovawa prema igra~ima i stru~nom {tabu, {to je po ka za teq da se u klu bu i po red sve ga ozbiqno radi. Ta ko |e, hteo bih da de man tu jem ne ke glasine da neki ko{arka{i dobijaju redovno svoje plate, dok navodno drugima kasnimo sa isplatama. To nije istina. Nema povla{}enih, svi su po tom pitawu jednaki. Mogu da se pohvalim da smo jedan od retkih klubova koji re do vno izmi ru je svo je oba ve ze. Po gle daj te ka kva je si tu aci ja u dru gim ekipama.

Milan OPA^I], generalni menaxer KK Crvena zvezda
“Nadam se da }e Vu~i}evi} i pored svih problema ostati na ~elu kluba“

Kristijano Ronaldo, najboqi fudbaler Portugalije i ~lan Real Madrida, bara` susret izme|u svoje reprezentacije i BiH gledao je s tribina “La Lu{“ stadiona u dru{tvu majke Dolores Aveiro.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 43

Najboqi srpski teniser osvojio turnir u Parizu

Srbin pora`en u Noksvilu

Bozoqac stao pred ciqem
NOKSVIL - Srpski teniser Ilija Bozoqac nije uspio da osvoji titulu na ~elenyeru u ameri~kom gradu Noksvilu. Na turniru koji se igrao za nagradni fond od 50.000 dolara, wega je u finalu savladao tre}i nosilac, Amerikanac Tejlor Dent, rezultatom 6:3, 7:6 (8:6). Srpski teniser, me|utim, nema razloga da bude nezadovoqan. U neizvjesnom duelu, od wega je bio boqi Dent, Amerikanac koji je bio tre}i favorit turnira i apsolutni favorit u duelu sa srpskim teniserom. Ovo je drugo finale Bozoqca u posqedwih mjesec dana. Ilija }e zahvaquju}i ovom rezultatu ponovo biti me|u 200 najboqih svjetskih igra~a. Na ATP listi koja se danas treba objaviti Ilija bi trebao da bude oko 190. mjesta. Za plasman u finale nagra|en je sa 45 bodova i nov~anom nagradom od skoro pet hiqada dolara.

Odluka je na kraju pala u taj brejku. \okovi} je pokazao da je mentalno ja~i, uspio je da napravi jedan mini brejk i da tako poslije dva sata i 40 minuta, i mnogo muka, ipak stigne do tre}eg trofeja na posqedwa ~etiri turnira

PETA titula u sezoni

Slalom za `ene u Leviju

Lolovi}eva bez druge vo`we
LE VI - Wemi ca Ma ri ja Ri{ pobjednica je prvog slaloma u ovogodi{wem Svjetskom kupu, po{to je u finskom skija{kom centru Leviju ostvarila ukupni rezultat od 1:48,71 minuta. Druga na ciqu bila je Amerikanka Lindzi Von sa zaostatkom od osam stotinki, dok je tre}e mjesto zauzela Finkiwa Tawa Putiainen u vremenu 1:49,87 minuta. Predstavnica Srbije Jelena Lolovi} nije uspjela da se kvalifikuje za drugu trku, po{to je prvu vo`wu zavr{ila na 67. mjestu. U generalnom plasmanu vodi Finkiwa Putiainen sa 160 bodova, ispred Marije Ri{ sa 113 i Amerikanke Von koja ima 109 bodova. Rezultati: 1. Marija Ri{ (Wem) 1:48,71, 2. Lindzi Von (SAD) 1:48,79, 3. Tawa Putiainen (Fin) 1:49,87, 4. Suzan Ri{ (Wema~ka) 1:50,04, 5. Mi ha ela Kir hga ser (Aus) 1:50,32, 6. Marliz [ild (Aus) 1:50,35...
FOTO: ROJTERS

Novak \okovi}

FOTO: ROJTERS

PARIZ - Najboqi srpski teniser Novak \okovi} trijumfovao je na turniru masters serije u Parizu, po{to je u finalnom me~u pobijedio Fran cu za Ga ela Mon filsa rezultatom 6:2, 5:7, 7:6 (7:3). Do 16. titule u karijeri, a pete u ovoj sezoni, \okovi} je sti gao po sli je odli ~ne igre u prvom i ve}e koncentracije u tre}em setu. Pad u igri imao je u drugoj polovini drugog seta, kada je Monfils uspio da na pra vi preo kret i sa dva brej ka izbori tre}i set. U prvom setu srpski teniser je nastavio briqantnu igru iz polufinalnog duela protiv Rafaela

Nadala. Prednost je stekao ve} u ~etvrtom gemu, a potom je “pritiskao“ Francuza sve ja~e, da bi mu u osmom gemu i drugi put oduzeo servis i poveo sa 1:0. Kada je u drugom setu \okovi} napravio brejk ve} u drugom gemu, izgledalo je da }e to biti wegova laka pobjeda, ali je tada do{lo do preokreta.

DAN ranije savladao Nadala
Tre}eg tenisera svijeta servis vi{e nije slu`io kao do tada i Monfils je sve lak{e dolazio do poena. Francuz je u petom gemu uspio da vrati brejk, a odlu~uju}u pre-

dnost stekao je u 11. gemu, kada je jo{ jednom oduzeo servis srpskom teniseru. Potom je iskoristio svoj servis i stigao do izjedna~ewa. U tre}em setu obojica protivnika bila su veoma nervozna i u prva ~etiri gema vi|ena su ~ak tri brejka. Dva je napravio Novak, koji je poveo sa 4:1, ali ni to nije bio kraj, jer je Monfils i drugi put uspio da se vrati i brej kom u se dmom ge mu uspostavi rezultatsku ravnote`u. Odluka je na kraju pala u taj brejku. \okovi} je pokazao da je mentalno ja~i, uspio je da napravi jedan mini brejk i da tako poslije dva sata i 40 minuta, i mnogo muka, ipak

stigne do tre}eg trofeja na posqedwa ~etiri turnira. Za pobjedu u Parizu \okovi} je dobio nagradu od 450.000 evra, a po{to je pro{le godine na ovom turniru ispao ve} u tre}em kolu, zaradio je i 910 ATP poena. To zna~i da }e sezonu mo }i da za vr{i na dru gom mjestu ATP liste, pod uslovom da na za vr{nom go di{wem mastersu u Londonu odbrani titulu, a Nadal na tom takmi~ewu ne ostvari vi{e od jedne pobjede. Dan ranije najboqi srpski te ni ser je sa vla dao [panca Rafaela Nadala sa 6:2, 6:3, dok je Monfils pobijedio ^eha Radeka [tepaneka rezultatom 6:4, 5:7, 6:4.

Rajner Herbst

Prvi slalom sezone za mu{karce

Slavqe Herbsta
LEVI - Austrijanac Rajnfred Herbst trijumfovao je na pr vom sla lo mu se zo ne ko ji je u okvi ru Svjet skog ku pa odr`an u finskom Leviju. Herbst je do pobjede do{ao u vremenu od 1:49,79 minuta, s predno{}u od 28 stotinki u odnosu na Hrvata Ivicu Kosteli}a. Na tre}i stepenik pobjedni~kog postoqa u Leviju popeo aktuelni osvaja~ Svjetskog kupa u slalomu @an-Baptist Gran` iz Francuske. Rezultati: 1. Rajnfred Herbst (Aus) 1:49,79, 2. Ivica Kosteli} (Hrv) + 0,28, 3. @an Baptist Gran` (Fra) + 0,53, 4. Matijas Hargin ([ve) + 0,55, 5. @ilijen Lizero (Fra) + 0,91, 6. Lars Elton Mire (Nor) + 0,98, 6. Bewamin Rajh (Aus) + 0,98... Svjetski kup u konkurenciji mu{karaca nastavqa se veleslalomom u ameri~kom Astenu 28. novembra, dok je za sqede}i dan zakazana slalomska trka.

Nenad Zimowi} i Danijel Nestor osvojili turnir u Francuskoj

Beogra|ani pokorili Pariz
PARIZ - Srpsko-kanadska kombinacija Nenad Zimowi} i Da ni jel Nes tor osvojili su Masters Parizu, po{to su u finalu savladali [pance Tomija Robreda i Mar se la Gra noqer sa sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4. Robredo i Granoqers za 57 minuta igre uspjeli samo da pru`e dostojan otpor Nestoru i Zimowi}u. Srbinu je to 32. titula u karijeri, a deveta u ovoj sezoni. Srpsko-kanadski par je ove godine odbranio titulu na Vim bldo nu, osvo jio masterse u Sinsinatiju, Madridu, Rimu, Monte Karlu i Parizu, kao i turnire u Bazelu, Barseloni i Roterdamu. Za tri jumf u Pa ri zu Zimowi} i Nestor su dobili nagradu od 166.500 evra, kao i 1.000 ATP po ena, sa ko ji ma su se jo{ vi {e u~ vrsti li na prvom mjes tu ATP liste.

Filipinski bokser upisao novi trijumf

Pakjau novi pojas
LAS VEGAS - Filipinac Mani Pakjao obezbijedio je mjesto me|u najboqim bokserima svih vremena, po{to je stigao do jo{ jedne, ovoga pu ta ti tu le WBO u vel ter kategoriji. Filipinac je u MGM Areni u Las Vegasu pobijedio Migela Kotoa iz Portorika prekidom borbe u posqedwoj 12. run di. Pa kjao je sjaj no kombinovao udarce, odli~no se kre tao po rin gu, i do prekida dominirao borbom u ko joj je slao na par ket Portorikanca u dva navrata, u tre}oj i ~etvrtoj rundi. Mani Pakjao, koji je ovom pobjedom obezbijedio sebi mjesto legende u svjetskom boksu i posebno u borbama “funta za funtu“ ima 30 godina i visok je 169 cm, a u karijeri ima 48 pobjeda, tri po ra za i dva ne ri je {e na okr{aja u pet razli~itih te`inskih kategorija.

DEVETA titula ove godine
Srpsko-kanadski tandem tako je u potpunosti opravdao ti tu lu naj boqeg du bla svi je ta. Prvi no si oci na turniru u Parizu takmi~ewe su za vr{i li ubjedqivim trijumfom protiv 22. para na svjet skoj rang-lis ti, a

Nenad Zimowi} i Danijel Nestor

FOTO: AGENCIJE

Zimowi} i Nestor }e od 22. novembra u~estvovati i na zavr{nom godi{wem turniru

u Londonu, na kome }e braniti ti tu lu ko ju su osvo ji li pro{le godine u [angaju.

44 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Odigrane utakmice ~etvrtfinala Kupa Republike Srpske

Pi{e: Slavko BASARA

Gdje prestaje logika, nastaje Bosna i Hercegovina. Ove na pi sa ne ri je ~i no be lov ca iz Tra vni ka Ive Andri}a i danas, poslije vi{e od {est decenija, imaju apsolutno upori{te. Nekada{wa centralna jugoslovenska republika jeste po~etak nelogi~nosti jer se sastoji iz tri dijela koja se te{ko mogu povezati: Bosne, sastavnog veznika i Hercegovine! Kako objasniti i nazvati zemqu u kojoj je izgubqen svaki smisao, nego nelogi~nom? Pogotovo ka da se ra di o fu dba lu. Ova igra, ko ja je iza{la, ka`u, iz raja, postaje |avolska! Vidjelo se to i na stadionu “La Lu{“ u Lisabonu. Ni{ta ne mo`e da se pretpostavi, niti unaprijed vidi... Ali ni razumije! Reprezentacija koju vodi Miroslav ]iro Bla`e vi}, i ko ja igra do da tne kva li fi ka ci je za odla zak na Svjet sko prven stvo idu }e go di ne, definitivno je reprezentacija jedne komponente nelogi~ne zemqe u srcu brdovitog Balkana. Dvije ostale komponente u subotu uve~e nisu bi le mi sli ma u Li sa bo nu. Prvoj je fu dbal sku strast po di gao Li hten {tajn u Vin kov ci ma, dru goj Dan ko La zo vi} u te ri to ri jal no po di jeqenom Belfastu, kao {to je i sama dr`ava sa dva naziva povezana sastavnim veznikom! Ko se ra do vao, a ko tu go vao zbog go la Bru ne Alve{a? “B”, “H” ili “i”? I kome }e srijeda u Zenici biti “praznik fudbala“? Odgovori le`e mo`da u ~iwenici da ve}ina sportskih radnika, qubiteqa fudbala i novinara iz redakcija iz Republike Srpske nisu po`eqni u ekspedicijama poput one u Lisabonu. Osim odgovaraju}ih faktora. I pojedinaca koji sve gle da ju kroz li ~nu ko rist! Ko ma ri za moral i identitet! Fudbal u BiH je i daqe razapet. A “i” }e nekad gledati ka istoku, gdje se sunce ra|a, a nekad ka zapadu, gdje zvijezda umire. Svakodnevno! Samo qudske gluposti, u moru nelogi~nosti, osta}e vje~ne. Vaqda nam je to od Boga! I tako mora da bude!

Lisabon, Vinkovci, Belfast...

Najprijatnije iznena|ewe priredila tre}eliga{ Mladost iz Dowe Slatine, koja je eliminisala premijerliga{a Rudar Prijedor trijumfom od 2:0
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Zavr{nica bez premijerliga{a

Prijateqska utakmica u Rogatici

Radovanovi} presudio
RO GA TI CA - Pre mi jer li ga{ i po lu fi na lis ta fu dbalskog Kupa BiH, Slavija iz Isto~nog Sarajeva, iskoris tio je prven stve nu pa uzu i sa kom bi no va nim ti mom odigrao prijateqsku utakmicu sa drugoliga{em Republike Srpske, ekipom Mladosti u Rogatici. Iako je Slavija pobijedila sa 1:0, weni igra~i se nisu naigrali. Naprotiv, da su Cerovi}, N. Kula{evi}, Mili ja Ra jak i Ne nad To {o vi} u odlu ~u ju }im mo men ti ma bili malo prisebniji, rezultat je mogao da bude i druga~i ji. Ova ko, po bi je dio je “stariji brat“. Gol odluke MLADOST (R) 0 (0) pao je u 27. minutu. Na do- SLAVIJA 1 (1) davawe \ermanovi}a u kaStrijelac: 0:1 I. Radovanovi} u zne nom pros to ru do ma }e mi eki pe naj boqe se sna {ao 27. dinutu.Sportsko-rekreacioni Sta on: Igor Radovanovi} i sa se- centar u Rogatici. dam do osam metara savla- Gledalaca: 150. dao mladog golmana doma}e Sudija: Mladen Simsija (Rogatica). eki pe De ja na Ra ca. Igor @uti kartoni: N. To{ovi} (MlaRadovanovi} imao je dobru dost), Wegu{, Radowa (Slavija). {an su i u 41. mi nu tu. Iz MLADOST (ROGATICA): Rac, Risne po sre dne bli zi ne tu kao tanovi}, \eri}, Bal~akovi}, N. Toje gla vom, ali je gol man {ovi}, Zl. Rajak, Mil. Rajak, S. Tadi}, Nikoli}, Cerovi}, N. KulaRac ovoga puta bio na pra- {evi}. Jo{ su igrali: Obradovi}, vom mjes tu i sa ~u vao svoj Milovi}, B. Tadi}, Spaji}, Neri}. gol. Do ma }i igra ~i iz gle - Trener: Jadranko Jawi}. dne pri li ke za pos ti zawe SLAVIJA: Dujkovi}, Milinkovi}, go la ima li su u 18, 29. i Mi~i}, Lackanovi}, S. Radovanovi}, 41, a najboqu u 85. minutu Nikoli}, Paunovi}, Danojevi}, I. Radovanovi}, Wegu{, \ermanovi}. ni je is ko ris tio {to per Jo{ su igrali: Kuveqa, Radowa, [eZlatko Rajak. {lija, Te{anovi}, Koprivica. TreS. M. ner: Milomir Odovi}.

BAWA LUKA - Radnik (Bijeqina), Mladost (Dowa Sla ti na), Ko za ra (Gra di {ka) i Sloga (Doboj) polufinalisti su 17. fudbalskog Kupa Republike Srpske. zanimqivo je da u samoj zavr{nici ne}e biti nijedan ~lan Premijer lige BiH, od ukupno {est, koliko ih je iz na {e Re pu bli ke. Ko za ra je eliminisala Modri~a Maksimu ({esnaestina finala), radnik Slaviju ({esnaestina finala) i Leotar (~etvrtfina le), Pro le ter La kta {e ({esnaestina finala), dok je Mla dost (DS) po bi je di la Prijedor~ane, a pro{logodi{weg pobjednika izbacio je Leotar u osmini finala. Najprijatnije iznena|ewe u tri nedjeqna okr{aja ~etvrtfinala priredila je Mladost iz Dowe Slatine, koja je eliminisala premijerliga{a Rudar Prijedor sa 2:0. Ve} u prvoj ozbiqnijoj akciji brzonogi Velibor Pavlovi} pro{ao je po desnoj strani i centrirao na glavu Gorana Pavi}a, koji sa sedam metara {aqe loptu u mre`u. Na 2:0 pove}ao je Neven Bijeli}. Skra}eni korner izveo je Pavlovi} sa lijeve strane, a u skoku je najvi{i bio kapiten doma}ina, skrenuv{i loptu koja je bila neuhvatqiva za golmana “rudara“ Asmira Avduki}a. Rudar Prijedor je ina~e imao punu terensku inicijativu svih 90 minuta, ali wegovi igra~i su uglavnom {utirali iz daqine. U derbiju ~etvrtfinala Kozara se poslije vo|stva od 2:0 i 3:2 sa penal ruleta plasirala u polufinale. Prvi

Nenad Studen (Kozara)

FOTO: GLAS SRPSKE

MLADOST (BS) SLOGA (D)

0 (0) 1 (0)

osvaja~ na{eg najmasovnijeg takmi~ewa pokazao je vi{e `eqe i htijewa na “Mlakvama“ i sre}a mu se osmijehnula. Trenutak odluke zbio se u drugoj seriji jedanaesteraca. Golman gostiju iz Gradi{ke Da li bor Ko zi} odbranio je udarac sa bijele ta~ke najboqem igra~u i kapitenu Slobode Du{ku Vrane{evi}u.

fej jo{ nisu osvojili, a dva puta su igrali u finalu. Rani je, ta ~ni je u ~et vrtak, bijeqinski Radnik, pro{logodi{wi finalista Kupa Republike Srpske, savladao je sa ubjedqivih 4:1 trebiwski Leotar.

Strijelac: 0:1 Stojanovi} u 80. minutu (autogol). Igrali{te u Bogutovom Selu. Gledalaca: 300. Sudija: Du{an Berak (Trebiwe) 7. @uti kartoni: To{i} (Mladost), Paravac, Sofi}, \uri~i} (Sloga). Igra~ utakmice: Du{ko Be}arevi} (Sloga) 7. MLADOST (BOGUTOVO SELO): Mirkovi} 6, Simi} 6, D. Bogi~evi} 6,5, Stanojevi} 6, Lazarevi} 6, T. Bogi~evi} 6,5, Cviji} 5,5 (od 61. minuta [olaja -), Stojanovi} 5,5, Jovanovi} 6, Jovi} 6, To{i} 6. Trener: Te{o Te{i}. SLOGA (DOBOJ): Plisni} 7, Joksimovi} 6 (od 46. minuta Radovanovi} 6,5), Sofi} 6,5, Vukovi} 6,5, Blagojevi} 6,5, \uri~i} 6,5, Mal~i} 6 (od 46. minuta Star~evi} 6,5), Stjepanovi} 7, Jokanovi} 7, Be}arevi} 7, Paravac 6,5. Trener: Zlatko Spasojevi}. I. S.

Zavr{nica na proqe}e
Polufinalni i finalni okr{aji 17. fudbalskog Kupa Republike Srpske bi}e odigrani na proqe}e, ta~nije u aprilu i maju 2010. godine. Pro{le godine bawolu~ki Borac je u finalnom okr{aju trijumfovao protiv Radnika (4:0). SLOBODA KOZARA 6 (3, 0) 8 (3, 2)

KOZARA sre}na na penal ruletu
Do boj ska Slo ga, ko ja je protiv Gradi{~ana igrala prvo finale na{eg fudbalskog Kupa, ratne 1994. godine na bawolu~kom Gradskom stadionu, slavila je u Bogutovom Selu protiv Mladosti. Jedini pogodak, u stvari, bio je autogol doma}eg fudbalera Stojanovi}a u 80. minutu. Tako su izabranici trenera Zlatka Spasojevi}a u{li u samu zavr{nicu takmi~ewa, ~iji tro-

MLADOST (DS) RUDAR PRIJEDOR

2 (2) 0 (0)

Strijelci: 0:1 \or|evi} u 25, 0:2 Gigovi} u 45, 1:2 Vrane{evi} u 48, 2:2 Veinovi} u 59, 2:3 Malba{i} u 61, 3:3 Z. Popovi} u 89. minutu. Strijelci iz penala: Sunda}, Keranovi}, Tica za Slobodu, a Gigovi}, Studen, Miti}, Babi}, Uji} za Kozaru. Stadion: “Mlakve“ u Novom Gradu. Gledalaca: 150. Sudija: Milan Doci} (Bawa Luka) 7. @uti kartoni: Veinovi} (Sloboda), Koji}, Kova~evi}, Jandri} (Kozara). Igra~ utakmice: Miodrag Gigovi} (Kozara) 7,5. SLOBODA: Drqa~a 6, Tica 6,5, Keranovi} 7, Luka~ 7 (od 83. minuta M. Gligi} -), Veinovi} 7, Ivan~evi} 6 (od 46. minuta Sunda} 7), Kova~evi} 7, Zec 6,5, Ivi~i} 6 (od 41. minuta M. Popovi} 6,5), Z. Popovi} 7, Vrane{evi} 7,5. Trener: Zlatko Jelisavac. KOZARA: Kozi} 7, Topi} 6,5, Kova~evi} 6,5, Studen 7, Gigovi} 7,5, Miti} 7, Jandri} 6, Kodi} 6,5 (od 69. minuta Gwati} -), Koji} 7 (od 82. minuta Babi} -), Malba{i} 7 (od 78. minuta Uji} -), \or|evi} 7. Trener: Vinko Marinovi}. N. \.

Du{ko Be}arevi} (Sloga)

FOTO: GLAS SRPSKE

Strijelci: 1:0 Pavi} u 2, 2:0 Bijeli} u 39. minutu. Stadion: FK Mladost u Dowoj Slatini. Gledalaca: 500. Sudija: Zoran Sofreni} (Bijeqina) 7,5. @uti kartoni: ^an~arevi}, J. Radi} (Mladost), Kotaran, Kecman, Dobrijevi} (Rudar Prijedor). Igra~ utakmice: Sa{a ^an~arevi} (Mladost) 8. MLADOST (DOWA SLATINA): J. Radi} 8, Jovanovi} 7 (od 89. minuta Ostoji} -), Jelisi} 7,5, K. Radi} 7, ^an~arevi} 8, St. Toma{evi} 7, Marjanovi} 7, Pavi} 7,5 (od 87. minuta Todorovi} -), Bijeli} 7,5 (od 72. minuta Karanovi} -), Pavlovi} 8, Sa. Toma{evi} 7,5. Trener: Stevo Toma{evi}. RUDAR PRIJEDOR: Avduki} 6, Kolunxija 7, Kantar 6, Jevti} 6, Kotaran 6,5 (od 77. minuta Kova~evi} -), Muzgowa 6, Kiki} 6, @eri} 7, Stijepi} 6, Goli} 6,5, Kecman 6 (od 46. minuta Dobrijevi} 7). Trener: Darko Nestorovi}. V. S.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 45

Mlada reprezentacija Srbije savladala Norve{ku sa 3:2

Kapiten mlade reprezentacije Srbije tvorac velikog preokreta u utakmici kvalifikacione grupe 7 u Novom Sadu. Sa tri projektila Sulejmani doveo tim Ratomira Dujkovi}a do trijumfa nad Norve{kom poslije minusa od dva gola
NO VI SAD - Mi ra lem Sulejmani ~uva nadu “orli}a“ da ne}e putovati u Dansku samo na prijateqski me~ u srijedu ve} i na Evropsko prvenstvo 2011. Kapiten mlade reprezentacije Srbije tvorac je velikog preo kre ta u uta kmi ci kva li fi ka ci one gru pe 7 u Novom Sadu. On je sa tri projektila doveo tim Ratomira Duj ko vi }a do tri jum fa nad Norve{kom poslije minusa od dva gola - 3:2 (1:2). Tako su “orli}i“ i drugi put u teku}em ciklusu savladali Norve`ane (u prvom me~u jedini gol dao je Milan Milanovi} u sudijskoj nadoknadi vremena) i otpisali ih iz borbe za jedno od prva dva mjesta u grupi (u bara` }e se plasirati pobjednici deset grupa i ~etiri najboqe drugoplasirane ekipe).

