www.glassrpske.

com

Utorak
5. januar 2010.

Broj 12.101 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Za zastoj krivi oni koji ne `ele dogovor sa Srpskom
strana 2.

KROZ RS

Kruna ciganskog cara zasijala na glavi Sinana Ba{i}a
strana 9.

SVIJET Srpska mafija zauzela osmo mjesto po ja~ini u svijetu
strane 22. i 23.

FOTO: M. RADULOVI]

Sa portala www.putvjernika.com prijeti se Predsjedni{tvu BiH i Selmi Cikoti}u

Muxahedini prijete novim ratom u BiH
Na radikalno-islamisti~kom internet sajtu u~estale i prijetwe opasne po mir u BiH, a nisu po{te|eni ni miroqubivi Bo{waci. Abdulaziz Ahmetovi} navodi da “o~ekuje drugo poluvrijeme u BiH koje }e sigurno do}i“
strana 5.
Konferencija za novinare u Bawoj Luci

Bawa Luka

Vlada Srpske za penzije obezbijedila 38,6 miliona KM

Sanader izba~en iz HDZ-a
strana 20.

Sigurna isplata
Isplata decembarskih penzija po~ela u ponedjeqak za sve korisnike u Srpskoj i izvan we. Vlada RS obezbijedila 12 miliona maraka za isplatu bora~kog dodatka za 2009. godinu, ~iji nivo tako|e ne}e biti ugro`en, kazao Dodik Vlada RS u proteklom periodu u~inila pozitivne pomake u stabilizaciji penzijskog sistema u Srpskoj. Svi problemi nisu rije{eni, ali predstoji usvajawe strategije i izrada novog zakona o PIO RS, istakao Rakuq

Boravak u vrti}u poskupio na 180 strana 29. KM
Posjetiocima na olimpijskoj qepotici na usluzi vertikalni transport

strana 3.

U dokumentu su se na{li podaci o zlo~inima po~iwenim u Gospi}u, Sisku, Pakra~koj poqani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom Dvoru, Meda~kom xepu, na Maslenici i tokom operacija “Bqesak“ i “Oluja“
Novi proces pred Me|unarodnim sudom pravde u Hagu

Na Jahorini pu{teni u pogon ski-liftovi
Posjetiocima je na raspolagawu nekoliko ski-liftova i to bebi lift, Poqice lift, Poqice dvosjed i Ogorjelica 2. Radno vrijeme ovog vertikalnog transporta bi}e svaki dan, dokle to vremenski uslovi budu dozvoqavali, kazala Stojanovi}eva strana 8.

Srbija tu`ila Hrvatsku za genocid nad Srbima

strana 19.

2 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Vuk Jeremi}, {ef srpske diplomatije

^lanstvo BiH u Savjetu bezbjednosti UN je prilika da poka`emo da i mi mo`emo odlu~ivati o svjetskim, evropskim i regionalnim pitawima. Ivan Barbali}, {ef misije BiH pri UN

Milorad @ivkovi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PS BiH

Stabilna BiH kqu~ za zapadni Balkan
BEOGRAD - [ef diplomatije Srbije Vuk Jeremi} rekao je ju~e da je za Srbiju najva`niji kom{ija BiH, ~iji su stabilnost i prosperitet kqu~ni za zapadni Balkan, javila je Srna. Jeremi} je na ambasadorskoj konferenciji u Beogradu, kojoj je prisustvovao i gr~ki {ef diplomatije Jorgos Papandreu, rekao da }e Srbija nastaviti da ohrabruje predstavnike sva tri konstitutivna naroda u BiH da postignu saglasnost oko neophodnih reformi, koje }e ubrzati put BiH ka EU. On je jasno ponovio da }e Srbija podr`ati bilo koji dogovor prihvatqiv za sve strane u BiH, isti~u}i potrebu za pragmatizmom i kompromisom. Jeremi} je rekao da je konsenzus osnova za 21. vijek, {to potvr|uje i Lisabonski sporazum.

Za zastoj krivi oni koji ne `ele dogovor sa Srpskom
Neke stranke iz FBiH, posebno SBiH, `ele da drasti~no promijene Ustav BiH ulaze}i i u ono oko ~ega smo svi mi iz RS rekli da ne}emo ni pregovarati, a to je ukidawe entitetskog glasawa, istakao @ivkovi}
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

FOTO: GLAS SRPSKE

Stjepan Mesi}, predsjednik Hrvatske

Raspadom BiH nastali bi teroristi~ki centri
BE^ - Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} upozorio je da bi eventualnim raspadom sa da{we BiH u srcu Evro pe nas ta la islam ska dr`ava koja bi mogla da se odr`i jedino uz pomo} fundamentalisti~kog re`ima, javila je Srna. Mesi} smatra da bi u slu~aju osamostaqewa Republike Srpske sada{wu BiH napustili i Hrvati, te da bi na preostaloj teritoriji sa bo{wa~kim stanovni{tvom idu}ih 50 do 70 godina nasta li no vi cen tri te ro ri zma. - To bi bila nova Palestina u srcu Evrope - izjavio je Mesi} austrijskoj novinskoj agenciji APA.

Milorad @ivkovi}

Najve}i krivci za to {to BiH ne napreduje dovoqno brzo su oni koji poku{avaju da pod pla{tom pristupa EU u zakone stavqaju sve i sva{ta i oni koji su odbili da u dogovoru s predstavnicima iz RS naprave neophodne promjene Ustava BiH. Rekao je to predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi} u in ter vjuu za “Glas Srpske“ . - Oni `ele da je sve po wihovom i da se odluke u BiH donose po principu sve ili ni{ta, a ne korak po korak. Imaju maksimalisti~ke zahtjeve - ka`e @ivkovi}. GLAS: Ka kva je Va {a procjena mogu}nosti nastav-

ka pregovora strana~kih lidera i kako komentari{ete ini ci ja ti vu [pa ni je kao predsjedavaju}eg EU da se oni pozovu po~etkom februara na razgovor? @IVKOVI]: Postoji potreba i voqa da se krene u ustavnu reformu u smislu da se to uradi realno. Ali neke stranke iz FBiH, posebno SBiH, `ele da drasti~no promijene Ustav BiH ulaze}i i u ono oko ~ega smo svi mi iz RS rekli da ne}emo ni pregovarati, a to je ukidawe entitetskog glasawa. Tako te stranke spre~avaju bilo kakav dogovor. Nadam se da }e poziv iz [panije biti osmi{qen da se postigne rezultat. Treba se dogovarati oko onog oko ~ega se mo`emo dogovoriti u BiH, a sve ostalo os-

taviti za drugo vrijeme. Vremena ponestaje i o~igledno je da nije dovoqno uskladiti Ustav BiH u domenu qudskih prava s evropskom poveqom, nego je to potrebno uraditi i sa entitetskim ustavima. Za to treba vremena koje ne bi moglo da prati izmjene Izbornog zakona. A wega ne vrijedi mijewati samo za nivo BiH, nego treba i za ni`e nivoe. To u pitawe dovodi izbore koji idu ove godine. Dakle, ponestalo je vremena za bilo kakve ozbiqnije razgovore oko reforme ustava.

NESTALO vremena za ozbiqne razgovore o reformi Ustava
GLAS: Vremena, tako|e, ponestaje i za popis stanovni{tva? @IVKOVI]: Ta~no. Bilo kakva ozbiqnija aktivnost zahtijevala je da je zakon trebalo donijeti jo{ u pro{loj godini da bi se u ovoj godini napravio pilot-projekat popisa. Predstavnicima Bo{waka ponestaje argumenata za{to su protiv popisa sa istaknutim karakteristikama jezika, nacije i vjeroispovijesti jer to su ustavne kategorije. RS u takvoj atmosferi ne preostaje ni{ta drugo nego da sama ide u

Popis imovine
Stiven Mejer FOTO: GLAS SRPSKE

Stiven Mejer

Referendum pravo naroda u Srpskoj
VA[INGTON - Profesor va{ingtonskog Univerziteta za nacionalnu odbranu Stiven Mejer izjavio je Srni da je referendum legitiman demokratski mehanizam, ali i legitiman na~in da se testiraju stavovi me|unarodne zajednice. Mejer je istakao da ameri~ki i mnogi evropski zvani~nici tvrde da RS nema pravo na referendum o svojoj budu}nosti, ali oni ko ji to ka `u vi {e ra zmi{qaju o svo jim agendama, a ne o dobrobiti naroda RS, jer qudi koji zaista vode ra~una o budu}nosti RS prihvati}e referendum kao demokratsko pravo naroda u RS. Mejer smatra da odluka da se zadr`i OHR, koju su nametnule uglavnom SAD, predstavqa djelo iz o~aja i da je sada vrijeme da se OHR, jednostavno, ignori{e. On je dodao da nametawe odluka visokog predstavnika u BiH o produ`ewu mandata stranim sudijama jeste nepo{tovawe lokalnih institucija, naroda i wegovih lidera.

GLAS: Kakvim ocjewujete popis imovine u BiH koji je obavio stru~ni tim OHR-a? @IVKOVI]: To je jo{ jedan od nedovoqno stru~no odra|enih poslova OHR-a u BiH. To }e stanovnicima BiH da napravi problem u budu}nosti ~ega }e oni biti svjesni tek poslije odlaska OHR-a. To nisu trebali da rade jer }e se posqedice dugo osje}ati. Uradili su to na pogre{an na~in, napravili su put onima koji su zahtijevali da se sve kwi`i na nivou BiH a onda dijeli entitetima. To je bila jo{ samo jedna varka visokog predstavnika kako bi me|unarodnoj zajednici rekao da oni moraju tu da ostanu i da su uradili posao politi~ara.

popis stanovni{tva, {to je legalan i legitiman ~in. GLAS: Ko je najve}i krivac za odbijawe dogovarawa, odnosno za zastoj BiH na putu ka evroatlantskim integracijama? @IVKOVI]: Oni koji poku{avaju da pod pla{tom pristupa EU u zakone stavqaju sve i sva{ta su najve}i krivci za to {to BiH ne napreduje dovoqno brzo. Trebalo je da nam Evropska komisija da negativnu ocjenu jer nismo uradili neke zakonske projekte da bi se ti qudi osvijestili i da bi prihvatili prijedlog SNSD-a da se ne usvaja ono {to nije uslov za liberalizaciju viznog re`ima i da se to ostavi za neka druga vremena. Takvi su najve}i krivci. Istovremeno, i Sud u Strazburu je stavio praksu u BiH na stub srama povodom kr{ewa Kon ven ci je o qudskim pravima. To se moglo izbje}i. Iz ta dva primjera je jasno da su oni koji `ele da je sve po wihovom, koji imaju maksimalisti~ke zahtjeve i koji su za to da se odluke u BiH donose po principu sve ili ni{ta, a ne ko rak po ko rak, najve}i krivci za to {to BiH nije dobila liberalizaciju viznog re`ima i za to {to je stavqena na stub srama u vezi sa kr{ewem qudskih prava.

Obiqe`avawe 17. godi{wice od stradawa 158 Srba u Kravici

U napadu 101 dijete ostalo bez roditeqa
BRA TU NAC - Pa ras to som u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla i polagawem cvije}a na spomen-obiqe`je u Kra vi ci da nas }e bi ti obiqe`ena 17. godi{wica od stradawa 158 srpskih civila i vojnika ovog bratuna~kog sela, od kojih je wih 49 ubijeno 7. januara 1993. godine. Naj ve }e srpsko se lo u Bir~u te{ko je postradalo na pravoslavni Bo`i} prije 17 godina, kada su jake snage Armije RBiH iz Srebrenice upale u Kravicu i tridesetak zaselaka u kojima su pobile stanovni{tvo. Tog da na po paqeno je 688 ku }a i 27 dru{ tve nih obje ka ta, a bez je dnog ili oba roditeqa ostalo je 101 dijete.

www.glassrpske.com
BiH ne treba da bje`i od popisa stanovni{tva i da u EU u|e sa podacima o broju i nacionalnoj strukturi stanovnika, jer bilo koji od tri naroda u BiH ne treba da krije svoj vjerski i nacionalni identitet u demokratskom dru{tvu. Email: tihomir.kunic@gmail.com Lijepo je ~uti da je izmiren dio potra`ivawa prema radnicima “Magli}a“ i da se radnicima ne daju samo la`na obe}awa. Email: nikola_grgic@yahoo.com

SNAGAMA Armije RBiH komandovao Naser Ori}
Velikog stradawa Srba sje}a se stanovnik Kravice Dra go mir Mi la di no vi} (78) koji je tada izgubio dva sina i koji ka`e da je ogor~en zbog toga {to za zlo~ine u tom bratuna~kom selu jo{ niko nije odgovarao. - O stra dawu Srba u Kravici svjedo~io sam u Ha{kom tri bu na lu u pro ce su koji se vodio protiv ratnog

komandanta Armije RBiH u Srebrenici Nasera Ori}a, ali, pravde jo{ nema - ogor~en je Miladinovi}. U napadu muslimanskih sna ga iz Sre bre ni ce na Kravicu u~estvovao je, prema svjedo~ewu pre`ivjelih mje {ta na, ve li ki broj

Bo{waka, koji su se poslije rata vratili u tu op{tinu. Me|u wima je i Ori}ev zamjenik Zulfo Tursunovi} koji je, prema rije~ima zato~enika Ratka Nikoli}a, mu~io Srbe u sre bre ni ~kim logorima. K. ].

TU@ILA[TVO BiH
U Odjeqewu Tu`ila{tva BiH za ratne zlo~ine nalazi se vi{e predmeta u vezi sa stradawem srpskog stanovni{tva u selima oko Srebrenice, izjavio je ju~e Srni portparol Tu`ila{tva Boris Grube{i}. On je precizirao da je, uglavnom, rije~ o predmetima koji tretiraju zlo~ine nad Srbima u ovom kraju po~iwene 1993. godine.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 3

Petak neradni dan u Republici Srpskoj
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske odlu~ila je da petak, 8. januar, u Srpskoj bude neradni dan za republi~ke organe i organizacije, organe jedinica lokalne samouprave, javna preduze}a i ustanove. U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Srpske ju~e je saop{teno da su rukovodioci obavezni da odrede ko je od zaposlenih du`an da radi da bi bile zadovoqene potrebe gra|ana.

Vlada Republike Srpske za penzije obezbijedila 38,6 miliona maraka

Vijesti
Vojislav Mili{i}

Sigurna isplata penzija i bora~kog dodatka u 2010.
Isplata decembarskih penzija po~ela u ponedjeqak za sve korisnike u Srpskoj i izvan we. Vlada RS obezbijedila 12 miliona maraka za isplatu bora~kog dodatka za 2009. godinu, ~iji nivo tako|e ne}e biti ugro`en, istakao Dodik
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Ucjewiva~ka izjava Belki}a
BAWA LUKA - Predsjednik Aso ci ja ci je udru `ewa ra seqenih li ca, izbjeglica i povratnika u RS Vo ji slav Mi li {i} smatra ucjewiva~kom izjavu potpredsjednika SBiH Beriza Belki}a u kojoj se navo di da je ova stran ka “spremna da podr`i popis stanovni{tva BiH sqede}e godine, ako Savjet ministara BiH provede zakqu~ak Parlamenta BiH i obezbijedi kredit od 400 miliona KM za po mo} po vrat ku“, prenosi Srna.

BAWA LUKA - Isplata penzija u Republici Srpskoj u 2010. godini bi}e sigurna i na dosada{wem nivou, a ne}e biti ugro`ena ni isplata bora~kog dodatka. Izjavio je to ju~e u Bawoj Luci premijer RS Milorad Dodik poslije razgovora sa predsjednikom Udru`ewa penzionera RS Radom Ra kuqem i pred sje dni kom Bo ra ~ke or ga ni za ci je RS Pantelijom ]urguzom. Do dik je na zvao spe ku lacijama tvrdwe pojedinih medija i opozicije o ugro`enosti penzijskog sistema Srpske. - Isplata decembarskih penzija po~ela je u ponedjeqak za sve korisnike i u RS i izvan RS, iako je obaveza 10. u mjesecu, i to na istom nivou kao i do sada. Nema redukcije u isplati penzija rekao je Dodik. Prema wegovim rije~ima, za isplatu penzija Vlada RS obezbijedila je 38,6 miliona KM iz sopstvenih sredstava, ~i me je vra }en ra ni ji dug Vla de Fon du PIO RS, te 16,6 miliona KM iz redovne tran{e buyeta RS koja ove godine iznosi 200 miliona KM za penzijski sistem. - U{li smo u izmjene zakona i kroz strategiju PIO, o kojoj }emo javnu raspravu sprovesti u januaru da bismo ve} u februaru u{li u parlamentarnu proceduru i u toku ~i ta ve go di ne za dr`a }e mo nivo i redovnost penzija kazao je Dodik. Naglasio je da je Vlada RS ve} obezbijedila 12 miliona maraka za isplatu bora~kog dodatka za 2009. godinu ~iji nivo tako|e ne}e biti ugro`en.

PDP pozvao Vladu RS

Cijenu struje vratiti na staro
BAWA LU KA - Par ti ja demokratskog progresa pozva la je ju ~e Vla du Re pu blike Srpske da stavi van sna ge odlu ku o po ve }awu cijene elektri~ne energije i ta ko za us ta vi la nac pos kupqewa, ja vi la je Srna. ^lan Iz vr{nog odbora PDP-a Igor Crnadak re kao je da bi smawewem pla ta i pos kupqewima bio stvoren ambijent neizdr`iv za ku}ne buyete.

Pantelija ]urguz, Milorad Dodik i Rade Rakuq

FOTO: M. RADULOVI]

- Isplata se sprovodi u ovoj godini, a odnosi se na prava iz 2009. i tako }e se i ubudu}e dodatak za teku}u godinu ispla}ivati u januaru idu}e godine - naglasio je Dodik, napomiwu}i da za to pred sto ji oba ve za iz mje ne pravilnika.

TVRDWE o ugro`enosti penzijskog sistema spekulacije
Dodik je kazao da je Vlada RS obe zbi je di la i 12,7 miliona KM za vojne i civilne invalidnine i da je taj novac trebalo da bude u bankama i po{tama od ju~e poslijepodne.

- Nastavi}emo i sa programom stambenog zbriwavawa po ro di ca po gi nu lih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte godine. Za ove namjene do sada je ispla}eno 30 miliona, a u ovoj godini bi}e ispla}eno jo{ 20 miliona maraka - naveo je Dodik. Vlada RS }e posredstvom Investiciono-razvojne banke RS odobriti borcima deset miliona maraka za kredite za pokretawe sopstvenog ili porodi~nog biznisa. Rade Rakuq kazao je da je Vlada RS u proteklom periodu u~inila pozitivne pomake u stabilizaciji penzijskog sistema u Srpskoj. - Premijer Dodik je pozi-

tivno reagovao na probleme penzionera - rekao je Rakuq i dodao da svi problemi nisu rije{eni, ali da predstoji usvajawe strategije i izrada novog zakona o PIO RS. - Pa da ju pla te i dos ta qudi ostaje bez posla u RS, a penzije su nedirnute uprkos stalnom rastu broja penzionera, zbog ~ega ne mogu da budem nezadovoqan onim {to se ~ini u penzijskom sektoru - ocijenio je Rakuq. Pantelija ]urguz izrazio je za hval nost Vla di i pre mi je ru Do di ku {to je ispo{tovan raniji dogovor sa rukovodstvom ove organizacije da }e bora~ki dodatak za 2009. godinu biti ispla}en do Bo`i}a ove godine.

Preduze}a
Milorad Dodik je rekao da je Vlada RS isplatila sve obaveze za preduze}e “Sava“ iz Bijeqine, koje je bilo u ste~aju. - Za obaveze prema radnicima ovog bijeqinskog preduze}a ispla}eno je 819.000 maraka. Vlada RS je sa 878.000 KM izvr{ila i obaveze u preduze}u “Magli}“ iz Fo~e, a za pokretawe proizvodwe u preduze}u “Nova Borja“ iz Tesli}a ulo`eno je dva miliona maraka rekao je Dodik.

RAK BiH

Oduzeta dozvola TV Balkanu
SA RA JE VO - RAK BiH oduzela je preduze}u “Balkan pres - TV Balkan“ dozvo lu za emi to vawe i izrekla nov~ane kazne Televiziji “Vikom“ i Radiostanici “[iroki Brijeg“ zbog kr{ewa pra vi la i pro pi sa Agen ci je, ja vi la je Srna. Pi sme na upo zo rewa izre~ena su RTRS-u i FTV-u.

Sud BiH

Potreban konsenzus Kod Zvornika u~enik politi~kih aktera u BiH pucao sebi u glavu
BEOGRAD - [ef gr~ke diplomatije Jorgos Papandreu rekao je da svi politi~ki akteri u BiH moraju da postignu jednu nacionalnu strategiju za sno va nu na kon sen zu su ko ji }e us mje ri ti tu dr`avu ka EU. Papandreu je, obra}aju}i se prisutnim na ambasadorskoj konferenciji u Beogradu, rekao da su evropski izgledi za BiH kqu~ni, prenosi Srna. On je istakao da je potreban politi~ki i nacionalni konsenzus u BiH za mir, stabilnost i refor me. U Beo gra du je ju ~e po ~e la go di{wa ambasadorska konferencija . ZVORNIK - B. M. (18) ju~e je u pomo}nom objektu pored porodi~ne ku}e u Jardanu kod Zvorni ka iz vr{io sa mo ubistvo, nezvani~no saznaje “Glas Srpske“. Motiv je za sada nepoznat, a nezvani~no se saznaje da je B. M, u~enik tre}eg razreda sredwe {kole, iz pi {toqa pu cao se bi u gla vu. Tra gi ~an doga|aj prijavqen je u Stanicu javne bezbjednosti Zvornik u 13.50 ~asova, a istraga je u toku. S. S.

Pqa~ka{i odnijeli milione evra u Francuskoj
@EMENO - Dvanaest maskiranih naoru`anih pqa~ka{a odnijeli su ju~e ~etiri miliona evra iz kombija za prevoz novca u selu na jugu Francuske, nakon {to su otvorili vozilo upotrebom eksploziva, javila je Srna. Banda je iskoristila nekoliko automobila za blokadu puta pri nailasku kombija kompanije “Sazija sekjuriti“ u selu @emeno. Oni su prvo ispalili raketu na blindirano vozilo, a potom su aktivirali eksploziv da bi stigli do novca. Kombi je prevozio vi{e od osam miliona evra, ali su napada~i uspjeli da se probiju u samo dva od ~etiri sefa.

Imenovawe jo{ devet sudija
SA RA JE VO - Sud BiH poz dra vio je usva jawe buyeta BiH za 2010. godinu, jer je time omogu}eno imeno vawe jo{ de vet su di ja, kao {to je pre dvi |e no tranzicionim planom, javi la je Srna. U sa op {tewu iz Su da BiH na vo di se da }e usva jawe buyeta uveliko doprinijeti efika snos ti ra da ove in sti tucije.

4 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: @eqka DOMAZET

BiH i Kosovo
Kako pojedini predstavnici BiH olako stavqaju svoje potpise na razli~ite dokumente pokazao je i najnoviji skandal koji se desio prilikom boravka parlamentarne delegacije BiH krajem pro{le godine u Tirani. Konferencija pod nazivom “Ja~awe bezbjednosne situacije za {to skoriji pristup jugoisto~ne Evrope EU“, Mada BiH ima koja se odr`avala u usagla{en stav u glavnom gradu Albani je, os ta }e za pa Predsjedni{tvu BiH m}ena kao jo{ jedan da ni u kom slu~aju blam BiH koji joj je nema namjeru da upisao {ef delegaprizna secesiju cije Adem Huski} iz Kosova i prizna ga SBiH. kao dr`avu, Ademu Huski}u su o~igleHuski}u nije smetalo dno, u svemu tome {to se na{ao pored bili bitniji stavi i po kod lidelegacije “dr`ave vora wegoenistranke de ve Kosovo“ i {to Ha ri sa Si lajyi}a je pored potpisa te nego sve posqedice iste delegacije koje }e na BiH i restavio i svoj gi on ima ti wegov potpis. Na ime, ma da BiH ima usagla {en stav u Predsje dni{tvu BiH da ni u kom slu~aju nema namjeru da prizna secesiju Kosova i prizna ga kao dr`avu, Huski}u nije smetalo {to se na{ao pored delegacije “dr`ave Kosovo“ i {to je na deklaraciju koja je usvojena na konferenciji pored potpisa te iste delegacije stavio i svoj. Tro~lana delegacija sastavqena od predstavnika sva tri konstitutivna naroda BiH, koja je prije polaska na put trebalo da krene sa usagla{enim stavom i da po{tuje odnos BiH prema Kosovu, zahvaquju}i Huski}evom potpisu pogazila je osnovne principe na kojima po~iva BiH. I pored upozorewa srpskog ~lana delegacije Mirka Okoli}a da se prilikom svih gostovawa van BiH moraju da po{tuju Ustav i stavovi BiH (u ovom slu~aju Predsjedni{tva), Huski} nije mario i bez saglasnosti Okoli}a i bez konsultacija sa zvani~nicima koji kreiraju spoqnu politiku BiH, po`urio je sa potpisivawem. Izvje{taj o posjeti delegacije BiH na posqedwoj sjednici Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost nije prihva}en zbog ~iwenice {to je regionalna konferencija iskori{}ena da se Kosovo stavi u red “priznatih dr`ava“. Ne znamo da li }e Huski} i wemu sli~ni snositi ikakve konsekvence poslije ovog skandala, ali da }e BiH morati da se pozabavi pitawem usagla{avawa stavova kada joj delegacije putuju po svijetu sasvim je jasno. Naravno, pod uslovom da je svima stalo da se zemqa odr`i. Oni koji i daqe budu radili na na~in kako to Huski} i wemu sli~ni misle da treba, najdirektnije rade na wenom razbijawu.

Sjedi{te RAK-a u Sarajevu

Ministarstvo transporta i komunikacija BiH o zakqu~ku Savjeta ministara

Izmjene zakona, pa izbor Savjeta RAK-a
Uputstva za izbor ~lanova u Savjet Regulatorne agencije za komunikacije treba da se defini{u kroz izmjene zakona o komunikacijama, rekla Suxumova
PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

BAWA LU KA - Za re alizaciju zakqu~ka Savjeta mi nis ta ra BiH ko jim Ministarstvo transporta i komunikacija BiH treba da izra di uput stva za izbor ~lanova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) potrebne su izmjene zakona o komunikacijama. Re kla je to “Gla su Srpske“ {ef Odsjeka za komunikacije u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH Milanka Suyum. Ona je objasnila da Ministarstvo mo`e da pripremi informaciju za parlamentarnu Komisiju za saobra}aj i komunikacije, ali da prije toga Generalni sekretarijat Savjeta ministara i Savjet RAK-a treba da dostave kompletan predmet Ministarstvu sa dosada{wom procedurom i

na ~i nom izbo ra ~la no va u Savjet RAK-a, prijedlozima imenovawa, formirawa rang-lis te ~la no va Sa vje ta RAK-a.

MINISTARSTVO ~eka kompletne podatke
- Kada dobijemo kompletne podatke, svoje mi{qewe pripremi}emo za komisiju, a u parlamentarnoj proceduri kroz izmjene zakona o komu ni ka ci ja ma mo gu da se predvide pravila izbora u Savjet RAK-a i uputstva koja je zakqu~kom predlo`io Savjet mi nis ta ra - re kla je Suyumova. Ona je dodala da niko iz Ministarstva nije ukqu~en u imenovawa ~lanova Savjeta RAK-a ni imenovawa generalnog direktora agencije. Savjet ministara BiH zadu`io je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH

da sa~ini uputstvo za izbor ~lanova u Savjet RAK-a i predlo`ilo nekoliko kriterijuma koji treba da se po{tuju u izboru ~lanova. Zakqu~kom je predlo`eno da se spo so bnos ti sa pra vnim, eko nom skim, te hni ~kim i drugim relevantnim iskustvom kandidata za ~lanove Savjeta RAK-a dokazuju sa naj mawe pet go di na ra dnog iskustva na poslovima telekomunikacija ili emitovawa, da iz jednog entiteta ne mo`e da bude vi{e od 2/3 ~lanova Savjeta te da predsjedavaju}i Savjeta i direktor Agen ci je ne mo gu da budu iz istog entiteta. Savjet ministara predlo`io je i da predsjedavaju}i Savjeta RAK-a i wegov zamjenik ne mogu da budu iz istog entiteta. Stru~waci iz oblasti komu ni ka ci onih te hno lo gi ja oci je ni li su da ~la no vi u

Savjetu RAK-a treba da budu profesionalni i stru~ni za ulogu koju obavqaju, {to do sada nije bio slu~aj jer je me|u ~lanovima Savjeta bilo najmawe {kolovanih iz struke telekomunikacija i emitovawa.

Odbijena lista
Predstavni~ki dom Parlamenta BiH oborio je listu od sedam kandidata za Savjet RAK-a koju je Savjet ministara jednoglasno utvrdio, a prema ocjeni politi~ara, Savjet RAK-a dok se ne izaberu novi ~lanovi radi nezakonito. Savjet ministara prije dvije godine nalo`io je RAK-u da raspi{e konkurs za izbor generalnog direktora jer je mandat Kemalu Huseinovi}u istekao.

Slobodan Puhalac, ministar industrije, energetike i rudarstva RS

Zoran Koprivica, delegat SNSD-a u Domu naroda PS BiH
Bo{wa~ki politi~ki lideri namjerno opstrui{u pravi~nu raspodjelu imovine.

Odnosi u "Elektroprenosu" odraz BiH
BAWA LUKA - Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac ocijenio je ju ~e u Bawoj Lu ci da je “Elektroprenos BiH” perso ni fi ka ci ja odno sa u zemqi i da posqedwi doga|a ji i na po ri i uz do bru voqu ni su do ve li do su {tinske normalizacije u toj kompaniji. - Ostaje zna~ajan dio neis ko ri{ }e nih in ves ti ci onih sred sta va, a ne ma pomaka u dogovoru oko normalizacije rada te kompanije. Bi}e vrlo te{ko i ostaje da se vidi {ta }e pokazati kon kur si ko ji su u to ku i eventualno nova garnitura qudi u toj kompaniji - rekao je Puhalac, prenosi Srna. Dodao je da i daqe ostaju neure|eni akti koji reguli{u rad tog akcionarskog dru{tva i koje mo`e da promijeni Skup{tina akcionara, kao i ne re gu li sa na zakonska regulativa. Prema wegovim rije~ima, “Elektroprenos BiH“ je svojevremeno napravqen kao politi~ki potez, zbog ~ega je neophodno dobro ra{~istiti ra~une i i}i naprijed.

Haris Silajxi}, bo{wa~ki ~lan Predsjedni{tva BiH
Imovina kojom je raspolagala biv{a SRBiH u vlasni{tvu je BiH.

RA[^ISTITI ra~une u “Elektroprenosu BiH”
Komentari{u}i zahtjeve hrvat ske Elek tro pri vre de da se RS izjasni o eventualnom pravu Hrvatske na udio u termoelektranama koje je su fi nan si ra la kao biv {a ju go slo ven ska re pu bli ka,

Pu ha lac se za lo `io da se pravi ne{to novo, a da ono {to je iza nas, u bilo kojem obli ku, po li ti ~kom ili ekonomskom problem, razrje{ava. Puhalac o~ekuje da }e se i kroz neke nove infrastrukturne objekte, kao {to su most na Savi kod Gradi{ke, izgradwa novih kapaciteta Dubrovnika 2 ili regulisawa odnosa u vezi sa “Gorwim horizontima“, napraviti prostor da se, gledaju}i naprijed, zanemari ono {to je iza nas.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 5

Sa portala www.putvjernika.com prijeti se Predsjedni{tvu i Selmi Cikoti}u

Rajko Kuzmanovi}, predsjednik RS

Na radikalno-islamisti~kom internet sajtu u~estale i prijetwe opasne po mir u BiH, a nisu po{te|eni ni miroqubivi Bo{waci. Abdulaziz Ahmetovi} navodi da “o~ekuje drugo poluvrijeme u BiH koje }e sigurno do}i“
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Muxahedini prijete novim ratom u BiH

Srpska ima perspektivu
BAWA LUKA - Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} istakao je ju~e u Bawoj Luci da Srpska ima perspektivu i da }e `ivjeti, razvijati se i opstati kao trajni dio BiH, jer je zasnovana na voqi naroda, na me|unarodnom pravu i Dejtonu, prenosi Srna. Kuzmanovi} je u vezi sa popisom stanovni{tva rekao da to nije samo politi~ko pitawe, ve} i pitawe ekonomije, razvoja i daqih planova i da, zbog toga, popis treba zavr{iti u 2011. godini, jer }e ga tada vr{iti sve evropske zemqe. - Postoji otpor nekih politi~kih krugova iz Federacije BiH da se u popisnu listu ne stavqaju pitawa koja se odnose na nacionalnost, jezik, vjeru i ostalo. Smatram da je pravo svakog gra|anina da to uradi - naglasio je Kuzmanovi}.

BAWA LU KA - Sa in ternet portala www.putvjerni ka.com, po vo dom izja ve ministra odbrane BiH Selme Cikoti}a da je BiH spremna da donira naoru`awe avganistanskim oru`anim snagama, danima se upu}uju poruke koje sadr`e najavu novog rata u BiH. U komentarima su u~esta le i pri jetwe Pred sje dni{ tvu BiH, Ci ko ti }u, kao i svim mi roqubi vim Bo{wacima. Cikoti} je pro{log mjeseca izjavio da je BiH spremna da donira 60 haubica i 1.500 pu {a ka av ga nis tan skim oru`anim snagama. - Ovo je jasno djelo pomagawa ameri~kih i NATO oku pa to ra u bor bi pro tiv muslimana, djelo koje wegovog po ~i ni oca izvo di iz Alahove vjere. Molimo uzvi{enog Alaha da te haubice i pu{ke otpadnika Cikoti}a budu plijen muyahida, kojima }e oni ubijati Alahove neprijateqe iz redova ameri ~kih, NA TO i av ga nis tanskih marionetskih snaga kao i wiho vih po ma ga ~a navedeno je u tekstu na tom portalu. Ab du la ziz Ahme to vi} navodi da “o~ekuje drugo poluvri-

Predsjednik Saveza logora{a RS

Prekinuta saradwa sa Sudom i Tu`ila{tvom BiH
BAWA LU KA - Pred sje dnik Saveza logora{a Republi ke Srpske Bra ni slav Duki} potvrdio je Srni da je prekinuta svaka saradwa i komunikacija sa Sudom i Tu`ila{tvom BiH i da }e do 15. januara vi{e od 300 predmeta, koji su iz Haga vra}eni u BiH pod oznakama A, B i C, biti predati Specijalnom tu`ila{tvu Srbije na daqe postupawe. - Kopije ovih vi{e od 300 predmeta preda}emo do sredine januara Specijalnom tu`i la{ tvu Srbi je i za nas vi{e Tu`ila{tvo i Sud BiH ne postoji - rekao je Duki} novinarima u Bawoj Luci.

Livawske saobra}ajnice bez }irilice

Tekst na portalu www.putvjernika.com

Na saobra}ajnom znaku ispisano usta{ko “U”
Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} ka`e da u Tu`ila{tvu “prate de{a vawa na odre |e nim in ternet sajtovima“. U Regulatornoj agenciji za ko mu ni ka ci je re ~e no je da ta agencija “nije odgo vor na za sa dr`aj in ter net por ta la ni ti mo `e da pre du zme ne {to po vo dom toga“. Sa is tog por ta la na yihad i na napade na ameri ~ke i izre al ske ciqeve u svijetu pozivali su vo|a “Al-K a ide“ Osa ma bin La den i wegov za mje nik Aj man al Za va hi ri. Vo |a muyahe din ske za je dni ce u Gorwoj Ma o~i Nu sret Imamovi}, za kojeg se tvrdi da stoji iza ovog portala, tvrdi da “sa mo ubila ~ki bom ba {ki na pa di nisu zabraweni“. LIVNO - Ni na jednom saobra}ajnom znaku na podru~ju op{tine Livno nema }irilice, iako je trebalo da svi znakovi, koji su ispisani samo latinicom, budu zamijeweni najkasnije do kraja pro{le godine, javila je Srna. Jedini dvojezi~ni saobra}ajni znak koji je nedavno bio postavqen na dionici magistralnog puta Livno - Glamo~, u selu Priluka, nije do~ekao ni drugi dan, a nepoznati po~inioci sprejom su zacrnili }irili~ne natpise i ispod wih ispisali uvredqive simbole: slovo “U” sa krstom u sredini i “HOS“, paravojne hrvatske oru`ane snage u crnim uniformama koje su kasnije u{le u sastav HVO-a. U skladu sa Pravilnikom o saobra}ajnim znakovima u BiH, koji je stupio na snagu prije tri godine, a za koji su glasali i predstavnici hrvatskog naroda u Parlamentu BiH, natpisi na svim saobra}ajnim znakovima u BiH treba da budu ispisani dvojezi~no - latinicom i }irilicom, te zamijeweni svi znakovi ispisani samo latinicom.

jeme u BiH koje }e sigurno do}i“. - Ne znam da li }u tada ima ti voqe da bra nim te “evropske“, “normalne“ muslimane od najezde koqa~a pi{e on. “Bo{wak“ isti~e: “Cikoti}u, zavr{io ti, i tebi sli ~ni u BiH i Pred sje dni{tvu, in{alah, u nekoj ja mi 100 me ta ra du bo koj, prije yehenema“. Ebu Is hak u ko men ta ru ka`e: “Alah ih pocijepao i u maj mu ne i sviwe pretvorio“. Video - Draga bra}o, ovo je Ala ho va mudrost i blagoElvir u komentaru navodi da “im dat za vjer ni ke treba poslati video gdje Zavahiri koju treba iskoka`e da Bu{ po{aqe {to vi{e vojris ti ti, no ti nika u Irak da bi se ira~ki psi mora ti wiho ve gli najesti“. - Tako i za Avganistan. Zima ide, nek izjave, ograditi cuke imaju {ta jesti - pi{e Elvir. se od wih, a kad

do |e vri je me... - pi {e na portalu. ^lan Za je dni ~ke ko mi si je za od bra nu i bez bje dnost Par la men ta BiH Mir ko Oko li} ka `e da je emitovawe poruka mr`we i pri jetwi li kvi da ci ja ma skandalozno i nedopustivo.

“POMAGAWE ameri~kih i NATO okupatora u borbi protiv muslimana“
- Neko to svjesno dopu{ta, a izgovor za neodgovarawe je da se ne zna odakle se to emituje. Ovdje se zna odakle se to {aqe, ali to nekom odgovara - ka`e Okoli}. U Ambasadi SAD u BiH “Glasu Srpske“ je re~eno da “ne komentari{u sadr`aje internet portala“.

Tu`ila{tvo i MUP TK o informaciji da vehabije u Gorwoj Mao~i vje`baju ga|awe

Istraga jo{ nije pokrenuta
BAWA LUKA - U Kanto nal nom tu `i la{ tvu Tu zlan skog kan to na ne vo di se nikakva istraga povodom informacija da pripadnici ve ha bij skog po kre ta u se lu Gorwa Ma o~a je dnom mjese~no imaju vojnu obuku u bojevom ga|awu. U do pi su Kan to nal nog tu`ila{tva upu}enom “Glasu Srpske“ na ve de no je da “odgovor na to pitawe potra `i mo u na dle `nim agen ci ja ma za spro vo |ewe zakona“. U MUP-u Tu zlan skog kan to na ta ko |e je re ~e no da nisu upoznati s tim da ve ha bi je u Gorwoj Ma o~i vje`baju ga|awe. U Kan to nal nom tu `i la{tvu isti~u i da vi{e ne vode istragu ni u predmetu odr`avawa nastave u Osnovnoj {koli u Gorwoj Mao~i po jor dan skom nas ta vnom programu. neo vla{ }e no bavqewe odre|enim zanimawem iz ~lana 364 stav 1 Kri vi ~nog za ko na Fe de ra ci je BiH navedeno je u dopisu koji je po tpi sao tu `i lac Ke nan Bali}. “Glas Srpske“ obja vio je izja vu Mu ha me da P. iz Mao~e koji tvrdi da vehabije u Gorwoj Ma o~i je dnom mjese~no vje`baju ga|awe iz vojnog naoru`awa. G. M. Ranku J. (49) iz Po`e`ena u op{tini Veliko Gradi{te odre|en je pritvor do osam dana zbog toga {to je prijetio da }e baciti bombu na zgradu Radio-televizije Srbije ako za sat ne dobije sliku na svom televizijskom prijemniku, prenose agencije. Osumwi~enom, koji je prijetwu prenio beogradskoj policiji 1. januara popodne, pritvor je odredio istra`ni sudija Osnovnog suda u Po`arevcu. Poslije prijave, po`areva~ka policija je prona{la osumwi~enog u napu{tenom vojnom objektu “Karaula“ u Po`e`enu i privela ga po{to je prijete}i bacao municiju za pi{toq i fizi~ki nasrnuo na policijsku patrolu.

NE VODI se istraga ni zbog nastavnog programa
- To kom 2008. go di ne sprovo|ena je istraga u tu`i la{ tvu ve za no za or ga ni zo vawe nas ta ve u toj {ko li, ali je obus tavqena jer nije bilo dokaza da je po~iweno krivi~no djelo

NASTAVNI PROGRAM
U Kantonalnom tu`ila{tvu tvrde da podru~na {kola Gorwa Mao~a radi u sastavu Osnovne {kole “Podora{je“ Srebrenik. - U toj podru~noj {koli realizuju se nastavni planovi i programi od prvog do petog razreda devetogodi{we osnovne {kole koje je donijelo Ministarstvo obrazovawa, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona - pi{e u dopisu. Prema nezvani~nim informacijama, odr`avawe nastave po jordanskom nastavnom programu u Gorwoj Mao~i nikada nije prekinuto.

6 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Od novog gripa oboqelo dijete iz Bawe Luke

Dru{tvo
Bo`i}na poruka episkopa Vasilija

BAWA LUKA - Od novog gripa u Srpskoj ju~e je oboqelo jedno dijete {kolskog uzrasta iz Bawe Luke, potvrdila je portparol Instituta za za{titu zdravqa RS Milka Mr|a. Ona je istakla da je u RS virusom H1N1 zara`eno ukupno 476 osoba.

- U Klini~kom centru u Bawoj Luci hospitalizovana su 72 pacijenata oboqela od novog gripa, od kojih je 48 na odjeqewima i 24 u dnevnoj bolnici. U Jedinici intenzivne medicine smje{tena su dva pacijenta - rekla je Mr|a. T. M.

Vrijeme zajedni{tva i dobrih djela
ZVORNIK - Wegovo preosve{tenstvo episkop zvorni~kotuzlanski Vasilije poru~io je ju~e u bo`i}noj poruci da je Bo`i} vrijeme bratskog zajedni{tva, dobrih djela i svijetle radosti, ali prije svega molitve. Episkop Vasilije je svom sve{tenstvu, mona{tvu i svim vjernicima Srpske pravoslavne crkve po`elio blagodat, milost i mir od Boga Oca, Gospoda Isusa Hrista i Duha svetoga, uz najradosniji bo`i}ni pozdrav: “Mir Bo`iji - Hristos se rodi“. - Zamolimo Gospoda, koji je radi nas do{ao u ovaj svijet, da spase i prosvijetli na{u napa}enu zemaqsku otaybinu Republiku Srpsku, da bi mir nebeski i duhovno savr{enstvo bili vrlina svakoga od nas, da svjetlost vitlejemske zvijezde, koja nam je objavila ro|ewe Spasiteqa, danas sija nad cijelim svijetom koji u tami le`i - istakao je vladika Vasilije.

^estitke povodom Bo`i}a

Neka radost Hristovog ro|ewa otvori novu nadu
BAWA LUKA - Neka svjetlost i radost Hristovog ro|ewa otvore novu nadu i uliju novu snagu svim qudima dobre voqe da zajedni~ki prevazi|emo postoje}e te{ko}e i ostvarimo nove vizije razvoja koji nam garantuju opstanak u na{oj vjeri i kulturi, ali i neophodan mir i dostojanstven `ivot sa qudima drugih vjera i nacija na prostoru na kojem `ivimo. Na vo di se to u bo `i }noj ~estitki koju je ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmano vi} upu tio mi tro po li tu crnogorsko-primorskom Amfi lo hi ju i pa tri jar {ij skom mjes tobqus ti tequ trona patrijarha, arhijereji ma, sve {ten stvu, mo na{ tvu, |a kon stvu, kao i svim gra |a ni ma pra voslavne vjeroispovijesti u BiH. ^estitke povodom Bo`i}a pravoslavnim vjernicima uputili su i ministar za qudska prava i izbjeglice BiH Safet Ha li lo vi}, hrvat ski predsjednik Stjepan Mesi}, kao i drugi zvani~nici iz RS, BiH i zemaqa u regionu. T. M.

Voda se povla~i sa poplavqenih povr{ina u Prijedoru

Vodostaj rijeke Jawe opada

FOTO: ARHIVA

Semberiji prijete poplave, u ostalim dijelovima RS stawe normalizovano

U Bijeqini uvedena redovna odbrana od poplava, jer je Sava na mjernoj stanici kod Ra~e dostigla nivo od 654 centimetra, a kriti~na ta~ka kada se uvode redovne mjere odbrane od poplave iznosi 650 centimetara, rekao Drago Risti}
PI[U: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Vodostaj rijeke Save pre{ao kriti~ni nivo
- U Bijeqini je uvedena redovna odbrana od poplava, jer je Sava na mjernoj stanici kod Ra~e dostigla nivo od 654 centimetra, a kriti~na ta~ka kada se uvode redovne mjere odbrane od poplave iznosi 650 centimetara - rekao je {ef Odsjeka civilne za{tite op{tine Bijeqina Drago Risti}. Dodao je da je nivo Drine u opa dawu, kao i vo do to ci Jawa, Lukavac i Gwica koji su se bili izlili.

Branka [qivar

Isplata dodatka za 95.500 boraca
BAWA LUKA - U Republici Srpskoj ju~e je trebalo da po~ne isplata bora~kog dodatka za borce prve i druge kategorije za 2010. godinu, potvrdila je Srni portparol Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Branka [qivar. [qivareva je rekla da je Vlada RS obezbijedila sredstva za ove namjene koja su ve} preba~ena bankama i Po{tama Srpske. Ona je precizirala da }e bora~ki dodatak biti ispla}en za 95.500 korisnika za ~iju namjenu je Vlada RS izdvojila 12 miliona KM. Prema wenim rije~ima, bora~ki dodatak bi}e dodjeqivan po istom kriterijumu kao i ranijih godina - tri KM po mjesecu u~e{}a u ratu. [qivareva je naglasila da }e oko Pravoslavne nove godine biti ispla}ena i naknada za odlikovane borce, za {ta je Vlada RS rebalansom buyeta izdvojila dva miliona KM.

BAWA LUKA - U Bijeqini je ju~e uvedena redovna od bra na od po pla va, dok je stawe na ve}ini ostalih podru~ja ugro`enim po pla va ma u Srpskoj zna tno boqe nego prethodnih dana, zbog prestanka padavina.

NIVO DRINE u opadawu
U Re pu bli ~koj upra vi civilne za{tite su potvrdili da sa mo ri je ka Sa va i daqe raste, dok je na ostalim vodotocima zabiqe`en pad. Na~elnik Odjeqewa za obuku, me|unarodnu saradwu i informisawe u Republi~koj upra vi Dra gan [tark rekao je da se voda povukla sa poplavqenih povr{ina u op{tinama Srbac, Prijedor i Novi Grad. - Rijeka Sava u selu Sijekovac, u op{tini Brod, u kojoj je uvedeno stawe redovne odbrane od poplava, u nedjequ uve~e je onemogu}ila prilaz u dvije ku}e iz kojih su evakuisane dvije starice - rekao je [tark.

VRIJEME
Prema prognozama meteorologa, u RS se danas mogu o~ekivati intenzivnije padavine u ju`nim i jugozapadnim podru~jima, dok bi u ostalim dijelovima trebale biti izra`enije krajem dana. U jutarwim ~asovima mogu} je snijeg, koji }e pre}i u suswe`icu i ki{u, koja se mo`e lediti pri tlu, a temperature bi idu}ih dana mogle prelaziti i deset stepeni Celzijusa. Intenzivnije padavine o~ekuju se i u srijedu i ~etvrtak. Novo zahla|ewe i pad temperature se o~ekuje oko 9. januara kada }e temperature biti ispod nule, a mo`e se o~ekivati snijeg. V. K.

Pravoslavni kalendar
Tucindan
Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, danas je Tucindan - dan kada se priprema bo`i}na pe~enica. Pe~enica pripremqena na Tucindan pe~e se sutradan, na Badwi dan. Nekada se pe~enica tukla - ubijala krupicom soli, kasnije u{icama od sjekire, pa se onda, ubijeno ili o{amu}eno prase ili jagwe klalo i redilo. Zato je ovaj dan nazvan Tucindan. U narodu postoji vjerovawe da utroba pe~enice, pripremqena na Tucindan, ima qekovita svojstva.

