www.glassrpske.

com

Petak, subota i nedjeqa
20 - 22. novembar 2009.

Broj 12.065 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Dejton obezbijedio trajno funkcionisawe dr`ave BiH
strana 7.

KROZ RS

Dokument iz 1918. govori o spre~avawu virusa sli~nog H1N1
strana 11.

KULTURA

Bawa Luka proslavi}e Novu godinu uz "Zvijezde Granda"
strana 27.

FOTO: TANJUG

Kad umre za Hrista mrtav ~ovek je `iv pred Bogom i `iv u Bogu, u Carstvu Nebeskom. Mrtav je pred Wim samo onaj koji je gre{nik, koji se ne kaje, i koji u Wega ne veruje. Bog vas blagoslovio!

1914 - 2009.
Sahrawen bla`enopo~iv{i patrijarh srpski gospodin Pavle

VJE^NAJA PAMJAT
DANAS
Kominike Upravnog odbora PIC-a

strane 2. i 3.

Ni{ta od zatvarawa OHR-a do daqeg
Problem BiH je u postojawu OHR-a, a Kominike UO PIC-a je ne{to {to samo odra`ava namjere da OHR ostane u BiH, ka`e \oki}
Valentin Incko

strane 4. i 5.

2 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Stejt department

Primio sam `alosnu vijest da je Gospod dozvao ka sebi Wegovu svetost Pavla, patrijarha SPC. @elim da izrazim Vama, Svetom sinodu i svim vjernicima crkve, moje iskreno sau~e{}e, upu}uju}i moje zajedni{tvo u molitvi sa svima koji oplakuju svog Oca i Pastira. Papa Benedikt XVI

Misli Amerike sa vjernicima SPC
VA[INGTON - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave uputile su sau~e{}e vjernicima Srpske pravoslavne crkve u vrijeme `alosti zbog smrti Wegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, saop{teno je iz Stejt departmenta. - Patrijarh ima posebno mjesto u srcima vjernika Srpske pravoslavne crkve {irom svijeta. Na{e misli su s wima u ovo tu`no vrijeme - navodi u saop{tewu portparola Stejt departmenta Jana Kelija, prenose agencije.

Oko 600.000 qudi ispratilo na vje~ni

Potpredsjednik slova~ke vlade

Patrijarhove rije~i slu{ali su svi
BRATISLAVA - Slova~ki zvani~nici i predstavnici vjerskih zajednica poslali su posredstvom Ambasade Srbije u Bratislavi sau~e{}a povodom smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Pavla. - Teolog, znalac jezika, huma nis ta i mi ro tvo rac pa tri jarh Pa vle bio je vanse rij ska li ~nost ko ju su prihvatali i oni na vlasti i oni u opoziciji, a wegove rije~i pa`qivo su slu{ali i po{tovali i u inostranstvu - napisao je u sau~e{}u upu}enom ambasadoru Srbije u Bratislavi potpredsjednik slo va ~ke vla de Du {an ^a plovi~. Generalni biskup Evangelisti~ke crkve u Slova~koj Mi lo{ Kla tik u svom sa u~e{}u patrijarha Pavla ispra tio je bi blij skim rije~ima: “Dobar boj sam dovr{io, trku dotr~ao, vjeru o~uvao“.

Kada umre za Hrista mrtav ~ovek je `iv pred Bogom i `iv u Bogu, u Carstvu Nebeskom. Mrtav je pred Wim samo onaj koji je gre{nik, koji se ne kaje i koji u Wega ne veruje. Bog vas blagoslovio!, rije~i su patrijarha Pavla
PI[U: JELENA MILANOVI] dopisnik@glassrpske.com @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Du{an ^aplovi~, potpredsjednik slova~ke vlade FOTO: AGENCIJE

Svjetski mediji o patrijarhu Pavlu

Smirenost i skromnost poznati svijetu
BEOGRAD - Svjetski mediji u ~etvrtak su izvje{tavali o opra{tawu Srbije od preminulog poglavara Srpske pravoslavne crkve patrijarha Pavla, isti~u}i da su sve~anosti ispra}aja prisustvovali brojni crkveni i svetovni zvani~nici iz zemqe i regiona. - Smirenost i skromnost patrijarha, sa neobi~nom ~vrstinom duha i ~vrstom vjerom, bile su poznate daleko izvan Srbije - navodi Itar Tas. Rojters pi{e da je ispra}aju patrijarha, koji je predvodio obnovu vjere poslije vi{e decenija komunisti~ke vladavine, prisustvovalo “vi{e desetina hiqada qudi iz Srbije i susjednih zemaqa“. Bi-Bi-Si isti~e da su uz dr`avni vrh Srbije i RS, sahrani prisustvovali i najvi{i predstavnici drugih autokefalnih pravoslavnih crkava, kao i delegacija Vatikana.

www.glassrpske.com
Odlazi veliki ~ovjek koji je bio za skromnost, protiv gramzivosti. To je ono {to nas ~ini qudima. Jednom prilikom rekao je sve{tenicima u Bawoj Luci: “Nemate crkvu, a imate lepe ku}e. Prvo ste trebali da izgradite crkvu, ona je va{a ku}a. Tako i politi~ari. Zidaju sebi dvorce, umjesto da izgra|uju dr`avu. Dr`ava je wihova ku}a“. Email: borozvrk@gmail.com ^lanovima Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira jasno je kao dan da OHR predstavqa smetwu za razvoj demokratije u BiH, ali oni ipak nisu donijeli odluku o ga{ewu samo zato jer i sami oni upravqaju BiH mimo legalnih organa. Email: saamovat@yahoo.com

BEOGRAD - Wegova svetost ar hi epis kop pe }ki, mi tro po lit beo grad skokar lo va ~ki i pa tri jarh srpski Pavle sahrawen je u ~et vrtak, po sop stve noj `eqi, na grobqu manastira Svetih arhangela u Rakovici kod Beograda. - Zidovi Siona, duhovni zi do vi mno go pos tra da le zemqe Srbije, prolivajte suze, svetionik mnogonapa}ene zemqe srpske vinuo se na Nebesa. Va{ veliki duhovni vo|a ve} je pri bro jan svo jim prethodnicima kod Boga - rekao je opra{taju}i se od patrijarha srpskog posle opela ispred Hrama Svetoga Save u Beogradu patrijarh vaseqenski Vartolomej. - Narode srpski, po~ni da rida{, da gorko nari~e{ i uzdi{e{ i izra`avaj tugu svoju po zasluzi wegovoj - rekao je patrijarh Vartolomej, obra}aju}i se vernom srpskom narodu koji je do{ao iz svih krajeva Srbije, RS, Crne Gore, Hrvatske i dijaspore da isprati svog patrijarha. Va seqen ski pa tri jarh podsetio je da je patrijarh Pavle nosio krst svog naroda u izuzetno te{kim i po wega tragi~nim danima, te da nije bio obi~an prvojerah, nego da su wegov lik, izgled i prisustvo zra~ili sveto{}u i pravedno{}u, kao i da je nosio pe~at svetosti i bio si}u{an telom, ali gigant duhom. - Bio je ~vrst kao dijamant, dobrovoqno je bio puki siromah, podvi`nik, ispo-

Zvani~nici na opelu patrijarhu

snik, ~ovek neprekidne molitve, blag, mi ran, sme ran, pravdoqubiv, veoma milostiv, pomirqiv, mirotvorac, ~ovek otvorenih horizonata, ali i bo rac ko ji ne zna za uzmi cawe, spreman za svaku `rtvu do kraja kada treba - rekao je vaseqenski patrijarh. Opelo pred Hramom Svetog Save slu`ili su patrijarh vaseqenski Vartolomej i ~uvar trona Srpske pravosla vne crkve mi tro po lit Amfilohije sa episkopima i sve{tenstvom SPC, a molitvu za pokoj du{e patrijarha saslu`ivali su i poglavari drugih pravoslavnih crkava, patrijarh Rumunske pravoslavne crkve Danilo, arhiepiskop Al ban ske pra vo sla vne crkve Anastasios i mitropolit Pravoslavne crkve ~e{kih ze maqa i Slo va ~ke Hristifor. Mitropolit Amfilohije rekao je da je patrijarh Pavle, Opro{taj od patrijarha u Sabornoj crkvi ovaj “sveti starac“, delom bezSve to sav ski pla to na {to postoji ispred svih nas broj puta potvrdio dvehiqaduVra~aru i okolne ulice bili svo jim de lom i re ~i ma da godi{wu istoriju crkve. su ispuweni de se ti na ma uvek budemo qudi i da nikada KRST hiqada qudi koji su odali po- na zlo drugih ne odgovaramo nosio patrijarhov sledwu po~ast svom duhovnom zlom u sebi - rekao je Tadi}. Od patrijarha Pavla se na pastiru, a sam patrijarh je u praunuk Du{an testamentu zatra`io od ver- opelu oprostio ~itav dr`avni - Samo pravi ~ovek mo`e nika da ga, umesto cve}em i vrh Srbije sa predsednikom da posvedo~i prisustvo Boga, vencima, isprate prilozima Tadi}em na ~elu, zvani~nici a on je ova plo }i vao Je van - za gradwu Hrama Svetog Save. Republike Srpske: predsednik I predsednik Srbije Bo- RS Rajko Kuzmanovi}, predse|eqe i bio je hode}e Jevan|eqe - rekao je mitropolit ris Tadi} oprostio se od upo- dnik Skup{tine Igor RadojiAm fi lo hi je i do dao da je kojenog patrijarha, istakav{i ~i}, premijer Milorad Dodik “svojim nenametqivim `ivo- da je zahvalan Wegovoj sve- i ministri Vlade RS, te srptom me|u nama probudio ovih tosti za wegova dela i moral- ski zvani~nici u institucidana skrivenu dobrotu u sto- ne po uke ko je je os ta vio u ja ma BiH: srpski ~lan Predsedni{tva BiH Neboj{a tinama hiqada qudi koji su nasle|e srpskom narodu. - Ve ru jem da de lim Radmanovi}, predsedavaju}i ga na mrtva~kom odru prepoznali kao najro|enijeg brata, mi{qewe gra|ana izra`ava- Saveta ministara BiH Nikooca i prijateqa koji ih nika- ju }i za hval nost pa tri jar hu la [piri}, ministri u SavePavlu {to je uvek postojao i tu ministara, prvi ministar da ne}e ostaviti“. vera RS Dragan Davidovi}, {efovi svih poslani~kih klubova u Skup{tini RS, gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi}... Opelu su prisustvovali predsednik Crne Gore Filip Vu janovi}, predsednik Makedonije \or|e Ivanov, zamenik ministra spoqnih po slo va Gr~ke Di mi tris Drucas, potpredsednik vlade Bugarske Cvetan Cvetanov, predstavnici Ministarstva spoqnih poslova Kipra, zatim savetnici predsednika

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 3

Molitva sve{tenika u Pekingu za Wegovu svetost
MOSKVA - Predsjednik Odjeqewa Moskovske patrijar{ije arhiepiskop volokolamski Ilarion sa kliricima pomenuli su u ~etvrtak u molitvi patrijarha srpskog Pavla u crkvi Uspewa presvete Bogorodice pri Ambasadi Rusije u Pekingu. Ruska pravoslavna crkva saop{tila je da je, poslije liturgije, odr`ana i zaupokojena litija za po~iv{eg patrijarha. Litiji su, pored ambasadora i slu`benika ruske ambasade, prisustvovali i predstavnici Ambasade Srbije u Pekingu.

po~inak bla`enopo~iv{eg patrijarha srpskog Pavla

Tako je govorio patrijarh Pavle
Odr`ati se kao narod, u ovako te{kim uslovima, mo}i }emo samo ako svaki pojedinac i svi kao celina budemo spremni na `rtve, odr`avaju}i pri tome u sebi ono {to je qudsko i svetosavsko, {to je i do sada na{ narod odr`avao. U tom pravcu mora da deluje i organizovana dr`avna zajednica, stranka na vlasti, kao i stranke u opoziciji. Svagda pred o~ima, pogotovo sada, mora da nam bude prisutno se}awe da }emo se samo sa najboqim snagama, i uz pomo} sloge, uspeti odr`ati ne samo biolo{ki nego kao qudi, kao narod Bo`ji. To ose}awe mora da nam je svagda pred o~ima, pogotovo sada. Kad se ~ovek rodi ceo svet se raduje, a samo on pla~e. Ali, treba `iveti tako, da kad se on upokoji ceo svet pla~e, a samo se on raduje. Uvek imajte u vidu ~iji ste potomci i setite se kojim su putem i{li va{i preci da bi stigli u Carstvo Bo`je, uvek kao qudi i kao narod Bo`ji. Tim putem da i mi idemo i da zaista budemo dostojni potomci svojih predaka. Pro}i }e sve, ali du{a, obraz i ono {to je dobro ostaje zauvek. Niko nas pre ro|ewa, znamo to, nije pitao ho}emo li se roditi u ovom ili onom narodu, od ovih ili onih roditeqa, u ovom ili onom duhovnom ambijentu. Mi za sve to niti imamo zasluge niti krivice. No, da li }emo `iveti i postupati kao qudi ili kao nequdi, to, verujte, zavisi od nas. Me|u vukovima opstati ovci je te{ko, ali nije nemogu}e, jer nam Gospod ka`e na koji na~in mi mo`emo i me|u vukovima opstati kao ovce Wegove. A to je: da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Mudrost }e nas sa~uvati da ne postanemo plen, da nas vuci ne raskinu, odnosno da nas neprijateqi ne onemogu}e. A bezazlenost i dobrota }e nas sa~uvati da mi ne postanemo vuci. “I mene su gonili, i vas }e goniti“, govori Gospod. S tim moramo biti na~isto i pripremiti se da i pri tom ostanemo onako kako treba, kakvi su i preci na{i bili: qudi Bo`iji, narod Bo`iji. I onda, kad do|e kraj `ivota na{ega, u}i }emo u radost bla`enstva Carstva Nebeskoga. To i jeste smisao i ciq na{eg `ivota.

Vjeruju}i narod ispra}a patrijarha ulicama Beograda

FOTO: AGENCIJE

Hrvatske Budimir Lon~ar i Sini{a Tatalovi}, delegacija slovena~ke vlade, kao i predstavnici diplomatskog kora. Opelu na Svetosavskom pla tou pri sus tvo va li su i nadbiskup beogradski Stani slav Ho ~e var, muf ti ja Islamske zajednice Srbije Adem Zilki}, kardinal An|e lo So da no, kao pred sta -

Ku}anci
U Ku}ancima kraj Doweg Mihoqca u Hrvatskoj, rodnom mjestu patrijarha srpskog Pavla, u ~etvrtak je slu`en pomen. U ru{evinama pravoslavnog hrama Svetih apostola Petra i Pavla, gdje je davno jo{ kao dijete patrijarh Pavle kr{ten, a kasnije je tu i slu`bovao, u ~etvrtak su se ponovo okupili mje{tani sela predvo|eni protojerejem stavroforom An|elkom Sajilovi}em. Mje{tani Ku}anaca odlu~ni su u namjeri da uz pomo} Hrvatske, Srbije i dobrovoqnim prilozima obnove poru{eni hram koji }e biti spomencrkva patrijarhu Pavlu.

vnik Vatikana. Opelu je prethodila nepregledna pogrebna povorka, od 600.000 qudi koja je pro{la od Saborne crkve kroz centar Beograda do Vra~ara. Krst je no sio pa tri jar hov praunuk Du{an. Povorka sa telom patrijarha Pavla, koja je krenula iz Saborne crkve, a otvoreni kov~eg iz we izneli su episkopi SPC, koji su potom predvodili pogrebnu povorku. U pogrebnoj povorci, koja se kretala ka Hramu Svetog Save i koja je neprekidno naras ta la od na ro da ko ji se pridru`ivao, i{li su i gradski i zva ni ~ni ci Srbi je, predstavnici Pravoslavne i Rimokatoli~ke crkve, studenti Bogoslovije, verou~iteqi. Po~asnu gardu formirali su pripadnici @andarmerije, pitomci Vojne akademije, vatrogasci i mladi}i i devojke obu~eni u narodne no{we iz svih krajeva Srbije. Senima patrijarha, ~iji zemni ostaci su ~etiri dana bili izlo`eni u Sabornoj crkvi, poklonile su se stoti ne hiqada pra vo sla vnih Srba, koji su strpqivo i po deset ~asova ~ekali u redu do Terazija da se oproste od

svog duhovnog oca. Na dan sahrane srpskog patrijarha Pavla slu`ene su zaupokojene liturgije i parastosi u crkvama {irom Srbije i Republike Srpske, a zvona na pra vo sla vnim crkva ma ogla{avala su se svakoga sata.

PROBUDIO SE iz kome, pri~estio i zauvijek zaspao
Pa tri jarh srpski sa hrawen je kako je i `iveo skromno, u prisustvu crkvenih velikodostojnika, sestrinstva manastira Rakovica i malog broja zvani~nika i vernika. Sahrawen je u odori koju je sam sa{io. Uz pesmu “Hristos voskrese“, koju je izvodio hor srpske Patrijar{ije, zatvoren je kov~eg i posmrtni osta ci pa tri jar ha Pa vla polo`eni su u grobno mesto pored patrijarha Dimitrija, koji je na ~elu SPC bio od 1920. do 1930. godine. Tokom sahrane dvori{te je bilo puno gra|ana, a ispred manastira bilo je nekoliko hiqada qudi koji nisu mogli da u|u u dvori{te ali su do~ekali dolazak kov~ega sa telom patrijarha Pavla.

U prvim re do vi ma bi la su de ca. Sa hra na je obavqena bez prisustva kamera i bez prenosa na televiziji. Pomen je slu`io vaseqenski patrijarh Vartolomej sa arhijerejima SPC, a izaslanik Ruske pravoslavne crkve mitropolit minski i slucki Filaret pro~itao je poruku ruskog patrijarha Kirila. - Oti{ao je duhovni pastir, hrabri branilac vere i pravoslavqa. Oti{ao je mirno u nebeske prostore da tamo zastupa celi pravoslavni svet - naveo je u poruci patrijarh Kiril. Srpski se narod oprostio od svog patrijarha dostojanstveno u duhovnosti i skromnosti koje su obele`ile ~itav wegov `ivot i dve de ce ni je na tro nu Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh se upokojio u

snu u nedequ, 15. novembra, po sle dve go di ne ne ge na VMA. U subotu je pao u komu, ali se potpuno iznenada probudio u nedjequ i pri~estio. Zaspao je potom zauvek. Kr{tewem Gojko Stoj~evi}, patrijarh srpski ro|en je 11. septembra 1914. u selu Ku}anci u srezu Dowi Mihoqac u Sla vo ni ji, a 1. de cem bra 1990. episkop imenovan je za 44. srpskog patrijarha naslediv{i na tronu Svetog Save patrijarha Germana. - Ka da umre za Hris ta mrtav ~ovek je `iv pred Bogom i `iv u Bogu, u Carstvu Ne bes kom. Mrtav je pred Wim samo onaj koji je gre{nik, koji se ne kaje, i koji u Wega ne ve ru je. Bog vas blagoslovio! - re~i su patrijarha Pavla, re~i koje kao da je napisao za opro{taj vernom srpskom narodu.

SVETA GORA ATONSKA
U zvani~noj delegaciji Svete gore Atonske bili su iguman Svetog manastira Pantokratora, arhimandrit Gavrilo, iguman Svetog manastira Filoteja, arhimandrit Nikodim i jeromonah Serafim Hilandarac. Ameri~ku pravoslavnu crkvu predstavqali su episkop Kvebeka Irinej i arhimandrit Zakhej, a Konferenciju evropskih crkava generalni sekretar Kolin Vilijams.

4 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

Veliki problemi u funkcionisawu Predsjedni{tva BiH traju ve} dugo i svakim danom sve su uo~qiviji. Posqedwi primjer za to je jo{ jedno preglasavawe ~lana Predsjedni{tva BiH iz Republike Srpske Neboj{e Radmanovi}a. Ovog puta Radmanovi}a su predsjedavaju}i i bo{wa~ki ~lan Predsjedni{tva @eqko Kom{i} i Haris Silajyi} preglasali utvr|uju}i Prijedlog zakona o buyetu institucija BiH za 2010. godinu. U~estalo Radmanovi} je zbog ekonomske preglasavawe krize glasao protiv poveNeboj{e }awa buyeta. Radmanovi}a I ovo preglasavawe podsjesamo govori tilo je koliko je va`no da se o~uva entitetsko glakoliko je sawe. O~ito je, dakle, kakve va`no da bi posqedice po jedan narod se o~uva nastupile kad bi entitetentitetsko sko glasawe bilo ukinuto. glasawe. Radmanovi} je preglasan i u Iz svih tih decembru pro{le godine pridosada{wih likom usvajawa buyeta inpreglasavawa sti tu ci ja BiH ko ji je u o~ito je kakve odnosu na nacrt koji je ponubi posqedice dio Savjet ministara BiH po jedan narod uve}an za ~ak 200 miliona nastupile kad KM. S druge strane, kad je Rabi entitetsko dmanovi} nedavno tra`io glasawe bilo da se raspravqa o zaprepa{ukinuto }uju}im izjavama ministra inostranih poslova Turske Ahmeta Davutoglua o imperijalisti~kim namjerama Turske prema BiH, Kom{i} i Silajyi} su to odbili. Ali zato je Kom{i}u i Silajyi}u smetala posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadi}a Palama pa su opet preglasali Radmanovi}a i na dnevni red uvrstili razmatrawe ta~ke koja predvi|a upu}ivawe protestne note Ministarstvu inostranih poslova Srbije zbog Tadi}eve posjete. Sve ovo ilustruje duboki problem funkcionisawa Predsjedni{tva BiH i posezawa za vetom koje stoji na raspolagawu ~lanovima tog tijela. Razumqivo je da su stavovi predstavnika razli~itih entiteta druga~iji, ali te{ko je shvatqivo wihovo razli~ito tuma~ewe Ustava. I dok Ustav BiH jasno ka`e da je konsenzus su{tina BiH i da bez konsenzusa nema BiH, Kom{i} i Silajyi} to, o~ito, ne vide tako. Zato vaqda isti~u da je “konsenzus u odlu~ivawu jedino obavezuju}i u domenu odbrane, dok on nije neophodan u odlukama Predsjedni{tva koje se ti~u spoqne politike“. Isti~u da se “ne radi o preglasavawu“, pozivaju}i na kori{}ewe veta. O~ito je, dakle, da Kom{i} i Silajyi}, u slu~ajevima kad se interesi entiteta razlikuju u dono{ewu konkretne odluke, pozivaju na blokadu rada Predsjedni{tva BiH izazivaju}i tako nestabilnost BiH.

Preglasavawe Radmanovi}a

Reakcije politi~ara iz Republike Srpske na Kominike UO PIC-a

Sjednica UO PIC-a u Sarajevu

Problem BiH je u postojawu OHR-a. A Kominike UO PIC-a je ne{to {to samo odra`ava namjere da OHR ostane u BiH, ka`e \oki}. U Kominikeu su iznesene samo fraze, smatra Bosi}
PI[U: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com GORAN MAUNAGA gmaunaga@glassrpske.com

Postavqaju nove uslove i komplikuju situaciju
jem OHR stalno postavqa nove uslove, komplikuje situaciju i onemogu}ava rje{avawe spornih pitawa, a javno se navodno zala`e za odlazak iz zemqe rekao je Vasi}. Predsjednik SP Petar \oki}, komentari{u}i tvrdwu u Kominikeu UO PIC-a da je nedovoqan napredak vlasti BiH u realizaciji pet ciqeva i dva uslova nu`nih za zatvarawe OHR-a, ka`e da se radi o “nevjerovatnoj konstataciji, ako se ima u vidu da je OHR pru`ao veliki otpor svojoj transformaciji u EUSR“. na sjednici PIC-a biti inicirano da se BiH dodijeli specijalni status zemqe koja bi trebalo da se prikqu~i EU jer, ka`e, zaista se radi o specifi~noj zemqi u odnosu na sve druge evropske dr`ave. Predsjednik DNS-a Marko Pavi} kazao je da je UO PIC-a, ipak, priznao da je OHR u ovom trenutku najve}a prepreka napredovawu BiH ka Evropskoj uniji. - OHR je najve}a ko~nica daqeg razvoja zemqe i procesa pridru`ewa EU, jer pod me|unarodnim protektoratom zemqa ne mo`e da napreduje na evropskom putu - istakao je Pavi}. Naglasio je da je uloga OHR-a destruktivna i da ova kancelarija ve} odavno slu`i za ispuwavawe `eqa bo{wa~kih lobisti~kih grupa. Kazao je da bi pitawe imovine u BiH moglo da bude veoma brzo i lako rije{eno da na sceni nisu prisutni “megalomanski zahtjevi bo{wa~kih politi~ara“. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} ka`e da Kominike UO PIC-a nema nikakvu su{tinu i da je jasno da me|unarodni predstavnici nemaju nikakvo rje{ewe za krizu u BiH. - Sve ta~ke Kominikea su izgubile te`inu jer nema nikakvog ozbiqnog plana da se pomogne u rje{avawu problema. U Kominikeu su iznesene samo fraze - smatra Bosi}.

BAWA LUKA - Stavovi navedeni u Kominikeu Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira (PIC) su o~ekivani i odra`avaju namjeru da se produ`i mandat Kancelariji visokog predstavnika u BiH (OHR), ocijenili su politi~ari iz Srpske. Izvr{ni sekretar SNSDa Rajko Vasi} ocijenio je da sadr`aj Kominika UO PIC-a odra`ava haos u kojem se trenutno nalazi OHR. - U taj haos OHR uvla~i i BiH kojoj je tokom svog dosada{weg djelovawa nanio mnogo {tete - kazao je Vasi}. U Kominikeu UO PIC-a, koji je objavqen u ~etvrtak, izra`ena je zabrinutost zbog nedovoqnog napretka vlasti BiH u realizaciji pet ciqeva i dva uslova koji ostaju nu`ni za zatvarawe OHR-a. Istaknuto je da BiH ne mo`e da aplicira za ~lanstvo u EU dok u zemqi postoji OHR. - To je za~arani krug u ko-

\OKI]: OHR problem BiH
- OHR nije u funkciji podsticawa razvoja istinske demokratije u BiH zasnovane na temeqnim principima Dejtonskog sporazuma koji je razrije{io pitawa ravnopravnosti i sloboda u BiH. Problem BiH je u postojawu OHR-a. A Kominike UO PIC-a je ne{to {to samo odra`ava namjere da OHR ostane u BiH - ka`e \oki}. Dodaje da je o~ekivao da }e

GRADONA^ELNIK BR^KOG
Gradona~elnik Br~ko distrikta Dragan Paji}, komentari{u}i izjavu zamjenika visokog predstavnika u BiH i supervizora za Br~ko Rafija Gregorijana da se supervizija mora nastaviti “jer RS blokira zatvarawe supervizije“, ka`e da je to odranije poznat Gregorijanov stav. - Odgovor se nalazi izme|u wega i RS. Prvo je bilo re~eno da je jedini uslov usvajawe amandmana na Ustav, a sad ispada da tra`e nove uslove. Kad ih RS ispuni, mogu}e je da budu postavqeni novi - ka`e Paji}.

Stiven Majer, profesor Nacionalnog univerziteta odbrane u Va{ingtonu

Milorad Dodik, lider SNSD-a
Niko nije rekao da su ustavne promjene uslov za zatvarawe OHR-a, niti da su uslov za aplicirawe za kandidatski status.

"@ele da mo} zadr`e u rukama stranaca"
VA[INGTON - Ostanak Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR) je pobjeda za pa dnih di plo ma ta za robqenih u pro{losti formulom kojom poku{avaju da mo} odlu~ivawa zadr`e u rukama stranaca. Izjavio je to u ~etvrtak za “Glas Srpske“ ekspert za Balkan i profesor Nacionalnog univerziteta za odbranu u Va{ingtonu Stiven Majer. - Ta formula mo`e zadovoqiti ego zapadnih diploma ta, ali ne }e vi {e bi ti na~in za napredak. Ona je ostatak pro{losti iz prethodne decenije i ne~asni na~in za rje{avawe problema u BiH upozorio je Majer.

OHR i PIC treba da budu uga{eni do kraja godine

Bo`o Qubi}, predsjednik HDZ-a 1990
OHR treba da ostane u BiH sve dok BiH ne dobije funkcionalan ustav.

Savjet za primjenu mira u BiH (PIC) u ~etvrtak u Sarajevu nije donio odluku o zatvarawu OHR-a. Majer je istakao da ostanak OHR-a nije potreban za budu}nost BiH. - Ostanak OHR-a ote`a}e napredak zemqe, jer se koncept wegovog djelovawa nimalo ne podudara sa interesima gra|ana BiH - rekao je Majer. Kazao je da }e neki mo`da i prihvatiti ovaj koncept, ali

da }e ga ve }i na na pros to igno ri sa ti, ~i me }e bi ti stvoreni nepotrebni sukobi sa zapadnim zvani~nicima. Majer je o{tro kritikovao i rad PIC-a, za koji ka`e da je ostatak pro{losti i dodao da je prvobitna namjena PIC-a bilo nadgledawe sprovo|ewa Dejtonskog sporazuma. - Prije desetak godina ta uloga je mo`da i bila zna~ajna, ali sada je gotovo nepotre bna. PIC i oni ko ji ga najvi{e podr`avaju, SAD i neke evropske zemqe, `ive u nekom svom vremenu, koje nema veze sa stvarno{}u - smatra Majer. Istakao je da se wiho-

va “fikcija“ odra`ava i na sprovo|ewu politike, koja tako|e nema veze sa pravim stawem stvari u BiH. - Lideri tri etni~ke zajednice, posebno premijer RS Milorad Dodik, odmakli su sa planovima da bi gra|ani BiH sami odlu~ili o svojoj sudbini - ka`e Majer. I OHR i PIC, dodao je on, trebalo bi da do kraja godine prestanu s radom. - Ako se to ne dogodi, Dodik bi svoje obe}awe da }e ignorisati odluke OHR-a mogao i da primijeni i na PIC rekao je Majer. M. F.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 5

UO PIC-a bez odluke o zatvarawu Kancelarije visokog predstavnika

Pedi E{daun

OU PIC-a zabrinut zbog “nedovoqnog napretka vlasti BiH u realizaciji pet ciqeva i dva uslova“. Jedini konkretan napredak koji je napravqen, napravqen je zahvaquju}i OHR-ovom timu koji radi na popisu imovine, rekao Incko [al
Na konferenciji se Incko pojavio ogrnut navija~kim {alom fudbalske reprezentacije BiH i izrazio solidarnost zbog neuspjeha u bara`u. Ni ovu priliku Incko nije iskoristio da izrazi sau~e{}e SPC i vjernom srpskom narodu zbog smrti Wegove svetosti patrijarha srpskog Pavla.

Ni{ta od zatvarawa OHR-a do daqeg

OHR mrtvo tijelo i treba ga odbaciti
BRI SEL - Biv {i vi so ki pred sta vnik u BiH Pe di E{daun smatra da je OHR mrtvo tijelo i da ga je potrebno na odgovaraju}i na~in odbaciti. E{daun je u ~etvrtak za “Juropian vojs“ rekao da bi me|unarodna zajednica trebalo da zadr`i rezervna ovla{}ewa nad politikom u BiH, navode}i primjer Savezni~ke kontrolne komisije koja je imala pravnu nadmo} u Wema~koj do 1991. godine. Prema wegovim mi{qewu, nedavni razgovori izme|u BiH politi~ara, kojima su predsjedavali EU i SAD, bili su veoma lo{e pripremqeni i samo su pogor{ali situaciju. - Evropa je umjese~arila u razgovore, ali se nadam da }e se probuditi prije nego {to se kriza pojavi na naslovnim stranama novina - rekao je E{daun, prenosi evropski internet portal.

Hajnc-Kristijan [trahe

Obazrivo sa ukidawem viza za BiH
BE^ - Lider najuticajnije opozicione stranke u Austriji, Slobodarske partije Haj nc-Kris ti jan [tra he pozdravio je u ~etvrtak najavu vizne liberalizacije za gra|ane Srbije, Crne Gore i Makedonije, ali se usprotivio takvim mjerama za Bosnu i Hercegovinu. On je, me |u tim, ka zao da nema razloga da se liberali za ci ja vi znog re `i ma pro{iri i na BiH. - Za mene je Evropa hri{}an ski obiqe`e na i za to tre ba bi ti oba zriv sa zemqom kakva je BiH. Uz to jo{ uvi jek ima oko 40.000 Bosanaca koji su po~etkom 1990-ih pobjegli u Austriju. Do da na{weg da na ni ti vlasti, niti predstavnici BiH, nisu smatrali potrebnim da djeluju u smislu da svoje zemqake navedu na povratak - kazao je [trahe Tanjugu.

Valentin Incko na konferenciji za novinare

FOTO: ROJTERS

timu koji radi na popisu imovine. I rje{avawe pitawa bezviSA RA JE VO - Upra vni znog re`ima bilo je uspje{no odbor Savjeta za primjenu kazao je visoki predstavnik u mira (PIC) u BiH ni na zasje- BiH Valentin Incko na konfedawu 18. i 19. novembra nije renciji za novinare u ~etvrtak u do nio odlu ku o za tva rawu Sarajevu. Napomenuo je da nije rijeOHR-a, jer za to ni su ispuweni uslovi, a predstavni- {eno pitawe dr`avne i vojne ci EU su jasno rekli da nema imovine. - Oni ma ko ji go vo re da kandidatskog statusa dok se ne ispune prioriteti za za- OHR samo `eli da produ`i svoj mandat , rekao bih da je tvarawe OHR-a. UO PIC-a izra zio je popis dokaz da OHR radi na ozbiqnu zabrinutost zbog ne- ispuwavawu uslova za svoje do voqnog na pret ka vlas ti vlastito zatvarawe. Pitawe je BiH u realizaciji pet ciqeva {ta su spremni da urade neki i dva uslova koji ostaju nu`ni politi~ari da se to ispuni za zatvarawe OHR-a, pi{e u kazao je on. Naglasio je da me|unaroKominikeu objavqenom poslidna zajednica na zatvarawe je sjednice PIC-a. - Jedini konkretan napre- OHR-a gleda kao korak na putu dak koji je napravqen, na- ka kona~nom ciqu BiH kao pravqen je zahvaquju}i mirne i stabilne i na putu ka evroatlantskim integracijaOHR-ovom ma. - Iako ustavne reforme nisu uslov za zatvarawe OHR-a, mora se obezbi je di ti po {to vawe qudskih prava i funkcionalnost Incko je istakao da je PIC zahvalio institucija - naOHR-ovom timu koji je za dva mjeseca glasio je Incko. obi{ao sve katastarske i geodetske UO PIC-a pokancelarije u BiH, prikupio relevanzvao je politi~atne informacije, te da, kako je kazao, re u BiH da se na “nije bilo opstrukcija iz RS, danas bi konstruktivan nabio zavr{en kompletan popis“.

PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

~in anga`uju u realizaciji zatvarawa OHR-a i “suzdr`e od maksimalisti~kih pozicija koje bi mogle da ometaju napredak“. UO pozvao je lidere politi~kih stranaka i nadle`ne organe da zakqu~e sporazume izme|u vlada o dr`avnoj i vojnoj imovini.

GREGORIJAN: RS blokira zatvarawe supervizije u Br~kom
Incko je istakao da je tokom pro{le sjednice PIC-a bio usvojen plan za okon~awe supervizije u Br~kom ali da su on i supervizor za Br~ko Rafi Gregorijan morali da informi{u ~lanove PIC-a da “jedan od entiteta“ odbija da ispuni svoje obaveze iz kona~ne arbitra`ne odluke. - Supervizija se nastavqa jer RS blokira weno zatvarawe. Deset godina nisu u~inili ni{ta da ispune obaveze. Odbacili su odluke visokog predstavnika. Supervizija ostaje sve dok se ne odlu~i da se obaveze ispune - kazao je Gregorijan. U Kominikeu pi{e da je UO pozvao vlasti RS da objave

Opstrukcije

u “Slu`benom glasniku RS“ odluke visokog predstavnika od 18. septembra 2009. godine, da bi se omogu}ilo da supervizor okon~a superviziju. UO je pozdravio trenutni anga`man politi~kih lidera BiH u razgovorima o ustavnim promjenama i dao im podsticaj da i daqe ostanu ozbiqno anga`ovani i postignu trajne sporazume. - UO pozvao je vlasti BiH da hitno usvoje zakon na osnovu kojeg }e se mo}i sprovesti popis stanovni{tva 2011. godine i izrazio ozbiqne zabrinutosti ~iwenicom da bi nerje{avawe pi tawa me |u na ro dnih sudija i tu`ilaca od strane vlasti BiH imalo negativan efekat na cijeli pravosudni sistem u BiH. To bi se kosilo sa me|unarodnim obavezama BiH i ometalo realizaciju strategije Savjeta bezbjednosti UN za okon~awe rada Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju - istaknuto je u Kominikeu. UO pozvao je vlasti BiH da finansiraju pravosudni sistem da bi se omogu}ila zamjena me|unarodnih pravnih stru~waka doma}im sudijama i tu`iocima. Sqede}i sastanak PIC-a bi}e odr`an 24. i 25. februara 2010. godine u Sarajevu.

Hajnc-Kristijan [trahe

FOTO: AGENCIJE

Komisija u utorak odlu~uje o Ahmetovi}u
SARAJEVO - Parlamentarna Komisija za pripremu izbora Savjeta ministara BiH u utorak, 24. novembra, razmotri}e prijedlog predsjedavaju}eg Savjeta ministara Nikole [piri}a za imenovawe Sadika Ahmetovi}a na mjesto ministra bezbjednosti BiH, rekao je u ~etvrtak Srni predsjedavaju}i Komisije Halid Gewac. Gewac je potvrdio da su ispuwene sve formalnosti za razmatrawe prijedloga o Ahmetovi}evom imenovawu. - Pristigla je sva potrebna dokumentacija, odluka Savjeta ministara, potvrde od Centralne izborne komisije BiH i Agencije za istrage i za{titu, kao i svi zakonom propisani obrasci - objasnio je Gewac. On je dodao da Komisija sa Kolegijumom Predstavni~kog doma koordini{e da potvr|ivawe Ahmetovi}evog imenovawa bude na dnevnom redu sjednice tog doma 24. novembra.

Halid Gewac

EUFOR ostaje jo{ godinu u zemqi
WUJORK - Savjet bezbjednosti UN jednoglasno je produ`io mandat mirovnim snagama u BiH (EUFOR) za jo{ godinu, dok je objavqeno i upozorewe da daqa me|unarodna podr{ka BiH zavisi od napretka ka evropskoj integraciji. U rezoluciji koju su usvojili ~lanovi Savjeta bezbjednosti UN isti~e se va`nost napretka evroatlantske integracije BiH na osnovama Dejtonskog sporazuma i wene tranzicije u “funkcionalnu, orijentisanu ka reformama, modernu i demokratsku evropsku zemqu“.

Savjet bezbjednosti UN produ`io mandat mirovnim snagama u BiH

VA@NOST napretka BiH na osnovama Dejtona
Savjet bezbjednosti UN je istakao da “primarna odgovornost daqeg uspje{nog sprovo|ewa mirovnog sporazuma le`i na samim vlastima BiH”.

- Daqa voqa me|unarodne zajednice i velikih donatora da preuzmu politi~ki, vojni i ekonomski teret napora za obnovu bi}e utvr|ena po{tovawem i aktivnim u~e{}em svih vlasti u BiH u sprovo|ewu mirovnog sporazuma i ponovnoj izgradwi gra|anskog dru{tva isti~e se u rezoluciji. Savjet bezbjednosti je naglasio da je veoma va`na saradwa BiH sa Tribunalom u Hagu.

U rezoluciji je pozdravqena namjera EU da odr`i vojnu operaciju sa 2.100 pripadnika EUFOR-a, kome je produ`en mandat na jo{ 12 mjeseci. Savjet bezbjednosti tako|e je pozdravio i odluku NATO-a da zadr`i svoj {tab u BiH kao pomo} u sprovo|ewu Dejtonskog sporazuma, dok su data ovla{}ewa EUFOR-u i NATO-u “da preduzmu sve neophodne mjere u odbrani od napada ili eventualne prijetwe napadom“.

Presudom Op{tinskog suda u Zenici, a po zahtjevu {est radnika Op{tinskog suda u Visokom, sudski izvr{iteq oduze}e saobra}ajne dozvole za dva vozila koja su u vlasni{tvu Zeni~ko-dobojskog kantona, javile su u ~etvrtak agencije. Vozila koja koriste upravo slu`benici Op{tinskog suda u Visokom, zaplijeni}e se uz izdavawe zabrane raspolagawa vozilima bez sudskog naloga, a pqenidba je zakazana za 20. novembar u 13.30 ~asova ispred zgrade Vlade ZDK-a. - Iako se izmjenom Zakona o izvr{nom postupku kantoni {tite od nekontrolisanog skidawa sredstava sa ra~una, zbog tu`bi buxetskih korisnika po osnovu kolektivnih ugovora, mi smo obavije{teni da je Op{tinski sud u Zenici zakazao pqenidbu pokretnih stvari, putni~kih vozila u vlasni{tvu ZDK-a. Ovo je apsurdna situacija ali mi }emo je ispo{tovati - izjavio je premijer ZDK Miralem Galija{evi}.

6 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Mladi} nije u dometu snaga bezbjednosti Srbije
PRAG - Tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} izjavio je da je glavni Ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc, u najnovijem izvje{taju za Savjet bezbjednosti Ujediwenih nacija, naveo kako ha{ki bjegunac i optu`enik Ratko Mladi} nije u dometu snaga bezbjednosti Srbije. - Da je u dometu on bi ve}, najvjerovatnije, bio i lociran i uhap{en - rekao je Vuk~evi} za pra{ki Radio Slobodna Evropa. Tu`ilac Vuk~evi} je istakao da niko ne mo`e da ka`e da li je Mladi} u Srbiji ili nije. - Niko Bramercu nije rekao da on nije u Srbiji. Jer, taj ko bi rekao da Mladi} nije u Srbiji on bi morao otprilike, da zna i gdje je. Dakle, niko ne mo`e re}i da li je Mladi} u Srbiji ili nije. Ja sam davao neke moje procene, dakle li~no moje procene na osnovu ~iwenica koje sam imao u vidu, da smatram da je u Srbiji - kazao je Vuk~evi}.

EUFOR predao nadle`nost doma}im institucijama
SARAJEVO - Predstavnici Mi nis tar stva bez bje dnosti BiH, ministarstava unu tra{wih po slo va Re pu blike Srpske i Federacije BiH, Br~ko dis tri kta te svih kantona u ~etvrtak su u Sa ra je vu sa ko man dan tom EUFOR-a Ste fa nom Kas tawotom po tpi sa li Me mo ran dum o ra zu mi je vawu o primopredaji kontrole nad kre tawem oru `ja i voj ne opreme sa EUFOR-a na doma}e vlasti. Zamjenik ministra bezbjednos ti BiH Mi jo Kre {i} istakao je da se radi o prenosu posqedwe nadle`nosti ko ju je EUFOR imao nad kon tro lom na oru `awa na BiH i entitetske nivoe.
Milorad @ivkovi} u Parlamentu BiH

Kontrola nad kretawem naoru`awa

Milorad @ivkovi} o prihvatawu amandmana SNSD-a na Krivi~ni zakon

Robert Miler

SAD `ele da pomognu u izgradwi struktura
SARAJEVO - Direktor ameri~kog Federalnog istra`nog biroa (FBI) Robert Miler istakao je da su za SAD izuzetno va`ni odnosi sa BiH i da ameri~ka administracija `eli da doprinose izgradwi struktura BiH. On je naglasio da SAD `ele blisko da sara|uju sa BiH, posebno na wenom putu ka evroatlantskim integracijama. Miler se u ~etvrtak u Sarajevu sastao sa predsjedavaju}im i ~lanom Predsjedni{tva BiH @eqkom Kom{i}em i Harisom Silajyi}em te sa Danilom Petrovi}em, savjetnikom ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a. On je ovom prilikom ukazao na zna~aj saradwe, obezbje|ewa kapaciteta i anga`mana sposobnih qudi u bezbjednosnim slu`bama koje se, izme|u ostalog, bave problemima, poput trgovine qudima i drogom te kriminalom, saop{teno je iz Predsjedni{tva BiH.

Savjet ministara djelimi~no prihvatio amandman SNSD-a kojim se tra`i da se ~lan koji propisuje da Sud BiH mo`e u toku krivi~nog postupka oduzeti ste~enu imovinsku korist, bri{e iz zakonskih izmjena i dopuna
PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Sprije~ena mogu}nost zloupotrebe zakona
tawu odbio prijedlog izmjena i dopuna Krivi~nog zakona.

FOTO: GLAS SRPSKE

Vladimir Vuk~evi}

Direktor FBI u Predsjedni{tvu BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LU KA - Dje li mi ~no pri hva }e ni aman dman na Kri vi ~ni za kon Kluba poslanika SNSD-a u Parlamentu BiH, kojim se tre ti ra pos tu pak odu zi mawa ne le gal no ste ~e ne imovine, ubla`io je donekle mogu}nost zloupotrebe Za ko na ko jim se pre dvi |a oduzimawe imovine. Re kao je to “Gla su Srpske“ pred sje da va ju }i Pred sta vni ~kog doma Par la men ta BiH Mi lo rad @ivkovi}. Imovinu mogu da oduzmu Sud i Tu`ila{tvo BiH. @ivkovi} tvrdi da Tu`ila{tvo BiH mora dodatno da obra zlo `i ra zlo ge za{to bi se nekome oduzela imovina. @iv ko vi} je pod sje tio da je Dom naroda u prvom ~i-

ODREDBA zakona minimizira genocid i holokaust
Amandman 14. Kluba poslanika SNSD-a Parlamenta BiH u iz m+je na ma i dopunama Krivi~nog zakona BiH koji se odnosi na postupak oduzimawa nelegalno ste~ene imovine djelimi~no je prihvatio Savjet ministara BiH. Amandman defini{e da je odredba ~lana 110. a nerazumqiva jer ne upu }u je na osnovu ~ega sud mo`e smatrati da postoje “opravdani razlo zi“ da se vje ru je da je imovina pribavqena krivi~nim djelom. Poslanici SNSD-a tra`ili su da se ~lan koji pro-

pisuje da sud mo`e u toku krivi~nog postupka oduzeti ste~e nu imo vin sku ko rist, bri{e iz zakonskih izmjena i dopuna jer je rije~ o suvi{e va`noj materiji, koja je nova u na{em zakonodavstvu i sistemu da bi bila regulisana samo jednim ~lanom. Teret dokazivawa trebalo bi da bude na tu`iocu ~ija uloga se, smatra Klub SNSDa ne vidi u predlo`enim izmjenama. - Ako lica trebaju da u posebnom postupku dokazuju da je oduzeta imovina pribav-

qena na zakonit na~in onda se ta lica moraju pojaviti kao tu`ioci, a samim tim name}e se pitawe ko je onda tu`eni, da li je to tu`ilac koji inicira postupak, sudija koji je izvr{io oduzimawe imovine, Sud BiH - ka`u u SNSD-u. @iv ko vi} ka `e da je SNSD bio zabrinut i odredbom Krivi~nog zakona BiH koja minimizira genocid i holokaust, te da su pomenutim ~la nom Kri vi ~nog za ko na BiH nedovoqno definisane ve} presu|ene stvari o zlo~inima.

PRESUDA, PA ODLUKA
U toku postupka bi, smatra Klub SNSD-a, bilo opravdano privremeno zabraniti raspolagawe ste~enom imovinom, a tek presudom donijeti kona~nu odluku o oduzimawu. - Nije jasno definisana ni vrsta postupka, odnosno da li je rije~ o posebnom, krivi~nom, gra|anskom ili upravnom postupku - smatra Klub poslanika SNSD-a.

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo

Radon~i} nije prijetio Haxiomerovi}u
SARAJEVO - Policijske i pravosudne slu`be Kantona Sarajevo su poslije saslu{awa Fahrudina Radon~i}a, Nasera Keqmendija i Nasera Krujezija, utvrdile da se oni nikako ne mogu dovesti u vezu sa osobama koje su prijetile likvida ci jom no vi na ru FTV-a Bakiru Hayiomerovi}u, saop{teno je u ~etvrtak iz Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo saop{tilo je da je, zajedno sa Federalnom upravom policije, MUP-om Kantona Sarajevo i Obavje{tajno-bezbjednosnom agencijom, pored wih saslu{ano i vi{e drugih svjedoka koji su u svojim iskazima ukazali da u pojedinim kri mi nal nim kru go vi ma postoje odre|ene aktivnosti vezane za eventualno ugro`avawe `ivota ovog novinara. U saop{tewu se navodi da su po slije zaprimqene informacije o mogu}oj prijetwi likvidacijom Hayiomerovi}u, kroz zajedni~ke aktivnosti preduzeli niz mjera i radwi radi provjere tih informacija.

Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, za RTS

RS ne `eli da bude stalni eksperiment
BEOGRAD - Moj stav o sudbini OHR-a i visokog predstavnika je jasan, a to je da treba da prestane da radi, jer smeta razvoju demokratije i dejtonskom putu BiH, rekao premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Gostuju}i u srijedu nave~e na RTS-u Dodik je rekao da je Savjet za primjenu mira (PIC) u uslovima mira, ve} 14 godina poslije Dejtonskog sporazuma, apsurd i da je taj savjet samoprogla{en, jer ga nema u Dejtonu, ni u relevantnim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN. - Svi faktori u Evropi, od Predsjedni{tva EU do komesara za pro{irewe Olija Rena, rekli su da BiH ne mo`e u EU, dok se ne ugasi OHR. Ali tamo, u OHR-u jo{ ima qudi koji dobro `ive, oni su pobornici robusne intervencije me|unarodne zajednice, recimo da visoki predstavnik name}e zakon da smjewuje qude - istakao je DodikPrema wegovim rije~ima, oni su politi~are na neki na~in saslu{avali, dok je on svoj stav rekao jasno da OHR treba zatvoriti i da su dodatne ustavne promjene “prevara i la` me|unarodne zajednice“.

DOK SE ne ugasi OHR BiH ne mo`e u EU
- Mi smo posve}eni BiH na evropskom putu, pa ne `elimo da budemo stalni eksperiment visokog predstavnika koji je poni`avao RS, ali to ni je ni {ta no vo. Ili smo partneri ili odluku ne prihvatamo - rekao je Dodik. [to se ti~e izvje{taja

koji je poslat SB UN, u kome se ka `e da je stawe u BiH mnogo boqe nego {to se o tome govori, Dodik je rekao da lideri RS slu`e kao eksperiment strancima, i da je su{tina tog izvje{taja upravo u tome {to su ranije mnogi bili u nemogu}nosti da bilo kako reaguju. O izjavi ameri~kog ambasadora da je Butmir {ansa za Bosnu, Dodik ka`e da je i to pritisak, i da je srpski identitet u BiH, nerazumqiv za Amerikance, na osnovu wihovog iskustva.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 7

U subotu se navr{ava 14 godina od parafirawa Dejtonskog sporazuma

Vijesti
Vadim Kuzwecov

Jedan od osnovnih principa na kojima je Dejtonski sporazum zasnovan je teritorijalna entitetska podjela BiH po kqu~u 51 odsto FBiH i 49 odsto Republici Srpskoj sa tri konstitutivna naroda, dok je vlast podijeqena na dr`avni i entitetski nivo
PI[U: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Dejton obezbijedio funkcionisawe BiH

BiH kamen temeqac bezbjednosti
SARAJEVO - Zamjenik {efa mi si je OEBS-a u BiH Vadim Kuzwecov izjavio je u srijedu da je mogu}e zamisliti vrijeme kada }e BiH postati kamen temeqac sveobuhvatne bezbjednosti u cijelom regionu. On je naveo da vlasti u BiH, privatni sektor, akademici i predstavnici medija imaju va`nu ulogu u odr`avawu dijaloga ute meqenog na po zna vawu si tu aci je i sve obu hva tne bezbjednosti, prenosi Srna.

BAWA LUKA - Dejtonski mirovni sporazum kojim je okon~an troipogodi{wi rat u Bosni i Hercegovini parafiran je prije ~etrnaest go di na, 21. no vem bra 1995. godine, u vojnoj vazduhoplovnoj bazi Rajt Peterson kod Dejtona u ameri~koj dr`avi Ohajo. Taj da tum u Re pu bli ci Srpskoj obiqe`a va se kao dan kojim je uspostavqen mir, dok se potpisivawe Dejtonskog sporazuma ne obiqe`ava u Federaciji BiH. Prema ocjeni zvani~nika iz RS, Dejtonski sporazum naj boqe je pre ci zi rao odnose u BiH i obezbijedio weno funkcionisawe i sada i u budu}nosti. Pred sje dnik Vla de RS Mi lo rad Do dik ra ni je je istakao da je Dejtonski spora zum do bro izba lan si ran dokument koji je omogu}io fun kci oni sawe BiH i da oni koji odlu~e da uru{e balans izme|u entiteta i zajedni~kih organa rizikuju da dovedu u pitawe mnoge stvari u BiH. Sporazum je zvani~no potpisan u Parizu, 14. decembra 1995. go di ne, a svoj potpis na dokument stavili

Niko Lozan~i}

Odbio poziv suda
SARAJEVO - Potpredsjednik Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Niko Lozan~i} odbio je poziv Op{tinskog suda u Sarajevu da se odazove na su|ewe po optu`nici koja ga tereti da je u posqedwih devet godina primio vi{e od 150 hiqada ma ra ka in va li dni ne u Hrvatskoj, iako je u BiH poslanik Parlamentarne skup{tine. - Dragi sudija, vrlo rado bih se odazvao Va{em pozivu, ali to ne bi bilo primjereno - naveo je Lozan~i} u pismu sudiji Op{tinskog suda, prenose agencije.

RAK
Potpisivawe Dejtonskog sporazuma 14. decembra 1995. godine FOTO: ARHIVA

Podjele
Duboke podjele u shvatawu Dejtonskog sporazuma prisutne su jo{ od potpisivawa tog dokumenta i to je jedan od kqu~nih problema u politi~kim odnosima u BiH. Za politi~ke snage u RS Dejtonski sporazum osnov je svih razgovora o ustavnim promjenama jer je wime odre|ena teritorijalna organizacija i garantovana ravnopravnost naroda.

su ta da{wi pred sje dni ci BiH, Hrvat ske i Srbi je, Alija Izetbegovi}, Frawo Tu |man i Slo bo dan Mi lo {evi}. Pregovori u ciqu zbli`a vawa za ra }e nih stra na, tra ja li su tri ne djeqe, a pre dvo dio ih je ta da{wi pomo}nik dr`avnog sekretara SAD Ri~ard Holbruk. U pregovorima je u~estvovao i ameri~ki general Vesli Klark, kao i predstavnici EU i Kon takt gru pe (En gleska, Francuska, Wema~ka i Rusija). Dejtonskim sporazumom, koji je ujedno i Ustav BiH, BiH je teritorijalno ure|ena kao dvoentitetska dr`ava sas tavqena iz Federacije BiH i Republike Srpske sa tri konstitu-

tivna naroda. Vlast je podijeqena na dr`avni i entitetske nivoe.

U SRPSKOJ se obiqe`ava, u Federaciji BiH ne
Jedan od osnovnih principa na kojima je Dejtonski sporazum bio zasnovan bila je te ri to ri jal na po dje la BiH po kqu~u 51 od sto FBiH i 49 odsto Republici Srpskoj ko ji je usa gla si la tzv. kontakt grupa. Arbitra`ni postupak u vezi sa br~anskim koridorom naknadno je vo|en ~ime je uspos tavqen dis trikt Br~ko. Ga ran ti u o~u vawu i primjeni Dejtonskog sporazuma su i potpisnice Hrvatska i Srbija.

Srpski zvani~nici zna~aj Dejtonskog sporazuma vide u ~iweni ci da je tim dokumentom RS postala politi~ki faktor i da sporazum garantuje opstanak tog entiteta i Srba u BiH. Svjet ska ja vnost po di jeqena je po pitawu revizije Dejtonskog mirovnog sporazu ma. Ru si ja je izri ~i ta u po {to vawu i pri mje ni

izvornog Dejtonskog sporazuma, Evropa je podijeqena, a SAD podr`avaju napore da BiH uspostavi funkcionalnost koja naru{ava balans uspostavqen sporazumom. U posqedwe vrijeme politi~ari iz FBiH, podr`ani di je lom me |u na ro dne zajednice, zahtijevaju reviziju Dejtonskog sporazuma i ustavno preure|ewe BiH.

Sa 50.000 KM ka`wena “Elta MT”
SARAJEVO - Regulatorna agen ci ja za ko mu ni ka ci je BiH donijela je u srijedu rje {ewe ko jim se fir mi “Elta MT” iz Tuzle izri~e nov ~a na ka zna u izno su 50.000 KM zbog nezakonitog, vi{estrukog i neselektivnog iskqu~ewa pretplatnika uslu ga ka blov ske distribucije RTV programa firme “BHB kabl“ na podru~ju op{tine Lukavac. “EltaMT” i “BHB kabl“ bile su u ugovornom odnosu o zajedni~kom ko ri{ }ewu mre `e u Lukavcu, prenosi Srna.

NERADNI DAN
U RS 21. no vem bar - Dan uspos tavqawa Op {teg okvir nog spo ra zu ma za mir u BiH obiqe`a va se kao re pu bli ~ki pra znik. U da ne pra zni ka RS ne ra de re pu bli ~ki or ga ni, or ga ni je di ni ca lo kal ne sa mou pra ve, pre du ze }a i dru ge or ga ni za ci je. Dan po tpi si vawa Dej ton skog spo ra zu ma obiqe`a va se kao re pu bli ~ki pra znik u skla du sa Za ko nom o pra zni ci ma RS.

GP BiH i Hrvatske

Okon~awe projekta patrola

Zamjenik ministra inostranih poslova Gr~ke u dvodnevnoj posjeti BiH

Me|unarodno prisustvo jo{ potrebno
SARAJEVO - Gr~ka ostaje ~vrsto opredijeqena u svojoj podr{ci evropskoj perspektivi BiH, izjavio je u ~etvrtak zamjenik ministra inostranih poslova Gr~ke Dimitris Droutsas, koji boravi u dvodnevnoj posjeti BiH. Go vo re }i o za tva rawu Kancelarije visokog predstavnika i wegove tranzicije u kancelariju specijalnog predstavnika EU, Droutsas ka`e da vjeruje da je me|unarodno prisustvo jo{ potrebno u BiH, prenosi Srna.

NEOPHODAN sna`niji anga`man EU
Wegovo mi{qewe je da je sna `ni ji an ga `man EU ne op ho dan, po se bno zbog ~iwenice da je zemqa ostvarila jasnu evropsku perspekti vu po tpi si vawem

Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu s EU. Ciq bi trebao biti politi~ka stabilnost i ja~awe napora ka reformi, a {to je jedina garancija za postizawe lokalne odgovornosti, sma tra Dro ut sas. Dro ut sas podsje}a na najnoviji izvje{taj Evropske komisije o napretku u kojem je ocijeweno da je u BiH konsenzus o glavnim reformskim priorite-

tima mawe nego adekvatan. - Ne bi se smjelo dozvoliti da kontinuirani zastoji u usvajawu kqu~nih reformi potkopaju napore za postizawe prijeko potrebnog konsenzusa i saradwe izme|u dva entiteta - istakao je Droutsas agencijama. On je napomenuo da je Gr~ka od samog po~etka podr`ala zajedni~ku inicijativu EU i SAD u okvi ru “butmirskog procesa“, smatra-

ju}i to poku{ajem da se ubrza napredak na postizawu konsenzusa o preostalim nerije{enim pitawima. - Prili~no sam optimisti~an da smo, uprkos ishodu dva susreta u bazi Butmir, uspjeli poslati svim strankama poruku da treba da iskoriste pri li ku i omo gu }e BiH i wenim narodima da idu naprijed ka EU - naglasio je Droutsas.

SARAJEVO - Projekat “Izgradwa kapaciteta grani~ne policije BiH i Hrvatske u provo|ewu mje{ovitih patrola“, koji je sa oko 130.000 dolara finansirala Me|unarodna organizacija za migra ci je, bi }e sve ~a no okon~an u petak, 20. novembar, u [ibeniku. Projekat se sastoji od niza obuka i vje`bi za 300 slu`benika Grani ~ne po li ci je BiH i Hrvatske s ciqem efikasnije borbe protiv prekograni~nog or ga ni zo va nog kriminala i ilegalnih migracija, javile su agencije.

8 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Dru{tvo
Vlada Republike Srpske

BAWA LUKA - U organizaciji Unije studenata RS u petak }e u Bawoj Luci biti otvoren prvi sajam obrazovawa na kojem }e svoju obrazovnu ponudu predstaviti vi{e od 20 javnih i privatnih visoko{kolskih ustanova i fondacije koje nude razli~ite vidove stipendirawa, javila je

Visoko{kolske ustanove predstavqaju svoju ponudu

Srna. Sajam obrazovawa koji }e se odr`avati do 22. novembra u prostorijama Doma omladine je prva manifestacija na kojoj maturanti i studenti mogu dobiti sve informacije koje }e im pomo}i da izaberu za wih odgovaraju}i fakultet.
FOTO: ARHIVA

Za samozapo{qavawe povratnika 528.000 KM
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske odobrila je u prvih {est mjeseci ove godine 528.000 maraka za samozapo{qavawe i zapo{qavawe 242 povratnika, izjavila je Srni {ef Biroa Vlade RS za odnose sa javno{}u Vera Saji}. - S obzirom na to da Projekat nije realizovan u potpunosti, Zavod za zapo{qavawe ponovo je raspisao javni poziv sa sufinansirawe samozapo{qavawa 56 povratnika i sufinansirawe zapo{qavawe kod poslodavca 152 povratnika - navela je Saji}eva. Ona je napomenula da je ciq projekta stvarawe povoqnijih uslova za samozapo{qavawe povratnika, stimulisawe po slo da va ca za wiho vo za po{qavawe i eko nom sku odr`ivost procesa povratka na cijelom podru~ju RS.

Nada Grahovac

Za{tita djece odgovornost cijelog dru{tva
BAWA LU KA - Za {ti ta dje ce i bri ga za wiho vo zdra vo odras tawe od go vor nost je ci je log dru{ tva i sve {to da nas bu de pro pu {teno u obezbje|ewu uslova za ostvarivawe svakog prava za svako dijete sutra niko i ni~im ne}e mo}i nadoknadi ti, sa op {ti la je om bud sman za dje cu RS Na da Grahovac. Ona je, povodom 20. novembra, Me|unarodnog dana djete ta, ko ji }e u RS centralnom sve~ano{}u biti obiqe`en u petak u Modri~i, podsjetila na poruku iz De kla ra ci je o pra vi ma djeteta u kojoj se navodi da “~o vje ~an stvo du gu je dje ci najboqe {to ima”.
Zgrada za bora~ke kategorije u Prwavoru

Zbriwavawe porodica poginulih boraca i RVI u Srpskoj

Studentski dom “Nikola Tesla“ u Bawoj Luci

Kona~na lista za smje{taj 30. novembra

Na sopstveni stan ~eka jo{ 3.656 osoba. O~ekuje se da }e do kraja godine biti zbrinuto jo{ 822 korisnika, rekla Branka [qivar
stva ra da i bo ra ~ko-in va lidske za{tite RS Branka BAWA LUKA - Vlasti- [qivar ka`e da se o~ekuje ti krov nad gla vom u da }e do kraja godine biti Srpskoj jo{ uvi jek ~e ka zbrinuto jo{ 822 korisni3.656 li ca iz ka te go ri je ka. - Od ovog broja 641 koriporodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, snik odlu~io se za stan, dok dok je u ovoj godini stambe- se 241 korisnik odlu~io za ne po vra tna nov ~a na sred no zbrinuta 571 porodica. Por tpa rol Mi nis tar - stva. Ako se ovaj posao uspije rije{iti u toku novembra i de cem bra, on da }e mo u ovoj godini imati ukupno 1.393 zbri nu tih korisnika. Lani je Op{tine zbrinuto 567 lica iz ovih kategoriBranka [qivar isti~e da je u toku ove godine ja - ka za la je izgra|eno i useqeno oko 186 stanova u RS. [qivar. Najvi{e stanova je izgra|eno u Mrkowi} Gradu Za rje {a i to 24. U Trebiwu su za porodice poginulih vawe stambenog boraca i RVI izgra|ena 32 stana, u Tesli}u i pi tawa, is ti ~e [amcu po 27, u Kotor Varo{u 20, dok je u ^eona, u ovoj godilincu izgra|eno i useqeno 15 stanova. ni Vla da RS iz PI[E: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

Krov nad glavom za 571 porodicu
dvojila je pet miliona maraka. - Iz Razvojnog Programa RS bi}e obezbije|ena 22 mili ona ma ra ka ko jim }e se fi nan si ra ti oba ve ze po osnovu ugovorene izgradwe i kupovine stanova lani, te kupovina i izgradwa stanova za 2009. go di nu - ka `e [qivar.

BAWA LUKA - Studenti koji su konkurisali za 1.200 slobodnih kreveta u Studentskom domu “Nikola Tesla“ u Bawoj Luci nepotpune rezultate konkursa saznali su u srijedu, a kona~an spisak studenata koji su dobili smje{taj bi}e objavqen 30. novembra, rekao je direktor Studentskog centra “Nikola Tesla“ Milan Komqenovi}. - Svake godine za mjesto u domu konkuri{e vi{e od 1.700 studenata, ali zbog malog smje{tajnog kapacitet ne uspiju dobiti smje{taj, iako ih ve}ina ispuwava uslove - rekao je Komqenovi}. On je dodao da }e cijene smje{taja ostati iste. Studenti koji budu smje{teni u dvokrevetnoj sobi mjese~no }e pla}ati 15, a u trokrevetnoj sobi deset maraka. D. K.

VLADA RS izdvojila pet miliona KM
Naj vi {e stam be no nez bri nu tih li ca po me nu tih kategorija ima u Bawoj Luci i to 528, dok ih je u Prijedoru 331, u Prwavoru 262. U Tesli}u na smje{taj ~eka 165 osoba. Prema Programu stambenog zbriwavawa za pe ri od od 2008. do 2010. godine, sve

porodice sa rang-liste trebalo bi da dobiju krov nad glavom do kraja naredne godine. - Me|utim, zbog brojnih problema i prepreka u rje{a vawu stam be nog pi tawa ovih kategorija, evidentno je da }e zavr{etak realizacije programa zbriwavawa bi ti od go |en - re kla je [qivar. Prema wenim rije~ima, neki od tih problema su slo`e nost u pro ce su ut vr|i vawa ko na ~ne rang-lis te, problemi lokalnih zajednica oko obezbje|ivawa odgova ra ju }e lo ka ci je za izgradwu zgrada, propisane i revidirane tehni~ke dokumen ta ci je, do zvo le za gra |ewe, kao i ne dos ta tak novca za zavr{etak komunalne infrastrukture.

Od novog gripa u Srpskoj oboqela jo{ 21 osoba

Magistralni i regionalni putevi

Predvi|en popravak oko 220 km puteva
BAWA LUKA - U Srpskoj je ove godine predvi|ena rehabilitacija 11 magistralnih i re gi onal nih pu tnih pravaca, u ukupnoj du`ini od 223,68 kilometara, a provedena je tenderska procedura za izbor projektanata za izradu gla vnih pro je ka ta u vri je dnosti od 848.462 KM, izjavila je Srni {ef Biroa Vlade RS za odnose sa javno{}u Vera Saji}. - U proqe}e ove godine nastavqeni su prelazni radovi na re ha bi li ta ci ji pu tnih pra va ca, ~i ja je pro ce du ra ugovarawa radova provedena pro{le i za tri putna pravca po~etkom ove godine, jer se ~ekala saglasnost Svjetske banke na projektnu dokumentaciju. Ukupno je obuhva}eno 13 putnih pravaca u ukupnoj du`ini od 269,25 kilometara, ~ija je ukupna vrijednost 41.179.910 KM - navela je Saji}eva.

U bolnici zadr`ano 14 oboqelih
BAWA LUKA - Na Klinici za infektivne bolesti Klini~kog centra Bawa Luka u ~etvrtak je prijavqena 21 osoba oboqela od novog gripa, ~ime se broj zara`enih virusom H1N1 u Srpskoj popeo na 174, potvrdili su Srni u Institutu za za{titu zdravqa RS. Na Klinici je trenutno hospitalizovano 25 pacijenata, 11 je u dnevnoj bolnici, dok je 14 smje{teno na odjeqewa. - Svi pa ci jen ti su do brog op {teg stawa i opo ravqaju se - istakla je na~elnica Klinike Zdravka Kezi}.

SVI PACIJENTI se oporavqaju
U Kli ni ~kom cen tru Uni ver zi te ta u Sa ra je vu u ~etvrtak je potvr|eno jo{ 11 slu~ajeva novog gripa. Trenutno se pod sumwom ili sa potvr|enim prisustvom virusa H1N1 na Klinici za infektivne bolesti u Sarajevu nalazi 15 pacijenata, od kojih je jedan u Jedinici intenzivne wege. U Br~kom su

od novog gripa oboqele jo{ dvije osobe, ~ime se broj oboqelih po peo na 22. [ef Epi de mi olo {ke slu `be Br~ko distrikta Jasna [adi} rekla je da je rije~ o lak{im obli ci ma gri pa kod sredwo {kol ca i dvo go di{weg dje~aka, koji su zadr`a ni na ku }nom lije~ewu. - Dje~ak nije nigdje putovao u posqedwe vrijeme, ali postoji mogu}nost da je wegova majka koja radi s qudima prenijela virus na wega - rekla je [adi}eva.

Qubiwe
Na podru~ju op{tine Qubiwe u ~etvrtak je registrovan prvi slu~aj novog gripa, potvrdila je epidemiolog Regionalnog zavoda za za{titu zdravqa Trebiwe Julija Kraq. Ona je navela da je rije~ o lak{oj klini~koj slici i da se pacijent nalazi na ku}nom lije~ewu, ali da je pod stalnim qekarskim nadzorom.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 9

SARAJEVO - U BiH i regionu poklawa se velika pa`wa za{titi djece od neprimjerenih televizijskih sadr`aja, izjavio je generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Kemal Huseinovi}, javila je Srna. Huseinovi} je u Sarajevu, na konferenciji pod nazivom “Za{tita djece od neprimjerenih televizijskih sadr`aja“, na-

Velika pa`wa za{titi djece od neprimjerenih sadr`aja

glasio da je u BiH veoma rijetko prikazivawe neprimjerenih sadr`aja, te da ukoliko se to desi, gra|ani odmah prijavquju RAK-u, poslije ~ega se preduzimaju korektivne mjere i obavqaju procedure za utvr|ivawe eventualnog kr{ewa kodeksa i pravila i preduzimaju odgovaraju}e sankcije.

Iako bi bolowski proces trebalo da bude jedinstven na svim univerzitetima u BiH

Vijesti
Statistika u BiH

Na javnim univerzitetima u RS pojavquju se isti smjerovi koji traju razli~ito. Tako na Ma{inskom fakultetu Univerziteta u Bawoj Luci studije traju tri godine, dok isti program na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu traje ~etiri godine, rekao Stani}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Fakulteti primjewuju "bolowu" kako im odgovara

@ene ~e{}e dobijaju otkaz
SA RA JE VO - Od 58.000 radnika koji su od po~etka go di ne na po dru ~ju BiH ostali bez posla, 53 odsto je `ena, a 47 odsto mu{karaca, rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber. Prema evidenciji Zavoda za za po{qavawe RS, la ni je za po sle no 30.480 oso ba. Od to ga je po sao dobilo 12.558 ili 41,2 odsto `e na, a 17.922 ili 58,8 odsto mu{karaca.

BAWA LUKA - Iako bi bo lowski pro ces tre ba lo da bude jedinstven na svim univerzitetima u BiH, razli ke u wego vom spro vo |ewu su vidqive, ne sa mo na nivou entiteta, ve} i na fakultetima unutar wih. Re ktor Univerziteta u Bawoj Luci Stanko Stani} is ta kao je da u Srpskoj i FBiH vlada “{arenilo“ kada je rije~ o na~inu sprovo|ewa bolowskog procesa na fakultetima. - Su{tina razlika koje su se pojavile na univerzitetima je u okvirnom Zakonu o visokom obrazovawu, koji je ostavio mogu}nost fakultetima da sami odlu~uju koli ko }e du go tra ja ti prvi ciklus obrazovawa, odnosno da li }e on trajati tri ili ~e ti ri go di ne - ka zao je Stani} i dodao da u RS ima fa kul te ta na ko ji ma is ti studijski program razli~ito traje i da takva situacija nije povoqna za studente. Prema wegovim rije~ima, posqedica ovakvog rje{ewa jes te da “smo sa da u poziciji da se ista diploma, isto stru~no zvawe, daje stu den tu ko ji stu di je za vr{i za tri, odnosno ~etiri

Cijene u RS

Indeks mawi za 0,5 odsto
BAWA LU KA - Uku pan indeks potro{a~kih cijena u RS za prvih deset mjeseci ove godine mawi je za 0,5 odsto nego u istom periodu pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RS, javila je Srna. U posmatranom periodu indeks cijena grupe hrana i bezalkoholna pi}a mawi je za 1,4 odsto, a kod odje }e i obu }e za 2,9 procenata.

@eqeznice FBiH
Razli~ita primjena “bolowe“ nepovoqna za studente FOTO: ARHIVA

godine, a to nije isto“. - Na javnim univerzitetima u RS pojavquju se isti smjerovi koji traju razli~ito, u zavisnosti od fakulteta. Ta ko na Ma {in skom

SOLIDNA “TROJKA“
Stani} je kazao da se BiH jo{ uvijek nalazi pri kraju liste po uspje{nosti sprovo|ewa bolowskog procesa i dodao da su ipak, u odnosu na protekle godine, vidqivi odre|eni pomaci. - Situacija nije toliko lo{a kao do prije nekoliko godina. Mo`e se re}i da BiH ima jednu solidnu “trojku“ u procesu sprovo|ewa “bolowe“ na fakultetima - rekao je Stani}.

fa kul te tu Uni ver zi te ta u Bawoj Lu ci stu di je tra ju tri go di ne, dok is ti pro gram na Univerzitetu u Isto ~nom Sa ra je vu tra je ~e ti ri go di ne - re kao je Stani} i dodao da je kqu~ni mo tiv bio da se omla di na opre di je li za stu di je ko je kra}e traju. On ka`e da su na fakultetima, koji su se odlu~ili za trogodi{we studije, rekli da je osnovni razlog za to namjera da privuku studen te da upi {u fa kul te te ko ji kra }e tra ju i ko je }e

prije zavr{iti. Da su razlike u sprovo|ewu bo lowskog pro ce sa izazvale “haos“ na visoko{kolskim ustanovama, sla`u se i u Ministarstvu civilnih po slo va BiH i is ti ~u da se BiH, po re ali za ci ji bolowskog procesa u Evropi, nalazi na dnu qestvice.

ISTO ZVAWE bez obzira na godine studirawa
Pro fe sor mos tar skog Sveu~ili{ta Slavo Kuki}

kazao je za Radio Slobodna Evropa da je u oblasti visokog obra zo vawa ne mo gu }e posti}i dogovor, ne samo na univerzitetima, ve} i unutar wih i dodao da je, ipak, najte`e samim studentima, ko ji za vr{a va ju stu di je po razli~itim programima. - Ko mo`e tr`i{tu rada objasniti da je isti kvalitet znawa stu den ta ko ji je zavr{io ekonomski fakultet u trajawu od tri i onog koji je zavr{io isti u trajawu od ~etiri godine - rekao je on.

[trajk zbog smawewa plata
SARAJEVO - Samostalni sindikat `eqezni~kih radnika BiH od ~etvrtka je u {traj ku na po dru ~ju koje pokrivaju @eqeznice Federacije BiH, prenose agencije. [trajk je na javqen na kon {to je Uprava @eqezni ca odbi la da ispu ni zahtjeve sindikata o promjenama pravilnika o radu kojim se smawuju plate zaposlenima.

Zahvaquju}i podsticajima Ministarstva porodice, omladine i sporta RS

Posao dobilo vi{e od 400 mladih
BAWA LUKA - Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS ove godine odobri lo je pod sti ca je za 253 poslodavca koji su zaposlili 444 mladih. U ovom ministarstvu ka`u da ve} drugu godinu zaredom spro vo de pro gram di rek tnog pod sti cawa po slodavaca za zapo{qavawe mladih. - Nedostatak posla je jedan od kqu~nih problema u Srpskoj, BiH i re gi onu. Iako je akti vnost za po{qavawa mla dih ra ni je realizovana kroz razli~ite vidove i oblike zapo{qavawa i an ga `o vawa, ko je je do sada vi{e puta iniciralo i finansijski podr`alo Mi nis tar stvo po ro di ce, omla di ne i spor ta, bio je potreban ozbiqniji sistemski i programski pristup, koji je pored Ministarstva ukqu~io i druge relevantne subjekte - ka`u u Ministarstvu. Is ti ~u da se pro je kat sprovodi uz pomo} Privredne komore RS, Zavoda za zapo{qavawe RS, kao i Eko nom skog fa kul te ta u Bawoj Luci, koji je zadu`en za “mapirawe“ tr`i{ta kako bi se vidjele potrebe i mogu}nosti zaposlewa mladih. spremom dobiju 5.000 maraka, dok se za one sa zavr{enom sredwom {ko lom da ju podsticaji od 2.500 maraka. Poslodavci su obavezni da radnike na poslu zadr`e najmawe tri godine. M. ^.

Za lijekove 26 miliona maraka
TUZLA - Rashodi Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona za lijekove na recept za devet mjeseci ove go di ne izno si li su 26.072.800 maraka, {to je 75,82 od sto u odno su na planirane tro{kove na godi{wem nivou, javile su agen ci je. U prvih de vet mjeseci ove godine za lijekove sa esencijalne liste u Tuzlanskom kantonu izdvojeno je 30,70 odsto vi{e novca nego u istom periodu lani.

Tuzlanski kanton

OMLADINSKI PROJEKTI
U Ministarstvu porodice, omladine i sporta isti~u da su za finansirawe 114 projekata omladinskih organizacija ove godine izdvojili 261.000 maraka. Podr`ano je vi{e od 100 razli~itih omladinskih inicijativa, aktivnosti i projekata. - Ciq je organizaciona i finansijska podr{ka republi~kim, lokalnim i omladinskim organizacijama invalidnih lica i ja~awe kapaciteta ovih organizacija - istakli su u Ministarstvu.

PODSTICAJE dobila 253 poslodavca
Za hvaquju }i ovom pro gramu, u 2008. godini zaposle no je 240 mla dih i podr`ano 125 poslodavaca. Poslodavci koji zaposle li ce sa vi so kom stru ~nom

10 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Kroz RS
Op{tina Sokolac

SRBAC - Slu`ba za informisawe op{tine Srbac zavr{ila je novi dokumentarni film pod nazivom “Srbac na evropskom putu“, koji je premijerno prikazan na sve~anoj akademiji povodom Dana op{tine Srbac. Film traje 34 minute i govori o svim va`nijim infrastru-

Zavr{en dokumentarni film o srba~koj op{tini

kturnim projektima, kao i privrednim, kulturnim i sportskim de{avawima u 2009. godini na podru~ju srba~ke op{tine. Scenarista i rediteq filma je Dejan Jovi~i}, a kameru i monta`u potpisuje Miroslav Ve~ernovi}. D. J.
FOTO: ARHIVA

Privredna saradwa sa Bjelorusijom
SOKOLAC - Op{tina Sokolac uspostavi}e saradwu sa jednom op{tinom u Bjelorusiji. O tome je ovih dana bilo rije~i prilikom posjete Sokocu predstavnika ambasada Bjelorusije u Srbiji i BiH. Otpravnik poslova u Ambasadi Bjelorusije u Beogradu i savjetnik za trgovinsko-ekonomska pitawa Sergej ^i~uk rekao je da je planirano potpisivawe sporazuma o saradwi. Prema rije~ima na~elnika op{tine Sokolac Du{ana Kova~evi}a, saradwa bi se mogla uspostaviti na planu drvne industrije i turizma. - Ne znamo jo{ uvijek s kojom op{tinom }emo uspostaviti tu saradwu, a jedan od prijedloga je da to bude jedna op{tina udaqena 30 kilometara od Minska. Na{ ciq je da pove`emo privrednike, koji }e nastaviti sa kontaktima - rekao je Kova~evi}. Planirana je i posjeta Bjelorusiji predstavnika op{tine Sokolac, u kojoj }e biti i ovda{wi privrednici, nakon koje }e biti poznati konkretni oblici saradwe. B. G.

STAWE bezbjednosti zadovoqavaju}e

Prwavor

Otvorena prva likovna galerija
PRWAVOR - U prizemqu po slo vno-stam be ne zgra de “Metalka“ u Prwavoru otvorena je prva likovna galerija “Moskva“. Osniva~ je Mladen Strugar, veliki zaqubqenik li ko vne umje tnos ti, ina ~e profesor kartografije. - Ove godine imali smo zapa `e nu li ko vnu ko lo ni ju “Pejo 2009“, koja je kroz sedmodnevni rad okupila i veli ki broj afir mi sa nih stvaralaca iz Srbije, ali i pokazala da na ovom prostoru sli kar stvo okupqa sve ve}i broj majstora kista. Od la ni pos to ji i Udru `ewe umje tni ka i po {to va la ca slikarstva u Prwavoru, pa je i to bio motiv da otvorim ovaj prostor - ka`e Strugar. Uz umjetni~ke slike, u galeriji se mogu nabaviti suveniri, ikone, stare karte iz istorije srpskog naroda, ru~ni radovi, kwige i antikviteti. B. R.

Bratunac

Forum za bezbjednost op{tine Bratunac

Grupa odbornika uporno plasira glasine sa ciqem izazivawa nezadovoqstva gra|ana, blokirawa rada Skup{tine i izazivawa politi~ke nestabilnosti na podru~ju Bratunca, rekao Mla|enovi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Grupa odbornika "re`ira" incidente
ciqem iza zi vawa ne za do voqstva gra|ana, blokirawa ra da Skup {ti ne i iza zi vawa po li ti ~ke nes ta bil nosti na podru~ju Bratunca rekao je Mla|enovi}. Predsjednik SO Mustafa Goli} ocijenio je da poli ti ~ku kri zu u Bra tun cu ini ci ra ju cen tra le ne kih po li ti ~kih par ti ja, pre ko svojih predstavnika. rekao je Goli}. On je na gla sio da “re `i ra ni sce na rio“ iza zi vawa po li ti ~ke kri ze, od stra ne je dnog di je la pred sta vni ka SDA u bra tu na ~kog skup {ti ni “upor no nastoji sprovesti odbornik SRS “Dr Vojislav [e{eq’ Vojin Pavlovi}“. Goli} je pod sje tio da je Pa vlo vi} odlukom ve}ine odbornika, zbog ometawa rada, udaqen sa posqedwe sjednice, koja je prekinuta jer on nije uva`io tu odluku. Najavquju}i nastavak 4. redovne sjednice SO Bratunac za 23. novembar Goli} je istakao da ne}e po~eti wen rad, ako Pa vlo vi} do |e na sjednicu. - Pavlovi} nije prihvatio odluku ve}ine i uzurpirao je govornicu. Da se to ne bi ponovilo tra`im da policija onemogu}i Pavlovi}u ula zak u sa lu za sje dni ce Skup{tine - rekao je Goli}. Ko man dir po li cij ske sta ni ce u Bra tun cu Mar ko Davidovi}, ~lan Foruma za bezbjednost, odgovorio je da policija nema pravo spre~ava ti odbor ni ke da pri sus tvuju sjednicama, ali da }e intervenisati samo u slu~aju fizi~kih incidenata.

Donacijama do boqeg pru`awa pomo}i
ISTO^NA ILIYA - Op{tinska organizacija Crvenog krsta Isto~na Iliya u 2010. godini, svoj program rada }e usaglasiti sa programom rada gradske i republi~ke organizacije Crvenog krsta. Predsjednik op{tinskog odbora Crvenog krsta Isto~na Iliya je istakao da ova organizacija ima veoma dobru saradwu sa donatorima. - Nastoja}emo da ostvarimo saradwu sa svim republi~kim, gradskim i op{tinskim institucijama, a sve sa `eqom {to kvalitetnijeg rada na{e organizacije - rekao je Pero Ili}. On je dodao da je jedan od ciqeva da se ukqu~i u rad organizacije {to vi{e mladih volontera. M. K.
FOTO: M. KEWI]

Crveni krst Isto~ne Ilixe

BRA TU NAC - Fo rum za bez bje dnost op {ti ne Bratunac ocijenio je da je tre nu tno bez bje dno sno st awe zadovoqavaju}e upozoriv {i da bi “re `i ra ni“ in ci den ti mo gli na ru {i ti po voqno stawe, iza zva ti me |u na ci onal ne t en zi je i do ves ti do nes ta bil ne po li ti ~ke si tu acije. Na ~el nik op {ti ne i predsjedavaju}i Foruma Nedeqko Mla|enovi} rekao je da je po vod za odr`a vawe sastanka kriza, koja je nasta la to kom odr`a vawa posqedwe sjednice Skup{tine op{tine, a koja je dva puta prekinuta u pro{loj sedmici. - Grupa odbornika uporno pla si ra gla si ne sa

SJEDNICA SO dva puta prekidana
- Ramiz Salki} (poslanik SDA u Narodnoj skup{ti ni RS) pre ko je dnog broja odbornika ove stranke nastoji da proizvede krizu u ovoj op{tini koju }e, kao i wemu sli~ni iskoristiti za predizbornu kampawu i ostanak u institucijama vlasti na vi {im ni vo ima -

Pavlovi}
Pavlovi} je, u srijedu na konferenciji za novinare, potvrdio da ga je Goli} pismeno obavijestio da zbog izre~ene mjere udaqavawa, nema pravo da prisustvuje nastavku sjednice. Uprkos tome, on je najavio da }e do}i na sjednicu

Zaposleni u Br~ko distriktu imaju sve mawa primawa
Pero Ili}

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano 50 pacijenata. POLICIJA Zabiqe`eno jedno naru{avawe javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe grada vodom, osim redukcija u Kozarcu i Qubiji. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

BR^KO - Prosje~na neto plata zaposlenih u Br~ko distriktu u avgustu ove godine iznosila je 773 marke, u Republici Srpskoj 790, a u Federaciji BiH 782 marke. Ovo su po da ci objavqeni u najnovijem Biltenu sta tis ti ~kih po da ta ka, ko ji pe ri odi ~no iz da je br~anska ekspozitura Agencije za statistiku BiH.

Prosje~na plata 773 marke
Komentari{u}i ove pokazateqe, predsjednik Sindikata Br~ko dis tri kta Ili ja Kalajyi} izjavio je Srni da bi pro sje ~na ne to pla ta u ovoj lokalnoj zajednici bila jo{ mawa da su pridodata varijabilna davawa na plate koja se ne ispla}uju, kao {to su topli obroci. - Ako bi se prilikom izr a ~u na vawa ovog pro sje ka izuzele plate zaposlenih u organima uprave i u javnim ustanovama, ~iji se rad finansira iz buyeta distrikta, taj statisti~ki pokazateq bi bio krajwe pora`avaju}i po distrikt - ocijenio je Kalajyi}.

NAJVI[E zaposlenih u trgovini i ugostiteqstvu
Prema wegovim rije~ima, najvi{e zaposlenih je u

trgovini, ugostiteqstvu i u gra|evinarstvu gdje su i najni`a mjese~na primawa. - Bruto plata radnika u gra |e vin skim fir ma ma u Br~kom izno si sve ga 659 KM, dakle, wihova mjese~na neto zarada nije ve}a od 400 KM - upozorio je Kalajyi}, na po me nuv {i da je i to posqedica nedono{ewa op{teg kolektivnog ugovora u distriktu.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 11

KNE@EVO - U Kne`evu je otvoren centar za pru`awe usluga gra|anima, u ~ije su opremawe i obuku radnika strani donatori ulo`ili 145.000 dolara, dok je op{tina iz buyeta ulo`ila oko 250.000 KM za gra|e-

Otvoren centar za pru`awe usluga gra|anima

vinske radove i nabavku namje{taja. Sredstva su donirali Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj (USAID), {vedska agenciji za koordinaciju me|unarodnog razvoja (SIDA) i Ambasada Holandije u BiH.

U Muzeju Kozare prona|en dokument iz 1918. godine o spre~avawu virusa

Dokument o {panskoj groznici sadr`i savjete koji veoma podsje}aju na preporuke {ta treba uraditi da bismo se za{titili od aktuelnog virusa H1N1, a koji prijeti da dobije razmjere pandemije
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Iste preporuke kao prije 90 godina

Toma{ poklonio kwige biblioteci

FOTO: B. RADULOVI]

Poslije ure|ewa boqi uslovi za rad
PRWAVOR - Prostor Narodne biblioteke i ~itaonice u Prwavoru, smje{ten na dvije eta`e poslovno-stambene zgrade na Trgu srpskih boraca, dobio je novi, znatno qep{i izgled. Zavr{eno je vi{ednevno ure|ewe unutra{wosti biblioteke, u kojoj se gotovo ni{ta nije ulagalo od otvarawa, 1984. godine. - U na{em kwi`nom fondu je oko 23.000 naslova i na stotine kwiga koje se godinama nalaze kod “zaboravnih“ ~italaca. Apelujemo na sve da vrate kwige, kako bi ih i drugi mogli koristiti - ka`e direktorka biblioteke [ejla Kadriba{i}. Ovu ustanovu posjetio je i na~elnik op{tine Darko Toma{, koji je poklonio zna~ajan broj kwiga iz svoje biblioteke. Ove kwige su uglavnom iz oblasti ekonomije, pa ih mogu koristiti i polaznici Sredwe ekonomske {kole u ovom gradu. U biblioteci najavquju uskoro otvarawe odjeqewa za mali{ane, kod kojih }e se, u budu}oj igraonici, razvijati qubav prema kwigama. Godi{wa ~lanarina za ove polaznike bi}e 30 maraka. B. R.

Narodna biblioteka u Prwavoru

PRIJEDOR - Da se istorija ponavqa i da je dobro {to postoje ustanove koje ~uvaju vrijednu istorijsku gra|u ka ko bi o to me posvjedo~ile, potvrdio je i dokument iz daleke 1918. godine o {panskoj groznici, ~iji su simptomi veoma sli~ni novom gripu. Direktor Muzeja Kozare Milenko Radivojac i kustos istori~ar Vedrana Adamovi} prona{li su me|u arhivskom gra|om dokument koji datira od 13. novembra 1918. godine. Bili su iznena|eni kada su u dokumentu pro~itali uputstva za u~enike Narodne osnovne {kole, koja je tada bila smje{tena u zgradi Muzeja, kako da se za{tite od {panske groznice. - To je bi lo vri je me na kraju Prvog svjetskog rata, kada je virus {panske groznice poharao na ovom podru~ju. Tada su stradale i ~itave porodice - rekao je Radivojac. On je dodao da dokument, osim {to ima veliku istorijsku vrijednost, sadr`i savjete koji veoma podsje}aju na prepo ru ke ka ko se za {ti ti od aktuelnog virusa H1N1, koji pri je ti da do bi je raz mje re pandemije. - Svaka osoba mora provesti najve}u ~isto}u, a posebno se trebaju prati ruke i usta ispirati. Lokali u kojima se mnogo svijeta skupqa ne

Milenko Radivojac sa starim dokumentima

FOTO: S. TASI]

Vo}arstvo u ^elincu

smiju se posje}ivati, a putovawa sa `eqeznicom po mogu}nos ti tre ba ju izos ta ti. Naj ve }a ~is to }a se tre ba sprovoditi u ku}ama, avlijama, zahodima, isto tako u {kola ma i ured skim prostorijama uz ~esto provjetravawe. Nu`no je da se oboqeli izoluju i da ih niko od zdrave ~eqadi ne posje}uje, osim onih ko ji ih li je ~e stoji, izme|u ostalog, u ovom dokumentu, koji je potpisao tada{wi kotarski predstavnik ~iji je potpis izbrisalo vrijeme, a koji je dostavqen U~iteqskom zboru. Radivojac je pokazao i nekoliko prate}ih dokumenata koji su upu}ivali na to kako

djeci i ostalim stanovnicima treba vi{e puta ponavqati mjere koje moraju preduzeti da se za {ti te od ta da{weg smrtonosnog virusa.

dokumenata. On pretpostavqa da je to dokument koji je vjerovatno vi{e puta ~itan djeci, ali i odraslima na javnim mjestima.

Savremena dostignu}a za ve}e prinose

SAVJETUJE se boqe odr`avawe higijene
- Bolest po~iwe sa groznicom, onda dolazi vru}ina, a istovremeno bolesnika boli glava, ruke, noge i prsa, i uz to ima veliki ka{aq. Bolest traje samo nekoliko dana i od velike je va`nosti narod podu~avati da se tokom bolesti mo`e pojaviti upala plu}a koja se smrtno zavr{ava - pro~itao je Ra di vo jac je dan od

Ishrana
- Tokom bolesti se smije uzimati samo teku}a hrana, mlijeko, kafa i ~aj sa rumom ili rakija, ~orba i meka jaja, a ako je hladno, treba se u bolesnikovoj sobi lo`iti - pi{e u dokumentu od 6. oktobra daleke 1918. godine.

[qivik u ^elincu

FOTO: B. MAKSIMOVI]

Po`ar u mrkowi}kom nasequ “Nikola Tesla“

Vatrogasci sprije~ili katastrofu
MRKOWI] GRAD - Zahvaquju}i brzoj intervenciji vatrogasaca, koji su u ~etvrtak u nasequ “Nikola Tesla“ u Mrkowi} Gradu ugasili po`ar na {upi, sprije~ena je prava katastrofa. U {upi se nalazilo ogrevno drvo, a vatra je mogla da se pro {i ri i za hva ti jo{ tri de se tak {upa, ali i okolne zgrade sa oko 300 stanova. U nasequ se nalazi oko hiqadu kubika ogrevnog drveta poslaganog u {upe i uz zgra de. Po `ar je prvi primijetio Milo{ Gali}, koji je odmah obavijestio vatrogasce. da se pro{iri na cijelo naseqe - rekao je Gali}. Sli~no pri~a i Dara Mileki}, sestra vlasnika {upe Sime Davidovi}a. Ona je istakla da je pri~iwena velika {teta i da nije bilo brze intervencije vatrogasaca, dogodila bi se prava katastrofa. Komandir Vatrogasne jedi ni ce u Mrkowi} Gra du @eqko Laketi} istakao je da su uz ovu {upu nadovezane druge, a sve su izgra|ene uz stambene zgrade. - Po`ar je izazvan najvjerovatnije nepa`wom i nehatom, a stanari tvrde da su ga izazvala djeca igraju}i se vatrom - tvrdi Laketi}. S. D.

PO@AR izazvala djeca

- ^im sam primijetio plamen, odjurio sam do {upe i odmakao drvene grede, kako se po`ar ne bi pro{irio na dru- Ni u jednoj stambenoj zgradi nema nige {upe. Sre}om, jedan protivpo`arni aparat za gava tro gas ci su {ewe po`ara. Ote`avaju}a okolnost stigli u roku od je {to su u nasequ neispravni ili zapet minuta i ugatrpani hidranti, koje bi vatrogasci sili vatru, koja je mogli da koriste za ga{ewe po`ara veoma lako mogla istakao je Laketi}.