SRBIJA NORVE[KA

3 (1) 2 (2)

Strijelci: 0:1 Foren u 3, 0:2 Eliounusi u 34, 1:2 Sulejmani u 42, 2:2 Sulejmani u 52, 3:2 Sulejmani u 72. minutu. Stadion: Kara|or|e u Novom Sadu. Gledalaca: 5.000 Sudija: Mauro Bergonci (Italija). @uti kartoni: Stevanovi}, Milinkovi}, Mati} (Srbija), Nordtveit, Sing (Norve{ka). SRBIJA: Danilovi}, Stevanovi}, Jovanovi}, Milanovi}, Gulan, Fejsa, Mati}, Qaji} (od 62. minuta Tadi}), Milinkovi} (od 46. minuta \uri~i}), Sulejamani (od 87. minuta Tomi}), Aleksi}. Selektor: Ratomir Dujkovi}. NORVE[KA: Hansen, Simonsen, Nordtveit, Foren, Rogne, Sing (od 76. minuta Lekven), Jensen, Par, Eliounusi, Stokelien (od 76. minuta Knudtzon), Bernfsen (od 64. minuta Nuri). Selektor: Oisten Gare.

Miralem Sulejmani

FOTO: ARHIVA

Grupa 7 Srbija - Norve{ka 3:2 (Sulejmani 42, 52, 72 - Foren 3, Eliounusi 34), Kipar Hrvatska 1:2 (Kristofi 26 Vida 60, Rakiti} 65).
1. Slova~ka 2. Hrvatska 3. Srbija 4. Norve{ka 5. Kipar 4 4 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 6:3 8:5 8:7 8:10 4:9 10 9 9 4 3

BLIJEDO izdawe “orli}a“ u prvih 45 minuta
Evropsko prvenstvo jo{ nije blizu poslije dva poraza (Slova~ka, Hrvatska) i tri pobjede (Kipar, Norve{ka dva puta) u pet utakmica, ali ciq izabranika Ratomira Dujkovi}a, da nastave lijepu tradiciju utemeqenu od prethodnika ko ji su u~es tvo va li na posqedwa ~etiri kontinen-

talna {ampionata (dva puta finalisti, jednom polufinalisti) i daqe je realan. Nadu podgrijava ne samo trijumf nad Norve{kom ve} i izdawe “orli}a“ u drugom poluvremenu utakmice na “Kara|or|u“. Anemi~na i bezidejna igra u prvom poluvremenu li~ila je na ve}inu prethodnih predstava Dujkovi}evog tima, ali je kapiten kona~no odigrao “kapitenski“ i reprezentaciju Srbije poveo iz ambisa.

Gosti su uzdrmali “orli}e“ go lom ve} u 3. mi nu tu, prednost su duplirali u 34, a mo gli su i do ubjedqivi jeg vo|stva. Djelovalo je da “grogirani“ doma}in ne mo`e da se uspravi. A onda je Sulejma ni po ~eo da po ka zu je po tencijal koji mu je omogu}io da postane najskupqi igra~ u istoriji holandskog fudbala. U fini{u prvog poluvremena prepolovio je prednost

Norve`ana, {to je bila varnica koja je zapalila vatru me |u “or li }i ma“. Po sli je odmora su se vratili na teren kao preporo|eni i zaigrali ofanzivno i borbeno, kako se od wih i o~ekuje. Na kraju, do{li su do zaslu`enog trijumfa, potvrdiv{i da su kva li te tni ji od Norve`ana. Razlika u klasi mogla je da bude izra`ena i ve}om razlikom, ali su doma}i igra~i u drugih 45 minuta

propustili da realizuju nekoliko {ansi. Utakmica u Novom Sadu po ~e la je mi nu tom }u tawa. Akteri me~a odali su po~ast preminulom patrijarhu srpskom Pavlu. Reprezentacija Srbije }e sqede}i me~ igrati tek 11. avgusta 2010, kada }e gostovati u Slova~koj. Zatim joj slijede i dueli sa Hrvatskom kod ku}e (4. septembar) i na Kipru (9. septembar).
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Bawa Luka

Doboj Tuzla

Bijeqina

Umjereno obla~no i toplo
Umjereno obla~no i toplo, u sjevernim predjelima obla~no povremeno sa slabom ki{om. Uve~e razvedravawe prvo na zapadu Srbije. Duva}e slab do umjeren ju`ni vjetar. Minimalna temperatura od ~etiri do deset, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

Subotica

Maks. Min.

15 oC 9 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Zvornik Zenica

Beograd

Promjenqivo obla~no
Ujutro i u ranim prijepodnevnim ~asovima prete`no obla~no, uz mogu}nost slabe ki{e. Tokom dana promjenqivo obla~no i toplo za ovo doba godine sa sun~anim intervalima, vi{e sun~anog vremena u Hercegovini. Krajem dana i tokom no}i postepeno razvedravawe. Duva}e slab do umjeren ju`ni i jugozapadni vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od ~etiri do osam, na sjeveru do deset stepeni. Najvi{a dnevna temperatura od deset na planinama, u ostalim krajevima od 14 do 19 stepeni Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

19 oC 8 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 18 20 22 21 14 9 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 4 16 14 4 14 14 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 13 9 15 8 24

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 9.30 10.30 11.00 12.20 13.00 15.00 15.30 16.00 16.30 Jutarwi program Ka`iprst Veliki brat Dolina sunca, serija Veliki brat Utisak nedjeqe NG i BBC Veliki brat Vijesti Stawe nacije 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.30 0.00 Moje drage kom{ije, serija Veliki brat Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Veliki brat Moje drage kom{ije, serija 1.10 Saut Park, serija 1.40 Info kanal

100
PINK BH

Ludi Kow
Uloge: Majkl Grejes, Ves Stadi, Ned Biti Re`ija: Xon Irvin

Qubav, la`i 2110 i ubistvo
RTRS

Uloge: Klensi Braun, [eril Li, Moira Keli Re`ija: Robert Markovic

Vikom
6.00 Narodna muzika 7.30 Tele{op 8.00 Glas Amerike 8.30 Tele{op 9.00 Pismo-glava, putopis 9.50 Crtani film 10.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 11.00 Zlatni minut, kviz 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Dokaz stvarawa Dnevnik RTS Gost s povodom Vi i sport Kviz Erotski program

Ludi Kow je istinita pri~a o le gen di Ogalala Sijuksa koji se borio i poginuo za ideale slobo de. Wegov `ivot, u velikoj mjeri, bio je di kti ran vi zi jom ko ju je imao jo{ kao dje ~ak. Cijeli `ivot je po sve tio ostvarewu tog sna, bore}i se ~asno i odva`no. La ko ta ratnici bili su naj boqi kowani ci, a wima je ko mandovao Ludi Kow, ~ije su ratni~ke sposobnosti bile nenadma{ne i postale legendarne.

Film je zasnovan na istinitom doga|aju, po~iwe ubistvom doma}ice. Slu~aj je naizgled rije{en kada problemati~na k}erka iz prvog braka mu`a ubijene prizna ubistvo, ali istra`ioci sumwaju u istinitost iskaza i zbog nedostatka dokaza godinama poku{avaju da otkriju {ta se stvarno desilo.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 9.50 10.20 10.40 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Ro|eni pobjednici MTS magazin Frej`er, serija Vijesti U fokusu Intervju - Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija 130 godina postojawa {kole “Dositej Obradovi}“ Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Pitajte, tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Porodica Nes, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Qubav, la`i i ubistvo, film Info profil Profajler, serija Sveti orah, serija Tribunal U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas MTS magazin Dnevnik U 18 Profajler, serija

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Viktorija, serija 8.00 Iksmen, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Luda ku}a, serija 16.00 Vijesti 16.20 @ene s broja 13, serija 17.00 Zauvijek susjedi, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 19.40 Survivor 19.50 Ko `eli biti milicioner 20.00 Fajront Republika 21.00 Dosije 22.00 Survivor 23.00 Dobre namjere, serija 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 8.55 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.50 10.55 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.30 14.40 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija Da mo`da ne Moj ujak Kulinarski qetopis Vijesti Visoki napon Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik Vijesti [ark, serija Dnevnik Spaseni, serija U Americi, film Vijesti Jedna pjesma jedna `eqa Upitnik Oko Lov i ribolov

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 6.40 Agroinfo 7.00 Kuvati srcem 7.30 Garfild, crtani film 7.50 Tri medvjeda, crtani film 8.10 [umska {kola, serija 8.20 Postanak i opstanak }irilice 8.40 Matemati~ke zagonetke 9.00 Stepeni{te 9.40 Ku}a matematike 10.00 Vrele gume 10.30 Total tenis 10.40 Reli 11.00 Univerziteti svijeta 11.20 Nauka 12.00 Muzika 13.00 Trezor 14.00 ^arli ^en u Honoluluu, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Tranzionik 17.00 Ekologija 17.30 Razglednica 18.20 Podijum 18.50 Tri medvjeda, crtani film 19.10 Garfild, crtani film 19.40 [umska {kola, serija 20.00 Olimpijski krugovi 21.00 Izvo|a~i, serija 22.00 Zakletva, film 23.40 Pono}ni bluz 0.30 ^arli ^en u Honoluluu, film 1.40 Trezor 2.40 Olimpijski krugovi 3.40 Tranzionik 4.10 Ekologija 5.00 Podijum 5.30 Razglednica

Foks
7.20 7.50 8.50 10.00 11.00 11.20 12.00 13.00 15.10 15.30 16.40 Ludi kamen Ukradena sre}a, serija Slatka tajna, serija Va`ne stvari Vijesti Survivor Wipeout Ta~ka prekida, film Vijesti ^ari, serija Time Out 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.50 0.00 1.00 1.30 3.30 Vijesti Ludi kamen Wipeout Viking Tajni agent bebisiter Na terapiji Vijesti ^ari, serija Survivor Mladi ratnici, film Sibil

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Najuvrnutije planete Hablova kona~na granica Tigrovi iz mo~vare Avionske nesre}e [ta bi se desilo ako Privid ili stvarnost Najuvrnutije planete Hablova kona~na granica Lov i lovce Uhva}eni na djelu Avionske nesre}e Razbijawe berlinskog zida Nisam to znao 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 4.00 5.00 5.30 Privid ili stvarnost ]orkirani u inostranstvu Ratovi helikoptera Interpol istra`uje ]orkirani u inostranstvu Ratovi helikoptera Nisam to znao Privid ili stvarnost ]orkirani u inostranstvu Ratovi helikoptera U klopci Nisam to znao Privid ili stvarnost 14.00 14.20 14.50

15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja 23.00 Top lista radija RS 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3. 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10

18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 22.50 23.20 0.10 0.30 1.00 1.50 2.10 2.40 3.10 3.40 4.50

22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.10 2.50 3.00

3.30 4.20 4.50

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 16. novembar 2009. 47

1450
NOVA

Jesmo li stigli
Uloge: Ajs Kjub, Nia Long, Filip Bolden Re`ija: Brajan Levant

320
NOVA

Ubistvo sa namjerom
Uloge: Kristijan Slejter, Kevin Bejkon, Geri Oldmen Re`ija: Mark Roko

Nova
6.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 7.10 Rori, crtani film 7.20 Tomica i prijateqi, crtani film 7.40 Jagodica Bobica, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Ezo TV 8.30 Nova lova 10.00 Lude sedamdesete, serija 10.50 Otvori svoje srce, serija 12.00 In magazin 12.50 Na{a mala klinika 13.50 Najboqe godine, serija 14.50 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.50 23.00 0.00 0.30 1.30 2.20 3.20 5.00 Jesmo li stigli, film Vijesti Na{a mala klinika In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Ostrvo smrti, serija Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija Irska bra}a, serija Nova lova Ubistvo s namjerom, film In magazin

Suzan je razvedena `ena i majka dvoje djece. Kada upozna {armantnog samca i zavodnika Nika Suzan odlu~i da zapo~ne vezu s wim. Wihova veza uskoro bude dovedena u pitawe wihovim zajedni~kim do~ekom Nove godine. Suzan zbog posla mora preko praznika ostati u Vankuveru te joj Nik ponudi da }e dovesti djecu iz Portlanda woj. Djeca, kojoj se nije svidio nijedan mu{karac s kojim je mama izlazila, odlu~na su u namjeri da to putovawe pretvore u no}nu moru za Nika.

Henri Jang ukrao je pet dolara iz po{tanske kancelarije i zavr{io u najpoznatijem i najozlogla{enijem zatvoru, Alkatrazu. Nakon {to poku{a da pobjegne iz tog okrutnog zatvora Henri biva zatvoren tri godine u tamnici bez svjetla, gri jawa i to ale ta. Mil ton Glen je po mo }nik upravnika kaznionice kojem je wegov nadre|eni dao odrije{ene ruke u upravqawu zatvorom. Upravo on je zadu`en za Jangov tretman. Poslije tri godine i dva mjeseca, Jang je pu{ten iz samice te zatvoren s ostalim zatvorenicima. Frustriran `ivotom u samici, Henri uzme ka{iku te wome izbode drugog zatvoreni ka na smrt. Sa da je Jang optu`en za ubistvo te ukoliko ishod su|ewa bu de po gu ban za wega Hen ri }e bi ti osu |en na gasnu komoru. Zadatak da preu zme wego vu od bra nu do bi ja mla di advokat Yems Stemfil. Sada Yems mora da doka `e ne mo gu }e, da je Jang u ubistvu imao sau~esnika, Alkatraz.

K3
9.30 9.40 10.00 11.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.50 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Plej Profa, serija 17.40 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Profa, serija 21.00 Potez 22.00 Vijesti 22.30 Film 0.00 Vijesti 0.30 Astrologija No}ni program

HRT 2
6.50 Vatrogasne pri~e, crtani film 7.10 Silvester i ^i~i 7.40 TV vrti} 8.00 ^arobna plo~a 8.10 Platno boje kist 8.20 Kratki spoj 8.40 Heidi, serija 9.00 Gem set me~, serija 9.30 Muzika 10.00 Serija 10.40 Nevjerovatna g|a Ri~i, film 12.30 Qubo Stipi{i} Delmata 13.30 Dragi Xon, serija 13.50 Prijateqi, serija 14.10 Ksena - princeza 15.00 15.10 15.30 15.40 16.10 17.00 18.10 18.40 19.00 19.30 20.00 21.00 21.40 21.50 22.40 0.10 ratnica, serija Kod Ane TV vrti} ^arobna plo~a Crna kutija Zvjezdane staze, serija Na rubu nauke @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, crtani film Muzika TV Bingo {ou Bitange i princeze, serija Vijesti Momci s Medisona, serija Put lubenica, film [apta~ica duhovima, serija

PINK BH
6.30 Sarajevo na liniji 6.40 Mejd in Bawa Luka 7.00 Rubi, serija 8.00 Napu{teni an|eo, serija 9.00 BH net 10.30 Veliki brat 12.00 Info 12.10 Gilmorice, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Veliki brat 15.00 Rubi, serija 15.50 Info 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Kvizbi 19.00 Rat u ku}i, serija 19.30 Veliki brat 20.00 Farma 21.00 Veliki brat 23.00 Ja imam talenat 0.00 Veliki brat 1.00 Ludi kow, film 2.40 Sarajevo na liniji 2.50 Mejd in Bawa Luka 3.00 Sportisimo 3.10 Ja imam talenat 4.10 Film 6.00 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Ozi Bu, crtani film 9.10 Mumijevi, crtani film 9.30 Kineski moreplovac, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Savana, serija 10.50 Muzika 11.00 Qudi sa Menhetna, serija 11.50 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Lajfstajl 13.10 Global 13.40 Muslimani u Evropi 14.00 Vijesti 14.30 Putovawa putovawa 15.00 U~ilica 15.20 Mini {kola 15.30 ^udesni svijet 15.50 Nema problema 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 Liga {ampiona, magazin 18.50 Ozi Bu, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Na terapiji, serija 20.00 Naked.TV 20.30 Gradske pri~e, serija 21.30 Moda 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Dimenzija vi{e 23.40 Skriveni `ivot rije~i, film 1.40 Na terapiji, serija

HRT 1
5.40 Mir i dobro 6.10 Drugo mi{qewe 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Po~etak gladi 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.40 Normalan `ivot 15.30 Mijewam svijet 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Potro{a~ki kod 20.50 Operacija Mjesec 21.40 Proces 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 Na rubu nauke 0.30 Zvjezdane staze, serija 1.20 Ksena - princeza ratnica, serija 2.00 Momci s Medisona, serija 2.50 Operacija Mjesec 4.00 Proces 4.30 Potro{a~ki kod 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 7.55 Memori 8.00 Mala {kola 8.05 Sveznalica 8.20 Udri mu{ki 9.30 Hope and Faith, serija 10.00 Ku}a Velike mame 10.20 Ekskluziv 10.30 Skrivena kamera 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Zabrawena qubav, serija 13.10 Lalola, serija 14.00 Top 10 14.30 Champs, serija 15.30 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Ku}a Velike mame 21.00 Ke~eri 22.00 Zakon bra}e, serija 23.00 Border, serija 0.00 Ku}a velike mame 1.00 Ke~eri 2.00 Zakon bra}e, serija 3.00 Zakon bra}e, serija 4.00 Border, serija 5.00 Rat bendova

RTL
6.10 6.30 6.50 7.20 7.50 8.40 10.50 11.20 11.50 12.10 13.00 13.30 14.30 Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija 16.00 Korak po korak, serija 16.30 Princ iz Bel Ejra, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Rat u ku}i, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Xejms Bond: Dah smrti, film 22.00 Udar, film 23.50 Vijesti 0.10 Film 2.40 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Slu~ajni partneri 10.00 Novosti 10.10 Hrana i vino 11.00 Gradske pri~e 12.00 Novosti 12.20 Espreso 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.05 Film 15.30 Hrana i vino 16.00 Novosti 16.20 Zlatna planeta 17.20 Sponzoru{e, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Koktel 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

"Bjesovi" i "Her Mess" istopili "metal"
FOTO: S. ILI] PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Luda planeta

“Bje so vi“ i “Her Mess“ is to pi li “me tal“. Ovo je najkra}a ocjena koncerta, koji su u subotu na Bawalu~kom velesajmu odr`ali gorwomilanova~ki i bawolu~ki bend u okviru manifestacije “Banja Luka Revival“. “Her Mess“ su svi ra li standardni repertoar i publika je pozitivno reagovala na wiho vu je dno ~a so vnu svirku. - Ideja da se jednom mjese~no organizuju koncer-

ti na ko ji ma bi po red afirmisanih bendova svirali mladi bawolu~ki sastavi je odli~na. To do sada niko nije radio i mo`e samo da koristi mladim muzi~a ri ma - re kao je vo kal “Her Messa“ Bo`idar [evi}. “Bjesovi“ su imali {arolik repertoar, u kojem su dominirale starije svima poznate pjesme. La ga no su kre nu li, da bi, ka ko je kon cert odmi cao, postajali `e{}i, {to je atmo sfe ru u ha li dovodilo do usijawa. Na slo vnu pje smu sa novog albuma “Boqe ti” izveli su tek izlaskom na bis i bila je odli~no primqena. O pros to ru Bawalu ~kog ve le saj ma muzi~ari i posjetioci imaju pozitivno mi{qewe. - Hala je izolova na, a opet ni je da le ko od gra da, po sje du je par king i, {to je naj va `nije, dobro ozvu~ewe - re kao je [evi}.

Bogatstvo za pramen kose
Pramen kose Elvisa Prislija, koji je sa~uvao wegov li~ni frizer, prodat je za 1.055 funti, objavio je BiBi-Si, javile su agencije. Homer Gil Gileland pratio je du`e od 20 godina kraqa rokenrola na turnejama, farbao mu kosu u crno i kratio je, a odsje~ene pramenove ~uvao u pe{kiru. Za suvenir prodat u subotu na aukciji u Vilt{iru nije se o~ekivala cijena ve}a od 250 funti. Kosa, uz koju je kupac dobio potvrdu o autenti~nosti, montirana je u ram zajedno sa Prislijevom fotografijom.

Predizborne poruke od dvije sekunde
^ileanska televizija po~ela je da emituje predizborne poruke kandidata na predstoje}im predsjedni~kim i parlamentarnim izborima, a nekima od wih pripao je te`ak zadatak da privuku bira~e spotovima od dvije sekunde, javio je Mondo. - Zovem se Tomas i najva`nije u mojoj kampawi je ... sve je {to je uspio da izgovori nezavisni poslani~ki kandidat Tomas Dijas Idalgo.

Brus Springstin pobrkao dr`ave
Brus Springstin pozdravio je svoje obo`avaoce na koncertu u Obern Hilsu rije~ima “Zdra vo, Oha jo!” - a Obern Hils je u Mi~igenu, javile su agencije. Rokenrol legenda je nekoliko puta tokom nastupa u petak uve~e pomiwao susjednu dr`avu, sve dok mu gitarista wegovog pra te }eg “I Strit Ben da“ Stiv van Zant nije pri{ao i {apnuo mu ne{to na uvo. Vi dno po sramqeni 60-go di{wi muzi~ar uspio je da se naceri i prokomentari{e da je takva gre{ka “no}na mora svakog frontmena“. Lokalni mediji izvijestili su da je Springstin publiku zabavqao gotovo tri sata, starim i novim hitovima, ukqu~uju}i sve numere sa albuma “Born to Run“.

Milion u mo~vari
Mu{karac iz Teksasa, koji je vozio svoj milion dolara vrijedan “bugati vejron“, sletio s puta u mo~varu kada se zagledao u pelikana, javio je Mondo. Poslije nesre}e koja se dogodila u mo~varnom dijelu Omega Beja u La Marku u Teksasu, Voza~ je rekao da je bio zatrpan telefonskim pozivima, ali da je malo ko pitao kako je on. Svi su bili zainteresovani za automobil.

NEKAD BILO...
Ma|arski nau~nici su na dana{wi dan 2006. godine uspje{no klonirali mi{a. Mi{ zvani Klonila je proizvod trogodi{weg rada 20 istra`iva~a Poqoprivrednog biotehnolo{kog istra`iva~kog centra u Godolu u blizini Budimpe{te. Prema wihovom uvjerewu, klonirawe bi trebalo da bude od velike pomo}i nau~nicima u lije~ewu raznih bolesti. Klonila je januara 2007. godina donijela na svijet osam zdravih potomaka, o kojima se bri`qivo brinula. Ovo je pokazalo da je klonirana jedinka sposobna da radi sve {to i “normalna“.

POSQEDWA
Klaudija [ifer se vra}a modi
Supermodel Klaudija [ifer razmi{qa o povratku u svijet mode, poput svojih prijateqica El Makferson, Sidni Kraford i Kejt Mos, pi{e “Dejli telegraf“. Mogu}e je da }e Klaudija [ifer po~eti da kreira sopstvenu kolekciju. - Imala sam toliko ponuda posqedwih 20 godina, ali nijedna nije bila u pravom trenutku - rekla je Klaudija [ifer i dodala da bi sada razmi{qala o tome. - To bi morala da bude odje}a koju bih ja voqela da nosim - navela je 39-godi{wa Klaudija [ifer i precizirala da ipak nema namjeru da se vrati na modnu pistu.

Na svijet do{la Klonila

Bez novinara iz Srpske
Nijedna TV ekipa iz Republike Srpske, ni novinar nisu putovali u Lisabon na me~ bara`a izme|u Portugalije i BiH, {to dovoqno govori o stawu i raspolo`ewu u Fudbalskom savezu iz Sarajeva. U delegaciji saveza iz FSRS bila su samo tri ~lana Bogdan ^eko, ~lan Predsjedni{tva, te Slavi{a Vuji} i Ranko Cviji}.

