www.glassrpske.

com

Srijeda
30. decembar 2009.

Broj 12.098 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

[piri}: Vrijeme da odu strane sudije i tu`ioci
strana 2.

KROZ RS

Za remont pruge Kostajnica Jo{avka 6,7 miliona evra
strana 12.

SRBIJA Rasim Qaji} podnio ostavku Mirku Cvetkovi}u
strana 22.

FOTO: ARHIVA

UO BHRT-a smijenio sa du`nosti generalnog direktora te ku}e

Agovi} smijewen zbog brojnih malverzacija
Agovi} smijewen zbog wegovih nezakonitih odluka i finansijskih malverzacija koje su potvr|ene revizorskim izvje{tajima, istakla Putica. Nermin Durmo v. d. generalnog direktora BHRT-a
strana 6.

Novi skandal u Italiji
Atif Dudakovi}

Turneja ~etiri skakaonice

MUP RS dopunio izvje{taj protiv osam pripadnika ARBiH

Trijumf Koflera u Oberstdorfu

Novi dokazi protiv Atifa Dudakovi}a
Atif Dudakovi}, Mirsad Selmanovi}, Husnija Avdagi}, Muhamed Delali}, Zijad Nani}, Ibrahim Nadarevi}, Senad [aganovi} i Sead Jusi} terete se za ubistva civila i ratnih zarobqenika u akciji “Sana 1995“ Tokom akcije “Sana 1995“ ubijena su 132 civila granatirawem, upotrebom vatrenog i hladnog oru`ja i namjernim nano{ewem tjelesnih povreda sa smrtnom posqedicom. Dopuna izvje{taja sadr`i 1.117 stranica pisanog materijala

Ministar specijalce uporedio sa fa{istima

strana 26.

strana 54.

Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS

strana 3.
“[trabag“ treba da ka`e mo`e li da izvodi radove na toj relaciji. Ako to u~ini, mi nemamo ni{ta protiv da on i nastavi da radi, a ako ne, slobodni smo da u odre|enom periodu anga`ujemo lokalnu gra|evinsku operativu, rekao Dodik
Vlada RS u januaru o~ekuje potvrdu “[trabaga“ o uslovima za izgradwu puta Bawa Luka - Doboj

Srpska }e 2011. sprovesti popis stanovni{tva
Obavi}emo popis 2011. godine, FBiH kada se osposobi godinu kasnije, i imamo podatke za BiH. Najavili smo da }emo, ako ne bude zakona o popisu na nivou BiH, donijeti svoj zakon i to sada ~inimo, istakao Dodik

Po~etak izgradwe autoputa polovinom sqede}e godine

strana 7.

strana 5.

2 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Neboj{a Radmanovi}

Neosporno je da je svima nama, pa i Bo{wacima, put u ujediwenu Evropu zna~ajan ne samo politi~ki nego, ~ini mi se, i biolo{ki. Isto tako i za{tita pod NATO ki{obranom, da se za{titimo od klawa. Me|utim, to ko{ta. Adib \ozi}, poslanik SBiH u Narodnoj skup{tini RS

FOTO: GLAS SRPSKE

Raditi na ukidawu viza u 2010. godini
SARAJEVO - ^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} ~estitao je ju~e svim gra|anima BiH novu 2010. godinu, izra`avaju}i nadu da }e biti boqa i uspje{nija od protekle. Radmanovi} je izrazio uvjerewe da }e BiH u 2010. godini nastaviti da napreduje u procesu evropskih i evroatlantskih integracija, koje }e dovesti do ukidawa viznog re`ima, sticawa kandidatskog statusa za ~lanstvo u EU, {to bi doprinijelo boqem `ivotu svih gra|ana u BiH, prenosi Srna. - Ova godina osta}e upam}ena kao godina velike ekonomske krize, koja nije mimoi{la ni BiH. Nadam se da }e nova 2010. godina biti boqa i uspje{nija od protekle, za sve gra|ane u BiH, kao i za dr`avu u cjelini - navodi se u ~estitki.

Vlada Republike Srpske

Rasprava o reformi penzijskog sistema
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske danas }e razmatra ti Na crt stra te gi je reforme penzijskog sistema u RS, kao i prijedlog rebalan sa fi nan sij skog pla na Fonda PIO za ovu godinu i prijedlog finansijskog plana ovog fonda za idu}u godinu, javila je Srna. Vlada bi trebalo da razmatra prijedloge odluka o odobrewu 713.276 KM iz Programa socijalnog zbriwavawa radnika koji su procesom ste~aja ostali bez posla, te o ko ri{ }ewu sa ra~una posebnih namjena 2,93 miliona KM radi realizaci je pro gra ma stam be nog zbriwavawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za ovu godinu. Ministri }e razmatrati i informaciju o aktivnostima na izradi Strategije razvoja RS za period 2010 - 2015. godina.

Sastanak [piri}a, Bara{ina i Kreso

Nikola [piri} razgovarao sa Medxidom Kreso i Miloradom Bara{inom

Pojam nezavisnost u BiH je nakaradno shva}en, jer ne postoji nijedna zemqa u svijetu koja podrazumijeva takvu vrstu nezavisnosti kao {to imaju nezavisne institucije u BiH koje su reformisane uglavnom uz pomo} me|unarodne zajednice, rekao [piri}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Vrijeme da odu strane sudije i tu`ioci iz BiH
- Pojam nezavisnost u BiH je nakaradno shva}en, jer ne postoji nijedna zemqa u svijetu koja podrazumijeva takvu vrstu nezavisnosti kao {to imaju nezavisne institucije u BiH ko je su re for mi sa ne uglavnom uz pomo} me|unarodne zajednice. Pri tome govorim o ne za vi snos ti pri dono{ewu presuda i odluka rekao je [piri}. zakonsko upori{te za savjetodavnu funkciju sudija i tu`ilaca. [piri} je istakao da je tokom sastanka sa Kreso i Bara{inom dogovoreno da je neophodno poja~ati komunikaciju pravosudnih instituci ja i Sa vje ta mi nis ta ra, kao i da }e ovakvi sastanci bi ti odr`a va ni sva ka tri mjeseca. Kreso nije mogla da precizira koliko }e stranaca ostati u pravosudnim institucijama BiH u idu}oj godini, jer je u to ku izra da plana koji }e biti proslije|en VSTS BiH i donatorima. - Procese koji su zapo~eti na predmetima ratnih zlo~ina moraju zavr{iti stranci, jer bi wihova zamjena zna~ila krenuti ispo~etka - kazala je Kreso. Ba ra {in je re kao da je trenutno u Tu`ila{tvu BiH samo jedan strani tu`ilac koji radi na predmetima ratnih zlo ~i na i da me |u na ro dni stru~waci koji bi ostali u Tu`ila{tvu BiH i radili kao savjetnici to mogu raditi, ali pod kontrolom tu`ioca. - Nijedan tu`ilac ne}e potpisati ne{to u {ta nije siguran stoprocentno - kazao je Bara{in.

Sulejman Tihi}

Neuspjesi u rje{avawu va`nih pitawa za BiH
SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~e u Sarajevu da }e ova godina u BiH biti zapam}ena po brojnim poku{ajima i neuspjesima doma}ih i me|unarodnih zvani~nika da rije{e va`na pitawa. On je na novogodi{woj konferenciji SDA za novinare u te poku{aje i neuspjehe, izme|u ostalih, nabrojao “prudski proces“, “butmirski paket“, neispuwavawe uslova za ukidawe viznog re`ima gra|anima BiH, odbijawe aplikacije BiH za Akci oni plan za ~lan stvo u NA TO, ve li ko ka{wewe i neispuwavawe uslova iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu EU, zbog ~ega je onemogu}ena i aplikacija BiH za kandidatski status u EU. - Ovakvom stawu doprinijela je i me|unarodna zajednica zastupqena u formi Upravnog odbora Savjeta za sprovo|ewe mira u BiH, odnosno OHR-a koji nije pokazao dovoqno odlu~nosti u sprovo|ewu Dejtona - smatra Tihi}.

SARAJEVO - Odluka visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o produ`etku mandata stranih sudi ja i tu `i la ca ni je najsre}nije rje{ewe i vrijeme je da strane sudije i tu`ioci odu iz BiH da bi se razvijao vlastiti kadar. Izjavio je to ju~e u Sarajevu predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} poslije sastanka sa predsjednikom Suda BiH Medyidom Kreso i glavnim tu`iocem BiH Miloradom Bara{inom. - Gotovo je sigurno da posli je In cko vih odlu ka situacija nije kakva je bila do sada i to tra`i poja~an anga`man dr`ave, u smislu da se obezbijede buyetska sredstva za prijem novih qudi - rekao je [piri}. Istakao je da su u nacrtu buyeta BiH za Sud pove}ana sredstva za 16 odsto i Tu`ila{tvo BiH za tri odsto, tako da }e za Sud za sqede}u go di nu bi ti iz dvo je no 12.220.000 KM, a za Tu`ila{tvo 8.246.000 KM.

OSTANAK stranaca zahtijeva i vi{e para
[piri}, Kreso i Bara{in usaglasili su se da BiH na evroatlantskom putu mora posti}i suverenost u pravosudnom sistemu. [piri} je naglasio da je pozicija stranaca u pravosudnim institucijama BiH defi ni sa na na osno vu spo ra zu ma ko ji je Predsjedni{tvo BiH potpisalo sa nekada{wim visokim predsta vni kom u BiH Pe di jem E{daunom, {to je tuma~eno kao me|unarodni sporazum, istakav{i da ne zna gdje postoji

AKTIVNI PREDMETI
Bara{in je izjavio da su predmet “Tuzlanska kolona“ i predmet vezan za zlo~ine nad Srbima na podru~ju op{tine Kowic tokom 1992. godine jo{ aktivni, uprkos odluci o obustavqawu istrage. - Ako do|e do prigovora u tim predmetima, kona~nu odluku treba da donese glavni tu`ilac BiH. U tom slu~aju, moraju se primijeniti odredbe Zakona o krivi~nom postupku - rekao je Bara{in. Dodao je da }e o prigovorima na odluku u obustavqawu istrage mo}i da govori kada ih dobije od MUP-a RS.

www.glassrpske.com
Ne vidim razlog za{to se u BiH di`e pra{ina o slobodnoj voqi gra|ana RS da se izjasne o najva`nijim pitawima na referendumu, kada se u [vajcarskoj, koja je po svojoj strukturi slo`ena dr`ava, referendum raspisuje ~ak i o pitawu komunalnih poslova. Email: milan.pet@hotmail.com Koliko su tri konstitutivna naroda u BiH razli~ita najboqe se vidi na primjeru himne BiH, obiqe`ja, simbola koji treba da objedine sve razli~itosti tri naroda na dr`avnom nivou. Email: simona_85@yahoo.com

Vije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS

Prihvatqivi zahtjevi Bo{waka
BAWA LUKA - Vije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS utvrdilo je ju~e da su prihvatqivi zahtjevi Kluba delega ta bo{wa ~kog na ro da u Vije}u naroda RS za pokretawe postupka za utvr|ivawe za{tite vitalnog nacionalnog interesa Bo{waka. Zahtjev za za{titu vitalnog interesa Bo{waci su uputili zbog odluke o usvajawu Strategije razvoja lokalne samouprave RS od 2009. do 2015. godine, Zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru nepo kre tnos ti i Za ko na o izmjenama i dopunama Zakona o odr`avawu premjera i katastra zemqi{ta u NSRS. Vije}e Ustavnog suda ut-

ODLUKA }e biti donesena za 30 dana
vrdilo je da su u konkretnim predmetima ispuwene procesne pretpostavke propisane Zakonom o ustavnom sudu RS i Po slo vni kom o ra du Ustavnog suda RS i da }e u roku od 30 dana donijeti me-

ritornu odluku. U saop{tewu se poja{wava da Klub delegata bo{wa~kog naroda smatra da Strategijom razvoja, koju osporavaju, nije obezbije|ena proporcionalna zastupqenost konstitutivnih naroda i ostalih, u organima i slu`bama jedinica lokalne samouprave. @. B.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 3

Savjet ministara o za{titi tajnih podataka
SARAJEVO - Savjet ministara BiH razmatra}e danas na sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi tajnih podataka, kao i Nacrt zakona o `igu, javila je ju~e Srna. Ministri }e, izme|u ostalog, razmatrati i Nacrt zakona o za{titi topografije integrisanog kruga, Nacrt zakona o patentu i Nacrt zakona o industrijskom dizajnu, saop{teno je iz Savjeta ministara BiH.

MUP RS dostavio Tu`ila{tvu BiH dopunu izvje{taja protiv osam pripadnika Armije RBiH

Novi dokazi protiv Atifa Dudakovi}a
Dopuna izvje{taja tereti Atifa Dudakovi}a, Mirsada Selmanovi}a, Husniju Avdagi}a, Muhameda Delali}a, Zijada Nani}a, Ibrahima Nadarevi}a, Senada [aganovi}a i Seada Jusi}a za ubistvo civila i ratnih zarobqenika na podru~ju Biha}a, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta u akciji “Sana 1995“

Snimci na kojima Atif Dudakovi} nare|uje ubistvo dva zarobqena vojnika Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

FOTO: ARHIVA

BAWA LUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova RS dos ta vi lo je ju ~e drugu dopunu izvje{taja Tu`ila{tvu BiH protiv osam pri pa dni ka Ar mi je RBiH zbog pos to jawa osno va sumwe da su po~inili ratni zlo ~in pro tiv ci vil nog stanovni{tva i ratnih zarobqenika na podru~ju Biha }a, Bo san ske Kru pe i Sanskog Mosta. “Glas Srpske“ saznaje da je rije~ o pripadnicima 5. korpusa Armije RBiH Atifu Dudakovi}u, Mirsadu Selmano vi }u, Hu sni ji Av da gi }u, Muhamedu Delali}u, Zijadu Nani}u, Ibrahimu Nadarevi}u, Senadu [aganovi}u i Seadu Jusi}u. Prema izvje{taju MUP-a RS, sumwa se da su oni tokom vojne akcije “Sana 1995“ pla-

nirali, naredili i pokrenula napade na civilno stanovni{tvo. - Tokom te akcije ubijena su 132 civila granatirawem, upo tre bom va tre nog i hla dnog oru`ja i namjernim nano{ewem tjelesnih povreda sa smrtnom posqedicom. Dopuna izvje{taja sadr`i 1.117 stranica pisanog materijala, a aktivnosti na otkrivawu krivi~nih djela u vezi sa ratnim zlo~inima se nastavqaju kontinuirano - saop{teno je ju~e iz MUP-a RS. MUP Srpske je pro tiv Du da ko vi }a, Se li mo vi }a, Avdagi}a, Nadarevi}a, [aganovi}a, kao i Nijaza Miqko vi }a, Ami ra Av di }a i Sa ki ba Fo ri }a dos ta vio Tu`ila{tvu BiH dopunu izvje {ta ja i po ~et kom okto bra kojom ih sumwi~i da su po~inili zlo~in protiv ~ovje~nosti na podru~ju zapa-

dno- kra ji {kih op {ti na u to ku akci ja “Grme~ 94” i “Sana 95”. Pre ma tom iz vje {ta ju, oni su 1995. godine planirali, naredili, pokrenuli i podstrekivali napade na srpsko civilno stanovni{tvo i naseqa na podru~ju Bosanskog Petrovca i Kqu~a. Pre ma pri kupqenim po da cima tada su nestala i ubije na 63 srpska ci vi la na podru~ju Bosanskog Petrovca i 27 srpskih ci vi la sa podru~ja Kqu~a.

U AKCIJI “Sana 1995“ ubijena 132 civila
Televizije u RS u julu su obja vi le snim ke na ko ji ma Dudakovi} svojim vojnicima na re |u je da ubi ju dva za robqena vojnika Narodne odbrane Autonomne pokrajine

Zapadna Bosna, kojom je komandovao Fikret Abdi}. Ovi snimci nastali su 9. jula 1994. godine na podru~ju Iza~i}a. Dudakovi}, koji je li~no komandovao akcijom, okru `en voj ni ci ma, pi ta gdje su dva za robqeni ka, a kad do bi je od go vor da su u kampawoli, izdaje naredbu: “Strijeqati na licu mjesta“. Zatim je slijedilo pitawe: “Jeste li ih poubijali?” Na snimcima se vidi kako Du da ko vi} pred stavqa svo je gla vne ofi ci re ko ji su, kako sam ka`e, u~estvovali u “filmu, ~iji je on re`iser, a oni glumci“. - Ovaj film je zavr{en. Gla vni glu mac je Ham di ja Ab di}. ^es ti tam ti pri ja tequ, izvr{io si zadatak sa ovom grupom. Operativac je Mehura i re`iser sam ja - govori pred kamerom Dudakovi}.

Protiv Dudakovi}a jo{ prije tri godine krivi~nu prijavu Tu`ila{tvu BiH podnijeli su tada{wi predsjednik i premijer RS Dragan ^avi} i Milorad Dodik. Ta prijava podnesena je po {to su te le vi zi je u RS emitovale snimke kako Dudakovi} nare|uje ubijawe srpskih vojnika i civila. Kqu ~ni qudi u akci ji ko je je Du da ko vi} pred sta vio su komandant vojne policije Hamdija Abdi} zvani Tigar i Mehura Selimovi}, referent za vojno-policijske po slo ve i re fe rent za kontraobavje{tajne poslove Petog korpusa. Ne zva ni ~ni izvo ri iz Tu`ila{tva BiH ranije su “Glasu Srpske“ rekli da je istraga u ovom slu~aju davno gotova, ali da niko ne smije da po tpi {e na log za ha p{ewe Dudakovi}a.

Selimovi} i Abdi}
Sud BiH potvrdio je protiv Selimovi}a optu`nicu za ratne zlo~ine krajem aprila i sudski postupak je u toku. Prema toj optu`nici, Selimovi} se ne tereti za ubistva, ve} za mu~ewe civila i zarobqenika i wihovo odvo|ewe u logore. Hamdija Abdi} Tigar nije procesuiran. Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} ju~e je rekao da }e najnoviji izvje{taj MUP-a RS kada stigne biti dodijeqen nadle`nom tu`iocu u ovom predmetu. On je “Glasu Srpske“ rekao da je istraga protiv Dudakovi}a u toku i da ne mo`e dati vi{e detaqa.

Tomislav Tomqanovi}: Vrijeme za odlazak OHR-a
BAWA LUKA - Predsjednik Kluba Hrvata u Vije}u naroda RS Tomislav Tomqanovi} ocijenio je ju~e da je iz svega {to se de{ava u RS vidqivo da je po~eo obra~un s OHR-om prenose agencije. Tomqanovi} je izjavio novinarima u Bawoj Luci da jeste vrijeme za odlazak OHR-a ali to ne}e zna~iti prestanak ispuwavawa uslova za put BiH ka Evropskoj uniji. On is ti ~e da za Hrva te ri je~ re fe ren dum ni je spor na, ali je pi tawe {ta }e bi ti re fe ren dum sko pi tawe, odno sno o ~e mu }e se gra |a ni izja{wava ti i na ko ji na ~in.

OHR: Zakqu~ci NSRS kr{e Dejton
SARAJEVO - Kancelarija visokog predstavnika u BiH saop{tila je ju~e da stavovi Vlade RS od 14. decembra i zakqu~ci Narodne skup{tine RS, kojima se odbacuje sprovo|ewe zakona BiH koje je donio visoki predstavnik, kr{e Dejtonski sporazum, javila je Srna. - RS mora po{tovati Dejtonski sporazum u cjelosti - saop{teno je iz OHR-a i dodato da }e informisati Upravni odbor PIC-a i Savjet bezbjednosti UN da su se ovim posqedwim zakqu~cima Vlada i NSRS upustile u negirawe odredaba Dejtonskog sporazuma.

Agovi}: UO BHRT-a ismijava Sud BiH
SARAJEVO - Mehmed Agovi}, generalni direktor BHRT-a kojeg je ju~e smijenio UO BHRT-a, za Svevijesti.ba izjavio je da je taj potez UO “ismijavawe Suda BiH koji je prije nekoliko dana potvrdio wegovu prethodnu nezakonitu smjenu.“ - Radi se o odbrani vlastitog, nezakonitog integriteta od strane pojedinih ~lanova Upravnog odbora. Oni konstantno ve} tri i po godine potkradaju RTV BiH. Sami sebi su odredili primawe dvije paralelne naknade za pet radnih dana u mjesecu - istakao je Agovi}. Dodao je da je to potpuno nezakonito i to je razlog krivi~ne prijave upu}ene protiv wih.

4 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE Posebna sjednica NSRS

Komentar dana
Pi{e: Miroslav FILIPOVI]

Odbacivawe odluka

Po sli je Vla de, i Na ro dna skup {ti na Srpske odbacila je odluke visokog predstavnik u BiH Valentina Incka o produ`ewu mandata me|unarodnim sudijama i tu`iocima u BiH. Ta ko su naj vi {e Osnovni i najja~i institucije Srpske: argument visokih Vlada, NSRS i predpredstavnika sjednik RS jednoglautemeqen na sno odbili Inckove principu “istina odlu ke, oci je niv {i je ono {to mi ih neprihvatqivim, ka`emo“. Naravno, neustavnim, nezakonitim i protivnim politi~ka pra vnom po ret ku i nacionalna zemqe. podijeqenost Par la ment RS i nemogu}nost zadu`io je Vladu da doma}eg dogovora pre dlo `i po tre bne i te kako im je izmjene i dopune Zai{la naruku ko na o re fe ren du mu da bi se ova najvi{a demokratska tekovina zapadnog svijeta institucionalizovala i u Srpskoj. Time bi gra|anima Srpske bilo omogu}eno da se izjasne o tome da li podr`avaju dejtonsko ure|ewe zemqe i da li se protive nametawu odluka visokog predstavnika i sprovo|ewu samovoqe me|unarodne uprave u BiH, ~iji rezultat je presedan u istoriji me|unarodnog pravosu|a oli~en u specijalnoj sudskoj i tu`ila~koj savjetni~koj funkciji. Da li to mo`da zna~i da }e me|unarodni savjetni ci su di ti i tu `i ti, a do ma }i ka dro vi sa mo formalno da se pojavquju tokom sudskih procesa? A da su visoki predstavnici u ovoj zemqi zaista gospodarili `ivotom i smr}u, pokazuje i podatak od 800 nametnutih odluka i zakona. Osnovni i najja~i wihov argument utemeqen je na principu “istina je ono {to mi ka`emo“. Naravno, politi~ka i nacionalna podijeqenost i nemogu}nost doma}eg dogovora i te kako im je i{la naruku. Vlasti Srpske negativno su ocijenile i popis imovine u BiH koji je, opet svojevoqno, sprovela me|unarodna uprava, ~ime je nastavqena praksa me|unaro dnog upli tawa u sve po re dru{ tve nog, politi~ko-institucionalnog i ekonomskog `ivota u zemqi. Sve to govori da ni na sqede}oj sjednici Savjeta za primjenu mira u BiH, zakazanoj za februar, ne}e biti donesena odluka o transformaciji OHR-a u Kancelariju specijalnog predstavnika Evropske unije iako je, zamislite samo, i sama me|unarodna uprava, popisom imovine, odlu~ila da ispuni posqedwi uslov za sopstveno ga{ewe. Tako zemqa u novu godinu ulazi sa dosta nerije{enih pitawa i otvorenom borbom za ostvarewe potpune su ve re nos ti i uki dawe me |u na ro dne si le i samovoqe.

Parlament Srpske podr`ao stavove Vlade RS o nametnutim odlukama

Narodna skup{tina RS zadu`ila Vladu Srpske da predlo`i potrebne izmjene i dopune Zakona o referendumu kojima }e biti predvi|ena rje{ewa u skladu sa evropskim standardima i praksom
PI[U: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com MARINA ^IGOJA mcigoja@glassrpske.com

Izmjene zakona, pa referendum u Srpskoj
sjednici podr`ala stavove Vlade RS o neprihvatawu nametnutih odluka visokog predstavnika Valentina Incka o anga`manu stranih sudija i tu`ilaca u pravosu|u BiH i u idu}e tri godine, te da o tome treba da se izjasne gra|ani RS. NSRS zadu`ila je Vladu RS da predlo`i potrebne izmjene i dopune Zakona o referen du mu ko ji ma }e bi ti predvi|ena rje{ewa u skladu sa evropskim standardima. Podr`avawem stava Vlade RS, parlament je odbacio kao neprihvatqive Inckove odluke od 14. decembra. Zakqu~cima NSRS predvi|a se da poslije izmjena i dopuna Zakona o referendumu bude obavqena rasprava u parlamentu o raspisivawu i mogu }im pi tawima na referendumu. Prihva}eni su i zakqu~ci da NSRS zatra`i od Centralne izborne komisije BiH da joj bu du dos tu pni bi ra ~ki spiskovi gra|ana po op{tinama u RS ra di obez bje |ewa uslova za sprovo|ewe referenduma. Do dik je na po me nuo da postoje}i Zakon o referendumu ne dozvoqava u svojim okvirima da se sprovede efikasan referendum u ovom trenutku. - Veoma je va`no da RS ima zakonodavni okvir i da legalizuje svoje pravo na li~no izja{wavawe. Mo`da je to va`nije nego sama ~iwenica da li }emo ili ne}emo odre|enog dana imati referendum. Na {a na mje ra u ve zi sa izja{wavawem gra|ana veoma je ozbiqna - izjavio je Dodik. kog predstavnika. Pavi} je dodao da su suvi{na upozorewa ili prijetwe Srpskoj zbog toga {to `eli da ~uje mi{qewe svojih gra|ana. - Referendum je svugdje u svijetu sveto pitawe koje po{tuju svi politi~ari i organi, a samo se kod nas poku{ava prikazati ne~im {to ugro`ava interese dr`ave. Osnovno qud sko pra vo na ja vno izja{wavawe ne mo`e se nikome osporavati jer je ono daleko vi{e od ovla{}ewa i voqe visokog predstavnika rekao je Pavi}. Lider SP-a Petar \oki} rekao je da se u definisawu pitawa upotrebe referenduma koji se koristi u demokratskim dr`avama treba pristupati pa`qivo i da ne vidi razlog za strah od pozivawa gra|ana na javno izja{wavawe o vitalnim pitawima. Naglasio je da se referendum ni u kom slu~aju ne mo`e povezivati sa destrukcijom politi~kih prilika u BiH. Izvr{ni direktor PDPa Gavrilo Antoni} rekao je da je “jasna namjera SNSD-a da koristi referendum kao sredstvo za manipulaciju javno{}u“.

BAWA LUKA - Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik re kao je ju ~e u Bawoj Luci da je odr`avawe referenduma u RS mogu}e u martu ili aprilu sqede}e godine, ako u ja nu aru bu de pro mi jewen va`e}i Zakon o referendumu. Dodik je to izjavio nakon {to je Narodna skup{tina RS u ponedjeqak uve~e na posebnoj

REFERENDUM mogu} u martu ili aprilu
Dodik je naglasio da je referendum prije tri godine bio tabu tema jer su neki krugovi me|unarodne zajednice smatrali da taj mehanizam ne smije dopasti u ruke RS iz niza razloga. Is ta kao je da sa da{wa vlast namjerava da donese potrebni zakon o referendumu sa ili bez opozicije. Lider DNS-a Marko Pavi} rekao je da se na referendu mu mo ra ju na }i kru pna pitawa ne samo o radu stranih sudija i tu`ilaca u BiH, ve} i pitawa ustavnih promjena, po{tovawa Dejtonskog sporazuma i nametawa odluka viso-

[piri}
Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} kazao je da sva referendumska pitawa stvaraju uslove za civilizacijski dijalog. - Za{to bi pojam referendum ovdje bio poziv na uzbunu? Za{to se o svim otvorenim civilizacijskim pitawima ne mo`e razgovarati? Za{to bi ne{to {to je standard u EU za nas bilo zabraweno? - upitao je [piri}.

Predstavnici elektroprivreda RS i BiH sa upravom JP “Komunalno“ iz Br~kog

Milorad Dodik, premijer Srpske
Parlament Srpske, po Ustavu RS, ima pravo da raspi{e referendum o pojedinim pitawima.

Sastanak bez konkretnih rje{ewa
BAWA LUKA - Predstavnici Elektroprivrede RS (ERS), Elek tro pri vre de BiH i uprave Javnog preduze}a “Komunalno“ iz Br~kog na ju~e odr`anom sastanku u dis tri ktu ni su do ni je li konkretno rje{ewe problema u vezi sa isporukom elektri~ne energije Br~ko distriktu. Portparol “Komunalnog“ Suad Bori} “Glasu Srpske“ je rekao da je to po~etak pregovora. - Pre go vo ri se nas tavqaju. Ne znam ta~no kada }e idu }i sas ta nak bi ti odr`an, ali dogovarawe oko isporuke struje sigurno se nastavqa - ka`e Bori}.

Sulejman Tihi}, lider SDA

PREGOVORI o rje{ewu problema se nastavqaju
U ERS ju ~e ni ko ni je bio dos tu pan za izja vu. U Slu`bi za odnose s javno{}u Elektroprivrede BiH re~eno je da nemaju nikakvu informaciju o tom sastanku.

Najavqeni referendumi nemaju nikakav pravni zna~aj.

Predsjedavaju}i Dr`avne re gu la tor ne ko mi si je za elektri~nu energiju (DERK) Vladimir Doki} rekao je da je DERK u ponedjeqak odbila zahtjev Br~ko distrikta za iz da vawe li cen ce za bavqewe dis tri bu ci jom i snabdijevawem strujom. Vi so ki pred sta vnik u BiH Valentin Incko je 18. septembra nametnuo izmjene entitetskih zakona o elektri~noj energiji kojim su enti te ti bi li oba ve za ni da distrikt ubudu}e snabdijeva-

ju elektri~nom energijom u omjeru pola-pola. DERK je trebalo da preuzme odgovornost za regulisawe i tarife. Vla da RS je sve nametnute odluke odbacila. Mi nis tar in dus tri je, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac ranije je re kao da je da vawe na dle `nosti DERK-u u Br~ko distri ktu, iznad one ko ju je zakon propisao, poku{aj da se kroz ener get ski se ktor ostvaruju politi~ke namjere. G. M.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 5

Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske

Predsjedni{tvo SDS-a

Mi }emo da obavimo popis 2011. godine, FBiH kada se osposobi godinu kasnije, i imamo podatke za BiH. Prije nekoliko mjeseci najavili smo da }emo, ako ne bude zakona o popisu na nivou BiH, donijeti svoj zakon i to sada ~inimo, istakao Dodik
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

RS }e 2011. sprovesti popis stanovni{tva

Pokre}u referendum o pristupawu NATO-u
BAWA LUKA - SDS }e pokrenuti izja{wavawe u Narodnoj skup{tini Republike Srpske o referendumu, ukoliko to do kraja februara ne uradi SNSD, odlu~ilo je ju~e Predsjedni{tvo SDS-a u Bawoj Luci. Potpredsjednik SDS-a Ogwen Tadi} rekao je novinarima da }e se pitawe referenduma odnositi na pristupawe RS i BiH NATO-u, jer }e se u martu odlu~ivati o aplikaciji BiH u ovu alijansu. On je najavio da }e SDS {irom RS organizovati akciju kojom }e se tra`iti odr`avawe referenduma i pozvao gra|ane Srpske da se pridru`e.

BAWA LUKA - Predsjednik Vla de RS Mi lo rad Dodik rekao je ju~e u Bawoj Luci da Republika Srpska ima pravo na popis stanovni{tva, da joj to niko nije zabranio i da }e ga sprovesti 2011. godine. Napomenuo je da se, ako ne bude popisa stanovni{tva u BiH, gubi mogu}nost aplikacije za mnoge projekte, te da Srpska ne `eli da zbog FBiH izgubi tu {ansu. Dodao je da nije potrebno da se na nivou BiH obavi popis ka ko bi se ima li svi podaci neophodni za BiH, i da je do voqno da to u~i ne entiteti na svom prostoru u skla du sa evrop skim stan dardima. - Mi }e mo da oba vi mo po pis 2011. go di ne, FBiH kada se osposobi godinu kasni je, i ima mo po dat ke za BiH. To je relevantno. Prije nekoliko mjeseci najavili smo da }emo, ako ne bude za ko na o po pi su na ni vou BiH, donijeti svoj zakon i to sa da ~i ni mo. Taj za kon smo u ponedjeqak usvojili, uputili u redovnu proceduru s namjerom da u januaru obavimo raspravu o nacrtu i u februaru ga usvojimo, te izvr{imo pripreme za popis istakao je Dodik. Uka zao je na to da je osno vni pro blem po pi sa stanovni{tva u BiH pri~a o nacionalnoj pripadnosti, dodav{i da se u zakonu koji je utvrdila Vlada RS to navodi, kao i osam pitawa koje tra`i “Evrostat“. Do dao je da }e u 2010. go di ni za taj po sao bi ti po tre bno oko dva mi li ona KM, a u godini popisa mno go vi {e. Na po me nuo je da taj popis Evropa mo`da ne}e prihvatiti ili }e to u~i ni ti dje li mi ~no, ali da }e on postojati kao ~iwenica.

Edin Rami}

Bo{wa~ki veto na referendum i popis
BAWA LUKA - [ef Kluba bo{wa ~kih de le ga ta u Vije}u naroda RS Edin Rami} izjavio je ju~e u Bawoj Luci agencijama da }e, ako Narodna skup{tina RS odlu~i da raspi{e referendum u Srpskoj, taj klub zaustaviti takvu odluku. Ra mi} je na ja vio i ve to Bo{waka na zakon o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini. Prema wegovim rije~ima, Klub Bo{waka ne vidi smisao referenduma u RS, ali ako u ovoj na mje ri Vla da i Na ro dna skup {ti na RS is tra ju, ona }e bi ti za us tavqena u Vi je }u na roda RS. - U spornom Zakonu o referendumu u RS iz 1993. godine navodi se da se referendum mo`e raspisati samo za one nadle`nosti koje se ti~u RS i ne vidim smisao referenduma u kojem bi se gra|ani izjasnili o odluci koja je ve} na snazi i koja se odnosi na nivo BiH kazao je Rami}.

Klubovi Hrvata i Bo{waka RS

Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa
Milorad Dodik
FOTO: S. ILI]

- I daqe sma tra mo da treba zakon o popisu na nivou BiH, ali on, za razliku od ranijih inicijativa, mora u se bi ima ti or ga niza ci one je di ni ce RS i FBiH. Ako ne ma, ne }e ni biti zakona. Nas niko vi{e ne}e zaobi}i - rekao je Dodik.

RS NA VRIJEME izvr{ava sve svoje me|unarodne obaveze
Govore}i o situaciji u RS, Do dik je re kao da je Srpska politi~ki i ekonomski stabilna, iako postoje odre|ene te{ko}e izazvane svjetskom ekonomskom krizom. On je kazao da je RS likvi dna, te da na vri je me

izvr{ava sve svoje me|unaro dne fi nan sij ske obaveze. - Ukupna spoqna zadu`enost Srpske iznosi 1,6 milijardi maraka, od ~ega oko 70 od sto nov ca otpa da na kredite koji su nastali do 1992. go di ne - na gla sio je Dodik i dodao da je RS, po pi tawu inos tra nog za du `ewa, najmawe zadu`ena re-

publika na prostoru biv{e Jugoslavije. Dodao je da ipak postoje odre|ene pote{ko}e, te da su mnoga preduze}a iz realnog se kto ra iz gu bi la zna ~aj ne poslove. On je najavio da RS u 2010. godini o~ekuje nasta vak ja vnih ra do va, pri je sve ga, iz gradwa tri pro to ~ne elek tra ne na ri je ci Bosni.

BAWA LUKA - Klubovi Bo{waka i Hrvata u Vije}u naroda RS utvrdili su ju~e da nijedan od deset akata usvojenih na 23. po se bnoj sje dni ci NSRS ne vri je |a vi tal ni nacionalni interes ova dva naroda. Me|u aktima koja su razmatrana su Rebalans buyeta RS za 2009. godinu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otaybinskog rata RS, Zakon o dopunama Zakona o za{titi civilnih `rtava rata i Zakon o prestanku va`ewa Zakona o ombudsmanu RS i drugi. @. B.

POMO] MEDIJIMA
^estitaju}i predstoje}e praznike novinarima, Dodik je rekao da je Vlada RS bez ikakvih tendencioznih pristupa pomogla medijskim ku}ama u ovoj godini, te da }e to nastaviti da ~ini. On je dodao da je novac za pomo} medijima planiran i u buxetu za idu}u godinu i da }e on biti dat za programsku podr{ku. - Zadovoqstvo mi je {to je BiH na 35. mjestu po novinarskim slobodama u svijetu - kazao je Dodik.

Vuk Jeremi}, ministar spoqnih poslova Srbije

Presudno po{tovawe Dejtona
BEO GRAD - Srbi ja }e nastaviti da se zauzima za te ri to ri jal nu cje lo vi tost BiH, kao i svih dr`ava ~lanica UN, izjavio je ju~e minis tar spoqnih po slo va Srbije Vuk Jeremi}. - U~i ni }e mo sve da se transparentnim, prijateqskim i konstruktivnim anga`manom sa svim ~iniocima u BiH posvetimo pronala`ewu re{ewa za probleme koji u BiH postoje - rekao je Jeremi} Srni. Jeremi} je istakao da }e Srbija, bez mije{awa u unutra{we prilike BiH, u~initi sve da se postigne dogovor tri naroda i dva entiteta. - U okviru na{eg anga`ovawa, princip po{tovawa Dejtonskog sporazuma i dejtonskih normi za Srbiju je od presudne va`nosti. Ono o ~emu se dogovore tri konstitutivna naroda i dva entiteta je ne{to {to }e Srbija podr`ati - poru~io je Jeremi}. On je rekao da je situacija u BiH u kontekstu stabil nos ti na Bal ka nu bi la tema svih razgovora koje su vodili on i drugi dr`avni rukovodioci sa svojim me|unarodnim sagovornicima.

Sjednica Kluba Hrvata u Vije}u naroda RS

FOTO: GLAS SRPSKE

SRBIJA podr`ava dogovor tri naroda i dva entiteta
- Na{ zajedni~ki strate{ki i istorijski ciq je inte gra ci ja ce log za pa dnog Balkana u EU - naglasio je Jeremi}.

On smatra da BiH treba da ide br`e ka Evrop skoj uniji. - To je zemqa u kojoj o~uvawe mi ra i sta bil nos ti ima i te kako va`ne reperkusije na mir i stabilnost ~itavog regiona - rekao je Jeremi} i naglasio da je BiH najva`niji susjed Srbiji. Prema wegovim rije~ima, imperativ je anga`ovati se na na~in da BiH ne zaostane iza ostalih dr`ava zapadnog Balkana na putu ka punopravnom ~lanstvu u EU.

Odbornik Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Barawe u Skup{tini Osje~ko-barawske `upanije Zdravko Vuki}, ina~e stranke Branimira Glava{a, postao je lokalna zvijezda donacije narodnoj kuhiwi osje~kog “Karitasa“. U trenutku kada su u posudu namijewenu za donacije ubacivali novac, Vuki} se unervozio i na kraju pru`io ruku u posudu. Stekao se utisak da je HDSSB-ovac u posudu spustio praznu ruku, bez ijedne nov~anice, prenose agencije. - Da, to zaista tako izgleda, ali nije istinito, jer ja sam dao svoj skromni doprinos za kuhiwu i savjest mi je ~ista i mirna. U trenutku kada su se po~ele davati donacije, shvatio sam da nemam nov~anik uz sebe, te sam od Nedeqka Bosanca posudio deset kuna, koje sam ubacio u posudu. Ne bih sebi dopustio takvu blama`u - isti~e Vuki}.

6 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Uro{ Maki}

Stanovnici Bosanskog Grahova `ive u getu
BOSANSKO GRAHOVO - Na~elnik op{tine Bosansko Grahovo Uro{ Maki} smatra da je ova lokalna zajednica posqedwi primjer aparthejda u savremenoj Evropi jer je, prema wegovim rije~ima, okupirana i povratnici u woj `ive kao u getu, javila je Srna. Govore}i o stawu u op{tini koja je te{ko stradala u ratu i koja spada me|u najsiroma{nije u BiH, Maki} je rekao da u javnim preduze}ima i dr`avnim institucijama u Drvaru monopol dr`e Hrvati iz Knina, Benkovca, Livna i Kakwa, dok povratnici koji su stru~ni i kvalifikovani ne mogu da dobiju posao zbog diskriminacije koju prema Srbima Provode ve}inske hrvatske vlasti Livawskog kantona. Prema wegovim rije~ima, `ivot Srba u Bosanskom Grahovu je katastrofalan jer na podru~ju op{tine ima vi{e od 300 porodica koje spadaju u kategoriju najte`ih socijalnih slu~ajeva bez ikakvih primawa.

[piri} - Manzuranis

Podr`ati povratnike
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} razgovarao je ju~e u Sarajevu sa ambasadorom Gr~ke u BiH Prokopi usom Man zu ra ni som o mo da li te ti ma daqe iz gradwe bilateralnih odnosa izme |u dvi je pri ja teqske zemqe. [pi ri} i Man zu ra nis razgovarali su i o mogu}im na ~i ni ma po dr{ke po vra tnicima u BiH, saop{teno je iz Sa vje ta mi nis ta ra BiH. Na sas tan ku su ra zmi jewena mi{qewa o ekonomskoj i politi~koj situaciji u BiH i re gi onal noj sa radwi u procesu evropskih integracija. N. V.
Sjednica UO BHRT-a u Sarajevu

UO BHRT-a smijenio sa du`nosti generalnog direktora te ku}e

Agovi} smijewen zbog brojnih malverzacija
Agovi} smijewen zbog wegovih nezakonitih odluka i finansijskih malverzacija koje su potvr|ene revizorskim izvje{tajima, istakla Putica. Nermin Durmo v. d. generalnog direktora BHRT-a
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

SA RA JE VO - Upra vni odbor Javnog radio-televizijskog servisa BiH (BHRT) ju~e je smijenio generalnog direktora te medijske ku}e Mehmeda Agovi}a, potvrdila je “Glasu Srpske“ predsjeManzuranis i [piri}

Odbor NSRS za bezbjednost

Rashodi
Ukupni rashodi BHRT-a za 2008. iznose 44.977.555 KM, {to je za 3.748.555 KM ili devet odsto vi{e od planiranih ukupnih rashoda, navedeno je u revizorskom izvje{taju. - Najzna~ajnije rashode predstavqaju poslovni rashodi od 43.545.155 KM, od kojih su najzna~ajniji izdaci za bruto plate u iznosu od 16.341.879 KM - naveli su revizori.

Definisati pitawa koja optere}uju puk RS
BAWA LUKA - Odbor Narodne skup{tine Republike Srpske za bezbjednost i predstavnici komande 3. pje{adijskog puka Republike Srpske uputi}e nadle`nim institucija ma ini ci ja ti vu za do no {ewe pra vil ni ka ko jim bi se trajno definisala neka pitawa koja optere}uju rad puka. - Prema nadle`nim institucijama, kao {to je Ministarstvo odbrane BiH, bi}e upu}ena ova inicijativa, koju je potrebno donijeti u skladu sa Zakonom o slu`bi u Oru`anim snagama BiH - zakqu~eno je na ju~era{wem sastanku u kasarni “Kozara“ u Bawoj Luci. U~esnici sastanka saglasili su se da je potrebno pokrenuti rje{avawe nekih statusnih pitawa puka u institucijama RS, s obzirom na wegovu nadle`nost da, izme|u ostalog, weguje tradiciju srpskih vojski i srpskog naroda u oslobodila~kim ratovima.

davaju}i UO BHRT-a Marija Putica. Naglasila je da je Agovi} smijewen zbog “wegovih ne za ko ni tih odlu ka i fi nansijskih malverzacija koje su potvr|ene revizorskim iz vje {ta ji ma o fi nan sij skom poslovawu BHRT-a za 2007. i 2008. godinu“. - Zbog uo~enih propusta i nezakonitosti, revizorske izvje{taje o finansijskom po slo vawu BHRT-a to kom Agovi}evog mandata Parlament BiH upu tio je Tu `i la{ tvu BiH - is ta kla je Putica. UO BHRT-a imenovao je Nermina Durmu za vr{ioca du`nosti generalnog direktora BHRT-a. ^lan UO BHRT-a Nikola Dereti} ocijenio je da je smjena Agovi}a bila neminovna. - UO ve} godinama upo-

zorava menayment u skladu sa revizorskim zakqu~cima. Agovi} se uporno oglu{ivao o to i “frizirao“ je finansijske izvje{taje. To se vi{e nije moglo tolerisati, jer je iza{lo iz okvira statuta i zakona - rekao je Dereti}.

@ILI]: Razlozi za smjenu Agovi}a vi{estruki
^lan UO BHRT-a Ahmed @ili} istakao je da su razlozi za smjenu Agovi}a vi{estruki. - Agovi} nije pla}ao porez, kr{io je Zakon o javnim nabavkama, digao je revolving kredit od milion maraka bez saglasnosti UO pojasnio je @ili}, prenijele su agencije. Dodao je da su sve to potvrdili Kancelarija za revi-

ziju BiH, nezavisni revizor, sud ski vje {tak, kao i fi nan sij ska slu `ba BHRT-a ~i ja evi den ci ja po ka zu je neo bra ~u na vawe po re za od 270.000 KM. - To su ozbiqne zakonske reperkusije - smatra @ili}. Agovi} je nedavno Tu`ila{tvu BiH podnio krivi~nu prijavu protiv ~lanova UO BHRT-a zbog “zloupotrebe slu`benog polo`aja“. Optu `u je ih da su “spor nim odlukama BHRT-u nanijeli {tetu ve}u od 300.000 maraka“. UO BHRT-a je pro{le godine smijenio Agovi}a, ali je on na funkciju generalnog direktora BHRT-a vra}en u novembru ove godine. Po sla ni ci Stran ke za BiH u Parlamentu BiH pokre nu li su ini ci ja ti vu za razrje{ewe du`nosti ~lanova UO BHRT-a.

Branko Petri}, predsjednik Centralne izborne komisije BiH

Efikasnije kontrolisati tro{ewe para
BAWA LUKA - Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petri} izjavio je “Glasu Srpske“ da je neophodno novim zakonskim rje{ewima uspostaviti efikasne mehanizme za kontrolu finansijskog poslovawa politi~kih partija u zemqi. Petri} je kazao da je va`e}i Zakon o finansirawu po li ti ~kih par ti ja u BiH “lo{ prevod“ jednog od poglavqa Zakona o politi~kim partijama Slovenije. - Zato sada imamo nedore~ene i nejasne zakonske odredbe o finansirawu stranaka, jer niko u zemqi ne kontroli{e kako i na {ta politi~ke partije tro{e novac - rekao je Petri}.

Selmo Cikoti}

Pove}ava se odgovornost u Oru`anim snagama BiH
SARAJEVO - Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} ocijenio je ju~e da se svake godine pove}ava nivo svijesti i odgovornosti u Ministarstvu odbrane i Oru`anim snagama BiH, prenosi Srna. Cikoti} je na godi{wem infor mi sawu o re zul ta ti ma ra da Mi nis tar stva od bra ne i Oru `a nih sna ga BiH istakao da }e odbrambe ne stru ktu re BiH i u sqede }oj go di ni akti vno doprinositi ukupnim nastojawima dr`ave ka br`em prikqu~ewu evrop skim i evroatlantskim integracijama. - U idu}em periodu nagla{avam potrebu racionalizacije, i to u smislu kvaliteta ra da, dis ci pli ne u ra du i ve}eg stepena odgovornosti u izvr{avawu radnih zadataka - rekao je Cikoti}.

NIKO ne kontroli{e kako politi~ke stranke tro{e novac
Naglasio je da je potrebno definisati da revizija ili resorna komisija CIK-a redovno kontroli{u na~in tro{ewa buyet skog i dru gog novca u politi~kim partijama. - Potrebno je zakonom definisati i namjenu tro{ewa buyetskog novca u politi~kim

partijama koje CIK-u dostavqaju samo izvje{taje o potro{enom buyetskom novcu, dok vrlo vje{to kriju na~in tro{ewa novca koji su dobile iz drugih izvora - kazao je Petri}.

CIK je prije nekoliko dana pozvao politi~ke partije i nevladine organizacije da dostave prijedloge izmjena i dopuna Izbornog i Zakona o fi nan si rawu po li ti ~kih partija u BiH. M. F.

IZBORNI ZAKON
Branko Petri} je kazao da }e CIK do kraja januara pripremiti i prijedloge za izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, a da su svoje prijedloge do sada dostavile SDA, HDZ BiH, LDS i Savez za boqu budu}nost BiH. U nekim od tih prijedloga tra`i se pove}awe izbornog cenzusa sa tri na pet odsto, zatvorene izborne liste, o{trije sankcije za partije koje prekr{e zakon, da mandat pripada stranci...

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 7

Stanovnici treba oprezno da rukuju pirotehnikom

Dru{tvo

BAWA LUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova RS upozorava gra|ane da se tokom novogodi{wih i bo`i}nih praznika uzdr`e od nezakonite upotrebe oru`ja i oprezno rukuju pirotehnikom. - S obzirom na to da je primjena petardi i drugih pirotehni-

~kih sredstava, kao i nezakonita upotreba oru`ja naro~ito izra`ena u ovom periodu, skre}emo pa`wu da je upotreba pirotehni~kih sredstava na javnom mjestu ka`wiva zakonom, a roditeqi, odnosno starateqi, snose odgovornost za postupke maloqetnika - saop{teno je iz MUP-a RS.

Vlada RS u januaru o~ekuje potvrdu “[trabaga“ o uslovima za gradwu puta Bawa Luka - Doboj

Vijesti
Humanitarna akcija

Po~etak izgradwe autoputa polovinom idu}e godine
“[trabag“ treba da ka`e mo`e li da izvodi radove na toj relaciji. Ako to u~ini, mi nemamo ni{ta protiv da on i nastavi da radi, a ako ne, slobodni smo da u odre|enom periodu anga`ujemo lokalnu gra|evinsku operativu, rekao Dodik
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Pomo} Srbima na Kosovu
BAWA LUKA - U okviru akcije za pomo} Srbima na Kosovu i Metohiji pod nazivom “Kad bi hqeba bilo vi{e” prikupqena su zna~ajna nov~ana sredstva, za koja su nabavqeni osnovni prehrambeni artikli, {to }e biti dovoqno za oko pola godine, izjavio je ju~e predsjednik Odbora za pomo} Srbi ma na Ko so vu i Metohiji Eparhije bawolu~ke protojerej stavrofor Jo van La zi ~i}, ja vi la je Srna. On je dodao da je dio pomo}i uru~en i u novcu.

BAWA LUKA - Vlada RS odlu~na je u namjeri da izgradwa autoputa Bawa Luka - Doboj po~ne u prvoj polovini 2010. godine, rekao je ju~e ministar saobra}aja i veza RS Nedeqko ^ubrilovi}. On je istakao da je austrijska kompanija “[trabag“ jo{ u okvirima koncesionog ugovora. - Ko na ~no ra zrje {ewe ovog poslovnog procesa o~ekujemo krajem januara 2010, kada bi predstavnici “[trabaga” trebalo da ka`u imaju li ili ne novac za gradwu - kazao je ^u bri lo vi}. Pred sje dnik Vlade RS Milorad Dodik, koji je prisustvovao godi{woj kon fe ren ci ji za no vi na re Ministarstva saobra}aja i veza, izrazio je uvjerewe da }e izgradwa autoputa Bawa Luka - Doboj po~eti sqede}e godine i da }e radovi biti zavr{eni bez zastoja. Dodik je potvrdio da je sa “[trabagom“ potpisan ugovor o koncesiji, koji podrazumijeva da se poslije obavqenih pripremnih radwi potpi{e izvedbeni ugovor o odre|enoj relaciji, {to sa ovom kompanijom nije ura|eno ni za jednu relaciju, pa tako ni za rela-

KC Bawa Luka

Nove ma{ine za prawe ve{a
BAWA LUKA - U Klini~kom centru u Bawoj Luci instalisane su i pu{tene u rad nove ma{ine i ure|aji koji zadovoqavaju sve potrebe higijene i sterilizacije za bolni~ke uslove prawa i odr`avawa ve{a, saop{teno je ju~e iz ove zdravstvene us ta no ve.U sa op {tewu se dodaje da je i dio postoje}e opreme, koja je bila dotrajala, zamijewen novom, savremenijom opremom. V. K.

Nedeqko ^ubrilovi}

FOTO: ARHIVA

ciju Doboj - Bawa Luka.

VLADA SVOJ DIO posla u potpunosti zavr{ila
- Na{a obaveza bila je da rije{imo imovinsko-pravne odnose i izvr{imo projektovawe do ni voa izve dbe nog projekta, te da se pojavimo pred na dle `nim or ga ni ma kako bismo dobili gra|evin-

sku dozvolu za taj projekat rekao je Dodik. Naglasio je da je Vlada RS u okviru zacrtanih rokova svoj dio posla u potpunosti zavr{ila, da je ge ne ral ni izve dbe ni projekat revidiran, kao i da su rije{eni imovinsko-pravni odnosi, u {ta je ulo`eno vi{e od 35 miliona maraka, ~ime je ta trasa obiqe`ena i spremna za uvo|ewe izvo|a~a

radova. - “[trabag“ sada treba da nam predo~i svoju finansijsku sposobnost, odnosno da ka`e mo`e li da izvodi radove na toj relaciji. Ako to u~ini, mi nemamo ni{ta protiv da on i nastavi da radi, a ako ne, slo bo dni smo da u odre|enom periodu anga`ujemo lokalnu gra|evinsku operativu - kazao je Dodik. On je

ULAGAWA
Nedeqko ^ubrilovi} je rekao da je ove godine u putnu infrastrukturu ulo`eno oko 250 miliona maraka, te da u idu}oj godini planiraju dodatna ulagawa od oko 100 miliona maraka iz Razvojnog programa RS i oko 80 miliona u rehabilitaciju magistralnih i regionalnih puteva. - Kada su u pitawu `eqezni~ki sistemi, u toku ove godine uglavnom su se radile pripreme za ulagawa. Ukupna vrijednost projekata ~ija }e realizacija po~eti ve} na proqe}e idu}e godine iznosi oko 600 miliona maraka naglasio je ^ubrilovi}.

podsjetio da je tek dolaskom na vlast sada{we Vlade RS, koja je zatekla planove o takozvanoj brzoj cesti Bawa Luka - Doboj, odlu~eno da se na toj relaciji gradi autoput, jer smatraju da je to razvojna ko mu ni ka ci ja i stra te {ka stvar za RS. - Opredijeqeni smo da se to nas ta vi i u po tpu nos ti sam uvjeren da }emo 2010. godine otpo~eti izgradwu, koja }e biti vrlo brzo zavr{ena naglasio je Dodik. Go vo re }i o po slo vawu preduze}a iz resora Ministarstva saobra}aja i veza RS, ^ubrilovi} je rekao da je ovu godinu obiqe`ila svjetska ekonomska kriza, te da su veliki sistemi poput “@eqeznica RS“ i “Po{ta Srpske“ me |u prvi ma osje ti li udar krize.

Bawa Luka

Decembarske penzije prije 7. januara
BAWA LUKA - Decembarske penzije u Srpskoj bi}e ispla}ene prije pravoslavnog Bo`i}a, odnosno 7. janu ara, sa zna je Srna iz dobro obavije{tenog izvora bliskog Vladi RS. U ponedjeqak je najavqeno da }e i bora~ki dodatak za borce prve i druge kategorije za sqede}u godinu biti ispla}ivan 4. i 5. januara. Za ovu namjenu Vlada je izdvojila 12 miliona KM, a bora~ki dodatak bi}e dodjeqivan po istom kriterijumu kao i ranijih godina - tri KM po mjesecu u~e{}a u ratu.

Nacrt zakona o {kolovawu nadarenih u~enika uskoro pred poslanicima NSRS

Neophodna ve}a briga za mlade talente
BAWA LUKA - Nacrt zakona o stipendirawu i {kolovawu mladih talenata, ~iji je ciq da se obezbijedi stalna dru{tvena briga za mlade talente i pru`i podr{ka razvoju wihovih sposobnosti, talenta i kreativnosti, treba lo bi da se na |e u skup {tinskoj proceduri u januaru idu}e godine. Ovo su “Gla su Srpske“ pot vrdi li u Mi nis tar stvu prosvjete i kulture RS. - Vla da RS je usvo ji la predlo`eni Nacrt, a ovim zakonom ure|uje se na~in identifikacije, pra}ewe, podstii cawe, {ko lo vawe stipendirawe talentovanih i nadarenih u~enika i studenata RS - kazali su u ovom ministarstvu. Dodali su da se va`e}i zakoni koji reguli{u oblast obrazovawa u RS ne bave dovoqno polo`ajem na da re nih i ta len to va nih u~enika i studenata. - Zbog toga smo odlu~ili da predlo`imo Nacrt zakona o stipendirawu i {kolovawu mladih talenata, da bi se poboq{ala situacija mladih talenata - rekli su u resornom ministarstvu.

Statistika

VA@E]I ZAKONI se nedovoqno bave talentovanim
U Nacrtu ovog zakona posebno je nagla{ena nu`nost saradwe porodice i nastavnika, a planira se i dono{ewe pra vil ni ka o pe da go {ko-psi ho lo {kom osposobqavawu nastavnika i roditeqa mladih talenata. - Obrazovne ustanove koje

poha|aju mladi talenti du`ne su da obezbijede izborne i fa kul ta ti vne pro gra me prema sposobnostima i sklonos ti ma mla dih ta le na ta,

grupni i individualni rad, rad s mentorom i kontakte sa stru~wacima - rekli su u Ministarstvu. V. K.

Vi{e ro|enih u BiH
SARAJEVO - U BiH je za de vet mje se ci ove go di ne ro|ena 25.791 beba, {to je za 0,51 odsto vi{e nego u istom periodu pro{le godine, rekao je ju~e u Sarajevu di re ktor Agen ci je za sta tis ti ku BiH Zden ko Milinovi}. On je naveo da je za devet mjeseci umrlo 25.671 lice, {to je za 1,47 odsto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine.

KOMISIJE
Talenat kod u~enika i studenata utvr|iva}e posebne komisije u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za identifikovawe, pra}ewe i vrednovawe mladih talenata. Nadareni u~enici i studenti }e imati svoje mentore, a bi}e donesen i program rada sa mladim talentima koji treba da omogu}ava rano ispoqavawe sposobnosti i talenata.

8 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

^a|o primio deminere i vatrogasce

Potrebna savremenija oprema
BAWA LUKA - Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o smatra da je potrebno ulagati u opremu radi stvarawa boqih uslova i standarda za rad deminera Republi~ke uprave civilne za{tite i vatrogasaca u RS, javila je Srna. - U budu}nosti }emo poku{ati da kreiramo takve institucije i odnose kako bi najvredniji potencijal i resurs kojim raspola`emo do{ao do punog izra`aja i kako bi to dalo najboqi efekat i rezultat - rekao je ^a|o nakon prijema za deminere Republi~ke uprave civilne za{tite i vatrogasce, kojima je uru~io zahvalnice za iskazan visok stepen profesionalnosti u obavqawu svojih poslova.

Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Godina u znaku ulagawa u obrazovawe
BAWA LUKA - Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} ~estitao je zavr{etak prvog polugodi{ta u {kolskoj 2009/2010. godini svim u~enicima, u~iteqima i nastavnicima u Srpskoj. - Godina iza nas bila je godina ulagawa u obrazovawe. Iz Razvojnog programa RS, sa oko 50 miliona maraka, podr`ano je vi{e od 80 projekata u osnovnom i sredwem obrazovawu navodi se u ~estitki. Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS saop{teno je da su tokom ove {kolske godine otvorene ~etiri osnovne i dvije sredwe {kole. U saop{tewu se dodaje da je sanirano, ili je u toku sanacija, 32 osnovne i deset sredwih {kola te da je za obnovu fiskulturnih sala ulo`eno oko 10,6 miliona maraka. Nastava u prvom polugodi{tu se zavr{ava danas za 108.819 osnovaca i 46.673 u~enika u sredwim {kolama u RS. V. K.

Meso sviwa i kopitara odmah poslije klawa treba pregledati

Zbog trihineloze u toku zimskog sviwokoqa u Srpskoj

Kozarska Dubica

Dowa Gradina dobi}e pa`wu koju zaslu`uje
KOZARSKA DUBICA - Ure|ewem Spomen-podru~ja “Dowa Gradina“, u koje Vlada RS namjerava da utro{i pet miliona KM, Dowa Gradina }e dobiti pa`wu koju je trebalo da ima i u proteklih 60 godina, izjavio je na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz. - Op{tina Kozarska Dubica, na ~ijem podru~ju se nalazi Dowa Gradina, uradi}e sve {to je potrebno da bi ure|ewe Spomen-podru~ja teklo kako treba, jer to mjesto zaslu`uje pa`wu i po{tovawe - izjavio je Jauz tokom predstavqawa Idejno-urbanisti~kog rje{ewa Spomen-podru~ja “Dowa Gradina“, koje je izradilo vi{e autora bawolu~kog preduze}a “Projekt“. Autori su istakli da je Dowa Gradina dio veoma va`nog srpskog nacionalnog pitawa i svjedo~anstvo o stradawu nevinih civila, te da je izrada idejnourbanisti~kog rje{ewa bio zahtjevan poduhvat, kako sa teritorijalnog i sadr`ajnog, tako i sa simboli~nog aspekta. T. D.

