www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
21. decembar 2009.

Broj 12.090 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Alkalaj i Silajxi} prave od Srbije neprijateqa
strana 2.
FOTO: GLAS SRPSKE

DRU[TVO

Regionalni putevi u Republici Srpskoj neprohodni
strana 6.

KULTURA

Sowa Kola~ari}: Volim kada uloge mene potra`e
strana 26.

AMS RS tu`i BiHAMK

Nelegalno uzeli nadle`nosti AMS BiH strana 7.
Regulatorna komisija za energetiku RS

U ~etvrtak odluka o novoj cijeni struje
Srebrenica

Dom naroda Parlamenta BiH

strana 15.

Inicijativa srpskih delegata u Domu naroda PSBiH zbog nacionalnog debalansa

Bo{waci dominantni u institucijama BiH
Zoran Koprivica uputi}e u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH zbog “ozbiqno naru{enog nacionalnog balansa u korist Bo{waka“ Vi{e od polovine rukovodnih radnih mjesta u institucijama BiH pripada Bo{wacima, Srbima oko 30 odsto, a Hrvatima 20 odsto. Mnogi od wih su na tim pozicijama po nekoliko mandata bez obzira na naru{en nacionalni balans, ka`e Koprivica Bo{waci ne samo da su dominantni na ve}ini ~elnih funkcija FBiH i BiH, ve} ih najvi{e ima u svim institucijama u FBiH. U pojedinim institucijama u FBiH Hrvata uop{te nema, rekao Peri} strana 3.

Obnavqaju samo ku}e Bo{waka
strana 9.

DANAS

Boris Tadi} preda}e sutra premijeru [vedske zahtjev za kandidaturu Srbije za ~lanstvo u EU

[trajka~ Davor Jerilovi} tvrdi da ga je lider SRS RS htio da zloupotrijebi

Srpska delegacija dobrodo{la u Stokholm
Tokom svog predsjedavawa [vedska forsirala kandidaturu Srbije za ~lanstvo u EU, a to je sada urodilo plodom, izjavio ambasador Srbije u toj zemqi Ninoslav Stojadinovi}

strane 18. i 19.

“Mihajlica preko mene htio da napakosti vlasti“ strana 5.

2 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Milorad Dodik, lider SNSD-a

Milorada Dodika nisam upoznao i nisam imao kontakata s wim, ali on nije crni vrag. Ja se wega ne bojim. Milan Bandi}, kandidat za predsjednika Hrvatske

Republici Srpskoj vra}eno dostojanstvo
BAWA LUKA - Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je ju~e Srni da Republika Srpska sada izgleda druga~ije nego {to je bila i da joj je vra}eno dostojanstvo, kao i narodu, koji mo`e da ka`e da u RS ho}e da `ivi, upravqa svojim resursima, razvija svoju kulturu, obrazovawe i sport, {to je logi~no i kompatibilno sa nacijama u okru`ewu. - Va`nije je za RS da na idu}im izborima pobijedi SNSD, nego {to je to bitno za samu stranku, da bi bio nastavqen kontinuitet razvoja koji postoji nekoliko godina. Ni{ta drugo i ne radimo, osim toga. Samo ne `elimo da budemo poni`eni i pod jakim Sarajevom - rekao je Dodik. Dodao je da u RS nema nijednog mjesta u kojem ne{to nije ura|eno ili napravqeno, ili se namjerava iznova ne{to praviti i raditi, dodaju}i da o svemu tome postoje egzaktni podaci.

FOTO: @. DOMAZET

Milorad @ivkovi}

Sven Alkalaj na sesiji “Kruga 99” u Sarajevu

Potreban novi prijedlog zakona o praznicima u BiH

Poslije izjave Svena Alkalaja da je Srbija krivac {to BiH nema ambasadora

Alkalaj i SBiH prave od Srbije neprijateqa
Sigurno je da Bo{waci u ovom mandatu Predsjedni{tva ne}e predlo`iti novog kandidata za ambasadora BiH u Srbiji, kazao Alkalaj. SBiH i wen lider Haris Silajxi} jedini krivci {to BiH nema ambasadora u Srbiji, istakla Markovi}eva
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Milorad @ivkovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

SA RA JE VO - Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Par la men ta BiH Mi lo rad @ivkovi} izjavio je za “Glas Srpske“ da je potreban prijedlog zakona o dr`avnim praznicima, koji treba da dobije podr{ku Savjeta ministara i Parlamenta BiH. - Ni sam op ti mis ta da }e prijedlog zakona koji je nedavno odbijen u Predstavni~kom domu ponovo da ugleda svjetlo dana i parlamentarnu proce-

duru i da }e se o wemu odlu~ivati u ovom mandatu Parlamen ta BiH i Sa vje ta ministara - istakao je @ivkovi}. Dodao je da Bo{waci poku{avaju da uvuku u zamku tuma~e}i Dejtonski sporazum na na~in da oni imaju zakon koji nije donesen poslije Dejtona i da treba da se koristi stari iz BiH do 1992. godine koju “prizivaju da im se ponovo vrati“. @. D.

Nedeqko Mitrovi}

SARAJEVO - Ministar inos tra nih po slo va BiH Sven Alkalaj izjavio je ju~e na sesiji “Kruga 99” u Sarajevu da je pitawe ambasadora BiH u Srbiji nerije{eno i da je za to “glavni krivac Srbija, zbog ~ega je potez na is to ~nom su sje du da se to pitawe rije{i“. - Sigurno je da Bo{waci u ovom mandatu Predsjedni{tva ne}e predlo`iti novog kandidata za ambasadora BiH u Srbiji. Vidje}emo da li }e Srbija dati agreman za predlo`enog ambasadora. Sqede-

}i sastanak sa {efom srpske diplomatije Vukom Jeremi}em dogovoren je 15. januara, na kojem }e biti rije~i i o tome - kazao je Alkalaj.

OKOLI]: Najlak{e tra`iti krivca na drugoj strani
Do dao je da je “vrlo neuobi ~a je no da zemqa su sjed, koja `eli da ima dobrosu sjed ske odno se, dva pu ta odbija da da agreman za ambasadora BiH u Srbiji, {to nije dobro za zemqu koja ide prema EU“. Poslanik SNSD-a u Par-

Kona~an stav o pitawu imovinskog cenzusa
BAWA LUKA - Predsjedni{tvo Republi~ke organizacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske danas bi trebalo da zauzme kona~an stav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida RS, prenijela je Srna. Predsjednik ove organizacije Nedeqko Mitrovi} rekao je da }e glavna tema sjednice biti pitawe imovinskog cenzusa na isplate invalidnina i drugih prinadle`nosti, dodaju}i da je prijedlog ovog zakona “dopuwen odredbom po kojoj se cenzus ne}e utvr|ivati bez saglasnosti ove organizacije i Bora~ke organizacije RS”. Mitrovi} je rekao da je organizacija omek{ala svoj stav prema imovinskom cenzusu i da nije kao prije kategori~ki protiv toga, jer je svjesna ultimativnog zahtjeva MMF-a.

“TUZLANSKA KOLONA“
Sven Alkalaj je kazao da nije sporan prijedlog za ambasadora u Srbiji, {to dokazuje posqedwe odustajawe Tu`ila{tva BiH u slu~aju “Tuzlanska kolona“. - Odustajawe od te istrage jasno ka`e da ti qudi nisu bili umije{ani u taj slu~aj i da nema razloga ni za prvi slu~aj Bori{e Arnauta, ni za drugi slu~aj Seada Avdi}a da Srbija ne da agreman. Smatram da je vi{e rije~ o politi~kim konotacijama koje su vezane sa Srbijom - tvrdi Alkalaj. On je kazao da su odnosi BiH i Srbije dobri, ali da bi mogli biti jo{ boqi.

lamentu BiH Milica Markovi} izja vi la je za “Glas Srpske“ da su Stran ka za BiH i wen lider Haris Silajyi} je di ni kriv ci {to BiH nema ambasadora u Srbiji. - Da je Silajyi}u i Alkalaju stalo da BiH ima ambasadora u Srbiji, oni bi to uradili do sada i na{li li~nost koja je primjerena toj funkciji. Politika Stranke za BiH i wih dvojice je da BiH ne treba da sara|uje sa Srbijom i da od Srbije treba praviti samo neprijateqa. To {to rade Silajyi} i Alkalaj {teti ugledu BiH, pa nije ~udo {to je zbog ovakve politike BiH ozna~ena kao “crna rupa na Balkanu“ - istakla je Markovi}eva. Poslanik SDS-a u Parlamentu BiH Mirko Okoli} rekao je da je najlak{e tra`iti krivca na drugoj strani, te da je nedopustivo {to se u dva na vra ta pre dla `e kandidat za koga se sa sigurno{}u zna da ne mo`e dobiti agreman. Oko li} ka `e da je Si -

lajyi} zbog svoje politike prema Srbiji i srpskom narodu “namjerno ponudio imena za ko ja je znao da ne }e dobiti zeleno svjetlo“, jer za Si lajyi}a i za go vor ni ke wego ve po li ti ke Srbi ja i srpski narod treba da nose epitete genocidnog i neprijateqskog naroda.

MAP u aprilu
Alkalaj je mi{qewa da }e BiH dobiti Akcioni plan za ~lanstvo u NATO (MAP) u aprilu na konferenciji ministara i da je, osim toga, prioritet bezvizni re`im, te da }e sqede}e godine BiH podnijeti aplikaciju za kandidatski status u EU. - Povezivawe toga sa zatvarawem OHR-a je bespredmetno. OHR tu ne smeta jer predaja aplikacije ne zna~i kandidatski status. Pred BiH se postavqaju nepotrebni novi uslovi koji nisu prihvatqivi za veliki dio politi~kih stranaka, a i gra|ana BiH - kazao je Alkalaj.

www.glassrpske.com
Veoma je dobro i politi~ki korektno {to politi~ki lideri Srba i Hrvata u BiH imaju sli~ne stavove o va`nim politi~kim pitawima u zemqi, jer se nalazimo u situaciji kada Kancelarija visokog predstavnika u BiH otvoreno zastupa interese Bo{waka. E-mail: aco.trninic@blic.net Pozdravqam izjavu ruskog ambasadora u BiH da }e Rusija od Savjeta bezbjednosti da zatra`i da se rad stranih sudija i tu`ilaca u BiH, anga`ovanih na predmetima ratnih zlo~ina, stavi pod kontrolu UN i Ha{kog tribunala zbog wihove neobjektivnosti. E-mail: dragan_gagi77@gmail.com

OHR smawio obim i predmet popisa
BAWA LU KA - Di re ktor Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) Tihomir Gligori} kazao je da je tim OHR-a znatno smawio obim i predmet popisa imovine od wihovog prvobitnog plana. - Popisali su vojnu imovinu, nekretnine odre|enih prijeratnih dru{tveno-politi~kih organizacija, kao i neke policijske i zdravstvene objekte u Srpskoj - rekao je Gligori}.

Tokom ove sedmice bi}e predstavqeni rezultati popisa imovine tima OHR-a

SLU@BENICI RUGIP-a savjetovali tim OHR-a
Istakao je da su slu`beni ci po dru ~nih je di ni ca RU GIP-a sa ra |i va li, pa ~ak i ~esto stru~no savjetovali ~lanove OHR-ovog tima i obja{wava li im imovinsko-pravne odnose u

nekim predmetima. Vi so ki pred sta vnik u BiH Valentin Incko trebalo bi tokom ove sedmice da pred sta vi re zul tat po pi sa imovine u BiH koji je proveo tim OHR-a i da ga dostavi Savjetu ministara BiH, entitetskim vladama i vlasti Br~ko distrikta. U OHR-u su ranije potvrdili da je popis imovine zavr{en, a agencije su pre-

ni je le da je po pi sa no oko 1.000 nekretnina nad kojima je na dan 31. decembra 1992. go di ne pra vo ra spo la gawa ili upravqawa imala biv{a SR BiH. OHR je popisao i nekretnine koje su na BiH prenesene sporazumom o sukcesiji biv{e SFRJ. Incko je u avgustu donio odluku da tim OHR-a obavi popis imovine u BiH. M. F.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 3

Poslanici NSRS raspravqaju o Ombudsmanu RS
BAWA LUKA - Novi Prijedlog zakona o prestanku va`ewa Zakona o Ombudsmanu RS upu}en je po hitnom postupku na razmatrawe za posebnu sjednicu Narodne skup{tine RS najavqenu za 22. decembar, javile su ju~e agencije. Stupawem na snagu ovog zakona odmah prestaje da va`i Zakon o Ombudsmanu RS, {to je novina u odnosu na ranije predlagane zakone iz te oblasti u kojima je bio definisan rok od 60 dana za prestanak funkcionirawa entitetskog ombudsmana.

Inicijativa srpskih delegata u Domu naroda Parlamenta BiH zbog nacionalnog debalansa

Vijesti
Vlada Srpske

Bo{waci dominantni u institucijama BiH
Vi{e od polovine rukovodnih radnih mjesta u institucijama BiH pripada Bo{wacima, Srbima oko 30 odsto, a Hrvatima 20 odsto. Mnogi od wih su na tim pozicijama po nekoliko mandata bez obzira na naru{en nacionalni balans, ka`e Koprivica
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

RS razvija elektronsku upravu
BAWA LUKA - Republika Srpska zauzela je u posqedwih nekoliko godina vode}u po zi ci ju u BiH u oblasti razvoja informacionog dru{tva, a kao logi ~an sli jed na pret ka i fi nal ni proizvod elek tronske legislative nastao je portal “eSrpska“, saop{teno je ju~e Srni iz Vlade RS.

BAWA LUKA - Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamenta BiH Zoran Koprivica izjavio je da }e u toku ove sedmice u parlamentarnu proceduru uputiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avnoj slu `bi u in sti tu ci ja ma BiH zbog “ozbiqno naru{enog nacionalnog balansa u korist Bo{waka“. On je ka zao da je ciq ovih izmjena i dopuna zakona da se obezbijedi po{tovawe principa konstitutivnosti naroda u svim institucijama u BiH. - Tra`imo da radna mjesta sekretara oba doma Parlamenta BiH, Savjetu ministara BiH, ministarstvima, Predsjedni{tvu BiH, komisijama Parlamenta BiH, pomo}nika ministara i direktora raznih direkcija i agencija budu rei zbor na - re kao je Koprivica. Naglasio je da je potre-

Parlament FBiH

O buxetu po hitnom postupku
SARAJEVO - Predstavni~ki dom federalnog Parlamenta raspravqa}e danas o Prijedlogu izmjena i dopuna buyeta FBiH za 2009. godinu po hitnom postupku, ja vi la je Srna. Vla da FBiH utvrdila je nedavno tre }i ovo go di{wi re ba lans buyeta, koji je predvi|en u izno su od oko dvi je milijarde KM i za 58 miliona je mawi u odnosu na rebalansirani buyet od 31. jula.

Dom naroda Parlamenta BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

bno ogra ni ~i ti man dat na ovim pozicijama kako bi se popravio naru{en nacionalni balans na rukovode}im po-

NEOSNOVAN ZAHTJEV
Koprivica je istakao da je apsolutno neosnovan zahtjev bo{wa~kih delegata da se sistem ravnopravne nacionalne zastupqenosti primijeni i na {est kqu~nih institucija BiH. - Taj princip se jedino po{tuje u RS. U FBiH je godinama naru{en tako|e u korist Bo{waka kojima pripadaju ~ak tri kqu~ne funkcije. Podsjetio bih kolege da se pozicija predsjedavaju}eg Parlamenta BiH rotira kazao je Koprivica.

Zoran Koprivica

zi ci ja ma u in sti tu ci ja ma BiH. - Kada se analiziraju sva rukovodna radna mjesta u institucijama BiH do|emo do podatka da vi{e od polovine pripada Bo{wacima, Srbima oko 30 odsto, a Hrvatima 20 odsto. Mnogi od wih su na tim pozicijama po nekoliko mandata bez obzira na naru{en nacionalni balans - dodao je Koprivica. Ovim izmjenama i dopunama zakona predvi|eno je da mandat slu`benicima na rukovode}im slu`beni~kim pozi ci ja ma u in sti tu ci ja ma BiH bude ograni~en na ~etiri godine. - Po isteku wihovog mandata bi}e raspisivan konkurs za po pu nu tih mjes ta ~ime }e prestati bo{wa~ka

dominacija u institucijama BiH - precizirao je Koprivica.

PERI]: HRVATA nema u sarajevskim institucijama
Na kon {to je vi so ki predstavnik u BiH Valentin Incko zatra`io smjenu predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Safe ta Sof ti }a zbog na ci onalnog debalansa na {est kqu~nih pozicijama u FBiH, Klub Bo{waka u Domu naroda Parlamenta BiH je od wega zatra`io da taj princip primijeni i na nivo BiH. In sti tu ci je FBiH ve} godinama kr{e Ustav FBiH, jer se od ukupno {est kqu~nih izvr{nih, sudskih i za-

ko no da vnih fun kci ja Bo{waci nalaze na ~ak tri, a po Ustavu FBiH im pripadaju dvije. - Bo{waci ne samo da su dominantni na ve}ini ~elnih in sti tu ci ja FBiH i BiH, ve} ih najvi{e ima u svim institucijama u FBiH. U pojedinim institucijama u FBiH Hrvata uop{te nema, kao da nisu konstitutivan narod, {to je stra{no - rekao je Peri}. Naveo je da ustavno treba obezbijediti mehanizme za za{titu konstitutivnosti, a ne odlukama visokog predstavnika u BiH. - Hrvata nema u institucijama pojedinih op{tinama i Kantonu Sarajevo, ali to o~igledno ne brine tamo{wu vlast - upozorio je Peri}.

Vla{i}

Predstavqawe rezultata sudova
VLA[I] - Predstavnici Osnovnog suda u Bawoj Lu ci i sa ra jev skog Op {tinskog suda predstavi}e sutra na Vla{i}u izvje{taj o radu, govori}e o stepenu nezavisnosti ova dva suda i ras pravqati o aktu el noj pro ble ma ti ci, ja vi le su agen ci je. Na sas tan ku }e u~estvovati i visoki predsta vnik u BiH Va len tin Incko.

ACIPS

U~e{}e mawina na izborima
SA RA JE VO - Po li ti ~ka par ti ci pa ci ja na ci onal nih mawina BiH na lo kal nim izbo ri ma 2008. go di ne te ma je okru glog sto la ko ji }e bi ti odr`an da nas u Sa ra je vu u or ga ni za ci ji Alu mni cen tra za in ter dis ci pli nar ne pos tdi plom ske stu di je (ACIPS). Na sku pu }e bi ti pred stavqeni me ha ni zmi za {ti te pra va na ci onal nih mawina u BiH i re gi ji u okvi ru prin ci pa “de mo krat skog gra |an stva“.

Izrael tra`i od Vatikana Bo`i}ni prijem kod otvarawe arhiva potpredsjednika RS
TEL AVIV - Izrael je zatra`io od Vatikana da otvori crkvene arhive iz Drugog svjetskog rata, poslije odluke pape Benedikta 16 da obnovi proces progla{ewa za sveca pape Pija 12, koga optu`uju da nije pokrenuo akciju da spase Jevreje za vreme holokausta. Papa Benedikt je odobrio dekret koji potvr|uje “herojske vrline“ pape Pija 12. i tako mu dodijelio titulu “pre~asni“, koju od titule sveca dijele jo{ samo dva koraka, javio je Rojters. Jevrejske organizacije smatraju da bi nastavak ovog procesa mogao da naru{i odnose, jer je Pije 12. bio na polo`aju u vrijeme Drugog svjetskog rata kada su stradali Jevreji. BAWA LUKA - Potpredsjednik RS Davor ^orda{ organizovao je sino} u Bawoj Luci prijem povodom predstoje}eg katoli~kog Bo`i}a, kojem su prisustvovali zvani~nici i li~nosti iz javnog i kulturnog `ivota Srpske i Bawe Luke, javila je Srna. - Svim qudima dobre voqe `elim sre}ne predstoje}e praznike i vjerujem da je ono {to svi `elimo dobro za sve nas. Oni koji dolaze sa lo{om voqom, koji nam {aqu lo{e poruke, sigurno nam ne}e dobro donijeti - rekao je ^orda{ na prijemu.

U Rumuniji umrlo osam besku}nika od hladno}e
BUKURE[T - Osam besku}nika umrlo je ju~e u Rumuniji zbog velikog mraza koji traje ve} pet dana, a gotovo cijela zemqa je pokrivena snijegom, {to je dovelo do blokirawa puteva i stradawa velikog broja qudi. Rumuniju su od srijede pogodila tri talasa swe`nih me}ava, uz vrlo niske temperature, zbog ~ega je saobra}aj bio poreme}en u 31 od ukupno 42 `upanije i u Bukure{tu, a qudi su morali da ~ekaju u vozilima i vi{e od 20 ~asova da se putevi deblokiraju. Saobra}aj je ovih dana bio obustavqen na 19 nacionalnih puteva, na autoputu i 30 `upanijskih puteva, javile su agencije.

4 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Drago TODOROVI]

AHMETA[EVI]: Pravosu|e u BiH ne zanima istina

Krvava jo{ani~ka statistika
Iza zlo~ina, koji su pripadnici Armije RBiH po~inili u praskozorje 19. decembra 1992. godine u selima i zaseocima fo~anske Jo{anice, na desnoj obali Drine, jo{ odzvawaju leleci i ne skida se crnina sa ucvijeqenih qudi. To je svojevrsno upoKrvava jo{ani~ka zo rewe, upi rawe prstatistika ka`e stom na ne pra ve dnu da su zlo~inci, ja vnost, i do ma }u u koje su prethodno svjet sku, da Jo {a nipostrojili u nasequ ca mo ra na }i za do Sadba kod Gora`da voqewe u osudi zlo~ina i zlo~inaca, rekao Zaim Imamovi} je pro fe sor Mi lan i Haxo Efendi}, Kuli}, ~ija je porodiza kratko vrijeme ca ta ko |e pos tra ubili 56 Srba. da la u jo {a ni ~kom po gro mu, na Ni koqMe|u wima dan, prije 17 godina. 37 civila – `ena, Me|u `rtvama zlostaraca i djece ~ina u Jo{anici bilo je i troje djece – dvoipogodi{wa Danka Tanovi}, Dra`en i Dragana Vi{wi}, brat i sestra, od deset i 12 godina starosti. Srpski vojnici su ih na{li probodene bajonetom. No} prije, do{li su iz Fo~e, kod babe i djeda, da zajedno proslave krsnu slavu. Na ku}nom pragu, tada je ubijen i 98-godi{wi Rade Pqevaq~i}. Ku}a mu je, potom, bri`qivo opqa~kana, pa zapaqena. Neki od pre`ivjelih prepoznali su me|u zlo~incima doju~era{we kom{ije, sa kojima su godinama `ivjeli u “bratstvu i jedinstvu“. Krvava jo{ani~ka statistika ka`e da su zlo~inci, koje su prethodno postrojili u nasequ Sadba kod Gora`da Zaim Imamovi} i Hayo Efendi}, za kratko vrijeme ubili 56 Srba. Me|u wima je 37 civila – `ena, staraca i djece. Samo iz sela Oyi}i poginulo je 28 qudi. Potpuno su spaqena srpska sela Gapi}i, Oyi}i, Brajkovi}i, Me|anovi}i, Bogovi}i, [kobaqi, Va{adi}i, Ostrmci, Ba`dari, Bjelice... U plamenu je nestalo 68 ku}a, silovano i ubijeno 18 `ena i djevojaka. Ubijeno je troje djece, osam bra~nih parova, pet momaka. Sva zate~ena stoka je ubijena. U potoku, prema Bogovi}ima, bilo je masovno strijeqawe qudi, koji su povedeni iz svojih ku}a, prisje}a se 24-godi{wa djevojka, koja je, kad je sa majkom i bratom zarobqena, imala svega sedam godina. Sakrila se me|u le{evima pobijenih Srba i pre`ivjela. Da li su ova fakta dovoqna da se prekine iracionalno }utawe u Sudu i Tu`ila{tvu BiH, koji zvani~no, po vo dom Jo {a ni ce, ni su po kre nu li ni je dnu optu`nicu? Pre`ivjeli ~lanovi porodica poginulih Jo{ani~ana ka`u da ne}e vi{e samo ~ekati, nego i `estoko insistirati da pravda stigne ubice. Na to ih obavezuju sve pobijene `rtve na Nikoqdan 1992. godine.

Kantonalni sud u Biha}u raspisao potjernicu

Senad Ahmeta{evi} u zatvoru u Holandiji i daqe ~eka izru~ewe

Rije~ je o obra~unu Petog korpusa sa onima koji su bili uz Fikreta Abdi}a. Nije me strah da ka`em da nikada nisam i ne}u biti uz Aliju Izetbegovi}a i wegove muxahedine, rekao Ahmeta{evi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Niko u BiH ne}e da saslu{a svjedoke
li pripadnici Petog korpusa. Slao sam dopise na sve adre se u BiH, ali to ta mo{we pravosu|e ne zanima rekao je Ahmeta{evi}. Portparol Kantonalnog suda u Biha}u Haris Hairlahovi} ka`e da je taj predmet za ve den pod bro jem KPP 104/06. koji su bili uz predsjednika APZB Fikreta Abdi}a. - Nije me strah da ka`em da nikada nisam i ne}u biti uz Ali ju Ize tbe go vi }a i wego ve muyahedine - ka `e Ahmeta{evi}. Direktor Kancelarije za istra`ivawe ratnih zlo~ina nad muslimanima APZB Esad ^ovi} ka`e da }e ispitati sve navode u ovom predmetu. Portparol Ministarstva pravde BiH Marina Baki} ka `e da bi Ahme ta {e vi} svoju `albu na rad sudova i tu`ila{tava u BiH trebalo da uputi Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu. Portparol VSTS Marjana Popovi} ka`e da je VSTS primio Ahmeta{evi}ev dopis. - Na`alost, VSTS BiH ne ma man dat da dje lu je u wegovom slu~aju. Ahmeta{evi}a bismo uputili na kori{ }ewe svih pra vnih lijekova koji su mu na raspolagawu u wegovom predmetu navela je Popovi}eva u dopisu. Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} ka`e da je za Ahmeta{evi}ev predmet za du `en Kan to nal ni sud u Biha}u, koji je za wim raspisao potjernicu. - Mi ne ma mo ni {ta s tim. Ako bismo mi tu radili bi lo {ta, to bi bi lo pre plitawe nadle`nosti - ka`e Grube{i}.

Du{anka Majki}, zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda BiH
Poku{aj Turske da formira svebo{wa~ku koaliciju u BiH ima za ciq stvarawe nove islamske dr`ave na prostoru Evrope.

BAWA LUKA - Ministarstvo pravde BiH, Tu`ila{tvo BiH i VSTS ne}e ni{ta preduzimati povodom predmeta biv{eg pripa dni ka oru `a nih sna ga Auto no mne po kra ji ne Za pa dna Bo sna Se na da Ahmeta{evi}a, koji u ekstradi ci onom pri tvo ru u Ho landiji ~eka izru~ewe BiH, re~eno je “Glasu Srpske“ u tim institucijama. Ahmeta{evi} je osumwi~en da je 11. novembra 1993. godine ubio pripadnika Petog kor pu sa Ar mi je RBiH Ha sa na [a ri }a u Ve li koj Kladu{i, a uhap{en je 5. novembra pro{le godine u Holan di ji na osno vu po tjer nice Kantonalnog suda u Biha}u. U op tu `ni ci pro tiv wega stoji da je kao pripadnik Autonomne pokrajine Zapadna Bosna 1993. godine pucao po zarobqenim pripadnicima Petog korpusa Armije RBiH i da je tada ubio [ari}a. - [ari}evi najbli`i ro|aci i brat Sead spremni su da svjedo~e da je [ari} poginuo 16. jula 1994. godine, i to od granate koju su ispali-

^EKA SE ODLUKA Vrhovnog suda Holandije
- Tu ni{ta nije postupano jer Ahmeta{evi} ~eka na odluku Vrhovnog suda Holandije na wegovu `albu o ekstra di ci ji. Tek po sli je te odluke mo}i }emo re}i {ta }emo da u~inimo - ka`e Hairlahovi}. Ahmeta{evi} je izjavio da je nudio Tu`ila{tvu BiH da im po{aqe 500 evra za putne tro{kove kako bi ispitali svjedoke. - @alio sam se i Ministarstvu pravde i Kantonalnom tu `i la{ tvu u Biha }u, ali nema nikakve reakcije. Izgleda nikog u BiH ne zani ma pra va is ti na, ni to {to nevin le`im u zatvoru rekao je Ahmeta{evi}. Radi se, dodaje, o obra~unu Petog korpusa sa onima

Potjernica
U potjernici MUP-a Unsko-sanskog kantona navedeno je da je “Senad Ahmeta{evi}, zvani Glavowa, ro|en 10. decembra 1968. godine u Dowoj Vidovskoj, op{tina Velika Kladu{a“. - Prema posqedwim podacima nalazi se u Holandiji. Tra`i se zbog krivi~nog djela ratni zlo~in protiv ratnih zarobqenika, a po naredbi Kantonalnog suda Biha} stoji u potjernici.

Senad Ahmeta{evi}

Radmila Radosavqevi} o prijavi koju je Tu`ila{tvu BiH predala protiv Bakire Hase~i}

Tu`ba dvije godine nije rije{ena
BAWA LUKA - Krivi~nu prijavu protiv predsjednika Udru`ewa “@ena - `rtva rata“ Bakire Hase~i} iz Vi{egra da po dni je la sam Tu`ila{tvu BiH jo{ u julu 2007. go di ne, zbog la `nog svje do ~ewa u “pre dme tu @eqko Le lek“, kao i svih la`i i optu`bi koje je iznijela protiv mene. U tom predme tu jo{ ne ma nikakvih pomaka i rezultata, a ne}e ih ni biti jer se radi o Bakiri. Ovo je za “Glas Srpske“ izjavila advokat iz Vi{egrada Radmila Radosavqevi}, koja je u kri vi ~noj pri ja vi protiv Hase~i}eve navela i nagovarawe svje doka da la`no svjedo~e. - Ona je rekla da sam ja po~etkom 1992. godine bila sudija u Vi{egradu i da sam sa poru~nikom Lazarom Dra{kom fizi~ki zlostavqala Bo{wake, a ja sam u to vrijeme bila u logoru. U ovom gradu sam po~ela da radim tek 28. januara 1993. godine - rekla je Radosavqevi}eva.

Haris Silajxi}, lider Stranke za BiH
Uticaj Turske u BiH je sasvim legitiman, jer ova dr`ava poku{ava da rije{i bosanskohercegova~ki problem.

U SUDU BiH nagovarali da odustane od tu`be
Prema wenim rije~ima, Ha se ~i }e va je na go va ra la svjedoke da la`no svjedo~e u sudskom postupku 2007. godine, zbog ~ega nije imala izbora nego da podnese krivi-

~nu prijavu protiv Hase~i}eve. - Poslije vi{e intervencija, pozvali su me iz Suda BiH da dam izjavu, {to sam i u~inila 28. septembra 2007. godine. Tada su me nagovarali da odustanem od svega, a do dan-danas ni{ta nije rije{eno. Kada sam pitala {ta je sa mojom prijavom, nisam dobila nikakav odgovor - isti~e Radosavqevi}eva. T. M.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 5

[trajka~ Davor Jerilovi} tvrdi da ga je lider SRS RS htio da zloupotrijebi
FOTO: S. ILI]

Drugi op{tinski sud Beograd

Nastavqa se su|ewe Mladi}evim jatacima
BEOGRAD - Su|ewe grupi od deset optu`enih za pomagawe i skrivawe ha{kog optu`enika Ratka Mladi}a trebalo bi da se nastavi danas u Drugom op{tinskom sudu u Beogradu, javio je Tanjug. Su|ewe je odlagano vi{e puta uzastopno zbog nedolaska svjedoka iz RS Miodraga Stani}a, koji je putem zamolnice vi{e puta pozivan da svjedo~i. Sudsko vije}e ni u petak nije dobilo obavje{tewe o razlozima nepostupawa po zamolnici suda, kojom je preko me|unarodne pravne pomo}i u krivi~nim stvarima od dr`avnih organa RS zatra`eno da se obezbijedi Stani}evo prisustvo, odnosno svjedo~ewe, kako bi ovaj proces mogao da se okon~a. Stani} je posqedwi svjedok koga sud treba da saslu{a na ovom su|ewu, poslije ~ega bi moglo da uslijedi izno{ewe zavr{nih rije~i optu`be i odbrane, a potom i presuda.

Fo~a

Parastos za 56 ubijenih Srba iz Jo{anice
FO ^A - Na grad skom grobqu “Bo`ovac“ u Fo~i i is pred spo men-obiqe `ja u Jo{anici u subotu je slu`en parastos za 56 Srba iz Jo{anice, koje su pripadnici Armije RBiH ubili na Nikoqdan 1992. godine. Od tog bro ja je 37 dje ce, `e na, dje vo ja ka i sta ra ca. Ubijeni su dok su u svojim do mo vi ma pro slavqali krsnu slavu. - Punih 17 godina nosim crninu i ne}u je skinuti do kra ja `i vo ta - re kao je “Gla su Srpske“ An |el ko Gru ji ~i}, ko ji je u na pa du snaga Armije RBiH izgubio sina jedinca, dvojicu bra}e, roditeqe... Dodaje da mu najte`e pada to {to niko od zlo~inaca, ko je vi |a i po Fo ~i, ni je po zvan na in for ma ti vni razgovor, dok se Srbi privode i brzo presu|uju. D. T.

Davor Jerilovi}

Iz Mihajli~ine ponude sam naslutio da preko mene `eli da napakosti aktuelnoj vlasti. Po wegovom nastupu shvatio sam da `eli da me zloupotrijebi u predizbornu kampawu i zato sam odmah odbio ponudu, ka`e Jerilovi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWA LUKA - Predsjednik Srpske ra di kal ne stranke RS Milanko Mihajlica pri{ao mi je ~etvrtog da na {traj ka gla |u pred Narodnom skup{tinom RS i rekao mi “da }e mi obezbi je di ti po sao ali pod uslovom da slu{am wegova uputstva u vezi sa aktuelnom vla{}u“. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ Davor Jerilovi} kojem je poslije pet dana {traj-

ka gla |u is pred Na ro dne skup{tine RS premijer RS Milorad Dodik obezbijedio posao u “Elektrokrajini“. - Pretpostavio sam kakva su to uputstva. Iako sam ve} bio sav promrzao, a pantalone mi bile do koqena zale|ene, odbio sam tu ponudu. Iz Mihajli~ine ponude sam naslutio da preko mene `eli da napakosti aktuelnoj vlasti. Po wegovom nastupu shvatio sam da `eli da me zloupotrijebi u predizbornu kampawu i zato sam odmah odbio ponudu - ka`e Jerilovi}.

Na odbijawe ponude, ka`e, i na wegovu izjavu da samo vje ru je Do di ku, Mihajlica se uz psovku okrenuo i odmah oti{ao. Vi{e uop{te, isti~e, nije obra}ao pa`wu na wega iako je bio is crpqen i pred smrza vawem.

JERILOVI]: ^etvorica {trajka~a imala ista iskustva
- Pre tpos tavqam da je pred sje dnik SRS RS imao na mje ru da me in stru i{e {ta i kako da govorim protiv vlasti u Republici Srpskoj - isti~e Jerilovi}. Poslije wega pri{ao mi je Pantelija ]urguz i rekao da bi najboqe bilo da odem ku }i da se ne bih te posqedwe no}i smrzao, a da }e ujutro do}i po mene automobil iz Vlade RS.

PRQAVA NAMJERA
Davor Jerilovi} ka`e da je mislio da }e Mihajlica poku{ati da mu stvarno qudski pomogne i da }e nastaviti da razgovara sa wim. - Ali prevario sam se. Rekao je: “Eto ti onda premijera“, opsovao i oti{ao. Samo {to se nisam onesvijestio, ali se nije ni okrenuo jer nisam pristao na wegovu namjeru - ka`e Jerilovi}.

- Tako je i bilo. Osje}ao sam da }e mi premijer RS na}i posao ~im porazgovara sa mnom - istakao je Jerilovi}. On tvrdi da su sli ~ne ponude imali i neki od ~etvorice {trajka~a gla|u koji su u posqedwe vrijeme {trajkovali ispred NSRS. - Me|utim, iz razgovora s wima saznao sam da su i oni tu ponudu bez razmi{qawa odbacili, jer su osje}ali da je ne ~a sna, da }e ih is prqati, a niko od wih nije lopov ni kriminalac. Rekli su mi da su vjerovali samo u Dodikovo obe}awe i pomo}. I u wihovom slu~aju se pokazalo da su u pravu - ka`e Jerilovi}. Mi lan ko Mi haj li ca u petak nije odgovarao na telefon ske po zi ve no vi na ra “Glasa Srpske“, a u nedjequ je wegov te le fon bio iskqu~en.

Grobovi ubijenih Srba iz Jo{anice

FOTO: D. TODOROVI]

Milan Bandi} i Frawo Komarica

U BiH prona}i najboqe rje{ewe za sve narode
BAWA LUKA - Nezavisni kandidat za predsjednika Hrvatske Milan Bandi} istakao je tokom susreta s bawolu~kim biskupom Frawom Komaricom u Bawoj Luci da je Hrvatska zbog ustavnih obaveza, Dejtonskog sporazuma i moralnih na~ela odgovorna za polo`aj hrvatskog naroda u BiH. Bandi} je dodao da se mora na}i najboqe rje{ewe koje }e ~uvati cjelovitost BiH i konstitutivnost sva tri naroda, pravo na vlastiti identitet u svim sferama `ivota, te stvoriti uslove bezbjednog i normalnog `ivota. On je pozvao sve nadle`ne institucije Republike Srpske da u~ine sve kako bi se gra|ani vratili na svoja ogwi{ta, naglasiv{i da je izuzetno va`no ostvarivawe prava na povratak svih izbjeglih i raseqenih, saop{teno je iz Bandi}evog izbornog {taba. Bandi} je ju~e na poziv biskupa Frawe Komarice posjetio Bawalu~ku biskupiju, gdje je u~estvovao u euharistijskom slavqu u Katedrali svetog Bonaventure. N. T.

Reakcije na poku{aj Turske da formira svebo{wa~ku koaliciju u BiH

Stvarawe islamske dr`ave u Evropi
BAWA LUKA - Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Majki} rekla je ju~e Srni da je poku{aj Turske da formira svebo{wa~ku koaliciju u BiH jasan znak svima da politika u BiH kada je rije~ o druga dva naroda mora biti mnogo vi{e sinhronizovana i povezana. - U protivnom, ima}emo poku{aj stvarawa nove islamske dr`ave na prostoru Evrope. Nadam se da }e to osujetiti evropske zemqe - istakla je Majki}eva. Turski premijer Tajip Erdogan trebalo je da predvodi tajni sastanak lidera SDA Sulejmana Tihi}a, Stranke za BiH Harisa Silajyi}a i SDP-a BiH Zlatka Lagumyije, ~iji bi ciq bio pribli`avawe stavova bo{wa~kih politi~kih stranaka u BiH s namjerom formirawa svebo{wa~ke koalicije, prenijele su agencije. istakav{i da je ta zemqa vidjela da postoji problem ujedna~avawa bo{wa~ke politike u pravcu stvarawa BiH koja je po mjeri islamskih dr`ava i Turske kao lidera. - Poziv turskog premijera bo{wa~kim liderima da formiraju svebo{wa~ku koaliciji dokaz je da nedavna izjava turskog ministra inostranih poslova Ahmeta Davutoglua o obnovi otomanske imperije na Balkanu, kao ciqu turske inostrane politike, nije bila diplomatski gaf nego politi~ki koncept i strate{ki ciq rekao je Srni zamjenik predsjednika SDS-a Predrag Kova~. Predsjednik Izvr{nog odbora PDP-a Zoran \eri} ocijenio da je ovakva inicijativa Turske mije{awe u unutra{we stvari BiH, dodaju}i da bi ova zemqa trebala da se bavi svojim problemima. - “Edrogan treba da ostavi gra|ane BiH da se sami dogovaraju, s ozbirom na ~iwenicu da je BiH slo`ena i komplikovana zemqa i da vi{e pa`we obrati svojim unutra{wim problemima, poput problemima sa Kurdima” zakqu~io je \eri}.

NIJE PRVI put da se Turska mije{a u odnose u BiH
Majki}eva je dodala da ovo nije prvi put da se Turska direktno mije{a u odnose BiH,

Aplikacija za ulazak grada Mostara u Ginisovu kwigu rekorda je odbijena, saop{tio je pokret “Dosta“, koji je i poslao ovu neobi~nu aplikaciju. - U obrazlo`ewu je navedeno da se od 60-ak hiqada aplikacija godi{we odabere nekoliko, a na{e bezvla{}e im se nije ~inilo kao jedna od kategorija koja bi trebala biti odabrana. Zbog politi~ara ove zemqe ne mo`emo u Evropu, u svijet, ali o~ito stawe mo`e biti jo{ gore, kad smatraju da ti isti politi~ari nisu ni za Ginisa - naveli su u ovom pokretu.

6 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Pokloni djeci oboqeloj od celijakije

Dru{tvo
Mitropolit Nikolaj

BAWA LUKA - Povodom novogodi{wih praznika humanitarna organizacija “Most“ obezbijedila je 83 bezglutenska paketi}a za djecu oboqelu od celijakije i, kao i svake godine, pomogla da obradujemo ove mali{ane, rekla je ~lan bawolu~kog udru`ewa “Prvi

osmijeh“ Qiqana Erceg. Ona je izrazila zahvalnost humanitarnoj organizaciji “Most“ i apelovala na sve qude dobre voqe da im iza|u u susret i pomognu kako bi djeca dobila bezglutenske slatki{e za praznike. D. K.
FOTO: ARHIVA

^estitke katolicima za Bo`i}
SARAJEVO - Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj ~estitao je nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Puqi}u nastupaju}i katoli~ki Bo`i}, uz `equ da blagodat i izobilna milost Isusa Hrista bude sa svima, javila je Srna. - Ispuweni rado{}u praznika, srda~no pozdravqamo Va{u Uzoritost, Va{e sve{tenstvo, mona{tvo i bogoqubivu pastvu, drevnim pozdravom: Mir Bo`ji - Hrisos se rodi! Vaistinu se rodi! Sre}an Bo`i} i Bogom blagoslovena Nova 2010. godina - navodi se u ~estitki. Mitropolit Nikolaj uputio je bo`i}nu ~estitku i biskupima i vjernicima katoli~ke vjeroispovijesti u BiH, te hrvatskim zvani~nicima u , BiH, RS i FBiH, papskom nunciju u BiH Alesandru D Eriku i predstavnicima diplomatskog kora u BiH. Mitropolit Nikolaj proslavio je krsnu slavu Svetog Nikolaja Miriklijskog ^udotvorca - Nikoqdan, a tim povodom slu `io je ju ~e u sa bor nom hra mu Ro |ewa pre sve te Bogorodice u Sarajevu svetu arhijerejsku liturgiju.

Visoko obrazovawe u Srpskoj

Abrazivni materijal ne mo`e da djeluje zbog niskih temperatura

Vanredno studirawe mogu}e od idu}e godine
BAWA LUKA - Iako se u RS van re dni stu dij na ja vnim i pri va tnim vi so ko {kol skim us ta no va ma ne organizuje od 2006. godine, postoji mogu}nost da se taj na ~in stu di rawa po no vo uvede idu}e akademske godine, ka `u u Mi nis tar stvu prosvjete i kulture RS. - No vi za kon o vi so kom obrazovawu, koji je u formi Na crta pri hva ti la Vla da RS i koji je upu}en na skup{tinsku proceduru, predvi|a mo gu }nost van re dnog studirawa - rekli su u resornom ministarstvu i naglasili da je ovim nacrtom zakona predvi|eno da se visoko obrazovawe mo`e sticati redovno, vanredno, na daqinu ili u kombinaciji ova tri na~ina studirawa. Ona je na po me nu la da se ovaj na~in izvo|ewa vanrednog studija ure|uje statutom visoko{kolske ustanove uz obavezu sticawa ECTS bodova na isti na~in kao i na redovnom studiju. D. K.

Zbog swe`nih padavina saobra}aj se odvija ote`ano i usporeno

Regionalni putevi u RS neprohodni
Regionalni put Plu`ine - Obrwa preko prevoja Morine neprohodan zbog smetova i jakih vjetrova, dok je na regionalnom putu Ukrina - Vijaka u pravcu Prwavora do{lo do o{te}ewa puta pa se saobra}aj odvija jednom trakom
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Od novog gripa u RS

Oboqelo jo{ 11 osoba
BAWA LUKA - U Republici Srpskoj tokom vikenda registrovano je 11 osoba oboqelih od novog gripa, potvrdila je portparol Instituta za za{titu zdravqa RS Milka Mr|a. - [est oboqelih je registrovano u Bawoj Luci, tri u Doboju i po jedan u Prijedoru i Bijeqini. Oboqeli su uglavnom djeca {kolskog uzrasta i osobe sredwe `ivotne dobi precizirala je Mr|a. U Srpskoj je hospitalizovano 75 pacijenata od gripa H1N1 i oboqewa sli~nih gripu, od kojih se u Klini~kom centru Bawa Luka nalazi 48 pacijenata. - Na odjeqewu Jedinice za intenzivnu medicinu trenutno nije smje{ten nijedan oboqeli - navela je Mr|a. U RS od novog gripa do sada su oboqele ukupno 402 osobe. M. ^.
FOTO: ARHIVA

BAWA LUKA - Na ve}ini puteva u Srpskoj zbog uga`e nog sni je ga i po le di ce saobra}aj se odvija ote`ano i usporeno, a tokom vikenda veliki broj regionalnih puteva bio je neprohodan. Ovo je “Glasu Srpske“ rekla radnica Informativnog centra Auto-moto saveza RS Jovanka Ki}anovi}. - Regionalni put Plu`ine - Obrwa preko prevoja Mori ne ne pro ho dan je zbog smetova i jakih vjetrova, dok je na regionalnom putu Ukrina - Vijaka u pravcu Prwavora do{lo do o{te}ewa puta pa se saobra}aj odvija jednom trakom - rekla je Ki}anovi}eva. Ona je dodala da je u zoni klizi{ta na magistralnom putu Fo~a - Gacko na snazi potpuna zabrana saobra}aja za teretna vozila sa prikolicom i {lepere.

- Zbog swe`nih padavina dosta je ote`an saobra}aj i u FBiH, pa je tako regionalni put Glamo~ - Rore - Drvar i daqe zatvoren za saobra}aj, a na podru~ju Sredwobosanskog i Livawskog kantona, kao i na {irem podru~ju Jablanice, zabraweno je kretawe tere tnim vo zi li ma te `im od pet tona - dodala je Ki}anovi}eva.

BEZ STRUJE i daqe pojedini dijelovi Srpske
U Javnom preduze}u “Putevi RS” ka`u da, iako su de`ur ne eki pe pre du ze }a na terenu, ~iste snijeg i posipaju sve dionice, abrazivni materijal ne mo`e da djeluje zbog niskih temperatura, pa se vo za ~i ma sa vje tu je da vo`wu pri la go de stawu i uslovima na putu. - Svi magistralni i re-

gionalni putevi na podru~ju Sarajevsko-romanijskog regiona su pro ho dni - is ti ~u u preduze}u “Putevi RS”. Zbog snijega koji je izazvao mnogobrojne kvarove poje di ni di je lo vi op {ti ne Kne`evo i daqe nemaju elektri~nu energiju. - Bez struje su mje{tani koji se napajaju sa dalekovoda pre ma Imqani ma, odno sno Golog Brda i svih zaselaka u mjesnoj zajednici Imqani. U mraku su i stanovnici Kuti}a, \ura{inovi}a, ]ukovca, Brki }a, Vi do vog Vre la i

Marjanovi}a - ka`u u “Elektrodistribuciji“ Kne`evo i dodaju da je problem sa isporukom struje prisutan ve} desetak dana. Qekari u Srpskoj ka`u da nepovoqne biometeorolo{ke prilike lo{e djeluju na ve}inu stanovnika, posebno na hroni~ne bolesnike. - Zbog hla dnog vre me na hroni~ni bolesnici i meteoropate trebalo bi da izbjegavaju boravak na otvorenom i te`e fizi~ke aktivnosti, posebno u jutarwim ~asovima - nagla{avaju qekari.

PO^IWE ZIMA
Na sjevernoj Zemqinoj polulopti danas u 18.47 ~asova po sredwoevropskom vremenu po~iwe zima, kada je dan najkra}i, a no} najdu`a. Prvog dana zime Sunce }e iza}i u 7.17, a za}i u 16.11 ~asova. Zima je najkra}e godi{we doba i traje nepunih 89 dana, do 20. marta kada po~iwe proqe}e. Za stanovnike ju`ne Zemqine polulopte danas po~iwe qeto.

Zdravstvena za{tita stanovnika Srpske u inostranstvu
Ministarstvo poqoprivrede

Pove}an broj zahtjeva osiguranika
BAWA LUKA - Zbog sezone godi{wih odmora proteklih da na po ve }an je broj zahtjeva osiguranika Fonda zdravstvenog osigurawa RS za iz da vawe pot vrda ko je omo gu }a va ju ko ri{ }ewe zdravstvene za{tite u inostranstvu. Ovo je “Glasu Srpske“ rekla por tpa rol ovog fon da Nikolina Du{ani}. Ona je naglasila da je pravo na zdrav stve nu za {ti tu mo gu }e ko ris ti ti sa mo u zemqama sa ko ji ma je BiH potpisala sporazum o socijalnoj za{titi.

Strategija razvoja sela
BAWA LUKA - Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vo do pri vre de RS intenzivno prikupqa podatke neophodne za realizaciju Stra te {kog pla na ra zvo ja ruralnih podru~ja Srpske do 2015. godine koji je nedavno usvojila Narodna skup{tina RS. - Rije~ je o podacima u vezi sa registrovanim poqoprivrednim gazdinstvima koji }e biti od velike va`nosti u nastavku aktivnosti Ministarstva na realizaciji mjera ru ral nog ra zvo ja i po boq{awu `ivota na selu, naro~ito ako se zna da je u RS ~ak 85 odsto ruralnih sredina - rekao je Srni portparol Ministarstva Bojan Kecman.

BESPLATNO lije~ewe u deset zemaqa
- Do sa da je spo ra zum po tpi san sa Srbi jom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedoni jom, Wema ~kom, Aus tri jom, Slovenijom, Italijom,

Turskom i Holandijom - istakla je Du{ani}eva. Pre ma wenim ri je ~i ma, pri je odlas ka u inos tran stvo osi gu ra ni ci Fon da tre ba da uzmu od go va ra ju }u pot vrdu ko ju iz da je po slo vnica Fonda u mjestu prebivali{ta osiguranika. - Pot vrda se iz da je na osnovu pribavqenog dokaza o zdravstvenom stawu osiguranika, koje je on dobio od porodi~nog qekara, da bi se

utvrdilo da ne boluje od nekih hroni~nih ili akutnih bolesti - naglasila je Du{ani}eva. Ona je napomenula da, po dolasku u zemqu u koju putuje, osiguranik treba da se javi tamo{wem zdravstvenom osigurawu, a ono }e mu na osnovu pot vrde iz RS iz da ti do ku ment ko ji ima vri je dnost zdravstvene kwi`ice za vri je me bo rav ka u toj zemqi. D. K.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 7

Inspektori izrekli kazne od 143.000 KM
BAWA LUKA - Tr`i{na inspekcija RS izrekla je kazne u vrijednosti od 143.000 KM tokom kontrole od 27. novembra do 11. decembra s ciqem za{tite potro{a~a, suzbijawa sive ekonomije i sprovo|ewa Zakona o fiskalnim kasama, potvrdila je Srni glavni republi~ki tr`i{ni inspektor Borka Surtov. Kontrolom su bila obuhva}ena 594 privredna subjekta, gdje je u 28 slu~ajeva konstatovano neizdavawe ra~una, a u 177 slu~ajeva ostale nepravilnosti.

Auto-moto savez RS i Asocijacija AMK BiH tu`e Bosanskohercegova~ki auto-moto klub

Vijesti
Drvar

BiHAMK nelegalno uzeo nadle`nosti AMS BiH
Svi na {i po ku {a ji da ne {to ura di mo i da ra di mo na to me da se for mi ra kro vni sa vez na ni vou Bosne i Hercegovine bi li su be zus pje {ni. Ospo ra va ju }i RS i u ovoj sfe ri, vi di mo da se ospo ra va sve {to do la zi iz RS, ka zao Ni ko la Ma noj lo vi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrspke.com

Obnova pet zgrada pri kraju
DRVAR - Obnova pet devas ti ra nih zgra da sa 60 stanova u Drvaru, u koje }e se poslije rekonstrukcije useliti povratnici koji su na wih ima li sta nar sko pra vo, u{la je u za vr{nu fazu, prenosi Srna. Na~elnik op{tine Drvar Anka Papak-Dodig rekla je da je po~ela i obnova dvadesetak ku}a s ciqem dodatnog stimulisawa povratka srpskog stanovni{tva.

BAWA LUKA - Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) tu`i}e Bosanskohercegova~ki auto-moto klub (BiHAMK), jer su nelegalno preuzeli nadle`nosti Automoto saveza BiH, kao i wegovu imovinu. Ovo je jo{ jedan dokaz da FBiH osporava sve {to dolazi iz RS. Re kao je to “Gla su Srpske“ generalni sekretar AMS RS Nikola Manojlovi} i dodao da }e tu`ba biti podnesena za petnaestak dana, a da trenutno tra`e odre|ena mi{qewa i advokatsku

ku}u koja }e ih zastupati. - Vi{e puta smo poku{avali da napravimo krovni savez ko ji }e za je dni ~ki djelovati na nivou BiH. Me|utim, qudi iz BiHAMK-a nikad nisu htjeli da do toga do |e jer bi ti me iz gu bi li odre|ene nadle`nosti - istakao je Manojlovi}.

BiHAMK formiran bez Skup{tinske ve}ine
On je re kao da se Bi HAMK u ratno vrijeme okarakte ri sao kao nasqe dnik AMS BiH, iako nisu imali potreban broj gla so va u skup{tini da bi se proglasi li kao nasqednik. Prema Manojlovi}evim ri-

[teta
Nikola Manojlovi} je rekao da je BiHAMK proteklih godina, nelegitimno se predstavqaju}i, u{ao u sve me|unarodne asocijacije, ~ime je direktno nanio {tetu AMS RS u wegovom funkcionisawu i predstavqawu. - S druge strane, u~enici iz RS nisu se mogli nikad takmi~iti na evropskim takmi~ewima koje organizuju me|unarodne organizacije jer je BiHAMK koristio sva prava. Nismo mogli ni sa susjedima izgraditi dobre odnose, jer su oni to osporavali - kazao Nikola je Manojlovi}.

Manojlovi}

je~ima, to je jo{ jedan dokaz da sve {to je u FBiH formirano na je dan na ~in uru {a va RS i `eli da se predstavi svijetu i Evropi bez Republike Srpske. - Svi na{i poku{aji da ne{to uradimo i da ra di mo na tome da se formira krovni savez na nivou BiH bili su bezuspje{ni. Da je ta pozicija us kla |e na sa zakonom, mi bismo je prihvatili, me|utim osporavaju}i RS i u ovoj sferi, vidimo da se ospo ra va sve {to dolazi iz RS kazao je Manojlovi}. Ge n e r a l n i sekretar Asocijacije auto-moto klubova BiH iz Mos ta ra Zo ran Piwuk re kao je Op{tinskog u Sarajevu da su oni u sep - Faksimil progla{ava suda dle`nim u ovom slu~aju u kojem se nena tembru pokrenuli tu`bu protiv BiHAMK-a li Skup{tinu saveza AMS va BiH zbog zgrade u kojoj su jer smatraju da je on na BiH i promijenili mu sjedi- smje{teni, ali da jo{ nije nelegitiman na~in {te i naziv, tako da se Bi- dobio tu`bu, te da je ne mo`e HAMK sma tra le gal nim komentarisati. On je rekao da registrovan. - U BiH je nasqednikom AMS BiH, {to 1993. godine nije formiran prije rata posto- u stvari nije, jer na toj skup- BiHAMK ve} da je samo ime jao AMS BiH ko- {tini nisu bili predstavni- AMS BiH pro mi jeweno, ji je bro jao ci sa da{we RS i di je la odnosno da mu je vra}eno staro ime iz 1946. godine. ne{to vi{e od FBiH - kazao je Piwuk. - Sud je pri znao Bi Generalni sekretar Bi80 klubova. Oni su 1993. godine HAMK-a Elmedin Bajramo- HAMK, i to je dokaz da je on u op koqenom vi} rekao je da je ~uo za tu`bu legitimna organizacija - kaSarajevu sazva- Asocijacije auto-moto klubo- zao je Bajramovi}.