Srpski fudbaleri uspje{no polo`ili test u Belfastu

strana 3.

BARA@ ZA SP

RUKOMET
Kup pobjednika kupova

AKCIJA "GLASA SRPSKE"

Debakl Sloge u [paniji

strana 12.

Odigrani prvi me~evi

Minimalci Portugalije, Rusije i Francuske strana 7.

U susret Izboru najsportista

Danas isti~e rok za prijedloge

strana 14.

2 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SPORT

Fudbalski klub Borac

Bez Bilbije i Sakana
BAWA LUKA - Pauzu u prvenstvu zbog obaveza reprezen ta ci je BiH u ba ra `u za SP 2010. go di ne stru ~ni {tab i fudbaleri Borca koriste za sakupqawe snage za fi ni{ prven stve ne se zo ne. Pred Bawolu ~a ni ma su jo{ dva ispita, protiv Olimpika u gostima i Sarajeva kod ku}e. Poslije toga, uslijedi}e sumirawe najuspje{nije klupske polusezone u bh. eliti. - @elim da oporavim i regeneri{em igra~e za posqedwih 180 prvenstvenih minuta. Zbog bojazni od povreda nismo zakazivali prijateqske utakmice, radimo uobi~ajenim ritmom spremaju}i se za Olimpik i Sarajevo. Nedostaju nam samo Nemawa Bilbija i Du{ko Sakan, koji su se odazvali selektoru mlade reprezentacije BiH Branimiru Tuli}u za me~ protiv Velsa. Svi ostali fudbaleri su u trena`nom procesu - istakao je {ef stru~nog {taba Velimir Stojni}. Ju~era{wi trening “crveno-plavi“ su obavili na stadionu Naprijeda u bawolu~kom nasequ Obili}evo. S. B.

Fudbaler Semjon Milo{evi} napustio Iran i vratio se u Trebiwe

Mnogo stvari mi se nije svi|alo, a najvi{e to {to sam od deset no}i vi{e od pet proveo van hotela zbog jakih zemqotresa, rekao Milo{evi}
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

Zemqotresi raskinuli ugovor

Olimpik bio gost Famosa

Slavqe gostiju
IS TO ^NA ILIYA - U sklopu priprema za nastavak {ampionata premijerliga{ Olimpik odigrao je u Vojkovi}ima prijateqsku utakmicu sa prvoliga{em Republike Srpske Famosom i slavio sa 3:1. Dvostruki strijelac za pobjedni~ki tim u 6. i 54. minutu bio je Mladen Risti}, Miroslav Bjelica je smawio na 2:1 u 55. minutu, a kona~an rezultat postavio je Stefan Gavari} u sudijskoj nadoknadi vremena. Sqede}i protivnik sarajevskog premijerliga{a je trenu tno dru go pla si ra ni tim Premijer lige BiH, bawolu~ki Borac. Taj susret bi}e odigran u nedjequ, 22. novembra, na stadionu “Grbavica“. G. I. FAMOS OLIMPIK 1 (0) 3 (1)
Strijelci: 0:1 Risti} u 6, 0:2 Risti} u 54, 1:2 M. Bjelica u 55, 1:3 Gavari} u 90. minutu. Stadion: SRC “Famos – Vojkovi}i“ u Isto~noj Ilixi. Gledalaca: 200. Sudija: Dragomir \aji} (Isto~na Ilixa). @uti kartoni: Prli} (Olimpik), Bla`i} (Famos). FAMOS: Div~i}, Xapi}, O. [ehovac, ]eha, Popovi}, Mi{ovi}, Mojevi}, Risti}, Jovanovi}, M. Bjelica, Mo~evi}. Igrali su jo{: Mari}, Maslovari}, Bla`i}, Vitkovi}, S. Stankovi}, Vukovi}, Papaz, Prorok, D. Stankovi}. Trener: Mom~ilo Stani}. OLIMPIK: Adilovi}, Suqevi}, Prli}, Kolarov, Je{e, Gavari}, Risti}, Joki}, Rajovi}, Kurto, Spalevi}. Igrali su jo{: Vrani}, Ke~o, Vidovi}, Borovac. Trener: Edin Prqa~a.

Mladi fudbalski tim BiH

Vels testira Tuli}a
SARAJEVO - Mlada fudbalska reprezentacija BiH okupila se u subotu u hotelu “Park“ u Vogo{}i za kvalifikaci oni du el pro tiv Vel sa u sri je du, 18. no vem bra, na stadionu “Grbavica“ (16 ~asova). “Zmajevi“ sa Ostrva dolaze u Sarajevo kao lideri grupe tri sa 13 osvojenih bodova, dok je BiH posqedwa s jednim bodom u tri me~a. - Do me~a }emo imati ~etiri ili pet treninga, zavisno od vremenskih uslova i kvaliteta terena. Veliki hendikep je neigrawe kapitena Yafi}a i ]ori}a zbog `utih kartona, te Gale{i}a zbog povrede. Gosti dolaze kao favoriti, prvi su u grupi, a na nama je da pru`imo dostojan otpor u toj utakmici i izborimo najboqi mogu}i rezultat - rekao je selektor Tuli}. Dan ranije, u utorak, sa po~etkom u 18 ~asova, u okviru iste grupe Luksemburg na stadionu “@ozi Bartel“ do~ekuje Italiju. Poslije Velsa, sqede}i protivnik BiH bi}e Luksemburg 2. marta 2010. godine. G. I.

TRE BIWE - Iako je pri je ne ko li ko da na objavqena vijest da je Semjon Milo{evi} (30) potpisao ugovor sa iranskim drugoliga{em Aluminij Hormozganom iz Bandar Abasa, od tog tran sfe ra ne }e bi ti ni{ta. Stameni defanzivac se vratio u Trebiwe, ali ne}e ponovo obu}i dres Leotara. Iako je ugovor ve} bio potpisan, raskinut je poslije samo nekoliko dana, a o razlozima Milo{evi} ka`e: - Mnogo stvari mi se nije svi|alo, a najvi{e to {to sam od de set no }i, ko li ko sam proveo u Iranu, vi{e od pet proveo van hotela zbog jakih zemqotresa, a dva zemqotresa su bila tako jaka da su po pu ca li zi do vi u so ba ma. Klub se takmi~i u Drugoj ligi. Ima veoma ambicioznog predsjednika, koji je klub u kratkom vremenu proveo kroz nekoliko ran go va ta kmi ~ewa, a imali su ambiciju za plasman u Prvu ligu. Poslije propalog transfera u inostranstvo Milo{evi} }e u Trebiwu sa~ekati prelazni rok i poku{a}e da na|e novi inostrani anga`man. - Zahvalan sam qudima iz Leotara {to su mi omogu}ili da os tva rim inos tra ni anga`man, ali su mi rekli i da zbog o~uvawa identiteta kluba ne mogu da se vratim u Leotar ako ne{to ne pro|e do bro. Po {tu jem wiho vu odluku i meni ostaje da sa~ekam zimu i da poku{am u nekoj novoj sredini. Nije lako pustiti igra~a usred prven-

Semjon Milo{evi}

FOTO: ARHIVA

stva, ne samo Leotaru, ve} nijedan klub u BiH nema takav igra~ki kadar da to podne se. Le ota ru `e lim sve najboqe i nadam se da }e ove sezone ostvariti dobre rezultate, a sqede}e jo{ boqe ka`e Milo{evi}. O stawu u tre biwskom premijerliga{u Milo{evi} ka`e:

~eta Sredojevi}a na klupu. Problem je {to kod nas qudi sve `ele preko no}i i veliki smo megalomani, kao da se ni ko dru gi ne ta kmi ~i osim nas. Za dobar rezultat je potrebno vrijeme, potpuno ra zu mi je vawe i pra vi stru~wak, kakvog Leotar sada ima. U idu }em pe ri odu dosta toga }e zavisiti od to-

ga da li }e Sredojevi} ostati u Leotaru, i kad ostane, on }e sigurno imati odrije{e ne ru ke po svim pi tawima. Samo u tom slu~aju i uz dobru finansijsku podr{ku, kakvu Leotar trenutno ima, mo`emo se u skorijem vremenu nadati povratku kluba u vrh bh. fudbala. I u neko od evropskih takmi~ewa.

^EKA zimski prelazni rok
- Period koji sam proveo u Leotaru je period sa puno oscilacija, do dolaska Bor-

Karijera
Semjon Milo{evi} je u dosada{woj karijeri nastupao za mnogo klubova. Igrao je za Sutjesku iz Nik{i}a, Modri~a Maksimu, Leotar, Olimpik Baku (Azerbejxan), Zriwski, Posu{je, Sarajevo i poqsku Krakoviju.

Prijateqska fudbalska utakmica u Novoj Vesi

Modri~a Maksima na koqenima
NOVA VES - Fudbaleri premijerliga{a Modri~a Maksime u petak su napunili yepove na klupskoj kasi, pa po`urili u obli`we lokale, popili ~a{icu vi{e i to se u subotu odrazilo u prijateqskom me~u protiv ~lana Druge lige Republike Srpske. CRVENA ZEMQA 2 (1) MODRI^A MAKSIMA 1 (1)
Strijelci: 0:1 Kujunxi} u 16, 1:1 Zeqkovi} u 32, 2:1 Zeqkovi} u 58. minutu. Stadion u Novoj Vesi. Gledalaca: 100. Sudija: Radovan Dragosavqevi} (Srbac). Crveni karton: Petar Matovi} (Modri~a Maksima) u 90. minutu. CRVENA ZEMQA: Perduh, Kosti}, Lovri}, Te{i}, Lepir, Butkovi}, Ili}, Zelenac, Vrhovac, Novakovi}, Zeqkovi}. Jo{ su igrali: Ga~i}, Miladinovi}, \eni}, Glamo~i}. Trener: Nikola Niki}. MODRI^A MAKSIMA: Tripi}, Jolovi}, Ali}, Vasiqevi}, \akovi}, Gavri}, Savi}, Radulovi}, Staji}, Stoki}, Kujunxi}. Jo{ su igrali: Niki}, Joksimovi}, Savki}, Miqkovi}, Cekinovi}, Matovi}, \ori}, Boji}, Kuqanin. Trener: Marko Stoji}.

Lijepa manifestacija u Novom Gradu

Sportom protiv dijabetesa
NOVI GRAD - Povodom 14. novembra, Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, u Novom Gradu je odr`ana manifestacija “Novo nordisk kup”. Pod motom “Ujediweni mijewamo budu}nost dijabetesa“, doma}in i organizator smotre u Sportskoj dvorani, u okviru “Open fun football schools“, bio je Fudbalski klub Mladost iz Poqarnica, ~ija je ekipa u susretu {kola fudbala savladala OFK Ravnice rezultatom 2:0. U akciju su se svojim demonstracijama ukqu~ile i djevoj~ice novoosnovanog Odbojka{kog kluba Sme~, koji broji 83 ~lana. Pored Marinka Radmanovi}a, direktora Doma zdravqa u gradu na u{}u rijeka Sane i Une, u~esnicima se predavawem obratio i Vladimir Jorga, dekan Me|unarodnog fa kul te ta za sport Univerziteta Ujediwenih nacija, predsjednik Medicinske komisije Svjetske karate fe de ra ci je i pred sje dnik Evropske karate federacije. N. \.

ZEQKOVI] postigao dva gola
Crvena zemqa je u svim elementima igre nadigrala apsolutnog favorita, a da je fortuna bila na strani doma}ina, trijumf Niki}evih pulena mogao je da bude i ubjedqiviji. Istina, gosti su poveli u 16. minutu kada je Du{ko Staji} obavio posao po desnoj strani, pa poslu`io

Mladen Boji} (Modri~a Maksima)

FOTO: ARHIVA

Vladana Kujunyi}a, koji je bio precizan. Sa dva predivna pogotka Nikola Zeqkovi} je sru{io rivala u 32. i 58. minutu. Onda su doma}i igra~i prokockali ~etiri kolosalne pri-

like, a na drugoj strani Mladen Boji} pokazao da je u ovom trenutku daleko od startne postave i da se pauza negativno odrazila na wegovu formu. U fini{u me~a Petar

Markovi} je zbog psovawa glavnom sudiji zaradio iskqu~ewe i bacio mrqu na prijateqsku utakmicu i dru`ewe koje je potrajalo satima. S. J.

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. novembar 2009. 3
FOTO: AGENCIJE

Reprezentacija Srbije savladala Sjevernu Irsku u Belfastu

Danko Lazovi} nosio kapitensku traku

Lazovi} uti{ao "Vindzor park"

^ast opravdao golom
BELFAST - Fudbaler holandskog PSV Ajndhovena Danko Lazovi} u drugom poluvremenu dobio je ~ast da oko ruke stavi kapitensku traku reprezentacije Srbije. Ukazano povjerewe opravdao je postizawem odlu~uju}eg pogotka na utakmici. - Slu~ajno sam ja bio kapiten. Zbog izostanka nekoliko standardnih igra~a i izlaska Nemawe Vidi}a sam dobio traku, Ali, bez sumwe lep je ose}aj na terenu voditi reprezentaciju svoje zemqe - rekao je Lazovi}. Srpski centarfor duel sa Sjevernim Ircima okarakterisao je kao izuzetno te`ak jer za kratko vrijeme nije lako uklopiti se u novi sistem igre. - Ovo je bila te{ka utakmica, posebno zato {to smo igrali u novom sistemu {to nije jednostavno odmah primeniti kako treba. Meni je pogotovo bilo te{ko budu}i da sam bio sam u {picu. Ipak, kad se sve sagleda mo`emo da budemo zadovoqni - istakao je Lazovi}.

Zoran To{i} bio me|u najboqim pojedincima

Presudila pas igra
BELFAST - Srpski reprezentativac, ~lan Man~ester junajteda Zoran To{i}, jedan od junaka pobjede nad Sjevernim Ircima ocijenio da je igra Srbije bila na zadovoqavaju}em nivou, a posebno istakao da je kqu~ trijumfa bio u pas igri na kojoj je insistirao selektor Radomir Anti}. - Generalno smo odigrali dobro i kontrolisali de{avawa na terenu. Va`no je da smo uradili ba{ ono {to je selektor tra`io od nas i oslonili se na pas igru. Nismo u{li u trku sa Ircima jer to ne bi nikako bilo dobro. Na kraju je jedna akcija u kojoj sam u~estvovao presudila - istakao je To{i}. Prema wegovim rije~ima zasluge za gol pripadaju Gojku Ka~aru koji je lucidno prepustio egzekuciju Danku Lazovi}u. - Posle me~e sam razgovarao sa Ka~arom i rekao sam mu da mi se u~inilo da je on u boqoj poziciji. On je na sre}u fantasti~no reagovao i mudro pustio loptu Lazovi}u koji je efektno re{io na{ napad dodao je To{i}.

Zoran To{i}

Mislim da je ovo bila dobra utakmica. Istina imali smo nekoliko problema u odbrani, ali smo imali i sre}u da pobedimo, rekao Anti}
BELFAST - Fudbalska reprezentacija Srbije uspje{no je po~ela mini-turneju po VeSJEVERNA IRSKA SRBIJA 0 (0) 1 (0) likoj Britaniji. “Orlovi“ su u Belfastu savladali Sjevernu Irsku u utakmici u kojoj je selektor Radomir Anti}, kao {to je i najavio, isprobao pojedine igra~e i takti~ke varijante. Poslije izjedna~ene igre u prvom poluvremenu selekcija Srbije je u nastavku zaigrala ne{to br`e i konkretnije i to uspjela da kruni{e pogotkom Danka Lazovi}a u 57. minutu, a uz malo vi{e koncentracije pobjeda je mogla da bude ubjedqivija. Selektor “orlova“ bio je zadovoqan igrom wegovog tima. - Mislim da je ovo bila dobra utakmica. Istina imali smo nekoliko problema u odbrani, ali smo imali i sre}u da pobedimo. Irci su odigrali dobar me~. Oni su mlad tim, a posebno igra~ sa brojem sedam koji se pokazao kao veoma uzbudqiv fudbaler. Realno {anse za pobedu bile su 50:50, ali je jedan detaq prevagnuo i mi smo dobili - reka je Anti}. Zoran To{i} bio je me|u najboqim srpskim fudbalerima u duelu sa Ircima. kada je iza{ao ona je pre{la na ruku Danka Lazovi}a, a do kraja me~a nosio je Milo{ Krasi}. Kraj mini-turneje Srbije na Ostrvu bi}e u srijedu u Londonu kada }e na stadionu Fulama protivnik biti Ju`na Koreja.

Doma}i navija~i zvi`dali Nemawi Vidi}u

Strijelac: 0:1 Lazovi} u 58. minutu. Stadion: “Vindzor park“. Gledalaca: 8.000. Sudija: Abi Tusen (Luksemburg). SJEVERNA IRSKA: Tejlor (od 77. minuta Tafi), Evans (od 46. minuta Mekkan), Mekartni, Krejgan, Berd, Mekgin (od 71. minuta Mekart), Dejvis, Fini (od 65. minuta Hili), Laferti (od 71. minuta Kirk), Brant (od 65. minuta O’Konor), Hjuz. Selektor: Najxel Vortington. SRBIJA: Isailovi}, Rukavina, Vidi} (od 46. minuta Suboti}), Lukovi}, Kolarov (od 67. minuta Vukovi}), Milija{ (od 46. minuta Ninkovi}), Kuzmanovi} (od 52. minuta Ka~ar), Petrovi}, To{i}, Jovanovi} (od 46. minuta Krasi}), Lazovi} (od 76. minuta Leki}). Selektor: Radomir Anti}.

SQEDE]I rival Ju`na Koreja u srijedu
- Zadovoqan sam To{i}evim napretkom. Jo{ jednom je potvrdio da je u formi i bio je veoma zna~ajan za na{u igru. Pokazao je da jednako dobro mo`e da igra i po levoj i po desnoj strani i to u toku jedne utakmice - zakqu~io je srpski selektor. Zanimqivo, Srbija je na ovom me~u promijenila ~ak tri kapitena. Sa trakom na ruci me~ je po~eo Nemawa Vidi},

Kapiten ignorisao dje~ake
BELFAST - Kapiten Srbije Nemawa Vidi} tokom cijelog prvog poluvremena morao je da slu{a zvi`duke kad god bi bio blizu, ili u kontaktu loptom. Razlog nije li~ne prirode i le`i u polovi~noj netrpeqivosti koju najverniji navija~i Sjeverne Irske, koji su dupke ispunili tribinu iza gola, gaje prema Man~ester junajtedu ~iji je Nemawa ~lan. Oni uglavnom navijaju za Liverpul, ali da fanove ima i klub iz Man~estera vidjelo se tek po zavr{etku utakmice. Naime, blizu autobusa sa srpskim igra~ima okupio se veliki broj dje~aka koji su `eqeli da dobiju autogram od Vidi}a i To{i}a, fudbalera koji brane boje Man~ester junajteda. Ipak, Nemawa je samo projurio pored wih i u{ao u autobus, dok je Bambi strpqivo potpisivao sveske i papiri}e mladih navija~a.

Anti} i Vortington

Milo{ Krasi} najtra`eniji fudbaler u Evropi

Britanski mediji hvale igru “orlova“

Real i Milan u “klin~u“
li fi ka ci ja ma za Svjet sko prvenstvo, do{ao je do za slu`ene pobjede. Igra~i ekstra kla se, ka kve Srbi ja ima, uti{ali su ina~e bu~nu pu bli ku na “Vin dzor par ku’“, pi{e taj list.

"Srbija jaka za Sjevernu Irsku"
BELFAST - “To{i} impre si oni rao u za slu `e noj pobjedi Srbije nad Sjevernom Irskom“, “Srbija jaka za Sjevernu Irsku“, neki su od naslova britanskih onli ne me di ja ko ji pre no se utis ke i ocje ne sa pri ja teqskog me ~a u Bel fas tu, koji je Srbija dobila 1:0. “Times online“ podvla~i da je Sjeverna Irska nastavila crnu seriju neuspjeha u prijateqskim me~evima na svom terenu, a kao jo{ jedan podatak, koji nije za pohvalu, na vo di da je omiqeni fu dba ler me |u na vi ja ~i ma Dej vid Hi li, za vr{io ta kmi~arsku 2009. godinu bez postignutog gola u me|unarodnim me~evima. “Golom Danka Lazovi}a u 57. mi nu tu, tim ko ji je prestigao Francusku u kva-

SRPSKI igra~i ekstra klase
Me di ji na Os trvu pre nose i ocjenu selektora Sjever ne Ir ske Najyela Vor tin gto na da su wego vi igra ~i ima li pri li ku da odi gra ju do bar me~ pro tiv dobre ekipe kakva je Srbija i da je zadovoqan prikazanim. - Naravno, `eqeli smo da pobijedimo, ali sve u svemu bila je ovo dobra provjera - rekao je Vortington.

Milo{ Krasi}

Fudbaleri Srbije

BELFAST - Zvijezda predstoje}eg zimskog prelaznog roka definitivno }e biti srpski reprezentativac Milo{ Krasi}. Mnogo evropskih klubova “bacilo je oko” na krilo moskovskog CSKA, a na ju por ni ji da an ga `u ju Krasi}a izgleda su Milan i Real. “Roso-neri“ se jo{ dvoume da li da po{aqu ponudu za srpskog asa ili da se okrenu ka igra~u Man~ester junajteda, Portugalcu Nani-

ju. Sa druge strane Madri|ani odavno ho}e Krasi}a, nije sporna `eqa, ve} velika suma koju su tra`ili iz CSKA - 15 miliona evra. Me|utim, sad ta cifra ne bi trebala da bude problem. Je di no je pi tawe gdje }e Krasi} zaista od zime zaigrati. Jer, pored Milana i Reala, drugi klubovi su tako|e zainteresovani. Spomiwu se Arsenal, Bajern, Man~ester junajted, Atletiko...

4 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SPORT

Zavr{en jesewi dio prvenstva u Drugoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, grupa zapad
FOTO: GLAS SRPSKE

Golovi po kolima 1. kolo 23 2. kolo 37 3. kolo 28 4. kolo 25 5. kolo 22 6. kolo 30 7. kolo 30 8. kolo 30 9. kolo 21 10. kolo 31 11. kolo 27 12. kolo 23 13. kolo 25 14. kolo 25 15. kolo 27

Ekipa Slobode iz Mrkowi} Grada

Ve} poslije prvih 15 kola jasno je da }e na proqe}e o tituli o plasmanu u Prvu ligu Republike Srpske odlu~ivati Sloboda iz Mrkowi} Grada i Crvena zemqa iz Nove Vesi
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

Tan dem mjer ka eli tu
~ke Slo ge sa 1:2. ^e ta sa “Luka“ u kojoj igra nekoliko fudbalera, koji su nekada nastupali i za ~lanove Premijer lige BiH bila je strah i trepet za sve ostale klu bo ve i za slu `e no je prva pre sje kla vrpcu sa tri boda vi{e od kluba iz Nove Vesi.