Na~elnik [taba civilne za{tite u Gradi{ci Du{an Male{evi} rekao je da je vodostaj Save u Gradi{ci ju~e iznosio 713 centimetara, a da je 730 centimetara stawe kada se uvodi vanredno stawe zbog poplava. - Gradi{ka nije ugro`ena i stawe je normalno, a Sava trenutno stagnira - rekao je Male{evi}. Protok vode na Hidroelektrani Mali Zvornik, koji je ju~e iznosio 944 kubna metra u sekundi, ne predstavqa opasnost od poplava nizvodno od Zvornika, potvr|eno je ju~e u op{tinskoj Civilnoj za{titi. Oko 30 do ma }in sta va u br~an skim mjes ti ma Dowi Vuk{i} i Drenova ve} drugi dan je od sje ~e no od os tatka naseqa, nakon {to se rje~ica Lomnica izlila iz korita.

Prijemi kod predsjednika Rajka Kuzmanovi}a povodom Dana i slave Srpske

Srpska trajni dio BiH
BAWA LU KA - Re pu bli ka Srpska ima per spe kti vu, ona }e `i vje ti, razvijati se i opstati kao trajni dio BiH, jer je zasnovana na voqi naroda, na me|unarodnom pravu i Dejtonu. Ovo je ju ~e ka zao pred sjednik RS Rajko Kuzmanovi}, po sli je pri je ma za privrednike povodom 9. janu ara - Da na Re pu bli ke i krsne slave RS, Svetog arhi|akona Stefana. Kuzmanovi} je naglasio da Srpska sigurno napreduje, iako je pro{la kroz izuze tno te {ke fa ze ospo ra vawa i druge probleme koji su uspje{no otklawani, {to je do ve lo do stva rawa Srpske kao nepromjewive i trajne kategorije.

RS IMA perspektivu
- Ova godina, osim pote{ko}a, treba da da i odre|ene rezultate, {to zna~i da smo optimisti da }e se razvi ja ti eko no mi ja i dru gi

elementi - dodao je Kuzmanovi}. On je ju ~e pri mio i predstavnike bora~kih organizacija RS i medija. Predsjednik Saveza logora{a RS Branislav Duki} kazao je da je Srpska postala punoqetna, {to zna~i da ima i jednu odgovornost. - Srpska je svakim danom ja ~a i na dam se da }e svakim danom biti jo{ ja~a, kao i da }e mo je dnog da na dobiti dr`avnost - rekao je Duki}. D. K.

Mediji
Kuzmanovi} je rad medija ocijenio korektnim i profesionalnim, te izrazio uvjerewe da }e ta saradwa biti dobra i u ovoj godini. - Od medija tra`imo da profesionalno, argumentovano i slobodno izvje{tavaju - kazao je Kuzmanovi} i dodao da u Srpskoj ima mjesta za sve narode bez obzira na naciju i vjeru.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 7

Mitropolit Nikolaj slu`i}e liturgiju u hramu u Sarajevu
SARAJEVO - Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`i}e na Bo`i} svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Ro|ewa presvete Bogorodice u Sarajevu. Informativna slu`ba Mitropolije dabrobosanske saop{tila je da }e vladika Nikolaj na Badwi dan u hramu Svetog proroka Ilije na Sokocu ujutro slu`iti svetu arhijerejsku liturgiju, a uve~e prazni~no ve~erwe, uz tradicionalno paqewe badwaka. Na Pravoslavnu novu godinu mitropolit Nikolaj slu`i}e svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save u Gorwoj Lijesci kod Vi{egrada, a na Bogojavqewe u hramu Ro|ewa presvete Bogorodice u Zenici. M. K.

Iako jo{ nije donesena odluka o zabrani kabota`e izme|u RS i Srbije

Vijesti
Bjelovar

Mi jo{ uvijek radimo kako smo radili i ranije, odnosno kupimo putnike u Srbiji, ali sigurno da imamo gubitke zbog toga {to autobuske stanice u Srbiji ne prodaju karte za na{e prevoznike, rekao Mom~ilo Sladoje

Stanice ne prodaju karte za prevoznike iz Srpske

Progla{en ste~aj “Pevec transporta“
BJELOVAR - Na Trgova~kom sudu u Bjelovaru ju~e je pro gla {en ste ~aj fir me “Pevec transporti“ d.o.o., koja je blokirana du`e od 60 dana, a za ste~ajnog upravnika imenovan je Tanasija Markovi}, prenose agencije. Ova firma ima 188 zaposlenih, uglavnom voza~a, a ste~ajni postupak pokrenut je na zahtjev dijela radnika u novembru pro{le godine. V. K.

Ratari u BiH

Tra`e ostavku Edhema Bibera
SARAJEVO - Udru`ewe poqoprivrednika u BiH zatra`ilo je da {to prije bude odr`an sastanak organizacije Gra|anska koordinacija radi izja{wavawa wenih ~lanica o zahtjevu za razrje{ewe glavnog koordinatora te koordinacije Edhema Bibera, javila je Srna. Udru`ewe poqoprivrednika u BiH, koje zahtijeva razrje{ewe, obrazlo`ilo je da su se na to odlu~ili jer Biber nije sazvao sastanak Gra|anske koordinacije u vrijeme pripreme i usvajawa buyeta FBiH.
Prevoznici iz Srpske i Srbije `ele da se zadr`i kabota`a PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

FOTO: ARHIVA

Anton Kasipovi}

BAWA LUKA - Iako bi Mje{ovita komisija Srbije i BiH to kom ja nu ara trebalo da donese kona~nu odluku o tome da li }e na snagu stupiti zabrana kabo ta `e izme |u ove dvi je zemqe, autobuske stanice u Srbiji prestale su da proda ju kar te za pre vo zni ke iz RS na des ti na ci ja ma unu tar Srbi je, odno sno preduzeli su sve mjere kao da je kabota`a ukinuta. Re kao je to “Gla su Srpske“ predsjednik Skup{tine Udru`ewa saobra}aja i veza Privredne komore RS Mom~ilo Sladoje i do-

dao da se u Srpskoj i daqe vo ze pod is tim uslo vi ma, kao prije nove godine. Pre ma ra ni joj odlu ci, od 1. ja nu ara ove go di ne trebalo je da se ukine kabota `a i da se izme |u Re pu bli ke Srpske i Srbi je po~ne primjewivati Zakon o me|unarodnom saobra}aju.

U JANUARU kona~na odluka o zabrani kabota`e
- Mi jo{ uvijek radimo kako smo radili i ranije, odno sno ku pi mo pu tni ke u Srbi ji, ali si gur no da ima mo gu bit ke zbog to ga {to auto bus ke sta ni ce u

Srbiji ne prodaju karte za na{e prevoznike - kazao je Sladoje. Po mo }nik mi nis tra za drumski saobra}aj i puteve RS Nata{a Kosti} istakla je da su prevoznici iz Republike Srpske i Srbije iska za li in te res da se za dr`i pos to je }e stawe i da su ministar saobra}aja i veza RS Nedeqko ^ubrilovi} i mi nis tar ko mu ni ka cija i transporta BiH Rudo Vidovi} usaglasili da se u {to kra}em roku organizuje sastanak mje{ovite komisije ka ko bi se ka bo ta `a i daqe zadr`ala i zadovoqio interes prevoznika. - Taj sastanak bi treba-

lo da se odr`i u toku ovog mjeseca. Najbitnije je da se linije odr`avaju onako kako su se do sada odr`avale, bez obzira na to {to je rok do koga je ovo pitawe trebalo da bude rije{eno istekao - na gla si la je Kosti}eva. Ona je dodala da je naj-

va `ni je da je stav mi nis tarstava BiH i Srbije isti, odno sno da se `e li zadr`ati kabota`a. - Raz go va ra li smo i sa in spe kci jom i gra ni ~nom policijom, kako ne bi bilo nikakvih smetwi prilikom prevoza - istakla je Kosti}eva.

Uspje{na saradwa sa medijima
BAWA LUKA - Saradwa Ministarstva prosvjete i kulture RS sa medijima u proteklom periodu bila je uspje{na, uz afirmaciju pozitivnih stvari i kritike onog {to nije bilo dobro, rekao je ju~e ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi}. Na tradicionalnom prijemu za novinare Kasipovi} je naglasio da su mediji dali veliki doprinos svim aktivnostima u oblasti obrazovawa i kulture RS, a dobar dio poslova uspje{no je zavr{en upravo zahvaquju}i tome {to su bili odli~no medijski popra}eni.

PROBLEMI
Prevoznici isti~u da }e u slu~aju stupawa na snagu odluke o zabrani kabota`e imati velike probleme, posebno oni iz pograni~nih zona, s obzirom na to da zna~ajan dio prihoda ostvaruju u Srbiji. Ali, dodaju, probleme }e imati i stanovnici RS, jer prevoznici iz Srbije ne}e mo}i da primaju putnike u RS, a u nekim op{tinama poslije osam ~asova nema doma}ih linija.

Komisija za raspodjelu CEMT dozvola ~eka primjedbe prevoznika

Kona~na odluka mogu}a poslije Bo`i}a
BAWA LUKA - Komisija za raspodjelu CEMT dozvola jo{ uvi jek ni je do ni je la odluku o raspodjeli ovih dozvola za 2010. godinu, jer jo{

Zenica

Crno tr`i{te
CEMT dozvole, prema rije~ima prevoznika, ranijih godina na crnom tr`i{tu prodavane su i za desetak hiqada maraka.

nisu stigle `albe prevoznika na prijedlog raspodjele. Ovo je “Glasu Srpske“ rekao predsjedavaju}i ove komisije Mladen Golu`a. - Odlu ku o ra spo dje li prevoznicima smo poslali 29. i 30. decembra 2009. godine, a oni imaju rok od osam dana da podnesu `albu na tu odluku. Poslije toga }emo razmatrati wihove primjedbe i na osnovu toga napraviti kona~nu listu - rekao je Golu`a.

Pred sje dnik Udru `ewa Me|unarodni transport Milan Ga~i} o~ekuje da }e Komi si ja po sli je Bo `i }a da donese kona~nu odluku o raspodjeli CEMT dozvola za 2010. godinu. On je rekao da je ove godine, za razliku od svih prethodnih, Komisija za raspodjelu CEMT dozvola za 2010. godinu radila transparentno. - Po sli je sva kog bo do vawa i rangirawa imali smo pravo `albe. S obzirom na

to, prevoznici iz Republike Srpske ove godine su zadovoqni na ~i nom na ko ji se odlu ~i va lo o ra spo dje li CEMT dozvola - kazao je Ga~i}.

PREVOZNICI iz RS zadovoqni na~inom raspodjele
On je pod sje tio da jo{ nije rije{eno pitawe raspodjele CEMT dozvola iz 2009. godine i da Istra`na komi-

si ja Par la men tar ne skup {tine BiH jo{ uvijek utvr|uje nezakonitosti koje su se de{avale prilikom raspodjele pro{le godine. Predsjedavaju}i ove komisije Drago Kalabi} ranije je rekao “Glasu Srpske“ da su optu`be prevoznika veoma te{ke i da mnogo toga ukazuje na nezakonite radwe i veliku {tetu koja je nanesena, pogo to vo pre vo zni ci ma u RS koji su izgubili me|unarodne ugovore. M. ^.

Protest demobilisanih boraca
ZENICA - Grupa od tridesetak demobilisanih boraca okupila se ispred zgrade Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona u Zenici, ~ime su nastavili pro{le sedmice zapo~ete proteste zbog ka{wewa u isplati mjese~nih naknada koje im pripadaju po osnovu Zakona o nezaposlenim demobilisanim borcima, prenijele su agencije.

8 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Imenovani na~elnici op{tinskih odjeqewa

Kroz RS
Porodili{te u Trebiwu

ZVORNIK - Zvorni~ki parlament imenovao je na~elnike op{tinskih odjeqewa, od kojih su petorica obavqala tu funkciju, dok su dva novoimenovana. U odjeqewima za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure|ewe, inspekcijski nadzor, bora~ko-invalidsku za{titu i

privredu, poqoprivredu i dru{tvene djelatnosti imenovani su Petar Maksimovi}, Dragan Jevti}, Muradif Selimovi}, \oko Jankovi} i Milan Cvjetinovi} koji su i do sada bili na ovim radnim mjestima. Do promjena je do{lo u Odjeqewu za finansije i u Odjeqewu za op{tu upravu. S. S.
FOTO: ARHIVA

Ro|ena prva beba u novoj godini
TREBIWE - U trebiwskom porodili{tu je tek tre}eg dana nove, 2010. godine ro|ena prva beba, potvrdio je ju~e Srni na~elnik Ginekolo{ko-aku{erkog odjeqewa op{te bolnice Trebiwe Branislav Kozi}. Prema wegovim rije~ima, i ranijih godina je u januaru bio evidentiran mawi broj ro|enih beba u odnosu na ostale mjesece u godini. Kozi} napomiwe da je u 2009. godini ro|eno 519 beba, odnosno 30 vi{e nego u prethodnoj, te izra`ava nadu da }e stopa nataliteta u Trebiwu u ovoj godini biti jo{ ve}a. Stopa prirodnog prira{taja u ovoj op{tini u posqedwe dvije godine je pozitivna zbog ~iwenice da je broj ro|enih u odnosu na umrle neznatno vi{i.

Dom zdravqa iz Han Pijeska

Radnicima duguje 110.000 maraka
HAN PI JE SAK - Dom zdravqa iz Han Pijeska duguje 110.000 maraka radnicima za neispla}ene plate i doprinose u pro{loj godini, rekao je direktor ove zdravstvene ustanove Slavi{a Mirovi}. On je na gla sio da dug za utro{enu elektri~nu energiju za 2008. go di nu izno si 10.000 KM i otpla}uje se prema reprogramu, a stara dugovawa prema dobavqa~ima do 2008. godine iznose 30.932 KM, od ~ega za lijekove 16.000 KM, a os ta lo za utro {e nu struju i vodu. Prema wegovim rije~ima, ovaj dom zdravqa duguje za neis pla }e ne do pri no se za zdravstveno osigurawe Fondu zdravstvenog osigurawa RS za posqedwa tri mjeseca iz 2002. godine 25.435 KM, dok dugovawa za upla}ivawe doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdrav stve no osi gu rawe iz 2007. godine iznose 21.684 KM. B. M.

Novi {estosjedi na Jahorini spremni i ~ekaju snijeg

Posjetiocima na olimpijskoj qepotici na usluzi vertikalni transport

Na Jahorini pu{teni u pogon ski-liftovi
Posjetiocima je na raspolagawu nekoliko ski-liftova i to bebi lift, Poqice lift, Poqice dvosjed i Ogorjelica 2. Radno vrijeme ovog vertikalnog transporta bi}e svaki dan, dokle to vremenski uslovi budu dozvoqavali, kazala Stojanovi}eva
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Pomo} u pravim rukama

FOTO: A. VASOVI]-MILKI]

Humanost u [amcu

Op{tina brine o siroma{nima
[A MAC - Bo ra ~ka or ga ni za ci ja i op {ti na [a mac obezbijedili su ove godine 37 bo`i}nica u iznosu od po 100 maraka za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca koje su socijalno-ugro`ene. Isti iznos dobilo je i 18 ~lanova Fonda solidarnosti ove op{tine. Novac, higijenske i novogodi{we pakete tim porodicama uru~ili su na~elnik op{tine [amac Savo Mini} i predsjednik OBO Lazar Blagojevi}. U posjeti Cvijetku i Nadi Stevanovi} koji `ive sa troje djece sa posebnim potrebama u tro{noj ku}i u Obudovcu, na~elnik Mini} je obe}ao da }e se lokalno rukovodstvo potruditi da tokom 2010. godine ova porodica dobije novu ku}u. - Stevanovi}ima }emo izgraditi novu ku}u jer se ova u kojoj `ive ne mo`e ni obnoviti. Na taj na~in }emo im obezbijediti adekvatan krov nad glavom, a uz to }emo nastojati da rije{imo i ostale probleme, ne samo ove porodice nego i drugih koji `ive te{ko - rekao je Mini}. A. V. M.

ISTO^NO SARAJEVO Na olimpijskoj qepotici Jahorini ju~e su pu{teni u pogon ski-liftovi, potvrdila je “Glasu Srpske“ stru~ni saradnik za marketing i prodaju u "Olimpijskom centru Jahorina" Zorica Stojanovi}. - Posjetiocima je na raspolagawu nekoliko ski-liftova i to bebi lift, Poqice lift, Poqice dvosjed i Ogorjelica 2, a radno vrijeme ovog vertikalnog transporta bi}e svaki dan, dokle to vremenski uslovi budu dozvoqavali, u periodu od devet do 16 ~asova kazala je Stojanovi}eva. Ona je dodala da je trenutna visina snijega na Jahorini 30 cen ti me ta ra i da se, prema prognozama meteorologa, i danas o~ekuju nove padavine. Di re ktor Olim pij skog

centra “Jahorina“ Branko Koroman ranije je istakao da su ova dva no va {es to sje da na olimpijskoj qepotici spremni i ~ekaju snijeg da budu pu{teni u upotrebu.

OD 16. JANUARA ni`e cijene smje{taja
On je istakao da je {estosjed Ogorjelica zvani~no trebao biti pu{ten u rad krajem decembra, ali je to odgo|eno zbog nedostatka snijega. - Iako su {estosjedi ve} postavqeni i pro{li potrebne pro bne vo`we, wiho vo zvani~no pu{tawe u rad morali smo da odgodimo. Bitno je da je sve spremno i da se samo ~ekaju povoqniji vremenski uslovi, a to na Jahorini zna~i da se ~eka snijeg - kazali su ranije u slu`bi marketinga i prodaje Olimpijskog centra

“Jahorina“. Pre ma ri je ~i ma na dle `nih u Olimpijskom centru, na Jahorini su zavr{eni svi planirani radovi oko monta`e i postavqawa {estosjeda koji }e udvostru~iti kapacitet vertikalnog prevoza turis ta, a osim pos tavqawa novih `i~ara ura|en je i gene ral ni re mont pos to je }ih instalacija. Novi {estosjedi olimpijsku qepoticu }e svrstati me|u

najmodernije ski-centre u regionu, ali i {ire. Zorica Stojanovi} je podsjetila da, od 2. do 16. januara u hotelu “Bistrica“, smje{taj u polupansionu ko{ta 69 maraka, a od 16. januara iznosi}e 59 maraka. - Jahorina raspola`e sa oko 4.000 kreveta, od ~ega 2.000 u privatnim ku}ama i apartmanima i isto toliko u hotelima i pansionima - rekla je Stojanovi}eva.

KAPACITETI
Branko Koroman je ranije rekao da }e posebna ponuda za skija{e u ovoj zimskoj sezoni biti upravo dva nova {estosjeda, koja }e u jednom ~asu mo}i da prevezu oko 4.000 skija{a. - [estosjedi su jedna od investicija iz okvira programa koji namjeravamo da realizujemo u sqede}e tri godine - kazao je Koroman, podsjetiv{i da je Vlada RS ovaj projekat pomogla sa 26 miliona maraka, od ~ega je u {estosjede investirano vi{e od 18 miliona maraka.

Pogon za preradu drveta u Sitne{ima kod Srpca uni{ten u olujnom nevremenu

[tete ve}e od sto hiqada maraka
SRBAC - Na ~el nik op {tine Srbac Mirko Koji} i zamjenik na~elnika Dragan Tovilovi} ju~e su obi{li industrijski pogon za preradu drveta “Koligas“ u Sitne{ima kod Srpca koji je pretrpio veliku {tetu u olujnom nevremenu tokom novogodi{we no}i. Obil na ki {a, grad i grmqavina raznijeli su limene krovove sa fabri~kih hala, ra zno se }i ga po okol nim wivama i dvori{tima susjednih ku }a, pri ~iwava ju }i {tetu na stambenim objektima i motornim vozilima. - Ve li ke li me ne ta ble na{le su se i na regionalnom putu Srbac-Prwavor, pa smo morali anga`ovati traktore da ih dovezu u fabri~ki krug radi bezbjednosti saobra}aja. [teta na krovovima, ali i hrastovoj gra|i u ha la ma, nas ta loj zbog pro ki{wavawa, pre ma prvim pro cje na ma izno si pre ko 100.000 maraka - rekao je jedan od poslovo|a “Koligasa“ Ranko Cvijeti}. bi iz vr{i li uvi |aj o pri ~iwenoj {teti. - Obi{li smo fabri~ke hale gdje smo zatekli op{ti kr{ i lom, i prava je sre}a da niko nije stradao. Potrudi}emo se da pomognemo “Koligasu“ da {to prije sanira nastale posqedice, zbog ~ega }emo ovih dana kontaktirati i republi~ke organe uprave - rekao je na ~el nik op {ti ne Srbac Mirko Koji}. D. J.

[amac
VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. POLICIJA Dogodila su se ~etiri krivi~na djela. Nisu zabiqe`ene saobra}ajne nesre}e. . HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano 37 pacijenata.

PRI^IWENA {teta na okolnim ku}ama
U ovaj industrijski pogon ju ~e je sti glo ru ko vod stvo firme iz Gr~ke, a o~ekuje se i dolazak predstavnika “KosigDunav osigurawa“ Srbac, kako

Ranko Cvijeti} pokazuje razbacani lim

FOTO: D. JOVI^I]

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 9

Mali{ani obradovani slatkim poklonima
SRBAC - Paketi}ima punih slatki{a obradovano je vi{e od 350 djece iz socijalno-ugro`enih i vi{e~lanih porodica, kao i mali{ana sa posebnim potrebama iz Srpca. Zahvaquju}i Centru za socijalni rad Srbac, NVO “Milenijum“ i Savjetu u~enika sredwo{kolskog centra “Petar Ko~i}“ Srbac, koji su organizovali ove humanitarne akcije, prikupqeni su raznovrsni slatki pokloni. Oko 150 paketi}a, obezbijedila je humanitarna organizacija “Most“ iz Bawe Luke, a akciju su poD. J. dr`ala mnoga srba~ka preduze}a i ustanove.

Op{tina O{tra Luka

Manifestacija “Izbor ciganskog cara“ u Kozarskoj Dubici

Buxet za ovu godinu mawi od rebalansa
O[ TRA LU KA - Buyet op{tine O{tra Luka za 2010. godinu planiran je u iznosu 1.408.000 maraka i mawi je za 163.000 maraka od re ba lan si ra nog pro {logodi{weg buyeta, potvrdi la je ju ~e na ~el nik op{tine Drena Kuriya. - Buyet je potro{a~ki i so ci jal ni u ko me, izu zev investicionih sredstva iz Ra zvoj nog pro gra ma Re pu blike Srpske, zaostalih iz pro{le godine, nema drugih planiranih ulagawa Drena naglasila je Kuriya. Kurixa Za plate i naknade tro{kova zaposlenih i odbornika bi}e izdvojeno 520.284 maraka, {to je pet odsto mawe u odnosu na pro{lu godinu, a za socijalna davawa 310.210 maraka. U puwewu buyeta u op {ti ni O{ tra Lu ka ra ~u na ju na 940.000 maraka iz poreskih prihoda, na neporeske prihode u visini 367.920 maraka, te na 100.000 maraka iz teku}ih pomo}i i grantova. Skup{tina op{tine usvojila je buyet 31. decembra pro{le godine, kada je usvojen i program rada Skup{tine za ovu godinu.
FOTO: SRNA

Kruna zasijala na glavi Sinana Ba{i}a
Presretan sam {to sam uspio da uhvatim jabuku. ^asno }u nositi ovu titulu i po starom obi~aju tokom cijele godine ima}u zadatak da brinem o romskim porodicama i staram se za wih, rekao Ba{i}
FOTO: T. DERIKU]A

U op{tinama Jezero i Kupres u RS

Zimsku obu}u dobilo 50 |aka
Takmi~ewe za carsku krunu PI[E: TAWA DERIKU]A krozrs@glassrpske.com

KO ZAR SKA DU BI CA Na “Izboru ciganskog cara“, manifestaciji koja je u Kozarskoj Dubici uprili~ena 167. put, carsku krunu u zu-

Obi~aji
Jedan od obi~aja zubawa je i dobijawe oraha na poklon, za koji su mnogi gosti davali i simboli~nu naknadu, koja se dodjequje siroma{nim dubi~kim Romima, a nezaobilazan dekor scene bio je }uran. Po romskom predawu, pun i zdrav orah predvi|ao je kupcu “punu“ i bogatu godinu, a prazan ili kr`qav orah “slabu godinu“.

bawu osvojio je tridesetjednogodi{wi Sinan Ba{i}, koji }e tu titulu poma`u}i Romima nositi narednih 365 dana. Kao i prethodnih godina, na ovoj u svijetu jedinstvenoj manifestaciji koja je stara vi{e od dva vijeka, u~estvovalo je osam takmi~ara iz reda ~etiri naroda, a u~esnici su morali biti autohtoni stanovnici Kozarske Dubice. Ova manifestacija u narodu poznata i kao “zubawe“ je jedinstvena turisti~ka atrakcija, a wen zna~aj se ogleda u razvoju multinacionalnih i me|ureligijskih odnosa, kao i afirmaciji polo`aja i statusa Roma u Kozarskoj Dubici. Po ve} poznatom obi~aju zubawe je po~elo tako {to su se takmi~ari rasporedili oko sofre. Pravilo je da s rukama na le|ima zubima hvataju duwu, odnosno jabuku, koja je obje{e-

na u visini glava takmi~ara, iznad sredine sofre. Ako ne ki od ta kmi ~a ra oslobodi ruke iza le|a i koristi ih za hvatawe, dobija od sudije `uti karton. Ovogodi{we sudije koji su vodili ra~una o po{tovawu pravila bili su Miodrag Roki}, Be}ir Kalabi} i Refik Ba{i}. U prva dva kruga koji traju oko 20 minuta, hvata se duwa, dok se u 3. i 4. krugu hvata jabuka. U posqedwem krugu, nakon bezbroj neuspjelih poku{aja da uhvate vrtqivu jabuku, najvje{tiji je bio Sinan Ba{i}, koji je zagrizao jabuku i postao novi ciganski car.

U^ESTVOVALO osam takmi~ara
On je is ta kao da se na ovoj manifestaciji za titulu cara bori od 2006. godine. - Presretan sam {to sam

uspio da uhvatim jabuku. ^asno }u nositi ovu titulu i po starom obi~aju tokom cijele godine imam zadatak da brinem o romskim porodicama i staram se za wih - rekao je Ba{i}. Ranijih godina, titulu ciganskog cara su osvajali Enes Vojnikovi}, Rade Jelisavac, Mi}o Roki}, Enver Alunovi}, Mi}o Tomi}-Jagin, a od 2004. godine titulu su nosi li Zo ran Bra ji}, Dra gan Stojni} i Emran Kajtazi. Zubawe je i ove godine pobu di lo ve li ki in te res Du bi~ana i stanovnika iz susjednih gra do va, a u pre pu noj sportskoj dvorani zagrijanu atmosferu dodatno su podgrijali i voditeqi Sawa Dole`al i @eqko Kasap uz vrawanske truba~e, orkestar Dragana ]uluma, grupu “Latino“ iz Zagreba, srbijanskog pjeva~a Dragana Koji}a-Kebu, kao i pjeva~a Ivu Gamulina.

JEZERO - Zahvaquju}i ministru rada i bora~ko-invalidske za{tite Radi Ristovi}u i fabrici obu}e “Bema“ 30 u~enika Osnovne {kole “Vuk Karayi}“ iz op{tine Jezero i 20 |aka iz O[ “Milo{ @dero“ u Kupresu u RS dobili su nove ~izme. - Ministar Ristovi} nedavno je posjetio Jezero i Kupres u RS i tada se uvjerio da u ovim op{tinama `ivi veliki broj socijalno-ugro`enih i povratni~kih porodi ca. Po se bno je bio impresioniran da osnovna {kola u Jezeru ima 180 |aka i li~no se anga`ovao da za 30 u~enika obezbijedi zimsku obu}u - rekla je portparol Mi nis tar stva Bran ka [qivar.

U~enici ka`u da nisu o~ekivali ovaj poklon i zbog toga su se ve oma obra do va li novim ~izmama za zimu. - Dra go nam je {to ne ko misli i o djeci ~iji roditeqi nemaju dovoqno novca. U mojoj porodici niko nije zaposlen, a nas troje djece idemo u {kolu - rekla je u~eni ca se dmog ra zre da O[ “Vuk Karayi}“ u Jezeru Aj{a Rami}. Sli ~no pri ~a i u~e ni ca osmog razreda Biqana Jovi~i}. - Do {kole pje{a~im tri kilometra i potrebno je da za zi mu imam do bru obu }u, zato su mi nove ~izme dobrodo{le - rekla je Biqana Jovi~i}. S. D.

U op{tini Prwavor realizovane investicije od tri miliona maraka

Novac ulo`en u 60 projekata
PRWAVOR - Prwavorska lokalna vlast realizovala je u pro{loj godini {ezdesetak ka pi tal nih in ves ti ci ja za koje je odobreno oko tri miliona maraka buyetskih sredstava, javila je Srna. Na~elnik op{tine Prwavor Darko Toma{ rekao je, sumi ra ju }i re zul ta te u 2009. godini, da su najve}a op{tinska ulagawa bila zavr{etak stambene zgrade namijewene bo ra ~koj ka te go ri ji od oko 600.000 KM i sanacija petnaestak putnih pravaca vrijednosti oko 1,04 miliona KM.

OTPLA]ENA dugovawa iz 2008. godine
On je istakao da su u toku zavr{etak izgradwe ambulanti porodi~ne medicine u Kokorima, Gorwoj Mravici i Poto~anima, a da je ostalo jo{ oko 800.000 KM ugovore-

nih, a ne re ali zo va nih in ves ti ci ja, ~i ja }e di na mi ka za vi si ti od vre men skih uslova. Buyetom op{tine Prwavor za ovu godinu predvi|eno je da finansijska izdvajawa po programu teku}eg odr`avawa puteva budu pove}ana za oko 60 odsto u odnosu na izvr{ewe u pro {loj go di ni, dok je stav ka ka pi tal nih in ves ti ci ja ve }a za ~ak 72 odsto.

Na~elnik op{tine Prwavor je ocijenio da se slo`en politi~ki ambijent, koji se najvi{e ispoqava u lokalnom par la men tu, odra `a va na efikasnost u radu i sprovo|ewu odre |e nih pro je ka ta. On je istakao da je ipak zadovoqan postignutim rezultatima, imaju}i u vidu i ~iwenicu da su otpla}ena i dugo vawa iz 2008. go di ne u izno su od oko tri mi li ona KM.

U~enici O[ “Milo{ @dero“

FOTO: S. DAKI]

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica i jedan dje~ak. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledan 71 pacijent. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, dva naru{avawa javnog reda i mira i jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

10 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Prioritet zapo{qavawe radnika iz Isto~ne Ilixe
Op{tina Isto~no Sarajevo
ISTO^NA ILIXA - U op{tini Isto~na Ilixa, na lokalitetu Bijelo poqe, u toku je izgradwa najve}eg u lancu “Deltinih“ tr`nih centara “Tempo“, koji }e biti najve}i od svih u Republici Srpskoj. [ef marketinga kompanije “Aleksandrija“, kooperanta u ovom projektu, Aleksandar Kostovi} rekao je da je otvarawe tr`nog centra u Isto~noj Ilixi planirano za april ove godine. On je dodao da }e objekat imati 7.500 kvadrata, na kojima }e biti smje{teni poslovni prostori, kancelarije i hipermarket. M. K.

Ugro`ena prava slijepih i slabovidih
ISTO^NO SARAJEVO - Qudska prava slijepih i slabovidnih osoba, kao najte`e kategorije invalida, drasti~no se kr{e. Ugro`ena su prava na rad, odgovaraju}u socijalnu za{titu, tako da je polo`aj slijepih i slabovidih lica veoma lo{. Ovo je istakao sekretar Gradske organizacije slijepih i slabovidnih osoba Isto~nog Sarajeva Jovica Mijatovi}. - Na{a organizacija, koja {titi i zastupa slijepe i slabovide osobe, na`alost, nema elementarne uslove za rad. Nemamo odgovaraju}e prostorije, ni dovoqno novca da anga`u je mo ne op ho dnog admi nis tra ti vnog ra dni ka i vo za ~a udru`ewa, koji bi pru`ao potrebne usluge ~lanstvu - istakao je Mijatovi}. M. K.

Op{tina Isto~no Novo Sarajevo poma`e vi{e~lanim porodicama

Djeca su budu}nost
Op{tina je planirala da iz buxeta za ovu godinu izdvoji 15.000 maraka kojima }e pomo}i vi{e~lanim porodicama, jer su one posebno zna~ajne za razvoj i napredak dru{tva, istakao Gojko Dra{kovi}

Obradovane vi{e~lane porodice FOTO: @. DOMAZET PI[E: @EQKA DOMAZET Predsjednica Udru`ewa Slaglasss@teol.net |ana Prodanovi} izrazila je

IS TO ^NO NO VO SA RAJEVO - Na~elnik op{tine Isto~no Novo Sarajevo Gojko Dra{kovi} uru~io je ju~e bo`i}nu nov~anu pomo} od po 100 maraka za 35 porodica sa ~etvoro i vi{e djece, ko li ko ih `i vi u ovoj op{tini. Dra{kovi} je istakao da su vi{e~lane porodice posebno zna~ajne za razvoj i napredak dru{tva. On je naglasio da je Udru`ewe porodica sa ~etvoro i vi{e djece “Na{a budu}nost“ ponos grada Isto~nog Sarajeva i obe }ao daqu po dr{ku wegovom radu. - Op{tina je planirala da iz buyeta za ovu godinu izdvoji 15.000 maraka kojima }e pomo}i vi{e~lanim porodicama. Pro{le godine smo za wiho ve po tre be iz dvo ji li 16.000 maraka, nabavili uybenike za 12 djece, dok smo za pe to ro dje ce obe zbi je di li stipendije. Osim toga, 2.000 maraka smo ulo`ili za poha|awe kursa stranih jezika ka zao je Dra {ko vi}.

zadovoqstvo {to je lokalna vlast prepoznala da se ulagawem u djecu gradi boqa budu}nost.

POMO] porodicama treba da bude stalna
- Ono {to op{tina radi, na`alost, nije dovoqno za podizawe nataliteta i odgajawe djece u ovakvim uslovima. Ovo udru`ewe smatra da bi stalna mjese~na primawa, koja bi dobijale majke sa ~etvoro i vi{e djece, obezbijedila mnogo ve}i natalitet u RS - istakla je Prodanovi}eva. Ona je dodala da op{tina Isto~no Novo Sarajevo, i pored dva rebalansa buyeta, nije smawiva la sred stva na mi jewena za pomo} porodicama sa ~etvoro i vi{e djece. Prodanovi}eva je istakla da je pomo} vi{e~lanim porodicama pru`ila i op{tina Isto~na Iliya, koja je na isti na~in kao i op{tina Isto~no Novo Sarajevo za 34 porodice podijelila po 100 maraka.

Stambeno zbrinuta porodica iz Isto~ne Ilixe

Do bi li ku }u
IS TO ^NA ILIYA Na~elnik op{tine Isto~na Iliya Predrag Kova~ uru~io je ju~e Jadranki i Voji Vu~ini}, roditeqima petoro djece, kqu~eve ku}e izgra|ene u nasequ Mladi~ko poqe uz pomo} op{tine i Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, javila je Srna. Op{tina je za ku}u, povr{i ne oko 120 kva dra ta, obe zbi je di la zemqi {te i kompletnu infrastrukturu i finansirala izgradwu temeqa, dok je resorno ministar stvo iz gra di lo ku }u po sistemu “kqu~ u ruke“. - Ovim smo rije{ili `ivotni problem jer }e kona~no i na{a djeca `ivjeti u normalnim uslovima. Zahvalio bih Vla di RS, op {ti ni i svima koji su nam pomogli da do|emo do vlastitog krova nad glavom - rekao je Vojo Vu~i ni} pri li kom do dje le kqu~eva.

SEDMO^LANA porodica `ivje}e u 120 kvadrata
Porodica Vu~ini} je od zavr{etka rata do danas promijenila vi{e adresa stanovawa. @i vje li su u ko le kti vnom cen tru, je dno vrijeme su proveli u alternati vnom smje {ta ju, a do bar dio `i vo ta bi li su pri siqeni da te{ko zara|eni novac izdvajaju za pla}awe podstanarstva.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 11

Tradicionalni turnir u malom fudbalu
HAN PIJESAK - Centar za kulturu i sport “Pogled“ u Han Pijesku organizovao je tradicionalni Bo`i}ni turnir u malom fudbalu. Devet ekipa, podijeqenih u tri grupe, odigrale su kvalifikacione utakmice 2, 3. i 4. januara. Utakmice bara`a odigra}e se 5. januara, a polufinalne 7. januara u Sportskoj dvorani Han Pijesak. - Bo`i}ni turnir zavr{i}e se 7. januara finalnom utakmicom u 19 ~asova i podjelom nagrada. Za pobjednike su osigurani pehar i nov~ane nagrade - rekao je organizaB. M. tor Milenko Puhalac.
FOTO: S. MITROVI]

Ku}i Haxivukovi}a u Fo~i vra}en stari sjaj

Baka Vojisava je pravila predivne urma{ice, kola~e sa slatkim prelivom, koji su poslu`ivani uz bo`i}ni ru~ak, kad se omrsimo, poslije {estonedjeqnog posta, pri~a Mirjana Jeli}-Te{i}
PI[E: DRAGO TODOROVI] glasfo@teol.net

Miris bo`i}nih kola~a budi sje}awa
Paketi}e dobilo 120 mali{ana

Omladina Crvenog krsta u Rogatici

FO^A - U dvori{tu prili~no oronule, ali jo{ uvijek lijepe starinske, srpske ku}e, u fo~anskom nasequ Obili}evo, sve je sve~ano. U kamenom poplo~anom dvori{tu, ve} oki}en badwak i bo`i}na jelka, a iz ku}e se {iri miris ko la ~a ko je do ma }i ca Mirjana Jeli}-Te{i} priprema. Mirjana se prije osam godina iz Beograda, gdje je `ivjela gotovo 50 godina, vratila da u ku}i svoga djetiwstva i uspomena, kako ka`e, provede ostatak `ivota. Iz te ku}e Mirjanina majka Marica udala se za wenog oca Petra Jeli}a, poznatog fo~anskog ugostiteqa, trgovca i moreplovca. - U na {oj ku }i vaz da se veselo proslavqalo Badwe ve~e. Kada je 1914. ubijen Ferdinand, Austrijanci su u jednom da nu stri jeqali moga djeda Nika i brata mu \or|a. Od tada su na{ stari kum Tane Jeremi} i jo{ neki Fo~aci, svakog Badweg dana sjekli badwak i do no si li ga prvo na{oj ku}i, pa onda svojoj. Ta tradicija prekinuta je jedino 1995. godine, kada je u ku}i umrla moja tetka Dara. Tradiciju sam nastavila ja, kada sam ponovo do{la u Fo~u ka`e Mirjana. U ku}i sje}awa i uspomena, izgra|enoj krajem 18. vijeka, sve je na svom mjestu, kao da su weni preci po majci na trenutak iza{li u kom{iluk. - Moja baka po majci Vojisava, u {esnaestoj godini se udala za mog djeda po majci, Nika Hayivukovi}a. I on i wegov brat \or|e vjen~ali su se u jednom danu, a u jednom danu su i stri jeqani - pri ~a Mirjana. U udubqewu u zidu stoje

Paketi}i za qep{i osmijeh
ROGATICA - Zahvaquju}i anga`ovawu mladih okupqenih u klubovima Crvenog krsta u Osnovnoj {koli “Sveti Sava“ i Sredwoj {koli u Rogatici, 120 djece iz seoskih osnovnih {kola, vi{e~lanih i siroma{nijih porodica dobilo je novogodi{we i bo`i}ne paketi}e. - Donatori akcije “Paketi}i za qep{i osmijeh“ bili su pojedinci i privredni subjekti sa podru~ja op{tine, a paketi}e je dobilo svih 54 u~enika, koliko ih ima u podru~nim {ko la ma Bo ri ke, Bran ko vi }i, Pod gaj, Stje ni ce i @epa. Ostalo su djeca iz vi{e~lanih i siroma{nijih porodica, a prema spisku koji je utvrdio Centar za socijalni rad - rekao je sekretar Op{tinskog odbora Crvenog krsta Dragi{a Jovi~i}. S. M.

Savez invalida rada Zvornik

Pomo} najugro`enijim ~lanovima
Ku}a Mirjane Jeli}-Te{i} puna vrijednih antikviteta
FOTO: D. TODOROVI]

drage stvari, `ute duwe, yemovi i sokovi od drewina, koje je pro{le jeseni tako marqivo spremala Mirjana. A wena baka je du go, u tom ma gi ~nom udubqewu, u “duvaru“, kako su ga stari zvali, pred Bo`i}, krila kola~e.

U KU]I VAZDA bilo veselo na Badwe ve~e
- Baka je pravila predivne urma{ice, kola~e sa slatkim prelivom, koji su poslu`ivani uz bo`i}ni ru~ak, kad se omrsimo, poslije {estonedjeqnog posta - pri~a Mirjana. Kao podsjetnik na davna vremena sa~uvana je i starinska vaga, ma{ina za mqevewe maka i {e}era, te drvena “{ara“ za gurabije, koju je baka do ni je la u mla din skom ruhu. Tu su i danas o~uvani limena peka, za pe~ewe bo`i}ne zaoblice, pe~enice, koju Mir-

jana qubomorno ~uva, stara vi{e od 200 godina, te ~orbaluk za supu i bakin oval za pe~ewe. Na zidu starinske sobe, na wego voj is to ~noj stra ni, dvije ikone, potamwele od vi je ko va, sa li kom Isu sa Hris ta i Sve tog \or |a \ur |i ca. Ispod wih ve li ko sre brno kan di lo, ne-

procjewive vrijednosti. Ovo je samo mali dio pro{lih vremena, kada se, kako ka`e ova ti ha `e na, `i vje lo sporije i smjernije, ali daleko qep{e i bezbri`nije. Zbog toga je pozne godine svog `ivota Mirjana Jeli}-Te{i}, po majci Hayivukovi}, odlu~ila da provede na ogwi{tu svog djetiwstva.

KU]A MUZEJ
Stara ku}a Haxivukovi}a je istinski srpski muzej. Ima ~etiri sobe, od kojih se izdvaja gostinska. Predvorje ~ini drveni doksat, a umjesto plafona, drvena {i{teta. - Ovdje je donedavno bila zidana, kaqeva pe} i {poret fijaker - obja{wava Mirjana i rukom pokazuje na kredenac, star ravno 100 godina. U kredencu italijanski porculan, ~a{e od tankog stakla i bakreno posu|e. Ono {to je posebno zanimqivo je sa~uvana poveqa Srpskog kulturnog i prosvjetnog dru{tva “Prosvjeta“, dodijeqena sinovima Sime Haxivukovi}a iz Fo~e, utemeqiva~a ovog dru{tva u BiH, iz 1905. godine. Na drugoj po`utjeloj, ali jasnoj fotografiji su ~lanovi Sokolskog dru{tva iz Fo~e iz 1893. godine.

ZVORNIK - Predsjednik zvorni~kog Saveza invalida rada Radenko Josipovi} podijelio je ju~e po 30 maraka pomo}i za dvadeset najugro`enijih ~lanova. - Radi se o invalidima koji si u te{kom zdravstvenom i ma te ri jal nom po lo `a ju, ~ije su penzije od 160 do 250 ma ra ka i u naj ve }em bro ju slu ~a je va to im je je di ni prihod u porodici. Uz 30 maraka dajemo jo{ po deset mara ka na ime pu tnih tro {kova za one koji ne `ive u gradu, a do{li su da prime po mo}. Po mo} is pla }u je mo iz sredstava koja su nam preba ~e na iz op {tin skog buyeta, a koja sam u{tedio jer radim u stanu, tako da nemamo tro{kove kancelarije rekao je Josipovi}.

On je na po me nuo da je u 2009. godini iz buyeta ispla}eno 2.000 maraka, a isto toliko je planirano i u ovoj go di ni, do dav {i da je go di{wa ~lanarina koju pla}a ju ~la no vi sve ga {est maraka. Istakav{i da Savez broji 103 ~lana, a da se procjewuje da u op{tini ima izme|u 500 i 700 invalida rada, Josipovi} je najavio da }e poku{ati da isplati pomo} i za Vaskrs. - Za Savez su sredstva koja smo isplatili velika, ali za ove qude to nije nikakva pomo}. Mora se sistemski i strate{ki raditi na rje{avawu pitawa tako da invalidi rada mogu `ivjeti od svo jih pri mawa - re kao je Josipovi}. S. S.

Na ulicama Zvornika ima dosta napu{tenih `ivotiwa

Potrebno skloni{te za pse lutalice
ZVORNIK - Prema Odluci o organizovawu i radu higijeni~arske slu`be na podru~ju op{tine Zvornik, prevashodno bi trebalo obezbijediti skloni{te za pse lutalice, kao i veterinarsku slu`bu koja }e brinuti o tim `ivotiwama u slu~aju da su bolesne. Ovo je rekao na~elnik Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove op{tine Zvornik Petar Maksimovi}. - Pretpostavka je da nam za jedno takvo skloni{te treba od 50.000 do 60.000 maraka, da bismo kupili parcelu, ogradili je, napravili boksove, a mora se obezbijediti i sto~no grobqe. Tako|e, op{tina mora da obezbijedi i sredstva za rad higijeni~arske slu`be, koja podrazumijeva opremu i kadar istakao je Maksimovi}. Prema Odluci koja je stupila na snagu 19. decembra 2009. go di ne, ve te ri nar }e provjeravati da li je `ivotiwa bolesna, a potom }e biti smje{tena u skloni{te, gdje treba da bude do jedan mjesec. Ukoliko se u tom roku ne pojavi vlasnik ili neko da je usvoji, primjewiva}e se eutanazija.

ZA IZGRADWU potrebno do 60.000 maraka
- Sve je ovo prakti~no ve} tre ba lo da bu de za vr{e no. Pregovaramo sa Bratuncem, koji ima skloni{te, da vidimo da li je tehni~ki izvodqivo da nam bude zajedni~ko skloni-

{te i higijeni~arska slu`ba, ~ime }emo sve ovo pojednostavi ti i po jef ti ni ti. To bi trebalo tokom ove godine da bude regulisano, ali {to prije jer imamo dosta problema na terenu, s obzirom na to da se ni na jedan drugi na~in ne mogu uklawati prekobrojni psi. Dakle, moramo hitno djelovati - kazao je Maksimovi} i dodao da }e rad higijeni~arske slu`be kontrolisati op{tinska veterinarska inspekcija i komunalna policija. S. S.

Podjela novca u Zvorniku

FOTO: S. SAVI]

Zvornik
POLICIJA Evidentirana je jedna saobra}ajna nezgoda. STRUJA Nije bilo planskih iskqu~ewa. VODA Vodosnabdijevawe uredno.

12 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Ул. 22. aприла бр. 2 Телефон: (051) 212-316, Факс: (051) 212-380, e-mail: vodovod@blic.net ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ Новоселија Тел./факс: (051) 413-190 (051) 413-194 e-mail: pitkavoda@blic.net ОДРЖАВАЊЕ Булевар војводе Живојина Мишића 24 Телефон: (051) 310-811 факс: (051) 307-647 e-mail: vodovodt@teol.net www.vodovod-bl.com

Ove rije~i uputili smo, sigurno, mnogo puta u posqedwih mjesec dana svojim najbli`im, prijateqima, saradnicima, poznanicima pa i onima koje i ne poznajemo. Kraj jedne i po~etak nove godine uvijek je prilika da analiziramo iskustva iz pro{le i pravimo planove za narednu godinu, naj~e{}e u nadi da }e nam biti uspje{nija i da }emo ostvariti ne{to {to do sada nismo uspjeli. Prirodno, najiskrenije `eqe za zdravqem, sre}om i uspjehom vezujemo najprije za vlastitu porodicu, a u samom vrhu prioriteta su i na{e radne sredine, pogotovo ako nam one obezbje|uju uslove za jedan normalan `ivot. Na sre}u, Akcionarsko dru{tvo “Vodovod“ koliko-toliko, i mimo brojnih problema, uspijeva svojim radnicima obezbijediti takve uslove, pa su na{e `eqe i{le u pravcu da tako i ostane. A kako je “Vodovod“ preduze}e koje obavqa jednu od najzna~ajnijih javnih funkcija, vodosnabdijevawe, kao preduslov normalnog `ivota i razvoja, sre}ni smo {to jo{

jednu godinu uspje{no za vr{avamo, sa iskrenim `eqama da svoju osnovnu djelatnost nastavimo obavqati uspje{no, kontinuirano, danono}no i tokom 2010. godine, a na zadovoqstvo blizu 200.000 korisnika vode za pi}e. Ovom prilikom odlu~ili smo se da ukratko prika`emo neke od aktivnosti koje se u ovoj sredini praktikuju ve} godinama i to upravo krajem jedne i po~etkom nove poslovne godine. Povremenim biltenima, pored ostalih na~ina internog informisawa, `elimo zaposlene u “Vodovodu“ smje{tene na tri lokacije, detaqnije informisati o aktuelnostima u Preduze}u, a javnim objavqivawem, isto tako, `elimo ovu djelatnost u~initi {to transparentnijom, naro~ito prema potro{a~ima vode za pi}e.

obu~ene i uvje`bane i da “Vodovod“ raspola`e potrebnim ma{inama i mehanizacijom da se kvarovi mogu {to prije otkloniti. Otklawawe kvara na vo dovodnoj mre`i u raskrsnici ulica Kwaza Milo{a i Ilije Gara{anina, 21.12.2009. god.

nabdijevawa. Iako skromna, nagradna igra je veoma popularna me|u potro{a~ima, a “Vodovodu“ je ciq da i na ovaj na~in podstakne, promovi{e i poboq{a naplatu svojih usluga.