Doboj

Prikupqen novac za paketi}e
DOBOJ - Savjeti u~enika {est sredwih {kola u Doboju zavr{ili su akciju prikupqawa novca za novo go di{we pa ke ti }e za dje cu iz Udru `ewa pa ra plegi~ara, Udru`ewa roditeqa djece sa posebnim potrebama i djecu iz socijalno ugro`enih vi{e~lanih po ro di ca, ja vi la je Srna. Pri go dan za ba vni program i podjela paketi}a za 80 djece iz ovih udru`ewa bi }e odr`a ni 23. decembra.

Mostar

Sve vi{e lomova zbog poledice
MOSTAR - U Centru urgentne medicine na Sveu~i li {noj kli ni ~koj bolnici Mostar ju~e ujutro vi{e qudi zavr{ilo je na tra uma to lo gi ji zbog preloma kostiju usqed pada na poledici koju je izazvala niska temperatura i snijeg, prenijele su agenci je. Qeka ri ape lu ju na starije osobe da ovih dana ne izlaze na ulice bez prijeke potrebe.

Poslije smjene dekana bawolu~kog Pravnog fakulteta Vitomira Popovi}a

Petar Kuni} v.d. dekana Pravnog fakulteta
BAWA LUKA - Vr{ilac du `nos ti de ka na Pra vnog fa kul te ta u Bawoj Lu ci u idu }ih {est mje se ci bi }e profesor Petar Kuni}, odlu~io je, nakon smjene Vitomira Popovi}a, rektor bawolu~kog Uni ver zi te ta Stan ko Stani}. Po po vi} je smi jewen u

Kupres

SMJENA
Studentski parlament 3. novembra uputio je Popovi}u molbu za podno{ewe ostavke, a nakon toga i rektoru zahtjev za smjenu. U molbi za podno{ewe ostavke predstavnici Studentskog parlamenta Popovi}u su “pripisali“ grubo kr{ewe prava studenata, neu~e{}e legalno izabranih studenata u radu Nau~no-nastavnog vije}a fakulteta, obaveznu kupovinu kwiga u skriptarnici fakulteta, kr{ewe odluke o bezuslovnom upisu vi{ih godina studija, te obavezno pla}awe ~lanarine za Savez studenata Pravnog fakulteta.

~etvrtak, na zahtjev Studentskog Parlamenta, jer je uskra}ivao pravo studentima da u~estvuju u radu Nau~no-nastavnog vije}a Pravnog fakulteta. Petar Kuni} je rekao da je imenovan na tu funkciju da bi se rije{ili nesporazumi koji su postojali izme|u dekana i studenata. - Potrebno je da se ovaj fakultet okrene svojim nau~no-nastavnim aktivnostima, a da se izbjegavaju nesporazumi koji su u proteklom periodu postojali - kazao je Kuni}. Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u

Bawoj Luci Bojan Grebenar re kao je da Par la ment po dr`ava izbor Kuni}a za dekana Pravnog fakulteta.

STUDENTSKI parlament podr`ava Petra Kuni}a
- Drago nam je da je rektor imenovao ~ovjeka za kojeg vje ru je mo da mo `e na pra vi ti mno go do brih stva ri na ovom fa kul te tu. Imamo velika o~ekivawa i spremni smo da mu pru`imo maksimalnu podr{ku u radu. Nadamo se da }e za {est mjese ci, ko li ko }e obavqati funkciju v.d. dekana, profe-

sor Kuni} posti}i rezultate koji }e biti osnova za wegovo imenovawe za dekana Pravnog fa kul te ta - ka zao je Grebenar. Studentski savez Pravnog fakulteta saop{tio je ju~e da }e zatra`iti smjenu rektora Stani}a ako do srijede, 23. decembra, ne povu~e odluku o smjeni Vitomira Popovi}a, prenijela je Srna. Oni navode da je ovaj savez formirao Odbor koji }e voditi aktivnosti podr{ke Popovi}u i koji }e raditi u koordinaciji sa Sindikatom zaposlenih u visokom obrazovawu. M. ^.

Stambeno zbriwavawe izbjeglih
KU PRES - Na po dru ~ju op {ti ne Ku pres na proqe}e idu}e godine po~e }e obno va pet ku }a za po ro di ce ko je sta nu ju u al ter na ti vnom smje {ta ju od 1995. go di ne, na javqeno je iz op {tin ske upra ve, pre no si Srna. Ove po ro di ce ni su bi le obuhva}ene nijednim proje ktom re kon stru kci je stam be nog fon da na po dru~ju op{tine.

8 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Takmi~ewe pjeva~a amatera u Srebrenici

Kroz RS
Op{tina Zvornik

SREBRENICA - Kulturno-umjetni~ko dru{tvo “Vaso Jovanovi}“ iz Srebrenice organizova}e ve~eras godi{wi koncert i takmi~ewe pjeva~a amatera. Manifestacija }e se odr`ati u zgradi Kulturnog

centra povodom Dana op{tine, a u sklopu obiqe`avawa 55 godina postojawa i rada ovog dru{tva. Za prva tri mjesta predvi|ene su nov~ane nagrade. K. ].
FOTO: ARHIVA

Nabavili ure|aj za mjerewe ja~ine buke
ZVORNIK - Op{tina Zvornik nabavila je ure|aj za mjerewe ja~ine buke i dodijelila ga Komunalnoj policiji koja }e i kontrolisati buku, potvrdio je v. d. na~elnika Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove op{tine Zvornik Petar Maksimovi}. On je rekao da ve} postoje primjedbe sa terena na yamije i na buku iz nekih ugostiteqskih objekata, te dodao da }e sve to biti predmet provjere. - Do sada nismo mogli da reagujemo po primjedbama i prigovorima gra|ana jer nismo imali ovaj ure|aj, a sada }emo mo}i vr{iti provjere da li je ja~ina buke u skladu sa zakonom dozvoqenom i u tom smislu i djelovati na terenu - rekao je Maksimovi}. On je istakao i da je na snagu stupila Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu, kojom se zauzimawe javnih povr{ina monta`nim qetwim ba{tama i monta`nim pros to ri ma is pred ugos ti teqskih i trgovinskih radwi odobrava tokom cijele godine, a ne kao do sada u periodu od 1. aprila do 31. oktobra. On je istakao i da }e ubudu}e, prije izdavawa odobrewa za zauzimawe javne povr{ine, svoje mi{qewe davati i Komunalna policija. S. S.

P{enica zasijana na 73 odsto povr{ina

Zasijano 13.995 hektara obradivih povr{ina u Doboju

Stanovnici se `alili na buku

FOTO: ARHIVA

Na glavnom trgu u Bijeqini

Otkup strnih `ita i ove godine izostao zbog nedostatka novca u zadrugama i nestimulativne otkupne cijene p{enice. Problem dotrajalosti poqoprivredne mehanizacije ubla`en zahvaquju}i inicijativi Vlade RS i resornog ministarstva
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Sjetva osam odsto mawa od plana
tvu bili su nepovoqni i ona ni je obavqena u pre dvi |e nom roku, {to se negativno odrazilo na prinos i kvalitet zrna. S druge strane, povoqni vre men ski uslo vi omogu}ili su da se berba kukuruza, kao i jesewa sjetva p{enice zavr{e na vrijeme. usluga su bile na znatno vi{em nivou od zakonom utvr|enih - ka `u u Odjeqewu za privredu i dru{tvene djelatnosti op{tine Doboj. Ove godine problem dotra ja los ti poqo pri vre dne mehanizacije je ne{to ubla`en zahvaquju}i inicijativi Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva. - Pod sti caj na nov ~a na sredstva u visini od deset odsto za svaku kupqenu ma{inu dobro su do{la poqopri vre dni ci ma ili za kup ci ma zemqi {ta po vr{ine od najmawe tri hekta ra, {to je bio uslov za po dno {ewe zah tje va, da na ta kav na ~in na ba ve po tre bnu mehanizaciju. Poqoprivrednici se opredjequju za savremeniju mehanizaciju pneumatske sija~ice, rotacione kosa~ice, rolobalere, be ra ~e ku ku ru za, ja ~e tra ktore i drugu - {to doprino si ne sa mo po ve }awu proizvodwe i prinosa ve} i smawewu tro {ko va proi zvodwe - isti~u u ovom odjeqewu.

Postavqene prazni~ne tezge
BIJEQINA - Glavni trg u Bijeqini ve} je preplavqen tezgama uli~nih prodava~a igra ~a ka, no vo go di{wih ukrasa i paketi}a, bi`uterije, kwiga i druge robe koja se posebno tra`i u vrijeme bo`i }nih i no vo go di{wih praznika. Ponuda je velika, a cijene su znatno ni`e od onih u “Agro tr`nom cen tru“, u samoposlugama, velikim trgova~kim centrima i drugim prodavnicama. Me|u kupcima najvi{e je djece i wihovih roditeqa, te sta no vni ka sem ber skih sela koji, nabavqaju}i potrep{tine za praznike obave zno pa za re i u ovim uli~nim prodavnicama. Prodaja na ulici po~ela je uo~i pravoslavnog praznika Svetog Nikole i traja}e, kako vele u op{tinskoj upravi Bijeqina, sve do sredine janu ara, ka da se za vr{a va ju svi praznici. T. N.

DOBOJ - Umjesto plani ra nih 15.247, ra znim poqoprivrednim kulturama u ovogodi{woj proqe}noj i je sewoj sje tvi u dobojskoj op{tini zasijano je 13.995 hektara obradivih povr{ina ili za osam procenata mawe nego lani. Proqe }ne kul tu re za sijane su na 9.834 hektara, od ko jih ku ku ru zom 79 od sto, a je sewe na 4.161 he kta ru naj vi {e p{e ni com, 73 procenta. Ostvareni su prosje~ni prinosi kukuruza od {est i p{e ni ce od 3,8 tona po hektaru, koji su za 7,7, odnosno za pet proce na ta mawi ne go pro {le godine. Vremenski uslovi za `e-

CIJENE `etvenih usluga vi{e od zakonom utvr|enih
- Otkup strnih `ita i ove godine izostao je zbog nedostatka novca u zadrugama, nestimulativne otkupne cijene p{enice, kao i zbog toga {to podru~je op{tine Doboj nije karakteristi~no za proizvodwu tr`i{nih vi{kova hqebnog `ita. Cijene `etvenih

Sektori
Proqe}na i jesewa sjetva obavqene su gotovo u cijelosti na posjedima individualnog sektora. Sjetva je realizovana samo na jedan odsto povr{ina dr`avnog sektora i to u okviru jedne zemqoradni~ke zadruge - “Bosnakop“.

Du{ko Ili}, direktor bijeqinske Gradske toplane

Radijatori u stanovima uskoro topli
Me|u kupcima najvi{e djece FOTO: T. NESTOROVI]

Doboj
STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. PORODILI[TE Ro|eno {est djevoj~ica i dva dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Registrovana tri krivi~na djela i jedno naru{avawe javnog reda i mira. Dogodile se ~etiri saobra}ajne nesre}e.

BIJEQINA - Grijawe u oko 1.200 sta no va u Bi jeqini tre ba lo je si no} da bude u potpunosti normalizovano, izjavio je Srni direktor bijeqinske Gradske toplane Du{ko Ili}. On je naveo da su stanovni ci u su bo tu os ta li bez grijawa zbog kvara ventila na cijevi u preduze}u “Kurjak“, ali da su radijatori u stanovima ve} sada mlaki i da }e pro ces za gri ja vawa

na vi {im spra to vi ma i}i ma lo spo ri je zbog pri tis ka. Ili} je apelovao na gra|ane za strpqewe, isti~u}i da bi grijawe uskoro trebalo da se normalizuje. Ven til u pre du ze }u “Kurjak“ bio je dotrajao i nije izdr`ao subotwe niske temperature od oko minus 15 ste pe ni Cel zi ju sa. Ovo pre du ze }e }e do bi ti grijawe kada u potpunosti

bude saniran kvar na ventilu, koji je trenutno zatvoren ka ko bi os ta li ko ri sni ci {to prije dobili grijawe.

STANOVNICI ostali bez grijawa zbog kvara u preduze}u “Kurjak“
Ili} je rekao da kvarovi na sistemu ~esto nastaju zbog samoinicijativnog ra-

da gra|ana na radijatorima i cijevima u wihovim objektima. - Zamolio bih gra|ane da svaki kvar prijave ili bar oba vi jes te To pla nu da ne {to rade, kako se sistem zagrijavawa ne bi naru{io rekao je Ili}, podsjetiv{i da je Grad ska to pla na ove go di ne sa ma fi nan si ra la re mont ko tla, ali da ni je mogla biti ura|ena sanacija mre`e.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 9

“Kqu~ Dobor grada“ Mi{i \ur|evi}u
MODRI^A - Kwi`evnik iz Dervente Mi{o \ur|evi} dobitnik je ovogodi{we kwi`evne nagrade “Kqu~ Dobor grada“ koju u okviru manifestacije “Jesewi modri~ki mozaik“ dodjequje Srpski kulturni centar Modri~a, javila je Srna. @iri je \ur|evi}evu kwigu “Qubav“ proglasio najboqim kwi`evnim djelom. “Pjesni~ka lenta“ pripala je pjesnikiwi iz Modri~e Mileni Drpi za kwigu “Stope i talasi“, kao i za deceniju rada sa mladim pjesnicima Omladinskog kwi`evnog kluba “Mladost“ Modri~a.

Udru`ewe `ena “Teodora“

Kurs pletewa, heklawa i veza
PRIJEDOR - ^lanice Udru`ewa `ena “Teodora“ organizuju dvomjese~ni kurs pletewa, heklawa i veza za deset do 12 kandidatkiwa zainteresovanih za ru~ne radove. Predsjednica udru`ewa Swe`ana Latin~i} potvrdila je da je rije~ o projektu koji finansijski podr`ava Helsin{ki parlament gra|ana iz Bawe Luke. - U nastojawima da omogu}imo ekonomsko osna`ivawe `ena kroz ku}nu radinost, kandidovali smo projekat i dobili podr{ku da organizujemo ovaj kurs, kako bismo omogu}ili da `ene, pogotovo one nezaposlene, dopune svoj ku}ni buyet - kazala je Latin~i}eva. Vrijednost projekta je 1.030 KM, {to }e, prema rije~ima Latin~i}eve, biti dovoqno za nabavku materijala za ru~ne radove. Udru`ewe “Teodora“ ima 34 ~lanice, koje izradom ru~nih radova sa etno-motivima, sakupqawem suvenira, slika i predmeta iz pro{losti nastoje da sa~uvaju tradiciju Potkozarja. S. T.

Povratak na podru~je op{tine Srebrenica

Vidqivo je da donatori vi{e poma`u povratak Bo{waka, iako na podru~ju Srebrenice `ivi dva puta vi{e Srba. Zbog dosada{we politike op{tinske vlasti i donatora u pojedinim mjesnim zajednicama jo{ nema povratka Srba, istakao Pavlovi}

Obnavqaju samo ku}e Bo{waka

Op{tina Kne`evo

Stipendije za 50 studenata
KNE @E VO - Op {ti na Kne`evo raspisala je konkurs za dodjelu 50 stipendija u {kolskoj 2009/2010. godini za studente koji studiraju na vi{im i visoko{kolskim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH i re pu bli ka ma biv{e Jugoslavije, koji }e biti otvoren do 28. decembra, javila je Srna. Od 50 stipendija, 43 su predvi|ene za studente redovnih studija, a sedam za apsolvente. Mjese~ne stipendije od 100 KM bi }e do di jeqene prema Pravilniku za dodjelu stipendija, koji je usvojila Skup{tina op{tine Kne`evo. Vr{ilac du`nosti na~elni ka Odjeqewa za op {tu upra vu i dru{ tve ne dje la tnosti op{tine Kne`evo Radojko Veleu{i} rekao je da se pri raspisivawu konkursa vodilo ra~una o potrebama za deficitarnim kadrovima, pa }e najvi{e stipendija biti do di jeqeno stu den ti ma ekonomskog fakulteta. On je naveo da se posebno vodilo ra~una o socijalnim kategorijama, pa }e ve}i broj bodova imati djeca iz porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije, studenti sa invaliditetom, studen ti bez je dnog ili oba roditeqa, kao i djeca iz vi{e~lanih porodica.

Opusto{eno srpsko selo Zalazje PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: K. ]IRKOVI]

SREBRENICA - Na podru~ju Srebrenice do sada je obnovqeno 2.326 stambenih jedi ni ca, od ko jih 1.755 bo{wa~kih, 564 srpskih i sedam hrvatskih. Podneseno je 2.558 zahtjeva za izgradwu i obnovu, koji jo{ nisu obuhva}eni nijednim programom stambenog zbriwavawa. Ovo je navedeno u Informaciji o stawu i `ivotu povratnika i interno raseqenih lica, o kojoj se raspravqalo na posqedwoj sjednici Skup{tine op{tine Srebrenica. Kon sta to va no je da je stawe lo{e za sve narode i da poboq{awe uslova `ivota mora biti prioritet u programima rada lokalnog parlamenta,

na~elnika op{tine i Komisije za povratak u 2010. godini. Predsjednik SO Radomir Pavlovi} ocijenio je da je polo`aj Srba u Srebrenici veoma te`ak i da su prepu{teni sudbini “jer ne postoji sistemski jasna podr{ka za opstanak“. On je “Glasu Srpske“ rekao da zvani~ni podaci u infor ma ci ji re sor nog op{tinskog odjeqewa potvr|uju “otvorenu diskriminaciju prema srebreni~kom srpskom `ivqu“. - Vidqivo je da donatori znatno vi{e poma`u povratak Bo{waka, iako na podru~ju Srebrenice `ivi dva puta vi{e Srba. Zbog dosada{we politike op{tinske vlasti i donatora sada imamo situaciju

da u pojedinim mjesnim zajednicama jo{ nema povratka srpskog stanovni{tva, iako je pro{lo 14 godina od rata - istakao je Pavlovi} navode}i kao primjer Ratkovi}e, Rado{evi}e i veliki broj sela u mjesnoj zajednici Krwi}i.

SRPSKA SELA zapostavqena
Do da ju }i da je na tim prostorima bilo blizu 500 srpskih ku}a on isti~e da je do sada obnovqeno samo deset. Pavlovi} tvrdi da nema vi{e srpskih ku}a u dvadesetak sela od kojih navodi Go|evi}e, Mo{i}e, Bla`ijevi}e, Pustanovi}e, Ratkovi}e i Du~i}e.

- Ciq te politike je da se onemogu}i povratak Srba i da se provede jo{ jedno etni~ko ~i{}ewe na prostorima Srebrenice, posebno u srpskim selima uz rijeku Drinu, {to su od 1051. do popisa 1991. godine ~inile i komunisti~ke vlasti - ocijenio je Pavlovi}. Isti~e da su Srbi sa {ireg podru~ja Skelana, zbog zapos tavqawa u ra zvo ju tog dijela Srebrenice, morali napustiti svoja vjekovna ogwi{ta odlaze}i u Srbiju. - U Obrenovcu, [apcu, ^a~ku, Lazarevcu i Pan~evu danas `i vi vi {e od 5.000 srpskih porodica sa podru~ja Srebrenice, a u Bajinoj Ba{ti oko 8.000 Srba sa prostora Ske la na i ovog di je la Po driwa - naveo je Pavlovi}.

Takmi~ari igrali {ah

FOTO: N. SIMI]

Gorwe Kolibe kod Broda

Neobi~an hobi Stojanke Kne`evi} iz Pelagi}eva

Dru`ewe policije i povratnika
BROD - U okviru aktivnosti policijske stanice iz Broda, pod nazivom “@ivot u multietni~koj zajednici”, u kolibarskoj osnovnoj {koli odigrana je {ahovska simultanka. Protiv kadetske prvakiwe BiH Sare Ja}imovi} snage su odmjerili {ahisti iz Koliba i najboqi igra~i {aha iz brodske policijske stanice. Genijalna {ahistkiwa, u~enica osmog razreda osnovne {kole, Bro|anka Sara Ja}imovi} dobila je ovaj me~ sa 12:1. Jedinu pobjedu upisao je Pero Vidi}, dok ostalih dvanaest igra~a nisu imali nikakve {anse protiv raspolo`ene Sare. Prije i poslije simultanke mje{tani Koliba i pripadnici policijske stanice proveli su neko vrijeme u dru`ewu i razgovoru. Saradwa mje{tana i policije iz Broda tradicionalno je dobra i to traje od samog po~etka povratka Kolibaraca na svoja ogwi{ta. N. S.

Lovac iz qubavi prema prirodi
PELAGI]EVO - Stojanka Kne`evi} iz Pelagi}eva postala je lovac prije punih pet godina. Od tada do danas nezamislivo je da nedjeqa do|e, a da ona ne ode u lov. Qubav prema prirodi, “natjerala“ je da postane lovac u Lova~kom udru`ewu “Jelen“ u Pelagi}evu. - Imam veliki broj prijateqa lovaca i te 2004. godine, nagovorili su me da i ja postanem lovac. Te godine sam polo`ila i lova~ki ispit i postala “pravi“ lovac. Nisam pogrije{ila, jer volim prirodu, a tokom moje lova~ke karijere bilo je i dosta trofeja pri~a Stojanka. Na{e lovi{te, dodaje ona, bogato je fazanima i prepelicama, zecom, a tu su i lisica i srne}a divqa~. Nagla{ava da su ~lanovi lova~kih udru`ewa uglavnom mu{karci, ali da su zato krive iskqu~ivo `ene, koje se ne u~lawuju i ne idu u lov. Ona je primjer, da tako ne treba da bude.

PORED dru`ewa, lov koristan za zdravqe
- @ene, bar do sada, nisu bile zainteresovane za ukqu~ivawe u lova~ko udru`ewe, {to je velika gre{ka. Lov je lijep sport, pogotovo {to nakon zavr{etka obavezno slijedi zajedni~ko dru`ewe i nezaobilazne lova~ke pri~e istakla je Kne`evi}eva i pozvala sve `ene, zaqubqenice u prirodu, da im se pridru`e, jer pored lijepog dru`ewa, lov je

Stojanka Kne`evi}

FOTO: V. SAJLOVI]

[amac
HITNA POMO] De`urna slu`ba Doma zdravqa pregledala je 39 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Javni red i mir nije naru{avan, nije bilo saobra}ajnih nesre}a.

izuzetno koristan i za zdravqe. U udru`ewu “Jelen“ u Pelagi}evu, isti~u da je Stojanka odli~an lovac, a da je i wihova `eqa da se ve}i broj `ena ukqu~i u lov. - Na{e udru`ewe broji 91 ~lana, od ~ega su sa nama i dvije

`ene. Ni u jednom trenutku ih ne odvajamo od mu{karaca. Stojanka je mlad lovac po sta`u, ali je pokazala veliko lova~ko umije}e - ka`e predsjednik Lova~kog udru`ewa “Jelen“ Makso Maksimovi}. V. S.

10 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

U~enici darovali kwige djeci sa Kosova
Isto~no Sarajevo
FOTO: B. GAJEVI]

Slijepi i slabovidi u te{kom polo`aju

SOKOLAC - Aktivisti sokola~kog Crvenog krsta organizovali su akciju pod nazivom “Darujmo kwige djeci sa Kosova“, u kojoj je prikupqeno vi{e od 600 kwiga za u~enike Osnovne {kole “Rajko Uro{evi}“ u [trpcima. - Ovu akciju, koja je po~ela u novembru, zajedni~ki su

organizovali ~lanovi na{eg savjeta mladih i volonteri Crvenog krsta u Osnovnoj {koli “Sokolac“. Posebno `elim da istaknem VII-4 razred koji je prikupio 283 kwige - rekla je sekretar Op{tinske organizacije Crvenog krsta Sokolac Milena Mari}. B. G.

Invalidi nemaju uslove za rad

ISTO^NO SARAJEVO - ^lanovi Udru`ewa slijepih i slabovidih iz Isto~nog Sarajeva ka`u da se svakodnevno susre}u sa mnogobrojnim problemima, a wihova prava, kao najte`e kategorije invalida, stalno se kr{e. Sekretar Gradske organizacije slijepih i slabovidih Isto~nog Sarajeva Jovica Mijatovi} ka`e da su im uskra}ena prava na rad, na odgovaraju}u socijalnu za{titu, tako da je i biolo{ki opstanak navedene kategorije invalida doveden u pitawe. - Gradska organizacija koja {titi i zastupa navedenu kategoriju invalida nema elementarne uslove za rad, nema odgovaraju}e prostorije niti dovoqna finansijska sredstva za administrativnog radnika i voza~a udru`ewa - isti~e Mijatovi}. On je apelovao na lokalnu zajednicu da prona|e rje{ewe koje bi omogu}ilo da Gradska organizacija ima normalne uslove za rad, kao {to ih imaju sve druge organizacije sli~nog tipa u drugim gradovima Republike Srpske. M. K.

Milosavka i Bo{ko Parli}

Milosavka i Bo{ko Parli} iz sokola~kog sela Bare proslavili zlatni pir

Pola vijeka proveli u slozi i qubavi
Bo{ko i Milosavka imaju dvoje djece i ~etvoro unu~adi. Wihova poruka i savjet mladima za skladan brak je da se sla`u i dogovaraju, jer ako se me|usobno po{tuju i uva`avaju, ima}e svega
PI[E: BRANE GAJEVI] krozrs@glassrpske.com

Udru`ewe `ena “Glasinke“

^uvaju tradiciju i obi~aje

[tand “Glasinki“ na Jahorini

FOTO: B. GAJEVI]

SOKOLAC - U nastojawu da od zaborava sa~uvamo narodno blago i obi~aje Romani je for mi ra li smo Udru`ewe “Glasinke“ koje je okupilo vi{e od 50 `ena rekla je predsjednica ovog udru`ewa Milanka To{i}. - Na{ ciq je da poboq{amo uslove `ivota `ena na selu, omogu}imo im u~e{}e u svim oblastima `ivota lokalne zajednice i da `enu na selu ekonomski oja~amo. Samo tako mo`emo se izboriti za povoqne kredite, prodaju vi{ka svojih proizvoda i za vrednovawe svog rada - ka`e To{i}eva. ^lanice nedavno

formiranog Udru`ewa `ena “Glasinke” zajedno sa ~lanovi ma Udru `ewa li ko vnih umjetnika “Petorica iz Sokoca” i P~elarskim centrom “Batini}” predstavile su se na manifestaciji “U susret zimi - u susret prijateqima” koja je nedavno odr`ana na Jahorini. [tand sa ru~nim radovima i tradicionalnim jelima karakteristi~nim za Glasinac i Ro ma ni ju, ra do vi ma ov da{wih slikara i proizvodi ma od me da i biqa privukao je pa`wu brojnih u~esnika ove manifestacije. B. G.

SOKOLAC - Supru`nici Mi lo sav ka i Bo {ko Parli} iz Bara, sela udaqenog dvadesetak kilometara od Sokoca, ovih dana proslavili su zlatni pir. Skromna sve~anost, koju su uprili~ili zajedno sa svojim po tom ci ma i pri ja teqima, bila je prilika za pri sje }awe na vri je me mla dos ti i bo ga to `i vo tno iskustvo. Mi lo sav ka i Bo {ko su se upoznali 1959, a iste godine, 4. decembra, uplovili su u bra~ne vode. Dvadesetdvogodi{wi mladi} Bo{ko iz Bara i Milosavka, djevojka sa isto toliko godina iz je dnog od okol nih se la, zaqubi li su se, ka ko ka `u “na prvi pogled“. - Poslu{ao sam oca koji mi je rekao da je vrijeme za

`enidbu. Tako je to tada bilo, i o`enio sam se. Nisam se pokajao - ka`e Bo{ko. Najve}i dio zajedni~kog `ivota Parli}i su proveli u Sarajevu. Bo{ko je promijenio nekoliko firmi. Kao dobar majstor ~esto je odlazio na te ren. Ra dio je u Wema ~koj, Ira ku... Mi lo savka je brinula o djeci i vodila doma}instvo. - Do 1972. godine radio sam u po zna toj sa ra jev skoj fir mi “Va so Mis kin“, a potom sam {est godina proveo u Wema~koj. Dobro sam za ra |i vao, a naj boqe sam prolazio rade}i u “Tapetaru“, od 1978. do 1992. godine, ka da sam pen zi oni san. U “Ta pe ta ru“ sam bio tre }i ~ovjek po plati. Zara|ivao sam vi{e od direktora. Bilo je para i za porodicu i za ka fa nu - pri sje }a se Bo {ko.

De{avalo se, ka`e, da u sitne sate do|e ku}i s veselim dru{tvom, ali `ena nije galamila na wega.

IMAJU dvoje djece i ~etvoro unu~adi
- Nisam se qutila. Lak{e je bi lo da im se pri dru `im i pro ve se lim sa wima nego da ne{to gun|am - pri~a Milosavka. Bo {ko, kao pen zi oner, dos ta vre me na pro vo di u svojoj stolarskoj radionici.

Kada je poslije izbijawa rata napu{tao Sarajevo, zamolio je kom{iju da mu sa~uva alat i ovaj je ispunio obe}awe. U Bo{kovoj radionici sa da nas ta ju vri je dni predmeti od drveta. On i wegova Milosavka ponose se svojim potomcima. Imaju dvoje djece i ~etvoro unu ~a di. Wiho va po ru ka i sa vjet mla di ma za skla dan brak je da se sla`u i dogovaraju, jer ako se me |u so bno po{tuju i uva`avaju, ima}e svega.

IZBJEGLI[TVO
Parli}i su, kao i brojne druge srpske porodice, poslije izbijawa rata morali da bje`e iz Sarajeva. Bilo im je, ka`u, veoma te{ko tih majskih dana 1992. godine, kada su napustili svoj stan u Sarajevu. Porodica se “kompletirala“ u vikendici u Barama, izgra|enoj novcem koji je Bo{ko zaradio kao “gastarbajter“ u Wema~koj. Bio je to wihov novi po~etak.

Mjesna zajednica Sokolovi}i u sokola~koj op{tini

Obnovqen dio lokalnog puta
FOTO: B. GAJEVI]

Isto~no Sarajevo
STRUJA Napajawe elektri~nom energijom je uredno. POLICIJA Policiji Isto~nog Sarajeva nije prijavqeno nijedno krivi~no djelo. Dogodilo se sedam naru{avawa javnog reda i mira, ~etiri u Palama, dva u Sokocu i jedno u Rogatici. Evidentirane su ~etiri saobra}ajne nesre}e, dvije u Isto~nom Starom Gradu, jedna u Palama, sa mawom materijalnom {tetom. VODA Snabdijevawe vodom je uredno. HITNA POMO] U Porodili{tu bolnice Kasindo ro|eni jedna djevoj~ica i jedan dje~ak.

SOKOLAC - Dio lokalnog asfaltnog puta @qebovi - So ko lo vi }i u so ko la ~koj op {ti ni ne da vno je obnovqen. Novac za radove je obezbi je di lo [um sko gaz din stvo “Ro ma ni ja“ ko je ovu dionicu koristi za prevoz drvnih sortimenata, a radove izvo di Akci onar sko dru{tvo “Romanijaputevi“. Put od @qebova do centra mjesne zajednice Sokolo vi }i gra |en je pri je dvadesetak godina, a poslije rata asfaltirana je i dioni ca pu ta do se la

Kalimani}i. Ovaj put je, me |u tim, o{te}en u toj mjeri da je to ugro `a va lo bez bje dnost u odvi jawu sao bra }a ja, po se bno u zimskom periodu.

URE\ENI propusti i klizi{te
- Rekonstruisano je klizi{te na dionicama na koji ma je vo da odni je la di je lo ve pu ta, o~i{ }e ni propusti i obavqeni drugi neophodni radovi. Dio ovih o{te }ewa ve} je sa ni ran, tako da je zavr{eno oko 70

od sto po sla. Pla ni ra no je sanirawe o{te}ewa na oko 1.450 metara kvadratnih, a ugra di }e mo oko 17 to na asfaltne mase u “pokrpiti“ udarne rupe - rekao je rukovodilac gradili{ta Slavi{a Ikoni}. Sokola~ki putari uspjeli su pri je sni je ga da za vr{e dio ovog po sla, a od vremenskih prilika zavisi da li }e, pri je obil ni jih swe`nih padavina, biti zavr{eno sve {to je planirano na rekonstrukciji ovog puta. B. G.

Gra|evinske ma{ine u Sokolovi}ima

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 11

Izlo`ba za pomo} Srbima na Kosovu
BIJEQINA - U galeriji bijeqinskog Centra za kulturu “Milenko Atanackovi}“ otvorena je izlo`ba slika 12 bijeqinskih umjetnika pod nazivom “Kosovo i Metohija je du{a Srbije“. Akademski slikar Vesna Todorovi} rekla je Srni da je izlo`ba slika prodajnog karaktera, te da je sav prihod namijewen za pomo} Srbima na Kosovu i Metohiji.

Most na rijeci Savi kod Ra~e

Most na rijeci Savi kod Ra~e izgra|en po~etkom tridesetih godina pro{log vijeka. Prvobitno je trebalo da pove`e Semberiju sa Sremom, a sada je `ila kucavica saobra}aja Republike Srpske

Spaja Srem i Semberiju

Skakawe s mosta na Ra~i oduvijek bilo izazov PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: T. NESTOROVI]

BIJEQINA - Kada se pogleda ka rijeci Savi iz {uma, obavijenih u plavetnilo, odjednom izrawa kolos gvoz de ni most. @eqe zna grdo si ja, ko ja natkriva usnulu rijeku, izgleda bajkovito. Most na rijeci Savi kod Ra ~e iz gra |en je po ~et kom tridesetih godina pro{log vijeka, a wegovom osve{tawu pri sus tvo vao je kraqev ski par Ma ri ja i Ale ksan dar Kara|or|evi}. Zbog toga je most sve do kra ja Dru gog svjet skog ra ta no sio kraqi~ino ime. Prvobitno, on je trebalo da pove`e Semberiju sa Sremom, a sada je `i la ku ca vi ca sao bra }a ja Republike Srpske. Skakawe s mosta oduvijek je bio izazov, a to su smje-

li da ~ine samo najodva`niji i najsposobniji. Skakati s kamenih nose}ih stubova, petnaestak metara visine i nije ne{to posebno, ali sa platoa kuda prolaze vozovi i vozila, velika je opasnost.

SKOK sa mosta veoma opasan
I pewawe uz gvoz de nu konstrukciju mosta po opasnos ti je iznad sko ko va u rijeku. Na prste jedne ruke mogu se izbrojati momci koji su se pewali na wegove vrhove. Posqedwi je bio nekada{wi bro~anski milicioner Savo Jeremi}, rodom iz Posavine. Vele da je pripovijedao qudima da nikada u `ivotu, pa ni u ratu, nije bio tako blizu smrti kao na vrhu mos-

ta “na grbi“, kako taj najvi{i dio mosta nazivaju Semberci. Na toj vi si ni, ra vnoj dvadesetpetospratnici, duvaju sna`ni vjetrovi i te{ko se ~ovjek, i kada le`i na {i ro koj kon stru kci ji, mo`e odr`ati da ne padne u rijeku. Sli~no pripovijedaju i maj sto ri ko ji bo je most. Oni, ipak, za pewawe koriste najsavremeniju alpinisti~ku opremu. Mno gi sma tra ju da bi most trebalo da se zove bro~anski, jer se nalazi duboko u ataru semberskog sela Brodac. Bez sumwe, on je i u na{e vrijeme najve}i saobra}ajni objekat u sremskoj i semberskoj ravnici. Gra|en je nekoliko godina. I prihvatili su ga kao ro|aka ravni~ari sa obje obale.

Zimske radosti u Bijeqini
BIJEQINA - Komunalni ra dni ci i sta no vni ci Bijeqine muku mu~e sa snijegom na trotoarima, trgovima, ispred ku}a i poslovnih objekata, jer kada o~iste te pros to re, na pra ve pra va brda od sni je ga, ko ja opet sme ta ju i pro la zni ci ma i vo zi li ma. Ipak, naj ve }e swe`no brdo u Bijeqini, a gra|ani ka`u i najve}e brdo u semberskoj ravnici, nalazi se na cen tral nom trgu, nedaleko od op{tinske zgrade. Smje{teno je na platou na kojem se odr`avaju koncerti, mitinzi, izlo`be i sportske manifestacije. Gomila snijega visoka je preko tri metra i trebalo bi pet{est velikih kamiona da ga odvezu do rijeke Drine. Bijeqinsko swe`no brdo postalo je prava atrakcija, jer se djeca pewu na wega, a potom se, sjede}i na snijegu, bez sanki, spu{taju. Jedan mali{an iskoristio je priliku da se popne na vrh gomile snijega sa nikoqdanskim poklonom koji je dobio od roditeqa. Za djecu u brdskim podru~jima gomila snijega sigurno ne bi
FOTO: T. NESTOROVI]

Brdo od snijega postalo atrakcija

Dje~ak u`iva na snijegu

bila atrakcija, jer ona imaju dosta ve}ih brda za sankawe i igre na snijegu. T. N.

12 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Pjesmom i glumom slavili Svetog Nikolu
Prwavor

Mali Romi dobili slatke poklone
PRWAVOR - Odbornik u Skup{tini op{tine Prwavor Dragan Suboti} priredio je prijem za mali{ane romske zajednice u Prwavoru, kojima je podijelio paketi}e. - Ve} godinama wegujem ovu praksu, kao veliki prijateq ovda{we romske zajednice, ~ijoj djeci poma`em i oko nabavke uybenika i drugih potrep{tina - rekao je Suboti} na prijemu za djecu Roma. U ime Udru`ewa Roma zahvalio je Atif Kari}, isti~u}i da ova zajednica u Prwavoru ima oko stotinu ~lanova, a svi mali{ani poha|aju {kolu. Paketi}ima je na~elnik op{tine Darko Toma{ obradovao stotiwak polaznika Dje~ijeg vrti}a “Na{a radost“. B. R.

RIBNIK - Najmla|i stanovnici Ribnika veselili su se minulog vikenda. Od tri ribni~ke osnovne {kole, posebno sve~ano je bilo u Osnovnoj {koli “Nikola Ma~ki}“ u Dowoj Previji. Ovom prilikom prva~i}i i wihovi stariji drugari su se, u

sve~ano oki}enom holu {kole, predstavili prigodnim recitacijama i glumom. Bez imalo treme recitovali su o Svetom Nikoli, snijegu, sankama i poklonima. Stariji u~enici su izveli ske~ “Lova~ka pri~a“, a ~lanovi Plesnog kluba “@ute duwe“ pokazali su svoje umije}e u plesu. V. K.

Kotorvaro{ki inovatori Miroslav i Dragan Te{i} ni`u uspjehe

Brojna priznawa za tehnolo{ku inovaciju
Poslije presti`ne nagrade na takmi~ewu “Global enerxi avords“, odr`anom u Wujorku, kotorvaro{ko preduze}e “Turbina IPD” osvojilo prvo mjesto na takmi~ewu za najboqu tehnolo{ku inovaciju u Srbiji i Srpskoj za 2009. godinu Ugovori
Inovatori Miroslav i Dragan Te{i} ka`u da im je ve} stiglo vi{e ponuda iz nekoliko zemaqa svijeta, kao i pisma namjere nekoliko telekomunikacionih svjetskih kompanija. Potpisan je konkretan ugovor sa Telekomom Slovenije. trajalo deset mjeseci, tim je pro{ao veoma kvalitetnu obuku, od pisawa biznis plana, rezimea, finansijskog plana, u~ewa vje{tina pregovarawa, tra`ewa investitora do prakti~nog prezentovawa poslovne ide je kup ci ma i partnerima. - Napravili smo poslovni plan i sa najvi{im ocjenama pro{li sve nivoe recenzirawa. Na{ projekat su na ovom takmi~ewu ocjewivali vi{e od 40 puta strani i doma}i re cen zen ti. Za hval ni smo Vla di Re pu bli ke Srpske i Ministarstvu nauke i tehnologije koji su podr`ali na{ projekat - ka`u Miroslav i Dragan Te{i}. Oni su apelovali na sve inovatore da se u sqede}oj godini prijave na takmi~ewe na kojem su oni mnogo nau~ili i osvojili nagradu od 13.000 KM. Te{i}i ka`u da u idu}oj godini planiraju da krenu sa namjenskom proizvodwom u ovom sektoru.

Podjela paketi}a

FOTO: B. RADULOVI]

Prijedor
HITNA POMO] Qekarsku pomo} zatra`ilo 40 pacijenata. POLICIJA Nije bilo evidentiranih krivi~nih djela ni saobra}ajnih nezgoda. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka.
Kotorvaro{ki inovatori Miroslav i Dragan Te{i} PI[E: DU[KO KEREZOVI] krozrs@glassrpske.com FOTO: D. KEREZOVI]

KOTOR VARO[ - Poslije presti`ne nagrade na takmi ~ewu “Glo bal eneryi avords“, odr`anom nedavno u Wujor ku, ko tor va ro {ko preduze}e “Turbina IPD” osvo ji lo je prvo mjes to u objediwenim kategorijama realizovanih inovacija i energetske efikasnosti na takmi~ewu za najboqu tehnolo{ku inovaciju u Srbiji i Srpskoj za 2009. godinu. Predstavnici Energija ti ma pre du ze }a “Tur bi na IPD”, bra }a Mi ro slav i Dragan Te{i}, na navedenom

takmi~ewu nastupili su sa pro je ktom “Al ter na ti vna energija za napajawe telekomunikacionih baznih stanica“.

SA NAJVI[IM ocjenama pro{li sve nivoe recenzirawa
Prema rije~ima direktora “Turbine IPD” Miroslava i projekt-menayera Dragana Te{i}a, projekat napajawa baznih stanica vjetroturbinom je jedinstven u svijetu, a na wemu kotorvaro{ki inovatori rade vi{e od tri godine. Tokom takmi~ewa, koje je

Obdani{te “Radojka Laki}“ iz Kne`eva

Obnovqene prostorije u vrti}u
KNE@EVO - Dje~ije obdani{te “Radojka Laki}“ iz Kne`eva obnovilo je prostorije u kojima borave mali{ani, za hvaquju }i do broj saradwi sa bawolu~kim udru`ewem “Oaza“, ~iji je osnovni zadatak psihosocijalna podr{ka u `ivotnim krizama, javila je Srna. Zahvaquju}i “Oazi“, obezbije|en je novac sredstva za nabavku itisona, radnog materijala i igra~aka, kojima je kne`evsko obdani{te oskudijevalo. Di re ktor ka vrti }a u Kne `e vu Sla vi ca Ga ko vi} izrazila je zahvalnost predstavnicima “Oaze“, a posebno wihovim donatorima Internacionalnoj organizaciji “Mali princ“ iz Varendorfa u Wema~koj, koja je za

Obnovqene prostorije u obdani{tu

FOTO: SRNA

ovaj pro jekat obezbijedila 1.000 evra. - Saradwa “Oaze“ i kne`evskog vrti}a po~ela je u martu ove godine - istakla je predsjednica ovog udru`ewa Zorica Zubi}, koordinator i u sprovo|ewu projekta pod nazivom “Budimo zajedno“, koji je realizovan s ciqem smje-

{taja djece sa posebnim potrebama i iz izrazito socijalno ugro`enih porodica na cjelodnevni boravak u vrti}u. Na osno vu po da ta ka iz Centra za socijalni rad odabrano je petoro djece iz tih kategorija sa podru~ja op{tine Kne`evo koji trenutno borave u vrti}u.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 13

U infrastrukturu ulo`eno 170.000 KM
SREBRENICA - Za realizaciju projekta “Izgradwa zajednica - izgradwa povjerewa u zajednicama Srebrenice i Bratunca“, u okviru kojeg su izgra|eni infrastrukturni objekti, utro{eno je oko 170.000 KM. Ovo je rekla Srni predsjednik bratuna~kog Udru`ewa `ena “Priroda“, koje sprovodi projekat, @eqana Pjevalica. Ona je istakla da je instalisana uli~na rasvjeta u nekoliko naseqa i mjesnih zajednica, da je izgra|en dru{tveni dom i napravqen most. - To su neka od ulagawa u izgradwu objekata infrastrukture - rekla je Pjevalica.

Infrastruktura u Srebrenici

Asfaltirano 16 km lokalnih puteva
SREBRENICA - Na podru~ju op{tine Srebrenica ove godine asfaltirano je 16 kilometara lokalnih puteva, u {ta su investirana 4,2 miliona maraka. Putevi su gra|eni sredstvima Vlade Republike Srpske, Federacije BiH, Savjeta ministara BiH, Br~ko distrikta i UNDP-a, potvr|eno je u Odjeqewu za urbanizam i prostorno ure|ewe ove op{tine. Uz 16 kilometara ve} asfaltiranih lokalnih puteva, zapo~eta je priprema trase za asfaltirawe tri kilometra puta Mala Daqego{ta - Bawe, za {ta je Br~ko distrikt donirao 500.000 KM, te lokalnog puta Dugo Poqe - Zagoni - Bqe~eva, koji prolazi kroz srebreni~ku i bratuna~ku op{tinu i povezuje nekoliko sela. Sredstva za asfaltirawe ovog puta u iznosu od 72.600 KM obezbijedilo je Ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Republike Srpske, a u finansirawu u~estvuju i op{tine Srebrenica i Bratunac. K. ].

Izgradwa novih hidroelektrana u Rogatici i Novom Gora`du

Po~etak izgradwe hidroelektrane “Dub” planiran u drugoj polovini sqede}e godine, a radovi treba da traju dvije i po godine. Kada bude pu{tena u rad, HE “Dub“ }e proizvoditi oko 50, a "Ustipra~a" 35 miliona kilovat ~asova godi{we
PI[E: SRETEN MITROVI] krozrs@glassrpske.com

Proizvodwa struje sa rijeke Pra~e

ROGATICA - Ideja da se na }udqivoj i brzoj rijeci Pra~a nizvodno od Mesi}a kod Rogatice izgradi minihidroelektrana, ro|ena {ezde se tih godina pro {log vijeka, mogla bi uskoro da bude ostvarena. Preduze}e “Hidroinvest“ DOO iz Rogatice od Vlade RS 2006. godine dobilo je koncesije za tridesetogodi{we kori{}ewe voda Pra~e za izgradwu dvije nove mini-hidroelektrane. Direktor “Hidroinvesta“ Dragan Dobrilovi} je rekao da }e im trebati oko 55 miliona maraka za izgradwu hidroelektrana. - Za izgradwu hidroelektrane “Dub“, ~ija }e cjelokupna infrastruktura biti na podru~ju op{tine Rogatica, treba}e 35 miliona maraka, dok je za HE “Ustipra~a“, u op{tini Novo Gora`de planirano ulagawe od 20 miliona ma ra ka - is ta kao je Dobrilovi}. On je naglasio da je plani ra no da iz gradwa HE “Dub” po~ne u drugoj polovini sqede}e godine, a radovi treba da traju dvije i po godine.

Zoran Radosavqevi}

Saradwa tri doma za nezbrinutu djecu
ZVORNIK - Direktor Doma za djecu i omladinu u Kiseqaku kod Zvornika Zoran Radosavqevi} potpisao je Sporazum o dugoro~noj saradwi i prijateqstvu sa do mo vi ma “Ra da Vrawe{evi}“ iz Bawe Luke i Bijele. Ciq je, is ta kao je Ra do savqevi}, realizacija razli~itih aktivnosti i razmjena iskustava koja }e unaprijediti i poboq{ati uslove rada i `ivota djece u domovima. - Sporazumom je predvi|eno da aktivnosti budu organizovane u oblastima socijalne za{tite, smje{taja djece, wege i starawa o zdravqu i vaspitawu, pomo}i u obrazovawu, osposobqavawa za rad, razmjene i boravka djece izme|u ustanova. Na{a ideja je i da saradwu pro {i ri mo na us ta no ve u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj rekao je Radosavqevi}. S. S.

Dragan Dobrilovi}

FOTO: S. MITROVI]

Dobrilovi} je istakao da }e, kada bude pu{tena u rad, HE “Dub“ proizvoditi oko 50, a “Ustipra~a“ 35 miliona kilovat ~asova godi{we. U mre`u “Elektroprivrede Srpske“ oni }e se upumpavati iz zajedni~kog rasklopi{ta u “Dubu“. Dobrilovi} je naglasio da su za izgradwu obje hidro-

elektrane u toku intenzivne pripreme.

GRADWA HE }e ko{tati 55 miliona KM
- Pa`wa je usmjerena prema prikupqawu brojnih saglasnosti i dozvola. Ve} je ura |e na stu di ja eko nom ske

opravdanosti i idejni projekat, zavr{eni svi geodetskoistra`ni radovi, podneseni zahtjevi za urbanisti~ke saglasnosti i za prikqu~ewe na elektromre`u - rekao je Dobrilovi}. On je naglasio da je izrada glavnog projekta povjerena “Energoprojektu“ iz Beograda.
Zoran Radosavqevi}
FOTO: S. SAVI]

SO Rogatica usvojila buxet za 2010. godinu

ROGATICA - Za razliku od buyeta op{tine Rogatica za 2009. godinu, koji je usvojen tek krajem juna, buyet za idu}u godinu, u iznosu od 5,1 milion maraka, usvojen je u zakonskom roku, do 15. decembra ove godine. - U raspodjeli prihoda za teku}e pomo}i planirano je da se utro{i 1.106.170 maraka ili za 2,99 odsto vi{e nego u ovoj godini. Za pomo} pojedincima planirano je da se izdvoji 130.000 maraka, od ~ega

U kasi 5,1 milion maraka
za povratak i rekonstrukciju 50.000 i za stipendije 80.000 ka`e na~elnik Odjeqewa za finansije u Administrativnoj slu`bi op{tine Goran Mandi}.

Zvornik
POLICIJA Evidentirane su dvije saobra}ajne nesre}e, javni red i mir je jednom naru{en. STRUJA Zbog kvara na dalekovodu bez struje Male{i}, Petkovci, \uli}i, Bo{kovi}i i [eti}i. Evidentirano vi{e kvarova i na desetkilovoltnom dalekovodu i niskonaponskoj mre`i. VODA Vodosnabdijevawe uredno.

MJESNE zajednice }e dobiti po 2.000 KM
On je dodao da je neprofitnim organizacijama namijeweno 845.807 maraka. Od tog iznosa 205.484 marke pri-

Buxet usvojen u zakonskom roku

FOTO: ARHIVA

pa da ju Spor tskom dru{ tvu “Mladost“, ali je to ipak za {est procenata mawe od onog {to su sportisti dobili u 2009. godini. [est odsto mawe od ovogodi{weg granta dobili su i Op{tinsko udru`ewe u~esnika ra ta, Op {tin ski odbor Crvenog krsta, Narodna biblioteka i Centar za kulturu. Na ovogodi{wem iznosu od po 2.000 maraka ostalo je svih 13 mjesnih zajednica. - Teritorijalna vatrogasna jedinica dobi}e ovogodi{wih 140.145 maraka, dok }e Dom zdravqa “Rogatica“, za unapre|ewe porodi~ne medicine, dobiti 25.286 maraka. Osnovna {kola “Sveti Sava“, na ime pla}awa za prevoz u~enika, dobi}e 62.900 maraka rekao je Mandi}. On je dodao da }e turisti~ka or ga ni za ci ja do bi ti 33.840, udru`ewa gra|ana i nevladine organizacije podijeli}e 60.000, vjerske zajednice

30.000, a za u~e{}e op{tine u sufinansirawu projekata nevladinih organizacija i regresirawe, umjesto ovogodi{wih 42.100, obezbije|eno je 100.000 maraka. S. M.

14 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Proizvodwa “Fijatovog“ motora u Mi~igenu

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

DETROIT - Ameri~ka automobilska kompanija “Krajsler“ najavila je da }e krajem 2010. po~eti da proizvodi u Mi~igenu male motore, zapremine 1,4 litra, koje je razvila italijanska kompanija “Fijat“, u nastojawu da na tr`i{te {to prije pusti novu generaciju malih automobila s malom

potro{wom goriva. Izvr{ni direktor “Krajslera“ i “Fijata“ Ser|o Markione je izjavio da }e sqede}e dvije godine biti od presudnog zna~aja za poku{aje da se ponovo o`ivi proizvodwa nekada{weg ameri~kog giganta.
FOTO: AGENCIJE

15.5 35,053 9.4 7,855 6.66 2,100

552,427.77 73,837.00 14,021.00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO

4.2 1,034,9 4,388,536.7 5.5 78,163 419,078.10 4.3 45,395 195,606.50 6.8 12,966 4.3 13,599 88,275.70 58,609.69

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 29.11 23,070 669,023.91 VAKUFSKA BANKA D.D. SARAJEVO 112.5 3,500 411,215.00 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 107.17 2,278 251,126.94 19.5 6,586 128,498.03 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 90 1,279 115,131.20 IK BANKA DD ZENICA

Juan postaje svjetska valuta

Stru~waci tvrde da je svjetskoj ekonomiji potrebna tre}a jaka valuta

Wema~ka priprema pomo} Gr~koj

Angela Merkel spre~ava bankrot
ATINA - Wema~ka priprema program hitne finansijske pomo}i Gr~koj ukoliko toj zemqi zaprijeti bankrot usqed rastu}eg spoqnog i unutra{weg duga, pi{e atinski dnevnik “Ta nea” pozivaju}i se na neimenovane izvore u Evropskoj uniji. - Wema~ka kancelarka Angela Merkel odlu~ila je da pomogne Gr~koj ukoliko ne bude u stawu da uredno servisira dr`avni dug i privu~e svje`a sredstva sa me|unarodnog tr`i{ta (kapitala) i na|e se, jednostavno govore}i, na ivici bankrotstva - nagla{ava list. Veli~ina i konkretan na~in finansijske pomo}i koju bi Wema~ka mogla da uputi Gr~koj za sada nisu poznati. Gr~ka, koju naseqava oko 11 miliona qudi, sada ima ukupan dug od 300 milijardi evra, {to je tri puta vi{e u odnosu na Wema~ku, ~ija privreda je ubjedqivo najja~a u zoni evra.

Kina je preduzela prakti~ne korake da u~vrsti pozicije svoje valute u svjetskim finansijama, nakon {to je premijer te zemqe Ven \ibao javno prozvao ameri~ku administraciju zbog slabosti dolara
HONGKONG - Kineski juan bi u doglednoj budu}nosti mogao da postane, uz dolar i evro, vode}a svjetska valuta. Ovo je izjavio ekonomista i raniji {ef centralne banke Hongkonga Yozef Jam, a prenio Tanjug. On tvrdi da je svjetskoj ekonomiji neophodna i tre}a jaka, valuta koja bi mogla da pripomogne oporavku dolara i evra, oslabqenih usqed negativnog dejstva globalne finan sij ske kri ze. Ki na je, prema rije~ima Jama, od marta ove godine preduzela prakti~ne korake da u~vrsti pozicije svoje valute u svjetskim finansijama, nakon {to je premi jer te zemqe Ven \i bao javno prozvao ameri~ku administraciju zbog slabosti dolara. {te dr`avnih obveznica za inostrane centrobanke i druge finansijske institucije da bi mo gle da stvo re re zer ve izra`ene u kineskoj valuti, smatra ekspert. Jam prognozira da }e kineska ekonomija dosti}i po obimu privredu zone evra i SAD u roku od 20 godina i to }e, tako|e, zna~ajno povisiti rejting juana u me|unarodnim finansijama. Rokovi u kojima juan mo`e postati prava me|unarodna rezervna valuta zavise, prema ocjeni kineskih ekonomista koju prenose lokalna glasila u Pekingu, od brzine finansijskih reformi, dok neki eksper ti upo zo ra va ju da bi tr`i{te akcija u najmnogoqudnijoj zemqi svijeta moglo, u doglednoj budu}nosti, da do`ivi slom jer je “prenaduvano“.