BAWA LUKA - Poslije prvog dijela {ampionata u Dru goj fu dbal skoj li gi Re pu bli ke Srpske, gru pa zapad, svima je jasno da }e se u pre os ta lih 15 ko la bit ka za no vog ~la na prvo li ga {kog dru{ tva voditi izme|u Slobode iz Mrkowi} Grada i Crvene zemqe iz Nove Vesi. Mrkowi}a ni pre dvo |e ni pro vje re nim {e fom stru ~nog {ta ba Dra ga nom Vuk{om briqirali su u jesewoj polueta pi. Ostvarili su 14 po bje da i je dan poraz i osvojili ~ak 42 boda. U prvih 12 ko la za biqe`ili su 12 pobjeda, a onda su pora`eni od srba-

SLOBODA zabiqe`ila 14 pobjeda
Uz sve to Mrkowi}a ni ima ju odli ~ne uslo ve za rad, sta di on na ko jem bi im po za vi dje li mno gi prvoliga{i, pa ~ak i Premijerliga{i, tako da ne}e bi ti ni ka kvo ~u do ako od

sqede}e sezone budu igrali u Prvoj li gi Re pu bli ke Srpske. De bi tant u dru go li ga {koj konkurenciji Crvena zemqa je sigurno najprijatni je izne na |ewe po sli je prvog di je la se zo ne sa 39 osvojenih bodova. I u ovoj eki pi igra ve li ki broj pro vje re nih fu dba le ra, a sa klupe je predvodi Nikola Niki}. Ostvarili su 13 pobjeda i dva poraza, i to u ~etvrtom kolu u [amcu od Borca (0:3) i u {estom na “Lu ka ma“ ka da su po ra `e ni od Slo bo de sa 1:2. Si gurno da u Novoj Vesi `ele da na proqe}e nas ta ve u is tom ri tmu, a na du da }e dogodine biti prvoliga{i podgrijava im ~iwenica da

u nastavku {ampionata do~ekuju lidera iz Mrkowi} Grada. Klubove od tre}eg do dese tog mjes ta, ko ji ko li koto li ko mo gu mir no oti }i na zim sku pa uzu pre dvo di do ju ~e ra{wi prvo li ga{ Borac ([a mac) sa 26, a za wim slijede: srba~ka Sloga i Pelagi}evo sa istim brojem bodova, te @upa Milka iz Milosavaca sa 25, Ozren iz Petrova sa 24, Jedinstvo iz @eravice i Omarska sa 23, te Gomionica iz Bronzanog Majdana sa 21 bodom. Os ta lih {est klu bo va: bawolu ~ka Kra ji na sa 16, ko tor va ro {ka Mla dost sa 15, do boj ski @eqe zni ~ar sa 12, Ra van iz Me |e |e sa 11, Slo ga DI PO iz Gorwih Podgradaca sa osam i der ven tski Tek sti lac sa samo ~etiri osvojena boda ima}e na proqe}e velikih mu ka da za dr`e sa da{wi sta tus. Po go to vo ka da se zna da }e zbog reorganizacije takmi~ewa od sqede}e sezone u obje grupe drugih li ga umjes to do sa da{wih 16 igrati po 14 klubova.

Naj, naj, naj...
U jesewem dijelu prvenstva u Drugoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, grupa zapad, postignuta su 404 gola, {to iznosi 26,93 po kolu, odnosno 3,37 po utakmici. Najvi{e puta mre`e su se tresle u drugom kolu, ~ak 37 puta ili ~ak 4,63 puta po susretu. Najmawe golova bilo je u devetom kolu. Tada je postignut samo 21 pogodak, odnosno 2,63 po me~u. Najubojitiji napad ima jesewi vice{ampion Crvena zemqa ~iji su strijelci postigli ~ak 52 gola, ili 3,47 po utakmici. To zna~i da su igra~i drugoliga{a iz Nove Vesi poga|ali protivni~ke mre`e svakih 25 minuta i 58 sekundi. Najmawe pogodaka postigli su dobojski @eqezni~ar i Tekstilac iz Dervente ~iji su igra~i po 15 puta pogodili protivni~ku mre`u, odnosno jednom po me~u ili svakih 90 minuta. Najmawe golova primio je jesewi {ampion, Sloboda iz Mrkowi} Grada, samo devet. Wihova mre`a tresla se 0,6 puta po susretu ili svakih 150 minuta. Najvi{e puta kapitulirali su golmani “fewera{a“ Tekstilca, ~ak 36. Wihova mre`a tresla 2,4 puta po utakmici, ili svakih 37 minuta i 30 sekundi. Najvi{e pobjeda ostvarili su Mrkowi}ani, 14, a igra~i Tekstilca slavili su samo jednom. Najvi{e remija zabiqe`ila je Ravan iz Me|e|e, ~ak pet. Fudbaleri Slobode imali su u 15 kola samo jedan poraz, a Tekstilca ~ak 13. Crvena zemqa, Sloboda i Borac ([amac) imaju maksimalan u~inak na svom terenu, dok je Tekstilac u sedam me~eva zabiqe`io samo jednu pobjedu. Najuspje{niji gost su Mrkowi}ani koji su na sedam utakmica ostvarili {est pobjeda i jedan poraz osvojiv{i 18 bodova. S druge strane, @eqezni~ar nije osvojio ni boda na strani. Na kraju treba dodati da su doma}ini na 120 utakmica zabiqe`ili 77 pobjeda, 16 remija i 27 poraza uz golrazliku 269:135.

Tabela jeseni, zapad
1. Sloboda (MG)15 2. C. zemqa 15 3. Borac ([) 15 4. Sloga (S) 15 5. Pelagi}evo 15 6. @upa Milka 15 7. Ozren 15 8. Jedinstvo (@)15 9. Omarska 15 10. Gomionica 15 11. Krajina 15 12. Mladost (KV)15 13. @eqezni~ar 15 14. Ravan 15 15. Sloga D. (-3) 15 16. Tekstilac 15 14 13 8 8 8 8 8 7 7 6 4 4 3 2 3 1 0 1 40:9 0 2 52:17 2 5 30:21 2 5 28:20 2 5 25:28 1 6 24:23 0 7 27:27 2 6 34:25 2 6 19:30 3 6 29:20 4 7 16:24 3 8 17:27 3 9 15:34 5 8 17:29 2 10 16:34 1 13 15:36 42 39 26 26 26 25 24 23 23 21 16 15 12 11 8 4

Tabela doma}in, zapad
1. C. zemqa 8 2. Sloboda (MG) 8 3. Borac ([) 7 4. Ozren 8 5. Omarska 8 6. Jedinstvo (@) 7 7. Sloga (S) 7 8. @upa Milka 8 9. Pelagi}evo 7 10. Gomionica 8 11.@eqezni~ar(D) 8 12. Ravan 7 13. Mladost (KV) 7 14. Krajina 8 15. Sloga DIPO 7 16. Tekstilac 7 8 8 7 7 6 6 6 6 6 4 3 2 3 2 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 2 4 4 4 6 37:9 27:5 23:6 20:8 14:3 25:8 20:4 15:7 16:9 19:8 9:9 9:7 8:10 8:14 9:13 10:15 24 24 21 21 20 19 19 18 18 15 12 9 9 8 7 3

Tabela gost, zapad
1. Sloboda (MG) 7 2. C. zemqa 7 3. Krajina 7 4. Pelagi}evo 8 5. @upa Milka 7 6. Sloga (S) 8 7. Gomionica 7 8. Mladost (KV) 8 9. Borac ([) 8 10. Jedinstvo (@) 8 11. Sloga DIPO 8 12. Ozren 7 13. Omarska 7 14. Ravan 8 15. Tekstilac 8 16. @eqezni~ar 7 6 5 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 0 1 2 3 4 4 5 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 13:4 18 15:8 15 8:10 8 9:19 8 9:16 7 8:16 7 10:12 6 9:17 6 7:15 5 9:17 4 7:21 4 7:19 3 5:27 3 8:22 2 5:21 1 6:25 0

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. novembar 2009. 5

Jesewi dio {ampionata Druge fudbalske lige RS, grupa istok, kroz prizmu statistike

Jesewi {ampion Podriwe iz Jawe, br~ansko Jedinstvo i Napredak iz Doweg [epka vodi}e na proqe}e veliku bitku za prvo mjesto i plasman u vi{i rang
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

BAWA LUKA - Proqe}ni dio prvenstva u Drugoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, gru pa is tok ri je {i }e sve di le me ko je se nas ta le po sli je prvih 15 kola. A sigurno najve}a me|u wima je ko }e se izme|u jeseweg {ampiona Podriwa iz Jawe, br~anskog Jedinstva i Napretka iz Doweg [ep ka od na re dne se zo ne na}i u vi{em rangu. Drugoliga{ iz Jawe poslije prvih 15 kola na{ao se na prvom mjestu osvojiv{i jesewu titulu. Do we su izabranici Mirsada Alajbegovi}a zaslu`eno do{li, iako u fini{u nisu briqirali. Po sli je prvih de vet ko la ima li su ma ksi ma lan u~i nak, a onda je uslijedio poraz u Nevesiwu od Vele`a sa 0:1. Po tom je de kla si ra no Bratstvo iz Bratunca sa 6:1, a u posqedwa ~etiri kola ~etiri remija. I pored neuspje{ne zavr{nice uspjeli su prvi pro }i kroz ciq a 34 osvojena boda, a u Jawi se nadaju da }e tako biti i na proqe}e poslije posqedweg, 30. kola. Pro {lo go di{wi ~lan prvoliga{kog dru{tva, Je-

dinstvo iz Br~kog poluetapu je zavr{ilo na drugom mjestu sa istim brojem bodova kao i Podriwe. Kada se zna da su izabranici Ive Kne`evi}a poslije devetog kola za ~etom iz Jawe zaostajali ~ak sedam bodova, onda u Br~kom moraju biti i vi{e nego zadovoqni. Pogotovo {to }e u proqe}nom dijelu prvenstva, odnosno u 21. kolu ugostiti jeseweg {ampiona, koji je u Jawi slavio sa 3:0.

GLASINAC iz Sokoca najve}e razo~arewe
Napredak iz Doweg [epka za vode}im tandemom zaostaje dva koraka i jesenas je sakupio 32 boda. Ekipa, koja je prije nekoliko godina bila ~lan elite, stalno je na blizu povratka me|u prvoliga{e, ali im to nikako ne uspijeva. Izabranici Dragoslava Obadovi}a vjeruju da je proqe}e wihovo, jer oba konku ren ta gos tu ju u Dowem [epku, Jedinstvo u 16, a Podriwe u 28. kolu. Na ruku im ide i ~iweni ca da su sa ovim ri va li ma je se nas na gostovawima igrali nerije{eno. Ekipe, koje }e spokojno

mo}i da spavaju zimski san predvodi Vlasenica sa 25, a tu su jo{: Jedinstvo (Brodac) sa 24, Ugqevi~ki Rudar i Vele` iz Nevesiwa sa 22, te Gorica iz Pu~ila sa 21 bodom. U mirnoj luci donekle su br~an ska Lo ko mo ti va i Proleter iz Dvorova sa 19, dok }e ostalih {est klubova strahovati za opstanak. To su Mladost iz Velike Obarske i najve}e razo~arewe, pro{lo go di{wi prvo li ga{, Glasinac iz Sokoca sa 17, Mili}i i rogati~ka Mladost sa 16, Bratstvo iz Bratun ca sa 12 i “fewera{“ Hercegovac iz Bile}e sa samo osam bodova. Golovi po kolima 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo 13 25 17 22 18 35 20 22 20 16 25 19 26 22 31

Tabela doma}in, istok
1. Podriwe (J) 3. Napredak 5. Vele` (N) 6. Vlasenica 7. Rudar (U) 8. Mladost (VO) 9. Lokomotiva 11. Mili}i 12. Gorica 13. Glasinac 14. Mladost (R) 15. Bratstvo (B) 16. Hercegovac 8 6 2 0 19:4 20 7 6 1 0 17:4 19 8 6 0 2 12:6 18 7 5 1 1 15:6 16 7 4 2 1 13:8 14 7 4 2 1 12:7 14 8 4 1 3 15:8 13 8 4 1 3 10:9 13 7 4 0 3 12:5 12 7 3 2 2 12:5 11 7 3 1 3 11:9 10 8 2 3 3 6:10 8 2 2 4 3:7 9 8 2. Jedinstvo (B^) 8 6 2 0 21:7 20 4. Jedinstvo (BR) 8 6 1 1 19:7 19

Tabela jeseni, istok
1. Podriwe (J) 3. Napredak 4. Vlasenica 6. Rudar (U) 7. Vele` (N) 8. Gorica 9. Lokomotiva 15 10 4 1 29:7 34 15 9 5 1 28:8 32 15 8 1 6 25:20 25 15 6 4 5 19:18 22 15 7 1 7 18:23 22 15 6 3 6 21:14 21 15 5 4 6 20:17 19 2. Jedinstvo (B^) 15 10 4 1 30:13 34

Tabela gost, istok
1. Podriwe (J) 3. Napredak 4. Gorica 5. Vlasenica 6. Rudar (U) 7. Lokomotiva 8. Glasinac 9. Mladost (R) 7 4 2 1 10:3 14 9:6 9:9 14 9 8 6 6 6 6 5 4 3 3 3 0 8 3 4 1 11:4 13 8 2 3 3 8 3 0 5 10:14 9 8 2 2 4 6:10 7 1 3 3 5:9 8 2 0 6 4:15 8 2 0 6 5:18 2. Jedinstvo (B^) 7 4 2 1

5. Jedinstvo (BR) 15 7 3 5 28:21 24

10. Proleter (D) 7 4 1 2 19:13 13

10. Proleter (D) 15 6 1 8 27:36 19 11. Mladost (VO) 15 4 5 6 18:19 17 12. Glasinac 13. Mili}i 15 5 2 8 16:20 17 15 5 1 9 15:24 16

10. Proleter (D) 8 2 0 6 8:23 11. Jedinstvo (BR) 7 1 2 4 9:14 12. Vele` (N) 14. Mili}i 15. Bratstvo (B) 16. Hercegovac 7 1 1 5 6:17 7 1 0 6 5:15 7 1 0 6 6:28 7 0 0 7 6:19 13. Mladost (VO) 8 0 3 5 6:12

14. Mladost (R) 15 5 1 9 16:27 16 15. Bratstvo (B) 15 3 3 9 12:38 12 16. Hercegovac 15 2 2 11 9:26 8

Dejan Panteli}

FOTO: ARHIVA

NAJ, NAJ, NAJ...
Na 120 utakmica prvog dijela prvenstva u Drugoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, grupa istok postignut je 331 pogodak, {to iznosi 22,07 po kolu, odnosno 2,76 po me~u. Najvi{e golova je postignuto u {estom kolu 35 (4,38 po susretu), a najmawe u prvom, samo 13 (1,63 po utakmici). Najuspje{niji napad ima br~ansko Jedinstvo ~iji su igra~i postigli 30 golova ili 2 po utakmici, odnosno svakih 45 minuta. Najmawe pogodaka postigao je “fewera{“ Hercegovac iz Bile}e samo devet. Postizali su golove 0,6 puta po utakmici, odnosno svakih 150 minuta. Najmawe golova primio je jesewi {ampion, Podriwe iz Jawe, samo sedam, odnosno 0,47 po me~u ili svaka 192 minuta i 51 sekunde. Najvi{e puta tresla se mre`a Bratstva iz Bratunca, ~ak 38, odnosno 2,53 po utakmici ili svakih 35 minuta i 32 sekunde. Najvi{e pobjeda zabiqe`ili su Podriwe i br~ansko Jedinstvo po deset, a najmawe Hercegovac dvije. Najvi{e remija imali su Napredak iz Doweg [epka i Mladost iz Velike Obarske po pet. Podriwe, br~ansko Jedinstvo i Napredak pora`eni su samo po jednom, a Hercegovac 11 puta. Najboqi u~inak na svom terenu ima Napredak, koji je u sedam me~eva zabiqe`io {est pobjeda i jedan remi osvojiv{i 19 bodova. Fudbaleri Hercegovca u osam doma}ih susreta osvojili su samo osam bodova uz bilans od dvije pobjede, dva remija i ~etiri poraza. Hercegovac nije osvojio ni boda na gostovawima. Treba ista}i da su doma}ini na 120 utakmica zabiqe`ili 69 pobjeda, 22 remija i 29 poraza uz gol-razliku 216:115.

6 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SPORT

FK Partizan

Potra`ivawa milion i 300 hiqada evra
BEOGRAD - Lista klubova koji su du`nici FK Partizan je malo du`a, a Espawol sa 750.000 evra samo je predvo dnik ne ure dnih pla ti {a. FI FA i UEFA tra `e rje{ewe za ovakve slu~ajeve, a mno gi klu bo vi tek ka da im zaprijeti oduzimawe bodova izmiruju svoje obaveze. - Svetski fudbal je prepun nediscipline kada su u pitawu pla}awa obaveze za obe{te}ewe igra~a. FIFA i UEFA }e mo ra ti da na |u efikasniji mehanizam, jer ovo pos ta je ozbiqan pro blem. Na novac od pojedinih transfera ~ekamo godinama. Du gu je nam se uku pno 1.300.000 evra, a nas ni jedan klub ne}e da ~eka kada pla}amo obe{te}ewe za poja~awa - rekao je generalni sekretar Partizana Darko Grubor.

Prijateqske fudbalske utakmice reprezentacija

Sedamnaesti put u istoriji fudbal su igrali oni koji su ga izmislili i oni koji to najboqe rade. Brazil je po sedmi put savladao Englesku koja je ostala na dva trijumfa u me|usobnim me~evima
CIRIH - Reprezentacije koje su zavr{ile kvalifi ka ci je za Svjet sko prvenstvo u fudbalu iskoristile su termin da odigraju prijateqske me~eve. Jedan od najzanimqivijih du ela odi gran je u Do hi izme|u Brazila i Engleske, a “karioke“ su slavile minimalnim rezultatom. Sedamnaesti put u istoriji fudbal su igrali oni koji su ga izmislili i oni koji to najboqe rade. Oni koji su ga izmislili ostali su na svega dvije pobjede. Gol odluke na prepunom stadionu u Dohi postigao je Nilmar u 47. minutu - 1:0. Kapelov tim bio je oslabqen nei grawem Yerar da, Lam parda, Yonsona i Heskija, a reprezentacija koju sa klupe vodi Dunga mogla je i da bude ubjedqivija ali Luis Fabi ja no ni je is ko ris tio penal. Dru gi, uslo vno re ~e no, der bi ve ~e ri igra li su [panija i Argentina. Trijumf je odnio evropski {ampion, a junak pobjede bio je dvos tru ki stri je lac ]a bi Alonso. [panci su poveli wegovim golom u 16. minutu, da bi izab ra ni ci Di je ga Maradone izjedna~ili preko Me si ja iz pe na la u 61. minutu. Pobjedu [pancima do nio je Alon so go lom iz penala u 86. minutu.
Fabricio Kolo}ini (Argentina) i Serhio Ramos ([panija) FOTO: AGENCIJE

UEFA

Eksperiment zadovoqio
NI ON - Ek spe ri ment sa dvojicom dodatnih pomo }nih su di ja do bio je prelaznu ocjenu Komiteta za fu dbal UEFA. U evrop skoj “Ku }i fu dba la“ oci je ni li su da je uvo |ewe dvojice sudija zadu`enih da prate de{avawa u kaznenom prostoru pun pogodak. Argumente za to Komitet za fudbal je prona{ao u malom broju gre{aka arbitara, bar kada je do su |i vawe pe na la u pi tawu, na uta kmi ca ma Lige Evrope. Na me~evima Li ge Evro pe, od ove sezone pravdu dijele peto ri ca su di ja. Po red uobi~ajene trojke, dvojica ar bi ta ra se na la ze iza gol-aut linije.

[PANIJA savladala Argentinu
Reprezentacija Makedonije u Skopqu je savladala selekciju Kanade, a svi golovi su postignuti u drugom polu vre me nu. [vaj car ska je pora`ena na svom terenu od Nor ve {ke go lom ve te ra na Kerjua u 49. minutu koji se nalazi u sjajnoj formi. Luksemburg i Island odigrali su 1:1, a pogodak za Islan|ane postigao je Johanson, dok je strijelac za Luksemburg bio

Italija

Navija~i ne}e kartice
RIM - Nekoliko stotina navija~a protestovalo je u centru Rima zbog namjere vlasti da uvedu identifikacione kartice, odobrene od po li ci je, za one ko ji idu na utakmice. Iako su na vi ja ~i to kom pro tes ta za pa li li odre |en broj bakqi i drugih pirotehni~kih sredstava, skup je pro{ao bez in ci de na ta. Italijansko ministarstvo unutra{wih poslova nedavno je saop{tilo da }e ove kar ti ce wiho vim vla sni ci ma do ni je ti pra vo prvenstva u kupovini ulazni ca i br`i ula zak na stadione. Ipak, primarni ciq mi nis tar stva je da uvo|ewem ovih kartica podigne bezbjednosne mere na stadionima. Navija~i su se u Ri mu po ja vi li ve za nih ruku i u majicama na kojima je pi sa lo “Ne na vi ja ~kim karticama“.

Kinciger. Golova nije bilo u me~u izme|u Danske i Sjeverne Koreje, kao i u jo{ jednom fudbalskom spektaklu, susretu izme|u Italije i Holandije. Rezultati: Ju`na Afrika - Japan 0:0, Makedonija - Kanada 3:0 (Sedloski 48, Pandev 61 pe nal, 90 pe nal), Estonija - Albanija 0:0, Saudijska Arabija - Bjelorusija 1:1 (Al [amrani 32 - Borda~ev 20), Slova~ka - SAD 1:0 (Ham{ik 27 penal), Vels [kot ska 3:0 (Edvar ds 17,

^er~ 32, Remzi 35), Poqska Rumunija 0:1 (Nikulae 59), Hrvatska - Lihten{tajn 5:0 (Bili} 1, 49, Srna 10, Eduardo 23, 47), [vajcarska - Norve{ka 0:1 (Kerju 48 penal), Brazil - Engleska 1:0 (Nilmar 47), Luksemburg - Island 1:1 (Kinciger 75 - Johanson 63), Danska - Ju`na Koreja 0:0, Belgija - Ma|arska 3:0 (Felaini 38, Vermalen 55, Miralas 61 penal), [panija - Argentina 2:1 (Alonso 16, 86 penal - Mesi 61 penal), Italija - Holandija 0:0.

Beret (Engleska) i Nilmar (Brazil)

FOTO:AGENCIJE

Crvena zvezda remizirala sa {vajcarski Sionom

Od gotovog veresija
Zvezda je pred 3.000 gledalaca na stadionu “Turbilon“ vodila 3:0 u 29. minutu nakon pogodaka Bla`i}a, Savija i Kadua, a u nastav ku me ~a do ma }in je uspio da sus ti gne pre dnost Beo gra |a na i me~ je za vr{en rezultatom 3:3. Golove za Sion postigli su Aliu (2) i Domingez. - Mi slim da smo odi gra li dos ta do bro. Si on ni je eki pa za pot cewivawe. Za do voqan sam ka ko smo otvo ri li uta kmi cu, postigli smo tri gola, ali smo se posle opustili, nedovoqno anga`ovano zapo~e li dru go po lu vre me i nai vno pri mi li go lo ve, po se bno po sledwi - re kao je mladi prvotimac “crveno-bi je lih“ Dar ko La zo vi}. - Li~no sam zadovoqan svojom igrom, mada je, naravno, moglo i boqe. [to se ti ~e ove uta kmi ce, imao sam jednu dobru {ansu, ali sam mnogo oklevao. Da sam {utirao iz prve, verujem da bi bi lo boqe. Ma da, ni je na meni da to procewujem. Trener je tu da da kona~nu oce nu o za slu ga ma, igri, pris tu pu - do dao je La zo vi}. Posle pauze zbog obaveza reprezentacije, fudbaleri Crve ne zvez de gos tu ju ^ukari~ki Stankomu u 12. kolu JSL.

DOMA]IN slavio 100 godina postojawa
U od sus tvu Zvez di nih re pre zen ta ti va ca tre ner Vla di mir Pe tro vi} pru `io je {ansu igra~ima koji u prven stvu ne ma ju ve liku minuta`u.

Fudbaleri Zvezde i Siona

FOTO: AGENCIJE

SION - Fudbaleri Crvene zvezde i Siona odigrali su nerije{eno, 3:3, u prija-

teqskoj utakmici odigranoj u [vajcarskoj povodom stogodi{wice FK Sion.

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. novembar 2009. 7

Bara` susreti za plasman na Svjetsko prvenstvo

Afri~ka zona kvalifikacija

“Trikolori“ su uspjeli da zabiqe`e pobjedu na nimalo jednostavnom gostovawu u Dablinu i ~ini se da pred svojim navija~ima ne}e dozvoliti da prokockaju te{ko ste~enu prednost

Anelka otvorio vrata Mundijala

Majstorica za Al`ir i Egipat
CIRIH - Poslije reprezentacija Gane i Obale Slonova~e, plasman na Svjetsko prvenstvo u fudbalu su iz Afrike izbo ri le i se le kci je Ni ge ri je i Ka me ru na, dok }e preostali u~esnik biti poznat poslije bara` susreta izme|u Al`ira i Egipta. Naime, “faraoni“ su slavili sa 2:0 i tako su se po svim parametrima izjedna~ili sa Al`irom i neophodan je novi duel koji }e odlu~iti putnika Grupa A na Mundijal. Heroj trijumfa Maroko - Kamerun 0:2, Egi p}a na bio je Mu ha med Togo - Gabon 1:0. Abutrika, koji je postigao gol 1. Kamerun 6 4 1 1 9:2 13 u pe tom mi nu tu na do kna de 2. Gabon 6 3 0 3 9:7 9 vremena. Bara` me~ ove dvije 3. Togo 6 2 2 2 3:7 8 selekcije odigra}e se u srije4. Maroko 6 0 3 3 3:8 3 du u Sudanu.