Protivpo`arni aparati

^ELINAC - Poqoprivredni stru~waci agen ci je “In te gral na proi zvodwa vo}a“ iz Lakta{a odr`ali su ~e li na ~kim vo }a ri ma stru ~no pre da vawe o te mi “Pri pre ma za sadwu in te gralnih zasada“, u organizaciji Op{tinske slu`be za poqoprivredu. Oni su naglasili da vo}ari treba da koriste savremena nau~na dostignu}a ako `e le da im pri no si bu du ekonomi~ni. Tradicionalno vo}arstvo je nerentabilno i ne omogu}ava zaradu, ~emu treba da te`i svako poqoprivredno gazdinstvo. Poqoprivredni stru~waci

istakli su da je neophodno da se ispi ta stru ktu ra zemqi {ta gdje se pla ni ra vo}ni zasad, obave neophodni agrotehni~ki radovi na pripremi zemqi{ta, izabere kvalitetan sadni materijal, a po tom re do vno i stru ~no odr`a va vo}wak. Samo u takvim okolnostima mo`e se o~ekivati zarada. Poqoprivredni in`ewer Milkica Mali~evi}, stru~ni saradnik u Op{tinskoj slu `bi za poqo pri vre du, rekla je da je i pored izuzetno po voqnih pri ro dnih uslova, vo}arstvo u ~elina~kom kraju na izuzetno niskom stepenu razvoja. B. M.

[amac
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni saobra}ajnih nesre}a.
FOTO: S. DAKI]

VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana su 42 pacijenta.

Oko {upe poslagana drva za ogrev

STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

12 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Zakazana sjednica SO Gacko
Gradska biblioteka u Gacku
GACKO - Predsjednik Skup{tine op{tine Gacko Luka A}imovi} zakazao je za petak sedmu redovnu sjednicu Skup{tine ove op{tine. Na dnevnom redu bi}e informacije o radu u 2008. i prvih osam mjeseci 2009. godine, o stawu bezbjednosti saobra}aja na podru~ju op{tine Gacko, kao i o situaciji u Osnovnoj {koli “Sveti Sava”. Bi}e rije~i i o javnom prevozu u ovoj op{tini, zdravstvenoj za{titi sto~nog fonda, te odr`avawu seoskih puteva. O. [.

Pet decenija na usluzi ~itaocima
GACKO - Gradska biblioteka u Gacku, od svog osnivawa, prije vi{e od pedeset godina, pa do danas, neprekidno je na usluzi stanovnicima ove op{tine. Na policama ove biblioteke nalazi se vi{e od 22.000 kwiga. - Svake godine dolaze nova izdawa savremenih pisaca, kako sa beogradskog sajma kwiga, tako i od Ministarstva prosvjete Republike Srpske. Biblioteka raspola`e prostranom ~itaonicom, a trenutno ima vi{e od pet stotina ~lanova. Najtra`enija su djela savremene beletristike - istakli su u Gradskoj biblioteci. Ova op{tina ima veliki broj visokoobrazovanih stanovnika, a tome je svakako doprinijela i ova “gata~ka riznica kwiga“. ^lanovi ove ustanove su i u~enici Osnovne {kole “Sveti Sava“, kao i Sredwo{kolskog centra “Pero Slijep~evi}“ iz Gacka. Na jednoj od prethodnih sjednica Skup{tine op{tine Gacko usvojen je izvje{taj o radu ove ustanove u 2008. godini, gdje su se svi odbornici slo`ili da je neophodno pomagati rad Gradske biblioteke. Odbornici su istakli da je ova ustanova oduvijek bila mjesto koje je okupqalo intelektualne slojeve dru{tva u Gacku, te da ni za vrijeme posqedweg rata nije prestajala sa radom. Pojedini odbornici tada su predlo`ili da ovu ustanovu, ta~nije ~itaonicu, treba opremiti sa nekoliko ra~unara i uvesti Internet, kako bi ~itaoci imali pristup pojedinim djelima elektronskim putem. O. [.

FOTO: R. MIJANOVI]

Sa sjednice SO Trebiwe

U Trebiwu odr`ana sjednica Skup{tine op{tine

U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi u buxetu bili oko 12 miliona maraka, {to je 73,67 odsto od godi{weg plana po rebalansu, rekla Jelena Kulu{i}
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Usvojena odluka o izvr{ewu buxeta
Izvje{taj o realizaciji op{tinskog plana razvoja socijalne za{tite od juna pro{le do juna ove godine, kao i Prijedlog odluke o izradi plana razvoja socijalne za{tite op{tine Trebiwe od 2010. do 2015. godine.

Sve vi{e mladih ~lanova biblioteke

Trebiwe
PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 32 pacijenta, a obavqeno je devet ku}nih posjeta.

TREBIWE - Odbornici Skup{tine op{tine Trebiwe, na sjednici odr`anoj u ~etvrtak, usvojili su Informaciju o izvr{ewu buyeta op{tine u prvih devet mjeseci ove godine, kao i prijedlog odluke o promjeni strukture finansirawa kapitalnih projekata iz planiranog kredita za 2009. godinu. - U prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi u buyetu bili su oko 12 miliona maraka, {to je 73,67 odsto od godi{weg plana po rebalansu - saop{tila je Jelena Kulu{i} iz Odjeqewa za finansije op{tine Trebiwe. Ona je dodala da je usvojen

JAVNI skupovi ispred Doma kulture
Odbornici su prihvatili Prijedlog odluke o uslovima i na~inu obavqawa javnog i taksi prevoza, kao i o radu Civilne za{tite. Donesena je odluka da }e se ubu du }e ja vni sku po vi u Trebiwu odr`avati na platou ispred Doma kulture.

Odbor ni ci su usvo ji li prijedlog da v.d. direktor Javne ustanove za odgoj djece “Na{a radost“ bude Natali Ninkovi}, nakon {to je, na li~ni zahtjev, razrije{en du`nosti dosada{wi direktor ustanove Slobodan \urica. Ubudu}e }e Sportska dvorana “Bregovi“ nositi ime Milo{a Mrdi}a, tragi~no stradalog yudiste iz Trebiwa. Odbornici su postavqali pitawa, koja su se uglavnom odnosila na zapo{qavawe, infrastrukturne probleme i razvojne projekte koji konkuri{u za sredstva Vlade RS. Odbor ni ci ni su ras pravqali o planu parcelacije i uslovima za izgradwu sao-

bra }aj ni ce u na sequ Dowe ^i~evo. Skup{tini se obratio ra tni voj ni in va lid Svetozar Ili}, koji ve} du`e vrijeme ne mo`e da rije{i stambeno pitawe i kome prijeti delo`acija krajem mjeseca.

Alijagi}
Na inicijativu na~elnika op{tine Trebiwe dr Dobroslava ]uka sa dnevnog reda skinuta je Informacija o slu~aju Alijagi}, zbog toga {to sjednici nije prisustvovala republi~ki pravobranilac Biqana Dursun.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 13

KNE@EVO - Kne`evo je posqedwa op{tina u Srpskoj po uplati doprinosa za penzijsko osigurawe rekao je na~elnik Odjeqewa za finansije u Fondu PIO Republike Srpske Milovan Borojevi}, javila je Srna.

Kne`evo upla}uje najmawe za penzijsko osigurawe

On je naveo da je iz ove op{tine za oktobar upla}eno svega 248.000 maraka za doprinose, {to predstavqa 1,2 odsto od ukupnih sredstava filijale Fonda, te da pet odsto penzionera u Republici Srpskoj ~ine penzioneri iz Kne`eva.

Op{tina Prwavor

Elektroenergetski objekti u mrkowi}koj op{tini

Bikon status za rad lokalne uprave
PRWAVOR - Zajedno sa gradovima Bawom Lukom i Bijeqinom, op{tina Prwavor dobila je Bikon status za rezultate postignute na planu uspostavqawa i kori{}ewa baze podataka u lokalnoj administraciji. - Ponosni smo na ovo priznawe, kao i na ~iwenicu da je op{tinska uprava u pravom smislu rije~i u funkciji stanovni{tva na{e op{tine, kao servis koji je pojednostavio sve vrste usluga koje gra|ani od nas tra`e - rekao je na~elnik op{tine Darko Toma{, predstavqaju}i u Prwavoru ovu nagradu. Na~elnik Toma{ najavio je nove inovacije, da bi se administrativna procedura u jo{ ve}oj mjeri pribli`ila korisnicima. Op{tina Prwavor je sli~no priznawe dobila i prije tri godine, kada je visoko ocijewen projekat strate{kog planirawa razvoja op{tine. B. R.

Na rekonstrukciji niskonaponske mre`e radili smo u gradskom nasequ, kao i u nekoliko seoskih sredina. U sqede}em periodu prioritet }e biti da obnovimo niskonaponsku mre`u u preostalim selima, rekao Krstan Tomi}

Neophodna obnova elektromre`e

^elinac

Predstavqena kwiga o za{titi Vrbawe
^ELINAC - U ^elincu je u srijedu predstavqena kwiga “Sliv rijeke Vrbawe - resursi i ekologija“ autora Milorada Doki}a. Poruka ove kwige je da je neophodno da se promijeni odnos ~ovjeka prema `ivotnoj sredini. O kwizi su govorili recenzenti akademik Drago Brankovi} i prof. dr Ivan [ijakovi}, te prof. dr Miodrag Romi}. U ime izdava~a Narodne biblioteke “Ivo Andri}“ iz ^elinca pri~ao je direktor ove ustanove mr Mom~ilo Spasojevi}. Oni su naglasili da se radi o izuzetno zna~ajnom djelu, u kojem se pomiwu bogatstva ovog po dru ~ja, ko je se prostire na 778 kilometara kvadratnih. U kwizi je pobrojano i 1.845 zaga|iva~a, koji dnevno u vodotoke odlo`e do 30 tona razli~itog otpada. Autor kwige Milorad Doki} iz ^elin ca pred sje dnik je Udru `ewa za za{titu i revitalizaciju sliva rijeke Vrbawe “Vrbawski biseri“. Kwiga je rezul tat upra vo is tra `i vawa ovog udru`ewa i wegovog nastojawa da se za{titi ovo prirodno stani{te. B. M.
FOTO: B. MAKSIMOVI]

Odr`avawe elektromre`e PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: S. DAKI]

MRKOWI] GRAD Elektroenergetski objekti na podru~ju mrkowi}ke op{tine, preko kojih se strujom na pa ja ju po tro {a ~i, zasad su na zadovoqavaju}em nivou. Problem predstavqa

Dugovawa
- Zbog lo{eg stawa na dijelu niskonaponske mre`e prisutni su gubici, koji su ve}i od dozvoqenih. Problem predstavqaju i velika dugovawa za utro{enu elektri~nu energiju, koja iznose na nivou radne jedinice vi{e od deset miliona maraka.

niskonaponska mre`a, koja je u lo{em stawu. Snab di je vawe stru jom mrkowi}ke i {est susjednih op{tina u jugozapadnom dijelu Srpske obavqa se putem “Elektroprenosove“ 110/20kilovoltne trafo-stanice u Mrkowi} Gradu. Ova trafostanica strujom se snabdijeva pu tem 110-ki lo vol tnog dalekovoda Bo~ac - Mrkowi} Grad i Jajce - Mrkowi} Grad. Nis ko na pon ska mre `a posebno je slaba na nekim seos kim po dru ~ji ma, gdje na niskonaponskoj mre`i u posqedwih dvadesetak godina nije bilo zna~ajnijih radova. Zaposleni u mrkowi}koj “Elektrodistribuciji“ u toku godine ulo`ili su znatna sredstva na rekonstrukciji niskonaponske mre`e u nekim selima.

- Na rekonstrukciji niskonaponske mre`e zna~ajni zahvati su bili u gradskom nasequ, gdje smo postavili betonske stubove i kablovske vo do ve. Po po tom re cep tu radili smo u vi{e seoskih sredina i u sqede}em periodu prioritet }e biti rekonstru kci ja nis ko na pon ske mre`e u selima. Nastavi}emo i sa aktivnostima na izmje{tawu brojila na stubove van stambenih i poslovnih objekata - rekao je rukovodilac mrkowi}ke “Elektrodistribucije“ Krstan Tomi}.

BROJILA }e biti izmje{tena na stubove
On na gla {a va da je po ~etkom godine obavqena izgradwa sredwona pon ske i

niskonaponske mre`e u povratni~kom nasequ Liskovica, koja je u ratu u cijelosti bila uni{tena. - Nedavno su zavr{eni i radovi na rekonstrukciji 10kilovoltnog dalekovoda Mrkowi} Grad - Bjelajce, ~ime su rije{eni veliki problemi u snabdijevawu potro{a~a u tom dijelu na{e op{tine. Rekonstruisana je niskonaponska mre`a u Gustovari, a u Sa ra ~ev cu je iz gra |e na nova trafo-stanica. Do kraja go di ne bi }e za vr{e ni ra do vi na re kon stru kci ji elektromre`e i trafo-stanica u Novakovi}ima u selu Bara}i - isti~e Tomi}. U gradskom nasequ Podorugla na lokalitetu Luke izgra |e ni su no va mon ta `no-betonska trafo-stanica i novi prikqu~ni vod.

Promocija kwige

Kozarska Dubica

Javna rasprava o Nacrtu buxeta
KOZARSKA DUBICA - U Kozarskoj Dubici je u ~etvrtak odr`ana centralna javna rasprava o Nacrtu buyeta te op{tine za 2010. godinu, kojim su predvi|eni ukupni prihodi u iznosu od 10.440.000 maraka. - Gra|ani, buyetski korisnici, predsjednici savjeta mjesnih zajednica, javna preduze}a, ustanove, nevladine organizacije i udru`ewa gra|ana bili su ukqu~eni u proceduru dono{ewa buyeta op{tine za sqede}u godinu. Oni su nadle`nom op{tinskom odjeqewu pismeno dostavili svoje zahtjeve, prijedloge i sugestije, koje smo nastojali da uva`imo, koliko god je to bilo mogu}e izjavio je na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz. On je dodao da im je bio ciq da svi zainteresovani stanovnici u~estvuju u racionalnoj raspodjeli buyetskih sredstava, te da buyet zajedno kreiraju. - Buyet op{tine za 2010. godinu ima}e investicioni karakter. Primjedbe upu}ene tokom javnih rasprava o Nacrtu buyeta dobi}emo u pisanoj formi i ve} imamo rje{ewa za ve}inu tih primjedbi, ali mawi broj mo`da ne}emo mo}i da uva`imo - istakao je Jauz. T. D.

Op{tinski {tab Civilne za{tite razmatrao preventivne mjere

Vakcine protiv sezonskog gripa
KOZARSKA DUBICA - U Kozarskoj Dubici u ~etvrtak je odr`an prvi sas ta nak Op {tinskog {taba Civilne za{tite, na kojem je zakqu~eno da treba naru~iti potrebne koli~ine vakcina protiv sezonskog gripa radi preventivnog vakcinisawa. Osim ~elnih qudi op{tine Kozarska Dubica sastanku su prisustvovali predstavnici javnih ustanova i preduze}a, s ciqem upoznavawa sa mjerama koje treba sprovesti u slu~aju {irewa virusa novog gripa A (H1N1).

NEMA mjesta za paniku
- To je prva preventivna mjera koja se sprovodi s ciqem smawewa mogu}nosti zaraze u slu~aju {irewa virusa novog gripa, da bi se obezbijedio rad slu`bi koje su neophodne za normalno funkcionisawe gra-

da - izjavio je {ef Odsjeka Civilne za{tite op{tine Kozarska Dubica \uro Trubarac. On je istakao da je, prema mi{qewu Op{tinskog {taba Civilne za{tite, prioritetno vakcinisawe radnika Doma zdravqa, pekara, radnika lokalnog “Autoprevoza“, policajaca i komunalnih policajaca, zaposlenih u preduze}ima “Komunalac“ i “Vodovod“, kao i apotekara. S ciqem pravovremenog

informisawa stanovni{tva o ma so vnim bo les ti ma, Dom zdravqa u Kozarskoj Dubici objavio je Zdravstveno-informativni dokument, u kojem su izneseni detaqi o simptomima, li je ~ewu, pre ven ci ji i zdravstveno-sanitarnim mjerama u pogledu virusnih oboqewa. Direktor Doma zdravqa Radenko Reqi} istakao je da u Kozarskoj Dubici trenutno nema razloga za paniku. T. D.

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije evidentirana nijedna saobra}ajna nesre}a, niti je bilo krivi~nih djela i naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

14 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Uskoro park za djecu sa posebnim potrebama
MILI]I - Sarajevska fondacija “Mozaik“ obezbijedila je 7.800 KM za izgradwu dje~ijeg parka u Mili}ima, koji }e biti prilago|en mali{anima svih uzrasta i pristupa~an i djeci sa posebnim potrebama, rekla je predsjednik mili}kog Udru`ewa gra|ana za pomo} osobama sa invaliditetom “Jednakost“ Tatjana Malikanovi}. Akcija pod nazivom “Igrom do inkluzije“ realizuje se u okviru “Projekta plus“, koji podr`ava sarajevska fondacija nov~anom donacijom uz uslov da u~e{}e lokalne zajednice bude barem 30 odsto od doniranog iznosa, dodala je Malikanovi}eva. - U ponedeqak, 23. novembra, u mili}kom Svetosavskom domu organizova}emo sastanak sa svim relevantnim faktorima u op{tini Mili}i, od kojih o~ekujemo u~e{}e u akciji i odgovaraju}u finansijsku i materijalnu podr{ku. Dje~iji park bi}e na dobrobit svih i stoga vjerujem da }e odziv donatora biti dobar - rekla je Malikanovi}eva. Planirano je da izgradwa dje~ijeg parka po~ne sredinom sqede }eg mje se ca, do ka da bi tre ba lo da se pri ku pi oko 11.000 KM, koliko iznosi okvirni buyet ove akcije. G. P.

Mili}i

MILI]I - U Mili}ima je u toku sanacija “udarnih rupa“ na gradskim ulicama, za koju }e iz op{tinskog buxeta biti izdvojeno 12.000 KM, izjavio je Srni na~elnik Mili}a @ivojin Juro{evi}. Sanacijom su obuhva}ene ulice Jovana Du~i}a i Vuka

Sanacija rupa na gradskim ulicama

Stefanovi}a Karaxi}a. - Radovi }e biti zavr{eni za dva do tri dana. Zapravo je rije~ o krpqewu udarnih rupa, koje su predstavqale ozbiqan problem voza~ima i ugro`avale normalno odvijawe saobra}aja - objasnio je Juro{evi}.
FOTO: S. SAVI]

Inspektori upozorili vlasnike da po{tuju Zakon o zabrani pu{ewa

Ugostiteqski objekti u Zvorniku moraju da imaju prostorije za pu{a~e

Op{tina treba da obezbijedi 30 odsto novca

FOTO: ARHIVA

Bilo je slu~ajeva da su vlasnici objekata ostavqali dva stola za nepu{a~e, a ostalo za pu{a~e i to u istoj prostoriji. Nema improvizacije, prostorija mora biti fizi~ki odvojena, istakao Pavlovi}
PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

Kazne do 15.000 KM
mjene se uglavnom odnose na sankcije koje su poo{trene deset puta - rekli su inspektori Pero Pavlovi} i Milojko Miji}. Oni su naglasili da je u svim objektima u kojima se obavqa proizvodwa i promet hra ne za braweno pu {ewe, ali da, ukoliko gazda `eli, mo`e obezbijediti posebnu prostoriju za pu{ewe.

Srebrenica

O`ivqavawe biv{e bawe “Guber“

Qekovita guber voda

FOTO: ARHIVA

ZVORNIK - Zdravstveno-sa ni tar ni in spe kto ri op{tine Zvornik upozorili su da su poo{trene kaznene mjere kad je rije~ o pu{ewu na javnim mjestima. Ka zne za pre du ze tni ke koji nisu obezbijedili prostorije za pu{ewe kre}u se od od 1.000 do 3.000 maraka, dok su ka zne za pra vno li ce od 5.000 do 15.000 maraka. - Krajem oktobra stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o zabrani pu{ewa duvanskih proizvoda na javnim mjestima, zabrani reklamirawa duvanskih proizvoda i zabrani prodaje i upotrebe du van skih proi zvo da li cima mla|im od 18 godina. Iz-

DESET PUTA poo{trene kazne
- Vla sni ci to zlo upo trebqavaju, pa umjesto da ta prostorija bude zaista minimalna i fizi ~ki odvo jena, ima mo slu ~a je ve da os ta ve dva stola za nepu{a~e, a ostalo za pu{a~e i to u istoj prostoriji. Nema improvizacije, ve} prostorija mora biti fizi~ki odvojena - naglasio je Pavlovi}. On je napomenuo da su ranije kazne bile blage i nisu bile efikasne jer su inspektori izricali kazne koje su gaz de pla }a le, dok s dru ge strane gazde ni{ta nisu preduzimale da zakon sprovedu. Zdrav stve no-sa ni tar ni inspektori su poru~ili da }e san kci je pri mjewiva ti prema svima koji ovaj zakon prekr{e.

SREBRENICA - Radojica Ratkovac iz Prwavora, kupac AD “Gu ber“ Sre bre ni ca, biv{e bawe, obavezao se da }e, u roku od 30 dana, uplatiti 1.290.000 maraka, za koliko je prodato ovo preduze}e, sa op {te no je iz Osno vnog su da u Sre bre ni ci, ko ji je proveo javnu prodaju. Novi kupac podnio je zahtjev za dobijawe koncesije za kori{}ewe guber vode, pripremio elaborat za ulagawe

i o`ivqavawe ra da “Gu be ra“, te kori{}ewe bawskih kapaciteta, preradu i pakovawe qekovite vode. Pedesetak ra dni ka biv {e bawe “Guber“ o~ekuje da }e, poslije prodaje preduze}a, naplatiti svoja potra`ivawa i da }e im biti povezan sta`. Kako “Glas Srpske“ nezvani ~no sa zna je ra dni ci po tra`uju za neispla}ene plate i druge obaveze oko 300.000 maraka. K. ].

\or|e \uran u devetoj deceniji uzgaja biqke

Rijetko vo}e raste u Rogatici
ROGATICA - \or|e \uran (80) iz Rogatice, nekada{wi glavni vrtlar Zemaqskog muzeja u Sarajevu i poznati uzgajiva~ boqa, nedavno je u svom vrtu ubrao prve plodove mu{mule, rijetke biqke u ovim krajevima. Mu{mula je, pri~a on, srodna jabuci i na`alost, nepravedno zapostavqena kao vo}ka. - “Istjerale“ su je iz na{eg jelovnika, pa time i iz vo}waka, pre ko morska i egzoti~no ju `no vo }e, a po svo joj hranqivoj i qekovitoj vrijednosti nimalo ne zaostaje za wima kazao je \uran. mnozelenih listova koji su s dowe strane sivkastozeleni i dlakavi. Cvjetovi stoje pojedina~no, a plodovi su okruglasti, naj~e{}e u obliku jabuke ili kru{ke, i beru se u kasnu jesen i poslije prvih mrazeva. - Tek ubrati plodovi, kao kod oskoru{e i nekih drugih divqih vo}ki imaju opor i trpki ukus. Ali, poslije du`eg uskladi{tewa u podrumima i slami dobijaju prijatan ukus. Meso ploda je tada mekano poput tijesta i puno pektina i drugih vitamina kojih je zapos tavqena mu {mu la pra va riznica - pri~a \uran i dodaje da je zbog toga prije tri godine ovu biqku i posadio u svom vrtu. S. M.

Zvornik
POLICIJA Po~iwena su dva krivi~na djela, javni red i mir je dva puta naru{en, dogodile su se tri saobra}ajne nezgode. STRUJA Bez struje bio dio potro{a~a u Jardanu zbog sanacije mre`e. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

Srebrenica
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana su dva pacijenta. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.
FOTO: S. MITROVI]

MU[MULE imaju qekovito dejstvo
Domovina mu{mule je, dodaje starina \or|e, jug Evrope i za pa dna Azi ja. Ra di se o bodqikavom visokom grmu ta-

\or|e \uran

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 15

MODRI^A - Na~elnik op{tine Modri~a Mladen Kreki} primio je Gordanu Nari}, koja je 24. oktobra u Beogradu na jubilarnom takmi~ewu povodom 20 godina izbora najtorti u “Delta sitiju“, u organizaciji “Ve~erwih novosti“, osvojila prvo

Gordana Nari} pobijedila na humanitarnom takmi~ewu

mjesto sa motivom Etno-selo “Stani{i}“. Takmi~ewe je bilo humanitarnog karaktera, a torte koje su bile na takmi~ewu poklowene su djeci u domovima bez roditeqskog starawa i djeci sa posebnim potrebama. N. S.

Projekti savremene naplate parkirali{ta u Tesli}u

Do sada je naplatu parkirali{ta organizovala tesli}ka Bora~ka organizacija, {to treba da se promijeni jer se ti prihodi moraju slijevati u op{tinski buxet, rekao Kasapovi}
PI[E: VITO TOPI] krozrs@glassrpske.com

Pla}awe parking mjesta SMS porukom

U~enici odu{evqeni posjetom

Doboj

FOTO: S. PUHALO

Osnovci posjetili vjerske objekte
DOBOJ - U~enici osnovnih {kola “Sveti Sava“, “Vuk Karayi}“ i “Dositej Obradovi}“ u Doboju posjetili su vjerske objekte u ovom gradu: rimokatoli~ku `upnu crkvu Presvetog Srca Isusova, pravoslavni hram Svetih apostola Petra i Pavla, yamiju Trwak i sinagogu Bejt {alom. Posjeta je obavqena zahvaquju}i ovda{wim crkvama i vjerskim za je dni ca ma, ko je su u sa radwi sa Mi nis tar stvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Skup{tinom op{tine Doboj realizovali projekat pod nazivom “Dani otvorenih vrata vjerskih zajednica u Doboju“. - Obradovali smo se {to smo vidjeli kako izgleda yamija, katoli~ka crkva i jevrejska sinagoga. Sada smo mogli da uo~imo i razlike me|u wima - rekli su u~enici {estog razreda O[ “Sveti Sava“. Sl. P.

TESLI] - Usluga pla}awa parking mjesta SMS porukom ili elektronskom karticom trebalo bi da bude omogu}ena stanovnicima op{tine Tesli} do polovine sqede}e godine. Ovo je potvrdio na~elnik op{tine Savo Kasapovi}. On je istakao da su u Tesli}u u toku dva projekta izrade pravilnika koji reguli{e sistem savremene naplate parkirawa vozila.

GODI[WI prihod od parkirali{ta oko 40.000 KM
Projektom je predvi|eno da se ovaj vid prihoda napla}uje slawem SMS poruke ili elektronskom karticom, {to }e biti regulisano u idu}em periodu.

Parking u Tesli}u

FOTO: ARHIVA

Doboj
POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Od osam do 12 ~asova u petak }e bez elektri~ne energije u Doboju ostati stanovnici Pop Qubine, Vu~ija~ke, Vasilija Ostro{kog i dio Trebavske ulice. PORODILI[TE Ro|ene ~etiri djevoj~ice i tri dje~aka.

Kasapovi} ka`e da je izgradwa ovog sistema i uskla|ivawe ubirawa javnih prihoda sa preporukama Glavne revizorske slu`be iz revizorskog izvje{taja proteklih godina. - Do sada je naplatu obavqala i ovaj posao organizovala tesli}ka Bora~ka organizacija, {to treba da se

promijeni jer se ti prihodi moraju slijevati u op{tinski buyet - rekao je Kasapovi}. On je istakao da }e se u realizaciji ovog projekta voditi ra~una da se ispo{tuju preporuke Revizorske slu`be i da se sa~uvaju radnici koji sada obavqaju ovaj posao, na na~in koji }e biti prihvatqiv lokalnoj upravi.

Tesli} raspola`e sa 500 parking mjesta i naplatom je obuhva}ena gotovo polovina, a na naplati radi pet ratnih vojnih invalida. Godi{wi prihod od oko 40.000 KM po ovom osnovu dovoqan je za isplatu zarada i obaveza za zaposlene, a mawi dio novca Bora~ka organizacija upotrijebi u druge svrhe.

16 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo " " ZIF BIG INVEST. GR. D.D. SARAJEVO " " ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO " " ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 5.15 5.31 6.70 4.30 4.30 0.74 47,234.96 318.60 0.00 0.00 6,298.00 -4.44 1,419.00 0.00 1,419.00

KIJEV - Ukrajinski premijer Julija Timo{enko najavila je da }e cijena tranzita ruskog gasa za Evropu preko Ukrajine biti udvostru~ena u 2010. godini. U septembru je ukrajinska energetska kompanija “Naftogaz“

Timo{enko najavila poskupqewe gasa u 2010. godini

nazna~ila da bi cijena u 2010. godini za transport 1.000 metara kubnih gasa na 100 kilometara trebalo da iznosi od 2,7 do 2,8 dolara, umjesto dosada{we od 1,7 dolara, prenijele su agencije.
FOTO: GLAS SRPSKE

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 21.18 5.50 115.31 32.84 45.00 0.58 -0.07 -0.40 -0.47 2.27 11,140.50 12,993.00 80,832.76 22,727.76 945.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo GP BOSNA D.D. SARAJEVO JP HT DD MOSTAR INGRAM D.D. SREBRENIK KHK D.D. LUKAVAC RMU KAMENGRAD D.D. SANSKI MOST VISPAK D.D. VISOKO ZIM D.D. ZENICA Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica 15.00 12.00 26.00 2.90 75.98 5.20 2.24 -25.37 45.00 0.00 8,796.00 -11.86 2,600.00 -17.14 9,317.70 -1.13 265,930.00 15.30 3,120.00 -10.40 2,240.00

Vlada Republike Srpske kupila imovinu jo{ pet firmi

Pogon “Nove Romanije“ Sokolac

Ekonomski forum jugoisto~ne Evrope

Saradwa kqu~ za izlazak iz krize

Sva preduze}a koja kupi Vlada, imaju ve}e {anse za rad i boqu perspektivu da ponovo pokrenu proizvodwu, rekao Du{an Kova~evi}
“Limko“ iz Skelana za 285.000 maraka, “Roteks“ iz Rogatice BAWA LUKA - Vlada Re- za 350.000, ODP “FAP – Autopublike Srpske u prvih {est dijelovi“ iz Rudog za 1,2 mimjeseci ove godine, u postup- liona, te “Borja“ iz Tesli}a ku li ci ta ci je, ku pi la je za 7,35 miliona maraka - kazaimovinu pet preduze}a koja li su iz Vlade i dodali da je se nalaze u ste~aju, za ukupno imo vi na ovih pre du ze }a 11.085.000 maraka, podaci su kupqena sa ciqem pokretawa proizvodwe i zapo{qavawa Vlade RS. - Na ovaj na~in kupqena je novih radnika. Pred sje dnik Udru `ewa imovina preduze}a DI “Jadar“ iz Zvornika za 1,9 mili- ste~ajnih upravnika RS Du{an Kova~evi} kazao je “Glasu ona ma ra ka, Srpske“ da je dosada{wa praksa pokazala, da sva preduze}a koja kupi Vlada, imaju ve }e {an se za rad i boqu perspektivu da ponovo pokretawe proizvodwe. Du{an Kova~evi} ka`e da je Vlada RS, - ^etiri nona isti na~in, ranije kupila imovinu ukuvoosnovana prepno 12 preduze}a, tako|e sa ciqem podu ze }a ko je je kretawa proizvodwe i zapo{qavawa Vlada ranije kuradnika. Za ove namjene, dodaje Kova~epila u ste~aju povi}, utro{eno je 26,6 miliona maraka. ~ela su da rade u
PI[E: MILKA MILUNOVI] milkam@glassrpske.com

Nova {ansa za preduze}a u ste~aju
2008. godini i u wima je sada zaposleno oko 430 radnika. Radi se o preduze}ima “Romanija“ iz So ko ca, “Drvna in dus tri ja Vla se ni ca“ i “Igri {te“ iz Vla se ni ce i “Novi mermer“ iz [ekovi}a kazao je Kova~evi}.

SARAJEVO - Predsjednik {estog Regionalnog ekonomskog foruma za jugoisto~nu Evropu Branko Crvenkovski rekao je da bez regionalnih mehanizama saradwe i kontrole finansijskih transakcija nema izlaska iz krize. Crvenkovski je u ~etvrtak u uvodnom obra}awu na dvodnevnom ekonomskom forumu o temi “Konkurenti i partneri na putu u EU u uslovima svjetske ekonomske krize“, koji se odr`ava u Sarajevu, istakao da ekonomska saradwa podrazumijeva ukidawe necarinskih barijera, te borbu protiv sive ekonomije, ali i organizovanog kriminala, prenijela je Srna. Prvi dan foruma, koji okupqa predsjednike dr`ava biv{e Jugoslavije, Bugarske, Rumunije i Albanije, posve}en je lokalnoj samoupravi u uslovima svjetske ekonomske krize, regi onal nom od go vo ru na kri zu, te po li ti ~koj di men zi ji globalne krize i evropskom odgovoru.

CIQ KUPOVINE zapo{qavawe novih radnika
On je obja snio da je u ovim fabrikama, ~im je Vlada preuzela upravqawe, izvr{ena registracija novih preduze}a, koja su zadr`ala postoje}u djelatnost i u kojima je evidentan rast proi zvodwe i zapo{qavawa u odnosu na raniji period. - Najboqi rezultati ostvareni su u sektoru drvne industrije. Od ukupnih prihoda, najve}i dio, odnosno 4,1 milion maraka ostvaren je u Drvnoj

Imovina

Evropska unija

Buxet za 2010. godinu 122,9 milijardi evra
BRISEL - Predstavnici vla da ~la ni ca Evrop ske uni je (EU) i po sla ni ci u Evropskom parlamentu usvojili su u ~etvrtak prijedlog buyeta EU za 2010. godinu u izno su od 122,9 mi li jar di evra, javile su agencije. Prema postignutom dogovoru, koji u decembru treba da do bi je i slu `be no odo brewe Parlamenta, buyetski iz da ci za na re dnu go di nu bi}e pove}ani za {est odsto. Evrop ska ko mi si ja (EK) nedavno je saop{tila da je evropska ekonomija na putu oporavka, prognozirav{i u sqede}oj godini rast BDP-a za 0,7 odsto, koji bi u 2011. godini trebao da poraste na 1,6 odsto. EK je ove i pro{le godine u oporavak evropske ekonomije ulo`ila vi{e miliona evra, {to je za rezultat imalo po boq{awe na fi nan sij skom tr`i {tu i rast trgovinske razmjene.

industriji “Romanija“ Sokolac. Vlada RS je, ulo`iv{i tri miliona maraka u prijedorski “Celpak“, doprinijela br`em za vr{et ku ste ~a ja u ovom preduze}u - rekao je Kova~evi}. Direktor preduze}a “Nova Romanija“ iz Sokoca Radoslav Simovi} rekao je da je ovo preduze}e, po preuzimawu od strane Vlade, zaposlilo stotinu radnika, a trenutno zapo{qava vi{e od 140 radnika. - Fabrika dobro radi i re ali zo van je dio po sla za arapsko i afri~ko tr`i{te. Kotlovnicu ove fabrike Vlada je poslije kupovine pokloni la op {ti ni i ti me rije{ila problem grijawa u Sokocu - rekao je Simovi} Direktor “Drvne industrije Vlasenica“ Mi{o Gotovac rekao je da fabrika sada dobro radi u odnosu na period prije ste~aja, te da zapo{qava oko 120 radnika.

Industrijska proizvodwa u RS i FBiH za deset mjeseci ove godine

U RS rast, u FBiH pad proizvodwe
BAWA LUKA - Prema podacima Zavoda za statistiku RS ukupan nivo industrijske proizvodwe ostvaren za deset mjeseci ove godine u Srpskoj ve}i je za 18 odsto u pore|ewu sa istom periodom pro{le godine. Najve}i rast od 33,5 odsto ostvaren je u prera|iva~koj in dus tri ji, dok je proi zvodwa i snabdijevawe elektri~nom energijom, gasom i vodom ve}a za 10,1 odsto. Podaci Zavoda govore da je industrijska proizvodwa u oktobru ove godine ve}a za 24,3 odsto u odnosu na prosje~nu mjese~nu industrijsku proizvodwu tokom pro{le godine. Jedino je u va|ewu ruda i kamena ove godine ostvaren pad od 13 odsto u odnosu na isti period lani. Ovogodi{wi oktobarski ni vo in dus trij ske proi zvodwe u RS ve}i je od septembarskog za 4,1 odsto, a u odnosu na isti mjesec pro{le godine proizvodwa je uve}ana za 24,1 odsto. Uku pna in dus trij ska proizvodwa u FBiH u periodu januar - oktobar ove godine u pore|ewu sa istim periodom 2008. godine mawa je za 11,6 odsto, podaci su federalnog Zavoda za statistiku. Industrijska proizvodwa u FBiH u okto bru 2009. u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodwu iz 2008. godine mawa je za 7,8 odsto. V. K.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC CENTRICA PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
90.54 134.75 36.41 313.5 259.6

Promjena
1.09 -0.3 -0.15 -1.23 1.13

Naziv kompanije
PFIZER INC INTEL CORP MERCK & CO JPMORGAN CHASE EXXON MOBIL CORP

Cijena
18.19 20.12 35.14 43.38 75.27

Promjena
1.39 -0.98 2.48 0.51 0.32

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 17

BUDIMPE[TA - Ma|arska naftna i gasna kompanija “MOL“ ostvarila je u tre}em kvartalu dobit od 48,7 miliona evra, prenijele su agencije. ^ist profit “MOL-a”, bez vanrednih tro{kova, od jula do

Dobit ma|arskog “MOL-a” 48,7 miliona evra

septembra dostigao je 16,5 milijardi forinti. Operativni profit iznosio je 41 milijardu forinti, {to je rast od 12 odsto u odnosu na 36,6 milijardi forinti iz tre}eg kvartala pro{le godine.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 41,62 1.350,00 0,41 1,52 0,43 0,84 Promjena Promet Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Нова банка а.д. Бања Лука Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 2 Боксит а.д. Милићи Електро Добој а.д. Добој ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић 36,47 -0,77 136.257,68 4,12 0,00 0,49 0,00 0,00 9,80 22.474,40 20.250,00 14.756,31 12.915,44 4.021,00 2.150,00 1.093,82 252,00

Ispla}ene avgustovske subvencije za ko`arsko-obu}arsku industriju

Od po~etka godine za preduze}a iz ove oblasti upla}eno ukupno 2.913.300 maraka subvencija, ka`u u Ministarstvu
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com
Naziv emitenta

Firmama 378.800 KM za subvencije

40,21 -0,62 0,60 -1,15

FONDOVI
Prosje~na Promjena Promet cijena 4,10 4,00 4,31 3,99 10,00 0,07 2,90 6,28 5,00 2,00 1,10 4,50 2,80 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,75 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 840,00 224,20

BAWA LUKA - Ministarstvo industrije, energeti ke i ru dar stva RS isplatilo je 378.800 maraka subvencija za avgust za 7.576 radnika u 69 preduze}a iz oblasti tekstila, ko`e i obu}e. U Ministarstvu isti~u da je od po~etka godine za ova preduze}a upla}eno ukupno 2.913.300 maraka subvencija. - U avgustu je ispla}en naj ve }i mje se ~ni iznos na ime sub ven ci ja, odno sno 378.800 maraka. U svim preduze}ima koja su za osam mjese ci ove go di ne do bi la sub ven ci je ra di lo je oko 8.026 ra dni ka, {to pred stavqa 85 odsto od ukupnog broja radnika zaposlenih u ovoj oblasti - isti~u u Ministarstvu. Preduze}a koja su koristi la sub ven ci je, do da ju u Mi nis tar stvu, ras pros trawena su na svim podru~ji ma Re pu bli ke Srpske, a najvi{e ih je iz Kotor Varo{a, Bawe Luke, Dervente, Trebiwa i Modri~e. Prema podacima Zavoda za statistiku RS, oblas ti tek sti la, ko `e i obu }e u sep tem bru, u odno su na av gust 2009. go di ne, za biqe`ile su rast fizi~kog obima proizvodwe. - Najve}i rast od 23 odsto zabiqe`en je u proizvodwi i pre ra di ko `e i obu}e, dok je oblast proizvodwe odjevnih predmeta, dorada i bojewe krzna imala

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука

3,80 16.022,40

Odliv kapitala ve}i od 50 milijardi dolara
Fabrika obu}e “Bema“ Bawa Luka FOTO: GLAS SRPSKE

Ruska Federacija

rast od 16,1 odsto, a proizvodwa tekstilnih prediva i tkanina 5,8 odsto - navodi se u Zavodu. U pre du ze }i ma ko ja su dobila subvencije isti~u da im je to pomoglo da sa~uvaju ra dna mjes ta, te da bi bez ove pomo}i preduze}a bila prinu|ena da dobrom dijelu radnika daju otkaz.

bi se ri je {i la kri za ko ja ve} dugo postoji u tekstilno-obu}arskoj industriji. - Ovo su krat ko ro ~na rje{ewa i sigurno da su dobro do {la, jer bi bez to ga veliki broj radnika ostao bez po sla, ali sma tram da se moraju prona}i neka dugo ro ~na rje {ewa. Pri je

sve ga, mi slim na uki dawe carina na robu koja nije iz EU, kao i na trudni~ko bolovawe radnica, koje ide na teret preduze}a, a to nigdje u svijetu nije slu~aj - istakao je [krebi}, ~ije preduze }e ve }i nu svo jih proizvoda izvozi u Austriju i Italiju.

MOSKVA - Neto odliv kapitala iz Ruske Federacije u deset mjeseci ove godine dostigao je 53 milijarde dolara, rekao je guverner ruske Centralne banke Sergej Igwatjev, prenijele su agencije. Ocjewuju}i da je odliv kapitala iz zemqe veoma visok, Igwatjev je ukazao da su tome najvi{e doprinijeli devalvacija rubqe u januaru, kada je najvi{e novca i povu~eno iz Rusije, i prebacivawe sredstava banaka sa deviznih ra~una Centralne banke na ra~une stranih kreditnih organizacija.

OECD

RAST proizvodwe u subvencionisanim preduze}ima
Di re ktor pre du ze }a “[krebi} kompani“ iz Tesli }a Dra gu tin [kre bi} upozorava da su subvencije Vlade samo kratkoro~ne mjere i da }e se morati prona}i sistemska rje{ewa, kako

PREDUZE]A
U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS ka`u da su najve}i korisnici subvencija Vlade bila preduze}a iz oblasti proizvodwe obu}e. Me|u preduze }ima koja su dobila subven ciju su “Spor tek“ iz Kotor Varo{a, “Bema“ iz Bawe Lu ke, “Alfa“ iz Modri~e, kao i preduze }a iz oblasti tek stila “Sa nino“ iz Der ven te, “Novoteks“ iz Trebiwa, “Devi}-tek stil“ iz Tesli}a, “Exlusi ve“, “Gloria li ne“ i “Carmen li ne“ iz Bawe Lu ke i “Sa na linea“ iz Kostajnice .

Udvostru~ene prognoze ekonomskog rasta
PARIZ - Organizacija za ekonomsku saradwu i razvoj (OECD) udvos tru ~i la je prognoze rasta za najrazvijenije ekonomije u 2010. godini, a o~ekuje se nastavak rasta i u 2011. godini, javile su agencije. Pri vre de 30-~la nog OECD-a u idu}oj godini ostvari}e rast od 1,9 odsto, a u 2011. godini za jo{ 2,5 odsto. Iz OECD-a smatraju da }e se posqedi ce fi nan sij ske krize jo{ dugo osje}ati, pa }e nivo privrednog rasta iz prva tri mjeseca 2008. godine, biti dostignut tek u tre}em kvartalu 2011. godine.

Obama pokre}e borbu protiv finansijskih kriminalaca

Grupa suzbija prevare

VA[INGTON - Administracija ameri~kog predsjednika Baraka Obame objavila je da kre}e u osnivawe nove akcione grupe za suzbijawe finansijskih prevara. Sekretar za pravosu|e Erik Holder rekao je da }e ta grupa imati {ira ovla{}ewa od prethodne, koju je osnovala administracija predsjednika Bu{a, i da }e uspostaviti boqu ko or di na ci ju s fe de ral nim i dr`a vnim agencijama koje istra`uju i sudski gone finansijski kriminal, prenosi “Glas Ameri-

ke“, javile su agencije. Holder je istakao da su finansijske prevare izazvale probleme hiqadama Amerikanaca i doprinijele produbqivawu finansijske krize. Zadatak ove akcione grupe, obja{wava Holder, ne}e biti samo izvo|ewe pred sud odgovornih za posqedwi finansijski krah, ve} i spre~avawe takvih pojava u budu}nosti. Akcionu grupu sa~iwava}e predstavnici raznih federalnih i dr`avnih agencija koje istra`uju finansijske prevare.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 20.11.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Srednji za devize
1.955830 1.220411 1.249173 26.729944 0.076871 0.262852 0.736520 1.466249 0.566448 0.234175 0.191523 1.294223 0.882993 2.198797 1.307635 2.070533

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.217360 1.246050 26.663119 0.076679 0.262195 0.734679 1.462583 0.565032 0.233590 0.191044 1.290987 0.880786 2.193300 1.304366 2.065357

Prodajni za devize
1.955830 1.223462 1.252296 26.796769 0.077063 0.263509 0.738361 1.469915 0.567864 0.234760 0.192002 1.297459 0.885200 2.204294 1.310904 2.075709

ZIF Kristal invest fond ZIF VIB fond a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

6,28

3,80%

2,80

-1,75%

18 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Hronika
Saobra}ajna nesre}a u Prijedoru

BEOGRAD - U saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila u ~etvrtak oko 11 ~asova kod Bubaw Potoka, poginula su sva tri putnika u vozilu “mercedes“ koji se kretao iz pravca Ni{a ka Beogradu, javio je B92.

Troje putnika poginulo u zapaqenom “mercedesu“

“Mercedes“, koji je i{ao brzinom od 220 kilometara na ~as, udario je u cisternu “[umadija transa“, odbio se od we, udario u bankinu i potom se zapalio. Zbog uvi|aja, saobra}aj na tom dijelu puta je u potpunosti obustavqen vi{e ~asova.
FOTO: GLAS SRPSKE

Te{ko povrije|en motociklista
PRIJEDOR - U saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila u srijedu u prijedorskom nasequ Svale, te{ko je povrije|en motociklista Alen [aki} (25) iz tog grada. Prema informacijama iz policije, do nesre}e je do{lo kada je [aki}a, dok je upravqao motociklom “suzuki“, udario automobil “fijat tempra“ kojim je upravqao Prijedor~anin S. N. Odmah poslije nesre}e [aki} je preba~en u prijedorsku bolnicu, odakle je zbog ozbiqnih povreda upu}en u Klini~ki centar Bawa Luka. Mladi} je van `ivotne opasnosti, a wegovo zdravstveno stawe se stabilizuje. P. [.

Bugojno

Udario policajca i zapalio zastavu BiH
BUGOJNO - Hasan [kandro iz Bugojna udario je policajca u glavu nakon {to je zapalio zastavu BiH, javile su u ~etvrtak agencije. U bu go jan skom Do mu zdravqa povrije|enom policajcu konstatovane su te{ke po vre de gla ve. U po li ci ji su naveli da se incident dogodio u srijedu u ulici Kulina Bana u Bugojnu, kada je policijska patrola uo~ila da H. [. pali zastavu BiH. Policajac M. Z. mu je pri{ao i rekao da to ne ~ini poslije ~ega je H. [. udario ru kom po li caj ca u gla vu i upu tio se u ne po zna tom prav cu, do da je se u sa op {tewu. [kandro je odranije poznat policiji kao u`ivalac opojnih droga i lice koje je sklo no vr{ewu kri vi ~nih djela.

Mjesto obra~una mladi}a

Pucwava ispred sarajevskog no}nog kluba “Je`“

Tomislavgrad

Policija traga za pqa~ka{em kladionice
TOMISLAVGRAD - Poli ci ja To mi slav gra da jo{ uvi jek tra ga za ra zbojnikom koji je u srijedu iz kladionice “Petica plus“ u mjes tu [u ica na po dru ~ju op {ti ne To mi slavgrad iz kase oteo oko 15.000 maraka, potvrdio je u ~etvrtak “Glasu Srpske“ portparol Uprave policije MUP-a Livawskog kantona Ivica Vrdoqak. On je rekao da je uvi|ajem utvr|eno da je pqa~ka{ Foto-robot pqa~ka{a prije razbojni{tva proveo dva ~asa u toj kladionici, klade}i se na trke pasa i za to vrijeme potro{io oko 15.000 maraka. - Kada je izgubio sve, od radnice u kladionici je tra`io da mu vrati taj novac. Ona je to odbila, pa je mu{karac udario radnicu rukom u glavu, pro{ao iza pulta, iz kase uzeo novac i pobjegao - saop{teno je iz policije. Policija je na osnovu opisa o~evidaca napravila fotorobot osumwi~enog. N. T.

Povrije|eni Edin Ba {i}, Senad El zagi} i D. N. Policija uhapsila Edina Tahirovi}a i Muamera Kulosmana ko ji se dovode u ve zu sa ovim obra~u nom, sazna je “Glas Srpske“ od izvo ra bliskog istrazi
nalazi u ulici Zelenih beretki. Kod wih su qeka ri u SARAJEVO - Sarajlije UKC “Ko{evo“ konstatovaEdin Ba {i} (29), Se nad Elzagi} (30) i D. N. povri- li lak{e povrede koje nisu je|eni su u pucwavi koja se opasne po `ivot. - E. B i D. N. zadobili u ~etvrtak rano ujutro dogodila ispred sarajevskog su oguqotine ko`e u predjeno}nog kluba “Je`“, koji se lu stra`we stra ne de sne potkoqenice koje su nastale od krhotina stakla, dok je S. E. zadobio povrede u predjelu lijeve strane lica nas ta le usqed Pi{toq udarca pesnicom re~eno je u Zavodu za hi tnu me di Iako je policija brzo prona{la vecin sku po mo} }inu aktera sukoba, jo{ uvijek nije Kantona Sarajeprona|en pi{toq iz kojeg je pucano, vo. a obojica uhap{enih mladi}a tokom Po r t p a r ol saslu{awa negirali da su pucali. MUP-a Kantona Sa ra je vo Ir fan
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

U obra~unu mladi}a trojica povrije|ena
Ne fi} re kao je za “Glas Srpske“ da je policija poslije obra~una uhapsila dvojicu mladi}a koja se dovode u ve zu sa ovim obra ~u nom, ali da ne mogu da daju vi{e informacija jer je istraga jo{ u toku. - Po li ci ja in ten zi vno ra di na ut vr|i vawu svih okolnosti koje su prethodile obra~unu - rekao je Nefi}. U policiji nisu mogli da potvrde da li su svi akteri incidenta prethodno bili u lokalu ili se obra~un dogodio ispred wega. - Za vod za hi tnu me di cinsku pomo} u Sarajevu dobio je dojavu u tri ~asa i tri minuta da je ispred ugostiteqskog obje kta “Je`“ do {lo do upo tre be va tre nog oru`ja. Ekipa je tamo stigla ~etiri minuta kasnije i na licu mjesta vidjela da niko nije rawen iz vatrenog oru`ja, a tri su oso be la k{e povrije|ene - rekli su u Zavo du za hi tnu me di cin sku pomo} Kantona Sarajevo.

PUCWAVI prethodila sva|a, a zatim i tu~a
“Glas Srpske“ saznaje od izvora bliskog istrazi da su uha p{e ni Sa raj li je Edin Ta hi ro vi} (24) i Mu amer Kulosman (20). Pre ma in for ma ci ja ma iz policije, pucwava, kojoj je prethodila sva|a, a zatim i tu~a, dogodila se oko tri ~asa ispred poznatog sarajevskog kluba.

Podgori~ani optu`eni za obqubu maloqetnica
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWA LUKA - Bawolu~an ka ko ju su u Pod go ri ci 2005. godine, kada je imala 15 godina, na polni odnos nagovorili biv{i radnici Zavoda za vaspitawe i obrazovawe djece i omladine “Qubovi}“, Podgori~ani Sini{a Jovanovi} (40), Sreten Kipa (51) i Gojko Popovi} (71), u ~etvrtak je saslu{ana u bawolu~kom Osnovnom sudu u vezi sa ovim

slu~ajem. Oni su op tu `e ni za obqubu maloqetnica. Saslu{awe je obavqeno po zahtjevu Suda u Podgorici u Crnoj Gori koji vodi ovaj predmet, a su|ewe je zbog osjetqivosti slu~aja bilo zatvoreno za javnost. Prema optu`nici, sve se odigralo u Zavodu “Qubovi}“ u Podgorici gdje je bila smje{tena maloqetna Bawolu~anka. Pomenuti se terete i za obqubu tada tako|e petnaesto-

godi{we {ti}enice Zavoda iz Ulciwa u Crnoj Gori. U optu`nici je navedeno da je Jovanovi}, koji je u to vrijeme bio stra`ar u Zavodu, vi{e puta obqubio maloqetne {ti }e ni ce za vo da iz Bawe Luke i Ulciwa. On je djevojkama rekao “da }e imati boqi polo`aj u Zavodu ako pristanu na polni odnos sa wim”. Kipa, koji je bio nastavnik vaspita~ u Zavodu, tereti se da je pe tna es to go -

di{wakiwi iz Bawe Luke davao alkoholno pi}e i nagovorio je na polni odnos. Da bi ona pristala na to, Kipa joj je go vo rio “da }e ima ti ve }u slobodu kretawa“.

BAWOLU^ANKA saslu{ana po zahtjevu Suda u Podgorici
Tre}eosumwi~eni Popovi}, koji je tada bio direktor Zavoda “Qubovi}“, tereti se da je vi{e puta {ti}enicu Za-

voda iz Bawe Luke pozivao u svoju kancelariju gdje ju je dodirivao po “intimnim dijelovima tijela“. U junu 2005. godine organizovao je odlazak djece na pla`u “Lu~ica“ u Petrovcu me|u kojima je bila maloqetnica iz Bawe Luke koju je tada na pas to vao. Pre ma navodima optu`nice, on ju je dok je plivala u vodi “hvatao po grudima i ostalim intimnim dijelovima tijela“.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 19

MODRI^A - Policija Modri~e privela je maloqetnika I. M. (17) iz Hrvatske koji je zate~en u provali kioska Fabrike duvana Bawa Luka u modri~koj ulici Nikole Pa{i}a, saop{teno je u ~etvrtak iz Centra javne bezbjednosti Doboj.

Maloqetnik iz Hrvatske pqa~kao u Modri~i

“Glas Srpske“ saznaje od izvora bliskog istrazi da je maloqetnik iz Hrvatske Kostajnice, a u BiH je do{ao kod rodbine u Novo Selo kod Oxaka. Poslije dokumentovawa predmeta protiv wega slijedi izvje{taj. N. T.

Policija

Policija uhapsila Edhema [arana zbog poku{aja ubistva Hasana Muratovi}a

Vijesti
Derventa

Hicima iz pi{toqa te{ko ranio na~elnika @ivinica
[aran u{ao u salu za sastanke u op{tini @ivinice i ispalio vi{e metaka iz pi{toqa prema na~elniku Muratovi}u, od kojih ga je jedan pogodio u {aku, a drugi u prepone. Muratovi} te{ko povrije|en, ali nije u `ivotnoj opasnosti
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpkse.com

Prijavila prijetwe policiji
DERVENTA - Policijskoj stanici Derventa sugra|anka S. M. (50) prijavila je da joj je nepoznato lice uputilo prijete}u SMS poruku, saop{teno je u ~etvrtak iz Centra javne bezbjednosti Doboj. U policiji dodaju da je uvi|ajem utvr|eno da je rije~ o poku{aju iznude i da je istraga u toku. U policiji nisi mogli da navedu vi{e detaqa u vezi sa istragom. N. T.

@I VI NI CE - Ed hem [a ran (57) iz @ivinica uhap{en je po{to je u ~etvrtak oko 12.30 ~asova po ku {ao da ubi je na ~el ni ka op {tine @ivinice Hasana Muratovi}a. To je za “Glas Srpske“ potvrdio portparol MUP-a Tuzlanskog kantona Miralem Malki}. Rekao je da se sa Muratovi}em u trenutku pucwave na sastanku nalazilo vi{e stranaka. - [aran je u{ao u salu za sastanke u op{tini @ivinice i po{to je izvadio pi{toq iza pojasa, ispalio je vi{e metaka prema na~elniku Muratovi}u od kojih ga je jedan pogodio u {aku, a drugi u prepone - istakao je Malki}. Do dao je da je odmah po sli je pucwave [aran pobjegao u nepoznatom pravcu. - Zahvaquju}i saradwi gra|ana i brzom intervencijom policije, [aran je uhap{en nedaleko od zgrade op{tine za samo ~etiri minuta - rekao je Malki}. On je do dao da je Mu ra to vi} odmah pre ba ~en u Uni ver zi tet ski klini~ki centar Tuzla radi ukazivawa qekarske pomo}i. [aran je priveden u slu`bene prostorije policije zbog kriminalisti~ke obrade i utvr|ivawa motiva ovog napada.

[ARAN ima nelegalnu prodavnicu na pijaci

Sud BiH

Ukinut pritvor
SARAJEVO - Sud BiH ukinuo je pritvor i odredio mjere zabrane Du{anu Petronijevi}u, osumwi~enom za zloupotrebe slu`benog polo`aja i krivi~na djela falsifikovawe isprave i davawe mita, saop{teno je u ~etvrtak iz ovog suda. Prema tom rje{ewu, mjere zabrane podrazumijevaju da je obavezan da se javqa SIPA u Tuzli. N. T.

Zenica

Ukraden “golf“ sa parkinga
ZENICA - Nepoznati lopov je u srijedu sa parking prostora u ulici [kolska u Zenici ukrao automobil “golf“ vlasni{tvo R. M. iz Sarajeva, saop{teno je u ~etvrtak iz zeni~ke policije. G. O.

UHAP[EN ~etiri minuta poslije pucwave
Op{tina @ivinice

Zenica
FOTO: GLAS SRPSKE

Portparol UKC Tuzla Amra Odoba {i} re kla je da je Mu ra to vi} primqen na hirur{ku kliniku sa te{kim povredama i potvrdila da se Mu ra to vi} ne na la zi u `i vo tnoj opasnosti. Prema nezvani~nim informacijama, [aran ima nelegalno izgra|enu pro da vni cu na pi ja ci u @ivinicama i spor izme|u wega i op{tine traje du`e od deset godina. On je vi{e puta poku{ao da le-

galizuje svoj objekat, ali nikada nije dobio dozvolu za to. U ~etvrtak je na pijacu trebalo da do|e ekipa za ru-

{ewe koja je imala nalog da sru{i [aranovu prodavnicu su|a.

Usmrtio pje{aka i pobjegao
ZENICA - Na magistralnom putu M-17, u mjestu Dolipoqe kod Zenice, u srijedu se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je nepoznato vozilo usmrtilo pje{aka G. V. iz Breze, saop{teno je iz policije. Voza~ je poslije ne sre }e po bje gao sa li ca mjesta. G. O.

Stanovnici @ivinica
Gra|ani @ivinica u ~etvrtak su se okupili ispred zgrade op{tine, postavqaju}i pitawa nadle`nim organima kako je naoru`an ~ovjek mogao da u|e u zgradu i poslije pucwave na na~elnika op{tine da iza|e kao da se ni{ta nije dogodilo.
Hasan Muratovi}

Po~iwe glavni pretres u “predmetu Ze~evi} i drugi“
SARAJEVO - Pred Sudom BiH je u ~etvrtak po~eo glavni pretres u “predmetu Sa{a Ze~evi} i drugi“, koje optu`nica tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti protiv hrvatskog i bo{wa~kog stanovni{tva po~iwen 1992. godine na podru~ju Prijedora, prenosi Srna. Sud je 3. novembra donio rje{ewe o spajawu “predmeta Sa{a Ze~evi} i drugi“ i “Petar ^iv~i} i drugi“, tako da }e ova dva predmeta, koji se odnose na optu`ene Sa{u Ze~evi}a, Radoslava Kne`evi}a, Petra ^iv~i}a, Branka Topolu i Marinka Qepoju, biti vo|ena pod jedinstvenom oznakom “Sa{a Ze~evi} i drugi“, saop{teno je iz Suda BiH.

Jasmin Xani} na slobodi uz mjere zabrane
SARAJEVO - Jasminu Yani}u ukinut je pritvor i izre~ene su mu mjere zabrane rje{ewem Suda BiH od 18. novembra. Iz ovog suda je u ~etvrtak saop{teno da mjere zabrane podrazumijevaju zabranu putovawa, uz privremeno oduzimawe putnih isprava i zabranu davawa novih putnih isprava, kao i za bra nu ko ri{ }ewa li ~ne kar te za pre la zak gra ni ce BiH. Jasmin Yani} je osumwi~en za krivi~no djelo organizovani kriminal u vezi sa neovla{}enim prometom opojnih droga i neovla{}enim prometom oru`ja, vojne opreme i N. T. proizvoda dvojne namjene.

Maloqetnici pet puta la`no dojavili podmetnute bombe
TUZLA - Policija je identifikovala troje maloqetnika koji su pet puta la`no dojavili da su u tuzlanskim sredwim {kolama podmetnute eksplozivne naprave, saop{teno je u ~etvrtak iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Po~inioci su u~enici drugog razreda Sredwe rudarske {kole, A. A. i S. O. kao i maloqetni u~enik tre}eg razreda iste {kole A. [. U~enici A. A. i S. O. su po dva puta la`no dojavqivali o podmetnutim eksplozivnim napravama, dok je u~enik A. [. to u~inio jednom. Oni su tokom ispitivawa priznali da su od 3. do 10. novembra pet puta la`no prijavili podmetawe bombe.

20 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Poslije povrede od strujnog udara

Da li je bilo potrebno da se proglasi Dan `alosti da bi se programi elektronskih medija o~istili od {unda, bleja~a na farmi i nevrednosti svake vrste? To je posao RRA i kriti~ke javnosti, koji spavaju. Milivoje Pavlovi}, dekan Fakulteta za kulturu i medije

FOTO:ARHIVA

^etrnaestogodi{wak `ivotno ugro`en
BEOGRAD - ^etrnaestogodi{wi dje~ak, povrije|en u Rakovici od strujnog udara i daqe je u te{kom stawu i `ivotno je ugro`en, sa opekotinama na vi{e od 80 odsto tijela, rekao je u ~etvrtak Tanjugu na~elnik Sektora VMA za lije~ewe pukovnik Milorad Rabrenovi}. Pacijent je poslije operacije smje{ten u Odjeqewu intenzivne wege, rekao je Rabrenovi} i dodao da drugi, dvije godi ne sta ri ji mla di}, ta ko |e po vri je |en u nez go di, ni je vitalno ugro`en. - Stariji mladi} ima opekotine drugog i tre}eg stepena po rukama i licu i smje{ten je na Kliniku za plasti~nu hirurgiju VMA - rekao je Rabrenovi}. Nezgoda se dogodila u srijedu nave~e, na `eqezni~koj pruzi kod nadvo`waka u Ulici patrijarha Dimitrija u Rakovici, po{to su se dvojica drugova popela na napu{teni vagon u namjeri da crtaju grafite i dodirnuli `ice pod visokim strujnim naponom.

Okru`ni zatvor u Leskovcu

Pritvor za jo{ pet ~uvara
LES KO VAC - Is tra `ni su di ja Op {tin skog su da u Les kov cu No vi ca Di mi tri je vi} odre dio je pri t v o r j o { pe t o r i c i s t r a `a ra Okru `nog za tvo ra u tom gra du zbog sumwe da su zlos tavqali i mu ~i li za tvo re ni ke, pre no si B92. Dimitrijevi} je rekao da je pri tvor do mje sec da na odre |en stra `a ri ma D.J, M.J, M.S, N.\. i \.D. Pro {le ne djeqe pri tvo re no je pet wiho vih ko le ga zbog sumwe da su iz vr{i li is to kri vi ~no dje lo, a po na lo gu Mi nis tar stva prav de s po sla je su spen do va no de vet za po sle nih u tom za tvo ru - {est stra `a ra, dva na ~el ni ka i biv {i upra vnik Zo ran Jo vi}.
Ra dni ci za us ta vi li vo zo ve

Radnici kombinata “1. maj” ne odustaju od svojih zahtjeva

Nastavqena blokada pruge u Lapovu
Na sastanku direktora GIK-a Velimira Radenovi}a i Rasima Qaji}a, re~eno da nema para za kredit iz kojeg bi se namirila potra`ivawa radnika, socijalni program i pokrenula proizvodwa, rekao Novica Markovi}
radnici odlu~ni da nastave blokadu pruge dok se ne prona|e rje{ewe za wihove zahtjeve. ispla}ena jednokratna po mo} u iznosu od po pet hiqada dinara koju je obezbijedila dr`ava poslije vi{emje se ~nog {traj ka i tri blokade pruge. Ra dni ci su zbog nei spuwenih obe }awa Vla de Srbije organizovali sedmo~asovnu blokadu pruge u petak i ponedjeqak, a od utorka je blokada cjelodnevna. LAPOVO - Radnici privatizovanog Gra|evinskoin dus trij skog kom bi na ta “1. maj” iz Lapova nastavili su u ~etvrtak blokadu me|unarodne pruge BeogradNi{ u stanici Varo{ Lapovo. Kako je za B92 re~eno u sindikatu tog preduze}a, cjelo dne vna blo ka da se nas tavqa po{to nije prona|eno rje{ewe za ispuwewe wihovih zahtjeva. O zahtjevima radni ka ju ~e je odr`an sastanak u Ministarstvu rada gdje je direktoru 1. maja Veli mi ru Ra de no vi }u, sa op {te no da ne ma para za kredit iz kojeg je trebalo da budu ispla}ena dugovawa radnicima i pokrenuta proizvodwa. Pred sje dnik sin di ka ta privatizovanog “1. maja“ Novica Markovi} rekao je da su

Rafinerija nafte Pan~evo

Kuvarice se otrovale hranom
PAN^EVO - Sedam kuvarica Rafinerije nafte Pan~evo koje su 16. novembra preba~ene na VMA zbog toga {to su odjednom osjetile neprijatan miris, jaku vrtoglavicu, glavoboqu i mu~ninu otrovale su se hranom, a ne nekom supstancom iz pogona rafinerije, izjavila je u ~etvrtak Radio Pan~evu dr Slavica Vu~ini}, na~elnik toksikologije na VMA. Ova mogu}nost je u srijedu demantovana saop{tewem iz Informativne slu`be Rafinerije nafte u kome je re~eno da su restoran, higijenu i namirnice u wemu pregledale sanitarna i veterinarska inspekcija, policijski i inspektor za van re dne do ga |a je i spa sa vawe i da ni je dna inspekcija nije nalo`ila zabranu rada restorana. U restoranu Rafinerije nafte hranu uzima vi{e od 800 radnika i nije zabiqe`ena nijedna primjedba.

POSLODAVAC radnicima duguje 10 plata i doprinose
- Na sastanku direktora GIK-a Velimira Radenovi}a i ministra za rad i socijalnu politiku Rasima Qaji}a ko ji je u sri je du odr`an u Beogradu, re~eno je da nema para za kredit iz kojeg bi se namirila potra`ivawa radnika, socijalni program i pokrenula proizvodwa - naveo je je Markovi}. Privatizovano preduze}e GIK “1. maj” ne radi od decembra 2008. godine, a poslodavac radnicima duguje 10 pla ta i do pri no se. Ra dnici ma je posqedwi put

Preduze}e GIK “1. maj”, u kome je zaposleno 254 qudi, prodato je 2006. godine za 82 miliona dinara. [ef kri znog {ta ba za spre~avawe radikalizacije {trajkova pri ministarstvu rada Sa{a Peri{i} ka`e za B92 da je u nadle`nosti tog ministarstva u~iweno sve da bi se situacija u Kombinatu “1. maj“stabilizovala.

“@eleznice“ trpe {tetu
Pruga ju`no od Lapova je pusta ve} dva dana. Zbog {trajka radnika “1. maja“ vozovi ne prolaze. Cijenu ovog {trajka najvi{e pla}aju “@eleznice Srbije“, ka`e Nenad Stanisavqevi} iz tog javnog preduze}a. - [tete koje “@eleznice Srbije“ trpe zbog blokade pruge kod Lapova mjere se desetinama miliona dinara. Rije~ je samo o direktnim materijalnim tro{kovima, ono {to ve} imamo kao najavu iz inostranstva je da postoji opasnost da transporti koji su planirani idu iz inostranstva krenu zaobilaznim pravcima preko Bugarske i Rumunije - ka`e Stanisavqevi}.

DOBRA VIJEST

ZUBIN POTOK

Poruka Sne`ane Malovi}, ministarke pravde

NI[
Gradsko vije}e Ni{a usvojilo je odluku o subvenciji za zapo{qavawe trudnica na teritoriji grada da bi se stvorili povoqni uslovi i klima za pove}awe nataliteta. Ova odluka predvi|a da se poslodavcima subvencioni{u zarade, porezi i doprinosi za trudnice do nivoa minimalne zarade u Srbiji.

U saobra}ajnoj nesre}i na seoskom putu u op{tini Zubin Potok na sjeveru Kosova poginuo je Slobodan Gligorijevi} (62), re~eno je u ~etvrtak Tanjugu u Kosovskoj policijskoj slu`bi. Gligorijevi}, koji je u trenutku nesre}e bio sam u automobilu, poginuo je po{to je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u provaliju duboku oko 40 metara.

U Srbiji nema mjesta za ratne zlo~ine
BEOGRAD - Ministarka pravde Sne`ana Malovi} poru~ila je u petak da u Srbiji nema mesta za ratne zlo~ine i da se takva pro{lost na ovim prostorima nikada vi{e ne}e ponoviti, jer je Srbija zemqa u kojoj su zakon i pravda pravilo, a po{tovawe `rtava su{tina na{eg rada. - Kwige mrtvih ko je su pisali ratovi devedesetih na podru~ju biv{e Jugoslavije do sada su izbrojale 130.000 ubijenih i milion raseqenih qudi - rekla je ona i izrazila uvjerewe da “ne}emo zatvoriti o~i i pustiti da pro{lost baca stalnu senku na na{ korak ka Evropi i wenom sistemu vrednosti“. Otva ra ju }i dvo dne vni okrugli sto u Beogradu pod nazivom “Uticaj me|unarodnih kri vi ~nih su do va na postupke pred nacionalnim su do vi ma“, Ma lo vi }e va je istakla odlu~nost Srbije u procesuirawu ratnih zlo~ina, kako iz ratova devedesetih, tako i iz Drugog svjetskog rata.

U KWIGAMA mrtvih izbrojano 130.000 ubijenih
Ona je izrazila uvjerewe da su svi u regionu svjesni zakonske i moralne odgovornosti prema `rtvama i wiho vim po ro di ca ma i is ta-

LO[A VIJEST

kla da je “na{a obaveza da ispravimo gre{ku politi~kih elita devedesetih i da odgovorne za najte`a kr{ewa humanitarnog prava izvedemo pred lice pravde“. Pohvaliv{i rad tu`ilaca Vladimira Vuk~evi}a i Mladena Baji}a, ministarka je najavila da }e uskoro sa ministrom pravde Bosne i Her ce go vi ne pa ra fi ra ti me|unarodni ugovor o pru`awu pravne pomo}i.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 21

BEOGRAD - Ministar zdravqa Tomica Milosavqevi} najavio je u ~etvrtak da }e vakcinacija protiv virusa novog gripa u Srbiji po~eti do sredine decembra. On nije `elio da preciznije govori o datumima kada }e

Milosavqevi}: Vakcinacija sredinom decembra

vakcina biti isporu~ena. U Srbiji je do sada potvr|eno 316 slu~ajeva novog gripa A (H1N1), a registrovano je 16 smrtnih ishoda, saop{tio je Institut “Batut”.

O zahtjevu glumca @arka Lau{evi}a odlu~iva}e se u Srbiji

Vijesti
Meri Burs Vorlik

Nije ta~no da je predsjednica Vrhovnog suda Srbije povukla odluku o rje{avawu zahtjeva u Srbiji, jer bi o ubla`ewu kazne trebalo da odlu~uje sud u Crnoj Gori koji je donio presudu
BEOGRAD - Vrhovni sud Srbije odlu~io je da Okru`ni sud u Beogradu, kao stvarno i mjesno nadle`an, postupa po zahtjevu za vanredno ubla`avawe kazne koji je podnio branilac glumca @arka Lau{evi}eva, osu|enog na 13 godina za tvo ra pred crno gor skim pra vo su |em, sa op {tio je u ~etvrtak taj sud. VSS jo{ nije, dodaje se, odlu~io o zahtjevu za za{titu za ko ni tos ti ko ji je pro tiv pravnosna`ne presude Vrhovnog suda Crne Gore podnio Republi~ki javni tu`ilac u predmetu osu|enog Lau{evi}a, i nagla{ava da se predmet nalazi u vije}u tog suda, kod sudije izvjestioca. Sud je demantovao pisawe ne kih lis to va na vo de }i da nije ta~no da je VSS, razmatraju}i zahtjev tu`ioca Slobodana Radovanovi}a za za{titu zakonitosti “prije vi{e od mjesec dana odlu~io da se predmet ustupi Okru`nom sudu u Beogradu“, kao ni navod u tekstu da je “predsjednica VSS povukla tu odluku jer bi o ubla`ewu kazne trebalo da odlu~uje sud u Crnoj Gori koji je donio presudu.”

Okru`ni sud o vanrednom ubla`avawu kazne

Srbija na putu ka EU

BEOGRAD - Od izbora proevropske vlade 2008, Srbija je krenula ka integraciji u Evropu, izjavila je kandidatkiwa za novog ameri~kog ambasadora u Srbiji Meri Burs Vorlik. "Ta vlada je pokazala jaku voqu da rije{i pitawe ratnih zlo~ina i treba da nastavi napore za isporu~ivawe preostalih optu`enika, zakqu~ila je ona.

IZVOR iz VSS mo`e biti samo sudija izvjestilac
Povodom navoda u tekstu da su informacije potekle od “izvora u VSS“, u saop{tewu se isti~e da “izvori u VSS“ ne postoje, ve} da postoje samo zvani~na saop{tewa, kao i da izvor mo`e biti samo sudija izvjestilac, predsjednik ve}a koje donosi odluku u konkretnom predmetu, kao i portparol tog suda. Lau{evi} je 14. novembra uz kauciju pu{ten iz emigracionog pritvora u Wujorku, u

Ivanov nije do{ao
BEOGRAD - Kabinet predsjednika Makedonije \or|a Ivanova ocijenio je u ~etvrtak kao “nesre}nu“ izjavu ministra spoqnih poslova Srbije Vuka Jeremi}a da zvani~ni Beograd podr`ava Gr~-ku u vezi sa sporom oko imena Makedonije, javqaju agencije. Ivanov je u znak protesta otkazao u~e{}e na prijemu koji je Jeremi} organizovao za diplomate koje su do{le u Beograd da prisustvuju sahrani patrijarha Pavla.

Beograd

@arko Lau{evi}

FOTO: ARHIVA

kom je proveo od 2. jula, kada je uhap{en jer nije imao boravi{ne papire. On je i u Srbiji “slobodan ~o vjek“ do okon ~awa wegovog slu~aja pred VSS i

Okru`nim sudom u Beogradu, po{to je povu~ena potjernica koja je 2002. godine za wim bi la ra spi sa na ra di iz vr{ewa kazne od 13 godina zatvora.

Lau{evi} je, u no}i izme|u 30. i 31. jula 1993. godine, u podgori~kom kafi}u “Epl”, ubio Dragora Pejovi}a (20) i Radovana Vu~ini}a (19) i ranio Andriju Ka`i}a.

22 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Region
Vi{i sud u Podgorici

Premijerka nije naredila da se krizni namet u medijima vi{e ne naziva hara~em, a u su{tini to i nije hara~. Hloverka Novak-Srzi}, glavna urednica Informativnog programa HRT-a
FOTO: AGENCIJE

Potvr|ena presuda ma{inovo|i
PODGORICA - Vi{i sud u Podgorici potvrdio je prvostepenu presudu kojom je ma{inovo|a Slobodan Drobwak osu|en na {est godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u @eqeznici Crne Gore oslobo|eno odgovornosti za nesre}u na Bio~u. U `eqezni~koj nesre}i koja se dogodila 23. januara 2006. godine poginulo je 47 putnika, a povrije|eno vi{e od 200. Tro~lano Vije}e sudija potvrdilo je stav sudije podgori~kog Osnovnog suda Branke Bo{kovi} da Drobwak nije preduzeo potrebne radwe kako bi voz obezbijedio od samopokretawa i da se nije sna{ao u toj situaciji, prenose “Vijesti“. - U postupku dono{ewa pobijene presude nisu po~iwene bitne povrede odredaba krivi~nog postupka, kako se tvrdilo u `albama tu`ila{tva i odbrane - smatraju ~lanovi Vije}a.

Dubrov~anin tu`i Gr~ku

Kapetan Laptalo tra`i od{tetu
ZAGREB - Dubrova~ki pomorski kapetan Kristo Laptalo ko ji je pod op tu `bom da je {ver co vao dro gu pro veo u gr~kom zatvoru 16 mjeseci poslije ~ega je oslobo|en, tra`i od Gr~ke oko 500.000 evra, odnosno oko 720.000 ameri~kih dolara na ime od{tete zbog pritvora u wihovom zatvoru, prenosi Tanjug. Laptalo je predao svom advokatu cjelokupnu dokumentaciju o ovom slu~aju, a cio predmet bi}e upu}en Gr~koj za otprilike mjesec dana. Kapetan Laptalo tra `i od {te tu na ime gubitka zarade, a tu je ukqu~ena od{teta za povredu prava li~nosti. Advokat Tvrtko Bili} Eri} smatra da }e spor biti rije{en mirnim putem, jer je Gr~ka ~lanica EU, a ako se mirnim putem ne dobiju potra`ivawa, predmet }e biti dostavqen gr~kom advokatu koji }e bra ni ti in te re se ka pe ta na Laptala pred sudom u Gr~koj.

Demonstranti zaustavqeni na Markovom trgu

Hrvatski sindikati protestovali zbog Zakona o radu

Radnici tra`e da se broj ugovora na odre|eno vrijeme ograni~i na najvi{e ~etiri u dvije godine, jer im je ciq da rad na odre|eno vrijeme postane izuzetak, a ne pravilo, kao {to je sada slu~aj
ZA GREB - Po ~e tak sa borske rasprave o izmjenama Za ko na o ra du pro {ao je u znaku sindikalnog protesta u kome je u~estvovalo nekoli ko sto ti na qudi, me |u wima i ~elni qudi sindikalnih centrala koji su {efu sabora Luki Bebi}u uru~ili amandmane na zakon. Na centralnom zagreba~kom Trgu ba na Je la ~i }a sku pi lo ne ko li ko sto ti na sindikalnih aktivista koji su protestovali protiv izmjena Zakona o radu. Nakon {to su im se obratili ~elni qudi najve}ih sindikalnih centrala u zemqi, kolona se upu ti la pre ma Mar ko vom trgu na kome se nalaze zgrade Vlade i Sabora i na kome su ina~e zabrawena okupqawa i demonstracije. Na putu prema Markovom trgu de mon stran te ko ji su nosili transparente: “Zajedno oguliti radnike“, “Za{to odumiru radnici“ ili “Ha ra~ je ha ra~ ma ko li ko mi }utali o tome“, zaustavio je kordon policije i metalne ograde. Spre~avawe prolaza sindikalni aktivisti popratili su izvi kivawem parola, zvi `dawem i trubqewem, ali nisu poku{ali da na silu probiju policijsku barikadu. aktivisti su se razi{li. Sindikalci tra`e da se broj ugo vo ra na odre |e no vrijeme ograni~i na najvi{e ~etiri u dvije godine jer im je ciq da rad na odre|eno vrijeme postane izuzetak, a ne pravilo, kao {to je sada slu~aj. Razlog za izmjene Zakona o radu jeste wegovo uskla|ivawe s pravnim tekovinama Evrop ske uni je. Pre ko 15 mjeseci sindikati i poslodavci su poku{ali na}i zajedni~ki jezik, a iako su se usaglasili o ve}ini stvari, sporna je ostala institucija rada na odre|eno vrijeme. Sindikati zamjeraju {to u zakonu nema sankcija za neisplatu plata radnicima i {to broj ugovora o radu na odre|eno vrijeme nije ograni~en. Oni tra `e da se broj ugovora na odre|eno vrijeme

Policija zaustavila demonstrante
ograni~i na najvi{e ~etiri u dvije godine jer im je ciq da rad na odre|eno vrijeme postane izuzetak, a ne pravilo, kao {to je sada slu~aj. Pre ma evi den ci ji Hrvatskog zavoda za zapo{qavawe pro {le go di ne je od oko 130.000 za po sle nih ra dnika ~ak 104.000 dobilo posao na odre|eno vrijeme.

Dmitrij Medvedev u Sloveniji

Susret predsjednika na utakmici
MARIBOR - Predsjednici Rusije i Slovenije Dmitrij Medvedev i Danilo Tirk razgovarali su u poluvremenu fudbalske utakmice reprezentacije dvije zemqe u bara`u za Svjetsko prvenstvo u Ju`noafri~koj Republici 2010. godine. Poslije razgovora nisu davali izjave, ali je slovena~ki predsjednik ju~e rekao da }e susret biti vjerovatno prilika za razgovor o “lak{im temama“. Tirk je najavio da }e se razgovor najvjerovatnije odnositi na samit EU-Rusija i na energetsku problematiku, kao i da namjerava da upozna ruskog predsjednika sa svojom posjetom Azerbejyanu i Kazahstanu. Ina~e, ruski predsjednik ima od prije poziv da zvani~no posjeti Sloveniju.

PAROLE “HARA^ je hara~ ma koliko mi }utali o tome“
Po li ci ja je pro pus ti la de le ga ci ju ko ju su ~i ni li sindikalni {efovi koju je primio predsjednik Sabora Luka Bebi} s kojim su dogovo ri li po no vni pri jem i uru ~ewa aman dma ne na Za kon o ra du. Na kon pri je ma kod Be bi }a sin di kal ni

Vlada Slovenije odlu~ila da narod da kona~an sud o sporu sa Hrvatskom

DOBRA VIJEST

Svjetska banka odobrila je kredit u iznosu od oko pet miliona evra za unapre|ewe sistema zdravstva u Crnoj Gori. Ugovor o kreditu u ~etvrtak su potpisali crnogorski ministar finansija Igor Luk{i} i {ef Kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori Jan Peter Olters. Kredit je odobren na period od deset godina, sa po~ekom od pet godina.

PODGORICA

Prva `rtva virusa A H1N1 u Makedoniji je 32-godi{wi pacijent koji je preminuo na Infektivnoj klinici u Skopqu u srijedu. Pacijent primqen je u bolnicu s visokom temperaturom u ponedjeqak, a uzrok smrti je novi grip, potvrdili su qekari. Na klinici se nalazi jo{ jedan pacijent te{ko obolio od novog gripa.

SKOPQE

QUBQANA - Vlada Slovenije se u ~etvrtak izjasnila za odr`avawe savjetodavnog re-

fe ren du ma o ar bi tra `nom sporazumu sa Hrvatskom o granici, na kom }e gra|ani re}i

da li pristaju da parlament ratifikuje taj sporazum, izjavio je ministar spoqnih poslova Samuel @bogar, prenosi Tanjug.

@BOGAR postupak u skladu sa demokratskom tradicijom
- Po{to se radi o va`nom pitawu, vlada smatra da je primjereno dobiti mi{qewe gra|a na da li ta kav spo ra zum treba ratifikovati - istakao je on, nagla{avaju}i da }e, uprkos savjetodavnom karakteru referenduma, “vlada u cijelos-

LO[A VIJEST

ti po{tovati wegov ishod“. @bogar je naglasio i da je ovakav pristup vlade “u skladu sa zakonskom i demokratskom tradicijom“, prenijela je agencija STA. O raspisivawu referenduma i formi referendumskog pitawa odlu~i}e slovena~ki parlament, a nakon toga }e tekst sporazuma u cjelini biti objavqen u medijima i dostupan glasa~ima. Arbitra`ni sporazum o gra ni ci, pre mi je ri Slo ve nije i Hrvatske, Borut Pahor i Ja dran ka Ko sor, po tpisali su u Stokholmu 4. novembra.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 23

Svijet

Najmawe 16 osoba je ubijeno, a 36 raweno u ~etvrtak kada se samoubica raznio bombom na ulazu u Palatu pravde u Pe{avaru, na sjeverozapadu Pakistana, gdje su talibani

TOP STORIES CNN

koncentrisali samoubila~ke napade. Ovo je osmi napad u posqedwih 11 dana u Pakistanu, od kojih je sedam izvedeno u Pe{avaru i okolini.

Predsjednici SAD i Ju`ne Koreje uputili poziv Pjongjangu

Vijesti
Hamburg

Prvo pregovori pa ekonomska pomo}
Barak Obama poslije razgovora u ju`nokorejskoj prestonici Seulu rekao da bi bilo dobro za narod Sjeverne Koreje da se ponovo pridru`i me|unarodnoj zajednici

Zatvoren aerodromski terminal
HAMBURG - Pripadnici antiteroristi~ke jedinice wema~ke policije zatvorili su aerodromski terminal na aero dro mu u Ham bur gu kada su od paketa zamrznute ri be, te {kog {ez de se tak kilograma, pomislili da je bom ba. Na oru `a ni pri pa dnici jedinice su blokirali terminal na aerodromu nakon {to je policija primijetila dva upakovana paketa ostavqena na pokretnoj traci za prtqag.

Australija

Sajentolozi kriminalci
SI DNEJ - Aus tra lij ski senator Nik Ksenofon okarakterisao je Sajentolo{ku crkvu kao “kriminalnu organizaciju“ i pozvao vladu da pokrene istragu o wenom djelovawu. Ksenofon, koji je nezavisni senator iz Ju`ne Australije, rekao je da je Sa jen to lo {ka crkva ukqu~e na u ve li ke kri mi nalne aktivnosti, ukqu~uju}i na pad, za tva rawe, pri kri vawe se ksu al nog zlos tavqawa, pre va re sa crkvenim fondovima i ucjenu.

Barak Obama i Li Mjungbak

SEUL - Ameri~ki predsje dnik Ba rak Oba ma i wegov ju`nokorejski kolega Li Mjungbak zatra`ili su od Sje ver ne Ko re je da se vrati za pregovore o denukle ari za ci ji, uz obe }awe da }e Pjon gjang za uz vrat do bi ti ve li ku eko nom sku pomo}, javile su agencije. Obama je poslije razgovora u ju`nokorejskoj presto ni ci Se ulu re kao da bi bilo dobro za narod Sjeverne Koreje da se ponovo pridru `i me|unarodnoj zajednici. Ameri~ki i ju`nokorejski predsjednik saglasili su se

da }e biti postignut napredak u sporazumu o slobodnoj trgo vi ni ko ji je po tpi san prije dvije godine, ali jo{ nije ratifikovan.

SAD @ELE direktan sastanak

Prema rije~ima ameri~kog predsjednika, predstavnik Bi je le ku }e Sti ven Bosvort posjeti}e Sjevernu Ko re ju 8. de cem bra, dok je Mjungbak izrazio nadu da }e Pjongjang prihvatiti prijedlog pre ma ko jem tre ba da okon~a svoj nuklearni program u zamjenu za ekonomsku pomo}. Ju `na Ko re ja je posqedwa stanica na Obaminoj turneji po Aziji. On je pret ho dno po Tenzije sjetio Japan, Singapur i Kinu. Oko 13.000 U proteklih nekoliko mjeseci tenzije po li ca ja ca i su u porastu nakon {to je Sjeverna voj ni ka ra spo Koreja ispalila nekoliko projektire |e no je u ju la, dok je u maju izvela drugu nukle` n o ko r e j s ko j arnu probu, zbog ~ega su UN prestonici radi Pjongjangu uvele novu rundu sankcija. obez bje |ewa po -

vodom Obamine posjete. Demonstranti su od ameri~kog predsjednika zatra`i li da u~i ni vi {e po pitawu po{tovawa qudskih pra va u Sje ver noj Ko re ji, dok je bilo protesta i zbog wegove posjete Ju`noj Koreji.

U okto bru je Sje ver na Koreja izrazila spremnost da se vra ti u {es tos tra ne pregovore o svom nuklearnom programu, ali da prvo `e li da odr`i di rek tne razgovore sa SAD. SAD su izra zi le voqu da se di rek tno sas ta nu sa

Sjevernom Korejom, ali samo u sklopu povratka Pjongjan ga u {es tos tra ne pregovore iz kojih se povukao u aprilu. U {estostranim pregovorima u~estvuju obje Koreje, Ki na, SAD, Ru si ja i Japan.

Austrija

Novinarska nagrada Klenku
BE^ - Florijanu Klenku, no vi na ru i ure dni ku be ~kog nedjeqnika “Falter”, uru ~e na je u gla vnom aus trij skom gra du ovo go di{wa me |u na ro dna nagrada za najboqi novinski tekst o nekoj od evropskih te ma. Klen ko vu re por ta `u pod na slo vom “Iza `i ce“, objavqenu u wema ~kom dne vni ku “Ber liner cajtung”, najboqom je pro gla sio me |u na ro dni `i ri no vi na ra i pu bli cista iz pet evropskih zemaqa.

Dobrodo{lica ameri~kom predsjedniku

Kamenovana zbog preqube
MOGADI[ - Oko 200 posmatra~a nije se maknulo s mjesta gledaju}i kako pripadnici militantne islamisti~ke grupe “Al-[abab“ kamenuju 20-godi{wu `enu u centru malog mjesta sjeverozapadno od glavnog somalijskog grada Mogadi{a. Sudija koji radi za “Al-[abab“ rekao je daje `ena poslije razvoda imala aferu s neo`ewenim 29-godi{wim mu{karcem, zbog ~ega je osu|ena za prequbu. Ranije je rodila mrtvoro|en~e. Mu{karac je ka`wen sa stotinu udaraca bi~em. U ju`nom somalijskom podru~ju pod kontrolom ove islamisti~ke grupe na snazi je strogi {erijatski zakon. Prema wihovoj interpretaciji {erijata, svaka `ena koja je ikad bila udata, ili razvedena, a upustila se u intimni odnos, mo`e biti progla{ena krivom za prequbu, {to se ka`wava smr}u kamenovawem.

[vajcarska na ~elu Savjeta Evrope
STRAZBUR - Slovenija je okon~ala {estomjese~no predsjedavawe Komitetom ministara Savjeta Evrope, na ~ijem }e se ~elu u idu}ih pola godine nalaziti [vajcarska. Predaji du`nosti u Strazburu, sjedi{tu SE, prisustvovali su slovena~ki ministar spoqnih poslova Samuel @bogar i wegova {vajcarska koleginica Mi{len Kalmi Rej, javila je slovena~ka agencija STA. Slovena~ko ministarstvo spoqnih poslova u glavna dostignu}a Slovenije tokom predsjedavawa Komitetom od 12. maja ubraja sporazum o ja~awu dijaloga i saradwe izme|u Komiteta ministara i Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope.

U Gr~koj se zna~ajno pove}ao broj oboqelih od novog gripa i samo tokom KINA ove sedmice potvr|eno je Kineski ministar zdravqa ^en da je hiqadu osoba zaraZu izjavio je da se u Kini pro- `eno virusom H1N1, pitiv gripa A tipa H1N1 dnevno {e gr~ki dnevnik vakcini{e milion i po qudi, a “Navtemboriki“. Na odjeciq je da se do kraja godine qewima intenzivne wege vakcini{e sedam odsto stano- nalazi se deset pacijenavnika. Vi{e od 50 miliona ta, od kojih je ve}ina u Kineza ve} je vakcinisano, a kriti~nom stawu. 80 do 90 miliona treba da bude vakcinisano do kraja goLO[A dine, dok prioritet imaju stuVIJEST denti, trudnice i bolesnici.

DOBRA VIJEST

GR^KA

24 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Misija {atla Atlantis

FOTO: AGENCIJE

Do{ao na svemirsku stanicu
KEJP KANAVERAL - [atl Atlantis do{ao je na Me|unarodnu svemirsku stanicu (ISS) gdje }e biti sedam dana i isporu~iti rezervne dijelove potrebne kako bi stanica ostala u funkciji jo{ jednu deceniju. ISS i Atlantis spojili su se na visini od 350 kilometara iznad Pacifika, izme|u Australije i Tasmanije. Prije pristajawa komandant Atlantisa ^arls Hobo svojom je letjelicom obi{ao stanicu kako bi wene kamere provjerile ima li o{te}ewa na oplati raketoplana.

“Hjuman rajts vo~“ o Kubi

Raul kao Fidel
VA[INGTON - Kubanska vlada ostaje represivna pod Raulom Kastrom isto onako kao {to je bila pod wegovim bra tom Fi de lom, su de}i po prvom detaqnom izvje{taju nevladine organiza ci je za za {ti tu qud skih pra va “Hju man raj ts vo~“ (HRW) o stawu qud skih pra va na Ku bi ot ka ko je mla|i Kastrov brat preuzeo vlast. Izvje{taj opisuje okrutan pritisak na disidente, wihove ro|ake i prijateqe, suprotno prvobitnim nadama da }e Raul Kastro biti druga~iji. “Kastro je naslijedio sistem re pre si vnih za ko na i institucija. Umjesto da demontira taj represivni aparat, Ra ul Kas tro ga je za dr`ao - navodi se u izvje{taju HRW-a.

^e{koj ponuda za novi {tit

Sjediwene Ameri~ke Dr`ave umiruju Evropu

SAD odlukom da odustanu od starog projekta antiraketnog {tita nisu nikoga napustile, ni ^ehe, ni Poqake, a to nikako nije bilo u okviru nekih strate{kih ustupaka Rusiji, rekla Elen Tau{er, zamjenica {efa ameri~kog Stejt departmenta
PRAG - Zamjenica {efa ameri~kog Stejt departmenta Elen Tau{er upozorila je tokom posjete ^e{koj da Rusija ne predstavqa strate{ku prijetwu po bezbjednost, te da zato Va{ington ne `eli da se u odnosima sa Moskvom ~uju bor be ni to no vi, ja vi le su agencije. - SAD odlukom da odustanu od starog projekta antiraketnog {tita nisu nikoga napustile, ni ^ehe, ni Poqake, a to nikako nije bilo u okviru nekih strate{kih ustupaka Rusiji. To je pogre{na interpretacija - kazala je Elen Tau{er u intervjuu za “Mladu frontu Dnes“. Ona je vrlo odlu~no odbila optu`be ~e{kog lista bliskog konzervativcima da je odustajawem od {ti ta u sredwoj Evropi, raketa presreta~a u Poqskoj i radara u ^e{koj, Va{ington “samo nagradio Moskvu za weno grozno pona{awe“. {tit, ovog puta obuhvatiti cio NATO. [ef ~e{ke diplomatije Jan Kohout ocijenio je u razgovoru za “Pravo“ da ta nova ponuda, za razliku od propalog projekta, protiv koga je bila odlu~no ve}ina ^eha, ali i opoziciona qevica, ima {anse da uspije. - Od samog po~etka se dekla ri {e da je to sis tem u okviru NATO-a. Kao drugo, rije~ je o sistemu koji se razvija u zavisnosti od prijetwi. A kao tre}e, Amerikanci od nas ne tra`e, oni nam nude, a na nama je da odredimo na kakav na~in i u kojoj mjeri }emo se ukqu~iti - kazao je Kohout.

