P. 1
Dzennet i Dzehennem, Sulejman El-Eskar

Dzennet i Dzehennem, Sulejman El-Eskar

|Views: 607|Likes:
Published by ibnIslam

More info:

Published by: ibnIslam on Jan 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

Sections

_t

i
xxx;
I DZIHENNEM DZENNET

tl-olkrd SülrimN[ I'ENNBT OZIIIENNEiI I

\,.,

a;\'^ . 5 i*Y
\./ \./t

ürYr$, Zr Itrvad llot

X2-*^.
v-Y
^^,-^ ^ ^ ^

Ieti6 Nührmcd P noo, Skrijcli uamcr lfur$niM, Zirnid !alinä
Tfl{rcr(l lrExrft

3Y--Y YY*Y .-i;\'^ YY-*Y ^ ^ A
tY--Y

KrIrpor Ameh DTP. ftgnarl
l{oflcr, [tomaili Suhejb Zrlollrm!
{.! DURGÜI

YY*Y
'.+<^-A
.^^A

Ä'^-.^

YE::
\<-Y

T|trr, 2000 $run, 0K0.Samicvo

o&iaridl&n{m / td.inx dtrtriihii'tli rün' lkiltD !'ido 0l r.!)00' I0li4r|d

SadriaiO
I O Ulrii l3 o lrtdgnnr

95O0ruü ro
96o Ulod 99O lßi l.ctntr[ lJl|ll I dft.r.t l l5 o aüc.?acuvtlf füüd ir r!#! i rlg0vicrsnki $thidri l19o Tu&l.ctNul dho.b 01ir llTO{urvrnlxurur
Sblol|ä düü.L

o oto l?. Prvr
IB OIJltd 1 9 O ? o? e c u r u l [t.[ral i dh].x|.i n slmnii 25 o hlco[rcuv![ ürwi Aärlxo l$ürur 27 O Tuio dtA.|i.|r ||dN 39 o trnno Prcuru [air.i.n i. qür i rrö .lrli t.cürul 45 O ?[re i &nmtoidhh.rr.nu {ihn thdieh hcr 65 o Srsrr ur dft sutovnib h.nreir ||Iogobmimst 73 o sflml.cuYul titiökr wlili!: st onih dtrtonn.mr Pocurul 75 o 0sro dfuhememr slrnoBih iodieh furlr, mpici PccLt$tt 79 O 0flno dbhennon hhjnrniest ovnikr PocuYUt 9l o 0tsno lBtn Üovick llhlove sdüvrti Ihlo6rs0

?rct 17l O ?no wut üotih dütdr i dLi.ttlih bLgoüli 0pir l7l o [$r. tünur dümdr ll4oüli NLmuifr oSür. l.ctrvuf 203 lr4ohr i6.h dt dr i dhlüuor:

9 l l , o'

i:f lt

xxx*

UVOD

Z*,ra1z pÄpadzAllahu, s.vt, Koii ie stvono Diennet i Diehennem,koji je sworio za njih stanovnike i pridrünike' Koji ie D;ennet uänjo kudom Svojih miljenika, a D;ehennem kuöom i Svoiih nepniatetia. Neka je spas i mir na Atlahovog Postaoika u koii stvorenje, ie doSao naiöa3nii€ Pozivajuöi Dte'ner i n,egove bla,eodati,a odvra6aood diehenemske €tre i rjenih strahota' Donosim salavati sel2mna Porodicu Poslanikol'u, m niegove dobim dielima,koji su se i i ashabe tabüne sveone Loji ih slijede su DriDiemili za koMöste, i koii s'r uzeli svoi udio u tome' koji traieniuoprosra,urazgovorusAuahom' or.""aU".ti'lt".p.p t;'.;ra ny.go'"., kniigu. kori su provodili dane u pr;bJi;rvaniu Allahu, s.vt., postom jer su znali da ie to ozbillna stmr, da nema u spasaod diehenemskevatre, i da nema pobjede ulaskom tukave' Dlennet, osim onome ko bude radio i zasukao ovo je treöi dio edicije koja govorj o zbianiima na Sudniem a danu. i u rliemu 6e biti govora o Dienoetu i Diehennemu' podiielili smo ga u dla diiela ' ü o*"'n aii"t" g""orit ie se o d;ehen€mskoi vatri, a sastoii se iz deset poglavlia koja poöiniu uvodom u kome ie definitana d;ehenemskavatta. U prvom poglavliu 'rkazali smo m vierovanie €hli-sunnetada su Däennet i Diehennem stvorcni i tu smo odbacili tvrdnie onih koii seprotiv€niihovommiölienju

0t.nt.lidlcl.in.nll0 U dtugom poglavliu govori se o iurarima Diehennema, a to su meleki odredeni ze niega" kao i poiaönienieo niihovom broiu i veliöini. U trecem ie poglavliu opis dähenemske utre Tu se govori o miesm Dieh€nneme, !'elidini, niegovim dubinxma, ulazim2' niegorom gorinr, äestini niegove vrtrg o niegovom govoru, o niegovom izgledu te o uEccaiune sviiet i nieSovesttnovnike' U öetvrtom poglavliu doniidi smo doktze o tom€ da ie on vi€can i da n€c€ neste4 i tu smo replicirali onima koii wrde dr ce Di€heon€m nestrti. U P€tom poglavliu goloti s€ o st noliicima Dith€menu koii se diiele u dviie grupe glupe koF c€ vjecno ostali u niemu' a !o su neviemicii mnogoboü4 i grupa koia necevi{:ato ostrti u niemu a to su greinici - monoteisti.Go\orili smo o obie gluPe i o dielima zbog kojih su zasluälidäh€rEmsku !?ttu, U Sestom pogL*'liu golori se o !€likom broiu sr.novnika Däeheonem:, ukazuiudi ne dokaze koii govore di de v€cina propasti a da ce se mäli bmi spasiti i koir ie mu&ost u tom€. U o!.om poglavliu bit c€ taHer govora o tome da su iene vecina stanovnikx Dä€hcnoem4 käo i r zl% zbog ö€gaie to teko. U sedmom poglavliu govoti se o veliöioi stanovnika Drtehernema i niiholoj ogtomnoi tielesnoi grrili. Osmo poglavlie namiienieno i€ ,a poiainienie o hlani i pitu stanovnikx Dieh€ndema Delelo poghvlie ie dugo poglavlie koie govori o kaznamasunovnikr Dtthennema- Dones€no ie nekoliko primiera o naöinu niiho@g [aid^!"nia, kao ito ie obiaönienoda ie s€ n€ki niegovi stadovnici kainiai"ati iadom k znom u odnosu na druge. Tu su obia.inienenek€ kaznekote ie AI'h, sqt., priPremio za stanovnike Dtehennerna nekeod niih su im€oolane kao stnr. Elh' s.hö, cmina crije\"adopiranje tre do niihovih srca' lica gorenieko;e, prosiPanje okova,ö€kica Spomenutisu i dokazi o izgledudlehenemskihlaoaca, i sl. koiima 6e biti kaänjauni. l, posliedni€, deseto poglavlie govori o naünu na koii 6€ se öovjek saöu!'atid;ehen€mske vatre

llllv,' U drugom diielu ove kniige golori se o Diem€tu i u niemu u koicm i€ definiran ie sedam poglavlia koia zapociniu uvodom DänneL Prvo poglavlie govori o ulasku u Däennet' ukezuiudi na Pnzor ulasta vjernika u Dreonct, o Posredo!'.niu Allahovog Poslanika, s.e.vs., viemicimt za :d'nak t Dtennet i naöin na koii de vjctnici udi u nieg posliie protiSdenir- U niemu se govon o hiliada orvim vjernicima koli de udi u Dienn€t i o sedrmdeset reiuoe' t orcg ummeta koii de udi u Däennet bez polagenia Sitomaini muhadäri prethodit de niihove bogtaSe' Or'die ie u poscbnom diielu kazano n€3to vile o gteinicime iz rcdove viemike monoteista koii 6c uü u Dieheno€m i o tome da de olri izaö iz nieg milo5du Naimilosoii€g Samilosnog i posredovaniem Dosr€doik^. Tu stno obiesnili stev ehli-sundetr o Pitaniu öcfaxta - posredoi3tm i tu ie tepliciteno onima koii ndraiu iefmt Ne de krei" or"og pogleli" "" i dviie laspreve o Posliedniem koii pdie Sudnieg udi u Diennet, i o odma koii de udi u Diennet dana. Drugo poglavlie govori o vieönosti Dienneti i o tom€ de 6e niegovi staoovnici v,eöoo u niemu ostati, repliciraiudi onirm koii su Prodv ovak!'og stari"i. Trede Pogl^vlie goiori o sloiswimä Dieoneta' go!'oreo o !€liairi niegovih blagodeti, o oiegoün !'raim,' stePeorma!o niegoi'oi zernlii, riiekame,izvorima' dvorcima' o nieSovomsvFdu' vieau, drvecu, plodovima i ävotini.meGwrto poglavlie govori o stanovnicimeDicnneta i o dielima koia su ih dorcla,r niega'o tome kako de neki sanovnici Dänneta nasliieditinekekoristi koiesuzandili stadovniciDiehennema' o tome da €e oemocni biti !€ain^ u Diennetu u odnosu na bogte i imucne' 6e o tome da ce muikarci biti vecineu odoosu na ärrq 'rkazuiudida kodiecaviemika i diecanevjemikauci u Däennet Jedoaod studiia prvacimaDäennetamedu stariiima' ie sadr;i orc poglxvlie govori o mladidima te ienama iernika" Spomenuta su deseteticakojima nekih koii te uti u Dzenner Ovo ie ob€ian Diennet kao i imena pogtevliezavriava konsbtaciiom da Dä€on€t niie Pleta2a uöini€na

ir n t c t r n od l r h c r r c m l l 2 djela, veö je dielo radog ulaskau Däennet, a dienetska nagradale Allahovom milo!öu i Njegovom dobrinom. Peto poglavlje govoti o osobinama stanovnika D;eflneta i niihoüm üicima u niemu. u poglavlje koiem u Najdule poglav)je ovom dijelujesteöesto razlici u !'rijednosb segovori o dienetskim blagodetima,o velkoj dienetskih blagodeti u odnosu na ovosvietska uiivania Tu se stanovnikaDäenneta u razrm vtstama hrxne govoti o '-räiyanjima i napitaka, o njihovim divanima, slugama' triricama, zdielama za hranu i piie, o ojihovoj odjedikoiu odiievajui ;eliama koie na priäeljkuju,I svese to ispuniava jedanöudnovatnaöin Nema tim swatima niStasliöno oa ovom dunialuku. U ovom poglavliu nalazi se tasprava o äenama viernika u DZennetu, bilo da su to hurije ili njihove ovodunjaluöke supruge' U ovom Poglavliu objasnieno je da je najr"e6ablagodat koj jom 6e viernici biti Poiasieni u Däennetu Allahovo zadovoljstvo uätak gledanjau Njegovo Plemenito Lic€. I sedmo, posljedoie poglavlie govori o diialozima koii öe biti vodeni izmedu Dienneta i Däehenflema i o Allahovoj presudi u niihovom spo{u. Molim Uzvjierog Alaha da nasüPuti na diela pokornosE, da i vatre Svoiomdobtotom i plemenitoS6u nasspasidiehenemske da nasuvedeuDiennetSvoiom miloiöu.ZaistaOn öuiei odaziva se,i neka je sPasi mir na Njegovog roba i poslanikaMuhammeda, Oner Sulqi'.an el'Eskaf ramazanr4o6. h g Kwajt ry'

l3lttmoota,

PREDGOVOR

x-xx*

2?.o5.ryE6

pripxda^Iahu, s v.t, koii je stvorjo öovjekai sveoko Zahvatnost nas.Neka je salavatna Niegovog volierog Poslanika'nieeovu porodrcui drugove ' (da "flif-bn-lilim; {)YiKnjip üur'ätr)' u loju mna oilohe surnoje je od 0rirnatoji t nevidljivi Allaiabojali; je toji Bog), uputsbo srina onima sebudu je bldu s i "riia tliro*r, Diehem€n sr"lla stnr koja povezanaAhirelorn) . rjerorali. ." (H-Be[rr, l-3). da bi Uzviieni AIan sß'orio i€ öovjekai Postavio ga na Zemlji N;egovedobrote ili da sa iskusao Li ce biri zahvaizn ie negirau da Ga spozna'kako se ro sPominieu Zato ie öoviekuduinost "Dine i ljtde slvorio 5an0 dalili se[ladjajr"(h'Zarijal'56)' lilo salr Kor'Ä, öovjekai sveostato bez cilia niti Dakle, UzviSeniÄllah nije stvorio postuje i radi zabave.On od öoviekazahtiiera da Ga spozna' da Ga Allah da bud€ sviestanNiegove mo6i Od Svoie dobrote' UzviSeni da bi im olakiao l,udimd ie Doslaoposhn;keiz njrhovihredora ne'to iro ioviek o, "p.^ri. X;.9;'p.znaie svih osralihswrri ne " '.-"1 -"n *,r., Goii j€ ograniöenr bi nikadaPostigao o melekima,dogadajima nakon smrti' rairo b; dtuktiie liua znali Allah D;€nnetu, Däehennemui drugim stvarimada Uzviseni neöebacitr niie putem Obiave to otkio ljudima?Uzviieni AIah U mnogim " öovjeLa more ako ga prethodnone nauti plivanju i kolika ie kur'anskimajctima on nam kazuiesta je ovai sviiet o vrliednostl niegovavriiednost,zatim u drugim aietimakazuje sreda boi"t.e "uii.t^ i -"toaama kojima se moic postiöivje'ita

-' 0 r e i r r ti d t c h . ' r n o n l l 4 u ni€mu. Onai koji ie sretan na ovom svijetu bit 6e sretan i na bududem, zato ito ie sredasPoznaiaAlaha i sliiedeni€Niegovog puta, a sv€ ostalo osim toga jeste neuspieh.Uzviieni Allah uöinio ie omi svijetmostom koii nasvodi na drugo miesto,miestokoje je vieöito, ali vodi u dva pravca; iedan pravac vodi prema vieöitoi "l{i or [| Pnvi Ft üei.Do,. steii, a drugi vodi u vjeöiti neuspjeh; jc dali & alnhn ili nrzaivalar (El-Insan, 3). ova dva Puta [ili" {cgoro iesuput Dteflnetr i put Diehenn€ma. osno\e vierovanje u Diennet i Diehennem jeste sustinska islama, a onai koji ih negira i vieruie u nesto dtugo neqernik i€. Di€flrlet i D;eh€nflem posliednj€ su odrediite svakog iovieka i i ,ato flema sumnjeda niihovaspoznaja rad za niih ima poseben znaöij. DZ€rnet i Däehennem Allahova su nagrada i k^zda i Uzviöeni Alah niima nagaduie i karntäva koga ;eli On 6€ nagraditi Diennetom one koji budu spoznali Allahow iedfloiu i budu se pridtiarali Njegovog Puta a I(azdti D;eh koli se ne budu pdddavali Njegovog puta. Kako demo mi znati o DUenneti i Diehennemu?Je Ii neko bio u D;ernetu ili u Diehennemu pa nam je govorio o tome? Ova i pitanja svakomoie postaviti. sLiöfla Däennet i D;ehennem ne mogu se spoznati putem ljud Niih moie osjetiti i istraiivati sa skih isttäävanjai percePcija. rno ljudskadusa.Jedini put niihove sPoznaie iestePut Obiave vjerovanje u Allaha obuhvata i vietovanje u budu6i svijet i sve snari koje se natazeu njem,r. Dakle, sPoznaiaAlaha dok^zima zato svijetu, ostaühstvarina budu6em ujednoobulvatai sPoznaju istina. o ito su svaka sFr'ar kojoj govore Allah i Niegov Poslanik od ljudi koji su vidjeli Diennet i Diehennem Prjien,ihovesmrti On;h iev;dio u nodi jestenai voljeoiposlanik, Muhamm€d, s.a.vs. nas o mnogim swatlmakoje ie tada Israai Mirad;a i obaviiestlo vidio. Kako vjerovatiu ovo? U ovo se vierujenakon uvierenFu jstinitostobjaveMuhammedu, s.a.\.s., onakokako je u njega isto rekli,nadajutise F.buBekr,r'a.,kadasu mu neviernici povierovao da ae on u tim momentjmanegtratida je niegovPrijateljPtetao "Ovaj woj mjsli rakoosromnu daljinuza iedandio no€i: Priiateli
l5lttttrotttt

da i€ otiiro u Jerusel€m (rniesto gdte se nalazi Mesdiidul-atsa) u iednom dilelu no6i i da je pre5ao sedamnebesal" On ie pitao: "Je ti to on ]iöno rekao?" Odgovorili su: 'J€ste". zatim ie lekao: ' Onda to istina, vieruiem da niemu dolazi obiara s neba za ia ie je veoma kmtko vrijeme, Pazasto onda da ne vjeruiem u to?" Ovo svietlost Atlaha smieitena u lludskom srcu. Allah bio zadovoljan mbom i svim viernicima, o Ebu B€kel Molim Allaha da ova knjiga bude Allahova nagradaza nas i da nam jasno ukaäedva mjesta koia ae ljudima biti viedne ku6€' Anin.

prYt io d - YATRA nZnnUUUEMt

lr

w
p r v id i o l t S Lrr t9Itnro Po,iur\

UVOD

xiXx
Sr,rrus r our$ue un
Diehennem je mjesto koje je Allah pripremio za nevjernike, oqadnike Njegovog zakona i za one koji smatraju Njegove poslanikela.änim. je miesto kazneu kojem ie Allah kazniti To Svojeneptijateljei Njegov zarvoru koji aezarvoriti zlo;irce To je oajni2e najnesremije i mjestoi nije moguCe sena da nekom drugom mjestu doiivi veie poniZenjeili nesreda: "Gospodam nri, omg Logfi hudei vatru u ubrcio si veiosnnotio, Ti a nevjerricima to upnoi pritaü" Inrrn,192); (Ali ne& "Zar ne oni zmjn omgr se da [oji supmtrtarlja i pmlaniiu lllaiu l{jrgorr iela ntn diehencmsh, vjclno Toje velilol" nlojoj& osrali? rugl0 Cr-Twbe,6j): "Sh.dat de, üi3tirü, loji m Srdrj.m izguh sebepmdice oni danü i i sroje. (&-Zümer, [10, Invostr.dade!" toj€ l5). Kako nedebiti vatra,osim kako smo je opisali,kadau njoj ima kazna,bol i tugakakvene mogu opisatiperai objasnitinikakveriieci. Pored roga, je vjecan ni€govi sranovnjcr on r ie os(osimonihkoji srcem teou niemuvjeöno buduvjerovaliu AlJaha makar onoliko koliko je zrno pienice). Zbog toga je Allah poniziomjesto sranovnila D2ehennema mnogimajetima: u "0r (Diehennen) prebinlijtehoniile" ( -!ü|ra0,66); ruineje i "[t0 loliLo! A0mloji tüdü iidli öela rlo najgon prebiuliite: Diehemen, u Lojen gorjeti:grozne (Srd, cr a li pmt€üc!" 55-56).

I
I DzIHENNEM DZBNNET
S US T V O R I N I

xXXx
Tarravi je u svojoj poznatoi knjizi akide (vieromnja) El'Akidetu "D;ennet i Diehennem sworeni su i nikada ne6e Tahavijje rekao: nestati.Al-lahJe srvoflo Di€nneL r DzehennemPrlie srv"ranla drugih stvorenia i za svakog ie sworio niegove stanovnike onai koji bude htio uci u Däennet uai i€ Niegovon dobrotom, a onaj koii ,eli uöi u Dzehennem uai öc Niegovom pravednoöär' Svaki öovjekradi za ono öto mu ie dodijelierc i svako6e proci koz ono za öt^ ie stvoren. Hair (dob{o) i serr (zlo) Predodretlemsu za ljude". Komeotatorove kniig€Muhammedibn Muhrmmedibn Ebul ovaj tekstkaie: lzz el Hm€6, komcntiraiu6i "O Niegovim dieöima 'DZennet i Diehendem srvorcni su', svi pdpadniciehllsunnemdaiu se u tome da su D;ennet i i Ehli-suflnet daljevjeruju Diebennemsworenii da sadaPostoie. str'ria i su poiavile semutezilitska kaderijska uto. U meduvremenu tuöinjenicu Oni wrde:Allah 6eih sworiri(Di€nnet kojeodbacuju osnova, danu.Njihora neisPravna i Diehennem)na Ki)ametskom koju su postavili o Allahovim dielima, da On treba to uraditi, ti da ne trebauraditi,zaduiilo ih ie da dajuiziavute vrste oni prave dakle'oni tmedu Niegovih i dielaNiegovih sworeo,a' analogiju

I |

I I I

-F
p r y id i o l 2 0 su antropomor6sri muiebbehe, pod nilh spda i er tediehhum (struja koia takodertvrdi isto) i na taj naöinpostaiumuattaleoni koii fiaavaju Boga svjh atdbuta.Oni takoderwrde Diennet pnie nagradhranjabio bi sworen A pr:zno, zato 5to, kada bi bilo takq on ne bi imao namjenr:dugo vremena. Oni su zatim odbili jasnecitäte samo da bi proturjeöiünjihovim napraznim miilj€njem koies priplsuju Uzvisenom Allahu. onj iskrivljuju Istinu i nxzjvajuzalutalimi novotarimasve one *oii proturieöe njjhoYommjslienju. Zatim spominjetekstove Kur'anai sunn€ta koij dohazuiu da su D;ennet i Dzehennem stvorcoi. Rijeöi Uzvi3enog Allaha o Dlennetu: "... i Dilmrt prostnn kro (lli mh*a i Zernlja, pripnnljen one sellh}a boje" lnru, 133),zatim a loji " Njego\€ rijeä: adnoät€ daü Gospodan zasluüte re svog oprostDi.rr€t, i pmrtru lolilo su neh i Zem[a prütr.d, i piFemüen orc loji u lllaia i ä (fl-lladid, pslaoilel{jegon vjeruju" 2l). O Dtehennemu,Uzviseni ÄIah k^ze "... iöünjlc sr yatnza orfernikepripaalinc" (lli Innq l3l), zatim Njegove rijeöi: "Däehenacn 6 ,rlj€deposhtimsil cinaflje$to p0vntla"([&l{eho, 2l-2) i drugr ajet]. 'otr (l{ulanned) Uzviieni AIah kä)c: gje idrugipntvidio (Dübrila); l€d Sidr€tul-m0 elai; [0d lojegje där€lrlo pnbiraliih" (['-l{diB, 13.15). yidio je Sidretul,munreha, Dakle,Muhrmmed,s.a.rs., i Dienner u n,esovoiblizini,kako sc prenosiu SahibuBuhariiei Muslimaod Eneslr, u kaz,vanju dogadäiu r.a., o Isre,sdjena krajuNruhammed, s.a.\'.s., ka;e:'...ratim je sa mnom doiao Dribril do Sidretul muntehaa, kojegsuosipale bojc kojene pozniFm, zaumsamusro j Stada vidis täoo, u nien]u ima brda od cvijeaa, u Diennet, a je od miska,,. niesovazemlja U Sahlhu Buharijei Muslima prcnosi se od Abdullahajbn ()mer2, r.a.,d^ je Muhammed,s.a.vs., rekio: "Kada oeko od ras umre!nregolo ce mu se m'estopokaznedujurro;uveöer.Ako jc stanovnikD;ennetapoiavirce mu semicstou D;ennetu,a ako je stanovflrk Diebe.ncma pokazatac mu se mjcsb u Diehenncmu 2 l l P r r or o r ü , r L r i 'oso öe biti woie miesto kada te AIlh na i bit ie mu reöeflo: Sudniem danu Prdivi"' V€t smo nniie sPomenuti hadis Berae "Kazat ie glass neba:'istinu rekao ie ibn Azibar,u kolemsekaie docl mins Moi rob, otvorite mu vcetaDienneta'.reöe onda 6e mu i liepota Di€nneta". Takoder, spomenuli smo hadis Enesa,ra ' sa Beraa hadisa znaöeniem U Muslimovoi zbirci hadisaPrenosis€ od Aiie' r'a, da ie rekla da se sunce pomraöilo u vriieme Allahovog Poslanika' s a v's ' pa "Vidio sarnna ovom mi€stu sve sto je citirala hadis u koiem stoii: vam je obe6anq vidio sam se kako uzimam tek ubrani grozd, tda st€ me vidieli kako se naginiem naPriied, Takodtr sam vidio varu kako iedna drug obaviia a tada ste me vidieli kako se uzmidem." Buhatija i Muslim takoder prenose da ie Abdullah ibn Abbas rekao: "Sunce se pomtaöilo za vtijeme Allahovog Poslanika,i lbn Abbas ie spomenuo hadis i na kraiu rekao: Niegovi su drugovi primiietili smo da si uzeo neöto,a zaum rekli: 'O Allahov Poslaniöe, si pokio svojelice?!"On ie odgol'otio:Vidio s'm D;enneti htjo srm otkinuti iedan gozd, a da sam ga uzeo vi bi jeli od nlega do inisamvidio sviiet.zatim samvidio Däehennem, kadabi postoiao a ialosniji prizor do danas, to ie da su v€6in^niegovihstanovnika 'Zbog öega to tako Allahov ie ,ene'. Njegovi su ga drugovi Phali: 'zbos niihovog nevjerovania' oni su Poshniöe?'Odgorrcrio ie: 'zar one negiraju Allaha?' Poslanik je odgovorio: 'one opet pitali: negiraju müa i niegovo dobtoöinswo Kada bi nekoj od njih on öinio dobto öitavovrijeme,a om bi zatim vidielaneStoito niie 'Nikadanisamvidieladobra od tebe"" liiepo kod niegai .eklabi: U Muslimovom Sahihu Prenosi se od Enesa' ra" da le rekao:"Kunem seOnjm u Öiioi je ruci moia s.a.ws., Muhammed, kadabi ljdi€li ono Stosamia vidio,malo bi sesmijalii puno duSa, "Sta si vidio Allahov Poslaniöe?" ie On bi plakali".UPitxli su ga: " "Vidio samDäenneti Dlebennem odgovorio:
I Hadis je spomcnut u knjizi J,/4i &,1

p r v idi o l 2 2 Kab ibn Malil! r.a.,prenosi ie Muhammed, da s.a.rs., Takoder, "Duia vjetnika kao ptica koja stoji na rekao: ie iednoj vo6kj u Diennetu, ona stoji tako sve dok se ne povrati u svom tijelu na Sudniem danu."Orajhadisjasnodokazuje daduia ulaziu DZennet priie sudniesdana. U Muslimovom Sabihu prenosi se od Ebu Hurejre, ra., da je Mulnmmed, s.a.v.s., rekzo: "Krd. je AIah stvorio Dienoet i D:eh€nn€m, poslaoie Diibrila u Däeoneti tekao mu: 'ldi i pogledaj stasampripremio njegovim stanovojcjma'. je otiiao i vidio Staie On sveAXahpdpremio nj€govim stanovnicima, zatim sevratio i rekao: 'Kunem se u Tvoju moi, nedebiti nikoga koji öe öuti za niega,a da nedeuii u niega'.Zatim le Allah naredioda seDäernet opkoli lo;im swarima i rekao ie Däbrnu: vrati se i pogledalita sam pripremio njegovim stanol.itjcima'.On ie pogledaq !'rrrio sei rek o: 'Kunem se u Tvoju moi, bojirn se da neie niko uci u niega'." "Zetim Rekao je Muharnmed, s.a.v.s.: 9 je Allah podao Dlehennemurrekaomu:'ldii pogledaiita pripremionjegovim sam starovnicima'. On je pogledaoi vidio, ona (njegom tra) gutalaih i€. On sevradoi rekao: Kunem se u Tloju mod. neceu nlegauci nlko ko bude öuo za njep'. Zatim ie ÄIah naredio da se opkoli 'Idi j pogledaika strastima i 0iiepim stvarima) tekaoje D:ibrilu: sam pripremio njegovim smoovnicima'. On je pogledao,vratio se i rekao:'Kunem seu Tvoiu mo6, bojim se da se niko ne6espasiti od ulaska nieg'." u Purc je hadjsaslianjh ovima. Imam Buhariu Sahihu poglavliu tome stanamje pren€seno u o o osobinäma Dienneta i da ie on stvore.,p.enio ie moogehadise koil ukazujuda je D;ennet sn'oren,a jedanod niih jesrehadisu koiem s€ kar€ da 6e U,vileni Allah pokazatiöovjekukoji preseli na ahitetniegovomjestou Dienoeru jli Dieheonemu,onda krda ga budu stavljali u kabua kao i hadis Poslanikovogvidenla dvotca Om€ra ibn Hattabau Däennetu,te mnogedruge hadlseo ovoi tem;.Niiiasn;ieito nam ie Buhrri prenioiestch:rdislldii prenn{. i

LrI 23lttro rortrrt Hureire Ähmed i Ebu Darud s jakim lancem Pr€nosilacaod Ebu "Kada je Allah sworio da je Allahov Poslanik,s.avs., rekao: mu: Däenneti Däehernem,poslaoje Dtibrila u Dternet i r€kao 'ldi i pogledatStasam PriPremio niegovim stanovnicirna"'

D,{ l(ttJl Zlrlul,totittt s! nlNLt N I I ) z l l | r l n l lJ o $ I J s T v { ) l t E \
Tumai TahaviievePoshnice polemizirao je s onima koji tvrde da Dieh€nflemnii€ sworen,Pakaie: "Sto se tiöe zablude onih koii katu da D'ehennem ioi mi€ sworen, razlog njihove wrdnje je stiede6:da 1eon stvoren morao sv€ bi faktitki nestati kada nastuP,Sudnii dafl, na tai dan tada ie "Sve&, ocin lljega' umrii€ti i proPasti, ptema rileiima Uzrnöenog: "Srah bi6 sort& ollsiti!" (Ali Imrar\ 185)' äw pnpsli" (El-Kasas,8Q, i Imam Tirmizi u svoioi zbitci hadisa Ptenod hadis Ibn Mesuda' savs:'Sreo sam ia., koji je rekao:'Rekao ie Allahov Poslanilq Ibrahimau noc; mojeglsma,pa mi reie'O. Muhammedeprene'i svom ummetu od mene selam,i kaii im da je Diennet liieP€zerr'lie' pitke vode, on je Prostrana n;zija, a njegovo siem€nte su riieöi: Elhamdulillah,La ilahe illaltah i Allahu ekb€i" Tirmit Subhanallah, je rekaoda ie ovaj hadishasen-grib Talode! on PtenosihadisEbu "Ko Z$e\r oADt^bk^, t.^ da je Allahov Podanik, sa vs , rekao: 'subhaoallahi ve bi hamdihi' posadit ie mu se drvo u bude rekao Tirnizi kaie da je hasen+ahih' D:ennetu".Za ovaihadis 'Ako D;ennet veöstvoren, ondan€ie imati smida Oni kaäu: ie '"Iakve su riieöi UzviSenogo spomeouto zasadivanie."I rekli su: 'Gorpdrn noj,:agndi uiloi Scüc o lu'to faraonovoi ;eni koia ie tekla:

I lhnrctr"'([t-Trlriu,l)
Mi im odgoraramo: Ako mislite s !?som iziavom di te Du ehennem momentalnoneswrrankao puhanieu rog ftoje te se desitj

p r y id i o l 2 4 kadanastupiSudnjidan),&aousraianie liudi iz grobova,onda ie to neosnovanq taklu .vrdniu pobiiaiu svi dosad spomenuti dokazi a i oni koii nisu spomenuti, ukoliko time mislireda Däehennem a i ono ito ie AIah, di.5.,spremioza njegtxestanovnike u ciielonije sti st!'or€n, i da Uzviseni AIah i dalje u njemu srvaraneke stvari, i da 6e, kada viernici udu u niega, UzviSeniAIah sworiti jos neke swafl, onda je to istina koiu ne moZ€mo pobiti, e ergumenti koje iznosite u vaiu korist uptavo ovo dokazuiu. Sto se tide vrieg atgumentiranjaaietom: "Smö, osinlftga pnpsti" (fl Kas.s, vi st€ o\,?i rjet pogeöno shrarili. Uzeti ovrj ajet 88), kao dokaz da D:enner i Dteh€nnem danasne posoie. isto ie tako po$eSno kao :to su vaia brada dokazirala da de Diennet i Diehennem nestati, da de oni opusro5iti i da de stanovnici u niima pomriietilVi i \.?ia brata (po miiljeniu) niste pogodiü ptavi znacaj ovog ajeta. Njegov pt i ztr ö^j pogodili su ptipadnici pnvog islamskog ummeta. Evo niihovog tumaöenja: "Jm 6", i€sre ono 5to je A ah odr€dio da nestan€i propadne "propsti", a Diennet i Diehermemstvored su da opstanu aneda nesranu. seodnosi tsto i na Ari koii predstavliakrov Dienneta. Takodet,reöenoje daznaöi: da6epropasci osimonogstoje sve u Niegovomposjedu, r€öeno i: sveosimonog Srozeli Niegovo je a ücc. Uzviseni ie Arhh objavio: "Sreitoje naZmlji pmla'Ioje" (!F Rahman,26), pa su melek rekli: propadoiestanovnici Zemlie,a iudili su zr vietnoiau, pa i€ Uz\töeniAllah obavijestio stanovnike neba i Zemlje da 6e umrijeti, pa je rekao: "Sre&, osinl{jega, proprsri" (El K,sas, 88), zato jer je on Zni, ne urnire,a melekisu sbvacili da 6e umrijeti,ati su to lzjavlli kao kompromistih ajetai jasnih dokaza,koji ukazujuoa vjeönosrDienneta i Däebennema, ito i€mo uskorospomenuti,ako Bog dr."'

25lllrLcr lofl1'Lrr

II
Iuv,tntDzEHENNEMA

x:x*

!t-r"i ''i,B ü*

|'

" stmna 479. Tiko.ler, o ovoj remi moree se obmir' Inji2i o+ " si^n j{.-rrL:r' 37.1" 2/230 " p4tt-.r a,+tu. Jrt äri,

Öurari su Diehennema nekoliko meleka,koii su veoma ogromna jh stvono I ie i oitr. stvorefl'a, n€ suprotstavliaiu se Aüahu Koii "0 selte rjerujere' i radesve ito im Allah naredi, kako Allah ka'e: ri hji se ljudi pomdice Ilrrjte odrrtreIije & gorivo i lanmjebiti,i olojoj6e nele]i mje opinli,i koji& om 5to ooone inrlllai aporÜdimce shtgii sirini hdm6,loji 3e 6). ötoin senandiizvrlili" ([t-Tahrin' Broi navedenih öuvara D:ehennema i€ste deveünest' Prema "U je 0n iu rijecima Allaha: Sekar Janjeg baciti'a nai li ti Ih Seltr?Iiih Gl-ilüddestir' rsa pfl€djeli,lote & crdn üniti ntd din s0 develni€flerica" Mekanski su se musrici prevarili ovim broiem meleka' Pod 2&30). pretpostavkom da ih mogu nadiaöatizbog malobtoinosti, ali su 'e ima zaborrv,Idr svrkiod oh meJeka sn:guLola mo;e u'Poreditr sa snagom iitavog öovieaansrla. Zbog toga, Al)ah nastavlja "[li s'no postavili i odrdiliümjnjihov rabE örvdrima neleke sliedeiim rijeöimü je - daseonilojima Knjig dala kji h0 fdevemacst) ishienjeonirna nevjuuju, " (fl'l'luddessir' 3l) uirnti. . vjerovanje i 'rvjorc,daseoninaloji vi€ruju "Priiasnjim isadainjim Poznati uöeniak lbn Redleb veli: uienjacimapoznato ie da ie iskurenjeGpomenutou navedenom broikoii supreciienili u.injcoobroiemmeleka-öuvamvatre, a'eru)

p r v idi o l 2 6 ne\iernici, misl€ii da se mogu suprorstaviti njima iti ih spdjeöiti u izvrsavanju naredeni", ali su zaborävili da se öitavo öovjeöanstvo ne moie usporediti samo s jednim od tih meteka.,' Ove je meleke Allah nazvao "llaaoelu Diehenncn" (öurzrima Diehennema): "l oniloji & u vrrri üili (nevjemici) Svorir& 5haärim 'hnolil€ däüenemslin: f,ospodan sv0ga lan hr jedar da! svoju da plhjü ublaä!"'Gl-ilu'niq 49).

2 T l T r r i rm r L N r i t

O P I DZnunuuEtul S

III

xxxx

{]olI sI I]it{tNI[[ N,{t,\zl
D;eh€nnemnala'i Neki od su Uöenjaci u dilernioko mtestagdiese niih ka;u: on ie na nainiioi zemlji,drugi kazu:on ie na nebesima' dok su neki Preiutjeli ovo pitanie i to ie flaiisPravnii€miSlieniezato örc ne posroii niiedafl iasan tekst koii odreduie niego\ru lokaciiu' koii je ovo Pitanie iesteha6z Es-Su,uti' Od odh koji su presutieli "O pitanju D;ehennema stat iei, tj Suti o niegovoi lokaciii rekao: zato fto riegovu lokaciiune zna niko osim Allah Ja ne znammh " osloniri o ovom Pitaniu iedan hadis na kof bih se mogao kate: u ed-Dehlevi svojojPodanicio vierovaniu SejhVelijullah "U Kur'anui sunnetu nalazimo o izriöitocitiranie rcme gdiese ne preanet i Dr€hennem) nalaze,vee su ondie gdie Uzvis€ni AU']t ieli, a mi smo nemodni obuhratiti spoznajom Ällabora swarania se SiddikHasanKhan' nadovezuju6i na tiieti i Niegovesvjetove." "ovo ed-Dehlevija kaie: ie naiispravniiei naiobuhvatniie mislj€ne' iniallah."

diol28

29lrtItI ro rrLrI "Ovo jedan kamenltoji je bio baöen'r Vaüu (Däehennem) tekao: ie danaPadao do dfla ie godina,i svedo dana6njeg pdje sedamdeset D;€hennema." i Pr€nosi Hakim od Ebu Hureire i Tabetanija' a oni od Muaza rekao: Ebi Umame, radijallahu anhum, da ie Muhammed, s a vs ' sedam "Kadabi ses vrhaDlehenn€mabacioiedenkamenveLiöine godinai padaobi sedand€set deve), bal6 ftalfe su novorodenöad ne bi stigao do njegovog dna"; na treÖe'"g'o-"n broi meteka koii 6e nii Däeheonem Liametskumdanu Muhammedsa!:s, oPisao1c pnmicanic danu' za koje Allah ka:e sljede6e: D;ehennemana Kiiametskom ". . . i lad setogdrnaprinahe lliet€r0€n" €t-Fed;r, 23)' i vell: "Toga sedamdeset dana (Kjam€tskog dana), Diehennem ie vuii remena'zemam)'^ svaki'e lanacdriah hiljadalanacaGonoPlja, " h,liada mel€ka Sadamoäei zamisliti veliiinu po sedamdeset ogroman mraönog Diehennema kojeg ie potrebno da drä tako melekaöiiu mot ne znaniko osjm UzviöeniAlah bro, snaznih ti,elx öetrrto, dokaz o njegovoj veliäni ieste da öe dva nebeska biti i kao5tosu Sunce Mjesec dra okruglawJkanau Dtchennemu' s a r's'' rekao: Prenosise ocl Ebu Hureite,r.a, da je Muhammed' " "Suncei Mjesec su u Diehennemu dva okrugta I'ulkana @renosi j Tahavi u N{uikilul-Ahtaru B€jheki u El Ba'suven-Nuiur)'

DnilßÄlfKr T
S rr,t rn rutsrr,r I)Zriterruu,r
Däehennem je veoma Siroh a nieeo\'o dno je, takodet, v€oma duboko Dok z su za ovo nekoliko swad: !m: v€oma ie mrogo onih loji ie u6i u D;ehennem i nije ih moguöenabroiati, a osim niihor€ mnogobrojnosti, sr,?kide od njih rasti svedok vellöinanjihovih zuba postigne veliöinu brda Uhud, a r zdaljioi izmedu niihovih ram€ni bude kao radaljina putoranja tri dana. Osim roga,oo ie obuhratiti sve neviernik€ koii su ;ivieli na ovom s\,1,etu,ali ce ostari jos miesre, zaro Sto nas je A ah obavijestio o ovoi realnosti u suri Kaf: "lh drl hda ryibdo Diehro.E: 'J*i li senapmi '- or & odgovoriri:'lna joö?"'(kI, 30). D;ehennem li naliöina kamenvodenice koju se bacajumne äita a on ih metje u j nikadane staie, i datienasravlja on s obrtanjem,öekajudi mu da se baci joi iita. U hadisuu koiemse spomini€rasprava DZenneta i Diehennema, kaje se da Atlah kare Diehennemu: ..Ti si Moja kazna, u rebi 6u kazniri ornga koga hodu,', i za svakog od njih @rennet j Drehennem)postoi€ oni koti 6e ih napuoiti.Sto se vatre tiöe, nete se napuniti sve dok Allah ne bude postavio Svoju Nogu, i tadadeD;ehennemre6i:..Nikada, njkadrt',.Tadade seon napunjti i vaEa ie obuhvxtiri sv€ koii budu unutar njega, a AIah neöeuiiniti nepravdunikom od Svojihsh.orenja.,' (prenose Ebu Hurejrai Musümod Ebu Hurejre); drugo, dokazo ojegovojdubirr jestekamenkoji 6e biti baien u njega,koji ie pedativeomadugo dok ne dotaknenjegovodno. U MuslimovomSahihupreoosiseod Ebu Hurejre,ra., da rekao: ie "BiIi smo s Alahovim Poslanikom kadaje on öuo jedanudarac (kaoda te nerto s visinepalo)I tadaje rekao:,.Znate ita je or.o?!,, li odgovorili smo: "Allah i Njegov Poslanik nribotje znaiu."on ie

TREfATACKI
S T L t t \ lI l i I f i [ \ \ l i r ^
I takoder, kaznau nieniu rule nije iednaka, 2estjnaDrehennema Niegovavruiinä j naöinklzne 'lsu rstogstepena istazn slakoga. "licemjeri nasamon Dhhenr€ma dlu & zab iro ie Uzviseni Äü2h rekao:

p r v id i o l 3 0 bili i Ii in neodza5tihiloordi" (tn.llisa,l{5). Dvotiöniaci 6e dotivjeci oajoitriju kaznuzato Sto ae biri na samom dnu D;ehennemr, a Sto se dDbljejde u Diehennem,niegovavatraposraje jaöa.Uzviieni AIah ie, za stanovnike D;enneta i Diehenoema. rckao: ,,Srima (viernicima i nevjernicima)pipastid€ nagnda km4 yed ili prema lrlo lone ,,&r ([f[n'aa 132). suporlüpali" Takoder,Uzviieni Ältah kaie: seomjloji je ,lllah0w lalloaosl zasluäo pnditi s oninlojije lllahomsrdibn noi nwlao i üjc & pmbinlillebiriDä[enneü? üGroje l0 bonvüle!" tnrar, 162"163). A (Ali Äbdurabnan ibn Zejd ibn Esleme veli:',Stepeni Däennetu u idu navise, sesrepedi dok DieheonemxspuitaiunanDe.,, Dakle, stanovdciDi€henflemaspuitarae se u velikevruiine ratr€ premaniihovimgriiesima.

Lrr 3l lIrri' fiüLN uitg hji & i[ upihti: r vannirüdoluilinii po3lrnici, $r m aFbüsPodan . lesri - nd & od - "alijoi doävjeti?' da l@irli i olomidali dehorajrai Dan je dmo odndeno & nerjernici loäjenibili" (Xz-Zurer, Nakon öto te 7l). da "'lllarite nadieheoensh lopü, Yjeöm ü rjina &le pnzaati, bit ie im reöeno: ([zZlmer,72'). loji Zanm te Grona prüinliötaonirnr sr seololili!" fi honviti!' nadeda izadu senevternicimaovavrata zatvoriti tako da ne6eostati u t{a;€, & bii 0d t niih, kao ito kare A ah: a otril0ji m vjerujü d0kee yaha (Il-Beld,19'20). - m$.tnici;iznad & bili" ratronna rjii "vrharatmrena', odnosi se na zaNorent Ibn Abbas.r.e.. vel: Uzviieni Allah u suti El-Humeze kaie: "Tdko g; gnila i pnbrojau i nisli podrugljircu blago loji snlon tlevetnikl b*nruin uiinili! A neraljatrlo! 0n & sigrno biti ba&n dafc a hlago {egovo Yrlralllalorr näu]rtrm; tojr de A I Diehemem!na5 li ti ita jc Dir[ennen? ()nrio iaad njihbilizahorem. Plameninr slltorimazasvodena" dosrt: dopinli. fil-llmezr). Uzvi3eni Allah obavijestio nas ie da ae se vrata D;ehennerna "Planenin zaworiti njegovim stanovri€ima. Ibn Abbts, r.a., kaäe: ti. sluüorimzasvodena", njegora su vrata (D;eh€rnemt) dugäökz. Atija, r.a., veli: "To su vrata od ;elieza". Mukatil, Iahimehulah' rekao je: "Njima ae vrata biti z woten^,2 im ö€ se poiaörd toliko da ie se rruöna I gustinararre vrauu stubovima zelleznim mogüse ow,rati izannrati ipriie do niih." Vmrr Dtehcnnema s.a dana.M,rhammed, vs., tekao ie da sevrata Vatte Kijametskog zatvaraiu'r mjesecuR,mazanu.Ptenosi Ebu Hureita, Ia., da mFsecramrzn. rekzo: Kada nastuPi je Muhammed, s.a.vs.. sevtataDiehennemai vetu owarajusevrataDienoetz, zatvaraiu i se (u okove)öeitani nevierricidrinni." sa.ws ' od Ebu Hureire,r'a, da je Muhamrned, PrenosiTirmizi "l(ada nastupi i veiu prvi danramazana, sesejtani nevjernlci reLao: i zrnaratu.evrataD;ehennemr ne onarriu sc dtinni \okovima). 'e vrari Dtennera ne zamraiu i vrari.ürvaraiu niego\a nid ,edna vrata." se niti jednanjegova

ü i n t n l n l s l lI n , l r r
Uzviieni AIah obaviiestionas je da Diehennem ima sedam !-tata: "Zasve mjesto rji[ sasla a Dhhemen biti;otrö€lcdaDkapüa 6e inali i lror snllr ie odreien njih Foiii" (fl,ltidra lj-44). Ibn Kesir je bmj u komentatuovog ajetarekao:,.Ovo znaöida su suka vrata (utaz) odredena jedandio sljedbeniLa za tbtisakoji ie svakako kroz uii njih. Ä[ah nassaduvao rjihl Svakiod njjh (neviernika) ie od uai kroz neka od vrata zavisnood njihovjh dieta...', prenosi se od Alije, r.a.,da ie u jednom od njegovihgovora rekao:-sedam je d;ehenemskihkapija,one su jedna jznad druge, na poöetku 6e se napuruüprva, zarim druga, zarim tre6a,i tako redom dok se Kada se nevjernik pribDi Vatri, otvorit ae s€ njenavraraj zatim 6e uii u niu zauvijek "0ni loji nisuvjeroydli gonilana u Diehennem u & biti natjerani,lad donj,egr i dofu,lapi.ie seniegove & polranti i tuvarinjegori

I , l , i di o l 3 2

3 3 l T r r i tr o r L r r L r ratri jestei kamenie Kamenjekoie i€ gotieti u däehenemskoi "lvi, " hit Ällaha,llinjate &l€ i onilojim sc pond koie je bilo oboiavano: üli' ie üi. &l€ au grivo u Diehernernu, njeg doista Ih sü0d bogovi, bi 'r njeg i ( boraviti" '[ üa,9&99). wi deu njenuvjeöno "Bit gorim Diehennenu", ti. nien ogrievi drveöekolim selo;i' I iete "S\a ono öime se loii di'henemska vatra ili Drevhcri ie rckao: "Sve ito njeno grotlo, to ie nieno sorivo", a Ebu Ubeida kaie: bacisu \atru, to je ntenogorivo"

Gonrvo DZmllrrtr
Kamenje i nevjernicibn 6€ gorivo u Diehennemu,zaro sro je Uzviseni Allah rekao: "0 ri loji i0nljel€, s.bci prodiccsvo! &ujte od vrlreöije6r gorimljudi i laarerj.biti..." ([t-Taldo,6), i u drugom ajetu: "...orda 3eturajteribe za rojernila pripculjoe, lije ie gorivo ljldi i biti (fl -8etaa,24). lanenje" Ljudi za koje je zapaljerai priprennjena rara nevjernicisu i mnogoboöci, kamenkoji 6e biti gorivo u DZehennemu, dok AIah naiboljezna njegovu kakvo6u.Neki od prvib uöenjaka rekli su da le to kamenjesulfur.Abdulah ibn M€sud,r.a., reftao:.-Io ie kanenje je sulfur,A ah ga je stvodo na nebu ovogas\iieta kada nebesa zemijuj pnpremiosa za nevjernikc',. riieri i )estvarao rste rekli su Ibn Abbas,Mud;ahid i lbn D;uredi, radiiallahu anhum. Äko je ova izrekauzetaod ÄJlahorogposlanika, s.a.vs., mj i 6emo je prihvatiti,ali ukoliko ie samo miötjenje urenjakakoie je zasnovano naniihovompoznavaniu osobina kameoja, rno;emo ne seoslonitina njegazaroiro postojjttameoje je gorenjejade öiie od sulfura. Ranije govoriloda sdfur posieduie se nekeosobine kojene posjeduje ostaloftamenje, moida su upravozbog rogarekr da je i ono gorivo u D;ehennemu.lbnRedZeb veli:.a/e6ina komcntatora Kur'anamisli da se to kamenjeodnosina sulfur.Ka;e se da ono posjeduie petosobinakoj€neposjeduju osratevrsre k,menja:brzo sc palj,siri neprijatnn oiris, dajepuno dima,lijepisejrko za dieto i razvijavisoku temperaturu dok gori.,'Medurim,Aüah moie da stlofl takvuvrsru kamenjak.riaie nadmasiri osobinesutfura,mi smo stereni da j€ ono koie se natazina drugom svijetudruk.ijc od onogakoje posrojina ovom svijetu.