Grupa B
Mozambik - Tunis 1:0, Kenija - Nigerija 2:3.
1. Nigerija 2. Tunis 3. Mozambik 4. Kenija 6 6 6 6 3 3 2 1 3 2 1 0 0 9:4 1 7:4 3 3:5 5 5:11 12 11 7 3

Grupa D
Sudan - Benin 1:2 (1:1), Gana - Mali, igrano sino}
1. Gana 2. Benin 3. Mali 4. Sudan 5 6 5 6 4 3 2 0 0 1 2 1 1 2 1 5 7:1 12 6:6 10 6:5 8 2:9 1

CI RIH - Po sli je prvih me~eva bara`a za plasman na Svjetsko prvenstvo u fu dba lu ma lu pre dnost imaju selekcije Portugalije i Rusije, koje su kao do ma }i ni sa vla da li BiH odnosno Sloveniju, a najve}i posao obavila je Francuska. “Trikolori“ su uspjeli da zabiqe`e pobjedu na nima lo je dnos ta vnom gos to vawu u Da bli nu i ~i ni se da pred svo jim na vi ja ~i ma ne}e dozvoliti da prokocka ju te {ko ste ~e nu pre dnost.

Grupa C
Ruanda - Zambija 0:0, Egipat - Al`ir 2:0.
1. Al`ir 2. Egipat 3. Zambija 4. Ruanda 6 6 6 6 4 4 1 0 1 1 2 2 1 1 3 4 9:4 13 9:4 13 2:5 5 1:8 2

Grupa E
Burkina Faso - Malavi 1:0, Obala Slonova~e - Gvineja 3:0.
1. O. Slonova~e 6 2. Burkina F. 6 3. Malavi 6 4. Gvineja 6 5 4 1 1 1 0 1 0 0 2 4 5 19:4 10:11 4:11 7:14 16 12 4 3

Novi Zeland savladao Bahrein

Falon pogodio Crni kontinent
CIRIH - Fudbaleri Novog Zelanda kvalifikovali su se na Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Ju`noj Africi pobjedom u re van{ me ~u nad Bahreinom od 1:0. Prvi susret odigran u Bahreinu zavr{en je bez golova, a strijelac pogotka za plasman na Mundijal bio je Rori Falon u samom fini{u prvog poluvremena. Ekipa Bahreina je u 52. minutu imala priliku da sa penala izjedna~i, pa bi sa rezulta tom 1:1 u uku pnom sko ru pro{la daqe, ali je golman doma}ih Mark Paston odbranio udarac Sajeda Adnana.. Ovo }e biti prvo u~e{}e “kivi ja“ na Mun di ja lu jo{ od 1982. godine. Na svom prethodnom i je di nom u~e{ }u na Svjetskom prvenstvu u [paniji 1982. godine, Novi Zeland je eliminisan jo{ u prvoj rundi.

[ej Given (R. Irska) i Nikolas Anelka (Francuska)

RUSIJA savladala Sloveniju sa 2:1
Bi la je to uta kmi ca u kojoj su Irci dominirali, po se bno u prvom di je lu i pravo je ~udo da nisu uspjeli da postignu pogodak iz broj nih pri li ka, dok je Anelkin pobjedonosni gol pos ti gnut na kon {to se lopta obila od obrambenog

igra~a Irske i poslije promjene smjera zavr{ila u golu doma}ina. Rusi su u Moskvi mogli ubjedqivi je da sa vla da ju Slovence ili makar da sa~uvaju dva gola prednosti koja su imali do dva minuta prije kraja. Me|utim u sudijskoj nadoknadi reprezentativci Slovenije imali su kolosalnu {ansu da izjedna~e rezul-

tat, ali je ruski golman sjajnom intervencijom sprije~io ve li ko izne na |ewe. ^ini se da Slovenci u revan{u koji }e biti odigran u Mariboru mogu da se nadaju tri jum fu i odlas ku na Mundijal. Je di ni me~ bez go lo va odigrali su Gr~ka i Ukrajina. Iako je do ma }in bio blagi favorit, u jednoj izu-

ze tno do sa dnoj i ne za nimqivoj uta kmi ci Ukra jinci su uspjeli da ostvare ciq, ali te{ko je re}i da su pred revan{ u bilo kakvoj prednosti. Rezultati: Rusija - Slovenija 2:1 (Biqaletdinov 40, 51 - Pe ~nik 88), Gr~ka Ukrajina 0:0, Republika Irska - Francuska 0:1 (Anelka 72).

Kostarika pora`ena na svom terenu

Veliki korak Urugvaja
CIRIH - Reprezentacija Urugvaja pobijedila je Kostariku rezultatom 1:0 i tako napravila veliki korak ka Svjetskom prvenstvu sqede}e godine u Ju`noj Africi. U prvoj utakmici bara`a Ju`noamerikanci su pobijedili u San Hozeu golom kapitena Dijega Lugana u 21. minutu. Da nevoqa po doma}ina bude ve}a, potrudio se Randal Azofeifa, koji je u 53. minutu iskqu~en zbog drugog `utog kartona. Po svemu sude}i, Kostarika }e dugo `aliti za propu{tenom prilikom u posqedwoj utakmici iz grupne faze kvalifikacija, kada su u Va{ingtonu protiv Amerikanaca, u posqedwim trenucima me~a ispustili dva gola prednosti. Zbog tog remija (2:2) Honduras je pro{ao daqe, a Kostarika je morala u bara`. Revan{ me~ igra se 18. novembra u Montevideu.

BiH minimalno pora`ena u Lisabonu od Portugalije (0:1)

LISABON - Reprezenta ci ja BiH ni je briqira la u Li sa bo nu u prvoj uta kmi ci ba ra `a za odla PORTUGALIJA 1 (1) BiH 0 (0)
Strijelac: 1:0 Bruno Alve{ u 31. minutu. Stadion: “La Lu{“ u Lisabonu. Gledalaca: 60.588. Sudija: Martin Etkinson (Engleska) 7. @uti kartoni: Deko (Portugalija), Ibi{evi}, Rahimi}, Muratovi}, Spahi} (BiH). Igra~ utakmice: Bruno Alve{ (Portugalija) 7. PORTUGALIJA: Eduardo 6, Bruno Alve{ 7, Fereira 6, Duda 6, Karvaqo 6,5, Pepe 6,5, Raul Meirele{ 6,5, Deko 7 (od 86. minuta Hugo Almeida -), Simao Sabrosa 6,5 (od 88. minuta Tijago -), Nani 6,5 (od 69. minuta Kontrao -), Lidson 6,5. Selektor: Karlos Keiro{. BiH: Hasagi} 6,5, Spahi}, Nadarevi} 6,5, Jahi} 6, Salihovi} 5,5, Ibri~i} 6, Rahimi} 6,5, Muratovi} 6 (od 87. minuta Pjani} -), Misimovi} 5,5 (od 81. minuta Muslimovi} -), Xeko 5,5, Ibi{evi} 5,5. Selektor: Miroslav Bla`evi}.

Revan{ u Zenici kao nada
zak na SP 2010. go di ne u Ju`nu Afriku protiv Portugalije. Ipak, minimalan po raz od 0:1 os tavqa na du iza bra ni ci ma se le kto ra Mi ro sla va Bla `e vi }a da se poslije revan{a u Zenici 18. no vem bra pla si ra ju na Mundijal. Do ma }in je prvu gre {ku od bra ne BiH ka znio golom. Bilo je to u 31. minutu, kada je Nani centrirao s de sne stra ne, Bru no Alve{ se prikrao iza le|a Se ni ja da Ibri ~i }a i gla vom sa ~etiri metra poslao loptu u mre`u. BiH je imala svoje {anse, a najboqu u prvih 45 minuta propustio je Ibri ~i} u 43. mi nu tu, kada je sa nekoliko metera pogodio pre~ku. U posqedwim tre nu ci ma su sre ta BiH je bila blizu izjedna~ewa. Rezervista Miralem Pjani} je centrirao, Edin Yeko s pet metara pogodio pre~ku, a u nastavku akcije Zla tan Mu sli mo vi} sta ti vu. Uprkos porazu selektor Mi ro slav Bla `e vi} ni je bio nezadovoqan:

U ZENICI bez Spahi}a, Muratovi}a i Rahimi}a
- @eqeli smo akti van rezultat i imamo ga. Te{ko je bilo {ta prognozirati, ali mi u Ze ni ci pro la zi mo. Pri pre mi }e mo im pa kao i ne bih bio u ko `i pri ja teqima Por tu gal ci ma. Mo ra li smo pro }i boqe u Li sa bo nu, ali po navqam, ovaj minus nije nedos ti `an. Me |u tim, igra iz Li sa bo na ne po kri va moj optimizam. Ne mo`emo dva pu ta u sa mo ne ko li ko da na odi gra ti lo {e, bi }e to jedna potpuno druga~ija utakmica od ove. To se zove

stra te gi ja, ko ja }e efe kat ima ti sa mo ako os ta ne iznena|ewe - ka`e Bla`evi}. O prilikama svojih napada~a, dvije pre~ke i stativa Bla`evi} ka`e: - Ovo je ne sre }a ka kvu jo{ ni sam vi dio, da Ve dad Ibi {e vi} lop tu ko ja ide u gol, skre ne u sta ti vu. Me ni je ja ko `ao {to j e Z v j e z d a n M i s i mo v i } bio slab, kri vac je, dri blao je, iz gu bio lop tu i kod dva `u ta kar to na ko ja smo do bi li. ^u vao sam ga du `e, za to {to on ima ve li ki kre di bi li tet u re pre zen ta ci ji. Ne sre }a je i u ~iweni ci da smo os ta li bez Sa mi ra Mu ra to vi }a, El vi ra Ra hi mi }a i Emi ra Spa hi }a, ali vje ru jem da i to ne }e bi ti pro blem, na }i }u ja do bi tnu kom bi na ci ju. G. I.

Dijego Forlan (Urugvaj)

8 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. novembar 2009. 9

RIJE^ TRENERA
Darko Vojvodi}, Sutjeska - Pre va zi {li smo sva o~e ki vawa i na pra vi li ogro man us pjeh. Je sewa ti tu la je osvo je na i po red skro mnog buyeta, sa mla dim i do ma }im ka drom. Dru gi klu bo vi su mno go vi {e ulo `i li. Iz dvo jio bih pri mjer zvor ni ~ke Dri ne ~i ji je dan igra~ je skupqi od ~i ta vog na {eg prvog ti ma. U sva kom slu ~a ju, na proqe}e }e bi ti ve oma za nimqivo. Nikola Bala, Radnik Pred po~etak prvenstva nai{li smo na bezbroj problema koji su vezani za odlazak igra~a, a sa druge strane lo{a finansijska situacija je diktirala da moramo napraviti kakav-takav tim kako bi se mogli takmi~iti u Prvoj ligi Republike Srpske. Zadovoqan sa dosada{wem u~inkom u prvenstvu jer se radi o ekipi koja je veoma neiskusna i koja je kroz utakmice pokazala da ima karakter. Tokom prvenstva imali smo oscilacije u igri. Osvajawe ~etvrtog mjesta u polusezoni svakako je uspjeh za ovu generaciju koja nijednog trenutka nije poklekla Zoran Lori}, Drina HE Ovaj dio prvenstva igrali smo dosta oslabqeni jer je dosta igra~a imalo kartone, a tokom jeseweg dijela pratile su nas i povrede. Igrali smo po sistemu toplohladno, ali kada se sve sabere moramo biti zadovoqni. Na{ ciq u nastavku }e biti bijeg iz opasne zone odnosno plasman u gorwi dio prvenstvene tabele. O~ekuje nas neizvjesno proqe}e, po{to }e se sve ekipe boriti da ne ispadnu iz lige. Mislim da smo mi ekipa koja }e i u narednom periodu igrati zapa`enu ulogu u {ampionatu RS. Mile Milanovi}, Drina Z - Jesewa polusezona bila je veoma izjedna~ena. Ispostavilo se da je svako mogao svakoga savladati. [to se ti~e Drine na kraju moramo biti zadovoqni plasmanom na tre}e mjesto. Imali smo katastrofalan start jer smo u tri kola osvojili svega tri boda. Pratile su nas neda}e jer je prva ~etiri kola bio zbog povrede odsutan vezni igra~ Darko Kikanovi} a poslije Nikola Lazarevi}. Posqedwa tri kola je povrije|en i glavni napada~ Zoran Novakovi} pa kada se sve uzme u obzir moramo biti zadovoqni plasmanom. @eqko Vrawe{, BSK - Kada se sad pogleda na tabelu moramo biti zadovoqni plasmanom po{to zaostajemo bod iza lidera. Va`no je da smo ostvarili zacrtani ciq prije po~etka sezone kada smo izbjegli borbu za opstanak. Dobro smo startovali, onda je uslijedio niz lo{ih rezultata ali smo na kraju uspjeli da se vratimo u formu i zauzmemo drugu poziciju. Vlado Jagodi}, Qubi} - Do~ekali smo zimsku pauzu sa mizernim bodovnim zbirom i ~iwenicom da nikoga nismo pobijedili. Mnogi su nas ve} otpisali, mada smatram da se sa “generalkom“ u igra~kom kadru, ne treba predavati. Neophodna su poja~awa u zimskoj pauzi, jer bi se tako na ~vr{}im osnovama moglo poku{ati sti}i do spasa. Klub sa rejtingom, kao {to je Qubi}, ipak mo`e produ`iti prvoliga{ki status, pogotovo kada se zna da tu ima jo{ nekoliko ekipa koje su kvalitetom kao i Prwavor~ani. Zoran ]urguz, Proleter - Ekipu sam preuzeo poslije devetog kola i poraza na doma}em terenu protiv Sutjeske. Planirao sam da u ~etiri kola osvojimo {est bodova, ali smo podbacili. Ostvarenih 16 bodova na kraju sezone nije realan pokazateq vrijednosti ovog kolektiva. Sigurno je da ova generacija mo`e vi{e, pa }e proqe}e biti prilika da se jesewi utisak popravi. Naravno, iz propusta koje smo imali vaqa izvu}i pouke i u zna~ajnijoj mjeri animirati nosioce igre Proletera, koji su se povremeno znali “uspavati“.

Zavr{en jesewi dio fudbalskog {ampionata Republike Srpske

RIJE^ TRENERA
Mo m~i lo Sta ni}, Fa mos - Se zo nu smo za po ~e li sa dva po ra za i na iden ti ~an na ~in okon ~a li je sewi dio. Ve }im di je lom po lu se zo ne smo bi li pre za do voqni, di je lom ne, ali s ob zi rom na to sa ka kvim smo se pro ble mi ma su o~i li na po ~et ku pri pre ma ovo je sja jan re zul tat. Ma lo je sre }e ne dos ta ja lo da pre zi mi mo na li der skoj po zi ci ji. Na proqe}e }e mo bi ti ja ~i za opo ravqene Ogwena Da mja no vi }a, Sr|a na Vit ko vi }a, Mi la na Ta si }a a vje ru jem da }e ru ko vod stvo klu ba da ti po dr{ku da se eki pa os vje `i sa ne ko li ko po ja ~awa. Dra gan Ra do vi}, Ro ma ni ja - Je sen smo okon ~a li na de se toj po zi ci ji, sa pe tna est bo do va i si gur no smo vi {e o~e ki va li. Iza nas su sa mo vi {e grad ska Dri na HE sa is to bo do va, trnska Slo ga sa bo dom mawe, Mla dost sa ~e ti ri mawe i Qubi} ko ji je sa da u ve oma te {koj si tu aci ji. Da kle, ni smo ba{ bez bri `ni pred nas ta vak {am pi onat. Me |u tim, ima mo eki pu za ve }e do me te i to }e mo po ka za ti na proqe}e. Mi lan Vu ja sin, Slo ga Trn - Ge ne ral no gle da ju }i ni sam za do voqan pla sma nom po {to smo pre vi {e bo do va iz gu bi li na do ma }em te re nu. Igrom mo gu da bu dem za do voqan, ali ve li ki pro blem nam je re ali za ci ja ta ko da je na pad bio sla bi ji dio eki pe i si gur no je da }e bi ti ne kih pro mje na do po ~et ka proqe }nog di je la prven stva. Ni smo na pra vi li o~e ki van re zul tat u dosada{wem dijelu prvenstva i u nastavku }e se dos ta eki pa bo ri ti za op sta nak. Duga pauza nam predstoji u kojoj }emo se poku{ati konsolidovati i u nastavku se boriti za sredinu tabele, a ne za opstanak. @eqko Popovi}, Mla dost - Po {to smo tre nu tno pre tposqedwi na ta be li si gur no je da ni smo za do voqni tim pla sma nom. Da nak je pla }en ne is kus tvu i pod mla |i vawu eki pe ko ja se sa dos ta ne is ku snih po je di na ca ta kmi ~i u Prvoj li gi. Nas slab pla sman naj vi {e je uslovqen sla bi jim iz dawima kod ku }e gdje smo dos ta bo do va iz gu bi li u uta kmi ca ma gdje ni smo smje li gu bi ti bo do ve. Si gur no je da nas u nas tav ku ta kmi ~ewa o~e ku je gr~e vi ta bor ba za op sta nak, ali ja sam op ti mis ta i na dam se da }e mo us pje ti u to me. Zlat ko Spa so je vi}, Slo ga Do boj - Od svih eki pa iz Re pu bli ke Srpske odi gra li smo naj vi {e uta kmi ca {to se odra zi lo na na{ pla sman na ta be li. Da ni smo nas tu pa li u Ku pu vje ru jem da bi smo sa da ima li 24 ili 26 bo do va. U posqedwih mje se ca da na ja vi la se `eqa za nastupom u Pre mi jer li gi BiH o ~e mu }e se klup ska uprava izja sni ti u to ku zim ske pa uze. Vin ko Ma ri no vi}, Ko za ra - Naj ve }a na {a do bit ovog di je la {am pi ona ta su mla di fu dba le ri ko ji su uka za nu pri li ku is ko ris ti li na naj boqi mo gu }i na ~in. U su {ti ni sam za do voqan do sa da{wom se zo nom i mi slim da nam ne dos ta ju dva bo da da ispu ni mo ciq ko ji smo pos ta vi li pred po ~e tak se zo ne. Sve eki pe koje se takmi~e u Prvoj ligi Republike Srpske su dos ta izjedna~enog kvaliteta i na proqe}e }e se vo di ti ve li ka bor ba ka ko na vrhu ta ko i na dnu ta be le. Zlat ko Je li sa vac, Slo bo da - Sma tram da je Prva li ga Re pu bli ke Srpske sa 14 klu bo va do bar po tez. Za do voqni smo re zul ta ti ma i onim {to smo os tva ri li jer smo po vra ti li eki pu na fi zi ~kom i psi hi ~kom pla nu. Pla sman na osmom mjes tu je za do voqava ju }i, a bo do vna za li ha da je osno vu da mir no mo `e mo da se pri pre ma mo u zim skoj pa uzi za nas ta vak prven stva.

Po~etak prvenstva nije slutio ovakav rasplet jer su mnogi klubovi svoje ambicije podredili opstanku u eliti Srpske, a daqe {ta se uradi. Tokom 13 odigranih kola na ~elu tabele smjewivale su se ~etiri ekipe - Radnik, BSK, Famos i Sutjeska
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

BAWA LU KA - Je sewi dio prvenstva u Prvoj fudbal skoj li gi Re pu bli ke Srpske donio je dosta uzbu|ewa, a bitna odlika je da su skoro sve ekipe podjednakog kvaliteta {to nije bio slu~aj u pro{lim {ampionatima. Titulom prvaka jeseweg prvaka okitila se ekipa Sutjeske iz Fo~e koja je i pored poraza (0:3) u posqedwem kolu na gostovawu kod Romanije u Palama zadr`ala lidersku poziciju. Po~etak prvenstva nije slutio ovakav rasplet jer su mnogi klubovi svoje ambici je podredili op sta nku u eliti Srpske, a daqe {ta se uradi. Tokom 13 odigranih kola na ~elu tabele smjewivale ~e ti ri eki pe: Ra dnik, BSK, Famos i Sutjeska. Nasuprot borbi za vrh u kojoj i daqe u~estvuje skoro sedam ekipa, situacija na za~equ tabele je dosta druga~i-

ja. Iz li ge ispa da je dan klub, ali samo u slu~aju da nijedan klub iz Republike Srpske ne na pus ti ta kmi ~ewe u Premijer ligi BiH. Ukoliko bi se to desilo onda bi se broj ekipa koje napu{taju elitu srpske pove}ao za taj broj.