Poslanici brane raspelo
VAR[AVA - Poslanici Sejma poqskog parlamenta ustali su zajedno sa Poqskom katoli~kom crkvom u odbranu raspela i krsta i od poslanika sa svih krajeva politi~kog spektra predlo`ili Sejmu rezoluciju kojom se odbija zabrana raspela u {kolama, kako je presudio nedavno Sud za qudska prava u Strazburu. Nezavisni poslanici udru`eni u poslani~ki klub Polska plus, na ~elu sa biv{im ministrom kulture i nacionalne ba{tine Ka`imje`om Ujazdovskim predlo`ili su da Sejm izglasa rezoluciju po kojoj raspelo i krst nisu samo vjerski simboli, te tako imaju pravo gra|anstva i u {kolama.

Poqski parlament

NOVA PONUDA ima {anse
- Potpuno je pogre{no da na to gledate tako. Znate, mi na Ruse ne gledamo kao na strate{ku prijetwu. Ho}emo da u razgovorima sa wima prestanu da se ~uju borbeni tonovi. To je u interesu svih - naglasila je Elen Tau{er i dodala da kada je u pitawu nacionalna bezbjednost, SAD ne ~ine nikome ustupke. Elen Tau{er je tako|e podsjetila da je i ^e{koj donijela ponudu da se ukqu~i u novi {tit, odnosno nove ameri~ke planove protivraketne odbrane koji }e umjesto bilateralnih dogovora, kakav je bio stari

Pregovori
Iako su pregovori o novom antiraketnom {titu tek na po~etku, u ^e{koj se naga|a da bi tu moglo da bude sjedi{te za blagovremeno uzbuwivawe cijelog sistema, gdje bi se analizirali podaci dobijeni sa satelita.

Elen Tau{er

Su|ewe u Minhenu zadalo te`ak udarac wema~koj obavje{tajnoj slu`bi na Kosovu

"Gej" {pijun odavao tajne
LONDON - Pred sudom u Minhenu po~elo je su|ewe koje je zadalo te`ak udarac ionako poquqanoj wema~koj {pijunskoj mre`i na Kosovu i dovelo u neugodnu situaciju cijelu obavje{tajnu slu`bu te zemqe (BND), objavio je britanski dnevnik “Tajms“. Na optu`eni~koj klupi je Anton K., koji je 2005. godine bio vojni ata{e u wema~koj Ambasadi u Skopqu, sa zadatkom da prati bezbjednosne prilike na susjednom Kosovu i da istra`uje veze izme|u politi~ara i organizovanog kriminala.

ANTONOVU AFERU otkrila supruga
List pi{e da je Anton K. ubrzo stupio u qubavne odnose sa svojim prevodiocem, makedonskim Albancem Muratom A. Qubavnu aferu otkrila je Antonova supruga, poslije ~ega su obojica uhap{ena, a sada im se u Minhenu sudi za odavawe

^lanovi mjuzikla “^ikago“ vje`baju prije izvo|ewa u Madridu.

dr`avnih tajni, zbog ~ega je mre`a od 19 agenata provaqena i zatvorena. “Tajms“ podsje}a da wema~ka obavje{tajna slu`ba odavno ima problema na Kosovu. Devedesetih godina pro{log vijeka pratila je tokove novca izme|u kosovskih biznismena u Wema~koj i OVK i zakqu~ila da je oru`je za tu paravojnu formaciju nabavqano novcem od trgovine drogom. To se nije dopalo lideri-

ma OVK, koji su poslije bombardovawa do{li na vlast, posebno Ha{imu Ta~iju, koji je bio predmet istrage. “Tri agenta BND su 2007. godine namamqeni u zamku i uhap{eni pod optu`bom da su podmetnuli bombu ispred zgrade Evropske misije u Pri{tini. Iako su kasnije oslobo|eni, wihova imena i fotografije objavqeni su u medijima, ~ime je uni{tena cijela mre`a lokalnih dou{nika,” navodi “Tajms.”

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 25

Nevi|ene mjere bezbjednosti u Avganistanu

Vijesti
Panama

Treba da u~imo iz na{ih gre{aka i na{ih poraza tokom osam pro{lih godina, rekao Karzai koji je posqedwih sedmica bio pod pritiskom me|unarodne zajednice da iskorijeni korupciju

Predsjednik Karzai polo`io zakletvu

Pro{irewe kanala
PANAMA SITI - Panama os tva ru je am bi ci ozan plan - da pro{iri i produbi Panamski kanal da bi mogao da “odgovori“ potrebama novih generacija megabro do va. Re kon stru kci ja Panamskog kanala, jedinstvenog vodenog puta koji povezuje Atlantski i Tihi okean, vrijedna je 5,25 milijardi dolara i predstavqa in`ewerski poduhvat ravan onom koji su ostvarili qudi koji su ga gradili i otvorili 1914. godine. Planirani ra do vi na pro {i rewu i produbqivawu trebalo bi da budu zavr{eni do 2014. godine, na stotu godi{wicu otvarawa.

Rusija

Moratorijum na smrtnu presudu
MOSKVA - Ruski Ustavni sud produ`io je moratorijum na smrtnu presudu, koji je isticao 1. januara. Rusija je uvela moratorijum na smrtnu kaznu prilikom pristupawa Savjetu Evrope i potpisivawa Evropske konvencije o qudskim pravima, ali taj dokument jo{ nije ratifikovan. “Ova odluka je kona~na i na wu nema `albe“, rekao je predsjedavaju}i suda Valerij Zorkin. On je istakao da }e moratorijum biti na snazi dok Rusija ne ratifikuje “Protokol {est“ Evropske konvencije o zabrani smrtne kazne.

Karzai ponovo preuzima du`nost predsjednika

FOTO: AP

KABUL - Avganistanski predsjednik Hamid Karzai polo`io je zakletvu za drugi predsjedni~ki mandat na ce re mo ni ji u Ka bu lu pod jakim bezbjednosnim mjerama, javile su agencije. Na ce re mo ni ji je bi lo prisutno 800 zvanica, ukqu-

Kriminalci
Organizacije za za{titu qudskih prava zatra`ile su od predsjednika Hamida Karzaija da prekine veze s kriminalcima i prekr{iocima qudskih prava da bi zadobio povjerewe naroda. “Ratni komandanti, kriminalci i oni koji ne po{tuju qudska prava ne smiju da budu imenovani na va`na mjesta u nacionalnoj i lokalnim vladama ni snagama bezbjednosti“, navodi Hjuman rajts vo~ u saop{tewu.

~u ju }i i oko 300 stra nih predstavnika me|u kojima pakistanski predsjednik Asif Ali Zar da ri i ame ri ~ka dr`avna sekretarka Hilari Klinton. U svom inauguracionom go vo ru Kar zai je re kao da bez bje dno sne sna ge wego ve zemqe treba da preuzmu vo|stvo u obra~unavawu sa pobuwenicima i da bi trebalo da su u stawu da preuzmu punu kontrolu nad bezbjedno{}u u zemqi u sqede}ih pet godina.

Kar zai je iza bran za dru gi man dat po sli je pro ble ma ti ~nih izbo ra obiqe`enih la`irawem rezultata u prvom krugu 20. avgusta u wegovu korist i povla~ewem wegovog rivala Abdula ha Ab du la ha pri je odr`a vawa dru gog kru ga u novembru.

Karzai je tako|e govorio o ko rup ci ji i po dvu kao da zvani~nici koji su korumpirani treba da budu izvedeni pred sud, kao i da je korupcija “opa san ne pri ja teq dr`ave“. On je podvukao da `eli eksperte i sposobne qude u svojoj vladi i da }e wegova

administracija ozbiqno da se bori protiv trgovine drogom. Av ga nis tan ski pred sje dnik je tako|e pru`io ruku svom glavnom rivalu na predsjedni~kim izborima Abdulahu Abdulahu, koga je pozvao da u~estvuje u “vladi nacionalnog jedinstva“.

Banglade{

KORUMPIRANI zvani~nici pred sud
- Treba da u~imo iz na{ih gre{aka i na{ih poraza tokom osam pro{lih godina re kao je Kar zai ko ji je posqedwih nedjeqa bio pod pritiskom me|unarodne zajednice da iskorijeni korupciju koja zahvata sve nivoe dru{tva i da povrati legitimnost predsjedni{tvu poslije spor nih pred sje dni ~kih izbo ra obiqe`e nih op tu `bama za prevaru.

Odba~ena `alba oficirima
DAKA - Petorici biv{ih oficira vojske Banglade{a sud je odbacio `albu na presude za ubistvo prvog predsjednika te dr`ave {eika Muyibura Hasine 1975. godine. Osu|eni za ubistvo Hasine, koji je otac trenutnog predsjednika Banglade{a {eika Hasine, sada se suo~avaju sa smrtnom kaznom.

Kina
Smotra po~asne garde

Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klinton

Napadi na sajt
PEKING - Kinesko Ministarstvo odbrane saop{ti lo je da je na wegov veb sajt u prvih trideset dana funkcionisawa izvedeno 2,3 miliona hakerskih na pa da, ali da ni je dan nije bio uspje{an. Urednik tog veb sajta \i Gvejlin rekao je da je veb sajt www.mod.gov.cn popularan i me|u bezazlenijim posjetiocima, budu}i da je za tri mje se ca od wego vog pu {tawa u rad 20. avgusta zabiqe`eno 1,25 milijardi posjeta, javio je Rojters.

Sve pohvale ministru Milibandu
LON DON - Ame ri ~ki dr`a vni se kre tar Hi la ri Klinton prilikom zakazivawa intervjua za ameri~ki “Voug“ govorila je ~istim britanskim naglaskom, zbog ~ega ju je novinar upitao da li je zaqubqena u 44-godi{weg britanskog ministra spoqnih poslova Dejvida Milibanda, kojeg je ranije opisala kao “visokog i `ustrog“. - Pa da. Da ga vidite, bila bi to velika “zaqubqenost“. Ho}u re}i, on je tako pametan, privla~an, vitalan i prije svega, pun `ivota - kazala je Hilari Klinton, ina~e 18 godina starija od britanskog ministra.

DOBAR DE^KO, ali tako mlad
- On je tako dobar de~ko, ali ta ko je mlad - re kla je Klintonova za “Telegraf”. Mi li band je uz vra tio komplimente ameri~koj koleginici.

Hilari Klinton

Dejvid Miliband

- Ona je neko ko se smije i zeza, ali zadr`ava perspektivu - rekao je Miliband. Hilarine izjave o Dejvidu Milibandu nisu prvi slu~aj da su u javnost iza{li me|usobni utisci ameri~kih i britanskih kolega. Mnoge je ovaj slu~aj podsjetio na izjavu biv{eg ameri~kog dr`avnog sekretara Kondolize Rajs da ju je britanski kolega Yek Stro izbacio u tri ujutro iz zajedni~kog kreveta u Bagdadu, pa je morala da spava na podu.

26 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Ameri~ke nacionalne kwi`evne nagrade
WUJORK - Roman Koluma Makena “Let the Great World Spin“, o smjelosti, sre}i i smrti 1970-ih godina u Wujorku, ovogodi{wi je dobitnik ameri~ke Nacionalne kwi`evne nagrade za beletristiku. Maken je kwigu nazvao ~inom nade napisanim kao reakcija na teroristi~ke napade u SAD 11. septembra 2001. Dobitnik Nacionalne kwi`evne nagrade za publicistiku je T. Y. Stajls za biografiju Kornelijusa Vanderbilta “The First Tycoon“. Nagradu za poeziju dobio je u srijedu uve~e Kit Voldrop za “Transcendental Studies: A Trilogy“, dok je u kategoriji dje~ije kwi`evnosti nagra|en Filip Hus za kwigu “Claudette Colvin“. Specijalna nagrada, ~ijeg dobitnika bira publika, dodijeqena je Flaneriju O’Konoru za “The Complete Stories“. O’Konor je progla{en naj boqim me |u svim dosada{wim po bje dni ci ma u ka te go ri ji be le tristike. Nagrada za `ivotno djelo pripala je 84-godi{wem Goru Vidalu.

Marise de los Santos, QUBAV JE U[ETALA

Slobodan Seleni}, O^EVI I OCI

FOTO: S. ILI]

Laureat Kolum Maken

Srpsko narodno pozori{te

Milenko Stoji~i} i Zdravko Kecman

Ostavka Milivoja Mla|enovi}a
NO VI SAD - Upra vnik Srpskog na ro dnog po zo ri {ta (SNP) Milivoje Mla|enovi} podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju, saop{tio je u ~etvrtak Pokrajin ski se kre ta ri jat za informacije. Mla |e no vi} je u do pi su Iz vr{nom ve }u Voj vo di ne naveo da je ostavku podnio iz li~nih razloga. Dio zaposlenih u SNP-u u po ne djeqak je na veo da im zarade kasne ve} ne koliko mjeseci. Oni su u pismu minis tru kul tu re Ne boj {i Bradi}u i pokrajinskom sekretaru za kulturu Miloradu \u ri }u na ve li da su ne za do voqni i zbog to ga {to imaju mawe plate nego zaposleni u Narodnom pozori{tu u Beogradu.

Promovisana kwiga Milenka Stoji~i}a

Eruditu Ki{a mnogi poku{ali da uobli~e, a Stoji~i} uspio da sakupi, sa~ini, uobli~i i daruje plodove koji su popadali sa ki{ovskog drveta, rekao Zdravko Kecman
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Sakupqeni plodovi sa Ki{ovog drveta
za `ivota makar da ga sretnu, ako ne i da porazgovaraju sa wim. - Stoji~i} je nastojao da napravi jednu figuru ple{u}i pe ri ma dru gih pi sa ca. Ova za nimqiva i ~u de sna kwiga, sna `nim pri sje }awima govori o jednom od rijetkih pisaca, koji je, kao malo ko drugi, poslije smrti izazivao toliku pa`wu - rekao je kwi`e vnik Zdrav ko Kecman. - Ova kwiga je otvorena, nezavr{ena i svako mo`e da je zavr{i. Ne smatram da sam neko od koga treba tra`iti autor ska pra va - re kao je Stoji~i}. Istakao je da se ne smatra niti autorom niti prire|iva~em, ve} ne~im izme|u to dvoje. - “Ki{, uobli~ewa“ sastoji se iz tri dijela proze i poezije, a tre}i dio su primislice - neobi~ne misli o Ki{u neobjavqene do sada naglasio je Stoji~i}. Na promociji, osim autora, govorili su i drugi kwi`evnici “koautori“ kwige “Ki{, uobli~ewa“, kako ih sam Stoji~i} naziva. Osim Zdravka Kecmana, o Da ni lu Ki {u pri ~a li su Ranko Risojevi}, Rado Dimi-

Milivoje Mla|enovi}

Dodali su da nisu obezbije |e na sred stva za is pla tu ju bi lar nih na gra da za ovu godinu, kao i da SNP dobija upola mawe sredstava za realizaciju repertoara nego Narodno pozori{te u Beogradu.

Snimawe filma Maje Uzelac

“Plava krv” 2011. godine

BEOGRAD - Dugometra`ni igrani film Maje Uzelac “Plava krv” trebalo bi da bude sniman tokom juna i jula 2010. godine, a wegov distributer bi}e “Tak”, javile su agencije. Producent ovog “vestern-noar“ ostvarewa Mira Tomi} rekla je da bi premijeru trebalo o~ekivati u januaru ili februaru 2011. godine. Rezultati nedavnog kastinga za glavne i sporedne uloge u “Plavoj krvi“ bi}e poznati ovih dana. Maja Uzelac ka`e da je kroz kasting pro{lo “dvjestotinak glumica“, dok }e glavni mu{ki lik vjerovatno biti “uvezen“ iz neke biv{e jugoslovenske republike ili iz neke druge zemqe. Ova rediteqka i TV autorka, poznata po kultnoj emisiji “Kulturni nokaut“, najavila je jo{ u okto bru pro {le godine da }e po sopstvenom scenariju snimiti film o sukobu dvije `ene oko jednog mu{karca koji eskalira u oru`ani obra~un, a radwa se de{ava u Beogradu.

BAWA LU KA - No va kwiga Milenka Stoji~i}a “Ki{, uo bli ~ewa“ pred stavqena je u srijedu uve~e u vi je }ni ci Ban skog dvo ra Kulturnog centra. Ova kwiga objavqena je u iz dawu Udru `ewa kwi`e vnika Srpske, Podru`nica Bawa Luka. Predstavqawe Stoji~i}eve kwige po~elo je minutom }u tawa za pa tri jar ha srpskog Pavla. Autor je rekao da je promociju zamislio kao razgovor sa drugim kwi`evnicima o Danilu Ki{u. U tom razgovoru izgledalo je kao da je sam Ki{ prisutan u vije}nici, a o`ivjela su ga sje}awa prisutnih, koji su imali priliku

trijevi}, Ranko Pavlovi} i Slobodan Bo{kovi}, prisjetiv{i se svojih susreta sa ovim kwi`evnikom. Kwi`evnici mla|e generacije Aleksandra ^vorovi}, Tawa Stupar-Trifunovi}, Radomir Mitri} i Zlatko Juri} govorili su o svojim susretima i upoznavawu sa Ki{om ~itaju}i wegova djela.

Godi{wica
- Kwiga je objavqena povodom 20 godina od smrti Danila Ki{a. Ovaj datum obiqe`en je {irom svijeta raznim kulturnim manifestacijama - rekao je Milenko Stoji~i} i dodao da je to wegov doprinos obiqe`avawu ovoga jubileja.

SJE]AWA o`ivjela Ki{a
Do dao je da su eru di tu Ki{a mnogi poku{ali da uobli~e, a Stoji~i} je uspio da “sakupi, sa~ini, uobli~i i daruje plodove koji su popadali sa ki{ovskog drveta“.

Narodno pozori{te Republike Srpske

Predstava "Staza divqa~i" u Tuzli
BAWA LUKA - Predstava “Sta za divqa~i“ Na ro dnog pozori{ta Republike Srpske bi}e izvedena ve~eras (pe tak) na Tu zlan skim pozori{nim danima. Za re `i ju ovog ko ma da Franca Ksavera Kreca mladi beogradski rediteq Filip Grinvald nagra|en je na pro{logodi{wem MESS-u. Nagra du za naj boqu mla du glumicu tada je dobila i Awa Stani} za ulogu tinejyerke. - Narodno pozori{te RS ima dobru saradwu da Narodnim pozori{tem iz Tuzle i oni svake godine gostuju kod nas sa najboqim predstavama. Zato i mi odlazimo na wihov festival sa jednom od na{ih najboqih predstava ka `e di re ktor Na ro dnog po zo ri {ta RS Ra de Si mo vi}. Komadom “Balon od kamena“ Radmile Smiqani}, u re`iji Filipa Grinvalda, Na ro dno po zo ri {te RS u~es tvu je u ta kmi ~ar skom programu na Susretima pozori{ta u Br~kom, 29. novembra.

PREMIJERA muzi~ke drame krajem decembra
- Su sre ti po zo ri {ta u Br~kom su vode}i u BiH {to se ti~e pozori{nih festivala. Svakom pozori{tu je

bitno da se na|e u zvani~noj konkurenciji ovog festivala. “Balon od kamena“ je dio na{e dobre strategije koja obuhvata afirmaciju mladih dramskih pisaca - istakao je Simovi}. On je najavio da }e premijera muzi~ke drame “Star is Born“ biti krajem decembra i da je siguran da }e publika rado gledati ovaj novi komad u re`iji Milo{a Paunovi}a iz Beograda. A. R.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 27

Mirjana Karanovi} nagra|ena u Francuskoj
ARAS - Glumica Mirjana Karanovi} nagra|ena je na nedavno zavr{enom internacionalnom festivalu autorskog filma u Arasu, u Francuskoj, prenose francuski mediji. Ona je dobila priznawe `irija, “special mention“, kao najboqa glumica za ulogu u filmu “Tamo i ovde“, Darka Lungulova. Ovaj film je prikazan u zvani~noj festivalskoj konkurenciji, European Competition. Ovo je do sada jedanaesta nagrada na internacionalnim festivalima za film Lungulova, a peta nagrada Mirjani Karanovi} za ulogu u ovom filmu.

Kako je osmi{qena novogodi{wa proslava u organizaciji Banskog dvora

Vijesti
Nagrada “Oskar“

Do~ek Nove godine
Za “zabavu“ sa vatrometom Petri} je od grada Bawa Luka tra`io 100 hiqada maraka. Koliko }e mu biti odobreno, jo{ se ne zna
PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

U u`em izboru 15 filmova
LOS AN\ELES - Od 89 dokumentarnih filmova koji su ove godine konkurisali za “Oskara“, 15 ih je u{lo u u`i izbor, iz kojeg }e pet biti nominovani, saop{tila je ameri~ka filmska akademija, a prenijele svjetske agencije. U u`em izboru nema fil ma “Ka pi ta li zam: qubavna pri~a“ Majkla Mura, jednog od najpopularnijih i najhvaqenijih dugometra`nih dokumentarnih ostvarewa.

BAWA LUKA - Bawolu~ani koji se odlu~e da Novu 2010. go di nu do ~e ka ju na otvorenom, po svemu sude}i, dru`i}e se sa “Zvijezdama Granda“. Tako je odlu~io organizator te manifestacije, Banski dvor, sa direktorom Miloradom Petri}em na ~elu. - Savjet za kulturu Skup{ti ne gra da Bawa Lu ka usvojio je prijedlog Banskog dvora da u programu proslave Nove godine u~estvuju Slavica ]uktera{, Tawa Savi} i Dar ko Fi li po vi}, Je le na To ma {e vi} i bawolu ~ki bend “Balkan ekspres“ - rekao je ~lan Savjeta za kulturu Skup{tine grada Bawa Luka Dragoslav Topi}. Za “zabavu“ sa vatrometom Petri} je od grada Bawa Luka tra`io 100 hiqada maraka. Koliko }e mu biti odobreno, jo{ se ne zna. Topi} ka`e da }e Banski dvor organizovati ne samo me|unarodnu, nego i Dje~iju i Pravoslavnu novu godinu, isti~u}i da }e se za sva tri no vo go di{wa sa dr`a ja iz buyeta grada izdvojiti mawe novca nego lani. Zamisao Banskog dvora je da do~ek Nove godine bude prire|en na dvije lokacije, i to na trgu, gdje }e pjevati “Zvijezde Granda“ i Jelena To ma {e vi}, i is pred Ban skog dvora, gdje }e nastupati bawolu~ki bendovi. - Sa vjet za kul tu ru po dr`ao je prijedlog Banskog dvo ra, iako je na sas tan ku bi lo ras pra va o kva li te tu tog pro gra ma. @e li mo da omogu}imo proslavu Nove godine na{im sugra|anima na trgu, ali u okviru finansijskih mogu}nosti - rekla je predsjednik Savjeta za kultu-

Vatikan

Krst iz {estog vijeka
VATIKAN - Jedan od draguqa neprocjewivo vrijedne zbirke umjetnina u Vatikanu - relikvijar iz {estog vijeka u kojem se ~uvaju, kako se vjeruje, ostaci krsta na ko jem je ra za pet Isus restaurisan je kako bi mu se vra tio prvo bi tni iz gled, prenose italijanski mediji. Relikvijaru je vra}en izgled kakav je imao u vrijeme vizan tij skog ca ra Jus ti na Drugog, koji ga je poklonio gra|anima Rima.

Koncert
Sa pro{logodi{weg do~eka Nove godine u Bawoj Luci FOTO: GLAS SRPSKE

Nastup u Fo~i
ru Skup {ti ne gra da Bawa Luka Gordana Kovi}. va u Republici Srpskoj u novogodi{woj no}i u`ivali uz muzi~ka imena kao {to su “Ribqa ~orba“, “Negativ“, “Ne ver ne be be“, Knez, Bawolu~ani su u 2009. godinu u{li sa “lo kal nim za bavqa~ima“. O pro gra mu pod slo ga nom “Bawa Lu ko, od zla ta jabuko“, koji je imao kulminaciju u pono}, kada se zaplesao valcer, negativno su se izjasnili svi kulturni i javni radnici, kao i mediji. Mu zi ~ar Mi ro slav Jawanin, koji je uspje{no orga ni zo vao broj ne kul tur ne manifestacije, smatra da je novogodi{wi program koji Banski dvor nudi ve} godinama lo{. On je dodao da se uvijek znalo da za do~ek Me|unarodne nove godine sviraju zabavni, rokenrol bendovi i da organizacija proslave Nove go di ne u re `i ji Ban skog dvora {teti imiyu grada. Glumac i jedan od osniva ~a Grad skog po zo ri {ta “Jazavac“ iz Bawe Luke Dejan Zo ri} is ti ~e da ne ma opravdawa za lo{ program koji se nudi Bawolu~anima za do~ek Nove godine. - Grad Bawa Luka je dovoqno veliki da bi za svaku pro sla vu No ve Go di ne na Trgu Krajine trebao da dovede jednu veliku muzi~ku zvijez du. Sve {to je do sa da Banski dvor organizovao za proslavu Nove godine bilo je lo {e. Za {to ba{ di re ktor Banskog dvora organizu je do ~ek na otvo re nom pitawe je za posebnu analizu - ka`e Zori}. FO ^A - Fla utis tkiwa Sowa ^ule i pijanistkiwa Swe`a Popovi} predstavi}e se ve~eras (u petak) publici u Fo~i u 18 ~asova u Centru za kulturu i informi sawe. Ove umje tni ce izve{}e Bahova, Debisijeva, Bozova i djela drugih kompozitora. Swe`a Popovi} za vr{na je go di na ma gis tarskih studija klavira na Fa kul te tu mu zi ~kih ume tnos ti u Beo gra du, dok je Sowa ^ule student postdiplomskih studija na Akademi ji umje tnos ti u Bawoj Luci. V. [.

NEMA opravdawa za lo{ program
Ona je do da la da je na sastancima Savjeta konstatovano da je pro{le godine no vo go di{wi do ~ek bio boqe organizovan u mawim mjestima Republike Srpske nego u Bawoj Luci, ali da }e ove go di ne bi ti smawen iznos sredstava za do~ek Me|unarodne i Pravoslavne nove godine. Dok su pro {le go di ne gra|ani Prijedora, Prwavora, Zvornika i drugih grado-

Apsolutista
- Kad neko dobije monopol na organizaciju ne~ega, on se pona{a kao apsolutista i ne slu{a nikoga i puca kredite dok ih ne ispuca. Vjerujem da }e Milorad Petri} ispucati te kredite - rekao je Miroslav Jawanin.

Nova verzija filma

Festival klasi~ne muzike

Zvuci gitare

Djeca stvaraoci na ispitu
BAWA LUKA - Tre}i festival dje~ijeg muzi~kog stvarala{tva “Mali kompozitor Bawa Luka 2009“ bi}e odr`an ve~eras (petak) u 18 ~asova u Dje~ijem pozori{tu Republike Srpske. Organizator festivala je Udru`ewe umjetnika “ART PULS“ iz Bawe Luke, a manifestacija se odr`ava na Me|unarodni dan djeteta. - Kroz u~e{}e na festivalu dje~ijeg muzi~kog stvarala{tva, djeca dobijaju mogu}nost pu ne afir ma ci je i pred stavqawa svog talenta, kao i usavr{avawe kroz rad sa stru~nim licima i pedagozima ukqu~enim u organizaciju festivala - rekao je direktor festival, kompozitor i dirigent pro fe sor Mla den Matovi}. Generalni me dij ski po kro vi teq ma ni fes ta ci je Radio-televizija Repu bli ke Srpske i ove godine direktno }e prenositi festival. A. R.

“Mali kompozitor“ u Bawoj Luci

“Ubistvo u Orijent ekspresu“

BAWA LUKA - ^etvrti me|unarodni festival klasi~ne gitare “GitarFest Bawa Luka 2009“ bi }e odr`an ve ~e ras (pe tak) i su tra (su bo ta) u Bawoj Luci. Na programu festivala ve~eras u 19 ~asova je nastup Aleksan de ra Vi no gra da iz Ukrajine na osmo`i~anoj gita ri, ko ji }e u 11 ~a so va odr`a ti ra di oni cu u Na ro -

dnom po zo ri {tu Re pu bli ke Srpske. Na klasi~noj yez gitari u 21 ~as publici }e se predstaviti Holan|anin Olaf Tarensken. [kotlan|anin Preston Rid nastupa}e sviraju}i akusti~nu gitaru sutra u 20 ~asova na ceremoniji zatvarawa festivala. Ovaj muzi~ar }e u 12 ~asova odr`a ti ra di oni cu u Na ro dnom pozori{tu RS. V. [.

LON DON - U no voj TV adaptaciji “Ubistva u Orijent ek spre su“ po ro ma nu Aga te Kris ti, uz Dej vi da Su{ea, igra}e i Ajlin Atkins i Bar ba ra Her {i, objavio je Bi-Bi-Si. Su{eu }e to biti 65. put da igra Herkula Poaroa. Lik belgijskog detektiva on igra ve} 21 go di nu. Ro man “Ubistvo u Orijent ekspresu“, objavqen prvi put 1934, u film je preto~en 1974.

28 20 - 22. novembar 2009.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

Problemi sa organizovawem nastave za u~enike ni`ih razreda u nekoliko {kola

5

dje~aka

5

djevoj~ica

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Na{a djeca po rasporedu tri puta sedmi~no treba da imaju fizi~ko vaspitawe, ali na kraju ga imaju jednom ili nijednom u 15 dana i to ne u sali ve} napoqu ili u u~ionici, ka`u roditeqi u~enika O[ “Ivo Andri}“
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Fizi~ko vaspitawe protjerano iz sala

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Djeca koja poha|aju nastavu do ~etvrtog razreda u Osno vnoj {ko li “Ivo An dri}“ nemaju nijednom sedmi~no fizi~ko vaspitawe u fiskulturnoj sali, iako po ra spo re du, odno sno nas ta vnom planu i programu, treba da ga ima ju tri pu ta u toku sedmice. Ovo je za “Glas Srpske“ potvrdilo vi{e roditeqa ~ija djeca poha|aju ovu {kolu, a pojedini ka`u da im je dijete, prvi put, u fiskulturnu salu u{lo tek u petom razredu. - Na{a djeca po rasporedu treba da imaju tri puta sedmi~no fizi~ko vaspitawe, ali na kraju ga imaju jednom ili nijednom u toku petnaest dana i to ne u sali ve} napoqu ili u u~ionici - naglasili su razo~arani roditeqi. Direktor O[ “Ivo Andri}“ Qubo mir Star ~e vi} rekao je da djeca najmawe jednom sedmi~no imaju ~as fizi~kog vaspitawa u sali. - Roditeqi koji ka`u da djeca nemaju nijednom ~as fizi~kog vaspitawa u toku sedmi ce ne ka do |u i pri ja ve u~iteqicu ili u~iteqa wihovog djeteta. Ne smije biti impro vi za ci ja, pa da se ~as fizi~kog vaspitawa odr`ava u u~ionici, jer mora biti u sali, ako se to de{ava, onda je to mi mo mog znawa. Sve }u provjeriti i ako je ta~no to {to sam ~uo od vas, rije{i}emo problem - istakao je Star~evi} i dodao da je ministar prosvjete i kulture Anton Kasipovi} bio na licu mjesta i da zna da se nastava fizi~kog

Zauzete sale ~est problem za nastavu fizi~kog vaspitawa

FOTO: S. ILI]

vaspitawa ne mo`e izvoditi po rasporedu. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske ka`u da nemaju saznawa i podatke da se u pojedinim {kola ma ne izvo di nas ta va fizi~kog vaspitawa za u~enike od prvog do tre}eg razreda u salama. - Nastavnici su obavezni da nastavne jedinice realizuju u skla du sa pro pi sa nim nastavnim planom i programom. Stoga, ne bi smjelo da do|e do odstupawa - rekla je slu `be nik za odno se s ja vno{}u u resornom ministarstvu Branka Roga~. Da pos to ji pro blem sa izvo|ewem nastave fizi~kog vaspitawa u {kolskim salama potvrdili su i direktori dru-

gih osnovnih {kola sa podru~ja grada Bawe Luke. Di re ktor O[ “Bran ko Radi~evi}“ na Star~evici Jadranka Bo`i} ka`e da je problem u tome {to ima mnogo odjeqewa u {koli, pa nastavu fizi~kog vaspitawa organizuju tako da odjeqewa razredne nastave bar jedan ~as sedmi~no budu u sali.

sali i da se to dr`i. U O[ “Jo van Du ~i}“ u Za lu `a ni ma ka `u da ni `i razredi imaju po jedan ~as sedmi~no u sali, ako uspiju da se organizuju. Jedna od rijetkih {kola ko ja ne ma pro blem s izvo |ewem nastave fizi~kog va-

spitawa je O[ “Vuk Stefanovi} Karayi}“ u Boriku. - Svi u~enici ni`ih razreda mogu da koriste salu u svojoj smjeni i svi ~asovi fizi~kog vaspitawa se izvode u sali, puna norma ~asova se po{tuje - izjavio je direktor Nedeqko Poli}.

NASTAVNICI obavezni da se dr`e programa
Direktor O[ “Zmaj Jova Jovanovi}“ na Ko~i}evom vijencu Milan Vrawe{ je rekao da u~enici od prvog do {estog razreda ne mogu uvijek da do|u na red u salu, ali da su obavezna dva ~asa sedmi~no u

ZAKON
- ^lanom 117. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu propisane su te`e povrede radnih du`nosti, a ~lanom 129. propisano je da je direktor {kole odgovoran za zakonitost rada i za uspje{no obavqawe djelatnosti {kole, te da planira, organizuje i odgovara za ostvarivawe nastavnog plana i programa. Uvid u rad nastavnika obavqa i Republi~ki pedago{ki zavod, odnosno stru~ni savjetnici za odre|en predmet.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ 2012 - sf spektakl re`ija: Roland Emerik uloge: Xon Kusak, Tendi Wuton termini: 18, 19.30, 21, 22.30 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 15 ~asova \AVOQA VARO[ - crna komedija re`ija: Vladimir Paskaqevi} uloge: Lazar Ristovski, Slavko [timac, Goran Jevti} termini: 17.10, 18.50 ~asova A KAD BRAK NIJE LAK - romanti~na komedija re`ija: Piter Bilingsli uloge: Malin Akerman, Kristen Bel termini: 20.30, 22.50 ~asova NIKO I PUT KA ZVIJEZDAMA - animirani re`ija: Majkl Hegner, Kari Jusonen termini: 16.55 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 12 i 14 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Povratak“, Harolda Pintera, re`ija: Nikola Pejakovi}, 20. novembar u 20 ~asova “Balon od kamena - moja sje}awa“, Radmile Smiqani}, re`ija: Filip Grinvald, 21. novembar u 20 ~asova GRADSKO POZORI[TE “JAZAVAC“ “Oblik stvari“ Neil La Bute, re`ija: Stojan Matavuq, igraju: Marina Vodeni~ar, Mario Lukaji}, Dragana Mari}, Dejan Zori} 20. novembar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac - sistem usta{kih logora smrti“ Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine Izlo`ba ikona iz livawske crkve Uspewa presvete Bogorodice MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba “Solidarnost“ - izlo`ba fotografija posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine. BANSKI DVOR - KULTURNI CENTAR Izlo`ba dokumenata i fotografija Arhiva RS posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA REPUBLIKE SRPSKE Ve~e posve}eno Heinrichu Bollu, hol biblioteke, 20. novembar u 18 ~asova

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 29

Tr`nica
crni luk bijeli luk krompir mrkva
FOTO: ARHIVA

1 4 0,80 1,80

kupus paprike tikvice pasuq

0,5-0,8 1,2-1,5 1,5 3-7

paradajz krastavci orasi gro`|e

1-1,5 0,7-1 13-16 2,5

kru{ke banane kivi grejp

1,5-1,7 1,8 3 2,50

limun jabuke naranye gqive

2-2,50 1-2 2,3 2-4,5

GRADSKE VIJESTI

Subota radni dan za pekare i poslasti~are
Povodom republi~kog praznika 21. novembra, Dana uspostavqawa Op{teg okvirnog sporazuma za mir u BiH, u Bawoj Luci je u subotu neradni dan, pa samim tim ne}e raditi radwe za trgovinske, zanatske i uslu`ne djelatnosti. - Mogu da rade pravna i fizi~ka lica koja se bave proizvodwom i prodajom hqeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, “drag sto ri“, te trgo vin ski obje kti u auto bus kim, `eqezni~kim stanicama i benzinskim pumpama - saop{tili su iz Administrativne slu`be grada i dodali da od osam do 21 ~as mogu da rade trgovine pogrebne opreme i cvje}are. Ambulante porodi~ne medicine ne}e raditi, a stanovnicima }e na raspolagawu biti de`urne ekipe Hitne pomo}i i de`urne apoteke “Neven“, “Tempo“, “Prvi maj” i “Nova apoteka“. Autobusi gradskog saobra}aja vozi}e po prazni~nom redu vo`we, odnosno na svakih pola sata. M. Mi.
FOTO: GLAS SRPSKE

Mnogi }e Bawu Luku zamijeniti evropskim prijestonicama

Bawolu~ani zainteresovani za do~ek Nove godine u inostranstvu

PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

Za sada su Budimpe{ta i Atina najprivla~nije, mada ima interesovawa i za Prag, Istanbul, Moskvu, Sankt Petersburg, Egipat i Bawoj Luci najbli`i Zlatibor
za Zlatibor, gdje ~etiri polupansiona za do~ek Nove godi ne ko {ta ju ta ko |e 339 maraka. Moskvi, Sankt Petersburgu i Egiptu. - Ci je na aran `ma na u Istanbulu na bazi no}ewa sa do ru ~kom u ho te lu sa tri zvjezdice iznosi 699 maraka po osobi u dvokrevetnoj sobi. U Sankt Petersburgu, prema pro gra mu, na {i kli jen ti treba da provedu tri dana, a u Moskvi dva. Taj aran`man ko {ta 645 evra - re kla je marketing menayer “Zepter passporta“ Sawa Vidovi}. Agencija “Adriatic line“ do~ek Nove godine organizuje u Pragu, uz cjelodnevnu posjetu Be~u. - Odlazak u Prag je popularan i imamo mnogo zainteresovanih za tu destinaciju. Tri no}ewa u Pragu i obilazak Be~a ko{taju 449 maraka, a u cijenu je ura~unata kolektivna viza - rekao je radnik u ovoj agenciji Aleksandar Pravdi}. Osim Praga “Adriatic line“ agencija klijentima nudi i trodnevni odlazak, za Novu

Najlu|a no} na trgovima metropola
Prazni~ni red voz`we za autobuse

Do Nove godine ostalo je jo{ ne{to vi{e od trideset dana, ali na{i klijenti `e le da na vri je me uplate i obezbijede odlazak na neku primamqivu destina ci ju, naj ~e{ }e u inos transtvu. Ovo is ti ~u u ve }i ni bawolu ~kih tu ris ti ~kih agencija, uz napomenu da je interesovawe veliko. - Brojni Bawolu~ani su se odlu~ili da Novu, 2010. godinu do~ekaju u Budimpe{ti. Tri no}ewa, sa prevozom, u glavnom gradu Ma|arske ko{taju 339 maraka. U cijenu za naj lu |u no} u Bu dim pe {ti nije ura~unata individualna viza, ali naglasila bih da mi obavqamo sve po slo ve za weno dobijawe - istakla je referent prodaje u Turisti~koj agen ci ji “Unis turs“ Milijana Jewi}. Osim za Bu dim pe {tu Bawolu~ani se interesuju i

INTERESANTNI i zimski skija{ki centri
U Turisti~koj agenciji “Sebastijan“, za sada, najaktuelniji je do~ek Nove godine u Atini. - Dva no }ewa u gr~koj prijestonici, po jedan polupan si on u Pa ra li ji i na Ohridu, ko{taju 469 maraka, s tim da je u cijenu ura~unata kolektivna viza i osigurawe. Na {i kli jen ti naj lu|u no} mogu da provedu u jo{ nekim evropskim metropo la ma, ne sa mo u Ati ni: Ri mu, Fi ren ci, Mos kvi, Pa ri zu, Be ~u, Is tan bu lu rekli su u slu`bi prodaje ove agencije. U agenciji “Zepter passport“ isti~u da su Bawolu~ani zainteresovani da Novu godinu do~ekaju u Istanbulu,

go di nu, u Opa ti ju. Za ovaj aran`man treba izdvojiti 69 evra po osobi i po danu. U svim agencijama isti~u da su mnogi Bawolu~ani zainteresovani i za novogodi{we aran `ma ne u svjet skim zim skim ski ja {kim centrima.

Po~ela gradwa mosta na Lau{u
Po~ela je izgradwa armirano-betonskog mosta preko ^eni}a potoka u mjesnoj zajednici Lau{. Radovi }e se obavqati u ogranku Kosovske ulice, a rok za zavr{etak mosta je 60 dana. - Stanovnici su veoma zado voqni jer }e im most olak{ati putnu komunikaciju sa ostatkom Lau{a i sa samim gradom. Pro{le go di ne iz gra |en je je dan most, a sada se evo gradi drugi, {to je od velike va`nosti za mje{tane ovog naseqa - izjavio je predsjednik Savjeta gra|ana mjesne za je dni ce La u{ Neboj{a Mati}. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 71.811 maraka. Izvo|a~ je preduze}e “Gra|ewe \uri}“ iz Bawe Luke. S. T.

Autobus iznena|ewa
Agencija “Zepter passport“ i ove godine organizuje autobus iznena|ewa. - Na{ autobus iznena|ewa putnike vozi kroz poznate i nepoznate predjele, a niko od putnika kada sjeda u autobus ne zna gdje }e da zavr{i. Svaki putnik mora da potpi{e izjavu da prihvata aran`man bez definisawa destinacije i pravca putovawa. Cijena ovog trodnevnog aran`mana je 399 maraka - rekla je marketing menaxer “Zepter passporta“ Sawa Vidovi}.

Obiqe`avawe Dana djeteta
Bogatim zabavno-edukativnim programom u petak, 20. novembra, u “Merkator“ centru bi}e obiqe`en Me|unarodni dan djeteta. - Toga dana i zvani~no }e biti otvorena izlo`ba dje~ijih radova sa ovom temom. U izlo`bi }e mo}i da u~estvuju i mali{ani koji svoje radove nacrtaju u kreativnoj radionici “Dobri medo“. Toga dana ~lanovi Udru`ewa gra|ana “Pozori{te, igrali{te, gradili{te“ predstavi}e se mali{anima sa predstavom “Klovn i jo{ dva”, a ovosezonske modele Iane, Lakonogog, Todora... predstavi}e manekeni junior grupe modne agencije “ABC models“ - stoji u saop{tewu “Merkator“ centra Bawa Luka. Tako|e povodom Dana djeteta NLB Razvojna banka uru~i}e vrijedan poklon vrti}u “Neven“. T. P. Y.

\aci u posjeti Muzeju Regulacioni plan Republike Srpske za [argovac 2
Povodom Svjetskog dana djeteta, a pod pokroviteqstvom Ministarstva prosvjete i kulture, u petak }e u~enici O[ “Branko ]opi}“ iz Krupe na Uni i O[ “Vuk Stefanovi} Karayi}“ iz Kozarske Dubice posjetiti Muzej Republike Srpske. - Pedago{ka slu`ba Muzeja Republike Srpske ve} tre}u godinu u saradwi sa osnovnim {kolama obiqe`ava praznik posve}en dje~ijim pravima, s ciqem da skrene pa`wu odraslima na obavezu da mladim qudima pomognu da se {koluju, `ive i rade u miru - stoji u saop{tewu Muzeja Republike Srpske. Planiran je obilazak stalne izlo`bene postavke i tematskih izlo`bi, kao i takmi~ewe iz poznavawa istorije. T. P. Y. Odjeqewe za pros tor no ure |ewe Admi nis tra ti vne slu`be grada stavilo je na uvid Nacrt izmjene Regulacionog pla na za pros tor izme |u Bu le va ra voj vo de Ste pe Stepanovi}a, ulice Veqka Mla|enovi}a, ograde kompleksa “Incela“ i desne obale Vrbasa te Nacrt RP “[argovac 2”. - Za vrijeme javnog uvida fizi~ka i pravna lica mogu da daju mi{qewe, primjedbe i prijedloge na nacrte svaki dan, osim subote i nedjeqe u vremenu od osam do 16 ~asova saop{tili su iz Odjeqewa za odnose sa javno{}u i dodali da }e izlagawe nacrta na javnom uvidu trajati 30 dana, odnosno do 18. decembra 2009. godine M. Mi.

PA@WA
Prema rasporedu de`urstava koji je odredila Notarska komora Republike Srpske, u subotu, 21. novembra, de`ura}e Irena Mojovi}.

De`urni notar subotom

Wena kancelarija nalazi se u ulici Branka Radi~evi}a broj 7, u centru grada, a radno vrijeme notara subotom je od devet do 13 ~asova. T. P. X.

30 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

GEOPOLITIKA SRBIJE (Apetiti velikih sila)

(17)

ALEKSIS TRUD

Srbija pod titoizmom i Jugoslavijom
venskom komunisti~kom re`imu. Ipak, raskid Tita sa Staqinom izvesno vreme pribli`ava Francusku i titoisti~ku Jugoslaviju: vojna pomo} Francuske od 7 milijardi franaka u periodu 1947-1952, misija jugoslovenskih nau~nika u Evropskom centru za nuklearna istra`ivawa (CERN) u Grenoblu, kao i poseta francuske delegacije socijalista 1953. De Gol nikada nije oprostio Titu {to je streqao Mihailovi}a i nikada nije posetio komunisti~ku Jugoslaviju; ~esto }e, uostalom, govoriti o Srbiji umesto o Jugoslaviji, ~ije }e stvarawe prvi predsednik V republike smatrati hibridnim i ve{ta~kim. Ova tradicija nastavila se do osamdesetih godina kada @iskar d Esten ne}e udostojiti Tita svojim dolaskom na wegovu sahranu u maju 1980. ... Ratne godine u biv{oj Jugoslaviji nastavile su da naru{avaju tradicionalno francusko-srpsko prijateqstvo. Sada se zna da je celovitost Jugoslavije, kao jedino sredstvo koje bi okupilo Srbe rasute po ~itavoj jugoslovenskoj teritoriji, bilo `rtvovano za francuskonema~ku osovinu: Fransoa Miteran napustio je svog srpskog saveznika u zamenu za nema~ku podr{ku prilikom dogovora u Mastrihtu oko stvarawa evra. Dva meseca kasnije, februara 1992, Francuska ne}e reagovati na jednostrano nema~ko priznavawe nezavisnosti Slovenije i Hrvatske. U leto 1995. predsednik @ak [irak ne okleva da da zeleno svetlo NATO-u za bombardovawe srpskih polo`aja u Bosni, kao reakciju na uzimawe za taoce francuskih plavih {lemova. Francuska obnavqa odnose s Jugoslavijom po ukidawu trgovinskog embarga, ali podr`a va ju }i Mi lo {e vi }e vu opo zi ci ju i pritiskaju}i Beograd da reguli{e pitawe Kosova i Metohije.

Ubistvo ministra spoqnih poslova Luja Bartua i kraqa Jugoslavije Aleksandra, u Marsequ, 9. oktobra 1934, odmah mewa podelu karata. Slede}e godine Pjer Laval pribli`ava se diktaturama Ma|arske i Rumunije dok srpski premijer Stojadinovi} pregovara s Hrvatima o statusu autonomije. A Drugi svetski rat reafirmisa}e istinska prijateqstva. Dok Nedi}eva vlada, po ugledu na mar{ala Petena, zapo~iwe kalaboracionisti~ku politiku, vo|a pobune srpskih rojalista Dra`a Mihailovi}, pribli`ava se generalu De Golu.

Francuski piloti u~estvuju u NATO bombardovawu, pot~iwavaju}i se ameri~kom lancu komandovawa, mada Francuska jo{ nije ukqu~ena u politi~ke strukture Atlantskog saveza.

Rusi - prijateqi ili ?

Francuska ne pra{ta

Interesi Francuske i Srbije, ~ini se, trenutno se pribli`avaju, poslije vi{e decenija relativnog udaqavawa. Odjeci De Golovog telegrama Londonu De Gol nikada nije oprostio Titu {to je strijeqao Dra`u Mihailovi}a i nikada nije posjetio komunisti~ku Jugoslaviju. ^esto je, uostalom, govorio o Srbiji umjesto o Jugoslaviji, ~ije }e stvarawe prvi predsjednik V republike smatrati hibridnim i vje{ta~kim

U~eniku ratne {kole u Parizu 1934. Dra`i Mihailovi}u, profesor vojne istorije bio je mladi pukovnik od 44 godine, [arl de Gol. To obja{wava {to, kada su se marta 1941. Beogra|ani podigli protiv potpisivawa pakta s Nema ~kom, ge ne ral De Gol ocewuje do ga |aj dovoqno va`nim da bi poslao slede}i telegram u London: Slobodna Francuska treba da stavi do znawa svoj stav u odnosu na Jugoslaviju. Ako ~itava ta zemqa, ili wen deo, odbija da prihvati nema~ke zahteve, treba da joj ka`emo, slu`benim putem i deklaracijom, da francuska nacija uprkos prolaznom Vi{iju, `ivo podr`ava wen otpor, prizivaju}i naro~ito slavne zajedni~ke uspone iz Prvog svetskog rata. Odnosi sa Jugoslavijom posle rata postali su mnogo te`i, iz tri glavna razloga. Najpre, francuske vlade izme|u 1945. i 1948, zatim nanovo posle 1956, malo su bile sklone jugoslo-

Odbrana
Istorijski dokazi, izneseni u kwizi “Geopolitika Srbije“ pokazuju da je Srbija uglavnom bila `rtva u ratovima koji su razbili Jugoslaviju. Pod pritiskom wema~ke, ameri~ke i islamske geopolitike, Srbija je u ovim ratovima nastojala da se odbrani. Izlo`en zahtjevima za umawewe teritorije , srpski narod suo~ava se sa mnogim izazovima. Prolazi kroz ekonomsku tranziciju uz nesiguran politi~ki status pokrajine Kosovo i Metohija...

U QETO 1995. @AK [IRAK daje zeleno svjetlo NATO-u da bombarduje srpskih polo`aje u BiH
Ali, upravo to pitawe ozna~i}e najmra~nije ~asove francusko-srpskih odnosa. Na pregovorima u Rambujeu februara 1999. Francuska je ne trepnuv{i sledila ameri~ku politiku nametawa Srbiji uslova neprihvatqivih za bilo koju suverenu zemqu me|unarodnu policijsku i sudsku inspekciju koja }e istra`iti masakr u Ra~ku, a posebno otvarawe srpske teritorije trupama NATO-a.

Francuske vo|e su ipak stavile veto na ameri~ki plan bombardovawa beogradskih mostova. Milo{evi}ev pad oktobra 2000. ~ini se da je uklonio komunisti~ku hipoteku i naveo francuske ekonomske i politi~ke rukovodioce da boqe uvide svoje interese za ulazak u Srbiju... ... Interesi Francuske i Srbije, ~ini se, trenutno se pribli`avaju, nakon vi{e decenija relativnog udaqavawa. Po kulturi veoma bliski, Rusi i Srbi, koji nikada nisu delili istu sudbinu, nastavqaju da veruju u duhovno zajedni{tvo. Govore}i dvema varijantama istog idioma - slovenskog, i slu`e}i svoju pravoslavnu liturgiju na zajedni~kom jeziku - crkvenoslovenskom, dva naroda razvijala su u svim epohama identi~nost misli i tradicije. Mada poti~u iz razli~itih autokefalnih crkava, srpski i ruski patrijarh obele`eni su zajedni~kim mesijanizmom izgra|enim u XV veku oko mita o Moskvi kao “Tre}em Rimu“, posle pada Rima i Carigrada. Posledica tog zajedni~kog verovawa jeste averzija koju dele prema latinskom Rimu - ili prema Zapadu koji je sada predstavqen slikom dekadentnog i korumpiranog kapitalisti~kog sveta ...Uporedo s spajawem dvaju naroda, ruska dr`ava od XVIII veka nastoji da preko pomo}i Ju`nim Slovenima dospe do toplog mora. Glavna briga ove dr`ave u neprestanim borbama s Turcima jeste da obezbedi izlaz na Mediteran, kako bi okru`ila Bosfor i Dardanele koje kontroli{e Otomanska imperija. Ali, u tome }e ruska politika biti kolebqiva izme|u podr{ke Bugarskoj, s ciqawem na Egejsko more, ili pomo}i osovini Srbija Crna Gora - Rumunija, kako bi bila u dodiru s Jadranom. (Kraj) Od po ne djeqka no vi feqton “Gla sa Srpske“: MOLITVE I MOLBE Wegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. U djelu su sabrane besjede, razgovori, propovijedi i pisma patrijarha Pavla iz devedesetih godina pro{log i prve decenije ovog vijeka.

20. novembar 1914. godine

21. novembar 1916. godine

22. novembar 1890. godine

1914 - Na Vra~e brdu nedaleko od Lazarevca u Prvom svjetskom ratu, u Kolubarskoj bici, poginuo je kao rezervni oficir Dimitrije Tucovi}, vo|a socijalisti~kog pokreta u Srbiji. Predvodio je 5. aprila 1903. demonstracije u Beogradu protiv re-

Poginuo Dimitrije Tucovi}

`ima kraqa Aleksandra Obrenovi}a i potom morao da emigrira. Poslije majskog prevrata, osniva~ki kongres Srpske Socijaldemokratske partije je u avgustu 1903. proglasio partijskim organom “Narodne novine“, koje je on ure|ivao.

1916 - Umro je austrijski car Franc Jozef I Habzburg, koji je vladao od 1848. do 1916. Ugu{io je (uz pomo} Rusije) revoluciju u Ma|arskoj 1849. Uspostavio je centralizovan sistem sa ograni~enim tradicionalnim pokrajinskim slobodama. Poslije progla{ewa Austrougarske nagodbe 1867.

Umro car Franc Jozef

odustao je od strogog centralizma. Tada je napu{tena i dotada{wa wema~ka orijentacija, po{to je primat me|u nema~kim zemqama preuzela Pruska. Dvojna monarhija }e u budu}e biti okrenuta prema jugoistoku Evrope. Poslije Berlinskog kongresa 1878. okupirao je BiH, koja je anektirana 1908.

1890 - Ro|en [arl Andre Xozef Mari de Gol. Bio je francuski vojni zapovjednik i dr`avnik. Prije Drugog svjetskog rata De Gol je bio poznat kao zagovornik koncentrisane upotrebe oklopnih i vazduhoplovnih snaga. Tokom Drugog svjetskog rata

Ro|en [arl de Gol

postao je brigadni general, a zatim vo|a vlade slobodne Francuske u egzilu. Izme|u 1944. i 1946, poslije oslobo|ewa Francuske od wema~ke okupacije, bio je na ~elu francuske privremene vlade. Bio je prvi predsjednik Pete republike.

OGLASI

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 31

32 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 33

Razbibriga
Od tra~a do istine
Poslije razvoda od Anabele i neminovnog poslovnog razlaza, frontmen grupe “Fanki Xi” Gagi \ogani sre}u je prona{ao u zagrqaju nove pjeva~ice Marine Uzelac, prenose pojedini tabloidi i navode da je on, ve} po tradiciji porodice \ogani, spojio lijepo i korisno i poslije svega mjesec dana saradwe uplovio u qubavnu vezu s novom saradnicom! - Svakodnevno dru`ewe i uve`bavawe novih pesama u~inilo je svoje, pa su Gagi i Marina ubrzo shvatili da wihov odnos prevazilazi prijateqske okvire. Jedna od prvih osoba koja je saznala za wihovu vezu bio je upravo Gagijev brat \ole, koji je bio odu{evqen, prevashodno zbog ~iwenice da je wegov brat kona~no preboleo raskid - ispri~ao je jednom tabloidu izvor blizak \oganijevima. Zanimqivo je da je novope~eni par svoju vezu ve} nagovijestio u nedavnom intervjuu kada je Gagi izjavio da “ne iskqu~ujemo mogu}nost da jednog dana budemo zajedno“. Ovo je, ina~e, prva wegova djevojka poslije razvoda od Anabele, mada se u javnosti {u{kalo da je imao avanturu s Ksenijom Paj~in, {to je on odlu~no demantovao.

Sjedjeli lav i bik za {ankom i gustirali pi}ence. Lavu zazvoni mobilni i on se javi, a kad je zavr{io razgovor ka`e on biku ustaju}i iza {anka: - Moram da idem, zove me `ena.

- Auuu, bre, pa ti se boji{ `ene. Ja nikad ne bih odmah ustajao da tr~im ku}i kad me `ena zove - ka`e mu bik. Na to lav uzvrati: - Ali moja `ena je lavica, a tvoja - krava.

Stoji Mujo u ludnici i gleda kako ostali ska~u u prazan bazen, bez imalo vode, povre|uju se, svi krvavi. Do|e upravnik ludnice i pita ga:

- Mujo, pa za{to i ti ne ska~e{ u bazen kao i ostali? - Pa bolan, nisam ja glup kao oni, ja ne znam plivati.

Tra`io Crnogorac posao, pa pita direktora jedne firme: - Kolega, koliko mogu zaraditi kod vas? - Na po~etku 200 evra, a ka-

snije ~ak i 500 evra - ka`e direktor. - Dobro, onda }u ja do}i kasnije! - zadovoqno uzvra}a Crnogorac.

Gagijeva nova qubav

Sastojci
( za 2 osobe) 300 g Evo recepta za jo{ jednu varijantu mesnog rolata, u ovom slu~aju za dvije osobe, {to ne zna~i da im se ne mo`e pridru`iti jo{ poneko. U pripremi rolata kreativnost nema granica. Razli~ite vrste mqevenog mesa su dio koji se rola, a za “rolawe“ mo`ete koristiti i file mesa koje je potrebno stawiti ~eki}em za meso. 1 100 g 1 2-3 1 mqevenog mesa glavica crnog luka mesnate slanine jaje ka{ike prezli ka{ika sjeckanog per{una dodatak jelu malo maslaca tvrdo kuvana jajeta rendanog tvrdog sira (po izboru) ka{ika senfa biber malo soli

Priprema
1. Crni luk i slaninu sitno isjeckati i propr`iti na malo maslaca, pa potom ohladiti. 2. Mqeveno meso umijesiti sa jajetom, prezlama i per{unom. Dodati luk i slaninu, za~in (dodatak jelu), biber i so i dobro umijesiti. 3. Kuvana jaja isjeckati i pomije{ati sa rendanim sirom i senfom. Posoliti i pobiberiti. 4. Meso rastawiti na jedan centimetar debqine, premazati filom od jaja i urolati. 5. Pe}i poklopqeno na 200 stepeni Celzijusa oko 45 minuta, zatim skinuti poklopac i pe}i jo{ 15- tak minuta da uhvati boju.

Cijene u KM
meso luk slanina jaja prezla per{un maslac tvrdi sir senf za~ini 4,5 0,2 1,2 0,6 0,4 0,3 0,5 1 0,3 0,4

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) Morate u}i duboko u sebe da biste promijenili dosada{wu `ivotnu filozofiju. Prona|ite mir i pravu mjeru u svemu. Aktivno vam je poqe inostranstva. Pazite da vam to ne prouzrokuje izvjesno razo~arawe.

Vaga
(24.9 - 23.10) Imate jaku voqu i treba da je iskoristite kada je potrebno prevazi}i problem. Mo`ete prona}i neku kreativnu djelatnost koju }ete obavqati u svom domu. To }e vas ispuniti. Vi{e vremena posvetite djeci.

Poslu`ivawe
Rolat s mesom, ili kako ga neki zovu vekna s mesom, pripremqen po ovom receptu, poslu`ite topao uz neku sezonsku ili drugu salatu po `eqi.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11) Prili~no ste na zemqi i nikakva zajedni~ka emocija ne mo`e da vas dotakne. Jedinu brigu vam povremeno stvaraju finansije. Nejasno}e u vezi sa hartijama od vrijednosti. Kupite sebi ne{to {to `elite.

2 100 gr 1

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5) Poku{avate da ubijedite poslovne saradnike u potpuno druga~ija rje{ewa od onih koja ste do sada koristili. Rijetko pravite kompromise. Promjenqivo raspolo`ewe ne prija qudima koji vas vole. Nervozni ste.

Savjet
Kod rolawa mqevenog mesa poslu`ite se aluminijumskom folijom ili papirom za pe~ewe kako biste je lak{e savili.

Rolat od mesa

9,4

Blizanci
(21.5 - 21.6) U`ivate da radite sa ve}im brojem qudi. Mo`ete na poslu upoznati nekoga ko }e vas zaintrigirati. Va{ partner ne{to taji od vas. Treba {to prije zajedno da razjasnite sve nedoumice koje imate u qubavnoj vezi.

Strijelac
(23.11 - 21.12) Va{e misli su konfuzne i nesre|ene. Neko vam je naru{io sistem po kome ste do sada funkcionisali. Ovih dana se odmarajte i trudite se da izbjegavate te{ke misli. Naspavajte se i poku{ajte da se sredite.

Prilikom kupovine poklona djetetu trebalo bi najprije imati u vidu wegove karakteristike i uzrast, a ne sopstvene `eqe, ka`u stru~waci
rane), `ivotiwe koje ispu{taju zvuk ili na kojima se pali i gasi svjetlo, zatim kolutovi koji se ni`u jedan na drugi ili igra~ke za uklapawe, gdje se mawi dio uklapa u ve }i. Pri li kom kupovine muzi~kih igra~ki, ako je mogu}e, provjerite ja~inu zvuka, jer preglasna muzika mo`e da upla{i dijete.

Najboqi poklon za dijete
vuku ili guraju, zatim automo bi li, ka mi oni, igra ~ke koje djeci omogu}uju da sami konstrui{u. Pogodne su i table za pi sawe, boc ka li ce, slagalice i razli~ite didakti~ke igra~ke. Kako mali{ani odrastaju sve vi {e su us mje re ni na vr{wake i ra do se igra ju dru{tvenim igrama. Mnogo vi {e vre me na pro vo de na poqu i vole sve vrste sportskih re kvi zi ta (lop te, frizbi, obru~, rekete, rolere, bicikl...) Kwige su odli~an izbor za svaku priliku, a zanimqiv poklon je i kompakt disk sa muzikom za bebe ili dje~ijim pjesmicama. Kupovina garderobe vi{e }e obradovati roditeqe nego dijete. Ako sma tra te da je to pravi poklon, savjetuje se da posebno obratite pa`wu na veli~inu i da birate odje}u izra|enu od kvalitetnih materijala.

Rak
(22.6 - 21.7) Situacija sa novcem nije ba{ sjajna. Ako se i potrudite mo`ete zaraditi vi{e nego {to se nadate. Uredu je {to volite da jedete, ali nemojte pretjerivati jer mo`ete imati problema sa stomakom. Uznemireni ste.

Jarac
(22.12 - 20.1) Centralne ta~ke suo~avawa sa sobom mogu biti va{i prijateqi. Situacija sa wima koja se nedavno desila pokvarila je va{ odnos. Vrlo ste iskqu~ivi. Ne prihvatate ni~ije nametawe mi{qewa.

IGRA^KE bi trebalo da budu bezbjedne
Kupovina poklona za najmla|e mnogima zadaje glavoboqu, te u ne dos tat ku strpqewa i ma {te u prvoj prodavnici igra~aka biraju lutku, automobil ili pli{anog medu, misle}i da su napra vi li do bar izbor. ^iwenica je da se djeca najra di je igra ju upra vo ovim igra~kama, ali se wima ne}e podjednako obradovati bebe i mali{ani od dvije, tri ili sedam godina. Stru~waci ka `u da bi prilikom kupovine poklona trebalo najprije imati u vidu djetetove karakteristike i uzrast, a ne sopstvene `eqe. Ukoliko niste sigurni {ta da kupite mo`da je najboqe da pitate dijete {ta `eli ili da se konsultujete sa roditeqima. Ako namjeravate da poklon bude iznena|ewe, obra ti te pa`wu ~i me se igraju wegovi vr{waci ili pitajte prijateqe i kolege {ta wihovu djecu najvi{e raduje. ^ak i to, me|utim, ne mora da zna~i da ste napravili dobar izbor, jer djeca imaju veoma razli~ita interesovawa, ali }e efekat biti mnogo ve}i ako odvojite vrijeme i poigrate se zajedno sa mali{anom. Igra ~ke bi tre ba lo da budu bezbjedne, izra|ene od finih materijala, bez grubih ivica, prijatnih i postojanih boja, i {to je tako|e va`no da se la ko odr`a va ju, odnosno da mogu da se peru. Prilikom kupovine obavezno obratite pa`wu na deklaraciju. U najranijem uzrastu igra~ke bi trebalo da budu meke i savitqive, bez sitnih dijelova, traka ili kanapa. Takve igra~ke su razli~ite glo da li ce, zve ~ke, me ka ne lopte razli~itih veli~ina, krupne kocke (najboqe gumiOd godinu i po do pet godina djeca preuzimaju uloge odraslih iz svog okru`ewa i imitiraju ih. Zato su realisti~ne igra~ke i predmeti koji pod sti ~u dram ske igre izu ze tno ko ri sne. To mo gu biti lutke od raznih materijala, kostimi, telefoni, mini-pozornice, mini-kuhiwe, kuhiwski aparati, doktorski set...Pored pomenutih lopti i kocki, tu su igra~ke koje se

Lav
(22.7 - 22.8) Ni{ta nemojte odlagati ve} budite pokreta~ akcije i djelujte odmah. Tako ne}e mo}i da vam izmakne ni jedna dobra prilika. Ukqu~ite razum i prethodno o svemu dobro razmislite. Saberite sve glasove za i protiv.

Vodolija
(21.1 - 19.2) O~ekuje vas naglo i neo~ekivano poboq{awe statusa. Bi}ete zadovoqni sobom i trenutnom situacijom u va{em `ivotu. Bavite se radom u dru{tvenim ili socijalnim ustanovama. Vi{e se kre}ite.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Djevica
(23.8 - 23.9) Dodatni poslovi }e vam obezbijediti vi{e novca, ali i boqu poziciju na poslu. Prija vam da se dru`ite sa qudima koji su puni entuzijazma i pozitivne energije. Mogu}i problemi sa srcem i ki~mom. Skrivate emocije.

Ribe
(20.2 - 20.3) Nemojte u ovom periodu zapo~iwati nikakve akcije na poslovnom planu. Stvari bi mogle krenuti kako niste predvidjeli. Psiholo{ki problemi vas optere}uju i treba vam neka vrsta opu{tawa. Prijala bi vam masa`a.

RJE[EWE: NIOB, ON, TRUPA, ERLAND, KRESTA, PI, NASMAKATI, R, DAMJANA, A^E, IA, TJERA^, TEN, MJESE^ARITI, Y, AK, KRAWICA, MI, W, TANKOSAV, EPODI, N, A, ODUKA, PAN, GROB, SLATI, LARISTANAC, AZ, CREPARA, DIJAGRAMI.

34 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE
AKCIONARSKO DRU[TVO ZA PROIZVODWU, PRERADU I PROMET DERIVATA NAFTE RAFINERIJE UQA MODRI^A Skup{tina akcionara Broj: SA-10-00/09 Modri~a, 19.11.2009. godine

OGLASI

Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu Multinacionalna kompanija sa sjedištem u Gradišci raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos za radno mjesto: SALES ASISTENT – CUSTOMER SERVICE Uslovi konkursa su sljedeći: 1. aktivno znanje engleskog jezika 2. stručna sprema SSS / VŠ / VSS ( poželjno ekonomskog ili tehničkog smjera) 3. odlično poznavanje rada na računaru (MS office, outlook, internet) 4. poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima 5. poželjno vozačka dozvola B kategorije Prijave u elektronskoj formi slati na mail adresu milan.jankovic@ultrapolymers.co.rs Prijave se primaju do 30.11.2009. godine.

Na osnovu ~lana 18. stav 2. Statuta Akcionarskog dru{tva za proizvodwu, preradu i promet derivata nafte Rafinerije uqa Modri~a, Upravni odbor "Rafinerije uqa Modri~a" a.d.

SAZIVA
desetu redovnu godi{wu sjednicu Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva za proizvodwu, preradu i promet derivata nafte Rafinerije uqa Modri~a I Skup{tina akcionara Akcionarskog dru{tva odr`a}e se dana 16.12.2009. godine sa po~etkom u 16 ~asova u prostorijama Dru{tva u Modri~i ulica Vojvode Stepe Stepanovi}a broj 49. Za redovnu sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara Dru{tva (verifikaciona komisija, predsjedavaju}i Skup{tine, sekretar Skup{tine, zapisni~ar i broja~i glasova) 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika i Izvje{taja o realizaciji odluka i zakqu~aka sa 9. redovne godi{we sjednice Skup{tine akcionara Dru{tva 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu i izvr{avawu poslovne politike Dru{tva za 2008. godinu i godi{weg obra~una za 2008. godinu 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Nezavisnog revizora o finansijskim izvje{tajima za poslovnu 2008. godinu i prijedloga o izmjeni i dopuni Odluke Skup{tine akcionara o raspodjeli ostvarene dobiti za 2007. godinu 5. Razmatrawe i usvajawe Odluke o raspodjeli godi{we dobiti i pokri}u gubitaka iz ranijeg perioda 6. Razmatrawe i usvajawe Osnovnih elemenata poslovne politike Dru{tva za 2010. godinu 7. Opoziv ~lanova Nadzornog odbora 8. Imenovawe ~lanova Nadzornog odbora 9. Opoziv ~lanova Upravnog odbora 10. Imenovawe ~lanova Upravnog odbora 11. Izbor Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za poslovnu 2009. godinu II Ukoliko sjednica Skup{tine akcionara ne bude odr`ana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica odr`a}e se 23.12.2009. godine u 16 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom kao iz ta~ke I ovog saziva. III Pravo prisustva i u~e{}a u radu Skup{tine ima svaki akcionar Dru{tva li~no ili preko punomo}nika u skladu sa Zakonom o preduze}ima i Statutom Dru{tva. IV Materijal uz dnevni red dostupan je svim akcionarima na uvid u sjedi{tu Dru{tva u Modri~i, ulica Vojvode Stepe Stepanovi}a broj 49 i mo`e se pogledati svakim radnim danom od 10 do 14 ~asova u holu Upravne zgrade - Slu`ba protokola. ^lan Upravnog odbora Ku{narjov V. I.

BLA@I^-RUBNE TRAKE d.o.o. Vode}i slovenski proizvo|a~ i distributer repromaterijala za proizvodwu namje{taja zbog pove}anog obima posla u Bawoj Luci otvara konkurs za radno mjesto : 1. Trgovac-skladi{tar Uslovi za zapo{qavawe su: - poznavawe rada na ra~unaru - komunikativnost, samostalnost, odgovornost, organizacione sposobnosti, po{tewe i upornost Nudimo: - mogu}nost napretka i dodatnog usavr{avawa sa razvojem firme - siguran posao u rastu}oj firmi Prijave slati iskqu~ivo na e-mail adresu: ilija.vejnovic@blazic-rt.ba ili na adresu Veqka Mla|enovi}a b.b. sa naznakom : "za konkurs" Dodatne informacije o preduze}u pogledajte na: www.blazirc-rt.si Konkurs je otvoren 10 dana od dana objave.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 35

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u i 15 dunuma zemqe u Jablanu, struja, voda, telefon. Namje{ten, useqivo odmah, tel. 38765622173. Prodajem ku}u sa 1.700 m2 zemqe, visoko potkrovqe 7,5 h 7,5, put, struja, voda, 8 km od Bawe Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, tel. 065/773-740. Prodajem ku}u na autoputu izme|u “Ideal” pumpe i “Termo klime”. Mogu}nost gradwe poslovnog objekta, tel. 38765/531-923. Prodajem imawe sa starijom ku}om, 1.8 km od Lakta{a, povr{ine 1.4 ha sa {umom, tel. 38765/907-802. Prodajem ku}e u Rami}ima 45.000, 105.000 i u Buyaku 105.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem u Dervi{ima ku}u P+1, sa placem 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem ili mijewam ku}u u Tuzli za Bawu Luku, centar, korzo, dvije gara`e, 65 m2, prizemqe, prvi sprat, 150 m2 dvori{te, novo, ure|eno, useqivo, tel. 061/733-760. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u u Rosuqama, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s pot krovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, tel. 065/631-613. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad fabrike duvana, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stariju ku}u P+1sa placem od 950 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Bawoj Luci sa 550 m2 stambeno poslovnog prostora, cijena 830.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10 h 9 (P + 1 + M), novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u na sprat sa dva posebna ulaza, Rosuqe, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2 u ulici Gavrila Principa, tel. 065/636545, 065/939-969. Prodajem ku}u u izgradwi, uredni papiri 1/1, tri eta`e, 270 m2 stambenog prostora, oku}nice 500 m2, u B. Luci ul. Stevana Bulaji}a bb, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607-043. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat plus posl. prostor - pekara sa dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 do 1.000.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem useqivu ku}u, 10 h 10, ul. Cetinska i ku}u 10 h 9, P+1, ul. Wego{eva sa poslovnim prostorom, tel. 065/524-505. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u centru Prwavora, ul. Ilije Mali}a 11, tel. 033/453-617. Prodajem ku}u u Prije~anima do prve plo~e sa gra|evinskom dozvolom i prodajem plac 2900 m2 uz potok, povoqno, tel. 065/698-012. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ulici Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem kod Poliklinike ku}u na sprat sa dva dvori{na objekta, plac oko 400 m2, mogu}a gradwa 14h9 na tri eta`e, tel. 065/569-294. Prodajem u Lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1.000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacija, tel. 065/698-012. Prodajem na Pobr|u ku}u na sprat na placu oko 700 m2, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/ 544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m2, cijena 300.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 povoqno uz ulicu, tel. 065/636545, 065/939-969. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom - ogra|eno sa placem 1300 m2, voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu - op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod "Pe{tana" na placu od 600 m2, tel. 065/560-386. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR+1+M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u prizemnicu 14h9 sa 970 m2 placa, prelaz Trn-Jablan, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat u nasequ Turbe prema Gorwem {eheru, 1/1, povoqno i hitno, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u kod "Kosmosa" uredni papiri, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem ku}u na 12 ari zemqe sa prate}im objektima pored asfalta u Mladenovcu, Srbija (povoqno), tel. 066/883-365, 0043/69911661576. Prodajem ku}u u Kqu~u poslovni prostor + gara`a + stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawoj Luci, Mrkowi} Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P 220 m2 prostora 212 m2 placa, uredni papiri, cijena 168.000 KM, tel. 065/011-065. Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavno putu sa velikim placem, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem na Paprikovcu blizu "Sirana" ve}u sre|enu ku}u, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u na sprat na parceli od 400 m2 B.Luka Rosuqe, Trive Amelice 17, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u u Bawoj Luci sa placem oko 620 m2, {iri centar, tel. 065/698-012. Prodajem drveni objekat, dimenzija 3 h 5 m, u Lakta{ima cijena 600 KM, tel. 065/811-117; 051/488-287. Prodajem ku}u, ul. Kwaza Milo{a, lokacija atraktivna za poslovni prostor, tel. 065/601-789. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji Bawa Luka ul. Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986. Prodajem u Buyaku uz isto~nu ogradu kasarne "Kozara", ku}u na sprat 9h9 u dupleksu na 500 m2 zemqi{ta, tel. 051/437-934; 065/763941. Prodajem na tranzitu ku}u visoku prizemnicu 12h9 sa 600 m2 placa (trosoban stan i poslovni prostor), tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem odmah useqivu ku}u u Kne`evu, prizemqe, sprat i visoko potkrovqe, gara`a, plac 1430 m2 pod vo}wakom, sve 1/1. Cijena 55.000 KM, tel. 051/591- 968; 061/468-511; 061/349399. Prodajem ku}u u ^elincu blizu Doma zdravqa, tel. 065/398-549; 065/322-144. Hitno prodajem u ^elincu (naseqe Yombe), useqivu mawu ku}u na placu od 300 m2, vlasnik 1/1, cijena 40.000 KM, tel. 065/906-356; 066/307-643; 051/214-368. Prodaje se useqiva ku}a na placu od 500 m2, ul. Pionirska 33, papiri uredni, tel. 065/528-247; 065/972-569. Gradi{ka - na prodaju ku}a, spratnica, dva poslovna prostora, uredna dokumentacija, povoqno, tel. 065/337965. Prodajem visoku prizemnicu, 8h11, sa 10 dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 06/334-641; 066/491551. Prodajem dvije ku}e + dvori{ni objekat, povoqno za dvije porodice, udaqenost 1.800 m od RK “Boska”, tel. 065/900-040. Prodajem izuzetnu ku}u sa wegovanim vrtom na dobroj lokaciji u Bawoj Luci, tel. 066/991-103; 000011 G. ZAMJENA Mijewam ku}u u Kru{evcu za stan u Bawoj Luci uz dogovor, tel. 065/441115. Mijewam ili prodajem ku}u u Kuqanima za stan u gradu, tel. 051/386-487. IZDAVAWE Izdajem namje{ten dvori{ni objekat, ku}ica, povoqno., tel. 38765/224-551, 051/354 543. Izdajem namje{tenu ku}u u blizini TC "Merkator", Frana Supila 7, tel. 065/523-162. Izdajem garsoweru u ku}i, naseqe \ure \akovi}a, namje{teno, tel. 066/803-406. Izdajem namje{tenu, renoviranu ku}u sa gara`om i centralnim grijawem, ul. Goluba Babi}a 9, Bawa Luka, tel. 065/200-150, 051/437-211. Izdaje se namje{tena ku}a porodici ili zaposlenim ul. Pionirska 33, tel. 065/528-247; 065/972-569.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Izdajem dvori{nu sa centralnim grijawem, Kozarska 35, tel. 065/835361. Izdajem sprat ku}e sa gara`om Tuzlanska 33, autobus pred kapijom, tel. 065/786-898. Izdajem stariju namje{tenu ku}u 100 m2 u centru grada kod SUP-a, tel. 065/526-630. POTRA@WA Zaposlen momak tra`i cimera ili cimerku u trosobnoj ku}i, bez gazda. Rosuqe. Hitno, tel. 38766/986-695.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765518567 i 065/518-567. Prodajem dvosoban stan 55 m2 u Novom Beogradu, Du{ana Vukasovi}a, blok 62, tel. 38765/665-914, 381646160578 , 381112691488. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i gara`om, tel. 38766/470-570, 066/661213. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, sedmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, povoqno, tel. 38765885111. Prodajem stan 75 m2 u Bawoj Luci, naseqe Rosuqe, cijena 100.000 KM, tel. 38766/807-097. Prodajem stanove u ^elincu od 29 m2 do 65 m2, nova gradwa, tel. 38765/332-828, 051/551-332. Prodajem jednosoban stan 34 m2 I sprat iza salona "Ardor" na Lau{u, tel. 066/167-407. Prodajem jednosoban stan 35 m2, ul. Cara Lazara, drugi sprat, sun~an, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem jednosoban stan 32 m2, renoviran sa komplet namje{tajem, ul. Marka Kraqevi}a, cijena 70.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift,, tel. 065/516-927. Prodajem trosoban stan u Boriku 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem nove stanove, razli~ite veli~ine i lokacije po povoqnim cijenama, tel. 065/562-426. Prodajem novu useqivu garsoweru 30 m2 (lift, centralno, balkon) i dvosoban stan 52 m2, cijena 2.000 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m2, tre}i sprat,, tel. 065/516-927. Prodajem stan 91 m2 u centru i u nasequ Star~evica, tel. 065/549-687. Prodajem vi{e stanova u Jevrejskoj ulici, tel. 051/211-656, 066/148-420. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 44 m2 sa ostavom 4 m2 (lift, centralno), ul. Romanijska, tel. 065/524505. Hitno prodajem stan 44 m2, useqiv prije nove godine u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/ 329-162. Prodajem stan 51 m2, Bawa Luka, Jovana Du~i}a, prizemqe, pogodno za poslovni prostor, tel. 066/420-257. Prodajem noviji dvosoban stan 66 m2, ul. Majke Jugovi}a (“Integralova” zgrada), blizu fakulteta, tel. 065/524-505. Prodajem stan na atraktivnoj lokaciji 36 m2, cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, 8 sprat, Carice Milice 4, tel. 066/779-758.

Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Novoj varo{i 66 m2 mogu}a zamjena za mawi, tel. 065/624-186. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice ( kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Lazara 4, centar, zidana gara`a 14 m2, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 50 m2, tel. 065/986-453. Prodajem svih veli~ina gotove stanove i stanove u izgradwi na vi{e lokacija, tel. 066/165-323. Prodajem na Star~evici stan 91 m2, ul. Rajka Bosni}a, tre}i sprat, stan je sre|en, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban stan, 64 m2, Ul. Krfska, II sprat, tel. 065/620-322. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 2 m , fasadna cigla, cijena 200.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem u “Malba{i} zgradi” kod Medicinske elektronike, trosoban stan, 90 m2, peti sprat, lift, sa gara`nim mjestom 18 m2, useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stanove 32 m2, 38 m2 48, 49, 50, 55, 79, 89 91 i 110 m2, tel. 065/549687. Prodajem nov useqiv trosoban stan 84 m2, (centar), Aleja Svetog Save, sa ostavom 5m2, cijena 2.200 KM/m2, hitno, tel. 065/524-505. Prodajem na Rebrovcu jednosoban stan 41 m2, prvi sprat u izgradwi, useqiv u septembru ove godine, tel. 065/371-611. Prodajem jednosoban stan, renoviran, visoko prizemqe u Novoj varo{i, Bawa Luka, tel. 065/569-294. Prodajem stan, 65 m2, Borik, zgrada Titanik, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/ 939-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 48 m2 II sprat 1800 KM po m2, tel. 065/497-846; 051/216-155.

36 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE
Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i od 90 m2, ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545;. Prodajem stan na Star~evici 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv,, tel. 066/165-323. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a kod Studentskog doma nov dvosoban stan povr{ine 66 m2, ~etvrti sprat, lift,, tel. 065/371-611. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m2 prvi sprat 85.000 KM i tre}i sprat 90.000, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana u Centru ili mjewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem stan 86 m2, IV sprat, lift, totalno saniran u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem trosoban komforan stan u ulici Reqe Krilatice, Borik, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Obili}evu 49 m2, VP, tel. 065/698-012. Prodajem stan u {irem centru 68 m2, I sprat, tel. 065/698-012. Mijewam ili prodajem dvosoban stan na Star~evici za mawi uz doplatu 64 m2, prvi sprat, tel. 065/662439. Prodajem hitno stan u "karingtonki" kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunce totalno sre|en, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban i trosoban stan u Bawoj Luci, tel. 065/497-846; 051/216155. Prodajem u Bawoj Luci jednosoban stan 40 m2, strogi centar, 2 sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ul. Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. U strogom centru Bawe Luke hitno prodajem ~etvorosoban stan na II spratu, registrovan i za sjedi{te firme cijena 260.000 KM, tel. 065/ 687-643. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te" trosoban stan 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem stan u zgradi "pentagon", 94 m2, tel. 065/894-718. Prodajem nov dvosoban stan 61 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, odmah useqiv, cijena 1950 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem novi dvosoban stan 47 m2, odmah useqiv, kod zgrade MUP, cijena 99.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem na Bulevaru trosoban stan 75 m2, drugi sprat, tel. 066/165-323. Prodajem stan novogradwa 37,50 m2, naseqe `ute zgrade Petri}evac, namje{ten (sve stvari nove), tel. 065/894-510. Prodajem na Stra~evici stan, ul. Ogwena Price, 4 sprat, 63 m2, ekstra ura|en (mogu}nost prepravke u trosoban), cijena 1950 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem nove stanove bli`e centru, ekskluzivno opremqeni, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem u ul. \ure \akovi}a renoviran dvoiposoban stan 74 m2, peti sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem nov dvosoban stan, 48 m2 + {upa 3 m2, tre}i sprat, ulica Sredwo{kolska bb, kod “Tempa” - novogradwa, useqivo odmah, tel. 065/350-852. Prodajem povoqno i hitno dvosoban stan 58 m2 u Boriku, visoko prizemqe, ekstra lokacija, renoviran, tel. 065/909-747; 051/309-675. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem u Aleji Sv.Save trosoban stan 82 m2 + {upa 5 m2 sa dva balkona peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem renoviran dvosoban stan 58 m2, tre}i sprat u nasequ Ante Jaki}a, tel. 065/516-927. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/636-545. Prodajem mawi trosoban stan u Boriku, tel. 065/832-572. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke 46 m2, prvi sprat plus gara`a, tel. 051/302-724. Prodajem stan u Obili}evu 44 m2, VP, tel. 065/698-012. Prodajem stan na Star~evici, Jovana Jan~i}a br. 10, drugi sprat, cijena po dogovoru, ima podrum, tel. 065/386-948. Prodajem jednosoban stan 46 m2 drugi sprat, ulica Jovana Jan~i}a na Star~evici, cijena po dogovoru, tel. 065/386-948. Prodajem nov stan na Hisetama, ul. Isidore Sekuli}, 48 m2, prvi sprat, cijena 90.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem stanove od 61 m2 (Stanogradwa), 44 m2 "Stefan Milutin" i 70,50 "Milo{ Impeks", tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem stan 64 m2, dobar raspored u ul. Kne`opoqska - Borik Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem stan, nov, useqiv, dvosoban 37 m2 i trosoban 69 m2, cijena 1.900 KM/m2 sa PDV-om, hitno, tel. 065/524-505. Prodajem stan 45 m2, ul. Bra}e Potkowak Obili}evo, Bawa Luka, tel. 065/738-610. Prodajem trosoban stan 69 m2 III sprat \ede Kecmanovi}a 1, saniran, tel. 051/303-378; 065/621-017. Prodajem stan u Obili}evu 51 m2 + lo|a podrum, tre}i sprat, lijepa i tiha lokacija, useqiv, zgrada gra|ena 1990. godine, cijena 99.450 KM, tel. 065/161-284. Prodajem 2 ku}e u centru Bawe Luke, vlasni{tvo 1/1, tel. 00468 369447. Prodajem dvosoban stan 53 m2 Milo{a Obili}a 52, peti sprat, Bawa Luka, tel. 065/881-644. Prodajem nov jednosoban stan, 33 m2, useqiv, Lau{, tel. 065/277-647. Prodajem trosoban stan u centru Bawe Luke sa podrumom i gara`om, cijena povoqna, tel. 051/219-798; 065/979-805. KUPOVINA Kupujem mawi stan u ra~un dajem plac 1250 m2 uz moju doplatu, tel. 065/918-620; 051/217-781. Kupujem stan od 35 m2, prednost Borik, Star~evica i Obili}evo, tel. 065/751-929. ZAMJENA Mijewam garsoweru u Boriku za jednosoban stan 30 m2, tel. 065/443751; 051/488-879. Mijewam trosoban stan za mawi ili ga prodajem, prvi sprat 85 m2 neseqe \ure \akovi}a, tel. 065/482452. Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, hitno, tel. 065/419-294. Mijewam stan kod SUP-a za ku}u, tel. 51/466-488. Mijewam stan u Br~kom za odgovaraju}i u Bawoj Luci, tel. 065/889959. Mijewam stan 31m2 Obili}evo za ve}i 44m2 Borik ili {ire ili prodajem, tel. 051/463-795, 065/167-174. Mijewam dvosoban stan 66m2 II sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{ za trosoban stan u centru, sprat 1-2, hitno, tel. 051/303-038, 065/180-753, 051/307-514. Mijewam dvosoban za jednoiposoban u Srpskim toplicama za Mejdan ili Hisete, tel. 051/413-640. Hitno mijewam trosoban stan 85 m2 za dvosoban ili prodajem, naseqe \ure \akovi}a, tel. 065/482-452. IZDAVAWE Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i gara`om, tel. 38766/470-570, 066/661213. Izdajem dvosoban stan u privatnoj ku}i s gara`om, tel. 051/437-353. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru Gradi{ke, stambena zgrada, centr. grijawe, prvi sprat, slobodan od 1.1.2010., tel. 065/672-835. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}u, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem samcima (ne studentima) namje{tenu garsoweru u novogradwi zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/850656. Izdajem dvosoban namje{ten stan zaposlenim djevojkama ili studentkiwama, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711. Izdajem jednosoban stan, sa posebnim ulazom, po potrebi i gara`u kod kasarne "Kozara" - Buyak 3, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/298-511. Izdajem stan, dvori{na, poseban ulaz, Ilije Gara{anina 125, zvati u poslijepodnevnim ~asovima, tel. 051/352-707. Izdajem super namje{ten mawi dvosoban stan u centru grada, poslovnim qudima, strancima, tel. 065/705-460. Izdajem garsoweru sa grijawem u novogradwi, zaposlenom licu Kara|or|eva 387 kod Ko`are, tel. 214-470. Izdajem dvosoban stan sa gara`om u privatnoj ku}u zvati od 13 ~asova, tel. 437-353. Izdajem namje{ten stan sa grijawem kablovska TV ul. Jarosolava Pelcitija 6, tel. 066/666-769. Izdajem dvosoban nov, nenamje{ten stan, ul. Kara|or|eva 378, II sprat, tel. 065/687-903. Izdajem povoqno jednosoban stan u ku}i, zvati poslije 15 ~asova, tel. 280-990. Izdajem prazan stan, Spskih rudara 48, Lau{, tel. 051/280-922. Izdajem trosoban stan, kuhiwa, balkon, poseban ulaz, namje{teno, plizina "Peveca", ul. Dubi~ka 184, Bawa Luka, tel. 051/385-502; 065/619227. Izdajem namje{tenu garsoweru, sa dobrim grijawem, poseban ulaz, u ul. Jasimira Mal~i}a br. 6, tel. 051/454524; 065/858-064. Izdajem jednosoban stan na Lau{u, namje{ten, poseban ulaz, tel. 051/282396; 066/383-977. Izdajem dvosoban stan sa gara`om u stambenoj zgradi, tel. 065/526-063. Izdajem jednosoban namje{ten stan (ku}a) ulaz poseban, tel. 065/988-220. Izdajem stan, 75 m2, ulica Cerska 7, u Trnu, tel. 051/584-138. Izdajem mawi dvosoban stan, privatna ku}a, poseban ulaz, vlastito centralno grijawe, Rosuqe, tel. 065/663-395. Izdajem mawi jednosoban prazan stan, poseban ulaz, struja odvojena, tel. 065/973-228. Izdajem nov mawi dvosoban stan u ul. Stepe Stepanovi}a, namje{teno, tel. 065/283-615. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan u stambenoj zgradi na Star~evici, tel. 065/522-501. POTRA@WA Potreban stan u strogom centru, visoko prizemqe ili prvi sprat, pla}am unaprijed od tri do {est mjeseci, tel. 066/122-106. Student farmacije tra`i namje{tenu garsoweru ili jednosoban stan sa grijawem u centru grada ili Boriku, tel. 065/528-193. Prodajem poslovne prostore 30m2, 43, 44, 68, 168, 185, 216, 360, 700, 1260, 1460 m2 u Bawoj Luci, tel. 065/549687. Prodajem halu, tel. 065/631-613. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371611. Prodajem poslovni prostor 100 m2, ul. Kara|or|eva 239, kod "Jadranke" na glavnoj cesti, cijena po dogovoru, tel. 065/588-889. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem poslovni stambeni objekat P+P+M 700m2 u Dervi{ima, stari gradi{ki put na placu od 800m2 u Bawoj Luci, tel. 065/404-644. Prodajem lokal 30 m2 u Drago~aju kod Doma, povoqno, tel. 065/251-944. Prodajem ili dajem u zakup poslovni prostor kod "Boske" 60 m2, namjena za kancelarije, tel. 066/165-323. Prodajem - iznajmqujem opremqen kafe bar 50 m2 + 26 m2, vlasnik, tel. 065/900-040. IZDAVAWE Izdajem poslovne prostore vel. 30, 33, 40, 55, 18 m2 i kancelarije, pet kacelarija sa namje{tajem, grijawe, klima i obezbje|ewe, tel. 065/522802, 051/216-384. Izdajem lokal u stogom centru 16 m2 sa upotrebnom dozvolom zvati od 8 do 16 ~asova, tel. 051/211-999. Izdajem poslovni prostor 45 m2 u prizemqu u Gospodskoj ulici, grijawe, klima i obezbje|ewe, tel. 051/216-384, 065/522-802. Izdajem poslovni prostor 36 m2, dvije kancelarije kod restorana ^ajavec, prilaz sa dve strane, cijena 400 KM, tel. 051/302-434. Izdajem poslovni prostor 40-50 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdaje se poslovni prostor kod ambulante na Ko~i}evom vijencu 34 m2 pogodan za sve namjene a trenutno opremqen za trgovinu, tel. 065/560340. Izdajem poslovni prostor 50 m2 za uskladi{tewe prehrambene ili druge robe cijena 400 KM, tel. 065/337-828. Izdajem poslovni prostor pogodan za kancelarije 27 m2 centralno grijawe i parking prostor ima, u ul. Branka Popovi}a 7, tel. 051/371-614. Izdajem poslovne prostore 44 m2, 48, 60, 150, 450, 450, 1460 m2 u Bawoj Luci, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 13,7 m2, Nikole Pa{i}a 26, za frizerski salon i druge djelatnosti, tel. 065/786-898. Izdajem vrlo povoqno vi{enamjenski poslovni prostor 80 m 2, ul. Mla|e ]usi}a bb Drakuli} - novo vojno naseqe, tel. 065/065-311. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u B. Luci, Frana Supila 7 vi{enamjenski povoqno, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor u zanatskom centru Hani{te pogodan za kancelariju, a mo`e i za druge namjene, tel. 065/028-363. Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te; Moslova~ka br. 12, tel. 066/ 642-376. Izdajem poslovni prostor pogodan za apoteku, ambulantu, predstavni{tva i kancelarije, Du{ana Ko{~ice 22, Bawa Luka, tel. 065/526532. Izdajem poslovni prostor 25 m2, ul. Vase Pelagi}a 10, tel. 066/670-895; 065/562-426. Izdajem poslovne prostore mo`e kancelarije odnosno biro za firmu pogodno mjesto, Bra}e Podgornika 47 jedan prostor 100 m2 i drugi 110 m2 cijena po dogovoru, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor 30 m2 u centru grada (kod Ferhadije yamije), tel. 065/472-386. Izdajem kancelarije u ul. Milana Tepi}a, tel. 065/497-846; 051/216-155.