NIKOQDANSKI PAKETI]I
I ove godine slatki{ima i igra~kama Sveti Nikola je obradovao djecu radnika “Vodovoda“ pred{kolskog uzrasta. Wih devedeset ~etvoro je 16. decembra, uz prigodnu pozori{nu predstavu, roditeqe, bake, deke ...... pjevalo, recitovalo, ali i pustilo koju suzicu, ali zadovoqno napustilo Dje~ije pozori{te, ne odvajaju}i se od svojih paketi}a.

NAGRADE ZA UREDNE PLATI[E
I hladno zimsko vrijeme ili nagle promjene temperatura, topqewe snijega npr. tako|e mogu ote`ati vodosnabdijevawe. Imali smo takve prilike oko 20. decembra, ali i tada je vode bilo dovoqno. Podaci }e pokazati, ali procjewujemo da je “Vodovod“ tokom 2009. godine preradio i potro{a~ima uputio oko 28.000.000 metara kubnih vode za pi}e. Kra}ih prekida vodosnabdijevawa odre|enog podru~ja bilo je usqed prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom ili, ~e{}e, zbog pucawa cijevi/kvarova na vodovodnoj mre`i. Kvarova na mre`i ima ~esto jer je mre`a stara, ra|ena od razli~itih materijala, optere}ena saobra}ajem, nalazimo se na trusnom po dru~ju i sl. Planirane radove nastojimo potro{a~ima najaviti putem sredstava javnog informisawa, ali ima situacija da pucawe cijevi ne bira ni vrijeme ni lokaciju. U takvim situacijama ekipe sektora Odr`avawe se zaista trude da kvar {to prije otklone. Nekada se radi na veoma hladnom vremenu, kopa smrznuta zemqa, radi u kanalima ispuwenim hladnom vodom, i sre}a je da su ekipe “Vodovoda“ Sedmu godinu zaredom “Vodovod“ je organizovao nagradnu igru u kojoj je nagradio dvadeset urednih plati{a kwi`e}i po 100,00 KM na wihove mati~ne brojeve kao avans za pla}awe vode. Nagradna igra trajala je mjesec dana. Od 9.11. do 9.12. 2009. god. popuweno je ukupno 836 kupona i dvadeset izvu~enih - sre}nih potro{a~a dobili su nagrade. Nagrade su potro{a~ima, uz prigodan promotivno/novogodi{wi materijal, uru~ene u “Vodovodu“ 15. decembra. Nagra|eni su - individualni potro{a~i/privatne ku}e: Dragoqub Babi}, Vlado Kosi}, Bo`ica i Slobodan Vukovi}, Lazo Samaryija, Olivera Prawi}, Mihajlo Puleti}, Bo`o Karanovi}, Mujesira Evli}, Milan Babi}, Stevan Vorkapi} i Milo{ Auli}. Nagradu su dobili i ku}ni savjeti/zajednice eta`nih vlasnika u ulicama: Dragi{e Vasi}a 6, Mihajla Pupina 7, Josifa Pan~i}a 8, Jovana Du~i}a 65, Vase Pelagi}a 58, Sime [olaje 10, Starine Novaka 10, Rajka Bosni}a 2 i Ive Andri}a 47. Dru`ewe u “Vodovodu“ iskori{}eno je i za razmjenu mi{qewa i stavova o mnogim zajedni~kim pitawima vodos-

DAN PREDUZE]A
Devetnaestu godinu zaredom “Vodovod“ }e 14. januara obiqe`iti Dan preduze}a. Tog dana planirano je da se kod spomen-~esme na lokaciji Uprave, zajedno sa porodicama devetorice poginulih boraca VRS, radnika “Vodovoda“, zapale svije}e, polo`e vijenci i cvije}e i oda po{ta poginulim. Tokom zajedni~kog ru~ka zvani~no }e se ispratiti u penziju osam radnika koji su penzionisani tokom 2009. godine i to: Gligori} Qubo, Kre~ar Nedeqko, Kunaica Qubica, Grmu{a Rajko, Savi} Nikola, Kosti} Amira, Ajder Milenka i Stojanovi} Nada. Bi}e uru~ene i nagrade jubilarcima, odnosno radnicima koji trideset, odnosno dvadeset godina neprekidno rade u “Vodovodu“. Trideset godina radnog sta`a u “Vodovodu“ imaju: Bjelajac Enisa, Lukaji} Nedeqko, Lukaji} Dragoslav i Macanovi} Marko. Dvadeset godina u “Vodovodu“ rade: Filipovi} Jovica, Gakovi} Milenko, Graorac Stojan, Gaji} Nedeqko, Popovi} Ostoja, Radulovi} Borislav, Ra~i} Rajko, Smil~i} Zoran i Vran~i} Zorana. Redakcioni odbor: An|elka Vilende~i}, Silva Na|, Zoran Udov~i}, Novak Predojevi} i Goran Milanovi} PR

VODOSNABDIJEVAWE UREDNO
Tokom ~itave 2009. godine vodosnabdijevawe potro{a~a dovoqnim koli~inama higijenski ispravne vode za pi}e bilo je uredno. Tako je bilo npr. u drugoj polovini jula, kada je `iva u termometru prelazila trideset stepeni, potro{wa vode rasla, od npr. prosje~nih 880 litara u sekundi tokom juna na 918 l/s tokom jula, ili na 1.011 litara u sekundi 17. jula. I u tim izrazito toplim danima konzumno podru~je bawalu~kog vodovoda imalo je dovoqno vode i za potro{a~e na najvi{im kotama snabdijevawa.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 13

Pokloni za bolesne i iznemogle u Kakmu`u
PETROVO - ^lanice Kola srpskih sestara “Sveta Irina“ iz Kakmu`a, op{tina Petrovo, posjetile su ju~e osam sugra|anki i uru~ile im poklon pakete. Predsjednik Kola srpskih sestara “Sveta Irina“ Petra Vidakovi} izjavila je Srni da `ene iz Kakmu`a svake godine povodom Bo`i}a i Nove godine organizuju obilazak bolesnih i iznemoglih sugra|anki i daruju im ono {to su prikupile u dobrotvornoj akciji. Ona je najavila da }e 27. januara, na Savindan, djeci u Kakmu`u biti darovano 30 poklon paketa.

Ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta u op{tini Tesli}

Najvi{e novca bi}e utro{eno za sanaciju klizi{ta na lokalnom putu Bawa Vru}ica - Tesli}. Planirana izgradwa saobra}ajnica, a mnoge ulice u nasequ Kne` Poqe dobi}e uli~nu rasvjetu, istakao Kasapovi}

Milion maraka za infrastrukturu

Na~elnik Simi} uru~io poklone

FOTO: N. SIMI]

Porodili{te u Derventi

Dejan prva beba u novoj godini
DERVENTA - Na~elnik op{tine Derventa Milorad Simi} posjetio je derventsko porodili{te i uru~io poklone prvoro|enoj bebi u ovoj godini. Posjeti se obradovala devetnaestogodi{wa Nata{a Vaseli} iz Dowih Cerana, koja je rodila dje~aka Dejana. - Ovo mi je prvi porod, presre}na sam. Veoma sam radosna i ponosna, a posebno mi je drago {to je Dejan prva beba ro|ena u novoj godini. Zahvalna sam i na~elniku Simi}u koji nas je obi{ao i uqep{ao nam boravak u bolnici - ka`e Nata{a Vaseli}. Tim koji je de`urao bio je u sastavu doktor Biqana Nenadi} i sestra Du{anka Radi}. Prema rije~ima direktora Doma zdravqa u Derventi Mirka [arana, pro{le godine ro|ene su 202 bebe. Na~elnik Milorad Simi} je izjavio da je wegova posjeta porodili{tu redovan zadatak na po~etku svake nove godine, a posebno je izrazio zadovoqstvo {to je porodili{te opstalo u okviru Doma zdravqa Derventa. N. S.

Na podru~ju dobojske regije
Op{tina Tesli} bi}e veliko gradili{te PI[E: VITO TOPI] po vi} i do dao da je Odjekrozrs@glassrpske.com FOTO: ARHIVA

qewu za stambeno-komunalne po slo ve 2009. go di ne TESLI] - Za realiza- podnesen veliki broj zahtjeci ju Pro gra ma ure |ewa va iz oblasti ure|ewa gra|egra|evinskog zemqi{ta iz vinskog zemqi{ta. buyeta op{tine Tesli} ove - Po sli je sa gle da vawa godine bi}e izdvojeno mi- prispjelih zahtjeva i razmalion maraka. Planirana je trawa Pro gra ma ure |ewa sa na ci ja kli zi {ta u na - gra |e vin skog zemqi {ta sequ Hrast Po tok, iz - odlu~eno je da se nastave negradwa sao bra }aj ni ca, a ki projekti iz pro{le godimnoge ulice }e dobiti uli- ne i rje{avaju prioritetni ~nu rasvjetu. problemi izgradwe infrasOvo je pot vrdio na ~el - trukturnih objekata - istanik tesli}ke op{tine Savo kao je Kasapovi}. K asaOn je dodao da }e najvi{e novca bi}e utro{eno na sanaciju klizi{ta na lo kal nom pu tu Projektna Bawa Vru }i ca dokumentacija Te sli} u na sequ Prema Programu ure|ewa gra|evinHrast Potok, za skog zemqi{ta, u ovoj godini planira{ta je planirana je i izrada projektne dokumentacije no 320.000 ma u skladu sa regulacionim planom i djeraka. limi~na izrada saobra}ajnice u - Oko 170.000 Dowem Ru`evi}u u pravcu Male Usore, maraka bi}e izza {ta je planirano 30.000 maraka. dvo je no za iz -

gradwu dijela ulice Vojvode Putnika i za saobra}ajnicu u na sequ Gaj. Za iz gradwu saobra}ajnice ulice Majora Gavrilovi}a bi}e utro{eno 180.000 maraka, dok je 30.000 maraka planirano za nastavak izgradwe uli~ne rasvjete u nasequ Kne` Poqe u ulica ma So lun skih do bro voqaca, Ste va na Ne mawe, Ga vri la Prin ci pa, kao i Bawalu~koj i Pu{kinovoj istakao je Kasapovi}.

10.000 ma ra ka ta ko |e na Margiti na prostoru Najmani - Kujunyi}i i 5.000 maraka u na sequ Go mje ni ca rekao je Kasapovi}. Na ~el nik K a sa po vi} ka `e da je ovim pro gra mom pla ni ran utro {ak 940.000 ma ra ka, a da }e ra spo dje la pre os ta lih 60.000 ma ra ka bi ti pla ni ra na po sli je prvog kvar ta la ove go di ne.

Pomo} qudima sa traumama iz rata
DERVENTA - Da bi pomogli qudima kojima je poslije Otaybin skog ra ta di ja gnos ti ko van pos ttra umatski stresni poreme}aj, u Derventi je odr`an sastanak kojem su prisustvovali voditeqi grupa iz Dervente, Prwavora, Doboja, Modri~e i [amca. Sastanak je dio redovnih aktivnosti u okviru programa koji se ve} drugu godinu provodi u ovoj regiji. U~e sni ci ovog sas tan ka ra zmi je ni li su is kus tva, probleme i aktivnosti koje su se de {a va le u pro te kla tri mjeseca u radu grupa za podr{ku qudima sa PTSPom. Cjelokupni projekat se odvija pod nadzorom Centra za ra tnu tra umu iz No vog Sada. - Na podru~ju regije formi ra no je se dam gru pa za po dr{ku qudi ma sa is kus tvom rata. Najava voditeqa iz regije je da postoji interes da se for mi ra ju jo{ najmawe tri grupe do kraja fe bru ara ove go di ne - re kao je regionalni koordina tor gru pa za po dr{ku Spasoje Kulaga. On je dodao da je na sastanku, izme|u ostalog, dogovoreno niz aktivnosti koje }e voditeqi grupa sprovoditi ove godine, a usvojen je i plan aktivnosti. N. S.

BI]E NASTAVQENI projekti iz pro{le godine
Prema wegovim rije~ima, za ure|ewe ulice Svetog Save bi}e izdvojeno 85.000 maraka. - Za projekte uli~ne rasvjete Zlata - crkva u Pribini }u pla ni ra no je 20.000 maraka, po 40.000 maraka za iste namjene planirano je u \u li }u i Mar gi ti, kao i

Savo Kasapovi}

Bo`i}ni poklon Fonda solidarnosti iz Doboja za stotinu porodica

Pa`wa zna~ajnija od novca
DOBOJ - Podjelom po stotinu maraka za stotinu porodi ca po gi nu lih bo ra ca i ratne vojne invalide povodom bo`i}nih i novogodi{wih praznika, Fond solidarnosti u Doboju otpo~eo je jo{ jednu uspje{nu godinu. - Mi ne pru`amo pomo} samo kada su najve}i praznici, mi to ~inimo tokom cijele godine. Tako smo lani na{im na ju gro `e ni jim ~la no vi ma uru~ili vi{e od 800 jednokratnih pomo}i, a na lije~ewe u bawu poslali smo 25 ~lanova. Osim toga, nabavqali smo lijekove i posje}ivali bolesne rekao je predsjednik Fonda solidarnosti Dragomir Jovi}.

STOTINU porodica dobilo po 100 maraka
Fond, jedini ove vrste u Republici Srpskoj, funkcioni{e ve} 13. godinu. Po tradi ci ji, u ovo do ba go di ne Fond dodjequje pomo} najugro-

`enijim ~lanovima porodica poginulih i ratnim vojnim invalidima. - Imamo vi{e od 3.000 ~lanova koji pla}aju ~lanarinu na dobrovoqnoj osnovi i na taj na~in se finansiramo. Iz tih sredstava obezbijedili smo ovu, ali i sve druge pomo}i koje ~lanstvu pru`amo u toku godine. Ovog puta pomoglo nam je sve{tenstvo Srpske pravoslavne crkve - istakao je Jovi}. Pomo} je dobio i otac poginulog borca Vojin Jovi}.

- Saznawe da mi koji smo izgubili svoju djecu nismo zaboravqeni, vrijedi mnogo vi{e od ovih stotinu maraka. Moj sin jedinac Slobodan poginuo je 1993. godine na Vidovdan na maglajskom rati{tu. Imao je tek 19 godina, nije po~eo prakti~no ni da `ivi. Sve proti~e u znaku te tragedije, pa i sve nevoqe koje sam pre`ivqavao kao izbjeglica kada su nas protjerali iz rodne Bo~iwe kod Maglaja - ka`e Vojin Jovi}. Sl. P.

Voditeqi grupa u Derventi

FOTO: N. SIMI]

Doboj
POLICIJA Nije zabiqe`eno nijedno krivi~no djelo ni naru{avawe javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. PORODILI[TE Ro|ene tri djevoj~ice i sedam dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

14 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

“Erbas“ u 2009. godini prodao rekordan broj aviona

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

PARIZ - Evropski proizvo|a~ aviona “Erbas“ prodao je tokom 2009. godine vi{e aviona nego ikada ranije, uprkos ekonomskoj krizi, pi{e francuski dnevnik “Tribun“, prenijele su agencije. List pi{e da je “Erbas“ lani isporu~io 498

aviona, ~ime je za 15 letjelica prema{en rekord postignut 2008. godine. Kompanija je ovim rezultatima, navodi “Tribun“, prestigla svog ameri~kog konkurenta “Boing“, kako u oblasti naruxbi tako i isporuka.
FOTO: AGENCIJE

15.94 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO 8.50

-2.61 1.15

2,008.72 12,192.15

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO

4.50 4.30 7.20

-4.86 -4.44 6.82

1,332.00 335.40 1,080.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Novi ekonomski plan kqu~ za otvarawe radnih mjesta

“EU Obzerver“ o novoj ekonomskoj strategiji Evropske unije

BH TELECOM D.D. SARAJEVO 19.70 -1.25 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 4.95 0.20 ENERGOPETROL DD SARAJEVO 10.50 -12.94 FD SARAJEVO DD SARAJEVO 104.20 -0.47 94.51 -0.62 IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 30.00 -2.12 40.00 -0.02 RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I 1.00 TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW 25.25

591.00 6,885.00 1,092.00 1,562.95 10,680.01 5,400.00 400.00 4,949.10

SAD

Pro{le godine bankrotiralo 137 banka
VA[INGTON - U SAD je pro{le godine bankrotiralo 137 banka, a u slo`enoj finansijskoj situaciji nalazi se wih jo{ 300 do 400, saop{tila je Federalna korporacija za osigurawe bankarskih depozita (FDIC), prenijele su agencije. Od toga su u prvom polugodi{tu 2009. godine sa finansijskog tr`i{ta nestale 44 banke, a u drugom 93, navodi FDIC, koji kontroli{e rad regionalnih banaka i ima pravo da odlu~uje o prestanku wihovog rada, ako ne ispuwavaju funkcije u skladu sa zakonom. Samo u tre}em lawskom tromjese~ju prestalo je da radi 47 bankarskih institucija, vi{e nego u prvih {est mjeseci 2009. godine. U 2008. godini u SAD je, poslije intervencije FDIC, prestalo da radi 26 banaka, a godinu dana ranije svega tri. U 2005. i 2006. godini na bankarskom tr`i{tu SAD nije bilo niti jednog bankrotstva.

Ciq aktuelnog ekonomskog plana EU - Lisabonska strategija, koja isti~e 2010. godine, bio je da Uniju u~ini “najkonkurentnijom stru~nom ekonomijom na svijetu“, {to nije ostvareno, pi{e “Obzerver“
BRISEL - Narednih nekoliko mjeseci bi}e kqu~ni za eko nom sko oz dravqewe Evrop ske uni je (EU), ka da blok treba da utvrdi novi dese to go di{wi eko nom ski plan kako bi ostavio iza sebe recesiju i osmislio put ka stabilnom rastu i novim radnim mjestima, pi{e Internet portal “EU Obzerver“, prenijele su agencije. Skoro desetogodi{wa negativna stopa zaposlenosti, sve starija populacija EU i rastu}i buyetski deficiti ~ine osnovu djelovawa za one koji budu pravili novu ekonomsku mapu puta EU. Evropski “Obzerver“ navodi da aktuelni ekonomski plan EU - Lisabonska strategija, koja isti~e 2010. godine, a kojoj je ciq bio da Uniju u~i ni “naj kon ku ren tni jom stru~nom ekonomijom na svijetu“, nije ostvarena. pri vre di - na vo di “Ob zer ver“. Pos ti zawe eko nom skog rasta i vi{e stope zaposlenosti kroz boqe obrazovawe, uskla|eno sa potrebama industrije kao i {ira istra`i vawa i ino va ci je ne }e nai}i na otpor zemaqa ~lani ca, pi {e ovaj In ter net portal, iako neke nevladine organizacije i parlamentarci `ele da vide istinske poma ke ka so ci jal nom ukqu~ewu. Evropska komisija pozvala je u novembru sve zainteresovane strane da iznesu svoja gle di {ta o no vom eko nom skom programu do 15. januara. Komisija }e poslije toga iza }i sa pri je dlo zi ma na

Evropa tra`i put za novu deceniju
vanrednom samitu lidera EU o eko nom skim pi tawima u februaru, kojim }e predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Herman van Rompej.

SOCIJALNOJ komponenti dati vi{e prostora
- ^u ve ni ciqevi Li sa bonske strategije, 70-odstotna zaposlenost i postizawe potro{we za razvoj, pokazali su se kao te {ko os tva ri vi. Ipak, evidentno je da ciqevi “EU 2020“, ne}e biti radikalno druga~iji od aspiracija iz pret ho dnih de set godina, iako }e sada naglasak mo`da vi{e biti na “zelenom rastu“, odnosno zelenoj

Nacionalne vlade
“Obzerver“ navodi da bi se mogu}e neslagawe u izboru nove ekonomske strategije moglo odnositi na definiciju ciqeva i mehanizama da se ti ciqevi ostvare. Neuspjeh Lisabonskog sistema naveo je vlade nekih zemaqa da pozovu na usvajawe obavezuju}ih mehanizama kako bi se obezbijedilo da zemqe ~lanice ispune svoj dio dogovora.

“Agrokor“

“Neksus Alfa“ novi vlasnik drogerija “Kozmo“
ZAGREB - “Konzum“ koji je dio konzorcijuma “Agrokor“ pro dao je in ves ti ci onom fondu “Neksus Alfa“ svoj stoodstotni udio u drogerijama “Kozmo“, prenijele su agencije. Iz kon zor ci ju ma “Agro kor“ izja vi li su da ne }e izlaziti u javnost sa podacima o vrijednosti transakci je, ali je pro mje na vla sni{ tva pot vr|e na Za greba~koj berzi. Tokom pro{le godine naga|alo se da je razlog eventualne prodaje to {to “Kozmo“, sa svoje 42 trgovine, nije mogao da dr`i korak u pogledu konkurentnosti sa dro ge ri ja ma “DM“ ko je u Hrvatskoj imaju 117 prodavnica. “Nexus Pri va te Equity Par tner“ je dru{ tvo za upravqawe otvo re nim investicionim fondovima rizi~nog kapitala, a u ~ijem se vlasni{tvu nalazi fond “Neksus Alfa“.

Spoqnotrgovinska komora BiH

Rast industrijske proizvodwe u 2010.
SARAJEVO - Industrijska proi zvodwa u BiH za biqe`i }e ove go di ne iz vjes tan rast, po se bno u prvim mjesecima, te }e zbog socijalnih posqedica recesije, koje ne}e popu{tati ni u 2010. godini, gra|ani mawe tra`iti i tro{iti na doma}em tr`i{tu, {to }e onemogu}iti ve}i rast proizvodwe za doma}e potrebe. Rekao je ju~e projekt-menayer Sektora za makroekonomski sistem Spoqnotrgovin ske ko mo re BiH Igor Gavran, javila je Srna. On ka`e da u posqedwe vrijeme metal ska in dus tri ja, po se bno neki weni izvozno orijentisani segmenti, ostvaruju rast obima proizvodwe, te da }e odr`ivost ovog pove}awa zavisiti od tempa oporavka na izvoznim tr`i{tima i rasta wihove tra`we. Gavran isti~e da }e proizvodwa gra|evinskih materijala u ovoj godini zavisiti do najavqenog pokretawa radova na re ali za ci ji in fras tru kturnih projekata, prije svega od izgradwe novih dionica auto pu ta i re kon stru kci je `eqezni~ke pruge, kao i od mo gu }nos ti fi nan si rawa stam be ne i dru ge iz gradwe putem banaka. U ener get skom se kto ru, je dnom od na jus pje {ni jih u 2009. godini, ka`e Gavran, izvjesna su daqa pozitivna kretawa u proizvodwi naftnih de ri va ta i mo tor nih uqa, dok proizvodwa elektri~ne energije ne}e biti na nivou iz pro{le godine, zbog o~ekivanog remonta pojedinih ka pa ci te ta i smawewa vrijednosti proizvodwe zbog ni `ih ci je na na svjet skom tr`i{tu.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BT GROUP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
51.96 31.55 143.05 279.45 136.3

Promjena
2.51 8.05 -0.45 1.25 0.96

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP INTEL CORP PFIZER INC

Cijena
15.06 15.13 30.48 20.4 18.19

Promjena
-0.07 -1.43 -1.55 -0.92 -1.68

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 15

EBRD razmatra kredit “Srbijagasu“ od 150 miliona evra
BEOGRAD - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razmatra}e 12. januara odobravawe kredita od 150 miliona evra preduze}u “Srbijagas“, objavio je EBRD, prenijele su agencije. Banka navodi da bi novac iz ovog kredita trebalo da bude upotrijebqen za kupovinu gasa, koji }e biti uskladi{ten u Ma|arskoj. Dio novca iz tog kredita bi}e upotrijebqen i za izgradwu novog podzemnog skladi{ta gasa i za druge sredworo~ne investicije usmjerene na pove}awe energetske bezbjednosti zemqe, ukqu~uju}i i mogu}e gasno povezivawe sa susjednim zemqama.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 1,49 0,21 87,00 0,89 0,00 0,17 39,00 0,50 0,49 91,00 0,18 Promjena Promet 15.850,78 15.440,00 7.305,00 6.505,00 6.090,00 3.916,00 2.631,73 830,00 585,00 499,00 489,00 440,17 180,00 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Телеком Српске а.д. Бања Лука РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња 2 ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић Аутопревоз а.д. Бања Лука РиТЕ Гацко а.д. Гацко Република Српска - измирење ратне штете 2 Електрокрајина а.д. Бања Лука Електро - Бијељина а.д. Бијељина Република Српска - стара девизна штедња 1 Рафинерија уља а.д. Модрича 36,22 -4,67 2,05 2,94 2,35 0,00 5,56 0,00 6,27 9,67 9,89 1,79 4,65

Poslije smawewa carina na uvoz odre|ene robe porijeklom iz EU

1.301,00 -0,08

Ni`e carine ugrozile proizvodwu u BiH
Smawewe carina za uvoz proizvoda u BiH ne}e dovesti do drasti~nog smawewa cijena tih proizvoda, jer trgovci uglavnom imaju zalihe robe koju su kupili po vi{im cijenama, tako da u skorije vrijeme ti proizvodi ne}e pojeftiniti, rekao Pucar
PI[E: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,74 5,20 4,32 3,90 10,01 0,06 3,40 5,49 6,34 1,80 1,10 4,50 2,70 5,34 0,00 9,47 8,00 0,00 1,69 0,00 4,37 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00 518,00 0,00 170,40 292,40 549,00 9.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAWA LU KA Umawewe carina na odre|ene proizvode koji se uvoze iz ze maqa Evrop ske unije odgovara potro{a~ima i pre ra |i va ~i ma, ali sa druge strane, ve}u cjenovnu konkurentnost donosi do ma }im proi zvo |a ~i ma, ko ji ma }e bi ti ugro `e na tr`i {na po zi ci ja i ote `an plasman proizvoda. Re kao je ovo “Gla su Srpske“ predsjednik Sekcije za makroekonomiju u Udru`ewu ekonomista RS SWOT Ste vo Pu car i is ta kao da smawewe carina ima istovremeno i pozitivan i negativan efekat u BiH. - Smawewe ca ri na za uvoz proizvoda u BiH ne}e do ves ti do dras ti ~nog smawewa ci je na tih proi zvoda, jer trgovci uglavnom ima ju za li he ro be ko ju su ku pi li po vi {im ci je na ma, tako da u skorije vrijeme ovi proi zvo di ne }e pojeftiniti - rekao je Pucar. Portparol Uprave za indirektno oporezivawe BiH Ratko Kova~evi} rekao je da su carine za proizvode koji se koriste u prehrambenoj i prera|iva~koj, od 1. januara ove godine, smawene i do 75 odsto. - Tako su za polusirovine, kao {to su tka ni na, drvo, papir, koje se koriste u industrijskoj proizvodwi, carine smawene za 75 odsto. Ca ri ne su is to to li ko

5,37 10.010,00

5,74 11.590,92

"Novartis"

Preuzimaju “Alkon“ za 39 milijardi dolara
Uvozne carine za vo}e i povr}e smawene za 75 odsto FOTO: ARHIVA

smawene i za uvoz ov ~i jeg mesa, maslaca, raznih vrsta povr}a i vo}a, ve}inu prera|e nih poqo pri vre dnih proi zvo da, po je di ne vrste alkoholnih pi}a i 40 vrsta proizvoda od ribe - rekao je Kova~evi}.

ni benzin, polovna motorna vozila, za tepihe, pojedine odje vne pre dme te, kao i za poqo pri vre dne proi zvo de kao {to su sviwsko i gove|e meso, mlijeko, paradajz, bra{no i prekrupa. - Ca ri ne su naj mawe sni`ene na uvoz `vaka}ih

gu ma, ka ra me la, puwenih bombona, tjestenina i odre|ene vrste sokova, i to do 20 odsto - rekao je Kova~evi}. On je podsjetio da su u 2009. go di ni ca ri ne u po tpu nos ti uki nu te za oko 11.000 proi zvo da ko ji se uvoze iz EU.

BE^ - [vajcarska kompanija “Novartis“ najavila je preuzimawe potpune kontrole nad me|unarodnom oftalmolo{kom grupacijom “Alkon“ za ukupno 39,3 milijarde dolara, s ciqem diversifikacije i udaqavawa svog poslovawa od lijekova koji se izdaju na recept, saop{teno je iz “Novartisa“, prenijele su agencije. Kompanija }e pove}ati svoj udio u “Alkonu“ na 77 odsto, tako {to }e od najve}e svjetske prehrambene grupe “Nestle“ kupiti 52 odsto udjela za 28,1 milijardu dolara. Dodatnih 23 odsto akcija u “Alkonu“, “Novartis“ planira da kupi od malih akcionara za 11,2 milijarde dolara.

CARINE najvi{e sni`ene za polusirovine iz EU
On je istakao da }e cari na na uvoz po me nu tih proizvoda idu}e godine biti potpuno ukinuta. Prema wego vim ri je ~i ma, uvo zna ca ri na za 40 od sto bi }e smawena za in dus trij ske proizvode kao {to su motor-

PREHRAMBENA INDUSTRIJA
Predsjednik Upravnog odbora Udru`ewa prehrambene industrije pri Privrednoj komori RS Neboj{a Risti} rekao je da }e smawewe carina za uvoz pojedinih proizvoda iz EU biti udar za ve}inu preduze}a prehrambene industrije RS, koja ionako nije previ{e konkurentna. - Dovoqno smo pogo|eni enormnim uvozom iz EU i okru`ewa, pa je zbog toga “Bawalu~ka mqekara“ i prestala da proizvodi polutvrde sireve. Uvozimo ih iz Wema~ke po veoma niskim cijenama, koje }e smawewem carina biti jo{ ni`e, tako da se takva proizvodwa ne isplati - rekao je Risti}.

Hrvatska

“T-Mobajl“ pripojen “Hrvatskom telekomu“
ZA GREB - “T-Mo bajl“ Hrvatska prestao je da posto ji posqedweg da na 2009. go di ne, ka da je pri po jen “Hrvat skom te le ko mu“, objavqeno je ju~e na Zagreba~koj ber zi, pre ni je le su agencije. Iz “Hrvatskog telekoma“ saop{tili su da je do spajawa do{lo na osnovu ugovora o pripajawu koji su dvije kompanije sklopile jo{ u oktobru pro{le godine, a kojim je “T-Mobajl“ Hrvatska prestao da postoji.

Marinko Umi}evi}, tehni~ki direktor fabrike obu}e “Bema“

Izvezeno robe za deset miliona KM
BAWA LUKA - Fabrika obu}e “Bema“ iz Bawe Luke izvezla je pro{le godine robe za deset miliona maraka, te uprkos te{kim uslovima u privredi zaposlila 100 novih radnika, rekao je tehni~ki direktor ovog preduze}a Marinko Umi}evi}, javila je Srna. On je istakao da je “Bema“ u 2009. godini sklopila ugovor sa Ministarstvom odbrane BiH na tri godine, vrijedan 1,5 miliona maraka. - Zahvaquju}i Vladi RS uspjeli smo da rije{imo dio problema putem podsticaja za zapo{qavawe mladih i stimulacije izvoza - rekao je Umi}evi} i dodao da fabrika planira da u ovoj godini zadr`i postoje}a radna mjesta, zaposli 150 novih radnika, nastavi saradwu sa Ministarstvom odbrane BiH, te otpo~ne proizvodwu za doma}e tr`i{te. “Bema“ trenutno zapo{qava 750 radnika, od kojih 600 u Bawoj Luci i 150 u Mrkowi} Gradu. Od ukupnog broja radnika 90 odsto je `enska radna snaga.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 5.1.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.228165 1.304715 26.748662 0.074223 0.262170 0.722972 1.460066 0.565032 0.237081 0.191400 1.311733 0.911186 2.188625 1.355856 2.032909

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.231243 1.307985 26.815701 0.074409 0.262827 0.724784 1.463725 0.566448 0.237675 0.191880 1.315021 0.913470 2.194110 1.359254 2.038004

Prodajni za devize
1.955830 1.234321 1.311255 26.882740 0.074595 0.263484 0.726596 1.467384 0.567864 0.238269 0.192360 1.318309 0.915754 2.199595 1.362652 2.043099

ZIF Balkan investment fond ZIF VIB fond a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

5,20

18,72%

2,70 -10,00%

16 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Vlasnik kafane prijetio automatskom pu{kom

Hronika
Osu|eni Dragi{a Radoni} i Eldin Leli}

@EP^E - Slu`benici policijske stanice @ep~e u nedjequ su u mjestu Dowa Golubiwa u ugostiteqskom objektu “Kavalir“, od vlasnika V. [. iz @ep~a oduzeli automatsku pu{ku “M56”, saop{teno je ju~e iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona.

U policiji su istakli da su povod za oduzimawe oru`ja bile ozbiqne prijetwe upu}ene osobi M. J. iz @ep~a. Protiv vlasnika ugostiteqskog objekta “Kavalir“ slijedi prijava nadle`nom tu`ila{tvu, prenose agencije.
FOTO: GLAS SRPSKE

Za trgovinu drogom ukupno {est godina
BAWA LUKA - Optu`eni za neovla{}enu proizvodwu i promet opojnim drogama Dragi{a Radoni} (33) iz Bawe Luke osu|en je na tri i po, a Eldin Leli} (22) iz Gradi{ke na dvije i po godine zatvora u bawolu~kom Okru`nom sudu. Izricawu presude prethodilo je sporazum sa tu`ila{tvom o priznawu krivice. Tre}eoptu`eni u ovom slu~aju Aleksandar Labus (29) iz Bawe Luke nije priznao krivicu i protiv wega }e se voditi odvojen postupak. Prema navodima optu`nice Labus, Leli} i Radoni} terete se da su tokom pro{le godine po prethodnom dogovoru nabavqali i pre pro da va li he ro in i ma ri hu anu. Dro gu je nabavqao Labus od nepoznatih lica, a Leli} i Radoni} u dogovoru sa wim prodavali su je drugim licima. N. T.

Okru`ni sud Bawa Luka

Policija utvr|uje uzroke nesre}a

Pili~i}u zbog ratnog zlo~ina 12 godina zatvora

Troje qudi povrije|eno na podru~ju Prwavora i Krupe na Uni

Dvadesetogodi{weg Jovana Preradovi}a i {esnaestogodi{weg dje~aka kod Prwavora xipom udario pijani Momir Bogi~evi}, poslije ~ega je pobjegao s mjesta nesre}e
Okru`ni sud Bawa Luka FOTO: GLAS SRPSKE

Pijani voza~ pokosio pje{ake i pobjegao
PI[U: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWA LU KA - Bo ri slav Pili~i} (41) iz Kotor Varo{a osu|en je na jedinstvenu ka znu za tvo ra od 12 godina u bawolu~kom Okru`nom sudu zbog ratnog zlo~i na nad ci vi li ma i ratnim zarobqenicima. Pili~i} je za ratni zlo~in protiv civila dobio {est, a za zlo~ine protiv zarobqenika sedam i po godina robije, pa je kazna objediwena. Pili~i} se tereti za ratni zlo~in, zlostavqawe pripadnike

VRS i srpskih ci vi la za robqenih u selu Ve~i}i kod Kotor Varo{a od 24. jula do 23. septembra 1992. godine. Smatra se odgovornim i za smrt zarobqenika Bore Lugi}a i Nedeqka Popovi}a koji su umrli od batinawa. Te zlo~ine je po~inio zajedno sa Mehmedom Bili}em, zvanim Me{a, koji je u bjekstvu i ve} osu|enim Sulejmanom Berbi}em i ]amilom Bili}em kojima je izre~eno ukupno 26 godina zatvora. N. T.

Saobra}ajna nesre}a u Novom Sarajevu

Povrije|en u sudaru “golfa“ i “pasata“
SARAJEVO - U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u nedjequ oko 16 ~asova u Novom Sarajevu L. M. (45) zadobio je te{ke tjelesne povrede, saop{teno je ju~e iz MUP-a Kantona Sarajevo. U ovoj nesre}i sudarili su se automobil “golf“, kojim je upravqao R. I. (38) iz Sarajeva i “pasat“ za ~ijim volanom je bio D. L. (48), u kojem se nalazio i povrije|eni L. M. U policiji su jo{ dodali da je u nedjequ uve~e nepoznata osoba u ulici Zagreba~ka u op{tini Novo Sarajevo uz prijetwu no`em od P. A. ukrala mobilni telefon, a zatim se udaqila u nepoznatom pravcu.

BAWA LUKA - Tri pje{aka te{ko su povrije|ena ju~e na podru~ju Prwavora i op{tine Krupa na Uni, saop{teno je iz bawolu~ke policije. “Glas Srpske“ saznaje da su u mjestu Dowi Vija~ani na putu Prwavor - ^elinac te{ko povrije|eni Jovan Prerado vi} (20) i {esnaestogodi{wi D. C. kada ih je udario yip “micubi{i pajero“. Milan [trbac (57) povrije|en je na lokalnom putu u Dowim Petrovi}ima kod Krupe na Uni kada ga je udario automobil “pe`o“. Izvor blizak istrazi kazao je “Glasu Srpske“ da je Preradovi}a i maloqetnog dje~aka yipom udario Momir Bogi~evi} (56), poslije ~ega je pobjegao. Iz Okru`nog tu`ila{tva Bawa Luka ju~e su saop{tili da je voza~ yipa u trenutku saobra}ajne nesre}e bio u alkoholisanom stawu. Iz ovog

tu`ila{tva je saop{teno da }e protiv voza~a M. B. zatra`iti pritvor. Na ~el nik Kli ni ke za anesteziju i intezivno lije~ewe Klini~kog centra Bawa Luka Darko Goli} potvrdio je da je J. P. primqen u na ovu kliniku.

VOZA^ “PE@OA“ udario Milana [trpca
- Pacijent ima prelom potiqa ~ne kos ti, pre lom sqepoo~ne kosti, krvarewe u podru~ju malog mozga, sredweg mozga i velikog mozga sa krvarewem u mo`danim komorama. Pacijent ima i prelom grudne kos ti i nagwe~ewa plu }a. Prikqu~en je na aparate za vje{ta~ko disawe i daqe prognoze su neizvjesne - dodao je Goli}. U nesre}i na lokalnom putu u Dowim Petrovi}ima kod Krupe na Uni povrije|en je Milan [trbac, kojeg je “pe`oom“ udario Vladimir Kova ~e vi}. O~e vi ci su ispri~ali da je najvjerova-

tnije uzrok nesre}e neprilago|ena brzina. U bawolu~koj policiji ju~e nisu mogli da ka`u {ta je uzrok ovih nesre}a jer istraga i neophodna vje{ta~ewa nisu bila zavr{ena. Pre ma po da ci ma Udru `ewa za unapre|ewe bezbjednosti saobra}aja Bawa Luka, sve vi{e voza~a vozi pijano i alkohol je krivac brojnim nesre}ama.

Pred sje dnik ovog udru `ewa Milenko Ja}imovi} kazao je da je posqedwom policijskom akcijom kontrole voza~a krajem godine na podru~ju Bawe Luke pro{le godine od 642 kontrolisana iz sao bra }a ja iskqu~e no 276 zbog vo`we u pijanom stawu. Prema podacima policije, u Bawoj Luci je u 2008. godini bila 101 nesre}a koju su skrivili pijani voza~i.

MALOQETNIK

Prema rije~ima na~elnice Klinike za neurohirurgiju Klini~kog centra u Bawoj Luci Vesne Ivani{evi}, kod {esnaestogodi{weg

dje~aka je poslije dijagnosti~ke pretrage ustanovqeno nagwe~ewe mozga a pacijent je trenutno stabilan.

Savi} trebao Gari}u da napravi stan od 190 m2
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

SDS Doboj.

DOBOJ - Izvo|ewem dokaza odbrane ju~e je pred Vije }em Okru `nog su da u Doboju kojim predsjedava sudija Vojka Pre{i}, nastavqen gla vni pre tres u predmetu protiv Rajka Savi}a (47), koji je optu`en za ubistvo Branislava Gari}a, potpredsjednika Skup{tine op{tine i predsjednika OO

RADOWI]: Pogor{alo se Savi}evo zdravstveno stawe
Svjedok odbrane, arhitekta Radenko Vasi}, koji ima svoje preduze}e za projektovawe, rekao je da je sara|ivao sa “Gra|prometom“ u kome je direktor i vlasnik bio Savi}.

- Tako sam radio i projekat sa stam be no-po slo vnu zgradu kod Auto-moto dru{tva, koji je u nekoliko navra ta mi jewan. Ni je mi re~eno ko je investitor, ali kasnije sam doznao da je to Branislav Gari} i da je za wega u toj zgradi trebalo da se napravi stan od oko 190 kvadratnih metara. Samo u toj tre}oj, od ukupno ~etiri lamele, predvi|en je i lift

- kazao je Vasi}. Kao svjedok trebao je da bude saslu{an i optu`eni Savi}, ali odbrana je od toga odustala. - Zdravstveno stawe mog braweni ka po gor {a lo se, tako da on nije u stawu da odgovara na pitawa, ve} samo mo`e da prati tok pretre sa - obra zlo `io je advokat Milenko Radowi}. To je potvrdio i Savi},

koji je rekao da nije sposoban da svjedo~i. Okru`ni tu`ilac Goran Rubil nije imao ni{ta protiv te odluke. - Na to op tu `e ni ima pravo i to moram da ispo{tujem - istakao je Rubil. Opunomo}enik porodice o{te}enog Mile Antoni} je rekao da je zadovoqan onim {to se ju~e ~ulo u sudnici. Pretres }e biti nastavqen 1. februara.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 17

Tu~a ispred motela “Aleksandar“ u Gacku
GACKO - Policiji u Gacku u nedjequ je oko 2.30 ~asova prijavqeno da je u motelu “Aleksandar“ u tom gradu do{lo do naru{avawa javnog reda i mira tu~om vi{e lica, saop{teno je ju~e iz CJB Trebiwe. Po dolasku policije u motelu nisu zate~ena lica koja su u~estvovali u tu~i. Operativnim radom utvr|eno je da su u tu~i u~estvovali D. J. (29), M. M. (29) i M. E. (29.), istakli su u policiji. G. O.

Policija

Qubinko Simi} napadnut prilikom intervencije ispred “Akapulka“ u Srebrenici

Vijesti
Bijeqina

Policija uhapsila Besima Haoni}a, Bajazita Huseinovi}a i Mustafu Kuqanina koji su pretukli policajca Qubinka Simi}a. Haoni} i Huseinovi} se dovode u vezu sa premla}ivawem dvojice Srba u Kowevi} Poqu 2007. godine

Trojica Bo{waka pretukla policajca

Otu|en zlatni nakit
BIJEQINA - Lopovi su u subotu ukrali zlatni nakit vrijedan oko 2.500 maraka iz ku}e u vlasni{tvu D. T. iz Ve li ke Obar ske kod Bijeqine. Iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina ju~e je saop{teno da su lopovi po~inili kra|u 2. januara, ta ko {to su u{li u ku }u kroz prozor. G. O.

Kotor Varo{

Provalnici pokupili oru`je
KOTOR VARO[ - Policiji u Kotor Varo{u u nedjequ je prijavqeno da su u protekla dva mjeseca nepoznata lica provalila u porodi~nu ku}u u mjestu Ravna kod Kotor Varo{a iz koje su ukrali dvije vazdu{ne pu{ke, vaz du {ni pi {toq i dvije bu{ilice, istakli su ju~e u CJB Bawa Luka. G. O.

Modri~a

Lopovi odnijeli akumulatore
MODRI^A - S. R. iz Modri ~e pri ja vio je u ne djequ po li ci ji da je u pret ho dna tri da na ne po znato lice ukralo dva akumu la to ra iz wego vog kamiona “MAN” koji je bio parkiran u dvori{tu ku}e u Mo dri ~i, re ~e no je ju ~e u CJB Doboj. G. O.

Mjesto napada na policajca Qubinka Simi}a PI[U: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

FOTO: K. ]IRKOVI]

SREBRENICA - Besim Haoni} (26) i Bajazit Huseinovi} (26) iz Bratunca, te Mustafa Kuqanin (27) iz Kladwa to kom no vo go di{we no}i napali su i povri je di li po li caj ca Qubin ka Si mi }a ko ji je bio u patroli ispred kafi}a “Akapulko“ u Srebrenici, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Na pa da ~i su od ra ni je poznati policiji, a patrola je do{la pred kafi} jer je policiji prijavqeno da wih trojica ometaju javni red i

mir. Prema rije~ima o~evidaca, Ha oni}, Hu se ino vi} i Kuqanin su izazvali tu~u sa gazdom kafi}a, pa je pozvana po li ci ja. Ka da je pa tro la stigla oni su napali policajce. Jedan od o~evidaca, ne `ele}i da se predstavi, ka`e da su u patroli bili policaj ci Bo{wak i Srbin Qubinko Simi}, prilikom ~ega je samo Simi} povrije|en.

NAPADA^I poznati po krivi~nim djelima
- Protiv uhap{enih }e Okru `nom tu `i la{ tvu u

Bi jeqini bi ti po dne sen iz vje {taj ko ji }e ih te re titi za napad na ovla{}eno slu `be no li ce - re kao je por tpa rol bi jeqin skog Cen tra ja vne bez bje dnos ti Dragomir Peri}. Pre ma izvo ru “Gla sa Srpske“, Ha oni}, Hu se ino vi} i Kuqanin su od ra ni je po zna ti po li ci ji po pre kr{a ji ma i te `im kri vi ~nim dje li ma. Ha oni} i Hu se ino vi} se do vo de u ve zu sa pre mla }i vawem dvo ji ce Srba 2007. go di ne u ka fi }u na b e n z i n s ko j p u m p i “ Pe t r ol “ u Ko w e v i } Po q u , Mi la di na Vu ko vi }a (49) i z M i l i } a i M i lo { a

Ili }a (43) iz Vla se ni ce. Ili }a su tom pri li kom ba cili u ri jeku Jadar

sa ba {te ka fi }a, a po ku {ali su da bace i Vu kovi}a.

POVREDE
Direktor srebreni~kog Doma zdravqa Qiqana Ivan~i} rekla je “Glasu Srpske“ da je 1. januara u 2.20 ~asova u pratwi kolega u bolnicu doveden policajac Qubinko Simi} sa povredama. - @alio se na mu~ninu, imao je nagon na povra}awe i povi{en krvni pritisak. Prilikom pregleda de`urni qekar utvrdio je da ima nagwe~ewe stomaka

Modri~a

Ukradena sobna vrata
BROD - P. K. iz Slavonskog Bro da pri ja vio je u nedjequ policijskoj stanici Brod da je pret ho dnih de set da na pro vaqeno u wego vu ku }u u Dowim Ko li ba ma kod Bro da, iz ko je su ski nu ta i ukra de na so bna vrata, potvr|eno je ju~e u CJB Doboj. G. O.

i preponskog dijela tijela rekla je Ivan~i}eva dodaju}i da je povrije|eni policajac, poslije dobijene terapije, poslat na ku}no lije~ewe.

Zapaqen ukradeni “pe`o“ u selu Maros kod Viteza
VITEZ - Iliji Jur~evi}u iz Viteza ukraden je “pe`o“ koji je potom zapaqen i u potpunosti je izgorio, saop{teno je iz MUP-a Sredwobosanskog kantona. U policiji su naveli da je u nedjequ uve~e Policijskoj stanici Vitez prijavqeno da se u selu Maros, kod Viteza, vidi velika vatra. Izlaskom na lice mjesta policija je prona{la zapaqeni automobil dubrova~kih registarskih oznaka koji je u potpunosti izgorio. Jur~evi} je tek u ponedjeqak prijavio Policijskoj stanici Vitez da mu je u nedjequ uve~e ukraden automobil, prenijela je Srna.