LISTA STRIJELACA
8 - Beni} (BSK), Z. Popovi} (Sloboda), M. Blagojevi} (Romanija) 7- Muminovi} (Sutjeska) 6 - Jovanovi} (Famos), Vrane{evi} (Sloboda) 5 - Novakovi} (Drina, Z), Kne`evi} (Romanija), Nini} (Drina Z), Kapi} (Proleter), Baki} (Sloga T) \uri} (Kozara) \ukanovi} (Sloga D), 4 - Bjelica, Aleksi} (Romanija), Babi} (Kozara), D. Drakul, Mihajlovi} (Sutjeska), Takovac, Niki}, Vuji} (Radnik),) Boris Mal~i} (BSK) 3 - ]ulum, Radoja (BSK) Segi} (Qubi}), Mi}evi} (Sloga, D), Pu{ara (Mladost), Zakari} (Kozara), Jeli} (Proleter), Prelo (Mladost), ]ulum, Kikanovi} (Drina, Z), Milovi}, B. Jev}evi} (Drina HE) 2 - [uka, Granzov (Romanija), Miti}, Studen (Kozara), Blagojevi} (Qubi}), Kuki}, Kraq, (Sloga, T), Mutlak (Drina HE), Todorovi} (Sloga, D), Popovi} (Famos), Goranovi}, Vico, Denda, To“ple {u po ivi ci no `a“ u Premijer ligi BiH sigurno je da nemaju “mirne snove“ u zimskoj pauzi. Pored Fo~ka koji su nahoq, (Mladost), Vasi}, @i`ak (Qubi}), O. [ehovac, Mo~evi} (Famos), A}imovi} (Drina Z), Mojovi} Srndovi}, Ra{evi} (Sutjeska) Gigovi} (Kozara), Blagojevi}, Dobri}, Filipovi} (Sloga D), Iveti}, Devu{i} (BSK), 1 - Vasi}, Mirkovi} (Qubi}), Mojevi}, Zubac, Vitkovi} (Romanija), Su{i}, Glogovac, Markovi} (Mladost), Veinovi} (Sloboda) Lazarevi} (Drina Z), Savi}, U{umovi}, Jorgi} (Proleter), Joki}, Sajtanovi}, Milanovi}, Pavi} (Radnik), Li mi}, ^oli} (Drina HE) Uru kalo, Rastovi}, Kremenovi} Milojevi}, (Sloga T), Uji}, Jandri}, Stan ~i}, Stu den, \or|evi} (Kozara) Star ~e vi}, Be}arevi} (Sloga D), Plav{i}, Stri ka, Jorgi}, (BSK), Dosti}, Blagojevi} (Sutjes ka). 1 autogol - Den da, Vico (Mladost), Pavlovi} (Drina Z), \uri} (Sloga T), \uri} (Radnik), Pavi} (Radnik). javqivali borbu za prvo mjesto, najve}a iznena|ewa predstavqaju eki pe BSK-a i Famosa. Ovim timovima je prije po~etka glavni ciq bio stabilizacija kluba i plasman u sredini tabele. Svojim igrama “romanti~ari“ i “motoristi“ su iznenadili sve po klo ni ke fu dba la u Srpskoj, po {to se klub iz Isto~nog Sarajeva do posqedweg kola borio za titulu

QUBI] posqedwi na tabeli
U naj nez go dni joj si tu aciji nalazi se ekipa Qubi}a iz Prwavo ra, ko ja jo{ uvijek ne zna za slast pobjede u ovogodi{wem {ampionatu. Prwavor~ani su kasno po~eli sa pripremama za ovu sezo nu {to se odra zi lo na wiho ve igre. Kao re zul tat toga smijewen je trener Srboqub Nikoli}, kojeg je zami je nio Pre drag [o bot, koga je naslijedio Vlado Jagodi}. U 13 odigranih utakmica “plavi“ su uspjeli da ~etiri puta remiziraju, te sakupe samo ~etiri boda. Sigurno je da }e svaka utakmica u nas tav ku se zo ne za Prwavor~ane biti od presudnog zna~aja, ukoliko imaju `equ da ostanu u prvoliga{kom dru{tvu. Rame uz wih stoji iz ekipa Mladosti iz Gacka koja ima ne{to boqu situaciju te su u do sa da{wih 13. ko la osvojili 11 bodova. Za sada oni su sigurni u opstanak, ali po{to srpski klubovi

Tabela
1. Sutjeska 2. BSK 3. Drina (Z) 4. Radnik 5. Sloga (D) 6. Famos 7. Kozara 8. Sloboda 9. Proleter 13 7 3 3 22:12 24 13 7 2 4 24:12 23 13 6 4 3 18:11 22 13 6 4 3 18:15 22 13 6 4 3 16:13 22 13 7 1 5 19:20 22 13 5 4 4 22:13 19 13 4 5 4 15:12 17 13 4 4 5 10:12 16

Zoran Popovi} (Sloboda) i Vladimir Vukovi} (BSK)

FOTO: G. [URLAN

10. Romanija 13 4 3 6 18:18 15 11. Drina HE 13 3 6 4 9:11 15 12. Sloga (T) 13. Mladost 14. Qubi} 13 3 5 5 14:17 14 13 2 5 6 15:27 11 13 0 4 9 9:36 4

Tabela doma}in
1. Sutjeska 2. Sloga (D) 3. BSK 4. Radnik 5. Romanija 6. Drina HE 7. Famos 8. Sloboda 9. Kozara 10. Drina (Z) 11. Proleter 12. Sloga (T) 13. Mladost 14. Qubi} 7 7 7 7 6 7 6 7 6 6 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 0 1 2 0 3 2 4 0 3 2 2 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 5 18:4 11:5 17:7 12:7 14:3 6:1 10:5 10:5 12:2 11:4 9:7 4:2 10:9 5:19 19 17 15 15 14 13 12 12 11 11 11 9 8 1

{ampiona, a Bawolu~ani su zauzeli visoku drugu poziciju, sa samo bodom zaostatka iza lidera. Je dna od po se bno upe ~atqivih ~iwenica je i veliki broj pobjeda gostuju}ih eki pa ko je su ra ni je bi le prava rijetkost. Vi{e skoro da i nema “neosvojivih tvr|ava“ iz kojih se bodovi nisu odno si li. Pet eki pa ni su osjetile gor~inu doma}ih poraza a to su: Radnik, Sutjeska, Sloga (D), Romanija i Drina HE. Novi ~lanovi Prve lige Romanija i Sloga iz Trna mo-

gu da budu zadovoqni svojim sada{wim plasmanom na tabeli, po{to su pokazali da su u stawu da se nose sa ostalim protivnicima.

DRUGI dio {ampionata po~iwe u martu 2010.
Kada je bilo u pitawu su|ewe ove sezone do{lo je do pozitivnih pomaka, mada i to treba uzeti sa rezervom. Nekoliko afera se diglo zbog, u najmawu ruku ~udnih ar{ina koji su primjewivali “qudi u crnom“. Najvi{e pa`we privukao je “slu~aj Muminovi}“.

Naime, u susretu izme|u Sutjeske i Radnika do{lo je do pre pi rawa izme |u igra ~a obje ekipe, u kojoj je Radan Muinovi} odgurnuo igra~a Radnika Cvijetina Pavi}a te od strane disciplinske komisije Fu dbal skog saveza Republi ke Srpske dobio tri utakmi ce za bra ne neigrawa. Pored ovog dosta pa`we je privukao i “slu~aj Petre{“. Poslije zavr{etka susreta izme|u trnske Sloge i Mladosti iz Gacka igra~ doma}ih Aleksandar Petre{ fizi~ki je napao glavnog su-

di ju Igo ra Ra da ko vi }a iz Prijedora i tom prilikom ga udario rukom u predjelu lica. Disciplinska komisija FS RS ga je suspendovala, ali se pos tu pak pro tiv wega jo{ uvijek vodi. Kada su u pitawu sudije i kontro lo ri su |ewa evi den tno je i smawivawe ocje na po je din ci ma ko ji su dijelili (ne)pravdu na fudbalskim terenima. Proqe}ni dio Prve fudbalske lige Republike Srpske trebao bi da po~ne u martu 2010. godine, a ta~an datum jo{ uvijek nije odre|en i umnogome }e zavisti od vremenskih uslova koji tada budu vladali.

TRENERSKA VRTE[KA
Od 14 {efova stru~nog {taba koji su zapo~eli takmi~ewe u Prvoj ligi Republike Srpske, wih trojica nisu do~ekala kraj. Prvi koji je dobio otkaz je trener Qubi}a iz Prwavora Srboqub Nikoli}, kojem je otkaz zbog lo{ih partija uru~en poslije drugog kola. Na wegovo mjesto do{ao je pomo}ni trener Prwavor~ana Predrag [obot koji je ekipu predvodio do devetog kola kada je umjesto wega na klupu sjeo Vlado Jagodi}. Dugogodi{wi strateg Slobode iz Novog Grada Milorad In|i} usqed lo{ih rezultat odlu~io je da naDu{ko Ra{evi} (Sutjeska)
FOTO: GLAS SRPSKE

Tabela gost
1. Drina (Z) 2. Sloga (D) 3. Famos 4. BSK 5. Kozara 6. Radnik 7. Sloboda 8. Sutjeska 9. Proleter 10 .Sloga (T) 11. Mladost 12. Qubi} 13. Drina HE 14. Romanija 7 6 7 6 7 6 6 6 6 7 7 7 6 7 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 7:7 9:15 5:8 7:5 10:11 6:8 5:7 4:8 1:5 10:15 5:18 4:17 3:10 4:15 11 10 10 8 8 7 5 5 5 5 3 3 2 1

pusti kormilo prvoliga{a iz Novog Grada. Na taj potez on se odlu~io nakon petog kola u kojem je do`ivio poraz na doma}em terenu od Sloge iz Trna. Umjesto wega na klupu Novogra|ana je sjeo Zlatko Jelisavac. Posqedwi {ef stru~nog {taba koji je morao da odstupi je trener Proletera iz Tesli}a Mihajlo Bo{wak. Kap koja je prelila ~a{u nezadovoqstva je poraz Tesli}ana na doma}em terenu od Sutjeske iz Fo~e, u devetom kolu. Na wegovo mjesto imenovan je Zoran ]urguz koji je nekada vodio ekipu Proletera.

10 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SPORT

Utakmicama {estog kola nastavqen ko{arka{ki {ampionat BiH

Sutjeska potopila Leotar
Startovali smo lo{e, igrali smo u gr~u, ali smo u nastavku poboq{ali odbranu i zaslu`eno slavili. Bili smo jedinstveni kao tim, a publika je jo{ jednom bila izvanredna, rekao Damjanac
PI[U: IGOR JANKOVI] igorjanko@yahoo.com SLOBODAN DAKI] slobodandakic@gmail.com

Rezultati
U {estom kolu postignuti su sqede}i rezultati: FO^A: Sutjeska - SL IAT Leotar 66:61 MRKOWI] GRAD: Mladost - Hercegovac 88:90 BAWA LUKA: Borac Nektar - Slavija 71:67 GRUDE: Grude - ^apqina 97:93 TUZLA: Sloboda - Zriwski 78:63 igrano sino}: ZENICA: ^elik - Igokea.
Tabela
1. Sloboda 6 2. Borac N. 6 3. Igokea 5 4. ^elik 5 5. ^apqina 6 6. Grude 6 7. Sutjeska 6 8. Hercegovac6 9. Zriwski 6 10. Mladost 6 11. Slavija 6 12. Leotar 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 4 5 5 460:429 443:426 412:315 384:338 451:461 435:459 421:443 462:496 402:445 426:425 439:443 370:415 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7

FO^A - Ko{arka{i Sutjeske i Leotara odigrali su tvrdu utakmicu sa veoma jakim odbranama, a poslije velike borbe, pobjeda je zaslu`eno pripala doma}inu (66:61). Presudila je mnogo boqa skok igra Fo~aka. Doma}in je imao 29 uhva}enih lopti, od ~e ga ~ak 14 u na pa du. S druge strane gosti su u napadu uhvatili samo tri, a u odbrani osam lopti. U prvom po lu vre me nu boqi su bili gosti koji su zahvaquju}i veoma ~vrstoj odbrani, ali i gre{kama i slaboj re ali za ci ji Su tjes ke, stekli prednost od pet poena (24:29). Preokret je uslijedio u tre}oj ~etvrtini kada su se razigrali centri Sutjeske Milorad Damjanac i Mr|an Mrkovi}, a odli~ni su bili i bekovi Ivan Radovi} i Bojan Sekicki. Na drugoj strani je di ni ra spo lo `en za igru bio je Nikola \urasovi}. - Startovali smo lo{e, igrali smo u gr~u, ali smo u nastavku poboq{ali odbranu i zaslu`eno slavili. Leotar ne ma to li ko do bre cen tre, non-stop su nas udvajali, a mi smo davali povratni pas. Svi smo dobro sara|ivali. Bili smo jedinstveni kao tim, a publika je jo{ jednom bila izvanredna - rekao je najboqi akter susreta Milorad Damjanac. Trener Trebiwaca Radomir Ki si} re kao je da je

Parovi
U sedmoj rundi se sastaju: ALEKSANDROVAC: Igokea - Borac Nektar, BILE]A: Hercegovac - Sloboda Dita, TREBIWE: SL IAT Leotar ^elik, MOSTAR: Zriwski Sutjeska, ^APQINA: ^apqina - Mladost, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Grude. da izdr`e tempo koji smo diktirali. Zbog toga smo po~eli uta kmi cu ne si gur no, boja`qivo i dozvolili protivniku da napravi razliku. Me|utim, proradila je na{a borbenost i `eqa da ne dozvolimo kiks na doma}em tere nu. Brzo smo i u pra vo vreme prelomili utakmicu. Pobeda je vrlo va`na jer su ovo timovi izjedna~enog kvali te ta i sva ka po be da vas pribli`ava gorwem domu naglasio je trener Borca Borislav Yakovi}. Uo~i utakmice u “Boriku“ minutom }utawa odata je po~ast Velislavu Veskovi}u, biv{em treneru Slavije, koji je preminuo u petak nave~e u 32. godini. Sa hra na }e bi ti obavqena da nas u 13 ~a so va na grobqu Le{}e u Beogradu. SUTJESKA SL IAT LEOTAR 66 61

Bojan Sekicki (Sutjeska)

FOTO: G. [URLAN

wegova ekipa potpuno podbacila u drugom poluvremenu: - Odi gra li smo sjaj no prvo poluvrijeme u kojem smo kon tro li sa li ri tam igre kroz odbranu i napad, ali i skok. U nastavku smo sve smo po kva ri li. Po ~e li smo da primamo lagane poene i slabo smo branili {ut za tri po ena. U tre }oj ~et vrti ni

smo bili bez ijednog skoka, {to jo{ u mojoj karijeri nisam vidio, a za cijelo drugo poluvrijeme smo skupili dva. Mislim da je to poni`avaju}e. Rezultat je jo{ i odli~an, kako smo odigrali u drugom poluvremenu. Hercegovac je zaslu`eno po bi je dio Mla dost u Mrkowi} Gradu sa 90:88. U

svim segmentima igre Bile}ani su nadigrali doma}e ko{arka{e koji su se pona{ali kao baletani. I po red izu ze tno lo {e igre, na ro ~i to u od bra ni, Mrkowi}ani su bili u prilici da pobijede. Pri rezulta tu 88:89 ima li su na pad, ali ga nisu iskoristili i trijumf je zaslu`eno pripao gostima. - Izuzetno lo{e smo odigrali u fazi odbrane. Primili smo veliki broj trojki, po {to mo ji igra ~i ni su ispo{tovali dogovor. Nismo udva ja li wiho ve be ko ve Vrawe{a i Si mo no vi }a, a oni su nam dali 54 poena bio je jasan strateg Mladosti Zoran [piri}. Wegov imewak na drugoj strani, Glomazi}, zadovoqan je izdawem wegovih pulena: - Ekipa je odigrala po`rtvovano i mislim da smo zalu`eno osvojili nove bodove. Zbog povreda smo imali MLADOST HERCEGOVAC 88 90

mawih problema u rotaciji, ali smo to nadoknadili dobrim {utem za tri poena. Borac Nektar je pobijedio Slaviju sa 71:67, a do ~etvrtog trijumfa “pivari“ su stigli boqom igrom u nastavku.

BORAC NEKTAR boqi od Slavije
Tim iz Isto~nog Sarajeva je poslije po~etnog vo|stva od 9:0, sve do sredine tre}e dionice kontrolisao igru i rezultat, da bi Bawolu~ani poveli u 27. minutu (43:41), a u zavr{noj dionici imali i 59:52. No, gosti se nisu predavali, jo{ jednom su zaprijetili, ali su doma}i imali odgovor, te su zadr`ali vo|stvo do kraja sureta. - S obzirom da Milo{evi} ni je bio u ti mu, ne do voqno oporavqeni Zdravkovi} i Vuli} nisu imali snagu BORAC NEKTAR SLAVIJA 71 67

(23:18, 16:23, 22:23, 26:26) Dvorana: Arena Komercijalne banke. Gledalaca: 600. Sudije: Milan Adamovi}, Mladen Igwatovi} (Bawa Luka), Mate Kri`anac (Tomislavgrad). MLADOST: Stojakovi} 16, Pekez, Milinovi} 4, Jakovqevi}, Cigale 2, Blanu{a 24, Ke`i} 6, Palali} 16, Velimirovi} 7, Ani~i}, Vukovi} 13. Trener: Zoran [piri}. HERCEGOVAC: Vukajlovi} 3, Pejovi} 12, Vrawe{ 32, Simonovi} 22, Kure{, Radovanovi}, Kuqi}, Vukovi} 6, Vukoje, Savi}, Crnobrwa 10, Jankovi} 5. Trener: Zoran Gloazi}.

(7:15, 16:17, 27:16, 21:19) Dvorana: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 100. Sudije: Edin Husari} (Tuzla), Faruk Ali{ehovi} (Tuzla), Sa{a Laki} (Bijeqina). BORAC NEKTAR: Vuli} 8, Lon~ar 3, Zdravkovi} 16, Kostadinovi}, Gaji} 4, N. Nikoli}, Vla{kovi} 14, Komqenovi}, Pavlovi} 6, Ivi}, M. Nikoli}, Josipovi} 20. Trener: Borislav Xakovi}. SLAVIJA: Vukeli} 4, ^utura, Api} 2, Be{ovi}, Erki} 5, Damjanovi} 2, An|eli} 12, ^ubrilo 30, Tari}, Prekovi} 2, Gavranovi} 4, Hoxi} 6. Trener: Bojan Kusmuk.

(15:17, 9:12, 24:12, 18:20) Dvorana:Gradska u Fo~i. Gledalaca: 1.200. Sudije: Haris Bijedi} (Sarajevo), Hariz Bili} (Sarajevo), Ernad Karovi} (Zenica). SU TJES KA: Ra do vi} 15, Bo di ro ga, [o la ja, Jo kni} 3, Se kic ki 17, Da mja nac 15, Mi la no vi} 1, Mrko vi} 15. Tre ner: Qubi {a Ko va ~e vi}. SL IAT LE OTAR: Ko ~er gin 11, An ti} 6, [a re nac 7, Ale ksi} 2, Za go rac 4, \u ra so vi} 24, Mar ko vi} 7, Se ten ~i}. Tre ner: Ra do mir Ki si}.

Vladimir Vla{kovi} (Borac Nektar)

FOTO: S. ILI]

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. novembar 2009. 11

Crvena zvezda trijumfovala protiv [irokog

[esto kolo IWB lige

Nesre}ne “malene“
KRAW - Ko {ar ka {i ce KRAWSKA GORA 66 Mla dog Kra ji {ni ka pru MLADI KRAJI[NIK 65 `i le su do bru par ti ju u (15:16, 18:11, 19:12, 14:26) {estom kolu IWB lige, ali DVORANA: “Vitranc“. Gledalaca: su ipak kao go{}e pora`ene od Krawske Go re sa 100. Sudije: Igor Poqan{ek, Gregor Mlakar, Toma` Dolinar 65:66. (Slovenija). U penal zavr{nici doma}e igra~ice imale su vi{e KRAWSKA GORA: Pantisiuk 6, Pani} 8, Jur{e, Oblak 8, Nelc, sre }e i kon cen tra ci je, a Ga~ner 13, Lumpert, Tratsiak-Terta~ku na “i“ uzbudqivog du- glav 22, Osterman, Purkat, Trebec ela trojkom je stavila Mi- 9. Trener: Goran Jovanovi}. MLADI KRAJI[NIK: Deura lica Deura. - @ao mi je {to smo ni- 15, Miki} 2, Rus, Granuli}, Kapor ge 4, La smo us pje li iz bje }i ne ke 12, Be1,ni{i}vi} @akula 15,5, tinovi} Vaso 11, Rado{ si tne gre {ke i upi sa ti i Kne`evi}. Trener: Zoran Mike{. tre }i uzas to pni tri jumf. Jo{ jedan egal poraz, tre}i u dosada{wem toku lige. Ovo je, s druge strane, pokazateq da mo`emo jo{ vi{e i da smo ove godine boqi nego ikad u regionalnoj konkurenciji - rekao je trener “malenih“ Zoran Mike{. M. Z.

Poslije tri uzastopna neuspjeha, “crveno-bijeli“ uspisali trijumf protiv Hercegovaca, tek drugi u sezoni
BEOGRAD - Ko{arka{i Crvene zvezde zabiqe`ili su tek drugu pobjedu u NLB ligi, po{to su na svom tere nu u se dmom ko lu la ko iza{li na kraj sa ekipom [irokog (97:81), koja sada ima u~inak od tri pobjede i ~etiri poraza. “Crveno-bijeli“ su, kao {to su i najavili, ozbiqno u{li u me~, {to dokazuje i ~iwenica da su dobili sve ~etiri ~etvrtine, a gosti su u prednosti bili samo u dva na vra ta na sa mom po ~et ku utakmice. Videnov je bio najboqi igra~ pobjedni~kog tima sa 31 poenom (6-6 za dva, 5/6 za tri, 4/4 slobodna bacawa), sedam skokova i ~etiri asistencije, Dragi}evi} je dodao 18, a [timac 17 ko{eva. Hemofarm je pobijedio FMP sa 77:63. Vr{~ani su, iako oslabqeni, potvrdili ulogu favorita i mo`e se re}i da su do trijumfa stigli lak{e nego {to se o~ekivalo, prevashodno zahvaquju}i dominantnoj igri u prvoj i tre}oj ~etvrtini. Naj za pa `e ni ji u po bje dni~koj ekipi bili su Markovi} sa 17 i Stivenson sa 14 poena, dok su Marjanovi} i Krstovi} postigli po 11. U redovima “pantera“ boqi od ostalih bili su Proti} sa 17 i povratnik u tim iz @eleznika, Cvetkovi}, sa 12 ko{eva. Ko {ar ka {i Olim pi je

Najja~a ko{arka{ka liga, NBA

“Gromovi“ se ne {ale
WUJORK - Od srpskih ko{arka{a koji su nastupili na uta kmi ca ma NBA li ge naj boqi u~i nak imao je Predrag Stojakovi}, koji je postigao 25 poena uz ~etiri skoka, ali je to bilo nedovoqno za pobjedu Hornetsa u Atlanti. Dobru partiju prikazao je i Ne nad Krsti}, ~i ji su “gromovi“ iz Oklahome pokazali da se ne {ale, slave}i protiv Sparsa. Kapiten srpske re pre zen ta ci je je imao u~i nak od 11 po ena, sedam skokova, tri blokade i dvije ukradene lopte. Sa{a Pa vlo vi} je u po ra zu Mi ne so te od Mem fi sa imao {est poena i dva skoka, dok je Vladimir Radmanovi} u porazu [arlota od Portlanda upisao {est ko{eva i ~etiri skoka. No} je obiqe`io i ru ki Milvokija Brendon Yenings, koji je u slavqu protiv Golden Stejta postigao ~ak 55 pogodaka. Re zul ta ti: Atlan ta - Wu Orleans 121:98, Indijana Boston 113:104, Va{ington - Detroit 103:106, [arlot Portland 74:80, Klivlend Ju ta 107:103, Maja mi - Wu Yersi 81:80, ^ikago - Filadelfija 94:88, Memfis Minesota 97:87, Milvoki Gol den Stejt 129:125, San Antonio - Oklahoma 98:101, rezultati od petka: Orlando - Wu Yersi 88:72, Filadelfija - Juta 90:112, Wujork Gol den Stejt 107:121, Bos ton - Atlanta 86:97, Wu Orle ans - Por tland 78:86, Minesota - Dalas 77:89, Sakramento - Hjuston 109:100, Denver - LA Lejkers 105:79, LA Kli pers - To ron to 89:104.

Filip Videnov (Crvena zvezda)

FOTO: TANJUG

bili su prejaki za Radni~ki (65:85). Ekipa iz Qubqane je opravdala ulogu favorita, mada su se Kragujev~ani u poje di nim tre nu ci ma, pri je svega u drugoj i tre}oj dionici, sasvim solidno dr`ali.

HEMOFARM boqi od FMP-a
Be}irovi} sa 17, Vidmar sa 12 i Vol{ sa 10 pogodaka

vodili su “zmaj~eke“ do petog slavqa u sezoni. U ekipi Radni ~kog, ko ja je do `i vje la ~etvrti poraz u regionalnom takmi~ewu, najefikasniji je bio Vuksanovi} sa 15 poena. Re zul ta ti se dmog ko la: Bosna - Cibona 55:80, Hemofarm - FMP 77:63, Zadar Helios 97:70, Crvena zvezda [iroki 97:81, Zagreb - Cedevita 91:79, Olimpija - Radni~ki 85:65, igra no si no}: Budu}nost - Partizan.

Plasman
1. Cibona 7-0, 2. Zagreb 6-1, 3. Olimpija 5-2, 4. Zadar 4-3, 5. Hemofarm 34, 6. [iroki 3-4, 7. Cedevita 3-4, 8. Radni~ki 3-4, 9. Budu}nost (me~ mawe) 33, 10. Crvena zvezda 2-5, 11. Helios 2-5, 12. Partizan (dva me~a mawe) 3-2, 13. FMP (me~ mawe) 2-4, 14. Bosna 1-6.

Iskusni ko{arka{ na novom zadatku

Na|feji u Marusiju
ATINA - Ekipa Marusija, ovogodi{weg u~esnika Evrolige, anga`ovala je nekada{weg igra~a Panelniosa Stevana Na|feija. Iskusni 30-godi{wi krilni igra~ nastupao je u prethodne ~etiri godine u gr~koj ligi za ekipe Paneliniosa i Reti mna, a u no vi tim do la zi kao za mje na za te {ko povrije|enog Lejvona Kendala, koji ne}e nastupati idu}a tri mjeseca. Kanadski krilni centar je do`ivio te{ku distorziju sko~nog zgloba na utakmici ~etvrtog kola Evrolige sa Kaha Laboralom u Atini. Marusi je u ~etiri kola elitnog evropskog takmi~ewa zabiqe`io pobjedu i tri poraza, dok u gr~kom {ampionatu ima skor 2-1.