OGLASI
Izdajem izlo`beno (200 m2) - magacinski (300 m2) prostor na autoputu, Suboti~ka bb, tel. 065/932-112. Izdaje se kancelarijski prostor 55 m2 sa upotrebnom dozvolom u strogom centru B. Luke, ul. Jevrejska, tel. 065/902-567. Izdajem poslovni prostor 18 m2, ul. Branka Mora~e br. 1 (blizu Zelenog mosta) vi{enamjenski, pogodan za kancelariju, tel. 051/461-613. Izdajem skladi{ni prostor 170 m2 + izlo`beni prostor 150 m2 + kancelarijski prostor 90 m2 kod Prijedorske petqe, tel. 065/996-725. Izdajem lokal na dobroj lokaciji Bawa Luka ul. Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Izdajem poslovni prostor od 55 m2 u Kara|or|evoj ul. br. 37 (Lau{) s dozvolom za prodavnicu, tel. 065/936217, 065/198-602. Izdajem kancelarije u Novoj varo{i, 42 m2, povoqno, tel. 066/819345; 066/847-036. Izdajem poslovni prostor u pripremi 63 m2, Kraqa Alfonsa 4, Bawa Luka preko puta “Alpine” i “Unistursa”, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/184-625. Izdajem poslovni prostor 22 m2 jefitno 150 KM Kara|or|eva 445 B.Luka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem poslovni prostor za kancelarije 34 m2 i 26 m2, tel. 065/ 526-532. Izdajem kancelarije, tel. 065/631613. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije na Star~evici, tel. 065/512-035.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u u ul. \ure \akovi}a naseqe Ko~i}ev vijenac, Bawa Luka, tel. 065/612-652. Prodajem ili izdajem gara`u kod MUP-a, tel. 066/729-685. IZDAVAWE Izdajem gara`u, ul. Vilsonova 8, tel. 051/465-398.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem vi{e placeva u ^esmi, kod autopraonice Dado. Povoqno., tel. 38765/679-481. Bra~, Milna, 344 m2, 1/1, prekrasna uvala, infrastruktura, tel. 38766/7 17-336. 15 dunuma, 6 km od centra Lakta{a, uz kanal, kompletna infrastruktura, tel. 38766/717-336. Prodajem plac u [u{warima 710 m2, 1/1 vlasni{tvo, povoqno, hitno, tel. 38765/642-759, 065/077-401. Dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, Kuqani 1/1, tel. 38765/543-499. Prodajem dunum zemqe u Razboju pored puta Topola - Srbac, ima gradsku vodu, telefon, povoqan za izgradwu ku}e ili maweg preduze}a, tel. 051/370-931. Prodajem 3000 m2 zemqe u Drakuli}u, 20 KM/m2, sve 1/1, tel. 381249; 065/926-261. Prodajem dva dunuma zemqe u Lakta{ima, selo Milo{evci Bawa Luka ul. Zelengorska br. 3, tel. 051/217-986. Prodajem plac na Pavlovcu (Lau{), 600 m2, mo`e i zamjena za automobil uz doplatu, tel. 066/742-581. Prodajem 1.650 m 2 zemqe (dva placa) kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/ 516-927. Prodajem 2.000 m2 parcelu kod Toplane, tel. 065/631-613. Prodajem vi{e placeva za individualnu izgradwu na vi{e lokacija, tel. 065/562-426. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/939-969. Prodajem ~etiri dunuma zemqe Jablan-Lakta{i, tel. 065/569-294.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Izdajem razra|eno skladi{te gra|evinskog materijala u Trnu na glavnoj ulici sa svim prate}im objektima, tel. 38765/539-888. Izdajem poslovni prostor 55 m sa upotrebnom dozvolom, ul. Branka Popovi}a 97a, tel. 38766/977-709, 051/371-475. Izdajem kancelarijski prostor, Gr~ka ulica, 66 m2, kod stare autobuske, tel. 38765/186-503. Izdajem poslovni prostor 28 m2 u centru Prijedora na novoj tr`nici, tel. 38765/533-060.

OGLASI
Prodajem zemqi{te 3600 m2 , preko puta @upnog ureda sa mawom ru{evnom ku}om u Motikama na glavnom putu, struja, voda,, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te i {umu povr{ine 20.000 m2 sa vikendicom u izgradwi na glavnom putu u Kr~maricama, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 656 m2 imaju svi uslovi za gradwu ku}e, lice placa do ulice 17 m, cijena po dogovoru po{to i op{tina prodaje, nalazi se u ul. Bra}e Kukrika kod br. 21, tel. 051/215483. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 2.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435-685. Prodajem povoqno 6,5 dunuma zemqe u komadu kraj kanala Lakta{i - Srbac u Maglajanima, tel. 065/757-397. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac u Gorwoj ^esmi 1100 m2, 1/1 cijena 30 KM po m2, tel. 065/355060. Prodajem plac 1700 m2 za gradwu ku}e, vikendice naseqe Pavlovac, ~etiri i po km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem dva placa sa UT uslovima, tel. 065/623-554. Prodajem u Drakuli}u zemqu povr{ine 4.400 m2 uz asfalt, struja, voda, cijena 65.000 KM, tel. 065/671420. Bawa Luka - Rami}i prodajem placeve po 500 i 1000 m2, tel. 065/569294. Prodajem 60 dunuma zemqe i {ume u komadu, hitno, tel. 065/623-554. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem dva placa po 1000 m2 blizu Kla{nica, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem 22 dunuma zemqe u [trpcima i nedovr{enu vikendicu, 8 km od Prwavora, tel. 051/663-250. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci - Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac od 4.000 m2, vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, cijena 100 evra/m2, tel. 065/371-611. Prodajem plac na Pavlovcu kod "[eve", tel. 051/217-507. Prodajem plac od 708 m2 u Bawoj Luci - Tuwice, sa projektom, prikqu~cima i asfaltom, tel. 065/541760. Prodajem plac - zemqu 4.000 m2 u Prijakovcima, cijena 32.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem 10 dunuma zemqe u [u{warima, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 051/216-140; 065/310-057. Prodajem u Rami}ima zemqu oko 15.500 m2, povoqno uz prijedorski put, tel. 065/698-012. Prodajem u Dervi{ima placeve od 480 - 560 m2, tel. 065/698-012. Prodajem zemqu 16 dunuma u Mahovqanima, Lakta{i, izlaz na glavnu ulicu B. L.- Gradi{ka, tel. 066/328896. Prodajem imawe - ku}a sa prate}im objektima, oku}nice 25 dunuma, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569-294. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem dva dunuma zemqe 1/1, 1km od Tvornice ko`e, tel. 066/897-469. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem zemqu uz autoput, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem tri dunuma zemqe, mo`e i u parcelama, struja, voda, put, dozvoqena gradwa. Pet stotina metara od centra - Jeli}a brdo, tel. 066/397-670. Prodajem placeve za stambenoposlovne objekte (Bawa Luka), tel. 065/549-687. Prodajem plac u Slatini, 3.200 m2, na placu, gradska voda i struja, tel. 065/705-460. Prodajem plac 1700 m2, kraj glavnog puta, 800 m od fabrike vode, tel. 065/605-445. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, dozvoqena gradwa ku}e za stanovawe, naseqe Lau{ 2, tel. 051/437-862. Prodajem 6.700 m2 zemqe u ^arda~anima u kompletu, put, struja, voda, pod {umom - kvalitetna, 1/1, uredni papiri, vi{enamjenski pogodno za proizvodne i druge objekte, tel. 051/371-166. Prodajem dva placa u komadu od {est i od sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-598. Prodajem mawi plac u Lazarevu blizu "Intereksa" UT uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288628; 065/996-568. Prodajem plac 1300 m2 u Barlovcima, sva infrastruktura, tel. 066/294-008. Prodajem parcelisanu zemqu u [argovcu blizu Tuwica ili mijenam za mawi stan uz doplatu, tel. 066/294247. Prodajem plac na moru 454,2 Milna - Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249, 065/096-438. Prodajem placeve u Debeqacima 867, 931 i 1180 m2, blizina gradskog autobusa, tel. 065/763-941. Prodajem plac od 1.103 m2, ku}i{te, uvedena trofazna struja, voda asfalt, pomo}ni objekat, vo}e, ogra|eno u Prije~anima - Bawa Luka, cijena po dogovoru, tel. 065/970-068. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem plac, 440 m2, u Drakuli}u, 6 km od centra B. Luke, cijena 15.500 KM, tel. 065/662-776. Prodajem povoqno plac povr{ine 487 m2, dozvoqena gradwa cijena po dogovoru, naseqe Lau{ 2, tel. 051/ 437-862. Prodajem 14 dunuma zemqe na kojoj je regulacionim planom, predvi|eno devet gra|evinskih parcela, Bolanog Doj~ina 32, preko puta “Kosmosa”, tel. 065/875-326. Prodajem 3.000 m2 zemqe u ^arda~anima, 1/1, vrlo povoqno, lijevo Kla{nice - Prwavor, tel. 371-166. Prodajem plac 1.300 m2 od kasarne u Zalu`anima udaqena jedan km, kraj asfalta sva infrastruktura, tel. 065/451-920. Izdajem sobu za dvije djevojke u blizini Gimnazije, tel. 065/293-800. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu sa kupatilom, centralno grijawe poseban ulaz u Novoj varo{i, tel. 066/668-340. Izdajem dvokrevetnu sobu, studentkiwama, u~enicama, centralno grijawe, upotreba kupatila i kuhiwe, tel. 051/216-374. Izdajem sobu za dve studentkiwe ili u~enice u centru grada, sa upotrebom kuhiwe, tel. 051/216-345; 065/713-688. Izdajem jednokrevetnu sobu zvati od 13 do 17 ~asova, tel. 437-353. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima ili u~enicima, poseban ulaz, centralno grijawe, kuhiwa, kupatilo, zvati poslije 19 ~asova, tel. 051/312-055. Izdajem sobe |acima u Obili}evu, poseban ulaz, bawa i grijawe, tel. 065/613-398. Izdajem sobu za studenta, tel. 051/ 462-393. Izdajem namje{tenu sobu u Obili}evu, tel. 051/429-662.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 37
Prodajem "golf dva" turbo dizel, 87. godi{te, registrovan godinu dana, vlasnik, cijena 3.400 KM, tel. 065/310-792. Prodajem "mercedes" A 160 CDI, prvi vlasnik, prva registracija 2005. godine, tel. 065/516-859. Prodajem "audi 4" 1.9TDI, 98. god. alarm, lavqa kanya 12.600 KM, tel. 065/523-162. Prodajem "reno klio" 1,4, 72 KW, 16 V, proizveden 2001, registrovan do 10/10 godine, ful oprema, benzin, metalik sivi, tel. 065/585-573. Prodajem skuter "sanli", 2009. godi{te, pre{ao 5.500 km, cijena 650,00 KM, trajna registracija, 49 ccm, tel. 065/766-852. Prodajem "audi 80" cc 1,6 benzin 1986, registrovan cijena 2000 KM, tel. 065/400-029. Prodajem "opel astru" 1.8, benzin, crna metalik, god. proiz. 2000. registracija do novembra 2010, tel. 065/310-398. Prodajem - mijewam “mercedes 190 D” 83. god. motor havarisan, ostalo u odli~nom stawu, tel. 066/712-900. Prodajem "opel kadet" 1,4 I, proizveden 1990. , registrovan do 9/10, mo`e zamjena, tel. 065/697-806. Prodajem "fijat bravo" 16, 2001. godi{te, tel. 065/472-386. “Tojota jaris” 1,3 vti metalik klima, pet vrata, prvi vlasnik, registrovana do 11.2010, cijena 15.500 KM, tel. 065/760-760. Prodajem “ford-fokus 1.6” benzin 2002, limuzina crveni, petoro vrata, kao nov, klima, pla}ena carina i PDV, 9.300 KM, tel. 065/949-404. “Opel astra 1.7” dizel, 2002, limuzina, siva metalik, kao nova, registrovana godinu dana, 10.950 KM, tel. 065/949-404. Prodajem hitno "audi 80” CC 1,6, benzin, 86 godi{te, registrovan, cijena 2.000 KM, tel. 065/400-029. Prodajem VW-pasat karavan dizel 2002.sivi, metalik kao nov, registrovan, povoqno, tel. 065/225-522. Prodajem" pe`o 106", 1.1 benzin, 1997. godi{te, klima, metalik bordo, registrovan do 12/09, tel. 065/978775. Prodajem ili mijewam za jeftinije "mercedes" A klasa, dizel 2001. godina, tel. 065/528-247;. Prodajem "ford fijestu", 2000. godi{te, 1,3 benzin, povoqno, tel. 065/534-652. Prodajem "mazdu 323 F", 2000 godi{te, TDI 1,9, komplet opremqena, klima, metalik, crveni, cijena 11.000 KM, tel. 065/975-103. Prodajem "reno 19" 1,7 benzin+plin odli~no stawe, mp3 muzika, nove gume, dosta opreme, cijena 3850 KM, tel. 065/842-923. Prodajem "opel - astru", 1.7 dizel 2002. limuzina kao nova, sivo metalik klima - alu felge pla}ena carina i PDV 10.500 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "opel - astru", karavan 1.6 benzin 1997 u odli~nom stawu, klima, registrovana godinu dana 5.000 KM, tel. 065/794-389. Povoqno prodajem "reno lagunu" dizel, 2003. godi{te, registrovan, cijena 12.000 KM, tel. 065/544-689. Prodajem kombi "micubi{i", putni~ki neregistrovan, 91. godi{te, L 300, generalka motora ura|ena, povoqno, tel. 066/163-105; 066/755560. Prodajem "kadet" karavan dizel, 90 godi{te, registrovan godinu dana, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem “jugo 55”, registrovan do 19.9.2010. godine, tel. 066/878-474. Prodajem “opel kadet suzu” 1,3 S, u dobrom stawu, 87. godi{te, registrovan do 7/10, benzinac, cijena 2.000 KM, nije fiksno, mo`e dogovor, tel. 066/156-976. Prodajem "jugo", 86. godi{te, ispravan, neregistrovan, tel. 065/974-893. DIJELOVI I OPREMA Prodajem {koqku "mercedes 123", kompletnu, cijena 200 evra, tel. 065/653-525. Prodajem "kanyu" za “pe`o 206”, za{tita od kra|e, tel. 065/696-422; 065/696-347. Prodajem ~eli~ne felge za "pasat" 5 i "golf" 4, tel. 065/931-383. Prodajem ~eli~ne felge 14 cola "golf 4" i 15 cola "opel vektra", tel. 065/931-383. Prodajem gume 195-65h15, MS, "mi{elin alpin", skoro nove, ~etiri komada, cijena 200 KM fiksno, tel. 065/955-555.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, kupac dobija dugoro~an posao, tel. 066/174-794. Prodajem krunilicu za kukuruz ru~nu i kuku atestiranu za “mercedes”, novo, tel. 065/864-056. Prodajem mlin za `ito, ru~ni rad, trofazni motor, cijena povoqna, tel. 065/535-934. Prodajem nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem ma{inu za vo}e i povr}e, tel. 051/532-426. Prodajem grajfer za utovar |ubriva i plugove obrta~e, tel. 065/931-383. Prodajem mlin, meqe sva `ita, ru~no pravqen bez motora, cijena po dogovoru, tel. 065/606-144.

VIKENDICE
PRODAJA
Hitno i povoqno prodajem vikendicu, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u Rije~anima na placu 2.250 m2, pored potoka, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem vikendicu 20+20 m2 u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, zavr{ena, voda, struja na placu 500 m2, ogra|eno, tel. 065/581-773, 051/318739. Prodajem zapo~etu gradwu vikendice (temeq i prva plo~a), 8,5h5 na zemqi{tu 1700 m2, povoqna cijena u Slatini-\uki}i, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem brvnaru 3,5 h 2,5 m cijena 2.100 evra, tel. 066/328-896. Prodajem vikendicu 8h6 nedovr{ena sa 1.500 m2 zemqi{ta u Slatini, asfalt, voda, struja, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikendicu u Kobatovcima - Lakta{i, tel. 065/620-186. KUPOVINA Kupujem vikendicu ili plac blizu bilo kojeg bazena u Lakta{ima ili Bawoj Luci, tel. 051/216-228; 066/318350.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem rashladnu vitrinu za trgovinu 2 metra povoqno, tel. 065/786898.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe i cijena po dogovoru, tel. 051/532-426. Kafe-baru “Umberto” potrebna konobarica ili konobar sa iskustvom, tel. 065/519-925. Prodajem el. {poret kombinacija plin-struja i sa duplom rernom za pite, proizvo|a~ "Igo Qubqana", tel. 065/588-889. Rashladna vitrina, 2 kom., vertikalne bijele, staklo vrata, cijena 1.250 KM, tel. 066/337-540.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem tawira~e, tel. 051/272465.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “fijat pandu” 4 h 4, 2000. g.p., reg. do marta, pre{la 79.000 km, estra stawe, hitno, tel. 38766/646621. Prodajem “golf 2”, dizel, 1986. godi{te, tel. 38765/585-890. Skuter Yamaha 125, '94, istekla registracija, 100 km/h, o~uvan, hitno, 1.000 KM, B. Luka, tel. 38765/881-674. Prodajem povoqno kamper “fijat” 90. g.p. ili mijewam za automobil, gra|u ili plac uz doplatu, tel. 38765/513-897. Prodajem “opel astru” 1.6 benzinplin, atest, karavan, 1996. godina, registrovana godinu dana, u odli~nom stawu, cijena 6.200 KM mogu}a zamjena, tel. 38765/546-398. Prodajem “nisan patrol” 12/2003. g.p., pre{ao 48.000 km, rolbarovi, nove gume, ekstra stawe ili mijewam za “mercedes 4-matik”, “audi kvatro”, pos. prostor, tel. 38765/513-897. Prodajem “alfu 146” benzin -plin, 1.400 cc, 2000. g.p, ful oprema, cijena 5.900 KM, mo`e i zamjena za mawi automobil uz doplatu, tel. 38765/497037. “Mercedes 190 E” i “mercedes 124200” dizel prodaju se u dijelovima i hladwak za “mercedes sprinter”, tel. 065/218-600. Prodajem “mercedes 123, 200 D”, o~uvan, neregistrovan, cijena 900 evra, tel. 066/306-385. “Volvo 340-345” prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem kombi VW, putni~ki, produ`eni, 1993. godi{te, odli~no, o~uvan, tel. 063/996-774.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 061/286-786. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 061/286-786. Prodajem mje{alicu "osijek", skoro nova, struja-benzin, povoqno, tel. 065/864-056. Prodajem ulazna metalna postakqena vrata, polovna 230h170 cm, dvokrilna, cijena 200 KM, tel. 051/213-824. Prodajem dva drvena polovna prozora sa dvostrukim krilima 160h120, drvena ulazna polovna vrata 120h194 i salonit plo~e 60 komada, tel. 065/ 884-505.

KIOSCI
PRODAJA
Povoqno prodajem metalni kiosk 20 m2 u Buyaku, tel. 066/253-216. IZDAVAWE Izdajem kiosk kod Zelenog mosta sa urednim papirima, tel. 066/819-354.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem djevojkama jednu namje{tenu sobu sa kuhiwom i kupatilom odvojen ulaz i centralno grijawe, tel. 065/245-664. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu djevojkama, poseban ulaz, cijena povoqna, tel. 065/668-870; 051/436587. Izdajem sobu studentima i |acima sa jednim, a mo`e i sa dva le`aja, parno grijawe, tel. 051/302-845. Izdajem jednokrevetnu sobu studentima, tel. 051/437-353. Izdajem sobu u prizemqu stambene zgrade na ^airama, blizu Gimnazije (centralno grijawe) prednost imaju djevojke, tel. 065/293-800.

38 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE
Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 051/311-263; 387 65/773-852. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520223. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Brzo i povoqno obavqamo molerajske usluge, tel. 066/284-796. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 051/460-520; 066/268-938. Besplatno vr{imo uklawawe dotrajalih ve{ ma{ina, {poreta, zamrziva~a itd, tel. 066/284-796. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Osposobite se za vo|ewe poslovnih kwiga i rad u kwigovodstvu, obuka u Bawoj Luci. Naroni univerzitet Gradi{ka, tel. 065/566-225 UP. Tra`im partnera sa mawim ulogom za zajedni~ki rad, posjedujem poslovni prostor, tel. 051/355-933. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/ 875-684. ^istila bih ku}e, stanove, stubi{ta, poslovne prostore, tel. 066/207-688. Pjeva~ica sa dugogodi{wim iskustvom i bogatim repertoarom nudi saradwu muzi~kim orkestrima i pojedincima (svadbe, proslave), tel. 065/561-952. Sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i razana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048. Profesor daje instrukcije iz matematike i fizike, osnovcima, sredwo{kolcima i studentima, tel. 065/384-495. Cijepam i sla`em drva povoqno po dogovoru, tel. 066/838-508. Elektri~ar, kvalitetno i povoqno postavqa nove i sanira stare elektro - instalacije, tel. 065/418-878. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Radim metalne ograde, kapije, nadstra{nice, zatvarawe balkona i ostalo, tel. 051/463-329; 066/257-534. Kvalitetno i uz dogovor obavqamo ~i{}ewe va{ih gara`a, dvori{ta i podruma, tel. 066/284-796. Profesor engleskog jezika - daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Afirmisani muzi~ar iz Bawe Luke svira i pjeva uz klavijaturu svu vrstu muzike, ima plakate, tra`i posao s pjeva~icom ili sam, tel. 065/822-000. Elektri~ar zamjena, ugradwa automatskih osigura~a, interfoni, indikatori, plafowere, monta`a brojila, gromobrana, instalacije, itd., tel. 065/566-141. Lije~ewe bioenergijom, tel. 051/461-644; 066/942-645. Tra`im bilo kakav po{ten posao vrijedan sam, tel. 066/838-508. Ozbiqna `ena ~uvala bi djecu od 3. do 5. godine u svojoj ku}i, tel. 065/ 752-185. Dajem instrukcije iz matematike i fizike vrlo povoqno i uspje{no u dogovoru sa roditeqima dolazim ku}i, tel. 465-576. Profesor matematike daje ~asove u~enicima i studentima, priprema za takmi~ewe, tel. 051/217-260, 065/ 837-295. Vr{im usluge cijepawa drva, hidrauli~nim cjepa~em, tel. 065/345-604. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole, tel. 051/219-851; 065/343-633. Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika, osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/951-157. Prevoz automobilom, selidbe kamionom sa radnicima ili po dogovoru, odgovorno i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Prodajem metalna vrata staklena 1 kom. drvena staklena sobna vrata i 1 kom. drvena puna vrata sobna sve bez {toka, tel. 051/213-824. Prodajem crno vino od gro`|a "vranac" iz Makedonije, rakiju lozova~u, rakiju medova~u, viqamovku, jabukovo sir}e, sve ekstra, tel. 065/543-295. Prodajem rolere, br. 39, povoqno, tel. 051/314-452. Prodajem se spomenik -2 grobna mjesta I klasa, parcela Novo grobqe, tel. 051/304-907. Prodajem drva za ogrev, tel. 065/209-268. Prodajem dva zlatnika (lik Nikole Tesle) 17,5 gr. cijena 1.000 KM, tel. 066/469-514. Prodajem peglu, vaqak 75 cm sa dva termostata el. proizvo|a~, pogodna za restorane i hotele cijena povoqna kratko kori{tena, tel. 051/354-538; 051/354-539. Prodajem grobnicu sa ~etiri mjesta, izra|ena, Perduvovo grobqe, tel. 065/318-054. Prodajem ski lift 5,5 KW, du`ina 200 m, kapacitet 450 skija{a za 1 sat, tel. 063/996-774. Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem radni sto, o~uvan, braon bor, cijena 40 KM, tel. 066/225-378. Prodajem doma}u rakiju od {qive “savke”, 50 stepeni, 7 KM po litru, tel. 065/746-303. Prodajem 30 ovaca po cijena 1kg /3,50 KM, tel. 065/698-388. Prodajem bojler 80 l nov, gusanu pe}, pi{toq 7,65, ku}u od centra 2 km, 216 m2, pijesak i staru ciglu, tel. 065/056-482. Prodajem 5 mjeseci steonu kravu, drugo joj je telewe, tel. 065/875-608; 051/392-207. Prodajem radni sto pogodan za u~ewe i rad na kompjuteru, boja bijele kafe - nov, tel. 065/475-467. Prodajem pivske gajbe, tel. 065/707190. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu, za dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge, crni mermer, tel. 051/308613. POTRA@WA Nova ili upotrebqavawa cisterna za vodu od 10-15 m3, tel. 065/526-532.

OGLASI
Tra`im posao poslovnog saradnika za trgovinu, preprodaju robe i rad na terenu Hercegovine, stru~na sprema trgova~ka {kola, tel. 38765/876-847. Kafe-bar “Holivud” prima atraktivne konobarice, stan obezbije|en, plata 800 km, tel. 38765/531-182. Potrebna radnica za rad u ugostiteqskom objektu, sa radnim iskustvom, tel. 065/585-573. Ozbiqna djevojka 25 godina, VSS filozofski fakultet, tra`i posao u bilo kojoj ustanovi po mogu}nosti sarajevsko - romanijska regija, tel. 065/889-175. Odgovoran pomo}ni radnik u gra|evinarstvu i poqoprivredi tra`i posao, dnevnica 20 KM, tel. 065/476-858. Dipl. in`. rudarstva sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom tra`i posao, tel. 066/191-266. Potrebna radnica za rad u mu{kom frizerskom salonu u centru Bawe Luke, tel. 065/388-040. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period, tel. 065/412-112. Restoranu "Mala kafana" TC "^ajavec" u Bawoj Luci potrebna kuvarica, svaka nedjeqa slobodna, tel. 066/234-320. Potrebna radnica za rad u mu{kom frizeraju u Bawoj Luci, tel. 065/922965. Ako ste dovoqno vrijedni i ambiciozni - javite nam se! Posao mo`e biti va{! Mo`e i SMS, tel. 065/882209. ^istila bi kancelarijske prostore, apoteke, banke i sl. u popodnevnim ~asovima, tel. 065/561-952. Potreban komercijalista za oblast marketinga na podru~ju RS, za prijem u stalni radni odnos., tel. 051/222220. Izaberite najkra}i put do (samo)zaposlewa. Obuka za vo|ewe poslovnih kwiga i rad u kwigovodstvu u Bawoj Luci. Narodni univerzitet Gradi{ka, tel. 065/566-225 UP.

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku melodiju 60 basova, tri registra i dje~iju harmoniku, sve ispravno, tel. 065/206-060. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, mogu se javiti i po~etnice, B. Luka, tel. 051/303-011.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem TA pe} od 6 kW rastavqena za transport, tel. 051/371-614. Prodajem ve{-ma{inu “obodin” s mawim kvarom na termostatu, cijena 45 KM, tel. 066/156-976.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem ku}ni bicikl i steper. Iz uvoza, u odli~nom stawu, povoqno., tel. 38765/516-441, 051/216-969. Prodajem TV 72 cm, digital 100 Hz, stereo, teletekst, sivi, u odli~nom stawu, tel. 38765516441 i 051/216-969. Prodajem “pentiujm 4” sa 17 in~a, LCD monitorom, cijena 230 KM. Prodajem laptop P4, odli~no stawe, garancija 400 KM, tel. 38765540885. Prodajem dva grobna mjesta u pravoslavnom grobqu u Boriku, tel. 38765/328-695. Prodajem ormari}e za kupatilo sa ogledalom u plavoj i bijeloj boji, tel. 38765/539-888. Dijabeti~ari! Povoqno prodajem insulinsku pumpu, neupotrebqavanu, tel. 387 66/610-685. Prodajem OSB plo~e debqine 18 mm, tel. 38765539888. Prodajem akvarijum sa ribicama, 120 KM - Trebiwe, tel. 065/753-603. Prodajem kravu simentalku, Glamo~ani, tel. 051/585-613. Prodajem alkatan cijevi, 2 cola, 8 bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu sa 6 grobnih mjesta na grobqu "Sveti Pantelija", povoqno, tel. 051/319-451; 065/514237; 051/216-067. Prodajem dvije vage va`u do 2 i 5 kg, tel. 065/588-889. Povoqno prodajem rakiju, tel. 051/661-757. Prodajem su{aru za vo}e, povr}e, gqive i qekovito biqe, tel. 061/180058. Prodajem grobnice betonske u pravoslavnom grobqu Borik, Bawa Luka za 2,3,5,6,8,10,12,16,18 mjesta, tel. 065/973-605. Prodajem nargilu uvezenu iz Turske (Istanbul), 60 KM, tel. 066/237-746. Prodajem bagremovo koqe cijepano oblo za{iqeno i opaqeno du`ine 170 cm, komada 60, cijena 3 KM/kom, tel. 065/451-297. Prodajem pi{toq, kalibar 7,65 mm, italijanski “bernadeli”, kupac treba da nabavi dozvolu, tel. 066/357478. Prodajem doma}u {qivovicu, cijena 8 KM po litru, tel. 065/585-908. Prodajem dva vakumirana aluminijumska sanduka 115h76h40 - 11 kg i 76h55h40 - 9 kg, tel. 065/955-431. Prodajem doma}u rakiju, na 100 l cijena 6,00 KM, B. Luka, tel. 065/826661. Prodajem Vilerove goblene: ruska ikona Bogorodica sa detetom, Vodenica, Kova~nica, Tajna ve~era, tel. 053/430-600.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem polovni ugao sa trosjedom na razvla~ewe cijena 250 KM, tel. 066/466-251. Povoqno prodajem polovan elektri~ni {poret u ispravnom stawu, tel. 065/403-843. Prodajem trosjed, povoqno, tel. 065/522-199. Prodajem povoqno namje{taj za cijeli stan, tel. 066/298-511. Prodajem kamin "plamen", star 2 godine, tel. 066/328-896; 066/248-231. Prodajem pe} - kamin “plamen amiti” mo`e zamjena za sedam metara drva, tel. 066/328-896. Dje~ija igraonica "Ro|os" nudi po vrlo povoqnim cijenama igrawe za djecu, ~uvawe djece, proslave ro|endana i sli~no samo 5 KM, tel. 065/561952; 065/167-666. Povoqno prodajem {poret na drva "smederevo" nov cijena 100 evra, tel. 065/585-908. Prodajem kuhiwu "medijapan" vrlo povoqno, tel. 065/585-121. Povoqno prodajem {poret elektri~ni (noviji), tel. 065/443-751; 051/488-879. Prodajem televizor HCMUBO, tel. 051/413-640. Prodajem {poret na drva "alfa 90" star 1 godinu, desni, cijena 600 KM, tel. 065/483-599. Prodajem kau~ i sanduk za posteqinu, tel. 051/302-835. Pordajem povoqno dnevnu sobu, trosjed, dvosjed i fotequ, vrlo povoqno, tel. 051/380-931. Prodajem TA pe} 2,5 kw u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/644-549.

LI^NI KONTAKTI
Ozbiqan mladi} tra`i `ensku osobu iz Prijedora radi intimnog dru`ewa, avanture ili veze, tel. 38766/880-409. Ozbiqan momak tra`i ozbiqnu djevojku za brak do 35 godina, prednost Prijedor, tel. 38766/741-080. Mu{karac 36 god. upoznao bi `ensku osobu, tel. 38765/834-227. Ako ste po{teni i ozbiqni, a `elite brak, povezujemo vas sa `enama iz Litvanije, Moldavije, Estonije..., tel. 38766/986-695. Imam 56 godina, tra`im `enu za brak od 35 do 45 godina, samo ozbiqne ponude, tel. 066/221-023. U nedjequ na auto-pijaci nestala dokumenta. Molim po{tenog nalaza~a da mi ih vrati. Slijedi nagrada, tel. 065/255-209. Ozbiqan mu{karac tra`i ozbiqnu `enu do 45 godina radi braka, tel. 065/660-979.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 38765/668-978, 051/381851. Prodajem {tenad pasmine cane corso, potomci italijanskih {ampiona, izuzetno napredni, o~i{}eni od parazita, vakcinisani, nekupirani, Bawa Luka, tel. 065/051-306. Prodajem {tenad bernadinca, {ampionskog porijekla sa rodovnicima, cijena po dogovoru, tel. 062/252-807.

USLUGE
OSTALO
Dje~iji svijet “Piccolino” prima djecu od 6 mjeseci do 6 godina na ~uvawe, tel. 065/828-205 i 051/358-421. Ozbiqna i odgovoran `ena tra`i posao ~i{}ewa stanova i poslovnih prostorija, a mo`e i wega starijih osoba, tel. 051/279-147. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Bijeqina, Marin emigrant iz SAD, dr`i ~asove engleskog jezika, tel. 38765/230-514. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 051/311-263; 387 65/773852. Diskretna masa`a, samo za qep{i pol, maser 36 g, tel. 38766/986-695. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove. Sve informacije na telefon, tel. 38765/875-684. Tra`im osobu ili ne zaposlenu `enu za pomo} u ku}i, obezbije|en smje{taj, tel. 38765/530-861.

ZAPO[QAVAWE
Potreban varilac, teritorija Bawe Luka. Argonsko varewe, tel. 38766/702-034, 051/450-230.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

OGLASI

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 39
Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE Vlada Br~ko Distrikta Vlada Br~ko distrikta Odjeljenje - Odjel za obrazovanje Odjeqewe za obrazovawe Bulevar mira 1, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon:/fax: 049/ 214- 503, 049/ 216-110, Centrala: 049/ 240-600 Bulevar mira 1, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon/faks: 049/ 214- 503, 049/ 216-110, Centrala: 049/ 240-600 www.bdcentral.net e-mail-e-mail: obrazovanje@bdcentral.net

Broj: 07-33-036622/09 Datum: 18.11.2009. godine U skladu s ~lanom 116. Zakona o obrazovawa u osnovnim i sredwim {kolama Br~ko Distrikta BiH ("Sl. glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 10/08), Odluke o realizaciji plana zapo{qavawa nastavnika, stru~nih saradnika, saradnika u nastavi i spoqnih saradnika u Odjeqewu za obrazovawe za 2009. godinu broj 01.1-33-017256/09 od 04.06.2009. godine, 28.08.2009. godine, 06.11.2009. godine i 12.11.2009. godine, a na prijedlog Pododjeqewa za qudske resurse i zapo{qavawe u obrazovnim institucijama, Odjeqewe za obrazovawe Vlade Br~ko Distrikta BiH, r a s p i s u j e

za prijem u radni odnos u Odjeqewu za obrazovawe
NA NEODRE\ENO VRIJEME PODODJEQEWE ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVAWE 1. Nastavnik matematike (ponovqeni konkurs) .................................1 izvr{ilac ¹ JU Deveta osnovna {kola Mao~a- 1 izvr{ilac USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik grupe predmeta matematika i fizika – VSS u skladu sa NPP, V[S u skladu sa ~lanom 93. stav (4) Zakona o obrazovawu u osnovnim i sredwim {kolama Br~ko distrikta BiH. ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 - (2026,00 KM). 2. Nastavnik informatike (ponovqeni konkurs) .................................1 izvr{ilac ¹ JU Prva osnovna {kola Br~ko – 1 izvr{ilac USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik u grupi predmeta tehni~ka kultura i informatika - VSS u skladu sa NPP, V[S u skladu sa ~lanom 93. stav (4) Zakona o obrazovawu u osnovnim i sredwim {kolama Br~ko distrikta BiH. ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 3. Odgajateq – Vaspita~.....1 izvr{ilac ¹ JU Obdani{te i zabavi{te "Na{a djeca" Br~ko – 1 izvr{ilac USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Odgajateq - Vaspita~ - VSS u skladu sa Zakonom o pred{kolskom odgoju i obrazovawu ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za odgajateqa u pred{kolskoj ustanovi ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u pred{kolskoj ustanovi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). PODODJEQEWE ZA SREDWE OBRAZOVAWE 4. Nastavnik engleskog jezika ................. .................................................1 izvr{ilac ¹ JU Ekonomska {kola Br~ko USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik engleskog jezika - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 - (2026,00 KM). 5. Nastavnik elektrotehni~ke grupe predmeta................................1 izvr{ilac ¹ JU Tehni~ka {kola Br~ko USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik elektrotehni~ke grupe predmeta - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 - (2026,00 KM). 6. Nastavnik poqoprivredne grupe predmeta................................1 izvr{ilac ¹ JU Poqoprivredna i medicinska {kola Br~ko – 1 izvr{ilac USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik poqoprivredne grupe predmeta - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). NA ODRE\ENO VRIJEME PODODJEQEWE ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVAWE 7. Nastavnik razredne nastave (ponovqeni konkurs) ......................1 izvr{ilac ¹ JU Deseta osnovna {kola Bijela – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine. USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik razredne nastave - VSS u skladu sa NPP, V[S u skladu sa ~lanom 93. stav (4) Zakona o obrazovawu u osnovnim i sredwim {kolama Br~ko distrikta BiH. ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 8. Nastavnik razredne nastave ................ ................................................1 izvr{ilac. ¹ JU Dvanaesta osnovna {kola Ulice - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik razredne nastave - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 9. Nastavnik tehni~ke kulture (ponovqeni konkurs) ......................1 izvr{ilac ¹ JU Prva osnovna {kola Br~ko na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik u grupi predmeta tehni~ka kultura i informatika - VSS u skladu sa NPP, V[S u skladu sa ~lanom 93. stav (4) Zakona o obrazovawu u osnovnim i sredwim {kolama Br~ko distrikta BiH. ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 - (2026,00 KM). 10. Nastavnik engleskog jezika (ponovqeni konkurs) ......................1 izvr{ilac ¹ JU Peta osnovna {kola Br~ko na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiqskog odsustva USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik engleskog jezika – VSS u skladu sa NPP, V[S u skladu sa ~lanom 93. stav (4) Zakona o obrazovawu u osnovnim i sredwim {kolama Br~ko distrikta BiH. ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 11. Nastavnik matematike na 16 ~asova 1 izvr{ilac ¹ JU Deveta osnovna {kola Mao~a - 1 izvr{ilac na 16 ~asova na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine. USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik grupe predmeta matematika i fizika - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). PODODJEQEWE ZA SREDWE OBRAZOVAWE 12. Nastavnik ekonomske grupe predmeta ........................................1 izvr{ilac ¹ JU Ekonomska {kola Br~ko - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine. USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik ekonomske grupe predmeta - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 13. Nastavnik biologije.....1 izvr{ilac ¹ JU Poqoprivredna i medicinska {kola Br~ko - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiqskog odsustva USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik biologije - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 14. Nastavnik hemije..........1 izvr{ilac ¹ JU Poqoprivredna i medicinska {kola Br~ko - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiqskog odsustva USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik hemije VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 15. Nastavnik sociologije ........................ .................................................1 izvr{ilac ¹ JU Gimnazija "Vaso Pelagi}" Br~ko - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovawa. USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik sociologije - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 – (2026,00 KM). 16. Nastavnik pravne grupe predmeta na 16 ~asova. .........................1 izvr{ilac ¹ JU Ekonomska {kola Br~ko – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine USLOVI RADNOG MJESTA: ¹ Stru~na sprema: Nastavnik pravne grupe predmeta - VSS u skladu sa NPP ¹ Posebni uslovi: Polo`en stru~ni ispit za nastavnika ¹ Radno iskustvo: Najmawe 1 godina radnog iskustva u nastavi ¹ Platni razred: (mjese~na bruto plata): VII 6 - (2026,00 KM). OPIS RADNOG MJESTA ZA POZICIJE NASTAVNIK PREDMETNE NASTAVE, RAZREDNE NASTAVE I VASPITA^A U PODODJEQEWU ZA PRED[KOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVAWE I. Obim odgovornosti: - direktno je odgovoran direktoru {kole ili obdani{ta II. Obim finansijske odgovornosti: - bez finansijske odgovornosti III. Ovla{tewa: - obavqawe poslova iz oblasti pred{kolskog i osnovnog obrazovawa i odgoja IV. Podru~je rada: - stru~ni poslovi na realizaciji nastavnih sadr`aja, vo|ewe pedago{ke dokumentacije i evidencije, stru~no usavr{avawe, neposredan rad sa u~enicima i wihovim roditeqima, kao i u~estvovawe u kreirawu i predlagawu nastavnih planova i programa, radi sa u~enicima u inkluziji Opis posla: - odgovoran je za izvo|ewe redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave, - priprema za nastavu, pripremawe za svakodnevni rad sa u~enicima, pripremawe kontrolnih zadataka i drugih materijala neophodnih za primjenu razli~itih oblika nastavnog rada i kori{tewa razli~itih tehni~kih pomagala i permanentno stru~no usavr{avawe u {koli i drugim ustanovama (aktivi, seminari, itd.); - rad u stru~nom timu u inkluziji, - obavezni {kolski pismeni zadaci (za predmete utvr|ene nastavnim planom i programom), pregledawe i ispravqawe pismenih radova u~enika, te obrada kontrolnih radova i zadataka objektivnog tipa (testovi); - obavqawe poslova odjeqenskog starje{ine, administrativni poslovi, odgojni rad sa odjeqenskom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjete, informacije o u~enicima, pripremawe sjednica odjeqenskog vije}a; - rad na inovacijama i uvo|ewu savremenih oblika i metoda rada; - saradwa sa direktorom, pomo}nikom direktora, saradnicima u nastavi i stru~nim saradnicima; - rad u stru~nim organima {kole, sastanci stru~nih aktiva, odjeqenskog i nastavni~kog vije}a; - rad na pedago{koj dokumentaciji i drugim stru~nim poslovima; - pomo} u~enicima u radu odjeqenske zajednice; - rad u slobodnim aktivnostima i poslovi vezani za kulturne i javne manifestacije koje {kola organizuje; - ostali poslovi: de`urstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija, kao i rad na sre|ivawu {kolske dokumentacije te drugi poslovi koji su predvi|eni nastavnim planom i programom i godi{wim programom rada {kole; - obavqa i druge poslove po nalogu direktora i pomo}nika direktora osnovne {kole. OPIS RADNOG MJESTA ZA POZICIJE NASTAVNIK U PODODJEQEWU ZA SREDWE OBRAZOVAWE I Obim odgovornosti - Direktno je odgovoran direktoru {kole i pomo}niku direktora u sredwim {kolama u Br~ko Distrikt BiH II Obim finansijske odgovornosti - Bez finansijske odgovornosti III Ovla{tewa - Realizacija nastavnog programa stru~no-teorijske nastave IV Podru~je rada - Stru~ni poslovi na realizaciji nastavnih sadr`aja, vo|ewe pedago{ke dokumentacije i evidencije, stru~no usavr{avawe, neposredan rad sa u~enicima i wihovim roditeqima kao i u~estvovawe u kreirawu i predlagawu nastavnih planova i programa, rad u inkluziji, Opis posla: - Odgovoran je za izvo|ewe redovne, dopunske, dodatne i fakultativne nastave, - Rad u stru~nom timu za u~enike u inkluziji, - Pripremawe za nastavu, pripremawe za svakodnevni rad sa u~enicima, pripremawe kontrolnih zadataka i drugih materijala neophodnih za primjenu razli~itih oblika nastavnog rada i kori{tewa razli~itih tehni~kih pomagala i permanentno stru~no usavr{avawe u {koli i drugim ustanovama (aktivi, seminari, itd.), - Obavezni {kolski pismeni zadaci (za predmete utvr|ene nastavnim planom i programom), pregledawe i ispravqawe pismenih radova u~enika, te obrada kontrolnih radova i zadataka objektivnog tipa (testovi), - Obavqawe poslova odjeqenskog starje{ine, administrativni poslovi, odgojni rad sa odjeqenskom zajednicom, sastanci, smotre, izleti, posjete, informacije o u~enicima, pripremawe sjednica odjeqenskog vije}a, - Rad na inovacijama i uvo|ewu savremenih oblika i metoda rada, - Saradwa sa direktorom, pomo}nikom direktora, stru~nim saradnicima i saradnicima u nastavi, - Rad u stru~nim organima {kole, sastanci stru~nih aktiva, odjeqenskog i nastavni~kog vije}a, - Rad na pedago{koj dokumentaciji i drugim stru~nim poslovima, - Pomo} u~enicima u radu odjeqenske zajednice, - Rad u slobodnim aktivnostima i poslovi vezani za kulturne i javne manifestacije koje {kola organizuje, - Ostali poslovi: de`urstvo, rad na organizaciji i realizaciji kolektivnih posjeta i izleta, ekskurzija, kao i rad na sre|ivawu {kolske dokumentacije, te drugi poslovi koji su predvi|eni nastavnim planom i programom i godi{wim programom rada {kole, - Obavqa i druge poslove po nalogu direktora i pomo}nika direktora sredwe {kole. Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih uslova radnog mjesta, moraju ispuwavati slijede}e op{te uslove za zasnivawe radnog odnosa: da je dr`avqanin BiH (uvjerewe o dr`avqanstvu ne starije od 6 mjeseci), da je punoqetan, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stava 1. Ustava BiH, da je zdravstveno sposoban za vr{ewe poslova na navedenom radnom mjestu, da u posqedwe tri godine (po~ev{i od dana objavqivawa Konkursa) nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i slu`be Distrikta, usqed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka ne starije od 3 (tri) mjeseca). Konkurs je otvoren od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa i traje do 04.12.2009. godine do 15 ~asova. Potpisana prijava koja se podnosi va`i samo za navedeni konkurs. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net - obrazovanje) Potpisane prijave treba slati na adresu: Vlada Br~ko distrikta BiH - Odjeqewe za obrazovawe - Pododjeqewe za qudske resurse i zapo{qavawe - Bulevar mira 1 - 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine, ili dostaviti li~no u zgradu Vlade Br~ko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, {alter broj 6, najkasnije do 04.12.2009. godine do 15 ~asova. Napomena: Odbor za zapo{qavawe vr{i}e selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i samo kandidati, koji ispuwavaju uslove utvr|ene Konkursom, bi}e pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Prilikom izbora obavezno se provodi predkvalifikacioni postupak u vidu pismenog testa, a na usmeni intervju se pozivaju kandidati koji osvojili najmawe 70% bodova ostvarenih na pismenom testu. Pismeni test obuhvata pitawa iz oblasti: op{te informisanosti, a posebno o sistemu obrazovawa u Distriktu; didakti~ko-metodi~ka zasnovanost nastave; inovacije i savremena dostignu}a u nastavi; menayment {kole, vrednovawe i ocjewivawe. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta du`ni su donijeti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su tra`eni konkursom, kao i qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom, ne starije od 3 (tri) mjeseca i da nisu osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv morala, slu`bene du`nosti i kr{ewa prava djeteta ustanovqena Konvencijom o pravima djeteta. Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 6.4.1992. godine potrebna je nostrifikacija. Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Sve informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odjeqewu za obrazovawe - Pododjeqewe za qudske resurse i zapo{qavawe ili na telefon: 049/216894 Konkurs je objavqen na web stranici Vlade Br~ko Distrikta BiH (www.bdcentral.net) [ef Odjeqewa za obrazovawe Rizo ^ivi}, dipl. ing.

JAVNI KONKURS

40 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI
Gradska razvojna agencija Grada Bawa Luka e-mail: info@cidea.org www.cidea.org

"INTERMEDIK", zdravstvene usluge, promet, d.o.o., Bawa Luka Broj: KOD-IM/1-03-003-01/2009 Datum: 16.11.2009. godine Direktor "INTERMEDIK", zdravstvene usluge, promet, d.o.o., Bawa Luka, raspisuje

POZIV NA ISKAZIVAWE INTERESA
za kupovinu gra|evinskog zemqi{ta, zakup, u~estvovawe u izgradwi komunalne infrastrukture kao i inkubirawe u Tehnolo{kom biznis parku Bawaluka. U ciqu ispitivawa zainteresovanosti preduzetnika, kao i razvojnih i preduzetni~kih potencijala upu}uje se javni poziv za dostavu pisama namjere na lokaciji Tehnolo{kog biznis parka grada Bawaluka radi izrade studije izvodqivosti i regulacionog plana. I. POLO@AJ TEHNOLO[KOG PARKA BAWALUKA Grad Bawa Luka je donio odluku o osnivawu Tehnolo{kog biznis parka kojim je predvi|eno da glavnina od 90% povr{ine bude preduzetni~ka zona, a u ostatku }e se nalaziti razli~iti objekti preduzetni~ke infrastrukture poput preduzetni~kih inkubatora, IT i razvojnog inkubatora, tehnolo{ko razvojnog centra, centra za start-up preduze}a, logisti~kog centra i sl. Geografski smje{taj Tehnolo{kog biznis parka Bawa Luka ima izrazito povoqan zna~aj i va`nost posmatrano u geosaobra}ajnom polo`aju unutar Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i u {iroj regiji. Nalazi se na lokaciji Rami}i. U geosaobra}ajnom smislu, lokacija ima izuzetan polo`aj i dobro je saobra}ajno povezana s obzirom na to da se nalazi u blizini grada Bawe Luke – udaqena je oko 10 km od wegovog sredi{ta. Lokacija TBP je udaqena 50 kilometara od panevropskog koridora X, preko kojeg ostvaruje dobru saobra}ajnu povezanost s ve}im centrima planinsko-dinarskog i primorskog dijela Balkanskog poluostrva, kao {to su: Sarajevo (236 km), Mostar (190 km), Split (190 km), Tuzla (160 km) i Podgorica (400 km), zatim Beogradom (315 km), Zagrebom (186 km), Qubqanom (315 km), Be~om (570 km), Budimpe{tom (300 km) te daqe prema zemqama zapadne i isto~ne Evrope. U neposrednoj blizini TBP Bawa Luka prolazi glavna saobra}ajnica M16 (Gradi{ka – Crna Rijeka (Jajce). U blizini tako|e prolazi i autoput E-661 Bawa Luka – Gradi{ka, koja je trenutno jo{ u izgradwi, a spoji}e se sa autoputom E-70 Beograd – Zagreb u Republici Hrvatskoj. Time }e i TBP Bawa Luka imati direktan izlaz na koridor X (autoput Beograd – Zagreb). U blizini TBP Bawa Luka prolazi `eqezni~ka pruga Bawa Luka - Doboj, a udaqena oko 15 km od TBP se nalazi i Me|unarodni aerodrom Bawa Luka smje{tena u mjestu Mahovqani u sklopu op{tine Lakta{i. Taj aerodrom sa svojim veoma povoqnim meteorolo{kim karakteristikama ispuwava sve uslove za obavqawe me|unarodnog putni~kog i teretnog saobra}aja. Tehnolo{ki biznis park Bawa Luka u Rami}ima se nalazi udaqen cca. 10 min vo`we do postoje}e autoputa E-661 Gradi{ka (HR) – Bawa Luka i budu}eg autoputa Prijedor – Bawa Luka. Uz samu lokaciju TBP prolazi `eqezni~ka pruga Bawa Luka - Doboj, a aerodrom Mahovqani se nalazi udaqen cca. 15 min vo`we. Centar Bawa Luke se nalazi udaqen cca. 10 - 15 min vo`we i do wega je dobra saobra}ajna povezanost. II. NAMJENA POVR[INE I USLOVI GRADWE Tehnolo{ki biznis park Bawa Luka je prema sadr`aju aktivnosti podijeqen na preduzetni~ke zone, tehnolo{ki razvojni centar, razvojni kampus sa kongresnim centrom preduzetni~ke i razvojne inkubatore, start up centar i logisti~ki centar. Preduzetni~ke zone unutar Tehnolo{kog biznis parka su podijeqene na industrijsku zonu za high-tech kompanije, zonu za mala i sredwa preduze}a i zonu malih pogona . Tehnolo{ki razvojni centar, je namijewen za razvoj novih kompanija, transfer tehnologije i intelektualnog vlasni{tva, komercijalizaciju tehnologije, institute, fakultetske laboratorije i laboratorije za certifikaciju, upravqawe znawem i me|unarodni networking. Uz wega se razvija i kongresni centar sa prate}im sadr`ajem. U prvoj fazi gradwe postoje mogu}nosti inkubirawa razvojnih institucija i IT MSP-a u postoje}im objektima tehnolo{kog parka. Preduzetni~ki inkubatori su namijeweni inkubaciji malih i sredwih preduze}a pod posebno povoqnim uslovima u periodu od 3 do 5 godina. Posebna mogu}nost je razvijawe fran{izing inkubatora za zainteresovane davaoce i korisnike fran{iza. Start up centar, odnosno centar za mala preduze}a }e pru`ati pomo} u razvoju zanatstva i uop{te porodi~nog preduzetni{tva. Centar }e obavqati aktivnosti poput istra`ivawa tr`i{ta, pronala`ewa kupaca, dizajnirawa izgleda ambala`e marketin{ke aktivnosti te veliki broj ostalih aktivnosti u saradwi s Tehnolo{kim razvojnim centrom. Logisti~ki centar predstavqa grupu usluga koje su neophodne za zaokru`ivawe aktivnosti preduzetni~ke infrastrukture u Tehnolo{kom biznis parku i omogu}uju wegovo normalno funkcionisawe. Logisti~ki centar pokriva upravqawe Tehnolo{kim biznis parkom (zgrada uprave zajedno s kongresnim centrom), izlaga~ku (sajamsku) povr{inu, multifunkcijalnu zgradu koja }e se davati u najam servisnoj industriji, terminal za kamione zajedno sa utovarno- istovarnom rampom, mjernom vagom i sa skladi{tem, kao i ostale usluge (ugostiteqske, bankarske itd...). Privredna namjena - proizvodna (industrijska i zanatska) omogu}ava gradwu proizvodnih pogona prete`no ~iste industrije i proizvodnih zanatskih pogona, te pomo}nih i prate}ih sadr`aja koji svojom namjenom nadopuwavaju osnovnu namjenu. Namjena inkubacije se odnosi na mogu}nosti kori{tewa postoje}ih prostora za proizvodne (postoje}e hale ), razvojne i inkubacije usluga koje nadopuwuju osnovnu namjenu podr{ke razvoju malih i sredwih preduze}e ( razvojne laboratorije, instituti, konsultantske agencije, IKT i drugi servisi). Za postoje}e objekte postoji mogu}nost kori{tewa kao brownfiled investicija III. PRISTUP PARCELI Planirana mre`a internih saobra}ajnica je organizovana na na~in da je svim parcelama u zoni osiguran prilaz sa glavne ili sekundarne saobra}ajnice. IV. KOMUNALNA OPREMQENOST TEHNOLO[KOG PARKA Tehnolo{ki park i zona u wemu }e biti opremqena sqede}om komunalnom infrastrukturom: ¹ putna uli~na mre`a s rje{ewem saobra}aja u mirovawu, ¹ telekomunikacijska mre`a, ¹ elektrosnabdijevawe i javna rasvjeta, ¹ vodovodna mre`a, ¹ toplotna energija ¹ sistem odvodwe otpadnih voda sa odvojenim fekalnim i oborinskim vodama, ¹ zbriwavawe otpada. V. OPIS PARCELA Parcelacija zemqi{ta vr{i}e se na osnovu regulacionog plana. Investitori su du`ni navesti potrebnu povr{inu za svoj pogon. VI. PO^ETNA CIJENA ZEMQI[TA Cijena zemqi{ta i komunalnog opremawa }e se definisati odlukom Gradske Skup{tine nakon izrade studijskih i planskih dokumenata. Naknadnim odlukama Grada Bawaluke definisa}e se i podsticaji vezani za pla}awe naknada i poreza koje odre|uje Grad. VI. MOGU]NOST OTPLATE ZEMQI[TA I INFRASTRUKTURE KROZ U^ESTVOVAWE U IZGRADWI. Zanatlije i MSP-a registrovana za djelatnosti iz podru~ja izgradwe infrastrukture imaju mogu}nost cjelokupne ili djelimi~ne otplate kroz u~e{}e u izgradwi komunalne infrastrukture. U~e{}em u finansirawu ili izgradwi komunalne infrastrukture, investitori se osloba|aju obaveze pla}awa komunalnog doprinosa u fazi izdavawa gra|evinske dozvole. Sa izvo|a~em radova }e se potpisati ugovor o izvo|ewu radova kojim }e se pobli`e odrediti dinamika izvo|ewa radova. XI. GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA POZIVA: ¹ Firme ¹ vlasnike zanatskih radwi ¹ razvojne institucije ¹ fizi~ke osobe na iskaz interesa za kupovinu ili zakup parcele, kao i na iskaz interesa za inkubirawe na prostoru i objektima Tehnolo{kog biznis parka Bawaluka. Zainteresovani su du`ni podnijeti, u sklopu svojih iskaza interesa pismo namjere u obliku propisanog obrasca koji se zajedno sa ostalom dokumentacijom mo`e podi}i u prostorijama Gradske razvojne agencije svaki radni dan od 8 do 14 ~asova. Pisma namjere koja ne}e biti u obliku propisanog obrasca, te koja }e biti nepotpuna ili neta~na, ne}e se uzeti u razmatrawe niti uvesti u evidenciju. Milenko Gemaqevi} Rukovodilac odsjeka za razvoj Tel: +387 51 435 781, Faks:+387 51 435 782, mob:+387 66 803 626 E-po{ta: gem@cidea.org Detaqni podaci o Tehnolo{kom parku u elektronskom obliku na srpskom i engleskom jeziku zajedno sa tekstualnim i grafi~kim dijelom, investicionim vodi~em, kao i obrascem za iskazivawem interesa mogu se u preuzeti li~no u gradskoj razvojnoj agenciji ili u elektronskome obliku na web stranici www.cidea.org

za izbor po jednog doktora medicine za specijalizaciju iz ginekologije i aku{erstva, interne medicine i radiologija Raspisuje se konkurs za izbor po 1- (jednog) doktora medicine za specijalizaciju iz ginekologije i aku{erstva, interne medicine i radiologija koje traju 4 (~etiri) godine. I Op{ti uslovi za izbor doktora medicine za specijalizaciju iz interne medicine: - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost (Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti pribavqa se po zavr{etku izbornog postupka i pribavqa ga samo kandidat koji nije zaposlen u ovoj zdravstvenoj ustanovi). II Posebni uslovi za zakqu~ivawe ugovora o radu: - zavr{en medicinski fakultet, - polo`en stru~ni ispit - aktivno poznavawe jednog stranog jezika i - 1 godinu radnog iskustva. III Potrebna dokumentacija - ovjerena fotokopija diplome o zavr{enoj {koli, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu; - uvjerewe o aktivnom poznavawu jednog stranog jezika; - uvjerewe o radnom sta`u ( uvjerewe o radnom sta`u ili ovjerena fotokopija radne kwi`ice); - kra}a biografija. IV Intervju Svi u~esnici konkursa koji ispuwavaju op{te i posebne uslove iz javnog konkursa izbor doktora medicine za specijalizaciju, bi}e pozvani na razgovor-intervju o ~emu }e biti blagovremeno obavije{teni. IV Rok za podno{ewe prijava na konkurs Rok za podno{ewe prijava na konkurs je 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave se mogu podnositi li~no ili putem po{te na adresu "INTERMEDIK", zdravstvene usluge, promet, d.o.o., Bawa Luka, Ulica Kara|or|eva broj 49. Bawa Luka, 16.11.2009. godine Direktor Dr Milutin \uranovi}

JAVNI KONKURS

Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса

а.д. Бања Лука
78 000 Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII број 9.; Тел: ++387 51 218-836,218-837, Факс: 218-843; E-mail: nirspetrol@teleklik.net

Broj: SA-XV- 00/09. Datum: 19.11.2009. god. Na osnovu ~lana 18. stav 2. Statuta Akcionarskog dru{tva za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa "PETROL" a.d. Bawa Luka, Upravni odbor "PETROL" a.d. Bawa Luka:

SAZIVA
Petnaestu redovnu godi{wu sjednicu Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa "Petrol" a.d. Bawa Luka, koja }e se odr`ati 17.12.2009. godine, sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Direkcije Dru{tva u ulici Kraqa Alfonsa XIII br. 9, Bawa Luka I Za odr`avawe petnaeste redovne godi{we sjednice Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva za promet nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa "Petrol" a.d. Bawa Luka predla`e se sqede}i dnevni red Skup{tine akcionara: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara Dru{tva (verifikaciona komisija, predsjedavaju}i Skup{tine, sekretar Skup{tine, zapisni~ar i broja~i glasova); 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika i Izvje{taja o realizaciji odluka i zakqu~aka sa XIV redovne sjednice Skup{tine akcionara Dru{tva; 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu i realizaciji poslovne politike Dru{tva za 2008. godinu i Godi{weg obra~una za 2008. godinu; 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora o finansijskim izvje{tajima za poslovnu 2008. godinu i Prijedloga mjera za otklawawe nedostataka po revizorskom izvje{taju; 5. Razmatrawe i usvajawe odluke o raspodjeli godi{we dobiti i pokri}u gubitaka Dru{tva; 6. Razmatrawe i usvajawe osnovnih elemenata poslovne politike Dru{tva za 2009/2010 godinu. 7. Uve}awe osniva~kog kapitala Dru{tva putem emisije dodatnih akcija; 8. Opoziv ~lanova Nadzornog odbora; 9. Imenovawe ~lanova Nadzornog odbora; 10. Opoziv ~lanova Upravnog odbora; 11. Imenovawe ~lanova Upravnog odbora; 12. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za poslovnu 2009. godinu; II U slu~aju da se Skup{tina akcionara "Petrol" a.d. Bawa Luka ne odr`i u zakazanom terminu, ista }e se sazvati u roku od sedam dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. III Pravo prisustva u radu Skup{tine akcionara Dru{tva i pravo dono{ewa odluka na sjednici Skup{tine akcionara Dru{tva ima svaki akcionar Dru{tva li~no ili preko punomo}nika u skladu sa Zakonom o preduze}ima i Statutom Dru{tva. IV Materijal uz dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedi{tu Dru{tva u Bawoj Luci, ulica Kraqa Alfonsa XIII br. 9, Bawa Luka, i mo`e se pogledati svakim radnim danom, od 10 do 14 ~asova u Pravnoj slu`bi Direkcije Dru{tva. ^lan Upravnog odbora Ku{narjov V. I.

OGLASI
Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e akcionarsko dru{tvo TREBIWE Broj: 1.1/01-2350-2/09 Datum: 20.11.2009. godine Mixed Holding Power Utility of the Republic of Srpska Parent Joint-stock Company T R E B I NJ E Number: 1.1/01-2350-2/09 Date: 20th November, 2009

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 41

Poziv za podno{ewe ponuda
Polaze}i od Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2009. godinu, Odluke Vlade Republike Srpske i Odluke Uprave MH "ERS" br. 1.1/01-2350-1/09 od 18.11.2009. godine, a na osnovu Pravilnika o prodaji i nabavci (kupovini) elektri~ne energije na sedmi~nom, mjese~nom i godi{wem nivou, Uprava MH "ERS" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe, objavquje:

Invitation for Bids
Proceeding from the Energy Balance of the Republic of Srpska for the year 2009 and the Decision of the Government of the Republic of Srpska and the Decision of the Management of Mixed Holding "Power Utility of the Republic of Srpska" no. 1.1/012350-1/09 as of 18th November, 2009, as well as on the basis of the Rules on the Sale and Procurement (Purchase) of Electric Energy at Weekly, Monthly and Annual Level, the Management of Mixed Holding "Power Utility of the Republic of Srpska", Parent Joint-stock Company Trebinje, issues:

za prikupqawe ponuda za elektri~nu energiju koja se prodaje u periodu od 1.12.2009. do 18.12.2009. godine 1. Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebiwe (MH "ERS"), objavquje javni oglas za prodaju elektri~ne energije kao {to slijedi: LOT broj LOT 1 LOT 2 LOT 3 Snaga isporuke (MWh/h) 20 10 10 Dijagram i garancija isporuke band, negarantovana band, negarantovana band, negarantovana Koli~ina (MWh) 8 640 4 320 4 320 S 17 280 MWh 1.1 Ponuda mora da glasi na cijeli Period isporuke, odnosno cijeli lot, s tim da se ista mo`e dati na ukupnu koli~inu (sva tri Lot-a) ili za pojedini lot. Isporuka elektri~ne energije je negarantovana. 2. Ovaj poziv se upu}uje svim zainteresovanim ponu|a~ima. Prodaja }e biti realizovana putem me|unarodnog javnog oglasa - tendera i otvorena je, pod istim uslovima, svim doma}im i stranim ponu|a~ima. 3. Elektri~na energija }e biti isporu~ena preko 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovoda, pod uslovima koji su u skladu sa standardnim pravilima koja se primjewuju u evropskoj interkonekciji (UCTE). 4. Ukupna koli~ina elektri~ne energije koja se prodaje je: 17 280 MWh. 5. Mjesto isporuke je unutar Bosne i Hercegovine ili na bosanskohercegova~koj granici, u skladu sa Incoterms 2000. MH "ERS" ne raspola`e sa prenosnim prekograni~nim kapacitetima. 6. Cijena treba biti izra`ena u €/MWh, bez PDV i bez taksi za deklarisani izvoz elektri~ne energije. Takse za deklarisani izvoz elektri~ne energije (tro{kove prenosa i usluge NOS BiH) u iznosu od 4,65224 €/MWh snosi Kupac, a za prodaju unutar BiH tro{kovi prenosa i NOS-a, fakturi{u se krajwem Kupcu. 7. Ponude moraju biti primqene od strane MH "ERS" najkasnije do 10 ~asova, po lokalnom vremenu, dana 26.11.2009. godine, na adresu: MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebiwe Stepe Stepanovi}a bb 89101 Trebiwe BOSNA I HERCEGOVINA za Komisiju za prodaju elektri~ne energije 8. Zainteresovani ponu|a~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na web stranici MH "ERS" (www.ers.ba). Ponude se dostavqaju samo u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 9. Ponude moraju biti dostavqene na nazna~enu adresu najkasnije do 10 ~asova po lokalnom vremenu, dana 26.11.2009. godine i moraju sadr`avati Garanciju ponude na iznos od 3% od ukupne vrijednosti ponude i pismo namjere banke da }e izdati garanciju za dobro izvr{ewe posla na iznos ukupne vrijednosti kupqene elektri~ne energije u slu~aju da kupac ponudi odlo`eno pla}awe. 10. Ponude }e biti otvorene u prisustvu ovla{tenih predstavnika ponu|a~a koji odlu~e da tome prisustvuju, u 11 ~asova dana 26.11.2009. godine u sjedi{tu MH "ERS", ul. Stepe Stepanovi}a bb, Trebiwe, Republika Srpska. 11. MH "ERS" zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da poni{ti tenderski proces i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije zakqu~ivawa ugovora bez odgovornosti prema ponu|a~ima i obaveze da im obrazla`e takvu svoju odluku. 12. Do dostavqawa ponuda sve detaqnije informacije mogu se dobiti od g-|e Qiqane Dra{kovi} na telefon +387 59 277 151, (e-mail: dljilja@ers.ba). Period isporuke u 2009. godini 01.12 -18.12. 01.12 -18.12. 01.12 -18.12.

JAVNI OGLAS

for collection of bids for electric energy to be sold in the period from 1st to 18th December, 2009 1. Mixed Holding "Power Utility of the Republic of Srpska", Parent Joint-stock Company Trebinje (hereinafter: MH ERS) kindly informs you that it opens a procedure for electric energy sale, as it follows: LOT (no.) LOT 1 LOT 2 LOT 3 Power (MWh/h) 20 10 10 Supply Diagram and Guarantee baseload, non-guaranteed baseload, non-guaranteed baseload, non-guaranteed Energy (MWh) 8 640 4 320 4 320 ∑ 17 280 MWh 1.1 The Bid must be addressed to the whole Delivery Period, i.e. whole Lot, as well as the same could be addressed to the whole quantity (all three Lots) or any Lot. Electric energy supply is non-guaranteed. 2. This Invitation is referred to all interested Bidders. The sale will be realized through the international public announcement – Tender – and it is open, under the same conditions, to all domestic and foreign Bidders. 3. The electric energy will be supplied through the interconnections of 110 kV, 220 kV and 400 kV transmission lines, in accordance with the standard terms and conditions that commonly apply for European Interconnection (UCTE). 4. The total quantity of electric energy to be sold is: 17 280 MWh. 5. The delivery point is inside Bosnia and Herzegovina or Bosnian – Herzegovinian border (Incoterms 2000). MH ERS does not dispose of any transmission cross-border capacity. 6. The price shall be quoted in €/MWh, without VAT and without taxes for declared export of electricity. Taxes for declared export of electricity (transmission costs and services of ISO BiH) in the amount of 4.65224 €/MWh shall be borne by the Buyer, whereas transmission costs and services of ISO BiH for delivery of electricity inside BiH, are directly invoiced to the final-customers. 7. The Bids must be received by the MH ERS no later than 10.00 hours local time on 26th November, 2009 at the following address: MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje Stepe Stepanovića bb 89101 Trebinje BOSNA I HERCEGOVINA za Komisiju za prodaju električne energije 8. Interested Bidders may download the Bidding Documents from the MH ERS’ web-site www.ers.ba. The Bids shall only be submitted in accordance with the Bidding Documents. 9. The Bids must be delivered to the above-stated address no later than 10.00 hours local time on 26th November, 2009 and must be accompanied by the Bid Security in the amount of 3% of the total value of the Bid, and the Bank will issue the Letter of Intent containing the guarantee for good business performance in the amount of electric energy purchased if Buyer offers deferred payment (payment after delivery). 10. The Bids will be opened in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend at 11.00 hours local time on 26th November, 2009 at the MH ERS headquarters, Stepe Stepanovica bb, Trebinje, the Republic of Srpska. 11. MH ERS reserves its right to accept or refuse any Bid, as well as to annul the Tender procedure and to refuse all Bids at any time before entering the Contract without responsibility towards the Bidders and liability to clarify such a decision. 12. Until submission of the Bids, all additional information may be obtained from Mrs. Ljiljana Draskovic (phone: +387 59 277 151; e-mail: dljilja@ers.ba). Delivery Period during 2009 01.12.-18.12. 01.12.-18.12. 01.12.-18.12

PUBLIC INVITATION

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U SOKOCU ODJEQEWE ISTO^NO SARAJEVO Broj : 89 1 P 000010 06 P Isto~no Sarajevo, 9.11.2009. godine

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U SOKOCU ODJEQEWE ISTO^NO SARAJEVO Broj : 89 1 P 000010 06 P Isto~no Sarajevo, 9.11.2009. godine

Na osnovu ~l. 246. Zakona o preduze}ima i ~l. 39. Statuta "ZORA TURIST" a.d. Bawa Luka, Upravni odbor dru{tva na redovnoj sjednici odr`anoj dana 18.11.2009. godine, donio je odluku kojom:

OGLAS
Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak tu`iteqa Radojka Trifkovi} iz Isto~nog Sarajeva, protiv tu`enih Uro{ Mijatovi}, Svetozar Mijatovi} i Sofija Lu`ai}, radi Utvr|ivawa da imovina ne ulazi u zaostav{tinu.

OGLAS
Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak tu`iteqa Radojka Trifkovi} iz Isto~nog Sarajeva, protiv tu`enih Uro{ Mijatovi}, Svetozar Mijatovi} i Sofija Lu`ai}, radi Utvr|ivawa da imovina ne ulazi u zaostav{tinu.

SAZIVA
Sjednicu skup{tine akcionara "ZORA TURIST" a.d. Bawa Luka koja }e se odr`ati dana 14.12.2009. godine, sa po~etkom u 11 ~asova u Bawoj Luci, na uglu ulica Cara Lazara i Stepe Stepanovi}a u poslovnim prostorijama u prizemqu Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i: DNEVNI RED 1. Otvarawe Skup{tine akcionara, izbor radnih tijela i usvajawe izvje{taja o prisustvu akcionara sa pravom glasa; 2. Razmatrawe i dono{ewe odluke o likvidaciji dru{tva 3. Razno Pozivamo akcionare ili wihove ovla{}ene predstavnike da prisustvuju Skup{tini Dru{tva. Pravo da u~estvuju u radu sjednice Skup{tine imaju svi akcionari koji su upisani u kwigu akcionara na dan dono{ewa ove odluke. Materijali po predlo`enom dnevnom redu dostupni su akcionarima ili wihovim ovla{}enim predstavnicima u prostorijama dru{tva svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova. U Bawaluci, 18.11.2009. godine Predsjednik Upravnog odbora Crnobrwa Milorad

POZIV
ZA : LU@AI] SOFIJA - bolnica Jagomir Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za PONEDJEQAK 28.12.2009. godine u 11 sati, pred ovaj sud u sobu broj 117/1 ul. Kara|or|eva broj 5. Lukavica. SUDIJA Lojo Nizama NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razlog ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatra}e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravqawe. (~l. 97. st. 3 ZPP-a RS Sl. glasnik br. 58/03). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez wegovog prisustva, (~l. 97. st. 4 ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radwama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{ateq prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avawe reda, a mo`e ga i udaqiti. Napomena: Dostava se smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa/~l. 348. st. 4. RS/.

POZIV
ZA : URO[ MIJATOVI] - Kraji{kih boraca br. 1, Rogatica Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za PONEDJEQAK 28.12.2009. godine u 11 sati, pred ovaj sud u sobu broj 117/1 ul. Kara|or|eva broj 5. Lukavica. SUDIJA Lojo Nizama NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatra}e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravqawe. (~l. 97. st. 3 ZPP-a RS Sl. glasnik br. 58/03). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez wegovog prisustva, (~l. 97. st. 4 ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radwama, te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{ateq prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avawe reda, a mo`e ga i udaqiti. Napomena: Dostava se smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa /~l. 348. st. 4. RS/.

42 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE
Na osnovu ~lana 246. Zakona o preduze}ima ("Slu`beni glasnik RS" broj: 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 i 34/06) i ~lana 33. Statuta AD "MAGREL" Bawa Luka, Upravni odbor AD "MAGREL" Bawa Luka,

OGLASI

9. redovnu sjednicu Skup{tine akcionara Deveta sjednica Skup{tine akcionara AD "MAGREL" Bawa Luka odr`a}e se dana 14.12.2009. godine u prostorijama Dru{tva, Ulica Veqka Mla|enovi}a bb, sa po~etkom u 12 ~asova, sa sqede}im dnevnim redom: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Verifikacione komisije; b) Kandidacione komisije; 2. Izbor predsjedavaju}eg i zapisni~ara Skup{tine; 3. Razmatrawe i usvajawe Odluke o usvajawu Zapisnika sa prethodne sjednice; 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu i finansijskih izvje{taja AD "Magrel" Bawa Luka za 2008. godinu, sa mi{qewem Revizora i Nadzornog odbora. 5. Razmatrawe i usvajawe odluke o izboru revizora finansijskog izvje{taja za 2009. godinu. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivawu imaju svi akcionari bilo da prisustvuju, glasaju pismeno ili imaju punomo}nika. Materijale vezane za ovu Skup{tinu, akcionari mogu dobiti u sjedi{tu Dru{tva. U slu~aju da se sjednica Skup{tine ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati istog dana na istom mjestu u 13 ~asova, sa istim dnevnim redom. UPRAVNI ODBOR AD "MAGREL" BAWA LUKA

SAZIVA

REQUEST FOR PROPOSALS # GAPIIM-S-10-01
Issuance Date: Closing Date: Closing Time: November 20, 2009 January 11, 2010 13:00h

Chemonics International Inc. ("the Buyer"), implementing the Bosnia and Herzegovina Governance Accountability Project, Phase II (hereinafter GAP) under the USAID Contract No. 168-C-00-08-00001-00 is soliciting proposals from eligible and responsible firms ("the Offerors") for the supply of GIS software and spatial data-base to the selected GAP Partner Municipalities. This project is funded by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, the U.S. Agency for International Development, and the Swedish International Development Co-operation Agency under U.S. Agency for International Development Contract No. 168-C-00-08-00001-00. The project is being implemented in Bosnia and Herzegovina. For additional information on GAP please refer to the project web site at www.bihgap.ba. In cooperation with Governance Accountability Project (phase2), GAP partner municipalities have developed a set of activities for improving its urban procedures. Use of GIS software and spatial data-bases shall assist in process of establishing the permit centers in which urban permits can be delivered in a transparent, user-friendly and expedient manner. In particular, GAP is soliciting proposals for supply of the following: LOT 1: MapInfo Professional version 10.0 for 7 municipalities LOT 2: AutoCAD Map 3D for 26 municipalities LOT 3: ArcMap - ArcView 9.3. for 4 municipalities LOT 4: GIS client/server software for 11 municipalities LOT 5: GIS and Application Software for Cadastre in the Municipalities Posušje and Tomislavgrad LOT 6: GIS system for the Municipality of Sanski Most LOT 7: GIS system and services for development of GIS in the Municipality of Teslić LOT 8: Data base for GIS – Basic for 1 municipality LOT 9: Data Base for GIS – Standard for 11 municipalities LOT 10:DataBase for GIS - Enterprise for 13 municipalities Eligible Offerors can bid for one or more of the specified LOTs. Complete RFP text can be obtained by emailing ehadziahmetovic@bihgap.ba or by sending a letter to the address below or by faxing a request to 387 33 722 598. The RFP can be obtained from November 30 to December 4, 2009, from 8h to16.00h. The request should reference the RFP number and LOT number(s). Proposals must be submitted in a sealed envelope to the GAP2 project office located at 12 Kolodvorska ("Exclusive" premises, 3rd floor) 71000 Sarajevo, BiH, attn: Ms. Edina Hadziahmetovic, Procurement and Contracting Specialist. Proposals must be received no later than 13:00h BiH local time on: January 11, 2010, 13.00h. Offerors will not be reimbursed for any costs incurred in connection with the preparation and submission of their offers.

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1 Na osnovu ~lana 35. i ~lana 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 28/07 i 41/08) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 7/06) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

O PODNO[EWU ZAHTJEVA
ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE Za pogon za eksploataciju tehni~kog gra|evinskog kamena PK "^A\AVICA", op{tina Ribnik, ukupne povr{ine eksploatacionog poqa 4,35 ha Podnosilac zahtjeva: "MG MIND" D.O.O. Podbrdo, Mrkowi} Grad Dana 13.11.2009. godine podnosilac zahtjeva "MG MIND" D.O.O. Podbrdo, Mrkowi} Grad, kao investitor, predao je Ministarstvu zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za pogon za eksploataciju tehni~kog gra|evinskog kamena PK "^A\AVICA", op{tina Ribnik, ukupne povr{ine eksploatacionog poqa 4,35 ha. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostorijama op{tine Ribnik, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti ovom ministarstvu mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi. MINISTAR Fatima Fetibegovi}, dipl. in`. arh.

Na osnovu ~l. 27. Statuta Farmland a.d. Nova Topola (u daqem tekstu: Dru{tvo), Upravni odbor Dru{tva

SAZIVA
Osmu sjednicu Skup{tine akcionara Dru{tva za dan 11.12.2009. god. (petak) sa po~etkom u 9 ~asova u prostorijama Dru{tva Za Skup{tinu se predla`e sqede}i dnevni red : 1. Izbor radnih tijela Skup{tine (komisija za glasawe, kandidaciona komisija i zapisni~ar) i izbor predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara Dru{tva 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara Dru{tva 3. Razmatrawe prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skup{tine akcionara 4. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Upravnog i Nadzornog odbora Dru{tva za 2008. god. 5. Razmatrawe prijedloga izmjena i dopuna Statuta 6. Razrje{ewe i imenovawe dijela ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora 7. Dono{ewe odluke o visini naknada ~lanovima Upravnog i Nadzornog odbora 8. Razmatrawe i usvajawe revizorskog izvje{taja za 2008. god. u Dru{tvu 9. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu i godi{wem obra~unu za 2008. god. u Dru{tvu 10. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu za period 01.01 - 30.09.2009. god i. Plana poslovawa za 2010. god. u Dru{tvu, kao i mjera za wegovo izvr{ewe 11. Dono{ewe Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za 2009. godinu 12. Razno Ukoliko se sjednica Skup{tine akcionara Dru{tva ne odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, sqede}a sjednica Skup{tine akcionara Dru{tva se ponovo zakazuje za 16.12.2009. god. (ponedjeqak) sa po~etkom u 9 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal za sjednicu Skup{tine akcionara Dru{tva se mo`e izvr{iti u prostorijama Dru{tva svakim radnim danom od 8 do 16 ~asova. Predsjednik Upravnog odbora

OGLASI

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 43

REPUBLIKA SRPSKA S[C "Aleksa [anti}" Nevesiwe Broj: 1816/09 Datum: 18.11.2009. Na osnovu ~lana 97. stav 1. i 2. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/08) i odluke [kolskog odbora Sredwo{kolskog centra "Aleksa [anti}" u Nevesiwu broj:1815/09 od 18.11.2009. godine, raspisuje se:

POSLOVNA ZONA A.D. Bawa Luka PRIVREMENI NADZORNI ODBOR Broj: IV-1/09 Dana: 13.11.2009. godine Na osnovu ~lana 55. i 65. Statuta POSLOVNA ZONA A.D. Bawa Luka, privremeni Nadzorni odbor, na ~etvrtoj sjednici odr`anoj 13.11.2009. godine, donio je Odluku br. IV-1/09 na osnovu koje saziva

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Direktor {kole imenuje se na period od 4 (~etiri) godine. Za direktora {kole mo`e biti imenovano lice koje treba da ispuwava sqede}e uslove: 1. Da ima zavr{en prvi ciklus studijskog programa ste~en nakon ~etiri godine studija ili ekvivalent, 2. da ima najmawe pet (5) godina radnog iskustva u prosvjeti, 3. da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, 4. da ima predlo`en program rada i isti~e se svojim radom i sposobnostima za organizovawe vaspitno-obrazovnog rada {kole, 5. da posjeduje va`e}u licencu za nastavnika, 6. da ima polo`en stru~ni ispit u obrazovawu, 7. da je zdravstveno sposoban. Uz prijavu na adresu Sredwo{kolski centar "Aleksa [anti}" Nevesiwe, Petra Samaryi}a bb, podnijeti: 1. Diplomu o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa ste~enu nakon ~etiri godine studija ili ekvivalent, 2. Licencu za nastavnika, 3. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu u obrazovawu, 4. Uvjerewe o radnom iskustvu u prosvjeti, 5. Uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora od Suda i MUP-a, 6. Program rada, 7. Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti, 8. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 9. Fotokopiju li~ne karte, 10. Rodni list. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske" Bawa Luka. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Predsjednik [kolskog odbora Tawa Stani{i}, prof. Na osnovu ~lana 94. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08) i odluke [kolskog odbora Upravne, ugostiteqske i [UP u Doboju,

DRUGU SJEDNICU
SKUP[TINE AKCIONARA POSLOVNA ZONA A.D. BAWA LUKA Druga sjednica Skup{tine akcionara Poslovna zona a.d. Bawa Luka, odr`a}e se 15.12.2009. godine (utorak) u 12 ~asova, u prostorijama Dru{tva, ul. Veqka Mla|enovi}a bb. Za sjednicu Skup{tine akcionara predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara 1.1. Izbor verifikacione komisije i verifikacija mandata prisutnih akcionara, 1.2. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara 1.3. Izbor zapisni~ara i broja~a glasova, 1.4. Izbor kandidacione komisije, 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa I. (konstitutivne) sjednice Skup{tine akcionara Poslovna zona a.d. Bawa Luka, odr`ane 16.6.2009. godine, 3. Dono{ewe odluke o razrje{ewu ~lanova privremenog Nadzornog odbora Poslovna zona a.d. Bawa Luka, 4. Dono{ewe odluke o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora Poslovna zona a.d. Bawa Luka, 5. Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa Poslovna zona a.d. Bawa Luka za 2009. godinu, 6. Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa Poslovna zona a.d. Bawa Luka za period 2009-2011. godine i 7. Razmatrawe i usvajawe Eti~kog kodeksa Poslovna zona a.d. Bawa Luka Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivawu u Skup{tini imaju svi akcionari, bilo da prisustvuju li~no, glasaju pismeno ili imaju punomo}nika koji su svoje u~e{}e na Skup{tini du`ni prijaviti do 14.12.2009. godine do 12 ~asova kada mogu preuzeti radne materijale. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati 16.12.2009. godine (srijeda) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skup{tine mogu se dobiti na telefon 450-104 i 450-144 u vremenu od 9 do 14 ~asova. Predsjednik privremenog Nadzornog odbora Rade Trivi}, s.r.
Na osnovu ~lana 246 ta~ka 2. Zakona o preduze}ima ("Sl. glasnik RS", 24/98) i ~lana 48 Statuta BEMIND a.d. Bawa Luka, Upravni odbor preduze}a USLU@NE DJELATNOSTI a.d. Bawa Luka

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole I Raspisuje se konkurs za izbor i imenovawe direktora Upravne, ugostiteqske i [UP-Doboj. Mandat traje ~etiri godine. II Pored op{tih uslova kandidati treba da ispuwavaju sqede}e uslove konkursa: - da ima stru~nu spremu za nastavnika {kole, odnosno psihologa ili pedagoga, - da je dr`avqanin RS ili BiH, - da posjeduje va`e}u licencu ili ispuwava uslove za dodjelu licence za nastavnika, - ima polo`en stru~ni ispit za obavqawe vaspitno-obrazovnog rada, - ima najmawe pet godina radnog iskustva u nastavi, odnosno na pedago{ko-psiholo{kim poslovima u {koli, - nije osu|ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, - ima predlo`en program rada, - nije ~lan organa politi~ke stranke. III Uz prijavu na konkurs prila`u se sqede}a dokumenta: - diploma o zavr{enoj VSS, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - licenca za nastavnika, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - potvrda o radnom sta`u, - qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan na bezuslovnu kaznu zatvora, - program rada. IV Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Prijave se podnose putem sekretarijata {kole ili na adresu; Upravna, ugostiteqska i [UP, Ul. Cara Du{ana - 16, 74000 Doboj. V Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. VD Direktora Miroslava Jerini}-\uki}, prof.

SAZIVA
Osmu redovnu Skup{tinu akcionara USLU@NIH DJELATNOSTI a.d. Bawa Luka Skup{tina }e se odr`ati dana 11.12.2009. god. sa po~etkom u 15 ~asova u prostorijama preduze}a BEMIND a.d. Bawa Luka, Kara|or|eva 2. DNEVNI RED - prijedlog 1. Utvr|ivawe punova`nog sastava Skup{tine 2. Izbor radnih tijela Skup{tine (Predsjedavaju}i Skup{tine i potrebne komisije) 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa SEDME sjednice Skup{tine 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora 5. Razmatrawe i usvajawe Godi{weg obra~una za 2008. godinu (Bilansi uspjeha i stawa) 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja - mi{qewa Nadzornog odbora 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu u 2008. godini 8. Odlu~ivawe o prijedlogu odluke o pokri}u gubitka Dru{tva 9. Razmatrawe prijedloga i dono{ewe odluke o prodaji poslovnog prostora Dru{tva radi izmirewa obaveza Dru{tva prema Poreskoj upravi, dobavqa~ima i radnicima. 10. Razmatrawe i usvajawe Plana rada za 2009. godinu 11. Razno U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati istog dana u 16 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Upravni odbor

Na osnovu Odluke [kolskog odbora Upravne, ugostiteqske i [UP u Doboju od 10.11.2009. godine, PONI[TAVA SE

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole I Poni{tava se konkurs za izbor i imenovawe direktora Upravne, ugostiteqske i [UP-Doboj raspisan u listu "Glas Srpske" dana, 2.6.2009. godine. VD Direktora Miroslava Jerini}-\uki}, prof.

44 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE
Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe na na{eg dragog Pro{lo je ~etrdeset dana otkako me zauvijek napustio suprug Dana 21.11.2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

SLOBODAN KOZOMARA
22.11.1995 - 22.11.2009. Vrijeme prolazi a sje}awe na tebe ostaje vje~no. Hvala svima koji ga se sje}aju. Zdravka 000002 A-3 G

VLADU MUSI]A
21.11.1990 - 21.11.2009. Supruga Zora, k}erke Biqa i Qiqa A-3 1133 R^N

RAJKO BOJAT
advokat U neizmjernoj tuzi i bolu neutje{na supruga Olga A-8 UP Pro{lo je ~etrdeset dana kako nas je napustio na{ voqeni tata, djed i tast

BRANE RADI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, na grobqu u Dowem Drakuli}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: majka Mileva, otac Janko, supruga Mira, sin Nenad i k}erka Nevena 000007 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog

Dana 25.11.2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

JOVANKE PETKOVI]
U subotu, 21.11.2009. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Pavlovac - Lau{, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Sinovi Velko, Marinko i Qubi{a, k}erke Veselka i Mirjana sa porodicama 000016 A-8 M Dana 21.11.2009. navr{ava {est mjeseci od smrti na{e drage

BRANU
Sestra Branka sa porodicom 000007 A-1 G

BRANU
Kumovi Kerkezi 000007 A-1 G

RAJKO BOJAT
advokat U `ivotu postoji vrijeme zadovoqstva i sre}e, vrijeme bola i tuge, ali i vrijeme neizbrisivog sje}awa. Hvala ti, dragi dedice, za sve na{e divne i nezaboravne trenutke. K}erka Qiqana, unuke Ivana i Kristina i zet Boris A-8 UP Dana 27.11.2009. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

Javqamo svoj rodbini, prijateqima i poznanicima da je na{a draga i nikad nepre`aqena majka i baka

MARA (ro|. Vuli}) ^ALO JELENE (ro|. Bati}) DRAGI]EVI]
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 000013 A-8 M Dana 30.11.2009. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i oca preminula dana 18.11.2009. godine u 67. godini `ivota. Sahrana }e se obaviti 20.11.2009. god. u 13 ~asova na Perduvovom grobqu - Lazarevo. O`alo{}ena porodica: k}erka Natalija, sinovi Aleksandar i Marko, unu~ad Jelena, Jovana, Nikola i Vedran, brat Ivica, sestre Ana, Kata, Vera, Mira i Slavica, snahe Dragica i Dijana te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 000008 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj kom{inici Posqedwi pozdrav dragoj kom{inici

SNE@ENKE BO[WAK
U subotu, 21.11.2009. godine, u 11.30 ~asova otkri}e se spomen plo~a na grobqu "Sveti Pantelija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Poziva se rodbina, kom{ije i prijateqi da nam se pridru`e. O`alo{}eni: sinovi Sini{a i Vladan, suprug Dragomir, snaha Andrea 000005 A-8 G Tu`no sje}awe na na{u Tu`no sje}awe na na{u

MARI
od porodice Ivankovi}. 000008 A-1 M

MARI
od porodice Prodanovi}. 000008 A-1 M

Dana 21.11.2009. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

RATKA BUWEVCA
U subotu, 21.11.2009. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Osta}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u srcima tvojih najmilijih. Supruga Kata, sin Dragan, k}erka Dragana, snaha Jasmina i zet Goran 000010 A-8 M Dana 20.11.2009. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

SNE@ENKU
Vladan i Andrea 000005 A-1 G Dana 26.11.2009. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

SWE@U
Pro{la je tu`na godina bez tebe, a svaki dan si u na{im mislima. Sini{a i Ana 000005 A-2 G Dana 21.11.2009. navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage majke

IVANA STAMENI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i odati mu du`no po{tovawe. Porodica 000014 A-6 M Sje}awe na 24.11.2009. navr{ava se 12 mjeseci od kako nije sa nama na{a draga i voqena majka, baka, sestra i punica

BRATISLAVA -BRACE PEJAKOVI]A

URO[A BO[WAKA
Smrt je ja~a od `ivota, ali qubavi i bol ostaju vje~no, beskrajno nam nedostaje{ i uvijek }e{ biti sa nama. U nedjequ, 22.11.2009. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Gorwa Piskavica-Bo{waci. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 000004 A-8 M

U subotu, 21.11.2009. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Jadranka i sinovi Dejan, Darko i Danilo sa porodicama 000010 A-5 M

VINKE SKENDERIJA
Toga dana posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Sin Miro, k}erke Milka i Momirka sa porodicama 000004 A-4 M

MILANA TRBOVI]A
1999 - 2009. Prolaznost ne umawuje na{u tugu i sje}awe. @ivi{ u na{em srcu i na{im mislima. Tvoji najbli`i 000008 A-3 M

SMIQA TRNINI]
Pomen }emo odr`ati u subotu 21.11.2009. u 11 ~asova kod wene vje~ne ku}e. Weni najmiliji 000018 A-3 M

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 45
Draga na{a Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 18.11.2009. u 82. godini `ivota preminula na{a draga

Draga moja

SAWA

ROSA (ro|. Grahovac) POLI]
Uvijek te se rado sjetimo... Tvoji Nata{a, Milan i Stefan Sahrana }e se obaviti 20.11.2009. u 13 ~asova na Poli}a grobqu Bistrica. O`alo{}eni: k}erke Mira, Nada, Bosiqka, Gordana, Dosta, Rada, Jagoda, zetovi, unu~ad i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 000009 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

A-4 F Posqedwi pozdrav dragoj majci

SAWA

ROSI
od k}er ke Mi re, ze ta Pa vla, unu~adi Biqane i Bo`idara. 000009 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

ROSI
od k}erke Nade, zeta Radivoja, unuka Bojana i Ogwena. 000009 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

ROSI
od k}erke Bosiqke, zeta Zdravka, unu~adi Maje i Nikole. 000009 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

24.11.2009. godine se navr{ava godina dana od tvoje prerane smrti, ali ti si i daqe svagdje gdje sam ja. Majka Jovanka ROSI
od k}erke Gordane, zeta Tihomira, unuka Tawe i Sawe. 000009 A-1 M

ROSI
od k}erke Radmile, zeta Vinka unu~adi Stefana i Jelene. 000009 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

ROSI
od k}erke Dosta, zeta Dragana, unu~adi Dijane i Sr|ana. 000009 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj strini

B-5 F
Dana 20. novembra 2009. navr{ava se {est tu`nih godina od kako nije sa nama na{ voqeni i dragi sin Dana 21.11.2009. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke

Posqedwi pozdrav dragoj majci

ROSI VASILIJE VUKOVI]
od k}erke Jagode, zeta Marinka, unu~adi Aleksandra i Mirjane. 000009 A-1 M Dana 21.11.2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

ROSI
od sinovke Milene, Mile, Sawe i Nele. 000009 A-1 M Pro{lo je 40 tu`nih dana od smrti moje beskrajno dobre majke

ROSI
od sinovca Zorana sa porodicom. 000010 A-1 M Pro{lo je 40 tu`nih dana od smrti moje dobre bake

BOJAN IVANKOVI]
U subotu, 21.11.2009. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Mama Bosa i tata Zdravko 000012 A-8 M Tu`no sje}awe na voqenog brata

Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u selu Dowim Karajzovcima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. U na{im srcima i mislima `ivje}e{ vje~no, majko. Tvoje k}erke, sin, zetovi, unu~ad i praunu~ad 000011 A-4 M

Sje}awe na na{e drage roditeqe

STANE MAL^I]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Rekavicama. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 000013 A-3 M Tu`no sje}awe na voqenu majku, svekrvu i baku

STANE MAL^I]
@ali}emo te, a bi}e{ sa nama. K}erka Nada, zet Marinko, unuk Dario, unuka Daria 000013 A-3 M Tu`no sje}awe na voqenu majku, svekrvu, baku i prabaku

STANE MAL^I]
Pamti}u svu tvoju dobrotu. Hvala ti od srca. Unuk Dario, Radmila, praunuke Marija, Magdalena i Ana 000013 A-3 M Tu`no sje}awe na voqenu majku, svekrvu i baku

i

VELINKA BOJANA
Sestra Tawa, zet Igor i sestri~ina An|ela 000012 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog 1932 - 2007.

SVETKO GRBI]
1931 - 1974.