Juan za oporavak dolara i evra
DEVIZNE rezerve Kine 2,2 biliona dolara
Jam smatra da je sada glavna prepreka na putu da juan postane rezervna svjetska valuta u tome {to kineska nov~ana jedinica jo{ uvijek nema punu me|unarodnu konvertibilnost. Kina, dodu{e, raspola`e ogromnim deviznim rezervama, od pribli`no 2,2 biliona dolara, {to je velika podr{ka juanu, ali je neophodno da Peking otvori vlastito tr`i-

Tr`i{te akcija
Ekonomista Endi Se, koji je ranije vodio azijsko odjeqewe kompanije “Morgan Stenli“, smatra da kinesko tr`i{te akcija sada podsje}a “na Ponzijevu piramidalnu {emu“ i da se mo`e “obru{iti“, poslije prestanka primjene dr`avnog programa za stimulisawe privrednog rasta i po{to se inflacija ponovo razbukta.

Svjetska banka o isto~noj Evropi

Dugotrajan oporavak od ekonomske krize
VA[INGTON - Vi{e od 70 odsto kompanija i preduze}a u isto~noj Evropi imalo je pad na ruybi kao naj va `ni ji u~i nak kri ze, ~ak i vi{e od ote`enog dobi jawa kre di ta s ko jim su suo~eni. To je utvrdio Istra`iva~ki tim za preduzetni{tvo Svjetske banke na osnovu podataka prikupqenih od 1.686 preduze}a u {est zemaqa isto ~ne Evro pe - Bu gar skoj, Ma|arskoj, Litvaniji, Letoniji, Rumuniji i Turskoj. Istra`ivawe je pokazalo da su mlada, inovativna preduze}a i kompanije do`ivjele ozbiqan pad prodaje. - Za mla de kom pa ni je se sma tra da su boqe kadrovski opremqene da izdr`e kri zu. Ne sraz mjer no te `ak u~i nak kri ze na te kom pa ni je otva ra pi tawe tem pa opo rav ka pri vre da tih {est zemaqa, koji }e biti dugotrajan - rekao je vi{i eko no mist pro gra ma Svjetske banke “Razvoj privatnog i finansijskog sekto ra is to ~ne Evro pe i sredwe Azije” Paulo Korea.

Novo partnerstvo preduze}a iz Srbije i Italije

Saradwa "Ikarbusa" i "Brede"
BEOGRAD - Beogradski proizvo|a~ autobusa “Ikarbus“ potpisa}e sa italijanskom kom pa ni jom “Bre da menarinibus“ ugovor o poslovno-tehni~koj saradwi, najavi lo je Mi nis tar stvo ekonomije Srbije, prenijele su agencije. Kako se navodi, ugovor }e potpisati i srpski ministar ekonomije Mla|an Dinki}. Agencija za privatizaciju raskinula je ugovor o proda ji dr`a vnog ka pi ta la “Ikarbusa“ ruskom “Avtodetal servisu“, nakon ~ega je predsjednik sindikata beograd ske fa bri ke Ve li mir Gligori} u vi{e navrata govorio da je “Breda menarinibus” zainteresovan da uzme u zakup “Ikarbus”. Nakon {to je dr`ava opet postala ve}inski vlasnik “Ikarbusa”, italijanska kompanija je u pismu Akcijskom fondu izrazila spremnost za daqu saradwu kroz zakup kapaciteta i pomo} u obnovi proizvodwe. “Breda menarinibus” i “Ikarbus” su prije prodaje dr`avnog udjela Rusima zapo~eli saradwu na proizvodwi autobusa za tr`i{te Evropske unije, ali je posao prekinut po{to su novi vlasnici `eqeli da izvoze autobuse na rusko tr`i{te. Kupoprodajni ugovor sa “Avtodetal servisom” raskinut je zbog nepo{tovawa obaveza iz socijalnog i investicionog programa, kao i neispla}ivawa zarada.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC HSBC HLDGS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
48.7 140 29.83 264.25 680

Promjena
-4.7 0.07 -2.96 -3.51 -0.6

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA INTEL CORP MICROSOFT CORP GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS

Cijena
15.03 19.63 30.36 15.59 23.33

Promjena
1.14 2.94 2.57 -1.27 0.65

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 15

Dinar ja~i prema evru za 20 para
BEOGRAD - Dinar }e u danas nastaviti da ja~a prema evru i to za 20 para ili za 0,21 odsto, tako da }e zvani~ni sredwi kurs iznositi 95,9658 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije a prenosi Tanjug. Tokom vikenda primjewivao se zvani~ni sredwi kurs od petka, 18. decembra, prema kojem je evro vrijedio 96,1655 dinara, a od danas, od osma sati, primjewiva}e se nova kursna lista, prema kojoj je sredwa vrijednost evra 95,9658 dinara.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 42,00 1,40 Promjena Promet 1,53 286.808,09 12.663,38 7.047,60 6.570,35 3.310,00 495,85 336,00 188,00 0,00 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 1 Фратело Трејд а.д. Бања Лука РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Рафинерија уља а.д. Модрича NLB развојна банка а.д. Бања Лука

40,36 -0,77 40,57 -2,97 3,31 -2,93 0,21 0,17 94,00 0,00 9,80 0,00

Regulatorna komisija za energetiku zasjeda 24. decembra

U ~etvrtak odluka o novoj cijeni struje
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,73 4,38 4,16 3,99 9,03 0,06 3,49 5,40 6,00 2,00 1,10 4,50 3,00 5,10 0,00 0,00 -0,24 0,00 -2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,60 0,00 595,70 0,00 1.465,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,20

Zahtjev za pove}awe cijene elektri~ne energije za tarifne kupce iznosi u prosjeku 7,4 odsto, ka`u u Komisiji za energetiku

BAWA LUKA - Regulatorna komisija za energeti k u RS ra zma tra }e na sjednici ove sedmice zahtjeve za poskupqewe struje u Srpskoj, koje je dostavilo sedam preduze}a iz sastava Elektroprivrede RS. Ovo je potvr|eno “Glasu Srpske“ u Re gu la tor noj komisiji. Portparol Komisije Jelena Prtilo rekla je da su iz vje {ta ji vo di teqa pos tup ka za vr{e ni i po sla ti na komentarisawe podnosiocima zahtjeva. - Krajwi rok za dostavqawe ko men ta ra je 21. de cem bar, a Re gu la tor na ko mi si ja za ener ge ti k u planira da odr`i 57. redovnu sje dni cu 24. de cem bra ove go di ne, ka da }e bi ti razmatrani prijedlozi rje{ewa za utvr|ivawe cijena i tarifnih stavova za kori sni ke dis tri bu ti vnih sistema i utvr|ivawe tarifnih sta vo va za ne kva li fikovane kupce elektri~ne ener gi je u Re pu bli ci Srpskoj - istakla je Prtilo. Do da la je da zah tjev za po ve }awe ci je ne elek tri ~ne ener gi je za ta ri fne kupce iznosi u prosjeku 7,4 odsto, te da }e se kona~ni iznos po ve }awa ci je ne stru je zna ti tek po za vr{etku postupka. Ona je rekla da je zahtjev za spro vo |ewe ta ri fnog pos tup ka dos ta vi lo

Vr{ac

Dobit “Hemofarma“ 100 miliona evra
Nove cijene struje u RS po okon~awu tarifnog postupka FOTO: GLAS SRPSKE

pet elektrodistributivnih preduze}a iz sastava Elektroprivrede RS. - Zah tjev su po dni je li “Elektrokrajina“ Bawa Luka, “Elek tro-Bi jeqina“, “Elektro Doboj“, “Elektrodis tri bu ci ja“ Pa le i “E lek tro-Her ce go vi na“ Trebiwe - kazala je Prtilo.

istakla je Prtilo. Osim stru je, sta no vni ke Srpske u no voj go di ni do ~e ka }e i pos k upqewe fik sne te le fo ni je, vo de, cigareta. Stru~waci upo zo ra va ju da }e ova poskupqewa predstavqati dvostruki udarac na yep gra|ana, s obzirom

na to da dolazi do smawewa plata. Oni nagla{avaju da }e, po ve }awe ci je na, po se bno stru je, uti ca ti na pos kupqewe `ivotnih namirni ca, {to }e, ne mi no vno dovesti i do pada `ivotnog stan dar da sta no vni{ tva u RS.

VR[AC - Farmaceutska kompanija “Hemofarm“ ovu godinu zavr{ava sa dobitkom od 100 miliona evra, 25 odsto ve}im izvozom i proizvodwom ve}om za sedam odsto, javile su agencije. Ta kompanija je otvorila u Vr{cu rekonstruisani pogon za proizvodwu fiziolo{kog rastvora u koji je ulo`eno devet miliona evra. Predsjednik Upravnog odbora “Hemofar ma“ Mio drag Ba bi} izja vio je da otvo re ni po gon svrstava “Hemofarm“ u pet najve}ih proizvo|a~a fiziolo{kog rastvora u Evropi, a kapacitet je pove}an oko dva i po puta na 65 miliona boca godi{we.

Va{ington

SEDAM preduze}a tra`ilo poskupqewe
Pored elektrodistributi vnih pre du ze }a, do da la je, zah tjev su po dni je la i dva pre du ze }a za proi zvodwu elektri~ne energije. - Radi se o dvije termoelektrane, i to RiTE “Ugqevik“ i Ri TE “Gac ko“ -

SRBIJA
Agencija za energetiku Srbije prihvatila je pro{le sedmice predlo`eni rast cijena struje za tarifne kupce u prosjeku za deset odsto. Iz Vlade Srbije ranije je saop{teno da struja ne}e poskupjeti 1. januara 2010. godine, kako je najavqeno nego tek u prvom kvartalu. Agencija je dostavila Elektroprivredi Srbije (EPS) i Elektromre`ama Srbije (EMS) mi{qewa na wihove prijedloge cijena struje, a EPS i EMS }e prijedloge cijena, sa mi{qewem Agencije za energetiku, dostaviti Vladi Srbije na saglasnost.

Nezaposleno novih 7.000 Amerikanaca
VA [IN GTON - Broj Amerikanaca koji su ostali bez po sla po ve }an je za 7.000, objavio je Sekretarijat za rad a prenijele agencije. - Pro cen tu al no gle da no sada je deset odsto Amerikanaca bez posla - saop{teno je iz Sekretarijata. Rezultati najnovijih anketa jasno pokazuje vezu izme|u ovih podataka i raspolo`ewa me|u prosje~nim Amerikancima. Za one bez posla, prazni~na se zo na ni je do ni je la mnogo radosti. U to spada 480.000 Ame ri ka na ca ko ji su pro{le nedjeqe podnijeli zah tjev za na do kna du za nezaposlene. Broj nezaposlenih sko~io je drugu nedjequ zaredom.

Beogradska berza

Komercijalna banka na “B” listingu
BEOGRAD - Obi~nim akcijama beogradske Komercijalne banke (KMBN) od ove sedmice trgova}e se na berzanskom tr`i{tu Beogradske berze - na Standard marketu, prenijele su agencije. Kako je saop{tilo srpsko tr`i{te kapitala, na berzi je 870.931 obi~na akcija Komercijalne banke, a nominalna vrijednost hartije je deset hiqada dinara. Odluku o prijemu na “B“ listing donijela je berzina Komisija za listing koja je utvrdila da su ispuweni svi uslovi za prijem. In di ka ti vna ci je na za prvu trgo vi nu akcijama Komercijalne banke, kojima se trguje kontinuiranim metodom, bi}e utvr|ena u visini cijene na zatvarawu trgovine na vanberzanskom tr`i{tu. Komercijalna banka je druga po snazi banka na srpskom tr`i{tu sa vi{e od 900 hiqada klijenata i preko 1,2 miliona otvorenih ra~una. Wen ukupni kapital, prema podacima sa sajta NBS, na kraju septembra je bio 26,6 milijardi dinara.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 19.12.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Srednji za devize
1.955830 1.210590 1.278738 26.833729 0.074409 0.262827 0.705948 1.508197 0.566448 0.232962 0.187018 1.307548 0.896758 2.204994 1.364184 2.033817

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.207564 1.275541 26.766645 0.074223 0.262170 0.704183 1.504427 0.565032 0.232380 0.186550 1.304279 0.894516 2.199482 1.360774 2.028732

Prodajni za devize
1.955830 1.213616 1.281935 26.900813 0.074595 0.263484 0.707713 1.511967 0.567864 0.233544 0.187486 1.310817 0.899000 2.210506 1.367594 2.038902

ZIF Balkan investment fond ZIF BLB - profit a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

4,38

10,05%

4,16

-5,45%

16 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Nastavqa se potraga za osumwi~enima iz akcija “Radu{a“ i “Delfin“

Hronika
Potkozarje kod Bawe Luke

BAWA LUKA - Policija Srpske nastavqa istragu s ciqu locirawa i hap{ewa ve}eg broja osumwi~enih lica za trgovinu drogama koja su jo{ u bjekstvu i nisu uhap{eni u nedavnim akcijama “Radu{a“ i “Delfin“, potvr|eno je ju~e u MUP-u RS.

Tokom akcija “Radu{a“ i “Delfin“, koje su se na {irem podru~ju RS odvijale od 13. decembra, obavqeno je preko 50 pretresa, uhap{eno 35 osoba, a osumwi~eno jo{ 70 lica. Za 13 osoba, uhap{enih u ovim akcijama, odre|en je pritvor. N. T.
FOTO: GLAS SRPSKE

Autobusom te`e povrijedio staricu
POTKOZARJE - Rajka Piqagi} (73) te`e je povrije|ena 19. decembra oko 14 ~asova u mjestu Piqagi}i u Potkozarju kod Bawe Luke kada je na wu naletio autobus prevoznika “Rale turs“ za ~ijim volanom je bio Rajko Budi{a, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. U Klini~kom centru Bawa Luka je re~eno da je starica van `ivotne opasnosti i da je zadobila povredu pubi~ne kosti. - Uvi|aj su obavili radnici policijske stanice za bezbjednost saobra}aja. Istraga s ciqem utvr|ivawa uzroka nesre}e je u toku - rekli su ju~e u Centru javne bezbjednosti Bawa Luka. N. T.

Tesli}

Razbojnik opqa~kao kladionicu “Vilijams“
TESLI] - Nepoznati razboj nik pri je te }i pi {toqem oteo je 2.300 maraka od ra ni ce spor tske kla di onice “Vilijams“ tokom viken da u cen tru Te sli }a, sa zna je “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Prema rije~ima o~evidaca, lo pov je po sli je kra |e is tr~ao iz kladionice, a upla{e na ra dni ca je po zva la policajce. - Iako su u krat kom vre menskom roku uspjeli sti}i na lice mjesta, razbojnik je ve} bio umakao. S obzirom na to da je lo pov u kla di onicu u{ao sa “fantomkom“ na glavi, radnica nije mogla dati policiji wegov detaqni ji opis - re kao je izvor blizak istrazi. N. T.

La`na kra|a luksuznog “audija Q7” prijavqena u Trnovu

CJB Isto~no Sarajevo rasvijetlio devet la`nih prijavqivawa kra|e vozila

Nemaju pare za lizing, pa prijavquju kra|u
U svim slu~ajevima radi se o skupocjenim vozilima koja su kupqena putem lizinga, pa su zbog nemogu}nosti ispla}ivawa obaveza prema lizing ku}ama, vlasnici pribjegavali la`nim prijavama kra|e vozila, kazala Te{i}eva
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Poslije nesre}e kod Mrkowi} Grada

@ena i djevoj~ica van `ivotne opasnosti

Vozilo u kojem je nastradao Sini{a Tomi}

FOTO: S. DAKI]

MRKOWI] GRAD - Gordana Tomi} koja je te{ko povrije|ena u subotu u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Crna Rijeka kod Mrkowi} Grada nije `ivotno ugro`ena, re~eno je ju~e u bawolu~kom Klini~kom centru. De`urni qekar Klini~kog Centra Bawa Luka rekao je da je zdravstveno stawe djevoj~ice Aleksandre Mar~i} trenutno stabilno i bez promjena. U ovoj nesre}i poginuo je Gordanin sin Sini{a Tomi} (23). Nesre}a se dogodila kad se vozilo “ford {korpio“, kojim je upravqao Tomi}, sudarilo sa automobilom “mercedes“, za ~ijim volanom je bio crnogorski dr`avqanin SuS. D. - N. T. lejman Kijamet (36) iz Bijelog Poqa.

ISTO^NO SARAJEVO - CJB Isto~no Sarajevo je tokom ove godine uspje{no ra svi je tlio de vet kri vi ~nih djela la`nog prijavqivawa kra |e mo tor nih vozila. Rije~ je o “kra|ama“ koje su vlasnici ili korisnici tih vo zi la la `no pri javqivali policijskim stani ca ma na po dru ~ju ko je Centar operativno pokriva. -Posqedwi takav slu~aj desio se u Trnovu kada je la`no pri javqena kra |a “audija Q7”, a u toku ~ijeg je rasvjetqavawa utvr|eno da je isto lice ranije jo{ dva puta la`no prijavio kra|u vozila na podru~ju Kantona Sarajevo - rekla je portparol CJB Isto~no Sarajevo Danka Te{i}. Do da la je da je Cen tar us pje {no ra svi je tlio jo{ ~etiri takva krivi~na djela od kojih se tri odnose na la`ne prijave otu|ewa “merce de sa“ i “pa sa ta“ u Isto~nom Sarajevu, u Soko-

cu la`na prijava “pasata“ i u Han Pijesku la`na prijava po`ara na vozilu “audi A8”, gdje je ut vr|e no da je vozilo zapalio sam vlasnik.

U HAN PIJESKU vlasnik sam zapalio “audi A8”
- Analizom ovih krivi~nih djela ustanovqeno je da se u svim slu~ajevima radi o skupocjenim vozilima ~iji su vlasnici u wihov posjed do{li putem lizinga, te su zbog nemogu}nosti ispla}ivawa obaveza prema lizing ku }a ma, pri bje ga va li la `nim prijavama kra|e vozila, ka ko bi na taj na ~in izbjegli daqe obaveze pla}awa li zin ga, a pro da jom ovih vozila sticali protivpravnu imovinsku korist pojasnila je Te{i}eva. Prema wenim rije~ima, izvr{ioci pronalaze kupce koji se bave otkupom ukradenih vozila i koji falsifiku ju bro je ve {a si je i motora, prodaju vozilo, poslije ~ega u nekoj od poli-

cijskih stanica prijavquju kra|u. CJB Is to ~no Sa ra je vo po red ovog mo ti va je u je dnom slu ~a ju re gis tro vao osi gu ra ni ~ku pre va ru kao motiv, a u drugom utaju vozila na {tetu rentakar agenci je. Ut vr|e no je da iz vr{i oci la `no pri ja ve kra|u vozila da bi prikrili iz vr{ewe ne kog dru gog krivi~nog djela.

- Ako su pri iz vr{ewu nekog krivi~nog djela uo~eni od strane tre}ih lica, a tom prilikom su koristili svoje vozilo, odnosno vozilo za ko je po li cij ski or ga ni mogu utvrditi da su ga koris ti li, pri javquju kra |u vozila da bi istragu usmjerili u drugom pravcu - ka`e Te{i}eva i dodaje da je sve slu~ajeve Centar razotkrio i uspje{no rije{io.

Pro{la godina
Danka Te{i} je kazala da je tokom pro{le godine Centar uspje{no rasvijetlio tri krivi~na djela koja se odnose na la`ne prijave kra|e vozila. Rije~ je o la`nim prijavama kra|e “{kode fabije“ i “pasata“ u Palama, u Isto~nom Sarajevu motocikla “kavasaki“ i u Sokocu la`na prijava krivi~nog djela razbojni{tva prilikom koje je prijavqeno otu|ewe vozila “reno laguna“.

Nova smrzavawa u Republici Srpskoj i Federaciji BiH

Prona|en mrtav mu{karac u kanalu pored puta
TE SLI] - Mir ko Pa vli ~e vi} (46) iz Bla tni ce kod Tesli}a umro je u subotu od hladno}e, a wegovo be`ivotno tijelo prona|eno je pored lokalnog puta u mjestu Mladikovina, saznaje “Glas Srpske“. U dobojskom Centru javne bezbjednosti je saop{teno da im je 19. decembra prijavqen pronalazak be`ivotnog tijela M. P. pored lokalnog puta u Mladikovini. - Uvi|ajem kojem je prisustvovao qekar utvr|eno je da je M. P. umro od posqedica smrzavawa - saop{teno je ju~e iz CJB Doboj. Mje {ta ni Bla tni ce su ispri~ali da je Pavli~evi} i{ao na proslavu slave Nikoqdan u Mladikovine, pa pretpostavqaju da je bio popio zbog ~ega je zaspao u snijegu.

PAVLI^EVI] krenuo na slavqe i smrzao se
Be`ivotno tijelo Pavli~evi}a na|eno je u kanalu po-

red puta i to samo dva kilometra od wegove ku}e u Blatnici. Od po~etka hladno}a ovo je tre}a smrt prouzrokovana hladno}ama na podru~ju Republike Srpske. Be`ivotno tijelo Rajka Sukura (65) iz Kne`eva prona|eno je u petak rano ujutru u parku u toj op{tini. Mrtvozornik Slobodan Vukadino-

vi} naveo je da je Sukur najvjerovatnije do`ivio mo`dani ili sr~ani udar. O~evici su ispri~ali da je tijelo Sukura bilo smrznuto. Be`ivotno tijelo Jasmina Selimovi}a (33) prona|eno je u ~etvrtak ujutru u mjestu ^arakovo kod Prijedo ra, a smrt je nas tu pi la usqed smrzavawa. Tokom subote i u Sarajevu

su na|ene mrtve i smrznute dvije osobe. Uzrok smrti bi}e utvr|en poslije obdukcije rekli su u sarajevskoj policiji. Hajrudin H. (55) iz Sarajeva na|en je mrtav u ulici Magistrala u op{tini Iliya, u devas ti ra noj ku }i, dok je u ulici Alije Bejti}a b.b. prona|eno be`ivotno tijelo J. M. (74) iz Sarajeva. N. T.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 17

Pijani mladi} napao voza~a pa bje`ao od policije
SISAK - Pijani devetnaestogodi{wak ju~e ujutro je u Sisku u{ao u gradski autobus, posva|ao se i napao voza~a. Ubrzo je iza{ao iz autobusa i po~eo da bje`i kada je ugledao policiju, javili su hrvatski mediji. Ipak, sa 1,42 promila alkohola u krvi u nedjequ ujutro nije uspio pobje}i, pa je priveden na kriminalisti~ku obradu. Policija pretpostavqa da mladi} nije spavao, nego je subotwi izlazak produ`io i na nedjeqno prijepodne.

Policija

Opqa~kana parfimerija “Eurodalija“ u centru Bawe Luke

Vijesti
Sarajevo

Lopovi ukrali parfeme vrijedne oko 20.000 KM
Izvor blizak istrazi ispri~ao da su lopovi uzeli vi{e od 100 skupocjenih parfema, a u{li su kroz klizna vrata na robnoj ku}i “Kastel“ u kojoj se nalazi parfimerija

Opqa~kao radnicu kladionice
SA RA JE VO - Ne po zna ta osoba je u subotu oko 16.50 ~asova u sarajevskoj op{tini Stari Grad prijete}i odvija~em opqa~kala radnicu sportske kladionice “Bet lajv“ K. M. iz Sarajeva. Razbojnik je ukrao odre|en iznos novca, saop{teno je ju~e iz sarajevske policije. N. T.

Visoko

Ra~un platio la`nom nov~anicom
VI SO KO - Ra dnik “BH Po{ta“ iz Visokog prijavio je policiji sugra|anina M. A. da je ra~un platio falsifikovanom nov~anicom od 50 mara ka, sa op {te no je ju ~e iz MUP-a Ze ni ~ko-do boj skog kantona. U policiji su dodali da je nov~anica izuzeta radi vje{ta~ewa, a o svemu je obavije{ten de`urni tu`ilac u Visokom. N. T.

Sarajevo

Uru~eno 157 prekr{ajnih naloga
SARAJEVO - Sarajevska policija je kontroli{u}i saobra}aj u subotu uru~ila 157 prekr{ajnih naloga. Iz saobra}aja je iskqu~eno deset voza~a zbog upravqawa vozilom pod djelovawem alkohola, a pet vozila iskqu~eno je zbog isteklih saobra}ajnih dozvola, saop{teno je ju~e iz sarajevske policije. N. T.

Opqa~kana parfimerija “Eurodalija“ u RK “Kastel“ PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

FOTO: S. ILI]

BAWA LUKA - Nepoznati pro val ni ci ukra li su ve }u ko li ~i nu par fe ma vrijednih oko 20.000 maraka iz parfimerije “Eurodalija“, koja se nalazi u robnoj

ku }i “Kas tel“ u cen tru Bawe Luke. Izvor blizak istrazi je ispri~ao da su lopovi uzeli vi{e od 100 skupocjenih parfema, a u{li su kroz klizna vrata na robnoj ku}i “Kastel“ iz Gospodske ulice u ko-

“MARTIMEKS“
Ovo je druga pqa~ka skupocjenih parfema u ulici Veselina Masle{e u strogom centru Bawe Luke. Nepoznati provalnici polovinom oktobra su iz parfimerije “Martimeks“ ukrali ve}u koli~inu parfema vrijednih nekoliko desetina hiqada maraka.

joj se nalazi parfimerija. - Lopovi su u no}i izme|u petak i subote provalili pajserima ulazna vrata na RK “Kastel“. Vrata su razmakli pola metra i uvukli se unutra. Interesantno je da ni{ta dru go osim par fe ma nisu odnijeli - rekao je ovaj izvor. U bawolu~koj policiji su rekli da im je provala u parfimeriju “Eurodalija“ prijavqena 19. decembra oko 40 minuta poslije pono}i i re~eno da je odnesena ve}a koli~ina parfema.

- Provalu je prijavio ~uvar robne ku}e “Kastel“, a radnici policije su odmah iza{li na lice mjesta. U toku je istraga u ciqu otkrivawa po~inilaca - rekli su u policiji.

LOPOVI ostavili dvije torbe pune parfema
“Glas Srpske“ saznaje da je ~uvar RK “Kastel“ ispri~ao da su lopovi u parfimeri ji os ta vi li pu ne dvi je torbe parfema koje nisu us-

pjeli da odnesu. - ^uo sam da je parfimerija opqa~kana od ~uvara i radnika koji su u subotu na RK “Kas tel“ po pravqali vrata. Oni su pri~ali da je odneseno oko 100 parfema do kojih svaki ko{ta najmawe po 100 maraka - rekao je jedan uli~ni prodavac. Dodao je da su radnici par fi me ri je i po li ci ja pri~ali kako je {teta velika i da pretpostavqaju da lopovi nisu imali vozilo ~im nisu odnijeli pripremqene torbe sa parfemima.

Vare{

Iz “golfa“ ukraden CD plejer
VARE[ - Nepoznati lopov je u mjestu Vare{ Mejdan ukrao CD plejer u no}i izme|u petka i subote iz vozila “golf“ vlasni{tvo Z. N. iz Olova, saop{teno je ju~e policije. Vare{ka policija obavila je uvi|aj, a o kra|i je upoznat kantonalni tu`ilac. N. T.

Odre|en pritvor osumwi~enima Desetoro povrije|enih u za trgovinu drogom 35 udesa na podru~ju Livna
SARAJEVO - Sanelu Krehi, Daliboru Lugowi, Adisu Hoyi}u, Safetu Kola{incu i Alenu Jawo{u, uhap{enim u srijedu prilikom primopredaje tri kilograma marihuane, sudija za prethodni postupak sarajevskog Kantonalnog suda odredio je jednomjese~ni pritvor. Sarajevska policija i Tu`ila{tvo imali su dojavu da }e do}i do primopredaje droge, te su u srijedu opkolili podru~je oko stadiona na Ko{evu. Osim tri kilograma marihuane, policija je kod Lugowe prona{la i 20 grama heroina, a privremeno su oduzeta i ~etiri skupocjena vozila koja su koristili uhap{eni. M. K. LIVNO - Na podru~ju Livna u novembru se dogodilo 35 saobra}ajnih nesre}a u kojima nije bilo smrtno stradalih, ali je te`e i lak{e povrede zadobilo deset osoba, saop{teno je ju~e iz MUP-a Livawskog kantona. U policiji dodaju da su se nesre}e dogodile na podru~ju op{tina Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamo~ i Bosansko Grahovo i u wima je o{te}eno 50 vozila. - U istom mjesecu evidentirano je 40 krivi~nih djela iz oblasti op{teg i privrednog kriminaliteta i 35 slu~ajeva naru{avawa javnog reda i mira - naveli su u kantonalnom MUP-u u Livnu. N. T.

Pokidani ukrasi ispred katoli~ke crkve u Derventi
DERVENTA - Nepoznati po~inioci su u no}i izme|u 18. i 19. decembra potrgali ~etiri bo`i}ne lampice na velikom boru koji je postavqen ispred derventske crkve Svetog Juraja mu~enika, javila je ju~e Katoli~ka tiskovna agencija (KTA). Derventski `upnik Filip Mar{i} izjavio je za KTA da je prvi put poslije rata u subotu organizovan Bo`i}ni koncert u `upnoj crkvi i za tu priliku `eqa je bila da ukrase crkvu, ali i jedan bor ispred crkve, kako bi se za koncert napravio bo`i}ni ambijent. - Na`alost, lampice nisu mogle izdr`ati ni jednu no}, a da nisu nekome zasmetale - kazao je Mar{i}.

18 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Srpski Delta holding

Do{lo je vreme da bez viza putuju gra|ani, a mi iz Jagodine smo upravo hteli da poqoprivredni proizvo|a~i odu u Be~ i vide kako `ive wihove kolege na Zapadu. Dragan Markovi} Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije

Posebna pa`wa ekologiji
BEOGRAD - Srpski Delta holding najavio je da }e u 2010. godini posebnu pa`wu posvetiti za{iti `ivotne sredine i energetskoj efikasnosti. Direktorka korporativnih komunikacija tog holdinga Jelena Krstovi} izjavila je da }e najve}a srpska privatna kompanija u 2010. sprovesti vi{e ekolo{kih akcija i dodala da }e i druge firme slijediti taj primjer. Kako je rekla, Delta }e pokrenuti akciju za promociju {tedqivih sijalica, kako bi pomogla u{tedu elektri~ne energije, dodaju}i da je kompanija do sada vi{e od 1.000 obi~nih sijalica zamijenila {tedqivim. Po~etkom idu}e godine kroz podjelu besplatnih i promotivnu prodaju {tedqivih sijalica, bi}e organizovana edukacija stanovni{tva o potrebi o~uvawa energetskih resursa.

Boris Tadi} preda}e sutra premijeru

Dragan [utanovac

Sistem odbrane bez afera
BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac rekao je da sistem odbrane u Srbiji ove godine pro{ao bez afera, {to je dovelo do toga da Vojska postane institucija visokog povjerewa, te dodao da }e sqede}a godina biti godina okon~awa profesionalizacije, kao i promocije voj nog po zi va te intenzivnijeg u~e{}a u mirovnim misijama u svijetu. [utanovac je, sumiraju}i rezultate rada Ministarstva odbrane u ovoj godini, rekao da je ponosan {to je napokon zavr{ena vojna baza “Jug”, na brdu Cepotina, na jugu Srbije, navode}i da je namjera da ona bude i centar za mirovne operacije.

Tokom svog predsjedavawa [vedska forsirala kandidaturu Srbije za ~lanstvo u EU, a to je sada urodilo plodom, izjavio ambasador Srbije Ninoslav Stojadinovi}. Boris Tadi} predaje u utorak premijeru [vedske Frederiku Rajnfeltu kandidaturu

Cvetkovi} i Tadi} potpisali memorandum za ~lanstvo Srbije u EU

FOTO: TANJUG

BEO GRAD - Pred sje dnik Srbije Boris Tadi} pre da }e u uto rak, 22. de cembra, u Stokholmu pre-

mijeru [vedske, Frederiku Raj nfel tu, zah tjev za kan di da tu ru Srbi je za prijem u ~lanstvo u Evropskoj uniji. Sastanku srpske delegacije i zvani~nika [vedske, koja predsjedava Evropskoj uniji do 1. januara 2010. godine, prisustvova}e, osim pre mi je ra Raj nfel ta, i {ef di plo ma ti je Karl Bilt, kao i evropski komesar za pro{irewe Oli Ren. Ministarstvo spoqnih poslova [vedske saop{tilo je, po{to je Vlada Srbi-

je donijela odluku o podno{ewu kandidature za punopravno ~lanstvo u EU, da je srpska delegacija dobrodo{la u Stokholm u utorak. - Ministar Karl Bilt je rekao da su dobrodo{li u Stokholm u utorak, 22. decembra. To je jedini wegov komentar - rekla je Tanjugu portparolka {vedskog Ministarstva spoqnih poslova Irena Bu{i}. Zeleno svjetlo iz Stokhol ma da Srbi ja mo `e da po dne se kan di da tu ru za ~lanstvo u Evropskoj uniji

Miloje Mileti} i Dragan [utanovac

DE@ER
Bez obzira na to kada }e Savjet ministara Evropske unije od Evropske komisije zatra`iti mi{qewe o aplikaciji Srbije za ~lanstvo u EU, `elimo da ono bude pozitivno, izjavio je Fonetu {ef Delegacije EU u Srbiji Vensan De`er, koji smatra da bi ve} trebalo razmi{qati o priznavawu statusa kandidata i pripremati se za po~etak pregovora sa Briselom. De`er je podsjetio da je Vladi Srbije savjetovano da procijeni koji je najboqi trenutak da podnese kandidaturu za EU, jer je va`no da na taj zahtjev uslijedi pozitivan odgovor, isti~u}i da je Srbija ve} ostvarila dva velika uspjeha, ukidawe viza i deblokadu Prelaznog sporazuma.

Tomislav Nikoli}

Izbori najboqe rje{ewe
BEOGRAD - [ef poslani~ke grupe “Napred Srbijo“ Tomislav Nikoli} ocijenio je godinu na izmaku lo{om u svim aspektima i istakao da zbog toga u sqede}oj, 2010. o~ekuje raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora, koje vidi kao rje{ewe nagomilanih problema. Nikoli} je u izjavi Tanjugu istakao da o~ekuje vanredne parlamentarne izbore u sqede}oj godini i zbog toga {to bi vlast mogla da se odlu~i na takav potez no{ena uspjesima na poqu vizne liberalizacije i odmrzavawa Prelaznog trgovinskog sporazuma. [ef poslanika napredwaka je naveo da je u 2009. godini, kada je u pitawu parlament, vlast u~inila vi{e poteza koji su dodatno razdvojili stranke vladaju}e ve}ine i opozicije.

U Evropu sa paso{em Srbije

Me|unarodni sud pravde u Hagu

DOBRA VIJEST

KRAQEVO
Halil [. (37) iz Novog Pazara, poginuo je ju~e ujutro u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Kraqevo – Ra{ka, u Dolini jorgovana kod Kraqeva. U sudaru su u~estvovali putni~ko vozilo marke “golf“ wema~ke registracije, kojim je upravqao pokojni Halil [. i autobus vlasni{tvo “Gameksa“ iz Novog Pazara.

Sutra isti~e rok za odgovore
HAG - Rok za dostavqawe odgovora na tri pitawa Me|unarodnog suda pravde postavqenih dr`avama na kraju devetodnevne rasprave u Palati mira u Hagu o legalnosti secesije Kosova isti~e u utorak, 22. decembra, javile su agencije. Dr`ave u~esnice rasprave mogu, ali nisu u obavezi, da dostave pisane odgovore sudu, poslije ~ega se o~ekuje zatvarawe javne diskusije i po~etak faze tokom koje }e 15 sudija MSP zauzeti stav o zakonitosti jednostranog progla{ewa nezavisnosti Kosova. Po{to primi zatra`ene odgovore, 15 sudija Me|unarodnog suda pravde, sa Japancem Hisa{i Ovadom na ~elu, prou~i}e i vaga}e argumente iznijete tokom rasprave koja je odr`ana u Palati mira u Hagu od 1. do 11. decembra, kao i sva pisana izja{wewa. dinom idu}e godine, doneti savjetodavno mi{qewe o pitawu “da li je jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova koju su proglasile privremene kosovske institucije u saglasnosti sa me|unarodnim pravom“, koje je pred wih postavila Generalna skup{tina UN u oktobru pro{le godine, na inicijativu Srbije. Savjetodavno mi{qewe nije obavezuju}e za dr`ave, ali }e, kako su ocijenili stru~waci, imati veliku pravnu, ali i politi~ku i moralnu te`inu. Argentina, Azerbejyan, Bjelorusija, Bolivija, Brazil, Kina, Kipar, [panija, Rusija, Rumunija, Venecuela i Vijetnam su ocijenili da je jednostranom deklaracijom o nezavisnosti Kosova prekr{eno me|unarodno pravo i ugro`en me|unarodni poredak. Legalnost te deklaracije podr`ale su Albanija, Wema~ka, Saudijska Arabija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Danska, SAD, Finska, Francuska, Jordan, Norve{ka, Holandija i Velika Britanija.

BEOGRAD
Ministarstvo dijaspore Srbije saop{tilo je da je zadovoqno svojim radom u ovoj godini, navode}i da je u woj otpo~ela nova era odnosa dr`ave Srbije, dijaspore i Srba u regionu, od kojih }e svi imati koristi.

SAVJETODAVNO mi{qewe nije obavezuju}e
Sudije }e ve}inom glasova, kako se o~ekuje, najkasnije sre-

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 19

Tokom bo`i}nog posta u Loznici prodato 13,5 tona ribe
LOZNICA - Tokom bo`i}nog posta, koji je u toku, lozni~ke prodavnice ribe imaju najve}i promet, posebno u decembru, a najvi{e ribe se proda uo~i praznika Svetog Nikole, jedne od najzastupqenijih slava u srpskom narodu. Najve}a tra`wa je u vrijeme postova, kada Lozni~ani, uglavnom, kupuju svje`u slatkovodnu ribu.

[vedske zahtjev za kandidaturu Srbije za ~lanstvo u EU

Vijesti
Skup{tina Srbije

Buxet bez podr{ke SVM
usli je di lo je pre ksi no}, svega nekoliko sati nakon {to su zahtjev i memorandum za ~lan stvo Srbi je u ime vlade potpisali predsjednik Boris Tadi} i premijer Mirko Cvetkovi}. Kan di da tu ra za ~lan stvo u Evropskoj uniji prvi je korak u procesu evropske integracije poslije Sporazuma o stabilizaciji i pridru `i vawu. Po dno si se obi~no po wegovom stupawu na snagu ili tokom procesa ratifikacije. - [vedska je tokom svog pred sje da vawa for si ra la kan di da tu ru Srbi je za ~lanstvo u Evropskoj uniji, a to je sada urodilo plodom - izjavio je u Stokholmu amba sa dor Srbi je Ni no slav Stojadinovi}. BEOGRAD - U Skup{tini bi danas poslanici trebalo da glasaju o buyetu za 2010, ali je ve}ina i daqe pod znakom pitawa, jer }e ~etiri poslanika SVM-a biti protiv. Poslanik Saveza vojvo|anskih Ma|ara Balint Pastor za B92 ka`e da u tom stavu ostaju principijelni. On obja{wava da je ove godine prvi put ispo{tovana ustavna obaveza da Vojvodina dobije sedam odsto iz republi~kog buyeta, ali samo formalno.

UNS

Novinarske nagrade
BEOGRAD - Udru`ewe novinara Srbije saop{tilo je ju~e da je dodijelilo novinarske nagrade za 2009. godinu, koje }e biti uru~ene 22. decembra, na Dan UNS-a. Nagradu za `ivotno djelo dobili su novinar u penziji Miodrag Ili} i dopisnik “Politike“ iz Rumunije Milan Petrovi}. Godi{wa nagrada za ure|ivawe “Dimitrije Davidovi}“ pripala je uredniku emisije RTSa “Oko magazin“ Zoranu Stanojevi}u.

ROK za odgovor nije definisan
Rok za odgovor iz Brisela nije precizno definisan i za vi si od zemqe kandidata, ali je sude}i po zemqama u regionu, najmawe

Ukidawe viza ispra}eno vatrometom

go di nu da na. ^la ni ca ma unije je za to trebalo od tri do ~ak ~etrnaest godina. Od pet zemaqa zapadnog Bal ka na ko ji se na la ze u pro ce su sta bi li za ci je i pridru`ivawa, status kan-

di da ta za ~lan stvo ima ju Hrvatska i Makedonija, dok su Crna Go ra i Al ba ni ja podnijele zahtjeve ali jo{ nisu dobile kona~an odgovor. Na kon {to sti gne u

Mladi nazdravqaju ukidawu viznog re`ima

Brisel, zahtjev za ~lanstvo u EU treba da se proslijedi Evrop skoj ko mi si ji na izradu mi{qewa. Zatim zemqa koja `eli da postane kandidat dobija upi tnik sa pi tawima na ko ja tre ba da od go vo ri, a tek po sli je to ga mo `e da o~e ku je od go vor, odno sno prihvatawe kandidature. Zahtjev Srbije za ~lanstvo bi}e u Stokholmu svega ne djequ da na, jer od [ved ske pred sje da vawe Evropskom unijom preuzima [panija. Sta tus kan di da ta za ~lanstvo u Evropskoj uniji za Srbi ju bi zna ~i lo jo{ 250 miliona evra iz evropskih IPA pret pris tu pnih fon do va, iz ko jih Srbi ja sa da do bi ja 200 mi li ona, izjavio je ju~e Tanjugu ekonomski analiti~ar Centra za nau ~no-is tra `i va ~ki rad Pri vre dne ko mo re Srbije Goran Nikoli}. Ni ko li} je, po vo dom

odluke Vlade Srbije da po dne se zah tjev za kan di da turu u EU, rekao da Srbija sa da ko ris ti dva ta kva fonda, a kad postane kandidat za ~lanstvo mo}i }e da koristi pet, iz kojih }e ukupno dobijati 450 miliona evra godi{we. On je do dao da }e to istovremeno zna~iti i mogu}nost za dobijawe jevtini jih kre di ta, jer }e po ras ti kre di tni rej ting zemqe, a smawi}e se i kri zni ri zik, {to }e po voqno uticati na investitore. Pred sje dnik Je din stve ne Srbi je i gra do na ~el nik Ja go di ne Dra gan Mar ko vi} Pal ma ju ~e je, prvog dana po ukidawu viza gra |a ni ma Srbi je, sa beo grad skog aero dro ma “Ni ko la Te sla“ po veo na trodnevni put u Be~ delegaciju od 126 ~lanova, od kojih su 115 poqoprivrednici iz jagodinskih sela.

Ni{

LDP optu`uje predsjednika op{tine
NI[ - Ni{ki odbor LDP protestovao je zbog pona{awa funkcionera ni{ke Demokratske stranke Dragoslava ]irkovi}a koga su optu`ili za vrije|awe po nacionalnoj osnovi, polnu diskriminaciju i govor netolerancije. Ni{ki LDP je ocijenio da je ]irkovi}, koji je i predsjednik gradske op{tine Medijana i predsjednik Odbora Stalne konferencije gradova i op{tina za sistem lokalne samouprave, na sjednici lokalne skup{tine ismijavao dalmatinski dijalekt i ijekavski izgovor odbornice LDP Lare Petrovi}.

Slu`bene uniforme za “Po{tu“
BEO GRAD - Ge ne ral ni di re ktor “Po {te Srbije“ Goran ]iri} posjeti}e danas pogone kompanije “Jumko“ u Vrawu, koja }e za “Po{tu“ izra|ivati slu`bene uniforme. U posjeti fabrici, koja za “Po{tu Srbije“ isporu~uje 5.500 slu`benih uniformi za redovne dostavqa~e i kurire usluge post-ekspres, bi }e i gra dona ~el nik Vrawa Mi roqub Stoj ~i}. “Po{ta“ je zakqu~ila ugovor o kupoprodaji uniformi za zaposlene na poslovima u redovnoj dostavi i post-ekspres dostavi, sa Privrednim dru{tvom za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe osoba sa invaliditetom “JumkoPrizosi“ iz Vrawa. .

Saudijska Arabija lobira za Kosovo
PRI[TINA - Saudijska Arabija je obe}ala anga`ovawe u procesu lobirawa za osigurawe novih priznavawa za Kosovo, dok Kosovo planira da u bliskoj budu}nosti otvori ambasadu u Rijadu, navela je ju~e pri{tinska {tampa, pozivaju}i se na Ministarstvo inostranih poslova. Dnevni listovi pi{u da se ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni nalazi u Rijadu, u prvoj posjeti od kada je Saudijska Arabija priznala Kosovo, gdje se sastao sa princom Saud al Fajsalom. - Ministri su razgovarali o neophodnosti ubrzavawa i intenzivirawa procesa priznavawa Kosova, posebno od arapskih zemaqa i ~lanica Organizacije Islamske konferencije - javilo je Ministarstvo.

Kriterijumi za vi{ak zaposlenih
PIROT - Predsjednik op{tine Pirot Vladan Vasi} izjavio je agenciji Beta da }e do kraja godine biti utvr|eni kriterijumi po kojima }e biti progla{en vi{ak radnika u pirotskoj lokalnoj samoupravi. U lokalnoj samoupravi u Pirotu zaposleno je 255 radnika a prema novom Zakonu o utvr|ivawu maksimalnog broja zaposlenih u republi~koj i lokalnoj administraciji, vi{ak je 33 radnika. - Prema tabeli koju smo dobili od Ministarstva finansija kod nas su vi{ak 33 radnika. Me|utim, mi imamo druga~iji stav tako da }emo najpre usaglasiti stavove sa tim ministarstvom a onda }emo na Op{tinskom ve}u doneti kriterijume na osnovu kojih }emo procewivati i odre|ivati vi{ak radnika - kazao je Vasi}.

Vlada

Agencija za bezbjednost
BEOGRAD - Vlada Srbije formirala je, sa tri mjeseca zaka{wewa, Agenciju za bez bje dnost sao bra }a ja. Prema Zakonu, Agencija je trebalo da bude formirana do 10. septembra, kako bi do 10. no vem bra izra di la podzakonske akte neophodne da od 10. de cem bra po ~ne pri mje na no vog Za ko na o bezbjednosti saobra}aja.

20 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Region
Klini~ki centar Crne Gore

Nekima kampawa nije dosadna, neki se znoje nakon mojih pitawa, neki se vide iza re{etaka prvi dan nakon mog imenovawa, ali ja ne}u i}i na ~ovjeka jer ne `elim nekoga gaziti da bih postao predsjednik. Dragan Primorac, predsjedni~ki kandidat na izborima u Hrvatskoj
FOTO: ARHIVA

Peta `rtva novog gripa
PODGORICA - Pedesetjednogodi{wi mu{karac peta je osoba koja je u Crnoj Gori preminula od posqedica gripa A (H1N1). Iz Klini~kog centra Crne Gore saop{teno je da je pacijent primqen u ~etvrtak, 17. decembra, u Intenzivnu jedinicu Interne klinike sa upalom plu}a i da je PCR metodom prisustvo infekcije virusom A (H1N1), od koje je preminuo prekju~e. U saop{tewu se navodi da je zbog popu{tawa sistema za disawe pacijent sve vrijeme bio na mehani~koj ventilaciji i da je smrt nastupila i pored preduzetih svih mjera intenzivnog lije~ewa i nadzora.

Andrija Hebrang u Dubrovniku

Prekinu}e Mesi}ev rat sa Crkvom
DU BRO VNIK - Sklo ni }e mo one ko ji su kra li i do ves ti one ko ji zna ju ra diti. Ciq mog programa je za pet godina mandata, dosti}i sredwoevropski standard - poru~io je bira~ima pred sje dni ~ki kan di dat HDZ-a dr Andrija Hebrang u Dubrovniku, gdje je u subotu uve~e predstavio svoj program. - Bu du }i pred sje dnik mora za vr{i ti rat ko ji je Mesi} po~eo s na{om Crkvom. Tre ba nam pred sje dnik koji ne}e sva|ati, nego miriti, koji ne}e samo kritikovati vladu, ve} predlagati, onaj koji }e znati vra ti ti po nos, dos to jan stvo i op ti mi zam gra |a ni ma Hrvat ske - do dao je Hebrang.

Sanader se hvalio prijateqstvom sa [tojberom

Wema~ki “[pigl“ o aferi “Hipo banka“

Sanader "namjestio" kupovinu banke
Biv{i premijer Bavarske pomo}u svojih veza s Ivom Sanaderom ostvario prodaju Hipo Grupe Alpe Adrija banke u Hrvatskoj banci Bajern LB
ra i Sanadera. [tojber je za wema~ki list objasnio da je “iskoristio svoje politi~ke veze u Hrvatskoj“ prilikom prodaje, ali da nije uticao na pris ta nak HNB-a jer je spo ra zum HNB-a i Ba jern LB-a navodno ve} bio postignut. oko uslova pod kojim }e dopusti ti ula zak Ba jer LB-a na hrvatsko tr`i{te. Bavarci su se morali izviniti za napu{tawe Rije~ke banke u trenutku krize, kad je ona bila o{te}ena za 90 miliona evra. ZA GREB - Biv {i pre mi jer sa ve zne po kra ji ne Bavarske Edmund [tojber iskoristio je svoje politi~ke ve ze sa biv {im pre mi je rom Ivom Sa na de rom ka ko bi os tva rio pro da ju Hi po Gru pe Al pe Adri ja banke u Hrvatskoj bavarskoj pokrajinskoj banci Bajern LB. Wema~ki “[pigl“ objavio je da je [tojber u avgustu 2007. na poziv Ive Sanadera posjetio Hrvatsku te se zalo`io za prodaju Hipo Grupe Al pe Adri ja ban ci Ba jer LB. Hrvatska narodna banka je odbi ja la da pris ta ne na takvu transakciju te tako zako ~i la pro da ju, bu du }i da, prema kupoprodajnom ugovoru, pristanak za prodaju trebaju dati sve narodne banke zemaqa u kojima postoji Hipo Alpe Adrija banka. HNB je ipak ubrzo nakon [tojberove posjete odobrila prodaju, a “[pigl“ to povezuje s bliskom vezom [tojbeIpak, mnogima je ostao gorak ukus u ustima zbog tog dogovora, jer su smatrali da je HNB na pri mawe ba var ske ban ke pris tao tek po sli je pri ti sa ka ba var ske vlade.

SUMWIVI POSLOVI
Sanader se uvijek rado hvalio svojim prijateqstvom sa tada{wim bavarskim ~elnikom. Bavarska banka je ve} tada bila dovo|ena u vezu ne samo sa sumwivim poslovima s mafija{ima, nego i sa prodajom oru`ja tokom rata u Hrvatskoj.

PRODAJA poslije pritiska bavarske vlade
Ipak, [tojber je jo{ te 2007. javno izjavqivao kako se “sna`no zalo`io za pristanak HNB-a”, {to dovodi u sumwu izja ve ko je je dao “[piglu“ o tome da je dogovor ve} bio sklopqen. Ta da{wa po sje ta [toj be ra Hrvatskoj bio je kontroverzna, jer su mnogi smatrali da je bavarski premijer do{ao u Hrvatsku da prisili Sanadera na izvr{ewe pritisaka na HNB. Guverner HNB-a Rohatinski bio je vrlo o{tar i jasan

Danilo Tirk

Danas na Kosovu
QUBQANA - Slo ve na ~ki pred sje dnik Da ni lo Tirk da nas }e po sje ti ti Ko so vo, gde }e se naj pre u Pri {tini sastati sa kosovskim predsjednikom Fatmirom Sejdiuom. Tirk }e se potom sastati sa kosovskim premijerom Ha{imom Ta~ijem i predsjednikom skup{tine Jakupom Krasni}ijem. U posjeti Kosovu }e biti i grupa slovena~kih privrednika, koji }e u~estvovati na forumu organizovanom sa kosovskim privrednicima. Taj skup }e otvoriti predsjednici Tirk i Sejdiu.

Zakuslisne igre oko prodaje banke

Izgradwa puta Bar - Boqari

Podgorica tra`i drugog partnera
PODGORICA - Crna Gora je najavila po~etak pregovora sa gr~ko-izraelskim konzorcijumom “Aktor - HCH“ za izgradwu autoputa od Bara do Boqara, iako je pret ho dno odlu~ila da realizaciju tog projekta prepusti hrvatskoj kompaniji “Konstruktor“, izvje{tava wema~ki Radio “Doj~e vele“ iz Podgorice. Hrvat ski kon zor ci jum, okupqen oko splitske firme “Konstruktor“, zatra`io je produ`ewe roka za dostavqawe dodatne dokumentacije, a crnogor ski Sa vjet za iz gradwu autoputeva je dao novi rok za dostavqawe finansijskih garancija u tom poslu i istovremeno odlu~io da se povedu i pregovori sa drugoplasiranim na tenderu za realizaciju tog pro je kta, kon zor ci ju mom “Aktor - HCH”, navodi wema~ki radio. Ko }e na kra ju gra di ti autoput Bar - Boqare, pita se “Doj~e vele“ i prenosi saop{tewe pomenutog Savjeta u kome se ka`e da garancije koje je pro{le sedmice predao hrvatski konzorcijum “ne obezbje|uju ko na ~no zakqu~ewe finansijskog ugovora, zbog ~ega Savjet smatra da treba uzeti u obzir i alternativna rje{ewa.” Hrvatskom konzorcijumu je, prema odluci Savjeta, nalo`eno da do 28. decembra dostavi novu tendersku dokumentaciju, nakon {to je “Konstruktor“ pro{le sedmice dao finansijske garancije komercijalnih banaka - Zagreba~ke banke i Uni kredit banke, ali je tra`io produ`ewe roka kako bi obezbijedio podr{ku me|unarodnih finansijskih institucija, koje nude ni`e kamate na odobrene zajmove. niju ponudu dao je “Konstruktor“ koji predvodi konzorcijum hrvatskih gra|evinskih firmi. Hrvatski gra|evinari su, ka ko je ra ni je sa op {te no u Podgorici, tro{kove gradwe autoputa procijenili na 2,77 milijardi evra, a od toga bi Crna Gora u~estvovala sa 1,74 milijarde evra. Drugorangirana kompanija, gr~ko-izraelski konzorcijum “Aktor-HCH“, vrijednost gradwe autoputa je procijenila na 3,92 milijarde evra, pri ~emu bi u~e{}e Crne Gore bilo jednako kao i u ponudi “Konstruktora“.

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Profesor zagreba~kog Fakulteta politi~kih nauka Ton~i Kursar je tre}i put ove godine napadnut, a ovaj ga je put nepoznati nasilnik oko 16 ~asova u ulazu zgrade u ulici Zinke Kunc u Zagrebu istukao palicom i te{ko povrijedio.

OKLAJ
Tokom prekju~era{weg nevremena i udara groma u zaseoku Duji}i kod Oklaja izbio je iznenadni po`ar u ku}i u kojoj je boravila slabo pokretna 88-godi{wa starica Marica Duji}. Prije nego {to su pale drvene grede krovne konstrukcije, 77-godi{wi kom{ija Josip Duji} @itar uspio ju je izvu}i na sigurno.