Oboqewa najve}im dijelom registrovana u Posavini i Semberiji, a to su podru~ja gdje se trihineloza javqa du`i niz godina, rekla Goji}eva
PI[E: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

Uni{teno 5.000 kilograma mesa
Goji}eva je dodala da ove go di ne ni je bi lo obo li je vawa qudi od trihineloze. Naglasila je da su proizvo|a ~i na mir ni ca `i vo tiwskog po ri je kla du `ni da re do vno, a naj mawe je dnom mjese~no vr{e laboratorijska ispitivawa proizvoda. se me so i dru ge proi zvo de `ivotiwskog porijekla na ve te ri nar sko-sa ni tar ni pregled, a stavi ih prodaju, ~ini krivi~no djelo za koje je predvi|ena zatvorska kazna do jedne godine. U nekoliko bawolu~kih me sni ca ka za li su da ne primaju meso koje nema pe~at i da mu {te ri je sko ro uvi jek obra }a ju pa`wu na to, a ~esto se raspituju i o porijeklu mesa koje kupuju. Pred sje dnik Udru `ewa uzgajiva~a sviwa RS Mi{o Maq~i} istakao je da su najve}i prenosnici trihinelo-

Donacija “Fondacije fami“

Vozila i oprema centrima za socijalni rad

BAWA LUKA - U toku zimskog klawa sviwa u doma}instvima u Srpskoj registrovano je 12 `ari{ta bolesti trihineloze kod 19 `ivotiwa, a veterinarska in spe kci ja uni {ti la je oko 5.000 kilograma zara`enog sviwskog mesa. Rekla je to “Glasu Srpske“ glavni republi~ki veterinarski inspektor Qiqana Goji}. - U posqedwa tri mjeseca utvr|en je ve}i broj slu~ajeva obolijevawa sviwa od trihineloze, {to je uobi~ajeno za ovaj period godine. Oboqewa su najve}im dijelom registrovana u Posavini i Semberiji, a to su podru ~ja gdje se tri hi ne lo za javqa du`i niz godina - kazala je Goji}eva. Ona je istakla da se meso sviwa i kopitara odmah poslije klawa obavezno mora pregledati radi utvr|ivawa pri sus tva lar vi tri hinele.

REGISTROVANO 12 `ari{ta bolesti trihineloze
- Ve te ri nar ski in spe kto ri i u me sni ca ma kon troli{u da li je meso obiqe`e no pro pi sa nim pe ~a tom, ~ime se utvr|uje da li su ura|eni potrebni pregledi pri je stavqawa me sa u promet. Meso koje nije obiqe`eno, odnosno nije pregledano, a zatekne se u mesnici stavqa se van prometa i uni{tava na licu mjesta kazala je Goji}eva i istakla da je u toku ove godine uni{teno vi{e od 5.000 kilograma takvog mesa i mesnih proizvoda. Proizvo|a~ koji ne odne-

ze glodari i da je potrebno raditi organizovanu deratizaciju. - To zna~i da se deratizacija radi u ~itavom selu, a ne samo u nekoliko doma}in sta va, jer se za ra `e ni glodari kre}u i prenose zarazu. Mnogo qudi u selima jo{ uvijek to nije shvatila ozbiqno, pa se deratizacija ~esto, umjesto stru~no i kvalitetno, radi proizvoqno rekao je Maq~i}. On ka `e da pre gled uzorka sviwskog mesa u veterinarskim stanicama ko{ta od {est do deset maraka.

KAZNE
Za prodaju neispravne hrane, Zakonom o hrani RS predvi|ene su kazne za pravno lice od 10.000 do 30.000 maraka, za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 6.000 maraka, za preduzetnike od 6.000 do 18.000 maraka i za fizi~ko lice od 1.000 do 3.000 maraka. - Zakonom o veterinarstvu RS predvi|ene su kazne za pravno lice od 1.500 do 15.000 maraka, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.500 maraka, za preduzetnike od 1.000 do 10.000 KM i za fizi~ko lice od 150 do 1.500 maraka.

[krbi} i Sredi}

FOTO: SRNA

Broj zara`enih virusom H1N1 u RS popeo se na 459

BAWA LUKA - Ministar zdravqa i socijalne za{tite RS Ranko [krbi} i direktor “Fondacije fami“ Dejan Sredi} uru~ili su ju~e u Bawoj Luci donacije za {est centara za socijalni rad iz dobojske regije, ~ija je ukupna vrijednost 83.200 maraka, javila je Srna. Rije~ je o tri putni~ka vozila marke “da~ija sandero“ za centre za socijalni rad Tesli}, Petrovo i [amac, kao i o ra~unarskoj opremi za centre za so ci jal ni rad Do boj

i Derventa, dok }e “Fondacija fami“ u~estvovati u adaptaciji zgrade Centra u Modri~i. [krbi} je rekao da je donacija dio podr{ke Projektu implementacije porodi~ne medicine koji finansira [vajcarska agencija za razvoj i saradwu, s ciqem uspostavqawa preduslova za sveobuhvatan i kontinuiran rad medicinske sestre/tehni~ara u zajednici i stvarawa partnerskih odnosa na nivou zajednice pru`awem sveobuhvatne zdravstvene za{tite za sve.

Oboqelo jo{ deset mladih
BAWA LU KA - Brzim tes tom ju ~e je u Srpskoj pot vr|e no de set no vo oboqelih od no vog gri pa, ~ime se broj zara`enih pove }ao na 459, pot vrdi la je portparol Instituta za za{ti tu zdravqa RS Mil ka Mr|a. Ona je istakla da je deve to ro za ra `e nih iz Bawe Luke i jedno iz Trebiwa. - Rije~ o jednom mla|em dje te tu, dje ci {kol skog uzrasta i odraslim osobama mla|e i sredwe `ivotne dobi. U Kli ni ~kom cen tru Bawa Luka hospitalizovano je 67 pacijenata zara`enih vi ru som H1N1, i to 43 na odjeqewima i 24 u dne vnoj bolnici - kazala je Mr|a. Dodala da su u Jedinici in ten zi vne me di ci ne smje {tena tri pacijenta, od kojih je jedan na respiratoru, dok je zbog no vog gri pa i oboqewa sli ~nih gri pu u bolnicama u Srpskoj hospitalizovano 93 pacijenta.

TRI PACIJENTA na intenzivnom lije~ewu
Milka Mr|a je ponovila da su sim pto mi no vog gri pa vi so ka tem pe ra tu ra, gla vo boqa, gro zni ca, suv

ka{aq, bol u grlu, mi{i}ima i zglobovima, op{ta malaksalost, ote`ano disawe i brzo zamarawe. Ona je apelovala na sve sta no vni ke Srpske da pri mjewuju mje re za {ti te od novog gripa, koje obuhvataju re do vno prawe ru ku vo dom i sapunom i pokrivawe usta i no sa ma ra mi com pri li kom kijawa i ka{qawa. T. M.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 9

Porodice poginulih i nestalih u RS nezadovoqne radom Instituta za tra`ewe nestalih BiH Vijesti

Institut blokira proces tra`ewa srpskih `rtava
Ekshumirana tijela srpskih `rtava voze se u FBiH i svake godine sahrawuju u Srebrenici kao Bo{waci. U Srebrenici nije nestalo 7.806 Bo{waka, nego za 50 odsto mawe, rekao Mitrovi}
PI[E: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

Nada Grahovac

@albe na zabranu kontakta
BAWA LUKA - Ombudsman za djecu RS Nada Grahovac rekla je da je ova institucija za vrlo krat ko vri je me primila vi{e od 70 `albi kojima se ukazuje na povrede prava djece, od kojih je najve}i broj u vezi sa uskra}ivawem kontakta sa drugim ro di teqem na kon ra zvo da braka. Ona je istakla da roditeq sa kojim dijete `ivi poslije razvoda braka, onemogu}ava pod razli~itim izgovorima susrete i dru`ewa sa drugim roditeqem, ali i sa bliskom rodbinom.

BAWA LUKA - Formirawem Instituta za nestala li ca BiH svje sno je za us tavqen pro ces tra `ewa srpskih `rtava nesta lih u pro te klom ra tu, jer ovaj institut ne `eli nikakvu saradwu sa institucijama u Srpskoj i na sve na~ine nastoji da zaobi|e RS. Rekao je to ju~e na konfe ren ci ji za no vi na re u Bawoj Lu ci ru ko vo di lac Ope ra ti vnog ti ma za tra `ewe nestalih lica RS Goran Kr~mar. - Odnos Instituta prema RS je poni`avaju}i, jer se prona|ena srpska tijela odvoze na identifikaciju u Travnik, Biha} i Visoko i pored ~iwenice da je Vlada RS iz dvo ji la sred stva za for mi rawe ob du kci onog centra, spomen-kosturnice i Zavoda za sudsku medicinu RS - rekao je Kr~mar. Istakao je da je u toku ove godine identifikovano 1.200 tijela nestalih, me|u ko ji ma je 21 srpske na ci onalnosti, dok je 2008. godine ekshumirano 2.000 tijela, od ~e ga sve ga 18 srpskih `rtava. - Ni je dno li ce srpske nacionalnosti u drugoj polo vi ni ove go di ne ni je

“Zdrave {kole u RS“

Boqe snabdijevawe vodom
BAWA LUKA - Prva faza pro je kta “Zdra ve {ko le u Republici Srpskoj“ zavr{ena je ju~e dodjelom simboli~nih na gra da u~e ni ci ma auto ri ma naj boqih li ko vnih radova iz 62 {kole, javi la je Srna. Pro je kat je po~eo u maju ove godine u 62 {kole, nakon {to je analizama Instituta za za{titu zdravqa RS utvr|eno neadekvatno snabdijevawe vodom u 198 po dru ~nih {ko la. Ciq ovog projekta je da se uspos ta vi akti van nad zor nad {kolskim objektima za snabdijevawe vodom i da se poboq{a ukupno epidemiolo{ko stawe u {kolama.

Konferencija za novinare u Bawoj Luci

FOTO: S. ILI]

identifikovano, niti predato wihovim porodicama. U spo men-kos tur ni ca ma u Bawoj Lu ci, Ne ve siwu i Isto~nom Sarajevu jo{ uvijek se nalazi 636 neidentifi ko va nih ti je la sa ko jih su da vno uze ti na la zi za DNK ana li zu - do dao je Kr~mar. Direktor Zavoda za sudsku medicinu dr @eqko Karan re kao je da pri ~e i prozivke koje su u posqedwe

Milan Bogdani}
Milan Bogdani} kazao je “Glasu Srpske“ da nikad nije rekao da niko u RS ne}e da izvr{i obdukciju pomenutih skeleta, nego da se ve} mjesecima za to ~eka naredba nadle`nog tu`ila{tva. - Pomenuti posmrtni ostaci poslati su Zavodu za sudsku medicinu na ocjenu o kakvim skeletima se radi. Problem je {to pojedine ekipe koje su radile ekshumacije nisu imale sudskog vje{taka pa su ekshumirale sve kosti - rekao je Bogdani}. On je dodao da Institut ne odre|uje gdje }e se pohrawivati i ~uvati ekshumirana tijela `rtava rata bilo koje nacije, ve} je to stvar tu`ila{tva.

vrijeme pokrenuli pojedinci u BiH, a odnose se na to da se u mrtva~nici na Novom grobqu u Bawoj Lu ci nalazi 14 skeleta koji ~ekaju i koje niko ne}e forenzi~ki da obradi, nisu ta~ne, jer se u ve}ini slu~ajeva radi o `ivotiwskim kostima, a ne srpskim `rtvama. - U {est kesa nalaze se `ivotiwske kosti, u jednoj zemqa, blato i komad ogorjele daske, u dvije kese pone{to qud skih i `ivotiwskih kostiju, dok su ostale tri vre}e kosti qudskog skeleta, od kojih su dva ve} identifikovana i ponovo pogre{no ekshumirana, a tre }i ske let ne ma ve ze sa prethodnim ratom - objasnio je Karan. On je is ta kao da ta kve ske le te pred sta vni ci In stituta za tra`ewe nestalih dovoze na Gradsko grobqe u Bawu Lu ku, a dva obje kta Vlade RS predvi|ena za to skoro su prazna.

- Nama dovoze kosti `ivotiwa, pa nas optu`uju da ne }e mo da ih fo ren zi ~ki obra|ujemo, a srpska ekshumirana tijela voze u Tuzlu, Travnik, Biha} i Visoko kazao je Karan.

OD 1.200 identifikovanih tijela, samo 21 srpska `rtva
Predsjednik Republi~ke or ga ni za ci je po ro di ca za robqenih i poginulih boraca i nes ta lih ci vi la RS Nedeqko Mitrovi} rekao je da se ekshumirana tijela srpskih `rtava voze u FBiH i sva ke go di ne sa hrawuju u Srebrenici kao Bo{waci. - Pred sta vni ci In sti tuta osporavaju formirawe centralne evidencije nestalih jer to dovodi u pitawe uku pan broj nes ta lih Bo{waka u Sre bre ni ci. Tvrdimo da tamo nije nestalo, ka ko oni ka `u 7.806

Bo{waka, nego za 50 odsto mawe - rekao je Mitrovi}. On je dodao da pri~e o 14 neo bra |e nih ske le ta u Bawoj Lu ci {i re srpski ~lan Kolegijuma direktora Instituta za tra`ewe nesta lih BiH Mi lan Bo gda ni} i pred sje dnik Udru`ewa porodica zarobqenih i nes ta lih iz RS Milijana Boji}. Srpski ~lan Savjetodavnog odbo ra In sti tu ta za tra`ewe nestalih BiH Boro Peuli} rekao je da je formirawe ovog in sti tu ta bi la obmana za one koji su pomislili da }e se proces tra`ewa nestalih rije{iti, jer, kako ka`e, postoje}a situacija govori da se taj proces ne}e okon~ati za 50 godina. - Na{i predstavnici u Institutu ne rade u interesu Srba, nisu spremni da ka`u da ovako vi{e ne ide i zbog to ga Hrva ti i Bo{waci ra de ka ko ho }e dodao je Peuli}.

Aleksandar Kne`evi}

Klimatske promjene
BIJEQINA - Jugoisto~na Evropa bi}e podru~je koje }e najvi{e osjetiti klimatske promjene, pa se i u BiH mora po~eti sa pripremama za novo doba i novi na~in `ivota, smatra profesor Univerziteta u Sarajevu Aleksandar Kne`evi}, prenosi Srna. On je istakao da je naru{ena ravnote`a u prirodi izme|u emisije ugqen-dioksida i apsorpcione sposobnosti prirode, koncentracija ugqen-dioksida raste, a ona je osnovni regulator temperature.

Propusti u srebreni~kom Domu zdravqa

Ekshumirane kosti ba~ene u kontejner
SRE BRE NI CA - Tri qud ske kosti, koje je ~lan Operativnog tima RS za tra`ewe nestalih Slobodan [krba prona{ao 23. novembra na lokalitetu sela Poznanovi}i i istog dana predao na ~uvawe srebreni~kom Domu zdravqa, nestale su iz mrtva~nice. Pretpostavqa se da ih je ~ista~ica Dostana Savi}, sa drugim sme}em sakupqenim u mrtva~nici tri dana kasnije, bacila u kontejner i da su zavr{ile na gradskoj deponiji. Ovo je “Glasu Srpske“ potvrdila direktor Doma zdravqa u Srebrenici Qiqana Ivan~i} i dodala da u slu`benoj zabiqe{ci ove ustanove stoji da je [krba predao tri qudske kosti de`urnom qekaru Petru Lon~arevi}u.

O NESTANKU kostiju obavije{ten Institut za nestale BiH
- Upozoravala sam vi{e puta osobqe da vodi ra~una o tim kostima. Prije nekoliko dana saznala sam od glavne sestre Nade Jovanovi} da su nestale - rekla je Ivan~i}eva i dodala da je obavijestila o tome Institut za nestale osobe BiH. Dostana Savi} rekla je da je 26. no vem bra ~is ti la pros tor mrtva ~nice. - Kada sam sve oprala i o~istila mrtva~nicu, uzela sam kesu koja

se nalazila u uglu i sve to, sa ostalim sme}em, bacila u kontejner - ispri~ala je Savi}eva. Ona tvrdi da nije znala da se u kesi nalaze qudske kosti. Rukovodilac Operativnog tima RS Goran Kr~mar obavijestio je 26. novembra glavnog tu`ioca BiH Milorada Bara{ina da je istra`ilac tog tima Slobodan [krba prona{ao skeletne ostatke nepoznatog tijela. U slu`benom dopisu navodi se da se, najvjerovatnije, radi o ostacima Slavoquba (Paje) Nikoli}a, ro|enog 28. januara 1953. godine u bratuna~kom selu Stanatovi}i, koji je nestao 28. avgusta 1992. godine na podru~ju sela u op{tini Bratunac. K. ].

Du{an Gavran

Deminirano 13,5 km kvadratnih
SARAJEVO - U akcijama protivminskog djelovawa u toku 2009. godine u BiH je deminirano oko 13,5 kilometara kvadratnih zemqi{ta, dok je “sumwiva povr{ina“ poslije sistematskog izvi|awa redukovana za oko 125 kilometara kva dra tnih, re kao je ju ~e di re ktor Cen tra za uklawawe mina u BiH Du{an Gavran, prenose agencije.

Dostana Savi} nije znala {ta je u kesi

10 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

U Trebiwu odr`ano ve~e najboqih guslara Srpske

Kroz RS
OO SNSD Bijeqina

TREBIWE - U trebiwskom Domu kulture odr`ano je ve~e najboqih guslara Republike Srpske, a prihod od ulaznica namijewen je lije~ewu poznatog majstora na strunama iz Trebiwa Mitra \oga. \ogo je tridesetak godina bio jedan od najzaslu`nijih za
FOTO: D. TODOROVI]

popularizaciju gusala na ovim prostorima. Me|u izvo|a~ima bio je i predsjednik Udru`ewa guslara RS Kosta Plakalovi}, kao i mladi guslari Milo{ [egrt i Marko Butulija iz Trebiwa, te Milo{ Vukoje iz Bile}e. R. Mi.

Nezadovoqni radom lokalne vlasti
BIJEQINA - Op{tinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeqina zadovoqan je ~iwenicom da je u ovoj godini dru{tveni i privredni `ivot op{tine Bijeqina obiqe`en sa tri va`ne aktivnosti Vlade Republike Srpske. Radi se o zavr{etku privatizacije fabrika “[e}erana“ i “Sava“, te promovisawem novog objekta bolnice u koju }e ulo`iti 50 miliona maraka, rekla je predsjednik Op{tinskog odbora ove stranke Milica Markovi}, javila je Srna. Markovi}eva je navela da SNSD nije zadovoqna odnosom aktuelne vlasti u Bijeqini prema privrednim i dru{tvenim tokovima u ovoj godini. Aktuelna vlast, na~elnik op{tine i wegova stranka nisu ni{ta ili su veoma malo u~inili u poboq{awu tog ambijenta. Govore}i o kadrovskim promjenama u Narodnoj biblioteci “Filip Vi{wi}“, Markovi}eva je rekla je SNDS ve} predlo`io kandidata za mjesto direktora.

Festival dje~ije pjesme Kotor Varo{

Pobijedila Sara Bibi}

Odbornici fo~anske Skup{tine

Skup{tina op{tine Fo~a usvojila buxet za 2010. godinu

Op{tinska kasa optere}ena dugovima
Ukupna planirana sredstva iznose 10.700.000 maraka, od ~ega je 7.100.000 izvornih prihoda, tri miliona kredita i 600 hiqada namjenskih donacija
PI[E: DRAGO TODOROVI] glasfo@teol.net

Nagrade najboqim u~esnicima festivala

FO^A - Skup{tinska ve}ina op{tine Fo~a, koju ~ine odbornici Nove socijalisti~ke partije, SDA, SDS, PDP, SRS “Dr Vojislav [e{eq” i Stranke “Radom za boqiFOTO: D. KEREZOVI]

KOTOR VARO[ - Na 14. tradicionalnom festivalu dje~ije pjesme u Kotor Varo{u, glasovima `irija i na osnovu SMS poruka pobijedila je u~enica kotorvaro{ke Osnovne {kole “Sveti Sava“ Sara Bibi} sa pjesmom “Mama i tata“. Drugo mjesto je osvojila Duwa ^oli}, koja je pjevala pjesmu “Qubav“, a tre}e

Dejan Tati} sa pjesmom “Lijepe rije~i“. Direktor Centra za kulturu i informisawe Kotor Varo{ Vawa Kupre{ak rekla je da se nada da }e u narednom periodu svoje pjeva~ko umije}e poka za ti mla di, ka ko sa podru~ja kotorvaro{ke, tako i iz ostalih susjednih op{tina. D. K.

Krsmanovi}
U odgovoru opoziciji, na~elnik op{tine Fo~a, Zdravko Krsmanovi} je odbacio optu`be opozicionih odbornika, uz o~ekivawe da }e deficit u op{tinskoj kasi od izvornih prihoda biti nadomje{ten prodajom gradskog, gra|evinskog zemqi{ta.

Sjednica SO Bratunac

“Uga{en“ lokalni radio
BRATUNAC - U nastavku pete redovne sjednice Skup{tine op{tine Bratunac ju~e je usvojena Odluka o prestanku rada preduze}a “Na{a rije~“, u ~ijem sastavu radi lokalni radio. Ova odluka donesena je na prijedlog na~elnika op{tine Nedeqka Mla|enovi}a, kojeg je Skup{tina, na prethodnoj sjednici, zadu`ila da sa~ini prijedlog mjera za prevazila`ewe problema u tom preduze}u. Skup{tina je, uz odluku o ga{ewu preduze}a “Na{a rije~“ usvojila zakqu~ak kojim 31. decembra 2009. godine prestaje sa radom lokalni radio, te zakqu~ak kojim se zadu`uje na~elnik Mla|enovi} da, u roku od osam dana, imenuje ovla{}eno lice za pokretawe likvidacionog postupka u tom preduze}u. K. ].

tak” ju~e su usvojili op{tinski buyet za 2010. godinu u iznosu od deset miliona i 700 hiqada maraka. Nijedan, od tridesetak amandmana opozicionih stranaka (SNSD-a, DNS-a i Srpske radikalne stranke) nije prihva}en. Izvor ni pri ho di, su 7.100.000 maraka, kreditna za du `ewa tri mi li ona i namjenske donacije 600 hiqada maraka. Opo zi ci ja je o{ tro kri ti ko va la pla ni ra ni buyet ski okvir, uz ocje nu da je izvr{na vlast izgubila osje }aj za re al nost i u prihodovnoj i u rashodovnoj strani buyeta. - Samo po osnovu pravosna`ne sudske presude, op{ti na je du `na da

preduze}u “Dan Palma“ isplati oko 400 hiqada maraka, {to nije uop{te u{lo u plan buyeta za idu}u godi nu - re kao je odbor nik SRS RS Zoran Nikoli}.

OPOZICIJA: izvr{na vlast izgubila osje}aj za realnost
On je po me nuo i dru ge fi nan sij ske oba ve ze op {tine iz 2009. godine, pa ~ak i ranije, koje }e znatno opteretiti op{tinsku kasu u 2010. godini. Opozicija je kritikovala namjeru izvr{ne vlasti da dodatno smawi plate zapo sle nim u op {tin skoj admi nis tra ti vnoj slu `bi za pet od sto. Is ta knu to je da }e lo {e pla ni ra nim

buyetom, jo{ vi {e bi ti ugro`en rad pojedinih institucija kao {to su Dje~iji vrti}, Sredwo{kolski centar, Fond za tre}e dijete, Dom zdravqa, Crve ni krst, Srpska centralna biblioteka “Prosvjeta“ itd. Govore}i da su to realno pla ni ra na sred stva, {ef op{tinskih finansija Mir ja na Da vi do vi} je naglasila da je predlaga~, zbog izvjesnog, slabijeg puwewa kase, uveo restrikcije u oblas ti ka pi tal nog investirawa, a pove}ao izdva jawa za so ci jal na da vawa za 130 hiqada maraka. Ape lo va no je na buyet ske korisnike da, umjesto obe}a nih gran to va op {ti ne, energiju dogodine usmjere na stvarawe vlastitih prihoda.

Op{tinska kasa u Tesli}u za sqede}u godinu

Buxet ima razvojnu komponentu
TESLI] - Skup{tina op{tine Tesli} usvojila je buyet op{tine za 2010. godinu u iznosu 11.600.000 KM, {to je mawe za 2.580.000 KM u odnosu na planirani ovogodi{wi buyet. Na ~el nik op {ti ne Te sli} Savo Kasapovi} je istakao da je ovako usvojen buyet realan i da u odnosu na ovu godinu ima razvojnu komponen tu. On je na gla sio da buyet za 2010. godinu mawe optere}en deficitom koji je izno sio vi {e od po lo vi ne ovogodi{weg buyeta, i izrazio o~ekivawe da }e biti reali zo van u vi so kom procentu. Kasapovi} je izjavio da je planirani prihodi od poreza u buyetu za 2010. godinu iznose 8.155.500 KM, i ve}i su za 151.000 KM od planiranih ovogodi{wih prihoda. ku pi la Vla da Re pu bli ke Srpske i dio zemqi{ta ustupi la op {ti ni Te sli} za formirawe industrijske zone. Po tom osnovu planirano je da se prihoduje oko pola miliona maraka. Naj ve }e iz dva jawe iz buyeta u 2010. godinu planirano je za bruto plate i na kna de za po sle nih, skup {tinskih odbornika i ~lano va upra vnih odbo ra, u iznosu 3.402.500 KM, koja su za oko 160.000 KM mawa u odnosu na ovu godinu jer je i prije zahtjeva Ministarstva finansija RS polovinom go di ne iz vr{e no smawivawe na do kna da po ovom osnovu za pet odsto. V. T.
FOTO: V. TOPI]

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Nije evidentirano nijedno krivi~no djelo, ni naru{avawe javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE U porodili{tu bolnice Kasindo ro|ena djevoj~ica.

NAJVE]A izdvajawa za plate zaposlenih
Neporeski prihodi planirani su u iznosu 2.819.500 KM i ve}i su za jedan odsto u odnosu na ovogodi{we. U strukturi neporeskih prihoda najvi{e se o~ekuje od prodaje zemqi{ta u vlasni{tvu DI “Borja“, koju je

Savo Kasapovi}

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 11

Stanovnici Bile}e ostali bez vode
BILE]A - Kompletno podru~je Bile}e u ponedjeqak uve~e i ju~e prije podne bilo je bez vode, pa su se stanovnici tog grada i okolnih prigradskih naseqa snabdijevali naj~e{}e sa ~atrwa u kojima se sakupqa ki{nica, a ima ih ve}i broj. Kako isti~u u “Vodovodu“, do prekida u snabdijevawu do{lo je zbog kvara na pumpnom postrojewu, pa su to iskoristili i za neplanirani redovni remont pumpi, zbog ~ega je i prekid u snabdijevawu trajao ne{to du`e. [. A.

Sjednica SO Bile}a

Na dnevnom redu buxet
BILE]A - Odbornici bile}kog lokalnog parlamenta na sjednici zakazanoj za danas raspravqa}e o 16 ta~aka dnevnog reda, a najzna~ajnija je buyet za sqede}u godinu. Prema Nacrtu buyeta op{tine Bile}a za 2010. godinu, u op{tinsku kasu trebalo bi da se slije ukupno 9.174.000 maraka, {to je, u odnosu na 7.915.000 maraka ostvarenih u ovoj godini, pove}awe za ukupno 16 odsto. Me|u ostalim predlo`enim ta~kama dnevnog reda najzna~ajnije i najinteresantnije su one u vezi sa izdvajawem sredstava za stipendirawe studenata, kao i osnivawe turisti~ke organizacije Bile}e. [. A.

Ministar Ristovi} posjetio op{tinu Isto~na Ilixa

Krov nad glavom za 13 bora~kih porodica Uru~eni pokloni
Dinamika stambenog zbriwavawa porodica palih boraca i ratnih vojnih invalida koja je planirana u ovoj godini u potpunosti je ispo{tovana, rekao Ristovi}
TREBIWE - U prostorija ma Do ma pen zi one ra na Gra di ni u uto rak uve ~e odr`an je prigodan program koji su priredila djeca iz pravoslavnog vrti}a “Sveta Ev ge ni ja ca ri ca Mi li ca“ iz Trebiwa. Oni su svo jim nas tu pom, recitacijama i pjesmicama na ja vi li ve li ki hri{ }an -

Dje~iji pravoslavni vrti} Trebiwe

mali{anima

ski praznik Bo`i}. Upravnik vrti}a, sve{tenik Aleksandar Ili}, zahvalio je episkopu Grigoriju i Eparhiji zahumsko-hercegova~koj i primorskoj koji poma`u rad vrti}a. U okviru sve~anosti mali{anima su uru~eni i prigodni pokloni. R. Mi.

Prijedorsko Udru`ewe Roma

Podijeqeni paketi sa `ivotnim namirnicama
PRIJEDOR - Udru`ewe Roma op{tine Prijedor podijelilo je porodi~ne pakete sa osnovnim `ivotnim namirnicama za 110 romskih porodica koje `ive na podru~ju ove op{tine. Predsjednik op{tinskog Udru`ewa Roma Ramo Sele{evi} istakao je da za sve ove namirnice, bra{no, uqe, {e}er i druge potrep{tine, prvenstveno treba zahvaliti op{tini Prijedor i wenom na~elniku. - Op{tina Prijedor poma`e Rome tokom cijele godine u onome {to nam je potrebno, a potrebno nam je sve - kazao je Sele{evi} zahvaquju}i na saradwi lokalne zajednice koja ima razumijevawa za ovaj napa}eni narod. Sele{evi} je zahvalio i fabrici keksa “Mira“, koja im je tako|e dodijelila dio svojih proizvoda. Osamdesetdvogodi{woj Emini Miyan humanitarni paket koji je dobila mnogo zna~i. Po{to `ivi sama, pa`wa drugih je za wu vrlo zna~ajna, kao i za Zlatu Yemaili koja ima petoro maloqetne djece. S. T.

iz gra |e noj zgra di za 13 ISTO^NO SARAJEVO porodica poginulih bora- Mi nis tar ra da i bo ra - ca i ra tnih voj nih in va ~ko-in va lid ske za {ti te lida. Ris to vi} je na ja vio da Re pu bli ke Srpske Ra de Ristovi} uru~io je ju~e u }e u bu du }em pe ri odu u 16 Is to ~noj Iliyi rje {ewa op {ti na RS bi ti po di jeqeni stanovi u objektima koji su zavr{eni, a ve} danas u Bijeqini i sutra u Nevesiwu. Pro{irewe Di na mi ka liste stam be nog zbriwavawa po ro di Zamjenik na~elnika op{tine Isto~na ca palih boraca Ilixa Miqan Dejanovi} objasnio je da i ratnih vojnih lista porodica poginulih boraca i rainvalida koja je tnih vojnih invalida koji ~ekaju smje{taj pla ni ra na u nije kona~na i da se mo`e o~ekivati da ovoj go di ni u bude pro{irena novim zahtjevima. po tpu nos ti je

Ristovi} razgovarao sa stanarima PI[E: MIQAN KEWI] i kqu~eve stanova u novokrozrs@glassrpske.com

FOTO: M. KEWI]

ispo{tovana - rekao je Ristovi}. On je precizirao da je Vlada RS za izgradwu objekta u Is to ~noj Iliyi iz dvojila oko 560.000 maraka, dok je op{tina u~estvovala sa oko 25 odsto sredstava.

DOGODINE }e biti nastavqeno stambeno zbriwavawe
- Pro gram stam be nog zbriwavawa ovih kategorija bi}e nastavqen i u idu}oj godini - poru~io je Ristovi} podsje}aju}i da je u 2009. go di ni za po ~e ta iz gradwa oko 255 stambenih jedinica za porodice poginulih bora-

ca i ratnih vojnih invalida. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bora~ke organizaci je Is to ~ne Iliye Borislav Mi}i} zadovoqan je ura|enim u ovoj godini na stambenom zbriwavawu porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, ali upozorava da ima dosta toga jo{ da se rije{i. - U 2010. godini o~ekujemo da bude izgra|eno 12 ili 13 stanova za ove kategorije sta no vni{ tva u Is to ~noj Iliyi - istakao je Mi}i}. Ministar Ristovi} ju~e je obi {ao spo men-obiqe `je palim borcima koje se gradi kraj crkve na Veqinama, u Isto~nom Sarajevu.

Romima mnogo zna~i pomo}

FOTO: S. TASI]

Akcija Crvenog krsta Sokolac

Jedno dijete, jedan slatki{
SOKOLAC - Mali{ani iz porodica sa troje i vi{e djece iz Sokoca, wih 90, ju~e su dobili novogodi{we paketi}e. Podjelu paketi}a organizovala je Op{tinska organizacija Crvenog krsta i Omladinski klub ove organizacije. U Ustanovi za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe iz Sokoca uru~eni su novogodi{wi paketi}i za 57 mali{ana koji borave u ovoj ustanovi. Aktivisti CK podijeli}e danas u podru~noj Osnovnoj {koli u Kne`ini kod Sokoca osnovcima pakete sa igra~kama, slatki{ima, odjevnim predmetima i {kolskim priborom u zavr{noj humanitarnoj akciji pod nazivom “Jedno djece, jedan slatki{“. B. G.

Ministar Safet Halilovi} posjetio Gacko

Grade se putevi i ku}e za povratnike
GAC KO - Po vo dom za vr{etka dionice puta Krupac - Pridvorica - Bistrica, ministar za qudska prava i izbje gli ce BiH Sa fet Halilovi} boravio je u radnoj posjeti Gacku, gdje se sastao sa na~elnikom Milanom Radmilovi}em. - Za izgradwu ovog puta Mi nis tar stvo je iz dvo ji lo oko 200.000 ma ra ka. Po red ovog, u toku su i radovi na putu do sela Bahori, kao i elektrifikacija, pa je i za ovaj projekat nadle`no ministarstvo izdvojilo oko 250.000 maraka - rekao je Halilovi}. Prema wegovim rije~ima, do sada je ovo ministarstvo za odr`iv povratak u Gacko i gata ~ku povr{ iz dvo ji lo oko 800.000 ma ra ka. Po red iz gradwe puteva i elektrifikacije, ra|eno je i na obnovi doma}instava. mom Ba{i}em. Prioritet je da se osiguraju sredstva za zavr{e tak pu te va u svim povratni~kim naseqima, kao i sredstva za elektrifikaciju tamo gdje to nije ura|eno - naglasio je Halilovi}. Pred sta vnik op {ti ne Gacko Ranko Markovi} istakao je da }e op{tina Gacko i daqe finansirati projekte koji se ti~u povratnika.

MINISTARSTVO za povratak u Gacko izdvojilo 800.000 KM
- Gacko je provelo sve potrebne tenderske procedure. Sa na~elnikom Gacka dobro sara|ujem. Razgovarao sam sa predstavnicima povratnika, predsjednikom MZ Kula Asi-

DALEKOVOD
- Zavr{ena je sanacija puta Kula - Me|uqi}i, a pri kraju je put do sela Bahori. Zajedni~ki projekti op{tine i ovog ministarstva odnose se na elektrifikaciju Bora~ke vale i sela Bahori, kao i nastavak izgradwe dalekovoda za sela Mr|enovi}e i Gorwa Bode`i{ta. Op{tina Gacko je u~estvovala sa 15.000 maraka za sanaciju puta Kula - Me|uqi}i, kao i sa 23.000 maraka za put do Bahora rekao je Ranko Markovi}.

[amac
POLICIJA Dogodila su se dva krivi~na djela. Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira ni saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 37 pacijenata.

12 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Dobre {anse za razvoj tekstilne industrije
Osnovna {kola “Vuk Karaxi}“ Petrovo
TESLI] - Tesli}ko preduze}e “Devi}-tekstil“ zapo{qava oko 500 radnika i s obzirom na te`ak polo`aj ove grane privrede u Republici Srpskoj i {ire, uspje{no je zavr{ilo ovu poslovnu godinu. Direktor ovog preduze}a Zoran Vu~i} ka`e da su svi poslovni ugovori u ovoj godini prema kupcima ispo{tovani u predvi|enom roku, a nije bilo primjedbi ni na kvalitet proizvedene robe. V. T.

Djed Mraz obradovao sve prva~i}e

Ugovor o izgradwi signalizacije na pruzi Kostajnica - Jo{avka

Za ve}u bezbjednost 6,7 miliona evra
Ugovor se odnosi na nabavku i ugradwu signalno -sigurnosnih ure|aja i obezbje|ewe stanica, rekao Stanojevi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

FOTO: S. PUHALO

Djed Mraz prvi put posjetio |ake

FOTO: S. LAZAREVI]

PETROVO - Svi prva~i}i Osnovne {kole “Vuk Karayi}“ u op{tini Petrovo dobili su novogodi{we paketi}e zahvaquju}i Marketu “\uri}“ iz Doboja. Recitacijama, pjesmom i glumom 54 mali{ana zahvalilo je Djeda Mrazu na poklonima. - Na{i |aci su za svaku pohvalu. Vrijedno u~e, slu{aju i zaista su zaslu`ili da ih neko ovako obraduje - rekla je u~iteqica prva~i}a u centralnoj {koli “Vuk Karayi}“ Petrovo Slavica Lazi}. Direktor {kole Nenad Katani} istakao je da je ovo prvi put da neko paketi}ima obraduje prva~i}e ove {kole, zbog ~ega je veoma zahvalan darodavcu. S. L.

Doboj
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, nije bilo naru{avawa javnog reda i mira. Dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e. PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice i pet dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

DO BOJ - U Di re kci ji @eqe zni ca Re pu bli ke Srpske u Doboju ju~e je potpisan ugovor o izgradwi signalno-sigurnosnih ure|aja na pruzi Kostajnica - Jo{avka, koji je vrijedan oko 6,7 miliona evra. Ugo vor su po tpi sa li ge ne ral ni di re ktor @RS Pet ko Sta no je vi}, ge ne ral ni di re ktor `eqe zni ~ke ja vne kor po ra ci je BiH Ivan Kne zo vi} i di re ktor za mar ke ting i in ves ti ci je aus trij skog kon cer na “Svi tel ski Al -

Remont pruga po~iwe na proqe}e

FOTO: ARHIVA

pi na“ @an @ak Kolb.

DOMA]E firme u~estvuju u projektu
- Ovo je jedan veliki korak za nas i dokaz da neki politi~ari nisu u pravu kada ka`u da @eqeznice prvo nabavqaju vagone, pa onda rje-

{avaju infrastrukturu. Potpisali smo drugi dio ugovora koji se odnosi na nabavku i ugradwu signalno-sigurnosnih ure|aja i obezbje|ewe stanica. Kada za dvije godine posao bude gotov, o~ekujemo dolazak prvih, savremenih putni~kih i teretnih vagona rekao je Stanojevi}. On je do-

dao da je, osim toga, ovaj projekat va`an i po tome {to }e u wegovoj realizaciji u~estvovati i doma}e firme. - To je jedan od vi{e ugovora iz projekta “@eqeznice 2”, kojim se `eqezni~kom sektoru BiH i brzina i bezbjednost do vo de na zna ~a jan nivo. - rekao je Knezovi}.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 13

U Trebiwu odr`an koncert mladih
TREBIWE - U Domu mladih u Trebiwu u ponedjeqak uve~e odr`an je zajedni~ki nastup omladinskih organizacija koje vje`baju u ovim prostorijama. Prihod od prodatih ulaznica bi}e iskori{}en za reFOTO: ARHIVA

konstrukciju dijela ovog objekta. U prigodnom programu nastupili su ~lanovi Omladinske organizacije “Xamp“, te plesnih klubova “Maris“ i “Herc“. R. Mi.

Nevesiwski lovci gostovali u ^a~ku

Dru`ewe pobratima i lov na Kablaru
NE VE SIWE - Ne ve siwski lov ci, ~la no va Lo va ~kog udru`ewa “Srnda}“, Du{ko [aran, Ranko Vujadinovi}, Novo Vukovi} i Zdravko Grahovac, bili su gosti pobratimskog udru`ewa “Kablar“ iz ^a~ka. - Gostoqubivi doma}ini pripremili su nam raznovrsne sadr`aje, od lova u prelijepim predjelima Kablara, pa do obilaska kulturno-istorijskih spomenika - pri~a [aran. On nagla{ava da su lova~ki trofeji ovog puta bili u drugom planu, jer se nije moglo odoqeti atraktivnim turisti~kim destinacijama poput manastira Blagove{tewe ili crkve - pe}ine Kaqenice. - Tokom boravka u ^a~ku sa nama su stalno bili Du{an i Zoran Krstovi}, ~iji su se preci jo{ po~etkom 18. vijeka iz nevesiwskog sela Presjeka odselili u ^a~ak - istakao je [aran. Uzvratnu posjetu Nevesiwu ~a~anski lovci su najavili po~etkom februara sqede}e godine, kada Lova~ko udru`ewe “Srnda}“ priprema tradicionalni skup hercegova~kih lovaca u Krekovima. Ovo dru`ewe je najve}a lova~ka proslava u ovom dijelu Republike Srpske. S. K.

Op{tina Trebiwe

Ostvareni planirani projekti u op{tini Trebiwe

Privredni poduhvat koji je obiqe`io ovu godinu jeste izgradwa fabrike za konditorske proizvode, dio velikog koncerna “Svislajon Takovo“ Beograd, koja }e zapo{qavati vi{e stotina radnika, rekao Dobroslav ]uk
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Za kapitalna ulagawa 4,5 miliona maraka
{tine Trebiwe u potpunosti su ostvareni. Vi{e od 4,5 miliona maraka ulo`eno je u kapi tal ne in ves ti ci je, a u sqede}u godinu ulazimo sa jo{ ambicioznijim planovima izjavio je ]uk i dodao da me|u va`nijim projektima koje zavr{avaju treba izdvojiti ju`nu obi la zni cu oko gra da, ali ne mo`e se re}i da je ostvaren ciq, ukoliko ne bude zavr{en i isto~ni dio obilaznice dva. On je najavio po~etak tih radova za proqe}e, kada bi trebalo da zapo~ne izgradwa aerodroma na Zupcima, kao i autobuske stanice - koju ovaj grad nema.

TREBIWE - Sumiraju}i poslovne rezultate u ovoj godini, na~elnik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk istakao je da je, uprkos deficitu u buyetu od 2,5 miliona maraka i recesije, ura|eno i vi{e od planiranog, a sve zahvaquju}i pa`qivom planirawu i uz svesrdnu podr{ku Vlade Republike Srpske. - Svi planirani projekti za ovu godinu na podru~ju op-

NA PROQE]E gradwa aerodroma na Zupcima
- Projektovali smo i nacrt buyeta za sqede}u godinu, koji smo ve} dostavili Ministarstvu finansija, i on }e ostati na nivou rebalansa za 2009. Nastavi}emo sa doma}inskim pona{awem i u idu}oj godini - naglasio je ]uk. Prema wegovom mi{qewu, privredni poduhvat koji je obiqe`io ovu godinu jeste, svakako, izgradwa fabrike za konditorske proizvode, dio velikog koncerna “Svislajon Takovo“ Beograd, koja }e zapo{qavati vi{e stotina radnika, prvenstveno onih koji bi ostali bez posla u metalskom sektoru, kao i onih sa biroa.

U Fa bri ku je kon cern “Svislajon“ ulo`io vi{e od 2,5 miliona evra, a Kompanija “Takovo“ iz Gorweg Milanovca opremu u vrijednosti ve}oj od 2,7 miliona evra. Sve hale su izgra|ene po najnovijim evropskim standardima za proizvodwu hrane, a, prema biznis planu, planirana je proizvodwa od 9.500 tona raznih proizvoda, dok je u prvoj godini planirana dobit ve }a od se dam mi li ona evra.

Dru`ewe nevesiwskih i ~a~anskih lovaca

FOTO: S. KOVA^

Izabran sportista godine u Nevesiwu

Najboqi fudbaler Radivoje Vukovi}
NEVESIWE - Za najboqeg nekoliko internacionalnih sportistu Nevesiwa u 2009. takmi~ewa. Me|u sportskim trenerima godini izabran je ~lan Kluba malog fudbala “Nevesiwe“ istakao se trener Karate kluRadivoje Vukovi}. Vukovi} je ba “Vele`“ Radenko Poju`inajboqi igra~ Memorijalnog na, a naj boqi spor tski turnira “Mi{o Taminyija“ i ra dnik je pred sje dnik AK najboqi strijelac turnira u “Vele`“ Savo Grahovac. SpeSarajevu i ^elincu. Nastupa- cijalna nagrada uru~ena je ju}i za Leotar, osvojio je ti- Srpskom sokolskom dru{tvu tulu prvaka Republike Srpske “Nevesiwska pu{ka“. Priznawe je do bio i {a his ta i BiH. S. K. Na sve~anosti koju je orga- Slavi{a Brewo. nizovala op{tina Nevesiwe progla{eni su sportska nada godine, najboqi sportski radnik, trener i ekipa. Nagradu namijewenu sportskoj nadi 2009. godine podijelili su atleti~arka Dejana Anrija{evi}, rukometa{ Dalibor Soldo, kik-bokser Sini{a \eri}, karatistkiwa Ivana Buha, ko{arka{ \or|e Radan, fudbaler Milan Kne`evi} i odbojka{ Strahiwa Ra{ovi}. Najuspje{nija sportska ekipa je Kik-boks klub “Vele`“, koji u svom ~lanstvu ima tri prva ka Re pu bli ke Srpske i BiH, te pobjednike Radivoje Vukovi}

Smawene plate
Dobroslav ]uk je rekao da je ovogodi{wi planirani buxet od 21 milion maraka rebalansom smawen, te da su zbog toga smawene i plate zaposlenima u op{tini, umawena sredstva za sport i kulturu, dok kapitalne investicije nisu trpjele, odnosno nisu dovedene u pitawe.

FOTO: S. KOVA^

Dobroslav ]uk

Sve vi{e razvoda na podru~ju op{tine Trebiwe

Krediti "krivci" za rastanak
TREBIWE - Na podru~ju op{tine Trebiwe sve je vi {e bra ~nih pa ro va ko ji `ele da se razvedu. U Cen tru za so ci jal ni rad ka`u da je od po~etka godine podneseno oko 15 odsto vi{e zahtjeva nego lani, te da je u deset odsto slu~ajeva uzrok zadu`ewe jednog bra~nog druga. Tako je ekonomska kriza i na podru~ju trebiwske op{tine odigrala veliku ulogu kada je rije~ o razvodima bra ko va. Ra zve de ni su pru `nici sve vi{e kao glavni razlog razvoda navode podizawe kre di ta je dnog, bez znawa drugog bra~nog partnera. nego mu{karci, i to u `ivotnoj dobi od 30 do 35 godina. A naj vi {e ra zve de nih brakova je kod supru`nika od 25 do 35 godina. Prema biqe`ewu Mati~ne kancelarije u Trebiwu, u ovoj godini je vjen~ano 237 parova, {to je za 63 vi{e u odnosu na pro{lu godinu, s tim da se u ovoj op {ti ni vjen~avaju parovi i iz ostalih op{tina Isto~ne Hercegovine. U mati~nu kwigu ro|enih upisano je 505 beba, {to je za dva de se tak vi {e u odno su na pro {lu go di nu, dok je umrlo 405 lica, odnosno tri de se tak vi {e ne go prethodne godine. A kada su u pitawu naj~e{ }a oboqewa, u Op {toj bolnici Trebiwe ka`u da su u 2009. godini predwa~ila kardiovaskularna, zatim maligna, pa du{evna oboqewa. R. Mi.

Trebiwe
PORODILI[TE Ro|ena samo dva dje~aka. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Snabdijevawe grada vodom uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 23 pacijenata i obavqeno 14 ku}nih posjeta.

OVE GODINE 15 odsto vi{e zahtjeva za razvod
Prema evidenciji, mnogo vi {e se za du `u ju `e ne

14 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Poo{triti kazne za prodaju alkohola maloqetnicima
VLASENICA - Omladinski savjet Vlasenica sproveo je niz akcija pod nazivom “Boqe sprije~iti nego lije~iti“, ~iji je ciq smawewe alkoholizma me|u maloqetnicima. Savjet je usvojio i zakqu~ke ove kampawe u kojima se navodi da bi vlasnici trgovinskih radwi i
FOTO: G. PERI]

Do~ek Nove godine u Zvorniku

Slavqe uz Maju Markovi} i vatromet
ZVORNIK - Op{tina Zvornik organizova}e do~ek Nove, 2010. godine na gradskom trgu, gdje }e u okviru novogodi{weg programa nastupiti Maja Markovi} (biv{a solistkiwa grupe “Luna”) sa grupom “DJ team“. Program po~iwe 31. decembra u 21 ~as i traja}e do 0.30 ~asova 1. januara, dok }e ta~no u pono} biti prire|en vatromet, a gra|anima }e biti obezbije|eno kuvano crno vino. Povodom novogodi{wih praznika, op{tina je za djecu organizovala gostovawe pozori{ta “Slovo“ iz Trebiwa, koje }e 30. decembra u Dje~ijem vrti}u “Na{a radost“, a potom u osnovnim {kolama u Karakaju i Brawevu izvesti predstavu “Pri~a o Djeda Mrazu“. Preduze}e “Vork“ iz Bijeqine postavilo je novogodi{we ukrase u zvorni~koj glavnoj gradskoj ulici i na trgu. [ef kabineta na~elnika op{tine Du{ica Savi} rekla je da je ovogodi{we organizovawe do~eka Nove godine i ukra{avawe grada na nivou pro{logodi{weg, jer nije bilo dodatnih ulagawa zbog mjera {tedwe. S. S.

lokala trebalo vi{e da po{tuju zakonske odredbe koje se odnose na zabranu prodaje alkoholnih pi}a maloqetnicima. Oni smatraju da bi inspekcija trebalo da poo{tri kriterijume prilikom obilaska trgovinskih radwih i kafi}a u kojima se prodaje alkohol. G. P.

Odbornici Skup{tine op{tine Mili}i

SO Han Pijesak

Usvojen buxet za 2010. godinu
HAN PI JE SAK - Skup {tina op{tine Han Pijesak na ju~era{woj sjednici usvojila je buyet za 2010. godinu od 2.633.026 KM, {to je za se dam od sto mawe od buyeta za ovu godinu. Po res ki pri ho di izno se 1.447.700 KM, ne po res ki prihodi 1.080.326 KM, teku}e pomo}i 105.000 KM, dok kapitalni dobici nisu planirani. Ras ho di su ura vno te `e ni sa prihodima, a planirani te ku }i tro {ko vi su 2.336.026 KM, od ~ega je za bru to pla te za po sle nih i odbornika 686.820 KM. Op {tin ski par la ment usvo jio je dru gi re ba lans buyeta za 2009. go di nu od 3.229.237 KM, {to je za 396.237 KM ili 14 odsto vi{e u odno su na prvi re ba lans, ko ji je izno sio 2.833.000 KM. Pove}awe buyetskih sredsta va je posqedi ca kre di tnog zadu`ewa op{tine od 300.000 KM. Ukupni rashodi su uravnote `e ni sa pri ho di ma. Po reski prihodi su iznosili 1.397.855 KM, dok su neporeski prihodi bili 913.382 KM i teku}e pomo}i 579.000 KM. B. M.

Mjere {tedwe u op{tini Mili}i za sqede}u godinu

Plata na~elnika Mili}a u prvom polugodi{tu 2010. godine bi}e oko 2.800, a ranije je imao 3.790 KM. Zamjenik na~elnika }e dobijati 2.430 umjesto 3.248 KM. Plata predsjednika Skup{tine, koji je primao 2.706, bi}e 2.030 maraka
PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

Plate funkcionera umawene za 25 odsto
nika Mili}a u prvom polugodi{tu 2010. godine bi}e oko 2.800 KM, a ra ni je je imao 3.790 KM. Zamjenik na~el ni ka }e do bi ja ti 2.430 umjes to 3.248 KM. Pla ta pred sje dni ka Skup {ti ne, ko ji je pri mao 2.706, bi }e 2.030 ma ra ka, dok }e pot predsjednik Skup{tine zara|ivati 1.625 KM, a ranije je imao 2.165 KM. knada odbornika u Mili}ima u prvom po lu go di {tu 2010. go di ne bi ti oko 430 KM, a predsjednika odborni~kog kluba oko 530 KM. Na ju ~e ra{wem za sje dawu ve }i nom gla so va odbor ni ka SNSD-a i Srpske radikalne stranke “Dr Vojislav [e{eq“, usvojen je buyet op {ti ne Mi li }i u 2010. go di ni u izno su od 3.710.000 KM. Protiv prijedloga bili su odbor ni ci SDS-a i PDP-a, dok su odbor ni ci SDA i Stranke za BiH bili uzdr`ani. Todorovi}eva je istakla

Radna jedinica “Po{ta” Zvornik

Zvorni~ki |aci poslali pisma

Djeci podijeqeni darovi

MI LI ]I - Pla te funkcionera op{tine Mili}i, obra~unate u skladu sa ranijom odlukom mili}ke Skup {ti ne, u prvom polugodi{tu 2010. godine bi }e is pla }i va ne sa umawewem od 25 odsto, odluka je odbor ni ka SO Mi li }i na ju ~e ra{wem, posqedwem ovogodi{wem zasjedawu. Na ~el nik Odjeqewa za fi nan si je Mil ka To do ro vi} objasnila je da su plate op{tinskih funkcionera i tokom 2009. godine ispla}ivane sa umawewem od 20 odsto. Ona je is ta kla da to zna ~i da }e na ~el nik op {tine, zamjenik na~elnika, kao i pred sje dnik i pot predsjednik Skup{tine op{tine Mili}i od 1. januara 2010. imati mawu platu za dodatnih pet odsto. Nominalno, obra~unato sa umawewima, plata na~el-

USVOJEN buxet op{tine za 2010. godinu
- Odlu~ili smo, po{tuju }i pre po ru ke Mi nis tar stva fi nan si ja RS, da se dodatno umawe plate prvih qudi op{tine za jo{ pet odsto - rekla je Todorovi}eva. Mi li }ki odbor ni ci pri hva ti li su i odlu ku o umawewu odborni~ke naknade za do da tnih pet od sto, imaju}i u vidu da je naknada u ovoj godini ve} umawena za deset odsto. Tako }e na-

da je buyet za dva od sto mawi od okvi ra ut vr|e nog prvim re ba lan som ovo go di{weg buyeta i planiran je restriktivno, da bi zadovoqio elementarne potrebe buyetskih potro{a~a i omogu }io fun kci oni sawe ja vnih ustanova i uprave. - Razumijem da planiranim ni vo om ra spo dje le mno gi ne }e bi ti za do voqni, ali ne `e li mo da stvo ri mo si tu aci ju da bar do po lo vi ne go di ne svim buyetskim potro{a~ima ne obe zbi je di mo mi ni mum fun kci oni sawa - re kla je Todorovi}eva.

REBALANS BUXETA
Ve}inom glasova usvojen je i drugi ovogodi{wi rebalans op{tinskog buxeta u iznosu od 4.297.000 maraka, koji je za 13 odsto ve}i od buxetskog okvira planiranog prvim rebalansom. Osnov za rebalans bila je pomo} Vlade RS od 725.000 KM za stabilizaciju buxeta, kao i ostvarewe teku}e i kapitalne pomo}i.

FOTO: S. SAVI]

ZVOR NIK - U Ra dnoj jedinici “Po {ta Re pu bli ke Srpske” u Zvorniku ju~e je podijeqeno 50 novogodi{wih paketi}a u okviru akcije “Pi{em pismo Djeda Mrazu“. Direktor Miodrag Petrovi} istakao je da su u~estvovale sve osnovne {kole sa podru~ja ove radne jedinice, ali je set lopti za najvi{e poslatih pisama dobila Osnovna {kola “Sveti Sava“ iz Zvornika. Autori tri najqep{a pisma dobili su bicikl, MP3 plejer i sanke. S. S.

U Domu zdravqa u Rogatici nabavqena nova oprema

Pokretna ambulanta za boqe usluge
RO GA TI CA - Dom zdr avqa u Ro ga ti ci, i po red svih te {ko }a ko je pra te zdravstvo u RS, po svim medi cin skim i eko nom skim po ka za teqima us pje {no }e zavr{iti poslovnu 2009. godinu. Ta ko je odne da vno Dom zdravqa bogatiji za savremeno ambulantno vozilo, vrijedno 95.000 ma ra ka, i ultrazvu~ni aparat za snimawe krvnih sudova i rada srca, koji je ko{tao 47.000 maraka. Tim po vo dom ru ko vod stvo Do ma i or ga ni za ci ja sin di ka ta ove zdrav stve ne ustanove priredili su sve~a nost ko joj su uz ra dni ke ovog kolektiva prisustvovali i predstavnici politi~kog i dru{tvenog `ivota op{tine i drugi gosti. Direktor Doma zdravqa Dara Ikoni} istakla je da ambulantno vozilo ispuwava sve kriterijume EU za hitni prevoz bolesnika. Po svojoj opremqenosti predstavqa pokretnu ambulantu za pru`awe prve hitne medicinske pomo}i, a ura|eno je, zajedno sa opremom, od materijala koji ne mo`e gorjeti.

Zvornik
POLICIJA Nisu zabiqe`ena krivi~na djela ni naru{avawe javnog reda i mira. Nije bilo saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Zbog radova na stubu dalekovoda, ju~e oko jedan ~as bez struje bili potro{a~i ^elopeka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

NABAVQEN savremeni ultrazvu~ni aparat
- [to se ti~e ultrazvu~nog apa ra ta, i on je posqedwa rije~ tehnike u ovoj oblasti. Slu`i}e za ranu dijagnostiku kardiovaskularnih i sr~a nih oboqewa, dijabetesa, {titne i ostalih `lijezda iz oblasti endokri-

no lo gi je, ~i je bo les ti sve ~e{}e haraju me|u stanovni{tvom ovog kraja - istakla je Ikoni}eva. Oba ova zna~ajna osnovna sredstva kupqena su iz vlastitih i veoma povoqnih kreditnih sredstava. Ju~era{wa skromna sve~anost iskori{}ena je i za is pra }aj u pen zi ju To me Kravqa~e, koji je radio kao lo `a~ u ko tlo vni ci Do ma zdravqa, a 17 djece zaposlenih radnika primilo je novogodi{we paketi}e. S. M.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 15

Udru`ewe Slovenaca “Lipa“ obradovalo mali{ane
PRIJEDOR - U prostorijama Udru`ewa Slovenaca “Lipa“ prire|ena je prigodna sve~anost za mali{ane, na kojoj im je Djeda Mraz uru~io paketi}e. - Ovo je tre}i put da organizujemo podjelu paketi}a za na{e najmla|e ~lanove. Radujemo se zajedno sa na{om dje~icom {to smo u mogu}nosti da organizujemo ovakve sve~anosti - kazala je predsjednik Udru`ewa Alenka Udu~. Ona je dodala da je za 22 mali{ana novogodi{we paketi}e obezbijedilo udru`ewe iz vlastitih sredstava. S. T.

Zbog duga od 350.000 maraka prema preduze}u “Kozara putevi“ iz Bawe Luke

PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Plate zaposlenim radnicima u op{tini u sqede}a tri mjeseca ne}e biti ispla}ene, a brojne obaveze koje imamo ne}emo mo}i ispuniti. Ne}e mo}i biti izmirene ni obaveze prema Centru za socijalni rad, rekao ^edo Vukovi}

Blokiran ra~un op{tine Kne`evo

Gradski most u ^elincu

FOTO: B. MAKSIMOVI]

Obnova Gradskog mosta u ^elincu

Propust sprije~io poplave
^ELINAC - Nedavno naglo topqewe snijega u ^elincu nije izazvalo poplave zahvaquju}i upravo zavr{enom ure|ewu lijeve obale rijeke Vrbawe kod Gradskog mosta. - Prilikom rekonstrukcije Gradskog mosta ukazala se potreba i za ure|ewem lijeve obale Vrbawe dogradwom propusta u slu~aju pove}awa vodostaja. Cijeli posao ko{tao je ne{to vi{e od 180.000 KM. Najve}i dio sredstava obezbijedila je op{tina iz kreditnog zadu`ewa, a sa 15.000 KM projekat je podr`ao Fond za za{titu okoline RS i upravo ta sredstva usmjerili smo u izgradwu propusta - rekao je na~elnik ^elinca Mom~ilo Zeqkovi}. Posao u potpunosti nije jo{ zavr{en jer je preostalo da se asfaltira dio saobra}ajnice koja je prekopana da bi se uradio dodatni propust. B. M.

KNE@EVO - Ra~un op{ti ne Kne `e vo blo ki ran je ju~e nakon {to je gra|evin sko pre du ze }e “Ko za ra putevi“ iz Bawe Luke, kome op{tina duguje 350.000 maraka, aktiviralo svoje mjeni ce, re kao je na ~el nik op{tine ^edo Vukovi}. On je istakao da je ovaj dug prema preduze}u “Kozara putevi“ nastao nakon radova na putu Kne`evo-Srebrenik koji su izvedeni pro{le godine, ali koji jo{ nisu zavr{eni. - Projekti koji su ra|eni bili su bez skup{tinske odluke i tenderske dokumentacije. Biv {i na ~el nik op {ti ne Kne`evo Bore [keqi} ni{ta nije pla}ao, ve} je samo dao mjenice preduze}u “Kozara putevi“ - naglasio je Vukovi}. Prema wegovim rije~ima, op{tina sada nema novca u buyetu da izmiri ovaj dug, zbog ~ega u naredna tri mjeseca ne}e mo}i obavqati ni mi ni mum pre dvi |e nih aktivnosti. - Plate zaposlenim radni ci ma u op {ti ni ne }e bi ti is pla }e ne, a broj ne obaveze koje imamo ne}emo mo}i ispuniti - rekao je Vukovi}. Vu ko vi} je is ta kao da zbog blo ka de ra ~u na ne }e mo }i bi ti izmi re ne ni oba ve ze pre ma Cen tru za socijalni rad Kne`evo, koji ima oko 200 ko ri sni ka so ci jal ne po mo }i, za ko je se iz buyeta op{tine mjese~no izdvaja oko 8.000 maraka. - Op{tina, izme|u ostalog, sno si i mje se ~ne tro {kove za sredwu {kolu, {to

Prijedor
POLICIJA Evidentirano jedno krivi~no djelo. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. VODA
Op{tina Kne`evo ima 200 korisnika socijalne pomo}i FOTO: ARHIVA

Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak i jedna djevoj~ica. HITNA POMO] Qekarsku pomo} zatra`ilo 45 pacijenata.

sada ne}e biti u mogu}nosti - kazao je Vukovi}.