I)Zttttlttltt,t 0Srtl vttldtti,t I I l l 0 s T v0 l n l l z , \ l ^ 0 "Ä msrediik0sür€sredri?! 6e u valri oni biti Allahka;e: oni Uzviöeni uiikah'e l rcie sjeni ädnog;lojoj hilisvj€än€ ivodi uärenoj kljuöaloj;it dirna
(fl-Yalia, 4l-{l). ovi Aietiobuhvatejuswari koiima se liudi dobrine" na ovom svijetu osvieramiui ublaiuju vruiinu, a to su: voda, vazduh(vjetar)i hlad. (Ajetj spominiuda ove snari ne'e biti od "esVatte zato öro ie vazduhDiehennema korisri stanovnicima ie vazduh(\ieta4 koji ie veomavru'' voda Dzehennema semum", "el-hamim",voda koia kl,uöa, hladovinau Dtehennemuie "eli od jahmum",htadovlna dlma koiu proizvodi)akauüa) aiedmado'arao Kao da oam ie Uzriieni Allah u navedenim do a D)ehennema' u drugim ajetima stanovnika uäas nesretnika, " . aonaj [og njegou lahka; boraviite budu djela u öaraouiÄs samevatre: . . ([l'Kari'a,E-lI ) uärenal" ie biti. ie m! bezdan Aznaili li alN l0 biti?Vaha ".. dima i u sjeni ädavog" icstehlaHladwina o koioj govori aiee se dovinakoju Proizvodivatr: l-jud; vole hladovinuI oclmaraiu ßpod hladovi.aniie svieia,ve' \'!trena' nje,dok ova,diehenemska

r r { i di o l 3 4 Kur'an oa drugom miesru opjsuje däehenemsku hladovinu od dima koju proizvodinjegoravatra:"...iditeprena dinuu lriplanr ndvojenom; hlada davali lojiod planena za]lanjati. ie bacati koji m& i nea 0n islcelao lule; lao dasukanileride"([fllwselat, 30-33). Ovi aj€ti govofe da sedim, koji sepodi;e iz r?tre,dijeiina rri ogranka zbognjegove velrtineiud nrcgi seosniva,u hl/doljne. "LionenisuosvJc2avaiuie. niti itite od plamena. Zeravica koiu baca vanaveliöine ogromnih ie . tvrdava i \€Lkih stadalijepih deva. Un iseniAllah,govoredi jaiini vare i stepenu o njenogutjecaja na onoga koji se niome katnjava,kare: "lJSlIar6uJanje6'a - aaai haciti li li ih je $|lar? llüh or nec€ loic 6ecriid 'iiniri..." (ll.iluddcssir Filedjeli, 2&29). ratra jede sve,unista'? sve,ne ostavlianisra iza sebe,god Ta kore, dopire do kosti, topi sraku swar unutar tijela i dopife do srca. Muhammed,s.a.\i.s., obaviiesrio nas j€ da: ..Naia vatra (rztra ovogasvijet4 iestesedamdeseti däehenemske dio vane..." Inrcnzrterdzehenemske .maniute rarm ne Uz\.iseni Allah kate: "...F trpig nütrje &n0 yansy. g0in 0tuili" ([D il€h, 30),i u drugom ajetu:". . . hrNiito dihoobitCe lD,eüeomq god lrd uu phncljcnjapoitä ano iB oga.j"{Xl-lsn, Zbog ovog, ne\jernici ne6e 97). nitadr osjedti mir, nid ;e im seboiovi smantitidok budu ka;njavani: -. . -ralo 3. p,lni 16&olaliatidti & in ilo r !0m06 ia pritr6" (Xl-üe|rrrq 86). vatra se svakoga daoa pali, kako se spominieu hadisukojes .Klaniaj sabahski prenosiMusüm od Amra ibn Abeseha: namaz, zatjm nemoj klaniatisvedok ne jzjde suncei uzdignese ftotiko iedno koplje),zato;ro ono izlazi jzmedu dva roga iejtana,tada nevierniciniemu dine sedtdu, zarim ktaniaikadahladovinabude kio iedno koplie znto sro ie namazu to doba vriiedan(radi se o salatu-duha duha-namaz), zatjm oemoikjani,ti zaroÄto se u ro doba pali Dreh€nnem,n kadasepojavihlndovina, kjanjxi." Ebu Hurejra, ra., prenosi da je Nluhammed,s.a.r*., rekao: "Kada vruijnr bude jaka, zakasnites khnianjem podnevskog namazadok vrijeme malo osvjdi, zato ito je velika vrudlnaod diebenemskos victra."

r ' 3 5 l T ' r . rr l | L rr rI Vatra 6e se, takod€r,zäpalitina Kiiametskomdanu kada '€ "...i kada llähenoen se i lada Dieüet raspali; se njenestanovnike öekati

(lrrlehir, 12-13). pribliä"

l I l l l t t t t n l cL t n lt t o v o t
Onaj ko,i bude ütao teksto\t Kur'ana i sunneta koii opisuju Dtehernem .aiai ee na iednir sti'orenie koie glcda,govori i tali se' U Kulanu se opisuie kako ono izdalekagleda njegove stanovmkc' kada se oni okenu Prema nj€mu, tog üenutka pustit 6e uiasan kik koij predstar4iästePenniego\t srdibe i mr'nie Prema nllma "Kad rjih (vatra) bude udaljrm od (nevjcrnicima).Uzviieni Allah kate blib d. j. nog ridj€ti öül& lilo glj{ma l'ljlöaiod biisr hüöi"Cl'htltaq je l2). lbn Drerir Prenosi od lbn Abbasa, radiiallahu anhuma, da "Odrcdit ae se öoviek za Dzehennem' Muharnmed, s.a.vs, tekao: a njegova ie se vatra udaliiti od njega i uviti oko seb€ Tada 6e i€ 'Oo 'Shje s bbon?'On Milostivi pitati: @zehennem) 'e odgovoriti: ilog Eati utoiiate (febi) o.t mene'.Allah 6ereci:'Pü5lite rotti Zaüm 'e j reci 'e: 'Gospodaru moi' ia nisam s€odrcditi .oviek za Drchenoem Odgovorit tako mislio o Tebi', a ÄUah ac ga pitad: 1l iL si li 'nislio?' 'Ja sam mjslio da 6€6me obuhvititi Svoiom miloiiu' On 6e ie 'Puilih itog mba'. Zatim 6e se odredid öoviek za D'ehenoem' a rea: niegola 6€ selatra Poleiati kao tikaniemazgeza devomi puhnut aejoi jednom,Atadaoeie ostatiniko,a da sene uPlaiiod toga'" lmam Ahmed i Tirmizi od Ebu tlureire, rAdiiallahu Prenose "Na Kii:imetskom danu s.aws,rekao: anhum,da ie Nluhammed, ie iz Dr€hennema izati iedanplamen(dio mtre u formi liudskog uii koji vrata) 6eimatioöikoF sledaiu, koiesluiaiui jezikkoji govori' nudziju' za za tti osobe: srakognevjcrnika i reöite: Ja samposlno koji z svakoga je obo;arnodrugogmimo Allahai za skulptorc"'

trri diol36

t 3? lTrr., 'r,it ri Lr "Vidio sam Muhamtred,sa.vs, rekaor Sunca, ie pri pomraöenju Dzenneti htio samotlijnuti ied^ngrozd,a dä samga uzeo,vi biste od niegaiell sve dok olai s{iiet Postoii Zatim sam vidio Vntru sam p;ehennem), i nisamr'ldio u;asniiust\ar od nie,i Primijetro u da su veii btoi stanovnika njemu;ene." U SahihuBuharljePrenosis€ hadisEsm€, r'a , di ,€ Alahov mi r€kao:"Pokäzän ie D;ennet i pribli;en toliko s.a.vs., Poslanik, grozd od niegovih srozdova i da sxm mogao otkinuti iedan Vatra,sve dok nisam donijeti vam ga, i takodermi ie Pokazana zat r€kao:Gospodxru, sami ja s n'ima?Tamo samvidio ;enu koiu uPitaosam sta je s njom? Pa mi tekoiel je srebah jednämaöka, sve dok nije umda od Ova iena je driala or',: maökuzarvorenu da gladi,niti ie ona hraflilaniti ie Pudtala se samahrafli hvätaiu'' " i gmizavce hsekte Po zemlii Ahmed u svom MusneduPrenosihadisNtr:gireibn Subeda "tuibiiien mj je D'ehennem s.a te Alähov Poslanik, v.s, rekao: s\e dok nisamosiedo niegow vreÜnun, licu. Pa sim u niemu maike iz behirei \4asnicu itaPa s kukom, \4asnika vidio vlasnika Himiet."' plemena U Musümovom Sahihu prenosi se od Dabim, r'a ' da ie "Pokazanisu mi DZenneti D;ehennem' rekao: s.2.ss., Poslanik, Dieflnct mi jc pribliten toiiko da sam htio da otkinem iedan \a grozd, i takod€rmi ie Pokazana a täko da sam poöeoda se vraiam unazadod strahada me ne dohvati PoredostaÜhstvar' Himiet, bila je crnai visoka,bila vidio samjednu;eou iz plemena je ka;nja\anazbog ma.ke koiu ie v€zal' a niie ic hrmila' nid je pustil^da jedeod s*ari na zemlii U njoi sam"id;o i F'buSumamu " Omera;bn Maljk,rkome je vattavarilacrijet'A
rvlasnik itipi s luknn i€ oslvr kojx jc kdla od hidtiF Pomcü iraPr ni ko,cm ukx'\ 't' 'e i( ,mäo Lülu. i kad" I'i a) ul-\ldh. on br "e fmrdi': \i'rm ir h " " m o , r k 3 c , , n r m o r u i L u k r " t l o a c b l t u D i e h d n c n ü ' ^ l n r l e n n'behn' r 1 f u ' ' {on' 'Ji sam loPor s kukom " \'lisnilt bchire ie dsa koiim ie kno i goront te i tält\t ddu ARPi ! Predislmstom dobu 'n! dudi niÜ $' ie s üob,dcnim ;iim 'ier 101 i!'!li. rca ie slobodno ho.trla sPomenuia ie u Kulxnu ! su'i lll Älaid^'

,0,*o ]ljl n*uo
I l r 0 l r ; nn . , t .s , { r J , { t D r r f l r r \ n l , , tril
Buharii NIusIimprenoscod rbn omerq r.a.,da je rekaor,.San,ao samda su mi seprjbliiita dsa meieka, driali su u rukama;cljezne bjaev€, zatim sam susreodrugog meteka a ftoji mi ie rekao:.,Ne bojse,tisi dobariovjek, samobi trebaoklanjarivise roku no6i.,, u Zacim su hodali pored mene sve dok me nisu doveti do ispred Diehennema,tad, sam primijetio da je on izgradenod ftamenja sliönakamenjubuoara,a izmedu tog kameniabilo kamenF u i€ obükuroso\a (dabi sepenjati sjlaziti), izmedusvaka kamena i a dva staiaoje jedanoelek sa ieijeznom kamsikomu ruci, a ru je bilo ljudj zavezanih okovima,njihoveglavebile su okrenure nadie, ja samprepoznao nekoJiko muikaraca Kurcjiiia (mnosoboraca), od a zaum su semelekis moje desnestran€udaljilisamnom.F sam ovaj dosadajkazao Hafsi (njesoväsestra, poslnniLova a ;ena), a ona ;e to npriözlaAtlaho!-omposlnniku, s.A.qs., on je r€kao: a 'Abdullah (ibn Omer) je dobar iovjek.,,

r J t l l r l ; x on r oü z l t t l r t n r
I'IiIJT SUI\JIiG|l,\\,{? Mnogobrojoi tekstovi ukazuju nam da je A|ahov postadk, s.a.i.s.,vidio D;ehennem i da je vidio Diennet. U Sahihu Buhariiei Muslimaprenosi se od Abdultahaibn Äbbasa,ra., da

pr!idiol38 L lr Liudima se nakon smrti, u ,ivotu berzxha, pokazui€njihovo mjesro u D;ennctu, ukotiko su viernici, i niihovo miesto u Diehenn€mu,ukoliko su nevjernici. Ovo smo obiasnilidok smo govorili o berzahu (Zivotposlijesmru).

, 3 g l t r r r r t l ' { , 1 üi€

n E s t TT t I t i l t
UiJuc,rL Illrttrrlrl,r l\,r syUIT 0t,{J t\lIc0rJli sT,{r0rIt(r
Buhati u svom Sahihu prenosi od Ebu Hurejte, r.a., da je Muhammed, s.a.vs, rekzo: .?oialio se Dieheonem kod s!.ogr Gospodara, govore6i:'Bore moj, iedar moi dio poieo drusj,. ie Tadamu je Allah dozr,otioda dia puti diie: jednom zimi i drugi put ljeti, a ti dahovi niiiaaa su vruüna i hlidnoia koie osiedate (tokom li€r. i zirne)." Buhar! prenosiod Ebu Seida,r.a.,da je Muhammed,s.a.ys., rekao:"Hladice senamazom (od vru6ine), zato öro velika vru6ina i€ od diehenemskog groda.',

IV
D i E H I N NJ I M J [ [ A N EV N I NEiE ESTATI

xxx*

Akide Dteh€flnem ie vi€öan i neae nestati. Tahavi u svoloi kniizi ,'' kaie "Diennet i D;ehennem stvoreni su i ncöen€stad(vietni su) öita\ogummetao orom pitaniu' lbn Hazm gorori o suslasnosti "Svi pavci ummetaslo;ili U sl'ojojknjizi El Milel venNihal kaie kao i su s€ da Diennet i niegove blagodati rikada ne'e n€stni' " On Di€hennem i njegora kazna'osim Diehma ibn Safrana ka'e: u svojoi kniizi Meratibul ldima (Kategotijekonsenzusa) "Diehennem je hak (stiira),on ic ku6akazne restati'niti koie neö€ oni i€ niegovistrnovnicinestati, ie tamo biti zauviiek" Tekstovi mnogoboroinisu' kasnijc koii d;kazuiu da ie D;ehennemvjeöan je Alhh 6emo navestineke od niih. Dovolioo nam to ito ga ie Darul'huld ryieönaku6a) nazvao jesteda ie D;ehcnnemvieian' da necc Miitjenie ehli sunneta ostativieönou niemu tz niegäde i nestati da te niegovistanovnici izaii iedinogreiniciiz rcdovafieroika(roii suljerolali u Allahovu i jednoiu),<lok6e nevjernici mnogoboicitamo ostatizauviiek'

r r v i üi n l 4 0

r 4 l l l r r r r r { P , ' t ,u } 'Izvadite niegnsvakog jz lsrailo{ih osune6enogod riieöima: pozivaö da i sinovä', zbogtogänamie naredeno sesunetimo"'Oni su rekli: "Niko od nasneae Vatrj,syi aemoiziaii2 nje" ostatiu "Kada oni kroz vrä budu izgurani r.a., Ibn Abbas, reli: oevreji) ta D;ehennemai poanu se ka;njavati svedok ne stigrN do drva zajsPuflt ae kurn (drvo üasa u Dtehennemu spomenutou lftlanu), se broj dan"rkojl su oni sPomenuli,i tadaie im öu!',r Seh,ra (jedan redi:'Vi ste misliÜda Ms vatra necePr;iti duie od od Dzehenncma) nekolikodana,sadasu tj dani ptoili, alivi ietc u niemuostatizauviiek', i tadaie D;€bennem Poiedda lh ka;njarajaöomkaznom"; (onikoii smatraiu je öoviekus\€mu da 4.lhnAreti, Vd^ Ittihudija biti Dieheonema on s siedinien tsosom). ic t!-rdiodn 6estanovnici pcriod,a zatlm 6e se njihovr karnja\aniu njcmu jedanvremenski kao uZitak osieiajipretvoritlu vatru takoda 6e oni u niemuosierad "Ovo je s rezultatnjihovogsjedinienjn \atrom. Ibn Had;er ka,e: tesarrutu"; koji ptipadaju nekihobmanutih misljenie izadiiz njega,dok ie 5. |)ni koji misleaa te n;esovjstanovnici ostatiu stanjuu kojemiestei ne6enestat,; Diehennemzauvijek 6. thu l|uzejlel-[laf, o",e iedanod mute,ilitsk;h'mama on i VatrePrestatj da 6e s€oni pretvoriti misli da 6eiivot stanovnika tijelakoja se ne6ePomicatiniti 6e osjeiatl bl. On u skamenjena stlari (loje imaiu ic ovo rekaozato ito ie vierovaoda s\t stvorene ne sroi pocetak) mogu biti \ietne On se supror'ra'iorasnim logiakePrctPostavke. se bazjrajudi na nesuvisle tekstovima

0 l r r i o .lJ tm n ,{ fI |]i l|\\tn t us r T,{T
Sedamje sekti ftoje su se suprotst^\,ile npmvnom misljenjuo oYompfanJu,a one su sljedeae: l. dtehmijje, o"i rvrdc craie D;ennet j D;ehennem nestati. lman Abmed, rahnaehullah, dokazao jc neistinikxt njihovog vierovan,au svojoj kniizi Er-Reddu alezZenadik (odsovor zatutalima), nar-odeiiu njoj rekstovekoij dokazuiuda oni ne6e 2. havaridiimütezile, i onirvrde d2 smko ko udeuDiehcnnem, iako vjeruje u Allahovu iednodu,ostat ae u njemu zauvjjek. Havaridti misle da tak\a osoba nije nil vjernik niri nevjernik (el-ncnzilerD bejnelmenzjtetejn). Kao takav sv,ietu,dok ae oa budu6ern u D;ehennemzauvijek. smo Dai N{j ve6 spomenuli 6e oni Loji budu vjerovari Auaho\u jednoiu da u iznciiz Drehennema (iakoae u njemupror€stidugo vremena); J. levrerl, Oni rnislcda 6e prov€sriu D;ehenflemuodredero vnleme,a zatim ae bjtj zamijenjeni drugim Jjudima. Uzviieni je ..0ii AIah rekaoistinu o ovom pitanju sliederimrij€öima: 0evrejj) 'Vrlm .Da govorc: dcüs doticali srmo nelouijerne., Reci: li sleo tonedolili od -jer, Äilaiaole&nje lllah öe sigunoirpmili ob0canje - ili nalllahaiznosite Svoje 0tr0 rc rnile?'A rüe lal$! Oniloji btdl zloöinitii grljesi llo njiiovi ih budu sa suhslrana stigli,oniö0stamvnici oie[ennena i r njemu i0ön0ostati,, üili & (fl,Valn kkare,80,t1), u suri Ati Imran: ,....2ar0 (j€\,reji) i lro govor€: las neiepräti vei samo neloliko dara',- a laii loje iniöljaju u vjeroranju njihorom oümaojlju (ÄliInran,2{) ih" U tumaöenju ovih ajetatbn Abbas,r.a., ka;e dajevrei;misteda aebitj ka:niavani slmo öctrcleset dana, onotikokotikosu obozavaü tclc u vrijemeMusaa, atejhis-sctan,da ie zarlmbiti poatedeni. i tbn D;erif spomenuo u svom Tefsnu da Sud;jj rekao: je ic "Jevrejisu relJi:Allab 6enasosraiitjuDiehennemusamo.eüdeser dana, kadanjegova a rntrapojedenase gniehe, pozvnraeoasjedao

izbrt,oiz nies;onoF onih i. Mi5ljenje kojil€iu d. cc Allah
koga On bude telio, da ie ga zntim ost^viti jedan vremeosk' zato ito ie on odrediovrijemekada periodi da 6eiza to$ ncstati, nestati. 6e DZehennem lbo Tejmijja i njegov uöenik lbnulo1,o mi.ljcnje zastupalu Kxiiim el Drevziii. ulemau nrl'oliko nrvran litrla ic o ovom Pugrcinom tsl.rmska "Ovom miilieniu o stavu,a lbn Hxdter el-Askalani tome kaie:

lrvi diol42 naginiu neki savremenici, porvrdujudi ro s nekoliko razliöitih aspekata, medutimtakavstavje odbaöen neprihvadeq najbolj€ i a uö€niak Subk, koji ie dao izdainopojasnienje.{ ie to pojasnio SiddikHasenKhan i€ rekao:..Sejh Meri el-Hanbeti napisao le poslanicu? koioi, u poshvliu upudenomirnamu Muhammedu u ibn tsmtlu elEmiru i kadiii; muditehiduN{uhammedu Äli,u ibn ersevkaniju, wierava ih u vieönosrDiennera i D;ehennemai vieönos. stanovnike njemu. u Ordje ielimo poiasniti neke stati: pIYo, dajeovo mistj€nje neisprarno iakosu njemupribjegla dva velikautenjaka islamu, uöenjak Tejmiijainiegovuienik tbn u a rbn Kaijim el-D;e\zijipoduöli su nasda je ljubavpremaistinipreöa od liubavi premaliudima. Nlnogobroini sudokazio neispravnostiovog stavi u Kuränu i sunnetu, koji govore o vieönosti dzehenemske vatre, a to su izriditi i l,eomn iasni dok zi. Spomenuli smo i ro dx se ulema slorih da su Diennet i D;eh€nnem vjeöni; drup: ne rebamo nj u tojem sluöiiu kuditi rbn Teimiiiu i n ego\.oguöenikaIbn Kaiiima zbog ovog niiho!"og sra!", iako su ih neki zbog ovoga progtasili n€viernicirnaa drugi tejkim gresrücima, a nijedro od ovoga niie ispravno oboiica su mudzrehidi koii ie zbog svog id;rihada biti n€radeni, a da su oni znali da istina ie u neö€mdrugom do u onomc ;to su oni tvrdili, oni bi tu jstinu i sliiedili, a twdnjr da se oni koii imiiu olekav srav tr€bäju progt"siti neviemicimn dovodi do sinracije da se nazivaiu nevi€rnicima , kafirima prvaci ovog ummeta u ciie se vodsro uop6e ne sumnia. Naprimier, Omer ibn Abdut-Aziz, nrdio je da putnik (musafi, r.a., koi'ne nade vodczaabdesr, rrcbaseabdestici klanjati, öiava oe njti a islanska ulema slo;ilasesuprctnonjesovom mislienju. rmamMäjik smaEao da tsismittahir-Rahmanir_Rahirn,ajetiz Kur,ana ie niie a öitavislamski ummersto;io se da ie ono tuo je mc<tu dvije korice
'Kn,iE,nrloJUA.UL,,rdi,,ukDUlcte',u,,.J,,_,ry,,l,ß.r ^ l i . b n A h d u l b n i ie . S r h k i ? r S , f ii i r .p r . c t i ov ! r ) F
' dJrJr Jlr,.! J. !:ijJr jjlj ii.

P 43ltrrrrro rrr"rr€ povetavr i ne Kurhn. Takoder,neki su uöeniacitvrdili di seimän ne i sunnetu; smaniuieiako za to nalazimo ivrste dokazeu Kur"nt i dn tlt60, trebamonapomen.rti lbn Teirnijja lbn Kaiiim imalu nestati U izilvu u koioi ka;u da drehenemskr vatra nikada neie se prenosi od Ibn Teimiiiegd'e kdiizi ^'l€dtmu'ulFetavi (1s1307) "Ptvaci ummeta,niihovi imami on odgovarana piraniei kaie: n€stati i ostali iz €hli-sunneta sl^zu se da neka st'"orenir net€ 6e u potpunosti,kao iro su Dienn€t, Diehennem, Ari itd Da kao n.rt"i .* "t""."nj^ rekli su samo neki apologeti novotari' mutezila ito ie DZehmibn Safvin i oni koii su seslo;ili s niim od Auahovoi ncmaosnovei ptoruri€öi i nekihdrugih.Ovo mialjenie misllenju kniizi, sunnetu Allahovog Poslanika i iednoglasnom prv'akaotog ummee i niihovih imama"; elüf,tlto: neki od dokaza,koiima su lbn Teimi'ia i lbn Kaiiim Dievziij doali do sta\e o rcst"nku Dieh€nnem" nisu vj€rodostoini' izriöiti' ved se a oni koji su prenesenivierodostoinim putem nisu na nestariak mo;e shvatiti iz niihovog kontekstada se to ne odnosi ce biti dzehenemskevarr€ opöenito' rei nestanakvatre koiom poslanici ka;nielani greinici i" redos monoteista sarnni ie u svoioj l replicirao misljeniu Ibn Tejmi'ia i lbn Käjiima el-D'evziiia suptotstaviti orakvom mislieniu iestei Jedanod onih koii sr: sc koji imam Kurtubiu svomdieluTezkrch,gdieie on donio dokaze 6esmrtbiti pot\(duju stavdasuD:eonetiDiehenn€mvieöni'teda "O stanovorcr u zaklana prostoruizmedufliih, a zetimie se re'i: Dienneti, \ieaflost nema smrti, o, stanovnici Diehennema' "Ovi vierodostoini hadisi' vieönostnemasmrti" Zntim ic rekao: D;eflneta i Diehennema'a ne o govoreo lieönosri stanovnika i vieön' nekomoa,e,l"nom roku rli trcmenu kojr ce nePrestrnÜ u bez prisustlasmrti i iivota, bez mira i sPasa niima boraYtt' ooimr kojiwrdedajeDä€hennem s Zatimjenastavioodgovotom proLzan.ukrzuiuclda ce nesuti rarrakoiornie prirr€menoPorieu :r'r ,b R,iei o |,d^ni(i ,r.rr J+trLUr Jr'8,u--v Pr F

fcl,uddr-r

t. hrd.;ri.

p r r i di o l 4 4 gresoici redova iz muslimnoa moooteista. veü:.,Ko kde da t€ On jz oai (c,2ebenentrje) A tz niesa,i da 6eVatn u cijelosti ostati pusta, te da ac nestari isöcznurj, i izlazj iz okvlrarazumnog, suprotnoje onom s ijme ie doiao Poslaruk, s.a.\ls.,na öemusu uöenjaci i eHi sunneta pravedni I vladari... negotc seispraznitj Dzehernem,a to stepena, u (ome ie borävjti onaj ie onajnajmnnjes greiniciiz .€doe rnusümnon nonoteßta,to jeDZehennem öijojnjci rastc na rjkuta.,,,, Fadl ibn Salihei-Meaftijj veli: ,.Bili smo jednogdanakod Marikaibn Enesa, pa nam je rekaoda se razjdemo. ra., Kada je omrkrulo mi sevratismo njemu, panamreae:.Rekao vamda serazidete sam zato sto mj je dosaoneki tovjek iz Sama rad;nekakve mesele (riknskoe prtanja),pa m, je rekao: .O Ebu Äbdullah, ita mjslis o ielu rikute, )er se priöadn ona rast€na i!.icj Drehennema?,Ja odgovorjh: mu 'Ncma .Ostavliam nistaioie u rome.'Aon mi odgovori: te u amanet Allahui nekajeNjegovmirna rebe.,', Olrr priauspominje El-Hatib Ebu Bekr Ahmed.Dok Ebu Bekr €t-Bezzar prenosiod Ämra ibn N{ejmunä, o! od Äbd'rnahx Amra ibn Asa da je retrao: .Doci a ibn 6errijemekadadevjetatpokucari lrata Dzeh€nnema,u fljemu na a ne6ebjti nikog od vjernikämonoteista.,, Ovako se prenosirnerfu od Abdullaha Amra,i u njemusen€ spominieAlJahov ibn poslan]\

I' 4 5 l P , r {l ' { i L r i r

V
DZEHINNEMA TANOVNICI I N J I H OZ T O D J E T A VA

xxx*

P R l /T A I K A A
I )u t , tttc t J 'lt. l l t ; o l t t! tj I f l l l | s t , \ \ 0 r \ { ' \
koii koji Diehennema, 6e u niemuostatizauvijek' Stanovnici su ncviernici i t' neie biti izbavlieni rlieg i koil neöenestati, Aüahkate: Uzlis€ni mnogoboici. "...aoni bitde okelali iod se ololo Naie poricali, njih hldu lojidolan budu oslali" de umtri, njoj vjeöno ([l-['nl 36); stanovnici ([l"Da onibogovi,bi u njega i wi ie u njenu boravili" vjeöno u!li, ne su lnbija,99); 'A nerjernile vatra i ne6e osuileni' onineC4 öeka diehenenska, hitinas'nrt " (Iatir,36); ublaiili u inede pahja njemu unrijeli, imse "0nikojinevjerujuhoji nerjernici doisla' umru zasluiuju' Prokletsho kao i nedejenjauli' njihon ostati, i€ u i nehha Atlahovo i wihljudi; nj€nu vjetn0 apatnja ([l-Bekare, 160-16l); in odhgali" nitiöe se

'\tni eh'e, po,.iükx. dnti, tupu\. iz o\a 'sdru mi\r iqJt dotiz. tru dr ic pr-,chE,, ukD,ü n,,drcJcnu , r i t n c ! \ d ß u k o i . i d e t n n , i u q r c i n , c,,z r e , t o L x I n u s t , m r n i ^ n , { e i . , i ,d o r . m frjere da te m nienimivicamr niknüti nekakrc bitjc.

rrri iiol46
onim majudaonogloji sesuprotstavlja i poslaniku Allahu l{jegonr öela rahadielenensla, lojoj6erjeöno u oshri? je ruglo To vclilo!,,([t-Tevh, 6j); ' IllnogoboSci doslojni lllaiovedänü€odräy.jü sanipimaju aisu da lod dasu nerirnici.Dj,ela njihorr seponiiriti u ntri & rjeäoostari,, & i ([t-Torh,Il). Oni 6e, dakle,u njemu bjtj vjeinq a kaznu u vat.i AXah ie ,arabcl oprMokaovieöitu,ito najv]icodgovata rijeöima iuldi,(vieöna kazna). kate:"Z.a;eljet daü vatnizadu, imiznjo On & oni ali nede izlrsla biti, a njihdebitiparnjä (El-llaida, i u d rugom ejetu: ,Zalin& sr leprestanä', 3l), nä onina süseprana ogijeöili:,lslosite loji sebi patdu vjeinu; s0häjayate zir e*e nego slorisluäili?"'(Jurüs, jZ). ito Buhari pfenosiod Ibn ornera, r.a.,da ie {uhammed,s.a.v.s., rekao:"Kada d;en€tüjeudu u Diennet i kadarlieheflemljje udu u D;eh€nn€m,izmedunjih ie sepodi6ijedanpozn?ö koji ie reöi: 'O sta.o\nici D;eh€nnema,nemasmrrj 2r !as, r vr, o sranovdcr Diennera,nemasmrti ni vama,u nijmadetebjd vjeino.,, Ebu Hurejra,takoder, prenosida jc Muhammed, s.a.\.s., rekao: "Bit ie .O stanovnici re6enostano\.dcima Diemera: D;enneh, nemasmrti za i?s', i bit 6e reaeno ,O st,novnicima D:ehennema: stanovnici D;ehennemn, aerebid vjeönoi n€cete tu um.ries,_,, Ovo te biti reieno kadasmrt bud€ zxktana, onako kako stoij u hadisuloji prenosiIbn Omer ra.: ,.Kadastanovnrci ll;enneta ucluu Diennet, ^ stanovnici D;ehenncmau Diehennem, bit de dovedena smrt (u obliku ovna) izmeduDienneta i Diehennema, brt te zaHana, jedan6e glasre6i,,O stanov.icj a D;enneta,nema lise smrti za vasl O sranovnici D;eheonema, nemavise smrti za vasl'Tada6es€stanomjcjma Dienneta po\€iati radostu kojoiae bjti, dok 6e sestanovnicima D;ehemema joi lrse pove.arisrd;ba u kojoj ie blti." N{uslim u slom Satrihuprenosi od Ebu Seida, ra., da ie I{uhammed, s.a.rs., rckao: ..Na Kiiametskomdanu smrt ie biti dov€denaizmedu Di€nneta i Dtehc.nema, a ona ce niliaiti ovnu srve boje, j bjt de r€acno:.O stanovniciD)ennetr, da li prcpoznajetc swar?,Oni ie pogtedärij!e6i: .D,L je cvu ro smrtt,,. "hr

47ll'!'r I'rir'l Lrr "Zatim a€ biti reaeno:'O stanovflcr Rekaoje Muhammed, s a-\rs.: ow da Dt€hennema, li vi prepoznajete stvar?'Oni ie Pogledad da i re6i:'Da, to je smn!'Tada ie biti naredeno se ona zakolje" 'O "Zatim de bjti teöeno: stanovnici rekaoie: s.a.vs., Muhammed, Potomie AXahov Dienncta,tu iete bitj vicönoi smrti viaeoema."' "l loda& bili s ih nadadluge Poslanikprouöio slicdedjaier spomeli 39)' bili zwiem, aonisuravnoduini i nkurimuli" (ltlerjern' raöua pbganjem r'a Tirmizi prenosiod Ebu Seida, , da ie Muhammed,s a vs, "Kada nastuPi Kjjamet, smrt ie se postaviti izmedu rekao: ona öe naliöitiovnu sive boie i gl€dat D;enneti i Dzehenn€ma, i i Dzenneta Dreheoncma)' bit öe zaklana, aeu n'ih (u stanovoike a DZenneta, a kadabi neko umro od radosti,umrli bi stanovnici " kadabi neko umto od nrge, umrli bi stanovnici Diehennema

n tSr IlilnnlrtYJr |to'tr t
trlirjlln\l[,\ lI\0{;0|l0r,tt;A
Neviernici i mnogoboici vieöno ie bid u D'ehennernu'on 6e za njih biti boravßtei dom, isto Äto6e D;ennet bitl za vierruke Uzvi5eni Allah haie: ". leijernila p03tali' gr[rno PaüivaliSle & a bonviöto ie . .Däücmen njihom biti"(Alilünr,l5l); ". (Jünß, 8); dtog 5lo . .güinlüle {itoo bir& l}ie[mnen! omga $ radili" "lrrr ([l"An[ebul' 6E)' u nije nerjerniciara mjeslo Diciennenrl?" dakle'on te preuzed Dtehenncmae bjtj bonviite neviernika' ". i"se, bdgu o niima.Uzviieni ^l1ah kaie: .nln6ebili pnbirrliite om ([l-lladid,l5). ona a baivida odgoüra, uäsno.j€ borariöte!" "Njernu Diehennem ie loa dom i boraliste. AIah kaie: (fl"&kire' borariSte" a Däehnftm, onje' doisla' (nevjerniku) je dosla $ozno "4 prebinlüh: öeka zlo }ojihudu öinili najgore ajetustoji: one U 206). clrugom (Sad' li a & u lojem gorjeli; groznepostelje!" 55-56). Diehennem,

Irri diol48

'r 49lr"ro l'{!L 'rr

0 r r x o . Jo z r y , rtJ D i I t j \ t t n lr lu
()ni koji propotiiedaiuneispravnx naöela, zalutale pravcekoji su proti\'ni Allaho\tm zakonimai pozivaöikoii su vjetovaliu tarne ideologiic pozivrli u njih, bir 6e stanovnici i Diehennema: "0ni myru Däehennem..." ([f8ekare, 221); '11 bili snoih uöinili vodama supozirali ono öega irleurztru.. . ,, loji u zbog se Gl-Kasas,4l). ledan od njih je j sejtan: "Zarionda ftad iejtan ih poziva parnjuognju?!', na (Lu[nan,2l); u "0n (iejlan) poziva pristale dabüdu sv0je stanovnici r valri,,(Farir 6). oni kojinaovom dunjatuku budupoznali uvatru, na Sudnienl danu vodjt ie naroctei njjho\€ sljedbenikeu Dieh€nnemu. Naprnnjer,faraon:" r Sudnjem on(faraon) svoj danu de nrr0d prsdiodiri i " (Hud, ü välrugauvesti . .. 96). oni koii poznzju na ro, koji poznaiu u vieroianja j naöela suprotnaßramu,,esu oni koji pozivaiuu D:ehennem, zato iro iedini put koji spaiavaod D;€hennemai vodi u Diennet jeste ..0 pLrtrycrovanja Allaha i isixmsku u 1,jeru: narode ilaje ovo, ja moj, vas p0zinm l?sspasim, nene da äri pozivrte _. . ,,(ü-llu'min,I ). Ovog uvatru { öoviekaje njesov n.1rodpozivao u faraonovurieru, u niesov kufr i ijrk, dok je on po,ifao AJlaholoj(jeri i Njeeovoj ,ednoöi. Ällxh je vicrnicimazalx^nn, licnöivanie s mnogoboskiojxma i ,abfanio !jernimmavjenöavanjc mnosoboicnna(ne!jernicima), s zxto sto su nevjemicioni koii poznnju u Diehennem: .,1{e hnih sennogohoihinjama postanu dok ne vjernice; uistinuje robinja rjernica od bolja nnogoboikinje, rt n sei svidala. üdavajr€ mal{ar l{e vjernice nnogoboice ne ?i dol poslanu vjernici;nistinuje roh boljiod rnnogoboica, vanseidoparlao. iernih nalar ()nizovu Diehennem, votjom u a Altah, Svojom, Diennel nudi i opmsl,objairjrvä i ljudirna dolaze dabirumhtiti', Sroje, (fl,htrare,22l).

N l J u,frz r . o L lo t t t r l Jn
(0Jr(tj fiTl \j.[]l\0u üiI II\tjxtl
Kur',n je opsk.o spomenuoi obiasnio zlodjelaooih koii su da a zasluZili r.jeönoborarc u Drehenoemu, mi iemo spomenuti od glavne njih:

'1. (nevjeßty0)(pDliteizam, id0l0Fl(0nstr0); i sirl ltufr
nas UzviseniÄllah obavijestio je da de onima koji nisu vjeroval, prema kada budu ul'rzili u Vattu, biti reöeno:alhhovdodvralnosl ylna lodaste,pozvari vjerujcte, nerjernicibilaje, dotula, odrdo ve& ostrli da da oüratmsti prelrn sada $!bi."Zadm nam On obiäSnjava ie niiho! i njihovognevierstva iirka: vjeöniboravaku D;ehenoemurezultat "0aina pr€ma lad ste, räna Ällahon odrmlnosl rjerorali dorihnul ss de kojioisu säda pozrani rjerujete, veä da ostali nerjernicibilaje,doisla, odvaieodvralnosli 'dn püta 'Gospodaru si ms unrtio i dn Pla si prena ra!', r€fii€ otrisebi.' 'To da ni nas oävio; priznajerno naie,paina li ifta[urnatina seizade?' varn Eijehe je zato nisle ste hi lllahu avjemvali ako lilu5e 5lo ierovrli lod sepozivalo Jedinorn, jedino jednalim! pripada Allahu, iYelikom"' Uniiemm 0dlula drugi snalno nelo (fl-itl'min, lGl2). Uzliseni Allah kazuienan da 6e tuvari DtehennemauPitad "Jesle, "hrnift nilodoluio ras da opominje?" kadaudu u ratru: neviernike "a ' jc je i ie doluionam onajhojinas oponinjao"odgomrit - !i sno p0ricnli 'Ällaü objario gororili: nije oiira,ri sleu velilojzablldil"' ([l l{ulb &9). Oni lainh i zato ato su smarraliPoslanike su zaslutili Diehenncr-n nesiraliono iro ie bilo nijma obi,vlieno "l Za one hojismjttrajuKniis! (Obiavu)la;nom, on kate: lako, ti iobjavljujemoodSebe elo,lßlujenoli nelarü€stio oninaloji subili i nestali, na danu Ieilo mario, Sudnjern dt doista breme lh Kur'an. z: njegnebude Ponijeli; jerivtovar irnnaSudnjem hiti" (Ia'Ha, 99101) de danu a Vjeino u nucioslali, ie Knjigu (obia\u) i koij PriPisuju rakoder, z:r one koji ne*aiu "0nikojiporiöu ionoö105n0 poslanicina Ihjigu Allahr:druga,kde: Poslalipo

1

l

r r y i{ l i o l 5 0 - saxnat p0sljedice l(ada olovima 6e loga; s o watü sindürima möeni; i budu po kljutaloj a ',rim u valripri€ni; porom vodi, i üpilad: suonitojinasre Tdje se, 'lzgbili ,la a ne Älhhu, khnjali?'sünam izvida', se odgovorit ,niseprije, 6€, ushari, nilome ftlanjati.'- taloÄllai nisno ni [10 oslavlja u?ibludi nevjernifte. To vanje itoste ihkn osno%Zenlji ?rto [€z na hahati i öto liftovali. lili ste ljlazile Irmz Diehennena, 6ete ostali, kapije u njemu vjeöno aruinoj€ pnbivaliile oholih!,, (fflllu'min, 70-76). z, neljernike nlnogoboice, su cospodaru koji svjhs1_jetova "...pa pdp;sival' druga, kare: deioniionikoji ihuabludu su doreliu njeg bitibaieni; - svir.ajedno.de, ivojske lblisove I oni svadajufi njemu, se u govoriri: lllaha Lilisrno, nan, ioista, oiitoj u zahludi; smo s Gospodarem lad ras svjelova izjednai.avali. . ."' (Ei-Su'ara, 94-98). Z, on. kui,sunesi t, Idjrmer.tj d,r, ka,,el "0ni, öih i öas oävtjeda poriöu, ili snoza0n0 öas a koji oüvljenja poriiü pripnnili nzbüktalu.(lffurlar,I t); urru . .', "A ,Zar ako öudiipa- tudosu rijeöinjihove deno, se zaista, zenlja lad poslaremo,shrreDi biti pon0vo?' aevjeruju Gospodan nanjilovim oni u srog; rratovina desiodiiri oni6€stänovnici bit i Di€h€nDcnu u njeaur vjeino biti, de ([r-Xa'd, ostali" 5); '... boraviite bitd0Diehennem; nu planen pojaiat njiior! god kad jenja, _ 6eno oganj. 6ain biti lazrazato u dolaze nisu im jlo To l{a!e ierovali jto sü i gororili: hada 1ar poslaaemo i prah, 6erno nova ftosti zar lao shorenja, hili doista, (ü,lsn, oävljoi?"' 97-98). 2. rizvriavanje prcpisa, vjeßlih nepd![avrnje l(jametsl0gdam i nepdddavrnjo pmpisal Seijats*ih
Uzviienj Aliah obayje(tava <laie srano\.nicj nas D;ennerapitati ..Sta je ,,Nismo,, sranovnike D;ehcnnema: ns u Sehar - redi dowlo?,, öe "bili odonih su molirm loji obavljali; onih su sironahe i od loji hnnill i ü besposlicü ses b*poslenjacina smo üFltali;i Sudnji snoFricati; dol{ dan sve namsnn doila" nüe (lflluddessir, {2-47).

Slll'trr l'r ilLrt'

k0ja kalira zalütalih predsjednila i natela oni 3.Sliledenie imama, Ällahwoj i se , portrrfirir,koia suprotstavljajü vjeri slÜedenjn s.a.v.s.; Poslanika,
"llli smo bili in riieiimi: ih UzviieniAllah sPomin,e u sliedctim 5to i prikazivaliilo suuradiliono 6e 0n0 koji loöe odredili drugove suin lijepim loji düme ?n ono s€ i radili, m njima obislinilo llo je rei€no nar0de, i ljude su gorore:'Ne sluSajle lojin0 doista njih prije biliinestali, sunastadali.Oni vjeniu dalida 6emo Misigurno buku biste nadvikali!'Zalo n€go ordjlfurhn, pnvile da ga koja kaznom ih demo najgomm z djela patrju,kaztit i isklse nevjernici r*nosnu luda ie mln trePrijahÜe, r kojoj in vjeöna bili' za Toje supoöinili. harna Allahove 25-28)' l{aöo poriuli"(Fussihl' lto lo0naplala sudokale strlno lica' udu Kadanevicrnici u rztru i onasc omotaoko niihova Poslanika i u se pokajarie zrto lto nisuvierorali Allaha Niegovog lodama: nev'erniikim niihovim ae i kazat zbog.esasu vierovali ie priprernio; ü nj€nu ie'no ruhüktali prolleozanjihoganj i lllah je nevjerri[e lio se neie ni nirnilitnika pomagaör naii l{adrnkad njihova u bonviti, i ziuvij€k 'lkno srd€dasmo Allahu polonvalidasrno i se gororil de: pnvrtala, rdti büdu 'Gospodarumisrno naie pnake i starjeiine naie na5, de: sluiali!' Poslanika I govorit ([l'Alzab' 64-67) pasu Pnvog odveli"' slu{ali, nasonis puta

(dYoliönost); 4.tlifak
ko,eie on sam obciao vatru' to je obe6aoie An^h jcdvoliöniacima "Licernjerinalicrnjertanai n€vjernicina i Sebi dao i neie ga prekriiti: de de vieino u njojbonviti,dosla in om biti! vatrom, prijetidielenenslom Allah ([t'Teüe, Allah nas ie, 6E) i ih Allah je prokleo,nji[ öelapatnjrnepr€hdna" D;ehennema da PtjPreml'en obavijestio le najniij srePen takoder, a to ic mjestogdie je naiiatavatrai n'ritctx kazna: za dvoliönjake, "Licenjeri nasanom Diehennema . " ([n'l{tua, 145)' bili. dnu ie

svi pcrsieduiu st'novniciVatre Allah koiLr oholost je osobina ".. .aoni dohaz budu hit iod se oholo Naie poricrli, njih budü otrelali' loji kaic ostali" u 6e ü slrnorlici valri, njoj vjeöno ( ['nf' 36) 6e

5.0holosti

p r y idj o l 5 2 Muslimp.€nosiod Ebu Hurete, ra., da je Muhammect, s.a.r..s., . tekaodaDlehennemkaje,.U meneaeuaioholi i nepravedni,,, äu drusompredaniu stoij:.Jasampriprenljenzaohorei nepravedne.,, Anah mu je rekao: "Ti si iloja [aaa, u rebi lar ri loga du lelim.,, U Buhadjcvom, Muslimovomi TlrmizijevomSahihuprenosi se od Harisa ibn Vahbja,ra., da je Muhammed, s.a.v.s., retao: "Hoiete li claras obavijestim su stanovnici ko Drenneta?lTo je svako, ie shb Gojj oerna ko ohotosti), onaikol p umoranod oi,og laznogdunialuka, ukotjko bj se zakteona Allaha,odazvaobi mu se.Ho6etel da yam karem ko su stanovnici Drehennema?t To su svi oni koji su oepravedni, rlaöitetij ohoti.,,O1,oporvrdujei i Uzviieni Allah u Kur'anu: "...a daiissranDom bil loinjed ato senaZenlji, lalnjoo dete zito ste beu .. . ilolaaosmn,ololoponaialiito stcnslalaienibili', (!l-l]lof,20); i "...onda ie omme lojije ohüestan iiiv0t na ovon bio; svrjelu rolio; viie Di€üerneopnliraliit0 poslati (ln-llariat,jT_39). sigurno',

53ll'trtl'orIr!L]' postii?nie srvorenia Kur'aou i sunnetu u vieroun'u i dielima' za Swonreliu fanarizam p znim sruarima' a <uprüt.rlvlirnie sktivaoje ispravnom, ncmirnostPrema Altahovihn'eta, ismiia{anie i sviedo'eni€)' sti?ri ko,e s€ ftebaiuobzoaniti(kao ito su znani€ osjm sihr, neposluinost roditeliima' ubiianie nevinog iovickx smrt)' zbog pravdeftada ioriek Po Ä[ihovom zäkonuzadü'rie k^mata'bie'anies ratnogPoliai oPtu;ba troienjeimetkasiroaad;, viernicada su poiinile blud" dobrih i öesricitih u s.a Allahov Poslanik, rs., sPonenuoi€ s\t sri,ehc koii vode Muslm od liadaibn koii Prenosi Dzeheonem, s€tako u hadisu Pa ostarog' u Himaraka;e da ie Poslanik s!-oioidugoi hutbi, izmedu "... Diehennemasu Petero:slabiökoji n€ma rekao: a stanovnici koji ne pokazuiesvolu to razuma, su oni medu rama, i prevarant koii ne pohlepu,ako mu se ko obrad on ga prevxri,to 'e öoviek imetku' i osvane ne zanoii a da te ne Preuri u Fojoj Porodiciili inemoml" I Uz oso ie spomenuoskrtoq.laT

0 l i , rz r o l l J l i 0 J 1t0 t )rr I ) i r I r \ [ n l ,
SejbuJ,lslmatbn Tejmjija,Anah mu se smiroyao, upitanje: ..Sta su radili stano!,nicj Drehennemai D;cnneta?,, On je odgororlo: "Diel, stanovnik^ D;ehennema pripisnanje su: drugaUzvisenom Allahu (ink), nesiranje postanika,neljersn.o, zar_lst,laganje, ne'::puoF\anr obaveza, nemoratnosr (zi.aluk), varaoF, ki.tx.je rodbinskihveza,neodlaz^ku drihad (n.Daes6,oyanJe u ratu .a ÄlJahovom putu), akrrost, neuskladcnosr onoga ato se misli isovon, subl,e.jenade u Aliaha,sigurnost da v,nju ^Uaha, gubljenie nade u nesreii, hi,arsanjej obolost u blasodatimx, neizlriavanie Auahor-ih obaveza,prela;enie preko A "hovih granica,garenje Njego\ih zabrana, strahod sryorcn)a nemarnosr r premx5t\orjretiu,r.td samoda bJih drugi victjeli, suprotstavtjanje

s N t t l o s o n u P l ) l l t \ l ] f tl l l l i \ o 1 l 't l \ 0 1 [S E\ ' \ 1 " \f1 : D l U l l [ \ \ l n Ü Nema sumnje dx ac nnogoborci i nevicrn;'i u D;chenoem nas o nehm Uzliicni Kur':rn i Poslanik,sarrs' obavijestilisu od kojesuu D;ehennaru Jedna njih je faraooiz vremenä osobama "NrSüdnjem otr(faraon) wojnarod prcdroditi ie darr xlcjhis'sclam: Müsaa, " (lt'd,9E)U Dtehennemusu Nuhova i l-utova .. i ü wlrugaüvesti 'Allah ientt koji onina nevjerüju lao navodi poulu ;ene: alcjhimavselam, roba za öestila Naia,ali $ pr€nan'ma bile i Nuhow ienuLurovl: su udäte dva pomofi' redite se: i kod niöta im bih licernjerne - i njihdvojica nede rnodi Allaha 'Ulazite dvije vatru, onirna ulaze!"' (h-Tahrinr' t0)' koji s u ms (amidta Däehennema iestei Ebu Iaheb l\tcdu stanovnjcima "lleha propadne zena: iniegova re aleihi sellem) srlhllahu Nluhnmmeda,

r r f i di o l 5 4 .