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Borac pro{ao Tomislavgrad
BAWA LUKA - Ko{arka{ice Borca ML IEFK bile su uspje{ne u ~etvrtom kolu {am pi ona ta BiH. Bawolu ~an ke su u uzbudqivoj za vr{ni ci tri jum fo va le protiv doma}eg “Tomislava“ TREBIWE 03 BROTWO 57 68 sa poenom razlike, 89:88. - Mislili smo da }e biti lako, ali je ekipa “Tomislava“ bila ravnopravna i cijela utakmica bila je u egalu. Pobjedi se ne gleda u zube, pokazali smo da mo`emo slaTOMISLAV BORAC ML IEFK 68 69 viti i u gostima, pa lak{e ulazimo u nastavak sezone izjavio je trener Bawolu~anki Vladimir Qubi~i}. Igman je ubjedqivo pora`en od Jedinstva: - U Tuzli smo nastupili JEDINSTVO IGMAN 101 41 sa samo osam igra~ica, jer je ostatak tima obolio od gripa, pa nismo mogli da pru`imo ne ki ja ~i otpor ve oma jakoj ekipa Jedinstva. Da smo bili kompletni, sigurno je da ne bismo izgubili sa ovolikom razlikom - rekao je strateg Igmana Zoran [ehovac.

Memfis doveo plejmejkera

Potpisao Tinsli
MEMFIS - Memfis Grizlisi su anga`ovali iskusnog plej mej ke ra Yama la Tinslija. Tin sli ni je nas tu pao ni za jedan tim od sredine sezone 2007/08, iako je imao va `e }i ugo vor sa In di ja nom, ali nije bio ukqu~en u ekipu. U do sa da{wih se dam se zona sa Pejsersima Tinsli je pro sje ~no pos ti zao 10,4 poena i sedam asistencija, {to ga ~ini sedmim dodava~em me|u aktivnim igra~ima. Anga`man Tinslija dolazi u vri je me ka da se klub su o~a va sa od sus tvom zvi jezde Alena Ajversona. Popularni “Odgovor“, koji je za “gri zli je“ po tpi sao u sep tem bru, na neodre|eno vrijeme je oti{ao iz tima, zbog, kako je na veo, li ~nih pro ble ma, a mno gi ana li ti ~a ri tvrde da se vi{e ne}e ni vra}ati u ligu.

(7:13, 13:19, 14:22, 23:14) DVORANA “Bregovi“ u Trebiwu. Gledalaca: 100. Sudije: Bo`idar Radanovi} (Trebiwe), Maja Mi}unovi} (Trebiwe). TREBIWE 03: Radovanovi}, Lugowa 4, Muratovi}, Milo{evi} 17, Vukajlovi} 6, Buha 5, Peri{i} 2, Ninkovi} 14, Kecojevi} 9, Mi{kovi}, Sko~aji}, ]uk. Trener: Milorad Nada`din. BROTWO: Stojanovska 20, Lokmi} 12, Musa 2, Mija ^arapina 16, Marijana Barbari} 1, Kristina Barbari}, Gaki}, Krasi}, To{i} 17, Monika ^arapina. Trener: Josip Duganxi}. M. Z.

(21:20, 16:17, 14:16, 17:16) DVORANA: Gradska sportska u Tomislavgradu. Gledalaca: 200. Sudije: Denis ]ori} (Mostar), Tomislav Staki} (Mostar). TOMISLAV: Krajinovi} 6, Me{trovi} 8, \uki}, Boli}, Uji}, [kori}, Prskalo 22, Sredutovi} 19, Peri} 2, Muili}, [imunovi} 11. Trener: Goran Maravi}. BORAC ML IEFK: Bo{wak 7, Xombeta 6, Vukoti} 3, Stupar 12, \ur|evi} 2, Todorovi} 28, Mar~eta 7, Tomasovi} 4, N. Todorovi}, Markovi}. Trener: Vladimir Qubi~i}. M. Z.

(31:9, 20:14, 29:9, 21:9) DVORANA: “Mejdan“ u Tuzli. Gledalaca: 50. Sudije: Sead No`inovi} (Tuzla), Svetlana Marjanovi} (). JEDINSTVO: Peri{a 12, Be{i} 16, Gojkovi} 10, Vindi} 6, Pinter 4, Maltez 4, Zubak 9, Ferhatovi} 7, Kova~evi} 8, Dropi} 8, @uni} 9, Trumi} 8. Trener: Goran Jur~enko. IGMAN: Kuti} 5, Memi} 7, Hoxi}, 10, Glava{, Bijedi} 8, Bukva 7, [apowi} 4, Tadi}. Trener: Zoran [ehovac. ^. M.

TREBIWE izgubilo od Brotwa
Mlada ekipa Trebiwa 03 ni u petom kolu nije mogla daqe od poraza. U Trebiwu je us pje {ni ja bi la eki pa Brotwa 94 (57:68), ali je iz najju`nijeg grada BiH stigla jasna poruka da }e trebiwska ekipa stasati veoma brzo i po red pro ble ma ko je su im otima~inom igra~ica nametnuli drugi.

12 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SPORT

Premijer liga za rukometa{e

Remi Lokomotive
BR^KO - Ru ko me ta {i Lokomotive remizirali su sa ^e li kom u Ze ni ci (29:29), u devetom kolu Premijer lige. Br~aci su pru`ili odli~nu partiju i zaslu`eno su se ku }i vra ti li sa prvim gostuju}im bodom: - Nere{en ishod je, po meni, i naj pra ve dni ji. Mo ji igra ~i su pru `i li do bro izdawe i mogu da budem zadovoqan ostvarenim - poru~io je strateg Lokomotive Nikola Markovi}. Rezultati devetog kola: ZENICA: ^elik - Lokomotiva 29:29, MOSTAR: Zriwski - Bo sna (V) 34:34, QUBU ^ELIK 29 (13) LOKOMOTIVA 29 (15)
Dvorana: Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 500. Sudije: Vladimir Kri`anec (Bawa Luka), Mladen Dragi}evi} (Doboj). Sedmerci: ^elik 3 (2), Lokomotiva 5 (5). Iskqu~ewa: ^elik 10, Lokomotiva 12 minuta. Crveni karton: Aldin Begagi} (^elik, tre}e iskqu~ewe) u 44. minutu. ^ELIK: Juki} (14 odbrana), Turi}, Derven~i} 7, Gu{i} 3, Ekinovi}, Savkovi}, Begagi} 2, Skopqak, Prskalo 3 (2), Uzunovi}, Osmanhoxi} 3, ]uran 2, Bajramovi} 9 , Vidimli}. Trener: Zlatan Sara~evi}. LOKOMOTIVA: Damwanovi} (11 odbrana), Nedeqkovi} 1, Bo`i}, \urki}, [arenac 1, Omerovi} 3, Ranki} 7, Stjepanovi}, Radulovi} (6 odbrana), Lu~i} 6 (5), Sumi}, Karanovi} 2, Duvwak 6, Obrenovi} 3. Trener: Nikola Markovi}.

Tre}e kolo Kupa pobjednika kupova za rukometa{e

U prvom me~u Dobojlije pora`ene od Granoqersa sa 27:40, ~ime su prakti~no ve} na startu zavr{ile evropsku epizodu
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Kraj ve} na startu

Tabela
1. Bosna (S) 8 2. Borac m:tel 8 3. Gora`de 9 4. Kowuh 8 5. Sloga 8 6. Izvi|a~ 9 7. Lokomotiva 9 8. Bosna (V) 9 9. Krivaja 8 10. ^elik 9 11. Zriwski 9 12. Grada~ac 8 7 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1268:18421 1230:19019 3250:23216 3242:22415 3212:20415 4234:23913 4238:24813 5267:28210 5239:238 9 6278:320 7 6242:294 7 6198:243 4

GRANOQERS - U prvoj utakmici tre}eg kola Kupa pobjednika kupova rukometa{i Sloge pora`eni su u {pan skom Gra noqer su od is to ime ne eki pe sa 27:40 (11:18). SLOGA 27 (11) GRANOQERS 40 (18)
Dvorana: Gradska u Granoqersu. Gledalaca: 800. Sudije: Andreas Hansen, Ejdun Lindeskov (Farska ostrva). Sedmerci: Sloga 6 (3), Granoqers 6 (6). Iskqu~ewa: Sloga 6, Granoqers 6 minuta. SLOGA: Dejanovi} (7 odbrana), Maksimovi} 1, Tasi}, Buqugija 3 (1), Antonovi} 2, Stankovi}, Distol, [abanovi} (10 odbrana), Pani} 2 (2), Bjelobrkovi} 2, Beqi} 4, Stojanovi}, Doki} 6, Mawi} 7. Trener: Zoran Doki}. GRANOQERS: Ohlander (5 odbrana), Pujol 7 (3), Perez-Ortiz 2, Apelgren 3, Rigal, Ferer 6, Garsija 4, Blanhart 1, Kampoa 3, Perez (7 odbrana), Puig, Svitlica 5, Grundsten 2, ^utura 7 (3). Trener: Lorenco Rueda. Velibor Mawi} FOTO: M. RADULOVI]

[KI: Izvi |a~ - Go ra `de 25:23, srijeda: GRADA^AC: Grada~ac - Borac m:tel, SARA JE VO: Bo sna - Kri va ja, ~et vrtak: DO BOJ: Slo ga Kowuh. De. M.

Dobojlije oba me~a, prema do go vo ru sa {pan skim predstavnikom, igraju u Granoqersu, a ovoga puta nastupili su u ulozi doma}ina.

DRUGI ME^ odigran sino}
Prema o~ekivawu, igra~i Sloge nisu mogli ravnopravno da se nose sa ekipom iz Asobal lige, koja je poslije wema~ke Bundeslige, najja~a u Evropi, a time i u svijetu. Mom ci Zo ra na Do ki }a su se, naravno, trudili, maksimalno zalagali u `eqi da se {to dostojnije suprotsta ve do ma }i nu, ali vi sok poraz nisu mogli da izbje-

Rukometna Liga {ampiona

Debakl sarajevske Bosne
VESPREM - Aktuelni bh. {ampion sarajevska Bosna do`ivjela je te`ak poraz u petom kolu rukometne Lige {am pi ona. Sa raj li je su gos to va le kod Ves pre ma, koji ih je ku}i ispratio sa ubjedqivih 35:18, uz pet pogo da ka @ar ka [e {u ma, dva Uro{a Vilovskog i 14 odbrana Dejana Peri}a. Si ju dad Re al os tao je je di ni tim sa ma ksi mal nim u~inkom u eliti, po{to je kao gost porazio Alingsas (26:24), dok je poqski prvak Vive Kilce nastavio sa us pje {nim iz dawima, po{to je savladao [amberi 31:22, a ve li ki do pri nos tri jum fu dao je i Ras tko Stoj ko vi}, stri je lac sedam golova. Re zul ta ti: Vi ve Kil ce [am be ri 31:22, Ves prem Bo sna 35:18, Alin gsas Si ju dad Re al 24:26, Fi lin gen - Ham burg 17:48, Ade mar Le on - Kol ding 30:30.

gnu. Ja~i protivnik, u ~ijim redovima su odli~no igrali i predstavnici srpskog rukometa ^utura te crnogorskog Svitlica, zaslu`eno je trijumfovao. - Znali smo dobro s kim }emo odmjeravati snage, jer Granoqers je godinama stabilan ~lan najja~e {panske lige. Taj klub weguje brz i atraktivan rukomet kakav se igra u [pa ni ji. Ove uta kmi ce na {im igra ~i ma }e koristiti kao jedno veliko iskustvo. Vjerujem da }emo izvu}i pouke iz ovih me~eva i da }emo svi dobiti jo{ ve}i mo tiv za rad - re kao je trener Doki}. Drugu utakmicu sa Gra-

noqersom Dobojlije su odigrale sino}.

Kolubara
Poraz od Crvene zvezde u doma}em {ampionatu poremetio je redove Kolubare, pa su na premijeri Kupa kupova “krtice“ savladale predstavnika Farskih ostrva Neistin samo sa jednim golom razlike, 37:36 (19:17). Najefikasniji u redovima pobjednika bio je David Ra{i} sa 12 golova. Revan{ je igran sino}, tako|e u Lazarevcu.

[ampionat BiH za rukometa{ice, osmo kolo

"Mira" sru{ila i Qubu{ki
PRIJEDOR - Rukometa{i ce “Mi re“ se ne {a le. Prijedor~anke su u derbiju osmog ko la Pre mi jer li ge BiH upisale petu uzastopnu pobjedu protiv favorizovanog Qubu {kog (28:27) te izbile na drugu poziciju. Cijeli me~ vo|ena je rovovska borba u kojoj su go{}e, za hvaquju }i dva ve za na go la, u posqedwem mi nu tu stigle do izjedna~ewa 27:27. A onda je stvar u svoje ruke uzela Jelena Torbica i pogo“MIRA“ QUBU[KI 28 (13) 27 (13) dila za veliku pobjedu: - Iako smo jo{ neuigrane i relativno nova ekipa, potrudile smo se da ne razo~aramo na{e navija~e. Imali smo podr{ku publike i ta na{a ve}a `eqa i htijewe presudilo je protiv objektivno kvalitetnijeg rivala is ta kla je Dra ga na Ku ki}, strijelac deset golova. Borac je uz mawe probleme sti gao do bo do va na Iliyi: - Bila je to tvrda utakmica u kojoj smo vodili ve}inu ILIXA BORAC 28 (14) 30 (14)

Partizan boqi od Danaca

Revan{ sa “plus ~etiri“
BEOGRAD - Lijepo rukometne ve~e na “Bawici“ priredili su rukometa{i Partizana, napraviv{i odli~an rezul tat u prvom me ~u tre }eg ko la Ku pa EHF, u ko jem su sa vla da li fa vo ri zo va ni dan ski GOG Sven dborg 28:24 (12:10). Pred 1.300 navija~a u “hramu“ rukometa, podr`ani “grobarima“, “crno-bijeli“ su iznenadili prepotentne Skandi nav ce, pre dvo |e ni ra spo lo `e nim Mi li ni }em (8) i Tubi}em (7), dok je dobru rolu imao i Abayi} sa 15 odbrana. Kod gostiju Petersen je bio najefikasniji sa sedam golova. - Pri`eqkivali smo pobedu i nadali joj se. Mo`da smo mogli i vi{e, ali smo u utakmicu u{li u gr~u, sa previ{e re spe kta. Ipak, pre za do voqan sam. Svi smo za do voqni. Tr~ali smo dobro sa wima, znali smo {ta igraju. Hvala i “grobarima“ na velikoj podr{ci - poru~io je trener Partizana Sa{a Bo{kovi}.

^elenx kup, tre}e kolo

Ubjedqivi [ap~ani
SIRAKUZA - Rukometa{i Metaloplastike pobijedili su u gos ti ma ita li jan ski Albatro rezultatom 31:18 u prvom me~u tre}eg kola ^eleny kupa. [ap~ani su pred samo 300 qubiteqa rukometa od starta krenuli agresivno, na poluvremenu pet golova vi{ka (14:9), da bi u nastavku jo{ i pove}ali prednost koja im ve} sada prakti~no obezbje|uje mjesto u sqede}oj rundi. U is tom ta kmi ~ewu bh. predstavnik Grada~ac je razo~arao pred svojim navijaod ~i ma, iz gu biv {i portugalskog Andebola rezultatom 26:33.

Dvorana: “Mladost“ u Prijedoru. Gledalaca: 400. Sudije: Vejsil Be{irevi} (Biha}), Emir Dautovi} (Cazin). Sedmerci: “Mira“ 9 (6), Qubu{ki 4 (2). Iskqu~ewa: “Mira“ 8, Qubu{ki 8 minuta. Crveni karton: Jelena Torbica (“Mira“, diskvalifikacija) u 60. minutu. “MIRA“: E. Bri{evac, J. Bri{evac, Iveti} 1 (1), J. Muti}, Sorak 4, Kuzmanovi} 3 (1), Torbica 8, Balti}, Karari}, Kesar, D. Muti}, Damjanovi} 2, Iveti}, Kuki} 10 (4). Trener: Zoran [trbac. QUBU[KI: A. Prusina 2, Risti} 3, Knezovi} 3, Mi{eti}, Vrdoqak 6, Boras 9, [uwi}, Toli}, M. Prusina 4, Jel~i}, Pavlovi}, Ni`i}, Medak. Trener: Zvonko Herceg.

Dragana Kuki} “Mira“

FOTO: GLAS SRPSKE

Dvorana: KSC Ilixa. Gledalaca: 100. Sudije: Ante Knezovi} (Buna), Robert Zovko (Mostar). Sedmerci: Ilixa 1 (1), Borac 5 (3). Iskqu~ewa: Ilixa 6, Borac 4 minuta. ILIXA: Trogrli}, Mihajlovi} 1, Pavlovi} 2, Arfaxan 1, Ahmethoyi}, Brutus 1, Haxiselimovi}, Ribi} 8, ^oli} 11 (1), [kaqi} 4, Saki}, Huski}, Muhi}, Meryani}. Trener: Dominko Ili}. BORAC: Gudeq, Keki} 4, Goji}, Pala~kovi}, Radi}, Bogojevi} 3, Rajili} 5 (3), Mari} 1, Dr. Kne`evi} 5, De. Kne`evi} 6, Radanovi}, Ostoji}, Babi}, Klinac 6. Trener: Rade Un~anin.

me~a, ali nismo uspjeli da se odli je pi mo. U fi ni {u smo nesmotrenim potezima zamalo sve prokockali, ali smo ipak uspjeli da zadr`imo pre dnost i za slu `e no slavimo - izjavio je trener Bawolu~anki Rade Un~anin. Re zul ta ti osmog ko la: PRIJEDOR: “Mira“ - Qubu{ki 28:27, ILIYA: Iliya Borac 28:30, MOSTAR: “Katarina“ - Kosa~a 33:22, GORA@DE: Gora`de - @eqezni~ar 30:29, @IVINICE: @ivinice - Zriwski 27:23. Slobodno je bilo Jedinstvo. Pa ro vi de ve te run de:

BAWA LUKA: Borac - “Mira“, HAYI]I: @eqezni~ar - @ivinice, QUBU[KI Qubu{ki - Gora`de, MOSTAR: Ko sa ~a - Iliya, TU ZLA: Jedinstvo - “Katarina“. Slobodan je Zriwski.

Tabela
1. Borac 7 2. “Mira“ 7 3. Qubu{ki 7 4. Gora`de 7 5. “Katarina“ 8 6. Jedinstvo 7 7. Ilixa 7 8. @ivinice 7 9. @eqezni~ar 8 10. Kosa~a 7 11. Zriwski 8 7 5 5 5 4 4 4 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0225:15721 1188:16716 2230:18415 2210:18915 3214:20013 3194:15912 3208:20112 4160:168 9 7195:244 3 6121:204 3 8170:242 0

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. novembar 2009. 13
FOTO. B. RADULOVI]

Tereni
Svjesni ~iwenice da su postoje}a tri terena nedovoqna da prime sve zainteresovane ~lanove, wih stotiwak, u rukovodstvu “Bonita“ imaju nove planove. - Idu}e godine izgradi}emo jo{ dva terena otvorenog tipa. Na postoje}im terenima postoji rasvjeta, pa se treninzi organizuju i u ve~erwim terminima - ka`e predsjednik Vrhovac. - Na{ ko le ktiv kra si jedna izuzetno lijepa atmosfe ra, marqivost i `eqa da {to dubqe u|emo u tajne ove igre. Svjesni smo koliko treba da radimo da bi se ostvarile takmi~arske ambicije. Zahvalni smo treneru Mi ha ji lo vi }u i upra vi kluba, koja nam je omogu}ila dobre uslove za rad - ka`e ta kmi ~ar Ni ko la Kalabi}. Sli ~no ra zmi{qaju i Pe |a Ko lo ba ri}, Ogwen Ko si}, \or |e Bla go je vi}, Zorana Ili{kovi}, Jelena Kne `e vi}, Mi lan K a la bi} i os ta li bu du }i prwavor ski maj sto ri te nisa. Ni tokom zimskog perioda za wih ne}e biti pauze. Vrijedno }e raditi u hali, gdje do bro voqno os ta ju i poslije zavr{enog treninga. U rukovodstvu Kluba ne kri ju za do voqstvo onim {to je os tva re no u pro te klih 16 mje se ci od osni vawa Bonita. - Imamo potencijal kojim mo`emo da se ponosimo. Raduje me {to klubovi postoje i u obli`wim gradovima, Srpcu, Doboju i Bawoj Luci, {to je prilika da se ~esto sastajemo, sara|ujemo i raz mjewuje mo is kus tva istakao je predsjednik Kluba Sr|an Vrhovac.

Mladi teniseri Bonita

Prwavorski teniseri iz Bonita u stalnom usponu

Kada sam se prihvatio ovog posla nisam ni pretpostavqao koliko po~etnici u tenisu vole ovaj sport. Vrijedni su, disciplinovani, uporni, uz to i odli~ni u~enici u svojim {kolama, pa ispuwavaju sve uslove da bi redovno trenirali, rekao Mihajilovi}
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

Neki novi {ampioni
centra “Borik“. Na dva otvo re na i je dnom te re nu, ko ji pos to ji u spor tskoj ha li, ta ko zva nom “balonu“, je kao u ko{ni ci. Po le tar ci ima ju svo je ter mi ne, a od osni vawa sa ~lanovima Bonita ra di naj mla |i li cen ci ra ni tre ner u Re pu bli ci Srpskoj, 21-go di{wi Dar ko Mihajilovi} iz Doboja, svo je vre me no se ni or ski prvak BiH. - Kada sam se prihvatio ovog po sla ni sam ni pre tpostavqao koliko po~etnici u tenisu vole ovaj sport. Vrijedni su, disciplinovani, uporni, uz to i odli~ni u~enici u svojim {kolama, pa ispuwavaju sve uslove da bi redovno trenirali. Ovo je jedna zaista sjajna generacija, pa sam ubije|en da }e neki od wih napraviti sjajnu karijeru - rekao je trener Mihajilovi}. U takmi~arskoj sezoni, koja je nedavno zakqu~e na, ima li su i prve zva ni ~ne nastupe. Igrali su na turnirima u Srpcu, Bawoj Luci, Do bo ju, Pri je do ru, Tuzli...

PRWAVOR - Iako postoji tek od jula pro{le godi ne, Te nis ki klub “Bonito“ za kratko vrijeme osvo jio je mla de Prwavor ~a ne, `eqne na predovawa u ovom sportu. Takav utisak mo`e se ste}i po sje tom te re ni ma ovog, naj mla |eg prwavor skog sportskog kolektiva, u zoni Sportsko-rekreacionog

U “BALONU“ kao u ko{nici
- To im je bi la ve li ka `eqa, a kada sve saberemo,

za do voqni smo wiho vim izlas kom na ta kmi ~ar sku scenu. Najva`nije je da po~iwu sticati neophodno iskus tvo - is ti ~e wihov u~iteq. Mla dim prwavor skim teniserima obaveze na trenin zi ma ne pa da ju te {ko. Naprotiv, jedva ~ekaju da se pojave u sportskoj opremi, sa reketima i toliko privla ~nim bi je lim lop ti ca ma.

Na pomolu afera u Rukometnom savezu Republike Srpske

BK Radnik se sprema za Inter ligu

Klubovi protiv suspenzije Savi}a
ZVORNIK - Po svemu sude}i, na pomolu je afera u Rukometnom sportu RS. Povodom suspenzije komesara za takmi~ewe Prve lige Republike Srpske @eqka Savi}a od strane @eqka Jo{i}a, ~lana Disciplinske komisije Rukometnog saveza Republike Srpske, oglasila se ve}ina klubova i stala u za{titu Savi}a. Kako se navodi u odluci o suspenziji, @eqku Savi}u se stavqa na teret da je izdao duple ta kmi ~ar ske kwi`i ce igra~ima Hercegovine iz Nevesiwa, a da u wima nisu navedene kazne po kojima oni nisu imali pravo igrawa u Prvoj ligi ove sezone. Tim povodom Regionalni ru ko me tni sa vez Bi jeqina odr`ao je vanrednu sjednicu Upravnog odbora i zatra`io zasjedawe Skup{tine Rukometnog saveza Republike Srpske. U saop{tewu koje je potpisala predsjednica Zvjezdana Nedi} ka`e se da je odluka o suspenziji Savi}a nelegalna.