DUG NASTAO zbog radova na putu
Vukovi} je napomenuo da ovaj dug pre ma pre du ze }u “Kozara putevi“ predstavqa 15 od sto sa da{weg buyeta op{tine Kne`evo ili 11,8 odsto od planiranog buyeta

za 2010. godinu. - Ne mo `e mo po di }i kredit, jer smo ve} kreditno zadu`eni. Jedini izlaz nam je da upoznamo Vladu RS sa trenutnom situ acijom {to }emo ve} danas u~initi - dodao je Vukovi}. Sa biv{im na~elnikom op {ti ne Kne `e vo Bo rom [keqi} ju~e nismo uspjeli da stupimo u kontakt, jer mu je telefon bio iskqu~en.

PODSTICAJI
Odbornici Skup{tine op{tine Kne`evo usvojili su buxet za 2010. godinu u iznosu od 2.902.680 maraka. Na posqedwoj ovogodi{woj sjednici odbornici su usvojili i Program unapre|ewa poqoprivredne proizvodwe za 2010. godinu. Usvajawem ovog programa poqoprivrednim proizvo|a~ima sa podru~ja Kne`eva bi}e omogu}eno da dobiju odre|ene podsticaje za proizvodwu mlijeka, zasade vo}a, uzgoj ovaca i p~elarstvo, za {ta }e u narednoj godini biti izdvojeno 6.000 maraka.

Odbornici SO Kozarska Dubica usvojili buxet za 2010. godinu

Smaweni tro{kovi za plate
KOZARSKA DUBICA Odbornici Skup{tine op{tine Kozarska Dubica ju~e su usvojili buyet op{tine za 2010. godinu u iznosu od 9.735.000 maraka, {to predstavqa pove}awe za 4,5 odsto u odno su na re ba lans buyeta za ovu godinu. Na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz ista kao je da su u kre irawu buyeta ispo{tovane preporuke Ministarstva finansi ja RS da pri ho di bu du planirani realno, na osnovu ostvarenih prihoda u teku}oj godini, te da tro{kovi za plate budu smaweni za

NISU smawena socijalna izdvajawa
pet odsto. - Pri ho di i pri li vi buyeta za 2010. godinu planirani su strogo, jer ne mo`e mo pro ci je ni ti da }e idu}a godina imati bla`e posqedice kada je u pitawu eko nom ska i fi nan sij ska

kriza - rekao je Jauz. On je na ja vio da }e u 2010. prioritet biti realizacija kapitalnih projekata kao {to su rekonstrukcija i izgradwa tranzitnog puta u Ko zar skoj Du bi ci, re kon strukcija lokalnog puta Bo`i}i-Sjeverovci i nastavak projekta formirawa poslovne zone “Lipova Greda“. Jauz je istakao da pored razvojne, buyet op{tine Kozar ska Du bi ca za na re dnu godinu ima izra`enu socijalnu komponentu. T. D.

16 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Kozari}: Ekonomska kriza }e se osje}ati i idu}e godine

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

SARAJEVO - Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari} ocijenio je da }e se refleksije globalne ekonomske krize u BiH osje}ati i u narednoj godini, javila je Srna. On je kazao da je u ovoj godini u BiH porasla nezaposlenost,

zabiqe`en pad doznaka iz inostranstva i smawen izvoz proizvoda iz BiH. Podsjetio je da se prvi val globalne ekonomske krize odrazio na bankarski sektor, te da je najsna`niji uticaj imao na realni sektor.
FOTO: AGENCIJE

16.00

0.00

17,520.30

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO

4.20 4.30

0.00 0.00

1,176.00 971.80

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO SIPOREX D.D. TUZLA
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

19.70 4.80 105.00 86.96 57.00 29.59 4.00 28.00

-0.88 4.35 2.14 1.81 -1.57 0.34 0.00 -6.67

1,930.14 1,435.20 4,597.60 8,261.05 13,908.00 32,837.02 5,068.00 22,400.00

Spor Rusije i Ukrajine na vrijeme rije{en

Rusija i Ukrajina postigle dogovor o visini tranzitne takse nafte

Privredna komora

Srbija od 1. januara na ~elu CEFTA
BEOGRAD - Srbija od 1. januara preuzima predsjedavawe Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA), za 2010. godinu, {to }e joj omogu}iti da na tr`i{tu regiona ostvari gotovo tre}inu ukupnog izvoza, stoji u analizi Privredne komore Srbije, javio je Tanjug. Iz Komore navode da Sporazum CEFTA zakqu~en 19. decembra 2006. godine, u koji su osim Srbije i Kosova ukqu~ene i Bugarska, Rumunija, Crna Gora, Hrvatska, Moldavija, Makedonija i Albanija, predstavqa odli~nu priliku za daqi razvoj spoqne trgovine, a posebno izvoza. - Izvoz Srbije u zemqe CEFTA se u toku posqedwih nekoliko godina ustalio na oko 32 odsto od ukupno ostvarene vrijednosti eksporta, dok uvoz obuhvata svega osam procenata ukupnog importa - navode analiti~ari Privredne komore. Nagla{avaju da postoje}i CEFTA sporazum ima bitne prednosti u odnosu na ranije dvostrane trgovinske aran`mane, jer stvara uslove za harmonizovanu robnu razmjenu unutar regiona.

Rusija pristala da tranzitna cijena za idu}u godinu bude 6,6 evra ili 9,5 dolara po toni nafte kroz Ukrajinu, nasuprot cijeni od 7,8 dolara po toni u ovoj godini
BRISEL - Evropska komisija (EK) je saop{tila da vi{e ne postoji opasnost od prekida isporuke ruske nafte u Evropsku uniju (EU), nakon {to su Rusija i Ukrajina ju~e postigle dogovor da se naknada za tranzit nafte pove}a za 30 odsto. - Ruska vlada je obavijestila EK da vi{e nema opasnos ti od pre ki da snabdijevawa EU naftom iz Rusije preko Ukrajine - rekao je se kre tar EK za ener gi ju Andris Piebalgs, prenio je Tanjug. Mos kva je u po ne djeqak obavijestila Brisel da bi moglo da do|e do poreme}aja u isporuci “crnog zlata“ zbog spora sa Ukrajinom. Moskva i Kijev su na kraju postigli dogo vor o po ve }awu ta kse za tranzit za 30 odsto. ran ci ju mi ni mal nog obi ma isporuke. Spor izme |u Mos kve i Kijeva doveo je po~etkom godine do prekida isporuka gasa pre ko ukra jin ske teritorije, ~ime je “hladno}om“ bi lo po go |e no bar 20 evropskih dr`ava. EU i Rusija su ove godine dogovorile da se uspostavi mehanizam za rano upozoravawe kako bi se izbjeglo ponavqawe ovakvih situacija. - Drago mi je {to je Rusija koristila novouspostavqeni mehanizam za rano upozoravawe kako bi nas upozorila na mogu}i prekid u snabdijevawu naftom. Mehanizam se pokazao korisnim komunika-

Evropa izbjegla ponovno smrzavawe
UKRAJINA `eli da naftu pla}a u evrima
Agencije prenose da je Rusija pristala da tranzitna cijena za idu}u godinu bude 6,6 evra ili 9,5 dolara po toni nafte kroz Ukrajinu, nasuprot cijeni od 7,8 dolara po toni u ovoj godini. Ukra ji na je, osim pos kupqewa taksi, tra`ila i da se one plate u evrima umjesto u dolarima, a pove}ala je i zahtjeve koji se odnose na gacijskim sredstvom. Drago mi je {to su Rusija i Ukrajina u me|uvremenu postigle dogovor, kojim se izbjegava mogu}nost prekida isporuke za EU - naglasio je Piebalgs.

Isporuka
Agencije prenose da su Kijev i Moskva dogovorili da ukupan obim isporu~ene nafte u idu}oj godini, od koje zavise, izme|u ostalih Slova~ka, ^e{ka i Ma|arska, bude 15 miliona tona. Rusija je u pro{loj godini preko Ukrajine isporu~ila 17,1 miliona tona nafte.

Autokompanija “Solers“

Otvorena nova fabrika u Vladivostoku
MOSKVA - Ruska autokompanija “Solers“ otvorila je ju~e novu fabriku u Vladivostoku u kojoj }e se montira ti spor tsko-te ren ska vozila ju`nokorejske kompanije “[angjong“ i kamione japanske firme “Isuzu motori“. Fa bri ka, u ~i ju je iz gradwu ulo`eno 168 miliona dolara, mo}i }e u prvoj godini da proizvodi 15.000 vozila po~ev od 2010., a poslije 2012. godine vi{e od 40.000 automobila, prenijele su agencije. U novom pogonu idu}e godine posao }e na}i 700 radni ka i vi {e od 2.000 u 2012. godini. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio je da }e Rusija nastaviti da razvija vlasti tu auto in dus tri ju, upozoravaju}i da je finansij ska i eko nom ska kri za najvi{e pogodila upravo velike proizvo|a~e automobila.

Poreska uprava Republike Srpske

Imovinu registrovati do marta 2011.
BAWA LU KA - Rok za registraciju nekretnina u ciqu opo re zi vawa pro du `en je do 31. marta 2011. godine, a do sada je Poreskoj upravi RS imovinu prijavilo 562.765 po res kih ob ve znika u Srpskoj. Rekao je ovo ju~e na konfe ren ci ji za no vi na re u Bawoj Lu ci vr{i lac du `nosti direktora PURS-a Mile Banika prezentuju}i rezultate rada ove ustanove u 2009. godini. - Poreska uprava RS je u toku ove godine od obveznika naplatila 1,77 milijardi maraka, od ~ega se 1,76 milijardi odnosi na direktne poreze - rekao Banika i ista kao da je po tom osno vu napla}eno 80 miliona maraka vi{e nego lani. Banika je naglasio da je PURS oba vi la vi {e od 9.000 raznih kontrola, pri ~emu je od poreskih obveznika na pla }e no 2,2 mi li ona maraka kazni. - U toku ove godine posebno je bila aktuelna fiskalizacija i mo`emo re}i da je ona prili~no uspje{no spro ve de na. U Srpskoj se fis ka li zo va lo 40.324 po res ka ob ve zni ka, a zah tjev jo{ uvi jek ni je po dni je lo 12.342 obveznika - rekao je Banika. Dodao je da je broj postupa ka pri nu dne na pla te od po res kih ob ve zni ka, ko ji svoje obaveze nisu izmirili regularnim putem, pove}an za 80 odsto, a pokrenuto je vi{e od 9.500 takvih postupaka. T. M.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
49.82 29.52 143.5 274.9 606.3

Promjena
1.13 0.75 0.91 -0.4 -0.36

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS

Cijena
15.29 15.34 20.3 31.17 24.08

Promjena
0.26 -0.65 -0.15 0.55 0.5

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 17

Kina i ASEAN osnivaju tre}u najve}u trgovinsku zonu svijeta
PEKING - Kina i deseto~lano Udru`ewe zemaqa jugoisto~ne Azije (ASEAN) od 1. januara po~iwu primjenu sporazuma o slobodnoj trgovini, ~ime se osniva ekonomski blok sa 1,9 milijardi stanovnika i godi{wom trgovinom u vrijednosti od oko 200 milijardi dolara, javile su agencije. Kina primjenu ovog sporazuma smatra na~inom da osigura zalihe sirovina, dok ~lanice ASEAN-a vide dobru priliku na ogromnom kineskom tr`i{tu.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Семберија ПД а.д. Бијељина Крајинапетрол а.д. Бања Лука Нова банка а.д. Бања Лука Телеком Српске а.д. Бања Лука Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Република Српска - стара девизна штедња 2 Боксит а.д. Милићи Република Српска - измирење ратне штете 2 Prosje~na cijena 0,40 Promjena Promet 5,54 51.490,00 14.190,00 13.020,00 8.380,00 8.126,07 5.212,08 4.500,44 4.458,25 2.655,00 2.061,90

1,29 -0,77 1.302,00 -3,48 1,44 0,00 36,51 -8,64 0,36 -0,83 0,37 2,47 85,00 -2,90 0,53 2,91 35,55 -9,93

Ekonomski bilten Svjetske banke za BiH

PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

U pore|ewu sa zemqama u okru`ewu, BiH je u poslovnom okru`ewu ostvarila odre|eni napredak, ali zemqe u regionu, i pored toga, br`e napreduju, pi{e u izvje{taju Svjetske banke

Ekonomija BiH jo{ uvijek u recesiji

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,74 4,75 3,93 3,90 8,75 0,06 3,40 4,89 5,40 1,80 1,10 4,50 2,70 4,78 0,00 0,00 0,26 -2,26 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 78,60 312,00 2.450,00 9.728,90 3.125,12 0,00 3.231,00 0,00 0,00 0,00

BAWA LUKA - Ekonomija BiH jo{ uvijek je u recesiji, a izgledi za ozdravqewe su i daqe neizvjesni, bez obzira na nastavak rasta izvoza, ali se po ve }awe industrijske proizvodwe mo`e protuma~iti kao nagovje{taj po ~et ka opo rav ka, navodi se u Ekonomskom biltenu Svjetske banke za BiH. U ovom izvje{taju pi{e da je smawewe deviznih rezervi u BiH prekinuto zakqu~ivawem stend-baj aran`mana sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), koji je omogu}io i pristup spoqnim izvorima finansirawa. - Do{lo je i do zna~ajne konsolidacije fiskalnih ra~u na po sli je zakqu~i vawa ovog aran`mana, te }e se raniji neodr`ivi deficit od oko osam odsto BDP-a za 2009. go di nu u bu du }em pe ri odu smawiti na oko pet odsto, {to }e omogu}iti odr`ivi nivo deficita koji je mogu}e finansirati u kontekstu aran`mana sa MMF-om - navodi se u biltenu. Svjetska banka navodi da je za devet mjeseci ove godine izvoz BiH opao za 21, a uvoz za 26 odsto u odnosu na pro{lu godinu. Trgovinski deficit u istom periodu smawio se za 30 odsto. U biltenu pi{e da je u pore|ewu sa zemqama u okru`ewu, BiH u poslovnom okru`ewu os tva ri la odre |e ni napredak, ali zemqe u regionu, i pored toga, br`e napreduju. - To uzrokuje zabrinutost u

-0,20 16.420,62

1,49 16.765,35

Bawalu~ka berza

Ovogodi{wi promet smawen za polovinu
U toku realizacija ~etiri projekta BiH i Svjetske banke FOTO: AGENCIJE

vezi s mogu}no{}u BiH da bude konkurentna poslije krize. U drugim zemqama jugoisto~ne Evro pe za pa `en je boqi i br`i napredak koji se sprovodi sistematski, uskla|eno i koordinisano - navodi se u biltenu.

ARAN@MAN SA MMF-om omogu}io i pristup spoqnim izvorima finansirawa
Direktor Ekonomskog instituta Bawa Luka Du{ko Jak{i} o~ekuje da RS i BiH iz krize iza|u prije nego druge ekonomije. - Sre|ivawe tr`i{ta i bankarskog sistema trebalo bi da ima pozitivan uticaj na ekonomsku situaciju u svijetu, a spas za doma}u ekonomiju je to {to nismo imali neke krupne aran`mane, koji su usqed krize propali. S druge strane,

smatram da postoje brojni problemi koje “vu~emo“ jo{ od vremena prije krize. Nama nijedne dr`ave u {irem okru`ewu sa ener get skim potencijalom kakav ima RS, a koja ima ovako nisko u~e{}e industrije u BDP-u. To je ono na ~emu treba da se radi - kazao je Jak{i}. Prema wegovim rije~ima,

sqede}a godina }e biti boqa u ekonomskom pogledu u odnosu na 2009. - Slo ve ni ja, Srbi ja i Hrvatska, kao i Austrija, Italija i Wema~ka, su na{i najve }i par tne ri po pi tawu investicija i u spoqnotrgovinskoj razmjeni i ove odnose bi trebalo posebno iskoristiti - naglasio je Jak{i}.

BAWA LUKA - Na Bawalu~koj berzi, zakqu~no sa 28. decembrom, ostvaren je promet od oko 175 miliona maraka, {to je za 57 odsto mawe nego lani, rekao je ju~e u Bawoj Luci pomo}nik direktora berze Darko Laki}. Sa berze su za sqede}u godinu najavili uvo|ewe na slu`beno berzansko tr`i{te liste A, presti`ne berzanske liste, koja }e doprinijeti ve}em interesovawu investitora na tr`i{tu kapitala. S tim u vezi, dodaju, u toku su pregovori sa “Telekomom Srpske“ i “Novom bankom“ AD Bawa Luka o uvr{tavawu wihovih hartija od vrijednosti na listu A. M. ^.

“Xeneral motors“

PROJEKTI
U biltenu Svjetske banke podsje}aju da u idu}ih nekoliko mjeseci BiH treba da budu odobrena ~etiri projekta i to zajam Me|unarodne agencije za razvoj (IDA) i Me|unarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojnu politiku javnih rashoda od 96 miliona dolara, zatim IDA kredit za projekat mre`e socijalne sigurnosti i podr{ke zapo{qavawu u vrijednosti od 15 miliona dolara, te kreditna linija za mala i sredwa preduze}a od 70 miliona dolara, zajam IBRD-a. Projekt je odobren od strane Odbora Svjetske banke u decembru ove godine.

Rasprodaju zalihe vozila “saturn“ i “pontijak“
DE TRO IT - Ame ri ~ki “Yeneral motors“ (GM), nekada najve}i proizvo|a~ automobila na svijetu, ponudio je ogromne podsticaje dilerima da ubrzaju prodaju preostalih za li ha auto mo bi la ro bnih marki “saturn“ i “pontijak”, s namjerom da popravi decembarske rezultate poslovawa, javio je Tanjug.

U pismu prodavcima GM je naveo da }e isplatiti 7.000 dolara za svaki prodati ili iznajmqeni novi “saturn“ i “pontijak“ iz postoje}ih zaliha. U skladu sa tim planom, vozila }e biti klasifikovana kao kori{}eni automobili, s tim {to bi dileri bili prvi vlasnici i tako bi mogli da ih prodaju po mnogo ni`oj cijeni.

Mjese~ni izvje{taj Agencije za statistiku BiH

Pad uvoza i izvoza u 2009. godini
SARAJEVO - BiH je za 11 mjeseci ove godine izvezla robe za oko pet milijardi maraka, {to je za 19,3 odsto mawe u odnosu na is ti pe ri od pret ho dne go di ne, dok je uvoz bio oko 11 milijardi maraka, {to je za 25,7 odsto mawe u odnosu na isti pro{logodi{wi period, rekao je direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi}, prenijela je Srna. On je rekao da je ove godine pokrivenost uvoza izvozom u BiH iznosila 45 odsto. Mi li no vi} je na po me nuo da se za 11 mjeseci najvi{e izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti oko 870 miliona maraka, {to je 17,2 odsto od ukupno ostvarenog izvoza, i u Srbiju oko 670 miliona maraka, {to je 13,4 odsto od ukupnog izvoza. Ukupna industrijska proizvodwa u BiH u novembru, ka`e Milinovi}, smawena je za 1,2 odsto u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodwu iz 2008. godine.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 30.12.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Srednji za devize
1.955830 1.205665 1.297916 26.740908 0.074034 0.262778 0.715635 1.483263 0.566448 0.234400 0.188124 1.313696 0.898117 2.169697 1.357744 2.039192

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.202651 1.294671 26.674056 0.073849 0.262121 0.713846 1.479555 0.565032 0.233814 0.187654 1.310412 0.895872 2.164273 1.354350 2.034094

Prodajni za devize
1.955830 1.208679 1.301161 26.807760 0.074219 0.263435 0.717424 1.486971 0.567864 0.234986 0.188594 1.316980 0.900362 2.175121 1.361138 2.044290

Semberija PD a.d Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

Guber a.d. Srebrenica
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,40

5,54%

0,12 -53,31%

18 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 19

20 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Brisao vjetrobransko staklo, pa “golfom“ udario u tunel

Hronika
Poslije razbojni{tva kod Ilija{a

ISTO^NO SARAJEVO - Mu{karac M. K. (56) zadobio je te{ke tjelesne povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ponedjeqak na magistralnom putu Ustipra~a - Rogatica, saop{teno je ju~e iz CJB Isto~no Sarajevo.

Saobra}ajna nesre}a se dogodila kada je voza~ “golfa 2” H. K. (54) poku{ao da obri{e predwe vjetrobransko staklo, zbog ~ega je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u desni ivi~wak u tunelu. M. K.

Uhap{ena ~etvorica napada~a na staricu
SARAJEVO - Pripadnici MUP-a Sarajevskog kantona uhapsili su Avdu Muratovi}a (40), Muniza Ceri}a (22), Saudina Musi}a (22) i Salka Idrizovi}a (43) iz Olova za koje se sumwa da su 25. decembra u mjestu Han [i}i kod Ilija{a izvr{ili razbojni{tvo nad staricom Zdravkom Raji} (74) i oteli joj 370 KM, javila je ju~e Srna. Raji}eva je napadnuta u jutarwim ~asovima ispred svoje ku}e, kada je iza{la po drva. Razbojnici su je zasko~ili i oborili na tlo, uhvatili je za vrat i prijetili da }e je ubiti ako im ne da novac. Uzeli su joj 70 KM, koliko je imala kod sebe, te jo{ 300 KM, koliko je bilo skriveno u potkrovqu ku}e, na kojoj su zbog u~estalih kra|a u ovom selu na vratima i prozorima postavqene metalne {ipke. Dok su odlazili vezali su je, prerezali telefonske `ice i zaprijetili da }e je zaklati i zapaliti joj ku}u ako pozove policiju.

Br~ko

Prona|en le{ pored Save
BR^KO - Le{ sredwovje~nog mu{karca prona|en je ju~e na izleti{tu Ficibajer uz rijeku Savu u Br~kom, a pored wega bio je pi {toq, javqa dopisnik Srne. Tijelo su prona{li prolaznici, a po li ci ja je u po ne djeqak odmah po dojavi, obavila uvi|aj, ali se jo{ nije oglasila povodom tog slu~aja. Srna nezvani~no saznaje da je rije~ o Sini{i Luji}u (38) iz br~anskog prigradskog naseqa Mujki}i. Tijelo je prevezeno u br~ansku bolnicu, gdje }e obdukcijom biti utvr|eno da li se radi o samoubistvu, kako se za sada pretpostavqa.

UBICA sklon alkoholu i nasiqu

Poslije porodi~ne tragedije u Samarevcima kod Pelagi}eva

Hap{ewem tri lica zavr{ena akcija “Tara 2”

Dovedeni u vezu sa krijum~arewem qudi
SARAJEVO - Grani~na policija BiH uhapsila je na podru~ju Sanskog Mosta i Sarajeva dr`avqanina Slovenije A. M. (43) i dr`avqane BiH C. F. (22) i R. N. (39), koji se dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom koja se bavila krijum~arewem qudi. Hap{ewem ovih lica okon~ana je me|unarodna operativna akcija “Tara 2”, a poslije kriminalisti~ke obrade i uz konsultaciju sa Tu`ila{tvom BiH, sva tri lica su pu{tena na slobodu, saop{teno je iz Grani~ne policije BiH. Akciju je izvela Grani~na policija u saradwi sa MUP-om Unsko-sanskog kantona, na osnovu naloga Tu`ila{tva BiH, a privo|ewem ovih lica prikupqeni su novi dokazi o krijum~arewu qudima.

Zoranovi}u pritvor zbog ubistva supruge
Stevi Zoranovi}u odre|en pritvor zbog sumwe da }e ometati krivi~ni postupak uticajem na svjedoke, zbog opasnosti da }e ponoviti krivi~no djelo i zbog toga {to bi pu{tawem na slobodu nastavio da naru{ava javni red
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Akcija “Tara“

FOTO: AGENCIJE

mjese~ni pritvor za Stevu Zoranovi}a (56) iz Samareva ca kod Pe la gi }e va, osPELAGI]EVO - Sudi- umwi~e nom da je ubio ja za pret ho dni pos tu pak suprugu Nevenku (56). Okru `nog su da u Do bo ju U Okru`nom sudu saopodredio je u ponedjeqak je- {te no je da je pri tvor dno odre |en zbog pos to jawa sumwe da }e osumwi~eni ome ta ti kri vi ~ni pos tu pak uti cawem Vi{e hitaca na svje do ke, zbog opa snos ti da }e ponoviti kriviU Centru javne bezbjednosti Doboj saop{tili su, navode}i inicijale, da je ~no djelo i zbog Stevo Zoranovi} u nedjequ oko deset toga {to bi pu~asova iz automatske pu{ke ispalio vi{tawem na slo{e hitaca u pravcu supruge, nanijev{i bo du nas ta vio joj tjelesne povrede opasne po `ivot, na ru {a vawe ja od kojih je preminula. vnog reda.

Ste vo Zo ra no vi} uha p{en je u ne djequ uju tru zbog sumwe da je ubio suprugu Ne ven ku i po ku {ao da ubije sina Bogoquba.

STEVO osumwi~en i da je poku{ao da ubije sina
Mje {ta ni Sa ma re va ca ispri~ali su da je u porodici Zo ra no vi} uvi jek bi lo velikih problema, uglavnom zbog to ga {to je Ste vo sklon alkoholu i nasiqu, pa je ~esto maltretirao suprugu i sina. Do sva|e je do{lo i u ne-

djequ, kada se u jutarwim ~asovima iz ku}e Zoranovi}a ~ula galama. Stevo Zoranovi} posva|ao se, prema rije~ima kom{ija, sa sinom Bogoqubom i iz ku}e je iznio pu{ku u namjeri da ubije sina, ali izme|u wih je stala wegova supruga Nevenka. Ste vo je ta da ispa lio nekoliko metaka u suprugu, a zatim ponovo krenuo na sina, ali je ovaj uspio da pobjegne. Po sli je to ga Ste vo se vratio u ku}u, a kom{ije su Nevenku odvezle u bolnicu u Br~kom gdje je ubrzo i preminula.

Zelenika falsifikovao potpise na nalozima
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWA LUKA - Lakta{anin Branko Zelenika (41), optu `en za pre va ru i falsifikovawe, falsifikovao je potpise ovla{}enog lica i svo je ru ~no po tpi sao naloge za isplatu novca sa ra~una Elektroprivrede RS i JP “Depot“ na ra~une svog sau~e sni ka op tu `e nog Mi re [uvaka (52) iz Gradi{ke.

Ovo je ju~e na su|ewu [uvaku i Miri Ivan~evi} (51) iz Dervente, tako|e optu`enoj u ovom slu~aju, rekao vje{tak grafolog Qubomir Gogi}. On je dodao da su pe~ati preduze}a EPRS i “Depota“ otisnuti na nalozima za isplatu novca tako|e falsifikovani. Gogi} je rekao da je potpis [uvaka na ugovoru izme|u wega i EPRS o kupoprodaju

zemqi{ta napisao Zelenika, a ne [uvak.

BOGDANOVI]EVA: [uvak podigao svih 710.000 maraka
No tar Ma rin ko Plav {i} na su|ewu je istakao da kupoprodajni ugovor izme|u [uvaka i EPRS o prodaji zemqi {ta ni je on ovje rio iako na tom ugovoru pi{e da

jeste. Plav{i} je istakao da na ugo vo ru ni je wegov po tpis. [ef {alterske slu`be u NLB Razvojnoj banci Dobrila Bogdanovi} rekla je ju~e da je [uvak podigao svih 710.000 maraka koje su na wegov ra~un u ovoj banci stigle iz Balkan investment banke. [uvaka i Ivan~evi}evu Specijalno tu`ila{tvo RS tereti za da su kao ~lanovi

zlo~ina~kog udru`ewa, kojim je rukovodio Milutin Gaji}, u~estvovali u prevari JP “Depot“ i EPRS koje su o{tetili za vi{e od miliona maraka. Tom udru`ewu pripadao je i Zelenika, koji je sklopio sporazum o priznawu krivice sa tu`ila{tvom na osnovu ~ega bi trebalo da dobije tri godine zatvora, te Frawo Relota koji je bio direktor la`nog preduze}a “Depot“.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 21

La`na dojava o postavqenoj bombi u Tesli}u
TESLI] - Policijskoj stanici Tesli} u ponedjeqak oko 23 ~asa nepoznati mu{karac prijavio da se u kafe baru “Lav” nalazi eksplozivna naprava, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Po{to se na podru~ju op{tine Tesli} nalaze dva ugostiteqska objekta sa tim imenom, policija je obavila protivdiverzioni pregled u oba objekta i tom prilikom utvr|eno je da se radi o la`noj dojavi, istakli su u policiji. G. O.

Policija

Dalibor \urovi} nastradao u nesre}i kod mjesta Jasen u blizini Trebiwa

Vijesti
Trebiwe

Do nesre}e do{lo kada se automobil “fijat“, kojim je upravqao Dalibor \urovi}, iz za sada neutvr|enih razloga, prevrnuo na putu, a zatim udario u brdo. \urovi} poginuo, a Bratislav Dangubi} i Zoran Kova~evi} povrije|eni

Voza~ poginuo, dvojica saputnika povrije|ena

Uhap{en zbog napada
TREBIWE - Policija iz Trebiwa uhapsila je sugra|anina D. M. zbog sumwe da je zajedno sa bratom fizi~ki napao P. M. i wegovu suprugu V. A. koja je u napadu zadobila tje le sne po vre de, sa op {te no je ju ~e iz CJB Trebiwe. G. O.

CJB Trebiwe

Trebiwac udario policajca
TREBIWE - Trebiwac B. M. uha p{en je u Tre biwu zbog sumwe da je 27. decembra, po sli je po ~iwenog prekr{aja, udario policajca, re~eno je ju~e u Centru ja vne bez bje dnos ti Tre biwe. G. O.

Trebiwe

Lopov odvezao “pasat“
TRE BIWE - Ne po zna ti lopov u ponedjeqak je u trebiwskom nasequ Vinograd ukrao auto mo bil “pa sat“ vlasni{tvo G. M, potvr|eno je ju~e u CJB Trebiwe. U policiji su dodali da je pretresom gara`e u trebiwskom nasequ Goraca prona|en ukradeni automobil “golf 5”. R. Mi.

Automobil u kojem je poginuo \urovi} PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: R. MIJANOVI]

TREBIWE - Trebiwac Dalibor \urovi} (38) poginuo je u saobra}ajnoj nesre }i ko ja se do go di la u ponedjeqak oko 16.30 ~aso-

Dangubi}
Povrije|eni Bratislav Dangubi} smje{ten je na Hirur{ko odjeqewe Op{te bolnice u Trebiwu. On je zadobio lak{e povrede i nije u `ivotnoj opasnosti.

va na ma gis tral nom pu tu kod mjesta Jasen u blizini Trebiwa. U toj nesre}i povrije|eni su wegovi saputnici Brati slav Dan gu bi} (27) i Zoran Kova~evi} (30), obojica tako|e iz Trebiwa. Centar javne bezbjednosti Trebiwe saop{tio je da je do nesre}e do{lo kada se automobil “fijat“, kojim je upravqao \urovi}, iz za sada neutvr|enih razloga, prevrnuo na pu tu. Auto mo bil, koji se kretao iz pravca Bile}e, poslije toga je udario

u brdo. U Cen tru ja vne bez bje dnos ti Tre biwe do da li su da }e uzroci ove nesre}e biti poznati poslije zavr{ene istrage. Po vri je |e ni Zo ran Ko va ~e vi} na la zi se u ve oma te{kom stawu i preba~en je u Medicinski centar Podgorica. U Odjeqewu za intenzivnu wegu podgori~kog Medicinskog centra rekli su da je Kova~evi} zadobio te{ke povrede glave i da se nalazi u komi.

U toku 2009. godine na podru~ju koje pokriva Centar javne bezbjednosti Trebiwe zabiqe`en je veliki broj saobra}ajnih nesre}a u kojima je bilo poginulih.

KOVA^EVI] u komi i u te{kom stawu
Prije nekoliko dana na putu Trebiwe - Nik{i} smrtno je stra dao @eqko Obradovi}. Krajem novembra u Gacku su poginuli Dragan Pje{-

~i} i wegove dvije maloqetne k}erke. Po~etkom septembra na magistralnom putu Trebiwe - Qubiwe, u mjestu Gali~i}i, do{lo je do saobra}ajne nesre}e u kojoj je `ivot izgubio Vladimir [e{eq, policajac iz Trebiwa, dok je Valerija Brwo{ te{ko povrije|ena. Krajem avgusta tragi~no je nastradala sedamdesetjednogodi{wa Qeposava Pribi {i}, a kra jem ju la osam de se t~e tvo ro go di{wa Smiqka Salata.

Bawa Luka

Iz “fijata“ ukraden nov~anik
BAWA LUKA - Policiji u Bawoj Luci prijavqeno je u po ne djeqak da je iz otkqu~a nog auto mo bi la “fijat“, parkiranog u ulici Ivana Gorana Kova~i}a, nepoznato lice ukralo nov~anik sa dokumentima i parama, re~eno je ju~e u CJB Bawa Luka. G. O.

Otmi~arima ukupno 69 mjeseci zatvora
BAWA LUKA - Bawolu~anin Rajko Borenovi} (38) osu|en je ju~e u bawolu~kom Osnovnom sudu na 24 mjeseca zatvora, wegov sugra|anin Miroslav Pej~inovi} (33) na 15 mjeseci, a Jovan Mar~eta iz Prijedora (33) na 30 mjeseci zatvora zbog otmice i nano{ewa tjelesnih povreda. Borenovi}u i Mar~eti izre~ene su i nov~ane kazne od po 3.000 maraka. Oni su optu`eni za otmicu Darka Ivanovi}a (32) iz Lakta{a, a organizator je Borenovi}, koji se sumwi~i i za neovla{}eno posjedovawe i trgovinu kokainom. Mar~eta se, osim otmice i nano{ewa tjelesnih povreda, tereti i za nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja. N. T.

Kod Bawolu~anina na|en heroin i alat za provale
BAWA LUKA - Bawolu~anin Gabrijel Mitovi} (28) uhap{en je u ponedjeqak u bawolu~kom nasequ Obili}evo, jer je policija kod wega prona{la alat koji se koristi za provale i 0,2 grama heroina, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Policija je do sada protiv wega nadle`nim tu`ila{tvima podnijela vi{e izvje{taja zbog ukupno 70 krivi~nih djela te{ke kra|e, od ~ega sedam poku{aja, 13 kra|a, dvije tjelesne povrede i razbojni~ku kra|u. Mitovi} je priveden u slu`bene prostorije na saslu{awe. Tokom qetnih mjeseci ove godine on je zate~en u poku{aju da provali u stan. G. O.

Zvorni~anin uhap{en zbog kra|e vrijednog nakita
BIJEQINA - Bijeqinska policija uhapsila je B. V. (39) iz Zvornika zbog kra|e nakita vrijednog 11.000 maraka iz ku}e M. P. u Bijeqini, saop{teno je ju~e iz CJB Bijeqina. U Centru su dodali da su uhap{eni i Zvorni~anin A. R. (23) zbog kra|e vozila “{koda oktavija“ vlasni{tvo R. M. iz Doweg Broca, kao i P. C. (25) iz Dvorova kod Bijeqine koji se sumwi~i za kra|u vozila “golf 1” vlasni{tvo J. ^. U bijeqinskoj policiji ju~e je re~eno da su kriminalisti~ke obrade uhap{enih u toku, a oni se sumwi~e da su, pored navedenih krivi~nih djela, i u ranijem periodu u~estvovali u izvr{ewu drugih krivi~nih djela na podru~ju CJB Bijeqina. N. T.

22 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Branislav Tiodorovi}

Ja sam ubedio Milo{evi}a da se preda, a sada{wi premijer ne mo`e ni sve ministre da izvede na vakcinaciju. ^edomir Jovanovi}, predsjednik LDP-a

Vakcinisati bar milion qudi
BEOGRAD - Najboqe bi bilo da se u Srbiji do februara, kada se o~ekuje najja~i talas novog gripa, vakcini{e bar milion stanovnika, ka`e epidemiolog Branislav Tiodorovi}. Tiodorovi} je za B92 rekao da bi se time stvorio, kako se izrazio, “kolektivni bedem“. On navodi da vakcinacija nije po~ela na vrijeme, a tome je, kako ka`e, doprinijelo i ka{wewe u isporuci vakcine, {to je za desetak dana pomjerilo po~etak vakcinacije. Do sada je vakcinisano ne{to vi{e od 67 hiqada qudi, {to je, prema Tiodorovi}evim rije~ima, prihvatqivo.

Tim za implementaciju Akcionog plana za okon~awe saradwe sa Hagom

Okru`ni sud u Beogradu

Su|ewe Joci}u nije jo{ zakazano
BEOGRAD - Advokatska kancelarija Tomanovi}, koja zastupa Sretena Joci}a, poznatijeg kao Joca Amsterdam, saop{tila je ju~e da ni dva mjeseca od podizawa optu`nice wihovom klijentu jo{ nije zakazano su|ewe, iako je rije~ o pritvorskom pre dme tu u kom je sud obavezan na hitno postupawe. Specijalno tu`ila{tvo u Beogradu podiglo je optu`nicu protiv Joci}a 26. oktobra zbog sumwe da je organizovao kriminalnu grupu koja je izvr{ila ubistvo vlasnika hrvatskog “Nacionala“ Ive Pukani}a i wego vog sa ra dni ka Ni ke Frawi}a, 23. oktobra 2008. godine. Portparol i sudija Posebnog odjeqewa Okru `nog su da u Beogradu Maja Kova~evi}-Tomi}, koja je izabrana za sudiju Vrhovnog kasacionog suda, potvrdila je Tanjugu da glavni pretres protiv Joci}a jo{ nije zakazan, podsje}aju}i da je nedavno okon~an op{ti izbor sudija.

Nastavi}u da obavqam du`nost predsjednika Nacionalnog savjeta za saradwu sa tribunalom i u tom svojstvu }u zajedno sa ostalim ~lanovima savjeta i daqe preduzimati sve mjere da bi se odr`ao postoje}i nivo saradwe, rekao Rasim Qaji}
BEO GRAD - Mi nis tar rada i socijalne politike Rasim Qaji} podnio je ju~e ostavku premijeru Mirku Cvetkovi}u na funkciju koordinatora Tima za imple men ta ci ju Akci onog plana za okon~awe saradwe sa Ha{kim tribunalom. U pisanoj ostavci dostavqenoj Ta nju gu, Qaji} ka `e da }e nas ta vi ti da obavqa du `nost pred sje dnika Nacionalnog savjeta za saradwu sa tribunalom i da }e u tom svojstvu i zajedno sa os ta lim ~la no vi ma tog savjeta i daqe preduzima ti sve mje re da bi se odr`ao postoje}i nivo saradwe u oblastima koje su u nadle`nosti Nacionalnog savjeta. - Savet }e nastaviti da blis ko sa ra |u je sa Akci -

Rasim Qaji} podnio ostavku

Rasim Qaji}

onim timom i sa svim drugim na dle `nim dr`a vnim organima s ciqem {to br`eg okon~awa i saradwe Srbije sa tribunalom - navodi Qaji} u ostavci i dodaje da u tom pogledu ostaje u po tpu nos ti na ra spo la gawu.

timu mora nastaviti. Qaji} je ocijenio da je godina koja se zavr{ava nesumwivo na jus pje {ni ja go di na u pro ce su sa radwe Srbije sa Ha{kim tribunalom. - Svi aspe kti sa radwe sa tribunalom danas su na

veoma visokom nivou. Na{e bezbednosne slu`be preduzi ma ju sve mo gu }e na po re da bi se re {i lo pi tawe preostale dvojice begunaca, i te napore su prepozna li pred sta vni ci me |u na ro dne za je dni ce - na veo je Qaji}.

FOTO: ARHIVA

NAJUSPJE[NIJA godina u saradwi Srbije sa Hagom
Ukazuje se da, uprkos ostavci, Qaji} smatra svojom obavezom da premijera obavijesti da ima puno povjerewe u rad ti ma, u profe si onal nost wego vih ~la no va i wiho vu pre da nost os tva rewu pos tavqenih ciqeva, kao i da je mi{qewa da se be zre zervna po dr{ka Akci onom

NEMA NERIJE[ENIH ZAHTJEVA
Rasim Qaji} je naveo da u ovom trenutku nema nerije{enih zahtjeva za dostavqawe dokumentacije, uvide u arhive, osloba|awe svjedoka du`nosti ~uvawa tajne kako bi mogli svjedo~iti u postupcima pred tribunalom i, to se, ukazao je, odnosi kako na zahtjeve Tu`ila{tva tribunala, tako i na zahtjeve odbrana okrivqenih. Qaji} je napomenuo da je odli~na saradwa sa tribunalom jedan od razloga za nedavno odmrzavawe privremenog trgovinskog sporazuma i omogu}avawe nastavka evropskih integracija na{e zemqe.

Ha{ki tribunal

Stani{i}eva odbrana ulo`ila `albu
BEOGRAD - Odbrana biv{eg {efa dr`avne bezbjednosti Srbije Jovice Stani{i}a ulo`ila je `albu na odluku Pretresnog vije}a Ha{kog tribunala da odbaci zahtjev optu`enog za privremeno pu{tawe na slobodu, tokom zimske pauze u radu Tribunala, saop{teno je ju~e iz Haga. Vije}e je prije desetak dana odbacilo Stani{i}ev zahtjev da bude privremeno oslobo|en od 16. decembra 2009. do 15. januara 2010. godine, uz obrazlo`ewe da bi boravak na slobodi mogao da mu naru{i zdravstveno stawe i, posqedi~no, uzrokuje prekid sudskog procesa, prenosi Tanjug. Tribunal je prethodno odobrio zahtjev saoptu`enog, Stani{i}evog biv{eg pomo}nika Franka Simatovi}a, da bude privremeno pu{ten na slobodu tokom zimske pauze.

Neplanirana slijetawa na beogradski aerodrom “Nikola Tesla“

Turski avion prinudno na Sur~inu
BEOGRAD - Na beogradski aero drom “Ni ko la Te sla“ ju ~e oko 13 ~a so va prinudno je slijedio wema~ki avi on kom pa ni je “Er Berlin“ na liniji Solun – [tutgart. Avi on je, ka ko sa zna je B92, sletio zbog toga {to je jednom od putnika pozlilo u avionu. Tur ski avi on bo ing “737-800”, na liniji Frankfurt – Izmir, prinudno je sletio na aerodrom “Nikola Te sla“, a je dna pu tni ca je zbog visokog pritiska prevezena u Urgentni centar. Putnica iz turskog aviona ostala je tokom no}i u Urgentnom centru radi medi cin skih op ser va ci ja, izjavio je Tanjugu portparol Urgentnog centra Drago Jovanovi}. {enim krvnim pritiskom. Jovanovi} je precizirao da ju je pregledao tim qekara i da se o~ekuju dijagnosti~ki rezultati. Tur ski avi on bo ing “737-800”, na liniji Frankfurt – Izmir, ko ji je u 20:55 ~asova prinudno sletio na aero drom “Ni ko la Tesla“, nastavio je u 22:40 let ka Izmiru, ranije je re~eno Tanjugu na beogradskom aerodromu. Pri li kom pri nu dnog slijetawa aviona, na zahtjev posade, sve aerodromske slu`be preduzele su sve propisane me|unarodne procedure za takve vanredne situacije, kazali su na aerodromu.

DOBRA VIJEST

NOVI SAD
U centru Novog Sada radnici preduze}a “Vodovod i kanalizacija“ prona{li su qudski kostur. Kostur je otkriven ju~e u [kolskoj ulici, na dubini od metar i po, dok su radnici popravqali kvar na vodovodnoj mre`i. Policija pretpostavqa da je rije~ o posmrtnim ostacima lica koje je tu davno sahraweno.

BEOGRAD
Na~el nik Se kto ra za van redne situ acije MUP-a i pomo}nik ministra unu tra{wih poslova Predrag Mari} izjavio je ju~e da se Crni i Beli Timok polako vra}aju u ko rita i da se ne o~e ku je porast vodostaja, ~ime se situ acija u isto~noj Srbi ji smiruje.

JEDNOM od putnika pozlilo u avionu
On je rekao da je putnica, dr`avqan ka Tur ske, dovezena u tu ustanovu u svjesnom stawu, ali da je bila dezorijentisana i sa povi-

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 23

Za Novu godinu u Srbiji se o~ekuje oko 10.000 Slovenaca
BEOGRAD - U Srbiji se za novogodi{we praznike o~ekuje oko 10.000 turista iz Slovenije, mada je to te{ko precizno utvrditi, jer vi{e od 50 odsto wih dolazi individualno, a ne preko agencija, izjavio je ju~e Tanjugu generalni sekretar Asocijacije turisti~kih agencija Srbije Sr|an Xivxanovi}. On ka`e da je preko agencija, ~lanica tog udru`ewa najavqeno najvi{e dolazaka u Beograd, oko 4.000, mada taj broj treba udvostru~iti, jer individualni turisti sami ugovaraju smje{taj u hotelima, hostelima, u~eni~kim domovima ili odsjedaju kod poznanika i prijateqa.

Izre~ena presuda sedmo~lanoj kriminalnoj grupi

Vijesti
Sremska Mitrovica

Musi}, koji je okrivqen da je organizovao kriminalnu grupu koja se na teritoriji Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine bavila preprodajom heroina, osu|en na 11 godina i osam mjeseci zatvora
BEOGRAD - Sedmo~lana kriminalna grupa, ~iji je organizator bio Suad Musi}, osu|ena je ju~e u Beogradu na zatvorske kazne u rasponu od 11 do tri godine zbog preprodaje 80 kilograma heroina. Musi}, koji je okrivqen da je organizovao kriminalnu grupu koja se na teritori ji Crne Go re, Srbi je i Bosne i Hercegovine bavila preprodajom heroina, osu|en je na 11 godina i osam mjeseci zatvora. Na vi {e go di{we za tvorske kazne osu|eni su i pripadnici te kriminalne gru pe Mir zet Lu ki}, na osam godina, Senada Ho}anin na {est, Zoran Brankovi} se dam go di na i pet mje se ci, Mar ko Pu {ki} i Da li bor Gru ji} do bi li su po {est godina, a biv{i policajac Tomislav Joki} osu|en je na tri godine zatvora.

Dileri na robiji

Uhap{ena {esto~lana banda
SREM SKA MI TRO VI CA - Efi ka snom akci jom po li ci je ju ~e je uha p{e no {est lica, koja su na podru~ju Beograda, Stare i Nove Pazove izvr{ila 14 razbojni{tava, saop{tila je ju~e Policijska uprava Sremske Mitrovice. Za vrijeme pqa~ke pro da vni ce “Me tal plus“ u Novoj Pazovi, policija je uhapsila Dragana K. (22) iz Nove Pazove, koji je dr{kom pi{toqa lak{e povrijedio vlasnika prodavnice.

Radoslav Sretenovi}

Prijave od januara
BEOGRAD - Prijave protiv od go vor nih za ne pra vil no tro {ewe dr`a vnog buyeta bi}e podnijete najvjerovatnije poslije 1. januara, ka `e za B92 dr`a vni revizor Radoslav Sretenovi}. Pred sje dnik dr`a vne revizorske institucije rekao je, da jo{ nije ura|ena ko na ~na ana li za ra da mi nis tar stva u tro {ewu buyeta za 2008. godinu.

DROGA nabavqana po cijeni od 8.000 do 9.000 evra
Obra zla `u }i pre su du, sudija Radmila Dragi~evi} Di~i} istakla je da je sud tokom dokaznog postupka utvrdio da je Musi} bio orga-

Optu`enim zatvorska kazna od tri do 11 godina

FOTO: ARHIVA

nizator grupe koja je za ciq ima la sti cawe nov ca od {verca i prodaje heroina. Ona je dodala da je droga na bavqana na Ko so vu i u Ma ke do ni ji po ci je ni od 8.000 do 9.000 evra, a da je pro da va na po ci je ni od

10.000 do 11.000 evra. Istakav{i da je preprodaja droge jedno od najte`ih kri vi ~nih dje la, zbog te {kih posqedica koje taj narko tik ima na mla de ge ne racije, Di~i} Dragi}evi} je ukazala da oko pet kilograma

heroina koji je zaplijewen pri li kom ha p{ewa, ne sumwivo potvr|uje krivicu op tu `e nih. Pre ma wenim ri je ~i ma, kri vi ca okrivqenih u pogledu preostale koli~ine droge utvr|ena je na osno vu ana li ze pri slu -

Zaplijeweni heroin
Ni{ka policija zaplijenila je na podru~ju Pirota 2,5 kilograma heroina i presjekla jo{ jedan krijum~arski kanal narkoticima iz Turske, saop{teno je u Policijskoj upravi u Ni{u. Heroin je na|en u stanovima D. S. (26) i V. P. (26) u Pirotu, a oni se sumwi~e da su izvr{ili krivi~no djelo neovla{}ene proizvodwe i stavqawa u promet opojnih droga, a otkrivena je i vaga za precizno mjerewe narkotika, rekli su u policiji na konferenciji za novinare. Istovremeno, beogradska policija zaplijenila je dva kilograma heroina i uhapsila dvojicu osumwi~enih dr`avqana Crne Gore u mjestu Zabre`je kod Gorweg Milanovca. MUP je saop{tio da su uhap{eni Denis Mujevi} (1985) i Mirza Skenderovi} (1985), koji su osMirza Denis umwi~eni da su drogu dovezli u Zabre`je u namjeri Skenderovi} Mujevi} da heroin prodaju “za sada nepoznatim licima“.

{kivanih razgovora. Sud je optu`enima oduzeo dva auto mo bi la “audi A3” i jedan “audi A4”, koji su kori{}eni za izvr{ewe krivi~nog djela, a Musi}u je oduzeo yip “por{e kajen“, vrijedan 44.000 evra, i 5.300 evra u go to vi ni, kao imo vinsku korist pribavqenu prodajom heroina. Kriminalna gru pa Su ada Musi}a uhap{ena je po~et kom av gus ta 2008. godine, kada je kod naplatne rampe Bubaw potok policija, prilikom poku{aja primopre da je, za pli je ni la tri kilograma heroina. Musi} je u javnosti poznat kao jedna od `rtava otmica nekada{weg “zemunskog klana“, za ~iji je otkup, poslije tri sedmice zato~eni{tva, ispla}eno 350.000 evra.

Visoki savjet sudstva

Postavqeni predsjednici sudova
BEOGRAD - Visoki savjet sud stva pos ta vio je vr{i oce du`nosti predsjednika sudova koji }e od 1. januara pri vre me no obavqati tu funkciju do izbora predsjednika sudova. Vr{ioci du`nosti predsjednika sudova bi do sredine januara trebalo da donesu godi{wi raspored su|ewa .

SRS

Poo{trene kazne za nasiqe
BEOGRAD - Skup{tina je usvojila izmjene krivi~nog zakonika kojima su poo{trene kazne za nasilni~ko pona{awe na sportskim priredbama, ali i na svim javnim skupovima. Promjenama krivi~nog zakonika utvr|ena je kazna zatvora od dvije do 10 godina u slu~aju da je nasilni~kim pona{awem do{lo do nereda u kojem je nekome nanijeta te{ka tjelesna povreda ili je o{te}ena imovina ve}e vrijednosti. Onaj ko fizi~ki napadne ili se fizi~ki obra~unava sa u~esnicima sportske priredbe ili javnog skupa, o{te}uje imovinu, unese i baca na sportski teren, me|u gledaoce ili u~esnike javnog skupa predmete, pirotehni~ka sredstva ili druge eksplozivne, kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom.

Jeremi}: Kontratu`ba spremna
BEOGRAD - [ef diplomatije Vuk Jeremi} ka`e da je kontratu`ba Srbije protiv Hrvatske spremna, ali se nada da do tu`benog procesa pred sudom u Hagu ne}e do}i. - Mogu da ka`em da je tu`ba Srbije zavr{ena. Tu`ba Srbije je napisana, ona je izuzetno obimna rekao je Jeremi} na godi{woj konferenciji za novinare u Vladi Srbije. On je precizirao da kontra tu `ba Srbi je ko ja se odno si na zlo ~i ne po~iwene u periodu 1991-95. sadr`i i jedan “pozama{an istorijski dodatak“ o periodu Drugog svjetskog rata. Jeremi} je ocijenio da bi “mnogo boqe bilo da do tu`benog procesa nije ni do{lo“. On je naveo i da je Hrvatskoj u interesu da odustane od tu`be.

Usvojen rebalans za 2009.
BEOGRAD - Skup{tina Srbije usvojila je ju~e drugi rebalans buyeta za 2009. godinu kojim je predvi|eno da buyetski deficit bude pove}an za 34,3 milijarde dinara. Rebalansom buyeta za ovu godinu izmijeweni su prihodi koji su smaweni i sada iznose 614,9 milijardi, dok rashodi ostaju 719,8 milijardi dinara. Poslanici su usvojili i izmjene i dopune Zakona o ra~unovodstvu i reviziji i Zakona o agenciji za privredne registre. Od 1. januara 2010. godine finansijski izvje{taji privrednih subjekata dostavqa}e se samo Agenciji za privredne registre, umjesto kao do sada i Narodnoj banci Srbije i Agenciji za privredne registre.

Cvetanovi} vratio mandat
BEOGRAD - Novoizabrani poslanik Srpske radikalne stranke Goran Cvetanovi} vratio je mandat, dan nakon {to mu je dodijeqen, i pre{ao u Srpsku na pre dnu stranku. Cvetanovi} je novinarima u parlamentu rekao da prelazi u SNS jer je to jedina stranka koja mo`e da po bi je di vla da ju }u ko aliciju i donese promjene Srbiji. Naveo je da je shvatio da su napredwaci jedini ko ji mo gu da do ne su promjene u Srbiji.

24 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Najve}a mana mi je {to se volim ubijati radom.

Region
Split

Milan Bandi}, predsjedni~ki kandidat

Biki} ^op priznao zlo~in nad Srbima
SPLIT - Josip Biki} ^op, jedan od vojnih policajaca osu|enih za ratni zlo~in u splitskoj Lori nad srpskim civilima, priznao je ju~e krivicu na po~etku ponovqenog su|ewa. - Kriv sam, `ao mi je, kajem se - priznao je Biki}, koji se od zakona skrivao pune tri godine. On nije htio da odgovara na pitawa. Biki} je pobjegao poslije odluke Vrhovnog suda Hrvatske da optu`eni iz “slu~aja Lora“ moraju biti u pritvoru. U odsustvu je osu|en na {est godina zatvora, a predao se u Splitu prije godinu. Od ukupno osmorice osu|enika iz Lore, u bjekstvu su jo{ trojica - {ef Vojno-istra`nog centra Tomo Dui}, osu|en na osam godina zatvora, te ~uvari Miqenko Baji} i Emilijo Bungur, osu|eni na po {est godina zatvora.

Be~ki dnevnik “Standard“ o biv{em hrvatskom premijeru

FOTO: ARHIVA

Nik{i}

Rudari {trajkuju u jami
NIK[I] - U jami Rudnika boksita u @upi kod Nik{i}a danas se nalazi “60 i vi{e“ rudara, rekao je predsjednik rudarskog sindikata Ratko Radulovi}. Prema wegovim rije~ima, jutros se rudarima koji su kasno sino} si{li u rudni~ku jamu i tamo proveli proteklu no}, pri dru `io jo{ je dan broj wihovih drugova, sa prijetwom da }e ispod zemqe ostati sve dok im vlasnik ne isplati ~etiri plate, za period od avgusta do novembra. Izvr{ni direktor Rudnika boksita, u vlasni{tvu ruske Central noe vrop ske alu mi ni jum ske kom pa ni je, Igor Kisenkov ranije je rudarima obe }ao is pla tu dvi je pla te do No ve go di ne. On je rekao da Rudnik boksi ta mo ra da pro |e kroz ste~ajni postupak, {to podrazumijeva otpu{tawe vi{ka zaposlenih.

Ivo Sanader

Sanader, u raznim funkcijama, preko 15 godina bio idejni, a ponekad i operativni predstavnik Hipo Alpe Adria banke, kojoj se prebacuju poslovi sa ilegalnim trgovcima oru`jem, lopovluci sa nekretninama i prawe novca, isti~e “Standard“
ZAGREB - Doskora{wi, jo{ mo }ni, pre mi jer Hrvatske Ivo Sanader je u `i`i afere, po{to je u raznim funkcijama, preko 15 godina bio idejni, a ponekad i operativni predstavnik austrijske Hipo Alpe Adria banke, kojoj se prebacuju poslovi sa ilegalnim trgovcima oru`jem, lopovlu ci sa ne kre tni na ma i prawe novca, isti~e be~ki dnevnik “Standard“. Ve} go di na ma kru `i sumwa da je i Sanader li~no uzeo novac, dodaje list, podsje}aju}i da je takvu izjavu dala biv{a sekretarica jednog tajkuna koji je godinama za “Hi po“ obavqao diskretne poslove. Sa na der, ka ko pre no si dnevnik, }uti na sve optu`be i samo je na jednu elektronsku poruku odgovorio da je “na la`i sve potrebno odgovorio“. Odnos banke i ovog politi~ara datira jo{ iz kasnih osam de se tih. Go di ne 1988. se ta da 35-go di{wi trgovac, nakon {to je otpu{ten iz fir me u Spli tu, vratio u Insbruk gdje je studirao. mu`em zamjenice Jerga Hajdera, Suzane Ris Paser, podsjetio je “Standard“. Di re ktor “Hi po Ti ro la” je upoznao Sanadera sa Volfgangom Kultererom, novim {e fom “Hi po Ko ru {ke”. On je tra`io kontakte ka Hrvatskoj, koja je bila u povoju. Jo{ kada je Sanader bio {ef vlade, ova dvojica su se sretala. - U me|uvremenu se ranije zalagawe za partiju po~elo da is pla ti Sa na de ru. Brzo je postao ministar nauke, u{ao u Mi nis tar stvo spoqnih poslova i bio {ef kancelarije kod predsjednika - navodi list. - Sanaderu je zajedno sa Kul te re rom ta da po {lo za rukom da posreduje u prvom kreditu. On je to prodao kao pionirsko djelo. “Hipo” je bila jedina banka koja je tada Hrvatskoj dala kredit. Za posredovawe je Sanader, navodno, dobio proviziju u visini od 400.000 evra - naveo je “Standard“. List je dodao da je “Hipo” svo ju hrvat sku fir mu osnovao tek 1997. Prethodno je wegov partner u Hrvatskoj bila Glumina banka, koju je kontrolisao Tu|manov savjetnik Ivi} Pa{ali}, koji i dan-da nas ima po slo vne odnose sa austrijskom bankom. Ova veza je Austrijancima otvo ri la put u zla tni centar ranijih godina. Pa{ali}ev prijateq Miroslav Kutle, tenis partner Tu|mana i {ef 170 preduze}a, navodno je bio zadu`en za mita Hi po ban ke. Sa na de ro vi inicijali nalaze se na nefor mal noj lis ti, na veo je be~ki dnevnik.

Stjepan Mesi}

Odnosi nisu zao{treni
ZAGREB - Odnosi izme|u Hrvatske i Srbije nisu zao{treni i saradwa dvije zemqe je dobra, izjavio je preksino} odlaze}i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Govore}i o razli~itim stavovima oko Kosova, Mesi} je u emisiji Hrvatskog radija “S predsjednikom uz kafu“ ocijenio da je politika u Srbiji optere}ena kosovskim mitom, ali da Srbija ne treba da prizna Kosovo ako ne `eli. Mesi} je rekao i da }e Hrvatska pomo}i svim susjedima da se orijenti{u prema EU otvarawem granica. - Na{ region mora sara|ivati - rekao je Mesi} podsjetiv{i na primjer Zapadne Wema~ke koja nije priznala Isto~nu, ali da su te dvije zemqe sara|ivale, a isto bi trebalo biti i u slu~aju Kosova.

KRU@I sumwa da je Sanader li~no uzeo novac
Sanader je 1990. sa svojim zemqaci ma u Ti ro lu osnovao udru`ewe Hrvatska demokratska zajednica, partiju kasnijeg predsjednika Frawe Tu|mana. - Jo{ iz Hrvatske je Sana der u In sbru ku osno vao firmu, zajedno sa Mihaelom Paserom, jednim “slobodarskim“ desni~arom, kasnije

Antonio Milo{oski, makedonski ministar inostranih poslova

DOBRA VIJEST

OSIJEK
U podzemnom prolazu ispod centralnog trga Ante Star~evi}a u Osijeku ju~e je buknuo po`ar. Portparol osje~ko-barawske policije Edita Roterbauer rekla je da je po`ar izbio u obu}arskoj radionici u podzemnom prolazu a, na sre}u, nema ozlije|enih. Roterbauer nije znala da li je u trenutku izbijawa po`ara neko bio u radionici.