U subotu, 21.11.2009. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wihovu vje~nu ku}u na grobqu u Rekavicama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S qubavqu i po{tovawem. Va{a djeca sa porodicama 000009 A-7 M Tu`no sje}awe na dragog oca Tu`no sje}awe na na{u dragu

NEBOJ[A - RE@JA BOSAN^I]
22.11.1984 - 22.11.2009. Porodica Bosan~i} 000004 A-2 M

NEBOJ[A BOSAN^I]
22.11.1984 - 22.11.2009. Dra gi ta ta, uvi jek te se ra do sje}amo. K}erke Tatjana i Dijana 000004 A-2 M

DANICU (ro|. Kesi}) RADINKOVI]
20.11.1998 - 20.11.2009. S po{tovawem, qubavqu i tugom Sestra Marija sa porodicom 000007 A-2 M

STANU MAL^I]
S qubavqu i po{tovawem, ~uvamo te u na{im srcima Sin Predrag, snaha Vida, unuke Vlatka i Vawa 000013 A-3 M

STANU MAL^I]
Kada du{a boli, vrijeme nije lijek, sje}awe na tebe, bi}e zauvijek. Sin Nenad, snaha Zdravka, unuke Borjana i Gorana, Mark i praunuka Sa{a 000013 A-3 M

STANU MAL^I]
Bila si na{ ponos, na{a radost, hvala ti na qubavi i dobroti koju si nam darivala. Sin Rade, snaha Nevena, unuke Jordana i Marijana 000013 A-3 M

46 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE Dana 22.11.2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog
Dana 21.11.2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage koleginice Pro{la je godina od smrti na{e sestre i tetke

MARE VASI]

DEJANA KREMENOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Pavlovac, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni: otac Dragan i sestra Maja 000015 B-2 M
Tu`no sje}awe na dragog

MILKE (Vitomira) ROKVI]
Uvijek }emo te pamtiti. Zaposleni u Institutu za za{titu zdravqa Republike Srpske 000020 A-8 M Tu`no sje}awe na moju sestru

U subotu, 21. novembra u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Ogwena Marija" u Drakuli}u. Sestra Bosa i zet Vlado sa porodicom 000008 A-3 M Tu`no sje}awe na na{u sestru i tetku

MILKU ROKVI]
27.11.2008 - 27.11.2009. Sawa Te{anovi} sa porodicom 000023 A-6 M

MARU VASI]
Brat Branko sa porodicom 000008 A-1 M Tu`no sje}awe na na{u sestru i tetku

DEJANA

DEJAN KREMENOVI]
Puno je suza palo, otkad je tvoje srce stalo, a tuga i bol jo{ su ve}i jer ni zadwe zbogom nisi stigao re}i. Ka`u da vrijeme tugu bri{e, a tuge i boli sve je vi{e. Tvoja Brankica 000015 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 17.11.2009. godine u 42. godini `ivota preminuo na{ dragi

Radmila i Slobodanka @ivkovi} 000015 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

Tu`no sje}awe na

Tu`no sje}awe na na{u

MARU VASI] MILKU ROKVI] DEJANA
Porodice Bulatovi} i Kne`evi} 000015 A-1 M Sje}awe na oca i mu`a 27.11.2008 - 27.11.2009. Kumovi: Milenko, Vesna i Miqana Petkovi}. 000023 A-3 M Pro{le su dvije godine od kada nisi sa nama, ali si zauvijek u na{im mislima. Porodica 000006 A-3 G

MIRJANU (ro|. @drale) MACAN

Brat Ratko sa porodicom 000008 A-1 M Tu`no sje}awe na zaovu i tetku

^EDO (Cvije) ZEC
Sahrana }e se obaviti 20.11.2009. godine u 12.30 ~asova na mjesnom grobqu u Gerzovu. O`alo{}eni: otac Cvijo, majka Pava, sinovi Stefan i Cvijan, brat Slavko, sestre Sreta i Nevenka sa porodicama te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi. 000022 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom sinu Posqedwi pozdrav dragom bratu

Dana 25.11.2009. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

MARU VASI]
Snaha Rada sa porodicom 000008 A-1 M Dana 22.11.2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti dragog oca

DRAGOQUBA RADI[I]A VELIBORA MIHAJLOVI]A
Dragi tata, vrijeme prolazi a tuga i bol ostaju i sje}awe na tebe. Nisam vi{e tako mali, a i nisam te ni upamtio pa po~ivaj u muri i neka te an|eli ~uvaju. Voli te tvoj sin Dejan i supruga Nata{a 000012 A-4 M Sje}awe na brata U subotu, 21.11.2009. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga sa djecom 000026 A-6 M U nedjequ, 22.11.2009. godine navr{ava se 10 godina od smrti moga sina jedinca U subotu, 21.11.2009. godine navr{ava se 20 godina od smrti na{e majke

^EDI
od oca Cvije i majke Pave. 000022 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

^EDI
od brata Slavka. 000022 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu i ujaku

VIDA (Ostoje) DOKI]A
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u zapaliti svije}e, polo`iti cvije}e i zaliti suzama. O`alo{}ena k}erka Mira sa porodicom 000001 A-4 M Dana 20.11.2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg voqenog supruga i oca

VELIBORA MIHAJLOVI]A
Voqeni ne umiru, Otac Du{an i majka Savka 000011 A-2 M

DRAGICE ALEKSI]
K}erke Vesna i Vera sa porodicama. A-2 UP Dana 22.11.2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg voqenog

^EDI
od sestre Srete, zeta Ostoje i sestri~ine Radmile. 000022 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

^EDI
od sestre Nene i sestri}a Petra i Milane i snajke Nade. 000022 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

VELIBORA
Sestra Vera, zet Jovan i sestri}i Nenad i Nata{a 000011 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj ujni

Dana 22.11.2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg voqenog

MILANA STEVANDI]A ^EDI
od tetke Dragice i tetka Stanka sa porodicom. 000022 A-1 M

MILANA STEVANDI]A
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju. Zauvijek tvoja supruga Milena 000011 A-3 G

DRAGAN YINO
Hvala svima koji te se sje}aju. S qubavqu i tugom, Tvoji: Milojka, Sara i Stefan A-4 IP 04359

^EDI
od kuma Sa{e sa porodicom. 000022 A-1 M

MARI ^ALO
od Milenka i Murise. 000005 A-1 M

Voqeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole. K}erka Dragana, zet Miki i unuke Kristina i Jovana 0000011 A-3 G

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 47
Dana 21.11.2009. godine navr{ava se 16 godina otkako nije sa nama na{a draga supruga, majka, svekrva i baka Dana 25.11.2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 18.11.2009. godine, u 75. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 18.11.2009. godine, u 51. godini `ivota, nakon kra}e bolesti, preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom kumu

CVIJETA NOVKOVI]
Toga dana u 11 ~asova u crkvi u Rebrovcu slu`i}e se parastos. Porodica Novkovi} 000015 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog brata

MILUNA MARJANOVI]A
U nedjequ, 22.11.2009. godine, posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 000005 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog brata

KRSTAN (Mla|ena) BLAGOJEVI]
1934 - 2009. Sahrana }e se obaviti 20.11.2009. godine u 14 ~asova na ^eni}a grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Krstina, sin Radoslav, k}erke Radoslavka i Vera, bra}a, sestre, snaha, zetovi, unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 000003 A-5 M Sje}awe

MIKIJU

MILOVAN - MIKI (Milorada) MAR^ETA
Sahrana }e se obaviti dana 20.11.2009. godine u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Gordana, otac Milorad, brat Radovan, snaha Vesna, sinovka Lana, sinovac Vawa, porodice Brki}, Kosori}, @ivkovi}, te ostala rodbina i prijateqi 000001 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu

od Milke i Dragana. 000002 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom

RANKA
22.11.2008 - 22.11.2009. Sestra Borka sa porodicom 000007 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog brata

RANKA
22.11.2008 - 22.11.2009. Brat Rade sa porodicom 000007 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog brata S qubavqu, Tvoja Goga

MIKIJU MIKIJU
Porodica Ni{i} 000001 A-6 G 000001 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

BRANE BOTI]
2007 - 2009. S qubavqu i po{tovawem Porodica 000002 A-3 M

Posqedwi pozdrav dragom bratu, djeveru i stricu

MI[I

RANKA
22.11.2008 - 22.11.2009. Brat Marinko sa porodicom 000007 A-2 M Tu`no sje}awe na na{u dragu

RANKA
22.11.2008 - 22.11.2009. Brat Nedeqko sa porodicom 000007 A-2 M Tu`no sje}awe na oca, supruga i sina

Tu`no sje}awe na dragog brata Radovan, Vesna, Lana i Vawa 000001 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom sinu 000001 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom kumu

MIKIJU
od kumova Osti}a.

BRANKA BOTI]A
Sestra Grozdana 000014 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog brata

MI[I

MIRJANU MARTI]
23.11.2003 - 23.11.2009. Porodica Marti} 000002 A-2 M 23. novembra 2009. godine, navr{avaju se ~etiri godine od prerane smrti drage majke

MIJU TALIJANA
Sinovi Du{an i Dragan, supruga Swe`ana i majka Qubica 000001 A-2 M Sje}awe na dragu prijateqicu

Otac Milorad 000001 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

MIKIJU
od Obra da i Dar ka Ste vi} sa porodicom. 000002 A-2 G Posqedwi pozdrav na{em

BRANKA BOTI]A
Brat Strahiwa sa porodicom 000014 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

MIKIJU PETRU (Radowi}) JU[KI]
2005 -2009. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od uspomena na tebe koje nosim u srcu. Tvoja prijateqica Mira Risti} 0040/09 A-3 GKD Tu`no sje}awe na na{u dragu majku Posqedwi pozdrav dragom od punice Milke, Dijane i Davida. 000001 A-2 G

MIKIJU
od Milice, Marka, Ozrenke i Miodraga Brati}. 000001 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

PETRE (Radowi}) JU[KI]
Godine prolaze, a praznina u du{i je sve ve}a. Tvoja k}erka Jovanka sa porodicom 0040/09 A-3 GKD Dana 22.11.2009. godine navr{ava se 7 godina od smrti na{e drage

MIKIJU
od wegovih drugova iz "Krajina osigurawa": Qiqe, Dule, In|i}a, Zeke, Kube, Stepe i @eqe. 000002 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom kumu

ROSI POLI]
od djevera Mla|ena, jetrve Dragoj le, dje ce Swe`a ne, Pe re i Svjetlane sa porodicama 000025 A-2 M

MILOVANU
Posqedwi pozdrav dragoj od Mi lo {a, Mir ja ne, Sawe i \uje. 000022 A-1 M

MIKIJU MAR^ETI
Mehmed Dizdar 000020 A-1 M

@IVANE - SEKE PETROVI]
Ti i daqe `ivi{, jer umiru samo oni koji su zaboravqeni. Suprug Grujo, sin Predrag i k}erka Sla|ana sa porodicom 45/06 A-3 E

DANKU KUZMANOVI]
21.11.2006 - 21.11.2009. S velikim po{tovawem porodice Kuzmanovi} i Aleksi}. 0014620 A-3 ^N

ROSI POLI]
od zaove Dragice i Tatjane sa porodicom. 000025 A-1 M

SLU@BA ^ITUQA tel: 051 / 223 - 210

MIKIJU
od Ta ma re, Ne de i Slo bo da na Stevi}. 000002 A-3 G

48 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE Sedmodnevni pomen

Dana 22. novembra 2009. godine navr{avaju se ~etiri godine tuge i bola od kako nas napusti na{ jedinac

NIKOLA DUMANOVSKI

Obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da }emo 21.11.2009. u 11 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci na{em voqenom sinu i bratu Nikoli obiqe`iti sedmodnevni pomen. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Otac Branko, majka Vesna i sestra Milica 000014 B-3 M Pro{le su tri tu`ne godine od smrti voqenog supruga, oca i dede

GORAN KOVA (Tomislava) KOVA^EVI]
Samo tren bi dovoqan tog kobnog novembarskog dana da prekine tvoju mladost, `eqe i htijewe da tako brzo napusti{ ovozemaqski `ivot, ali ti si Gogi i daqe sa nama, u nama, jer sre}a i qubav koju si nam podario daje nam snage da i daqe postojimo. Ponosni smo {to smo te imali i to nas ja~a da izdr`imo dok ne do|e vrijeme da nas u svojoj vje~noj ku}i primi{ u naru~je. Sine neka te an|eli ~uvaju. Neutje{ni tata i mama 000014 B-5 M Navr{avaju se dvije tu`ne godine kako nije sa nama na{ voqeni

JOVE ROSI]A
Tvoja dobrota, plemenitost i ~estitost ostaje zauvijek. S ponosom i po{tovawem ~uvamo uspomenu na tebe U subotu, 21.11.2009, u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu. Pozivamo rodbinu, kumove i prijateqe da nam se pridru`e. Tvoji najmiliji 000011 B-2 M Mom voqenom tati

MOMI
2007-2009. Dragi tata, hvala ti {to si me naduhnuo da i u najte`im trenucima na|em snage da idem naprijed. Bez tebe to je veoma te{ko, ali }e me uvijek gurati tvoj savjet: "Izbor svega {to ti treba si ti sama, samo prona|i na~in kako da do toga do|e{". Uvijek }u te voqeti. Tvoja Vawa 000019 B-2 M Zauvijek na{

RADOVAN (Nike) MAKI]

MOMO IVKOVI]
2007-2009. [ta mogu dvije godine na{oj tuzi?! Od neumoqive boli branimo se jedino slabom nadom da }emo se, mo`da, opet sresti. Draga rodbino i prijateqi , pozivamo vas da u subotu, 21.11.2009. godine, u 11 ~asova, posjetimo wegov grob na gradskom grobqu "Sveti Pantelija" i obnovimo sje}awe na wegov dragi lik. Nevenka, Oqa i Vawa 000019 B-2 M

Ne postoje rije~i kojima se mo`e opisati praznina i bol koje si ostavio u na{im du{ama. Nastojimo da `ivimo i radimo onako kako si ti to `elio. Vjerujemo da bi bio ponosan na nas, a posebno na svog jedinog unuka. S qubavqu ~uvamo uspomenu i sje}awe na tebe. Tvoji najmiliji

B-5 UP

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 49 U srijedu, 25.11.2009. godine navr{i}e se godina dana od kada nije sa nama

Dana 24.11.2009. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

DU[ANKA MAYAR
Pomen voqenoj majci i baki odr`a}emo u subotu, 21.11.2009. godine u 11 ~asova na Gradskom grobqu. Hvala svima koji je se sje}aju. Sin Nedeqko sa porodicom 000018 B-2 M
Dana 22.11.2009. godine navr{ava se tu`nih {est mjeseci od smrti dragog sina i brata Tu`no sje}awe na

SAWE ABRAMOVI]
GOGIJA
Porodica Boji} 000019 A-1 M Tu`no sje}awe na

GORANA IWCA
U subotu, 21.11.2009. godine u 9.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Kla{nicama. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. S qubavqu, od mame Velinke, tate Zlatka i sestara Jelene, Dajane i Kristine. 000019 A-8 M Pro{lo je {est mjeseci otkako nije sa nama voqeni unuk

U subotu, 21.11.2009. godine u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Lakta{ima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Zauvijek tvoj Go{a

GORANA
Drugovi Vid i Neven 000019 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragu

000010 B-5 G
Posqedwi pozdrav dragom bratu

GORAN - GOGI IWAC
MIODRAGA
^eka deda, ~eka baka, da mi pre|e{ preko praga ali sudbina zla bi i od nas te odvoji. Tvoj djed Mirko i baka Smiqa 000019 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog nam supruga i oca Dana 23.11.2009. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg supruga i oca Mira i ^are 0000021 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog ujaka Svekar Pejo, svekrva Anka, Gordana i Aleksej 000010 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu sestru Tu`no sje}awe na dragu sestru

KRSTANU
od sestre Jele i Radovana Kremenovi}a. 000017 A-1 M

SAWU

Posqedwi pozdrav dragom bratu

KRSTANU SAVU RAKI]A
22.11.2006 - 22.11.2009. Pro{le su tri godine otkako nisi sa nama, ali }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima. Tvoja supruga Miroslava i sin Mile sa porodicom 000022 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog oca

MIODRAGA JEKI]A
Dana 22.11.2009. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegov grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Qubinka, sin Sr|an i k}erka Svjetlana 000021 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog oca

MIODRAGA JEKI]A
Tvoja sestri~ina Vawa sa porodicom 0000021 A-1 M Tu`no sje}awe na dragu tetku

od sestre Brane sa djecom. 000017 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

JOVANKU PETKOVI]
Sestra Tomislavka sa porodicom 000023 A-1 M

JOVANKU PETKOVI]
Sestra Doja sa porodicom 000023 A-1 M

Tu`no sje}awe na dragu suprugu i majku

KRSTANU JOVANKU PETKOVI]
Dragana, Novica i Andrej 000023 A-1 M

ANU (ro|. Todorovi}) DESPOTOVI]
20.11.2003 - 20.11.2009. S qubavqu i po{tovawem, Suprug Jovan i sinovi Zoran i Goran 000016 A-6 M

od Dijane i Darije sa porodicama. 000017 A-1 M

SAVU SAVU
Bio si iznad svih i meni sve. K}erka Silvana sa porodicom 000022 A-2 M Sin Jovica sa porodicom 000022 A-1 M

50 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 19.11.2009. godine, u 81. godini `ivota, preminuo na{ dragi Dana 21.11.2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i punca Dana 22.11.2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od prerane smrti na{e drage

MILAN (Nikole) \UR\EVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 21.11.2009. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Pavlovac. Povorka kre}e iz kapele. O`alo{}eni: supruga Vidosavka, sin Ranko, k}erka Ranka, brat Du{an, zet Ivica, snaha Du{anka, unu~ad i praunu~ad, te ostala rodbina i prijateqi 000001 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom tati Posqedwi pozdrav dragom tati

DU[ANA BOJKI]A
1931 - 2009. Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Rami}ima. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Gospava, k}erke Nada i Rada, unu~ad Sini{a, Sla|ana, Svetlana i Du{an, zetovi i ostala rodbina 000008 A-8 G Posqedwi pozdrav prijatequ

VAJE BRALI]
Na{a te qubav nije izlije~ila, na{e suze te vratiti ne}e. Tvoja hrabrost i dostojanstvo do posqedweg tvog ~asa daje nam snagu da `ivimo bez tebe. U nedjequ, 22.11.2009. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u u D. Podgradcima ({or). Pozivamo rodbinu, prijateqe, radne kolege i kom{ije da nam se pridru`e. Tvoja bra}a i sestra sa porodicom 000004 A-8 G ZAHVALNICA

VAJA BRALI]
Ovim putem `elimo da zahvalimo kolektivu Doma zdravqa Gradi{ka na ~elu sa direktorom, na dostojanstvenom ispra}aju na{e Vaje. Zahvalne porodice Brali} i Vuki} 000004 A-6 G

MILANU
od k}erke Ranke, zeta Ivice, unuka Awe, Iwe i Daria. 000001 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom dedi

MILANU
od sina Ranka, snahe Du{anke, unuka Renate i Nata{e sa porodicama. 000001 A-2 G Posqedwi pozdrav ratnom drugu

MIKIJU
Posqedwi pozdrav dragom Hvala ti na lijepom dru`ewu. Osobqe i prijateqi iz "Pointa" 000003 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom

Dana 20.11.2009. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

MIKIJU MILAN^ETU
od wegovih unuka Renate, Nata{e, Awe i Iwe. 000001 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom djedu

MIKIJU
od Bo{ka [krbi}a sa porodicom. 000005 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom kom{iji od tetke Rade sa porodicom. 000011 A-3 G Dana 21.11.2009. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg milog oca i djeda

Po~ivaj u miru i neka Te an|eli ~uvaju. Porodica Kosori} 000009 A-3 G

JOVE PASTIRA
Supruga Sava, sin Mirko i k}erka Jelena 000006 A-3 G

MIKIJU

MILANU
od unuke Nata{e i Dragana sa djecom. 000001 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom priki

MILANU
od Ostoje i Miqe. 000001 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom priki

SLAVKA KECMANA
Toga dana u 11 ~asova posje ti}emo wegov grob, polo`iti cvije}e i upaliti svije}e. Porodica Kecman 000024 A-4 M

MILANU
od prijateqa Stanoja i Nade [trbac. 000001 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog oca

MILANU
od prijateqa Vidosava i Radivojke Mati}. 000001 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu majku

LAZU BORENOVI]A
Sin Goran i k}erka Brankica 000007 A-1 G

STANU MAL^I]
Sin Zlatan sa porodicom 000012 A-1 G

OGLASI

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 51

52 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Nisam mogao da dogovorim uslove saradwe s Meklarenom, pa sam odlu~io da pauziram jednu godinu. Da budem krajwe iskren, u “formulu 1“ }u se vratiti 2011. samo pod uslovom da bude mjesta u timu koja pretenduje za najvi{e rezultate. Ne `elim da vozim samo kako bih upotpunio broj voza~a. Kimi Raikonen, voza~ “formule 1”

Najboqa srpska pliva~ica zavr{ila Fakultet za menaxment u sportu
FOTO: AGENCIJE

Pobjeda hokeja{a Partizana
Hokeja{i Partizana pobijedili su Grac 99ers sa 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) u trinaestom kolu Slohokej lige. Strijelci za Partizan bili su Marko Kova~evi}, Pavle Ogrizovi}, Branko Mami} i Marko Sretovi}. Za srpskog {ampiona debitovao je i Slovak Juraj Liska. U idu}em, 14. kolu, Partizan do~ekuje tim Mladosti iz Zagreba.

Vujo{evi} ka`wen sa 250 evra
Trener KK Partizan Du{ko Vujo{evi} i wegov pomo}nik Vlada Jovanovi} ka`weni su sa po 250 evra zbog toga {to su se u utakmici NLB lige protiv Zadra u “Vi{wiku“ pojavili u farmerkama, a ne u odijelu, kao {to je propisano “dres kodom“ regionalne lige.

Na|a Higl

Redovna izvje{tajna sjednica Skup{tine FK Qubi} bi}e odr`ana u petak u Prwavoru. Od ovog skupa se mnogo o~ekuje, jer bi trebalo da se utvrdi strategija opstanka ovog kluba u Prvoj ligi Republike Srpske. Miroslav ]iro Bla`evi} izrazio je `equ da ostane na klupi fudbalske reprezentacije BiH, ali je isto tako po`elio da potpi{e mnogo povoqniji novi ugovor i sa mnogo boqim finansijskim efektima za wega.

Diploma }e mi omogu}iti da se i posle pliva~ke karijere bavim sportom, ali sa neke druge strane, izjavila Higlova
BEO GRAD - Naj boqa srpska pli va ~i ca Na |a Higl uspje{no je odbranila diplomski rad na Fakultetu za menayment u sportu na temu “Organizacija pliva~kog mitinga Trofej Beograda“. - Tema rada bila je “Organizacija pliva~kog mitinga Tro fej Beo gra da“, a diploma }e mi omogu}iti da se i posle pliva~ke karijere bavim sportom, ali sa neke druge strane. Drago mi je da mi je fakultet poklonio i master studije, tako da }u mo}i da se usavr{avam - rekla je Na|a. Men tor Na |i nog di plomskog rada, proslavqeni spor tski ra dnik Dra gan @i vo ti}, is ta kao je da je ona jedan od najboqih studena ta Fa kul te ta za me nayment u sportu. osobom, i zasigurno je jedan od najboqih studenata koji su po ne li di plo mu u ovih osam godina postojawa fakulteta - rekao je @ivoti} i dodao: - Poznavaju}i Na|in karakter, moj savet je da nastavi sa master studijama, a u bliskoj budu}nosti uradi i do kto rat iz me naymen ta u sportu, jer ona svojim radom, uporno{}u i vredno{}u to mo`e. Na kraju bih po`eleo Na|i titulu na Evropskom prvenstvu u Budimpe{ti u velikim bazenima i obarawe svetskog rekorda.

NA\A u Rimu postala svjetska prvakiwa
- Na|a je u toku ~etvorogodi{wih akademskih studija pokazala izuzetnu `equ za sticawem znawa i pored svih sportskih obaveza. Ona ima karakternu osobinu koja je ne ~ini samo vrhunskim sportistom, nego i kompletnom

Foto dana

Na|a Higl je ove godine postala svjetska prvakiwa u disciplini 200 metara prsno na SP u Rimu, da bi na Svjetskom kupu odr`anom u Stokholmu ponovo osvojila zlatnu medaqu u istoj disciplini sa

MEDAQE

vremenom 2:18,54, {to predstavqa novi rekord Srbije. Na|a se trenutno priprema za Evropsko prvenstvo u malim bazenima, koje }e se od 10. do 13. decembra odr`ati u Istanbulu.

Ciq Partizana je ~etvrtfinale
Ove godine u Evroligi imamo ekipe sa kojima }e biti te{ko na gostovawima. U Pirej idemo na jako vru} teren, ali dobro su nam poznati wihovi navija~i i ambijent koji prave. Sa druge strane imamo Budvu, koja igra dosta razli~ito kod ku}e i u gostima. Ma|ari u celom ovom sklopu mo`da ispadaju i najlak{i protivnik. Pro Reko je ubedqivo najja~a ekipa i glavni je pretendent na titulu, bar na papiru, sa vi{e od 20 reprezentativaca. Jadran iz Herceg Novog je sastavqen od ~itave crnogorske selekcije i te dve ekipe su sada najubedqivije u Evropi. Ne treba potcewivati ni Mladost, Primorac, Jug, Olimpijakos, Va{a{, a i Budva pripada tu negde. Sve su to izuzetno jake ekipe, sa mnogo ve}im brojem igra~a i ve}im buyetima. Na turniru “Partizanove legende“ pokazali smo da imamo kvalitet, kao i sa Va{a{em u Beogradu, u Evrointer ligi. Zaista mislim da mo`emo sa svima da igramo, a gleda}emo da formu izbrusimo ba{ za Evroligu. Kroz Evrointer ligu poku{a}emo da sa Ma |a ri ma, Ru mu ni ma i Slo va ci ma otklonimo sve nedostatke kako bismo bili spremni za najja~e takmi~ewe. Tako|e, kroz te utakmice }emo realno proanalizirati stawe u kome se nalazimo. Ideja je i da promovi{emo mla|e igra~e na taj na~in. [ansa za fajnal for uvek postoji, ali moramo biti i realni. Mnogo toga zavisi i od `reba i sre}e. Ako izvu~emo u razigravawu Jadran, Pro Reko ili Jug, onda je veliko pitawe koliko je realno da ih pro|emo. I ove godine podne}emo kandidaturu za or ga ni za ci ju fa jnal fo ra. To se obi ~no odlu~uje posle Nove godine, a da li imamo neke realne {anse da budemo doma}ini, to sada stvarno ne znam. Ponekad je ba{ ~udno kako se to dobija, tako da je sve mogu}e.

Igor MILANOVI], trener VK Partizan
[ansa za fajnal for uvek postoji, ali moramo biti realni. Mnogo toga zavisi i od `reba i sre}e
Fudbaleri Urugvaja Dijego Perez i Alvaro Fernandez na sebi svojstven na~in proslavili su plasman na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi 2010. godine.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 53

Igokea u srpskom derbiju do~ekuje Borac Nektar

Mladost dobila novog trenera

Povjerewe Sladojevi}u
MRKOWI] GRAD - Poslije ostavke Zorana [piri}a, Upravni odbor Ko{arka{kog kluba Mladost za novog trenera imenovao je wegovog pomo}nika Gorana Sladojevi}a. On je u klubu od 1993. godine kao igra~ i trener mla|ih kategorija. - Ve} du`i period sam pomo}ni trener, pro{ao sam sa timom kompletan ciklus priprema tako da ne bi trebalo da do|e do nekih ve}ih promjena u sistemu igre. Ko{arka{i rade i treniraju, mada imamo problema se prehladom i povredama nekoliko ko{arka{a. Na nama i svim strukturama u klubu je da prevazi|emo ovu nastalu situaciju i da u idu}im utakmicama po~nemo da pobje|ujemo - rekao je Sladojevi}, dodaju}i da bi bilo dobro da ~elnici kluba anga`uju neko poznato trenersko ime, koje bi od ekipe u nastavku {ampionata izvuklo maksimum. S. D.

Bogat program u NBA ligi

Srbi solidni
WUJORK - Srpski ko{arka{i imali su solidne role u utakmicama NBA lige. Nenad Krsti} je igrao 11 minuta u porazu Oklahome od Orlanda i imao u~inak od po dva poena i skoka. Vladimir Radmanovi} je u porazu Golden Stejta od Bostona u~estvovao sa devet ko{eva, pet sko ko va i tri asistencije za 29 minuta, a Sa{a Pavlovi} je u porazu Mineso te od Hjus to na igrao 21 minut i zabiqe`io pet poena uz dva skoka. Darko Mili~i}
Milo{ Komatina (Igokea)

nije ulazio u igru u slavqu Wujorka nad Indijanom. Rezultati: Atlanta - Majami 105:90, In di ja na - Wujork 103:110, Orlando - Oklahoma 108:94, Filadelfija - [arlot 86:84, Va{ington - Klivlend 108:91, Boston - Golden Stejt 109:95, Milvoki - Wu Yersi 99:85, Mi ne so ta - Hjus ton 84:97, Memfis - LA Klipers 106:91, Juta - Toronto 104:91, Dalas - San Antonio 99:94 poslije produ`etka, Portland Detroit 87:81.

Prva liga RS za ko{arka{e

U me~ moramo da u|emo maksimalno motivisano, da ne dozvolimo kiks, pogotovo ne na doma}em parketu poslije serije dobrih utakmica, rekao Karali}
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Derbi u Aleksandrovcu
BAWA LUKA - Najzanimqiviji me~ {estog kola Prve ko{arka{ke lige Republike Srpske igra se u nedjequ u Aleksandrovcu, a sastaju se Servicujum i Varda HE. Poslije tri uvodne pobjede ko{arka{i Servicijuma su do`ivjeli dva vezana poraza u posqedwa dva kola, a sigurno je da }e biti na velikom isku{ewu po{to im u goste dolazi lider {ampionata koji jo{ uvijek ne zna za poraz. Parovi {estog kola, petak, BRATUNAC: Bratunac MINS - Radnik (18 ~asova), Subota: DOBOJ: Findo - Drina (18), UGQEVIK: Rudar - Glasinac (19), nedjeqa: ALEKSANDROVAC: Servicijum - Varda HE (18), PRIJEDOR: Prijedor - Mladost volf sekjuriti (18), BIJEQINA: Gra|anski PLUS - Gacko (19:30). M. Z

ALEKSANDROVAC - Sedmo kolo {ampionata BiH za ko{arka{e donosi vje~iti srpski derbi u kojem }e u Aleksandrovcu kopqa ukrstiti Igokea i Borac Nektar (subota, 19 ~asova). Aleksandrov~ani blistaju na startu sezone. Osim po-

raza u Mostaru, ostvarili su pet pobjeda, od kojih mnoge na te{kim gostovawima te zaslu`eno dr`e lidersku poziciju. A na tronu `ele da ostanu i poslije ove runde: - Der bi ji ova dva ti ma uvijek imaju posebnu dra` i u wima ne po bje |u je uvi jek boqi, nego onaj tim koji vi{e `eli pobjedu. Zato u me~ mo-

ramo da u|emo maksimalno moti vi sa no, da ne do zvo li mo kiks, pogotovo ne na doma}em parketu poslije serije dobrih utakmica - rekao je strateg Igokee Drago Karali}, dodaju}i da su svi ko{arka{i u stroju.

SVI Aleksandrov~ani u stroju
Ono {to bi moglo da presudi pobjednika u derbiju svakako je igra u defanzivi. - Mo `e mo da o~e ku je mo tvrdu utakmicu, sa dominantnim odbranama i malim brojem ko{eva. Moramo da budemo agresivni i disciplinovani,

PAROVI
Svi me~evi sedmog kola igraju se u subotu, a sastaju se: MOSTAR: Zriwski Sutjeska (17 ~asova), ALEKSANDROVAC: Igokea Borac Nektar (19), TREBIWE: SL IAT Leotar ^elik (19), ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Grude (19), BILE]A: Hercegovac Sloboda (19), ^APQINA: ^apqina - Mladost (19).

ma ksi mal no po `rtvo va ni u odbrani sa ciqem da rivala dr`imo pod konstantnim pritiskom. Ako budemo koncentri sa ni i ispo {tu je mo dogovor, mislim da }emo biti blizu slavqa - dodao je Karali}. [ef stru~nog {taba Aleksandrov~ana osvrnuo se i na igru “pivara“, koje je i sam vodio u nekoliko navrata: - Uvodni me~evi sezone po ka za li su da ko {ar ka {i Borac Nektara igraju dobro. Ko rek tno su odra di li ovaj dio {ampionata, imaju ~etiri pobjede, a me~ u Zenici je pokazao koliko opasni mogu da budu na strani.

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Sloboda ~eka @equ
NOVI GRAD - Ko{arka{ice Slobode u derbiju {estog kola Premijer lige BiH u subo tu (18 ~a so va) do ~e ku ju {am pi ona @eqe zni ~ar. Plej mej ker No vo gra |an ki Zvjezdana Gagi} isti~e da se ne}e unaprijed predati i o~ekuje da }e pru`iti dostojan otpor go{}ama iz Sarajeva. - Ba{ iz ra zlo ga {to je @eqo najja~i u ligi, ovo je za nas odli~na provjera pred gostovawe u Tuzli koje je najva`nije u prvom dijelu prvenstva. Motiv ne nedostaje, pa o~ekujemo i mnogo ve}u podr{ku sa tribina - istakla je Gagi}eva. Parovi {estog kola, subota: ISTO^NA ILIYA: Igman - Banovi}i (16 ~asova), ZENICA: ^elik - Jedinstvo (18), TOMISLAVGRAD: Tomi slav - Br~ko dis trikt (18.30), nedjeqa: BAWA LUKA: Bo rac ML IEFK Brotwo (19). Slobodna je ekipa Trebiwa. N. \.

Ko{arka{i Borac Nektara gostuju Igokei

Ne pobje|uju uvijek favoriti
BAWA LUKA - Ko{arka{i Borac Nektara gostuju u Aleksandrovcu kod Igokee u derbi susretu sedmog kola Lige BiH. “Pi va ri“ su u prvih {est utakmica zabiqe`ili ~etiri trijumfa i dva poraza, s tim da su sve pobjede ostvarene na doma}em terenu, dok su se sa gostovawa vra}ali pognute glave. ekipu Igokee za koju trenutno nas tu pa ne ko li ci na igra~a koji su nekada bili wegovi saigra~i u Borcu. - Veliko sportsko rivalstvo vlada izme|u ove dvije ekipe tako da o~ekujem dobru utakmicu. Ulogu favorita prepu{tam Igokei koja u ovom tre nut ku ima boqi tim od nas. Dobro poznajem ekipu po{to sam sa nekoliko igra ~a igrao za je dno u Borcu, ali ne pobje|uju uvijek favoriti. Sigurno je da ne}emo i}i sa “bijelom zastavom“ nego }emo od samog po~etka krenuti agresivno i poku{ati sti}i do pobjede. Imamo problema sa povre da ma po {to pro te klih dana nisu trenirali Jovan Zdravkovi} i Ninoslav Milo{evi}, ali vjerujem da }e u subotu zaigrati - istakao je Josipovi}. M. Z.

Regionalna liga za ko{arka{ice

Maribor kod “malenih“
BAWA LUKA - Ko{arka{ice Mladog Kraji{nika u sedmom kolu regionalne lige do~ekuju u dvorani “Obili}evo“ (subota 18 ~asova) ekipu Ajm Maribora. Bi}e to prilika “malenima“ da se iskupe za nesre}an poraz iz pro{log kola kada su u Novom Sadu pora`ene sa poenom razlike od vojvodine. - S obzirom na to da u ovom trenutku imamo pobjedu vi{e u odnosu na Slovenke, name}e nam se uloga blagog favorita, prvi put u ovoj sezoni. Ajm Maribor je ekipa koja igra poprili~no nedisciplinovano u oba smjera, tako da, ako od po~etka uspijemo da to iskoristimo na pravi na~in, mogli bismo ve} u prvom periodu da nametnemo svoj tempo. Ono {to je specifi~no za ovu ekipu, a {to je mo`da wihov jedini adut, je {ut za tri poena gdje imaju solidan u~inak. To nam je opomena vi{e da moramo najvi{e discipline pokazati u odbrani na toj liniji i {to boqe iskoristiti igru u reketu i skok igru - rekao je trener Bawolu~anki Zoran Mike{. M. Z.

MILO[EVI] i Zdravkovi} pod upitnikom
Trener Bawolu~ana Borislav Yakovi} ima problema oko sastava ekipe po{to or ga ni za tor igre Jo van Zdravkovi} i Ninoslav Milo{evi} “vuku“ povrede te protekle sedmice nisu trenirali punim intenzitetom. Centar Borca Igor Josipovi} isti~e da dobro poznaje

Igor Josipovi} (Borac Nektar)

FOTO: S. ILI]

54 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Jubilarni, 40. teniski Masters kup u Londonu po~iwe u nedjequ
Pi{e: Slavko BASARA

FOTO: AGENCIJE

Sad refa mora da se podvu~e! Ko }e to da uradi? U korumpiranom FS BiH ~iji su za{titni znak afere i sudski procesi, te potpisivawe spornih ugovora (najpoznatiji sa “Sportfajvom“) niko nema autoriteta za to. Nema, jer svi su u kolu, a op{te poznata ~iwenica je da “vrana vrani o~i ne vadi!” Dok se pravio ra~un bez kr~mara pod izrekom “imamo odli~ne rezultate, idemo u bara`“ niko se nije osvrtao i gledao kakvi tragovi ostaju. Svima je bilo slatko da otimaju, a najvi{e selektoru Miroslavu - ]iri Bla`evi}u koji je sebe uvijek stavqao u prvi plan. Bez obzira {to rezultate kao proizvod na terenu obezbje|uju igra~i! Nije sve tako sjajno kao {to se prikazivalo. To se vidjelo i pred me~ u Zenici kada se Zvjezdan Misimovi} “jednos ta vno“ po vri je dio, ni je nas tu pio. Po za di na je sasvim druga~ija. ]iro je bio ucijewen i progowen da protiv Portugalije me~ po~ne Miralem Pjani}. Navodno od menayera koji dovode u reprezentaciju “zvijezde“. A svi znaju, samo }ute, a iz reprezentacije je “precrtan“ i posqedwi Srbin. Pojedini novinari su i daqe u ulogama menayera pa otud na spisku i ime Ninoslava Milenkovi}a za susrete bara`a, a ovaj biv{i fudbaler Leotara je samo grijao klupu. Ali, neko je wegovim povratkom u “A” tim vidio ogromnog posla! Posebno mjesto u ovoj pri~i zauzimaju delegati iz FSRS, oni koji lije~e komplekse, pa se slikaju i afirmi{u pod blicevima sarajevske iskrivqene fudbalske “realnosti“. Sada wihova pri~a ide u smjeru: “ma to i nije na{a reprezentacija... ba{ nam je drago {to je BiH ispala...” Da se kojim slu~ajem desilo ~udo sigurno bi pjevala “B” strana longplejke: “mi smo majstori, najboqi smo na svijetu, niko nam ni{ta ne mo`e...” To je surova stvarnost dana{weg fudbalskog `ivota u BiH. Sve je nelogi~no. A kako }e da bude, kada su qudi koji vode FS BiH na kqu~ne pozicije stigli nelogi~no. Ko zna kakvim putevima. Zato i nije ~udo {to je selektor Bla`evi} opusto{io ionako jadan i ~emeran FS BiH kada se samo borio za sebe, a sada kroz zube “cijedi“: “eto volio bih da ostanem sa ovim momcima, oni imaju budu}nost“. Ustvari, ]iro bi ostao da i daqe “muze“ vime FS BiH, sve do posqedwe kapi. Prvi logi~an korak poslije bacawa pra{ine u o~i je neopoziva ostavka Predsjedni{tva FS BiH! Jer pro{ao je bara` od koga se dobila nula, a ostale su glavoboqa i prazna kasa u savezu.

Ko }e da podvu~e refu

Masters kup od osnivawa 1970. godine odr`avao se redom u Tokiju, Parizu, Barseloni, Bostonu, Melburnu, Stokholmu, Hjustonu, Wujorku (1977-89), Frankfurtu (1990-95), Hanoveru (1996-1999), Lisabonu, Sidneju, [angaju, Hjustonu (200304) i [angaju (2005-2008). Dosada{wi {ampion bili su: Ivan Lendl (^ehoslova~ka), Pit Sampras (SAD) po pet puta, Ilie Nastase (Rumunija), Royer Federer ([vajcarska) po ~etiri, Xon Mekinro (SAD), Boris Beker (Wema~ka) po tri, Bjorn Borg ([vedska), Lejton Hjuit (Australija) po dva, Novak \okovi} (Srbija), David Nalbandijan (Argentina), Gustavo Kerten (Brazil), Aleks Kore~a ([panija), Mihael [tih (Wema~ka), Andre Agasi (SAD), [tefan Edberg ([vedska), Ximi Konors (SAD), Manuel Orantes ([panija), Giqermo Viqas (Argentina) i Sten Smit (SAD) po jednom. Ivan Lendl je igrao rekordnih devet uzastopnih finala, a samo trojica igra~a uspjela su da osvoje turnir bez poraza: Mihael [tih (1993), Lejton Hjuit (2001) i Roxer Federer (2003, 2004, 2006).
Ivan Lendl

Dosada{wi pobjednici

Srbin je otputovao u London na zavr{ni turnir sezone sa serijom od deset pobjeda, dvjema titulama u dvije nedjeqe (Bazel i Pariz), ali i kao aktuelni osvaja~ Masters kupa pro{le godine u [angaju
PRIPREMIO: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

Skor sa rivalima
\okovi} - Federer \okovi} - Nadal \okovi} - Marej \okovi} - Del Potro \okovi} - Davidenko \okovi} - Verdasko \okovi} - Soderling \okovi} - ostali 5:9 6:14 4:3 3:0 2:2 5:2 5:0 30:30

Evrointer liga

Slavqe Novosa|ana
NOVI SAD - Vaterpolisti Vojvodine zabiqe`ili su i drugu pobjedu u novom regionalnom takmi~ewu, Evrointer ligi, a “`rtva“ je ponovo bila jedna ma|arska ekipa. Poslije iznena|uju}e pobjede nad Egerom u gostima, Vojvodina je savladala i budimpe{tanski Ferencvaro{ sa 9:6 (2:1, 2:1, 3:1, 2:3). Golove za Vojvodinu postigli su: Milo{ Vuki}evi}, Boris Vapenski i Miroslav Ran|i} po dva, Sr|an Vuksanovi}, Ivan Basara i Uro{ Kalini} po jedan, dok su strijelci za goste bili: Ramiro Georgesku ~etiri, Barnabas [tajnmec i Marton Tot po jedan. Trenutni plasman: 1. Seged 7 bodova (3 me~a), 2. Vojvodina 6 (2), 3. Ferencvaro{ 6 (3), 4. Eger 6 (4), 5. Honved 6 (4), 6. Va{a{ 4 (4), 7. Partizan 3 (1), 8. Oradea 0 (0), 9. Ujpe{t 0 (4), 10. Ko{ice 0 bodova iz jedne utakmice.

LONDON - [panac Rafael Nadal, Rus Nikolaj Davidenko i [ve|anin Robin Soderling dobili su zadatak da u grupnoj fazi finalnog turnira sezone, Masters kupa u Londonu, koji se igra od nedjeqe, 22. novembra do nedjeqe, 29. novembra da poku{aju da prekinu pobjedni~ki niz Novaka \okovi}a. Bi}e ovo 40. izdawe ove smotre, koja je prvi put odigrana u Tokiju 1970. godine. Srbin je u London na zavr{ni turnir sezone otputovao sa serijom od deset pobjeda, dvjema titulama u dvije nedjeqe (Bazel i Pariz), ali i polufi-

nalom [angaja i titulom iz Pekinga. Ukratko: Novak je osvojio posqedwa tri od ~etiri turnira na kojima je igrao, a na jednom je igrao polufinale. Uz sve to bio je pobjednik pro{logodi{wem Masters kupa koji je igran u kineskom [angaju. Na posqedwa ~etiri turnira \okovi} je pobijedio ~etiri od osam u~esnika Mastersa u Londonu: [vajcarca Royera Federera, Rafaela Nadala, [panca Fernanda Verdaska i dva puta Robina Soderlinga, a izgubio je samo od Nikolaja Davidenka (polufinale [angaja). To ga ~ini “najve}om lovinom“ u Londonu, ~iji je organizatori isti~u da }e to biti “najve}i turniru koji je ikada odr`an u

dvorani“. Na ovoj smotri osam najboqih tenisera u singlu i osam najboqih dublova takmi~i}e se za ukupan nagradni fond od 5.070.000 dolara, gdje pobjednik singla mo`e da zaradi 1.630.000 dolara, ako do titule do|e bez poraza u grupi. To je vi{e nego na grend slem takmi~ewima, jer je Federer za titulu na Vimbldonu dobio malo vi{e od 1.400.000 dolara.

LENDL I SAMPRAS pobje|ivali po pet puta
Kada je singl u pitawu, zamjene @o-Vilfrid Conga (Francuska, 10) i Fernadno Gonzales (^ile, 11) }e zaraditi 70.000 dolara samo da budu tu, spremne da usko~e ukoliko se neko povrijedi, a Huan Martin del Potro doputovao je rovit u London i to je podatak koji grupu “A“ mo`e da u~ini ne{to lak{om od grupe “B“, u kojoj je \okovi}. U~esnici u startu zara|uju 120.000 dolara, a potom svaka pobjeda u grupi vrijedi isto toliko, plus 200 ATP bodova. Sa tri pobjede u grupi, teniser mo`e da zaradi 360.000 dolara i 600 ATP bodova. Plasman u finale donosi jo{ 380.000 dolara i 400 ATP bodo-

Singl: grupa “A”: Roxer Federer ([vajcarska, 1), Endi Marej (Velika Britanija, 4) Huan Martin del Potro (Argentina, 5), Fernando Verdasko ([panija, 8), grupa “B”: Rafael Nadal ([panija, 2), Novak \okovi} (Srbija, 3), Nikolaj Davidenko (Rusija, 7), Robin Soderling ([vedska, 9) - usko~io umjesto povrije|enog Endija Rodika (SAD, 6). Dubl: grupa “A”: Danijel Nestor (Kanada, 1)/Nenad Zimowi} (Srbija, 1), Mahe{ Bupati (Indija, 3)/Marko Nouls (Bahami, 3), Franti{ek ^ermak (^e{ka, 5)/Mihal Mertinak (Slova~ka, 5), Mariju{ Firstenberg (Poqska, 8)/Marsin Matkovski (Poqska, 8). grupa “B: (2) Bob Brajan (SAD, 2)/Majk Brajan (SAD, 2), Luka{ Dluhi (^e{ka,4)/Leander Pae{ (Indija, 4), Luka{ Kubot (Poqska, 6)/Oliver Marah (Austrija 6), Maks Mirwi (Bjelorusija, 7)/Endi Ram (Izrael, 7).

Sastavi grupa

va, a titula - jo{ 770.000 dolara i 500 ATP bodova. U idealnom slu~aju, {ampionu sqeduje 1.630.000 dolara i 1.500 ATP bodova, a specifi~nost ovog takmi~ewa je ta {to se titula mo`e osvojiti i sa porazom u grupi, a nekada i sa dva neuspjeha prije polufinala. Novak \okovi} pro{le sezone u [angaju, pro{ao je grupu sa dvije pobjede i porazom, a kasnije osvojio titulu i na taj na~in zaradio 1.300 ATP bodova. On }e ove godine u Londonu braniti samo naslov prvaka, jer su mu zbog pomjerawa u kalendaru bodovi iz [angaja ve} oduzeti. Zbog toga, “u igri“ je i prvo i drugo i tre}e i ~etvrto mjesto na ATP listi. Nadal ima {anse da pretekne Federera, \okovi} Nadala, Marej \okovi}a, Del Potro Mareja... Me~evi po grupama igraju se od nedjeqe, do petka, a onda prva dva tenisera (dubla) u obje grupe unakrsno ~ine parove polufinala, koja su na programu u subotu. U nedjequ }e prvo biti odigrano finale dubla, pa singla.

Finalni turnir Kupa za odbojka{e

Finalni turnir Kupa Republike Srpske za odbojka{ice

Modri~a mjerka pehar
MO DRI ^A - Spor tska dvorana u Modri~i bi}e doma }in fi nal nog tur ni ra Ku pa Re pu bli ke Srpske za odboj ka {e u su bo tu i ne djequ. U borbi za trofej nalaze se ~etiri ekipe, a to su: Stu dent Bo bar osi gu rawe (Pale), Radnik (Bijeqina), Gac ko i do ma }in Modri~a Optima. U prvom polufinalnom susretu u subotu od 15 ~asova sas ta ju se Stu dent Bo bar osi gu rawe - Ra dnik, a tri ~asa kasnije Modri~a Optima - Gacko. Utakmica za tre}e mjes to je u ne djequ od de set ~a so va, a fi na le u 12.30 ~a so va. Sva ~e ti ri u~esnika finalnog turnira izborili su plasman u ~etvrtfinale Kupa BiH. S. B.

Jedan trofej, ~etiri `eqe
BR^KO - U dvorani Gimna zi je “Va so Pe la gi}“ u Br~kom u petak i subotu bi}e odr`an finalni turnir Kupa Srpske za odbojka{ice. Pla sman na za vr{ni cu naj ma so vni jeg ta kmi ~ewa izborile su ~etiri ekipe: Jahorina (Pale), Glasinac (Soko lac), Gac ko i do ma }in turnira, Jedinstvo. Trofej je jedan, a `eqe ~etiri. Prvog dana na rasporedu su polufinalni susreti u kojima se sastaju od 18 ~asova, Jedinstvo i Gacko, dok od 20 ~asova igraju Jahorina i Glasinac. U subotu od 14.30 ~asova igraju pora`ene ekipe u polufinalu za tre}e mjesto, dok je finale planirano za 17 ~asova. Ap so lu tni fa vo rit za osvajawe pehara namijewenom pobjedniku Kupa RS je br~ansko Jedinstvo, koje je i pro{le godine osvojilo trofej u najmasovnijem takmi~ewu.

JEDINSTVO najbli`e peharu
- Na{a o~ekivawa su da osvojimo Kup RS i ove godine, jer smo daleko kvalitetnija ekipa od preostale tri na finalnom turniru. Moramo taj na{ kvalitet da doka`emo i poka`e-

mo na parketu br~anske dvorane, a u neki drugi ishod niko ne sumwa. Svakako da }e ovo biti odli~na prilika da pru`imo {ansu i mla|im igra~icama da poka`u svoj potencijal u ovakvim utakmicama - istakao je Goran Hayi}, {ef stru~nog {taba br~anskog Jedinstva. Sva ~e ti ri fi na lis ta obezbijedila su plasman u ~etvrtfinale Kupa BiH. V. S.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 55

Nastavqen {ampionat BiH za rukometa{e

Prva liga Srpske za rukometa{e

FOTO: GLAS SRPSKE

Dvos tru ka ra dost

Bojkot klubova

BAWA LUKA - Klubovi Regionalnog rukometnog saveza Bijeqina, u koji spadaju Hercegovina, Leotar, Slavija, Bijeqina i Drina, ostali su pri stavu da bojkotuju takmi~ewe u Prvoj ligi zbog neodr`avawa Skup{tine RS Republike Srpske, pa je neizvjesno da li }e se uop{te odigrati utakmice 10. kola. Parovi 10. kola, petak: NEVESIWE: Hercegovina - Leotar (18 ~asova), subota: BAWA LUKA: Omladinac - Prijedor (16), DER VEN TA: Der ven ta - Mla dost Bo rac (19), KOZARSKA DUBICA: Partizan - Cepelin (19.30), nedjeqa: BIJEQINA: Bijeqina - Drina (18), KOTOR VARO[: Kotor Varo{ - Slavija (19). Slobodan je Srbac. De. M.

Prvenstvo RS za rukometa{ice

Borac u Dubici
BAWA LUKA - Predstoje}eg vikenda bi}e odigrana samo dva me~a devetog kola Prve lige Srpske za rukometa{ice. U Kozarskoj Dubici }e Una-DSW do~ekati Borac dva, dok }e Radnik u Bawoj Lu ci kopqa ukrsti ti sa Vrbasom. Utakmica Doboj - Borja je odgo|ena do daqeg zbog saobra}ajne nesre}e dobojskog tima, dok }e se me~ Jedinstvo - Leotar igrati 28. novembra. Jo{ ranije, Kne`opoqka je savladala Rogaticu sa 30:21. Pa ro vi de ve tog ko la, ne djeqa: KO ZAR SKA DU BI CA: Una-DSW - Bo rac dva (12 ~asova), BAWA LUKA: Vrbas - Radnik (17), 28. novembra: BR^KO: Jedinstvo Leotar. De. M.

Goran Gari} (Borac m:tel)

Sloga u derbiju deklasirala Kowuh sa 40:26, dok je Borac m:tel bio ubjedqiv na gostovawu kod Grada~ca, 32:24 Parovi
PI[U: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@teol.net DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

su se Dobojlije vratile na tre}u, a Bawolu~ani, bar nakratko, na lidersku poziciju.

DO BOJ - Ru ko me ta {i Sloge i Borca m:tel pru`ili su sjajne partije u odgo|enim uta kmi ca ma de ve tog ko la Premijer lige, poslije kojeg

TE[KA povreda Faruka Halilbegovi}a
Okr{aj Sloge i Kowuha bio je derbi samo na papiru (40:26). U~enici Zorana Doki}a u svim elementima igre nadigrali su @ivini~ane, koji ni u je dnom tre nut ku ni su ugrozili wihovo vo|stvo. Da je me~ potrajao jo{ koji minut, Dobojlije bi nadoknadile svu negativnu razliku iz dva me~a Kupa pobjednika kupova protiv Granoqersa. Zato je ceh platio Kowuh, u me~u koji je po~eo minutom }utawa u po~ast preminulom patrijaru Srpske pravoslavne crkve Pavlu i Miodragu Ra|i, jednom SLOGA KOWUH 40 (20) 26 (11)

Tabela
1. Borac m:tel 9 2. Bosna (S) 8 3. Sloga 9 4. Gora`de 9 5. Kowuh 9 6. Izvi|a~ 9 7. Lokomotiva9 8. Bosna (V) 9 9. Krivaja 8 10. ^elik 9 11. Zriwski 9 12. Grada~ac 9 7 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 262:214 268:184 252:230 250:232 268:264 234:239 238:248 267:282 239:238 278:320 242:294 222:275 22 21 18 16 15 13 13 10 9 7 7 4

GRADA^AC 24 (13) BORAC m:tel 32 (15)
DVORANA: Grada~a~kog sajma. Gledalaca: 250. Sudije: Dra`en Begi}, Andrija Knezovi} (Mostar). Sedmerci: Grada~ac 5 (4), Borac m:tel 3 (3). Iskqu~ewa: Grada~ac 10, Borac m:tel 6 minuta. GRADA^AC: [e~i}, Osmanovi} 3, Puqizovi} 3 (2), Taletovi}, Grbi}, [ijakovi} 7, Halilkovi} 2, Igwi}, Kadi} 3, Stojanovi}, Markovi} 3, A. Doborac 3 (2), Ke{an, Sarajli}. Trener: Mehmed Doborac. BORAC m:tel: Bla`evi}, Mali} 1, Gari} 9, Pucarevi} 2, Rakocija 1, Pijetlovi} 4, Pani} 1, Bibi}, Halilbegovi} 1 (1), Kulenovi}, Mulabdi}, Ili} 5, Miki} 8 (2), Kara~i}. Trener: Dra{ko Budi{a.

DVORANA: Sredwo{kolskog centra. Gledalaca: 400. Sudije: Mario Primorac (Qubu{ki), Goran Su{i} (^apqina). Sedmerci: Sloga 2 (2), Kowuh 3 (2). Iskqu~ewa: Sloga 4, Kowuh 2 minuta. SLOGA: Dejanovi}, Maksimovi} 1, Tasi} 3, Buqugija 7, Antonovi} 1, Stankovi} 1, [abanovi}, Pani} 7 (2), Bjelobrkovi} 3, Beqi} 2, Doki} 3, Mawi} 12, Stojanovi}. Trener: Zoran Doki}. KOWUH: Savi}, @arkovi}, Ferhatbegovi} 5, Memi}, Aqi} 1, Rahimi} 1, Be}ar 5, Muhi} 5 (2), Be{irovi}, Smaji} 1, Begi} 1, Mehinovi} 6, Mujanovi} 1. Trener: Damir Cipurkovi}.

od najistaknutijih rukometnih radnika na ovim prostorima. - ^estitam igra~ima jer su u nepuna ~etiri dana odigrali tre}u utakmicu u visokom ritmu, koji Kowuh nije mogao da prati. Uprkos dugom putu i susretima sa kvalitetnim rivalom, igra~i se nisu “potro{i li“, ve} su odi gra li anga`ovano i disciplinovano - bio je zadovoqan Doki}. Slogu ve} u petak nave~e o~ekuje novi me~, i to sa Lokomotivom u Br~kom. - Br~aci su mogli bar dan kasnije da zaka`u ovaj me~, ali nisu, {to dosta govori. Taj wihov potez mo`e samo jo{ vi{e da motivi{e moju ekipu da zapne ja~e u Br~kom. Vjerovatno }emo biti malo umorniji, ali igra}emo takmi~arski jako - poru~io je Doki}. S druge strane, Borac m:tel je lako iza{ao na kraj sa doma}im Grada~cem (32:24). “Crveno-plavi“ su od po~etka diktirali tempo i na odmor oti{li sa dva gola vi{ka, da bi u nastavku “dodali gas”, jakim tempom slomili “fewera{a“, te upisali tri va`na Rukometa{i Lokomotive odigra}e u petak na svom parketu srpski derbi sa Slogom. - O~ekuje nas pravi derbi. Mi }emo poku{ati da na{om prepoznatqivom igrom, ~vrstom odbranom i str-

U 10. kolu Premijer lige BiH sastaju se, petak: BR^KO: Lokomotiva - Sloga (18.30 ~asova), MOSTAR: Zriwski Izvi|a~ (18.45), subota: VISOKO: Bosna - Kowuh (18), ZAVIDOVI]I: Krivaja - ^elik (19), srijeda: BAWA LUKA: Borac - Bosna (S), GORA@DE: Gora`de - Grada~ac. boda. Ipak, Bawolu~ani poslije utakmice nisu mnogo slavili jer je u posqedwem minutu me~a Faruk Halilbegovi} povrijedio preponu i propusti}e derbi sa Bosnom. - To je veliki hendikep za nas, pogotovo ako se zna da su pod znakom pitawa za derbi Goran Trkuqa i Aleksandar Me|edovi}. Trkuqa i Halilbegovi} su stubovi odbrane i wihov izostanak bi}e te{ko nadoknadiv. [to se ti~e samog me~a, mislim da smo ga prelomili po~etkom drugog dijela, kada smo jo{ ~vr{}e zaigrali u odbrani, te iz kontri, uz boqu realizaciju, mirno pri ve li su sret kra ju rekao je trener Du{an Kresojevi}. pqivim napadom do|emo do bodova, iako znamo da ne}e biti lako. Sloga je jaka ekipa i nadam se da }e publika u`ivati u dobrom rukometu poru~io je adut Br~aka Bogdan Ranki}.

Marko Vujin se uspje{no oporavqa

Uskoro povratak

VESPREM - Srpski reprezentativac i rukometa{ Vesprema Marko Vujin vrati}e se treninzima za dvije sedmice, pro gno ze su qeka ra ma |ar skog ti ma. Sjaj ni bek je povrijedio koqeno 30. oktobra na utakmici “orlova“ i Ma|ara, a posqedwi pregledi ka`u da je situacija mnogo boqa od prvobitne dijagnoze. - Radim sa srpskim specijalistom ve} dve sedmice. Sre}om, gledao je me~ na kojem sam povredio koleno i odmah je pozvao i ponudio pomo}. Posle pregleda u Budimpe{ti, oti{ao sam u Srbiju zbog detaqnijih analiza i dogovorio sam se sa qudima iz kluba da }u ga posetiti. Proveo sam 11 dana rehabilitacije sa wim i sada pratim wegove instrukcije u Vespremu. Po~eo sam da treniram u teretani i mogu da podi`em i te`e sprave. Specijalista smatra da }u se punom trena`nom procesu vratiti za dve sedmice. Ja mu verujem optimisti~an je Vujin.

LOKOMOTIVA

Derbi elitnog dru{tva rukometa{ica igra se u “Boriku“

"Mira" napada {ampiona
BAWA LUKA - Nova, deveta runda Premijer lige BiH za rukometa{ice donosi srpski derbi u kojem }e u “Boriku“ (petak, 19 ~asova) snage odmjeriti aktuelni {ampion Borac i hit jeseni “Mira“. Prvak i lider ima maksimalan u~inak, a novim trijumfom bi osvojio jesewi lovor. - “Mira“ je hit jeseni. Rezultati Prijedor~anki nas opomiwu na maksimalan oprez i najozbiqniji pristup utakmici. Moramo igrati motivisano, sna`no i agresivno, i u tom slu~aju vjerujem da }e na{ kvalitet i ve}i fond igra~ica presuditi - poru~io je strateg Bawolu~anki Rade Un~anin, dodaju}i da ra~una na sve igra~ice, ukqu~uju}i i rovitu Tawu Keki}. Sa druge strane, “Prijedor ~an ke“ }e bi ti li {e ne usluga Jelene Torbice, koja je u derbiju protiv Qubu{kog zaradila diskvalifikaciju. - Napravili su nam problem, mislim potpuno nezaslu`eno. Jelena nije trebalo da dobije diskvalifikaciju, ali su oni tako odlu~ili upravo pred derbi sa Borcem, {to je

Marko Vujin

BORAC trijumfom osvaja jesewi lovor
malo i providno. Torbica nam je oslonac ekipe, kako u fazi odbrane, tako i napada. Bez we }e nam biti mnogo te`e, ali u

svakom slu~aju da}emo maksimum, pa kako bude - bio je jasan strateg Prijedor~anki Zoran [trbac. Parovi devetog kola, petak: BAWA LUKA: Borac “Mira“ (19 ~asova), TUZLA: Jedinstvo - “Katarina“ (19), subota: QUBU[KI: Qubu{ki - Gora`de (19), MOSTAR: Ko sa ~a - Iliya (19), srijeda: HAYI]I: @eqezni~ar - @ivinice (17). De. M.

Evropska rukometna federacija

Siscija suspendovana
BE^ - Rukometa{i hrvatske Siscije ka`weni su sa dvije go di ne za bra ne igrawa u evrop skim ku po vi ma, zbog odluke kluba da ne otputuje na me~ tre}eg kola ^eleny kupa u ukrajinsko Zaporo`je. Ovu odluku ~elnici kluba su do ni je li iz pre dos tro `nosti, budu}i da je Ukrajina jedna od zemaqa najte`e pogo|enih virusom H1N1, a naro~ito isto~ni dijelovi zemqe, gdje je Zaporo`je jedan od najve}ih gradova. Me |u tim, ~el ni ci EHF-a nisu imali razumijevawa, pa su suspendovali tim iz Siska, koji ima pravo `albe u sqede}ih sedam dana.

56 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Borac u 14. kolu Premijer lige BiH gostuje u Sarajevu

Ho}emo maksimalno da odradimo zadatak i da nam dobar rezultat protiv Olimpika bude uvod za derbi protiv Sarajeva. Na najqep{i na~in, uz pun stadion, `elimo da stavimo ta~ku na jesen, rekao Stojni}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

BAWA LUKA - Poslije prvenstvene pauze zbog nastupa reprezentacije BiH u ba ra `u za odla zak na Svjetsko prvenstvo premijerliga{i se ovog vikenda vra}aju prvenstvenim obavezama. Na pro gra mu je pre tposqedwe, 14. jesewe kolo, a drugoplasirani bawolu~ki Borac gostuje u nedjequ na “Grba vi ci“ kod no vaj li je Olimpika. Bi}e ovo prvi duel dva kluba i privla~i veliku pa`wu. Izabranici trenera Velimira Stojni}a nastoja}e da kvalitetnom igrom stignu do pozitivnog rezultata protiv ekipe koja u svojim redovima ima izuzetno kvalitetne pojedince. - Olimpik nije ekipa za potcjewivawe, u svojim redovima ima takve znalce kao {to su Darko Spalevi} i Zoran Rajovi}. Ova dva igra~a uvijek mogu da rije{e utakmicu. Mi u Sarajevo putujemo s namjerom da prika`emo dobru igru i poku{amo da do|emo do pozitivnog rezultata. Uz maksimalno anga`ovawe igra~a,

stru~nog {taba i organizacione strukture kluba mo`emo da do|emo do dobrog rezultata. Mislim da imamo kvalitet da osvojimo bod ili tri - istakao je {ef stru~nog {taba Borca Velimir Stojni}. Posqedwih dana na prehladu su se `alili Oliver Jandri} i Marko Maksimovi}, me|utim po svemu sude}i bi}e u stroju za utakmicu na “Grbavici“. Rovit je i kapiten Darko Qubojevi}. Bez obzi ra na ove ~iweni ce u stru~nom {tabu “crveno-plavih“ vlada umjereni optimizam.

TRILING pod upitnikom
- Mi imamo takve igra~e da podjednako mogu da odgovo re zah tje vi ma na vi {e mjesta, mo`emo da kombinujemo. Pred nama su dvije utakmice s kojima `elimo da zao kru `i mo ja sen na naj boqi na~in. Ho}emo maksimalno da odradimo zadatak i da nam dobar rezultat protiv Olimpika bude uvod za derbi protiv Sarajeva. Na najqep{i na~in, uz pun stadion, `elimo da stavimo ta~ku na je sen - ka zao je Stojni}.

Dra{ko @ari} (Borac)

FOTO: V. STOJAKOVI]

SARAJEVO, Nedjeqa, 13 ~asova

Stadion: ”Grbavica” Kontrolor su|ewa: Muhamed Osmi} (Maglaj). Delegat: Lazo Martinovi} (^apqina). ^etvrti sudija: Mirko Buqan (Mostar). Jasmin Smaji} (Tuzla) Novo Pani} (Doboj)

Olimpik - Borac

Doma}in: 0 Gost: 0 Ukupno: 0

0 0 0

0 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0:0

Tabela
1. [. Brijeg 13 2. Borac 13 3. Vele` 13 4. Zriwski 13 5. Sarajevo 13 6. Modri~a M. 13 7. @eqezni~ar13 8. Leotar 13 9. Olimpik 13 10. Rudar P. 13 11. Travnik 13 12. Zvijezda 13 13. Slavija 13 14. Sloboda 13 15. ^elik 13 16. Lakta{i 13 9 9 7 6 6 6 5 6 5 5 4 4 3 4 3 2 2 1 2 4 4 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3 2 2 3 4 3 3 5 4 6 5 6 6 7 6 8 7 9 21:8 18:7 25:12 18:14 17:14 18:18 15:12 11:15 14:21 12:11 15:16 14:20 12:15 10:22 10:15 15:25 29 28 23 22 22 20 19 19 18 17 15 14 13 13 12 8

Toni Bandi} (Grude).

Napada~ Olimpika Zoran Rajovi} je qetos bio blizu dolaska u bawolu~ki Borac. Boravio je u Bawoj Luci nekoliko dana, obavio razgovore s “crveno-plavima“ i na op{te iznena|ewe zavr{io u taboru sarajevskog premijerliga{a. On }e u nedjequ biti jedna od najve}ih opasnosti po gol Dragana Star~evi}a.

Rajovi}

Suba{i} Rajovi} Suqevi} Prli}
Velagi}

Maksimovi}

Stupar

Petri} Kajkut Marki} Star~evi} ]ori} Bilbija Spalevi} N. Damjanovi} Vrawe{ Trener: Velimir Stojni}
FOTO: V. STOJAKOVI]

Adilovi} kKolarov Vidovi} He}o Trener: Edin Prqa~a Kurto @ari}

U ostalim utakmica 14. kola Premijer lige BiH sastaju se: ZENICA: ^elik - Zriwski (subota, 13 ~asova), [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg Zvijezda (subota, 13), MOSTAR: Vele` - Sloboda (nedjeqa, 14 ~asova). U 15. kolu sastaju se: GRADA^AC: Zvijezda - Travnik, MOSTAR: Zriwski - [iroki Brijeg, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - ^elik, SARAJEVO: @eqezni~ar Leotar, PRIJEDOR: Rudar Prijedor - Lakta{i, BAWA LUKA: Borac - Sarajevo, TUZLA: Sloboda - Olimpik, MODRI^A: Modri~a Maksima - Vele`.

Ostali parovi

Nemawa Bilbija, adut Borca u susretu na “Grbavici“

Povratak na mjesto uspjeha
BAWA LUKA - Jedan od najve}ih aduta Bawolu~ana u ne djeqnom su sre tu pro tiv Olimpika bi}e mla|ani napada~ Nemawa Bilbija. Biser Bor~eve {kole fudbala }e u ~etiri dana odigrati dva susreta na stadionu “Grbavica“. U srijedu je s mladom repre zen ta ci jom BiH za bi qe`io prvi trijumf (2:1) u teku}im kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Danskoj 2011. godine. Odigrao je 87 minuta, dao maksimum i ustalio se u prvom timu kod selektora Branimira Tuli}a. Nad wim je napravqen jedanaesterac, a bio je i asistent kod jednog gola Anesa Haurdi}a. - Bilo je dobro, najva`nije je da smo trijumfovali, ostvarili prvu trojku i pokazali da imamo kvalitet. Vels je vode}i tim u grupi tri, ali eto, mi smo mu uzeli mjeru - rekao je mla|ani Bilbija. - Nadam se da }u i protiv Olimpika biti na visini zadat ka kao i u me ~u sa Os trvqanima. Nije va`no ko }e posti}i gol, bitno je da ostanemo nepora`eni. U ovoj utakmici nama odgovara i bod, sva tri bi bila vi{e nego idealna. Znam da }e da bude te{ko, ali vrijedi poku{ati. Nije Olimpik ekipa od koje Borac treba da strahuje, mada Sarajlije imaju izuzetno kvalitetan tim - istakao je Bilbija. Pred Borcem su jo{ dvije utakmice u ovoj polusezoni. Poslije Olimpika jesewa sezona se zavr{ava na Gradskom stadionu protiv Sarajeva. - U te dvije utakmice poku{a}emo da ostvarimo maksimum. Bilo bi super kada bismo osvojili maksimalan broj bodova. Bi}e te{ko, ali ne i neostvarivo. Borac je ove jeseni pokazao da posjeduje kvalitet i da sa svakim protivnikom mo`e ravnopravno da se nosi. Ostvarili smo veliki uspjeh, drugi smo na tabe li i zi mu je mo u Ku pu, stigli smo do polufinala. To su dobre predispozicije da se izbori plasman na me|unarodnu scenu - istakao je biser Bor~eve fudbalske {kole Nemawa Bilbija. S. B.
Nemawa Bilbija

Parovi 15. kola

BILBIJA s mladim timom BiH savladao Vels
Borac u nedjequ o~ekuje izuzetno va`an i te`ak ispit na “Grbavici“. Olimpik je u sezonu u{ao s velikim ambicijama, promijenio je dva trenera, ali rezultata nema.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 57

Fudbaleri Leotara do~ekuje ~etu iz Isto~nog Sarajeva

Modri~ani desetkovani u Travniku

Stoji} bez ~etvorice
Travnik, subota, 13 ~asova MODRI^A - Modri~a Maksima u fini{u polusezone igra TRAVNIK zrelo, ozbiqno, pobjedni~ki. MODRI^A MAKSIMA Trener Marko Stoji} `eli nastaviti u tom ritmu, ali bi}e te- Stadion: “Pirota“. Glavni sudija: Goran Paraxik {ko. (Qubu{ki). - Putujemo u Travnik bez “po- Pomo}nici: Mirza [elo (Gra~ani`utjelih“ Nemawe Stjepanovi}a, ca) i Rodoqub Topi} (Bawa Luka). Jadranka Bogi~evi}a i Bojana ^etvrti arbitar: Vedran Zovko Pup~evi}a, dok je Nikola Vasi- (Mostar). qevi} obnovio povredu. ^ast Kontrolor su|ewa: Radoslav Kapor (Trebiwe). svima, ali da je makar Stjepano- Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac). vi} u timu, bio bih siguran da TRAVNIK: Deli}, Helvida, Begi}, Ri}emo pobijediti. Takvog igra~a bi}, Bradari}, Badrov, Varupa, Dudi}, svako bi po`elio u svojim redo- Doli}, Faji}, Eri}. Trener: Nexad Selimovi}. vima. [ta je tu je, poku{a}emo sa MODRI^A MAKSIMA: Tripi}, Joraspolo`ivim kadrom izbje}i lovi}, Ali}, Joksimovi}, \akovi}, Sapo raz. Boqe re }i, bi }u za do - vi}, Radulovi}, Ranki}, Staji}, Stoki}, voqan i podjelom plijena - rekao Kujunxi}. Trener: Marko Stoji}. je Stoji}. Doma}in: 5 5 0 0 9:1 5 0 0 5 4:20 Nedeqko Joksimovi} sve ~e{}e Gost: Ukupno: 10 5 0 5 13:21 je u prvom timu. - Ostavi}emo srce na terenu i sigurno ne}emo razo~arati. Siguran sam da }u opravdati o~ekivawa na{eg trenera. Nikada do sada nismo pobijedili u Travniku. Ne sje}am se da smo nekada na “Piroti“ uzeli i bod. Vaqda je kucnuo ~as za tako ne{to. Ta~no je da smo oslabqeni, desetkovani smo, ali idemo po bod (ove) - poru~io je Joksimovi}. S. J.

Znamo da ne}e biti lako igrati ovaj me~, ali mi moramo pobijediti. To }emo uraditi u jednoj korektnoj utakmici, a Slavija neka tra`i svoju {ansu na drugom mjestu, rekao Predrag Vuki}evi}

“Rudari“ gostuju na “Ko{evu“

Doma}in favorit
PRIJEDOR - U pretposqedwem kolu jeseweg dijela {ampionata Premijer lige BiH fudbaleri Rudar Prijedora gostova}e na “Ko{evu“ gdje }e igrati sa Sarajevom. Pred ovaj susret {ef stru~nog {taba “rudara“ Darko Nestorovi} ne mo`e da ra~una povrije|enog Budimira Despotovi}a i Ogwena Da{i}a, koji }e pauzirati zbog tri `uta kartona. - Nema tu {ta mnogo da se pri~a, jer je Sarajevo u subotwem okr{a ju ap so lu tni favorit. ^eta sa “Ko{eva“ je uz [iroki Brijeg sigurno najkvalitetnija ekipa u Premijer ligi BiH i u susretu sa na ma ra ~u na ju na tri bo da. Me|utim, igra}emo hrabro i poku{ati da ostanemo nepora`eni. Nadam se da }emo u tome uspjeti i da }emo se Prijedor vratiti sa jednim bodom - naSarajevo, subota, 13 ~asova

SARAJEVO RUDAR PRIJEDOR
Stadion: “Ko{evo“. Glavni sudija: Semir Kaplan (Stolac). Pomo}nici: Almir ^i{i} (Mostar) i Stevo Peri} (Bijeqina). ^etvrti arbitar: Robert Zrili} (Bawa Luka). Kontrolor su|ewa: Dragan Mari} (Srbac). Delegat: Muharem Kuri} (Dowi Vakuf). SARAJEVO: Alaim, Rizvanovi}, Belo{evi}, Xakmi}, Maksumi}, Torlak, Hamzagi}, Muminovi}, Dudo, [koro, Haxi}. Trener: Mehmed Jawo{. RUDAR PRIJEDOR: Avduki}, @eri}, [odi}, Staki}, Kotaran, Jevti}, Kova~evi}, Goli}, Ku{qi}, Kecman, Kantar. Trener: Darko Nestorovi}.

Vladimir Todorovi} PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

FOTO: ^. MUCOVI]

TREBIWE - Fudbaleri Leotara su o~ekivali da }e se uta kmi ca sa Sla vi jom
Trebiwe, subota, 13 ~asova

LEOTAR SLAVIJA
Stadion: “Police“. Glavni sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je). Pomo}nici: Dalibor Drqe (Mostar) i Nikica Tomas (Drinovci). ^etvrti arbitar: Mevludin Efendi} (Sarajevo). Kontrolor su|ewa: Xemal ^alija (Sarajevo). Delegat: Radika Mari} (Bijeqina). LEOTAR: Berak, Trnini}, Todorovi}, Rami}, ^orlija, Magazin, Komneni}, Dre~, Risti}, Vico, Ze~evi}. Trener: Bor~e Sredojevi}. SLAVIJA: Lu~i}, Arsenijevi}, Regoje, Papaz, Benovi}, [}epanovi}, Jovanovi}, Simi}, Todorovi}, Kutalia, Bakovi}. Trener: Milomir Odovi}.

do~ekati u znatno vedrijoj atmosferi, a na tabeli na znatno boqoj poziciji. Ta o~ekivawa su iznevjerena, Leotar je neo~ekivano remizirao sa Zvijezdom na Po li ca ma, do `i vio vi sok po raz u Mos ta ru od Zriwskog, a zatim do`ivio poraze u kupovima Republike Srpske i BiH.

NEDOSTAJU Sr|an Andri} i Dejan Ra{evi}
Sada, kada je utakmica sa Slavijom, koja tako|e ne igra kako se o~ekivalo, na pragu u Leotaru ~ine sve kako bi se u korektnoj atmosferi savladali gosti poslije ~ega bi se moglo razmi{qati o velikom zimskom spremawu, koje je najavqeno. Stru~ni {tab ne bi trebao imati problema oko sastava, jer }e jedino izostati po vri je |e ni Sr|an An -

Doma}in: 9 6 1 2 21:14 Gost: 9 1 0 8 6:17 Ukupno: 18 7 1 10 27:31

dri}, a zbog `utih kartone ne}e biti ni Dejana Ra{evi}a. Svi ostali su na raspolagawu. - Ra zumqivo je {to u mirnoj atmosferi `elimo do ~e ka ti eki pu Sla vi je, ~iji polo`aj na tabeli dovoqno do bro ne go vo ri o wenom kva li te tu. Do bro smo ra di li u ovoj pa uzi u kojoj smo, istina, odigrali dvi je Kup uta kmi ce. Spre mni smo ostvariti novu pobjedu, koja bi zna~ila na{e po mje rawe pre ma gorwem dijelu tabele. Znamo da ne}e bi ti la ko igra ti ovaj me~, ali mi moramo pobijediti. To }emo uraditi u jednoj korektnoj utakmici, a Sla vi ja ne ka tra `i svo ju {an su na dru gom mjes tu re kao je tre ner Pre drag Vuki}evi}, koji je posqedwih da na ra da sa eki pom zbog oba ve za {e fa stru -

~nog {taba Bor~eta Sredoje vi }a u re pre zen ta ci ji BiH. Uta kmi cu sa Sla vi jom svi fu dba le ri Le otar do ~e ku ju u do brom ra spo lo `ewu, a ri je ~i mla dog defanzivca Vladimira Todo ro vi }a do voqnu do bro govore o wihovom raspolo`ewu i o~ekivawima: - Imamo jedan izbor, a to je pobjeda, jer sve ostalo ne bi bilo dobro za nas. Do pobjede }emo do}i slo`nom i odgovornom igrom u svim li ni ja ma. Oni, za ko je se odlu~i stru~ni {tab sigurno }e pru`iti vlastiti maksi mum, a svi je dna ko `e li mo bi ti na te re nu. Tri jum fo va }e Le otar, a u to ni ko ne sumwa. Ovo je nova {ansa za na{e navija~e da vide kvalitetnu igru. Podr{ka sa tribina }e nam dobro do}i.

Doma}in: 0 Gost: 0 Ukupno: 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0:0 0:0 0:0

glasio je {ef stru~nog {taba Rudar Prijedora Darko Nestorovi}. D. P.

Lakta{i doma}ini @eqezni~aru

Igra~i Slavije vjeruju da u Trebiwu mogu zabiqe`iti pun pogodak

Slavi}emo na "Policama"
ISTO^NO SARAJEVO - Pauza u prvenstvu dobro je do{la fudbalerima Slavije, kakao zbog nekoliko povri je |e nih igra ~a, ta ko i zbog prilike da se kormilar Mi lo mir Odo vi} jo{ jednom uvjeri u mogu}nosti igra~a koji se nisu naigrali ove jeseni. Najvi{e zato po slu `i la je pri ja teqska uta kmi ca u Ro ga ti ci pro tiv ekipe Mladosti. - Zim ska pa uza je pred vratima, a wu ne `elimo do~ekati sa upitnicima. Kalendar je bio jako zgusnut, u najmasovnijem takmi~ewu sve je i{lo po planu, {to se ne mo `e re }i za {am pi onat. Pred nama su jo{ dvije utakmice i nadam se da }e situacija poslije wih kada su u pitawu bodovi, a samim tim i pozicija na tabeli biti mnogo ru`i~astiji. Poku{a}emo osvojiti svih {est bodova. Naravno da nam ne}e bi ti la ko do }i do po bje de pogotovo protiv Leotara u Trebiwu, ali moramo poku{a ti, sve ka ko bi za uze li {to boqu startnu poziciju uo~i drugog dijela sezone na gla sio je {ef stru ~nog {ta ba Sla vi je Mi lo mir Odovi}.

BRANKO Bakovi} obe}ao pogodak
Optimizam je o~igledan me|u igra~ima. - Ovaj susret je za nas veoma bitan, ali isto tako i za Leotar koji je popustio u ne ko li ko posqedwih ko la. Mogu re}i da je psiholo{ko optere}ewe ipak na doma}inu, jer na ma je ve }i us pjeh ako recimo izvu~emo remi.

Me|utim, ne}emo se braniti, do pozitivnog rezultata mo`emo do}i samo hrabrom i napada~kom igrom. Slavija i Leotar su stari znanci. Ovo je meni prvo igrawe sa ovim protivnikom, ali upoznat sam da su se mnogo puta borili za bodove i uvijek je nekako bilo neizvjesno, puno go lo va. Ne ka ta ko bu de opet. Debi sam obiqe`io sa dva gola, vjerujem u nastavak serije i slavqe na “Policama“ - naglasio je prvotimac Slavije Branko Bakovi}. G. I.

LAKTA[I - Fudbaleri La- Lakta{i, subota, 13 ~asova kta{a pred subotwi susret neLAKTA[I maju mnogo izbora. Tri boda u @EQEZNI^AR duelu protiv @eqezni~ara produ`avaju im nadu u opstanak u Stadion: FK Lakta{i. Glavni sudija: Edin Gola} (Banovi}i). Premijer ligi BiH, a eventualni Pomo}nici: Admir Forto (Vitkovi}i) remi ili poraz zna~i}e ve} sada i Sreten Udov~i} (Prijedor). da mogu polako pakovati kofere ^etvrti arbitar: Du{ko Jo{ki} (Prijeza nastup naredne sezone u Prvoj dor). Kontrolor su|ewa: Aleksandar Risligi Republike Srpske. ti} (Modri~a). Kormilar Lakta{a Miodrag Delegat: Hi{am Islambegovi} (ZeniPetkovi} o~ekuje pobjedu u subot- ca). wem dvoboju, koji se igra od 13 ~a- LAKTA[I: Vukli{, Sekuli}, Raca, Savi}, Joki}, Wegomirovi}, Ili}, Stasova. Po wemu sa tri osvojena nojevi}, Miki}, Petkovi} (Mirkovi}), boda mnogo bi se lak{e do~ekalo Karali}. Trener Miodrag Petkovi}. proqe}e u kojem je jedina `eqa @EQEZNI^AR: [ehi}, [imi}, Fari}, Me{i}, Baji}, Selimovi}, ]ulum, izbje}i najgore. Stani}, Bekri}, Be{lija, Me{anovi}. - Niko u klubu ni ne pomi{qa o Trener: Amar Osim. eventualnom neuspjehu u duelu protiv tima sa “Grbavice“. Krajwe je vrijeme da zabiqe`imo Doma}in: 2 2 0 0 6:3 Gost: 2 0 0 2 0:2 pobjedu iako smo svjesni da igra- Ukupno: 4 2 0 2 6:5 mo protiv veoma kvalitetne ekipe. Optimista sam uo~i ovog okr{aja i siguran sam da }e svi oni kojima uka`em povjerewe dati sve od sebe da do|emo do cijelog plijena - naglasio je {ef stru~nog {taba Lakta{a Miodrag Petkovi}. Zbog kartona u kombinaciji ne}e biti Qubi{e Drqa~e, dok je Nenad Tanasijevi} jo{ uvijek bolestan. Na povredu se `alio Mi{a Petkovi}, ali }e on najvjerovatnije biti u kombinaciji za prvi tim. D. P.

Tri boda ili potop

58 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Poznati “{e{iri“ za EP 2012. godine

FOTO: AGENCIJE

Srbija iza nosilaca
NION - Fudbalska reprezentacija Srbije bi}e u drugom {e{iru prilikom `rijebawa kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Direktan plasman na Evropsko prvenstvo obezbijedile su zemqe organizatori zavr{nog turnira, Ukrajina i Poqska, a 51 reprezentacija }e biti raspore|ena u devet kvalifikacionih grupa. [est grupa ima}e po {est timova, a preostale tri po pet ekipa. @rijeb }e biti odr`an 7. februara sqede}e godine u Var{avi. Sastav {e{ira za `rijeb kvalifikacija za EP 2012: Prvi {e{ir: [panija, Wema~ka, Holandija, Italija, Engleska, Hrvatska, Portugalija, Francuska i Rusija. Drugi {e{ir: Gr~ka, ^e{ka, [vedska, [vajcarska, Srbija, Turska, Danska, Slova~ka i Rumunija. Tre}i {e{ir: Izrael, Bugarska, Finska, Norve{ka, Republika Irska, [kotska, Sjeverna Irska, Austrija i BiH. ^etvrti {e{ir: Slovenija, Letonija, Ma|arska, Litvanija, Belorusija, Belgija, Vels, Makedonija i Kipar. Peti {e{ir: Crna Gora, Albanija, Estonija, Gruzija, Moldavija, Island, Jermenija, Kazahstan i Lihten{tajn. [esti {e{ir: Azerbejyan, Luksemburg, Malta, Farska ostrva, Andora i San Marino.

Srpski napada~ odlazi iz Valensije

Milo{ Krasi} ponovo briqirao

“Vu~ica“ `eli @igi}a
RIM - Izlaz za Ni ko lu @i gi }a bi mo gla da bu de Ro ma. Ita li jan ski me di ji pi{u da je na spisak napada~a koji bi eventualno mogli da po ja ~a ju “vu ~i cu“ stigao i srpski reprezentati vac. Na ime, Rimqani o~ajni~ki tra`e klasi~nog napada~a, jer ni Toti ni Vu~ini} to ni su, kao ni “zvijer“ Baptista. Je dna od op cija je Pavli~enko, ali je on u ovom tre nut k u bli`i V a lensiji, a wego va pri mawa su ve }a od @igi}evih. Dru ga je Rud van Nistelroj, no direktor Prade smatra da je to kocka, s obzirom na godine holandskog napada~a i ~iwenicu da je du go bio po vri je |en. Zbog to ga Ni ko la @i gi} iska~e u prvi plan, opcija bi bila da odmah u januaru sti gne u Rim, a da Ro ma wegov ugo vor ot ku pi u ju nu od Va len sije.

U taboru “orlova“ zadovoqni mini-turnejom po Velikoj Britaniji

Reprezentacija se iz Velike Britanije vra}a ja~a i zrelija za dve pobede i nova iskustva. Pokazali smo zrelost koja krasi samo velike ekipe, rekao Milo{ Krasi}
LONDON - Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Anti} doveo je Srbiju do jo{ jednog trijumfa, ovoga puta pala je Ju`na Koreja, a {ef struke je, ~ini se bez potrebe, uvrije|eno odreagovao na novinarsko pitawe da li je zadovoqan poslije dvije pobjede od po 1:0. - Mi Srbi ne bismo bili to {to jesmo kada ne bismo pos tavqali ta kva pitawa. Rezultat nije bio u prvom planu na ovoj turneji. Probali smo nove varijante u igri i imali smo tri debitanta. Stekli smo nova iskustva iz ove dve uta kmi ce, a ja sam ostvario mnogo mojih sitnih pobeda vrednijih od tih 1:0. Rezimirati sve kroz taj rezultat bilo bi krajwe povr{no, a ja nisam ta kav ~o vek - re kao je srpski selektor. Anti} se zatim osvrnuo na samu utakmicu sa Ju`nom Korejom i otkrio da je veoma zadovoqan vi|enim.

I ja~i i zreliji
brali i kojim }emo nastaviti da idemo - dodao je kormilar “orlova“. Anti} je poslije me~a sa Ju`nom Korejom bio gost na sve~anoj ve~eri uprili~enoj osmorici engleskih trenera koji su vi{e od hiqadu puta sjedili na klupi i vodili utakmice. - Velika mi je ~ast {to sam prisustvovao skupu tako velikih fudbalskih stru~waka. Iskoristio sam priliku da razgovaram sa Aleksom Fergusonom o Nemawi Vidi}u i Zoranu To{i}u, kao i sa pomo}nim trenerom ^elzija Rajanom Vilkinsom o igrama Baneta Ivanovi}a - istakao je Anti}. Jedan od najboqih aktera u me~u sa Korejcima bio je Milo{ Krasi}. - Reprezentacija se iz Velike Britanije vra}a ja~a i Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karaxi} i selektor srpske reprezentacije Radomir Anti} dogovorili su se tokom boravka u Londonu da saradwa sa iskusnim stru~wakom bude produ`ena. Izvje{ta~ “SOS kanala“ iz Londona javio je ju~e da je postignut dogovor da Anti} vodi “orlove“ do 2012. godine, odnosno da ugovor bude produ`en za jo{ dvije godine. zrelija za dve pobede i nova iskustva. Mo`da nismo igrali fenomenalno, ali smo poka za li zre lost ko ja kra si samo velike ekipe. Videlo se danas da nam vi{e odgovara kada igramo u formaciji 4-42. Bili smo opasniji po gol rivala, a posebno dobro smo funkcionisali u prvom poluvremenu - rekao je Krasi}.

Selektor produ`io ugovor

ANTI]: Nastavqamo ovim putem
- Koreja je dobar protivnik, veoma brz i opasan, posebno iz kontranapada. Dobro su organizovani, ali smo mi na kraju bili boqi. Ba{ sam zadovoqan! Verujem da }e i igra~i oti}i ku}i sa istim takvim ose}awem. Naro~ito me raduje organizacija igre prilikom prekida. Sve ovo {to smo pokazali u Velikoj Britaniji je put koji smo iza-

Novak \okovi} u Londonu bio dio fudbalske reprezentacije
Nikola @igi}

Jelen Superliga Srbije, 12. kolo

Zvezda na Banovom brdu
BEOGRAD - Sve utakmice Tabela 12. kola fudbalske Jelen Su1. C. zvezda 11 10 1 0 19:2 31 perlige Srbije na programu 2. Partizan 11 8 3 0 23:7 27 su u subotu, 21. novembra s po- 3. Vojvodina 11 6 3 2 18:6 21 ~etkom u 13 ~asova. Poslije 4. OFK Bg 11 5 3 3 11:7 18 prvenstvene pauze zbog mini- 5. Spartak ZV 11 4 4 3 13:8 16 turneje reprezentacije Srbije 6. Jagodina 11 4 3 4 13:13 15 na Ostrvu nastavqaju se bor- 7. Smederevo 11 4 3 4 11:13 15 8. H. Javor 11 3 5 3 9:10 14 be za bodove. Lider Crvena 9. Borac 11 4 1 6 10:13 13 zvez da gos tu je na Ba no vom 10. Ml. radnik 11 3 4 4 7:13 13 brdu kod “fewera{a“ ^uka- 11. Metalac 11 4 0 7 6:15 12 11 3 2 6 8:16 11 ri~ki Stankoma i favorit je 12. BSK u ovom duelu. Aktuelni {am- 13. Hajduk 11 2 4 5 10:14 10 pi on Par ti zan do ma }in je 14. Napredak 11 2 4 5 9:14 10 15. Rad 11 1 5 5 10:16 8 Smederevu, dok je tre}eplasi- 16. ^ukari~ki S. 11 2 1 8 7:17 7 rana Vojvodina na “Kara|or|u“ doma}in ~a~anskom Borcu. Parovi 12. kola, subota, 13 ~asova: NOVI SAD: Vojvodina Borac, IVAWICA; Habitfarm Javor - Mladi radnik, KULA: Hajduk - OFK Beograd, BEOGRAD: ^ukari~ki Stankom - Crvena zvezda, BEOGRAD: Partizan - Smederevo, BEOGRAD: BSK Bor~a - Metalac, SUBOTICA: Spartak Zlatibor voda - Napredak, JAGODINA: Jagodina - Rad.

Sve za Svjetsko prvenstvo
LONDON - Osim po teniskom umije}u, Novak \okovi} je poznat kao veliki fudbalski navija~ i kolekcionar dresova. U srijedu se tre}em reketu svijeta ostvario san - da na zvani~noj utakmici bude dio fudbalske reprezentacije Srbije. Bilo bi previ{e da je Novak obuo kopa~ke i zaigrao uz bok @igi}u, Vidi}u, Krasi}u i ostalima. Mjesto na klupi za rezerve u drugom poluvremenu okr{aja sa Ju`nom Korejom (1:0) bilo je ba{ po mjeri! - Ose}aj je fenomenalan. Hvala ekipi i selektoru {to su mi omogu}ili da sedim na klupi “orlova“. Iako je bila prijateqska utakmica, svestan sam da su ozbiqnost i profesionalizam uvek prioritet rekao je \okovi}. Osvaja~ Mastersa u Parizu priznao je da bi najva`niji teniski turnir mogao da mu

\okovi} i Anti}

FOTO: AGENCIJE

pokvari planove u vezi sa dolaskom na Mundijal u Ju`noj Africi. Me~evi prve faze SP bi}e igrani izme|u Rolan Garosa i Vimbldona.

VIDI] Noletu omiqeni igra~
- Svetsko prvenstvo pada u jako lo{em periodu, s obzirom

na teniski kalendar, ali da}u sve od sebe da se pridru`im reprezentativcima i pru`im im podr{ku - dodao je \okovi}. Upitan ko mu je omiqeni igra~ u nacionalnom timu, \okovi} je poslije kra}eg razmi{qawa izdvojio Vidi}a. Susret dvojice velikih srpskih sportskih emisara Anti}a i \okovi}a nije mogao

da pro|e bez zanimqivih detaqa. Tako je selektor tra`io od Novaka autogram, da bi srpski najboqi teniser zamolio za zajedni~ku fotografiju. - Pre nego {to smo krenuli na turneju u Veliku Britaniju unuci su mi dali zadatak da im donesem Noletov autogram. Sada sam im `equ ispunio - kratko je prokomentarisao Anti}.

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 59

Odigrani revan{ susreti bara`a za Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi

Irci su eliminisani u bara`u za plasman na SP, ta~nije izba~eni. Francuzi su izjedna~uju}i gol u produ`etku na “Stad d’Fransu“ postigli poslije o~iglednog ofsajda i jo{ o~iglednijeg igrawa rukom PREMIJER ^ISTIO KOPA^KE

\ovani Trapatoni, selektor Republike Irske

FOTO:AGENCIJE

“O~isti}u kopa~ke fudbalerima, ukoliko se plasiraju na Svjetsko prvenstvo“, rekao je svojevremeno premijer Slovenije Borut Pahor. Slovenci su se na terenu potrudili CI RIH Fran cus ka, Por tu ga li ja, Slo ve ni ja i Gr~ka posqedwi su putnici iz Evrope na svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi. Oni su u dva me~a eliminisali Republike Irsku, BiH, Rusiju i Ukrajinu. Ka kva ne prav da, ka kav tu`an na~in da se neko do-

da tako i bude! - ^estitam svim momcima i selektoru! Evo, upravo sam im o~istio kopa~ke - rekao je Pahor u no}i velikog slavqa u Sloveniji, a nevjerice u Rusiji. mo gne Mun di ja la, a ne ko ne... Biti Irac danas zna~i osje }a ti gro znu gor ~i nu u stomaku, ali i veliki ponos u grudima. Irci su eliminisani u bara`u za plasman na SP, ta~nije izba~eni. Francuzi su izjedna~uju}i gol u produ`et ku na “Stad d’Fran su“

postigli poslije o~iglednog ofsajda i jo{ o~iglednijeg igrawa rukom. Na kraju, asistent Tijeri Anri priznao je da je na nedozvoqen na~in primirio lop tu, pri je ne go {to je asistirao Vilijamu Galasu za 1:1. - Da budem iskren, igrao sam rukom, ali nisam ja sudija - rekao je Anri poslije me~a pred 81.000 gledalaca. Irci su do 104. minuta vodili sa 1:0 golom svog kapitena Robija Kina (33. minut) i ta ko izbo ri li dodatnih pola sata igre, jer su u prvom me~u u Dablinu pora`eni sa 1:0, a strijelac je bio Nikolas Anelka. Kapi-

ten Irske smatra da iza trijumfa Francuske stoji Svjetska fudbalska federacija.