Za poku{aj ubistva dvije ^etiri osobe napale i te{ko povrijedile Sarajliju godine i dva mjeseca zatvora
SARAJEVO - M. S. iz Sarajeva prijavio je policiji da su ga u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka u ulici Mar{ala Tita fizi~ki napale ~etiri nepoznate osobe, saop{teno je ju~e iz MUP-a Kantona Sarajevo. Povrije|enom je qekarska pomo} ukazana u Klini~kom centru bolnice Ko{evo, gdje su mu konstatovane te{ke tjelesne povrede. O ovom doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a slu`benici policije nastavqaju rad na rasvjetqavawu tog doga|aja, identifikaciji i pronalasku izvr{ilaca. G. O. NO VI TRA VNIK - Ne ven ko Ka pe ta no vi} iz Gorwe Bistrice kod Fojnice osu|en je nepravosna`nom presudom Kantonalnog suda Novi Travnik na jedinstvenu kaznu zatvora u trajawu od dvije godine i dva mjeseca zbog poku{aja ubistva i ne dozvoqenog dr`awa oru`ja ili eksplozivnih materija, javila je ju~e Srna. U pre su di se na vo di da je Ka pe ta no vi} 21. apri la pro {le go di ne oko 18 ~a so va sa oko 1,5 me ta ra udaqenosti, bez ikakvog razloga i povoda ispalio jedan metak Marku Bare{i }u u sto mak i na nio mu te{ku tjelesnu povredu opa snu po `i vot i o{tetio lijevi bubreg.

18 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Petarda ranila petogodi{wakiwu iz Pre{eva

Vrati}emo “Jat“ na mesto regionalnog lidera u vazdu{nom saobra}aju. Sr|an Radovanovi}, generalni direktor “Jat ervejza“

Djevoj~ica ostala bez dva prsta
NI[ - Petogodi{wa djevoj~ica H. V. iz Pre{eva povrije|ena je kada joj je petarda eksplodirala u ruci i ona je s te{kim povredama lijeve {ake preba~ena na Kliniku za dje~ju hirurgiju i ortopediju u Ni{u, gdje se uspje{no oporavqa, re~eno je Tanjugu danas na toj klinici. - Devoj~ica je na licu mesta ostala bez jednog prsta i dve tre}ine drugog, a cela leva {aka je bila pod opekotinama tre}eg stepena, ali su lekari uspeli da joj spasu {aku - rekao je pomo}nik direktora klinike Dragoqub @ivanovi}. Od 1. januara, kada je smje{tena na ni{koj klinici, qekari su obavili tri operacije povrije|ene {ake, a djevoj~ica je imala i lak{e opekotine po grudima i licu.

Na sjeveru Kosova

U stroju ~eta ameri~kih vojnika
LEPOSAVI] - ^eta ameri~kih vojnika KFOR-a od ju~e je stacionirana u kampu “Noting Hil” kod Leposavi}a, na sjeveru Kosova, saop{teno je iz KFOR-a, prenosi Tanjug. Ameri~ki vojnici }e u ovom kampu zamijeniti jedinicu turskih vojnika, saop{teno je iz KFOR-a, uz napomenu da se radi o redovnoj i planiranoj rotaciji me|unarodnih vojnih snaga. - Ova ~eta }e, poput ostalih jedinica KFOR-a, izvr{avati zadatke na o~uvawu bezbjednog okru`ewa i slobode kretawa, djeluju}i kao podr{ka Kosovskoj policijskoj slu`bi i EULEX-u - precizira se u saop{tewu. Na Kosovu broj vojnika KFOR-a, prema ranijim najavama zvani~nika NATO-a, do kraja januara trebalo bi da bude smawen sa sada{wih 15.000 na 10.000 vojnika.

FOTO: ARHIVA

Vlada Srbije

Mirko Cvetkovi} ne razmi{qa o rekonstrukciji Vlade

Premijer zadovoqan radom ministara
Ocenu o radu ministara donosim na osnovu toga u kojoj meri se ostvaruju osnovni ciqevi Vlade, a Vlada je uspe{na jer su nesumwivo napravqeni pomaci, pre svega u evropskim integracijama, koji }e u istoriji biti zabele`eni, rekao Mirko Cvetkovi}
BEOGRAD - Predsjednik Vlade Srbije Mirko Cvetkovi} izja vio je da je za do voqan radom ministara i da ne ra zmi{qa o re kon strukciji Vlade. - Ocenu o radu ministara donosim na osnovu toga u kojoj me ri se os tva ru ju osno vni ciqevi vlade i mogu da ka`em da je Vlada uspe{na jer su nesumwivo napravqeni pomaci, pre svega u evropskim integracijama, koji }e u istoriji biti zabele`eni - rekao je Cvetkovi}. On je naveo da ima oblasti kojima nije zadovoqan, ali ne zbog toga {to je neko lo{e radio ve} {to nisu postojale finansijske mogu}nosti da se uradi vi{e. - Bilo bi boqe da je vi{e ura|eno u za{titi najsiroma{nijih slojeva stanovni{tva i da je Vlada imala vi{e novca da minimizira negativne posledice ekonomske krize tako {to bi vi{e ulagala u privredu, kao {to su to ~inile druge, bogatije zemqe - ukazao je Cvetkovi}. On je rekao da je Vlada u pret ho dnoj go di ni ima la ograni~ena sredstva koja je iskoristila na “maksimalno primeren na~in“. Cvet ko vi} o~e ku je da Srbija u 2010. godini dobije sta tus kan di da ta za prikqu~ewe Evropskoj uniji. reformi koje se sprovode u pravosu|u, javnom sektoru, velikim javnim sistemima, vojsci. Komentari{u}i veliku anga`ovanost Vlade Srbije u procesu odlu~ivawa Me|unarodnog suda pravde u vezi sa statusom Kosova u vrijeme kad se o~ekuje ispuwavawe uslova za sticawe kandidature za ~lanstvo u EU, Cvetkovi} je rekao da Vlada ima kapacitet da istovremeno radi na vi{e va`nih kolosijeka i da u svima bude uspje{na.

Konkurs Vojske Srbije

Prijem 2.920 profesionalaca

BEOGRAD - Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su ju~e konkurs za prijem 2.920 profesionalnih vojnika, na odre|eno vrijeme, u jedinicama i komandama {irom Srbije. Zainteresovani mogu da konkuri{u za slobodna radna mjesta u Beogradu, Gorwem Milanovcu, U`icu, Ni{u, Novom Sadu, Pan~evu, Ba~koj Topoli, Kraqevu, Vaqevu, Novom Pazaru, Vrawu, Leskovcu, Kru{evcu, Somboru... Uz op{te uslove i da nisu stariji od 30 godina, od kandidata se tra`i da su odslu`ili vojni rok sa oru`jem (osim za `ene), da imaju najmawe sredwu stru~nu spremu, osim za strijelce u pje{adiji i ~uvarsku slu`bu gdje je potrebno najmawe osnovno obrazovawe.

OGRANI^ENA sredstva iskori{}ena maksimalno
- To ne mogu da obe}am i nije dobro davati rokove, ali obe}avam da }e Vlada biti posve}ena tom ciqu, jer se pokazalo da posve}enost uvek daje rezultate - naveo je premijer. Pri ori te ti u pro ce su prikqu~ewa EU, prema wegovim rije~ima, bi}e ubrzawe

Mirko Cvetkovi}

MOGU]E ODMRZAVAWE PLATA
Premijer Mirko Cvetkovi} najavio je da je u 2010. mogu}e odmrzavawe plata i penzija, ako privredni rast bude ve}i od planiranog i ako se to dogovori sa MMF-om. - Ukoliko privredni rast prema{i 1,5 odsto bruto doma}eg proizvoda, koliko je projektovano buxetom za 2010. godinu, mo`e da se razmi{qa o pove}awu plata i penzija koje su bile zamrznute i u 2009. godini - rekao je Cvetkovi}.

Biv{i na~elnik General{taba zavr{io profesionalnu vojnu karijeru

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
U periodu januar - novembar 2009. godine u Srbiji je boravilo 1,91 milion turista, odnosno deset odsto mawe nego u istom periodu 2008. godine, saop{tila je ju~e Turisti~ka organizacija Srbije. Od ukupnog broja turista, doma}ih je bilo 1,3 miliona, {to je za 14 odsto mawe i ~ini 68 odsto svih gostiju.

Ta di} pen zi oni sao Po no {a
BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} potpisao je 31. decembra pro{le godine ukaz o prestanku profesionalne vojne slu`be general-potpukovniku Zdravku Pono{u, re~eno je FoNetu u kabinetu predsjednika. Beogradski mediji javqaju da je ministar odbrane Dragan [utanovac 30. decembra potpisao prijedlog za penzionisawe Pono{a, po{to su se za to stekli uslovi. [u ta no vac je po tpi sao prijedlog za penzionisawe Pono{a, jer je to morao da u~ini po sili zakona, a ne po svo joj voqi, jer je pro {lo {est mjeseci od kada je nekada{wi na~elnik General{taba imao status neraspore|enog lica u vojsci.

BEOGRAD
Ministar odbrane Dragan [utanovac uru~i}e danas biv{im i sada{wim pripadnicima sistema odbrane kqu~eve 25 stanova u beogradskom nasequ Be`anijska kosa, najavilo je resorno ministarstvo. Izgradwa stanova na Be`anijskoj kosi po~ela je jo{ 1992. i vi{e puta je prekidana, a nastavqena je naredbom [utanovca krajem 2007. godine.

ISTEKLO {est mjeseci od smjene sa du`nosti
Predsjednik Srbije Boris Tadi} smijenio je Pono{a 30. decembra 2008. godine sa du`nosti na~elnika General{taba Vojske Srbije, fun[utanovac, Tadi} i Pono{

LO[A VIJEST

kcije na koju je do{ao po raspa du dr`a vne za je dni ce Srbija i Crna Gora, poslije

wegovih javnih optu`bi na ra~un [utanovca, podsje}aju beogradski mediji.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 19

Sa{a Dragin prvi ministar koji je podnio izvje{taj
BEOGRAD - Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Markovi} izrazila je ju~e o~ekivawe da }e do 31. januara oko 15.000 funkcionera u Srbiji podnijeti tom tijelu izvje{taj o svojoj imovini i navela da }e ministar poqoprivrede Sa{a Dragin ostati upam}en kao prvi ministar koji je to u~inio. - Prvi ministar je bio Sa{a Dragin, a prvi funkcioner ~iji je izve{taj stigao je predsednik op{tine Crna Trava Slavoqub Blagojevi}. Ko ne bude ispunio obavezu ulazi u zonu povrede zakona i mi }emo adekvatno postupiti - rekla je Markovi}eva.

Novi proces pred Me|unarodnim sudom pravde u Hagu

Vijesti
Od 17. decembra

U dokumentu su podaci o zlo~inima po~iwenim u Gospi}u, Sisku, Pakra~koj poqani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom Dvoru, Meda~kom xepu, na Maslenici i tokom operacija “Bqesak“ i “Oluja“
BEOGRAD - Srbija je ju~e Me|unarodnom sudu pravde u Hagu podnijela tu`bu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine, potvrdili su izvori B92. Tu `bu u Ha gu pre dao je pravni zastupnik Srbije Sa{a Obradovi}. U dokumentu koji je predat Me|unarodnom sudu pravde na{li su se podaci o zlo~inima po~iwenim u Gospi}u, Sisku, Pakra~koj poqani, Kar lov cu, Osi je ku, Paulinom Dvoru, Meda~kom yepu, na Maslenici i tokom operacija “Bqesak“ i “Oluja“. Sudu su predo~eni i podaci o `rtvama i to ne samo onim koje su stradale u sukobima do 1995. godine, nego i onima koji su stra da li po sli je ra tnih okr{aja ili u poku{ajima da se vrate iz izbjegli{tva. Ne ka da{wi am ba sa dor Srbije u Hrvatskoj, sada pred-

Srbija tu`ila Hrvatsku za genocid

Vakcinisano 90.806 osoba
BEOGRAD - U Srbiji je od 17. decembra pro{le do 3. januara ove godine vakcinisano 90.806 osoba, saop{tio je ju~e In sti tut za ja vno zdravqe Srbije “Batut“. Prema podacima instituta i zavoda za javno zdravqe, naj ve }i udio me |u vakcinisanim (72,1 odsto) ~ine osobe sa hroni~nim oboqewima, me|u kojima je najvi{e sa kardiovaskularnim bolestima, metaboli~kim poreme}ajima (dijabetes i gojaznost) i hroni~nim plu}nim bolestima.

Beli dvor

Bo`i}ni prijem
BEOGRAD - Princ Aleksandar Kara|or|evi} i princeza Katarina priredili su ju~e u Belom dvoru tradicionalne bo`i}ne prijeme za vi{e od 1.200 djece bez roditeqskog starawa, romsku i djecu sa posebnim potrebama, kao i djecu iz izbjegli~kih i interno raseqenih porodica, uzrasta od tri do 12 godina. Princ Aleksandar i princeza Katarina su ~estitali djeci Novu godinu i Bo`i} i uru~ili poklone, a vladika [aba~ki Lavrentije je dijelio ikonice.

Me|unarodni sud pravde u Hagu

FOTO: ARHIVA

sjednik Foruma za me|unarodne odnose Milan Simurdi} ka`e da }e tu`ba Srbije imati uticaj na me|usobne odnose dvije zemqe. - Hrvatska je propustila priliku da odustane od svoje tu`be, da potra`i vansudski dogovor za re{ewe tog pitawa, koje svakako spada u jedno od najte`ih otvorenih pitawa u odnosima izme|u dve dr`ave naveo je Simurdi}.

RASPRAVA ZA DVIJE GODINE
Usmena rasprava povodom kontratu`be Srbije protiv Hrvatske za genocid najranije bi mogla da po~ne za dvije godine, rekao je profesor me|unarodnog prava Radoslav Stojanovi}. Stojanovi}, koji je bio glavni pravni zastupnik srpske strane u tu`bi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, naveo je da dvije strane mogu dogovoriti poravnawe u svakom trenutku, ~ak i na po~etku rasprave. Stojanovi} je rekao da po podno{ewu kontratu`be protiv Hrvatske sud mora da prou~i argumente obje strane, kako bi u dogovoru sa wima mogao da zaka`e usmenu raspravu.

- Uticaj na odnose u ovom momentu mo`e se samo prognozirati. Bojim se da }e atmosfera biti dodatno naru{ena, ina~e su na{i odnosi na lo{oj putawi od hrvatskog priznawa Kosova, a sa druge strane, bi}e veoma te{ko povratiti politi~ki dijalog u normalu i raditi na re{avawu jo{ niza drugih otvorenih pitawa, {to je svakako u interesu Srbije, a ja se nadam – i Hrvatske - kazao je on. Tu`ba protiv Hrvatske sadr`i i istorijski presjek srpsko-hrvat skih odno sa, sa naglaskom na doga|aje iz Drugog svjetskog rata. U tom kontek stu bi }e po me nu to i masovno stradawe Srba u usta{kom logoru Jasenovac. Simurdi} ka`e da ne bi bilo dobro da se podno{ewe tu`bi odrazi na polo`aj Srba u Hrvatskoj. - Ono {to bi svakako bilo lo{e je da Srbi u Hrvatskoj

koji su bili sa jedne strane `rtva jedne veoma te{ke situacije i politike tada{weg hrvatskog rukovodstva, a iskreno govore}i i jedne potpuno pogre{ne politike Beograda, imaju dodatne te{ko}e u momentu kada poku{avaju da se rekuperiraju, da se vrate kao politi~ki subjekt na hrvatsku scenu i da re{e deo svojih nasle|enih problema - rekao je Simurdi}.

U TU@BI i podaci o stradawu Srba u Drugom svjetskom ratu
Podsjetimo, Hrvatska je neposredno poslije bombardovawa Jugoslavije 1999. godine, Me|unarodnom sudu pravde podnijela tu`bu u kojoj tra`i da Srbija bude progla{ena krivom za kr{ewe Konvencije o genocidu, kao i da sud nalo`i Beogradu da kazni sve po~ini-

oce zlo~ina, da Hrvatskoj vrati kulturna dobra i plati ratnu od{tetu u iznosu koji bi utvrdio sud. [ef Dokumentaciono-informacionog centra “Veritas“ Savo [trbac o~ekuje da }e Me|unarodni sud pravde u Hagu prihvatiti kontratu`bu Srbije protiv Hrvatske za genocid po ~iwen nad Srbi ma u toj dr`avi od 1991. do 1995. godine i procjewuje da }e, u tom slu~aju, glavni pretres po~eti za godinu i po do dvije. - Me|unarodni sud pravde u Ha gu tre ba prvo da ut vrdi osnovni tu`beni zahtjev da je Hrvatska po~inila genocid nad Srbima iz Hrvatske, a zatim i druge tu`bene zahtjeve koji se odnose na ka`wavawe po~inilaca ratnih zlo~ina, objavqivawe svih podataka o nestalim Srbima u Hrvatskoj, te naknadu materijalne {tete pojedincima i dr`avi Srbiji rekao je [trbac Srni.

Geodetski zavod

[trajk geometara
BEOGRAD - Zaposleni u Geodetskom zavodu stupili su u {trajk zbog odluke vlade o otpu {tawu 595 ra dni ka na neodre|eno vrijeme u toj ustanovi, prenosi Tanjug. Predsjednica Sindikata jedinstvene organizacije RGZ-a Mirjana Jovanovi} rekla je da je odziv na {trajk za do voqava ju }i odnosno da skoro sve slu`be tog zavoda danas ne rade. Ona je navela da u Geodetskom zavodu ima 2.475 zaposlenih i da se eventualno mo`e razgovarati o smawewu od 7,2 odsto, ali ni ka ko da se otpus ti 595 qudi.

Ukinuta presuda generalu Trifunovi}u
BEOGRAD - Vrhovni sud Srbije ukinuo je ju~e presudu generalu JNA Vladimiru Trifunovi}u, koji je osu|en zbog toga {to je 1991. godine, poslije vi{ednevne opsade i oru`anih sukoba sa hrvatskim snagama, povukao i spasao `ivote oko 250 vojnika iz kasarne u Vara`dinu. Predmet je vra}en prvostepenom sudu na novo odlu~ivawe, jer se - kako je naveo Vrhovni sud Srbije pojavila znatna sumwa u pogledu ~iwenica koje su utvr|ene presudama vojnih sudova. Time je otvorena mogu}nost potpune rehabilitacije generala Trifunovi}a, koji je istovremeno u Hrvatskoj osu|en na 15 godina zatvora zbog navodnih ratnih zlo~ina, a 1996., odlukom tada{weg predsjednika SRJ Zorana Lili}a, aboliran. - To je po~etak procesa rehabilitacije, nadamo se da }e uskoro biti zavr{en odgovaraju}om odlukom kojom }e generalu biti kona~no utvr|ena nevinost - rekao je za RTS wegov advokat Vladimir \eri}.

Jeremi}: O~uvati srpske svetiwe
BEOGRAD - [ef diplomatije Srbije Vuk Jeremi} rekao je ju~e na promociji kwige “Svetska ba{tina Srbije - spomenici kulture na listi svjetske kulturne ba{tine“ da je jedan od najva`nijih zadataka Vlade Srbije o~uvawe i obnova srpskih svetiwa na Kosovu i Metohiji. On je ocijenio da je situacija na Kosmetu te{ka kada je rije~ o odr`avawu i o~uvawu srpskih svetiwa, posebno {to je bezbroj puta vr{en poku{aj kulturnog “~i{}ewa“, a da je najdramati~nije bilo u martu 2004. godine. Obra}aju}i se na promociji ove kwige u kojoj su prvi put stru~no predstavqeni spomenici kulture sa liste UNESCO-a koji se nalaze u Srbiji, Jeremi} je rekao da su od 11 kulturnih spomenika iz Srbije, koji se nalaze na UNESCO listi, wih ~etiri na teritoriji Kosmeta, koji su istovremeno i na listi ugro`enih spomenika UNESCO-a.

Podgorica ote`ava odnose sa Beogradom
BEOGRAD - Predsjednica Narodne skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} ocijenila je da bi uspostavqawe diplomatskih odnosa Crne Gore sa Pri{tinom daqe negativno uticalo na odnose sa Beogradom. Dejanovi}eva je istakla da je, uprkos `eqi Srbije da odnosi dvije dr`ave budu izuzetno dobri, ~iwenica da je Crna Gora priznala “takozvanu dr`avu Kosovo“ bacilo sjenku na te odnose. Ona smatra da se odnosi Srbije i Crne Gore moraju razvijati, prije svega, zbog gra|ana i jedne i druge dr`ave, ali i zbog istovjetne posve}enosti evropskim integracijama i obostranih ekonomskih interesa. - Uspostavqawe diplomatskih odnosa Podgorice i Pri{tine bi daqe negativno uticalo na odnose dvije dr`ave, a na{a ideja je da razvijamo povoqne odnose rekla je Dejanovi}eva za crnogorske elektronske medije.

Beograd

Porast nivoa Dunava
BEOGRAD - Zbog obilnih padavina, vodostaj Dunava je u neprestanom je porastu, a voda prodrla u stotinak ku}a na obali Dunava u Beogradu. Zbog obilnih padavina, vodostaj Dunava je u neprestanom porastu. Gradski {tab Beograda za elementarne nepogode sa vatrogascima i pumpama radi na izvla~ewu vode iz stotinak ku}a na obali Dunava u koje je voda prodrla. U beogradskom nasequ Bor~a nekoliko ulica potpuno je poplavqeno.

20 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Region
Gojko Perovi}, rektor Cetiwske bogoslovije

Josipovi} je gurnuo ruku u xep moje punice koja upla}uje sirotiwu u posmrtnu pripomo}. To je morbidno, morbidno je ukrasti bilo gdje, a ukrasti od sirotiwe iz posmrtne pripomo}i je zlo~in. I to je zlo~ina~ka organizacija. Milan Bandi}, nezavisni kandidat za predsjednika Hrvatske

Dr`ava ne `eli da vrati crkvenu imovinu
CETIWE - Crnogorska dr`ava ne `eli da vrati crkvenu imovinu koju je poslije Drugog svjetskog rata oduzela, jer dijelu politi~kih faktora odgovara nedefinisano stawe u kome se vr{e najbrutalniji ataci na imovinu i integritet Crkve, ocijenio je rektor Cetiwske bogoslovije Gojko Perovi}. - Ono {to zabriwava je nedostatak vidqive namjere da se dr`ava u dogledno vrijeme sistematski pozabavi ovom svojom obavezom. Naprotiv, imamo drugu, jako ru`nu, krajnost prema kojoj se dr`ava upiwe da kroz usta svojih zvani~nika, pojedinih nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca plasira ideologiju da crkvena imovina i nije nikad bila crkvena nego dr`avna - kazao je Perovi}.

Strana~ke kolege uskratile podr{ku biv{em hrvatskom premijeru

Ivo Sanader izba~en iz HDZ-a
Odluka o izbacivawu Sanadera iz stranke donijeta na hitno sazvanom sastanku vrha HDZ-a, kojem nisu prisustvovali Sanader i {ef Sabora Luka Bebi}, koji mu je dao podr{ku
Ivo Sanader

Cetiwe

Poslije ~etiri i po godine u zatvoru

Vuk Vulevi} na slobodi
POD GO RI CA - Be ra nac Vuk Vulevi} posqedweg dana pro{le godine pu{ten je na slobodu poslije ~etiri i po godine provedene u zatvoru u Spu`u, pi{u podgori~ke “Vijesti“. Vu le vi }u je posqedwih mjeseci bio odre|en pritvor zbog sumwe da je u apri lu 1999. godine sa Zlatkom Ajkovi}em u ciri{kom kafi}u “In saj der“ ubio Fa iza Kadri}a i ranio petoricu mladi}a. Me|utim, krivi~no vije}e podgori~kog Vi{eg suda, kojem su {vajcarske vlasti ustu pi le spi se pre dme ta, odustalo je od daqeg krivi~nog gowewa, navodi list. Vulevi} je dospio u `i`u crnogorske javnosti nakon {to su ga policija i tu`ila{ tvo do vo di li u ve zu sa ubistvom Du{ka Jovanovi}a i ubistvom inspektora Slavoquba [}eki}a, ali protiv wega nije podizana optu`nica zbog nedostatka dokaza.

ZAGREB - Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader, prema nezvani~nim informa ci ja ma, izba ~en je iz HDZ-a poslije svoje najave da se vra }a u po li ti ku, prenosi B92. Odlu ka o izba ci vawu Sanadera iz stranke donijeta je ju~e na hitno sazvanom sastanku vrha HDZ-a, kojem nisu prisustvovali Sanader i {ef Sabora Luka Bebi}, koji mu je dao podr{ku. Pred sje dni{ tvo HDZ-a satima je raspravqalo o sudbini po~asnog predsjednika stranke Ive Sanadera.

Iako je bilo najavqeno da }e se premijerka Jadranka Kosor obratiti javnosti, to se nije dogodilo. Novinari su stajali ispred sjedi {ta HDZ-a na Trgu `rtava fa{izma, poku{avaju}i saznati {to se doga|a iza zatvorenih vrata.

ANDRIJA Hebrang qut na Sanadera
U devet sati zapo~eo je sas ta nak Pred sje dni{ tva HDZ-a. Na sastanku je bila premijerka Jadranka Kosor,

Bandi} o odnosima Hrvatske sa Srbijom

Probleme rje{avati “spu{tenog garda“
ZAGREB - Gradona~elnik Zagreba i kandidat za predsjednika Hrvatske Milan Bandi} izjavio je ju~e da se otvorena pitawa izme|u zvani~nog Zagreba i Beograda moraju rje{avati “spu{tenog garda“. - Hrvatska i Srbija imaju potencijala da ostvare blistavu evropsku budu}nost i suradwu, ukoliko rije{e otvorena pitawa koja im stoje na tom putu - rekao je Bandi} u intervjuu Tanjugu. - Probleme moramo rje{avati “spu{tenog garda“ i zbog toga planiram ubrzo da posjetim Srbiju - naveo je Bandi} i istakao da se zala`e za intenzivnije me|usobne odnose Beograda i Zagreba.
Jadranka Kosor ispred sjedi{ta HDZ-a FOTO: AGENCIJE

u dru{tvu ministara Bo`idara Kalmete, Ivana [ukera, Dar ka Mi li no vi }a, Petra ^obankovi}a, Gordana Jandrokovi}a i drugih. Svi su projurili pored no vi na ra, a je di no se An drija Hebrang zaustavio i po di je lio svo ja ra zmi{qawa sa novinarima. - Qut sam na Sanadera jer se protivstatutarno ne smije raditi ni u jednoj orga ni za ci ji - re kao je He brang, do dav {i da je Sanader trebao re}i {to mu je na du{i, potom bi se sazvalo Predsjedni{tvo i jedni drugima bi rekli {to imaju re}i, a ne bi ispalo da i daqe podgrijavaju one koji se ne znaju pridr`avati osnovnih propisa i okvira. Hebrang je rekao da prije ka`wavawa Ive Sanadera treba razgovarati i vidjeti na te mequ ~e ga je izno sio ono {to je iznosio i da treba analizirati {to je pravi razlog wegovog dolaska. - Ne vjerujem da je pravi razlog ono o ~emu je govorio

Slaba podr{ka
Podr{ku Ivi Sanaderu pru`a tek mali broj saborskih zastupnika i funkcionera, me|u kojima su ministarka bez portfeqa Bjanka Matkovi}, predsjednik Sabora Luka Bebi}, Mario Zubovi} i Jerko Ro{in. Stjepan Fioli} se, kako javqaju mediji, jo{ uvijek premi{qa. Iako se u medijima ministar spoqnih poslova Gordan Jandrokovi} spomiwao kao jedan od Sanaderovih qudi, i on je izrazio punu podr{ku Jadranki Kosor. Petar Selem neko je vrijeme podr`avao Sanadera, ali se tokom dana predomislio. - rekao je Hebrang, koji ne zna ho }e li se vrh HDZ-a odlu~iti za sankcije Sanaderu.

Poslije {est dana {trajka radnika nik{i}kih Rudnika boksita
PODGORICA - Zdravstveno stawe radnika nik{i}kih Rudnika boksita, koji ve} {est dana {trajkuju u jami Bio~ki stan, izuzetno je te{ko, ka`e predstavnik rudara Marko Nikoli}. On je kazao da je do sada hitna qekarska pomo} ukazana za 16 rudara, od kojih je {est, sa dijagnozom upale plu}a, zadr`ano na internom odjeqewu bolnice u Nik{i}u. Hospitalizovani rudari najavili su da }e od danas {trajkovati gla|u i odbijati terapiju. Predstavnik rudara pozvao da se ispred rudokopa na Seocima okupe sve relevantne institucije u Crnoj Gori,

Pogor{ano zdravqe rudara
sindikalne organizacije, predstavnike za za{titu qudskih prava i gra|ane i zajedno upute apel za spas rudara.

DOBRA VIJEST

ZADAR
Zadarska policija u novogodi{woj no}i primila je dojavu da je nepoznati mu{karac u centru grada silovao 14-godi{wu djevoj~icu, potvrdila je portparol zadarske policije Sandra Poqak-Jurin~i}. Kako se radi o te{kom krivi~nom djelu po~iwenom na {tetu maloqetne osobe, policija nije `eqela davati vi{e informacija.

ZAGREB
Uo~i Bo`i}a po julijanskom kalendaru, Srpsko narodno vije}e i Vije}e srpske nacionalne mawine Zagreba organizovali su akciju dostavqawa pomo}i polaznicima Srpske pravoslavne bogoslovije “Sveta tri jerarha“ i bratstvu manastira Krka kod Knina u sjevernoj Dalmaciji.

RUDARI najavili {trajk gla|u i odbijawe terapije
Nik{i}ki rudari, koji u jami Bio~ki stan Rudnika boksita {trajkuju sedmi dan, pozvali su sve sindikalne organizacije u Crnoj Gori da im se pridru`e, javili su ju~e podgori~ki mediji. Rudari su poru~ili da iz jame ne}e iza}i dok se wihov zah tjev ne ispu ni u pa ke tu. Oni zahtijevaju isplatu ~eti-

ri zaostale zarade, dvije zimnice, regres i jubilarne nagra de, kao i po kre tawe proizvodwe i po{tovawe Kolektivnog ugovora.

Crnogorski predsjednik Filip Vujanovi} pozvao je preksino} rudare da prekinu {trajk i iza|u iz jame kako bi nastavili pregovore sa Vladom.

LO[A VIJEST

[trajka~i u jami Bio~ki stan

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Kona~no je otvoren najvi{i toraw na svijetu, Burx Dubai. Monumentalna gra|evina postala je simbol pomjerawa granica u arhitekturi i gra|evinarstvu. Kompanija “Emar

propertiz“, koja je jednim dijelom u vlasni{tvu dr`ave, ne `eli da otkrije ta~nu visinu ovog diva od ~elika i stakla, a navodno je ve}a od 800 metara.

Nove bezbjednosne procedure na aerodromima u SAD

Vijesti
Xorxija

Putnici koji dolaze iz zemaqa koje su navedene da “podr`avaju terorizam“, Kube, Irana, Sudana, Sirije, Avganistana, Al`ira, Iraka, Libana, Libije, Nigerije, Pakistana, Saudijske Arabije, Somalije i Jemena, bi}e suo~eni sa poja~anim mjerama bezbjednosti i skenirani
VA [IN GTON - No ve bez bje dno sne pro ce du re predvi|aju da }e putnici koji u SAD budu stizali iz Ni ge ri je, Je me na, Pa kis tana, Avganistana, Saudijske Ara bi je i jo{ de vet zemaqa biti u potpunosti skenirani prije nego {to se ukrcaju u avion, javile su agencije. Ova pro ce du ra, ko ja je ju~e stupila na snagu, uvede na je po sli je ne us pje log bom ba {kog na pa da iznad Detroita 26. decembra, koji je poku{ao da izvede Nigeri jac za ko jeg ame ri ~ki zva ni ~ni ci vje ru ju da je pro{ao obuku “Al-Kaide“ u Jemenu.

Skenirawe putnika iz islamskih zemaqa

Obje{en "Obama"
PLEJNS - Lutka sa likom ameri~kog predsjednika Baraka Obame prona|ena je tokom vi ken da obje {e na u mjes tu Plejns u ameri~koj dr`avi Yoryiji, rodnom mjestu biv{eg predsjednika SAD Yimija Kar te ra, ja vi li su ju ~e lokalni mediji, dok je tajna slu`ba pokrenula istragu o ovom in ci den tu. List “Atlan ta yor nal kon sti tju{n“ pi{e da je velika crna lutka prona|ena kako visi sa zgrade sa om~om oko vrata ispred znaka u crvenoj, bijeloj i plavoj boji na kojem pi{e: “Plejns, Yoryija, dom Yimija Kartera, na{eg 39. predsjednika“.

“Sandej miror“

Simpatizer kriv za pqa~ku
LONDON - Bogati britanski simpatizer nacista glavni je “kri vac“ za ne da vnu pqa~ku ~uvenog natpisa na ulazu u nacisti~ki logor Au{vic u Poqskoj, pi{e britanski list “Sandej miror“. Kolekcionar, ~ije ime nije objavqeno, pro{irio je vijest me|u neonacisti~kim krugovima da je spreman da plati veliku sumu novca za taj znak, po sli je ~e ga je usli je di la pqa~ka, koja je izazvala pravu lavinu komentara, prenosi agencija DPA.

Gu`va na aerodromu Wuark
FOTO: AGENCIJE

Ne ime no va ni zva ni ~nik iz administracije ameri ~kog pred sje dni ka Baraka Obame rekao je da }e putnici koji dolaze iz zemaqa ko je su na ve de ne da “po dr`a va ju te ro ri zam“ Kube, Irana, Sudana, Sirije, Av ga nis ta na, Al `i ra, Ira ka, Li ba na, Li bi je, Ni ge ri je, Pa kis ta na, Sa udij ske Ara bi je, So ma li je i Je me na bi ti su o~e ni sa po ja ~a nim mje ra ma bez bje dnosti i skenirani. U skoro svim ovim zemqama ve}inu stanovnika ~ine muslimani. Nasumi~ne Zva ni ~nik, kopretrage ji ni je `e lio da bu de ime no van, Ameri~ka administracija za bezre kao je da }e bjednost u saobra}aju je, napu tni ci iz tih javquju}i nove “bezbjednosne ze maqa bi ti procedure“, istakla da }e pojedipretresani, ni putnici koji budu stizali u SAD wihov prtqag biti podvrgnuti “nasumi~nim prepretra`en i motragama“. gli bi da prolaze

kroz do da tne na pre dnije skenere za detekciju eksploziva.

PROCEDURA ju~e stupila na snagu
U me |u vre me nu, ter mi nal na aerodromu Wuark, u ameri~koj saveznoj dr`avi Wu Yersi, zatvoren je u nedjequ uve~e po{to je jedan mu{karac zaobi{ao bezbjednosnu provjeru, objavila je sa ve zna Upra va za bez bje dnost saobra}aja (TSA). - Po li ci ja tra `i osobu koja je s javne pre{la na sterilnu stranu - rekla je portparol TSA En Dejvis: - Ter mi nal C za tvo ren je u ne djequ uve ~e - do dala je Dej vis, a pre no si Si-En-En. Vlasti provjeravaju video-snimke s aerodromskih kamera.

^e{ka

Eksplozija u fabrici
PRAG - Jedna `ena poginula je, dok je 14 qudi povrije|eno od eksplozije, koja je odjeknula ju~e u jednoj fabrici dijelova za automobile na sjeveru ^e{ke, izjavila je portparol Vatro ga sne slu `be Mar ti na Zahurkova. Prema wenim rije~ima, ju~e ujutro u Fabrici automobilskih dijelova “Avon automotiv“ u ~e{kom gradu Rudnik eksplodirao je rezervoar u kojem se nalazila para pod pritiskom.

Skenirawe - dio redovne kontrole

SAD planiraju osnivawe nezavisne Palestine
TEL AVIV - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave }e predstaviti plan o obnovi mirovnog procesa na Bliskom istoku koji ukqu~uje garancije Izraela za osnivawe nezavisne palestinske dr`ave u roku od dvije godine, objavio je list “Al Ahram“. U sklopu plana i Izrael i Palestinci }e dati pisane garancije u kojima se navode wihove obaveze prije okon~awa pregovora o finalnom statusu, prenijeli su izraelski mediji pisawe tog kairskog lista koji se poziva na portparola egipatskog Ministarstva spoqnih poslova. Princip inicijative su momentalna obnova pregovora Izraelaca i Palestinaca s ciqem da se sporazum postigne u pomenutom roku.

Neozbiqni iranski ultimatum
PARIZ - Francuski ministar inostranih poslova Bernar Ku{ner rekao je ju~e da je ultimatum koji je Iran tokom vikenda dao Zapadu “pirueta“ Teherana i da se ne mo`e ozbiqno shvatiti. On je ocijenio da Iran ne `eli da se ukqu~i u razgovore sa Zapadom o spornoj namjeni svog nuklearnog programa. - To, na`alost, nije mogu}e. Nije prihvatqivo da Iran sada iznosi ultimatum onima koji `ele da mu pomognu oko oboga}ewa uranijuma - rekao je Ku{ner francuskim medijima. [ef iranske diplomatije Manu~er Motaki rekao je 2. januara da Zapad ima 30 dana da prihvati iranske uslove za dogovor o razmjeni uranijuma ili }e Teheran, u suprotnom, sam nastaviti sa programom oboga}ewa.

DOBRA VIJEST

INDIJA
Strahuje se da je najmawe 18 osoba poginulo kada se nakrcani brod prevrnuo u rijeci u isto~noj Indiji, saop{tio je zvani~nik u ponedjeqak. Nesre}a se desila u nedjequ na rijeci Rupnaraxan u blizini grada Kolgata, 80 kilometara jugozapadno od Kalkute.

JU@NA KOREJA
Ju`nokorejski predsjednik Li Mjung Bak inicirao je ju~e humanitarni projekat kojim bi sa Sjevernom Korejom bila pokrenuta saradwa radi razmjene posmrtnih ostataka vi{e desetina hiqada vojnika stradalih tokom Korejskog rata od 1950. do 1953. godine.

LO[A VIJEST

22 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Hladno}e na sjeveru Indije

Stradalo 40 qudi
LAKNAU - Vi{e od 40 qudi umrlo je od hladno}e na sjeveru Indije zbog ~ega su vlasti naredile da vi{e hiqada {kola ostane zatvoreno. Portparol policije Soren Srivastava rekao je da je u indij skoj dr`a vi Utar Pra de{ od 1. ja nu ara od hla dno }e umrlo 30 qudi. Jedan od zvani~nika u Utar Prade{u Arun Kumar Gupta rekao je da su sve {kole i univerziteti ve} ~etiri dana zatvoreni kao mjera predostro`nosti. Prema wegovim rije~ima, vlada je namijenila 2,17 miliona dolara za kupovinu }ebadi i drva za one kojima je to najpotrebnije. On je istakao da su ve}ina `rtava besku}nici.

Londonski “Dejli wuz” i {panski “Dijario“

Srpska mafija osma
Uticaj ruske mafije, koja ima pola miliona ~lanova, enormno raste. Italijanski mafija{i tijesno sara|uju sa kolumbijskim “kolegama“. Na Interpolovim potjernicama oko 350 dr`avqana Srbije
LONDON - Na top-listi najja~ih mafija na svijetu, koju su uo~i praznika objavili londonski “Dejli wuz” i {pan ski “Di ja rio“, srpska mafija zauzela je osmo mjesto, ispred albanske i mafije sa Jamajke. Svoje mjesto na listi i naziv mafija, kako su listovi objavili, “zaslu`ile“ su samo one kriminalne grupe koje su ukqu~ene u organizovani kriminal na teritoriji vi{e zemaqa i koje se {irom svijeta bore za monopol nad ilegalnim aktivnostima poput trgo vi ne dro gom, oru `jem i sli~no. Iako nose nazive po svojim zemqama po ri je kla i iako je ve}ina wihovih pripadnika iste nacionalnosti, aktivnosti su im u me|unarodnim razmjerama. Na prvom mjestu liste je ruska mafija. Danas broji oko 500.000 ~lanova, wen uticaj vrtoglavo raste i enormnom brzi nom se {iri na

Sastanak Abas - Mubarak

Kako do mirovnih pregovora
KA IRO - Pa les tin ski predsjednik Mahmud Abas sastao se ju ~e sa egi pat skim predsjednikom Hosnijem Mubarakom sa kojim je razgovarao o mirovnim pregovorima izme|u Palestinaca i Izraela, obja vi la je no vin ska agencija Mena. - Dvojica zvani~nika razgova ra la su o na po ri ma za uspostavqawe mirovnih pregovora, o obustavqawu izraelske ko lo ni za ci je, uki dawu blokade palestinskom narodu i postizawu pomirewa izme|u palestinskih frakcija - navodi Mena. Abas je pre kju ~e do pu to vao u Kairo, gdje se sastao sa {e fom oba vje {taj ne slu`be Omarom Sulejmanijem, a potom je otputovao u odmarali{te [arm al-[eik na razgovor sa Mubarakom.

Ruska mafija bavi se raznovrsnim poslovima

Mahmud Abas

Preminula Freja fon Moltke

Istaknuti antinacista
VA[INGTON - Istaknuti ~lan antinacisti~kog pokreta u Wema~koj tokom Drugog svjetskog rata Freja fon Moltke preminula je u 98. godini u svojoj ku}i u SAD. Ona je pripadala grupi aristokrata, sve{tenstva i diplomata koji su podr`avali neuspjeli poku{aj atentata na Hitlera 1944. godine. Grupu poznatu pod imenom “Krajzo sirkl“ predvodio je wen suprug Helmut koji je kasnije pogubqen zbog svojih aktivnosti. Freja je nakon hap{ewa wenog supruga pobjegla u Ju`nu Afriku, a 1960. godine preselila se u SAD. Bra~no imawe u dana{woj Poqskoj sada je centar za pomirewe izme|u Wema~ke i Poqske.

skoro sve zemqe svijeta. Procjewuje se da danas ove mafija {ke or ga ni za ci je, sa “kumovima“ na ~elu, kontroli{u od 60 do 70 odsto ruske privrede. Ruska mafija bavi se razno vrsnim po slo vi ma: upravqa lancima prostitucije u Makau i Guanghou u Kini, trgo vi nom nar ko ti ci ma u Uzbekistanu i Tayikistanu, prawem novca na Kipru i u Izra elu, kri ju m~a rewem stranaca u [vedskoj, prawem novca, kra|om automobila, krijum~arewem nuklearnog materijala, trgovinom oru`ja i prostitucijom u Wema~koj... Slijedi italijanska mafija, jedna od najpoznatijih na svijetu, ~iji korijeni se`u u drugu polovinu 19. vijeka, a mjesto wenog nastanka je Sicilija. Broji oko 4.000 ~lanova uglavnom iz desetak porodica, ali sa ogromnim brojem “spoqnih saradnika“ i va`i za izuzetno `ilavu organizaciju, koja i danas

djeluje u SAD, Francuskoj, Wema~koj, Belgiji, Holandiji... ^lanovi prolaze obred inicijacije koji podrazumijeva da se doka`u izvr{avaju}i ubistvo. Izvor prihoda poti~e od trgovine kokainom i heroinom i tijesno sara|uje sa Kolumbijcima. Poznata je i po ogromnom ekonomskom uticaju, podmi}ivawu politi~ara i sudija.

UBISTVO kao obred inicijacije
Ko lum bij ski kar te li dro ge pos to je od sre di ne {ez de se tih go di na kad su prvi trgovci drogom po~eli prodaju droge na malo na teritoriji SAD. Karteli “Medeqin“ i “Ka li“ ubrzo su

postali vode}i proizvo|a~i kokaina na svijetu. Kako bi obuzdala kartel “Medeqin“, koji je `elio i vlast, kolumbijska vlada svojevremeno je sara|ivala sa kartelom “Kali“, koji je danas najve}a mafija{ka organizacija na svijetu. Poznati su po dobroj saradwi sa organizovanim grupama u svim zemqama i svi transporti kokaina, uglavnom brodovima, odvijaju se pod wihovim nadzorom. Sma tra se da ki nes ke “trijade“, ~etvrte po ja~ini, dr`e dvije tre}ine svjetskog tr`i{ta heroina koji je ve}inom namijewen za prodaju u SAD. Bave se i trgovinom ilegalnih emigranata u jugoisto~nu Aziju, Evropu i SAD, ali i kra |a ma, pla }e nim ubistvima kao i piraterijom,

BRUTALNO NASIQE
“Britanski Jardis“, kriminalna grupa koju ~ine Jamaj~ani, datira jo{ od 1950. godine i formirana je od emigranata sa Jamajke koji naseqavaju siroma{ne kvartove u Velikoj Britaniji. Wihove glavne aktivnosti su trgovina oru`jem, marihuanom i kokainom. Grupa je podijeqena u nekoliko bandi i nemaju centralno rukovodstvo. Poznati su po brutalnom nasiqu i obra~unima sa londonskom policijom.

[panija energi~no provodi Lisabonski ugovor

Dodvoravawe doma}em mwewu
LONDON - [panija }e sqede}ih {est mjeseci energi~no raditi s drugim ~lanica na spro vo |ewu Lisabonskog ugovora u djelo, ali }e istovremeno unijeti i ne ke spe ci fi ~no {pan ske elemente u svoje predsjedavawe ne bi li se dodvorila doma}em javnom mwewu, pi{e danas “Fajnen{el tajms“. Na primjer, sqede}eg maja }e biti doma}in samitu sa ju`noameri~kim zemqama u Madridu, a planira da organizuje i prvi samit Evropske unije i Maroka. Ova dva skupa ukazuju na zna~aj koji [panija pridaje odnosima Evropske unije s wenim sredozemnim susjedima i sa wenim biv{im ju`noameri ~kim ko lo ni ja ma, pi {e “Fajnen{el tajms“. skih i spoqnopoliti~kih izazova. [panija je prva zemqa koja }e stati na ~elo Evropske unije od usvajawa Lisabonskog ugovora, koji bi trebalo da oja~a proces odlu~ivawa, ali u izvjesnoj mjeri i da umawi ulogu zemqe koja predsjedava, navodi “Fajnen{el tajms“. Evropska unija sada ima svog prvog stalnog predsjednika, Hermana van Rompuja, {efa spoqne politike Ketrin E{ton i predsjednika Evropske komisije @oze Manuel Barosa koji treba da je predstavqaju u svijetu. Me|utim, to ne zna~i da }e vladaju}i {panski socijalisti odoqeti isku{ewu da izvuku malo politi~kog kapitala iz predsjedavawa unijom. Zbog toga, nastavqa “Fajnen{el tajms“, [panija }e sqede}ih {est mjeseci energi~no raditi s drugim ~lanica na spro vo |ewu Lisabonskog ugovora u djelo, ali }e istovremeno unijeti i ne ke spe ci fi ~no {pan ske elemente u svoje predsjedavawe, ne bi li se dodvorila doma}em javnom mwewu.

PRVI samit EU i Maroka
List ocjewuje da kada je [panija 1. januara od [vedske preuzela mjesto predsjedavaju}e ~lanice Evropske unije, naslijedila je mnogo vi{e od uobi~ajenog spiska ekonom-

U Wu Delhiju je otvoren sajam automobila, a jedan od izlo`enih automobila je i “reno koleos“.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 23

objavili listu najja~ih kriminalnih organizacija

Vijesti
Britanija

na svijetu

Eksplozija uni{tila zgradu
[RUZ BRI - U ek splo zi ji u ko joj je po tpu no uni{tena stambena zgrada u centru [ruzbrija, gradu koji se nalazi 240 kilometara sjeverozapadno od Londona dvanaest osoba je povrije|eno, me|u kojima dvo je te `e. Za sa da ni je po znat uzrok ek splo zi je, ali se pretpostavqa da je u pitawu bio gas. Pet osoba je bi lo za robqeno u automobilu ispod ru{evina zgra de, ali su pro la znici i spasioci uspjeli da ih izvuku.

Srpska mafija umije{ana u pla}ena ubistva

[vajcarske Alpe

ali i falsifikovawem novca. Vjeruje se da ima ju oko 30.000 ~lanova iz Kine, Malezije, Tajvana, Singapura... Japanske “jakuze“, poznate po imenu Ja-San (sme}e), smatraju se najbrojnijom kriminal nom or ga ni za ci jom na svijetu koja broji oko 110.000 aktivnih ~lanova iz 2.500 japanskih porodica. “Jakuze“ su nastale prije 300 godina, ali se ~lanovi i danas prepoznaju po kratko pod{i{anoj kosi, tetova`ama po gotovo cijelom tijelu i nedostatku malog prsta na lijevoj ruci, koji se poslije prvog prekr{aja predaje “ojabunu“ (otac - {ef mafije). Wihova parola je “radi tajno iza legalnih paravana“ i uglavnom se bave kontrolom prostitucije, igara na sre}u, pornografijom, ilegalnim

Swe`ne lavine
@ENEVA - Najmawe peto ro qudi po gi nu lo je u swe `nim la vi na ma u {vajcarskim Alpima, dok se tri lica vode kao nestala, saop{tile su policija i spasila~ke slu`be. Na po dru ~ju Ber na je dan skija{ je poginuo u prvoj lavini. Tokom potrage, 30 minuta kasnije, uslijedila je druga lavina, koja je usmrtila skija{e i qekara koji su pritekli u pomo}. Spa si oci su ju ~e tokom poslijepodneva prona{li osam lica, koja su pre`ivjela lavinu, ali su neki u kriti~nom stawu, sa op {ti la je po li ci ja u Bernu.