Nema povla~ewa tu`be protiv Gr~ke
SKOPQE - Makedonski ministar inostranih poslova Antonio Milo{oski izjavio je ju~e da Makedonija ne}e povu}i tu`bu protiv Gr~ke, koju je pokrenula pred Me|unarodnim sudom pravde u Hagu zbog ne po {to vawa Privremenog sporazuma izme|u dvi je zemqe po tpi sa nog 1995. godine, prenosi Srna. - U skladu sa na{im pravom, na{im nacionalnim interesima i na osnovu statuta Privremenog sporazuma podnijeli smo tu`bu kako bismo je zavr{ili do kraja. Posjedujemo ozbiqne argumente i mislim da }e realizacija tog procesa pred Me|unarodnim su dom prav de u Ha gu zna ~i ti do pun sko po {to vawe Privremenog sporazuma - naglasio je Milo{oski u obra}awu ~lanovima parla men tar ne Ko mi si je za spoqnu politiku. Sudski proces po tu`bi po~eo je 22. januara ove godine, a Sud je Makedoniji odredio rok od {est mjeseci da pripremi dokaze kojima bi potkrijepila tu`bu da Gr~ka one mo gu }a va ma ke don sko u~lawewe u NATO i EU ~ime, prema Makedoniji, Gr~ka kr{i me|unarodni sporazum dvije zemqe. ne na gr~ko insistirawe Makedonija nije dobila datum za po~etak pregovora za ~lanstvo u EU. Makedonija smatra da je ta ko Gr~ka prekr{ila Privremeni sporazum iz 1995. godine. Sud je i Gr~koj, kao tu`enoj strani, odredio rok od godine, odnosno da do januara 2010. godine pripremi svoj me mo ran dum sa do ka zi ma i dokumentima. Izme|u Skopqa i Atine postoji vi{egodi{wi spor o nazivu Makedonija.

PODGORICA
Crnogorski ministar inostranih poslova Milan Ro}en smatra da je realno da Crna Gora do kraja sqede}e godine dobije status kandidata za ~lanstvo u EU i “zeleno svjetlo“ za otpo~iwawe pregovora, prenosi Srna. On je izjavio da ne vidi nijednu prepreku da se pregovori o pristupawu otvore onog trenutka kada Crna Gora dobije status kandidata.

MILO[OSKI: Posjedujemo ozbiqne argumente
Gr~ka je u aprilu pro{le godine na Samitu alijanse u Bukure{tu ulo`ila veto na prijem Makedonije u NATO, a po~etkom decembra ove godi-

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 25

TOP STORIES CNN

Svijet

U po`aru koji je izbio u stanu u ame ri~kom gra du Star kvilu, savezna dr`a va Misisipi, poginu lo je devetoro qudi od toga {estoro djece. Vatra je izbila u sta -

roj stambenoj zgra di, a nastradala djeca bila su uzras ta od ~e tiri mjeseca do {est godina. U po`aru su ta ko|e o{te}ena tri sta na.

Poslije neuspjele teroristi~ke akcije na letu Amsterdam-Detroit

Vijesti
Be~

"Al-Kaida" odgovorna za napad
Teroristi~ka organizacija “Al-Kaida” preuzela odgovornost za poku{aj napada na aviona na letu Amsterdam-Detroit. Nigerijac Umar Faruk Abdulmutalab trebalo je da iskoristi eksploziv koji su napravili operativci “Al-Kaide”
VA [IN GTON - Re gi onal ni ogra nak “Al-Ka ide“ preuzeo je odgovornost za ne us pje {ni na pad na ameri~ki putni~ki avion, kao poku{aj osvete za napade SAD na grupu qudi u Jemenu, javio je RTS. Nigerijac Umar Faruk Abdulmutalab optu`en je u nedjequ u SAD da je poku{ao da digne u vazduh avion ame ri ~ke kom pa ni je “Nor tvest erlajns“ u trenutku kada se pribli`avao Detroitu iz Amsterdama na Bo`i} sa skoro 300 putnika. Ab dul mu ta lab je u avi onu poku{ao da specijalnom te~no{}u iz {prica aktivira pro ku ri ju m~a re ni ek splo ziv, ali u to me ni je uspio. Grupa tvrdi da je obezbijedila Nigerijcu “tehni~ki napredni ure|aj“, koji, me|utim, nije uspio da se aktivira zbog tehni~ke gre{ke.
Abdulmutalab - heroj islamisti~kih veb stranica

Tijelo sobarice u ambasadi
BE^ - Tijelo sobarice porijeklom sa Filipina prona|eno je ju~e ujutro u Be~u, u podrumu rezidencije libanskog ambasadora u Aus tri ji Is ha ja el Kurija, saop{tila je policija grada Be~a. Policija je saop{tila da na tijelu 30-godi{we `ene ima tragova vi{estrukih uboda no`em. Istraga je u toku.

TEHNI^KI napredan ure|aj
U sa op {tewu je osumwi~eni napada~ identifi ko van kao Umar Fa ruk al-Ni gi ri, pre ni je la je agencija Rojters. Abdulmutalab je zadobio opekotine tre}eg stepena, a ni ko od 278 pu tni ka i 11 ~lanova posade aviona nije povrije|en On je imao validnu studentsku do juna 2010. go di ne i ni je mu bi lo za braweno da le ti avi onom, iako je bio na ame ri ~koj

“crnoj listi“ 550.000 qudi koji su povezani sa terorizmom. Ab dul mu ta lab je to kom saslu{awa poru~io ameri~kim vlas ti ma: “Mno go je takvih kao {to sam ja koji }e uskoro udariti.” Predsjednik SAD Barak Obama obe}ao je da }e prona}i odgovorne za poku{aj napada na ameri~ki avion, najavquju}i poja~awe obezbje|ewa na letovima ameri~kih kompanija. - Ne }e mo se odmo ri ti dok ne prona|emo sve koji su umije{ani i utvrdimo wihovu odgovornost - izjavio je Obama, koji boravi na Havajima na godi{wem odmoru sa svojom porodicom. Oba ma je izja vio da }e

ame ri ~ke vlas ti u~i ni ti sve {to je u wiho voj mo }i “da ra zbi ju, ra zo ru `a ju i poraze nasilne ekstremiste koji su nam prijetili, bilo

da su oni iz Av ga nis ta na, Pakistana, Jemena ili Somalije, ili bilo kog mjesta gdje pla ni ra ju na pa de na SAD”.
FOTO: AGENCIJE

Somalija

Otet gr~ki brod
ATI NA - So ma lij ski gu sa ri ote li su gr~ki brod “Navios Apolon“ sa 19 ~lanova posade u vodama ne da le ko od Sej {el skih ostrva u Indijskom okeanu, saop{tila je ju~e gr~ka lu~ka policija. Deset na oru `a nih gu sa ra napalo je brod, a zatim su se upu ti li ka so ma lij skim teritorijalnim voda ma. Brod na to va ren hemijskim |ubrivom plovio je pod zastavom Paname, a is plo vio je sa Floride na putu ka Indiji.

Bezbjednost
Stroga bezbjednosna pravila na komercijalnim letovima u SAD-u ubla`ena su nakon dva dana, rekli su zvani~nici aviokompanija, prenio je MSNBC News. Uz odluku kapetana putnici ponovo mogu imati deke i druge stvari u krilu, i kretati se po kabini tokom posqedweg dijela leta. Ukinuta su i ograni~ewa za zabavne sadr`aje na letu. Istovremeno, na mnogim aerodromima u SAD redovi na provjerama su sve du`i, a osobqe je veoma temeqito pri pregledima.
Obama: Prona}i }emo odgovorne

SZO

Virus nije pobije|en
@E NE VA - Ge ne ral ni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Margaret ^en izjavila je da je oprez opravdan kada je ri je~ o no vom vi ru su H1N1 i napomenula da je jo{ su vi {e ra no da se proglasi pobjeda u borbi protiv pandemije 21. vijeka. - Suvi{e je rano da ka`emo da smo prebrodili vrhunac pandemije gripa A na glo bal nom ni vou rekla je ^en u intervjuu koji je ju~e objavio {vajcarski dnevnik “Tamp“.

Britanac pogubqen u Kini
PEKING - Kineske vlasti su ju~e potvrdile da su, smrtonosnom injekcijom, pogubile Britanca Akmala [eika, osu|e nog za {verc dro ge, pre ni je la je ki nes ka agen ci ja Sinhua. [eik je pogubqen i pored apela i zahtjeva za wegovo pomilovawe. - Osu|ujem `estoko pogubqewe Akmala [eika i veoma sam razo~aran da na{i zahtjevi za pomilovawe nisu urodili plodom - rekao je britanski premijer Gordon Braun i dodao da je zabrinut {to nije utvr|eno mentalno stawe osu|enika. Vrhovni sud Kine je ranije odobrio egzekuciju Britanca, jer “dokazi nisu bili dovoqni da doka`u da [eik boluje od mentalne bolesti“. [eik (53) je prvi strani dr`avqanin koji je pogubqen u Kini u posqedwih 50 godina.

Putin za razvijawe ofanzivnog naoru`awa
MOSKVA - Rusija treba da razvije ofanzivno oru`je kako bi se suo~ila sa ameri~kim antiraketnim {titom, izjavio je ju~e u Moskvi ruski premijer Vladimir Putin. - Kako bismo odr`ali ravnote`u bez razvoja antiraketne odbrane kao {to to ~ine SAD, mi treba da razvijemo ofanzivni sistem - rekao je Putin u Vladivostoku, a prenose ruske agencije. SAD su 17. septembra saop{tile da odustaju od plana antiraketnog {tita u isto~noj Evropi, {to je Moskva smatrala prijetwom za svoju bezbjednost. Bijela ku}a je odlu~ila da odustane od tog plana, koji je, kako je tvrdila ameri~ka administracija, bio namijewen kao za{tita od iranskih raketa dugog dometa.

DOBRA VIJEST

PERU
Najmawe 26 osoba je poginulo i 38 je povrije|eno u dvije saobra}ajne nesre}e na jugu Perua. U prvoj nesre}i, 18 osoba je poginulo i 20 je povrije|eno kada je autobus skrenuo s puta i upao u rijeku Lami. Druga nesre}a se desila u podru~ju Pisko, na jugu Perua, gdje je autobus udario u kamion. U tom sudaru osam osoba je poginulo.

RUSIJA
Premijer Rusije Vladimir Putin obe}ao je ju~e da }e svom prijatequ {efu italijanske vlade Silviju Berluskoniju prodati yip, proizveden u ruskoj fabrici na krajwem istoku zemqe, sa popustom od 10 odsto, nakon {to ga li~no testira.

LO[A VIJEST

26 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Policija u Teheranu

Uhap{ena sestra iranske nobelovke
TEHERAN - Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir [irin Ebadi izjavila je da je obavje{tajna slu`ba uhapsila wenu sestru samo nekoliko sati poslije hap{ewa pripadnika opozicije u Teheranu. Ebadi je optu`ila vlasti da su uhapsile wenu sestru, ina~e profesorku medicine, samo da bi sprije~ile wene aktivnosti u borbi za qudska prava, prenio je BBC, napomiwu}i da je prema izvorima opozicije uhap{eno i nekoliko novinara. Britanski ministar spoqnih poslova Dejvid Miliband izjavio je da su izvje{taji o primjeni sile na A{uru, jedan do najsvetijih praznika za {iitske muslimane “posebno uznemiruju}i“.

Izrael

Ignacio la Rusa

Pritvoren {pijun
TEL AVIV - Policija u Jerusalimu je uhapsila nuklearnog {pi ju na Mor de ha ja Vanunua, pod sumwom da se sas tao sa stran ci ma, {to predstavqa kr{ewe odredbi na osnovu kojih je ranije pu{ten iz zatvora, nakon odslu`ewa 18 go di na ka zne za {pijuna`u. Portparol policije Miki Ro zen feld na veo je da se sumwa da se Vanunu, biv{i tehni~ar u atomskom reaktoru Dimona, na jugu Izraela, sastao se nekoliko stranaca. On }e danas biti saslu{an u sudu. Vanunu je 2004. godine oslobo|en zatvora, pod uslovom da se pridr`ava odre|enog reda, a bio je osu |en na du go go di{wu kaznu zbog odavawa detaqa izraelskog nuklearnog programa.

Italijanski ministar odbrane Ignacio la Rusa izazvao skandal

Specijalci kao fa{isti
Pripadnike italijanskih specijalnih jedinica La Rusa nazvao nasqednicima nikad zaboravqene De~ime Mas, odnosno jedinice koja je tokom rata likvidirala partizane i antifa{iste
De~ima Mas - na strani fa{izma do kraja rata

ETA ne}e mirovati

Baskijski separatisti

Pripremaju spektakularnu akciju
MADRID - Baskijska separatisti~ka organizacija ETA priprema “spektakularnu“ akciju, kao {to je otmica tokom {panskog predsjedavawa EU koje po~iwe 1. januara, izjavio je {panski ministar unutra{wih poslova Alfredo Perez Rubalkaba. Ministar je odr`ao konferenciju za novinare u sjevernom dijelu pokrajine Baskija nakon sastanka sa lokalnim policijskim vlastima o na~inu spre~avawa takvih akcija. On je ocijenio da se s obzirom na slabost i interne podjele u sjedi{tu ETA ne o~ekuje uobi~ajena akcija.

RIM - Kraj 2009. u Italiji bi}e upam}en po incidentima, ali i skandalima. Nakon napada na premijera Silvija Berluskonija i nasrtawa na papu Benedikta [esnaestog, najnoviji skandal izazvao je italijanski ministar odbrane Ignacio la Rusa. Wegov gaf svrstan je od stra ne qevi ~ar skih medija me|u znakove “verbalnog ludila“. Italijanski ministar je, naime, u Livornu, za vrijeme posjete mjesnoj kasarni Vanu~i, pohvalio specijalne jedini ce ita li jan ske voj ske, nazvav{i ih “nasqednicima nikad zaboravqene De~ime Mas”. Pu nog na zi va “De ci ma Flottiglia Mezzi d Assalto”, De~ima Mas ostala je poznata nakon 1943. kao najokrutnija

fa{isti~ka jedinica koja je bez bilo kakvog suda likvidirala ne samo partizane i an ti fa {is ti ~ke bor ce po Ita li ji i po oku pi ra nim zemqama s podru~ja biv{e Jugoslavije nego i civile za koje je samo postojala sumwa da podr`avaju antifa{isti~ki pokret.

mejna borile su se regularne jedinice italijanske vojske, dok se spe ci jal ci De~ima Mas mogu uporediti, kako pi{e i Denis Meksmit, je dan od naj boqih bri tan skih po zna va la ca italijanske istorije, s jedinicama SS-a, i to s posebnim ko man do si ma ko ji su obavqali li kvi da ci je iza linije fronta. La Ru sa je sa da ~lan

Berluskonijeve stranke, ali je ranije bio tvrdi neofa{ista. Pripadnici jedinice De~ima Mas posebno su bili okrutni prema pripadnicima antifa{isti~kog pokreta u Hrvatskoj i stavili su se, nakon kapitulaci je Ita li je, na raspolagawe wema~kim komandama uz obrazlo`ewe da brane italijanstvo Dalmacije, Istre i Kvarnera.

ISTI kao SS-ovci
La Rusa je odmah do`ivio kritiku koju su mu uputili italijanski politi~ari, na {ta je poku{ao sa se opravda da je samo htio da evocira juna{tvo italijanskih specijalaca, pozivaju}i se na ve} izre~ena prisje}awa na juna{ tvo ita li jan ske voj ske kod El Alamejna. Me |u tim, kod El Ala -

JURI[NICI NA ISTRU
Na kraju rata pripadnici De~ima Mas htjeli su po svaku cijenu da sprije~e “slovenizaciju“ takozvanih italijanskih krajeva, a wihove okrutnosti su poseban trag ostavile u Istri koju su namjeravali da pretvore u tvr|avu protiv “slovenske varvarske najezde“, kako je 1944. govorio wihov komandant \unio Valerio Borgeze, koji je poslije rata osu|en zbog ratnih zlo~ina na 12 godina zatvora, ali je odsjedio samo ~etiri godine. Poslije izlaska iz zatvora, Borgeze je organizovao ilegalne oru`ane grupe ekstremne desnice i ~ak poku{ao da 1970. organizuje dr`avni udar.

Britanski kriminalac ne boji se zakona

"^estitka" policiji na Fejsbuku
LONDON - Odbjegli britanski kriminalac, slave}i Bo`i}, poslao je tamo{woj policiji “~estitku“ - objavio je na “Fejsbuku“ fotografiju s opscenim gestom i pe~enom }urkom. Krejg “Lezi“ Lin~ (28), pobjegao je iz zatvora u Safolku, jo{ u septembru. Umjesto da pomno skriva svaki svoj trag, on koristi svaku priliku kako bi preko Fejsbuka policiju vukao za nos i obavje{tavao ih o svom kretawu. Tako se na Bo`i} slikao pokazuju}i sredwi prst prema kameri, dok u drugoj ruci dr`i pe~enu }urku, poru~uju}i policiji kako se on jako dobro zabavqa za praznike, objavio je “Dejli mejl“. Ispod fotografije, Lin~ je napisao: “Ako ne vjerujete da sam na slobodi, evo vam dokaza. Kako bi ina~e do{ao do ovakve }urke u zatvoru? Ha ha!”

POBJEGAO i ludo se zabavqa
Ovaj kriminalac u bjekstvu je poru~io fanovima na Internetu, svojoj porodici i qubavnicama, kako ih sve voli i po`elio svima sre}an Bo`i}. Policiji je poru~io da mu ne mo`e ni{ta, kao i da je porazio wihov sistem. Portparolka policije medijima je rekla kako policija sara|uje sa operaterima Fejsbuka, kako bi Lin~ bio lociran i uhap{en.

U Havani je obiqe`ena 70. godi{wica kabarea “Tropikana“.

Krejg “Lezi“ Lin~

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 27

U Kara~iju progla{en Dan `alosti poslije samoubila~kog napada

Vijesti
Nigerija

Paqeni automobili i radwe
Ovo je bio najsmrtonosniji napad u Kara~iju od kada je bomba{ samoubica napao biv{eg premijera Benazir Buto poslije wenog povratka iz egzila 2007. godine
KARA^I - Najmawe 43 li ca su po gi nu la, a 60 je raweno u pre kju ~e ra{wem sa mo ubi la ~kom na pa du ko ji je iz vr{en u vri je me obiqe`a vawa {i it skog vjer skog pra zni ka A{u re u pa kis tan skom gra du K a ra ~i ju, naj no vi ji su po da ci lo kalne policije, prenijele su agencije. - U napadu je poginulo najmawe 43 lica, me|u kojima najmawe tri `ene i troje djece - izjavio je qekar Yagdi{ Kumar. Pre ma pret ho dnim po da ci ma, bi la su 33 po gi nula. U gradu Kara~iju ju~e je progla{en Dan `alosti, a `rtve ovog krvavog napada su sahrawene. Ek splo zi ja je iza zvala ne mi re u fi nan sij skoj

Sekta{ki sukobi
BAU^I - Trideset osam qudi ubijeno je u nigerijskom selu Zango, u me|usobnom su ko bu pri pa dni ka mu sli man ske se kte Ka ta Kalo, javio je ju~e Bi-BiSi. Pri je su ko ba unu tar sekte u centralnoj nigerijskoj dr`avi Bau~i pripa dni ci se kte ubi li su jednog vojnika i policajca koji su se u tom trenutku nalazili na slu`benoj du`nosti. Sukob je izbio poslije propovijedi koju su dr`ali pripadnici sekte, koju {ira muslimanska zajednica u zemqi vidi kao jereti~ku.

Rusija

Ubijen nafta{
MOSKVA - Visoki zvani~nik ruske naftne kompanije “Ba{neft“ ubijen je ju~e u Ufi, glavnom gradu Republike Ba{kortostan, saop{teno je iz ruskog tu`ila{tva. “Tijelo Vladimira Butorina (57), sa pet prostrelnih rana, prona|eno je je u blizini zgrade u kojoj `ivi“, precizira se u sa op {tewu. Rus ke agencije navode da je ovaj zvani~nik ubijen na putu ka kancelariji. Napada~ je pobjegao.

Vatrogasci se borili s po`arima

FOTO: AGENCIJE

prestonici Pakistana, tokom ko jih su ra zbi ja na vo zila hitne pomo}i, paqeni automobili i radwe, te pucano u vazduh.

ME\U poginulima najmawe troje djece
Va tro gas ci su uza lud poku{avali da ugase po`ar ko ji je za hva tio zgra de i radwe u blizini mjesta eksplozije.

Ovo je bio najsmrtonosni ji napad u Kara ~i ju od ka da je bom ba{ sa mo ubi ca na pao biv {eg pre mi je ra Be na zir Bu to po sli je wenog po vrat ka iz egzi la 2007. godine. Ona je ubi je na za je dno sa jo{ 139 qudi dva mjeseca kasnije, u oktobru 2007. godine. Pakistan je rasporedio desetine hiqada policajaca i pri pa dni ka pa ra voj nih sna ga na uli ce svo jih gra do va, stra hu ju }i od na pa da mi li ta na ta to kom vjer skog pra zni ka A{u re, kada se obiqe`ava ubistvo imama Huseina prije sedam vijekova.

Gaza

Sprije~en ulazak aktivista
RA FA - Zva ni ~nik egi patskih snaga bezbjednosti je potvrdio da je ve}i broj me |u na ro dnih akti vis ta sprije~en da u|e u Gazu nakon {to su odlu ~i li da prkose odluci vlade u Kairu koja im je zabranila prelaz u blokirani pojas Gaze. Vi{e od 1.000 aktivis ta iz SAD i Evro pe planiralo je da odr`i komemoraciju povodom pro{lo go di{we ofan zi ve izraelskih snaga na podru~je pod upravom Hamasa. Zaustavqeni su autobusi puni aktivista na putu u Gazu i da im je nare|eno da se vrate u Kairo.

Borba
U napadima militanata od jula 2007. godine ubijeno je vi{e od 2.760 qudi. SAD vode najva`niju borbu protiv “AlKaide“ upravo u ovoj zemqi.
U nemirima porazbijane radwe

Inicijativa mladih socijalista Poqske

Tra`i}e u Strazburu skidawe raspe}a
VAR[AVA - Podmladak poqske qevice, Mladi socijalisti, zatra`ili su od ministarke prosvjete Kata`ine Hal da od 1. januara ukloni sva raspe}a i krstove iz poqskih {kola, a ukoliko to ne u~i ni, po tra `i }e prav du pred Evrop skim su dom za qudska prava u Strazburu, javile su agencije. “Poslije Nove godine poqski |aci treba da se vrate u {ko le gdje ne ma vjer skih sim bo la“, za tra `i li su od Ministarstva Mladi socijalis ti, a apel sli ~nog sa dr`a ja sa zah tje vom da se raspe}a uklone i iz javnih institucija u Poqskoj uputili su predsjedniku Lehu Ka~iwskom, premijeru Donaldu Tusku, u Sejm poqskog parlamenta i neka ministarstva. Mladi poqski qevi~ari pozvali su se u apelu na nedavnu presudu Suda u Strazburu da iz ita li jan skih {ko la moraju da nestanu raspe}a. Za ra zli ku od poqskih politi~ara koji insistiraju na tome da ta presuda ne obave zu je ni na {ta Poqsku, Mladi socijalisti vjeruju da i Poqska tu presudu mora da po{tuje. U ape lu se po se bno na gla{ava da wihov zahtjev da se vjerski simboli uklone iz {kola ne zna~i objavqivawe rata jednoj religiji, ve} da sa mo in sis ti ra ju na pra vu koje im daje poqski Ustav da dr`a va ga ran tu je slo bo du vje roi spo vi jes ti i po gle da na svijet a da se u te stvari svojih gra|ana nikako ne mije{a. - Apel je upu }en na po gre {nu adre su. Mi nis tar prosvjete sa raspe}ima nema veze. O tome da li }e u {koli visiti raspe}a odlu~uje direktor i sama {kola, a ne ministar prosvjete - odgovorio je portparol Ministarstva G`ego` @uravski.

Nazaret

ZAHTJEV UPU]EN predsjedniku i premijeru
Portparol je upozorio da za ko ni ne pro pi su ju da u {kolama mora da visi krst, ve} samo govore da tamo mo`e da bu de, a da u Poqskoj ima {kola bez raspe}a u u~ionicama. Ne ke {ko le rje {a va ju problem raspe}a, koje ve}ina roditeqa u religioznoj kato-

li ~koj Poqskoj tra `i, a mawina ih odbija, tako da se raspe}a ka~e na zid samo na ~asovima vjeronauke ili su oka~ena u posebnoj u~ionici gdje se odr`avaju ti ~asovi. Predsjednik Poqske Leh Ka~iwski o{tro je odmah kazao da ne dolazi u obzir da Evro pa na re |u je i Poqskoj da ra spe }a i krst uklawa. Presudu su `estoko osudili krajem novembra poqski biskupi, a rezoluciju u kojoj tra`i da Evropski parlament ustane u odbranu krsta usvojio je jesenas Sejm poqskog parlamenta.

Eksplozija bombe
JERUSALIM - Jedno lice raweno je od eksplozije bombe koja je preksino} ba~ena na ku}u gradona~elnika Nazareta Rameza Yeraizija, na sjeveru Izraela, saop{tio je portparol poli ci je Mi ki Ro zen feld. “Jedan od gradona~elnikovih tjelohraniteqa rawen je od gelera bombe koju je nepoznato lice bacilo na ulaz u ku}u gradona~elnika“, potvrdio je portparol. On je dodao da je istraga u toku.

28 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

4

dje~aka

5

djevoj~ica

Odbornici usvojili prijedlog puwewa gradske kase

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

Odbijeno je 20 amandmana PDP-a, a stranka DNS povukla je svoje amandmane, tako da su se stvorili uslovi i ve}inom glasova usvojen je buxet za sqede}u godinu, kazao Slobodan Gavranovi}
PI[E:MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Buxet za 2010. godinu 147,3 miliona maraka

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

Odbornici Skup{tine grada Bawe Luke usvojili su na ju ~e ra{woj sje dni ci buyet za 2010. godinu u iznosu od 147.368.350 maraka. Buyet je mawi za ~etiri odsto u odnosu na ovogodi{wi. - Odbijeno je 20 amandmani PDP-a, a stranka DNS povukla je svoje amandmane, tako da su se stvorili uslovi i ve}inom glasova usvajen je buyet za sqede}u godinu - kazao je predsjednik Skup{tine grada Bawe Luke Slobodan Gavranovi}. On je naglasio da su usvojeni i zakqu~ci da se oprezno tro {i buyet ski no vac u sqede}oj godini. - Odjeqewe za finansije u Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada Bawe Luke svaka tri mjeseca podnosi}e izvje{taj Skup {ti ni gra da o stawu prihoda i rashoda u buyetu grada - kazao je gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi}. Na Skup{tini je nagla{eno da su planirani izvorni pri ho di buyeta gra da za

Odbornici usvojili buxet

FOTO: S. ILI]

sqede}u godinu u iznosu od 131.000.000 maraka. - U sqede}oj godini bi}e mawe investicionih projekata i uglavnom }e se ovi projekti fi nan si ra ti pu tem kreditnih zadu`ewa grada kazao je Davidovi}.

BUXET mawi za ~etiri odsto
Neki odbornici u Skup{tini grada insistirali su i na izdvajawu vi{e novca za bo ra ~ke, hu ma ni tar ne, omladinske i druge organizacije. - Mladi treba da dobiju vi{e novca da ne napu{taju Bawu Luku. Za stipendije je izdvojeno samo 820.000 maraka i smatram da to nije u redu -

kazao je odbornik PDP-a Zoran Tali}. Odbornici su nastojali da uka`u i na ~iwenicu da treba vi{e pa`we da se posveti raseqenim i izbjeglim licima. Po prvi put u buyetu grada izdvojena su i sredstva za privrednike u iznosu od 500.000 maraka. Na ~el nik Odjeqewa za finansije Radmila Stojni} kazala je da }e iznos usvojenog buyeta biti dovoqan za sqede}u godinu. - Sve zakonom predvi|ane obaveze grada bi}e pokrivene. Infrastrukturni projekti ~i ja je re ali za ci ja po ~e la 2009. bi}e zavr{eni tokom 2010. godine, dok }emo neke po~eti da gradimo - kazala je

Stojni}eva. Ona je naglasila da je u buyetu za sqede}u godinu izdvojeno vi{e novca za socijalno ugro`ene porodice. Stojni}eva je podr`ala smawewe plata administrativnim radnicima za sqede}u godinu i dodala da }e wena plata smawewem za 15 odsto iznositi 1.900 maraka. Odbornici su iznijeli primjedbe i na ~iwenicu da

javne rasprave o prijedlogu Nacrta buyeta nisu dobro organizovane, te da gra|ani nisu dobro o tome obavije{teni. Odbornici PDP-a najvi{e su se kritikovali Nacrt buyeta za 2010. godinu. - Malo je novca izdvojeno za socijalne kategorije stanovni{tva, te za podsticaj malih i sredwih preduze}a - kazao je odbor nik PDP-a Ma rin ko Umi}evi}.

MAWE PLATE
Zaposlenima u Administrativnoj slu`bi grada plata za sqede}u godinu bi}e umawena za pet odsto. - Radnicima u gradskoj upravi plata je bila umawena i pro{le godine za 15 odsto, a sa jo{ pet odsto one }e biti ukupno umawene za 20 procenata. Na~elnicima odjeqewa plate za sqede}u godinu bi}e mawe za 15 odsto - kazao je Dragoqub Davidovi}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ AVATAR - sf spektakl 3D re`ija: Xejms Kamerun termini: 13, 16.15, 19.30, 22.45 ~asova ZOMBILEND - horor/komedija re`ija: Ruben Flej{er termini: 17.50, 19.45 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 16 ~asova KOMPLIKOVANO JE - romanti~na komedija re`ija: Nensi Majers termini: 17.30, 20, 21.30, 22.30 ~asova ARTUR I MINIMOJI - animirani re`ija: Luk Beson termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Zvijezda je ro|ena“, {tunk mjuzikl B. Pipovi}a, Velika scena, 15. januar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotodokumenata slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine Izlo`ba “Jutarwa pjesma gusjenica“, autor: Berina [u{~evi}, Izlo`ba “Fotografije Treskavice“, autor: Tihomir Golijanin MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Umjetnost i kontekst“, Rezidens projekat, ~etiri umjetnika iz Wema~ke i Francuske, otvorena do 4. januara 2010. godine BANSKI DVOR - KC Izlo`ba dokumenata i fotografija Arhiva Republike Srpske posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine NARODNA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba “Oktobar ‘44. u svjetskoj {tampi“, hol biblioteke, otvorena do 31. decembra LTG GALERIJA Izlo`ba “Putovawe u magli“, autor: Goran Mitrovi}

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 29

Tr`nica
crni luk bijeli luk krompir mrkva
FOTO: GLAS SRPSKE

1 4-6 0,80 1,50-1,80

kupus karfiol paprike tikvice

0,5-0,8 2,5-3 3,5-4 4-5

pasuq patlixan orasi gro`|e

3-7 2-3 13 2,5-5

kru{ke banane kivi grejp

3-3,5 1,5-2 2-3 2,50

limun jabuke naranxe gqive

2,50 1-2 1,8-2,3 2-4,5

GRADSKE VIJESTI

Prikupqeno 40 doza dragocjene te~nosti
U akciji Zavoda za transfuziju krvi prikupqeno je ukupno 40 doza dragocjene te~nosti. - Doprinos ovoj uspje{noj akciji dali su ~lanovi gradskog Udru`ewa i svih ostalih aktiva dobrovoqnih davalaca krvi koji djeluju na podru~ju grada. Na taj na~in spremamo zalihe dragocjene te~nosti za predstoje}i period, jer su potrebe ve}e tokom novogodi{wih i januarskih praznika. Za akciju se prijavilo 75 dobrovoqnih davalaca krvi, a prikupili smo 40 doza - izjavila je direktor Zavoda za transfuziju krvi Republike Srpske Gordana Guzijan. Predsjednik Udru`ewa dobrovoqnih davalaca grada Bawe Luke Branko Diki} apelovao je na mla|e generacije da se ukqu~e u akcije dobrovoqnog davala{tva. - Na{i qudi se toga sjete tek kad krv zatreba wima ili bliskim qudima - rekao je Diki}. S. G.

Za autobuse poseban red vo`we

Uspje{na poslovna godina za “Tr`nicu“
“Tr`nica“ je uprkos suo~a vawu sa posqedi ca ma svjet ske eko nom ske kri ze ostvarila zna~ajnu dobit, {to zna~i da je godina na izma ku po slo vno bi la us pje{na. Ovo je ju~e tokom tradicionalnog novogodi{weg prijema za novinare izjavio di re ktor “Tr`ni ce“ Dragan Stupar. Rukovodstvo “Tr`nice” je za hva li lo no vi na ri ma za uspje{nu poslovnu saradwu i objektivno izvje{tavawe o de {a vawima u “Tr`ni ci“, te izrazilo nadu da }e kontinuitet uspje{nog rada nastaviti i u sqede}oj godini. - Nas ta vi }e mo da us pje {no poslujemo u interesu svih na {ih gra |a na i akcionara - rekao je predsje dnik Upra vnog odbo ra “Tr`nice“ Sr|an Pra{talo. Pri je mu bawolu ~ke “Tr`nice” prisustvovali su poslovni partneri, uredni ci i no vi na ri me dij skih ku}a iz RS i BiH. S. T.

Poseban red vo`we autobusa tokom do~eka Nove godine

U vremenu od 10.30 do 13 ~asova, te od 18 do dva ~asa poslije pono}i 1. januara 2010. godine, saobra}aj }e biti obustavqen u ulici Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a na dijelu od Aleje Svetog Save do ulice Marije Bursa}, rekao Milenko [aji}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Besplatna vo`wa sporednim ulicama
slu`be grada Milenko [aji}. Prema wegovim rije~ima, zbog toga }e saobra}aj biti preusmjeren u druge ulice.

Povodom do~eka dje~ije i me|unarodne Nove, 2010. godine na Trgu Krajine, sutra }e u dva navrata biti obustavqen saobra}aj u ulici Kraqa Petra I Kara|or|e vi }a, a auto bus ki saobra}aj, koji }e na pojedinim linijama biti besplatan, odvija}e se sporednim ulicama. - U vremenu od 10.30 do 13 ~asova, te od 18 do dva ~asa po sli je po no }i 1. ja nu ara 2010. godine, saobra}aj }e biti obustavqen na dijelu ulice Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a od Aleje Svetog Save do ulice Marije Bursa} - rekao je portparol Administrat i v n e

DRAGSTORI otvoreni u novogodi{woj no}i

- Linije gradskog prevoza broj 1, 6, 8, 9, 10 i 13 mijewaju trasu, tako da se autobusi iz ulice Kraqa Petra I Kara|or|evi}a usmjeravaju u ulice Vuka Karayi}a, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Du{ana i daqe postoje}om trasom izjavio je [aji}. [aji} je kazao da se, prema rasporedu, i linije gradskog prevoza broj 14, 9B, 13A, 13C, 13B, 13P i 20 tako|e usmje ra va ju u Vi dov dan sku, Kninsku i ulicu Vuka Karayi}a. Gra|ani Bawe LuDe`urne ke }e tokom cijele slu`be novogodi{we noPortparol Doma zdravqa Du{ica Stanko- }i mo}i besplavi} rekla je da }e za predstoje}e praznike tno da ko ris te raditi de`urne ekipe u svim ambulantama, ja vni grad ski prevoz. kao i Slu`ba hitne pomo}i. - Bes pla tan Apoteka “1. maj” }e tokom praznika raditi prevoz bi}e obe24 ~asa. zbi je |en na

“Autoprevozovoj“ liniji broj jedan od 23.15 do 4.15 ~asova, svakih 30 minuta, zatim na liniji 13A od 22.20 do 5.20 ~a so va, sva kih 60 mi nu ta stoji na internet stranici gradske uprave. Besplatno }e se mo}i voziti i na liniji 13 od 22 do pet ~asova, tako|e svakih 60 minuta, te na liniji 14 od 23 do pet ~asova svakih 30 minuta. Autobusi “Bo~ac tursa“, “Centrala“ i “Pavlovi} tursa“ tako|e }e u novogodi{woj no}i voziti putnike besplatno i to na linijama za Zeleni vir, Sara~icu, Novoseliju, Srpski Milanovac, Petri}evac... Zakqu~kom koji je donio

gra do na ~el nik Bawe Lu ke Dragoqub Davidovi} trgovinsko-zanatske radwe na podru ~ju gra da ima }e do 15. januara 2010. godine produ`eno radno vrijeme. Tokom novogodi{we no} Bawolu~anima }e za kupovinu mje{ovite robe biti dostupni dragstori. Ugostiteqske radwe nemaju ograni~ewe. Na Trgu Krajine bi}e organizovan do~ek Nove godine. Bawolu~ane }e zabavqati pjeva~ica Jelena Toma{evi} i grupa “Legende”. Ta~no u pono} gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} }e posjetiocima na Trgu Krajine i svim ostalim `i teqima Bawe Lu ke ~estitati Novu godinu.

Sr|an Pra{talo i Dragan Stupar

FOTO: M. RADULOVI]

Zbog kvara Lau{ bez struje
Zbog kvara na elektromre`i stanovnici Kara|or|eve ulice u bawolu~kom nasequ Lau{ ju~e nisu imali elektri~nu energiju od 12 do 14 ~asova. - Do{lo je do pucawa visokonaponskoog podzemnog voda. Ekipe su blagovremeno iza{le na teren i poslije dva ~asa otklonile kvar. Poslije toga stawe je normalizovano i nastavqeno je uredno snabdijevawe stanovnika elektri~nom energijom - rekli su iz “Elektrokrajine“. S. G.

PA@WA
Do~ek Nove godine organizovan na Trgu Krajine

MATI^NI URED
Ro|eni:
Ka li na ]e ji}, k}i Veqka i Lidije; Aleksandar Ratkovi}, sin Darka i Na ta {e; Vuk Cvi ji}, sin Jovice i Brankice; Jovana Vasiqevi}, k}i Ne|e i Deja ne; Ni ko la Pquco, sin Gojka i Danijele; Marija i Ksenija ]eji}, k}eri Miodra ga i Bran ke; Ma ti ja Pre ra do vi}, sin Kos te i Branislave; Luka Kostre{evi}, sin Davora i Branke; Mi haj lo Ba bi}, sin Svje tla ne; Pe tar ]u lum, sin \or|a i Nade; Nikolina Popovi}, k}i Zlatka i Go ra ne; Ni ko la Bun ~i}, sin Zorana i Milice; David Kuwadi}, sin Dejana i @ivke; Nemawa Dra~a, sin Marija i Sawe.

Ratari treba da izmire dug
Odjeqewe za privredu Administrativne slu`be grada obavje{tava poqoprivredne proizvo|a~e sa podru~ja Bawe Luke da izmire svoje obaveze po osnovu preuzetog mineralnog |ubriva. - Treba da vrate `itarice, dva kilograma merkantilne p{enice za jedan kilogram mineralnog |ubriva ili da ga plate prema fakturi - saop{teno je iz nadle`nog odjeqewa. S. T.

30 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
“Glas Srpske“ bira kwigu godine Miroslav Jankovi}, izdava~

Borislav Peki}, U TRAGAWU ZA ZLATNIM RUNOM

Nikolaj Gogoq, MRTVE DU[E
:FOTO: R. MIJANOVI]

Silovita pri~a o ratu
IS TO ^NO SA RA JE VO - Ro man “Top je bio vreo“, po mi{qewu direktora izdava~ke djelatnosti Zavoda za uybenike i nastavna sredstva RS Miroslava Jankovi}a, obiqe`io je 2009. godinu, jer je to “sna`na, silovita pri~a o ratu u Sarajevu iznutra“. Prema wegovim rije~ima, u tome je wegova posebna snaga, pogotovo poslije niza pristrasnih, jednostranih kwiga o sarajevskoj ratnoj drami o kojoj su pisali mahom bo{wa~ki i strani novinari. - Vladimir Kecmanovi} je i ovim romanom potvrdio svoj rasko{ni talenat, koji je nagovijestio prethodnim romanom “Feliks“. Kecmanovi} je veliki pisac u dolasku, to se osje}a, vidi i mora priznati. “Top je bio vreo“ je savr{en scenario za film, pisan po najboqoj mjeri dra ma tur gi je li ko va, sli ka, scena i kona~nog raspleta. Kecmanovi} ima izuzetan osje}aj za dramatiku situacije i “ubadawe“ likova u nevjerovatne scene - istakao je Jankovi}. Srpska literatura, kako ka`e Jankovi}, definitivno dobija jo{ jednog velikog pisca “iz prijeka“, odakle su svi wegovi slavni prethodnici i uzori i stigli, poput Andri}a, Me{e i Crwanskog. V. [.

Detaq sa izlo`be

Izlo`ba u Narodnoj biblioteci Trebiwe

Zadu`bina “Petar Ko~i}“

“Kwi`evna staza Djeda Mraza“
BAWA LUKA - “Kwi`evna sta za Dje da Mra za“ bi }e odr`ana danas deseti put u Bawoj Luci u organizaciji Za du `bi ne “Pe tar Ko ~i}“ Bawa Luka - Beograd. Direktor i glavni i odgovor ni ure dnik Za du `bi ne “Petar Ko~i}“ Nikola Vukoli} rekao je da je u okviru ove ma ni fes ta ci je objavqena kwiga “Ogledi o kwi`evnosti i sli kar stvu“ prof. dr Nikole Strajni}a. - Ta~no u 11 ~asova ispred Za du `bi ne “Pe tar Ko ~i}“ krenu}e 30 Djeda Mrazeva sa kwigom u ruci i zaustavi}e se ispred spomenika Petru Ko~i}u u istoimenom parku najavio je Vukoli}, koji je podsjetio da je Strajni} ovogodi{wi dobitnik nagrade “Ko~i}eva kwiga“. A. R.

Odlukom `irija prva nagrada za fotografiju pripala Imrani Kapetanovi}, druga Huseinu [qivu, dok je tre}u nagradu osvojio Edun Xeko
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Koncert “Bajage i Instruktora“ u Beogradu

Svirka za jubilej
BEOGRAD - Prvim od tri planirana uzastopna koncerta u velikoj dvorani Centra “Sava“, rok grupa “Bajaga i Instruktori“ zapo~ela je u utorak proslavu svog 25. ro|endana i u Beogradu, javio je Tanjug. U okviru turneje kojom obiqe`avaju ~etvrt vijeka od izlaska svog albuma prvenca – “Pozitivna geografija“, “Bajaga i Instruktori“ su u atmosferi dobre slavqeni~ke `urke proveli Beogra|ane kroz najve}e hitove koji su obiqe`ili wihovu karijeru na srpskoj i jugoslovenskoj muzi~koj sceni. Koncert su otvorili Mom~ilo Bajagi} Bajaga i Aleksandar Lokner baladom “Otkad tebe volim“, a zatim su im se na sceni pridru`ili i ostali “Instruktori“, pa je uslijedio “Berlin“, poslije kojeg vi{e niko u punoj dvorani Centra “Sava“ nije sjedio. Na svojevrsnom putovawu kroz 25 godina stvarala{tva i postojawa jedne od srpskih najuspje{nijih grupa, smjewivale su se uglavnom pjesme sa prvog (“Pozitivna geografija“), drugog (“Sa druge strane jastuka“) i ~etvrtog (“Prodavnica tajni“) albuma.

TRE BIWE - Izlo `ba fotografije pod nazivom “FOTOBIH 2009“ Trebiwe otvorena je u ponedjeqak u Narodnoj biblioteci Trebiwe. Ovom izlo`bom, koja se po tre}i put prire|uje u Trebiwu, u zvani~noj konkurenciji predstavilo se 46 autora sa 121 ra dom, naj boqih sa prostora cijele BiH.

- Tra di ci onal no, po sqedwih godina, u Trebiwu se prire|uje posqedwa izlo`ba umje tni ~kih fo to gra fija u BiH u jednoj godini. @iri je i ovoga puta imao te`ak zadatak da se izme|u mnogo pristiglih kvalitetnih radova odlu~i za najboqe u po je di na ~noj konkurenciji i kolekcijama - kazao je na otvarawu izlo`be ~lan Foto-kino kluba Trebiwe Radoje Elez.

@i ri “FO TO BIH 2009“ ra dio je u sas ta vu Igor Sivjakov, Rikard Larma i Alija Kamber.

UNAPRE\EWE kulture fotografije
Odlu kom `i ri ja prva na gra da za fo to gra fi ju pripala je Imrani Kapetano vi}, dru ga Hu se inu [qivu, dok je tre}u nagradu osvojio Edun Yeko. Pohvale za fotografiju dobili su Mirsad Mujanovi}, Mirza Hasanefendi}, Vildana Kal~o i Senka Paunovi}. Prvu nagradu za kole kci ju do bio je Amer Kapetanovi}, drugu Sini{a Skenderija, a tre}u [efik [a}irovi}. Po hva la za ko le kci ju

SVJETSKI TOKOVI
Foto-kino klub Trebiwe ~lan je Asocijacije za umjetni~ku fotografiju u Bosni i Hercegovini (nekada{wi Foto-savez BiH), koja je ukqu~ena u FIAP (Me|unarodnu fotografsku asocijaciju), te je na taj na~in ukqu~en u sve svjetske tokove, kada je rije~ o umjetni~koj fotografiji.

ovogodi{we izlo`be “FOTOBIH 2009” Trebiwe pripala je Dragu Palavri. Fo to-ki no klub Tre biwe obnovqen je u ma ju 2006. zahvaquju}i foto-entuzijastama Slavenku Vukasovi}u i Igoru Bo{waku. Glavne aktivnosti kluba usmje re ne su ka una pre |ewu kulture fotografije, koja je je dna od gra na umje tnos ti. Klub prati najnovije trendove u fotografiji, pa se u radu koriste digitalni fotoaparati i skeneri, a klasi ~nu fo to la bo ra to ri ju zamijenili su najsavremeniji softver i ra~unari. I daqe se weguje tradici onal na ana lo gna fo to gra fi ja ko ja ima svo ju specifi~nu qepotu i u tom smislu je nezamjenqiva.

Narodno pozori{te Beograd

Gala koncert "Srbija u Srbiji"
BEOGRAD - Nacionalne institucije kulture koje su tokom godine u okviru projekta Mi nis tar stva kul tu re “Srbija u Srbiji“ nastupale {irom Srbije, preksino} su na velikoj sceni Narodnog po zo ri {ta na za je dni ~kom ga la kon cer tu pred sta vi le naj za nimqivi je di je lo ve programa, prenosi Tanjug. Navikla na vrhunske programe institucija ~ije je sjedi {te u gla vnom gra du, beogradska publika ipak do sada nije imala priliku da prisustvuje ovakvom kulturnom doga|aju, na kome su svoje umije}e i radost stvarawa na jednoj sceni pokazali brojni umjetnici. kao da je kqu~na rije~ projekta “Srbija u Srbiji“ decentralizacija, ali shva}ena kao individualna inicijativa i stvarala~ka integracija. - Ovde u Narodnom pozori {tu ozna ~i }e mo kraj prvog ciklusa susretawa i neposrednog upoznavawa na{e pu bli ke {i rom Srbi je sa stva ra la ~kim dos ti gnu }ima nacionalnih instituci ja kul tu re - re kao je Bradi}. U programu gala koncerta, izme|u ostalih, u~estvovali su “Guda~i Svetog \or|a“ sa svojim umjetni~kim direktorom violinistom Gordanom Nikoli}em, primadona Dragana del Monako uz klavirsku pratwu Ivana Jovanovi }a, ba let ski an sam bl sa dijelovima baleta Vojislava – Vokija Kosti}a “Ko to tamo pe va“, prva kiwa Ope re Narodnog pozori{ta Suzana [u va ko vi}-Sa vi}, glum ci Nada Blam, Vladan Gajovi} i drugi.

UPOZNAVAWE publike sa stvarala~kim dostignu}ima
Gala koncert sve~ano je otvo rio mi nis tar kul tu re Neboj{a Bradi}, koji je ista-

“Bajaga i Instruktori“

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 31

Suzan Bojl u duetu s Andreom Bo~elijem
LONDON - [kotska pjeva~ka senzacija Suzan Bojl pridru`i}e se italijanskom tenoru Andrei Bo~eliju u novom programu britanske televizije ITV1 “Pop Star To Opera Star“, objavio je list “San”. Suzan Bojl, potpuno nepoznata do pojavqivawa u emisiji “Britanija ima talenat“, sada }e biti u~esnica programa “Duete pjevaju pop i operski pjeva~i“. Suzan Bojl i Andrea Bo~eli }e, kako se najavquje, pjevati neki od wegovih najpoznatijih dueta, “Time to Say Goodbye“ ili “The Prayer“, melodiju koju je posqedwi put izvodio sa Selin Dion.

Najgledaniji filmovi u 2009. godini u Bawoj Luci

Vijesti
UMURS

"Sveti Georgije" rekorder
Ve} u prvom vikendu prikazivawa najnoviji spektakl Xejmsa Kamerona “Avatar“ pogledalo oko tri hiqade qudi. Punih deset godina re`iser ~ekao da tehnologija uznapreduje kako bi filmofilima do~arao svijet koji nadilazi qudsku ma{tu

Koncerti ta~ka na sezonu
PRI JE DOR/BI HA] Aleksandar Jovanovi}, klarinet i Timea Hoti}, klavir, za vr{i li su ka len darsku godinu koncertima u Prijedoru i Biha}u. Oni su se publici u prijedorskoj “Ga le ri ji 96” i bi ha }koj Galeriji predstavili kompozicijama F. Devienne-a, C. Saint-Saens-a i H.J. Barmanna. Oba koncerta odr`ana su u organizaciji Udru`ewa mu zi ~kih umje tni ka Re pu blike Srpske. D. Vu.

Kinoteka

Apokalipsa u bioskopu
BEOGRAD - Jugoslovenska kinoteka najavila je za januar ciklus filmova posve}enih apo ka lip si i pos ta pokalipsi, odnosno distopiji i utopiji, a me|u wima }e biti i djela rediteqa kao {to su Piter Vir, Yon Karpen ter, Ver ner Her cog, Fransoa Trifo, @an-Lik Godar, Jozef fon Baki, Andrej Tarkovski. Program Kinoteke u novoj godini po~e}e 8. januara filmom “Apokalipto“ (2006) Mela Gibsona.

Kadar iz filma “Sveti Georgije ubiva a`dahu“ PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

FOTO: ARHIVA

BAWA LUKA - Najgledaniji film u multipleksu “Pa las“ u 2009. go di ni je “Sveti Georgije ubiva a`dahu“, saop{teno je iz ovog bawolu~kog bioskopa. Od ovog os tva rewa i tvorci i publika o~ekivali

su mnogo i upravo to se i dogo di lo. In te re so vawe za “Georgija“ iz sedmice u sedmi cu je ra slo, a quba vna pri ~a iz vre me na Cer ske bitke ovda{we filmofile nije ostavila ravnodu{nim. “Sve ti Ge or gi je ubi va a`dahu“ je najskupqi film u istoriji srpske kinemato-

"Ledeno doba 3"

grafije. Visoku ocjenu, kako od pu bli ke, do bio je i od kriti~ara. Iako je premijera “Lede nog do ba 3” bi la to kom vre lih qe tnih da na, ovaj animirani film pogledalo je nekoliko hiqada Bawolu~ana. Sqede}e godine, najavili su iz multipleksa “Palas“, “Ledeno doba 3” mo}i }e da se pogleda i u 3D tehnici kako bi najmla|a publika potpu no do `i vje la pri ~u iz ledenog doba Zemqe. Nau~nofantasti~ni spektakli u posqedwe vrijeme privla~e pa`wu publike. Uspjeh filma “2012“ dokaz je da su bioskopima i u Republici Srpskoj i u svijetu za pune kase potrebne samo dobre filmske pri~e, a ne popratni marketing. Mul ti pleks “Pa las“ je

prvi 3D bi os kop u BiH i svojoj publici, zahvaquju}i naj sa vre me ni jem 3D pro je ktoru i visokokvalitetnim nao~arima, omogu}ava poseban ugo|aj.

“LEDENO DOBA 3” u 3D tehnici
Ve} u prvom vikendu pri ka zi vawa naj no vi ji spe ktakl Yejmsa Kamerona “Avatar“ pogledalo je oko tri hiqade qudi. Punih deset godina re`iser je ~ekao da tehnologija uznapreduje kako bi filmofilima do~arao svijet koji nadilazi qudsku ma{tu. Je dan od naj gle da ni jih filmova u 2009. godini bio je i “Drug Crni u NOB-u”. Po red ovih os tva rewa, pa`wu bawolu ~ke pu bli ke

privukli su filmovi “Prokletnici“, “Narodni neprija teq“, “Mo ja gr~ka avantura“, “Gola istina“, “^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i“, “San o slavi“, “Kewac“, “Ko ko [a nel“, “Dis trikt 9”, “Niko i put ka zvijezdama“, “Pada}e }ufte“.

Sankt Peterburg

Umro Isak [varc
SAN KT PE TER BURG Ruski kompozitor Isak [varc, koji je napisao muziku za neke od najpopularnijih sovjetskih filmova, umro je u nedjequ u 87. godini, javile su agencije. [varc je po~eo karijeru ranih pedesetih godina. Proslavio se romanti~nom i melodi~nom filmskom muzikom za neke od omiqenih sovjetskih filmova, me|u kojima je “Pustiwsko bijelo sunce“ iz 1969. godine. Komponovao je muziku za 110 filmova i 35 pozori{nih komada.

2010.
Ve} 1. januara na repertoaru multipleksa “Palas“ na}i }e se “najstra{niji horor svih vremena“, “Paranormalna aktivnost“. Poslije wega publika }e imati priliku da pogleda romanti~nu komediju “Xuli i Xulija“, potom doma}i film “Hitna pomo}“, “Pri~u o igra~kama“ (u 3D tehnici), komediju “Stari frajeri“ i komediju “Jeste li ~uli za Morganove“.

Tribina

Be~ka filharmonija

Izlo`ba u Banskom dvoru

Borhes u Srbiji
BEO GRAD - Re cep ci ja i kritika Borhesovog kwi`evnog djela u Srbiji tema je nove tribine koja je odr`ana u ponedjeqak u maloj sali Studentskog kulturnog centra Beograda, javile su agencije. Na tribini su govorili pisac, kwi`evni kriti~ar i saradnik Instituta za srpski jezik u Beogradu Vasa Pavkovi} i profesorka {panskog jezika Nevena Jani}ijevi}-Mati}.

Muzi~ka izjava qubavi
BE^ - Tra di ci onal ni no vo go di{wi koncert Be~ke filharmonije, koji }e biti odr`an 1. januara, ima}e direktan prenos u 72 zemqe svijeta, od ~ega u 45 evropskih dr`ava, prenose agencije. Direktor i portparol be~kog orkestra, violinista Klemens Helsberg, rekao je da su ~etiri dr`ave nove na listi zemaqa ~iji su gledaoci i pro{le godine pratili prenos koncerta, a to su Mongolija, Mozambik, [ri Lanka i Trinidad i Tobago. O~ekuje se da }e vi{e od 50 miliona gledalaca pratiti koncert posve}en be~kim valcerima porodice [traus. Prema najavi dirigenta @or`a Pretra, ovo go di{wi koncert bi}e dvo~asovna izjava quba vi svijetu.

Ku}a zbli`ava qude
BAWA LUKA - Izlo`ba “Moravska ku }a u Bawalu ci“, pro fe so ra Bo`idara Petrovi}a, koji je jedan od najpoznatijih projektanata ku}a u starom stilu u Srbiji, otvorena je u ponedjeqak u Banskom dvoru Kulturnom centru. Petrovi} je u Bawoj Luci izlo `io ne ka od naj boqih rje{ewa “moravske ku}e“. - Izlo`ba promovi{e ideje da se iz gra di “Mo rav ska ku }a“ u Bawoj Luci. Ona bi trebalo da bude osvje`ewe za grad u ar hi te kton skom, prostornom i kulturnom smislu, s ciqem wegovawa srpske tradicije i kulture Srba uz Moravu i povezivawa sa tradicijom i kulturom Srba uz Vrbas - rekao je predsjednik Zavi~ajnog dru{tva “Sa Ov~ara i Kablara“ u Bawoj Luci Tihomir Levajac. Bo`idar Petrovi} je istakao da je u projektovawu polazio od toga da ku}a treba da zadovoqi potrebe korisnika, kao i uslove podnebqa. D. Vu.

32 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 33

Razbibriga
Od tra~a do istine

Bila jedna obala. Na jednoj strani je bio meda koji je jeo kupine a na drugoj zeka. - Ej medo do|i da vidi{ {ta sam ja vidio! -ka`e zeka. - Ne mogu zeko jedem. - Ma do|i kad ti ka`em iznenadi}e{ se re~e zeka.-

- Ne}u! -odbrusi mu meda. Ali zeka i daqe navaquje i rje{i meda da ipak ode kod zeke. U|e u vodu zamalo se ne udavi. Kad je do{ao kod zeke ovaj mu ka`e: - Ej medo, vidi koliko na onoj drugoj strani ima kupina!

Pitaju dje~aka Roma {ta misli o svom `ivotu? Na to }e on:

- Pa {ta }e{…. to {to pro`ivim do jedaneste to je to…. posle `ena, deca, poso… problemi.

Sva|aju se dvije plavu{e: - Za{to si spavala sa mojim mu`em? - Pa da vidim ko je boqi,

tvoj ili moj! - Koliko si glupa, pa to si mogla mene pitati!

Karleu{a nastupa prvi put u Beogradu
Gra|ani Beograda po prvi put }e slu{ati Jelenu Karleu{a u svom gradu. Kako navodi jedan srpski tabloid folk pjeva~ica Jelena Karleu{a je ve} 15 godina na estradi i po prvi put je zakazala svoj prvi solisti~ki koncert u Beogradu. Naime, Jelena je potpisala ugovor s produkcijskom ku}om “[oumaster“, a u kojem stoji da je za maj sqede}e godine planiran wen prvi solisti~ki koncert u Beogradskoj areni. Poslije 15 godina bavqewa muzikom supruga Du{ka To{i}a odva`ila se da publici u Beogradu poka`e {ta mo`e! - Jelena je odlu~ila da organizaciju prepusti produkcijskoj ku}i “[oumaster“, koja ve} brine o karijerama Nata{e Bekvalac i Karoline Go~eve. Peva~ica je zahtevala da wen koncert izgleda kao nastupi svetskih muzi~kih zvezda, pa je ve} dogovoreno instalirawe bine grandioznih razmera, kakva dosad nije vi|ena, dok }e za scenske efekte, zvuk i svetlo, kao i koreografije, biti anga`ovani stru~ni qudi iz inostranstva. Piletina je najskupqe meso u Avganistanu pa se ovo jelo priprema samo za cijewene goste i posebne prilike kao {to su vjen~awa. Isprobajte kebab-e-murgh - ra`wi}e s piletinom mariniranim u jogurtu, crvenom paprikom i lukom.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g 100 g 300 g pile}eg filea luka svje`e crvene paprike

Priprema
1. U posudi pomije{ajte jogurt, so, biber, “vegetu“, kumin, uqe i sir}e u homogenu smjesu. 2. U malo vode rastopite {afran i dodajte u mje{avinu. 3. Pile}a prsa nare`ite na kockice veli~ine zalogaja. Meso stavite u pripremqenu marinadu i ostavite da odstoji najmawe dva sata. 4. Po`eqno je meso ostaviti u marinadi preko no}i. 5. Luk i svje`u crvenu papriku isto nare`ite na kocke. 6. Na {tapi}e za ra`wi}e stavqajte naizmjeni~no piletinu, zatim papriku, zatim piletinu i luk sve dok ra`wi}i ne budu puni. 7. Pecite ih na ro{tiqu oko 15 minuta ili u tavi na malo uqa.

Cijene u KM
pile}i file luk crvena paprika jogurt limun 4,00 0,10 1,70 0,50 0,50

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Morate ulo`iti puno truda ako `elite da isplivate iz problema. Energije imate, ali, na`alost, ne i upornosti - to vam je velika mana. ^im treba da obavite ne{to sli~no dana{wem zahtjevu, postajete svadqivi i skloni nasiqu. @ivot nije samo u`ivawe.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Skloni ste nervirawima zbog svake sitnice. Nervirate se prvenstveno zato {to biste `eqeli malo vi{e para i {to ste umorni od svakodnevnih obaveza. Ukoliko budete rije{ili ove probleme, nervoza }e nestati. Nadajmo se da ste imali sre}e pri izboru partnera, jer finansijski stimulans dolazi sa te strane.

Za marinadu: 200 ml jogurta 1 ka{i~ica soli biber 1 ka{i~ica “ vegete“ 2 ka{i~ice kumina 4 ka{ike uqa 1 ka{ika sir}eta 0,5 g {afrana Za poslu`ivawe: 1 limun narezan na kri{ke svje`i listovi metvice

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Ukoliko se udru`ite sa Ovnom, bi}e sva|e na pretek, pa poku{ajte da ih izbjegnete. Imate puno energije. No, u `eqi da iz sebe izbacite vi{ak energije, postajete nepromi{qeni, pa postoji opasnost od povreda. Rizik mo`ete izbje}i opreznim pona{awem. Okrenite se qubavi i umjetnosti.

Poslu`ivawe
Uz kebab poslu`ite limun, metvicu i korijandar.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
U`ivate u lijepim stvarima. Dobro se osje}ate jer ste sre}ni i zaqubqeni. Ukoliko se nalazite u bra~noj kolote~ini, razmi{qate o nevjerstvu ili osobi koja je na vas ostavila jak utisak. Mo`da je ona stimulans koji vam daje podstrek da istrajete. Dru`ewe sa Vodolijama je prava stvar.

Savjet
Ovo jelo pripremite neposredno prije poslu`ivawa.