Y

L 5 5 l l ' t r I ' , , 1 \ rr i

lbul*heb, ipropaoje! nu biri0d l{ece loristi btago njcgovo, ono steloo; ani 5l0je udi ae srgürno on uratru lasplansalu; njegom sphllari;o njenu d€ i iena loja vntu bit uä odliöine (Surclul-Mesed). usulane!" Stanovnik Diehennegra I Ämr jc lbni Äm; el-Fluz , kogaje Muhammcd, s.a.!:s., lnlio kakoje vac|o sloja criierau D:chenncnru.U D;chenncmusu (xmjiar i ubojic.r Ämmxra.Prenosi Anrr ibn Äs. r,., da je i\{uha,n,!eo, s.a.\1s., rekxo: "Otmiarr i uboiica AmD^rr su u varri.',

I lliLlll\\Int 0 I l I f r \ r t i t l , \ \ l l l [ 0 . 1\]l i l , \ J l j i \ 0l r D I L t r l T l
i z'rttrnizi6i iz njegasu ehlutevhid Oni koii 6c uai u Dichcnncm ' n'l"n.ru icdno'u). koji N{u ne budu PriPisn'al i.' 0.i,..i"-* 'e6a od "' * ,m,li mnoso griieh' öiia je teiinn i.'*, )'i,*," r\llah zna i ,";in. aob.;n ai"r". Oni 6e uöi u Diehennem i€dioo & intr iz nicsa Puteln koliko öc dugo u njenu borariti, zanm i Allsh 6€ izvcstiiz log miestai liude koii f.,*O.ta*" O**0"'* nisu uöiniliniri lednodobro djelo

l\ilr.Jlt rrrr i llot',\ rz t i t r r , \ s r it ] l i L l l u \ \ L t
Neviernicidrinni uaj ae u D;ehennemisto kao nevjernjcjtiudl, ..Diinnei zato ito 1d;inni kao i ljudi, imaju odgovornosr obavezc: I Ijude strorio samozalodaMise sam (Lz,Zarijat, ltanjrju,, 56). .\llah 6e .a lijja'netskomdadusxkupiri$,e Iiudcj .lrinne: "A naDan 0nsve kada sakupi:'0 sftrpe iejtansli, rnnoge viste ljudezaveli!,,, ( -[n'am,128); "l lal$ni C0sp0dan ni demonjii i S€jtane hoga, i salupili, zarin 6emo ih dovestioko da Dielennemana koljenjna kleöe;aonda izsvale 6em0 slupine izdvojiri one kojisu prema Milostirorne najdrsliji biti;jer midobm znamo kojisu one najviie zasluiiiidanjemu (ll,l€rjcm, g0r€" u 66.20). Zatim tc se rcii ncvjernicima tih rcdova:..Ulazile iz ü Diehenn€m s namdina,diinnima s i ljudirna lo.jisu vas i neslalil,, [,nl JE).tr prije bili ( tom rrenutku, ac iedanna drueoeabjri bacanju Diehennenr: onr -...pa de oniioniloji ihu ablud,r i sü dov€liu bilibaöeni;ivojsle njenu tblisove - svizajedno" ([nSu'an, (]yinr ac se obisljniti A xhola riiea 94-95). de cc nipu'1'riD;ebennemncviermcj.mj, redora lju.ti i drinnx: "l ispunil serijeö 6e Gospodara ,lliFunit zaista, hoga: du, 0;oüennem diinnima i (llud, ljtdina zajednol"' I l9) ;ta

lt G n ttJs z l o el t . l t t t tt0 i l l s t :t t t t t t , \ t l r t i L l l D \ \ [ n t
€itatima' \'ec spomcnutc Oydie aemo na!-estincke' u razliöiün ktnjeni D'ehenncmom: criiche zbog koiih ae neki biti

sallallaiu sunn€tu k0Je 1.SeKB sesulrotstavljaju Mühammeda' sellem; aleihive
Hakim ' druei od u,o" O^.0, Darimi' Imam Ahmcd' 'Alhhor Poslanrk' r'a' da jc rekao: it'""u. * Il-bu sLrflana, 'Oni koii su medunamai rckao: "."..*., 1**.- p *"o ook ic bn' Iinj;gc' jevtejii kriirnr) r,iriisp.",1"rsod an"-r'itxbiix (sliedbenici idrije skupine(scktc)'r oral ce 'oa;i"titi s,' se na se'lamdcset i poclijelnina sedamdesct tri Gekte)'o'l i" "--"1't-*'-."0 D2cnnet'a tt' 1c ich-iicu6i !r Vätru' a iedneu Loiih 6c sedandesct Lcl d;cnrxrr). (oni koii sc tlr;e dtcmrt2' chl sunn{:r dzemaat o'1""*

l | l ri di o l 5 6 ovajhadis je sihih, vjerodostojan. njegajeEl_Hakim za rekao: "Lanci prenosiiaca övrst su dokaz za njegovuv,eroclosroinost,,, a o\.o misljenjepodriava i Ez_Zehebi, dok ie seibul_istam lbn Tejmijjarekaor.'Ovo sahih, je vierodos rojan; leoma poznathadismeihur" Tikoder takvo miilieoje in, i Ej_satibj i Nasrudin el Albanl koji je sakupjonjegovelanc€prenosdaca i rekaoda nema sumnje.ta ie o\Ej hadissahjh, vjerodostojan. ,,... Nelcisu odbacili hadis^ od koiihie sedamctes€r ctio j d\iie uci u Vattu."Jedaood niih je SjddjkHasenKhan koji u tome süjcdisvog sethaE; Ser-kanija priic niesat\ rdili su da je oi?, a dro hadisädaif i Ibn elVezjr i Ibn Hazm, gororeci da ie onih, od istamskog ufrmeta, koji ac uü u Drennet biti m.lq dok ljerodosrojni hadlsisrjedoöeda ae oflih bji ae u6i u Drenocr od naicg ummeta biti mnogq njihov broj 6edosrJci polovinu stzaovoik D;enneta (ili morda i iije). Odgovor ovomedijeli se na viSeasFekata. Pni, podjeh na5eg ,mm.tu ." ,"d"-d.".t , tn "ekte ne znaaj da öe veain.lnaieg ummetauöi u Vatru, z2ro ito su vc6inanjih ljudi koji ne pripadaju jednojsekri.Veoma niti ;e mzrooruh koii su se podjielilii suprotstavitj ehti,sunnetu \rl_d;€maaruu usporedbi s onjma k)ji to nisu uraditi; Dfltgi "e mom znaijd da svakoon4 ko sc suprotstauchr su.netu 1€l-diemantu jednoi stlari, pripada u sekramakoje sü protiv sunneta, pod terminomsck poctrazumrjevalu vea te seonj koji su uremeljiti niiho!.e osno\€i koie su odrcdiüKaoposebne sekre, i ,bc'g niihovibosnola odbacuiLr veainutekstov.l KuCana;sunneh, kno iro su,naprnnierha\addZi, lnuteziti, Lafidiie (iiiti) i dr oni koji kao osnolu u,i,naiu Kur,i^ i sunnct I pflclrralajuih se,iako se nc statu u nckim stlarimas chti su! incrom' nc smntralu se sektom; Tredi: naledenitekst<lokazuje 6e tc sek(eu6j da u \rxtrD,ati ne ukazuiuda ic osratitamo zaurjic(.

i 5 7 l l ' t r ol ' oLr \r r' dx Tikoder namie Poznato sunekeosobeiz rih sektineviernicr' I vierovanie, ktiiu nevierstio' obzoaßiuiu koii bat'niie, kaoradikaloc druzi, nusajijc itd. ismailiiie, se Pnksi) Neki od niih suProtstavliaiu sunnetuGoslanikovoj to 'h ne öinj ncviernicima Ovakvirna se ne u velikim stvarima,aI rukama' sudbioajcuÄüahovim da obe6ara 6euiiu Diennet,niihova oc bude htio, kaznit6c ih ako On budc hdo, oprostitie im, a ako dobradjelakojaie ih izbavitiiz Diehenflema' Oni öe mo;da nnaei neaiiimposre{jniitlom,ili 'e motda u'i u ili mo;da budu späsen' vriiemekoje zna iedinoÄIah' e zatimiza'i D;ehennemodredeno necilimp.wedniinom. iJrmdoicui\lilostitoga odarJe

koii hudu hidtrrl 2.{)ni ne üinili
Ntuslimanimanije dozvolieno da ostanu u miestima kufra (nevjemika)ukoliko Postoii miesto islama,posebno ukoliko se u izlo;e sLnutnii(iskuieniu)niiholim ostaianiem dm m,esoma' nisu uöinili hid;ru $ Allah niic primio opraldanie onih koji salhllahualeihive sellem,iz l{€kke u Ntedinu)' Muhammedom, u on nas jc obavilestioda meleki ukoraraju takvu vrstu liudi trenucimadok umiru i ße Prihvataiunjihovo opravdanjeLada "(adbudu uzimali budu rekli da su bili potlaieni u takvim 'niestima: bilo vama?' s de rneletriupilati:'Sta le sebi loji onima susepnma ogrijeiili' du5e 'Bili pmstnna - odgolorit 'Zar hmljanije Ällahon 60 na snopotlaöeniZenlii' prchiraliite [iti i iseliü?' reci& meleki,zitodeniihovo netüd i zir senislemogli idjeci' ihnamr' nü5k'nina, Denoinim on auäsnoje [onviik sano Diehemem, Daklc' Alhh 9?-98) znrli i nisu puti'([n-l{isa, snalailjivi nisu koji bitidovoljno nije prihv,rriooPmldxnic niti iednogod njih' osim onih koji ne 'n'esti budu nailinaöin i put da uiine hi'ltru u islamskx

biLi Uzviieni Allah objavio je Serijat (Svoi zakon) da bi ljudi "Allah dobro pralo da zahtijeva sesvaöije Poiluje' pra\,ednii sudili Po niemu: je i i ;ini, i daseblünjinaüdjeljuje,rannt i sw ö10 odvnlno nxilje zabnnjnje; on pri'nit€,0n savjarje" v's on-l{ahl,90). ic zadutio lode i dapouku

nivladarii 3.llelraved

trr, {iolSB

59ll'fri l'r6rirrl'

tl

udiie ldc prdvedn. zrhrrnr"rm n. pra,d,,..Älhhumzapovijeda da r däodgovornr onina sü il, dostoj0i stuibc loji povjemvate ljudima i lada sudire j8). dapraviöno ([tr-l{isa, Takoder oo je obecao sudire" lfäehennem on'ma kojj ne budu sudiliptrvedno. prcnosiBurejda ibnufHusajir, ..postoJe ra., da ie Mubammed, s.a.\rs_, rek,ro: ti vrstesudrja: iedan od njih 6e u D;ennet a dva u D;ehenne,n;u D;ennet 6e oonj koji bude poznavao istinu i s,rdiopremanioj, dok ie u Djehennem onaj koji je poznavaoistjnu, ali je öinio nepra!-du pi sudenju Gudioje nepra\edno) onaj kojj je tjudimasudiobez,mnja.i

4.laganje na Muhammeda, s.a.v.s.;
Vdlkl uöenjak et Eslru s\ojoj knjiziD:amiul_Usul Ibn spomenuoje nekolikohadisa koji upozomvniu tasanie N.ruhammedu, .a o s.a.vs. Preoose Buhari,Muslim i Tjrrni,i od Arie, ra., da je r{uhammed, s.2.v.s., rekao:.'Nemojrc l2gatina menq zaroStoonaj koii na mene slate,uai te u Vatru,',i hadislojj prenosiBuharj od Setema ibn Elrtet, r.a.,koij tia;e:.öuo samÄlahovog postanlka s.a.vs. je da rekao:'Onai kojl kazeda sam rekaonestoiro njsamrekao,neka sebipripremimjesto Vatri',,, hadiskojj prenose u i Buhariil,tustim od Et l{ug;re rbni Su'be, koji je rekao:-Retao je p(xlanik,s.a.\:s.: 'Shsati namene'njcistokaoslagati nekoga ras.onajkojibude na od slagao mcnenamiernq.etrasebipripremi na mjestou Vatri.,,

"0none hotimiöno ie ubije ko iernikakazna hili Uzvi3eni Allah kaie: i spüsliti gnjev S$j Alh[ dena Djega ostati; o . Diuh.nnrt, Lot, de{eön0 ([n-Nisr, U rul'üovol Ylerr 93) mr te prohlel g i patnju velih priprenili" osim u tri slu'aia koln su se ne clozvoliara ubi,an,emuslimine Buharii Muslim od Äbdullaha koi€gprenose u spomenuta haclisu "Ne dozr-oljava s ;bn Uesuar r'a.,aa ie rrluhafrmed, a ts" rckao: bogi osim Allaha koii se kr" muslimana, vierujeda ncmadrugos osim u tri slu'aia:dusaza duiu (ontri i da snnria NiesoYPoslnnik, a o;cnjen ie i ko ubije namierno,ubiin se),onni koii uöini blud' od dtemata(od onaj koji napustist'oiuvicru (ishm),ud'liuiu'i se s arx ' PrenosjBuhäri od Ibn ornera, r'a, da jc Muhammed' sve aok ne "Vjernik ae idal,c ostati u okliru s'oie vjere' rekao: " ki\,ice) lbn kv lrzmezabranienu G\ß dok ne ubije nekogabez "N{e,lu swari za koje nema izlazaza one koii ih Omcr, ra., veli: kn'i " Alhhov Podaniksa vs zabranjene uöine,jesteProliielanje neubiiaiui rekaoicdaubojlcaiubiieru ctase upozotioje muslimane sa{s ' ii" o Vat.u P.eno.i s" od Ebu Bekra,r'4, d! ie Poslanik' sablianu' tekao:"I(adasedvamuslimanaokom iedanna drugoga "o Allaho! Poslaoiäe' " Neko ie Pitao: iubijcni i uboiicaaeu \'ätru "a ur.oirc,,ali zbog iega ubiieni (da ode u vatru)?" i"sno na- ie " "zato ;to i on hrio rteubijedrugosa(uboiior) ;e bclgovorioje sin odbio är,o ie nzlog zbog lio'cg ie Adcmo! alejli*selam' stnnovrukx od d^ ubije slosx brxta, boiedi se da nc bude iedAn u?€oi svoi iniegoY griich: i Diehennema, tako je niegovuboiica irttt "l kpriöaj o drojici su bilo' hakoje kada njihdvojica sinon, Adernovilr onaho im 'SiErno je rellao: nije a jednebihprinljena0ddrugog o"j pa onniieli, hdajeod - rete bi onaj l kad li Prütio koji i ', ulitil - nf"f' d" "'"0 odonih sudohri hbidah ubijem' jä Prema me menida uhijei, nebihPntiiosvojü rulu $ojuprema idä i rnoj; da Ja srjelovaielim ti ponesei svojgrij€h Gospodaa Allaha ieriaseboiim 2i-291 {[l-Maida nasilnila" iui* s*o*;t uvaU.'ltujekunrzasre

nevinog 6.l,bijanie aovjekar

5.0lolostr
p.cnosi se ocl Ebu jesteohotosr. Jedanod velkih gr,jeha Hurcjre,

6uga uVatru"',u dfugompre(lanju a stoij:,,Dat da iu 0sjeli vatru,,. Prenosi lbn Mesud, ra., da je Mub,mmcd, s.a.vs.,rekao: "Nete uai u D;e.net niko ko r: svomsrcu buoc rmao makarzrno oholosd."Jedan toriek rekao:.Ali tjudi vore ie da njihola odjeaa i_obu€abudu tijepe!" O. je rekao:,.Altah jijep j vorj rjepotLr. ie jstjne(pfavde) oholost ic: negiranie ijsnjja\-an,erjudi.,,

.'u,,iienijeAirah r.ar .6ordosr s.a'\'s, rekao, rekao: je :i,: f::11k. moja ileliloslje onaj lttise suprorsravljao loiüüa noja, ftoji bude ujednojnjii,bacir 0d

rrrj diü160

6l lPtIr l'orL$Lrr da i€ Nluhammed' sars' lbn Abbas, ra., takoder prenosi

7.l)ni [zimajü ftoji |tamatü;
Jedanod srijeha koji unisravijuone koji sa öine jeste uzima.je kamare. UzviseniAltah, nakon sro zabmniouzjminie ie kamrte, rek,o |c z^ one koii ic uzimriu......a onilojil00pet uiin._ bitce stanoDici ltrnerne|l|a, u njenu vjetDo de ostati" {fl-gelan, ; 2Z "0 rjernici, hriuini zelenaii büdite,Allafia bojte,jer talopostidi ne i se deh ;t0 ielilqi öuvrjl€ wtn zar€rjerni&e se pripremljene,, (Alilnnn, 130-ljl). luuharmcd, s.a.\ß.,o\n, srijch ubrotao je u sed,m lclikih gti_ jehakoji u.istawju one koji ih rade.prenosi Ebu Frr:tejra, da ta., je Muhammed, s.a.vs., rekno:..r,bjegavaire sedarn verikih grijehr,, ,,Kojisu Asbabi upitass gn togrijesi, dahov postaniiet, o Octgovorio "Pripisivati Alahu drus: (snk), s'hr ubijaoje öo\ieka öiia je krv Je:. zabrmlenaosimpravom, s uzimanje kamate, tro.enie Imerka siroiadi, bjezanje raciita optüivanieaesrjtih s i \iernica(dasu aln e zinaluk).,,

"Svako ko bude izradivao kiPove u Vatru ae, svakom rck^o: datadusai Ällah ae ie käzntu kipu koii on bude Proiz{eobir öe Drehennernorn" ^isx, tadiialahuaoha,da je }fuhammed' sa !1s"'ekao Pr€nosi "Oni Loii sDi'radili ove slikena kojj za iasruke na sebiimaiu slikc: ie im re'eno: otrl'tte ove Kjjam€tskoßd^nu bit 6e ka;njenl i bit Buhari iNluslim)' st!Ärikoiestesti'orili" (Prcnose ll':hammed' Takoctc, prenosi Aiia, radiialhhu mha, da ie "Naitdu kaznu okusit ee oni koii oponxiiiu s.a.r*., rekao: Allahovosnaranjc" @uhani l{udnn)' N{ubammedsa\ls' Prenosise od Ebu Hure,re' r'4, da ie 'Ko gori onog da lojiPoldavd stmn "Uzriieni Äilah rckao: je od rekao: le ili sjerne j€dnog nnYä'ili mlo shorijedno nela lolo istoonalo Jasrnrarn, thori la shorizrroiita (rli n€6noci)"(Buhari i N{ustim)'

8.Uzimanje ljüdi nedozy0ljer imetla na nacin;
Vellkanesreta zbogkojeie njenpoöinitac u vatrujesteuzimrnie uii imetkadrugjh tjudi na nedoz!-otien naiin, kao sto kare AIah: ..0 vjernici, drugrna nedoznljen imanja pnsrzjajtr. jeüi na naiin -ali,dozvoljeno ne ran je kg0ranJe ru - ijedni prirrrnak druge ubijajrelAllah ne je,doisra, pnrna -0boshani nna Ililostiv. 0i0gak0h nepnviöno i nasilno uradi-lili &no u rabubacitil0je lllahulahlo"([n.l{isa, 20-30). Onai koj; bude uzimao imetak ljudi na nedozvolien naain, . takoderaeroiid imetaksjroaad'.,{llah spomenuo je clasu njjhova Dog.rtsh'a rnzt{igojiho!€ slabosri, naiin na koji ooi lcoma llthko rxdetai pnjavi ztoain:',0nilojibez ikalva jedu prÄ? inerke siroöadidoista 0n0 Jedü ito deih r Varru dovestionideü ognju i gorjeri,, (EFNisa,0). t

se k ü \atru iesteoslxniati i biti uz z^ J€danod räzloga rl^z "l s njimt n€drtit€ i ""p**a*, ""p;p"rp islama Priiatel,evati pa n' pstuPaju' da vdtnPrü"(Hud' 113)' onih slnnu loji nepravedno
razgolitene;enc kole ratre su Pokvarene Medu stanovnicima Ebu H ureira'r'a ' da ie liudei ne poituju Allaha Prenosi iskuiavaju "D!i,e vrste]iudi od stanoYnika Var'e s.a.\ß,rekao: Nfuhammed, u svoltn menc):l'Lidikojl ios oisamvidio (ali öe s€PoiavitiPosüie Ddxraiuliucle ."lama ar;e kamrike koii naliöekravinom r€Pu' kao da su iskr;llienei ali niimll j ,cne koie öe biti obuöene, gole' deva'oni bid dok hodaju,niihole 'e i.la{e (kosa) kaogrba nagete a niesov mjris "ie "6i , D;en^et, niti 'e osietiti njcgov miris' Bcihekii Almcd' N{LrsLlm' dosti;c daleko" HadisPrenose koii naliöe Kurrubi ie z, onc koii u rukama drie kamsike uoöljiva kod nas ie Lravinomrepu rekao:"\ ova osobinakamiika

strani 10. Bitina nepraYednihr

alig0le k0ji ll. 0büöene i oni lrkuljudel

9.l)ni izradüjü vajad l0ji ftip0ve, !slikari;
Naiterukirnu nakljan1erskom okusir onr danu ie koJr izractuju kipovc zatoStooponaSaju Altaho\.o st\,aranie. Buh2rii N,tusÜm prenose od ^Mulaha ibnÄ{esudn, ra.,dnie N{uhammed, s.,r.vs., rekao:..Naitdu k?znukod ^llahaokusrr oni kojiirüctuiu ic kipo\c.,,

f r v i di o l 6 2 u Nfa{dbu u danllsnie vrjjenle."SnldjkFrasan Khan, nadoyezuj,rci se na rijeöi imama Kurtubija, karc: ,,öak ira viic, ora osobina uoiliiva je u s\akom llemenu i Djesru,slakod.e\,nosc poveiav, kod vhdara i lelikana, utjeöc o se Aliahu od svegaito On mr,i."Joi uviiekvidimo ovu vßru liudi u mnosnn mjesüna kako kamiikujunckog,nekr su proktetionij njiDa stiani. jnrapunq izeleda njihovasmutnja ;\ obuicnih a solih danas da rxjcprjje irih i,rdena kaodanas, su one kojeje poslanik, to s.a.qs., opßaokao,"Zenekoiete bjti obuöcne, gole,kaoda sujskdvljene a[ j nageftdok hodxjL,, ni;holc 6eslave(k,sx) biri kro grbadela.,,

6 3 l l ' f r ol ' r L " r r t gs rekao: se od lbn Omerx,r.r'' Prenosi da jclluhamLned's'a ' ili "onaj koji tr,lri nxuku,ali je ne tra;i radir\llatra, mu ie cili nesto od vatre" drugo osim r\llaha,nckascbipriprcni stolicu railiidlihu ^nhx' dr od ßuheri i NluslimP.enose Ummu ScUcme' iz kojiPije latnogi srcbfcnos rck'ro:"onaj sx.\"s, je N{uhanmed, vatru " a Lr on, posuda, usnari u sroi stonak uoosjd'chr:ncmsl'u "Doista' onrikoji stoji: iedci piic iz zlatfirg Muslnnolompredaniu " i srcbrcnog Posuda "Cuo s"tm ruhhovos ra, od Prenosise Bbu llüzciFe' da ie rekao: svilui brokat'oemote oblaöiri ch s.a.r*.. je rckao:'Nemojte Poslanika, zatoito suoni 2aniih (neviemike) i piti iz zlamog srebrcnog Posuda' i (tsuhari N{uslim) na .1p.,, * *. 1'ierruke) buduöem" *.".s.a\1src(ao: ' ra, Abdullahibn Hr:beis, da je N{uhammed' Prcnosi "' baciti u Vatru "Onaj koii posjeäe lotos, Allah ie gi n'gläi'aöke a ! s ' rekao: PrenosiAisa,ractijäxhu anha,da ie Muhammcd's "Oni koji siiekulotos bit ae sndno b"eoi n€lavce u Vatru" "Onai a vs ' iekao: P.enosiEbu Hurejre,r'a , da ie l{uhammed' s u niegovojruci to koji sebioduzmciila)t zeLiezor.n, 6c;eliczo biri ooai koii te ; zaUadat g" " s'oj stomaku Diehennemuzauviiek; biti u ruci i pit öe sebioduzme;ivot otrovom,niegovöemu otrov i lrtrj zadvi,ek, onai koji k baci s nekeliticc i sa u .lzchenemskoj {atri i bit 'e tamo bacatie se u d;ehcnemskoj izvrii samoubisß'o, zauvijek"(Buhatii Nlusliu) ßuhari od F'bu Hureire,r'' ' dt ic Nluhxmned' s atts ' Prenosi "Onii koii se obiesi' objesit öe se u \etri i onxj koji se rekao: zaktie, klat 6e sc u \-etri"

isrebren0g ptü P0südai onik0ji izzlatn0g 14.

'12. oni muae l{oji iivotinje;
PrenosiMushn od tbn Diabin, r.a.,da je Muhammect, s.a.\|s., rekao:"Pokazanmj je Drebennem,a u njemu sam vidio jednu zenu od Bcou Israilak2ko se karnjavazbos maike. Ona ie niu vez.tai oije ie hranila, joj je dozvoljta sc hränrhsekrimaiti njri da n€.rm iz zennje dok nije umda od sve sladi.,, Äko aeo\o biri stanjc onib koij budumuailiiednumaaku, kakvo I aesamobiü sranje onih kojj maltretinju liude? kakoli 6etek biti A stanie onih koji izlzu ljudenxmukezbosnjihovog imana islama?! i

siEnkut dajr drY0lotosa lS.0najk0iisjeöt k0je ljudima

13. neiskrenost naüke; ütraienjü
Velikjhafizi uöcnjak El-Munzir spomenuo nekol'kohxdjsa jc kojj upozoravaju liude kojj trare n,uku,tog oeaeg,drugog,a ne u Allnhovoime.ÄIi temo spomenLrri samonekeorl njih; Prcnosi Ebu l-turcjra,!.a., da je Nruhamned,s.a.ys., rekao: "onaj koji srekne naukukojom se postiie AJlahovo zadovoljstvo, ati.c urxdito osin zbog nekogorozematjs dobra,neae koJt osietiri m'ris Dzennctana Sudnjem danu.,, Prenosi D;abia r.a., je Ntulammed, da s.a.\ß., .ckao:.Nemoite tr'ninaukuda bise hv^ldi.jom Äpreduacnjaka, da polemizinte niri s lahlioumrxma, da njom skupliare niti prvake tosmjesra siedeljke. nx Onaj kojibu(lero mdiq nekaseöur'a vafte, ockasciu\z vatre.,,

samouhoiice; 16.

6 5 1 i f i , , l ' o i \ \| |

I
,{

VI
l , { N ( ] ( ] O ß I t ( )S T A N O V N I K A JNOST DZNHENNIMA

x:x-x

P R VT A C K A I
l)tl[17[littjl tt\tl fttTtllIllill
o r-elikom brolu Postojc mnogobrojni tekstori ko,i gorore i rlom broiu omh Ademovih s;novakoli öe u'i u D)ehenncm koji ae udi u Dtcnnct "A neir ti tiudi, koliko ielio' hilivj€rnici" tlzviieni Allah ka;c: vedina rna "l lhlis uvjerio o njima i mislio'onisuse ispnmo daje se (lLrsuf, zatnn: 101), F' vjernika 5"be 70 tIzrricnit"Alhfrekr' niirn, neloliko oowlia osio llmhenne'n tohom budu troiise nowliza onima i ,, rL,r. iiErno t" * s"i'a robom (S:d,8s).llroionih kojine fieruju od lirdi ic ogrcmen napüniri!" koji su odbili Takoder,clokrz da su neviernicii mnoeoboici re6rna'ieste'injenic' dr tc se na Sudnjem<lanu poz;v posl',rnika polärit ce sc pojrrrti ietlan Poslaniksa dcset o{rb^ oko sebe' zerinric ltto t drdsi si Fde,llr ni rtriic osobe (koii su vlerorali)'

r r r i dj o l 6 6 poslanika ce sepojavidsamizato ito im seniko koji nije oda,vao na pozjv Prenosil{uslim octrbn Abbasa, ra., <iaje r{uhammed, s.a.vs., rckro: "Prikazanisu mi tiudj (na Sudntem danu),tacla sam vicliojednogpostanika desetosobaoko scbe, sa vidjo samd.ugog poslanika jednom iu d\'ije osin)es njim j vidio sam poslanita s a njko nije bio porcd njee,t(ko mu vjeri)!?o).... ie Nel,j tekstovigovrre da 6e od hiijad€ ,,\dcmoyihsino\a Lr Dtehenncm udj devetsror;na j devedeset clevet, samoie jed^n a u Diennet. PrenosiBuhari od Ebu Scida,ra., da je Muhammed, s.a.rs., rekao:'Alhh 6e(nasudnjemdanu)re6i:,0Aieod. ae On seodazlari: 'Cekam da mi naredii,srcia i dobro su u Tvojoi rucjt,Bit ie nu rcöeno:'llivojislopiau rahu'.On 6c pjtati: ,K) su oni?, AIah za öe rcii: fi $'*e hiüril€, stolina d6at dffde!.li dmt ljudi'.,I.o ae bitj trenutak katln ae dijereosiiediti, k1da6e r.udnicepobacirisvojebremei kada6es \.jdjeriljudekaoda su pijant,ali onl ncie biti pljani,rc6 6eAltalora kzzna biti oSrra.,, Ovo doslo teiko ctrugovima Ällahorog ie Poslanika, s.a.ys., su rekli: ,.O Alahov postaoiöe, de onda od pa koii nasbiti od njih Gpäsenih)?t', Odgolono j€: ..Raduite zaroito je se, odooslas i Je'dzudra Nleil;ud;a jedanprematritj^aü:, i z^En jc "Kun€m rckao: seOdm u öjjojjc R"ci m"jad,sa,nadamseda6ete vj birj iednatreaina D:enncta.,'prenosiiac hadisa rckao:,.H\atili ie j veliaati (to su radiliposlanikovi smo Allala ca drugovi).,, Zatim ie luhrmmcd, ..j.!.s.. rck,o:..} uncm,conim u Ciioiie Rucimoja duSa, adam se da 6ete biti potor.inasmnovnika Dz€nneta,\,ni pnmrernaspram drugjh,arodajestekaobijcladtaka koii crnoga na konjaili kaobiljesna masa,edoj nozi.,, Prenosj Tjrmizj od Umnna ibn Husaina, da je Muhanrrne<i, r.r., s.a.rx.,rada pritikomputovaniiobjariicnnjer "0 ic Gospdrn nqa ürdi, se hojt€lzaidapIoL!3,lodi sviih nislupi,velili a snal dogadrj @t H^drd|, [itil,, "Da li znate 1), rekao: koji je to dan?,,r\shxbj odgo!.oflI:.^ljah su i Njegov Poslanik najbotic znaju.,'on jc rckao:,To je dän kadaie

\t 6?lsrri|' Pr!L L1! 'Gospodaru 'lzvdisloPitru On 'e moi' ftln' Pitati: ,{lah reii Ademu: 'Demt u i d0vsl hl ' a dewdlset stotioa reti: t4" 1" "f."pi." '"""1' on öe T,rd^su muslimaniPo'eli dr Plaiu, a Al]ahov Posiaruk' irt|! tlllirnnet." 'O";," ""ivise od sebei buditcpraiedni' zatosto ..".",.. *r.- p, d;ahiliiietG'eznanlE koiemniiePrcthodio poslanswo nijeposrcialo n"ma' nc naPun' i Uzet ie seljudi neznalce ukolikoseDtehennem prmler prema ,rpoQunit ae se munallcima (licemienmn)Vai bilieg na nozi 'ilotinie ili bilies oa-i"* a-eit' *-d" iestekao "Jasenadamdr icte r-i bjti öenrona " na grbi deve 7-atin ie rckao: re": D;enneta."Ashabisu donosil tekbire'a Posl2nik stanovnika D;enneta" Oni su "Ja se nadamda icte ti biti treiina stanovnika "Jasenrdam da ietc vi biti im opet dodieli tekbn,a Poslanik reic D;.nneta" Zätim ic on Glmftn ibn Husrin' polo'i"a st^no*nlka "Ne znamda Ii rekro: \'i 6€tebitj dLiie retao: ie hactisa) prenosllac " Olako ga prenosi i imam Ahmed' a Tirnxzi treiine ili niie to .ekao zaoraihadiskaic da ie hasen'sahih' '2medu Neko 6e reöi kalo se moze izbieti kontndiktornost cla od Ebu HLrrcire je ovog hadisai hndisakoji prenosi Br'rhari "Prvi ko'i 6c sc na Sudniem p*i".il, Pozviti ,"'.., rekao: (sledati)njcgovo danu lesteAdem. Pa te se medusobnovidieti ' Pnöere6i(Adem): Pa potomsr'!-o. aesereai:'Ovoie lar oracAden Bo'e (ti i Ti iedini ;Oclaziv Tebil I drije sreteTloie su, Uzvi3eni nx drugome svtletu' daiei d\i,e sre6e:srcau zemaliskui sreiLr (Uz'riieni Allah): Pr rletnonr" s';jetu, sreau nebesku)l' ie rcii 'Izvedi pripadnikcpaklai7 svogaPotornswa'Pa ic reti (Adem): 'o moj Gospodam!Koliko (da) in-edem?'Pa ie te6i (UzYiieni 'lzre;i iz svakestotinedcrcd€scti delet'Pa su rekli:'O Allan): stnire devedcset poslaniieAllahalKaclaseuzmeod nxsod slahc 'Zaistamoj umnct nedu oa i a""et, pa ita osta;e nas?'Rekaoie: "' drugin,aje kao bijeladtakana crnomevolu s ostalm U sultini, ovo Predanie die u suProtnosti riniic snon€nuli' ier broi u yieroclostojnim Predanijmrkoin smo

I 1 I I i
I

r,vidiol68 jednom predantu odnosi naied,nrazmier,u drusom se a predanju devctsto d€vedcset i devet je mogude da seodnosi komplctnu na brojku Ademovos poromstla, hadis dok Buharije sespominje gdje tq deredesetdevet, i odnosjse na sic poromke ^dema osim
I.'dt".lr, i lt-',lt,,)!.^ a ---. Jcd;udia i Nted;ud;a, ^ ^ovo,pot1rduj€, kao sro hrdj Ibn Hdier el-Äskrlani, ito suJe'drucDMeäiudi spomenuli hadisu to i u Ebu Seida Huddjaa nr.uspomenuLihrdisuIbu HJrcrre. et u Id(odcr mozemo ud€ov6-iü rimeiro iemo reir da \e prvi had,s i odnosi n. cjjeloiovjeaanstvqpa kadabi uzeliprocentonih koii ie uöi u Däennet i onjh koji ie u€i u Diehenoem na osnovu civitjzaciie

69lS'sr|ll'orL"Lrr '1 nismo risnokmili dokposlarika pslali!" ([lnuod idjedan Niegov poziu pos)anika: [ra, l5). Zbog togaje Uzviieni Allah svakomnarodupodao (htir' 24)' ". . .anije nardalonenije onaj doiao loji gje oporninjd' bilo Vatre jestemali broi onlh Razlogogromnogbroia stanovnika negirali' i ko'i su seodazvali Poslanicimaveliki broi onih koji su ih 2li zatim, puno njih se odazvaloPodanicima, nisu imali iisto Veliki uöeniaklbn Redteb u svo,o, knijzi Et Tahvif vierovani€. Dienneta Minen Nar spomenuo tazlogzbogkojegsu stano{nici ie i v€öina' rek2o: DZehennena a manjina, stanovnici "Ovi i svi ostalihadlsikoii imaiu isto znaöenie dokazuiuda s'r Vatre,i osirn toga dokazuiu veiina Ademovih sinovr stänovnici s poslanikamanjlnaako se usPorede drugima' da su sljedbenici uei Oni koii ne sliied€poslanike 6e u Vatru' osim onih do koiih nlje stigao njihov Po,iv ili nisu mogü shaatiti razliku koja se Veliki broj djedbenlkaposlanikapridrzavao njime predstavlja. linj;ge (nakonrto ie doila nova se dokinutevjere i promiieniene vjera,kaoito ie sluaaisKur'anom koii je dokinuoTevrati zebur)' "A }oji onima su i onj su stanovnici Vatre, kako kaie Uzviseßi Ä[ah: ([üd' l7)' biti" 6e (Kur'ana) ür0liliVätn borariii€ seprotiv dega Öakl oni koji budu pripadali iasnoiKn,izi(Kuianu), savrsenom vatre' kao i Senjatu istinitojvieri, mnog; od niih bit te stanovnici sto su, naPrimier,munafici 0icemi€ri)koii te biti na najnitem tom lma Dzehennemr' ioruh koriPriPadaiu Putus\'tnxi stepenu j su toga Postnx sumn'ama, kao rez'rltat ali iznutra, biralu iskuSani Postojehadisikoii kazujuda 'e se ovai ummet novotarii zalutali. i podiielitina sedamdcset nekolikosküPinqsve 'e u Vatru osrm a i süastjma z€ljama' zabranienim jedne. Mnogi od njih su iskusani obeianamu je Vatra,i pored togaito to ne znaöi ko to budeöirrio, obeianojvatri 'rtj da ie u njoj vieänoostati Dalde'nedesespasiti u ulazak D;ennctiz ovogaummcta,osim oflih te zasluiirictrrcktni koij su nr onome na iemu ie bio Muhammed's a vs , i njegovl i ;elja drugovi tajnoi iavno,oni s'r bili sigurniod iskuieniastrasti vnlemc u TÄLv,hie \c.ml milo. Poscbno posliednle

i

i I

, |'
, r | I .

(narod4,odnos6e biti jedannaspram devetsto de.i,edeset i devet, a l-.adr. Buhänre u romznaccniu ctrporasni or bio procen, on,hkorl cc uci u D2ehennem pripadnici J u l o g u m m e , , . I b n , pnpidn,c, s Hadrer el-^sk"lrnik / z e . pribLi)ir". ovom miitreniu. e l - A s k " l , n , k/ze. p r i b L i ) i r " . r i . o v o m m i i t r e n i u .n i i F . \ i ri. niiF.\i r c a k c i l , rcakcilr krdr ru rekl: O po.t,rruie ÄtJrha: Kadr .e uzmeod nasod sv,rte storinede!€desct idever, pa ita ostajeod nasr, zarim je rekao:

I

l l
r l
l

,,,Mogüieied,6esepodi"lrd*j,id""p.r";;;;p;;;;;; . n q H i , i q p , , r c u \ i , 4 u r l r r e r a . p ,ie od d h r t J i d u n jetlan r skupioaprije ovosummeta,pa c e o hitjadu h i e J . r u D i e n n c r , njih u Diennet, lr t a druqiput ie podjcta u olom Lmmetu. u njemu I bib : cc bir od hiljadudeset.l

i,
li: ,ll
iI, jif

I | R ü RT A T K A A
T,tJr't rrocottnoJrosrt sT,r\l]rrr{i \r,rTlrj
Razlos oi,ome nesdzanje dotjudizbog nije istine razliöjrostj vremena imro Surr *tu* po.e.r i drugi r. 'p.ncauo ouh niirreoii.

il

t r r i di o l 7 0 se nailcdi eztog o t^zi u slijedenju strisri, zaro aro ie . .Itorda ljubavpremastrastima duboko usadena liudskojd usi:,,Ljüdina u se öini lüepo_samo timäde hnq siaoü, ile,.tat daj€ ono za gotr isrc[n, divniknji, stokii üsjevi. sübhgodrti äntu m ovoa To u srijetu. ." (Alilnrin, l4). Äfn{jgj . liudi tud€ da postignu ove ;etie, priron stijcde6i pur koii voii niihola duia i srce, n€ pa?eaina,akon i kojj ie objadjenod Allaha. Poredtoga,prisutnoje pridrrav,njemnosih generacija zakonima nasliiedenimod njiho!,ih oöeva, koj' su protivnj Ällaholom zakonu: "l etohlro,pri.je ili ni ujedan nisaro leh, grad poslanifta poslali, da e oni loji su nsloiniariivolorn tivjelidsu pvorili: .Zalellienopretlenaielolo .Zar ispovijedaju i ni ih slijedino stopu'. i onda,govorio _ ,hd rjeru u [i or r"m ja donosin odoae sre predr&a .l{c bolju loju od reiiü rpanrili?' onibi odgoraali: A g€rujeno ü 0!oötojep0rina podano!',' mi ([z_Zu[ruf, 2]-24). Ljubav pr€mi sraniuu koiem su bili njihovi oöevi i öinjcnie sr-ega toga svetinjama botestje kojom su jskusxvani narodi,a svi utjecaj tosaniiemanjiod usadenihras ti kojesenaraze s u dubinama ljudrkeduie, ukoliko to njje strasr sami po s€biGrazna,elja). Prenose Buharii N{uslimod Ebu Hureire, cla Muharnmed, ra., jc s.a.v.s., rekao:',Diebennemje okruzenstristjma (nedozvoljenim ,eliama kao sro je zinatuk,alkohol jrd.), a Drennet ie okrdeo mrsHm s6?rjma (koje su ust1aridobn djeta kao;to je nam2z, dobroöinsrvo itd.)."

L ? l I f r \ r oI ' i r r \r r" snm clasu veiina njegovih sam vatru (Dtehennem)i pr;mijetio N{uhimmed' UsameibnZ€ida'r'''daie BuhaniNluslimo<l Prenose "Sao samisPr€d iPnrnjietio vrat^Oatrc)Dtchennema sa.us,rekao: samda suleiina onih koii ulizc unutra;ene" UmrlnA ibo Hus'inA'r'a'daie N{uhammcd' lvtuslim Prenosiod "N{äniina stanovnika Dienncta jcsu ;ene (nc ,."..,"., *k;., " ubraiiiuii d:enctskehuriie) D;ennetann^d liie da Olai hadisne negira de svakistanovnik 'tene koie 6e biri lc'ina stanol'rüka od iednetene, zrto ato pod od Adema' deihisse vatre' poarazumiievaiu 'ene koie Potieöu hudie' hurur tena D;cnnetr iesuniesoi€ (zene) dok vedina selam, JF "Zene su manlmau Kurtubi u sloioi kniizi Et Tezkirehkaäc: strastii PrivremenihliePota Diennetu zbog niiholog sl'icclenia niihovePoglede ovogas'i1et, i "'iho"e t'hkoumnosti koia skreie dibim u 'ulanlu od ovoga tako da se Pokazuju svijeta, s budu6eg su iedan od naivetih sviictai niegovihljcPota Osim tog4 one buduieg s!';ietx' kao razloga koii udaliuie misli nuikaracr od samc' i koieone posjeduiu oiihoviminteresoiafllem strasti rezultat udalluju glart od br'dutegsviietai Punotcnx okrenr'r ozaovaisviiet da onimi koii ih pozivaju se one sebrzo odxzivaiu drugeod njcga; koii ih pozivaiuda "aJ" od vie.e i"eomr terko oda'ivaiuonima sß?ri" nzmiölia'uo tuduaem sriietu i radePobo;oe i veomadobrih' koie P..;i .".s^ ovoga,mcdu ;enxma ima icriiatx Ällahora narcdeniqpridr;l'aiu se Njesoros izvrsawriu TxkLih ic u Dtennnet i ooimiu Allaha i Nicsolog Poslanika zbog njihovog ispravnog uti p"no' p'no 6e od niih u6i tamo i vjerovania dobrih djch

\rlirrr sr,lror.rrrr
0 i ü t , \\ t i x . J ü s li u t l l {
Vedinaonih koji ie u6i u Varru od \,jernika,esu Zene.prenose tsuharii l\ludim od Ibn ^bbasa, r.a.,da jc NrLrhammed, s.a.r:s., u hutbi koju je odrlao prilikom pomraöcnja ..Vr.lio Sunc2rekao:

?3lsfl

o l ' | t r t Lu t n

I/II

vlt

F I Z I I KV E T I C I N A A D KA S T A N O V N IZ E H I N N E M A

x-XX'x
6e Däehennema u nieg' u'i ogronne veli'ineöijutaönu Stanovnici veliiinu ne zna niko osjm Onoga koji ih ie stvo;o PrenosiEbu daliinajzmedu rekao:"Raz Hurein, r.a.,da ie Muh,mmed, s.a.vs', on ka<la ude u Varru,bit 6e kao putovanie dva rmena nevicrnika, " Takodet, da Ebu Hureira'r'a',Prenosi ie tri brzos koojanika dana "Kutn'äk ne\iernika D;ehennernu) ili (u s.a ^{uhammcd, qs, rekaor adebliin' Uh':d @rdoporedNledine)' bit oönjak ie kaobr<to n,esov kote bit 6ekao ttodnevnoputovanje" nicgov€ "Coviek koji te biti stanovr'lk vatte Zejd ibnul Erkam rckao!e: postati kutnjaka toliko dadcveliiinr njegovog u njojae scpoveaatj rekao: PrenosiEbu Hureira' r'a, da je Nluhammed'sa\'s" i "Debljina ko;e nevjeroika(u D;ehcnnemu) ie öetrdeset dva 'r lakta, niego{ kutniak ie kao brdo Uhud i niegovo mjesto izmedu rrliöine)bit de kao razdaliina Drehcnnemu(zbognjegove Nlekei Medine" tekao: PrenosiEbu Hure,ra, ra ' da i€ Muhammed,s a ss ' ie kao bit "Kutniak nevjerdkana Sudniem danu(u Däehennemu)

i trrr diol74 brdo Uhud, debliinanjego\€ koie sedimdeser iaktola, niegovi m'iiii koliko Bejda (po,nata planina I grad u Nratoku),kosd niegovihnogu kao verkan (brdo blizu Medine u prar-cuMeke) , njesovo miesto u Varri (D;ehennemu)koriko izmedu mene i Rebde(miesto perifetijiN{edine).', na ovo poveianje tijela neriernika bit a€ zbos pojaianja njeso\c kaznei bolora. lmam En-NcveYi, nhimehultah, komenrjrajuöioi,e hadiseu i\tusümovom Sahihu,Isze: ..S\€ ie to birj talq da bi on (neviemik)osjeriojaöibot i src je ro odredenjeUzviienrgAltaha u ita trebagerolad zato ik) nasje o tome obaviicsrio Muhammed,s.a.rs,, Isto je rekao hatiztbn Kesi!u svojojkniiziEn Njhaie,2/139. i

l ? 5 1 0 ' r or r ! ' r L D

VI I
I I H R A NN A P I CO D J B f A A, D EH S T A N O V N IiK A E N N E M A

xxx*

a Diehennemabit'e ed-darii drvo ez-zakkum' Hranastanovnika roda el- gislin i el gas'xk niihov naDirrket-hxmim- prokJir'rcala " r€& inati; olis r,^ii.ni ftt,t' k2:e: ..lodadrugogjela lrnja(ed'd'rri) trrie koie niöe ni ni lojencce ugojiti ghdutolili"([t4.5Üa'S?) Ed-dxn ie i nazi\a se es na povr;ini Hid;aza (u spad'iu Nlek' i N{edina) rekao:"E!-sebrekie ra iebrek.Ptenosise od lbn Abbasa, ' da !e zn priliiePlienos zemliu'kadase Podigne iedanravniAkpun tmia "To (ea-da;) ie iednood oaigonh nazivi seed'dari" Katadavet: D*ehennema stanovnici i nä'uvrcdlin'iiih iela" Hrani koiu ie iesti nienokus'ne6ekoristiri oa td.o foristi, ne'e osietiti n"t. i-siii; iedflaie vrstakazoe' niihovimtiielimai nieno konzumiranie "Drvo u zrllflm; bi ia hntragr€5nikq klühüdekao I Jzriieni Allah kaie r.itopljeülovimvnd;kaoitovodalodalljuöawi'SieprjuIiusrdognjaodvucile; ([d-Duhan' 43'47) Uzvilerü ie vodü na aatin rnu, glarü lojaI'l.iuäidijerajte!"' "A li je holja goäa ta da Allah ovo dtvo opisao u nekim drugim ajetima: loje To odredili? je drvo & üsnd lao ili d* oLlut; Loj..to n.rj"rnicima kaznu ()nid' 5€njinehranili i glard iejhnshhbili nsti; I)ähennema ploddernupoput vodom & puniti; zatim to s lrtjuöalorn iznijeiali;a Polm& se' njirne ttube svoje 62{E) Na drugom mjestu' on vrdliti"0s-Srlht' r sigürro,op€tlEehenmn

I ' r y i di o l ? 6 k^ze: ". . . i lada vi,oablüdjeli, Fd&tooävljcnj€, d€te koji sigürnodrvora s zald(Uln je*ti;injirne trüuhe dete püniti. atirnnato}lju&lurodu popn Pa pili; larnila ne loje nogü ugasili; de onon äd t0 na $ijelubitigdenjenjiho!!" (fl-Vald41,56). S Iz ovih ajetase dn razumieti j€ to dr\rc veomalose,njegovo da ie korii(nre ni.amom dnu Drehcnncm/. njeq,ne{c I,inc iire kroz njeea,njegovi sr: plodovi uiasni za gredanje zbog I toga se uspofeduius davoijim glarzma.I pored toga sro su o\_o drvo i njegoviplodovj üasni, stanovflici D;ehennemaneaenad drugi izlazosim da ga jedu svedok ne napuncstomake, ae jer osjeiati teiku glad.Kada ih napunenjin, (plodovima), ono ie poöetida kliuöa kaolto kliuaakatran takoöeimlzazvatl i jakebolorc.Kadaih obuzmeovo sranje, porurit aeprena prokliu.atojl-odi (et hamin) ipit6e kaotednedete, kojepjju a njknkodn ug"seied. Tada 6ein ,'. vodakrju piju pokidaticrjjeva: . . patnja ieka koji u loja one öe Varri vjeöno bonviti,lojiie seur.awelon vodon pojiti,lojad€imcnjera (Muhaaured, ftidati!,, l5). OvaLr.oie biti stanjestmovnikaDiehennema.Da nas AIah Svoiommiiosiu sntuv2od stania stanovnika D;ehennema! Kada budu stanovnici D;ehennemajeli ovo u;rsno jelo (ed dei i ez-zakkum), neaega moai progDtntizato ito je odvrntno: "[it de llas, u doista, i ognja;ijeh u grlu olon loja zastaju, i patnj€ nesnosn€...,, ( -lluzrrnnil, l2). ÄIahov Poslanik,s.a.rs.,opisao neößrocuI ostnnu ie ez zakkuna rijeiima: .,Kadabi jednakaptja(d.g e,_zakkLrm, pal, na zemlji,poremerila snv;jyot na nioj, a kakoI aetek bi bitj stanje onih iija 6e ro biti hrana.,, Od jela stanovnikaDiehennema jesre i el-gislin.Uzviieni Allah kaie: '?alo0ndanas neara ovdje prisna prijarelja;drugogjela ni osirn pod"Ja (ei-gislin);lojeie lamonevjernicijesri'' (Xl-lla[[a, 35_ll). u arugorn ajetu kaze "Panelaolulajuvodu lljuöalu lapljevinu i snrdljivu; druge i sliöne ovina nufte, mnogoslrufie" 51,5E). (Sad, H-gislin i el-gassak imaiu isro znaienjc,ro su nciistodekoje teku iz koia sranovnika Drehennema. Kaie se da su to neöisroae koje teku iz spolnihorganabludnikaj ko;a nevjernjka. Kurtubi je

rirri 7?l0sr! l'rx t "To su teku6ine tiielastanovflika Dtehennema" iz rekao: samoicdna\-rsta ms UzviieniAllah obaviiestio ie da ieel-gislin u od puno v.sta koje na niegi nalia€ sYomuzasu' LrZc: lrzvrieni AUah Drugoprie te el-hamrm. "...loji& seravrelonr l5); pjiti' loja& irncrilrz kidati!" {ilulanmed, mdon '110(dtehenentliie)za'nol€Fonoc'pomoä&ins€tel dinonPoFrlrasbpljene ([l-Kehf' 29); li li lJiasm pi& i Enana bonviSta!" loja lrorine & licaispedi. ". pred & Dhbennem - i on& bitipojen mu'il lopljevinon; odrratmm biti njim .. (lhnhinu 1&17); nece pmguta, nikalo uo{ipmidrijeli..." alije & sedaje " (Sad' "Pa 5?)' snrdljivu vodu nelookGaju lljl&lu i kapljerinu D;ehennema: Ovi ajeti spominiuöetiriv6te piia stanovflik2 to 1.el-hamim: ie vodakojapostiienaivetinivoklju'ania,kaosto " "...iinedu ntreiklju&le oni'6e 44); lcuüti ([r-Ralnaq rode Allah kaier "(Nerjernici s vrehuzavrelog (Il-Gaiija' piti" 5); de) k'o v.t 2. el-gassaft, smo o n;oisovodli. ona sesPomin,e ielo Diehenncma; i piie stanovoika to 3. es-sadid, ie tetnost koia izlaziiz mesai koie nevier ka s'a od Preoosjr\'luslim Diabia, r'a , da j€ Muhammed, vs ' rekao: "Zaista Allah obe6no 6eonimako,i pjiu oPoinapi6a'biti drto da ie da piiu'rinetul h^bbal- blato koieuniStala"'Drugovj sugapitali: "ro "Allüov ?oslanite,ita ie 'tinetul-hrbbal'?" Odgol'orio je ie Diehenncm2." zdo, il' tekutiflaiz tiiel, stmolnike pren"serirmizi i Imam Ahmed da ,e Muhammed' 4. el-muhl, "To ulja' za ie neito popr'rtprokliuöalog s.a.r'.s., el-muhl r€kxo: u nju " kdä joi Geinosb)priblire licä,ko;a s lica ie im Pastj

l S ' L l r r v r t rItl i l u l t t t t l , \f [ ] l i s T r r { T l l l l
"0ni 2ara: Nekim grclnicima AIhh ie dati di iedu d;ehenemskog - doislajedu ito de ü vatru doresli i[ ono siroöadi imelke ilaha pnvajedü k0jibez (h'Nisa,l0); g0rjeti" ü i onide ognjü

r

idiol?B

'\ ?9llr',ri P,,1L,r

"0ni loji Iaje itojelllah u finjiui ono objavio aejenjuju dcito ealo i l0 za ito nijedi oniutrüuhe ne smje trpajr drügo oDitoie ihuValr! DiStä d0 dov€rti. . .,, (ü.&lare,74). | Sto sc tiie odiete sta.ovnikaDiehenncma, AIah nas je
obavijestjo ie im se odieia krojiti od komaoaYarre,onako da kako se ka;e u ajeru: "0nimaloji nebud!vjeroräli ia odü€la rth€ bir od slnojena,alljuijlavodabiri€"aglavenjiüovetjenna...',(-lladidäI9).Kada ie Ibrahim et-rejmij öiraoovrj ajct,sovorio ie: ..v€lik jc onaj kojj je sBofio odieiu od \.?trc.,' Uzviieni Allah, rakoder kate: ,,Toga üdjetceign!trile poye?ane dana ur:jcdaiilc olove; loöuüe in odtatran.biti,ayrtn & licadiion obaüjrti. ." de .

IX
STÄNOVNIKA KAZNJAVANJE DZEHENNEMA

(lhn[irn, 49.50).

x_xx*

Prenosi[{us]jm od Ebu Malika ct-Esarija je }{uhammed, da s.a.r.s., rekao:"One koie rusDju(zaumrrm, vnitanjem),ako se ne pok"iu prjje svojesmrrj,na Sudnjem danubit 6eorivljen€u odj€6i od katrana koiDljiod dtereba(d;erebje bolestLoi" iesro posada i dcverli i ljude,i lzaznaiako te.anje- iuga).',

l t 0 5 t n r r l l n l t t u r l r I S [ 0 i Il ( 0 ' |([t 0 z l I l l : rs T ' \ \ 0 r \ l I l lZttlt\\[n,t
kaznaIcoma je oitra i sadr;i razli'ita muden'a'i D;€henemska sprri' da 'e n1e s\a ioviekbi Dorroiio bogarsn'r ittl doblas€nde Prinili lao od.ia*g najrrnib loji uEft lo0 nevjernilt neiepnoii" i ovog othp ni sw hlago rrijcta.l{jih öle pat{abolna njina nilo (Alilann,9l); da "lhdabi sn omiloje naZernlji üpoijedu ndjerdlo, ijoi lolilo' i h$eli bilo nesnosna" l{jib ne na od seolkrpe patnje omu sri.ietu, bi imscprimilo' öelonulo ( .ltlaida, 36). je ra PrenosiMuslim od Enesaibo Nlalika, ' da MuhAmmed' "Na Su.lnjem 6e danu stmovnik Dtehennema s.a.vs.,rekao: ce s't nn postati.ovjek koii je bio najboeatiil dunialuku obuzet j"a".- i bit ae Pitan:'O sinc Ädcmov' jesi li ikada ""t* *..

r r y i di o l B 0 vjdconekak!rc dobrc?JesJ ikadaimao blagodati?, Ii Odgovoritae: 'Ne, tako ni ^llaha, nikadat", To ie samonekoükokratkih rrcnutaka koji iine d,r nevjernici zabora\€sve blagodari uzitke koje su okusiti na o\-om svijcru. i Prenose Buhari i lvfuslim od Enesa jbn Ntatka, r.r., da je l{ulrammed, s.a.vs., rekao:._Altah na Sudnj€mdanu upfari te onoga kojj ie do;ivjeri najlaksu kaznu:,Kada bilohoje jloje na hi sve .Da,. Bit dunjaluftu,li bi gazamljeniospas?' da za Odgovorit 6e: 6e mu reteno: 1äsnm l€be 0d tniio ne5t0 lali€joödok bioüAdenomj i: da puno si kiö,t Mim pripisujei druga, lisiit0 odbio'.', äli Utas i strrhote Diehennemauiine da öovjekizgubi tazum i dode do stinji kndabi zamiieniosvesvojevoljenesamoda bi se "l{evjernih spasioD;ehennema_ bijedua doöekaoseodpatde Dana da loga iskupi sinorima wojim; ienonsvojom, i i bnlon svojin; iporodicoo svojom ga loja - sano seizhavi. ititi;isvinaostalimaZemlji, ()na na da (la?a l{ilada! dehuhinja - ineDiehennsna) biti;lojadeudove . . .', (fl-Mearidi, samä öupati I l-16). O\a utasnx i neprest2na kaznauöioit ae ,ivore nevjerniikih zloöinaca zauvijek nemirnimi u neprestanom botu.