Kolumbijski karteli zara|uju trgovinom narkoticima

Jakuze poznate po karakteristi~nim tetova`ama

FOTO: ARHIVA

imigracijama, drogom, zelena {ewem i prawem pa ra. Wihov godi{wi prihod procjewuje se na vi{e od 71 milijardu dolara. Meksi~ka mafija je formirana u zatvorima u SAD od pripadnika uli~nih bandi i danas ima oko 30.000 ~lanova {i rom SAD. Kon tro li {u kanale krijum~arewa narkotika, oru`ja i prostitucije preko okeana. Me|utim, najve}u zaradu ubiraju od organizovawa ilegalnih ulazaka u Ameriku i pronalaska posla doseqenicima, kojima zatim napla}uju za{titu. Iznu de i re ke ti su im ~est izvor zarade, a kako najve}i dio poslova obavqaju u El Pasu u Kaliforniji, policija je ovaj gradi} prozvala Mali ^ikago jer podsje}a na ^ikago iz vremena Al Kaponea. ^lanovi se uglavnom raspoznaju po tetoviranim nacionalnim simbolima Meksika. Izraelska mafija nadgle da u mno gim zemqama

prostituciju, trgovinu drogom, ali i wenu proizvodwu. Imaju monopol na izvoz ha{i {a i ek sta zi ja u ra zne zemqe zapadne Evrope, ali i SAD.

NEMILOSRDNA izraelska mafija
Iako su nekada va`ili za kriminalce, “neokrvavqenih ruku, koji konflikte rje{avaju dogovorom“, danas ove grupa va`i za nemilosrdnu, koja ne misli dvaput o likvidaciji suparnika. Tijesno sara|uju sa Rusima, a svoj rodni Izrael nerijetko pru`aju kao uto~i{te kolegama iz podzemqa. Srpska mafija intezivno posluje u vi{e od deset zemaqa, ukqu~uju}i Wema~ku, SAD, Italiju, Veliku Britaniju, Francusku, zemqe Skandi na vi je... Ukqu~e na je u razli~ite aktivnosti od krijum~arewa droge, pla}enih ubistava, reketirawa, nadzo-

ra kockarnica, do kra|a. Na Interpolovim listama na la zi se oko 350 dr`avqana Srbije, a osim {to va`e za nezaobilazne saradnike svih ve}ih mafija{kih bo so va u svi je tu na narko-rutama, poznati su i po tituli “inteligentnih lopova“ ~ije pqa~ke imaju scenari je blo kbas te ra, ali i likvidacijama bez tragova. Albansku mafiju ~ini veliki broj kriminalnih organizacija sa bazama u Alba-

niji. Aktivna je u SAD, zapadnoevropskim zemqama i {iri se na me|unarodnom nivou od 1980. godine. U Velikoj Britaniji ozna~ena je kao jedna od najopasnijih. Me|u wenim pripadnicima i daqe vladaju kodeksi preuzeti iz prava koje je u wihovoj zemqi bilo na snazi u 15. vi je ku. Akti vnos ti: trgo vi na dro gom, bi je lim robqem, alkoholom, cigaretama, prostitucija, kra|a automobila i reketirawe.

Francuska

Ministar pao sa skutera
PARIZ - Francuski ministar kulture i komunikacija Frederik Miteran ho spi ta li zo van je sa la k{im povredama, poslije pada sa skutera. Frederik Mi te ran, ro |ak biv {eg francuskog predsjednika Fransoa Miterana, pao je preksino} sa skutera, jer je nai{ao na led, izjavio je neimenovani portparol Mi nis tar stva. On ka `e da je Frederik hospitalizovan, ali da nije zadobio te`e povrede.

Albanska mafija se bavi i prostitucijom

Zbog straha od teroristi~kih napada u Jemenu

Ambasade i daqe zatvorene
SANA - Ambasade Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava i Velike Britanije u Jemenu i daqe su zatvorene zbog strahovawa od mogu}ih napada ekstremista poslije neuspjelog napada na ameri~ki putni~ki avion 25. decembra, saop{tile su diplomate a prenijele agencije. Dvije ambasade su prekju~e zatvorene zbog prijetwi “AlKaide“, za koju ameri~ke obavje{tajne slu`be vjeruju da poja~ava svoje prisustvo u Jemenu i planira napade u Sani. - Ambasada je i danas zatvorena... Nastavqamo da pratimo bezbjednosnu situaciju rekao je Rojtersu jedan ameri~ki diplomata, koji nije `elio da bude imenovan. [panska ambasada u Sani ta ko |e je ju ~e za tvo re na za stranke, dok je prekju~e bila otvorena, uz ograni~en pristup. Jemen, koji se na sjeveru suo~ava s pobunom {iitskih muslimana, a na jugu s rastu}im separatizmom, poja~ao je mjere bezbjednosti u priobalnom podru~ju kako bi sprije~io upade islamskih ekstremista iz Somalije. Pripadnici somalijske ekstremisti~ke grupe Al [abab poru~ili su pro{le sedmi ce da su spre mni da po{aqu poja~awe “Al-Kaidi“ u Jemenu. Va {in gton i Lon don strahuju da bi nestabilni Jemen mogao da postane nova baza “Al-Ka ide“, iz ko je bi teroristi planirali i izvodili napade {irom svijeta. Ni ge ri jac Umar Fa ruk Abdulmutalab je 25. decembra po ku {ao da di gne u vaz duh ameri~ki putni~ki avion sa 300 putnika i ~lanova posade, koji je iz Amsterdama letio za Detroit. Odgovornost za napad preuzela je “Al-Kaida“ na Arabijskom poluostrvu, navode}i da je to odmazda zbog ameri~ke podr{ke jemenskim vlastima, koje su pokrenule ofanzivu protiv ekstremista. Abdulmutalab je rekao istra`iteqima da su ga ~lanovi te or ga ni za ci je obu ~i li i snabdjeli eksplozivom, a ameri~ke vlasti vjeruju i da je on bio na obuci u Jemenu. Jemenski ministar spoqnih poslova Abubakr al Kirbi nedavno je izjavio da bi u Jemenu moglo da bude do 300 pripadnika “Al-Kaide“, od kojih su mnogi spremni da izvr{e napade na zapadne interese.

Solomonova ostrva

Sna`an zemqotres
HONIJARA - Zemqotres ja~ine 7,2 stepena Rihterove skale pogodio je ju~e ra no uju tro So lo mo no va ostrva, u jugozapadnom Pacifiku, saop{tio je ameri ~ki In sti tut za ge ofi zi ku. Epi cen tar zemqotresa bio je u moru, na dubini od 30 kilometara i oko 100 kilometara od grada Gizo, drugog po veli~ini na arhipelagu.

SEPARATISTI na sjeveru
SAD i Britanija su najavile da }e poja~ati vojnu i obavje{tajnu saradwu s jemenskim vlastima u borbi protiv pri pa dni ka re gi onal nog ogranka “Al-Kaide“.

24 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Ide Lala ulicom, ispod oka mu golema masnica. Sretne ga Pera i zapita: - [ta ti se to dogodilo, Lalo? - Zviznuo me Jova! - A ~ime tako krvni~ki?

- Paradajzom! - Ma ne zafrkavaj me, ne mo`e ti paradajzom nanijeti takvu masnicu. Kakav je to paradajz? - To ti je paradajz u konzervi!

Ple{e mladi} sa visokom, zgodnom djevojkom i onako, u pri~i, djevojka ga upita: - Koliko si ti visok?

On odgovara: - Ina~e sam visok 180 centimetara, ali ne znam {ta mi je ve~eras.

Zamoli Piro}anac kom{iju da 31. decembra negdje pred pono} do|e pod wegov prozor i ispali tri-~etiri metka u vazduh. Kad se pribli`ila pono}, kom{ija se

pri{uwa prozoru i ispali tri hica u vazduh, a Piro}anac na to zakuka: - Lele, deco, utepa{e Deda Mraza!

Do~ek uz viski i Cecu
Najboqi srpski pliva~ Milorad ^avi} u novu godinu u{ao je na Sajmu, u dru{tvu svojih prijateqa i folk zvijezde Cece Ra`natovi}! Kako prenose pojedini srpski tabloidi, sa wim se nije pojavila odbojka{ica Ivana \erisilo, ~ime su podgrijane gradske pri~e da par ve} neko vrijeme nije vi{e u qubavi! Da li je ^avi} u novogodi{woj no}i po`elio novu qubav ili povratak stare ostalo je nepoznato, ali ukoliko se opredijelio za ovo prvo, izbor mu je te no}i bio pove}i. Naime, prijestoni~ke qepotice trudile su se da budu u blizini slavnog pliva~a, a nemali je bio i broj onih koje su ga zamolile za zajedni~ko fotografisawe. Vidno raspolo`eni ^avi} veselio se uz Cecine hitove, a ~a{u s viskijem nije ispu{tao ~itave ve~eri pa je pred zoru bio ve} prili~no “zagrijan“ dobrom kapqicom. Podsje}awa radi, prijateqstvo izme|u Ra`natovi}eve i ^avi}a datira od trenutka kada su se zajedno pojavili kao specijalni gosti na “Farmi“. Od tada su dobri prijateqi pa je Milorad sa odu{evqewem prihvatio Cecin poziv da uz wenu muziku do~eka novu, 2010. godinu. Na bo`i}noj trpezi koja treba da bude obilna, nezaobilazna je pe~enica, koja mo`e da bude prase, jagwe, }urka, patka, odnosno ono {to neko ima i voli. Osim toga, bo`i}na trpeza obiluje i doma}om supom, sarmom, raznim tortama i kola~ima. Ovom prilikom predla`emo recept za pripremu mekog i so~nog sviwskog pe~ewa sa crnim vinom, kiselom vodom, celerom…..

Sastojci
(za 4 osobe) 1 kg 1 10 3 1 sviwskog buta ve}a glavica crnog luka ~ena bijelog luka {tapi}a celera ka{ika bibera u zrnu ka{ike za~ina (dodatak jelu) so {oqica crnog vina {oqa kisele vode uqe listi}a lovora

Priprema
1. Meso operite i preko no}i ostavite u hladnu posoqenu vodu da odstoji. 2. Sutradan operite meso pa lijepo za~inite mje{avinom za~ina (dodatak jelu) i stavite u duboku tavu sa poklopcem. 3. Bijeli luk nasjeckajte i zabodite u meso. 4. Stavite uqe, kiselu vodu i vino i dodajte lovorov list i crni biber. 5. Poklopite i stavite u pe} na 200 stepeni Celzijusovih oko 45 minuta. 6. Otklopite, dodajte krupno nasjeckan celer i crni luk, poklopite i pecite jo{ oko 90 minuta. 7. Otklopite i ostavite jo{ koji minut dok meso ne porumeni. 8. Izvadite iz pe}i i zamotajte u alu-foliju i ostavite tako desetak minuta da bi se svi sokovi vratili u meso. 9. Izre`ite meso i servirajte.

Cijene u KM
sviwetina luk celer za~ini vino kisela voda uqe lovor 11 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Po{to vam samo}a udvoje odgovara, poku{ajte da se izolujete od qudi. Ima}ete vremena da se odmorite i da o svemu razmislite. Pitawa ima bezbroj pa je razgovor sa samim sobom i sopstvenom savje{}u prava stvar. Qubav i daqe cvjeta.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Bi}ete sre}ni ukoliko u~inite bar neko dobro djelo. Do izra`aja dolazi va{a nesebi~na priroda sklona da svima ugodi. Uspjeh vas o~ekuje u posredni{tvu bilo koje vrste. Bili biste odli~an provodaxija. Da li ste primijetili da ste drugima sre}nije ruke nego samom sebi?

1-2

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Dan je u znaku qubavi, zabave, djece i hobija. Jo{ ako volite da se kockate? Poku{ajte sa igrama na sre}u, jer od wih mo`ete imati koristi. Po{to posao zahtijeva vi{e truda nego {to ste spremni da ulo`ite, okrenite se provodu. Od obaveza ne}ete mo}i da pobjegnete.

1 1

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Od trenutne situacije previ{e o~ekujete. Morate zauzeti prakti~ni pristup problemu. Vi ste bar zemqani znak koji ima smisla za opipqive stvari. Pa kad je tako, onda se shodno tome i pona{ajte. Morate boqe procjewivati qude.

3

Poslu`ivawe
Sviwetinu pripremqenu na opisani na~in servirajte uz krompir pire i dinstano povr}e.

Sviwsko pe~ewe s crnim vinom

13,5

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Lijepa rije~ i gvozdena vrata otvara. Po{to ste se verbalno do te mjere ispraznili, donosite odluku da budete umiqatiji i odmjereniji u komunikaciji sa okolinom. Nemate vremena za gubqewe, jer vas novi posao i investicije do te mjere okupiraju da ste se posvetili samo tome.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Mnogi pripadnici znaka bi}e bezrazlo`no qubomorni na voqenu osobu. Neka se zapitaju gdje grije{e, jer je trenutno stawe bolesno. Radi se o osje}aju nesigurnosti. Morate vi{e vjerovati u sopstvene vrijednosti i cijeniti sebe, kako bi to ~inili i drugi.

Sre}a je onaj osje}aj koji vas obuzme kad shvatite da vam je `ivot ispuwen brigom i qubavqu prema nekome posebnom, kao {to su va{a djeca. Kad su qudi povezani s ne~im {to je ve}e od wih samih, `ivot im dobija smisao
{tenu igru i dru`ewe. Ukqu~ite se i u`ivajte: Kad ra di te ne {to u ~e mu u`ivate, imate osje}aj da je vrijeme stalo. Zainteresujte se za ono u ~emu u`iva va{e dijete, pa makar to zna~ilo da }ete se morati diviti svakom kamen~i}u koji vidite na putu. Budite kreativni pri obavqawu uobi~ajenih dnevnih aktivnosti, jer tada ne}ete imati osje}aj da “stalno ne{to morate“. Podijelite sre}ne trenutke: Nemojte dopustiti da vrijeme provedeno s djecom pro|e pored vas. Dok ispijate prvu jutarwu kafu, a dijete gleda crta}, sjednite i opustite se, i neka vam to ne bude jedan od deset poslova koje }ete usput obavqati. To mo`da ne}e promijeniti va{ `ivot, ali osje}a}ete se mirni je. Po di je li te s dra gim qudima svaku novu rije~ koju dijete izgovori. Tako }ete pro du `i ti osje }aj za do voqstva i sre}e. Zbli`ite se s partnerom: Zdrava komunikacija me|u roditeqima va`an je temeq svake po ro di ce. Po ku {aj te “ukras ti“ bar po la sa ta i provedite ih zajedno. Razgovarajte me|usobno o problemima koji vas mu~e. Briga oko djece, pogotovo one mla|e od tri godine, stresna je i naporna za svaki odnos. Nemojte da odga|ate razgovor i bliskost tje{e}i se da }ete imati vi{e vremena kad vam djeca odrastu. Okrenite se budu}nosti: Umjesto da `alite za onom propalom poslovnom prilikom, razmislite o tome kako bi prazan bio va{ `ivot da nemate djecu. Ne}e vam uvijek biti lako, ali nastojte da se ne okre}ete unazad nego po{tujte trenutke provedene s porodicom, savjetuju stru~waci.

U`ivawe u maj~instvu

Rak
(22.6 - 21.7)
U{li ste u povoqniji period pa vam sve izgleda jednostavnije. Od izvjesnih doga|aja vezanih za inostranstvo mnogo o~ekujete. Poziv iz daleka ili pismo utica}e na neke va{e odluke. Mijewate iz korijena pristup problemima, jer stimulansi sti`u kad se najmawe nadate.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Kad biste uvijek bili tako slatki i umiqati kao danas, gdje bi vam bio kraj? Shvatili ste da sva|om samo gubite vrijeme, pa potencirate {arm i lukavost. Planirate kra}i put ili neku vrstu usavr{avawa od kojeg mnogo o~ekujete.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Imati dijete veliki je u`itak, ali sa sobom donosi i brojne promjene raspolo`ewa. Ipak, znate da ste potre bni ne ko me, a to vas jednostavno “gura“ naprijed. Po ~ni te da ci je ni te svo ju ulogu majke, jer ona je uistinu jako va`na. Kad to shvatite, mo}i }ete vi{e da u`ivate u svakodnevnoj brizi o va{im najdra`im bi}ima, navode stru~waci. Nemojte previ{e o~ekivati: Jednom kad shvatite da maj~instvo nije stalno i uvijek prekrasno, `ivot }e vam postati lak{i. Ironi~no, ali istinito. Ponekad }ete se osje}ati bijesno, frustrirano, nervozno i qutito. To nipo{to ne zna~i da ste lo{ roditeq, upravo suprotno: to je znak da ste normalni. Budite odmorni: Svi ve} dobro znaju da novcem ne mo`emo kupiti sre}u, ali ko bi

rekao da san mo`emo! Nau~nici ka`u da smo spremni da mijewamo povi{icu plate za samo jedan sat sna vi{e! Rasporedite porodi~ne obaveze i poku{ajte da se odmori te bar to kom vi ken da. Osje}a}ete se puno boqe i vi{e }ete u`ivati u vremenu provedenom s djecom.

Lav
(22.7 - 22.8)
U{li ste u period nediscipline, bar kad je hrana u pitawu. Slatki{ima te{ko mo`ete odoqeti. Po{to je smisao za umjetnost nagla{en, bi}ete zadovoqni ukoliko ostvarite kreativne ambicije. Iako vam partner mnogo zna~i, to nikako ne `elite da priznate, posebno ne wemu.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
U fazi ste materijalne ekspanzije. Postali ste prava tvrdica koja samo broji novac. Po{to imate puno izdataka, ne}ete dozvoliti da novac olako potro{ite. Napravili ste plan i od wega ne odstupate.

PO@EQNO vrijeme za opu{tenu igru i dru`ewe
Napravite listu prioriteta: Mo`da izgleda prejednostavno, ali poku{ajte da napravite raspored obavqawa dnevnih aktivnosti. Odlu~ite {ta je va`no, a {ta mo`e biti i odgo|eno. Ako to mo`ete priu{titi, prona|ite nekog ko }e umjesto vas obavqati ku}ne poslove. Sad je vrijeme kad vas djeca trebaju. Nastojte da prona|ete vremena za opu-

Djevica
(23.8 - 23.9)
Prijatno vam je pod Venerinim zracima. Woj mo`ete biti zahvalni ne samo za osje}awe sre}e i harmonije ve} i za druge stvari - novi posao, na primjer. Di{ite punim plu}ima, u`ivajte u sitnicama i ne optere}ujte se tri~arijama. Ima}ete vremena za sve.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Va{a prelijepa pojava zra~i optimizmom. To vam, me|utim, nije dovoqno; ulo`i}ete dodatni napor kako biste bili qep{i i sre}niji. Da niste mo`da sebi~ni? Da li su qudi koji vole sebe sebi~ni? To je filozofsko pitawe i vi nemate vremena da se zamarate wime.

RJE[EWE: UK, CJEPIKA, P, MRAK, U, R, ALGE, KURA@NOST, LT, NATALNA KARTA, VOJVODINA, SS, U, MOABI]ANI, I, SAOBRA]AJ, DAN, J, BEO^IN, Z, EPIR, K, K[A, KIL, [IBATI, VIKTOR, EM, RASPUKLINA, ART, KROJA^, DA, NEUGODA.

26 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Narodni muzej u Beogradu

\or|e Milosavqevi}, \AVO I MALA GOSPO\A

Mirjana Mitrovi}, MESE^ARI IZ MARGUMA

Ba{tina Srbije na svjetskoj listi

Danka Deli}, autor bibliografije kwi`evnog ~asopisa “Krajina“

Promi{qawe problema savremenosti
Stalne rubrike “Krajine“ donosile poeziju, prozu i esejisti~ke tekstove, vrlo prepoznatqiva rubrika pod nazivom “Starine /novine“, uobi~ajeni prikazi i kriti~ki tekstovi o novim kwigama, rekla Danka Deli}
Danka Deli} PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com FOTO: S. ILI]

Manastir Studenica

BEOGRAD - Publikacija “Svetska ba{tina Srbije - Spomenici kulture na listi svetske kulturne ba{tine“ predstavqena je ju~e u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu, prenosi Tanjug. Ova kwiga je prvo stru~no predstavqawe spomenika kulture sa liste UNESKO-a koji se nalaze na teritoriji Srbije. Pri izboru spomenika koje je dr`ava Srbija do sada predlagala za upis na Listu svjetske ba{tine akcenat je stavqan na weno sredwovjekovno nasqe|e i to naj~e{}e manastire i kraqevske mauzoleje koji pripadaju sferi vizantijskog kulturnog uticaja, ali sa prepoznatqivim nacionalnim karakteristika ma. Na Lis tu svjet ske ba {ti ne upi sa ni su ma nas tir Studenica, Stari Ras sa Sopo}anima, ~etiri spomenika na Kosovu i Metohiji upisani pod zajedni~kim nazivom Sredwovjekovni spomenici na Kosovu - manastir De~ani, manastiri Pe}ka patrijar{ija i Gra~anica, kao i crkva Bogorodica Qevi{ka u Prizrenu.

“Vitalova“ kwi`evna nagrada

Tri kandidata za “Zlatni suncokret“
Iz vrlo bogate produkcije od gotovo 200 naslova, odlu~eno je da za 14. “Zlatni suncokret“ konkuri{u Vladu{i}ev roman “Forward“, u izdawu “Stubova kulture“, roman Pisareva “A ako umre pre nego {to se probudi“, koji je objavila “Agora“ i kwiga pri~a \ur|i}eve “Svi na kraju ka`u mama“, koju je objavio isti izdava~. @iri u sastavu predsjednik Jovan Zivlak, Nikola Strajni} i Vladimir Gvozden, opredijelio se za tri razli~ite kwige, koje “najboqe pokazuju opsege savremene srpske pripoveda~ke umetnosti, oli~ene u dometima sredwe i novijih generacija“.

Slobodan Vladu{i}

NOVI SAD - Slobodan Vladu{i}, \or|e Pisarev i Qiqana \ur|i} u{li su u naju`i izbor kandidata za “Vitalovu“ nagradu “Zlatni suncokret“, za najboqu kwigu objavqenu protekle godine na srpskom govornom podru~ju, saop{tio je ju~e `iri tog presti`nog kwi`evnog priznawa.

Preminuo crta~ stripova

Odlazak Tibea
BRISEL - Francusko-belgij ski crta~ stri po va @il ber Gas kar, po zna ti ji kao Tibe, umro je proteklog vi ken da u 79. go di ni, sa op {tio je wegov izdava~, a prenose agencije. Tibeu je u subotu uve~e pozlilo i u toku no}i je umro u fran cus kom mjes tu Rok brin sir Ar`en, u kojem je provodio odmor. Karijeru je po~eo krajem ~e- @ilber Gaskar trdesetih godina 20. vijeka, a prvi strip “^ik Bil u Arizoni“ objavio je 1953. godine. Uslijedila je serija od oko 70 pri~a o tom kauboju, a albumi su namijeweni mla|im ~itaocima. Godine 1955. ilustrovao je prve dogodov{tine novinara Rika O{eta, koji je do sada bio junak 76 albuma. Posqedwa pri~a o Riku O{etu bi}e objavqena u martu.

BAWA LU KA - Bi bli otekar Danka Deli} autor je bibliografije kwi`evnog ~asopisa “Krajina“, ~iji je prvi broj objavqen krajem 2001. godine u Bawoj Luci u izdawu izdava~ke ku}e “Art print“. Bi blio gra fi ja sa dr`i 1116 bibliografskih jedinica razvrstanih po hronolo{kom kriterijumu i na kraju i registar imena. - Ova bibliografija obuhvata svih 30 brojeva, koliko ih je do sada, uz kontinuirano izla`ewe, objavqeno. U vrijeme kada je prije osam godina po~eo da izlazi, ovaj ~asopis je prakti~no bio jedina ozbiqna publikacija u Bawoj Lu ci - re kla je za “Glas Srpske“ Danka Deli}.

Ona je pod sje ti la da je svih 30 brojeva “Krajine“ uredio prof. dr Mladen [ukalo, a u bi blio gra fi ji su registrovane i sve promjene do kojih je dolazilo u sastavu redakcije.

SVIH TRIDESET brojeva slijedilo ure|iva~ku matricu
Deli}eva je naglasila da je ure |i va ~ku kon cep ci ju “Krajine“ ~inilo nekoliko osno vnih obiqe `ja. To su okrenutost ka {irokom opsegu tema i pitawa; uravnote`en tre tman zna ~aj nih ju bi le ja, go di{wica i va `nih doga|aja iz na{e kultur ne pro {los ti, ali i savremenih, veoma {iroko zahva}enih problema; bogata i tematski raznolika prevodila~ka djelatnost; okupqawe

renomiranih autora, razli~itih interesovawa i istra`iva~kih usmjerewa, ali, tako|e, i mladih i neafirmisanih stvaralaca, pa i onda kada je to i{lo na ra~un kvaliteta ~asopisa. - U koncepcijskom smislu gotovo svih 30 brojeva slijedilo je uobi~ajenu ure|iva~ku ma tri cu. Stal ne ru bri ke “Krajine“ donosile su poeziju, prozu i esejisti~ke tekstove,

vrlo je prepoznatqiva rubrika pod nazivom “Starine/novine“, uobi ~a je ni pri ka zi i kriti~ki tekstovi o novim kwigama - istakla je Danka Deli}. Ona je dodala da je rubrika “Pri je dlog za ra zmi{qawe“ bi la dio ~asopisa gdje su ugledni pisci i intelektualci promi{qali najva`nije probleme na{e savremenosti.

“PAM]EWE I ZABORAVQAWE“
- Jedna od najva`nijih prepoznatqivosti “Krajine“ jesu weni temati, kao {to su “Istok/Zapad“, “Ruska poezija druge polovine dvadesetog vijeka“, “P~ela i med u cvetniku svetske i srpske poezije“, “Srpske prazni~ne pri~e“, “Talija pod maskom“, “Istina i znawe“, “Pam}ewe i zaboravqawe“, “Regionalizam i kwi`evnost“, “Francuski roman danas“ i drugi - ispri~ala je Danka Deli}, uz napomenu da su neki od ovih temata iza{li i kao posebna izdawa.

Muzej Kozare iz Prijedora

"Slike jesewe" za praznike
PRIJEDOR - U novu kalendarsku godinu Muzej Koza re u{ao je sa no voo tvo re nom izlo `bom mladog umjetnika Zorana Radowi}a, ko ja no si na slov “Sli ke je sewe“. Di re ktor ove kulturne ustanove Milenko Radivojac potvrdio je da ni je slu ~aj no {to je u vrijeme praznika otvorena izlo`ba ba{ ovog autora. - Ciq nam je bio da radove jednog od mladih prijedor skih auto ra vi di publika, odnosno stanovnici koji `ive u inostranstvu i koji u ovo doba borave u Prijedoru, kao i mnogobrojni gosti na{eg grada u ove prazni~ne dane - kazao je Radivojac.

AMBICIOZNI planovi za 2010. godinu
On je pot vrdio i da za 2010. go di nu Mu zej Ko za re ima veoma ambiciozne planove.

- Ono {to }emo sigurno raditi je da }emo nastaviti projekat “Sje}awe“, koji se sastoji u snimawu video-intervjua sa na{im sugra|anima, a oni su zna ~aj ni pogotovo kada su u pitawu na{i stariji sugra|ani, koji imaju i zanimqive `ivotne pri ~e, ko je }e bi ti upotrijebqene za izu~avawe kul tur ne pro {los ti i nasqe|a ovoga kraja - rekao je Radivojac. On je do dao i da je u

pla nu pro je kat sa je dnim cen trom iz Tos ka ne, kroz koji }e se provoditi intervjui, ali koji se odnose na istra`ivawe rudarstva na podru~ju Qubije i Toskane. - Radi se o sli~nim podru~jima nekada{we op{tine Qubi ja i ita li jan ske op{tine Prato, gdje smo lani u proqe}e bili i obavili sve pripremne radwe za po~etak ovog projekta - rekao je Radivojac. S. T.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 27

“The Hurt Locker“ najboqi film 2009. godine
WUJORK - Ratna drama “The Hurt Locker“ progla{ena je za najboqi film 2009. godine po izboru ameri~kog Udru`ewa filmskih kriti~ara, javile su agencije. Film u re`iji Ketrin Bigelou donio je trofeje rediteqki, kao i glavnom glumcu Xeremiju Reneru. Belgijska glumica Jolanda Moro dobila je nagradu za najboqu `ensku ulogu, za rolu u francuskom filmu “Serafina“, o slikarki Serafini de Senlis. Bra}a Xoel i Itan Koen nagra|eni su za scenario mra~ne komedije “A Serious Man“.

Bo`idar Petrovi}, arhitekta

Vijesti
Bioskopi

Ku}e li~e na qude
Jesam za globalni razvoj, ali nisam za globalisti~ki; za raznovrsnost sam, a ne za uniformnost. To je najve}a opasnost dana{we i budu}e civilizacije. [ta }e biti kad svi budemo isto `iveli, isto se pona{ali, iste ku}e pravili? To je ne{to {to je lo{e, rekao Bo`idar Petrovi}
PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

[erlok Holms za po~etak
BEOGRAD - Nova filmska adap ta ci ja pri ~e Ar tu ra Konana Dojla, o najpoznatijem de te kti vu na svi je tu [erloku Holmsu, otvori}e 7. januara beogradsku bioskopsku sezonu u novoj 2010. godini, prenose agencije. U akcionoj avanturi prepunoj misterije priznatog rediteqa Gaja Ri~ija, Robert Dauni Yuni or i Yad Lou o`ivqava ju ~u ve ni de te ktivski par Holms – Votson.

BAWA LUKA - Ku}e li~e na qude ili qudi li~e na ku}e. Ova divergencija se izopa~ila tokom vremena. ^ovek vi{e ne zna ni ko je, ni odakle je. Prethodni ~o vek je znao. La ko }e te prepoznati ~oveka iz Vojvodine ili sa Zlatibora. To je ono {to priroda uslovqava. I to treba po{tovati. Ovo je rekao jedan od najpoznatijih projektanata ku}a u starom stilu u Srbiji, arhitekta Bo`idar Petrovi}, ~ija su najboqa rje{ewa moravske ku}e izlo`ena u malom sa lo nu Ban skog dvo ra Kul tur nog cen tra u Bawoj Luci. Petrovi} u svojim ostvarewima po se bno is ti ~e te`wu za tragawem i wegovawem izvornih oblika ku}a u Srbiji kao graditeqskog podsticaja. On je kazao da je po~eo da projektuje moravske ku}e kad je shvatio da su se prethodni nara{taji pona{ali prirodno, a ne izvje{ta~eno. - Po{ao sam od toga da ku}a mora pre svega da zadovoqi potrebe korisnika i da zadovoqi uslove podnebqa. Ku}a na Zlatiboru nije ista kao ona u Banatu, a ova nije ista kao pomoravska ku}a. I to treba po{tovati - istakao je Petrovi}. Moravska ku}a, dodao je on, nasqe dnik je ko sov ske ku}e.

Beograd

Wujor{ka
BEOGRAD - Jedan od najboqih simfonijskih orkestara na svijetu, Wujor{ka fil har mo ni ja, gos to va }e prvi put u Beo gra du 29. oktobra na zavr{etku 42. Bemusa, prenosi Tanjug. Wujor{ka fil har mo ni ja, ko ja radi u svojoj koncertnoj dvorani u wujor{kom “Linkoln centru”, do}i }e u Beograd u sastavu od 130 ~lanova. Ovim ~uvenim ansamblom dirigova}e Alan Gilbert, prvi ro|e ni Wujor ~a nin vo |a orkestra u istoriji du`oj od 160 godina.

Bo`idar Petrovi}

FOTO: S. ILI]

- Osobina kosovske, moravske, pa ~ak i vojvo|anske ku}e je trem sa koga se ulazilo u unutra{we prostorije. Ni je bi lo pred sobqa kazao je Petrovi}. Prema wegovim rije~ima, moravska ku}a je mo`da razvijenija i bogatija od kosovske, zato {to je umjesto otvorenih trijemova dobila takozvanu la`nu arkadu. - Qudi su se ose}ali bogatim, pa su i ku}e bile bogate - objasnio je Petrovi}. On je na gla sio da se moravska ku}a iskqu~ivo pra vi od pri ro Godi{wa doba dnih materijala. - Uvek sam ape lo vao da ni Mi imamo ~etiri godi{wa doba. {ta stra no ne Onaj u Egiptu to nema. [to se ne bih uno si mo u sre pona{ao normalno, prema uslovima dinu i da je ne podnebqa. Naprotiv, treba da ga kouzne mi ra va mo s ristim, a ne da ga ignori{em - kazao tim. Za bra nio je Bo`idar Petrovi}. bih buldo`eru da

u|e u prirodu - rekao je Petrovi}. Stare ku}e, prije svega one dinarskog tipa, koje su ranije bile dominantne na Balkanu, sada su izgubqene.

- Pravim moravsku ku}u ko ja je mo der na, ali ko ja ima obele`je moga nasle|a. [to bih ignorisao iskus-

tvo nekoga ko je `iveo pre mene. Naprotiv, ho}u da ga is ko ris tim - zakqu~io je Petrovi}.

Galerija

TREBA po{tovati podnebqe
- Iz gu bi li smo svo je obele`je. Ovo je neko vreme ko je je ne vre me. Je sam za globalni razvoj, ali nisam za globalisti~ki; za raznovrsnost sam, a ne za uni for mnost. To je naj ve }a opasnost dana{we i budu}e civilizacije. [ta }e biti kad svi budemo isto `iveli, isto se pona{ali, iste ku}e pravili? To je ne{to {to je lo{e - istakao je Petrovi}. Treba po{tovati nasqe|e, kategori~an je on.

Strah od qubavi
BEOGRAD - Izlo`ba slika Zorana Jovanovi}a Jusa bi}e otvorena danas u Galeri ji Udru `ewa li ko vnih umetnika Srbije, prenosi Tanjug. Teme slika vezane su za tegobe savremenog ~ovjeka u svijetu koji ga okru`uje, koji se osje}a usamqeno i otu|eno u gomili pripadnika svoje vrste, zatim strahove koje ~ovjek nosi u sebi: qubav ili nedostatak qubavi, strah od qubavi, strah od bola, strah od smrti.

Festival
Moravska ku}a

Dokumentarni film
BEOGRAD - [esti festival evrop skog du go me tra `nog dokumentarnog filma “Se dam ve li ~an stve nih“ bi}e odr`an od 21. do 25. januara u Centru “Sava“, prenose agencije. Na programu }e bi ti se dam an to lo gij skih ostvarewa iz prethodne go di ne, po izbo ru danskog selektora Tue Stin Mi le ra. Fes ti val otva ra “Pi ja no-ma ni ja“, aus trij sko-wema~ka koprodukcija u re`iji Lilijane Frank i Roberta Cibisa.

Izlo`ba u Parizu

Budvanska rivijera

Obe}awa iz pro{losti
PARIZ - Reprezentativna izlo`ba savremene evropske umjetnosti, uglavnom iz centralne i isto~ne Evrope, predstavi}e od sredine aprila u Centru “Pompidu“ u Parizu radove vi{e od 50 umjetnika, me|u kojima su i neki od najuticajnijih autora sa prostora biv{e Jugoslavije, javile su agencije. Izlo`ba “Prelaze}i nacije i generacije - obe}awa iz pro{losti“ jo{ jedna je u nizu velikih postavki inspirisanih 20-godi{wicom pada Berlinskog zida i predstavqa pogled na staru podjelu Evrope na Istok i Zapad i novo propitivawe ideje o istoriji umjetnosti kao ne~emu linearnom i kontinuiranom, po~ev{i od 50-ih godina 20. vijeka. Bi}e izlo`eno 160 radova u svim disciplinama, a me|u umjetnicima koji u~es tvu ju su Ma ri na Abra mo vi}, Ra {a Todosijevi}, Ne{a Pa ri po vi}, Dimitrije Ba{i}e vi} Man ge los, Mladen Stilinovi}, Braco Dimitrijevi}.

Bo`i}na likovna kolonija
BUDVA - Bo`i}na me|unarodna li ko vna ko lo ni ja, ko ja je oku pi la 11 re no mi ra nih aka demskih slikara iz Crne Gore, Srbije i [panije, po~ela je u turisti~kom nasequ “Vile Lap~i}i“ iznad Budve, prenosi Tanjug. Tokom novogodi{wih i bo`i}nih praznika, u predivnom ambi jen tu Bu dvan ske ri vi je re, u likovnoj koloniji stvaraju umjetnici Marija Ortega Estepa iz Seviqe, Mi{o Vemi} iz Nik{i}a, Lazar Markovi} iz Novog Sada, Qubo Po pa di} iz Tiv ta, Goran Stojanovi} iz Smederevske Palanke, Gordana Gajin iz Beograda i Viktor Ran|elovi} iz Leskovca. Bo `i }na me |u na ro dna li ko vna ko lo ni ja “Vi le La p~i }i“ kod Budve bi}e zavr{ena 10. januara organizovawem zajedni~ke izlo`be slika u~esnika ove kulturne manifestacije.

28 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

1

dje~ak

0

djevoj~ica

Roditeqi u~enika O[ “Branislav Nu{i}“ zahtijevaju bezbjedniji put do {kole

Peticijom tra`e trotoar
Peticiju koju }emo uputiti gradskoj upravi, Vladi Republike Srpske i ombudsmanu je dosad potpisalo vi{e od stotinu stanovnika, a bi}e ih jo{. Stra{no je da nadle`ni ni{ta ne preduzimaju, a nesre}e se de{avaju, rekao Qubi{a Bosan~i}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Roditeqi u~enika Osnovne {kole “Branislav Nu{i}“ i stanovnici mjesne zajednice Srpske toplice pokrenuli su potpisivawe peticije kojom tra`e da se, zbog bez bje dnos ti |a ka na pu tu do {ko le i os ta lih pje{aka, izgrade pje{a~ki prelazi, trotoari i autobuske stanice uz magistralni put Bawa Luka - Jajce. Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ inicijator potpisivawa pe ti ci je i ro di teq dvoje djece koja poha|aju pomenutu {kolu Qubi{a Bosan~i}. - Peticiju koju }emo uputiti gradskoj upravi, Vladi Republike Srpske i ombudsmanu dosad je potpisalo vi{e od stotinu stanovnika, a bi}e ih jo{. Stra{no je da nadle`ni ni{ta ne preduzimaju, a nesre}e se de{avaju u blizini {kole. Trideset godina je isto i nikada i ni{ta se ne mijewa. Nesavjesni voza~i jure bez obzira na to {to je {kola u blizini - rekao je Bo san ~i}.

STARI trotoar o{te}en i neprohodan

Saobra}ajnica pored {kole izuzetno frekventna

FOTO: S. ILI]

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Kako je istakao, roditeqi to vi{e ne}e da trpe i svi su slo`ni da istraju u svojim zahtjevima. - Tra`imo da se na raskrsnici koja je u gradu poznata kao Nu la, izme |u uli ca Mawa~kih ustanika i Sokolovac na ma gis tral nom pu tu Bawa Luka - Jajce napravi bezbjedan prelaz preko magistralnog puta. Najmawe {to vlas ti mo gu da ura de je da obiqe`e pje{a~ki prelaz i postave svjetlosnu signa-

lizaciju ili izgrade pasarelu - naglasio je Bosan~i}. Prema wegovim rije~ima, stari trotoar sa lijeve strane puta prema Jajcu je o{te}en.

PROBLEM i autobuska stanica
- U peticiji zahtijevamo izgradwu trotoara koji bi bio odvojen ogradom ili stubi}ima od saobra}ajnice. To je pogotovo potrebno na potezu od ras krsni ce Nu la do O[ “Branislav Nu{i}“ i daqe uz put - pojasnio je Bosan~i}. On je dodao da postoje}a autobuska stanica kod O[ “Bra ni slav Nu {i}“ tre ba da bude rekonstruisana. - I ona tre ba da bu de bez bje dna za |a ke. Sa da se autobus zaustavqa na putu pored par kin ga, {to je pri -

jetwa svima koji ga koriste istakao je Bosan~i}. Potpisnici peticije su spremni da idu do kraja sa svojim zahtjevima. - Ako se na{im zahtjevima ne bude iza{lo u susret, bi}emo primorani da pristu pi mo dru gim vi do vi ma bor be za bez bje dnost na {e djece i da blokiramo magistralni put Bawa Luka - Jajce - odlu~ni su roditeqi. Iz Sa vje ta gra |a na MZ

Srpske toplice rekli su da sva ke go di ne dos tavqaju Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada prijedloge prioriteta za gradwu infrastrukture. - Svaki put je pod brojem jedan bila gradwa trotoara i to nikada nije odobreno i evo {ta se de{ava, da nesavjesni voza~i brzom vo`wom udaraju djecu na putu, kao nedavno - rekla je predsjednik Sa vje ta gra |a na Mla |en ka Trivi}.

SIGNALIZACIJA
U Administrativnoj slu`bi grada ka`u da su kod O[ “Branislav Nu{i}“ postavili semafor i svu potrebnu horizontalnu signalizaciju, da bi pove}ali bezbjednost u~enika. - Put Bawa Luka - Jajce je saobra}ajnica od republi~kog zna~aja i samim tim je u nadle`nosti PJ “Putevi Republike Srpske“. Kada dobijemo peticiju, mi }emo je razmotriti - rekao je portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Qubi{a Bosan~i}

REPERTOAR
sova PARANORMALNA AKTIVNOST - horor re`ija: Oren Peli uloge: Kati Fiterston, Mikah Slot, Mark Fredrih termini: 18, 19.45, 22.30 ~asova KOMPLIKOVANO JE - romanti~na komedija re`ija: Nensi Majers uloge: Meril Strip, Stiv Martin, Alek Boldvin termini: 17.30, 20, 21.30 ~asova ZOMBILEND - horor/komedija re`ija: Ruben Flej{er uloge: Vudi Harelson, Xis Eizberg, Ema Ston termini: subotom i nedjeqom u 16 ~asova BAMBI 2 - animirani re`ija: Brajan Pimental glasovi: Aleksandar Gould, Patrik Stjuart, Antoni Ganam termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Zvijezda je ro|ena“, {tunk mjuzikl B. Pipovi}a, Velika scena, 15. januar u 20 ~asova “Narodni poslanik“, komedija Branislava Nu{i}a, Velika scena, 16. januar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine Izlo`ba “Jutarwa pjesma gusjenica“, autor: Berine [u{~evi}, otvorena do 10. januara 2010. godine Izlo`ba “Fotografije Treskavice“, autor: Tihomir Golijanin BANSKI DVOR - KULTURNI CENTAR Izlo`ba dokumenata i fotografija Arhiva Republike Srpske posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine LTG GALERIJA Izlo`ba “Putovawe u magli“, autor: Goran Mitrovi}

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ (projekcija ne}e biti 6. januara) AVATAR - sf spektakl 3D re`ija: Xejms Kamerun uloge: Sem Vortington, Zoi Saldan, Stipen Leng termini: 13, 16.15, 19.30, 22.45 ~a-

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 29

Tr`nica
crveni luk 1 bijeli luk 4-6 krompir 0,80 mrkva 1,50 - 1,80
FOTO: GLAS SRPSKE

kupus karfiol paprike tikvice

0,5 - 0,8 2,5 - 3 3,5 - 4 4-5

pasuq patlixan orasi gro`|e

3-7 2-3 13 2,5 - 5

kru{ke banane kivi grejp

3 - 3,5 1,5 - 2 2-3 2,50

limun jabuke naranxe

2,50 1-2 1,8 - 2,3

GRADSKE VIJESTI

Podjela poklona za hraniteqske porodice
Povodom predstoje}eg velikog pravoslavnog praznika Bo`i}a, predstavnici Odjeqewa za dru{tvene djelatnosti Administrativne slu`be grada i Centra za socijalni rad posjeti}e dvije socio-pedago{ke zajednice - hraniteqske porodice - i tom prilikom uru~iti prigodne poklone za dvanaestoro djece, koja su smje{tena u tim porodicama, saop{teno je iz Odsjeka za odnose sa javno{}u Administrativne slu`be grada. Predstavnici grada i Centra za socijalni rad obi}i }e i tri porodice u stawu socijalne potrebe i djeci iz tih porodica, kojih je tako|e dvanaest, uru~i}e prigodne poklone. S. G.

Stanovnici i policija protiv delikvencije
Nova cijena boravka u vrti}u od nove godine

Od 1. januara vi{e cijene u bawolu~kim obdani{tima

Boravak u vrti}u poskupio na 180 KM
Roditeqi ~ije tre}e dijete boravi u vrti}u ne}e pla}ati usluge smje{taja mali{ana u ovu ustanovu, kao ni one porodice ~ija djeca idu u {kolu, a imaju ~etvoro i vi{e djece, rekla Nata{a Radulovi}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Ve} du`e vrijeme stanovni ci MZ Bo rik 1 mu ku mu~e sa omladinom. U ve~erwim ~asovima mladi se okupqaju se na igra li {ti ma i oko stam be nih zgrada i prave buku, uni{tavaju znakove, tuku se i ostavqaju sme}e iza sebe... Ovo je za “Glas Srpske“ izjavila predsjednik Savjeta gra|ana MZ Borik 1 Sofija Brki}, napomenuv{i da je upra vo taj pro blem bio po vod za sas ta nak sa pred sta vni ci ma MUP-a,

koji sprovode projekat “Rad policije u zajednici“. - Zajedni~ki }emo se boriti protiv delikvencije. Svi koji uo~e takve pojave treba da ih odmah prijave policiji, bez straha, jer im je za ga ran to va na ano ni mnost. Zakqu~eno je da bi trebalo uvesti ~e{}e no}ne patrole policije - rekla je Brki}eva. Na ovom sastanku bilo je rije~i i o problemu parkinga i nedostatku rasvjete u ovom nasequ. S. G.

Ci je na je dno mje se ~nog boravka mali{ana u jednom od 18 bawolu~kih vrti}a od 1. januara ove godine iznosi 180 maraka. Tako }e umjesto dosada{wih 130 roditeqi

Zadu`ewe
Odbornici Skup{tine grada prihvatili su i odluku o zadu`ewu grada za izgradwu vrti}a u ovoj godini u Osnovnoj {koli “Sveti Sava“ i za promjenu poslovnog prostora u vrti} u Krfskoj ulici. Vrijednost ovih radova iznosila bi 180.000 maraka. - Skup{tina grada je prihvatila i odluku o dodjeli 1.500.000 maraka za rekonstrukciju druge faze vrti}a “Kolibri“ - istakli su u Slu`bi grada.

morati da izdvajaju 50 maraka vi{e. Ovo je “Glasu Srpske“ potvrdila direktor Centra za pred {kol sko va spi tawe i obrazovawe Nata{a Radulovi}. Ona je naglasila da najavqena cijena smje{taja od 190 maraka nije prihva}ena ve} je Gradska uprava prihvatila deset maraka ni`u cijenu. - Roditeqi sa 180 KM zapravo pla}aju 40 odsto od ukupne cijene a ostalo finasira grad. Roditeqi ~ije tre}e dijete boravi u vrti}u ne}e pla}ati usluge smje{taja mali{ana u ovu ustanovu, kao ni one porodice kojima djeca idu u {kolu, a imaju ~etvoro i vi{e djece - rekla je Radulovi}eva i dodala da su roditeqi o pro mje ni ci je ne boravka u vrti}u obavije{teni. Ona je podsjetila da se ve} sedam godina cijena smje{taja mali{ana u vrti} nije mije-

wala i da je iznosila 130 maraka. Uprkos novoj daleko skupqoj cijeni smje{taja djece u vrti}e koju je donio Upravni odbor Centra za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe a uz saglasnost Administrativne slu`be grada, ve}i problem je nedostatak mjesta ali i objekata za boravak pred{kolske djece.

DOSADA[WA cijena bila 130 maraka
- Ve} dvije godine ~ekam da moje dijete do|e na red za smje {taj u ne ki od vrti }a. Pristala bih i na cijenu, samo da se kona~no jednom u gradu rije{i ovaj problem. Na to gledam tako, jer sam u mogu}nosti da platim, ali ima stanovnika kojima je i dosada{wih 130 maraka bilo mnogo - rekla je Bawolu~anka Ana Popovi}. Dragutin Zeqkovi} isti~e da je cijena od 180 maraka za-

ista previsoka. - U dana{we vrijeme to je preskupo. Ne znam da li }u biti u mo gu}nosti da dje tetu obezbijedim boravak u obdani{tu - istakao je Zeqkovi}. Zamjenik direktora Centra za pred{kolsko vaspitawe Mira Gali} isti~e da trenutno smje{taj u neki od vrti}a ~eka oko 1.300 mali{ana. - Taj broj je pro{le godine iznosio oko 1.200. Jesenas su popuwena mjesta djece koja su krenula u {kolu, ali je i daqe duga lista ~ekawa na mjesto u vrti}u - rekla je Gali}eva. U Centru jo{ dodaju da bi ovaj problem bio rije{en izgradwom planiranih vrti}a u mjesnim zajednicama Ada, Petri}evac, Lau{, Star~evica, Vrbawa, Kuqani i Zalu`ani. - Za vrti}e u ovim MZ je dobijena urbanisti~ka saglasnost i u pripremi su izvedbeni projekti i tehni~ka dokumentacija za dobijawe gra|evinske dozvole - istakli su u Slu`bi grada.