Kebab od pile}ih prsa

6,8

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Lijepo pri~ate. Problem nastupa kada treba pre}i na djela. Tu ste ve} slabi, pa `elite da obaveze svalite na druge. Po{to odli~no organizujete stvari, uspje}ete bez napora da uradite sve {to se zahtijeva. Stimulisani ve}om zaradom, planirate nove poslove. Ne rasipajte novac.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Sre}an preokret omogu}ava vam da odahnete. Svjesni da ste se u nekog razo~arali i da ste investirali u pogre{nom smjeru - napokon se smirujete. U o~ekivawu radosnih zbivawa, povedite vi{e ra~una o zdravqu. Plu}a su slaba ta~ka organizma, a virusi haraju.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

[ta jiskrivajavquje se ve} kod jednogodi{wih beba. stidqivost Najjednostavni oblik stidqivosti po
Ovu “stidqivost “ smatramo prirodnom i pripisujemo je prirodnom oprezu odoj~adi prema nepoznatim licima
povu~enost i nepri~awe. Bus (1997) navodi sqede}e uzroke stidqivosti: 1. na ru {a vawe pri va tnosti - ako osoba s kojom razgovaramo naru{i na{ socijalni, li~ni i posebno intimni prostor, tj. ako nam se previ{e pribli`i ili ~ujemo neugodno pitawe. Razvoju stidqivosti kod djece rane dobi pridonosi i vrsta vaspitawa. Prema Vrane (2006) neke osnovne gre{ake u vaspitawu po go du ju ra zvo ju stidqive osobe: preza{ti}enost - roditeqi ne dopu{taju djeci da sama rje{avaju neke svoje probleme s vr{wacima ili obavezama, `ivot roditeqa “vrti se“ samo oko djeteta, a dijete postaje etiketirano od strane druge djece kao “mamina maza“ strog i hladan odnos - ne pru `a pri li ku dje te tu da nau~i kako da stupi u interakciju s vr{wacima i drugom dje com te ka ko da pre po zna i ime nu je li ~na emocionalna stawa i emocionalna stawa drugih - dijete ne razvija emocionalnu inteligenciju.

Rak
(22.6 - 21.7)
Polako se pripremate za slavqe. Volite dru`ewe u porodi~nom krugu, ali volite i da se poka`ete. Mo`da upravo zato i ~itate kuvar. Specijalitetima fascinirate sve oko sebe. Partner je odu{evqen, jer qubav ~esto dolazi preko stomaka.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Ukoliko ste mislili da }ete problem rije{iti sa lako}om, grdno ste se prevarili. Kod vas se sve de{ava intenzivnije nego kod drugih, pa morate svojski da se potrudite. Prema nekome gajite la`ne nade, idealizujete ga, pa se ~uvajte. Sjetite se skora{weg iskustva i u~ite na gre{kama.

RODITEQI ne dopu{taju djeci da sama rje{avaju neke svoje probleme
Stidqivost je “bolest“ savremenog dru{tva. Rije~ je o “sklo nos ti iz bje ga vawu dru{tvene interakcije i o sklonosti izbjegavawu da se prikladno u~estvuje u dru{tvenim situacijama“ (Pilkonis 1977). Stidqivost je na{a “generalizovana reakci ja stra ha“, rea kci ja na sliku koju o osobama ili situacijama imamo u svojoj glavi, odnosno do`ivqaj vezan za nas li~no. Najjednostavniji oblik stidqivosti pojavquje se ve} kod jednogodi{wih beba. Ovu “stidqivost“ smatramo prirodnom i pripisujemo je prirodnom oprezu odoj~adi prema nepoznatim licima. Prema Zarevskom i Mamuli (1998) stidqivost se u pra vom smi slu ri je ~i po javquje oko ~etvrte ili pete godine djetetova `ivota. No, Edelman (1987) tvrdi da je u tom uzrastu rije~ o primitivnoj stidqivosti jer petogodi{we dijete nije dovoqno zrelo da razumije osje}aj nelagode koja predstavqa svijest o sa mo pred stavqawu. Spomenuti autor smatra da se prava stidqivost razvija tek oko osme godine, da svoj vrhunac dosti`e u doba puberteta, a potom dolazi do opadawa wenog nivoa. Na ji zlo `e ni ja ra zvo ju stidqivos ti su dje ca ko ja imaju dobru komunikaciju s odra sli ma, ali ne i s vr{wacima, izrazito nadarena djeca, jedinci, visoko reaktivna djeca, djeca koja `ive u izolovanim sredinama siroma{nim socijalnim kontaktima, djeca s posebnostima, djeca koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica i sl. Ric hmond i McCros key (1989) isti~u da stidqivost ukqu~uje strah, pla{qivost, 2. upadqivost - ako nam se pridaje premalo ili previ{e pa`we ili ako smo u grupi u kojoj smo po ne~em jedini (jedina `enska osoba u mu{kom dru{tvu) 3. postupci drugih qudi ako nas drugi zadirkuju ili pretjerano hvale 4. li~ni postupci - ako ne{to pogre{no izgovorimo

Lav
(22.7 - 22.8)
Sre}ni ste i zadovoqni. Sve vam ide od ruke. Partner je pitom, novca imate dovoqno, a ni na zdravqe ne mo`ete da se po`alite. Stariji pripadnici znaka imaju problema sa srcem ili plu}ima, ali oni su pod terapijom. Ne zanose se suprotnim polom.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Sre}ni ste i zadovoqni. Lav svojim korektnim pona{awem uti~e na takvo raspolo`ewe, ali mo`da i Vaga? Mno{tvo pozitivnih doga|aja kako na li~nom tako i na porodi~nom planu - uti~e na to da ste trenutno u vrhunskoj formi. Nastojte da ovo stawe odr`ite {to du`e.

Djevica
(23.8 - 23.9)
Djevice vrijedno rade i poku{avaju da sa saradnicima ostvare prijatan kontakt kako bi im bili od pomo}i. Radosni ste ne samo zbog emotivnog sklada ve} i zbog ve}e sume novca koja je u opticaju. Planirate nove investicije, ali i {tedwu. Stoma~ni problemi tjeraju vas da razmi{qate o dijeti.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Na momente ste nervozni i napeti, jer niko ne umije da udovoqi va{im perfekcionisti~kim te`wama. Raspolo`ewe se, na svu sre}u, brzo mijewa. Ukoliko se budete oslonili na vlastita sredstva i ako ne budete ponavqali gre{ke, odli~no }ete funkcionisati.

RJE[EWE: BOJA, MARNA, BUDVANKA, K, @AOKA, NP, REN, J, BOA, PROVCALOST, A, BIOLOG, R, LANDARATI, BA^KI PETROVAC, L, KANALI, TU^I, I, IRA^ANKA, IJ, ZGON, AJKA, ATA, ARKET, ARAPIN, RIR, EDA, ALASI, DRUGOBRATU^ED.

34 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ATENTATI KOJI SU IZMENILI SVET (Nehruov unuk)

(16)

BORIVOJE MARJANOVI], MILAN \OR\EVI]

Tragedija porodica Gandi i Kenedi
~no uznemirilo mladu Italijanku, utoliko pre {to se ve} bila navikla na porodi~nu idilu. Tako|e, borila se svim svojim snagama i opirala novim promenama. Stu dio zno se ba vio op {tim pi tawem dr`ave i stranke, ispoqavaju}i i neke konkretne inicijative - insistirao je na ubrzanom razvoju energetskih izvora Indije i posebno se zanimao za za{titu ~ovekove sredine i prirodnih osobenosti svoje domovine. Pokrenuo je akciju ~i{}ewa “svete reke Ganga“ i o~uvawa ugro`ene `ivotiwske vrste indijskih tigrova. Sve u svemu, o Rayivu Gandiju postojala su razli~ita mi{qewa, ~ak i protivure~na, prvenstveno je li vi~an za krmarewe takvog “gigantskog broda“ kakva je Indija. Za jedne, on je suvi{e “svilen i mek”, bez obzira koliko je moralno ispravan, human i socijalan. Za tako {ta, rvati se sa takvim problemima, potreban je robustan, tvrd i izdr`qiv dr`avnik, naro~ito u zapletenim uslovima kakve Indija ~esto nudi, pa je on isuvi{e slab i bleduwav u odnosu na takve gromade kao {to su Gandi, Nehru, Indira. O svom dedi govori sa velikim po{tovawem i ~esto ga citira u zgodnim prilikama: “Moj deda Yavaharlal izuzetno je voleo reku Gang, jo{ u detiwstvu i kako je rastao, rasla je i wegova qubav prema ovoj `ili kucavici Indije. Bez obzira na ovo wegovo mi{qewe, Gang je naro~ita reka Indije koju neizmerno voli svaki Indijac, reka oko koje su se isprepletala razna se}awa Indije, wene nade i strahovi, trijumfalne pesme, wene pobede i porazi. Tako|e, moj deda je obo`avao vrhove Himalaja, posebno kada su prekriveni ledom i snegom.

mada je bio voqan da korov koliko toliko, oplevi oko sebe.

Raxiv Gandi studiozno se Politika ga nije interesovala bavio op{tim pitawem Stariji sin, Rayiv, ina~e, izdanak slavne dr`ave i stranke, dr`avni~ke loze, naro~ito po{tovanog dede ispoqavaju}i i neke Yavaharlala Nehrua, oca moderne Indije, koji se obrazovao u Harou i Kembriyu, pre nego {to konkretne inicijative. ga je ta ista britanska vlast oterala i osudila U djeli}u sekunde na devet godina robije, da bi paradoks bio ve}i, ustoli~ila kona~no za prvog premijera sloboraznesena su tijela dne Indije. preko 20 osoba. Rayiv je bio tih, prakti~an ~ovek, sasvim obi~an. Hobi su mu bili: kamere, haj-faj ure|aji Raxivove noge sa i plo~e. Imao je veliku kolekciju plo~a i apsopatikama za tenis lutno nije pokazivao nikakav interes za poliprona|ene su pedesetak tiku. Ipak, zahvaquju}i spletu tragi~nih doga|aja, upao je u vrtlog politike. To je prilimetara od tog tragi~nog mjesta Jo{ jednom je sudbina vi{e od 800 miliona qudi na kocki. Zemqa Bude i mahatme Gandija mogla je da se prepusti suzama i bolu. Ideal nenasiqa ostao joj je tako daleko Dr`avnici
U posqedwa dva vijeka atentati koji su se desili i te kako su oblikovali i odredili sudbine dr`ava i naroda ili ~itavih grupacija zemaqa u wihovom razvoju. U ovoj kwizi tako|e je posve}ena pa`wa istoriji srpskog naroda, previrawima i vje~nom borbom za vlast dinastija raznim sredstvima. Opisuju se atentati na lidere i dr`avnike iz razli~itih ciqeva. Nijedan dio svijeta u tome nije izuzetak - od Amerike, Evrope do Afrike...

Kada je Indija dobila novog naslednika “Tre}eg Nehrua“ - Rayiva, a “izgubila na{u bogiwu - Indiru“! Kako je izvikivao usplahireno-pla~nim glasom ukrotiteq zmija koji je bio neposredni svedok na ulazu u Yaipurskoj Rambarg-palati, gde se dogodila tragedija? Tada je Indija brojala preko 700 miliona `iteqa i oko 650 hiqada sela, dok se govorilo na 750 razli~itih jezika. Tu je jo{ - mozaik rasa, naroda, kasta, verovawa, ne{to {to se nigde drugde u svetu ne mo`e na }i, sto ti ne stra na ka, na hiqade politi~ara i preko 20 miliona bo`anstava. Vest o pogibiji indijskog premijera Indire Gandi, koja se dogodila 31. oktobra 1984. godi ne, u wenoj re zi den ci ji u Wu Del hi ju, prohujala je muwevito {irom zemqe i {okirala wene gra|ane.

Predizborna kampawa
Tog kobnog jutra, 1991. godine, Rayiv Gandi je krenuo u predizbornu kampawu, na jugu zemqe. I daqe je nosio svoj pancir-prsluk, ali nova vlada ga je li{ila ekipe specijalnih agenata bezbednosti, koji su se, dok je bio premijer, starali o wegovoj sigurnosti. Uzalud je protestvovala wegova supruga Sowa, a policija dobro znala da je Rayiv pokretna meta, najmawe osam teroristi~kih organizacija, po~ev od surovih “tamilskih tigrova“, na jugu zemqe. Uve~e, 21. maja, svi seqaci iz te oblasti pohrlili su u gradi} Sriperumbudur na “dar{han“ sa Nehruovim unukom, Indirinim sinom. Policajaca gotovo da i nije bilo ili u vrlo znatnom broju. Niko ne proverava da li neko od prisutnih nosi neke metalne predmete. Ovaj skup je samo etapa u mno{tvu mitinga {irom ~itave oblasti. Za{to se Rayiv, koji je uvek tako toplo i prijateqski bio nastrojen, tom prilikom podozrivo odnosio prema mladoj devojci u sariju, tako nevinog izgleda, koja mu je pri{la da bi mu oko vrata stavila venac od `utih karanfila i koja se po tradicionalnom obi~aju, s puno po{tovawa, savila ka zemqi ne bi li obrisala pra{inu sa wegove obu}e? Taj pokret aktivira}e pojas pun eksploziva, pri~vr{}en za weno krhko telo. Eksplozija je kataklizmi~na, posledice zastra{uju}e. U deli}u sekunde razneta su tela preko 20 osoba. Rayivove noge sa patikama za tenis prona|ene su kasnije, pedesetak metara od tog tragi~nog mesta. Jo{ jednom je sudbina preko 800 miliona qudi, na kocki. Zemqa Bude i mahatme Gandija mogla je da se prepusti suzama i bolu. Ideal nenasiqa ostao joj je sasvim stran. Ponovo, na televizijskim ekranima, mogla se videti kremacija tre}eg Nehrua. Indija i ~i tav svet gle da li su skrha nu i dostojanstvenu Italijanku Sowu, izme|u sina i }erke, pored Rayivovog zapaqenog odra, stoji~ki, kao Yeki Kenedi, 28 godina ranije, u Alingtonu; dostojanstvena i uzdr`ana kao neke anti~ke statue. @eni - ubici Rayiva Gandija, nikad nije utvr|en identitet, a samim tim, ni namera ni motiv ubistva, jer joj je telo bilo raskomadano. (Nastavi}e se)

@ENI - UBICI RAXIVA Gandija nikad nije utvr|en identitet, jer je bila raskomadana
Moja majka Indira, vra}aju}i se u pro{losti i o`ivqavaju}i uspomene, pozivala se na oca, naro~ito u te{kim trenucima. Ima i takvih koji su govorili da je moj otac bio sli~an yinovskom bawan stablu, da jednostavno ni{ta nije moglo da raste u wegovoj blizini. A zaboravili su da se u wegovoj okolini ~ak i korov bokorio“. Unuk Rayiv, slavnog dede Nehrua, i ne pomi{qa da poredi sebe sa golemim bawanom,

30. decembar 1847. godine

30. decembar 1916. godine

30. decembar 2006. godine

Umro Sima Sarajlija
1847 - Umro je srpski pisac Sima Milutinovi} Sarajlija, prete~a srpskih romanti~ara. Nadimak je dobio po mjestu ro|ewa. Borio se u ustancima Srbije za nezavisnost, a u Cetiwu je od 1827. bio sekretar vladike Petra I Petrovi}a Wego{a i vaspita~ i pjesni~ki u~iteq wego-

vog sinovca Petra II Petrovi}a Wego{a. Djela: spjevovi “Srbijanka“, “Trojebratstvo“, “Trojesestarstvo“, tragedija “Obili}“, istorijski spisi “Istorija Srbije“, “Istorija Crne Gore“, zbirka narodnih pjesama “Pjevanija crnogorska i hercegova~ka“.

U Petrogradu ubijen Raspu}in
1916 - U Petrogradu je ubijen i ba~en u rijeku Nevu Grigorij Jefimovi~ Raspu}in, izuzetno uticajna li~nost na ruskom carskom dvoru. Posebno je imao veliki uticaj na na caricu - {to je bila posqedica ~iwenice da je prestolonasqednik Aleksej bio neizqe~ivo bolestan. Tokom Prvog svjetskog rata i pod uticajem wema~kih agenata, smjewivao je i postavqao vojne zapovjednike i ministre. Ubistvo su organizovali rojalisti, vjeruju}i da }e eliminisawem tog ~udaka spasiti monarhiju. Sibirski seqak Raspu}in bio je pustolov. Va`io je za vidovitog, o ~emu postoje brojna i svjedo~ewa i osporavawa.

Obje{en Sadam Husein
2006 - Biv{i ira~ki lider Sadam Husein obje{en je u Bagdadu, po{to ga je lokalni sud osudio na smrt zbog ubistva oko 150 {iita 80-tih godina pro{log vijeka. Pogubqewe je izazvalo slavqe {iita {irom Iraka. Vladao je Irakom, ~vrstom rukom, punih 35 godina. Obje{en je poslije kontroverznog procesa, tokom kojeg su u velikoj mjeri zanemarivana prava optu`enog i odbrane. Nove ira~ke vlasti, postavqene od strane SAD, tvrdile su da je Sadam Husein odgovoran za smrt vi{e od 500.000 qudi, mahom {iita i Kurda.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 35

36 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI
MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a. d. Pale Broj: OR - 2 - 14 /09 Datum, 25.12.2009. godine Na osnovu ~lana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" br. 41/03) i ~lana 105 ta~ka 2. Statuta MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Odbor za reviziju na sjednici odr`anoj dana 25.12.2009. godine, donio je

"VODOVOD " a.d. BAWA LUKA Dana, 24.12.2009. god. Na osnovu ~lana 5. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS" br. 75/04) i ~lana 30. i 32. Statuta Preduze}a, Nadzorni odbor preduze}a "Vodovod" a.d. Bawa Luka, na svojoj 6. redovnoj sjednici, odr`anoj dana 24.12.2009. godine IX redovnu Skup{tinu akcionara, preduze}a "Vodovod" a.d. Bawa Luka, koja }e se odr`ati dana, PONEDJEQAK, 25.01.2010. godine, u 12,00 ~asova u prostorijama preduze}a "Vodovod" a.d. (Upravna zgrada) u ul. 22. aprila br. 2 u Bawoj Luci. Za sjednicu se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izvje{taj Verifikacione komisije 2. Izbor radnih tijela: - Verifikacione komisije, - zapisni~ara i - broja~a glasova 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa VIII redovne sjednice Skup{tine akcionara odr`ane dana 28.07.2009. godine 4. Dono{ewe Odluke o prihvatawu Elaborata o procjeni vrijednosti kapitala preduze}a "Vodovod" a.d. Bawaluka 5. Razmatrawe i dono{ewe Odluke o utvr|ivawu Poslovne politike Preduze}a za 2010. godinu. 6. Razmatrawe i dono{ewe Plana poslovawa i Programa investicija Preduze}a za 2010. godinu. U slu~aju da se IX redovna Skup{tina ne odr`i u zakazano vrijeme, ponovqena sjednica }e se odr`ati u PONEDJEQAK, 01.02.2010. godine u 12,00 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal se mo`e izvr{iti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 ~asova u Upravnoj zgradi "Vodovoda" a.d. u ul. 22. aprila br. 2 Bawa Luka u kancelariji br. 22. Pozivaju se akcionari da li~no ili putem opunomo}enika u~estvuju u radu Skup{tine akcionara. Potpis davaoca punomo}i mora biti ovjeren kod nadle`nog organa ili ovla{tenog lica u preduze}u. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Dubravko Va{ali}, dipl. in`. gra|.

SAZIVA

ODLUKU
o utvr|ivawu kriterijuma za izbor direktora Odjeqewa interne revizije MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale ^lan 1. Ovom odlukom bli`e se utvr|uju kriterijumi, posebni i drugi uslovi za izbor i imenovawe direktora Odjeqewa interne revizije MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale. Pod kriterijumima za izbor i imenovawe direktora Odjeqewa interne revizije Preduze}a smatraju se: stepen obrazovawa, stru~no zvawe, radno iskustvo, kao i drugi uslovi utvr|eni ovom odlukom. ^lan 2. Kandidat za izbor i imenovawe iz ~lana 1. ove odluke, pored op{tih uslova propisanih zakonom, mora ispuwavati i posebne uslove. Op{ti uslovi za izbor i imenovawe direktora Odjeqewa interne revizije Preduze}a su: 1. da je dr`avqanin RS i BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH ili Entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova direktora Odjeqewa interne revizije, 6. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 7. da se na wega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH. 8. da nije u radnom odnosu u MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale. Posebni uslovi za izbor direktora Odjeqewa interne revizije Preduze}a su: 1. VSS - zvawe dipl. ekon., 2. najmawe pet godina radnog iskustva u struci, 3. posjedovawe licence ovla{}enog revizora, 4. posjedovawe stru~nih profesionalnih znawa i sposobnosti. Pored navedenih op{tih i posebnih uslova za izbor i imenovawe direktora Odjeqewa interne revizije Preduze}a, kandidat za direktora Odjeqewa interne revizije mora ispuwavati i sqede}e uslove: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavqawe poslova direktora Odjeqewa interne revizije, - sposobnost nepristrasnog dono{ewa odluka i komunikacijske sposobnosti. ^lan 3. Direktora Odjeqewa interne revizije MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale na osnovu sprovedenog konkursa, imenuje Odbor za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale. ^lan 4. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Predsjednik Odbora za reviziju Veselinovi} Nedeqko, dipl. ekon.

MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a. d. Pale Broj: OR - 2 - 15 /09 Datum, 25.12.2009. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), ~lana 26. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 75/04), ~lana 105. ta~ka 2. Statuta MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale i Odluke Odbora za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale broj: OR-2 - 14 /09 od 25.12.2009. godine, raspisuje se za izbor direktora Odjeqewa interne revizije u MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale I Osnov Odbor za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale raspisuje javni konkurs za izbor direkto ra Odjeqewa in ter ne re vi zi je u skla du sa odredbama Zakona o javnim preduze}ima Republike Srpske i Statutom MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale. II Nadle`nost Nadle`nost, djelokrug rada, obaveze i odgovornosti direktora Odjeqewa za internu reviziju utvr|ene su odredbama Zakona o javnim preduze}ima i Statuta MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale. III Mandat Mandat direktora Odjeqewa za internu reviziju traje ~etiri godine, uz mogu}nost ponovnog izbora. IV Kriterijumi a) Op{ti uslovi Op{ti uslovi za izbor direktora Odjeqewa za internu reviziju su: 1. da je dr`avqanin RS i BiH, 2. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 3. da je stariji od 18 godina, 4. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti BiH ili Entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe ove funkcije, 6. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 7. da se na wega ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH, 8. da nije u radnom odnosu u MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale. b)Posebni uslovi Posebni uslovi su: - diplomirani ekonomista, - pet godina radnog iskustva u struci, - posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa i sposobnosti. V Sukob interesa Kandidati za direktora Odjeqewa za internu reviziju ne smiju imati smetwe za izbor iz: - ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik RS", broj 34/02), - ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03), - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik RS ", broj 75/04). VI Potrebni dokumenti Uz prijavu na konkurs, sa adresom prebivali{ta i brojem telefona, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, i to: - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od {est mjeseci), - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, - ovjerenu kopiju licence ovla{}enog revizora, - uvjerewe o radnom sta`u – iskustvo u struci, - biografiju o kretawu u slu`bi, - uvjerewe da nije osu|ivan, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca). Kao dokaz o ispuwenosti op{tih uslova iz ta~ki 4. i 7. op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa i u|u u u`i izbor Komisiju za izbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VII Objavqivawe konkursa Konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". VIII Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 14 dana od svakog objavqivawa posebno. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu predati li~no na protokol ili poslati na adresu: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d Pale, ulica Nikole Tesle br. 12, sa naznakom: "za Komisiju za izbor direktora Odjeqewa interne revizije". Predsjednik Odbora za reviziju Veselinovi} Nedeqko, dipl. ekon.

JAVNI KONKURS

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 37

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka Aleja svetog Save 13, 78 000 Banja Luka Dana, 29.12.2009. godine

Izvještaj o značajnom događaju
Obavještavaju se akcionari Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka da je Skupština akcionara dana 29.10.2009. godine donijela Odluku o isplati dividende iz zadržane dobiti iz prethodnih godina br. S-II-1/2009 kojom je određeno da će Banka na ime dividende iz zadržane dobiti iz prethodnih godina isplatiti iznos od 7.456.804,93 KM, što iznosi 0,0617094 KM po 1 akciji. Navedeni iznos će rasporediti svim akcionarima srazmjerno njihovom učešću u akcionarskom kapitalu u skladu sa vlasničkim stanjem na dan 19.11.2009. godine, koji se uzima kao dan presjeka. Pravo na dividendu imaju akcionari Banke koji su na dan presjeka upisani kao vlasnici u Knjigu akcionara Banke koju vodi Centralni registar hartija od vrijednosti RS. Isplata dividende iz zadržane dobiti iz prethodnih godina vršiće se nakon 28.12.2009. godine kao dana ishodnje Saglasnosti od strane Agencije za bankarstvo RS. Pozivaju se akcionari Banke da podnesu zahtjev za isplatu dividende iz zadržane dobiti iz prethodnih godina lično, putem punomoćnika ili zakonskog zastupnika najbližoj poslovnoj jedinici Banke ili da isti podnesu putem pošte. Akcionari koji podnose zahtjev putem pošte su dužni dostaviti dokumenta kojima se može utvrditi njihov identitet kao akcionara (ovjerena kopija lične karte ili pasoša za fizičko lice, odnosno ovjerena kopija rješenja iz Registra poslovnih subjekta ili akta o davanju saglasnosti na osnivanje ili obavljanje poslova od strane opštinskog ili drugog državnog organa ne starije od tri mjeseca i rješenje o utvrđivanju poreskog broja) kao i broj računa za uplatu. U slučaju da zahtjev za isplatu dividende iz zadržane dobiti iz prethodnih godina podnosi punomoćnik, dužan je dostaviti i ovjeren tekst punomoći. Kontakt osoba za dodatne informacije je Živodar Bosančić, Odjel pravnih poslova, tel. 051/336-581. Predsjedavajući Uprave Srećko Bogunović, direktor
Bosna i Hercegovina MINISTARSTVO PRAVDE
Босна и Херцеговина МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovi} Na osnovu ~lana 16. stav 2. Zakona o radu - pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 55/07, ~lana 14. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, te ~lana 23. Statuta Zavoda, direktor raspisuje

za prijavu na Javni oglas za popuwavawe radnih mjesta dr`avnih slu`benika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine Pozivaju se svi zainteresirani kandidati da se prijave na Javni oglas za popuwavawe 5 (pet) upra`wenih radnih mjesta dr`avnih slu`benika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, koji je objavqen na slu`benoj web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine dana 28.12.2009. godine. Uslovi za prijave i prijavni obrasci su dostupni na slu`benoj web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine www.ads.gov.ba. Rok za predaju potrebnih dokumenata i prijava je do 18.01.2010. godine, putem po{te preporu~eno na adresu: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Trg Bosne i Hercegovine broj 3 71 000 Sarajevo

POZIV

KONKURS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika I - Direktor Zavoda raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika. - Diplomirani pravnik ..................................................................................................................1 izvr{ilac II - Kandidati su du`ni da ispuwavaju sqede}e uslove: a) Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin BiH, - da je stariji od 18 godina - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. b) Posebni uslovi: - VSS - Pravni fakultet, najmawe tri (tri) godine radnog iskustva na poslovima i radnim zadacima diplomiranog pravnika, - poznavawe jednog stranog jezika i rada na ra~unaru. III - Potrebna dokumentacija: - Prijava na Konkurs sa osnovnim podacima kandidata, - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci), - diploma Pravnog fakulteta, - fotokopija radni~ke kwi`ice, - original potvrda o radnom iskustvu na poslovima i radnim zadacima dipl. pravnika. IV - Potrebna dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Postupak }e provoditi Komisija za ocjenu ispuwenosti uslova za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu, koju imenuje direktor Zavoda. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavi}e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Rok za podno{ewe prijava je 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnim novinama "Glas Srpske". Ukoliko do objave ne do|e istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporu~enom po{tom, na adresu: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotovi}", Bawa Luka Slatinska 11, sa naznakom: "Prijava na konkurs za diplomiranog pravnika" ili li~no, putem protokola u Zavodu. Broj: 4129/09 24.12.2009. godine Bawa Luka DIREKTOR Goran Tali}

Firma "Volex Mobil d.o.o.", kao ovla{teni diler kamionske korporacije DAF Trucks N.V. iz Holandije raspisuje konkurs za radno mjesto

[EF SERVISA
- rukovode}e mjesto tre}eg nivoa Kqu~ni zahtjevi radnog mjesta: - Organizacija, planirawe i rukovo|ewe radom servisa, - Stalna komunikacija sa principalom DAF Trucks N.V. Potrebni uslovi su: - VSS ili V[S ma{inskog profila, - Aktivno znawe engleskog jezika, - 5 godina radnog iskustva od ~ega najmawe 3 godine na istim ili sli~nim poslovima, - Voza~ka dozvola "B", "C" i "E" kategorije, - Rad na ra~unaru u Windows okru`ewu, Zainteresovani kandidati biografiju mogu dostaviti na adresu "Volex Mobil d.o.o.", Omladinska 70, 78250 Lakta{i, po{tom ili li~no, ili na e-mail adresu mladen.knezevic@volexmobil.ba. Konkurs je otvoren do popune radnog mjesta. Kontakt osoba: Mladen Kne`evi} Kontakt telefoni: 051 532 906 i 065 441 179

38 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web:www.zzrs.org

REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
Filijala BAWA LUKA
ELEKTROTEHNI^KA [KOLA "NIKOLA TESLA" Bawa Luka Ul. Jevrejska br. 48 KONKURS za prijem na radno mjesto Psiholog, ...................................................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme sa punim radnim vremenom Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati trebaju da ispuwavaju i posebne uslove i to: 1. zavr{en prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stru~no zvawe: dipl. psiholog ili prof. psihologije ili dipl. {kolski psiholog ili profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmeta od kojih je jedan psihologija, 2. psihi~ka i fizi~ka sposobnost za rad sa u~enicima, 3. da ni je pra vo sna `nom pre su dom osu |i va no za krivi~na djela u~iwena protiv, dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti sqede}u dokumentaciju: - diplomu o zavr{enom obrazovawu (original ili ovjerenu fotokopiju), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o neka`wavawu. Kandidati koji budu izabrani du`ni su dostaviti qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima prije zasnivawa radnog odnosa. Lice koje se ne prima u svojstvu pripravnika zasnova}e radni odnos uz probni rad u trajawu 3 mjeseca. Prijave se podnose na adresu {kole. Konkurs je otvoren osam dana od dana objavqivawa. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. O[ "MLADEN STOJANOVI]" Gorwi Podgradci Gradi{ka Tel. 051/899-010 KONKURS Za upra`wena radna mjesta 1. Profesor wema~kog jezika – 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog bolovawa. 2. Profesor wema~kog jezika – 1 izvr{ilac, za 12 ~asova na odre|eno vrijeme do kraja {kolske godine. Na kon kurs se mo gu pri ja vi ti kan di da ti ko ji ispuwavaju uslove prema Zakonu o osnovnom obrazovawu i va spi tawu ("Sl. gla snik" br. 74/08. od 12.08.2008. god.) i Pravilniku o vrsti i stepenu stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli. Uz prijavu dostaviti: - diplomu, qekarsko uvjerewe, izvod iz MKR, uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe o neka`wavawu Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "BRANKO ]OPI]" BJELAJCE 70260 Mrkowi} Grad KONKURS Za upra`weno radno mjesto 1. Nastavnik engleskog jezika (8 ~asova) u podru~nim {kolama Baqvine, Magaqdol i Gustovara na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. god. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, prijavqeni kandidati moraju ispuwavati uslove iz ~l. 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj: 74/08). Konkurs za popunu radnih mjesta ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti na adresu {kole. Nepotpune i neblagovremene prispjele prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. O[ "VOJISLAV ILI]" Krupa na Vrbasu KONKURS Za popunu radnih mjesta 1. Nastavnik matematike - 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme (do povratka direktora na to radno mjesto), 2. Nastavnik fizike – 1 izvr{ilac, na neodre|eno radno vrijeme, 8 ~asova. Uslovi konkursa koje treba da ispuwavaju kandidati: - da imaju odgovaraju}u vrstu i stepen {kolske spreme u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (diploma) - da imaju odgovaraju}e qekarsko uvjerewe - da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani - rodni list Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objavqivawa na adresu {kole. O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" Gorwi Ribnik Tel./faks: 050/431-017 KONKURS Za prijem u radni odnos II polugodi{te {k. 2009/10. 1. Profesor ili nastavnik razredne nastave - na odre|eno vrijeme ...............................2 izvr{ioca 2. Profesor ili nastavnik likovne kulture (10 ~asova) - na odre|eno vrijeme ...............................1 izvr{ilac 3. Profesor ili nastavnik ruskog jezika - na odre|eno vrijeme. ..............................1 izvr{ilac 4. Profesor ili nastavnik muzi~ke kulture (10 ~asova) - na odre|eno vrijeme ..............................1 izvr{ilac 5. Profesor ili nastavnik biologije (8 ~asova) - na odre|eno vrijeme ..............................1 izvr{ilac Uslovi konkursa: Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa prema Zakonu o radu, potrebna je odgovaraju}a stru~na sprema prema propisima Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Uz prijavu na konkurs, kandidati treba da dostave: 1. diplomu o zavr{enoj {koli 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih 3. qekarsko uvjerewe 4. uvjerewe o dr`avqanstvu 5. uvjerewe o neka`wavawu Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "DANILO BORKOVI]" 78400 Gradi{ka Ul. Milana Tepi}a br. 19 Tel: 051/814-782 KONKURS Za slede}a radna mjesta 1. Nastavnik matematike i informatike – 1 izvr{ilac (16 ~asova + 4 ~asa ) 2. Nastavnik wema~kog jezika – 1 izvr{ilac (14 ~asova) 3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom kandidati treba da ispuwavaju i slede}e uslove: - da ima zavr{enu vi{u ili visoku {kolu, odgovaraju}u grupu predmeta Prijave za zasnivawe radnog odnosa dostaviti na adresu {kole u roku od 8 dana od dana objavqivawa. Uz prijavu dostaviti: - uvjerewe o diplomirawu - uvjerewe o dr`avqanstvu - kopija li~ne karte - qekarsko uvjerewe Kontakt osoba: Suzana [ukalo – sekretar {kole. Termin intervjua }e se utvrditi na kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. "TRIGLAV KRAJINA KOPAONIK" Bawa Luka a.d. za osigurawe Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 103 OGLAS Za prijem radnika u radni odnos na neodre|eno vrijeme I Ra spi su je se oglas za pri jem ra dni ka u ra dni odnos na radno mjesto: - Samostalni stru~ni saradnik za utvr|ivawe pravnog osnova, zastupawe i regresne postupke – 1 izvr{ilac. II Op{ti uslovi za kandidate: 1. da su stariji od 18 godina 2. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost 3. da su dr`avqani Republike Srpske, odnosno BiH 4. da nisu ka`wavani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak III Posebni uslovi za kandidate - visoka stru~na sprema (VII stepen ) - zavr{en Pravni fakultet - 3 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima - znawe engleskog jezika - Poznavawe rada na ra~unaru (Word, Excel) - Po`eqno poznavawe slovenskog jezika IV Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs sa adresom stanovawa i brojem telefona kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. izvod iz mati~ne kwige ro|enih 2. uvjerewe o dr`avqanstvu 3. uvjerewe da nisu ka`wavani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak 4. dokaz o stru~noj spremi – ovjerena fotokopija diplome 5. biografija o kretawu u slu`bi V Sa kandidatima koji u potpunosti ispuwavaju uslove iz oglasa komisija za prijem }e obaviti prethodno intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. VI Rok za prijavqivawe Konkurs ostaje otvoren do popuwavawa upra`wenog radnog mjesta. Prijave se mogu podnositi li~no ili putem po{te na gore navedenu adresu, sa naznakom – prijava na raspisani oglas za prijem radnika u radni odnos. Nepotpune prijave se ne}e uzeti u razmatrawe. MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Ul. Mladena Stojanovi}a br. 45, 78000 Bawa Luka tel./faks: 051/332-300; 300-256 KONKURS Za prijem u radni odnos 1. Saradnik za me|unarodne odnose, jedan izvr{ilac na neodre|eno vrijeme u Odjeqewu za organizaci ju po slo vawa. plan sko-ana li ti ~ke po slo ve, me|unarodne odnose i odnose sa javno{}u - Sjedi{te u Bawa Luci. I Opis poslova: Sara|uje sa poreskim upravama drugih dr`ava i entiteta u Bosni i Hercegovini, kao i sa me|unarodnim or ga ni za ci ja ma (IOTA, USA ID, CA FAO i drugi) koje pru`aju stru~nu, tehni~ku ili finansijsku podr{ku za sprovo|ewe poreske reforme. Vr{i usmeno i pismeno prevo|ewe materijala i razgovora koji se ne vode na srpskom jeziku, a`urira i prevodi sadr`aj eksterne web stranice Poreske upra ve. Obavqa i dru ge po slo ve po na lo gu neposrednog rukovodioca. II Op{ti uslovi za prijem u radni odnos: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 (osamnaest) godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 ({est) mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u republi~kom organu uprave i 5. da nije otpu{ten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini 3 (tri) godine prije objavqivawa konkursa. III Posebni uslovi: Diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik, VII stepen stru~ne spreme, najmawe dvije (2) godine radnog iskustva u tra`enom stepenu obrazovawa, aktivno poznavawe engleskog jezika u razgovo ru i is pra vnost u pi sawu, ko mu ni ka ti vne sposobnosti u odnosima sa javno{}u. IV Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, - diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi, - uvjerewe ili potvrda o tra`enom radnom iskustvu, - uvjerewe o znawu engleskog jezika. Rok za podno{ewe prijava je 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pismeno obavije{teni. Prijave dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Poreska uprava Republike Srpske. Sektor za qudske resurse, Ul. Mladena Stojanovi}a 45, Bawa Luka, sa naznakom "Prijava na konkurs". Uz prijavu zainteresovani kandidati du`ni su dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerene foto ko pi je. Sa svim kan di da ti ma bi }e obavqen ulazni intervju i provjera znawa. Kandidati koji stupe u rad u Poresku upravu Republike Srpske, ima}e probni rad u skladu sa Zakonom. O[ "PETAR KO^I]" [iprage bb [iprage Tel. faks: 051/765-024; 765-092 E-mail: os053@teleklik.net OGLAS ZA IZBOR NASTAVNIKA 1. NASTAVNIK MATEMATIKE I FIZIKE - 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa funkcije -, 2. NASTAVNIK TEHNI^KOG OBRAZOVAWA - 8 ~asova na neodre|eno vrijeme, 3. NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE - 5 ~asova na neodre|eno vrijeme, 4. NASTAVNIK - PROFESOR RAZREDNE NASTAVE - 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme u PO ]orkovi}i, 5. NASTAVNIK - PROFESOR RAZREDNE NASTAVE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do kraja {kolske godine u PO Kru{evo Brdo. Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene ~lanom 105, i 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj; 74/08). Uz prijavu dostaviti odgovaraju}u diplomu, va`e}u licencu za obrazovno-vaspitni rad, qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, izvod iz MK ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu i uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak. Oglas ostaje otvoren (15) petnaest dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. O[ "SVETI SAVA" KOTOR VARO[ Ul. Svetosavska 2 Tel.: 051/782-176 E-mail: os051@teol.net KONKURS za upra`weno radno mjesto 1. Nastavnik wema~kog jezika - 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme 2. Nastavnik matematike i fizike - 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme 3. Nastavnik matematike - 1 izvr{ilac, 8 ~asova na neodre|eno radno vrijeme Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove i to: - da imaju odgovaraju}i novo obrazovawa - zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre |e noj oblas ti ili ekvi va lent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu. da imaju qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~no djelo. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati ia adresu {kole. O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" MASLOVARE Maslovare 66. Telefon/faks: 051/760-137, e-mail: os052@blic.net KONKURS 1. Nastavnik srpskog jezika, 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovawa, a najkasnije do 15.03.2010, 2. Nastavnik wema~kog jezika, 1 izvr{ilac na 16 ~asova pa neodre|eno radno vrijeme 3. Nastavnik likovne kulture, 1 izvr{ilac na 10 ~asova na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog odsustva 4. Nastavnik muzi~ke kulture, 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme, do kraja {kolske godine. 5. Nastavnik razredne nastave u PO Gari}i, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, a najkasnije do 29.03.2010. godine Kandidati moraju ispuwavati uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" 74/08). Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavqivawa. O[ "DRINI]" Petrovac 79290 Drini} Tel./faks : 050/465-020 E-mail:os192@teol.net KONKURS Za upra`weno radno mjesto 1. Nastavnik – profesor razredne nastave, na odre|eno vrijeme (do 30.06.2010) Uslovi: Pored prijave na konkurs dostaviti potpunu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o radu RS kao i Pravilnikom o stru~noj spremi. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvorene 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave slati na adresu {kole.

Filijala PRIJEDOR
O[ "MAJKA KNE@OPOQKA" KNE@ICA bb Tel. 052/436-461 e-mail: os033@prijedor.com Datum: 25.12.2009. god. KONKURS Za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave u PO u ^itluku (kombinacija I, II, IV, V), - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme; 2. Nastavnik razredne nastave u P[ u Me|uvo|u – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 3. Nastavnik wema~kog jezika u C[ u Kne`ici i P[ u Me|uvo|u – 16 ~asova – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 4. Nastavnik engleskog jezika u P[ u Me|uvo|u i PO u ^itluku – 14 ~asova – 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do 18.6.2010. god); 5. Nastavnik tehni~kog obrazovawa u C[ u Kne`ici i P[ u Me|uvo|u – 8 ~asova – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 6. Nastavnik fizike u C[ u Kne`ici i P[ u Me|uvo|u – 8 ~asova – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; 7. Nastavnik muzi~ke kulture u C[ u Kne`ici u P[ u Me|uvo|u – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme; Uslovi konkursa: Visoka ili vi{a stru~na sprema (~lan 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu "Sl. glasnik RS", broj 74/08.).

OGLASI
Potrebna dokumentacija: - uvjerewe o dr`avqanstvu - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - qekarsko uvjerewe - diploma o {kolskoj spremi - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak. Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana sa danom objavqivawa u dnevnim novinama "Glas Srpske". O[ "PETAR [KUNDRI]" BUDIMLI] JAPRA BB O[TRA LUKA Datum: 24.12.2009. god. KONKURS Za izbor nastavnika NA NEODRE\ENO VRIJEME: 1. Nastavnik wema~kog jezika 8 ~asova, 2. Nastavnik engleskog jezika 14+2 ~asa u P[ – 1 izvr{ilac 3. Nastavnik matematike – fizike ukupno 22 ~asa – 1 izvr{ilac 4. Nastavnik razredne nastave – 1 izvr{ilac. NA ODRE\ENO VRIJEME: 1. Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac. USLOVI: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme za nastavnike. Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavqivawa. Prijave mo`ete dostaviti li~no u {kolu, ili putem po{te. Nepotpuna i neblagovremena dokumenta ne}e se razmatrati. O[ "]IRILO I METODIJE" TRNOPOQE Tel. /faks: 052/320-066 Datum: 22.12.2009. god. KONKURS Za upra`wena radna mjesta nastavnika 1. Nastavnik wema~kog jezika, ..............1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 10 ~asova; 2. Nastavnik fizike, ..............................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 8 ~asova; 3. Nastavnik ukrajinske vjeronauke .... 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do kraja {kolske godine, 4 ~asa. USLOVI: Prema Zakonu u osnovnom obrazovawu i vaspitawu ~lan 105. stav 1) i Pravilniku o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ~lan 3. ta~ka `), m). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu O[ "]irilo i Metodije", Trnopoqe, Kozarac. O[ "DESANKA MAKSIMOVI]" PRIJEDOR Datum: 28.12.2009. god. OGLAS Za upra`weno radno mjesto 1. Nastavnik matematike – 1 izvr{ilac, puna norma ~asova, na odre|eno vrijeme, do 31.8.2010. godine. Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji ispuwavaju uslove prema Zakonu o osnovnom obrazovawu ("Sl. glasnik", br. 74/08) i Pravilniku o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u osnovnoj {koli. Uz prijavu dostaviti: - diplomu ili uvjerewe o stru~noj spremi, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerewe o radnoj sposobnosti, - uvjerewe o neka`wavawu. Prijave sa odgovaraju}om dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Telefon: 052/240-670 O[ "DRAGAN VUJANOVI]" SVODNA Datum: 25.12.2009. godine KONKURS Za popunu sqede}ih radnih mjesta 1. NA NEODRE\ENO RADNO VRIJEME: - Nastavnik fizike i matematike – 1 izvr{ilac - Nastavnik matematike (12 ~asova sedmi~no) – 1 izvr{ilac - Nastavnik tehni~kog obrazovawa (za 6 ~asova sedmi~no) – 1 izvr{ilac - Nastavnik razredne nastave za rad u P[ Blagaj Japra i Radomirovac – 2 izvr{ioca. 2. NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME (DO 25.6.2010. GODINE) - Nastavnik razredne nastave za rad u P[ Blagaj Japra i Sokoli{te – 2 izvr{ioca - Nastavnik engleskog jezika (za 8 ~asova sedmi~no), rad u PO Radomirovac, Sokoli{te, Prusci i Blagaj Japra – 1 izvr{ilac. Svi kandidati treba da ispuwavaju pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. U slu~aju da za predvi|ena radna mjesta nema kandidata koji ispuwavaju potrebne uslove, apsolventi moraju dostaviti original ili ovjerenu kopiju polo`enih ispita, a studenti potvrdu o upisanom semestru. Konkurs objaviti 30.12.2009. godine. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u listu "Glas Srpske". Prijave na konkurs sa neophodnom dokumentacijom slati iskqu~ivo po{tom, preporu~enom po{iqkom, na adresu {kole: O[ "Dragan Vujanovi}" Svodna, 79 229 Svodna, sa naznakom "za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Svi kandidati }e pismenim putem biti obavije{teni o rezultatima konkursa.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 39
2. Nastavnik likovnog vaspitawa - 7 ~asova ............. ......................................................................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme (do 30.06.2010 g.): 3. Nastavnik istorije i geografije – 2 ~asa............. ......................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik engleskog jezika – 4 ~asa........................ ......................................................................1 izvr{ilac 5. Nastavnik muzi~kog vaspitawa - 2 ~asa.................. ......................................................................1 izvr{ilac 6. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 4 ~asa ............. ......................................................................1 izvr{ilac USLOVI KONKURSA: - Da kandidati ispuwavaju op{te uslove u skladu sa Zakonom o osnovnoj {koli, Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u osnovnoj {koli i aktima {kole; - Prijave sa dokumentima (diploma, izvod iz mati~ne kwige ro|enih (rodni list), uvjerewe o neka`wavawu) dostaviti na adresu: Osnovna {kola "Petar Petrovi} Wego{" 74 322 Boqani} Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. SREDWO[KOLSKI CENTAR "JOVAN CVIJI]" 74 480 MODRI^A OGLAS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1.Profesor stru~nih predmeta ma{inske struke 18 ~asova .................................................... 1 izvr{ilac USLOVI: Osim op{tih uslova utvr|enih ~lanom 14. Zakona o radu – Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07), kandidati trebaju ispuwavati i posebne uslove utvr|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu: - odgovaraju}i nivo obrazovawa - VSS, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti, - uvjerewe o neka`wavawu, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Oglas je otvoren osam dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Uz prijavu na oglas kandidati su obavezni da prilo`e dokumentaciju kojom dokazuju da ispuwavaju uslove navedene u oglasu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: SREDWO [KOL SKI CEN TAR "Jo van Cvi ji}", Omladinska bb, 74 480 Modri~a. Telefon: 053/811-344, 053/810-966. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. O[ "SVETI SAVA" KAKMU@ 74 317 PETROVO Tel: 053/793-030 e-mail: os122@teol.net KONKURS za radna mjesta Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik ili profesor matematike i fizike ... ......................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik ili profesor vjeronauke – 9 ~asova ... ......................................................................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 3.Nastavnik ili profesor wema~kog jezika – 18 ~asova...............................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik ili profesor razredne nastave ........... ......................................................................1 izvr{ilac - do povratka radnika sa bolovawa 5.Nastavnik ili profesor engleskog jezika – 10 ~asova...............................................................1 izvr{ilac - do kraja {kolske godine Pored op{tih uslova, kandidati moraju ispuwavati uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik wema~kog jezika ................1 izvr{ilac 2. Nastavnik wema~kog jezika – 2 ~asa........................ ......................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik engleskog jezika................1 izvr{ilac 4. Nastavnik engleskog jezika – 12 ~asova.................. ......................................................................1 izvr{ilac 5. Nastavnik matematike – 4 ~asa .........1 izvr{ilac 6. Nastavnik fizike – 2 ~asa .................1 izvr{ilac 7. Nastavnik likovne kulture – 13 ~asova .................. ......................................................................1 izvr{ilac USLOVI: Kandidati treba da ispuwavaju uslove iz ~lana 105. i 106. Zakona o osnovnoj {koli, kao i ~lana 6. Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu O[ "\or|o Panzalovi}" Osiwa, 74 412 Osiwa. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" 74 322 BOQANI] Tel: 053/275-481 KONKURS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik wema~kog jezika - 12 ~asova .................. ......................................................................1 izvr{ilac Potrebnu dokumentaciju (sa naznakom za konkurs) dostaviti na slede}u adresu: O[ "Sveti Sava" Kakmu` 74 317 Petrovo SAOBRA]AJNA I ELEKTRO [KOLA CARA DU[ANA 18 74 000 DOBOJ KONKURS o prijemu radnika u radni odnos Na neodre|eno vrijeme: 1. [kolski psiholog ................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik matematike .........................1 izvr{ilac Za navedena radna mjesta, pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu ("Slu`beni glasnik RS" broj 55/07), kandidat treba da ispuwava uslove iz ~l. 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" broj 74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj 91/09). Konkurs ostaje otvoren 7 dana. Prijave sa potrebnim dokazom o ispuwewu uslova dostaviti na adresu {kole. Kontakt telefoni: direktor 053/242-275, sekretar 053/223-872. KONKURS za prijem radnika Na odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa bolovawa): 1. Nastavnik-profesor wema~kog jezika.................... ......................................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Molbe sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole. SREDWA [KOLA "NIKOLA TESLA" CARA LAZARA 6 76 230 [AMAC Tel: 054/611-157 KONKURS za prijem u radni odnos Na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor muzi~ke kulture – 4 ~asa ..1 izvr{ilac 2. Profesor likovne kulture – 4 ~asa..1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme (do 30.06.2010. godine): 3.Profesor srpskog jezika i kwi`evnosti - 7 ~asova ......................................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu kandidati treba da imaju odgovaraju}i nivo obrazoO[ "19. APRIL" DERVENTA SVETOG SAVE 4 Tel: 053/333-093 KONKURS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik fizi~kog vaspitawa – 14 ~asova.......... ......................................................................1 izvr{ilac USLOVI: Prema Zakonu – vi{a ili visoka stru~na sprema. Prijave slati na adresu {kole: O[ "19. APRIL" DERVENTA Ul. Svetog Save br. 4 74 400 Derventa Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OSNOVNA MUZI^KA [KOLA "MARKOS PORTUGAL" DOBOJ VIDOVDANSKA BB Tel: 053/225-161 KONKURS za popunu radnih mjesta Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik muzike – odsjek klavira ..3 izvr{ioca 2. Nastavnik muzike – odsjek gitare .....1 izvr{ilac 3. Nastavnik muzike – odsjek violine ..1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 4. Nastavnik muzike – odsjek klavira...1 izvr{ilac 5. Nastavnik muzike – odsjek gitare .....1 izvr{ilac 6. Nastavnik muzike – odsjek violine ..1 izvr{ilac Uslovi zavr{ena akademija (sedmi stepen) ili Vi{a muzi~ka {kola ({esti stepen), odsjek klavira, gitare i violine. Uz pismenu prijavu dostaviti dokaz o zavr{enom obrazovawu, uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, uvje rewe o dr`avqan stvu, izvod iz ma ti ~ne kwige ro |e nih, uvje rewe o ne vo |ewu kri vi ~nog postupka. Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Nakon informativnog razgovora kandidati su du`ni dostaviti uvjerewe o radnoj sposobnosti. Prijave dostaviti na adresu: Osnovna muzi~ka {kola "Markos Portugal" Doboj, Vidovdanska bb. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u obzir. SREDWA MJE[OVITA [KOLA "JOVAN DU^I]" KARA\OR\EVA BB 74 270 TESLI] Tel: 053/410-730 KONKURS za prijem u radni odnos Na neodre|eno vrijeme: 1. Diplomirani psiholog........................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme (do kraja {kolske godine): 2. Nastavnik wema~kog jezika – 2 ~asa.1 izvr{ilac 3. Nastavnik engleskog jezika – 2 ~asa.1 izvr{ilac 4. Nastavnik matematike – 2 ~asa..........1 izvr{ilac 5. Nastavnik fizike – 2 ~asa .................1 izvr{ilac 6. nastavnik muzi~ke kulture – 6 ~asova1 izvr{ilac 7. nastavnik likovne kulture – 6 ~asova..................... ......................................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu, Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Pri ja ve sa po tre bnom do ku men ta ci jom sla ti na adresu {kole. O[ "PETAR PETROVI] WEGO[" KARA\OR\EVA 19 74 270 TESLI] Tel: 053/431-089

Filijala DOBOJ
MJE[OVITA [KOLA "NIKOLA TESLA" KARA\OR\EVA BB 74 270 TESLI] Broj: 1692-2/09 Na osnovu Rje{ewa Republi~kog prosvjetnog inspektora broj: 26.3.120/616-2822/1/09 od 07.12.2009. godine donosim RJE[EWE Poni{tava se dio konkursa za popunu radnih mjesta objavqenog od strane Mje{ovite {kole "Nikola Tesla" Te sli} u dne vnom lis tu "Glas Srpske" od 02.09.2009. godine kojim se tra`i popuna radnog mjesta nastavnika engleskog jezika – 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme i slijedom toga i Rje{ewe o izboru kandidata broj: 1093/09 od 09.09.2009. godine. Ovo Rje{ewe }e se objaviti u "Glasu Srpske". MJE[OVITA [KOLA "NIKOLA TESLA" KARA\OR\EVA BB 74 270 TESLI] Tel: 053/410-680 KONKURS za popunu radnih mjesta Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik engleskog jezika................1 izvr{ilac 2. Pedagog ...................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik matematike .........................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 4.Nastavnik fizike – 4 ~asa (do okon~awa nastave u teku}oj {kol. god.) .................................1 izvr{ilac 5.Nas ta vnik stru ~no-te orij ske nas ta ve u stru ci elektrotehnika – 18 ~asova .....................1 izvr{ilac - do 31.08.2010. godine 6.Nastavnik stru~no teorijske-nastave u struci ma{instvo i obrada metala – 2 ~asa(do okon~awa nastave u teku}oj {kolskoj godini) ............1 izvr{ilac 7.Nas ta vnik stru ~no-te orij ske nas ta ve u stru ci saobra}aj – 2 ~asa......................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik RS" broj: 49/08). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokazima o ispuwavawu uslova konkursa slati na adresu {kole. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. O[ "\OR\O PANZALOVI]" OSIWA 74 412 OSIWA Tel: 053/326-711 KONKURS za prijem radnika

40 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE
vawa-zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, va`e}u licencu za nastavnike, qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima izdato od nadle`ne qekarske komisije, potvrdu da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlos tavqawa dje te ta i dru gog na siqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Dokazi o ispuwenosti uslova u konkursu prila`u se uz prijavu na konkurs. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave sa dokazima slati na adresu {kole. O[ "CRKVINA" GORWA CRKVINA 76 239 GORWA CRKVINA 054/685-060 KONKURS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik likovne kulture – 8 ~asova .................... ......................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik wema~kog jezika – 14 ~asova.................. ......................................................................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme (do 31.08.2010. godine): 3. Nastavnik geografije – 4 ~asa..........1 izvr{ilac Kandidat mora da ispuwava sqede}e uslove: Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin RS ili BiH, 1. da je stariji od 18 godina, 2. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 3. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 4. da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo u~iweno protiv li~nog dostojanstva, morala, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog ili drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Posebni uslovi: 1. da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa – zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, 2. ima va`e}u licencu, Kandidati su du`ni da uz prijavu na konkurs dostave i sqede}e dokumente: - uvjerewe o dr`avqanstvu - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - qekarsko uvjerewe o psiho-fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, - diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, - licencu za obrazovno-vaspitni rad (ako nije pripravnik), - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu (ako nije pripravnik), - uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak. Sva dokumenta prilo`ena uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerena kopija. Rok za podno{ewe prijave je 8 dana od dana objavqivawa. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu {kole. Izbor kandidata }e se vr{iti u skladu sa ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. O[ "PETAR KO^I]" SJENINA RIJEKA 74 212 SJENINA OGLAS za prijem radnika Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik hemije - 8 ~asova................1 izvr{ilac 2. Nastavnik likovne kulture – 7 ~asova .................... ......................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa – 6 ~asova ......... ......................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik fizike – 6 ~asova .............1 izvr{ilac 5. Nastavnik engleskog jezika – 4 ~asa.1 izvr{ilac 6. Nastavnik matematike – 4 ~asa..........1 izvr{ilac 7. Nastavnik razredne nastave za PO Zeliwa........... ......................................................................1 izvr{ilac Uslovi oglasa: Nastavnici treba da ispuwavaju uslove prema Zakonu o osnovnoj {koli i Pravilniku o stru~noj spremi nastavnika u osnovnoj {koli. Nastavnici na odre|eno vrijeme za tehni~ko obrazovawe i fiziku primaju se do povratka nastavnika sa porodiqskog bolovawa. Nastavnici za hemiju, likovnu kulturu, engleski jezik i matematiku do 30.06.2010. godine i nastavnik razredne nastave za PO Zeliwa do 31.08.2010. god. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Kontakt telefon: 053/277-298. O[ "MILAN RAKI]" RUDANKA 74 213 VELIKA BUKOVICA Tel: 053/286-278 KONKURS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor matematike..........................1 izvr{ilac 2. Profesor fizike .................................1 izvr{ilac 3. Profesor wema~kog jezika.................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 4. Profesor matematike..........................1 izvr{ilac 5. Profesor fizike .................................1 izvr{ilac 6. Profesor wema~kog jezika.................1 izvr{ilac 7.Profesor matematike – 16 ~asova (do kraja {kolske 2009/10 god.).........................................1 izvr{ilac 8.Profesor engleskog jezika – 14 ~asova (do kraja {kolske 2009/10 god.)................................1 izvr{ilac 9.Profesor wema~kog jezika – 10 ~asova (do kraja {kolske 2009/10 god.)................................1 izvr{ilac 10.Profesor srpskog jezika – 8 ~asova (do kraja {kolske 2009/10 god.) Kandidati su du`ni da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpuna dokumentacija se ne}e uzimati u razmatrawe. Prilikom podno{ewa molbe obavezno dostaviti i broj telefona - kontakt telefon. Kandidati }e biti pozivani na razgovor. Molbe slati na adresu {kole. O["OZREN" Paklenica Dowa 74255 Tel. 053-271-417 e-mail: os140@teol.net OGLAS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik razredne nastave Podru~na {kola Trbuk............................ 1 izvr{ilac Podru~na {kola Strije`evica .............1 izvr{ilac Podru~na {kola Gorwa Paklenica .....1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik matematike i fizike Podru~na {kola Trbuk (do povratka radnika sa funkcije) .................. ......................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik engleskog jezika (12 ~asova sedmi~no) ......................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik wema~kog jezika (16 ~asova sedmi~no) ......................................................................1 izvr{ilac Kandidati su du`ni da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se ne}e uzimati u razmatrawe. O[ "[AMAC" [amac Dositeja Obradovi}a 4 Tel. 054-611-775 OGLAS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik likovne kulture (15 ~asova) .................. ......................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik srpskog jezika (12 ~asova) ..................... ......................................................................1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 1. Nastavnik biologije (4 ~asa).............1 izvr{ilac 2. Nastavnik wema~kog jezika (4 ~asa )....................... ......................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik tehni~kog obrazovawa(2 ~asa) .............. ......................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik informatike (2 ~asa)......1 izvr{ilac 5.Nastavnik istorije (21 ~as do povratka radnika sa bolovawa) ..............................................1 izvr{ilac 6. Nastavnik engleskog jezika (2 ~asa).1 izvr{ilac Kandidati su du`ni da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se ne}e uzimati u razmatrawe. O["NIKOLA TESLA"Derventa Trg Oslobo|ewa br. 10 Derventa Tel. 053-333-265 Fax. 053-332-699 OGLAS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Nastavnik engleskog jezika ...............1 izvr{ilac 2. Nastavnik wema~kog jezika ...............1 izvr{ilac 3. Nastavnik gitare ................................2 izvr{ioca 4. Nastavnik harmonike .........................2 izvr{ioca Na odre|eno vrijeme: 1.Nastavnik istorije(1/2 radnog vremena do povratka radnika sa porod.) ...............................1 izvr{ilac Kandidati su du`ni da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se ne}e uzimati u razmatrawe. na odre|eno vrijeme za {kolsku 2009/2010. godinu na osam (8) ~asova u P[ Brawevo. 2. Defektolog /logoped/............................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove predvi|ene ~lan 105. u obzir dolazi i prijem nastavnika po ~lanu 111. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (Sl. glasnik RS br. 74/08), a za ra dno mjes to de fe kto log/lo go ped da ispuwava ju uslove predvi|ene ~lanom 107. u obzir dolazi i prijem stru~nog saradnika po ~lanu 111. istog zakona. Uz prijavu dostaviti dokaz o stru~noj spremi, rodni list, uvjerewe o dr`avqanstvu, qekarsko uvjerewe, uvjerewe da nisu osu|ivani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, va`e}u licencu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. OP[TINA ZVORNIK O[ "Vuk Karayi}" Ro}evi} Tel: 056/398-082 Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. gl. RS br. 74/08), direktor {kole O[ "Vuk Karayi}" iz Ro}evi}a donosi: ODLUKU o poni{tewu konkursa Poni{tava se dio Konkursa objavqenog u dnevnim novinama od 28.10.2009. godine za radno mjesto: - Pod red. br. 1 - nastavnika ruskog jezika, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u C[ u Ro}evi}u i P[ Brawevu do po vrat ka ra dni ce sa bo lo vawa. Izabrani kandidat po konkursu nije prihvatio radno mjesto. REPUBLIKA SRPSKA Op{tina Bijeqina O[ "Sveti Sava" Crwelovo 76328 Crwelovo Tel: 055/301-278 Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08), r a s p i s u j e KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. Nastavnik wema~kog jezika ........... 1 izvr{ilac za 16 ~asova redovne nastave (12 ~asova na neodre|eno radno vrijeme + 4 ~asa na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2010. godine = 66,67 % sedmi~ne norme) 2. Nastavnik istorije ...........................1 izvr{ilac za 7 ~asova redovne nastave (4 ~asa na neodre|eno radno vrijeme + 3 ~asa na odre|eno radno vrijeme do 30.06.2010. godine = 29,17 % sedmi~ne norme) 3. Profesor razredne nastave ............ 1 izvr{ilac za rad u centralnoj {koli, na odre|eno radno vrijeme do povratka direktora sa funkcije a najdaqe do 07.06.2010. godine Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da ispuwavaju i posebne uslove u skladu sa ~lanom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08) i ~lanom 2. i ~lanom 3. pod `) i l), Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09). Uz prijavu na konkurs kandidat prila`e sqede}a dokumenta: 1. Diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj {koli (ne stariju od {est mjeseci) ili uvjerewe o zavr{enoj {koli; 2. Uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu ili ovjerenu fotokopiju (ne stariju od {est mjeseci) ako je polo`en; 4. Licencu za vaspitno-obrazovni rad ili ovjerenu fotokopiju, ako je ima ili dokaz da ispuwava uslove za dobijawe licence; 5. Izvod iz MKR-ih - ne stariji od {est mjeseci; 6. Uvje rewe o dr`avqan stvu BiH – Re pu bli ke Srpske - ne starije od {est mjeseci; 7. Uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv ustavnog poretka, dostojanstva li~nosti i morala i slu`bene du`nosti za koju je izre~ena bezuslovna kazna zatvora u trajawu od {est mjeseci - ne starije od {est mjeseci; 8. Qekarsko uvjerewe psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima - ne starije od {est mjeseci i 9. Kra}u biografiju o sebi Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebno je da se izvr{i nostrifikacija. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. U slu~aju da se na konkurs ne prijave kandidati sa odgovaraju}om stru~nom spremom, u obzir }e do}i kandidati sa nepotpunom, odgovaraju}om, stru~nom spremom, ali u tom slu~aju takav kandidat }e biti primqen na odre|eno radno vrijeme – do popune tog radnog mjesta radnikom sa odgovaraju}om stru~nom spremom, a najdaqe do 30.06.2010. godine. Konkurs }e biti otvoren 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana objavqivawa. Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima slati na adresu {kole ili li~no donijeti u sekretarijat {kole. Radni odnos sa primqenim kandidatima zasnova}e se 25.01.2010. godine. OP[TINA BIJEQINA Tehni~ka {kola "Mihajlo Pupin" Bijeqina Ul. Ra~anska bb Tel. 055/250-386 Na osnovu ~lana 76. i ~lana 99. Zakona o sredwem