Bl ll

r\ t r o 1 ' , t 1'1 t

govorio n,m je o onimä koii ae biti nailakie s.a.ws., Poslanik, D;ehennem?.Pr€nosjNuman tbn ka;nieni medu stanovnicima r€käo:"NajlakSukaznu na Beiir, r.a.,dn je Muhamncd, s.2.\ß., Sudnjemdanu okusit ie öoviekliojem ae se pod noge stavitiiar od koiegde mu kljuöatimozak",dok seu drugom predaniukare: "Nailakiu kaznuna Sudnjemdanu okusit tc toviek ko'em .e se od pod noge staviddvije äaruljlce koiih 6e nu mozakkliuiati kao Stokiiuaakröag" PrenosiMuslim od Numanaibn Beiira,r'a.,da je N{uhammed, D;ehenncmaokusrt rckao:"Najlakiu k^znuod stanovoika s.a.v.s., eeon,j koji ö€ obuaidvije nanuleod vatreod kojih 6e mu kljutati a mozak,a on ae misliti da se oiko ne katnia\2 gore od nJega' on kaznom." sc ka:niavaoailaksom el Muslim u wom Sahihuprenosihadisod Ebu Seida Hudrlia "Zaista ie u Diehennemu da je ÄXahovPodanik,s a.r= , rekao: katnienbjti onaj koii obuienanuleod \?trc' a mozak'e nalmanie " mu vriti od ,estinevatrctih nanule od Buhari i xluslim Prenosc F.buSeidael lludtijjx, r.a' da je Ebu kadaie neko Prednirm spomenuo s.a.r:s., iuo Muhammeda, "\fo)da ie mu moieposredniii'o koristihn^ Taliba,kakoje reliao: Sudnjemdrnu, tako dl! 6e blti stavljcnu mjestogdjc latra dosnie " do tlanaka,a od togaae mu kljuöatimozak doknzujunam dn ac k2znastrnoln'ka Kulanskl ajeti,takoder, birir. znul:lJ Ll/\ire.r \Uih I'ric: DTrhennenr "Licemjerinasamom Diehennemr. " ([n-llisa,l45); biti. dnu 6e 'Uv€dih "Onide ujutm faraonov€ priili, öas; inaveöeruvalri akda nadüpi se ([l-ltlu'min, 46); najteiü|"' u (sljedbeni[c) palnju ljude "0ne puta dvoshnlon lilidemo kojistodAlhhora odvniali vjeovalii kojinisu ([n-llahl, 88)srnutnju" 510 laz[onloz li ralo supravili "Ova snar dokrzulc Govore[; o ovoi tcmi, Kurtubi je rekao; da nevjersho onoga kojl nije vietin'io, niie rsto kxo nelrcrst\rl zuluma, uzoholo seiiinio grijche .,oosakoiiie preieos\.esrrnice Nemr sumnje dx äc relicrnici u D:chennemu bit; razli'ltih

I

I

D R U ßT A f K A A
I Nr;xoLrxo l n,tl,rztr, t,n rrrJ Itazlikl kainjavanju u stan0vnika llir:hennema
Diehennemima razliöue stepene kojihsu u nekjmkazne od boinije i .jegori stanovnici biri ka:njavani prenose ie druköiie. t{usfim i ..Nekc lm n Ähmedod Sumre, daje Ä,tuhnmmed, r.a., s.a.vs., rekao: od njih vatraae ol,uhvftid do zglobaize pete,ncke ie obuhratiri do koljcn,,nekeae obubvatiti polorinea nckeac obLrhlatiti do do grla",n u dtusom p.cdan,u stoji:,.doniihovih\ratom "

lrvi diol82 kategodja, se da razr:mj€ti Kur'ana i sunnera. ito iz Jesnos€ zna da kaznaonih koji su ubijaliposlanike mustimane Siritismurnju i i na zemlji,nedebiri isras karnom onih koji nisuvjerovaliati su se odnosili dobro ptema poslanicima musümanima. i Vdii li kako jzilrkao Ebu Taliba u mjesro ie Muhammed,s.a.vs., s mmjom vatrom zbogpomoii, dobrorei odbraoekoju mu je ponudio?,, Ibn Redieb ,e rekxo: ..Znaj da su kategorije kazne stanor,-nika Diehennema razliöite, one se dijele prema raznolikosti njihovih djela zbog koiih su uati u !?tru", zatim je spomenuodokazeo tome j rii€ö Ibn Abbasa,ra.: ,,Niie israkaznaonima koji su biti oitri u kufru (nevjersn'u), su ijriti smurniuna zemljii pozivali koji u ne\jerstvo, s kaznom onima koli nisu biti takvi.,, Zanm je I6n "Tako Rediebrckao: seraztikujeikaznagretnika redova iz viernika ujednogaBoga,niihola ie kaznabiti premadjelimakoja su raditi. Neöe se kaznjavariisto onj koji su radili velike gdiehe i oni koij su radili male. Nekima se trazaamo;e olakiati zbog njihovih dobrih dtela koje su posjedo%Ii, ili onako kako bud€ ;erio AraL Zbos toga öe nehi od njih umriieri u vaüi.,,

l ü 8 3 l | ) L r o ' o r t \' . Tirmizi od Ebu Hureire,r'a, da je Muhammed's a vs, Pr€nosi "Proliievat öe se prokiiuöala voda (el hamim) na njihove rekao: glave i prodrijet 6e do niihovih crijev4 i tada Le iz^'i sve tz njihove unutrasfl'ostj, i dok stigne do niihovih nogu oni ae ved biti a rastopljeni, zxtim ae sePovratitiisti kao Stosu bili Prije."

- üor8rjE lica Eflefhu
s.a i Liceie ponosöovieka zbogtoganamje Poslanik, vs , zabrmio D;ehennerna udamnjeu tice.ledno od poni;aranjastanovnika danubiti o;ivljenl okenuti na njihova iesreto ato aena Sudniem "ili 6emo naSudnjem ulupiti,licern zenlji danu' ih, gluhii niiemi: lica,slj,epi, kad nu bit njihom & Diehennem;god i glu[e; hraviöle nü€me slijepe, olnnute, u jenjl 97). plamen pjaät &noin oga{"([l lsra, oni aebiti bäöenl vatru ". .. aoni h|ldu iirili, uvahü laglarc€ $rn i.'Zers'vtd bili 6 loji tlo naglavce ([n-l{cnl, 90) ra ilo krirjardle ono 3hndili?"' ih Ta devatragotieti niiho\a ücai obuhvatati öitave'tako da ne6e mo6inaii zastitu: "l danerjernici dahdan€öe oüloritiY.küodlicasvojihleda i n0ä zmju pomri" pruäti Gl'hbija'39); nojifi,i daimniloma nodi "Yah, h lica i ishla0ih & unjeoü (El-ilu'nioun, 104); octrti" nba & Füti "lhiuljc im0d .." latsana . rati & liranjilonobrviiali. (lbnlirl 50); bili, & "...zarje isti onaj 6esem Sudnjen licensvojin od zaldarjali danu hji 24). prtnje!" strabovilc Gc-Z[ner, "t{a hd se od ovaj Pogledäj opis kazoe koiega kota ieäi: l}an govorit 'f,anro dasuoseAllahu &: sre& predala, senjilou lia r vatribüdu ([l'Ahzab, 66) pokonuli snohsladkrsluiali!"' ida
meso na !?tri ilirihä D t2vi?lTxko öe J€sili vidio kako seokreöe se oketati i ücanevjernika u DteheflnemulDa nas Uzviseni Allal saöuia kazne stanovnika D;eheonemal

Prieljs koia
Däehenernska pdit 6ekoie nj€govihstanovnika vatra zatolto se bol osietapteko ko;e. Zbog roga6eim AIaÄ miienja.iisprrene ,,tue ko;enovima kojeie opetizgorieri oper6eseto ponavljati: i loji ne rjerljul dolaze ili &nosigurooratrn llaie r baciti; irnseloiehpelq hd zanljeril i[ dru$m &mo loäna daosjet€ pahju. je, raista i pnw lllal silan nudrr"([n-l{isa, 56).

- T0pljsnje Es-sitar
Jednaod vlsra d;ehenemskhkaznijesteproliievanje prokljuiare vode (el-hamim) na glave nevjernika i zbog relike vrudine re vode niihova 6e se crjjeva rasropiti: "0nima m budu loji rjerontibirdeodliela od vatas[mjena,llju&lavoda i€ r! glaye a bit njihove lj€va0aj rje & $0islopili 0d 0n0 ilo je ü trbusimr njilovirn, [oä. . . " 6l,lladäti, 19-20). i

- l|utenie nrolalo h-Sahhu
i naoPako niihovo neviernika od Je<tna boldh patnii iestevuöenje "Gninici6e i stndatiu ogjl bili;naDan sigurno u naglavce vatru: bacanje

trYi iol84

B S l D t ' t Tr{' o i L \r\'

hadabuduuvatruodvuöeni,slicirnadoljeolrenutirn:,.lslusirevatrudiehenmslul,, greinici iz redola muslhana ostativieino u D'ehenncmu veliki jeclaöeonikoji!jeruru (fl-Kamea dokazano hadisinr.r 47-48). Njihor bol poyeturic se(tok bu(tuluaeni u vatru Jakjmi vierodostoinim ,,0nikoji zato iro ae biti \.ezanj hncjma i okovima: u Allahovujednoiu izaii iz Drchcnnem,r'" poriöu XnjiEiono sa - saznat ilo smo poslanicitna 6€posÜedice ladrs olovima Kro ito griiesiobuh\atiiu nevlernika svih nielrollh stran2' loslalip0 loga; oynrüi i dietova kaznabiti Prcm^ sindiirima ruöeni;po budu kljuöaloj a ari,nu varri vodi, prieni (fl-trtu'min, k2o öto zid stoii oko kui€, tako 6e ...', 70,72t. i nlcgorni djcliLna zbog tog^ ac {atra oi)uzcti ncvjcrnikesa svrh
liatida (poznitj komenratü Iiur,in^) rekao je:.,Bir 6e iednom oci\a'.c u vatru, a iednom u piokljuialu !odu."

Pocrnjenje lica
..Na Allah ae na buduccmsvijctupocrnitj ticr st2.ornike \.atre: Dan kada nela pobijeljeti, pocrnjeri.0nima lica ie lica a neha u lojih büdu reai cma de 'Zailo se: paislusite poito vjernici nevjernici ste, ste bili, postali? patnju !t0 z_ato (Älilmnn,106). de bitiveliko pocrnienje, nisle To iemvalil" izsledat ie kao da ih je obuzeh tamanoii: "Aone lo.iiöine neraljala &[a luna djeta snzmjcrna stosupoiinili; ie poliihnosl 0n0m rjih pnlrivari, ih odÄllaha ailo nede zaililiti,lica irnbititamna dasusenanjih ie lao spusrili dijelovi nodi: rn*Je slanovnicivalrE aeonibiti, ijoj de ir vjeöno (Junus,2?). boraviri!"

onakok,*o kare Allah: strllna, "U iemo b;ti od i 6eim Diehennernu leiaj pokivati vah€ EtoIalo Minevjernike kazniti'( -['raf,4l); 'lspaitajle0n0 "Na ladih patoja za melek obtzme, rcloe; i odozdo iodozgo Dan ([fAnkehut, 55); ste ölo radili!"' "([z-Zuner,16)' "lladnjima hitinaslagemlre, njihnaslage' a ispod 6r Nr clrugom miestu ^lhh nam kazuie kiko ih Diehednem ',{ (EtDiehennenr" nde sigurno umadi sa obuhvata svih strana: nevjernici Tevbe,49). zato Tamo ie biti i druga vrstx njihovogobuhY2tanla sto \?üa ofli ne moguo'irdc takocln imll zidol'ekojimaokruruieoeviernike "Mismo obuhvditi; stnna öijiie priprcrnilivatru ihdinsasvih nevjernicima izaöi: kovine poPut pomoöi6es€tekü6in0n rast0Pljeae loja6elica in ponod, zamole ako (tl li i li lJbsna pica groznahonvislal lGhf29) ispeti.

0buzimanje nevjernika liatrom
sta.ovnrcrsu Dtchcnnema oni koi' su prepuni grijebr tako da im njjeostrlonijedno dob,o.ljclo, kakotarc A1lü u odgoloru Frrejrmxkoji su rellj:..Nas,eae ol)uzeri !ätra osim nckoüko "A nije talol loji budu öinili Ei.jesi 0ni zlo i njihovi Iudu svih ih sa srnna srigli, onide stanoynici Diehenn€na u njenu bilii deieöno Nhti" (&B€[are, El). Öo;ek ne rroie biti teLar.osrn ukoljko nevJcr k rli Jc mn.)gol{);ac.sidik I hsen Khan je rcltao:..... olri njegov srijeh (sponrcnutrtetr,oburima sr srih strana u ga Lrxooa.e prcostatc niiedno dobro djelo i rnhrraju mI sc si.i put6,i sp.rsr.Nenrr su'nnle d,t ae u Drchenncmu ziuvijek ostati sano neljefnicj i mnoeoboic,,Lodascriicaie\ seiii.rcl-harj,ctebajutumaönikro i 're!tcrsr\,., ir.k. Ovim otpadnmiiljcnjc mtrtezil.i hx\arid:r dr 6e i

Yatresrca Prodiranjedo
uiela da Vei smo spomenuLi 6c sc neljernicinlr u Dtchenncmu ali puno poveaxti, i Porccltog.r,\'at'a tc Prcddiedu niihovätijela "U li bacili'aznai ti 5la svectokoe stigne.lo clubinr: $kar 6r Janjega 26 uiinili"( -ltlüddesir' 29)' poihdjeti; decrnim koie je Sekar? onnede Niita "Ni5la nede on ' Pdtedjelirekli Nckiraniiikomentatori{iur'anazr tjct: " su:"On gori niiholc kosti,mesoi mozaki ne ostarlianiit' 'A uDiehennenl bili valja 0n sigurm haöen Llzviicni AIlehka2e: ne takol de dopinti" 6edosrca loja nzbuktana; Yatra liti Aznaö 6taFDhhcnnen? Allahova (fl-llurneze,4-7). "Vatrx ie gorjeti niihova ibn Nluhammed Iiab el Kurcizij vcli: a Sabit srcai kadaga izgori poiet ic Ponovonie{oto straranie"'

I r r i dj o l B 6 je el-Benani rekao:,,Vatra ih gorjed s\.edo njjhovih srca,a oni ae aebiri iivi ..."

LJ' l'1lLrLr BTl|Jtttro Uzviieni ,e Allah priPremio stanovni'ima Di€hennema iz n,imaöebiti tuaenjkadaPokuiaiü17"^'i' nies^' ielieznekAmsike, 't rnaljerima i tada6e biri vra6cninazadu njegovedubine: Eozienim bil iz da ldkogjada njeizadu, ie u njüvndenir lad poloiajü zbog bitie rnlaieni; god 'lsküsite (Flladidt, 2l'22) palnjr ühs jYatri!"' ü

Padal]js uvatnr crüeva
Prenose Buharj Nfushnod Usame Zejda, i ibn ra.,drF iUuhammed, "Nn Sudnjem s.a.\ß., rekao: danuuzetac sedovieki bjt 6e baaen u ütru,anjesovaae cnj€va njojpasti,onaeserada u oketari oko njjh kaoito semagarac okJeieoho vodenice kada ,uae kamenje. Okupit 6e se stanovnjci Diehennemxoko niegai pitatiga: .O rovjeöe, ita ie s tobom) Zar nam nisj ti naredlv2o dobro i zabranjimozlot, Odgovoritie:Ja samvamnuedirzo dobrq atigasämnisamradioi zabranjivaosamvam zlo, aü sän samga radjo.,Zatim ae se okrerarj u vatri kzo iro semagarac okre6e oko kamenja vodeoice.', od onih koji €e vaditi svojacriie\.a jesteAmr ibn Luhajj. On ie prvi koji je promiieoio.isro vjeroranje Är,pa. pr€nosiNrustim od Di2bira ibn Abduihha, ra., da je Muhammed,s.a.v.s., rekao: "Vdio samAmrx ibn Amira et-Huzaija kakowöe svojeunutrainje organeu latru, on je prvj koji ie oslobodiodoma6e,ivorinje _ de1€(on ie rekaoda ukotiko öovjekkaie: .r:kolikosc izljieiim od ove bolesti,oya devxje slobodna).,,

i njih0Yih u lainih lldrüiivanje h0ianstava iejtanaDiehennemu
Nevjernici j idolopokloniciveltöalisu sr-ojabo;answa koJasu svoje'ivote branilisuihi natom putu davali obo;ar-zlporcdAllaha, Ä)lab 6e na Sudnjdn daoubacitinjihova boianst\a u i bogatstva. da neviernicima su bili D;ehcnnem,öim€aejh Ponlzitii dokazati izgubljenidme ito su obotavali nesto 6to im ni,e bilo od Stete, "l llaniate bit &h goriiou Ällaha, se, niti od kotjsti: vi, i onihojima pored üsli' ne udi. su del€ au Diehermnü, njeg doista Da onihogovi,bi ü trjeg i svi& u ([l horavili" lnbija,96-99). vjeöno njenu "Z^to ito su nerlern;ci obo;avali hina lbn Red2ebje rcloot boiansha pored Allaha,r'jerov^li su da 6eoni posredovatikod Alaha s i da 6e ih priblitti Niemu, zaslutili su da budu kÄinjenj zaiedno da niima u Dzebennemu,da bi na taj na'in bili Poniteni' Portern' i osjetenesretu i da Postignukul'njnaciju Pokajanja proldetstla' zato sto kAdase iovjek ujeclini u kazni s onim öto je i"zvalo njegow " kznu, dotvi naio.triiD kazoui bo! kao i naivete Pokajanje Zbog toga, na Sudnjem€e danu' takoder'Suncei Miesecbiti baieni u D;ehennem da bi nalo;jli n'ego\u vatru i da ukore sve Ällahaoboiavali t\{ub'mmed's r'vs ' koiisu njih Pored nes.etnike "Suncei Miesecbit ae baöeni vatru (D'ehennem)" u ie rekao: "oni (SunceI Mjesec) bit 6e ba'eor u Rekao ie Kurtubi: zatoito su oboiavaniporedAllaha,ali oni setime ne Dzehenn€m duiu To 6eseuraditida bi sePove"lo kainjarajuzatoito nemaiu Tako su rekli neki uöeniaci" neviernlka. pokajanje Zbog toga öe sc, takoder, uiedioiti nevjernici s niihorim pnuo slliepirn kose kaznu:"0none bude i Seltanimaokusit öe najostriju drug pa latovarili, ie mu0nnerNzdvojni lejlana Mi reliöao, öeno daneti lllilostivog

0k0vi, i lamsike lanfi stanovnika 0iehennema
Uzviieniie AIIahstanovnicima D;ehennema pdpremiookovc, "lli smo nerSi:rnile i sind;inognjnrluldali za okon gl-lman, i priprurili" 4); "Bit ie ullas, doista, i ognja; koja Eluzaslaju, okon ijela u i patnje nesmsne,, (fl-llluzemrnil, l2-13); '1 Mi iemo vrarove na nerjernila sindän staviti; de kainjeni z3r biti druköije prena rcgo onone sundili?" lälo ([sSebe,,33); ". . .kada sokovina i sindärirna nröeni." ([l-i,tu'nin, 0vntu budu .. 7l). ,.Driite Pogledaj Ätlahdalie krko opisuje prizor: olaj gai uokove okrjle; ga ?rtin samoralripriite; onda u sindiire ü g a sedamdesotduge lalata veäte" Ftakka, (El 30-32).

|lryi iolBS

8 9 l | ) r ' r I r ' r L 'r rt no \ iir ismo, na5,vidjelismo prnas prcd svojirn, glavr Cospodaren reii:'Gospodaru htjeli' I kad övßto ni, djela da povnti dobn öinimo, doisla, rjeruj€no!' bisrno 'Napunil fu' rclao: pt ali san hismo öorj€to naPrävi üprtili, Ja reibtinu r"kog da zato ste Pa rajedno!' lrpite öt0 zibonvljali diinnim Diehennem i Uudirna aisra, dog ddivj€li,i Miienons abonvili',ivjeönu lrpite 0n0ga latnju i€leoi"j dän 12-14). ndili"'([s-Sedide, itoste
Nakon ovoga,stanolnici Dtehcnnemaohnrit 'e se 'uvartma i Drehennema, od ojih 6c tratiri posteclniiwokod (mclelnma) "l Allaha da im olakia kaznu: 0 loji de'r Yalribiti goiorit6€stnärina 'Zämolire svoga Gospodara da narnbarjedandansvojüpatdu dieten€nstdni ' 'Jesu! ublaä!"Azarramposlanicivaiinisu.iasnedokazedonosili?'-upital&oni vjeromli onih oni -odgovoril -'itolite vi!' onda - rediöe Alideurolba kojinisu ia. biti" uraludna (lfilu'miq {9-50) "0ni de Zadm ae tm;iti od ni;hovog Gospodarada ih uniiri: 'Vi '0 -a ttl da lvoj dozimli: ilalit! l{eloGbspodaruöini umrenol' 0nderdi: 6ele (b-Zühn'f, 7i). ostalil"' ieöno koiu budu trxiiü bit 6e odbiieni' nc'e biri izlaza Svxknstvar neaenn se smaniitikaznnniri 6e nestati To ie iz Dzehennema, "Päiteseu islo nj0j' kaznxj radaie im biti reöcno: vieini, neprestana ([t-Tur' I6)' je ilo r, je ne iam trpjeliili trPjeli,tovam [a'na 0n0 slendili" "Malo i tuga: Kada od orc shvate, Poveiatic sc njihov visak Gl-Tevhe' za ilo bil 6e a de onismijati,dugo plakdi, ie t0lazna 0n0 süzasluüli" s€ l 8 2 ) . O n,rc r " r r ' . l h t " u \ c d . k a r r h o t r str z r n c ' r r n eT i d r n ' e kao ito im iz oiiiu kn'teii i ostavitac itn nr licim'r trxgovcisto u st'ottr vcllka ki(a ostavlianagove na kaLnenjuPrcnosiHakim s a rt's'' r'x ibn oct Nlustedreku Äbdullaha Kais"t. , dx ieN{uhammed' rckro: "stanovniciDtcllenncmaPlxkat'e ()liko da bil'1dcmogLe (iz oöliu' ploliti na njihoviül suzxnraNiimr ic, t*oder' tcii krv rn kacla nestinesuza) Olakvi ie rcsretnici izgubiti sebei s\oic Porcdicezbog toga niihd'o .to N viie lolieli nei'jcrsnt orl !iercvinia Posluiai "Na had njihova u lica nrgolanieu trenucimrclok se kalnjavaiu: Dan se 'Kanosrete smo Allahu i pokonrali dasrno se da govorit 6e: prevrtala, valribudu

poslali;onide Pnrog odttadati, de ih0d pula aljudi mislitidasuprarom na putu. "lhmo I kada dode llas, ie: pred redi loji snde izmed[ i rob€ rolika daje rnene bila nzdaljim kolilaje ünedu iraprda!I(a[o istola sitibiozao Toga neöe drug!" daaa nn bili odloristit0ito &leu nücizajedno ladj€jasno ste biti, da druge Allaüu ravnin smalnli" 36-]9). lfz-Zuhrlf,

pokajanje revjer0ika Prol(injanje, i m0litve ü0islennemü
Kzdr nevjernici vide vattu,pokaiatde se kao njkida prile,ali ior to uop6ene6ekorntiti: "Akada doüirpalnju, od sakrit ttl$! i bit& impopnvdi & pesud€tro, in seutiniti neia (lunus, Kada neviemikvidi koi'gu naä0" 54). svojihdjelaiu njoi vidi .ev,ersrvo iirkkoii ie izazvati i njesov vjeini ..A boravaku Drehennemu, priznar ie sebipropasti nestanak onaj lon€ büde knjiga njegfüirä leda rjegovih pmpäsl prirjrati;i u ognju data; fr & gorjeli" (fl-ldilok,I0l2). ovaki€ molirveprorivsebe svoje za u.lstenic ponxvl'atae joSjednom kadabudu baieni u va(u , ostercnreou toploru: "... a hd budu baieni desnac, u vezanih pmpast lamo rulu, prizirati. & 'lle jedau prizivajte danas pmpast, priziirjh mmge nego pmparli!'llod budu ba&ni u lesnac, v€zanih pmpast lanoprizirari" rulo, (lfFudon,l3l4). Tamo 6e se & po!€aabniihori vriskovii rugai moürae tsosada ih iz!^di;z e^tel "0ni 'Gospodaru deunjemu;auloü: m!, idavinäs, &no d0bn öidl djeta, drulöija od onih smo koj,r öinili!"' 37). {Fatir, Oni ie tadaprizmti clxsu bili izgubljeru, "l ncvjernici lahkounrni: rwi&: 'Da sluiali raarijtjali, bismo i sno ili ne mdu llamvnicima Dähenne,na oni& priznati subili nevjernici stanovnici üili!'l - pa, da 0ielennana oEjenog bili!"([fMulLlet l): dalelo "'Gospodaru nai,'-r€öide oni-'dra si nas puta usnrlio puta idra simsoiivio: miprünajemo naie, imaliikaha grijehe pa (El_Mu'nin, naöinadase iza de?"' t0). Oraj njihov zahtjevbit ie oirro odbijen i bit 6e im odgovorcno kxo da su ;ivoünje:"'Cosp0däru r€dide -,na!ipmhljevi odnas naS,'bilisu jaöi,le postali ralutali. smo namd Gospodaruizbavinas nai, iznje;akobismo ponovo ,0slanih zlondili,sanibisno mpravdu sebi uöiaiti'. prcrreni u njoj i nista ne lili govorite!'-redite0n"Glu'rninun. l0Gl0E). j Njima je takvastlar odredena naili su se na mjestuqdp ne "l pomxic niti molin,aniti nda: dafij€ vidjerigreinile de, kalo oborenih

rryj diol90 ftslanikr sluiali!'I govoril 'Gospodrrüoilmolrnt nriei shriiirc 6: nai, naöe rluüli,pa nas sPrarog odrdi; su oni püli Gospodüü pod,j dmstrulü tr.!, in pal{ui proloniih pmllelstvou v.li[in!'" (XHüra\ 66{E}. PogledajÄJlahove kojimaopisuie rijeö niihovostane,od kojeg "l staniatraiimo pomo6od Attaha: nesretnide u Däehnnem, ie r denu leito idiuti i üdisati; nebera dolje -osin i Zemlje, de unjemuoslrti, ah jroltiie Gospodarneodadi. tvoj Gospodar ,zista omllo ieli. (llud, | 0D. hoj. rrdi l0& ,,Zeßr izdisanje je Rek^o ZüdZadt: bir 6ezbogvetikog vriska koiiie biti veoma buöan.,, su:Zefir, izdisanje,ponavlianje Rekti ie uzdaha grudima sitine u od süaha dok ne oteknu sve dok Drsa. :ehrk- uzdisanie dugrnepresrani ie uzdah. povrarak ili Lrzdaha u grudjma,ovjma se ieli ukazatina njihou.rtegobu i nesre6r: i poredenje njihovogsta'ia saonim komeje vatrazahvatita srce. Dakle,ooi 6eu njemujmati tdaft uzdisaj jzdisaikao rezultat i velik€tegobe, kakoie rekaoLejs,Ällah mu sesmrorao.

{ 9 l l 0 r ' r t o P o t LL ,r l

X
SACUVATI CE KÄKO SETOVJIK

A t t Ä H 0v A T n a v[

xxx*

je onda spas u Ako i€nevjeßtloüdogvieinogboravka Diehervremq zbog togasemuslimani od vatrevjerownjei önieniedobrihdjela. ratre: da viero,aniem b ih spasio pribli;alaiu,'\Iihu svoiim 'Gospoderu zaisla' "... onilrojibudu ntn ni, rj€nde$o;lilo gororili: nai, (lli Inran, 16); u ras naSe oprosligrijehe isaöovaj patrje oEju!"' "Gosmdaru Ti siovo das hnljelTiludii saiurrj pauje stvorio; uralud nai, a li lbacio si16 osnnolio, loga nai, uühi! Gospodaruonoga li ludeiuvatru lßji na;, iuli prildi.GosPodaruni smo glastrita nde mvjernicina nilou ponot 'VjendteGospodara - i misnonrn odazrali. se Gospodaru rnSog!' porim ieru: ü u postupalo i oöini poslije da pftko laiih, laie mn mI,oprosli grijehe i pr€di davih podaj ono si nanobdcao nan !10 na5' Gospodaru s onima dobrima. büdemo smrli Smje Ti danu ne Sudnjern nas osnnoli! &i' doista, poposlanicina i na Svojin (Ali 191-194) ispunili!" lmnn, obe6nje koiaitit€ na su razjasnili ow temuiukazali diela Razni tekstovi prema ljubav djelomedunjimaieste a od öovieka vatte, naibolie i lm^mAhmed Mustedrekü Hakimu svom Kakoprenose Allahu. r'a ibn od u svoml{usnedu Enesa Malika, ' da ie Muhammed, "Valahj,Alah n€6e kogaOn bacitiu vatruonoga rekao: s.a.ss.,

rrvi diol92 voli." PosrjeSritod ratre, zato Sroprenose Imam Ahmed u svom Musnedu i Beiheki u Su,abul-iman (Grane imana) od Dlabira ibn Abdulah4 r.a.,da je Muhammed,s.a.vs., rekao:..Rekaoje 'hrljo Uzviieni Allah: Stil loji'ns€bnniod nre"', a u drugom predanjLr "hstje stoji: Ilit odAllalove hzne." Ako se posti dok se ratuje proriv neyetnjka, ro öe biti ogtoman dobitak. prenosi Ebu Seid,r.a., da ie Muhammed,s.a.vs., rekao:..Ko posri iedandan dok je na Aliahovom putu (u drihadu), Axlah ie udaljiti niesol"o lice od vatresedamdeset Godjna),,(Buhari,Muslim,Tirmizi, Nesai, lje.a Imam Ahmed). Od mtre, takoder spasa% bogoboiaznosri borba na Allahovom pr:tu: X a omgrloji ie lhjada pnd Gospodanrn bojao, smjin bitid,dya p€ftlja..." (tr-Rahnan, prenose {6). Tirmizi i Nesaiod Ebu H'rr€ire,ra., da je Muhammed,s.a.Ys., rekao:..Neöeuii u vatru onai koji plade od bosobojaznosri öak i onoliko koliko se mogu napunirigrudi devernlijekomi ne mo,e se sasraviti jedanrcb koji se upraiio na Alllahovomputu (praiinakojaga je upraijtadok j€ ratovao) dim D2ehennema.', i PrenosiBuhari od Ebu ^bas,, ra., da j€ Murammed, s.a.vs., 'Nije mosude rekao: da seisptase nogejednogrobanaAjlahovom pntu (u raru), a da njih r.atra dotakne." Takoder, prenosi MusIm od Ebu Hurejre,ra., da ie Muhammed, s.a.vs., tekao:.N€viernik i njegov ubojica neaese sastavitiu vatti nikada." Öovjeka vatte spaiavattaienje uroöiitaod nje kod Altaha: od ". 'Gospodaru . .i onikojigovoa: nai,poitedi patrje Dieiememü,jerje nas u palnja unjerü, doisla,pmpaslnfli0orrla; oDjeruäopEbiralüt0i bonviire"(-Iurlan, 65-66). Prenose tmam ahmcd, tbn N{adja,rbn Hibban i Hakjm od EnesaibnMalka, r.a.,da je Muhammed, s.a.v.s., tekao:,.Nema nijednog ko zamoli Altaha za Diennet tri puta, a da Drennet ne kaie: a{olim re Bote, uvedi ga r: Diennet,, i nema öovjek" muslm^na koji potraii utoöiste kod Alaha od vatrerri pura,a da D;€henn€mne kaze:'tüoljm re Boie, saöuvaj od m€ne,.,, ea

{ 9 3 1 0 r $ r If c i L l r r r t Buhatii Muslimod Ebu Hur€ir€'r'a , da jeMuhammed' Prenose dok ie spominjaomelekekoii otkrivaiusk'rporeu kolima s.a.vs., "Uzviieni Allah upitao niih (meleke)' ie se spominie A[ah, rekao: '0d iegr lnie utrüilb?' Odgo!-etaiu stanle a On naiboli€ zn. niiho\o 'Od Däehennema'tlpitat öe ih:'Jesu I ridjdi?'Odgovont li mu: 'N e, Va ahi Boie, nisu ga vidieli'. Pitat 6e ih: '[rlo bi biloladr bi 6a 'Kada bi ga vidieli (D;ehennem), udaliili gr ridjeli?'Odgovont 6e: 'Ja ',r bi se i jos viie bi se boiali njega' On 6e tnda re6: rBsü'inan ." njdole dasanin oProslio

dio drugi

NET DZEN

t li

d,trgi iol96

9?lt ' l|ri "... i [o hdeod ila taj iu üveden'je p0stigo jeielio" ratre udaljenDiclret (Alilnan,185); 'llla[ obdrya rij€lal€ii' dienelsle lmzloje6e baite i iernicina rjerdcarna na}lomsti Ai edenshn. ualo urrtovina i divne boraviti, dvorove & I [ojina vjdno 72); je yeie 0dsveg! t0ie, doista, velilihiti!"([t:IeIbe, uspjeh togi; Allalove -0ooga seplonra Allalui hslanihu - 0n[r uresli dtnebla u lljegon lo ([n' veliki" ostali't0je uspjeh i ü [r0z fe balie, l{oje ij€lc tedi, tojina& {€üno l3). t{isa,

xxxx

UVOD

Il[[ tr rt; I]Z[\rtT,r 0ur\{\J[\Jtj tjl t
D;ennet je ogromnanag.adakoju je Äliah priFemio zä one koji su sa volieli i postovali.On ie ogromoabtagodat koja nema mahana, ösrota [oja neie nikada nesrlriiono o öemusu nJm Allah i Njegov Poslanikgovorili da oduzima ra?um, znto ito razumne more zamjsliri shvaritjvetiiinu te blagodati. i PosluÄaj Allahor-erjjeöi koje je rekao u hadjsi-kudsiiu (hadis kudsijj iesteonai hadis.jje je zna.enjeod Ä!aha, a riieöj su od "I!tojimdobrim Muhammedi,sailalahu alcjtü sellem): ve robovima sam (u Dr€nnetu) pripr€mjo ono sto oko nije tidjelo, ubo nijc öuloi ljudskosrcenijezamislilo." Zarim je Ällahov postanik rekao: '.{ko hoöete, 'l prouöite aj€r ailo ne kahr il, lao nagnda omito sü zna za öinili,slrivene ndosli&loju"' ([sSedide, l7). Veliöina te blagodari dolzzi do izraza kzda se usporedi s blagodatirnaovoga svijera, a btagodati ovog{ svjjeta u pored€njLr s blagodatima budu6egsvijetaskoro su bez ikakve vriiednosti. Prenosi Buha; od Sehla Sada ibn es-saidijja, da je Mubammed, ra., "I.{jesto s.a.v.s., r€kao: koje je udaraobiö ftoje je neko pretrpio na Ä ahovompuru) u Dreonetu je botje (ve6e vrijeclnosd) od ie öitavog dunjaluka svega je na niemu.,' i Sto Zbog ovoga,ulazak D;eflneri sp.s od varrekadaAlah bude u sudioi odredivzo, jestenajve6i spasI pobjeda. ka;e: on

99lfrr. PirL,'r,r

U UTAZAKDzENNIT

x;x-x

u Nema sumnje da kada se viernici upute prerna liiepim basaama skupioema radosni i sr€tni, osictit de takvu sredukoiu niie osietio nilo priie toga. Keda stignu ispred niega, oworit de im se vrata i ö€katde ih öasnim€l€ki pozdravljaludi ih selamom(mirorn) nakon svih niihovih nesrecai poteikoda koie su doävieli i vidieli: 1l od h{i

& r Dtoathi pCcri, ilJ lo rig rr lcc..t &nt 6l l'ili r F&r 'llir ü&, r hjjr +girr naliä rlnma hri ripri ö ü n6: nra rl ß). gäL,b öici, .öb . !i r riar &r riir lrrniti!- (tr-ftucr, tj. alo
raia su diela dobra kao i vese riieti i \ai€ qerovanie, te su oa tri neöin la:e duse postale n€Poroöne,r srca iista, öim€ ste zasluiili ba3öe. däenetske

iri l,J

(sIf,t,tT) Pos[ü[NtsTr|)
lJ z,l llt,tz,l( DiII\87
j€ hadisimada kadaviernici budu stajali Potvrdeno vj€todostoinim dugo na Sudnjem danu, traiit öe od Poslanikada im oworc !'rata "To Dienneta, a tada de sraki od ni;h tratiti oProst i govodt de:

d r u g idi o l 1 0 0 njje moja strar", sve dok ta srvar ne stignedo naöeg poslanika, Nluhammeda s.a.vs., ie posredovatj; koii ojegovo6eposrednisß'o bid primljeno. PrenosiN{uslimod Huzejfe lbnut-Jemama, r.a., da je Muhammed,s.a.r:s., rekao:,.UzviieniAIah ie sakupitisve ljude (nn Sudnjemdanu),viernicimaie s€ pribtüirj Dienner, a oni 6e ustati i otiii kod Ädema i reii öe: ,Oöe nas,otvori nam Diennet'. On öeodgovo Än: ,Zx vs iz njega nije izveto i6tadrugo osim mosa grijeha,ja ro ne mogu uradiri...','U ovom hadjsu ie Muhammed, s.n.v.s., spomcnuonaienje oprostasvih poslanika od viernikazato Stone mogu unditi tu snar, svedok vjernicine odu kod Muhammeda, s.a.ss., 6eposredovari niihi posr€dnjstvo koji za aemu biri primljeno.

l0l lfir{ PoeLlrLrr svakiod njih znat te svoiemi€stou Dzennetubolje nego sto ie znao svoiuLu.u n" ovom dun,aluku." Ranijesmo spomenulida je nas Podanik prvi öoviek koii ae o$oriti vrata Drenneta zato Äto 6e ostaliposlaniciodbiti dn to

rtltt ie ttit u I)ie\i\liT Pnvt
koji öe uii u Diennet jestenaS Prvi öovjekod svih stvorenja Muhamrn€d, vs.,i prvi ummet koji ie udi u D;€nnet s.a poslanik, jestenjegovummet, a prvi öovieknasega ummeta koji ie uai u

tt{{niJ yLlnln,r e
Pllllji:tJt0r0(; Ut,\Sr(,{ U l)Urr\[T
Nnkon Sto budu preili Sirat,vjernici 6e srati na iednom moshl izmedu D;eon€ra i D;ehennema,gdje ae se oaistiri vracanjern hakka(pra!4 jedm od dtugoga,oni koil budu urimali od drwih na ovom dunjaluku. taj n'öin u6i d€ u Dieoner öjsti i dobri, Na neaeostarinijednancpravda niko ni od koganeactra;iti niira. i Prenosi Buharjod Ebu SeidaelHudtjjja,r.a., je Muhammed, da s.a.r:s., rekao:"Spasit6e se vjernici od vatre (kadapredu preko sirat 6upriie) i stat ae na jednom mosru jzmedu Dtennera j Drehennemaiosvetjt 6e se jedan drugome (za stlal na ovom dunialuku), kadase pomire i oiiste, dozvo[r ie im se ulazaku a D;ennet. Kunernseu onoga u öjoj je ruci N{uhamrnedova duia,

D;ennet jesteEbu B€kr ra. koji ovo powrdui,r: hadise Ibn Kesirje spomenuo s.a.v.s, rekao: r.a.,daje Mühamm€d, Muslim od Enesa, Pr€nosi 'Ja samprvi öovjekLoji ie zak'.rcati vrataDlenneta." na Takoder,prenosi Muslim od Enesa,r'a., da ie Muhammed, s.a.vs.,rekao: 'Ja öu se pribliiiti do vtata Dteflneta i potra;it 6u da 'Ko si ti?' Odgovotit öu: mi se otvore, a niegovi de straiari upitati: 'JasamMuhammed'.Reii ae Naredeno nam da ola vrata n€ ie otvodmo nikom pdje rebe'." PrenoseBuhari, Muslim i Nesai od Ebu Huteire, r.a, da ie (od svih liud; na rekao:"Mi smo Postiednji s.a.vs., N{uharnmed, daßu, mi smoprvi narod koij i i o\.omdunialuku) prvi naSudni€m ie uii u Diennet." PrenosiEbu Davud od Ebu Hureire,r.a, da je Muhammed' "Pribliiio mi seDiibrilipokazao mi vtataDienneta rekao: s.a.v.s., "o kroz koiaöemoi ummetu6j."Tadaie Ebu B€kr rekao: Allahov

drisi dioll02 Poslaniie, äeliobih da budemporedebe i dag vidim." Allahov Poslanik,s.a.vs., mu i€ rekao: ..Ti si, Ebu Bekre,prri iz mog ummeta ö€udi u Dieon€L,' koii

l03ll||n l'!rLr{til Prenesenonam ie vjerodostoinim putem de ie Uzviieni Allah dao Ltuhamm€dn, s.a.v.s, se srnkim od tih sedrmdes€t hiliadx hiliada dtugih, kako se kaie u hadisu koii osoba, ioö s€demd€set prenosi Imam Ahmed u svom Musn€du od Ebu Bekre' r.a.' da ie "Dato mi iz mog ummeta sedamdeset Muhammed,s.r.vs.,rckao: ic b€z Polageniaratune. Niihom hiliada osobx koie de uti u Dännet lica su kxo pun mi€sec,x niihou srca kao src€ iednog öolieka' e on ie na Ja sam traiio od mog GosPodaE d. tai broi Poveca' " hiliada drugih Pr€nose svakogod niih dodro ioö po s€damdeset lmem Ahmed,Tirmizi i lbo Hibban od Ebu Umrme' r.a'' da i€ "Obecao mi moi Gospodar da 6e I\{uharnmed. sa-v.s.,rekao: ie od mog ummer. bez polagaoie ratuna i bez k^zn€ uii u Dienoer i hilirda liudi i na sraku hiliadu po sedamdeset tri irk€ sedamdeset mog Gospodata." U ovom hadisu ie, datle, dodato ioi tri od Sake :ake. hiliada liudi Alhhov Poslani( s a.ts, oPisao ie tih sedamdeset i kazao njihove osobina Prenosi Buhari od lbn Abbasa, r'a, da "Pokazani su mi narodi, kenuo ie i€ M'rhammed, s.a.vs, rekeo: poslanik i za niim iedrn poslanik i za niim niegov ummet, drugi nekoliko osoba, tredi Poslanik i za niim deseak osoba, vidio sam je usan ien (niko mu iednos s p€t osobai icdnog podanika koii bio jednu reliku skupinu nije povletovao), ia sam pogledaoi vidio sam i pitao sam: O Diibrilu, iesu li oni moi ummet?' Odgovorio i€: 'Ne, n€go pogledaigore'. sam pogledao gore i vidio sam iednn Ja 'Oni senisuliietili rntrom, ogromnuskupinuljudi.Onmi ie rekao: nisu trazili liiek (preko pisaflia hamailiia itd) nisu bili suievjerni i su na srog Gospodara se oslaniali' Ukaia ibn Musan je ustaoI "Zrmoli AMha da me uöini rekao: iednim od njih" On ie rekao: "O Bo;e, uöini ga jednim od niih." Zarim ie jedandtugi €oviek " rekao:"Zamoli A ahai meneda uöini jednimod njih Rekaoic: "Ukaöa bio bräi od tebe." ie

0rr xoJr !(r rrlrrrrfT de
tz t01t{; j.{ t,1t0 Lt
Pr\a skupina o\'ogr ummeta koii de udi u Dienner iesu osob€ koje su imale övrsto vieto\enie, bogoboieznosq dobra dlela i iz!.r.ia!?le su vießk€ propise b€spriiekomo Oni de u Diennet udi u koloni, a niihore de tica naliiiti punom miesecu. Prenosi Buhari od Ebu Huteire, r.r., da }fuhammed, sa.vs, ie rekao: "Prra skupina koia öe udi u Dlennet izgtedat de kao pun mi€seq u niemu neie pliulnri, nedeim tedi t€tnost iz nosi niti c€ lr.iiti nuidu. U njemu ie imati zlamo posudq niihovi te dejtievi biti od srebn. njihove öc saksije(udionice) biti aloe (rropske biljl€). niiho! de znoj imari miris miskai svakiod njih im;t de po dviie ien€ tija ie se unutrainiost vidleti kroz nlihorc tiietq od tolike niihov€ l,epore. lzmedu niih nede postoiati svada niti mrinja, njihora ie srcabiti kao ledno srcei slavitöe Altahauiutro i u!eder." Prenosi Buhati od Sehtajbn Sada,r.a., dr ie Muhamm€ds.a.vs., rckao:"Od moga 6e ummetau Diennet uöi sedamdeset hiljadaili s€damstorinahitjadatjudi, prli od njih ncie uii priie nego 5to udu posliedniiizmedu niih, i niiho\.?de lica biti poput punogmies€ca."

r r g i di o l 1 0 4 Mo;da su to oni koje je Ä1lahnazvao bliskimei mukarrebun _ i prracimaes-sabikrn: "... i oniprvi- uvijek poi! Onii€ Allal,u blisli biti; ü däietslirn bajärna naslada; deih nnogo naroda bit od drevnil; rnalo kasnijit..." (El.Iakia, a od 10.

105ltrrlr l'orLrrlrl raöun,nama su sabliebile na vratu dok smo rarovali nä Alahovom "Tarl, 6e im se vräta putu sve dok nismo tako i umdi?|" Rekao ie: oworiti i mmo 6e biti öerdeset eodina prije nego udu dr,.rgiljudi." PreoosiBuhari od Usameibn Zeida, ra., da je Mubammed, ottjh koii rekao:"StajaosamispredvratäD:€nneta,ve6ina s.a.v.s., a su u niegaulazilibili su sircma$ni, bogati su bilj zadriani osim " naredeno se poialju u vatru da vatreza koje ie stanovnika Kako se i'jdi, u prl'om hadisusPomenuto da ie siromasni ie udi u Däennet ispred bogataia aeüdesetgodioa, a u drugom godina.Ola dra hadisane proturiede hadisukaie se pet scotina jedandrugomezato Äto njsu sYi siromasiisti, kao ito i bogatäsi su nisu svi isti, kako kaie Kurtubj. SiromaSni razliöitiu pogledu i njihovogvjerovanja isto se odnosi i na bogataseDakle, period ulaskaptwih siromahau Diennet i ulazakPosljednjihbogatafa ieste pet stotina godina, a period izmedu posljednjihsiromaha koii ae udi u Drennet i Prvih bogakia koii öe u6i u njega,jeste AIah znnnajbolie. godina. öetrdeset

l4).

Snoruirtr pRtJE tcrull r ltr d tt l ü Z I i r o T
Prenosi Muslimod Abdu ahaibrAmrq r.a., je Muhammed, da s.a.ss., rekao:"Siromasnimuhadziri(oni koji su urinili hidiru u Mekku)na Sudojem danuuaide u D:ennet öerrdesertiera Godina) priie bogatih." PrenosiTirmizlod Ebu Seida,a u drugom predanjuprenose Imam Ähmed, Tirmjzi i Ibn Hibban od Ebu Hurejr€,ra., da je Muhammed, s.a.ys., rekao:.,Siromasni muhadtiriuöideu Dienßer pet stotinagodinapri'e bogarihiz njihovogvremena.,, Na drugom mjestu,Ailahov poslanik,s.a.vs., objasnioje de oru n€ie imatj za Sta da potatu raöun, uzimajuai u obzir njjbovo ratovanje i zasluge.Prenosi Flakim od Äbdulaha jbn Amta, r.a., da je Muhammed, s.a.vs., rekao:,Da li zna5koja skupina mog od ummeta 6e prva uai u Dienn€t?', Rekao sam: ,.r$Jtab Njegor. i Poslaniknajbolje zn"ju,,. Rekao je: ..To ie bib s,roma.ru iz tedova muhadiir?. Oni ie senaSudnjern danupriblliiti vratima Diennetai trazit ae da im seotvore, a öurarj D:ennera ie jh pitari: .Zar ste veö zavßiii s polaganjemraöuna?'Odgovorit 6e: ,Za ita da polaiemo

tioJt; 0s0ll't f0 utl tt IlzIr\[T Pnvn vnste rnr
s.n\ß., Tirmizi od Ebu Hureitc,r.a, da 'e Muhammed, Prenosi "Pokzane su mi pr\€ trj vßte ljudi koie ie uai u Dieoiet To Gkao: su:öehid,onaj koji je govorio i radio dobro i udaliavaoseod zla,i rob ostalerobove(iti s\€ ooc koij je do kraiaoboZa!"ioAlaha i sai'jetovao koji su bil pod njegovim nadzorom)te bio isken Prcmaniima."

d,"sidioll06

l0?lr

' Prrrl'L,r

Uüz,rr vJr;ltrrr,r 0nt:$rr(,r u llrrr-rrT üiitoidaat oaic$utr.rlral r 0trmlt||bm h i - Shrtr ttsr!fiiltn
PrenosiMuslim od Ebu Seida r.a.,da N{uhammcd, sa.qs. rekxo: ie "Stanovnici Dlehennema koii de u njemu ostati nec€ umriieri niti c€ ,ivieri, a neke Iiude koii de biti kazniamni ratrom zbog niihovih griieha vatra de gorieri u ciielosri sve dok ne postanu uglienisani,i tada ae se dozvoliti posr€dniirvo za ntih i u skupimma de ulaziti, u dZene.skim riicka.rna,i räd. ie im bid redeno: .O stano\'f|ici Drennera, poliire ih vodom, a oni de nicati iz zemlie omto kako nidu travniaci postije vetike kiie." Prenosi Muslim od Diabira ibo ^bdu aha, r.a.. da ie Muhammed, s.a.vs., rekao:.,Zaisrace neki liudi izadi iz vam n.kon Sroce u nioi gorieri sr€ osirn niihovih ticx, a zatim de udi u Diennet." Oni koji budu izasli iz Diehennemai budu usli u Dienner stanowrici D;.€nneta nazvarii€ ih d:ehenemlijamr" k"ku or.no"i Buhäri od Umrana ibn Husaina,ra.. da je Muhammed. s.a.r:s. rekao:"Nekj de tiudi posredniirvom Nuhammeda, s.a.vs.. izadiiz rztre i uci u D2enner. ramoie ih nrzvatl d;ehenemlijrma.,, a Prenosi Buhari od Diabira, ca., da je Muhammed, s.a.vs.. rekao: 'Neki de Ijudi izadiiz Vrrre posrednjihom, onide biti sücni 'es-searirima'. Pitao sam:,.Stasu .es-seariri,),, Odgoi,oriojs ..Io su oni s tragovima ko;i kao brazdei brrdavice.,, na PrenosiBuharj od Enesaibn Matika,r.a.,da ie Muhammed. s.a.v.s., re[ao: "Neki ce tjudi izrii iz varre nakon sro ih on,

isprii i udi de u Dienoer. Sranovnici Dienneta de ih nazearce ih dähen€mliiama." Prenosi Muslim rnd Ebu Huteire, r.r., u lednom dugom hadisu koii opisuie ahn€t, dr ie Aluhamm€d,se-vs, rEkeo:".., i kedaAllah zaw.ii s obnöunom niegovih stvorenia i poieli da Njegorcm miloit i*adi kog: On hoie iz ratre, nareditc€ melekimada izr.ade sukoga koii Axahu nije pripisireo drugr i oni kolima Allah hoce d1 se smiluiq a !o su oni koii su govoriü: 'Nema dnrg% boga osim Alhha i koli se mogr-r raai prcpoznati po tngovima sedide, zao u ;to dieh€nemska!"rcr gori Ademovim sinovima sve osim mi€sra koic je pad:lo nz sedäq zaro iro ie Ällrh zabrrnio ratti da god ro miesto.Oni de izadiiz latre isprzeni i na niih de biti prolivena voda ,ivora, a oni de nidi i2 zeml,€ kao ito niEesiemeposliie velike kiie." Tekoder, prenosi se u nekoliko hadisr da te Allah izraditi iz Diehennema i one koji su u svolim srcima imali vierounja koliko izoosi jedan dinar, ili pola dinara, ili koliko jedno znu^ Zatim te iz Dähennema izadi i n€ki koii nikada oisu utedili dobro. Prenosi Ebu Seidel-Huddii,ea.,de ie Muhammed, sa.ris., rekro:'Alleh de uwsti stanolnik€ D:ennetau Diennet.On ceu njegauvesti onoga kogaOn hote, i uvestde stanovnike Dieheonemau Diehennem, 'hglcirjtr a zatim de teti: r dA i hlr u&O mh;r I 6in .fli irr irrle bliLrn äb, ilnaiL !. d.d!...'" U hadisu Drabira ibn Abdullaha prenosi se: "Zrtim ae se dozloliti posredoqnie - Sefaaqpa de se posr€dovati sve dok iz Diehenn€ma ne izade svako ko ie rekao: 'I-a ilahe illallah', a u niegovom ie vcu bilo dobra koliko iednog ieimeoogzrn ,Z^En ae se sakupiti u predvorju Dienneta pa de ih stanovnici Dzennera polijerati rodom, nakon öe9 öe se obnavliari njihova tijeh kao Stobiljkanikne nakonbuiice.Nestat6e s niih opekotinc, zatim öe moliti pr ie im sedati koliko dunjaluki jos toliko desctpura." PrenosiEnesibn Malik, r.a.,da je Muhammed,s.a.qs., rekao: "rz ü ae iz 'r rrc on koii rekao:'l.a ilahe ;llallah'i koji ie u i ie srcuimao dobrotekoliko iedno zrno ieöma, zatimie izaü iz vatte

drugi ioll0B d onaj koii ie rekao:.Lx ilahe i allah,i koji je u srcu jmao dobrote koliko iednozrno;ita, i iza;i ie iz wtre onajkojl je rekao:,Lailahe iilallah'i koii ie u srcujmao dobrotekolitrojednoztno.,, Ima mnogo hadisakoii govoreo ovoi temi.l

ror I 10911,'ro I rrLr li ti öita! Kur'an?'Odgovorio sam:'Da'. Pitao ie: 'Da li si öuo za na daou?' mekam(r'isokipolozaj)Iuubammcda, s.a.ys., Sudnjem on,e rek2o:'Toie polo;ai Muhammeda, odgovorio sam:Jesam'. putem koiega ie Allah izvaditi iz njega @;ehennema) s.a.v.s., kogabude izradio'. Zatim je opisaosjrat-öupriiu prelazak oooga i liudj preko nie. Rekaoje 'Bojim se da se toga ne sjeiam, on je rekaodz ce neb liudi izaii iz Diehennema. pnie su u niemu a bi\, iz njegz ae iz ii kada postänu kao crvi (es-samasim),zatim öe uöi u )ednuod drenetskihrijekai iz nie jzaii kao da su listovi.' Kada smo ovo iuli, rekli smo: 'Teiko nama,mjslite li da o\ai starac iznosila;i na Nfuhammeda, s.a.r'.s.?'Svi semi, tako mi Allaha, smo misljenie povukli naöe osim ,ednogi." pod Ehli-sunnet vel-d;emÄat kaiu da su öiniociveükihgri)eha Allahovom rniloiiu, oprostit 6e im ako hode, a ako neie, neie im "Allah rivnin, a oproslit i€ oprosriri: oeieopmstiti llu semlo drugisnatra da '0 ([n-l{i.sa, "Reci: robovi loji slese moji {8). nanje Eijeie odtoF, [one0n [oie" pnma ogrijeiili, gubite uAlla[ovu nilost!Allah si$rn0,swgrü€he dc, seli ne mdu "' opmstili. ([z-Zuner, Dakle,Ällah ne6eoprostiti(hk, a smki öe .. 53). dtug' griieh oprostiri onome kome On bude htiq i onaj koji se pokajejestekao onaj koji ne öinigrijehe. N{nogi ajeri dokazuju sefaat na Sudnjem danu, a od njih "Ko pred za bez l{jegova?!" izdvajamo: senoäe l{jin zauridali neloga dopuita{a ([!Belore,255); ". adovolirn aurinati"(n-[nbil',28); . .i oni& * uno zaonoglojin 0r bude "Kod ([slome0r dopusti" a lljeg ie semoii zaurinati nelog sanoonaj Sebe', itd . . . 23), "Rekaosam PrenosiBuhari od Ebu Hurejrc,r.a.,da ie rekao; obradovan 6e 6c AllahovomPoslanjku:'Ko od liudibiti najviöe fto na najviie zasluiiti) wojim sefaatom Sudniemdanu?'odgovorio je 'o Ebu Hurejre,misiio samda me niko prije tebeneie pitati o ptema hadisulNtoiim ovome zbog n'oie velike zainteresovanosti onajkoii najviie6eseobradovati posrcdniitvomna Sudnjemdanu iskrenosrc€mka;e Nema drugogbogaosim Alaha'."