Leru zadivqen ura|enim u Rami}ima
Ostao sam zadivqen poslom koji je do sada obavqen u Bawoj Luci u saradwi sa Svjetskom bankom, a posebno dobrom voqom koja je proiza{la iz ovog dugogodi{weg partnerstva. Ovo je, izme|u ostalog, istakao potpredsjednik Svjetske banke za Evropu i Sredwu Aziju Filip Leru u pismu zahvalnosti gradona~elniku Bawe Luke Dragoqubu Davidovi}u povodom zavr{etka prve faze projekta “Upravqawe ~vrstim otpadom u BiH“ i zajedni~ke posjete deponiji u Rami}ima po~etkom decembra. - Radujem se intenzivirawu na{eg partnerstva u pogledu budu}ih razvojnih izazova u Bawoj Luci - naveo je Leru u pismu. S. G.
FOTO: GLAS SRPSKE

Na uvidu Nacrt plana Pomo} u~enicima i socijalno ugro`enima Centar-Istok
Poqoprivredna {kola naja vi la je za da nas po dje lu {est paketa pomo}i u~enicima svoje {kole, ali i nekim bawolu~kim socijalno ugro`enim porodicama. - Pakete }emo podijeliti u sklopu akcije “Pomo} porodicama u~enika koji su u te{koj materijalnoj situaciji, a pomenuta akcija u~enika uspje{no se odvija ve} tre}u godinu zaredom - rekao je direktor Poqoprivredne {kole Edi Hane{. On je naglasio da se u paketima nalaze prehrambeni i hi gi jen ski proi zvo di, a wihova podjela po~e}e u devet ~asova. M. Mi. Odjeqewe za prostorno ure|ewe Administrativne slu`be grada Bawe Luke stavilo je na javni uvid Nacrt regulacionog plana Centar-Istok. Svi zainteresovani ovaj dokument mogu da pogledaju u sali Urbanisti~kog zavoda RS u ulici Save Mrkaqa, prostorijama Administrativne slu`be grada, te mjesnim zajednicama Centar 2 i Borik 1 svaki dan osim subote, nedjeqe i dr`avnih praznika u vremenu od osam do 16 ~asova. Za vrijeme uvida, koji }e trajati do 2. februara, svako lice mo`e dati mi{qewe, primjedbe i prijedloge na Nacrt. S. G.

Deponija u Rami}ima

PA@WA
Zahtjevi do 28. februara
Porodice zarobqenih i poginulih boraca grada Bawe Luke, koje do sada nisu podnijele zahtjeve za nadoknadu nematerijalne {tete, mogu to da u~ine najkasnije do 28. februara u Osnovnom sudu u Bawoj Luci, saop{teno je iz Gradske organizacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila. Jo{ je istaknuto da sve porodice iz ove kategorije imaju pravo na nadoknadu {tete. S. T.

30 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

@ENA U ISTORIJI EVROPE (Ru`ewe braka i ru`ewe `ena, pohvala braka i pohvala `ena)

(2)

GIZELA BOK

@ene dobrog srca i zlovoqni mu`evi
lo stanovni{tvo gotovo da nema podataka) brak je va`io za udru`ivawe i sklapawe mira me|u (~esto zava|enim) familijama, a `ena kao jemstvo i instrument sloge; udru`ivawe familija zasnivalo se na razmeni `ena. Tek, malo-pomalo u prvi plan se isticao bra~ni par i lik “dobre supruge“. Tu su, pored ostalih, bila bitna tri faktora. Kao prvo, crkva je od kraja XI veka sve vi{e uspe{no insistirala na tome da oba partnera dobrovoqno sklapaju brak; posebno je `enska sloboda da ka`e “da” (ili da to ne uradi) bila bomba za srodni~ke interese. Ugovoreni brak postojao je barem u teoriji i crkvi, iako se u praksi od toga odstupalo (`ensko }utawe - je pristanak), a paralelno s tim i sakramentalni karakter braka i time wegova na~elna neraskidivost. @ene Evrope su se oko 1200. udavale veoma mlade (me|u plemstvom i gradskim patricijima u proseku sa trinaest godina, na selu oko sedamnaest), i to za mnogo starijeg mu{karca: nije samo rodna razlika ve} je i starosna razlika uslovila odnos mo}i... ...Udate `ene su ve}i deo svojih zrelih godina provodile u trudno}i i pora|awu (prose~no deset u Firenci, devet kod francuskih seqanki); u Firenci bi u kasnom sredwem veku jedva dvoje dece nad`ivelo svoje roditeqe. Jedna od sedam majki (iz bilo kojeg stale`a) umirala je na poro|aju, dok su mnoge ostajale trajno o{te}enog zdravqa. Ve}ina je sama dojila dete, dok su one boqe stoje}e poveravale dojen~ad dojiqama (pri ~emu je ~etvrtina umirala). Smatralo se da su `ene obavezne da budu plodne, verne u braku, da vode doma}instvo i obezbede da im }erke budu ~edne.

Integralni deo rasprave o rodu bilo je sporewe oko braka, celibata, seksualnosti i biblijske pouke “Nije dobro da je ~ovek sam”: Querelle du mariage. I ovom se obla{}u bavila Kristina de Pizan, i to posmatraju}i je iz vi{e perspektiva. Na prigovor wenih protivnika da prezire qubav, ona je odgovorila da “istinska qubav“ ne zna~i obavezno i seksualnost, a pogotovo ne promiskuitet. O{tro se usprotivila stavu @ana de Mena da `ene vole nasiqe. Tradicionalnom mu{kom ru`ewu braka - da je brak nepodno{qiv, jer su `ene nepodno{qive, `eqne da vladaju i “izvor svakog zla” - ona suprotstavqa kritiku braka iz `enskog ugla, ali i pohvalu braka.

slabijeg imovinskog stawa od porodice iz koje ona poti~e (time se na nekim mestima obja{wava topos o svadqivoj, ogor~enoj supruzi, koji u Querelleu igra va`nu ulogu). U ranom sredwem veku postojalo je pravilo jo{ jedne razmene me|u porodicama: svadbeni poklon za nevestu tj. otkupnina koju mu` (odnosno wegova porodica) daje nevesti (odnosno wenoj porodici) i miraz u obrnutom smeru.

Burna istorija Udate `ene su ve}i dio svojih zrelih godina provodile u trudno}i i pora|awu (prosje~no deset u Firenci, devet kod francuskih seqanki). u Firenci bi u kasnom sredwem vijeku jedva dvoje djece nad`ivjelo svoje roditeqe Crkva je od kraja XI vijeka sve vi{e insistirala na tome da oba partnera dobrovoqno sklapaju brak; posebno je `enska sloboda da ka`e “da” (ili da to ne uradi) bila bomba za srodni~ke interese. Postojali su i ugovoreni brakovi
S jedne strane, isti~e da su “mnoge `ene dobrog srca veoma lo{e tretirali wihovi zlovoqni mu`evi, `ivotarile su “svoj bedni `ivot zbog okrutnosti svojih mu`eva“, patile vi{e nego “da su bile robiwe kod Saracena“ i prakti~no su “mu`evi vladali svojim `enama, a nikako `ene mu`evima“... U Kristinino vreme brak je imao iza sebe burnu istoriju. Ne samo da su `ene u takvim spisima, koji su bili primereni razli~itim wihovim situacijama, uredno tretirane prema tri mogu}e pozicije u porodici - kao devojke, supruge ili udovice - nezavisno od wihove klasne pripadnosti, ve} je i wihova realna pozicija bila odre|ena mestom u srodni~kim odnosima sa svojom i mu`evqevom porodicom. U XI i XII veku na mnogim mestima (u dinastijama, boqim krugovima, u gradovima, dok za osta-

JEDNA OD SEDAM MAJKI umirala na poro|aju, dok su mnoge ostajale trajno o{te}enog zdravqa

Odnosi
U kwizi @ena u istoriji Evrope Gizela Bok sabrala je svoja vi{egodi{wa istra`ivawa i znawa o evropskoj debati o rodnim odnosima i pru`ila uvod u jednu od najva`nijih tema istorije kontinenta. Uva`avawem su{tinskih ideja i ideala `ena, wihove percepcije odnosa izme|u polova i borbe za gra|anska, politi~ka i dru{tvena prava, autorka `enama iz pro{losti omogu}ava da “do|u do rije~i“.
Osnovna obaveza mu{karca bila je da izdr`ava `enu, ali je i u porodici bio gospodar i imao pravo da fizi~ki ka`wava ({to nije iskqu~ivalo da su i `ene vre|ale i katkad tukle svoje supruge). Kao drugo, ven~avawe je u prvom redu zna~ilo transfer novca i dobara. Veliki deo, mo`da i ve}ina, `ena vite{kog stale`a u XI i XII veku, udavala se “nani`e“, to jest za ~oveka koji je bio ni`eg stale`a ili

Od XII do XV veka postepeno se izgubila otkupnina uglavnom na jugu Evrope, ne iznena|uje zabele`eno negodovawe `ena, jer se tu radi lo o umawivawu wiho ve vre dnos ti, o razvla{}ivawu. Miraz je postao glavni deo razmene i do`iveo inflaciju kroz vekove, pa je za o~eve postalo skupo da udaju k}eri. Jo{ je Dante Aligjeri `alio za starim dobrim vremenom “kada otac nije strahovao od }erkinog odrastawa“. @ene su gotovo svuda izgubile pravo da samostalno raspola`u svojim mirazom, koji je trebalo da im bude zamena za o~evo nasle|e, a zadr`ale su - i kao udovice - samo pravo u`ivawa. Devojke ~iji otac nije imao ili je mogao da plati suvi{e mali miraz poku{avale su da same u{tede kroz najamni rad. Ina~e, siroma{nim `enama je - kako je 1674. u osvrtu primetio jedan italijanski autor - “jedini kapital bila wihova stidqivost“. Ponekad bi neka pobo`na zadu`bina platila da se i one zbrinu udajom. Kao tre}e, bivalo je sve va`nije udomiti se: s jedne strane, zato {to je za `ene egzistencija izvan porodice zna~ila najve}e siroma{tvo, pa i pro{ewe na ulici, i sa druge, zato {to se od XII veka razvijao novi model odnosa izme|u rada i porodi~nog `ivota. U gradovima i na selu, tamo gde su ranije dominirali feudalni odnosi, pro{irila se mogu}nost za udaju i tako je nastao bra~ni par kao radni~ki par: emancipacija iz kmetskog polo`aja nije se desila mu{koj ili `enskoj jedinki, ve} samo paru, i to takvom koji je radio i za tr`i{te. Istina, `ene su i daqe bile zadu`ene za vo|ewe doma}instva, ali je samo bra~ni par zajedno sa ostalim ~lanovima porodice - mogao da obezbedi pre`ivqavawe. Tako su u kasnom sredwem i po~etkom novog veka postavqeni temeqi moderne porodice kao “jezgra novog na~ina privre|ivawa“. (Nastavi}e se)

@ene vite{kog stale`a

5. januar 1858. godine

5. januar 1952. godine

5. januar 1991. godine

Odlazak velikog vojskovo|e
1858 - Umro je austrijski vojskovo|a ma|arskog porijekla feldmar{al Jozef Radecki, austrijski nacionalni heroj, koji je vi{e od pola vijeka predvodio austrijske trupe. U~estvovao je u bojevima protiv francuskog cara Napoleona I u Italiji i na Rajni i u gu{ewu italijanskih ustanaka protiv Austrije 1830, 1831, 1848. i 1849. Poslije pobjeda nad Italijanima 1848. kod Kustoce i 1849. kod Navare postao je guverner Lombardijsko-venecijanske oblasti. Najpoznatiji austrijski vojni mar{, iz pera Johana [trausa, posve}en je wemu.

Prvi broj “Politikinog zabavnika“
1952 - Iza{ao je prvi broj obnovqenog “Politikinog zabavnika“. Po~eo je da izlazi 1939. i ubrzo je do`ivio veliku popularnost i postao svojevrsna institucija srpske dje~je {tampe i to je ostao do danas. Bio je poznat po redovnoj produkciji vrhunskog stripa i doma}eg i stranog. Prestao je da izlazi 1941, a obnovqen je 1952. Poput lista “Politika“ uz wega su odrasle brojne generacije srpske omladine. Ove novine bile su popularne i imale ~itaoce me|u svim generacijama, jer je u wima bilo za svakog pone{to.

Preminuo Vasko Popa
1991 - Umro je srpski pisac Vasko Popa, ~lan Srpske akademije nauka i umjetnosti, najprevo|eniji srpski pjesnik u drugoj polovini 20. vijeka. Bio je jezi~ki ~udotvorac i prema op{toj ocjeni rijetko veliki pjesnik, posebno samosvojnog izraza. Djela: zbirke pjesama “Kora“, “Nepo~in-poqe“, “Sporedno nebo“, “Uspravna zemqa“, “Vu~ja so”, “@ivo meso“, “Ku}a nasred druma“, “Rez”, antologija narodnih umotvorina “Od zlata jabuka“, antologija poetskog humora “Urnebesnik“.

OGLASI
MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. PALE - SKUP[TINA AKCIONARA Broj: S- XXI-121/09 Datum: 29.12.2009. god. Na osnovu ~lana 25. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS", broj 41/04), ~lana 32. stav 1. ta~ka 9., ~l. 103. i 104. Statuta MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale i Odluke Skup{tine akcionara MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, broj: S- XXI120/09 od 29.12.2009. god. raspisuje se MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. PALE - SKUP[TINA AKCIONARA Broj: S-XXI-120/09 Datum: 29.12.2009 god.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 31

Na osnovu ~lana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" br. 41/03) i ~lana 32. stav 1. ta~ka 9., ~l. 103. i 104. Statuta MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale, Skup{tina akcionara MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale na sjednici odr`anoj dana 29.12.2009. godine, d o n o s i

za izbor jednog ~lana Odbora za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale I Osnov drugim imenovawima RS ("Sl. glasnik RS" br. U Odbor za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistri41/03) bucija" a.d. Pale bira se jedan ~lan. - Eti~kog kodeksa MH ERS ZP "ElektrodistribuII Nadle`nost cija" a.d. Pale Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti ~laVI Potrebna dokumenta nova Odbora za reviziju utvr|ene su Zakonom o jaUz prijavu na konkurs sa adresom prebivali{ta i vnim preduze}ima i Statutom Preduze}a. brojem telefona kandidati su du`ni dostaviti III Mandat dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispuwaMandat ~lanova Odbora za reviziju je 4 (~etiri) vawu op{tih i posebnih uslova: godine. - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeIV Kriterijumi seci) a) Op{ti uslovi - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od 1. da su dr`avqani RS i BiH {est mjeseci) 2. da su stariji od 18 godina - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost starije od {est mjeseci) 4. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vla- uvjerewe o radnom iskustvu u struci sti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine - biografiju o kretawu u slu`bi prije dana objavqivawa konkursa - ovjerenu fotokopiju certifikata ovla{tenog 5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih revizora ~ini nepodobnim za obavqawe poslova ~lanova - uvjerewe da nisu osu|ivani odnosno da se protiv Odbora za reviziju wih ne vodi krivi~ni postupak 6. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak Za dokaze iz ta~ke 4. i 7. op{tih uslova kandidati 7. da se na wih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH. dostavqaju pismenu izjavu kao i izjavu o nepostob) Posebni uslovi jawu sukoba interesa. 1. VSS - diplomirani ekonomista Sa svim kandidatima koji ispune uslove konkursa 2. najmawe pet godina radnog iskustva u struci i u|u u u`i izbor, Komisija za izbor }e obaviti 3. posjedovawe certifikata ovla{tenog revizora intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno 4. posjedovawe stru~nih profesionalnih znawa i obavije{teni. sposobnosti. VII Objavqivawe konkursa v) Ostali uslovi Javni konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom - sposobnost za savjesno i odgovorno obavqawe poglasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". slova ~lana Odbora za reviziju VIII Rok za podno{ewe prijava - sposobnost nepristrasnog dono{ewa odluka i Rok za podno{ewe prijava je 14 dana od posqedwe komunikacijske sposobnosti objave. V Sukob interesa Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uziKandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti mati u razmatrawe. ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba intePrijave se mogu dostaviti li~no na protokol ili resa, kako je to propisano odredbama: na adresu MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. - ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Sl. glasnik Pale, Nikole Tesle broj 12 Pale, sa naznakom za RS" br. 34/02) Komisiju za izbor ~lanova Odbora za reviziju - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. NE OTVARATI. glasnik RS" br. 75/04) Predsjedavaju}i Skup{tine akcionara - ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i Nevenka Pelemi{

JAVNI KONKURS

ODLUKU
o utvr|ivawu uslova i kriterijuma za izbor ~lana Odbora za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale ^lan 1. Ovom odlukom bli`e se utvr|uju kriterijumi, posebni i drugi uslovi za izbor i imenovawe Odbora za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale (jednog ~lana). Pod kriterijumima za izbor i imenovawe Odbora za reviziju Preduze}a smatraju se: stepen obrazovawa, stru~no zvawe, radno iskustvo, kao i drugi uslovi utvr|eni ovom odlukom. ^lan 2. Kandidati za izbor i imenovawe iz ~lana 1. ove odluke, pored op{tih uslova propisanih zakonom, moraju ispuwavati i posebne uslove. Op{ti uslovi za izbor i imenovawe Odbora za reviziju Preduze}a su: 1. da su dr`avqani RS i BiH 2. da su stariji od 18 godina 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost 4. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa 5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova ~lanova Odbora za reviziju 6. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak 7. da se na wih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH. Posebni uslovi za izbor Odbora za reviziju Preduze}a su: 1. VSS - diplomirani ekonomista 2. najmawe pet godina radnog iskustva u struci 3. posjedovawe certifikata ovla{tenog revizora 4. posjedovawe stru~nih profesionalnih znawa i sposobnosti. Pored navedenih op{tih i posebnih uslova za izbor i imenovawe Odbora za reviziju Preduze}a, kandidati za ~lanove Odbora za reviziju moraju ispuwavati i sqede}e uslove: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavqawe poslova ~lana Odbora za reviziju - sposobnost nepristrasnog dono{ewa odluka i komunikacijske sposobnosti ^lan 3. Odbor za reviziju MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale na osnovu sprovedenog konkursa i prijedloga Nadzornog odbora, imenuje Skup{tina akcionara MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale. ^lan 4. Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i ~ini sastavni dio Zapisnika sjednice. Predsjedavaju}i Skup{tine akcionara Nevenka Pelemi{

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo odbrane-obrane

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo odbrane

Na osnovu ~l. 19. stav 4. i 32a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu na Javni oglas za popuwavawe radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine 1/01 Stru~ni saradnik za izradu smjernica odbrambene i bezbjedonosne politike u Sektoru za politike i planove 1/02 Stru~ni saradnik za odbrambena pitawa i po{tivawe propisa u Sektoru za politike i planove 1/03 Stru~ni saradnik za vojno-politi~ke analize u Sektoru za politike i planove 1/04 Stru~ni saradnik za frekventni spektar i prenosne medije u Sektoru za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravqawe informacijama 1/05 Vi{i stru~ni saradnik za ra~unarsku opremu u Sektor za komandu, kontrolu, komunikacije, kompjutere i upravqawe informacijama 1/06 Vi{i stru~ni saradnik za {kolovawe i obuku PVL u Sektoru za upravqawe personalom 1/07 Stru~ni savjetnik za informacioni sistem personala u Sektoru za upravqawe personalom 1/08 Vi{i stru~ni saradnik za administrirawe plata i naknada u Sektoru za upravqawe personalom 1/09 Stru~ni savjetnik za kwigovodstvo (trezor) u Sektoru za finansije i buyet 1/10 Vi{i stru~ni saradnik za kontrolu materijalno-finansijske dokumentacije u Sektoru za finansije i buyet 1/11 Vi{i stru~ni saradnik za analizu izvr{ewa buyeta u Sektoru za finansije i buyet 1/12 Stru~ni saradnik za kontrolu materijalno-finansijske dokumentacije u Sektoru za finansije i buyet 1/13 Stru~ni saradnik za protokol u Odjeqewu za op{te i zajedni~ke poslove 1/14 [ef Ureda za internu reviziju 1/15 Stru~ni savjetnik za pravna pitawa u Sektoru za nabavku i logistiku Tekst oglasa i obrazac za prijavu objavqen je na slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu www.ads.gov.ba i slu`benoj internet stranici Ministarstva odbrane BiH www.mod.gov.ba. 04. 01. 2010. godine Sarajevo MINISTAR Dr Selmo Cikoti}

32 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI
Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka d) i ~lana 11. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS" br. 75/04), ~lana 28. stav 1. ta~ka 5. i ~lana 43. Statuta preduze}a, a u ciqu provo|ewa Odluke Nadzornog odbora JP "Aquana" d.o.o. Bawa Luka br. 011-2997/09 od 15.12.2009. godine, Nadzorni odbor preduze}a raspisuje

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 33

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora JP "AQUANA" d.o.o. Bawa Luka 1. Nadzorni odbor preduze}a }e imenovati direktora preduze}a, ~ije su nadle`nosti propisane ~lanom 10. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS" br. 75/04) i ~lanom 41. Statuta preduze}a. Mandat direktora je ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog izbora. 2. Kandidat za direktora mora ispuwavati sqede}e kriterijume i uslove: I - OP[TI USLOVI: - da posjeduje op{tu zdravstvenu sposobnost za rad; - da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta u periodu od 3 godine prije objavqivawa javnog konkursa; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za ka`wiva djela koja ga ~ine nepodobnim za obavqawe poslova direktora preduze}a, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (da ne slu`i kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nije pod optu`nicom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se pojavi pred sudom). II - POSEBNI USLOVI - visoka stru~na sprema (VSS); - najmawe pet (5) godina iskustva u struci ili radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; - poznavawe procesa rada preduze}a. III - SUKOB INTERESA Za direktora preduze}a ne mo`e biti izabran kandidat koji obavqa du`nost/aktivnost ili je na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano odredbama ~lana 5. Zakona o sukobu interesa ("Sl. glasnik RS" br. 34/02), ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik RS" br. 75/04) i ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima ("Sl. glasnik RS" br. 41/03). IV - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu za javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: a) uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca); b) uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci); c) izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci); d) ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli; e) uvjerewe o radnom sta`u - iskustvu; f) biografiju o kretawu u slu`bi; g) uvjerewe nadle`nog organa o neka`wavawu i nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. Za dokaze iz alineje 4. i 6. OP[TIH USLOVA i ta~ke III SUKOB INTERESA, kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu i izjavu o nepostojawu sukoba interesa, koje moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. V OBJAVQIVAWE KONKURSA Ovaj konkurs }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". VI ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVE Rok za podno{ewe prijava je petnaest (15) dana od dana objavqivawa. Prijave se dostavqaju li~no ili preporu~eno putem po{te na adresu Javno preduze}e "Aquana" vodeni park d.o.o. Bawa Luka, Aleja Svetog Save 80, sa naznakom: "Komisija za izbor direktora preduze}a". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik Nadzornog odbora: Radmila Cvejanovi}, dipl. in`. el. teh.

U skladu sa ~lanom 4. stav Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Sl. glasnik RS" br. 65/08) "R I S COMPANY" D.O.O., [trpci – Ukrinski Lug bb, 78430, Prwavor MB: 01787365 (u daqem tekstu: sticalac) objavquje

OBAVJE[TEWE
O STICAWU AKCIJA "Guber" AD Srebrenica, Crni Guber bb, 75430 Srebrenica, na osnovu kojih nastaje obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe svih akcija sa pravom glasa na kojima nije zasnovan teret. Datum sticawa akcija je 4.1.2010. godine. "R I S COMPANY" D.O.O., MB: 01787365, [trpci – Ukrinski Lug bb, 78430, Prwavor na dan ovog obavje{tewa je vlasnik 2.748.915 akcija emitenta "Guber" AD Srebrenica lokalne oznake GUBE-R-A, koje su obi~ne akcije pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 2.748.915 glasova u akcionarskoj skup{tini emitenta ili 72,1574 % od ukupnog broja glasova. Akcionarski kapital emitenta iznosi 3.809.607 KM, podijeqen je na 3.809.607 akcija nominalne vrijednosti 1 KM. "R I S COMPANY" D.O.O. u postupku preuzimawa djeluje samostalno. Izjavqujemo ovim putem da }emo ponudu za preuzimawe objaviti u roku, pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava. "R I S COMPANY" D.O.O. zastupan po "Zepter Broker" a.d. Bawa Luka

TECHNOR ENERGY AS d.o.o. Banja Luka Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 92-98, lam. II 78102 BANJA LUKA Republika Srpska Bosnia-Herzegovina

OSNOVNI SUD U DOBOJU Broj: 85 0 Ps 007714 07 Ps Doboj, 29.12.2009. godine Osnovni sud u Doboju, po sudiji Brankici Stojakovi} Kvaternik u pravnoj stvari tu`ioca ZZ "Pelagi}evo" iz Pelagi}eva, zastupan po punomo}niku Andri} Iliji, advokatu iz Modri~e, protiv tu`enih SOD "Jahorina osigurawe" AD Pale, Filijala Bijeqina i DOO "Grading" Br~ko Distrikt, radi utvr|ewa ni{tavosti ugovora o zakupu, predaje nepokretnosti u posjed i isplate zakupnine, donio je dana 18.11.2009. sqede}e

PREDMET: Obavje{tewe o podno{ewu zahtjeva za odobrewe Studije o uticaju na `ivotnu sredinu za MHE "Cijevna 5" i "Cijevna 6", na rijeci Bosni, op{tina Modri~a

RJE[EWE OBAVJE[TEWE
Za javnost o podnesenom zahtjevu za odobrewe Studije uticaja na `ivotnu sredinu MHE "Cijevna 5" i "Cijevna 6" na rijeci Bosni, op{tina Modri~a. 1. MHE "Cijevna 5" i "Cijevna 6" na rijeci Bosni su locirane na podru~ju op{tine Modri~a. 2. U studijama o uticaju na `ivotnu sredinu MHE "Cijevna 5" i "Cijevna 6", na rijeci Bosni je istaknuto da se realizacijom predmetnih projekata mogu obezbijediti potrebni uslovi za za{titu `ivotne sredine i da su projekti svojom funkcijom i tehni~kim rje{ewima bezbjedni u smislu uticaja na `ivotnu sredinu. Investitor je du`an da ispo{tuje sve mjere spre~avawa, smawivawa i ubla`avawa {tetnih uticaja na `ivotnu sredinu a koji su navedeni u studijama, a nadle`ni organ je du`an da kontroli{e rad ovih objekata i uka`e na odstupawe i neispuwavawe propisanih mjera. 3. Besplatan uvid javnosti u zahtjeve i Studije obezbije|en je u prostorijama op{tine Modri~a. 4. Javna rasprava o studijama o uticaju na `ivotnu sredinu MHE "Cijevna 5" i "Cijevna 6" na rijeci Bosni bi}e odr`ana u prostorijama Srpskog kulturnog centra u Modri~i - Plava sala 28.1.2010. sa po~etkom u 11 ~asova. 5. Rok za podno{ewe pismenih mi{qewa i primjedbi o zahtjevima i Studiji uticaja na `ivotnu sredinu za objekte MHE "Cijevna 5" i "Cijevna 6" je 30 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu. 6. Adresa na koju se mogu dostaviti mi{qewa i primjedbe iz prethodne ta~ke: Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Republike Srpske Trg Republike Srpske 1 78000 Bawa Luka INVESTITOR Technor Energy AS Norve{ka
Odga|a se pripremno ro~i{te zakazano za dan 30.12.2009. godine u 10.30 ~asova. Odre|uje se novo pripremno ro~i{te za dan 27.1.2010. godine u 8.30 ~asova koje }e se odr`ati u sali broj 6. DOO "Grading" Br~ko Distrikt obavje{tava se o ure|enom tu`benom zahtjevu sa ro~i{ta od 2.12.2009. godine koji glasi: I "Raskida se ugovor o poslovno-tehni~koj saradwi i zakupu zakqu~en u Pelagi}evu dana 19.10.2001. godine izme|u tu`iteqa ZZ "Pelagi}evo" Pelagi}evo i drugotu`enog DOO "Grading In`ewering" Br~ko Distrikt pa se nala`e drugotu`enom da isplati dug po osnovu ovog ugovora u iznosu od 12.900 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos po~ev od dana podno{ewa tu`be, pa do isplate II "Utvr|uje se da je ni{tav i bez pravne va`nosti ugovor o zakupu zakqu~en dana 10.4.2003. godine izme|u tu`enih DOO "Grading-In`ewering" Br~ko kao zakupodavca i SOD "Jahorina osigurawe" AD Pale Filijala Bijeqina kao zakupoprimca, o zakupu poslovne zgrade povr{ine 80 m², izgra|ene na parceli ozna~enoj sa k.~. broj 2131 i 2134/2, kao i novo izgra|enog dijela objekat na parceli ozna~enoj sa k.~. broj 2131 u povr{ini od 152 m², sve upisano u pl. broj 139/2. k.o. Pelagi}evo, na ime tu`iteqa ZZ "Pelagi}evo" Pelagi}evo, te se obavezuje prvotu`ena koja neosnovano dr`i navedene nekretnine u posjedu da tu`itequ ZZ "Pelagi}evo" iz Pelagi}eva vrati u posjed navedene poslovne prostore oslobo|ene od stvari i qudi, u roku od 30 dana od dana presu|ewa, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. III "Obavezuje se prvotu`ena SOD "Jahorina Osigurawe" AD Pale Filijala Bijeqina da tu`itequ ZZ "Pelagi}evo" iz Pelagi}eva isplati nov~ani iznos od 61.200,00 KM na ime zakupnine za kori{teni poslovni prostor i to poslovne zgrade povr{ine od 80 m² i novoizgra|enog dijela poslovnog objekta koji se koristi za tehni~ki pregled vozila u ukupnoj povr{ini od 152 m², za vremenski period od 10.4.2003. godine pa do 31.10.2008. godine, sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos po~ev od dana podno{ewa tu`be, pa do isplate, a od 31.10.2008. godine pa do 1.12.2009. godine nov~ani iznos od 11.700,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na ovaj iznos po~ev od dana 1.12.2009. godine kao dana precizirawa tu`benog zahtjeva pa do isplate, a od 1.12.2009. godine, mjese~no po 900,00 KM sve do predaje u posjed navedenih nekretnina tu`itequ sa zakonskom zateznom kamatom na ove iznose mjese~no od svakog dospijevawa pa do isplate, IV "Obavezuju se tu`eni da solidarno naknade sve tro{kove postupka tu`iocu." Obrazlo`ewe Na pripremnom ro~i{tu odr`anom dana 2.12.2009. godine nalo`eno je tu`iocu da uplati na ime objavqivawa oglasa - poziva za nastavak pripremnog ro~i{ta za DOO "Grading" Br~ko Distrikt, obzirom da se istom dostavqawe vr{i putem javnog glasila. Kako je sudu dokaz o izvr{enoj uplati dostavqen dana 29.12.2009. godine, to se i nisu stekli uslovi za odr`avawe nastavka pripremnog ro~i{ta, pa je sud po slu`benoj du`nosti isto odgodio u ciqu ekonomi~nosti postupka. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rje{ewa nije dozvoqena `alba.

34 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI
Mje{oviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske, Trebiwe Zavisno preduze}e Rudnik i Termoelektrana Gacko, akcionarsko dru{tvo, Gacko Broj: 01-I-2 Gacko, 4.1.2010. godine Na osnovu ~lana 30. stav 3. i 4., ~lana 43. ta~ka 4. Statuta ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, A.D. Gacko, ~lana 8. Poslovnika o radu Skup{tine akcionara ZP Rudnik i TE Gacko, A.D. Gacko i Odluke o sazivawu Skup{tine A.D. broj: 01.NO-10117/33 od 29.12.2009. godine, Nadzorni odbor ZP Rudnik i TE Gacko A.D. Gacko

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA BAWA LUKA OSNOVNA [KOLA "JOVAN DU^I]" Na osnovu Pravilnika o izvo|ewu izleta, ekskurzija i {kole u prirodi ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/09) i ~lana 20. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 49/04) objavquje:

OBAVJE[TEWE O USLUGAMA
I UGOVORNI ORGAN PUN NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Osnovna {kola "Jovan Du~i}" Zalu`ani - Bawa Luka Kontakt osoba: Jelena ]ulum, sekretar {kole Adresa: Nenada Kosti}a br. 7, 78.000 Bawa Luka Identifikacioni broj: 4400912540009 Telefon: 051/389-381, faks 051/389-382, e-mail: os 026@blic net II VRSTA UGOVORA Usluge III PREDMET UGOVORA LOT 1 Ekskurzija osmog (VIII) razreda na bazi pet dana, ~etiri puna pansiona LOT 2 Jednodnevni izlet za u~enike od drugog (II) do petog (V) razreda LOT 3 Jednodnevni izlet za u~enike od {estog (VI) do devetog (IV) razreda (Program ekskurzije i jednodnevnih izleta detaqnije su dati u tenderskoj dokumentaciji) IV PODJELA NA LOTOVE Da V USLOVI U^E[]A U skladu sa tenderskom dokumentacijom VI ROK PRIJEMA PONUDA 2.2.2010. godine do 10 ~asova VII DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA 2.2.2010. GODINE U 12 ^ASOVA, kancelarija direktora. VIII USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Mo`e se dobiti do krajweg roka za podno{ewe ponude, uz obavezan zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije i uplatnicom (sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije) u iznosu od 100 KM na jedinstveni ra~un trezora Broj: 5510010001603924, vrsta prihoda 722-511, kod {kole 0814026. Ponuda treba da sadr`i dokumenta u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Direktor Nikola Kudra

IX (devetu) sjednicu Skup{tine akcionara ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, A.D. Gacko IX (deveta) redovna sjednica Skup{tine akcionara ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, A.D. Gacko odr`a}e se u velikoj sali Preduze}a u Gacku dana 5.2.2010. godine (petak) sa po~etkom u 12 ~asova. Za sjednicu predla`em slede}i DNEVNI RED: 1. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Verifikacione komisije 2. Izvje{taj Kandidacione komisije i dono{ewe Odluke o izboru predsjedavaju}eg Skup{tine Akcionara i zapisni~ara 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa VIII (osme) redovne sjednice Skup{tine A.D. 4. Razmatrawe i usvajawe ostavke na ~lanstvo u Nadzornom odboru 5. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za period 2010 - 2012. godina 6. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2010. godinu 7. Dono{ewe Odluke o izboru i imenovawu ~lanova Odbora za reviziju 8. Teku}a pitawa U slu~aju da se zasjedawe Skup{tine akcionara u nedostatku kvoruma, ne odr`i 5.2.2010. godine (petak), ponovqena }e se odr`ati 12.2.2010. godine (petak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo da u~estvuju u radu zasjedawa Skup{tine imaju svi akcionari li~no ili zastupani po punomo}niku. Punomo} za zastupawe akcionara na prvom, odnosno ponovqenom zasjedawu Skup{tine mora biti ovjerena od strane nadle`nog organa. Ugovor o udru`ivawu glasova akcionara i zajedni~kom punomo}niku mora biti ovjeren od strane Suda. Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadle`nog organa. Uvid u prijedlog akata - materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skup{tine mo`e se izvr{iti svakog radnog dana u prostorijama Uprave (kancelarija Sindikata i Pravne slu`be) u vremenu od 7 do 15 ~asova. Pozivaju se svi akcionari: fizi~ka i pravna lica, da li~no ili putem punomo}nika, odnosno glasawa pismenim putem, uzmu u~e{}e u radu zasjedawa Skup{tine akcionara ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko, A.D. Gacko. Poziv akcionarima pravnim licima dostavqa se i posredstvom po{te sa materijalima. NADZORNI ODBOR

SAZIVA

AD "Veterinarska stanica" - Vlasenica
Ustani~ka 22 Vlasenica 75440 Tel/faks 056 733-209 Upisano kod Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu ul. br: 4-31 Mati~ni broj: 1046403 Poreski broj: 4400271570000

Broj: 01/10 Datum: 4.1.2010. god.

POZIV ZA DRUGU VANREDNU SKUP[TINU AKCIONARA
"VETERINARSKA STANICA" A.D. VLASENICA Skup{tina akcionara }e se odr`ati 3.2.2010. go4. Dono{ewe odluke o izboru novih ~lanova Updine u 14 ~asova u prostorijama Dru{tva. Za ravnog odbora Skup{tinu se predla`e sqede}i 5. Dono{ewe odluke o opozivu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora DNEVNI RED 6. Dono{ewe odluke o izboru predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora 1. Izbor radnih tijela: 7. Razno a) Izbor komisije za glasawe Pozivaju se akcionari da li~no ili putem b) Izbor predsjedavaju}eg skup{tine akcionara punomo}nika u~estvuju u radu Skup{tine. c) Izbor zapisni~ara U slu~aju da se sjednica ne odr`i u navedeno vri2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa vanredne jeme zbog nedostatka kvoruma ponovqena sjednica sjednice skup{tine akcionara. }e se odr`ati 25.2.2010. na istom mjestu sa 3. Razmatrawe i dono{ewe odluke o izmjenama i po~etkom u 15 ~asova. dopunama Statuta Dru{tva Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 3. Dono{ewe odluke o opozivu ~lanova Upravnog 056/733-209. odbora Upravni odbor

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 35

Dana 6. januara navr{i}e se dvije godine od prerane smrti na{e drage

U se}awu na voqenog sina

SMIQE (ro|. Kova~evi}) [APORAC
Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo toga dana na grobqu u Majevcu, u 12 ~asova odr`ati pomen, prislu`iti svije}e i polo`iti cvije}e. Bila si i osta}e{ dio nas, u na{im srcima, mislima, voqena i nikad zaboravqena. O`alo{}eni: suprug Nikola, k}erka Aleksandra, sin Stefan, otac Jovo i brat Dragan sa porodicom. B-5 F
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 3.1.2010. godine u 81. godini `ivota preminuo na{ dragi
Posqedwi pozdrav dragom ocu

SINI[A

Opet - godi{wica dragi sine - Kad te nebo u osvit zore an|elima povelo. Pozdravi sve koji sa Tobom nebo dele. Du{o mila, uvek sam s Tobom. Voli te tvoj sin Vladimir i mama Dobrila Kukoq-[ukalo Utorak, 5.1.2010. godine, u 11 ~asova na Novom grobqu P-4.

04437 B-5 M
Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

\URA\U
od sina Vida sa porodicom.

\URA\U
od k}erke Qubice, zeta Stanisla va, unu ka Si ni {e i unu ke Sne`ane. 26/010 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

\URA\U
od k}er ke Dra gi ce, ze ta Ne deqka, unuka Mi}e i unuke Slavice. 26/010 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

\URA\ JAKOVQEVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 5.1.2010. godine, u 13 ~asova na mjesnom grobqu Sitnica. O`alo{}eni: supruga Grozda, sin Vid, k}erke Qubica, Dragica, Joka, zetovi Stanislav, Nedeqko i @ivojin, unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 26/010 B-2 G Dana 9.1.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

26/010 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

\URA\U
od k}erke Joke, zeta @ivojina, unuka Mihajla i unuke Milice. 26/010 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog brata

\URA\U
od Steve i Peje sa porodicom. 26/010 A-2 G Tu`no sje}awe na na{u dragu

\URA\U
od Stevana i Jele Stanivuk. 26/010 A-2 G Posqedwi pozdrav po{tovanoj radnoj koleginici

DU[ANA MARINA
Toga dana u 12 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Prije~anima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Savka, k}erke Mirjana i Gordana, zetovi Aleksandar i Du{ko, unu~ad Pavle, Milan i Tijana 21/010 B-2 G

MIRJANU PISAREVI] DU[ANA
Brat Mir ko, sna ha Bo `i ca, Biqana i Branko sa porodicama 23/010 A-2 G 5.1.2005 - 5.1.2010. S tugom i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji, k}erka Marija, su prug Mo m~i lo, sve kar, sve krva, zaova i djever A-2 UP

IVANKI BILI]

Kolektiv Muzeja RS

30/010 A-2 G

36 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE
Pomen Tu`no sje}awe na oca i djeda Dana 5.1.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog brata

BRANKO DR [KAVI] BRANE
7.1.2010. godine navr{avaju se dvije godine praznine i boli koju je ostavio u du{ama svojih k}erki i supruge. 014730 R A-8 Dana 6.1.2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i tate

RANKA TIMARCA
6.1.2003 - 6.1.2010. S qubavqu i po{tovawem Sin Branko i unuk Luka 31/010 A-8 G Dana 9.1.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog

BO@E NARI]A
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoje sestre Kosa i Mara sa porodicama A-8 01/10 GKD Dana 5.1.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti mog dragog supruga

NE\E MITRI]A
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. Ne postoje rije~i kojima se mjeri tuga za tobom, niti vrijeme koje }e te izbrisati iz na{ih srca. Tvoji najmiliji: supruga An|elka, k}erka Aldena, sin Ogwen i snaha Swe`ana 20/010 A-8 G Dana 5.1.2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od prerane i nagle smrti na{eg dragog

OSTOJE \URI]A
Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Jelica, Svjetlana, Sa{a, Milan, Luka, Bojana i Matea 19/010 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenog sina O`alo{}ena supruga

BO@E NARI]A

A-8 01/10 GKD Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MOMIRA KA^ARA
S vje~nom tugom i bolom, majka Jela i brat Ilija sa porodicom 000011 A-8 M Dana 4.1.2010. godine navr{ilo se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog ujaka i {urjaka Tu`no sje}awe na dragog

MILANA (Nedeqka) VIDOVI]A
Dana 7.1.2010. godine, navr{avaju se dvije godine od tragi~ne smrti na{eg dragog sina Milana. U srijedu, 6.1.2010. godine, u 10 sati posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u i polo`iti cvije}e. Wegovi najmiliji: otac Nedeqko, majka Branka, sestre Danijela i Nena 17/010 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenog unuka Tu`no sje}awe na dragog Gogi i Ratak

BRANISLAVU POLI]U-POLI

44/010 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MILANA RADOMIRA VUKELI]A
Vje ~no }e{ `i vje ti u na {im srcima. Milivoj Pala~kovi} sa djecom Draganom, Vladimirom, Swe`anom, Trijanom i Mirelom sa porodicom 34/010 A-4 G Sje}awe Tet ka Mi le na, te tak Vin ko, Branislav i Biqana 25/010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

MILANA
Baka Kosa i deda Milovan 17/010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

MLADENA ]ULUMA
Porodica Vidovi} 17/010 A1 G Tu`no sje}awe na dragu

MILANA
Porodica Kapuranovi} 25/010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

BRANISLAVU (Jove) POLI]U
Po ro di ca Sta no je vi} Ana i Milan 18/010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

MIJOQKU ZVONAR
Unuk Bogoqub, Mira, Monika i Martina 14/010 A-1 G

MIJOQKU ZVONAR
Ilija, Zlatica, Dragan i Ne{o 14/010 A-1 G

MIJOQKU ZVONAR
Unuka Dosta, Nedeqko i Nevena 14/010 A-1 G

MIJOQKU ZVONAR
K}erka Radomila i zet Nenad sa porodicom 14/010 A1 G

MIJOQKU ZVONAR
K}er ka Dos ta, zet Ar se ni je i unuk Dragan 14/010 A-1 G Tri godine su pro{le, ali tuga je neprolazna

Tu`no sje}awe na dragog oca i svekra

Tu`no sje}awe na voqenog oca, brata, djeda

MIHAJLO VUJINOVI]
5.1.2006 - 5.1.2010. Sa po no som te spo miwemo, sa tugom sje}amo. Supruga Nada sa djecom Brankom i Mladenom 24/010 A-2 G Sin Zoran i snaha Mila 22/010 A-6 G

DIMITRIJE BUGARSKI
O`alo{}ena porodica

NEDEQKA VIDOVI]A MARTA STEVI]
Tvoji najmiliji 35/010 A-6 G 27/010 A-1 G

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 37
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 4.1.2010. godine, u 84. godini `ivota, preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 3.1.2010. godine, u 76. godini `ivota, preminuo na{ dragi

ANKICA (Andija) PU[I]
Sahrana }e se obaviti 5.1.2010. godine u 15 ~asova na grobqu "Sveti Marko" u Bawoj Luci. O`alo{}eni: sinovi Zlatko-Tomo i Zvonko, unu~ad Tamara i Andrea, snahe Tatjana i Swe`ana i ostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi 46/010 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

SAVO (Dobre) JANKOVI]
Sahrana }e se obaviti 5.1.2010. godine u 13 ~asova na grobqu D. Drakuli}. O`alo{}eni: supruga Grozda, sin Milutin, k}erka Milana, sestre Jovanka i Mileva, snaha Slavica, zet Stanko, unu~ad Milica i Mladen, te ostala rodbina i prijateqi 36/010 A-5 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

ANKICI
od sina Tome sa porodicom. 46/010 A-2 M

ANKICI SAVI
od sina Zvonka sa porodicom. 46/010 A-2 M od sina Milutina, snahe Slavice i unu~adi Milice i Mladena. 36/010 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

Dana 6.1.2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti dragog supruga i oca

dr SLOBODANA ]EJI]A
Pomen }e se odr`ati 6.1.2010. godine u 11 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija", kada }emo polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena supruga Qubica, sin \or|e i snaha Maja 40/010 A-6 M Tu`no sje}awe na dragog djeda Posqedwi pozdrav dragoj baki

SAVI
od k}erke Milane i zeta Stanka. 36/010 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

BOJI UN^ANIN NEDEQKA VIDOVI]A
Unuci Dijana, @ivana i Du{an 36/010 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog brata

SAVI
od osobqa STR "Lamela". 38/010 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog tatu od sestara Jovanke i Mileve. 36/010 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom dedi

KRISTIFORA (Mi}e) PAPAZA
Dragi moj, jedini brate, bio si mi jedina podr{ka u `ivotu. S tobom sam dijelila i sre}u i tugu. Vje~no }e{ `ivjeti u meni. Neutje{na sestra Du{anka Babi} 15/08 A-3 E Dana 5. januara navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{ dragi

KRISTIFORA (Mi}e) PAPAZA
S nevjericom i{~ekujem svaki novi dan. Jedino {to mi je preostalo i {to mogu je da te se sje}am. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoja k}erka Sawa sa porodicom 15/08 A-3 E Dana 5.1.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

NOVI
od snahe Vesne i unuka Filipa. 45/010 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu majku

MIJOQKU ZVONAR KRISTIFOR (Mi}e) PAPAZ
Tolike godine zajedni~kog `ivota ostavile su prazninu koja nikada ne}e mo}i da nestane. Tvoja supruga Jela 15/08 A-3 E

SLOBODANA [TRPCA
Otac Tomislav, majka Zorka, brat Miroslav i ne}ak Jovan 43/010 A-3 M

6.1.2009 - 6.1.2010. K}erka Radmila i zet Nenad sa porodicom 42/010 A-2 M

38 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/995-608. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, 4 km od bawe Slatina, plac 1.000 m2, ogra|eno, asfalt, struja, voda, telefon, grijawe, ukwi`eno 1/1, tel. 38765/513-928. Prodajem ku}u 120 m kvadratnih, s centralnim grijawem, gara`om i drugim pomo}nlm objektima, na placu od tri dunuma u Bawoj Luci na kraju Petri}evca 11, tel. 38765687451. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe osam km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s pot krovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji u ul. Zelengorska 3 Bawa Luka, tel. 051/217-986. Prodajem ku}u i 40 dunuma zemqe u Glamo~anima, tel. 051/585-613. Prodajem ku}u na sprat na parceli od 400 m2, Rosuqe, Trive Amelice 17, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u 9 h 10, prizemqe, sprat i potkrovqe, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u u Doboju sa dva odvojena stana, ukwi`eno, tel. 00381/63824-3728. Prodajem ku}u na sprat u nasequ Turbe prema Gorwem {eheru, 1/1, povoqno i hitno, tel. 065/636-545. Prodajem u Bawoj Luci stariju ku}u u Kozarskoj ulici sa placem od 950 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska br. 3 Bawa Luka, tel. 051/217-986. Prodajem ku}u u Novakovi}ima, B. Luka, 550 m2 zemqe, 1/1, ul. Jovana Bijeli}a 84, tel. 065/460-655. Prodajem u Dervi{ima ku}u P+1 sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Hitno prodajem ku}u sa restoranom i dva 4-sobna stana u B.Luci, naseqe Dervi{i sa gara`om i parkingom uz glavnu ulicu, tel. 065/687-643. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem drveni objekat, dimenzija 3 h 5 m, u Lakta{ima cijena 600 KM, tel. 065/811-117; 051/488-287. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni, gara`a, stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u B. Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, hitno, tel. 065/644-785. Prodajem ku}u u Rosuqama, tel. 051/216-155; 065/497-846. Prodajem ku}u na glavnoj ulici u Zalu`anima sa velikim placem, tel. 051/216-155; 065/497-846. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u, VP, kod “Kosmosa”, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu, 8h11, sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad "Alibabe" povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem dvije ku}e na placu 750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, hitno i povoqno, tel. 065/635-030.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

ZAMJENA
Mijewam ku}u u Kru{evcu za stan u Bawoj Luci, uz dogovor, tel. 065/441115. Mijewam ku}u za Hrvatsku ili u B.Luci za mawi stan ili poslovni prostor, mo`e i prodaja, tel. 051/461064; 065/322-834; +385/98-9645-745.