LO[A VIJEST

“KONSTRUKTOR“ umjesto “Aktora“
Na tenderu za izgradwu pomenutog autoputa najpovoq-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 21

Svijet
U {vajcarskom kantonu Graubindenu izmjerena minus 32 stepena Celzijusa. U ^e{koj hladno}e odnijele pet `ivota. Privremeno zatvoreni aerodromi u Londonu i Parizu
LON DON - Ek stre mno nevrijeme posqedwih dana pogodilo je ve}inu evropskih zemaqa. Tako je u Bavarskoj izmjereno ~ak minus 33 stepena Celzijusa, javile su agencije. Vri je me {i rom Evro pe ima i ozbiqne posqedi ce. [vajcarski kanton Graubin-

TOP STORIES CNN
Fi li pin ski vul ka no lo zi po di gli su ju ~e na ~et vrti ste pen ni vo opa snos ti od erup ci je vul ka na Ma jon, na ja kti vni jeg u zemqi, upo zo riv {i da je za ne ko li ko da na mo gu }a ra zor na erup ci ja. ^et vrti ste pen zna ~i da je opa snost od erup ci je ne po sre dna, a naj vi {i, pe ti ste pen da je erup ci ja u to ku.

Vremenske nepogode na Starom kontinentu

Vijesti
Bugarska

Uhap{eno deset lopova
PLOVDIV - Bugarska policija uhapsila je oko deset ~lanova organizovane kriminalne grupe koja se bavila kra |a ma, pre ni je la je Srna. Bu gar ski mi nis tar unutra{wih poslova Cvetan Cvetanov rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare u Plovdivu da je jedan od ~lanova grupe biv{i na~elnik policijske uprave u Beloj Slatini Toni Kostadi nov, ko ji je ope ra ti vno informisao grupu, za {ta je dobijao nadoknadu.

Ameri~ki Senat

Ve}ina za zdravstvene reforme
Snijeg “prizemqio“ avione
FOTO: AGENCIJE

SAD
Pet osoba je nastradalo u swe`noj oluji koja je zahvatila isto~ni dio Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava. Tri osobe su nastradale u Va{ingtonu, jedna je poginula kada je automobil udario u drvo, druga umrla od hladno}e, a tre}a stradala u saobra}ajnoj nesre}i. Dvije osobe su nastradale u Ohaju, tako|e u saobra}ajnim nesre}ama. Visina swe`nog pokriva~a u pojedinim podru~jima dostigla je 40 cm, saobra}aj je u prekidu, a ima i dijelova zemqe gdje je i snabdijevawe strujom u prekidu, prenio je BBC.

den preksino} je zabiqe`io rekordno nisku temperaturu od minus 32 stepena. Jak mraz koji je zahvatio ^e{ku i temperature i ni`e od 20 stepeni ispod nule odnijele su u dva dana pet `ivota besku}nika u Ostravi i Pragu. U Ostravi na istoku ^e{ke smrzli su se u svojim impro vi zo va nim uyeri ca ma u petak i subotu dvojica mu{karaca i jedna `ena, saop{tila je portparol policije u tom gradu Gabrijela Hol~akova. Prethodno su u toj ~e{koj industrijskoj metropoli od smrza vawa umrla od po ne djeqka ~etiri besku}nika. Prva ja~a ovogodi{wa zima ubrala je danak i u Pragu, gdje jaki mraz od minus 13 stepeni ispod nule tokom dana nisu pre`ivjela dvojica 40-godi{waka, tako|e besku}nika koji nisu potra`ili uto~i{te u nekom od skloni{ta za qude

bez krova nad glavom, koje svake zime obezbje|uje Prag. Najhladnije je ovog vikenda na jugu ^e{ke, na granici sa Wema~kom i Austrijom, gdje je u mjestu Horska Kvilda `iva u termometru dostigla ~ak 24,1 stepen ispod nule.

PARIZ zameten snijegom
Na obali Sjevernog mora snijeg se polako po~iwe pretvarati u ki{u, a temperatura je, pi{u mediji, porasla na “samo“ minus 10. Dva ve li ka lon don ska aerodroma, Getvik i Luton, u no}i s petka na subotu su nakratko morali da budu zatvore-

ni jer je te{ki swe`ni prekri va~ po tpu no pa ra li sao wihov rad, a cijela je zemqa ostala blokirana nanosima. Sli~na se situacija ponovila i u snijegom zametenom Parizu, u kojem su nanosi snijega na tri ~asa obustavili rad aerodroma “[arl de Gol“ i Orli. U Poqskoj je udar hladno}e ote`ao saobra}aj. Temperature u Var{avi drasti~no su pale preko no}i, {to je uzrokovalo haos na putevima. Nisu os ta li po {te |e ni ni vozovi. U gradu Vroclavu temperature su pale na minus 12 stepeni, pa su putovawa vozom morala biti odgo|ena za dva i po ~asa.

U Ukrajini su u pomo} voza~ima zarobqenim na putu morala da do|u vozila ministarstva za kontrolu hitnih situacija. U Ukrajini je tokom sedmice u razli~itim incidentima povezanim s hladno}om poginulo devet qudi. Na Sardiniji je voz isko~io iz {ina, pri ~emu je poginuo voza~. Sna`ne ki{e na ostrvu uzrokovale su odrone zemqe, koja je pala na tra~nice. Nacionalni mediji u Itali ji obja vi li su da je ovaj vikend bio najhladniji u godini. [panija se, tako|e, trese pod naletima snijega koji je uzrokovao opasne uslove na putevima.

VA[INGTON - U ameri~kom Senatu, konzervativni demokratski senator iz Nebraske Ben Nelson kona~no je pristao da osigura 60. glas potreban za usvajawe zakonske mjere o reformi zdravstve nog sis te ma. Prvo proceduralno glasawe o tom zakonu najavqeno je za danas. Prekju~e je Senat usvojio i posqedwi ovogodi{wi zakon o buyetskim izdvajawima, namijewen ministarstvu odbrane, u visini od 636 milijardi dolara.

Iran

Tu`be protiv zatvorskih ~uvara
TEHERAN - Iransko sudstvo podnijelo je tu`be protiv tro ji ce za tvor skih ~u va ra zbog ubis tva tri iranska opoziciona demonstran ta uha p{e na po sli je spor nih pred sje dni ~kih izbora, odr`anih 12. juna u ovoj zemqi, javila je iranska studentska novinska agencija ISNA. Tu`be su podignute pro tiv 12 stra `a ra iz zatvorske jedinice Kahrizak. Tri tu`be su podignute za ubistvo, a datum su|ewa }e biti naknadno objavqen.

Swe`ne padavine paralisale saobra}aj

Iranske trupe se djelimi~no povukle
BAGDAD - Iranske trupe su se delimi~no povukle sa naftnog poqa na jugu Iraka oko ~ijeg vlasni{tva se dvije zemqe spore, izjavio je ju~e portparol ira~ke vlade Ali al-Dabah. On je istakao da mawa grupa iranskih vojnika, koji su zauzeli bu{otinu na naftnom poqu Faka u zaba~enom dijelu zemqe na ira~ko-iranskoj granici pro{le nedjeqe, vi{e ne kontroli{e to naftno poqe, prenio je Rojters. - Iranska zastava je spu{tena. Iranski vojnici su se povukli 50 metara, ali nisu oti{li tamo odakle su do{li. Ira~ka vlada je od wih zahtijevala da se vrate odakle su do{li - rekao je Dabah. Prema wegovim re~ima, zajedni~ka komisija }e uskoro po~eti demarkaciju granice u toj pustiwskoj oblasti jugoisto~no od Bagdada.

DOBRA VIJEST

IRAK
Na sjeveru Iraka je poslije diverzije ponovo onesposobqen strate{ki va`an naftovod Kirkuk Xejhan, kojim se ira~ka nafta doprema u poznatu tursku luku i daqe transportuje do kupaca u Evropi i svijetu. Diverzija je u potpunosti onemogu}ila daqi transport nafte.

Svaki osmi Austrijanac na granici siroma{tva
BE^ - Siroma{tvo u Austriji sve je rasprostrawenije, pokazuju statisti~ki podaci. U pro{loj godini je u Austriji 12,4 procenta stanovni{tva `ivjelo na granici siroma{tva, pokazuju brojke evropske statistike o primawima, siroma{tvu i `ivotnim uslovima. Granica za samce je iznosila 951 evro mjese~no, za svaku ostalu osobu u doma}instvu pove}ava se za 475 evra, a za svako dijete za 285 evra. Uku pno je u pro {loj go di ni bi lo 12,4 pro cen ta ili 1.018.000 Austrijanaca na granici siroma{tva. Oko 492.000 osoba ({est procenata) je `ivjelo u vidnom siroma{tvu, {to zna~i da nisu mogli da priu{te sebi da prema potrebi kupuju garderobu, griju stan ili plate hitno bolni~ko lije~ewe.

SIRIJA
Libanski premijer Saad alHariri imao je “konstruktivne“ razgovore sa sirijskim predsjednikom Ba{arom alAsadom, ~ime je okon~ano petogodi{we neprijateqstvo. “Mogu da ka`em da je atmosfera bila srda~na“, izjavila je poslije tro~asovnog razgovora dvojice zvani~nika pomo}nica sirijskog predsjednika Butaina [aban.

LO[A VIJEST

22 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: AP

Preminuo ajatolah Hosein Ali Montazeri

Kriti~ar iranskog re`ima
TEHERAN - Najistaknutiji iranski disidentski sve{tenik, veliki ajatolah Hosein Ali Montazeri, preminuo je preksino} u svojoj ku}i u 87. godini, saop{tili su ju~e iranski mediji. Veliki ajatolah Montazeri je bio arhitekta Islamske revolucije 1979. godine i izabrani nasqednik imama Homeinija prije nego {to je, poslije smrti imama 1989. godine, pao u nemilost i uklowen sa mjesta na koje je zatim doveden ajatolah Ali Hamnei. U decembru 1997. godine, Montazeri je stavqen u ku}ni pritvor, po{to je otvoreno kritikovao vlast ajatolaha Hamneija. Ku}ni pritvor mu je ukinut 2003. godine po{to je to zahtijevalo vi{e od 100 poslanika iranskog parlamenta. Od ukidawa pritvora `ivio je u {iitskom svetom gradu Komu, ju`no od Teherana.

Poslije postignutog dogovora na samitu u Kopenhagenu

Sporazum nedovoqan
Barak Obama obe}ao da }e poja~ati razvoj ekonomije ~iste energije u Sjediwenim Dr`avama. Britanska {tampa isti~e da je na samitu vladala velika zbrka
VA[INGTON - Poslije po vrat ka u Va {in gton iz Kopenhagena, ameri~ki predsjednik Barak Obama izjavio je da sporazum o klimatskim promjenama – ~ijem je postizawu on posredovao – predstavqa prelomni trenutak u nastojawima da se kontroli{e glo bal no otopqavawe, ali da on jo{ uvijek nije dovoqan. On je obe}ao da }e poja~ati ra zvoj eko no mi je ~is te energije u Sjediwenim Dr`avama, {to }e, kako ka`e, koris ti ti po dje dna ko i oko lini i ekonomiji. Spo ra zum po zi va sva ku zemqu da podnese planove za smawivawe ispu {tawa ugqen-dioksida kako bi globalno otopqewe bilo ograni~eno na ispod dva stepena Celzijusa. Svi vo de }i bri tan ski listovi u vikend izdawima op{ir no pi {u o sa mi tu u Ko pen ha ge nu, a lon don ski dnevnik “Tajms“ tim povodom ocjewuje da je zavr{etak tog skupa bio “konfuzan“.
Na kraju samita delegate savladao umor

Au{vic

Ukradenu tablu tra`i Interpol
VAR[AVA - Ogromnu metalnu tablu sa cini~nim nacis ti ~kim na tpi som “Rad osloba|a“, ukradenu u petak sa gla vne ka pi je biv {eg koncentracionog logora Au{vic, ne tra`i samo poqska policija ve} sada i Evropol i Interpol. Obje me|unarodne policijske organizacije dobile su od poqske policije informacije o toj kra|i, i to u re`imu po kome se ogla{ava nestanak ili kra|a najvrednijih umjetni~kih djela. Portparol poqske policije Dariju{ Novak za poqski radio RMF FM izjavio je da nije iskqu~eno da je tablu ukrala me|unarodna organizovana grupa. Policija je odmah u petak po nu di la na gra du od 1.250 evra za informacije koje bi po mo gle da se u|e u trag ukra de nom sim bo lu stra dawa i smrti 1,3 mi li ona qudi, od to ga naj mawe 1,1 milion Jevreja u koncentracionom logoru Au{vic-Birkenau, koji su Nijemci maja 1940. godine podigli na jugu okupirane Poqske.

OBAMA izgubio `ivce sa Kinom
List “Indipendent“ tako|e ukazuje na veliku zbrku koja je vladala na kraju klimatskog samita i kao dokaz navodi da je ~ak i poslovi~no hla dno krvni i opu {te ni ameri~ki predsjednik Barak Obama “izgubio `ivce sa Kinom“. To se dogodilo, obja{wava “In di pen dent“, ka da je Obama u svom govoru na samitu do{ao u sukob bez preseda-

na sa kineskim premijerom Ven \ijabaom. Pre mi je ra Ki ne je, na ime, duboko uvrijedilo Obamino insistirawe da Kinezi treba da pristanu na me|unaro dnu ve ri fi ka ci ju svog obe}awa o smawewu emisije {tetnih gasova. Obamino insistirawe na tom zahtjevu je toliko uvrijedilo Vena da je on napustio salu u kojoj je vo|ena rasprava, vratio se u svoj hotel i kasnije poslao delegaciju ni`ih zvani~nika da prisustvu-

ju skupu umjesto wega. Op{te raspolo`ewe na samitu je, prema ocjeni “Indipendenta“, i{lo iz jednog ekstrema u drugi, od o~ajni~kog op ti mi zma do mor bi dnog pe si mi zma i na zad, vi{e puta u toku dana. Borba za zakqu~ewe klimatskog sporazuma li~ila je, prema mi{qewu komentatora “Indipendenta“, na sapunsku operu, ~emu je doprinijela i ~iwenica da su mnogi u~esnici skupa proveli vi{e besanih no}i.

Razo~arewe
Londonski “Gardijan“ pi{e da je odsustvo ambicija i gotovo potpuno izbjegavawe svjetskih lidera da preuzmu konkretne obaveze, i u finansijskom smislu, bilo razo~aravaju}e za Veliku Britaniju, koja je predlo`ila da se donese jedan obavezuju}i i dalekose`an sporazum za zaustavqawe prekomjerne emisije {tetnih gasova do 2020. godine, a zatim i drasti~no smawewe do polovine ovog vijeka.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 23

Makao obiqe`io deset godina povratka pod okriqe Kine

Vijesti
Kolumbija

Nova baza na granici
BO GO TA - Ko lum bij ska vlada objavila je da gradi vojnu bazu na granici sa Venecuelom i da je aktivirala {est novih vazduhoplovnih bataqona, potpomognutih sa 120 ameri~kih helikoptera tipa “blekhouk“, prenijeli su danas mediji. Odnosi Kolum bi je i Ve ne cu ele su i daqe ve oma za te gnu ti, a predsjednik Venecuele Ugo ^aves rekao je svojim generalima da se pripreme za rat, prenio je Rojters.

Kockarnice nicale jedna za drugom, {to je privuklo kockare, prete`no iz unutra{wosti Kine, a profit po~eo vrtoglavo da raste
MAKAO - Biv{a portugalska kolonija Makao ju~e je proslavila 10. godi{wicu od kako je ponovo pod kineskim su ve re ni te tom, ja vi le su agencije. Makao je 400 godina bio portugalska kolonija, a 20. decembra 1999. vra}en je Kini, i kao i Hongkong, ima status “Specijalne administrativne regije“ {to podrazumijeva visoki stepen autonomije u mnogim oblastima, izuzev spoqne politike i odbrane. U posqedwih pola vijeka Makao je bio najpoznatiji kao “sumwivi kockarski grad“, sa slabom ekonomijom i zara}enim kriminalnim bandama koje su stalnim nasiqem pla{ile i tjerale turiste. Me|utim, od kako je kineska vlada prije sedam godina

Kina
Makao do`ivio ekonomski bum

stala na put monopolu lokalnih kompanija i otvorila vrata ame ri ~kim koc kar skim ku}ama kao {to su Vin Resorts, Las Vegas sends i MGM miray, jedino mjesto u Kini u kome je kockawe legalno do`ivjelo je ekonomski bum, a nasiqe se sti{alo. Kockarnice su nicale jedna za drugom, {to je privuklo koc ka re, pre te `no iz unu tra{wosti Kine, a profit je po~eo vrtoglavo da raste.

Posjeta francuskog premijera Konkurencija
Makao se trenutno pribojava velike konkurencije iz Singapura, u kome je planirano da sqede}ih mjeseci budu otvorena dva velika kazina, koji bi mogli da odvuku najbogatije kockare, zahvaquju}i kojima lokalne kockarnice ubiru velike prihode. ski centar. Ki nes ka ko mu nis ti ~ka vlast pretvorila je Makao u kockarsku Meku. - Oduvijek je bilo jasno da je blizina Makaoa Kini bila veoma korisna, ali liberalizacija kockarske industrije je pre va zi {la sva ~i ja o~e ki vawa. Makao je postao uspje{na eko nom ska pri ~a ocijenio je nezavisni savjetnik za turizam i kockarske igre, Yonatan Galavic. Me|utim, krajem 2008. kockarska industrija u Makaou po~ela je da posr}e zbog ekonomske krize i kineskih viznih ogra ni ~ewa, {to je usporilo dotok novca. Zarada je opala, multimilijarderski kockarski projekti su stali, a hiqade radnika je ostalo bez posla. Ali, kazina su uspjela pono vo da se “po vra te iz mrtvih“, najvi{e zahvaquju}i stimulativnom ekonomskom paketu kineske vlade. U oktobru ove godine, Makao je zabiqe`io svoj najuspje {ni ji mje sec ika da, inkasirav{i 1,59 milijardi dolara u ~istoj zaradi, prema vladinim podacima. PE KING - Fran cus ki premijer Fransoa Fijon zapo~eo je ju~e trodnevnu posjetu Pekingu, tokom koje }e se sastati sa kineskim predsje dni kom Hu \in ta om i premijerom Ven \ijabaom. Fijon }e sa kineskim zvani~nicima najvjerovatnije razgo va ra ti o pi tawu klimatskih promjena, po{to je na pre kju ~e za vr{e noj klimatskoj konferenciji u Kopenhagenu “primqen na znawe“ zavr{ni dokument, sa kojim su se saglasili najve}i svjetski zaga|iva~i, me|u kojima su i Kina i SAD.

KOCKARNICE nicale jedna za drugom
Do 2006. ova enklava, mawa od {estine ameri~kog grada Va{ingtona, prevazi{la je Las Vegas, poznat kao najprosperitetniji svjetski kockar-

Velika Britanija

Sud na strani {kole
LON DON - Je dna or to dok sna je vrej ska {ko la u Velikoj Britaniji odbila je da upi {e 11-go di{weg dje ~a ka na vo de }i kao ra zlog wegovo nedovoqno jako je vrej sko po ri je klo. Roditeqi djeteta obratili su se sudu koji je ocijenio da nije bilo diskriminacije. Dje~ak ~iji identitet ni je objavqen ni je “pot vr|en“ kao pravi Jevrejin za to {to je wego va maj ka Italijanka, ro|ena kao katol kiwa, pre {la u ju da izam prije wegovog ro|ewa.

Sve~ano obiqe`ena deseta godi{wica kineske uprave

FOTO: AGENCIJE

Nakon {to je 2.000 qudi provelo nekoliko sati ispod Laman{a

Harvard

Vozovi ne saobra}aju do daqeg
PARIZ - Vozovi Evrostara do daqeg ne}e prevoziti putnike po tunelu izme|u Engleske i Francuske, odlu~ilo je vodstvo `eqezni~ke kompanije pou~eno incidentom od subote u kom je u tune lu vi {e od 2.000 qudi ostalo zaglavqeno nekoliko sati, javile su agencije. Do zastoja je do{lo zbog velike temperaturne razlike izme |u hla dno }e na tlu Francuske i dosta toplijeg tunela. Vozovi navodno ne podnose takve {okove te su otkazali poslu{nost. Evros tar je po zvao sve putnike da otka`u ili pomjere svoja planirana putovawa kako bi se mogle provesti probne vo`we i daqa ispitivawa sistema. Uz te hni ~ke pro ble me, kom pa ni ju naj vi {e bri ne gubitak imiya pouzdanog i uslu `nog pre vo zni ka. Pu tni ci ko ji su bi li za robqeni ispod La man {a `alili su se na lo{u uslugu, te nedostatak informacija i pomo}i.

Odbrana od virusa
WUJORK - Nau ~ni ci s Harvarda su identifikovali dosad nepoznati odbrambe ni me ha ni zam pro tiv novog gripa i drugih virusa. Wiho va tes ti rawa su pokazala kako je povi{eni ni vo pro te ina po ime nu IFITM3 po ve zan s do brom za{titom od novog gripa, dok poslije odstrawivawa ovih proteina virus H1N1 ponovno dobiva mogu}nost nesmetane replikacije. Istra `i va ~i vje ru ju da ovi rezultati obja{wavaju zbog ~ega samo neke osobe imaju ozbiqne sim pto me ako se zaraze gripom.

PUTNICI se `alili na lo{u uslugu
Vozovi na peronima FOTO: AGENCIJE

- Stawe u vo zu je bi lo u`asno. Sjedili smo po podovima poput besku}nika i

niko od nas nije znao {ta se zapravo doga|a. Sigurno se vi {e ne }u vo zi ti ovim

vozom - rekla je jedna od nesre}nih putnica. Ina ~e, tu ne lom dne vno

pro|e oko 48.000 qudi, a va`an je i za pre voz ro ba, odnosno {pediciju.

24 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Za vrijeme du`eg poslovnog sastanka `ena ustane i po|e prema vratima. - Kuda }ete, gospo|ice? - upita predsjedavaju}i Sastanak jo{ nije zavr{en!

- Opros ti te, ali mo ram ku }i, dje ca me ~e ka ju. Poslije sat vremena krene druga `ena prema izlazu. - Kuda vi gospo|ice? Vi nemate djece. - Ako budem ovako dugo sjedila na raznim sastancima, ne}u ih ni imati!

Sva|aju se dva dje~aka, jedan ka`e: - Moj je ta ta boqi od tvog!

- Ni je, moj je ta ta boqi! - E, pa moja mama je boqa od tvoje! - Znam, to i moj tata ka`e!

Zaustavi saobra}ajna policija Crnogorca i pitaju ga izme|u ostalog: - \e su ti lanci?

Crno go rac se uhva ti za kragnu, razvu~e je i upita: - [to, oli se ne vide?

Sa{a Mati} priveden u policiju
Poznati srpski pjeva~ Aleksandar Sa{a Mati} ba{ nema sre}e. Naime, on i wegov prate}i bend, umjesto na koncertu u “Tropik klubu“ na splitskim Ba~vicama, neplanirano su ve~e proveli u policijskoj stanici. Policija iz ovog dalmatinskog grada je dobila prijavu o koncertu, a kako su sumwali da izvo|a~i nemaju radnu dozvolu, priveli su ih na razgovor. Poslije du`eg razgovora wihova sumwa pokazala se, na`alost, ta~nom, pa su Sa{i Mati}u i ~lanovima wegovog benda oduzeli paso{e. Kako prenosi jedan srpski tabloid zbog kr{ewa zakona o strancima protiv muzi~ara }e biti podnesena tu`ba prekr{ajnom sudu. Za sve qubi teqe piletine i gqiva evo jo{ jednog zanimqivog recepta i vrlo ukusnog je la. Svi se sas toj ci iz ovog re cep ta mo gu nabaviti tokom cijele godine pa nema razloga da ga ne isprobate ~im ga pro~itate. Mirisu vrgawa te{ko }e bilo ko odoqeti…

Sastojci
(za 4 osobe) 600 gr 30 gr 4 150 gr 100 gr 300 gr 10 gr 1 pile}eg filea maslaca ka{ike uqa luka mrkve {ampiwona suvih vrgawa ka{ika mje{avine za~ina ka{ika gustina bijelog vina celera

Priprema
1. Pile}i file nare`ite na mawe {nicle. 2. Na mje{avini maslaca i uqa ispecite pripremqene {nicle s jedne i druge strane oko deset minuta. 3. Dodajte nasjeckani luk, mrkvu narezanu na koluti}e, {ampiwone narezane na ~etvrtine i suve vrgawe koje ste prethodno dr`ali u hladnoj vodi blizu deset minuta. 4. Pospite mje{avinom za~ina pa {nicle s povr}em nastavite dinstati 15-ak minuta. 5. Pred kraj dinstawa umije{ajte narezani celer, te gustin koji je prethodno razmu}en u malo vode i bijelo vino.

Cijene u KM
pile}i file {ampiwoni vrgawi mrkva luk uqe maslac celer bijelo vino 6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4) @eqa za dominacijom i zahtjevi koji se trenutno pred vas postavqaju zahtijevaju da o svemu dobro razmislite. Morate biti umjereniji i odmjereniji nego {to je svojstveno va{oj prirodi. Ali {ta da se radi? Samo ukoliko budete birali rije~i i postupke, mo`ete profitirati.

Vaga
(24.9 - 23.10) Nezadovoqni ste. Nedostaju vam ~vrstina i upornost da se izborite za ono do ~ega vam je stalo. Najlak{e je kukati i biti nezadovoqan. Zar niste razmi{qali o tome da treba maksimalno da se anga`ujete. [anse da do|ete do onog do ~ega vam je stalo ve}e su nego {to mislite.

1 50 ml 80 gr

Poslu`ivawe
Jelo kratko prokuvajte i najboqe je poslu`iti uz kuvanu ri`u ili pire krompir.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11) Svjesni ste da ste uletjeli u emotivnu zabludu ili da ste o nekim qudima gajili pogre{ne predstave. Razo~arawe je samo plod va{e neopreznosti. Ali, {ta da se radi? Okrenite se rje{avawu va`nog zdravstvenog pitawa, jer je sqede}ih dana ono na prvom mjestu.

Savjet
Za ovo jelo mo`ete koristiti bilo koju vrstu bijelog vina, koji jelu daje posebnu aromu.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5) U fazi ste razmi{qawa o biznisu i parama. Iako te`e dolazite do ciqa, bi}e sve onako kako ste zamislili. Imate podr{ku planeta. Dejstvujte muwevito kako biste ostvarili maksimum. Izvjesna situacija zahtijeva {tedwu, pa morate da smawite svoje potro{a~ke apetite.

Piletina sa gqivama i povr}em

8,7

Blizanci
(21.5 - 21.6) U potrazi za raznoliko{}u mo`ete pretjerati. Ukoliko budete razmi{qali o putovawima i poslovima koji zahtijevaju istrajnost, bi}ete zadovoqni, ali, ako se okrenete rje{avawu stvari za koje niste nadle`ni, a koje se ti~u uku}ana i prijateqa, samo }ete se nervirati.

Strijelac
(23.11 - 21.12) Izuzetno aktivan i zanimqiv dan. Po`eqno je ostaviti malo vremena i za odmor, jer }e biti dosta i fizi~kog i psihi~kog iznurivawa. Posjedujete odli~nu mo} regeneracije, mada ste na momente i sputani. Strpite se kad je novac u pitawu. O~ekujte ga uskoro.

Mama, tata kako izgledam?
Va{e o~i djetetova su najja~a ogledala. Va{e rije~i direktno se apliciraju na djetetov izgled
lijepu rije~, ponajvi{e kad ono nije u istoj sobi, ali svakako ~uje {ta govorite. Kad dje ca ~u ju ko li ko ste sre}ni {to ih imate i {to su va{a djeca prekrasna, to je wihova hrana, te }e sva ki te `i tre nu tak prebroditi puno lak{e, jer je dijete puno entuzijazma i optimizma kad je kraj vas. prema wima bezuslovna instalira}ete jako puno samopo {to vawe u wihov psi ho lo {ki pro fil, {to }e im puno pomo}i u daqem razvoju. S druge strane, nemojte pri do da va ti pre vi {e pa`we samom izgledu. Pri~ajte sa svojom djecom o sebi i o to me kad ste bi li mali, nagla{avajte kako ste iz gle da li, tan ki, de be li, smije{ni. Pitajte ih {to misle o svom fizi~kom izgledu i pomozite im da promi je ne ono {to im se ne svi|a. ^esto ih izvodite van, {etajte zajedno, kuvajte zajedno zdravu hranu. Nau~ite ih da vje`baju, da se zdravo hrane, da grade pozitivnu sliku o sebi.

Rak
(22.6 - 21.7) Radoznali ste i nesta{ni. Izuzetno vam prija obavqawe vi{e poslova istovremeno, ali i kilometarski telefonski razgovori. Sa Blizancem ostvarujete uspje{nu saradwu na svim poqima, pod uslovom da ste spremni da saslu{ate wegove `alopojke. @eqa za samo}om za sada je konstruktivna.

Jarac
(22.12 - 20.1) Ko se o~ara, taj se i razo~ara. Mogu} je neprijatan doga|aj vezan za osobu koju ste smatrali prijateqem. Partner tako|e ~ini sve da vam zagor~a `ivot. Samo ukoliko se oslonite na vlastite potencijale, mo`ete biti zadovoqni.

NEMOJTE pridavati mnogo pa`we svom izgledu
Djeca trebaju s qubavqu da prihvate sami sebe ba{ ona kvi ma ka kvi je su, a ne da se propitkuju jesu li dovoqno li je pi, do bri ili {to ne vaqa sa wima. Daju}i im do znawa koliko ih volite te da je va{a qubav

Lav
(22.7 - 22.8) Pred vama je neumoran stvarala~ki rad. Sebi ste zadali vi{e nego {to mo`ete da odradite, pa otuda poti~e nervna razdra`qivost. Ukoliko se kolebate izme|u Vodolije i [korpije, odlu~ite se za Bika. On je trenutno osoba koja mo`e najmawe da vas optereti li~nim problemima.

Vodolija
(21.1 - 19.2) U`ivajte dok mo`ete. Sre}a vas prati na svakom koraku, imali vi za wu konkretnog opravdawa ili ne. Sa Lavovima nastojite da se usaglasite, ali te{ko. Stoga se okre}ete Strijelcima. U wihovom dru{tvu provodite zanimqive trenutke. Mo`da bi trebalo ~e{}e sebi da priu{tite to zadovoqstvo?

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Mnogi od nas su zabrinuti zbog toga kako na{a djeca gledaju na svoj izgled, te kako okolina i dru{tvo dje lu je na wih ba{ zbog sil nih re kla ma i me dij skih poruka koja favorizuju da je mr{avost in. To po vla ~i za so bom mnogo pitawa koja nam djeca postavqaju. Kako odgovoriti djetetu, bez obzira na godine, kad vas pita kako izgleda? Da li imate postavqene neke norme obla~ewa? Ukoliko ne obra}ate pa`wu na wegov/wen iz gled, dijete mo`e da shvati da izgleda ru`no i da vas ne interesuje wegova fizi~ka pojava. Kasnije dijete mo`e da posegne za nekim ek stre mnim mje ra ma, kao

re ci mo, plas ti ~na ope ra cija, tetovirawe ili pirsing, a sve to sa mo da pri vu ku va {u pa`wu na wihov izgled. Sjetite se da je suprotnost quba vi, ra vno du {nost, indiferentnost. Va {e o~i dje te to va su najja~a ogledala. Va{e rije~i direktno se apliciraju na dje te tov iz gled. Stal nim kri ti ko vawem wegovog/wenog izgleda mo`ete da dijete dovedete do to ga da gu bi sa mo po {to vawe i da ima iskrivqen pogled na svoj izgled. Zato ne ka di je te zna ko li ko je lijepo i simpati~no. Nisu vam potrebne posebne prilike da bi ga pohva li li i upu ti li mu

Djevica
(23.8 - 23.9) Prija vam samo}a, tako da ne}ete dozvoliti okolini da samo pravi promaju. Razmi{qate o putovawu i nekim stvarima koje su ostale nedore~ene, a ti~u se izvjesnog doga|aja. Po{to su mogu}i zdravstveni problemi vezani za jetru, savjetuje se umjerenost u ishrani.

Ribe
(20.2 - 20.3) Ozbiqan i istrajan rad mo`e vas u~initi sre}nim. Ukoliko planirate posjetu qekaru ili susret sa ustanovama zatvorenog tipa, pravi je momenat. U ostalom segmentima `ivota mogu}a su razo~arawa, nastala kao posqedica preosjetqivosti i idealizacije.

RJE[EWE: [, KARL TOMAS, S, ARARA, A, E, TIT, [UMADIJSKI OKR(UG), PONIZNOST, RU, DA, \OGATI, MIG, I, JELOVIK, ACA, R, ALINEJA, TA^, E, KOZI^ANI, KRAVATE, AV, TICA, IRAC, NN, CESAR, E, OGA, NE, ^AR, SORDI, KEJN, TVRDOKORKA.

26 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
“Glas Srpske“ bira kwigu godine Kwi`evnik Tode Nikoleti}

Kim Eklin, NESTALI

Nil Gejmen, KORALINA
FOTO: GLAS SRPSKE

“Molitva za mrava“
BAWA LUKA - Kwiga izabranih pjesama “Molitva za mrava koji se uputio ka Carigradu“, Blagoja Bakovi}a, po mi{qewu kwi`evnika Tode Nikoleti}a, zaslu`uje da se na|e me|u najboqim kwi`evnim ostvarewima. - Bakovi} se kwigom izabranih pesama u izdawu “Orfeusa“ iz Novog Sada, izdigao iznad virtuelne prozai~nosti ogoqene didaktike, da bi dosegao do same su{tine; postojawa, prolaznosti, i prosve}enosti... - rekao je Nikoleti}. On dodaje da Bakovi}eve pjesme nastaju iz same sr`i kosmosa, protkane finim simbolima samogovora, aluzije, metafore - muzikalnosti stiha koji stvara. - Wegova poezija je ugla|ena, pamtqiva, neposredna, zvu~na i pou~na, pro`eta tvora~kom ma{tom za lepo. Poduprta istinom i razumom, koja osloba|a misao, i koja, funkcioni{e kao integralni element organizma. Sa jednostavnim ciqem da verujemo u dobrotu koja mo`e da popravi svet - ka`e Tode Nikoleti}. A. R.

Sowa Kola~ari}

Sowa Kola~ari}, glumica iz Beograda

Muzej savremene umjetnosti RS

“Mo} brendu“ Bo{ka Bo{kovi}a
BAWA LUKA - “Mo} brendu“ naziv je izlo`be kustosa Bo{ka Bo{kovi}a iz Wujorka koja }e biti otvorena ve~eras u 19 ~asova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. On }e ovom izlo`bom predstaviti video-radove i videoinstalacije troje umjetnika Trong Gia Ngyen (Vijetnam), Lillibeth Cineca Rasmussen (Danska) i Ane Prvacki (Srbija). - Savremeni umjetni~ki radovi su ~esto zasnovani na nadi, `eqi i inspiraciji, ti termini su sveprisutni u nepre gle dnom svi je tu pro da je imena - zapisao je Bo{ko Bo{kovi}. Izlo`ba Bo{kovi}a, koja je i posqedwa izlo`ba Muzeja sa vre me ne umje tnos ti RS u 2009. godini, bi}e otvorena do 10. januara 2010. godine. Bo{kovi} }e odr`ati predavawe “Mehanizmi stvarawa savremene umjetnosti“ sutra u 17 ~asova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. A. R.

Pri~a serije “Ono kao qubav“ je stvarno zanimqiva, jednostavna i lagana, a gluma~ka podela odli~na. Meni je to bilo i vi{e nego dovoqno da prihvatim ulogu, rekla Sowa Kola~ari}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Volim kada uloge mene potra`e
~na. Meni je to bilo i vi{e nego dovoqno da prihvatim ulogu - ispri~ala je Sowa Kola~ari} i dodala da Milica ima veoma malo sli~nosti sa wom.

Univerzitetski foto-kino klub Bawa Luka

Izlo`ba fotografija i dijapozitiva
BAWA LUKA - Me|unarodni salon fotografije, tre}i po redu i 17. me|unarodna izlo`ba dijapozitiva otvoreni su u petak u Banskom dvoru Kulturnom centru. - U velikom izlo`benom salonu posjetioci mogu da pogledaju 185 fotografija, a u vije}nici je postavqeno 88 dijapozitiva rekao je ~lan Organizacionog odbora Milorad Ka{}elan. On je istakao je da je ovogodi{wa manifestacija dobila najvi{i rang, jer je organizovana pod pokroviteqstvom me|unarodne fotografske organizacije FIAP. Na konkurs je pristiglo oko 1.500 fotografija i dijapozitiva, a peto~lani `iri je izabrao radove koji su izlo`eni u Bawoj Luci. - Najboqim autorima dodijeqene su nagrade i pohvale kako FIAP-a, tako i organizatora, Univerzitetskog foto-kino kluba Bawa Luka - naglasio je Ka{}elan. Izlo`ba }e biti otvorena do 4. januara 2010. godine. V. [.

BEOGRAD - Gluma u pozori{tu ima druga~ije merewe vremena i prostora od onoga na filmu i upravo to skakawe kroz dimenzije je ono {to je meni kao glumici uzbudqivo u mom poslu. Volim kad uloge potra`e mene, a ne ja wih rekla je za “Glas Srpske“ beogradska glumica Sowa Kola~ari}. Televizijska publika je od septembra gleda u seriji “Ono kao qubav“ na RTS-u. Ona glumi Milicu, poslovnu djevojku koju uporno poku{ava da osvoji Yoni (Sergej Trifunovi}). - U leto pre snimawa nekoliko puta sam srela Sergeja i on mi je rekao da planiraju da me zovu. Pri~a je stvarno zanimqiva, jednostavna i lagana, a gluma~ka podela odli-

“^ARLSTON“ vidjelo malo qudi
Ova mlada glumica filmskoj publici je poznata i kao Ogwen ka iz “^ar lsto na za Ogwenku“, gdje je napravila mali izlet u pro{lost. Film Uro{a Stojanovi}a prikazan je u ameri~kim i francuskim bioskopima, ali Kola~ari}eva smatra da to nije dovoqno publike. - Mi slim da je “^ar lston“ trebalo da vidi mnogo vi {e qudi, s ob zi rom na wegov kvalitet. Nadala sam se stvarno ozbiqnoj distribuci-

ji. To se, na`alost, nije desilo - ka`e Kola~ari}eva. Wena gluma~ka iskustva zasnovana su na pozori{nim daskama, kao i na filmu, a ona isti~e da je oboje podjednako inspiri{e. - Oba medija, pozori{te i film, interesantna su. Svaki na svoj, jedinstven, na~in smatra Sowa Kola~ari}. Kada je u pitawu stawe u kinematografiji Srbije, ova mlada glumica ka`e da se ono nije bitno mijewalo posqedwih godina. - Mo`da se neznatno promenilo. Ili smo po~eli da umi{qamo, od silne `eqe ocijenila je Kola~ari}eva. Pored glume, tango je ne{to ~emu je ona mnogo posve}ena, ovaj ples do`ivqava kao duboku, iskrenu i jedinstvenu neverbalnu komunikaciju.

^itawe
- Nisam neko ko prati trendove u izdava{tvu i, moram priznati, nisam preterano u toku {to se ti~e aktuelnih kwiga. ^itam ono {to mi padne pod ruku, bilo kao poklon, bilo kao preporuka. Trenutno u`ivam u kwizi mitropolita Venijamina Fedcenkova, “U~ewe Svetog Jovana Kronstatskog o Bo`anskoj Liturgiji - Nebo na zemqi” i neka to bude moja preporuka za kraj ove godine - rekla je Sowa Kola~ari}.

Nagrade Ameri~ke filmske akademije

U trci za "Oskara" 274 filma
LOS AN\ELES - U trci za nominacije za “Oskara“ za najboqi film u~estvuju 274 ostvarewa, saop{tila je Ameri~ka aka de mi ja za film, a prenio Mondo. Do datuma objavqivawa nominacija ostalo je vi{e od jednog mjeseca. Me|utim, nedavno objavqene nominacije za “Zlatne globuse“ “govore“ da }e se me|u 274 filma na}i i naji{~ekivaniji filmovi godine “Prokletnici“ Kventina Tarantina i “Avatar“ Yejmsa Kamerona. Ova dva filma, zajedno sa “Up in the air“, u kojem igra Yory Kluni, navodno predstavqaju najozbiqnije pretendente za nagradu Akademije. Uslov za razmatrawe za 82. dodjelu nagrade “Oskar“ je da film po~ne da se prikazuje u nekom bioskopu u losan|eleskom okrugu do pono}i 31. decembra teku}e godine, kao i da je na repertoaru najmawe sedam dana uzastopno. od 40 minuta. Filmovi koji su premijerno prikazani na drugom mjestu, a ne u bioskopu, ne mogu da konkuri{u za “Oskara“ u bilo kojoj kategoriji. Nominacije za “Oskara“ bi}e saop{tene 2. februara, a sve~ana dodjela nagrada Ameri~ke akademije za film zakazana je za 7. mart.

TARANTINOVI "Prokletnici" siguran igra~
Prema pravilima Akademije, film mora da traje vi{e

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 27

“Put” Kormaka Makartija roman decenije
LONDON - Roman “Put”, ameri~kog pisca Kormaka Makartija, progla{en je za najboqi roman u posqedwih deset godina po izboru kriti~ara britanskog dnevnika “Tajms“, prenose britanski mediji. “Put” je nagra|en Pulicerovom nagradom 2007. godine, od kada prakti~no ne prestaje da intrigira i osvaja laskave nagrade. Makarti, koga kritika naziva i Foknerom 21. vijeka, pjesnik je ekstrema, a ~esta tema wegovih romana je demitologizacija ameri~ke pro{losti. Zbog toga su wegovi romani ~esto i ekranizovani.

Izlo`ba Gorana Mitrovi}a u bawolu~koj LTG galeriji

Vijesti
Bawa Luka

Slikarska pri~a izme|u stvarnosti i iluzije
Na slikarskom platnu pravim likove od predmeta koje su qudi koristili. Vremenom su se otvarale nove teme, a onda je nastalo ne{to kao kruna celokupnog rada, ka`e Goran Mitrovi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Po~iwe “Xezluk“
BAWA LUKA - Festival yez mu zi ke “Ye zluk“ bi }e otvoren ve~eras u 20.30 ~asova u “De mo fest“ klu bu u Bawoj Luci koncertom Beogra|anke Marije Blagojevi}. “Yezluk“ traje tri dana, a za posqedwe fes ti val sko ve~e najavqen je nastup Sinana Alimanovi}a i “International benda“ iz Sarajeva. Cijena jednodnevnih ulaznica je deset maraka, a komplet ulaznica za tri dana ko{ta 25 maraka. A. R.

Jubilej

Pozori{te na Terazijama
Postavka zainteresovala posjetioce FOTO: A. ^AVI]

BAWA LU KA - Izlo `bom “Putovawe u magli“ Gorana Mitrovi}a, koja je otvo re na u pe tak uve ~e u bawolu ~koj LTG ga le ri ji, otvorena su vrata umjetni~kog svi je ta na gra ni ci stvarnosti i iluzije. Neobi~ni motivi, poput isje~aka iz filmova sa temom epske fantastike, okosnica su izlo`be akademskog slikara Go ra na Mi tro vi }a iz Sremske Mitrovice. Violine, harmonike, drve-

ni ~amci, voda, bundeve, kolibe, luke, snijeg, nebo, oblaci, detaqi su od kojih Mitrovi} stvara svoje slike.

PANONSKI motivi na platnu
Sami naslovi govore da umjetnik inspiraciju pronalazi u okru`ewu, ali i tradiciji. “Panonski vitezovi“, “Stari tambura{“, “Panonska luka“, “Ven~awe pod ju`nim nebom“, “Senke zlih vremena“ ne ke su od sli ka ko je ~i ne Mitrovi}evu izlo`bu.

Mitrovi} je svojim likovima dao formu, ali ne i sadr`aj. Junaci wegovih slika su kao stra{ila ili sablasti koje tra`e svoje mjesto u poqu, na vodi, bilo gdje pod nebom. - Slikarstvo baziram na nekoj pri~i izme|u iluzije i stvarnosti. Na slikarskom platnu pravim likove od predmeta koje su qudi koristili. Vremenom su se otvarale nove teme, a onda je nastalo ne{to kao kruna celokupnog rada. Naravno, tek sada moram da stvaram nova dela - rekao je za “Glas Srpske“ Goran Mitrovi}.

Me|unarodna scena

Goran Mitrovi}

BEOGRAD - Jubilej Pozori{ta na Terazijama, {est decenija rada, bi}e obiqe`en 23. decembra predstavqawem monografije pozori{ta, prenosi Tanjug. Teatar, koji je danas jedino muzi~ko pozori{te ne samo u Srbiji nego i na Balkanu, osnovan je 1949. godine kao Humoristi~ko pozori{te. U proteklih {est decenija Pozori{te na Terazijama bilo je ku}a u kojoj su radili neki od najpoznatijih glumaca svoga vremena, poput Branke Miti}, Miodraga Petrovi}a ^kaqe, Mi}e Tati}a, Vesne Predojevi} i Tawe Bo{kovi}.

Goran Mitrovi} je zavr{io Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Du{ana Todorovi}a. Imao je samostalne izlo`be u Beogradu, Rumi, Pan~evu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Podgorici, Ni{u. Osim toga, samostalno je izlagao u Cirihu, @enevi, Kritu, Madridu, Parizu, Felbahu.
On dodaje da mjesto umjetnika u Srbiji trenutno nije na zavidnom nivou. - Imamo staru pri~u da umetnici stvaraju, jer to `ele, ali je pitawe da li mogu da se uklope u okolinu. Sada{wa ume tni ~ka sce na Srbi je je ja sno po deqena. Imamo one koji neguju klasi~an stil i postoje moderni konceptualni umetnici - ka`e Mitrovi}. On dodaje da ne bi trebalo zanemariti nijednu od ove dvije vrste stvarala{tva, jer sva ka od wih tre ba da ima svoje zaslu`eno mjesto. - Mladi qudi koji su zavr{ili akademije umetnosti nemaju pravu podr{ku institucija. Na po~etku nemaju ateqee, niti uslove za rad, pa se snalaze na razne na~ine. Od 30 qudi koji zavr{e akademiju pet nastavi da se profesionalno bavi slikarstvom - istakao je Goran Mitrovi}.

Holivud

“Sudar Titana“
LOS AN \E LES Posqedwe sce ne za film “Sudar Titana“ se dosnimavaju, tako da bi film, prema najavama glumca Sema Vordingtona, trebalo da stigne u bioskope u martu, kako je i planirano, prenose agencije. Vordington je rekao da }e dosnimavawe scena za ovaj akcioni film sa mitolo{kom te mom pre ko ra ~i ti buyet. - Vra}amo se na snimawe u januaru, i to }e zaista biti trka sa vremenom jer film u bioskope treba da stigne u martu - naveo je ovaj glumac.

Novo u izdawu “Lagune“

Ameri~ki bioskopi

“Matematika qubavi“ Eme Darvin
BEO GRAD - ^u ku nu nu ka ^arlsa Darvina, Ema, autorka je ro ma na “Ma te ma ti ka qubavi“, koji se nedavno poja vio u pre vo du Mi li ce Cvetkovi} u izdawu “Lagune“, prenosi Tanjug. Prema opisu koji je dala prevodilac romana Cvetkovi}eva, ovo je dirqiva hroni ka o dvo je qudi ko je razdvajaju vijekovi, ali ~iji `ivoti iznena|uju}e i gotovo nemogu}e postaju povezani u briqan tnoj pri ~i pro`etoj tragedijom i sje}awem. Kwiga je nastala kao dio magistarskog rada Eme Darvin u okviru studija kreativnog pi sawa i na {la se u naju`em izboru za Nagradu Komonvelta u kategoriji debitantskog romana. Bila je i u naju`em izboru za nagrade “Princ Mo ris“ i RNA kao roman godine. Poslije uspjeha prvog, pro{le godine je objavila drugi roman “Tajna alhemija“.

Rekordna zarada “Avatara“
LOS AN \E LES - Nau ~no fan tas ti ~ni film Yejmsa Kamerona “Avatar“ prvog da na pri ka zi vawa u sjevernoameri~kim bioskopi ma za ra dio je so li dnih 27 miliona dolara, prenose svjetski mediji. Prema procjenama, swe`na oluja koja je pogodila isto~nu obalu SAD najvjerovatni je }e spri je ~i ti Kameronov film da se pribli`i rekordu za prvi decem bar ski vi kend ko ji sa 77,2 miliona dolara dr`i ostvarewe “Ja sam legenda“

Balet

Festival igre
BEO GRAD - Se dmi Beo grad ski fes ti val igre, u okviru koga }e nastupiti baletske kompanije i plesne trupe iz Italije, Belgije, Velike Britanije, Kine, Francuske, Izraela, Portugalije, Holandije i [vajcarske, bi}e odr`an od 9. do 23. aprila, prenosi Mondo. Festival }e otvoriti italijanska trupa “AlterBalletto“.

sa Vi lom Smi tom. “Avatar“ je bioskopski `ivot po~eo boqe nego Kamero nov “Ti ta nik“ iz 1997. go di ne, ko ji je za ci je li prvi vikend inkasirao 28,6

mi li ona do la ra, ali je to os tva rewe mje se ci ma bi lo me|u najgledanijima i samo u sjevernoameri~kim bioskopima zaradilo rekordnih 600 miliona dolara.

28 ponedjeqak, 21. decembar 2009.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

2

dje~aka

3

djevoj~ice

Stanovnici Bawe Luke ne izmiruju ra~une za isporuku vode

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Stanovni{tvo najvi{e duguje, i to 6,2 miliona maraka, dok od preduze}a i samostalnih radwi “Vodovod“ potra`uje oko 5,3 miliona maraka, rekla An|elka Vilende~i}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

"Vodovodu" duguju oko 11,5 miliona maraka

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Potro{a~i duguju “Vodovodu“ za isporu~enu vodu oko 11,5 miliona maraka, a najve}i du`nici su stanovnici koji duguju oko 6,2 miliona maraka. Potvrdila je ovo “Glasu Srpske“ portparol “Vodovoda“ An|elka Vilende~i}. Prema wenim rije~ima, ne{to mawe od 4,8 miliona duguju individualni potro{a~i, odnosno vlasnici priva tnih ku }a, a oko 1,4 miliona zajednice eta`nih vlasnika. - Osim toga, preduze}a i samostalne radwe duguju oko 5,3 miliona maraka. Od toga 2,8 miliona potra`ujemo od privrednih kolektiva, a 2,5 miliona od uslu`nih, zanatskih, trgova~kih i ugostiteqskih radwi. Moram i to re}i da velika ve}ina gra|ana uredno izmiruje svoje obave ze - po ja sni la je Vilende~i}eva. Prema wenim rije~ima, me |u naj ve }im i du go go di{wim du`nicima za vodu su komunalna preduze}a op{tina ^elinac i Lakta{i, Klini~ki centar Bawa Luka, robna ku}a “Boska“, “Fruktona“, “Vitaminka“... - Iskqu~ewe ovih potro{a~a dovelo bi do velikih pro ble ma, pa wima, ali i drugim du`nicima, “Vodovod“ pri rje{avawu ovih proble ma pri la zi dos ta fleksibilno - rekla je Vilende~i}eva. Ona je dodala da se potro{a~ima du`nicima prvo {aqu opomene, zatim ih pozivaju na razgovor, gdje

Ve}ina gra|ana uredno izmiruje svoje obaveze

FOTO: S. ILI]

se za je dni ~ki ra zma tra ju ~iwenice i nastoji da prona|e prihvatqiv na~in izmirewa duga. - Uglavnom je to potpisivawe sporazuma o reprogramu duga, odnosno mogu}nost da se dug izmiri u vi{e mjese~nih rata i to bez kamata izjavila je Vilende~i}eva. Ona je naglasila da je i taj na~in naplate skup, jer se svakodnevno anga`uje odre|en broj zaposlenih, ali da je jo{ skupqe kada se mora primijeniti mjera iskqu~ewa sa sistema javnog snabdijevawa vodom. - U tim slu~ajevima anga`uje se vozilo, stru~na ekipa

odlazi na teren i iskqu~uje vodu, a onda se tra`i na~in da se dug pla ti i po no vno prikqu~e potro{a~i. Vodu ne iskqu~ujemo samo zbog visine duga, nego i zbog vi{emjese~nog nepla}awa ra~una - istakla je Vilende~i}eva.

MOGU]A otplata duga na rate
Ona je na gla si la da je “Vodovod“ tu`io jedan broj du`nika iz svih kategorija potro{a~a. - Sudskim putem potra`ujemo oko sedam miliona mara ka, ali je na pla ta i po

osnovu presuda veoma neizvjesna, jer se ve}ina od tu`enih su bje ka ta na la zi u ste~aju ili veoma te{koj finansijskoj situaciji - rekla je Vilende~i}eva. Iz “Vodovoda“ su istakli da su najurednije plati{e pen zi one ri, ko ji vjerovatno zbog svojih skro-

mnih primawa ne dozvoqavaju da se dug gomila. - Apelujemo na potro{a~e da mo ra ju re do vno da izmiruju tro{kove, da bi vodu za pi }e stal no ima li u svojim doma}instvima u dovoqnim koli~inama i higijenski ispravnu - izjavila je Vilende~i}eva.

POREZ
- Uvo|ewe poreza na dodatu vrijednost, koji se obra~unava i pla}a na fakturisanu potro{wu, tako|e je dodatna te{ko}a za “Vodovod“. Neizvjesno je u kojem procentu }emo naplatiti ispostavqene ra~une potro{a~ima, a sam “Vodovod“ je obavezan da plati PDV - rekla je An|elka Vilende~i}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ AVATAR - sf spektakl 3D re`ija: Xejms Kamerun termini: 13, 16.15, 19.30, 22.45 ~asova reprodukcija u 2D: termin u 17 i 21.30 ~asova ZOMBILEND - horor/komedija re`ija: Ruben Flej{er termini: 16, 17.50, 19.45 ~asova 32. DECEMBAR - doma}a drama re`ija: Sa{a Hajdukovi} termin: 20 i 22 ~asa BO@I]NA PRI^A - fantazija/avantura re`ija: Robert Zemeskis termini: subota i nedjeqa u 14 ~asova [REK 3 - animirani re`ija: Kris Miler, Raman Hui termini: subota i nedjeqa u 12 ~asova KINO “KOZARA“ MAMA MIA - mjuzikl/komedija re`ija: Filda Lojd termin: 18 ~asova PROKLETNICI - akcija re`ija: Kventin Tarantino termin: 20.30 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Dogodine u isto vrijeme“, UDUS, komedija B. Slejda, scena “Petar Ko~i}“, 21. decembar u 20 ~asova GRADSKO POZORI[TE “JAZAVAC“ “Kako ubiti suprugu i za{to“, 24. decembar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine Izlo`ba “Jutarwa pjesma gusjenica“, autor: Berine [u{~evi} Izlo`ba “Fotografije Treskavice“, autor: Tihomir Golijanin MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Umjetnost i kontekst“, Rezidens projekat, ~etiri umjetnika iz Wema~ke i Francuske BANSKI DVOR - KULTURNI CENTAR Izlo`ba dokumenata i fotografija Arhiva Republike Srpske posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba slika Milana Kne`evi}a NARODNA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba “Oktobar“ 44. u svjetskoj {tampi“, hol biblioteke, otvorena do 31. decembra

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 29

Kreativna radionica u Ameri~kom kutku
U Ameri~kom kutku u utorak od 14 ~asova bi}e organizovana svojevrsna novogodi{wa kreativna radionica. - Pozivamo svu djecu i odrasle da nam se pridru`e u izradi dekorativnih kutijica za poklone, koje }emo praviti od starih i
FOTO: S. ILI]

novih ~estitki. Svako dijete je dobrodo{lo, a bi}e nam drago ukoliko neko od wih donese i stare ~estitke, koje vi{e ni~emu ne slu`e - saop{teno je iz Ameri~kog kutka, koji se nalazi u dvorani Obili}evo. T. P. X.