Mialienje seHip0srsdnistyü mlih 0 (Setaarü,
Neke sel,te,kao ito su havatjdä I mutezil, negirajuiefaat bosredniirvo) za öinioce vetikih grijeha i 2a one ko,r 6e u6i u D;ehennem.Oni negirajuiefaatna osnoru svojihpraznjh naöela koja se b^ziraiu na njihovoj losici. Sektamurdiija presla je u er$remjzamu drugom prai,cu, mjsl€ai niko od öinilaca da veükih griiehaneöebjtj ka:nje.l.Oni misleda äesvi udi u D;enneri neae bi ri katnjenj. Sveove sehtesuprotstavljajusesunnetuMuhammed2, s.a.v.s., je potvrdio defaat Sr:dnjem koji na danu. Ova jzretra kojajeprorlvna j vjerodostojnjm mutevatirbadisima (naii€ii srepen taönosti hadisa), spomenuta ios u vtijemedasnih je ashÄba. PrenosiMuslim u seom Sahihuod Jerda et Fekira,koji ka;e "Veomami sedopalojedno od mjiljeniahaverjd;a. Jednom smo jzasiina had, s jednom strupinom ljudl i tadasmo prolli kroz Medinu,a tamo je Däbjr Abdulah govorio narodu.on je sjeou blizini jednog stuba i nijma kazivaohadise(izreke)Muhammeda, ie s.a.vs. Dok je govoriq spomenuo stanornike je Diehennema, ja a sam mu rekao:'O ashabuN{uhammeda, s.a.rs., ie ovo ito ti ira govorii, Ällah ka;e 'Cospdaru oooglogaTi budei ]rlru na!, u übacio si Ti vefosranotio. (Alilmn& 192), ,. . . lod god j: . .' poluiaju iz nje(r,aln) da izadu, ([s-gdäe, Z0).Za|to onda to govorii?, pirao ,Da bit& u njuuaceni' ie:
'viertok .€ rcbi puß,e$o "hr:dr. I zrouporrnebrti hidN. ,ne ore pnklcmLi

^'1"1 nas 9., _:1-':l*, ^dF rotr n.ie otu<iu ,trehed.mskD uri u D,cnn..bezpras,njr iinl:1 t h kojiic ri.une I od
trznu. ADrnl

ir rrb, rmaü fu umu d, i€ , ürkmdr bon\ik u Drctcnnemu rei,l I ur,srn. uorci m le:mo reiti ruku u ofoduniJuitu rarrü per \.l,und. rliJcJ.n mnu rzrnpomrn,b k,(\o|esunjf krd, iei^\iek.iraruvir,. K:l\otrrevdübü .snre onh (oii.ae D Drchennenu b.,nqu icdnü lld iL desergoJirl i\totim

d r r s id i o l l l 0

lll Itnr Pri'llU{ "Niegov 6e mu salhllahu aleihi ve sellem): Gospodat oprostiti 5to te se poiaviti snari za koje nete imati strp|;cnia, pä de zato ga pribüiiti do stebla, uöi de pod nlegoru sienku i pit ie niegove vode. Zarim de mu biti prikazrno drugo stablo koie de biti liepse

l o s r t t ; l i Jo v J t r o l ti [ r f t I D i t r r l r ir
^llahov Poshnik,s.a.v.s., kazaonam je dogadaio dor,let koli u d€ posljednji izadi iz Drehcnn€ma i uai u Däennet, i nzgovor koii de sevoditi izmetlu niegai Allaha, kao i velike btagodati koie mu ie ÄIah podario lbn el-Esirie sakupiosla predrniao tom sluiriu u Diamiul,Usul, a mi demo spomenuti nekolifto: 1. prenosiAbdulah ibn Mesud,r.r., da ie Ntuhammed, s.a.v.s,, r€kao: 'la znam aoviela koii ie posljednji iza6i iz Dtehennema i posljedn,i udi u D;ennet. To ie dovi€k koii ie iz Däehennema izadi vukuöi se ietvetono:ke, Allah de mu redi: 'lü i rli r lliact'. Kada dode ispted nieg, uöinir d€ mu s€ da je ptepun, r,tatit 6e se i r€di: 'Bor€, on je prepun'. Uzvi5eni Allah de mu opet te6i: .lliirli ! 0bü.1; li r !F!r ir.i Llifr hlhf i &*r prr dh!'. öo{ek 6e reö: 'Zar se izigtar*i sa mnom, cospodaru svih svi€tova)!,,.Abdullah joi katq "A ahov Poslanik, s.a.v.s., ibn Mesud nasmiiio se totiko da srno mu ridjeli ['utnia&e. Gororio nam ie da i€ ro öoviek na nainiäem st€penu Dr€nnetu"; u 2. prenosi Äbdullah ibn trlesud, r.a., dr ie Muhammed, s.a.vs., rekio: "Posliednii öoviek koji te udi u Dienner jesr€novi€k koii de malo idi, zatimpidari, kadamu sepdbDi plamenratrc i on prede preko oiega,vratit de seLod nje i re6i de loi: l.,teka ie uzsiien Onai koji me i€ spasio rebe,Allah ie meai podario neiro aro niie nikom prije poda.io'. Zarim de mu se poiaviri iedno srabto,a on ie re6i: 'Bo:e moi, prjbliii me onom stabiu bih smopod njegovusjenku da i da pijem niegovevode'. UzviSeniAllah reöi ne mu: Sineldcrroy,.lo podarinr, litrrärijoi trdro?' ri shblo hoid Reöite .Nedu, Boie rnot'. I dat 6€ obedinieda nedetraziti ni5tadrugo." Rekaoie O.ruhammed,

od prvog, a on de redi: tsoie moi, pribliii me onom stablu da bih stao pod niegovu sienku i pio niegovevode, necu vise njita traiiti'. '$i. ldcrc. an ri rü r|.är & mid trü'li UzviSeniAllah reti te mu: lilh drryo?I pirar 6€ga: lb li i rig pilläir, [r,at I rptj.I !dl! djlif On de ob€datida neöetraiiti niita dtugo N jegov de mu Gospodar oprostjo zato 5to de se poiaviti srvari za koje o€ie imati strpli€niä, pa öe ga pribliiiti do stabh, udi ie pod oiego!'u sienku j pit de njegove vode. Zatim öe mu biti prikazano i€dno stablo ispred vrata Dieoneh lroie 6e biti puno li€pöe n€go prva dva. On de re6i: 'Bo;e mol, priblDi me onom strblu da bih stao pod niego!'u sienku i pio njegove rode, neclr viie nista triiiti'. Uzvis€ni Allah de mu re6i: Sirc l*rrr, ar .i !i!i .ü.it ü r.ci hräli !üh altpl lteti ie 'Viae tj nikrkq Boie moj, nedu traiiti niata drugo'. Njegov d€ mu Gospodar oprostiti zato sto mu pok^zui€ sti?ri za koje nede imati st'plienia, pa de ga zato pdbliäti do n,ib. K.da se tu pribüii i öute glasov€stanovnikr Dienneta, redi de Boie moi, uvedi me '$a l&rer ir ö tc DLrJjili, h6! li tr unutn'. Uz\iseni Allih de reii:

z}nljiri ü ü &r blib lilrr tuil

ii liSro dib? öoviek6ere6i:

'Zar se sa mnom poigraras, GosPodaru svih svjetou?"' U ovom "Hotete li me trenutku Abdullah ibn ir'lesud se nasmiiio i r€kao: "zaito si senasmiiao?" Pit pitati zaito semsenasmiiro?" li suga: je: "Ovako s€ nasmiiao A ihov Poslanik, i s-ä.{s.,i Odgovorio "Zaito si s€ nasmiiao,Allahov Postaniöe?" Odgovotio pitali su ga: "Od smiiehaGospodara Kada ie öovjekrekao: svib svjetova. ie 'Zar se sa mnom poigravai,GosPodarusvih svj€tole?'Redi 6e nc mu: } scs loüoo pignrao, yclJr ndin Ih poftlin'." Ebu Seid, r.a.,na kralu ptedania dodaoje i ovo: "... Allah 6ega podsietitida Potrati 'Doüit Cdtoi ovako i ovako,a kadaizgubi svenade,AIah ae mu redi:

d r u g id i o l l l 2 joi des.l vi!e'." pul. Rekao g,luhammed, sallallahu alejhive sell€m)l ie "Zatim ie udi u njesolu kuiu, a u njoj 6€ mu do6i dvije njegove ;ene hurije i reii mu:'Zahülnost pripadi Alahu koii re je oiivio za nas i nas oiivio za tebe'." Rekaoje O,Iuhammed, salalahu "on 6e reii:'Nikome nije alejbira sellem): kao sro datanagrada

rr l l3lrir ororLUr 'l{i[a[o nc smalraj mrtvina kojisu nalllahovu one ibn [tesuda za ajee put ir$nuli! l{e,onisrräri i u obiljusulod f,ospodan svog' (Ali lmnn, 169). 'I mi smo up;taliza ovo Muhammeda, vs.,a s.a odgovorio namje on nam je rekao:'Njihoveduie su unutatnekolikozelenihPe6ina na objesene At.u, kteöuse u Diennetu kud god öiiesu svj€tjljke ih kod svietiljki. Njihov Gospodar je pogledao azatim staiu zaäel€, 'Da 'Sta da poteljmo kada se li iclile neöto?' Odgovorili su: i pitao: krei€mo kroz Diennet gdje god ielimo'. On ih ie Pitao tako trj puta, i kada su vidjeli da ne6ebiti oslobodeflidok ne odgovore, u reldisu:'Boie nai, ielimo da naseduie PovratiS tiielada budemo opet ubijeni na Tvom putu'. Kada ie Allah vidio da on, nemaju potrebuza neöimdrugim,oslobodioih ie." onome ko;i umre Pojavit.e se ni€sovomies'ou Takode,. PrenosiMuslim od ujutro i uveöer. Dicrnetu iI Däehennemu, "Kada neko od lbn Ometa,r.a.,da je Muhammed,sa.ts, rekao: vas unre, njegovo ie mu se mjesto poiaviti uiuüo i uveöer, ako 6e D;€nn€ta,pokazi'\at mu semiestou Diennetu, budestanovnik a€ a ako bude stanovnikD;ehennemaPokazivat mu se miestou se:'ovo ie tvoje miestona kojem ie Dtehennemi govorit ae mu " te Atlah oäviti na Sudnjem danu

0 \ r I t l J r [ t l f lt t I ] i [ \ \ u T [ P n r Js U l ] U r0 i, { t \ t E (
Prvi ioviek koii ie uiao u D:€nnet jeste otac öovjeöanstva, "l '0 Adem, aleihis selam: i nkosnro: Aderne, ti i äera u lliennelü iivite, hlja i jedil€'r de'nütolilo god ZeliteodrHe hoöete." ([fBeLare, i .. 35); 9d '1[ jedite, ti, 0 Adene, iedr tvojau Dielletüstanüjte odaue hoiete i god i priblüujte, seprena neoEijeiite!"(n-['ral l9). samo ovorn se dnetune da sebi Ädem,,lejhis-selam, prekrsioje Allahovonaredenie ?atosto je jeo plod spomenr:tog doeta nakonStogaie Sejtan prevario zatoih je i Allah iz njega;zvadio spustjona ovaj svij€t. i Alahov Poslanik, s.a.qs., vidio je Dieonet. PrenosiBuhari od Umrma 'bn Husajna, da je Muhamme{ s.a.v.s., ra., rekao:"Vidio samD;ennet i primijetio sam da su njegovistaoovnici siromaini (na ovom sviietu, tj. i€aina njesovih sr^novnika)i vidio sam D;ehennem i primjjetio sam da su njesov' stanovnjcitene (tj. \€6inaniegovihstanovnika)." Oni koji öe r:6i u Däennet priie Sudnjesdana jesu iehidi. PreoosiN'luslim Mesruka, od koji je rekao:"Pitali srnoAbdullaha

l l 5 l l r r { l ' o r rU r

II
DZ[NN[T VJICAN JIGOVI IN JI S T A N O V S UI I E S M R T N I N IB

xxxx

gx

Drennet ie vjeöani nedenikadanestati,i niegovi stanol-nici "... u su besmrtni,neic iz njega nigdjei6i n;tj 6e ikadanestati: u njina, p0slü€ prv€snrti, smrlü5eneieolositi i 0n ie ih patoj€ ogrjü one gaöunli" ([d-Duhan, "0nim kojihudu vjemnlii dobndjela öinili- diemtske 56); poieüeti ih ndin da balö€ pnbtulilte bili; vjeüro r njim b0nvitii oed€ de de (D-ltuhf, Kada smo spoßenuli hadisekoji zamijene" 107-l0E). drugin su govorili o vjeioostj Drehennema,spomeoulismo i hadise Muhammeda, s.a.r'.s.,klanjusmrd na prostoruizmeduDienneta o Diennete i Diehennemareöi öe i D;ehennema. Stänovnicima "O stanovniciDjenneta, vi ö€te u niemu ostati vieöno i za se: D;ehennema, öereu niem'rosrari vi las nemasmrtj. O stanovnici fieöno i za vasnemasmrti." rekao: PrenosiEbu Hureita, ra., da ie Muhamrned,s.a.!:s., ''Onrlk,1iudcu Durnner niernu po.ritibogar niemu iü neae u cc

d r r s id i o l l l 6 posta! siromasan, njegova odieda nede ostarjeti niegova i mtadosr PosJuSaj boianskipoziv koji ie pozilati stanovnike D;enneta 'Taj kadabudu uiazili u njega:"... i njima sedovilouti: Diennet u ie sle nasüedsho zaono sle dobili Ilo öinili!"' Gl-['nf,l3).

l l T l I ) i r r oI ' t o L r r r r r se selelr razbLulu o pitanruove reöenjcu: Mrslienia (isrisna) "Periodkoliko 6e ostatiu ratru", misledina one Cilj reacnjce. js jedan period biti ! vztru, a zatim izaii iz nje, a ne za sve koii ie Nekidrugi kaiu: "Periodkoliko aesezadriati stanovnike. niegove Postoji miilienie:"Periodkoijko i nakonoiivlienjaprijeobraöuna." obtäöuna." Takodet treba aebiti u grobovimapasi€ do zavrletka "Oraj izuzetak je akcentiran dr bi dao spomenutii ovo mislienje: pokoriri AJlahovoi do ,nnj^ d^ ie se oni, i pored besmrtnosti, Ovo, takoder, da volji i neie postojatimoguöAost s€nje oslobode. ne sm€taodluönostiÄliaha da ih uöini besmnnim na buduöem "A länili lli svijeru,kako stoji u Alahovim riieöima: dahoieno, hisno l{as naiao bi ti PmtiY lo ne i ti daiööaue {to smo objarili, ti, poslije, bi niloga om (ü-hn. 80; ponogo' ([i-Sura, 24); srcr 1 ,q rh &, aiohote, hlje uiiniti nepololebljivim" 'Da "Reci: Ällah hlio,ja ganeti kazirro hins 0ns niti nm rije {in upornao"' (Juous, Kako ovima, tako i mnogim drugim a'etima Uzviiem 16). Allah kazujeSvoj;mrobovimada su svestvariu okvnu Njegove se, volje;ita On ieli dogada a atane Zeli,nedesedogoditi

l | R U GT Ä i : K A Ä

{ ) l t x o Js nt u l L t r (u l},\ lli[\\rT \ [sT,rTl
Dr€hm b,n Safi/an branimßljenj€di ie Dtcnneri Dieh€nnem Ovo mlslienjen€ podr;ava rijedao od prethodnikasetefa" tj. od ashabai tabiina, niti iko od äutoritatjvnih jslamskih uöenjaka. Medutim, Ebu Huzcjl el-Alaf, ud€njak mutezilijskih redova, misii da su pokretj oni koj; €e odmarati, da 6e u realnosti tiudi zauvi,ek biti n€poketna tjj€la. Sva ova miili€nia su netatna i pogreina. Autor knjige Serh Tahavijje kaze:..Sto se tiae vjeönosti D;enneta, odnosno to sto njegafledefl€starii ne6eimati kraia, jeste aksiomariökastvar (nurno s€ prih\at4, zaro ito je Allahov Poslanikdao obiasojenja njemu. U !'ezi roga,UzvisenjÄ[ah o "A kaie srdni & u Däenncl; dohjenchsai lenlje,I njcm & hhdli, - osir ah druldiji 6spodar rc odndi;tit & lo darloji ie nepntidro hoj rrajari" 0lud,

l0E).
Dakle, ie rupnlddno. nedemantiraju rijei "illama bir Ovo ni ia'e rahhle"-"... osim:lodrukäje &spodrrhoj modrdi..." Autorspomenute j€ knjise naveo misljenia ui€niaka seodnose ovuodvojnu koja na

' l l 9 l T r r r r P ! f l ,u r

fi*
III O P I DZEnlruu S

xXXx

I N r i T\r| ] r s U h o ] r l I I [ T l |
Opis dienetskih blagodati ptevazilazi svaki opis koji spadau okvite ljudskcmaöte.BlagodatiD)enneta nemaiu ni:ta sIöno s na koliko god liudi naptedovali niemu l-iudski ovim dunjalukorn sx'ar, jesteveomaProsta blagodatima s razvoiuporeden ahir€tskim zatosto Dienner, käkose u nekimcitatimaopisuie.nem'tpnmler ". onje srjeltoitloja6üa'äd njlan (droih! nirßÜivog koii mu ie slitan: cvij.i ), hdryc i Flale,p'ro5n& i liroL relo vo6, dobni lrtlli'pa irie' mnogr *rd5i, rj.Iib tonrüte, oloitvo bl4drti, rioh, uiuduju& i ulorierclui-r'" Ashabi su upitali Allahovog Poslarika, s'avs' od iega ie a Diennet izgraden, on I le opisaona iudes2n naöin i rekao: "Neke su cieteod zlataa neke od srebra'njegora ie ilovaia od

d , u g jd i o l 1 2 0 miriiliivog miska, niegov je iljunak od skupocjenogkameoaj bisera, njegovazemliaj€ od safrana. u niegaude postat6e a Ko bogati nikadane6e osjroma;jti,u niemu6evjeönoboravjti i nete umrijeti,njesovaodiedanikadneie ostarjeti njegova6e niadost i trairtr vieino." Uzvisenirulah govori istinu kada ka;e: "lltlrd god pogledai, &6 üdobmstcirshopostram"([l-l aq 20). vidjel i D)enecske blaeodatikoj€ nam je Allah sakrio\€like su stvrti koje um ne dosete i öiia kakvoöanije poznata: "l nilo aearakahaih, laomgrada 0m5lo öidli, skivene ri su radosti &hjl" (Xs-Sedide, fakodet, l7). prenosiEbu Hureira,ra., da ie Muhammed, s.a.vs., rekao:.iulah 'Pripnrnio je rekao: (u sanltojin dobrim mbovirna Dieuetu)om jlo olo nüe vidjelo, {je öulo ljudslo nljezarnislilo'. uho i srce Prouöite ako hoiets .l nilo neznahaheih, lao nagnda onoIto su iiaili, slcinnendostiöe[aju"'([s za $dide,I?). PrenosiMr:slim Setrla Sada es-Sa'idijj ie rek2ol od ibn da "Prisustvovao sam jednoi sjedelikiAtlahorcg Poslanika s.a.vs., na kojoj je on opisaoD;enn€t a na kraju svos govora poslanik, s.a.xs., reöe:'U njemuje ooo sto oko vidjelo oijc, niti je uho öulo, nitj srcemote zimisliti', a zarim ie kazaoajer 'l nilonezaa kakve ii, kao nagnda ono suiinili, slireoe ndostiöeüaju"' r: ilo (Is-$dide,l7).

l 2 l l I r r i r l ' l l r Lü ! "llad donjeg selamom: pribli;e njima,a melekiic ih pozdravlieti "lllirrama'od rj.gori & in nii: njegove iimn oh$r€ne, vei örwari a dodü, lopüe 73) u h0rivili!"([z-Zuner, udite nj, ü nj€düi€tevj€öno Eijeta sleüsti,zato "Babu vratajesteosam,jednaod njih zovu se Broj d;eoetskih Prenose za Reiian- vrnta Reijan",a ona su namiicnjena postaöe. s r.a., Buharii Muslim od Sel a ibn Sada, dr ie Nluhammed, a vs, "Dienner ima osamvrata, rekao: iedn, od diih zovu se E.Reiian, Ä kadaoni udu,ona 6e se zaworitii koz njih ulazeszmopostaöi. niko drusi neie uai ktoz nju." obavliaiu s,.r dienetskavrata zaooe koii poredfarzaöesto Jedna jednasu za one koji dijelemilostiniu,iednasu za nafih-namaze, mudiahide itd. Kako prcnoseBuhari i N{uslimod Ebu Hurejr€, r€kao:"onai koji udjeliuiedviie r.a.,da je N{uhrmmed,s.a.\r:s, vßte imetka na Allahovom putu bit 6e poz\an na s\a vrata Dienneta, a on ima osrm vrata.ooai koii bude obavljaon"maz na oni bit 6e pozvanna vratanamaza, koii udieliuiub't öe poz\rani te m'.rdiahidi biti Pozvanina vratadijhada a Postaöi wata sadake, 6ebici pozvanina vmta posta." "valahi nemltstece bilo koiih bude s Ebu Bekr,ra., rekrc i€: pozvan, a da li 6e neko, o Ällahov Podaniie, biti Poz\an oa sva "Da, i nadam se da aei ti bid wata?" odgovotio je: iedan od njih." Ebu Bekr,r.a.,misllo je nn osobckoie imaju sveosobinekoje na tako da ie biti pozvaru svavtata u su spomenute hadisu, dvije nas obavijestio jeda 6eonaikoiiud,eliuie Poslaoik, s.a.1ts.,

I | R U CT Ä N K I I

I)ill ltsr,l r nlr,t
,,ldenski D;ennetima vrataktoz kojaaeularidvjernicii meleki: vrlovi, öelapije öije (Sad, bitizanjii otvorene" 50)."ilir nekrj€ yana, ito uälo stelrpjeli, divno najljepie a lije ([r-Rad, Uzviieoi A aI 2d). Febiraliire!"
obaviiestio nas je da ie se ta l-tata otvarati vjernicima kada se

vrst€imetkt na Allahoi'omputu bitiPozvanna svavrata.Takoder, zatim uperi nas ie dr;'bnaj koji liiepo uzme abdest, ob2vijestio '[5hedu la ilahe illalhhuraldeh la ierile leüu' en pogled u oebo i kaie: onorit ic mu se osrn abdubu resuluhu, w enn€ veeih€du ll|uhrmmden dienetskihvratai uai öe kroz koia ho6eod niih" O{uslim i Imam Ahmed od Omeraibn Hattaba).

d r n s idi o l 1 2 2 Takoder,Allahov Poslanik,s.a.\.s., obavjj€srionas j€ da ie Uz-vii€ni AIah pripremioposebna vrataDienneta za one koji ie udi u njegab€z polaganja raiuna, a to su desnavrata Dienneta. PrenosiEbu Hureire, r.a.,da ie lr{uhammed, s.a.\,.s., hadisuu u 'hllah ie reti: O Muhammede, kojem segovori o Sefaatu, rekao: uvedi iz tvog ummeta one koil nedepotrgati raäun kroz desna (dzenerska) vrata,oni ae uiestvovatisa ulaskomna svrm vratlma sa ostalimsranovnicima dteneta".U hadisuie kasnije spomenuo iirinu dienetskihvrata,x ta SirinapribLiinaje razdaliiniizmedu Nlekkei Hedieraiü Nfekkei Basre(u Iraku).U tom hadisurekao "Kunem se Onim u eijoj je ruci N{uhmrn€dovaduia, da je ie i: razdaljina izmedudvoja dicnetskawata, ili izmedudra dovratka koliko i€ i,m€du N{ekke Hedteta,ili izmedlrMekk€j Basr€.', i Muhamm€d,s.a.\ß., obivijestjo nas i€ da se diene*ka vrata oh?raiuu ramazanq kakoprenose Buhari,N{uslim tmamAhmcd i od Ebu Hurelre.r.a.,d.r ie .ekao: 'Kada n.rsrup' mjesecramazan. otvaraju s€ yrata nebesa",a u drugom predanju:..otlaraiu se dienetska vrata,a zanarajusediehenemska vrata". U nekoliko hadisa spominie se da j€ öjrina izmedu dvoja dienetska vrata koliko je putovanjedetrdeser godinA. prenose lmam ^hmed i Ebu Neim od Hakima ibn Nluavjie, r.a.,a on od ,.Izmedudvoia vtata svog oca, da ie Nluhammed, s.a.vs., rekao: je koliko putovanje D;enneta aetrdeser godina.Doii 6c dan kada 6e se ona napuniti."lsrJhäd'sprenosisei od Utbe ibn Gazevana, r.,1,i Äbdullaha Selama, ibn r.ä.1

L l23lTrrir l'oiiL l'

I]zlj lllnIoi[ (sTIPti\t) \ I sT,\ imedr da Ilokazinl)ielnetu njegovim (stepBna) dsredia raznih ima stalovnicima
i Diennetima razneder€d;e(stepen€)oiegovistaoovnicivrednuiu 'lone loji Uzviieni Ällah kaie: sepremamiesruu koiernse nalaze. risoh djela a pni ljega iridu lao vjernici, koji su dohra öinili' {ih sveöe[aju (Ia-lla,?5) stepeni" o\ro stvar'e lijepo obiasnioiejhuJ islamIbn reimii)a' koii ie "Dieorlet ima visedered;akoieseu mnogoöemur^zlikuiu, rekao: a Allahovi bogobojaznii voljcni robov; bit öe u n,tma prema i bogobojaznosrivj€rovanF" njihovomstepenu "0nonekoieli orajsvijel Iili nu brrodrjeno5lo Uzvßeni Allah kaäs priprenili,u k0ne{e 3e Diebennem ali üoierno, &monu goslije lo&moi lorne pedi. osr.m0&ri 0dbaten I omj koji i€li oaajsvijeli trudi seda gazasluii'a hiti. vjerrilje, trudie nu lvalewijedau Srim rjima'ij€dninai druginqdaj€mo retranjeniGledaj tvoga Gospodara oisunilome a ümveGospdartvoga; darovi razlilaü shleninai wrjelu lad liloj€dnidt dajcno Prednosl drugnt;r m 0n0m vcti" Gl'lsn' I&21). bit doisla, pr.dnoslina öe, da Allah obiasnionam je u ovim ajetima on pokknia Uzviöeoi kome hote blagodatidunialukaa kome ho'c blagodatiahiteta'a niegoveblagodatinisu posebnesamoza neviemikeili vi€r ke' zatim nam ie obiasnio kako 6e se I'udi na buduiem svijetu (e ih po razLikovrti rleredäi mlestumnoPo!iEe neeo sro razlikuiu oa ovom sviietu.Öak 6e i podanicibiti n^ razliöidmmiesdmana "llekeodtil poslanilr odlilonli buduaem s\-iietu, kxko Uzviieni kaic je govoti0, n€h je zavi5e stepcni a S druge. oekiruod njilt lllah snorife nego gapodtiali" A urügao. lsau,sinuiterjenriu,jasm snodohz dalii Däbdlon "lli soro odli}onli,a Darudu jedne nad vjerorjesrib drugima 253I Ol-B-olore, (fl.lsn,55). dali" sno Zebur

I Za viie i.fnmrcija posledati", - - - 'r i{,L.!r !*l:

" o.l iciha Nßnüddina

d,trsdioll24 i Prenosi Muslim EbuHutejre, daie Muhammed, od r.a., s.a.v.s., 'lak vjernik boliii voljeoiji je lekao: kodAllaha stabos od vjernika, iakou obojici haira.ldi ima zaonimstoti öinihajr, traii pornoiod Ä ahainemojshbiti,akoteneko pogodi, a zlo nemoi kada reii: bih uradioorakq bilo bi ovalq veöreci:AIah ie takoodredioi uradio kakoieli, zarosto riieö le|l(kadr owaraiejtanuvrata." Pr€nose bi) Buharii N{uslim Ebu Hurejrei Amra ibnulAsa,radijallahu od annuma, jeMuhammed, da s.a.vs., rekao:.,Kad mudZtehid se rrudi (da nadeodgovotza neko pitanje)i pogodi,ima dvije nagrade, a akos€trudii pogrjieii, samo jednu ima n,sradu." Uzviicni Allah kaäe: "l{isu jeüali ndu ranra lojisudavaliprilog poüjede sehoriliprije i liöm 0dsüna rüenslüpnju odi loji sl poslije priloge se od davali i liöno hrili, alllah ninr ohäu nagradr najljepiu" l0); fil.Xrdid, "ljernici " osinonih surahor[u . nisujdnali Loji nebore se [oji rcspsobni (}ne odma $em lllalom pdühre im*irna loji smjini iiwirar smjim. kojise budo ulaiudi horili irneth i iimle$!jelllai & odliloyali 6tep€non smje älavin tr|d orinakojire üudu ne hrili, i0n seina ofoan lij€Irragndü. & üorcima, Allah a ne onina se hon, velilor loji ne dali poüsli Sbe nagradu; od i oprcst i nilßI.lllah je" prrita sanilostan([n-l{üa,9196); i "lar snahal€ omjlojihodoäsnih npjr i lojivodi o&snon drje rndonr brigu hramrana omne ullla[a i uomj toji srijet vjeruje se lllaiovu hri? i loji na putu t{isu jdnali pred oni llla[on. AA]lah u]aztinaPnvipulorinak0ji$ani nde sehi rcpnvdu lJvedoj öasti llla[a oaikoji öine. su }od vjerujuloji seiseljauju i i kojisebore Alla[ovu ala;udi pull na ioetke i ävote o de rmje svoj€; postidi öto hle.Gospodar iu Salje njihov radosm da imnilostivhlagonalloni da vijesti de i biti de üdänelsh üvesli,lojirna nepaftidm vjeöno ih baiö€ u de ufiati; i zawijek u de je nji'na bonrili. Uütinq lllaüa nagrada (hJerte, u velila" 19-22); "... i Ällah de risoh na stepene i one r.nakoji u!di$ nedu rjeruju i kojirna jedato -I zaanje. Allatdobro 0m;t0radil€" (fl-liludäd€le, zna I l). PrcnosiBuharj EbuHureire, dr je Muhammed, od r.a., s.a.r,.s., rekao:"onai koii bude vierovaou AltaÄai NjegovogPoslanika, klanjao namaz postjorniesec i Rarnazan, Atlah ae ga uvestiu je r2rovno Aüahovom ili ieostao Dienneg obzira bez dali na puru

1 2 5 l T t t . rP o l l L l r r r r "O Allahov Poslaniöe u miestu gdie se rodio." Ashabi su piuri: "U Diennetu da ll da obradujemoliude ovim?" odgovotio ie: (ratnike) na je sto dered;akoje je Ällab pripremioza mudäahide jzmeduneb€sa i Allahovomputu, izmedu dvije od njih je koliko zato ito je to Zemlje.Pa,kadamolite Allaha,molit€ga za Firdevs, mi€sto",i üni mi se da je tekao: i Däenneta naj'rzviienije sredina "iznadniega Ari Milostivoga (UzvisenogAllaha) niegai?vjru i iz ie dienetskeriteke".Takoder,pr€nosiBuhari od Enesa'r'a , da je savs.' nakon Sto je Pao maiLaHarisa,r.a.,dorla kod Poslanika, 'n[ahov Poslaniöe, ?na5koje ti kao Sehidu Bici na Bedru, i relda: u Dtenneru.neiu zr niim ,€ miestoHansau mom srcu.xko ie on " plakati,a ako nije,vidjet 6ei sta iu uraditi(ovo je rekh pladudD "Zar ima samo On je rekao: iedanDiennet? Dienneta ima puno, Firdevsu." a on ttaris) je u naiuzvis€nijem Dienneta da s AllahovPoslanik, a.r'.sobiäsnio,e su stanovnici , Buharii Muslim od Ebu u stcPenima niemu Ptenose na razüaitim rekao:"Stanovnici s.a.v.s., ra., da ie Muhammed, Seidet-Hudrijja, Dienneta gledat ö€ stanovnike u sobama iznad n,ih onako kako fla seu daljinividi zdjezdadanica horizontuod istokado zaPada, "Alahov Poslaniöe, I su da zbog njihove ratike." Ashabi su Pitali: to stepeniPodanika koie nedepostiii niko osim niih?" Odgovorio jq "Ne, kunemseonim u Öijoije ruci moiaduia,tll ima i ljudi koii PrercseImarn Abmed,Tirmizi' u su vjerovali Allahai poslanike." r'a, da je Muhammed' Ibn Madla j lbn Hibban od Ebu Seida, "stanovnici naivilih stepem (u Diennetu) gledat s.a.vs., rekao: ie ooe koii su isPod niih onako kako vidite zviiezduDan;cu na horizonN. Ebu Bekr j Orner su od niih' koliko su oni nebeskom "Znaj da su te sobe tazliöiteu visirui dobri." Kurtubi je rekao: nekeod niih te biti opisupremarazlicidjelanilhovih stanovnika, 'Kunem seOnim u Öiioije ui,oöp od ost rih. . ^ nrrgov€riieöi: i rucimoja dusa,tu imai liudi koii sulierovali u AXaha Podaoike"' diela'vet samo s u njima Anahov Poslanik, x.\'s, nije spomenuo

d r u g id i o l i 2 6 iman i vierov^nieu postinike,r od toga se moZe razumierida je mislio na potpun iman i potpuno v'erovinie u poslanikebez ikakvesumnjc ili piranja.Kako 6e oni druköjje stiti do vjsokjh mtestaoem rmanom ' vFrovanjemu postaoike, je ljudima ito opia stvir? Kada bi bilo rako,srj koii !-ieruju da ie BogJed,n,bili bi na visokimmjestima, to je nemogude a zatoito Aliah ka;e:,,... onidebiti,za0m Sto lrTjeli, sr odajama (El,Furkan, dhnetskim nagradeni...', 75).Dakle,ovdjeÄllah potencirada su oni postiglivisokamjesta zato sto su strpijivo obavljaljAlrhova naredenja udaljavati j od Njego\-ih zabrana ra(u koji su !.odir u ime Altaha. u ..l,libogatsha U drugomajetu,Uzliieni Ä1tah kaie: vaia nidjecavaia ie& rasuöiniti l{ama blislin; sano loji budu one rjeronlii dobndjela iinili iela viSeslruka nagrdda 0mito sündili, i od 6eüyisoldm za ([sodajana sigürni', hiti Sebe',37). or-ommjestuspomenuto da se re sobei mjestanc Na jc postiru imetkomidiecom,ve€vjerovanjem dobrim djelima.zog i togaie imati razlidita mjestaod drugih. stanovnicivisokihmjcsra imat 6epuno \€aeblagodati onjh od koji budu ispod niih. Ällah spominjcda odim, koji Ga sebudu ie, '11 boj,ri, pripremjodva perivoia: zaonoga s0slajanja Gospodaren loji pred svojim bojao, dedva perivoja" ([r,Rahnan,46). bit Nakon opisivanja rekio "osin ta dya, iejof dva bit n€z.atnüa p€rivoja" ([r-Rahnan,62), na ier tj. rutjm mjestima stcpenima prva dva perivoja. i od Onaj koji budc promarraokarakterisdke pcrnoja koii su kzsnjiespomenuti, d\'a p.imijetitde da su oni manjevrijednosri prwadva.prva dva su od za "bliske" ili "lil oülarrcbine", a drugadra suza..desne sranovnjke,, 'lshabul jernin", lli kako su rekli Ibo Abbas i Ebu Musa el-Eiari, rädiiallähuanhuma. Kurtubi veli:,.Nakon Sto je opisao oba perivoja, pokazaoje razliku;zme<tr: njih. za pne je rekao:..... t lojirna bitidrainon &oja le6" (tr-Rahnan, a za druge ,,Sa j0), & de inorima kojipnlajn..." (Er-Rahnaa, To znaii da posljednia 66). dl.a nisu kao pn'a dv2 koja tekD,zaro5ro prskanjc nije jsro ito i rok. Zarim, za "U pnc je rekao: njima odsukog öe mä podvije vnh hiri,'([r.Rahrnan, 52),

' l 2 ? l r ' r i r l o r L iL r t svje;egi suhog,dao im je oPöeznaöeflie poznatogi n€Foznatog, "U i i nij€ ih odredio,a za druga dva ie rekäo: dina ie bilivoia pald i da 68), iiprla" ([r.Rahman, ali ovdie niie spomenuto ima dviie vrste "llaslonjeni poslefaü 6e öije nr svakogvoda.Zatim, zr prve ie rekao: nadotrat ie slajrli"([r'Rahnan, ruke u [ili, p$tare kadife r plod0ii obrperivoja od "0ni zelena, na & biti nulonjeni uzglavlja 54), a za druga dva je rekao: ([r'Rahnan, Nema sumnie 76) i preünsnim" prekivena iilinimrtamhnirn s dilimaida su postelje naslanianiem d, j€ kadifabollaod anrobnih Dalje, opisuiudidrenetskehurijq zr bolje od zelenihuzglavl,a. "ll ([r'Rahrnan' Svako 70) nanvidivnilr" pn'c ie rekro: njinaie biti ljepolica Zatim,zaprve)e idiiamanatä dobro nileistokaoljepotadtevahira "..-pumstahala ([r-Rahman' a zadrugadva ic rekao: 4E)' granatih" rekao: "(Bit6e draneznatnija ([r-Rahnan, Dakle' 64) joi periroja) nodmnlena" ... " a prve je opis,o da su pune granatihstabala, drugezelcnilom cl PrcnoseBuhari i Nluslim od Ebu N'lusaa ESariia'r'a' da ''Io su dva rekao: Perivojaod srebrä' F Muhaßmed, s.a.ws., posudeu njemu je od srebrni s\€ ostalou n)emuie od srebn, i dvx perivoiaod zlata,Posudeu diemuie od zl'tä i sve ostalou niemu je od zlata,a izmedu njih i pogiedaniibovos GosPodara osim zastorprcko Niegovogl-ica (ida'ul nemanikakvihPtePrek2 kibrija'ivedzhihl)u DZennetu-lAdnu." U Tjrmiziievompredanju " i naveo oiai od ,e stoji:"U D;cnnetu ima dva Perivoia stcbra hadis. Uzviieni Ällah spomenuoie da te najbolji Piti iz öaia koje "Cestiti iz p€hard lomfomnzaöirj€ro pili ,ie Pii€" 6e imati mitis kafura: "U ie ( .lusan, Na dr"g"m miestu spominjere: njemu iz öa;€ Pi'€ 5). najbolie l7). piti" zaöinjeno ([l'lnsan, Krko vidimo' ä Allah '€trdtebilom "desncstanovnike", u drugom aietukate se; a zna,ovo pite je za ". pnrijeöam rodom tsdna debili; s izwn iz lojq öeAllahu blisldpiti" iz s .. ie (fl-ltübfrfin,27-2E). Dakle,desnistanovoici Pitipi6epomijeianos lodomTesdima,to 'e irvor u Dtennetu'a bliskj 6epiti iTTesmma bez ihalaogmiieöanla.

drngi iol128 d

l29lTrrir PoirtrLrt fadilete,veb'ashumekamenmahmudenillezive'adtehu Molm te Boie ovog potp'.rnogpoziva i namazana koji se poziva' da podarii 'wsilu' (visoko mi€sto, Muhammedu Posrednistvo) i fidilet (lsijednost) i da ga uzdienes na visoko miesto koie si mu obetao - za njega ie biti posr€dorano na Sudniem danuJ' Zatim ie spomeouoMuslimovopredanjeod Amra ibn Asa, tekao: "Kada tujete mujezim' r.a., da i€ Muhammed, s.a.vs., pooavliajte ono ;to on izgolara, zatim donesite salavatna mene (molite se za mene rijeöma: Alahumne salli :la Muhammedin ve ala ali Muhamm€d), zato Sto onaj koji se bude molio za mene jednom, Allah 6e mu vratiti desetestt,rko,zri'6 iaäite z mene 'vesilu' (visoko miesto, Posrednistvo)' zato ito onai koji bude molio Alaha da mi Podari vesilu, za niega 6e biti posredovano" 'el-vesileh'?" je On sa.ts: "Sta ie Ashrbi su upitatiPoslanika, '"Io i niega u odgovorio: ie miesto naiviieg stepena D;ennetu, neöe dostiöi niko osim jedde osobe, i nadam se da öu to biti ja"' Ahmed prenosi PrenosiAnmed od Ebu Hureitg. Takoder,Imam "El-vesileh s.a.vs,rekao: ie r.a, da je Muhammed, od Ebu Seida, i nema v€äegmiesta od tog4 molite Alaha da mjesto kod Allzha ga podarimeni."

(dercdis] 0ienetlije najveceg i najniieg stelera
PrenosjMuslim od El Mugire ibn Su'be,r.a.,da je Muhammed, s.a.v.s., rekao:"Musa je pjtao svog cospodara:'Ko su sranovnicj najnjies stepeniDienneta?'on mu je odgovorio:'-tou fudi ktli tc doä "akr't lto iienettJe,td't r D*n"ct, i nji"'a ie bin ftr'. 0: ,rJä t D? er'. On h reä: 'caEodaq naj, kapr da ne'ukada $ !"i <a,t<eti rlaja ,erh i !tuan r 4en ?'Bil h,rt! t i.,1o: Da li h! bin <adorolat &onb b*te{intaa Aolikojedat,tatu odds,ial"äAib a4ara?Odg,,onl h: 'Bi/ ia zadon| , Co'p,dltu n\j'. O (At/ab) ic n" reä: ,ri i,nai kntikai blaa /4 fuk.lar),/dJ,taj, taj i /aj'. Kod pelag te ft6: ,zdda,ala,l 0r "ti hJ n ati dctetcstnb !a",, Colpoddn! n|j'. Bil ß "tt rduto: adtoga;, 'tJd,r ,h a g'd drta p|4eti ; ttd \ko plsleda'.R'ä ie: ,Zatt0"04d" !n/, Co'Podan E'. je Rekao O.{osa):' cospodaru,kakvoie biti sranie onih koii i€ biti na najvisoöiiim stepenima njemu?'odsovoÄo je.,Ta 's a"i u brje ran Jd wlq ,ljibotuph enikr raD M1jon tukon rcadiot iitt i '4{adajejpciat (<a'!jib.) U '!e,," h bin 0 o *0 o*a 4e 'idjek, ,t)0 ,tri i'!h , ljndsAo ,,te orenk. Rekao je (Muhammed, sattallahualeihi !n'e 'Istjnitosr ve selem): ovog nalazi se u Allahovoj knjizi (Kuränu): 'l lo rc na lahe ii, kaonagrddr om;t0 3! öinili,shir€le mdosti za &lojü"' ([s &dide,l7).

llaiyisi stepen l|ienletatl-filelanu-l-Mahmüd
Najviii stepen DZenneta,koji se naziva el-vesiletu (posndnilhr), postjai 6e samo iedan dovjek. Njega ie postidi (ako Bog da) odabraniposlanlki najodabranjje svjb srvorenia, od Muhammed, ,,spominjm,e s.a.,s.lbn Kesir ie D svoioi kojizi En_Njhaje rekao: naiviiegstepena Däennera, el-vesiteta,to je mjestoAllahovog ili a Poslanika, s.a.vs.,zatirn ie spomenuoBuharijcvo pr€däni€od Diabira ibn Abdu aha, r.a., da je Muhamrrco, "Kda se auje ezan,onai koti izgovori:A ahummerabbebazihi da'vctitammeri,1-es salatilkaime,ati Mr:hammedenil !,esil€re vel

Od onih koji 6e dobitl visoka mjestau Dlennetu jesu iehidi borci na Allahorom putu, a naibolii medu sehidimabit ie oni koji budu ratovali u prvim redovima, koii se nisu okrctali (bje"li) sve dok nisu bili ubijeni. PrenoseImas Ahmed i Et-Taberaniod Neima ibn "Najbolji sehidj jesu tekao: s.a.vs, ca., Hemmara, daieMuhammed, oni koji ratuju u PNim redovima"ne ok'e6u svojalica svedok nebudu ubiieni. Takvi 6e biti u naiv€dim sobema(steperima) u Die'net'+ a njihov Gospodarnjima öe se nasmjeöiti' kadase wo, GosPod2t " biti visene6e oblaiuna za budenasmiieiio, takve nekome

mjesta visoka koje doIiti 0sobc 6e

d r r g id j o l l 3 0 Poziciju ratnika na Alehovom puru imar 6e i onj koji btinu o udovicama i siromasima. Prenosi Mustim od Ebu Hutejre, ra., da je Muhammed,s.a.vs., rekao:,,Onajkoii brine o udovicama i siromasima (niskinima), isti je kao onaj Loji ratuje na Alahovom puru", mislim da ie, rakoder rekao: ..i kao onat koji klanie bez prekida i posti s ki dan." Pozicija onih koj! brinu o jedmima btiza j€ porciii postaoika, s.a.vs. Prenosi Muslim od Ebu Hureire, r.a., da je Mulammed, s.a.v.s., rekao: "Brünik jetima, koji uzme sebi duinost da o njemu brioe ili ga osavi da neko drugi o ojemu brjne, ja i takav bit demo u Diennetu Lao ova dva (spojio je kaiiprst i srednji prsr).,' Ponekad ie Uzviseni AIah uzdidi poziciju toditelja zbog dova njihove diec€. Prenosi lmam Ahmed od Ebu Hureir€, ra., da ie Muhammed, s.a.v.s., tekao: .,A[ah 6e uzditi nek€ dobre ljude u Diennetu, a oni d€ pitati: 'Odakte ovo?, Ällah 6e mu odgovoriti: On j. Zbq y'otEhnS dj.hta'." Ovaj badis potvrduie Muslimovo predanje od Ebu Hurejre, r-a., da ie Muhammed, s.a.vs.,rekao: "Kada umre Ademov sin, pr€stajumu s djetaosim ora tri: traina sadaka, naukakoja ie korisnai dobro dijetekoie ae se moliti za njegä Gmrlog)."

l3llftItt

PotrrrLrI

zadm su me odveli u Diennet, a tamo ie bilo v€likib stilena od dngog kamenai niegova j€ zemlia bila od miske." PrenoseImam Ahmed i Muslim od Ebu Seida,ra., da ie Ibn 2a Saiird pirao Alahovog Poslanika"s.a.v.s., zernliu Däenn€ta' " "ona j€ kao bijelo brainq disti misk (jak on mu je odgovorio: miris)." Prenosi Imam Ahmed od Diabira ibn Abdullaha, ra, da retao je: 'Htjeb 1edrag;kamerr." je rekao:"Muhammed,s.a.vs., Prenose Imem Ahmed, Tirmizi i Datimi od Ebu Hureire, r.a., "Rekao sam: 'O Allahov Poslaniie, od öega su sva da ie rekao: 'Od vode'. Zatim smo pitali: stvorenja stvorena?'Odgovorio je 'Od ö€ga su dtenetski domovi?' Rekao ie: Jedna cisla od zlata, drug od srebra, njegova ilovaöa i€ od mirisliivog miska, a ni€gov pijesak je od dragog kan€nja i diiemanata,rtegova ie zedia od safranq onaj koii u njega ude postat ee bogat i nikada neie biti siromaiar\ iiviet ae zauviiek i neie umriieti, njegola odie6aneöe stffiti i bit 6e vjeino rI ad'."