OGLASI
obrazovawu i vaspitawu (Sl. gl. RS br. 74/08) izmjena i dopuna Zakona o sredwem obrazovawu i vaspi tawu (Sl. gl. RS br. 106/09), Odlu ke o raspisivawu konkursa za prijem radnika broj 22761/09 od 24.12.2009. god., Tehni~ka {kola "Mihajlo Pupin" Bijeqina, raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. Psiholog ...............................................1 izvr{ilac, odre|eno vrijeme do 31.08.2010. g., {kolska 2009/10 god. Diplomirani psiholog, profesor psihologije, diplomirani {kolski psiholog i profesor ravnopravne dvopredmetne grupe predmeta od kojih je jedan psihologija. Poslove mo`e da obavqa lice koja ispuwava uslove iz ~lana 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu (Sl. gl. RS br. 74/08 i 106/09), Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama (Sl. gl. RS br. 91/09) i uslova utvr|enih Zakonom o radu - pre~i{}eni tekst (Sl. gl. RS br. 55/07). Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom, dostaviti i: - dokaz da ima odgovaraju}i nivo obrazovawa, - va`e}u licencu za nastavnika i uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, - da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licima, od Suda i MUP-a, - rodni list, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - fotokopiju li~ne karte. Konkurs }e biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune prijave i koje nisu u roku predate ne}e se razmatrati. OP[TINA ZVORNIK O[ "SVETI SAVA" Zvornik Ul. Svetog Save br. 71 A Tel. 056/211-876 Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08), direktor Osnovne {kole "Sveti Sava" Zvornik r a s p i s u j e KONKURS za radno mjesto nastavnika 1. NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA, za 12 ~asova sedmi~no, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 31.08.2010. godine, u podru~nim {kolama Divi~, Kula Grad i Snagovo. Uslovi: V[S - Pedago{ka akademija - grupa engleski jezik i kwi`evnost ili zavr{en ~etvorosemes tral ni stu dij za do pun sko obra zo vawe iz engleskog jezika, ili VSS - Filozofski fakultet - profesor engleskog jezika i kwi`evnosti. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OP[TINA LOPARE S[C "Vuk Karayi}" Lopare Ul. Dositeja Obradovi}a bb 75240 Lopare Tel. 055/650-184 Na osnovu ~lana 76. i 99. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu (Sl. gl. RS br. 74/08) i odluke [kolskog odbora od 03.12.2009. g., Direktor {kole raspisuje KONKURS za upra`wena radna mjesta NA ODRE\ENO VRIJEME DO 30.06.2010. g. 1. profesor srpskog jezika i kwi`evnosti na 18 ~asova, 2. profesor latinskog jezika na 10 ~asova, 3. profesor fizi~kog vaspitawa na 10 ~asova, 4. profesor likovne kulture na 4 ~asa, 5. profesor muzi~ke kulture na 4 ~asa. USLOVI KONKURSA: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove ~lana 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu (Sl. gl. RS br. 74/08) i Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Sl. gl. RS" br. 91/09), Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokumenta kojim dokazuju ispuwavawe uslova konkursa i izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OP[TINA UGQEVIK O[ "Aleksa [anti}" Ugqevik Ul. ]irila i Metodija bb 76330 Ugqevik Tel. 055/771-252 i 055/773-008 Na osnovu ~lana 114. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08), direktor {kole raspisuje javni KONKURS za upra`wena radna mjesta 1. Nastavnika razredne nastave ........... 2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme, a najdaqe do 30.06.2010. g., 2. Nastavnika engleskog jezika ............ 1 izvr{ilac (10 ~asova sedmi~no) na odre|eno vrijeme, a najdaqe do 30.08.2010. g.,

Filijala BIJEQINA
OP[TINA ZVORNIK O[ "Vuk Karayi}" Ro}evi} Tel. 056/398-082 Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. gl. RS br. 74/08), direktor {kole raspisuje KONKURS za prijem u radni odnos na upra`wena radna mjesta 1. Nastavnik ruskog jezika ....................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u C[ u Ro}evi}u i P[ Brawevu do povratka radnice sa bolovawa. 2. Nastavnik srpskog jezika ....................1 izvr{ilac

OGLASI
3. Nastavnika francuskog jezika ........ 1 izvr{ilac (16 ~asova sedmi~no) do povratka radnika sa porodiqskog osustva. Uz prijavu dostaviti slede}a dokumenta: - ovjerenu fotokopiju diplome, - rodni list, - qekarsko uvjerewe, - uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|ivan niti se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. OP[TINA MILI]I Sredwo{kolski centar "Mili}i" (za konkurs) Tel. 056/741-600 Sredwo{kolski centar "Mili}i" u Mili}ima raspisuje KONKURS o potrebi za radnicima 1. Profesor engleskog jezika .............. 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog osustva. 2. Profesora matematike ...................... 1 izvr{ilac – 6 ~asova - do kraja nastavne 2009/2010 godine. Pored op{tih uslova predvi|ene Zakonom, kandidati treba da ispuwavaju posebne uslove: 1. VSS odgovaraju}e struke: pod 1 prof, engleskog jezika, pod 2 prof. matematike, 2. polo`en stru~ni ispit - va`e}a licenca, 3. da su fizi~ki i psihi~ki zdravi i sposobni za rad sa u~enicima (qekarsko uvjerewe), 4. da nisu osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine qudima, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licima (uvjerewe nadle`nog organa). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Nepotpune prijave i koje nisu u roku predate ne}e se razmatrati. U koliko niko od prijavqenih kandidata ne bude imao polo`en stru~ni ispit - licencu mo`e se primiti pripravnik. OP[TINA MILI]I O[ "Bra}a Jak{i}" Mili}i Tel. 056/745-400 PREDMET: Objava konkursa. Na osno vu odre da ba ~la na 114. stav 1. Za ko na o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 74/08) i ~lana 17. zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" br. 71/09), direktor Osnovne {kole raspisuje KONKURS za izbor nastavnika NA NEODRE\ENO VRIJEME: 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa (21 ~as) ............ .....................................................................1 izvr{ilac, 3. nastavnik informatike (21 ~as) .....1 izvr{ilac NA ODRE\ENO VRIJEME: (do kraja nastavne godine, {kolske 2009/2010) 1. Nastavnika fizike (6 ~asova) .........1 izvr{ilac, 2. Nastavnik matematike (16 ~asova) ..1 izvr{ilac, 3. Nastavnika muzi~ke kulture (5 ~asova) ................. .....................................................................1 izvr{ilac, 4. Nastavnika vjeronauke (6 ~asova) ...1 izvr{ilac, USLOVI: Po slo ve nas ta vni ka mo gu da obavqaju li ca ko ja ispuwavaju uslove utvr|ene odredbama ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" br. 74/08), ~lana 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS" broj 77/09) Kandidati osim uslova utvr|enih Zakonom o radu, treba da ispuwavaju slede}e uslove: a) Imaju odgovaraju}i nivo obrazovawa - zavr{en prvi ciklus studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, b) Imaju va`e}u licencu i v) Imaju qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune prijave i koje nisu u roku predate ne}e se razmatrati. OP[TINA ZVORNIK TEHNI^KI [KOLSKI CENTAR – ZVORNIK Ul. Karakaj bb (za Konkurs) 75400 Zvornik Tel. 056/260-899 KONKURS za prijem u radni odnos 1. Profesor srpskog jezika, .................1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme, 20 ~asova nedjeqno. 2. Profesor PTT grupe predmeta, ...... 1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme, 26 ~asova nedjeqno. 3. Profesor engleskog jezika, .............1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme, 22 ~asa nedjeqno. 4. Profesor elektro grupe predmeta, .1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 31.08.2010. godine, 22 ~asa nedjeqno. 5. Profesor elektro grupe predmeta, pripravnik, . .....................................................................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 31.08.2010. godine, 22 ~asa nedjeqno. 6. Nastavnik prakti~ne nastave, ......... 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 31.08.2010. godine, 30 ~asova nedjeqno. 7. Profesor ekologije i za{tite `ivotne sredine, .....................................................................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 25.06.2010. godine, 6 ~asova nedjeqno. 8. Profesor fizike, ..............................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 25.06.2010. godine, 8 ~asova nedjeqno. 9. Profesor nov~anog poslovawa,....... 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 25.06.2010. godine, 9 ~asova nedjeqno. 10. Profesor automatizacije i mehanizacije u PTT saobra}aju, ................................................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 25.06.2010. godine, 2 ~asa nedjeqno. 11. Profesor osnova telekomunikacije,..................... .....................................................................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do 25.06.2010. godine, 2 ~asa nedjeqno. Kandidat pored op{tih uslova, mora da ispuwava i posebne uslove iz ~lana 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu, i to: 1. Odgovaraju}i stepen i vrstu stru~ne spreme, i to za poslove: pod rednim brojem 1.: - Profesor srpskog jezika i kwi`evnosti. pod rednim brojem 2.: - Diplomirani in`ewer saobra}aja, smjer PTT saobra}aja. pod rednim brojem 3.: - Profesor engleskog jezika i kwi`evnosti. pod rednim brojem 4.: - Diplomirani in`ewer elektrotehnike, smjer ra~unarstvo i informatika. pod rednim brojem 5.: - Diplomirani in`ewer elektrotehnike, smjer ra~unarstvo i informatika. pod rednim brojem 6.: - In`ewer saobra}aja, smjer drumski saobra}aj. pod rednim brojem 7.: - Profesor ekologije i za{tite `ivotne sredine. pod rednim brojem 8.: - Profesor fizike. pod rednim brojem 9.: - Diplomirani ekonomista. pod rednim brojem 10.: - Diplomirani in`ewer saobra}aja, smjer PTT saobra}aj. pod rednim brojem 11.: - Diplomirani in`ewer elektrotehnike, smjer telekomunikacija. 2. da posjeduje va`e}u licencu za nastavnika, sem za radno mjesto pod rednim brojem 5. 3. da ima odgovaraju}e qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima, 4. uvjerewe da nije pravosna`nom presudom osu|ivan za krivi~na dijela u~iwena protiv ustavnog poretka, dostojanstva li~nosti i morala i slu`bene du`nosti za koju je izre~ena bezuslovna kazna zatvora u trajawu od najmawe 6 mjeseci. Rok za prijavqivawe kandidata je 8 dana, od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 41
IV Zainteresovani kandidati treba da uz prijavu na konkurs prilo`e odgovaraju}a dokumenta. Nepotpuna i neblagovremena prijava ne}e se uzimati u obzir. V Rok: 8 (osam) dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijave slati na navedenu adresu {kole. OSNOVNI SUD U TREBIWU VUKA KARAYI]A BR. 6 TREBIWE Na osnovu ~lana 30. Zakona o sudovima RS ("Sl. glasnik RS" br. 110/04, 109/05, 37/06 i 17/08) i ~lana 10. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Trebiwu, raspisuje se JAVNI KONKURS Za prijem na praksu sudijskog pripravnika - volontera Sudijski pripravnik - volonter u sjedi{tu Osnovnog suda u Trebiwu ................................. 2 izvr{ioca OP[TI USLOVI - da je dr`avqanin RS, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe od 6 mjeseci ili za ka`wivo djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnim organima POSEBNI USLOVI - zavr{en pravni fakultet Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti: - diplomu o zavr{enom pravnom fakultetu - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerewe da protiv kandidata nije potvr|ena optu`nica za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca). Sa kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se intervju. Rok: 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebiwu ili putem po{te na navedenu adresu. O[ "RISTO PROROKOVI]" OBRENA IVKOVI]A BB NEVESIWE KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik matematike i fizike u PO Oyak......... ......................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik muzi~ke kulture.................2 izvr{ioca USLOVI KONKURSA: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze (ovjerene kopije ili originale) o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - diplomu o zavr{enoj visokoj ili vi{oj {koli - rodni list - dr`avqanstvo BiH i RS - uvjerewe o neka`wavawu - qekarsko uvjerewe Rok: 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Prijave slati na navedenu adresu ili kod sekretara {kole uz naznaku "za konkurs". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kontakt: tel: 059/610-060 e-mail: os174@teol.net CENTAR SREDWIH [KOLA VO@DA KARA\OR\A 1 TREBIWE Na osnovu Odluke direktora broj: 934/1-09 od 27.12.2009. i Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu, ~lan 76. stav 1 ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08) Centar sredwih {kola Trebiwe raspisuje KONKURS o popuwavawu slobodnih radnih mjesta do kraja nastavne godine 1. Infektologija .................. 4 ~asa sedmi~ne norme 2. Zdravstvena wega s porodi~nom medicinom .......... ................................................... 2 ~asa sedmi~ne norme 3. Pedijatrija ......................... 4 ~asa sedmi~ne norme 4. Neuropsihijatrija ............ 3 ~asa sedmi~ne norme 5. Higijena sa zdravstvenim vaspitawem .................. ................................................... 2 ~asa sedmi~ne norme 6. Filozofija ........................ 4 ~asa sedmi~ne norme 7. Ruski jezik .................... 12 ~asova sedmi~ne norme (do povratka radnika sa bolovawa, a najdu`e do kraja nastavne godine) 8. Francuski jezik .......... 10 ~asova sedmi~ne norme (do povratka radnika sa bolovawa, a najdu`e do kraja nastavne godine) Pored uslova utvr|enih Zakonom o radu, po zasnivawu radnog odnosa kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika u sredwim tehni~kim i sredwim stru~nim {kolama ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 49/08) i uslove propisane ~lanom 75. Zakona o sredwem obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 74/08). Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta (ovjerenu kopiju diplome, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe o neka`wavawu, qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima) dostaviti li~no ili putem po{te na navedenu adresu. Rok: 8 (osam) radnih dana od dana objavqivawa. O[ "SVETI SAVA" HERCEGOVA^KIH USTANIKA BB BILE]A 059/380-270 e-mail: os171@teol.net Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/08 i 71/09) ~lana 36. stav 1. ta~ka k) Statuta {kole i Odluke direktora {kole broj 36-7/09 od 21.12.2009. god. direktor Osnovne {kole "Sveti Sava" u Bile}i, raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta nastavnika 1. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvr{ilac na 10 ~asova sedmi~no u mati~nu {kolu Bile}a na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva, a najdaqe do 25.2.2010. god. 2. Nastavnik matematike - 1 izvr{ilac u mati~nu {kolu na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa. 3. Nastavnik fizike - 1 izvr{ilac u mati~nu {kolu Bile}a i podru~no odjeqewe Meka Gruda na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa 4. Nastavnik matematike - 1 izvr{ilac u podru~no odjeqewe Meka Gruda na 4 ~asa sedmi~no do povratka radnika sa bolovawa 5. Nastavnik muzi~ke kulture - 1 izvr{ilac u podru~no odjeqewe Divin - 4 ~asa sedmi~no i u podru~no odjeqewe Meka Gruda - 5 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30.6.2010. god. Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove u skladu sa ~lanom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. gl. RS" broj 74/08 i 71/09) i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a ("Sl. gl. RS" broj 77/09.) Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: 1. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 2. Qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima (ne starije od 6 mjeseci), 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu BiH, RS (ne starije od 6 mjeseci), 4. Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom prvom ciklusu studijskog programa i stru~no zvawe u odre|enoj oblasti ili ekvivalent, odnosno VSS ili V[S, 5. Va`e}u licencu za vaspitno-obrazovni rad (ako nije pripravnik, 6. Uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem (ne starije od tri mjeseca). Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Rok: 8 (osam) dana od dana objavqivawa. O[ "PETAR II PETROVI] WEGO[" BILE]A Tel. 059/370-166 Na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS", broj 74/2008) direktor O[ "Petar II Petrovi} Wego{" Bile}a raspisuje KONKURS za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. Nastavnik ruskog jezika - 14 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa ..................................................................... 1 izvr{ilac Kandidat mora da ispuwava uslove prema Pravilniku o vrsti stru~ne spreme nastavnika u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 20/93). Prijave slati na adresu O[ "Petar II Petrovi} Wego{" Bile}a. Rok: 8 (osam) dana od dana objavqivawa. OSNOVNA [KOLA "VUK KARAYI]" TREBIWE Milo{a Crwanskog 4 E-mail: os169@teol.net Direktor Osnovne {kole "Vuk Karayi}" Trebiwe na osnovu ~lana 114. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu raspisuje OGLAS o upra`wenim radnim mjestima 1. Nastavnik muzi~ke kulture, 5 ~asova u podru~nom odjeqewu u Petrovu Poqu, do kraja nastavne godine, jedan izvr{ilac 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa, 4 ~asa u podru~nom odjeqewu u Petrovu Poqu, do kraja nastavne godine, jedan izvr{ilac 3. Nastavnik francuskog jezika na odre|eno vrijeme, do povratka nastavnika sa trudni~kog bolovawa, jedan izvr{ilac. Kandidat treba da ispuwava uslove predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli i drugim aktima. Uz molbu kandidat treba da dostavi sqede}a dokumenta:

Filijala TREBIWE
OSNOVNA [KOLA "QUTICA BOGDAN" SRPSKIH DOBROVOQACA BB KALINOVIK KONKURS za prijem radnika Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" broj 74/08) direktor {kole raspisuje konkurs za prijem radnika: 1. Nastavnik matematike i fizike ..... 1 izvr{ilac 2. Nastavnik razredne nastave ............. 1 izvr{ilac 3. Nastavnik informatike ............ 4 ~asa sedmi~no 4. Nastavnik likovne kulture .... 5 ~asova sedmi~no 5. Nastavnik hemije .......................... 4 ~asa sedmi~no Rok: 8 (osam) dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Svi kandidati treba da ispuwavaju uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Prijave slati na navedenu adresu {kole. OSNOVNA [KOLA "J. JOVANOVI] ZMAJ" OKTOBARSKA BR. 1 TREBIWE Na osnovu ~lana 126. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/2008) ~lana 35. Statuta {kole, ~lana 6. Pravilnika o radu {kole, [kolski odbor raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta I 1. Nastavnik matematike ....................... 1 izvr{ilac 2. Nastavnik fizike .............................. 1 izvr{ilac za rad u podru~noj {koli Lastva i Qubomir (8 + 4) 3. Nastavnik muzi~ke kulture u podru~noj {koli Lastva i Qubomir (4 + 2) .................... 1 izvr{ilac II Radni odnos pod rednim brojem 1. je na odre|eno vrijeme. III Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa po ugovoru o radu kandidati treba da ispuwavaju posebne uslove: - da imaju zavr{en prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent, odnosno zavr{enu VSS ili V[S - da prilo`e uvjerewe o dr`avqanstvu, zavr{en prvi ciklus studijskog programa - da prilo`e uvjerewe o neka`wavawu - da prilo`e qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti (prije zasnivawa radnog odnosa).

42 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE
- diplomu (uvjerewe) o {kolskoj spremi odgovaraju}eg smjera - uvjerewe o dr`avqanstvu - rodni list - uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~na djela Dokumenta slati na adresu Osnovna {kola "Vuk Karayi}" Trebiwe, Milo{a Crwanskog 4. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu {kole. OSNOVNA [KOLA "JOVAN DU^I]" ^AJNI^E E-mail:os190@teol.net telefon:058/310-020 raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta i nestru~no zastupqenu nastavu Centralna {kola 1. Nastavnika muzi~ke kulture ............1 izvr{ilac 2. Nastavnika matematike.....................1 izvr{ilac 3. Nastavnik biologije .................................12 ~asova 4. Nastavnik fizike ......................................6 ~asova Podru~na {kola Zaborak 5. Nastavnik matematike i fizike.......... 12 ~asova matematike, 4 ~asa fizike 6. Nastavnik ruskog jezika...........................6 ~asova Za radna mjesta pod rednim brojem 1. radni odnos se zasniva na neodre|eno radno vrijeme, radna mjesta pod rednim brojem 2, 3, 4, 5 i 6. radni odnos se zasniva na odre|eno radno vrijeme do 31.8.2010. godine. Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom o radu kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane ~lanom 105. Zakona o Osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a u Osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:77/09). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti: - diplomu o zavr{enoj {koli ili uvjerewe o zavr{noj godini, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - licencu, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti; - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak na adresu: Osnovna {kola "Jovan Du~i}" ^ajni~e, Ul. Igumana Vasilija bb; E-mail:os190@teol.net kontakt telefon: 058/310-020. Ukoliko se na konkurs ne javi diplomirani nastavnik ili nastavnik odgovaraju}e struke u radni odnos }e se primiti radnik koji ima najve}e {anse da do kraja godine diplomira ili najsrodniji profil zanimawa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU e-mail: univerzitet@uni-es.com telefon: 057/340-464;340-463 objavquje PONI[TEWE KONKURSA Poni{tava se Konkurs objavqen 17.6.2009. godine u "Glasu Srpske" za izbor kandidata u saradni~ko zvawe na u`oj umjetni~koj oblasti Vajawe na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebiwu. SREDWO[KOLSKI CENTAR "PETAR PETROVI] WEGO[" ^AJNI^E raspisuje: OGLAS o upra`wenim radnim mjestima za {kolsku 2009/10 godinu 1. Profesor fizike za 9 ~asova sedmi~no 2. Profesor biologije za 8 ~asova sedmi~no 3. Profesor matematike za 5 ~asova sedmi~no 4. Profesor filozofije za 3 ~asa sedmi~no 5. Profesor muzi~ke umjetnosti za 2 ~asa sedmi~no 6. Profesor likovne umjetnosti za 2 ~asa sedmi~no 7. Profesor logike za 2 ~asa sedmi~no 8. Profesor engleskog jezika za 2 ~asa sedmi~no 9. Profesor psihologije za 2 ~asa sedmi~no 10. Profesor poslovne komunikacije za 2 ~asa sedmi~no 11. Profesor demokratije i qudskih prava za 6 ~asova sedmi~no. Uslovi oglasa: VSS nastavni~kog smjera, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, qekarsko uvjerewe i uvjerewe o neka`wavawu. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti na adresu Sredwo{kolskog centra "Petar Petrovi} Wego{" ^ajni~e, Ul. Kraqa Petra oslobodioca 36 ^ajni~e. E-mail:ssrs76ca@inecco.net Broj telefona: 058/310-010. [KOLA ZA OSNOVNO MUZI^KO OBRAZOVAWE ISTO^NO NOVO SARAJEVO E-mail:os196@teol.net Telefon: 057/340-194 raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta Centralna {kola u Lukavici: 1. Nastavnik gitare .............................izvr{ilaca 2 puna norma 2. Nastavnik violine ....................... izvr{ilaca 1 puna norma 3. Nastavnik flaute.............................izvr{ilaca 1 puna norma 4. Nastavnik harmonike .................... izvr{ilaca 1 puna norma Podru~no odjeqewe Pale: 1. Nastavnik gitare................................izvr{ilaca 1 puna norma 2. Nastavnik klavira .............................izvr{ilaca 1 puna norma 3. Nastavnik violine .............................izvr{ilaca 1 pola norme Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na odre|eno vrijeme, za drugo polugodi{te {kolske 2009/2010. godine. Uslovi: Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa, kandidati moraju ispuwavati uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 74/08). Uz prijavu dostaviti: Diplomu o {kolskoj spremi, Uvjerewe o dr`avqanstvu, Uvjerewe da nisu osu|ivani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, ukoliko je lice nezaposleno Uvjerewe biroa da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih, Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti dostavi}e primqeni kandidati. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavi}e se intervju o ~emu }e kandidati biti obavije{teni. Ukoliko se na konkurs ne prijavi nastavnik sa zavr{enim prvim ciklusom odgovaraju}eg studijskog programa bi}e primqen kandidat bez potrebnih uslova u pogledu nivoa i vrste obrazovawa, najdu`e za jedno polugodi{te. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske". Prijave slati na adresu: [kola za osnovno muzi~ko obrazovawe Ul. Dra`e Mihajlovi}a br. 40 71126 Isto~no Novo Sarajevo OSNOVNA [KOLA "JOVAN DU^I]" KASINDO Mladi~ka br. 3 Isto~na Iliya 71213 Isto~no Sarajevo E-mail; os187@ teol.net raspisuje KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik biologije,........................1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme (16 ~asova) Uslovi konkursa: Odgovaraju}a stru~na sprema u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj:74/08) i ~lana 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika u osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj:77/09). Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta, ne starija od {est mjeseci: - Diplomu o zavr{enoj {koli, - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - Uvjerewe o dr`avqanstvu, - Uvjerewe da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela za koja je izre~ena kazna u trajawu du`em od {est mjeseci, - Uvjerewe da se ne vodi sudski postupak, - Qekarsko uvjerewe o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. Prijave sa potrebnim dokumentima, po{tom ili li~no, dostaviti na sqede}u adresu: O[ "Jovan Du~i}" Kasindo Ul. Mladi~ka 3 71213 Isto~no Sarajevo OSNOVNA [KOLA "SVETI SAVA" ROGATICA raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE - 2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme, u podru~nim odjeqewima, do povratka radnika sa bolovawa, Uslovi: - profesor razredne nastave, - nastavnik razredne nastave sa zavr{enom Pedago{kom akademijom, smjer razredna nastava, - u~iteq sa zavr{enom U~iteqskom {kolom koji se zatekao u radnom odnosu 2. NASTAVNIK MATEMATIKE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, u Podru~noj {koli Borike, do 30.6.2010. godine, za 4 ~asa sedmi~no, Uslovi: - profesor matematike, - profesor matematike i informatike, - diplomirani matemati~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - nastavnik sa zavr{enom Pedago{kom akademijom grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom. 3. NASTAVNIK MUZI^KE KULTURE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u Podru~noj {koli Borike, do 30.6.2010. godine za 3 ~asa sedmi~no, Uslovi: - profesor muzike, - akademski muzi~ar sa sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - diplomirani muzi~ar – muzi~ki pedagog ili diplomirani muzi~ki pedagog, - diplomirani muzi~ar – diplomirani muzikolog ili etnomuzikolog sa polo`enom pedago{kom gru-

OGLASI
pom predmeta, - nastavnik sa zavr{enom Pedago{kom akademijom, grupa za muzi~ku kulturu, 4. NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, u Podru~noj {koli Borike, do 30.6.2010. godine, za 3 ~asa sedmi~no, Uslovi: - profesor likovne kulture, - diplomirani slikar primijewenog slikarstva ili diplomirani slikar primijewene umjetnosti sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - akademski slikar, odnosno diplomirani slikar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - akademski grafi~ar, odnosno diplomirani grafi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom - nastavnik sa zavr{enom Pedago{kom akademijom, grupa za likovnu kulturu, 5. NASTAVNIK GEOGRAFIJE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u Podru~noj {koli Borike, do 30.06.2010. godine, za 2 ~asa sedmi~no, Uslovi: - profesor geografije, - profesor istorije i geografije kao ravnopravne grupe predmeta, - diplomirani geograf i turizmolog sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - profesor geografije i etnologije, profesor geografije i prostornog planirawa, - nastavnik sa zavr{enom Pedago{kom akademijom, ili Vi{om pedago{kom {kolom, grupa geografija sa drugim nastavnim predmetom, 6. NASTAVNIK FIZIKE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme u Podru~noj {koli Borike, do 30.06.2010. godine, za 2 ~asa sedmi~no, Uslovi: - profesor fizike, - diplomirani fizi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - diplomirani astrofizi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta, - nastavnik sa zavr{enom Pedago{kom akademijom, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom, 7. NASTAVNIK HEMIJE - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme, u Podru~noj {koli Borike, do 30.6.2010. godine, za 2 ~asa sedmi~no. Uslovi: - profesor hemije, - profesor biologije i hemije, - profesor fizike i hemije, - nastavnik sa zavr{enom Pedago{kom akademijom, grupa hemija sa drugim nastavnim predmetom, - diplomirani hemi~ar sa polo`enom pedago{kom grupom predmeta. Osim op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati moraju da imaju: 1. Odgovaraju}u vrstu i stepen {kolske spreme, 2. Psihofizi~ku, fizi~ku i zdravstvenu sposobnost za rad sa u~enicima, 3. Da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave sa dokumentima dostaviti na adresu [kole. OSNOVNA [KOLA "TRNOVO" TRNOVO Telefon: 057/610-394, E-mail: os195@paleol.net raspisuje KONKURS za popunu slobodnih radih mjesta nastavnika 1. Nastavnika matematike i fizike...1 izvr{ilac 2. Nastavnika tehni~kog obrazovawa za 4 ~asa sedmi~no. Svi se nastavnici primaju na odre|eno radno vrijeme do 30.6.2010. godine. Uslovi za sve nastavnike: da ispuwavaju uslove predvi|ene ~lanom 105. i 106. zakona o osnovnoj {koli ("Slu`beni glasnik RS", broj:74/08) Kandidati uz prijavu treba da dostave: 1. Ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj {koli ili fakultetu odgovaraju}eg smjera, 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. Qekarsko uvjerewe o psiho-fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima dostaviti po prijemu u radni odnos, 4. Uvjerewe nadle`nog suda o neka`wavawu i nevo|ewu krivi~nog postupka. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Stupawe na posao je 25.1.2010. godine. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna {kola "Trnovo", 71220 Trnovo, Ul. Trnovskog bataqona br. 33.
Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objavqivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

Filijala ISTO^NO SARAJEVO
OSNOVNA [KOLA "MILAN ILI] ^I^A [UMADIJSKI" HAN PIJESAK Ul. Aleksandra Kara|or|evi}a br. 10 E-mail:os184@teol.net Telefon: 057/557-216 raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos na odre|eno radno vrijeme 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa - .................... ...................................................1 izvr{ilac, 8 ~asova, 2. Nastavnik informatike - ................................. ..................................................1 izvr{ilac, 8 ~asova, 3. Nastavnik matematike - ......................................... .................................................1 izvr{ilac, 14 ~asova Pored op{tih uslova za zasnivawe radnog odnosa kandidati moraju ispuwavati uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i stru~nih saradnika. Prednost imaju kandidati sa polo`enim stru~nim ispitom. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave na oglas slati na gore navedenu adresu. OSNOVNA [KOLA "PALE" PALE, Ul. Milana Simovi}a bb E-mail:os194@paleol.net. raspisuje KONKURS za popunu upra`wenog radnog mjesta za rad u Osnovnoj {koli "Srbija" na neodre|eno vrijeme 1. Nastavnik matematike .................. 1 izvr{ilac Uslovi: VSS u skladu sa Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti sqede}a dokumenta: 1. Biografiju, 2. Ovjeren prepis diplome o zavr{enoj {koli, 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 4. Uvjerewe o neka`wavawu 5. Qekarsko uvjerewe. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna {kola "Pale" Pale, ul. Milana Simovi}a bb, 71420 Pale, sa naznakom "za konkurs" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. OSNOVNA [KOLA "BO[KO BUHA" [TRPCI – RUDO E-mail:os180@spinter.net. raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos 1. Nastavnik engleskog jezika na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiqskog odsustva za rad u {koli [trpci, Mokronozi i Oskoru{a, za 18 ~asova – 1 izvr{ilac, 2. Nastavnik wema~kog jezika na neodre|eno vrijeme za rad u {koli Mio~e, 4 ~asa - 1 izvr{ilac, 3. Nastavnik likovne kulture na neodre|eno vrijeme za rad u {koli [trpci i Mio~e za 10 ~asova – 1 izvr{ilac. Kandidati koji se jave na konkurs treba da imaju zavr{en Filozofski, Filolo{ki fakultet ili Pedago{ku akademiju. Zainteresovani treba da se jave na konkurs O[ "Bo{ko Buha" [trpci – Op{tina Rudo. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". OSNOVNA [KOLA "ALEKSA [ANTI]" VOJKOVI]I - ISTO^NA ILIYA Tel: 057/350-649 raspisuje KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnik biologije ............ 16 ~asova sedmi~no na neodre|eno vrijeme 2. Nastavnik wema~kog jezika .16 ~asova sedmi~no na neodre|eno vrijeme Kandidati treba da ispuwavaju sqede}e uslove: - da imaju odgovaraju}u vrstu i stepen stru~ne spreme, - da imaju odgovaraju}e qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima, - da nisu pravosna`nom presudom osu|ivani za krivi~na djela. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 43
JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI "KOMUNALNO BR^KO" d.o.o. Br~ko distrikt BiH
Studentska 13, 76100 Br~ko distrikt BiH, BiH Tel. +387 49 217 255 Faks: +387 49 216 118 E mail: info@komunalno.ba JIB: 4600244130005 PDV: 600244130005 @iro ra~un: 1416010003735917 Bosna Bank International DD Sarajevo www.komunalno.ba

"ENERGOINVEST" RASKLOPNA OPREMA a.d. I. SARAJEVO - LUKAVICA Na osnovu ~lana 246. Zakona o preduze}ima ("Slu`beni glasnik RS" br. 24/98, 62/02, 38/03, 97/04, 36/06) i ~lana 22. Statuta, Upravni odbor "Energoinvest" Rasklopna oprema a.d.

JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI "KOMUNALNO BR^KO" d.o.o. Br~ko distrikt BiH
Studentska 13, 76100 Br~ko distrikt BiH, BiH Tel. +387 49 217 255 Fax +387 49 216 118 E mail: info@komunalno.ba JIB: 4600244130005 PDV:600244130005 @iro ra~un: 1416010003735917 Bosna Bank International DD Sarajevo www.komunalno.ba

X sjednicu Skup{tine akcionara "Energoinvest" Rasklopna oprema a.d. Skup{tina }e se odr`ati dana 22.01.2010. godine u 14,00 ~asova u prostorijama "Energoinvest" Rasklopna oprema a.d. I. Sarajevo - Lukavica, ul. Vuka Karayi}a br. 17. Za skup{tinu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine. 2. Izbor radnih tijela Skup{tine. 3. Usvajawe Zapisnika sa IX redovne sjednice Skup{tine akcionara. 4. Izvje{taj o radu Upravnog odbora Dru{tva. 5. Izvje{taj o radu Nadzornog odbora Dru{tva. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za period I-XII 2008. godine. 7. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2008. godinu sa izvje{tajem nezavisnog revizora o izvr{enoj reviziji poslovawa Dru{tva za 2008. godinu. (Izvje{taj nezavisnog revizora o izvr{enoj reviziji pogledati na web stranici www.blberza.com/RAOP_ RI_ 2008. god.) 8. Dono{ewe Odluke o pokri}u gubitka u poslovawu iz 2008. godine. 9. Aktuelna situacija u Dru{tvu i pretpostavka za prevazila`ewe krize poslovawa. 10. Dono{ewe Odluke o emisiji akcija radi pove}awa osnovnog kapitala. 11. Dono{ewe odluke o osnivawu dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u "Energoinvest Tehnik" d.o.o. 12. Dono{ewe Odluke o izboru revizorske ku}e za reviziju finansijskih izvje{taja za 2009. g. i 2010. godinu. 13. Razrje{ewe ~lanova Nadzornog odbora i imenovawe novih ~lanova Nadzornog odbora. 14. Razno. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma ponovqena sjednica odr`a}e se 29.01.2010. godine sa po~etkom u 14,00 ~asova na istom mjestu i istim dnevnim redom. Uvid u materijal za Skup{tinu mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva svakog radnog dana od 10 do 14 ~asova. Punomo} za zastupawe akcionara na sjednici mora biti ovjerena od nadle`nog organa. Predsjednik Upravnog odbora Branimir Babarogi}

SAZIVA

Broj: 02.01-7393/09-1 Br~ko, 28.12.2009. godine Direktor JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko distrikt BiH na osnovu ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH" broj: 15/06, 5/07,19/07, 24/08) i ~lana 34. ta~ka (h) Statuta JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. Br~ko distrikta BiH objavquje

PONI[TEWE JAVNOG KONKURSA
Poni{tava se Javni konkurs za prijem pripravnika radi obavqawa pripravni~kog sta`a na odre|eno vrijeme broj: 02.01-7393/09 od 14.07.2009. godine, - zbog izmjene plana zapo{qavawa pripravnika u 2009. godini. DIREKTOR Mr Admir Nukovi}, dipl. oec

AD Veterinarska stanica Novi Grad Datum: 29.12.2009. Na osnovu ~lana 17. Statuta AD Veterinarske stanice Novi Grad Upravni odbor obavje{tava da }e se Skup{tina akcionara A.D. Veterinarska stanica Novi Grad umjesto 15.1.2010. godine (petak) odr`ati 16.1.2010. godine (subota) sa po~etkom u 10 ~asova u upravnoj zgradi A.D. Veterinarska stanica N. Grad. Ako se Skup{tina akcionara ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena }e se odr`ati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu dana 20.1.2010. godine sa po~etkom u 10 ~asova. Akcionari mogu izvr{iti uvid u materijale vezane za dnevni red svakog radnog dana u upravi Dru{tva od 8 do 13 ~asova. Predsjednik Upravnog odbora

44 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda,30. decembar 2009. 45
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA NOVO GORA@DE NA^ELNIK Administrativna slu`ba Broj: 02/1-67-2/09 Datum: 28.12.2009. godine Na osnovu ~lana 5. Odluke o dodjeli studentskih stipendija i ~lana 43. Statuta Op{tine Novo Gora`de ("Sl. glasnik RS" broj: 6/05), na~elnik Op{tine Novo Gora`de, raspisuje:

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PRIJEDOR JAVNA USTANOVA "CENTAR ZA PRIKAZIVAWE FILMOVA" PRIJEDOR Ul. Prote Mateje Nenadovi}a b.b. PRIJEDOR Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 41/03), ~lana 18. Zakona o sistemu javnih slu`bi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 68/07), ~lana 18. Statuta op{tine Prijedor ("Sl. glasnik op{tine Prijedor", broj 5/05 i 9/07), Odluke Skup{tine op{tine Prijedor, broj: 01-022-139/09 od 17.12.2009. godine, te ~lana 27. Statuta Javne ustanove "Centar za prikazivawe filmova" Prijedor, Upravni odbor Javne ustanove "Centar za prikazivawe filmova" Prijedor na II sjednici, odr`anoj 28.12.2009. godine, donosi sqede}u

KONKURS
za dodjelu studentskih stipendija za 2010. godinu I Raspisuje se konkurs za dodjelu 12 (dvanaest) stipendija iz buyeta Op{tine Novo Gora`de, redovnim studentima koji se {koluju na dr`avnim visoko{kolskim ustanovama, a imaju stalno prebivali{te na podru~ju Op{tine Novo Gora`de. Studentska stipendija se odobrava za 2010. godinu za period od 10 (deset) mjeseci, po~ev od mjeseca januara. 1. Prema kriterijumu deficitarnosti zanimawa stipendije }e se dodijeliti studentima slede}ih fakulteta: - medicinskog ili stomatolo{kog fakulteta (1) - gra|evinarskog fakulteta (1) 2. Prema kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, op{tina }e dodijeliti 10 (deset) stipendija. II Pravo podno{ewa prijava na konkurs imaju studenti koji nisu korisnici stipendije ili materijalno-finansijske pomo}i po osnovu {kolovawa od drugog davaoca. III Rang lista studenata za dodjelu stipendija utvr|uje se bodovawem sqede}ih kriterijuma, u skladu sa odlukom o dodjeli studentskih stipendija i to: 1. uspjeh u prethodnoj godini 2. godina studija 3. ekonomsko-socijalni status 4. studenti iz porodica poginulih boraca i RVI 5. ostali socijalni uslov IV Uz prijavu za konkurs svi zainteresovani studenti du`ni su dostaviti: 1. uvjerewe nadle`nog fakulteta o upisanoj godini - semestru studija u svojstvu redovnog studenta, 2. uvjerewe CIPS-a Novo Gora`de o prijavqenom prebivali{tu, 3. izjava da student ne prima stipendiju ili drugu materijalnu pomo} za stipendirawe, 4. uvjerewe o svim polo`enim ispitima i prosjeku istih tokom studija ili SSS 5. ku}nu listu o zajedni~kom doma}instvu, 6. rje{ewe o statusu RVI 7. dokaz o statusu porodice poginulog borca VRS 8. potvrdu o mjese~nim primawima, 9. uvjerewe Biroa za zapo{qavawe o nezaposlenim ~lanovima doma}instva. Fotokopija dokumenata kao i izjave moraju biti ovjerene kod nadle`nog op{tinskog organa. V Na~elnik op{tine }e zakqu~iti pojedina~ne ugovore sa studentima kojima budu dodijeqene stipendije, kojim }e se regulisati visina stipendije i me|usobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. VI Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa u "Glasu Srpske" i na oglasnoj tabli op{tine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. VII Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu Op{tina Novo Gora`de, Centar I bb (sa naznakom za stipendiju). VIII Za sva pitawa i nejasno}e zainteresovani se mogu javiti u kancelariju br. 5 ili na telefon 058/430095, kontakt osoba Milojka Bakmaz. NA^ELNIK Dalibor Ne{kovi}

ODLUKU
o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora u Javnoj ustanovi "Centar za prikazivawe filmova" Prijedor, ~iji je Osniva~ op{tina Prijedor ^lan 1. I - Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora u Javnoj ustanovi "Centar za prikazivawe filmova" Prijedor, Prijedor. II - Opis poslova Direktor rukovodi ustanovom, predstavqa i zastupa ustanovu i odgovoran je za zakonitost wenog rada. III - Mandat Direktor javne ustanove se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Lice imenovano za direktora, po isteku perioda na koji se imenuje, ima mogu}nost ponovnog izbora i imenovawa. IV - Op{ti uslovi za kandidate su: - da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH, - da su stariji od 18 godina, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj, u periodu od 3 godine prije dana objavqivawa Javnog konkursa, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za vr{ewe funkcije direktora javne ustanove, - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - da se na kandidate ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH. V - Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate za mjesto direktora: - VSS (VII stepen) odgovaraju}eg smjera u skladu sa zakonom, odnosno Statutom pravnog subjekta, - najmawe 4 godine radnog iskustva u struci, - posjedovawe rukovodnih i organizacionih sposobnosti, - dokazani rezultati i uspjesi u obavqawu ranijih poslova u oblasti filma i kulture, - polo`en stru~ni ispit, - poznavawe rada na ra~unaru i - Program rada. VI - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima RS. Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci. VII - Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - biografija o kretawu u slu`bi, - ovjerenu kopiju diplome, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, - uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo, odn. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, - potpisanu i, od nadle`nog organa, ovjerenu izjavu da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i RS u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa Javnog konkursa i da se na wih ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH, - potvrdu o radnom iskustvu u struci, - potpisanu i, od nadle`nog organa, ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa i - Program rada. Dokazi o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova se dostavqaju u originalu ili ovjerenom prepisu i ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. VIII - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Javna ustanova "Centar za prikazivawe filmova" Prijedor, Prijedor, ul. Prote Mateje Nenadovi}a br. 1, sa naznakom Komisiji za izbor. Izabrani kandidat }e po provedenoj proceduri izbora biti predlo`en osniva~u kao kona~an prijedlog na usvajawe, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. IX - Objavqivawe Javnog konkursa Javni konkurs bi}e objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ukoliko Javni konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. ^lan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". Broj: 0-131/09 Prijedor Datum: 28.12. 2009. godine PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Krneta Milan

FILOLO[KI FAKULTET BAWA LUKA

OGLA[AVA
JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Kandidat mr SA[A [MUQA brani doktorsku disertaciju "ANTUN GUSTAV MATO[ I SRPSKA KWI@EVNOST" dana 26.1.2010. godine (utorak) u 12,00 ~asova u u~ionici 9, na Filolo{kom fakultetu u Bawoj Luci adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1a.

46 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 47

48 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 29.12.2009. godine u 68. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom deki

MILOVAN BUKARA
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 30.12.2009. godine u 14 ~asova na grobqu "Ogwena Marija" u Dowem Drakuli}u. O`alo{}eni: supruga Mira, sin Milan, snaha Dijana, unu~ad Milica i Mladen, te ostala rodbina i prijateqi 04442 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom priki Posqedwi pozdrav dragom svaku i tetku

MILOVANU
od Milice i Mladena. 04442 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

ZORKA [EVO
MILOVANU
od Nade, Mirjane, Mirka i Milo{a. 04442 A-1 G Posqedwi pozdrav za dragog kom{iju

MILOVANU
od porodice Tubi}. 04442 A-1 G Sutra je ro|endan na{em an|elu

MILOVANU
od Mile, Mare, Sini{e i Sla|ane sa porodicom. 04442 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

Draga moja majko, 30.12.2009. godine navr{ava se {est mjeseci tuge i `alosti, za tobom. Bol i tuga osta}e mi vje~na. Bogu se molim, da Ti rajska otvori vrata, jer si Ti to zaslu`ila. Voli te, do groba Tvoj sin Drago 04414 B-2 G
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 29.12.2009. godine u 77. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom ocu

dr BIQANI RADAK
Koga sutra da zagrlimo, kome poklon da predamo, qepoto na{a. Za{to se prevari crni Vaso. O`alo{}ena porodica: majka Kosa, otac Janko i sestra Daliborka 04447 A-3 G Tu`no sje}awe na supruga i oca

MILOVANA
od porodice Babi}. 06052 A-1 G Dana 30.12.2009. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage

QUBOMIRU
od kom{ija Radmile i Novice Paspaq 04440 A-1 M Dana 30.12.2009. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

QUBOMIRU

QUBOMIR (Ilije) GATARI]
Sahrana }e se obaviti 30.12.2009. godine u 13 ~asova na seoskom grobqu Vakuf. O`alo{}eni: supruga Nevenka, sinovi Mirko, Rade i Miroslav, snahe, unu~ad i ostala rodbina i prijateqi 04440 A-8 M Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 28.12.2009. godine u 74. godini `ivota preminula na{a draga

od sina Mirka, snahe Milice, unuka Mirjane i Biqane 04440 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

DRAGICE CVIJI]
Osta}e{ vje~no voqena i nezaboravqena u srcima tvojih najmilijih, supruga Tihomira, sinova Miodraga, Momira, k}erke Milkice i unu~adi 03442 A-3 M

MILO[A BUNDALA
S qubavqu i po{tovawem supruga Mileva, sin Miroslav, snaha Gordana, unu~ad Aleksandar i Maja 04435 A-3 M

QUBOMIRU
od sina Rade, snahe Branislave, unuka Dragana i Milana. 04440 A-2 M

STEVANA NIKOL^I]A
30.12.1979 - 30.12.2009. A-2 014758 R

NATALIJA (ro|. Stefanovi}) POPOVI]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 30.12.2009. godine u 13 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. O`alo{}eni: sin Neboj{a, te ostala rodbina i prijateqi 04446 A-8 G Dana 30.12.2009. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog

Posqedwi pozdrav dragom djedu

QUBOMIRU
od unu~adi Mirjane, Biqane, Dragana i Milana. 04440 A-1 M

NOVAKA SUMOWE
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu. Nebo je uzelo tvoj lik, ali tvoj duh i osmijeh vje~no `ivi sa nama. Supruga Stanka, k}erke @eqka i @ana, zetovi Zoran i Davor, unu~ad Luka i Nina 04439 A-6 M Dana 30.12.2009. navr{ava se 25 tu`nih godina od smrti drage majke Dana 30.12.2009. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti oca, svekra i dede

Dana 30.12.2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog oca

ZDRAVKA JEKI]A
S qubavqu i po{tovawem Tvoj sin Sandro 04448 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog supruga

BOSE BUBOWI]
Wenu dobrotu i plemenitost nikada ne}emo zaboraviti. Sin Veqko i k}erka Desa sa porodicama A-3 04441 G

AN\ELKA STJEPANOVI]A
S qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na tebe. Vje~no zahvalni: sin Stanislav, snaha Veselinka i unuka Suzana 06051 A-3 G

ZDRAVKA
Osta}e{ zauvijek voqen i nezaboravqen u mom srcu. Tvoja supruga Vinka 04448 A-1 G

^ITUQE/OGLASI
Tu`nim srcem javqamo da je dana 29.12.2009. godine u 87. godini preminula na{a draga majka, baka, sestra i punica

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 49

Oglasi
KU]E

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

RADOJKA (ro|. Perduv) MITROVI]
Sahrana }e se obaviti 31.12.2009. godine u 14 ~asova na Perduvovom grobqu. O`alo{}ena porodica: k}erke Du{anka i Mirjana, sestre Nevenka i Danica, unu~ad Du{ko, @eqko, Igor, Tawa, Anita i Radomir, snaha Branka, zetovi Qubo i Maci i ostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi A-8 014759 R Posqedwi pozdrav dragoj baki Posqedwi pozdrav dragom dedi

PRODAJA

RADI
od porodice Budi{a iz Berlina. A-1 014760 R

OBRADU
od unuka: Majice, Gage, Jelice i Gagog. A1 014761 R

Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je 29.12.2009. godine 76. godini `ivota, preminuo na{ dragi otac, suprug i deda

OBRAD (Blagoja) LETI]
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 30.12.2009. godine, u 13 ~asova na Perduvovom grobqu. O`alo{}eni: supruga Tankosava, k}erke Mira i Borka, unuci Maja, Dragana, Jelena i Dragan, bra}a Bo`o i Gostimir, sestra Nevenka i ostala mnogobrojna rodbina kom{ije i prijateqi. A8- 014761 R Posqedwi pozdrav dragom i voqenom ocu Posqedwi pozdrav dragom i voqenom ocu

OBRADU
od k}erke Mire, zeta Mirka, unuka Dragane i Jelene. A2 -014761R

OBRADU
od k}erke Borke, zeta @ivka, unuke Maje i unuka Dragana. A2 014761 R

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/995608. Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971583. Prodajem ku}u, 15 dunuma zemqe u Jablanu, useqiva odmah, povoqno, tel. 387 65/622-173. Prodajem ku}u na autoputu izme|u "Ideal pumpe" i "Termo klime". Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Informacije na tel. 387 65/531-923. Prodajem ku}u u Jablanu sa oku} nicom i ~etiri dunuma zemqe, povoqno, tel. 387 65/622173. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m 2 , sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u 10x10 m, na sprat, poslovni prostor + dva stana na placu 415 m2, ul. Wego{eva, povoqno, tel. 065/524-505. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji u ul. Zelengorska 3 Bawa Luka, tel. 051/217-986. Prodajem ku}u i 40 dunuma zemqe u Glamo~anima, tel. 051/585-613. Prodajem ku}u na sprat na parceli od 400 m2, Rosuqe, Trive Amelice 17, tel. 051/318-239. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad fabrike duvana, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva posebna ulaza, Rosuqe, tel. 065/988590. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2 u ulici Gavrila Principa, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem u Vrbawi uz {kolu dvije neuseqive ku}e i ~etiri placa (ukupno zemqi{ta 2.650 m2), cijena 120.000, tel. 065/371611. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat plus posl. prostor -

pekara sa dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem u Bawoj Luci ku}u na Pobr|u sa placem od 230 m2, tel. 065/698-012. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m 2 , iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m 2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na Lau{u i ku}u u Zalu`anima, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod Pe{tana na placu od 600 m2, tel. 065/560-386, 065/596-526. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Luke, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m 2 , ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ulici Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u (P + 1 + M) sa 3 odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu 330 m2, cijena 300.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 povoqno uz ulicu, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom - ogra|eno sa placem 1300 m2, voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu op{tina Gradi{ka, tel. 065/417581. Prodajem ku}u u Rami}ima i posebno placeve i prodajem {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/461064; 065/322-834; +385/98-9645745. Prodajem stariju ku}u P+1, {iri centar, sa placem od 620 m2, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawoj Luci vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, tel. 065/698-012. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR+1+M), novogradwa, plac 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611.

Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u, gara`u i 2000 m2 placa, struja, voda, asfaltni put Koprivna kod Prijedora, tel. 051/305-123, 065/844-409. Prodajem ku}u 9 h 10, prizemqe, sprat i potkrovqe, tel. 051/317719. Prodajem ku}u u Doboju sa dva odvojena stana, ukwi`eno, tel. 00381/63-824-3728. Prodajem ku}u na sprat u nasequ Turbe prema Gorwem {eheru, 1/1, povoqno i hitno, tel. 065/636-545. Prodajem u Bawoj Luci stariju ku}u u Kozarskoj ulici sa placem od 950 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Novakovi}ima, B. Luka, 550 m2 zemqe, 1/1, ul. Jovana Bijeli}a 84, tel. 065/460-655. Prodajem ku}u sa 1.700 m 2 oku}nice, 7 h 7 visoko prizemqe, put, voda, struja, 7 km od B. Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, tel. 065/773-740. Prodajem u Dervi{ima ku}u P+1 sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Hitno prodajem ku}u sa restoranom i dva 4-sobna stana u B.Luci, naseqe Dervi{i sa gara`om i parkingom uz glavnu ulicu, tel. 065/687-643. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem drveni objekat, dimenzija 3 h 5 m, u Lakta{ima cijena 600 KM, tel. 065/811-117; 051/488287. Prodajem ku}u u Kqu~u (pos lovni, gara`a, stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u B. Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, hitno, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u u Biha}u ili mjewam za Bawu Luku, tel. 065/535685, 051/305-597. Prodajem ku}u u Rosuqama, tel. 051/216-155; 065/497-846. Prodajem ku}u na glavnom putu u Zalu`anima sa velikim placem, tel. 051/216-155; 065/497-846. Prodajem ku}u 10x9 na sprat, centr. grijawe na placu 574 m2 ul. Davida [trpca, povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem ku}u, 125 m 2 , Star ~evica, tel. 065/825-393. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu, 8h11, sa 10 dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad "Alibabe" povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}u u Bawoj Luci i plac na Lau{u, tel. 065/497-846. Prodajem dvije ku}e na placu 750 m 2 , skretawe za Rakova~ke bare, hitno i povoqno, tel. 065/635-030. ZAMJENA Mijewam ku}u u Kru{evcu za stan u Bawoj Luci, uz dogovor, tel. 065/441-115. Mijewam ku}u za Hrvatsku ili u B. Luci za mawi stan ili poslovni prostor, mo`e i prodaja, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745.

50 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}icu, povoqno, tel. 051/354-543. STANOVI
PRODAJA

Prodajem dvosoban stan, 61 m 2 , drugi sprat, Obili}evo, 065/686-434. Prodajem trosoban stan 74 kva drata, Obili}evo, kod Naprijedovog stadiona, cijena po dogovoru, tel. 066/986-462; 387 66/339-996. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , VIII sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, povoqno, tel. 387 65/885-111. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, novogodi{wi popust, tel. 051/551-332; 387 65/332-828. Prodajem dvosoban stan 40 m2, II sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 52 m 2 , drugi sprat, ul. Kwaza Milo{a, cijena 1.950 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem novu useqivu garsoweru 30 m2, grijawe, lift, balkon, ul. Kwaza Milo{a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/524505. Prodajem nov useqiv dvosoban stan, 49 m2, prvi sprat, `ute zgrade, cijena 1.980 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m 2 , tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 61 m2, ispod Star~evice sa dvije lo|e, ostava, lift, ~etvrti sprat, Jug Bogdana 76, tel. 051/315-362; 066/137-371. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem na Star~evici trosoban stan, 84 m2, na ~etvrtom spratu ili mijewam za mawi, tel. 065/785-526. Prodajem stan na atraktivnoj lokaciji 36 m 2 , cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, osmi sprat, Carice Milice 4, tel. 066/779-758. Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636-545. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice (kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove, tel. 066/165-323. Prodajem na Star~evici stan 91 m2, ul. Rajka Bosni}a, tre}i sprat, stan je sre|en, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban stan, 64 m2, ul. Krfska, drugi sprat, tel. 065/620-322.

Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, VP, renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, tel. 066/165-323. Prodajem u Boriku dvosoban stan od 57 m2 na III spratu, tel. 065/785-526; 063/674-463. Prodajem ili iznajmqujem dva stana i poslovni prostor, stanovi komplet namje{teni, prostor za sve namjene, tel. 065/269-623. Prodajem jednoiposoban stan od 47m 2 u ulici \ure \akovi}a na III spratu, tel. 063/674-463, 065/239-082. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obili}evo (Mejdan), tel. 065/518-910. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u `utim zgradama namje{ten stan 40 m2 4. sprat, dvosoban, tel. 066/235-816. Prodajem stan na Lau{u, Kara|or|eva, 33 m2, III sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stan, 65 m2, Borik, zgrada Titanik, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/ 939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 63 m 2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i od 90 m 2 , ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69. m2 ulica \ede Kecmanovi}a 1,, tel. 051/303-378; 065/621-017. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545;. Prodajem stan na Star~evici 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m 2 , ~etvrti sprat, odmah useqiv, tel. 066/165-323. Prodajem hitno useqiv dvoiposoban stan 71 m 2 , I sprat, ima plin, podrum, ulica Kunovska, Dobriwa II, Sarajevo, cijena 1.650 KM/m2, tel. 00 381 21-6362-204. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m 2 prvi sprat 85.000 KM i tre}i sprat 90.000, tel. 065/935-191. Podajem nov dvosoban stan kod Suda i jednosoban stariji stan, tel. 051/461-064; 065/322834. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m 2 , Bulevar

cara Du{ana u Centru ili mjewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem stan 86 m 2 , IV sprat, lift, totalno saniran u Krfskoj ulici, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod supermarketa, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 63 m2, 1/1, ul. Marka Kraqevi}a 14, Obili}evo, tel. 051/465089; 065/636-857. Prodajem stan 46 m 2 u Rosuqama, I sprat, tel. 065/966808; 051/318-739. U centru Bawe Luke hitno prodajem ~etvorosoban stan na drugom spratu. Registrovan i za sjedi{te firme, cijena 260.000 KM, tel. 065/687-643. Prodajem hitno stan u "karingtonki" kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunce totalno sre|en, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ul. Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem nov stan, 50 m2, 7. sprat, podno`je Star~evice, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Bawoj Luci, 68 m2, prvi sprat, {iri centar, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban i trosoban stan u Bawoj Luci ili mijewam za Biha}, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/ 98-9645-745. Prodajem stan 48 m2, novogradwa, I sprat, ul. Isidore Sekuli} 10B, Hiseta, 95.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem stan u potkrovqu na Star~evici, 125 m2, 1.160 KM/m2, tel. 065/636-282. Prodajem dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, renoviran, lift, sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawoj Luci Obili}evo stan visoko prizemqe jednosoban stan, 30 m2, tel. 065/698-012. Prodajem na Star~evici stan, ul. Ogwena Price, 4 sprat, 63 m 2 , ekstra ura|en (mogu}nost prepravke u trosoban), cijena 1950 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban i tro soban stan u Bawoj Luci, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i sa gara`om, Masa rikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem u Aleji Sv. Save trosoban stan 82 m 2 , peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ame ri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/636-545. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke 46 m2, prvi sprat plus gara`a, tel. 051/302-724. Prodajem u Bawoj Luci stan strogi centar, 40 m2, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 37,42 m2 + ostava novogradwa namje{ten, tel. 065/894-510.