ANRI: “Nisam ja sudija“
- FI FA }e bi ti sre }na zbog ovog rezultata. Po ko zna koji put sporna odluka pomogla je ve}em timu. Mora da postoji na~in da se u me~evima ovog zna~aja pregleda snimak od strane ~etvrtog sudije. Nedopustivo je da jedan tim ne ode na SP zbog toga {to je protivni~ki igra~ bio u ofsajdu i onda igrao rukom - podvukao je Kin. Na pa da~ To ten he ma po tom je oti{ao korak daqe i

u izjavi za BBC `estoko optu`io predsjednika FIFA Joze fa Bla te ra i UEFA, Francuza Mi{ela Platinija. - Vjerovatno sada sede i ta p{u, pos ka ku ju... Vi dim Platinija kako sedi sa tele fo nom u ru ka ma i {aqe poruke Blateru, odu{evqen rezultatom koji su `eqeli ogor~eno je rekao Kin. Mala Slovenija, 42. na FIFA rang listi, izbacila je ve li ku Ru si ju. Po sli je sre}nog izborenog poraza od 1:2 u Moskvi, pro{le srijede, Slovenci su u Mariboru do {li do `eqenih 1:0 (strijelac Zlatko Dedi} u 44. minutu) i tek drugi put u

istoriji izborili plasman na Mundijal. Prethodno su, na putu ka Japanu i Ju`noj Ko re ji 2002. go di ne, vi zu izborili u grupi sa srpskom reprezentacijom. Re pre zen ta ci ja Gr~ke pla si ra la se na Svjet sko prvenstvo godine jer je u revan{ me~u bara`a pobijedila u Dowecku Ukrajinu 1:0. Jedini gol na “Donbas areni“ pos ti gao je Di mi tris Salpigidis u 31. minutu na asistenciju Georgiosa Samarasa. U prvom me~u u Atini nije bilo golova. @ri jeb za Svjet sko prvenstvo 2010. godine u Ju`noj Africi odr`a}e se 4. decembra u Kejptaunu.

BiH pora`ena od Portugalije u Zenici

Meirele{ uti{ao "Bilino poqe"
BiH PORTUGALIJA 0 (0) 1 (0)
Strijelac: 0:1 Meirele{ 56. minutu. Stadion:“Bilino poqe“ u Zenici. Gledalaca: 15.500. Sudija: Roberto Roseti (Italija) 7. @uti kartoni: Jahi}, Nadarevi}, Xeko, Salihovi}, Berberovi} (BiH), Simao (Portugalija). Crveni kartoni: Sejad Salihovi} (BiH) u 77 minutu. Igra~ utakmice: Nani (Portugalij) 7,5.

Sjeverna, Sredwa Amerika i Karibi/Ju`na Amerika

BiH: Hasagi} 7, Panxa 6, Nadarevi} 7, Jahi} 6,5, Ibri~i} 7, Salihovi} 6,5, Meduwanin 5,5 (od 46. minuta Muslimovi} 6), Pjani} 6,5, Bajramovi} 6,5 (od 82. minuta Berberovi} -), Ibi{evi} 6,5, Xeko 6,5. Selektor: Miroslav Bla`evi}. PORTUGALIJA: Eduado 6,5, Bruno Alve{ 7, Fereira 7, Duda 6,5, Karvaqo 7, Tiago 7, Lidson 6,5 (od 90. minuta Miguel -), Simao 7 (od 80. minuta Deko -), Pepe 7,5, Meirele{ 7,5, Nani 7,5 (od 73. minuta Ediwo -). Selektor: Karlos Keiro{.

ZE NI CA - Po got kom Me ire le {a u 56. mi nu tu Portugalija se plasirala na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi. U bara` susretima Por tu ga li ja je iza bra ni ke Miroslava ]ire Bla`evi}a porazila u Lisabonu 1:0, a onda istim rezultatom slavila u Zenici. - Te `ak tre nu tak, ali glava treba da ostane uzdignuta, jer je veliki rezultat iza nas. Na{a mala reprezen ta ci ja ko ja ne ma {i ru lepezu, bez ~etvorice standardnih igra~a, nije mogla vi{e i ba{ to {to smo bili ne kom ple tni naj ve }i je razlog slabog rezultata protiv Portugalije u revan{u re kao je Mi ro slav Bla `e vi}.

Na pitawe novinara da li }e os ta ti na klu pi re pre zen ta ci je, Bla `e vi} je odgovorio: - Tre ba sve pus ti ti da pre no }i ne ko li ko da na. Mlada je ovo reprezentacija

sa dosta prostora za progres i od we se o~ekuje dosta. Ja sam sta ri, ali vrlo am bi cio zni tre ner, o~e ku jem stav ~elnika FS BiH i od to ga za vi si nas ta vak sa radwe. G. I.

Urugvaj na Crnom kontinentu

MONTEVIDEO - Reprezentacija Urugvaja igrala je nerije{eno, 1:1 sa Kostarikom u revan{ me~u bara`a i ukupnim rezultatom 2:1 plasirala se u Ju`nu Afriku. Uru gvaj ci su pred pre pu nim sta di onom “Sen te na rio“ u Montevideu poveli u 70. minutu kada je rezervista Abreu glavom savladao golmana Kostarike. Me|utim, samo pet minuta kasnije kapiten gostiju Valter Sentenjo uspio je da izjedna~i, ali Kostarika nije uspjela i da preokrene do kraja. Ovo }e Urugvaju biti 11. u~e{}e na svjetskim prvenstvima, a na prethodnih deset osvojili su dvije titule, 1930. i 1950. godine. Posqedwi put Urugvaj je u~estvovao na SP u Japanu i Ju`noj Koreji 2002. godine kada je takmi~ewe zavr{io u prvoj rundi.

Majstorica afri~ke zone

Al`ir izbacio prvaka Egipat
OM DUR MAN - Na ju zbud qivija pri~a u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. go di ne za vr{e na je tri jum fom Al `i ra nad Egiptom. Al`ir je na prepunom stadionu “Al Mereik“ u Omdurmanu (Sudan) savladao dvostruke uzastopne {ampione Afrike, prelijepim golom Antara Jahije u 40. minutu - 1:0 (1:0). A na stadionu - spektakl, scene na koje je Evropa odavno zaboravila. Mnogo vi{e qudi nego mjesta na tribinama, vojska izme|u gledali{ta i te re na, bubwevi, bakqe, o{tri startovi, simulirawe prekr{aja, vaqawe po travi...

PREKID ZBOG HULIGANA
Poslije iskqu~ewa Sejada Salihovi} u 77 minutu uslijedila je burna reakcija publike. Razni predmeti padali su po terenu od kojih je jedan pogodio prvog pomo}nog sudiju Italijana Paola Kalkawa u glavu. Uslijedio je prekid, ukazana mu je pomo} i utakmica je nastavqena. Me|utim, ono {to FS BiH mo`e o~ekivati je o{tra reakcija Svjetkse ku}e fudbala i sigurno }e uslijediti rigorozna kazna.

Paolo Kalsawo pogo|en u glavu

FOTO: AGENCIJE

60 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

Prijateqske fudbalske utakmice reprezentacija

[panci su prosto “pregazili“ Austrijance pokazav{i jo{ jednom da im nema ravnih na Starom kontinentu

David Viqa ([panija)

FOTO: AGENCIJE

Podolski (Wema~ka) i Ture (Obala Slonova~e)

CIRIH - Pored prijateqske uta kmi ce izme |u Srbije i Ju`ne Koreje, u srijedu je odigrano jo{ 12 me|u-

narodnih me~eva. [panci su prosto “pregazili“ Austrijance pokazav{i jo{ jednom da im nema

ravnih na Starom kontinentu. Gosti su usred Be~a slavili sa 5:1, a u listu strijelaca upisali su se Fabregas, Viqa dva puta, Guiza i Ernandez. Azerbejyan je iznena|uju}e lako iza{ao na kraj sa sele kci jom ^e {ke ko joj ni je pomogla ni promjena na selektorskoj klupi, Makedonci su golom Pandeva do{li do remija protiv Irana, dok je Vu~ini} bio jedini strijelac u me~u izme|u Crne Gore i Bjelorusije.

Gana Milovana Rajevca nije uspjela da savlada Angolu, Poqaci su do trijumfa protiv Kanade do{li golom Ribu{a, dok su Bugari bili ubjedqivi u du elu pro tiv Malte`ana. Italijani su sebi svojstvenim “minimalcem“ stigli do po bje de pro tiv [vedske, a Holan|ani nisu uspjeli da se izbore sa borbenim Paragvajcima. Dva gola Podolskog Nijemcima su bila dovoqna samo za re mi pro tiv Oba le

Slonova~e, dok su Danci za samo osam minuta napravili po tpu ni preo kret u me ~u protiv reprezentacije SAD.

^E[KA pora`ena od Azerbejxana
Rezultati: Azerbejyan ^e {ka 2:0 (Yava dov 24, Abusov 89), Iran - Makedoni ja 1:1 (Tej mu ri an 36 Pandev 49), UAE - Irak 0:1 (Karim 22), Angola - Gana 0:0, Crna Gora - Bjelorusija 1:0 (Vu~ini} 81), Poqska -

Ka na da 1:0 (Ri bu{ 19), Malta - Bugarska 1:4 (Mifsud 46 - Bo`inov 5, Berbatov 75, 82, Ge or gi jev 80), Danska - SAD 3:1 (Absolonsen 47, Riks 51, Bernburg 55 - Kaningem 26), Wema~ka Oba la Slo no va ~e 2:2 (Po dolski 11 penal, 90 - Ebue 57, Dum bia 85), Aus tri ja [panija 1:5 (Jan~er 7 - Fabregas 10, Viqa 21, 45, Guiza 56, Er nan dez 57), Ho lan di ja - Pa ra gvaj 0:0, Italija - [vedska 1:0 (Kjelini 28).
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no sun~ano
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Subotica

Maks. Min.

Beograd
18 oC 9 oC

Jutro svje`e, mjestimi~no sa maglom ili niskom obla~no{}u, koja bi se ponegdje zadr`ala tokom prijepodneva. U toku dana prete`no sun~ano i toplo.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Toplo i sun~ano
U jutarwim ~asovima po pojedinim visoravnima, du` rijeka i po kotlinama mjestimi~no magla ili sumaglica, a tokom dana sun~ano, uz lokalno malu ili umjerenu obla~nost i toplo za ovo doba godine. Duva}e slab i promjenqiv vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od -2 do 2 na visoravnima, a u ostalim krajevima od 4 do 9, a najvi{a dnevna od 14 do 22 stepena Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Maks. Min.

Bawa Luka
21 oC 7 oC
Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 12 17 22 21 13 14 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 2 18 16 9 18 16 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 14 8 16 10 21

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 61

Uloge: Martin Lorens, Mar{a Tomason, Tom Vilkinson Re`ija: Gil Junger

Crni vitez

2150
RTRS

Nevjerna
Uloge: Ri~ard Gir, Dajan Lejn, Oliver Martinez Re`ija: Adrijan Lin

2320
RTRS

Antena - petak
KABLOVSKA
B 92
6.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.20 13.00 13.05 15.00 15.30 16.00 16.30 Jutarwi program Pres miks Vijesti Veliki brat Dolina sunca, serija Vijesti Veliki brat Vijesti Afriko qubavi moja 2, film NG i BBC Veliki brat Vijesti Stawe nacije 17.00 Moje drage kom{ije, serija 18.00 Veliki brat 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Veliki brat 22.00 Potraga 22.30 Patrola 23.00 Vijesti 23.30 Veliki brat 0.00 Moje drage kom{ije, serija 1.20 Poziv, film 2.40 Info kanal

RTRS
7.05 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.10 13.00 14.00 14.20 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 19.30 20.10 21.00 21.50 23.20 1.30 3.00 Jutarwi program Nauka i Biblija Naruto Tim Galaksi Br~ko - forum ekonomskih fakulteta Herbarijum Magazin Frej`er, serija U fokusu Pe~at Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi Evropska Unija i mi Srpska danas Dolina sunca, serija Porodica Nes Festival “Mali kompozitor“, prenos Dnevnik TV Bingo Intervju Crni vitez, film Nevjerna, film U potrazi za poslom 4, film Zami{qena drugarica, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Rubi, serija Napu{teni an|eo BH net Farma Veliki brat Info Gilmorove, serija Obi~ni qudi, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Veliki brat Rubi, serija Info Napu{teni an|eo Farma Info Kvizbi Rat u ku}i, serija Veliki brat Farma Veliki brat Grand {ou Veliki brat Kona~na analiza, film Sarajevo na liniji 7.00 8.00 8.30 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 19.40 19.50 21.30 22.00 0.00 7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 10.00 12.10 12.40 13.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.50 16.10 16.30 17.00 17.30 18.50 19.00 19.30 20.00 22.10 23.00

ATV
Viktorija, serija Iksmen, crtani film Pepa pra{~i}, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Helo Kiti, crtani film Aladin, crtani film Seranovi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz Luda ku}a, serija Vijesti @ene s broja 13, Zauvijek susjedi Hrana i vino Survivor Vijesti Muzika Amplituda Potraga Trka~, film Kviz i grad Dobro jutro Be Ha Te bebe Mini {kola Lopta iz svemira Moja nevjerovatna pri~a, serija Sastanak Regionalnog ekonomskog foruma za Jugoisto~nu Evropu Dobri qudi u vremenu zla Na terapiji, serija Gvantanamo Muzika U~ilica Mini {kola Tajanstveni vitez Nau~na postignu}a Info Velika imena malih ekrana Moja porodica, serija Kona~no petak Ozi Bu, crtani film Dnevnik Na terapiji, serija Ko{arka: Bosna ASA BH Telekom - Hemofarm Stada Hotel Babilon, serija Transamerika, film 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.50 19.00 19.30 20.00 22.30 0.10 1.50 6.05 9.05 9.20 9.30 10.05 10.30 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.00 14.40 15.10 16.00 17.00 17.20 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 23.05 0.00 0.10 1.10

RTS 1
Jutarwi program U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija Vrijeme je za bebe SAT Beogradska hronika TV lica Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Oko Slagalica Dnevnik Grijeh wene majke Visoki napon Da mo`da ne [ark, serija Dnevnik Spaseni, serija Hotel “Wu Hemp{ir”, film Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti ^ovjek i afri~ka fauna Opra {ou Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Glas domovine Drugo mi{qewe Nau~na petica Hrvatska u`ivo Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Slomqena strijela, film Zvjezdani glasnik - Galileo Galilei Lica nacije Vijesti Emisija o pozori{tu Zvjezdane staze Film 16.00 16.20 17.00 18.20 18.40 19.00 19.30 20.00 21.10 22.10 23.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.30 8.40 9.05 9.20 9.40 9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 15.10 16.00 16.20 17.50 20.00 20.30 21.00 21.50 0.20 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.10 14.00 14.30 15.30 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.10 23.10 0.30 2.00 3.40

RTS 2
Kuvati srcem Garfild, crtani film Tri medvjeda, crtani film [umska {kola Sva|alice Matemati~ke zagonetke Sazvje`|a i legende Religije svijeta Dosije Iks i Oks Ku}a matematike Kontekst Crvena linija @ivot i standardi Dosije Muzika Trezor ^arli ^en u Panami, film Metropolis Ovo je Srbija Jugoslavija u ratu 1941-1945 Ko{arka: Vojvodina Srbija gas - Novi Sad Ku}a u bespu}u Lov i ribolov Bostonski advokati Na ivici raja, film Poziv na ples Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Hope and Faith, serija Ku}a Velike mame Ekskluziv Odred za ~isto}u Hot Guys Who Cook Info Zabrawena qubav, serija Lalola, serija Top 10 Champs, serija Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Odred za ~isto}u Hot Guys Who Cook Info Ekskluziv Ku}a Velike mame Povjerqivo, film Crveni tepih Ku}a Velike mame Boqe sutra 2, film Ke~eri

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 3.00

BHT 1

5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.40 15.00 15.30 16.10 17.40 18.10 18.30 19.30 20.10 21.40 23.00 0.00 0.30 1.20 2.00

HRT 1

OBN

Foks
6.30 7.20 7.50 8.50 10.00 11.00 11.20 12.00 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a, serija Slatka tajna, serija Va`ne stvari Vijesti Red Bul Herkul Poaro: Ubistvo Roxera Akrojda, film 13.10 Herkul Poaro: Ubistvo u Mesopotamiji, film 15.10 Vijesti 15.30 ^ari, serija 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 23.50 23.55 0.50 3.30 Red Bul Vijesti Ludi kamen Wipeout Crni Gruja, film Dosije 204 ratni dnevnik Na terapiji Vijesti ^ari, serija Dodir sudbine, film Sibil, serija

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Leopardi ubice Avionske nesre}e Nisam to znao Privid ili stvarnost Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Lov na lovce Ratovi insekata Avionske nesre}e Iznutra 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 4.00 5.00 5.30 Nisam to znao Privid ili stvarnost Istra`ivawe planete Zemqe Tabu Interpol istra`uje Istra`ivawe planete Zemqe Tabu Nisam to znao Privid ili stvarnost Istra`ivawe planete Zemqe Tabu Iznutra Nisam to znao Privid ili stvarnost

NOVA
7.30 7.40 8.00 8.10 9.30 11.00 12.00 13.00 13.50 14.50 15.50 17.20 18.20 19.10 20.00 22.10 0.00 2.00 3.00 5.40 Tomica i prijateqi Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Provjereno Ukradeno srce, film Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Supertalent Zlo~esti de~ki, film Strah od pro{losti, film Vidoviti Milan Stvor, film In magazin

Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Putnom parom Slu~aj Pelikan, film Otrovna Ajvi, film 12 dana terora, film Astro {ou

Izazovi Zvjezdane staze, serija Emisija o pozori{tu @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, crtani film Muzika ^arolija, serija Pol Merton u Kini Sud i kazna, serija Radiohed, koncert

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

BN
9.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.20 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.10 0.40 Vodena planeta Hrana i vino Bulevar Novosti Auto{op Super ke{ Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Pregled dana Svijet Renomea Rezervisan termin Astro~et

HRT 2
6.50 7.10 7.30 7.50 8.10 8.20 8.30 9.00 9.20 10.00 13.20 13.50 14.10 15.00 15.10 15.30 15.40 Vatrogasne pri~e, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Pri~a o Trejsi Biker Platno boje kist Puni krug Heidi, serija Gem set me~, serija Muzika Prenos sjednice Hrvatskog sabora Dragi Xon, serija Prijateqi, serija Ksena - princeza ratnica, serija Kod Ane TV vrti} Pri~a o Trejsi Biker Puni krug

RTL
6.40 7.00 7.30 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.50 13.00 Bajkeri s Marsa, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet

62 20 - 22. novembar 2009. GLAS SRPSKE

subota
KABLOVSKA
B 92
7.00 7.20 7.50 8.10 8.40 9.00 11.00 12.00 12.05 13.30 Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe Asteriks protiv Cezara, crtani film Veliki brat Vijesti Popodne Magazin 14.00 Wema~ka kolona, film 16.00 Vijesti 16.30 Bu|elar 17.20 Dvougao 17.25 Potraga 17.50 Patrola 18.30 Vijesti 19.00 Vrlo va`ni 19.30 Oplaneti se 20.00 Veliki brat 23.50 Kalifornikacija, serija 0.30 Nadrealiti {ou 1.00 Moda Info kanal 8.10 9.50 10.00 10.20 10.25 10.30 11.00 11.20 11.50 12.10 12.40 13.00 13.40 14.10 15.00 15.50 16.40 18.30 19.30 20.10 20.40 21.20 22.10 23.10 1.00

Oti}i i vratiti se
RTRS
Jutro u Srpskoj Super Bili Mali Dnevnik Dadli, crtani film Ulica dobre voqe Lovci na zmajeve Naruto, crtani film Tim Galaksi 130 godina postojawa {kole “Dositej Obradovi}“ Pravoslavqe Rije~ vjere Turizam plus Saobra}aj i mi “Simpl majnds” u Bawoj Luci @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa Povratak Sandokana Aktuelnosti Globalna sedmica preduzetni{tva Dnevnik Sviraj ne{to narodno U orlovom gnijezdu Krajwa sila, serija Prvi talas, serija Oti}i i vratiti se, film Mjesto zlo~ina: Majami, serija 7.00 8.00

2310
RTRS

Tesna ko`a 3

Uloge: Ani @irardo, @an-Luj Trintiwon Re`ija: Klod Lelu{

Uloge: Milan Gutovi}, ATV Nikola Simi}, Gojko Baleti} Re`ija: Aleksandar \or|evi}

1730

ATV
Kirbi, crtani film Jutarwi program Vijesti Doktor Xekil i mister Hajd, crtani film Vitafon Pepa Pra{~i}, crtani film Vijesti EU zona Auto {op magazin Kviz i grad Dosje FBI Zbogom Brus Li, film Tesna ko`a 3, film Vijesti Muzika Fudbal: Real Madrid - Rasing Santander Stipe u gostima, serija Brus Li, serija Emanuela, film Prirodna ba{tina BiH Moja porodica, serija Vijesti Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Mini {kola Maca, film Vijesti Govor ti{ine Hotel Babilon, serija Vijesti Tribunal Na terapiji, serija Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Liverpul Man~ester Siti Fudbal: Sanderlend Arsenal Divqa Kina Ozi Bu, crtani film Dnevnik Ku}ni qubimci, serija Dje~ija pjesma Evrovizije Ve~eras sa Xulsom Holandom Qetna oluja, film Divqa Kina 8.50 9.30 10.10 11.10 11.40 13.40 15.40 17.20 18.30 19.00 20.00 21.50 23.40 1.00 6.05 9.05 10.05 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 15.00 15.50 15.55 16.50 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 23.50 23.55 0.20 1.50 2.00

RTS 1
Jutarwi program @ikina {arenica @ikina {arenica Dizni Mansarda, serija Dnevnik Sport plus Lud, zbuwen, normalan, serija Vi i Mira Adawa Polak TV lica Vijesti Jesen sti`e duwo moja, serija Lajawe na zvezde, film Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Jesen sti`e duwo moja, serija TV Bingo Prevoznik, film Vijesti Koko [anel na filmu Osveta {mokqana, film Vijesti Jesen sti`e duwo moja, serija Emisija o pozori{tu Iza ekrana Vijesti Posqedwa kola, film Vijesti Ku}ni qubimci Veterani mira Dnevnik Oprezno s an|elom Prizma Duhovni izazovi Jelovnici izgubqenog vremena Reporteri Obrazovni program Vijesti Kulturna ba{tina Kalafati s Dunava Svirci moji U istom loncu Loto Dnevnik Ples sa zvijezdama Vijesti Rat Rouzovih, film U zemqi `ena, film Tama, film Reporteri Kalafati s Dunava Oprezno s an|elom, serija 13.20 13.50 14.30 15.20 16.50 17.50 20.00 22.40 0.00 6.10 7.00 7.50 9.40 10.30 11.00 11.30 12.10 12.30 13.00 13.30 13.50 14.20 15.30 15.40 15.50 17.50 19.30 20.00 22.20 22.40 23.00 0.00 0.30 1.30

RTS 2
Znawe imawe TV lica Plesa~ na vjetru, film Vjerski mozaik Srbije Klinika vet Profil i profit Kwiga utisaka Agroinfo Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Leti leti pjesmo moja mila Vaterpolo Total tenis Reli Fudbal: Sanderlend Arsenal Fudbal: Liverpul Man~ester Siti Vrele gume Dje~ija Pjesma Evrovizije Svijet sporta Jelen super liga [ou Ivane Jordan Vrele gume Vaterpolo Fudbal: Sanderlend Arsenal Ku}a velike mame Rat bendova ^uvari planete Stoka {ou Ke~eri Sa{ina ekipa, serija Acapulco Heat, serija Emisija o filmu Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Info Ekskluziv Ku}a Velike mame @estoki policajac, film Mimohod Ku}a Velike mame Tekila, film Doktor za slomqena srca, film

9.50 10.00 11.20 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.30 19.00 19.40 20.00 22.00 23.00 0.00

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.05 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Narodna muzika Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Mjesta, krajevi, zanimqivosti Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Da, mo`da, ne Spasilda Kviz Erotski program

PINK BH
7.20 7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 12.30 14.00 14.10 14.40 15.50 16.00 17.00 18.30 18.50 19.20 20.10 21.00 0.00 1.40 2.40 2.50 3.00 5.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Napu{teni an|eo BH net Farma Veliki brat Info top Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold muzika Info top Veliki brat Ja imam talenat Info top Napu{teni an|eo, serija [ou tajm Info top Mobih Kad na vrbi rodi gro`|e, serija Seks i selo, serija Farma \avoqi advokat, film Veliki brat Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Film Gold muzika

7.00 7.30 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.40 15.50 18.00 18.50 19.00 19.30 20.10 23.10 0.10 1.40

BHT 1

Foks
7.10 8.00 9.10 10.30 12.50 14.40 16.30 17.50 18.20 e-TV Doma}in Fajront Republika Nema malih bogova Na terapiji Obra~un u kazino kabareu Crni Gruja Dosje Ke{ taksi 19.00 Serbian Open kviz 20.00 Viking 21.00 Zemqotres, film 1.30 Ke{ taksi 2.00 Ameri~ko rvawe 2.50 Nema malih bogova, film 4.30 Ameri~ko rvawe

6.40 7.30 8.00 8.10 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 14.50 15.50 16.30 16.50 17.10 17.40 18.30 19.10 19.30 20.10 21.50 22.10 0.10 1.50 3.20 4.20 5.10

HRT 1

8.00 9.50 11.50 12.50 13.30 14.20 15.10 16.10 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 22.00 0.20 1.10 2.30 4.10

OBN

National geographic
8.00 Opasni susreti 9.00 Praistorijski predatori 10.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 11.00 Spasavawe Partenona 12.00 Megastrukture 13.00 Xinovska sviwa 14.00 Kengurski haos 15.00 Posqedwe Guslofovo putovawe 16.00 Nacisti~ka ekspedicija 17.00 Razbijawe Berlinskog zida 18.00 Razbijawe Berlinskog zida 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Upoznajte domoroce 21.00 Opasna putovawa 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Tabu 0.00 Avionske nesre}e 1.00 Upoznajte domoroce 2.00 Opasna putovawa 3.00 ]orkirani u inostranstvu 4.00 Tabu 5.00 Razbijawe Berlinskog zida 6.00 Avionske nesre}e 7.00 Napravqeni da ubiju

NOVA
5.30 7.30 7.40 8.10 8.20 8.40 9.00 10.00 10.10 11.10 12.00 13.00 14.20 16.50 17.00 17.50 18.20 19.10 20.00 21.40 23.30 1.10 3.00 4.30 Ezo TV Bumba, crtani film Mo}ni renxeri, serija Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora, crtani film Gormiti, serija Doma}ice iz visokog dru{tva, serija U sedmom nebu, serija Smolvil, serija Ukradeno srce, film Zlo~esti de~ki, film Vijesti Kod Ane Bra~ne vode, serija Lud, zbuwen, normalan, serija Dnevnik Vodeni svijet, film Tok vremena, film Doni Brasko, film Istina o ^arliju, film Dr`avno vlasni{tvo, film Doma}ice iz visokog dru{tva, serija

Radio RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Korijeni Vijesti Riznica znawa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika 19.30 Muzika naroda 20.00 Vijesti 20.05 Evergrin klub 21.00 Vijesti 22.00 Vijesti 22.05 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Muzika za laku no} 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

Bajkeri s Marsa, crtani film Ben 10, crtani film Tajna ~okolade, serija Jedna od de~kiju, serija Kidco, film Fudbal: Liverpul - Man~ester Siti Za~in qubavi, film Zvijezde ekstra Vijesti Diskaveri Kraq {korpiona, film Ubistvo u Bijeloj ku}i, film Otrovna Ajvi, film 12 dama terora, film

KS automagazin ^etiri zida Izme|u zemqe i neba Rukomet: Alingsas - Zagreb CO Plivawe Ko{arka: Crvena zvezda - Cibona Volim fudbal Boks: S. Bo`i}- D. Sartison Dobre namjere, serija

BN
6.30 9.00 10.30 13.20 14.30 16.00 16.10 16.50 18.20 19.30 20.00 20.30 22.00 23.00 0.00 1.30 3.10 Jutarwi program Film Sponzoru{e, serija Auto{op Zlatna planeta Novosti Pri~e iz Crne Gore Kao kod svoje ku}e Tu|e sla|e Monitor Vitafon zvuk koji lije~i Uz {ank Pregled dana. Muzika Film Film Film

HRT 2
101 Dalmatinac, crtani film 7.50 Legenda o Tarzanu, crtani film 8.00 Na kraju ulice 8.40 Ninin kutak 8.50 Danica 8.55 Leo, serija 9.20 Kokice 9.50 Igrajmo se 10.10 Parlaonica 11.00 Briqantin 11.50 Hrvatski pisci na TV ekranu 7.20

RTL
6.40 7.30 7.50 Heroji iz strasti, serija Astro Boj, crtani film Ulica Sezam

GLAS SRPSKE 20 - 22. novembar 2009. 63

Uloge: Mirjana Jokovi}, Sr|an Todorovi}, Vera ^uki} Re`ija: Darko Baji}

Zaboravqeni

2010
RTRS

Uloge: Stiven Sigal, [eron Stoun, Pam Grir Re`ija: Endrju Dejvis

Iznad zakona

2000
ATV

nedjeqa
KABLOVSKA
B 92
7.00 8.30 9.00 11.00 11.30 12.00 12.05 12.50 13.00 14.00 16.00 Asteriks protiv Cezara, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Znawe na poklon Veliki brat Nadrealiti {ou Vijesti Veliki brat Dvougao Potraga Wema~ka kolona 2, film Vijesti 16.30 17.00 18.30 19.00 19.40 20.00 21.00 23.00 23.30 0.10 1.00 1.20 1.50 Veliki brat Popodne Vijesti NG i BBC Sun|er Bob, crtani film Veliki brat Utisak nedjeqe Vijesti Kalifornikacija, serija Jelen Top 10 Moda Vrlo va`ni Oplaneti se Info kanal

RTRS
7.30 8.10 9.10 10.00 10.05 10.10 10.30 11.00 12.10 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.10 18.00 18.30 19.30 20.10 21.50 22.30 23.00 0.00 0.50 2.30 3.20 Zdravqe je lijek Jutarwi program @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa Bil Sawar Veseli autobusi Naruto Tim Galaksi Kvizolog Snop Kapi zavi~aja Sviraj ne{to narodno Klara [eler, serija Herkul Poaro, serija Festival “Mali kompozitor“, hronika Ah ta planeta Jabuka Magazin Lige {ampiona Razotkriveni Dnevnik Zaboravqeni, film Sportski pregled @ilet sport Istorija fudbala Drezdenovi dosjei Zaboravqeni, film Razotkriveni Klara [eler 7.00 8.00 9.50 10.00 10.50 12.00 11.30 12.00

ATV
Crtani film Jutarwi program Vijesti Hrana i vino Sporti}i Vitafon Ulica Sezam Velika pustolovina, crtani film Stipe u gostima, serija Dr Zeus ma~ak sa {e{irom, film Xejmi Oliver Vijesti Pikadili Xim, film Survivor Vijesti Muzika Iznad zakona, film Tesna ko`a 4, film Ozi Bu, crtani film Mumijevi Tajanstveni vitez Nema problema Redakcija D Kineski moreplovac Vijesti TV Liberti Velika imena malih ekrana Josip Pejakovi}: U ime naroda Duhovni mostovi Savana, serija Svijet hrane Fudbal: Vele` - Sloboda Fudbal: Totenhem Hotspur - Vigan Atletik Liga {ampiona Smawi gas Dnevnik Putovawa putovawa Qudi sa Medisona Global Muslimani u Evropi Sport Debatama o debatama Tinejxerka, film Svijet hrane 8.20 9.20 9.50 10.20 11.10 11.30 12.30 14.30 16.00 17.50 18.30 19.00 20.00 21.40 22.30 0.40 6.05 9.05 10.00 10.05 11.05 12.40 13.00 13.10 13.30 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 0.00 0.10 2.05 6.00 6.20 6.40 7.10 8.10 9.10 10.10 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.40 18.30 19.10 19.30 20.10 21.10 22.40 23.10 1.20 2.50 3.40 4.20

RTS 1
Jutarwi program @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Dizni Kulinarski qetopis Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Vijesti SAT Vijesti Ono kao qubav, serija Bra}a po oru`ju, serija Robna ku}a Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Ono kao qubav, serija Jednog lijepog dana, film Vijesti Ri~ijevi, serija Dnevnik Egzit Ono kao qubav Jelovnici izgubqenog vremena Glas domovine Obrazovni program Duhovni izazovi Muzika Opera Opatija Northanger Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Jednog lijepog dana, film Lijepom na{om U istom loncu Loto Dnevnik Ko `eli biti milioner Hrvatske katedrale Vijesti Wall Street, film Opatija Northanger, serija Lijepom na{om U istom loncu Plodovi zemqe 16.30 16.50 18.30 19.00 19.10 20.00 22.00 23.00 23.20 0.30 6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 12.50 14.50 16.20 16.50 18.50 19.20 19.50 20.00 21.00 22.10 22.50 23.40 0.20

RTS 2
Muzika za dobro jutro Amen a|es Agroinfo Dozvolite Pustolov Dok. program Drama Akva viva derbi Moj qubimac Brazde UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Fudbal: Hajduk - OFK Beograd Fudbal: Bolton - Blekburn Magazin Lige {ampiona Fudbal: Stouk Siti - Portsmut Emisija iz kulture Srpski isto~nici Trag u prostoru Horizont Frede laku no}, film Detektivske pri~e Dajana Rivs Vikend Evronet Fudbal: Hajduk - OFK Beograd Ku}a Velike mame Rat bendova Nasqednici zemqe Vil i Grejs, serija Peper Denis, serija Bitange i princeze, serija Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne Fashion Police Sexiest Amanda O, serija Info Rat bendova Peper Denis, serija U|i slobodno Stoka {ou Vil i Grejs, serija Rat bendova Tekila, film U|i slobodno Stoka {ou Crveni tepih

13.00 13.40 15.10 16.00 16.05 17.50 19.00 19.40 20.00 22.00

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film U na{em ataru, emisija o poqoprivredi 11.00 Blesimetar, serija 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 Tele{op 14.40 Tele{op 15.00 Sveznalica, kviz 15.50 Crtani film 16.30 Kviz znawa 19.30 Dnevnik RTS 20.30 Pregled sedmice 21.00 Dokaz stvarawa 22.00 Izazovi istine 23.00 Narodna muzika 0.00 Erotski program

PINK BH
7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 11.30 12.00 12.10 14.00 14.10 16.30 17.00 17.40 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00 2.00 3.00 3.10 3.20 4.00 6.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Kad na vrbi rodi gro`|e, serija BH net Skubi Du, film Mobih Info Gold ekspres Info Veliki brat Seks i selo, serija Dvogled Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Info top Veliki brat Sve za qubav Farma Zvijezde Granda Veliki brat Qubav za jednu no}, film Veliki brat Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dvogled Film Xuboks

8.05 8.10 8.30 8.50 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 10.40 11.10 12.10 13.00 13.50 15.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.50 21.20 22.10 22.30 23.30 0.50

BHT 1

HRT 1

5.30 7.00 9.00 10.00 10.20 11.30 12.00 13.00 14.00 14.50 16.30 17.10 17.50 18.50 20.00 22.00 23.00 23.30 0.10 0.30 2.30 4.20 4.50 5.30

OBN

Foks
6.10 7.00 8.20 9.00 10.30 12.50 14.00 17.20 18.20 19.00 e-TV Doma}in Puka, crtani film Serbian Open kviz Obra~un u kazino kabareu Na terapiji Zemqotres Mame u {trajku Ke{ taksi Autostoperski vodi~ kroz galaksiju, film 21.00 Zgodna `ena, film 22.50 Fajront Republika 23.30 Ameri~ko rvawe 0.20 Ke{ taksi 1.00 Top spid 2.00 ^aruga 3.30 Sjaj u o~ima 5.00 Ameri~ko rvawe 5.20 Mame u {trajku

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 Napravqeni da ubiju Napravqeni da ubiju Napravqeni da ubiju Nevjerovatna qudska ma{ina Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Trka do Amerike Trka do Amerike Trka do Amerike Trka do Amerike Istra`ivawe avio nesre}a Azijski Titanik 21.00 Tajne broda sa blagom Tangovih 22.00 Istra`ivawe planete Zemqe 23.00 Azijski Titanik 0.00 Tajne broda sa blagom Tangovih 1.00 Istra`ivawe planete Zemqe 2.00 Trka do Amerike 3.00 Azijski Titanik 4.00 Tajne broda sa blagom Tangovih 5.00 Trka do Amerike 6.00 Egipat 7.00 Lov na lovce

NOVA
6.50 7.10 7.30 8.00 8.10 8.40 9.00 9.20 10.10 11.10 11.40 12.10 12.40 14.20 17.00 19.10 20.00 21.00 22.40 0.00 1.00 2.00 2.50 4.30 5.40 Bumba, crtani film Mo}ni renxeri, serija Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora, crtani film Gormiti, serija Doma}ice iz visokog dru{tva, serija Ulica sje}awa, serija Automotiv Magazin Lige {ampiona Novac Ja i moji dvojnici, film Tok vremena, film Supertalenat Dnevnik Nad lipom 35 Evropski `igolo, film Crveni tepih Trenutak istine Televizijska posla, serija Zbogom biv{i, serija @ivotni izbor, film Crveni tepih Doma}ice iz visokog dru{tva, serija

Ulica Sezam Bajkeri s Marsa, crtani film Ben 10, crtani film Diskaveri Jedna od de~kiju, serija Najve}a hrvatska misterija Kidco, film Za~in qubavi, film Kraq {korpiona, film Odred za ~isto}u Vijesti Magazin Osvetnik, film Mjesto zlo~ina: Majami, serija Ruska ku}a, film Osvetnik, film

HAKS Plivawe Magazin Lige {ampiona Automobilizam Boks: S Bo`i} - D. Sartison, snimak Fudbal: Karlovac - Dinamo Dobre namjere, serija Nove avanture stare Kristine, serija Muzika Transfer

Radio RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti 19.05 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Razgovornik 21.00 Vijesti 21.05 Starogradska sje}awa 22.00 Vijesti 22.05 Korijeni 23.00 Vijesti 23.05 Sje}awa 23.10 Kultura u ogledalu 0.00 No}ni program 5.00 Emisija za selo Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

BN
6.30 8.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 19.30 20.00 21.00 23.00 0.30 3.00 Koktel Svijet Renomea Sa Kraji{nicima po Krajini Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzika Servis Karamela Bez maske Nedjeqno popodne Monitor Tu|e sla|e Utisak nedjeqe Slu~ajni partneri Astro~et Satelitski program

HRT 2
6.50 7.20 7.50 8.40 9.50 10.40 10.50 11.00 12.00 13.30 15.30 Dje~ak i vjeverica, crtani film San o slavi, serija Hugo i zmaj, film Prijateqi Nora Fora Biblija Portret mjesta i crkve Misa Ples sa zvijezdama More trave, film Marin Dr`i}

RTL
6.30 7.20 8.00 Zvijezde ekstra Skrivene poruke, serija Astro boj, crtani film

Paris Hilton uskoro pred oltarom
Jedna od najbogatijih svjetskih starleta Paris Hilton mogla bi uskoro da postane doma}ica, jer wen momak Dag Reinhart planira da je zaprosi. Zaqubqeni golup~i}i pojavili su se na predstavqawu linije proizvoda za kosu Paris Hilton, we`no se gledaju}i i dr`e}i za ruke. Na pi tawe upu }e no Da gu o to me postoji li mogu}nost da par uskoro stane pred oltar, on je odgovorio da je sve mogu}e. - Vidje}emo {ta }e se dogoditi. Stvari se vrlo dobro razvijaju i vrlo sam sre}an. Zajedno smo vi{e od godinu i nikad ne znate {ta }e se desiti. Ona je divna - rekao je zaqubqeni Dag. Pla vo ko sa nasqe dni ca odu{evqeno je slu{ala wegovu izjavu i bila toliko zadovoqna da je svog mom ka pro gla si la i svo jim naj boqim prijateqem. - Dag je definitivno moj najboqi mu{ki prijateq - rekla je Paris. Par ima zajedni~ke planove za nadolaze}e praznike, a nikako se ne mogu odlu~iti na kojoj }e hit svjetskoj destinaciji provesti zimu. - Planiramo Dan zahvalnosti i Bo`i}, odlu~ujemo gdje `elimo da idemo. Zaista smo uzbu|eni - pri~a Paris. Otac Paris Hilton, Rik, nije bio tako odu{evqen mogu}no{}u da mu Dag postane zet. - Ne znam. Mislim da je malo rano za to - rekao je vlasnik lanca hotela “Hilton

Luda planeta

Snimali se kako pqa~kaju
Dvojica tinejxera provalnika iz Filadelfije snimali su se tokom pqa~ki, a wihove snimke prona{la je policija i uhapsila prestupnike. Dje~aci od 15 i 16 godina “terorisali su stanovnike predgra|a Filadelfije“ pqa~kaju}i wihove domove, a pri~a je dobila neo~ekivan preokret kada su na|eni snimci, rekao je na~elnik policije Aper Darbija Majkl ^itvud.

Gre{kom poklonila novac
Jedna Amerikanka sakrila je zbirku rijetkih nov~i}a vrijednu 40.000 dolara u blizini jednog katoli~kog hrama posve}enog Bogorodici, s nadom da }e joj je ona sa~uvati dok se ne vrati sa puta. Bogorodica joj je iza{la u susret. Uprava Nacionalnog hrama Pe}ina na{e gospe od Lurda, u Merilendu, pomislila je da je dobila veliku donaciju, kad je pomo}ni radnik koji je sakupqao li{}e prona{ao dvije plasti~ne kese za zamrziva~ pune zlatnih i srebrnih kovanica.

Pa me li se ne svi |a ko ka in
Zvijezda hit serije “^uvari pla`e“ Pamela Anderson priznala je da je kokain najja~a droga koju je probala, ali joj se nije dopao. Pamela Anderson je u emi si ji bri tan skog vo di teqa Yere mi ja Kajla rekla da je, kada je bila mlada, probala kokain i da joj se wegov efekat nije svidio. - Probala sam ga i nije mi se svidjelo. Bila sam hiperaktivna i to mi uop{te nije odgovaralo - ka`e Pamela. Glumica tvrdi da vi{e uop{te ne pije alkohol, jer, kada se napije, postane nasilna. - Nisam popila ni kap alkohola ve} mjesec. Ponekad popijem malo {ampawca i poludim, pa radim salto unazad ili se rvem sa qudima po podu. Obe}ala sam sebi da vi{e ne}u piti, jer u alkoholisanom stawu radim stvari koje ne li~e na mene - priznala je Pamela. Wen kontroverzni `ivot je skoro dvije decenije u fokusu javnosti, a ku}ni video sa Tomijem Lijem je godinama jedan od najtra`enijih na Internetu.

Kola~i krivac za razvod
Kinez ^eng Ju (31) prijeti da }e napustiti svoju `enu ako nastavi da mu sprema samo kola~e, javio je Tanjug. On je zaprijetio da }e se razvesti od svoje `ene Tian Mae ukoliko nastavi da ga hrani samo kola~ima. Od kada su u braku, wegova `ena mu za svaki obrok poslu`uje najraznovrsnije kola~e. ^eng Ju je u po~etku u`ivao {to stalno jede kola~e, ali sada ka`e da je dovoqno da ~uje da neko izgovara rije~ “kola~“, pa da se razboli.

NEKAD BILO...

Ro|en Nikolaj Vasiqevi~ Gogoq

Kwi`evnik Nikolaj Vasiqevi~ Gogoq, jedan od najzna~ajnijih predstavnika ruske realisti~ne {kole, ro|en je na dana{wi dan 1809. godine. Na osnovu wegovog djela, kriti~ar Visarion Bjelinski formulisao je principe naturalne {kole ruske kwi`evnosti (“Taras Buqba“, “Revizor“, “Mrtve du{e“ “[iwel“). Svoje prvo djelo objavio je po dolasku u Sankt Petersburg, poemu koja je do`ivjela porazne kritike, pa je spalio sve primjerke kwige. Prvu zbirku novela “Ve~e na majuru kod Dikawke“ objavio je 1832, kada je upoznao i Pu{kina, koji je uveliko uticao na wegovu karijeru. Roman “Mrtve du{e“ napisao je u svojevrsnom politi~kom izbjegli{tvu u Rimu, gdje se pisac sklonio poslije premijere svoje komedije “Revizor“.

Lindzi se drogira na `urkama

POSQEDWA

Lindzi Lohan ima ozbiqnih nov~anih problema zbog tro{ewa na burne no}ne provode, jer je poslije odbijawa pla}awa ra~una u no}nom klubu ponovo dobila nervni slom kada je trebalo da plati dizajnersku odje}u. Mlada glumica navodno je vi|ena na jednoj ku}noj zabavi kako vjerovatno {mr~e kokain sa svojim prijateqem Brendonom Dejvisom. Do{la je na `urku u 4.30 ujutro i nije je zanimala zabava, jer se uputila ravno prema toaletu. - Sino} sam vidio Brendona u toaletu kako stoji ispred prozora i iznenadio sam se kad sam vidio Lindzi kako skaku}e oko wega. O~igledno je tamo bila neka sasvim druga zabava - rekao je neimenovani izvor.

KOLUMNA

Kako se {iri novi TEMA grip tako se pojavquje sve vi{e kontradiktornih informacija

www.glassrpske.com

Crtice iz Bolest ili Sarajeva marketin{ki trik PI[E: SAWA VLAISAVQEVI]

Dejtonski sporazum nije mogao nikada da dobije pravu ocjenu, jer je uvijek bilo opstrukcija iz Sarajeva i dijela me|unarodne zajednice. @eqa i voqa za radikalnim izmjenama Dejtona i nepostojawem RS, sa kojom su bo{wa~ki predstavnici do{li u Dejton, i danas `ive Pozicija Republike Srpske stabilna i ~vrsta. Niko u Srpskoj ne `eli ponovo da dijeli BiH, ni dobrovoqno, ni pod pritiscima i da se odrekne dijela koji mu je zagarantovan Dejtonom, istakao Luki}

Vladimir Luki}, ~lan delegacije RS u Dejtonu, povodom 14. godi{wice potpisivawa sporazuma

NA DEJTONSKOJ OSNOVI

WEGOVA SVETOST patrijarh srpski Pavle po sopstvenoj `eqi sahrawen u manastiru Rakovica

2 20 - 22. novembar 2009. GLAS PLUS

Kolumna

Crtice iz Sarajeva S
a ra je vo je ne is crpan izvor za pri biqe {ke o ne trpeqivosti koja izbija iz svakog kutka prema svakome. Nema dana da ~ovjek ne otkrije neku novu zavjeru sa plemenitim ciqevima, a sve ra di ko na ~nog uklawawa ne pri ja teqa. Tko je ne pri ja teq? Ugla vnom srpski po li ti ~a ri i in telektualci, ali ne nu`no oni, jer sve vi {e ras te broj ne is to mi{qeni ka ko ji sto je na pu tu umi{qenih do bro ~i ni teqa ove zemqe. Mr`wa, netrpeqivost i nedostatak dobre voqe zauzimaju central no mjes to u ja vnom i medijskom `ivotu ovog grada. Grad kao grad mo`da ne bi ni bio intere san tan da ni je gla vni grad je dne zemqe. Uvijek je netko kriv i treba ga ja vno ka`wava ti. @i go sawe i ka`wavawe vr{e oni ko ji o se bi misle da su za{titnici Bosne, neka kve za mi{qene, sa mo wima zna ne zemqe. Za sebe tvrde da su zagovornici zemqe bez podjela. I ako na~as i pomislite da tu ima ne{to dobro i da }e to pri donijeti smirivawu za o{ tre nih odno sa u ovoj nevelikoj zemqi, ubrzo shvatite da je rije~ o qudima koji zapravo rade na najstra{nijim podjelama, jer siju strah me |u na ro dom sva ko dne vnim oba vje {ta vawima o no vim, najnovijim i jo{ novijim skandalima i aferama od kojih samo dobijete `equ da po bje gne te {to daqe, pa ~ak i nakraj svijeta, ili da postanete i sami dio tog prosta~kog ta bo ra ta ko {to }e te pri hva ti ti wihova pravila igre. ne rata, ali kada do|u godine mira vrlo te {ko je oprav da ti si jawe mr`we i stra ha po zi vawem na ko na~nu dobrobit naroda.

Sabor IZ kao najve}i neprijateq gra|anskoj BiH

NI VJERSKE zajednice nisu po{te|ene krivice
U svakoj opsesivnoj borbi za istrebqewem sveg i svakakvog zla nije te {ko pre po zna ti jo{ ve }e zlo. Zlo koje uklawa nepo`eqne. Ne tako davno qudi su vjerovali da }e likvi da ci jom pro ti vni ka ri je {i ti se zla i nevoqe. Mo`da se moglo s takvim uvjerewem pro`ivjeti godi-

Uvijek je netko kriv, pa tako ni vjer ske za je dni ce ni su po {te |e ne kri vi ce. Go le me kri vi ce. Pri je ne ki dan, pre ni je le su to go to vo sve dne vne no vi ne, op tu `en je Ri ja set islamske zajednice da “napadi reisa Ce ri }a idu do te mje re da se ~ak poku{ava obraniti Milorad Dodik i wegova politika razbijawa BiH“. U ~emu je grijeh reisa Ceri}a? Vjerski poglavar je javno rekao da su nedo pus ti vi na pa di na po li ti ~kog li de ra iz dru gog en ti te ta ko ji su bez argumenata, a po~ivaju na jeziku mr`we i hu {ka ~kom je zi ku. Da kle reis Ceri} nakon {to je pru`io ruku po li ti ~kom vrhu RS je pra kti ~no ra dio na des ta bi li zi rawu stawa u BiH. On je uputio zamjerke oni ma ko ji gra de BiH pot ko pa va ju }i sva nastojawa ka povezivawu ovda{wih qudi. Ovi quti ne ima ri “cje lo vi te BiH“ `e le gra di ti zemqu po svojoj mjeri, a svi ostali treba da `ive i grade prema wihovom planu, jer je jedino taj plan ispravan. U protivnom }e biti javno `igosani i osu|eni. Ne sa mo da je go spo din Ce ri} od go vo ran za ko ke ti rawe sa gla vnim akte ri ma ove dr`a vne za je dnice nego je kriv i Sabor islamske zajednice. Oni su podr`ali stavove svog le gi ti mnog pred sta vni ka, a ogla sio se jo{ i pred sje dnik Sa bo ra. ^ovjek koji ne treba da govori. Pu no je ra zlo ga za {to ne tre ba, ali je dan je za ovaj ~la nak bi tan. ^ovjek se poziva na uqudnost, argumen te i uva `a vawe dru go ga. Tko je to jo{ vidio kada unaprijed znate is ti nu o sve mu? Ka da ste u pra vu, drugi nije neophodan. E sada se taj drugi pojavio, oglasio i jo{ pri tome re kao sa svim opre ~no mi{qewe

od ono ga ko je se go di na ma pro mo vira kao vaqano i istini okrenuto mi{qewe. Po ja vi lo se mi{qewe ko je bez vri je |awa i je zi ka uli ce uka zu je na po gu bnost nekakve istine po svaku cijenu. Mo `da bi ovi iskqu~i vi gra di teqi za je dni ~ke dr`a ve (za je dni{tvo vi{e ne spomiwu) jo{ i ostavili utisak da imaju plemenite ciqeve, samo kada bi ostavi li mo gu }nost dru gi ma da sa mi doku~e istinu koja im se plasira. Ovako, ba{ kao u dobra stara jednopartijska vremena, ne daju nima lo pros to ra dru gi ma da druk~ije misle.

Pi{e: Sawa VLAISAVQEVI]

LA@NI za{titnici Bosne
Pluralizam ideja u multikulturnoj zemqi? Ma ni govora. To je ne ka ne re al na za mi sao onih ko ji se pre tva ra ju da `e le do bro bit ov da{woj mul ti kul tur noj za je dnici. Pluralizam ideja se odnosi sa mo na pro bra ne ko ji }e us prkos ni jan sa ma pri hva ti ti zas tu pawe za je dni ~kih sta vo va na {tetu neprijateqa. Sjetih se sa da da me ko ja se u na {oj ja vnos ti po na {a kao vrho vni ar bi tar qudskih prava i sloboda, a koja se odva `i la da ka `e da sva udru `ewa, po se bno ona no vi nar ska, ima ju za ciq da na pra ve {te tu lobijima i neistomi{qenicima.

Ne mogu crtice iz Sarajeva pro}i bez barem ne~ega o gospodinu Dodiku. Tako se ovih dana na sve strane pi{e da je kona~no postalo sasvim jasno da je ovaj ~ovjek zakupio ili kupio ili platio sve medije u RS. Ali kako je to sada mogao u~initi kada se godinama pisalo da su ti isti mediji potkupqeni

Novinarski tabori
Pos to je odne da vno i ne ke {e me koje su se u{emile kao {to to prije nijedna {ema nije mogla. U{emile su no vi nar ske ta bo re u Sa ra je vu ili boqe re }i ot kri le mjes ta na kojima u{emqene {eme pucaju. Godina ma se re ci mo gra dio odnos ne kih medija sa me|unarodnom zajednicom. I je dno ga da na ne ki od akte ra su postali nestrpqivi, jer me|unarodna zajednica prema wima vi{e nije imala iste stavove. Ali ne mogu crtice iz Sarajeva

pro }i bez ba rem ne ~e ga o go spo di nu Do di ku. Ta ko se ovih da na na sve strane pi{e da je kona~no postalo sa svim ja sno da je ovaj ~o vjek za ku pio ili kupio ili platio sve medije u RS. Ali kako je to sada mogao u~initi kada se godinama pisalo da su ti is ti me di ji pot kupqeni? Boqe bi bilo re}i da ih je nagradio. A to bi zna ~i lo da tro {i no vac uzalud, a to opet ne odgovara uvrije`enoj slici o ovom realisti~nom politi~aru! (Autorka je direktor Centra za kulturu dijaloga BiH)

Inbox
Studenti su izgleda ovih dana odlu~ili da progovore o onom {to ih mu~e. [irom Wema~ke 50 hiqada studenata diglo je svoj glas protiv Bolowske deklaracije. Oni su zauzeli univerzitetske prostorije, a amfiteatre pretvorili u spavaonice. I studenti u Bawoj Luci “pokazuju zube“. Zatra`ili su smjenu dekana Pravnog fakulteta Vitomira Popovi}a. Drugi studenti sa bawolu~ke Akademije umjetnosti javno su progovorili o uslovima studirawa i jasno rekli {ta ne funkcioni{e na ovoj visoko{kolskoj ustanovi. Ovakve reakcije mladih qudi su za svaku pohvalu. Mladi su budu}nost svake dr`ave, a ako nemaju svoje mi{qewe i stav, pokazuju da su idealno oru|e za manipulaciju. Studenti, samo naprijed! studentskizivottt89@gmail.com

Komentar ~italaca

Salone Banskog dvora okupiraju amateri
Ako je ta~no da direktor Banskog dvora ima platu kao premijer Dodik, onda i sam premijer treba da se pozabavi tom “anomalijom“. Vrijeme ustalasanosti i ru{ewa svih logi~nih i moralno-qudskih vrijednosti je doprinijelo tome da neuki i neobrazovani isplivaju na povr{inu i po~nu da ar bi tri ra no kro je ci je li dru{ tveni kontekst. Obrazovanima tu nema mjesta, jer dok su se obrazovani borili za svoja znawa, dotle su se, ovi drugi, borili oko za uzi mawa po zi ci ja. Ne po ti zam je samo proizvod takvih odnosa stvorenih u na{em “dru{tvu sre}e“. Zato me ne ~udi izlaga~ka politika Banskog dvora, posebno kada se ra di o li ko vnim i vi zu el nim umje tnostima. Mjesecima ve} bezuspje{no poku{avam da, kao predsjednik fotogrupe “SMENA 8” iz Prwavora, organizujem promotivnu izlo`bu grupe u Banskom dvoru, koja je selektovana od strane dr Sini{e Vidakovi}a, isto ri ~a ra umje tnos ti. Svi do go vo ri su bili samo pro forma - da se kao ne{to dogovara i sve se pretvorilo u “zidawe Skadra na Bojani“. U me|uvre me nu sa lo ne oku pi ra ju ama te ri svih profila. Nemam ja ni{ta protiv amaterizma, samo tra`im da mu se jasno odredi mjesto unutar dru{tva. Ne mo`e neko sebe progla{avati profesionalcem samo zato {to `ivi od nekog rada za koji je sam sebe proglasio kompetentnim. To je balkansko ludilo i ~ar{ijski mentalitet, kojima mi, na`alost, ne oskudijevamo. Nije ni ~udo {to nas niko u svijetu ne uzima za ozbiqno. Stawe je ve} du`e vrijeme alarmantno. Me|utim, taj alarm ~uju samo oni koji ne mogu mnogo toga da promijene. Glas neure|enog dru{tvenog `ivota je ja~i od glasa koji vapi za sistemom koji se ne protivi razumu. Iskreno, nisam optimista u pogledu poboq{awa situaci je. Tu mo `e even tu al no do }i do nekih mawih korekcija, do lije~ewa posqedice, dok }e uzrok i daqe ostati imun na upotrijebqeni lijek. Bi}e to i daqe umno `a vawe lo {e bes ko na ~nosti. Baviti se pravdom u BiH zna~i biti Sizifov ro|ak. @eqko Jeli} Kremanski, profesor

GLAS PLUS 20 - 22. novembar 2009. 3

16. 11 - 19. 11. 16. 11.
Povodom Me|unarodnog dana tolerancije predstavnici Me|ureligijskog vije}a BiH posjetili vjerske objekte u Sarajevu, Doboju i Kozarskoj Dubici koji su bili meta napada. Oni su posjetili hram Svetog Nikolaja Miriklijskog ^udotvorca u sarajevskom nasequ Reqevo, koji je protekle godine naj~e{}e bio meta napada od svih objekata Srpske pravoslavne crkve u BiH. Paroh reqevski Milorad Milinkovi} izjavio je da je ovaj pravoslavni hram u posqedwu godinu vi{e puta bio meta napada, od kojih je pet prijavqeno policiji. Predstavnici Me|ureligijskog vije}a BiH izrazili su zabrinutost u~estalim napadima na vjerske objekte i vjerske slu`benike, osudili ih i ukazali da su napadi na vjerske objekte i slu`benike djela huligana. Posjetili su i gradsku xamiju u Kozarskoj Dubici, sinagogu Hram mira u Doboju i katoli~ku `upnu crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandi}a u sarajevskom nasequ Brije{}e.

Doga|aj sedmice
Odlazak prvopastira

17. 11.

PI[E:MILAN MIQU[ milanm@glassrpske.com

Srpski narod, pravoslavni vjernici i drugi qudi dobre voqe sa tugom i bolom primili vijest o smrti patrijarha srpskog Pavla
ti bla`enopo~iv{eg patrijarha srpskog Pavla u Sabornoj crkvi u Beogradu. Patrijarh Pavle (mirsko ime Gojko) ro|en je na Usekovawe 11. septembra 1914. godine u selu Ku~anci, Slavonija. Za patrijarha srpskog, umjesto oboqelog patrijarha Germana, izabran je od Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve novembra 1990. godine. Bio je 44. pa tri jarh Srpske pravoslavne crkve. Ustoli~en je u nedjequ, 2. decembra 1990. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, a u drevni presto srpskih patrijaraha usto li ~en je u ma nas ti ru Pe }ke patrijar{ije 22. maja 1994. godine.

Upokojewe patrijarha Pavla

18. 11.

o buxPrijedlog zakona |unaroBiH i me etu institucija H za 2010. godinu a dnih obaveza Bi dni{tv sjednici Predsje usvojen na hitnoj dnim protiv, ~ime je ~lan za i je et preglasan. BiH sa dva glasa publike Srpske op dni{tva BiH sjedni{tva iz Re Pred }u Predsje e za odnose s javno{ H @eqko KoU saop{tewu Slu`b Predsjedni{tva Bi da su predsjedavaju}i tva Haris Silajxi} glasali za, navedeno je an Predsjedni{ } glasao m{i} i bo{wa~ki ~l Neboj{a Radmanovi sjedni{tva BiH iz RS a da je ~lan Pred protiv. maraka. xeta za 50 miliona o protiv pove}awa bu ske situacije u BiH i gloanovi} je glasa Radm nom buxeta sam zbog eko tokom rasprave. - Protiv pove}awa takao je Radmanovi} balne krize - is projekat odr`ivog po predlo`ili su da se Kom{i} i Silajxi} , sa 32 miliona, o i 2009. godine vratka finansira ka a KM. jesto sa 10,5 milion um da se donijelo je zakqu~ak Predsjedni{tvo BiH rlamentu stavi Pa Prijedlog zakona do BiH na usvajawe.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio da je ~lanovima UO Savjeta za primjenu mira (PIC) jasno poru~io da OHR predstavqa smetwu za razvoj demokratije u BiH i za wen evropski put te da je iz tog razloga neophodno da bude zatvoren. Dodik je naglasio da je iznio prijedlog od osam ta~aka koji se odnosi na ustavne promjene i da o~ekuje da ga drugi partneri u BiH prihvate ili da se izjasne o tome. Ocjewuju}i da se uvijek pred zasjedawe UO PIC-a dramatizuje situacija da bi se na{li razlozi da se nastavi misija OHR-a, Dodik je ukazao na napredak po pitawu liberalizacije viznog re`ima u ovoj godini i ostalim reformama. Tokom konsultacija sa strana~kim liderima u BiH i predsjedavaju}im Savjeta ministara BiH Nikolom [piri}em UO PIC-a istakao je da ciq razgovora o Ustavu mora da bude ja~awe institucionalne funkcionalnosti. [piri} je iznio mi{qewe da se pitawe transformacije OHR-a ne bi trebalo dovoditi u vezu sa ustavnom reformom.

19. 11.

Wegova svetost patrijarh srpski Pavle preminuo je u nedjequ u 10.45 ~asova poslije primawa Svete tajne pri~e{}a na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu gdje je bio na lije~ewu od 13. novembra 2007. godine. Vijest o smrti patrijarha Pavla prenio je javnosti mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije koji je rekao na sve~anosti polagawa kamena temeqca vjernicima da je upravo saznao da se “patrijarh upokojio“ i da je “wegovo sveto hristoqubivo srce prestalo da kuca“. Zvona Saborne crkve ogla{avala su se na 15 minuta prije svakog punog sata, a u svim hramovima {irom Srbije i Republike Srpske slu`en je moleban za upokojenu du{u patrijarhovu. Slu`ena je i sveta zaupokojena arhijerejska liturgija u pomen patrijarhu Pavlu. U Srbiji je u ponedjeqak progla{ena trodnevna `alost, a u Repu bli ci Srpskoj dan sa hra ne preminulog poglavara Srpske pravoslavne crkve patrijarha Pavla, ~etvrtak, 19. novembar, progla{en je Danom `alosti i neradnim danom. Smrt Wegove svetosti patrijarha srpskog Pavla predstavqa ogroman gubitak za SPC i za srpski narod, naveo je u telegramu sau~e{ }a Sve tom ar hi je rej skom sinodu SPC, arhijerejima, sve{tenstvu, mona{tvu i vjernom pravo sla vnom srpskom na ro du predsjednik RS Rajko Kuzmanovi}. Te le gram sa u~e{ }a upu tio je i predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} i brojni drugi. Rukovodstvo RS i srpski zvani~nici u zajedni~kim institucijama BiH u srijedu su se poklonili i primili blagoslov Wegove svetos-

OGROMAN gubitak za SPC i za srpski narod
Wegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle, prema sopstvenoj `eqi, sahrawen je u porti manastira Rakovica u Beogradu pored crkve Svetih arhangela Mihaila i Gavrila, u ~etvrtak, 19. novembra. Prema odluci Odbora za sahranu, posqedwi ~in sahrane u manastiru Rakovica obavqen je bez prisustva javnosti i medija. Pret ho dno je is pred Hra ma Svetog Save na Vra~aru slu`eno opi je lo upo ko je nom pa tri jar hu Pavlu, koje je predvodio vaseqenski patrijarh Vartolomej, uz saslu`ewe ~u va ra tro na SPC mitropolita Amfilohija, episko pa SPC i ve li ko dos toj ni ka pravoslavnih crkava iz cijelog svijeta. Posqedwem opro{ta ju od Wegove svetosti patrijarha Pavla prisustvovali su brojni crkveni velikodostojnici i zvani~nici, me|u kojima i delegacija najvi{ih zvani~nika RS i predstavnika RS u institucijama BiH. Upokojenog patrijarha je ispratilo i nekoliko stotina hiqada gra|ana.

vjeta za Upravni odbor Sa ni poslije ra u BiH sprovo|ewe mi Sarajenog u ~etvrtak u zasjedawa odr`a u OHR-a. luku o zatvaraw vu nije donio od rije~ima visokog ciju mira, prema Savjet za implementa cka izrazio je ozbiqnu zabrinutost tina In ciqeva i predstavnika Valen H u realizaciji pet og napretka vlasti Bi zatvarawe OHR-a. zbog nedovoqn ju nu`ni za gorijan dva uslova koji osta r za Br~ko Rafi Gre blistavnika i supervizo nik visokog pred ko je istakao “Repu Zamje ti jer ka vizija mora nastavi pervizije“. kazao je da se super okira zatvarawe su da ispuni obaveze ka Srpska bl ni{ta u~inila deset godina su Federacija On tvrdi da RS nije g predstavnika a da bacili odluke visoko veze ispunili. te da su od i Br~ko svoje oba dawe Srpska blokira uki smatra da Republika {ava pitawa elekGregorijan stva, ne rje entitetskog dr`avqan zbog toga supervizija ne}e ergije, te da tri~ne en biti okon~ana.

4 20 - 22. novembar 2009. GLAS PLUS
FOTO: S. ILI]

Vladimir Luki}, ~lan delegacije RS u Dejtonu, povodom 14. godi{wice potpisivawa sporazuma

BiH jedino mo`e da opstane na dejtonskoj osnovi
Pozicija RS stabilna i ~vrsta. Niko u Srpskoj ne `eli ponovo da dijeli BiH, ni dobrovoqno, ni pod pritiscima i da se odrekne dijela koji mu je zagarantovan Dejtonom, istakao Luki}
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Vladimir Luki}

iH jedino mo`e da op sta ne na dej ton skoj osno vi i dvo entitetskom ure |ewu. Sve os ta lo uve lo bi zemqu u privremenost i neizvjesnost. Zbog evropske budu}nosti i dugoro~ne stabilnosti zemqe kona~no bi morale da prestanu stalne opstrukcije ovog me|unarodnog spo ra zu ma i `eqe za ukidawem Srpske. To je u intervjuu “Glasu Srpske“ izja vio Vla di mir Lu ki}, ek spert za pi tawe granica i imovine u delegaci ji Re pu bli ke Srpske na pregovorima u Dejtonu, gdje je 21. novembra 1995. godine parafiran Dejtonski mirovni sporazum, kojim je okon~an protekli rat u BiH. - @eqa i voqa za radikalnim izmjenama Dejtona i

B

nepostojawem RS, sa kojom su bo{wa~ki predstavnici do{li u Dejton, i danas `ivi. Ne gi rawe i ne pri zna vawe Dej to na je ve li ki problem u ovoj zemqi - istakao je Luki}. GLAS: U subotu, 21. novembra, je 14. godi{wica pa ra fi rawa Dej ton skog mi ro vnog spo ra zu ma? Sa aspe kta da na{wice ka ko gledate na ovaj sporazum? LUKI]: Dejtonski sporazum je zaustavio `estoki rat u zemqi, ali i dijelovima susjednih zemaqa. Me|una ro dna za je dni ca je na razne na~ine bila ukqu~ena u ta ratna dejstva. Za Republiku Srpsku je va`no da je Dejton ne samo zaustavio rat nego je dao odre|ene propozicije koje su potvr|ene 14. decembra 1995. godine u Parizu od najve}ih svjetski sila i dr`a va u to vri je me. Imaju}i u vidu kada, kako i

Sve bilo dogovoreno

GLAS: Da li su ta~ne informacije da je ure|ewe BiH skrojeno prije Dejtona? LUKI]: To je uglavnom ta~no. Sve je bilo unaprijed dogovoreno, barem su{tinska pitawa, kao {to su na-

zivi entiteta, strukture organizovawa vlasti, pa ~ak i sudbina Sarajeva. Prije Dejtona o tome se pregovaralo u @enevi, Wujorku, Va{ingtonu. Neke stvari su rije{ene u Dejtonu pod pritiscima.

gdje je napravqen taj sporazum, mi slim da je ri je~ o fan tas ti ~nom do ku men tu ko ji u ovom tre nut ku ne ma al ter na ti vu ka da je u pi tawu su {tin sko ure |ewe zemqe. GLAS: Rasprava o tome koja strana je boqe pro{la u Dejtonu i danas je otvorena? LUKI]: RS nije dobila ni{ta u Dejtonu {to ve} nije imala prije wega. Imala je teritoriju, stanovni{tvo i vlast. Zna ~i sve elemente dr`avnosti. Da je svi jet ta da bio ma lo na kloweniji, logi~no bi bilo da je u Dejtonu RS trebala do bi ti dr`a vnost, jer je ima la sve ele men te za to. Ipak, RS je priznata u Dejtonu kao dio BiH. Za razliku od RS, FBiH nije imala nijedan element dr`avnosti i zato je morao da bude napravqen Va{ingtonski spora zum, ko jim je ri je {e no pi tawe wenog ure |ewa i odnos Bo{waka i Hrvata u ovom entitetu. GLAS: Da li je u tom trenutku dejtonsko ure|ewe BiH bio je di ni re alan i mogu} prijedlog? LUKI]: Sve delegacije su u Dejton do{le sa mnogo ve }im zah tje vi ma ne go {to su do bi le s tim da je bo{wa~ka strana bila potpuno izvan realnih okvira. Nisu mogli da se pomire sa postojawem RS. Nisu mogli da pri hva te dvo en ti tet sko ure|ewe BiH. Hrvati su htjeli podjelu zemqe koja }e wima garantovati ravnopravan status sa ostalim narodima. Mi smo tra `i li dio Sa ra je va, da Br~ko ne padne pod me|unarodnu arbitra`u i da se do-

bar dio za pa dno kra ji {kih op {ti na, ko je su ote te od RS, vrate u weno okriqe. Na kraju, svi su ostali pomalo nezadovoqni i pomalo zadovoqni. Uglavnom, RS ne mo`e biti nezadovoqna.

NEMA argumenta za radikalnu promjenu Dejtona
GLAS: Mnogi u BiH danas `ele da poni{te Dejton i RS? LUKI]: Dejtonski sporazum nije mogao nikada da do bi je pra vu ocje nu, jer je uvijek bilo opstrukcija iz Sarajeva i dijela me|unarodne zajednice. @eqa i voqa za ra di kal nim iz mje na ma Dejtona i nepostojawem RS, sa kojom su bo{wa~ki predstavnici do{li u Dejton, i danas `ive. To je upakovano pod mo tom pre no {ewa na dle `nos ti sa RS na BiH, stvarawem efikasnije vlasti, evropskim integracijama... Bo{wa~ki politi~ari upor no `e le da re ali zu ju ono {to nisu uspjeli u ratu i u Dejtonu. Zato prizivaju Dejton dva. Me|utim, pozici ja RS je sta bil na i ~vrsta. Ni ko u Srpskoj ne `eli ponovo da dijeli BiH, ni dobrovoqno, ni pod pritiscima i da se odrekne dijela koji mu je zagarantovan Dej to nom. Ne ma ar gu men ta za promjenu dejtonskog ure|ewa zemqe. GLAS: Sarajevski politi ~a ri upor no tra `e i ukidawe entitetskog glasawa u Parlamentu BiH? LUKI]: RS nikada na to ne bi smjela da pristane. Zahtjev za ukidawe entitetskog glasawa je zahtjev za po-

ni{tewe Dejtona i Srpske. GLAS: Na`alost, o ure|ewu zemqe i wenom funkci oni sawu 14 go di na poslije Dejtona ponovo se ras pravqa u voj noj ba zi, ovo ga pu ta u NA TO-ovoj u Butmiru? LU KI]: BiH ima tu nesre}u da o wenoj sudbini uvi jek odlu ~u ju stra ni ci. Sve }e to platiti i ve} pla}a ova zemqa. Me|unarodna zajednica svjesno stvara nekakve bombasti~ne doga|aje kako bi zapla{ili doma}e politi~are. Sto odsto sam siguran da nemaju {anse da spro ve du ono {to `e le da “proguraju“ kroz Butmirski proces. Licemjerni su. Prvo su rekli da se ne}e mije{ati u unu tra{we ure |ewe BiH, u stvari to stalno ponavqaju, a sada ve} govore da mo ra bi ti pri hva }en “bu tmirski paket“. Amerikanci `e le da kroz pri ~u o pri dru `ewu zemqe EU “pro gu ra ju“ pri dru `ewe NATO-u i sprovo|ewe NATO-ove strategije u regionu. GLAS: Od Dej to na do danas mnogi su prekrajali en ti tet sko ure |ewe BiH prave}i razne mape zemqe? LUKI]: Sve je to u interesu razbijawa Srpske i na liniji opstrukcije Dejtona, kao i poku{aj realizacije onoga {to Bo{waci ni su us pje li da os tva re u Dejtonu. GLAS: Ustavna reforma sada je nametnuta kao uslov za evrop ski put zemqe? LU KI]: To je ne pri hvatqivo, jer ni je dnoj zemqi, u pro ce su pri dru `ewa EU, nije tra`eno da mi jewa svo je ure |ewe. Pa ni su to sve ide al na ure -

“Luda~ka ko{uqa“
GLAS: Jednom prilikom biv{i visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~ rekao je da je Dejtonski sporazum “luda~ka ko{uqa“ za BiH? LUKI]: To je neta~na i besmislena izjava zbog koje Petri~ treba da se stidi. Me|utim, kad se me|unarodni ~inovnici u BiH bore za visoke plate i interese lobista, spremni su sva{ta da govore. Mnogi od wih i danas se tako pona{aju. |ewa. Evropa treba da bude ciq, ali RS u tom procesu ne smi je da iz gu bi svoj iden ti tet, na dle `nos ti i teritoriju koji su joj zagarantovani Dejtonom. RS ima oko milion i po stanovnika i izuzetan qudski i prirodni resurs da sama ide naprijed. GLAS: Ipak, zemqa nikako ne uspijeva da se rije{i me |u na ro dnog tutorstva? LU KI]: To je ta ~no, ali OHR je uzdrman. OHR je de fakto ukinut. Ukinuo je sam se be za to {to je htio mijewati ono {to se ne mo`e pro mi je ni ti. Sa da im kupuju vrijeme i poku{avaju da sa~uvaju ono malo dostojanstva, kako ne bi oti{li iz BiH kao to tal ni gu bi tni ci. Pro {lo je vri je me nare|ivawa, nametawa odluka... Nikakav me|unarodni ~i no vnik ne mo `e da mi jewa ono {to je potvr|eno u Dejtonu i me|unarodno priznato.

DEJTONSKI SPORAZUM nije mogao nikada da dobije pravu ocjenu, jer je uvijek bilo opstrukcija iz Sarajeva

GLAS PLUS 20 - 22. novembar 2009. 5

Crkva koju je sagradio knez Lazar i sada plijeni posebnom qepotom

Grad kneza Lazara, sredwovjekovna srpska prestonica, grad je u gradu - u Kru{evcu, u wegovom sredi{wem dijelu. Ovih dana privodi se kraju ure|ewe crkve Lazarice, a najavquje se i daqe istra`ivawe lokacije u arheolo{kom parku “Lazarev grad“

Spomenik kosovskim junacima u centru Kru{evca PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] vrdio je Fran cuz Ga bri jel krozrs@glassrpske.com Mije.

rkva Lazarica predstavqa biser moravske arhitekture. Po Konstantinu filozofu, sazidana je oko 1376. godine u slavu prvoro|enog si na kne za i uje dno nasqednika prestola despota Stefana i posve}ena je arhi|akonu Stefanu, za{titniku loze Nemawi}a. Po drugoj tvrdwi, Lazar je crkvu podigao kao spomen na izmirewe Srba i Grka 1375. godine. - Bez obzira na motiv za{to je knez Lazar sagradio ovu bogomoqu, sigurno je da je ovom sredwo vje ko vnom srpskom vladaru bila potrebna crkva u gradu, u blizini dvora, i da bude wegov sastavni dio. Ova crkva i daqe plijeni qepotom, graciozno{}u i skladno{}u. Zidana je od belo vod skog ka me na i crve ne ope ke, {to je ka sni je da lo gra di teqski ton ka sni jim zdawima moravske {kole, ka`e mr Qubi{a Vasiqevi}, direktor Narodnog muzeja u Kru{evcu. Postojawe “moravske {kole“, kao no vog prav ca u crkvenom gra|evinarstvu sredweg vijeka u t -

C

Fasade Lazarice prepune su kompozicija u plitkom kamenom reqefu isprepletenih iznad prozora, vrata i dovratnika. Veoma znala~ki i sa velikim iskustvom i tradicijom belovodski i brajkova~ki majstori stvarali su najrazli~iti je he ral di ~ke obli ke, neo bja{wiv mit ski svi jet, svijet flore i faune, te pletenice i ~udesne rozete. Poslije Lazarice izgra|ene su i mnoge druge srpske crkve: Ra va ni ca, Ka le ni}, Manasija i Qubostiwa. - Car La zar po di gao je svoj grad na uzvi{ewu male visine, jer je ovaj na{ vladar `elio da od Kru{evca na~ini srpsku Atinu. Samo je centralni dio grada Don`on kula ima la od bram be nu ulo gu - kao p o s q ed w i otpor ne prijatequ ako bi uspio da prodre u u n u tra{wost

gra da. Do go di lo se da knez Lazar pogine kao Spartanac bra ne }i srpsku dr`a vu i hri{}anstvo uop{te na Kosovu 1389. godine, obja{wava mr Vasiqevi}. - Prvo pri~e{}e srpske vojske prije polaska na Kosovo obavqeno je u Lazarici. Sa Don`on kule knegiwa Milica ispratila je svog kneza i vojsku u boj na Kosovu. Ina~e, porodica kneza Lazara mnogo je i prije, a posebno poslije Kosovskog boja u~inila mnoga dobra djela za opstanak i srpstva i pravoslavne vjere u veoma te {kim is to rij skim doga|ajima - ka`e protojerej Dragi Ve{kovac, starje{ina crkve Lazarice.

Protojerej Dragi Ve{kovac, starje{ina crkve Lazarice u Kru{evcu

FOTO: T. NESTOROVI]

PRVO pri~e{}e srpske vojske
Crkva La za ri ca sve vrijeme svoga postojawa dijelila je su dbi nu ne sa mo gra da Kru{evca nego vaskolikog srpskog naroda, ali je uvijek odolijevala i zubu vre -

mena i neprijateqima. U turskom vremenu, prilikom jednog bdenija, na neobja{wiv na~in zapaqena je drve na ogra da sa wene tri strane, pa je tom prilikom i crkva bila zapaqena sa sjeverne strane. Tragovi tog po`ara mogu se uo~iti i sada na kamenim dijelovima i po nekoj opeki u zidu. Kada je Kru{e vac ko na ~no oslo bo |en 1833. godine stekli su se uslovi da se popravi Lazarica, jer su joj vrijeme, topovska |ulad i pu{~ani meci o{tetiti i istrgli kamewe i opeke. Prvu restauraciju crkve Lazarice poslije oslobo|ewa od Turaka , kako je zapisano, “izvr{io je 1836 i 1837. godine sva{tar po imenu Vujica, koji se u gradu prihvatao svega {to drugi nisu umjeli da urade. On je izra|ivao prozorske ramove, rezao je staklo, prema uzoru kopirao je za crkvu o{te}ene dijelove ukrasa urezane u ka me nu, premazivao te-

rom gvozdene dijelove, kre~io go. Za cerkov grada Kru{evca. zidove i pozla}ivao krstove u Cerkve hrama Ro`destvo presvetija Bogorodici. Slito vo crkvi. Crkva je do dana{weg da- Belgradije 1812. godine. Semu na u nekoliko navrata poprav- zvoni bist rukodeljec Joan ... qana, do gra |en je i dio Er deqa“. O{te }e no je naj zvonika iznad zvona da se mo- vjerovatnije Jovanovo prezime `e ugraditi sat... i jo{ jedna rije~, a ona je si- U crkvu Lazaricu gurno glasila “iz Erdeqa“ dolazili su svi srpski kazuje protojerej Ve{kovac. vladari. Wihove posjete Lazarici se i sada donisu bile protokolarne lazi na poklowewe - svanego su svi redom dolazikodnevno iz svih krajeva li na poklowewe i dariSrbi je i otu da gdje `ive Srbi. Ipak, vali su je. U zvonari najvi{e je djece, Lazarice sa~u|aka koji pobovano je i zvo`no i u ti{ino ko je je ni pri la ze crkvi darovao ovoj crkvi. sam Kara|or|e 1812. go di ne. Na zvo nu je tek st ko ji glasi: “Semu zvo nu bist titorin go s po d a r Ge o r g i j e Pe tro vi~ v r ho v n i vo`d naroSpomenik caru Lazaru u da serbskospomen-podru~ju "Lazarev grad"

Zvono
Dvadeset i jednu godinu kasnije i knez Milo{ Obrenovi} poklonio je Lazarici jedno zvono, ali ga je u Prvom svjetskom ratu 1917. godine austrougarska vojska odnijela kao i zvona sa ostalih crkava u kru{eva~kom kraju. - Ovih dana ponovo restauriramo Lazaricu. Uveli smo podno grijawe, ure|ujemo trotoar oko we, a po~elo je i freskoslikawe. Ona i daqe sja i plijeni qepotom na dobrobit svekolikog srpskog naroda, ka`e s ponosom wen starje{ina protojerej Dragi Ve{kovac.

Qubi{a Vasiqevi} ispred Don`on kule u "Lazarevom gradu"

U CRKVU LAZARICU svi srpski vladari dolazili na poklowewe i darivali je

6 20 - 22. novembar 2009. GLAS PLUS

Kako se {iri novi grip tako se pojavquje sve vi{e kontradiktornih informacija
Posqedice virusa H1N1 svima su vidqive, jer vidimo koliko je zara`enih, koliko je preminulo, ali nikom nije jasno zbog ~ega je do toga do{lo i odakle takav virus poti~e. Tako se poja~ava strah kod qudi, koji se obra}aju qekarima ili sami nabavqaju pakete tableta i piju, rekao Macura

Mnogi nabavqaju maske PI[U: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

anika zbog no vog gri pa posqedwih mjeseci zavladala je cijelim svijetom, a sve vi{e se razbuktava i kod nas. I dok stanovnici i qekari {irom svijeta strahuju zbog {irewa novog gripa, farmaceutske kompanije zadovoqno trqaju ruke i o~ekuju nastavak rasta prodaje lijekova i vakcina. Prihodi su im porasli i do deset puta. Zahvaquju}i rezawu tro{kova i ve}im prihodima od lijekova, vode}i svjetski farmaceuti zna~ajno su pove}ali svo je za ra de u tre}em tromjese~ju ove go di ne. Neke farmaceutske kom pa ni je predvi|aju da }e prihodi jo{ naras ti u zadwem kvartalu ove godine. Od novog gripa u BiH oboqelo je blizu 300 osoba. U zemqama u okru`ewu taj broj je znatno ve}i. Qekari isti~u da nema mjesta panici i da su za

P

prevenciju novog gripa najva`nije op{te higijenske mjere. Ipak, da je panika ve} uveliko zavladala pokazuje i podatak da su se za{titne maske, ali i lijekovi ve} pojavili na crnom tr`i{tu.

Koliko ko{ta prevencija?
Koliko }e prevencija i lije~ewe novog gripa ko{tati RS za sada nema procjena. Na~elnik Slu`be za epidemiologiju u Institutu za za{titu zdravqa RS Jawa Bojani} ka`e da se poslije svake epidemije radi evaluacija sa socio-ekonomskog aspe kta, te da, s obzirom na to da je pandemija jo{ na po ~et ku, trenutno ne postoje takve procjene. - Ipak, sma tram da je prevencija najjeftinija i sigurno je da }e pra vo vre me no i dosqedno provo|ewe preventivnih mjera imati pozitivan uticaj na samu pandemiju istakla Jawi}eva. I u Ministarstvu zdravqa i

socijalne za{tite RS ka`u da je te{ko procijeniti koliko }e Republiku Srpsku ko{tati prevencija i lije~ewe novog gripa, s obzirom na to da tek ulazimo u sezonu kada se o~ekuje da }e obolijevawe od ovog gripa biti u~estalije. - Nabavka vakcina za novi grip je u toku i tek kada se zavr{i zakonska procedura nabavke ima}emo vi{e informacija o tome - ka`u u resornom Ministarstvu. Is ti ~u da Re pu bli ka Srpske trenutno raspola`e sa oko 5.000 doza “oseltamivira“ koji je nabavqen u skladu sa prethodnim aktivnostima Ministarstva. Cijena za dodatnih 10.000 doza lijekova koji se trenutno nabavqaju za Srpsku kre}e se od 4,8 do 12 evra u zavisnosti od doza lijeka. Uz navedenu cijenu treba uzeti i obzir i dodatne tro{kove kao {to je porez.

kompanija. Teoreti~ari zavjere samo su ~ekali na prvu gre{ku, koja bi im potvrdila navode da iza pri~e o opasnom virusu zapravo stoji farmaceutska mafija, koja `eli da zara di na sku pim li je ko vi ma. Oma{ku je napravila ~uvena londonska kompanija, koja je u samo neko li ko sa ti pot vrdi la, a za tim demantovala sopstvenu analizu o pojavi novog gripa u Hrvatskoj, koji je ~ovjek izlije~io samo ~ajevima i limunom. Sve ovo izazvalo je veliku sumwu me|u obi~nim gra|anima, a stru~waci upozoravaju da je sve {to se desilo u Hrvatskoj “u najmawu ruku ~udno“, pogotovo ako se uzme u obzir da je demanti stigao tek po objavqivawu da se pacijent izli je ~io bez uzi mawa lijekova.

Teorije zavjere
Iako su tvrdwe o teoriji zavjere na po~etku izgledale kao fantazi ja, u posqedwe vri je me sve je vi{e onih koji po~iwu ozbiqno da razmi{qaju o “teoreti~arima zavjere“, koji tvrde da iza pri~e o opasnom virusu stoje krupan biznis i in te re si far ma ce ut skih

NABAVKA vakcina za novi grip u toku
Profesor marketinga na Ekonomskom fakultetu u Bawoj Luci Perica Macura ka`e da se mo`e posumwati da je cijela situacija oko no vog gri pa mar ke tin {ki trik. - Mnogi u to danas sumwaju, a razlog je {to na lokalnom, a i na evropskom nivou nemamo kvalitetnu zdravstvenu, odnosno medicinsku ja vnost ko ja bi nas kroz institucije razuvjerila da nije tako ili potvrdila da je tako - ka`e Macura. On smatra da qudi kod nas, a i u svijetu uop{te nemaju kvalitetnu informaciju o novom gripu i o cje lo ku pnoj si tu aci ji u ve zi sa ovim virusom. Prema Macurinim rije~ima, o vrsti virusa, simptomima, uzrocima i na~inu razvijawa javnost tre-

Misteriozni grip hara Ukrajinom
Nepoznata vrsta gripa Ukrajince trenutno brine vi{e od novog gripa. Naime, 189 osoba umrlo je od wenih posqedica dok je gotovo milion stanovnika zara`eno, pi{e londonski Sunday Express. ^ini se da je rije~ o do sada jedinstvenoj kombinaciji virusa klasi~nog i novog gripa, te takozvanog kalifornijskog gripa. - Za razliku od ostatka svijeta, kod nas su se tri virusa spojila u jedan - rekao je ukrajinski predsjednik Viktor Ju{~enko i dodao: “Mogu}e je da smo mutacijom dobili novi, agresivniji oblik virusa.” Virus napada plu}a i dovodi do opasne upale, ali nije poznato o kojem tipu upale plu}a se radi. Stru~waci iz Kijeva trenutno intenzivno istra`uju virus, a uzorci se analiziraju i u londonskoj laboratoriji. - Proveli smo obdukciju kod dvije osobe koje su preminule od virusa i ustanovili da su im plu}a bila crna poput ugqena. Izgledalo je kao da su izgorjela - izjavio je za Sunday Express qekar iz Kijeva.

ba da sazna od relevantne, stru~ne i kompetentne zdravstvene javnosti. - Posqedice virusa H1N1 svima su vidqive, jer vidimo koliko je zara`enih, koliko je preminulo, ali nikom nije jasno zbog ~ega je to toga do{lo i odakle takav virus poti~e. Tako se poja~ava strah kod qudi, koji se obra}aju qekarima ili sami nabavqaju pakete table ta i pi ju obja{wava Macura. Farmaceutske kom pa ni je }e na osnovu novog gripa i te ka ko da profitiraju, isti~e Macura, jer na qude je pritisak i sa mo sa znawe da se takva bolest pojavila u na{em okru`ewu, a ne da govorimo da je ve} stigla i kod nas. - Po~iwe od toga da se qudi zatvaraju u ku}e, a onda sve to poja~ava ju kon zu ma ci jom li je ko va, kao neke vrste prevencije. Za svo to vrijeme radi reklamna i marketin{ka ma{inerija farmaceutskih ku}a i one profitiraju, a sve zbog toga {to qudi nisu dovoqno i kvalitetno informisani o svemu {to se de{ava - rekao je Macura. Far ma ce ut ske ku }e i qeka ri obi ~no na vo de da qudi ne vode dovoqno ra~una o sebi i da su zbog toga podlo`ni dobijawu virusa, a da se to ne bi desilo qudima se nudi gomila lijekova za za{titu i time kompanije opravdavaju svoje profite. Interesantno je da je ~lan ruske Akademije medicinskih nauka

QUDI kod nas, a i u svijetu uop{te nemaju kvalitetnu informaciju o novom gripu i o cjelokupnoj

GLAS PLUS 20 - 22. novembar 2009. 7

Vakcinisawe protiv gripa

Sergej Kolesnikov osudio progla{ewe pandemije novog gripa. On tvrdi da novi grip, uprkos pove}awu broja zara`enih {irom svijeta, jo{ uvijek ne izlazi iz okvira godi{we epidemije bilo koje vrste gripa. Drugi razlog zbog kojeg, prema Kolesnikovu, nije bilo potrebe da se proglasi pandemija jeste taj {to je smrtnost od novog gripa ve-

FARMACEUTSKE kompanije profitiraju
oma niska. Iako jo{ nema vakcine pro tiv ovog gri pa, Ko le sni kov smatra da borba protiv tog oboqewa mo`e efikasno da se vodi. Da pri~a o novom gripu postaje sve unosniji biznis govore i podaci da ruski kriminalci zara|uju veliku koli~inu novaca prodaju}i la`ni “tami flu“ pa ra noi ~nim Britancima. Stanovnici koji se boje kako lijek ne}e mo}i nabaviti regularnim putem, laka su meta ovim me|unarodnim preva ran ti ma. Osim pla}awa za neupotrebqiv lijek izla`u se i opasnosti jer kri mi nal ci ma da ju svo je li~ne podatke, kao i brojeve kreditnih kartica. Stru~wak za sigurnost na in ter ne tu Gra ham Clu ley upo zo ra va ka ko tim pre va ran -

do kto ru, i dr`i te se po daqe od prevaranata na Internetu - upozorava Cluley. Istra`ioci su otkrili kako su najve}i kupci la`nog “tamiflua“ stanovnici SAD, Wema~ke, Velike Britanije, Kanade i Francuske, te vjeruju kako kriminalci zara|uju od deset pa sve do 60 hiqada dolara dnevno, a kako raste panika oko novog gripa tako raste i wihova dobit.

Sumwive vakcine?!
I dok se virus {iri i napada, stru~ne rasprave o kvalitetu vakci ne pro tiv no vog gru pa do `ivqava ju vrhu nac. Pro ti vni ci vakcina tvrde da one sadr`e otrovne materije opasne po `ivot qudi, a wihovi zagovornici da je vakcina jedini na~in odbrane i da nije opasna. Prema priznawu stru~waka iz {vajcarske kompanije “Novartis“ koja proizvodi vakcinu “focetrija“ ka`u da je ta~no da ona sadr`i “tiomersal“ - sastojak na bazi `ive, ali u koli~ini `ive koja nije opasna po qude. Ta ko |e, iz te far ma ce ut ske kompanije, na pitawe da li vakcina sadr`i “skvalen“ koji se povezuje sa izazivawem nekoliko te{kih bolesti, kazali su da u woj ima dodat ka “MF59“ u

kome ima “skvalena“, a vi{e od 60 klini~kih ispitivawa na 33.000 qudi pokazali su visok sigurnosni profil i da ga dobro podnose i djeca i starije osobe. Zanimqivo je da Poqska, prema rije~ima ministra zdravqa Eve Kova~, nije kupila vakcine protiv novog gripa i to }e u~initi tek kada se zavr{e svi testovi na trudnicama i djeci. Ruski akademik Sergej Kolesnikov izjavio je da je kupovina vakcina protiv novog gripa bacawe para i da histerija koju {ire mediji ide naruku samo farmaceutskim kompanijama. U ^e{koj je po~ela obavezna vakcinacija svih zdravstvenih radnika, ali mnogi od wih odbijaju da se vakcini{u dok se ne zavr{e svi testovi. Rauni Kaune, biv{i ministar zdravqa Finske, izjavila je da je ~itava pri~a o epidemiji novog grupa zapravo “zavjera, a va-

kcina protiv virusa H1N1 je jako opasna po zdravqe qudi i ne treba je primiti“. Pre ma wenim ri je ~i ma, iza svega stoji mo}na “farmako-mafija“. Protivnici vakcine kao argument navode podatak da je u svijetu od novog gripa do sada umrlo 5.000 qudi, a da od obi~nog gripa svake godine umre oko 40.000 qudi. U Kini su dvije osobe preminule nakon {to su primile vakcinu protiv novog gripa. Obdukcija jedne `rtve pokazala je da je mu{karac preminuo od infarkta dok je igrao ko{arku dok su detaqi smrti druge osobe za sada nepoznati. ^iwenica je da se u posqedwih petnaestak godina planeta dr`i u konstantnom strahu od neke velike pandemije izazvane nepoznatim virusom. ^iwenica je i da, dok jedni strahuju, vlasnici farmaceutskih kompanija ubiru profit jer vlade

Novi i sezonski grip
Simptomi sezonskog i novog gripa su sli~ni, bolovi u grudima, ote`ano disawe, ka{aq, temperatura. Terapija kod lije~ewa novog gripa traje pet dana, a otprilike za sedam dana pacijent bi trebalo da bude zdrav. Dosada{wa iskustva govore da su pacijenti potpuno izlije~eni i nema mogu}nosti da se ponovo inficiraju ovim virusom. Novi grip razlikuje se od sezonskog po tome {to vi{e obolijevaju mla|e osobe i trudnice. Tako|e, razlika je i ve}a smrtnost kod mladih koji su dobrog zdravqa. zemaqa izdvajaju ogromna sredstva za nabavku lijekova koji mogu biti od koristi. Ko stvara paniku, da li je ona opravdana ili samo na~in na koji se pojedinci bogate za sada se samo spekuli{e.