IZDAVAWE
Izdajem nov jednosoban stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), tel. 065/657-502. Izdajem dvori{nu ku}icu, povoqno, tel. 051/354-543. Izdajem porodi~nim ili poslovnim qudima namje{tenu prizemnu ku}u, ul. Pionirska 33, tel. 065/972569.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem jednosoban stan u sarajevu, 34 m2, ^engi} vila 2, cijena 2.300 KM/m2 ili mijewam za odgovaraju}e u Prijedoru, tel. 38766 634805 i 033/640-628. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obil}evo, Krfska ulica, tel. 38765/208-318. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift, i garsoweru, 28m2, na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765518567. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, mogu}nost kreditirawa, tel. 38765/332-828, 051/551-332. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , VIII sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored , povoqno, tel. 387 65/885-111. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 52 m2, drugi sprat, ul. Kwaza Milo{a, cijena 1.950 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem novu useqivu garsoweru 30 m2, grijawe, lift, balkon, ul. Kwaza Milo{a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv dvosoban stan, 49 m2, prvi sprat, `ute zgrade, cijena 1.980 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 61 m2, ispod Star~evice sa dvije lo|e, ostava, lift, ~etvrti sprat, Jug Bogdana 76, tel. 051/315-362; 066/137-371. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem nov dvosoban stan 57 m2, drugi sprat, ul. Kra|or|eva 1m2 2.000 KM, mo`e kompenzacija za putni~ki automobil, PDV ura~unat, tel. 065/ 687-903. Prodajem stan na atraktivnoj lokaciji 36 m2, cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, osmi sprat, tel. 066/779-758. Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636-545. Prodajem stan 42 m 2 , u Bawoj Luci, centar, Me{e Selimovi}a, tre}i sprat, renoviran 87.500 KM, zvati poslije 17 ~asova, tel. 066/707922. Prodajem stan 64 m2, dobar raspored u ul. Kne`opoqska - Borik Bawa Luka, tel. 066/952-302.

Prodajem jednosoban stan u Boriku od 39 m2 na IX spratu, 1950 KM/m2, tel. 065/785-526; 063/674-463. Prodajem stan 45 m2, ul. Bra}e Potkowak Obili}evo, Bawa Luka, tel. 065/738-610. Prodajem monta`ni stan 66 m2 u Lazarevu ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 066/959-948. Prodajem nov useqiv trosoban stan, drugi sprat, dva kupatila, dva balkona, lift, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404-424. Prodajem dvosoban i trosoban stan u B. Luci, tel. 065/497-846; 051/216155. Prodajem stan 62 m2, ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem trosoban stan, prvi sprat, u centru Bawe Luke sa podrumom i gara`om, cijena povoqna, ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 051/219-798; 065/979-805. Hitno prodajem stan 44 m2, useqiv do Nove godine u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/ 329-162. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917.

Izdajem jednosoban prazan stan, ul. Stojana Jankovi}a 33, Buyak 3, tel. 065/268-182; 051/370-036.

POTRA@WA
Tra`im skladi{ni prostor, oko 50 m2, sa upotrebnom dozvolom u Bawoj Luci, tel. 066/235-816.

POTRA@WA
Potreban namje{ten stan ili garsowera, centar, prvi sprat ili VP, pla}am unaprijed, od tri do {est mjeseci, po mogu}nosti na du`e, tel. 066/122-106; 051/316-614. Tra`im garsoweru ili mawi jednosoban stan namje{ten sa centralnim grijawem na u`em podru~ju grada, tel. 065/336-888.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u 16 m2 sa uvedenom strujom, u centru grada iza "Ekvator" zgrade, tel. 065/528-528.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem halu, tel. 065/631-613. Prodajem poslovni prostor od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u nasequ Rosuqe, tel. 065/371-611. Prodajem poslovni prostor 100 m2, ul. Kara|or|eva 239, kod "Jadranke" na glavnoj cesti, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/588-889. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem podrumski prostor, pogodan za poslovni prostor 30 m2, kod Gradskog parka, tel. 065/510-844. Hitno prodajem lokal 70 m2 u poslovnom centru "Milenijum" u Derventi, tel. 065/329-162.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem placeve i ku}u u Bawoj Luci ili mijewam ku}u za Hrvtasku, tel. 00385989075663. Prodajem plac 3.134 m2, u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 38765/336-869. Prodajem vise placeva u ^esmi kod autopraonice “Dado”, tel. 3876567 9481. Prodajem parcelu od 1.755 m zemqe u V. Bla{kom, na asfaltnom putu, 1/1, struja, voda, gradski prevoz, tel. 38766299261 i 051/464 179. Plac u Prije~anima na veoma lijepoj lokaciji kod Lova~kog bara, ravan teren, 680 m2, kompletna infrastruktura, povoqno, tel. 38765/ 161-284. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem 2.000 m2 parcelu kod Toplane, tel. 065/631-613. Prodajem plac u Drugovi}ima ~etiri dunuma, tel. 051/318-170. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/939-969. Prodajem dva dunuma zemqe u selu Milo{evci - Lakta{i, pogodno za vinograd, tel. 051/217-986. Prodajem u Dervi{ima vi{e placeva sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem dva odvojena placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Bawa Luka - Prije~ani, placevi od 300-600 m2, udaqeno 6 km od centra, trofazna struja, voda, asfalt na placu, 1/1, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/970-068. Prodajem 3000 m2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601.

KUPOVINA
Kupujem jednoiposoban ili dvosoban stan do 55 m2, mo`e i polovan, tel. 051/461-064; 065/322-834.

ZAMJENA
Mijewam dvosoban stan, 66 m , drugi sprat u kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven) u centru ili na u`oj periferiji, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Mijewam trosoban stan u Boriku, tre}i sprat, za dvosoban prvi ilidrugi sprat, zvati od osam do deset ~asova, tel. 308-893. Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, cijena 1.800 KM/m2, hitno, tel. 065/419-294. Mijewam trosoban stan u dobrom stawu za dvosoban u istom, tel. 065/175-911. Mijewam stan u Br~kom za odgovaraju}i u B. Luci, tel. 065/889-959. Mijewam stan 82 m2 za mawi oko 40 m2 ul. Cara Du{ana 4/4 u centru Bawe Luke, tel. 065/986-453. Mijewam dvosoban stan u centru Bawe Luke 1/1, za Zemun ili Beograd, tel. 00387-51-308-758.
2

IZDAVAWE
Izdajem ili prodajem lokal u Novoj varo{i 27 m2 pogodan za vi{e namjena, tel. 065/525-010. Izdajem ili prodajem lokal - trgovina u Doqoj Piskavici, selo Babi}i, mogu}a prodaja kompletnog imawa, ku}a i klaonica, tel. 065/525010. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka : centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666435. Izdajem ili prodajem 2 hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 387 65/514-070; 065/528882, 051/319-792. Izdajem poslovni prostor 90m2 ul. Branka Popovi}a 56 preko puta "Intereksa", tel. 387 65/663-313. Izdajem poslovne prostore 40 m2 i kancelarije 42 m2 u Novoj varo{i, tel. 066/819-345; 066/847-036. Izdajem kancelarije u centru Bawe Luke, tel. 051/216-155; 065/497-846. Izdajem vrlo povoqno vi{enamjenski prostor 80 m2 u ul. Mla|e ]usi}a bb Drakuli}, novo vojno naseqe, tel. 065/973-561; 065/063-311. Povoqno izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, Bawa Luka, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor 40-50 m 2 , ul. Novaka Piva{evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem poslovni prostor (butik) 30 m2, prizemqe, centar grada, RK "Boska", tel. 065/524-505. Izdaje se kancelarijski prostor 37 i 49 m2 na drugom spratu, ul. Kraqa Alfonsa 13. br. 2, prostorije Gradske pivnice, tel. 051/226-800; 065/514-170. Izdajem poslovni prostor 60 m2 sa dvije kancelarije i skladi{tem za vi{e namjena, osim maloprodaje,, tel. 051/213-166. Izdaje se poslovni prostor 20 ili 45 m2 sa upotrebnom dozvolom u Wego{evoj 55a, Bawa Luka, tel. 065/530-030. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 100+100 m2, ul. Bra}e Podgornika 47, upotrebna dozvola, tel. 065/217-909. Izdajem kancelarije, tel. 065/631613.

IZDAVAWE
Izdajem nov dvosoban stan sa ostavom, 50 m2, prazan, useqiv odmah. Nalazi se u blizini Venecija mosta. Na du`i rok, tel. 38765/620-783. Izdajem jednosoban polunamje{ten stan u privatnoj ku}u kod naseqa Sunca, tel. 065/697-806. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}u, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem garsoweru na Paprikovcu sa grijawem uz mogu}nost kori{}ena gara`e i parkinga, tel. 065/222-309. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ima grijawe u ulici @ivojina Preradovi}a 10, Bawa Luka, tel. 066/528-791. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Save Tekelije 15 Lazarevo, tel. 051/372-040. Izdajem namje{ten jednosoban stan ul. Kraqa Nikole 13, tel. 211-814. Izdajem pod zakup jednosoban sre|en stan na du`i rok, sa centralnim grijawem u centru ul. Gavrila Principa, tel. 065/314-805. Izdajem nov stan 37 m 2 naseqe "`ute zgrade", B.Luka uz ugovor, tel. 065/425-569. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i zvati poslije 15 ~asova, tel. 280-990.

IZDAVAWE
Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput preko puta "]ambele", tel. 063/560-311; 066/129-181.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u centru Bawe Luke kod hotela "Palas", tel. 212-601. Izdajem namje{tenu sobu sa kupatilom prizemqe, poseban ulaz, Mejdan, tel. 066/479-683. Izdaje se dvokrevetna soba, djevojkama, studentkiwama, poseban ulaz, centralno grijawe, Borik, tel. 051/315-982. Izdajem djevojci krevet, poseban ulaz, centralno grijawe, iza gimnazije, tel. 065/228-840. Izdajem sobu sa jednim le`ajem studentima i |acima, ima centr. grijawe, tel. 302-845.

OGLASI
Izdajem sobu studentima i |acima, grijawe, Borik, tel. 065/024-794. U namje{tenoj dvokrevetnoj sobi, slobodan le`aj za studentkiwu, smje{taj udoban, grijawe odli~no, a do Kampusa samo pet minuta pje{a~ewa, naseqe Borik, tel. 065/370-556. Izdajem namje{tenu sobu u Obili}evu, tel. 051/429-662. Izdajem namje{tenu sobu u centru grada, tel. 065/413-546. Izdajem namje{tenu sobu za jednu osobu, ul. Kwaza Milo{a 45 A, Lazarevo 3, tel. 051/327-050. Izdajem namje{tenu sobu u centru grada, tel. 065/413-546. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834204. Izdajem sobu jednoj u~enici ili studentkiwi, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 306-467. U centru grada izdajem sobu studentkiwi nepu{a~u, sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 051/314-485. Prodajem "pasat" karavan, g.p.1982. registrovan do 16.1.2010. godine, cijena 1200 KM, ^elinac, tel. 551-671. Prodajem polovne dijelove za "mercedes 19", godi{te 91. Posjedujem svjetla, tahograf, dr`a~ radija, motora, brava, liht ma{ina, brisa~ mnogo jo{, tel. 387 65/786-277. Prodajem "golf 2", registrovan, crvena boja, cijena povoqna, tel. 065/864-275. Prodajem "pe`o 307" HDI, proizveden 2002, mo`e zamjena, tel. 065/528247; 065/972-569. Prodajem "mercedes 407-D" sjedi{ta 1*6; nosivost 1,4T ispravan registrovan 6.000,00 KM, do 15 ~asova, tel. 051/432-902. Prodajem “reno 5”, strane table, 92. godina, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/295-889. Prodajem ili mijewam za jeftiniji automobil "fijat punto", dizel, proizveden 2005. godine, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem "mercedes" 190 u dijelovima, haladwak za "mercedes sprinter", tel. 065/218-600. Prodajem "golf ", g.p. 1987. metalik boja, cijena po dogovoru, tel. 065/798889. Prodajem "jugo 45", godi{te 88. registrovan do oktobra/10, tel. 065/495484. postavqawe rigipsa, laminata, plo~ica, kao i sanacija i adapatacija stambeno poslovnih prostora, tel. 065/343-745. Intenzivni kursevi engleskog i ruskog jezika. Prijave na, tel. 38765535820 i 066/497868. Poma`em u~enicima od prvog do petog razreda pri u~ewu i izradi zadataka, tel. 065/461-666. Ovla{}eni prevodilac stalni sudski tuma~ za engleski i ruski jezik. Prijem dokumenata od 8 do 20 ~asova, tel. 38765535820 i 066497868. Kucam - kompjuterska obrada svih tekstova, tel. 065/224-551. Brusim, lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743; 065/785-769. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru. Na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/303-011. Slikam po `eqi, sve, u uqnim bojama na platnu ili akrilnim bojama na kartonu, tel. 061/387-433.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 39
Prodajem vagu va`e do 5 kg, tel. 065/588-889. Prodajem {poret, fri`ider, kau~, ve{-ma{inu, ugao, tel. 051/354-543. Prodajem telefonski kabl 6 parica, samonosivi 190 m, gorionik za centralno lo` uqe, povoqno, tel. 065/882-511. Novo iz "Glasa crkve" Vaqevo bo`i}ni popust za sva na{a izdawa Biblije, prolog, djela vladike Nikolaja, uz poklon kalendar patrijarha Pavla, na{ predstavnik u Bawoj Luci, tel. 062/135-353. Prodajem generalno sre|en gumewak, dimenzije 4h1,5h0,6, tel. 065/253265. Prodajem kuku za "vektru", osovine za cikular, Co2 {vajsaparat, ru~ni cikular, video kameru JVC, 13 gazi{te za stepenice hrast, tel. 052/439-098; 065/253-265. Prodajem doma}u rakiju {qivu maksimalan kvalitet, minimalna cijena, tel. 051/781-188. "Lavatherm" toplo - hladne obloge za reume, i{ijase, kostoboqe, spondiloze, medicinu. Kao i za tretirawe sportskih povreda, tel. 051/389-530. Prodajem rolere, br. 39, povoqno, tel. 051/314-452. Prodajem spomenik za dvoje kod mrtva~nice, Novo grobqe, B. Luka, tel. 051/304-907. Prodajem `ensku bundu od astrahana, heklani stolwak, mu{ko odjelo, skija{ke cipele br.40, gojzerice, mu{ku |udu, 4 plasti~ne stolice za vrt, tel. 065/811-058. Prodajem tablete za smawewe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, u{teda do 30 % goriva, upustva za upotrebu, tel. 066/174-794. Prodajem bunarsku pumpu trofazna, trofazne produ`ene kablove, postoqe za IMT kosilicu, kardan za traktor 180 cm, tel. 065/253-265. Hitno prodajem plave ormari}e za kupatilo i burence od 20 l za rakiju, tel. 065/416-580. Prodajem bojler 80 l, tu{ bateriju i cijevi za kupatilo, sve novo, tel. 065/355-143. Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem gajbe od piva, povoqno, tel. 065/707-190. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu, tel. 051/308-686. Prodajem pi{toq marke CZ 7,65, oru`ni list, 50 KM, detektivska futrola, municija, cijena 250 KM, tel. 051/313-225; 065/318-112. Prodajem telefon fiksni "soni" kao nov, cijena po dogovoru i prodajem nao~are sa dioptrijom od +0.75 do +4.00, ma|arske proizvodwe, cijena 5 KM, tel. 051/315-548. Prodajem polovne drvene prozore sa dvostrukim krilima, jedna drvena vrata i salonit plo~e, tel. 065/884505. Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta na grobqu “Sveti Pantelija” - povoqno, tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216-067. Prodajem sto metalni okrugli fi90 sa ~etiri polufoteqe i tepih vuneni 2.5 h 3.00 m, cijene po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodaja "ergolaine" solarijume sa garancijom prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem radni sto za u~enika 50 KM, tel. 065/441-115. Prodajem rakiju {qivovicu ja~ine 50 stepeni, stara dvije godine, tel. 051/461-639. Prodajem rakiju, duweva~u, lincuru, klekova~u, lozu, jabukova~udonosim na adresu, tel. 065/919-895, 051/316-244. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu, za dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge, crni mermer, tel. 051/308613. Prodajem dje~ija kolica, fritezu, ~etiri gume (195 h 65 h 15), vitrinu, mali stoli},5 drvenih vrtnih stolica, tel. 065/811-058.

KUPOVINA
Kupujem laptop P III ili IV Prwavor, tel. 38765/336-869.

ZAPO[QAVAWE
Tra`i se ozbiqna djevojka za rad u novootvorenom kafe-baru "Vasko" u nasequ Drakuli} kod motela "Grand", tel. 065/909-128; 065/406983. Multinacionalna kompanija tra`i odgovorne i komunikativne osobe za rad uz besplatnu profesionalnu obuku, tel. 38765/179-750. Potrebne djevojke koje `ele da pjevaju narodne i starogradske pjesme. Mogu se javiti i po~etnici, tel. 051/303-011. Agenciji za zastupawe potrebni saradnici -Hitno, tel. 065/932-539. Hitno potrebna konobarica za rad u kafi}u u Obili}evu, tel. 065/222-395. Potrebnan komercijalista za rad na terenu, roba {iroke potro{we, Bawa Luka - Gradi{ka - Srbac, tel. 065/161-299.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem automobil “sitroen C3” prva ruka, tel. 065/525-010. Prodajem “fijat mareu” karavan 1,9, god. 2003., ura|en servis, nove prve gume, ergistrovan do 14.12.2010. Cijena 8.600,00 KM ili mijewam, tel. 065/606-451. Zvati poslije 17 ~asova. Prodajem povoqno kamper "fijat", 90. g.p. ili mijewam za auto, gra|u ili plac uz doplatu, tel. 387 65/513-897. Prodajem "nisan patrol" 12/2003. g.p., pre{ao 50.000 km, rolbarovi, nove gume, godinu registrovan, ekstra stawe ili mijewam za auto, pos. prostor, tel. 387 65/513-897. Skuter “jamaha 125”, '94, istekla registracija, 100 km/~, o~uvan, hitno, 1.000 km, B. Luka, tel. 38765/881-674. Prodajem “alfu romeo” 155, motor 2,0, benzin, plin, godi{te 95, cijena 5.500 KM, tel. 38765687451. Prodajem “golf 2”, dizel, 86. godi{te, u odli~nom stawu, registrovan do aprila 2010. godine., tel. 38765 682768. Prodajem "yetu 2", 1.6 benzin plin atest 86. god. registrovana, cijena 2600 KM, tel. 387 65/546-398. Prodajem "fijat tempru" 1.6 benzin, 91 g. p., aluminijumske felge, radio, siva metalik, povoqno 1.900 KM, tel. 38765/629-001. Prodajem "suzuki maruti", 91. godi{te, za dijelove, tel. 065/519-217. Prodajem "micubi{i pajero", dizel 2300 m3, 62 KW, registrovan godinu dana, povoqno, 84. godi{te, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem yip “reno senik”, 4 h 4, 2002. godina, pre{ao 48.000 km. Tamnozeleni metalik, benzin, kao nov, cijena 14.500 KM, tel. 38765/513-510. Prodajem "reno klio" 1,4 KW 16V, benzin, 01. godi{te, registrovan do 10/10, metalik sivi, ful oprema pre{ao 78.000 km, tel. 065/585-573. Prodajem “mercedes 19 D”, 2,5 dizel, g.p. 1986, u dobrom stawu, istekla registracija, cijena 2.500 KM, tel. 066/416-004; 062/349-479. Prodaje "ford eskort" 1,6 dizel, registrovan do 7.11.2010, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem nov motor, ~etvoroto~ka{. Vrlo povoqno, tel. 065/511-639. Prodajem "micubi{i" 1,6 GLX 99. god. plin, alarm, ful oprema, registracija 09/10. cijena 8.700 KM, tel. 065/957-312. Prodajem gliser sa prikolicom i motorom, tel. 065/927-086. Prodaje se "volvo" 440-460, prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "reno 21" GTL, 1.7 benzin, 88. godi{te veoma povoqno registrovan do kraja avgusta 2010, tel. 065/922-499. Prodajem povoqno "fijat fjorino" pikap, putni~ki, proizveden 1992, tel. 065/528-247.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem trgova~ku vagu "libela" va`e do pet kilograma, tel. 065/817246. Radi zatvarawa butika prodajem povoqno `ensku konfekciju, hla~e, ko{uqe, komplete, sukwe itd, tel. 065/767-888.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, mrvilice, {rotalice, cirkulare hoblarice i druge alate, tel. 051/532426. Prodajem ma{inu "mio standard" Osijek sa {est operacija, cijena 650KM, ^elinac, tel. 551-671. Prodajem dva cjepa~a za drva, sedam i osam tona, nova, tel. 065/566-954. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem inventar za frizerski salon, tel. 065/469-598. Prodajem sadnice ~empresa, tuja za `ive ograde i ukrasno grmqe, povoqno, tel. 065/624-163. Prodajem MMS-mineral protiv tumora i hroni~nih bolesti. Kremu protiv sijede kose, nije farba. Koloidno srebrenu vodu za ja~awe imuniteta., tel. 38765/624-726. Prodajem ku}ni bicikl, steper, orbitrek i traku za tr~awe. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969; 387 65/516-441. Prodajem televizor "grundig", u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969; 387 65/516-441. Prodajem ma{ine za aluminijumsku bravariju, tel. 38765911768. Prodajem polovnu pe} za centralno grijawe, "{tadler", 80 kw, tel. 387 65/918-485. Prodajem hitno i povoqno dva grobna mjesta (jedno pored drugog) u betonskom okviru, tel. 387 65/328695. Povoqno prodajem neupotrebqavanu inzulinsku pumpu za dijabeti~are, tel. 387 66/610-685. Kupujem petostepenu pumpu za vodu, monofaznu, mo`e i neispravna, tel. 051/413-344. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem pi{toq "zastava" 7,65 vrlo povoqno, tel. 065/776-921, 318-568. Prodajem karabin 30-06 op(c)tika "cajs" i sa~marica "sul" 12 m.m, tel. 065/528-966.

LI^NI KONTAKTI
Udovac tra`i `enu do 63 g. kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa, za qep{i Bo`i} i `ivot udvoje, tel. 38765869208. Mu{karac tra`i djevojku za intimne tajne trenutke. Samo SMS, tel. 38765/281-523. Galantan gospodin zrelih godina iz EU u Bawoj Luci, bez poroka. Rado bi upoznao djevoku-mladu damu, ~istog duha i blage naravi, vitku, lijepog izgleda, tel. 387 65/072-448. Momak iz okoline Lakta{a 46 g. upoznao bi djevojku ili slobodnu `enu do 40 g. radi dru`ewa, a mogu} i brak. Mo`e i SMS, tel. 38765 765050. Mu{karac 34 god. iz Bawe Luke lijep, komunikativan, upoznao bi slobodnu ili usamqenu udatu stariju damu za diskretna dru`ewa. Prvi kontakt SMS, tel. 387 65/249031. Momak tra`i djevojku za dru `ewe, tel. 38766/471-338. Ozbiqan momak 42 godine sa sela, periferija Bawe Luke upoznao bi `ensku osobu do 35 god. radi braka, tel. 066/403-707. Mladi} 26 godina tra`i prijateqa za provo|ewe zdravog `ivotnog stila, intimno dru`ewe, tel. 38766/454-121.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal, povoqno, tel. 38765/541-743. Prodajem suvu jelovu gra|u - 60 rogova 10h12h600 povoqno, tel. 065/875502. Hitno prodajem dvoje unutra{wih vrata (lijeva) kompletna sa punim {tokom i jedna balkonska vrata sa dva krila sa griwama, tel. 051/436503; 051/424-719; 065/694-755. Prodajem hrastovu krovnu konstrukciju sa stropnim gredama za vikendicu ukupne veli~ina 5h6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 300-551.

USLUGE
OSTALO
Dje~iji svijet “Piccolino” prima djecu od 6 mjeseci do 6 godina na ~uvawe, tel. 065/828-205 i 051/358421. Ozbiqna i odgovorna `ena tra`i posao ~i{}ewa stanova i poslovnih prostorija, a mo`e i wega starijih osoba, tel. 051/279-147. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Usluge kre~ewa, gletovawa, tapete, unuta{we fasade, izolacije i

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

40 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Znam gde }u biti 11. juna, kada bude igrana prva utakmica na Mundijalu - na svom motoru krstari}u Amerikom! Ne}u gledati utakmice, ne uklapa mi se u raspored. Marko Materaci, fudbaler Intera
FOTO: ROJTERS

Komqenovi} potpisuje danas
Saradwa Fudbalskog kluba Lakta{i sa nekada{wim reprezentativcem Jugoslavije Slobodanom Komqenovi}em i grupom menaxera iz Wema~ke, bi}e potpisana danas. U idu}ih nekoliko dana Komqenovi}, koji }e preuzeti ulogu sportskog direktora, imenova}e trenera, a najvjerovatnije }e to biti stru~wak iz Wema~ke.

Uhap{en Viktor Agali
Nigerijski fudbaler Viktor Agali priveden je na aerodromu u Amsterdamu zbog posjedovawa falsifikovanih putnih isprava, saop{tile su ju~e holandske vlasti. Prilikom paso{ke kontrole kod Agalija su prona|ena dva falsifikovana nigerijska paso{a.

Ana Ivanovi}

Srpska teniserka pobijedila Jelenu Doki} na turniru u Brizbejnu
Ko{arka{ice Slobode u odgo|enom me~u desetog kola Premijer lige BiH do~ekuju ekipu Brotwa iz ^itluka. Susret je na rasporedu ve~eras od 16 ~asova u novogradskoj Sportskoj dvorani.

Kao ciq za ovu sezonu postavila sam da se vratim u prvih deset, kao i da odigram sve planirane turnire, izjavila Ivanovi}eva
BRIZBEJN - Srpska teniserka Ana Ivanovi} plasi ra la se u dru go ko lo me |u na ro dnog te nis kog turnira u Brizbejnu pobjedom nad Aus tra li jan kom Jelenom Doki}. Ivanovi}eva je u prvom me ~u po sli je tri mje se ca pauze bila boqa od Doki}eve i slavila rezultatom 7:5, 1:6, 6:3, poslije 100 minuta igre. turniru. - O~igledno je da sam se ner vi ra la na po ~et ku, ali sam u nastavku dobila dosta samopouzdawa, {to je posledica dobrih priprema u proteklom periodu. Kretala sam se i servirala mnogo boqe nego u prethodnim me~evima. U drugom setu sam izgubila in ten zi tet u igri, pa sam po~ela da se povla~im. Onda mi je trener Greneveld rekao da poku{am da dominiram, {to se i isplatilo na kraju. Kao ciq za ovu sezonu postavila sam da se vratim u prvih deset kao i da odigram sve pla ni ra ne tur ni re izjavila je Ivanovi}eva.

Uspje{an start Ane
Tipsarevi} ide daqe
Janko Tipsarevi} plasirao se u drugo kolo turnira u indijskom ^enaju, po{to je u prvom savladao [panca Karlosa Moju rezultatom 6:3, 7:6, za sat i 32 minuta igre. U sqede}oj rundi igra}e protiv boqeg iz duela Somdeva Devermana i Rajnera [itlera.

Rukometni klub ^elik iz Zenice u idu}ih nekoliko dana raskinu}e saradwu sa trenerom Zlatkom Sara~evi}em. Kao razlog za raskidawe ugovora navode se lo{i rezultati Zeni~ana u ovoj sezoni, kao i finansijski problemi.

CIQ povratak u prvih deset
Ivanovi}eva, nekada reket broj jedan me|u teniserka ma, tre }i je no si lac na tur ni ru, a na rang-lis ti najboqih svjetskih teniserki nalazi se na 21. mjestu, po{to u pro{loj godini nije pobijedila ni na jednom

SLAVQE TROICKOG
Vi ktor Tro ic ki pla si rao se u dru go ko lo tur ni ra iz ka te go ri je ATP 250 u Do hi. Dru gi re ket Srbi je po bi je dio je [pan ca Da ni je la Hi me na Tra ve ra sa 6:1, 7:5, po sli je sa mo 55 mi nu ta igre. Sqede }i ri val Tro ic kom, pe tom no si ocu, bi }e boqi iz du ela Bel gi jan ca Oli vi jea Ro hu sa i Ka ta ra ni na Ab du la Ha |i ko ji je igran ju ~e.

Foto dana

Igra~ Partizana - fantasti~an ose}aj
Uloga kapitena nije te{ka u sredini u kojoj se sve zna do detaqa, u kojoj je svaki igra~ upu}en u kodekse pona{awa na terenu i van wega. Ja fizi~ki nosim kapitensku traku, ali mnogo igra~a ima kapitensku ulogu, ne samo ja. Mnogo igra~a, pogotovo starijih, mo`e konstruktivno da posavetuje nekoga, ali samo jedan mo`e da nosi tu traku na dresu. Ta uloga nije ni te{ka, ni zahtevna, ne `elim da isti~em to {to sam kapiten, ali mogu da ka`em da je biti igra~ Partizana fantasti~an ose}aj. Ne ose}am to kao neku posebnu svoju odgovornost. Svi novi igra~i u na{oj porodici su izuzetno dobro skautirani i izabrani da odgovaraju ne samo igra~kim, ve} i qudskim kvalitetima. Svi dolaze sa `eqom da igraju za nas, jer znaju da ih ~eka timska i porodi~na atmosfera. Najva`nija je obostrana inercija, nas da ih prihvatimo i wih da igraju za nas. Postoji mnogo na~ina na koji se sti~e auto ri tet, ali si gur no je da je za ra zna moja iskrenost u odnosima i `eqa da tim bude na prvom mestu. To je ne{to {to qudi oko mene prepoznaju, {to je zarazno i {to oni uzvra}aju, sa is tom do zom is kre nos ti i `eqe da ekipa bude na prvom mestu. Ina ~e sam oso ba ko ja vo li da pru `i osmeh i da pri mi osmeh. Vo lim da kroz `ivot idem sa osmehom. Nije mi karakter druga~iji na terenu, ali ta mo ne mo gu to li ko da se sme jem. Ma ksi mal no sam kon cen tri san na po sao koji radim. Tu nema mnogo mesta za osmehe, jer oni pokazuju i radost i dozu opu{tenosti, a tome nipo{to nema mesta na terenu.

Petar BO@I], kapiten KK Partizan
“Osoba sam koja voli da pru`i osmeh i da primi osmeh“

[panski teniser Rafael Nadal i [vajcarac Roxer Federer odigrali su egzibicioni me~ pred po~etak turnira u Dohi. Zanimqivo je to da je teren bio nekoliko metara iznad zemqe.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 41

Nastavqeno prvenstvo BiH za ko{arka{e

Evrokup, peta runda

Hemofarm u Valensiji
Aleksan drov~ani trijumfovali protiv Leotara u Trebiwu, ~ime su za dr`ali lidersku po ziciju sa 11 pobjeda u 12 me~e va
TABELA
1. Igokea 2. Sloboda 3. Zriwski 4. ^apqina 5. Hercegovac 6. ^elik 7. Borac 8. Leotar 9. Grude 10. Mladost 11. Slavija 12. Sutjeska 12 11 12 8 12 7 11 7 11 7 12 5 11 5 12 4 12 4 11 4 12 3 10 4 1 4 5 4 4 7 6 8 8 7 9 6 1004:798 934:866 844:857 852:832 867:879 883:867 768:817 808:864 844:922 788:802 844:883 713:762 23 20 19 18 18 17 16 16 16 15 15 14

BARSELONA - Sve utakmice petog kola ko{arka{kog Evrokupa na programu su ve~eras, a u centru pa`we na{e javnosti bi}e nastupi Crvene zvezde i Hemofarma. Kom ple tni “crve no-bi je li“ po bje dom nad Di na mom u Moskvi sigurno bi pro{li u daqe takmi~ewe, dok Vr{~ani imaju te`ak zadatak da kao gosti slave protiv Valensije, koja je vizirala drugu rundu, ~ime bi ostali u igri. Parovi, grupa “A“: Azovma{ - Galatasaraj (17 ~asova), Teramo - Alba (20,45), grupa “B“: Trijumf - Le Man (17), Valensija - Hemofarm (20), grupa “C“: [ijaulijai - Hapoel (18,15), Aris - Zadar (20), grupa “D“: Be{ikta{ - Uniks (18), Huventud - Telekom Bon (21), grupa “E“: Turk Telekom - Spartak (18,15), Bilbao - [arlroa (20,15), grupa “F: Di na mo Mos kva - Crve na zvez da (15), Be ne ton - [o le (20,45), grupa “G“: Gran Kanarija - Panelinios (19), Nansi - Turov (20), grupa “H“: Nimburk - Bjela (18), Bamberg Ventspils (20).

Pet me~eva NBA lige

SL IAT LEOTAR IGOKEA

68 72

[arlot iznenadio
WUJORK - [arlot je napravio iznena|ewe ve~eri u NBA li gi, sla ve }i u Kli vlendu sa 91:86. Re zul ta ti: Kli vlend [arlot 88:91, Wujork - Indijana 132:89, Toronto - San Antonio 91:86, Denver - Filadelfija 105:108, LA Lejkers - Dalas 131:96.

(14:21, 15:19, 22:20, 17:12) DVORANA: Sportska “Milo{ Mrdi}“. Gledalaca: 1.000. Sudije: Petar Obradovi} (^apqina), Ante Drmi} (Tomislavgrad), Vladimir Mari} (Mostar). SL IAT LEOTAR: Vukajlovi} 2, Anti} 3, V. Aleksi} 19, [arenac 7, Radulovi}, S. Aleksi}, Zagorac, \urasovi} 5, Markovi} 9, Seten~i} 4, Ninkovi}, Gli{ovi} 19. Trener: Radomir Kisi}. IGOKEA: Vu~enovi}, Jawu{evi} 10, Bocka 13, \urkovi} 5, \urica, Zujovi} 15, Komatina 7, Popovi} 9, Goranovi} 9, Fekete 4, Jovi~i}, Tomazovi}. Trener: Drago Karali}.

@KK Mladi Kraji{nik

Neizvjestan nastavak sezone
BAWA LUKA - @enski ko{arka{ki klub Mladi Kraji{nik nalazi se u te{koj finansijskoj situaciji, pa je u pitawe do{ao i wihov nastup u regionalnoj ko{arka{koj ligi, gdje “malene“ biqe`e odli~ne rezultate ove sezone, kao i samo odigravawe finalne utakmice Kupa Republike Srpske. - Ukoliko u idu}a tri-~etiri dana ne dobijemo interventna sredstva od grada, ne}emo biti u prilici da nastavimo takmi~ewe u regionalnoj ligi, a tako|e ne}emo biti u prilici da igramo finale Kupa Republike Srpske, koje je na rasporedu u subotu - izjavio je generalni menayer Mladog Kraji{nika Brane ^ovi~kovi}. Buyet Bawolu~anki, za ovu sezonu, smawen je sa 108.000 na 65.000 maraka, a igra~icama se u prosjeku duguje po pet plata. - Do{li smo u poziciju da ne mo`emo pla}ati igra~ice i normalno funkcionisati. Ako neko u ovom gradu i Republici nema razumijevawa i interesa za rezultate koje Mladi Kraji{nik posti`e, i ako se to ne cijeni, onda nema vi{e smisla ovako raditi naglasio je ^ovi~kovi}. M. Z.

Gli{ovi} (Leotar) i Komatina (Igokea)

FOTO: ^. MUCOVI]

MLADOST ^ELIK

63 56

(15:19; 17:16; 18:11, 13:7) DVORANA: Arena Komercijalne banke. Gledalaca: 800. Sudije: Bojan Jovani} (Bawa Luka), Haris Bijedi} (Sarajevo), Aco Okuka (Kiseqak). MLADOST: Stojkovi}, Mihajlovi}, Milinovi} 4, Ka{}elan 12, Radanovi}, Blanu{a 15, Vidovi}, Ke`i}, Gemaqevi} 11, Velimirovi} 10, Timoti}, Vukovi} 6. Trener: Slobodan Jankovi}. ^ELIK: Begovi} 3, Avdibegovi} 15, Jahi} 9, Dedi}, Sadiba{i} 6, Pezer, Rizvi} 4, Andelija 12, Golubovi} 4, Suqi}, Pra{ovi} 3. Trener: Marko Trbi}.

Obje ekipe odigrale su daleko ispod svog nivoa, sa mnogo izgubqenih lopti, tako da su ostale du`ne gledaocima. Doma}in je nastupio bez Konstantina Ko~ergina, koji je u pauzi napustio klub, jer nije bio zadovoqan revizijom ugovora, zbog ~ega su Trebiwci imali mnogo problema u organizaciji napada.

MLADOST uspje{nija od ^elika
To su gosti znali da kazne, brzo su stvorili veliku prednost (29:14), koju su, uz mawe probleme u fini{u, uspjeli da sa~uvaju. - Nikad kraja na{im problemima. Taman smo u{li u ritam dobre igre i rezultata, a onda nas je napustio prvi i jedini plejmejker. Poku{ali smo da ne{to improvizujemo, borili smo se, ali te{ko to ide. Mnogo neiznu|enih gre{aka i konfuzije smo imali u

PI[U: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com SLOBODAN DAKI] slobodandakic@gmail.com

TREBIWE - Okr{aj srpskih ekipa Leotara i Igokee nije donio kvalitetnu predsta vu, a na kra ju su gos ti opravdali o~ekivawa i stigli do novog, 11. trijumfa 72:68.

skoku, a pogotovo u organizaciji napada - rekao je trener doma}ih Radomir Kisi}. Wegov kolega na drugoj strani, Drago Karali}, dao je svoje vi|ewe utakmice. - Mislim da smo zaslu`eno pobijedili, jer smo cijelo vrijeme bili u vo|stvu. U jednom trenutku nismo dobro odgovorili na zonsku odbranu rivala. Leotar nam se pribli`io, ali smo penalima Zujovi}a i sa dva kontranapada uspostavili igru i pobjedom nastavili uhodanu trasu iz prvog dijela prvenstva - istakao je Karali}. Uspje{ni u 12. kolu bili su i ko{arka{i Mladosti, koji su zaslu`eno pobijedili eki pu ^e li ka re zul ta tom 63:56. Bila je to dobra i neizvjesna utakmica, u kojoj je doma }in do po bje de do {ao u neizvjesnoj zavr{nici, boqom igrom pod ko{em i preciznim {utevima Ranka Velimirovi}a.

- Susret smo dobili zahvaquju}i prije svega dobroj od bra ni, jer nam je je dna efikasna ekipa dala 56 poena, a u drugom poluvremenu samo 20. To je ono {to sam tra`io od svojih igra~a, da taj segment igre podignu na vi{i nivo. U dobroj mjeri popravili smo i organizaciju igre, {to je bilo posebno primjetno u drugom poluvreme nu - na gla sio je stra teg Mrkowi}ana Slobodan Jankovi}.

Dakar reli, druga etapa

Rezultati
U 12. kolu postignuti su sqede}i rezultati: TREBIWE: Leotar - Igokea 68:72, MRKOWI] GRAD: Mladost ^elik 63:56, MOSTAR: Zriwski - Slavija 82:62, TUZLA: Sloboda - Grude 78:74, ve~eras su na programu me~evi: FO^A: Sutjeska - Borac Nektar (19 ~asova), BILE]A: Hercegovac - ^apqina (19).

Al-Atijahu etapa i vo|stvo
LA RIOHA - Motociklista Jamahe David Fretiw i voza~ Folksvagena Naser al-Atijah bili su najbr`i u drugoj etapi 31. relija Dakar, vo`enoj od Kordobe do La Riohe. Fretiw je 294 kilometara dug specijal pre{ao za 3.59:20 ~asova i za 43 sekunde nadma{io pobjednika prve etape, sunarodnika Davida Kastua, koji je zadr`ao vo|stvo u generalnom plasmanu. U konkurenciji automobilista Al-Atijah je poslije prevezenih 355 kilometara trijumfovao u vremenu od 4.01:55 ~asova, s predno{}u od jednog minuta i osam sekundi u odnosu na Francuza @erlana [i{erija, koji vozi za ekipu BMW. Pobjeda u drugoj etapi bila je dovoqna da se voza~ iz Katara na|e u vo|stvu u generalnom plasmanu. Srpski motociklista Gabor Sagmajster zauzeo je 75. mjesto u drugoj etapi i sada je 72. u generalnom plasmanu. Ju~e je vo`ena etapa od La Riohe do Fiambale.

Jo{ dvije utakmice 12. kola ko{arka{kog {ampionata

FO ^A - Posqedwa dva me~a 12. kola ko{arka{kog prvenstva BiH bi}e odigrana ve~eras, a sasta}e se Sutjes ka i Bo rac Ne ktar, odnosno Hercegovac i ^apqina. Fo ~a ci ma je tri jumf prijeko potreban i pred vjernom publikom u~ini}e sve da upi{u nove bodove. - Nadam se pobjedi. Kada smo igra li u Bawoj Lu ci, pokazali smo da se mo`emo nositi sa Borcem i sada bi uz pomo} na{e publike treba lo da upi {e mo tri jumf koji bi nam mnogo zna~io u

Sutjeska "ispija" Nektar
borbi za opstanak. Bi}emo oslabqeni jer je ekipu napustio centar Mr|an Mrkovi}, ali, bez obzira na to, da }e mo sve od se be da za biqe`imo pobjedu - istakao je ko{arka{ Sutjeske Ivan Radovi}. S druge strane, Bawolu~ani u ovom me~u ne}e mo}i da ra ~u na ju na plej mej ke re Jovana Zdravkovi}a i Sr|ana Lon~ara. - Zdrav stve ni bil ten nam stvara velike probleme, ali i pored toga ne}emo se pre da ti. Svje sni smo i da }e do ma }in ima ti ve li ku podr{ku sa tribina, ali i da }e igrati pod imperativom, {to }emo poku{ati da iskoristimo - bio je jasan {ef struke “pivara“ Borislav Yakovi}.

HERCEGOVAC do~ekuje ^apqinu
Bi le }a ni do ~e ku ju ^apqinu sa `eqom da iz ovog susreta iza|u kao pobjednici i tako nastave niz uspje {nih nas tu pa iz prvog dijela prvenstva. - Do pobjede ne}emo lako jer je ^apqina odli~na eki-

pa, {to se vidi i po plasmanu na ta be li, pa }u za to skrenuti pa`wu mojim igra~i ma da bu du ma ksi mal no borbeni i odgovorni u igri. O~ekujem te{ku i neizvjesnu utakmicu, a za nas je sre}na okolnost {to smo svi zdravi. Na{a prednost je doma}i teren, odno sno pu bli ka ko ja nam je re do vno ve li ka po dr{ka, a osim toga `elimo i da se revan{iramo ^apqincima za poraz u prvom kolu prvenstva BiH - istakao je stra teg Her ce gov ca Zo ran Glomazi}. [. A. M. Z.

Naser al-Atijah

FOTO: ROJTERS

42 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: M. RADULOVI]

Pi{e: Slavko BASARA

Fudbalski orkestar
Kakve veze imaju qudi iz Fudbalskog saveza BiH sa svirawem instrumenata i muzi~kim talentom? Duge prste koji otkrivaju wihovu nadarenost! Glavna disciplina u sarajevskoj ku}i fudbala, kako je po~ela 2010. godina, moglo bi da bude “svirawe klavira“. Prije toga dugi prsti slu`e za zavla~ewe istih u sefove i fioke (sva sre}a za sve ove godine ukraden je samo jedan sef, te`ak nekoliko stotina kilograma, usred bijela dana, u centru Sarajeva)! Presude protiv Muniba U{anovi}a i Miodraga Kure{a, biv{eg generalnog i sekretara za finansije FS BiH, samo su bile dodatni motiv da iz sjene iza|u i ostali talenti. Uskoro }e biti organizovan i rialiti {ou, na kojem }e svi mo}i da iska`u svoj talenat dugih prstiju! [ta je sa fudbalom koji treba da bude glavna disciplina? Izgleda da je umro. Ili je utonuo u dubok zimski san? Kad li }e se probuditi? Mo`da, najvi{e pomenutog talenta ima tro~lano Predsjedni{tvo “potkovano“ truba~ima iz pozadine i klavijaturistima sa strane!? Uz wih su, kao izuzetno “muzi~ki nadareni“, ~lanovi Izvr{nog odbora i delegati u Skup{tini, pjevaju i sviraju kako troglavi dirigent ka`e! Svi zajedno ~ine ozbiqan orkestriran skup s jasnim namjerama popuwavawa svojih yepova plijenom koji ulove wihovi dugi prsti}i. Postoji mogu}nost da jedan takav koncert uskoro bude odr`an na staroj destinaciji, Iranu. Ho}e li to prihvatiti Safet Su{i}? Ili }e kao Meho Kodro re}i “ne”, pa biti zamijewen nekim novim, senilnim star~i}em? Vozovi idu, a fudbal u Srpskoj i BiH stoji. Na pra{wavom pu tu sa da{wos ti. Ra za pet izme|u optimisti~kog pogleda ka martovskomajskim izborima i stawa iz pro{losti, koje potsje}a na lopovske poduhvate iz ameri~kih akcionih filmova. Izgleda da je novi scenario stare sadr`ine napisan i bi}e prikazan u istoj produkciji FS BiH, kao i prethodnih godina! Isti kalup, isti `anr, isti glumci... Nije li malo monotono?

Detaq sa sastanka Upravnog odbora

Upravni odbor FK Borac raspravqao o zimskim poja~awima

Upravni odbor odobrio transfere Jovanovi}a i Puziga}e, koji treba da potpi{u ugovore danas, najkasnije sutra
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Sti`e Jovanovi}, povratak Puziga}e
sa jo{ nekoliko igra~a. - Na pa da~ iz Mo dri ~a Maksime Du{ko Staji} nalazi se u Wema~koj na probi u ta mo{wem dru go li ga {u Alenu i treba da se vrati za nekoliko dana. S wim smo postigli na~elan dogovor. Obavili smo i razgovore sa golmanom Rudar Prijedora Asmirom Avduki}em i ~ekamo da se wegov sa da{wi klub izjasni za obe{te}ewe - rekao je Tegeltija. Kada je u pitawu povratak {to pe ra Ogwena Vrawe{a na bawolu ~ki Gradski stadion, od toga nema ni{ta. Ovaj defanzivac je postigao dogovor sa kru{e va ~kim Na pret kom, ~la nom Jelen Superlige Srbije i bi}e pozajmqen “~arapani ma“ od stra ne Crve ne zvezde. - Do 11. januara, kada je zakazana prozivka, Upravni odbor o~ekuje povratnu informaciju u vezi sa realizacijom pomenutih transfera, ali i najavqenom revizijom postoje}ih ugovora. Tada Borac kre }e pu nom pa rom u proqe}nu sezonu i `elimo jasnu sliku kada je u pitawu igra~ki kadar - rekao je ~lan Upravnog odbora FK Borac Mirko Staneti}.

Bo`i}ni turnir “Slavija 2010“

Poznati finalisti
ISTO^NO SARAJEVO - Galerija “Vizantija“ i Delije su finalisti devetog Bo`i}nog tradicionalnog turnira u malom fudbalu “Slavija 2010“. Galerija “Vizantija“ je u prvoj polufinalnoj utakmici savladala “Edin prevoz“ s ubjedqivih 5:1. Nepuna dva minuta bila su dovoqna slikarima da do|u u vo|stvo, a strijelac pogotka bio je Slaven Novoselac. Adis [ahmanija je izjedna~io u 13, a novu prednost “Vizantiji“ donio je Slobodan Rai~evi} u 15. minutu. Tri minuta kasnije isti igra~ je {esti prekr{aj “Edin prevoza“ kaznio golom. Potvrdu trijumfa pro{logodi{weg pobjednika donijeli su Aleksandar Simi} u 23. i Bojan Regoje 28. minutu. Delije su do finala stigle poslije prekida utakmice sa ekipom Kafe restoran “Mira`“ u 16. minutu pri rezultatu 0:0. Aziz Turudija i Zoran Kvr`i} su imali okr{aj bez lopte, a debqi kraj izvukao mladi fudbaler tesli}kog Proletera. Predstavnik Mira`a Goran Raji} je odlu~io da povu~e ekipu s parketa, pa su Delije ostvarile slu`benu pobjedu 5:0. Finalna utakmica izme|u Galerije “Vizantija“ i Delija igra se 7. januara sa po~etkom u 19 ~asova. G. I.