GRADSKE VIJESTI

Postavqeno 30 nadstre{nica
U toku ove godine postavqeno je 30 nadstre{nica na autobuskim stajali{tima, a za ove namjene iz buyeta grada izdvojene su 73.393 marke. Ovo je za “Glas Srpske“ rekla koordinator za analitiku i odnose sa javno{}u u Odjeqewu za stambene i komunalne poslove i poslove saobra}aja Danira Pipi} Manojlovi}. - Nadstre{nice su postavqene u mjesnim zajednicama Ada, Bronzani Majdan, Gole{i, Gorwa Piskavica, Dowa Kola, Drago~aj, Drakuli}, Zalu`ani, Star~evica, Kme}ani, Kola, Krupa na Vrbasu i u MZ Centar - rekla je Pipi} - Manojlovi}. Ona je podsjetila da jedna nadstre{nica ko{ta 2.446 marka. M. Mi.

Zimske slu`be radile svoj posao uprkos me}avi

Uprkos visokom snijegu ulice i trotoari ju~e bili prohodni i o~i{}eni

^i{}ewe snijega tokom me}ave bilo je ote`ano, ali u~inili smo sve da puteve o kojima brinemo o~istimo, da bi se saobra}aj odvijao bez ve}ih pote{ko}a, rekao Pero Proli}
PI[U: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com SVJETLANA GAJI] gradska@glassrpske.com

Putari dobili bitku sa me}avom
wih deset, stalno su na terenu, posipaju puteve soqu i abrazivnim ma te ri ja lom. Naj ve }e probleme nam zadaju slijepe ulice i automobili parkirani na trotoarima - rekao je direktor preduze}a “Rotor“ Pero Proli}. Prema wegovim rije~ima, “Rotor“ je zadu`en za odr`avawe puteva u naseqima Lau{, Ko~i}ev vijenac i Srpske toplice. gradski prevoz u subotu su bili svjedoci maweg ka{wewa autobusa. - Na{i autobusi su kasnili samo prvog dana vikenda, kada su bile velike swe`ne padavine. Ipak, sve se vrlo brzo normalizovalo. Putnici su, u subotu, imali dosta razumijevawa - rekli su u bawolu~kom “Autoprevozu“ Kada je u pitawu snabdijevawe elektri~nom energijom, nije bilo ve}ih problema. - Zbog kvara na niskonaponskoj mre`i ju~e ujutro bez struje su bili Petri}evac, dijelovi Paprikovca i Lau{a. Na sre}u, nismo imali ve}ih kva ro va - sa op {te no je u “Elektrokrajini“. Isporuka grijawa u gradu je normalna, nema ve}ih kvarova. - Kom ple tna mre `a je u funkciji, mazuta ima dovoqno i gra|ani ne treba da strepe

Mali{ane odu{evili paketi}i i predstava
Po vo dom Ni koqda na u bawolu~koj Tehni~koj {koli organizovana je dodjela pa ke ti }a za 50 dje ce ra dnika ove {kole. Tom prili kom ~la no vi dram ske sekcije ove {kole izveli su predstavu za djecu. - Mali{ani su bili odu{evqeni predstavom “Razboj nik Ka |a i prin ce za Na|a“, koju su izveli u~enici na{e {kole. Ovo nije prvi put da uveseqavamo na{u djecu, jer svake godine tradicionalno izvodimo razne predstave - rekla je profesor srpskog jezika Branka Jev|evi}, koja je i voditeq ove sekcije. Ona je dodala da }e dramska sekcija gostovati u Ugostiteqskoj {ko li i po dje~ijim vrti}ima u gradu. - Dje ca su odu {evqena pa ke ti }i ma, a jo{ vi {e predstavom. U~enici odli~no glume i sami priprema ju pred sta ve - re kao je profesor Kosta Marjanovi}, ~iji je mali{an primio paketi}. S. G.

Poslije swe`ne me}ave, koja je u subotu zahvatila podru ~je Bawe Lu ke, zim ske slu`be su i ju~e uklawale velike koli~ine snijega i leda sa ulica i trotoara. U preduze}ima koja su zadu`ena za ~i{}ewe grada isti ~u da su wiho ve eki pe radile ~itav dan i no}, pa su ju~e svi putevi bili prohodni i gotovo o~i{}eni od snijega i leda. Izuzeci su lokalni nekategorisani putni pravci u vi{im gradskim zonama, gdje su grtalice uklawale visoki swe`ni pokriva~. - ^i{}ewe snijega je tokom me}ave bilo ote`ano, ali smo u~inili sve da puteve o kojima mi brinemo o~istimo, da bi se saobra}aj odvijao bez ve}ih pote{ko}a. Na{e ekipe,

kada je grijawe u pitawu. “Toplana“ je dvije no}i du`e grija la sta no ve - re kao je tehni~ki direktor “Toplane“ Novo Vu~eta.

Paprikovac
Uprkos swe`noj me}avi saobra}ajnice koje vode do Klini~kog centra na Paprikovcu bile su besprijekorno o~i{}ene. - Svaka ~ast qudima koji su ~istili put do bolnice. Ni najmawih problema nisam imao da dijete, koje je upu}eno u bolnicu zbog visoke temperature, dovezem do KC na Paprikovcu. Na asfaltu gotovo da nije bilo tragova snijega rekao je Bawolu~anin Dragan Majstorovi}.

GRTALICE i ju~e bile na terenu
Ulice u u`em gradskom jezgru su o~i{}ene i gra|ani nisu imali nikakvih pritu`bi. - Snijeg koji je u subotu padao gotovo ~itav dan nije uspio da nas omete u radu - rekao je te hni ~ki di re ktor “^isto}e“ Milan Plav{i}. Svi oni ko ji ko ris te

Uspje{an nastup dramske sekcije

FOTO: S. GAJI]

Dodijeqeno 1.569 stipendija
Na osnovu oglasa o stipendirawu redovnih u~enika i studenata iz gradskog Fonda “Petar Ko~i}“, koji je raspisalo Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti, dodijeqeno je 1.569 stipendija. Za u~enike sredwih {kola bawolu~kog podru~ja bi}e dodijeqene 894 stipendije, a 675 stipendija bi}e dodijeqeno studentima, saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. Sti pen di ja za u~e ni ke izno si 70 ma ra ka mje se ~no. Za studente prve i druge godine iznos stipendije je 100 maraka mjese~no, dok }e wihove kolege sa tre}e i vi{ih godina studija dobijati 130 maraka mjese~no, rekli su u Administrativnoj slu`bi. Stipendije }e biti ispla}ivane u roku od deset mjeseci, s tim da se taj rok za u~enike ra~una od septembra, a za studente od oktobra ove godine. T. P. Y.

ANKETA
Da li ste zadovoqni ~i{}ewem snijega u gradu?

Vi{e pa`we naseqima mimo centra
Petra [trbac, penzioner
Nisam zadovoqna radom zimske slu`be. Trotoari u mjesnoj zajednici Ko~i}ev vijenac su pretrpani snijegom. Tako|e, smatram da se malo pa`we posve}uje okolnim mjesnim zajednicama, gdje je snijeg ve}i. Mislim da ista pa`wa treba da se posve}uje i wima, kao i odr`avawu u`eg gradskog podru~ja.
FOTO: S. GAJI]

Ranko Ninkovi}, konobar
Za sada sam zadovoqan kako zimske slu`be ~iste snijeg sa ulica i trotoara. Ima qudi koji su nezadovoqni odr`avawem puteva u na{em gradu, ali radnici zimske slu`be ne mogu da stignu sve odjednom da o~iste. Qudi treba da imaju strpqewa i razumijevawa za radnike zimske slu`be.

Minka Petrovi}, penzioner
Radnici nadle`nih zimskih slu`bi svakodnevno sklawaju snijeg sa ulica i trotoara, ali ne mogu da sklone sve odjednom. Tako|e i sami gra|ani treba da sklawaju snijeg ispred svojih ku}a i poslovnih prostora. Mislim da se malo pa`we posve}uje naseqima mimo centra, {to je, po mom mi{qewu, pogre{no.

Senahid Kaplani, in`ewer
U`e grad sko po dru ~je je do bro o~i{ }e no i za sa da sam za do voqan ra dom zim ske slu `be. Mi slim da se ma lo pa`we po sve }u je okol nim mje snim za je dni ca ma, gdje sni je ga ima vi {e. Sma tram da bi se tim na seqima tre ba lo po sve ti ti vi {e pa`we.
PRIPREMILA: M. MIQI]

PA@WA
Objekat bez gra|evinske dozvole
Urbanisti~ko–gra|evinska inspekcija utvrdila je u sedam kontrola jednu nepravilnost. Izgra|en je stambeni objekat bez prethodno pribavqenog odobrewa - odnosno gra|evinske dozvole. Investitoru je izdat nalog za pribavqawe dokumentacija, a do tada je gradwa obustavqena. T.P.X.

30 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ATENTATI KOJI SU IZMENILI SVET (Velika du{a)

(8)

BORIVOJE MARJANOVI], MILAN \OR\EVI]

Pucaw u Gandija i veliku du{u Indije
ka “Mahasabe u Poni“. Nekako odmah posle neuspelog atentata, koji je nespretno izveden, stigao je iz Bombaja u Delhi, Godze. Tog kobnog dana, u nedequ 25. januara 1948. godine, odr`an je molitveni zbor pred velikom masom sveta, koja je `elela i sa nestrpqewem o~ekivala “oca Indije“ i ~uje blagotvorne poruke. Sobom su poneli prostirke, napuwene slamom i debele lanene tkanine, da bi na wima sedeli, po{to je zemqa bila jako hladna i vla`na. Od svakog Hindusa o~ekivano je, a isto kao i od Sika, da sobom povedu bar po jednog muslimana i time poka`u bratstvo i solidarnost. Atentatoru Godzeu, ovako ne{to nimalo se nije svidelo, pa ni u snu nije pri`eqkivao i najzad, {ta bi imali da tra`e muslimani na verskom ritualu kod Hindusa? Ukratko, ni{ta. Zar ima kakve logike da jedan hinduski glave{ina, Mahatma, ~ita i propoveda Kuran?! Nipo {to! Stra ho va li su, ra zumqivo, da bi Hindusi mogli napasti Pakistan i ponovo ujediniti Indiju. Pred sam polazak, Gandi je upozoren da mo`e biti incidenata i da mu je potrebno, pored pratwe i obezbe|ewe. Ni{ta nije pomoglo, ~ak ni ube|ivawe, jer mu je to bilo strano i vre|alo ga pa je izjavio osorno: “Od koga me imate {tititi, zar od sopstvenog naroda, i {ta sam ja ovde?” Nije dozvoqavao ni pretres vernika. “Kako je to mogu}e“, upitao se, “zaista, poni`avaju}e za ovaj narod.” Posebno ga je brinulo {to u samom vrhu vlasti nema jedinstva, niti dovoqno koordinacije i pune saradwe, naro~ito izme|u premijera Nehrua i wegovog zamenika Sardara Patela. {tovao je i Patela, ve{t operativac, radilica velike energije, zato su obojica podjednako potrebni indijskom narodu. Stoga ih treba ostavi ti i daqe na svo jim dr`a vni ~kim polo`ajima. U tom smislu, uputio je poruku Nehruu, na engleskom jeziku, “da se moraju slagati, jer to od wih tra`i ovaj narod i zato ne `eli odbaciti nijednog“.

Od himalajskih xungli do ribarskih naseqa na tlu Kormorin, od koliba i delti Ganga do nomadskih logora Raxastana - lebdi i {iri se jedno ime Mahatma Gandi - du{a Indije “Smrt je za mene vi{e nego oslobo|ewe, jer ne `elim biti puki, bespomo}ni svjedok uni{tewa ove ogromne zemqe i wenog napa}enog naroda - mislim na Hinduse, Sike, bogme i muslimane, govorio je Gandi

...Od himalajskih yungli do ribarskih naseqa na tlu Kormorin, od koliba i delti Ganga do nomadskih logora Rayastana - lebdi i {iri se jedno ime, Mahatma Gandi - du{a Indije.... Sredinom januara 1948. godine zapo~eo je svoj posledwi post u jutarwim satima, koji je nazvao prostim re~ima “op{tim postom, do smrti ako zatreba“, upu}en savesti svih gra|ana, bez obzira da li su Hindusi ili pak muslimani, ma gde se nalazili u ovoj nesre}noj i raspolu}enoj zemqi - Indiji. Naprosto, svestan ~iwenice da mo`e umreti svakog ~asa, bez gor~ine, govorio je nekako ti{e nego obi~no. “Smrt je za mene vi{e nego oslobo|ewe, jer ne `elim biti puki, bespomo}ni svedok uni{tewa ove ogromne zemqe i wenog napa}enog naroda; mislim na Hinduse, Sike, bogme i muslimane. [to se mene ti~e, verujte, budite spokojni, u bo`ijim sam rukama!” Uskoro, sa zida obli`weg vrta, na wega je ba~ena bomba ru~ne izrade.

Po`urio je u smrt
U 4 sata po podne, 30. januara, kod Gandija je do{ao li~no Patel, da ~uje iz wegovih usta {ta im predla`e i savetuje. To se zapravo dogodilo, pred samu posledwu molitvu. Patel je mirno saslu{ao “oca nacije“ i gotovo u celini prihvatio wegov sa vet da se ipak ot klo ne svi dosada{wi nesporazumi. ...Za sve vreme razgovora, Gandi je obitavao, jeo bez `urbe, natenane, svoje standardno jelo, a ono se sastojalo od kozjeg mleka, kuvano od sve`eg povr}a, kiselih limunova i masla sa sokom od aloje. Onda se naglo digao i prekinuo razgovor, jer se primicao peti ~as, vreme za molitvu. Pogledao je na sat `urno i poslovno rekao: “Moram po}i, vidite da kasnim desetak minuta. Nedopustivo. “Krenuo je prema mestu za molitvu. ...Ubica Godze se te{kom mukom probijao kroz masu sveta, napet i vidno uznemiren i ve} se ubacio u prve redove nadomak ciqa. Zverao je unezvereno, nije skidao pogled s Gandijeve figure. Ruku nije skidao s pi{toqa uvu~enog u rukav desne ruke, svakog momenta spreman na ono najgore. Iako se ~vrsto odlu~io na ovaj stra{an korak, ipak wime nije mogla da ovlada tolika mr`wa, znaju}i za Gandijevu ~estitost, asketizam, nesebi~nu qubav za sve qude, jer je wegovo jedino oru`je istina i samo istina, za koju se svesrdno borio do posledweg daha. Pa ipak, sve se odigralo u trenu, kao u magnovewu. Ubica je usplahiren izleteo pred Maha tmu i po klo nio se du bo ko s ve li kim po{tovawem. Pratiqa Manu, poku{ala ga je fizi~ki spre~iti i udaqiti, da bi Mahatma zapo~eo svoj obred. Atentator je `enu energi~no odgurnuo, stao na metar od `rtve i sru~io tri metka u wegovo krhko, slaba~ko telo. Mahatmine ruke su klonule niz bokove i osmeh se smesta zaledio. Samo je {apatom, jedva, izustio: “Oh, bo`e, zar ovo?” I izdahnuo. (Nastavi}e se)

Atentator urednik nedjeqnika
Na sre}u, pre`iveo je, bez obzira na nemio doga|aj. Ko je, uostalom, atentator? I koji su wegovi motivi, namere? Mladi} se zvao Madan Lal, ina~e, izbeglica iz Pawaba, koji je `iveo u nekoj yamiji negde u Delhiju, dok nije policija, u skladu sa zakonom, po~ela ~istiti muslimanske bogomoqe.... Ovo {to nije po{lo za rukom Lalu, drugi atentator Naturam Godze je zavr{io... Me|utim, drugi atentator Godze, bio je Bramanac, na visokom polo`aju, urednik nedeqni-

Dr`avnici
U posqedwa dva vijeka atentati koji su se desili i te kako su oblikovali i odredili sudbine dr`ava i naroda ili ~itavih grupacija zemaqa u wihovom razvoju. U ovoj kwizi tako|e je posve}ena pa`wa istoriji srpskog naroda, previrawima i vje~nom borbom za vlast dinastija raznim sredstvima. Opisuju se atentati na lidere i dr`avnike iz razli~itih ciqeva. Nijedan dio svijeta u tome nije izuzetak - od Amerike, Evrope do Afrike...

ATENTATOR NA GANDIJA BIO Bramanac urednik nedjeqnika “Mahasabe u Poni“
U mnogim vitalnim pitawima za zemqu su se razilazili i sukobqavali. Razume se, to ne vodi dobru. A ko bi drugi razre{io ove probleme osim mudrog i postojanog Mahatme. On je tu da presudi, kona~no. Mada je vi{e imao poverewa u Nehrua, proveren saradnik, veruje u wegovu odanost Hindusima, tako|e nije zapostavqao ni Sike, pa ni muslimane. Znao je wihove mane i vrline. Po-

21. decembar 1879. godine

21. decembar 1881. godine

21. decembar 2006. godine

Ro|en Josif Staqin
1879 - Ro|en je sovjetski lider Staqin, pravo ime bilo mu je Josif Visarionovi~ Xuga{vili. Upravqao je Sovjetskim Savezom 29 godina. U ratu protiv Wema~ke i wenih saveznika od 1941. do 1945. bio je vrhovni komandant oru`anih snaga, u~estvovao je na me|unarodnim konferencijama u Teheranu, Jalti i u Potsdamu, prihvatio je podjelu interesnih sfera poslije Drugog svjetskog rata u Evropi i Aziji. Stvorio je 1947. Informacioni biro komunisti~kih partija. Godine 1948. poku{ao je da se obra~una s rukovodstvom KPJ.

Osnovano novinarsko dru{tvo
1881 - U Beogradu je osnovano Srpsko novinarsko dru{tvo. Kao strukovno udru`ewe, Srpsko novinarsko dru{tvo je jedno od najstarijih u svijetu. U prijestonici tada{we Kraqevine Srbije izlazila su u to vrijeme 22 lista i ~asopisa. Predsjednik prvog Upravnog odbora Dru{tva (1881/2) bio je pisac Laza Kosti}, tada urednik “Srpske nezavisnosti“. Dana{we Udru`ewe novinara Srbije nastavqa~ je tradicija Srpskog novinarskog dru{tva. Od samog osnivawa, Dru{tvu su pripadala mnoga velika imena srpske kulture, gotovo da nema zna~ajnog srpskog kwi`evnika koji se nije izvjesno vrijeme bavio i novinarstvom.

Zemni ostaci despota Stefana
2006 - Otkriveni su zemni ostaci Despota Stefana Lazarevi}a u jugozapadnom uglu naosa crkve manastira Manasija. Autenti~nost je potvr|ena DNK analizom. Stefan Lazarevi} (1378 1427) jedna je od najbitnijih li~nosti sredwovjekovne Srbije i posebno srpske kulture. Sin Kneza Lazara, kosovskog mu~enika, vladar i ratnik, autor je i nekoliko va`nih literarnih djela, me|u kojima je nesumwivo najbitnije “Slovo qubve“ - djelo velike literarne vrijednosti. Despot Stefan zapam}en je i kao izuzetno hrabar ratnik.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 31

Bosna i Hercegovina Republika Srpska Osnovna {kola "Vuk Karayi}" Bijeqina Tel/faks: 055/209-650 E-mail: os131@spinter.net Na osnovu ~lana 10 a, ~lana 20. stav 3, ~lana 21. stav 5, Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04) i Pravilnika o izvo|ewu izleta, ekskurzija i {kole u prirodi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 113/07) i odluke [kolskog odbora od 10.12.2009. godine, objavquje

"METALNA INDUSTRIJA" a.d. PRIJEDOR, Rudni~ka bb Broj: 1402 Dana: 15.12.2009. Na osnovu ~lana 246. Zakona o preduze}ima i ~lana 31. Statuta "Metalne industrije" a.d. Prijedor, Upravni odbor Dru{tava, na sjednici odr`anoj dana 14.12.2009. godine donio je

OBAVJE[TEWE O NABAVCI USLUGA
I - UGOVORNI ORGAN PUN NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA - Osnovna {kola "Vuk Karayi}" Bijeqina - Kontakt osoba: Dragana Risti}, sekretar {kole - Adresa: Vojvode Stepe 4, 76300 Bijeqina - Identifikacioni broj: 4400372760004 - Tel/faks: 055/209-650 - E-mail: os131@spinter.net II - VRSTA UGOVORA - Usluga III - PREDMET UGOVORA LOT 1: Ekskurzija u~enika IX razreda - Srbija LOT 2: Jednodnevni izlet u~enika II - VII razreda LOT 3: [kola u prirodi za u~enike III i V razreda - Programi ekskurzije, jednodnevnih izleta i {kole u prirodi su u prilogu tenderske dokumentacije. IV - PODJELA NA LOTOVE Da. V - USLOVI U^E[]A U skladu sa tenderskom dokumentacijom VI - ROK PRIJEMA PONUDA Rok prijema ponuda 28 dana od dana objavqivawa u dnevnim listovima koji izlaze na podru~ju BiH i Slu`benom glasniku BiH VII - DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDE U prostorijama {kole dana, 22.01.2010. godine u 17,00 ~asova VIII - USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Mo`e se dobiti do krajweg roka za podno{ewe, uz obavezan zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije i dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. Predsjednik [kolskog odbora Daniel Gaji}

ODLUKU
O SAZIVAWU SKUP[TINE AKCIONARA Saziva se Skup{tina akcionara "Metalne industrije" a.d. Prijedor, za ponedjeqak, 18. januara 2010. godine, u 12 ~asova u prostorijama sjedi{ta dru{tva, u Prijedoru, Rudni~ka bb. Za sjednicu se predla`e DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) verifikacione komisije b) kandidacione komisije c) zapisni~ara i broja~a glasova 2. Usvajawe Zapisnika sa pro{le sjednice 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu upravnog odbora za 2008. g. 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora 5. Razmatrawe i usvajawe Finansijskog izvje{taja za 2008. g. uz mi{qewe Nadzornog odbora i Revizora. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu za 2008. g. uz mi{qewe Nadzornog odbora. 7. Dono{ewe Odluke o raspodjeli dobiti, uz mi{qewe Nadzornog odbora. 8. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa i Poslovne politike za 2009. g. 9. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa i Poslovne politike za 2010. g. 10. Razrje{ewe predsjednika Nadzornog odbora 11. Izbor ~lana Nadzornog odbora 12. Imenovawe predsjednika Nadzornog odbora 13. Dono{ewe odluke o izboru Revizorske ku}e za reviziju Finansijskih izvje{taja za 2009. g. Pravo glasa akcionari ostvaruju u skladu sa Zakonom. Materijali vezani za dnevni red Skup{tine bi}e dostavqeni uz poziv, odnosno dostupni na uvid u Stru~noj slu`bi Dru{tva i oglasnoj tabli. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna se zakazuje za 25.01.2010. u isto vrijeme i na istom mjestu, sa istim dnevnim redom. Predsjednik Upravnog odbora

32 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 33

34 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 35

ORGANIZUJE 55. IZBOR 10 NAJBOQIH SPORTISTA REPUBLIKE SRPSKE

1. Nemawa BILBIJA fudbal

2. Miqan ]OSI] tekvondo-savez

3. Goran DOJ^INOVI] automobilizam

4. Oqa @ERAJI] kik boks

5. Maja MASTIKOSA plivawe

6. Miodrag R. SAVI] {ah

7. \or|e PA[TAR kuglawe

8. Maja MIRDIWA karate

9. Milica DEURA ko{arka

10. Dejana KNE@EVI] rukomet

11. @ana NOVAKOVI] skijawe

12. Dragan BABI] kajak i kanu

13. Dra`en SUBOTI] xudo

14. Danijel TOPALOVI] boks

15. Lusija KIMANI atletika

16. Dijana VASI] odbojka

17. Maja STOJKOVI] tekvondo-asocijacija

18. Rade KELE^EVI] sportski ribolov

19. @arko LAZI] streqa{tvo

GL BROJ KANDIDATA I PO[AQETE NA BROJ 065 1370
CIJENA PORUKE 0.88 KM SA PDV-om

GLASATI MO@ETE TAKO [TO U SMS PORUCI NAPI[ETE

GL
0651370

36 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 37

38 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI/^ITUQE Tu`nim srcem javqamo da je dana 20.12.2009. godine u 52. godini `ivota iznenada preminuo

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Mинистарство рада и борачко инвалидске заштите
Краља Петра I Карађорђевића 100, Бања Лука, тел: 051/338-602, факс: 051/338-845, E-mail: mpb@mpb.vladars.net

Broj: 16-03/6.2.2.1-372-918-2/09 Datum:16.12.2009. god. Na osnovu Programa potpunog stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije u Republici Srpskoj za 2009. god. koji je usvojila Narodna Skup{tina Republike Srpske dana 08.05.2009. god. broj: 04/1-012-2-866/09, Ministar rada i bora~ko invalidske za{tite, raspisuje

za kupovinu 4 (~etiri) stambene jedinice za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide u op{tini Pelagi}evo 1. PREDMET KUPOVINE: 4 (~etiri) stambene jedinice u op{tini Pelagi}evo, po strukturi 1 (jedan) dvosoban, i 3 (tri) jednosobna stana. 2. Pozivaju se sva pravna i fizi~ka lica koja ispuwavaju uslove iz ovog oglasa da dostave svoje ponude, za prodaju 4 (~etiri) stambene jedinice u op{tini Pelagi}evo. 3. Finansijska sredstva obezbje|uje Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske. 4. PRAVO U^E[]A: Imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju u vlasni{tvu stambene jedinice u okviru kolektivne stambene zgrade ili individualne porodi~ne ku}e u urbanom podru~ju op{tine Pelagi}evo, a koje su useqive, i to: jedan dvosoban stan povr{ine ≤ 61 m2 i tri jednosobna stana povr{ine ≤ 41 m2. Ponu|a~ treba da dostavi ponudu po zahtijevanoj strukturi, kako bi se izvr{io odabir stanova u skladu sa listom prioriteta. 5. NA^IN I USLOVI PLA]AWA: Po potpisivawu ugovora sa odabranim ponu|a~ima i preuzimawu stambenih jedinica, pla}awe }e se vr{iti 50% po preuzimawu stambenih jedinica a ostatak od 50% u roku od 6 ({est) mjeseci. Obaveznik poreza na prenos nepokretnosti je prodavac (~lan 17. Zakona o porezima na imovinu), kao i ostalih tro{kova proisteklih iz ovog ugovora (sa~iwavawe ugovora, ovjera ugovora i drugo ...). 6. PONUDA TREBA DA SADR@I SQEDE]E PODATKE I DOKUMENTACIJU: 6.1. – Podaci o vlasniku tj. ta~na adresa, kontakt osoba i telefon; – Podaci o stambenoj zgradi – individualnom stambenom objektu (lokalitet, gra|evinska dozvola, upotrebna dozvola, spratnost i sl.); – Cijena za svaku stambenu jedinicu koju nude u zavisnosti od strukture i veli~ine (kvadrature) i ostale podatke za koje smatra da su bitni. 6.2. – Dokaz o vlasni{tvu nad stambenim jedinicama (ovjerena kopija ili original); 6.3.– Uvjerewe nadle`nog suda da stambena jedinica nije u sporu niti pod hipotekom; 6.4.– Ovjerena kopija Rje{ewa o upisu u sudski registar, kao dokaz o pravu obavqawa djelatnosti, koja je predmet ove nabavke (za pravna lica); Sve kopije prilo`enih dokumenata moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca. Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ! "Ponuda za prodaju 4 (~etiri) stambene jedinice". ROK ZA DOSTAVQAWE: 7. Krajwi rok za dostavu ponuda je 25.01.2010. god. do 12 ~asova, na protokolu Ministarstva rada i bora~ko invalidske za{tite. 8. Otvarawe ponuda obavi}e se u dana 25.01.2010. god. u 12,15 ~asova u sobi 25. na drugom spratu Ministarstva rada i bora~ko invalidske za{tite. 9. Procedura odabira najpovoqnijeg ponu|a~a prove{}e se i u slu~aju ako je podnesena najmawe jedna ponuda koja ispuwava uslove oglasa. Kriterij za odabir najpovoqnijeg/najpovoqnijih ponu|a~a su: cijena i stawe stambene jedinice. 10. Ponu|a~ je du`an obezbijediti na licu mjesta provjeru stawa i uslovnosti ponu|ene stambene jedinice. O rezultatima odabira ponu|a~i }e biti obavije{teni naknadno. 11. Kupac zadr`ava pravo poni{tewa oglasa u bilo koje doba, a prije potpisivawa ugovora. 12. Za sve dodatne informacije kontakt osobe: Milka Trkuqa 051/338-628 i Du{ka [eva, tel: 051/338-615. 13. Ponude dostaviti li~no na sqede}u adresu: Republika Srpska Ministarstvo rada i bora~ko invalidske za{tite Trg Republike Srpske br. 1. 78000 Bawa Luka MINISTAR Rade Ristovi} Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Vlada Br~ko Distrikta Odjeljenje - Odjel za obrazovanje

OGLAS

SAVO (Milorada) [U[I]
1958 - 2009. Sahrana }e se obaviti 21.12.2009. godine u 13 ~asova na porodi~nom grobqu u Rekavicama. O`alo{}eni: otac Milorad, majka Dragica, supruga Mitra, sin Nemawa, k}erka Marija, sestra Nada i zet Rade, porodice Jokanovi} i Lugi} te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi B-2
Posqedwi pozdrav dragom sinu i bratu Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu

SAVI
od oca Milorada, majke Dragice i sestre Nade sa porodicom. A-1 014678 R Posqedwi pozdrav dragom

SAVI [U[I]U
od supruge Mitre, sina Nemawe i k}erke Marije. A-8 014678 R Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

SAVCU
od Sime, Divne, Maje i Miwe Jokanovi}. A-1 014678 R Posqedwi pozdrav dragom

SAVCU
od Qiqe, Vesne i Sini{e Jokanovi}. A-1 014678 R Posqedwi pozdrav dragom

SAVCU
od Milovana, Mikice, Bojana, Mie i Stefana Jokanovi}. A-1 014678 R Posqedwi pozdrav dragom

Bosna i Hercegovina BR^KODISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Vlada Br~ko Distrikta Odjeqewe za obrazovawe

SAVCU
od Drage, Mire, Nikole i Mladena Lugi}. A-1 014678 R Pet tu`nih godina od smrti moga dragog tate

Bulevar mira 1, 76100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: - fax 049/214-503, Centrala: 049/240-600 Bulevar mira 1, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: - faks 049/214-503, Centrala: 049/240-600

Broj: 07-33-033646/09 Br~ko, 17.12.2009. godine Na osnovu Odluke Odjeqewa za obrazovawe, broj: 07-33-033646/09 od 17.12.2009. godine Odjeqewe za obrazovawe objavquje:

SAVCU
od Vlade i Gospave Jokanovi}. A-1 014678 R Tu`no sje}awe na dragog zeta

SAVI [U[I]U
od Vesije i Vlade. A-1 014678 R Posqedwi pozdrav dragom

PONI[TEWE JAVNOG KONKURSA
U Odjeqewu za obrazovawe djelimi~no se poni{tava javni konkurs za prijem u radni odnos, i to: 1) Konkurs broj 07-33-027879/09 od 01.09.2009. godine ¹ Pododjeqewe za pred{kolsko i osnovno obrazovawe ¹ Pododjeqewe za sredwe obrazovawe 1. Po zi ci ja pod re dnim bro jem 1 – Nas ta vnik hrvatskog jezika na neodre|eno vrijeme – 1 izvr{ilac u JU Deseta osnovna {kola Bijela sa dopunom norme u drugim {kolama 2. Po zi ci ja pod re dnim bro jem 3 – Nas ta vnik hrvatskog jezika na neodre|eno vrijeme – 1 izvr{ilac u JU Ekonomska {kola Br~ko. 3. Pozicija pod rednim brojem 24 – Nastavnik psihologije na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine – 1 izvr{ilac u JU Ekonomska {kola Br~ko na 12 ~asova sedmi~no. [ef Odjeqewa za obrazovawe Rizo ^ivi}, dipl. in`.

MILENKA KRE^ARA
Dragi tata, ~uvam te u srcu od zaborava. Tvoja k}erka Brankica sa porodicom 03488 A-3 G Dana 22.12.2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti moga dragog

MILENKA KRE^ARA
Svastika Radica sa porodicom 03489 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

SAVI
od porodice Gobac. A-1 014679 R Posqedwi pozdrav dragom

JOVE BLAGOJEVI]A
Supruga Ilinka 03461 A-2 G

JOVU STRUNI]A
21.12.1991 - 21.12.2009. Brat Nikola sa porodicom 04279 A-1 M od [umara.

SAVI
A-1 014679 R

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 39 Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 19.12.2009. godine u 67. godini `ivota, nakon te{ke i kratke bolesti preminuo na{ dragi

Dana 18.12.2009. godine zauvijek nas je napustio u 74. godini `ivota na{ mili

STANKO MATI]
Sahrana }e se obaviti u utorak, 22.12.2009. godine, u 12 ~asova na Novom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Iva, sin Slaven, k}erka Branka, snaha Sanela, unuke Martina i Ema, bra}a Sreten i Ranko, te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 03490 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom kolegi i prijatequ, dobrom i plemenitom ~ovjeku

NIKO (@arka) KOPAWA
Sahrana }e se obaviti u utorak, 22.12.2009. godine u 13 ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}eni: sin Miodrag, k}erka Irena, sestra Mira, zet Branko, snaha Daliborka, zet Milovan, unu~ad Marija, Marko, @arko i Ana te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi. B-2 014683 R
Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu

SAVI
od Micinoga. A-1 014679 R Posqedwi pozdrav dragom od Memce.

SAVI
A-1 014679 R Posqedwi pozdrav dragom

NIKI STANKU MATI]U
od Mirka [u{nice sa porodicom. A2-014677-R Posqedwi pozdrav od brata Mom~ila Kopawe sa porodicom. A-1 014683 R Posqedwi pozdrav dragom kumu

NIKI
od brata Milovana Kopawe sa porodicom. A-1 014683 R Posqedwi pozdrav dragom kumu

NIKI
od sestre Mire i zeta Branka. A-1 014683 R Posqedwi pozdrav dragom kumu i prijatequ

SAVI
od porodice Doki}. A-1 014679 R od Krpe.

SAVI
A-1 014679 R

NIKI
od kumova Milosavqevi}a.

NIKI
od kuma Sanija sa porodicom. A-1 014683 R Posqedwi pozdrav dragom bratu

NIKI
od porodica Zrili} i Gitari}. A-1 014683 R Posqedwi pozdrav dragom bratu

STANKU MATI]U
velikom ~ovjeku i iskrenom prijatequ. Porodica ]iprani} A-2 014701 R Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i kolegi

A-1 014683 R Posqedwi pozdrav dragom priki

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i kolegi

NIKI
od porodice Todi}. A-1 014683 R

NIKI
od sestre \uke sa djecom. A-1 014683 R Posqedwi pozdrav dragom bratu

NIKI
od Marinka [arca sa porodicom. A-1 014683 R Posqedwi pozdrav od dragom

SAVI [U[I]U
od radnih kolega "BAWALU^KOG TAKSIJA" A-8 014705 R Posqedwi pozdrav dragom kolegi i prijatequ Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Dispe~erski centar bawalu~kog taksija: Sandra, Tawa, Sawa i Mika 014704 A-4 R Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i kolegi

SAVI [U[I]U

NIKI SAVI [U[I]U
od Radujkovi} Zorana - Lije sa porodicom A-4 014707 R Posqedwi pozdrav dragom od sestre Nevenke Bala} sa porodicom. A-1 014683 R

NIKI
od radnih kolega: Vite, Qubinka i Zdravka. A-1 014683 R

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 20.12.2009. godine u 70. godini `ivota nakon du`e bolesti preminuo na{ dragi

SAVCU SAVI [U[I]U
od Vlade Jaki}a sa porodicom. od ^kaqe sa porodicom. A-1 014685 R Posqedwi pozdrav dragom

ZDRAVKU
A4 014706 R od Marinka [evera sa porodicom.

ZDRAVKO (]ire) STRIKA
1939-2009.

ZDRAVKU
od osobqa kafe bara "NINON" A-1 014703 R

A-3 014703 R

ZDRAVKU
od osobqa kafe bara "LA NINA" A-1 014703 R

Sahrana }e se obaviti 21.12.2009. godine u 13 ~asova na grobqu u Boriku. O`alo{}eni: sin @eqko, unuk Marko, unuka Jovana i snaha Marica, rodbina, kom{ije i prijateqi. A-8 014703 R

40 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 20.12.2009. godine u 51. godini `ivota nakon te{ke i kratke bolesti preminuo na{ dragi
Posqedwi pozdrav dragom Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da se dana 20.12.2009. godine upokojio u Gospodu u 56. godini na{ dragi

MI]I

MILAN (Ilije) MILIDRAG

MILORAD (Jove) LAKI]
Sahrana }e se obaviti u utorak, 22.12.2009. godine u 13 ~asova na grobqu u Mi{inom Hanu. O`alo{}eni: otac Jovo, supruga Radmila, sin Bojan, k}erka Sandra, zet Ogwen, unuka Nata{a, sestra Bo`ica, sestre Mikica i Slavica sa porodicama te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije. B-2 014684 R
Posqedwi pozdrav dragom sinu, suprugu i ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu, puncu i djedu

od strica Bo{ka i strine Dare i wihove porodice. A-3 014684 R Posqedwi pozdrav dragom kumu

Sahrana pokojnika }e se obaviti u ponedjeqak, 21.12.2009. godine na gradskom grobqu Miqevi}i u Isto~nom Sarajevu. Opijelo po~iwe u 13 ~asova u Crkvi Svetog \or|a u Miqevi}ima. O`alo{}eni: pomajka Muhra-Dada, porodice Milidrag, ]orovi}, Mu~ibabi}, Kurtovi} i Banovi}, ostala rodbina i mnogobrojni prijateqi. A-8 E Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

MILORADU SAVI
od kuma Bo{ka i kume Svjetlane sa djecom. A-3 014684 R Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom od tetke Petre Petrovi} sa porodicom. A-1 014702 R

SAVI
od sestre Pave Krkajli} sa porodicom. A-1 014702 R

MI]I

Posqedwi pozdrav dragom priki

MILORADU LAKI]U
od oca Jove, supruge Radmile, sina Bojana i k}erke Sandre sa porodicom. A-8 014684 R Sa bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da je dana 19.12.2009. godine u 78. godini `ivota preminuo na{ dragi

od Sandre, Ogwena i Nata{e. A-3 014684 R Posqedwi pozdrav dragom bratu

SAVI MI]I
od porodice ]iri}. A-1 014684 R Posqedwi pozdrav Bojanovom tati od sestre Goge Radujkovi} sa porodicom. A-1 014702 R

SAVI
od kolege Danka Radujkovi}a. A-1 014702 R

MI]I
od sestre Bobe.

ILIJA (Mate) PRAWI]
Sahrana }e se obaviti dana 22.12.2009. godine u 13 sati na grobqu "Sveti Marko" u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Dragica, k}erka Marica, sestra Mira, bra}a Ferdo i Pejo, zet Rajko, unu~ad Vladimir i Boris i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi. A-8 014680 R Posqedwi pozdrav dragom dragom ocu

A-3 014684 R Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILORADU LAKI]U
od Davora, Svjetlane i drugova iz razreda. 014682 A-1 R

MI]I
od sestre Mikice, zeta Milana i sestri}a Marka. A-3 014684 R

ILIJI PRAWI]U
od k}erke Marice, unuka Vladimira i Borisa i zeta Rajka. A-8 014680 R Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom kumu

Posqedwi pozdrav dragom bratu

MI]I
od sestre Slavice i sestri}a Sa{e. A-3 014684 R

ILIJI PRAWI]U
od porodice Gazi}. A-1 014680 R

ILKI
od Rajka Radusinovi}a sa porodicom. A-1 014680 R

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 41

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u na autoputu izme|u "Ideal pumpe" i "Termo klime". Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Informacije na, tel. 387 65/531-923. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, 4 km od bawe Slatina, plac 1000 m2, asfalt, struja, voda, telefon, grijawe, ukwi`ena, tel. 387 65/513-928. Prodajem ku}u 120 m kvadratnih s centralnim grijawem, gara`om i drugim pomo}nim objektima na placu od tri dunuma u Bawoj Luci na kraju Petri}evca 1/1, tel. 38765/687-451. Prodajem ku}u u Jablanu sa oku}nicom i ~etiri dunuma zemqe povoqno, tel. 387 65/622-173. Prodajem ku}e u Rami}ima 45.000, 105.000 i u Buyaku 105.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. IZDAVAWE Izdajem nenamje{ten sprat ku}e, povr{ine 85 m2, udaqen 3 km od Lakta{a prema Srpcu, tel. 387 65/718-349. dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove, tel. 066/165-323. ZAMJENA Mijewam dvosoban stan, 66 m2, drugi sprat u kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven) u centru ili na u`oj periferiji, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, cijena 1.800 KM/m2, hitno, tel. 065/419-294. Mijewam trosoban stan u Boriku za dvosoban bli`e centru, tel. 065/175911. Mijewam stan u Br~kom za odgovaraju}i u B. Luci, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem supernamje{ten dvosoban stan u centru grada poslovnim qudima 600KM, tel. 387 65/705-460. Izdajem dvosoban stan u centru Gradi{ke. Centralno grijawe, prvi sprat, tel. 38765/846-199, 065/672-835. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, za dva studenta, povoqno, tel. 051/305-892. Izdajem u Boriku u stambenoj zgradi namje{ten dvosoban stan, tel. 065/441-635. Izdajem namje{ten stan kod studentskog centra, tel. 065/068-838. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}u, tel. 065/636-195; 051/212-691. POTRA@WA Tra`im cimera - namje{ten stan, tel. 065/911-060. Potreban stan blizu osnovne {kole u Rosuqama, pla}am stanarinu do 300 KM, tel. 065/363-252. Samac tra`i garsoweru ili jednosoban stan, na u`em podru~ju grada, Obili}evo, Borik, Star~evica, Centar, tel. 065/653-370.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 5.500 m2 zemqe, uz asfaltni put, udaqeno 3 km od Lakta{a prema Srpcu, tel. 387 65/718-349. Prodajem parcelu od 1755 m , Vel. Bla{ko pogodno za vi{e namjena, tel. 051/464-179, 387 66/299-261. Prodajem 1.650 m2 zemqe (dva placa) kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem plac u Trnu, odli~na lokacija, tel. 065/206-349. Prodajem 2.000 m2 parcelu kod Toplane, tel. 065/631-613. Bawa Luka - Prije~ani 1100 m2 (ku}i{te) 1/1 uvedena struja i voda na placu, asfalt, ogra|eno, pomo}ni objekat, vo}e, cijena po dogovoru, tel. 066/847-606; 065/970-068. Prodajem 8 dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543601.

el. podiza~i, ABS, centralna, servo, CD, nove gume, ura|en servis, cijena 7.400 KM, tel. 38765/898-357. Prodajem "reno megan", 2004. godi{te, ful oprema, kao nov, pla}ena carina i PDV, cijena 12.800 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "ford fokus" 1.8 TDCI karavan, 2002. godi{te, pla}ena carina i PDV, u odli~nom stawu, cijena 9.700 KM, tel. 065/040-404. Prodajem “opel vektru”, 1,6 i, 89. g. p., trula vi{wa, aluminijumske felge, CD, cijena 3.700 KM, tel. 065/917-113. Prodajem "fijat tipo" 1,4 IE, crveni metalik, 95. godi{te, u odli~nom stawu, tel. 065/513-894. ZAMJENA Mijewam "nisan terano" 2.7- 2004. god. za ve}i kombi ili mawi "mercedesov" kamion, tel. 387 65/515-052.

USLUGE
OSTALO
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Popravqam ve{ ma{ine, {porete i druge ku}anske aparate, tel. 387 65/322-769. Pronala`ewe podzemnih voda bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Usluge sje~ewa, {temawa i bu{ewa u armiranom betonu, bez pra{ine i vibracija, Bawa Luka, tel. 38766/228620. Usluge kre~ewa, gletovawa, tapete, unuta{we fasade, izolacije i postavqawe rigipsa, laminata, plo~ica, kao i sanacija i adapatacija stambeno poslovnih prostora, tel. 065/343-745. Usluge vodoinstalacije, popravci, od~epqewe odvoda, elektro popravci, ostalo, 00-24 ~asa, tel. 065/882-511; 438-116.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu u centru grada, novogradwa studentkiwi nepu{a~u, upotreba kupatila i kuhiwe, zvati u poslijepodnevnim ~asovima, tel. 051/314-485. Izdajem namje{tenu sobu u Obili}evu, tel. 051/429-662. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 214-858; 065/062-707. Izdajem namje{tenu sobu, ul. Kwaza Milo{a 45 a, Lazarevo 3, tel. 051/327-050. Izdaje se djevojkama studentkiwama dvokrevetna soba, poseban ulaz, centralno grijawe - Borik, tel. 051/315982. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , sedmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice, dobar raspored, povoqno, tel. 38765/885-111. Prodajem dvosoban stan 40m2, II sprat, lift i garsoweru 28m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat, Obili}evo, Krfska ulica, tel. 387 65/208-318. Prodajem stan, 55 m2, u Obili}evu, ul. Sr|e Zlopogle|e, prvi sprat, komplet renoviran, odli~na lokacija, cijena 2050 KM/m2, tel. 065/381-381; 387 65/161-284. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 61 m2, ispod Star~evice sa dvije lo|e, ostava, lift, ~etvrti sprat, Jug Bogdana 76, tel. 051/315-362; 066/137-371. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem na Star~evici trosoban stan, 84 m2, na ~etvrtom spratu ili mijewam za mawi, tel. 065/785-526. Prodajem novu garsoweru 30 m2, i nov dvosoban stan, 52 m2, 2000 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem stan 91 m2 u centru i u nasequ Star~evica, tel. 065/549-687. Prodajem stan 37,42 m2 + ostava, nova gradwa, tel. 065/894-510. Prodajem stan na atraktivnoj lokaciji 36 m2, cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, osmi sprat, Carice Milice 4, tel. 066/779-758. Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Doboju, centar, 39 m2, cijena 44.000 KM, tel. 0033-56-2630261. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice ( kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po

Prodajem "kercher" ma{inu za prawe automobila, topla voda dizel, tel. 387 65/515-052. Prodajem radni sto za u~enika, trideset maraka, tel. 38766/276-859. Prodajem 200 litara stare {qivovice, ja~ine 45 stepeni, cijena 7 KM po litri, tel. 387 65/718-349. Prodajem "zastavin" karabin 30-06 "springfild" i lova~ku pu{ku kal,: 12 povoqno, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/754-093;387 65/410-689. Radi zatvarawa butika prodajem povoqno `ensku konfekciju iz Bugarske, Turske i Indije, tel. 065/ 767-888. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem {qivovicu staru dvije godine, ja~ine 50 stepeni, 8 KM/l,, tel. 051/461-639. Prodajem duwe na veliko za yem kao i rakiju. Cijena povoqna, tel. 065/276-398. Prodajem vagu va`e do 5 kg, tel. 065/588-889. Prodajem radni sto za u~enika - 50 KM, tel. 065/441-115. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu, za dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge, crni mermer, tel. 051/308-613. Prodajem dje~ija kolica, 5 m metalne karni{e, fritezu, ~etiri gume (195 h 65 h 15), vitrinu, sobni stoli}, mali bojler 5 l, ~etiri plasti~ne stolice, pet vrtnih drvenih stolica, tel. 065/811-058.

ZAPO[QAVAWE
Hitno potrebna konobarica za rad u kafi}u u Obili}evu, tel. 065/222395. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period, tel. 065/412-112. Potrebne dvije djevojke za rad u kafi}u u Herceg Novom stan obezbije|en, tel. 00382 68/069-998; 00382 68146160. Ako ste dovoqno vrijedni i ambiciozni - javite nam se! Posao mo`e biti va{! Mo`e i SMS, tel. 065/882209.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovne prostore 30 m2, 43, 44, 68, 168, 185, 216, 360, 700, 1.260, 1.460 m2 u Bawoj Luci, tel. 065/549687. Prodajem halu, tel. 065/631-613. Prodajem poslovni prostor od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u nasequ Rosuqe, tel. 065/371-611. IZDAVAWE Iznajmqujem kancelarijski prostor, iza hotela “Bosna”, Gr~ka ulica, 64 m2, tel. 38765/186-503. Izdajem poslovni prostor 80m2 ul. Branka Popovi}a 56 preko puta "Intereksa", tel. 387 65/663-313. Izdajem poslovni prostor 40-50 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Iznajmqujemo poslovne prostore Gospodska, veli~ine 18, 30, 33, 40, 44, 55 m2 i kancelarije sa namje{tajem, pogodno za predstavni{tva, ima grijawe, klimu i obezbje|ewe, tel. 051/216-384; 065/522-802. Izdajem poslovni prostor pogodan za predstavni{tvo, apoteku, ambulante i kancelariju, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526-532. Izdajem po veoma povoqnoj cijeni, kancelarijski prostor na lokaciji "^ajaveca", Jovana Du~i}a 23 A, tel. 214-945.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "nisan terano", 2,7 2004. god. Cijena 23000 KM, tel. 387 65/515052. Prodajem "kadeta" hitno i povoqno registrovan do 04. 2009, tel. 387 65/768-248. Prodajem “nisan patrol”, 12.2003. g.p., pre{ao 48.000 km, rolbarovi, nove gume, ekstra stawe ili mijewam za pos. prostor uz doplatu, tel. 38765/513-897. Prodajem "fijat tempru" 1.6, benzin, 91. g, aluminijumske felge, radio, siva metalik, povoqno: 2.100 KM, tel. 387 65/629-001. Prodajem plinski viqu{kar yalle 98. god. 1500 kg. H =4.5 m, tel. 387 65/515-052. Prodajem povoqno kamper “fijat”, 90 g. p. ili mijewam za auto, gra|u ili plac uz doplatu, tel. 38765/513-897. Prodajem “punto 1.2”, 02. g. p. registrovan, 44 KW, bord, 2 puta airbag,

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem Pentium4 2.6 sa DVD cijena 130KM. Malo kori{ten LCD monitor 17in~a cijena 120KM. Prodajem P4 na 3.2 GHz, mi{, tastatura, cijena 190KM, tel. 387 65/540-885. Prodajem Pentium4 sa DVD cijena 110 KM. Prodajem LAPTOP P4 odli~no stawe, torba 400KM. Prodajem P4 na 3.2 GHz, mi{, tastatura, cijena 190 KM, tel. 387 65/540-885. Prodajem povoqno dva grobna mjesta (jedno pored drugog) na grobqu u Boriku, tel. 387 65/328-695. Prodajem ku}ni bicikl i steper. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 387 65/516-441 ; 051/216969. Prodajem uqni radijator, dvanaest rebara, {ezdeset maraka, tel. 38766/276-859.

LI^NI KONTAKTI
Mu{karac tra`i djevojku za povremeno intimno tajno dru`ewe. Samo SMS, tel. 387 65/281-523. Momak 33 god. visok, sme| `ivi i radi u Bawoj Luci upoznao bi usamqenu djevojku ili damu za dru`ewe i ozbiqnu vezu. Prvi kontakt SMS, tel. 387 66/746-491. Galantan gospodin zrelih godina iz EU u Bawoj Luci, bez poroka. Rado bi upoznao djevojku - mladu damu, ~istog duha i blage naravi, vitku, lijepog izgleda, tel. 38765/821-831.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

GARA@E
PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u 16 m2 sa uvedenom strujom, u centru grada iza "Ekvator" zgrade, tel. 065/528-528. IZDAVAWE Izdajem gara`u u Rosuqama 15 m2, uz ku}u, tel. 051/304-914.

Telefon:

42 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Vlade Divac je taj zbog koga nosim dres sa brojem 21. On me je do sada najvi{e inspirisao. Ali 21 sam nosio i kada sam prvi put po~eo da igram ko{arku. Aleksandar Mari}, ko{arka{ Partizana
FOTO: ROJTERS

Nenad Milija{ strijelac
Reprezentativac Srbije Nenad Milija{ postigao je prvi gol u pobjedi svog Vulverhemptona nad Barnlijem. Nekada{wi kapiten beogradske Crvene zvezde bio je strijelac u 15. minutu utakmice, da bi kona~nih 2:0 za Vulvse postavio Dojl u 50. minutu.

Uhap{ene dvije osobe u Dortmundu
Wema~ka policija saop{tila je da je dvoje navija~a uhap{eno u Dortmundu za vrijeme proslave 100godi{wice fudbalskog kluba Borusija. Nerede je pravilo oko 200 osoba, od kojih su neki bili pijani, na putu od glavne `eqezni~ke stanice do mjesta gde je bila glavna proslava. Oni su palili i lupali vozila, ali i bacali kamewe na policiju.

Pau Gasol

[panci oslabqeni na Svjetskom prvenstvu
Nekada{wi selektor rukometne reprezentacije Srbije i Crne Gore Veselin Vujovi} vi{e nije trener skopskog Vardara. Rukometna legenda je napustila ekipu {ampiona Makedonije poslije dva poraza od najve}eg konkurenta za titulu, Metalurga. Vujovi} je ranije bio i selektor Makedonije. Defanzivac bawolu~kog Borca Bojan Petri} otputovao je u Belgiju u potragu za inostranim anga`manom. Pro{le godine za ovog igra~a bili su zainteresovani Genk i Mehelen. Da li }e Petri} prona}i anga`man u Belgiji zavisi}e i od Borca, sa kojim ima va`e}i ugovor.

Moje prisustvo nije odlu~uju}e za rezultat takve reprezentacije. [panija ima mnogo dobrih igra~a koji mogu da brane zlato osvojeno prije ~etiri godine, izjavio Gasol
LOS AN\ELES - [panac koga se svi rivali pod obru~ima pla{e, centar Los An|eles Lejkersa Pau Gasol, donio je kona~nu odluku o va`nim stvarima u svojoj karijeri. Stariji od bra}e Gasol u “ispo vi jes ti“ za euro sport.com potvrdio je da “ne}e igra ti za [pa ni ju na Svjetskom prvenstvu u Turskoj“, potom i izrazio `equ “da karijeru zavr{i u Barseloni“, {to je kao bomba odjeknulo u medijima na Pirinejskom poluostrvu.

KARIJERU po~eo u Barseloni
- Reprezentacija je oduvijek za mene bila najva`nija. Ali, da bih nas ta vio da igram dobro kao i do sada, ne~ega moram da se odreknem. Ne mogu vi{e istovremeno da igram kva li te tno na dva fronta. Sam sam odlu~io da ne nas tu pim na Svjet skom

Foto dana

prven stvu - obra zlo `io je svoju odluku Pau Gasol. Na konstataciju da }e to biti veliki gubitak za selekciju [panije koja u Turskoj brani zlato, Pau je imao argument u svoju korist: - Mo je pri sus tvo ni je odlu~uju}e za rezultat takve reprezentacije. [panija ima mnogo dobrih igra~a koji mogu da brane zlato osvojeno prije ~etiri godine - dodao je Gasol. Pri~a se okrenula i ka

klupskoj karijeri velikana koji svoj talenat i znawe trenutno promovi{e u LA Lejker si ma. Ga so la eki pa iz Kalifornije ne `eli da pusti. Plan je da ugovor produ`i do 2014. A onda? - @eqa mi je da se, kad zavr{im posao sa Lejkersima, vratim u Barselonu. Da na mjestu gdje me je svijet upoznao okon~am ko{arka{ku kari je ru. To je vrlo re al na zamisao i mislim da }e tako biti - istakao je Pau Gasol.