Bijeqinci napu{taju Premijer ligu BiH
BI JEQINA - Bo kse ri Ra dni ka spre mni su za nas ta vak sezone u Premijer ligi BiH, s obzirom na to da je Takmi~arska komisija predlo`ila nastavak takmi~ewa u eli ti. Dok Prva li ga BiH uve li ko se zo nu pri vo di kra ju, Pre mi jer li ga je zbog oba ve za re pre zen ta ti va ca iz ve }i ne klu bo va na me |u na ro dnim tur ni ri ma ima la du`u pauzu. Poslije posqedweg turnira u ovoj godini, “Zlatna ruka vi ca“ u Beo gra du, ko ji se odr`a va kra jem no vem bra, mo `e mo vje ro va ti da }e Pre mi jer li ga BiH ko na ~no otpo~eti. Ovo }e vje ro va tno bi ti posqedwa se zo na Ra dni ka u Premijer ligi BiH, jer bi od februara trebalo da se takmi ~i u In ter li gi. Za sa da su u~e{ }e u In ter li gi, osim Ra dni ka, pot vrdi li od pla ni ra nih {am pi ona dr`ava iz okru`ewa Ma~va iz [apca, Podgorica i Novi Sad, a ~eka se na potpisivawe ugovora i ostalih klubova iz susjednih zemaqa. - Imali smo mnogo nastupa na{ih boksera kako u inostranstvu, tako i u BiH. Ve}ina }e u~estvovati na “Zlatnoj ru ka vi ci“, {to bi bi la kva li te tna pro vje ra pred po~etak Premijer lige BiH. Jo{ zna~ajnija je ~iwenica da se vi{e pa`we u proteklom periodu posvetilo upravo mla|im bokserima koji }e tek dobijati priliku za nastupe u prvom timu. S obzirom na to da prvotimci Radnika ionako u BiH nemaju pravu konkurenciju, s toga wihova forma ne}e predstavqati problem - rekao je trener Radnika Milenko Tomi}. I. S.

Rukometni klub Drina

FOTO: ARHIVA

- S obzirom na nelegalan i nelegitiman rad Disciplinske komisije RSRS, odnosno wenog ~lana @eqka Jo{i}a, koji ne poznaje pokretawe i tok postupka, sve wegove odluke smatramo ni{tavnim. Disciplinska komisija broji tri ~lana od kojih je predsjednik Brano Avdalovi} podnio ostavku, a drugi ~lan komisije Slobodan Radoj~i} nije konsultovan. Odluka se mo`e donijeti ako joj prisustvuje vi{e od polovine ~lanova i ako

za wu glasa ve}ina ukupno prisutnih. O~igledno je da ovo nije ispo{tovano te da je grubo prekr{en Disciplinski pravilnik. Odluku koju je potpisao Jo{i} smatramo nelegalnom rekla je Nedi}.

PRVOLIGA[I tra`e sjednicu Skup{tine RS RS
Zahtjevu da se odr`i redovna Skup{tina Rukometnog sa-

veza Republike Srpske i razmatrawe odluke o suspenziji @eqka Savi}a pridru`ili su se rukometni klubovi Hercegovina iz Nevesiwa, Bijeqina, Leotar iz Trebiwa, Drina iz Zvornika, a podr`ali ga i Regionalni savez Bijeqina i Udru`ewe rukometnih sudija Bijeqine. Odr`avawe Skup{tine tra`e i klubovi van Bijeqine, iz Prijedora, Kozarske Dubice, Kotor Varo{a… D. G.

14 ponedjeqak, 16. novembar 2009. GLAS SPORT

Pregled nedjeqe
Nedjeqa, 8. novembar Srpski teniser Novak \okovi} pobijedio Roxera Federera na turniru u Bazelu. Nenad Zimowi} i Danijel Nestor slavili protiv bra}e Boba i Majka Brajana na turniru u Bazelu. Teniserke Italije pobjedom nad Amerikankama trijumfovale u FED kupu. Ponedjeqak, 9. novembar Srpske teniserke Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi} zadr`ale su osmu, odnosno 22. poziciju na najnovijoj WTA listi. Janko Tipsarevi} je napravio korak nazad i sad je 40. igra~ svijeta. Utorak, 10. novembar Srpski ko{arka{ki stru~wak Aleksandar Trifunovi} podnio je ostavku na mjesto trenera Spartaka iz Sankt Peterburga. Jedan od najboqih ko{arka{a svih vremena Karim Abdul Xabar saop{tio je da boluje od bla`eg oblika leukemije. Golman Hanovera i povremeni wema~ki fudbalski reprezentativac Robert Enke ubio se sko~iv{i pod voz. Srijeda, 11. novembar Slobodan Te{i}, poznati fudbalski radnik iz Br~kog, prihvatio je da bude predsjednik stru~nog `irija 55. Izbora deset najboqih sportista Republike Srpske za 2009. godinu. Viktor Troicki pora`en je u drugom kolu turnira u Parizu, a boqi od wega bio je ^eh Radek [tepanek sa 6:4, 6:0. Na Svjetskom kupu u malim bazenima u Stokholmu, Na|a Higl osvojila je prvo mjesto u finalu trke na 200 metara prsno i postavila novi dr`avni rekord. Ona je plivala u vremenu dva minuta, 18 sekundi i 54 stotinki. Ruski teniser Marat Safina odigrao posqedwi me~ u profesionalnoj karijeri i tako oti{ao u penziju. Igrani revan{ susreti ~etvrtfinala Kupa Bih u fudbalu. Prolaz u polufinale izborili su Borac, Slavija, Zriwski i @eqezni~ar. ^etvrtak, 12. novembar Ko{arka{i Partizana do`ivjeli debakl na gostovawu kod Lijetuvos Ritasa u ~etvrtom kolu Evrolige. Litvanci su slavili sa 78:56. Fudbaleri Radnika savladali Leotar sa 4:1 u ~etvrtfinalu Kupa Republike Srpske i tako se plasirali u polufinale.

U susret 55. Izboru deset najboqih sportista Republike Srpske
FOTO: ARHIVA

Zana Novakovi} prijedlog Smu~arskog saveza

Oni savezi koji ne predlo`e svoje najboqe sportiste za tradicionalnu manifestaciju na kraju svake godine osta}e bez kandidata za besmrtnu listu. Naknadne prijave, poslije isteka roka, ne}e biti uzete u razmatrawe
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

BAWA LU KA - Rok za prijave kandidata od strane strukovnih saveza za 55. Izbor deset najboqih sportista Republike Srpske u organizaciji “Glasa Srpske“ is ti ~e ve ~e ras u po no}. Oni savezi koji ne predlo`e svoje najboqe sportiste za tradicionalnu manifestaciju na kraju svake godine osta }e bez kan di da ta za bes mrtnu lis tu. Na kna dne prijave, poslije isteka roka, ne}e biti uzete u razmatrawe. - Sa ve zi su ima li do voqno vremena da predlo`e, na osnovu rezultata postignutih u 2009. godini, iskqu~ivo u seniorskoj konkurenciji, svoje kandidate za Izbor de-

set najboqih sportista na{e republike. Rok isti~e u ponedjeqak u pono}, a ve} u srijedu, 18. no vem bra, stru ~ni `iri kojim predsjedava Slobo dan Te {i} iz Br~kog odr`a }e prvu sje dni cu u Bawoj Luci. Na woj }e da budu verifikovani pristigli prijedlozi strukovnih sportskih saveza - istakao je u ime organizatora Slavko Basara, urednik sportske rubrike u “Glasu Srpske“.

rezultata koji su jedini mjero da vni za pla sman spor tis ta. Ma ni fes ta ci ja “Gla sa Srpske“ je po nos svih nas i najboqa prilika da se na kraju godine sumira ju svi re zul ta ti na {ih sportista, najboqih ambasado ra, pos ti gnu ti {i rom svjet skih me ri di ja na - re kao je Te{i}.

Tradicionalna sportska manifestacija u organizaciji “Gla sa Srpske“ bi }e odr`ana u Banskom dvoru u Bawoj Luci, u utorak, 22. decembra, s po~etkom u 20.10 ~aso va (di re ktan pre nos na RTRS). Pokroviteq ovogodi{weg Izbora je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}.

KANDIDATI
Od 35 strukovnih saveza samo wih 11 je za sada poslalo prijedloge za Izbor deset najboqih sportista Srpske za 2009. godinu. Za sada su predlo`eni: @ana Novakovi} (Smu~arski savez), Dragan Babi} (Kajaka{ki savez), Dra`en Suboti} (Yudo savez), Danijel Topalovi} (Bokserski savez), Lusija Kimani (Atletski savez), Dijana Vasi} (Odbojka{ki savez), Maja Stojkovi} (Tekvondo asocijacija), Rade Kele~evi} (Sportsko-ribolovni savez), Igor Igwatovi} (Savez ko{arke u kolicima), @arko Lazi} (Streqa~ki savez) i Jovica Radanovi} (Savez slijepih).

SASTANAK `irija u srijedu
Stru~ni `iri }e da broji devet ~lanova i ovo tijelo }e imati najte`i zadatak da me|u najboqima izabere najboqe za 2009. godinu. - Radi}emo savjesno i na osno vu ~iweni ca, odno sno

Iz {tampe iza{ao 105. tom “[ahovskog informatora“

Hronika razigrane ma{te
Petak, 13. novembar Trener Wu Orleans Hornetsa Bajron Skot dobio je otkaz u ovom klubu i tako postao prvi kormilar u NBA ligi koji je ove sezone ostao bez posla. Subota, 14. novembar Igrane prve utakmice bara`a za odlazak na Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Ju`noj Africi. Portugalija je slavila protiv BiH (1:0), R. Irska - Francuska 0:1, Rusija - Slovenija 2:1, Gr~ka - Ukrajina 0:0. Novak \okovi} savladao drugog igra~a svijeta Rafaela Nadala u polufinalu turnira u Parizu rezultatom 6:2, 6:3. Fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je Sjevernu Irsku u prijateqskoj utakmici rezultatom 1:0. Rukometa{i Dobojske Sloge pora`eni su od Granoqersa u prvoj utakmici tre}eg kola Kupa pobjednika kupova rezultatom 27:40. BEO GRAD - “[a hov ski informator“, izdava~ka ku}a iz Beograda, iskora~ila je 105. put ispred svog vremena. Novi tom epohalne edicije pokriva doga|awa iz prva ~etiri mjeseca 2009. godine i ve} se nalazi u mnogim ku}nim laboratorijima. Da nemaju “[ahovski informator“ ispred sebe mnogi {ahisti bi u moru partija sa Interneta lako ispustili iz vida, recimo, fantasti~an duel Aleksandra Motileva i Rustama Kasimyanova u Vajk an Zeu ili za ba van pre vid Vasiliosa Kotronijasa, kome su o~i gle dno bi le “ve li ke o~i“ dok je u Budvi sjedio nasu prot Fran sis ka Vaqeho Ponsa. Malo ko bi sada znao i da je Pavel Tregubov ~ovjek od krvi i mesa, jer je u Nansiju ne samo propustio lak dobitak nad Mihalom Krasenkovom ve} i skliznuo u sivilo gubitka. Upravo ovaj dvoboj svakom treneru mo`e poslu`iti kao dobar primjer lo{e procjene ili uspavane intuicije u prelomnim trenucima. Koliko bi, u nedostatku stru~nih ~asopisa, pou~nih analiza, kombinacija i zavr{nica bilo prepu{teno zaboravu samo gledaju}i partije dok nervozno pritiskate lijevu polovinu mozga elektronskog mi{a?! Da nije starog dobrog papira razdijeqenog na 336 strana ideje iz “sudara“ Vasilija Ivan~uka i Vi{va na ta na Anan da u Linaresu ili relativno nepoznatih Silvana Donsea i Raula [trohakera na {ampionatu Francuske vremenom bi se nepovratno raspr{ile u svijetu binarnih brojeva.

PREDOJEVI], Sokolov i Nikoli} u{li u kwigu
Nije, me|utim, ova kwiga prosti zbir partija; ona je, pri je sve ga, di ja gnos ti ~ar stawa {aha u svim zemqama svijeta. Tako nam 105. “Informator“ neumoqivo dokazuje kako je nedavni pohod bh. reprezentacije na Evropsko prvenstvo u Novom Sadu bez trojice musketara bio ravan samoubistvu. Ivan Sokolov, Borki Predojevi} i Predrag Nikoli} jedini su se svojim znawem i kvalitetom ponovo uspjeli “ugurati“ me|u velikane drevne igre, ali ni to

nije bilo dovoqno podsticajno da sijede glave iz [ahov ske uni je BiH po di gnu po gled iznad sjen ke obo da nacionalnog {e{ira, preple te nog mre `a ma li ~nog interesa. Oni ma ko ji pri hva ta ju “Informatorovu“ obrazovnu ulogu ostaje da se dive izabranim kombinacijama, studi ja ma i za vr{ni ca ma, da vide {ta je sve novo igrano u {kotskoj (C45), sicilijanskoj (B90), {panskoj (C88) i slavenskoj (D15) odbrani, da se podsjete ~ime se odlikuje stvarala{tvo Ruslana Ponomarjova, kao i da se jo{ jednom uvje re u izu ze tnost olimpijskog me~a Vladimira Akopjana i Maksima Va{ije Lagrava, bisera 104. toma. B. T.

GLAS SPORT ponedjeqak, 16. novembar 2009. 15

Vlado Mi}i}, jedan od najboqih {ahista Drine iz Zvornika

Partije
[olak - Kosi} Novi Sad 2009. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. d2 c5 4. ed5 d5 5. gf3 cd4 6. c4 d6 7. 0-0 f6 8. b3 c6 9. bd4 d4 10. d4 d7 11. b3 0-0-0 12. a4 c6 13. e3 d5 14. d5 d5 15. c6 c6 16. e1 c5 17. b4 d4 18. b1 e4 19. b5 e3 20. fe3 d7 21. c3 c7 22. g7 d8 23. f7 c2 24. bf1 e3 25. h1 c1 26. h7 f1 27. f1 e5 28. h3 e4 29. f5 c7 30. e5 c8 31. h2 b6 1−0 Anand - Svidler Moskva 2009. 1. d4 f6 2. c4 g6 3. c3 d5 4. cd5 d5 5. d2 g7 6. e4 b6 7. e3 0-0 8. h3 e5 9. f3 ed4 10. d4 d4 11. d4 e7 12. e3 c6 13. b5 b4 14. c1 e6 15. b3 a6 16. e2 c6 17. 0-0 f6 18. fe1 ad8 19. f1 f7 20. h2 e6 21. f4 d4 22. f5 f7 23. g4 gf5 24. h6 h8 25. f2 fe4 26. e4 d6 27. d1 c5 28. f7 f7 29. b4 f5 30. bc5 fe4 31. f7 f3 32. f3 1−0 Sokolov - Grunfeld Bastija 2009. 1. d4 f6 2. c4 e6 3. f3 b4 4. d2 e7 5. c3 0-0 6. c2 d6 7. a3 c3 8. c3 bd7 9. b4 e5 10. e3 e4 11. d2 c5 12. e2 e8 13. bc5 dc5 14. d5 b5 15. d1 bc4 16. c4 b7 17. d6 e6 18. 0-0 d5 19. a5 ec8 20. d2 e8 21. fd1 df6 22. h3 h6 23. g4 g4 24. d5 ef6 25. 5d2 e5 26. e5 e5 27. d7 d8 28. d8 d8 29. d6 f8 30. a4 e7 31. c6 h5 32. f6 gf6 33. d5 b8 34. c5 e6 35. c4 1−0

Remiji sa Nikoli}em u posebnom sje}awu
PI[E: DRAGO GAJI] dragogajic@teol.net.ba

ZVOR NIK - Maj stor ski kan di dat Vla do Mi }i} vjerovatno je jedan od naj ja ~ih igra ~a u svo joj ka te go ri ji u Re pu bli ci Srpskoj. Godinama je uzdani ca [a hov skog klu ba Dri ne iz Zvor ni ka. Dre vnu igru upoznao je u roditeqskom domu u Bratuncu i ubrzo postao prva omladinska tabla u tom klubu. K ao afir mi san igra~ osam de se tih go di na oti {ao je u Zvor nik gdje je odmah zaigrao za Drinu sa ko jom je pos ti gao mno ge zna~ajne uspjehe. - Bio sam sa ekipom koja je igra la 1984. go di ne Dru gu li gu Ju go sla vi je u Puli. Konkurencija je bila veoma jaka jer smo tada imali “stra{an“ tim predvo|en Borom Vukalovi}em, Dra{kom Ivanovi}em, Dragoqubom Bo ro je vi }em, Ra dom Pa vlo vi }em... Za taj pe ri od me ve `u pri ja tne uspo me ne - re kao je Vla do Mi}i}.

Za godi{wicu rada Fabrike glinice “Bira~“ 1988. godine, velemajstor Predrag Nikoli} igrao hendikep me~ sa igra~ima Drine na osam tabli i simultanku, a u oba duela Mi}i} remizirao

BRIQANTNE igre na prvom prvenstvu Srpske
U Re pu bli ~koj li gi BiH za Drinu je igrao tre}u ili ~et vrtu ta blu i to uvijek veoma uspje{no. - Tih go di na bi lo je
Vlado Mi}i} FOTO: D. GAJI]

dosta turnira i simultanki. Sje }am se da je za go di{wicu ra da Fa bri ke gli ni ce “Bi ra~“ 1988. go -

Uvijek uz klub
Vlado Mi}i} je uporedo sa igrawem {aha postao i ugledni poslovni ~ovjek. Pored svih obaveza, anga`ovao se na obnovi rada kluba i svako ve~e na|e vremena da svrati u klupske prostorije. I daqe je standardni ~lan prve ekipe, a bez wega se ne mo`e zamisliti nijedna aktivnost [ahovskog kluba Drina iz Zvornika.

dine, tada najja~i jugosloven ski igra~, ve le maj stor Pre drag Ni ko li} igrao hen di kep me~ sa igra ~i ma Drine na osam tabli i simultanku. Oba puta sam remi zi rao. In te re san tno je to {to me zapamtio i idu}e go di ne ka da je do {ao u Zvornik na novu simultank u, i ka da smo se poz dravqali, re kao mi je: “Haj de ove go di ne izvu ci

re mi!“ - pri sje }a se Mi }i}. Nas tan kom Re pu bli ke Srpske nastavio je da igra za Drinu i osvojio prvu titu lu prva ka na prvom prvenstvu koje je odr`ano u Zvorniku 1994. godine. Osta}e zapisano da je na {estoj ta bli osvo jio se dam poena iz osam partija, {to je bio je dan od naj boqih pojedina~nih rezultata.

- Na `a lost, po sli je ispa dawa Dri ne iz Prve li ge Re pu bli ke Srpske na prven stvu 1999. go di ne na Ja ho ri ni, {ah u Zvor ni ku pao je na niske grane. Nesta lo je en tu zi jas ta ali i sredstava. Raduje me da smo prije dvije godine obnovili rad klu ba ko ji po no vo igra Prvu li gu. Na dam se da }e Drina povratiti staru slavu - dodao je Mi}i}.

Vaqeho Pons - Morozevi~ Novi Sad 2009. 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cd4 4. d4 f6 5. c3 a6 6. e3 e5 7. b3 e7 8. f3 0-0 9. d2 e6 10. 0-0-0 a5 11. a4 c6 12. g4 b4 13. g5 h5 14. g1 f5 15. h4 c8 16. b5 h8 17. b1 fe4 18. fe4 d5 19. h2 f4 20. gf1 d6 21. f4 ef4 22. ed5 g4 23. de1 f3 24. f2 h3 25. g1 f5 26. e4 c2 27. f3 e5 28. g2 g6 29. f8 f8 30. c2 c2 31. c2 f2 32. d1 f3 0−1 Sutovski - Eqanov Novi Sad 2009. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. c3 f6 4. b5 d6 5. d3 a6 6. c6 dc6 7. h3 d7 8. g5 f6 9. e3 0-0 10. h4 c5 11. f5 e6 12. h4 g6 13. h6 h8 14. g4 g7 15. g1 f4 16. g5 fg5 17. hg5 e7 18. g4 d6 19. d4 g4 20. g4 ad8 21. d2 e6 22. f3 c5 23. 0-0-0 d4 24. f4 ef4 25. f4 e5 26. f6 f6 27. gf6 f6 0−1

[ahovski talenti: Milanka Tomi} iz Tesli}a

Izdanak "ku}ne {kole"
TESLI] - Od skromnih po~etaka i prvih {ahovskih poteza, koje je imala u porodi~nom ambijentu, Milanka To mi} (13) sti gla je do zvawa jednog od ve}ih talena ta u Re pu bli ci Srpskoj. ^lanica je [ahovskog kluba Mladost iz Tesli}a ve} ~etvrtu godinu, a u tom periodu ima la je ne ko li ko os tva rewa koja }e u wenom {ahovskom kar to nu za uzi ma ti posebno mjesto. Prvo zva ni ~no pred stavqawe bi lo je na pi onir skom prven stvu BiH, organizovanom u Vitezu, gdje je osvojila ~etvrto mjesto. Takav plasman donio je ovoj djevoj~ici dodatnu voqu da napreduje. Milanka je ro|ena 13. mar ta 1996. go di ne. Odli~an je u~enik Osnovne {ko le “Ivo An dri}“, gdje poha|a osmi razred. - Moj instruktor, odnosno tre ner, je ta ta Vi to, aktivista u [ahovskom klubu Mladost. U ovom kolektivu, odno sno klup skim prostorijama, mi mladi {ahisti nemamo svoje termine, pa se oslawamo na “ku }nu radinost“. Mo`da bi i rezultati bili boqi kada bi pos to je }i klu bo vi u ve }oj mjeri okupqali mlade snage - rekla je velika {ahovska nada iz Tesli}a.

Dijagram 68
Qubojevi} - Majls Malta 1980.

[AMPIONKA BiH u konkurenciji do 12 godina
Milanka Tomi} je {ampionka BiH u kategoriji do 12 go di na, a po no si se i dru gim mjes tom na prven stvu Republike Srpske, kada je bila u najbli`oj pratwi Jovane Milanovi} iz Dvorova.

Milanka Tomi}

FOTO: B. RADULOVI]

Rje {ewe: 1. ... d1 2. d1 fg2 3. d2 fd8 4. d5 d5 0−1

- Imam ra zu mi je vawe svo je {ko le za po vre me na odsustva sa nastave zbog turnira, pa se nadam da }e tako biti i ubudu}e. Nastupi na turnirima su prava prilika da se poka`u vrijednosti i ono {to sam nau~ila u ku-

}noj {koli {aha - istakla je Milanka Tomi}. Uz {kolske i zadatke na tre nin zi ma za {a hov skom tablom, Milanka se prihvati la jo{ je dne oba ve ze. U tajne ove igre uvodi i svoju ~etiri godine mla|u sestru

Vladanku, u~enicu ~etvrtog ra zre da, pri `eqku ju }i da zajedno sa klupskim drugaricama Brankom Malivojevi} i Trivunom Ili{evi}, donesu dobre rezultate `enskoj ekipi Mladosti. B. R.

Crni igra i dobija

FOTO: AGENCIJE

Italijanska hostesa otkrila kako je zavela Rikarda Montoliva

Kristina de Pin je hostesa u zabavnim emisijama televizija koje u sebi sadr`e “se dmi cu“ - Re te 37, Te le 37, Italija 7. Suprotno stereotipnom mi{qewu, seksepilna Kristi na ni je ko ris ti la svo je fizi~ke atribute da bi slomila veznog igra~a Fjorentine. Za osva jawe svog ~ovjeka upotrijebila je mozak. Rije~ je o djevojci iz Firence koja se proslavila slikawem za italijan sko iz dawe “Plej bo ja“, a fu dbal ski je za nimqiva zato {to je ve} godinu dana u ve zi sa igra ~em “vi ole“ Ri kar dom Mon to li vom. Bri tan ske ta blo ide je posebno zainteresovala pri~a kako je ovaj to ples mo del osvo jio po pu lar nog fu dba le ra. Se kse pil na Kris ti na ni je ko ris ti la svo je `en ske atri bu te, ve} je 24-go di{weg italijanskog reprezentativca oborila s nogu svojom pame}u. “Upo tri je bi la sam svo ju in te li genciju“ - rekla je kratko Kristina.
Kristina de Pin

VREMEPLOV "GLASA SRPSKE"