BAWA LUKA - Vlastimir Jovanovi} iz Slavije i Bojan Puziga}a iz ^elika pos ta }e ~la no vi Fu dbal skog klu ba Bo rac u ovom zim skom pre la znom roku. S wima su obavqeni razgovori i o~ekuje se potpisivawe ugovora danas, najkasnije sutra. Upravni odbor Fudbalskog kluba Borac odobrio je transfere pomenutih igra~a, a wihovu krajwu realizaciju treba da u djelo sprovedu {ef stru ~nog {ta ba Ve li mir Stojni}, sportski direktor Mu ha med Ibra him be go vi}, direktor kluba Radmilo [ipovac i ~lan uprave Milan Tegeltija. Prije Jovanovi}a i Puziga}e u Borac je stigao i napada~ Modri~a Maksime Mladen Boji}. Tako|e, prema informaciji ~lana Upravnog odbora Tegeltije, razgovori se vode

PREGOVORI sa Staji}em i Avduki}em
Direktorski tandem [ipovac-Ibrahimbegovi}, zajedno sa trenerom prvog tima Stoj ni }em, tre ba da oba vi razgovor s Vladom Jagodi}em u vezi sa preuzimawem funkcije direktora omladinske

[kole fudbala Fudbalskog kluba Borac. - Predsjednik Mi}o Milovanovi} i ja smo razgovarali sa roditeqima i do{li do zakqu~ka da je neophodno da se hitno napravi red u omladinskom pogonu na{eg kluba. Na{ prijedlog je da Jagodi} preuzme funkciju direktora omladinske {kole - istakao je ~lan upra ve @eqko Ko pawa. Dragan Kupre{anin, na ju~era{woj sjednici UO FK Borac, odr`anoj u prostorijama “Nezavisnih novina“, ime no van je za di re kto ra marketinga kluba. On sli~ne poslove obavqa i u RTRS-u.

ANTALIJA
Prozivka Borca zakazana je za ponedjeqak, 11. januar, u 11 ~asova i tada }e drugoplasirani tim Premijer lige BiH upaliti motore za proqe}ni dio sezone. Jedan dio priprema bi}e sproveden i u Antaliji, a put turskog qetovali{ta krenu}e 22 igra~a i tri golmana. Termin od 15 dana rada u Antaliji bi}e naknadno poznat.

OFS Gradi{ka izabrao najuspje{nije u 2009. godini

Miodrag Gigovi} najboqi fudbaler
GRADI[KA - U konkurenciji preko 1.200 registro va nih igra ~a na teritoriji Op{tinskog fudbalskog saveza Gradi{ka za najboqeg fudbalera izabran je Miodrag Gigovi} (Kozara), dru gi je Bo ris Ki sin (Omladinac, Brestov~ina), a tre}i Stojan Vukota (Kalemi, Trebovqani). Trener pionira Kozare Igor Jankovi} dobio je priznawe za najuspje{nijeg fudbal skog stru~waka. U konkurenciji perspektivnih fudbalera nagra|eni su Srboqub Jandri} (junior Kozare), Ale ksan dar Staj ~i} (ka det Li jev ~a) i Ne mawa Gavri} (pionir Dubrava). Za najuspje{nije klubove u 2009. godini OFS Gradi{ka progla sio je pi oni re Ko za re, Jablanicu i Obradovac. ji} (“13. skojevki“ Grbavci), Risto Tasovac (Borac, Ma{i}i), Miro Popovi} (Kalemi, Trebovqani), Sadik Lovi} (Dubrave), Milan Gruji~i} (Jedinstvo, @eravica), Jasmin Biberi} (Obradovac), Sa{a Lazi} (Bratstvo, Kozin ci), Rat ko Si tni ~i} (Sloboda, Dowi Podgradci), Ugqe{a Timarac (Sdijska komisija) i Vaso Male{evi} (Sloboda, Dowi Podgradci). Poveqe Op{tinskog fudbalskog saveza Gradi{ka za dugogodi{wi rad u fudbalu dobili su Milan Bjelajac Bijeli, Blagoja Tomi}, Mehmed Ba{i}, Simo Radulovi} i Vlado Marjanovi}. Specijalna priznawa dobili su: Mladost iz Seferovaca, Borac iz Ma{i}a (35 godina postojawa), “Stevan Duki}“ iz Rogoqa (45. ro|endan), Polet iz Elezagi}a (60 godina uspje{nog rada) i Lijev~e iz No ve To po le za 80 go di na postojawa. Za najuspje{nije mlade fudbalske sudije progla{eni su Bojana To{i} iz Trebovqana i Dragan Kesi} iz Gradi{ke. Po odluci Izvr{nog odbora za najboqeg sudiju progla{en je Du{an Vje{tica iz Gorwih Podgradaca, arbitar Premijer lige BiH. Z. V.

Novogodi{wi turnir “Sloboda 2010“

NAGRA\ENO deset zaslu`nih sportskih radnika
Je dan od naj ja ~ih op {tinskih fudbalskih saveza u okviru fudbalskog saveza Republike Srpske, sa 24 aktivna kluba u pet rangova takmi~ewa od me|uop{tinske do Prve lige nagradio je i deset zaslu`nih sportskih radnika. To su: Du{an Cvi-

“Petarda“ policajcima
NOVI GRAD - Nastavqeno je takmi~ewe 25 ekipa u seniorskoj konkurenciji podijeqenih u pet gru pa na novogodi{wem turniru u malom fudbalu “Sloboda 2010“. Re zul ta ti: D.O.O. “Bra }a Stjepanovi}“ - Servis “Delfin“ 2:0, SZRG Erko - Policijska stanica (Novi Grad) 5:0, FK Sloboda - [kola fudbala “Bubamara“ 2:1, Seoski tu ri zam - OKI Bawa Luka 3:0. N. \.

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 43

Zavr{en 34. tradicionalni turnir u malom fudbalu “Borik 2010“

Buleti}u pehar i nagrada
FOTO: S. ILI]

Superfinale seniori
MARKOMATIK BULETI] 0 (0) 3 (2)
Strijelci: 0:1 \urasovi} u 9, 0:2 Raki} u 16, 0:3 Raki} u 38. minutu. Dvorana: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 2.000 Sudije: Ogwen Vaqi} i Mla|o Vida~kovi} (Bawa Luka). Iskqu~ewa: Vladan Cvetanovi} (Buleti}) 2 minuta. MARKOMATIK RIJEKA: Melher, Drndi}, Novak, Novoselac, Marinovi}, Kquni}, Hoxa, Lali}, Suton, Ran~i}. BULETI]: Raki~evi}, [o{o, Borojevi}, Dimi}, Cvetanovi}, \urasovi}, @ivi}, Raji}, Raki}, Igwi}.

Finale veterani
M. I. “STRA[EK ^OLI]“ 2 (1) KAFE “KOFI“ 3 (2)
Strijelci: 1:0 Komqenovi} u 2, 1:1 Velaja u 9, 1:2 Lipovac u 10, 2:2 Loli} u 23, 2:3 Dizdar u 28. minutu Dvorana: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 800. Sudije: Milan Doci} i Aleksandar Goji} (Bawa Luka). Iskqu~ewa: Obrad ^oli} (Mesna industrija “Stra{ek ^oli}“) 2 minuta. MESNA INDUSTRIJA “STRA[EK ^OLI]“: Despot, Komqenovi}, ^oli}, @. Vrawe{, Loli}, Kremenovi}, D. Vrawe{, Vrqanovi}. KAFE “KOFI“: [mawa, Dizdar, Lipovac, Ja}imovi}, Dragi{i}, Dobra{, Duri}, Bo`i}, Velaja.

Finale juniori
TIM PROMET 3 (0) KAFE BAR “MADONA“ 0 (0)
Strijelci: 1:0 Stankovi} u 27, 2:0 Veselinovi} u 30, Vu~i} u 30. minutu. Dvorana: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 1.000 Sudije: Jovica Koji} i Tomislav Gra~anin (Bawa Luka). Iskqu~ewa: -. TIM PROMET: Keki}, Kosi}, D. Jorgi}, S. Jorgi}, Vu~i}, Stankovi}, Veselinovi}. KAFE BAR “MADONA“: Kresovi}, Vu~enovi}, Runi}, M. Ivi}, R. Ivi}, Vujmilovi}, Medi}, Grahovac.

Finale kadeti
Igor [o{o (Buleti}) i Patrik Drndi} (Markomatik)

“DEVI] TEKSTIL“ GEOKOP SOKRATES

6 (3) 3 (2)

U superfinalu seniorske smotre Buleti} savladao Markomatik Rijeku sa 3:0. Za najboqeg igra~a progla{en Milan @ivi} iz pobjedni~ke ekipe
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

BAWA LUKA - Pobjednik 34. tradicionalnog turnira u malom fudbalu “Borik 2010“ je Buleti}, koji je u superfinalu savladao Markomatik Rijeku sa 3:0. Boje Buleti}a branili su igra~i koji su u prethodne tri godine igrali za Monting Tesli} i tri puta uzastopno trijum fo va li. Po bje dni ~koj ekipi uz pehar pripala je i nov~ana nagrada od 17 hiqada maraka. U superfinalnom susretu Buleti} je do{ao do prednosti u devetom minutu kada je preciznim {utem Sa{a \urasovi} zatresao mre`u Gorana Mel he ra. Se dam mi nu ta kasnije Milan Raki} je povi-

sio na 2:0. U samom fini{u susreta, ta~nije u 38. minutu Raki} je postigao drugi gol i tako zape~atio sudbinu Rije~ana. Za najboqeg igra~a seniorske smotre na kojoj su nastupile 33 ekipe progla{en je igra~ Buleti}a Milan @ivi}, a golman ove ekipe Zoran Raki~evi} je prvo ime me|u ~uvari ma mre `e. Naj boqi strijelac sa {est golova je Ogwen Radovanlija (Univerzitet “Apeiron“), dok je najperspektivniji igra~ Mladen Veselinovi}, koji je nastupao u tri starosne kategorije (seniori, juniori, kadeti). Za najboqeg sudiju turnira, kao i na pro{loj smotri progla{en je Ogwen Vaqi} (Bawa Luka).

U konkurenciji veterana u kojoj je nastupilo 16 ekipa pobjednik je Kafe “Kofi“ koji je u finalu savladao Mesnu industriju “Stra{ek ^oli}“ sa 3:2. Najboqi igra~ je \or|e Ja}imovi} (Kafe “Kofi“), najboqi strijelac sa pet golova je Damir Varo{i} (Euro eko pak), a najboqi golmana Jovo [mawa (Kafe “Kofi“).

MLADEN Veselinovi} najperspektivniji igra~
Kod juniora (nastupile 22 ekipe) najboqi je Tim promet, koji je u finalu pobijedio Kafe bar “Madona“ sa 3:0. Naj-

boqi igra~ i golman su iz pobjedni~ke ekipe. To su Nemawa Kosi} i Aleksandar Keki}, dok je najboqi strijelac sa {est pogodaka Vedran Pani} (Krajina 91). Prvo mjesto u kadetskoj konkurenciji (nastupile 22 ekipe) pripalo je “Devi} tekstilu“ koji je u finalu pobijedio Geokop Sokrates sa 6:3. Du{an Risti} iz pobjedni~ke eki pe je naj boqi gol man, wegov saigra~ Mladen Veselinovi} najboqi fudbaler, dok je najboqi strijelac sa osam golova Sr|an Gli{i} (Geokop Sokrates). U konkurenciji pionira u~es tvo va lo je 11 eki pa, a prvo mjes to pri pa lo je FK Kozara, koja je u finalu po-

Strijelci: 1:0 Mari} u 1, 1:1 Ritan u 2, 1:2 Gli{i} u 6, 2:2 Veselinovi} u 11, 3:2 Mi}anovi} u 12, 4:2 Mari} u 22, 5:2 Mari} u 26, 6:2 R. Risti} u 27, 6:3 Gli{i} (10 metara) u 30. minutu. Dvorana: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 600. Sudije: Sini{a Mrkobrada i Nemawa Mali} (Bawa Luka) Iskqu~ewa: Du{an Risti} (“Devi} tekstil“) 2 minuta. “DEVI] TEKSTIL“: D. Risti}, Mari}, Veselinovi}, R. Risti}, Mi}anovi}, Alaxi}, Subi}, Tomi}. GEOKOP SOKRATES: \uri}, Baji}, Slavni}, \urkovi}, Ritan, Gli{i}, Karali}, Jui}.

Finale pioniri
FK KOZARA 4 (1) F. PARKETI I DEDA ^. 0 (0)
Strijelci: 1:0 Kovqen u 12, 2:0 Francuz u 25, 3:0 Maksimovi} u 29, 4:0 Maksimovi} u 30. minutu. Dvorana: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 400. Sudije: Jovanka Vi{ekruna i Gojko Crnobrwa (Bawa Luka) Iskqu~ewa: -. FK KOZARA: Dabi}, [atara, Vukajlovi}, Kovqen, Maksimovi}, Popovi}, Pjani}, Demo, Francuz, Buni}. FA^O PARKETI I DEDA ^ELINAC: Vukovi}, Petkovi}, Pejakovi}, Babi}, Bawac, Popovi}, Stjepanovi}, Kremenovi}, Loli}. FOTO: S. ILI]

bijedila ekipu Fa~o parketi i deda ^elinac sa 4:0. Najboqi igra~ i strijelac su iz pobjedni~ke ekipe. To su Dejan Maksimovi} i Miodrag Dabi}, dok je najboqi strijelac sa 10 po go da ka \or |e Kremenovi} (Fa~o parketi i deda ^elinac).

Odigrana revijalna utakmica veterana Vrbasa i Trep~e iz Kosovske Mitrovice

Finale pjetli}a

BAWA LUKA - U sklopu zavr{nice turnira u malom fudbalu “Borik 2010“ odigran je i revijalni susret u ko jem su se sas ta li veterani bawolu~kog Vrbasa i Tre p~e iz Ko sov ske Mitrovice. Poslije 30 minu ta ra vno pra vne bor be uta kmi ca je za vr{e na mi VRBAS TREP^A 1 (0) 1 (0)

Aplauz Srbima sa Kosmeta
roqubivo, 1:1.

SUSRET zavr{en nerije{enim rezultatom, 1:1
Gosti sa Kosmeta dobili su ogroman aplauz prisutnih u bawolu ~kom “hra mu sporta“ ~ime je jo{ jednom

potvr|ena na{a neraskidiva ve za sa Srbi ma sa ovog podru~ja. Vrbas je do{ao do prednos ti u 19. mi nu tu go lom Sla |a na Ko pre ne, a u posqedwim tre nu ci ma su sreta izjedna~io je Neboj{a Anti}. Na kra ju su sre ta Ja vna

us ta no va Spor tski cen tar “Borik“ uru~ila je Vrbasu i Trep~i plakete i zahvalnice, a gosti iz Kosovske Mitro vi ce po klo ni li su direktoru bawolu~kog “hrama sporta“ Manojli Zrni}u sliku, koja }e podsje}ati na ovo dru`ewe. D. P.

^elin~ani najboqi
BAWA LUKA - Prvo mjesto na turnir pjetli}a “Borik 2010“ pripalo je ekipi Klub sporta “Drim“ ^elinac, koji je u finalnom susretu savladao Auto-{kolu “Del ta“ sa 1:0. Tre nu tak odluke desio se u 26. minutu kada je Rade Yombi} uspio da sa vla da Bo ri sa [i rowi}a i svojim saigra~ima,
KLUB SPORTA “DRIM“ 1 (0) AUTO [KOLA “DELTA“ 0 (0)
Strijelci: 1:0 Xombi} u 26. minutu. Dvorana: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 1.500. Sudije: Tawa Ra~i} i Vawa Ajder (Bawa Luka). Iskqu~ewa: Rade Xombi} (Klub sporta “Drim“ ^elinac) 2 minuta. KLUB SPORTA “DRIM“ ^ELINAC: Momi}, Savi~i}, Tomi}, Xombi}, Todorovi}, Jungi}, Baji}, Cvijanovi}, Dragojevi}, Maleti}. AUTO [KOLA “DELTA“: [irowi}, Panxa, Popovi}, Dobra{, Vukovi}, Petrovi}, Durowi}, Kremenovi}. Borko Durowi}

Strijelci: 1:0 Koprena u 19, 1:1 Anti} u 30. minutu. Dvo ra na: “Bo rik“ u Bawoj Lu ci. Gledalaca: 1.200. Su di je: Jo van ka Vi {e kru na i Dra gan Pe tro vi} (Bawa Lu ka). Iskqu~ewa: -. VRBAS: Bojani}, Arlov, [obot, Topi}, Babi}, Mati}, Ninkovi}, Jorgi}, Florijan, Vujinovi}, Tramo{qika, [ukalo, Koprena, Bosan~i}. TREP^A: Vu~i}, Pantovi}, Radovi}, Filipovi}, Milivojevi}, Radojkovi}, Vu~kovi}, Anti}, [aranovi}.

Veterani Vrbasa i Trep~e

FOTO: S. ILI]

ali i mnogobrojnim navija~ima donese veliku radost. Za najboqeg igra~a smotre pjetli}a na kojoj je nastupilo osam ekipa progla{en je Borko Durowi} (Auto-{kola “Delta“. Wegov saigra~ Vla di mir Kre me no vi} je najboqi strijelac sa 10 posti gnu tih po go da ka, dok je najboqi golman Dejan Momi} iz pobjedni~ke ekipe. D. P.

44 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Srbin blizu odlaska sa “Old Traforda“

Ferguson i Vidi} “zaratili“
MAN^ESTER - Povreda ili odbijawe da igra? Britanski novinari, ipak, vjeruju da je druga pretpostavka razlog zbog kojeg Nemawa Vidi} nije igrao u utakmici FA kupa u kojoj je Lids junajted pobijedio “|avole“ sa 1:0. Kako prenosi “Miror“, Srbin koga je zamijenio Ves Braun, “misteriozno se povrijedio“ tokom zagrijavawa, a sve to nimalo nije radovalo trenera Aleksa Fergusona. - Ne mogu da vam ka`em {ta je Nemawi. Zaista, to ne mogu da vam ka`em - bilo je sve {to je Ferguson rekao poslije eliminacije Man~ester junajteda iz nacionalnog kupa. Naravno, sve to odmah je povezano sa spekulacijama o odlasku Vidi}a sa “Old Traforda“. I selidbi, vjerovatno u [paniju.

Jovanovi} po~eo zvani~ne pregovore sa italijanskim klubom

Neven Suboti}, ipak, ostaje u Borusiji

Nije bilo pregovora
DORTMUND - Menayer fudbal skog re pre zen ta tiv ca Srbije Nevena Suboti}a, Stiven Keli, demantovao je da su po~eli pregovori o prelasku wegovog klijenta iz Borusije Dortmund u Man~ester Siti. - Nisam razgovarao sa predstavnicima Man~ester Sitija. To su samo spekulacije. Iznenadio bih se ako bi Neven u zimskom prelaznom roku oti{ao iz Dortmunda. Ponuda za tako ne{to morala bi da bude velika, jer Neven ima vi{egodi{wi ugovor sa Borusijom rekao je Keli za televiziju Skaj. Suboti} je ove sezone za Borusiju odigrao 17 utakmica i postigao jedan gol. On je za reprezentaciju Srbije debitovao u martu pro{le godine na utakmici sa Rumunijom, u kojoj su “orlovi“ pobijedili sa 3:2.

Sve je mogu}e, pa ~ak i da u januaru promijeni klub. Svi koji su zainteresovani za wega mora}e da izdvoje izme|u ~etiri i deset miliona evra, rekao Jovanovi}ev menaxer Torsten Venk
MILANO - Srpski fudbalski reprezentativac Milan Jovanovi} doputovao je u Milano. Napada~ belgijskog Standarda otpo~eo je zvani~ne pregovore sa italijanskom ekipom, ali se wegov prelazak na “San Siro“ o~ekuje tek na qeto kada bi do{ao kao slobodan igra~. Jovanovi}u ugovor sa Standardom isti~e na kraju ove sezone, kada bi u milanski klub mogao da pre|e kao slobodan igra~, ali i postoji mogu}nost da se ~elnici kluba iz Lije`a i Milana, zbog dobrih odnosa, dogovore i u ovom prelaznom roku o transferu.

Milan Jovanovi}

FOTO: ARHIVA

FENERBAH^E nudi vi{e novca
To je jedini izlaz za “rosonere“, koji su u ovom trenutku u mogu}nosti da izdvoje svega
Neven Suboti}

tri miliona evra. Za razliku od Italijana, Fenerbah~e se razme}e novcem. - Sve je mogu}e, pa ~ak i da u januaru promijeni klub. Svi koji su zainteresovani za wega mora}e da izdvoje izme|u ~etiri i deset miliona evra. Milan je divan klub, grad je tako|e odli~an - rekao je Jovanovi}ev menayer Torsten Venk.

Belgijski mediji su ranije pisali o interesovawu italijanskog velikana za srpskog asa koji se ve} tada pozitivno izrazio o Milanu. - Veliki klub, jedan od najve}ih u Evropi. Bila bi mi ~ast da odem u Italiju. Ipak, nisam jo{ ni{ta potpisao, a u Milan bih sutra pre{ao ako mi budu garantovali da }u igrati bez obzira

na to {to su tamo Ronaldiwo i Pato - istakao je Jovanovi}. Ukoliko uspje{no okon~a sve qekarske preglede i dogovori se oko visine primawa, Lane }e, dakle, najvjerovatnije poslije Svjetskog prvenstva obu}i dres Milana i tako postati prvi Srbin u jednom od najve}ih klubova dvadesetog vijeka.

Real Madrid sprema novu nepristojnu ponudu
[panska Primera, 16. kolo

Osasuna odoqela “kraqu“
MADRID - Poslije remija Barselone kod ku}e u duelu sa Viqarealom u subotu uve~e, Real je imao priliku da se izjedna~i sa najve}im rivalom na ~elu tabele, poslije 16. kola Primere. Imao i nije iskoristio. U Pamploni, “kraqevski klub“ uzeo je samo bod protiv tvrde Osasune - 0:0. Rezultati: Sporting Hihon - Malaga 2:2 (Gregori 45, Kaneqa 69 - Duda 9, Velington 60), Hetafe - Vaqadolid 1:0 (Kaskero 84), Rasing Santander - Tenerife 2:0 (Kolsa 72, ]isko 75), Almerija - Herez 1:0 (Ortiz 89), Saragosa - Deportivo La Koruwa 0:0, Majorka - Atletik Bilbao 2:0 (Alvarez 49, Aduriz 66), Osasuna - Real Madrid 0:0. Plasman: Barselona 40, Real Madrid 38, Valensija 32, Majorka 30, Seviqa 30, Deportivo 28...

MADRID - Real Madrid spreman je za jednog Patka da plati 62 miliona evra! Zabuna nestaje kada se objasni da je rije~ o Aleksandreu Pa tu, bra zil skom fu dba le ru, ~i je pre zi me u prevodu sa portugalskog zna~i upravo - patak. Pod ru ku, {pan ski i italijanski mediji pi{u o tome da je sqede}a meta nepokolebqivog predsjednika

Za Pata 60 miliona evra
Re ala Flo ren ti na Pe re za mladi napada~ Milana, tima iz kojeg je qetos za ne{to mawe nov ca (60 mi li ona evra) do{ao jo{ jedan Brazilac, Rikardo dos Isakson Leita Kaka. Kako se pribli`avao januarski prelazni rok, Real je povezivan sa skoro svim najboqim fudbalerima planete. Na stranicama “Marke“, “Asa”, “El Mun da Deportiva“, “Sporta“ i ostalih dnevnika i nedjeqnika u [pa ni ji, bi le su ka~ene slike mnogih asova, od Vejna Runija, Franka Riberija, Serhija Kuna Aguera, Da vi da Viqe, a svo ja “iz dawa“ na trafikama {irom Pirineja imali su i srpski fudbaleri, Nemawa Vidi} i Branislav Ivanovi}.

ABRAMOVI^ tako|e `eli Brazilca
Stoga, povezivawe Pata sa Realom nikako ne zna~i da }e on i za is ta pre }i u taj klub, ali [pan ci idu dru gom lo gi kom. Ka da je Perez na ~elu kluba, tokom

Francuz `eli samo me|u “galaktikose“

Riberi odbio Inter
MINHEN - Fudbaler Bajerna iz Minhena Frank Riberi odbio je ponudu da pre|e u Inter, uz obrazlo`ewe da `eli da igra u Realu iz Madrida, pi{e italijanski dnevni list “Ko ri je re de lo sport“. - @elim samo u Real, ne zani ma ju me dru gi klu bo vi prenio je italijanski list Riberijev odgovor. Pored Reala i Intera, za Riberija se interesuje i engles ki ^el zi, a Ba jern je odre dio obe {te }ewe od 60 miliona evra. “Korijere delo sport“ navodi i da }e poslije negativnog odgovora Riberija, Inter poku{ati da anga`uje fudbalera Liverpula Stivena Yerarda. Riberi je u Bajern do{ao 2007. godine i do sada je odigrao 89 utakmica i postigao 34 gola.

svakog prelaznog roka jedna velika zvijezda mora da do|e u Re al, pa ta ko pos to ji mogu}nost da to bude i Pato. Uko li ko je za is ta iza brao Pata, predsjednik Reala ima}e `estoku konkurenciju u Romanu Abramovi~u i ^elziju. Od kada je menayer ^elzi ja pos tao biv {i tre ner Mi la na, Kar lo An }e lo ti, pred Abramovi~a je kao “obavezno“ postavqeno dovo|ewe Pata. Pro{log qeta bogati Rus nije uspio, jer je Milan tek bio prodao Kaku. Pitawe je da li }e sada vlasnik Mila na Sil vio Ber lus ko ni `eqeti da slu{a i Pereza i Abramovi~a.

I KOLAROV NA METI
Fudbalski klub Real Madrid zainteresovan je da u ovom prelaznom roku iz Lacija dovede reprezentativca Srbije Aleksandra Kolarova, pi{e “Gazeta delo sport“. Pored {panskog velikana, za Kolarova se odranije interesuje i aktuelni prvak Italije Inter iz Milana. Prema pisawu italijanske {tampe, Lacio je za Kolarova odredio obe{te}ewe od oko 15 miliona evra, cifra koja ni za Real ni za Inter ne bi trebalo da predstavqa problem.

Aleksandar Kolarov i Aleksander Pato

FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 45

Crvena zvezda predstavila novog fudbalera

FK Partizan

Trifunovi} svoj na svome
Ranije sam rekao da }e mi biti ostvaren san ako potpi{em za Crvenu zvezdu, i to se sada desilo. Verovao sam sve ove godine da mogu da se vratim u Zvezdu, rekao Trifunovi}
BEOGRAD - Za Milo{a Trifunovi}a 2009. godina osta}e u sjajnom sje}awu. Napada~ ivawi~kog Javora dogovorio je prelazak u Crvenu zvezdu, a ju~e je ponovo obukao dres kluba koji voli. - Ranije sam rekao da }e mi biti ostvaren san ako potpi{em za Crvenu zvezdu i to se sada desilo. Presre }an sam i na dam se da }u pokazati za{to sam doveden. Verovao sam sve ove godine da mogu da se vratim u Zvezdu - rekao je Trifunovi}, koji je “zadu`io“ dres sa brojem 11. Tri fu no vi} je kao dje ~ak bio u mla|im selekcijama Crvene zvezde, pa bi i on kao i vezista Milan Jeremi}, koji je do{ao iz Zemuna, mogao da se nazove povratnikom me|u “crveno-bijele“.

Rasprodaja u Humskoj
BEOGRAD - Milo{ Bogunovi} otputovao je u [paniju gdje bi poslije qekarskih pregleda trebalo da obu~e dres Kadiza. Drugoliga{, koji se nalazi u zoni ispadawa, voqan je da fudbalera Partizana pozajmi do kraja sezone, sa opcijom da Bogunovi}u u junu ponudi vi{egodi{wi ugovor. U sqede}ih nekoliko dana trebalo bi da bude poznata i sudbina reprezentativca Radoslava Petrovi}a, koji se nalazio na listi `eqa Birmingema. Englezi su u me |u vre me nu pro ri je di li interesovawe, ali u Partizanu vjeruju da Birmingem ne}e propustiti priliku da za samo tri miliona funti dobije 20-godi{weg fudbalera. Senegalac Lamin Dijara }e 99,9 odsto da zavr{i u Turskoj, a u igri su tri kluba. Gacijantep je bio najupor ni ji, ali o~i gle dno ne ma do voqno nov ca da zakqu~i transfer. Priliku iz drugog plana tra`e Bursa i Trabzon. Ruski Rubin ne odustaje od Adema Qaji}a i ju~e je po~ela nova runda pregovora s namjerom da ga odmah odvedu u Kazaw! Prvobitna ponuda od {est i po miliona evra na ime obe {te }ewa, plus bonus, dobila je novu, pisanu formu, s kojom Rubin dolazi u Beograd da zavr{i posao. Zeleno svjetlo od nove uprave da napusti Humsku dobio je i kapiten Nenad \or|evi}.

NA “MARAKANU“ stiglo pet poja~awa
Trifunovi} }e imati `estoku konkurenciju u napadu Zvezde (Slavko Perovi}, Aleksandar Jevti}, Dejan Leki} i mladi Milo{ Reqi}, koji je vra}en sa pozajmice iz Srema), mada mo`e da igra i na lijevoj strani u “vezi“. U Zvezdu su ove zime do{li: Marko Mugo{a (iz Borca), Bojan \or|evi} (iz Novog Pazara), Milan Je re mi} (iz Ze mu na), Ni ko la Mi ki} (iz Na pretka) i Milo{ Trifunovi} (iz Javora). @eqa je i da bude anga`ovan lijevi bek Stevan Reqi} (iz pqevaqskog Rudara). Okupqawe fudbalera je zakaza-

Vladan Luki} i Milo{ Trifunovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

no za 9. januar i prvi dio priprema trebalo bi da bude u Beogradu (ako vremenski uslovi to dozvole). Od 1. do 16. februara “crve no-bi je li“ idu u tursku Antaliju, a ve} su ugovorena tri me~a: protiv aus trij skog Ma ter sbur ga, poqskog Le ha i japanske Hiro{ime.

Xombine gluposti
Povodom izjave finansijera kulskog Hajduka Nikole Xombe da je Crvena zvezda mawi klub od Partizana oglasili su se i “crveno-bijeli“. - Razgovarali smo o toj temi u klubu i do{li do zakqu~ka da qudska glupost nema granice, a Nikola Xomba je pravi primer za to - rekao je portparol Crvene zvezde Marko Nikolovski.

Xomba

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no obla~no
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

3 oC 0 oC

Prete`no obla~no, toplije i vjetrovito, mjestimi~no sa ki{om.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Obla~no s padavinama
Tokom no}i naobla~ewe uz slab snijeg na zapadu i jugozapadu. Ujutro obla~no u ve}ini krajeva, mjestimi~no sa maglom a ponegdje i sa slabim padavinama, snijegom ili ki{om. Na istoku umjereno obla~no i hladnije sa umjerenim, u mrazi{tima jakim mrazom. Tokom dana obla~no, povremeno sa ki{om, a postoje uslovi da se ki{a ledi pri tlu. Intenzivnije padavine o~ekujemo u drugom dijelu dana, i to posebno na jugozapadu i jugu zemqe. Jutarwa temperatura -10 do -6 na planinama, u mrazi{tima do -13, u ostalim predjelima od -4 do 1, a najvi{a dnevna od -2 na planinama, u ostalim krajevima od 1 do 6, na jugu do 9 stepeni Celzijusa.

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

6 oC -3 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 0 12 20 20 1 -4 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t -14 7 0 -18 16 1 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles -2 -4 1 -8 24

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 5. januar 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 11.00 12.05 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 Jutarwi program Nauka i Biblija BBC Bitange i princeze, serija Veliki brat Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Veliki brat BBC Vijesti Moje drage kom{ije, serija 0.40 Saut Park, serija 1.00 Bitange i princeze, serija Info kanal

2110
RTRS

Ploviti srcem
Uloge: Xeslin Smit, Tim Metison, Dejvid Endrjus Re`ija: Dejvid Barton Moris

1310
RTS 1

Sam u ku}i 4
Uloge: Xejson Bege, Xona Going, Majkl Vajnberg, Misi Pajl Re`ija: Kris Kolumbus

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program

Ma li, ri bar ski grad posqedwe je mjesto gdje odgovorna novinarka iz veli kog gra da Edit Igla ver `e li da tra`i pri~u, a isto vre me no, i posqedwe mjes to gde bi mogla da se zaqubi. Za Yona Dejlija, neuglednog ribara iz ovih kraje va, qubav je posqedwa stvar koja mu je na pameti. Neposredan i skroman, Dejli nema mnogo strpqewa za tvrdoglavu i previ{e otvorenu strankiwu. S obzirom na to da o ribolovu ne zna mnogo, Edit je potrebna Dejlijeva pomo} da bi dobila svoju pri~u. Wegova prostodu{nost i privr`enost prirodi potpuno se razlikuju od wenog slobodnog stava i kosmopolitskog na~ina `ivota. Ipak, kasnije uo~avaju da se suprotnosti privla~e, a kad se pomije{aju sa vodom, postaju i naelektrisane. Izbje gav {i smrt na mo ru, ovo dvo je qudi ubrzo postaju vi{e od prijateqa.

Kevin i daqe provodi Bo`i} sa tatom i wegovom djevojkom Natali u ku}i prepunoj tehnike koju bi svaki klinac po`elio. Ali, ovog Bo`i}a Kevin je ponovo u nevoqi, kao i Marv i wegov pomo}nik. Sa jo{ smje{nijim haj-tek ~arolijama za zaustavqawe kriminala, Kevin }e kona~no mo}i da se izbori sa prevarantima i da zadr`i svoje roditeqe zajedno. Ovo je sjajna komedija koju }e cijela porodica voqeti.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 14.40 Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Prijatno djeco Herbarijum MTS magazin Sestrice, serija Vijesti Nauka i Biblija Profajler, serija Studenica, nebo na zemqi Slava Eparhije zahumsko-hercegova~ke Nove avanture Vilijama Tela, crtani film Degrasi - nova generacija, serija Samo qubav, vjera i nada Srpska danas Dolina sunca, serija Nauka i Biblija Ximbo i Xet Set, crtani film Upitnik Dnevnik Poaro, serija Ploviti srcem, film Info profil Profajler, serija Frej`er, serija Degrasi - nova generacija, serija Ploviti srcem, film Srpska danas MTS magazin Slava Eparhije zahumsko-hercegova~ke Samo qubav, vjera i nada Dnevnik Muzika Sestrice, serija

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.00 Iksmen, crtani film 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Ple{i ple{i, serija 11.00 Zauvijek susjedi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Survivor 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Zauvijek susjedi, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Vitafon 18.30 Survivor 19.00 Vijesti 20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.00 Survivor 23.10 Dobre namjere, serija 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Kvadratura kruga Svijet ribolova Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Sam u ku}i 4, film Moj ujak Vijesti Tvoje pjesme moji snovi Vijesti Bijela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Bijela la|a, serija Mrtav ladan, film Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Zovem se Erl, serija Zovem se Erl, serija Podijeqena odluka, film Mrtav ladan, film Oko Vijesti

RTS 2
5.50 U zdravom tijelu 6.00 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Ru`no pa~e, crtani film 7.50 Tri medvjeda, crtani film 8.10 Vjerujte ali ne pretjerujte 9.00 Pri~e iz divqine 9.50 Iz `ivota poznatih matemati~ara 10.00 Doma}i sport u 2009. 11.00 Trag 11.30 Eko recept 11.50 Muzika 12.30 Oaza mora 12.50 Trezor 13.50 Sterija na TV 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Kako se pravi 16.40 Iza naslova 16.50 Kamerom kroz Srbiju 17.20 Moravske pri~e 18.00 An|elov sin 18.30 Carskim putem po Zlataru 18.50 Gozba 19.20 Bunt 19.50 Iza naslova 20.00 TV mre`a 20.40 Fudbal: Stouk Siti - Fulam 22.30 Bostonski advokati, serija 23.20 Bebi Dol 23.50 Reli 0.20 Sterija na TV 1.40 Trezor 2.40 Fudbal: Stouk Siti - Fulam 4.30 Iza naslova 4.40 Gozba 4.50 Carskim putem po Zlataru 5.20 Moravske pri~e

Bel
8.00 9.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 Videostranice Jutarwi program Qubav sa neprijateqem Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Out, emisija o igricama Bel sport Film [areni kuvar Vijesti 16.30 Play Out, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o autima 16.50 Bistro - Lov na Uni 17.30 Tojotin svijet prirode 18.00 Iznad i poslije 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Muzika 20.00 Bel gost 21.00 Qubav sa neprijateqem 22.00 22 ~asa 22.30 Film

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 ]orkirani u inostranstvu Reskju Ink Ajkula 21. vijeka Izgubqeni u Kini Nisam to znao Sekunde do katastrofe ]orkirani u inostranstvu Reskju Ink Grbavi kitovi Invazija meduza Izgubqeni u Kini Megastrukture Nisam to znao 19.30 Sekunde do katastrofe 20.00 Velik ve}i najve}i 21.00 Najte`e popravke na svijetu 22.00 Apokalipsa: Drugi svjetski rat 23.00 Velik ve}i najve}i 0.00 Najte`e popravke na svijetu 1.00 Nisam to znao 1.30 Sekunde do katastrofe 2.00 Velik ve}i najve}i 3.00 Najte`e popravke na svijetu

13.10 14.10 14.50 15.20 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 21.10 23.10 23.15 0.00 0.20 0.50 1.10

15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 22.50 23.10 0.00 0.00 0.30 2.00 2.30 2.50 3.10 3.30 4.00 5.10

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo stare pjesme Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3. 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10

2.40 4.30 5.00

GLAS SRPSKE utorak, 5. januar 2010. 47

Nova

2110
RTS 1

Mrtav ladan
Uloge: Sr|an Todorovi}, Nenad Jezdi}, Nikola \uri~ko Re`ija: Milorad Milinkovi}

1450
NOVA

Super luzeri
Uloge: Amanda Bins, Sara Pakston, Mat Long Re`ija: Xo Nasbaum

Ova moderna prerada klasi~ne bajke prati bruco{kiwu koja postaje ~lanica nekad uglednog sestrin stva svo je po koj ne maj ke. Ka da ot kri je da dana{we sestrinstvo nije ono {to je nekad bilo, Sidni pronalazi novi dom zajedno sa sedam izop{tenika. Uz pomo} svojih neprilago|enih novih prijateqa, Sidni }e se suprotstaviti kraqici kampusa u poku{aju da promijeni neprimjerenu dru{tvenu hijerarhiju na koleyu.

6.40 Xeki ^en, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.30 Tomica i prijateqi, crtani film 8.00 Ezo TV 10.00 Lude sedamdesete, serija 11.00 Na{i najboqi dani, serija 12.00 In magazin 12.50 Na{a mala klinika, serija 13.50 Najboqe godine, serija 14.50 Super luzeri, film 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik

20.00 20.40 22.20 22.40 23.40 0.10 0.40 1.20 2.20 4.00 4.40 5.10 5.30

Najboqe godine, serija Betoven, film Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Televizijska posla, serija Ubojita Xejn, serija Vidoviti Milan Osam ludih no}i, film Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Televizijska posla, serija In magazin

K3
Komedija na koju se zaista dugo ~ekalo i u kojoj }ete mo}i da u`ivate i za deset godina. Zdrav humor, svojstven na{im prostorima, po~iwe od prve scene. Ukratko: dva brata poku{avaju da le{ svog djeda dovezu do Vr{ca, nadaju}i se da niko ne}e primijetiti da je mrtav. Ima ovdje i droge, i qubavi, i porodi~nih odnosa na jedan potpuno neobi~an na~in. 6.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.40 Vijesti Top farm Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Profa, serija 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.00 0.30 2.30 6.00 Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Kapri, serija Utorkom u`ivo Vojnikova pri~a, film Vijesti Astrologija Kad priroda podivqa (sedmi~na) RTS

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Magi~na privla~nost, serija Xoan od Arkadije, serija Info Amixi {ou Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Just for Laugh Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Xoan od Arkadije, serija Moj gr~ki `ivot, serija Grand parada Rezervne ubice, film Strate{ka komanda, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand parada Film Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mini {kola 9.05 Japanske pri~e, crtani film 9.20 ^udesni svijet 9.40 Nema problema 9.55 Vijesti 10.00 Qubavna oluja, serija 10.50 Dimenzija vi{e 11.50 Vijesti 12.10 Zemqa svjetlosti, serija 13.40 Moda 14.10 Vijesti 14.30 Naked.TV 15.00 Mini {kola 15.10 Japanske pri~e, crtani film 15.20 Otvori prozor 15.40 Pauci 15.50 Dje~iji festivali 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.35 Fla{irana voda 18.10 Dru{tvo znawa 18.50 Klovn Kiri, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Retrovizor 20.00 BiH u 2009. 21.00 Kad tebe ne bude, serija 21.30 Radost putovawa i kulinarski u`ici 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Muzika 23.30 BiH u 2009. 0.40 Radost putovawa i kulinarski u`ici

HRT 1
5.40 Normalan `ivot 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Arkti~ki krug 11.10 Deni na moru 11.40 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.40 Me|u nama 15.30 Emisija iz kulture 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Globalno sijelo 20.40 [kriwa 21.40 Poslovni klub 22.30 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.40 Drugi format 0.40 Zvjezdane staze, serija 1.20 Ksena - princeza ratnica, serija 2.10 Zakon i red: Odjeqewe za `rtve, serija 2.50 U tu|oj ko`i, serija 3.40 Deni na moru 4.00 Globalno sijelo 4.30 Poslovni klub 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pocoyo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 7.55 Memori 8.00 Mala {kola 8.05 Sveznalica 8.30 Udri mu{ki 9.30 Princ iz Bel Ejra, serija 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Ekskluziv 10.30 Skrivena kamera 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.00 Rat bendova 15.30 Bestseler TV 15.50 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Spasi me, film 21.50 Pqa~ka vijeka, film 23.40 Grad an|ela, serija 0.20 Ke~eri 1.10 Rat bendova 3.30 Zakon bra}e, serija

HRT 2
6.50 7.10 7.30 8.10 @derowa, crtani film Garfild, crtani film TV vrti} Deksterova laboratorija, crtani film Slu~aj za ekipu Barz, serija Gem set me~, serija Muzika Ali Mekbil, serija Dvorac moje majke, film Dokuteka Muzika Razred, serija Ksena - princeza ratnica, serija 14.50 15.10 15.40 16.10 17.00 17.50 18.10 18.40 19.40 20.00 22.10 22.30 23.20 0.10 Kod Ane Koga briga TV vrti} Zvjezdane staze, serija Drugi format Vijesti @upanijska panorama @rijeb startnih brojeva - svjetski ski-kup Crtani film Kasno je za heroje, film Vijesti Zakon i red: Odjeqewe za `rtve, serija U tu|oj ko`i, serija Earth Wind and Fire, koncert

8.20 9.00 9.20 10.00 10.40 12.20 12.50 13.30 14.10

11.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00

RTL
7.20 7.30 7.50 8.20 8.40 9.30 11.30 12.10 12.40 13.00 13.20 13.50 14.40 16.10 Pink Panter, crtani film Mifi, crtani film Punom parom Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za 5 Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija 16.30 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.30 23.40 0.10 2.40 Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Punom parom Bibin svijet, serija Jezikova juha Crna ovca, film Vijesti Savr{eno oru`je, serija Bqesak, film Astro {ou

18.00 18.20 18.40 19.00

20.00

BN
6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 14.40 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Prije i poslije Skrivena kamera Novosti Pri~e iz Italije Super ke{ Novosti Vitafon, zvuk koji lije~i Bulevar 16.00 Novosti 16.10 Zlatna planeta 17.10 Sponzoru{e, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Glot frket 22.10 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Tajne nisu vje~ite, film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

21.30 22.30

0.10

2.00 2.10

2.20 2.30 4.00 5.30

Metju Mekonahi dobio k}erku

Luda planeta

Neobi~na podmornica
Ruska kompanija MIT je razvila podmornicu koju pokre}u dvoje qudi okretawem pedala, a mo`e posti}i brzinu qudskog hoda i zaroniti do trideset metara dubine. Da bi qudi mogli da istra`uju bogatstva mora bez straha da }e zagaditi ve} osjetqivu prirodu, ruska kompanija Sankt Peterburga je napravila podmornicu koja radi na qudsku snagu. Podmornica je napravqena od ~vrstog pleksiglasa i ima kapacitet zarona do 30 metara ispod nivoa vode.

Kamila Alve{

Ho li vud ski glu mac Me tju Mekonahi (40) ponovo je postao otac po{to se wegova izabranica po ro di la pro {log vi ken da, objavio je magazin “Pipl“. Ka mi la Al ve{ (26) ro di la je u ne djequ dje voj ~i cu ko ja je do bi la ime Vi da, na pi sao je glumac na svom sajtu. - Vi da na por tu gal skom zna ~i “`i vot“ i to je ono {to nam je Bog ju tros po da rio. Ka -

mi la se opo ravqa i obo je smo izu ze tno po ~as tvo va ni {to ma loj da mi mo `e mo da po `e li mo do bro do {li cu u na {u po ro di cu - na pi sao je Me ko na hi u ne djequ. Me ko na hi i Ka mila Alve{ imaju i 17-mje se ~nog si na Livija.

Duhovi pla{e vojnike
Kopaju}i plitki rov u jednoj osmatra~nici u Avganistanu ameri~ki marinci nai{li su na qudsku kost. Zatim su prona{li jo{ kostiju, ali i cijele kosture. Jo{ su potvrdili da no}u ~uju ~udne zvukove i da su im tamo{wi stanovnici rekli da je to mjesto ukleto. - Lokalno stanovni{tvo ka`e da je ovo ukleto mjesto, a no}u se stvarno vide neka ~udna svjetla - tvrdi poru~nik Xo{ Braun.

Metju Mekonahi

Seksi Xerard Batler sa pivskim stomakom
Jedan od najpo`eqnijih glumaca Holivuda Yerard Batler jo{ jednom je pokazao za{to ima toliko uspjeha kod `ena. Wegov {arm proizlazi iz seksi nesavr{enosti - pivskog trbu{~i}a i dlakavih prsa. Odma ra ju }i na po pu lar nom Barbadosu, jedan od najpo`eqnijih mu{karaca, popularni glumac pokazao je za{to je omiqen me|u `enama. Osim neizmjernog {arma i sekse pil nog po gle da, 41-go di{wi glu mac ne ma sa vr{e no is kle sa no tijelo - nego seksi nedostatke. Ta ko je pje{ ~a nim pla `a ma Barbadosa ponosno pro{etao pivski trbu{~i} i dlakava prsa.

Boqe zatvor nego ve~era
Mu{karac sa Sicilije na sve na~ine se dovijao da bi ga uhapsili, jer nije `elio da provede praznike sa suprugom i ro|acima. Sicilijanac star 35 godina prvo je 31. decembra oti{ao u policijsku stanicu i zamolio da ga strpaju u }eliju da ne bi morao na ve~eru sa `enom i rodbinom, ali su mu policajci objasnili da ne mogu da ga uhapse jer nije po~inio zlo~in. Potom je oti{ao u prodavnicu, gdje je zaprijetio prodavcu i uzeo pakovawe `vaka}ih guma i dvije ~okolade, a zatim je uhap{en.

NEKAD BILO...
Francuska kraqica italijanskog porijekla Katarina de Medi~i, k}erka gospodara Firence Lorenca II, umrla je na dana{wi dan 1589. godine. Ona je poslije smrti mu`a Anrija II od 1560. vladala Francuskom kao regent. Uz podr{ku pape Grgura XIII organizovala je 1572. pokoq hugenota (protestanata) poznat kao Vartolomejska no}. Bila je majka posqedwa tri francuska kraqa iz porodice Valois. Ro|ena je 13. aprila 1519. u Firenci. Dvije sedmice poslije ro|ewa umire joj majka, a poslije tri mjeseca i otac. Brigu o woj preuzela je baka Alfonsina Orsini. Koristila se la`ima, prevarama i ubistvima. Znala je da je otrov najboqe stavqati u hranu, ali i na kwige. Zbog toga je pratio nadimak Trova~ica.

POSQEDWA
Kim Katral: Ne znam da muvam
Iako na malom ekranu i velikom platnu igra seksi grabqivicu, glumica Kim Katral (53) privatno je previ{e nesigurna da bi smuvala nekog mu{karca. Lik “`dera~ice mu{karaca“ Samante Xons proslavio je glumicu ro|enu u Liverpulu, a mediji je nazivaju originalnim “kuguarom“, odnosno bogatom `enom sredwih godina koja zavodi mla|e mu{karce. Ali za Kim Katral (53), qubavni `ivot je daleko od onog u kojem u`iva Samanta. - ^ini mi se da je Samanta vremenom postala skoro negativan lik. Ona i ja smo veoma razli~ite. Li~no, ne bih mogla da zamislim sebe kako sjedim u baru i vrebam mu{karce, to mi je toliko strano da prakti~no nije na mojoj planeti - ka`e Kim. Ona dodaje da se Samanta pona{a kao grabqivica, dok se ona postavqa kao plijen.

Umrla Katarina de Medi~i