Sport je na{ najja~i proizvod
Pliva~ki savez nije ni glasao u ovom izboru za sportistu godine. Nisu iza{li da nas podr`e, nisu ni podneli predloge. To je slika i prilika koliko nas vole i podr`avaju. Imali su obraza da se pojave na dodeli, a ja ne znam za{to. Nisam neko ko pquje, ali primer da je na{ savez na Evropsko prvenstvo u Istanbul poslao sedam qudi iz uprave dovoqno govori. Svako je imao svoju sobu, pla}en put. I na kraju, nema para za na{e pripreme. Ove na{e trenerke, to je sramota. Kao ekipa ne li~imo ni na {ta, gde god se pojavimo. Trenerke koje smo imali izabrali su na prvoj pijaci. Katastrofa, kapice nemaju zastavu. Na{ generalni sponzor nije nam obezbedio ni majice na kojima pi{e Srbija. Kapice nemamo, pozajmqujemo jedan od drugog. Ja imam podr{ku mog sponzora “Arene“, ali ostali... Oni plivaju u ime Srbije i moraju da se u ne~em normalnom pojave na postoqu. Fizioterapeut koga su poslali zaspao je pre finala Ivana Len|era. Nije bilo nikog da ga pripremi. Bili smo uporni da dovedemo mog fizioterapeuta Marka Bukvi}a koji je u Savezu osam godina. Ali, nisu hteli wega da povedu ve} su krenula wih sedmorica. Jednostavno, ne{to mora da se promeni. Ovo je jedini na~in da nas ~uju. Ne odgovaraju na mejlove, izbegavaju pozive, pliva~i ne znaju da li }e imati pripreme... Dokle }e biti tako? Dokle }e ovi glumci i pozeri da nas spu{taju? Ovo je velika reprezentacija, ja nisam jedini koji osvaja medaqe, tu su Na|a, ^aba, Ivan. Ovaj savez i narod zaslu`uju boqe. Smatram da je vreme da dovedemo nekog ko ima veze sa sportom, ~ije ideje imaju logiku. Razo~aran sam i Savezom i Ministarstvom. Stra{no je {to su ovi qudi na tim polo`ajima. Ministarka je izjavila da nismo sportska nacija, a sport je na{ najja~i proizvod.

Milorad ^AVI], srpski pliva~
Ove na{e trenerke, to je sramota. Kao ekipa ne li~imo ni na {ta, gde god se pojavimo

Fudbaler Borusije Dortmund Li Jung Pjo vodio je veliku borbu sa ~lanom Bajer Leverkuzena Arturom Vidalom u posqedwem kolu jeseweg dijela wema~ke Bundeslige.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 43

Skija{i u Alta Badiji vozili veleslalom
FOTO: AGENCIJE

Nova pobjeda ameri~kog boksera

Keli Pavlik odbranio pojas
JANGSTAUN - Amerikanac Keli Pavlik odbranio je titulu svjetskog prvaka u sredwoj kategoriji po verzijama WBC i WBO. On je u “Bigli centru“ u Jangstaunu, dr`ava Ohajo, prekidom borbe u petoj rundi savladao izaziva~a Migela Anhela Espina. Espino je ostvario 11 uzastopnih pobjeda, ali ovog puta ni je iz dr`ao, po {to je bor ba pre ki nu ta u pe toj run di. Prethodno je u ~etvrtoj Pavlik dva puta efektno aperkatom sru{io Espina, a posao je zavr{io serijom koja je stigla rundu kasnije. Na ovaj na~in se Pavlik, popularni “Duh“, vratio u ring poslije zdravstvenih problema, ta~nije infekcije lijeve ruke, zbog ~ega je deset mjeseci bio van ringa. Ovo je bila ukupno 37. pobjeda u karijeri za Amerikanca i prema najavama, idu}i rival bi}e mu Pol Vilijams.

Podvig golmana Wu Xersija

Brodur rekorder
WU YERSI - Kana|anin Martin Brodur postao je rekor der po bro ju uta kmi ca koje je jedan golman odigrao u sjevernoameri~koj profesi onal noj ho ke ja {koj li gi NHL. Brodur je jubilej obiqe`io zabiqe`iv{i 27 odbrana i jednu asistenciju u me~u u kojem su wegovi Devilsi pobijedili Otava Senatorse. Iskusnom ~uvaru mre`e to je bio 1030. nastup, ~ime je prestigao Patrika Roja, koji je igrao 18 sezona. Golman Devilsa igra svoju 16. sezonu, a sve je proveo u Wu Yersiju. Bro dur je pro {le go di ne postavio rekord lige u broju po bje da ko je je za biqe`io golman, ~ime je oborio jo{ jedan Rojev rekord. Trijumf nad Otavom bila mu je 579. Brodur, tako|e, sa Terijem So~akom dijeli prvo mjesto na vje~noj listi sa 103 takmice bez primqenog gola.

Masimilijano Blardone

Blardone do trijumfa pred svojim navija~ima do{ao sa ukupnim vremenom od 2:35,76 minuta, i s predno{}u od 43 stotinke u odnosu na sunarodnika Simon~eALTA BADIJA - Italijan Masimilijano Blardone po bje dnik je ~et vrtog veleslaloma sezone koji je u okvi ru Svjet skog ku pa odr`an u italijanskoj Alta Badiji. Blardone je do trijumfa pred svojim navija~ima do{ao sa ukupnim vremenom od 2:35,76 minuta, i s predno{}u od 43 stotinke u odnosu na sunarodnika Davidea Simon~elija. Tre}e vrijeme ostva rio je Si pri jen Ri {ar iz Fran cus ke, dok je, za hvaquju}i ~etvrtoj poziciji, Aus tri ja nac Bewamin Rajh preuzeo prvo mjesto u generalnom plasmanu Svjetskog kupa. Iza prve ~etvorice plasirala su se dvojica doma}ih skija{a Manfred Melg i Ale ksan der Plo ner, is pred Amerikanca Teda Ligetija i dvojice Norve`ana - aktuelnog osvaja~a Svjetskog ku pa Akse la Lun da Svindala i Kjetila Jansruda, dok je prvu de se to ri cu kompletirao Didije Ki{ iz [vajcarske. 5. Manfred Melg (Italija) + 1,96, 6. Aleksander Ploner (Italija) + 1,97, 7. Ted Ligeti (SAD) + 2,01, 8. Aksel Lund Svindal (Norve{ka) + 2,65, 9. Kjetil Jansrud (Norve {ka) + 2,67, 10. Di di je Ku{ ([vajcarska) + 2,75... Generalni plasman velesla lo ma: 1. Bewamin Rajh (Aus tri ja) 235 bo do va, 2. Ma si mi li ja no Blar do ne (Italija) 230, 3. Ted Ligeti (SAD) 192, 4. Karlo Janka ([vajcarska) 173, 5. Didije Ku{ ([vaj car ska) 162... Plasman Svjetskog kupa: 1. Bewamin Rajh (Aus tri ja) 565, 2. Karlo Janka ([vajcarska) 553, 3. Didije Ki{ ([vajcarska) 436, 4. Aksel Lund Svindal (Norve{ka) 434, 5. Mi ha el Val ho fer (Austrija) 333...

TRE]E mjesto Siprijenu Ri{aru
Takmi~ewe u Alta Badiji se nastavqa danas, kada je na programu slalom, dok }e sqede }i ve le sla lom bi ti odr`an u {vajcarskom Adelbodenu 9. januara. Rezultati: 1. Masimilija no Blar do ne (Ita li ja) 2:35,76 minuta, 2. Davide Simon~eli (Italija) + 0,43 sekun di, 3. Si pri jen Ri {ar (Fran cus ka) + 1,63, 4. Bewamin Rajh (Austrija) + 1,70,

OZBORN-PARADI
Kana|anin Manuel Ozborn-Paradi pobjednik je tre}eg spusta sezone koji je odr`an u italijanskoj Val Gardeni. Ozborn-Paradi je do druge pobjede ove sezone do{ao u vremenu 2:01,27 minuta i za 13 stotinki je nadma{io prvog pratioca, Austrijanca Marija [rajbera. Tre}e mjesto, sa zaostatkom od 25 stotinki, podijelili su Ambrozi Hofman iz [vajcarske i Francuz @oan Kleri.

Svjetski skup u ski-skokovima

Aman opet prvi
ENGELBERG - Tre}eg dana takmi~ewa u ski-skokovima u Engelbergu organizatori i takmi~ari su imali problema sa vremenom, pa je pobjednika odlu~ila prva serija. Najuspje{niji je bio [vajcarac Simon Aman, koji je skokom od 141 metra sakupio 144,8 bodova i tako opet preuzeo lidersku poziciju u generalnom plasmanu. Drugo mjesto pripalo je Norve`aninu Bjornu Ajnaru Romerenu, a tre}i je bio Japanac Daiki Ito. Austrijanac Gregor [lirencauer bio je {esti, ~ime je izgubio ~elnu poziciju u plasmanu. Rezultati: 1. Simon Aman ([vajcarska) 144,8 bodova, 2. Bjern Ajnar Romeren (Norve{ka) 140,4, 3. Daiki Ito (Japan) 132,6, 4. Andreas Kofler (Austrija) 130,9, 5. Mihael Urman (Wema~ka) 128,5, 6. Gregor [lirencauer (Austrija) 126, 6. Tomas Morgen{tern (Austrija) 126, 8. Adam Mali{ (Poqska) 122,7, 9. Martin Koh (Austrija) 119,0, 10. Jan Ahonen (Finska) 117,6...

[vajcarska skija{ica iznenadila u Val d’Izeru

Prvenac Frenci Aufdenblaten
VAL D’IZER - [vajcarkiwa Frenci Aufdenblaten napravila je veliko iznena|ewe trijumfom na drugom su per ve le sla lo mu se zo ne u francuskom Val d’Izeru. Auf den bla te no va je do prve pobjede u karijeri do{la u vremenu od 1:26,43 minuta, i za 23 stotinke je nadma{ila sunarodnicu Na|u [tajger. Tre}e mjesto zauzela je aktuelna osvaja~ica velikog “Kris tal nog glo bu sa“ Amerikanka Lindzi Von. Zahvaquju}i tre}em mjestu Vonova je izbila na ~elo generalnog plasmana Svjetskog kupa, po{to je poslije superkombinacije prvo mjesto dijelila sa Wemicom Marijom Ri{, koja je ovog puta bila tek 21. Dominik @isin ([vajcarska) + 1,07, 6. Mar ti na [ild ([vajcarska) + 1,07, 8. Viktorija Rebensburg (Nema~ka) + 1,10, 9. Andrea Fi{bajer (Austrija) + 1,18, 10. Ingrid @akemo (Francuska) + 1,40 ... Ge ne ral ni pla sman su perveleslaloma: 1. Lindzi Von (SAD) 140 bo do va, 2. Eli za bet Ger gl (Aus tri ja) 124, 3. Na|a [tajger ([vajcarska) 116, 4. Frenci Aufden bla ten ([vaj car ska) 113, 5. Fabijen Zuter ([vajcarska) 90... Plasman Svetskog ku pa: 1. Lin dzi Von (SAD) 581, 2. Marija Ri{ (Wema ~ka) 531, 3. Ka trin Ce tel (Aus tri ja) 384, 4. Eli za bet Ger gl (Aus tri ja) 298, 4. Awa Per{on ([vedska) 298...

VON PREUZELA prvo mjesto u generalnom plasmanu
Dan ranije zbog lo{ih vremenskih prilika odgo|en je spust, a Svjet ski kup se nastavqa veleslalomom u austrijskom Lincu 28. decembra. Re zul ta ti: 1. Fren ci Aufdenblaten ([vajcarska) 1:26,43 minuta, 2. Na|a [tajger ([vajcarska) + 0,23 sekundi, 3. Lindzi Von (SAD) + 0,26, 4. Fa bi jen Zu ter ([vajcarska) + 0,90, 5. Na|a Fankini (Italija) + 1,02, 6.

Najxel Mensel podr`ava Nijemca

[umi mo`e do krune
LONDON - Biv{i {ampion “formule 1” Najyel Mensel vje ru je da se Mi ha el [u ma her mo `e ta kmi ~i ti na vrhunskom nivou, ukoliko dogovori saradwu sa aktuelnim {am pi onom Mer ce des GP-om. - Ne bi me iznenadilo da Mihael konkuri{e za novu titulu. Nije va`no koliko ima{ go di na dok god si pro fe si ona lac, i ma ksi mal no po sve }en onom {to ra di{. [u ma her je ve oma is ku san, talentovan i u formi, a i Mercedes bi mu obe zbi je dio “sja jan pa ket“ sa kojim bi bio konkurentan. Osvojio je mnogo lovora i ne bi trebalo da brine da li }e ga neko pobijediti na stazi - bio je jasan Mensel.

Frenci Aufdenblaten

44 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

PI[E: Slavko BASARA

Igre selektora
Fudbalski savez Republike Srpske }e na sjednici Izvr{nog odbora 25. decembra u Bawoj Luci zauzeti stav u vezi sa prijedlogom kandidata za selektora reprezentacije BiH. Prethodnih dana mogle su da se pro~itaju kontroverzne izjave ~elnika FSRS ili predstavnika bawolu~ke ku}e fudbala u zajedni~kim tijelima FS BiH. Uglavnom se, nekako, pri~a o Bor~etu Sredojevi}u, Dragoslavu Stepanovi}u, Qupku Petrovi}u... To bi trebalo da budu aduti FSRS. Zar nije dosta izraubovanih aduta? Gdje je svje`a krv? Za{to se u krug vrte uvijek ista imena? Da li u FSRS razmi{qaju da pro{ire vidike i afirmi{u pojedine mlade stru~wake pred kojima je budu}nost, a ve} su se dokazali? Ili je sve toliko uvezano u {eme da, jednostavno, “stranci“ nemaju pristupa? Velimir Stojni} i Branimir Tuli} ve} imaju zavidno iskustvo u selektorskom radu. Ali, zar se ne mogu ukqu~iti i ostali treneri srpskih premijerliga{a, klubova iz Prve lige...? Kao prvo ime, na osnovu postignutih rezultata, igra~kog i trenerskog iskustva, ali i pozitivnog profila takmi~arskog karaktera, name}e se ime trenera Rudar Prijedora Darka Nestorovi}a. On, jednostavno, zaslu`uje {ansu. Ili }emo opet napraviti veliki vakuum te degradirati i ovo malo kvalitetnih stru~waka koji rade na fudbalskom podnebqu Srpske? Nije nam namjera da licitiramo, niti da “uti~emo“ na “razmi{qawe“ FSRS u vezi sa selektorom, ali kvalitete posjeduju i Milomir Odovi}, Vlado Jagodi}, Vinko Marinovi}, Zlatko Jelisavac... Ova imena zaslu`uju da se na|u na spisku potencijalnih stru~waka koje FSRS treba da predlo`i za reprezentativne selekcije. Me|utim, prema praksi FSRS je uvijek i{ao linijom maweg otpora, slije`u}i ramenima i podr{kom selektoru koga drugi predlo`e, od Bla`a Sli{kovi}a preko Fuada Muzurovi}a i Mehe Kodre do Miroslava Bla`evi}a. Koga }e to savez iz Bawe Luke predlo`iti 25. decembra? Brzo }emo saznati odgovor!

Savo Milo{evi}

Dragan \uri}

Ve~eras (18 ~asova) izborna sjednica Skup{tine FK Partizan

Prvi put za ~elnu funkciju figuriraju dvije osobe, nekada{wa igra~ka legenda “crno-bijelih“ i sada{wi prvi ~ovjek kluba
BEOGRAD - Partizan }e ve~eras (po~etak u 18 ~asova) na sjednici Skup{tine kluba dobiti predsjednika za idu}e ~etiri godine. Prvi put za ~elnu funkciju figuriraju dvije li~nosti, u Sportskom centru “Te le op tik“ pro gra me }e suo~iti sada{wi prvi ~ovjek “crno-bijelih“ Dragan \uri} i wegov protivkandi dat Sa vo Mi lo {e vi}. Proslavqeni as Partizana Savo Milo{evi} nije javno iznio sve pojedinosti svog programa, ali je najavio da }e wego vim even tu al nim dolaskom u klub sti}i znatna finansijska sredstva. - Ako u ponedeqak dobijem ve }in sku po dr{ku u Skup{tini, ve} u utorak }e na ra~un Partizana u jednoj banci le}i milionski iznosi. Ve} sam razgovarao s veli kim pri vre dni ci ma i predstavnicima nekih inostranih firmi koji su mi rekli da ima ju in te res i da jedva ~ekaju da u|u u Partizan, ali wihova imena ne}u da iznosim pre Skup{tine rekao je Milo{evi}. Optimista je i sada{wi predsjednik “crno-bijelih“ Dragan \uri}, koji ne krije op ti mi zam pred da na{we izbore. gleda}emo da se poja~amo kako bismo u novu polusezonu u{li jo{ ja~i. Klub ne mo`e da `i vi sa mo od pro da je igra~a. Sada{wa uprava, me|utim, samo tako obezbe|uje sredstva, a pred fudbalerima se ne pojavquje zbog velikih dugovawa - kazao je Milo{evi}. Na drugoj strani, iza \uri}eve kandidature stali su nekada{wi ~elnici “crnobijelih“ @arko Ze~evi} i Nenad Bjekovi}, ~iji uticaj u Hum skoj 1, i po red dvo go di{weg odsustva, nije mali. - Po las kan sam ti me. Drago mi je da legende poput Nenada Bjekovi}a govore pozitivno o mom radu, programu i izboru. To je ono {to mi daje dodatnu motivaciju da istrajem i povedem Parti zan pra vim pu tem, onim koji smo trasirali u prethodnom periodu - smatra \uri}.

OBA KANDIDATA kriju programe rada
- Nikada nisam bio gubitnik u `i vo tu i ne ra zmi{qam o ne ga ti vnom ishodu izbora. Treba, ipak, sa~ekati ponedeqak, ali sam siguran da sam pravo re{ewe za Par ti zan. Spre mio sam program, ali ne}u ga iznositi ja vno jer su de le ga ti Skup{tine ti koji bi trebalo prvi da se upoznaju s wim - izjavio je \uri}. Milo{evi}ev adut pred delegatima predstavqa i namjera da sa~uva ekipu na okupu, {to zna~i da bi u Humskoj 1 ostao i Adem Qaji}. - Ukoliko budem predsednik Par ti za na, ni je dan igra~ koji je potreban ekipi ne}e biti prodat. Naprotiv,

Xon Teri trgovac

“Prodao“ novinarima tajnu
LONDON - Kapiten engleske fudbalske reprezentacije i londonskog ^elzija Yon Teri “prodao“ je novinarima, za 10.000 funti, “tajnu” superluksuznog trena`nog centra svog tima. Teri, vrijedan 160.000 funti nedjeqno, bio je “vodi~“ Toniju Brusu, novinaru “News of the world“, koji se predstavio kao ugledni biznismen. Kada je uzeo “smotuqak“ u kojem je bilo 200 puta po 50 funti, Teri je rekao da }e 8.000 dati u dobrotvorne svrhe, dok }e 2.000 funti dobiti ~ovjek koji ga je povezao sa novinarom na tajnom zadatku. On je u trening centar u Kobamu uveo trojicu qudi, iako Karlo An}eloti to ne dozvoqava. Tura po centru trajala je skoro dva ~asa, a Teri je “biznismenima“ pokazao i sobu sa yakuzijima u kojoj su bili Didije Drogba i Mihael Balak.

TANDEM IZOSTAJE
Predsjednik FS Srbije Tomislav Karaxi} i selektor “orlova“ Radomir Anti} su ~lanovi Skup{tine “crnobijelih“, ali, po svemu sude}i, ve~eras ne}e prisustvovati izbornoj sjednici Skup{tine Partizana. Ovim u klubu, a i Karaxi} i Anti}, `ele da izbjegnu pri~u da se Fudbalski savez Srbije mije{ao u unutra{we stvari FK Partizan.

Vojvodina ostaje bez najboqeg fudbalera minule jeseni

Tadi}a `ele Sampdorija i Ajaks
NOVI SAD - Vojvodina bi ve} ove zime mogla da ostane bez jednog od najboqih igra ~a. Mla di fu dbal ski reprezentativac Srbije Du{an Tadi} dobio je “zeleno svje tlo“ od upra ve klu ba i predsjednika Ratka Butorovi}a da u slu~aju da dobije dobru ponudu, kojom bi obje strane bile zadovoqne, napusti “lale“, javio je Mondo. Tadi} se ve} dugo nalazi na meti inostranih klubova. - Zainteresovani su Sampdorija i Ajaks. Razgovori se vode, ali jo{ uvek nema ni{ta konkretno. U slu~aju da dobije dobru finansijsku ponudu, Tadi} }e gotovo sigurno napustiti Vojvodinu pot vrdio je za Mon do me nayer mladog reprezentativca Zoran Pavlovi}. @equ da napusti Vojvodinu i da se doka`e u ja~oj li gi pot vrdio je i Du {an Tadi}. mo, smatram da nema potrebe da se bave mojom problematikom ni da ja wih demantujem. Sada mi je menayer Zoran Pavlovi} - rekao je Tadi} i potvrdio da je bilo razgovora sa Italijanima, ali nije `elio da pri~a o toj temi.

Bajern tjera Italijana

Toni na izlaznim vratima
MIN HEN - Lu ka To ni, ita li jan ski fu dba ler na privremenom radu u Minhenu, bro ji posqedwe da ne u ekipi Bajerna. - I daqe nemamo nijednu konkretnu ponudu za Tonija, da}emo ga i bez ikakve nadoknade, jer nas on sada dosta ko {ta - rekao je sportski direktor Bavaraca Uli Henes.

INOSTRANSTVO novi izazov za mladog igra~a
- Ve} du`e vreme igram u doma}oj Superligi. Moram da priznam da bi mi prijala promena kao novi izazov za bu du }i rad i do ka zi vawe. Vojvodina }e ostati u mom srcu - rekao je Tadi}. Po tom je mla di re pre zentativac Srbije Tadi} otkrio nove detaqe. - Ubrzo }e se sve saznati. Informacija u vezi s mojim neprelaskom u Sampdoriju potekla je od agencije sa kojom sam raskinuo ugovor i, s obzirom na to da vi{e ne sara|uje-

Du{an Tadi}

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 45

Italijanska Serija “A”, 17. kolo

FOTO: AGENCIJE

Tim sa Sicilije kojeg sa klupe predvodi srpski stru~wak Sini{a Mihajlovi} odnio je bodove iz Torina i na taj na~in posqedwe mjesto na tabeli prepustio Sijeni
RIM - Najve}e iznena|ewe 17. kola Italijanske Se ri je “A” pri re di la je ekipa Katanije koja je na gos to vawu sa vla da la Ju ventus rezultatom 2:1. Tim sa Si ci li je ko jeg sa klu pe pre dvo di srpski stru~wak Si ni {a Mi haj lo vi} odnio je bo do ve iz To ri na i na taj na ~in posqedwe mjesto na tabeli prepustio Sijeni. Gosti su po ve li u 23. mi nu tu igre preko Urugvajca Hozea Andre sa Ba ri osa Mar ti ne za koji je uspje{no realizovao penal. U 66. mi nu tu me ~a na 1:1 izjedna~io je Hasan Sali ha miyi}. Ar gen ti nac Marijano Hulio Isko u 87. mi nu tu pos ti gao je dru gi gol za svoju ekipu i slavqe je moglo da po~ne. Pobjeda Sicilijanaca nad Juventusom ujedno je i jedini trijumf gostuju}ih ekipa, dok su u svim ostalim me~evima do ma }i ni bi li si gur ni. Li vor no je gu bio od Sam pdo ri je, ali je go lo vi ma

Tabela
1. Inter 16 11 2. Milan 16 9 3. Juventus 17 9 4. Roma 17 8 5. Parma 17 8 6. Napoli 17 7 7. Palermo 17 7 8. Sampdorija 17 7 9. Bari 16 6 10. Fjorentina16 7 11. \enova 16 7 12. Kjevo 17 7 13. Kaqari 16 7 14. Udineze 16 5 15. Livorno 17 5 16. Lacio 16 3 17. Bolowa 16 4 18. Atalanta 16 3 19. Katanija 17 2 20. Sijena 17 3 3 4 3 4 4 6 5 4 6 3 3 3 2 3 3 7 4 4 6 3 2 3 5 5 5 4 5 6 4 6 6 7 7 8 9 6 8 9 9 11 35:14 23:17 30:21 27:22 22:22 26:24 22:20 21:25 19:15 18:15 28:27 20:19 25:21 19:21 10:19 10:15 17:24 15:25 16:26 17:28 36 31 30 28 28 27 26 25 24 24 24 24 23 18 18 16 16 13 12 12

Radost fudbalera Katanije

To ma sa Da ni le vi ~i ju sa i Nel so na Ri va sa uspio da preokrene rezultat.

ODGO\ENE ~etiri utakmice
Na po li je bez ve }ih pro ble ma do {ao do no va

tri boda protiv Kjeva, dok je Palermo golom Edisona Kavanija do{ao do nove pobjede u {ampionatu. Ovo ko lo os ta }e za pa m}e no po to me {to su ~ak ~e ti ri uta kmi ce od go |e ne zbog lo{ih vremenskih uslova koji vladaju u Italiji.

Re zul ta ti 17. ko la: Ju ven tus - Ka ta ni ja 1:2 (Sa li ha miyi} 65 - Mar ti nez 23 iz penala, Isko 87), Livorno - Sampdorija 3:1 (Rivas 39, Danilevi~ijus 47, 90 - Kasano 15), Napoli - Kjevo 2:0 (Ham{ik 7 iz penala, Kvaqarela 87), Palermo

- Si je na 1:0 (Ka va ni 40), Roma - Parma 2:0 (Burdiso 48, Brigi 90). Sino} su igrali: Inter - Lacio. Odlo `e no: Fjo ren ti na - Milan, Bolowa - Atalanta, \enova - Bari, Udineze - Kaqari.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Hladno i maglovito
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

-2 oC -17 oC

U ponedjeqak ujutro veoma hladno i maglovito, dawu prete`no sun~ano i malo toplije.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Umjereno obla~no i toplije
U jutarwim ~asovima veoma jak mraz, pa }e se temperatura na pojedinim visoravnima i mrazi{tima spustiti do -25 stepeni, ali i u ostalim krajevima veoma hladno, ponegdje i maglovito. Tokom dana malo do umjereno obla~no i toplije. Sredinom dana postepeno naobla~ewe sa juga i jugozapada, a do kraja dana i tokom no}i }e se pro{iriti na ostale krajeve. U Hercegovini i na zapadu, krajem dana mjestimi~no }e biti slabe ki{e. Duva}e slab do umjeren, ju`ni i jugozapadni vjetar, a krajem dana bi}e u poja~awu. Najvi{a dnevna temperatura vazduha od -5 do -2 u planinama, u ostalim krajevima od -1 do 6 stepeni.

Zenica Sarajevo Pale

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

2 oC -14 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 2 7 18 12 -14 -15 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t -23 14 -15 -18 14 -17 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles -8 -5 -1 -2 18

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.20 13.00 15.00 16.00 16.30 Jutarwi program Ka`iprst Vijesti Veliki brat Stawe nacije Vijesti Veliki brat Utisak nedjeqe Veliki brat Vijesti Stawe nacije 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 0.40 Dolina sunca, serija Veliki brat Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Vijesti Veliki brat Saut Park, serija Saut Park, serija Info kanal

21

10

Bez izlaza
Uloge: Masimo Ranieri, Ana Galiena, Simone Korente Re`ija: \or|o Serafini

Wu Xek Siti

RTRS

100
PINK BH

Uloge: Vesli Snajps, Ajs Ti, Alen Pejn Re`ija: Mario Van Pebles

Pojavio se novi soj gangstera; novi neprijateq javnog re da; no va vrsta po ro di ~nog kri mi na la. Film sa puno geto-gangsterske akcije i va`nom porukom.

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Dokaz stvarawa Dnevnik RTS Gost s povodom Vi i sport Kviz Erotski program

Mateo dela Tore direktor velike tekstilne kompanije, Filati Prandi, postaje ve}inski akcionar, na kon {to se `e ni Ka ta ri nom Pran di, k}er kom vla sni ka kom pa ni je. Na kon ne ko li ko kriti~nih godina, kona~no postavqa kompaniju na noge, bore}i se sa jakom inostranom konkurencijom. Svoj plan lansira uz pomo} brata Yulija, {efa marketinga i prijateqa Umberta Amatija, finansijskog direktora. Me|utim, naporan rad ~esto ga odvaja od `ene i djece Dijane i Luke, {to stvara napetost i sva|e me|u wima. Ba{ kada se ~inilo da sve ide na boqe, neo~ekivani doga|aj naru{ava wegov spokoj.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 9.50 10.20 10.40 11.00 11.05 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.10 14.30 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 22.50 23.20 0.10 0.40 1.10 1.50 2.20 2.50 3.10 3.40 4.40 5.30 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Ro|eni pobjednici Herbarijum MTS magazin Frej`er, serija Vijesti U fokusu ^itala~ki klub utorkom Pravila igre, serija Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Pitajte, tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Porodica Nes, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Bez izlaza, film Info profil Profajler, serija Sveti orah, serija Tribunal U fokusu Degrasi - nova generacija, serija Srpska danas MTS magazin Dnevnik U 18 Muzika Sveti orah, serija

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.00 Iksmen, crtani film 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Ple{i ple{i, serija 11.00 Zauvijek susjedi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Survivor 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 20.00 Fajront Republika 21.00 Dosije 22.00 Survivor 23.00 Dobre namjere, serija 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 8.55 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.50 10.55 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Pozitivna energija Pjevajte moje snove Moj ujak Vijesti Visoki napon Vijesti Grijeh wene majke, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Zovem se Erl, serija Zovem se Erl, serija Lova do krova, film Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik Vijesti Oko Lov i ribolov

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 6.40 Agroinfo 7.00 Kuvati srcem 7.30 Garfild, crtani film 7.50 Tri medvjeda, crtani film 8.10 [umska {kola, serija 8.20 Tragom na{e nauke 8.40 Stepeni{te 9.20 Umjetnost u nacionalnoj galeriji 9.40 Ku}a matematike 10.00 Vrele gume 10.30 Total tenis 10.40 Reli 11.00 Sjednica Skup{tine Srbije - program zavisi od trajawa 11.30 Obrazovni program 12.00 Muzika 12.30 An|elov sin 13.00 Trezor 14.00 Karmen Xons, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Tranzionik 17.00 Alternativna medicina 17.30 Razglednica 18.10 Podijum 18.30 Tri medvjeda, crtani film 19.00 Garfild, crtani film 19.20 [umska {kola, serija 20.00 Pregled Premijer lige 21.00 Bostonski advokati, serija 21.40 Obelisk 22.10 Muva, film 23.50 Pono}ni bluz 0.50 Karmen Xons, film 2.30 Trezor 3.30 Pregled Premijer lige 4.20 Pono}ni bluz 5.30 Razglednica

Foks
6.30 7.20 7.50 8.50 10.00 11.00 11.30 12.00 13.10 15.10 15.30 16.40 18.00 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a, serija Slatka tajna, serija Va`ne stvari Vijesti Survivor Wipeout Srebrni soko Vijesti ^ari, serija Survivor Vijesti 18.30 19.00 20.00 21.00 23.30 23.35 0.40 1.10 3.30 4.00 5.00 5.30 Ludi kamen Wipeout Viking Spava~i Vijesti ^ari, serija Survivor @rtva lutalice, film Ukradena sre}a Divqa stvorewa Survivor Va`ne stvari

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Ispod Uskr{weg jezera Plemenska odiseja [akalov dan Istra`ivawe planete Zemqe [ta bi se desilo ako Privid ili stvarnost Ispod Uskr{weg jezera Plemenska odiseja Raj na zemqi Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Istra`ivawe planete Zemqe Avio nesre}e [ta bi se desilo ako 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 4.00 5.00 5.30 6.00 7.00 Privid ili stvarnost ]orkirani u inostranstvu Reskju Ink Najstro`i ameri~ki zatvori ]orkirani u inostranstvu Reskju Ink [ta bi se desilo ako Privid ili stvarnost ]orkirani u inostranstvu Reskju Ink Avionske nesre}e [ta bi se desilo ako Privid ili stvarnost Avionske nesre}e Raj na zemqi

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Mozaik radija 18.00 Vijesti 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

0.00 0.20 0.40 1.10 2.40 3.00 3.10 4.00 4.10 4.40

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 21. decembar 2009. 47

Djeda Mraz se `eni

Policijska pravda

Nova
6.30 Xeki ^en, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.30 Tomica i prijateqi, crtani film 7.50 Bumba, crtani film 8.10 Ezo TV 8.50 Nova lova 10.30 Lude sedamdesete, serija 11.30 Na{i najboqi dani, serija 12.20 In magazin 13.10 Na{a mala klinika, serija 13.50 Najboqe godine, serija 14.50 Kasper, film 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Djed Mraz se `eni, film 22.50 Vijesti 23.10 Zakon brojeva, serija 0.10 Sajnfeld, serija 0.40 Televizijska posla, serija 1.10 Ubojita Xejn, serija 2.00 Nova lova 3.00 Policijska pravda, film 4.40 Zakon brojeva, serija 5.20 In magazin

2100
NOVA

Uloge: Tim Alen, Elizabet Mi~el, Erik Lojd Re`ija: Majkl Lembek

300
NOVA

Uloge: Gec Oto, Enxi Everhart, Jirgen Pro~nou Re`ija: @an-Luis Daniel

Dvojica mu{karaca idu na putovawe za koje misle da ima odredi{te, ali to putovawe ~ini se ipak nema svoj kraj. U pri~u se uplete i supermodel Yejn Vuds koja postane `rtvom otmice zlikovca Sa{e Rubleva. Iz stra{nih ruku otmi~ara spasi je dobar lik Abel. Ni tu pri~a ne zavr{ava, sve se jo{ vi{e zakomplikuje.

Skot Kalvin je bio Djeda Mraz posqedwih osam godina. Wegovi odani patuqci smatraju ga najboqim Djeda Mrazom dosad. Ali Djeda Mraz zapadne u probleme te po~ne da gubi kilograme, kada sazna da je wegov sin ^arli, dospio na listu neposlu{ne djece. Sav o~ajan, u nadi da pomogne svom sinu Skot odlazi ku}i te posao Djeda Mraza ostavqa svojoj zamjeni. Novi Djeda Mraz o~ito ne vidi razliku izme|u dobra i zla i zato znatno ugrozi nadolaze}i Bo`i}. Sada je red na Skotu da poku{a sve da stavi u normalu i pru`i djeci pravi Bo`i}.

K3
9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 11.30 Telekviz 12.00 Vijesti 12.05 Zabrawena qubav, serija 13.10 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Autosprint 16.00 Plej 16.50 Profa, serija 17.40 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Profa, serija 21.00 Potez 22.00 Vijesti 22.30 Fojlov rat, serija 0.00 Vijesti 0.30 Astrologija No}ni program

PINK BH
6.30 Sarajevo na liniji 6.40 Mejd in Bawa Luka 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 10.30 Veliki brat 12.00 Info 12.10 Grand {ou 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Veliki brat 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Kvizbi 19.00 Dok nas smrt ne rastavi, serija 19.30 Veliki brat 20.00 Farma 21.00 Veliki brat 23.00 Ja imam talenat 0.00 Veliki brat 1.00 Wu Xek Siti, film 2.40 Sarajevo na liniji 2.50 Mejd in Bawa Luka 3.00 Sportisimo 3.10 Ja imam talenat 4.10 Film 6.00 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Ozi Bu, crtani film 9.10 Mumijevi, crtani film 9.30 Kineski moreplovac, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Savana, serija 11.00 Qudi sa Menhetna, serija 11.50 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Lajfstajl 13.10 Global 13.40 Indija na raskr{}u 14.10 Vijesti 14.30 Putovawa putovawa 15.00 U~ilica 15.20 Mini portreti slikara 15.30 Be Ha Te bebe 15.35 ^udesni svijet 15.50 Nema problema 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.35 Retrovizor 17.40 Pariz za jedan dan 18.10 Doma}a lektira 18.50 Ozi Bu, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 FIFA World Player 21.00 Na terapiji, serija 21.30 Naked.TV 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Dimenzija vi{e 23.40 Unutarwe carstvo, film 2.50 Na terapiji, serija

HRT 1
5.40 Mir i dobro 6.10 Drugo mi{qewe 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Na vodenom putu 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.40 Normalan `ivot 15.30 Direkt 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Potro{a~ki kod 20.50 ^arolije letewa 21.40 Proces 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 Na rubu nauke 0.50 Zvjezdane staze, serija 1.50 Ksena - princeza ratnica, serija 2.10 Doktor Haus, serija 3.10 Na vodenom putu 3.50 Potro{a~ki kod 4.20 Proces 4.50 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 7.55 Memori 8.00 Mala {kola 8.05 Sveznalica 8.20 Udri mu{ki 9.30 Princ iz Bel Ejra, serija 10.00 Ku}a Velike mame 10.20 Ekskluziv 10.30 Skrivena kamera 11.20 Hot Guys who Cook 11.50 Info 12.30 Rat bendova 15.30 Bestseler TV 15.50 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Ku}a Velike mame 21.00 Ke~eri 22.00 Zakon bra}e, serija 23.00 Border, serija 0.00 Ku}a velike mame 1.00 Ke~eri 2.00 Zakon bra}e, serija 3.00 Zakon bra}e, serija 4.00 Border, serija 5.00 Rat bendova

HRT 2
6.50 7.10 7.30 8.00 8.10 8.20 8.40 9.10 9.50 10.40 11.30 12.20 13.50 14.10 14.50 15.10 Delta, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} ^arobna plo~a Platno boje kist Kratki spoj Slu~aj za ekipu Barz, serija Muzika Slalom (m) Neukrotiva qepota, serija Hugo i Jozefin, film Slalom (m) Zovem se Erl, serija Ksena - princeza ratnica, serija Kod Ane TV vrti} 15.30 15.40 16.10 17.00 18.00 18.10 18.40 ^arobna plo~a Juraj Dalmatinac Zvjezdane staze, serija Na rubu nauke Vijesti @upanijska panorama Uvijek je sun~ano u Filadelfiji, serija Razred, serija Muzika TV Bingo {ou Bitange i princeze, serija Vijesti Doktor Haus, serija Heroji neba, film Porotnici, serija

19.00 19.30 20.00 20.50 21.30 21.50 22.50 0.50

RTL
5.50 6.20 6.40 7.00 7.20 7.50 8.50 11.00 11.20 11.40 12.40 13.20 14.20 16.00 Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Mifi, crtani film Princ iz Bel-Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Astro {ou Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Dadiqa, serija 17.30 Malkolm u sredini, serija 18.00 Rat u ku}i, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Izgubqeno blago Velikog Kawona, film 21.40 Draguq s Nila, film 23.40 Vijesti 23.50 Luda Bo`i}na zvona, film 1.10 Astro {ou

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 11.40 12.00 12.20 12.30 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 Jutarwi program Susreti prve vrste Novosti Poznati Gradske pri~e Skrivena kamera Novosti Zezafon Svijet na dlanu Super ke{ Novosti Bulevar Vitafon Novosti 16.10 Zlatna planeta 17.10 Sponzoru{e, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Koktel 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Tajni spisi FBI o Xeksonu
FBI bi ove sedmice trebao da objavi tajne dokumente o Majklu Yeksonu, pi{u ameri~ki mediji. Spisi su nastali u periodu od 1993. do 2004. godine, a obuhvataju prijetwe i ucjewivawa pjeva~a, kao i kontraverzne slu~ajeve navodnih zlostavqawa djece. Prva takva optu`ba dogodila se 1993. godine. Majklova osiguravaju}a ku}a tada se nagodila sa porodicom dje~aka, a on je oslobo|en svih optu`bi. Drugi put su ga za pedofiliju optu`ili 2003. jer je tokom snimawa dokumentarnog filma “Living with Michael Jackson“ izjavio da ~esto spava sa dje~acima u krevetu. Dvije godine kasnije je oslobo|en optu`bi. Zanimqiva pri~a vezana uz Yeksonove spise dogodila se u avgustu ove godine. Tada je bloger i aktivist Majkl Petrelis iz San Franciska tra`io od FBI informacije o Majklu Yeksonu. Nekoliko dana kasnije dobio je zanimqivo pismo iz FBI u kome je pisalo da mo`e da kupi wihov dosije o Yeksonu. - Prona{li smo oko 591 stranicu koje odgovaraju va{im zahtjevima. Prvih sto stranica vam ne}emo naplatiti, a ako vam po{aqemo sve stranice to }e vas ko{tati 49 dolara - dio je pisma koje je potpisao {ef informacionog odjeqewa i menaymenta pri FBI Dejvid Hardi.

Luda planeta

Izgubio djecu u {umi
Nijemac koji je poveo svoju djecu u {umu kako bi prema tradicionalnom obi~aju prona{li bo`i}no drvce izgubio je sina (7) i k}erku (12) i pokrenuo masovnu potragu za wima. Wema~ki policajci uz pomo} helikoptera pretra`ivali su {umu pored Erlangena kako bi prona{li djecu prije nego {to ih ugroze veoma niske temperature. Djecu, promrzlu, ali u relativno dobrom stawu, na kraju je prona{la slu~ajna prolaznica.

Hipnozom do istine
Policajci u Velikoj Britaniji dobili su neobi~no “nare|ewe“, da se u {to ve}em broju upi{u na kurs Toma Silvera, poznatog ameri~kog hipnoterapeuta, kako bi se izvje{tili u izvla~ewu informacija od osumwi~enih. Polaznici {estodnevnog kursa hipnoze, nau~i}e najnovije metode iz ove discipline, a tro{kove ove neobi~ne obuke snosi}e ministarstvo unutra{wih poslova. Hipnoza }e se koristiti u slu~ajevima kada tradicionalne metode ne budu davale rezultata.

Pozitivna energija “Elektri~nog orgazma“
FOTO: A. ^AVI]

Koncert beogradske grupe “Elektri~ni orgazam“, koji je odr`an u petak uve~e u bawolu ~koj spor tskoj dvo ra ni “Obili}evo“, okupio je veliki broj fanova. Osim “Elektri~nog orgazma“, nastupi li su “KUD Idi jo ti“ i bawolu ~ki bend “Ispad“. Bawolu~ka publika sa odu{evqewem pjevala poznate pjesme “Elektri~nog orgazma“ “Debela devojka“, “Bejbe ti nisi tu”“ Da si tako jaka“, “Zlatni papagaj“... Kon cert je odr`an u okvi ru kam pawe “Podr`imo mlade dok grade!” u organizaciji Grupe za aktivaciju mladih, Partnerskog omladinskog pokreta, Kulturnog centra “Polidrom“ i organizacije “Baterflaj“. A. R.

Umjetno{}u protiv depresije
Istra`ivawe obavqeno u Norve{koj pokazalo je da su mu{karci koji imaju neku kulturnu aktivnost mawe podlo`ni depresiji, javio je Tanjug. Rezultati istra`ivawa na uzorku od 50.000 mu{karaca pokazuju da postoji veza izme|u dobrog mentalnog zdravqa i umjetni~ke aktivnosti (odlazak u bioskop i pozori{te, zanimawe ili bavqewe muzikom i slikarstvom i sli~no).

NEKAD BILO...
Premijera prvog cjelove~erweg crtanog filma u filmskoj istoriji “Swe`ana i sedam patuqaka“ Volta Diznija, odr`ana je na dana{wi dan 1937. godine u Holivudu. Dizni je ekranizovao bajku bra}e Grim koja govori o mladoj Swe`ani koja je pobjegla od zle ma}ehe i na{la uto~i{te kod sedam patuqaka. “Swe`ana i sedam patuqaka“ je deseti najkomercijalniji film 20. vijeka. Volt Dizni je bio ameri~ki filmski producent, re`iser, scenarista i animator. Bio je i crta~ strip svezaka i novinskih stripova, stvorio je zabavni park Diznilend, a zajedno sa svojim bratom Rojem Diznijem je osnovao Produkciju Volta Diznija, danas poznatu kao Kompanija "Volt Dizni".

POSQEDWA
Ozi Ozborn mrzi Bo`i}
Biv{i pjeva~ “Black Sabbatha“ Ozi Ozborn izjavio je da ne voli praznike. - Mrzim Bo`i}. Sve staje. Dok sam pio, Bo`i} je bio dobar izgovor da dvije sedmice budem pijan. Sad vi{e ne pijem, pa ga mrzim - izjavio je Ozi za “Sunday Express“. Pjeva~ ka`e kako mu je ovo ve} sedma godina kako se ne drogira i ne pije. Zavisnost o kokainu, heroinu i alkoholu zamijenio je zavisno{}u o ~aju. O svemu tome }e pisati u novoj autobiografiji “Ja sam Ozi”. Po{to pati od disleksije, poreme}aja koncentracije i mawka samopouzdawa, pisawe mu je i{lo vrlo te{ko.

Premijera "Swe`ane i sedam patuqaka"

]iro qut zbog godina
Miroslav ]iro Bla`evi}, doju~era{wi selektor fudbalera BiH, ve} na promociji u novog trenera [angaja u{ao je u sukob sa kineskim novinarima. Problem je nastao kada ga je jedan predstavnik “sedme sile“ pitao za godine. - Ko je rekao da imam 75 godina?! I kakve to ima veze s poslom kojim se bavim? Budite uvjereni da }u ja dati sve od sebe da [angaj opet bude najboqi klub - odgovorio je ]iro.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Xaji} boravio u Bawoj Luci
FOTO: A. ^AVI]

strane 2. i 3.

AKCIJA "GLASA SRPSKE"

KO[ARKA
Prvenstvo BiH za mu{karce

RUKOMET

Leotaru pripao derbi za~eqa

strana 10.

Izbor najboqih sportista RS

RS Srpske

Mitar Mrdi} ~eka nasqednika
strane 8. i 9.

Zdravko Mili}evi} najavquje boqe dane
strana 12.

2 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SPORT
FOTO: A. ^AVI]

Rekli su o Xaji

Velimir Sombolac:
Pro slavqeni fu dba ler Par ti za na i osva ja~ zla tne olimpijske medaqe iz Ri ma 1960. go di ne Ve li mir Som bo lac izu ze tno po {tu je i ci je ni lik i djelo Dragana Yaji}a. - Ri je~ je o is tin skom prijatequ, ~ovjeku fudbala, qudi ni. S po no som `elim da istaknem da je u prvom debiju na vje~itom derbiju Zvezda - Partizan moj di rek tni pro ti vnik bio upra vo Yaji}. Jo{ kao dje ~ak po ka zi vao je van se rij ski ta le nat. Od ta da, pa sve do da nas, s wim sam os tao pri ja teq, pogotovo sada kada je prema wemu napravqena velika ne prav da - is ta kao je Sombolac.

Darko Nestorovi}:
Trener fudbalera Rudar Pri je do ra Dar ko Nestorovi} je nastupao za ^elik, a u jednom momentu je bio i blizu dresa Crvene zvezde. - Zbog Yaji}a sam po~eo da navijam za Crvenu zvez du i po ~eo da igram fudbal. Rije~ je o rijetko dobrom ~ovjeku, pri ro dnom go spo di nu koji je pomogao mnogim qudima. Nadam se i vjerujem da }e se nepravedni sud ski pro ces protiv wega okon~ati u wegovu korist i da }e se vratiti u fudbal, u svoju Zvez du. Na dam se da }e opet od kluba napraviti mo }an tim, jer Yaja je ~ovjek kojeg treba wegovati i ~uvati kao istinsku le gen du, a ne podmetati mu klipove u to~kove - rekao je Nestorovi}.

Detaq sa dru`ewa u restoranu "Romanov"

Nikoqdanski susret ~elnika FK Borac i Dragana Xaji}a
U Bawoj Luci sam bio posledwi put pre vi{e od osam godina, kada je Zvezda gostovala 2001. Tada sam bio i gost na otvarawu [kole fudbala koja nosi moje ime, rekao Xaji}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Oliver Jandri}:
Je dan od na jis ku sni jih fu dba le ra bawolu ~kog pre mi jer li ga {a Oli ver Jandri} o Draganu Yaji}u pri~a sve u superlativu. - Sam nadimak “Yaja naci ona le“ mno go to ga go vo ri. On je si no nim za Crve nu zvez du i us pjeh. Istinski se posvetio fudbalu i `ao mi je {to ga je za de si la tu `na `i vo tna pri~a, ali se iskreno na dam da }e on iz sve ga toga iza}i kao pobjednik. To je uvijek i bio. Wegov do la zak u Bawu Lu ku i posjeta Borcu je dokaz da je ostao veliki gospodin koji po{tuje vrijednosti, ali isto tako da i Borac po{tuje velike i iskrene pri ja teqe {to Yaja ne sumwivo i jeste - istakao je Jandri}.

BAWA LU KA - Sta ro vjerovawe ka`e, a sada{we vrijeme potvr|uje da drugarstvo koje se sklo pi na Svetog Nikolu je - istinsko prijateqstvo. Je dno ta kvo sklopqeno je u su bo tu, u bawolu ~kom restoranu “Romanov“, na dan jednog od najve}ih pravoslavnih svetaca, izme|u legendar nog Dra ga na Yaji }a i ru ko vod stva Fu dbal skog kluba Borac. Bez obzira na snijeg, uz koji obi~no sti`u i darovi, bawolu~ki premijerliga{ je dobio najve}eg prijateqa kojeg je samo po`eqeti mogao. - Sneg mi ne pravi nikakav problem. Naprotiv volim ga, kao i prirodu i nije mogao da me spre~i da do|em pri ja teqima u po se tu, da }askamo, naravno o fudbalu - u dahu je istakao Yaji} je

~is tio odi je lo od bi je lih pahuqa ulaze}i u ve} pomenuti restoran. Yaji} je stigao u dru{tvu pri ja teqa, La za ra i Dragana Radanovi}a, a ugostili su ga predsjednik Mi}o Milovanovi}, direktor Ra dmi lo [i po vac i ~lan Upra vnog odbo ra Bor ca @eqko Kopawa. Fudbal je bio glavna tema... - U Bawoj Lu ci sam bio posledwi put pre vi{e od osam go di na, ka da je Zvez da go s to va la 2001. Ta da sam bio i gost na otvarawu [ko le fu dba la ko ja nosi moje ime. Kao i tada i sa da sam po ~as tvo van {to sam do{ao me|u prijateqe, moju bra}u - rekao je Yaji}. Kroz opu{ten razgovor i smi jeh ~el ni ci Bor ca su kroz pitawa tra`ili odgovore od Yaji}a kako se danas osje }a po sli je svih

`ivotnih turbulencija, {ta planira u budu}nosti... - Fudbal je moj `ivot. Tu sam da iskustvom i savetima pomognem koliko mogu. Nastoja}emo da Crvena zvezda i Bo rac u bu du }nos ti ima ju korektnu saradwu - istakao je “Yaja nacionale“. Direktor Borca Radmilo [i po vac za hva lio je Yaji}u koji je u sklopu privatne posjete Krajini i Repu bli ci Srpskoj iz dvo jio vrijeme da bude na{ gost. - Vidjeli smo u Yaji}u spre mnost i `equ da nam savjetima i bogatim iskustvom po mo gne u odre |e nim stvarima kako bismo mogli ostvariti zacrtane, evropske ambicije. Ve} idu}e sedmi ce tre ba lo bi da dogovorimo termin sastanka delegacija Crvene zvezde i Bor ca. Na {a `eqa je da u prvom planu “snimimo“ na ko ji na ~in fun kci oni {e

Zvezdina fudbalska {kola. Tako|e, `eqa nam je da sagledamo i normativne akte beo grad skog klu ba, pre ma kojima bismo i mi, uz minimalne dorade, napravili organizaciju u na{em klubu rekao je [ipovac.

USKORO sastanak delegacija Zvezde i Borca
Predsjednik bawolu~kog premijerliga{a Mi}o Milovanovi} je istakao da }e prijateqstvo Borca i Yaji}a trajati beskona~no dugo, zauvijek. - Siguran sam da je Draga nov osje }aj bio da smo srodni u razmi{qawu i zato je do {ao u Bawu Lu ku. Poslije razgovora s na{om najve}om fudbalskom legendom ubije|en sam da se wegova `i vo tna i spor tska fi lo zo fi ja po du da ra sa filozofijom qudi koji vode Borac. Yaji} je uspio, a svi vjerujemo da }e i Borac istakao je Milovanovi}. Kada su susreti qudi iz Bor ca i Zvez de u pi tawu, uvijek nezaobilazna tema je fi na le Ku pa Ju go sla vi je odigrano 11. maja 1988. godine. tada je Borac u{ao u istoriju kao jedini drugoliga{ koji se domogao peha ra Mar {a la Ti ta sa vla dav {i Crve nu zvez du (1:0) na ta da{wem sta di -

onu JNA golom Senada Lupi}a u 60. minutu. Yaji} o tom ne za bo ra vnom fi na lu ka`e: - Ovo do sada nikome nisam pri~ao, ali kada sam video ka ko na{ tre ner priprema igra~e za taj susret predosetio sam poraz. Bio je to fudbalski instinkt. Na`alost, bio sam u pravu da ne }e mo osvo ji ti trofej. Prvo poluvreme sam gledao na televiziji u kancelariji na stadionu, a za vreme drugog sam bio u autu na putu prema ku}i. Kasnije sam do{ao na banket i ~estitao Borcu na zaslu`enoj pobedi - prisjetio se Yaji}. Po sli je vi {e ~a so vnog razgovora, ~elnici Borca i Dragan Yaji} su se rastali uz stisak ruke, uz rije~i do skorog vi|ewa. pri izlasku iz restorana “Romanov“, me|u snije`ne pahuqice koje su sve ja~e padale, Yaji} je poru~io: - Do}i }u opet. Ovde, kao ret ko gde, imam is tin ske prijateqe! Vrlo brzo sni jeg je za trpao tra go ve gu ma yipa u kojem se Dragan Yaji} odvezao kod prijateqa Radanovi}a na krsnu slavu, a ~elnici Borca su, svako svojim putem, krenuli s istim namjerama. Restoran “Romanov“ je ostao kao svjedok jednog iskrenog, sklopqenog prijateqstva.

DRES I [AL NA POKLON
Direktor Fudbalskog kluba Borac Radmilo [ipovac uru~io je Draganu Xaji}u dres Borca sa brojem 11 i wegovim prezimenom na le|ima, kao i klupski {al i kalendar za 2010. godinu. Zauzvrat Xaji} je potpisao autogram na dvije lopte koje }e ubudu}e da stoje u trofejnoj sali na Gradskom stadionu. - Ovi poklo ni su mi izuze tno dragi - re kao je krat ko Xaji}.