Prevencija

Pokrijte usta kada ka{qete, ki{ete ili ispirate nos

Potro{enu maramicu bacite u korpu za otpatke

tima nije bilo te {ko pre kr{i ti za kon pra ve }i ta kve stra ni ce, stoga im ne}e biti problem prodati lijekove koji mogu ~ak biti {tetni za zdravqe. - Ako mislite da su vam potrebni lijekovi, oti|ite svom

Ako nemate maramicu, ka{qite ili ki{ite u rukav, ne u dlanove

Obavezno perite ruke sapunom

situaciji u vezi sa ovim virusom

8 20 - 22. novembar 2009. GLAS PLUS

GLAS PLUS 20 - 22. novembar 2009. 9

OBJEKTIV

Sahrana patrijarha srpskog Pavla

Veliki broj pra iz slavnih vjernika vo pske, Srbije i Republike Sr jeta prisustvosvih krajeva svi ove svetosti pavao sahrani Weg kog Pavla. U svim trijarha srps le se svije}e za hramovima pali tira, a putem pas pokoj du{e prvo ojih prijemnika br televizijsk li isprati ni gledaoci pra v{eg }aj bla`enopo~i patrijarha

Delegacija iz Republike Srpske

WEGOVA svetost patrijarh Pavle srpski gospodin pstvenoj `eqi sa po so tiru Rakovica. hrawen u manas upokojenim U znak `alosti za sahrane, u do patrijarhom, sve pske pravoim hramovima Sr pomen, a sv `en slavne crkve slu se oglakvena zvona }e cr sat {avati na svaki
Rijeka vjeruju}eg naroda na posqedwem ispra}aju patrijarha Pavla Predsjednik Srbije Boris Tadi} i premijer RS Milorad Dodik Tuga i suze

Budimo qudi, deca Bo`ja i uzdajmo se vi{e u wegovu pravdu nego u svoj gnev, ma koliko se on ~inio opravdanim, kazivao je patrijarh srpski gospodin Pavle

10 20 - 22. novembar 2009. GLAS PLUS

FOTO: J. MARJANOV

ZLOUPOTREBA MEDIJA
Pi{e: Nedeqko @UGI]

Marija Piki},

Infektivni jezik mr`we

RAZGOVARALA: SNE@ANA TASI] snezana@poen.net

Novinari, mawe ili vi{e obrazovani, znaju da mediji imaju najve}i uticaj na qude i wihovu interpretaciju i percepciju realnosti. U naponskom poqu javnog mwewa vr{i se stra{na propaganda i pritisak psihoti~nih i nerealnih novinara, kojima je svijest pala u nesvijest. Dakle, rat u qudskim glavama, nije prestao. To je stawe, {to bi rekao Frojd, “nepodno{qivih okolnosti“ zbog velikih pritisaka iznutra i sa vana, kada se sentrifugalne i centripetalne socijalne sile pomije{aju, kao ju`ni i sjeverni vjetar, koji najbr`e otapa snijeg. Andri} bi mudro rekao: “^uvajte se qudi koji miNikolaj sle da su ugro `e ni, oni Velimirovi}: uvijek iznenada, neo~eki“Novinari, u vano i podmuklo napadavelikoj ve}ini, ju“, a Vojislav Lubarda bi postali su do dao “na jo pa sni ji su qudi koji ma{taju“, imadopisnom ju}i pri ruci mo}no sred{kolom zlo~ina, stvo djelovawa na qude strasti, i medije, a pogotovo teleporoka. Molim viziju. novinare na{e Kada je u pitawu Fededa se staraju da ralna televizija i Bakir Hayiomerovi} i wegovih zidaju du{u i 60 minuta, najboqe je rekarakter }i “kakav ~ovjek takva i na{eg naroda besjeda“. On podsti~e neobazrivim i ga ti vne ele men te u no mudrim vinskim i televizijskim pisawem. vijestima. Sla`em se, {to bi reMoralna kao Gorki, “da je istina odgovornost Bog slo bo dnog ~o vje ka“, modernog ali novinari koji su ronovinara nije bo vi mr`we `e le da ni{ta mawa od `rtva wiho vih me dij skih uda ra za vr{i u za moralne tvoru ili na grobqu. odgovornosti U Republici Srpskoj i sve{tenika i BiH ima Zakon o za{tiu~iteqa“ ti od klevete, koji u besudnoj i nepostoje}oj dr`avi BiH ne va`i, jer “pravda dr`i zemqu i gradove, pravda dr`i, a nepravda ru{i“. Jezik medija ponovo sije strah, hu{kawe, smrt jednom ~ovjeka na ~elu “zlo~ina~kog naroda“, a od kohezionog jedinstva naroda i narodnosti u BiH nema i nikada ne}e biti ni{ta. NATO je znao da }e biti bolno odvojiti Kosovo, kao ogwi{te duhovnosti Srba, a kada su to uspjeli, svu pa`wu su usredsrijedili na Republiku Srpsku i premijera Milorada Dodika, koji {titi pravoslavqe, kao Sveti Sava, od vatikanske najezde i yihadlija. \in|i}a su, kada im je rekao “ako se Kosovo odvoji od Srbije, mi }emo Republiku Srpsku pripojiti Srbiji“, ubili sa pla}enim naru~iocima koji su ~uvali re`im Slobodana Milo{evi}a, koji je, {to bi rekao veliki srpski pisac, bio agent CIA do pola utakmice… Najboqe bi bilo prizivati Teslinu univerzalnu odbranu ~ovje~anstva od zla: “Energija jedne misli mo`e odrediti kretawe cijelog kosmosa.“ Ipak, ima nade, kao {to bi rekao hromi Vuk Karayi}: “Ne da se, ali }e se dati.“ Ri je~, kao spe ci fi ~na qud ska dra`, no si akci one struje mozga. Ko }e se kome dati, vidje}emo, ali sada{we stawe je stawe “nepodno{qivih okolnosti“, tako da dobromislen ~ovjek nema strehe ispod koje bi se sklonio. Zato se svaki dan desi jedno ili dva ubistva, kao rezultat op{tedru{tvenog bezna|a i bespomo}nosti dru{ tva po je din cu, ka ko bi mu o~u va li men tal no zdravqe, da ne stavi oroz na du{u i izvr{i nasiqe nad samim sobom. I bez rata, mi smo narod ukradene budu}nosti, kojem je pro{lost `iva zakopana u sada{wost. Po{teni novinari i intelektualci nemaju {anse da to poprave, jer im je voda do usta, jer tra`e pojas za spasavawe od op{teg potopa strahom koji nosi infektivni jezik mr`we.

e|u poznatim gluma~kim ime ni ma kao {to su Slav ko [ti mac, Vuk Kosti}, Tihomir Stani} i Qubomir Bandovi}, na snimawu fil ma “Ne pri ja teq“ an ga `o va na je i de ve tna es to go di{wa Ma ri ja Piki} iz Trebiwa, student druge go di ne Aka de mi je umje tnos ti u Bawoj Luci.

M

SVI u ekipi divni qudi
Kasting za izbor glumice za jedini `enski lik u filmu odr`an je u Beogradskom dramskom pozori{tu, a konkurencija je, prema Mari ji nim ri je ~i ma, bi la za is ta ve li ka. Odlu ka re di teqa De ja na Ze~evi}a da ba{ wu izabere za Mariju bila je iznena|ewe. Iako mlada, ve} je dobila nekoliko nagrada, me|u kojima je ona za najboqu glumicu na trebiwskom pozori{nom festivalu. Ovih dana snima na Kozari, ali ne zanemaruje svoje obaveze i redovno odlazi na predavawa u Bawu Luku. GLAS: Po{to ste jedini `enski lik u fil mu i naj mla |i u ekipi, kako teku dani snimawa, da li je naporno? PIKI]: Ekipa je super. Svi su slo`ni, nema nekih tzv. nervoza la. Bi lo je ma lo nez go dno na presjeku sa dnevnih u no}na snimawa. Umor bi nas prije sustigao, ali smo se adap ti ra li i na to.

Marija Piki}

Svi su u ekipi divni qudi, raspolo`eni da mi daju savjet kad vide da ga trebam ili kad ga sama tra`im. Nisam ih do`ivjela kao pritisak i optere}ewe, ve} kao, u okviru cijelog projekta, priliku da nau~im od svakoga pone{to

U FILMU “NEPRIJATEQ“ glumi temperamentnu, vojni~ki
“O~i uragana“ Berte Sera Mansanares

Ro man “O~i ura ga na“ ugle dne {pan ske kwi`e vni ce Ber te Se ra Man sa na res opi su je je dno od na ju zbudqivi jih raz dobqa u istoriji [panije. Po se bno se ba vi kon tro ver znom, ali po ma lo za bo ravqenom temom iz `ivota biv {ih ko lo ni ja: trgo vi nom robqem. Do bi tni ca broj nih kwi`e vnih pri znawa, Mansa na re so va je u ovom roma nu obra ti la pa`wu na

Roman o snovima iz [panije
po lo vi nu 19. vi je ka, ka da se ja vi la ve li ka po tra`wa za {e}erom u svijetu. Ku ba je u to vri je me na vrhun cu pro cva ta mo }i i bo gat stva, pa su mno gi K a ta lon ci kre nu li put Havane, vo|eni `eqom “da ostvare ameri~ki san”. Naj br`a i naj la k{a za rada kojoj se likovi iz roma na pri klawaju jes te trgovina qudima. Po red `eqe za bo gat stvom, sva ki lik iz ro ma na ima jo{ ne k u strast: Kon ra do Grau `e li da sa gradi modernu ku}u za svoju `enu. Ora sio An gles `e li da se ku ban ska zvi jez da vi jo ri na zas ta vi Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava, Pa tri sio K a ra sa `e li da slo bo dno vo li, Er nes to Fra si je `e li da pos ta ne ugle dan no vi nar, ro bo vi Se sar i Be nil de `e le da budu slobodni.

GLAS PLUS 20 - 22. novembar 2009. 11

glumica

Pri~a o Vini Mandela
Oskarovka Xenifer Hadson (28) glumi}e biv{u `enu Nelsona Mandele u biografskom filmu. Xenifer }e glumiti Vini Mandelu, koja je sa prvim crnim predsjednikom Ju`noafri~ke Republike bila u braku od 1958. do 1996. godine. Vini Madikizela (73) bila je posve}ena supruga i majka dvoje djece, i bila je u zatvoru zbog podr`avawa supruga i poziva na wegovo osloba|awe.

Marija Piki} i Aleksandar Stojkovi} u filmu “Neprijateq“

Sva ka pre pre ka je za nimqiva na svoj na~in. GLAS: Pri ja vi li ste se za kas ting na ko me je bi lo mno go glumaca. Da li ste bili iznena|e ni ka da ste oba vi je {te ni da }e te igra ti u fil mu “Ne pri ja teq“? PI KI]: Izne na di la sam se, naravno. Kada sam primila poziv, mislila sam da me neko od prijateqa ze za. Du go mi je tre ba lo da “svarim“ tu informaciju da sam ja, student tada prve godine Akademije umjetnosti, pored mnogih {kolovanih glumica, dobila ulogu. GLAS: Ko ju ulo gu ima te u ovom filmu? PI KI]: Igram Da ni cu, dje voj ku voj ni ~ki va spi ta nu, ko ja je kao jako mala ostala bez majke, a ko joj je otac nes tao u to ku ra ta. Kada se na kraju rata vrati ku}i, u woj zati~e grupu vojnika. Veoma je temperamentna, na u~i la je da se brani od svega.

GLAS: Kako je raditi sa Dejanom Ze~evi}em, da li je zahtjevan kao rediteq? PI KI]: Svi su u eki pi di vni qudi, raspolo`eni da mi daju sa vjet kad vi de da ga tre bam ili kad ga sama tra`im. Nisam ih do`i vje la kao pri ti sak i op te re }ewe, ve} kao, u okvi ru ci je log pro je kta, pri li ku da na u~im od svakoga pone{to.

GLUMA u krvi
GLAS: Do sa da nis te ima li filmskog iskustva, a odmah ste “ba~eni u vatru“ jer igrate pored Slavka [timca, Tihomira Stani}a, Vuka Kosti}a. Da li Vam je to optere}ewe ili podstrek za rad? PIKI]: Jako je te{ko ostati u kontinuitetu sa nastavom i snima ti. Za to se, izme |u os ta log, ne

praktikuje da studenti bilo {ta rade do tre}e godine. Moj profesor glume @eqko Mitrovi} to mi je omogu}io i veoma sam mu zahvalna za dozvolu da steknem i ovo iskus tvo. Ta ko |e su mi po dr{ka i moji prijateqi sa klase na Akademiji umjetnosti. Bez wih devetoro ne znam {ta bih ra di la! Sve ih obo`avam! GLAS: Igrate li trenutno i u ne koj pred sta vi, odno sno da li ste do sada igrali? PIKI]. Posqedwa predstava koju sam radila bila je prije upisa na Aka de mi ju umje tnos ti u Bawoj Luci jer, kao {to sam ve} rekla, ne radi se ni{ta prije tre}e godine. GLAS: K ao izu ze tno mla da oso ba, vje ro va tno ima te veli ke pla no ve ko ji su pri ori te tni? PI KI]: Pa ne mam ni ka kve pla no ve. Po la ko. Ne ka sve ide svo jim to kom. Prvo da za vr-

{im Akademiju umjetnosti... GLAS: Da li je u glu ma ~kom svijetu te{ko biti glumica i da li Vam je ne ko u po ro di ci bio glumac? PIKI]: Ka`u da je te`e biti glu mi ca ne go glu mac. Do sa da ni sam osje ti la tu ra zli ku. Ra di mo istim tempom, bavimo se istom ma te ri jom. Mo ja ses tra od tet ke, Ana Mazalica, je glumica. Radi u Dje ~i jem po zo ri {tu Re pu bli ke Srpske. Glu ma nam je ne ka ko u krvi.

Lorejn Brako u novoj ulozi
Junakiwa “Porodice Soprano“ Lorejn Brako vrati}e se televizijskim serijama ulogom u pilot epizodi drame “Rizoli“, objavio je “Holivud riporter“. Serija televizije Ti-En-Ti, zasnovana na romanima Tes Geritsen, govori o bostonskom policijskom timu za rje{avawe zlo~ina, u kojem su detektivka Xejn Rizoli, koju }e igrati Enxi Harmon i medicinska istra`iteqka Mora Ajls (Sa{a Aleksander). Lorejn Brako igra}e majku Xejn Rizoli, Anxelu.

Crveni tepih
GLAS: Vidite li sebe na crvenom tepihu u Kanu ili Veneciji? PIKI]: Pa ve} imamo jedan crveni tepih ovdje u hotelu. Ma {alim se. Ne vidim se. Ne letim tako daleko, a opet, ko zna, mo`da me rad i put tamo i navedu.

vaspitanu djevojku Danicu, koja je nau~ila da se brani od svega

Oma` laureatima
Izlo`ba “45. zlatno pero Beo gra da, 10. me |u na ro dno bi je na le ilus tra ci je“ bi }e otvorena ve~eras (petak) u Ume tni ~kom pa viqonu “Cvijeta Zuzori}“, saop{teno je iz Udru`ewa likovnih umetnika primewenih umetnosti i dizajnera Srbije. Po vo dom ju bi le ja, 50. go di{wice od osnivawa najstarije izlo`be te vrste u Evropi, ove godine bi}e organizovana retrospektivna pos tav ka kao oma` la ure ati ma na gra de “Zla tno pe ro“ od 1959. go di ne, u sa radwi sa Mu ze jom pri mewene ume tnos ti, u kom se na la zi zbir ka na gra |e nih djela. Me|u izlaga~ima su, po ~ev od Du {a na Ris ti }a, velikani primijewene umjetnos ti iz Srbi je, ko ji su unijeli savremeni likovni izraz u ilustraciju, zajedno sa po sve }e no{ }u obli ko vawa {tampanih medija. Izlo`ba }e biti i svjedo~an stvo o po ve za nos ti ju go slo ven skog umje tni ~kog prostora.

Izlo`ba “Zlatno pero Beograda“

Nastup Stele Dufeksis
Me co so pran Ste la Du fe ksis nas tu pi }e ve ~e ras (petak) na koncertu u Zadu`bini Ilije M. Kolarca u Beogradu, u pratwi orkestra Beo grad ske fil har mo ni je, pod dirigentskim vo|stvom Valentina Rejmona iz [vajcarske. Na programu }e biti djela fran cus kih kom po zi to ra: ciklus solo pjesama Hektora Ber li oza “Qetwe no }i“, simfonijska poema “^arobwakov u~enik“ Pola Dikaa i “More“ Kloda Debisija, saop {te no je iz Beo grad ske filharmonije. Stela Dufeksis je stalni ~lan Ber lin ske ko mi ~ne ope re, ali je u posqedwih nekoliko godina sa velikim uspjehom tuma~ila vode}e mecosopranske uloge i na gostovawima u operskim ku}ama Pariza, Berlina, Brisela. Posebno se izdvajaju wene uloge s Berlinskom filharmonijom pod vo|stvom Sajmona Re tla, no va pro du kci ja “Tro ja na ca“ s di ri gen tom Zubinom Mehtom u Bavarskoj

Zadu`bina Ilije M. Kolarca

Viktorija Bekam u “Madagaskaru“
Viktorija Bekam pozajmi}e glas nekom od likova u nastavku hit crta}a “Madagaskar“. Ona }e dati glas `ivotiwi u tre}em dijelu pri~e o bjekstvu iz zoo vrta. Tre}i nastavak crta}a pojavi}e se u bioskopima 2012. godine. “Spajsici“ ovo ne}e biti prvi izlet u svijet animiranih filmova. Pozajmqivala je glas sporednom liku u seriji “Sun|er Bob Kockalone“.

dr`a vnoj ope ri i ulo ga u Verdijevom “Falstafu“, pod upravom Klaudija Abada. Pjeva~ica gr~ko-wema~kog porijekla je za svoje koncertne nastupe sa Berlinskom i Izraelskom filharmonijom, Bi-Bi-Si je vim i Lon don skim sim fo nij skim or kes trom ostvarila priznawa i publike i kritike.

12 20 - 22. novembar 2009. GLAS PLUS

Britanski istori~ar Gaj Volters objavio kwigu o lovu na naciste

Paveli} bio pod za{titom Britanaca
Prilikom bijega iz Hrvatske usta{ki poglavnik jedino preko Britanaca mogao da do|e do ameri~ke zone. Staqin optu`io ^er~ila da `eli Paveli}a ponovo da ustoli~i u Jugoslaviji
PRIPREMIO: MILENKO KINDL milenko@glassrpske.com

aj Vol ters (38), bri tan ski istori~ar, prije tri godine po~eo je da pi{e kwigu o lovu na ra tne zlo ~in ce. Tri godine poslije, po{to je wegova op{ir na kwiga objavqena u en gles kom ori gi na lu i je dna je od naj~itanijih kwiga u Velikoj Britaniji koje se bave istorijom, Volters je do{ao do nekih radikalnih saznawa: “Odesa“, organizacija koja je spasavala naciste, nije nikada ni pos to ja la, na cis ti ~ki su zlo~inci poslije rata regrutovani u {pijunske savezni~ke redove da bi dobijali informacije o komunistima, a trud da budu uhva}eni no tor ni na cis ti po put Jo ze fa Men ge lea ili Adol fa Aj hma na bio je minimalan i u wemu je sasvim sporednu ulogu imao Vizental. Obe}awe saveznika da }e ratne zlo~ince progawati do kraja svijeta pokazalo se samo kao prikladan dio dr`a vni ~kih go vo ra i ni{ta vi{e. Procjewuje se da bi oko 80 hiqada qudi u{lo u kategoriju ratnih zlo~inaca. Naravno, bilo je jasno da ne}e svi biti uhva}eni, ali ih je trebalo uhvatiti vi{e, jer je to bila ispravna odluka. Danas ih je, mo`da, najvi{e 80 me|u `ivima, procjewuje Vol ters, i `i ve za{ti}eni novim identitetima i u starosti koju su neka`weni do`ivjeli. - Mi Britanci prestali smo da lovimo naciste jo{ 1948. i poslije toga vi{e nije bilo nikakvih pravih poku{aja. Nismo se trudili da saznamo gdje su ti zli qudi. A poslije se pokazalo da se sa samo malo truda moglo do}i do wih. Trebalo je samo nekoliko mjeseci da se prona|e Jozef Mengele ko ji je, na `a lost, ta da ve} bio mrtav, ali je i takav prona|en u relativno kratkom vremenu - ka`e

G

Gaj Volters iznio zanimqive detaqe o nacistima

Susret Hitlera i Paveli}a

FOTO: AGENCIJE

Volters za zagreba~ki nedjeqnik “Globus“. Gaj Volters ima {ta da ka`e i o onome {to je otkrio o usta{kom po gla vni ku An ti Pa ve li }u i wegovim vezama s vrhom Katoli~ke crkve i papom Pijem Dvanaestim. On iznosi i vrlo zanimqive teze o poglavnikovom aran`manu s britan skim taj nim slu `ba ma jer je prilikom bijega iz Hrvatske jedino tako, preko Britanaca, mogao da do|e do ameri~ke zone: - Paveli}ev odnos s Britancima bio je predmet brojnih teorija zavjere. Svakako su Rusi, Jugosloveni i Amerikanci vjerovali da su Britanci s wim postigli odre|en dogovor jer su ga `eqeli imati pod svojom kontrolom, ali i da ujedno bude na slobodi - ka`e Volters. Prema wegovim saznawima, u julu 1945. jugoslovenski ambasador u Londonu dr Qubo Leonti} obavi jes tio je “Fo rin ofis“ da je Paveli} u pritvoru i da se nalazi na austrijskoj teritoriji koja je

pod kontrolom britanske vojske. To je obavje{tewe ponovo poslato 30 dana kasnije i jo{ je dodata informacija da je Paveli} u rukama Britanaca u Klagenfurtu. Britanci su tvrdili da ga oni ne dr`e i da se ~uju naga|awa kako se nalazi na podru~ju Salcburga, ko ji je bio pod Ame ri kan ci ma. Iako su Britanci u oktobru poslali pismo u kojem tvrde da ~ine sve {to mogu ne bi li prona{li Paveli}a, Jugosloveni im nisu vjerova li i di plo mat ska na te zawa nastavila su se unedogled.

DRAGANOVI] glavni pomaga~ nacista u Vatikanu
Ti to je sumwao da Bri tan ci dr`e Paveli}a da bi ga iskoristili da zbaci novi komunisti~ki re`im uspos tavqen u Ju go sla vi ji. ^ak je usko~io i Staqin, koji je optu`io ^er~ila da `eli Paveli}a ponovo da ustoli~i u Jugoslaviji. I Amerikanci su bili uvjereni da su Britanci sklonili Paveli }a na si gur no da bi ga u budu}nosti iskoristili za svoje planove. - Sve upu}uje na to da su Paveli}a {titili i Britanci i Ameri kan ci u odre |e nim pe ri odi ma poslije zavr{etka Drugog svjetskog rata. To su ~inili, jer su se bojali Tita i jer su se nadali da bi mo`da Paveli} mogao da povede jak antikomunisti~ki pokret. Imao je mnogo qudi koji su mu bili odani i on je Zapadu svakako mogao da bude veoma koristan - smatra Volters. Me|utim, Paveli} to nije postao zato {to se pokazalo da je Tito

previ{e jak, pa saveznici nisu bili spremni da u|u u taj sukob. Zbog toga je Paveli} na kraju ostao usamqen. - Moje je mi{qewe da su mu saveznici pomogli, ako nikako druga~ije onda tako da su za`mirili na jedno oko kada je trebalo. Nije slu~ajno da je on vrlo otvoreno i normalno `ivio u Buenos Ajresu. Ne postoji nijedan dosije o Paveli}u u britanskom arhivu. Ne `elim da ka`em da je ba{ to {to taj dosije ne postoji neki dokaz, ali sve miri{e na neki dogovor - obja{wava britanski istori~ar, koji je neslu`benu potvrdu ovakvih teza dobio i od penzionisanih britanskih obavje{tajaca. Oni su mu rekli da se, na neki na~in, podrazumijevalo da je Paveli} pod wihovom za{titom. Volters je bio svjestan tokom pisawa kwige da o usta{kom poglavniku postoji mnogo mitova i emocija, ali ka`e da je rije~ o jednom od naj ve }ih zlo ~i na ca u Dru gom svjetskom ratu. Tako je i, pi{u}i o tome da je Paveli}, navodno, dr`ao na svom radnom stolu teglu punu qud skih o~i ju, do dao svo je za pa `awe da misli da to nije istina, ali da ta kvi opi si sa mo go vo re

{ta su sve qudi o wemu govorili i u {ta su vjerovali. Kada je po~eo da pi{e kwigu, nije previ{e znao o Paveli}evoj biografiji, ali ka`e da ga je na kraju do`ivio kao vrlo praznu osobu, kao sla bi }a ko ji je, za pra vo, trebao podr{ku mo}nijih i ja~ih od sebe da bi zadr`ao vlast. Ratni pobjednici su svoje protivnike iz reda nacisti~kih ~elnika rado i bez moralnih dilema iskoristili u obavje{tajne svrhe jednom kada je rat zavr{io. Za to su bili izvanredno dobro pla}eni i wihovi poslodavci nisu {tedjeli sredstva da bi dobili nove informacije kojima je biv{a nacisti~ka mre`a raspolagala. Erna Vali{ bila je stra`ar ~ak u dva nacisti~ka logora, a iako se o wenom anga`manu za vrijeme Dru gog svjet skog ra ta sve zna lo, mirno je `ivjela i umrla u svom domu. Isto je tako u Argentini, supruga Jozefa Mengelea bila u telefonskom imeniku, a niko nikad nije ni poku{ao da pozove taj broj i tako u|e u trag jednom od najmonstruo zni jih ra tnih zlo ~i na ca i izopa~enom qekaru, koji je umro prirodnom smr}u 1979.

Draganovi}
Veliki broj stranica u kwizi zauzima pri~a o sve{teniku Krunoslavu Draganovi}u, koji je bio glavni pomaga~ nacista i usta{a u Vatikanu. “Nema sumwe da su mnogi sve{tenici u Austriji, Italiji, Hrvatskoj... bili vrlo skloni nacistima zato {to su toliko mrzili komunizam da im je on bio najve}e zlo. Rezultat su qudi poput Draganovi}a, koji je bio toliko povezan sa usta{ama da mi je te{ko zamisliti da je uop{te bio sve{tenik!“, isti~e Volters.

^er~il, ipak, zazirao od Titove mo}i

BRITANCI prestali da love naciste jo{ 1948. godine

GLAS PLUS 20 - 22. novembar 2009. 13

Godi{wica “pli{ane revolucije“

Uprkos toliko `eqenoj slobodi koja je nastupila, sje}awe na jubilarnu godinu kada je pao komunizam u isto~noj Evropi, djelimi~no pomu}eno razo~arewem zbog iznevjerenih ideala

Timoti Garton E{ PRIREDIO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

re`im. Uprkos toliko `eqenoj slo bo di ko ja je nas tu pi la, sje}awe na jubilarnu godinu kada je pao komunizam u isto~noj Evropi, djelimi~no je po mu }e no ra zo ~a rewem zbog iznevjerenih ideala. Korupcija u politici i ra vno du {nost gra |a na su pri jetwa de mo kra ti ji {i rom Evro pe, upo zo ra va ju stru~waci. Na zavr{enoj konferenci ji u Pra gu “Slo bo da i weni ne pri ja teqi“, ko jom je pred sje da vao biv {i ~e {ki pred sje dnik Va clav Havel, francuski analiti~ar @ak Rupnik je istakao da su poslije pada komunizma gra|ani u centralnoj i is to ~noj Evro pi pos ta li slobodniji nego ikada prije toga. - Rije~ je me|utim o slobo di ko ja po dra zu mi je va mawe mi je {awa u `i vo te qudi, ali oni imaju veoma ma li uti caj na vlast i ja vne po slo ve - re kao je Ru pnik. On is ti ~e da je ide ja koja je naslije|ena iz vreme na ko mu ni zma da je “dr`ava neprijateq slobo-

G

ra|ani ^e{ke slave 20. godi{wicu “pli{ane revolucije“ kojom je zba~en komunisti~ki

de“ do pri ni je la da mno gi gra|ani centralne i isto~ne Evrope postanu nezainteresovani za politiku. To je, po wego vom mi{qewu, omogu}ilo politi~arima da ko ris te “slo bo dno tr`i {te“ kao pokri}e za “pqa~ku i neobuzdanu pohlepu“. Ta ko |e, po li ti ~ki li de ri su po~eli da “koriste jezik o slo bo di is to vre me no odba cu ju }i ci vil no dru{ tvo i vladavinu prava“. - Da kle, ima mo de mo kratsku qu{turu, instituci onal ni okvir, ko ji su pra zni, bez sa dr`i ne. Da, stvorili smo tr`i{nu ekonomiju, ali koja je u krizi nagla{ava Rupnik.

STVORILI tr`i{nu ekonomiju koja je u krizi
Bri tan ski is to ri ~ar Ti mo ti Gar ton E{ je na skupu u Pragu kao moderator zakqu~io da su poslije pada komunizma 1989, isto~noevropski lideri pogre{no fa vo ri zo va li brzi nu reformi u odnosu na su{tinu. - Sje }am se do bro ka da smo se latili posla poslije 1989, postojalo je sveto trojstvo. Uvijek smo govorili: “demokratija, tr`i{na ekonomija i civilno dru{tvo“. To je apsolutno bio ispra-

“Pli{ana revolucija“

FOTO: GLAS SRPSKE

van put, ali je jedna stvar nedostajala, a to je eksplicitan naglasak na vladavinu prava - istakao je E{. On isti~e da je rezultat to ga ko rup ci ja ko ja da nas “truje vazduh slobode“. Zato je po wemu uspos tavqawe vla da vi ne pra va je dan od kqu~nih zadataka sa kojim se isto~na Evropa danas suo~ava.

@ak Rupnik

Me |u tim, ure dnik po qskog lista “Gazeta vibor~a“ i jedan od vode}ih disidenata u vrijeme komunizma Adam Mihnik isti~e da je neosnovano razo~arewe u biv{em komunisti~kom bloku – saznawe da demokratija nije sredstvo za iskorjewivawe svih problema. - Odakle to razo~arewe? Re kao bih da ima mo kom pleks: mi smo dobri narodi, dobri qudi, ali smo `ivjeli pod boq{e vi ci ma, so vjet skim re `i mom. Sma tra li smo da ka da ga zba ci mo da }emo postati bogatiji, zara|u ju }i is to kao gra |a ni SAD, u`ivaju}i istu socijalnu za{titu kao gra|ani Skan di na vi je, ali i nas tavqaju}i da se pona{amo na is ti na ~in kao za vri je me starog re`ima u Poqskoj. To je te`ak zadatak. U tom smislu, mi nismo imali sre}e. Dakle, moramo da radimo na druga~iji na~in. Mi ne}emo postati Amerika ili Skandinavija - kazao je Mihnik. On sma tra da po sli je svake revolucije, revoluciona ri pos ta ju ra zo ~a ra ni uprkos pobjede; jer iako su se oni bo ri li, dru gi qudi –

mo`da nepo{teni pa ~ak i lopovi – dolaze na vlast. - Sloboda i demokratija su za sva ko ga, ne sa mo za pristojne, hrabre revolucionare. Dru{tvo po{tuje uqudne i hrabre revolucionare, ali samo prvih pet minuta poslije revolucije. Poslije ih zaboravqa a potom ih vi{e uop{te ne voli - naglasio je Mihnik. Mnogi su smatrali, dodao je on, da ako nes ta ne pritisak totalitarne policijske dr`ave, sve }e biti u redu. To nije bila utopija, nastavio je on, ali jeste iluzija da demokratija sve rje{ava. - Demokratija nudi slo-

bodu i gra|anska prava, ali ne mo`e da odlu~i ko }e od nas bi ti sre }an - ka zao je Mihnik. On sma tra da ni ko ne treba da bude kivan na demokratiju. - Ne ma mjes ta bi lo ka kvim ilu zi ja ma da je ona raj, ali ona nije ni pakao. Mislim da je 25 godina posli je pe res troj ke, u~i nak pozitivan uprkos tome {to u sva koj od ze maqa u ovoj regiji ima skandala, korupci je, kri mi na la i au to ri tar nih ten den ci ja. U pore|ewu sa godinama stagna ci je pod Bre`wevom, ovo je po tpu no dru ga ~i ji svijet - zakqu~uje Mihnik.

Rusija
Ruski politi~ki analiti~ar Andrej Pjontkovski je istakao da “Rusijom vladaju i postala je vlasni{tvo posve}enih neprijateqa slobode“. On je upozorio na “ogromno i rasprostraweno“ nerazumijevawe Rusije na Zapadu. - Ovaj sistem ne evoluira u pravcu postindustrijskog otvorenog dru{tva, ve} ka feudalizmu, u kojem vladar u svakom trenutku mo`e da oduzme zemqu od vazala. Jedina razlika je u tome {to gospodin Putin dijeli i uzima, ne zemqu, ve} gasne i naftne kompanije - naglasio je Pjontkovski.

DRU[TVO po{tuje uqudne i hrabre revolucionare, ali samo prvih pet minuta poslije revolucije

14 20 - 22. novembar 2009. GLAS PLUS

[panski “Don Balon“ izabrao najqep{e fudbalere Primere

@iri sastavqen od 12 {panskih novinarki najvi{e glasova dodijelio golmanu Real Madrida. Odmah do wega je bek Barse @erar Pike, a tre}e mjesto u ovom izboru qepote osvojio Aitor Osio Top pet najseksi fudbalera za 2009. godinu
1. Iker Kasiqas (Real Madrid) 56 bodova 2. @erar Pike (Barselona) 49 3. Aitor Osio (Atletik Bilbao) 48 4. Migel Tores (Hetafe) 40 5. Migel Anhel Moja (Valensija) 32

Aitor Osio (Atletik Bilbao) Migel Tores (Hetafe)

Migel Anhel Moja (Valensija) @erar Pike (Barselona)

[

panski magazin “Don Ba lon“ na pra vio je sveobuhvatni izbor za najseksi fudbalera u

2009. godini. Inicijalna lista prijedloga na Internet stranicama ovog katalonskog nedjeqnika poslije ne-

Ispali u prvoj rundi izbora
Fabio Kanavaro (Juventus) Kristijano Ronaldo (Real M.) Alesandro del Pjero (Juventus) Fran Jeste (Atletik Bilbao) Bojan Krki} (Barselona) Sesk Fabregas (Arsenal) Alberto \ilardino (Fjorentina) Hoze Gutierez Guti (Real Madrid) Fernando Gago (Real Madrid) Frederik Qungberg (Sijetl Saunders)

Ispali u drugoj rundi izbora
Viktor Valdes (Barselona) Tijeri Anri (Barselona) Hesus Navas (Seviqa) David Viqa (Valensija) Serhio Ramos (Real Madrid) Kaka (Real Madrid) Fran~esko Toti (Roma) Dejvid Bekam (L. A. Galaksi) Visente (Valensija) Fernando Tores (Liverpul)

kog vremena smawena je na 25 imena, a potom se `iri od 12 novinarki iz raznih {panskih medija (no vi ne, ra dio, TV) bacio na posao. Ne tre ba ni spo miwati da su izbo rom do mi ni ra li [pan ci, pa ta ko ula zak u fin a le ni su us pje li izbo ri ti ni stal ni kan di da ti u ta kvim tak mi~ewi ma qepo te kao {to su Por tu ga lac Kris ti ja no Ro nal do, En glez De j v id B e ka m i l i Ita li jan Fa bio Ka na va ro. Me|u odabranima nije bilo ni Liverpu lo vog na pa da ~a Fernanda Toresa, te Re alo vog be ka Ser hija Ramosa, {to je mnoge iznenadilo.

Na kraju je pobjedu s 56 glasova odnio Ramosov saigra~ i golman “kraqev skog klu ba“ Iker Ka siqas. U gla sawu u ko jem je prvo mjesto donosilo pet bodova, drugo ~etiri, tre}e tri... najseksi fudbaler 2009. dobio je najvi{e drugih mjesta i za sedam bodova nadma{io drugoplasiranog beka Barselone @erara Pikea. Tre}e mjesto s 48 bodova osvojio je {to per Atle tik Bil boa Aitor Osio, ~etvrti je bio igra~ Hetafea Migel Tores, dok je top pet finalista zakqu~io jo{ jedan golman, Migel Anhel Moja iz Valensije. Postoji i alternativna lista zgodnih fudbalera koji nisu bili na po~etnom popisu “Don Balona“ za izbor najqep{eg u 2009. godini. U tom takmi~ewu najvi{e glasova osvojio je napada~ Atletiko Madrida Urugvajac Dijego Forlan (66 bodova), a drugi je bio vezni igra~ “ga la kti ko sa“ ^a bi Alonso (53). Potom slijede igra~ Atletik Bilboa Fernando Qorente (48), ~etvrti je iskusni bek Saragose Roberto Fabijan Ajala (40), a listu petorice zatvo rio je na pa da~ Bar se lo ne Zla tan Ibrahimovi} (32).

Iker Kasiqas (Real Madrid)

GLAS PLUS 20 - 22. novembar 2009. 15

MOZAI^KA UKR[TENICA
Ovan
Posao: Planirate nove po~etke. Intuicija govori da }ete imati uspjeha, a vi u wu vjerujete. Ne tro{ite vrijeme na gluposti. Zdravqe: Osim nervoze, zdravqe je dobro. Nastojte da bude jo{ boqe, i to tako {to }ete se baviti sportom. Qubav: Nova veza je na pomolu. Rije~ je o osobi kao stvorenoj za vas. To uvijek mislite na po~etku.

Bik
Posao: Ve}ina pripadnika znaka negdje putuje. Inostranstvo je u igri: ili idete na stru~no usavr{avawe, ili nekom u posjetu. Zdravqe: Vrebaju hroni~ne bolesti. Bez male apoteke - ne idite nikuda. Ukoliko bude neugodnosti, ne pani~ite. Primijenite klasi~nu terapiju. Qubav: U odnosima sa partnerom ste sebi~ni, mada toga niste svjesni.

Blizanci
Posao: Za sada ste u fazi razmi{qawa i grije{ite, u `eqi da neka iskustva primijenite u praksi. U o~ekivawu ste materijalnog dobitka. Zdravqe: Nervni sistem je na udaru, a samim tim i mnoge druge stvari koje idu iz glave. Qubav: Nikako da se skrasite. Ma{tate o novoj qubavi.

Rak
Posao: Pla{ite se promjena. Obim posla je mawi, a samim tim i zarada. Ne strahujte unaprijed zbog toga {to stvari izmi~u kontroli. Zdravqe: Zdravstvena situacija se popravqa, jer kontroli{ete ovaj segment `ivota. Qubav: Jo{ uvijek nije momenat za pravu vezu.

Lav
Posao: Morate sve poslove obavqati u okviru zakonskih normi, kako biste izbjegli probleme sa sudskim organima i druge nevoqe. Oprezno sklapajte ugovore. Zdravqe: Vremenske promjene uti~u na slabu ta~ku va{eg organizma, tj. na srce i krvni pritisak. Qubav: Bikovi vam mogu ponuditi ne{to novo i uzbudqivo.

Djevica
Posao: Optere}eni ste poslovima vi{e nego {to mislite. Toliko radite da o odmoru mo`ete samo da sawate. Zdravqe: Iako vam planete {aqu opomiwu}e vibracije, ne obazirete se. Qubav: Napokon imate osje}aj da je osoba pored vas prava; dodu{e, ponekad i ona napravi gre{ku, ali niko nije idealan.

Pojmove iz spiska rasporedite u lik ukr{tenice. Ako to pravilno ura-dite, u osjen~enim poqima uspravno dobi}ete ime i prezime bawolu~kog umjetnika sa slike, a u osjen~enim poqima vodoravno - naziv umjetnosti kojom se bavi. 12 slova: MAGNITOGORSK. 9 slova: APOTEKARI, PROKTOLOG. 8 slova: AUTOGRAM, IRISLAVA, NAMOTAJI. 7 slova: GANIMED, KA]ANIN, OMAMITI, TIMIJAN. 6 slova: MARELA, MILIKA, OROLIK, REVIJA, TORERO. 5 slova: JARID, PAMIR. 4 slova: IMID. 3 slova: AGE, AKT, ALO, GRN, IME, JUL, KAL, MOD, RAM. 2 slova: AG, IK, OD, RJ, SN, ST, TA. Zlatko Deli}

Vaga
Posao: Sve je u znaku ustanova zatvorenog tipa. Bez obzira na to da li radite ili u~ite, budite koncentrisani. Mala nepa`wa mo`e biti fatalna. Zdravqe: Tu, na`alost, stawe nije idealno. Razmislite u ~emu grije{ite kad je zdravqe u pitawu. Qubav: Sa partnerom su mogu}i sukobi usqed lo{e komunikacije.

[korpija
Posao: Odnosi sa okolinom, prvenstveno sa saradnicima, zasnivaju se na uzajamnom po{tovawu, {to vam uveliko olak{ava ovaj segment `ivota. Zdravqe: Ukoliko se izuzmu problemi sa organima za varewe, posebno sa tankim crijevom, sve ostalo je u redu. Qubav: Budite mawe analiti~ni u vezi.

Strijelac
Posao: Problem nastaje kada sa rije~i treba pre}i na djela. Privla~e vas nove ideje, mada nemate hrabrosti da ih realizujete. Zdravqe: Pravilnom ishranom reguli{ete ovaj i te kako va`an segment `ivota. Qubav: Na emotivnom planu, dobijate upravo onoliko koliko vam je potrebno. Partner vas naprosto obo`ava.

Jarac
Posao: U{li ste u miran period. Mnogi pripadnici znaka nalaze se pred velikim poslovnim promjenama. Zdravqe: Kad ste spokojni i zdravqe vas dobro slu`i. Sa lijepim danima, ono se popravqa. Qubav: [ansa da upoznate zanimqivu osobu ve}a je nego ikada.

Vodolija
Posao: Povoqan poslovni period za sve {to je vezano za me|uqudske odnose, diplomatiju i dono{ewe va`nih odluka. Zdravqe: Slaba ta~ka organizma su bubrezi. Qubav: Na qubav gledate tako {to od partnera o~ekujete konkretnu podr{ku.

Ribe
Posao: Nastupilo je pravo vrijeme da planirate odmor. Ve} sada sakupqajte novac. Zdravqe: Neka vas ne iznenade zdravstvene tegobe u vezi sa urinarnim traktom. Qubav: Ukoliko uop{te imate nekoga pored sebe, niste zadovoqni. Razmi{qate o kvalitetu te veze.

RJE[EWE: IR, IKONAR, TOM, @AR, E, OR, BUBE, MASLOVARE, RS, C, IVERIKE, IVO, RY, ORIGANO, E@, NEODMORNOST, D, KK, NALAGATI SE, A, KANADER, MUR.

Uspjeh kontroverznog wema~kog benda “Ram{tajn“

Pliva~ki {ampion
Jo{ prije nego {to je formiran bend, svi ~lanova “Ram{tajna“ ve} su se poznavali iz nekih mawe poznatih bendova. Godine 1994. Rihard Kruspe pojavio se sa idejom i oformio bend. Svi ~lanovi, trenutno qudi u kasnim tridesetim i ~etrdesetim godinama, ro|eni su i rasli ili u Berlinu ili [verinu, Vitenbergu i Lajpcigu. Da bi zara|ivali za `ivot, svi su uglavnom bili industrijski radnici. Til Lindeman bio je omladinski {ampion u plivawu u Wema~koj. koji su poginuli u toj nesre}i. “Ram{tajn“ donosi specifi~nu kombinaciju metal zvuka, vokala, sintisajzera i ritam ma{ina, zbog ~ega ih zovu i dens metal bendom. Grupa se sastoji od glavnog vokaliste Tila Lindemana, glavnog gitariste Riharda Kruspea, Paula Landersa, koji svira ritam gitaru, Olivera Ridela za bas-gitarom, perkusioniste Kristofa [najdera i Kristijana Lorenca za klavijaturama. Prvi album “Ram{tajna“, pod nazivom “Herzeleid“, objavqen je 1995. godine. S wega su se izdvojili singlovi “Du Riechst So Gut“ i “Seemann“. Svjetski uspjeh posti`u drugim albumom “Sehnsucht“ iz 1997. godine, s kojeg su se izdvojili veliki hitovi “Engel“ i “Du hast“. Sjajan period u karijeri bend je zaokru`io 2001. godine albumom “Mutter“, s koga su se izdvojili singlovi “Feuer frei!“ i “Sonne“. Godine 2004. izlazi wihov novi album - “Reise, Reise“, a hitovi su postali numera “Amerika“ i balada “Ohne dich“. Poslije albuma “Rosenrot“ iz 2005. go di ne, ~la no vi ben da su odlu~ili da se malo odmore. Nakon dvije godine su se ponovo okupili i po~eli rad na albumu koji je nedavno iza{ao. Poslije ~etvorogodi{we pa uze bend se po ja vio u javnosti sa spotom “Pussy“ vrlo eksplicitnog sadr`aja.

Til Lindeman

Zabrawena prodaja novog albuma “Ram{tajna“ maloqetnicima zbog fotografije sadomazohisti~kog karaktera objavqene u kwi`ici albuma, kao i zbog pjesme “Ich tu dir weh” (Povre|ujem te), ~iji eksplicitni stihovi na pozitivan na~in govore o nasilnom seksu

PRIREDIO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

ovi album wema~kog benda “Ram{tajn“, pod nazivom “Liebe Ist Fur Alle Da“ prodat je prve sedmice po objavqivawu u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama u 22 hiqade primjeraka, {to ih je dovelo do 13. pozicije na Bilbordovoj listi albuma. Ovaj album nedavno se na{ao u centru pa`we ne samo qubiteqa muzike, ve} i wema~kog Ministarstva za porodi~na pitawa na ~iji zahtjev je Biro za kontrolu stvarala{tva donio odluku da se prodaja albuma zabrani maloqetnicima zbog fotografije sadomazohisti~kog karaktera objavqene u kwi`ici albuma, kao i zbog pjesme "Ich tu dir weh" (Povre|ujem te) ~iji eksplicitni stihovi na pozitivan na~in govore o nasilnom seksu. ^lanovi “Ram{tajna“ prenijeli su novinarima da su zaprepa{}eni odlukom koja je, kako su ocijenili, rezultat “malogra|anskog poimawa u m j e t n o s t i “ . “Ram{tajn“ }e nastupom u Beogradskoj areni 20. marta 2010. godine promovisati ovaj kontroverzni album u Srbiji. Nastupi “Ram{tajna“ pra}eni su

N

nevjerovatnim pirotehni~kim efektima, toliko intenzivnim da posjetioci koncerata pri~aju da ostali bendovi sviraju, dok “Ram{tajn“ pr`i.

KONCERT u Beogradskoj areni sqede}e godine
Indastrijal bend “Ram{tajn“ osnovan je 1994. u Berlinu, a ime je dobio po gradi}u Ram{tajn u Mizenbahu, gdje se 1988. godine dogodila nesre}a na aeromitingu. Bend je na svom prvom albumu istoimenu pjesmu posvetio gledaocima i pilotima

Grupa “Ram{tajn”

NASTUPI “Ram{tajna“ pra}eni nevjerovatnim pirotehni~kim efektima Doma}a top-lista
1. KIM - Sve i sva{ta 2. Autopark - Pucketawe prstima 3. Darkwood Dub - [e}er 4. Jarboli - Podr{ka je va`na 5. E Play - U sumrak 6. Svi na pod - Bugi vugi 7. Mar~elo i Kal - Krasnokalipsa 8. Stuttgart Online - Superheroj 9. Nimani Teenage Riot - Beogradska devojka 10. The Branka - Ona mewa sve

Bilbordovih top 10 singlova
1. Owl City - Fireflies 2. Jay-Z & Alicia Keys - Empire State Of Mind 3. Jason DeRulo - Whatcha Say 4. Iyaz - Replay 5. Jay Sean Featuring Lil Wayne - Down 6. Miley Cyrus - Party In The U.S.A. 7. Lady Gaga - Paparazzi 8. Britney Spears - 3 9. Rihanna - Russian Roulette 10. Beyonce - Sweet Dreams

Bilbordovih top 10 albuma
1. Carrie Underwood - Play On 2. Michael Jackson - Michael Jackson’s This Is I... 3. Andrea Bocelli - My Christmas 4. Soundtrack - Glee: Season One: The Music ... 5. Various Artists - NOW 32 6. Taylor Swift - Fearless 7. Weezer - Raditude 8. Michael Buble - Crazy Love 9. Sting - If On A Winter’s Night... 10. Soundtrack - The Twilight Saga: New Moon

Глас Српске
21 - 27. novembar 2009.

PINK BH

100 Qubav u Minesoti
srijeda

Liga {ampiona
Uloge: Kijanu Rivs, Kameron Dijaz, Vinsent Donofrio Re`ija: Stiven Bigelman

utorak, 20.30

Barselona - Inter

2310 Oti}i i vratiti se
RTRS

subota

Uloge: Ani @irardo, @an-Luj Trentiwan, Fransoa Fabjen Re`ija: Klod Lelu{

2110 Pogodi ko dolazi petak na ve~eru
RTRS

Gledaoci su vlasnici daqinskog Mihajlo Orlovi}
urednik i voditeq
Uloge: E{ton Ku~er, Berni Mak, Zo Saldana Re`ija: Kevin Rodni Saliven

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
2 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

Izdvajamo iz programa RTRS

Prvi put poslije bijega u Hercegovinu, Branimir Glava{ pred kamerama Televizije Republike Srpske. Otvoreno o ubistvima Srba u Osijeku, presudi, `ivotu u bjekstvu. Pogledajte za{to je bio u Bawoj Luci, pla{i li se izru~ewa Hrvatskoj

Za korak ispred

“Saobra}aj i mi”, subota, 13.40 Na programu Televizije Re pu bli ke Srpske po no vo po~iwe emisija “Saobra}aj i mi”. Ukoliko svake subote budete uz program RTRS, a i emi si ju “Sao bra }aj i mi”, sazna}ete sve o stawu u saobra}aju u RS i BiH. “Aktuelnosti - 14 godina Dejtona“, subota, 16.40 Dej ton skim mi ro vnim sporazumom potpisanim 21. novembra 1995. godine zvani~no je okon~an rat u BiH. ^etrnaest godina kasnije, pod sje }a mo na pre go vo re u vojnoj bazi “Rajt Peterson“ u ameri~kom gradu Dejton i govorimo o dosada{woj implementaciji ovog dokumenta. “Jabuka“, subota, 17.10 U subotu preporu~ujemo da budete uz program RTRSa i emisiju “Jabuka”. Gosti }e biti saobra}ajni policajci koji su se zamijenili za ulo ge sa vo di teqka ma

emisije [tikla. Nasmija}e vas Sawa i Danijela koje su patrolirale i kontrolisale ispravnost vozila. Va{ doma}in u studiju i ove subote bi}e Aleksandar Granuli} Krcko. “Svi raj ne {to na ro dno“, subota, 20.10 U emi si ji “Svi raj ne {to na ro dno“ gost je Mi lan Ba bi}. Pri ~a }e o dugogodi{woj muzi~koj karijeri, `ivotu, porodici, a i zapjeva}e dobru staru narodnu pjesmu zato budite uz va{e male ekrane u subotu u stalnom ve~erwem terminu. “U or lo vom gni jez du“, subota, 20.40 “U or lo vom gni jez du“ gostuju muzi~ari, sakupqa~i prezimena, filozofi, folklo ris ti, umje tni ci na drvetu i zanimqivi hobisti. U “Gni jez du“ }e te vi dje ti pjesnika i istra`iva~a porijekla srpskih prezimena i drugih naroda. Do sada je saku pio po dat ke za de se ti ne

hiqada prezimena. Nedavno je objavio kwigu o prezimenima koja je izazvala veliku pa`wu ~italaca. U “Gnijezdu“ gostuje i filozof koji `ivi na selu. Bavi se poqoprivredom i seoskim poslo-

vi ma. Za vr{io je sa mo sredwu {ko lu, ali mu ni profesori filozofije po znawu, nisu ravni. Prou~ava Kan ta, He ge la, Spi no zu i druge filozofe. Iz Petrova do la zi mu zi ~ar ko ji svi ra na skoro svim muzi~kim instru men ti ma. Uz {ar gi ju izvodi zabavne melodije. U “Gnijezdo“ je stigao i jedan zanimqiv gost iz Isto~nog Sarajeva. Pobje|ivao je na mnogim guslarskim festivalima. Poznaju ga kao vrsnog majstora za izradu narodnih in stru me na ta, a i dru gih predmeta od drveta. Sakupqa stare predmete i qubiteq je folklora. Emisiju ure|uje i vodi Mihajlo Orlovi}. “Ka pi za vi ~a ja“, ne djeqa, 13.00 Pri~a o Podgorju, desetak kilometara od Bile}e, po~iwe pri~om o djedovini i ko ri je ni ma Bran ka Tu pawca dobrog ~ovjeka, humanis te, ro doquba i je dnog od naj bo ga ti jih Srba na svijetu, i o Emiru Kusturici ~o vje ku ko ji je svo jim

djelima ve} zadu`io svjetsku kinematografiju. Branko Tu pawac i Emir Kus tu ri ca, oda vno su na Kustinom, slu`benom putu, ali svoju prapostojbinu ne mogu zaboraviti. I dok se Emir interesuje za djedovinu, koja bi, po mnogo ~emu, mo gla bi ti ne gdje oko Bi je le Ru di ne, Bran ko Tu pawac ve} je pos ta vio te meqe na kojima }e podizati ne ka no va zdawa ko ja }e pri ~a ti o ve li koj quba vi qudi qutog her ce go va ~kog kamena i rodnih kolijevki koje su se u wemu prvi put zaquqale. “Gi tar fest Bawalu ka“, ponedjeqak, 17.50 Od 19. do 21. no vem bra Bawa Luka }e biti doma}in ~et vrtog Me |u na ro dnog festivala klasi~ne gitare Gi tar fes ta, 2009. Ovo go di{wi Gi tar fest okupqa renomirane umjetnike klasi ~ne gi ta re kao {to su Ale ksan der Vi no grad (Ukra ji na), Olaf Ta ren sken (Holandija), Preston

Rid (SAD). Generalni medij ski po kro vi teq Gi tar fes ta Bawalu ka 2009 je Radio Televizija Republike Srpske. Saznajte sve najzna~ajnije informacije o de{a vawima na ovom fes ti va lu, a qubi teqima klasi~ne gitare preporu~ujemo i hroniku Gitarfesta. “Na slo vi“, ~et vrtak, 21.30 Prvi put nakon bijega u Her ce go vi nu, Bra ni mir Glava{ pred kamerama Televi zi je Re pu bli ke Srpske. Otvoreno o ubistvima Srba u Osijeku, presudi, `ivotu u bjekstvu. Pogledajte za{to je bio u Bawoj Luci, pla{i li se izru~ewa u Hrvatsku i ko ga ~uva u Drinovcima kod Gruda. Gledajte “Naslove“ u novom terminu - ~etvrtkom. “Svi jet iz bli za“, pe tak, 16.00 No va di men zi ja ame ri ~ko-kineskih odnosa nakon prve po sje te pred sje dni ka Baraka Obame azijskom regionu.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 3 9 2008. 21 - 27. novembar

Sportski program na RTRS-u

U znaku Lige {ampiona

Hit serija na RTRS-u

Ponedjeqak Adela je {okirana i u nevjerici kada vidi Ivana na nogama, ali on wu nije primijetio. Augustina slu{a Karla koji pri~a o povjerewu i kako se Lovrino pona{awe otelo kontroli. Sowa i Juran s nestrpqewem o~ekuju da se simpto mi bo les ti po ja ve na Kristijanovom povr}u. Kristi jan pred Ire nom te {ko skriva misli i osje}aje koje gaji prema Evi. Eva govori Andriji kako je prona{la neke papire o fabrici “Zenit” u vlasni{tvu Tomekovih. Zaqubqena Julija uop{te ne slu-

ti kakve su Robertove namjere. Adela neuspje{no poku{ava da od Augustine sazna novosti u vezi sa wenim studijem. Zabrinuta Adela zbog novonastale situacije povjerava doktoru Otu da je vidjela Ivana na nogama. Utorak Roberta zabavqa napeta situacija u kojoj se na{ao zajedno sa Stelom. Nikola prislu{kuje Ru`u koja se svojoj sestri `ali na lo{u bra~nu situaciju. ^uv {i raz govor Nikola pokuweno odlazi do Sofije. Loreta je zabrinuta za Juliju jer zna sve o Robertovim prqavim na mje ra ma. Kristijanu je `ao {to zapostavqa Irenu, jer se ona trudi da osim svog posla pomogne i wemu. Prona{la je jo{ kvalitetnije sjeme za eko uzgoj. On sad `e li da se {to vi {e ukqu~i u pripreme oko vjen~awa. Eva i Stela se posva|aju zbog Steline op~iwenosti Robertom koji nastavqa da koristi svoj {arm kada su u

"Dolina sunca"
pitawu `ene. Srijeda Lovro u nevjerici ~ita Ru`inu poruku u kojoj pi{e da ih ostavqa. Eva ga smiruje, moraju odmah da reaguju. Julija poku{ava da se koncentri{e na posao, ali je Robert qubi i odvla~i pa`wu. Dok Ru`a nestrpqivo ~eka autobus u nadi da }e neprimjetno oti}i iz Jablanova, sustignu je Eva i Lovro. Oto prenosi Ladi dobru vijest, don Ante je preba~en s intenzivne wege, boqe mu je. Adela se brine za Augustinu i Karlov uticaj na wu i weno u~ewe. Stela te{ko skriva pred Sofijom da je na iglama zbog Robertove qubavne poruke. Tra`i od wega da odmah ostavi Juliju. ^etvrtak Stela i Eva iznena|ene su {to vide Jurana na vratima. Obje sumwaju na wega. Ugledav{i ga parkiranog pokraj ku}e, Augustina se zainteresuje za Juranov motor. Vidjev{i policijske spise i izjave svje-

doka, Juran shvata da je u sve ve}oj nevoqi. Augustina nagovara Karla da odmah kupe motor na kojem }e se voziti po Jablanovu, ali Karlo nema dovoqno novca. Uzrujani Juran pani~no govori Sowi o policijskom zapisniku i Evinim sumwama. On joj ka`e da vi{e nema dileme i da mora {to prije da provali u kancelariju i ukrade zapisnik. Petak Julija s prezirom gleda Roberta, uhva}enog u Stelinom zagrqaju. Ni sama ne vjeruje koliko je naivna bila. Ivan je zate~en Adelinom `eqom da otputuje kratko u posjetu tetki. Ru`a govori Vi{wi detaqe o po slo vnom pla nu s Evom i So fi jom, ne shvataju}i da ih slu{a Sowa. Andrija se zabrine ugledav{i utu~enu Juliju, te poku{ava saznati {ta se dogodilo. Pritisnut Augustininim `eqama, Karlo poklekne i odlu~i da posudi novac za motor od kamatara.

“Ma ga zin Li ge {am pi ona“, ne djeqa, 18.00 U ovom iz dawu “Ma ga zi na Li ge {am pi ona“ bi }e na ja va su sre ta pe tog kola grupne faze ta kmi ~ewa. U ovom kolu mogu mnoge dileme da se razrije{e oko plasmana u drugu rundu Lige {ampiona odnosno ko }e kao tre}eplasirani iz svake grupe u Ligu Evrope. “Sportski pregled“, nedjeqa, 22.00 Poslije bara`a za Svjetsko prvenstvo, kada je fudbal u pitawu, vra}amo se Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Pored fudbala bi}e i ko{arke, rukometa, odbojke sa doma}ih terena. Bi}e tu i najva`niji doga|aji sa me|unarodne scene. “Liga {ampiona, emisija“, utorak, 20.10 Pred peto kolo, kao {to je ve} uobi~ajeno, pred svako prethodno, na programu je uvodna emisija u kojoj }e biti rije~i o utakmicama koje su na programu ove ve~eri. Gost u studiju bi}e selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine do 21 godine, Branimir Tuli}. “Fudbal: Barselona - Inter“, utorak, 20.30 Derbi petog kola. Obje ekipe odigrale su dosada{wi dio takmi~ewa, posebno rezultatski, ispod svakog o~ekivawa. Susret na “Kamp Nou“ od velikog je zna~aja za oba rivala. Barselona, kao doma}in, svakako je favorit, ali ni Inter u glavni grad Katalonije ne}e do}i sa bijelom zastavom. “Pregled Lige {ampiona“, utorak, 23.20 Najzanimqivije detaqe sa svih utakmica petog kola Lige {ampiona mo`ete pogledati u pregledu koji ide u ustaqenom terminu. “Fudbal: Bordo - Juventus“, srijeda, 23.20 “@irondinci“ su se plasirali ve} u sqede}i krug, a Juventusu treba jo{ veoma malo kako ne bi dozvolio da Bajer ugrozi tu poziciju. O~ekujemo dobar fudbal i dosta golova.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

Mihajlo Orlovi} - urednik i voditeq na RTRS

Gledaoci su vlasnici daqinskog

Namjera nam je da za oku pimo pa`wu jedne gru pe gle dalaca, koju zanima sadr`aj koji nudi Gnijez do. Ako neko ho}e ne{to dru go, postoje druge emisije, odnosno, ima daqinski, pa {iroko mu poqe, ka`e Or lovi}

Mi haj lo Or lo vi} svo ju novinarsku karijeru po~eo je sasvim slu~ajno na {kolskom ra di ju i tog no vi nar stva, ka`e, najradije se sje}a. Imalo je svojih dra`i i zna~ilo mu je ne{to lijepo. Ka`e da je ma{tao da bude fizi~ar. Nije umio sa strujom i odustao je. @elio je medicinu, ali ga je tramvaj odvezao na Vo`dovac, u ulicu Jove Ili}a

165, gdje je zavr{io Fakultet politi~kih nauka, smjer `urnalistika. U Sanskom Mostu pomalo neslavno zapo~eo je svoju karijeru. Mislio je da je predodre|en da mijewa svijet. Poku{ao je to na radiju. Nije i{lo. Onda je ure|ivao ~asopis “Na{ put”, gdje je objavio pri~u u kojoj su se prepoznali lokalni mo}nici. ^asopis je zavr{io neslavno. Da im ne

bi smetao, odlazi u susjedni Prijedor. A onda je po~elo, kako ka`e, lutawe ili boqe re}i tra`ewe mjesta u kojem bi mogao da poka`e svoj talent. Tokom rata bio je dopisnik RTRS iz Sanskog Mosta, a 1. ja nu ara 1996. go di ne sti`e u redakciju. U svojoj novinarskoj karijeri pro{ao je kroz sve medije: novine, radio, televiziju. Najte`e mu je bilo, ka`e, na RTRS u vri je me me|unarodnog tutorstva kada se osje}ao poni`eno i omalova`avano. “Or lo vo gni jez do“ za mi{qeno je kao mjesto gdje bi obi~ni qudi koji se po ne~em izdvajaju u svojoj sredini, bave se nekim hobijem, imaju talent i sli~no, mogli da poka`u {ta znaju i umiju, ali na vedar, duhovit, ili jednostavni-

je, opu{ten na~in, uz maske glamura, odnosno parodije, na emisije koje se prave. - Ciq nam je bio da uradimo emi si ju o ko joj }e se pri~ati, pa bilo kako, dobro ili lo{e. Naj go re je ka da ne{to {to uradite, ostane neprimije}eno. Dobro nam do|u kritike od onih tzv. opozicionara kojima ni{ta ne vaqa do onih koji imaju dobre namjere - isti~e Mihajlo, rekav{i da su to samo nijanse koje se dodaju, a sve zavisi od zanimqivog sagovornika. - U emisiji ako imamo takvih dvojicu, ve} smo uspjeli. Po zna jem do bro sko ro sva na{a mjesta tako da mogu pozvati zanimqive qude, a i oni se sami javqaju. Naravno, prije gostovawa provjerimo da li se {ale ili stvar no `ele do}i i u emisiju - ka`e Orlo-

vi}. Naj~e{}e ga pitaju gdje pronalazi tako zanimqive sagovornike. - Ni{ta lak{e od toga. Svaki ~ovjek je zanimqiv samo treba to otkriti i predstaviti. Dakle, treba imati wuh, odnosno talenat za otkrivawe zanimqivog. Umjetnost je na}i i ispri~ati pri~u. Novinari, ~iji je posao da samo biqe`e {ta se dogodilo i {ta }e se zbiti, to ne mogu da rade. Ja imam jo{ jednu veliku qubav, a to je kwi`evnost. Woj sam se podredio i sve ambicije usmjerene su ka toj oblasti. Napisao sam 14 kwiga. Iskustva koja sti~em u novinarstvu dobro mi do|u - rekao je Mihajlo, dodaju}i da su gledaoci vlasnici daqinskog. - Oni ne dozvoqavaju da ih mal tre ti ra te, ili da im la`ete. Televizor u ku}i im je

~lan doma}instva, a ko to voli nekog nam}ora, dosadwakovi}a ili pra znog gos ta. Uvijek polazim od sebe, ako ne{to ne volim, za{to bi to drugi volio ili ako bi volio za{to bi to i na koji na~in ~inio. Daqinski nas, dakle, tjera, da razmi{qamo, ma{tamo, aktiviramo sve vijuge i da se ne opu{tamo. Prazno samo zve~i, a taj zvuk nikom nije prijatan. Mnoge prazne glave brzo nestaju. Cijelom svijetu se ne mo`e na}i kapa, tako ni Orlovo gnijezdo nema namjeru da udovoqi svima. Namjera nam je zaokupiti pa`wu jedne grupe gledalaca, odnosno populacije, koju zanima sadr`aj kojeg nudi Gnijezdo. Ako neko ho}e ne{to drugo, postoje druge emi si je, odno sno, ima daqinski, pa {iroko mu poqe - ka`e Orlovi}.

Nova, ponedjeqak - ~etvrtak, “Najboqe godine“, porodi~na serija

Zabrawena qubav
“Najboqe godine“ je porodi~na dramska serija u ~ijem je sredi{tu radwe grad ska dje voj ka Lo re na (Katarina Radivojevi}) koju na selo dovodi splet vrlo neobi~nih i su dbo no snih okol nos ti. Mjes to radwe je zanimqivo upravo zbog wego vih sta no vni ka, `i vo pi sne lepeze likova koja je karakteristi ~na za se ri ju. Kao i ve }i na vr{wakiwa iz urbane sredine Lore na se bo ri za ka ri je ru i pri znawe, ali i qubav. Wen `ivot je gr~evita borba dok igrom slu~aja ne zaglavi u malom selu. Prisiqena je da osta ne u no vom okru`ewu do la zi u sre di {te ra znih sukoba, razmirica i nesporazuma. Uprkos neprilikama, polako ali sigurno, Lorena }e iznova osjetiti strast za `ivotom, kako prema opojnom {armu malog seoskog mjesta tako i prema mladom kowu{aru Ranku. To }e je navesti da propita vri je dnos ti grad skog `i vo ta na koji je toliko navikla te prihvati realnost - wen novi `ivot od sada se do ga |a na se lu, a wena pra va qubav tu|i je vjerenik. Ovu se ri ju kra si sa svim nov pristup zapletu, posebnost likova te povrh svega specifi~nost atmosfere. Mjesto radwe nije jo{ jedno li je po se lo, wegov {arm ne proi zla zi iz idi li ~nos ti i to pline pitoresknog seoskog pejza`a ve} iz odno sa wego vih sta no vni ka pre ma wemu. Oni su svjesni vrijednosti `ivota na selu i ~iwenice da niti mogu niti `ele svoj `ivot da `ive bilo gdje drugdje. Tamo{wi su stanovnici `ivopisni, pomalo pomaknuti i po mno go ~e mu po se bni. Za plet pri ~e te meqi se na kon tras tu izme|u seoskih starosjedilaca i prido{lica ~ije su se sudbine susrele i ispreplele upravo ondje. Po kre ta~ za ple ta pri je sve ga su sna`ne qudske emocije. Nezaobila zna, sve mo gu }a i sve pri su tna qubav, ra zor na mr`wa te li ~ni interes ispred onog op{teg. Karakter ne spe ci fi ~nos ti ka ko u stvarnom `ivotu tako i u ovoj seriji odredi}e `ivotni put i sudbi ne li ko va, a bor ba izme |u dobrih i onih mawe dobrih zapletati i raspletati wihove odnose. Modernu gradsku curu Lorenu na selo }e dovesti igra vrlo neobi~nih i sudbonosnih okolnosti. Na po~etku puta koji }e kroz nekoliko sedmica wen `ivot u~initi neprepoznatqivim prodaja je porodi~nog imawa koje je oporu~no naslijedila od pokojne majke. Staru je ku}u kanila prodati i time zauvijek zaboraviti svoje seosko porijeklo. Sudbina je Loreni pripremila prili~no uvjerqiv poziv na bu|ewe. Zahvaquju}i wenoj sklonos ti ne spo ra zu mi ma i si tnim nes pre tnos ti ma ove sim pa ti ~ne djevojke wen }e se boravak u malom selu nenadano produ`iti. Jedan koban dan bi}e dovoqan da se Lorena zamjeri osobi kojoj se nikako nije smjela zamjeriti i da izazove pravi po`ar koji joj ~ak ne}e biti ni zadwi. Posqedwi u nizu wenu }e sudbinu i sudbinu wene porodice zape~atiti do daqeg. Stari porodi~ni posjed posta}e wen novi dom, a maleno selo i wegovi stanovnici wen ~itav svijet. Lorena }e svoje novo mjesto i wegove stanovnike upoznavati zajedno s gledaocima serije kojima }e zasigurno, jednako kao i woj, ovo mjesta{ce brzo u}i pod ko`u. Gledaoci }e tako dobiti priliku svjedo~iti `ivotne uspone i padove qudi koji neodoqivo podsje}aju na na{e vlastite kom{ije, ro|ake, ro di teqe, mje {ta ne ili pri ja teqe, pa ~ak i na nas same.

21 - 27. novembar 2009. 5

FILMSKA KARIJERA

Holivudski mra~ni vizionar
Svoje likove cijelo vrijeme vodi kroz mra~ne enterijere, potvr|uju}i ne~iju “duhovitu“ primjedbu kako se likovi u Fin~erovim filmovima redovno kre}u u prostorima u kojima nikada nema struje
Da Dej vid Fin ~er (1962) ni je fil - 1990), Bili Ajdol (“L.A. Woman“, 1990)... mski rediteq, bilo bi ga lako zamisliti Prvi put u filmski indeks upisuje se u nekoj drugoj ulozi, na primjer kao nekog 1992. re ali za ci jom “Ali ena 3“. Fa no vi od bondovskih negativaca koji imaju pri- odrasli na vizuelnoj ekstravaganciji Riliku da jednim pritiskom dugmeta uni{te dlija Skota u prvom, odnosno na Kamerosvijet. no vom adre na lin skom ko kte lu u dru gom Fin~er ne voli svijet koji smo stvo- “Alienu“, sa gnu{awem su do~ekali Finrili. Kao kakav apokalipti~ni prorok, ~erovu mra~nu, klaustrofobi~nu art kondijeli svoje mra~ne vizije s publikom i ceptualu, smatraju}i da je autor, osim {to poziva je na razmi{qawe. Za svoj “vizi- je za dao smrtni uda rac sve mir skoj he ro onarski“ poduhvat regrutovao je pravu ma- ini Ripli, sli~nu stvar napravio i cijelu vojsku filmskih antijunaka, po~ev{i lom serijalu. Od takvog flopa Fin~er se jedva opood re li gij ski mo ti vi sa nog ubi ce (“Se dam“, 1995), pre ko emo ti vno osa ka }e nog ravqa, priznav{i u kasnijim intervjuima bogata{a (“Igra“, 1997), sve do anarhi- da je poslije “Aliena“ bio ~vrsto uvjeren ~nog Taj le ra Dar de na (“Klub bo ra ca“, da vi{e nikada ne}e dobiti priliku za 1999). snimawe drugog filma. Svi su oni u misiji preno{ewa FinRe da teqsko sa mo po uz dawe nas to ji da ~erovih poruka zacementirali svoj polo- vrati re`irawem spotova za Majkla Ye`aj u savremenoj filmskoj i pop kulturi, ksona (“Who Is It?“, 1993) i “Rolingstonpre ras ta ju }i po ne kad svo jom ha ri zmom se“ (“Love Is Strong“, 1994). filmsku poetiku svog stvaraoca. U filmu “Sedam“, pri~i o lovu na reDejvid Fin~er interesovawe za film ligijski motivisanog ubicu koji svoje pokazuje ve} od djetiwstva, kada je `rtve ka`wava za robqava ju }i ih kao dje~ak po~eo da snima filmiunu tar vlas ti tog gri je ha, re di }e osammilimetarskom kamerom. teq po~iwe da otkriva i svoje Filmska Ipak, nikada nije krenuo putem osnovne autorske preokupacije. poetika for mal nog fil mskog obra zo Svoje likove cijelo vrijestvarawa me vodi kroz mra~ne enterijevawa jer ga je smatrao nepotrebnim. re, pot vr|u ju }i ne ~i ju Kako sam ka`e: “Qudi uvijek “duhovitu“ primjedbu kako se ligovore da postoji milion na~ina da kovi u Fin~erovim filmovima rese snimi neka scena. Ja mislim da posdo vno kre }u u pros to ri ma u ko ji ma to je sa mo dva…, a je dan je de fi ni ti vno ni ka da ne ma stru je. Film su obje ru ~ke pogre{an.“ prihvatili i gledaoci i struka, promoviGodine 1980. prelazi u “Industrial Light {u}i Fin~era u novog portparola geneand Magic“, u ~ijem se filmu “Povratak racije. I odjednom ni “Alien“ vi{e nije Yedaja“ wegovo ime prvi put pojavquje na bio tako lo{. odjavnoj {pici. Kompaniju napu{ta 1984. Fin ~er u idu }em pro je ktu (“Igra“, i snima prvi samostalni film - dokumen- 1997) uvla~i i novog `ivotnog autsajdera, tarac “The Beat of the Live Drum“. Uspjeh otu |e nog Ni ko la sa van Or to na (Maj kl wegovog autorskog prvenca omogu}io mu je Daglas) u svoj mra~ni svijet paranoje i potpisivawe ugovora za snimawe TV re- bizarnih likova. - Po me ni, ~o vje ko va po tre ba da u klama za velike kompanije poput “KokaKole“, “Najka“, “Pepsija“, “Levisa“ itd. vawskom svijetu tra`i stvari kojima bi Paralelno s tim re`ira spotove za ikone sebe ispunio iznutra predstavqa bolest pop-rok kulture kao {to su Madona (“Vo- re kao je ko men ta ri {u }i svo je dje lo. Iz gue“, 1990), Yory Majkl (“Freedom“, tog razloga on svog “bolesnog“ Van Ortona podvrgava pravoj bizarnoj, fin~erovskoj kuri lije~ewa. FILMOGRAFIJA IZABRANA Li te rar ni is to ime ni pre dlo `ak “Klub boraca“ (1999), autora ^aka Palao Benxaminu Alien 3 hniuka, sublimisao je u sebi cijeli FinBatonu Alien tetralogija ~e rov autor ski po gled na svi jet i kao Sedam Igra ta kav pos tao vi {e ne go o~it nas ta vak ke Soba pani Klub boraca wegovog opusa. Zodijak Neobi~na pri~a Kroz sve svoje filmove Fin~er dis-

kre tno pro vla ~i mo tiv osje}awa la `ne sigurnosti. U wegovom idu}em, stilski i sa dr`aj no naj kon ven ci onal ni jem dje lu, akcionom trileru “Soba panike“, (2002) to postaje i osnovni motiv. Glavna junakiwa (Yodi Fos ter), sa mo hra na maj ka s k}erkom, kupuje rasko{an stan u elitnoj ~et vrti. Stan je spe ci fi ~an jer u se bi ima ugra|enu bezbjednosnu sobu za slu~ajeve provala ili drugih opasnosti. Me|utim, pri li kom je dne ta kve pro va le, so ba-tvr|a va pos ta je so ba-ka vez za svo je dvi je sta nar ke. Fin ~er i ovu fil msku priliku koristi za nagla{avawe specifi~ne poruke - u histeri~noj potrazi za si gur no{ }u qudi sa mo gra de za tvo re od svojih strahova, produbquju}i svoju izolaciju i gubitak identiteta. Film “Zodijak“ (2006) na prvi pogled izgleda kao da izlazi izvan okvira wegove autorske preokupacije. Kada se zna da Zodijak spada u rijetke primjerke serij-

skog ubice koji nikada nije uhva}en, stvari postaju mrvicu jasnije. Zodijak je jo{ je dna oso ba bez iden ti te ta. To ga ubi cu ni su ~i ni la to li ko sa bla snim wego va zlodjela, koliko arogantna navika da ih detaqno opisuje u pismima koja je slao u novine. U namjeri da postigne {to vi{e retro ugo |aj fil ma, na lik “Svim pred sje dnikovim qudima“, rediteq je odlu~io da ga u potpunosti snimi najnovijom digitalnom tehnologijom, kori{}enom, izme|u ostalog, i na “Kolateralu“. - Ne znam koliko bi filmovi trebalo da budu zabavni. Mene uvijek vi{e zanima ju fil mo vi ko ji os tavqaju o`iqke izjavio je jednom prilikom. Svoje likove redovno smje{ta u hladne, mra~ne enterijere, lica junaka redovno prikazuje u sjena ma i ko ris te }i se pri gu {e nim tonovima dodatno nagla{ava wihova unutra{wa stawa.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak J.T. i Ri~ `arko `ele da odu sa Se mom i Da nom na ski jawe. Kako nemaju novca za put i smje{taj, mom ci se pri ja ve na ta kmi ~ewe u strip ti zu u obli`wem no}nom klubu. Za to vrijeme Frenk i Kerol u crkvi upoznaju mladi par kojem ponosno pre pri ~a va ju svoj za je dni ~ki `ivot. Utorak Frenk i J.T. odla ze da gle da ju ko {ar ka {ku uta kmi cu na

kojoj, igrom slu~aja, J.T. osvoji nov kamion. Me|utim, Frenk i J.T ne mogu se dogovoriti ~iji je ta~no kamion i {ta }e s wim pa u pomo} zovu Kerol i wenog prijateqa, dr`avnog sudiju koji }e po sud skim pra vi li ma odlu ~iti ko je vlasnik. Srijeda Al se prijavila na audiciju za po zo ri {nu pred sta vu, ali os ta la je ne ugo dno izne na |e na ka da su joj pro du cen ti po nu di li da bude zamjena glavnoj glu-

mi ci. I dok Al iz pro tes ta odbija da nau~i tekst, Dana sazna je da je Li li do bi la naj boqe oci je ne na psi ho lo {kom tes tu te da je pra vi ge ni je za svoje godine. ^etvrtak Nakon godinu provedenih na pu to vawu oko svi je ta, Ko di se vra tio u po ro di cu Lam bert. I dok su djeca od wega dobila svako ja ke ~u dne po klo ne, Frenk i Kerol toliko su ostali iznena|eni svojim da su se vrlo brzo po-

sva|ali oko wegovog kori{tewa. Petak Frenk i Kerol odlu~ili su da prodaju svoju porodi~nu ku}u. Mladi poslovni par koji je do{ao u obilazak ku}e odu{evi se i `eli da je odmah kupi. Zato su Frenku i Kerol dali ponudu koju oni jednostavno ne mogu odbiti. Ni su svi odu {evqeni {to }e po ro di ca na po kon oti }i iz ti je sne ku }e. Ma la Li li pred svima se pobunila i ne `eli da se iseli.

NOVA

Ponedjeqak Zrinka se dvoumi i kona~no donosi odluku o tome da li }e se udati ili ne. Lorena pati zbog vjen ~awa, a ka da po mi sli da je Ran ko os ta vio Zrin ku, ba ca mu se u zagrqaj. Zrinka bje`i u {umu, a Kuka i Damir krenu u potra gu. Zla ta nas tavqa sa sva tov skom ve ~e rom, a Ko ra na prokliwe goste svatova koji se vesele uz sarmu. Utorak Cijelo selo je oboqelo zbog Koraninog prokletstva. Dra`en uzalud poku{ava da sazna razlog epidemije. Lorena odlu~i preuzeti svoj `ivot u vlastite ruke kada sa zna da je Zrin ka os ta vi la Ranka pred oltarom, a ne obratno. Tomo i Dra`en moraju sara|ivati uprkos rivalstvu. Jana se nada kako }e Tomo postati dio wene porodice. Damir `eli biti razlog Zrinkinog bijega iz crkve. Srijeda Uvrije|ena Lorena ne usu|uje se u}i u qubavnu vezu s Rankom koji se kune u pravu qubav. Ru`a prije-

Глас Српске

ti Lo re ni da se klo ni Ran ka. Zrinka i Damir dijele intimne trenutke uz opojna sredstva. Bo`o za pecawe umjesto mre`e koristi Ru`in stolwak. Dra`en je nesre}an zbog Jane i Ankinog gatawa. Koranina ~arobna ogrlica neo~ekivano osiroma{uje Tomu. Zrinka

saznaje za Rankove posjete Sa{ki. ^etvrtak Lorena je odlu~na u tome da ne nastavi vezu s Rankom. Dra`en shvata da su mu sve {anse kod Jane propale. Saznaje i ko je Mirin otac. An dri ja i Ru `a se

po sva |a ju oko Lo re ne. Zrin ka priznaje Damiru da ga voli, ali ne osje }a se spre mnom ima ti s wim ne {to vi {e od pri ja teqstva. Ran ko odlu ~i Lo re ni re}i sve o sebi. Tomo iskoristi tre nu tak Lo re ni ne ne pa`we i ukrade penzije.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 7 9 2008. 21 - 27. novembar

HRT 1

Ponedjeqak Leopard se sukobqava s Mari~i u Amadorovom stanu i pita je je li zaqubqena u drugog mu{karca. Amador sti`e ku}i i Leopard misli da je on otac Mari~iinog djeteta. Huan Miguel ispri~a Eduardu o te{koj situaciji u kojoj je wegov prijateq Omar, koji je zaqubqen u Iris, odnosno u Mari~i. Eduardo mu ka`e kako mora izabrati izme|u Blanke Silve i Mari~i. Huan Miguel otkrije da Mari~iino dijete nije umrlo kao {to mu je ona rekla. Otac Anselmo prekori Mari~i {to nije rekla istinu Leopardu. Beki, Rocio i Vicente odlaze u pozori{te da gledaju Mari~i, a Rocio i Vicente joj ka`u kako }e se vjen~ati. Mari~i se sukobqava s Huanom Miguelom jer je on optu`i da mu je lagala da je dijete umrlo i skrivala ga od wega, a ona mu ka`e kako je Amador djetetov otac. Utorak Huan Miguel ka`e Leopardu da je Iris s drugim ~ovjekom. Mari~i ka`e Amadoru da je Huan Miguel `eli vidjeti. Huan Miguel poku{a uvjeriti Leoparda da zaboravi Iris, ali mu Leopardo ka`e da je voli. Amador pristane pretvarati se da je otac Mari~iinog djeteta. Huan Miguel svjedo~i na su|ewu protiv Blanke Silve i odbrana ga optu`i da je planirao po~initi zlo~in zajedno s wom. Patricio se sukobi sa Cecilijom zbog wenog razgovora s Estefanijom. On joj ka`e kako je previ{e voli i jo{ je uvijek podr`ava. Huan Miguel govori o poreme}aju podvojene li~nosti i to na vrlo smiren i uvjerqiv na~in. Leopard odlazi da posjeti Mari~i i `eli da zaboravi sve {to se dogodilo i da odvede wu i wenog sina nazad na imawe s Kandelarijom kako bi ponovo bili zajedno. Amador misli da je pri~a o Blankinoj podvojenoj li~nosti dobra tema za predstavu. Cecilija se `eli pribli`iti Mari~i i moli

Rocio da sazna gdje ona stanuje. Srijeda Tu`ilac ispituje Blanku na su|ewu koje se vodi protiv we. Kada osjeti da je pod pritiskom, pojavquje se Ivet. Leopard ponovo posje}uje Iris i pozove je da iza|u tu ve~e, ali ona ga odbije. Ivet se bori s ~uvarima u sudnici i uspije dohvatiti pi{toq, koji koristi da bi zaprijetila svima u sudnici. Leopard ka `e Iris da je su di ja Ve lar de Mari~iin otac i da je Cecilija imala saobra}ajnu nesre}u. Mari~i ne mo`e u to da povjeruje. Huan Miguel poku{ava uvjeriti Ivet da mu preda pi{toq i ona puca na wega. Patricio moli Ceciliju da zaboravi Mari~i i ka`e joj da mora odabrati izme|u wega i Mari~i. Kada Blanka preuzme kontrolu nad sobom su|ewe se nastavqa i advokati Roha i Volker govore kako je Ivet ubila Vivijanu. Blanka je oslobo|ena. ^etvrtak Pa tri cio pri zna Ma ri ~i da je wen otac, ali ne `eli da ima nikakve obaveze. Huan Miguel odvodi Blanku ku}i i govori Oneliji da do nedjeqe mora napustiti wenu ku}u. Mari~i se sva|a sa sudijom Velardeom i podsje}a ga koliko puta je odbio i pona{ao se lo{e prema woj i govori mu da ne `eli ni{ta od wega ili wegove `ene jer mo`e uspjeti sama u `ivotu. Onelija pakuje stva ri i ka `e Ma ji ti da odla zi na put. Blanka ispri~a Rocio o tome {ta se dogodilo na su|ewu i prizna joj da je ponekad strah da bi se to moglo ponoviti. Mari~i susre}e Ramona koji }e glumiti s wom u novoj predstavi. Mari~i je `alosna zbog toga {to se dogodilo sa sudijom i ne `eli se popeti na pozornicu. Huan Miguel upozna Leoparda i Blanku.

Petak Mari~i prizna Huanu Miguelu da ga je ostavila iako ga jo{ uvijek voli. Onelija se pretvara da je bolesna. Rocio posje}uje Ceciliju i daje joj Mari~iinu adresu. Nelson se izvini Elsi jer je bio sebi~an i nije htio s wom imati dijete. Blanka postaje vrlo nervozna kada ugleda Leoparda, ali ne razumije za{to. On primijeti da ga ona izbjegava. Huan

Miguel i Mari~i se sva|aju, a on joj ka`e da nije smjela oti}i. Ona mu ispri~a kako se osje}ala kad je saznala za Vivijaninu trudno}u, ali on joj ka`e kako je to bila samo jedna od Vivijaninih la`i te joj prizna da je jo{ uvijek voli.

ATV

Ponedjeqak San ti ja go go vo ri mom ci ma iz benda da se vi|a sa Estrelom. Sebasti jan sti `e ku }i ka sno, {to ve oma quti Paulu. Enrikeov advokat dolazi kod Viktorije sa papirima za razvod. En ri ke ku pu je vje re ni ~ki prsten za Tatijanu. Viktorija je {okirana, jer joj Enrike ostavqa samo ku}u. I Paula i Sebastijan su veoma iznena|eni wegovim pona{awem. Valerija govori Jeronimu da }e mu pomo}i u pripremi ve~ere. Viktorija i Enrike se sukobqavaju. Utorak Vi kto ri ja po sje }u je En ri kea na poslu kako bi joj on li~no potvrdio da je ono {to advokat govori istina. Poslije toga se savjetuje i sa prijateqicama, jer ne zna kako da se posta vi. Ge rar da ova si tu aci ja ve oma zabriwava. Marijana i Arturo su potpuno sami u Heleninoj ku}i, te to iskori{tavaju i vode qubav. Viktori ja sa op {ta va dje ci o~e vu odlu ku. Jedini koji je podr`ava je Santijago. Srijeda Martin pokazuje Jeronimu internet stra ni cu ko ju di je li s ne kim pri ja teqima. Odu {evqena Ta ti ja na pokazuje Valeriji vjereni~ki prsten koji je dobila, ali je Valerija razo~arana wenom odlukom da se za wega uda. Paula i Marijana i daqe ne daju

ni ka kvu po dr{ku maj ci. En ri ke se sastaje sa djecom kako bi poku{ao da oprav da svo ju odlu ku. Svi su ve oma uznemireni, jer smatraju da nije pravedan. ^etvrtak Jeronimo poziva Viktoriju na ve~e ru. Va le ri ja ~u va Mar ti na dok je Je ro ni mo sa Vi kto ri jom. En ri ke i Ta ti ja na po ~iwu da pla ni ra ju vjen ~awe. Elena od Gerarda tra`i da ne po dr`a va En ri kea to kom ra zvo da. Konobar u restoranu misli da je Vikto ri ja Je ro ni mo va maj ka. En ri ke go vo ri Me me da uki da fi nan sij sku pomo} Viktoriji zato {to nije ostavila Jeronima. Ipak, Fernanda savjetuje Viktoriju da to ne radi. Petak Fer nan da ubje |u je Vi kto ri ju da }e pogrije{iti ako ostavi Jeronima. Me me go vo ri Fer nan di da je naj boqe da se vrati u Sjediwene Dr`ave sa Ro ber tom. I Me me bi ra do kre nu la s wom. Je ro ni mo raz go va ra sa Enrikeom. Viktorija u samoposluzi ne mo `e da pla ti, jer su joj sve kreditne kartice blokirane. Santijago prijateqima iz benda govori da vi {e ne }e mo }i u~es tvo va ti u pla }awu prostora u kojem vje`baju. Tatija na sa op {ta va En ri keu da je odredila datum vjen~awa. Viktorija dolazi kod Kamile u potrazi za ramenom za plakawe.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

Nova, srijeda, 22.10

“Doktor s Beverli Hilsa“

Snovi iz operacione sale
Mlade majke koje `ele da se rije{e naslaga na stomaku, glumice koje `ele da poboq{aju svoj izgled te mu{karci koji `ele da izgledaju privla~nije, primjeri su pacijenata koji tra`e spas u plasti~noj hirurgiji
U da na{wem svi je tu kult tijela polako postaje glavni ideal kojem qudi te`e, a mno gi ne pre `u ni pred ~im da bi svoj izgled doveli do savr{enstva. Plasti~ni hirurzi su u tome vidjeli svoju priliku. Zbog sve ve}e opsesije za savr{e nim iz gle dom plas ti ~na hi rur gi ja do slo vno cvjeta. Kako izgleda `ivot je dnog plas ti ~nog hi rur ga koji `ivi i radi ni mawe ni vi {e ne go na Be ver li Hilsu, koji su wegovi li~ni ciqevi te od ~ega se sve sasto ji wego va sva ko dne vi ca, gledaoci imaju priliku da prate u uzbudqivim nastavcima nove dokumentarne serije. Mladi plasti~ni hirurg na Beverli Hilsu ima samo jedan ciq - da postane najboqi u svom poslu. Serija prati stvaran `ivot doktora Roberta Reja koji nastoji da postane savr{en, kako u poslu tako i u porodi~nom `i vo tu. Put do wego vog ciqa nije nimalo lak. Veli ka kon ku ren ci ja me |u plas ti ~nim hi rur zi ma na Beverli Hilsu te zahtjevni pacijenti doktoru Reju zadaju mnoge probleme. Danas se slo bo dno mo `e re }i da je plasti~na hirurgija postala vrlo rasprostrawena, ali i uzrok op se si je sa vr{e nim izgledom kod mnogih `ena i mu{karaca koji robuju kultu tijela. Sve vi{e qudi odlu~uje se za hirur{ke zahvate koji mijewaju wihov izgled. Ova je din stve na do ku men tarna serija gledaocima daje vje ro dos to jan uvid u te `ak, zah tje van i od go vo ran posao jednog plasti~nog hirurga. Mla de maj ke ko je `e le da se rije{e naslaga na stomaku, glumice koje `ele da poboq{aju svoj izgled te mu{karci koji `ele da izgledaju privla~nije, primjeri su pa ci je na ta ko ji tra `e spas u plasti~noj hirurgiji. Modeli koji `ele da vrate svoj izgled da bi pre`ivjeli u okru tnom svi je tu {o ubi znisa od doktora Reja }e zahti je va ti kom pli ko va ne i ponekad vrlo te{ke zahvate. Tra`e}i savjete od starijih i iskusnijih kolega Robert }e pacijentima predstaviti i ve li ke stru~wake iz po dru ~ja es tet ske hi rur gi je. Rej tako upoznaje vrsne hirurge Beverli Hilsa. Me|u svojim operacijama doktor Rej }e se susresti i s vrlo komplikovanim operacijama na ko ji ma ~ak ne }e ni {ta ni zaraditi.

ATV, subota i nedjeqa, 8.00
“Dvogled“

Skandali magnet za publiku
U ovonedjeqnom izdawu ekipa “Dvogleda“ prikaza}e nam sve skandale “Velikog brata“ i “Farme“. Ko je zapravo kontroverzna uku}anka ku}e na Ko{utwaku Dragica, koja vrlo ~esto komunicira sama sa sobom? Za{to su svi farmeri protiv Maje Nikoli}? Zbog ~ega se popularna pjeva~ica zamjerila `enama na imawu u Barajevu? Ekipa “Dvogleda“ vodi vas na Sedmicu mode u Bawu Luku. Koliko je kriza uticala na doma}e dizajnere? Postoje li modne ikone u BiH? Ledi Gaga, od djevojke iz kom{iluka do muzi~ke dive. Koliko stru~waka je osmi{qavalo imiy, trenutno najpopularnije pjeva~ice u svijetu. Ko je izmislio pri~u da je Gaga hermafrodit?

ATV, subota, 12.00
“EU zona“ - serijal u pet emisija

Evropska iskustva
“EU zona“, mini-serijal tematskih emisija u kojima }e se govoriti o evropskim iskustvima nekoliko zemaqa koje su ve} ~lanice EU ili su na putu da to postanu, od 21. novembra - svake subote u 12 ~asova mo}i }ete pratiti na ATV-u. Serijal ure|uje i vodi Predrag ]urkovi}. Svaka od pet emisija je reporta`a o evropskim iskustvima pet dr`ava (Ma|arska, Rumunija, Litvanija, Kipar i Turska) u pojedinim oblastima kao {to su: poqoprivreda, javna administracija, obrazovawe, za{tita potro{a~a, ekonomska politika, za{tita okoline... Poslije reporta`e sa gostima u studiju nastavqa se debata, kao i komentari. U reporta`ama iz navedenih zemaqa kao sagovornici se pojavquju najva`niji predstavnici politi~kog, dru{tvenog, ekonomskog, privrednog `ivota ali i tzv. obi~ni qudi, koji svjedo~e o promjenama u wihovim zemqama tokom godina pribli`avawa i ~lanstva u EU. U studijskim debatama poslije reporta`a u~estvova}e osobe koje predstavqaju pomenute dr`ave u ambasadama ili konzulatima u BiH, kao i predstavnici ovda{wih institucija ~ije aktivnosti bi trebalo da budu upravo evrop ski in te gra ti vni pro ce si, eko nom ski stru~waci, predstavnici nevladinog sektora i civilnog dru{tva, studenti, univerzitetski profesori, analiti~ari i drugi.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 9 9 2008. 21 - 27. novembar

Deset seksi glumica

Ko se to ne bi qubio s Megan Foks, grlio s An|elinom Xoli i bio blizak sa Emom Votson? A za qubiteqe engleskih dama, tu je i Kejt Vinslet
^itaoci “Empajera“ izabrali su najseksepilnije filmske glumice, a ovdje je izdvojeno prvih deset

1. MEGAN FOKS

6. NATALI PORTMAN
Stalno je zovu “modernom Odri Hepbern“, a time vaqda `ele re}i da wena qepota traje i traje. Na po~etku karijere htjela je da izbjegne imix Lolite, ali vremenom je po~ela da prihvata sve vi{e eroti~nih uloga.