P F T IT I C I ( I

f r r v n t lr l t x l
ZrurJi DZEIrrru u
Prenose Buhafi i Muslim od En€saibn MatiLa, od Ebu Zerra, on radijallahu anluma, da je Muhammed, s.a.gs., hadisuo Miradiu u (kada se Muhammed,sallallahu alejh.i sellem,uzdlgaoiznad ve sedamnebesa kada ie vidio D;ennet i Drehennern)rekao:-... i

I I Z I r [ T s ( [J [ ( l i
Uzviseni Allah k^zuie nam da u Diennetu teku riieke: "A hoz diemtslinbaiöana lojeCe öine one rjerojui dobndjela ohndnj loji se a ßa iiele tdi..." ( -8ekan,25), drugommjestuspominje da rj'eke " "... koz & siErm edendrivrtoi, lroje ijele l€6 öe[aju teku ispod njih:

( -tbhf,3l).
govodo namieveomaiasnoo d;enctsktm s.a.vs., Muhammed, "Tamo (iznad sedamnebesa' kod tiiekamau hädisuo NfiradiLr: vidio sarn öetid riieke koje su izvimle iz Sidretul'N'Iuntehaa)

drugi iol132 d n;€govesredine(Sjdretut-Muntehaa), dvi,e su bile iasnea dvije su bile skrivene.Pitao sam: .O Däibrile, koje su or..otijeke?, Odgovorio ie: Dvjje rijekesu slcivenedzenetsk€ riieke,a osraie dviie su Nil i Eufrat'." PrenosiBuhari od Enesaibn Malika,r.a.,da je Muhammed, s.a.vs.,reftao: "Prikazan mi je SidretuJ-Munteha. Tamo sam vjdio öedd rijekq dviie jasne i dvije skrivene, one iasne bile su Nit i Eufrat,a osrale dvije bile su d;enetske riieke,' Prenosi Muslim od Ebu Hurejre,r.a.,da je Muhammed, s.a.vs., "Sihao, Diihan, rekao: Euftat i Nil, sve su D;enetsfte rijek€.,, Nasiruddin€l-Albani,ra., tekaoje: .,Mo;daje citj spominiarja ovih dienetskih rijeka to da ie njihova osnova iz D:enneta, isto kao 5to je osnova aovjeka dienerska. Dakle, ovo ruyesuprotno onome sto vidimo kafto ow tijeke teku od njihovih pornatih izvo.a na Zennii. Ukoiiko ie objasnienjehadjsao!o, onda je hadis iednaod tajnostiukoie rrebavieror?tii prepustiti Onome koji nas o njima obavijesrio." ie El-Karijj ie rckao: ..Ove öetid tijeke nazljne su dzenetskim zbog njihove biskine i pi*osd, j zaro ito sadr;e u sebl Bo;iju bl€odat, a poslanici na niima pili vodu. su tujekaKevserje dienetskarijeka.ro je rijekakoju uzviseni ie Alah podario Muhammedu, s.a.vs.:.,ltli srno ri O{uhammede), ( uistinu, Kevser" [ener, l). dali Muhammed,s.a.vs.,flju je vidio i o nloy nam,e govoflo. PreoosiBubari od Enesaibn Matika,r.a.,da je rekao:..Dok sam hodao kroz Diennet, vidio sam jednu rijeku öiji su bregovtbiti pirao.am: .Stayeovo Dr,britel. kupoleod suhogdmgogkamenia. odgovorio ier 'ovo je Kevserkoji ti je tvoj Gospodarpodatio,. Stada vidii, zernlja u njemubitaod m;riiljivog miska.,, je lbn Abbas,r.a.,na ovai natjn je komenrirao Kevser:,.To su najveie blagodatikoje je AIah podarioSvom postaniku, s.a.vs.,, Ebu Biir rekao je preoosiocuprethodnonavedenog komentara

l l S 3 l T M t rt o r L lL r r "Neki ljudi misle da je Ibn Abbasa,Seidu ibn Diubejru, r.a.: "Rijeka koja F U L Kevser dienetskari,eka", a Seid mu ie tekao: dobarakoie je njemuAllah podario." Diennetu ie iednood Ibn Kesir sabraoje hadise u kojima nas Poslanik,s.a.vs., obavjeitala o Kevseru. Medu tim hadisima jest€ i Muslimovo "[li snoli od predanie Enesa,r.a.,zato sto, kda ie objxvlienajet je rckao: "Da li znate Staje dali (I4uhammede),uislinu, l(nser", on odgovoriü su: 'Allah i Njegov Poslanik naibolieznaju." Kevser?" "To je jednarijekakoju mi je uzviseniAllah obedao, ne Rekaoie uzimaiuiju obzn puno ostaühdobara." r.a. U iednompiedanjulmamaÄhmedaod Enesa prenosiseda je Muhammed, rekao:''Io je jednarijekau Diennetu koju s.a.ws., voda u njernuie rni je Anah podario,zennjau njemuie od miska, od bjeljaod mlijckai slada meda,u niemuima pticaäjj su vrato\'l Ibn Kesir je spomenuoios puno drugih predanjaPovezanih o s orom temom,a opsirniye rome moie se Pronlai u niegovoi ftnjiziEn Nihaje,2 (246). se D;enetskeriiekene sastoi€ samood vode,nekeod niih su od mlijeka, neke od vina i neke od iistog meda. Uzvideni Allah kaie: "hrj€ loji lläirel, loji je obetu onima scAlla[r boje u lone surijeh od ologl i od rde nemtajrlerijöLe mliika nepronüenjcna irijele odrina,prijatu " (iluhamnred, procüdenog. .. 15) od onima piju,i rijeke neda loji je Mubammed, r'a., Prenosi Tirrnizi od Hakimaibn Muavije, da "U Diennetu ima more od meda,more od virla rekao: s.a.vs., (loie ne opija i ima fin okus), more od nriieka i rnore od vode, " zatim se od njih rii€k€ g'anaiu Dakle, dienetske rijeke izviru iz mora koia ie sPomenuo da On nas je obaviiestio se jedna riieka na Muhammed,s.a.vs. naziva Barik Goja obasjava). Sehidi u svom vtatima Däenneta iivotu u berzahu (rivotu u grobu) nalaze se tod ove rijeke.

d r u e id i o l l 3 4 PrenoseImam Ahm€d, Tabenni i Hakim od Ibn Abbasa, r.a., da 'sehidi se nalazekod rijekeBarik ie Muhammed,sa-vs.,rekao: ispr€d vrata Dienneta, i dolazi im däenetska opskrba ujutm i uvederiz jednog zel€nog k'rbbeta."

I35lrrtir PorLrrtrr el-ebrar, piti piie koje ie za niih nzmii€njeno s izvora Kafura, a Allahovi blisk robovi (€l-mukarrebun) Pit c€ tu östu vodu, bez ikakvogmiiesrnia. Drugi izvor ie vtelo T€snima Uzviöeni AIeh kaie:

"Ddriitu, u zairh, urtdrar lorrvitiSlirur $dai !. litj.| $hoin afä&!o tili äjie fcäl niod$rh| tnb; ül & in $ pr& Pfti Fq@1..; iz . i odo tatctrtlii! odh{i ir& de orliär!hräluo srodoo re !c !dl6 b'li (H'ilüftfir' 2-28). l'nim & üirir inn izhfrg6 tlhi! llbh piti"
UzviSeni Allah Jedan od dieaetskih izvota zove se Selsebil kaäe, "U ö t! ü!ü A i! ä& d& idind aürj.lo Piti;! itYonü llim.h, hji Sl.dil rtli" lEll!.ti, l?'lE). Moäa ie orai izrcr onai prvi Allah najbolje zna-

I)Zrrt:rsrr (vnll,r) rzvorr
U Diennetu ima puno izvora koii su razliöiti: "0ri hji su rc Allaia lgli i omglto ir j! aindem llorili oii A ! dimcbhn hiäna pnd izori biti" Gl-tidir, t5); "0 bji su re lllrhe hjali üit & ucduirorinr, I grstia hiäm" (flllursel4 {l}. opisuiuöi dvij€ ba5öe nanijenjeneza one koji se Nj€ea boje, Un'iöeai Allah kare: ". . . ü lojina d. bitidn iwon Loje t{i" ([r-Rr]nan,50). & Dalje, opisujuii druge dvije basöekoje se nalazeispod hlada ranije spomenutih, kaie: "S izvorina pnlaju..." fir-lrhmq 66). loji U Diennetu imaju dva izvora iz kojih piiu Anahu bliski, elmukarrebun, njihovaje voda öistai nii€ ni saöirnpomijesaoa, dok ie ostalidobri liudi (toji ne pripadrjuu skupinuel-mukarrebuna) piti iz isre vode, ali ona 6e biti pomijeianas nekom dtugom Prvi izvor ie vrclo Kafute. Uzviseni AIah k"iei "6süti 6eiz pehanpiti lranforom püe; zaöinjcno s inon iz lojeg& samo piti,i Loji& lüdahoce nutennoditi" (fl-lnsan,5{). labori Slidenici hz Uzvit€ni Allah obavieitava oasda te oni dobti koji su nazvani

I l Z [ N [ T S (P A L A|T$ Ä T o n l ü
Uzviöeni Arhh ie stanovnicima Dienneta izgradio veoma lijePe kude, kako stoii u aietu: ". u droroventorinr eders[in"(ttrllrlc 72)' . . i divne Na nekoliko drugih miesta, Uzviöeni ÄIah ie te ku'e ruzvao gurufat- sobe: "l ([s'Sche37). ' ori & r vimlin odrjroaüili sigurni" O nagredi robova Milostivoga, ka;e: "0tri i€ biti, ,, 0m !105ulrpjeli,odajana i dienetslinnrgndeni o njinaie ([l-Iu*rn' 75). bili podnvoni blagoslomn susretad" Opisuju6ite sobe,kaäe: "A oneloji se fnspodoa svc svog boje&lajn odaje, jedneizoadirugii je ne&oh6rje a bpnd sagrdd€l€, lojih & djeh tdi, - ohecarje Allalovo, Ällaü 20). pretrlili" ([r-Zuner,

d r u s idi o l 1 3 6 Ibn Kesir ie rekao: "Uzviieni Alah obavjeitavanas da ie N,egovisrehi robovi imarjsobeu Diennetu, a to suvisokepatate 'irnad lojih su i4ndene druge sobe", one su izgradenejedna iznad d{'rge, Iijepo su izgradene, ukraSenei veoma su visoke. Alahov Poslanik, s.a.vs., opisaonam ie te palate, kako stoji u predanjima Imama Ahmedai lbn Hjbbaoa,koji prenose Ebu Matika eiod Eiarija i Tirmizija, a oni od Atije, r.a.,da je Muhammed,s.a.vs., rekao:"U D;ennetu ima soba kojima se njihova vmjska stnna vidi iznutrai njihova unucrainja stranavidi izvana,njih ie Ältah pnprcmio za one koji dijele hranu, govor€ toptim rijeiima, uviiek postei klanjaju nodi dok osraüijudi spavaju,, u UzviSeniAIah ka?ujenam da u Dlennetu ima iatora. On kaze: '. . . hurijru ialorima slcivcrii" ([r-Rrlnan,72). Ti Satori su izvanredni, izladeni su od raznih vrsta dragulja, njihova visina je Sezdeset mitja, a prema nehim predanjimaj njiho\a Sirioa dosüe;ezdesetmitia.Prenosj Buhariod Abdulala -Sator ibn Kajsa. da ie Muhmmed.s.,.us.. r.a.. rekao: (drenetski) je od suhih dragulja, niegova visina je trideset mitja i u svakom njegoi'om6oökuza vjernikaim? porodica(moida se ovdje misli na;enu) koiu ostalinede vidjeti",dok u Ebu tmranovompredanju stoji da je njihole visina:"... Sezdeset mitja...,' Prenosi Muslirnod Abdulahaibn Kzjsa,r.a., j€ Muhammed, da s.a.vs., rekao:"Vjemikeeu D;ennetuimariiator od subihdragutja, fljegovade visinabiti Sezdeset mitja,i u njima 6e jmati porodicu (mordr seovdie' 5I na ?ene) ltoiei€ vjern,kposjeii\ i., onj se oe6eizmedusebe vidjeti (vjernicikoji 6ebitj u n,emu." U drugom Muslimovom predaniu stoji: .,U Däennetu ima 3atoraod suhih dragulja,u svakornniihovom do6ku ima porodica (moäda mislinarene),a one seizmedusebe se ne6e vidjeti,vjernik 6e njih posjeöivatj."

l3?lT'r.r Pil{ullr! A.Iahov Podanik, sa.vs., opisao nrm je neke pojedinosti palata Buharii Muslim od Ebu Hurejre, niegovihsuprug i drugora.Prenose "Doiao je D;ibril, alejhisselam,kod Muhammeda, r.a.,da je rekao: 'O Allahov Poslanide, i Hatidia dolazi s jednom s.a.vs., rekao mu: posudom u kojoi ima zaöinai hraoe. Kada dode, poseiimi ie od I njenogGospodara od men€i obradujje iednom kudomu D;ennetu je od trskei u kojoj ne6ebiti galame neugodnostj'." niti koja Prenose Buhari i Muslim od Dtabira, r.a.,da je Muhammed, "Uiao samu Dienneti tämosamvidio Er-Rumesanu, rekao: s.a.vs., Eb'r Talhiou ienu, zatirn sam öuo kako fleko hoda, i pitao sam: 'Ko je ovo?', a onä je odgovorila: To je Bilal (Poslanikorl s.a.vs, mujezin)'.Zatim samvidio jednupalatuu öiiemdvoristu je bile iedna 'Za Omera iena, tadasampitao: 'Za kogaje ovo?' Odgovorili su mi: ali ibnul-Hattaba'.Htio samda udem i da je razgledam, samsesietio 'O Ällahov Poslaniöe, si mi tj tvoje ljubomore'. Tadai€ Omer rekao: kao otac i majka,kako mogu biti ljubomoran na tebe?"' Muhamm€d,s.a.v.s., takodet nam je objasnjo naöin na koji jedanvjernlt moie dobiti sto vjie kuia u D;ennetu. onai koij na AIan eenjemuizgradid izgradioiednudäarniju dunjaluku, bDde jednuku6uu D;ennetu.Prenosi Imam Ahmed od lbn Abbasa, r.a., "Onaj ko izgradi rekao: da je Muhammed,s.a.vs., iednud;alniiu u ime Ällaha, mrkar ona bila koliko i gnijezdo u kojem ka$rin,c nosi jaja, Allah Eenjemu izsraditi ku6u u Dtennetu." Prenoss Buharii Muslim,lmam Ahmed, Tirmizi i lbn Madia "Onajkoji izsradi s.a.vs., rekao: r.a., od Osmana, daj€ Muhammed, )ednud;amiju i za to ne oö€kujenistadrugo osim Allahovolice, On ae mu izgradidu Dtenoerusliinu tal1ot. Muslim,lmamAimed, Ebu Dartd, Nesaii lbn Madra Prenose rekao: od Ummi Habibe, radiiallahuanna,da ie Muhammed,s.a.vs., "Onaj ko u toku dara i nod klanja dobrovoljno dvanaestrekata (na6le,pored farzova),Allah ae mu izgraditi kuclr u Diennetu."

d ' u s idi o l 1 3 8

l39lTtIirlotLrtt,' od Ehü zrmflia (ne\.terruc' kojimä je den sigumostu islainskoj d;avi), a njegov miris dosriie razdaliinu putovania sedamdeset godin'." PrenoseBuhari, Imam Ahmed, Nesaii Ibn Madäaod Abdullaha "Ne6eosietitimitis ibnAmra, ra., da je Muhammed, s.a.ws., rekao: Denneta onai ko ubijenoviek koi€m ie darasigurnosr, niegov a miris dostiie tardaliinu puto!.anjaöetrdesetgodifla."

0 t I I I T s ( o vIJ r o s T
Kurtubi ie rekao: "Uöenjaci karu: U Diennetu neie biti dani i noöi, niegovi ae srarcvnici biti u vieöirom svjetlu, nod de se oznaöainti spuiraniem zaqesa i zarvaraniemwata, a darl ae se oznaöavati podizaniem zaviesa i owaranlem vrata,. Ovo ie spomenuo Ebu Feredi ibnut-D;elziii." "U ijio. 6 i ljüto i nlnör opkrüljari biri Drt &no dr blav 0irma narlüeilionaj nton lh$t hjisc bude od gijehr [oio" (llcrjco,62{l). Ibn Kesir je u komentaru ajeta rekao: ..Ovo znaü doba sliöno a iutru i \,.eöeri, ne znaöi da u njemu ima daa i no6, ali prolaskom vremeoa, oni de znati dr ima promi€na zbog promjena svjetla.', lbr Tejmija ie o ovoi temi rekao: "U D;enneru nema suncaniti mteseca, dananiti noei, v€66eseo jutru i veteri znari poiavlihanjem sa iednesviedosti strane Aßa-"

DTSETACKA

IlzIr[Ts(,{ r,,r Yof(e sl,{ r l|ienetsla iy06le rarliöite, statla sü mnog0tr0jne ivjeönc
Dz€netskihstablaje veomapuno i bit fe ih reznih vrsta. nas Uzvileni AIah obavjeatava da u Diennetu ima hurmi,gtoida, riiedima: nara,stablalotosai banaoe, 'lo na loji suselll$r hjeli idj. & !. orlradli: bei&i rimgndi. .." ([n-l{eh, 3l-32); "Unjinl & biliroiai paloii ;ipala"([r-Re[nan, 6E); '[ - h sl snni?!Bit& oefulolosovin dndenbez üodlji;nedu i odsnhi pmstramj; vode plodovina pond teluq i usnd i brmoanr ratrianin; r hladovini (0|-Valir, 27-32). n6 snhwsnog" koja u Ovadienetska stabja sespominju Kur'anu samo mali su u koia i broj stabala senalaze Diennecu, zatoje UzviieniAllah "ll njima odsutog p drije bili"([r-Rah[an, voir vnl€ ie 52). Zbog mnogobrojnosti stabala, ovih stanovnici Dzenneta od nlihdebirationakojapoiele: "lJkojina 3e ie odmsnli, irumyßoo i pi6€ voce lniili" (Srd, 5l);

Mlnrs IZtrlsr,r
Diennet ima jak i ösr miris koji obuhvata niegovesrrane. sv€ prenose Tai6emirisvj€rniciosjeriti veomavelikihdatjina. iz tmam Ahmed, Nesai, lbn Madia i Hakim da je Muhammed,s.a.ss., "Neaeosj€riti rekao: mirisDrenneraonaikoij ubijejednogöovjeka

d r u g id i o l 1 4 0 "... ivoc€n & sarni lqie binli"$l.Valia, 20); "0ni kojisusellla[a bojali & neduinorirna, gtslirnbaiöarna; bil u i nedu y0i€n budu (üki ieüeli" ußelat,4l-42). Opaerito mo:emo redi da u Diennetu ima raznih voiki i blagodati svih vrstakoje duia mo;c po;etjeti "lJ ljenü 6e sv€ düIc bili ito ?iielei öineseoii nasladuju, njenufel€vj€ino iu bonviti"([z-Zuhruf, 7l). Ibn Kesjr izabrao ie veoma Ijepe rij€öi kada je opisivao iz\-antednost dtenetskih ptodova, rekavsi da je Uzviieni Ältah udinio da vocke u D;ennetu, koje su na ovom dunjatukuimale samo trnje i neukusneplodove, imaju plodove veoma lijepog okusa, tih de okusabiti viöeod sedamdeseti toliko razliöitih a isto boja.Tako 6e bjti s plodovimavo6ki koje su na ovom durjaluku bile samo ukras i koje su imale samotrnje, a kakvj li 6e bitj plodo.i,i vo6kikoie su vei imale6n okus kao Stosu jabuke, hurrne,gtolde itd? Kakve li aesamobiti vrste cvije6, u niemul Opderito mo;emo reti da u niemuima ono sto oko nikadaptlje nije vidjelq uho nije öuloi ljudskosrcenije osjetilo. tuoümoAtaha da ih okusimo(EnNihzjetu 2/262). Dienersk€ voake uvjiek ie davati plodo\c, fle6e biti kao ovodunj,luöke vodk€ koje daju ptodove samo u odr€denim vremenskjmdobima i sezonama. Njihov okus i plodovj bit ae v,eöni: "0nhv je Di.nrct0be6r oninr loji sebudo lllahabojali: vrtovi rijelan4 s s plodovina wijel ina i s tnjnon Urdovinom" lojih (lr-Rrd,35); ". . . i usndvo&suhorrnog; loj€gi€ üvij€tinali i lojemc€ zabnnjeno biti,'

l4l lTrrir l,o{Lrllrr (Xr. gnnaliü..." Gßpodan poriöele?! stabah swg ... püü h, lojuhlagodat {G4E); fiahman, "0sinta&i' bitdejoidrd i€ztralnija perivoja...; hju blagodal h, Gospün porilele?! dodmu ([r-Rr[nan, .. . elena" $oga 62-64). Plodovi tih vo6ki bit ie blizu i niskorakoda 6e starovnicima Di€nnetabiti na dohvatruk€: "llaslonje posteljana ie postar€ladife aplod0riobip€rivoja lije od u na bili, glajati" (lr-Rahnaq 54); mdolntrulede ". . . i hlin & in hlad;rim rule im Dj€gou aplodovi üiti, ajegovi dohyat de na ([!lmar l4). srajati" Anrhkaie: opisujuiiniihovhiad. Uzviseni '. -. i udehlu ([l.]list, 5?); hladovinu ihuvesti" &mo "... i uhladovini prostranoj..."0!Yah430); "0oi kojisuseAllala (Elu ba5öina" izvorina, guslin bjrli bil ie Eedü l{ußelil,4l).

sT 0 tt s I I n H o z l N l T s n ü , t [ , { t A
Muh,mmed, s.a.vs., iudesno nam je govorio o nekjm dienetskim stablima,o ogromnim stvorenjimakoie ie veoma zamjditi. teskoili nemoguöe Mj iemo spom€nutisamonekolikonjin:

pütüjs g0dim 1.Stabl0 sjonci uaij0j lonjanik stotinu
ne To ie iednoogromno stabloiiju vel;öinu poznajeniko osim govorio je o veliöini s.a.ws., Onoga ko g2 ie sworio.Muhammed, tog stablakaziväju6ida konianik Loii iaöekonia priPremlienog za trke naiveaommogu6om brzinom, moie Pre6ito stablo za sto godioa. PrenoseBuhari i Muslim od Ebu Seida,r.a.,da ie rekao:"U D;enneru ima iedno stabloispod Muhammed,s.a.]ls., konjemstotinugodina,i kojegputujekonjaniks jakim razvijenim

(ü-Valir,3134).

jeste kada ljepora da d;eneüjebuduokusiti Jednaodd;enetsklh plodove,uöinitöe im se slitnim, alj 6ese njlhov okus miienjati: "Srali put ladr irnre ü {ih dahlav plod, 6ere{i:'0rorno i prije ooi tli', - a bitdeinrdrraduno rjirnaslitai" ([l-&[an,25). Dienetskevo6kesu bujne,puneganja i liiea: "A raonogloji seslajanja C0spodaren hojro, ie draperivoja. pnd svojio bit . .;

d r u g id i o l 1 4 2 n€ 'rspi,e\.?proti njegovu mzdaljinu." PrenosiBuhariod Ebu Hurejre,ra., da ie Muhammed, s.a.v.s., r€kao: "U D:ern€ru jma jedno sublo ispod öije sienke konjanik '... putujestotinugodina.Ako hodete prouöite(Atlahove rijeöi: iu "' adoriripruharoj.. . Muslim prenosi od Ebu Hutejre i Setrlaibn Sada,radijaltahu anhuma, je Muhammed, da s.a.vs., tekao:.,UD;ennetuima iedflo stablo ispod öje sjenkekonjanik putuje storinu godina i ne uspjjeva 9 ptedi."

l43lTrrir PüsrtlLrr odieca stanovnikaDuenneta donosi se s nj€govog vrha." Dokaz za to de odjeta stanovnikaD;ennera izlazi iz d;enetskih plodom jeste hadis koii prenos;Ahmed u svom Musnedu od Abdunäha ibn Umera, r.a., gdie on kaze "DoSao je neki öov,ek Allahovom Poslaniku, s.a.vs.,i upitao ga: 'Q Ällahov Poslaniöe, obavijesti nas o odie6i stanovnika D:ennea, da li je one nesto pa sworeno ili de se !iti?' Neki od prjsutnih se nasmija6e, im 'öemu se smiiete, neznalici koji Alahov Post"njk, s.a.\'.s, reöe ie upitao udenog?' Zatim se okrenuo i upjtao o onome koii je postavio pitanie, i kad mu se ovaj javi, odgovori mu: Ne, ve6 te se izdvrjati od dzenirexkib plodova, ovo je ponovio tri puta.

2.Sta!10 sidrctrl-llu eha,
Ovo stablo Uzviseni Ällah spomenuoie u Kuianu i obaviiesrio nas ie da je naö Poslanik, s.a.vs.,kod tog stabtavidio Däibrila u onom obliku u kojem ga ie Aneh stvorio, i da je D;ennet kod tog stabla,i da su ga obulvatile swari o kojima iedino Allah ima znanlel "(h !.jc i dngi potridio; lod Sidrdul. mrc[ra; hodlrj.gj. did.bf0

lhJUrPsr 0lflrrn cvrrrlr
"I Uzviöeni AIah govori da u D;ennetu imr cviieda: ako bude jedan od onlh koji su Allahu bliski; udobnost i opskrba liiepa i dienetske blagodati niemul" @l-Vakia" 88-89). Alahov Poslanik, cvjieieu Den'etu cvijetka'a. sa.vs., kazaonamie da je nailjepse PrenosiTab€rafli vjerodostojnim lancemptenosilacaod Abduleha sa.vs.,rekao:'Najliepsecvijete ibn Arnre,ra., da je Muhammed, Dienneta le kana."

pnliraliiie; Sidn ledje phinlooro phinlo;pgbd nit rhemo, ltoje m nlt pabniio"([o-]lcdin, l3-17).
Ällahov Poslanik,s.a.vs.,govorio nam je o nekotiko srvari koje "... ie vidjo kod tog st€bla: i tadami ie prikazan Sidretut-Munteha, u njemu su datulina srabla bila nalik rornievima HedZra Gtad u Saudiiskoi Arabiii), a nj€govo lisa€ ie bilo poput slonovih uiiju. Rekao je (Dribril): 'Ovo je SidtetuJ-I{unteha,. Tamo sam vidio öetiri njeke: dvije su bile skriven€, a dvije jasn€. Pjtao sam: .Sta je ovq o Däibrile?' Odgovorio ie: 'Dviie skrivene s,r dienerske riieke,a dvije jasnesu Njl j Eufrat."

l0rilcnjo diens{sfii[ jc0d sta[ala zlata
Jedna od izvanrednih stiari o kojimr nas je Allahov Poslanik, jesteda i€ korijenied;enetskihstabala zlata. od obavijestio s.a.rs., Ebu Hurejre,ra., da ie Tnmizi,Ibn Hibban i Bejhekiod Prcnose rekao:"Nema niiedno stablou Dtennetu, a Muhammed,s.a.vs., da njegovokotijenjeniie od zlata."

3.Stablo Tüha
To je jedno ogronno stablo od kojeg sekroji dtenerskaodieöa. Ptenose ImamÄImed,Ibn Dierir u svomTefsirui tbn Hibbanod Ebu Seid,el,Hudrijia,La.,da je Muhammed, s.a.vs., rekao:..Tuba jedno d;enerskosrablo, niegovadu;ina izoosj stotinugodinaa ie

yjernik dobitiviSe ! 0ie[ßtu? m0ie stabala l$ko
Votjenik UzviSenogAlaha i otac svih poslanika,Ibrahim, alejhissclam,u no6i Isre i l{iradra zatra;io je od Muh,mmeda,

d r u g idi o l 1 4 4 s.a.vs., poselamisvoi umm€t i da ih obaviiestio naöinuna da rnogu dobiti viSe stabala u Dlennetu Ptenosi Tirmizi od koii s.a.vs rekao:"Sreo r'a., Abd anaibn Mesuda, da je Muharnmed, , je rekao: 'O Munammede,kaii sam Ibrahima u noai Israa,a on mi svom ummetu da je dienebka zemlia liiePa,niegovavoda ie datka 'Suüloallahi i on je ptepun stabala,a ta se stabla zasadu,uriieöima: wl lrmdulilahivela ilaie illallatunlla[u e[[er'."

1 4 5 l I ' r i r P o i LL r r 'Doiao j€ jedan öovjek s vezanomdevom j rekao: 'Ow devu poklanjam na Allahovom putu'. Alahov Poslanik,s.a.vs.,rekao mu je: 'Za niu 6e! imati sedamstotinavezanihdevana Kiiamerskom

Pü I l z ü N t T S (T l cII i l v o T t N J I
U Di€nnetu ima ,ilotinja i Ptica za koie zna samo AIIah. Opisuiuti blagodati d;eoedije, On kaäe: '. hupnih" ptüijin [aho hudü hÜeli.U4ina 6e[ili i hfüje oöiju . . i neson ( -hha,?l-22). "Neko je pitao PrenosiTirmit od Enesa,r.a., da je tekao: 'Kevser Alahovog Podarüka,s.a.vs.,o Kevseru OA j€ odgovorio: je jedna;jeta toju mi je Anah Podario(u Dtennetu),om je bjetja od nrlijeka, sladaod meda j Pored nie ima ptica öiji su vratovi kao 'ovo vtatovi deva'. Omer ie rekao: ie jedna blagodaC.Alahov s.a.vs., rekaoje:'Oni koji ih budu jeli bit te viöeobasipani Poslanik, od blagodatima njih'." PrenoseEbu N€im i Hakim od Abdullahaibn Mesuda,r'a, "Doöäo jedanioviek s vezarcm devomi rekzo:'o da te rekaor ie Älahov Poslanite ow den poklanjam na A[ahovom putu'. On rnu je odgovotio:'Za nju iei imad sedamsrotinevezanihdevau D;ennetu'." r'a., da ie rekao: PrenosiMuslim od Ebu Mesudael Ensariia,

1 4 7 1 [ r f l 1 1P o r L l l u ' o

IY
DZNNNETA STANOVNIII

x:xx

F#

PRVA TAI{T
I)ruIr][T zr 0teL,t totl sI z,{sLUuulI
Stxnovnici D;ennera bit 6e svi oni koji vieruiu u Alahoru iednodu, a svakom ooom koii Mu bude pripisivao druga, koii Ga flegir^ ili smaFaneku osno\lt imana fleistinitom, bit ie zabranien ula?ak u Däehennema. D;enneti postatie stanovnik UzviöeniKur'an na puno mjestasPominteda su stanovold Dienneta vjernici koji su radili dobn djela. Ponekad on detaliizira zadurujeDrennet (Alahovom voliom)' dobra dielatiii Poöinilac UzviSenikate: "A baiäna lalz lojeie dienetstin üne one lojirjernju i dobndjela obnduj '{ho snoi prije oni püt rij€h le{i; svald lodaim seü njihdakahv plod, & nii: i u njima ie iene j€li', . abit dein dar"tri samo rjim sliö . lJnjina& öisle imati, 25)l rjeim bonrili" ( -Belare,

d r u g di o l 1 4 8 i "Äonc loji vjerujüänedobn wet ftno,sigurm, dieoetrh i djela u baiüe, hü &0j€ rijelale,tl'r trjina ieöao z.üvijefi a ü rjinr & iisteiene & ö€ i oshti, (In-l{isa,57), iuati.udr&lu adovinu ihowsti" i &nro "llne lojirjerujuüne i dobn Gospodar ie m Prrmn podäti, djela njihov Fdü zalo rjeruju; ie tedi lio rijela iepad ndiennetinra njih zadovoljstrr; njilora nolitn bil & u njim: 'llrrlin nelosi, Allahul', pcdnvnjihor'ilir nna!', a njihora 'Teh, pßlj€drjä llolitra: laha, Gospodan [ulimo!"'(Jmus, svjelova ]10). Ponekad kare da oni zaslu2uju se Drennetzboe njihovog vierovanja i prjpadnosti ;slamu ie re.eno vjerniclma suse koii Oir dtu;ili u imeAllaha): "0 roboilloji,za danu ras slrala hiti,niliiete rälin tüg0nli; loji m{e i oni sE0 ejel€ vjemrlii posluiri udite llännet, i iemraie,rrdnnil" l{aie bili; r vi (hZuiruf,68.?0). Ponekad kaz€ 6eoni z2raditi se da D;ennetzatoSlosuvierovalisamozbogAlaha (bili su iskrenju ierD: a laloriisheninbori;po6.hü6€0p6ls[!iürli; nao rotu,i bil & pdlon ; üdäD€kbn hrlänausladr"([s-Sfal4043). Na nekin mjestjma spominie dasu zasluäili se Diennetzbog niihove jake povezanostis All"hom, njihove nad€ u Njega i obo:avania jega: N "UllaL dj.ii rjendü oii loji,hd se rano njinropncq licen tleprdaju, m i loji Gocpdan nliäju i hnlei loji * m olole; wegr lolori 4i[0d sepc6t0lja liianjr io rc Gorpodaru ir ftala i ieljc0ajrjl r diootrog in lli rvone ito dajero odilj{t. I nilom rm lelvr i[, laonagnda ono suöidli,skivue ra ilo (h&dide,l5J7). ndcli ldoju" Meduta djelaspadaju sabr:r(strpljlvost Allahovomajstom i na putu) i oslanianie Alaha: na "(}ne hudu loji vjerovali i dohn djela snjeslit u dienekle öinili &no odaje, ispred i€ djeke 'r dima rjelno lojib leii, & hnviti. l(alo& divlabitimgrdda onima suselrudili; loji oaina sutrpjeli u Gospodara seudali!"([lloji i woga Ail€bot.5&59).

t l49lIrIrrTrt otLrYLr Od tih djela je istikama (htratflost i odluönostna Pravom putu): "0nitoji gor0n:' d CodPdrrjeÄlh[!'i ishaiu Prrmoprh, ftkr te m hiti, Oii lEetrmh i r njem& rgr m [oje oia öinmhr. lügüjü! & tldoynici i (Hdllrf, l3l{). za i rj.ihotorariti, to& in hilimgnda oroitorundili" djelakoiavodeu D;ennet iestei Pomznost U kategorilu Prema UzviienomÄllahu: "0 loji hft rjcroralidohn öinili loji ftspodarl srooe odroi hudn djela i i 23). Dände,udenu6 rjdnobonriti"(llud, bit& slrnomici Medu dm dieüma iesreI mrznjr premanevier cima i oe njih uzimanie zapriiatelje: "l{ebtöadaljuditoji l lllaia i l ooaj rjeruju u ljubari onina hudu t wijet bilioirri {iüoi, nahr lljegrusqrotstadjajo, iu oni hji relllaiu i hslaniku usrdio i rjerwa{c njihovi. lljinaje0nu rmaojihon ili bra6{ibon, ili mdaci koz ,to ü i Otr Smjin osnal!0, & i[ lYesli di.n lsh ba.iöe koje rijelrc ii svjedon a lllai lcöi, u oji!|arj.ho 0slin't. je {ina adovoljaqi od 6ebiliadomlj d. (flie t na l{jine. Onisu lllalorojstrari, orim lllatorojihari sigürno mpjeti" iludädele.2). kur'anski aieti opsnniie obiasrjarai'r U nekim slunajevima Diennet, zaslutili njihovi öinioci za diela öiiesuizvrsavanje dobra kao naprimjer,u suri Er'Rad obiainienoi€ käko su ooi zasluiili ÄIähovom daie ono D;ennetzbosvjerovanja sve stojeobjavlieno i obaveza isrina,takoderzbog izvrsavanja s.a.v.s., Poslaniku, veza, rodbinskih zbogodräavania nekrienja, i dogovaranjihovog i zbog niihovebogoboiaznosti Predostroänosri Premaloiirn zboeH^ria i^ n n z , zbos tainosi zbogstrpljivosd, djelima, dobrim: i zatostosu,o zamienjiv,lj udjeljivania iavnos "Zarje kojizmdajeistina }toli se kog! objavljujeGospodara kao od ono oraj prena prinajl;onikojiobawar obdanni samo A loji onaj jeslijep?pouku nrurnom da i oii 0r0 ispunjar{u lcleohe&rie; loji poölrdü itoje Alla[naredio i ne Allahu plaie; muönog i oniloji up dahi i i swg sepoittje Gospdan sebojeobnöum

d r n sd i o l 1 5 0 i pcliglinaHomst Gbspodara i loji rnolitnr woga, obavljaju, odomgr in i loji !t0 Itlidajemo i jamo i tajno udjeljuju, dobrin une&ju- {ih &[a najljepie i &oji do pnbinlilte; rdeosli vfloyi lojede onii roditelji r oä njihovi njihove iiene i pomd - onikojisubilitastili i rneleh irnulariti snla vnla:"ilir ae}a je ic nr {ihov je nrjljepie (tr-Rad, tlnr, ralo sL lrTjeli, divno pnbiraliile!" lto a li 19.2{). Takoder,na poöetku sure El-Mu'rninun spomenuroie da su vjemicispaieri,zatimsu spomenuta kojavj€rnike djela öine spaöeirm i tezimiranojeda spasenie ulazak Dienoetuu ieojihovo I Firdevs kojem biti vjeöno: u 6e "0n0lto iel€rjer ci ir posliCi; loji molitvu pnünoohavljaju; oni smju i koji ilo i[ senetiöe ono irbjeguju; loji milostinju i udjeljuju; slidm i loji ujesta svojr öürdrrj 0dierasvqjilili onih sl r posjedu ßiln loje rji[ovu, doista, oni, prije[or ruluiuju; onikojii pordtoga oniuzlusaninpreüerüju; ne a lnie, i [oji o porjerenin ananelina in i obrverana hrigu wojin brinu;loji nolilve aa i svoje - onisu vrijene oballjajl dostojainasljednici; loji& Dbnnet raslijediti,ie u oni ij€d'ryjeöm bonriti"(fl-ilü'niiuq l-l l). Altahov Poslani( s.a.vs., takoderje govorio o tri dobra dj€la veiikog?möaja ftoiase zasluzuie zä Diennet.Ptenosi Muslim od Ijadaibn Himarael Med;asija, da j€ tokomjedne ra., hutbe Muhammed, s.a-vs., rekao:"... i stanovnici D;enneta6e biti trojica: pravedni vladar kojeg ostali 6e voljetj(onaj je prhodno koji je mehkoga prema istinoljubiv), milostiv dovjek koji srca bliskima i ostalim muslimadma i svaki öovjek j€öestit,pun koji dobrih vrlina
; ima puno djece."

1 5 1 1 [ r r r r rP o n u iIr r o i volju. PrenoseBuhari i Muslim od Ebu Hureire, r'a.' da ie "Diehennem Muhammed,s.a.vs.,rekao: ie oktuien sttasrima (onim za öimeduia;udi), a D;ennet ie okrüefl mrskim swarima (dobrimdielima)." Prenose Nesai,Tirmizii Ebu Davudod Ebu Hur€jte,r.a, da ie rekao: "Kada ie Ällah stvorio Diern€t, rekao Muhammed, s.a.v.s., 'ldi pogl€drj D;ibril i Ea'. i€ otisao i pogled^o g , z ttn' ie Dribrilu: je rekao: 'Kunem se u Tvoju moi, neie biti nikoga ko ee z nleq^ öuti, a da oe ude u njega' Zatim 'e Anah uöinioda oko niegasve 'ldi pgledaj i bude okruteno mtskjm stvarima i rekao je D;ibrilu: 'Kunem se u 9'. On je otiiao i pogledao,zätim se vratio, rekavii: Tvoju mo6,bojim seda niko neöeu niegauöi''" s.ass' Imam Nevevi rekao ie da su ov€ dieti MDhärnmeda' veomalij€pei sa puno detalia,t€ da ie njihovo znaieAieda niko ne6e moci uii u D;ennet bez da iini te, na Prvi pogled, mrske sftari, i da niko neae uii u Diehennem bez da uöini dijelom neke od stvadza kojima duia ;udi, zato ;to su D;eflnet i Dzehennem niima okdeni. onaj koii otkiie zrvjesuvidiet 6e skiveno " U "mtskih" stvari ({oi€ su samona;zgledmrske, a u klasilikaciji ovih suötini su veoma dobra i pohvalna djela, prim prev) sPadaibadet ostavlianje i istrajnostunjem'r,strplienieipotdkoi€ unutarniega, vraianje dobnm onome ljutnj€,oprost, blagost,davanjesadake, duievnih ;elia i srasti hd ' koii d uüni zlo,ostavlianie

l | R I I GT Ä N I I I
Plr xr I)ltrslru l rnllx J
j Dzennetj€ j€dnavisokastepenica zato je logiönoda dostizanje te stepenicezahtij€vaveliki trud. Na putu ka Diennetu trebaju se ostrwitistrastji zahtjevjduöe,a to zahtijeva ogtorrnu odluinost

T TRtfA ACKA
I]z S T , t N o I N t IllN r t T , \ lJ t[ N,tsj!;DlT \[t{ÄltJlsTl I)iIr]{tTt
jedno Uzviieni Allah je za svakogöovi€kasworio dv^ miestr: u D;enfletu i iedno u D;ehernemu. Neviemici i mnogoboici

d igi dioll52 kojima ie odredeno da budu d;ehenemli,e naslitedit 6e miesta u Däehennemukoia suptethodno srvotenazaonekoiima ie o&edeno da budu d;eneüje,i obraho, v,ernicikojimaie odre<teno budu da dz€nediie nasliiedir öe mjesta u Dienn€ru koia su prethodno stvorena2aone koiima je odredeno da budu djehenernlii€. Nakon ato spominje dj€la ko,r su stanovnikeDZ€nfl€ca odvetau Dienner, UzviSeniAllah kale o njima: "tui sadostojni md.i€drici; loji& Dieoncl nrslijediri, dcu {enu rjo&o ooi (Xl-llu'ninm,l0l l). boravili" U komentaru spomenutog ajeta, tbn Kesir navodi hadis koji prenosi Ebu Hurejre, ra-: "Nema niiedah od vas, a da mu nisu odtedena dva miesra,iedno u D;enn€tu i iedno u D;ehennemu. Vlernik deizgraditi svoju kuiu (micsto) u D;ennetu i sruiiti kuiu u Diehennemu."Sliönoovom,Seidibn D:ubejr, ra., prenosidrugo pr€danj€. Viernici 6e nasliiediti miesra n€viernika zato jto sr: svi oni stvoreni samo da oboiavaju AJlaha, a nakon ito su vjetnici tadiü ono dime su bili zadüeni, a nevjernici nisu, svako ae dobici ono ato ie zasluiio, a da su postovali Uzviienog Alaha, dobiü bi ta miesta. Pogledajmo sljede6e predanje kojeprenosi Muslimod Ebu ,.NaSudnjem Musaa, ra., u koiemMuhammed, s.a.vs., kale: daru oeki a€ se vjernici poiaviti s grijesima poput planina (po veliiini). Alah ae im oprostiri i re gdjehe 6e deti jevrejimai kri6anima.,, U drugom pr€danjustoji da je Muhammed,s.a.vs., rekao:,,Kada nastupiSudniid2n, Allah 6e za svakogmuslimana kompeozirad po iednogjevreia kr!öanai reti 6emustimanima:,onjie sDasili iü r€h r"k€..."'ovaj hadissiiöan Atlahovimdjeöjma: ie "Dal &modi talrav Dirmet@stljedioaaj mbont{aiihkojisr bude od grijeha (llerjen,63); ftlonio" "[10, loje Diennet lojiürje darovrn nagoda ono sterddili..." üao za llo

P l53llrTrrro orLrrLj!

N [ ü o f \ li I s r T l lJldtL{ sT/'N0yNt(t l)ZüN\[T,{
VeainastanovnikaDienneta bit de nemo6ni (siromaini i podateoi) ljudl, oni prema kojima se osta.liljudi nisu obaznaü,ali oni ie kod AXaha biti veliki liudi, zato Sto su bili ponizoi i pokorni Njemu, i u oboäaunju Njep bili su dosljedni. Prenose Buharii Muslim od Harisaibn Vehba,r.a.,da ie Muhammed,s.a.vs., tekao:"Hoaete Ji da vas obavijestim o stanovnicima Dienneta?" Odgovorili su: "Svakako." Rekao je: "To je smki ona, ko je slab i podaöeq koii, kada bi se zakleo na Allaha, ja bih mu se odazvao" U Muslimovom komentaft olog hadisa,Imam Ne\.evi rekao "Ovo znaii da su takvi ljudi oni koje ostali liudi smatraju ie: dabim i potlaöenim, mrze ih i ponaiaju se oholo prema ojima zbog njiho\€ slabosti na ovom svijetu. Poruka hadisa jeste da öe veiina stanovnika Dienneta biri takvi,ali ne znaii da ie svi niegovi staoovnici biti takvi." TakoderBulad, Muslim i lmam Ahmed prenoseod Usame bin Zejda,r.a.,da je Nluhammed, s.a.vs., rekao:"Stao sam ispred vrata D;enneta, a veiina onih koii su ulazili biü su siromasi. Bogatj su biii zadriani svedok niie flatedeflo stanovnici da vatre budu baöeniu vattu. Zatim sam staoispredvrata Dtehcnnemai Buhari vidio da su ve6ina onih koij ulazeu niega;ene." Takoder, i Muslim prenoseod Ibn Abbasa,r.a.,da je Muhammed,s.a.vs., rckao:"Pogledao samu Dieflnet i vidio samda su veiinanjcgovih sranovnika siromasi, zatim sam pogledao D;ehcnn€m i vidio a u da su ve6inanjegovih stano\.nik^ ;ene."

(Ez-Z,üru/"721.

Dakle,vjernicide u Drennetu naslij€diti miesta neviernika.

L L l 5 5 l f n l l r o r o r r yr r je: logledajte i tecite mi Sta vidite'. Odgovorü smo: Vidimo nekoliko$vrana medu kojima se nalazijedangavranatam, koji ima crvenenoge i kliun'. Muhammed,s.a.vs., rekaor'Ne6€ u ie izmedusvihovih Diennetu uä od ienaosjm koLkoie ovajgavran ostalih gavrana'."' O ovom pitaoju je poöelarasprava izmedu muikaracai;ena u vdjemedok su ashabi iivi. Prenosi bjii Mustim od Ibn Sidnada je tekao:"Raspravljali semu3karci iene o romekoga6e biti vi5e su i uD;ennetu. Tadasu upitaliEbu Hurejru.EbuHurejre rekaodi ie 6e biti veaina iene, uzimaju6i za dokaz rijeii Altahovog poslanika, "Prva skupjna s.a.\.s.: ijudi kojj ae uii u D;ennet izgledat6e kao pun mjesec, skupjnaposlijenjih bit de kao zvijezda a koja brisa na nebu. S\,-aki tih ljudi imat de po dvije iene kojima öe se kroz od mesovidjeti sr; kostiju,i neie biri niko u Diennetu, a da ne bude Nema sumnjeda ovaj hadisdokazuje 6e ve6ina da staoovoika D;enne.a biti ;ene. Ipak, neki drugi koji wrde da 6evedinadZenetlija biti muskarci,zadokazuzimaju stjede6i hadis:,Ja vjdio (o rene) sam da vj öinitevedjnustanovnjka D;ehennema."Odgovorovomeje, ukoliko je öinjenica da su äene veiina sranovnika Dzehennema, ne mora znaöiti da su u D;ennetu maniina. tz sve proiz:tazida g,, 6e ;ene biri veaina stano'-nika u D;ennetu ; Drehennemu, kako to wrdi lbn HadZerel-Askalani. Postavlja i sliedeiephanj€: se Hoöe ti u D;ernetu biti veaina;eoe ili muskarci ovoga svjjera (oe broJeci drenetske hurre)l Kurrubije rekao:.Zene bid veiinr ie stanovnikaD;€henn€mapriie posredniirvai izlaskagre5nika iz Dlehennemapoted onih koji vieruju u Alahovu a kada iedno6u, izadu iz vatre posredniötvomposrednikai miloiiu Najmilostivijeg, postat 6e vedina sranovnikaDienneta.,, Dokaz za malobroinost ;ena u D;enneru j€sreptedanjekoje prenose Ähmed i EbuJalaod Amra ibn Asa,r.a.,koji ka;e: ..Dok smo s ÄIahovirn Poslanikom, s.a.vs., u ovoj dolini, pitao nas bili

p tl nt \ S p 0 l t x o Ju v n u R l Ji0t c 0 T 0 0 s T t \0 0 t ; 0 y 0 z ,us v o J t t
OJI,'{ E

0jeca vjernilG
Djeca vjernlkakoja ne postigoupotpunu zielost bit ie, ako Bog On da, u DrenneruAllahovommiiosau. kare: "0dua poveh i loji sn vjemrali zalojina sr sedjetr njihorru vjeronnju - srakitorjek ainralo urmnjiti priHjüöil trjihovl, djela . i€mo djecu {ihovamdeno je odgomranono srn öini"([t-Tur,2l). n ito "Sn[i öovjel odgovonr ra., uzeo je za dokaz Allahove riiedi: Alija, je ra ono je ndio" (fl-Muddessir, za tvrdnju da öe djeca viemika 38), ito biti u Diennetu, zato 5to oni nisu uradili ni3ta da bi bili odgovorni rekao: PrenosiBuha; od Enesa,r'a., da ie Muhammed,s.a.vs., "Nema niti jedanod musümana kome umre troie djecepriie nego sto postignu zrelost, a da 92 AIah ne uved€ u Dienflet zbog drustima i$€dinama. T^koder, *-+ dls t*ea'Nvin N* ieda' brcjl ,enai smmjildjebrcit od predrnaka sudnjcFdana rse PoveaMic
s nuikahm. Ukoliko usporedido tcnc mDsl'mrnkc ncmuslimankini, motcmo vidjeti da su muslimäite dälcko mmies bloja.e8o nemusUoankc, ne uzimliuai u obzk to 3b ima reüki broimuslinxnkj koic r,riPdliu islmD samoio€nom 12 ovogasejasnovidid!a€ re.€ otuga sriictabiti \eain. u Dteh€nnou, ammjina uDteonctu. Auah,na nijbolie (Pdm Prev)

d r ü s id j o l l 5 6 Niego!-e milosrii dobroreptema niima."U hadisu pr€nosiEbu koji Seid,ra., ka;e se di su iene rekteAllahovom poslaniku,s.a.vs.; "'Odredi nam jedandan za savjetovanje', on ih ,e savierorao a i 'Svakoj ,eni rekio: kojo, umre rroje di€ce,ona de joj biti zeötitaod Vetr€'. Neka je ,ena pitala: A dvojet odgovorio je: .I dvoie'.. Takodeq prenosi Buhatiod Ebu Hureire, r.a.,daje Mr:hammed, 'onaj kome s.a.ss., rekao: umre troje djece koja ne postisru potpunu zr€tosr, ona 6e mu bjti zaarita od Van€ iti 6e u6i u D;ernet." U pfedanjuBeraa, sroiida ie rekao:..Kadaje umto r.a., lbrähim (sinMuhammeda, saüaahualejhive selem),on j€ rekao: "on ima svojudojiltu u D;ellnetu." Iz ovih hadisakoje prenosi Buhari iasno se vidi da ie djeca vjernikabiti u Däenneq 5to potvrdujeIbn Hadtei ,.Neko ko ie razloe da neko druel (u ovom sluöaju rcdhetji) bude saauvanod Vatre,mora sam biti saöu@n nje zato Stoje on osnovamilosti od Postoiejasri rekstovi da ie nasljedoicivjemika biti u Djennetu. PtenosiAbdullah, sinImamaArmeda od Atije, r.a.,daje MuÄammed, s.a.Ils., rekao:"Muslimaai i njihova djecabir 6€ u D;enn€tu.,, Takoder Imam Ahmed prenosi od Ebu Hutejre, r.a., da je Muhammed, s.e.\'.s., rekao:..Nemaniri jedanod mustimana kome umte troie diece priie nego ito postignuporpunu zrelost,a da Allah njih ne uvede Svoiom dobrotom i mitosiu ,r Dienner,, PrenoseMuslim i Imam A_hmed Ebu Huteire, ra., da je od "Njihova Muhammed,s.a.vs., tekao: djeca su d;enetske sluse, svakomod njih dodi 6e niegovotac (ili je rekao:nicsovi roditeljj) i uhv*it tc se za niegow odiedu0j je tekao:niesovutuku), kao da ja uhutjm o@j dio tvoje odjeie,j ne6ese od nte odvoiiri ( i ie rekaone.e presrari) dok sa z,jedno s niim Ailah ne uvedeu sve Däennet." Prenose Imrm Ahmed, Ibn Hibban i Hakjm od Ebu Hurcjre, ra., da je Muhammed, s.a.vs.,rekao: ..Nasliednicimuslimana

1 5 ? l t r r l ' r {P r i u , u r (niihola dieca)bit 6e u Diemetu, o njima öe se bdnuti Ibrahim, alejhis*elam." Takoder,Ebu Neim, Dejlemi i Ibn Asakir prenoseod Ebu Hurejre,ra., da je Muhammed,s.a.ws., rekao:"Djeca vjernikab;t 6e u D;ennetu, o niima a€ brinuti Ibrahim i Sara (njegova ;ena) svedo Sudnjega dana,kadate ih predatiojihovim roditeljima." Medutim, ne mo;emo powrdid posebnoniti za jednog öovjeka da de biti medu stanomjcima Dienneta, iako moiemo powrditi sve ovo ;to j€ do sada optenito spomenuto.Takoder nije u redu da Ijudi na decidannaain govore takve sF?ri, kao ito t€ sluöajs liudima naseg wemena koji govor€ d, 6eumtli öovj€k iz nlihove sredinebiti sigurno u D;ennetu, a mo;da j€ to naiveaipok renjak od ljudi. R€kaoje lbn Teimiiia:'Ne mo;e se reci posebnoni za iedno diiete vjernika dä 6e biti u Dlennetu, iako se to (da de uö u Diennet) moie prihvatiti kao opieflito Favilo."