[ipovac, Xaji} i Milovanovi}

GLAS SPORT poned jeqak, 21. decembar 2009. 3

Dragan Xaji}, legendarni fudbaler i funkcioner Crvene zvezde
FOTO: A. ^AVI}

Podr{ka koju sam dobijao iz Bawe Luke i Republike Srpske u najte`em `ivotnom periodu mi je mnogo zna~ila. Dobio sam je i od samog vrha Srpske. Dala mi je krila da pobedim nepravdu, rekao Xaji}
RAZGOVARAO: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Dragan Yaji} - ~ovjek gromada, Zvezda{ i Srbin. Od glave do pete. Fudbalska legenda, qudina, ~ovjek kojem je u posqedwe dvije godine nane se na to li ka {te ta i ne pravda, ali... Samo jaki mogu da izdr`e sve neda}e i pobijede nepravdu. Dodu{e, “Yaju nacionalea“ jo{ uvijek poku{avaju da sapletu, predriblaju, ali nekada najboqe fudbalsko lijevo krilo svijeta je omiqen me|u narodom, fudbalskim svijetom, obi~nim gra|anima. Vidjelo se to tokom posjete Dragana Yaji}a Lakta{ima i Bawoj Luci, razgovorima sa ~elnicima dva premijerliga{a, Lakta{a i Borca. - Podr{ka koju sam dobijao iz Bawe Luke i Republike Srpske u najte`em `ivotnom periodu mi je mnogo zna~ila. Dobio sam je i od samog vrha Srpske. Dala mi je krila da pobedim nepravdu. Nadam se da }e sve biti kako treba. Svaka izjava i re~ podr{ke dala mi je dodatnu snagu da se borim s neda}ama. Verujem u Republiku Srpsku kao {to je ona verovala u mene. Tako|e, podr{ka “Delija“ mi mnogo zna~i. Lep je ose}aj kada 20.000 ili 30.000 qudi skandira va{e ime - po~eo je razgovor za “Glas Srpske“ legendarni Dragan Yaji}. GLAS: U Republiku Srpsku ste do{li kao gost, na slavu kod prijateqa Radano-

vi}a, Lazara i Dragana. To ste iskoristili da posjetite dva kluba, Lakta{e i Borac. Va{i utisci? YAJI]: Pripadam fudbalu svim svojim bi}em i dolazak u Krajinu i Srpsku iskoristio sam da se upoznam s qudima u dva premijerliga{ka kluba. Putem sportske {tampe pratim de{avawa u fudbalu BiH i mogu da vam ka`em da sam dobro upoznat sa stawem. GLAS: Lakta{i su poslije zavr{ene jeseni posqedwi, a Borac drugi. Va{ komentar? YAJI]: Nadam se da }e se Lakta{i konsolidovati i spasiti, odnosno izboriti za opstanak u dru{tvu najboqih. Kada je Borac u pitawu izuzetno sam sre}an {to se klub velike tradicije, ugleda i renomea vratio na staze uspeha i {to ima veliku {ansu da se domogne evropske scene. Borac ima dobru priliku da izbori plasman na me|unarodnu scenu. Klubu je potrebna podr{ka, jer Borac je za Kraji{nike i Republiku Srpsku ono {to je moja Crvena zvezda za Srbiju. GLAS: Razgovarali ste sa ~elnim qudima Borca, o ~emu konkretno? YAJI]: Moja trenutna pozicija mi ne dozvoqava da se aktivno bavim bilo kakvim funkcijama u fudbalu. Ali, o~ekujem da proces koji se vodi protiv mene bude zavr{en u moju korist. Posle toga }u da vi-

Dragan Xaji}

dim {ta i kako, kuda daqe. Razgovarao sam s qudima iz Borca i, koliko mogu, savetima i dijalogom da pomognem u ostvarewu ambicija, a one su, koliko sam video, evropske. GLAS: Mo`e li Borac, po va{em mi{qewu, u Evropu? YAJI]: Kod ~elnika kluba sam video raspolo`ewe i voqu i pomo}i }u im svojim iskustvom koliko to od mene budu tra`ili. Borac je klub prema kojem imam posebne simpatije i svima nama je u interesu da iza|e u Evropu. Da bude jak.

POSEBNE simpatije prema Borcu
GLAS: Lakta{i su vam ponudili mjesto po~asnog predsjednika? YAJI]: I u Lakta{ima imam mnogo prijateqa i jednog dana vrati}u se u fudbal. Sada ne mogu da prihvatim nijednu funkciju dok se protiv mene vodi nepravedan sudski proces. GLAS: Crvena zvezda je jesewi {ampion, a vi ste se vratili na “Marakanu“. U pro{losti ste bili nepo`eqni u va{oj Zvezdi? YAJI]: Skoro tri godine nisam i{ao na stadion. U stvari, i kada odem na “Marakanu“, a to je bila retkost, ne-

kada{wi ~elnici kluba su me nekako popreko gledali kao da su hteli da ka`u da nisam po`eqan u klubu. Na svu sre}u, to vreme je pro{lo. GLAS: Novo rukovodstvo predvo|eno predsjednikom Vladanom Luki}em “normalizovalo“ je stawe u klubu i od Zvezde koja je u jednom momentu bila na posqedwem mjestu, {to je bilo neshvatqivo, “crveno-bijeli“ su stigli do jesewe krune. Da li se Zvezda izvukla iz ponora? YAJI]: Po meni jeste. I dobro je da je ovo rukovodstvo spre~ilo pojedince da privatizuju klub i uni{te ga. Zvezda je fudbalski simbol Srbije i celokupnog srpskog naroda. Institucija koju svi moramo da po{tujemo. GLAS: Da li “crveno-bijeli“ mogu da skinu Partizan sa pijadestala? YAJI]: Iskreno se nadam. Malo ko je verovao da }e gotovo anonimni igra~i da ostvare ovaj uspeh i osvoje jesewu titulu. Me|utim, pred Zvezdom je tek sad mukotrpan posao na prole}e. U Partizanu }e imati opasnog takmaca bez obzira na to {to ima tri boda prednosti. Tek u drugom delu svi }e da se namera~e na lidera. A jedino je uspeh osvajawe trofeja. Zvezda jednostavno mora da bude {am-

pion. I ne samo to. Ve} da igra i zapa`enu ulogu u Evropi. GLAS: To }e i}i malo te`e? YAJI]: Zvezda mora da na me|unarodnoj sceni gradi svoj imiy i da se vrati na nekada{we pozicije koje su joj pripadale u evropskom fudbalu. To se mo`e ukoliko se osvajaju trofeji na doma}oj sceni koji su jedini merodavni parametri uspeha. GLAS: Mo`e li Zvezde opet na krov Evrope? YAJI]: Pro}i }e puno vremena da se to desi. Ona generacija iz Barija 1991. godine je trenutno neponovqiva. Osim toga, ni Crvena zvezda ni Partizan ne mogu da zadr`e jedan tim na okupu vi{e godina. Proces stvarawa evropskog {ampiona je dug i mukotrpan, te`ak je to posao. Mi smo pre 18 godina imali sna`an tim, ali trebalo je mnogo toga da se poklopi pa da pokorimo Evropu. GLAS: [ta mislite o regionalnoj fudbalskoj ligi? YAJI]: Mislim da je wena realizacija daleko jer navija~i nisu za to, a u fudbalu je navija~ka masa mnogo ve}a, te`e je kontrolisati. Tu ligu zagovaraju klubovi, ali ne smeju da iza|u u javnost s konkretnim predlozima. GLAS: Za vreme hap{ewa obavqali ste funkciju direktora reprezentacije Srbije. Ho}ete li se vratiti u savez? YAJI]: U fudbal ho}u, a reprezentacija je plasmanom na Mundijal ostvarila uspeh, nadam se da mo`e u Ju`noj Africi i ne{to vi{e da napravi. Stojim na raspolagawu u svakom slu~aju, ali ni po koju cenu ne bih `eleo da remetim trenutnu atmosferu u FS Srbije i reprezentaciji koja je sjajna i protkana plasmanom na najve}u

Li~na karta
Ime i prezime: Dragan Xaji} Datum i mjesto ro|ewa: 30. maj 1946. godine u Ubu Klubovi: Crvena zvezda, Bastija. Nastupi i golovi za Crvenu zvezdu: 615 (292) Reprezentacija Jugoslavije: 85 (23) Po~etak karijere: 6. maj 1963. protiv Budu}nosti (17 godina) Zavr{etak karijere: 28. maj 1978. godine protiv Vele`a Najboqi igra~ Srbije i Crne Gore u posqedwih 50 godina
svetsku fudbalsku smotru. GLAS: Koliko, u stvari, po vama, “orlovi“ mogu da urade na Svetskom prvenstvu? YAJI]: Imamo odli~nog selektora, Radomir Anti} je odli~no ukomponovao tim. Na{i reprezentativci nastupaju u najboqim evropskim klubovima, nosioci su igre i taj kvalitet pokazuju u reprezentaciji. Iskreno, mislim da Srbija mo`e mnogo na idu}em Svetskom prvenstvu. Treba i}i od utakmice do utakmice. GLAS: U posqedwe vrijeme Srbija ima problem sa huliganima. Va{ komentar? YAJI]: Digla se velika halabuka vezano za to, ali, po meni, boqe bi bilo da se vi{e pi{e o reprezentaciji i uspehu, Svetskom prvenstvu. Naravno, ja sam za apsolutni red. Me|utim, treba odvojiti istinske navija~e od huligana. Wih ima mnogo vi{e i dolaze na stadione da bodre voqene klubove.

Zvezdine zvijezde
GLAS: Da li je Dejan Stankovi} {esta Zvezdina zvijezda? XAJI]: Te{ko je na to dati korektan odgovor, ali je ~iwenica da igra~i sada mnogo mawe vremena provedu u Zvezdi nego pre. Svih pet zvezda me|u kojima sam i ja nosili smo “crveno-beli“ dres vi{e od deset godina. Moj predlog je bio da celokupna ekipa iz Barija 1991. godine bude {esta Zvezdina zvezda, ali taj predlog nije pro{ao. Verovatno }e ~elnici kluba doneti ispravnu odluku kada se pojavi neko ko zaslu`uje ovu laskavu titulu.

4 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SPORT
FOTO: ARHIVA

Vlado Jagodi}, trener kadeta “crveno-plavih“

U dosada{wih 15 utakmica isprobao sam 27 igra~a i neki su se dokazali, a neki nisu. Najve}e bogatstvo je u tome {to imamo ~etiri-pet dje~aka iz drugih klubova koji }e se na proqe}e na}i na {irem spisku, rekao Jagodi}
PI[E: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com

BAWA LUKA - Fudbalski klub Borac ne ostvaruje sjaj ne re zul ta te sa mo u seniorskoj kategoriji. Kade ti eki pe sa Grad skog stadiona poslije 15. kola u gru pi sje ver na la ze se na drugoj poziciji iza tuzlanske Slobode, dok su juniori u svo joj kon ku ren ci ji tre}i. Na klupi kadeta nalazi se Vla do Ja go di}, po zna to tre ner sko ime, ko ji je u {am pi ona tu BiH 2008/09. prvi tim doveo do visokog ~etvrtog mjesta u Premijer ligi BiH, najboqeg do tada u istoriji Borca kada je bh. elita u pitawu. - Po {to je eki pa tek u formirawu i sastavqena je od dva godi{ta, dje~aka ro|enih 1993. i 1994. godine, i vi {e sam ne go za do voqan

re zul ta ti ma. O~i gle dno je da imamo veliki broj kvalitetnih igra~a na koje }e u budu}nosti mo}i ozbiqno da se ra~una - rekao je Jagodi}. Prema wegovim rije~ima, Borac mora da bude “centra la“ ko ja }e us mje ra va ti talente iz svih bawolu~kih klubova.

NEIZVJESTAN ostanak u Qubi}u
- Velika je stvar {to sada mo `e mo da na pra vi mo dodatnu selekciju. U dosada{wih 15 utakmica isprobao sam 27 igra~a i neki su se dokazali, a neki nisu. To je sasvim normalno, ali ni{ta tra gi ~no. Naj ve }e bogatstvo je u tome {to imamo ~e ti ri-pet dje ~a ka iz drugih klu bo va ko ji }e se na proqe}e na }i na {i rem spisku. Redovno pratim susrete na svim terenima u regi onu i uspos ta vi li smo dvosmjernu saradwu koja }e sasvim sigurno svima donijeti korist - dodao je Jagodi}. Ni dan-da nas ni su po zna ti ta ~ni ra zlo zi za wegovu smjenu na klupi prvog tima. Tada{wi prvi ~ovjek Spor tsko-fu dbal skog pre du ze }a Bo rac Mi lo rad Jaweto vi} odlu ~io je da promijeni trenera iako je Jagodi} sa Borcem ostvario sjajan rezultat. - Mno go sam ra zo ~a ran na ~i nom na ko ji sam oti {ao, ali ta ko je odlu ~i lo tada{we rukovodstvo. Moja neostvarena `eqa bila je da sa Borcem iza|em na me|una-

Ponude
Kada je oti{ao s klupe prvog tima Borca, Vlado Jagodi} imao je nekoliko interesantnih ponuda. Ipak, odlu~io je da ostane. - Borac mi je uvijek na prvom mjestu, a sada moram da razmislim {ta i kako daqe, ali ne krijem da mi je ciq da ponovo radim kao prvi trener u nekom od klubova u Premijer ligi BiH. I sada imam nekoliko interesantnih ponuda od ekipa izvan granica BiH, ali prvo moram da dobro sve odva`em i izaberem najboqe rje{ewe - istakao je Jagodi}.

rodnu scenu i nedostajao je sa mo je dan ko rak. Osvo ji li smo naj vi {e bo do va na proqe}e, igrali najqep{i fudbal, ali smo na kraju nesre}no zavr{ili ~etvrti istakao je Jagodi}. Mnogi fudbalski stru~waci sla`u se da je u toj sezo ni se le kto van odli ~an tim u kome se i danas nalazi ve}ina igra~a. - Naravno da mi je drago {to Borac posti`e odli~ne re zul ta te u Pre mi jer li gi BiH. I sada okosnicu tima ~ine prvotimci koji su nosili teret u {ampionatu kada sam ja bio trener i logi~an slijed stvari je da se nastavi tamo gdje se stalo. Pored toga, fudbalska Bawa Luka pokazala je da `eli jak klub, {to pot vr|u je do las kom na Grad ski stadion - naglasio je Jagodi}. Upo re do sa ka de ti ma Bor ca, ovaj fu dbal ski stru~wak radi i u prvoliga {u Re pu bli ke Srpske, prwavorskom Qubi}u, koji se na la zi na posqedwem mjestu. - Klub sam preuzeo u te{kim uslovima, a jo{ uvijek nisam odlu~io ho}u li tamo ostati i na proqe}e. Te{ko je raditi paralelno i ne mogu da se maksimalno posvetim ni je dnom po slu. Qudi iz Prwavo ra `e le da Qubi} ostane u elitnom rangu Srpske, ali su o~igledno lo{ rad i selekcija utica li na ne dos ta tak re zultata u prvom dijelu prvenstva - zakqu~io je Vlado Jagodi}.

Vlado Jagodi}

Turnir u malom fudbalu “Zvornik 2009“

Po~ele pripreme za proslavu 100 godina Slobode iz Novog Grada

“Napoliju“ pehar
ZVORNIK - Ekipa Kafe bar “Napoli“ iz Bratunca pobje dnik je tur ni ra u ma lom fu dba lu “Zvor nik 2009“. Ovoj ekipi pripala je i nagrada od 5.000 maraka, pehar i zahvalnica organizatora. Lak{e nego {to se o~ekivalo Bratun~ani su u finalu turnira, na kojem je u~estvovalo 16 ekipa, sa 5:0 pobijedili ekipu Buk prometa. Po dva gola postigli su Kvr`i} i Gavri}, dok je jedan pogodak postigao golman Bogdanovi}. U utakmici za tre}e mjesto ekipa Sport Visiona pobijedila je Safran sa 5:2. Strijelci za Sport Vision bili su Arnaut dva, Pavlovi}, Vasi“NAPOLI“ 5 (2) li} i Simiki}, a za Safran BUK PROMET 0 (0) Tomi} i Eri}. Za naj boqeg igra ~a turStrijelci: 1:0 Kvr`i} u 6, 2:0 Gani ra pro gla {en je Sr|an vri} u 13, 3:0 Kvr`i} u 24, 4:0 Gavri} u 26, 5:0 Bogdanovi} u 38. Savi} iz ekipe Sport Visiminutu. ona, a najboqi strijelac je Dvorana: RSC Zvornik u Zvorniku. Zoran Kvr`i} iz ekipe NaGledalaca: 100. po li ja ko ji je pos ti gao 10 Sudije: Vladan Mati}, Velibor Vidakovi} (Zvornik). golova. Ti tu lu naj boqeg gol ma na NAPOLI: Bogdanovi}, Be}arevi}, ponio je Dragan Bogdanovi} Stjepanovi}, Gavri}, Staji}, Bogi~eiz ekipe Napolija. Najboqi vi}, Jovanovi}, Kvr`i}, Ranki}, Guji}. igra~, stri je lac i gol man BUK PROMET: Jawi}, Stevanodobili su nagrade sponzora, vi}, Jovanovi}, Gaji}, Zelenovi}, pehare i zahvalnice. Mi}i}, Jawi~i}, Vi}anovi}, Rekanovi}. D. G.

Premijer RS na ~elu Odbora
NOVI GRAD - U Novom Gra du su odr`a vawem kon stitutivne sjednice Odbora za obiqe`a vawe ju bi le ja po~ele aktivnosti na proslavi 100 godina rada Fudbalskog kluba Sloboda. Pred sje dnik Odbo ra za obiqe`a vawe ju bi le ja je premijer Republike Srpske Milorad Dodik, a potpredsjednici ministar za porodi cu, omla di nu i sport u Vla di Re pu bli ke Srpske Pro ko Dra go savqevi}, na ~elnik op{tine Novi Grad Swe`ana Rajili} i predsjednik Fu dbal skog sa ve za Mile Kova~evi}. obiqe`avawe jubileja ovog kluba, kao i nesebi~nu pomo} Ministarstva za porodi cu, omla di nu i sport, Fu dbal skog sa ve za Srpske te organizacija i institucija u Novom Gradu. Ona je na gla si la da obiqe`a vawe 100 go di na postojawa i rada FK Sloboda u Novom Gradu po~iwe danas odr`avawem turnira u malom fudbalu. Predsjednik FK Sloboda Brane Umi}evi} istakao je da je u okviru priprema za obiqe`a vawe ju bi le ja pla ni ra na i sa na ci ja sta diona, koji je izgra|en prije 30 godina. Ovaj klub osno van je 1910. godine, a takmi~i se u Prvoj fudbalskoj ligi Repu bli ke Srpske od wenog osnivawa. Izvjesno vrijeme se ta kmi ~io u Dru goj fu dbalskoj ligi Jugoslavije.

U MONOGRAFIJI centralno mjesto Slobodi
Kova~evi} je rekao da }e Sa vez pru `i ti te hni ~ku, organizacionu i svaku drugu pomo} kako bi ovaj jubilej bio obiqe`en dostojanstveno te najavio da }e sqede}e godine biti objavqena mo no gra fi ja pod na zi vom “100 godina fudbala u Republi ci Srpskoj“, u ko joj }e centralno mjesto pripasti Fudbalskom klubu Sloboda. Na~elnik op{tine Novi Grad Swe`ana Rajili} je re kla da o~e ku je dos toj no

Marko Panteli} i Zlatko Jelisavac

GLAS SPORT ponedjeqak, 21. decembar 2009. 5

[kola fudbala Obili} iz Prwavora

Turnir u malom fudbalu “Sloboda 2010“

Sekcije i u selima
Krenuli smo prije dva mjeseca javnim pozivom za mali{ane da do|u i u~lane se u na{ kolektiv. Odziv je bio iznad na{ih o~ekivawa, jer ve} imamo oko 80 polaznika starosti od {est do 12 godina
FOTO: B. RADULOVI]

Veterani otvaraju smotru
NOVI GRAD - Turnir u malom fudbalu “Sloboda 2010“, posve}en velikom jubileju - vijeku postojawa prvoliga{a RS, po~iwe ve~eras u 18 ~asova utakmicom veterana doma}ina i premijerliga{a Rudar Prijedora. - Jo{ uvijek ne znamo ta~an broj u~esnika u seniorskoj konkurenciji, a o~ekujemo dvadesetak ekipa. Moram da istaknem da nam je klub malog fudbala Cepelin, koji je na osnovu ugovora sa sportskom dvoranom do sada organizovao novogodi{we turnire, prepustio ove godine taj posao - rekao je predsjednik Slobode Brane Umi}evi}. N. \.

Fudbalski savez Republike Srpske

Petrovi} u igri za selektora
BAWA LUKA - Kandidat za selektora fudbalske repre zen ta ci je BiH Fu dbal skog sa ve za Re pu bli ke Srpske trebalo bi da bude Qubomir Qupko Petrovi}. Iako u “ku }i“ fu dba la iz Bawe Lu ke ne }e ni da de mantuju ni da potvrde ovu vijest, sam Petrovi} je otkrio zanimqive detaqe. - Obavio sam ve} odre|ene raz go vo re, ali u ovom mo mentu ne mogu ni{ta precizni je da ka `em. Uko li ko
Polaznici [kole fudbala Obili}

do bi jem po ziv, pri hva ti }u ga, za mene je izazov preuzeti reprezentaciju BiH - kazao je Petrovi}. Na sje dni ci Iz vr{nog odbora FSRS 25. decembra, ka ko je na ja vio ge ne ral ni sekretar Rodoqub Petkovi}, bi}e objelodaweno ime kandidata koga }e predlo`iti FSRS. Prema sada{wim infor ma ci ja ma, to je Qup ko Petrovi}. FSRS je protiv kandidature Sergeja Barbareza. S. B.

Skup{tina OFS Prwavor

PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

PRWAVOR - Dok je za sve starosne selekcije fudbalskog prvoliga{a Qubi}a u to ku zim ski odmor, mali{ani u [koli fudbala Obili} treniraju punom parom. Okupqaju se u sportskoj dvorani “Sloga“, gdje imaju pri li ku da strpqivim i upornim radom ulaze u tajne fudbala. - Krenuli smo prije dva mjeseca javnim pozivom za mali{ane da do|u i u~lane se u

na{ kolektiv. Odziv je bio iznad na{ih o~ekivawa, jer ve} imamo oko 80 polaznika, starosti od {est do 12 godina. For mi ran je tro ~la ni stru~ni {tab koji vodi brigu o radu sa djecom - izjavio je sportski direktor Obili}a @eqko Bjelo{evi}. Ovaj kolektiv je registrovan kao klub malog fudba la, ko ji u prven stvu Republike Srpske ima dobre rezultate, a u posqedwem ciklusu Prwavor~ani su osvoji li tre }e mjes to. Pre ma rije~ima predsjednika kluba

Du{ka Medara, pokrenuta je ini ci ja ti va da se se kci je Obili}a osnivaju i u ve}im mje snim cen tri ma ove op {tine.

- Za`ivjele su sekcije u Dowim Vija~anima, [ibovskoj i Smrti }i ma, a ni je iskqu~eno da ovu ideju pro{irimo na jo{ neke mjesne za je dni ce na {e op {ti ne, gdje mladi koji vole fudbal

U redovima trebiwskog prvoliga{a mnogo nepoznanica

TRE BIWE - Dok su igra~i Leotara na zaslu`enom odmoru, klupska uprava u`urbano radi na rje{avawu teku}ih problema u klubu. Ovih dana bi trebalo da bu du izmi re ne sve oba ve ze prema igra~ima i osobqu u klubu. Ono {to najvi{e interesuje navija~e Leotara je ho}e li Bor~e Sredojevi} i u dru gom di je lu prven stva vo di ti “pla ve“. Is ku sni stru~wak nije krio `equ da nas ta vi za po ~e ti po sao u Tre biwu, ali upra va `e li da ri je {i ne ke dru ge pro bleme, pa da onda pregovara o poslu {efa stru~nog {taba. Leotar je zainteresovan za na pa da ~a Mo dri ~a Ma ksime Zlatka \ori}a, a Trebiwci `e le da po ja ~a ju konkurenciju na gol liniji, gdje je dominantan Novica Be rak. Kon ta kti su uspos tavqeni sa Asmirom Avduki }em, ko ji je je se nas nastupao za Rudar Prijedor, i sa Draganom Star~evi}em, golmanom Borca. Blizu dolas ka u Le otar je i Ra dan

Burna zima na "Policama"
Muminovi}, vezista jeseweg {ampiona Republike Srpske Sutjeske iz Fo~e.

LEOTAR zainteresovan za Zlatka \ori}a
[to se ti~e odlazaka sa Polica, za sada je samo Rado{u Proti}u istekla {estomjese~na pozajmica iz Rada. Tako|e, blizu odlaska iz kluba su Aleksandar Trnini} i Zvezdan Lazi}, od kojih se mnogo vi{e o~ekivalo. Bilo je govora i o prelasku Dejana Ra{evi}a i Dragana Risti}a u Sutjesku iz Fo~e, ali za sada u Leotaru `ele da ih zadr`e. Da tum pro ziv ke jo{ uvijek nije poznat, ali pretpostavqa se da bi to moglo da se desi poslije bo`i}nih praznika. - Zadovoqan sam plasmanom koji smo ostvarili u jesewem di je lu prven stva. Mislim da smo na onom mjestu koje, otprilike, pripada Le ota ru. Na proqe}e nas o~ekuje zaista te`ak raspo-

red, ali vjerujem da ni{ta ne mo`e da nam ugrozi opstanak u dru{tvu najboqih. Uz nekoliko pravih poja~awa, na proqe}e bismo mogli da

ostvarimo i boqi plasman i mo`da pomrsimo konce nekim ekipama iz vrha tabele rekao je fudbaler Leotara Bojan Magazin. ^. M.
FOTO: ^. MUCOVI]

Skup{tina OFS Doboj

Predlo`eni kandidati
DOBOJ - Na sjednici Skup{tine Op{tinskog fudbalskog saveza Doboj izabrani su kandidati za skup{tine regionalnog i saveza Republike Srpske i BiH. Za predsjednika Fudbalskog saveza Posavsko-ozrenskog regiona Doboj kandidovan je Mladen Kr{i} iz Doboja koga su predlo`ila ~etiri kluba, me|u kojima i prvoliga{ Slo ga. On pre dvo di lis tu kandidata za Skup{tinu FS POR na kojoj su jo{ Novo Pani}, Borislav Raili}, Tomo Nagradi}, Yevad Hayikaduni}, Bran ko Ste va no vi}, Slavko Kova~evi}, Svetislav Spasojevi} i Predrag Trivunovi}. Za Skup{tinu FS RS predlo`eni su Yevad Hayikaduni}, Desimir Jerini}, Milorad Subi}, Slavko Gligori}, Boro Blagojevi} i Zoran Stojakovi}. Kandidat za ~lana IO Fudbalskog saveza Republike Srpske je Zlatko Spasojevi}, predsjednik OFS Doboj. U Skup{tinu FS BiH predlo`eni su @ivko Erceg i Borislav Raili}, koji je kandidovan i za ~lana Predsjedni{tva FS BiH. Kandidati za pravna tijela u FS POR Doboj su Branimir \eki}, Branko Jo{i} i Milan Jovanovi}, u FS RS Dragan Mi}i}, a u FS BiH Branimir \eki} i Milenko Bili}. Sl. P.

Bojan Magazin

FOTO: B. RADULOVI]

TRENIRA pribli`no 80 mali{ana

nemaju priliku da se ozbiqnije posvete ovom sportu naglasio je Medar. Jedan od najmla|ih polaznika Jovan Milanovi} ka`e da treneri tra`e maksimalnu disciplinu na treninzima. - Lijepo nam je na treninzima, treneri su pravi pedagozi koji od nas tra`e maksimalnu disciplinu, ali mo ra mo da bu de mo i ve oma dobri |aci u svojim {kolama. Zadovoqstvo je biti u jednom ta kvom dru{ tvu istakao je Milanovi}.

Povjerewe Veqku Cvijeti}u
PRWAVOR - Za novog predsjednika Skup{tine izabran je dugogodi{wi fudbalski radnik Veqko Cvijeti}, dok je du`nost potpredsjednika povjerena Peri Cvijanovi}u. - Na sjednici novog Upravnog odbora utvrdi}emo razvojni plan za budu}i period, sa `eqom da ja~amo postoje}e i inici ra mo osni vawe novih klubova u na{im se os kim mje snim cen tri ma rekao je Cvijeti}. Iza bra ni su i predstavnici OFS u Po dru ~nom fu dbal skom sa ve zu Gradi{ka, pri ~emu je za kandidata za predsjednika istaknuto ime Dragi{e Savi}a. Prwavorski savez podr`ava i kandidaturu Mile Kova~e vi }a za no vog pred sje dni ka Fu dbalskog saveza ReVeqko publike Srpske. Cvijeti} B. R.

6 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SPORT

^eta iz Leverkuzena u posqedwem kolu prvog dijela prvenstva savladala na svom terenu Borusiju iz Menhengladbaha sa 3:2
Tabela
1. Bajer L. 2. [alke 3. Bajern M. 5. Verder 6. Hamburger 7. Hofenhajm 8. Volfsburg 9. Majnc 17 9 8 0 35:13 35 17 10 4 3 26:13 34 17 9 6 2 34:15 33 16 7 7 2 31:14 28 16 7 7 2 32:18 28 17 7 4 6 27:17 25 17 6 6 5 32:32 24 17 6 6 5 21:22 24

Odigrano pet me~eva 17. kola Bundeslige

4. Borusija (D) 17 8 6 3 23:17 28

10. Ajntraht F. 17 6 6 5 22:24 24 11. Borusija (M)16 6 3 8 24:29 21 12. Frajburg 13. Hanover 14. [tutgart 15. Bohum 16. Keln 17. Nirnberg 18. Herta 17 5 3 9 19:33 18 17 4 5 8 21:27 17 17 3 7 7 16:23 16 17 4 4 9 18:33 16 16 3 6 7 7:15 15 16 3 3 10 12:29 12 17 1 3 13 13:39 6

BERLIN - Odigrano je sedam me~eva 17. kola wema~ke Bundeslige, a pobjede su ostvarili Bajer iz Leverkuzena, [tutgart, Bajern, Borusija iz Dortmunda, [alke i Bohum. Te{kom pobjedom protiv Borusije iz Menhengladbaha od 3:2 u 17. kolu Bundeslige Bajer iz Leverkuzena je do{ao do titule jeseweg prvaka i na ~etvoro ne djeqnu pa uzu odla zi sa bodom prednosti u odnosu na prvog pratioca, ekipu [alkea. Branilac titule Volfsburg je remizirao sa Ajntrahtom 2:2, razgoropa|eni Bajern je ubjedqivo savladao Hertu sa 5:2, Bohum je u gostima dobio Hanover sa 3:2, a Borusija je u Dortmundu sa 1:0 pobijedila Frajburg. [alke je istim rezultatom savladao Majnc, dok je [tutgart pobijedio Hofenhajm sa 3:1. U veoma uzbudqivoj utakmici na “Baj areni“ Bajer

Toni Kros (Bajer Leverkuzen)

FOTO: AGENCIJE

je preokretom do{ao do jesewe titule. Doma}in je prvi poveo pogotkom Tonija Krosa, 19-godi{waka na pozajmici iz Bajerna, ali su Brauers i Dante preokrenuli rezultat. Ipak, Leverkuzen je imao snage za kontraudar - Derdijok je izjedna~io, a Kros je u 69. minutu donio trijumf i jesewu titulu Bajeru. Bajern je poslije lo{eg

starta uhvatio prikqu~ak za vrh tabele i ponovo je ozbiqan kandidat za titulu. Bavarci su ~etvrti uzastopni trijumf zabiqe`ili protiv Herte na svom terenu i to sa ubjedqivih 5:2, a golove su dali Van Bujten, Gomez, Roben, Miler i Oli}. Pogotke za Berlince dali su Ramos i Rafael. Srpski reprezentativac Gojko Ka~ar nije bio ni na klupi za rezer-

ve, a biv{i igra~ Crvene zvezde Nemawa Pej~inovi} odigrao je svih 90 minuta.

^ETVRTI uzastopni trijumf Bajerna
Bohum je ostvario izuzetno bitnu pobjedu u borbi za opstanak na gostovawu Hanoveru. Doma}i tim je vodio na poluvremenu sa 2:0 pogocima [lau-

drasa, ali su Frajer, Epale i Fuhs u nastavku susreta donijeli veliki preokret. Rezultati i strijelci 17. kola: [alke - Majnc 1:0 (Farfan 12), Bajern - Herta 5:2 (Van Bujten 16, Gomez 31, Roben 33, Miler 60, Oli} 77 - Ramos 71, Rafael 90), Borusija Dortmund - Frajburg 1:0 (Barios 19), Bajer Leverkuzen - Borusija Menhengladbah 3:2 (Kros

18, 69, Derdijok 60 - Brauers 36, Dante 54), Hanover - Bohum 2:3 ([lau draf 6, 33 Frajer 51, Epale 54, Fuhs 86), Aj ntraht - Vol fsburg 2:2 Franc 26, Mejer 79 - Yeko 37, @osue 69), [tutgart - Hohenhajm 3:1 (Marika 32. penal, Kakau 68, Kedira 82 - Maisu{el 82). Igrano sino}: Hambur ger - Ver der, Keln Nirnberg.

Francuski “Le {ampionat“

Madri|ani zabiqe`ili ubjedqivu pobjedu u 15. kolu {panske Primere

Ubjedqivi Bordo
PARIZ - U prvih {est utakmica 18. kola francuskog fudbalskog {ampionata favoriti se nisu proslavili. Jedini koji je u potpunosti ispunio o~ekivawa je {ampion Bordo, koji se ubjedqivom pobjedom nad Lorijenom od 4:1 u~vrstio na vode}oj poziciji na tabeli. Olimpik iz Marseqa je u Sent Etjenu propustio lijepu priliku da osvoji cio plijen, jer je ~itava 82 minuta imao igra~a vi{e, ali su “zeleni“ sa novim trenerom uspjeli da se odbrane. Monpeqe je na svom terenu glatko pora`en od Nansija i ~ini se da je do{lo vrijeme da tim u ~ijim redovima nije bilo kapitena Nenada Yodi}a polako krene da pada na tabeli. Pari Sen @ermen je pora`en u Renu, dok je Grenobl u zavr{nici me~a ispustio izuzetno bitnu pobjedu nad Nicom. Rezultati i strijelci: Bordo - Lorijen 4:1 (Belion 12, 42, Kavenagi 52, Gurkuf 75 - Gameiro 87), Grenobl - Nica 1:1 (Dizu 75 - Ben Sada 84), Monpeqe - Nansi 0:2 (Bakar 32, Berengue 39), Ren - Pari Sen @ermen 1:0 (Bangoura 40), Valensijen - Lans 0:0, Sent Etjen - Olimpik Marseq 0:0, Bulow - So{o odgo|eno. Igrano sino}: Okser - Tuluz, Lil - Le Man, Monako - Lion. Plasman: Bordo 40 bodova (me~ vi{e), Olimpik Marseq 32, Monpeqe 30, Ren 29 (me~ vi{e), Lion 29, Lil 28...

Johan Gurkuf

MA DRID - U 15. ko lu Pri me re sla vni {pan ski klup Real Madrid ostvario je najubjedqiviju pobjedu ove sezone savladav{i Saragosu sa 6:0. Dvostruki strijelci bili su Gonzalo Iguain i Rafael Van der Vart, a po jedan gol postigli su Kristijano Ro nal do i Karim Benzema. “Kraqevi“ su pru `i li egzibicionu partiju i sa pola tuceta lopti u mre`i ispra ti li Sa ra go su sa stadiona “Santjago Bernabe“. Gosti su zaslu`ili da postignu po~asni pogodak, ali su isto tako mogli da prime jo{ koji, posebno kada je Lopez Vaqeho u 90. minutu zaustavio {ut Karima Benzeme. Gonzalo Iguain upisao se u strijelce na {estoj od posqedwih sedam utakmica, jedino nije uspio to da u~ini u “El klasiku“ protiv Barselone. On i Rafael Van der Vart su se postarali da ve} do poluvremena bude 4:0, a posao su dovr{ili Kristijano Ronaldo i Benzema. Real je poslije du`eg vremena bio raspolo`en za igru

[est golova "kraqeva"
i efikasan, onako kako bi predsjednik Florentino Perez vo lio da bu de uvi jek. Osim pobjede nad “fewera{em“ Herezom (5:0) jo{ u tre}em ko lu, ni su to bi le partije od kojih publici zastaje dah... Ali ne mo`e se re}i da igra pod pa li com Ma nu ela Pe le gri ni ja ni je bila korisna, makar u Primeri, gdje Real zauzima drugo mjesto sa dva boda mawe od Barselone. Real je na svom stadionu dobio svih osam me~eva, a Barsa i Majorka svih sedam. kola: Atletik Bilbao - Osasuna 2:0 (Jeste 1, Qorente 12), Seviqa - Hetafe 1:2 (Negredo 51 - Soldado 12, 33), Real Ma drid - Sa ra go sa 6:0 (Iguain 3, 34, Van der Vart 26, 28, Ronaldo 50, Benzema 71). Ranije odigrano: Kserez Barselona 0:2. Igrano sino}: Espawol - Almerija,

Malaga - Majorka, Vaqadolid - Sporting Hihon, Viqareal - Rasing, Tenerife - Atletiko Madrid, Deportivo - Valensija. Pla sman: Bar se lo na 39 bodova, Real 37, Seviqa 30, Valensija 28 (me~ mawe), Majorka 27 (me~ mawe), Atletik Bilbao 26...

SEVIQA pora`ena na svom terenu
Seviqa je nastavila neobja{wivu se ri ju lo {ih igara na svom stadionu. Slavili su na posqedwa tri gos to vawa, dok su kod ku}e dobili samo jedan od posqedwih pet prvenstvenih me~eva! Hetafe je golovima Roberta Soldada u prvih pola sata obezbijedio tri boda, kasnije je Manuel Negredo samo ubla`io rezultat. Rezultati i strijelci 15.

Gonzalo Iguain (Real Madrid)

FOTO: AGENCIJE

GLAS SPORT ponedjeqak, 21. decembar 2009. 7

Zavr{eno Svjetsko klupsko fudbalsko prvenstvo u Abu Dabiju

Man~ester Siti

Man}ini umjesto Hjuza
MAN^ESTER - Ni pobjeda Man~ester Sitija protiv Sanderlenda od 4:3 nije spasila Marka Hjuza. Poslije me~a dobio je otkaz, a na wegovo mesto postavqen je Roberto Man}ini. Razlog za to je, kako pi{e u saop{tewu na oficijelnom sajtu kluba, serija od svega dvije pobjede u posqedwih 11 kola. - Taj u~inak apsolutno nije u skladu sa ciqevima oko kojih smo se dogovorili i postavili prije po~etka sezone. [eik Mensur i bord osje}aju da ne postoje dokazi da }e se situacija fundamentalno promijeniti - stoji u saop{tewu. Hjuzov nasqednik na klupi mo`da i najbogatijeg kluba na svijetu u ovom trenutku je Roberto Man}ini, a asistent }e mu biti Brajan Kid. Hjuz (46) je preuzeo Man~ester Siti u junu 2008. godine, kada je Sven Goran Erikson dobio otkaz. Prije Sitija, Hjuz je trenirao Vels, odakle poti~e i Blekburn. Italijan (45) je bio bez posla od juna 2008. godine, kada ga je na klupi Intera zamijenio @oze Muriwo. Prije Intera, Man}ini je trenirao Fjorentinu.

Slavni {panski fudbalski klub iz Barselone tek poslije produ`etaka savladao argentinski Estudijantes sa 2:1 i okitio se titulom planetarnog {ampiona

Incident u Sofiji

Ivanov i Karaxov izbodeni no`evima
Trener Pepe Gvardiola na rukama igra~a Barselona FOTO: AGENCIJE

ABU DABI - Fudbaleri {panske Barselone osvojili su Svjetsko klupsko prvenstvo po{to su u finalu u Abu Dabiju poslije produ`etaka pobijedili argentinski Estudijantes sa 2:1. Argentinci su poveli u 37. minutu golom Boselija, a izjedna~io je Pedro dva minuta prije kraja regularnog dijela. Pobjedu i {esti trofej Barsi u 2009. godini donio je Leo Mesi u 110. minutu. Pepe Gvardiola je tako nastavio fenomenalnu karijeru na mjestu trenera Barselone po{to je osvojio svako takmi~ewe u kojem je vodio Katalonce. Prvu priliku na utakmici imali su Argentinci koji su tako najavili da se ne}e lako predati. U petom minutu legendarni Huan Sebastijan Veron poslao je divnu loptu ka Encu Peresu, ali je taj poku{aj osujetio Viktor Valdez.

Barsa je veliku priliku da do|e do prednosti imala ne{to kasnije preko ]avija. Plej Katalonaca je poslije odli ~ne akci je Al ve sa i Ibrahimovi}a imao situaciju jedan na jedan sa golmanom Albilom, ali je u svom stilu poku{ao da proigra Anrija i {ansa je propala. U sqede}em periodu Barsa je nastavila sa pritiskom, a prilike su propustili ]avi, Ibrahimovi} i Mesi. Iznena|uju}e vo|stvo gostiju stiglo je u 37. minutu niotkuda. Enco Peres je centrirao, a Boseli je u skoku bio boqi i od Pujola i od Abidala i savladao je Valdeza za 1:0 na poluvremenu. Barsa je tokom regularnih 90 minuta imala loptu u posjedu 68% vremena, a taj statisti~ki detaq bio je jo{ izra`eniji u drugom poluvremenu. Ve} na poluvremenu Gvardiola je na teren poslao

yokera Pedra, a tokom drugog dijela u igru su u{li i Ture i Hefren.

POHANG STILERS osvojio tre}e mjesto
Estudijantes je tokom drugog perioda bio sabijen na svoju polovinu, i samo u dva ili tri navrata je pre{ao na Bar sin dio te re na. Ta kvo stawe na terenu moralo je da donese rezultat Kataloncima i to se dogodilo samo dva minuta prije kraja. ]avi je ubacio loptu u {esnaesterac, Pike je glavom prebacio za Pedra koji je smireno lobovao Albila sa samo nekoliko metara udaqenosti. U dodatnih pola sata bilo je samo pitawe vremena kada }e [panci potpuno preokrenuti rezultat, i to se dogodilo 10 minuta prije kraja drugog produ`etka. Dani Alves je centri-

rao, a Mesi je utr~ao izme|u Dijaza i Kelaja i grudima je savladao golmana Estudijantesa za kona~nih 2:1 i novi trofej. U me~u za tre}e mjesto Pohang Stilers iz Ju`ne Koreje poslije boqeg izvo|ewa penala pobijedio je meksi~ki Atlante sa 4:3 (1:1). ESTUDIJANTES BARSELONA 1 (1,1) 2 (1,0)

SO FI JA - Fu dba le ri CSKA Ivan Ivanov i Ivan Ka rayov na pa dnu ti su no `em i povrije|eni na parkingu ispred no}nog kluba u Sofiji. Incident se desio u ranim jutarwim ~asovima, a dvojica Ivana zadobili su lak{e povrede i po{to su zbrinuti u bolnici, ubrzo su pu{teni na ku}no lije~ewe. Karayov je dva puta uboden u desnu buti-

nu, dok je Ivanov ima ranu na lijevoj nozi. Obojica su bila me|u devetoricom igra~a, koje je trener Qubo Penev kaznio po~etkom novembra poslije poraza od Liteksa, zbog “kr{ewa klupske discipline“, kako je tada navedeno. Suspendovani su zbog provoda u no}nim barovima. Ivanov i Karayov su kasnije u medijima javno kritikovali trenera.

Inter spreman da odrije{i kesu

Strijelci: 1:0 Boseli u 37, 1:1 Pedro u 88, 1:2 Mesi u 110. minutu. Stadion: “Zajed sport siti“ u Abu Dabiju. Gledalaca: 43.050. Sudija: Armando Ar~undija (Meksiko). ESTUDIJANTES: Albil, Rodrigez, Re (od 90. minuta Roha), Selaj, Desabato, Dijaz, Veron, Benitez (od 76. minuta San~ez), Brawa, Perez (od 79. Nuwez), Boseli. Trener: Alehandro Sabeqa. BARSELONA: Valdez, Danijel Alve{, Pike, Pujol, Abidal, Keita (od 46. minuta Pedro), Buskets (od 79. minuta Jaja Ture), ]avi, Mesi, Anri (od 83. minuta Hefren), Ibrahimovi}. Trener: Pepe Gvardiola.

Za Kolarova 15 miliona
MILAN - Inter nudi Laciju 15 miliona evra za Srbina Aleksandra Kolarova, ali je pitawe da li je predsjednik rimskog kluba Lotito promijenio stav prema {ampionu. Tako se poslije Juventusa i Inter ukqu~io u trku za usluge srpskog internacionalca. Trener {ampiona Italije @oze Muriwo zamislio da mu na bekovskim pozicijama igraju Maikon (desno) i Kolarov (lijevo), a Srbin bi trebao da naslijedi Kristijana Kivua, kada je ve} David Santon povrije|en. Za sprovo|ewe ideje Portugalca u djelo, Inter nudi 15 miliona evra. Me|utim, Inter je i u pro{lom prelaznom roku poku{ao da “pazari“ u Laciju, pa predsjednik Klaudio Lotito nije htio ni da ~uje.

Odigrano nekompletno 18. kolo engleske Premijer lige

Fulam razbio "crvene |avole"
LONDON - Porazi Man~ester junajteda i Liverpula obiqe`ili su subotwi program 18. kola Premijer lige. Povredama “osaka}eni“ Man~ester junajted, za koji izme|u ostalih nije igrao ni Nemawa Vidi}, pretrpio je pravu katastrofu na “Krejven Kotiyu“ po{to je Fulam slavio sa ubjedqivih 3:0. Poraz svog tima sa klupe za rezervne fudbalere posmatrao je Zoran To{i}. Agonija Liverpula u teku}oj sezoni se nastavqa. Posqedweplasirani Portsmut do{ao je do svoje ~et vrte po bje de u ovoj takmi~arskoj godini pobijediv{i Liverpul sa 2:0, {to je bio ~ak sedmi poraz “crvenih“ u sezoni. Dok se Portsmut po bje dom ozbiqno ukqu~io u borbu za opstanak, Li ver pul je sve daqe i od mjesta koje vodi u Ligu {ampiona. Ovi ishodi svakako su i{li na ruku Arsenalu koji je lako iza{ao na kraj sa Halom i potvrdio da je uprkos svemu ipak kandidat za titulu. Zna~ajne pobjede u trci za mjesto koje vodi u Ligu {ampiona zabiqe`ili su Man~es ter Si ti, To ten hem i Aston Vila.

PORTSMUT boqi od Liverpula
Re zul ta ti i stri jel ci: Por tsmut - Li ver pul 2:0 (Belha| 34, Pikijon 83), Aston Vila - Stouk 1:0 (Kerju 62), Blekburn - Totenhem 0:2 (Krau~ 45, 83), Fulam - Man~ester junajted 3:0 (Marfi 22, Zamora 46, Daf 75), Man~ester Siti - Sanderlend 4:3 (Santa Kruz 4, 70, Tevez 12. penal, Belami 35 - Mensah 15, Henderson 24, Yons 63), Arsenal - Hal 3:0 (Denilson 45, Eduardo 59, Dijabi 80). Igrano si no}: Vul ver hem pton Barnli, Everton - Birmingem, Vest Hem - ^elzi. Vigan - Bolton igraju ve~eras. Plasman: ^elzi 40 bodova (me~ mawe), Man ~es ter junajted 37, Aston Vila 35, Arsenal 35 (me~ mawe), Totenhem 33, Man~ester Siti 29...

Aleksandar Kolarov (Lacio)

FOTO: AGENCIJE

Uzbudqivo u redovima “pjevaca“

Rednap sprema kazne
LIVERPUL - Menayer Totenhema Hari Rednap planira da kazni igra~e koji su i{li u Da blin na `ur ku iako im je on to zabranio. Hari Rednap je qut i najavquje kazne za svoje igra~e. Menayer Totenhema je saznao da su wego vi prvo tim ci i{li u Dablin na tajnu bo`i}nu `urku prije desetak dana. Rednap je zabranio odlazak na zabavu i nije znao da je ve}ina ekipe ipak prekr{ila na re |ewe i oti {la u Da blin, ~etiri dana prije poraza od Vulverhemtpona kod ku}e (0:1), u utakmici odigranoj 12. decembra. - To je interna stvar. Nisam imao pojma da su igra~i otputovali u Irsku. To se de{ava u gotovo svim klubovima, i to na `a lost sva ke godine. Svi imamo iste proble me u ovo do ba go di ne zakqu~io je Hari Rednap.

Damien Daf (Fulam)

FOTO: AGENCIJE

8 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 21. decembar 2009. 9

Akcija “Glasa Srpske“ “Izbor deset najboqih sportista“ iz ugla statistike

Rukometa{ Borca imao najvi{e uspjeha u izborima Bosanske Krajine, kik-bokser bez premca u Republici Srpskoj, a na vje~noj listi opet najboqi Jerolim Karaxa

Jerolim Karaxa

Miroqub Kremenovi} PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

na{lo 114 imena, a na vje~noj listi na ~elu je i daqe kikbo kser Dra `en ko Ni ni}. ^lan kik-boks kluba koji nosi wegovo ime {est puta se pojavqivao na listama i sakupio je 51 bod. Dva puta je bio prvi (2002. i 2003), tri pu ta tre }i (2001, 2005. i 2006), a jednom ~etvrti (2004. godine). na prostoru biv{e Jugoslavije. U prvih 37 izbo ra, od 1955. do 1991. godine, na{ list birao je deset najboqih sportista Bosanske Krajine. Me|u vi{e od 200 sportista, koliko ih se za to vrijeme na{lo me|u najboqima, neprikosnoveno na prvom mjestu je nekada{wi ko{arka{, a potom rukometa{ bawolu~kog Borca Jerolim Karaya. wegovi rezultati statisti~ki sabirali, odnosno kada bi se za prvo mjes to do djeqivalo deset, drugo devet, tre}e osam... i deseto jedan poen, onda bi Karaya ukupno sakupio 87 bodova. Daleko iza wega po broju osvojenih bodova, na drugom mjestu, nalazi se nekada{wi {ahista bawolu~kog “Nikice Pavli}a“ Enver Buki}, koji se osam pu ta na {ao u izabranom dru{tvu. Dva puta je bio najboqi, tri puta tre}i, a po jednom ~etvrti, osmi i deseti, {to mu je donijelo 55 bodova. Na tre}em mjestu sa tri boda mawe od Buki}a, 52, nalazi se nekada{wi kajaka{ bawolu~kog Vrbasa Zlatan Ibrahimbegovi}, koji se me|u deset najboqih na{ao sedam puta (jednom najboqi, dva puta drugi, jednom ~etvrti, dva puta peti i jednom {esti). Iza wega se nalazi jo{ jedan rukometa{ Borca, sjajni golman i osvaja~ zlatne olimpijske medaqe iz Los An|elesa 1984. godine Zlatan Ar na uto vi}, sa 49 bo do va. Prva dama me|u asovima je nekada{wa proslavqena ko{arka{ica Mladog Kraji{nika i rekorderka po broju nastupa za reprezentaciju Jugoslavije Sla|ana Goli}, koja je sakupila 48 bodova. Prvi pobjednik “Glasove“ liste, gimnasti~ar Mirko Petri~evi}, koji je bio najboqi jo{ davne 1955. godine, nalazi se na 23. mjestu sa 25 osvojenih bodova. Od 1992. godine bira se deset najboqih sportista Republike Srpske. Do sada je bilo 17 izbora, na listama se

BAWA LUKA - U tradici onal noj akci ji “Gla sa Srpske“ sutra }e od 20.10 ~asova u Banskom dvoru biti izabrani najboqi sportis ti Re pu bli ke Srpske. Bi}e to 55. manifestacija u organizaciji na{eg lista, koja je jedna od najstarijih

SLA\ANA Goli} najboqa me|u damama
Na drugo mjesto se probio najboqi sportista Republike Srpske za 2008. godinu, yudista trebiwskog Leotara Mitar Mrdi}, koji sada ima 33 boda. On se do sada na{ao pet puta u odabranom dru{tvu (2003. bio je sedmi, 2004. dru-

JEROLIM Karaxa sakupio 87 bodova
Ime nekada{weg pivotmena kluba, koji je tek po~iwao da izrasta u veliki evropski i svjetski sportski kolektiv, u periodu od 1956. do 1969. godine na{lo se ~ak deset puta me|u odabranom elitom. Nevjerovatno je da je Karaya ~ak pet puta bio najboqi, {to }e sigurno jo{ dugo biti nedosti`an rekord. Osim toga, dva puta je bio drugi, a po jednom tre}i, ~etvrti i sedmi. Ako bi se

gi, 2006. ~etvrti, 2007. osmi i pro{le godine prvi). Iza wega je, sa 28 bodova, nekada{wi ko{arka{ Borac Nektara Zoran Kuki}. On se ~etiri puta na{ao u odabranom dru{tvu (1994. bio je sedmi, 1997. drugi, 1998. prvi, a 2000. godine {esti). ^et vrti je ka nu is ta Vrbasa Goran Pa{i}, koji je progla{en za najboqeg sportistu 2005. Osim toga, 1995. godine bio je ~etvrti, 1996. i 2000. osmi, 1998. deveti, a 2003. godine deseti i ukupno je sakupio 26 bodova. Po sli je pe tog mjes ta u izboru za 2008. godinu na peto mjesto se probila atleti~ar ka bawolu ~kog Bor ca Lusija Kimani, sa 24 boda iz tri izbo ra (2006. go di ne prva, 2007. tre}a i 2008. peta). Sa istim brojem bodova iz tri izbora {esta je atleti~arka iz Prijedora Maja Jawi} (1998. tre}a, 1999. ~etvrta i 2000. godine druga). Treba ista}i da je na diobi 12. mjesta, sa nekada{wim karatistom Sini{om Gatari}em iz Prwavora, bawolu~ka ko{arka{ka diva Sla|ana Goli} (po 17 bodova), jedna od rijetkih sportista koji viso-

Mitar Mrdi}

ko kotira i na vje~noj listi Bosanske Krajine (peto mjesto). Ne treba zaboraviti ni prvog najboqeg sportistu Republike Srpske, karatistu Miroquba Kremenovi}a, koji se na vje~noj listi nalazi na diobi 21. mjesta sa deset bodova sakupqenih na jednom izboru. Kada su uzmu u obzir sva dosada{wa 53 izbora, Jerolim Karaya je bez premca, sa ukupno osvojenih 87 bodova. Iza wega na vje~noj listi nalazi se ko{arka{ica Sla|ana Goli}. Ona visoko koti ra i na vje ~noj lis ti Bosanske Krajine, gdje je u ukupnom plasmanu peta, ali i me|u sportistima Republike Srpske (dioba 11. mjesta), i tako se sa ukupno 65 bodova u devet izbora probila na drugo mjesto vje~ne liste.

Sla|ana Goli}

REKORDERI
Kada bi se samo gledalo koliko se ko puta na{ao u odabranom dru{tvu, opet bi sjajni rukometa{ bawolu~kog Borca Jerolim Karaxa bio na prvom mjestu, jer je me|u najboqima bio deset puta. Iza wega su neprikosnovena ko{arka{ica Mladog Kraji{nika i reprezentacije Jugoslavije Sla|ana Goli}, koja je devet puta bila na listi, te {ahista bawolu~kog “Nikice Pavli}a“ Enver Buki} i rukometa{ Borca i osvaja~ zlatne olimpijske medaqe iz Minhena 1972. godine Milorad Karali}, koji su po osam puta bili me|u odabranima. Ako se pogledaju samo izbori najboqih sportista Republike Srpske, onda su bez premca kik-bokser Dra`enko Nini} i ~lan Kajak-kanu kluba Vrbas iz Bawe Luke Goran Pa{i}, koji su po {est puta bili na listama. Iza wih, sa pet pojavqivawa u odabranom dru{tvu, nalazi se najboqi sportista za 2008. godinu, xudista trebiwskog Leotara Mitar Mrdi}.

Mirko Petri~evi}

Na tre}em mjestu je {ahista Enver Buki}, koji je bio osam puta me|u deset najboqih i ukupno je sakupio 55 bodova. Magi~nu cifru od 50 bodova probila su jo{ dvojica sportista. To su kajaka{ Vrbasa Zlatan Ibrahimbegovi} sa 52 i kik-bokser Dra`enko Nini} sa 51 bodom.

MITAR Mrdi} se probio na drugo mjesto u Srpskoj
Me|u prvih deset su jo{ tri velika imena Rukometnog kluba Borac Zlatan Arnautovi} (49 bodova), Milorad Ka-

rali} (47) i Neboj{a Popovi} (45), te biciklista i automobilista Tanasije Kuvaqa (42) i bokser Marijan Bene{ (41). [to se ti~e sportista koji su se pojavqivali na listama najboqih Republike Srpske, pored pomenutih Sla|ane Goli} i Dra`enka Nini}a, me|u 31 prvoplasiranim je jo{ {est imena. Yudista Mitar Mrdi} je 14. sa 33 boda, sportski pilot Dra{ko Bo`i} je na 17. mjestu sa 31 bodom iz ~etiri izbora (tri u Bosanskoj Krajini i jednom u Republici Srpskoj). Ko{arka{ Zoran Kuki} je na 22. sa

28, dok je kanuista Goran Pa{i} na 27. mjestu sa 26 bodova. Lusija Kimani je 30. sa 24 bo-

da, a isto toliko ima i Maja Jawi}, koja se nalazi na 31. mjestu.