Mnogi bi je rado ubili, no ostali bi je radije... qubili! Izgleda seksi, a pona{a se divqe, pa su je ve} proglasili nasqednicom An|eline Xoli!

2. AN\ELINA XOLI
Proslavila se kao prava divqa djevojka koja voli tetova`e, biseksualne eksperimente i no`eve. Otkako je postala mama, malo se smirila, ali sada je wena eroti~nost za{la u zrelu fazu.

7. KRISTEN STJUART
Iako novinari u {ali govore da je “po~ela karijeru kao dvojnik Makalaja Kalkina“ (Soba panike), mala Kristen je porasla i sada je qepotica koja izgleda kao da ne brine previ{e o svom izgledu ili odje}i, ali ba{ ta opu{tenost privla~i qude.

3. EMA VOTSON
Mnogi su ~ekali da Ema navr{i 18 pa su tek onda priznali da ih ova djevoj~ica stra{no privla~i. Hermiona je odrasla i pokazala porculansku qepotu, a svi samo ~ekaju kada }e pokazati i ne{to vi{e. Mnogi bi je rado gledali kako izlazi iz kade.

8. MILA KUNIS
Ukrajinska qepotica proslavila se ulogom razma`ene glupa~e u “Ludim sedamdesetim“, a kasnije je opet dokazala da joj le`e komi~ne uloge. Vaqda je zato mnogi mu{karci stalno gledaju s osmijehom.

4. SKARLET JOHANSON

9. HELENA BONAM KARTER

Lice djevoj~ice u tijelu punom oblina, i to s promuklim glasom koji pjeva balade Toma Vejtsa... Opasna kombinacija.

Po~ela je kao qupka dama u kostimiranim dramama, a otkada je po~ela da dobija uloge negativki, sve je privla~nija i privla~nija.

5. ZOE SALDANA

10. KEJT VINSLET

Po~ela je kao seksi djevojka u novim “Zvjezdanim stazama“, a sada slijedi i wen nastup u “Avataru“. I bez 3D-a vidimo da ima tijelo s oblinama koje str{e u svim dimenzijama.

Rodila je dvoje djece, ali jo{ uvijek ne bje`i od eroti~nih uloga. Za svoje seksi uloge ve} je odavno zaslu`ila Oskara.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 10 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

program

TV

RT RS

23.10

ATV

16.00

Salome Lerner upravo zavr{ava pisawe autobiografije. Odlazi na gostovawe kod francuskog {oumena Bernara Pivoa. Pivo dolazi na ideju da snimi film prema Salominoj intrigantnoj pri~i. Nakon {to je srela mladog pijanistu Erika Ber{oa, Salome vjeruje da je zapravo vidjela svog davno izgubqenog brata, koji je bio muzi~ar. Mislila je da je brata i roditeqe izgubila, 1943. Me|utim, Lernerovi su uspjeli da pobjegnu od Gestapoa i vrlo je mogu}e da su se doselili ba{ u Pariz. Uloge: Ani @irardo, @an-Luj Trentiwan, Fransoa Fabjen Re`ija: Klod Lelu{

Oti}i i vratiti se

Zbogom, Brus Li
Stoun, u~iteq borila~kih vje{tina i veliki fan Brusa Lija, pada u o~aj kad ~uje za iznenadnu smrt svog heroja. Poku{ava da se iz depresije izvu~e alkoholom, ali ne uspijeva, pa odlu~uje da istra`i okolnosti pod kojima je umro ovaj veliki majstor. Stoun ubrzo otkriva da je Li ubijen i odlu~uje da ubice izvede pred lice pravde. Uloge: Brus Li, Xon ^eung, Mao [an Re`ija: Kvan ^ang Li
15.10 16.10 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 22.00 0.20 1.10 2.30 4.10 Acapulco Heat, serija Emisija o filmu Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Info Ekskluziv Ku}a Velike mame FILM @estoki policajac Mimohod Ku}a Velike mame FILM Tekila FILM Doktor za slomqena srca 17.50 19.30 20.00 22.20 22.40 23.00 0.00 0.30 1.30 3.10 5.00 Fudbal: Liverpul - Man~ester Siti Vrele gume Dje~ija Pjesma Evrovizije Svijet sporta Jelen super liga [ou Ivane Jordan Vrele gume Vaterpolo Fudbal: Sanderlend - Arsenal Fudbal: Liverpul - Man~ester Siti [ou Ivane Jordan

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.10 9.00 9.10 9.50 10.00 10.20 10.25 10.30 11.00 11.20 11.50 12.00 12.10 12.40 13.00 13.40 14.10 15.00 15.50 16.40 17.00 17.05 17.50 18.30 19.30 20.10 20.40 21.20 22.10 23.00 23.10 1.00 1.40 2.30 3.20 3.50 4.40 5.30 Info kanal Magazin Muzika Kuhiwica Vijesti Jutro u Srpskoj Vijesti Dolina sunca, serija Super Bili Mali Dnevnik Dadli, crtani film Ulica dobre voqe Lovci na zmajeve, crtani film Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film 130 godina postojawa {kole “Dositej Obradovi}“ Vijesti Pravoslavqe Rije~ vjere Turizam plus Saobra}aj i mi Simpl majnds u Bawoj Luci @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Povratak Sandokana, serija Aktuelnosti Vijesti Dolina sunca, serija Jabuka Globalna sedmica preduzetni{tva Dnevnik Sviraj ne{to narodno U orlovom gnijezdu Krajwa sila, serija Prvi talas, serija Vijesti FILM Oti}i i vratiti se Mjesto zlo~ina: Majami, serija Prvi talas, serija Krajwa sila, serija Dnevnik Top FM 20 Turizam plus Saobra}aj i mi

PINK BH
7.20 7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 12.30 14.00 14.10 14.40 15.50 16.00 17.00 18.30 18.50 19.20 20.10 21.00 0.00 1.40 2.40 2.50 3.00 5.00 6.30 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Napu{teni an|eo BH net Farma Veliki brat Info top Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold muzika Info top Veliki brat Ja imam talenat Info top Napu{teni an|eo, serija [ou tajm Info top Mobih Kad na vrbi rodi gro`|e, serija Seks i selo, serija Farma FILM \avoqi advokat Veliki brat Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 14.50 15.00 15.50 15.55 16.50 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 23.50 23.55 0.20 1.50 2.00 3.00 3.50 4.40 5.10 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Mansarda, serija Dnevnik Sport plus Lud, zbuwen, normalan, serija Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Jesen sti`e duwo moja, serija FILM Lajawe na zvezde Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Jesen sti`e duwo moja, serija TV Bingo FILM Nomad Vijesti Koko [anel na filmu FILM Osveta {mokqana Vijesti Jesen sti`e duwo moja, serija Vi i Mira Adawa Polak TV lica Kvadratura kruga Slagalica

HRT 1
6.50 7.30 8.00 8.10 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 14.50 15.50 16.30 16.50 17.10 17.40 18.30 19.10 19.30 20.10 21.50 22.10 0.10 1.50 3.20 4.20 5.10 Nau~na petica Iza ekrana Vijesti FILM Posqedwa kola Vijesti Ku}ni qubimci Veterani mira Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Prizma Duhovni izazovi Jelovnici izgubqenog vremena Reporteri Obrazovni program Vijesti Kulturna ba{tina Kalafati s Dunava Svirci moji U istom loncu Loto Dnevnik Ples sa zvijezdama Vijesti FILM Rat Rouzovih FILM U zemqi `ena FILM Tama Reporteri Svirci moji Oprezno s an|elom, serija

Gold muzika Pink xuboks

BHT 1
7.00 7.30 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 13.40 15.40 15.50 18.00 18.50 19.00 19.30 20.10 23.00 23.10 0.10 1.40 Prirodna ba{tina BiH Moja porodica, serija Vijesti Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Mini {kola FILM Maca Vijesti Govor ti{ine Hotel Babilon, serija Vijesti Tribunal Na terapiji, serija Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Liverpul - Man~ester Siti Vijesti Fudbal: Sanderlend - Arsenal Divqa Kina Ozi Bu, crtani film Dnevnik Ku}ni qubimci, serija Dje~ija pjesma Evrovizije Vijesti Ve~eras sa Xulsom Holandom FILM Qetna oluja Divqa Kina

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 11.20 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.30 19.00 19.40 20.00 Kirbi, crtani film Jutarwi program Vijesti Doktor Xekil i mister Hajd, crtani film Vitafon Pepa Pra{~i}, crtani film Vijesti EU zona Auto {op magazin Kviz i grad Dosije FBI FILM Zbogom, Brus Li FILM Tesna ko`a 3 Vijesti Muzika Fudbal: Real Madrid - Rasing Santander 22.00 Stipe u gostima, serija 23.00 Brus Li, serija 0.00 FILM Emanuela

HRT 2
7.20 7.50 8.00 8.40 8.50 8.55 9.20 9.50 10.10 11.00 11.50 13.20 13.50 14.30 15.20 16.50 17.50 20.00 23.10 101 dalmatinac, crtani film Legenda o Tarzanu, crtani film Na kraju ulice Ninin kutak Danica Leo, serija Kokice Igrajmo se Parlaonica Briqantin Hrvatski pisci na TV ekranu KS automagazin ^etiri zida Izme|u zemqe i neba Rukomet: Alingsas - Zagreb CO Plivawe Ko{arka: Zvezda - Cibona Volim fudbal Dobre namjere, serija

RTS 2
6.10 7.00 7.50 9.40 10.30 11.00 11.30 12.10 12.30 13.00 13.30 13.50 14.20 15.30 15.40 15.50 Znawe imawe TV lica FILM Plesa~ na vjetru Vjerski mozaik Srbije Klinika vet Profil i profit Kwiga utisaka Agroinfo Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Leti leti, pjesmo moja mila Vaterpolo Total tenis Reli Fudbal: Sanderlend - Arsenal

OBN
8.00 9.50 11.50 12.50 13.30 14.20 Ku}a velike mame Rat bendova ^uvari planete Stoka {ou Ke~eri Sa{ina ekipa, serija

subota, 21. novembar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 119 2008. 21 - 27. novembar

ATV

17.30

Tesna ko`a 3
Slu`benik Panti}, u gu`vi gradskog autobusa, izgubi ta{nu sa poslovnim projektima, a na|e sli~nu, punu deviza. Taj novac mijewa wegov `ivot, i privatni i poslovni, a uti~e i na ambicije drugih. Wegov direktor planira da se pomo}u wih “razdu`i“ kod gangstera, ali Panti}, uprkos svemu, ostaje mali, po{ten ~ovjek i vra}a novac vlasniku od kojeg ne dobija ni o~ekivanu nagradu. Me|utim, dolazi do obrta kojim su svi iznena|eni. Uloge: Milan Gutovi}, Nikola Simi}, Gojko Baleti} Re`ija: Aleksandar \or|evi}
0.00 No} u pozori{tu 1.10 Gara`a

K3
10.00 10.10 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 Vijesti Top 10 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti TV ordinacija Tvin Piks, serija Super hitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega saund
FILM

NOVA TV
5.30 7.30 7.40 8.10 8.30 8.50 9.10 9.40 10.40 11.40 12.40 14.30 16.50 17.00 17.50 18.20 19.10 20.00 22.20 0.20 2.40 4.10 5.40 Ezo TV Bumba, crtani film Mo}ni renxeri, serija Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora, crtani film Doma}ice iz visokog dru{tva, serija U sedmom nebu, serija Smolvil, serija FILM Ukradeno srce FILM Zlo~esti de~ki Vijesti Kod Ane Bra~ne vode, serija Lud, zbuwen, normalan, serija Dnevnik FILM Vodeni svijet FILM Tok vremena FILM Doni Brasko FILM Istina o ^arliju FILM Dr`avno vlasni{tvo Doma}ice iz visokog dru{tva, serija

22.00 23.50 0.30 1.00 1.20

FILM Zatvorski krug Kalifornikacija, serija Nadrealiti {ou Moda Info kanal

000
PINK BH

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Opasni susreti Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Spasavawe Partenona Megastrukture Xinovska sviwa Kengurski haos Posqedwe Guslofovo putovawe Nacisti~ka ekspedicija Razbijawe Berlinskog zida Razbijawe Berlinskog zida Avionske nesre}e Upoznajte domoroce Opasna putovawa ]orkirani u inostranstvu Tabu Avionske nesre}e Upoznajte domoroce Opasna putovawa ]orkirani u inostranstvu Tabu Razbijawe Berlinskog zida Avionske nesre}e Napravqeni da ubiju

Kevin Lomaks, perspektivni advokat, seli se sa `enom u Wujork jer dobija posao u velikoj advokatskoj firmi. Ali, wegovoj `eni se ne do-

\avoqi advokat

padaju mnoge stvari u toj firmi, koje Kevin u po~etku ne primje}uje. Kad i sam po~iwe da ih uvi|a, ve} je kasno.

Uloge: Al Pa}ino, Kijanu Rivs, [arliz Teron Re`ija: Tejlor Hekford

Astrologija No}ni program

FTV
7.00 8.00 8.05 8.30 11.00 11.30 12.00 12.05 12.30 14.10 15.00 16.00 16.40 16.45 17.10 19.10 19.30 20.30 21.30 22.10 22.20 0.00 1.00 Turizam plus Vijesti Mali {lager Ziz Fil iz budu}nosti, serija Duh iz Australije, serija Vijesti Mozaik religija Pitawe po{tovawa, serija Qeto u Zlatnoj dolini, serija Dok. program FILM Mjesto zlo~ina: Majami Vijesti Sarajevska hronika Rukomet: Bosna BH Gas - Weszprem Loto Dnevnik Dobri qudi, {ou Lud zbuwen normalan, serija Vijesti
FILM

2000
NOVA

RTL
6.40 7.30 7.50 8.50 9.30 10.10 11.10 11.40 13.40 15.40 17.20 18.30 19.00 20.00 21.50 23.40 1.20 Heroji iz strasti, serija Astro Boj, crtani film Ulica Sezam Bajkeri s Marsa, crtani film Ben 10, crtani film Tajna ~okolade, serija Jedna od de~kiju, serija Kidco, film Fudbal: Liverpul - Man~ester Siti FILM Za~in qubavi Zvijezde ekstra Vijesti Diskaveri FILM Kraq {korpiona FILM Ubistvo u Bijeloj ku}i FILM Otrovna Ajvi FILM Za~in qubavi

RADIO RS
6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 Korijeni, emisija o nacionalnim mawinama 10.00 Vijesti 10.05 Riznica znawa 11.00 Vijesti 11.05 Zvjezdano nebo djetiwstva 12.00 Vijesti 12.10 Zvrk 13.00 Vijesti 13.05 Starogradska muzika 13.30 Narodna muzika 14.00 Vijesti 14.05 Sportsko-zabavno popodne 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 18.00 Vijesti 18.05 Tkanica od nota 19.00 Vijesti 19.10 Muzi~ka emisija, zabavna muzika 19.30 Muzika naroda 20.00 Vijesti 20.05 Evergrin klub 21.00 Vijesti 22.00 Vijesti 22.05 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Muzika za laku no} 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program

U budu}nosti je globalno zatopqewe dovelo do otapawa polarnih kapa. Zemqa je gotovo u potpunosti prekrivena vodom, postoji tek jedno mitsko kopneno podru~je koje jo{ niko nije vidio vlastitim o~ima. Ve}ina pre`ivjelih rasporedila se po improvizovanim plutaju}im kolonijalnim naseqima, a drugi, me|u kojima i usamqeni Pomorac, lutaju beskrajnim morima u potrazi za hranom i pi}em. Jednog dana Pomorac stigne u koloniju kako bi

Vodeni svijet

obnovio zalihe. Kad tamo{wi stanovnici otkriju da je on, u stvari mutant - ~ovjek sa {krgama, osude ga na smrt. Igrom slu~aja, u isto vrijeme koloniju napadnu gusari sa Dikonom na ~elu, koji namjeravaju da otmu djevoj~icu Enolu, na ~ijim je le|ima navodno tetovirana karta koja vodi do kopna. Kako bi je spasila, wena starateqka Helen oslobodi Pomorca, a zauzvrat od wega zatra`i da im pomogne da pobjegnu i da ih odvede do mitskog ostrva.

Uloge: Kevin Kostner, Denis Hoper, ^eim Girafi Re`ija: Kevin Rejnolds

Qeto u Zlatnoj dolini, serija Pitawe po{tovawa, serija

B 92
7.00 7.20 7.50 8.10 8.40 9.00 11.00 12.00 12.05 13.30 14.00 16.00 16.30 17.20 17.25 17.50 18.30 19.00 19.30 20.00 Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe Asteriks protiv Cezara, crtani film Veliki brat Vijesti Popodne Magazin FILM Wema~ka kolona Vijesti Bu|elar Dvougao Potraga Patrola Vijesti Vrlo va`ni Oplaneti se Veliki brat

BN
6.30 9.00 10.30 13.50 14.20 15.00 16.00 16.10 16.50 18.20 19.30 20.00 20.30 22.00 23.00 0.00 1.30 3.10 Jutarwi program
FILM

Sponzoru{e, serija Stil Auto{op Biqana za vas Novosti Pri~e iz Crne Gore Kao kod svoje ku}e Tu|e sla|e Monitor Vitafon zvuk koji lije~i Uz {ank Pregled dana. Muzika
FILM FILM FILM

020
NOVA

Stari mafija{ “Lefti“ uzima na hijerarhijskoj qestvici jedne pod okriqe mladog sitnog lopo- od najzna~ajnijih mafija{kih va Donija Braska koji je u stva- porodica, istovremeno zaneri tajni agent FBI. maruju}i sopstvenu porodicu. Neuobi~ajeno prijateqstvo i Prijateqstvo, odanost porodipovjerewe se ra|a izme|u dva ci i izdaja su sjajno prikazani mu{karca. Doni brzo napreduje u ovom napetom trileru. Uloge: Al Pa}ino, Xoni Dep, Majkl Madsen Re`ija: Majk Wuel

Doni Brasko

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

program

TV

RTRS

20.10

ATV

20.00

Nekoliko godina ranije maloqetnici iz jednog doma za napu{tenu djecu iza{li su u grad i no}u, u nastupu gweva i o~ajawa, ru{ili su, razbijali i uni{tavali sve {to im se na{lo na putu. Iza wih ostala je pusto{ i pitawe za{to su to u~inili. Idu}i tragom te vijesti, autori filma posjetili su vi{e ustanova i na osnovu istinitih sudbina iz prihvatili{ta, bolnica i zatvora, sa~inili pri~u o troje “zaboravqenih“, dvojici mladi}a i jednoj djevojci. Uloge: Mirjana Jokovi}, Sr|an Todorovi}, Vera ^uki} Re`ija: Darko Baji}

Zaboravqeni

Iznad zakona

Niko je savladao borila~ke vje{tine u Japanu, radio za CIA u Vijetnamu, a danas je policajac u ^ikagu. Dobija dojavu o velikom poslu s drogom, ali kad do|e na lice mjesta, otkrije da je rije~ o eksplozivu, ne o narkoticima. Po{to dobije naredbu da se ne mije{a u ovaj slu~aj, Niko uvi|a da je i CIA upetqana. Otkriva da je agencija za koju radi spremna na mnogo {ta i odlu~uje da pokrene privatnu istragu. Uloge: Stiven Sigal, [eron Stoun, Pam Grir Re`ija: Endrju Dejvis
17.10 17.50 18.50 20.00 22.00 23.00 23.30 0.10 0.30 2.30 4.20 4.50 5.30 Sexiest Amanda O, serija Info Rat bendova Peper Denis, serija U|i slobodno Stoka {ou Vil i Grejs, serija Rat bendova Tekila, film U|i slobodno Stoka {ou Crveni tepih 16.20 16.50 18.50 19.20 19.50 20.00 21.00 22.10 22.50 23.40 0.20 2.00 3.50 5.10 Magazin Lige {ampiona Fudbal: Stouk Siti - Portsmut Emisija iz kulture Srpski isto~nici Trag u prostoru Horizont Frede laku no}, film Detektivske pri~e Dajana Rivs Vikend Evronet Fudbal: Hajduk - OFK Beograd Fudbal: Bolton - Blekburn Fudbal: Stouk Siti - Portsmut Detektivske pri~e

RTRS
6.00 6.30 6.40 7.30 8.00 8.10 9.00 9.10 10.00 10.05 10.10 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 17.10 18.00 18.30 19.30 20.10 21.50 22.30 23.00 23.50 0.00 0.50 2.30 3.30 4.30 5.10 Info kanal Muzika U orlovom gnijezdu Zdravqe je lijek Vijesti Jutarwi program Vijesti @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Bil Sawar Veseli autobusi Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Kvizolog Vijesti Snop Kapi zavi~aja Sviraj ne{to narodno Klara [eler, serija Herkul Poaro, serija Festival “Mali kompozitor“, hronika Ah ta planeta Vijesti Jabuka Magazin Lige {ampiona Razotkriveni Dnevnik Zaboravqeni, film Sportski pregled @ilet sport Istorija fudbala Vijesti Drezdenovi dosijei, serija Zaboravqeni, film [tikla Klara [eler, serija Dnevnik Snop

12.10 14.00 14.10 16.30 17.00 17.40 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00 2.00 3.00 3.10 3.20 4.00 6.00

Gold ekspres Info Veliki brat Seks i selo, serija Dvogled Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Info top Veliki brat Sve za qubav Farma Zvijezde Granda Veliki brat Qubav za jednu no}, film Veliki brat Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dvogled Film Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.40 13.00 13.10 13.30 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 0.00 0.10 1.30 2.00 2.05 3.00 3.40 4.30 5.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Kulinarski qetopis Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Vijesti SAT Vijesti Ono kao qubav, serija Bra}a po oru`ju, serija Robna ku}a Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Ono kao qubav, serija Ajrin i moje drugo ja, film Vijesti Ri~ijevi, serija Dnevnik Egzit Egzit Vijesti Ono kao qubav, serija Sat Balkanskom ulicom Sasvim prirodno Slagalica

HRT 1
6.00 6.20 6.40 7.10 8.00 8.10 9.10 10.00 10.10 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.40 18.30 19.10 19.30 20.10 21.10 22.00 22.20 0.20 2.10 2.50 3.40 4.20 5.10 Jelovnici izgubqenog vremena Glas domovine Obrazovni program Duhovni izazovi Vijesti Muzika Opera Vijesti Serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Jednog lijepog dana, film Lijepom na{om U istom loncu Loto Dnevnik Ko `eli biti milioner Serija Vijesti Wall Street, film Serija Gara`a Lijepom na{om U istom loncu Plodovi zemqe More

BHT 1
7.00 7.30 8.00 8.05 8.10 8.30 8.50 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 10.40 11.10 12.00 12.10 13.00 13.50 15.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.50 21.20 22.00 22.10 22.30 23.30 0.50 1.40 Prirodna ba{tina BiH Ku}ni qubimci, serija Vijesti Ozi Bu, crtani film Mumijevi, crtani film Tajanstveni vitez, crtani film Nema problema Redakcija D Kineski moreplovac, crtani film Vijesti TV Liberti Velika imena malih ekrana Josip Pejakovi}: U ime naroda Duhovni mostovi Vijesti Savana, serija Svijet hrane Fudbal: Vele` - Sloboda Fudbal: Totenhem Hotspur - Vigan Atletik Liga {ampiona, magazin Smawi gas Dnevnik Putovawa putovawa Qudi sa Medisona, serija Global Muslimani u Evropi Vijesti Sport Debatama o debatama Tinejxerka, film Svijet hrane Global

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.50 12.00 11.30 12.00 13.00 13.40 15.10 16.00 16.05 17.50 19.00 19.40 20.00 22.00 Crtani film Jutarwi program Vijesti Hrana i vino Sporti}i Vitafon Ulica Sezam Velika pustolovina, crtani film Stipe u gostima, serija Dr Zeus ma~ak sa {e{irom, film Xejmi Oliver Vijesti Pikadili Xim, film Survivor Vijesti Muzika Iznad zakona, film Tesna ko`a 4, film

HRT 2
6.50 7.20 7.50 8.40 9.50 10.40 10.50 11.00 12.00 14.10 16.10 17.40 18.40 19.10 19.30 20.00 22.00 23.00 23.20 0.30 Dje~ak i vjeverica, crtani film San o slavi, serija Hugo i zmaj, film Prijateqi Nora Fora Biblija Portret mjesta i crkve Misa More trave, film Rudareva k}i, film Ples sa zvijezdama Sport Magazin Lige {ampiona Automobilizam Gara`a Fudbal - HNL Dobre namjere, serija Nove avanture stare Kristine, serija Muzika Transfer

RTS 2
6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 12.50 14.50 Muzika za dobro jutro Amen a|es Agroinfo Dozvolite Pustolov Dok. program Drama Akva viva derbi Moj qubimac Brazde UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Fudbal: Hajduk - OFK Beograd Fudbal: Bolton - Blekburn

OBN
5.30 7.00 9.00 10.00 10.20 11.30 12.00 13.00 14.00 14.50 16.30 Ku}a Velike mame Rat bendova Nasqednici zemqe Vil i Grejs, serija Peper Denis, serija Bitange i princeze, serija Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne Fashion Police

PINK BH
7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 11.30 12.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Made in Bawa Luka Kad na vrbi rodi gro`|e, serija BH net Skubi Du, film Mobih Info

nedjeqa, 22. novembar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 139 2008. 21 - 27. novembar

ATV

22.00

U centru zbivawa su po ~etvrti put direktor preduze}a [oji}, ~ija glava puca od raznih mahinacija, i slu`benik Panti}, nesre}ni mali ~ovjek koji se bori za svoju pravdu. U stvari, to su dvije raspolu}ene li~nosti mentaliteta tipi~nih za ovo podnebqe, koje se u su{tini dopuwavaju, odnosno ne mogu jedan bez drugoga. Uloge: Nikola Simi}, Milan Gutovi}, Nikola Kojo Re`ija: Milan @ivkovi}

Tesna ko`a 4

NOVA TV
6.50 7.10 7.30 8.00 8.10 8.40 9.00 10.10 11.10 11.40 12.10 12.40 14.30 16.50 17.00 19.10 20.00 21.00 22.40 0.00 1.00 2.00 2.50 4.30 5.40 Bumba, crtani film Mo}ni renxeri, serija Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora, crtani film Doma}ice iz visokog dru{tva, serija Ulica sje}awa, serija Automotiv Magazin Lige {ampiona Novac Ja i moji dvojnici, film Tok vremena, film Vijesti Supertalenat Dnevnik Nad lipom 35 Evropski `igolo, film Crveni tepih Trenutak istine Televizijska posla, serija Zbogom biv{i, serija @ivotni izbor, film Crveni tepih Doma}ice iz visokog dru{tva, serija 9.00 10.00 11.00 12.10 13.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 -

K3
Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Rodni kraju, mili raju Panorama regije Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Autovizija Scena Film Astrologija No}ni program

1.50 2.10

Oplaneti se Info kanal

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Napravqeni da ubiju Napravqeni da ubiju Napravqeni da ubiju Nevjerovatna qudska ma{ina Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Trka do Amerike Trka do Amerike Trka do Amerike Trka do Amerike Istra`ivawe avio nesre}a Azijski Titanik Tajne broda sa blagom Tangovih Istra`ivawe planete Zemqe Azijski Titanik Tajne broda sa blagom Tangovih Istra`ivawe planete Zemqe Trka do Amerike Azijski Titanik Tajne broda sa blagom Tangovih Trka do Amerike Egipat Lov na lovce

000
PINK BH

Qubav za jednu no}
Majk odlazi u Wujork u posjetu prijatequ koji boluje od side. Tamo se upu{ta u strasnu qubavnu vezu s `enom koju slu~ajno upoznaje. Nekoliko mjeseci kasnije on ponovo sti`e u Wujork jer wegov prijateq umire i upada u neprijatnu situaciju. Uloge: Vesli Snajps, Nastasja Kinski Re`ija: Majk Fixis

FTV
7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 11.00 11.30 12.00 12.05 12.20 13.00 14.40 15.40 15.50 17.20 19.10 19.30 20.00 21.40 22.20 22.50 23.00 23.40 1.10 Segara: Kwiga Autovizija Vijesti Mali {lager Ziz Zak i Kodi, serija Duh iz Australije, serija Vijesti Zelena panorama Sedmica Pitawe po{tovawa, serija Dobri qudi Vijesti Kwiga rekorda [utke Masmediologija na Balkanu, film Rolo Koster Dnevnik Turneja, film Lud zbuwen normalan, serija Paralele Vijesti Magazin Lige {ampiona Masmediologija na Balkanu, film Pitawe po{tovawa, serija

2100
NOVA

RTL
7.10 8.00 8.30 8.50 9.50 10.30 10.50 11.40 12.10 13.10 15.00 16.50 17.30 18.30 19.00 20.00 21.40 22.30 0.40 Zvijezde ekstra Skrivene poruke, serija Astro boj, crtani film Ulica Sezam Bajkeri s Marsa, crtani film Ben 10, crtani film Diskaveri Jedna od de~kiju, serija Najve}a hrvatska misterija Kidco, film Kraq {korpiona, film Odred za ~isto}u Jezikova juha Vijesti Magazin Osvetnik, film Mjesto zlo~ina: Majami, serija Ruska ku}a, film Osvetnik, film

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Emisija za selo

Poslije nesre}e s delfinima i serijski ubica mu{kih prostistarijim qudima na pla`i, tutki. Bigalou se pridru`uje nespretnog ~ista~a akvarijuma udru`ewu `igola koja je u poi biv{eg `igola wegov prijatrazi za pravim ubicom i koja teq svodnik T. J. Hiks poziva u `eli da oslobodi T. J. Hiksa. U Amsterdam. Kada Bigalou stime|uvremenu upoznaje predivnu gne onamo, T. J. Hiks }e greEvu te posumwa da bi ona mo{kom biti osumwi~en kao gla da bude tra`eni ubica. Uloge: Rob [neider, Edi Grifin, Xeroen Krabe Re`ija: Majk Bigelou

Evropski `igolo

B 92
7.00 8.30 9.00 11.00 11.30 12.00 12.05 12.50 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.10 1.00 1.20 Asteriks protiv Cezara, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Znawe na poklon Veliki brat Nadrealiti {ou Vijesti Veliki brat Dvougao Potraga Wema~ka kolona 2, film Vijesti Veliki brat Popodne Vijesti NG i BBC Veliki brat Utisak nedjeqe Vijesti Kalifornikacija, serija Jelen Top 10 Moda Vrlo va`ni

BN
5.30 7.00 8.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 19.30 20.00 21.00 23.00 0.30 Koktel Hrana i vino Svijet Renomea Zapisi pored puta Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzika Servis Karamela Bez maske Nedjeqno popodne Monitor Tu|e sla|e Utisak nedjeqe Slu~ajni partneri Astro~et

250
NOVA

Pjeru je preostalo ~etiri mjese- razli~itih pogleda na `ivot. ca `ivota ukoliko ne na|e novu Uprkos tome, Mari, Pjerova vjejetru. Jedini prigodni donator renica `eli da pomiri wih dvoje wegov brat Pol. No Pjer mrzi jicu te tako spasi wegov `ivot. svog brata Pola te ga nije vidio Tada se doga|a zanimqiv scenaposqedwih deset godina. Uzrok rio. Dolazi do promjene u rawihove netrpeqivost je velika zmi{qawu i pogledima na razlika u svakom pogledu `ivo`ivot, ali dolazi do promjene u ta, poput ukusa, zanimawa te odnosu Pola i Pjera. Uloge: Hoze Garsija, Patrik Timsit, Marijen Denikurt Re`ija: Patrik Timsit

@ivotni izbor

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

program

TV

NOVA

21.00

NOVA

14.50

Ostrvo smrti
Nakon {to je otkrivena mra~na tajna, svi se okre}u jedni protiv drugih. Me|utim, nestaje jo{ jedan pozvani i svi su prisiqeni da udru`e snage da bi ga na{li. Otkriva se tajna zbog koje su svi prestravqeni. Dok grupa poku{ava da do|e do ~amca koji }e ih odvesti s ostrva, velika eksplozija uni{tava marinu. Grupa se sklawa na sigurno i otkrivaju tajnu zbog koje svi ostaju u {oku. Uloge: Elejn Kesidi, Kristofer Gorham, Mat Bar Re`ija: Ari [lozberg

Ja i moji dvojnici
Prezaposlen gra|evinski radnik Dag Kini nikada nema dovoqno vremena za `enu i dijete. Kada mu qubazni geneti~ar predlo`i da ga klonira, odu{evi se. Odu {evqewe pres ta ne ka da mu klo no vi preuzmu `ivot. Sa da Dag mo ra po vra ti ti svoj `i vot te shvati da posao ponekad nije sve u `ivotu. Uloge: Majkl Kiton, Endi Mekdauel, En Kjuzak Re`ija: Harold Ramis
9.30 10.00 10.20 10.30 11.20 11.50 12.30 13.10 14.00 14.30 15.30 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.50 10.55 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.30 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.10 2.50 3.00 3.30 6.10 6.40 7.00 7.30 7.50 Hope and Faith, serija Ku}a Velike mame Ekskluziv Skrivena kamera Stol za 4 Info Zabrawena qubav, serija Lalola, serija Top 10 Champs, serija Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv Ku}a Velike mame Ke~eri Zakon bra}e, serija Border, serija Ku}a velike mame Ke~eri Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Border, serija Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija Da mo`da ne Moj ujak Vijesti Visoki napon Vijesti Grijeh wene majke, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik Vijesti [ark, serija Dnevnik Spaseni, serija FILM @ivot u zaboravu Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik Koncert za dobro jutro Agroinfo Kuvati srcem Garfild, crtani film Tri medvjeda, crtani film 8.10 8.20 8.40 9.00 9.40 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 19.40 20.00 21.00 21.50 22.10 23.40 0.30 1.40 2.40 5.40 6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.40 15.30 16.10 17.30 18.10 18.30 19.30 20.10 20.50 21.40 22.20 23.20 23.50 0.30 1.20 2.00 6.50 7.10 7.30 8.00 8.10 8.20 8.40 9.00 9.30 10.00 10.40 12.30 13.30 13.50 14.10 14.50 [umska {kola, serija Postanak i opstanak }irilice Matemati~ke zagonetke Stepeni{te Ku}a matematike Vrele gume Total tenis Reli Nauka Obrazovni program Muzika Trezor FILM Krstarewe ^arlija ^ena Ovo je Srbija Obrazovni program Ekologija Razglednica Podijum Tri medvjeda, crtani film Garfild, crtani film [umska {kola, serija Pregled Premijer lige Izvo|a~i, serija Koko [anel na filmu Zakletva, film Pono}ni bluz FILM Krstarewe ^arlija ^ena Trezor Pregled Premijer lige Mir i dobro Drugo mi{qewe Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Dok. program Tre}e doba Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Normalan `ivot Direkt Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Potro{a~ki kod Dok. program Proces Otvoreno Vijesti Na rubu nauke Zvjezdane staze, serija Ksena - princeza ratnica, serija Momci s Medisona, serija Crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} ^arobna plo~a Platno boje kist Kratki spoj Heidi, serija Gem set me~, serija Muzika Serija FILM Kad se sjeti{ mene Dok. program Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ksena - princeza ratnica, serija Kod Ane

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 9.50 10.20 10.40 11.00 11.05 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.20 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 22.50 23.20 0.00 0.30 1.00 1.40 2.10 2.40 3.00 3.30 4.50 7.00 8.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.30
Глас Српске

Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Ro|eni pobjednici Herbarijum MTS magazin Frej`er, serija Vijesti U fokusu Intervju Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Pitajte, tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija Gitar Fest Bawaluka U 18 Porodica Nes, crtani film Upitnik Dnevnik Presing FILM Qubav, la`i i ubistvo Info profil Profajler, serija Sveti orah, serija Tribunal U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas MTS magazin Dnevnik U 18 Profajler, serija Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Helo Kiti, crtani film Aladin, crtani film Seranovi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Luda ku}a, serija Vijesti @ene s broja 13, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Fajront Republika Dosije Survivor Dobre namjere, serija Kviz i grad Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Rubi, serija Napu{teni an|eo, serija BH net Veliki brat

12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 0.00 1.00 2.40 2.50 3.00 3.10 4.10 7.00 9.00 9.05 9.10 9.30 10.00 10.05 10.50 11.00 11.50 12.00 12.10 13.10 13.40 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.10 22.40 23.40 1.10 6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.20

Info Gilmorove, serija Obi~ni qudi, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Veliki brat Rubi, serija Info Napu{teni an|eo, serija Farma Info Kvizbi Rat u ku}i, serija Veliki brat Farma Veliki brat Ja imam talenat Veliki brat FILM Kriminal Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Ja imam talenat
FILM

BHT 1
Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Mumijevi, crtani film Kineski moreplovac, crtani film Vijesti Savana, serija Muzika Qudi sa Menhetna, serija Moja mala kuhiwa Vijesti Lajfstajl Global Muslimani u Evropi Vijesti Putovawa putovawa U~ilica Mini {kola Be Ha Te bebe ^udesni svijet Nema problema Info Avenija Ocean, serija Moja mala kuhiwa Liga {ampiona, magazin Premijer Liga BiH Ozi Bu, crtani film Dnevnik Na terapiji, serija Naked.TV Gradske pri~e, serija Moda Vijesti Tema dana Dimenzija vi{e FILM Pun mi je kufer Na terapiji, serija Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki

RTS 1

HRT 1

ATV

HRT 2

OBN

PINK BH

RTS 2

ponedjeqak, 23. novembar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 159 2008. 21 - 27. novembar

RTL

20.00

Od kolijevke pa do groba
Vo|a iskusnih i spretnih uli~nih kriminalaca Toni Fait sukobqava se s tajvanskim detektivom Suom, ali obojica shvataju kako imaju zajedni~kog neprijateqa te se odlu~e udru`iti, uprkos negodovawima svojih kolega. Naime, dvostruki agent kojeg Su goni kidnapovao je Faitovu k}erku, za ~iju zamjenu tra`i po{iqku crnih dijamanata koju je Fait ukrao sa svojom bandom. Fait i Su ubrzo shvataju kako je rije~ o dijamantima koji bi trebali biti iskori{}eni za novo, smrtonosno oru`je nesagledivih razmjera. Uloge: Xet Li, Keli Hu, DMX, Entoni Anderson Re`ija: Andrej Bartkoviak

Qubav, la`i i ubistvo
2110
RTRS

15.10 15.30 15.40 16.10 17.00 18.00 18.10 18.40 19.00 19.30 20.00 21.00 21.40 21.50 22.40 0.10 6.40 7.10 7.40 8.00 8.10 8.30 10.00 10.50 12.00 12.50 13.50 14.50 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 23.00 23.10 0.10 0.40 1.40 2.30 3.30 6.30 6.50 7.20 7.50 8.40 10.50 11.20 11.50 12.10 13.00 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.40 23.50 0.10 6.30 8.30 10.00 10.10

TV vrti} ^arobna plo~a Crna kutija Zvjezdane staze, serija Na rubu nauke Vijesti @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, crtani film Muzika TV Bingo {ou Bitange i princeze, serija Vijesti Momci s Medisona, serija FILM Pakao [apta~ica duhovima, serija Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija FILM Ja i moji dvojnici Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Ostrvo smrti, serija Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija Irska bra}a, serija Ezo TV FILM Holkroftova pogodba Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Punom parom FILM Od kolijevke pa do groba FILM Okeanovih 12 Vijesti FILM Od kolijevke pa do groba Jutarwi program Slu~ajni partneri Novosti Hrana i vino

NOVA TV

11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.20 17.20 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 9.30 9.40 10.00 11.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.40 14.10 14.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 23.00 23.20 6.00 9.30

Gradske pri~e Novosti Espreso Super ke{ Novosti
FILM

Hrana i vino Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor Sponzoru{e, serija Koktel Pregled dana
FILM

Astro~et Satelitski program Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Plej Profa, serija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Potez Vijesti
FILM

10.00 10.30 11.00 12.00 12.20 13.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 1.10 1.40 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10

K3

Vijesti Veliki Brat Dolina sunca, serija Vijesti Veliki brat Utisak nedjeqe NG i BBC Veliki brat Vijesti Stawe nacije Moje drage kom{ije, serija Veliki brat Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki Brat Vijesti Veliki Brat Moje drage kom{ije, serija Saut Park, serija Info kanal Azijski Titanik Tajne broda sa blagom Tangovih Losove misterije Avionske nesre}e Nisam to znao Privid ili stvarnost Azijski Titanik Tajne broda sa blagom Tangovih Lov i lovce Uhva}eni na djelu Istra`ivawe avio nesre}a Trka do Amerike Nisam to znao Privid ili stvarnost ]orkirani u inostranstvu Ratovi helikoptera Interpol istra`uje ]orkirani u inostranstvu Ratovi helikoptera Nisam to znao Privid ili stvarnost ]orkirani u inostranstvu Ratovi helikoptera Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Film je zasnovan na is ti ni tom do ga |a ju, po ~iwe ubis tvom doma}ice. Slu~aj je naizgled ri je {en kada problemati~na k}erka iz prvog braka mu`a ubijene prizna ubis tvo, ali istra`ioci sumwaju u istinitost iskaza i zbog nedostatka dokaza godinama poku{avaju da ot kri ju {ta se stvar no de silo. Uloge: Klensi Braun, [eril Li, Moira Keli Re`ija: Robert Markovic

100
PINK BH

National geographic

Kriminal
Shvatite ih kao zaposle ne qude ko ji pro nalaze krivine. Ro dri go je po ~e tnik. Ri~ard je mentor koji poznaje kriminal kao kwigu. Ali nova kwiga samo {to nije napisana. Xon C. Rejli, Dije go Lu na i Me gi Gi len hol upravqaju svi je tom sa da{wih i bu du }ih va ra li ca u Los An |e le su u ovoj domi{qatoj pri~i koju je re `i rao Gre go ri Xej kobs. da prevare kolekcionara anZa jedno ve~e, Rodrigo i Ri- tikvitetnih valuta - u prevari ~ard mogu da uzmu 750 hiqada brzo dolazi do velikih preodolara ako im po|e za rukom kreta. Uloge: Xon C. Rili, Diego Luna, Megi Gilenhal Re`ija: Gregori Xejkobs

Vijesti Astrologija No}ni program Dobro jutro Vijesti Naivna nevjesta, serija Garfild Pozitivna geografija Zelena panorama Mozaik religija Dnevnik Na{a mala klinika, serija Dolina sunca, serija Sedmica Sarajevska hronika Paralele Vijesti Naivna nevjesta, serija Viza za budu}nost, serija [oni i wegovo stado, crtani film Milan i Enis Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Most Dnevnik
FILM

RTL

FTV

RADIO RS

Holkroftova pogodba
330
NOVA

BN

Noel Holkroft sazna da je wegov biolo{ki otac bio jedan od Hitle ro vih fi nan sij skih savjetnika te da mu je os ta vio pu no novaca. Taj novac je tre bao bi ti is ko ri{ }en u svrhu da popravi sve zlo~ine nacisti~kih zlo~ina. No el sa svo jom `e nom putuje iz @eneve u Wujork poku{avaju}i da ostvari misiju svog bi olo {kog oca. Na tom pu to vawu razni napada~i na mje ra va ju da ih u tome sprije~e.

B 92
Jutarwi program Ka`iprst

Uloge: Majkl Kejn, Entoni Endrjus, Viktorija Tenant Re`ija: Xon Frankenhajmer

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

program

TV

NOVA

2.10

HRT

10.40

Tomi lovi Lina, tipa za kojeg smatra da je prijetwa Rilijevom restoranu. Odlu~i da dogovori s Nikijem da }e mu predati Lina ako Niki sazna ko mu je ubio oca. Pojavquje se tijelo Xeninog mu`a. Saznajemo da je Rili bio taj koji je davno stao izme|u Xeni i Tomija. Kada Ximi Dokiju ponudi dogovor, ovaj ga ponizi obrijav{i mu glavu i premazav{i ga katranom i posuv{i perjem. Tomi i Kevin za osvetu pred cijelim kom{ilukom prebiju Dokija na mrtvo ime. Helen u me|uvremenu popu{ta i prihvata [onovu novu djevojku Nadin. Uloge: Xonatan Taker, Ken Garito, Olivija Vajld Re`ija: Pol Haxis, Robert Moresko,

Irska bra}a

Xejmi je k}erka jedinica Nensi i Xima Grovera. Kao i svi roditeqi, i weni svom djetetu `ele najboqe, a to najboqe u ovom slu~aju ukqu~uje i wihovu ambiciju da Xejmi bude odli~na u~enica, te da se odlu~i za nau~nu karijeru. Koliko god se trudila, Xejmi ne donosi ku}i petice, osredwi je |ak i ambiciju svojih roditeqa do`ivqava kao nepodno{qiv pritisak. Svojim najboqim prijateqima, Zoe i Bradu, povjerava da najvi{e od svega `eli slobodu Uloge: Kimberli J. Braun, Elizabet Morhed Re`ija: Bil Korkoran
10.20 10.30 11.20 11.50 12.30 13.00 14.00 14.30 15.30 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.50 0.50 2.00 3.00 Ekskluziv Skrivena kamera Stol za 4 Info Zabrawena qubav, serija Lalola, serija Top 10 Champs, serija Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv Ku}a Velike mame Grad an|ela, serija FILM Dru{tvo lopova Sa{ina ekipa, serija Ku}a Velike mame Ke~eri Fudbal 14.00 16.00 16.40 17.10 17.50 19.20 20.00 20.20 20.40 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 23.50 0.20 1.30 2.30 3.10 4.40
FILM ^arli ^en u muzeju vo{tanih figura Ovo je Srbija Porodica ~ovjeka Moravske pri~e Ko{arka: Crvena zvezda Dinamo Moskva [umska {kola, serija TV mre`a Liga {ampiona, pregled Vavilon Bostonski advokati, serija Obrazovni program Nau~ni program Integracija TV feqton Crvena jabuka FILM ^arli ^en u muzeju vo{tanih figura Trezor Ko{arka: Crvena zvezda Dinamo Moskva Fudbal: Barselona - Inter Fudbal - Liga {ampiona

Petorke

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 14.10 14.30 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 20.30 22.50 23.20 0.30 0.50 1.40 2.00 2.30 2.50 3.20 3.50 4.50 5.30 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Ro|eni pobjednici Herbarijum MTS magazin Frej`er, serija Vijesti U fokusu Presing Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Porodica Nes, crtani film Upitnik Dnevnik Liga {ampiona Fudbal: Barselona - Inter Info profil Liga {ampiona, pregled Sveti orah, serija U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas Bawalu~ka panorama MTS magazin Dnevnik U 18 Muzika Sveti orah, serija

12.10 13.00 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.30 1.30 2.30 2.40 2.50 3.00 4.20 6.00

Gilmorove, serija Obi~ni qudi, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Veliki brat Rubi, serija Info Napu{teni an|eo, serija Farma Info Kvizbi Rat u ku}i, serija Veliki brat Farma Grand parada Veliki brat FILM Ra|awe Veliki brat Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand parada
FILM

Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.10 14.50 15.00 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 22.30 0.00 0.10 1.00 1.50 3.10 3.50 4.20 4.50 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Kvadratura kruga Svijet ribolova Vijesti Izvo|a~i, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija FILM Gonzalesova osveta Vijesti Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Fudbal: Barselona - Inter Fudbal - Liga {ampiona Dnevnik [ark, serija Spaseni, serija FILM Divqe ulice Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Oko Kvadratura kruga

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 11.40 12.00 12.30 13.20 14.10 14.40 15.30 16.10 17.30 18.10 18.30 19.30 20.10 20.40 21.20 22.00 22.50 23.20 0.20 1.00 1.50 2.30 4.00 4.30 5.00 Normalan `ivot Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Dok. program Deni na moru Kulturna ba{tina Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Me|u nama Emisija iz kulture Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Globalno sijelo Hrvatsko podmorje Poslovni klub Otvoreno Vijesti Drugi format Zvjezdane staze, serija Ksena - princeza ratnica, serija Zakon i red: Odjel za `rtve, serija Dok. program Globalno sijelo Poslovni klub Oprezno s an|elom, serija

BHT 1
7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 9.40 9.55 10.00 10.50 11.40 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.40 16.00 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.10 22.40 23.30 0.30 2.10 2.40 Dobro jutro Be Ha Te bebe Mini {kola ^udesni svijet Dje~iji festivali Nema problema Vijesti Gradske pri~e, serija Avenia Ocean, serija Moja mala kuhiwa Vijesti Moda Na terapiji, serija Dimenzija vi{e Vijesti Naked.TV U~ilica Mini {kola Otvori prozor Kako postati kraqica Redakcija D Info Avenia Ocean, serija Moja mala kuhiwa Dru{tvo znawa Magazin Ozi Bu, crtani film Dnevnik Na terapiji, serija Crta Kad tebe ne bude, serija Boje u nizu Vijesti Tema dana Damar Sex’n’Pop Fudbal: Fiorentina - Olimpik Lion Na terapiji, serija Crta

ATV
7.00 8.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 23.10 0.00 Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Helo Kiti, crtani film Aladin, crtani film Seranovi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Luda ku}a, serija Vijesti @ene s broja 13, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Vitafon Survivor Vijesti Zvijezda mo`e{ biti ti Survivor Dobre namjere, serija Kviz i grad

HRT 2
6.50 7.10 7.30 8.10 8.20 8.40 9.00 9.30 10.00 10.40 12.30 12.50 13.30 13.50 14.10 15.00 15.10 15.40 16.20 17.00 18.00 Crtani film Trolovi,crtani film TV vrti} Navrh jezika Izazovi Hajdi, serija Gem set me~, serija Muzika Serija FILM Petorke Ana Oksa Dokuteka Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ksena - princeza ratnica, serija Kod Ane TV vrti} Koga briga Zvjezdane staze, serija Drugi format Vijesti

RTS 2
6.00 6.10 7.00 7.30 7.50 8.10 8.30 9.10 9.40 10.00 11.00 11.30 11.50 13.00 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Garfild, crtani film Tri medvjeda, crtani film [umska {kola, serija Matemati~ke zagonetke Nevjerovatne `ivotiwe Ku}a matematike Pregled Premijer lige Trag Gra|anin Muzika Trezor

OBN
6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Hope and Faith, serija Ku}a Velike mame

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Rubi, serija Napu{teni an|eo, serija BH net Farma Veliki brat Info

utorak, 24. novembar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 179 2008. 21 - 27. novembar

RTL

20.50

Megi i Roz Feler su sestre i potpune suprotnosti kada je rije~ o vrijednostima, ciqevima i li~nom stilu. Megi je jedva zavr{ila sredwu {kolu i vjeruje da je wena najve}a `ivotna prednost fizi~ka privla~nost. Budu}i da je nezaposlena, zavr{i}e kao besku}nik, vrludaju}i od kau~a do kau~a svojih prijateqa i rodbine. Bez vjere u vlastite intelektualne sposobnosti, ona cijeni {minku vi{e od kwiga i zna savr{eno da izabere odje}u i dodatke za bilo koju priliku. Roz je pravnik, obrazovana na Prinstonu i radi u jednoj od najboqih pravnih kancelarija u Filadelfiji. Wen prekrasno ure|en stan pravi je mali raj i uto~i{te od spoqnog svijeta. Nosa neprestano uguranog u fri`ider, stalno se bori s vi{kom kilograma i nikad se ne osje}a dobro u odje}i koju nosi. Weno nisko samopouzdawe razlog je {to uop{te ne izlazi s mu{karcima. Rozina su jedina radost cipele, ali ih, na`alost, nema priliku da izvadi iz ormara i poka`e. Uloge: Kameron Dijaz, Toni Kolete, [irli Meklejn Re`ija: Kartis Henson
18.20 18.40 19.00 19.30 20.00 21.50 22.00 23.00 0.00 @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, crtani film Muzika Dodjela Nagrada hrvatskog glumi{ta Vijesti Zakon i red: Odjel za `rtve, serija [apta~ica duhovima, serija Ana Oksa 12.05 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 Svijet na dlanu Super ke{ Novosti Vitafon, zvuk koji lije~i Hrana i vino Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Glot frket Loto Pregled dana
FILM

Ba{ kao ona

NOVA TV
6.40 7.10 7.30 7.40 8.00 8.10 8.30 10.00 11.00 12.00 12.50 13.50 14.50 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 20.40 22.40 23.00 23.30 0.00 1.00 1.20 2.10 3.10 4.10 5.40 6.00 Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija FILM Nebo mo`e ~ekati Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Fudbal - Liga {ampiona Vijesti Mister Bin, serija Pregled Lige {ampiona Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija Irska bra}a, serija Ezo TV FILM Savr{en rezultat Sajnfeld, serija In magazin

Astro~et Satelitski program

12.05 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 0.00 1.20 1.40

Veliki brat [qaka Vodi~ za roditeqe NG i BBC Veliki brat Vijesti Stawe nacije Moje drage kom{ije, serija Veliki brat Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vijesti Veliki brat Moje drage kom{ije, serija Saut park, serija Info kanal

030
RTL

Ka`e se da je osveta ~udna stvar, ali ~ini se da je grupi vrhunskih, zabavnih i neodoqivih kradqivaca pod vo|stvom Denija Okeana i desne mu ruke Rastija Rajana to neko zaboravio da ka`e. Ili ih jednostavno nije bilo briga, kada su se bili okomili na imovinu zloglasnog Terija Benedikta. Bijesan i `eqan naplate duga, Benedikt pronalazi

Okeanovih 12

sve ~lanove ekipe te zahtijeva nazad sve {to mu je ukradeno i to s kamatama. Budu}i da imaju samo dvije sedmice da nabave 190 miliona dolara, Okean i wegovi qudi odlaze u Evropu, gdje se ne}e suo~iti samo s, na prvi, drugi i tre}i pogled, nerje{ivim bezbjednosnim sistemima, nego i s lopovom koji `eli da doka`e kako je upravo on jo{ vje{tiji kradqivac.

Uloge: Xorx Kluni, Bred Pit, Ketrin Zita-Xons Re`ija: Stiven Soderberg

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.40 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.00 0.30 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 20.30 22.40 23.10 0.30 1.00 1.20 6.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 Vijesti Top farm Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Profa, serija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Serija Utorkom u`ivo
FILM

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 4.00 5.00 5.30 6.00 7.00 Napravqeni da uni{te Ratovi helikoptera Ratovi insekata Istra`ivawe avio nesre}a Nisam to znao Privid ili stvarnost Napravqeni da uni{te Ratovi helikoptera Lov na lovce Kengurski haos Istra`ivawe avio nesre}a Velik ve}i najve}i Nisam to znao Privid ili stvarnost Najboqe britanske ma{ine Megafabrike Interpol istra`uje Najboqe britanske ma{ine Megafabrike Nisam to znao Privid ili stvarnost Najboqe britanske ma{ine Megafabrole Velik ve}i najve}i Nisam to znao Privid ili stvarnost Velik ve}i najve}i Lov na lovce

410
NOVA

Vijesti Astrologija No}ni program Dobro jutro Vijesti Naivna nevjesta, serija Boo u pokretu Pozitivna geografija Jedna pri~a Magazin Lige {ampiona Dnevnik Na{a mala klinika, serija Dolina sunca, serija 60 minuta Vijesti Naivna nevjesta, serija Viza za budu}nost, serija Tomica i prijateqi, crtani film Milan i Enis Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Loto Fudbal - Liga {ampiona Dnevnik Liga {ampiona, pregled Hajd u park Na drugi na~in Xez Jutarwi program Ka`iprst Vijesti Veliki brat Dolina sunca, serija Vijesti

Savr{en rezultat
[est u~enika poku{a da I dok planiraju zavjeru, meukrade pitawa za ispit. |usobno se zbli`e, ne sluteIako se svi me|usobno ra}i da }e odgovore na kraju zlikuju, imaju isti ciq, a to na}i na mjestu gdje nisu o~eje sprije~iti da im test nekivali, unutar sebe i u svopravedno defini{e `ivote. jim `ivotima. Uloge: Skarlet Johanson, Erika Kristensen, Kris Evans Re`ija: Brajan Robins

RTL
6.50 7.00 7.30 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.50 13.00 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.50 22.50 23.50 0.30 2.30 Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Punom parom Najve}e hrvatske misterije FILM Ba{ kao ona ^ak, serija Vijesti FILM Okeanovih 12 Astro {ou

FTV

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

2330
PINK BH

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 10.50 12.00 Jutarwi program Vodena planeta Novosti Hrana i vino Prije i poslije Novosti

B 92

Udovica se raduje ponovnom braku kada se pojavquje misteriozni dje~ak koji tvrdi da je reinkarnacija wenog preminulog supruga. Dje~ak mo`e da opi{e najintimnije detaqe

Ra|awe

Einog `ivota. Ono {to slijedi je op~iwavaju}e putovawe unutar du{e `ene, ~iji um odbija da povjeruje u nemogu}e, ali ~ije srce zna neporecivu istinu.

Uloge: Nikol Kidman, Kameron Brajt, Loren Bekol Re`ija: Xonatan Glejzer

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

program

TV

ATV

20.00

PINK BH

22.00

Miranda Presli je muzi~ar i tekstopisac iz Wujorka. Odlu~uje da se oproba u Ne{vilu, u nadi da }e se tamo uspjeti probiti u bran{i. Odlazi u Blubird Kafe, kafi} u kojem se oku{avaju novi talenti. Vlasici bara se nova djevojka svidi i ona joj daje posao konobarice. Miranda se uskoro sprijateqi sa lokalnim muzi~arima i oni se zajedno poku{avaju probiti na konkurentnoj muzi~koj sceni Ne{vila. Uloge: Sandra Bulok, Samanta Metis, River Foeniks Re`ija: Piter Bogdanovi~

Ta ~udna qubav

Ponovo u igri
Deni Ou{n vra}a se sa svojom ekipom od 11 qudi i planira tri pqa~ke po Evropi. Qut zbog novca koji mu je ukraden, Teri Benedikt {aqe svog ~ovjeka u potragu za Denijem. Na slu~aju pqa~ke radi biv{a djevojka Rastija Rajana, Izabel Liri, agent Juropola. Dru`ina se u ^ikagu sastaje sa Denijevom biv{om `enom - Tes, dvanaestim ~lanom dru`ine i planira tri pqa~ke u tri razli~ita grada: Amsterdamu, Parizu i Rimu. Da li }e Ou{n i ekipa postati najve}i lopovi koje je svijet ikada vidio ili }e svi postati `rtve Benediktove osvete? Uloge: Xorx Kluni, Bred Pit, Yulija Roberts Re`ija: Stiven Soderberg
7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.10 14.00 14.30 15.30 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 21.40 22.30 0.30 2.30 3.30 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.10 14.30 14.50 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 22.30 0.00 0.30 0.50 1.50 3.20 4.00 4.20 4.50 6.00 6.10 7.00 7.30 Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Hope and Faith, serija Ku}a Velike mame Ekskluziv Skrivena kamera Stol za 4 Info Zabrawena qubav, serija Lalola, serija Top 10 Champs, serija Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv Ku}a Velike mame Bitange i princeze, serija Sedam ratnika, serija Ku}a Velike mame FILM Dru{tvo lopova Ke~eri Fudbal Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Trag Pozitivna energija Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija Vi i Mira Adawa Polak Kulinarski qetopis Moj ujak Vijesti Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Fudbal: Milan - Olimpik Marsej Fudbal - Liga {ampiona Dnevnik [ark, serija Spaseni, serija FILM Vizantijsko plavo Svjedok Vijesti Oko Trag U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Garfild, crtani film 7.50 8.10 8.30 8.50 9.10 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 16.00 16.50 17.20 17.50 18.30 18.50 19.20 20.00 20.20 20.40 21.00 22.00 23.50 0.20 1.30 2.30 4.10 5.30 5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.40 15.30 16.10 17.30 18.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.00 21.40 22.20 23.20 23.50 0.40 1.30 2.10 3.00 3.40 4.30 5.00 6.50 7.10 7.40 8.00 8.10 8.30 8.40 9.00 9.30 10.00 13.30 13.50 14.10 Tri medvjeda, crtani film [umska {kola Klinika Vet Romansirana botanika Brojevi Religije svijeta Ku}a matematike Interfejs TV mre`a Ekologija Obrazovni program Muzika Trezor FILM ^arli ^en u Riju Ovo je Srbija Obrazovni program Ekologija Muzika Tri medvjeda, crtani film Garfild, crtani film [umska {kola U svijetu Liga {ampiona, pregled Beokult Bostonski advokati, italija FILM Vendeta Muzika ^arli ^en u Riju, film Trezor Fudbal: Milan - Olimpik Marsej Fudbal - Liga {ampiona Muzika Me|u nama Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Dok. program Opra {ou Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Religijski program Obrazovni program Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Loto Dnevnik A sad u Evropu Luda ku}a, serija Paralele Otvoreno Vijesti e-Hrvatska Zvjezdane staze, serija Ksena - princeza ratnica, serija Velemajstor, serija Paralele A sad u Evropu Obrazovni program Oprezno s an|elom, serija Crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} ^arobna plo~a Ton i ton Pro~itani Heidi, serija Gem set me~, serija Muzika Prenos sjednice Hrvatskog sabora Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ksena - princeza ratnica, serija

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 9.50 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.10 14.30 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.50 22.40 23.20 1.00 1.30 2.10 2.40 3.10 3.30 3.50 4.20 5.30 7.00 8.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 23.10 0.00 6.20 6.30
Глас Српске

Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Super Bili Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Ro|eni pobjednici Herbarijum MTS magazin Frej`er, serija Vijesti U fokusu Pravoslavqe Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Stop vr{wa~kom nasiqu Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Panorama Isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Porodica Nes, crtani film Upitnik Dnevnik [tikla Projekat Pista Serija Info profil Fudbal:Bordo - Juventus Sveti orah, serija U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas Panorama Isto~nog Sarajeva MTS magazin Dnevnik U 18 Sveti orah, serija Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Helo Kiti, crtani film Aladin, crtani film Seranovi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Luda ku}a, serija Vijesti @ene s broja 13, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti FILM Ta ~udna qubav Survivor Dobre namjere, serija Kviz i grad Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka

6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 3.00 3.10 3.20 3.30 5.00 7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 9.40 10.05 10.30 10.50 11.40 12.00 12.10 12.40 13.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 15.55 16.00 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 22.50 23.30 0.40 1.10 1.40 6.50 7.10 7.20

Sportisimo Rubi, serija Napu{teni an|eo, serija BH net Farma Veliki brat Info Gilmorove, serija Obi~ni qudi, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Veliki brat Rubi, serija Info Napu{teni an|eo, serija Farma Info Kvizbi Rat u ku}i, serija Veliki brat Farma Veliki brat FILM Ponovo u igri Veliki brat FILM Qubav u Minesoti Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo
FILM

Xuboks Dobro jutro Be Ha Te bebe Mini {kola Otvori prozor Kako postati kraqica Redakcija D Kad tebe ne bude, serija Boje u nizu Avenija Ocean, serija Moja mala kuhiwa Vijesti Dru{tvo znawa Na terapiji, serija Crta Magazin U~ilica Mini {kola Be Ha Te bebe Dobro do{li u moju zemqu Uradi sam uradi sama Ozi Bu, crtani film Frenderi, crtani film Info Avenija Ocean, serija Moja mala kuhiwa @ivot i ostalo Euroimpuls Ozi Bu, crtani film Dnevnik Na terapiji, serija Sportska srijeda Fudbal: Milan - Olimpik Marsej Tema dana Liga {ampiona, pregled Na terapiji Euroimpuls @ivot i ostalo Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film

RTS 1 BHT 1

HRT 1

ATV

HRT 2

PINK BH

OBN

RTS 2

srijeda, 25. novembar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 199 2008. 21 - 27. novembar

PINK BH

1.00

Qubav u Minesoti
Upravo kada je srela ~ovjeka svojih snova pojavquje se wen mu` da joj sve pokvari. Fredi je biv{a striptizeta koja se udaje za Sema da bi otplatila dug koji ima prema vlasniku no}nog kluba Redu. Ali, Fredi je zaqubqena u Xima, Semovog brata. Oni bje`e zajedno, ali Sem otkriva gdje su sakriveni i poziva policiju. Uloge: Kameron Diaz, Kianu Rivs, Den Akrojd Re`ija: Stiven Bigelman
14.40 15.00 15.30 15.40 16.20 17.00 17.50 18.20 18.40 19.00 19.30 20.00 23.20 0.10 6.40 7.10 7.30 7.40 8.00 8.10 8.50 10.20 11.20 12.20 13.10 14.10 15.10 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 21.30 22.10 23.10 23.30 0.30 1.00 2.00 3.00 4.30 6.00 6.50 7.00 7.30 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.50 13.00 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.50 21.50 22.20 23.20 23.30 1.30 6.30 8.30 Kod Ane TV vrti} ^arobna plo~a Koga briga Zvjezdane staze, serija e-Hrvatska Vijesti @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, serija Muzika Fudbal - Liga {ampiona Velemajstor, serija @ivot poslije smrti, serija Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija Savr{eno dejstvo, film Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Bra~ne vode, serija Lud, zbuwen, normalan, serija Doktor s Beverli Hilsa Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Irska bra}a, serija Ezo TV Hamet, film FILM Nebo mo`e ~ekati In magazin Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Punom parom Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Stvorewa, serija Vijesti FILM Ba{ kao ona Astro {ou Jutarwi program Vodena planeta 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 0.30 3.00 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 17.50 18.40 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.20 23.10 0.30 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 22.50 23.10 0.10 0.40 2.20 Filmske novosti Novosti Hrana i vino Stem 011 Novosti Pri~e iz Ma|arske Super ke{, kviz Novosti
FILM

Hamet

300
NOVA

NOVA TV

Hrana i vino Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Crno na bijelo Dopisnici bez granica Pregled dana
FILM

11.00 12.00 12.05 13.05 14.00 15.00 15.30 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.30 0.00 1.20 1.40 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00

Dolina sunca, serija Vijesti Veliki Brat NG i BBC Intervju sa Jugoslavom ]osi}em NG i BBC Veliki Brat Stawe nacije Moje drage kom{ije, serija Veliki brat Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Replika Veliki brat Moje drage kom{ije, serija Saut Park, serija Info kanal

Hameta u razra|eni plan iznude upli}e wegov biv{i mentor u detektivskoj agenciji, Ximi Rajan. Rajan se pojavi u Hametovom unajmqenom stan~i}u u San Francisku tra`e}i tajanstvenu mladu Kineskiwu, Kristal Ling. On pozove osobu koja mu duguje uslugu jo{ iz doba dok je Hamet radio u detektivskoj agenciji da mu pomogne na}i djevojku, a taj du`nik je vrlo privla~na i sna-

la`qiva biv{a prostitutka. Ona posjeduje fotografije najutjecajnijih qudi u San Francisku u seksualnom odnosu s wom te na wima namjerava zaraditi veliku svotu novca. Hamet }e se morati suo~iti s neprijateqski raspolo`enom policijom, zagonetnim revolvera{em koji je spreman da mu ozbiqno naudi i prevarom navodnih prijateqa.

Uloge: Frederik Forest, Piter Bojl, Marilu Hener Re`ija: Vim Venders

Astro~et Satelitski program Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS party Vijesti Scena Profa, serija TV ordinacija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Profa, serija Tvin Piks, serija Novosti Tra`eni Super hitovi Astrologija No}ni program Naivna nevjesta, serija Grimove bajke Pozitivna geografija Jedna pri~a BH pjesmarica Dnevnik Na{a mala klinika, serija Dolina sunca, serija Liga {ampiona, pregled Naivna nevjesta, serija Viza za budu}nost, serija [oni i wegovo stado, crtani film Milan i Enis Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Odgovorite qudima
FILM

National geographic
Najboqe britanske ma{ine Megafabrike Uhva}eni na djelu Avionske nesre}e Nisam to znao Privid ili stvarnost Najboqe britanske ma{ine Megafabrike Lov na lovce Alkatraz za polarne medvjede Avionske nesre}e Iznutra Nisam to znao Privid ili stvarnost Nacisti~ka pqa~ka umjetnina Apokalipsa: Drugi svjetski rat 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Nacisti~ka pqa~ka umjetnina 0.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 1.00 Nisam to znao 1.30 Privid ili stvarnost 2.00 Nacisti~ka pqa~ka umjetnina 3.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 4.00 Istorijske zavjere 5.00 Nisam to znao 5.30 Privid ili stvarnost 6.00 Istorijske zavjere 7.00 Lov na lovce

K3

Yo Pendleton vo|a je napada u ameri~kom fudbalu, koji nije dugo igrao zbog povreda. Sad se ~ini da se potpuno oporavio i wegov trener `eli da prvi ide u igru. Me|utim, jednog dana ode van te mu se dogodi nesre}a i tako se na|e na putu prema raju. Uvjeri glavnog gospodina Xordana da on ne bi trebao biti ondje i nakon {to gospodin Xordan to provjeri, ustanovi da Xo ima pravo. Kad ga poku{a vratiti u wegovo tijelo ustanovi da je ono kremirano. Gospodin Xordan mu ka`e da ga mo`e staviti u neko drugo tijelo, pod uslovom da se smrt tog ~ovjeka ne otkrije. G. Xordan mu poka`e tijelo Lea Farnzvorta, kojeg su upravo ubile wegova `ena i sekretarica. Xo ne `eli uzeti Far-

Nebo mo`e ~ekati

430
NOVA

nzvortovo tijelo sve dok `ena, Beti Logan, kojoj se ne svi|a {ta Farnzvortova firma radi ne zatra`i sastanak s wim. Xo bi joj `elio pomo}i, ali to mo`e samo ako prisvoji Farnzvortov identitet. To i uradi, ali i daqe se pona{a kao Xo, pa to zbuni sve koji poznaju Farnzvorta, posebno wegovu `enu i sekretaricu koje su bile sigurne da su ga ubile.

RTL

Uloge: Voren Biti, Xuli Kristi, Xejms Mejson, Xek Vorden Re`ija: Voren Biti, Bak Henri

FTV

Irska bra}a

100
NOVA

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - porodica i zdravqe Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

Dnevnik Fla{ Gordon, serija Koncert Fudbal, snimak Koncert narodne muzike

Tomi i Ximi imaju ideju kako spasiti porodicu. Tomi smi{qa plan da odvede porodicu, zajedno s Xeni i Xoan van grada. Ximi i Yoi na|u Dokija i wegove grubijane te ih neuspje{no poku{aju dignuti u zrak. Xeni je prisiqena da spava sa Samsonom kako ne bi naudio wenom ocu, ali poslije ga

napadne . Doki razdvoji porodicu prije nego {to uspiju pobje}i, prisili Tomija da prizna kako je ubio Hjuija. Doki ustrijeli Helen u vrat, a Kevin puca u Dokija dok bje`i. Niki otruje Aloa, ali je prisiqen otrovati i sebe pa se na|e u `urbi da {to prije do|e u bolnicu.

B 92
6.00 Jutarwi program 9.30 Ka`iprst 10.30 Veliki Brat

BN

Uloge: Xonatan Taker, Ken Garito, Olivija Vajld Re`ija: Pol Haxis, Robert Moresko

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
20 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

0.00

NOVA

15.00

Otac i dvoje djece, s namjerom da provedu odmor zajedno, odsjedaju u osamqenoj planinskoj ku}i. Istovremeno, avion sa krijum~arima dijamanata se sru{io na planinu i pokrenuo swe`nu lavinu koja je zatrpala planinsku ku}u. Poku{avaju}i da prokopa tunel kroz swe`ni nanos, porodica pronalazi, gotovo smrznutog, pre`ivjelog krijum~ara. Spasavaju ga, i tek tada zapo~iwu wihove prave nevoqe, jer Dankan je opasan kriminalac i patolo{ki ubica. Uloge: Dejvid Haselhof, Majkl Gros, Dina Miligan Re`ija: Pol [apiro

Lavina

Studentkiwa prava Kristen [epard dovodi svog supruga Kvina Halorana do o~aja insistiraju}i na razvodu, dok se on nada da }e zajedno zapo~eti nov `ivot na Florida Kejsu. Tokom jednog od vikenda koje imaju pravo da provedu zajedno, on i wihov ~etvorogodi{wi sin Mark odlaze da plove. Kada se Mark i Kvin ne vrate s plovidbe, bivaju progla{eni nestalima na moru. ^etrnaest godina poslije, Kristen je advokat udata za Stiva Kolinsa. Uloge: Gabrijel Anvar, Ri~ard Blejd, ^ejs Krauford Re`ija: Brajan Tren~ard-Smit
7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.10 14.00 14.30 15.30 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 0.50 1.30 3.20 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.40 13.10 14.50 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 23.00 23.05 0.00 0.10 1.00 2.40 3.00 3.30 3.50 4.20 4.50 Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Hope and Faith, serija Ku}a Velike mame Ekskluziv Skrivena kamera Stol za 4 Info Zabrawena qubav, serija Lalola, serija Top 10 Champs, serija Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv Ku}a Velike mame Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Super milioner FILM Tijelo Ku}a Velike Mame FILM Tijelo Ke~eri Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija FILM Gospodar sunca Vijesti Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija FILM Prevoznik Vijesti [ark, serija Dnevnik Spaseni, serija FILM Bumerang Svijet ribolova Vijesti @ivot i standardi UNHCR - povratak: Kosovo Oko Sasvim prirodno 8.10 8.30 8.40 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 11.20 12.00 13.00 13.50 16.00 16.30 17.50 19.10 20.00 20.30 22.30 22.50 23.30 23.50 1.40 2.40 4.00 5.30 [umska {kola, serija Zooteka Kroz vrata znawa do putovawa Religije svijeta Ku}a matematike Akva viva derbi U svijetu Emisija iz ekologije Trag u prostoru Muzika Trezor
FILM

Ponovni susret

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 13.20 14.00 14.20 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.50 23.20 0.00 0.30 1.10 1.40 2.10 2.30 2.50 3.20 4.20 4.50 5.30 Info Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Ro|eni pobjednici Herbarijum MTS magazin Frej`er, serija Vijesti U fokusu Naslovi Za.druga Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Aktiva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Porodica Nes, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni Naslovi Na lijepom plavom Dunavu, serija Info profil Profajler, serija Sveti orah, serija U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas Aktiva MTS magazin Dnevnik U 18 Muzika Profajler, serija Sveti orah, serija

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 0.00 1.40 2.40 2.50 3.00 3.10 4.40

Napu{teni an|eo, serija BH net Farma Veliki brat Info Gilmorove, serija Obi~ni qudi, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Veliki brat Rubi, serija Info Napu{teni an|eo, serija Farma Info Kvizbi Rat u ku}i, serija Veliki brat Farma Zabraweni forum Veliki brat Lavina, film Veliki brat Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Gold ekspres
FILM

Ovo je Srbija Bardovi teatra Odbojka: Radni~ki - Crvena zvezda Fudbal - Lav kup @ivot i standardi Ko{arka: Partizan - Olimpijakos Metropolis Kontekst Muzika
FILM

Trezor Odbojka: Radni~ki - Crvena zvezda Ko{arka: Partizan - Olimpijakos Muzika

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.20 16.10 17.20 18.10 18.30 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.30 0.00 0.30 1.20 2.00 2.50 3.50 4.40 5.00 Religijski program Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Dok. program Opra {ou Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Trenutak spoznaje Ana Rukavina, dok. program Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Ko `eli biti milioner Dossier.hr Pola ure kulture Otvoreno Vijesti Vrijeme za kwigu Zvjezdane staze, serija Ksena - princeza ratnica, serija Bez traga, serija Ana Rukavina Dossier.hr Pola ure kulture Oprezno s an|elom, serija

RTS 1 BHT 1
7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 9.30 9.35 9.40 10.00 10.05 10.20 10.55 11.40 12.00 12.10 12.40 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.40 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 22.40 23.40 0.20 0.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Mala {kola Dobro do{li u moju zemqu Uradi sam uradi sama Ozi Bu, crtani film Frenderi, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Mini portreti slikara @ivot i ostalo Avenia Ocean, serija Moja mala kuhiwa Vijesti Na terapiji, serija Liga {ampiona, pregled Vijesti Festival cirkusa U~ilica Mini {kola Frenkijev robot, drama Moja nevjerovatna pri~a, serija Info Avenia Ocean, serija Moja mala kuhiwa Savremeni pogled na tradicionalniju qepotu Muzika Ozi Bu, crtani film Dnevnik Na terapiji, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Dobri qudi u vremenu zla Lajfstajl Vijesti Tema dana Jusuf Islam Herbert Fon Karajan Na terapiji, serija Lajfstajl

ATV
7.00 8.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 19.40 20.10 21.00 22.00 0.00 Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Helo Kiti, crtani film Aladin, crtani film Seranovi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Luda ku}a, serija Vijesti @ene s broja 13, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Poslovni kurs Crni Gruja, serija Ispuni mi `equ Survivor Kviz i grad

HRT 2
6.50 7.10 7.30 7.50 8.10 8.20 8.40 9.00 9.30 10.00 13.30 13.50 14.10 14.50 15.10 15.30 15.40 16.10 18.00 Crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Pri~a o Trejsi Biker Mogu ja Iznad crte Heidi, serija Gem set me~, serija Muzika Prenos sjednica Hrvatskog sabora Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ksena - princeza ratnica, serija Kod Ane TV vrti} Pri~a o Trejsi Biker Kokice Zvjezdane staze, serija Vijesti

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00
Глас Српске

OBN
6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i}

RTS 2
6.00 6.10 6.50 7.20 7.40 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Garfild, crtani film Tri medvjeda, crtani film

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Rubi, serija

~etvrtak, 26. novembar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 219 2008. 21 - 27. novembar

NOVA

3.30

U Sumeru prije pet hiqada godina pali an|eli imali su odnose sa `enama i wihovi su potomci bili divovi zvani Nefilimi, koje je uni{tila velika poplava. Zli an|eo Amon mumificira svog sina Aramisa da bi ga spasio i sakrio u pakao. U sada{wosti, za vrijeme iskopavawa temeqa za odmarali{te koje }e graditi Morton, arheolog Mat Fle~er pronalazi Aramisovu grobnicu. In`ewer Angela prikqu~uje se ekipi i odobri iskopavawe. Kada neki radnici misteriozno nestanu, Morton zaposli osigurawe da na|u nestale qude. Me|utim, on zapravo namjerava da o`ivi Aramisa za vrijeme pomr~ine mjeseca i novom vrstom divova zavlada qudima. Uloge: Kasper Van Dijen, Kristen Miler, Xefri Luis Re`ija: Kevin Van Huk
18.20 18.40 19.00 19.20 19.50 21.30 21.40 22.40 @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Crtani film Muzika Lovac na talente, film Vijesti Bez traga, serija Muzika 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.20 17.20 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.40 17.30 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 21.50 22.40 23.10 23.40 6.00 9.30 10.00 10.30 11.00 Stil Novosti Pri~e iz Ma|arske Super ke{ Novosti Crno na bijelo Hrana i vino Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Pregled dana Film Astro~et Satelitski program Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Plej Profa, serija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija TV gost Vijesti
FILM

Posrnuli ratnici

1950
HRT 2

NOVA TV
6.40 7.10 7.30 7.40 8.00 8.10 8.50 10.10 11.10 12.10 13.00 14.00 15.00 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 20.50 22.00 23.00 23.10 0.00 0.40 2.30 3.30 5.00 5.30 6.10 Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija FILM Ponovni susret Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Trenutak istine Provjereno Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Irska bra}a, serija Ezo TV FILM Posrnuli ratnici Sajnfeld, serija Zakon brojeva, serija In magazin

12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.10 0.10 1.20 1.40 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 4.00 5.00 5.30 6.00 7.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10

Vijesti Veliki brat Vijesti Uve}awe Replika NG i BBC Veliki brat Vijesti Stawe nacije Moje drage kom{ije, serija Veliki brat Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Uvod u anatomiju, serija Vijesti Veliki brat Moje drage kom{ije, serija Saut Park, serija Info kanal Nacisti~ka pqa~ka umjetnina Apokalipsa: Drugi svjetski rat Rakunopsi Avionske nesre}e Nisam to znao Privid ili stvarnost Nacisti~ka pqa~ka umjetnina Apokalipsa: Drugi svjetski rat Lov na lovce Rakunopsi Avionske nesre}e Ajkula 21. vijeka Nisam to znao Privid ili stvarnost Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Interpol istra`uje Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Nisam to znao Privid ili stvarnost Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Ajkula 21. vijeka Nisam to znao Privid ili stvarnost Ajkula ubica sa Aqaske Lov na lovce Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - otvoreno re~eno Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

Lovac na talente

Al Perkolo radi za legendarni koji bejzbol lopticu baca daqe bejzbol klub Wujork Jenki kao od bilo kojeg poznatog igra~a. I lovac na talente. Jednom otkri- udarac bejzbol palicom mu je strahovit. Perkolo dovede Stije izvrsnog igra~a koji `ivi u va u Wujork da bi na praznom provinciji i jo{ poha|a {kolu. Prilikom prvog nastupa za klub stadionu, pred vlasnicima kluuhvati ga strah, po~ne da povra- bova, pokazao {ta zna i umije. Klub }e Stivu platiti najve}i }a i pobjegne. Direktor kluba honorar u istoriji – pedeset i Ron Vilson za kaznu ne otpusti pet miliona dolara. Perkolo se Perkolu nego ga natjera da ode s Vilsonom dogovori da Stiv ne da tra`i talente po meksi~kim selima. Uvjeren da gubi vrijeme, po~ne da igra usred sportske Perkolo krene u Meksiko, gdje u sezone nego kasnije, pa }e tako nekom zabitom selu otkrije mla- imati vremena da se privikne dog Amerikanca Stiva Nebrasku na Wujork. Uloge: Albert Bruks, Brendan Frejzer, Lejn Smit Re`ija: Majkl Ri~i

K3

National geographic

2310
NOVA

RTL
6.40 7.00 7.30 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.50 13.00 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 20.50 21.40 23.20 23.30 0.20 1.20 2.00 Bajkeri s Marsa, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Punom parom Jezikova juha Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Astro {ou

Vijesti Astrologija No}ni program Dobro jutro Vijesti Naivna nevjesta, serija Duh iz Australije, serija Pozitivna geografija Hajd u park Ha{ki dnevnik Dnevnik Na{a mala klinika, serija Dolina sunca, serija Odgovorite qudima Vijesti Naivna nevjesta, serija Viza za budu}nost, serija Tomica i prijateqi, crtani film Milan i Enis Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Po{teno Dokumentarni ~etvrtak Vrati}e se rode, serija Dnevnik Autovizija Koncert zabavne muzike Jutarwi program Ka`iprst Vijesti Veliki brat Dolina sunca, serija

FTV

U novim nastavcima Don Eps i trigantnije zagonetke. Pojediwegov brat ^arli nastavqaju na rje{ewa ozbiqno }e uztragom brojeva da rje{avaju drmati FBI tim. Tu je i niz razne slu~ajeve, a ispred wih mnogih samo naizgled nerje{ina}i }e se i neke dosad najinvih zlo~ina. Uloge: Rob Morou, Dejvid Krumholc, Xad Hir{ Re`ija: Nikolas Fala~i, ^eril Heuton

Zakon brojeva

RADIO RS

040
NOVA

BN
6.30 8.30 9.30 10.00 10.30 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Hrana i vino

B 92

Donelijevi su ~etiri brata Ame- di ih u pri~u. Kevin Doneli rikanca, irskog porijekla iz ra- uvjeren je da ima sre}e, ali kad dni~ke klase, kojima je porodica mu se kockarski dug nagomila, va`nija od svega, uprkos tome najstariji brat, Ximi Doneli, {to su upetqani u organizovani otme kladioni~ara povezanog s kriminal u Wujorku. Policija mafijom kojem Kevin duguje noispituje Xoija Sladoleda, wiho- vac. Porodica Doneli sazna}e vi{e o [onovom zdravstvenom vog prijateqa iz djetiwstva i stawu, a Ximi nestrpqivo sjedi nepouzdanog pripovjeda~a koji predstavqa bra}u Doneli i uvo- u zatvoru. Uloge: Xonatan Taker, Ken Garito, Olivija Vajld Re`ija: Pol Haxis, Robert Moresko

Irska bra}a

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 21 - 27. novembar 2009.

Глас Српске

program

TV

RTRS

23.00

RTRS

21.10

Qubavna serenada
U Sanreju, izolovanom australijskom gradi}u, malo toga mo`e da se radi. Jedina zabava je pecawe na rijeci ili slu{awe lokalne radio stanice. Dvije sestre izazivaju bijes svog kom{iluka. Uloge: Miranda Oto, Rebeka Frit, Xon Alansu Re`ija: [irli Baret

Pogodi ko dolazi na ve~eru
Na ve~eri me|u crncima je E{ton Ku~er, u svom tipi~no komi~nom i nezahtjevnom maniru. Da bi srebrni pir i bio kao {to rije~ ka`e, na sre}ni doga|aj iz Wujorka dolazi i wihova starija k}erka Tereza sa svojim zaru~nikom Sajmonom. Uloge: E{ton Ku~er, Berni Mak, Zo Saldana Re`ija: Kevin Rodni Saliven

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.40 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.20 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.10 23.00 0.40 2.20 3.50 5.30 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Ro|eni pobjednici Herbarijum Magazin Frej`er, serija Vijesti U fokusu Pe~at Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Vijesti Naruto, crtani film Bajramska molitva, snimak Svijet izbliza Srpska danas Dolina sunca, serija Porodica Nes, crtani film TV Bingo Susreti pozori{ta Br~ko Upitnik Dnevnik Intervju FILM Pogodi ko dolazi na ve~eru FILM Qubavna serenada FILM U potrazi za poslom 5 FILM Vidovitost FILM Toto od Arabije Degrasi - nova generacija, serija

14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 3.00 3.10 3.20 3.30 5.30

Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Veliki brat Rubi, serija Info Napu{teni an|eo, serija Farma Info Kvizbi Rat u ku}i, serija Veliki brat Farma Veliki brat Grand {ou Veliki brat FILM Slatki novembar Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand {ou Xuboks

14.00 14.30 15.30 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.10 23.10 0.30 2.00 3.40 4.40

Top 10 Champs, serija Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Odred za ~isto}u Hot Guys Who Cook Info Ekskluziv Ku}a Velike mame FILM Pla}enik Crveni tepih Ku}a Velike mame FILM Tijelo Ke~eri Fudbal

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.00 14.50 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 21.50 22.00 23.00 23.05 0.00 0.10 1.10 2.30 2.50 3.00 4.20 4.50 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem [ark, serija Vrijeme je za bebe SAT Vijesti TV lica Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Grijeh wene majke, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti [ark, serija Dnevnik Spaseni, serija FILM Di{i duboko Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica

10.00 10.30 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 16.00 16.50 17.50 20.00 20.30 21.00 21.50 23.10 23.40 1.10 2.10 3.40 5.00 5.30

Kontekst Srbi u svijetu @ivot i standardi Ku}a u bespu}u Muzika Trezor Film Ovo je Srbija Jugoslavija u ratu 1941-1945 Ko{arka - PS Ku}a u bespu}u Lov i ribolov Bostonski advokati, serija FILM Slomqena krila Poziv na ples
FILM

Trezor Ko{arka - PS Jugoslavija u ratu 1941-1945 Poziv na ples Lov i ribolov

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.40 15.00 15.30 16.10 17.40 18.10 18.30 19.30 20.10 21.40 22.50 23.50 0.20 1.10 2.00 3.50 5.50 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Dok. program Opra {ou Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Glas domovine Drugo mi{qewe Nau~na petica Hrvatska u`ivo Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik FILM Prerija ~asti Duhovi Zagreba Lica nacije Vijesti FILM Emisija o filmu Zvjezdane staze, serija FILM Zauvijek moja Muzika Oprezno s an|elom, serija

BHT 1
6.50 8.20 8.50 9.40 10.00 10.05 10.30 10.55 11.40 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.50 16.10 16.30 17.30 18.50 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 23.00 0.40 1.30 2.00 Bajram-namaz Najqep{e ilahije Hax Najqep{e ilahije Vijesti Plava xamija Hor Muftijstva sarajevskog En-Nur Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa Vijesti Dobri qudi u vremenu zla Na terapiji, serija Jusuf Islam Vijesti Muzika U~ilica Mini {kola Tajanstveni vitez, crtani film Nau~na postignu}a Info Ku}a Kur’ana Kona~no petak Ozi Bu, crtani film Dnevnik Na terapiji, serija Sevdah Fest BiHa} Vijesti Hotel Babilon, serija FILM Psi lutalice Ku}a Kur’ana Na terapiji, serija Kona~no petak

ATV
7.00 8.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 19.40 19.50 21.30 22.00 0.00 Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Helo Kiti, crtani film Aladin, crtani film Seranovi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz Luda ku}a, serija Vijesti @ene s broja 13, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Muzika Amplituda Potraga FILM Dnevnik Elen Rimbauer Kviz i grad

HRT 2
6.00 7.50 8.20 8.30 8.40 9.00 9.20 10.00 13.20 13.50 14.10 15.00 15.10 15.30 15.40 16.00 16.20 17.00 18.00 18.20 18.40 19.00 19.30 20.00 Kurban Bajram TV vrti} Pri~a o Trejsi Biker Platno boje kist Puni krug Gem set me~, serija Muzika Prenos sjednice Hrvatskog sabora Prijateqi, serija Zovem se Erl, serija Ksena - princeza ratnica, serija Kod Ane TV vrti} Pri~a o Trejsi Biker Puni krug Izazovi Zvjezdane staze, serija Emisija o filmu Vijesti @upanijska panorama Dva i po mu{karca, serija Simpsonovi, crtani film Muzika ^arolija, serija

OBN
6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.10 Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Hope and Faith, serija Ku}a Velike mame Ekskluziv Odred za ~isto}u Hot Guys Who Cook Info Zabrawena qubav, serija Lalola, serija

RTS 2
6.00 6.10 7.00 7.30 7.50 8.10 8.30 8.40 9.05 9.20 9.40 9.40 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Garfild, crtani film Tri medvjeda, crtani film [umska {kola, serija Sva|alice Matemati~ke zagonetke Sazvje`|a i legende Religije svijeta Dosije Iks i Oks Ku}a matematike

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Rubi, serija Napu{teni an|eo, serija BH net Farma Veliki brat Info Gilmorove, serija Obi~ni qudi, serija

Глас Српске

petak, 27. novembar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2009. 239 2008. 21 - 27. novembar

RTRS

3.50

Toto od Arabije
Britanska imperija `eli da prisvoji kompletnu eksploataciju nafte u Kuvajtu. Na~elnik obavje{tajne slu`be povjerava zadatak svom slugi Totu. Da bi ostvario svoj ciq on mora da savlada bezbroj urnebesnih pote{ko}a i elimini{e {pijune iz drugih zemaqa. Na kraju Toto uspijeva u svom ciqu, vra}a se u rodni Napuq i otvara rafineriju. Uloge: Toto, Niveze Navaro, @or` Rigo Re`ija: Hoze Antonio de la Loma

21.00 21.10 22.10 23.40 0.30

Vijesti Pol Merton u Kini Ubistva u Midsomeru, serija Muzika Pono}na predstava

NOVA TV
6.40 7.10 7.30 7.40 8.00 8.10 8.30 10.00 11.00 12.00 12.50 13.50 14.50 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 22.10 0.50 2.10 3.30 5.00 5.40 Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Bumba, crtani film Ezo TV Nova lova Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Provjereno FILM @enska ucjena Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Supertalent FILM Zlo~esti de~ki 2 Ezo TV FILM Dra`esna Rita FILM Ponovni susret In magazin Lude sedamdesete, serija

17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.10 0.40 2.30

Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Pregled dana Svijet Renomea Rezervisan termin Astro~et Satelitski program

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.40 17.40 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 6.00 6.20 6.50 8.20 9.20 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.30 15.00 15.05 15.30 15.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 22.00 22.30 22.50 0.00 6.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 12.20 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti TV gost Autovizija Profa, serija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Turizam plus Novosti
FILM

13.00 13.05 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 0.00 1.20 2.40 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 4.00 5.00 5.30 6.00 7.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

Vijesti Afriko qubavi moja 3, film NG i BBC Veliki brat Vijesti Stawe nacije Moje drage kom{ije, serija Veliki brat Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Potraga Patrola Vijesti Veliki brat Moje drage kom{ije, serija FILM Gulisi Info kanal Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Alkatraz za polarne medvjede Avionske nesre}e Nisam to znao Privid ili stvarnost Praistorijski predatori Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Lov na lovce Kuga crnog pacova Avionske nesre}e De{ifrovawe Stounhenxa Nisam to znao Privid ili stvarnost Istra`ivawe planete Zemqe Tabu Interpol istra`uje Istra`ivawe planete Zemqe Tabu Nisam to znao Privid ili stvarnost Istra`ivawe planete Zemqe Tabu De{ifrovawe Stounhenxa Nisam to znao Privid ili stvarnost Megafabrike Opasni susreti Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

220
RTRS

@ena koja je u djetiwstvu preubistva. Ovog puta ona, da bi dvidjela ubistvo svoje prijazaustavila ubicu udru`uje se teqice, sada ima viziju drugog sa bratom svoje drugarice. Uloge: Leksa Doig, Taj Olson, Kimberli Klark Re`ija: Alan Harmon

Vidovitost

100
PINK BH

National geographic

RTL
6.40 7.00 7.30 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.50 13.00 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.30 23.30 23.40 1.40 Bajkeri s Marsa, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Astro {ou Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Putnom parom Zmajevi, film FILM Mjesec od porculana Vijesti FILM Damien: Predskazawe 2 Astro {ou

Vijesti Astrologija No}ni program Bajram namaz Hax Sevdalinke Bajram namaz Koncert Safeta Isovi}a Vijesti Novo vrijeme Sevdalinke Bajramski dani ^uvari Alahove kwige Pri~a o minaretima Dnevnik Na{a mala klinika, serija Dolina sunca, serija Koncert ilahija Gorwopodriwske hair vode Vijesti Svjetionik qudske dobrote Kurban Ilahija u BiH Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Lud zbuwen normalan, serija BH pjesmarica Dnevnik Od Ma{rika do Magriba
FILM

FTV

Nelson Mos i Sara Dajver ne- dlogom: da bi se iskupio mora maju mnogo toga zajedni~kog da provede sa wom mjesec daosim sat vremena provedenih na. u {koli za obuku voza~a. Poslije prvobitnog iznenaWegovom gre{kom Sara pada |ewa, mladi i uspje{ni Nelna testu i gubi dozvolu na mje- son, do tada potpuno posve}en sec dana. Istog dana dolazi karijeri, odlu~uje da prihvati kod wega sa neobi~nim prijewen prijedlog Uloge: Kianu Rivs, [arliz Teron Re`ija: Pat O’Konor

Slatki novembar

RADIO RS

Dra`esna Rita
Ra~unovo|a Edgar Lamark `ivi naizgled normalnim `ivotom. Uprkos tome dogodi mu se da se najednom na|e upleten u razne kriminalne radwe. Nakon {to postane dio finansijske prevare s Tijerijem, Edgar zavr{i s prostitutkom Ritom u krevetu. Ispostavi se da je i Rita kriminalac. Naime ona je kradqivica umjetnina i nedavno je ukrala vrijednu Boti~elijevu sliku od trgovca umjetninama.

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.20 Jutarwi program Poznati Vodena planeta Novosti Hrana i vino Bulevar Novosti Auto{op Super ke{ Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju Novosti Zlatna planeta

B 92
Jutarwi program Pres miks Vijesti Veliki brat Dolina sunca, serija Vijesti Veliki brat

210
NOVA

Uloge: Kristijan Klavije, Xuli Gajet, Edi Mi~el Re`ija: Stefani Klavije