0jeca nmgoboiaca
kore p n,r""o S, Buhir; je u svoiemSahrhuodvoiio poslevlre je r€öenoo dieci mnogobo;aca. Tamo ie spomenuohadis koii ra., da ie rekao: "Neko je pitao A ahovog prenosi Ibn Abbas, "Niih Poslrnika, s.a.vs.,o dieci mnogoboiaca, a on je odgovorio: je Allah stvorio i on najbolie zn" sta te s njima biti." 'Neko je pitao Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao: Muhammeda, s.a.v.s., sljedbenike(diecu) mnogoboraca, a on ie za rekao: l\llah nzibolje zna sta 6€ s niima biti'." daje Muhammed, s.a.v.s., Joi iednomEbuHureire,r.a.,prenosi "Smko se dijeteradau 6üi (u iistoj Alahovoj vjeri),pa r€kao: ea jevrejem, k:danom ili oboiaväoc€m mtre, a zatim rodlteljiuöine kod to je sliino kao kada;ivorinjaradarivotiniu,da li primiedujete nje neku kjnjal'ost." Da se primij€titi da se Buhati dr;i misljenja da te djeca spomenuo dugaöak mnogoboraca u D;ennetu,zatoie kxsnije bjti

d r u e id i o l t 5 B hadisoa diiernkaju stoii da je Muhammed,s.a.vs., rekao:,....a dieca oko njesa(lbrahima, aleihis-seiam) djec^liudi.,'u drugom su ,.... poslavljuspomenuo ovo predaoje: a diecakoia su bila oko je njega,iesu sva djecakoja su rodenau 6tri.,'Neki muslimrni su piall: "Z r i diece mnogobozrca?,, Odgovorio je: .Da, i dieci ovo potvrduiei hadiskoji Imam Ahmed prenosiod Hanse, kderkeMuavije lbn Sarima,a ona od svojetetk€, da rekta:..pitata ie sarn:'O Alahov Poslanite, ko ie biti u D;enneru?' Odgovorjo i€: 'Poslanik ie biti u DZenneru, Sehid6€ biti u Diennetu i dijete ie biti u Dt€nnetu'." "Djeca Dokaz za ovo su, takoder, rijeöiMuhammeda, s.a.lls.: mnogoboraca bit ie dienetske sluge.,' Ovaj hadis prenose Neim i Ebu Jala i za niee ie Nasiruddin Albani rekao da je Ve6ina islamskihuaenjakapoddava misljenje da 6e dj€ca rnnogoboiaca biti u Diennetu, a s ovim miiljenjem nije se slo;io Ebu Fered;ibnDrevzijj,dokje Nevevjrekao:,,Ovo,e j€dßoglasÄo rniiljenje koje su istraziwii izabrali zbog Allahovih rijeöi: '[ Itli nijedan ntod dsno hnili dokposladla nisnopslalil', ( -lsn, l5). Zatirn ie spomeouo dokaze koie je Buhad naveo. ovo miiljenje podtiao je i Kurtubi. Neki drugi uöenjac!rekli suda 6eoni bjti pod rnilosduUzvtienog AIaha, kako se prenosiod Hammadajbn Zeida,Hammadaibn Selema, Ibnul-Mubareka Ishaka.tsto miiljenje za Sa6iaprenosi i Bejhekiu svojojknii,j El-Itikad,premakotoj se ovo odnosisamo na djecunevjernjka. rsto misljenje keo i Sa6ja, podrravajuuöenici ImamaMaüka,tj. da de djecamuslimana u Dlenneru, a djeca bici neviernika biti pod milo5öu Uzvi6enogAJlaha,uz im^jüj za dokaz hadis:'All^h naibolie a'aie san)ima ?nr bi'i. Ovo miiljenje podrr2o je i Ebu Hasan el-Eiari, govoreöida

T

l59lfrn'n PorLriLft je to misljenjeehli sunne.a.lsto miilienje izabraoje i SeihulislamlbnTejmiija. on je rekaoda ie djccamnogoboäaca pod biti i Allahovom miloSöu da 6e biti iskuSani Sudnjemdanu i ovo na miiljenje pripisaoje Ebu Hasanuel Esarijju i lmamu Ahmedu. Ibn Tejmijja je tekao: "lspravno je z r.ilh rc6,:l\llah najbolje zna sta 6e se s niima dogodiri'.Ne mde se niri za jcdno od njih reöi da ie sigurno biti u Diennetu ili u Diehennemu. U nekoliko hadisaspomenutoie da öe ona na Sudnjemdanu biti isku5arn na Atasetu'r, bit de im date neke obavezei neke zabrane,pa ono koie ispuni obaveze i ktoni se zabrana udi de u Däennet, a ono koie ne ispuni obavez€i oe öuva se zabranaudi ie u Diehennem. koie je spomenuo Ebu Hasaoel-Esari, kazeda je Ovo mi5ljenje, Na miiljenieehli-sunneta diema'ata." drugom mjesturekaote: vel "Djece mnogobo;aca, koja nisu bila odgovorna za svoia diela na dunjaluku, bit deodgovorna na Ahiretu, zaro sto seo tome navode koje o mnogobroinihadisi."ovo j€ misljenje dieci mnogobo;aca Buhari i Muslim,kada Kako prenose ie dao Ebu Hasanel-E5ari. je bio upitan Mr:hamm€d, s.a.vs.,o njima odgovorio ie: 'rulah najboliezna Staöe biti s ni;ma." da lbn Hadierje spomenuo ie na Alir€tu biti iskuianitako ito u öeseisptednjih pojavitivana,pe onadiecakoia budupristalada niu udu, ona ie biti hladna i sPasza niih, a ona koia budu odbijala da u nju udu bit 6e karnjena. Ovo prenosi Bezzati od Enesei Ebu Seidai Tabetani od Muazaibn D;€bela, r.a. Pitanie ovog isküeoia powrdeno je r.jerodostojnimpredaniimao ludim osobamr i nije su;ivjele kadaposlanika bilo.Beihekije u svojoj osobamakoie miilienje svih. kniizi l{itabul I'tikad rekaoda je ovo jednoglasno jzjavupotvrdujei kut'anskokazilanjeo dobrom iovieku Orl.1 na s koji se susreo Musxom,aleihis-selam, miestugdie se susre6u u on dva mota. O trjoi koja se nalazila ubjianjudieöaka, ie rekao "Sto - rodilelji se tiöe, su Musau: seonogdjeöaka degovi ierrici, pasmo pobojali
r\'ljestosudenla südoiidrn. M

d r u g di o l l 6 0 i daiü or oe6m uasiljennjeronnje i (H.[e[t, 80).prenosi Muslim navratiti" "AllahovPostanik, od Ibn Abbasa, r.a.: s.a.vs., rekaoje o djeiato je ublo Hldr 'Kada je on (djeiak) sworen,odreden da kojeg ie budenevjemik,i kadabi ostaou iivotu (i ne bi bio ubijen), otj€rao bi njegoverodheljeu gubitaki neviero nie,."covoredi o ovom hadjsu,Ibn Teimiijaje rekao:.Ovaj hadis znaöi da je AIah to odredio u Urnmul-Kirab(Kniig, sudbine) tamo je zäpisano i da djeiak bude nevietnik, kzdabj bio ;jr negiüo bi Istinu.,' a Kurtubi osporava ovo mistienie, uzimaiuii za dofta, öinj€nicu da je ahirermjestonagrade, ne iskusallanja. a Zatim, Et-Hurejmi u vezi ovogarekaoje: "Ovrj hadisnije vjerodostojan suprotan j je osnolnim !-jerovanjima muslimana, zato iro aiiret nije mjesto iskuiavania spo/naia U/v'senog Ajtaha 'mo ie nemrno!na,, I jskufenja." posliietog" nemapotrebeza datinia Sejhu'lislam Ibn Teimijja suprorstaviose ovom mjitieniu, sovoreii da öovjekou du;nost da ispunjava obave,e ne pr€staje njegovom smrdu, i m€du ostalim, kaie: ..prestanakodgovornosti ioviekr poöinjenjegovimulaskomu svojuvieönukudu,Drenn€t ili Diehennem. Dok na Sudnjemdanu, na Arasahr,Iiudi ae biti iskuSavanionako kzko su bili iskuiavani u iivotu Berzaha.Neko ie tada biti upitan: 'Ko je tvoj cospodar? Koja je tvoja viera?Ko "Ia ie tvoi poslanik?' Uzviieni Altab kaie Dao lrda hde aepodroitjivo i ladabudrparraai licenaatle padnu rc hdu nogli..." (fl-fieleq 4Z). da pa KaZeseda j€ Mulammed, s.a.v.s., rekaor: nekolikovierodostoinih hadisa:'AIah €e sepojavitiSroiim robovimakadabudeobra.un, 'Neka slaki kadabude reöeno: narod stitedi ono ito je oboäavao. mnogobo5ci slij€diri 6e svoja la;naboianstvz, dok 6eviernjciostati tamo gdje su bil i tadate se pojavirinijhov jstinskiGospodaru liku koji 6e niima biti nepoznat, neaeim se trj lik svidjeti, i zarim ie se On poiaviti u liku koji 6e niima biti poznati uiinir ae mu sed;du,aledamuna6ka (jcemieta) postat6ekao rogovikeve, ori 6e htjeti da uiine sedtduali neöemo6i to uöiniti'.To su Alabove

PoiirlrLrl 161lCrrrrro "Na |)anladabüde lepodnoiljimladatudl porranida m lle padnü i licen rijeaj: " (El-[rlcm, pr nebudu 42]. nogli.. . ne Dakle, iskuSenja prestaiu sve do öovjekovogdaska u Dzenfl€tili Di€hennem.ono ito je rekaoKurtubi, da i€ spozrlaia bit Alaha tog dana neminovna,jeste isdna,ali to iskusenje de i realjzirano putem nateaienja zabrana, kako je vei spomenutou nek-m tekstovima da ae Uzviieni Allah zapovijedati da se ude u vatru, i onaj koji bude u niu uöaobit 6e spaien,a onai koji to odbijeprop"st öe.

(r tz tlI{lttrÄ KoLrxo r,Jurt ttvttG
UdI IZINNIT U
gruPe,öiji broi Iz naiegummetau D2ennet6e udi moogobroine jedino Änah. PrenosiBuhari od Seidaibn D;ubeita, r.a, da zna je Muhamm€d,s.a.rs.,rekao:"Pokazanisu mi svi natodi, vidio sam jednog poslanikaiza kojeg je bio niegov narod, vidjo srm iza drugogposlanika kojegje bilo nekolikoosoba,jedanposlanik ,e bio zajednos ios desetosoba,jedan ie bio s per osobaPored i sebe jedanje bio poQuno sam.Zatim samvidjo jednuosromou 'o Diibtile, jesu ! ovi ljudi moj ummet?' skupinui pitao sam: horizonte'.Kada samPogledao, odgovodo je 'Nisu, aI pogledaj ogromnu skupinu liudi Tada je D;ibril vidio sam nevjerovatno hiljadaniih ne€e rekao:'Ovoie tvojummet,a zaprvih sedamdeset niti bih niti obraöuo2, kazne'.

d r u s id i o l l 6 2 Ptva skupim kojuje Muhammed, s.a.vs., vidio iesuBenuIsrail, "... sam seponadaoda zato Stoseu nekolikopredanja prenosi: ia su oni moj ummet,ali neko mi je rckao da su to Musa i nj€gov Nema sumnjeu to da 6e Muhammedov, s.a.vs., ummet biti ve6eg broja od B€nu lsraila, zato sto iza njih on vidi joi jednü skupinukojaie puno veia od nje.U hadisu koji pr€nosilbn Mesud kaie s€:"... i kadaie pogledao horizonte, su pokriveniljudskim bili licama",dok u predanjr: ImamaAhmedastoj;:"... vidio sammoj ummet koii je prekrivaopolia i plminc, zadivio me je njihov broi i izsled. Neko m€ je pitao: lui t aadodjan, a M aomede, Odgovorio sam:'Jesam, cospodaru moj'." U nekolikohadjsa spominjeseda svaka hiliadaod sedamdeset hnjadazniöj diugih sedÄmdeset hiljadai joö tri ruke od Altahovih tuku. Prenose linam Ähmed,Tirmizii Ibn Mad;a od Ebu Umame, r.a., da ,€ rekao: 'auo sam da ie Axahov poslanik, s.a.Ils.,rekao: a{ojGospodarje obedao ie jz mog ummetauvestiu Dieoner da s€damdes€t hiljadaliudi bez obraöuna kazne,i na svakuhitjadu i njih biti 6e dodaro ioi sedamdeset hiliada drugjh i joi tri ruke od ruku mog Gospodara". Nema sumnieda tri ruke Uzvisenog Allaha mogu uv€sti u Diennet ogroman broj viernik . Ällahov Poslanik, s.a.vs., nadaoseda 6€ova,unmet sa6in'aqri polovinu stanovnikaD;enneta. PrenoseBuhari i Mustim od Ebu Seid el-Hudrijja,r.a.,da je Mubammed,s.a.vs., kraju hadisa na r€kao:"'... kunemseu o"osa u Öijoj i. R"ci moja duia, nadamse da öetcbitiöewrdnasranovnike Diendera'."Mi smoveliöali Alaha (i,sovariju6i:Anahu ekbe4.on je rekao:'N2d2mse da tere biti tre6inastanoi'nika D;enn€ta'. Mj smo opet veljöäliAlaba. Tada 'Nadam se da tere je rekao: biti polovinastanovnika D;enneta'. Mi smo opet velitrli Allaha.Zatim je rekao:Vi 6de u odnosun,r druge biti k^o cr.a dlakana ko;i bjielogkoni,, ili kao bijeladlakx m kori cr.os konj^'."

P l63llrTrrro oiurLrI U nekoliko drugih hadisa govori se da öe ovai ummet saöinjavati dviie tre6ine stanovnika Di€rlJleta. Prenose Tirmiz, r.a.,da je Muhamm€d,s aws.,rekao: Darimi i Bejhekiod Burejda, "stanovnici D;enneta bit ie poredaniu sto i dvadeset tedova, ietrdesetbit 6e tedovabit ie iz mog ummeta,a osta.lih osamdeset iz drugih ummeta." Prenosi Muslim od Enesa, r.a., da je Muhammed, s.a.{s, niie u tekao:"Jasamptvi posr€dnik D;ennetu,niti iedanPoslanik i onako kako sarnja prihva€eo izmedu svih poslanlka prihvad€n samojedanöovjek." bit 6e jedanposlanikkome je povjerovao Taina tako velike broinosti vjernika naö€g urnmeta )este u sa.vs., a to ie obiava najvetoi mu'dzizi koia je data Poslaniku, dana. koia govoti razumui stcu, i koja de traiati sve do Sudnjeg Buhati i Muslim od Ebu Hurejre,r'a.,da ie Muhammed' Prenose rekao:"Nema niiedanposlanikkome nije datamudiiza u s.a.ss., koju su ljudi vjerovali, dok i€ meni od Allaha data Obiava koiu mi broj danuimati najveai je objavio,i ja se nadamdä au na Sudnjem sliedbenika." ,

NSMI ATI(A T
t l n r l t l s u lo r tt x , D i t l r - n r r Dva staram 0rvalo ul}iennetü
od Prenosigrupa ashaba kojih su Aüja ibn Ebu Talib. Enes ibn Malik,Ebu Diuhäfe, D;abir ibn Abdullahi Ebu Seid'bn D;ubeir' "Flbu Bckr anhum, da ie Nluhamned, s.n.vs, rckäo; radijallahu od u i Omcr ae bid pn'rci starac'.r DZeoneru, prvih pa sr-edo olos ummeli." posljednjih

d r u g idi o l 1 6 4 Nasiruddin Albani tekao je da je ovaj hadis sahih (Sitsijetul ehadis sahiha es 121486).

P l65ltrTrrro orllrLrr 'AIah i or,e zn te?' Odgovorili su: Ni€gov Poslanik naibolj€ znaju'.Rekaoje Naivrednii€ iene u Dienreru su: Hatidia k6i Huvejlidova, Fatima kti Muhammedov", Merjema kai Imraoova i Asiia kai Mezahimova. Faraonovaiefla'." Meri€mai Hatid;" su naivredniie svih öetiri,kako prenosi od Buhariod Aliie ibn Ebu Taliba,ra., da ie Allahov Poslanik, s.a.vs., rekao:"Najbolja od svih njih jesteMe4ema,a najboljaposlijenje jesteHatidia." Merjemaje uopdeprvakinia svih;enau Diennetu i najvrednija Taberani Dtabira, ra., da je Muhammed, od od svih niih. Prenosi "Prvakinjesvjh :ena u D;€nnetu poslijeMerieme rekao: s.e.qs., jesuFatima,Hatidia i Äsij4 Faraonova kii Imraoove, Zena." I PlemenitiKut'an svjedoöida ie Meriema najboljaod svjh je i shorio, i &ada neleli re[ole:'0 ilerjena,tebe Ällahodahno öistom (Alilnnn, {2). Kako ne6e biti tafto, boljou svil ienam srijtlu uöinio" od je Allah rekao za nju: "l Gospodu prinije lijepo lüri daumste njain i kada (Ali njojbrine Zelerijja" Inn4 37). lliepo, seo idr Te tetiri iene siajansu primjet potpunih iena i äenakoje iine dobro. Allah ie pohulio Meriemu,kci Imranow. njeiima: "Merjenu, a kier Inruoru, lojaje neri&ll smju$öüvala, lli snouda]uli rjconla i odonüloji svog r ojniivoti onaje rijeti Gospodan i l{ige lljcgove u pmmde noliM bila"(Efalnn, l2). vrijene u Takoder, bez ikak'e sumnje Hatidia, koja je poüerovala ga s.a.vs., podr:ah ga i oiaiala.branedi svoiirnsrcemi Poslaniku. bogatstvom.Uzvi5€oi AIah obradorao je dok le bila iiva s iednom palatom u Dieonetu u kojoj nede biti nemin niti umora. Ptenosi 'Doiao je Däibril kod Podanika,s.a.vs Buhari od Ebu Hureir€, ra.: , sadadolazi Hatidza, a u ruci drä mu: 'O Allahov Poslaniöe, rekavii posudu sa zaöinima,ili sr ielom i pitem. Kada dodd, prenes!joj selamod nj€nog Gospodarai od mene i obraduj je jednom kuiom u Diennetu, od üsk€, u kotoi nedebiti nemiri niti umora'." "l

lhalndGmladica ü0iennetü
ÄIahov Poslanik,s.a.vs., obavijestionas ie da ie Hasan i Husejn, radiiallrhu anhuma, biti prvaci mladida u Däennetu. Ovo powrctuju mnogobrojni hadisi dosriZu koii stepen mutevatir-hadisa. Nasiruddin Albaoi ie te hadise skupio u zbirci vierodostojnih hadisa koju smo ve6spomenuli. Preoose Tirmizi, Hakim, Taberani i Imam Ahmed od Ebu Seidael-Huderijja,ra., dr ie rekao:.'postanik,s.a.vs., rekao je: Hasani Husejnbir ie ptvacinrtadi6a Djennetu,.,' u Ptenose Tirmizi, Ibn Hibban, Imam Ahmed, Tabenni i drugi ptenosiociod Huzejfe,ra., da je rekao:..Oti5aosam kod Allahovog Poslanika, s.a.\rs.,i s niirn sam ktaniao aksam, on je nastavio klaniaddo iacije, zatimie i2ajao, ia samktenuoza njim, a 'Pojavio a on mi te rekao: mi sejedan metek koji je rra;io dozvolu od svogGospodara me poselami da me obavijesti ie Hasan da i da i Husejobiti prvacimladi6a Diennetu." u Takoder, ptenose Hakim i IbnAsakjr od ^bdunahaibn Omera, ra., da je Axahov Poslanik, s.a.vs., rekao:,,Ovamoia dva sinabit a€ prvaci rnladiia u D;ennetu.,"

Prvakirje uDiennetrl iena
Priakinjeiena u D;ennetu su:Haridia (poslantkore suptuga), Fatlma @oslanikorakierka), Merjema (rsaova, el€ihissetam, maika)i Asija (Faraonova iena). prenose rmam ^hmed, rahavi i Hakim od IbA Abbasa, je rekao:,,ÄIahovposlanik, ra., da s.a.v.s., nacrtaoJena zemlji tetiö ctte, ^ zajj-m rekao:.Da ti znateita ie
.p;*. -.-. r " J , r , . m , .r i e d r , e q : , o v n . < , D , , r n e ü L d r , r i i i m l ' J r i n e s oa o a D ii . n r . , , n rp 1 ^ i m " d h n s r L.og.,ep-., 'I.-,,.

d , ü s id i o l 1 6 6 Takoder, Asila, Faraonovr ;ena, koja nije htiela vlast na ovom sviietu i n,egove blagodati, pa ie negirala Fasona i obo;amnje nieg3,a on se pr€ma n oi loie ophodio svedok niie umro: '11o ue lojivjcr{o - llhl h pull orwdi& hnrlrrq Ldje rrUr:

l 6 ? l a r T r r rP o r L r r L r r o U hadiskim kniigama spominie se da ie Poslani( s.a.v.s., jednom odmano kod miesta Bi'r Eris, a Ebu Musa el-Esati öurao mu je straäu Tada ie Ebu Bekr potraiio dozvolu da ude kod niega. Allahov Poslanik, s.a.vs.,rekro ie "Pusti ga n€ka ude i obtaduiga Diennetom." Zatim ie doiao i Ome4 pa ie rekao i za niega:"Pusti 9 neka ude i obraduj ga Däennetom." Zatim je dosao i Osmaq pa ie i za niep rekao: "Pusti ga neka ude i obradui ga Dienoetom, n kon jedne nesreaekoia ae mu s€ dogoditi (to ie nesre€r zbog koie je kasrtijepao keo iehid)." Prenosi Ibn Asakir od Ibn Mesüda, ra., da je Muhammed, sa.\'.s.,rekao: "Onai koji dotle poslije rneneieste u Däennetu, onai koii dod€ poslije rteg jeste u Diennetq i tredi i öetvrti i€su u D:ennetu." Rit€öima "onaj koji dode posliie mene" misli se na one koji de njeg zamiieniti u vodenju musliman' nakon niegov€ bili smrti. Oni koii su ga zamijenili su Ebu Bekr, Omet, Osmeni Äliia" radiialahu enhum. PrenoseTirmizi i Hakim od Aise, radijallahuanha,da je Allahov "Ti si osloboden vaae." Podanik. s.a.vs..rekao Ebu Bekru:

'Gopodüu ugndi nj, uiledSctc uDiamh hfu isprri d inoü i n &i oo ([l-ftir, I l). njcgra, i iürri ocod urdr acpnnüoS!"

Takoder, i öiste Fatimq"Posleniko\,?, s.a.vs.,kaerka,koja je bila strpljn'a, bogoboiazna,velika viernica, gran öistog srablai udenica uöitelia öovietanstva.

l l E V E TT I f K I I
Irstr tson,t su xolt
oßRA00v,tNI I)rI NrrtT0t{
Muhammed, s.a.vs., na orvoren naöin obavijestio je da 6e deset njegovih ashaba biti stanovnici D;enneta- P.enose Imam Ahmed od Seidaibn Zejda i Tirmizi od Abdurrahmana ibn Avfa, ndijallahu anhum, da le rekao: "Ebu Bekr je u Dännetu, Omer je u D;ennetu, Osmanje u Drenn€tu,Älija je u Di€nnetu, Talha je u D;ennetu, Zubeir je u Di€nn€tu, Abdurrahman Avf j€ u ibn D;ennetu, Sadibn Ebi Vekkas u Diennetu, Seidiba Zejd je u je DZennetui Ubeidibnul-Dierräh ie u Dzenn€tu." Sliino ovom predaniu prenoseiImamAhmed,EbuDaurd,lbn Mad;a i Dijai od Seiad Zejda,r.a., jednommalompromjenom: ibn s "Deseterici obeianDienner je je Poslaojk u D;ennetu, Ebu Bekr j€ u D;ennetu...",u ovom hadisuspominiese i Sadibn Malik, a Sadibn Vekkas Ubejdibnul-D;errahne spominjuse.Oba hadisa i

N F S F TÄ N K I I

ü s 0 N | j | ( o L ors o | lKr0 J(U t l l z I I I t T , 0 s t v I l l l( 0 J I u0 0 r o , s ,ltl^ s t 0 ) l ü N l T l

ih Uütalii ihn i ilamla Ähdul l. i 2.t}iafer Talib
obavijestio Medu onima o koiima nas ie Muhammed,s.a.vs., da ie biti u Diennetu iesr:Diafer i Hamza,radiialahuaohuma. PrenoseTitmizi, Ebu iala, Hakim i drugi od Ebu Hurejre, r.a.,da

d r u s id i o l l 6 8 leti krcz Dienne! kao da je bio meleksadva kdta." TakoderFenose Taberani, Adijj i H"kim od rbn Äbbasa, rbn ra., da je Muhammed, s.a.vs., rekao:,.Ujaosamu Diennet i vidio sam Dlafeta kako leti s melecima, a Hamza j€ bio nastonieo na iednoipost€lii." Muiammed, s.a.v.s., takoder ie r€kao: .'prvak svih Sehida ieste Hamza sin Äbdul Muratiborr" je Muhammed,s.a.vs., rekao:,,Vidio srm Diafeta kako

l69lCrrrrrePtcLttt:r

(P0slanikov ibß müjezin) 7.Eilal ftunei[ah
PrenoseTabetani i Ibn Ädi)j od Ebu Umame, ra., da ie tekao:"USaosam u Diennet i iuo tihi ium Muhammed,s.a.qs., ispredmenei pitao sam:'Sta to?'N€ko ie odgovorio:'Toje Bilal ie koji hodaispredtebe'." Takoder,lmam Ahrned prenosi od lbn Äbbasa,r.a., da je s.a.vs., rekao:"Dok sambio na noaflom Putol.an,u Muhamrned, nebesa, vidio Däenneti Diehennem Israa (kadai€ prdao sedam i r zgov^t o s Uzviserim Allahom), uiao sam u Diennet i öuo 'To 'O Pitao sam: Däbrile, sta je to?' Odgovorioie: iaputanje. ie Bilal, tvoj mujeziri."

3.lbdülhh Setan [i0mcdinskijercj) (tojije ibr
Prenose Imam Ahmed, Taberani i Hakim od Muara ibn D;ebela r.a.,da je rekao: .,Rekaoje Munamm€d, s.a.ts.: Abdullah ibn Selarnje desetiod desetoricekojima je obedanD;enner,.,,

4.Zejd ilais itn
Ptenose Er-Ruvejani i Dijai od Burejda, r.a., da ie Arahov Poslanik, s.a.ss., rekao:.,Uiao sam u Diennet j susteosamjednu .Za rnladu djevicu. Pitao sam kog2 si ti?' OdgovoÄa ie: ,Za ie Zejdaibn Harise'.',

0alda[ 8.tbü
Prenos€ Muslim, Ebu Darud, Tirmizi i lmam Ahmed od Drabira ibn Sumre,r.a., da je Ällahov PoslaniL,sa.vs, rekao: "Koiiko je saolo plodova hutrni pnprernljeno za Ebu Dahdaha u D;enfletu." Ebu Dahdah je onaj koji ie kao sadakuPodariosvoiu basiu ba3iau M€dini. On koja se nala Bejtebai koia je bila najllepsa iu je podario na Atlahovom Putu nakon sto ie duo Alahove riieöi: "lb je rrili?" zajam padarnr g 0nmogostrülo dati, tajloji & ,lllrtu drap volje

5.Zejd Amr ilufejl ih iün
PrenosiIbn Asakit hasen-predanje Aiie, radija ahu anha, od da je rekla: "R€kao je Allahov poslanid s.a.ws.: ,.U!ao sam u Diennet i vidio sam dva stepenaza Zeida ibfl Amra ibn Nufeila.,, Zejd je u vrijeme däahilijjeta (predislamskodoba) pozivao u t€vhid (vjelovanie 'r j€d'og Boga). On je pripadao ö.istoj .rieri Ibralima alejhis,s€lam.

2451 lEl-Belan

ih 9.llerel(allorfsl
anha,da ie Muhammed' Pr€nosiHakim od Aiie, radiiallahu s.a.v.s., rekao:"Nemoite govoriti ruäno o Verekiibn Neufeiu,jet sam u Diennetu vidio iednu ili dvije ba!öe za niega." Vereka je Hatidiin add;a koji ie povierollao ü oqaw na s.a.vs., nFflom samom Poöetkui iudio da 6e Muhammedu, doiivjeti doba kadaie seiavno ob?naniti PoslanstvoMuhammeda, s.a.v.s., bj ga on pomogao. da

0.llads lluman ih
Prenose Titmizi i Hakim od Aiie, rldiialahu anha, da je Muhammed, s.a.vs.,rekao: ..USaosam u D;eon€t r auo kako neko nesto uö (viero tno Kurän). pirao sam: Ko je to?,Odgovorili su mi: "Io ie Haris ibn Numan. Ovako se n€raduje dobroöinstvq ovako se nagtadr:jedobtoönstvo,.,,

d r u r id i o l 1 7 0

l?l lPrroPrrLlrur

Dr[Nr-[T [[ztltTtT NU[ I}Jü[r
Däennet je veoma !.elika srvar i ni€gr öoqek ne zffadui€ svojim di€limi, \.'ei se posriz€ milosdu i dobrotom Uzvilenog Alana. Prenosi Muslim od Ebu Hurejre, r.a-,da ie rekao:,.Ällahov Poslanil s.a.vs, rekao ie: 'Nii€dnog od las nedeu Däennet 'rvesti njegovo djelo'. Ashabi su pitali: 'Zat ni tebq o Allahov poslaniöe?' odgovorio i€: Ni mene, i€dino ako me Allah obuhr.ati Svojom dobrotom i milosdu'." Na prvi pogled, neki tetsrovi kao da konstatiraluda ie Diednet n€rada za diela kao sto su naprimjer, Alrhov€ !iieö: "l iit0 rc rü hh! i[, ho ugndr a olc lto m üaili, skinnc odori öhju" (Es-Sclä., ?); I

I IKA S O P I S T Ä N O V NDZENNATA BL H D Z E N N T S K IA G O D A T I

v

xxx*

'T.j l}änl.tsLumdjdlho dobili om rt ä li!" Gl-gnl14. zr &e

Nema kontradikcije izmedu ovih aiete i spomenutog hadisa, zato Sto ajeti ukazuiu da su dobra djela razlog (sebeb)r:laska u Dlennet, ali nisu cijenaulaskau Diennet. Hadis powrduie da djela odno ne rez'itiraju Diennerom. Na ovom pitaniu skenule su dviie sekte el-dieberije: koii rvrde da spomenuti hadis dokaz'rjeda senagradiverieDiennetom ne oslanjaoa diela,zato Stoöoviekova diela nisu u njegovim ruLama. Druga sekta su kadedje, koji su uzeli aiete kao dokaz da su diela cijena nagndivania Diennerom i da iovi€k fluino zaslüute od svogacospodara da ude u D;ennet svoiimdielima. Jednogl"sno mislienje €hli-sunneta vel-d;emaata jeste da su diela razlos ulasl€ u Drennet, ali nisu wiet. I da se u Duennet uiazi jedino Allahovom dobrotom i milo5au,a ne dielom koie dovieköini. (Opiirnije Tahavijev komentar, 495). str

StanovnicrD;enneta u njege 6e uai poQuno liiepog idedr' u liku njihovog praoca Ad€me, aleihis-selm. Nema Potpuniieg izgiedr i ljegeg sworenja od onog krko ie Uzvi5eoi Allah sworio Adema, AIah ga je stvorio Svoiom Rukom, usavtiio niegovo aleihis-s€lam. stvaranie i uliepiao niegov Ii( tako da, svako ko bude uiao u Dieflrct, bit de niegovog lika. Takoder, Uzvi5eni AIah stvono ga lektola Prcnosi ie visokim kao Palma,visina koia dostiie Sezdeset Muslim od Ebu Hurejre, ra. da je Muhammed' savs' relso: "Allab stvorio Adema u niegovom liku' a niegova ie visina bila ie laktova...i svakoko ude u Diennet bit öe Ademovog lika Sezdes€t Adema'liudi su se Poslije laktova. ee i niegova visiflabiti Sezdeset poöelismarjivati." biti slitna,tako DZenneta Kao lto ie spoliainioststaflovnika PrenosiMuslim niihoveduie, bi.i öiste. de i n,ihovaunutrasniost, od Ebu Hurejte, ra., u hadisuu koiem Poslanik'savs', oPisu)e ulazak stanovnika u Dienn€t, da de Prva skupina izgledaEpoPut "... de igledat punogmjeseca: niihov ie moralbiti kaojedoeosobe, " kao niihov otrc Adem, i bit 6e visoLi iezdesetlaktova

d jsi dioll?2 Razlog njihovog lijepog izgledaiesrero Srooni oedeimati dlake po tijelu, nete imati bradu i oöi 6e im bitj kao oa sr: namazane surmom, kao icinjenica da ie svi u D2em€r utj u uzrasru pune snagei mladosti, srarosti od trideset i tri godine. prenose Imam Ahmed i Tirmizi od Mu^zaibn Diebela, ra., da je Muhammed, s.a.vi, fekao:"StaAovdciDZenneta niega6e u6i bez dtaka,bez u bradq oöi 6e im biti kao da su nam^zane surmom, i svi de biri starosti od trid€s€t i tfi godine." Sranovnici Dienn€ra, takoder, kako prcnose Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.:"... ne ptjuju, n€ t€öeim iz nosa i ne vrje nr:idu." StanovniciDienneta neie imari potrebe za spamniem.prenose Dzabir ibn AbdullaÄ i Abdutlah ibn Evfa, radijaltahu anhuma da je Anahov Posla'ik, s.a.ws,rekao: ,,San brat smrti tako da ie stanovnici D;enneta reie spavad."

l?3lSrsroloorrrLJr

YI
STANOVNIKA BtÄGODATI DZENNITA

xxi3x

Tl 0v lt Y n t J e o l o0 rrI N I T s ($H, l G 0 0l lz N , { 0 0 s v J I T s K I l l s

u (i rlT,r
blagodatisu Ovosvjetsk uiici stvari s,-lkoje vidimo, a däenetske skdveflarajna.Liudi \.€omadestoiele ono ito vide i Äroi€ u fliihovoi btitni, a tesko prihvataiu stvari Loje ih öekaju u buduönostj, öak i kadä ie ta budutnost bliska, a lta reöi za dzenetskeblagodati koie su obeiane nakon smrti? Zbog toga, Uzviseoi AIah usporedu,e ovosvjetskeuäitke i nasladesadäenetskimblagodatimai obja5niava da su däenetskeblagodati bolje i vrednije od ovosvießkih üiraka' i istovremeno kudi omi sviiet i h\ali ahiret, da bi zbog toga liudi ustrajali Lrpotrazi za ahiretom i niegovim blagodaüma'

d r r g id i o l l ? 4 Uzvi3eniAIah u mnogim ajetimaludi dunjatuk i hvali ahitetske blagodati: a one seGospodaa hjc &Lrju dänetrlebriie laor]ojc6enjch loji svoga tdi, r lojine dr vjeöno osteli, talavdr üitiÄllahov dotcLA oroilo im u laia je a one budu bolje loji doüri"(ÄliInna, l9E); "l ailalo m gledaj ljepote svijetr lli loordta[ nzrin lorlama dugo omp loje ncrjernihpruiano, ii rine m &u5nju dr strrino,ta mgndr Goqodara je hoga boüa i{dni' (Ta.ila, l3l); "l,judima seöiri dajelijcp ulao omra Iin iüdc bdg ,itrovi, gonil€ drtNi snbra, dir tonji,stoloi osjwi.To blagodati sr uüruu nr ovon wijelu;amjtjeplc 'llo&t€ je njeslo povntlo ulllahi; Reci: li day.r laitn ;tNjehlje odtog?Oni lojireb ulllahabojaliigrije[a llonili inatfe uGospodarr dieoetsb svofa hjtije, lrozkojr& rijeke ü njina& vjeöno ledi, bonriti,i öiste hnc, i lllaloru naLonost' - aAllaü pozmje dobro (lli mhveSvoje" lmran, 14-15). Kada bismo ispitivali i rai-ili tajnu vrijednosti d;enetskih blagodati iznad ovosvjetskjh üitaka, naiü bismo je u nekoliko u;ici malobrojnis,r.Uzvrsem lni. Ovosvjetski ÄIah kaie: "lJännje oaovom svijetlballo je, a omjsvijel.i? a om loji segrij€he lolji llone"([n-l{isa77). Ä[ahov Poslanik, s.a.vs., opisao naln je jednim primjerom malobrojnost olosvjetskih üir,_ka u poredenju sa dzenetskjm blagodatima, k2ie: "Tako mi ALna, ovosvjetska te dobra u poredeniu s ahiretskim jesu kao kada neko od vas stavi oraj prst (pok.zao ie svoj ka;iprst) u more i ,atim pogledaita mu sevratito.,'Ako stavimo prst u more,prsrneaeiz.jega izmditi öakni kolikojednukepr'ode. U tolikoj r,?mierjje razlika izmeduahneta dunjaluka. i Zato ito su dunjaluöki uZjcjm.lobroiflj, A ab up koji visevole njih od ahiretskih blagodari: '0 ,lirenite zaö10 neliollüevali varn hiloreöeno: ste lada je iernici, u bortuna ,Allahovu laodaste zernlju pulu!' za prikovani? urnje draiiävotnaowm hr srtetu 0dologasvijeta? uiiranje 0v0m Ä na prema svijetu, diyanjüflaonom svijetü, nü€ niita" ([tferbe.3E).

I?51$rs Porr,lLl' I priie smo spomenuri ogromnj broi ahiretskih blagodati i njihovevjeönosti. dtu$, Sto se tiöe njihove vriiednosti, ahiretske blagodati sr't dateko vredniie. Odie6a, hrana, Piöe, ukrasi j PalaöeD;enneta uednije su od dunjaluikih, itavis€, n€moguce ;h je usporediti. od Jedan primljeni udanc kamiike na Alahovom Putu bolii ie i Muslrm ötavog dunjalukai svegasto ie na niemu PrenoseBuhar; s.r.vs., r€kao:"Miesto na od Ebu Hurejre,ra., da je Muhammed, ljudskomtijelu koje ie uderiobiö u Dtennetu ie bolie nego ötai' " :ene s tenama d;enetske dunjaluki sve3toie na njemu UsPoredi ovoga svijetada bi primijetio vriiednost onih iz Däenneta.Prenosi Buhari od Enesa,r.a., dä i€ Muhammed, sallahu aleihi ve selern, rekao: "Kada bi jedna od dienetskih iena Pogledelazemliu, obasirlabi svesto je izmeduneb. i Zen je, njeo miris obuhvatio bi sverto jeizmedu nebaj Zenlie a nien ukrasna glavibolii je od öhavogdunjaluka i svegasto ,e na oiemu." Ako ieli5 znati vjie o vrijednosti dienetskih blagodati nad ovosvjetskirnuäicima,proöitaj dio ovc knjige koii posebno oPßuie dteoetske blagodati. na koiePostoie ovom sliietu. tr00i:U D;ennetunemaneösto6e piie rezultiraiu malom ; velikom nuädom ovosvjetsko ielo i neugodnogmirisa. Ako cotiek na orom svijctu piie vino on imaiumenstruriiu a sv'ie.r, tenen, ovomsviiehr auromarskigubi neöistoöa. D;enneru ne6ebici U i radajudjecu,a menstruacija ie njegovi stanovnici neie imati potrebu 2a vröeniem ovih stvari, vino öebiti onakokakoga ie Änah nu;de,neiepljuvatii dtenetsko "... pili;od glara i kojihudu njegnede boljeti onina iprijatnim opisao: bislrim voda 46-47) Takoda, d;en€tska sc 0dnjsga reiepanel $bili" ([s-Sallat, " u korne su a öe biti öista, mliicko u n'emu ncie miieniatiokus: rijeleodvodeneustajaleirijelcodnlijelonepmmlienjenaolusa.."(lrluhammed' i 15).Zcne u D;cnnetLrne6eimxti menstruaciiu bit ie liiene svih "lJ & ostalihneöistoiakoie su na ovom sviietuposto,ale njima öiste 25). inati..."(El-Belore, iene

d r u s id i o l l 2 6 Srca staflovnika Däenneta bir 6€ üs.a. Njihove ie rjjeöi i diela biti samodobra, u nj€mu neie biti ruznog govora koji uznemjram. Stanovnici Di€nn€ta bir de li5eni svih praznih rijeci i diela: "Zhg rjih ncir bilipraz h hejcda pobgda gijeh" (n-Trr,23);"ll ojinam6 sltlari i na prarft berjedc govor gnid; &ßosino rijdi:'lilir, nir!"' ([!Yalia,25-26). Kada starovnici Däenneta budr: spaieni Dzeheonema, stat 6e fla jednom mostu izmeilu Dierhera i Diehennema" tu de se oösti.i i halrrid iedni drugima sve, zatim 6e u6i u D;ennet öisrih srca,nakon Stode iz niihovih srcaizaöi liubomora, mrinja i sliöno Muhammed, s.a.vs.,o stanovnicimaDiemera rekao je ,....izmedu njih neöe biti prepirki niri mrrnie, niihova ie srca biri kao stce jedne osobe i r,.eliöar Allaha uju*o i nar,-eöer.,, ie Uzviserü AIah "l kaze lli &uo zlobu Eudi {i[mi[ istirnuti,oniic loo briA i. diruiu iz

u 1 7 ? l S r s rl{' ' , L ! r "0ni loji öine dohndjehirnat svijelu lijepu i tako nestane iejoö naovom joi bolji.0 kalode nagndu, onaj a wijelje,sigurno, loji boariiteonih suseAllaha ' divno edenski perivoji koje u6i,lro, koje rijeteledi' ([n-NNhl, lojali hiti: ü de de

30.31).
peli:Kobude;udio za u;icimaovogasvijeralbLrde zabotavljao "Sn[o na ahiret,ukoliko se ne pokaje,zasluritae D;ehennem: iiro hide te ohsili! | sanonaSudnjen dobit r polpl|nnli snrl danu iel€ plale vaie, l0 i odralreudaljenu Dienn€l i weden tajje pdligäo bude itaje ielio;aiivotnaorom je (Äli nijetusano vadjiro naslaünnje" Imnn,lE5).

jcdoi pnmdrugimr . ." (H-[id;r, r.itditi. {7).

Prerlosise od Ibn Abbasai Aliie ibn Ebu Taliba,radijallahu anhuma, su rekli: "Keda stanovnici da Däennetabudu ulazili u D:ern€t, pit devodu sa jednogizvorai A[ah ie utiniti dr se iz njihovih srcaizgubimrrnja, zatimie piri sadrugogizvorai Allah öeobasjati niihova lica."Mo;da seniihor.a izjavaoslania sliedeöi na ". . . i dal ajee & in Gorpodar dapiju pür"(ftJnsro, iüto 2l). {iho öEhrti Ovos"jerskiuäci ptivremeaisu,a dienetskeblagodati "0m je - rjeöroje" 5t0 üris - prolarnoje, llojeuAllaha ([rfa , 96); aom "To &, d0i!h, bligodal üiti,lojarihdanoie l{a.sa ($d prestajrri!" 54); ". . . plodovina s lojii wijeh i r trajmn ([r,Rrd, ina lladorinon', 35). Uzviieni Allah u nekoüko primjera veomr irsno spom,nje prolaznostovosvjerskih u;itaka: "llavedi lo0prinjerdr je üvotm ie ovod syüetu bilje, i poslije tao Loje mhpanja vodon, lttismba kojo spülheo, ipak pslane i rj€trovi rulecl. AÄlhi sre süho, gn noie! ]ogtstvosinovi ukrar i s|l u ämh m ovon nijelq a dobra lojarj€hoostijqhili, odGospodan djelE tvoga bolje nagndena uito se i ono Iorjeh pudati"(X!lbhf,45-46). noie Dakle, takav je j ovai dunjaluakiiivot, u jednom tienutku jzgleda liiep,zatjmveomä brzo posrane pral koij rarnese vjetar

I r\N J e r ,rnr r f ns T i N l ) l I Nl t | ( , { I T , r
Ranije smo govorili o djenetskim plodovimai voiu, n,ihovom hladui blizini.Takoder, smo da ie stanovnicj Diennetä spomenuli uzim,,tione plodovekoje budu porelieli,i da öe u niemuimati jeli "... pliöijin i pi6a kakvegod po;ele i voiem ie sami loje binti i rneson "U (fl'Vakia, lohmhudu ieljdi" 20.21); njemldebiti we5todüieaiele i öime sc ([z-Zuhruf, Allah 6e njimadozrrclitida jedu ip;ju itr oöinasladuju" 7l). "Jedih püte zrradili!" god potele: i ndos , zaom ;to sleu da na rninulin (fl-llaklnh,2{). .rno biu Spomenuli d: ic u D)enneru i Innü: morc a ir ce.f vodapiti, more od vina, more od mlijekai more od meda,i dr tc dtenerske rijeke'zl,ziti iz tjh mora, i da ie u Dtenoetu biti puno i da 6e satih izrrcra, rijekai mora stano\-nici Drennetnpiti. izvora Allah kaie: Uzvi5eni "Ccstiti piti zatideno ra izvonü [oj€göesamo pi6ei ie iz pehara lonforom (fl-lnsan, Allahori hoie rnüle razvodili" 5-6); ltitenicipiti,i loji dekuda bez

d r s i di o ll ? B "lJnjemu ie izörie inbiron pide zaöinjenosa piti; inonu Dännetl, iese Loji Selsebil ([llnsan, nati" l7-18); "... pomijeiano svodorn ü Tesnima saiaora kojeg Allalu ie hiti; iz de blisk pili"(fl-Mutrffi 27-2E). fin,

t79li'ir

I',rL'rr

ÄIah) te ie umotati Svoiom Rukom o,rako käko vi umoravate vasu branu kada kredere put i t(,6e pripremirikao iednu od na dobrodo6lica stanovnicina D;enneta."Jedanod jevreja doiao je i "ErRalman pitao: o Otlosdvi) te blagoslovio, Ebu I(asime,da ti si obavijeiten dob.odoillci stano{nicima o Dzel}neta Sudnjcm na danu?"odsovorio je: "Svakako." Zatim je rekao:..Zenrlja bitj öe kaopfföe hljeba...",j rekeojeonakokiko ie rek,o AltähovPostanik, s.a.\ß., zatimÄ[ahovPos]anik pogleda unasi nasmjja takoJa smo se j reter"Hoae6li da re ob.lijesdm o nogli vidietjnjegove kutniake, niesovimzr.injenimielim2balamj nunl" Prr., su (rshabi):.'Sta je i to?" odsovorb je:"To ie bik (meso bika)jriba, e od prodLrietka od njihovihdiigericäiestae sedandeset hiljada liudi." Prenosi Buharj od r\l,dullaha ibn Selltrnr,ra., di ie ovaj posta\-ljao Muhannnedu, s.a.rs., brojnapnanja poöetku na njegove selidbeu Medinu,a medu niima je bilo isliedeae:"Koie ie pno D:ennet,]jesri?" Odgovorioje;"Produretxk ielokojeaestanovnici ribidh d;igerjcl1." U N{uslimovom Sehihuprenosiseod Selbana je ne(i jevrei da "Cime ie proslavljati upitaoÄllahovogPoslanika, s.a.v.s.: d:enetliie kada udu u DZennet,a Ällahov Postanik, s.a.vs., odgovori mu: "Produiecnnaribinih d2iqerica", zatim ga je upitxo: "Odakle ie se nap,jati", a Allahoy Posl,ln'k,s.a.vs., odgololi Du: "Sx vrela "Istinu si rek"o." z{anogSelsebil". to jevrejreöe: Nr

0ienelsko vino
Jednood piaa koja je Uztiieni ^I2h prjpr€mioza stanovnike Drennetäjestei vino koje ie bid ößro od nedostatakaurjecaja j na iovjekakoje 'e imalo na ovom sviietu. o1-osvjetsko vino oduzjma razLrm, njegr zaboügla\.a sromak, od i tijelom^taksa izaziva i veliki broj bolesri, aed;eoetsko dok vino biti stobodno svihovib snarj od i bir ie finog okDsa öjsto:"Bitie posluieni - iz izvord ia stalm i pidem loji ldi; bLtrim prijalnim i onima budu odnjega glar? koji pili; nede boljetiodnjeg senede i ". pan€l$'bni" ([s-Safiat, 45-47); . . i rijeke rina,pnjarna od oninaloji p!iu. ." . (ftluhammed, I5).D*tq to vlno je bijetq ukusnor ne oduzimarazum öo\leku.UzviSeni Älah na dn:gom mjeso keie: ..Sluäl ih vjeüno ide mladi rnhdifi; iaiama ihricina p€harom piA izirvontel,,&$ odloga sa i i punim itl glava boljetizbog leceparner nece i lojeg izgubiri" l 0l-Valia,Z-t9). PrenosiDahak da je tbn ^bbas, t.a., rekao:..Vjno ima öerjri osobjne:opiie, izaziva powaaanjc vrienje mare i slavobotju, nüde. Allah spomjnje d;enetskovino i ka,ujeda je ono liieno s.i,ih ovih Na drugom mjesru,Uzviieni AIah kde: ,,Dd in sepa& pide de zrpeiadeno öijiie peöar piti; noiusbiri,,(fl-Mulalfifin, 25-26). Dakle, to vino je zapeöadeno, zad,orenoi kada sc pjje ;iri

t, {

0ienetska i liae izazivajü hrrna nB nedistode
Ilo;csc pomislitida nllkoniei,lipiaauDicnnctu biti izrzlaoe 6e isrcpotr€bekoje sepoii\'ljuju nakodjch i pi6ena ovom sviictu,ali niie tako zxto 5to ie Diennet prebn'aliitekoje je liieno neöisto6a i niegovisu stanoenici, takoder liseoisvih ovosvietskrh mahana. Preoose suhäri i }tuslin od Ebu Hurejrc,ca.,da je Muhxmmed, rckao:"Prva skupinaliudi koji 6e uti u Dzennetizgledat s.a.vs., fe kaopun mjesec, nedebaIti, ne6e imati 6zioloikepotrebci oeöe

l)ienetska hrana
Prvo ieloLoijmeeUzvjieni Ajlahpoiastiristano!1like Dzenneta bjt ae prodüetak ribliih drigerica.prenoseBuhari i Muslim ocl Ebu Sejdael,Hudrijja, ra., da je Muhammed, s.a.ss., rek"o: .,Na Sudnjemdanu zemliaae kaopar.ehlieba, bjti El-Drebbar(Uzvileni

d r r g i di o l 1 8 0 pliuvari." ovo ne vaii samoza prvu skupjnutjudi koja6e u6i u Dienneq ve6obuhvata onc koji ie u niemubjti. prenosiMuslim od Ebu sve Hurejre, ra., da je N{r:bammed, s.a.vs., rekao:..ptva skupinaiz mog ummetakoja ae uii u Diennet jzgledat kao pun mjesec, ie oni posüje njih izgledatde blistave kao zvijezde nebui svid€biri na na razliöirim polo;ajima,neaeimari fiziolodk€ potrebe, ne6ejm iz noseva te6ii neöeu nj€muptjuvatj." Razlika izmedu sranovnika D:enneta bir öe u jaötninjihovog svjetla,ali svi 6e biti oöiödeni neijstoia, kako se spominjeu od hadisu. Sta ie se onda dogoditi s ostacima hraneI piöa?Isto pjtanje postaviti Muhammedu, su s.a.qs., njegoviashabi, on im ie rekao: a ''... ostatci hranei piiapretvorir6e seu kaptje miskako,e6eizlazjti 12njihovih rijeia,a jedandio prervoritae se u stezenu, koje 6e od dol^zitiprjiatan miris."Prenosi Muslim od Drabira ibn Äbdultaha, r.a., dajerekao:"Öuo samAxahovogposla^ik4s.a.vs., je tekao: da "Stanovnici D;enneta6e iesti,piri, neic pljuvaa,ne6evriid matu i veliku nuidu i nedeim jz noseva ..Sta€e teti.,' pitali su (ashabi): bjti s jelom koje pojedu?',Odgovorio kao ie:..posratce slezena

I8l lS!'r{ I'!fl rlLrr ae to biti vjetno uiivanjeüji ae redosiijed rakav, sto stoji u biri kao '0nide Allahovlmrijeöimakojima se obrada Ademu,alejhis,sclam: (Ez.Zuhruf,il). bilislühniizposüdaiöala0ddata Mudrosr o!ogaje u rome ito Uz:viieniÄllah, iz Svoje mudrosti,opisujeljudima D;ennet stlarima koje oni vet poznajui kojima su vei biü opskrbljenina ovom svijetu, je dodaoi druse swarikojc s2moon poznaie." ali

P0süde 6c izkojegstanovnici jfstii piti l|ienneta
Stanovnici Drennetaöejestii piti iz zlatnogisrebrenogposuda. "0ni ([z.Zuhruf, ie biti duieniü posuda odzlata" Uzviseni Altah kare: i öaia "Sl0il posuda prozirnih; i öaia prozirnih, srebra, ie ?l)j ie ih ü srebnnih od öiju (fl-lnsan, pnnaieljarna njihovirn odrediti" 15.16). ovo znaajda ae wliüiau iistoia stakla sja,srebra. i se u njimasastaviti Buhari i Muslim od Ebu Musaael-Eiatija,r.a.,da je Prenose Muhaomed,s.a.ys., rekao:"Za svakog vjernikau D;ennetudebiti jedaniator od suhogbiserja... idvije bäiöeu kojimate biti posude i sveostelood srebla,i dvije baiöeu kojjma öe biti posudei sve "Sluiit öe ih iz Posuile koi€gdeooipiti, bit öeiaae,ibrici i pehari: punin iz le[ü&d' sa i rjdm nladinladi6i; öaiamaibricinai peharorn pidä izvora (fl-Yalh,lTlE).