REKORDERI
Kada bi se gledalo koliko se koji puta sportista na{ao na listi odabranih, opet je Jerolim Karaxa bez premca, jer se ~ak deset puta na{ao me|u deset najboqih. Iza wega su ko{arka{ica Sla|ana Goli} sa devet pojavqivawa na listi, te {ahista Enver Buki} i ~lan {ampionske generacije Rukometnog kluba Borac i osvaja~ zlatne olimpijske medaqe iz Minhena 1972. godine Milorad Karali}, koji su se na listi na{li po osam puta. Ako se pogledaju samo izbori najboqih sportista Republike Srpske, onda su bez premca kik-bokser Dra`enko Nini} i kanuista Goran Pa{i}, jer su me|u deset najboqih bili po {est puta.

10 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SPORT

Na kon {to su gu bi li 15:33, pu le ni Ra do mi ra Ki si }a na pra vi li sjaj nu se ri ju 29:2, ko jom su pre uze li vo| stvo te na kra ju sti gli do va `nog slavqa
PI[U: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com ZORAN VAJKI] vajk@gradiska.com

Trebiwci u derbiju za~eqa boqi od Slavije

Leotar "na mi{i}e"

TREBIWE - Ko{arka{i SL IAT Leotara u derbi ju za ~eqa su te {kom mukom na svom terenu pobijedili Slaviju (82:74), koja je u Trebiwe doputovala sa osam ko{arka{a. Doma}in je katastrofalno otvorio utakmicu i sredinom prve ~et vrti ne gu bio 5:21. Malobrojna publika nije mogla da vjeruje kako je Leotar igrao u tim momentima, a gosti su bez milosti punili ko{. Bilo je o~igledno da novajlije Nikola Gli{ovi} i Mirko Vukajlovi} nisu uigrani sa ostatkom ekipe. Me|utim, kod rezultata 15:33 za Slaviju, kao da su na parket iza{le potpuno druge ekipe. Radomir Kisi} u igru je uveo Nikolu \urasovi}a, Vladimira Aleksi}a i Bojana Seten ~i }a. Tre biwci su zaigrali presing pa su brzo napravili nevjerovatnu seriju 29:2, te pred kraj poluvremena preuzeli vo|stvo - 44:35. To je bio i kqu~ni period me~a, po{to su doma}i u nastavku iskusno sa~uvali prednost i do{li do va`nog slavqa, za koje velike zasluge idu na ra~un Nikole \urasovi}a koji je pored 21 poena imao osam skokova, sedam asistencija i {est “ukradenih“ lopti. - I pored svih upozorewa, igra~i su u me~ u{li preopu{teno. Slavija je do{la sa osam igra~a i to je dodatno

Nikola \urasovi} (SL IAT Leotar)

FOTO: ^. MUCOVI]

uticalo na nas, kao i pretprazni~no raspolo`ewe. Na nekih 17-18 poena “minusa“ napravili smo seriju od 30 poena, a da smo imali utakmicu u egalu, odavno bismo rije{i li pi tawe po bje dni ka. Ovako smo strepjeli do samog kraja - rekao je trener Leotara Radomir Kisi}. Wegov kolega na drugoj strani, Bojan Kusmuk bio je veoma qut na svoje igra~e. - Do bro smo otvo ri li utakmicu, ali onda je uslije-

dio, ne mogu da ka`em pad, nego kretenizam i prava glupost. Nisam mogao da vjerujem {ta moji igra~i rade na 15 poena prednosti. Kao da su prvi put u{li u salu. Do{li smo sa osam igra~a i jedva smo imali igra~a za rotaciju. Ne znam vi{e {ta da radim. Jedino da krenemo od osno va, da im obja{wavam {ta mo`e, a {ta ne u ko{arci. Imali smo Leotar, bili su potpuno izgubqeni, a mi smo ih sami vratili u uta-

kmicu - bio je jasan Kusmuk. Ko{arka{i Igokee pobijedili su Mladost sa 88:81 i prvi dio liga{ke sezone zavr{ili na ~elnoj poziciji. U Aleksandrovcu su rivali odigrali dosta ujedna~enu utakmicu, da bi doma}i tek u tre}oj ~etvrtini sa nekoliko kontri uspjeli da se odlijepe na “plus devet“ (70:61). Stvorenu prednost odr`ali su do kraja utakmice i zaslu`eno stigli do bodova.

DESETA pobjeda Igokee
- Zadovoqan sam ostvarenim re zul ta tom, ali ne i igrom. Po ka za lo se u posqedwe tri uta kmi ce da smo pali u formi. Do{lo je do umo ra. Is crpquju }e je igrati na tri fronta: prvenstvu, Kupu BiH i RS. Ipak, imamo odli~nu atmosferu i vjerujem da }e kvalitet na{e igre do}i do izra`aja u drugom dijelu prvenstva. [to se ti~e me~a sa Mrkowi}anima, bilo je evidentno da imamo problema sa {utom za tri poIGOKEA MLADOST 88 81

ena, po go to vo sa wiho vim igra~ima Blanu{om i Palali}em. U ovoj pauzi ispravi}emo neke gre{ke jer pokazalo se da svaka ekipa protiv nas igra maksimalno. Igokea je klub koji ima visoke ciqeve i mo ra mo to da oprav da mo svo jim za la gawem, po na {awem i igrom u drugom dijelu sezone - istakao je strateg Igokee Drago Karali}. I pored poraza, trener mladosti Slobodan Jankovi} bio je zadovoqan igrom svog tima. - Mislim da nas je Igokea ma lo pot ci je ni la. Mi smo bukvalno iz kreveta do{li u Aleksandrovac, jer je u proteklih desetak dana osam igra~a imalo grip i temperaturu. Li~no sam se pla{io da ne do`ivimo katastrofu koja bi nas jo{ vi{e psihi~ki sabila. Sre}om, to se nije desilo zahvaquju}i igra~ima koji su ostavili srce na parketu i prihvatili sve zamisli ko je smo ra di li u proteklih 15 dana - naglasio je {ef stru~nog {taba Mladosti Slobodan Jankovi}. SL IAT LEOTAR SLAVIJA 82 74

Tabela
1. Igokea 1110 1932:730 21 18 17 16 16 15 15 15 14 14 13 12 2. ^apqina 11 7 4852:832 3. Zriwski 11 6 5762:795 4. Sloboda 10 6 4782:734 5. Hercegovac 10 6 4781:807 6. ^elik 7. Borac 8. Leotar 9. Slavija 10. Grude 10 5 5756:728 10 5 5710:743 11 4 7740:792 11 3 8782:801 10 4 6698:758

11. Mladost 10 3 7725:746 12. Sutjeska 9 3 6637:691

Parovi
U 12. kolu, koje je na programu 3. januara, sastaju se: TREBIWE: SL IAT Leotar - Igokea, FO^A: Sutjeska Borac Nektar, BILE]A: Hercegovac ^apqina, MRKOWI] GRAD: Mladost - ^elik, MOSTAR: Zriwski HTM - Slavija, TUZLA: Sloboda Dita - Grude.

Rezultati
TREBIWE: SL IAT Leotar - Slavija 82:74, ALEKSANDROVAC: Igokea - Mladost 88:81, MOSTAR: Zriwski HTM - ^apqina 76:85, igrano sino}: FO^A: Sutjeska - ^elik, utorak, 22. decembra: TUZLA: Sloboda Dita - Borac Nektar, BILE]A: Hercegovac Grude.

Stefan Fekete (Igokea)

(24:21, 22:20, 26:22, 16:18) DVORANA: Sportskog centra “Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca: 200. Sudije: Miqan [obot, Mladen Igwatovi} (Bawa Luka), Dejan Kne`evi} (Isto~no Sarajevo). IGOKEA: Vu~enovi}, Jawu{evi} 20, Bocka 10, \urkovi} 5, \urica 4, Zujovi} 9, Komatina 16, Popovi} 7, Goranovi} 12, Fekete 5, Jovi~i}, Tomazovi}. Trener: Drago Karali}. MLADOST: Stojakovi} 7, Milinovi} 2, Mihajlovi}, Cigale, Palali} 15, Blanu{a 28, Vidovi}, Ke`i} 9, Ani~i}, Vukovi} 20, Radanovi}. Trener Slobodan Jankovi}.

(9:24, 35:14, 19:14, 19:22) DVORANA: Sportska “Milo{ Mrdi}“ u Trebiwu. Gledalaca: 200. Sudije: Petar Obradovi} (^apqina), Aco Okuka (Kiseqak), Mate Kri`anac (Tomislavgrad). SL IAT LEOTAR: Ko~ergin 3, Anti}, V. Aleksi} 16, [arenac 4, Radulovi} 2, S. Aleksi}, Vukajlovi}, \urasovi} 21, Markovi} 17, Seten~i} 11, Ninkovi}, Gli{ovi} 8. Trener: Radomir Kisi}. SLAVIJA: Vukeli} 10, Be{ovi}, Erki}, 10, Damjanovi} 7, ^ubrilo 18, Tari}, Prekovi} 22, Gavranovi} 7. Trener: Bojan Kusmuk.

FOTO: G. [URLAN

GLAS SPORT ponedjeqak, 21. decembar 2009. 11

Igrani me~evi 13. kola NLB lige

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Borac na Igman
Vr{~ani pru`ili sjajnu igru u Qubqani, te zaslu`eno do{li do bodova protiv favorizovane Union Olimpije
BEOGRAD - Ko{arka{i He mo far ma su na pra vi li podvig u Qubqani, po{to su pomalo neo~ekivano pobi je di li fa vo ri zo va nu Union Olimpiju (79:72), u utakmici 13. kola NLB lige. U vrlo izjedna~enom me~u u ko jem su se eki pe ~es to smjewivale u vo|stvu, presudile su nijanse. Vr{~ani su boqe po~eli me~, ali su se do ma }i kon so li do va li i dr`ali prednost koja nije prelazila osam poena. U neizvjesnoj zavr{nici sa dvije vezane trojke Miqana Pavkovi}a i Yeroda Stivensona “farmaceuti“ su uspjeli da pre lo me me~ i obe zbi je de osmu pobjedu. BAWA LUKA - Ko{arka{ice Borca ML IEFK ugosti}e ve~eras od 20 ~asova ekipu Igmana, u okviru desetog kola Premijer lige BiH. Poslije pobjede nad Slobodom u polufinalu Kupa RS, Bawolu~anke sa puno samopouzdawa ulaze u me~. - U odli~noj atmosferi do~ekujemo Igmana i nadamo se novom trijumfu. Imamo malih problema sa povredama, ali mislim da smo favoriti - izjavio je trener Borca Vladimir Qubi~i}. Ekipa Igmana jo{ uvijek ne zna za trijumf, ali vjeruju da bismo uz maksimalno zalagawe mogli do pobjede u gradu na Vrbasu. - U ve~era{wem duelu ne}emo biti kompletni, ali }emo uz maksimalan pristup poku{ati do}i do prve pobjede, iako znam da }e nam biti te{ko - rekao je trener Igmana Zoran [ehovac. Sino} su igrali Br~ko distrikt - Banovi}i i @eqezni~ar - Jedinstvo, dok su me~evi Sloboda - Brotwo i Tomislav - Trebiwe 03 odgo|eni. M. Z.

Miroslav Nikoli} poru~io

Ostao zbog igra~a
KRAGUJEVAC - Ko{arka{i Ra dni ~kog u de bi tan tskoj polusezoni NLB lige upisali su pet pobjeda i tako napravili veliki korak ka opstanku. Trijumf nad Heliosom samo je ukrasio prvi dio sezone, a is ku sni stru~wak Miroslav Nikoli}, iako zadovoqan ispuwenim ciqem, morao se osvrnuti i na finansijsku situaciju. - Ostao sam na klupi zbog igra~a. Nisam mogao da ih ostavim na cedilu, ali kao {to znate, ostavku sam podneo, zbog neispuwenih obe}awa da }e biti ispla}ene zarade upravo wima. Ipak, sada sam dobio nova uveravawa da }e biti isplata bar jednog dela dugovawa - pojasnio je Muta.

TRIJUMF Zvezde protiv Bosne
Boban Marjanovi} je sa 18 poena bio najefikasniji kod pobjednika, Stivenson je postigao 17, Milan Ma~van 14, a Pavkovi} 11 ko{eva. Crve na zvez da je za biqe`ila {esti trijumf i to pro tiv ne ja ke Bo sne (85:79). “Crveno-bijeli“ su odigrali prili~no slabo i uz previ{e gre{aka, ali je jasno da }e protiv nekih iole ozbiqnijih protivnika mora ti da pru `e dos ta boqu igru ukoliko `ele da do|u do vrha tabele. Najvi{e zasluga za pobjedu ide na ra~un Marka Ke{eqa ko ji je pos ti gao 19 pogodaka (4/5 {ut za tri po-

Oklahoma izgubila od Hjustona

Marko Ke{eq (Crvena zvezda)

FOTO: AGENCIJE

ena), Filip Videnov je upisao 16, a Elmedin Kikanovi} i Tadija Dragi}evi} po 14 poena.

PLASMAN
1. Cibona (me~ mawe) 10-2, 2. Union Olimpija 9-4, 3. Zagreb 8-5, 4. Zadar (me~ mawe) 8-4 5. Hemofarm (me~ mawe) 8-4, 6. Budu}nost 7-6, 7. Crvena zvezda 6-7, 8. Partizan (dva me~a mawe) 74, 9. Radni~ki 5-8, 10. [iroki (me~ mawe) 5-7, 11. Cedevita (me~ mawe) 5-7, 12. FMP (me~ mawe) 4-8, 13. Helios 3-10, 14. Bosna 2-11.

Eki pa FMP-a je pre trpjela poraz u Podgorici (70:78). Budu}nost je tokom cijelog susreta bila u vo|stvu, ali razlika uglavnom nije bila ve}a od desetak poena {to je za ekipu iz @eleznika ipak bilo nedosti`no. Miroslav Raduqica sa 17 ko{eva, uz 15 skokova, i Predrag Samaryiski sa 16 pogodaka bili su najefikasniji kod “pantera“, koji sada imaju

skor od ~etiri pobjede i osam poraza. Jo{ u petak, Radni~ki je na svom parketu savladao Helios. Rezultati 13. kola: Zagreb - Zadar 95:97, Olimpija - Hemo farm 72:79, Bu du }nost FMP 78:70, Crvena zvezda Bosna 85:79, Radni~ki - Helios 69:66, igrano sino}: Cedevita - Cibona, [iroki Partizan. MERKUR 54 MLADI KRAJI[NIK 59
(15:14, 17:16, 9:8, 13:21) Dvorana: GCC u Cequ. Gledalaca: 50. Sudije: Pai} (Hrvatska), Dovc, Kolar (Slovenija). MERKUR: Tavi} 4, Tur~inovi} 2, Abrmovi~ 4, Bari~ 21, Hjuz 4, Kerin 3, Jevtovi~, Verbole 6, Jagodi~ 2, ^oh, Klav`ar 4, Ri~ards 4. Trener: Damir Grgi}. MLADI KRAJI[NIK: Deura 18, Miki} 7, Rus 6, Latinovi} 7, Rado{ 7, Kapor 10, Begeni{i}, Kne`evi}, Vasovi}, Borenovi}, Granuli}. Trener: Zoran Mike{.

Regionalna liga za ko{arka{ice, 11. kolo

WUJORK - Odigrano je novih devet utakmica NBA lige u ko ji ma je od srpskih ko {ar ka {a igrao sa mo Ne nad Krsti}. Kapiten “orlova“ postigao je {est poena i uhvatio pet lopti u porazu Oklahoma Sitija od Hjustona 90:95. Veoma interesantan me~ vi|en je u Milvokiju, gdje je Sakramento trijumfovao sa 96:95 pogotkom rukija Tajrika Evansa uz zvuk sirene, dok su LA Klipersi i ^ikago tek nakon produ`etaka slomili otpor Filadelfije, odnosno Atlante. Rezultati: Orlando - Portland 92:83, Filadelfija - LA Kli pers 107:112 pro du `e tak, Wu Yer si - LA Lej kers 84:103, Hjuston - Oklahoma Siti 95:90, Feniks - Va{ington 121:95, [ar lot - Ju ta 102:110, ^i ka go - Atlan ta 101:98 produ`etak, Milvoki - Sakramento 95:96, San Antonio - Indijana 100:99, rezultati od petka: Toronto Wu Yersi 118:95, Atlanta - Juta 96:83, Boston - Filadelfija 97:98, Wu Orleans - Denver 98:92, Klivlend - Milvoki 85:82, Mi ne so ta - Sa kra men to 112:96, Wujork - LA Klipers 95:91, Oklahoma - Detroit 109:98, Memfis - Indijana 107:94, Dalas - Hjuston 108:116 produ`etak, Golden Stejt - Va{ington 109:118.

Skroman u~inak Nenada Krsti}a

"Malene" pokorile Ceqe
CEQE - Ekipa Mladog Kraji{nika zabiqe`ila je petu pobjedu u Regionalnoj ko{arka{koj ligi, po{to je u okviru 11. kola u Cequ sa vla da la ekipu Merkura rezultatom 59:54. Bawolu ~an ke su do tri jumfa
FOTO: AGENCIJE

sti gle boqom igrom u posqedwoj ~etvrtini utakmice, koju su ri je {i le u svo ju ko rist sa osam po ena razlike. - Po bje dom nad

tre}eplasiranom ekipom u ligi nadma{ili smo i sopstvena o~ekivawa, ali o~igle dno ne i mo gu }nos ti. Po bi je di ti Mer kur na kon napornog puta, u gostima i sa malim fondom igra~a veliki je podvig i ponosan sam na svoje igra~ice - izjavio je trener “malenih“ Zoran Mike{ i dodao:

PRESUDILA posqedwa ~etvrtina
- Uta kmi ca je bi la u egalu sve do posqedwe dvije minute, ali “najbistrije glave“ bila je Milica Deura koja postigla posqedwih osam po ena. Wen u~inak jo{ vi{e se isti~e ako se uzme u obzir da igra la sa nezgodnom povredom le-

Zoran Mike{

|a, ali je “stisnula zube“ i odi gra la do bro. I os ta le igra~ice odigrale su dobro, ali bilo je kikseva, nervoze, presinga, napade smo mogli boqe realizovati, ali kada se uzmu sve navedene okolnosti, ne smijem biti nezadovoqan. Ovo je velika pobjeda i jo{ jedan dokaz da s pra vom `e li mo pla sman na fajnal for. M. Z.

Italijani dobili novog selektora

Klupa Pjani|aniju
RIM - Italijani se nadaju da Simone Pjani|ani mo`e da im vrati ko{arku na stare staze slave i zato su ga postavili za selektora. Pja ni |a ni (40) je tre ner Mon te pas ki ja i u na re dne dvi je go di ne pa ra lel no }e obavqati obje funkcije. On je na klupu ekipe iz Sijene do{ao uo~i sezone 2006/07. i od tada je sva tri puta stizao do titule prvaka Italije. Iako je Di no Me ne gin, pred sje dnik Ita li jan skog ko {ar ka {kog sa ve za, in sistirao da novi selektor ima puno radno vrijeme, do{lo se do dru ga ~i jeg rje {ewa.

12 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SPORT

Zdravko Mili}evi} novi predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske

Pet glavnih ciqeva
U rukometu }e morati da rade obrazovani, stru~ni i licencirani treneri, jer bez wih nema uspjeha. Insistira}u da sa mladim selekcijama rade najkvalitetniji treneri, koji }e od talenata stvoriti prave igra~e, istakao Mili}evi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com

DOBOJ - Razvoj rukometne baze, trenerske i sudijske organizacije, sistema takmi~ewa, zatim popularizacija rukometa i afirma ci ja re pre zen ta ci ja Srpske stra te {ki su ciqevi koje u sqede}em periodu moramo da ostvarimo, poru~io je novoizabrani predsjednik RS RS Zdravko Mili}evi}. U raz go vo ru za “Glas Srpske“ podrobno ih je obra-

Kadrovi
Prvi ~ovjek se osvrnuo i na kadrove. - Zamolio sam predstavnike regionalnih saveza da u biraju najkvalitetnije qude, koji imaju afiniteta i vole rukomet i kod kojih nije izra`en li~ni ili lokalni, ve} op{ti interes. Do sada smo imali dosta slu~ajeva gdje su qudi radili vi{e iz svog, nego iz sportskog interesa i ja }u takve, ako ih bude, odstrawivati i ne}e imati {ta da tra`e u rukometu. To je na{ stav - bio je jasan Mili}evi}.

zlo`io. - Baza }e se razvijati u tri pravca, u prvom redu putem klup skih ru ko me tnih {kola po ugledu na Borac i Slogu, a potom i kroz privatne rukometne {kole, koje }e imati na{u podr{ku. Tre}i i najbitniji pravac je uspostavqawe dobrih kontakata sa mi nis tar stvi ma spor ta i omla di ne i pros vje te, jer `elimo da podstaknemo razvoj svih potencijala. Tra`i }e mo da ru ko met bu de sas ta vni dio pro gra ma u osnovnim {kolama, koji }e obu hva ti ti i u~e ni ~ka ta kmi~ewa od {kola do republi ~kog ni voa - re kao je Mili}evi}. Od napretka struke mnogo zavisi daqi razvoj ovog popularnog sporta. - U rukometu }e morati da rade obrazovani, stru~ni i licencirani treneri, jer bez wih nema uspjeha. Insistira}u na tome da sa mladim selekcijama rade najkvalitetniji treneri, koji }e od tale na ta stvo ri ti pra ve igra~e. Do sada sa mla|im se le kci ja ma ra di li su svi ili ko ima vi {e vre me na. Dva ili tri puta godi{we organizova}emo edukacije za sve trenere sa kojima }e raditi eminentni stru~waci pod pokroviteqstvom saveza. Od su dij ske or ga ni za ci je tra`i}emo da kvalitet su-

|ewa podignu na vi{i nivo i da u svoje redove uvode {to vi{e mladih qudi. Moraju da napreduju najboqi parovi, a ne oni koji imaju zale|inu poru~io je Mili}evi}. Kada je o sistemu takmi~ewa rije~, od nove godine pa do zavr{etka ove sezone bi }e or ga ni zo va na {i ra rasprava. - Vjerovatno }e biti napravqene neke izmjene, ali sistem takmi~ewa mora da zadovoqi interese svih klubova. Na tome }emo insistira ti ka da je u pi tawu i Pre mi jer li ga, jer ima mo svoje ~lanove u rukovodstvu RS BiH. Tra`i}emo da svi klubovi ne samo u Premijer ligi, ve} i u Prvoj i Drugoj ligi RS, moraju da imaju sve mlade selekcije i da se one takmi~e u svojoj konkurenciji. Odre |e na fi nan sij ska sredstva za ta takmi~ewa kao pomo} klubovima bi}e obezbije|ena preko sponzora u saradwi sa na{im savezom. Bez utakmica mladi ne mogu da napreduju - smatra Mili}evi}.

Zdravko Mili}evi}

FOTO: S. PUHALO

SISTEM takmi~ewa mora biti po mjeri klubova
Stru~ni savjet }e na insistirawe Upravnog odbora RS RS izabrati selektore da bi se formirale sve sele-

kcije. - Stvo ri }e mo uslo ve za rad reprezentacija i wihovo okupqawe. ^esto smo dobijali po zi ve za odi gra vawe prijateqskih me~eva, ali nismo imali selekcije. Tu praksu }e mo u sva kom slu ~a ju pro mi je ni ti - na gla sio je Mili}evi}. Sa vez }e vo di ti niz akcija na popularizaciji rukometa, me|u kojima je i organizovawe kampova, {to se i do sada radilo. - Sa generalnim sekretarom posjeti}u sve klubove i sagledati situaciju u wima. Razgovara}u i sa predstavnicima lokalne vlasti u smislu obezbje|ewa pomo}i ili podr{ke tim klubovima - po-

ru~uje Mili}evi}. Novi predsjednik se posebno osvrnuo na rad sa mladim. - Rad sa mla|im uzrastom treba da obogati bazu, da bi klu bo vi mo gli da ra~u na ju uglavnom na svoj igra~ki ka-

dar. To bi poboq{alo kvalitet ekipa, pa se ne bi de{a va lo da, re ci mo, izu zev Borca i Sloge, koji su stalni ~lanovi, u mu{koj Premijer li gi no vaj li ja iz RS igra samo jedno qeto - istakao je Mili}evi}.

Afirmacija
Mili}evi} je poru~io i da }e raditi na podizawu konkurentnosti rukometa u odnosu na okru`ewe. - Smatram da sport vi{e nije samo igra, ve} velika mogu}nost za {to boqe pozicionirawe dr`ave. Putem na{ih klubova najbr`e i najlak{e mo`emo da obavimo promociju RS u me|unarodnim okvirima i da je predstavimo kao jedan demokratski, napredan entitet u okviru BiH. To je zadatak svih ~lanova, ne samo rukovodstva ve} i ostalih rukometnih poslenika - rekao je Mili}evi}.

Svjetski {ampionat rukometa{ica

Rukometa{i Borca m:tel danas startuju sa treninzima

Zna se - Rusija

Po~etak sa Adnanom Ja{ki}em
BAWA LUKA - Zajedni~kim sastankom koji je zakazan za po dne, te ve ~erwim tre nin gom, ru ko me ta {i Bor ca m:tel da nas po ~iwu pripreme za proqe}ni dio sezone. “Crve no-pla vi“ u no vi pripremni period ulaze ja~i za jedno novo ime, Adnana Ja {ki }a, ko ji je ras ki nuo sa radwu sa sa ra jev skom Bo snom i bra ni }e boje Bawolu~ana do kraja teku}eg {ampionata. - Radi se o igra~u reprezentativnog kalibra, sa kojim }e mo po di }i kva li tet, ali i poja~ati konkurenciju na desnom beku i krilu. Vjerujem da }e se brzo uklopiti u tim i biti pravo poja~awe - re kao je di re ktor Borca Boris \ogo. Do go vo re nom sa radwom zadovoqan je i Ja{ki}. - Dogovorili smo anga`man na pola godine, kako bih se vra tio u for mu, a onda, poslije proqe}ne polusezone, poku{a}u da prona |em inos tra ni anga`man. Sre}an sam {to opet imam klub, jer vi {e ni sam mo gao iz dr`a ti da ne igram - rekao je Ja{ki}, ko ji je re do ve “stu de na ta“ na pus tio zbog su ko ba sa tre ne rom Ir fa nom Sma ilagi}em.

PEKING - @enska rukometna reprezentacija Rusije odbranila je titulu svjetskog {ampiona pobjedom u finalu nad Francuskom rezultatom 25:22 (14:11) u Kini. “Ba}u{ke“ su odli~no igrale i vodile tokom ~itavog finalnog me~a, pa su zaslu`eno tre}i put zaredom na najvi{em stepeniku na postoqu. Nove-stare svjetske {ampionke zabiqe`ile su samo jedan poraz na prvenstvu u Kini, a u polufinalu i reprizi finala iz 2007. godine lako su savladale Norve`anke. Bronzanu medaqu osvojila je upravo Norve{ka, koja je rezultatom 31:26 (15:9) savladala [paniju. Peto mjesto je zauzela Danska, a pobjedama su se od takmi~ewa oprostile i rukometa{ice Wema~ke, Ma|arske i Angole. Kina je kao doma}in zauzela 11. poziciju. Rezultati, finale: Rusija - Francuska 25:22, za tre}e mjesto: Norve{ka - [panija 31:26. Kona~an plasman: 1. Rusija, 2. Francuska, 3. Norve{ka, 4. [panija, 5. Danska, 6. Ju`na Koreja, 7. Wema~ka, 8. Rumunija, 9. Ma|arska, 10. Austrija, 11. Angola, 12. Kina, 13. [vedska, 14. Tunis, 15. Brazil, 16. Japan, 17. Ukrajina, 18. Obala Slonova~e, 19. Argentina, 20. Kongo, 21. Tajland, 22. Kazahstan, 23. ^ile, 24. Australija.

OD 3. JANUARA na Zlatiboru
Puleni Dra{ka Budi{e do 3. januara }e trenirati u gradu na Vrbasu, a poslije toga slijedi odlazak na sedmodnevne pripreme na Zlati bor. Za 18. ja nu ar je za ka zan put na inos tra nu turneju, vjerovatno u Sloveniju, a po povratku u Bawu Lu ku eki pu o~e ku ju no vi kontrolni me~evi. De. M.

Adnan Ja{ki}

FOTO: GLAS SRPSKE

GLAS SPORT ponedjeqak, 21. decembar 2009. 13

Nastavqeno takmi~ewe u vaterpolo Evrointer ligi

Selektor Srbije o me~evima FED kupa

Par ti zan i daqe per fe ktan
U tre}oj i ~etvrtoj dionici igre do izra`aja do{ao ve}i kvalitet Partizana, dok ma|arski tim nije imao snage za ja~i otpor i morao je da prizna poraz

BEOGRAD - Selektor FED kup reprezentacije Srbije, Dejan Vrawe{ je siguran da }e se Ruskiwama suprotstaviti u najja~em sastavu. On je razgovarao sa najboqim srpskim igra~icama i one su spremne da igraju u “Areni“ u prvoj nedjeqi februara. - ^uo sam se sa svima, vredno treniraju i bi}e spremne za me~. Naravno rano je govoriti, ali u ovom trenutku ra~unam na najboqi tim. Raduju me sjajni rezultati Bojane Jovanovski jer smo odavno ~ekali tre}u teniserku i sada to imamo rekao je selektor Vrawe{. Pored otkaza pojedinih ruskih igra~ica on ne vjeruje da }e tim Rusije biti slab. - Jesu otkazale [arapova i Safina, ali ja ne verujem da }e Tarpi{}ev do}i sa Pavqi~enko i Klejbanovom. O~ekujem da se jedna od ja~ih igra~ica, tipa Dementijeve ili Zvonareve pojavi u timu - istakao je Vrawe{.

O~ekujem jak tim Rusije

Jo{ jedna nagrada Srpkiwi

Ana najseksiplinija na svijetu
BEOGRAD - Srpska teniserka Ana Ivanovi}e je u anketi “Sportsneta“, jednog od vode}ih sjevernoameri~kih veb saj to va, pro gla {e na za naj se ksi pil ni ju spor tis tkiwu na svijetu. Na drugom mjestu je paragvajska baca~ica kopqa Lerin Fran ko, na tre }em bi ci klis tkiwa Ni ki Gu deks iz Australije. Slijede: Marija Kiriqenko (tenis), Ana Ro son (golf), Ma ri ja [a ra po va (te nis), He der Mits (fudbal), Marija Ver~enova (golf), Kimiko Zakres ki (sno ubord), Ta nit Belbin (klizawe). Ovo je jo{ jedno priznawe u dugom nizu nagrada koje je Ana dobila zbog svoje qepote. Pro{le godine je bila prva u anketi ~italaca “Bilda“, najprodavanijih novina u Evropi, za “najqep{e tijelo“. Kanadske dnevne novine su je proglasile najqep{om

@ivko Goci} (Partizan)

FOTO: AGENCIJE

BU DIM PE [TA - Va terpolisti Partizana zabiqe`ili su u Budimpe{ti {esti trijumf u Evrointer ligi, po{to su pobijedili doma}i Ferencvaro{ rezultatom 11:4. Ovom po bje dom Beo gra |ani su se vratili na prvu po zi ci ju, is pred Va {a {a koji je odigrao tri utakmice vi {e u odno su na srpskog {ampiona. “Crno-bi je li“ se ni su najboqe sna{li na po~etku susreta i Ma|ari su poslije prve ~et vrti ne vo di li sa 2:1. Stvari su do{le na svoje mjesto ve} u drugom periodu igre koju su izabranici Igora Milanovi}a rije-

{i li u svo ju ko rist i do {li u vo| stvo. U tre }oj i ~et vrtoj di oni ci igre do izra`aja je do{ao ve}i kvalitet Partizana, dok ma|arski tim nije imao snage za ja ~i otpor i mo rao je da prizna poraz.

Evro in ter li gi sa ma ksi mal nim u~in kom iz {est uta kmi ca. Dru gi srpski predstavnik Vojvodina nalazi se na tre}em mjestu sa skorom od ~etiri pobjede i FERENCVARO[ PARTIZAN 4 11

jednim porazom. Pred vaterpolistima Partizan sada je odmor koji }e potrajati do 7. januara kada }e na svom ba ze nu do ~e ka ti gr~ki Olimpijakos.

Ana Ivanovi}

Tabela
1. Partizan 6 6 0 0 64:32 18 2. Va{a{ 4. Seged 5. Eger 9 5 1 3 91:64 16 6 3 1 2 46:40 10 7 3 1 3 55:54 10 3. Vojvodina 5 4 0 1 41:34 12

CRNO-BIJELI“ vode}i na tabeli
U re do vi ma {am pi ona Srbije nije bilo reprezentativnog ~uvara mre`e Slobo da na So ra, i wega je zamijenio Stefan @ivojinovi}. Pobjedom u glavnom gradu Ma|arske Partizan je zadr`ao per fe ktan skor u

(2:1, 1:3, 1:4, 0:3) Bazen: Nepliget u Budimpe{ti. Gledalaca: 150. Igra~ vi{e: Ferencvaro{ 8 (2), Partizan 3 (2). FERENCVARO[: Deker, Dunka, Mate, Matia{, Bus, Babaj, Balatoni 1, M. Tot 1, B. Tot, Ramiro 2, [tajnmec, ^igani, Ja{berewi. Trener: Gabor Godova. PARTIZAN: B. Mitrovi}, Mirkovi}, Ra|en, Korolija, Aleksi} 1, Pijetlovi} 1, Prlainovi} 2, , Goci} 2, Avramovi}, S. Mitrovi} 1, Vujasinovi} 2, Gak 2, @ivojinovi}, ]uk. Trener: Igor Milanovi}.

6. Farencva. 8 3 1 4 51:67 10 7. Oradea 4 2 0 2 38:34 6 8. Honved 9. Ko{ice 7 2 0 5 64:74 6 5 2 0 3 35:48 6

teniserkom, dok su je novine “Age“ u Aus tra li ji pri je dvi je go di ne pro gla si le “najqep{om teniserkom svih vremena“. Posqedwe ~e ti ri go di ne osvajala je nagradu “Tenisreporters.net“ za najseksipilni ju te ni ser ku, a 2009. je bila na 11. mjestu FHM liste naj se ksi pil ni jih `e na svijeta.

Eklston pove}ava cijenu organizacije

10. Ujpe{t 7 0 0 7 47:84 0

Sporna VN Turske
ISTANBUL - Trka za Veliku nagradu Turske mogla bi da izgubi svoje mjesto u kalendaru {ampionata “formule 1“ od 2011. godine. Prvi ~ovjek “formule 1“ Berni Eklston odlu~io je da dvostruko pove}a cijenu organizacije trke poslije sqede}e sezone i zato je pitawe da li }e se 2011. godine na}i u kalendaru. Dosada{wi tro{kovi organizacije bili su oko 13,5 miliona dolara, dok Eklston tra`i da se oni pove}aju na 26 miliona. Organizatori trke u Istanbulu ve} imaju velike probleme po{to je posjeta trke zna~ajno opala u posqedwe dvije godine. Prvu trku za Veliku nagradu Turske u istoriji 2005. godine gledalo je ~ak 200.000 gledalaca pored staze, dok je ove godine posjeta bila samo 36.000, a prema izvorima lokalnih medija organizatori imaju rok do kraja godine da odlu~e da li `ele da trka i poslije sqede}e sezone ostane u kalendaru ili ne.

Progla{eno najve}e tenisko rivalstvo decenije

Federer i Nadal quti protivnici
MON TE KAR LO - Ri valstvo Royera Federera i Rafaela Nadala progla{eno je najve}im teniskim rivalstvom u protekloj deceniji. Drugu poziciju zauzeli su “penzioneri“ Pit Sampras i An dre Aga si, dok je tre }e mjesto pripalo Novaku \okovi}u i Rafaelu Nadalu. Kao ~etvrtoplasirani zavr{ili su Da vid Nal ban di jan i Royer Federer, a peti Patrik Rafter i Agasiju, dok su na {estom mjestu Marat Safin i Fabris Santoro.

Italijanska ekipa ide korak naprijed
Rafael Nadal i Roxer Federer FOTO: AGENCIJE

RIVALSTVO \okovi}a i Nadala na tre}em mjestu
1. Federer - Nadal: Od wiho vog prvog su sre ta na tur ni ru Mas ters se ri je u Majamiju kada je Nadal slavio, [panac konstantno vodi po bro ju po bje da u me|usobnim susretima. Trenutni skor je 13:7, a ~ak 16 me~eva odigrali su u finalima turnira. Najuzbudqivi-

ji me~ koji su odigrali wih dvojica je finale Vimbldona pro{le godine. [vajcarac ni ka ko ni je uspi je vao ozbiqni je da pri pri je ti [pancu na Rolan Garosu pa je revan{ uvijek tra`io na tra vna toj po dlo zi, sve do 2008. Finalni me~ na nezvani ~nom prven stvu svi je ta trajao ~etiri sata i 48 minuta i zavr{en je poslije pet setova i ozna~io je kraj petogodi{we Federerove vladavine u Londonu. 2. Sampras -

Agasi: Amerikanci su se 34 pu ta sas ta li u ka ri je ri (20:14 u pobjedama za Samprasa). In te re san tno je da su me|usobno igrali samo sedam puta na Grend slem turnirima. U polufinalu Australijen ope na 2000. go di ne, Sampras je imao prednost od 2:1 u setovima, u ~etvrtom je bio na dva poena od prolaska u fi na le, ali je Aga si na kraju ipak slavio. 3. Na dal - \o ko vi}: U posqedwe tri i po godine,

koliko to rivalstvo traje, \okovi} i Nadal su odigrali 21 me|usobni me~. [panac je izlazio sa terena kao pobjednik 14 puta i nikada do sa da ni je iz gu bio na {qaci. Najuzbudqiviji me~ dvojice igra~a vi|en je u polu fi na lu Ma dri da, naj du `em me~u koji se igrao u tri dobijena seta. Poslije ~etiri sa ta i tri mi nu ta, tri spasene me~ lopte, de~ko sa Majorke se plasirao u finale.

Ferari osnovao akademiju
MARANELO - Ekipa Ferarija osnovala je novu voza~ku aka de mi ju ~i ji je ciq pro na la `ewe i po dr{ka mladim voza~ima {irom svijeta na putu do “formule 1“. Prvi voza~ koji je postao ~lan akademije je Francuz @il Bjanki, koji je ove godine osvojio titulu u “formuli 3“ Evroserije, a prije ne{to vi{e od 15 dana je potpisao vi{egodi{wi ugovor sa ita li jan skom eki pom. Bjan ki je de bi u bo li du “formule 1“ imao upravo u Fe ra ri ju to kom tes ti rawa na stazi Herez u [paniji, krajem novembra. - Na{ projekat ima veoma jasan ciq, a on je da pomognemo mladim voza~ima da se razvijaju i jednog dana voze za Ferari u “formuli 1“, rekao je {ef Ferarija Stefano Domenikali.

14 ponedjeqak, 21. decembar 2009. GLAS SPORT
FOTO: GLAS SRPSKE

Pregled nedjeqe
Nedjeqa, 13. decembar Zdravko Mili~evi} izabran je za novog predsjednika Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske, dok je Dragan Koji} izabran za potpredsjednika Ponedjeqak, 14. decembar

Udru`ewe teniskih profesionalaca (ATP) proglasilo je [vajcarca Roxera Federera za najboqeg tenisera protekle decenije, navode}i da je on sa 15 osvojenih grend slem titula oborio rekord Amerikanca Pita Samprasa, koji ima 14 trofeja. Utorak, 15. decembar
Dobra{in ]ulafi} sa Meharom

U Istanbulu obavqen `rijeb za Svjetsko ko{arka{ko prvenstvo, koje }e se sqede}e godine odr`ati u ovoj zemqi. Selekcija Srbije igra}e u grupi “A” zajedno sa Argentinom, Australijom, Wema~kom, Angolom, Jordanom. Srijeda, 16. decembar Fudbaleri Partizana pobijedili [ahtjor (1:0) u posqedwem {estom kolu Lige Evrope. Fudbaler Volfsburga i reprezentacije BiH Edin Xeko, kao i xudistkiwa Larisa Ceri} najboqi su sportisti BiH u devetom izboru najboqih sportista koji organizuju “Nezavisne novine“ i Radio - televizija BiH. ^etvrtak, 17. decembar Ko{arka{ki klub Partizan pora`en je od Orelana rezultatom 72:75 u osmom kolu Evrolige.

Prvenstvo Republike Srpske u {ahu za invalide

U ekipnoj konkurenciji trijumfovala ekipa Kraji{nika, a u pojedina~noj ~lan SSRIL Partizan Dobra{in ]ulafi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

Kraji{nik prvak
1926 (Bawa Luka) 14,5, [K Ka isa “Dr Mi lan Je li}“ (Bawa Luka) 13, Klub vojnih pen zi one ra (Bawa Lu ka) 12,5 Pen zi one ri (Gra di {ka) 10,5, SDG Vrbas (Bawa Luka) 1,5 poen. Za Kraji{nik su nastupi li: Bran ko Mar ja no vi}, koji je osvojio {est poena iz sedam partija, Nenad Rado savqevi} (6/7), Mir ko Lon~ar (5/7), Nikola ]etkovi} 4,5/7. Iz eki pnih re zul ta ta izvu~en je pojedina~ni pobjednik, a to je Dobra{in ]u la fi} (SSRIL Par ti zan). Pored wega nagra|ena je i Nada Maru{i} ([KI Bal kan 1926), ko ja je bi la najuspje{nija `ena. Sudili su Spomenko Bavrli} i Dimitrije Gr~i}, a or ga ni za to ri prven sta va bili su [K Kaisa “Dr Milan Jeli}“ i [KI Balkan 1926.

BAWA LUKA - [ahovski klub Kraji{nik i Dobra {in ]u la fi} pobjednici su ^etvrtog ekipnog, odnosno Tre}eg pojedina~nog prvenstva invalida svih kategorija Republike Srpske, koje je odr`ano u Zavodu distrofi~ara. U ekipnoj konkurenciji nastupilo je osam timova sa po ~e ti ri ta kmi ~a ra. Po slije sedam kola po Bergero vom sis te mu pla sman je bio sqede }i: [K Kra ji {nik (Bawa Luka) 21,5 poen, [KI Hen di kep (Is to ~no Sa ra je vo) 20, SSRIL Par ti zan (Bawa Lu ka) 18,5, [KI Bal kan

MILADIN SIMI] na ~elu [ahovskog saveza invalida
Dan ra ni je odr`a na je Osniva~ka skup{tina [ahovskog saveza invalida Republike Srpske, na kojoj je za prvog predsjednika Upravnog odbora izabran Miladin Si mi} ([KI Bal kan 1926, Bawa Lu ka). Osim wega u Upravnom odboru su jo{: Du {an Ba bi} (SDI Hercegovac, Bile}a), Momir

A{owa ([KI Hen di kep, Is to ~no Sa ra je vo) i Qubinko Rebi} (SDI “Bijeli {tap“, Zvornik). Predsje dnik Skup {ti ne je Du {an Ba bi}, ko ji }e obavqati i funkciju sekreta ra. ^la no vi Skup {ti ne su: Mi la din Si mi}, Pre drag Kne`evi}, Nada Maru{i} ([KI Bal kan 1926), Du{an Babi}, Radomir Zurovac, Milenko Radmilovi} (SDI “Her ce go vac“), Mo mir A{owa, Jovica Mijatovi}, Ra do van Gra ho vac ([KI Hendikep), Qubinko Rebi}, Slavi{a Tomani} i Milan Krsti} (SDI “Bijeli {tap“). Za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Danka Simi}.

Prvenstvo Centra za unapre|ewe i razvoj {aha “Gambit“ iz Bawe Luke

Neumoqivi Filip Gubo
Petak, 18. decembar Proslavqeni fudbaler Crvene zvezde boravio u posjeti FK Lakta{i. Obavqen `rijeb parova osmine finala Lige {ampiona i {esnaestine finala Lige Evrope. Olimpijski komitet Srbije proglasio je pliva~icu Na|u Higl za najuspje{niju sportistkiwu u 2009, dok je kod mu{karaca to priznawe pripalo pliva~u Miloradu ^avi}u. Subota, 19. decembar Vaterpolisti Partizana zabiqe`ili su u Budimpe{ti {esti trijumf u Evrointer ligi, po{to su pobijedili doma}i Ferencvaro{ sa 11:4 (1:2, 3:1, 4:1, 3:0).
BAWA LUKA - Poslije drugog kruga prvenstva Centra za unapre|ewe i razvoj {aha “Gambit“ iz Bawe Luke, koje je odr`ano u Klubu vojnih penzionera, u vo|stvu se nalaze Filip Gubo i Milica Babi} sa po 10,5 poena. Kuriozitet je da se pri samom vrhu tabele poslije nepotpunih 12 kola nalaze ~ak tri djevoj~ice. Na ovom takmi~ewu nastupa 20 polaznika [kole {aha “Gambit“, od kojih su neki i ~lanovi sekcije O[ “Desanka Maksimovi}“ iz Drago~aja i O[ “Ivan Goran Kova~i}“ iz Bawe Luke, a igra se 19 kola po Bergerovom sistemu. Pet prvoplasiranih dobi}e ~etvrtu kategoriju, najboqima }e pripasti pehar i medaqe, dok }e svim takmi~arima biti uru~ene diplome i {ahovske kwige.

PRI VRHU tabele tri djevoj~ice
Prvenstvo }e biti nastavqeno 26. decembra. Trenutni plasman: Filip Gubo 10,5 poena (me~ mawe), Milica Babi} 10,5, Jelena Gaji} 9 (me~ mawe), Tijana Babi} 9, Nemawa Dobrwac 7,5, Kostadin Simi} 6,5, Marko Bunda lo 6 (pet me ~e va mawe), Rastko Sinadinovi} 6, Stefan Kondi} 5,5, Sini{a \u-

Filip Gubo

FOTO: GLAS SRPSKE

ri} 5,5, Bojan Agi} 5 (dva me~a mawe), Dejan Marjanovi} 5 (me~ mawe), Anastasija Te{anovi} 4,5, Filip Bo`i} 3,5 (me~ mawe), Dejan \uri~i} 2,5 (pet me ~e va mawe), Je le na

Mandi} 1,5, Vladan Peji} 1 (dva me~a mawe), Vladimir Podgorac 1, Vladimir Peji} nula (osam me ~e va mawe) i Nikola Prerad nula poena (12 me~eva mawe). D. P.

GLAS SPORT ponedjeqak, 21. decembar 2009. 15

Ekipno prvenstvo sredwih {kola Bawe Luke u {ahu

Partije
Milanovi} - Iv. [ari} Zadar 2009. 1. d4 d5 2. c4 c6 3. c3 f6 4. e3 e6 5. f3 bd7 6. c2 d6 7. g4 h6 8. h3 e7 9. d2 dc4 10. c4 b5 11. e2 b7 12. e4 e5 13. de5 e5 14. d4 g6 15. a3 ed7 16. g5 hg5 17. g5 a5 18. f4 b4 19. e5 bc3 20. ed6 d6 21. 0-0-0 d5 22. f3 0-0 23. f5 e5 24. e2 a6 25. a6 a6 26. e2 cb2 27. b2 b8 28. a2 ab6 29. c1 gf5 30. hg1 f8 31. d4 c5 32. e2 e6 33. a1 b1 34. b1 b1 35. b1 b6 36. a2 b5 37. b2 e2 38. de1 c4 39. a1 c3 0−1 Nikolov - Rager Zadar 2009. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. c3 f6 4. d4 e4 5. d5 e7 6. e5 g6 7. d4 e7 8. e4 e5 9. e5 e5 10. f4 d6 11. g3 0-0 12. e2 f5 13. f3 b6 14. d2 b7 15. c4 ae8 16. 0-0 b4 17. b3 a6 18. ac1 g4 19. fg4 e2 20. f5 f5 21. gf5 b2 22. c5 bc5 23. e1 a3 24. c5 e2 0−1 Hamer - Mekdonald London 2009. 1. d4 d5 2. c4 e6 3. f3 f6 4. g3 c6 5. g2 bd7 6. 0-0 e7 7. c2 0-0 8. d1 b6 9. c3 b7 10. b3 c8 11. e4 e4 12. e4 de4 13. e4 f6 14. e3 e7 15. ac1 fd8 16. h4 a8 17. c5 g6 18. g5 f8 19. e3 b7 20. d2 g5 21. hg5 e5 22. e4 ed4 23. d4 c5 24. f6 h8 25. h4 h5 26. c3 g7 27. f3 1−0 Malawuk - Menkinoski Beograd 2009. 1. d4 f6 2. f3 e6 3. c4 4. d2 a5 5. g3 b6 6. g2 7. 0-0 0-0 8. f4 e7 9. a6 10. c3 b4 11. h5 12. g5 1−0 Mek{ejn - Kramnik London 2009. 1. e4 e5 2. c4 f6 3. d3 c5 4. f3 0-0 5. c3 d6 6. a4 b6 7. c3 e6 8. b3 b3 9. ab3 bd7 10. b4 f2 11. f2 b5 12. d2 ba4 13. a4 c5 14. b5 d5 15. ed5 b6 16. c2 c4 17. e5 d5 18. d4 e4 19. g1 fe8 20. f3 b5 21. h4 b3 22. b1 d5 23. h3 h6 24. c1 b6 25. a4 ab8 26. a2 b3 27. a1 b6 28. h2 df6 29. e1 g4 30. g1 ef6 31. d5 d5 32. g3 df6 33. d2 d6 34. a3 b6 35. h1 f2 36. h2 6g4 0−1 b4 b7 c2 b5

U~enici Gimnazije: Bojan Kori}anac, Nikola Prerad, Aleksandar Mandi} i Milica Vulin ponovili uspjeh ove {kole od pro{le godine
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

BAWA LUKA - U organi za ci ji [a hov skog sa ve za gra da Bawa Lu ka i [ko le {a ha “Ma la roka da“ odr`a no je tre}e ekipno prvenstvo sredwih {ko la Bawe Lu ke na ko jem je tri jum fo vala Gi mna zi ja i ta ko pono vi la pro {lo go di{wi uspjeh. ^la no vi po bje dni ~ke ekipe, koja je bila doma}in takmi~ewa, u konkurenciji pet eki pa za biqe`i li su sve ~e ti ri po bje de osvo jiv {i 14,5 od mo gu }ih 16 poena. Za Gimnaziju su igrali: Bo jan Ko ri }a nac, Ni ko la Prerad, Aleksandar Mandi} i Milica Vulin. Drugo mjesto pripalo je Ekonomskoj {koli sa 5 me~ bodova i 11 poena, a za wu su nas tu pi li: Ale ksan dar Solarevi}, Goran Kanli}, Vladimir Petrovi} i Nevena Malba{i}. Tre }a je bi la Ka to li ~ka gimnazija sa 4 me~ boda (8 poena) ~ije su boje branili: Adnan Smaji}, Delibor Te {a no vi}, Da vor Mi lo ba ra i Awa Ko va ~e vi}. Najboqi po tablama bili su: prva: Bojan Kori}anac (Gi mna zi ja), dru ga: Goran Kanli} (Ekonomska {kola), tre}a: Aleksandar Mandi} (Gimnazija) i ~etvrta: Mi li ca Vu lin (Gi mnazija). Najboqim ekipama uru~e ni su pe ha ri, me daqe i di plo me, a na jus pje {nijim po je din ci ma me da-

Aleksandar Mandi}, Milica Vulin, Goran Kanli} i Bojan Kori}anac

FOTO: GLAS SRPSKE

qe, di plo me i pri go dne kwige.

NA TAKMI^EWU nastupilo pet ekipa
Nagrade su uru~ili direktor Gimnazije Zoran Peja{inovi}, koji je i otvorio

takmi~ewe, te predsjednik Skup {ti ne [ko le {a ha “Mala rokada“ Rade Udov~i} i prvi ~o vjek [[ “Ma la rokada“ Ostoja Kremenovi}, koji je zatvorio prvenstvo. Sudijsku ulogu uspje{no su obavili Mom~ilo Sopreni} i Ratko Buva~ (Bawa Luka).

KONA^AN PLASMAN
Poslije pet kola po Bergerovom sistemu kona~an plasman na ekipnom prvenstvu sredwih {kola Bawe Luke bio je: 1. Gimnazija 8 me~ bodova (14,5 poena), 2. Ekonomska {kola 5 (11), Katoli~ka gimnazija 4 (8), Sredwo{kolski dom 3 (5,5), Elektrotehni~ka {kola 0 me~ bodova (1 poen).

[ampionat Republike Srpske u {ahu za seniore

BAWA LU KA - Skup {ti na op {ti ne Gac ko i [ahovski klub Mladost bi}e do ma }i ni 14. po je di na ~nog {ampionata Republike Srpske, koji se igra od ~etvrtka do nedjeqe. Prven stvo, ko je }e se igrati u hotelu “Metohija“ je otvorenog tipa, a prijave u~esnika prima}e se do ~etvrta u 15 ~asova. [ezdeset minuta kasnije odr`a}e se te hni ~ka kon fe ren ci ja, a sve~ano otvarawe je u 16.30 po sli je ~e ga }e se igra ti partije prvog kola.

PRVENSTVO otvorenog karaktera
Pra vo u~e{ }a na ovom takmi~ewu imaju svi igra~i registrovani u [ahovskom savezu Republike Srpske za 2009. godinu, a `ive na te-

Miodrag R. Savi}

FOTO: ARHIVA

Rje{ewe: 1. f7 1−0

ri to ri ji BiH. Igra }e se [vajcarski sistem od devet kola sa tempom igre 60 minuta po {ahisti za ~itavu partiju. Titulu }e braniti pro{logodi{wi prvak i trostru ki {am pi on Re pu bli ke Srpske, velemajstor iz Zvornika Miodrag R. Savi}. Orga ni za tor [a hov ski sa vez Republike Srpske obezbijedio je osam redovnih nov~anih nagrada: prvo mjesto 800 maraka, drugo 600, tre}e 450, ~etvrto 350, peto 250, {esto 150, sedmo 100, osmo 50 maraka. Najuspje{niji mladi {ahista do 20 godina, koji ni je na gra |en osvo ji }e 50 maraka. Pobjedniku {ampionata pripa{}e pehar, a trojica najboqih dobi}e diplome i me daqe [a hov skog sa ve za Republike Srpske. D. P.

Dijagram 73
Fi{er - Re{evski SAD 1958.

Bijeli igra i dobija

Huan Martin del Potro “nogirao“ svoju djevojku zbog cinkarewa

Najboqi argentinski teniser Huan Martin del Potro hladno je “nogirao” svoju biv{u djevojku i nekada{wu “Plejbojevu” ze~icu Kamilu Velasko jer ga je “otkucala“ medijima. Jedna obe}avaju}a veza, u koju je unio cijelog sebe, zavr{ila je razo~arawem. U martu je bacio oko na argen-

Pazi s kim spava{
tinski model Kamilu, ali idila nije bila dugog vijeka. Glumica u usponu je u~inila sve kako bi dospjela na naslovnice. Slikala se za “Plejboj” i druge mu{ke magazine, a kada je intimne detaqe o vezi s 21-godi{wim argentinskim teniskim asom po~ela dijeliti doma}im tabloidima za novac, Del Potro je poludio.

Nazvao ju je i sasuo bujicu uvreda na wen ra~un te je nazvao “{takorom“, izrazom za cinkaro{a, dou{nika, odnosno onoga koji otkucava povjerqive informacije za pare. Seksi Kamila je oti{la iz wegovog `ivota, a ovih dana je svim argentinskim tabloidima ipak otkrila {to joj je Del Potro sve izgovorio.

FOTO: AGENCIJE

Kamila Velasko

Huan Martin Del Potro