Prodajem u Novoj varo{i jednosoban stan, visoko prizemqe, renoviran, tel. 065/569-294. Prodajem nov stan na Adi, ulica Vojvode Stepe Stepanovi}a, 67 m 2 , III sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stan u Obili}evu, Carice Milice 48, jedno soban, III sprat, tel. 066/235816. Prodajem u Bawoj Luci jednosoban stan, 40 m2, strogi centar, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Obili}evu, 52 m2, drugi sprat, ul. Carice Milice 26 iza Euromedika, tel. 065/635-030. Prodajem stan na Lau{u 57,2, II sprat mo`e auto u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem stan na Lau{u, Kara|or|eva, novogradna, 40 m2, jednosoban, I sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stan u Boriku, ul. Reqe Krilatice, trosoban, 71 m2, prizemqe, tel. 066/235-816; 063/188-488. Prodajem stan u ulici Garsije Lorke, kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem nov stan na Hisetama, ul. Isidore Sekuli}, 48 m2, prvi sprat, cijena 90.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ili mijewam za stan u Bawoj Luci ku}u Hitno, tel. 065/711-912. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem stan na Lau{u, Kara|or|eva, novogradwa, 40 m2, jednosoban, I sprat, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan 89 m2, u centru Bawe Luke, ul. Nikole Pa{i}a 47, tel. 065/454-059; 051/462-575. Prodajem stan 42 m2, u Bawoj Luci, centar, Me{e Selimovi}a, 3. sprat, renoviran 87.500 KM, zvati poslije 17 ~asova, tel. 066/707-922. Prodajem stan 64 m2, dobar raspored u ul. Kne`opoqska Borik Bawa Luka, tel. 066/ 952-302. Prodajem jednosoban stan u Boriku od 39 m2 na IX spratu, 1950 KM/m2, tel. 065/785-526; 063/674-463. Prodajem stan 45 m 2 , ul. Bra}e Potkowak Obili}evo, Bawa Luka, tel. 065/738-610. Prodajem stan na Lau{u 47 m2 II sprat mo`e auto u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem stan na Lau{u 57 m2, II sprat, 1750 KM/m2, mo`e auto u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem nov trosoban useqiv stan 77 m2 drugi sprat kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404424. Prodajem stan u nasequ Lorka, 43 m2, na prvom spratu, povoqno, tel. 065/785-526. Prodajem dvosoban i trosoban stan u B. Luci, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem stan 62 m2, ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem trosoban stan, prvi sprat, u centru Bawe Luke sa podrumom i gara`om, cijena povoqna, ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 051/219-798; 065/979-805.

Hitno prodajem stan 44 m2, useqiv do Nove godine u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/329-162. Prodajem jednoiposoban stan 36 m2, naseqe Sunce, Maksima Gorkog 17, Paprikovac, tel. 065/601-333. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. KUPOVINA Kupujem jednoiposoban ili dvosoban stan do 55 m2, mo`e i polovan, tel. 051/461-064; 065/322-834. Kupujem jednosoban stan u Bawoj Luci, tel. 063/674-463. ZAMJENA Mijewam stan u Mostaru za Bawu Luku, tel. 387 65/581684. Mijewam dvosoban stan, 66 m 2 , drugi sprat u kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven) u centru ili na u`oj periferiji, tel. 051/303038; 065/180-753; 051/307-514. Mijewam trosoban stan u Boriku, 3. sprat, za dvosoban 1. ili 2. sprat, zvati od 8 do 10 ~asova, tel. 308-893. Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, cijena 1.800 KM/m 2 , hitno, tel. 065/419-294. Mijewam trosoban stan u dobrom stawu za dvosoban u istom, tel. 065/175-911. Mijewam stan u Br~kom za odgovaraju}i u B. Luci, tel. 065/889-959. Mijewam stan 82 m2 za mawi oko 40 m2 ul. Cara Du{ana 4/4 u centru Bawe Luke, tel. 065/986-453. Mijewam dvosoban stan u centru Bawe Luke 1/1, za Zemun ili Beograd, tel. 0038751-308-758. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan, 64 m2, useqiv od 1. novembra, Starog Vujadina 89, tel. 051/467-233. Izdajem nov jednosoban stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), tel. 065/ 657-502. Izdajem super namje{ten mawi dvosoban stan u centru grada, lift, cg, 600KM, tel. 387 65/705-460. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, za dva studenta, povoqno, tel. 051/305-892. Izdajem jednosoban polunamje{ten stan u privatnoj ku}u kod naseqa Sunca, tel. 065/697-806. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}u, tel. 065/636-195; 051/212691. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ima grijawe u ulici @ivojina Preradovi}a 10, Bawa Luka, tel. 066/528791. Izdajem mu{karcu sobu s jednim ili dva le`aja, ima grijawe, poseban ulaz, kod Gradskog mosta, blizu centra, tel. 066/617-682 i 051/ 462-986. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Save Tekelije 15 Lazarevo, tel. 051/372-040.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 51

Izdajem namje{ten jedno soban stan ul. Kraqa Nikole 13, tel. 211-814. Izdajem jednosoban namje {ten stan za samce, tel. 051/315-530. Izdajem jednosoban namje {ten stan, struja odvojena u Lazarevu I, tel. 051/372-040; 065/913-798. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem Kozarska 35, tel. 065/835-361. Izdajem trosoban stan, ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem jednosoban stan i sobu sa dva le`aja - posebni ulazi Maksima Gorkog 90, tel. 051/212-282. Izdajem stambeno poslovni prostor veli~ine 70 m 2 , namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/211-701. Izdajem nov dvosoban stan 63 m 2 nenamje{ten u ulici Branka ]opi}a br. 1, preko puta Akvane, tel. 065/531-062. Izdajem mawi namje{ten dvosoban stan poseban ulaz starijem ili mla|em bra~nom paru, tel. 354-527; 065/532-395. Izdajem jednosoban stan prazan poseban ulaz, ul. Petra Pecije 48, B. Luka, tel. 051/370-298. Izdajem polunamje{ten stan pod Star~evicom na du`i period, stambena zgrada, centralno grijawe, I kraji{ke brigade NO, tel. 065/636-545. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Krfskoj ulici, tel. 461-739. Izdajem jednosoban stan na Petri}evcu III sprat, lift, ozbiqnoj samici i dvjema `enama, cijena po dogovoru, tel. 057/373-307; 065/998-134. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i 300 KM ulica Solunska, tel. 065/526-630. Izdajem prazan dvosoban stan Srpskih rudara 48, tel. 051/280-922. Izdajem jednosoban namje{ten stan u centru grada (kod SUP-a), tel. 065/542-216. Izdajem pod zakup jednosoban sre|en stan na du`i rok, sa centralnim grijawem u centru ul. Gavrila Principa, tel. 065/314-805. Izdajem nov stan 37 m 2 naseqe "`ute zgrade", B. Luka uz ugovor, tel. 065/425-569. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i zvati poslije 15 ~asova, tel. 280990. Izdajem jednosoban prazan stan, ul. Stojana Jankovi}a 33, Buyak 3, tel. 065/268-182; 051/370-036. POTRA@WA Ozbiqna osoba treba na du`i period namje{ten stan u blizini {kole “Jovan Cvi ji}”, do 200 KM. U obzir dolazi i stan ili ku}a na ~uvawe, tel. 387 65/252-946. Tra`im garsoweru ili mawi jednosoban stan namje{ten sa centralnim grijawem na u`em podru~ju grada, tel. 065/336-888.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA

Prodajem halu, tel. 065/631613. Prodajem poslovni prostor od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m 2 u nasequ Rosuqe, tel. 065/371-611. Prodajem poslovni prostor 100 m2, ul. Kara|or|eva 239, kod "Jadranke" na glavnoj cesti, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/588-889. Prodajem ili izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m2, kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516927. Prodajem u Bawoj Luci, u centru kancelarijski prostor 90 m2, tel. 065/698-012. Prodajem poslovni prostor u N. varo{i, Petra Preradovi}a, 32 m2, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, Vilsonova, 15 m2, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, Cara Lazara, 2 eta`e, 45,5 m2, tel. 066/235816. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Hitno prodajem lokal 70 m2 u poslovnom centru "Milenijum" u Derventi, tel. 065/329162. IZDAVAWE Izdajem za do~ek Nove godine kafe bar “[esticu”, tel. 065/824-048. Iznajmqujem 110 - 210 m 2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka : centar, 6 par kinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem ili prodajem 2 hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 387 65/514-070; 065/528-882, 051/319-792. Izdajem poslovne prostore 40 m2 i kancelarije 42 m2 u Novoj varo{i, tel. 066/819345; 066/847-036. Izdajem poslovni prostor 80 m 2 , vi{enamjenski sa vi{e parking mjesta, tel. 065/523162. Izdajem kancelarije u centru Bawe Luke, tel. 051/216155; 065/497-846. Izdajem vrlo povoqno vi{enamjenski prostor 80 m2 u ul. Mla|e ]usi}a bb Drakuli}, novo vojno naseqe, tel. 065/973-561; 065/063-311. Izdajem poslovni prostor 40-50 m 2 , ul. Novaka Piva {evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem poslovni prostor (butik) 30 m2, prizemqe, centar grada, RK "Boska", tel. 065/524-505. Izdaje se kancelarijski prostor 37 i 49 m2 na drugom spratu, ul. Kraqa Alfonsa 13. br. 2, prostorije Gradske pivnice, tel. 051/226-800; 065/514-170. Izdajem poslovni prostor 60 m 2 sa dvije kancelarije i skladi{tem za vi{e namjena, osim maloprodaje, cijena 550 KM, tel. 051/213-166.

Izdajem poslovni prostor, 63 m2, u pripremi, prizemqe, u strogom centru Bawe Luke, preko puta “Alpine” i “Unistursa”, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/184-625. Izdajem skladi{ni prostor 170 m2 + izlo`beni prostor 150 m2 + kancelarijski prostor 90 m 2 kod Prijedorske petqe (ulaz sa autoputa), tel. 065/996-725. Izdajem poslovni prostor, sa upotrebnom dozvolom za ordinacije ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, povoqno, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem poslovni prostor 80m2 vi{enamjenski sa vi{e parking mjesta, tel. 065/523162. Izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije) kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/371-611. Izdaje se poslovni prostor 80m 2 za vi{e namjena sa potrebnim papirima, tel. 051/319-442, 065/051-157. Izdajem poslovni prostor 37 m 2 posebno sve sa dokumen tacijom, odmah useqiv, ul. Petra Pecije 48 Bawa Luka, tel. 370-298. Izdajem u zakup prostor 80 m2, kod "Metala" pogodan za vi{e namjena, tel. 065/523162. Izdajem poslovni prostor, dvije kancelarije ili kancelarija i skladi{te 36 m2 kod "^ajaveca", cijena 500 KM, tel. 066/446-903. Izdajem poslovni prostor u centru, Jevrejska, 76 m2, tel. 066/235-816. Dajem u zakup poslovni prostor 140 m 2 , povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493. Izdajem poslovni prostor u strogom centru grada sa tri kancelarije plus ostali sadr`aj, ima upotrebnu dozvolu, tel. 065/525-553. Izdaje se poslovni prostor 20 ili 45 m2 sa upotrebnom dozvolom u Wego{evoj 55a, Bawa Luka, tel. 065/530-030. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 100+100 m2, ul. Bra}e Podgornika 47, upotrebna dozvola, tel. 065/217-909. Izdajem poslovni prostor u strogom centru grada 80m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 063/118-488. Izdajem kancelarije, tel. 065/631-613. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije na Star~evici, tel. 065/512-035. POTRA@WA Tra`im skladi{ni prostor, oko 50 m 2 , sa upotrebnom dozvolom u Bawoj Luci, tel. 066/235-816. GARA@E
PRODAJA

PLACEVI
PRODAJA

Prodajem gara`u 15 m2 u centru, ul. Vase Pelagi}a (ukwi`ena), hitno, tel. 065/524-505. Prodajem zidanu gara`u 16 m2 sa uvedenom strujom, u centru grada iza "Ekvator" zgrade, tel. 065/528-528. IZDAVAWE Izdajem u zakup gara`u 17 m2, ul. Kraqa Alfonsa, tel. 065/687-903.

Prodajem 2 placa na Lau{u, 3 km od centra, vlasnik 1/1, dozvoqena gradwa, svaki po 500 m2 (jedan do drugog). Informacije na, tel. 387 66/658-066. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 051/351-478; 387 65/493-216. Prodajem parcelu od 1755 m zemqe u V. Bla{ku na asfaltnom putu, 1/1, struja, voda, gradski prevoz., tel. 051/464179, 387 66/299-261. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem 2.000 m2 parcelu kod Toplane, tel. 065/631-613. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636545: 065/939-969. Prodajem dva dunuma zemqe u selu Milo{evci - Lakta{i, pogodno za vinograd, tel. 051/217-986. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 2.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435-685. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem u Bawoj Luci zemqu za poslovnu i stambenu gradwu, tel. 065/698-012. Prodajem plac u Gorwoj ^esmi 1100 m2, 1/1 cijena 30 KM po m2, tel. 065/355-060. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636545; 065/939-969. Povoqno prodajem plac 600 m2, naseqe Pavlovac za gradwu ku}e ili vikendice, ~etiri i po km od centra grada, cijena 7000 KM, tel. 066/742-581. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac od 4.000 m2, vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe,, tel. 065/371-611. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodjem 20 dunuma zemqe na tranzitnom putu Prijedor Bawa Luka podesno za industrijski pogon, tel. 051/317719. Prodajem plac u Motikama, 1.500 m2, cijena 10 KM/m2, tel. 066/264-138.

Prodajem plac 400 m 2 u Drakuli}u od spomenika 1.000 m, cijena 16.500 KM, sa komplet gra|evinskom dokumentacijom i projektom, tel. 065/588-889. Prodajem povoqno placeve kod motela “Brvnara”, Gorwe Motike, tel. 065/789-138. Prodajem 1.650 m2 zemqe (dva placa) kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/671-420. Prodajem plac kraj Vrbasa poslije motela "Dragana" 630 m 2 cijena 30.000 KM, tel. 066/264-138. Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe, pored ceste B. Luka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem plac u [u{wa rima 1.605 m 2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Lakta{i - Jablan, prodajem 4 dunuma zemqe, tel. 065/569294. Prodajem dva dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem 3000 m 2 zemqe u Drakuli}u 20 KM po m2, povoqno, vlasni{tvo 1/1, tel. 381249; 065/926-261. B.Luka, Rami}i, prodajem placeve od 500 m2 i 1000 m2, tel. 065/569-294. Prodajem plac 1700 m 2 , u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od fabrike vode, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem povoqno plac u nasequ Lau{ dozvoqena gradwa porodi~ne ku}e cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 051/216-155; 065/497-846. Prodajem plac 750 m2 Lau{ B.Luka, tel. 051/308-895. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628; 065/996-568. Prodajem plac 1300 m 2 u Barlovcima, blizu kasarne u Zalu`anima. Plac je kraj asfalta i posjeduje svu infrastrukturu, tel. 065/451-920. Prodajem u Motikama pored {kole plac 1650 m2, put, voda, struja, tel. 065/516-927. Prodajem u Dervi{ima vi{e placeva sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 066/467752. Bawa Luka - Prije~ani, placevi od 300-600 m 2 , udaqeno 6 km od centra, trofazna struja, voda, asfalt na placu, 1/1, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/970-068. Prodajem 3000 m 2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932.

52 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem 8 dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601. IZDAVAWE Izdajem 3 dunuma zemqe uz autoput preko puta "]ambele", tel. 063/560-311; 066/129-181. SOBE
IZDAVAWE

Izdajem sobu za dvije djevojke, Centar, tel. 066/532-645. Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u centru Bawe Luke kod hotela "Palas", tel. 212-601. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom prizemqe, poseban ulaz, Mejdan, tel. 066/479-683. Izdajem namje{tenu sobu, sa kupatilom, struja odvojena u Lazarevu I kod ambulante, tel. 051/372-040; 065/913-798. Izdajem djevojci krevet, poseban ulaz, centralno grijawe, iza gimnazije, tel. 065/228-840. Izdajem sobu sa jednim le`ajem studentima i |acima, ima centr. grijawe, tel. 302845. U namje{tenoj dvokrevetnoj sobi, slobodan le`aj za studentkiwu, smje{taj udoban, grijawe odli~no, a do Kampusa samo 5 minuta pje{a~ewa, naseqe Borik, tel. 051/3095983; 065/370-556. Izdajem namje{tenu sobu u centru grada, tel. 065/413-546. Izdajem namje{tenu sobu u Obili}evu, tel. 051/429-662. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa kupatilom, poseban ulaz, tel. 439-088. Izdajem sobu mu{karcu, grijawe, kupatilo, poseban ulaz, Obili}evo, Bawa Luka, tel. 066/617-682; 051/462-986. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204. U centru grada izdajem sobu studentkiwi nepu{a~u, sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 051/314-485. VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem vi{e vikendica na podru~ju Bawe Luke i Lakta{a, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u Kobatovcima, Lakta{i, tel. 065/620186. Prodajem novu vikendicu u ^arda~anima voda, struja, ~vrsta gradwa, tel. 065/966-808. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu sa 6.000 m 2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 051/437-698; 065/514-837. KUPOVINA Kupujem vikendicu ili plac u neposrednoj blizini bazena u Bawoj Luci ili Lakta{ima, tel. 065/318-350; 051/216-228. MOTORNA VOZILA
PRODAJA

Prodajem “fijat mareu” karavan 1,9, god. 2003., ura|en servis, nove prve gume, ergistrovan do 14.12.2010. Cijena 8.600,00 KM ili mijewam, tel.

065/606-451. Zvati poslije 17 ~asova. Prodajem “hjundai elantra” u dobrom stawu 2,0 benzin. Godina proizvodwe 2002. Tel. 065/685-800. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “ford fijestu” god. proiz. 1996. u super stawu, tel. 065/353-418. Prodajem “ford 1,6” dizel karavan 88 godi{te istekla registracija cijena 950 KM 065/864-275. Prodajem "nisan terano",2,7 2004. god. Cijena 23000 KM, tel. 387 65/515-052. Prodajem "golf 2", dizel, dvoja vrata, godi{te 86, registrovan do aprila 2010. godine,u odli~nom stawu, tel. 387 65/682-768. Prodajem plinski viqu{kar "yalle" 98. god. 1500 kg. H =4.5 m, tel. 387 65/515-052. Prodajem "jugo 45", 90. g.p, u dobrom stawu, registrovan 1000 KM, tel. 387 65/064-156. Prodajem povoqno kamper "fijat", 90. g.p. ili mijewam za auto, gra|u ili plac uz doplatu, tel. 387 65/513-897. Prodajem "nisan patrol" 12/2003. g.p., pre{ao 50000km, rollbarovi, nove gume, godinu registrovan, ekstra stawe ili mijewam za auto, pos.prostor, tel. 387 65/513-897. Prodajem "suzuki maruti", 91. godi{te, za dijelove, tel. 065/519-217. Prodajem “opel vektru”, 1,6 i, 89. g. p., trula vi{wa, aluminijumske felge, CD, cijena 3.700 KM, tel. 065/917-113. Prodajem "micubi{i pajero", dizel 2300 m3, 62 KW, registrovan godinu dana, povoqno, 84. godi{te, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem "reno klio" 1,4 KW 16V, benzin, 01. godi{te, registrovan do 10/10, metalik sivi, ful oprema - pre{ao 78.000 km, tel. 065/585-573. Prodajem “mercedes 19 D”, 2,5 dizel, g.p. 1986, u dobrom stawu, istekla registracija, cijena 2.500 KM, tel. 066/416004; 062/349-479. Prodajem "reno"18 (1983) u voznom stawu, registracija iza{la u februaru ove godine, zvati u 20 ~asova, tel. 300-551. Prodaje "ford eskort" 1,6 dizel, registrovan do 7.11.2010, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem nov motor, ~etvoroto~ka{. Vrlo povoqno, tel. 065/511-639. Prodajem "micubi{i" 1,6 GLX 99. god. plin, alarm, ful oprema, registracija 09/10. cijena 8.700 KM, tel. 065/957312. Prodajem "reno klio" 1.9 dizel, 1993. g. p. registrovan, boja `uta, cijena 3.000 KM, tel. 065/986-010. Prodajem gliser sa prikolicom i motorom, tel. 065/927086. Prodaje se "volvo" 440-460, prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "reno 21" GTL, 1.7 benzin, 88. godi{te veoma

povoqno registrovan do kraja avgusta 2010, tel. 065/922-499. Prodajem “fijat uno”, metalik plavi, 1990. god., registrovan do 10.9.2010, 1,6/55 KS, tel. 065/805-000. Prodajem "pasat" karavan, g.p.1982. registrovan do 16.1.2010. godine, cijena 1200 KM, ^elinac, tel. 551-671. Prodajem "golf 2", registrovan, crvena boja, cijena povoqna, tel. 065/864-275. Prodajem “ford fijestu” 1,3 benzin, 2000. g. p., u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/251851. Prodajem "mercedes 407-D" sjedi{ta 1*6; nosivost 1,4T ispravan registrovan 6.000,00 KM, do 15 ~asova, tel. 051/432902. Prodajem "golf 5" 2005. god. crna metalik boja, el. podiza~i stakla, 4 air baga, klima, al. felge, servo TDI 1.9. cijena 16.500 KM, mogu}a zamjena za "golf 3" uz doplatu, tel. 066/910-074. Prodajem "fijat uno" 45, 2 vrata, g.p. 1989, metalik sivi, registrovan, cijena 2000 KM, tel. 065/573-120. Prodajem "pasat 3", 1,8 benzplin, 90. god, atest, limuzina, bijeli, cijena 5500 KM, tel. 065/573-120. Prodajem "mercedes" 190 u dijelovima, hladwak za "mercedes sprinter", tel. 065/218600. Prodajem "golf ", g.p. 1987. metalik boja, cijena po dogovoru, tel. 065/798-889. Povoqno prodajem "golf 2", benzin 1989. registrovan do avgusta 2010. g, tel. 065/962386. Prodajem "jugo 45", godi{te 88. registrovan do oktobra/10, tel. 065/495-484. ZAMJENA Mijewam "nisan terano" 2.72004. god. za ve}i kombi ili mawi "mercedesov" kamion, tel. 387 65/515-052. DIJELOVI I OPREMA Prodajem fabri~ki krov za traktor IMT 539, cijena 120 KM, tel. 065/864-275 Prodajem lijevi retrovizor (mehani~ki) za “golf 3”, veoma povoqno, tel. 065/894-570. Prodajem elektropodiza~e stakla za “golf 2” sa 4 vrata sa instalacijom i preki da~ima, tel. 065/894-570. Prodajem polovne dijelove za "mercedes 19", godi{te 91. Posjedujem svjetla, tahograf, dr`a~ radija, motora, brava, liht ma{ina, brisa~ mnogo jo{, tel. 387 65/786-277. Prodajem original kuku za "reno megan", cijena 100 KM, tel. 065/519-217. Prodajem 2 ~eli~ne felge 15-keca, 4 rupe za audi, tel. 065/519-217. Prodajem ~etiri gume jako dobre 255-50-R19 177VM+s, tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri felge cl.15 cola "ford fokus" 5 rupa, tel. 065/931-383. Prodajem gume 215-65-R 16c M+S, tel. 065/931-383. Prodajem "kanyu" za vozilo "pe`o 206", za{tita od kra|e, nova, tel. 065/696-422; 065/696347.

Prodajem feluge ~el.golfa 1 i od pe`oa ili renoa 4 sa 3 rupe, tel. 065/931-383. Prodajem ~eli~ne felge 14 cola za "golf 4" i felge 15 cola za "micubi{i", tel. 065/931-383. MA[INE I ALATI
PRODAJA

lena vrata, sobna drvena puna vrata, sve bez {toka, tel. 051/213-824. Prodajem hrastovu krovnu konstrukciju sa stropnim gredama za vikendicu ukupne veli~ina 5h6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 300-551. RA^UNARI
PRODAJA

Povoqno prodajem ma{inu za spajawe lajsne i rezawe kartonskog parstuva -skoro nova, tel. 066/960-579. Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotalice, cirkulare hoblarice i druge alate, tel. 051/532-426. Prodajem pumpu za eta`na grijawa slovena~ka proizvodwa, tel. 355-288. Prodajem ma{inu "mio standard" Osijek sa {est operacija, cijena 650KM, ^elinac, tel. 551-671. Prodajem dva cjepa~a za drva, 7 i 8 tona, nova, tel. 065/566954. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931383. UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem Pentium4 2.6 sa DVD cijena 130 KM. Prodajem P4 na 3.2 GHz crni 190 KM. Laptop P4 u odli~nom stawu cijena 400 KM. Hard disk 640 GB sata 120 KM, tel. 387 65/540-885. MUZIKA
PRODAJA

Prodajem harmoniku melodiju 60 basova, tri registra i harmoniku veltmaister 60 basova, 5 registara, odli~na za po~etnike, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060. NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem el. {poret kombinacija plin-struja i sa duplom rernom za pite, proizvo|a~ "Igo Qubqana", tel. 065/588-889. Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, cijena po dogovoru, tel. 051/532-426. POQOPRIVREDA
PRODAJA

Prodajem italijanski regalormar, lustere, zamrziva~ "gorewe" 310 l, kao nova i druge razne stvari, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/298511. Fri`ider "samsung", peta generacija, hla|ewe bez stvarawa leda, malo kori{ten, hitno prodajem, cijena 500 KM, tel. 065/421-181. Prodajem ugradni el. {poret AEG elektro motor za kapije i gara`e, pumpu za vodu na benzin, bojler 80 l i 2h5 l, ugradnu gerung `agu, sudoper dvodjelni nov, ubodne pile, tel. 065/253-265. Prodajem ugaonu le`e}u garnituru, povoqno, tel. 051/354543. USLUGE
OSTALO

Prodajem traktor internacional 640, 90 kc, g.p.1976, {est klipova, cijena 9.500 KM, tel. 053/430-393, 065/173099. GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem suvu jelovu gra|u 60 rogova 10h12h600 povoqno, tel. 065/875-502. Prodajem armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal, povoqno, tel. 387 65/541-743. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216358; 061/286-786. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 061/ 286-786. Prodajem suvu jelovu gra|u, 60 rogova 10x12x600, povoqno, tel. 065/875-502. Hitno prodajem 2 unut ra{wih vrata (lijeva) kompletna sa punim {tokom i jedna balkonska vrata sa dva krila sa griwama, tel. 051/436-503; 051/424-719; 065/694-755. Prodajem metalna dvokrilna staklena vrata, drvena stak-

Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119221. Dje~iji svijet “Piccolino” prima djecu od 6 mjeseci do 6 godina na ~uvawe, tel. 065/828-205 i 051/358-421. Ozbiqna i odgovorna `ena tra`i posao ~i{}ewa stanova i poslovnih prostorija, a mo`e i wega starijih osoba, tel. 051/279-147. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Privatni detektiv sa licencom vr{i detektivske usluge tra`ewe nestalih lica, provjere i pratwe, tel. 387 65/361007. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520223. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 53

u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole, tel. 051/219-851, 065/343-633. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397396. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 066/268-938. Sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i razana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/538-048. Elektri~ar, vr{i zamjenu elektro opreme, te povoqno postavqa nove i sanira stare elektro - instalacije, tel. 065/418-878. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Pedagog (32), ozbiqna i odgovorna, ~uvala bih dijete u va{em stanu, tel. 065/418795. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstova i dokumenata, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463329; 066/257-534. Ozbiqna intelektualka, 58 godina zbog trajnog rje{avawa stambenog pitawa nudi usluge wege i pa`we staroj osobi, tel. 063/871-785. Izdr`avali bi stariju osobu u zamjenu za stan ili ku}u, tel. 065/614-601. Dajem ~asove wema~kog jezika za po~etnike i osnovce, dolazim ku}i, tel. 066/605-675. Vr{imo vodo i elektro radove popravke, od~epqewe odvoda, moleraj, tel. 065/882511; 438-116. Elektri~arske usluge ugradwa, zamjena automatskih osigurawa, halogena rasvjeta, indikatori, interfoni, monta`a brojila, rasvjeta, gromobrani instalacije, tel. 065/566-141. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole, tel. 065/343-633; 051/219-851. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349. Prevoz automobilom, selidbe kamionom, sa radnicima ili po dogovoru. Odgovorno i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541688. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196.

Iskusan moler brzo i kvalitetno izvodi molerske radove, tel. 066/998-005. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Poma`em u~enicima od prvog do petog razreda pri u~ewu i izradi zadataka, tel. 065/461-666. Kucam - kompjuterska obrada svih tekstova, tel. 065/224-551. Brusim, lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743; 065/785-769. Usluge kre~ewa, gletovawa, tapete, unuta{we fasade, izolacije i postavqawe rigipsa, laminata, plo~ica, kao i sanacija i adapatacija stambeno poslovnih prostora, tel. 065/343-745. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru. Na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/303-011. Slikam po `eqi, sve, u uqnim bojama na platnu ili akrilnim bojama na kartonu, tel. 061/387-433. GARDEROBA
PRODAJA

Radi zatvarawa butika prodajem povoqno `ensku konfekciju iz Bugarske, Turske i Indije, tel. 065/767-888. RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem inventar za frizerski salon, tel. 065/469-598. Prodajem sadnice ~empresa, tuja za `ive ograde i ukrasno grmqe, povoqno, tel. 065/624163. Prodajem polovnu pe} za centralno grijawe, "{tadler", 80 kw, tel. 387 65/918-485. Prodajem hitno i povoqno dva grobna mjesta (jedno pored drugog) u betonskom okviru, tel. 387 65/328-695. Prodajem radni sto za u~enika, cijena 40KM, tel. 387 66/225-378. Prodajem "kercher" ma{inu za prawe automobila topla voda dizel, tel. 387 65/515-052. Povoqno prodajem neupotrebqavanu inzulinsku pumpu za dijabeti~are, tel. 387 66/610685. Prodajem TV "grundig", u odli~nom stawu, povoqno, tel. 387 65/516-441; 051/216-969. Prodajem trgova~ku vagu "libela" va`e do 5 kg, tel. 065/817-246. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem pi{toq "zastava" 7,65 vrlo povoqno, tel. 065/776-921, 318-568.

Prodajem karabin 30-06 op(c)tika "cajs" i sa~marica "sul" 12 m.m, tel. 065/528-966. Prodajem vagu va`e do 5 kg, tel. 065/588-889. Prodajem {poret, fri`ider, kau~, ve{-ma{inu, ugao, tel. 051/354-543. Prodajem polovnu stomatolo{ku ordinaciju marke "kawo", tel. 066/208-681. Prodajem pi{toq CZ 6,75, stari oru`ani list (50 KM), detektivska futrola, municija, cijena 50 KM, tel. 051/313-225; 065/318-112. Prodajem telefonski kabl 6 parica, samonosivi 190 m, gorionik za centralno lo` uqe, povoqno, tel. 065/882-511. Novo iz "Glasa crkve" Vaqevo - bo`i}ni popust za sva na{a izdawa biblije, prolog, djela vladike Nikolaja, uz poklon kalendar patrijarha Pavla, na{ predstavnik u Bawoj Luci, tel. 062/135-353. Prodajem pumpu za pretakawe plina (gasa) kompletnu (jeftino), tel. 370-781; 066/120-310. Prodajem generalno sre|en gumewak, dimenzije 4h1,5h0,6, tel. 065/253-265. Prodajem kuku za "vektru", osovine za cikular, Co2 {vajsaparat, ru~ni cikular, video kameru JVC, 13 gazi{te za stepenice hrast, tel. 052/439-098; 065/253-265. Prodajem doma}u rakiju {qivu maksimalan kvalitet, minimalna cijena, tel. 051/ 781-188. "Lavatherm" toplo - hladne obloge za reume, i{ijase, kostoboqe, spondiloze, medicinu. Kao i za tretirawe sportskih povreda, tel. 051/389-530. Prodajem rolere, br. 39, povoqno, tel. 051/314-452. Prodajem ve{-ma{inu "gorewe" i TA pe} 4 KW, sve pod garanciju, tel. 065/411-568. Prodajem `ensku bundu od astrahana, heklani stolwak, mu{ko odjelo, skija{ke cipele br.40, gojzerice, mu{ku |udu, 4 plasti~ne stolice za vrt, tel. 065/811-058. Prodajem tablete za smawewe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, u{teda do 30 % goriva, upustva za upotrebu, tel. 066/174794. Prodajem bunarsku pumpu trofazna, trofazne produ`ene kablove, postoqe za IMT kosilicu, kardan za traktor 180 cm, tel. 065/253265. Hitno prodajem plave ormari}e za kupatilo i burence od 20 l za rakiju, tel. 065/416580. Prodajem povoqno sviwe, tel. 051/484-907; 051/301-232.

Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem gajbe od piva, povoqno, tel. 065/707-190. Prodajem telefon fiksni "soni" kao nov, cijena po dogovoru i prodajem nao~are sa dioptrijom od +0.75 do +4.00, ma|arske proizvodwe, cijena 5 KM, tel. 051/315-548. Prodajem polovne drvene prozore sa dvostrukim krilima, jedna drvena vrata i salonit plo~e, tel. 065/884-505. Prodajem pi{toq marke C3 ,6,75, posjedujem oru`ani list, cijena 250 KM, tel. 051/313225, 065/318-112. Prodajem sto metalni okrugli fi-90 sa ~etiri polufoteqe i tepih vuneni 2.5 h 3.00 m, cijene po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem povoqno sviwe, tel. 051/463-947; 051/484-907. Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta u grobqu “Sveti Pantelija”, povoqno, tel. 051/216-067. Prodajem auto-prikolicu sa rezervnim to~kom, aluminijskim krovom, kao nova, du`ina 186 cm, {irina 107 cm i visina 150 cm, i crno vino, tel. 065/543-295. Prodaja "ergolaine" solarijume sa garancijom prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174022. Prodajem legla kalifornijskih glista, humus sadnice jasena i graba, ili mijewam za sviwe, rakiju ili stajwak, tel. 065/282-104. Prodajem radni sto za u~enika - 50 KM, tel. 065/441-115. Prodajem rakiju , duweva~u, lincuru, klekova~u, lozu, jabukova~u- donosim na adresu, tel. 065/919-895, 051/316-244. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu, za dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge, crni mermer, tel. 051/308-613. Prodajem dje~ija kolica, fritezu, ~etiri gume (195 h 65 h 15), vitrinu, mali stoli},5 drvenih vrtnih stolica, tel. 065/811-058. KU]NI QUBIMCI
PRODAJA

baru "Vasko" u nasequ Drakuli} kod motela "Grand", tel. 065/909-128; 065/406-983. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme. Mogu se javiti i po~etnici, tel. 051/ 303-011. Agenciji za zastupawe potrebni saradnici -Hitno, tel. 065/932-539. Hitno potrebna konobarica za rad u kafi}u u Obili}evu, tel. 065/222-395. Potreban komercijalista sa radnim iskustvom za rad na terenu, tel. 051/586-563. LI^NI KONTAKTI Udovac tra`i `enu do 63 g. kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa, za qep{i `ivot udvoje, tel. 387 65/869-208. Mu{karac 34 god. iz Bawe Luke lijep, komunikativan, upoznao bi slobodnu ili usamqenu udatu stariju damu za diskretna dru`ewa. Prvi kontakt SMS, tel. 387 65/249031. Momak ozbiqan situiran, zaposlen, {armantan tra`i ozbiqnu djevojku od 25 do 33 god. za mogu}u vezu i brak, molim udavane da se ne javqaqu, tel. 387 66/447-633. Mu{karac tra`i djevojku za intimne tajne trenutke. Samo SMS, tel. 387 65/281-523. Mladi}, 26 godina, tra`i prijateqa za provo|ewe zdravog `ivotnog stila, intimno dru`ewe, tel. 387 66/ 454-121. Momak sa sela (okolina Lakta{a) tra`i iskrenu djevojku za brak starosti od 25 do 32 godine, tel. 066/542497. Ozbiqan mu{karac 38 godina tra`i ozbiqnu `enu do 40 godina radi braka, tel. 065/660-979. Ozbiqan momak 42 godine sa sela, periferija Bawe Luke upoznao bi `ensku osobu do 35 god. radi braka, tel. 066/403-707. Strani penzioner tra`i `enu od 50 do 55 godina za dru`ewe, Bawa Luka, tel. 065/387-949.

Prodajem dresiranog belgijskog ov~ara, star sedam mjeseci od vrhunskih rodi teqa sa rodovnikom, tel. 065/417-263. Prodajem {tenad engleskog mastifa i wema~ke doge, okot 24.10.09, o~i{}eni od parazita. Novo na na{em tr`i{tu, tel. 065/191-709. ZAPO[QAVAWE

Tra`i se ozbiqna djevojka za rad u novootvorenom kafe-

54 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Sport

“Sramota je da i daqe nemamo uslove za rad i mogu}nost da treniramo u Beogradu. Nije tajna da `elim da igram WTA turnir u Srbiji, ali moramo da budemo strpqivi“. Ana Ivanovi}, srpska teniserka

Po~ela novogodi{wa Turneja ~etiri skakaonice
FOTO: ROJTERS

Stankovi} nominovan za “Oskara“
Fudbalski reprezentativac Srbije Dejan Stankovi} nominovan je za “Oskara“, kojeg dodjequje veb portal Goal.com. Kapiten “orlova“ za presti`nu nagradu bori}e se sa Danijeleom de Rosijem, Veslijem Snajderom, Marekom Ham{ikom i Huanom Manuelom Vargasom.

Van der Sar napustio Junajted
Golman Man~ester junajteda Edvin van der Sar dobio je dozvolu kluba da napusti ekipu da bi bio uz suprugu Anemari, koja je pretrpjela izliv krvi u mozak. Iskusni ~uvar mre`e osta}e u Holandiji sa porodicom tokom praznika i ne}e se vra}ati u Man~ester.
Andreas Kofler

Zahvaquju}i skokovima od 125 i 134 metra, Austrijanac do{ao do trijumfa u Oberstdorfu, ispred sjajnog Ahonena i Morgen{terna
Doskora{wi ~uvar mre`e Borca m:tel Mehmedalija Mulabdi} napustio je klub iz Gospodske ulice, sa kojim je 1991. godine osvojio IHF kup. Popularni Dado prihvatio je ponudu iz Tunisa i obavqa}e funkciju trenera golmana ove reprezentacije. Napada~ Vojvodine Mario \urovski nalazi se na putu da pre|e u redove bawolu~kog Borca. Ovaj vrsni fudbaler trebalo bi da poja~a konkurenciju u “crveno-plavom“ timu na proqe}e, a wegov dolazak bi trebalo da bude prvi znak saradwe dva kluba. OBERSTDORF - Andreas Ko fler po bje dnik je prvog ta kmi ~ewa no vo go di{we Turneje ~etiri skakaonice koje je odr`ano u Oberstdorfu. Aus tri ja nac je do tri jumfa na premijeri do{ao zahvaquju}i najdu`em skoku prve se ri je od 125 me ta ra, dok se u drugom dijelu prizemqio na 134. Drugo mjesto pripalo je sjajnom Fincu Janeu Ahonenu, koji je tako pokazao da jo{ nije za “staro gvo`|e“. Pre kaqeni as je po sli je prve serije bio skroman, jeda na es ti, sa 116,5 me ta ra, ali je u finalnom programu imao najdu`i let od ~ak 136 metara, {to mu je bilo dovoqno za no vi pla sman na pobjedni~ko postoqe. Tre}a stepenica podijuma pripala je Tomasu Morgen {ter nu. Aus tri ja nac je bio ujedna~en u obje serije – 124,5 i 126,5 metara, te je tako is ta kao kan di da tu ru za ukupan trijumf. fgang Lojcl iz Austrije, a wegov zemqak Lukas Miler bio je najprijatnije iznena|ewe dana na “koti {est“. Odli~an sedmi bio je i Slo ve nac Jer nej Da mjan, stari lisac Adam Mali{ iz Poqske zauzeo je osmu pozici ju, dok su de se to mjes to po di je li li Aus tri ja nac Martin Koh i Johan Remen Evensen iz Norve{ke. Tur ne ja se nas tavqa prvog da na no ve go di ne u Garmi{partenkirhenu, 3. januara na programu je takmi~ewe u Insbruku, a tri dana kasnije u Bi{ofshofenu.

PODVIG Janea Ahonena
Glavni favoriti za krunu Si mon Aman i Gre gor [li ren cauer ni su se pro slavili. [vajcarac je morao da se za do voqi tek pe tim mjestom, dok je Austrijanac ra zo ~a ra va ju }i de ve ti, sa gotovo 40 bodova “minusa“ u odnosu na pobjednika, {to ne }e bi ti ba{ la ko na do knaditi. ^etvrti je bio pro{logo di{wi po bje dnik Vol -

REZULTATI
Rezultati takmi~ewa u Oberstdorfu: 1. Andreas Kofler (Austrija, 125 + 134 metra) 265,2 boda, 2. Jane Ahonen (Finska, 116,5 + 136) 253,3, 3. Tomas Morgen{tern (Austrija, 124,5 + 126,5) 250,3, 4. Volfgang Lojcl (Austrija, 124 + 124) 245,4, 5. Simon Aman ([vajcarska, 119,5 + 125) 236,6, 6. Lukas Miler (Austrija, 116 + 127), 232,9, 7. Jernej Damjan (Slovenija, 121,5 + 121,5) 230,9, 8. Adam Mali{ (Poqska, 117,5 + 124) 229,7, 9. Gregor [lirencauer (Austrija, 118 + 123) 228,8, 10. Martin Koh (Austrija, 121,5 + 121) 227,5, Johan Remen Evensen (Norve{ka, 120 + 120) 227,5...

Foto dana

Ivan OBRADOVI], fudbaler Saragose
Znam da selektor vrlo pa`qivo prati {ta se doga|a u {panskoj ligi i trudi}u se da mu skrenem pa`wu

Hokeja{ Finske Temu Hartikainen i Rus Vladimir Tarasenko imali su “bliski susret“ na me~u juniorskog Svjetskog prvenstva.

Povreda ligamenata je, nadam se, pro{lost i po~etkom idu}e godine }u biti potpuno spreman. Do kraja sedmice sam u Min he nu, na pre gle di ma kod do kto ra Viqema de Grevea, ovde }u provesti i Novu godinu, ali ne prazni~no, ve} radno, budu}i da svakodnevno idem na terapije. Plan je da sa do kto rom De Gre ve om ra dim jo{ de se tak da na i da se po tom vratim u Saragosu. Nadam se da }u do tada biti potpuno spreman i da }u se odmah ukqu~iti u normalan rad sa ekipom. Kod istog ovog doktora sam dolazio i pre dve godine kad sam imao problema sa le|ima i u wega imam ogromno poverewe. Imao sam velikih problema, koleno se lo{e pona{alo i odlu~eno je da do|em kod wega. Na ra-

Nametnu}u se selektoru Anti}u

spolagawu mi je ceo wegov tim i ose}am da mi je svakim danom sve boqe. Is ti na da se ova po vre da ne na da no odu`ila, ali bitno je samo da se potpuno oporavim. Ve} za desetak dana trebalo bi da se vratim na teren i nadam se da }u uspeti da se ustalim u prvom timu Saragose. Ukoliko u tome uspem, verujem i da }u se nametnuti selektoru Radomiru Anti}u i da }u biti me|u kandidatima koji }e putovati na SP u Ju`nu Afriku. Znam da selektor vrlo pa`qivo prati {ta se doga|a u {panskoj ligi i trudi}u se da mu skre nem pa`wu. Sva ka ko na Mun di jal }e i}i samo oni najspremniji, a posle svega verujem da }u i ja biti me|u wima.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 55

Odr`an izbor najboqih sportista Prijedora za 2009. godinu

Ovo je uspjeh za svakog sportistu i samo jednom u `ivotu se do`ivi ovako ne{to. Nisam o~ekivala ovakav uspjeh jer ovo nije bila moja najboqa sezona, istakla Danijela Bali}

Najboqi sportisti i sportski radnici Prijedora PI[E: SNE@ANA TASI] tasic.snezana@gmail.com

Danijela Bali}

FOTO: S. TASI]

PRIJEDOR - ^lanica Stonoteniskog kluba Prijedor stonoteniserka Danije la Ba li} naj boqi je spor tis ta Pri je do ra za 2009. godinu. Poveqa i pehar uru~eni su joj na sve ~a nos ti 40. Izbo ra spor tis te go di ne op{tine Prijedor. Ona je u konkurenciji deset sportista iz raznih sportskih disciplina, odlukom stru~nog `irija progla{ena za najboqeg me|u najboqim. Ova dvadeset~etvorogodi{wa djevojka, stonim tenisom se bavi jo{ od svoje devete godine, a vi{e od decenije je u samom vrhu ovog sporta u BiH i uvijek je me|u deset najboqih sportista Pri je do ra. Wen naj boqi

ovogodi{wi rezultat je vice{ampionska titula u paru sa ko le gom Igo rom Mihailovi}em i bronza na po je di na ~nom se ni or skom prvenstvu BiH. Osvojila je i {est uzas to pnih ti tu la prva ka BiH i tri Ku pa, brojne medaqe sa raznih me|unarodnih turnira ukqu~uju}i i dva evropska kupa u “B“ kategoriji i nastupala je za reprezentativne selekcije.

DARKO Nestorovi} najuspje{niji trener
- Ovo je uspjeh za svakog takmi~ara i sportistu i samo jednom u `ivotu se do`ivi ova ko ne {to. Ni sam o~ekivala ovakav uspjeh jer ovo nije bila moja najboqa

sezona. Bilo je puno boqih rezultata i uspje{nijih godina, ali mi je drago {to je na po kon sve to do {lo do izra`aja - rekla je Danijela Bali}. ^estitaju}i svim sportistima na~elnik op{tine Pri je dor Mar ko Pa vi} je rekao da Prijedor ulazi na velika vrata u sportski vrh Republike Srpske i BiH. - Iako su te{ka vremena i sportisti i wihovi klubovi nemaju sponzore u velikim fir ma ma, ve} se ugla vnom oslawaju na op {tinu. Budite uvjereni da i u takvim okolnostima vrhunski sportisti ne}e biti uskra}eni. Pomo}i }emo im da posti`u {to boqe rezultate - istakao je Pavi}. Za najboqu sportsku ekipu u 2009. godini progla{en

je Fu dbal ski klub Ru dar Pri je dor, dok je naj boqa `en ska Ru ko me tni klub “Mi ra“. Za naj per spe kti vnijeg sportistu izabrana je ~lanica Stonoteniskog kluba Sawa Milojica, najuspje{ni ji spor tski ra dnik je Na da \a ko vi}, dok je naj boqi trener Darko Nestoro vi} (Fu dbal ski klub Rudar Prijedor).

Op{tina Prijedor
Pokroviteq jubilarnog 40. Izbora najboqih sportista bila je op{tina Prijedor. Uspje{ni organizatori bili su BN televizija i “Kraji{ke novosti“.

[ahovski turnir “Proleks 2009“ u Kotor Varo{u

Streqa~ki klub Leotar RVI

Borjanovi}u prvo mjesto
KO TOR VA RO[ - Po bje dnik tra di ci onal nog tur ni ra, ko ji or ga ni zu je [a hov ski klub Pro leks je maj stor ski kan di dat iz Bawe Luke Vojislav Borjanovi}. On je iz devet kola po [vaj car skom sis te mu u konkurenciji 24 igra~a iz Kotor Varo{a, Bawe Luke i Kne `e va osvo jio 8 po ena. Dru go mjes to pri pa lo je Dragoslavu Jotanovi}u sa 7, dok je tre}i Branko Marjanovi} sa 6,5 poena. Pobjednik je bio neizvjestan do posqedweg kola u kojem je Borjanovi} bio uspje{niji od Zorana \uri}a iz Kne`eva, Ina~e, prvi potez u partiji Radovan Ba{i} i Bogdan Savi} povukao je najstariji ~lan [ahovskog kluba Proleks Momir Karali}. - Turnir je veoma uspje{no organizovan. Igralo se veoma kvalitetno i prezadovoqan sam {to sam u ja koj konkurenciji osvojio prvo mjesto - naglasio je pobjednik ovo go di{we smo tre Vojislav Borjanovi}.

Opet bez premca
TRE BIWE - ^la no vi Streqa~kog kluba Leotar RVI potvrdili su dominaciju na prostorima BiH u dis ci pli ni vaz du {ni pi {toq. Poslije ekipne titule u Premijer ligi, strijelci Leotara su na Mastersu, koji je odr`an u Sarajevu osvojili prva dva mjesta u pojedina~noj konkurenciji. Sini{a Petkovi} je osvojio zlatnu medaqu sa 567 krugova, a Spaso [koro je bio drugi sa 555 kru go va. Na ovom tur ni ru nastupilo je deset najboqih strijelaca u svim disciplinama, a pored Petkovi}a i [kora boje Leotara je branio Slobodan Mla|enovi}, koji je zauzeo deseto mjesto sa 518 krugova. Tako su strijelci Leotara na sjajan na~in priveli kraju najuspje{niju godinu u istoriji trebiwskog streqa{tva, a iz kluba najavquju jo{ ve}e uspjehe u narednoj takmi~arskoj sezoni, koja po~iwe 24. januara, prvim kolom Premijer lige BiH. ^. M.

NASTUPILA 24 igra~a
Trojica prvoplasiranih dobili su nagrade, a pobjednik i pehar, koji je uru~io pred sta vnik [K Pro leks Slobodan Te{i}. Nagra|en je i najuspje{niji veteran Ranko Gavrani} i najboqi omladinac Neboj{a \uri}. Kona~an plasman: Vojislav Bor ja no vi} 8 po ena, Dra go slav Jo ta no vi} 7, Branko Marjanovi} 6,5, An|elko Juri}, Zlatko Kragi} i Neboj{a \uri} po 6, Sergej Mol~anov 5,5, Zoran \uri}, Ran ko Ga vra ni}, Slobodan Te{i}, Simo Kostre{ po 5, Bogdan Savi} 4,5, Stojan Eski}, ^edo Topi}, Aleksa \uri}, Miladin Jovanovi}, Dra`e Obradovi},

Lokomotiva dobila poja~awe

Povratak [arenca
BR^KO - Poslije polusezone u slovena~kom prvoliga{u Kr{kom, Goran [arenac se vratio u redove Lokomotive, kluba u kojem je nau~io prve korake. Mladi igra~ bi}e veliko poja~awe za Br~ake u borbi za opstanak u premijerliga{kom dru{tvu BiH. - Sre}an sam {to sam ponovo u Lokomotivi. Nadam se da }e mi iskustvo ste~eno u Sloveniji pomo}i, da }u uspjeti da se nametnem treneru Markovi}u, te da }emo na proqe}e ispuniti prevashodni ciq - opstanak u eliti - poru~io je [arenac.

Vojislav Borjanovi}

FOTO: D. KEREZOVI]

Mo mir Ka ra li}, Ra do van Ba{i} po 4, Stojan Petrovi} 3,5, Neboj{a [abi} 3,

Je len ko Kra gi} 2,5, Cvi jo Bori} 2, \ura| Stankovi} 0 poena. D. K.

56 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Odr`ana manifestacija “Ko{arka{ki sabor“

Pi{e: Darko PA[AGI]

Kad nije Srbin, dobar je i Su{i}
O~i spor tske ja vnos ti BiH bi le su ju ~e uprte u Izvr{ni odbor Fudbalskog saveza, koji je na sve~ano-radnoj sjednici imao samo jedan zadatak - da izabere novog selektora “A” reprezentacije. Nije se ostvarila `eqa federalnih medija i naroda u drugom entitetu da selektor bude wihov kandidat i miqenik Sergej Barbarez, ve} je imenovan Safet Su{i}. Ono {to zaqubqenike u “najva`niju sporednu stvar na svijetu“ u Republici Srpskoj u ovom trenutku sigurno boli jeste ~iwenica da ni ovoga puta “ku}a fudbala“ iz Bawe Luke nije imala svog ozbiqnog kandidata. Qupko Petrovi} jeste bio prijedlog, ali ne sa tako jakim argumentima kao {to su imali Su{i} i Barbarez, tako da se nije ni o~ekivalo da bi mogao da pro|e prilikom birawa novog selektora “A“ reprezentacije. Iako je progla{en za najboqeg bh. fudbalera u 20. vijeku, iako je bio sjajan fudbaler, ve} dugo radi kao trener, veliko je pitawe da li }e popularni “Pape“ napraviti ono {to je uradio wegov prethodnik Miroslav ]iro Bla`evi}, koji je sa svojim izabranicima bio na domak plasmana na Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi sqede}e godine. Po zna ju }i Su {i }a kao po {te nog ~o vje ka, treba vjerovati da }e u budu}nosti u “A” repre zen ta ci ji bi ti mno go ve }i broj igra ~a srpske nacionalnosti. Naravno, onih koji to svojim igrama na zelenom terenu zaslu`uju. Da li }e tako i biti, pokaza}e vrijeme. Ako ne bude, ne preostaje nam ni{ta drugo nego da ~ekamo da jednog dana Srbin zasjedne na kormilo bh. reprezentacije. Ali, kako sada funkcioni{e Fudbalski savez Republike Srpske, veliko je pitawe ko }e to do~ekati.

U konkurenciji ko{arka{a titulom najboqeg okitio se igra~ Mladosti iz Mrkowi} Grada Sr|an Blanu{a, dok je kod dama za najboqu progla{ena ~lanica Mladog Kraji{nika Milica Deura
REPUBLIKA SRPSKA 70 RL SRBIJE 77
(21:19, 22:15, 9:26, 18:17) Dvorana: Sportska u Fo~i. Gledalaca: 1.500. Sudije: Milan Adamovi}, Sa{a Babi} (Bawa Luka), Dragan Kraq (Trebiwe). REPUBLIKA SRPSKA: Egeri}, \urica 5, Blanu{a 2, S. Vukovi}, I. Vukovi} 6, M. Vukovi} 3, \urkovi} 11, Tubak 14, Josipovi} 2, Radovi} 6, Kova~evi} 16, Cigale 5. Trener: Drago Karali}. REPREZENTACIJA LIGE SRBIJE: Mitrovi} 1, Radulovi} 7, Martini} 5, Bordo{ 2, Tresa~ 5, Arnautovi} 15, Raki} 5, \oki} 3, Simi} 8, ^upkovi} 3, Pu`i} 5, Vukosavqevi} 18, M. Kova~evi}. Trener: Marko I~eli}.

Sr|an Blanu{a

FOTO: GLAS SRPSKE

Mesina `eqno i{~ekuje nastup Srbina

PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Jari} rje{ava probleme
MADRID - Italijanski stru~wak na klupi Real Madrida Etore Mesina istakao je da }e dolazak srpskog internacionalca Marka Jari}a da rije{i mnoge probleme u wegovom timu. - Vjerujem da }e dolazak Marka Jari}a rije{iti mnoge probleme s kojima smo trenutno suo~eni. Imaju}i u vidu koliko smo bili oslabqeni pred me~ sa Barselonom, poraz se mogao i o~ekivati. Znao sam da je gotovo nemogu}e bilo savladati velikog rivala, ali s druge strane, nikako ne mogu da budem zadovoqan pristupom mojih ko{arka{a - rekao je Mesina.

FO^A - Ko{arka{ka reprezentacija Lige Srbije ostvarila je pobjedu nad repre zen ta ci jom Re pu bli ke Srpske rezultatom 77:70 na tradicionalnoj manifesta-

ciji “Ko{arka{ki sabor“, koja je ove godine odr`ana u Fo~i. U prepunoj sportskoj dvorani doma}ini, selekcija Srpske, boqe su po~eli me~ i imali prednost na poluvremenu od devet poena, da bi u tre}oj ~etvrtini do{lo do pada u igri izabranika Drage Karali}a, koji su gosti iz Srbije umjeli znala~ki da iskoriste i na kraju do|u do trijumfa. Ko{arka{ki savez i ove godine je proglasio najboqe pojedince za proteklu godinu. U konkurenciji ko{arka{a titulom najboqeg okitio se igra~ Mladosti iz Mrkowi} Grada Sr|an Blanu{a, dok je kod dama za najboqu progla{ena ~lanica Mladog Kraji{nika Milica Deura.

- Malo sam iznena|en i po~astvovan ovim priznawem koje mi je dodijelio Ko{arka {ki sa vez Re pu bli ke Srpske i zahvaqujem na tome. [to se ti~e same utakmice, ona je bila revijalnog karaktera i rezultat je bio u drugom planu. Ono {to moram da pohvalim jeste atmosfera koja je vladala u dvorani i navijawe fo~anske publike koja nas je bodrila, kao i organizaciju, koja je bila na vrhunskom ni vou - is ta kao je Blanu{a.

GORAN Kova~evi} najboqi trojka{
Mlada Bawolu~anka Mili ca De ura bi la je odu -

{evqena priznawem koje je dobila kao najboqa ko{arka{ica. - Ovo je stvarno veliko priznawe za mene i ujedno predstavqa veliku ~ast i zadovoqstvo. Pomalo sam iznena|ena, ali s druge strane mislim da sam i zaslu`ila na osnovu svojih partija u godini na izmaku u dresu Mladog Kraji{nika - naglasila je Deura. Pored revijalne utakmice, odr`ano je i takmi~ewe u {utirawu trojki i zakucavawu. Epitet najboqeg trojka{a ponio je igra~ Radnika iz Bijeqine Goran Kova~evi}, dok je u zakucavawu pobijedio Marko Pu`i} iz kru{eva~kog Napretka.

Reprezentativac Srbije nastavqa sa dobrim igrama u NBA ligi

Jo{ jedna odli~na partija Krsti}a
WUJORK - Kapiten reprezentacije Srbije i ~lan Okla ho ma Tan der Si ti ja Ne nad Krsti} igra u sve boqoj for mi i upi sao je tri jumf re zul ta tom 105:89 na gostovawu kod svog biv{eg kluba Wu Yersi Netsa. Krsti} je za 32 minuta pro ve de na na par ke tu za biqe`io 19 poena, uz sedam skokova, po jednu izgubqenu i osvo je nu lop tu, te dvi je blo ka de. Ko li ko je Srbin bitan za Oklahomu najboqe govori statistika, po kojoj je su Tandersi zabiqe`ili 11 pobjeda i samo dva poraza kada je Krsti} imao dvocifren u~inak. Ke vin Dju rent je izje dna~io svoj rekord sezone sa 40 poena, a Tandersi su Netsima nanijeli deseti uzasto pni po raz, dok je Ra sel Vestbruk dodao 16 peona i deset asistencija, U ekipi Netsa Ji Jianlian je izjedna ~io re kord ka ri je re sa 29 poena. O’Yej Mejo je postigao 28 po ena, a Zek Ren dolf {est od svo ja 23, u pro du `et ku u ko me su Mem fis Gri zlij si sa vla da li Va {ington Vizardse. Rendolf je pogodio dva slobodna bacawa tri de se tin ke pri je kra ja re gu lar nog di je la i ta ko izbo rio pro du `e tak. Na drugoj strani, Gilbert Arinas je zabiqe`io 30 peona, {utirav{i za tri poena 5-11.

Tadija Dragi}evi}

“@elim da ostanem u Zvezdi“
BEOGRAD - Kapiten Crvene zvezde Tadija Dragi}evi} izjavio je da `eli da nastavi ka ri je ru u crve no-bi je lom dresu. - Trebalo bi da se dogovorimo sa klubom najkasnije do Nove godine. Sto odsto }emo re{iti problem, jer je to u mom, ali i u interesu Crve ne zvez de - izja vio je Dragi}evi}. Prije nekoliko dana on i Marko Ke{eq podnijeli su zah tjev za ras kid ugo vo ra, koji }e Registraciona komisija KSS razmatrati 5. januara. Trener Crvene zvezde Aleksandar Trifunovi} na trenin gu u po ne djeqak ni je morao da se predstavi dvojici igra~a. - Okrenuo se pun krug, sad se svi vra}aju u Zvezdu. Kada se de si pro me na tre ne ra, uvek se o~ekuje ne{to poziti vno, ma da ni je naj ve }i problem bio u Aci Petrovi}u. Bilo je mnogo drugih koji, nadam se, polako ostaju iza nas. Dobili smo mladog, perspektivnog trenera, koji je ve} ostvario zapa`ene rezultate u Evropi - rekao je kapiten Zvezde.