Zü0g festan0vnici jestipiti? öega Diennetai
Ako 6e stanovniciD;enneta biri u .jemu zauvij€k i ne6e osieaati boi, neie oboiijevari, n€6eosjeartiglad i ted, bit de öistj od svib prljavirina,zbog tega ae onda jestj,ukraiavaci i jmati se Na ovo pitanje odgovorioje Kutubj u svojojknjizi Et Tezkireh (475 str), goloreai: .,Bjagodatisranovnika D;ennera i njihovo korjstenje dj€ zbog odsrranjiv?nia botovakoji jh obuzimaju,oni nedeiesrizato ito 6e biri gladni,njtj 6e piri zato Sroöe biti iednj, dri ie seutjepiavati zato Srode biti ruZni,ve66e rakobiti zaroSto

t r, 0u e ü , l x t t , t sltl n t s t
ZINN-llT,\ sT,{N0V\l(,{
StanovniciDienoeta bit 6e odjeveniu veomaiijePu odjetu, ukraöavat sc razliiitim ukrasimaod zlatr, srebra i biserja. ac

d r n s id i o l t B 2 Njlhova ie odjeta biti svilena, ulrasi a€ biri nnrukvice a od zlata, srebra bjserja. i Uzvi.eniArah ka;el "-.. i lhnnaorn isriloni[ zaono sutrdelinagraditi,, nsan, ilo ([fl lZ); "U njima se ie naruhicarna i ükerom aodjedaimsvilena odrlata lititi, ie biti,, (fl'lladidi, 23); "[denske perimje lojedeüi, u kojinadesezlatnin u mruhican4 bisemar . uknienin, kitirj, laljine in, u njima, srile a jj); ie od biri"(hrir, '... olifeni naruhicana srehra, dein Gospodar dapijuöisto od i dat njihov pidc" (tl-lffan,2l). Odieaasranovnika Drcnnetabit 6e raznobojna, oie ie biri j od zeiena odieia od rankei debete sr.ije: "U ajima senaruMcarna zlalaftititi i u zelena de od odijela dibe ladife od i obhüti, na divanima u njinranaslonjeni Dhre li nagrade de biti. i lrasnali (81,K€hl boraviital" 3t); ''... naliderj naruhicarna odsrebn, dal6ein Gospodar dapijuöislo i njihov (fl-lnsan,2l). pide" Njihovad;cnetska odje6a öeboljaod bilo k,je drugeodjeie bir na ovom si,riet'i.I,renosiBuhad od Et_Beraa Äziba, ibn r.a.,da "Doiao poslanik, s.a.\rs., s\_ilenom )e rekao: ie sa odje6om,a niegovisu drusovi bjtj odulevljeninienomtiepotomI mehkoiom. Posianj!,s.a.vs., rekao:..Maramjce je Sada Muazau Diennetu ibn bolje su od ovosa.', ,\llahov Poslanik, s.a.!:s., olravijesrio nas je da 6e stanovnici Dlcnneta imati neiljeve ztataj srebra cta6e semjrisatij od i pored toga Sto ie izlazitimisk iz njihoeih rijela.prenosiBuhari od Ebu Hurete, r.ä.,dr je N{ubammed, s.a.\:s., je opjsimoone koji öe dok u6i u D:ennet, rekao:.,Njihoro 6e posudeblti od ztatai srebra, .jihovi ie ieiljeli biti od zlara,a kemjneie to;jtj alojom Gropska bilik,)." RekaoF Ebut Jemanr,.To jc Dryo Mirisa edut Tlb), a njihov te znoj bjtj misk.,, Od blagodati koje ie posiedovad ie i rurbankoji 6e nosiri bn na glavi (Er,Tid;an).ptenoseTirmjzi i tbn Mad.a od N{ikdada ibn MadijaKerjba,r.a., ie Muhmnrcd, s.a.vs., je dä dok spominiao

I l 8 3 l S r s r or L r l L r r posebnosti koje 6€ imati sehidi,rekao:"... i na niegovojglnvi ae biti star4jen turban poitovanja,jedan.jesov biservrednjii je od öitavog dunjäluka svesa je ne niemu." i sto Odjeta stanolnika D;ennern nete staritj i bir 6e vjeana. PrenosiMushr od Hbu Hurejre,r.a.,da je Muhammed,s.a.ns., fekao:"Onaj koji ude u D;enner posratte bogat i nikadaneic osiromasiti, njegolaodje6^neacstaririi bir 6evjeino mhd."

P o s , t l L jrl, r rl rr x , lri r r r n r , t s u
D;enetske prlatei odraraliita u njihovimvrtovimi opremljena surazliöitim vrstama posrelja, naslonjana Postelje b;ti vcoma itd. 6e udobnei bit 6e ih ogromanbroi, izgledatae zaöuduiDde, njjhova ie unutraanjost od kxdife,a tck it2 moi€mo redi o njihovoj biti jastuka nasloni prostrtih tepiha spoliainjostj? 6eporedanih Bit za savrienog izgleda kojj oöaravnju dusu: "U njerno i dinni sküpocjeni; *u i peh|ripßtavljeni; ijrslnci pondani;Ciliii i niireni"(H-Gaiija, 6); l3J "llulonjed posteljana poslave perivoja l aa tlje 6e odladifehiti,aplodovioba nadohvat i€ slajali"([r-Rahnan, rula 5{); "Bit pordaniq aieniäl C€no hürije dedislonjeni diEDina na in diemtske"

([trlur, 20); "Bil& ihmn0g0mroda 0d drwnii;amalo lasnijihna dirznirna imanin; od jedni prerne drugina njima naslonjeni.." (fl.Vakia, m te biti. l3-16). jednaie vnta blagodati na u Niihovonaslanianie ovajnaöin kiko kojoj6estanovnici D;enneta uäivati kada buduokupljal, se kaieUzviieniAllah:

d , ü gd i o l l S 4 i iti ienozlobu grudi ü nji[ovilistisnoti, & Lao nadiradmajedni oni [raia (Xl prena drogina s.lediti" llidäa 47); "0ii 6ebili mllotrjeri raglavlja na pnlaivena zelena, dlimina iaminini ([r-[a[naq7g; pnllrrnirn" "... (fl-Keht,3l). na dir ma ünjina 6e mslonietribili" "l

IS5lSrrr{ Pncrrrl,, Dienneta, bit öe dienetskastvotenja, ne diecaovog a stadovnjke Kada di€caovog svijetaudu u Diennet, upotpuoh öe im svijeta. se stvaranjekao i svim ostalim stanovnicima Dienneta i izgledat 6e kao njihov otac Ädem."

s (l N T t G T , { r o v Il|z I N l i T , r
SrtlcI sT,tNovi\it(,{]{ IIZ üT,{ II
StanovnikeDienneta slutir aedi€ca koja öe Atlah stvoriti samo da bi rjih sluäli, a ona d€ biti veorna lijepa, kako kale UzviSeni AIlah: "Sluiit 6 ih rje&onladinhdiii; m &Iarna ibricinai pehaon puainpi6 ir i PrenosiMuslim od Enesaibo Malika,ra., da ie Mubammed, s.a.v.s., rekao: "U D;ennetu ie biti jedan trg u koiem ie se sastaiati (stanovniciD;enneta) svakogpetka, tamo ie Puhati sjevernivierar Loji 6e u njihora lica i odjeöu puhati (ak miri$, i oni de postati puno ljep5i.Zatim öe sevntiti svojim potodicama, a niihove öe im iene reii: 'Tako mi Allaha, vratio si se puno ljepii nego ito si bio kada si iza3aoodavde'. Oni 6e odgovoriti: Tako mi Alaha i vi ste pu$o ljepsenego sto ste bile kada smo izasli odavde'." "Glavni cili ovog U lcomentatu ovog hadisa Nevevi je rckao: trga ieste okuplianje stanovnika D;€nn€ta oa njemq onako kako su se ljudi okupljali na trgovima na ovom sviietu. Dok njihovo vtemenski petiod izmedu dva okupljanje svakogaPetka oznaöava petka, tj. jedou sedmicu, a ne znaöi da ie tamo uistinu postoiati sedmicakao posljedicanepostoi^niasunca, no6i, dana itd... Potencitanje sjevernog vjetra ieste zbog tog' :to ie to kod AtaPe vjetar koii prcthodi kiöi, on je puhao sa straoeSama(Sirije)i sa sobom ie nosio ki3ne oblake, i taj öe vietar na niihova lica puhati misk i ostaleblagodati koie se nal^zena zemltj Dzenneta."

irvon tdoief (El-Yaliä,8); l 'Slüät ihrj€400 posluga, -da vidiI, i€ nlad. ponislio robiser ih pmsuti" hidr l9). 0llnrar,
Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, rekro je: "Stanovnike Dienneta sluiit 6€ mlacla poslup koja 6e biti vjeöna, tj. oai se nete miieojatii neie uopre stariti,dok Njegoverijeöi:',... da ih vidii, pomislio bi da su biset prosuti", znaöe,kada ih vidis kako izvdamiu naredenja pretpostavlienih, niihov veliki broj, njihovä wijeda lica, ljepotu njihove ko;e, odiede i ukrasa,nalitit de ti na prosuti biser,a boljeg opisaod ovoga nema,niti ima boljeg pdzora od tazasutih biserana üstom i lijepom mjestu..." Neki uöenjacimisle da 6€ ta mlada poslugabiri djecavjernika i nevjemika koia su umda prije nego postignu zrelosr. Ibn Tejmija odbacuj€ ovo miSlienie,govoreii: "Mada posluga koja te sluziri

d , r g i di o l 1 8 6

P l8?lSrsrr oiirlrUr

Utirrptj,rrJ,{ tiulET Jn
I t{.lH0l| [,t zt;0y0l fl StanolnicjD;emetä posje6nat6e jedni druge,okupljat ie se na sjedeljke pdsjeiar6e se dogadaja ovogasvijera i sa i biagodari koje,m ie Ahahpod,noui,t(k.nr D;enne,. u oplsuiuir oku;tjinie stanovnjka Diennera, Uzriieni Allah ka:e: ,,1 deno lli ztobl grldi iz njilorih istisnuti, f0 kaobra6ä diyarina oni jodnipr€na na (fldrugina sjediti,, llidir,47). Ällah nam je oplsaoi jednu vrstu razgovora kojr ae se ramo obar'tad:"l obnt.rr sejedni ,prlje & drugima ijednidruge pitari: de siro neilusvojina - gororit .h nam Altah strdiovali', je ie; nilost daromo od i patrje ognjrnas u säöuno; snolrluseprijefilanjali, je, doisla, Ei 0n dobnöinihü i nilostiv"' ([t.Tur,25.2E). Medu temamanjjhovjh razsovora 6e j bit prisiecdnre o loiim sn arima kojcsu mogte bacrn eer";r,., _."ru r (oic su po?r!,rje nevierswo:..lo &jedan drugim u r rargovanli: ij€daü .Zar odrjih de reä:'lmao drugjedaogr ft gomrio: i rirjerujei iemo, san koji da Itadä p0ünircmo izemlja ilostipostaneno, nö||tr dobta, _.l|odet€ polagäü?' lida pogl€date?',lod pogledati, usred de itoga Diehmoerna ugledati; ni., . ndi l{lhha ae- zanalorne nisiupropastiol bilo danije milostiGmpodaraija hi[ sesada noga, je l' de,viSe tttuöio'; ni, 1l nruno unirati?,, jednorn urnrti viie rdeno titi sno nuöenllo 6e, ?nista, uspj€l velikibiti! Zaoillo refb nelasetrude h[dbenici!,, (ts.Safhl 50-61).

irLlnsr,noyr,trxl r,r I)ltrrl
Kada stanovnici Dieonera porele neöto, zelie ae im bjti ostvarenena öudesanoaöin i ftae naliüti stvarima koie se dosidrjunAovomsviietu. AUaFov Poslan,k.5.a.rs.. spomenuo )e neke primrere )eliar nrtineni koier oneo.naruju. tih Jedan stanovnik Dienneta z tta'iio je dozvolu od svog Gospodara posijeneito, pa mu je on dozvolio.Kada öovjek da baci sjemeni zemlju, istovremeno taj plod pustiti korjjenje, te porastae stabloi probeharat Prenosi ie. Buhari od Ebu Hurejre, r.a., je Muhamm€d, da s.a.\I's.,sovor'o, dokje porednjesabio i€dan "Jedanstanovnik seljak: D;enne.ezatr.2it6e od svogcospodara da posije nelto, a On ie ga pitzi: 'Zar t qem nmal ne ltopa{/ii?' Odgovorit 6e: 'Svakako,ali ja volim sjiati'. Bacit 6e sjerne,a niegov pogled nea€modi uhvatiti cvietanie,rist i iete svegatoga. To 6e sjeme porastii biti veliaine brda.Uzvileni Allah de mr.eal',|tari o lnteAde,na4<atailo hbc,e na* riita <annn'.U tom trenutku seljak je rekao:"Takomi Allaha, taj neöebici od drugih osim od Krrejsiia jli Ensarija,zato ito oni vole sijrnje, a mi ga ne volimo'. Alla,hov s€ Poslanik, s.a.vs., nasmijao." Drugi ioviek po;elj€t ie da ima djecu,a Allah de rnu tu ielju ispunitiza rrenutak. Prenose Tirmizi, Imam Ahmed i Ibn Hibban od Ebu Seida, ra., da je Muhammed,sal.latlahu alejhi ve selem,tekao: "Kada vjernik u D;ennetu budeporeliodi ima dijete,tenade mu postati tiudna, rodjt ie i diiete6e za trenutakporastido uzrasta kal('og ga je oß poäeiio"

d r n s di o lI B B i

l89lirsro PorurL,r Ptenosi Bejheki d: ie Huzejfa, ra., rekao svoioj i€ni: "Ako ,elis biti moja iena u Dlennetu, nemoi se udavati posLiiemoie smrti, zato iro ie äena pripasti svom posliedniem müu sa ovog Iz istih razlogx Uzvi$eni Allah zabranio ie Muhammedovim, s.a.vs., ienamada se udatunakoo njegovesmrti, zato sto 6e one biti ntegoveiene na ahiretu.

F+IjIA-IAm
Zll I sr,rrnrrn.r llillr-lr,l Zena vjernika svijetu jevjernica nä 0v0m ako [it 6e njegova i ü|)iennetu iena
Zeoavjernjkanaovom svijetubirdeniesova tenai na budu6em svijetu, ukoliko budevjerdca u;ivotu na ovom svijetu:"... edensli rrloviu koje üdiori i roditelji a€ njüon i porod nji[ov- oniloji su {ihori i ieae

tl-lüruI - Dienetsle Air iudje
Allah öe u Diennetu viernik€ oZeniti drugim lijepim tenama, kakoie to spomenuro ,r poredonih koiesu imrli nr ovom sviieru, "[to, sljedea€majeru: til0 ic biti i Itü&no ih huijrna, hPiil oüj!, tcdti" ([d-Dl[u,51). nitet koia ie u ovom ajetuupotrijebljena hurijena za arapskomjeziku ieste el-huru sto ie mnoZifla rij€öi havra, a znaöi: ;ena ii,a j€ bidina oöju ,mzito biiela,dok su joj zeniceizr*ito tenu öje su oöi crne. Riieö ain mnotfla ie riteü ajna, Sto oznaöava Uzviieni AIaI o'pisaoje da su te;ene veoma lijepe, tj. dievojte loji koje öe biti istih godina: a onima rr rellh]a hjali ielje& seoctrarili: godim mlade, iaih. . ." Gr-Iebe, 3l-33). ba;e i rinogndi; djevojh i D;enetske su hurije Allahova stvor€nia koia su u ojemu (Dtennetu) stvorena.AIah 6€ uüniti da one budu pune ljubavi i "Slr.Enjed ioyin ili&no [urije shoriti;i djeicam ih uöniti;nilin djevice: nuinimanjitorin,igodimistil" (fl-hlia,35-37).To ito su djevice, znaä, "lJ se njinra bitione preda gledaju, ie toje da ih prijc togä niko niie oienio: ([r.la[maq 56). one [oje,prijenji[, d iorjel ni düm aüe dodirnuo" "U i äena kaie ÄIah namu Kur'anugovorio ljepotidäenetskih njima üili i hudje 6€ 0!üuhüpnih;sliöne biseru ikoljlanaslsiil[oo" (fl-Vaha, u u 22-23).To rnaöi.da one naliöe biserima ko;i su skriveni dubinama niti mora, kole svjetlosr ncka ruka nije njkadadodirnula,tako da ,u \^ar.i e s\uiJ.A'riear a,\roiu \r Jrugon,mlesru opiunc .u "U predö gledajü, koje, se one kao draguljiI dijamanb: rjima bition€ ie loje

([r-nad, bili iestiti..." 23).

Ori ie zajedno sa svojim Zenamauiivati u dienctskim blagodatima, stetni i radosni: "0ni i ieneaji[ovebir ie u lladovinina uknöenim (.la-Sia, "... udite Diemet, i äft iaie, diurinanaslonjeni" 56); u ri

([z-?utruf, ndosni!" 70).

p0sljednjem Zenalri[asti$0m 6e müi!
PrenosiEbu Älij el,Harrani u svoioi knii,j Tarihu r,tukkat, (listorija ropstva) N{ejmuna N{ehrara ie rekao:,'N{uavija od ibn da ibn Ebu Sulan htio je ozenltl Ummu Derda (majka D€rdai, .öuh sam radijallahu u), a ooa je ga odbila, gor-ore6i: a E6u .Rekao poslanik, Derdaa@erdaovogoca) kakogovorl: je s.a.ws.: 'Zena ide sa s\.oji'nposijedn'immurem', ili je rek^o:.Zen 1ez svosposljednjeg mu;a'." Takoder, prenosi lbnAsakjrod ltdme, ra., da je rekeo:..Esma bint Ebu Bekr @bu Bekrovn, tadijalhhuaohu,ki, bila je udat z1 Zubcrrribo Anama. r on ie bjo grub nremanroi.ionr je zatootish i poiatila se svom ocu, koji ioj je rekao:,Kaerkomoja, moljm te snpi se,zaroSto,kadarenajma dobrogmu;a koii umrc, a ona se iza njegane uda zx drusos, AUahde ojjh dvoje sastxviri u Dienneru'."

d r n s idi o l 1 9 0 prije nji[ ni iovjek diinnnijedodirruo...; lojl llagodat ni h, fospodah swgä porilel€?! biti€ kao ... (fr-Rahrnar, rübin hiser..." i 56-58). Allah samsvjedoöi ljeporidtenetskjhhurija,a On jedovotian o kao svjedokza njihovu ljeporu.Iz toga se podrazumijeva su da "U onepostigle savrdeosrvo ljepors dinade ü€p0tiu hiti nanvi dimih.. ; . pr, kojublagodat Gospodara porii€te?. . . i urijaü latorimal{riven . . . " svoga ! s ib ([r-Xahnran, 70-72). Zene u Däennetune6ebiti kao Sto su bile na ovom svijeru. Tamo n€öeimari menstruaciju, nifas,ne6eptju!?ti i ne6eimari -lJDjina fizioloikepotlebe,kakosespominjeu Alahovim rijeöima: deüsl€ä0einati,i u rjiba 6€rjeeo bonviti"Gl-&hru,25). Alahov Poslani( s.a.ys., govorio nam ie o ljepoti dienetskh iena- PrenoseBuhari i Mustim od Ebu Hureire, r.a., d, je Muhammed,s.a.vs., rekao:"Pr!? skupinakoia 6e uii u D;en et izgledat te kao pun mjesec,neöe pljuvati, ne6e im iz roseva tedj i n€6e vrsiti nüdu. Njihovo öe posude biti od srebra, njihovi ae öeiljevi biri od zlata i srebra,njihove 6e kadionicebiri aloia (tropska biljka), njihov ie znoj biti misk i svako od njjh imati po ie dviieien€, öiiaa€seunutrasnjost kostijukroz njihovomesovidjeti usljednjihoveljepote." Pogledaj njihow ltepotukoju opisujeAtlahovpostanik, s.a.qs.r "Kada bi jedna od dzenerskih iena pogledala stanoEike zernlje, obasiala sviedoiöui ispunilamidsom svesto se nalaziizmedu bi oje i zemlje.Mahramana njenoj slavi botja j€ od ötavog dunjaluLa i svega sena njemunal^zt' Crenosi Buhari). ito Odredenje 6esvakiöovj€ku Drennetuimati po dvije ,ene, da najvjerovatnije odnosi minim,lni broj;ena.Medurim,prenose se na Tjhizi i Ibn Madzaod El-Mikdamaibn_Madiia Kerba,r.a.,da je Muhammed,s.a.vs., rekao:"Sehid kod Änahaima sedamodlika: prvom proüvenom kdpliicom krvi oprrjtriu mu te svr griiesr. odrnähugledasvojemjestou D;ennetu, zdtiien je od kaburske kaznc, osigutan je velikog (kijarnetskog sftiha, na nj€gol,u ghw

1 9 1 I S r s lP o ! LIlrrr o stavljase turban poöastiöiji jedan lriser vnjedi vj5e od f'tavog i dunj,luka i svegaSto je na njemu, o;enjt 6e sedamdeset dviie " njcmu bliskihosoba ae huri,ei posredovat za sedamdeset

hrrija Pjeranje dienetslih
obaviiestio ie da de hurijeu Dtennetu nas Muhammed, s.a.vs., p,evati lijepim i privlaönim glasom. PrenosiTaberani od lbn rekao:"Zene stanovnika Om€r,, ra., da je Muhammed,s.a.ws., Dt€nnera svojim murevima Piemt 6e veoma liiePim glasovima one 6epjevati:'Mismodobrei lijepe,;ene kojenlko prijenijeöuo. plemenitihljudi, gledamozadovoljnogpogleda'.One, takoder, 'Mi i pjevaju: smovjeöne ne umiremo,mi smo sisurnei ne bojimo se se,mi iemo ovdjebid i n€öemo odavdeudaliiti"' rekao:"Dienetske r.a.,da i€ Muhammed, s.a.vs., Prenosi Enes, te hurije, pjelajuei soloriti: 'lt{i smo lij€Pe hurije, skrivene smo 2a plemenite muSkarce'."

(ljub0mora)a s'y0jim mdevima svüeta sa 0v0ga l tüa Srdiba
obaviiestio nas ie da ie se Nas voljetrikMuhammed,s.a.vs., dienetske huriie srditi za svoje müer€ sa ovoga svijeta, kada oekom od njih njihorc ;€ne na ovom sviietu uöine nesto n^zao Imam Abmed i Tirmizi od Muaza,ra, da ili na ltetu. Prenose je Muhammed, rekao:"Niiedfi iena na ovom sliieru ne s.a.vs.. hutija ne udinineito oaiao svomemuru, a da njegovadäenetska kaie: Nemoj mu Stetuöiniti Allah te ubio, zato Sto 6e on tebe napustiti, ubrzo 6e se odvojiti od tebe i do6i 6e kod nas"' rekao:"'Vjerniku PrenosiEnes,ra., da je Muhammed,s.a.{s., odnose'. 6e u Diennetu biti dato toliko i toliko snageza seksualne 'O Alahov Poslaniöe, je moguie da se uäni zar Neko je pitao: 'Bit 6e mu data snagastotinu liudi"' t2kvaswar?'Odgovorio ie: erenosi Tirmizi).

ljudi imati st0tinü Vjernik l)iennetü snaB de u

d , u e i' l i o l l 9 2

llll$rrl.

Iorrrrur

Snloylrrr Illelrrn lsurJ,ivrrT iI sT^i{0yxt[[ l]ZlnlsxlJr
KadaUzviSeni Ällatruvede stano!.nike Däenneta Dieon€r,oni u 6epozr"nisvoien€priiaretje nevietaike te bjri u Djehennemu, koji ismiiaqju6iih: "l lhoo'ri.i Dämela llanomihntrc & dcinti:.ili sno orili d.I islitrito ;toüni Gospdar ohoo,drli stc viuili dri ilIirito0!0 0tr0 mi i öoevrojcGotpdar prijeio?'-.Jono!'n! odprorit I ondr &. &jalar gludl ndr njim da ijdni i drugi rihui: .llela hiomproll.trho öujr, 9 orb&md onina suse loji pnnerebiqrijdili" G|-Fnf,{4). Nevjernicj na ovom sviietu u neprijatetjstvu s vjeroicima su j ismtjavajuih. Tog Dana, vjemici öe pobijediti i utivajuai u neizmjeroim blagodatima, pogledat nevjetnike hmijavatiih: öe i "Mri ie, zaist,r ruladinabonvi[;radiram gldati;m licinr njitovin !r.h. äroh dat& ir sr p & ic rrlrä&no piti;üji & Flprml 6ri ndost - i ml. se,' l0 raü€C'r loii [.(r d. s! traffi! polidam s Fäl nröurliti o vodon Tesnioa bili;sairmn izlojeg ü ft ifu,lllahu piti.Gninici ,nüü blisti se o nr loji rjeruju; prd qii[ prolizc hdr mnigdn;a laü se ]üi drogim porodicam vn6aju, üijajüivra&ju lada vide, govore; *ojinr Iale se; i[ ondr fi . su,doisla, zalnhli!' a od rilu p06lari notre njit. D&ar& o loji $u da !a - nerjeraicinapodsnüarati; vjerorali se 5adiyüa gledali. & mjernici & Zir biti drulöije lairjenioego orone suFstupalil" pnna lalo (fl-lrhhlfifin, 22.36). Da,takomi AXaha, neviernici naii ono iro suraditi. ie Dok vjernikbudeu;ivaou d;enetskim blagodatima, i€ sjetir \e nekop pr;,arer'" ie ujrefv\,one!icravini, o\om svrjeru koi, nr i pozivao iskrivljene u pra\ce,koji bi ga slasrali nevjernike u i All,noveneprijatelje. 6e svoiojbn6i u Drennetu on soloriri o
to'n svon pfljateliu i pozvit ac;h da pogledajl, mjesto na kojem se

.ni6 jcrtr r dnlir ratmr.li ii{u d njil& n6: 'lrro ar &rgrjCr,6 h{ii prüi.;'Lr i driIrri* & &or,ldr puinro i adjr i hai Fcbrro, düb, r.tu p.h$d'; t d.bli dr pddrlc?';I ori& frgl*ti, i !og. ürC Didaam ryhlrti. Xllrtrui',-rod -'aorh acdri qoprtio;dr{c ülo & dlortif'orpdrn rog, i jr liü rcodr nnlio; d, jc I' i., ri& m&lr minti?' A -ilnot roounrli rilc m&üo Dlbii; to6!,airh, rtpit ntili hti!"([rüiti $&r.10.60).

on kaZnjave. Kada ge vidi kako bive keznia%n, sh\,%tit Alahovu de milost koiom ga je sprsio tog prijarelia, a znim de mu gorcriti: "l

tE0iltttsrt T[[r(Ä

(slrvurrur [r-ftsrrr ftlrrr) (yrltaru[ r [r-f[r!rr fuutr)
ltlc0Dr su il t0vtlll 0i l[ Dtennet ie kuda bl€odati i nagrade, a rüie kuca duinosti i iskuierte. Neko moie r€6i, 5ta onda znade riieöi Muhammeda, s.a.vs.,kole prenosi Buhad od Ebu Hurejrg r.a., kojima opisuie prw skupinu koja de udi u Däennet i na kraiu kaä: "... veliöat 6e Auaha uiutro i naveöer." Ovdie nema nikrk'og probl€ma zaro ito to niihovo davljenie (tesbih) niie nik^k% duznost. Komenritaiud ovaj hadis, Ibn Had:€r veli: "Kurtubi ie rekao: To veliöanie ni,e za njih obaveza i du;nost!"' U Muslimovom predanju, Drabir ie na sliedeii naöin komentlrao hadis:"Oni de izgovarati tesbih i tekbi oruko kako vi uzimate vazduh da biste disali." On ie dao takav komentar zato iro ie udisanie nuzna stvrr i nije nikakva teskoda.A.llah ie uöiniti da njihovo udisaniebud€ resbih zato sto ie njihova srca biti obasjana

d r D g di o l 1 9 4 i spoznaiom Uzviieflog Ällahai ispuoiena ljubavljupr€maNjemu, , onaj ko nekoga voli, spominje öesto. ga SeihuI islamIbn Tejmijapotvrdio ie da ae tesbjhi t€kbir bitj jedna vrsta d;enetske blagodati koju ie üizti, rekavöi:..To nede biti duinost za koju de setraiiti posebna nagrada, ie samoro v€6 jednaod blagodati kojoi duia odmarai üiv,.', djelo biti u

P t95lSrsrn otLrtLrr "0niie dana logr bitj ae Nevietnicima ovavelikablagodat zabranjena: l5). biti" svoga odmilosli Gospodara zellonjeni ol-ltlutalfifin, ra er-Rumija, daieAllahov Prenose MuslimiTirmiziod Suheiba "Kada stanoüici D;enneta udu u D;ennet, rekao: Poslanik.s.a.vs., Uzviseni Ällah de im reai Dd li +lite J\i wi, nagadt?' Odgo'toÄt öe 'Zar nam nisi uünio lica bijelim? Zar nasnisi uveo u Dieturet 1 "Tada6eAXrh skloniti zastor spasionas!atre?'Rekao je (Poslanik): (izm€duNjegai niih), a za niih (stanovnikeDtenn€ta) neöePostoiati ni3rabolie od gledanjau svog Uzviknog GosPodara",a u drugom '0ne hji öiledota dlla predaniustoii: "... zatim je prouüo sljedeii ajet (Jünus, 26). &[ä mgida,i ül. odlogil"' Gledanje u lice uzviienog Allaha F el mezid (vi5ak) koii i€ "U ' zaiele a odllu i rile" ie Allah obe6aovjemicima: njernt inali ilo god '0ae (Jllus, 26) (lhf, 35); loji öim do[r: djeli &h iegnda,iriie 0dtogN!" "nagnda'podrazumijeva Komentatori Kur'ana kaiu da se Pod dieö "... riie od loga podmzumiievaiu gledaniäu i Dtenne! a nteci Allahovo Lice. Gledanje u Allaha u Dlennetu istinsko ie gledanie istinskim pogledom, a niie onzko Lako misle nek€ sekte kote odbiiaju gledinie u A[aha, osianjajuai se na svoju ptaznu umstvenu petcepciju, ^erazumii€vanie; isktivliaranie djeö. Medinski imam' "Tog dana neka Imam Malik bio je pitan za riieöi Uzvi5enogAlaha: Reöeno gl0d.ti"( -Kjineü,2?-23). sY0g.6€ ie lic. tlisheahili; ü G0sp0dard je: "N€ki ljudi govore: 'oni dekaju nagradu od Njeg' Malik mu '0ni & loga damodnrilocti je rekao: 'La;u, 5u je s riieiima Uzvi:enog 'lilutalffin, l5). Ljudi €e na Sudnjem biti' svoga zallonjeni ( Gospodrn danu svojim oüma gledati u Atlaha. Kada vjernici n€ bi gledäli u Ällaha m Sudojem danu, Allah ne bi sljededim riieöima tekao '0ni ie lolr dtm od nilcti nevjernjcima da Ga ne6i moti vidjeti: ([l llnallifin, 15) üiti"" rmg Gospodara aklonjeni M€du onima koii su Powrdili da ie vjernici vidied svog Gospodara u Diennetu jeste i Tahavi, autor Poznateknjige El-Akidetu

N,tJlJnpJl nr,rcoulr tt0t0J tlZtyrrTr tt t:I sT,,\ll0vtitIl |}Zt;tN tltTft cLlnrljt BTr

u A t [ , U r o r L t u l l r rL t c I Po o
Prenosl Ebu Seid, dajeMuhammed, r.a., s.a.v.s., rekao:..Uzviieni Allah pozrat ie stanovnike D;ennera: 'O 'tanoni.i Dleneta,. O^i i€ odgovoriti:'Odazivmo Ti se Gospodarunai, svo ie dobro u Tvojoj tuci'. On 6e ih pit^ti: :Jerh <ado'tot"t?'Odgovorit6e:.Kako t ne bismobili zadovolinicospodaru na!, kadasi namdao ono Sto nisi nikome dao'. On 6e rctr 'Letue da 'dn dan "eila botcada,asa?' Ii Oni a€ re6i:'cospod"ru, lta mot€ biri bolie od ovoga?, Re6ide: 'ob6i,at a La! .f,ejtn Vdo,oht,o,/ , "iAadale netu"a m aantin',, Buharii Muslim). @tenose Najvedablagodatu D;ennetu, kojj ie pun blagodad, 6e bjr gledanieuA,novoPlemenitoLice. KateIbnel-Esn:-VidjetiAlaha najveii j€ cilj na ahiretu i najveii srepensvih Allahovih bt€odatj. Molim Alaha da uöni da posrjgnemo ono Sto ;etimo', Uzvjseni Allah sviedoö da öe Ga Njegovi robovi gtedati u Diennetu: "Tog damneka licaSlisbva u frspodan dc (Xl-Kjanrd, biti; svog& gledaü" 22-23).

dr"si dioll96 Tahaviii€,koii i€ rekao:.l/itlenje Allahz za stanovnikeDZenoerade biti isrinsko,ali ae to videnie biti bez obuhr,zanja (Alahovog Bica) i b€z ke,6iia (oaöin na koii se On gleda), onato kako Altahova knirga ka;e 'T.B d.!r leh 6lb htiran liri I Gorfodrn rmg 6cSdrti," 2"23). Komentar ovog rjeta ie ..Ovo ae biti onako lako Gl-frird, samo Allah ieli i zna." Sve Sto ie sporheruto u vjerodostoinom hadisu Muhammeda" od sa.v.s., onakoie t<akoieon rekaq niegoro je znaö€njeonakvo kakvim g2 je on obiasniq mi ga neiemo naiim mislienjima komentiräti, niti demo nagadatik ko nama odgovara, zato sto u oi'oivieri rec€ biti sp.S€nniko ko s€porpuno n€ pr€da UzviSenom Älahu i Njegovom poslaniku, s.a.vs.Takodea ond koii ga ne razumiie,neka osavi st!?r Onome Koji ro naibolie Pozna'e, Kom€nraror ove ktige, obia5niavajudi o sektama koie su skrenule s Ptavoga puta od jednoglasnog mijlienia u !.ezi ovog pitarta, rekao ie "Oni koii su odbiti vi.teni€ Alaha jesu: drehmii€, muteziliie i ooi koji su naslijedili niihovo miilienje iz tedova ha\.-rtidrr i imamiia (iüie). Njihove sr: tijeöi pogresne i nisu u skiadu s Kur'anorh i smnerom. Videnie A ahepotvrdili su ashabi, abüni (nasliedoici ashaba), islamski imami koii su poznati po svoiim imametima u vjeri muhaddisi (oni koii su se bavili naukom hadisa) i veliki broj apolog€ra (eh1'n-ketam)koji pripadiiu ehli Zatim ie obiasnjo änost ovog pitaaia, i rekeo: ,.Ovo pitanie iedno ie od naisvt€tliiih pitanja osnov€ naie vtere.To ie cilj za koii selludi pripremaju i;ude, a njegane6epostiii oni koii su s€udaliili od sr,og Gospodara." Zadm je obiasnioda su Aljehove djedi: "Tog damneh & lica hlirUva l Gospodan ,togdrti" (tl.ftanei, 22,23), biti; svog ruijasni,i dokaz ovom pitaniu, dok oni koji su komentirati ol'ej ajer,govoreai da oni nedevidjeti Allaha, \..e6 öekajunagadu od Njega, nemaiu nikakav dokaz,zato iro su piraniaprorivlienja,Drenneh, Diehennema

l9?lSrsTrPooullJr i obraöuna najlakli za komentiranie (ali oni ih nisu komentirali). Nema sumnieda uviiek kadaseä€li kom€ntirati n€ko piunie, nalezi se izlaz kod tih komenara onako kako su naSliizlaz komentatori Zatim ie obirsnio opasnost te'vila (komentimoie), govoredi: 'On (t€'vil) i€ tai koii mo;e uniititi dunjatuk i vieru. Tako su postupili krsdani i jevreii s tevrarskim i indülskim tetstovima" a nas je Allah savietoso da ne postupamo kao oni. Ali oni koii nemaiuzdrav razum slijedesamosvoi pur Neisptamn te'vil uöinio je ogromnu Stetuvieri i \',emicima. Zar Osman, ra-, niie bio ubiien zbog lednog takvog neisprivnog komentara?Ista stl?r dogodile se i kod Devine bitke, Si6nsk€bitke, uboistvo Husejna i Bitka Hurte. Zar senisu odi"oiili häuridzi, udaliili muteziliti, odbili rafdiie (süti) i i zar se ummet nece podijeliti na sedamdeset tri s€ktezbog öega drugog, osim, u osnovi, zbog neispravnihkomentara?!" Kasnije se potavilo nekoliko komentara selefa @rmci naleg "Tog drnemh ö lic blirln lili; u ummeta) oko spomenutog ajeta: Gcpdrn rmn a dedrti"(El-Kjruc[,2]23), i tekli su: "Rekeo je Hasan (najvierolatnije Hasan el-Basri): 'Pogl€dat ae u slog Gospodara i ispunit 6e im se lica svjedoitu"', dok Ebu Salih ptenosi da ie Ibn Abbas, ra., rekao: "Gl€dat de u Lice svogaGospodam-" Ikrima je rekao: "Toga dena neka te lica blistaw biti...', to de biti r€zultat neizmjetnih blagodati, i: '... u Gospodara sloga ie gledati', to znati da öe neposrednogledati svogaGospodara-"To je komentar "U komentatota Kut'ana i muhaddisa.Uzviieni Atlah kaie {cou & 'lUiia ibn io.li llo god ,iiele - r 0dlhr i viid (Krf,35).raberi je tekao: Ebu TaLibj Enes ibr Malik, iadijalahu anhuma, rekli su: To ie gledanjeu Lice Uzvisenog A[aha'." Zatirn ie spomenuo znttenje izaz ez-zijade (visak) iz "0ne lojiäre dohra &[e mgrida irüe od djeh rijeöi Uzvi5enog Altaba: log.!" (JuNs,26), i rekao je da to znaöi gledanje u Allahovo Uce. r.a.,dr ie Spomenuoie hadis koji prenosiMuslim od Suhejba,

drugi ioll9S d Muhammed, s.a.vs., rekao: "Kada staoovnici D;enneta udu u Dieffrct i stanovnjci D;ehennema udu u D;€hennem, pozvat a€ jedan glas: 'O stanovnici D;e4rreta, Ä[ah hode da ispuni jedno obeaarte koj€ m je ob€6aol' Oni ae pitati:'Koje je to obe6anj€? Zar On nije udinio da naia dobra djela na gi budt teia,zat nzm nije obasjao sviedo56u, rus nije uv€o u Diennet i zar nas lica zar ni,e spasio tre)'Tada 6e AIah sktoniti zastor i oni te gledari u Njega, i nista im nete biti draZ€od gledania u Njega. Ovo j€ znaöenieez-rjade (u spomenutom ajebr)." Postoii veliki broj pfedanja koja rijeöi ez-zijade komentiraju kao gledanje u Allahovo Lice. Tako su ih komentirali i ashabi, ndijallahu anhum. lbo Dierir ovo ie prenosio od jedne skupine, medu kojima su bili: Ebu Bek es,Siddik, Huzejfa, Ebu Musa elEi*i i Ibn Abbas, radijallahu anhum. "0d Dokaz ovome suAllahove rijeö: Ce dila od toga nil0stiGolpodan

l99l$rsro rofl,,u! snvni,a lllsa 5eonesdjeilen njegor brdu Gorpodar onorn othi,0n g u zenljnn neta se,ja rjer h pni!'" san si!l(ajemli m&:'lluljen drov.li. scoseijesli, iin "hgledido a ( -['raf, lß], i Njegove tijeni: lljeg u nog doprijeli, 0n do dokaz su da Allah ne6ebiti viden. p$edr dopin..."( -[n'an,103), On ie tekao da ova dl.a aietapotvrduiu uPravo suprotno: pni: A.llahniie odbio zahtjevkoii ie Musa,alejhis-selam, Njeg od od zatraäo, dok, kada ie Nuh, al€jhjs-selem, Njep zatraiio spas "Snjetujen (lld, 45). ti danearalica budei" ne svog sin4 rekao mu ie je niemu rekao da Ga sadane moäewidieti, ali oiie Zatim, Allah mu rekao da Ga neöe nikada vidjeti, vei da Ga ne more vidieti na ovom svijetu. Zbog toga je rekao da Pogledabrdo, ako ono svojom snagomuspije izdriati da Ga vidi, moii ie i on. Brdo nije uspjelo iz&rati Auahovo svjedo, a kako i€ ga izdrtati öoviek koii je puno slabiji. Takoder, da je AIah htio, ne bi brdo uöinio praSinom,ve6 je moäe njegorc izdtiaranje uöinio wjetom da i Musa,alejhis-selam, da Ga vidi. Zatim, da se Ällah pokazao btdu, koie n€6ebiti nagradenoniti kainjeno,on bi se pok^zaoi onima Loie On vol i poslanicima. da alejhis-selam, s€ neie nikom Ali, Allah je htio da ka;€ Musar.r, na ovom sviietu pokazivati. Nema sumnjeda j€ Axah govorio Mus,u i da ga ie on iuo, u tom slucaiu,videnje Altaha sigurno ima viie prednosti. drugi: To rc znaii da Altah ne moie biti viden, ve6 znaöi da se Allah ne moie obuhratiti pogledom liudi. Ajet dokazuje Allahove Veliöine, da ie On Naiveöi i da zbog Njegove savr5enstvo Veliöine ne mote biti obuhva6en pogledima Mi pogledom ne mo;€mo obuh'atiti ne samoAllaha,vedi Puno Niegovih sworenja Naprimjer mi oismo u moguinosti nasim Pogledimavidj€ti Sunce u njegovom stvarnom izgledu. Zatim, autor spomenut€ knjige rekao ie da su mnogobro,ni mutevatir-hadisi o videniu Allaha rla ehiretu, a medu njima j€ hadis Ebu Huteire, r.a.: "Neki su liudi pitali Allahovog Poslanika:

rvog allo.leni $l-llutafifio, biti" l5).
Auror spomenute knjigerekaoje da su Imam SafiJa AIah mu se smilovao, i nekoliko drugih imama ovaj ajer uzeli kao dok^z za videnie Alaha u Di€nfl€tu. Ovo j€ spomenuo Taberi i drugi medu muzenijama i öafijaoa. Hakim je rekao: "Priöao nam ie ElEsam, a on od Er-Rebbia ibn Sulejmanada je tekao: "Bio sam kod Muhammeda ibn I&;sa er,safija (tmun sasja) kada mu je doilo iedno pismo od Saida(iz Egipra)u kolem je pisalo: Str misliS o tijedima Uzvi5enogAllaha: 'Oni 6e toga dana od milosti Cospodrrasvogazaklonjeni brd'(El Mutaffifin, 1s).lmam Sa6ja 'Öinjenica je njina zabranjeno rekaoie da gledatiu Nieg zbog jestedokaz da ie Ga Njesovi voljeoi Njegove srdrbe prema njima, gledati i da ie On biti s njima sretan'." Autor spomenuteknjige obznanio je nejstjnirostuviereflja onih koji t!.tde da rijeü koje je Ällah rekao Musau, a.lejhis-selam: "l lod llan ilusr dodc odcdeoo r rrijene,i ladanu ftspodar deg0rpngovori, 'Gospodam 'llc or re&: noj, ulci ni re dr Te ridinr!'nroftlllc vidjcti'- nie -, lli pogldaj ono u brdqpaaloono orl.nenasroDrj6h, ridjlt &I ltr!' I hd !.

drrsi diol200 Ii na Sudniem danu vidjeti nasegGospodara?,Ällahov Poslanik,sa-vs., odgovorio ie: a,to:et€ ti gl€dari u Miesec kada ie pun i kada ga ne prekriva,u oblaci?' Odgovorili su: .Ne,REkeoie: lr'i aereNiega vidieti reko,." Takoder, predosi sed2 ie Dierir ibn Abdutbh el_Bedäeli rekao: "Odmatali smo s Poslanikom, *a-vs., a on pogledeo Mi€s€c u ie a€trnaestoi rlodi mi€seca (p€tna€srcnodi u m,es€cu on posrai€ pun) i zatim je rekao: ai dete svog cospodara vidjetl onako teko vidite niega O,{i€sec) njegovo vid€ßje nere \.?m biri tesko,.,, i Takoder,prcnosi Adil ibn Hitim, r.a-,de Muhamm€4 s,r-v.s.. ic rekzo: "Svrki od las susresrce Allaha m Da, susrera s Niim. neie biti izmedu vrs i Niega zasroranitj prelodioca" 1On de vam reü: 'Zar E üa,,, loiao forhnha da k @o,rc"c?'Odgovor* A, .lrjs\ Gospodaru moi'. On ce rcei: Zat ti nird", daobaSakrvo bol. ijo! ad toga?'Odgo\ronr&. ,lesi, cospodaru moi'.', Ima joi veliti broi hadisa ko,i dok2zuiu videnie Uzviscnos Allaha.Molim Ailaha da nasuünj od onih koji de etedati L,Njegovo Plemeniro Lice 'Hoöemo

20llSßn PorurLrr ptekida. Neki od njih sebi poFuno zablaniuiu ishranu,piöe i Iiiepu odjeöu, u nekim sluöajevimaostavliaiu posao i ne tene se.Ovo ie misljenie pogreinq zato öto ie Allah stvorio ovowietska dobra i blagodati za viemike i ukorava one koji zabmnjuju Älahove dobrote koje je Oo stvorio za Svoie tobove: "[..i:'Xoj. abruio

lrlo* rhue, hjcjc ft z nlon fuic rtvorio,nln:orjchl [cci:'0msr a i rjcrdlear oron nifub,n our rijeh $ $o0 n njü'.Et0, ili podmhro tilo idränodoluce bjiarj!" (ll-['nf,32). ftdim Oiaj svijet ukoravase i ostavliaukoliko smetapribliäaranju ahiretu,e akoöoiek to shqti kaomosti sredsftoputemkojegse ahiretpostiiq ondastvarinjsuonakvekakoih neki zamisliaiu.

PosrJeru,r vJ t(,r tlttv,t EIN
Viernici ae na Sudniem danu prerrpjeti velike strahote, zarim 6e pre6i preko sirat-auprije, i ptitom, takoder, prerrpjeti Bzne strahote,a zatim 6eih AIeh uvesti u D;enn€t ko,i je pun blagodati, a nakon 5to te ih osloboditi srraha.Tamo öe vidjeti liepote koje im ie pripremio Uzviseni Allah, rako ito 6€ njihovi ierci poieti veltöati i slaviti Uzvisenog Allaha. On 6e im uklonjtj strah i n€u, kpunit öe dato obedarjei podarir 6e im Diennee "f,nljer netrje "lojije - Gospodar zaish, .4Jh["- govoril de odnas l|lgüodstranio, na5, mmgo je; praltai blagodaranloji mnrje, 0ddobr0le gdje Svoje, vjeino hrariSte damyao, "t nas unorneie (Frtir, dolicati ü &0m€ ll0lüloßlnede i nas snalariti" 3435); oni 'llrala & reci: lllalu, ]oji nanje ohianjeSroje ispunio u Diennetu mjesto i lan gdje daroväo, ser demu da mslanino loieno!' Dine li nagade oninaloji suse tflrdili!"([z-Zurner, 74).

ZrsLultn lZmrrsxt p0mIni tttrc00,tlrztittt0sT,rvrTt NI 0v0c,t üT,{ svtJ
Kriianski monasii veliki broj liudi orcgummera, pretpostavljaju da se ahiretske blagodati ne mogu zaslüiti osim odbiianjem dobata i potreba ovoge svijeta. Zbog toga moiea vidj€ti kako oni kainjavaju svoja tijeta i muöe svoje duie, posteii i moleöi se bez

thr,sittioa202 A njihovaposljednja dol? u Diennetu bit 6e El_Hamdu lilahi Rabbil 'alemin - Zahmlnosr pfipada Alahu, Gospodarusvih svjetova:"llolity. dilovabil ie |l {ina: ,llvaljen si, Altr}u!,, mlo poudnv 'ilir ,Teüe, njihov: nna!',a njihora posljeüja oolitva: Ällaia, Gß1odan sejetoyi hulino!"'(Jurus, l0).

2 0 3 l s r ! r P ! L ,r, rr o r

VII
IZMEDU RAZGOYOR DZENNETA I D E n uu l Zu u n XXXX
Allahov Poslanik, s.a.rs., obavijestio je da su se Diennet nas i Diehennem poialili svom Gospodaru.Prenosi Ebu Hurejra, ra., da je Muhammed,s.a.v.s., rekao:"Prepiralisu se Diennet i D;ehennem, je Dzehennem pa rekao: za lasam namijenjen ohole i nevjernjke', Drennet je rekao:ßta je sa mnom ito u mene a ulaze slabi i podaöeni ljudi?' Uzviieni AIah 6e redi Diennetu: Tt " Moja '"itott, t,ba"t r" le e"ilaMtt amhekthe ho,itodMaih robtua',^ D;ehenneoru 6e reöi: 'fi i Mlja kaw t,bon at kavin onoga brA. hoAt0d Mqih nbora', I ob^ de se napuniti. Diehennem se neie napuniri svedoft Aüah na njega ne stavi Svoju Nogu, a on ie tada reni: 'Nikada, nikada, nikada'. Tada 6e se on napuniti, njegou öe s€ vatra omotati oko niega i Allah neaenjkom od Svojih stvor€nia uöiniti neprrvdu. A Dzennetu ie Allrh sNoriri nova swor€nj, (koja6ega napuniti)'."' U drugom ptedrnju stoii: "Prepirali su se DZennet i je D;€hennem, D;enner,e rekao:'Sta samnom, ito u meneulaze slabii podaöeni ljudj?',aD;ehennem j€ rekao:'Ja s,m namiienjen
I Hadß t'renoscDuhrf, | MDsLm.

XXx

d"'si diol204 za ohole i n€vjer4ik€,, ! Uzviieni AIah ae re6i Dienoeru: Ti, Maja "ilod' , a Diehenaemr: ee reait Ti n Mqa Aavra lobon ,h. A.Vii a"ogx lzre, hoi't odMeih rolaw,, a suko od niih imati öe svoie sunovnjke.Sro se Dienn€E tide,u ßjemuUzviienr AIah nikom n€öenepravduuiiniri, a u Di€hennemu 6esrvoriti ono StoOn;eli, i bit ö€ baöeniu niega (neki niegovi stanovnici), a on 6e redi ,rma ri joö',pa 6eopet biti badenj Dzehennem redj:.tma li joi?,Tada a 6e aeÄIah fla njega staviti Svoju Nogu, tada ö€ senapum!, a vatra .e ga obuhratiti öitavog i redi ie Nikada, nikada, nikada'.',16 Posto,j ioi \€üki broj predaaiakoia su sliina ovrna.

Y;E:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->