MEMFIS slavio poslije produ`etaka
Zapa`enu rolu u pobjedi Golden Stejta nad Bostonom imao je i Vladimir Radmanovi}. On je na parketu proveo 18 minuta i zabiqe`io {est po ena, ali je imao i deset skokova.
Nenad Krsti} (Oklahoma)
FOTO: AGENCIJE

U os ta lim uta kmi ca ma pos ti gnu ti su sqede }i re zultati: [arlot - Milvoki 94:84, Wu Yersi - Oklahoma 89:105, Mem fis - Va {in gton 116:111 (poslije produ-

`etaka), Feniks - Los Ana|eles Lejkers 118:103, Portland - Filadelfija 93:104, Sa kra men to - Den ver 106:101, Golden Stejt - Boston 103:99.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 57

Milorad ^avi} analizirao godinu na izmaku

Sindikat negoduje zbog povratka Nijemca

Dajmler protiv [umija
[TUTGART - Samo nekoliko dana po{to je sindikat radnika Mercedesa izrazio nezadovoqstvo povratkom Mihaela [umahera u “formulu 1“, isti stav potvrdila je i kompanija Dajmler. Sedmostruki svjetski {ampion je pro{le nedjeqe potpisao jednogodi{wi ugovor sa ekipom Mercedes GP po kojem }e dobiti platu od sedam miliona evra. - Mislim da bi na{i zaposleni boqe prihvatili da se Mercedes povu~e iz “formule 1“ nego {to }e Mihael [umaher biti pla}en sedam miliona evra u vrijeme globalne ekonomske krize, kada se svi proizvo|a~i bore da zadr`e svoje pozicije - rekao je prvi ~ovjek borda Dajmlera Uve Verner.

I ja sam super plivao, vaterpolisti su osvojili zlatnu medaqu, ali mislim da je Na|a bila ona koja je obele`ila 2009. godinu, rekao ^avi}

Svjetski kup u spustu za mu{karce

Jermanu prvo mjesto
BORMIO - Slovenac Andrej Jerman pobijedio je u ita li jan skom ski ja li {tu Bormio u spustu koji se vozi za Svjetski kup s vremenom 2:00,32 minuta, {to mu je bila druga pobjeda u karijeri. Na dru gom mjes tu trku je zavr{io Austrijanac Mario [ajber sa zaostatkom od 44 stotinke, ali je diskvalifi ko van zbog ne pro pi sne skija{ke opreme. [vajcarac Didije Defago kasnio je 53 stotinke, tako da se popeo na drugo mjesto, a tre}i je bio Aus tri ja nac Mi ha el Valhofer sa zaostatkom za po bje dni kom od se kun de i tri stotinke. Od vo de }ih spus ta {a, [vajcarac Didije Ki{ bio je peti, a wegov sunarodnik Karlo Janka deveti.
FOTO: AGENCIJE

Milorad ^avi}

FOTO: TANJUG

BEO GRAD - Naj boqi pli va~ Srbi je Mi lo rad ^avi} smatra da je wegova ko le gi ni ca Na |a Higl obiqe`i la 2009. go di nu, jer je uspjela da osvoji zlatnu me daqu na Svjet skom prvenstvu bez pravih uslova i podr{ke dr`ave. - I sam sam super plivao, vaterpolisti su osvoji-

li zlatnu medaqu, ali mislim da je Na|a Higl obele`i la 2009. go di nu. Wen uspeh je, da bu dem is kren, najzna~ajniji, s obzirom na uslo ve i sve {to su ona i wen brat Se bas ti jan pro {li. Dr`ava ih nije finansi ra la ni po dr`a va la, a oni su pos ti gli ve li ku stvar - rekao je ^avi}.

Na|a je osvojila zlatnu medaqu na SP u Rimu u disciplini 200 metara prsno, sa novim evropskim rekordom od dva minuta, 21 sekundu i 62 stotinke.

GODINA na izmaku te{ka i naporna
Sa druge strane, ^avi} je osvojio zlatnu medaqu u disciplini 50 metara leptir sa 22 sekunde i 67 stotinki. U polufinalu trke na 100 metara leptir postavio je novi svjetski rekord sa 50,01, a u finalu je osvojio srebrnu medaqu sa 49,95, jer je bio 13 stotinki spori ji od naj boqeg pli va ~a svijeta svih vremena Majkla Felpsa.

PRIPREME
^avi} je istakao da se 10. januara vra}a u Italiju, gdje }e po~eti pripreme za Evropsko prvenstvo koje }e se odr`ati u Budimpe{ti od 4. do 15. avgusta. - Trenira}u na istom nivou kao i ove godine. Jednostavno, potrebno je da se pripremam sedam i po meseci. Mislim da nije previ{e ru`no ako ka`em da je realno da }u osvojiti dve zlatne medaqe. Naravno, nikad se ne zna, ali to su moja o~ekivawa, `eqa i nada - poru~io je ^avi}.

- Ono {to sam ja uradio, meni je mnogo zna~ilo. Nekako, s obzirom na to da sam ja u pitawu, rekao bih da je 100 metara delfin bio najve }i do ga |aj na Svet skom prvenstvu u Rimu - dodao je ^avi}. Na jus pje {ni ji srpski pli va~ na gla sio je da je 2009. bila te{ka i naporna go di na, te po `e lio da idu }a go di na bu de mno go boqa. - Sa mo `e lim se bi i, naravno svima, puno zdravqa i sre}e. Treba da podr`avamo jedni druge. Nadam se da kriza ne}e pogoditi Srbiju 2010. Me|utim, ako se budemo me |u so bno po dr`a va li, bi}e sve u redu - zakqu~io je ^avi}.

Andrej Jerman

“Gazzeta dello sport“ proglasila najboqe

Laureati Bolt i Pelegrini
MILANO - Svjetski {ampion u atletici Usein Bolt i svjetska prvakiwa u plivawu Federika Pelegrini izabrani su u anketi lista “Gazzeta dello sport“ za najboqe sportiste 2009. Italijanski dnevnik precizira da je Bolt ove godine, na prvenstvu svijeta u Berlinu, oborio sopstvene svjetske rekorde na 100 i 200 metara. Presti`no priznawe Pelegrinijevoj je pripalo zbog toga {to je na {ampionatu svijeta u Rimu trijumfovala u dvije discipline – 200 i 400 metara slobodnim stilom, i pri tom oborila svjetske rekorde. Titulu najboqe ekipe svijeta “Gazzeta dello sport“ je dodijelila ovogodi{wem pobjedniku Lige {ampiona u fudbalu, {panskoj Barseloni, koja je osvojila ukupno {est trofeja u godini na izmaku, me|u wima i titulu svjetskog prvaka.

Atletski savez Srbije izabrao najuspje{nije pojedince

Najboqi Biqana Topi} i Goran Nava
BEOGRAD - ^etvrtoplasirana na prvenstvu svijeta u tros ko ku Biqana To pi} i osvaja~ srebrne i bronzane medaqe na Univerzijadi na 800 i 1.500 metara Goran Nava, progla {e ni su ju ~e za naj boqe atleti~are Srbije u izboru nacionalnog atletskog saveza. - Nadam se da sam opravdala o~ekivawa javnosti i verujem da }u Atletski savez Srbije i sve qubiteqe atletike u~initi ponosnim i u godinama koje dolaze - izjavila je Topi}eva, koja se trenutno nalazi na pripremama u Londonu, a ~iju je poruku prenio generalni se kre tar AS Slo bo dan Brankovi}. Drugi ovogodi{wi laureat Goran Nava izjavio je da je 2009. godina bila “magi~na za wega“. - Velika mi je ~ast {to sam izabran za najboqeg atleti~ara u 2009. godini. To je ne samo podsticaj da nastavim da pru`am maksimum, nego i odgovornost prema mla|im nara{tajima, kojima treba da budem pozitivan primer - rekao je Nava i dodao da }e se potruditi da osvoji medaqu na prvenstvu Evrope u Barseloni idu}e godine. orka: Ivana [panovi} (skok udaq), junior: Nemawa Cerovac (1.500, 3.000), mla|i senior: Mihail Duda{ (desetoboj), mla|e seniorke: Azra Eminovi} (10.000 m), se ni or ke: Biqana Topi} (troskok), se n i ori: Go ran Na va (800, 1.500 m), najboqi trener: Dragutin Topi}, najboqi sportski radnik: Nikola Peni} (direktor atl. takmi~ewa Univerzijade). Za najuspje{niji atletski klub u seniorskoj konkurenciji progla{ena je Crvena zvezda, najuspje{niji atletski klub u juniorskoj konkurenciji je AK Novi Beograd. Dobitnici specijalnih plaketa: Teodora Simovi} (2.000 m stipl), Marija Vu~enovi} (bacawe kugle), Mila Andri} (400 m prepone), Tatjana Jela~a (bacawe kopqa), Rifat Zilki} (trener).

Svjetski kup u veleslalomu za `ene

[ild najbr`a u Lincu
LINC - Austrijanka Marliz [ild trijumfovala je na ~etvrtom slalomu ovogodi{weg Svjetskog kupa pred svojima navija~ima u Lincu. [ildova, koja je propustila ci je lu pro {lu se zo nu zbog dvostrukog preloma noge, do prve pobjede poslije vi{e od godinu i po do{la je u vremenu od 1:57,65 minuta. Austrijanka je u Lincu pokazala za{to su je prije te {ke po vre de mno gi sma trali najboqom slaloma{icom dana{wice, a na kraju je imala nevjerovatnu prednost od jedne sekunde i 83 stotinke u odnosu na Francuskiwu Sandrin Ober. Iza [ildove i Oberove, na tre}em stepeniku pobjedni~kog postoqa na{la se jo{ jedna miqeni ca do ma }e pu bli ke Katrin Cetel, koja je poslije prve vo`we bi la dru ga, ali ju je Francuskiwa u drugoj nadma{ila. Jedina srpska predstavnica u Svjetskom kupu Jelena Lolovi} nije uspjela da zavr{i drugu vo`wu, dok je u prvoj imala 25. vrijeme, sa gotovo ~etiri sekunde slabi jim vre me nom od, i ta da vode}e, [ildove.

CRVENA zvezda najuspje{niji klub
Najboqi atleti~ari Srbije u 2009. godini po kategorijama: pionirka: Oqa Nikoli} (3.000 m stipl), pionir: Nemawa Koji} (1.500, 3.000 m), mla|a juniorka: Amela Terzi} (1.500, 3.000 m), mla|i juniori: Nemawa Bo`i} (400 m), juni-

Biqana Topi}

FOTO: AGENCIJE

58 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Izvr{ni odbor Fudbalskog saveza BiH imenovao selektora

BiH ima dobru reprezentaciju u kojoj je grupa kvalitetnih individualaca i o~ekujem da kona~no napravimo ne{to. Ta~nije da se BiH plasira na jedno veliko takmi~ewe, rekao Su{i}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

SARAJEVO - Safet Su{i} Pape imenovan je ju~e jednoglasno na sjednici Izvr{nog odbora Fudbalskog saveza BiH za novog selektora. Biv{i fudbaler Sarajeva, PS@-a i reprezentativac Jugoslavije }e tako naslijediti Miroslava-]iru Bla`evi}a koji je preuzeo kineski [angaj. - Sre }an sam zbog to ga {to sam izabran za selektora BiH i ovim putem bih zahvalio Izvr{nom odboru koji me je jednoglasno imenovao na odgovornu funkciju i ukazao povjerewe. BiH ima dobru re-

Detaq sa sjednice Izvr{nog odbora

FOTO: SPORTSPORT.BA

prezentaciju u kojoj je grupa kvalitetnih individualaca i o~ekujem da kona~no napravimo ne{to. Ta~nije da se BiH plasira na jedno veliko takmi~ewe, a prvo na redu je Evropsko prvenstvo u Ukrajini i Poqskoj - istakao je Su-

{i} u telefonskom razgovoru. Popularni Pape s nestrpqewem o~ekuje `rijeb kvalifikacionih grupa za EP koji }e biti odr`an 7. februara u Var{avi.

PAPE dobio svih 13 glasova
- Sudbina BiH umnogome }e zavisiti i od kvalifikacione grupe, ali vjerujem u igra~e koje imamo. I ranije sam bio u kon ta kti ma sa qudima iz FS BiH, razgovarali smo na temu mog dolaska

BUXET
Na ju~era{wem sastanku Izvr{nog odbora FS BiH razgovaralo se i o buxetu saveza za 2010. godinu. Prijedlog je da on iznosi {est miliona i 300 hiqada maraka, a o svemu }e da raspravqa i Skup{tina FS BiH koja treba da prihvati ili odbije ovaj prijedlog.

na se le ktor sku fun kci ju. Me|utim, tada sam bio ubje|ewa da ne mo`emo ni{ta da napravimo, pa sam se zahvalio na ponu|enom poslu. Sada sam druga~ijeg ubje|ewa rekao je Su{i} koji je sa Savezom dogovorio saradwu do kraja kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. godine. To je jesen 2011. godine. - Su{i} je dobio glas od svih prisutnih ~lanova Izvr{nog odbora. U ovom trenut ku, fu dbal ska vla da je smatrala da je on najboqe rje-

{ewe. Posjeduje iskustvo, harizmu i kvalitet i sve ono {to je neophodno selektoru za uspje{an rad - rekao je ~lan Pred sje dni{ tva FS BiH Iqo Dominkovi}. I predsjedavaju}i Predsjedni{tva FS BiH Sulejman ^olakovi} bio je zadovoqan izborom novog selektora. - U dr`avi kakva je BiH sve {to je izglasano jednoglasno mora da bude dobro. Svi delegati Izvr{nog odbora dali su svoj glas Safetu Su{i}u i zato smatramo da je Pape pravo rje{ewe za sele-

ktorsku funkciju. Nismo jo{ uvi jek de fi ni sa li de taqe ugovora sa Su{i}em, ali to su tehni~ki detaqi. Poslije Nove godine zavr{i}emo i to - kazao je ^olakovi}. Su{i} je osmi selektor BiH, a prije wega ovu funkciju su obavqali: Mirsad Fazlagi} (1992-1993), Fuad Muzurovi} (1993-1998 i 20062007), Fa ruk Hayibe gi} (1999), Mi {o Smaj lo vi} (1999-2002), Bla` Sli{kovi} (2002-2006), Me ho Ko dro (2008), Miroslav Bla`evi} (2008-2007).

Polufinale Lav kupa Srbije

Odr`ana sjednica Skup{tine Fudbalskog kluba Radnik

Promjena termina polufinala
BEOGRAD - Takmi~arska komisija Lav kupa Srbije saop{tila je ju~e da }e zbog obaveza reprezentacije termin odigravawa polufinalnih utakmica nacionalnog Kupa biti promijewen. Prvobitno je bilo predvi|eno da Partizan - Vojvodina i Crvena zvezda - OFK Beograd polufinalne utakmice odigraju 7. aprila sqede}e godine, a Takmi~arska komisija je predlo`ila dva nova termina - 31. mart i 14. april. U~esnici polufinala u najkra}em roku treba da se izjasne koji termin im vi{e odgovara. Prvi je odgovorio Partizan, koji je predlo`io da utakmicu protiv Vojvodine odigra 31. marta.

Razli~iti stavovi uprave i op{tine
BIJEQINA - Ako je po onoj narodnoj “tresla se gora, rodio se mi{“ i posqedwa sje dni ca Skup {ti ne Fu dbal skog klu ba Ra dnik protekla je bez vidnih promjena kada je u pitawu izbor novog Upravnog odbora. U go di ni na izmaku buyet Radni ka bio je mawi za sto hiqada maraka {to je izazvalo veliku raspravu. Za razliku od prethodne godine, bijeqin ski prvo li ga{ je postigao dobre rezultate u se ni or skoj i omla din skoj konkurenciji. ^lanovi Skup{tine ocijenili su da su rezul ta ti prvog ti ma na zavr{enoj polusezoni izvanredni, te da se im se daje puna podr{ka u daqem radu. - Dobri rezultati postignuti su uz ve li ko osi pawe igra ~kog ka dra i osloncem na fudbalere iz na{eg omladinskog po go na i okolnih semberskih klubov a . Sredstva sa kojim raspola`emo su umawena i po tome se vidi kakav je odnos Op{tine prema jedinom gradskom klu bu. Sred stva smo tro{ili racionalno jer dug od 150.000 maraka koji smo naslijedili iz prethodnog perioda nije uve}an. Dugovawa koja su aktivna iznose 50.000 maraka - istakao je predsjednik Skup{tine Radnika Du{an Gli{i}. pro na la `ewu sred sta va iz drugih izvora koji bi obezbijedili sponzore klubu, te da se sve svelo na prihode iz op{tinskog buyeta. - Nedopustivo je da klub kakav je Radnik za godinu dana na ime sponzorstva obezbijedi svega 26.000 maraka, koliko obezbijedi svaki od pet semberskih drugoliga{a - ocijenio je Sofreni}. Na pri je dlog pred sje dni ka Skup {ti ne Du {a na VERBALNI Gli{i}a ~lanovi najve}eg duel klupskog tijela jednoglasno Gli{i}-Sofreni} su produ`ili mandat svim Sa ovom wego vom kon - ~la no vi ma Upra vnog odbo statacijom nije se slo`io ra. Zanimqivo je da se DraMilorad Sofreni} na~el- gan Peri} predsjednik UO nik op{tinskog Odjeqewa ni je dnom ni je ogla sio na za finansije koji smatra da ovom sku pu. ^lan upra ve Upravni odbor nije ulo`io Milenko Zupur zatra`io je do voqno tru da i znawa na wegovo obra}awe najvi{em klupskom tijelu, ali do toga ni je do {lo. Zu pur je izra zio ne za do voqstvo ra dom po je di nih ~la no va uprave koji uop{te ne dolaze na sastanke niti su aktivni u radu. Nikola Bala I. S.

Izabrani najboqi fudbaleri BiH

Xeko ispred svih
SA RA JE VO - Fu dba ler Volfsburga Edin Yeko glaso vi ma no vi na ra broj nih sportskih redakcija iz BiH pro gla {en je za naj boqeg fudbalera BiH u 2009. godini na sve~anosti u “Zetri“. Biv {em re pre zen ta tiv cu Ser ge ju Bar ba re zu do di jeqeno je pri znawe za ne mjerqiv doprinos fudbalu BiH. Za najboqeg igra~a do 21 go di ne na ma ni fes ta ci ji “Idol nacije“ progla{en je Ermin Zec, jo{ uvijek napada~ [ibenika. Amer Osmanagi}, fudbaler koji igra na po zaj mi ci u Ve le `u iz OFK Beograda, progla{en za najboqeg igra~a Premijer lige BiH. On je sa 13 godina do{ao u Partizan iz Tuzle, sa 18 godina je potpisao profesionalni ugovor sa Beogra|anima, da bi potom pre{ao u OFK Beograd. Bio je kadetski reprezentativac BiH kod selektora Velimira Stojni}a.

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 59

Veterani Fudbalskog kluba Sloga iz Doboja na okupu

Bo`i}ni turnir “Slavija 2010“

Poznati ~etvrtfinalisti
ISTO^NO SARAJEVO - Poznato je svih osam ekipa koje su poslije odigranog preliminarnog kruga po grupama obezbijedile igrawe u ~etvrtfinalu devetog Tradicionalnog bo`i}nog turnira u malom fudbalu “Slavija 2010“. U ~etvrtfinale plasman su obezbijedili iz grupe “A” Galerija Vizantija i SRS Vojislav [e{eq, iz grupe “B” Op{tina Kalinovik i [C Tom, iz grupe “C” Kafe restoran “Mira`“ i Autodijelovi “Elmeks“ i iz grupe “D” Delije i Edin Prevoz. Rezultati tre}eg kola, grupa “B”: SK Milenijum - Galeb Internacional 7:0, Op{tina Kalinovik - [C Tom 6:2, grupa “C”: Vodovod i kanalizacija - Restoran “Kamin“ 4:11, Kafe restoran “Mira`“ - Autodijelovi “Elmeks“ 5:2, grupa “D”: Edin prevoz - Repliko 5:0, FK Emeri - Delije 2:6. U ~etvrtfinalu koje se igra 2. januara od 18 ~asova sastaju se: Galerija Vizantija - Autodijelovi “Elmeks“, Op{tina Kalinovik - Edin prevoz, Kafe restoran “Mira`“ - SRS Vojislav [e{eq, Delije - [C Tom. G. I.
FOTO: S. PUHALO

Fudbalski klub Borac

Petri} proba u Lije`u
Veterani Sloge

Susret starih klupskih drugara poslije vi{e od tri i po decenije bio je dirqiv i svi su izrazili zadovoqstvo {to jo{ “dobro izgledaju“
PI[E: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com

BAWA LUKA - Defanzivac Borca Bojan Petri} ve} nekoliko dana nalazi se u Belgiji u potrazi za inostra nim an ga `ma nom. Ovaj mla di fu dba ler par ti ja ma minule jeseni skrenuo je veliku pa`wu na sebe i mogu}e je da karijeru nastavi u Belgiji. Petri} }e 7. januara odigrati kontrolni me~ za Standard

iz Li je `a za ko ji nas tu pa srpski reprezentativac Milan - Lane Jovanovi} i ukoliko za do voqi kri te ri ju me tamo{wih stru~waka potpisa}e ugovor. Pro{le zime Petri} je tako|e bio na putu ka Belgiji. Bio je tako|e u Belgiji i imao je pregovore s Mehelenom i Genkom, ali nije do{lo do realizacije transfera. S. B.

DOBOJ - Veterani koji su boje Fudbalskog kluba Sloga iz Doboja branili uglavnom sedamdesetih godina pro{log vijeka, okupili su se na starom mjestu. Prisje}ali su se vremena kada je Sloga igrala jednu od najzna~ajnijih uloga u fudbalskom sportu BiH, naro~ito pod vo|stvom Radoslava Zubanovi}a, koji je opet bio sa nekada{wim asovima kao {to su Popadi}, F. i S. Be}arevi}, Mi{i}, Mujkanovi}, Vo}ki}, R. i @. Vasiqevi}, Milanovi}, Turki}, Kalabi}, Grbe{i}, Grbi}, Vaqevac, Petri~evi}, Hudolin, Isi}... Vra}ali su film iz tog vre me na u ko me su ima li

“stra{an“ tim, podr{ku cijelog grada i navija~a, koji su iz vikenda u vikend punili tribine u Lukama. Kada se posjeta od dvije do tri hiqade gledalaca smatrala lo{om. Malo koji klub u to doba imao je tako vatrene pristalice, koje su u velikom broju svoj klub pra ti le i na gos to vawima.

SQEDE]I sastanak na qeto 2010. godine
- Nismo imali puno para, ali igrali smo iz qubavi. Najboqi period bio je kada je za trenera do{ao Zubanovi}, koji je poput sada ]ire, znao da napravi pravu atmosferu, da za Slogu `ivi cijeli grad slo`ili su se svi.

On se tog perioda sje}a sa neskrivenim odu{evqewem. - Ko nije bio jedan dan trener Sloge i ko jedan dan nije `ivio u Doboju taj nikad ne}e znati {ta je `ivot i taj nikad ne}e znati {ta je fudbal - rekao je u zanosu Zubanovi}, koji je trenirao mnoge klubove, ali nigdje mu nije bilo tako dobro kao ovdje. Susret starih klupskih drugara poslije vi{e od tri i po decenije bio je dirqiv i svi su izrazili zadovoqstvo {to jo{ “dobro izgledaju“. Na`alost, to se ne mo`e re}i i za stadion u Lukama, na kome su odu{evqavali qubiteqe fudbala, koji je tro{an i dobro nagrizen zubom vremena. Veterani su razgovarali i

o tome kako da naredne godine obiqe`e {est i po decenija postojawa i rada svog voqenog kluba. Dogovorili su se da to mora da bude na visokom nivou, jer to Sloga zaslu`uje. U tome }e imati punu podr{ku sada{weg rukovodstva kluba, ali i lokalne vlasti. Rastali su se do skorog vi|ewa - qeta naredne godine.

Najja~i tim
Zubanovi} je iz “cuga“ izdiktirao najja~i tim Sloge od igra~a koje je on trenirao. To su: Nalbanti}, \ulbi}, Popadi}, Abdulovi}, ]erimagi}, Kalabi}, Vo}ki}, Be}arevi}, Muji}, Kova~evi}, Rep~i}.
Bojan Petri}

Novogodi{wi turnir “Mili}i 2009/2010.

Ubjedqivi Bijeqinci
MILI]I - U drugom kolu prvog Novogodi{weg turnira u malom fudbalu “Mili}i 2009/2010“ postignuti su sqede}i rezultati: KMF Radnik Bijeqina - “Maja“ Mili}i 10:1, Fokus Mili}i - Meyik Mili}i 2:10, Mobilija Mili}i - Balkan Bet Sokolac 2:8, Drina osigurawe Mili}i Admiral Bijeqina 6:3, Prizma Mili}i - Siti Mili}i 4:3, Feniks Vlasenica -“Mi{i}i junajted“ Mili}i 5:0. Na turniru nastupa 18 ekipa, koje }e prvi dio takmi~ewa igrati po grupama, a sama zavr{nica bi}e odigrana po Kup sistemu. G. P.

Biv{i trener Kozare u inostranstvu na usavr{avawu

Poji} sa Prosine~kim
GRA DI [KA - Biv {i trener Kozare Milo{ Poji} koji je sa Kozarom osvojio dru go mjes to na kra ju pro {le sezone u Prvoj ligi Repu bli ke Srpske {to je najboqi rezultat gradi{kog prvoliga{a u poslijeratnom pe ri odu, pa uzu u trenerskom poslu koris ti na naj boqi mo gu }i na ~in. Po sli je odlas ka iz Kozare okrenuo se usavr{avawu. - Polaznik sam Akademije fudbala u Hrvatskoj. Sa jo{ dva de se tak tre ne ra {kolujem se za profi li cen cu UEFA. Ulo `io sam ma ksi mum na po ra da se upi {em jer svaki nacionalni savez od UEFA dobije odre|en broj licenciranih mjesta koji se mogu izdati to kom go di ne. Za je dno sam na akademiji sa Robertom Prosine~kim, Nikolom Kova~em i ostalim - rekao je tri de set se dmo go di{wi stru~wak koji je u igra~koj karijeri nastupao za [partu iz Belog Manastira, Hajduk iz Ku le, Ko za ru, [martno iz Slovenije....
FOTO: Z. VAJKI]

TRENUTNO u kontaktima sa nekoliko klubova
Milo{ Poji} se poslije pauze za`elio terena i rada sa igra~ima. O planovima u sqede}oj godini ka`e: - Imam kontakte sa nekoliko klubovima. Napunio sam ba te ri je, upo tpu nio znawe. Pos to ji in te re so vawe eki pa iz Re pu bli ke

Milo{ Poji}

Srpske i Srbi je, ali do konkretnih dogovora za sada ni je do {lo. Slo bo dan sam i ~ekam poziv, a u Gradi{ci u krugu porodice do~e ka }u no vo go di{we i bo `i }ne pra zni ke - do dao je Poji}. Biv {i tre ner Ko za re vodio je gradi{kog prvoliga{a pro{le sezone kada je u tre}em kolu preuzeo ekipu od Ile Peri{i}a i doveo je do vice{ampionske titule. U tom periodu predsjednik klu ba je bio Mi len ko Pa vlovi} Miler, direktor Denis Pra~i} i wihova vizija razvoja kluba zaustavqena je dolaskom novih qudi u Kozaru koji su za trenera imenova li Vin ka Ma ri no vi }a, dok je iz vr{ni di re ktor postao Sa{a Raca. Z. V.

Fudbalski klub Lakta{i

Odluka o saradwi
LAKTA[I - Da li }e Slobodan Komqenovi}, Savo Gazi ja i Mu amer Zu ki} u budu}em periodu pomagati FK Lakta{e bi}e poznato danas? Odluka }e pasti poslije zakqu~aka sastanka menayera iz Wema~ke i delegacije premijerliga{a iz Lakta{a koja je odr`ana u petak. - U raz go vo re smo u{li otvorenih karata i delegaciji iz Wema~ke saop{tili koliko mi, uz pomo} Op{tine, mo`emo izdvojiti nov~anih sredstava za klub. Saop{tili smo im i trenutnu situaciju na finansijskom, organizacionom i igra~kom poqu. Na kra ju je do go vo re no da sve preno}i i da se kona~na odluka padne danas. Vjerujem da smo blizu sklapawa vi{egodi{weg dogovora - rekao je Savi}. Ukoliko do|e do dogovora Slo bo dan Komqeno vi} bi obavqao funkciju sportskog direktora i bio zadu`en za dovo|ewe poja~awa, kao i trenera. U konkurenciji za {efa stru~nog {taba je Dragoslav Stepanovi}. D. P.

60 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Novo ime na “Marakani“

Miki} u Zvezdi
BEOGRAD - Desni bek kru{eva~kog Napretka Nikola Miki} novo je poja~awe FK Crvena zvezda. Predsjednik i sportski direktor Crvene zvezde Vladan Luki} i Ivan Ayi} postigli su dogovor sa Napretkom i ugovorili transfer Miki}a me|u “crveno-bijele“. Interesantno je da je Miki} trebalo da bude drugo poja~awe Partizana u ovom prelaznom roku, po{to su prethodno “crnobijeli“ dogovorili sve detaqe, ali je do{lo do velikog preokreta. Tokom prethodnih dana i beogradski mediji, na listu “sigurnih“ poja~awa “crno-bijelih“ ubrajali su defanzivca kru{eva~kog tima. Zajedno sa Miki}em Crvena zvezda je predstavila i ofanzivnog veznog igra~a Milana Jeremi}a, koji je stigao iz Zemuna.

Fudbalski savez Belgije

Muskron izba~en iz elite
BRISEL - Fudbalska federacija Belgije iskqu~ila je ekipu Muskrona iz prve lige, zbog toga {to je tre}i put u ovoj sezoni obavijestila ~elni ke li ge da ne }e igra ti prvenstvenu utakmicu. Zbog ve li kih du go vawa u Muskronu je ranije uvedena prinudna uprava, a po{to su igra~i zbog neizmirenih obaveza stupili u {trajk, ekipa nije igrala posqedwe dvije utakmice i izgubila ih je slu`benim rezultatom 5:0. Po{to je liga u ponedjeqak obavije{tena da Muskron ni u srijedu ne}e mo}i da putuje na prvenstvenu utakmicu, donijeta je odluka da klub bude preba~en u tre}u ligu. Muskron se poslije 20. kola {ampionata Belgije nalazio na desetom mjestu sa 23 boda.
Branislav Ivanovi} (^elzi)

Engleska Premijer liga, 20. kolo

Srpski reprezentativac u{ao u igru u 65. minutu umjesto Fereire, a samo sedam minuta kasnije od wega krenula akcija za izjedna~ewe
LONDON - Poslije dva remija i samo jednog trijumfa u decembru lider Premijer lige, londonski ^elzi, zasvirao je veselu bo`i}nu pjesmu protiv Fulama u 20. kolu prvenstva. “Plavci“ su gubili od kom{ija na poluvremenu, a onda su za tri minuta preokrenuli rezultat u svoju korist, uz veliku pomo} sre}e. Preokret ^elzija poklopio se sa ulaskom Baneta Ivanovi}a u igru. Srpski reprezentativac u{ao je u igru u 65. minutu umjesto Fereire, a samo sedam minuta kasnije od wega je krenula akcija za izjedna~ewe. Ivanovi} je sjajno pogodio Didijea Drogbu, koji je glavom sa vla dao gol ma na Fu la ma [varcera. Tri minuta kasnije potpuni preokret. I opet je jedan rezervista u~estvovao u gol akciji. Deni Stariy tek {to je kopa~kama nagazio teren na “Stamford Briyu“, a uspio je da u|e u gol {ansu, {utirao je ka golu Fulama, a Smoling u `eqi da otkloni opasnost, nespretno je ubacio loptu u sopstvenu mre`u. Intera. U jo{ jednom londonskom duelu Totenhem je pobjedom nad Vest Hemom 2:0 do{ao do ~etvrte pozicije na tabeli Premijer lige. No va tri bo da pod vo| stvom trenera Roberta Man}inija ukwi`io je Man~ester Siti. “Gra|ani“ su lako iza{li na kraj sa Vulverhemptonom kod kojeg Nenad Milija{ nije ulazio u igru. Rezultati 20. kola: Totenhem - Vest Hem 2:0 (Modri} 11, Defo 82), Blekburn - Sanderlend 2:2 (Pedersen 53, Diuf 77 - Bent 52, 65), ^elzi Fulam 2:1 (Drogba 72, Smoling auto gol 75 - Ge ra 4), Everton - Barnli 2:0 (Vogan 83, Pijenar 90), Stouk - Birmingem 0:1 (Yerom 50), Vulverhempton - Man~ester Siti 0:3 (Tevez 33, 86, Garido 69), igrano sino}: Aston Vila - Liverpul, Bolton - Hal, ve~eras: Portsmut - Arsenal, Man~ester junajted - Vigan.
TABELA
1. ^elzi 3. Arsenal 4. Totenhem 5. Aston Vila 7. Birmingem 8. Liverpul 9. Fulam 11. Everton 12. Stouk 13. Blekburn 14. Barnli 15. Vigan 16. Volvs 17. Vest Hem 18. Bolton 19. Hal 20. Portsmut 20 14 3 3 45:16 45 18 12 2 4 47:20 38 20 11 4 5 42:22 37 19 10 5 4 29:17 35 20 9 5 6 20:18 32 19 9 3 7 36:25 30 19 7 6 6 24:19 27 19 5 7 7 26:32 22 19 5 6 8 15:23 21 20 5 6 9 20:35 21 20 5 5 10 22:40 20 18 5 4 9 21:39 19 20 5 4 11 17:36 19 20 4 6 10 28:37 18 17 4 5 8 24:34 17 19 4 5 10 18:40 17 19 4 2 13 17:28 14 2. Man~ester j. 19 13 1 5 40:18 40

MAN]INI ponovo slavio
Na kraju me~a, Drogba je okupio saigra~e na sredini terena, zagrlio ih i po`elio im uspjeha, jer se opra{ta od wih na mjesec s obzirom na to da }e u~estvovati na Afri~kom kupu nacija sa selekcijom Obale Slonova~e. Me~ na “Stamford Briyu“ posmatrao je i ne kada{wi trener “plavaca“ @oze Muriwo, koji sada sjedi na klupi

6. Man~ester S. 19 9 8 2 38:27 35

10. Sanderlend 20 6 5 9 28:31 23

Tom Hening Evrebo

Norve{ki sudija se zamona{io

“Gre{ni“ otac Knut
OSLO - Norve{ki fudbalski sudija, 43-godi{wi Tom Hening Evrebo, vi{e se ne zove tako. Sada je otac Knut, ali u {ali {panskog lista “AS”. Sudija koji je upropastio ^elzi na utakmici protiv Barselone u Ligi {ampiona, ne dosudiv{i bar tri ~ista penala, poslije ~ega je katalonski klub pro{ao daqe i postao {ampion Evrope, odlu~io je da potra`i iskupqewe za svoje “grijehe“ tako {to se priklonio crkvi. - Tra`im od Boga opravdawe za svoje lo{e su|ewe. Od tada `ivim u pravom paklu. Pred o~ima mi stalno iska~u lica Balaka, Drogbe, Esijena... Nisam mogao vi{e da `ivim tako. Molim navija~e ^elzija da mi oproste. Samo duhovno mi mo`e pomo}i da na|em svoj mir koji sam izgubio te ve~eri u Londonu - rekao je Evrebo, to jest “gre{ni“ otac Knut. Zanimqivo je da je Ovrebo me|u kandidatima za sudije na Mundijalu u Ju`noj Africi.

Partizan ostao bez sportskog direktora

Raskinut ugovor sa Tomi}em
BEO GRAD - Fu dbal ski klub Partizan je sporazumno ras ki nuo ugo vor sa do sa da{wim sportskim direktorom Ivanom Tomi}em. - Ugovor je sporazumno raskinut i to mesto osta}e upra` weno do daqeg. Istovremeno, Albert Na| je u ime Upra vnog odbo ra imenovan za koordinatora rada sa svim spor tskim se kci ja ma klu ba - re kao je portparol kluba Marko Vjetrovi} poslije konstitutivnog sastanka novog Upravnog odbora. To mi} ni je p r i sus t v o v a o sastanku Upravnog odbora, a ni je ni po dnio iz vje {taj o ra du u prethodnom periodu. Na sasta n ku Upra vnog odbo ra za potpredsjednike tog tijela ponovo su izabrani Mile Jovi~i} i visoki funkcioner SPS-a Branko Ru`i}.

NA\ imenovan za koordinatora
Izbor na skup {ti na Par ti za na odr`a na je 21. de cem bra, a na woj je za pred sje dni ka po no vo iza bran Dragan \uri}, ~iji je

Engleski klub `eli zvijezdu [alkea

Birmingem ho}e Kurawija
BIR MIN GEM - Umjes to Ne mawe @i gi }a ~el ni ci Birmingema zainteresovani su za zvijezdu [alkea, napada~a Kevina Kurawija. Trener Aleks Mekli{ `elio bi da Kurawija vidi u redovima svoje ekipe ve} tokom januarskog prelaznog roka, ali u Gelzenkirhenu tvrde da nikakav odlazak wihovog igra~a ne dolazi u obzir. Ukoliko ovaj transfer, koji je malo vjerovatan, ipak ne uspije, u Birmingemu su spremni da umjesto Kurawija anga`uju Nikolu @igi}a.

pro tiv kan di dat bio Sa vo Milo{evi}. Biv {i spor tski di re ktor Ivan To mi} pri je sk up {ti ne ja vno je po dr`ao Mi lo {e vi }a, pa su mediji poslije pobjede \uri}a spekulisali da je izvjes tan wegov odla zak sa funkcije. Kao sportski direktor Partizana Tomi} je u~estvovao u osvajawu dvije uzastopne “duple krune“.

STANKOVI] PRVO POJA^AWE
Partizan je doveo dosada{weg {topera OFK Beograda Vojislava Stankovi}a koji je sa “crno-bijelima“ potpisao petogodi{wi ugovor. Stankovi} je ro|en 1987. godine, a za “romanti~are“ s Karaburme odigrao je 25 prvenstvenih utakmica. Prije OFK Beograda, mladi {toper igrao je za Dinamo iz Vrawa. Stankovi} je prvo poja~awe Partizana u zimskom prelaznom roku.

Ivan Tomi}

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 61

Reprezentativac Srbije na meti “kraqevskog kluba“

^elzi

Ponuda za Riberija
LONDON - Trener ^elzija Karlo An}eloti dao je zeleno svjetlo upravi kluba da po nu di 45 mi li ona fun ti min hen skom Ba jer nu za Franka Riberija. An}eloti je izjavio da londonski klub ne}e dovoditi poja~awa u januaru, me|utim, reprezentati vac Fran cus ke bi ipak mogao da stigne na “Stamford Briy“ idu}eg mjeseca. Vla snik ^el zi ja Ro man Abra mo vi~ je obe zbi je dio potrebnu sumu novca da se iz Bajerna dovede Riberi i to ve} u januaru, jer postoji mogu}nost da FIFA na kraju teku}e sezone ponovo zabrani transfere klubu iz Londona.

Real Madrid bi mogao da postane kolonija srpskih fudbalera. Poslije Branislava Ivanovi}a, “kraqevski klub“ `eli i jednog od najboqih defanzivaca na svijetu, Nemawu Vidi}a
MA DRID - [pan ska “Marka“ otkriva da je Real izuzetno zagrijan da dovede Ne mawu Vi di }a sqede }eg qeta. Real Madrid bi mogao da postane kolonija srpskih fu dba le ra. Po sli je Bra ni sla va Iva no vi }a, “kraqevski klub“ `eli i jednog od najboqih defanziva ca na svi je tu, Ne mawu Vidi}a! To pi{e {panska “Marka“ pod naslovom: “Real kre}e u , , Operaciju Vidi} “. Madri|ani `ele najboqeg defanzivca na svijetu“. List navodi da su na listi `eqa predsjednika Reala Florentina Pereza osim Vidi}a i Serhio Aguero, David Viqa i Vejn Runi. “Marka“ tvrdi da 28-godi{wi Vidi} “`eli da napusti Englesku“, a da je trener Man~ester junajteda ser Aleks Ferguson svjestan da }e biti te{ko zadr`ati ga na “Old Trafordu“, pa je ve} krenuo u tra`ewe zamjene za srpskog defanzivca. Vidi} je imao izuzetno uspje{nu 2009. godinu. Sa Junejtedom je osvojio titulu prvaka Engleske, igrao je u finalu Lige {ampiona, a izabran je u najboqi tim planete po izboru FIFA.

Sporting

Bambi postaje “lav”
LISABON - Sporting iz Lisabona namjerava da u ja nu ar skom pre la znom roku dovede srpskog reprezentativca Zorana To{i }a! List “Cor reio da Manha“ pi{e da }e rukovod stvo “la vo va“, po red biv{eg kapitena Partizana, poku{ati da dovede i dvojac Totenhema, Romana Pavqu~enka i Gereta Bejla, koji trenutno nisu u prvom planu Harija Rednapa. Portugalski mediji na vo de da }e To {i}, Bejli i Pavqu~enko, idu}ih dana otputovati u Lisa bon na fi na li za ci ju pregovora i potpisivawe ugovora.

RONALDO pozvao Runija u “galaktikose“
Ta ko |e, iza bran je i za igra~a godine Man~ester junajteda, dobitnik je velike statue “Ser Mat Bazbi“, krajem ma ja pro gla {en je i za igra~a godine u Premijer ligi, a tri puta uzastopno nalazi se i u ti mu go di ne na Ostrvu. [to se ti~e Vejna Runija, wega je u Real pozvao doskora{wi saigra~ iz Junajteda Kristijano Ronaldo. - Real je pravo mjesto za Ru-

Vidi} i Runi

FOTO: ARHIVA

nija. Wegovi kvaliteti bi u Realu do{li do punog izra`aja - izjavio je Ronaldo, pozivaju}i Runija da mu se pridru`i me|u “galaktikosima“.

“Marka“ je nedavno prenijela da je “kraqevski klub“ zain te re so van za jo{ je dnog srpskog odbrambenog igra~a, ~la na ^el zi ja, Bra ni sla va

Ivanovi}a. ^elnici ^elzija su me|utim, odmah reagovali navode}i da “nemaju namjeru“ da stavqaju Iva no vi }a na transfer listu.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no i toplo
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

11 oC 9 oC

Obla~no, toplo za ovo doba godine, mjestimi~no sa slabom ki{om.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Promjenqivo obla~no
Tokom no}i djelimi~no smawewe obla~nosti u sarajevsko-romanijskoj oblasti, Semberiji i Podriwu, tako da }e ujutro u tim krajevima du` rijeka i po kotlinama biti maglovito i prohladno, a u ostalim krajevima prete`no obla~no. Slaba ki{a jedino mogu}a u Hercegovini. Tokom dana promjenqivo obla~no, mjestimi~no sa slabom ki{om u Hercegovini, a u sjevernim krajevima samo prolazna i kratkotrajna ki{a. Jutarwa temperatura na visoravnima i planinama od 0, u ve}ini krajeva od 4 do 9 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna od 8 u vi{im krajevima, a ostalim od 11 do 15, lokalno na sjeveru postoji mogu}nost do 18 stepeni Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

17 oC 5 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 11 14 22 18 7 4 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t -3 14 11 -15 18 6 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 1 -1 1 1 16

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

62 srijeda, 30. decembar 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00 12.05 13.05 15.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Ka`iprst Vijesti Veliki brat Stawe nacije Vijesti Veliki brat Oplaneti se Veliki brat Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija 18.00 18.30 19.10 19.30 20.00 21.00 0.00 0.30 1.00 1.20 Veliki brat Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat Vijesti Saut Park, serija Saut Park, serija Veliki brat Info kanal

Dani grmqavine

Otpisana

2000
ATV

Uloge: Tom Kruz, Robert Duval, Nikol Kidman Re`ija: Toni Skot

340
NOVA

Uloge: Erik Roberts, Xojs Giraud, Majkl Xekson Re`ija: Brajan Majkl Stoler

Misice putuju na Izbor za mis galaksije avionom kojim upravqaju Maksimus Pauers i Majk Saunders. Avion se sru{i na izolovanom podru~ju na ko jem le `i No ina ar ka, ko ju {ti ti Jur ski Park. Dok se putnici bore za `ivot, vanzemaqci `ele pomo}u arke da uni{te qudsku vrstu i da zavladaju Zemqom.

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.00 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Urbana ekologija Dnevnik RTS Srbija i svijet Narodna muzika Kviz Erotski program

Kol Trikl ambiciozan je mladi} koji se pojavquje niotkuda, a ima nevjerojatan talenat za brzu vo`wu i vrlo malo smisla za disciplinu. Wegova sposobnost da na stazi, uprkos nedostatku iskustva, napravi uvijek pravi potez, osvaja naklonost Tima Dolana koji ga upozna s biv{im legendarnim voza~em Harijem Hogom. Hari uvi|a silan potencijal koji Kol ima i vjeruje da mo`e da ga u~ini najboqim voza~em. Na tom putu Kol postupno razvija zdravi rivalski odnos s kolegom voza~em Roudijem Barnsom. Nakon {to se dogodi nesre}a u kojoj Kol zamalo izgubi vid, lije~i ga mlada doktorka Kler Levicki. Kol se istog trena zaqubquje u Kler.

RTRS
7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 14.30 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.50 22.40 23.10 23.20 0.00 0.30 0.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.10 5.00 Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Prijatno djeco Herbarijum MTS magazin Frej`er, serija Vijesti RS i svijet u 2009. Sinbad, film Sa festivala narodne muzike Vrwa~ka Bawa Vijesti Sestrice, serija Degrasi - nova generacija, serija Panorama Isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Ko{arka{ki sabor Ximbo i Xet Set, crtani film Upitnik Dnevnik [tikla Projekat Pista Prvi ponedjeqak, serija Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Profajler, serija Sveti orah, serija Degrasi - nova generacija, serija Xorx Xentli, film Srpska danas MTS magazin Dnevnik Panorama Isto~nog Sarajeva U 18 Sa festivala narodne muzike Vrwa~ka Bawa Sveti orah, serija

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Ple{i ple{i, serija 11.00 Zauvijek susjedi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Survivor 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Zauvijek susjedi, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 20.00 Dani grmqavine, film 22.00 Survivor 23.10 Dobre namjere, serija 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Trag Robna ku}a Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Vi i Mira Adawa Polak Kulinarski qetopis Moj ujak Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Svjedok Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Zovem se Erl, serija Zovem se Erl, serija [ta mu~i Gilberta Grejpa, film Vijesti Svjedok Oko Trag

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Garfild, crtani film 7.50 Tri medvjeda, crtani film 8.10 [umska {kola 8.30 Klinika Vet 9.10 Netaknuta priroda Patagonija 9.40 Ku}a matematike 10.00 Interfejs 10.30 TV mre`a 11.00 Alternativna medicina 11.30 Obrazovni program 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Gospodin Belvedere u stara~kom domu, film 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Obrazovni program 17.20 Ekologija 17.50 Morava dens 18.30 Tri medvjeda, crtani film 18.50 Garfild, crtani film 19.20 [umska {kola, serija 20.00 U svijetu 20.20 Novogodi{wi Beokult 20.40 Fudbal: Portsmut - Arsenal 22.30 Bostonski advokati, serija 23.20 Razma`ene Pari`anke, film 1.00 Poziv na ples 1.30 Gospodin Belvedere u stara~kom domu, film 3.00 Trezor 4.10 Fudbal: Portsmut - Arsenal

Foks
6.30 7.20 7.50 8.50 10.00 11.00 11.30 12.00 13.10 15.00 15.30 16.20 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a, serija Slatka tajna, serija Va`ne stvari Vijesti Survivor Wipeout Tajkus: kometa smrti, film Vijesti ^ari, serija Survivor 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 23.20 23.30 0.20 1.00 3.00 5.00 5.30 Vijesti Ludi kamen Wipeout Prava stvar, film Survivor Vijesti ^ari, serija Survivor Posqedwi duel, film Ukradena sre}a Survivor Va`ne stvari

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 Velik ve}i najve}i Drevne megastrukture Predatorske snage Istra`ivawe planete zemqe Nisam to znao Privid ili stvarnost Velik ve}i najve}i Drevne megastrukture Raj na zemqi Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Istra`ivawe planete Zemqe Nacisti~ke zbirke Nisam to znao 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 1.30 2.00 3.00 4.00 5.00 5.30 6.00 7.00 Privid ili stvarnost Konvoj ^er~ilova wema~ka vojska Najstro`i ameri~ki zatvori Konvoj ^er~ilova wema~ka vojska Nisam to znao Privid ili stvarnost Konvoj ^er~ilova wema~ka vojska Nacisti~ke zbirke Nisam to znao Privid ili stvarnost Romanovi Raj na zemqi

13.30 14.10 14.30 14.50 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.50 22.00 22.05 23.00 23.05

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - porodica i zdravqe Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

0.00 0.20 0.40 1.10 3.00 3.10 4.00 4.40

5.30

GLAS SRPSKE srijeda, 30. decembar 2009. 63

Ninxa korwa~e 3

Tajni klub

Nova
6.30 Xeki ^en, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.30 Tomica i prijateqi, crtani film 7.40 Bumba, crtani film 8.10 Nova lova 9.40 Lude sedamdesete, serija 10.40 Na{i najboqi dani, serija 11.40 In magazin 12.20 Na{a mala klinika, serija 13.20 Najboqe godine, serija 14.10 Srcolomke, film 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Lud, zbuwen, normalan, serija 21.50 Lud, zbuwen, normalan, serija 22.20 Doktor s Beverli Hilsa, serija 23.20 Vijesti 23.40 Zakon brojeva, serija 0.40 Sajnfeld, serija 1.10 Televizijska posla, serija 1.40 Ubojita Xejn, serija 2.40 Ezo TV 3.40 Otpisana, film 5.10 Sajnfeld, serija 5.50 In magazin

15

20

RTL

Uloge: Elias Koteas, Peix Turko, Stjuart Vilson, Sab [imono Re`ija: Stjuart Gilard

16

30

RTL

Uloge: Hulk Hogan, Metju Mekarli, Lesli-En Daun, Deni Mekaj Re`ija: Xon Marlovski

Reja ^esija gotovo cijeli svijet vidi kao {eprtqavog prodavca igra~aka, koga ~ak ni wegov sin jedinac Yeremi ne vi|a ~esto jer uvijek odlazi na poslovna putovawa. Ono {to niko, pa ni Yeremi, ne zna jest kako je Rej zapravo tajni agent koji {irom planete u~estvuje u misijama kojima wegova agencija, koliko je to mogu}e, odr`ava mir u svijetu. S jedne od takvih misija Rej se vra}a sa super-modernim laserskim pi{toqem, koji je oduzeo prevrtqivoj krijum~arki oru`ja. Kako bi ga za{titio, Rej sinu ka`e kako je rije~ o obi~noj igra~ki. Kada opasni pla}enici otmu Reja, Yeremi }e morati da nau~i da rukuje pi{toqem, okupi prijateqe i spasi oca. Ninya korwa~e su nepokolebqivi borci za pravdu koji su igrom slu~aja poprimili specijalne mo}i. ^etiri korwa~e - Leonardo, Rafaelo, Donatelo i Mikelan|elo – pod vodstvom Splintera, mudrog ogromnog {takora, svakodnevno se bore protiv zla, kriminala i nepravde. Qudske su veli~ine i savr{eno poznaju borila~ke vje{tine. U wihovim avanturama poma`e im lojalna televizijska reporterka April O’Nil koja je slu~ajno preba~ena u Japan u 17. vijeku. Ninye kre}u u ludu potjeru po Japanu, gdje u`ivaju u~e}i drevne borila~ke vje{tine.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 17.50 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS party Vijesti Scena Profa, serija Hronika Doboja Zabrawena qubav, serija 18.40 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.20 23.10 0.30 2.30 4.20 5.00 Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Profa, serija Tvin Piks, serija Novosti Super hitovi Mojih pet `ena, film Astrologija Robovi podzemqa, film Dok. program Muzika

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Magi~na privla~nost, serija 11.00 Veliki brat 12.00 Info 12.10 Grand parada 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Veliki brat 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Magi~na privla~nost, serija 18.20 Kvizbi 19.00 Dok nas smrt ne rastavi, serija 19.30 Veliki brat 20.00 Farma 21.00 Veliki brat 0.00 Brod duhova, film 2.00 Sarajevo na liniji 2.10 Mejd in Bawa Luka 2.20 Sportisimo 2.30 Film 4.00 Xuboks 7.00 9.00 9.05 9.10 9.20 9.40 10.00 10.05

BHT 1
Dobro jutro Be Ha Te bebe Mini {kola Otvori prozor La Loka Dje~iji festivali Vijesti Kad tebe ne bude, serija Japanski sklad Festival cirkusa Moja mala kuhiwa Vijesti Dru{tvo znawa Moda Crta Vijesti Magazin U~ilica Mini {kola Be Ha Te bebe Dobro do{li u moju zemqu Uradi sam uradi sama Ozi Bu, crtani film Frenderi, crtani film Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa @ivot i ostalo Euroimpuls Ozi Bu, crtani film Dnevnik Retrovizor Pod nebom Pariza Fudbal: Portsmut - Arsenal Vijesti Tema dana Mediteran, film Pod nebom Pariza Euroimpuls @ivot i ostalo

HRT 1
5.50 Me|u nama 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Na vodenom putu 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.40 Religijski program 15.30 Obrazovni program 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.20 Dolina sunca, serija 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 A sad u Evropu 21.00 Luda ku}a, serija 21.40 Paralele 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 e-Hrvatska 0.40 Zvjezdane staze, serija 1.30 Ksena - princeza ratnica, serija 2.10 Velemajstor, serija 3.00 Paralele 3.40 A sad u Evropu 4.30 Obrazovni program 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 7.55 Memori 8.00 Mala {kola 8.05 Sveznalica 8.30 Udri mu{ki 9.30 Princ iz Bel Ejra, serija 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Ekskluziv 10.40 Skrivena kamera 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Grad an|ela, serija 13.30 Top 10 14.20 Sa{ina ekipa, serija 15.30 Bestseler TV 15.50 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 18.00 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.20 Ekskluziv 20.00 Kasper, film 21.50 Asteriks na Olimpijskim igrama, film 23.50 Luda lova, film 1.40 Ke~eri 3.40 Fudbal

HRT 2
6.50 @derowa, crtani film 7.10 Garfild, crtani film 7.40 TV vrti} 8.00 ^arobna plo~a 8.10 Glazbeceda 8.30 Pro~itani 8.40 Slu~aj za ekipu Barz, serija 9.00 Gem set me~, serija 9.30 Muzika 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 Idemo baki, film 12.10 Maksim Mrvica 13.20 Muzika 13.50 Zovem se Erl, serija 14.10 Ksena - princeza ratnica, serija 14.50 Kod Ane 15.10 TV vrti} 15.30 ^arobna plo~a 15.40 Koga briga 16.20 Zvjezdane staze, serija 17.00 e-Hrvatska 17.40 Mali fudbal 18.50 Vijesti 18.55 Mali fudbal 20.00 Gospodar prstenova: Povratak kraqa, film 23.20 Velemajstor, serija 0.10 Ri~ijevi, serija 1.00 Muzika

10.30 10.50 11.40 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 14.30 15.00 15.20 15.30 15.35 15.50 15.55 16.00 16.10 16.40

RTL
7.10 Pink Panter, crtani film 7.30 Mifi, crtani film 7.40 Dadiqa, serija 8.10 Malkolm u sredini, serija 8.40 Rat u ku}i, serija 9.20 Astro {ou 11.30 Tajna ~okolade, serija 12.20 Heroji iz strasti, serija 14.00 Dadiqa, serija 14.20 Malkolm u sredini, serija 14.50 Rat u ku}i, serija 15.20 Ninxa korwa~e 3, film 16.30 Tajni klub, film 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Qubimica Amerike, film 21.30 RTL hronika 2009. 22.40 Prqavi posao, film 0.00 Vijesti 0.10 Vojni~ina, film 2.20 Astro {ou

17.30 17.40 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 20.40 22.40 22.50 23.30 1.00 1.40 2.10

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.05 12.50 13.00 14.00 14.05 16.00 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Stem 011 Skrivena kamera Novosti Movieland Zezafon Super ke{, kviz Novosti Film Novosti 16.10 Zlatna planeta 17.10 Sponzoru{e, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 Dopisnici bez granica 22.30 Pregled dana 23.00 Otka~eni re`iser, film 0.30 Astro~et 3.00 Satelitski program

\ule i "Lavirint" zapalili Bawu Luku
FOTO: S. ILI]

Luda planeta

Beogradski rok bend “Van Gog” predstavio je, u ponedjeqak uve~e pred brojnim qubiteqima dobrog zvuka u bawolu~koj dvorani “Borik“, svoj album “Lavirint“. Publika je zajedno sa ~lanovima “Van Goga“ otpjevala pjesme sa novog albuma “Nek’ te telo nosi“, “Ona i ja“, “Kad znam da ne voli{ me“. - Dobro ve~e Bawa Luko! Presre}an sam {to vas vidim u ovolikom broju! Naro~ito me vesele mladi qudi u prvim re-

dovima, jer je “Van Gog” zaista grupa za sve generacije. Nadam se da }ete se dobro zabaviti ve~eras. U`ivajte! - poru~io je sa scene frontmen grupe Zvonimir \uki} \ule. Pu bli ka se odli ~no za bavqala i uz stare hitove “Klatno“, “Kiselina“, “Mama“, “Tragovi pro{losti“, “Gubi{ me“… Organizator koncerta je bi la bawolu ~ka agen ci ja “Front stejy“, a ge neralni pokroviteq ko m p a n i j a m:tel. A. R.

Razveo se 11. put
Jedan 50-godi{wi Izraelac razveo se 11. put, {to je novi rekord za nekog izraelskog Jevreja prema podacima rabinskog suda, prenosi Bi-Bi-Si wuz. Mu{karac je sudu rekao da se od `ena razvodio u prosjeku svake dve godine i da je odmah tragao za novom mladom. Izraelac ka`e da je za`alio poslije prvog razvoda, po{to je on otvorio put za beskrajnu potragu za sqede}im “iskustvom“.

Parking za `ene
Parking namijewen iskqu~ivo `enama otvoren je nedavno u jednom tr`nom centru u provinciji Hebei na sjeveru Kine, prenose agencije. Mjesta na tom parkingu su mnogo ve}a, {ira su za jedan metar i signalizacija je ja~ih boja. To odgovara percepciji boja kod `ena, kao i procjeni razdaqine koja je druga~ija nego kod mu{karaca, naveli su odgovorni u trgovinskom centru isti~u}i da su tim mjerama `eqeli da efikasnije zadovoqe potrebe svojih klijentkiwa.

Premijera spota za Xeksonovu pjesmu
Video spot za posthumni singl Majkla Yeksona “This Is It“, u re`iji Spajka Lija, premijerno je prikazan u SAD tokom bo`i}nih praznika, prenio je ~asopis “Bilbord”. Spajk Li, rediteq filmova “Qubavna groznica“, “25. sat”, “[kolski dani“ i “Qeto kada je ubijao Sem”, muzi~ki spot je posvetio `ivotu i karijeri “kraqa popa“ koji je iznenada umro u junu u 51. godini. Spot za “This Is It“ sadr`i snimke iz `ivota pokojnog pjeva~a, prizore iz Yeksonovog rodnog mjesta Gerija, u ameri~koj dr`avi Indijani, i oma` obo`avalaca. Pjesma “This Is It“ glavna je muzi~ka tema istoimenog dokumentarnog filma i na{la se na vrhu “Bilbor do ve” lis te sin glo va ~im je 4. no vem bra objavqena.

Sviwa Bo`i} do~ekala u blatu
Pigi-Su je mogla da zavr{i na ne~ijoj bo`i}noj gozbi kao delikates na jelovniku, ali to se nije desilo. Umjesto toga ona je proslavila Bo`i} na sebi svojstven na~in vaqaju}i se u blatu na Novom Zelandu. Pigi-Su je spasena sa farme sviwa u Kartertonu, poslije tajnog snimawa TVNZ-a koja je objavila uznemiravaju}e snimke o tome kako se vodi ra~una o sviwama na toj farmi. Ona danas `ivi u uto~i{tu za `ivotiwe u Kaitokeu. Desila se velika promjena u `ivotu Pigi-Su.

NEKAD BILO...
Francuski pisac i muzikolog Romen Rolan, kosmopolit, pacifista, umro je na dana{wi dan 1944. godine. ^esto je nazivan francuskim Tolstojem i savje{}u vremena. Wegov kwi`evni opus sadr`i 75 kwiga iz razli~itih oblasti. Dobitnik je Nobelove nagrade za kwi`evnost 1915. \ak je pariske Ecole Normale Superieure i rimske Arheolo{ke {kole (po struci je bio istori~ar). Poslije diplomirawa posvetio se studirawu muzikologije gdje je doktorirao sa tezom “Istorija evropske opere prije Lilija i Skarlatija“. Prvu kwigu je objavio 1902, kada je ve} imao 36 godina. Romen Rolan je bio pasionirani qubiteq umjetnosti i li~ni prijateq Riharda [trausa.

POSQEDWA
Britni Spirs priznala abortus
Pjeva~ica Britni Spirs ponovo se na{la na meti gotovo svih ameri~kih `utih ~asopisa. Naime, kako tvrde neki, Britni je prije dvije godine abortirala dijete ~iji je otac wen biv{i mu` Kevin. Iako su ve} tada bili zavr{ili svoj kratkotrajni brak, Britni se vratila tada zgodnom Kevinu, i ostala trudna {to se wemu navodno nije nimalo svidjelo pa je predlo`io abortus. - Ubila sam svoje dijete - navodno je vri{tala Britni prilikom svog zadweg “ispada“. Britni se svakog Bo`i}a bori sa depresijom, ali ovogodi{wi praznici su joj najte`e pali, tvrdi wen bliski prijateq. Ako je zaista istina da je Britni imala abortus ~ini se kako pjeva~icu ~eka jo{ jedan te`ak period.

Umro Romen Rolan